Skip to main content

Full text of "Oldnordiske Sagaer;"

See other formats


^^&, \^'- ■■'£. m Hh ' 

ubgi\)ne 
i 

af 

bet kongelige 
vMfU S)lt)ffnft^@erfea6; ^an ingen mobftflc. (Sdeftc Stnb, 

J^of. OQ IInit?cr(7fetø.3309(rpCPer. I"^' 

1829. ^ / V , . . , ijebfommenbe S)anmarf/ 

ubgtune 
af 

bet ^ottgetige 

N ot)crfatte , 

(5arl (S^rifttan Sflafm Jppf« oji UtiiUeififc-fs • <5o9fr9Efer. 

1829. Xil 2 CC f e r c n. 

AJcw part 3élflnb cjjennem 5l'arf)unbrcbev fi*a Snnbcté .^cbv;^^ 
gelfeétib lige til vore JDage vebIigcf)olbtc nlmtnbellcj ubbrcbtc 
2i;jl til nt ^øre 09 la?fc fortællinger om forgrtngnc %ib(X^ %iU 
brrtgelfcr, og ben bervcb fremcalbte 09 ncrrebe 3^^^* i^^ ^ 
opbevare 93^{nbet om famme ^ar jfajfct oé en ®fat af ^erlige 
?DiinbcjTriftery Ifge vigtige fom ©runbfilber for vor jjiflorie, 
og fom ^ol!e6øger, gjennemtr<rngtc af vore S(?breé?(anb og 
veb ben livlige og til fjertet talenbe gremjlilling af 33egtven; 
peberne i f)øi ©rab jTiffebe til at forn^ie veb en behagelig og 
!<rrerig Unber^olbning» 

7it fifre Opbevaringen af biéfe <Sfrifter og at ffaffe 
cnr)ver bannet ?i)ianb og ^vinbe i be norbifPe Sanbe og So'rbe 
i Ublanbene Seilig^eb til at gj^re (ig befjenbte meb bem er i?o; 
vebformaalet for bet kongelige fUorbiffc Olbffrift? 
^elffab^ S3eftr(rbelfer, til hvilfet Sormaalé Opnaaelfe btt^ 
efter ftn .Q5e|lemmelfe at ubgive tre færfTilte Sbinb paa 3élanbfP, 
2)an|T og Satin om 2(aret/ ^ar arbeibet veb f)it>ti\ for blårene 
1825 til 1828 at ubgive af be l;ij^or(ffe eagaer 12 Sbinb, 
nemlig t bm iélanbjTe eller gamle norbifPe ©runbjirift 6^ i 
banf! Overfcrttelfe, btttc ^er fremtrabenbe iberegnet ^ 4, og i 
latinfP Cverfcrttelfe 2 23inb, og veb at forarbcibe Ubgivelfen 
af abjTillige flere. 

33lanbt S^orbené ClbfPrifter ere be inb^olbérige øagaer 
om Soméborg^ bjcrrve jjelte og om ^nub bm øtoreé navn; 
funbige banffe ^ongejT(rgt i enhver jjenfeenbe at betragte fom 
nogle af be vigtigjle og tillige fom be af alle , ber ^ave ftør(l 
^tav r>aa 2)eeltagelfe ^oé 2)an(Te, ba bz tnbe^olbc gort«l; IV Un^ct om !^ratjTc co, om ^ccjben^ebei*/ fom ere foregartcbc ^et 
i ©anmavf* (Savbeleå Om|Io?nbig^ebcr, iftrr j?cnfi;n til 
ben iélanbjTc- 'DDtcnigmanbu S^n^z, hab (SclfPabct bog at 
bccjvnbc fine 2Cv5eibcv meb ben novjTc ^ong Olaf ^n;99vef^n5 
<^a^a , og bet blev h^ øelffabet^ 'iMan cd fottfa?tte Ubga\)en 
af be ^((loi-tjfe (Sagaer ubenfor 3^lanb meb (Sagaerne om 
3)orge^ paaf^lgenbe konger faavibt mueltgt efter ^ibtil ubeni;t; 
tebe j?aanbffrifter» S^orgeé ^onge? (Sagaer »ille, efter n^t,' 
agtig 0\)erftgt, !ubgjm-c 10 SStnb i @runbf!rift» 2)ernÆ|t, 
altfaa fmft efter 10 3laré S«>vl^6 , fPulbe (Sagaerne om 2)att; 
marf ubgtneé. ©en betpbelige 5)eeltagelfe , ^\3ormeb ©an; 
marf, enbogfaa fremfor 97orben3 ivrige 9liger, fremmebc 
øeljTabeté øag, ber bog er og bør v(rre et fcellebé 2(nltg.' 
genbe for alle 9?orbboer, gjorbe ^elfFabet bet til *piigt ox tage 
fortrinlig S^ix\.\\)x\, til bet "af mange pttrebe 4Z>nfFe at fee øa; 
gaerne om ©anmarf tiMigcre iibgivne* (Efter et af (Selffa; 
bete 93tcblem ^Prof* Q3 au I fen inbgtwet Sorflag, fom bog 
n(rrme(t egentlig hm angi! ^m;tlinga (Saga, blev bet i ^3t-øbet 
^i\\ 19^' 3«li 1S27 vebtaget, at Sagaerne om ©anmarf 
fPulbe v(^re b^n ferjte ©jenflanb for ^eljTabeté 3$irfen* 

©er begi;nbteé \i(K, uop^olbelig efterat benne S5e|Iutning 
var tagen , 'po.o^ S5earbeibelfen af t)iéfe (Sagaer^ ©rnnbjTrift, 
og benne fortfatteé uafbrubt, faalebeé at llbgaven af famme 
var fcrrbig bzx\. 2^^^ januar 1828* Om ^ejTajfen^eben af 
be ipaanb jTrifter , fom lagbei? til @runb for benne Ubgave, og 
om grcmgangémaaben "^zb bereé 2l*f6eni;ttelfe/ er ber givet nøi^ 
agtigerc Unberretning c gortalen til famme, ^vorfor vi ^er 
f uu ville mebbele iw fortere Unberretning beéangaaenbe* 

1» Somévifinga (Saga, ø. 1— 142* 5lf be 
tre ^ovebrecenjioner, man ^ar af benne @aga, er ben i;ng|le 
bleven ubgiven i ^toff)olm 1815, men til (5)runb for benne 
Ubgavc er lagt en 7lf)Trift, fom var fnlb af (Sprogurigtig^e; 
bevv og bcrrer ^Pr^g af en ^øift vilfaarlig .^c^anbling i li^c^u 
telfen* ©enne Ubgave er faalebcé af faare liben SSitrb. ^fter 
en gob 93tembran i jJaanblTrift ; (Samlingen "^(k^ bet .kongelige 
5&ibliot^ef i (Stoff)olm, af ^vilfcn ^Profeéfor 9vaff veb ftt Opf)o\b fammejlcbé ^a\)bc taget en ti'o 2Cfj!vift , nb^a'o (Seljla; 
bete OlbjTvift/^ifbelittcj i 2faret 1824 ben anben Tlfbeliug af 
ben forte jte Steccnfion af benne <B(i^a^ baabc paa ^élawb^ 
og f(erjlilt i banf! Overf(tttelfe ,^ fom '-pv^we paa ben ba bebu; 
bebe øagaubgave/ men af benne llbgavc togeé, tfelge bene 
iSejlemmelfe, fim et mbjlv(rn!ct Oplag ^ fom fovlc^ngfc er 
gaaet op/ og benne nKKifvcrvbigc øaga fortjente ^^iligcn at 
ubgivcé t en fulbjtÆnbtgere Stccenfion, 

"5:cl©runb for <Sclffabeté Ubgave af (Sagaen lagbeé (Sfinb; 
bogen 37r» 291 i å i t>m efter ben fortjente <Sttfteu 2lrnc 
9Jt a g n u f e n Qitmé ?[)tagn(rué) benævnte 21' r n a ; 93U g n <t; 
anffc J?aanbffrift;^amling^ fom opbcvareé paa Uni; 
ver(iteté;S3ibliot^efet. 5)enne Clbbog maa regnet for een af be 
allermcjrfvctrbigflc af alle iélanbfPe €obiceé^ fom ere opbevarebc 
til vor %ib, Sene fcrregne Stgatur, ^voraf vi ^er ville no?vne 
Stunen Y for Orbet niaSr, en ^Oianb eller man^ og Svetffriv; 
ning, ligefom ogfaa ethvert anbet ubvorteé og inbvorteé ^r^g, 
vifer noffom bene f)øk 5<$lbe, og bene 37ebfFrivning fan meb 
gob Svimelig^eb ^enfijre^ til 93tibten eller Slutningen af bet 
13^^ 3l"ar^unbrebe» ^aa mange Steber er <Sfriften veb ben 
l)øk 5(5lbc og tbelig S5rug gjenncm 21ar^unbreber faa afjiibt, 
at ben veb før(le ^iefajl fi;neé albeleS ula?felig» S^^^^l^^^til) 
er bet bog li;f!ebeé, vijlnof efter megen 2l"njlra?ttgelfe, at rebbe 
bm f)ck uvurbeerlige &at, ^nfelte 2inier fojlcbe ofte be 
trenbe 93i-ebarbeibereé forenebe (5fterfi;n og ©iéninger og gjen; 
tagne Unberf^gelfer i flere *^imer, inbtil man enbelig ubfanbt 
og var fiffer om^ f)\>ab ber flaaer* <£t n^iagtigt fobberjluffet 
Sacfimile af en ^eel ^ibc af benne mo?rfelige €obe); er vebføiet 
Ubgaven, ^vorveb enhver £(rfer felv er fat i øtanb til at 
b^mme om Olbbogcné Sorm og 95effaffen^eb. Sagaené Sda 
gi;nbelfc og (Slutning, fom fattcé i benne (£obejr, ere tagne af 
anbre tOtembraner, nemlig bm fm*nQ?vntc jtof^olmjTe og Sl^t^/' 
bogen paa bet (lore kongelige S3ibliot^ef, ber beéuben til? 
ligemcb ben 3irnamagn(tan)Tc 3lr» 510, ere beni;ttebe til 
Sevnf^relfe, faavibt Svecenftonernee JJorjTjellig^eb tillob bet. VI 2. !i5tffo|) Q^jatncé ^omévifin^a ©rapa, 
0. 143—156. 5)cnnc 5^rapa^ fom er forfnttet af ben 
jørfen^ijTe S^ijTop .Bjarne, fom k'ocbi i (Slutningen nf bet 12^^ 
og 23egvnbclfcn nf bet 13^' 2(nr^unbrebe, ^ar ingen jtnbe tth 
fom \)Q?ret ubgiven. ©anfpe fulbjTctnbig ei* ben tf fe ^er, men 
neppe ^avbc bog nogen fovmobet ^ at man f)a'obi faa mange, 
^ nemlig be 39 f^ifrc paa ^inanbcn følgenbe (Btvopher, af bette 
vigtige ^\^ab tilbage, af I}vilfe iffun nogle faa Ofb, fom vare 
afrevne i øf inbbogen^ ere gaacbe tabt* ©rapaen finbeé bag 
i Codex Regius af ønorveé ^bba , ^vié 2ffffriver bog iffc 
^ar fjenbt ben fulbfrojnbigcre, fom feeé beraf, at fian fortfcpt; 
ter meb et anbet ^\iab paa famme tOtembranblab , ^vor 3>ra? 
paen opfører* 

3» .^nntlinga øaga, ø» 157— 357. ©ette for 
2)anmarf é ^iftorie enbnu vigtigere ^<evf er ingenftnbe tilforn ble^ 
ven ubgiven. S3el ^ar 2( r n e 93? a g n u f e n i fin %ib afjTrevet 
bcrim øaga efter en ^DZembran, jevnf^rt ben meb flere ^aanb,' 
fprifter , famt forfinet ben meb latin jT Cverf^ttelfe , ^vilfct 
t^rbcibe ^tatéraab ©ram bern^rjl gjennemfaae og beforbrebe 
til '5:ri)ffen. , 2)et j?ele var tri;ft paa ben f(bjTe (^ibc n^r af 
Overfcrttclfcn famt Stcgijler og. gortale, ba ©ram bøbt 
1748. ^rof. SSSløf)lmann paatog (tg nu at fulbfere Ub.' 
gaven, ^vortil 3o^n C laf fen fra (Srunnevig forfattebe 
vibtløftige iHegijvere, men 93tø^lmann felv forfemte at 
ffrive Sortalen til SS<rrfet, og imiblertib fortcrrebeé ^ele Opla; 
Qct af iRotter og ^Tan\é paa 2>ogtri)^fer ^øpfneré £oft; 
fun faa ^remplarcr af bet ufulbenbte $Barf rebbebeé fra tin; 
bergang, og trenbe af biéfe finbeé nu paa bc offentlige 5J3iblio,' 
t^efer i ^jøbeuf)avn. 

©elfPabeté Ubgave af <Sagaen er beførget efter btt (tore 
£Otembranfragment 9)r. 180b, famt to ^apiré;j?aanbfFrifter 
afben ^rna^^^tagno'anjTe (Samling, meb ^vilfe jcvnførteé 7 
vigtige, men minbre ^Dtembranfuagmenter, tilbeelé af forfTjellige 
€obfceé, afben Time ; lOcagnoranjTe (Samling, cg to ^apivé; 
^aanbjlriftcr af JoaanbjTrift.'iSamltngen paa bet kongelige S3i# 
bliot^ef i øtof^olm. ^a bet var øelffabet befjenbt, at ber i VII benne øamling finbcé to i?aanb(!nftec nf .^uwtlinc^a ^a^a^ 
l^vié S^cfPaffen^eb man iffe fjenbte, lobbet, faafnait tlbgi; 
velfen af benne ^a^a \?ar bejTuttet, eet af fine ?Oicblemmer, 
Scrrei* © u b m u n b f e n , i 93iaanebctne 2lugu|l 09 September 
1827 foretage en Stetfe tib for at jcvnfere b(6fe ^aanbjlvtfter 
og tillige unbetf^ge, afjTrive eller jevnfmc anbre ^obicei? af be 
(Sagaer, øeljTabet n<£rmeft agter at ubgi\)e, fornemmelig to 
5}tcmbraner af Olaf bm Joclligeé øaga. 2lf ^ni)tlinga (Saga 
fun om faa 2l"ar ventet en Ubgave i Solio, lebfaget af en 
latmff Overfættelfe famt fulbflctnbtge critijTe og ^iflorijT ,- anti; 
qwarijTe Unberføgelfer, beførget mb be fortjente Ubgivere af bc 
f[b(te 9Mnb af Noregs Konunga Sogiir (^tatéraabernc 
•^^orlaciu^ og ^erlauff. 

4— 5» Sagabrubfti;!fer om ^riftenbom^ 
mene ^nbf^relfe i 2)anmarf m, v*, famt om 
^aralb S3laatanb og Svcnb '5;veff<tg, (S*359— 
376/ 2)e ere forben ubgivne af Sangebef i Scriptores 
Rerum Danicarum, T. II. (Selve tOtembranblabenc blevc 
paa m; benyttebe* 

6. gorto^lling om S^a^on ^arefføn, øibc 
377— 393* 5)en er før bleven i\bo,mn af (^tatéraab ^^ o r ; 
laciué, font 'Program veb ^ongen^ g<øbfel6bag 1823* ^cb 
(Selffabet^ Ubgave af benne lille øaga, ber for 9te|Icn neppe 
^ar noget ^iftoriff SScrrb, ere abfPitlige Q)apiré;J5aanbjTriftcj: 
og et ^ar ^Jtembranfragmenter benpttebe* 

7» Sortælling om <5r6ebif!op 7lbfaloné 
©jerrtg^eb og om en S3onbe, <^ibii 394 — 398. 
Ubgaven af benne ingenfinbe før nbgivne befi;nbcrligc lille 
Sortalling, for ^vilfen mueiigen bog noget (Sanbt fan ligge 
til ©runb, er beførget efter btn "^irnajf^DiagncranjTc SSUnv, 
bran f^r. 624 i 4. 

3 Sorbanjlningcn af biéfe Sagaer og Sortctliinger er 
fulgt famme^lan font i ben af Claf^ryggveføné Saga; Over; 
fo?tteren ^ar flro^bt at gjcngive ©runbffriftené jevne og fatte; 
lige ©prcg og at f)olbe ?Dtibbelveien imellem et altfor forcrlbet 
og et meb SortOftlingené 2laftb upaéfenbe ganjTe Øciitib^ ^prog. VIII og mcb bet famnrc Sotmaal for ^ic ^av f)an 6cftr<rbt (ig for at 
give be i (Sagaevne tnbftrijLebe, tilbeel^ meget bunfle og van; 
fPelige, SSifer i forjlaaclig ©anfp, uben at af\?(ge mere fra gor,' 
men^ enb en paéfcnbe 3^øiagtig^eb i Overfattclfen funbe titlabe; 
ben vcb §obmaalet befcemte SSerfeart er faalcbeé n<r|len altib, 
55ogrta\)rimenc ofte, men Sinierimcne meget fjelben veblige; 
^olbte, og ^vor paa cnfclte <Steber ©runbjTriftené for £q?; 
ferne nmntc ^Jietap^orer maattc beI)olbeé, ere bc forflarebe 
i. 2Cnm«rfninger unbcrncben* £lgefom »eb Olaf ^n;gg\)cføné 
øaga, faalebeé ^ar ogfaa vor berømte (Sprogfor )?er 9vaff 
v>ti(! ben Soercbvillig^eb at gjennemlcrfc no'vvÆrenbe Overfcpt; 
telfei(Sammen^olbmeb(5)runbjTriften^ ^vorveb bm f)ax vunbet 
i Overeenéjlemmelfe og 3ttgtigF>eb paa tf fe faa Øteber, og lige,' 
fomveb f)m(^<i^a ^ar Overftrtteren benyttet 2(bjmtft (SgiU; 
foné S^earbeibclfe af be i bette ^hxb værenbe SSifer, fom er 
bejlemt for ben latinfPe Overf(?ttelfe af (Sagaerne, fom øel' 
ffabet ubgiver unber S3ena:ynelfen Scripta historica Islan- 
dorum, af f)vilfet SS<rrf to S3inb ere ubgivnc og et trebic 
^eel fo?rbigt fra Overfatcerené ijaanb* ^j^bcn^avn ben 28^'= januar 1829. r^ SomiDiftnsa Sdga. 2). e. 9r / $)u begpnt^ev 3ottt^t>i^in^<i ^a^. Søi'ftc SoitccUing. « otttj ©ornt/ nieb Si(ttat)« betl Q5nrnføfe< t)erfifebe 
ot)ef ^anmarf ; i)an »ar cit mÆ^ticj 5?onjje 09 t)Ætine' 
f(c( nf (!ne ^xnb, og f^aobe aaerebe regjeret Icenq^f 
betl ©ang be g5e9it)enr)eber, fom ()er (!urre forti^Ke^, 
foregif. 3 @ajclanb Mv ^aa bm "lib ett 3arr/ t)eb 
SRa^tt 5(i*nfitt, fotn f)ai>b^ diiQUtil2d)n af^onø ^arf 
ben (gtore; ()att og ^ong @onu f)at)bc b^i^get i- ^Ou 
fitigéf(5rb fantttien, og Dåre gobe ^Benner: Sarlett 
t)aobe en fmuf Røfler, ()i)em i)an elffebe mere enb til/ 
6ørhgt, og ai)(ebe et 95artt meb f)ctibe; meti bettc 
^olDteé itjnltf og 3^^'^^" feitbte golf 6ort titeb bet/ 
og paalagbe bent/ i6øe at forUbe garnet/' førettb be 
t)ib(Ic/ ()t)ab beir 61eD af bet. 5^c 6om til Danmarf/ 
og ba be font til en ©fot)/ 6(eDe be Daer,^ at Jong 
6orm og l)ané ^uuétrop Dar i famme; be fagbe ba 
barnet unbev et tro?/ og f!jutte (tg. Otti 31 f ten en 
brog 5tongen ()iein nteb ()e(e ^uuétroppen'/ ynif toenbe 
S5røbre ^alDarb og ^auarb na:r/ fom 6let)e ber tiU 
^<i9«» 2^e gif frem til ©^en/ og ba §ørte D'é et 93ar« 

312 4 3om^\?if inga ^(xo^a. i g^ 

Qt(cbir o(j 916 efter £t)t)ett / m^ t)ib(!e iffe, ()t)ot(e&e5 
bet furtbe forf)oIi)e fig. S)e fanbt balder et ©retige^ 
6artt unDer et tvXf 09 et flovt ^tti)tte i ©renene oppe 
ot)er bet. S5arnet tjar inbfDøbt i ftint 5(tla(!, 09 om 
bete ^ooeb MV burtbet et @iI6etør6Jfebe/ ^t)ori bcr 
fanbteé en Øulbrin^ af en ^rebiebeel Unfeé ^(CQt, S)e 
toge $5arnet op/ 09 Sragte bet meb ftø, 09 be tom 
førf! ()jem, ba kongen 03 ^offlnberne aUerebe fabc t)el) 
©ri^feborbene. 5)e unbflfplbte ftg for/ at be iffe 
t)aDbe funnet føfge kongen ^jeni/ men benne fagbe/ 
at ^an iffe cilbe regne bem bH til £a(!; 09 nu fortalte 
be :^onøett/ l)Mb ber Dar ^(cnbet bem i ©fot)en. :^on^ 
øen forfaiigte at fee Drengen/ 03 (ob (jam bringe til 
fig. ivj^an fpnteé t>ef om Oani/ og fagbe: u^an maa 
t)(cre af fornem (gkgt/ og bU er en £p6fe/ at f)(in er 
bleDe« fnnben." ©iben lob f)an £)rengen oberøfe meb 
?3anb/ cg gibe D?abn/ og (;an lob ^am falbe ^nub/ 
forbi ©ulbjringen f)at)be DÆrct fnpttet i ^ané $anbe/ 
ba f)an fanbteé/ ^boraf kongen fanbt bu paéfenbe at 
gibe ^am d}ai>n, ^an gab ()am bernojf! en gob Slmme^ 
og talbtt f)am fin ©øn/ gjørbe bel imob i)amr cg 
elffebe ()am meget. Og nu/ ba bet kb mob (gnben af 
^ong @ormé £ebebage/ og i)an bar Bleben gammef^ 
faibt ^an i ^n 6pgbom/ fom bleb f)ané £)øb; mcit 
førenb f)an beb^r 60b ^an fine gr<t«ber og ^Senner tii 
ftg/ ba. ^an troebe at fcrubfee/ ^bab Ubfalb i)anS 
©pgbom bilbe faaej ^an 6ab bem vxif at f)an maattz 
fefb 6^emme/ til i)f>em bt eft^r ^ané £)øb (!ulbe 
fbÆrge Hnb og Solf ; bertif bifbe ^an i)a\)e beveé tiU 
labelfe; men \)an fagbe/ at ^an tyiibe QiH ^nab I)efe ftt 
O^ige 00 a(t bet/ fom efter f)ané Søb funbe for^øie 2 €♦ 3omt5\>ifin3a ^a^a, 6 

t)ané ^Ærbi()f)ct); og formcber(! 5voii(jené 95eiittefdf)e&, 
ba f)an i)ar inDcrfig d\let af fttie 5[)?Æiib/ ti[(lobe be 
t)eÉte/ at 5vongcit ffulbe 5c|Iemme bet; 03 bet blcD alt? 
faa faaicbcé bcfluttet. €fter bctte bebe :^on(jeii. 
:^nub antog ba Ojtegjeringett oi>er £anb 03 golf og 
()ele bet Oiige, fom @orm ()at)be 6e|tbbet, og r)art Dar 
tjennefd af fine ^ccnb. 4>cin at)Iebe en ©øn, fom fit 
fWat)net ©orm/ og Dai* forfl falbt @onn ben golfe- 
f!t)c, men, b"a f;att Dar t)o^en, Mel) t)an øen^c^nt 
@orm ben @amle og t^m ?0?<»gtige. 

2* ^i)er ^oJfetefanb^ r)er(lfebe til bm ^ib en 
3arl, fteb SRaon ^aralb-, fom 6{eD faibt meb ^anaun 
;^Ia6''&ara(bj ()an Mv en i>iié 2D?anb. «J)aH ()at)be en 
Sjatter, fom ^eb %f)i)ve, ber i gorffanb o^ergif aHc 
anbre :^i)inber, og ublagbc ©rømme bebre enb nogen 
anben; i^nn Dar ogfaa meget fmuf. 3^rlen fatte i 
»^enfeenbe til £an5eté 6ti;relfe ^ele jtn 2it> til jtn ^at^ 
UV, og lob f)<it\\)i raabe af(e IDefe mtb fig, og i)an 
elf!ebe f)iinbi fojrbeleé ()øit. S)a nu ©orm Dar bleDen 
Do^en, og ^aiybz antaget DJeg/eringen, brog ^an ub 
af £atiDet, og agtebe at 6eile til ^axalb 3arlé SDatter, 
og bit Dar ber()oé ^ané S5e(Iuttting, {)i>ié ^avkn iffe 
i>iibi giDe I)am datteren, ba i>iibi {)ati meb Mhmt 
5l}?agt angribe ^am. SJa ^arafb 3<irl og ()ané Si^atter 
S()i;re fpurgte til ^ong ©orme g^rb og ()ané »35eflut* 
ning / fenbte be SD?«nb imob ()am, og inbSøbe ()am tii 
et anfeeligt ©ilbe; ()an tog imob 3«b6i)belfen, og 6IeD 
ter ^o(bt i megen 2(nfee(fe; og ba l)m {)a^bz fremført 
ft ^renbe for 3<^rren / gaD benne f)am bet ©Dar,. at ^) t>* e. ^ol|!ce». 6 3om6\)iEinga @aga» 2 €♦ 

()Urt f!u(be fe(D raat)e bcrfor ; J{)i ^utt ci* meget foi*^ 

jlaitbigerc ettt> jeg"^ føiebe (jan til. O3 ba nu ^on* 

(jen fremførte benne @aø for ^en&e fe(D, ba foarebc 

f)Utt faa: „(gi f!al bette beflutteé bennefinbe, men bu 

ff«{ nu brage ^jem meb gobe 03 anfeelige goræringer, 

03 i)t>ié bet er t)iQ meget om at gjøre/ at faae mig til* 

(tQtZf ba (Tal bU/ faafnart bu 6ommer ();em/ la^t 

5i)gge et ^uué faa ftort omtrent^ (^t b<it Un ixcve paé^ 

fenbe for big at foDe i; bette ^uué (Tal bpggeé paa H 

(Steb, ^t)or ber iffe før l)ar flaaet noget ^uué; i MU 

J^n\x6 |Tal bu ta foDe ben før(!e Vinternat og tre 9^(5t^ 

ter i ^vccV, t)u(T faa nøie efter, om t>n brømmer noget, 

og fenb bernccjl SD?(5nb til mig, at be funne ftge mig 

bine S>rømme, om b\x t)av {yaft nogle! og ta f!al jeg 

be(!emme for beni/ om In fTal faae mig tilægte et(er 

iffe; men brømmer t)\x intet, faa maa bu (Taae bet 

©iftermaal ub af bine Sanfer." ^fter benne bere^ 

©amtafe forblei) ^ong ©orm fun en fort tiiy t)eb @il^ 

bzt, men berebte (tg til ^jemreifen, og Mt begjerlig 

efter at forføge benne ^enbeé ©ni(bf)eb og Slnorbning. 

J^an brog t>a Ojem efter megen »g>Æberé6et)iié»ing og 

meb anfeeligc goroiringer. ^a f)an Dar fommen 

(»em, ^rti* 0<in Pg i <^^^ ^t), fom Oun ()aDbe 6e(!emt 

()am; ()art (ob -^ufet 6i;gge, og gif flben inb i bttr 

ligefom bit tar 6e(!emt; og ubenfor ^ufet (ob f)an 

t)«re tre^unbrebeDÆbnebeSOJisnb, og 60b bem oaage og 

^olbe^Bagt/ ba bet fafbt r;am inb, at ber funbc DOJre 

@t)ig unber. fR\x fagbe ^an ftg neb i ©engen, fom 

t)ar anbragt i ^ufet, og falbt i ©øon^ og berpaa 

brømte ()an, og f^an foD ber i bette ^uu5 t tre Sf^Ætter; 

og berefter fenbtc f)an (tnc CD?a;nb til '^atkn og f)an^ 2€» S^^m^^ifing^ ®^3<^- 7 

fattet ti)i)VCf 0(j lob bm fovtcctU t^atié 5:)t:mnme. Xxi 
t)e fom ti( gavlen og f)ané Datter/ 6(eoe Oe t)cl ntoi)' 
tagne/ 03 ft&eti fortalte be 3^i'f^né Sjatter t>e Strømme/ 
fom ^on^ctt r)aDbe r)aft. Da ()un f)aDbc l)ørt Drom* 
mene/ fag&e r>un: aSf?u funnc 3 Oi^re Om*/ faa lounge 
fom 3 felo i)iUef intn 3 f«nne ftge cberé ivonge/ at 
jeg i)ii ojgte ^am." Da bc fom t)|em, fortaftc be 
'kongen benne Sibenbe. :^ott(jen 6Ieo munter o(j oel 
tiffrebé beroDer/ 03 fort berefter berebte ()an (tg mct> 
me<jet SD?anbflfa6/ for at faae ©iftermaalet bragt i 
©tanb. ^an i)ai)bi en ()elbi9 Oieife/ 09 fom til ^oU 
fetelanb. ^aralb 3arl f)cii>bz faaet at()ore/ at {)an 
font/ 09 lob gjore be 6eb(!c Silberebetfer til at inobtaQt 
i)am. ^t>an fom nu/ 09 ber 6fci) f)o(bt S5rut(uj>/ 03 
©orm 09 Sf)pre e(f!ebe ()inanbett {yeit, ?Oeb @i(bet 
morebe man ftg oeb/ at ^ong ©orm fortalte fine 
Drømm?/ 03 ^()i;re ublagbe bcm. ^^ongen fortalte 
ba faafebe^/ f)t)ab f;an f;aD^e brjjint ben før(?e ^Sinter^ 
nat/ 09 be tre Sf^oitter/ ba r)an foo i »gufet; ()att brømte 
nemlig/ at ijan i)ar ube unber aabcn ^immef/ og 
fFuebe oDer ()cle fttOJigej f)an faaeba/ at@ocn faibt nb 
fra £anbet faa langt/ at i)an ingenjlebé funbe fofge 
ben meb. ØimMf og faa flort g66effeb oar ber/ at 
aKe Øfunbene og g;orbenc eare torre; men berefter 
faae {)anf at tre f)M^ Øjcne ginge op af 6øen/ og M 
op paa £anbet n^er i)eb bet 6teb/ f)Oor ()att f!ob/ og 
afbebe/ f)t)or be fom frem/ alt @ra:éfet (igetiC @tu6^ 
bene/ og berefter ginge be bort. Den anben Drøm/ 
fom Dar meget (ignenbe meb benne/ t)ar faalebeé/ at 
bet igjen forefom ^am/ at tre ^S^trne ginge op af ©øett; 
be tåre røbe af garDe/ og ifcaiJbe flore ^orn ; be afbebc/ 8 3omé\)if inga ©aga* 2 E. 

liucfom &e forrige, ©r^éfet of 3or&ett/ og ba be 
^ai>t>e tæret ber i nogen 2:tb/ gtf be atter tilbage i 
@5en. @nb brj^mte ^an ben trebie ^tzixif fom ogfaa 
Dar \)im lig: bet forefom f)am atter, c^t tre S^^ne gtngc 
op af @^en, fom atte t>are forte af garbe, og ^at)bc 
be atferjl^rjle ^orn; be tjare ogfaa nogen Zii> ber, og 
fore igjen famme ^Qei bort, og gi6 tilbage i ©øen; og 
efter \>H forefom bH f)amf fom ()an r)ørte et S5rag faa 
ffort, at f)an ta?nfte, btt funbe ^øreé ot)er ^ele Dan* 
marf , og r)an faae, at M for&olbteé af ©øen , fom 
fiprtebe op paa £anbet. i;5[)?en nu ønf!er jeg , Drom 
ning!" fagbe ^an, aat bn til 5D?oer(tab for golf ene 
ttblojgger biéfe Drømme, og Difer faalebeé ^røDe paa 
t>\n gorjlanb." ^nn unbflog |tg iffe, men ublagbc 
Drømmene, begpnbtc førjl meb ben tibligfle Drøm, 
og nblagbe ben faalebeé: ccDe tre {)^ibz S^jrne, fom 
ginge op af ©øen paa 2an\)i beti)be tre (!ore ^in* 
tre, il)t)UU ber i>il falbe faa megen ©nee, at ben Dil 
tilintetg/øre grugtbar^eben ot)er r)ele Danmarf; og 
be tre anbrc S^rne, ber forefom big at fomme op af 
©øen, og fom Dåre røbe, be bctpbe tre anbre ?5rntre, 
i ^bilfe ber fun i>il falbe liben ©nee, men fom bog ber* 
for iffe foiUt Doire ubetpbelige, efterbi bet forefom big, 
at ^Sji^nene afbebe ©ro^éfet af 3«>J^benj mtn be tvzbU 
Øyne, fom ginge op af ^af>H, og Dåre forte af garDe, 
be Ut})bz trenbe berpaa følgenbe 95intre, fom DiKe 
bliDe faa ^aarbe, at aHe tiUe ftge, at be iffe funne 
minbeé faabanne, og ber Dilfomme (!r«ffeligt tlaar 
og 9?øb ober £anbet, faa at ingen nogen(!nbe ^ar opfe* 
Det fligt. Det, at Øjnene forefom big at \)ai>c (fore 
*porn, bet beipber, at mange DiKe bliDe (!ifte nb 2S» Somé^ifinga ©aga* 9 

tjcrcé ^iettbomme*; men bet/ at bz atU gin^c tiihaQt 
i ©øcti/ 6e{pbcr/ at Uaarcne oiKe ig/en ^ra9e bort fra 
2anbH 00 tilbage i 6^en, ^eorfra ©pene oare fomne; 
og at bn ()ørte t)er et jlort S3rag/ ba &Bin (Iprte&e 
mob £anb/ bet beSuber mægtige 5D?ajnbé tifreb/ og be 
titte møbeé ^er i 2)anmar6 og ()oIbe ^er ©lag og florc 
5vampe; ;eg ^ar ogfaa gormobning om, at itogfeaf 
t)itie 9?ajrbe|I<cgtebc t)iKe beeltage i bznne Ufreb; og 
i)\>i6 bu ()abbe br^mt bette ben før|!e Sf^at/ fom bn 
trømte jlbj!/ ba t)ilbe benne Ufreb ^at)e fommet i bine 
©age^ og ba i>iibz jeg iffe ^at)e ojgtet big; men nu 
Di( bet iffe ftabz, t\)i jeg i)i( funne raabe 55ob ^aa Uaa* 
tit, fom aUz bine Strømme bebube." (gfterat nu bette 
@i(be t)ar enbt/ berebte ^ong @orm og dronning 
S()i)re ftg til »Jjemreifen/ og lobe mange (gfibe (abe 
meb ;^orn og anbre Søbemibfer/ og førte faalebcé Ot»er^ 
fl[øbigf)eb til S^anmarf; og faafebeé g/orbe be fra bzn 
tib af ()Uer ©ommer^ inbtil Uaaret, fom r)un ()at)be 
forubfagt/ inbtraf; og ba bet fom, ffabebe bet ^t)er/ 
fen bzm felt), ba be t)ai)bz forberebt jtg, r)elfer iffe 
golfet omfring bem i Danmarf, t{)i be mebbeclte beraf 
megen Ot)erjløbigf)eb tii atte bereé Unberfaatter, og 
S^pre anfaaeé for ben for(!anbig(!e ^Dinbe, fom 
nogenftnbe er fommen til Sanmarf, og biet) falbt 
5:)anmarB $5ob efler grelfe. ^ong ©orm og Drom 
ning t()pre ()at)be to ©ønner, af f>t)ilfe btn (tlbfle r)eb 
:^nub, ben pngjie ^aralb; be t)are begge ^aabefulbe 
^(nnb, men :^nub biet) i ftn Ungbom t)oIbt for ben 
^ifefle, og I^an ot)ergif i ©fjøn^eb faat)eIfom i gfcrbig' ^) t ®tunbj!t'tftcn : biU DIcDC horniingar af btt, hc tit. 10 - ,3omé\)ifin3a @aga. 3€. 

()cber 00 nffe 3»>f<5tt^i* ^^ ff^(^^ font paa ben Sib t)are 
i 2(nfeelfe. »J)an ()at)be ()t)ibt ^aaVf oø »ar i SDJatt* 
big^eb arre oDerfegett* »^art t)i>jcte op 5o^ fin ^ebjlcfa^ 
bcr Sarien ^laF^^aralb/ fom opfojlrebe ^am; oø 
elffebe l)am i)dit; t)an tar ocjfaa Deniiefæl i flrt Op^ 
M^t. C9?ett ^aralb 6[et) opfabt hjemme t)eb ftit ga- 
beré ^of ; ^att oar meget i;n3rc enb ftn 55rober, 03 
MV titiU^ i>ili> 09 f)eft((j 00 onb atomøaaeé/ (;i)orfor 
^att i jtn Opixr^t t)ar futi libet pnbet. 

3» Sl^et fovtaiiaé nuf at ^otiQ @orm enøattø 
fenbte ^ccnb til fin @i)iøerfaber ^avciib 3arf/ meb 
bet^renbe, at 6i;be r)am til 3wf^0itbe l)oé ji'g. 3ar^ 
(en toø Del imob 3ttb5i)be[fen, oø Iot)cbe at fomme om 
58interett til ©iioet; oø berefter broøe ^onøené 5Q?a:nb 
tilbage/ oø 5erettebe ^onøen^ at ^avkn funbe »ente^ 
til@ilbit, ;0ø ba n« ben $ib fom/ ba 3arlcn (Ifulbe 
øerebe jiø ttl Q5ortreifen/ ubDaløte l)an ftø et faabant 
gøløe/ fom ()am fpnteé 6ebf!/ til ©ifbet, \mn t)ct 
forto^neå iUer fe^or meøet S0?anb(!a5 t)an f)a^t}t meb 
ftø. S)e broøe nu ^ti^n freni/ inbtil be naaebe til £im^ 
fjorben; ba faac be et 2r(K jlaae ber, fom be fanbt at 
D(^re af en nnQH unberliø 33ejTajfen^eb; ^aa Zvccet 
øroebe ber meøet fmaae S^BIer, fom enbnu Dåre ørønne, 
00 %v(eit Dar tilbeelé i S8(om(!er/ men unber famme 
laae ber anbre '^bkVf fom Dåre 6aabe øamlc oø (lore. 
SDe unbrebeé meøet beroDer/ oø 3«>*i^n faøbe/ at f)an 
fanbt bet meøet 6efpnberliøt, at ber paa ben Sib af 
Slaret Dåre ørønne ^bUt, ba man enbnu faae unber ^. 
Srcret binif fom f)aDbe Dojret om ©ommeren. «Oø 
Di maae berfor/" faøbe '^avknf ,«Denbe tilbaqc, oø 
iffe braøe la'nøere." !Det jiøeé nU/ at ^an meb ()efe 3 €. 3omé\)iEinc(a (Sa^a. ii 

ftt gøf^e brog tilSage/ 03 fortfattc S^eifcit ^ inbtil be 
fom Wnxr 03 3^^*^^« forbiet) Det 2{ar rolig f^jemmc 
meb jttt »f)uuétrop. kongen fanbt bet befpnbcrli^t, at 
3arleri i6fc Øoitt/ men (roebc imiblertib/ at ()an maattc 
f)aDe faaet nogett nøbDenbig ^inbring. S^er foregik 
nu intit mm'UiiQt ben ©ommcr; men ba 53incerett 
iQjcn font/ fenbtc ^tongen atter fine ^<enb tii ^olfcte^ 
lanb, at inb6i)be jin @t)tgerfaber fil 3w^^9i^be ligcfom 
ben forrige 6an9/ 03/ fort at berette, ^avWn it>Hi* 
atter at fomme, 03 be Ubfenbte broge (»'em, og for^ 
talte ^tongen UbfaJbet af bereé^^i'enbe. ^a 'lii)m 
nu 6om, brog ^avkn (»'emmefra mcb ftt Søfge, og be 
fortfatte atter $)veifeh ligetil £imfiorbenj be bejlege nu 
et @fi6/ og agtebe at fare ooer gjorben j og bu fovt(cU 
U^, at be førte nogle ^(tDet)nnbe meb jtg, fom gif meb 
vpoalpe; men ba be oare fomne om iSorb ^aa^UMr 
forefom bet3«J^J^n/ fom ^^oafpene gjøebc i ^unbene, 
men ^unbene taug. ^Ht^ fpnteé ^avkWf faaoel fom 
bzm aiiif at D(cre et (lort Unber, og f)an fagbe, at ^an 
ttu iffe i^iibz fortfittte SKeifen; be oenbte ba tilbage, 
og broge f);em, og uare ()iemme bm ^nixl, %ibm leb 
nu frem, inbtil bm trebie finter fom, og ba fenbtc 
:^ongen atter ^xnbf for at h)bii ^avUn tiI3"^^3i^be. 
SiXnne (ot)ebe at fomme, og be Ubfenbte broge tilbage, 
og fortalte 5?ongen SiErenbeté Ubfaib, Sitter berebte 
3arlert jtg til sSortreifen, og ba tibm fom, begat) 
i)an ftg i(iaa ^^m meb pt S^1<J«/ og be fortfatte atter 
S^eifen (igetil £imfjorben, og {)at>bc en f)elbig Oveife, og 
fom ooer gjorbcn. 5)et Dar ba nb paa Sftermibba* 
gen, ^Dorfor be U^ixtt^b^ at forblioe ber ueb gjorben 
om mtt^n. 2)er forefom bcm ba et @pn, fom be 12 3om3\)iEinga ©aga. 3 €. 

fattbt at t)<tDc ttocjct ^Kisrfeli^t at 6ett)&e; bc faac ttcm^ 
lig en ^olQC rcife fig in&cnfor i gjorbctt og en anbm 
ubenfor/ oø be øi6 imob ^inanben; biéfc fB^Iger oare 
flore, 09 bcr 6IcD et |la:rft 25ulber/ ba be møbteé 03 
fløbte fammcri/ og ber opjlob et ^øit^rag^ 03 i bet 
famme forefom liU bein, at ^anbct beraf biet) blobigf. 
Sa fagbe 3<»f^^«- i/DQttc ere |!ore ^aréler/ 03 Di 
tiHe Itu t)enbe tilbage, og jeg eil iffe brage til ©ilbet." 
5)e gjorbe nu faa, og broge C)iem, og 3arlen Mv 
(>(emme beit 3«"^- ^i^« P^^ ben anbert &bt hkt) 
:^ongert meget treb ooer, at ^atUn ingenjtnbc Dar 
f ommen efter ()ané 3nb6i)belfer, ba ()an iffe i>ib\lt 
.©runbcn til r)ané Ubebli&elfe. Om 55interen fattebt 
;^ong ©orm berfor ben xgeflutning, at {)xvjc }(iaa j!n 
©Digerfaber ^aralb ^avlé 9?ige, ba i)an fanbtf at 
i)an t)ai>be meget trobfet t)ané r)(5berlige 3«b6i)belfe/ i 
bet f)an HU en ene|!e @ang Dar 6ommen, ba bH Dar 
Be(!emt/ og ^an f)oIbt for, at Sarien berDeb ^aDbc 
Beffojmmet t)am meget. Stenne 5?ong @ormé S5ellut* 
ning fif ^Dronning 5f)i)re at i)ibCf og r)un afraabebe 
ba fra fammeé Ubførelfe: ,,©et an(!aaer big iffe," 
fagbcf)un/ ^formebelj! eberé ©Ia?gtf!a5 og (gDoger^ 
ffaS, at paaføre ^am tlfreb, og ber er meget bebre 
Sfjaab for benne (gag;" og t>cb S)rottningené Oberta^ 
Iclfer formilbcbeé ^ongené ugrebe noget, og ber 6IeD 
intet af ^rigétoget. 2)er 6IeD ftben tagen ben 33e(Iut* 
ning, at 5tong ©orm fenbte jtne S0?<5nb efter ^avUtif 
for at faae at tibCf f)i)ab ©rnnben Dar til 3^^^^"^ 
UbebliDelfe. SDette Staab ^aDbe SDronningengiDet, at 
©Dogrenc førf! (Tulbe fomme fammen, og taleé Hb, 
for at fee, ^Dorlebeé btt for^olbt ftg. ;^ongené Ubfen^ 3 €* 3omé\)t!in9a ©aga. 13 

biti^c fonx ttu tii ^atkn, 03 fremførte 5^oit3eti5 
SiSreitbe/ 03 3arrett (j;or£)c fig nu i ^af! f^rbig, 03 
fom tii gongen me& et anfeelicjt g«l(je. ^on^^eti toø 
temnied'g foibt tmot) fin @t)i3erfaber/ 00 be gif benttcj! 
tnb i 5:ale(luett; 09 b« De oarc fomne Der/ fpurgte 
fongctt 3ar(ett meb biéfe £)rJ>: a-&^«i> er ©runbeii 
tii/' fagbe ()ati^ ,,at bu inøenftnbe fom^ ba jeg 60D 
big tii mi^f og 6e(!Æmmebe faalebeé iniQ og min 3nb^ 
6i)be(fe?" 3^»^J^tt fijarebe, og fagbe, nt ()an iffe ()at)be 
gjort bet, for at 6ejT(^mme ^am, t)cb ingenfinbe at 
ifomme til ©ilbet, men at ber Dåre anbre 5(arfager ber^ 
tiit og ()an fortalte nu i^ongen be Unbere, fom be 
^at)be feet/ og fom 6(et)e før omtalte; og berpaa fagbe 
3arfen/ at ijan t)ilbe forflare for itongen/ i)t>ié i)an 
ønf!ebe at t)ibe t^ct, f)i>at> {)an troebe, at bréfc (fore Urt* 
bere 6eti;bebe eHer tjaréicbe. ^Htc tiljlob kongen. 
3arlen fagbe berpaa : ,,3^0 *^^^ ^^'* begpnbe meb bet/ 
at t>i faae i:r(ret i)eb »J)oit>inter meb grønne og fmaae 
5(EbIer, men gamle og (lore ^bin iaae unberneben 
famme; bit troer jeg maa bebube $;roeéforanbring/ 
fom i)il 6omme i biéfe £anbe/ og ben npe Oiefigion i)ii 
t)(5re mere 6(om|?renbe, og ben 6etegneé t)eb be fmu6fe 
Si^bfer; men ben SJeligiou/ fom ^ibtii I)ar f)erfTet ^er^ 
Betegneé t)eb be gamle SiSbler/ fom laae nebe ^aa 3or' 
bett/ og Dille ber raabne og bfice ganffe tii @tøt); faa< 
lebeé i>ii ogfaa benne D^eligion nebiccggcé, naar ben 
anben fommer i £anbene, og ben til ba tilintetgjoreé 
og ganffe forfoinbe, ligefom SD?ør6et for £pfet. £)eC 
anbet Unber t)ar bet/ at t)i ()ørte ^Dafpene gjøe i 5^(^' 
»e^unbene/ bet troer jeg t>ii 6e6ube/ at be ?0?ennejTer, 
fom ere pngve af Sliber/ »ifle tage OrDet fra be S(Slbre/ 14 Somé^if inga ©aga* 3€. 

09 iyiiie tibU^ ftiaffe met)/ 03 bet til 6(ii)e at tjente, 
rtC De faae iffe niinbre SDecl i Svaabcne, ffjønt be 
^(bre ofte ere mere forfavne; men jeg troer, at be/ 
fom bctte 9;elber out/ enbnu itU ere fomne til ^Oerben^ 
tf)i be »O^^^P^ si^ebe/ fom enbnu iUe eare føbtc, men 
S:(5t)ef)unbene tauq, 5^et i)ar bn trebie Unber, ba t)i 
faae S5øl<jerne reifc jig imob ()inanben/ ben ene inben^ 
for i gjorben, 09 ben anben ubenfor, o« be mobteé 
mibfjorbé/ 09 flprtebe i ^inanben, 03 53anbet 5Iet) 
blobigt af bereé t)eftige (^ammenfløb; bH trocr jeg 
fceljuber tlenig^eb imcUzm @torm(5nb f)er inbenlanbé, 
og beraf t)il opflaae f?ore ^ampe 09 megen tlfreb, og 
Det er fifUvt at oente, at bcnne^rig uil for en ©eel 
føreé ^aa 2imfiorben, f;t)or biéfe ^avéUVf fom jeg nu 
^ar opregnet/ 6areé oé for." 5tongen lob ftg 3^^^^"^ 
Orb J)el bcfalbe, og fanbtf at ()an Dar meget t)iié, og 
Derefter gaD r)an ()am @ifferl)eb og greb, og lob nu ftn 
58rebc imob (;am fare. æ?en bit fort(rneé, at :^ong 
@orm/ før l)an og ^avkn ginge fammen i 5:aleftuen, 
i)a^be fat CDJænb til at anfalbe gavlen meb ^Baabeu/ 
^t)ié ()an fanbt, at benne af $igegi;lbig()eb etter ^ov^f 
mob ()at)be unblabt at brage til ©ilbet, og i6fe en enefte 
@ang Dar bommen/ naar r)an f)a\:fbt bnbtt f)amf 
^t)orom f)an troebe at faae ^iél)eb/ naar t)an fom til 
at tak meb l)am; men nu fanbt :^ongen / at ber tar 
©runb fil, at l)an itU mv fom.iien. ^longen og ^av* 
(en ginge nu bort fra €D?obet, og Derefter ear ^avkn 
Der l)oé t)am i nogen tib i megen Slnfeelfe, men fiben 
f!ilteé @t)ogrcne forligte og gobe^Bcnner, og 3<^i*J^tt 
fif t)eb fin ^ortrcife anfeelige gor^ringer af ^om 
gen, og ()an brog nu berfra igjen mcbptgolge, og fortfatfe Sidfeti, til 0<^n fom f)jem. ?D?ett i6fe ((»nge 
Derefter brog ^aralb 3ar( fi)befter, 09 fom til ©a^^ 
tanb, 03 atitO!5 ^ri(!ent)ommctt/ 03 f om dbrig jlbett 
tma^c til fit SJicje. 

4» .^u er bet at fortÆ((e om ^ong @orm 03 
Oané (Søn ^aralb/ at bc 6Iet)e uenige/ faafnart ^a* 
rafb MV 61eoen t)oji:en 09 f ommen noget til 5trÆfter; 
il'ong ©orm tog l>a ben SSeflutning/ at f)an gat) l^am 
nogJe 6fi6e/ og jit ()am faafebeé 6ort. ^aralb »ar 
()t)er ^Ointcr i S^anmarf , og f)aDbe ber fit Sil^olbjleb. 
Og ba bet ^at)be gaaet faalebeé en ^ib/ fovto^tUé Mf 
at -^avalb hab fin gaber :^ong @orm om, at ijan r>ilbt 
gii)e f)am faabanne ^ienbomme og faabant Svige at 
bejibbe og 6ef!i;re, fom t^ané 95eb|lefaber ^laf ^^arafb 
I)aDbe giDet :$^nub; men ()an fit if6e af jin Sc»ber/ i)i>ab 
l)an forlangte; og fra bm Sib jigeé bet at ber opffob 
flor gorSittrelfe imeKem Srøbrene :^nub og ^aralb, 
og ^avalb fpnteé/ at ber i af(e ^enfeenber bk\y gjort 
jlor Sor)Tiel imeflem bem/ og 6ar gormobning om, at 
ber for gftertiben iffe f>i{bt Slioe gjort minbre gor* 
ffjef. 5!5et fortÆfleé ogfaa, at ^avaib engang iUc 
fom om »Røflen f)jem til S^anmarf/ fom ()an pleiebe, 
ba l)an Sejlanbfg op()oIbt jtg ber om 53interen, og ()art 
^at)be ^(rrjet ben ©ommer i ^(lerlanbene. 5!}?en et 
anbet ^aoin beretter/ at ^ong @orm fcnbte gol6 til 
^olfetelanb/ at 6i)be t)atté ©øn ^nub til ()am til 3u' 
Jegilbe; og ba ^ibcn fom/ brog ^nnb ()jemmefra meb 
fit gølge^ og {)abbt tre ©fi6e/ og {)an t)at)be inbrcttet 
fin 3veife faalebeé/ at f)an fom i £imfjorben S)agen før 
3uut/ jtlbe paa Skagen. Og famme 5Iften fom iyané 
Prober ^aralb ber meb ni effer ti©fi6e; t)an mv fom* 16 3omé\)if inga (Saga. 5 €. 

men fra S^flerføett/ t)^ov i)an t)af>bt ligget paa ^U 
^itiQéfccvb om ©ommcren. ^ataib bki> nu M^v, at 
(>an^ S^i'oDer 5?nnt) laae ber mei) tre ©fi6e, 03 ()an 
minbebe^ nu al Un SO?iéforf!aaeIfe , fom i)ai>i:iz D^ret 
imcffem bem; ()art bøb ba fine SDJisnb at iføre fig bereé 
SKuflninger 03 gri6e til 5Jaa6en : »O9 nu fFal bet/" 
faøbe^au/ <;6omme til en (?nbeliøf)eb imelfem mig 03 
min 95rober ^n\ib.'' Snub mo^rfebe nu fin S5robei' 
»paralbé gore^ai)enbe 03 SSeflutning; 09 a^Ubt at 
^(cvQz fig/ f!jønt f)an l;abbe minbre SKanbffab; be 
grebe ba til bere^ ^aahiti, og 6erebte flg til gorfoar^ 
og ^nub opmuntrebe ftne golf. »paralb lagbe nu tiC 
bem paa atte ©iber/ og bzt 6om flrajc tii ©lag imetfent 
35røbrene, og bit Dar feloe 3ufeaften be (loge^. ©tri/ 
bene Ubfalb 6Iet>/ at ^nub faibt og f^efe ^ané ^anbf 
ffab efter bog bet mefle af famme/ ti)i ^aralb 6eni;t^ 
tebe fig af ben Overmagt/ f)anf)at>be. 

5. €fterat bette tar (Teet, brog ^arafb lige tii 
^ong ©orme Op^olbfleb, og fom ber filbc om 2(fte^ 
nen, og be Jinge fulbt Mhmbc til^ongené ©aarb; 
og bet er fomme fpnbige ^cenbé ©agn; at ^aralb 
føgte ^aabf ba f;an iffc fe(t) funbe finbe paa, ^t)orIe< 
beé r)an ffulbe bxve flg ab meb at berette ftn gabet! 
benne 2:ibenbe, forbi Song ©orm t)at)be gjort bet f)Bif 
tibeliQe £øfte, at {)an t)i(be bro^be bettf fom berettebe 
I)am ()ané ©øn ^nubé S)øb. »J)ara(b fenbte ba fin 
goflbrober/ fonr^eb ^auf, til ftn SD?ober, og lob 
^enbe anmobc om, at gibe r;am noget Diaab/ ^borle^ 
beé ()an funbe fomme nb af benne 50an(?eligt)eb. 5tort 
efter fom »&ara(b felb til ftn C[)?ober, fortalte f)enbe 
tibenbcrt/ og fpurgte I)enbe om ^aab; men ()un gab 5 €• 3omé\)ifinc(a ^asa. 17 

(;am &ct 9v<tat)/ at ^an ffufbc felt) brrt^f ^^^ Prt %cibnf 
o(j forto^ffe r)am be« Siben&C/ at to ^Bge t)at)bc firebet 
mob ()(nflnbeti/ 09 Octt ene V)av ganjTc ()t)ii>, men bett 
onben Qvaa, 0^ 6eg(jc t)are bog fortrinlige, men faa' 
cnbteé @triben meflem beni/ at ben l)^ibi Slet) firlbet^ 
03 bet ^o(bteé for et f!ort 2a6. ©fter b^ittc ø ^a* 
xaib hovt til ftne S0I6/ 03 før nogen tccnhc berpaa, 
i}an til ftn ^aberé J^al, f)t>ori benne fab og bra! 
%mb ftne ^offinbev; be fabe ju|! ^eb 35orbene. ^aralb 
gif ba inb i ^aUcn for ftn gaber/ og^'fortalte i)am om 
»J)øgene/ ligefom ()ané 5!}?ober t)ai)be raabet r)aui/ og 
fluttcbe ftn Sale meb, at ben ()t)ibe ^øg nu tar bøb. 
©a ()an r)ai)be fagt btt, forlob &an øiebliffelig (Salen/ 
cg gif berpaa atter til ftn CO?ober. 5;)et omtaleé iffe/ 
^Dor I)an og r)ané æ?a:nb i)a\ii:)<^ herberge om .gatten; 
menSong®ormforf!ob tf fe, faaDibt goI6 funbe tnccvUf 
SO?eningett af t>Hf fom f)ané 6øn ()ai)be fagt ()ani; 
men gongen bra6 faa I(?nge ()am fpnteé, og gif ftben 
at fotje. ^Oien om 3Ratten, ba aUe Solf oare gangne 
Bort fra ^^aiUn og til ©enge, gi6 Dronning 2I)i)rc 
mtb ftne ^anb til, og lob nebtage ()ele ^aKené ^Se^^ 
f ((åbning, og ftben (ob ()Utt ^aUcn UtvcctU ot)era(t 
ifleben meb forte Sapetferier. ^uttc gforbe t)nn, forbi 
hit i>at floge goI6é 3fvaab i ben %ibf naar S0I6 fpurgte 
førgclige ^ubffaber, ba itU at fort^fle bem meb Orb, 
men at b(sre fig ab, faalebeé fom ^nn nu lob gjøre. 
©orm ben @amle (lob nu op om 5D?orgenen, gif til fit 
^øifccbey og fatte fig neb, og ^an agtebe nu at 6egi;nbe 
at briffe. ^en ba {)an gif inb i ^aUen, og fatte ftg 
i Itt »J)øif<ebe/ og tilbe 6egt)nbeat briffe/ Betragtebe 18 3omé\)iEinga @cga. 6 €. 

^att/ i M ^aii øif i^jcnnem ^akn, ^SoJøcjette i barren 
og ben f^r omtalte SSeflicbning paa famme. 2f)i)re faO 
i t)et anbct »5)øif«Jt)e Deb ©ibett af5?ongett. ^ongett 
tog ba tit OrbC/ 03 fagbe: c.5I)ctte maa i>(^rc bin goi*' 
anflafttiirtcj^ 5:f)i;re! ot gaflen er faalebcé Setruffcn.'* 
t,^t)oi*for fi)neé bet big rimeh'cjt/ ^erre!" fagbe ()Utt. 
<(Sorbi/' foarebe gongen/ ^M b\x bei'i)eb Dil tnfjenbe* 
<jiDe mi(j min ©øn :^nubé !D^b." <c2)en tilf;enbegii)etr 
bu mi(j/" fagbé Dronningen. 5von<j ©orm f)at)be 
flaaet oppe foran ^oifojbet, ba be becji)nbte benne 
©amtale, men nu fatte f)an ftg ()aarbt mbf og foa* 
rebe intets og falbt tilbage imob ^a:ggcn^ og lob fit 
£i&. gongen biet) jtben baaren bort berfra/ og begrav 
i>itf og ber biet) en ^^i opfafTct ooer {)am efter 52)ron' 
ning ^f)i)reé goranfla(tntng. S)a ()at)be ()att t>a:ret 
^onge oDer be Danffe na'flen i ()unbrebe 2{ar. Der* 
efter fenbte tr)i>re ^ub ti( ftn @øn ^aralb, at t)an 
ffulbc fomme ()jem meb r)ele fit ?9?anbffab og brif fe 
2(rDeM efter fin gaber, ^an gjorbe nu faa, ,og 2(rtje' 
Met b(ei) haabi gobt og anfeeligt, og berefter antog 
^aratb DJegjeringen ouer £anb og golf og t)ele tiU 
3fCigef font f)ané gaber i)ai)be befibbet; og f>an f)olbt 
berpaa tf)ing meb golfet, og bc Dao^e toge f)am tia 
tii ^onge ooer f)ele bet OJige, fom Oané gaber 5^ong 
@orm i)aii)>c ^kt. ^an fab nu nogle 2(ar i greb^ 
flprebe ftt Stige meb ^Æber og 2(nfeelfe/ og t)ar en 
jlr(5ng og bpgtig |^i)bing og t)ennef(^l. 

6* Der fortojfleé frembeleé om en £D?anbr Deb 
SRaDn ^afou/ fom i)ar en ^m af <Sigurb £abe^3arl; 
^an ^at)be fit ^^jem og ftn @la?gt i 3?orge. ^an troebc 
fig berettiget til et Dvige i .^orge/ at mh 3«v( ooer 6 S. Sométiifincja (Saga, 19 

fire gt)Ifci\ ?D?ctt i ben tib f^erffebe ^avafb ©rnafelb 
oocr .^orgc ttfligcmeb jttt 5D?ober @un()i(b, fom hki> 
Mbt ilongemobei*, 03 be tilfobe iffe .^afon at reg/erc 
caer 6e(tbbe ()ele ftC ^i^e. CO?cn t)ait 6(fbe intet ()aoe/ 
ttaar t^an i66c funbe raabe bn i)dCf oq f)an brocj beiv 
for hovt fva Unbct mcb becijbcfigt 5)?anbflfa6; ()att 
t)ai)be ti @6i6e nicb ffg fra SRorge. 6tbeii brog f)ati 
i 53i^ingéfÆrb/ 09 ()a:rjebe Dibt omfring om (gommen 
vettf men om ^øjlert fom l)an til 5>anmar6 meb (tne 
©fibe og So(6, 03 inbgif ^eit(!a6éfor5inbeIfe meb 
bett banffe i^onge/ 09 bab om, at r)art maam \)au 
jit ^il()oIb(leb i ()ani5 3fJtge, 03 op()o(be jt'g bcr om 
^Binteren. Svoncj ^aralb optoø bctu fa-rbeleé oel, 03 
inb6øb ()am imb et r)afut I^unbrebe SD?anb tir £)pf)ol& 
t)eb jtt »^of. ^afoit tog imob 3nb6i)berfett, og brog 
tii gongen meb bette 50?anb(!a6/ og ffajfebe fi't jøorige 
golø Op()o!b ber i Danmarf. 5)ef forti^Keé ogfaa, 
at :^nub ©ormført f)ai>bt efterfabt ftg en 6øtt, fom 
()eb ^aralb, og 6(eD faibt meb ^ilnaon @urb^|)ararb. 
J^an 6om iffe mange S!)age berefter til s^anmarf meb 
ti @fi6e; ()an r)at)be ^Ærjet Dibe om £anb, og forf)t)er? 
Det ftg betpbefig ^vigbom, og agtebe nu at op()orbe jt'g 
om Sinteren ()oé jtn gricnbe ^aralb ©ormføn og r)aDe 
ber (It XiIf)ofb(Ieb. :^ong ^arafb tog oel imob fin 
grojnbe og SRai)ne, og 60b r)am r);cm tii ftg meb fige- 
faa mange goI6, fom ^afon forub Dar fommen ber 
mibf og ^aralb tog imob 3»b6i;bclfcn. ^afon og 
©ulb'-^arafb Dåre ber nu begge om Sinteren/ og 
blet)e ^ofbte i flor 5fnfeelfe af ben banjTe 5?onge. i)a 
Snien om ^jjinteren font/ gjorbeé ber enbnu (Tørre 

332 20 3omé^ifinga ©aget* 6 €• 

3rttremtfer til @i(t)e eiib i)ibtii, faaDel i ^enftetit)e til 
5)rif'feoarcr og gebeniibfer, fom ogfaa t »J)cnfccnbe tii 
bett CD?«n3bc SD?crtne(Ter/ fom blcoe itibSubnc Mb ti( 
3ureii. 2)et forttvacé, at mart t)ct> ^ri66e(auoct 
]^at)be |!rt £[)?ocrffa5 af at fpørge f)inanbett/ om bcr tar 
noøctt ^oncjc i .forben, fom t)t(Ie mere ^ragt e((eir 
SJunb&eb i ftne @;c5|lc5ube enb ^aralb ©ormfen; 09 
affe t)are enige i, at ber t>ar ingen ^oncje ()am lig i 
()ele ^erbené norbre ^art, og faa i>ibt fom bett banffe 
^unge talte^. ^en ber Dar en 5!)?anb oeb hoffet/ fom 
iffe fpntel beroni/ og ingen 5;)eel tog i benne ©amtafe^ 
bet t>ar nem(ig jarlen ^afon ©igurbfon. ^Dien bU 
cVf fom Orbfproget Ipber, at mange ere :^ongené 
Sren^ og b^t bfeu flrajc fortaft 5tongen, at ^afon iffe 
{)ai>bc beeltaget i at berømme r)am/ t>a affe effcré »are 
enige beri. £>a nu SRatten »ar for(o6en/ lob ^O^ralb 
©ormføn ^afon 3ar( og ©ulb/^aralb 6atbe til fig, og 
be tre gingc nu fammen til en ©amtale; og bci be Darc 
fomne fammen, fpurgte 5vongen ^afon, om f)an ^ai)bt 
fagt, at {)an iffe Mv ben (iørf!e ^onge i 9?orben, tl)i 
ber Dar l)am faa fortalt, fertil foarebe 3arlen: c<3^0 
fagbe ^oerfen til eHer fra, »^erre! ba be anbre oare 
me(l it)rige i at tak berom, men jeg beeltog iffe i bere^ 
(gamtafe, og /eg trocr mig faglø^ i bette." <c1)a Dif 
jeg bog iyibe," fagbe gongen, u^tjab ©runb bu r)ar 
for big , at bu ith {)cvi er af famme ^anfer fom 
anbre." ,,^et er ban)Te(igt, ^^erre!" fagbe 3ar(en/ 
cM tak om (ligt, men albrig fan jeg ^oJbe ben £l3?anb 
for f!ørre, fom laber en anben ^ÆDe ©fatterne af ftne 
^anbc, og faafebeé f^ar bet gaaet lomge, og ben, fom 
cier btm, f)av tffe SO?agt til at fræbe bem." ^a tang 6 €♦ 3om5\)ifin3a ©agn* 21 

^ongeti eit @tunb/ ocj tog berttiVf! (il Oi'be/ 09 fa(jbc: 
t3^Q 0^1* nu ooertjciet/ at bu f)air fagt fanbt, og fun^ 
t)et @runb bertif; mett ci t>il man funne faibc bi^ b^n 
t)ife|?e 3^i'I og min Ubit^ ^^n , om bu iffc giocr mig 
et Dvaab/ fom fan f;/trlpe imob (53unr)ilbé <BBn Jpcitalb 
©faafelb, tr)i ;eg inbfcer t)ef/ at bet er r)am/ bu ftgter 
til." »5(flene bei*t)cb^" fi)arebe 3arlen, »fan bin Sin* 
feelfe tiltage ocb benne 3r»b6i)belfe til mig og bin 
grojnbc &nlbf^avalb, ()bié bu derefter fan anfeeé for 
crt fiørre ^onge enb tilforn ; og lab oé bcrfor alle i 
goi-ening fatte et S^^aab, fom t)i funne ftnbe gobt, og 
f)J)ort)eb J)i alle funne t)enfe i)or ^(cbev foroget!" u®i^ 
bu ba Sfiaabet/" fagbe .S^ongen^ ^.og lab bet feeé, at 
bu meb OCette falbeé i^iié og raabfnilbl" fertil foa* 
rebe ^afon: «^t)ié bet ffal oi>erlabeé til mig at gioc 
SKaabet, ba ()ar jeg nu beto^nft bn," fagbe ()an; »ber 
pal affenbcé nogle C9?(rnb ^aa eet t)el6emanbet 6fi6 til 
*£)aralb ©raafelb, ()t)ilfe jTulle bringe l)am faabant 
^ubfTab, at 3/ foVf faa meget bet jlaaer til eber/ <it 
l)o:bi'c {)anh 6i)ber t)am {)ib, bog iffe m^b meget 5Dianb^ 
ffab/ til et anfeeltgt Ojorpebub, og lab faa jtge I)am^ 
ot l)tjab ber f)ibtil ()ar i)(cvet eber imellem/ bet tille 3 
nu felt) funne fomme ooercené out; naar 3 fomme 
fammenj ogfaa (Tal bu labe tilføie," DebblcD ()an/ u(^t 
bu agter at 5eile til f)ané CQ^ober @unf)ilb/ men jeg 
f/enber ()enbcé Sinb i faa ^enfeenbe, (Tjønt ^un er 
noget til 5llberé, at (;un ba Dil gjøre ftg al Umage for 
at tiljlpnbe fin ©øn til S^eifen, naar bet blieer til^ 
føiet, tl)i ()un r)ar I^rnge fpnteé noget gifteU;f!en» ^i 
ffutte ba \)aata^t oé at Beførge Oicjlen/ men bn ftal 
tiljlaae bin gra;nbe ©ulb^^aralb J^celftcn af SRorge, 22 3omé\)if inga ©aga. 7 €♦ 

o(j ^Ælftcn m(3/ bcrfom oi futtite faae »Oaralb @raa^ 
fefb taget af S)age/ ubert at t:>\x bcf)Zi)n* at Mv^ tiU 
jlebe meb bine S[)?ttnb; men jecj gjer brg bcrimob bzt 
£øfte/ og bet fammc gjøi* @ulb'|)aralb, at bu f!a( 
l)aH følgenbe ^fatter af SRorge^ fom jeg nu Dil 
opregne: oi (oDe nemlig at ubrebe/ ^t)ié £anbet 6Iit)er 
t>ortr ()unbrebe COiarf @ulb og trc|inbéti)Ue galfe, oø 
I)t)ié bette faaer faalebeé gremgang^ fom jeg nu ()ar 
foi'eflaaet, t>a i)iiW Di afle tiltage i SO?agt og 2(nfeelfc/' 
^ong ^aralb fagbc: ,,'i:)itt^ Oiaab fi;neé mig Dil funnc 
lebc tii noget/ og bette f!al faa (!ee og it)a'vffÆtteif/ 
om bH t)il (abe ftg ubføre." Ogfaa ©ulb^-^aralb fpn* 
teé ficrbeleé i)d om bette Sfnflag, og be gingc nu fra 
gorfamlingen. ^ong ^aralb lob et 6fi6 gjøre fi^rbigt, 
inben nogen ticnfte berpaa, but Dar en jlor ©neffe/ 
fom Oan befatte meb tre(tnbéti;i)e SO?anbj be fore ber* 
paa 5ort/ faafnart be tjare fi^rbige/ f)a^bz en ()elbig 
Oteife/ og traf ^ong ^aralb ©raafelb i 3Rorgej be 
fremførte bet bem oDerbragne ^renbe for ()am/ og 
bragte grieriet paa Sane Ooé @unf)ilb^ at ^ong ^a* 
ralb l^ormføn agtebe at beile til ijmb^, og/ ba ^un 
()ørte bztf gif bet fom -^afon formobebe/ at ()un tiU 
jfpnbte fin @on ^aralb til Sveifen: uOg bet bebjle bli* 
i)er/" fagbe r)un/ ,,at bn (fpnber big af|?eb; t\)i jeg 
(Tal bef!i;re tanbU imebené/ og bet formober jeg fan 
t>ccvz tilflr^ffeligt for faa fort en %ib f og (?i)nb big 
meb Dveifen faa meget fom mueligt!" derefter broge 
»J>aralb ©ormføné Ubfcnbinge tilbage/ og {)a\>bc en ()el^ 
bi^ ^jemreife/ og be berettebe gongen/ at ^aralb 
@raafelb funbe i)ente^ ber. 

7» ^afon og ©ulb'^aralb fremfatte nu bcre^ &ibcr 03 ^araft) ©onnfBn 6e|!l)rfe^e t)cm fnaicbeé, 
at be ialt ^aobe (refinbéfi)Oe ©fi6e. I}e (aac ba paa 
^anbet {)uit berebte til ^lag / og agtcbe at tage imob 
•^aralb ©raafelb, {)\)ié i)anHm. »&an 6røb iffe ftt 
(jiDiie £cftc om at m^be^ og f)ait i)cii:)\>e to flore (Sfibe 
og ftrc f)unbrcbc 50?anb, og tit^rebe ingcnfom()eI|l Si'pgt. 
De møbtejj i)ebvf)a(é i2imfiorberi. »øafon fagbe/ at ()att 
iffe fpotcé om at I(rgge til meb mange @6i^.e/ &Dor 
ter furt 6ef)øDebcé libet: «Og for at fige mitt ?D?ent«ø 
ligefi'em," føiebe f)att t(f/ Jaa ftttber jeg bet meget 
6eta'nfcligt for mig at brage imob vf)aralb 6raafeJb for 
tort 6{a'gtf!a6é 6fi)Ib, mert jeg unber big meget ifd 
benne @eier." SDet forticfleé ogfaa, at ^aralb; tia 
{)m i .J)afon f;ai)be en fnebigere SD?anb forjtg, lob 
ftg af benne tiljTpnbe bertil. (Sulb^^aralb (agbe b^ 
meb trebioe @6i6e imob fin SRaone/ og (ob raabe 
:Slrfgéraa6r og be faae ftg nu plubfe(ig inbDiflebe i 
^amp/ t()i be i)tntcbc albeUé ingen Ufreb; men be 
Uicrgebe ftg b.og i)el og manbig. *5afon 3arl lob ftg 
ith ttlfi;ne i)eb flaget imeHem be tuenbe ^aoner/ og 
r)an tirbagef)oIbt ogfaa bm Deel af gfaaben/ fom Mv 
for6(ei)en ()oé f)atn. 2)a f ong ^aralb ©raafelb Dar 
f!(Sbt i benne Såre, og ma^rfebe, at ber t)ar (giJig 
unber/ og forubfaae, ()t)ab Ubfalbet oifbe biitJC/ t)a 
fagbe &an: »^^é fornøier mig/ min SRaDne! at jeg 
feer/ at bin 6eier iffe Dil 6(ii)e langvarig , om bu enb 
fojlber mig, t{)i jeg t)eeb/ at bctt^ er ^afon 3^1'^^ 
^aabf fom ()er nu tij^rffojtteé/ 0^ faafnart jeg er bøbf 
f'ommer l)an pa]c imob big/ og bra:6er big flrajc eft^r/ 
og {)xi>mv faalebeé o£'* Og bet fortirKe^ nu/ at 
^ong ^aralb ®raafe(b faibt i @faget tiftigemeb t)e» 24 3om5\)ifin9a @ag(U 7 £• 

flørfle ©cel af f^aité S0?atibf!a6/ og faafe&eé cnbte t)att 
fine £et)e&a(je. ^a {^a^bt i)an regjeret o^er O^orge i 
femten 5(ai* i gorbinbelfe meb ftne ^rø&re 09 jtn ?9?o* 
ber @un()t(i). (gnafnart ^ahn ^avl fpurgte Dette/ 
gjorbe ^an et r)aavbt ^(ngreb paa ©ulb/^aralt), &a 
ftan 03 ^ané golf mv^ mtnbj! berebte berpna/ 09 SøD 
»^aralbé golf be ^Qiifaar, om be f)eaep tjilbe f)oIbe 
"Slaø imob f)am/ eWer ouergiee ©ulb^^O^^^^^^^ til (}amf 
iog ()an faøbe, at f)att tUbe fjÆOne fin granbe »J)aratt) 
Brdhfefb. ^e foretraf , iffe at flaa^é imob ^afortf 
tl)i be tJibfle^ at 5?onø ^aralb ©ormføn i>i\bef at 
'®\x\bfJr)ai'M (Tulbe br^Geé; 09 bet f)at)be tæret e« 
hemmelig iHftah imeffem ()am 03 *&afon/ l)Mb fom nu 
l>if!c ftg. 6ufb^^aralb hUi> ba tagen fangen/ ført 
tort i @6oDen og f)ængt. 0?u brog vf)nfon 3arl ber/ 
^#-til ^aralb ©ormføn/ og unberfajTebe ftg f)an^ 
S>om/ forbi {)an f)ai)be bra:5t r)ané grænbc ©ulb^^a* 
valb/ men bog Dar betfe 5(ot afrene SorjIiKelfe/ A^i 
bet tar i ©runben beggeé fæffeé 5(n(Iag. :^ong J^a* 
ra(b\ibømte f)Cimf at \)an fFulbe tj^^re f?p(big at brage tiC 
©anm^irF een ^anQt og ubbpbe £ebing oter f)e{e9?orge/ 
og fomme r)am tii ^i(tt^r uaar f)an troebe at i)a\)t 
^jdp nøbig/ men- (lebfe felt) at 6omme/ naar f)an 
fenbtc'-^am^^ub, og t)i(be fpørge {)am til ^aab^; {)an 
flulb« bgfaa b^tAk alk be før omtafte ©fatter. Og 
førenb ^an og ^afon (?i(teé/ tog benne bet (Snibr fom 
©ulb^^aralb f^aobe eiet, og f)t)oraf r)an f)adbe faaet 
SlAiyn og f>av. 6(coen fafbt ©uJb^^araCbj bHte ©ufb 
f)a^be ^an ført fra be fpbJige 2anb^f bet tar faa meget/ 
xit bet fi;lbte to ^if?erfaa flore/ at to 33tainb iffe funbe 
føfte mere. ' 2l(t b«;tte ©ufb tog nu 3arfen i ^t)tte/ oø 7'£. 3omé^iftnga ^ag^a. 25 

UtciiU f otiø ^arafb beraf @fa{ for be tv^ paaføløenbc 
5(aiv ftgcnbe, at t)an iffe nogen ji'nbe Dilbc 6h*t)e bebre 
i @tanb til at betale &atun cnb nu. :Ston(j ^aralb 
(og t)el imob bet. 2)e jTilte^ berpaa, 03 ^afon brog 
bort fra ©anmarf / 03 b^gaf) jig tif D^orge. ^an brog 
pap til @unf)i1b ^^ongemober, o<j fagbe l)enbe, at 
t)an f)at>be I)itt)net f)cnbeé @øtt ^aralb ©raafelb oø 
bricbt @u(b^|)arafb/ ogbeéuben; at ()an ffulbe ()ilfc 
^cnbe fra ^aralb ©ormføn, at {)an inberlig ønffcbe, 
at ()un f!ulbc brage til {)am meb et anfeeligt ^BlQ^r ba 
t)an i>ilbe (rgte ()enbej men bettz t)ar i ©runben »øa* 
ralbé og ^afoné f^aeé oplagte diaab, og bit tifltge, 
()i)ié ()un giø i benne @nare, og f om til £)anmarf^ 
ba 6ai)be be fat ?0?(rnb tir (Ira;: at bra'be f)enbe. £)et 
t>i(fe jlg nu^ fom mange fagbe, at f)un fi)nteé at tirre 
noget gifte(i;(!en; ti)i ()un brog nu bort fra £anbet meb 
tre &ihz og tre}inbéti)De ?0?anb paa ()i)ert. Spnn reipe 
nu uafbrubt/ inbtil f)un fom til 5)anmarf; og ba bet 
fpurgteé, at @unr)ilb Mv f ommen til Sanbet, lob 
^araib tjBve ^jjogne imob f}eabe og ^enbeé Solf/ 03 
()un blei) flra^ fat i en prægtig ^ogn, og man fagbe 
r^enbe, at ber l)oé kongen Dar anrettet et fofleligt 
@iibe for ()enbe. ^e fjorte meb f^enbc om 3I)agen; 05 
om Slftenen, babH »ar hk\:>in msvU, fom be iffe til 
:^ongené ^ar^ men i bat ^ab oar ber et jlort 50?o^ 
rabé for bemj og bQ grebe ba fat i @un()ilb/ og traf 

()enbe af Rognen, og t^anblebe noget 

©treng 

Ilben ub i ?D?orabfet/ ocj brufnebe ()enbe ber, og faare^ 
beé lob I)Utt ft £ib; og bet ^Aeb falbeé ftben (3nnl}ilbé 
^ofe. S^erefter broge be bort, fom ^jem ttr^onsen. 26 3om6t>if inga ©aga, 8€. 

03 fortalte &am; r)Dac) ber oar (Teet. kongen fagbe: 
«t)a I)at)e 3 øjort t)e(; Der ()air Oun ni: ben »^ÆDeiv 
foiu jeg tilta:n6te l)enbe." ^onø ^aralt) 03 ^afon 
3<Ji'I frtbe nu nogle Slap i gob 3fvO/ og ber oar nu greb 
imellem i^anbene ,^orgc og ^anmar6. £)e tjare i i(xv* 
beleé gob ^jJenjTabé gorflaaclfe, og ^afon 3^^^ fenbte 
i^ong ^aralb et ^altjaar trelinbéti;t)e galfe, og lob ftg 
forlpbe imii, at l)an fpnteé bebre om/ IjdUv at betole 
fin @ft)Ib i eet 51ar og i6fc l)t)ert 5(ar. 

8. 3 ben Zib regjerebe ^eifer Otto, meb til' 
naDnet b^n ^ei^i, oDer (gojclanb og ^ettulanb, tiltige^ 
imb fine' to '^avkv llrge'tl)r;ot og $Sr(miéf)ar. $Det 
fovtcclkéf at 5teifer Otto en 3«'-^^ gjorbe but ()øttibe* 
Jigc 2BftCr at i)ai\ t)ilbc brage til I)anniarf tre (Somre 
efter ^inanben/ om lU 5e()Bt)ebeé, og friflne ()ele 
S^anmarf/ ()i)ié()anfunbefaaebet ubført; og efter bHtt 
^øfte famler ^eifcren golf tii benne g(5rb. 5^a ^a* 
ralb 6ormføn fpurgte bette/ og ji6 at i)ibe/ at ^eife^ 
ren ()at)be en meget betpbelig ©ti>rfe, affenbte \)an 
pap treftnbéci)Oe SO?anb paa en @nef6e til 9f?orge til 
^afon ^avlf og 5øb bem at (tge faalebeé til 3rtr(en, 
at i^ongen oilbe albrig mere enb nu fomme til at 
be()øt)e/ at {)an ubbøb £ebing oDer ()ele .^orge, og fom 
r)am til ^;(5lp. ^ongené Ubfenbinge broge Sort, 6om 
til Sf^orge, forfpnbte 3^**^^" ^ongené $5ub|ta5/ og 
broge fiben tilbage, ^afon '^avl tog jTg jlra^r af benne 
(Sag, og fanbt/ at 9?øboenbig()eben fr^Debe, at gol* 
Ut i S^^anmarf og anbre norbif!e 2anbe Hh bkH 
tDungne til at antage ^ri(!enbommen, og afflaae fra 
bereé gæbreé tro og 6fif6e. -^an famlebe t>a i en 
»&aj! nogle golf, men oilbe ^at)e faaet fiere, f)\)i^ 2ct 8 £. 3omé\:)iEin9a @aga» 27 

bingeit i)ai)b^ i>xtu fufbjlÆtibiø/ 03 Uv t)Cii^U t>(cvU 
cjioen lojngere gri|1. 3adcn begao ftjj prajt: paa 53eien/ 
fnafnart f)att Dar fÆrbig/ meb ()unbrebe @fi6e; meit 
fenere ()en paa dommeren font bcr attn 50?(vni) fra 
SRoi'ge meb betpbeligt C0?anbf!a6/ fom (løbtc til Jpahn 
3ai1. 3^11 bro3 ^afpn 3^^i*^ <^fR^b, men ()aobe tf fe 
ben ^e(bi3(Ie Oieife; 03 ba f}an fom til 5I)anmarff 
fpurgte ^ong ^Oaralb bH, 09 bleo meget glab/ 09 broø 
()am (!ra^ im^be ♦ . . meb tnbevlig ^r^be, 03 anret* 

Ub^ et ©ilbe / 03 be toge b^n jS^jlutninøf 

at be broge imob Seifer Otto meb fna meget ?D?anb* 
^abf fom bvi oar fammentruffet ooer ()ele Danmarf^ 
og ooei' benne ^(ev tjare Stong ^ai'alb og J^aHn 3arl 
be øDerfle ^øobinger^ og be brogcnu/ inbtil be traf 
^eiferen. S)e møbteé til @øeé/ og bet fom (Irajt: til 
@Iag imeflem bem, og ber 6Ieo en meget ffarp &vib, 
5}e firebe ()ele X)agen ig/ennem/ og ber falbt meget 
^:Oianbf!al) paa 6egge @iber/ men bog flere paa 5teife^ 
rene, ©a bet begpnbte at ølioe D^at, gjorbe be en 
6til|lanb paa tre 2Dage imeKem ftg, og (agbe til Unb, 
og Ijerebte jtg paa 5egge (giber. Og ba nu bc tre 
2)age oare forløbne/ gtnge 5veifer Ottoé og 5tong v^a*' 
ralbé og ^afon 3^^'^^ gplfingcr fammen, og floge^ 
nu paa £anb/ og dampen falbc nu^eiferen befoaulig, 
og ber falbt langt jTere af ()ané golf om 5>agen, og 
bH fom faa ^ibt, at i)an 6cgai) (tg paa glugten meb 
ftn ^iTr. 5^eifer Otto Dar til ^e|! om !Dagen/ og bU 
forta'iiei?/ at be føgte neb til^fibene, og iveiferen reb 
frem til ^tranben , og i)ai>bc et (lort, gulbbejlaaet og 
gan(!e blobigt (Spi)D i ^aawbcn, og ftben (!af ^an 
©PDbet i 5Qattbet, falbte b^n almcrgtige @u& til ??ibne, ;^8 3om«t)ifin3a (^m. 9 £• 

09 faøbe bcvpcirt: cc^nbeit @attø, mav /e^ !ommer tiC 
©anmarf, ba ffaf cett af Delene ffee, enten f!al je^ 
frtf!nel)anmarf, eKer la&e [)cr mit £it)." £)erefter 
Sin(je 5teifer Otto 03 i)Ciné golf om Q5orb paa bereé 
(Sfi6e, 03 fore nu f)iem til @a^(ant>. C9?en »f)a6ott 
3ai*f blei) enbnu ()oé ^ong »{)araft)/ 03 gal) l)am mange 
floge jKaab, oø nu lobe be opføre bet ^ivh^ , fom er 
mc^et beramt/ 03 falbeé SDaneoirfe; bet oar opfort 
imettem '^Qiébøv 03 ©Ieémi)nne tO(^ré ooer £anbet 
tmef(em »O^^^^n^- 6i&ett brog »pafon 3<Ji'I ^it SRorge^ 
09 farenb be ffi(teé/ facjbe r)an til 5ton(jen: «Det gaaer, 
nu faa/ ^erre! at jeg feer mig iffe i ©tanb tii at 
ubrebe ©farterne, faalebeé fom jeg Dilbe, formebelfl 
al benne j!ore STnflr^^ngelfe og ^efoflning/ fom jeg f)at 
f)aft for eberé @fi;lb; men fremfor alt biiW t)i betale 
cber (gfatterne, naar t)i flippe for bctte.'' 5\ongen 
ftjarebe, og 6ab ()am raabe berforj mm bog troebe 
golf at mccvUf at kongen »tpfteé, at (gfatterne fom 
noget t)el feent. £)e ffiltejS nufaalebeé, og »J>afort 
3arl foer l)|em t ftt £anb, og tpfteé nu at f)at)e Dunbet 
crt (!or @eier. Det Dar nu roligt haab^ i .^orge og 
©anmarf i tre ^avf og i biéfe tre 3(ar lob 5teifcr Cttf> 
famle golf, og (if en oijerorbentlig ftor ^m', og ba 
biéfe 2iar Dåre omme, brog f)an tii Danmarf meb 
benrie (lore J^ccv, og Sarierne Urgetf^rjot og 55ri^ 
miéfjar fulgte Ijam, 

9* Da 5tong ^aralb fpurgte befte, ffiffebe f^att 
COJojnb til ^ahn 3arl, ligefaa mange fom forrige 
@ang, og fenbte ^am bet ^ubffab, at f)an tpfte^ '3 5. e. 6fnH^fc cITcr 93015. 9 €. 3omé\)ifinga ©acja. 29 

olbn's ittcre cnb nu at 6ef)øi)e ^atté ^/Æfp 03 5Bij!aitb. 
^ctfon '3<ivl gjorbe ft(j (?rajc fa:rbi9 paa 35ui)ffa6et fra 
i^ong »5)arnlb/ ba bet fpnteé ()am ()øl(I nøbDenbicjt; 
X)an bi'og jlra^ afflcb/ faafnart ^an t)af fitrbi^/ og ()att 
^atJbe nu iffc minbre €[)?anbfta6 cnb forrige ©ang. 
5}a ()an fom til S)annmr6, brog ()att frra^ nieb tolo 
59?Ænb til ^ong ^aralbj kongen 61ct> f(vrbclcé glab 
t)eb i)am, 09 fagbe/ at {)an f)ai)be taget ftg t)el af i)mé 
Srang. „Og ber ffal nu," tilføiebe ()att/ ,,fenbe§ 
fdnb efter ()ele bit $9?anbfFa6/ at t>H fan fomme r)ib til 
@ilbe, og jeg taffer en()Oer af eber."^ ^,^i f!ur(e bog 
forub taleé et £)rb Deb," fagbe 3<5i'f^rt/ »førenb befte 
f!eer j ^aa mig fan bu gjøre Sorbring, at jeg f!al folgc 
Uq og (!aac big 6i meb Oiaab, og paa bette 50ianb|ta(v 
foni jeg nu f)ar, biéfe tolo ?9?fcnb; men iffe flere, 
uben jeg i>ilf tl)i jeg er for[)en een @ang f ommen big til 
^}(clp meb £ebing/ ligefom t)i forub f)aDbe aftalt bit 
imeKem oé." »5}ef er fanbt, ()t)ab bu jTger," fagbe 
5?ong ^nralb/ u^un jeg Denter bog, at bn laber bettc 
5[}?anbf?ab, fom bu f)ar ført r)ib for t)ort ^enffaSé 
&i)\b, fomme mig til ©aon." ,,^et fan jeg ml for^ 
maae mine CD?(^nb til/" fagbe vf)afon, cM be anfee jtg 
ffplbige at følge mig til at forfoare mit £anb og Ovige; 
men btt ti)ffeé be iffe ffplbige, at forfoare 5}anmarf 
etter et anbet kongerige, og ubfa^tte jtg for 5vrigené 
garer, men iffe fane @obé etter Sinfeelfe til ©jengjelb 
Derfor." ,,'^t>^ab f!al jeg ba tiliiaaz big etter bine 
5D?(cnb," fagbe ^ong ^aralb, Jor at 3 (!uttc t^xvt 
miQ til ^jælp, nu ba jeg mej! 6e()øt)er bHf ti)i jeg f^ar 
fpurgt for oij!, at jeg ()ar meb Overmagten at gjøre, 
ba .^eifeVen ()ar en meget Oetpbclig ^a:r?" 3arlen foa* 30 3omé\)ifinga (Saga» 9(E» 

rebe: ,,I)erfor ci* een fSetingelfe," faøbe t)att, ,J)Dorom 
;eg o(j mi«e 50?a:tib ere 6fet)tte ettigC/ bet er nemtig ben, 
at bu f!al eftergiDe affe 6f(itterne af .^orge^ fom iffe 
ere betalte, 0(j (igelebeé ffat bn albeleé eftergfDe 6fat/ 
terne for gremti'ben, faa at SRorge albrig r)erefter f!a( 
t)Ære f!atffplbi3 unber bicj; men ()Dié bn ifTe Dil tif^ 
f?aae benne 35ettn(jelfe, ba i)il f)ele benne ^ccv, fom 
f)ar fulgt mig f)ib, bracje tilbage/ unbtagen jeg felD, 
fom ftal hliii^ r)er og jlaae btg hi meb biéfe to(i) 5i}?(»nb/ 
fom nu ere 6omne f)er, tl)i jeg (fal opfi)Ibe aft bet, fom 
t)i fom ot>ereené om." «©et er etfanbtOrb, man 
ft^er," fagbe ^fongen; ^.at bn Deb bin gorjlanb og bine 
iKaab fittter aae i Si>rlegenf)eb/ og ber ere mig nu 
bubne t\)enb^ t>anfFeIige 5}iffaar, af t)^i[U intet fpneé 
mig gobt." „3^ betænf bn nu nøie ^iffaarene!" 
fagbe 3arfen, c.mm faa fpneé mig, fom (Sfaften af 
O^orge iffe t^ii fomme big til nogen .^i)tte, ^t)ié bn 
(aber £iuet f^er i 1>anmarf." <,3eg ffal ba f)urtig 
tjo^Ige," fagbe 5tongen, ,,efterfom (Sagen nu "f?aaer, at 
bu meb ()ele bit ?D?anbf!ab f!al txcv^ mig til ^j^fp, faa 
megen fom bu ^ar ?[)?anbigf)eb tif, og bn (lal ba opnaae 
bitf fom bu forlanger." Derefter fenbteé ber ^ub 
efter i)dc^avUné ^(cv, at ben f!ulbe fomme bib til et 
50?øbe, paa l)^i{Ut be fluttebe en faf! 2lftafe meb 
^aanbflag om bnte, og be bleoe nu prægtigen beDa:r# 
tibc af 5;)anefongen, og broge ftben mob 5teiferen meb 
^e(e ben ^(cv, fom be funbe faae. 5tong ^aralb foer 
meb Slaaben til ^giébør, men ^afen 3arl mtb fin 
^(cv til (gleébør paa ben anben &be af £anbet. 5\ei* 
fer Otto fpurgte nu, at^afon 3arl oar fommen til 
©anmarf, for at f!ribe imob t)am; r)an tog ba ben 10 €» 3oméi>iFin9a @aga» 3i 

^e^ntniiici f cit i)at\ fenbte ftnc ^avkv tIrgctf)rjot 0() 
^Srimiéfjar imob {)mx til Sftorgc meD toft) dugger ^^ 
fom i)are t)Cl Sefatce meb t>xh\nt S0?aiib(Ta6/ i bet 
5!Si'cnbe at frifine .borger mebeni »f)a6ort ^atl 
Dar borte. 

10. Sf^u er førfi at foHcctk om ^etfereit 03 beit 
flore ^(vr, fom t)at\ førte meb fig, at be gif op i £nitb/ 
faafiiart be fom ti( S^attmarf/ 03 betragtebe S^ane^ 
t)irfe/ fom iffe forefom bem let at angribe^ naav ber 
Mve gorfoarere berpaa, o(j be gif ba ig;eti berfra og 
neb tit bereé @fibe 09 ub paa famme. O3 i bet famme 
møbteé 5lortø ^aralb 03 ^eifer Otto, og bet fom firajtr 
til &aQ imcttem bem. IDe flogeé paa (gfibene, 03 
ber faibt manede paa be^ge @iber/ men ingen af bem 
ftf nogen fulbjl^^nbtg @eier, og bermeb ffifteé be. 
S)erpaa lagbe 5teiferen ftn glaabe Deb @Ieébør/ og ber 
traf i)an ^afon 3arl meb flt £0?a4ibt1fab; bz angrebe 
ogfaa jlra^ ijinanbmf og bat bleo en meget ffarp ©trib, 
og (Staget gif ba ^eiferen imob, og f)att mijlebe ber 
meget 50?anbf!abA og bH fluttebe meb, at t)an nnbf 
flpebe imb ftn ^a:r. ^an fawbtf at f)an f)at)be en 
Oaarb 5D?ob(Iriber / og f)an tojnfte, at bet berfor t)ar 
bebfl, at ijan nærmere oDcrueiebe; I)i)or(ebcé f)an f)eljt 
ffulbe bære jtg ab. ^et foHcclUé, atf ba feiferen 
(agbe ftne @fibe til £eie/ møbtc be en glaabe, fom 
bej^ob af fem @fibe/ fom atfe Dåre jlore ^angjTibe. 
:^eiferen fpurgte, {)\:>ab Sinføreren for benne ^laabe 
l)tb'j {)an foarebe/ og fagbe, at {)an i)tb £)Ie. !Derpaa 
fpurgte 5teiferen, om ()an t)ar Griflen efler tf fe; Ole *) et ©J(tg5 Uxtc 'Saxtmv, 32 Sométøifinga @aga» lo €. 

fngbe/ af f)a!t t;aDbe antaget 5lri(lenbomincti t)c|!er obrc 
i 3i'Ianb^ og i)an tilbøt) 5teifcrcn ftn ^^jalp/ ^t)ié ()art 
troebe at 6cr)øi)e tnerc @ti)rfe/ cnb ()an forub ()ai>be. 
5lcifcrcrt fagbe/ at ()an g jerne Dilbe mobtage bztZiU 
hnb, og at ^an taffebe I)am meget bcrfor: ..Og bu 
feer mig ub tii at f)aoe »^elb meb big/" tifføiebe ^an. 
Ole forenebe ftg ba m^i) ijamr og \)ai>bt tre r)unbrebe 
CO?anb, fom atte t)are fi^rbeJeé rajTe golf, f!;ønt bog 
ben, fom jlprebe 59?anbfFa6et, ot)ergi6 bem aøe. 5leife* 
ren og l)an^ 50?a:nb gif nu paa ^aab fammen/ forbi 
be Dåre fomne i ben Danffelige @tiKing, at be iffe 
^a\>be gøbemibler, og (;erttl fom, at alt bU ^i>ccQr 
fom \)ai>bc DÆret paa ben @ibe af S)aneDirfe/ r)i)or be 
laae, tar breDet bort til bet ftbfle »J)øDeb/ faa at be 
intet funbe faae, og bc mefi beta-uffomme SO?a?nb fanbt, 
at ber oare fun to SRobmibler for 't}aanbenf enten at 
brage bort meb faa forrettet (gag , etter at bv(tU bere{> 
9iibet)efle tii Søbe, og man fpnteé at begge biéfe ^iU 
faar bog uare t)aarbe. ^Hte oolbte nu ;^eiferen j?or 
25efpmring, og r)an r)ent>enbte ftg batii Ole, om \)an 
funbe i)}(clpe bcm nb af benne t)anf!elige @tiKing, og 
hab &am at gioe bem noget Sivaab, fom funbe gat)ne. 
Ole foarebe, og fagbe, at f)an fatte flor ^viié paa fine 
fRaabf og t)i(be I)at)e bet, fom ()an forejlog, paa nogen 
5D?aabe fat igjennem, og at atte (Tulbe antage btt, ettere 
tilbe ^an flet intet ^aab gioe. S^et biet) ba Ubfafbet 
af ©agen, at alk gat)e Ipbelig tilfjenbe, at be Dilbc 
følge bet Diaab, fom Ole t)ilbe giee. ©a fagbe f)an; 
,Æet er ba mit Oiaab, at t)i afle, fom troe paa 5^rif!) 
ffuffc gaae til ©frifte, og loDe b^n afmccgtige &nbt 
aKc Singé ©faber, fey ©ageé gaj!e, fer at i)an (Tal 10 €* Somé^if inga ©aga. 33 

Qii>i oé ©eieiv 03 at Di iUe ffuøe 6el)øi)c at br^Se »0^ (^e 
tU t)or gøbe; t)eni(^(! t>il jeg 9ii)e et an&et SfJaab/" 
fagbe (;an/ »at i>i (Tuffe i ^acj brage f^ett i t>c ttfcrmcf! 
liggenbe ©fooe 03 £unt)e/ 09 (;oeir S0?an5 (!al f)U93e 
Jig en Dragt af bet @Iagé 53eb, fom t)i oitte ftnbe let^ 
te|! tit at fornge 3ib, og alt Mu 'Ivcn (Tfutre Di 6^re 
ti( ^Birfet, og faa jtben fee, f)Mb Di funne finba ^aa." 
^mc Oleé Sf^aab fønteé be Del oni/ og be gjorbe ttU/ 
fom r)an r)aDbe vaaM. 2)atteDirfeé 35efTajfetir)eb Dair 
faalebeé, at ett flor @raD Dar graDet paa ben @«ibe, 
l)Dor be Dåre, ben Dar ti gaDne Sreb og ni gaDne bp6^ 
anen noget fmaWere ber, ()Dor ber (!obe ^afleUer oppe 
DDer; biéfe Dåre faalebeé anlagte, at ber f!ob et ^a(lel 
oppe paa ^ivht for ^Dert »^unbrebe gaDne. Dagen 
cfterat be ^aDbe fort ^ibbut til 53irf*et, foretoge be jtg 
at gjøre (lore ^roer oDer ^raDen, og (agbe en 33ro 
ligefor ()Dert 5?a(lel, og fatte ^c^U unber, og S5roerne 
tiaa^bt faalebeé lige til ^Qirfet. Og liin famme Dag 
toge be aUe be ^anbtonber, fom be ^aDbe, ubjloge ben 
ene S5unb i bem, og lagbe beri tørre ©plinter og 
^paamv, fom be aff)uggebe, inbtil barrene Dåre fulbe; 
berpaa iia^ be 3Ib i ©paanerne, og fatte nu jSnnbene 
igjen i 5?arrene, men lobe bem Dm'e aabne foroDen^ 
for at ^Oinben funbe tro^nge berinb. £igelebeé fatte be 
3(bibet^eb, fom be r)aDbe ført til ^Qirfet; bet traf 
j?g netop faa, at M Dar tørt ^eirlig, og ber Slæfle en 
f!arp ©ønbenDinb, faa at ^Otnben (lob inb paa ^ivUt; 
be toge nu barrene, og f!øbe bem nb oDer ©raDen^ 
og ^inben trccngte nu inb i5(a6ningen paa^arrene, og 
flog ub paa 5Q(rf"et og inb unber famme; M Dar om 34. 3omé\>ifinga ©aga. 10 S. 

^Ifttntn, at bt ()at)bc cnbt Diéfe SilSerebcIfer. Sfin 
fottccUié bit, atf ba SRatten 6om, begpnbte 3^^^« at 
bfuéfe i 53aubfarreiic og ^QeDbct, og £uen flog nu 
op i :^a|?cflerne og bcrni^j! i ^Qirfct, og bet brfcnbtc 
nu/ bet ene 6teb efter bet aiibet, t{)i ^itUt Mt for 
bet mefle bpgget af "Ivc^. ©et biet) ba Ubfalbet/ at i 
benne .^at brænbte ()eJe I^anebirfe op meb ^afleflerne^ 
og ber faaeé inttt S0?(5rfe eder ^Mn beraf, og al 
benne 45bela:ggelfe Dolbte ^Oanbfarrene/ fom forte 31' 
biti paa ^ir6et. CDJen j!ra^ t)eb SD?orgertcné jSegpn* 
belfe fom ber en jlærø D^egn, faa at gol6 neppe minbe* 
beé et faabant ^anbffi;! fra himmelen; bin jlufte 
ganffe 3^^^"^ f<J^ <^t nmn firajc funbe fare ooer bet 
jlore 35ranb(!eb; men ^t)ié bH iUz oar 6fet)et fluft af 
iXegnen/ faa [)ai)be man iUt faa fnart fannet fommc 
ber ot)er. £)a 5^ong ^aralb og ^afon 3<^i't faae alt 
bttti, ooerfalbt ber bem nogen %vi)Qt, og be unbflpebe 
ftben til bereé @fi6e. §Ojen ^eiferen gi6 meb fine golf 
oDer be ^roer/ fom be f)at>bt gjort oi)er @raDen/ 
^t)il6e enbnu Dåre i 35ef)oIb/ ba ^iben ijai^bi ^iaan ber* 
fra/ bm @ang ?3ir6et br^cnbte, og be gif nu ooer r)ele 
53ranbflcbet/ fom nu t>ar gan(te (luft og folbr. 5De 
{)a\)bc ba faflet i to 2)øgnr for at ben alm^cgtige ®ub 
jlulbe ^i(5lpe bem; og };>aa biti trebie I)ag rpffebe bc 
fra ^Oirfet ber^en, t)t)or bm banffe 5vonge 09 ^afo« 
Sart ()at)be ftaaet. , i^a be nu fom ber, fattebeé be 
iUt^Mq, og ftf nu tilflraffelige gabemibler, tr)i ber 
MV breDen en 6cCi;belig 50?Ængbe ^txxjg bcrr)en, for at 
bet iffe jTuIbe falbe f eiferené go(f i ^»nberne; biéfe 
i)ai>bi faafebeé nu tiljlr^ffelig gobe, og be fparebe iffc 
meget be SDanffeé ^oa*g, og ber t)are gobe ©lagtefaar. 11 €• 3omé\?if inga ©aga. 35 

din ^>ri(!e be @ub for bentic f^jønnc ^eicv, 03 Seifercn 
fanbt, <tt Oké OJnat) t)abbc ()iulpet gobC, 09 l)ait 
fpurgtc nu, f)t)oi* Ole t)ai)be ftn ©I^gt, oø fra \)i)ab 
£anb ()an Dar. »(gi t)i( jeg (Ænger f^olbe mig (?ju(t for 
Hø/" fagbe Oief ,M ^«bber Olaf, jeg ()ar min (Bl(CQt 
i 9?orgc, og ^rtjggtje t)e& gaber min." 

11» SDet forticKeé nu, at ^eifer Otto og Olaf 
fatte efter Song ^parafb og J^aUn 3^rl, og be t)oIbt 
meb ()ittanbett tre 6Iag pcia gafllanbet, i i)^iiU ber 
f!ete et (lort SO?anbefalb; :^ong ^aralb og »^afon ^avi 
unbflpebe faarebe, men ^eiferen og Olaf fatte efter 
bem gjennem £anbet, og t)t)or be fom frem, 6^be be 
oHe bcm, fom be toge fangne, c^t en()Der af bem (!ulbc 
enten antage S:roen og 5^aa6en, etter pap 6(it)e brai6t; 
mange tjalgte ba bH bebfle ^Siifaar, og antoge Sroen 
og ^aaben, men be Sønber, fom ifte t>iit>c unberfafle 
fig M 58il6aar, pt ingen ^uuéf)Olbning at føre bz 
n«j!e tolD £D?aaneber, tl)i ^eiferené goI6 øro^nbte 
S3pgberne og £anbé5i;erne, og øbclagbe faalebe^! atte 
^ienbomme for bem, fom i66e Dilbe antage Sroen, og 
brÆbte enbogfaa mange af b^m feli). ^eifer Otto og 
Olaf $ri)ggt>cføn Danbt nu en flor og« f!jøn (geier i 
biéfe toli> SDjaaneber, tl)i ^(cvcn f)o(bt iffe ©tanb imob 
Dem, og i^ong ^aralb og -^ahn ^axl unbjTpebe bejlan* 
big, og mojrfebe nu tpbelig, at bereé 6tprfe 6Iet) 
flebfe mittbre og minbre, efterfom alt flere og flei*^ 
bleue frijlnebe i £anbet. ^ong ^aralb og ^afon ^avi 
l)olbt nu en ©ammenfomjl, for i gorening at oi)er^ 
lægge, \)Mb ©e|Iutning be ffulbe fatte, ba be nu 
UKerfebe, at be troingteé ()aarbt, og l)aDbe fli)ct J^ort 

^2 36 Somémfinga Saga* ii £. 

fra bcreé faf!e ^icnbomme 09 fra bereé ^tih^ 03 
@oD^. S^ct funbe be inofee^ at @f(5enc funbc bc 
iffe igjcn fomme tii, cfterbi be @tcbcr/ ()t)or bc faae/ 
affcrebc t)arc falbne i ^leiferené ^ccnbcr^ oq be fanbt 
bet ba raabeltøf!/ ba bet nu t)ar fommct faa ^ibtf at 
f!if6e ?D?^nb t(( ^eifer Otto og Olaf ^n;99t)eføn. S^cr 
6Ict)c ba affenbCc nogfc 9}?Ætib (il ;^cifcrcn^ fom frem* 
førte ben banffe :^on9ei^ 09 Jpafon 3arlé Sfnbragenbe. 
^eiferen optog M t)el/ og be(?emtc bem bet 53i(faar, 
ot bc ffulbe antage Giroen/ og gjorbe bem t^H Sorflag^ 
at be (!iilbe alfe i gorening ^aoe et 50?øbe. 5tong ^a^ 
ralbé og ^afon 3arté Ubfcnbinge broge nu tt(6age og 
berettebe bcm U^faim af bercé SiSrenbe. S^erefter 
tom be aflc fammen til et SO?øbe, fom oar t:iit taU 
rigf!e 2()ing/ ber inbtil ba [)at)be i)(?ret f>olbt i X)amf 
fongen^ Oitige. ^aa $()inget fremtraabte nu Q5i(?op>- 
ven ^oppo/ fom oar meb :^eiferett/ og forfi)nbte meb 
megen ^eUa(enI;eb troen for be paa tf)inget gorfam* 
(ebe, og ()an talte ((enge og oef. 5?ong ^aralb førte 
Orbet paa ben anben &b(f og foarebe^ ba ^an i)ai)b^ 
()ørt tafen ub: ,,5}et er iffe at tente/' fagbe ()an^ ,,at 
jeg (aber mig Seixege t)eb Orb a((ene, naar bet iffe 
fommer tiif at jeg faaer nog(e 3<^rtegn at fee, at jeg 
fan ffjønne/ at ben tro^ fom 3forfi;nbe, 6eftbber 
flørre 5traft, enb t^^n t)i ()ibti( t)aoe ()aft." ^UU 
mv bog egent(ig ^aton ^axlé Orb/ ffjønt 5?ongeu 
fremførte bem^ tf)i {)an i)ilbc ^e((er a\t anbet, enb 
antage troen. iBifToppen foarebe ^erpaa faalebeé: 
u^i f!a( bn fatteé," fagbe i)an/ M man jo (?a( prøde 
Denne Sroeé ^raft; nu |Ta( ber fremt^geé g(oenbe 
3ern/ m^n jeg Di( forub fpngc CD?eéfe og anrette tt 11 s. 3omé\)iEin9a ©aga- 37 

Offer for ben afmæodge ©ut), H berpaa bil jeg ^(tjae 
ot)er sloenbe 3ern ni ^frtbt t ^aab til ben ()efliije 
3:reeni9f)ei)/ oø ()i)ié @ub 6ef!)ermer mig bcrimob, faa 
<tt mit £c(jcme bliuer albclcé r)ee(t og uforbVivnbt/ ba 
f!ul(c 3 aKe tiJjIaac at t)iac befjenbe cber til t)tn fanbc 
Sro." ^ong ^aralb, faaodfom ^afon '^avi og aCc 
bercé SO?Ænb tiljlobe Dette/ at, f)t)ié f)an funbc gaae 
ot)er gfoenbe 3^i'»/ «ben at 6Iit)e forbrÆnbt, ba Dilbe 
be antage ^roen. ^et gi6 nu for ftg, at Q3if!oppen 
fang SO?eéfe/ og efter £D?eéfen gif Ijan til benne fvB^^f 
fatte meb ^;øb og Q5Iob ftn gortr^flning til btn almagt 
tige @ub, og oar iført f)ek fin biffoppelige i;pri)belfe/ 
t>a Ijan httvaai)tt Jernene ; men @nb beflfjermebe Ijam 
faalebeé, at ber ingenfleb^ paa ()ané Segeme fanbteé 
nogen forbri^nbt ^Ut, og ()er(er iffe t)are f)ané 5ll(rber 
nogenjlebé fDebne. ^a s^anefongen faae benne vMVf 
felige Q5egiDen()eb, antog t)an flra^^roen og 5^aa6ett/ 
og bit famme g;orbe alk i)ané S[)?a?nb/ og 5tongen 
fanbt biéfe Særtegn meget mo^rØi^Ærbige / og ^ele De 
5)an|!eé ^^rr blei) nu bn^ht meb b^t famme. ^afon 
3arl t)ar meget uDiUig til at labi fig bøSe, men fanbt 
bog bn anbet ^ilfaar ()aarberc/ og befoemmebe fig 
Derfor tilfiDfl til at labe ft'g bøbe, og nbhab ftg berefter 
t$:ittabelfe til at brage bort/ og ^an agtebe at f!i;nbe ftg 
()jem/ men bu 6om bog faa i>ibtf at ^afon 2<^vl 
nxaatti (oi>e :^eiferen/ at i)an (!ulbc frijlne 9Rorge/ o^m 
l)an 6(et) i @tanb bertil/ etter i anbet galb fli)e bort 
fra ftt jKige. 5;)erefter brog »Oafon 3<ii't ^^^^f «>9 bib 
r)Dor ()ané @6i6e (aae/ og ()an fortfatte berno^f! 9vei' 
fen/ tnbtil ()an fom b;em til SRorge. S^er beg^nbte nu 
at blttje gob ^Oenftabé gorbinbelfe imeflem ^ong ^a» 38 3omé\)iEin9a ©aga^ 12 €• 

ta\t> 03 ^eifcr Otto, og b^ broge nu ^egge til et ©j«* 
f!e6u&^ fom ^ongctt ^at)t)c (abet anrette. £)Iaf brog 
ogfaa bib; 03 førenb ^eifer Otto og 5vong ^aralb 
ffilteé, (oDebe ben banjTe ^onge^ at arte f)ané ^(cnb/ 
fom f)ån funbe overtale bei'til^ ffutbe antage 2!roen/ 
og bette £øfte f)oIbt ()att t)ef. 5?eifer Otto brog ()jem 
tii ©ajclanb tii fit Oiiige/ og 6ab Olaf f);em mcb flg^ 
men benne fagbe^ at f)an ^at)be i 6inbe at brage tit 
Sfleroegen^ og i)an Segat) ftg ogfaa bib, ^eifer Otto 
og Olaf (Tilteé i ©anmarf/ og t)are 6ej!anbig jiben 
gobe fenner. 

12» .^u (laaer bet til at fortude, f)Mb ber 
f)(enbte jig paa ^afon ^avié go^rb. ^aa »J)jemreifen 
tii 3(^orge 6om ^an til ©otlanb, og faafnart ^an fom 
ber, gjorbe ()an Canbgang ()if! og ()er/ og begpnbte at 
(>ajrie, og ^an tilSagefenbte aWe be «)5rir)?er og £ajrere, 
fom ^eiferen {)a\)bt gitet ()am meb tilgolge, for at 
bø6e golfct i a^orge. »^afon t)ilbc nu iffe, at be 
f!ulbe følge ^am longere. 3 bH \)an l)a;r;ebe, fif {)an 
Unberretning om bU jlørfle Slfgubétempel i ©otlanb, 
mebené ^eben(!a6et enbnu f)er)Tebe berj ibHt^ ^enu 
|>el t)are l)unbrebe ^Ifgubébilleber. ^afon bemojgtigebe 
1!g al ben DCigbom, fom fanbteé ber inbe, men be, 
fom paéfebe templet og Offerjlebet, unbflpcbe, og 
nogle af bem bleoe bra;6te. ^afon brog bernÆf! tilSag« 
til (Ine 66i6e meb ©obfet, og f!(5nbte og 6r(rnbte alt, 
fom traf for ^am paa benne ^nif og {)an l)ai)bi en 
umaabelig 5D?^ngbe Diigbomme, ba i)an fom til &U 
bene. ©a ^afon nu faalebeé f^rbebeé omfring i @ot* 
lanb, fpurgte Ottar 3arl, fom l)erffebe oDer en flor 
X)eel af btttt Unb, tii i)an^ S(?rb; {)an gjorbe fig ba 12 €. 3omé\)ifinga ©aga. 39 

i ^a(I fccvbi^f fammetitraf ()ek ianbeté ^«?tr imob 
^afon 3ai1, 09 rpffebe meb betpbeliøt £0?aitbf!a6 
imot) ^aiu; bet 6om firajc til ©lag imc((em bent/ ^afoit 
hki) oi)ermait{)et af beti -^oir/ fom flr^mmebe til ffa 
£anbct, 0(j Ubfafbct af Rampen hUi>f at Jr^ahn unb* 
flpebe meb fitt »Oæi*/ 03 brog ();em ti( SRorge. ©er^ 
efter (ob Ottar 3arf et ^f)in(j fammetifalbe, paa f)Dt(^ 
fet f)an affagbe ett i^jenbelfe, f)t)on)cb ()att er6I«i*ebc 
^afon 3ai*t for ett tllo i ^^eKigbommett/ forbi intet 
COienneite ()aDbe bebreoet nogen flettere @;ernin<j/ cnO 
t>en/ at J^aUn r)aobe sibda(it bet ppperjle Zem^d i 
^otlanb/ 0(j ber()oé ubøijet meget anbet Onbt^ ()Di^ 
£ige intet ?9?ennefTe {)ai>bc ()ørt/ 03 ()Dor ()an foer eKcr 
tonif ber (fulDe ^an 6(5re bette 9?aon. ?D?ebené bHt^ 
nu foregif / fpurgte be før i benne gorto^King omtalte 
3arler, Urget()r;ot og 5Srimiéf/ar/ til ^a6on 3arl^ 
g(^rb/ og {)mb \)an foretog (ig, og fpnteé/ at f)an 
fun gif libet frebfonimelig til ^cevUf og be ønf!ebc 
nu iffe at oppebie r)ané 5(nfom|l bib; men (Tijebe nu 
bort fra £anbet meb alle bereé ©fibe/ fom a (Te Mu 
fulbt befatte meb 50ianbf!ab; og be t)ifbe f)eljt føge at 
unbgaae at tro^ffe ^afon 3ai'f. Ci}?en ba ^avkn tom i 
2anb i ^igen/ og (Ira^ fpurgte/ ^t)ab 3arlerne imib^ 
lertib ()aDbc foretaget jtg, at be f)at)be friflnet ()ele ^u 
gen norbop til £inbeéna:é/ faa bfet) 3^1*^^" berotjer 
meget »reb og opbragt/ og t)an fenbte jlra^ 35ub oDer 
t)ele ^Bigen, aVbH fl\xib<i ith ni)tte nogen at ()oIbe ben 
Sro, mtn at en()Oer, fom Dilbe forføge bctr (fulbe 
bliue f)aarbt jlrafet af f)am. ^a bHte fpurgte^/ «nb^ 
ftpebe atre be, fom i>iib^ ()o(bc ^rijlenbommen, men 
nogle ginge formebeJjl 3ar{ené ^oIbfomf)eb tilbage til 40 Soméuifinga ©aga* 13 S. 

^e&^ttffaSet 09 b^tt ^tlbfarelfe, f)Oori &c tHforit ftare. 
<^elt)c ^afon 3^^^ affaflcbe^rocn 09 ©aaSen, 09 
6(eo ba 5cn (lørfle ©ubéfornojgter 09 35Iotmant), faa 
at i)ixn albrig før ()at)t)e ofret mere entf tiu. . ^afcit 
fdt) tiu- rolig i £ant)et/ 09 r)erffebc itu ene oDer ^elc 
iRor^e, 00 betalte aibviq jtben @6at til ^ong ^arafb 
@ormfett/ 09 bere^ ^tn^ab Dar nu meget i Slf^ 
tagen be. 

''•' 13» :^oti(j »5<Jfdf& ubb^b ttu Sebirtg qf t)efe ©an* 
nmrF^ 00 brog berpaa til SRorøe meb ett ot)erorbentIiø 
f or ^r imob »gafoit 3<Jr(/ oø ba ^att Dar f ommett 
op forbi £inbeéiia?é i bet Sviøe, fom 3^1*^^« r)at)be (ø^^ 
reDet fra (SfatfTpIbiø^ebeti til i)amf 6eøpnbte f)an at 
C)«rie/ 00 (ob 3^b 00 3^^*« i'^^f^ "^^^i* £anbet, ^eor 
t)an foer frem^ oø øbefaøbe (;ele ©oøn i 9?orøe lanøé 
111?^ ©øen liøe op til ^tatr ^a fem ©aarbe i £Æreba* 
len tt«;r. (Bit>cn fpurøte {)an, at 5:()rønberne, 9Rum^ 
mebølerne, Svomébøferite oø ^alei)erne i 3f?orøe l)ai)i>t 
famlet ftø, l)Der5D?anb, fom funbe føre^aabcn, paa 
^U (Btéi> unber ^ahn^avlf for at forfoare £anbet, 
^'alU)an r)aDbe faa 6ett;beliø en Qt\)vUf ae bet if fe 
Wb^ t)«re mueliøt at firibe imob ben mtb en fremmeb 
^Ær. :^onø ^ai»alb øif nu paa DCaab meb fine Difefle 
^(cnb. :$^onøen laae ba oeb ©orunberne, oø truebe 
meb at DiKe braøe ub ti( 3^^^«^^/ f^^ <^t ()(^r(e ber/ oø 
faalebeé f)a:t)ne bet iJ^ibfoab/ fom aUe 3"^bi)øøerne 
^abbe gjort om 5vonø *£)arafb^ formebeff! bet iXan, at 
^irøir (Bri)be tja^be ufoDliø htmcc^ti^n ftø nogfe 3^^ 
fojnbereé ©obé, oø forbi kongen iUc i)iibe gobtgjøre 
ætanet rb?a ban t)ar anmobet berom. '^ette ?Rib^i)ab 
i)ar faafebeé bef!a(fent: 13 €♦ Somé^ifinga Saga* 41 

S5a bcit brn6fi)jltte >^avMr 

^Dcnberé ?i3?oft)Cf/ om ^ovt) )(iaa 

&UUt Qif, hki> i ^itiQ^ta* 

Jr)am til ^op {)an foi'OanMet; 

C9?ert ben foage/ af £anbet^ 

5?fi>pc3ubef^ foi'(?ubtc 

95ir9er faaeé i »Jjoppe^ 

»Oam i ©pibfett at fare. 
gøf^ftibe ^ife r)at)be (gpolf ^Qafcjerbeføti bi^tet, bol 
()an^ S:;enejlc6arl i)ai>bc fofgt ftit Ø^e 03 faact cit 
sraa ©^inbpel^ berfor^ 03 ba ()at)be 5?onø ^a* 
ralbé Sienbf!a6 fpurcjteé (;crub/ 03 nu fixib ^polf 
benne 5)ife: 

CO?an ei 53aa6cn 6ør ((^(^e, 

®aa maa :S^t)abet Ipbc/ 

Sr)i nu (B^ccvbagni) fFal 

»g)øre^, 03 £anbfer faroeé; 

©orme @øn nu fra ©anbofgi! 

©arnle Saagefanb^ i)i 

^ente ffuKe, en Do^Ibtg 

^aa6enbi)|! er at ()aa6e. 
Song »J)ara(b fattebe/ foni man funbe Dente, ba ()att 
t>ii>be mange Difc §D?a;nb paa diacib meb (lø/ ben f5c* 
flutntng, fom t)ar ()am 6ebf! tjenlig; i)an ixinbu nu 
tilbage, og brog ne.b fg;en tii 2)anmavf, og ()an jlprebc 
nu fi't 9?ige til f!n 5:)øbébag meb at »^æber og 2(nfeelfe, 
men ^afon 3arl bet^olbt ©fatterne og .^orge. ') t). c. CanbDættci'iK. ^) ©anbDtg, b. c, 5ct ][)0(5e ^ae, 
^0(5 ^0!l(ant)e ^ofbte$ foc.iji'olbea fonicmffe é>Knj|^<»^"- 14. ^ bet ^erreb i S^anmarf/ fom Mbcé gpcii/ 
boebe ert CO?an£), ocb 9Rat)n tofe, ^Dié ^onc ()cb 5()or^ 
t)ør. ^c {)ai)bt tre @ønncr, fom ttiKbneé ()er i ^a* 
gaeii/ af ()DiI6c ben <?lb|le ()cb Slagc/ ben anbett/ fem 
i Stfber MV l)am n«rme)l, ^alneiv ben trebie/ fom 
()att at)(ebc meb en griae, gjølner. S^ereé gaber tofe 
r)aube aaerebe opnaaet en 1)01 Sliber, t)a baUf fom ()er 
fifal fortÆfleé, foregik, 03 en ^je(! t)eb ^Binterené Q5e^ 
gpnbelfe falbc f)an i en @i)9bom/ 09 bøbe af famme. 
©et Darebe iffe I^nge, inben ogfaa [)ané :^onc 5()or^ 
Dør 6Iei) fp(j o(j bøbe. 5U(e bereé ^ienbomme tilfaibt 
t>a 3ia(je 03 Rainer, t{)i bem tiU)ørte 2(rt)en efter berc^ 
gaber 09 5[}?ober. 2)a bU nu t)ar fommet faa t)ibt, 
fpurgte gjølner ftne ^røbre, f)iiab af ©obfet be til/ 
t(snfu {)am. '^c fbarebe, at be Dilt)e ti(jlaae ()am ben 
trebie 2)eet af Søéøret; men intet af £anbene / ()t>orDeb 
M bog t^tUé bem, at be oat)e ^am en gob 2(nbeef, 
men fom om f)an t)ar fulbf ommen art)e6erettigct, fro?* 
t)ebe r)an ben trebie ©eel af alt ©obfct. ©et fortÆlle^ 
om gjølner, at f)an Dar en Diié CD?anb, fnebiø 03 
onbf!a6éfulb. ^ané 35røbre fagbe, at f)an iUe (!ulbe 
faae mere ©obé, enb be f)at>be tilflaaet f)am. ©ermeb 
MV gjølner ilbe tilfrebé, og i)an brog nu Sort meb 
benne 5(nbeel, og fom til ^ong »f)aralb, og 6lei) nu 
Songené ^offtnbe og Svaabgioer. ©et fort^lleé om 14 €» 3omé\)ifin9a ©aga. 43 

Sfnge ZoUfønr at ingen SD?attb, t)er i6fc Sar t)øit ^B^tv^ 
^igf)ebé 9?at)n/ t)ar til ben Zib r)am lig i 2)anmarf ; 
()rtn laae ^t)er Sommer ube paa 5triøéto<je^ 03 {)aobe 
itæjlen ©eier ooeralt/ f)t)or f)an fom frem. gjølner 
talte faafebeé til ^ong ^aralb, at f)an oilbe iffe anfee^ 
for gnefonge i 3;)anmarf , faaiccn^z t)ané 95rober 2iagc 
2:ofeføn Dar i 5(nfeeire/ 09 t)eb fin S:afe t)irfebe f)an tiif 
ftb(! faa meget paa gongen/ at t)H Uh langer Dar fre^ 
beligt imeKem 2(age og ^ong ^aratb* 2(age (lob i gob 
^enf!a6é gorflaaelfe meb Ottar 3«J^l i @«>^J<^«^' ^^ 
{)ai>bt ber et ftffert 2iK)o(bjleb/ og engang brog t)an 
efter 3nbSpbelfe til Ottar 3arl, og ()at)be to @fi6ef 
af \)i>iih bit ene Dar en gob og |!or £>rage, t>H anbet 
en @nc6fe ' ; r)an l)ai)t)c ^aa bi^fe @fi6e r)nnbrebe 
5l}?anb/ fom ane Dåre Del forfpnebe meb ^l^cber og 
50aa6en. ©et er ifh fortalt, at noget SD?(5rfeligt 
forefalbt paa benne bercé Dieife, og STage f!6 Dcb (gfil^:: 
miéfen gobe gor^cringer af 3«rlen, og ft'ben brog f)an 
I)iem til ©anmarf. 3miblertib fpnrgte 5vong ^aralb, 
at Slage Dar bragen til ©ilbet. 2lage Dar i faa jlor 
SInfeelfe ijoé £anbéfoieet, at ber (}olbteé intet @ilbz 
ber i ^anbct/ til ()Dilfet f)an jo 6leD inbSuben ligefaa 
Del fom 5^ongen/ og {)an fi6 ba \iaa l)Dert @ilbe anfee^ 
lige @aDer, og i)an Dar faa Dennefojl, at ^an af 2(1^ 
muen næjlen agtebeé ligefaa {)mt fom gongen felD, og 
funbe frit 5eni>tte en()Der 5D?anbé (gienbom, faa meget 
fom l)an Dilbe. »Jenftgten af 2(ageé 9f?eife til ©otlanb 
Dar fornemmelig t^cnr at i)an 6cilebe til 3tirlené '^at^ 
ter, paa f)Dil6et Stnbragenbe l)an pH ønfTeligt @Dar. 

^) gt ©ragefFib Mt et Um^ib, tmnct i Sonit af cu 
iDragc; en emUt, cl ©IncjS let 'SaxtøL 44 Soméi^ifinga (^c^Qa. 15 S* 

Sfa^e bi'OQ tt«/ fom før er fa^t, i^/emeftcr meb te to 

&ihCf ocj t>a 5von(}ett ftf Unberrctninø bcrom/ lob 

I)an fremfivtte ti ©6i6e/ fom ^ait lob 6ef(?tte mcb pre 

r)unbivcbe SD?anb, 03 60b bem brage ub 03 paéfe paa^ 

«aar ^(age brog tilbage fra ©ilbet^ og br^tbe I)am og 

()efe ^ané gøfge, om bet i)ilbe fpffe^. £)e broge bcr* 

i(><ia nt)f og ubfpeibcbe Sfageé S^vrb/ og bet ear eit let 

(5ag/ ba 5(age iffe t)erttebe nogen Såre. ^et fovtxU 

M nu faalebe^, at ba ^{a^c fom til ©jceffanb i £)an^ 

marf/ lob i)an opflaaeXelte oppe paa£anbet, og n^rcbe 

ingenfom()eI(t Srpgt. SD?en imiblertib fom ^ongené 

CDTfcnb nieb ben før omtalte ^ær uforoarenbeé paa 

bem/ ()ug Selcene inb ooer bent/ og lobe bem fofe 

^Baabnene; og ta be Dåre ganjTe nberebte/ 6(eo Ubfal^ 

bet/ at 2(age faibt ber meb f^ele (It SDJanbffab. 5}er* 

efter broge be anbre tilbage til ^ong ^avalbf og beret-- 

tebe r)am/ \)Mb be f)aDbe u&ført/ at 5(age og ()cle ^ané 

5[)?anbf!ab Dar fdbet ; kongen pttrebe (tn ^i(frebér)eb 

bermeb/ og fagbe/ at i)an nn bog t)entebe at funne 

t)a;re ^nefonge ooer 5)anmarf for 2(ageé @ft)Ib. 5ton^ 

gene 5!)?(cnb/ fom bri^bte Slage og ()ané golf/ toge ailt 

bereé ^aaben og aft ©obfet/ og førte t>H meb f?g fom 

§Bi)tte/ og be bragte alt @obfet til ^ong »&aralb/ og 

tittige Slageé toenbe ©fibe/ £)ragen og @neffen/ og 

alt bette tifegnebe gongen flg nu. Ogfaa 2(ageé ^ro^ 

ber gjølner fpnteé/ at bH t)ar gaaet fortræffeligt/ og 

at {)an nu {)a\)bt gjengjelbt jtn Q5rober bttf at f)an iffe 

jtf ben 2(ruebeel/ (;i)ortii ^an troebe ftg berettiget efter 

ftn gaber. 

15. .-Denne ^ibenbe fpurgteé nu ^jem til gpeu/ 
og ba 2(agcé SSrober Rainer ()ørte bHte, g/orbe bet 15 S* 3omé\)if inga ©aga. 45 

faabant 3nbtri)f ma t)am, at ()an bevot)ei* fa^be fi(| (il 
(B^ng^f 09 mej! tog ^an ft'g bet ncei*/ forbi r)att iffe 
funbe r)aoe noget ^aa6 til nogenftnbe at faac ^ojDtt 
ot)er ben / fom f;an ()er i (grunben ftaiJbe meb at Qjøvtf 
nemlig gongen felD. !Der t)ar paa ben ^ib en t)iié og 
rig €D?anb/ »eb Ø?at)n @igurb, fom uar 2(age^ og 
^almvé go|l6rober; imb f)am raabførte Rainer ffg, 
f)i)or(ebeé l)an f!ulbc for()ol&c ftg. 6igurb ft>arebe/ at 
bet i>ar ben 5eb|Ie ^ijianb {)an fnnbe i)bc ()am, at t)an 
i>ilbi 6eilc for i)a\n til en 5^*oirtbe, ()i)em bet t)ifbe i)a:rc 
()am tif 6eti)beng gorfremmelfc at ojgte. ^alnei* 
fpnrgte/ ()t)o bet oar: „3^9 ^^^ *^^'H^ tifOotfanb/" 
fagbe ^ignrb/ uog 6eile for big til Ottar 3arlé ^atf 
ter 3nge6org." «3eg fri;gcer," fagbe «)5arner, ,M 
jeg iUci>ii faae f)enbe, men oij! troer jeg/ at jeg funbc 
fnarej! t)ente ^ob for min @org/ om jeg ft6 f;enbe tiU 
Ægte." ^e fluttcbe bermeb bereé 6amtaftv og @i* 
gurb 6erebte jtg tii benne S^eife; og meb et @Yi6 og 
treftnbétpoe ?D?anb 6egaD ()an ftg ^aa '^^Uiif og fom 
tii ©oclanb/ ^i)or Ottar ^aii tog t)el imob f)am, 
6igurb fnnbgjorbe fnart fit ^renbe, og beifebe til 
3arlcué ©atter 3n9^^org for ^a(ner i^ofeføtt/ og 
fagbe/ at ()an i ingen ^^enfeenbe gai) jln prober STage 
noget efter/ og at ()an 6efab betpbelige ^ienbommc i 
gpen, og føiebe tii, at ^afner n(c(!ett Dar bøb af 
(gorg/ førenb l)an begao ftg ^aa Sveifen bib, og at 
bet fnareft t)ilbe git)e ()am £inbring i ()ané dummer/ om 
I)an |i6 3^^'^^«^ Sjatter tilægte, ^atinn foarebe i)ef/ 
men bog noget langfomt ^aa bHt^ 2(nbragenbe/ og 
fagbe/ at man bog fom til nøie at ooer^eie faaban 
©ag/ inben man fatt^bi nogen 35eflutning/ og iffe 46 Somé^if inga ©aga. i5€. 

f)anb(e ube« C^cvIccq, meit tii^økbif at f)an bog t)oIbt 
bet for rimeligt, mat &an tog »^etifpn til ftii ^Oefi 
Slager at bertncé Prober fortjente et gobt ©iftermaaf. 
(gi formaac t)i at fige/ ()t)or fiffige be unber()anb(ebe 
om benne ©ag, men Ubfalbet 6Iet) bog, at Ottar 3arl 
foi)ebe Rainer jin '^attn 3ngeborg. c<S)et er nu faa, 
^erre!" fagbe berpaa ©ignrb, ^M Rainer er iffc i 
©tanb til at fomme r)ib til cber, for at ^olbe Q5rpKup, 
formebeljl ben'Ubmattelfe, fom ©orgen I)ar Dolb't 
I)am; men r)an fatteé ()i)er6en gienbomme eUer ©tor^ 
mobig()eb tii at anrette (Billet oDre i Si>en, og berfor 
t)iae t>if ba 0?øbDenbig()eben fr<rt)er bet, bebe, at 
3 t)i( reife bib til ©ilbe^ meb eberé goJf, faa 
mange fom 3 U^^ ^il ^<^9^ ni^J> cber;" bme fooebe 
3arlen. Si^erpaa brog ©igurb ^jem, og fortalte 
Rainer bctte, og benneé ©org lettebeé bert)eb me^ 
get. 2)e ^jorbe nu STnrettelfer til et f!ort ©ilbe^ 
for af mobtagc 3<»rlen, og fparebe intet, for at bet 
funbe i alle ^enfeenber 6lit)e faa anfeeligt, fom bet 
mv mueligt. ^aa ben 6e|!emte J)ag, ba be 3tt^^wbne 
f!ulbe 6omme, inbfanbt ^avkn ftg ber meb meget golf; 
i>Q ber 6leo ba l)olbt et 6o(!eligt 93ri)llu|>/ og Rainer o(j 
3rtge6org 6leDe begge førte i een ©eng. SDet forto?!^ 
leé, at {)\xn foD fnart, ba f)\xn fom i ©eng, og l)at)bc 
en £)rBm, fom l)un fortalte 53alner, ba {)un Daagnebe: 
j,3sg bromte," fagbe l)un, ^^at mig fi>nteé, at jeg Dar 
^er paa benne ©aarb, ()i)or jeg nu er, og mig fpnte^ 
at jeg f>aobe en ^(Ci) oppe, og bH mv et @ti)66e 2c^Vf 
xtbf fom t>at graat af garoe. ^ojoen tpfteé mig 
opf«(let, og jeg Mt i g«rb meb ben ogt^rDebe, og 
ber t)ar libet i>x^a berpaa, efterfom bU forefom jnig/ i6 (£♦ SomS^ifinga (^a^a^ 47 

09 t)a je^ II09 5Qa't)en, Da falt)t en 9^enbeøai'n|1eeii net> 
haQiHb fra SO?ibten af ^OiVOeii/ og jeg tog ben Da opf 
og faae nu/ at biéfe ©tene i)are enefie SO?ennef!e()ot)e/ 
bei*; og t>a jeg ()aJ)t)e taget bet neDfalbne »g)oi)eb op^ 
f)oIbt jeg v^^ ^«t og betragtebe bUf og jeg fjenbte tia 
^ooebet." $a(ner fpnrgte tin, {)Dié »Oooeb bet ba 
t)ais f)un fiJarebe, at bet t>ar ^ong ^ai'alb ©ormfoni^ 
^oDeb. a^Denne X)tm\\ er bebre enb ingen/" fagbc 
Rainer; Jaa U)tM ogfaa mig ," fi)arebe 3ngeborg. 
Se t)are nu t)eb ^rpfiuppet, faa Icvnge be fanbt for 
gobt, og berefter brog Ottar 3arl ())em til ©otfanb 
mcb gobe og anfeclige gorau'inger. ^palner og ^nq^^ 
borg leDebe ftvrbeleé li)6felig fammcn/ og fattebe flor 
^jÆrIig()eb til Oinanben, og be i)are iffe Icenge fam? 
men/ inben be fit jtg en €on, og ber blei) giuet r)am 
SRaun/ og ()an blei) faibt ^alnatofe. ^an Do^tc op 
ber (}icmme i gpen , og blc\> tibii^ baab^ forflanbig og 
DennefceL 3 ^ele ftn go^rb lignebe i)an ingen faa 
meget/ fom ftn garbrober 2lage. ^alnatofe f)aube 
ntrflen iffe fi)(bt ftne 23ørneaar/ M i)ané gaber Rainer 
faibt i en (Spgbom/ fom gjorbe (?nbe i(iaa ()ané £ii>; 
og ^alnatofe tog nu aøe gienbommene at beflpre i 
gorbinbelfe meb fin ?0?ober. ^nt fort^Weé oin ^am^ 
at ^au/ faafnart ()an I)aobe 2((ber bertil/ om ©omme^ 
ven brog ub ^aa ^rigétoge/ og t)(crjebe Dibe om £anb. 
16» ^n (Sommer, berettet ber, faae ()an faa* 
febeé igjen i 5Ji6ingéfærb/ og {)a^bt tolD &ih^, fom 
aHe t^are uel bemanbebe. ^aa ben Sib regjerebe o&er 
S5retlanb en ^arlv fom ()eb ©tefner, ber ^a\>t>c en 
^atttv i>eb ^am Oløf ; ()un Mt en forflanbig og Dcn* 
nefæl ^t)inbe, faa at f)nn Mv et fa?rbeleé gobt ^Jarti. 48 Somé^iEincia ^m* 16 S* 

S^et fotMkéf at ^ainatoh fom til MU Unb meO 
fine <BHUf 09 ngtebe at (>ÆV)e ^aa (gtefncr 3«i*I^ 
Ovige. 0(j t)a Det fpurgtcé/ fattebc Olef/ i govbirt^. 
belfe met) 3ar(cné gof?6rober SBjørn Den S5retfre/ af 
^t)ié CKaab ^un meget betjente fiSf ben S5e|lutning, at 
6Dbe ^alnatofe ()jem tii &Hbe, 03 tiib\)bz iycim megen 
^ojberébeDiiéning 03 et fiffert Sil{)oIb|Ieb i ^anbet, 
for at ()an i^fe (!ulbe ^Ærje bei*. q5aInatofe tog imot) 
3nb5pbelfenr 03 brog til 6ilbet meb ()ele jin ^«r; 
09 ^aa t>m^ ©ilbe beilebe ^alnatofe til 3arlené J^^at^. 
tn\ ^cttz Mt (et ubDirfet, og ^tJinben hk\> t)anx 
loDet og bernæjl ficflet, og f)Utt fab iffe lojngcre font 
g^jlemø/ enb faa/ at bereé ^vi)\i\xp bkt> pap \)olbt 
paa famme @ilbe/ og bei'r)oé bkf> ber git)et ^afnatofe 
3arIénaDn og ^alDbelen af ©tefner 3<Ji*Jé ^is^r for 
at i)an ffulbc nebfojtte jlg bci*/ men efter 6tefner^ 
£)øb (!ulbe ()an l)at)e r)ele Diiget/ ba Olof oar 3«ri^tt^ 
enefte 2lrt>ing. ^alnatofe forbleo ber t>H tilbage^ 
jlaaenbe af (Sommeren og ligelebeé ben føfgenbe ^itif 
ter; men om ^aaren funbgjorbe ^alnatofe 3(»rl, at 
f)an i>ilt>t brage ()(em til 2)anmar6. gørcnb ^an om 
©ommeren brog berfra/ fagbe l)an til 35;ørn ben Q5ret^ 
f?e: u^1nt>il}iQf jgjørn! at bn (?al blioe ()er tilbage 
^oé min @t)igerfaber (gtefner^ og paa mine ^egne 
ffaae i)am bi meb £anbeté (Stprelfe, ti)if)an begpnbcr 
nu at bliDe meget til Slibere, og bet er iUe ufanbfpn* 
ligt/ at bet i>il Dåre Ia:nge/ tnben jeg fommer ^er tiU 
bage, og om ^atkn imibkvtib (!ulbe fommc noget til, 
'^a til jeg/ at bn f!al paéfe ()eJe 9fviget/ inbtil jeg fom* 
mer tilbage." £)erefter brog 55aInatofe bort berfra 
mtb fin ;Sone Oløfr og f)an l)a\)bz en li)ffelig Dveife/ 17 £♦ 3oméi}if inga ©aga. 49 

o() Hm f)!em til ^D^ti i 5:5anmarf. ^an Mv nu 
()ienime ett ^ib f 09 bici) (^olbt for ben mojgtigflc 03 
for(?anbigfie sD?anb i Danmarf tt(vf! efter kongen fefo. 

17. ^et fortÆHeé nu, at gongen brog omfring 
i £anbct, 09 <j;(r|let)e f)oé ftne 53enner. ^alnatofc 
anrettebe ba et foflefigt 6iJbe for kongen/ brog pbeti 
tit i)am 00 inb6øb f)am; f)an toø imob3nb6i)belfen, 03 
broø tif ©ilbet meb mcøet golf. 5)er paafom ba et 
lloeir for bem, og be fom om 3(ftetieu til en Q3onbe, 
fom r)eb 2ltle, 09 falbteé mcb 5:ifnat)n Sltlc i)in 
©i)arte; ()an oar en fattig SO?anb, og tog meb fivrbe* 
leé ©Iccbe imob kongen, ^mé Datter gif og Dartebe 
op om Slftenen; iynn r)eb ^far og bfet) falbt 6aum^ 
S>il^a efier @iv5€fa, og ear (?or af ^Soijtrt og af et 
manbigt Ubfeenbe. j^ongcrt fpnteé oel om ()enbeA og 
fagbe til ()enbeé gaber: ,,1)U fait man ftge meb @anb* 
()eb/ at t>i neppe funbe nogenflebé oente oé bebre Q^e^ 
»ojrtning, enb ben fom i)i r)er ni)be Ooé big, 33onbe! 
men ber er bog een Sing, fom t>\x f)oIber tilbage for 
oé, bet er bin 5:)atter "^^a og ()enbeé 6eng." ■55on^ 
ben fagbe, at bet iffe an(?ob ftg for r^am, at ligge f)oé 
faaban en ftmpel <)3ige, fom f^ané 5:)atter oar; men 
:^ongen fagbe, at {)an fnnbe i)ente ftg ()ané 50en(!a5 
til @(engjelb, om r)an tiljlob ()am l)ané 45njTe; Dg bet 
6lei> enben paa bmé 6amtale og 6na6, at ^ong 
^aralb laae Ooé S5onbené SDatter om Sjatten, ©agen 
berefter flanbfebe Uoeiret. itongen bercbte jtg tiblig 
til at brage bort fra5ltle, og forenb be (Tilteé, gai) 
()an r)am gobe ©aber og betccnUe ogfaa X^attmn. 
^Derefter fortfatte Songen ØCeifen, og fom til bet fn- 50 3omé\>iEinaa ©aga* 17 £. 

omtafte @ifbe. ^tongeit Dar fattige ?>ita bHU ©ilbe, 
09 ^afnatofe 6et)<^rtct)e ijam fccvbcUé fofldig, 09 Da 
^^ongett Drog bort fra @iIt)eC^ øao ^alnatofc ()am go&e 
03 an^^eligc Sor^ringer, r)t)il6ct bortøen ogfaa tog tjel 
op. 50?en i 53cgpnt)c(fett a'f Den følcrenbe finter mær/ 
fc&e Solf / at 93on£)ené 5:)atter igaum^SSfa 6egpnt)te 
at trii)eé og 6nt)c tpf , og maatte »ære frugtfommcfig. 
^tnbté gaber tafte ba meb ()enbe i genrum, og fpurgte 
ont/ ()t)0 ber ()ai)be ()aft meb t)ertbe at gjøre; r)un fagbe, 
at ingen ()at)bet)æret^oé{)enbeuben5tong^araIb, aitteit 
bog t)arfeg," tiIføiebef)Utt/ «i6fe torbet ftgebette til noget 
5D?ennef!e uben til bi^ aflene. »3^/" f<»3^« ^)«"/ ufaa 
meget bejlo ^øiere f!a( jeg agte big^ jo anfeeligere 
£0?anb bu l)ar labtt ligge ^oé big." Og Tibin kb nu 
frem, inbtil ()un nebfom. »£)u« føbte et ^Drengebarn/ 
og ber biet) gioet benne Dreng Si^at)rt og ^an biet) faibt 
©tjenb, og ^an fi6 ^ilnaun efter (tn ^ober, og biet) 
faibt @a«m*^fa'@t)enb. S^et ^ænbte ftg nu faa/ 
at ^ong ^aralb bm trebie ©ommer berefter atter 
f!ulbe brage til gpen til ©ilbesS. ^a nu kongen fom/ 
talte ^alnatofe til S^fa, fom tjar f ommen ber meb ftn 
6øn, til I)t)em ()un ublagbc ^ong ^aralb fom gaber: 
„SRu f!al bnr i^^Qbt ^au/ cS^^a^ bjccv^t inb for ^on> 
gen, i bet I)an ftbber t)eb 5!)rif6eborbet, og fun ttltaic 
()am frit ub angaaenbe bHf fom ligger big paa v^jertc; 
bu ffal ogfaa føre ©rengen meb big, og berpaa tiltale 
:^ongen meb biéfe ;Orb: Jp^v fører (eg en Dreng meb 
mig/ til I)t)em jeg ingen anben ublægger fom gaber enb 
big, :^ong ^aralb! men I)uab @t)ar gongen enb git)er 
big ^erpaa, faa f!al bu fun tale bjcctH; men ;eg jlal 
t>«re i 3f?ajr^eben og jlemme i imb big, og unberfløttc 17 c 3omé\)if inga ©aga* 5i 

t)itt ©dø." *&uitø|ovt)e, fom ()att raabe&e ^ett&e,* o(j 
^un Sif ttu for ^ong ^aralD/ førte Strengen met) (tcj^ 
0(j fagbe biéfe fammc Ort)/ fom ^J^Incjtofe f^aobe lagt 
r;cnbc i SDJunbett. ^oti^en foarcbc jlra^, C>a f)Utt 
f)at)be faøÉ biéfe £)ri)/ 09 fpurgte efter, ^'bab bet Dar 
for en ^oitibe/ fom Dar faa t>rij!i3/ at t)un torbe frem* 
føre fligt for gongen, 09 f)an fpurgte (>ent)e om SRaDti; 
f)un fagbe, at ()Utt ()eb 5€fa, og ()ettbeé gaber Dar ett 
^onbe ber i I^anmarf. ^^dn faare bumbri|lfg og taa* 
6el(g :^t)inbe ef? bu," fagbe ba ;^otigen, <,og tinberjlaa 
bu big iffe oftere at tale jljigt, om bu oil 5e()olbe bine 
femmer ()elel" „©ette taler t)Utt, ^erre!" fagbe ba 
^alnatofe, »forbi M U)tUé (}enbe/ at en jlor SRøb* 
t)enbigf)eb frccDer b^t, og f)Utt er ingen @f;øge eflcr (øé 
:$lDinbe, men berimob en brat) og retfFaffen Sttinbe, 
og f!;ønt f)Urt er af ringe ^t og ^erfomf!, faa troe t)i 
bog, at l)un fun taler ©anbt affene." X)a fagbe ^on* 
gen: ,Æi iJentebe ;eg bet af big, ^alnatofel at t^n 
<)ilbe faaUb^^ :paa6i;rbe mig benne ©ag, ,fom. bet nu 
»ifer fig." »Sl^et (!al nu ogfaa D^cre faa," fagbe ^aU 
natofe, »ot jeg iffe t)it foruleilige eber, ^erre! meb 
benne ©ag, men faa (?al |eg 6e()anble ©rengen i al(e 
»^enfeenber, fom ^an er bin enefle ©øn, men nu titte 
t)i for benneftnbe iffe tale mere ^erom." ^evt efter 
bette berebte :S^ongen jig til at brage 6ort fra @i(bet; 
^alnatofe gat) t)am Sor(?ringer, men ()an t)ilbe r)t)er^ 
fen antage etter mobtage bem. 50?en ben ()er i ©agaen 
før omtalte gjølner, fom tar ^alnatofe^ garbrober, 
t)ar t)m @ang m^b ^ong ^aralb, og ()an bab kongen 
at tage imob biéfe anfeelige @at>er, og iU^ blotte fig 

©2 52 3omé\)if inga ^ao^a. 18 £. 

faa meget i benne gag, at i)an faafebeé Dilbe Seflfirm* 
me ben meft anfeete ^ø{>bin(j, i)eb iffe at oiae mobtagc 
^reéSeDiiéninger af ()am, f!jønt ()an forub Dar f)ané 
fjÆrejIe ?8ert. Og ()an pf ba faalebeé talt for ^ongen^ 
at benne antog ©aoerne/ og tog imob beni/ men bog 
taffebe f)an iUc, og bet tjai* tpbeligt at fee, at bet 
^aDbe ftcrbeleé mié()aget kongen ^ at ^alnatofe ()at)i^e 
erHorret ()am for gaber til Drengen; og be ffilteé nu 
faalebeé, at ber ()erf!ebc megen 5vulbe imeaem benv 
og bereé ^enffab biet) albrig faa gobt (tben. :^onge« 
brog nu f)jeni meb fiine SD?Ænb; men ^afnatofe tog 
(B^enb ^aralDføn og l)a\\é 5D?ober ^fa (»'em til ftg^ 
efterbi 5Sfaé gaber 2Ule ^tn @i)arte ba i)ar bøb/ og 
©obfet nÆflen alt gaaet op. <^Mnb t)Ojt:te nu op ()0^ 
^alnatofe i gpen^ og f)an be&anblebe Drengen faa »ef/ 
fom om f)an oar f)ané egen ^øn^ og ()oIbt i)am ()a:ber^ 
lig i atte ^enfeenber; ()an el(!ebe i)am ogfaa meget. 
Det fortÆHeé n\x, at ^ifJalnatofe ai>(ebe en (Bm tmt) fttt 
:^one Olof/ fom fobteé fort efterat gongen Dar bra^ 
gen bort fra ©ilbet; benne Dreng Slet) falbt STage; 
i)an 6Iet) op£øbt ();emme {)oé fin gaber/ og f)an og 
@t)enb ^aralbføn t)are gojlbrøbre. Der opføbte^ 
©tjenb/ inbtil f)att t)ar femten 2far gammef. 

18» SDien ba nu benne unge ^anb Mv Sletjert 
faa gammel/ Difbe f)ané gojlerfaber ^alnatofe fenbe 
l)am til ijaxié gaber ^ong ^aralb/ og l)art mebgat) 
^am ba ti;t)e aufcelige ?D?a;nb/ og raabebe ^ani/ at 
i)an ffulbe gaae (nb i ^atkn for kongen/ ftn gaber/ 
ogftge/ at ^an t)ar ()ané 6øn/ r)t>ab enten benne faa 
t)ilbe fpneé t)el eKer ifbe beront/ og f)an f!ulbe ba fotf 
lange af ^am/ at r)art (Tulbe t)ebgaac bereé @la?gtffa6. 18 £. 3omé\)ifinga @aga. 53 

^att gjorbe «u efter ^altiatoUé 9?aa&r 09 ber fort^xjl* 
le^ intet om ()ané Dieife, førenb ()ait fom i JpaUin for 
fin gviber 5\oii(| ^O^ralt), og fagbe affe be Orb/ fom 
i^afnatofe ()ai)t)e raabct t)am at ftge; 0(j ba ()an ()at)be 
ttbtalt/ fDarebe 5von(jen : ,,t)et tpffeé jeg (!nbe og for/ 
jlaae af bin ZalCf nt ber iffe er imt om bin CDtBbre^ 
ne(^t, eftcrfom bet forcfommer mig / at bu maa »ojre 
beit j?ør(!e gjante og ^oéfe, og iffe ulig bi« 5i}?ober 
©aum'5€fa." ^erpaa fuarebe @t)enb: „^tJié bu 
iffe 0(1 oebgaae at txvre min gaber, M t)il jeg bog bebe 
big, at bu i)i( gioe mig tre 6fibe og CD?anb|Ta6 til at 
6efa:tte bem meb/ og bet er iffe for meget at tiifaat 
mig, t{)i jeg Deeb oifl/ at bu er min gaber, men min 
gof^erfaber ^alnatofe oi( (tffert gioe mig ligefaa meget 
SD?anbfTab og iffe minbre <^fi5e, enb bu gioer mig.'* 
«1^et fi)neé mig," foarebe 5vongen, ,At o^re en gob 
^anbel, at fjobe big 5ort meb t>ctf fom bn nu begje* 
rer, faa at bu afbrig mere fommer for mine S)tne." 
Set forttrrieé nu, at ^ong ^araib gat) ©ocnb tre 
@fi6e og ()unbrebe 5D?anb, og haabe golf og (gfibe 
tåre t)?l ubruftebe; og bereftcr brog ^oenb bort berfra, 
Dg begao jtg igjen ^jem til fin gojlerfaber -^palnatofe, 
og fortalte {)am noiagtig alt, I)i)orkbeé bet oar gaaet 
af imettem ()am og Oané gaber. <Æligt funbe matt 
oente af imn,'' fagbe i:pa(natofe, „og iffe bebre." 
£5erpaa gao 53aInatofe ©oenb tre gobe @fibe og iydiv 
brebe meget nbi^aiQt^ 50?a'nb, og ()an gat) ()am nu 
tRaab, ()t>or(ebeé {)an ffulbc fori)olbe f?g; og forenb bc 
ffilteé, fagbe ^alnatofe til r)am: ^SRu maa bu forføgc 
i (Sommer at brage ub paa ^rigétoge meb bHte CDJanb^ 
ffab/ fom bn nu ^ar faaet; men bH ^aab til jeg git^c 54 3omé\)iEinga ©aga. 19 S» 

t>\^ , at t)u foi* bet f^rfle iUc brager longere Sort enb 
facir at bu ()a;r;er ()er i ©anmarf ^aa be 5!)ele af bi« 
gaberé Ø^ige/ fom ere noget fjernt fra {)am, 03 ubøt)er 
ber alt bet Onbe, fom i>\x formaaer. ??ar oi)er £anbet 
meb ^ær(!|otb, 03 ffa;nb 03 br^cnb faa meget, fom b\x 
er i @tanb til/ 09 6Iit) faalebeé t)eb ()ele dommeren/ 
men fom til mi^ tii ^Sinter, 09 op()oIb biQ ^er m^b bit 
SD?anbf!ab!" @t)enb brog bernajfl bort fra fin go(!er/ 
faber meb fin glaabe, 03 i)an foer nu frem i alt/ fom 
^ané goflerfaber r)aDbe vaabet ^am, 03 anrettebe flore 
45beI(^9geIferi^on9ené/ jtngaberé, OJige, 03 ber opjlob 
crt f!or 5?nurrett blanbt be 35ønber/ fom b(et)e ubfatte 
for f)ati6 Ufreb 03 Ooerfalb/ t\)i ^an fparebe r)i)erfett 
3Ib effer 3ern imob bem. X)ettt fpurgteé nu fnart, 
00 fom kongen for ^^ren, 03 ^an fpnteé nu ilb^ om/ 
at f)an f)at)be 6ef!i)rfet I)am til faaban Ufreb 09 Ober^ 
falb/ og fagbe, at bet faaeé af benne ()an6 gremfi^rb/ 
at f)an Dilbe flirgte jtn ?9?øbrenei5t ^aa, fRn forlø5 
benne (Sommer/ og ba ^Binteren fom/ brog 6benb 
hjemefter/ og fortfatte Oveifeu/ inbtil f)an fom til 
gpen til jtn goflerfaber ^alnatofe; og ()an f;at)be ba 
for()i)erbet f?g meget @obé om ©ommeren. gørenb 
be fom ^;em/ jif be en flor 6torm og U^m, og aKc 
be @fi6e/ fom Saberen \)ai)bi gioet ()am/ forli(!e meb 
^ele bet S0?anb(!a6/ fom mv ^aa famme. ?D?en ber* 
efter feilebe ©benb f)iem til Spen efter 33efremmelfen/ 
og ^an op()olbt ftg nu ber meb bet jøDrige af jtt 2)?anb* 
(!ab/ og 6let> oel ber)anblet. 

19. Det er nu at fovtccUCf at ^alnatofe/ ba 
^aaren font/ igjen talte til jtn gofterfpu/ ckj bab r)am 
atter at brage til fin gaber 5vong -paralb/ og bebe 19 S. 3omét)ifinga @aga» 55 

tjamr at f)Cin ffuft)e Qibc f)Cim feje ©fiSe/ 09 SDjanbfFa5 
tii famme, faa at De tnnba 6I(i)e fulbt befatte; atnett 
f)n\l »el paa," tilføie^e f)an/ cM Du i alt/ J)t)ai> bu 
habn ()am om/ tiftafer f)am me£> onbe Cvbf og føi* i 
alt et bj^rut ©prog!" @i)enb brog nu bort, og fom 
til (!n gaber, og forfatigte af i)am fe^ @fibe tinigemeD 
^efi^tning til famme, og gat) onbe Orb af fig i alt, 
ligefom ^alnatofe ()at)bc vaabH f)am; men 5tong ^a* 
ralb fagbe: ,Xil Onbt aflene tpfteé mig bu brugte ba 
CD?anbffab, fom jeg ga& big forrige ©ommer, og bu 
er meget bumbrijtig, at bu atter tør forlange ?D?anb' 
ffab af mig, faaban OnbjTab fom bu nu ()ar ubDiif!." 
,Æi i>ii jeg brage bort t)erfra," fagbe @oenb, ,,førenb 
3 gitrer mig bet, fom jeg h<c\>a; og f)Oié jeg iffe 
faaer bitf ba Dil min goflerfaber ^alnatofe git)e mig 
%ol^f og jeg t)i( ba anfafbe bim egne 5D?Ænb felo, og 
jeg (!al ba iffe fpare at tilføie bem aft bn Onbe, fom 
jeg formaaer." 2)a fagbe kongen: „Su jTal ba ()at)e 
fejtr @6ibe og to f^unbrebe 50?4nb, men fom albrig mere 
for mine giine!" @Denb brog nu bore meb faa forret' 
Ut (Sag til ftn go(!erfaber ^afnatofe, og fortalte ijam 
aitf f)OorIebeé bit »ar gaaet af imcflem ()am og l)ané' 
gaber. ^aJnatofe gat) ^am igjen (igefaa mange &ibt 
H S0I6/ fom r)ané gaber f)at)be git)et ()am, og gat) 
^am ligeleb.eé atter Ovaab. SRu \)ai>bz ©t)enb ait{aa 
tolt) <BUhe og ftre ()unbrebe 5D?anb. Og føt^ i)an brog 
bort, fagbe ^alnatofe til r)am: ,,9Ru ffal b\x igjen 
r)<5rje7 og, ffjønt Hh ber, r)bor b\x l)Ærjebe forrige 
©ommer, faa f!al bn bog igjen r)cerje t^aa be 53anffe, 
og lab bem nu ftnbe, at Ot)erfalbet paa bem er faa 
meget f)aarber^ cnb forrige @ommer, fom bn nu ()ar 56 3om6\)iEin9a (^aQa. 20 (E. 

baa&e jlørre 09 6el)re @6i6e 09 ?D?anbflfa6 ent) ba/ 03 
forfat) bcm nu tf fe f)ele @ommcreti/ men brag til ^in^ 
ter tgjen t)cr [»'em til S'P^«/ 03 opf)oIb Dig f)er ()0i5 
mig!" @i)ent) brog nu bort fra fin goflerfaber meb (Iti 
g(aabe^ og foer frem meb »&ajr(!/olb t)ibt omfring i 
£anbet; I)an IiÆrjebe baabe paa @;a;flanb og »Oatfanb/ 
og \aat)an ^eftigr)eb uboifte {)an om (Sommeren/ at 
man funbc |tge/ at han f)Æriebe baabt fRat og £)ag/ 
og ben Sommer forlob l)an aJbrig ben ban^e Svongeé 
9?ige. Spån bvccbu mange £0?enneffer, og Sr^^nbte 
mange ^erreber om (Sommeren. S^ct fpurgteé nu 
Ubt omfring f at ber »ar fommen en jlor Ufreb i 2an» 
bet/ men/ (!jønt bet 6IeD berettet 5?ongen/ lob benne 
bog/ fom r)an iffe (agbe ^(tvh bertil/ og lob bet gaae/ 
fom bn funbe. tlb :paa ^øfim brog ©oenb f^jem tii 
gpen til jtn gojlerfaber ^alnatofe/ og mijlebe nu ingen 
@fi6e paa ^jemreifen faafebeé fom forrige Rommer/ 
og f)an opt)oIbt ftg nu om ^otnteren meb ()ele (it 5D?anb^ 
{tab ()oé fin gojlerfaber. 

20» Om ^aaren gif ^afnatofe atter tii ftn go^ 
flerføu/ og fagbe ba faalebeé til ()am: «SRu (Tal bu 
ubrufle ane bine ©fibe/ og bernc^f! brage til bin gaber 
meb f)ele bin glaabe; bu (Tal ba gaae for f)am og jtge/ 
at ^an (Tal git)e big toli) @fibe tit/ aWe meb fuib S5e* 
filtning; og l)t)ié bu iffe fan faae f)am tit at tilfaat 
big bet/ ubbpb ()am ba tit ©tag (!ra^ paa ©tanb meb 
ben gtaabe/ fom bn nu f)ar/ og tittat ()am enbnu langt 
^aarbere enb før!" ©oenb gjorbe nu/ fom ^atnatofe 
raabebe t)am/ og brog meb t)ete ftn ^laabc tige tit fin 
gaber ^ong ^aratb, og fr^bebe betf fom t)ané go* 
fterfaber f^a^bc vaabet ^am. £)a \)an ()at)be ubtatt/ 20 S. Somé^ifinga ©aga^ 57 

fdarc&c ^vongcti: at)u er faa &umt)n(Iiø en SD?anb/" 
fagt)c f;an/ ,^at jeg fjenber neppe bin £i<je/ i bet bu 
tør fomme til niicj, (!jønC bu bacit)t er @ørBi)er 03 
^i)i), 09 bit ()oIbei' jeg for/ at bu er eet af be aller^ 
Ⱦrflc ^ennejTer i olt, ^uori bu maa rnabe bi^ felo; 
03 if6e tør bu at tvoc, at jeg f!ulbe oebgaae at ua:rc 
blrt gaber/ ti)i jeg ijeeb t)i(!/ at bn er tf fe af min 
@(a;gt." ,,'5:itt)iéfe er jeg bin ©øn," fagbe (gt)enb/ 
,.og fanbt er b^tf at Di ere i 6I(»gt|Ta5, men bog ^aa* 
ner jeg big berfor i ingen ^enfeenbe/ og ()t)ié bn iffc 
giuer mig bet/ fom jeg forfanger/ faa i)ifle t)i nu prøDe 
en ^i;jl meb f)inanben/ og t)i (!uUe jlaae^ jTraji* paa 
©tanb/ og bix ffal ingenflebé funne unbflpel" gongen 
fDarebe: „St t)anffeligt COienneflfe er bu /" fagbe f)an/ 
,cOg bit &nb fi;ne^ rigtignof at Dibne noget om, at 
bn iffe maa t)a:re af faa ganfTe ringe gor^Ibre; og bn 
fommer til at ()at)e betf fom bu forlanger; men brag 
fiben bort af mit Olige og til anbre £anbe/ og fom ()er 
albrig mere, faop Isenge fom jeg iei)erl" (goenb brog 
ba bort met) fire og ti;t)e ^Ub^f fom alie mvc t)el 
bemanbebe, og \)an brog nu f)jem til gi)en til ftn go^ 
|!erfaber ^alnatofe. Stenne tog Del iniob ftn gofter^ 
føn/ og fagbe: ,,^et tpffeé mfg at bu ubfører mine 
Sfvaab Del/ og nu Dille t>i begge i gorening oDerl(^gge/ 
()Dab ber fan fpneé oé raabeligft. 5;)u f!al nu brage 
nbf og ()ele S^anmarf ffal nu flaac big frit til at i)ccv}t 
Xf unbtaQnn gpeu/ ()er t)Dor jeg opf)oIber mig/ ()er 
(!al bn ogfaa ()aDe bit 5:iU)olb|!eb. 5>en @ang/ ba 
bztti foregif / Dar ©Denb atten 2(ar gammel, ^alna^ 
tofe funbgjorbe/ at i)an agtebe om ©ommeren at 
brage bort fra £anbct 03 til 95retlanb/ at beføge fin 58 3omév>iEinga ©aga. 20 €• 

©Digerfaber ©tefner ^avh 03 fagbe at t)an DKbe ^at)c 
toIi> ©fi6e: ,.03 far bU fun i alt frem, ©oenb!" 
fagbe [)an/ ./aafebeé fom /eg nu ^ar raabet biQ, meti 
imob ©lutningett af ©ommerett ffal jeø fomme til tiiQ 
meb meget S[l?anbf!al), tf)i bat aner mig, at Der i @om^ 
mer i)if(e blite fenbte golf nb imob bi^, 09 at gongen 
iffe Ifcnger t>il taale, at bu anfalbcr ()ané 9fJige; jeg 
fFal ba fomme big tit ^jccip; men t)ogt big om^pggeiig 
for at unbf!i;e, (fjønt ber fenbeé gol6 imob big, og 
^olb ©lag meb bem, om ber cnb er nogen Overmagt!" 
^alnatofe og ©Denb jTifteé nu, og ()Oer af bem brog 
ftrt ^ei; be Droge Begge bort ^aa een @ang, og ^aU 
natofe bzQait ftg til 95rerfanb. 5i)?eu ©t)enb gjorbe nu, 
fom ber Dar f)am vaabH; i)an f)a'r;ebe paa ni; i jtn ga^ 
Deré Oiige, .9^at og Dag, og foer i)ibt omfring t £an^ 
bet. Janbéfolfet unbfTi)ebe, og fpnteé at ixcve iibe 
5e()anblet, f>^ be fom tif kongen, og berettebe ^am 
bereé ulpffelige ©tifling, og babe i)am at tage nogen 
(>urtig 53e|Iutning, for at frclfe bem? gongen fpnte^ 
ba, at bit iffe funbe tx^re lainger faa, og at f)an iyat^be 
altfor licnge taalt af ©Denb bctf fom r)an iffe Dilbe 
^aoe taalt af nogen anben. S;)an lob ba f)ali)trebftnbé^ 
tpi)e ©fibe ubrufle, og brog fefD meb benne glaabe, 
og agtebe at bricbc ©Denb og r>ele (;ané JQCCt, llbpaa 
^ø|!,en møbteé ^ong ^avalb og ©Denb en 2(ften filbc 
»eb 33ornf)o(m. 5!)e funbe gobt fee f)inanben, men ba 
bet Dar faa mørft om Siftenen, at be iffe funbe fee at 
pibe, lac^be be bereé ©fibe til £cie. 5l}?en ben føU 
Qitibi Dag (!rebe be (ige til 3latf og ba Dåre ti af ^ong 
»J)aralbé og tolD af ^Htibé ©fibe rpbbebe. De for* 
MeDe enbnu begge liggenbc ber, og ©Denb lagbe om 21 S. 3omé\)iEin9a ^dQa. 59 

2(ftenctt jttte @fi6e int) i ^athmun f men 5?ottgett (ol) 
ftne @fi6e l^nfe fammeti (b(Ei'(! ot)cr ?[)?unt)ingen af 
5}iøett/ 09 iccQQZ @tai)it Dcb ©taort/ faaIcDeé cit 
6t>enb Dar inbejlutfet i ^iQcn, og ()an tjentebe nu, 
at benne iffc (Tulbe fomme nb/ om ()an »ilbe forføge 
berpaa. SS)?ett bc ()aobe i ©inbe, at IccQQt imob 
bem om Sporgenen/ oø br^be @t)enb 09 ()ele f;an^ 
9}?anbf!a6. 

21^ ©amme Srften^ ba bet faac ub {((/ at beir 
,4)i{bc følge faabanne flove 35eøit)enf)ebeir/ fom «palna* 
tofe tilbage fra Q5retlanb, og (>att naaebe £anb i ^an^ 
marf benne Stfcen, og l)at)be jire og tt;t)e @6i6e, ^an 
lagbe til unber ^c^éfH paa ban anben ^ib^r og ti(«[^ 
babt ber oi)er ftne @fil>e. £)erefter gif 53afnato6e ene 
bort fra fit ©fib op i £anb/ og ()at)be et ^ilefogger 
paa (In 9^i;g. 5}et traf fig |uf! faa, at ^ong ^aralb 
ogfaa gi6 i 2anb^ febfaget af nogle CO?a:nb; be gi6 r)en 
i en &oi>f og g;orbe en 3Ib for fig^ til at Darme jtg 
Deb. 5De fabe aWe paa en træbul. 3^et i>ar b(ei)ct 
mørft/ ba bette (Tete. ^afnatofc gif op til @foi)en 
figeoDer for, ()^or kongen t)armebeftg oeb ^Iben, og 
^an bfel) flaaenbe ber en Sib. SDJen 5^ongen Darmebe 
flt ^rpf!/ og ber bleDe lagte :^lÆber for {)amf og r)an 
laae ba paa ^n«erne og 5nbuerne/ og {)Hb<ibe ftg m^QU 
tieb/ i bn {)an t)armebc ftg uebS^t'^^nJ ()an oarmebe 
jjg nu om ©fulbrene, og r)ané Q5agbeel ()^t)ebeé i bet 
famme meget i 53eiret. ^alnatofe f)ørte nøie, ^oab 
be fagbe, og f)an funbe ti^belig fjenbefin garbrober 
gjølneré ©temmc; og f^an lagbe nu $iil paa @trcngy 
og (løb til ^vongeu/ og faa berette be flefle fpnbige 
$WAJnb, at ^ikn flføi lige i 93agbelcn paa 5?ongen og 60 Som^^ifinga <^am* 21 €♦ 

lattg^ i^jennem {jantf 09 fom frem i 5[)?uii&ert/ 0(j Som 
sen falbt (!ra^ bøbtil forben, fom man funbe Dente. 
^ané £et)faoere faae nu, })Uat) ber oar (Teer, og tpftetJ 
at bit MV et meget ffort tinber. SJa tog Sjolner til 
Orbe, 03 fagbe, at b^n ^anb [)at)be (j)ort en flor 
XIIi)ffe, fom r)aobe bebreoet benne ©jerning eder vaabU 
bivtiif 03 bn Dar et uf)ørt^5:ilfi^Ibe, faalebeé fom bet 
Dar (Teet. ,,^en f)Dab ^eflutntng (Tune Di nu tage?" 
fagbe be, og aUe ()enDenbtc bc ftg til gjølner, forbi 
t>an Dar ben Dife(!e og mej! anfeete af bem. 2)et fige^ 
ti«/ at gi'olner gif f)en, t)Dor 5tongen laae, og tog 
^Jiten 6ort fra bit ^tib, ()Uor ben fab, og gjemte ben 
i famme gorfatning, fombenDar; men ^ipiien Dar (et 
at fjenbe, t[)i ban i>av oniDunben meb @ulb. S)erpaa 
fagbc gjølner til ftne 5Dca:nb/ fom Darc ber tiff?ebc: 
«3eg raaber f)eljl tif," fagbe ijan, ,,at Di aiii (TuHe 
r)aDe eet Ubfagn om benne ^ilbragelfe, og intet t\)Ucé 
mig mere paéfenbe at jtge, enb at i)an er bleocn (!ubt 
i ©laget i 5)ag; bet Dil Dccre oé ()æber(igf?; mene« 
flor (Sfa:nbfel Dil bit fxcvi for oé, fom ()aDe DÆret tiU 
flebe Dcb benne l^ilbragelfe, faa «[)ort fom bet ()er er 
^aaitf at 6ef;enbtg;i»re bitti for golfet." ^i inb* 
gi6 nu en faj! 5tftale ^erom, og {)aiibi atti eet Ub^aQn, 
ligefom be Dåre fomne oDerecné om. ^^alnatofe gi6 
flraji: efter benne ©jerning til fine ©6iC^e, ^albtibiv* 
itdjl ti;Dc CDiÆnb ti! ftg, og fagbe at ()an Di(be brage 
til fin goflerfjøn ©Denb. ^e gif ba fra ©fibene og 
tD{sré oDcr .^(véfet,. og 6om ber fammen om .^atten^ 
og beraabfloge meb l)inanbinr i)Mb 95e(lutning bz 
ffulbe tage. ^alnatofc fagbe, at ()an f)aDbe fpurgt, 
at Song ^aralb Difbe g;orc 5(ngrc6 ^aa bem, faafnart 21 2. Somémf inga ©aga* 6i 

IH om ^ovQciun Dar 6feDet faa U)^, at ber f unbe flribcjJ. 
«?D?en/" fagbe f)an/ Jeg (Tal f)oIbe/ f)t)ab jeg [}ar loDet bi(jr 
Jttt ba jeg er fommeu ()crtil, at jeg f!al ()ja:Ipc big, faa 
meget fom jeg fan/ og 6eggc jTuKe Di bele eeit 
6fja»6ite." 3ffe en enerte af (SiJenbé og ^alnatofeé 
^(tv VfibfCf at 5?ongcn Dar bøb uben ^alnatofe felD, 
og f)an (ob/ fom intet ^xvUli^t t)ar foregaaet/ og 
fortalte cnbnu iffe bettc til noget -^cnneiTe. @t)enb 
tog til Orbe, og fagbe til (in goflerfaber: «3eg i)II 
Sebe big^ min gofterfaber! at bn t)il gioe oé noget 
SKaab/ fom fan ()ia:lpe oé i i)or ncrroa'reube DanjTelige 
©tiKing." qjalndtofe fagbe: ,,f i ffuHe t)i D<«re fene i 
at tage en S5ellutningj i>i ffutfe gaae om idovb \)o^ 
cber/ og berpaa (?ane oi løfe afle @fi5erte fra (;inan^ 
ben/ og binbe 2(nferet foran gorftaonen paa etr)t)ert 
©fi6; v>i f!uKe ba r)ai)c £i)gtcr unber heltene, forbi 
bet nu er mørft om D^atten; berpaa ffu (fe Di roe faa 
^eftig fom mueligt ub imob ^ongené $^laabC/ t{)i bU 
er mig fortri^beltgt/ at ^ong ^aralb (Tal inbeflutte oé 
^er i vf)ai)6ugten i ?D?orgen/ og br^be oé." S)e gjorbe 
nu efter ^fpalnatofeé Siaab/ og roebe faa f^efcig bc 
funbe (ige nb ^aa %iaabin, faa at tre af 5vongeng 
©neffer bleoe (løbte i @ænf/ og blot be ?0?a;nb/ fom 
funbe foømme/ rebbebe ftg i £anbj men i)5aInatofe 
og @t)enb roebe ub efter bem igjenncm ben famme 5(a6/ 
ning meb aile bereé ©fi6e/ lige til be naaebe til ben 
glaabe/ fom ^alnatofe i)ai)bfi ført bib. (gaafuart bet 
om CO?orgenen biet) Ii)(! til at iitibe, lagbe be mob fon* 
gene golf/ og be fpurgte ba ben 2:ibenbe/ at f ongen 
»ar bøb. £5erpaa fagbe $alnatofe: »5)« t)iae Di fÆtte 
ebcr to ?Bilfaar, t)Doraf 3 funne DÆlge/ l>Dilfet 3 62 3omé\)if inga ®aQa. 21 €. 

i^iUtf «t 3 enten f!uffe r)oIbe ©lag 09 flartcé mc& oé, 
05 feirc faa &en, ^t)em £i;ffett Dil ea:rc gunjlig! men 
^ct anbet 5}ilfaar er, at atte t>e/ fom r)aDe fulgt ^vong 
»^aralb, ffutfe nu ti(fO(^rijeminSo|lerføn, ^ong^eeni), 
£a«& 09 golf, 03 tage f)am til ^onge oi)er f)ele S^an* 
marf. ^^ongené ^(en\> 916 nu paa SvaaD fammen, 03 
6(et>e t>a atle enige om, at tage @i)ent) til ilonge, oø 
itu (laaeé; og bcrpaa gi6 be til 55^^"^^'^^^^ »^3 6ei'et/ 
tebe ()am, ^Dab be r)at)be Dafgt, og bztu gif nu i Ub/ 
føretfe, og aHe be 2il(!ebei)a:renbe tilfDore @Denb ianb 
og golf. 5;)erpaa broge ^alnatofe og @t)enb begge 
fammen igjennem f)eIeS)anmarf, og, r)Dof be fom frem, 
lob ^alnatofe ()oIbe »&uuét()ing, og ©Denb bkt> nu 
tagen til ^onge ot)er [)ele SDanwarf , inbm be flanb^ 
febe, og oDer afle banf!e £anbe. :^ong ^avaibé 2i$ 
hUi> ført til O^oeéfilbe, og ber jorbet. ^a. ()aDbe l)an 
Mvzt ^onge oDer ^Danmarf efter fin gaber :^ong @orm 
i ft)t) og fi;rreti)De 5(ar. ^a ©oenb nu Dar ble&e« 
^onge, f)jtbt f)an M for jin ^(igt, ligéfom at(e anbre 
gonger, at gjøre 5(rt)eøl efter jtn gaber inben tre 
Sraré gorløS. ^m 6ejluttebe flra^ at ()olbe Mte 
&iibt oglffe opfvvtte IH Ivcnger. ^an inbbøb ba før(! 
ftn go(!erfaber ^alnatofe til srrDeøKet, og ligclebe^ 
gi)enboerne, t)ané fenner og grccnber. CD?en ^^alna* 
tofe ftjarebe faalebeé ^erpaa, at t>a iffe t)ar ()am 6eleu 
ligt, n(vf?e ^Binter at fomme tii ©ilbet: .^^eg f)ar nem^ 
lig f)ørt," fagbe {)anf ,J)t)ab ber er mig en m^^rfelig 
55egit)enf)eb, at min ©oigerfaber, S$ret(anbé 3arl 
Otefner, er bøb, og jeg maa nøbi)enbig brage berooer, 
t{)i mig ti(fommer bHtn 9?ige efter f)at\é ^øb.'' C[)?ert 
ba ^Jalnatofe iffe troebe at funne fomme til 5U't)eøf(et/ 22 €♦ 3omé\)ifinga ©aga^ 63 

hk\> ber bett ©ang intet af famme/ t^i f ongeit Dtlbe 
for al tm, at {)at\é goflcrfaOer f!ulbe t)a:re tllfteDe 
»eb ©Ubet. 

' 22» ^ainatoU bro-j ttu om Røflen 6ort fra £an^ 
M meb jtn glaabe/ 09 ba ()an brog bort, lob ()an fiitt 
©øn Siage blioe ber tiibaQ^f til at 6c(!i)re- ()ané ©aarbe 
i Spen 09 afle \)ané gienbomme ber; 09 inben be f!i(^ 
te^ ub6ab l)ait f)am ^^ongené ©anf?, 09 ^ongett foDebe, 
at t)art t)ilbe brage ben 5eb(!e Omforg for 5rage/ og 
bette Søfte ()olbt ()an. 5;^erpaa brog ^alnatofe 6ort; 
()an foi'tfatte 9veifen, inbtill^an fom til ^retlanb^ og 
fog nu imob bit ^ige, fom f)ané (gDigerfaber 6tefner 
3arl {)a\ibc beftbbet, og ©jørn ben 35retjTe fipret i gor< 
binbelfe meb f;am, og faaUbcé forløb bet ni^f!e 5(ar. 
Om (dommeren efter fcnbte ^ong @t)enb ^nb til^ret^ 
lanb, at ^alnatofe f!ulbe fomme ber til ©ilbet meb 
faa meget CD?anbf!ab/ fom i)an tilbe tage meb/ ba 
^longen nu t>iibc \)oibt 2(rt)eøl efter ftn gaber, ^on^ 
gene U&fcnbinge tåre tolD i gølge^ og ba oar ttisflett 
fommet faa- tibt, at ^afnatofe Dilbc begioe (tg ^aa 
Sfieifen berfra; men ba fagbe ^an: »3eg bcber eber at 
tatU gongen for ()ané 3nb5i;belfe/ men btt er nu faa, 
at jeg ^ar faaet en 6i;gbom paa mig, og faa I(vnge 
bit itu bebrer ftg/ feer jeg mig iffe'^ffiffet til at reife; 
bertil fommcr ogfaa, at jeg ()ar ()er (angt flere gorret/ 
ninger at varetage/ enb at jeg Un brage faalebei bort 
benne (Sommer. i)an unbflog ftg faalebeé ^aa atU 
^Kaaber fra Sveifeu/ og f ongené ^ixnb broge meb faa 
forrettet (gag ()jem/ og berettebe gongen tibfalbet af 
bcrej! $^rsnbe. 9}?en ba be bare bragne bort/ forlob 
«l 6t)gbom f!ra^ ^palnatofe. gongen opfatte ba 2(rbe* 64 3om6\>iEinga ©aga. 22 S. 

Biiet citbnu benne ^øff^ 03 nu forføS ben føJgenbe 
58inter 03 nitjle (Rommer; 09 bet Dav nltfaa fommet 
faa oibt, at ^oenb iffe oilbe funne anfeeé for en brat) 
^on<^if ()t)ié ()an iffc nu ()olbt Slrueøl efter ftn gaber/ 
inben be tre 5lar t)are omme; 03 ^tongen t)ilbe berfor 
^aa ingen 55?aabe opfojtte bit langer, ^an fenbte ba 
be famme CD?a:nb fom før tii «5retlanb til fin goflerfa* 
bcr ^alnatofe/ for atter at inbbpbe ()am ligefom før 
tir ®i^ba, 09 {)an lobfi's^/ at r)an (!ulbe ()at)e ()ané 
jlore53rebe, ()i)ié Oan nu iffe fom. ^alnatofe gat) 
ha ^ongené Ubfenbinge til (St)ar, at be jTuIbe brage 
^jeni/ og ftge faalebeé til ^^ongen^ at "^an fun ffulbc 
berebe alt tii (Bilbit f faa gobt fom f)an Mt i <Btanb 
btvtilf at bit funbe bliue faa anfecligt fom mueligt^ 
og {)an fagbe/ at ijan i>iibe fomme til ©ilbet famme 
^ø|!. ^ongené Ubfenbinge broge nu ()jem/ og berets 
tebc :^ongen Ubfalbet af bereé S^renbC/ at ^alnatofe 
funbe Denteé ber. 5tongen lob ba gjøre gorberebelfec 
tir@ilbet, og lob alt berebe faalebeé, at bet funbe 
bHt)c faa anfeeligt fom mmliQt/ baabi i »J)enfeenbc tii 
2Inrettelfer og tafrig gorfamling. Cg ba nu a\t Mt 
ganflfe færbigt til ©ifbet, og ©jÆperne fomne, Mt 
^a(natofe enbnu iffe anf ommen; og bH t)ar langt ub 
^aa Skagen/ og bit fom enbogfaa til ben5:ib, at man gif 
til 2)riffcborbet om Slfteneu/ og ber biet) ant^iift gol6 
&(cbc i ^aikn. 5>a fortiicKeé bitf at ^ong 6t)enb, 
lob ftaae $Iabé aaben t^aa biti la&ejle 55(^nf i ^5øif(5bet 
for l)unbrebe 50?anb/ {)\)i\Un ^iabé iyan tiltccnfte ftit 
gojlcrfaber ^alnatofe og bane gølge; men ba bit fpn* 
tié, at ^alnatofe tøbebe længe / inben ^an foni/ be^ 
9pnbte bc at briffe. (Dien om ^^alnatofe er bit nu at 22 €. 3omé\)iEin(5a (Saga. 65 

fovtiXtkf (iti)an, tirri^cmcb jSjørtt betl Sfcrffe gjovbe 
fi'(j fcevbic^ til 5(freifen mcb tvc @6i6c 03 ()unt)rcbc 
S[)?niit)/ an)i)i(fet ?9?ant>ffa6 ^alDbelen Dai* 5Dan(!e 
og ^alobelcti ^gritter. £)c broge jtbcn bcrfra, og 
Segaoe ftg til £)anmai'f / og famme 5lftcit, ba ©ilbet 
Begpubtc, fom be tii ^otig @Dcnbé vf)oi)ebfa:bc; bc 
lagbe (gfibene til £eie, r)t)or bat forcfom bcm at t)i?re 
bp6e(!; bet oai* ba meget gobt ^eir om 2lftenén; be 
lagbe (56i5ene faafebeé, at goifaotiene oenbte fra 
£anb/ og be lagbe aWe 2(arei'ne imellem SfJoertoWene/ foi* 
atbc be(Io r)urtigere funbe gribe tii bem/ ()t)ié be t>e()ø^ 
Debe at ffpnbe (tg. S^ernæf! gif be op paa £attb/ og 
feegaoe jtg fiben tit ^ongett^ 6aarb, ^Dor golf ba fabe 
t)eb S)riffel)orbene. S^et oar, fom fagt, ben forfle 
Slftett af ©ilbet. ^alnatofe gi6 nu inb i fallen, og 
alle l)atté SD?Ænb fulgte f)am. ^an giø inb lange igjen^ 
nem fallen, og ()en for ^longen, og f)il(?epaa ()am; 
:Kongen optog t)el ()ané ^iif^rt, og t)ijle l)am og bmt 
Olle til ^(cbi, "^ ^^ ^^^^ "" ^^^ 5)riffe6orbene og tjarc 
jj,j^(,f ...arttre. Og ba be f)ai)be bruffet en tib, for^ 
tostké ber, at gjolner gi6 r)en til kongen/ og talte 
nogen tib fagtc meb f)am. kongen (Tiftebe garue ber* 
»eb, og 6leD røb og opft)ulmet i Slnft'gtet. ^er t)ar 
en ^anbf »eb SRaen STrnobb; t)att mv ilongené ^er^ 
tefi)enb eller Opi)arter, og jlob foran l)ané 35orb; l^am 
rafte gjolner en ^iih og fagbe at l)an f!ulbe 6rt?re bm 
for r)Der 50?anb i fallen, inbtil nogen Debfjenbte jtg 
ben. 5lrnobb gjorbe nu, fom gjolner 60b ()am; {)an 
916 forj! fra ^ongené ^øif^be inbefter i ^aiUn, og 
fremoijle $ilen for ^t)er ^anb, men ingen fjenbte ftg 66 SomémEinga ©aga. 22 e. 

t)eb betl. 5^erna:(! ø \)an it&cfter (angé ben faecrc 
Q5rtjnf/ inbtil f)art fom for ^:paliiatofe/ 03 fpurgte f)am 
efter/ om ()an fjenbte Jpilen, ^alnatofe foarebc: 
,,^o( f!u(be (eg iffc fjenbc min egen^iir, ticf ()ib!'* 
fagbe {)an, ,Mt er min." ^n bkb nu i6fe liben 
(Bt^i i ^c^iUiXf 03 golfene Ipttebe efter/ ba nogen 
tjcbfjenbte (13 !ipi(en. £)3 nu tog i^ongen til Ovbc, 03 
talte: u^n ^Jalnatofe!" fagbe r^att/ ,;^i)or (!i(teé bu 
»eb benne pil ftbfle @ang?" ^ainatofc foarebef 
icOfte f)ar (eg ixvret føielig imobbig, goflerfen! og 
()Dié big ti;ffcé/ at bet er f!ørre »^Æber for big, at ;eg 
figer big bet i en (tor gorfamling/ f)et(er enb naar faa 
ere tilfibif ba (Tal jeg tililaa^ big bet; )eg jTilteé »eb 
ben paa ^^ueflrengen/ ^onge!" fagbe r)an/ ^ba jeg 
f!øb ben i DJumpen paa bin gaber og langé igjennem 
()am/ faa at ben fom nb af SDJunben." ,,@tanber op, 
af(e CD?(enb!" fagbe ba gongen, ,cOg griber ^alnatofe 
og ()anégørgefoenbc/ ogDywen« bem atltl t\)i nn er føn^ 
bcrbrubt alt ^enjTab mellem mig og ^|>«v(,^^tpf^^ ^^ ^j 
ben gobe gorflaaelfe/ fom l)ar »(?ret imellem uo^» fj>)^ 
fprang alle ^anb i fallen op/ og ber blei) nu iffe 
minbre uroligt. $alnatofe ftf (it @»(crb braget/ og 
fob bit nu »«re jtn førfie 5!)aab/ at t)an l)ug til (tn 
grojnbe gjølner/ og fløbebe ^am neb i ©fulbrene. 
s5}?en faa mange ^Oenner ^a^bc q5alnatofe ber i ^uué' 
troppen/ at ingen »ilbe anfalbe ^am; og be fom alle 
nb af J^aUzn nnbtaQzn en bretf! ^anb af 55jørné 
golf* 53a be »are fomne nbf og ber faonebeé een 
CO?artb af 55;ørné golf/ fagbe ^alnatofe: »Det »ar 
bet minbfH man funbe ^a»e »entet; og lab oé nu ile 
faa r)urti9 fom mueligt mb til »ore ©fibe, t^i nu ec 23 C SoméDifinga ©acja. 67 

bn inut atibet for." ^Mi ^i^^^ ^« faalebcé ^ade f^SeC 
fra Din COianD/" (Darcbc Q5;^rn/ uWé bu t)ar i miC 
(Bttb, 03 bet (Tal jeg f)eaer i6fe;" 03 ()an tjcnbte jlra^ 
tilbage inb i »J)aKen; 03 ba f)an fom inb, fajlebe ^ott^ 
gene golf ben 6ret(!e SDJanb ot>er bereé ^ot)eber, oø 
()at)be n(rf?en/ faa at flge/ reoet t)am fønber. ©ette 
61eD S5;ørn Dåer/ 09 ()att gre6 {)amf faflebe f^am paa 
ftn SJpg/ 03 bb jtben \xbf ocj be gtnge berpaa neb til 
bereé 6n6e. £)ettc gjorbe S3jørn mej!, for at inbf 
la?39e ftg 23erømmelfe, t()i ^an funbe t)el Dibe, at 
50?anben maatce mvi bsfb , oq Ut mv oøfaa Silf^Ibet, 
at SDtanben bsbc, 09 SSjørn 6ar f)am meb ftg; 09 tiz 
løb nu neb til bereé 6fibe, 03 grebe fira^ til 2(arerne; 
men bet Dar paa ben 3:ib ganffe b(^Imør6t om filatun 
03 ^^lifjlifle; ^alnatofe 03 S;ørn unbfom faalebe^ 
meb bereé golf, 03 (!anbfebe ingenflebé, førenb be 
fom ()iem til S5retlanb. 59?en ^longen brog ()jem til 
^aaen 03 alt golfet meb ()am, 03 ff iffe ubført, 
i)Mb be tJiibe, 03 mvc me3et iitiz tilfrebfe bermeb. 
S)e UQ\)nbU berpaa igjen at briffe 5(rDeø((et, 03 bro3 
ftben berfra, enf)Der til ftn ^iem(!at)rt. 

23^ 5:)et fortÆHeé nu, at ^alnatofeé ^one 
Oføf na?(Ie ©ommer berefter faibt i en ©pgbom, 
ibDoraf i:)\in bzbc. ^fter ()enbeé 53øb fi)ttteé i]5a(natofc 
iffe lojnger om at D«re i $5retlanb, 03 t)an fatte ba 
95jørn ben S5retf!e ti\ at fipre bette Slige. •J)an bro3 
berefter bort fra 2anbH meb trebii)e ©fibe, 03 a^tcbc 
at brase i ^Bifingéfi^rb 03 paa ^^rigétose. ^an begat) 
jt3 paa ^eien, faafnart ()art Dar fÆrbi3, 03 (^(rrjebc 
famme ©ommer paa ©fotlanb 03 3rlanb, og for(;t)er^ 

(? 2 es , 3omé\)iEinga ©aga. 23 C. 

t^bt )t(j nie(jet @obé 03 S5erømmc(fe paa Strigétogctte. 
©aaleDcé t)eb5Iei) f)att nu tolb @omre eftcy ()tnanbettA 
00 forøgcbe jine Oiigbomme 09 (iti 2(nfcelfe. 3mct)cn§ 
^an t)ar paa Diéfe ^riøétoge, broø r)an ctt ©ommeir 
til ^inblant), i ben 2(3t ogfaa at f)a;r;e t>er; ^an ()aDDe 
ba faaet ti @fi6e til, faa at f)an i alt [)aobe fprretpbe 
@fi6e. 3 ben tib t)efffebe oDer 53inblanb en ^^on^e^ 
fom ()eb. ^uriélaf. »£)an faae iffe gjerne $aInato6e^ 
Ooerfalb, forbi t)att l)a^bt ^ørt om ^antf at t)an 
nccfcn i)ai>bt ^eier afle ^HbzVf ()Uoi' ^an (>ærjebe^ 
03 ()an i>at b^n 6erømte|le ^ifinø paa bm Zib, oø ()att 
fonteé at otJerøaae enf)i)er anben i ^Qiiébom 03 gor^ 
f!anb, faa at be fleflc ^at)be tungt t)eb at mobjlaac f)am. 
52)a ^Jalnatofe nu i>av fommen ber til £anb, 03 ^urié^ 
laf fpurgte f)ané 2(nfom|?r 09 f)t)ab i)an agtebe, fenbte 
itonøen/ inben nogen to^nftc berpaa, ftne ^(cnb til 
l)amf beb ^am til ftg/ 03 lob l)am (tge/ at t)an Dilbc 
J)oIbe greb og inbgaac 53en(!ab meb ^am. SiJ 3nb^ 
6i;belfen føiebe f)an/ at {)an tfiibc giue i)am bH gplfe 
etter Svige af jit 2anbr fom Oeb 3i>W/ for at ()an f!ulbc 
ta^i fa|l S3opajI bn, 03 bette 3fJige Dilbc l)an QiH {)amf 
fornemmelig for at {)an f!ulbe i)«re forpligtet til at 
forfoare 5vongenif £anb og D^ige. ^ette ^il5ub mob* 
toge, fom ber fovtcelM, ^alnatofe 03 al(e ()ané SO?ænb; 
03 i)an (ob flrajtr ber i jIt SKige anli^sse en (!or og j!a:r6 
@ø5org, fom jtben bfeiD faibt 3«5ttié6org. Oppe i 
benne iSorg lob ^an gjøre en -0^^«/ ^^i* ^^^^ f«<^ f^«^**/ 
at ber i famme funbe paa een @an3 Ii3ge tre ^unbrebe 
£an3|Ti()e, faa at atU i>avz inbeluffebe i SBorgen. ^en 
Dar inbrettet meb megen ^unft t>eb 3«t)lø5et; ber uarc 
anbragte $ortc ^^aa ben, 03 en jfor @teen(;t)(5(oing 24 2. 3onié\)ifinga ©aga. . 69 

Dåre laafebe hibenfra; 03 oppe paa 6teen()Dirft)irt9ett 
t)rtr 6pg(jec et flort ^aflel/ f)i^ori bei* »ave ^alflpnger. 
5)ett ene 3I)eeI af ^ovQ^n faae ub i (gøen; be ^orge, 
fom ere faafebeé Sp^gebe, falbeé ©øborge; cø faa* 
lebeé t)ar ^aoneti (nbenfor 55orgen. 

24. IDernÆj! gat) ^afnatofe efter i)ife S0?(5nb3 
Ovaab £oi)e ber i Soméborø/ for at ber funbe famfe^ 
flere tilf enb ber tilforn Dåre: 3 ^Jalnatofeé ©amfunb 
maatu ingen Si}?anb optac^eé/ fom Dar ælbre enb ()a(D/ 
frebftnbétpDe 5far/ 09 incjen pngrc enb atUn Slår, ber^ 
imeKem f!ulbe arie DÆre. 2{lbeleé ingen ?0?anb macitu 
DÆre ber/ fom Deg for en lige |Iribbar og lige ubruflec 
C9?anb. MCf fom gaoe (tg i bereé (gamfunb, (!ufbe 
git)e fa(l £øfte om^ at be flfutbe r)a'i)ne ()i)eranbre/ fom 
fBorbfÆffer effcr 33røbre. gor alting maatu ifU nogen 
tibbrebeonbe OJpgter imellem Solf / og naar nogen %i* 
benbe fpurgteé bertil/ ba maatte ingen D(rre faa uOe* 
pnbig at forta;lle b^ttf t{)i ^alnatofe ffulbe førft for/ 
t(cUc aKe tibenber. Og i)i^ié nogen fanbtcé at (;anble 
tmob bn, fom n^u er opregnet, og at ooertroJbc biéfe 
2oi>Zf t>a ffulbe f^an pap ubDifeé og forjagei^ af bere^ 
©amfunb. Og om ber optogeé nogen, ber i)ai)bc 
tvccht een af be forr)en Optagneé Jgrober eller gaber 
eller nogen af i)ané 3R($rpaarørenbe, og i)ct 6lei) opba^ 
flet, efterat f)an Dar optagen i^amfunbet, ba (Tulbe 
^alnatofe f^clbe S)om i benne @ag. 5llbeleé ingen 
CD?anb maatte r)aDe en 5vi)inbe t^oé fig i 95orgert, og 
ingen maatte uben ^^alnatofet^ befaling eller tidabelfi 
i>xxi lojnger enb tre S^a'tter 6orte fra ^Sorgen. 5nt 
bet 35i)tte, fom be gjorbe i krigen, ffulbe, ^Dab men 70 3omé\)iEin3a ©aga* 25--26 €. 

Ut MV UM ctfer flor^ ^«v^^ til ©tangen at f!iftc^, 
faa 0(j alt/ ^ijab ber funbe t)urt)ercé til ^enge, og {)i>ié 
Det befanbteé om nogen , at {)an itU {)a\)bc ia^tta^U 
Dette, Da jTuIDe r)an Drage 6ort Derfra, t)t)aD enten 
()an Dar en jlørre ef(er ringere ?9?anD. S^gen maattz 
(ung(!eligt £)rD m(5fe, effer nogen 2:ing frpgte, ()Dor 
farlig Den enD faae uD. ^tiQ^n gor^anDling xiiaattt 
nogen ()ai)e t\Kb Dem, fom Dåre i 35orgen, men ^al* 
ttatofe (!ulDe fa(!f«ttc og 6e|!emmealt, ligefom l)art 
DilDe. @lÆgtf!a6 efter ?5en(!aS (!ulDe t6^e Øomme i 
S5etragtning, om nogen, fom iUe fDareDe til Diéfe S5e/ 
ffemmelfer, ønfFebe at optageé; og om cnD nogle af 
De 5D?(^nD, fom foruD Darc Der, inDboDe faaDanne bi\>f 
Der i66e fDareDe til 35e|!emmelferne, ba ffulDe Det Dog 
Uh ni)tte Dem noget, ^e faDe nu faaleDeé i 25orgen i 
goD SreD, og ()olDt Del Dereé £oDe. ^^ fore ()Der 
©ommer 6ort fra Q5orgen, (^(srjeDe \iaa forf!jellige 
£anDe, og DanDt megen Q5erømmelfej De DleDe anfeete 
for De ppperfle :Svrigerc, faa at n«(!en ingen i Den SiD 
^olDteé for Dereé 3(KDnlige, og De 6leDe fra Den tiD 
6e(!anDig falbte 3oméDi6ingcr. 

25» Om 5^ong ©DenD er Det nu at fortinne, at 
^m i ane ^enfeenDer 6e^anDleDe $alnato6eé ©ønSlagc 
\>aa Det Q5eDf!e, fom om De bejlanDig f)aDDe D«ret i gotr 
^BenfTabé gorflaaelfe, og f!;ønt Der Dar fommet noget 
imellem bcirtf loD :^ongen Dog iffe Stage unDgjelDe t>H/ 
men agteDe meget paa Dereé go|l6roDrelag. Slage 
øoeDe i gpen, og ^erffeDe Der oDer De gienDomme/ 
^Diløe r)atté gaDer, fom før DleD fortalt, f)ai)t>z oDer* 
Draget f;am. 

26* 3 ©agaen no^Dneé en QKanD, DeD 0?aDit 26 €. Somémf'iuga ©aga* - 71 

^cfete, ber r)crf!et)e oDcr bcc gt)lfe/ font falDcé 55oi'rt^ 

Oolm; ()ané ^om ()et) ^((Degun; bc (}at)bc tre Q^øru/ 

fom omtaleé ()ei* i 6agac»/ nemliø to ©øttttci'/ 95uc 

nieb Silnabnct f)in iDijji'c cHcf ben i:i)ffe, 09 @ioui'b/ 

fom falbteé @iøurb ^appe/ oq en Datter i)eb 3Rai)»i 

Sf)or(junna,' r>un f^aobe noøle 2tar/ førenb bette (Tete^ 

D^ret (jift. itong 6i)enb 5ei(ebe nu til ()enbe for ^al^ 

mtoUé (Søn Stage/ og r)un bleo gift meb f)am, og bc 

i)(ii>\)^ ith Mvct Ii^nge fammen/ inben be jtf en ©mi, 

fom blei) faibt ^^agn. 3 ^^^ ^i^ ()erffebc ouer ©jæU 

(anb en 3ad, fom f^eb^arafb, og Dfeo faibt ©tvut^^ 

^aralb, forbi {)an f)ai)be en^t^at, ()Oorpaa ber Dar en 

flor ©trut effer ^ofarbe/ fom Mv forfa'rbiget af 

brojnbt @ulbr og faa flor at ben t)og ti £[)?arf &nil>f 

og beraf fif f}an bet ,^abn/ at i)an 6(eu Mbt ©trut^ 

^aralb. 3arlené itone ()eb 3ngigerbr be f)at)be tre 

53ørn/ fom na'Oneé ()er i benne ©aga, nemlig to 

©ønner ©igoatb og $()orfcImeb2iInaonet ^()or6eI bzn 

»J)øie/ og en ^Datter t)eb af^abn Xofa. ^pafnatofeé gøn 

2(agc 5oebc i gi)en i megen ^Æber og Stnfeelfe, og 

53agn oo^te op ber hjemme l)oé fin gaber/ inbtii {)m 

i>av nogle 2(ar gammef. Om t)am fortÆtteé bet/ atf 

faafnart ()ané ©inbefag Gegpnbte at i)ife fig/ Dar ()art 

Danf!eligerc enb aUe anbre, fom i)aiibt opooiret ber; i 

ftne @(rber og i ()ele pn %b{m'b Mv {)an ogfaa faafebeéy 

nt man neppe funbe fomme nb af bet meb ()am. Ogfaa 

forta'freé bH, at ^Bagn i (In Opoorjct (lunbum opfobteéf 

l)jemme/ men (lunbum Dar i)an paa ^ortt()olm ()o^ fin 

SBeb(!efaber ^efete/ forbi f)an t)ar faa uregjerlig/ at 

tia?(!ert ingen fr)nteé at funne fomme nb af bH meb 

I)am/ etter tt>inge f)am meb CD?agt. 5if arre fim grÆU? 72 Soiné^ifinga ©aga. 27 £* 

ber funbe t)an 6c&(l U\)t 95ue, 03 ^i)at> T)art fagbC/ 
a^teDe &att ntc(!/ forbi ()an t)ar f)am fja:rc|I; men 
olbrig gjoi'Dc ()an bet) fom [)ané an&re grænbcr fagbe^ 
f)Mb bet cnb i)ar, (;oié Oait fe(b iffe fpnteé beroui. 
^an t)ar ben (Tjønnelle 03 mc(! tjeioojcne Sl}?anb/ man 
funbe fee, færbeJeé fortrinlig i £e(3eméfitrbi3^eber/ 03 
tibiiQ nbmccvUt i alt. -^ané S0?or6robcr ^ue MV 
ttomgogclig 09 fom oftef! me<jet tanét men t)efti(j af 
©inb, i)an Mv faa f!a?r6/ at man itU ret fjenbte ()ané 
^roefter. ^ne Dar iffe nogen fmnf SDianb^ men bog 
t)ar f)an anfeefig og (lormobig^ og oar i <\U^ ^^enfeen^ 
ber en flor *J)eU. »5ané prober @ignrb :^appe bar en 
fmnf / beleoen og rajT 5S}ianb, men bog ogfaa banjTelig 
at cmgaaeé og meget faatalenbe. ©trnt^^aralbé 
©øn ©igbalb Dar meget bleg, og r)at)be en fli)g SR^^fe 
men beilige S^ine, og bar ()øi af ^cc]ct og rafl^ af Ub* 
feenbe. »{)ané 35rober tl)orfcl bar bm ()øie|le af 
SD^ænb; l)m bar ber()o^ fl(?rf og forjlanbig/ og faa 
bare bc begge. 

27* Det fortirffeé nn, at ©igbalb og i)mé 
Srober ubru(!ebe to @fi5e til QSortrcife, i b^n 2tgt at 
brage tiJ 3J>>"é^<>J'9/ H forføge om be fnnbe blibe op* 
tagne ber, og be fpnrgte nn bereé gabef ^&ara(b 3arl 
(il Siaabé, om f)an fanbt bet tifraabeligt, ae be gabe 
ftg i Somébifingerneé ©am^unb. ^an foarebe, at 
f)an fnnbe iffe anbet enb tiiraabe, at bc broge berf)en, 
og føg te at i)inbc »^Æber og 5(nfeelfe: ^.og bH er nu 
paa libiT føiebe ()an til, \,at 3 55røbre forføge eber, 
om 3 ere bnelige til noget." De 6abe f)am om Oveife^ 
penge og gøbei)arer, men f)an foarebe, at eet af to 
xmattt f!ee, at be enten felb maatt^ (Taffe ftg gøbcba-- 27 €. SoméVJifinga Qdi^a. 73 

rer/ o(j ^Dab anbet be 6ct)øi)ebe ti( SfJeifeit/ etfer be 
(Tu(bc flaac ft(j til 9io, 09 ingenjicbé fare. ^t begate 
fiø imiblertib ii(jefulbt nci ^eieti, f!jønt bei'eé gaber 
•paralb itttct Dilbe forflricffe t)nn meb. 5De ()aDbe to 
<gfi6e 03 f)unbrebe ?9?anb, f^oilfet ?9?aiib(?a() be ubru^ 
jlebe paa t)^t 6eb(Ie; ftben feUebc be bereé ^aaé, indtil 
be fom til Q5ornf)olm. ^e troebe ba cit 6e[)øDe 5vt)Æ3 
03 anbre gøDeuarer/ 09 be toge berfor ben ^ejlutnincj^ 
<jt be (jjorbe 2attb3art(j/ 09 plpnbrebe/ 03 be opbrobe 
^cfeteé rigejle @aarb, røDebe alt ©obfet/ 09 6are bet 
nb paa bereé 66ibe. S^e fore berpaa bereé ^ei 6ort/ 
03 om bereé g(^rb Deeb man bernæf! intet tibere at 
fort(SI(e/ førenb be fom til Somé&org. S^e fagbe tif 
ubenfor Q5oi'(jporten; men ^alnatofe pfeiebe bcflanbig^ 
naar nogen anfom tii borgen/ at Qaac meb Uti)bdi^t 
5D?anbffa6 op i bat ^apl, fom Dar bpgact ofter 3«^^ 
løbet til ^atjnen^ 03 bei'fra pUkbc f)an <it tale meb 
bem/ fom tave anfomne. ^ctta gjorbe ()an ogfaa nU/ 
ba ©igoalbé 2lnfom(t 6Ieo f)am mo^ibt, ()an<ji£meb 
6cti)beligt CD?anbjTal) op i 5taf?e((et, og fpurgte berfra, 
f)i>o ber jlprcbe be ©fibe 09 golf, fom t^are anfomne. - 
©igDalb foarebe()am: «to SSrøbre fipre bem/' fagbe 
C)att/ tt^trnt^^aralb ^avlé Sønner; jeg ()cbber @ig^ 
i>albf og min Srober ^f)offel; men oort 5€renbe r)ib 
er/ cit t)i ønffe at optageé 6lanbt eber tiKigemeb be 
CD?(^nb i t)or ^«r/ fom 3 finbe buelige bertil." ^alna* 
fofe foarebe i>al paa bereé Slnbragenbe/ men raabførte 
jtg bog beéangaaenbe meb jt'ne @taI6røbre Soméoifin- 
gerne, og fagbe at f)an 6/enbte bereé ^erfomj!, og 
mbjlc at be i^axc af gob ?Si;i'b. 3om^oifingerne 6abe 
^alnatofe raabe berfor, fom-r)am f<li) fpntcé, og 74 3omé\)i!in9a (Sam* 28 S. 

faøbC/ ae i)ané ^itiic mv ogfaa tiereé 9^aab. ^^V( 
efter 6IcD t)a 3<>tt»^^«>**9 ^»^^^^ »^P^ «^3 SSrøbrene foebe 
op i Q5oi'9en/ 03 t>a De i)ai'e fomne ber, f!ulbe bere^ 
5D?rtnbi!ab pvøi>iéf ligefom bet Mv beflemt i 3omét)u 
fittgerneé £ot)e. SDette (Tete nu ogfaa/ at bereé 
C9?anb(!a6 bleo :)>røt)et/ om be Sefanbteé at ^aDe SKaf!^ 
()eb 0(j ?D?anbi9[)eb til at tr^be i g^^méoifingertie^ 
©amfttttb 09 D«rc unberfaflebe be £oDe/ fom gjalbt 
ber. 50?eit faa faibt $^røDett nb, at ^ali)belen uf 
bereé 50?anb(Tab biet) antagen af SoméiJifingerne, men 
ben anben ^alobeet fenbtc be tilbage, (gigoalb ocj 
l^ané jBrober ti)ovUl 09 treftnbétpoe £i}?anb meb beat 
6JeDe nu anta<imf 09 tnbferte i goméoifingerneé^Sam* 
funb; ingen jlobe ()øiere i 2(nfee!fe T)oé ^alnatofe enb 
biéfe ^røbre/ og faalebeé forløb nu en 5:ib. 

28* Om 53efete er bei'n(^|l at fort^Ke, at i)an 
fiffnart at ^øre/ at f)ané rigefie ©aarb tar pipnbret; 
f)an tog ba førf! ben 95ellutning/ at {)an fliflebe (tne 
©ønner tilfrebé/ og ^olbt bem tilbage fra al »&ibfig^ 
t)eb og ©elt)[)(5Dtt, og brog felt) til ^ong @t)enb/ og 
fortalte f;am^ ()t)orfebeé ^ara(bé @ønner {)at)be baa-- 
ret fig ab, at be f)at)be pipnbret ()am og øbelagt 
^ané rigefie @aarb. kongen ft)arebe: »3^9 9ii>sr big 
^et Diaab/" fagbe i)an, ^.at bu for bet førfie ffal (abc 
aU D«re roligtj jeg t)i( imibfertib fenbe ^nb tii 
6trut^^ara(b/ og tabe forefpørge r)oé ()ani, om ()att 
t)il git)e ^rflatning for fine (grønnere S5rub/ faa at bn 
Un flaae big beroeb, og jeg Dii, at bn fFal bermeb 
»(cre tilfrebé." 535efete brog nu ()jem meb faa forret/ 
iH (Sag, men ^ong ©t)enb fob flrajc (!iffe Q5ub efter 
»^aralb 3^1'^/ og hab i)am fomme til fig. ^avkn nnbf 29 S. 3omtJ\)iEinsa ^m* 75 

bi'0(j ft(j iUc fra Oveifert/ men SegaDjTcj tii Sottgctt, ()t)or 
{)an 6Iei) Dcl imobtagcn. gongen fpurgte ()am/ om 
fian t)ibjle/ ()t)at> gorurcttelfe ()ané @ønner ()at)be tiU 
fmt 5Jefete; l)art faøbe, at {)an iUe t)ib(!e bet rtøie. 
:$tonøett fortalte ^am ba/ at be f)at)bc ubpfpnbret ()ané 
ri^ejlc ©aarb/ 03 ^a» 6ab f)am nu at Qiu grflatntng 
for bet røDebe @obé, o<j tilføiebe, at <BaQiin bermet) 
f!ulbe t)isrc enbt. 5D?ett 3arlen ft)arebe, at f)an cnbnu 
tffc I)at)be ^enge til at gioe i ^øber for/ at unge 
£0?enneffer ()aDbe ta^H ftø nogle ^uer etter gaar tii 
gøbe. »@aa fan bu nu brage ();em igjett/" fagbc 
^^ongett/ „og jeg f)ar nu fagt bi^ min ^Siaie, men jeg 
i>it bog f?ge big forub, at bu maa felt) t)ogte big og bit 
©obé for ^Befeteé @ønner/ og (eg t)tt nu ingen 5Deet 
tage i eberé gorf)anbIittger/ ba bu iffe i)il gjøre Mf 
fom ;eg raaber til^ men fixn (>Dab btx felt) fi;neé/ og 
bet aner mig^ at bH er en flet 33ellutning." ^aralt) 
3arl ft)arebe/ at ^an (Tulbe nof felt) t)ogte fi'g berfor, 
og ingenlunbe tilregne kongen bet. ,,3eg er t)eaer 
Uh," tilføiebe ()an, J nogen ^aabe bange for ^Befete 
og f)ané (Bønner." 5)erefter brog ^arafb 3arl (»em, 
og om r)ané g(crb fort(^tIeé ber iffe, at noget f;ivnbte^ 
|5aa famme. 

29* Set er berni^jl at fortætte, at 5}efefe og 
t)ané (Sønner fpurgte »^aralb 3arlé og ^ong @t)enbé 
©amtale, og (igefaa, ()t)ab Ubfalb ben ()at)be faaet, 
og {)i^ab ^'ongen ^at)be fagt til 3^i'(en, ba benne brog 
bort. 95efeteé ©ønner agtebe nu at g;øre noget t)et) 
ten (Sag, og ubrujlebe tre @fi6e/ fom attc t)are 
jlore, og 6efatte bent meb to f)unbrebe SD?anb, t)t)ilfet 
(Wanbf^ab be ubrujlebe paa bH 6eb(?e. ©c broge ber- ^76 Soméoiringa ©aga. 29 £. 

paa Uqz til ^iccUanbf t)t)or be ubpfi)ti&ret)e tre af 
»parnit) 3arfé rccjefle ^aai'be, 09 efter bet fore be ^jem 
løjert meb bet tm^H S3i)tte, fom be nu ()ai)be gjort. 
SDet 6re& fnart berettet ©frut^^aralb 3<^rl/ at tyané 
tre rigejle ©aarbe t)are ubpfpnbrebe, 03 ^an t(^nfte 
tiu \^aci, {)Mb Svongett f)aDbe fpaaet l)am. ^an fenbte 
ba ftrajtr ?[)?a:nb til Songen, om r)art nu i>ilbi ta^t fig 
af at forlige bem, og fagbe at t)an nu gjerne ønfTebe, 
at {)an f!ulbe bømme i (Sagen. S)?en 5tongen foarebe 
faalebcé: »^aralb 3arl fan nu føfge ftt eget gobe 
fRaabf efterfomf)ani6feDiIbe følge mit 9^aab/ batyi taltt 
om benne @ag, og ba oar ber minbre at tale om/ enb 
ber nu er; lab lyam fun nu raabe flg felt)/ og jeg t)i( 
ingen ^eel r)aDe beri." 3arfeni! Ubfenbinge broge ber< 
paa f}|em i^jeti/ og Serettebe jarlen ^ l)f)ab :^ongett 
r)at)be foaret. „^i fomme ba til at følge t)ort eget 
Dvaab/" fagbe Syrien, .,om 5tongen til (ibbe rolig 
tmebené.*' »paralb 3^rl ffaffebe fig nu ti ©fiSe og 
SD?anbffab til famme, og «bru(!ebe bem paa bet 6eb(!e. 
50ieb benne Slaabe brog t)an lige til 55ornr)olm; ber 
gif be i Unbf og ubpli)nbrebe tre af ^efetcé ©aarbe, 
fom iffe bare ringere enb biixif ^efeteé 6-ø^nner \)ai>bc 
ubplpnbret. J^avalb 3arl i)enbte nu" tilbage til ^jccU 
lanb meb bcttt @obé, og ti)Ueé nU/ at {)an i)a^bc 
f)æonet fIg gobt i benne gcrrb. 2)et forticKeé tin, at 
ber i6fe forløb lang lib, inben ^Jefete fpurgte bette/ 
al bm <B^abe, fom ()an f)aDbe libt paa ftt @obé, og 
()an fattcbt ba btn S3ellutning, at i)an brog jlray til 
:$tong @t)enb, fom tog oel imob f)am. ?R\i fremførte 
^efete ftn (BaQ for 5\ongen/ og anbrog ben paa benne 
0)?aabe: ,,5;)u maa f)aDe fpurgt, ^erre!" fagbe ^an/ 29 €. 3omg\)iEinga ©aga» 77 

„ot ber en ^ib ()ar f^crffet j!or Ueiii(jr)ct) imenem mf(j 
03 6tnt^^ara(i) 3avf, ocj jeg frpgter for/ at Ufreb 
beraf t)il opfiaae me((em feloe £anbeté Snbbpggere/ l)i)ié 
t)U iffe inl lÆgge Dig t^mimiUm, og bet fan [)a'nbeé, 
(it bet fenere ()ett til Slioe t)an(TeIigerc/ ertb bet nu eiv 
t()i begge farter ere eberé 5D?(rnb, *&erre!" ^tongen 
foarebe paa benne 5D?aabe: „3^3 ff^I f«<Jt't brage til 
bet 2:()ing/ fom falbeé 3éøret()ing, hib i)ii jeg 6i;bc 
^aralb ^'^vl, og 3 f^«^^ ba inbgaae goilig efter gobc 
50?a;nbé ^aab og t)or Q5e|Iemmelfe/ og bH mna nu 
to^re 6ebjl for ^avknj at Di afg;>re benne @ag efterø 
fom 0^ ft)neé 6ebj!, atfer()elf! ba bU forekommer o^/ 
at bu farer t)el meb bin (Sag." S^erefter brog ^efetc 
l);em/ og nu forløb ben "libf til 5vong (B^cnb (Tulbe 
meb fit gølge brage til ^[)inget. ^ong @t)enb ()at)be 
()a(t)trebftnbéti)t)e (gfibe meb ftg/ og faa betpbelig en 
CDcagt/ forbi r)art i)ai>be befluttet, ene at afgjøre ()e(c 
@agen imcKem bem. ^aralb '^avi f^aobe iffe langt til 
^()inget, og t)art I^aDbe iffe mere enb tt;De 6fi6e. 
50efete brog ogfaa til ^t)inget/ og t)iM>be aflene tre 
©fibe. S^et fort^Keé ogfaa, at \)ané ©ønner ^ne 
Sigre og ©igurb ^appe iffe fulgte r)am. 5>a nu 
:^ongert, ^avUn og ^Befete Dåre fomne tii $l)inget/ 
reijle 5}efete ftne S;elte nebe Deb @øen t)eb bet @unbf 
fom løber inb tilS:t)ing|!ebet. ©trut^^aralb '^avl ber^ 
imob {)a\)be opjlaaet (tne 5:elte lirngerc oppe fra (gøen/ 
og berimeflem leirebc gongen jtg. Hb paa aftenen 
b(ei)e bc fra $()ittget af Dåer, at ber fom ti (Sfibe fei* 
lenbe fra ^aralb ^avl§ ^opÆl, og ba be noirmebe ftg 
bibf bleee @fibene lagte for 5lnfer, og 2(nførerne gif 
op meb bereé STOanbffab fragfibene i ^anb;^ be begaoc 78 3ottié\)if inga ©aga^ 29 S. 

09 matt faae/ at ^Jefctcé ©ønner SBue 03 (Bigurb Dåre 
fomne. Q5ue ^irt X)i3rc »ar meget pr^^gtig Haibt/ t&t 
f)an MV ba iført ^aralb 3ar(é ^Iccbnin^f fom t)ar faa 
foflbar/ at ben Dar 6efat meb tpDe ?9?arf @ul&. !De 
()at)be ogfaa frataget jarlen to @ult)fi(!er^ fom Dåre 
faa fulbe af @u(&/ at ber t ^t)er af bem t)ar ti ^un* 
brebe SKarf. 3nrlené »&at t;aDbe SBue £)igre paa jtt 
^oDebj ben tar fmoffet meb ti 5D?ar6 &\\it). gulbt 
Dojbnebc og meb fpløet 5[l?anbffa6 ginge biéfe Srobre 
raff frem paa $f)(nget; og ba be Dåre fomne ber^ tog 
S5ue til Orbe, og opforbrebe til Saué()eb, og ba l)Cin 
^aDbe faaet Ørenipb, talt^ ^an faalebeé til @trut'»J)a' 
ralb 3arl: ,.5^et er nu mit OJaab/ 3arl!" fagbe f)an, 
at)Dié bu r)ar noget ^jenbflfab til bm^ 6mp6fe/ fom bu 
feer f!inne ^er paa oé, at bn nu nbcn Seig^eb føger at 
faae bH tilbage/ om bn tør, og ber er nogen ^aab i 
big/ t{)i længe ^ar bn forurettet oé grænber; jeger 
nu ganf!e færbig til at flaaeé meb big; om bn beftbber 
noget 5D?anbcmob." 5?ong @Denb r)ørte S5ucé Orb/ 
og inbfaae, at f)ané 55Ærbigr)eb Dilbe libe berunber, 
^Dié f)an tiffob bem at flaaeé ber paa Slinget, og iffe 
gif imeffem bem, ba tyan t)a^bi faa fajl beflemt/ at be 
ffulbe forliget ber paa ^()inget; gongen tog ba betl 
JBejlutning; at \)an gi6 imeffem bem^ faa bit iffe fom 
tii <Btvib, og i)ib l)ané kraftige SD^eWcmfomf! fom bet 
tilftbf! faa i>ibt, at begge farter maatte tiljl^cbe ;^on^ 
gen at bømme imeUem bem/ fom f)an Dilbc; bog Utin> 
gebe 35ue ftg i goriiget, at i)an Dilbe atbrig gioe &ip 
paa 3ariené ©ulbfijler etter nogen af [)ané ^n;betfer/ 
nun i)an hab gongen at raabe for alt anbet, fom f)an 29^. Somé^Jifinga (Saga. 79 

Dilbe. ^oitgctt fi)are&e: aX)uQ5uc!" fague Ontt/ ut>tt 
hliHv oé \)Ciavt>f lab bin gofbring gaae igjcnncm i 
^cnfeenDe til ©ulbnjlerne, og for bem fTal g^J*'^^« 
^aue faa meget anbet 6ot)^, at i)an tpffeé f)oIt)en ber^ 
Deb; men bu fommer tt(r i5uc £)igrc!" fagbe ()an/ 
i<at obergioe fjarfeit (Ine $iM;beIfer, fom b\x \)av ta^^tf 
og iffe gjøre i)am faa megen lancere efler SeffÆmmcIfe/ 
at ftan ith f!ulbe faae fin ^(cberébragt til5age." Ub' 
falbet 5Iei) ba, at 5^ongen fom tiiat vaabZf og 95uc 
offerte fig 5vlÆberne. ©runben til, at gongen flot) 
mej! paa, at 3ar(en f!u(be ()at)e ftne (gtabéflo^ber tUf 
bage, »ar ben, atg^i'^^« t)olbt bet fovpvfi^iftccmtmlfe 
for |tg/ at ()an iffe 5el)olb: fine foflbare ^lojber. Og 
De bleoe nu enige om, at 5\ongen ffulbe faalebeé afgj^re 
bet imeKem bem i -£)enfeenbe ti( ^o|I6arf)eberne, fom 
()an nu r)aDbe bejlemt, og ligelebeé afg;ørc t)e(e bm 
jøtjrigc @ag, faatebeé fom {)an fanbt bn bifligfl for 
begge farter. Og berpaa affagbe 5?ongen ben enbelige 
2lfgjørelfe, 6egi)nbte meb bi:n ^e|!emmelfe, fom i)an 
forub {)ai)b^ ftgtet til, at ^Bue (Tulbe f!ra^ tilbagegive 
3arlené fofibare ^(oJber, men felt) be()olbe begge ©ulb* 
fijlerne, for fulbf ommen at blioe forligt meb 3«J^t«»» 
be jTulbe ogfaa gobtgjøre @trut^»J)aralb 3arl be tre 
©aarbe/ fom oarc ubplpnbrebe; «,mcn I)an ffal ber^ 
imob," fagbe ()an, »eber til ^o^ber gifte fin ^atttt 
Sofa meb @igurb Sappe, og biéfe ©aarbe ffufle ixcvc 
t)enbeé 5[)?ebgift, og 3 f^«ll<J ^^^^ P^^ anben ^iié gjen* 
gjelbe ©aarbeneé Ubpli)nbring, enb at 3 (IfuKe felt) 
tage bem i SSejtbbelfe." ^aa benne ^aabi afgjorbe 
;Kongen (gagen, forbi r)an croebe at t)ente, at be ba 
tilbe blit)e fulbf ommen enige, og gorliget t)ilbe funnc 80 Somé^iEinga ^(XQd. 30 €. 

^o(be fig lojttgj! imcfTem bciti/ naar bc f om i (S t)0(jeiv 
fifaS fammen. Q5nabe 55cfete 03 {)ané ©øtitier Dåre 
meget Deltilfrebfe bermeb/ 03 ^Oefete oDergaD ^igurO 
SreMebelen af a((e jlrte (Sienbomme^ mett ifa:i* ©igurb 
glÆbebe (tg meget Deb bet ©iftermaal, fom Dar ()am 
6e(lemf. ^e forligteé nu faaicbeé, 09 broge jlra^ fra 
S()inget til <BtvutfS^axalb '2<^tl, r)oé f)Dem Q5ri;((up/ 
^et (Irajc ffulbe ()oIbeé. ^ib Um ogfaa, fom rimeligt 
mv I gongen felt) tilfigemeb ^Jefete og \)m^ ^Jø^nner, 
og @igurbé og 2:ofaé Q5n;Kup 6IeD nu ^olbt meb 
megen $ragt og ^øicibeligf)eb. €fter ©ilbet brog 
gongen ()jem/ {)0^bxzt meb anfcelige gorojringer^ og 
ligelebeé be anbre ©jÆper. ?3efete og r)ané ©ønner 
broge nu ogfaa ();em til Q5ornf)oIm/ og ^axUné 'S:^ckif 
ter ^ofa fulgte meb bem ; bzt tar nu roligt en ^ib, 
og ber ()erffebe gob greb imeflem bem nife. 

30» ^un en 6ort 5:ib [)aobe Q$røbrene D^ret 
(»'emme t)oé bereé gaber/ inben ^ue ©igre lob (ig for^ 
(i)be meb/ f)t)ab ()an ^at)be i ©inbe/ at f)an nemlig 
agtebe at brage ixi ^oxwéh^x^ og føge f!g »Oæber og 
2?erømmelfe. »J)ané prober @igurb ^iibz ogfaa brage 
meb ^am/ \xao,Ui {)<in ni)Iig Dar bleoen gift/ og S5rø/ 
brene fcerebte ftg til at brage 6ort/ og ubrujlebe to 
gfibe og r)unbrebe ^ SO?anb/ og agtebe at gjøre albe^ 
(eé/ ligefom ^ivnt-'^axalb ^ax\é ©ønner @igDafb 
og %{)QxU{ før bem ()at>be gjort. Se fore bern(sfl (ige^ 
t\{ 3omé6org/ og lagbe (Irajtr tii Deb ©teen^DÆlDingen 
ubenfor 3"^!^^^^ ^i^ ^aDnen. Sa »O^Dbingcrne i 
SSorgen 6IeDe bereé 5(nfom(l »aer/ ginge ^alnatofe/ 

I) i), e. 120 etter et (?ort ^unDrcbe/ ligefom affe ©te&er ^er 
c ©agaen. 30 S. Somg^ifinga ©aga. 81 

©i<jt)alb 03 ^^orfel ^øic frem paa ©tectt^DÆlDittgett, 
09 @igt)alb 6;cnl>te ^ætibenc/ fem anførte i^fibene. 
^ue fremførte ba jit S^renbe/ 09 fagbe/ at r)an t)ilt)c 
git)e jtg i 3oméi)i6ingerneé Sorbuiii), 09 ligefaa t)i(t)e 
^ané S5rot)er 03 alt bereé S0?atit)fFa6, f)t>ié ^alnatofe 
i>ilb^ ta^i imob t)em. SOTert ©i^oalj) tog tt( Or^c: 
u|)t)or(unbe (;at)e 3 J>9 »lirt gaber @trut^vf)arafbaf3iort 
eberé 6aø?" fagbe ^ait/ uinbeit 3 forlobe £anbet." 
,,<S(i<i nu^H er ber foregaaet imeCfem oé," fearebe 
55ue/ «<»t bet DU ubgjøre en Dibtlaftig Sorti^lTing, 
men tlbfalbet ^aa bet ^ele f>ki), at ^ong ©Dent) 
afgjorbe &e(e (Sagen imeflem oé, og aWe be gorf;anb' 
linger/ fom Di f)aDbe meb ()inanben/ Dtt jeg iffe t 
^ortr)eb Funne opregne, nnn forligte ere ni nu." 5Da 
tafte ^arnatofe til pne ©talbrøfbre SoméDifingerne: 
«^iae 3 DoDe paa," fagbe ^an, ,;0m biéfe§0?(5nb ftgc 
fanbt etter iffe, men meget tilSøieltg er (eg til at tage 
imob bem, tt)i jeg Denter, at bH i)ii t>iU ftg^ at ber i 
Dor Srop ere faa faabanne, fom be ere." 3^«^^^j* 
Ungerne fDarebe I)am: „^qj ø^ffe at bu optager biéfe 
59?(^nb i Dort gorbunb, om big faa fpneé, men fom' 
mer ber pben noget, bem angaaenbe, for ©agen, fom 
i>i nn iUc \>ibi f ba f!al bet, fomanbet, D«re unber* 
fajlet bin ©om." S^erefter MeD 3omé5org luffet op, 
og 93ue og @igurb (agbe bereé ©fibe inb i J^am^n. 
JDerntef! 6(eD bereé 5D?anbffab prøDet, og (trpnbétpDe 
SD?anb ()otbt (tg i ^røDen, men fprretpDe broge ti\ha<^^ 
fejcm til S^anmarf. Me -O^Dbingerne/ baa\>^ be fom til' 
fom ere n^eDnte, og biéfe fom nu fom tif. Dåre nu 
fammen i ^Borgen, og Dåre gobe ?3enner. 2)e {)Oitf 82 3om6\)iEinga ©aga. 3i--32€» 

je&e nu Dctt cnc ©ommcr efter ben an&en ^aa forffjel* 
lige £anbe, og forf)t)erDebe flg 6aabe D^igbom 03 mc^ 
gett 95erømmelfe/ 03 (tjønt bcr iffe i benrte govtæaittg 
cir berettet om be |?ore 55ebrifter/ fom beubførte/ er 
t>ct bog et alminbengt Orb, at matt nibrig \)av funbet 
flørre ^elte efler dæmper enb 3oméDi6ingerne^ og Dt 
troe^ at bereé £ige ^ai)e tteppe nogenftnbe t)æret til; 
men ^oer finter op()oIbt be ftg i3f^oligf)eb i3omé6org. 

31. 9Ru er at forta:fle om ^agn 5(ageføn^ at 
f)an Doyte op hjemme f)oé fin gaber i gi;en/ nun 
op()oIbt ftg jlunbum ^0^ ftn 35eb|lefaber 55efete. ^an 
Mt faa t>ilb og itregjerlig i fin OpDÆ]t:f , at b^t fovtc^U 
M fom bH 6ebf!e ^jenbemo^rfe paa ()ané (ginbetag, at, 
ba ()an Mv ni 2(ar gammel, f)aDbe f)art bricbt tre COJen* 
nejTer. ^an Dar nu ^;emme, inbtil ^an t)ar tofi) 5lar 
gamrt)ef, og bit Mt ba fommet faa i>ibtf at golf neppc 
troebe længer at funne ub()olbe f)ané »g)eftigl)eb og 
O^erlajl; f^an biet) ogfaa faa ub(tbtff, at \)an ingen 
Sing tyilbz ffaane. ^ané grænber t)ibfte ingen Ub\)m 
i benne t)an(!eligc ©ag; og man tog ba ben Q5e(Iut* 
ning, at ^ané gaber 5(age gat> f)am et ^alDt ^unbrebc 
£Wanb og et £angf!ib, og (igefaa meget ?0?anbf!ab gat) 
^anéf 95eb|lefaber ^Befete f)am og berboé et anbet £ang* 
ftib; ingen af be ^cenbf ber fulgte f)am, »ar æfbre enb 
tpt)e, og ingen i)ngre enb atten 3(ar, unbtagen 55agn 
felt), fom Dar toft) 2(ar gammel. »J)an forlangte i66e 
mere, enb nu er fagt, r)unbrebe 5D?anb og to £ang^ 
{tibc, og fagbe, at t)an be()øt)ebe iffe flere, og at i)an 
felt) f!ulbe f!affe ftg £et)netét«ibler, og ^t)ab anbet f)an 
()at)be nøbig. 

32. 53agn brog nu r);emmefra meb bctte f!;ønne 32 €♦ 3oméi)if inga ©aga. 83 

5D?attb(lfa6; &c fom flra^ til at tvccnQt tii £ct)ttctémt&* 
ler^ men ^aqn »ar iffc meget raabi)i(t)/ ff jønt l)att 
t)ar ttttg; I)an foer tiu range meb ^anmarB ^i;f!er 
me& tJÆbnet 5!}?a3t/ 09 ()ug @tranbl)U9 ^ uben ©faan^ 
fcl/ faa meget fom f)an 5e^øt)ebe; i)an r^i)ebe b.aabe 
:^I(5ber 03 53aa6en/ og ()an ^olbt iffe opr før ^an 
()t)er^ert fattebeé 55aa6cn og 5vkber eficr £et)nctémib' 
ler; ^an feifebe bevpaa bovt fra 5;)anmarf, efterat 
t)ai)e labet be 32>anfrc ffajfe f?g atte biéfe gornBben&eber/ 
og i)m {)at)be nu alt i O^erjlebig^eb, t)^ab [jan hd)si^ 
t)ebe tH biéfe to @fi6e. ^an brog nu ligetil Somé^ 
borg^ og fom ber tiblig om CDiorgenen Deb (®^olené 
Opgang, -^an lagbe f!ra^ (gfiSene ubenfor til ^tcen-- 
l)t)(«loingen, men borgene »^oDbinger $a(nato6e og 
©igDalb; l^l^orfel, ^ue og (gigurb begaoe (tg/ faa-- 
fnart be Mei)e @fibene i)aer, op i ^vajIeUet, fom 
be pleiebe/ og fpurgte berpaa om, ()i)o ber i)are fomne» 
^agn fpurgte i^jetif om ^alnatofe t)ar i ^vafteKet; 
f)an foarebe, og fagbe/ at ben 5[)?anb/ fom oar fom* 
men at tak meb f)am, hav bettc .^aDn: <,C9?en ^t)ilfe 
ere biéfe £D?cenb/" fagbe l)an/ «fom føre et faa manbigt 
?5(cfen." 5}agn foarcbe; c;(gi t)il jeg forbølge big mit 
dlaiyn, jeg ^ebber $3agn, og er en 6øn af 2(age i 
Speu/ og eberé SRoirpaarørenbe; og jeg er f ommen 
()er, for at git)e mig i eberé (gamfunb/ ba man fanbt 
mig Dan(!elig at f omme til diettt xxKb ()jemme/ og mine 
gri^nber fijnteé at l)aoe faaet no! af t)et, (tjønt jeg. nu 
brog bort berfra." «^roer bu ba, gr^^nbe!" fagbe ^) b. C, røDcte og jlagtebc tct ueb ^yffenie gaaen&c ^occg. 

82 84 3omé\)ifin9a ©aga. 32 €. 

^ainatoUf ^^cit t>n f>ii ^cr hlOyz f)ofbe for at mxe Ut 
at f)at)e meD at gjørc, ha man hjemme tjanffelig funDc 
fomme ut) af Det met) biø?'* ^aøn fi)arebe: ,,5øiet er 
for mig, grænbe!" fagDe ^an, «om ba iffc t)il funne 
f?t)re mit ^inb faaUb^éf at m ^^n ^^^^ i ^^f^« 
SD?i5nbé ©amfunb/ 09 jeg Denter/ ot bn x>ii ^ceberlig 
mobtage oé/ ba Di ere fomne ti( eber." ©a raabførte 
^alnatofc ftg meb 3oméDi6ingerne: »tpffeé bet eber 
raabeligt/* fagbe lyaUf ,,at Di tage imob min gr^nbe 
^agn elTer iffe?" „X)et er mit Siaab," fDarebe ?5ue 
©isre, ,,f!iønt ?(}agn af (tne gr^nber agter mig ^øiej!/ 
at Di albrig (Tutfe tage imob feam, og at {)an albrig 
(Ifaf fomme inbenfor S5orgen.'* ^alnatofe r)enDenbte 
fig berpaa til ^Oagn^ og fagbe: »SO?(?nbene ^eri Q5or* 
gen mobftrtte ftg bin Optagelfe, grænbe! og btt enb* 
ogfaa bine gro^nbcr/ fom nøie fjenbe big." ^agn 
fpurgte Dibere: u^iik bc SD?Ænb/ fom |!aae 1)0^ big/ 
Debgaae bHf at be tf fe i)iUz antage mig? minbf! r)aDbe 
jeg Dentet bit af min gri^nbe iBue/ at i)an Dilbe ubf 
fjenbe pg ben SD?ening*" <t@aa er bet bog," fDarebe 
^ue/ M jeg iffe raabertif/ at 3 optageé/ fnarere 
fraraaber jeg bet/ men bog Dil j^^/ at 93alnatofe ffal 
raabe berfor." tMen f)i>ab flemme @trut*^aralb^ 
@ønner?" DebSleD ^agn/ „bet ønjTer jeg at i>ibi:* 
«5^n bri(!e i)i oé bog til at ftge/" fagbe @igDaIb/ ^at 
bit er Dort Gejlemte ØnjTc/ at bu albrig fommer i Dor 
guf." S^u tog ^alnatofe igjen Orbet: «^Dor garn* 
mel er bn, grojnbe!" fpurgte {)an. ,,©erom ffaf jeg 
iffe It)De/* fagbe ()an/ Jeg er tofD 2lar gammel" 
„S^^r* fagbe ^alnatoU, ,fia fan bu iffe fomme i Dort 
gorøunb/ ba bn iffe n^rr ^ar ben 2(lber/ fom t>i f)at>c 32 €* 3omét)if inga &m* «5 

6c(!cmt/ for at futine opfageé i tJort ©amfunb ^er i 
3omé6or9/ ocj bet for()inbrer altfna/ at bu fart tx^re ^cr 
^0^ oé." ^a^n ft)arebe: «,(gi agter jeg/ at bu for 
min ©ft)Ib ffal 6n;be t^ine £ot)e/ men ba Difle be 
minb(! funne figeé at txrre brubtc, om jeg er fom een^ 
ber alt ^ar fpibt fine atten 53intrc eder mere/' „5)et 
erbebre, gr^nbe! at bu opgit)er bette Sdrf^t," fagbe 
^alnatoUf «jeg t)il ^eøer fenbe l)i^ oDer tiJ 95retfanb 
til 33j«rn ben ^retffe, og for oort ©lÆgtf!a6é @6i)tb 
t>il jeg gii>c big »Odften af mit OJige i S5retfanb tif 
^ienbom og Q5e(!i)relfe." ^^^il tpffeé mig bHt^ hnbH, 
grÆubc!" fagbe ^Cagu; ,.men bog Dil jeg iUi antage 
bmz t>it ^ilbub." ,,^Mb Dif bu t>af gro^nbe!" fagbe 
f^attf «om bix iffe t)il antage m, fom jeg nu 6pber big, 
ti)i jeg mener, at jeg gjør big et gobt 2iI5ub." uMu 
ge&ef f>ii jeg bog iffe antage Mf'' fDarebc 95agn/ 
„f!jønt ^ilbubet er gobt og paéfenbe for en grornbe." 
«^t)ab agter bu ba, grn^nbe!" fpurgte $paInatofe 
»ibere, »meb bin »&eftig()eb og ^aa|!aaen()eb, om bu 
iffe t>il mobtage faabanne SiJSub?" .^©et (!urfe 3 nu 
faac at ^ib^, 3oméDifinger!" fagbe ^Bagn, J)t>a\> jeg 
()ar i ©inbe/ jeg t)i( ub6i;be @tvntf^avalb ^avlé @øn 
©igt)a(b, at t)t (?u((e prøt)e en ©p|! fammen, og ^aa^^ 
meb lige meget 5D?anb(!a6 paa 6eggc©iber; ^an (!al 
I^gge ub af borgen meb to @fi6c og ^unbrcbe SD?anb/ 
og t)i fIPuKe berno^jl prøDe (^inanben, f^oo af oé ber 
før(! tricffer ftg tilbage, og t)Do ber gaaer af meb ©eu 
ren i t)ort ©fifte; og faa ffal bet txcu en 2(ftale tmef'' 
lem oé, at, ^t)ié bet gaaer faa, at be t)ige tilbage og 
unbflpc, ba ffuffe 3 ^<^f^ forpfigtebc til at tage tmob 
oé, og ti((abe oé at mtc f)oé eber i 3«>wé^<^»*9' "*^" 86 Somé^iEinga @aga. 32 £. 

^t)(é i)i faae beti £o&/ fom jeg Denter t>il fomme o&er 
(f^igoalD/ ba (Tulie Di brage bort, og f)aDe 3 ba iffe 
nogen gor5inbt(ig()eb mere i ben @ag. 5D?en ei 
tibforbrcp feg eber meb ringere Orb, enb at flaaeé maa 
6igDalb S^^i'^f^" ^^^ oé/ f)Dié ()an tør/ og ^Dié ()an 
er en uforfagt 50?anb/ og ^Dié ()an ^ar ?D?anbemob og. 
ei er feigere enb bet uéle(!e :^ri)6." 0?u foarebe ^af* 
natofe: uT)it feer ub til at Mioe noget m^^rfeligt/" 
fagbe ijanr ui)M\> benne unge CD?anb Di( foretage ftg/ 
og nu fan t>\i f)øre, @igDa(b! r)Dor libet r)an (!aaner 
big i Ubforbringeu/ fTjønt bu er en 3arIé(Søn/ og 
bet tpffeé mig / at man fan Dente, at Hn i)il fomme i 
en fulb ^røDe, inben bu faaer enbt (Striben meb benne 
min Sr^enbe. SOJen cfterfom Ubforbringen er faa 
6e(lemt og ^eftig fremført, ba Dil bu neppc ^olbeé for 
en 6raD 5D?anb, naar t>n iffe forføger big mib btnir 
ti)i ber er talt alt for meget, til at bn fan unbflaaebig; 
bH er berfor b'at 6eb1!e/ at 3 lo^gge imob bem , og 
g(erer b^t før(!e Slnfalb i(^aa bem faalebeé, at be funne 
faac bereé ODermob ba:mpet! 5D?en {)i>ié bet gaaer faa, 
at Dor Sri^nbe ^a^n iffe bliDer faa feierf^f, fom f)an 
fører flore Orb tiU og bet gaaer f)am minbre f)elbig, 
ba Dil jeg bog 6t)be c^f)Der at Dogte ftg for at røre f)am 
meb 5}aabert, t{)i bet Dil fomme bem btjrt af jlaae, 
fom gjørc bitf og u6ef)ageligt Dil bet Dojre mig at fec 
paa, at f)an bliDer r)aarbt mebtagen, eller at nogen 
6fabe tilføieé l)am, ff;ønt t)an t^ffeé DanfTclig at 
fomme til Diefte meb; men bet aner mig, @igDalb! 
at ber nu Dil bliDe fat en i;prøDe poa, l)Dab 5D?anb bn 
er i 6trib, ffjønt min gr^cnbe enbnu er ung." 5^er^ 
efter berebte 6igDalb jTg, og roebe ub af 33orgen meb 32 S. 3omé\)ifin9a (^ao^a. 87 

to^tiUf 00/ faafnart be møbtcé, onørcbe bc ()inon* 
ban ogflogcé/ ocj bet (i'geé / at ^nøtt og f)ané (&taU 
brøbre f!ra^ i ©egpnbelfen ongrebe bereé S[}?obfIanbere 
mcb faa ()cfti(j en (^tegnregn, at ^igoalb og ^ané golf 
iffe Øunbe anbet enb b(^ffe 09 bejTptte ftg / o(j bc I)aDbc 
bog ttof at 6ef!iWe bermeb/ faa ()ibft'ge tjare biéfe unge 
^(cnb; og faafnart (gtenetie gif op, (obe be bet iffe 
bie meb ^ugbaabnene; be f)oIbt ba ^nøvib, og brugte 
©oojvbenc meb megett £D?anbig()eb. 50?en faa faibt 
©agen omflber \xb, at @igDaIb traf ftg tilbage, og 
fli)ebe inb til £anb, for at r)etite 6tene. SD?en ^Bagrt 
fatte efter ()am, og be mobteé nu ^aa 2anb, og ©ig^ 
Mib nøbteé ba til at oige, l)Mb enten ()an oilbe elfer 
ifte; ber biet) nu en anben ^amp, fom mv meget ()ef^ 
tigere og jTfarpere enb ben forrige, og bet ftgeé, at 
ogfaa benne Svamp faIbt 6igDaIb bef0(^rlig. ^ainatofe 
og be anbre ^oobinger (!obe i borgene ^ailel, og i)are 
trerfra g!)iet)ibner til, b^or(ebeé (^tvibzn falbt nb for 
6igoaIb. 55agn angreb nu ©igoalb faa ()eftig, at 
lyan og ^ané SDicrnb ocge ganjte tilbage, iige til be 
fom til 35orgen, men ben t^ar tittuf f et og laafet, faa 
at be iffe funbe fomme inb i borgen, og maattz ba 
Denbe om, og ent^n forfoare etter ot>ergit>e fig. ^al<f 
natofe og 3«^»^é^i^i"9<^i*ne faaenu, at een af Delene 
maatte (lee, at enten t)ilbe ^agn ot)eri)inbe ©igoalb 
og ()ané 9}?anbffab, etter be maatte nøbfageé til at 
luffe Q3orgen op, for f)an funbe unbjlippe meb 2U 
Det, tl)i fli)e funbe f)an iffe, og i)at>bz ()ctter iffe i:>iUHf 
faaban en SD?anb fom t)an Dar. 5Det bki> ba Ubfalbet, 
at «palnatofe Ub, at borgen ff^ilbe luffeéop: uS)tt 
r)ar, 6igoalb!" fagbe ()an, «neppe imbbin £ige at 88 3omét>ifin9a ©aga. 32 S. 

(fifcc/ naat* bu jlribei* mob bctinc Dor gp^enbe/ o^ bet 
er nu bet bcbflc, at jlanbfe benne Seg^ t^i ben er nu 
prøt)et tilfulbe af eber/ 09 t)i 6unne nu (Tjønnef ^t)ab 
SKanb en()t)eraf eber er; og bU er mit Oiaab/" »eb* 
6IeD ()an/ ,,^t)ié eber faa fpneé; at t>i antage benne 
uuQt 5D?anb 09 ^ané 9}?anbf!a5/ ffjønt f)an er noget 
pngre/ enb M er 6e(!emt i eore 2ot>^, og bet center 
jeg/ at itU een 5D?anb ^er i i)or trop t>i( funne faae 
S3ugt m^b l)amf og faabannc SD?irnb fan man ^at)c 
gobt ^aab om for gremtibeu/ og faabanne ^olbe ith 
Sifting for at o^re flort og uooer6ommeligt." ^e 
gjorbe nu efter ^alnatoUé Orb, Iuf6ebe 3omé6org 
op, og jlanbfebc Rampen imiUzm beui/ og ^agn 5Ut) 
nu meb alU fine 3)?(rnb optagen i ©amfunbet. 3 
benne ©trib imeflem 53agn og ©igbalb faibt, ifølge 
S5eretrtingen/ trebibe SD^anb paa ©igoalbé (Sibe og 
(igefaa mange paa ^agné, men bog r)at>be ^Bagn Stn* 
feelfe for at ^at)e feiret i benne tr^rfning. ^aa begge 
©iber Dåre ogfaa mange 6(ebne faarebe i ©triben. 
sBagn tav nu ber i 3omé6org meb affe ^øbbingeré 
58i((ie og ©amtpf fe, t^i bereé £ot) 60b, at afle f^ufbe 
t)ære enige/ naar bet 6om bertil/ ff/ønt be forub ^at)bc 
»airet af forflfjeaig SD?ening. 5)et figeé om 53agn; at 
l)an biet) ber i ^oméborg faa fagtmobig og fajbclig, at 
ingen 50?anb ber oDcrgif ^am i S5eftnbigf)eb, ligefaa 
libt fom nogen nav be^o^nbigere i £egeméfærbigt)eber 
etter mere øbet i 02ibber(!ab enb r)an. 'i)an brog bort 
^ber ©ommer, (Iprebe et ©6i6/ og begat> ftg paa 
^rigétoge/ og ingen af ^ométyitinQivm f>av jlørre 
^(cmpe enb ^an i ^tvibiti. ©aalebeé gif bH nu i tre 
2(ar fra ben tib/ ba l)an bUt> optagen i 3'>ntébifitt' ' 33 €. Somémfinga ©aga. 89 

gcrttcé gorOutrb^ at be ()i)ef @omimi* laae u&c paa 
:^riøé(!i6c/ 09 ()at)t)e 6ef!ani>ig @cicr, ttun om ^in* 
feren ijare be ();emme i ^oméhovQf 03 bc Mvt nu 
naonfunbioe bibt omfring i ^Berbert. 

33» Ubpaa (gfteraaret bet trebte 5rar faibt $a(' 
itatofe i en €^p3bom; ben ©ang t>av ^aqn femten 
2(ar (jctmmeL 5tong ^uriélaf 6(eD ba (Irajc inbbuben 
til Q5or(jen/ cfterbi ^alnatofe anebC/ at benne 6i>3' 
bcm Dilbe Uit>c f)ané ^øb. ^a kongen fom til $at^ 
natofe/ taiu benne faalebeé til r)am: a5I)et er min 
Stnelfe/ »^erre! at Mttt er min jtbjle ©pgbom/ 09 iiet 
er ()c((er i6fe ufanbfpnlist^ naar man tager »^enføn til 
min Stlberj men bzt er mit OJaab," oebbleo f)an, Jorn 
jeg t)il 9it)e cber, at ber fojtteé en anben SO?anb t mit 
Qtub til at i)(vre ^øt)bing i 35orgen 03 be(!i)rc be 2(nli(j* 
genbcr/ fom jeg tilforn ()ar f)aft meb at gjøre^ faa at 
SoméDifingernc hiiu f)er i jSorgen^ 09 frembeleé 
DÆrne £anbet for big, ligefom t)i ^ibtil ^aoe gjort; 
og bit forekommer mig, at af binif fom funne fomme 
i j^etragtning/ fatteé ©igoalb minb|!/ imob mig at 
regne/ i l)^ab ber ubforbreé for at funne (Ipre borgen 
og afgjøre ^o\H ©ager/ haabc i ^enfeenbe til ^log^ 
itab og 9^aabfnilb()eb/ og maa bit fpneé cber noget 
ttbeftnbigt/ ()tjab jeg nu ftger eoer/ at jeg troer bet/ 
(fjønt jeg if6e tør ftge bet for t>if!/ at aUz fatteé noget/ 
i bet jeg ^ar t)«ret." kongen fuarebe ftam: ,,Ofce 
()aDe bine O^aab t)«:ret o« gobe/" fagbe ()an/ at)i i)iWe 
berfor ogfaa enb følge bHtif fom bu giocr oé/ og bH 
t)il OÆre oé atte bet 6eb|Ie/ men bet er at 6efri>gte/ at 
t)i nu if6e (frnge tJitfe (^aoe SRptte af big og bine iKaab, 
og bef!o mere i>(igtige ere oi tii at følge bet ftbjle/ og 90 Soméoifinga ®c^Qa. 34=35 £• 

aUt be gamle 2oh, fom ^ainatoU meb forf!anbi(je 
CD?a:nbé Dvaab f)<iv ^i^ct f)cr i 3omé5org, f!uae freius 
bclcé jtaae t)eb S0?a9t." ^a ftgeé, at ©igoalb t)ap 
itu meøet uDiaig til ae antage i^cn $oj!, fom otjerbi'o/ 
ge^ :)am efter ^ong S5uriélafé og ^alnatofeé 3iaab. 
derefter gat) ^alnatofe fin grojnbe ^agn bet ^aloe af 
Øitget i 55ret(aitb til dk og Sejlprelfe i gor5inbe(fc 
meb ^jørti hm ^retf!e, og fiben anbefafebe i)an ^agtt 
paa bzt bebfle i aUt ^enfeenber til 3omét)ifittgerne og 
i @(5i'beleéf)eb til kongen; berom talt^ ()an meget, og 
ti|!c berDeb, at f)an elf!ebe ftn gr^nbe ^agn r)øit, og 
at Det Dar (;am meget magtpaaliggenbe/ at be ffufbe 
be&anble 53agit oel. :^ort bercfter bøbz ^alnatoU, 
og atte ()oIbt bet for et (?ort Zab, og ^er enber gor^ 
ta:flingen om een af be 6eb(!e ^elte. 

34 (gfter ^alnatofeé ^mb antog @igt)afb 95e* 
flprelfen ot)er 3<Ji^é^ifi«3^i*«^^ ©amfunb/ og bet 
t)arebe nu iffe f(^nge, inben man afoeg noget fra be 
forrige 53ebtægter i S5orgen, og 2obene 5Iei)e nu iffe 
oi)er()oIbte meb faa flor D^øiagtig^eb, fom ba ^Jafna^ 
tofe flprebe borgen; faakbeé ijarebe bet nu iffe Isenge/ 
inben ^binber i)are i Q5orgen to eHer tre Ø^Ætter efter 
.()inanbcn, ligefaa bare o<3faa ^ccnbene longere nbe af 
S5orgen; enb bet Mi- beflemt i £ot)en; f!unbum fore^ 
falbt enbogfaa i Q5orgen (glagémaal imettem golf og 
enfelte ©rab. 

35* @igi)afb brog nu nb af 33orgcn/ og begao 
ftg til ^otiQ 53urié(af. * :$tongen Ijabbe tre SDøttre/ 
fom ere n(ci>nte i (g?agaen: ben (cibfie l)eb 2(flrib og t)ar 
meget fmu6 og forflanbig; ben na'f!æIb|Te f)eb ^nni)ilbf 
og ben i;ng(?e @eira; r)enbe Ægtebe Olaf 5:rt)ggoeføtt. 36 £♦ 3omé\)ifin3a ©aga* 91 

Sa nu ©igtjalb tar fommett til ^^ongeii/ 6øb ^ait r)am 
to 93iI6aai*, at ^nUn t)ili)e ()art if6c blioe i 3omé5or(j 
I(5n()eiv eflev t)an fTuIDc 9it)e ()am (t'n fatter 5lf?riJ) til* 
Ægte. fertil foarebe kongen {)ami (,'^ct f)aD&c jeg 
bejlemt/" fagbe f)ait, «:,at jeg oilbe r)at)e giftet ()enbe 
til en 5D?artt> af en f)øiere ^Ært)ig[)e& en& bUf men bog 
Dil bet t)Ære mig en 3^øbi)enbigf)eb, at bu iffe brager 
øort af borgen; t)i t)i((e berfor afte i gorening ot)er^ 
li^gge^ t)t)ab ber fi)neé oé raabeligf!." 5?ongcn gif nu 
til jin Datter 2i(lrib/ og fpurgte ()enbe, {)Mb ()un f\)\u 
teé om bette ©iftermaal, at ()un biet) gift meb @ig* 
t)alb; uOgtJiljeg/" fagbe ()an, ,,at i)i tage en fornuf* 
tig SSejlntning^ for at @igt)alb og 3oméi>ifingerne 
i66e (fuHe brage Sort fra 93orgen/ ti)i jeg be^øtjer f^r^ 
teleé meget bereé 5anbei)ajrn." Sljlrib foarebe jtn ga^ 
ber: aOm jeg (!a( fige big @anbf)eben, gaber!'' fagbe 
i)nnf ci^a Dilbe jeg albrig Ægte (gigealb; men bog (!af 
b\x iffe afi)ife f)am/ men fun gioe ^am ^aab paa be 
58il6aarr fom jeg bejlemmer: (;at^ ffaJ; for at naae 
bette ©iftermaal, fætte betigjennem, at ()an befrier 
$anbet fra aHe be (gfatter^ fom ()ibtil f)at)e tjæret 
Betalte til ben banjTe 5?onge^ før ()dn fommer i min 
fHviUf eUer ogfaa I)an ftal (fafe ben banjTe ^onge 
©Denb t)ert)ibA faa at bu r)ar ()am i bin 5}oIb." 5von^ 
gen fremfatte nu bcttz gorlangenbe for @ig»alb/ og 
berefter fluttebe be en faf! Siftale berom inbbixbeéV at 
bet (Tulbe DÆre ubført inben trebie 3uulj men, i)i>ié 
@tgi)alb iifn til bm ^ib fif btt fat igjenneni/ ba (!ulbe 
^ele Slfcalen D^re op()Æt)et. 

36» @igt)alb brog nu efter bette ()jcm til 3omé' 
Sorg; og famme ^Oaar feilebe f)an meb tre &ite og tre 92 3omé\)if inga ©aget. 36 £* 

f)nnbvcbt SKaitb bovt fra Sorgen; f)an foer ligetif 
®j(^rfa«t), 09 traf ber paa tiogle goIF, af t)t)ilfe ^ait 
fpurgtc/ at ^tongett gj^jlebc oppe paa £anbeÉ iffe langt 
berfra. Oq ba f)an nu troebe at r)ai)e faaet^ié^eb 
om, i)i>ov gongen op^olbt (tg, lagbe ()an ftne ©6i6e 
oeb et 9U'é/ t)i)or ber ingen @fi6e t)are i .^o^r^eben; 
bn t)ar tf fe langt fra ben @aarb, 5^or gongen gj«' 
fiebe meb fe;: ^unbrebe 5D?anb. @igt)afb Tagbc (tne 
©fibe faalebeé, at gor(!at>nene Dcnbte fra £anb/ 0^ 
r)an Tob M ene &ib forbinbc oeb bH anbeté 95ag* 
flaon/ og aU^ STarernc lægge imettem 9fJoertoffene. 
5:)erpa'a fenbte 6igoaIb ti;Dc paaribelige ?0?a?nb til 
:^ong (St)enb, og 60b bem at ftge tit kongen, at f)an 
«n(!ebe at tak tn^b f)am i et nøbt)enbigt 2rnliggenbe, 
men at f)an i)av fi;g og faae for Svøben; og at \)an 
f^aiybt Sing at aabenbare l)amf r)t>orpaa ^ongené£it) 
beroebe. S^e Ubfenbte begabe jtg nu til ©aarben, og 
gif inb i J^aUcn for 5tongen/ og bereé gormanb frem* 
førte ^ele bet ^^renbe, ^bormeb be bare fenbte. £)a 
Songen f)ørte benne Jibenbe, begaft ^an jtg jlrajr, tiU 
ligcmeb be fe^ ^unbrebe SO?anb, fom bare ^cb ©ilbet, 
neb til 6tranben/ for at tak meb ©igt)aib. ^a benne 
bleb baer, at gongen fom; fortcetfeé bH/ at l)an bar 
X>aa bet ©6(6/ fom bar f;erne(? fra £anb/ og i)an laae 
nu i ©engen, og bar meget afmægtig, ^an hebba 
fine £[)?ænb faalebeé: i.^aat ttebit>c ^anb ere fonine 
ub ^aa bit &ib, fom er nærmejl £anb, baf!uUe3 
træffe 25n;ggen bort fra £anbet og op i ©fibet, og 
fige, at man iffe maatte trænge faa ^eftig nb paa 
©fibene, at be iffe (TuKe fpnfe unber oé; og jeg t^en-' 
ter, at gongen i>U bære imeflem be forrejlc ; men naar 36 €♦ 3omé\)iEinga (^m* 93 

ti)t)c CD?^nt) erc fomne paa bH mibtevfle (?ft^ ba f^uire 
3 figelebeé ber tro^ffc Q3n;gøeit inb/' !Dct fortojUe^ 
iiu, nt ^ongett fom ber meb fit C!D?anb|Ta6/ oq fpuv^te 
efter @igt)alb; man facjbe I)am, at I)an oar meget 
ofmcegtiøf oø laac paa bit pberflc 6fi5; 09 {)an 916 
bern^^jl ub paa bH ©fi6/ fom t>ar na;rme(! ijcb £anb/ 
og fibeit fra bet ene til bet anbet/ inbtti f^an fom til 
^i^Mlbé ©fcb. ^an^ SD?«nb fufgte efter f)am, men 
©iQDalbé golf forr)o(bt pg i alt/ fom t)an r)at)bc 
bcibet. O9 ba nu ;$ton(jen fom felt) tienbe ub paa bn 
©fi6, paa febilfet ©igualb laae, fpurgte kongen om, 
^Dorlebeé ©igbalb 6efanbtf!g, oø man fi)arebe r)amr 
at \)m enbnu funbe tale/ men Dar bog pberlig afmcrg* 
tig. SDerpaa gif kongen ^en/ ^bor @igbalb laae/ 
hziibc ftg neb til ()am/ og fpurgte, om ^ati funbe 
()øre/ f)t>(ib f)an fagbe, og r)bab tibenbe {)(in funbe 
berette Ijam/ ^borfor bet Mv ^am faa magtpaalig* 
genbe/ at be tafte fammeu/ fom @tgbalb ^abbe fenbc 
t)am Q3ub. cS^øi big libt mb til mig f »&erre!" fagbe 
ba 6igbalb/ Jov at bn 6ebrc fan ^ore, t)Mb jeg 
jtger/ tr)i jeg taler fun fagte." Og ba kongen 6øiebe 
ftg neb til f)am/ tog ©igbalb meb ben ene ^aanb ober 
r)ané ©fulbre/ xmn meb ben anben unber f)ané 2(rme/ 
og ^an bar nu (ffe faa ganfi'e fbag/ og ^olbt tffe ^on^ 
gen faa meget lofl; i bet famme raabte ^an til @fi6é^ 
folfene/ at be f!ulbe Sruge atte 2(arerne faa ra(! fom 
mueligt; og be gjorbe efter t)ané ^nbf og roebe nu 
6ort faa hurtig be funbe; men be fe^ ^unbrebe SDtanb 
f!obe tilbage paa Sanbet/ og faae bnpaa, gongen 
tog nu til Ovbei ogfagbe: ..^^Mb er bet nu/ (Sig* 
balb! bil bu fbige mig/ eøer ^bab^f)ar bn i 6inbe? 94 3om£it)if inga @aga* 36 S. 

3eø ti)6feé nu at forubfce/ at ber Di( itiebe mccxUUQc 
55ecjit)en()e&er, men jc(j fan tf fe t)ibe, ()i)at) ^enjt^ten 
er meD t^me goretaoenbe." (E'igDalb ft)ai-eDe Slongen: 
tc^i t)tl m f»i9^ cber, »f)ei*re! men 3 (^<^^ "» f^i'^ iw^J> 
oé til 3'>i"é^<>i'3/ H ^i iTurfe t)ife eber al ben »&æber/ 
fom t)i formaae, oo afle cbevé SD?(vnb/ 'fom nu følge 
cber^ f^uWe i)(cvc Delfomne f)oé oé, og naar 3 ^omme 
til bet @i[be/ fom Di C)aDe berebt for eber/ ba ffuKc 
3 faae at i^it)et i)Mb (S^runben er til ah bctu; ber (Tal 
bu ene raabe for alt, men Di ffufte/ fom Dor ^ligt er/ 
Dife t>iQ al Unbcrbanfgl)eb oø al ben |)Æber, fom Di 
formaae." „D^t maae Di nu ta^^ til ?affe mcb/' 
fagbe 5?ongen, <,efterfom gagerne nu jlaae." S)e fei^ 
lebe nu ligetil 3omi$6orgA og ©igDalb i)iil^ kongen 
bm tilbørlige 5tgtelfe/ og ^oméi^iUn^zvm berebte et 
jlort 6ilbe for l)am/ og falbte jtg aUe l)ané SD?a?nb. 
©igDalb fagbe nu gongen, l)Dab 2larfagen Dar til, at 
f)an feaDbe ført ^am bort fra £anbet, at \)an nemlig 
^aobe beilet for ()am til ^ong ^uriélafél^attcr: «Det 
Dar b^n fmuffe(!e og fortrinligfle CD?ø, jeg fjenbte, og 
bet foretog jeg mig af ^enffab for eber, «J)erre! forbi 
jeg iffe Dilbe, at bu (!ulbe gaae glip af bH $arti, . 
fom forefom mig at Dære bet bebjle." Stile 3«>méDifin^ 
gerne fanbebe bmc meb©igDalb, efterf^m ban forub 
i)ai)\)t bejlemt. ^tongen fpurgte efter, l;Dab SDJøen 
^eb. ..S^enne 9}?ø," fagbe @igDalb, ,,til ^Dem jeg f)at 
beilet for big, t^ebber @un()ilb, men til mig er ^on* 
gene anben Sjatter 2l(lrib f(5(let, men @un()ilb ba?rer ' 
bog Sortrinnet i alt, fom tilbei'liQt er. £)U/ ^onge! 
(!al bliDe ^er Deb bctte ©ilbe i 3'>«'^^org, men jeg 
(!al tmiblertib brage til ;^ong Suriélaf, og f«tte ©a* 36 €. 3i>mé\)ieinga ©aga* 95 

gen tgjennem for oé 6e(^(jer og &u fan fuit ftffert |Io!e 
poa mig i ()cle bitt @ng , og jeg jTal ogfoa fi)ore til biti 
3:inib." S^erefter M'og 6igt)al& til ^ong 33urié(af 
tttet) ()unbrc&c ?D?ant)/ og ber 6fet) anrettet et f!ort og 
onfeefigt (^iibe imob ijam, 6igt>alb talu nu meb 
5tongert/ og fagbe, at f)an nu t)ar bommert/ for at (^gtc 
Sljlrib/ ba ^an nu ijat^bc faaet bet fat igjennent/ fom 
Dar betinget/ at bm bauffe ^ong ©Denb t>at fommen 
til Soméborg, og M (!ob nu ganfTe i bereé 5D?agt at 
gjøre t)eb f)am/ iføfge bereé egen 6eb(!e ^eflemmelfe^ 
()t)ab be Dilbe, og t)an hab ba kongen og 2(j!rib gjøre/ 
I)i)ab ber forefom bem raabeligf! og forjlanbigjt. ©e 
talt^ nu fammen beroitt/ og haab^ :^ongen og ()ané 
S)atter 2lf!rib fpurgte @igt)alb til Oiaabé, i)Mb f)an 
taabib^ til i benne @ag/ ^ong ©Denb 6etr<^jfenbe.^ 
@igba(b fuarebe: „3eg r)ar nbto^nU et O^aab t benne 
©ag," fagbe f)an/ «jeg raaber nemlig, at bn ffal gifte 
bin Datter @un()ifb meb ^ong @t>enb/ og g/øre ()an^ 
^ibreife f)ÆberIig, xmn i)ati {tai, for at naae ©ifter* 
maalet, eftergit)e big aiU be ©fatter, fom bn f;ibttl 
I)ar oojret pligtig at pbe t)am';'^^aa b^n ?0?aabe t>il jeg 
føge at mægle imellem eber, og jeg (Tal nof fee til at 
faae bn fat igjennem, ' fom jeg nu l)ar fagt." dftn 
benne bereé ©amtale brog ©igoalb tilbage meb fit 
5[)?anbf!ab, fom beffob af Ounbrcbe ?0?anb; og faafnart 
l)an fom til ^ong ©oenb, fpurgte benne papr ^Dor^ 
lebeé ©agen i^a^bz gaaet. ccDet beroer allene )(>aa 
eber, ^erre!" fagbe ()an, ,,^Dorlebeé bet," fpurgte 
i^ongen. »©aalebeé," foarebe ©igDalb) ^Atf om bu 
Dil eftergive ^ong ^uriélaf ©fatterne, ba gifter l)att 
^ig fttt Sjatter; b\x maa ogfaa tage bH i betragtning. 96 3omét>if inga @aga, 36 £* 

»Jerre!" tilføfcbe ©føDalb/ ,,at aft |o til()ører ^i^ 
efter ^ané I)eJ)/ 03 Det er en (I^rre ^ceber for bi^/ at 
bu f)av en ^t^igerfa&er, fom iffe er f!atf!r)(t)i(j unber 
nogen, t{)x be ^tonger ere altib ringere anfeete, font 
pbe @Utf enb be fom ingen t)at)e nt i;be." (^aalebe^ 
talte (®^igDaIb for 5?ong @&enb paa mange CO?aaber/ 
for at faae ^am til at fpneé t)el om bntif og Oan 
manglebe f)i)erfen @nilb&eb efler ^Jeltafen^eb. X)et 
fom ba faa t)ibt, at ^ong ©t)enb fi)nteé t>el om at 
følge btt )Kaab, fom ©igealb gat), og ønjTebe meget/ 
at ©iftermaafet funbe fomme i @tanb. X)enne SBc^ 
flutning blei) ba tagen, og ^rpttupétiben berammet, og 
begge ^rpUupper ffulbe ()olbeé paa een @ang. 5)a 
5:ibett nu fom, bvoQ^ aUi ^omé\>iHnQ^vtte , og ^ong 
.6&enb i g^rb meb bem, til ^øitibeligr)eben, og ber 
Slet) nu ^olbt et i alle .^enfeenber faa pro^gtigt ©ilbe^ 
at ingen minbebeé, at ber nogenfinbe ^atjbe Dæret et 
anfeeligere (^ilbc i ^inblanb. ^et forto^tteé, at 55ru* 
bene ©ilbeté før)]e STften l^aiybt jibt vf)oi)ebtøi, faa at 
man iffe nøie funbe fee bem i 5(nfigtet, men CD?orge^ 
ncn berefter oare be røunire, og t)a\>b^ ba aflagt bet fibc 
^ooebtøi. Song (B^^nb betragtebe ba nøie begge 60' 
prene, tf)i i^an f)abbz iffe feet nogen af bem førenb 
paa bnti ©ilbe, og fjenbte blot af @igt)albé Ubfagn 
til (?ø(?reneé ©f/øn^eb og S5eleDen[)eb; og bet (igeé 
nu at ^ong @t)enb fpnteé allerbebj! om ben ^one, fom 
6igt)alb l;at)be faaet, ben diccbf og fanbt at i)\xn Mt 
baabi fmuffere og mere beleven enb ^ané ^one, og 
kongen fanbt nu, at @igt)alb iffe fulbfommen l)at)bc 
faret mcb (Sanbl)eb/ og at (gig^albé ^enf!ab imob 
f;am iffe ()aubc MtU faa a;rlig meent; og gongen 37 €. 3otti^\)iEin9a (^dQa. 97 

ffucbe twxf efuvat f)at)e talt berom mcb ftne ti'fe 
CII?Ænbr i)dc {)ané 2lnjla{j, men ()an lob jtg bog, fom 
(gagcnie nu (lobe, iffe formccrfe bermeb foi* golfet/ 
men benpttebe alt, faa meget fom mueligt, til fin 
^(5ber OQ 5(nfeclfe/ og trøflebc ft'g i)eb, at ben trebie 
SDccI af ^ittbUinb nu tilfom ()am efter ^ong ^uriø^ 
lafé 5}øb. (gfterat (Silbet nu oar enbt, brog 5vong 
(B^enb 6ort meb fin i^one ©unfcilb, og [)C[\)b^ trebioe 
©6i6e meb ftg berfra, og 6eti)beligt COianbffab og 
mange 5to(I6arf)eber; men 6tgi)alb brog meb fin 5?one 
2l(li'ib til 3omé6oi'g. 2Ru afoegeé bei* meget fva be 
£ot)e, fom i Sørjlningen oare gione af ^^alnatofe og 
anbre t)ife 5i}?a:nb, l)i)il6et 3omét)i6ingerne felt) mc^r^ 
febe, men be tjare bog enb alleen tii) i jgorgen, 03 
Dåre meget naonfunbige. 

37» 3^f^ tt^'nfl^ berefter fpurgteé en (!or ^u 
benbe fra S)anmar6, at ^igi^albé og ^()orfeIé gaber, 
©trut*|)aralb 3arl t)ar beb, £)creé 33rober gerning 
Darenbnu ung, ba bmz (Tete, og ^ong @i)enb an^aat 
ftg berfor pligtig til at gjore SirDe^I efter (gtrut^ 
»paralb 3^i'0 ^)Dié benneé Ælbre (Sønner iffe fom l)iem/ 
efterfom vj)eming uar for ung til at 6ej!t)ve ©ilbet. 
r^an fenbte ba Q5ub til 3omé6org til Q5røbrene @ig* 
t)alb og ^l}or6el, at be (Tulbe fomme til 5lroeøKet; ber 
f!ulbcbe troiffeé, og aWe igorening gj£>re6ilbet og ferge 
for 5(nretningen, for at bn funbc blioe faa anfeeligt 
fom mueligt efter faaban en ^et)bing, fom bereé gaber 
6trut'^aralb ^avl f)ai)be DÆret. ?Srøbrene fenbte 
jlray kongen 55ub, at be Dilbc f omme, og fagbe, at 
Songen fun flulbe labe aii^ 2(nrettelfer gj^re, fom 
2). a @ 98 3omé\)ifin9a @aga. 37 €• 

6e^øt>ebeé tii @i\M, og be lobe ftge, at bet f!ulbe 
tjcerc paa bcreé C^egning/ 03 6abc ()am tage af ben 
gicnbom/ fom ^true-'^aralb l)(\i>t>(i bepDbet, alt ^^ab 
ber be()øt)ebeé. 5^e fle|!e fanbt bet tffe raabeligt at 
brage bib, ba be ^at)bc ^iétanfe om^ at ^ong 
©Denbé 5Ben(!ab til @igt)alb og tii aiU 3oméi)ifin* 
gerne i Silminbeligf^eb iffe i)ar at jlole paa, efter ()t)ab 
ber MV foregaaet imetfem betti/ (Tjønt be ben @ang 
iffe i)ttrebe noget g|enb|Tab imob ()inanben/ men ^i^f 
t)alb og $^orfe( ^øie t)i(be beftemt reife, fom be ()at)be 
loftet, og iffe blioe tilbage, og l^im ftilbe aik be anbre 
følge til (BUM. Og ba tiben nu fom, broge be 
bort fra 3i>tt^^^org m^l) meget 50?anb(Tab, og {)a\>t)c 
()unbrebe og ^alftfjerbjtnbétpee 6fi5e. S)e feitebe nu 
ligetil .©jicflanb/ l)Dor ^aralb ^avi r)at)be regjerct. 
5!)er t>ar ^ong (Sftenb forub, og ()aDbe labet g/øre 2(n' 
rettelfer til SlroeøHet, faa at alt v>at f^rbigt til famme; 
bet ftar »eb 53interené 3?egi)nbelfe. ^n f!or 9}?iTngbe 
CO?ennefTer ftare ber forfamlebe, og ©ilbet »ar meget 
anfeeligt. 3omét)ifingerne braf meget førfle Siften, 
og S^riffen gjorbe fl^rf 5}trfning paa bem. ^a bU 
nu i)at)t>e gaaet faalebeé en tib, ma:rfebe 5^ong @t)enb, 
at be alle blebe næflen ganjTe betagne af S^riffen, faa 
at be bleoe meget fnaffomme og muntre, og toge iffe 
i Set(5nfning at tak meget, fom be ettere albrig t)ilbe 
^ai)e fagt. Og ba 5tongen mærfebe bette, tog r)an til 
Orbe, og fagbe: ,,^er er en (!or gorfamltng og megen 
2)?untert)eb," fagbe l)an, „og jeg Dil nu foreflaae, at 
3 begpnbe paa nogen ni) ©læbffab og 6fjemt for gol^ 
fene, fom fan t>a^re af 55etpben()eb og Iccnge fan blifte 
i golfé SKinbe." ©igualb foarebe kongen , og fagbe: 37 €. 3omi^\>ifin3a ©aga. 59 

„©et ti)fUé mig <\t ^(cti bet 6ebfle/ »?)erre! «t 3 
begi^nber f^rjl; t{)i Da t)(f man ()elfl funne bente/ at 
CO?nntcr^eben i vf)anen t)i( forøgeé/ og Di ()aoc aKe at 
følge cbei*/ og i)t DiHe berfor a(fe famtpffe i bet/ fom 
3 Dtl bejlemme angaaenbe SOJaabert/ (}Ooi1ebeé i)i jTuUe 
opufcf fe benne ?i}?unterf)eb." cc3eg D^eb/'* fagbe 5^on' 
gett/ „at bet f)ai' OÆret @fif i)eb folkelige ©ilber og 
ygammenfomjier/ f)t)or rafFe S[)?Ænb f)aoe boret fanv 
lebe/ at be ()aoe gjort ()ø(tibel(ge £øfter fig til (g^fjemt 
og 35erømn]clfe/ og jeg fpneé nu oel oni/ \U bi forføge 
ben famme ?0?orjTa6/ t\)i ;eg benter biji/ at faa meget 
fom 3 S'^tti^^i^ittSer i ^erømmelfe obergaae aKe anbre 
()er i ?8erbené norbre ©ee(/ faa meget mere m^vrfborr^ 
bigt til bU blibe/ fom 3 ^i^^^ fremfomme meb i benne 
@Ia?bf!a6j og tH bil bife fIg f)eri fom i anbet/ at 3 
ere nu mere ubma:r6ebe enb anbre/ og bH er rimeligt/ 
at golf \>iUi J^nge minbeé bet/ fom 3 fi'emfa?tte/ men 
bog ffal jeg iffe unbjlaae mig fra at 6egpnbe benne 
(Sfjemt; tf)i gjør jeg ba t>U £øfte/" fagbe kongen/ cM 
jeg/ inben tre 2(ar ere forløbne/ ffal r)abe ubbrebet 
Song 2(belraab af ()ané Svige etfer ogfaa fa?Ibet Oam 
og faalebeé erf)oIbt 9?iget; og nu er CRabcn til big/ 
©igbalb!" t^bbUi> ivongen/ „og iab bit £øfte iffe 
Siibc ringere enb mit!" u^aa f!atbetf?ee/ ȣ)erre!" 
fbarebe ()an/ a<tt jeg fTa( ogfaa (tge noget: 2)et £øfte 
gjør jeg/" bebbleb ()an/ M jeg f!al ()a'rje paa 3Rorge 
meb bH S0?anbjTa6/ fom jeg fan famJe/ og inben tre 
5laré gorløb {)a^^ nbbvz\>H ^afon 3^^'^ <^f £rtnbet>Ker 
bræSt ()am efler i trebie galb felb naae min 95ane." 
fRn gaaer btt gobt/" fagbe ^ong ©benb/ ,,og bet £øfte 

@2 100 3omi^v>iEinga Saga. 37 S. 

er i>el Qjovtr tiaai* &u ubførcv bet bercfter; ci a bet 
umanbig talt, ^efb 0(?re meb big^ at b\x l)av talt 
\>ittir og ubføi* beCCe bit fiøfte t)el og manbigen ! " a^Wtt 
er G^aben til btg , Tf)orfel ^eizV tjcbbleo 5?ongen^ 
,,at t)\x ogfaa f^at gjore et ^dftc , og er bet paéfcnbe, 
at bu laber bet bliDe noget luanbigt." £,3eg (}ar bc^ 
tcc-nUmitUftc, Jpn'v^l'' foarebe ^f)orfeI/ cJeg gjør 
\>n 2øfUf at jeg i>il følge min 33rober étgDalb, og 
iffe f!i;e, førenb (eg feer 33ag|!at)nen paa ijané @fi5; 
men/ ()t)ié ^an ()oIber @Iag \^aa £anb/ ba gjør jeg 
bet £øfte/ at jeg )Tal iffe fl[pe, faa længe ()an er i Si)(' 
f ingen/ og (eg fan fee f)ané iSanner foran mig." cc^et 
er bitte talt," fagbe ^ong ^t)enb/ ^,og faa raff en 
5!}?anb er bUf at bn tilDiéfe Dil ubføre bet." ,,9f?U/ 
95ue S!!)igre!" fjebbleo ^^ongeu/ a«« fommer bet til 
big/ og bU i:>ibe t)i/ at bn Dil fomme frem meb noget 
ret ?0?anbigt." c.Det £øfte gjør (eg ba,'' fagbe ^ue^ 
c<at (eg (Tal føfge @igt)alb i benne g(^rb faa »el fom (eg 
()ar Wanbbom og 5apper()eb til, og iffe t!i)e/ førenb 
ber iiaae færre tilbage; enb ber ere falbne, 05 bog 
6(it)e, faa Jænge @igDa(b f)o(ber (gtanb/' a5I)et gif, 
fom t)i formobebe/' fagbe gongen, ^.at ber t)ilbc 
fomme noget SO?anbigt fra bin-^aanbj men nu er SKa* 
ben til big, (gigurb ^appe!" fagbe gongen, ^ogfaa 
at jtge noget efter bin prober 35ue." ,,'^iit £øfte er 
fnart gjort, ^erre!" fagbe ^igurb, ^fbet £øfte gjør 
(eg, at (eg f?al føfge min 95rober ?Sue, og iffe jTpe, 
førenb ^an er bob, om @6(æ6nen faa t)iL" ,cX)et fan 
man tjente," fagbe kongen, c.at bix i)il ubføre bit faa 
t)c{ fom bin jgrober; men nu ftal bu til bit f 53agtt 
5(ageføn! og Di ere meget 6eg(er(ige efter at ^øre/ 37 €. 3om'é\?if inga Qa^a* loi 

f)Mb 2øfU btx 9;ør, ti)i 3 grÆtiber t)aDe gjenticm flere 
&l(CQUv i:>xvH brabclige golf.'' ^Qac^n foarebe, 09 
fag&c: a^et £øftc gjer jeg, at |eg (!al følge ei3t)alt) 
p(j min Sro^nbe 35ue ^aa benne g^crt), 03 6IiDe, faa 
U'nge ^ue t)il, om ()an ei- i £it)e; og til bette 2øfte 
føier jeg enbnu/' fagbe ^an/ udt, om jeg fommer til 
Sf^orrig/ Da (Tfal ;eg fomme i (Seng til 3«S2^org/ ^^or*^ 
fel £eii'aé fatter øjler i ^igen/ uben t)ané efter nogen 
of ()enbeé grccnberé 5D?inbe, førenb jeg brager tilbage 
I;jem til ^anmavf' ,,^n gif t^tf fom jeg anebe," 
fagbe kongen/ ,,og bn ot>ergaaer be jTejle, fom t>i 
fjenbe, i Oiaf!()eb og Q5cIet)enC)eb/' '^H fortÆHeé, 
at ^jørn btn jBretjTe Mv bér meb i goméoifingerneé 
<Jrop, og Dar ifcer ^Bagn 2rageføné @taI6rober, tl}i 
be jlprebe ^retfanb i gorening efter ^alnatofeé £)øb. 
£)g nu fagbe ^longen: c^^Mb £øfte g jør bu, 9?jørn 
I)in IBretjTe?" ,,Det £øfte gjør jeg/' ft^arebe S3jørn/ 
<,at jeg i>ii fø(ge min goflerføn ^agn faa oef , fom jeg 
^ar gorjianb og SO?anbig()eb til." gfter bitt^ enbte 
be benne (Samtale, og golf gif ()urtigere enb man 
funbe t)ente bH at foDe.' (gigoalb gif i ©eng til fin 
;S?one 2l|!rib, og foD fnart f)aarbt inb, ba ()an fom i 
©engen. C9?en ()ané 5?one 2l(?rib ijaagebe, og ba ijan 
I)at)be fotjet meget Iitnge faalebeé, Dafte ()un ()am, og 
fpurgte, om I)an minbebeé ftt :2øfte, fom ()an ()at)be 
gjort om Siftenen; men l)an fagbe, at i)an iffe min* 
i)ebeé, at i)an {)a\>bz gjort nogetfom()el)l £øfte omlJlfte^ 
nen. ^^et Dil bn iffe funne fli^^pe faalebeé fra," 
fagbe 2lf!rib, ,cfaa i)ibt jeg fl^jønner, og bw be()øDer 
haabc gorftajtb og Ooerl^g." <.^i)ab 93e|Iutning raa* 
ber bn mig batil at ta^tV fagbe ©igoalb, J^i bn 102 3otti«\)if inga ^m^ 38 €. 

er 6c|!anbi() f>ii^t og b\x t)il nu fuitne giDe noget go&t 
fRaal)." ^^di ceéb jeg nu noget ?Raa^, fom er go&t," 
fagDe ()Urt, ,,men noget t)il jeg bog (ige: Sf^aar bu font' 
mer til Driffeborbet i SDiorgen, t)a?r ba munter og 
glabf t^i ^ong 6i)enb t)il, fom jeg formober, r)ujTe 
eberé £ofter/ og naar 5^ongen i>a takv berom til big/ 
ba (?al bu foare ^am i(>aa biti ^lacibc: SRaar ^f(et 
øaaer inb, gaaer Sorjianben nbf og {)a^b^ jeg iffe 
Dojret bruffeu/ ba Ditbe jeg iffe ^aDe gjort faa flort cC 
£ofte; men berpaa ffat bu fporge kongen, r)t3ab l)an 
i>i[ tilitaaz biQ , for. at bu ^an faae bit £ofte ubført^ 
og tal faa fun frit til ^vongen, og lab, fom bn troer, 
at ^efe bin @ag beroer paa ^ongené 35i|lanb, tf): i)an 
troer at ^aue befni^ret big meget i bHti, og fpørg, 
t;t),or mange @fibe i)an t)il git)e big til butt ^og, om 
bu befoemmer big til at brage, og ^Di^ ()an optager 
bU t)cl, men bog iffe beflemmer, r)t)or mange @fibe 
> l)an t)it giDe big, ba f!al bu tr^cnge fa(l inb paa t^am, 
at {)an ilvaj: {tal bejlemme, f)i>ab f)an t)il tiljlaae, og 
flig, at bu Dil be()øoe mange, forbi »pafon ^avl {)at 
en flor @tt)rfe; mm bu maa enbelig pat briue paa 
bette, og trange flærft inb paa ;S^ongen," fagbe f)un, 
^forbi jeg troer, at {)an nu t)i( D^re fettere til at tiU 
flaae big hjælpetropper og @UUf faa længe f)an iffe 
beflemt t)eeb, om ber blioer noget afkoget ener iffc; 
men er Xoget før(! bejluttet, ba formober jeg, at bn 
Dil fun faae libcn ^iflanb af f)am, om f)art iffe forub 
f)ar (ot)et ben, forbi f)an ønf!er tilbiéfe f;t)erfen J^zlb 
oDer big eUer ^afon ^avU og b^t t>il fpneé f)ain bebf!/ 
om bit gaaer eber begge ilbe." 

38t Det fortætreé nu, at ©igDafb g/ør, lige^ 38 €. 3om^^ifinga <Sa$ih 103 

fom 2((?ri& ^)ao^e rnabct f)am; og &a be ben føfgen&e 
^ag 6egi;nt)te at briffe/ Dar 6i9t)a(t) f^rbeleé munter, 
og (Tjcmtebe meget. Og nu 6i:agte gongen berei! £øf/ 
(er paa 35ane, fom be Oaube gjort om Siftenen ^ og 
5tongen fpnte^ meget t>el om bem, og ti)fteé <it f)an ret 
()at)De befuicret (gigi)alt) og affe ^oméDifingerne tilfanv 
men. @igoa[b foarebe kongen , og fagbe afle be Orb, 
fom5((lrib T^aDbe lagt f)am iSD?unben, og fpurgfenuonv 
()t)ab kongen t)ilb<i tHiiaai i)(im ()ertil. 5Det fom ba 
faa ^ibtf <it 5tongen fagbe, at i)an agtebe/ naar 6i9' 
Mib Dar færbig til bette toQ, at tiiilaa^ ()am tpi)e 
(Sfi6e. ^^Dette 35ibrag," foarebe (gigDalb, ,,er gobt 
for een e((er anben anfeelig Q3onbe/ men iffc er bette et 
kongeligt ^ibrag/ faaban en ^^t)bing fom bu er." ^a 
foarebe ^ong @eenb og meb et Drebt Øidaf tii 6ig' 
Dalb/ fpurgte i)an i)am: «vf)oor meget troer bu ba at 
6ef)øbe/ om bu ffal (;at)e faa meget/ fom bn øn(!er?" 
<,©et jTal jeg fnart fige," foarebe (gigoalb, Jige tre* 
ftnbétpDe @ft6e, afife f?ore og Del ubrujlebe/ men jeg 
t)il bog gioe big ifleben iffe fitrre @fi6e, men fnarerc 
flere/ f!;ont be btioe minbre, tf)i man fan iffe t)ibe/ 
om aiU eberé @fi6e fomme tilbage/ ()t)ilfet er meget 
ufiffert." S)a fagbe 5^ongen: <,ga'rbtge ffutte aUe 
©fiSene t)(^re/ ©igDalb! naar bn er f^crbig til loget/ 
6ereb bu big fuu/ jeg ffal giDe MtCf fom bu forlan^ 
ger." ,,l5et er et gobt og f)ieberligt Iil6ub/ *f)erre!" 
fagbe ©igualb/ ^fom man funbe »ente af eber/ og 
ubfør nu Del bit/ fom bu nu ()ar loDet, t^i nu ffuHe 
Di jlrajtr 6egiDc o^ paa ^oget/ naar bette @ilbe, Deb 
^Dilfet Di ere f)er/ er til (gnbe/ og f!af b\x nu alle 
6fi6ene/ faa i>i iffe 6liDe opf)olbte, og jeg |Tal (!afe 104 Somé^if inga ©aga. 38 S. 

S5efa?tnin(j til &em ocj Di Segge i Soreniti(j." O3 ttu 
flubfcbc før(l kongen/ 03- taucj liDt^ men fagbe boø^ 
førctiD matt DentcDe bet: a@aa f!al ffee, @igt)a(i)! 
fom bu figer, men bog er bHU fommet libt f)urti(jere 
^aaf cnb jeg t(vnfre/ tf)i (eg t)entebe i6Pe/ at ^oget 
f!ulbe faa fnart ^aaz for (tg." ^a fagbe @igt)alb§ 
:S^one Slflvib: «(gi funne 3 t)ente," fagbe r)un, ,,at 3 
tiffe faae nogen 6eti)De{ig (geier oDer ^afon 3^>^^ ^^^ 
3 op()oIbe ^oget faa Ia?nge, at {)m blioer unberrettet 
berom, og faaer Zib til at 5erebe (tg, {)^ié 3 "w i^^^ 
6unne faac @eier; og t>H er bet enejle DJaab/ at 3 
gjøre cber ficrbige faa ()urtig fom mueligt, og iffe labc 
noget ^\)é gaae foran eber, men fomme ufort)arenbeé 
oDcr 3^1*^^"-" S)et fi^rti^ffeé nu, at be toge ben 95e/ 
flutning at begioe |ig ^aa ^oget, faafnart fom ©ilbet 
Dar (luttet/ og be tobe SlrDeøHet i)^re tiJ ^nbe, og U' 
gpnbte at t^cnfe paa SfJeifen. (gtrut^^j)aralb 3^^^^ 
Sjatter Sofa tog baf forta:rieé ber, tii ;Orbe/ og fagbc 
til ftn 9}?anb @tgurb: u'Dn tnaa nu reife, fom tyn f)at 
5e(Iuttet/ luen jeg i>il 6ebc big, at bu fMger bin Sro^ 
ber 33ue faa cel fom mueltgt, og efterlab btg et ^iTber* 
ligt SOJinbe^ og (eg (!al oente efter big, faa at ingen 
CD?anb ()fal øomme i min @eng^ faa I(^nge jeg fpørger, 
at bu er i £it)ej men ()er ere to £0?a:nb, ^ue!" fagbe 
^nHf Jorn jeg oil gioe big meb ^aa benne ga:rb/ forbi 
bu ficbfe t)ar D^ret J)e(oi(fig imob mig : ben ene ^ebber 
«&at)arb meb Sifnabn^uggenbe, bin anben ^élaf meb 
2ilnat)n ^oimftalk; biéfe SOJ^nb giDer jeg big f forbi 
jeg ^olber af big/ og iffe unbfeer jeg mig oeb at ti(^ 
flaae^ at jeg meget felter t)ilbe ^at)e txvret gift meb big 
enb m<b ()am/ fom jeg nu fjar, men bog fommer bet 39 e. 3omét>if incja ©aga^ 105 

nu til (it foMiH DeJ)/ i)^ab ffeet er." Suemob(0(j 
CO?i^ni)ene af ()enbc/ og taU<ib^ ()enbe for bein/ og gat) 
ffra^ 2léla6 til fin grambe 53agn, at ()an (Tulbe folgc 
T)am/ men ^aDarb fulgte ()am feft). ©ilbet enbte^ 
nu/ og S'^tw^^i^it^Ø^i*«« OegaDe (tg f!ra^ berfra/ og/ faa* 
fnart be tjare f<^rbige/ broge be flra^r bort fra £anbet/ 
og f^aobe f)unbrebe f!ore@fi6e,' fra 3omé5org f)ai)be 
be fijrt [)un£H'ebe og t)a[i)f;erb(i'nbj!ti;i)e m^b jig/ men 
blanbt biéfe i)are ber mange fmaae. 

39» .5!)^ begaoe ftg nu \>aci ^ckn, i)afybc goD 
55ør og Um tii ^igen i SRorge, be naaebe £anb ftJbc 
om Slftenett/ og (!ra^ om .batten f?i;rebe be til Q5i)ett 
Sønéberg/ og fem ber meb ()ele porren t)eb SOJibnaté^ 
tib. 3 sgagaen næoneé en S[)?anb/ fom f)eb Sgmunb, 
og falbteé Øgmunb »&Dibe; f)an tar «&afon 3^1'^^ 
$e()némanb, tar en ung ^anb og meget anfeet af 3ar* 
len; i)m mv ben øt^erjle jgefalingémanb i S^ønéberg, 
t)en @ang butu ffete. S)a *J)(^ren Dar fommen i ^pen, 
«bplt;nbrebe be ben na'jien ganjTe/ og broibte ber mange 
5D?enne(!er/ og røDebe nben ©faanfel alt, {)i)ab ber 
()ai)be nogen ^a?rb; og Q5e6oerne i)aagnebe iU^ til 
nogen gtab ^ibenbe/ mm mange af bem maatte pap 
t)øie •g)ug og ^Oaabengang. ;Øgmunb ^t)ibe oaagnebc 
ogfaa Deb benne tlfreb^ (igefom be anbre/ ber foo na?r/ 
me(! ()am i herberget/ ^an tog ba ben Q5e|lutning/ 
cg be anbre meb f)am/ at be unbflpebe op paa et £ofi:/ 
I;t)or be troebe at funne forfoare ftg fa:ngf^/ t\)i ber Dar 
trtgen Cl}?ueligf)cb i, at bi^ funbe unbfomme til @fo' 
ten. £)a 3oméi)ifingerne bleDe bet Dåer/ tr^cngte be 
op mob £oftet, og ()ug paa bet af aHe 5^ra;fteri ØQf 
munb faae m , at ben anfomne ^^r ftar altfor jlrio^ 106 3omét)ifinga ©aga. 39 £• 

hat o<j f)it>f^f tii at be fun&e forfoave jtg ber; ()att 
tog ba ben jSeflutning/ at ()an fprang net) fra £DftcÉ 
:paa ©aben/ 09 6om (laaenbe neb; ^ac^n ^lageføit flob 
ju|! ber, ()Oor Øgmunb fom rteb/ ^att ()U3 jlra^ til 
I)am, 09 f)U3 i)am ^aartbcrt af obenfor ^aanblebct; 
50aon k^olbt ^aanben/ men ^^gmunb unbflap til 
@6ot)en. £i}?eb |)aanben fufgte en Øulbring/ ()bilfert 
^Oagn tog op^ 09 6ef)oIbt. SO?en Da gigmunb fom tif 
@foben/ og ()an enbnu ber funbe ^ørc bem taU, flanb* 
febe f)an/ for at forfege/ om f)an af bereé Orb funbe 
forflaae, ^bo bc oare, t^i i)an Dibfle bet enbnu iffe^ 
00 fpnteé at man funbc f)at)e @runb ti( at 6e6reibe 
f>am 5ané Ut)ibenf)eb/ omi)aniUt/ naar ()att font til 
golf/ Dibfle nogen ^efT^b beroni/ ffjønt i)an bog hav 
et fjenbeligc 5D?Ærfe paa (tg. Sif bereé Orb og ^aa^ 
blei) [)an ba, oaei'/ at bU Mv 3omét)ifingerne, fom 
t)are fomne/ og (igefebe^ fif r)an at fyibCf &00 beir 
ifa^bt giuet f^am felo 'C>"39^t. £)ercfter brog ()an ftn 
50ci 6ort ot)er 6fot)c og itrat/ og bet ftgeé at ()an i 
tre ©øgn laat \xb^ i @foDene/ inben ()att fom tii 
Seboebe @teber; men faafnart f)an fom tii 35i)gber og 
golf, &at)be ()an ai ben Q5iflanb/ fom f)an 5ef)øDebe/ 
t{)i mange fjenbtc f)am, og f)an t)ar en t)el anfeet og 
»ennefiCl COianb. s^^an fpurgte nu/ f)Dor 3arlen gjæ* 
j!ebe, og begat) |tg (!rajt: til f;am. jarlen gjÆ(!ebe ben 
@ang paa ©aarben @fugge &oé en £ef)némanb/ t)eb 
£Rat)n Erling; 3^^^^^« ^^i* ^^t* meb Ounbrebe £0?Ænb, 
og ^ané @øn ^rif t)ar ber meb f)am. ©et ftgeé, «t 
©gmunb Jr)i)ibi fom ber en STften (Kbe, og gif (!ra^ 
inb i »^aaen for 3«»*J^tt/ og f)i((le paa ^am; 3««^^^" 
tog t>el tmob f^an^ ^ilfatif og fpurgte ^am om, ^^<^^ 39 s. . Som^viifinga Saga. 107 

^ibenber tietr 916 5(atibt Solf. ,,Sr<» mitt S^rt) cve enb 
furt ringe ^(Denbn* at berette," ft)areDe ^(jmunb, 
,,meii bet funbe Dcl i)(cnb^^, at be 6unne 6lit)e til ith 
faa (jan(!e ringe." «^oat) ba?" fpurgte 3arlen; »bet 
ba," foarebe Øgmunb/ »at ;e(j fan forfi)nbe big ^ub^ 
f!aS om ^viQr at en ffor fjcnbtlicj »g>i?r er fommen i 
£anb øfler i ^igen, fom farer frem meb megen Ufreb ' 
09 J^xv^ccvtf og bH troer (eg be ^atjc i ^inbn, ret at 
fortfvctte for »JllDor." 3<^^*^^» foarebe: »3^3 fan ba 
fee," fagbe t^an, ,M golf f)er i £anbet albrig tiffc 
t)o(be op meb løgnagtige 5$erftninger/ førenb nogen 
blioer ()Ængt berfor!" »(gi maa bu tage butte faa," 
fagbe ^rif, »bette er ingen ufanbfÆVbig 50tanb, fom 
fremfører benne Sibenbc." »^eeb bu ba meget nøie, 
gr^cnbel" fagbe ()an/ »1)1)0 benne C9?anb er, og bU er 
ba rimeligt, efterfom bn tager big af ()ané @ag.'* 
,tt)erom troer jeg at t)ibe nogen 35e(?eb," fagbe (grif, 
.^iffe minbre enb b\x, gaber! efter bin gormobning; 
jeg troer, at bH er bin i'et)némanb 45gmunb ^i^ib^t 
og l)an f;ar ofte mobtaget o5 bebre, enb oi nu mobtage 
f)am." »€i f;enbte jeg r)am," fagbe 3<JJ^f^tt/ "^<»^ ^)^^^ 
igjen fomme ()ib at tale meb mig!" S)gmunb fom (!ra]f 
efter ^avkné S5ub, og gif igjen l)en for l)am. »^oil^ 
fen Øgmunb er bu?" fpurgte berpaa 2^vUn; og ()att 
gat) l)am ba nøiagtig Unberretning om f?g, faa at ^av> 
len funbe gjenfjenbe l)am. 2)a fagbe 3^^^^^«: »3^9 
t>iebf at bu Dil f un fremføre en fanb »beretning, om 
bu er faabaj|en SOtanb; men ftig mig," i)ebblet) 3^^^^ 
len, »f)t)o anfører benne flore^Ær?" ,,&Q^^^f)ebf 
ber 2(nføreren," fagbe ©gmunb, »men beéuben ()ørtc 
jeg næijneé i ^«ren haabe ^ue og ^agn , og jeg 6«rer 108 SoméinEinga ^c^Qd. 40 S. 

itoget ^BibneéSprb ^aa nii^ felo ont/ at /cg iffc opbi> 
ter bette;" 03 ()an rafte nu ^aanb^n op, 03 t)il!e 3ar* 
Icit ©tumpen, ^a fagbe jarlen: u^&aarbt er bu 
6e[)anblet og i)nfe(ig tilrebt, men Deeb bu, ()0o ber 
tilføiebc bi(j benne 6fabe?" <,3e3 fluttebe mig bertil/ 
3arl!" fagbe f)an, ,,af bet, fom be fagbe, Da i)an 
optog ØJingen, fom fab paa vf)aanben: 2}er er noget 
fortjent for big, 5}agn 5(agefonI fagbe be, og beraf 
troebe (eg at forflaae, at bn Dar ()am, fom {)af>bc ()ug/ 
set ^aanben af mig, og at benne J^æv imattc D«rc 
3oméDifingerne." ^^1^Ht^ maa bn ()at)e forftaaet ret," 
fagbe 2^vkn/ »af be S[)?a*nb, fom bix f;orte næoneé i 
^(cren, men bet er bog t)i(], at benne ^(cr tjalgte jeg 
flb(! imob mig, om jeg iunbi t)frlge bfanbt aKe, og nu 
fce[)øoeé baab^ gorflanb og ^aarbforf^eb, faa er min 
gormobning r)erom." 

40* ^avkn fenbte nu jlrajc nogte CD?Ænb til 
2abc, tif ftn (Son 6t>enb, at berette I)am ^rigétiben* 
ben, og 6i;be ()am, at i)an (Tulbe beforge goI6 famlebc 
ot)er f)ele ^ronbf)jem, og at i)an f!ulbe opforbre aKe bc 
mejl anfeete 5[)?Ænb, og ligefaa be minbre anfeete, og 
faae I)i)crt (gfib af nogen @tørrelfe ubruflet berfra. 
©ubbranb »J)t)ibe Dar ber l)oé ^avkn, og t)ar mef! 
af^olbt af ^am. ^avkn brog flrajc bort fra (BUbct 
meb bet SOtanbflfab, fom [)an ber ft6 famlet, og ()an 
brog nu, inbttl f^an fom neb i Oiomébafen, og fiben 
famlebe i)an golf fra Ø^orbmørc. »f)an fenbte Erling 
fpbefter igjennem Ologelanb, at berette Xibenben, og 
famle golf ber; og {)an ffiffebe ()am pap affleb ber^ 
()en, inben i)an brog fra@ilbet, og fenbte bet 35ub* 
f!ab iii alle jine SD?(cnb, fom t>are i £anbet, og til aUt 40 C 3onié\)iEin3a ©asa^ 109 

bm, fom bcr Mv »oget i)ct), at be f!ufbe citfe fomme 
til l)am mcb bet ?[)?atibjTa6, fom bc funbe fane famlef. 
Og Sarien fenbte ligefaa Del 55ub til bc fD?a:nb/ meb 
f)t)ilfe t)att t)ar uenig, at ogfaa bc f!u(be fommc til 
i)am, 03 lob tilføie/ at f)an t>Hb<i inbc^aa^ Sovlig meb 
ar(c beni/ fom fom til S)am benne ©ang, 03 j;bebc 
r)am 35i(Ianb. ^afon 3ar(é @øn (grif brog norbeftei* 
ig/ennem 9f?ummebalert imob ftn 55rober @t>enb/ oDer^ 
alt omfring paa ^erne 03 Ubfanterne af ^anbet, o(j 
famlebe aWe be go(f / fom f)an funbe faae. ^a ^rif 
feilebe fi;befter igjennem ^amrefunb, fortirffeé bet?, at 
ber fom ^^rigéjTibe imob ()am, unber 5{nførfef af-m 
SD?anb, fom ()eb^()orfel meb ^ilnaon CDIibfang; ()att 
Dar en barff'^Bifing, 09 Dar i lleni9f)eb meb ^afort 
3arf. ^ifingerne grebe jlrajtr til bereé ^Baaben, og 
aQtcbi at Itcgge imob bem, be i)a\>bz tre @fi6e. SDien 
ba grif faae bH, fagbe ()att til 5f)orfeI mblatiQi 
c.^Dié b\x t)il flaaeé meb 0^, ba (Tut(e t)i oære berebtc 
bertil/ men bog feer jeg ()er et bebre Oiaab." ,,^Dab 
er baV fpurgte 2()orfeI. ^tlpaéfenbe fpneé mig bat,'* 
fagbe grif, ^,at t>i SRorgeé ?53?(^nb Paaeé felt) inbbpr^ 
be^, t()i nu Dilbe ber ixcre bebre 55i(faar for vP)aanben: 
()Dié bu Dil fomme til min gaber meb bit 5D?anb)!ab, 
og t)be f)am ben ^i|?anb, fom bu formaaer, ba DiWe 3 
blit)c forligte, og bH t)il ba iffe t)a?re DanjTeligt fra 
min gaberé <Bibi" ,<Det ^ilfaar Dil jeg mobtage," 
foarebe 5;()orfeI, uberfom bu jlaaer inbe for, grif! at 
bHtc iffe (Tal blioe uopfi)lbt, naar jeg fommer til bin 
gaber." uDet ffal jeg flaae inbe for," fagbe grif, og 
S()orfel SD?iblang gat) ft'g ba meb ftt 3}?anbffab i g^lgc 
m^b grif. @tra^. berefter traf QSriøbrene grif og 110 3om6t)iEin9a ^CiQc^. 41 C 

@t)cnt) paa {yinanbitt, 03 be Droge nu ((( bet Steb/ 
fom ^afon 03 (?i'if/ førent) be f!i(teé, ()aoDe aftalt 
me& ()inani)en, 03 jiben mø&teé be alle/ ^afon, dvit 
09 ^oetib, paa bet ^Mf 6^or be f^abbe aftalt, at be 
ffulbe trojjfe^/ 03 ()ele ^a;ren (Tulbe fomme fammen; 
tn Dar paa ©ønbmøre Deb bm Ør fom f^ebber |)øb; 
ber fom mancje £e[)némænb. 5De ^aobe i alt tre ()Utt* 
brebe (56i6e^ af ^bilfe bog mange iffe Dåre meget 
ffore. 5!)e laae ber i ben 53ig, fom f)ebber ^jørunge' 
t)aag, og be gif nu paa 3iaab fammen/ og laae ber i 
58igen meb ()efe glaaben. 

41. Om 3omét3ifingerne er bern(5(! at berette, 
at be broge fønbenfra langé meb 5\p(!en, og fore frem 
mtb tlfreb, ()(rrjebc og røuebe, ^t)or be fom frem. S)c 
f)ug (lore @tranbf)ug, og bra:6te mange CO?enneffer, 
og i)ibt omfring opbr^nbte be @aarbene til 5ljTe, og 
be fore frem meb »&(?rf!jo(b ooeralt norbefter, og atU 
unbf!i;ebe, fom fpurgte til btitif og fi6 ^eilig()eb til at 
unbflippe. De broge nu faalebeé, inbtil be fom tii 
Ut @unb, fom falbeé UlDefunb, og be tåre ba fomne 
til ^tatf og bit pgeé, at ingen af bem, ()t)eifen ^a^ 
fon 3arl cKer 3oméi)ifingerne, t)a^bz faact nogen 
fiffer Unberretning om ()inanben. 3oméD(fingerne 
feilebe nu fønbenfra, ^tat forbi, ti)t)e Sømile, og 
fore, ligetil be fom i ^aonen t)eb ^erøerne, ()t)or be 
(agbe jig til £eic meb ()e[e bereé glaabe. 5>a be oare 
fomne ber, fpnteé be paa np at 6ef)øoe £eonetémibler, 
09 bet pgeé ba, at ^Cagn 5lageføn brog paa fit ^f 16 
til $^en ^øb, og ()an t)ibf?e iffe, af 3ar(en laae ber i 
^Oigen fort fra g>en. ^o^gn faae t)eb Øen, og be gif 
op paa famme, i ben 5{gt at gjøre ©tranbf^ug, om be 41 €♦ 3om6\)ifinga (&(^Qa. iii 

f unbe tra?ffc noget ftDorg. Si^ct fFete nu , at bc traf en 
5D?anb/ fom bi-et) foran ftg tre 5vBcr o(j tol» @et)cr; 
55a3n fpurgte benne 50?an& om fJlai:^; ()an ftjare&e 03 
fagbe, <it f)an f)eb Ulf. ^a facjbe ^agn til jine CD?Ænb: 
utaQHv 3 nw 5tøcrne og peberne, og (lagter beni/ og 
fører Dem nb t>(^a i)ovt 6fi6/ og g;ører ligefaa, (;Di^ 
3 ()er tmjfe mere ^i)«^g!" <,^t)o er benne CO?anb," 
fagbe ba Ulf/ <cfom anfører s:D?anbf!abet paa bnu 
©nb?" a^an ()ebber 5)3agn, og er 5(ageé ©øn/' ft)a* 
rebe ^agn. u^aa ti)ffeé mig nu," fagbe ba Ulf/ udt 
ber nu maa t>a:re flørre ©fagtefDÆg/ og nu iffe meget 
langt fra eber/ efterfomeberé51gtnu er, S^^m^^ifingerl 
cnb at 3 M)øi>^ at (lagte mine 5tøer cfler 6eber." 
«i@iig oé bet baf om bu Deeb noget tit ^afon 3<JfJ^ 
g^rb/" fagbe 50agn, ^og r)t)ié bu meb (^ifferf)eb fan 
fige oé bet/ faa at i)i funne oibe, §i3or ()an er, ba f!al 
bu unb(Iippe baabe meb bine 5^øer og ^eber: {)i)i\h 
^ibenber fan bu ba berette oé, i)i)ab t>eeb bu om ^a? 
^on 3arl?" U(f foarebe: ,,^er laae ()an i ©aarafteé 
fUbe meb eet @6ib inbenfor 43ett ^øb paa ^jørunge' 
tJaag, og 3 ^«nne ftra^ brabe \)am, om 3 ^i^e, t()i 
()an Denter ber ^aa (tne S[}?Ænb." »Da ffal bu ()aDe 
frifjøbt alt bit ^^ccq/ og gaa nu om ^orb paa 66i' 
Ut til 00/ og loté oé iub tit 3«»*^^"-" <.Det gaaer 
t!fe an" fagbe Ulf/ ,,og jeg Dii oiéfeligcn iffe (Iribe 
imob 3^1*^^"/ bet paéfer (tg iffe; men jtge oif jeg 
cber 5}eien/ faa at 3 ^w««« ftnbe inb i ^Bigeu/ om 3 
titiej og ()i)ié jeg brager meb eber ub paa ©fibet, ba 
til Jeg betinge mig, at ^ ftnik labe mig fare i greb/ 
naar 3 funne fee faa langt, at 3 funne finbe ^iien 
inb i 53igen ." Ulf gif nu om igorb paa &ihn til 112 3omø\)tfinga ^%a* 42 €. 

t)cm; bet Mv tibli^ om ^Kor^enett/ 03 be ilte nu faa 
^urtig fom mueligt til vf)erøei'ne, 09 berettebe (Sig^ 
ealb 09 aWc 3oméi>ifingerne t)cnne ^ibenbe/ fom Ulf 
fagbc bem. 

42. 3om5oi6itt(jcrne Screbte ft(^ iiu ia(t, faa 
Ui fom bet jlob i bereé 5D?a(jt, fom om be (Tulbe brage 
til ben ()aarbefle ^amp/ og i^ilbc ^xvz Serebte paa altf 
(!jøttt Ulf lob, fom b^t Mt en let @ag; og ba be t)are 
()ecU berebte, roebe be til ^fgen. ^etftgeénu^ at 
Utf anebe, at @fi5ene i ^Oigen t)ilbe forefomme bent 
fleve, enb r)an f)ai)be berettet bem; og faafnart be faae 
©fiSene fomme frem, fprang Ulf oi)er Sorb, buffcbe 
flra^ unber, og agtebe at fi)ømmc i £anb, og oifte iffe 
Dente efter, at be f!nlbe lønne [)am for \)ané 2(r6eibe; 
men ba ^agn faae bet/ Dilbe I)an tiJoiéfe (onnc ()am 
efter ^ané gortjenefle, f)an greb ba et @pi)b, og faftebe 
bH efter f)am, og ©ppbet traf ()am lige paa ?[}?ibtert, 
og f)an bebi ber. ©igDalb og aiU 3oniéoi6ingcrnc 
roebe nu inb paa ^igen, og faae ba^ at ()efe ^Oigcn 
foran bem t)ar 6ebæ6fet af ^rigéjTibe. 5)e lagbe nu 
flra^ ()e(e bereé glaabe i (glagorben. ^aa b^n anben 
&ib^ faae n« Sarierne ^afon og f)ané (Rønner, ()Dor 
3omé&i6ingerne Dåre fomne, be Iø(!e ba pap <^U' 
6ene fra f)inanben, og bejlemte, t)Do ber f!ulbe flribe 
imob ent)Der afgjenberne. £)et figeé, atQ5ugtenaf 
^jørungeDaag Denber imob S|T, men 50?unbingen imob 
?3e(t; ube paa ^IJigen flaae tre @tene, fom falbeé 
»5)^runger, af l)inlfe b^n ene er noget (lorre enb be 
anbre; efter, biéfe (Stene er ^Bigen opfalbt. CD?tbt inbe 
i ^igen ligger ber et @f;Ær, fra f)Dilfet ber til aae 
©iber er lige langt til 2anb, haabc inbefter i 35ugtert 42 €. Somét^ifinga <QciQCi* iia 

af ^Oiøcrt 00 ubcftcv til hm^ @iber; tiorbcnfor ^u 
gen Kgøer en S^/ fom ()ebt)er ^rimflgtit)/ og fønb^nfor 
^cøen ligger ^arunb/ og inbcnfor famme ^f)aruitbcr^ 
fjorb. 9^u fortccHeé bit, at 3omét>ifingerne lagbc 
bereé (gfibe i føfgenbe Orben: 6igoaIb lagbe ftt (BUb 
i 5D?ibtert af gpif ingen, og n(vrme(t &eb ()am lagbe 
^ané ':5robcir 2()orfel ^øie ftt; 53ue Digre og f)nné 
prober (Siguvb Sappz (agbe bere^ ^Hbe nb^ i bert 
en^ gløi af Si)l6ingert; og 55agn 2(ageføtt ogQ^jørn 
ben 33i'etf?e bereé i ben anben Sloi. »&afon 3«^^ »^3 
()ané @ønner oDei'i)eiebe paa bereé (Sibe, ()i)o af ,bei*eé 
glaabe ber f!ulbe jli'ibe imob biéfe ^a^mpev, og be ovb^ 
nebe faalebeé bereé golf paa be flejle @tebei', at tre 
hkH fatte imob een af ^omé\yiUn^nm. 3Ru er ba 
førj! at fortiede om bercé 33e)lemmelfe, at 6benb ^a^ 
fonføn ffulbe (Iribe imob 6igi)alb: men mob ©igDalbé 
Q3rober ^()orfeI ^øie i)are fatte treCO^Ænb, af()t)il6e 
ben ene Mv g)rjar ©fcgge/ ben anben @igurb @teif^ 
Ung oppe fra »5)aJogeIanb, b^n trebie 5()orer, meb 
^ilnaonet »Ojort: meb @i)enb ^afonføn t)are ogfaa 
6e(!emte toenbe 2Dt(^nb imob @igt)arb, fom iffe fov()cn 
cre nccmtif nemlig 6nb6ranb fra Dale og (gtprfar 
fra ©imfe: imob 55ue fatteé 3^i'l^«^ £el)némanb 
5:()orfel SDJiblang og »^aljlein :^'(crlinge6ane fra gjaler/ 
og fom ben trebie X(>orfel £eira, fom ogfaa mv ^av 
lene £e()némanb: imob Q5ueé 35rober 6igurb 5vappe 
fatteé 2(rmob fra 45nunberfjorb^ og ()ané ^en 5{rne: 
imob 53agn Slageføn fatteé 3^^'^^« ^i'^^ ^afonføn, 
Erling af 6fngge og $^gmnnb vj)t)ibe fom ban tvcbkt 
I^oilfen jtbjie ()at)be at g/engjelbe 53agn/ forbi ^an/ font 114. 3omé\>ifin9a ©aga* 42 €. 

fnrMcD berettet/ (}QDbe af()tt(39et ()anj5\f)annb: imob 
«^;ørrt Den 93retfre' Se(?cmtcé £e()itéman6en ^innr t>cit 
!^i\U, '^(i^avb llppf;a<fwn &C'n^aR&enA 09>^(ilt)art> (tf 
grpbren^é fom ben frebte; »te« ^afijti fe(t) f!ulbe 
feHe fi'tt ombring,' o^ bar iffe' béflemt iinob nogen 
enfelt, men ffulbe unberfløtte alle Si)inn9erne 09 
anføre Slaaben. 53et" ftoéé <it ftre 3^^^«^^^'^ ^)<^^^ 
bÆret niet> Sarierne- vf)afort 09 ^rtf, ()i>nfe ()er ere 
n<tt)nte;. -b« tav '"nemlig @ihar, fom ba 6fet) falbt 
©fjofbmø'^inar; •()an t^ar 3arlené- (Sfjalb-, men f!ob 
ba i Itben Slnfeelfe i)oé ^avktif imob ()Dab l)an før 
()aDbe-^a«et; '-^iniir • 'tofte nléij^t om/ "^t l^an t)ilbe 
Iø5e fra'^&afon 3arl6^- gfof og ot>er tif gigbalb, og 
fiben f t>ab i,)an Wnvit ^Sife : 

3 en U()elbé-5ib jeg 

£)biné Dritf*'tU(at)eb, 

S!)?ebené rttibre (lumreb; 

^snQ^n^ifé fc^ font/ ()t>or 

^^^enge ogtebeé meer enb 

^fjalbe; 3^^^^" fparer 

@nfb for en »?>a?beré S^rapa! 
..Og tirt>iéfe t)il feg til ^igDa^b," fajjbe ()ån, „éi Oil 
(>an bebife mig ntinbre ^ccbcv f enb benne S^^t*^ beDifer 
mig;" f^an fpt^ang ber^aa ub fra ^afbii 3<tvlé (^fib 
op paa 5$rpggen/ og tob fom ()an ()at)be megen £p|! tH 
at løbe bort/ men Pøb ;u(t iffe f!rajr/ men oilbe fee^ 
^^ortebeé ^avUn t>tlbc t({<it bit op; og ba ()an fom 
pcra ©rpggen / fom ber l)am igjeit en ^ife paa tun* 
gen/ og ^an feab til ©igbalb: ') ©fjalbfFab benccDHtcø Otinéibtit cITer SDljøb. 42 €, 3omi5t>tEin9a &ao,a. 115 

^ai'Un, fem tlloe f^t)er/ 
@øgc i)i nu Dtfle, 

©6i6e Dirre Di i)(ct\Qi^\ 

(^.aa mig ci ringeagta* 

^øiybiUQitif naav t)i ti'Æffeé/ 

UD prta ©øcné ^c(lc^/ 

5J3ore 5j}aa6en Di bÆve! 
^afon Sari m^rfebe nu, at (gfjofbmø^^inar Dav i 
gt^rb niet) at brage Sort/ 03 f)an UitiU baifxid ijamt 
0(j hab ijam hmim tiiba^^ at tak meb f)am. ©cnne 
9jorbe faa. £)crpaa tog 3^^'^^" sobe @faa(er, font 
f)an f)aDbC/ ber Dåre gjorte af luttret @øId og ()ee(t 
forgplbte/ bermeb fulgte to 53i5gter, ben ene af ^ulb, 
ben anben af 6elD/ paa ()Der af biéfc ^orgter Dar 
anbragt 35illebet af et ?D?enneffe, og be 6albteé £obber, 
men be Dåre i ©runben £obber, fom golf pleiebe at 
()aDe, og l)aDbe fortrinlige (ggenffaber/ og Jarlen 
brugte biéfe £obber i alle tilf^lbe/ fom Dåre af nogen 
58igtigf)eb. g^^len vkiib^ at lorgge biéfe bobber i 
©faalerne/ og bejlemme, \)i>ab etf^Dert (Tulbe betpbc 
for bant/ og beflanbig, naar kobberne gif gobt, og bet 
fom op, fom ()an Dilbe, ba beDc^gebe £obbet ft'g i 
^faalen, fom bema:rfebe, at bH, fom l)an ønjTebe, 
Dilbe fFee, og t>ztt^ £ob rumlebe ba noget i @faalen, 
faa ber {)øvtié en ©lam beraf 5^iéfe ^ofIbar()eber 
Qat> 3arlen ^inar, og ()an bleD munter og glab ber* 
oDer, og l)an opgaD nu 55onfa:rben/ og brog iffe til ') 3;il Sæfntng mob gjcnbenS ©fub. ^) ©fibene. 

^2 116 3omét>iEinga ©aga. 43 €» 

©igtjafb; og bcraf f!6 gtttar D?at)rt, 03 Sfeo fibctt fafbt 
ginai* ©fanUglam. 5)en anbcn 3élænbcr, fom Dai* 
ber/ ^eb^Oigfué, 09 t)ai* en (Søn af^Btgaglum; beit 
trcbic MV 5:t)orb/ mcb ^ilnabn S'rDcl)ønb cUcr 5tcit' 
^aanb, ben fjerbc 2:f)orkif/ mcb tilnci^nn (Sfuma^ 
()an Dar en @øn of t^orfcl ben Oiige Deflenfra 5flt)ibra 
i S^pi'efjorb. ^et fovt«fleé om benne ^Oorfeif/ at i^an 
tog ftg i @fot)en en flor ^bUc etter fnortet ^vcebnlf 
gif berpaa f)en/ r)t)or ^offene {)ai>i)c gfb i>aa og laeebe 
^abf og fi)eb ivøKen runbtomfring uboenbig/ og meb 
ben i ^aanbin gt6 f)an nu til (grif »5)a6onføn/ juj! fom 
benne gif neb til ^UhH/ Icbfaget af (ginar ©faafe-- 
glam; 1{)ovidf gat) f?g i:)a i gølge meb bim, og ba 
(?ri6 faae ()am, fagbe()an; ,,vf)i)ab t)i( bu, S:f)orIeifl 
meb ben frore 5tøKe, fom bu ()oIber i *J)aanben?'* 
^[)orfeif ftjarebe ()am paa benne 50?aabe: 

3 ^^cianben jeg ()ar 

©en til ^ot)eber gjorte 

IBueé 55een6ra:6fer, 

©igealbé UU)UCf 

^i6ingeré gare, 

»gafoné ^a?rge; 

(?gcføaen , 

Om Di leDe, 

58t|l ffar oorbc 

Onb for 5:)aner. 
^e fire Sél^nbere Sf)or(eif ^fuma og (^inar ^faafe^ 
gJam, ^IJtgfué ^^((jogrnmføn og 5f)orb Øroef^ønb 
fcegaue fig nu om «Borb nc^ @f(bet meb grif. 

43» IDercfter fagbe gplfingerne imob r)inanbett 
i biw Orben, fom nu er opregnet og fortalt, og ^af 43 £. 3omé\)ifinga ©aga. 117 

Un 3arl Dar i gpif ingen meb jin ©øn @t)enb/ for at 
jlaae r)am 6i imob 6i(joa[t)/ og X>cr begpnbte nu en 
meget ()ibft3 ^amp imenem gplfingerne/ 03 man 6e()ø' 
t)et)c if6e at opmuntre nogen af Dem til @ti*iJ) cHef 
gremgang, og bu (tgeé, at faaoel (gigoalD fom ^<if 
fon og (friø f)oIbt t)el øtant), og ingen af bem I0& 
Dereé @ft5c i)ige tiI6age. £0?en fom gagerne jlobe 
faalebeé, p6 ^afon 2^H at fee/ at Q5ue f)aDbe gjort 
en jlof S3ugt paa Dereé gi)Ifing/ ber ()i)or I)an t>ar i 
ben norbre gf^i, og be, fom f!rebe imob ^am, {)a^hc 
labet @fi5ene tra:ffe jl'g tilbage, og fanbt, at bit oar 
bebre at Dccre Ia:ngere fra f)am; men ijan trængte iffc 
t)e)lo minbre efter beui/ I^an (;ng bem foan'e -Dug/ '^S 
be fi6 megen @fabe af i)am, og (}an t)ar farlig i ^lam^ 
pen. 3^i'^<^tt mcerfebe, at bit flob omtrent lige imel^ 
lem Srif og ^agn, fom oare i ben fønbre gløi af gi;I' 
f ingen. (?riø lagbe ba berfra meb bet ©Ub, fom ()an 
feli) førte/ og ligefaa g|orbe (;ané S3rober ^unb meb 
<!t @H6/ og Q5røbrene feilebc nu l)en/ og lagbe imob 
S5ue, og flrebe mob f)am, og ftf bereé gi)l6ing netop 
vntUf men itU mere. ^afon ^avi pub imibUvtib 
meb @igoaIb/ men ba ^rif fom tilbage i ben fonbrc 
gloi af gpif ingen, f)aube ^agn g(ort en f!or S3ugt 
paa ^xiH glaabe; grifé gfibe t)are tvegne tilbage, 
og »ave abf!ilte, og 53agn [;aDbe gaaet igjennem gi)l' 
f ingen, og trtsngt fajt inb paa bem. ^a (Erif faae 
bHtif bki> i)an meget »reb, og lagbe nu S^-^'ubarben^ 
r)aarbt imob bet @fib, fom ^agn jlprebe, og be j!af 
@tat)nene fammen, og be jlogeé nu paa np, og 6trt* ^) <^tiH ©fib/ fom Dat' U^mU meD ^ein prta goMlauncn. 118 3oiné\)ifin9a ©aga* 43 €• 

ben i)ai>bi iffe t)Æret ()it)jtgere/ en& t>en «u 6(et). £)ec 
ftgeé nu, at ^agn og 5(é(af Spolm\^aUt fprang fra 
i)ereé (SfiO oocr paa (grifé g^i'nbarbe, og [)t)er af bein 
Sif Derpaalanøé meb ftt Joort)/ 03 5IéIa6^oIm(!aae &ug 
til begge ^iber, faa t)ét^r ijojr&t at omtale, og lige* 
faa gjorbe ^agn , og be (loge faalebeé ombring (ig/ at 
alt 5D?anb(?abet Deg for bem, (?rif faae nu, at biéfc 
CD?ajnb oare faa f)ibjtge og rafenbe, at Hit iffe t)ilbe 
Qaac gobt lounge faalebcé, og at bU tjar nøboenbigt^ 
faa f)urtig fom umeligt at føge '^avkné ^aab, Slélaf 
i>avr fom bei* beretteé, ffalbet, og l)aobe ingen »J);elm 
paa ^ooebet, men trængte frem meb ben bare ejerne* 
jTal om ©agen. ©et oar flart 5}eir og oarmt, 03 
formebeljl ^eben aftoge mange bercé 5tla:ber, og be* 
()olbt allene 9vu(lningerne )iiaa. (int opl)ibfebe nu fine 
50?(^nb imob bem, og be tri^ngte inb paa 5léla6 Jpolnu 
fifalle og brugte ^jjaabnene imob barn; be ()ug l)am i 
^otebet, baai)c meb -^ocrrbe og ØpeVf og tænfte, at 
be t)tlbe gjøre [)am b^n (terjle @fabe meb b^tt ba l)an 
^aDbc ben blottebe ^jernef!al; men bet figeé bog, at 
53aa6nenc fprang uben 53ir6ning af 2léla6é ^jernejTal, 
^i)ab enten be l)ug l)am i ^ooebet meb 6t)a:rbe cHer 
^jcer, tl)i ingen af bem ^^b^f men fprang aUz bort fra 
(SfaHen, i bet be l)ug. 2)a be nu faae, at i)an gi6 
l)aavbt frem, ^Dab be enb foretoge jtg, og gjorbe n)b' 
beligt omfring fig, ^ug til begge @iber baabe tibt og 
l^aarbt og (lort, og fælbte mange SQ?a:nb; faa figeé ber, 
at ?5igfué ^igaglumføn fattebe bU fnilbe Dvaab, at 
i)an greb en flor Slmbolt meb »&orn, fom laae paa 5}a;f^ 
fet af 3ernbarben, og l>t)ort)eb ^igfué forub f)ai)be 
nittit ilt ©ixrrbefaifle, fom i>av Mmt, og jlog bm i 44 €. 3omé\)inn3a ©aaa* 119 

Bpibfm ilv<i]c 916 ncb i vf)ooei)et; be^e t)af 2ié(a6 tf fe 

{)(tvt}it inioi), men falDt jliMjtr bidb pcia ^te&ct. 5D?cii 

^aQii fange bet anbct ^ovb, 03 (I03 frafitj paa 

bet f)ib(i(j)k/ ()Ucj til beøge (gt&er, 03 ttlføiebc matt* 

gen £0?anb @fabe, 03 i bet b^t gif faa, I06 2t)orleif 

@fmna imob ^Bac^ti/ 05 flog til i)(im meb ^øKen; 

»pugget traf oppe paa vf);entien/ c(j t)ar faa foivrt , at 

i)an 5(eo faaret inbenfoi*/ DaHebc 03 fnublebe na:r ()en' 

imob ti)ovkiff og i bet (;aii fnuSIebc, jla6 (;an @i)(ti'' 

bet i ':£f)orIeif, og bent(r(l fprang f)att nb fra 3^^^"^^^' 

betl/ og fom flaaertbe neb paa fit eget @fi6. 3"<3^rt 

()ai)be OÆret ffarpere i 2fngre6, cnb i)an og a(fc ()an^ 

^(cnb bare; og faafebeé f^aobe f)ait og ^o(m|Ta((e bog 

rpbbet 3ern6arben for (grif, at benne maattc U\bi gaac 

golf fra anbre 6fi6e om 35orb paa famme, inbtil ben 

igjen Dar fulbflojnbig Sefat, f)i)iifct i^an fanbt fornød 

bent, og ber 6egi;nbte nu Ufjan en (Tarp <gtrtb imeffeni 

()am og ^agn. ?R\x faac bernojf! grif, at ()ané ^aba 

J^afon 3^^i*^ «?9 !)^^"^ Splfing ^^r fommen i £anb, og 

ber 6(et) nu nogen @ti(|Ianb i dampen. 

44. *&afon ^avi og f)ané ©ønner fom nu a((e 
fammen, og tciH^ meb f)inanben; ba fagbe ^afon ^aH: 
,,53et forefommer mig, at dampen gaaer oé meget 
imob, og bet er 6aabe faa, at jeg forub ()oIbt biéfe 
50?(vnb for ^aarbe at (Iribe imob, og nu tpffeé mig 
ogfaa, at ingen ere bem lige, at be jo ere i>a'rre enb 
aUt anbre, og bn fan jeg fee, at bH iffv Dil gaae gobt 
faalebeé, om man iffe finber ^aa et Oiaab. 3 ffufTe 
nu blioe tilSage Deb ^^ren, t[)i bn er uforjtgtigt, at 
alk ^øbbtngernc gaae 6ort fra 20?anbf!a6et, oni '^t^rn^f 120 3omé\)if inga ^ao^ix. 44 €. 

t)i6m<jcrne f!ufbe I«g<je imo& oé/ fom man albricj fatt 
t>a?re voUq forj men jeg t)t{ imibfertii) Qaa^ op i £an& 
mct> noørc a)?a:nt)," fagbc ^afon ^c^vl , „09 fce, ()t)al) 
i>€r Un ubretteé/' 3arlcn gtf Da op i £anb mcb no(j(e 
9)?a;nb/ ocj gif norbcfter op paa Øen ^iprimftcjnb. 53er 
pna ©en tar en flor efoD; Sarien gif ()en (i( en 
<ia6en ^iabé, fom ftar i ©fotjen, 09 lagDe fig Der net) 
paa begge ^ntcer, og gjorbe 55on. ^an t)enbte ftg 
imob Sf^orb, og ()an talte nu faalebeé, fom ()an t)en* 
tebe bet oilbe bebj! r);itlpe, og faa i>ibt fom bet mel> 
()ané 35ønner/ at {)(in anraabte jtn 6fi;tégubinbe 
5:l)orgerbe »^ørbetrolb, men ()un luffebc S!>i*erne for 
3arlené ^øn, og bit forefom ^am, (it ^un maattt 
t)Ære oreb paa {^am. J^ati heb r)enbe nu at tage for^ 
ffjeflige 5:ing af ()am til Offer, men r)un Dilbe iffe 
mobtage bit/ faa at f)an fpnteé nÆjIen at maatte op* 
git)c ^aabet. (gaa »ibt fom bet omflber, at ()an biJb 
r^enbe ?D?entte(T'eojfer/ men i)un t)ilbe iffe antage bet, 
fom t)an bob f)Q\\be til 5D?ennef!eoffer. 0?u fpnteé 
3arlen/ at bn bk\> flettere meb ()ané ©ag, om {)an 
iffe fif ^enbe formilbet, og f)an forøgebe nu SilOubet 
tir f;enbe, og btt fom enbelig faa Viibt, at l)an hdb 
^crtbe etr)t)ert anbet a}?enne(!e, f)am felt) og ()ané ©øn^ 
ner ^rif og (gDenb unbtagne; men 3^^'^^" i)ai)bt en 
©øn, fom ^eb Erling, og oar fpD 2(ar gammel, og 
t>ar en meget f)aa6efulb ©reng; og bit bkfy ba omfiber 
llbfalbet, at tf;orgerbe mobtog 3arlené ^ilbub, og 
faarcbe.3arlené @øn Erling. Og ba nu 3arlen tpf* 
tcé, at \)ané Q3ønner og 53aafalbe(fe bleoe ^ørte, fif 
f)an bebre ^aabj og ^an lob bev)i>aa Strengen tage/ og 
ooergat) ^am til fin XrÆl @fopte 5tarf, og i)an tog 44 €. 3oméV)ifinga ^m. 121 

©rcn^ctt af £iDe paa fammc 5D?aabe7 fom ^ahn 
pkkDi, 03 fom ()an gao f)nm 55c(!emmelfe om. ^n^ 
efter brocj 3«fJ<J« til fine 6fi5e/ 03 opmuntrebe nu 
^ele ftc S0?anb(!a6 paa np: ,»09 nu t)ecb jeg t)i|I/" faa 
fagbe ()an, .,at t)i Ditfe faac ©eier ooev 3oméDifin^ 
gerne ^ <jaaer berfor beébebre frem! ti)i nu ()ar jecj/ 
for at ffajfe oé @eiren, (j;ort £øfter til be toenbe @ø* 
f!re St^orcjerbe 03 3i'P^/ «>3 ^^ ^i^^^ (iøefaa libct fl^ae 
^aariiitn af oé nu fom før." CD?ebené ^avUn t)ar 
6orte/ l)a^\iz ber Dalret en ©tiljlanb i ilampen/ 03 
imiblertib r)aebe be paa begge @iber/ faa gobt fom be 
funbe/ igjen berebt ftg til ©trib. Si^erefter gif nu 
3arlert om ^orb/ og be lagbe nu imob f^inanben anb^n 
(Bang. 3<^i't^« ^^»^ «" it«'^^ ©igoalb, og gif paa 
M ()ib|ig|le frem i gortrø|?ning til ^ørbebrub og3J'pa; 
og nu begpnbte ^^eiret at oprøreé i Sf^orb, en tpf og 
fort &i) traf op af Jr)ai)^tf og r)(^t)ebe jtg plubfelig 
oDer bem; bet Dar paa \>in "lib 5^agé, at 5vIoffen i)ar 
()enimob tre/ og @fi)en jfjufte nu ^urtig »J)immelen, 
og ber fu(gte jlra^c en fli^rf 35t;ge paa, og l^at forefom 
bem, fom ber t)ar beri taab^i 2i)n og ^orbenbrag, t{)i 
af(e3oméi)ifingerne maatte (Iribe imobUi)eiret. 5}enne 
^i;ge/ og ^eirct/ fom f!ob i Sorbinbelfe meb famme, 
oar meb faabant tlnber, at fomme iffe iunbe gjøre 
mere enb r)orbe (gtanb, og golf ene, fom forub om 
Skagen l)ai)be taget 5tla;berne af for vf)eben{5 @fi)(b, 
begpnbte nu, ba ^eiret T^aobe foranbret |ig , at rpfle 
af ^ulbe, men beéuagtet ficmpebe be bog meb ^lanf 
big()eb. 2)et fortojfreé, at égueé gøfgef^enb »pai)arb 
^uggenbe Dar b^n før(!e, ber faae ^ørbebrub paa ^a* 
fon 3arlé glaabej ber t)are ogfaa mange anbre, fom 122 3^n^^^ifi"^i^ QaQa. 44 S. 

faae f)enbe/ om &e ent) i66e pfeie&e at funnc fee -<^:|jø* 
øelfer/ 03 ba jfip^en fagtnebeé libt/ faae bc tifltjje^ ot 
en ^iil jlai/ fom bet forefpm bem / af ()Der gingcr 
paa ^e^ert/ 03 en ?D?anb fafbt Gefranbig for f)bei* $ii( 
t)øb paa @tebet. Sjette fortalte be nu ti! ^igoaib 03 
£>erc^ anbrc (StaI6riJbre; ba toQ (Bi^^M tit Orbe/ (()t 
^aE'oii 03 f)ané @ønner fortfatte Striben faa ()tb|iø 
fom be funbe/ Oaabe ba 35i)3ett fom paa, 09 faatientje 
betl i)arebe/ oø fa(jbe: ,,Si tpffeé miø, fom »i flribe 
imob CD^ennefFer aUtm i S^ag, men fnarere imob be 
j)(^r(?e i:roIbe/ oø (Tjont bet maa fpneé noget oanjTeli* 
gere at Qaa^ Def imob trofbe/ er bH boø bet beb|le/ at 
cn()Oer oifer fiø faa r)aarbfor fom mueliøt." £)et for^ 
t(^rfeé nu om ^avkn ^afon, at, ba i)an fanbt at 
S5p9en formirtbf^ebeé, oø iffe Dar faa Oefjiø, fom ben 
^at)be ixevit, paafalbte f)an iøjen meb 3Driø()eb ^f)or* 
øerbe 00 i)et\bcé ©øfler 3rpa/ oø øjorbe f)cnbe oø 
bem M3^ opmojrffomme paa, f)i)or meøet i)an &at)bc 
opofret, i bet l)an \)a\>be ofret fin @øn, for at faae 
©eier; oø 35i;øen bre& nu paa anben @anø, oø |lrajr, 
ba UtJeiret iøjen 5(ei> ilccvUve, faae ^auarb ^uøøenbe, 
at to ^oner t)are paa »O^fon 3<»»^i^ ©t'ib, oø 6are flø 
6eøøe eené ab, (iøefom f;an før faae ben ene, oø ©iø* 
i>alb toø nu til Orbe: ,,3Ru Dil ;eø fli>e bort/' faøbe 
i)(inr^ ,,00 faa (TuIJe'affe mine ^(snb ø/øre, oø er bef 
nu 6(et)et faa meøet o^rre enb før, ba ;eø talte r)erom, 
fom i)i nu jlribe imob to !^roIbfi)inber, oø bcr ba tun 
»ar een, oø nu i>iiU Di iffe tøoe ()er Ia:nøer, oø bH 
fan tjene oé til Unb(Fi)fbninø, for at t>i r)ofbe bort, at 
Di i66e flpe for 9}?enneffer, t^t ci ø/orbe Di bet £øfte, 
at liribe imob $:roIbe." ©iøDaib ()olbt nu bort meb 44 €. 3omé\)ifin3a ©aga. 123 

f?É 6ft6, o<j raaSte til ^aun ocj ^m, at be (Tul^e 
unDf!i;c faa ()a|l((j mueligC. 3 ^^^ fammc fom @ioDa(i) 
(øfre fit @6(6 fra glaa&en, 09 raabte til ^ue og ^agn, 
fprang Zi)ovUi SDiiDlan^ fra fic @6i6 op \>aa Q5ue5 
@n&/ 0(j bette (Tete nu i en ^aaiiDebenbing; f)an ()U(5 
af ()am 2<xbm og ^agen f)eelt neb igjcnnem/ ^aa at 
(Bt\)^Ut f?ra>* falbt neb paa <BUUtf og bomberne 
fprang ^ue nb af 5i}?unbeit i)eb dugget, ^a Sue fit 
&e(te ^aar, fagbe f;an: ,Svin UbH Dit nu bm ban(!e 
S[)?ø paa ^ornI}oIm fpneé om at h;éfe oé, om t>i ffuffc 
nogenfinbe t)erefter fomme btb." 53?ue ()ug igjen tit 
$()orfeI/ meit bH Dar gtat paa &ihnt fom i)ar b(o^ 
bigt/ og $()or6eI falbt paa @6;oIbegangeu^, ba (;ari 
t>ilbe 6øbe ^uggec af, og »g)ugget traf ^am ba paa 
5D?ibten/ og 3^ue f;ug r)am fonber i to ©tpffer Deb 
@fi6é6orbet. @tra;c efter bHti tog 35ue (ine (Bviib* 
fijler/ een i ()Oer ^aanb, og fprang berpaa ot)er 35orb 
mebbegge^ijlerne, og ingen af bem fom op mere, faa at 
nogen fiben faae enten f)am efter ^ifrerne. ©a Q3ue fleg 
opf og agtebe at fpringe ot)er 'idoi'bf fom r)an berpaa 
gjorbe/ ffat t)an/ efter nogleé Ubfagn , Oaoe fagt biéfe 
Cvb: ,,Ooer35orb, aae <5«e^ 5D?Ænb ! " og ba fprang 
()an (ira^ oDer ^orb. din er at forti^tfe om (5tgt)atb, 
at ()an traf jtg nb af gtaaben, og agtebe iih paaf at 
S5ue Dar fprungen ooer Q5orb/ og ijan raabte nu paa 
^ZJagn og Q5ue, at be ffutbe fi\)z tigefom t)an; men 
55agn fuarebe ^am/ og ^^ab benne ^ife: 

6eti)e 6igDatb r)aoer 

^at oiS ()er i stampen, 

') t). e. bcji ^ant paa BUHbQxUt, ^uot ©fiotbenc op|?tIfc< 
tu til ©v?fning. 124 3omé\)ifinga ^a^a* 44 €. 

goer nu ()icm til X)anmai:!/ 

ZxnUv fnarc i (ttt ^oncé 

5(rme fig at fafle, 

5i)?en ot)er 5ret)en 35orbe 

Q5ue øte mcb ^|a:6f)et>. 
©icjDalb t)ar, fom ter forta^tTcé, 6feftcn fofb i SSpgettr 
09 916 til 2(arcrne for at roe ft'ø tif ^arme, men en 
anbcn ^anb fatte ftg imiblertit) Dei> <gti)ret; 03 ba 
^Oagn f)at)t)e foo^bet ?3ifen, 03 faae forub ©igualb^ 
tafi\)^ t)an et <B\^i)b til ijanx, oq troebe^ at ()an enbnu 
fab t>eb ©tpret, men ©igualb i)ar ba ^aait til 2{a* 
rerne/ os ^ppbet traf Oam, fom jlprebc; men i bet 
^Oagn 6a(lebe @pi)bet ub af ^aanbeu/ fagbe {)an til 
&QMlb: a®ib bu faae en Ul\)tU for bin glugt!" 
©igijalbé Q5rober S^orfel ^øie brog f!ra^ bort, ba 
©icjoalb t)ar (lijgtet/ 09 Oat)be fejt: 6fi6e/ 09 (igefaa 
9Jorbe (gigurb 5tappe, tr)i C)ané Q5rober S5ue oar ba 
^aazt oDer 3$orb/ 03 ber 6ef)øt)ebeé ba if6e at i)ente 
efter (}am/ 03 begge, baabe ^f)orfet 03 (Siøurb, troebc 
nu at {)aH ubfert bereé £ofte, og be fortfatte nu atte 
iKéifen uafbrubt til X>anmav^/ o<j r)abbe ftre og tpoc 
gfibc bort imb fig. SD?en aHe be, fom funbe 6omme 
bort fra be efterix^renbe @fibe, fprang op paa ^agn^ 
&ib, og forfoarebe jlg ber atTe paa bH f;ib(tg(le, (ige^ 
til Det begpnbte at blii)emør6t, ba opr)ørte (Striben, 
og ber jlobc ba enbnu tilbage en betpbefig CD?Ængbe 
C9((enb paa ^Oagné ©fib; men Skagen flrafte iffe til 
for ^afon ^avl og f)an^ golf til at unberføge ©fi* 
himt &t)or mange ber Mve Menbe paa famme etfer 
funbe Iei)e, og be lobe berfor f}o(be ^agt om Sjatten, 45 €. 3omé\)ifin9a ^am^ 125 

at in(^ett ffuf&c t)eb SDiørfcté ^jccip (Iippe Sort fra 
3oméDifitioertieé @ft5e, 03 toge a( ^affclafen 6ort 
fra @6i6ene. gftcrat r)ai)e ^jort UtU rocbc ^afott 
3arl meb jtne goI6 til £ant)/ 09 f!øbe (56;olDene ot)er 
ftg/ o(j ti)6teé ttu at funne øIædc jtø oi)er tjunben 
@eier. !De Dcie^e nu »^aglfornetiC/ for faalebcé at 
:prøt)c ^øflrcne, ^f)or(jerbcé 03 3rpaé Diteligf)eb, 09 
ben flot) pg ^el i 55røi)enA tl)i bet jigeé, at ()Dert ^a* 
gelforn t)0(j en ^re; t)a ,bc iim\:)t bcm i @faa(erne. 
SDerefter 5lebc 5D?(^nbeneé 6aar forbunbne^ 09 ^afon 
3ar( felt) 03 @ub6ranb af ^ale I^olbt ^agt om 
SRatten. 

45> SRu er at foHcctk om ^agn o<j Q5;>rtt ben 
^Bretffe , at be ooerlngbe meb ()inanben , {)^ab $Be|lut/ 
ning be ffulbetnge: ^c^et af to maae i)i gjøre/" fagbc 
^Oagn, jenten blioe ()er paa ©fibene/ inbtif bet bageé/ 
09 ba labe oé tage til gange/ og t^it ^il^aav er iffe 
DÆrbt at D(^Ige, eHer føge til 2ant) og gjøre t)iim faa 
meget Onbt/ fom Di formaae/ og fiben forføgc at 
unbllippe." ^e toge nu afle bH 9iaab/ at be toge 
!D?a|!trÆet og OJaaerne/ gi6af6fi6et/ og be f!r(Tnbé^ 
ti)t>e 50?anb/ fom be t)are, førtcé );>aa ^ra;erne i 50?ør^ 
fet/ og t)ilbe føge at fomme i :ganb. 5De naaebe til et 
©fjÆr, og troebe ba at i>ccvz 6omne :paa gajllanbet. 
CO?ange af bem tjare t>a meget ubmattebe, og ti CD?(5nb^ 
fom Dåre faarebe, lobe ber 2ii>tt om 3latttn, faa at 
fun f)ali)fierbfirtbétpt)e enbnu leDebe/ og af biéfe Dåre 
bog mange meget affr^sftebe/ og be m^gtebe nu iffe at 
brage lo^ngeré/ men blece ber om 3f?atten. £)et fige^ 
ogfaa, at faaDel ^agelbpgeu/ fom £pnilben og Sor* 
benen flanbfebe, t)a ©igtalb Dar flpgtct, og ^Ji^eiret 126 3omé\)if in^a @ac)a. 45 €. 

6Ut) igjen roftgt 09 foibt, 09 faalebeé »nr bet nu 
ogfaa om D^atteii/ ba ^Sagn 03 l)ané (gta(6røbre Dåre 
^>aa &}(^tet til bet blel) ^^ag, o(j ligetil bet oar 6tc^ 
Den Ipft. S^ct ftgeé at ^avkné ^xnb cnbnu, ba 
5[}?orgencrt flunbebe til, t)are i g^rb m^b at forSinbe 
bereé @aar, og i)ai:)\)i anoenbt ^elc 3f?atten bertil fra 
bctt. ^ib af, t>a be fagbe til £anb, ()i)orti( ©runbeti 
MV, at ber t)ar en (Tor SO?a?ngbc Meoen faaret; men 
tM>g Darc be nu tt«rften fitrbige bermeb. Og nu pap 
efter ^ørte be en Q5ue(Ireng fmelbe ube paa bet (^^fib/ 
paa ()Dilfet Q^ue \)at)bz i>ccvett og en ^iil fløi fra 
famme, og traf 3arlené Si'^'nbe ©ubbranb unber ^v» 
men/ faa at i)an iffe 6e()øt)ebe mere/ men t)ar jlrajc 
t)øb/ og faauel 3arlen fom affe be anbre toge fig tabet 
af [)am meget nær, og be lagbe ba ^ané i^ig tilrette, 
t{)\ ber i>av iffe anbet at gjøre. s^et fortirtteé/ at ber 
f!ob en 5D?anb ocb 5>i»ren til ^^eltet, og ba (?rif gif inb 
i teltet/ fpurgte ()on: ,,^i)i flaaer b\x ()er," fagbe 
^an, aOg f)t)i feer bu faalebeé nb, fom om bu er ^0^ 
ben n^r." ST^et t)ar t()or(eif/ og l)an foarebe ^am: 
,,3eg t)eeb iffe/" fagbe \)an, ,,om iffe ^agn Sfageføné 
(^t)(?rbéob rørte mig Ubt i (Baav , ba Jeg gai> ()am ^bU 
le^ugget." ^a fagbe 3^^'^^"* uttl liben @Iæbc ()ar 
ben gaber labn big brage bort fra 3éJ<»n^/ »m bu nu 
f!<jl bøe." ^ctte, fom 3arfen fa^be/ ^ørte ^tnar 
6faafeg[am/ og ber fom f)am ba en 53ife i SPiunben: 

tif ben unge ^ai>né 

Jr)dt faa foab nu ^avUn, 

S)a paa ben gja:i>e eriger 

(^por af ^t)a;rbe Dåre: 

SD?eget llf)elb bin gaber Oinmiiter, at ()ntt ei (»'emme 
^oIDt bis, f)^ié t)U ()cr f!ar 
53<?'e/ bet ffeei* bog fiffert. 
Og bcrefter faibt ^()orieif ©furna om/ 03 bBhc. 

46. ^anfnni't bet om S[}?or(^eneti t)ar Sfeoet fi)f!/ 
bi'oge 3arlen 09 (^ané goI6 ub, at efterfee @fibene/ 
o<j fom til ^ne6 @fiC>/ ba be if«r onfPtJbe at faae at 
tHbé, f)t)o ber t)ai)be fPabt ^ilen om Sjatten, 09 bzt 
fpnteé bem, <\t benne SO?anb l)ai>bii fortjent en ()aarb 
5D?ebfart. ^a be nu fom tii ^ibatf fanbt be ber een 
S9?anb, fom enbnw Dar fun Itbet mere cnb netop i 
£tDe, bet Dar ^abarb ^uggenbe, fom lya^^t t)Æret 
93ueé gøfcjefoenb/ {)(in t)ar meget faavet, t()i begge 
gøbberne oare I^uggebe af f)am nebenfor 5\naierne. 
@écnb fpahniøii og ^f)or6e( £etra gif f) en til ()am/ og 
ba be fom ber/ fpurgte ^aoarb: c£v5)Dorfebeé Dar bet/ 
@i)e{ibe!" fagbe i)a\\f ,.6om ber nogen @enbing ()er fra 
@ft6etot>er til eber i ^at eHer ingen?" ,,TiIt)iéfe fom 
ber een/" foarebe be/ ^fom \)in maafTee fra bi^?" ,,^i 
er 1>H at forbølge/" fagbe ()an/ ,,at ;eg fenbte eber ben, 
6leD b^n nogen 5D?anb til @fabe/ ber f)Oor ben ramce?" 
Ic^an/ fom ben ramte/ bøbe paa @tebet," fuarebe be. 
,,t)n er t)a t)e{/" fagbe t^an/ ,,men ()t)o ramte ben?" 
^.(^ubbranb ^Dibe/"' foarebe be. a3^J" fagbe r)an, 
,,faa (Tete ba iffc bet/ fom jeg ()e{(? ønjTebe/ tl)i 3arlen 
felJ) r)at>be jeg tiltænft ^ikn f men nu t)il jeg bog D^re 
ttlfrebé bermeb/ ba nogen falbt for b^n, fom 3 nøbiQ 
t)ilbe ()aoe miflet." u'i^ct er iffe noget at 6et(^nfe jtg 
paa," fagbe ^()orf'el £eira/ Jab oé bra:6e benne ^^unb 
fom fnareft!" og berpaa ()ug ()an til ()am/ og f?ra;t? 
M anbre til/ og ^ug ()am fønber/ inbtil ()an »ar bBb, 128 3omé\)ifin9a ^a^a. 46 S. 

S^e ^at)bc forut) fpurgt ^am om 9^at)tt, 09 f)att ^aobc 
fajjt bem bet. 2)a bc l)ai>b^ ubført bctte, broge be 
igjctt inb tiJ ^anbct^ 09 fortalte 3^^^^"/ ^^^i« be 
r)at)be br«6t, ocf fagbe/ at bet i6fe t)ap nogen ringe 
S:rolb, 09 at be af f)ané Orb ti)biUQ mojrfebe/ at ()ané 
©inb itu f!ob til at for6cbre. SDerefter 6Iei)c be i)aer/ 
at ber mv en ()eel SDJ^ngbe SD?<^nb ube :paa (Sf/æret; 
Sarlen 5øb fine S0I6 at brage ub efter bem, 09 tage 
bem affe uben Unbtagelfe til gange/ og fare bem til 
I)am/ og l)an tilføiebe/ ati)€in ijilbe raabe for bereS 
£it). 3arlené ?D?(5nb gi6 ba om ?5orb )(iaa et @fi6f 
og roebe ub til ©f jamret. 2)e ^mbf fom ijare ber, 
t)are faa forfomne af ©aar og ^ulbe, at hm faa af 
bem care i @tanb til at føre ^aaben / og ber fortcclle^ 
^cller iffe om/ at nogen af bem l)ar forfoaret ftg; be 
blet)e nu alle tagne til S^nge af 3arlcné ^ojnb/ og 
førte i 2anb til 3^*^^^«^ ^^ ^^^^ ^albflerbjInbétpDe ialt. 
2)erefter lob '3<^vU^ ^agn og l)ané ©talSrøbre lebe 
op paa. £anb. 3De 6lei>e Sunbne meb ^(^nberne 5ag 
paa OCpggen meb eet ØieO/ uben @faanfel/ b^n ene 
Deb ©iben af bm anben. 3<^rlen og ^ané CD?Ænb 
aabnebe nu bereé 5D?abg;emmer/ og fatte fig til at 
ipiU/ og ^avUn agtebe nu i gob £D?ag om S!)agen at 
bra?5e ane biéfe 3*^»"^^^^^nger/ fom be ()aDbe taget 
fangne, gørenb be fatte jtg til at fpife/ 6let)e 3omé^ 
t)i6ingerne^ @fi5e førte i £anb/ og ©obfet bk\> fam/ 
menbaarec til X)eling/ og ^afon S««*^ «>3 ^)^"^ 5D?ccnb 
(!iftebe ©obfet nøie imellem pg og ligefaa bn-eé ?5aa* 
ben/ og be fpnteé nu/ at be i alle ^enfeenber ^at>bc 
tjunbet en jlor ©eier/ ba be f)aDbe faaet alt ©obfet/ 
taget en 2)eel af 3"J«^^ot6ingerne tilgange/ og for^. 47 €• Somé^ifinga ©aga. 129 

bvtut noQkf men bo<^ bmU ^ett |!ør(le®eel/ 09 be 
fnaføebe 09 bi*outet>c nu bi)Qti<^, O^ bci be nu i>avt 
tmtUf 916 Oe ub afScUene, 03 ()en &ooir be gancjne 
fabe/ 09 bU ftgeé at ^()orfeI £cira b(ei) 6ejlemt til rtt 
t)U99C bem aWe if)(ef. S)e tiUnIte føi*(! 3oméi)ifin^ 
ijcvne, 03 fpuf^te bent/ om be oarc faa ()aarbfBre/ fom 
Orbet Qit om bem^ imn 3oméi)ifinøevne fuarebe bem 
ttitet ii>aa bitHf faa t)ibt r)ep er fortaft. 

47. 3Det er berncc|l at fovtcctU/ at nogfe af bnttr 
fom t)arc meget faarebe/ 6IeDe nu (øfle af Øtebet. 
©fopte 5varf 09 nogle anbre tvccik X)a\)bz imibkHib 
^olbt '^aqt t)eb bem/ oø ()olbt SKebet. ©a gj^^^^^ifirt* 
gerne nu i)are (øfle/ foretoge Sr^^aene ftg at fnoe ^oire 
i »f)aaret ^aa bcnif og ber 6reoe nu førjl fremførte tre 
faarebe ^(cnb meb benne SilSerebelfe. ^[)orfel £eira 
gif berncej! til bum, 'og (;ug ^oDebet af ben ene efter 
Den anbeu/ og talte ber:paa til jtne kammerater/ og 
fpurgte b^m, om be funbe ftnbe/ at {)an Deb benne 
* gorretning {)ai)bc i nogen ?l}?aabe foranbret tibfeenbe: 
ut()i golf fige/" fagbe ()an/ ,,at bet ipleier at (!ee/ ttaai* 
man ()ugger tre 5D?ar.b i();el/ ben ene efter bm anben." 
Jpahn 3arl foarebe ()am: ,,^i funne i>i fee/ at bu 
t)eb btttz f)ar foranbret tibfeenbe/ men bog fpneé mig, 
at bit Ubfeenbe. tilforn i)ar foranbret." ^an førte nu 
ben fjerbe SD?anb fra Slebet/ fnoebe en 95øir t f)an^ 
^aaVf og førte f)am berl)en» ^t)or6el ()ug ligelebeé f)am 
i()iel/ ogfaa f)an Dar meget faaret. S^a ()an fom ber/ 
talte 2f)orfef til l}am/'førenb ()art gat) f)am »pugget/ 
og fpurgte/ (;Oorlebeé l)att fi)nteé om at bøe. ^a» 
fi)arebe: ^^^obt fpneé mi^ "^nt min ^ane/" fagbe l}art/ 
(D. a 3 130 3omé\)ifinga ^ao^a. 47 £. 

abet i>ii saae mig Hgcfom mitt gaber, at jeg ffal bøe;" 
03 bereftcr f)U(j S:f)ovfcl »poDebet af benne SDtanb / 03 
^an enbte faalebeé (tne S^age. SRu 6lei) ben femte 
5Dtartb Iø(I fi*a OJebet/ 03 ført bert)ett/ 03 ba (;an fom 
ber/ fagbe ^[)orfel £eira: ^^^oorlebeé fpneå bn om at 
bøe?" »&an foarebe: <t^i minbebeé jeg ba 3omét)i6im 
(jerneé £00, om jeg frpgtebe i)eb 2)øben/ eHer talte 
Singeflorb, etfeoert CO?ennejTe (Tal een ©ang bøe;" 
S^orfel ()ug ()am. J)e 5e(Iuttebe n« at tilfpørge cn()i?er 
if(5r af bent/ førenb bz 5let)c bra:6te/ for faalebeé at 
prøt)e SDtanbf!a6et, om bet t^ar faa tappert, fom Or* 
bU Qif om bztf og ba fpnteé bzt tilflræffclig proi)et/ 
om ingen talte 2(nge(lorb. ©erpaa fremførte^ ben fjette 
C![}?anb/ og en ^øir 6le» fnoet i ()ane? Jpaav, 5:()orfcl 
fpurgte ()am paa famme SD?aabe. <c@obt fpncé mig om 
at bøe meb gob »Serømmelfe," fagbe f)an, ^,men bu, 
Sf)orfel ! Dil Iei)e meb ^an^rre." ^an ()ug benne. 
S)a bleD bzn fpDenbe SO?anb fremført, og ^^orfct 
fpurgte i)axn fom fi^b&anlig. ^^^eg fpneé meget Del om 
at bøe," fagbe {^atif »^men ()ug mig ()urtig; jeg bolber 
paa en "Zxlldni^, t[)i Di 3oméD Mnger l)aDe ofte talt 
om inbbprbeé, om et SO?enne(Te, naar i)an r)uggeé 
meget f)urtig, Un D^re (tg noget 6eDib(!, cfterat ^0/ 
Debe^ er (lilt fra proppen, og ffal je{j nu berpaa giDe 
bit ^egrt,f at jeg Dii r^ffe 5tniDen frem, ()bié jeg er 
mig noget bc^ib^f men ()Dié i6fe, Dil ben falbe neb." 
S()orfel f)ug Ijam, og ^oDebet f!øi af, tmn ^ni^m 
faibt neb. Derpaa bleD bzn ottenbe ?D?anb fremtagen, 
og 2()or6el fpurgte ()am fom fojbDanlig. ^aix fagbe, at 
{}an fpnteé gobt berom, og, ba l)an niirrfebe, at ^ug* 
get fnart Dilbe falbe, raabte I)an: ««^(?ber!" 2l)0-rfel 47 €. Somé^ifinga ©aga. 131 

flanbfe&c »Ouggct/ 03 fpurgte {)am, i)i>i ticttc Otb fom 
f)am paa lungen. 5;)ei'til fi)ai'cbe l^ait: ^(Si ei'c ()er bo^ 
for mange til nfte be 2lu'er^, fom 3 g^i'^é"^^"'^ 
nojontc i ©aar, i>a 3 finsc ^ug." „(glenbigc!" vaahu 
S:f)orfcf/ o(j (ob -^uøget falbe. 2)ei'pa(t OUt) beit 
nienbe ?0?anb Iø(?. 5f)orfeI gjorbe t)am Det fo^buanlige 
©pørgémaar. ^an ^ac^be: »©obt fpneé (eg om milt 
SDøb/ fom a(k t)t (gtaI6røbre/ men jeg Dil iffe (abe 
mig ^ugge fom Saar, men jeg i>ii jtbbe forbig, oø 
t)ug mig faa lige i 2ln(igtet, og leg nøie SD?a:rfe tif^ 
om jeg 6lin6ei* noget/ t()i i)i ()aDe ofte ()aft bet at tak 
om inbbi)rbeé!" ©aa frete nu, C)an fab for ^()orfer, 
og benne gif foran ()am, og ()ug f)am i 2(nfigtet/ og 
{)an blinfebe iffe, uben bet at ^øielaagene traf ftg fam* 
men/ ba Xfjsbm foer oDer {)Cim, S^^erpaa blei) ben 
tm\%^ 50ianb fremfort/ og l:[)orfcI fpurgte ()am ogfaa. 
«g)anfagbe: »3^3 ^"ff^i*/ at bu bier/ mebené jeg løfer 
mine ?25ujcer." al)et fTal tilfraaeé big," fagbe ^()orfeL 
£>g ba f)an ^atjbe gjort bH t fagbe (;an: a?i)?ange ^ing 
i)xnbeé bog Ci}?ennef!et anberlebeé/ cnb r)an tjenter bet; 
jeg oentebe at fomme i @eng til ^avkné 5\one 5f)ora 
©fagebotter/ men nu fan bn bog forta'He/ at jeg er ijo^eti 
bertil." ^erpaa traf ()art Q3ujcerne op. »J)afort 3^^'^ 
fagbe: «xj)ug benne paa bet ()urtigfle/ ()art f)ar la:nge ^af( 
;Or\bt i ^ul" ^()DrfeH)ug ()am. ^erpaa fremf^rteé ett 
ung SD?anb/ fom {)ai)be et fiort ^aar, ber Mv guult fom 
©ilfe. 'i^()orfeI fpurgte fom fa:bi)anlig. ^an fagbe: 
,,£ei)et ()ar jeg nu min f!jonncftc libf og ei agter jeg ^) ^la^cubrnabet „au" bmaxhv i DI^fproget cgfaa S<3ar. 

32 132 3om^V)if inga ®a?,a. 47 €. 

£(oet ^i(itt, \in ba faatiatiite Wccnb cre bøbc^ men ei 
t)il jeg^ at ^fi^ffe (fuKe Mt miQ til ^Bbun , mert eit 
s]D?ant)^ t>er iffe er vingcrc eitb bU/ oø Dil ett faabatt 
i66e ixtvi i>an^dig at fint>e ^er, ocj ^att maa I)o[i)e 
»J)aaret ub fra vf)ot)cbe{/ og ri)f6e ^oi)ebct til jt(j/ faa 
at Jryaa\:H i^U 6Iii)er blobigt." (Jtt ^irbmanb gif ba 
tif^ 09 tog »Oaarct 03 iJiffebe bet om jtn ^aanb; meti 
'^f)Ovtd foang @t)f?rbet, og agtebe at f)ugge t)am faa 
{)aavl)t og f)Ui'tig; fom ^att formaaebe, og f)an ()ug til; 
mett ba btn unge SDJanb ^øi'te ^oinet af dugget, vt)6/ 
'febe f)art .J)ot)ebet f^aarbt ti( jig^ og bet traf faa, at 
dugget ramte ^irbmanben / fom ^olbt ^aaret, og 
1i)ovUi ()ug 6egge {)ané 2(rme af i 2iI6ueIebetj men 
ben unge 9}?anb fprang op, og gjorbe £øier af bet, og 
fagbe: ,,^Do ()ar ftne ^c^nba i mit ^aar?" >&afon 
3ar{ tog ba til Orbe, og fagbe: „@tor UU)tU i^ccnbeé 
oé nu af biéfe ^(snb f bvc^Ut ()am faa ()urtig fom 
mueligtl f)an i)av tilfeiH oé ®^abt nof, og but er btt 
6cb(Ie , atbcr fom cre tilbage, bliee bra?6te fom fna« 
re|l, tf)i biéfe ^mb cre altfor onbc at f omme til 
Sitette m^bf til at t)i funne tage oé i 2(gt for bem, og 
ber f)ar iUc ixcvzt talt for meget om bereé |)aarbf)eb og 
?Dianbbom." dvit tog tit Orbe, og talte til ftn gaber: 
ic'^ibc i>ilk t)i nu, gaber!'' fagbe f)an, at)t)il6e ^xn^ 
bene ere, inben be aKe 5Iit)c bræSte, og ^oab ()ebber 
bu, unge 5i}?anb?" fagbe grif. ,,®Denb er mit 
.^at)n," ft)arebe ()an. ,,^oié ©øn er bu, @Denb!" 
fpurgte grif t)ibere, <,og f)t)ab ^erfomj! er bu af?" 
u'2^ue ^igre f)ebber min gaber," foarebe i)anf ^og er 
^Oefeteé ©øn fra Q5orn^oIm, og jeg er banff af ^er^ 
fomff." ,,^i)or gammel er bu?" fpurgte grif. «^i>ié 48 s. 3omé\)if inga ©aga. 133 

jeg ot)crfct)cr ^entte ^intn," fi^ai'cbe f)att> nt)a 6I(tJer 
jecj atten 2(ar gammeL" a2)ii f!al oocrleoe ^Ointeren," 
fa(jt)c ^vii, ^,om i)i maae raabe/ 09 (Tal iffe bra'[>cé;" 
03 ^n6 tog r)am nu i greb/ og lob {)am i^a^re i trop 
meb ftg og fine 50?i5nb. ^a ^afon 3art faoe bHU, 
tog f}an tii Orbe, og fagbe: ,,(£i t)eeb jeg nu, f)t)ab bn 
tfcnfer vcicir om bu oil tage faaban en CO?anb fri/ fom 
^ar tiifmt oé faa f!or ^ana:re og Q5effn?nimelfe/ fom 
^ennc unge 50?anb/ af I)t)em t)i l)aDe libt (lør(t @fabe/ 
men bog fan jeg iffe anfce bit paéfenbe at tage CDtam 
ben ubaf bine ^(^nber, og fommer bn nu til at raabe 
l)enneftnbe;" og bH hki> ba, fom grif oilbe. S!)erpaa 
fagbe ^afon 3ar( tii 5:f>orfeI £eira: ^^ug nu be anbre 
fnartT' (grif fagbe: a^i ff^^e nu a)?(snbene bra:6e^/ 
førenb jeg forub r)ar talt meb bem/ t\)i jeg ^il Dibe/ 
()t)o en()t)er af bem er." 

48. gfterat bctt^ oar talt 6lei) nu en ?9?anb h^ 
fra O^eSet/ men 9^c6et l)ai)be t)iflet ftg noget om gob^ 
berne ^aa f)am/ faa at ()an iffe ret funbe fomme \&é, 
^enne SD?anb mv (!or af ^(e]ctf fmuf og ung og meget 
va|T. Sr>orfel fpurgte l)am/ bi^orlebeé l^an fpnteé om 
atbdc, ,,@obt fpneé ;eg berom/'' fagbe l)an/ ,,naar 
jeg 6lot forub i}a\:^bi faaet mit £øfte ubført." (grif 
Sari fag^e: u^^ab er bit ^Jlamr og l)Dilfet er ba 
fofte/ bu t)ar gjort/ fom bu faa gjerne Dil l)aDe ubf^rt/ 
inben bu laber bit £it)?" *J)an foarebe: ,<,3eg ()ebber 
?3agn/" fagbe ()art/ ,,oger/ fom man l)ar fagt mig/ 
ctt @øn af 2(age ^alnatofcføn fra gi)en." a^i^ab 
i'øfte r)ar bu ba gjort/ ^Jagn!"" fpurgte grif Dibere/ 
^.cfter \)m Opft)lbclfe/ faalebeé fom bn ^nfTer/ b\x 
fi;neé gobt om at bue?" .^^et £øfte gjorbe jeg/" fagbe 134 3omé\)ifin9a (Q(^qc{. 48 £. 

55a3tt/ aCtt fcø ffufbe, tiacit m hm til ^ovQdf fomme 
i <?^eH(j til tf)orfeI £etraé ^I^attcr Sngeborg ubcn ()ané 
e<(er nogen af fjenbeé gr^nberé ?0?inbC/ o(} bræbc f)am 
felt), 03 tt)f6cé mi^r at bet gaaer me(|et jlet mtb min 
(gag, om jeg iUc fFal faae bettc ubført, inben jeg 
t)øer." ,.^ct ffal jeg for^inbre/' fagbe 5:f)orfer, «at 
t)U iffe ffal faac bet ubført forinben/' og ijan fprang 
^a lige inb paa ^agn, og f)ug til Oam meb begge Jpc^n^ 
piVf men ^agné go(!ei*fabei* ^jovn t)m jSretjTe fpar* 
febe til ^agn faa ()aai'bt/ at f)an (løbte f)am bort fra 
.J>ugget. 2:t)orfe( f)ug ba ooer ?3agn, og 6t)ajrbet 
traf paa ØveCet, r)t)ormeb ^agn tiår bunben, fom.gif 
itWf og ^agn b(et) løé ub^n at hli\)z faaret. ^()orfe( 
frtublebe; ba f)an r)ug feil af 5D?anben, og faibt/ men 
©tjærbet fløi C)am ub af .^aanben. 55|ørn f;at>be jløbt 
faa f)aarbt til ^agn^ at t)an t)ar fa(ben ombert)eb; 
f)an biet) bog iffe I^nge liggenbe, men fprang jlra^ 
()nrtig op, og ()ng ^()orfeI ^anefaar. ,^SRu ^ar Jeg 
ttbført bet ene af mine løfter/'' fagbe ^Bagn, .cog jeg 
er nu noget bebre tilfrebé cn^ tilforn/'* ^afon 3^1^^ 
fagbe: cc^a^ O^m nu iUc gaae tøé lojnge, men bvccba 
()am før(!, t^i iyan tjav gjort oé en flor (S^ibe." a^an 
ffal ligefaa libt brojbcé fom jeg/' fagbe (grif, cJ)Oi^ 
jeg tnaa raabe, og jeg" t)il tage ^Oagn unber min Q5e* 
f!pttelfe/' »J)afon 3arl fagbe: ,,(ii bef)øt)e t)i nu at 
be(?emme noget, efterfom tf\i t)il raabe ene, gra-nbe!" 
u@ot)t a}?anbé.Q3i;tte er i ^Sagn, gaber!'' fagbe (grif, 
,,og bet fpneé mig et goDt Q5i)tte, at t)i tage ()am til 
Den ^ojber og 58a;rbigf)eb, fom $l)orfeI £eira l)ar baft; 
bttt^ funbe $f>orfeI tjente (tg, fom nu er trujfet l)amf 
t^i nu gaaer b^t, fom man ftger, at l)en 55ifeé &ioctf 48 €. 3omé\)iNnga ©aga. 135 

nm 5^«^^* i Opfplbelfe; bu faae jlrajir i S^ag SjB&ett 
paa f)am." SRu tocj ^rif ^agn i ftti q5e|Ti)tfeffe , 0(^ 
()an oai- nu ingen gare ubfat for; men ba fagbe^agn: 
tSnn unbcr ben Q3etin3eirc fovetv(x>Un jeg at tage greb 
of \:)iQ, di'iV, ()Oié ber ogfaa f!;enfcé ^reb til atte mine 
©tatbrøbre, fom ere tilbage/ cikvé i)ifle ti fare een 
gærb arte tilfammen" ^3^3 ^it "W ^^^^ *^^^^ ^i^f^ 
bine @ta(6røbre," fi)arebe @ri6/ ^men bog afjlaaer jeg 
iffe ganf!e bet/ fom bu forlanger." ^rif gi6 ba ()ert 
til ^)ørn t>in 55ret(Te/ og fpurgte ()i)o ()an Dar/ cg 
()t)ab ()an ()eb; ()an foarebe/ og fagbe/ ae ()an ()eb 
S5iørn; u(Sr bu ben^jørn," fpurgte ^ri6 frcmbele^z 
<,fom mcb iaaban 0\af!()eb ^entebe ?0?anben nb af ^on* 
ning 6t)enbé ^al." „(ii i)eeb ;eg bet," fagbe S;ørn/ 
<iat jeg meb 9iLajTf>^b r)entebe CO?anben/ men bog tog 
jeg ()am bort berfra/' u^i)ab bringer big gamle 
CD?anb til at brage t)ib og angribe oé?'' i)ebblei) driff 
J)\)at> bei)itgebe bog big jTalbeDe og graaf)(Krbebe@ubbe 
til benne gci^rb? ja b^t 6an man ftge meb ^anbl^eb/ at 
<iUt @traa t)ilbe ii^U oé .^orgeé 5D?a'nb, efterfom enb^ 
ogfaa faabanne/ fom gaae \>aa ©raoené SKanb/ brogc 
\)ib at frribc imob oé; og i)il bn nu mobtage bit £ii) 
af mig?x fagbe grif/ a^t)i jeg fpneé iffe om at brabc 
big/ faa gammel en ^DTanb fom bu er." (,5j)^obtage 
j)il jeg DijI £i&et af big/ (^rif!" foarebe ^jøru/ ^^aa 
bit ^ilfaar/ at min gojlerfon ^agn og alle be CO?ajnb/ 
fom ere tilbage/ er()olbe gr<t>.'' ^,1Det (Tal nu til'? 
jlaaeé eber aik, f)Dié jeg maa raabe/" fagbe €rif/ ,.og 
jeg (lal raabe." 5Derpaa gie (grif for ft'n gaber/ og 
hab (>am om/ at alle be tilbageuoirenbe goméotfingcr 
maatte faae greb/ og bette tilpob Sarlen f)am; l)t)or^ 136 ^ 3om6oiftn9a ©nga^ 49 S» 

paa aae SoméDifittgerne hkH I^flc, t<j(jnc i grcf^ 03 
fifjenfebe @iffer()cJ). ^a6on 3arl 03 grif tog nu &cn 
Q5e|!emmclfe/ at jgjørn ben jgrctjTe cr()oIbt ben 6aarb, 
fom ^al|!eirt ^taJrHngcbanc {)a\>\>t befibbet. SDet ftge^/ 
at ber foruben ♦J>a(|Tc(n falbt fem £ef;némfl^nb. ^agn 
Slageført bi'og si^n- ooer til ^igcn meb (grifé ?)}?inbe, 
og grif fagbe tit ^agn, førenb be (Tilteé/ at i)an efter 
eget ^i;f6e funbe f)o{be ^rpHup meb 3ngeborg %{)0V' 
fdébatter. Og t)a ^agn fom oDei* til ^igen, gif f)att 
famme Stftett^ fom f)m tom bn, i @eng til ^^orfel 
2ma€ S)atter 3«ge6org. «J)an op^ofbt ffg ber om 
53interen/ men om ^aaren efter brog r)an Sort ber* 
fra, og ^olbt Del altf f)t)ab f)an r^aobe fotoet grif. 
s^agn brog ba neb til X)anmarf og (»em til fine ©aarbe 
i gi;ert, B&or ()att Ui>tbt i lang %ibf og 6Iet> anfeet 
for en ubm^rfct C!0?anb, og mange @torm(cnb neb* 
flamme fra ()am. 3)et fovtcciUé at ^agn førte 3nge* 
borg ();em mcb fig/ men 95;ørn ben jBretffe brog ();em 
tit 55retlanb/ og ()erffebe ber, faa livnge f)an le&cbe/ 
og t>att Mel) anfeet for en ppperlig SO?anb. 

49» Om (gigbalb er nu at fort^ffe, at, ba 
iyan Dar jTpgtet bort fra @faget, feilebe l)an uafbrubt 
(»em til 3!)anmarf. ^eb fin »£)jemfom(l traf (;an fin 
:^on« 2(|Irib, fom anrettebe ec (BUbt for f;«tm. ^e 
fortalte alfe Q5eretnlnger omslaget, og om ()ele ^0* 
set (igefra ben tib 3omét>ifingernc broge r);emmefra 
S^anmarf, og golf lyabbc Si)?oerf!a6 af at ^ørc b^m 
fortaiffe biéfe 5:ilbragelfer. S^et ftgeé, at 2l|!rib bilb^ 
Miobtage @igt)alb ^avl i atte^enfeenber ^aa bzt bebjle, 
og ret oife, at ()un gl(?bebe f!g t>eb ()ané ^jemfomj!; 
l)\xn hb ba anrette et Q5ab,for t)am, og bab f)am ber* 49 S. Som^^iEinga ®m* 137 

paa at ^aa^ i ^aM; J\)i m ^^^i>/" f^^9t)c Inin, cM 
efter faa lang ett SKcife/ fom ber er fra Ø^orge/ t)tl bet 
DÆre 90t)t at renfe (gaarene^ fom 3 ftf i Slaget." 
Sigoalb (ji6 berpaa i 95abet, 03 Slflrib brugte iffe 
(inbre ^oinber tif at betjene ()am i 55aoet; f)un fagbe 
jtbeit: «3^3 formoDer bog, at ber r)aDe ft^ret nogle 
af 3oméi)i6ingerne i (Slaget/ fom ^aoe ført en mere 
(Trammet 35Ælg bort bcrfra, enb ben b\x ^avf t{)i mig 
t\)tUé benne bebj! f!iffet til at gjemme »J)Debemeel i." 
.J)ertil foarebe @igt)alb: „(gnbnu funbe bet oel inb^ 
tra'fe i mit £iD, at bu iffe ^aobe faabant at ftge, og 
teen! ba efter/ om bu ba t^if ijojre bebre tilfrebé." Om 
bereé ©amtale fortccffeé bcr nu ith Dibere. (SigDalb 
()eriTebe frembeleé ooer 6;ajffanb i nogen ^ib, og blei) 
anfcct for en meget t)iié 50?anb, og ()o(bteé for at D(vrc 
unberfunbig/ og om ()am ere mange 25eretninger for^ 
taltzi anbre ©agaer. ^en »£)afon 3«i*^ t)er(!cbe fun 
fort Sib berefter ot)er SRorge/ og ()an Danbt i>^b alt 
btttt tilfammen faare megen Q5erømmelfe/ og ligefaa 
^ané @jønner» ©er er itU ^er fortabt no^et om, t)Mb 
6i)enb Q5ueføn foretog fig, om r)an bki) ()oé dviff 
eWer tog anbui ©eflemmelfe. ^en 55ueé Prober 6i^ 
gurb ^appe brog til Danmarf , og antog ^eflprelfen 
af jtt gæbrenegobé paa ;Born()o(m efter ftn gaber ^e^ 
fete / og boebe ber i lang %ib. -^an bUt) anfeet for en 
meget bue(ig 50?anb. 4>an og 2:ofa (ebebe fibcn U)tUf 
lig fammen, og en flor <^Ia;gt ncb(Iammer fra bem. 
(gigDafbé Q5rober S;f)or6el bm ^øie biet) r;ofbt for en 
færbeleé i>ii^ ^anb, fom fiben prøoebeé t)eb mange 
£cilig()eber, 6f;olbmø<'@inar brog til ^élanb, og 
brufnebe i S5rebcf/orb, og ©faaføerne fammeflcbé 138 Somé^if inga (Sm* 50 S. 

^at>e faaetØJaDtt af, atgfaafernc, fom 3ar(cn r)aDbe 
øiuet f)am/ brcDe t)cr i £anb. ^()orb g>ri)ef)ønb brog 
r)iem til ©i)ref/orb til |tn gaber tijovUl i 2ilt)ibra, og 
r)er foi'tæffcé faalebeé, at !$:^orIeif @^uma 03 1i)0Yb 
45ri)cf)ønb [)at)e DOJret ^i'abi'e, 03 ^{)ovb 5oebc i 2(lou 
bra efter f?n gaber, 09 fra f)am nebflamme mange i 
gjorbcne ber tjeflerpaa. ginar, Sf)orIeif og t[)orb 
bragte be nøiagtigfle jSeretninger om biéfe ^ibenber ub 
til 3élanb. 5D?en bet er jtben golfé 6agtt, at 33uc 
er ble»ett til ett Orm, og [)ar lagt jig paa fine ^n\l>t 
fifler, men ti tænfe at ©runben tii benne gortæKing 
^ar mvitf at en Orm er MeDen feet ))aa ^(ørunge* 
»aag. S^ct tan ogfaa ()a:nbeé, at nogen onb ^ccttt 
{)ar lagt fig ^aa bHU @ulb, og er bfeben feet ber 
flben; men ei formaae oi at (tge, ()t)ab bet rettefle er; 
bet fan ogfaa oa:re, 'at ingen af biéfe gormobninger 
er fanb, t[)i om fligt fan man I)ai>e mange gore^ 
lliainger. 

50. ^ong @oenb ©aum^faføn t)ar nu f)|emme 
t SDanmarf. ^ané (gøn 5^nub Do^te op ()jemme ()0^ 
ftn gaber, og 5IeD opfoflrct af S^orfel ben ^m. 
:^ong @oenb ()(rrjebe ^aa ^ong 5(bcrraabé Sfiige, og 
ubbrei) ()am af £anbet fpbefter ot)er ^auet. ^ong 
©Denb fatte ^()ingmannaftb ' paa to ^teber: t>n ene 
i £unbuneborg, ber f)aDbe Ulfé 93rober gilif 2()orgi(f 
ført 5lnførfefen; t)m i)a^be treftnbétøoe (gfibe paa 
5:^emfen: bzt anbct ^t)ingmaunalib Dar norb oppe i 
©leééoif; ber ijaiibe 2()orfe{ ben <^mé SSrober J)i* 
ming 3arl 2lnførfclcn; ber tåre ogfaa treftnbétooe 

*) cu $>ccr af S:f)tnatiiccnb cITer fafic ^n'gcrc, fom f)øtU til 
tt %\)m eller ©arnifon. 5i €* SoméViiBinga Saga* 139 

@fi5e. ^f)itt3ma:nt5Ctte faflfatte bcit 2ot)/ ot iti<jert. 
ttiaatte ubbreDc uoiéfe Sipotei*/ 03 ingen maatCc ij^re 
6orte om SRattcn. I)e fogtc tii Q3urcnrfe} ber Dar en 
flor ^loth, meb [)D(lfert t>cr iTulDe ringcé ^ocr .^at 
j^Ioffcn tre; M jTulDe oUe gane tii ^ivU nb^ti ^aa> 
ben. ©amme £oD6e|IemmeIfe f^aobe be i (^leééDif. fj 
»^«;ren nce^ncé to d^iccnb ^f)ort) ocj 2(ubun. 

51. S3or9en fli)rct)eé af 2(h*e6 @trjona/ en 

IBrober til ^ong 5ibclraabé 5Dronnin(} (gnima, fom i)ar 

en £)atter af S^iffari) 3arl, ^ciif^elmé gaber. Ooep 

ben norblige 5Deef af ©ngfanb ()erf?ebe UlffeKSnining^ 

fom Dar gift meb 5ton(j Stbelraabé Sjatter l(lff)ilb. 

^ong @i>enb beba i (gncjlanb, 03 be ^anjTe farte f)ané 

2iQ ()icm til Danmarf , 09 begroi) ()am i Otoeéfilbe {)oé 

()ané Sabvr. £)a oar ^nnb ti 2lar. ^()ingm(rnbene 

()ai)be flor ?0?a9t. S^er Dar to ©ange SD?arfeb om 

5(aret/ ben ene ©ang om 5D?ibfommer/ og ben anben 

©ang i>ib ^Diibointeré 'lib. (gnge(jTm<^nbcne fpnte^, 

ot ingen ^ib i>ar mere beleilig tii at tinntetg;øre5f)in(j» 

wannalib enb netop nu/ ba @ocnb i>ar bøb, og ^n\xb 

enbnu ung. »J)^^i* finter imob 3nul broge golf tii 

93orgcn meb ^ogne, 6e(a:éfcbe meb bH ©oDé/ fom be 

pleiebe at føre til ?!}?arfebé; faa f!etc bet ogfaa benne 

58intcr, og afle Sognene oare tjÆlbebe. 5^et ffete efter 

tllffel ©niflingé og 95røbrene 2(belraabé ©onneré fi)i^ 

gefulbc 3?aab og Sinfliftelfe. ©en fi;oenbe 5!)ag af 

3«Ien gif 5()orb ubenfor 95orgen tii en 5lone, fom 

()an r)o(bt til meb/ ber boebe i et vf)uué ber ubenfor; 

()un bab {)am hlidc ber om ^Rattan, ,,^Di 6eber bu 

mig om butf t)Dorfor ber er faflfat (Straf?" fpurgte 

J)«n. cc3^3 bcber big berom," fagbe t)un, „forbi bet 140 SoméDiøinga ©nga* 52 S. 

t\)tM miø i>iø^t" ,,^i Di((e ba irt&gaae bert 5(fta(e,'* 
fagbe {)cin, ,,at jeg ffal bliDc f)cv, men bu ffal fige mig 
^runbert ti(/ at bu 6eber mig berom." t,@runben tii 
benne mi« igøn," facjbe ^un^ «ci-, at jeg t)eeb at bzt 
Cl* 5ejlemt at tilintetgjerc ^elc 2r)ingmccnbeneé ^^cr." 
,;^Dor(ebeé fan bu i>ibt M," fpurgte ijan oibere, ,,fom 
ti itu t)eeb?" ,,©et er faa/' fagbe t)un, ,,<it golf 
fjørte i ^ogne {)ib til borgen, og (obe fom be fore 
meb 6obé, men ber t)ar en CD?iCngbc 5D?i^nb i I)t)er 
^ogttr men intet @obé; og faalebeé ^aoe be ogfaa 
gjort norb oppe i ©leééoif ; og naar ben trebie 3Deel 
af ?^atun er forløben/ ba ringet bev i S5orgen/ for at 
:^rigerne funne 6erebe ftg om SO?ibnat, ba ftnUt ^(cnt 
bene 6ercbe ftg paa bereé &bi i jSorgen/ men naar be 
to S;rebiebe(e af ?Rattcn ere forløbne/ ba blioer ber rim 
get paa Surefirfe; ba ffufte 3 gaae DaaSenJøfe tii ^\ivf 
fen/ men ba i)il ber blibe jlaaet en Srebé om ^irfen." 
,,©et er t)((!/" fagbe S:f)orb/ a<it bit ^enjTab er (lort/ 
og jeg maa berette b^t til diliff |!/ønt bH ti)tM at 
DÆre et SKpgtC/ men benne ©aarb f!at bu f)a&e tiC 
^ienbom" Zi)ovb gif inb i Q5orgen/ f)Oor l^an traf 
fin @tal6rober ninbutif og be gif og fortafte (iiliff 
f)\>ab be f)at)be t)ørt. ^an unberrettebc SD?(^nbene 
berom; nogle troebe betf men anbre fagbe/ at bet oar 
en ugrunbet Srpgt. 2)e r)ørte/ at ber 6(eD ringet fom 
fÆbDanlig/ og mange troebe at ^ro^flen ringebe* Sltte 
te/ fom troebe 2f)orbé Orb/ gif meb 5Jaa6ert/ men 
affe te anbre Daab^nløfe. 

52. S)a be fom i ^irfegaarben/ traf be ber efi 
C9?ajttgbe golf for figj be funbe ba iffe faae tereé 
?8aa6en, tf)i be funbe iffe fomme f)jcm. ^ilif 52 €• 3omét)if inga ^m* I4i 

fpurgte &em om ^aabf mc« t)e fatjbe/ at &e itifet 
i)it>f?e. ,,@i ti)ffeé bet mi^ vaat^diQi ^ fagbc (giHf, 
«nt i)ife fi(j frpgtfomme oø (ø6e int) i .^ivfen, ba bett 
irttet ^iI(Tu9t(?c& fan mve oé; xn^n 6ct>(! t\)^Ué bet 
mig / at t)i fpringe oocr ©fulbrenc paa bem/ fom |!aae 
ubenfor 5D?urett/ og forføge om t)i funtte unbflippe til 
@fi6etie ." ©aalebeé gjorbe be nu. S^et flørfle ^(\n* 
t>efa\t> ffetcDcb ©fi6ene; imiblcrfib flap diiif bog 6ort 
meb tn&iUi men fra ©leééoif unbJTap ingen / og 
»J)eming faibt bcr. Silif brog til SDanmarf. Ø^oget 
efter bette blet> (gbmunb tagen til itonge i (gng* 
lanbj ^an t)ar 5^onge i ni 9}?aaneber^ i f)bt(fcn tib 
()an ()Olbt fem tri^fninger meb 5^nub @oent)føn. fUivd 
©trjona, fom nogle fa(be grif / t)ar (gbmunbé gofler^ 
faber og Q5i*ober til @mma, fom bm engel(!e 5?ong 
Slbclraab f)aDbe r)aft tiiccQte. $[)orfeI ban ^oie {)ai)bc 
ba ODer6ejIi;reIfen i 2)anmarf. !De f)oIbt tin^ om 
58aaren efter 2:t)ingm^nbeneé galb; ^ilif tiljTpnbte/ 
at man f^nib(^ brage ot)er at i)(ei>m (tg^ men ^^orfel 
foarebe: »^i f)at)e en ung^onge; bet paéfer iffe at 
t)(5r;e, uben ^tongen er meb paa ^oget, men efter tre 
Slaré Sorføb Denter jeg^ at gongen iffe oil fattet 
^aarbfør[)eb , og gjenberne ere ba u6erebte." uUt)ijl 
er bHf*' foarebe diiiff aom be^ fom nu iffe 6eh;mre 
ftg berom, oil ()uf!e bzt om tre 2(ar." (gilif brog ba 
nb til SDiiHegaarb, og bleo ^øobing for ^Bttringerneé^ 
^a:r, og falbt omftber ber. (gfter tre 5taré gorIø5 
brog 5tnub/ ^f)orfeI og gri6 meb otte t)unbrebe @fi6e 
til ^nglanb. ^{)ovUl i^ai^bz trebiDe @6i6e/ og br^bte 


142 3omé\)ifinga @aga» 52 S* 

lllf6el (Snitimr 09 t)tei>ncbe faaicbeé fltt SBrobcr^e* 
mincj, 03 a'ijtebe ^oiicj StDelraabé fatter Ulftilb/ foin 
Ulf^el r)aDi)c ()aft tifccgte. ?0?et) UIf6eI faibt ()e{e 
50?anDfTa6ct af trcftnbétpoe igfiOe, men ^on(3 5?nub 
inDtog £unt)uncboi*9. i^()orfeI focr frem Ian(jé meb 
5t!)jlen/ o(j traf paa et @6ib Dronning ^mma, fom 
I)an forte t)jem i £anb meb fig; f)an ffi)nbte ^ong^nub 
til at 6ci(e til ^enbe, 09 benne (CQtcb^ ()enbe. i)\xn 
føbte om ^Sinteren en Søn, fom fit SRaDnet »paralb, 
og 6Iet) af ^nub anta^in fom (Søn. »^ørbe-'^nub i>ar 
beggeé Søn. St)enb t)ar 5lnubé og 2Ufifaé Søn. 
^nubé Sjatter ()eb 6un()ilb, l)enbe a:gtebe Steifer ^en* 
rif^onrabføn/ meb ()'oem ^nub reif!c til OJom. ^crnge 
Derefter tjar ^ong ivnub til ©jo^flebub r)oé "lljovUi. 
^øie, ba faae fongen llif()ilb/ og fpnteé at t()orfeI 
t)aDbe foeget {)am, i bH i)an {)ai)\:iz faaet l)am til at 
(cgte gmma iflebenfor f)enbe/ og for ben Sagé Sfpib 
lob i)an ^{)ovtd bra:6e. ^ong 5tnub og (gbmunb I)olbt 
nogle ^risfntnger, ()&.orefter haai^i be Danffe og dtif 
gelffmojnbene bai)^ bem at inbgaae Sorlig. 5De gjorbe 
efter bercé S^n/ og 6e(!euite, at batif fom oi)erIct?cbc 
t)^n anben, f!ulbe er(}oIbe f^ele Sviget. @n SD?aaneb 
efter biet) (gbmunb bræbt af fin Soflerfaber SUref 
Strjona, ()Oorefter ^nub er()olbt ^eU gnglanb/ og 
()erf!ebe beroi)er i pre og ti;De 2(ar. ^il mit 5vDat) at ()øre, 
sD?att til \Sangen ei Iptteb, 
©øgte »0^'^ci* ^03 i)ant>t€éj 
Sf^u for golfet bet rajlc 
5:)i(3t jeg oil fremfi^e, 
Om cnb inuctt »pelte^ 
^cbcrømtc/* mig [)øre. 

2. 
©orgetié :^t)ibe atter 
Siammer mig fom anbva, 
©tor :^ummcr nu Dolbtc 
50?i9 ben pnbige ^oinbe; 
2)03 til en 6ang at fDa:be 
59?egen l^pji jeg na-rer/ 
Om enb i (gIf!oi)é (^ager 
ll()elb er mig ()ajnbet. 

3. 

^et er fænge fi^i^n 
£)a jeg ftt fjcrr en 5\t)inbe, 
©ulbfmpffet, ban unge 
SDJø mit fjerte fnjlf)olbt; 144 3omét)iEinga ®vapct» 4*6 ^» 

£)m betl ?)nbige fi)(5i)etr 
50el bet ^aéfer ftg foir mig 
Om en SiJinbe at fpngc^. 

gjernt jeg »ar u unber 

goéfer, @albi*e* jeø iUc ^ 

Øueb 

:^t)æbc matt maa om meget 

2(ttbet 

©fjalben om ^ampetté ^ulber/ 
^ctu ^aQa'^Mb jeg 
?5i( for golfet fremføre. 

^ørt t)i ^ar^ at i 3omé6org 
gem »5)øt)binger forbum 
^abCf (mig bett fagre 
^i>inbt milt ©lojbe røDeb); 
55el matt bør at opregne 
Sapre ^efteé S5ebrifter, 
©er er om mcerfefigc 
Srigereé ga:rb at fi;nge. 

6. ' ^ 

5iaei>egtte ^ataib 
5}(?lbige ^atttpe førte/ ') fertil øaacr Onbjebntngen, tct liacfom t)c fer(icnt>e i 
!Parent^e§ tnDjIuttet>e OmfoccDc erc ^iajr[!{j()ei>5t)i(itc. 7^9 ^. Somémf inga SJrapa* 145 

O3 be jInblDjIne grænber 
@farpe @D(^rbe røbncb; 
^c af beit gamle tvo fif 
^Caabené 5vlirreii pbctt 
^ei* at t)øre/ ^efcteé 
@-øn be ();\?Ipe t)ilbc, 

7. 

gremmerft fTal be ra(!e 
jSlrigereé »^-etobuig nojijneé^ 
^ppcrjl i alt, crt i)ivU^ 
©eier ()an Danbt i 5?ampettj 
(gi Slattbt frccfne ^e(te 
5tunbe i garené ^r^t)e 
0?03en (igneé meb Siageé 
SD?obi9C @øtt i :^j«ff}eb. 

8. 

@igt)afb ^eb be i 5tampf(^rb 
Dia(!e ^rigereé ^øt)bin(j, 
Osfaa ctt glof af bjau'Ue 
»J)ctte 2f)or6cI (Ipreb, 
»&t)er en ^amp ben (lorrfe 
S5ue meb ©igurb beeltog, 

^a^n bog taprefl af ar(c. 

9. 

©toltc ^eltc tit 5Danmarf 
@ti;reo meb bereé gfibe/ 
2). ©. ^ 146 3omi5\)if inga Svdpa. 10.12 95. 

U^bi'cbt J^c^b^v og 5D?agt bc 
58anDt ftg, ()t)or bc fore/ 
Oq t)e ©jÆOe bi'u66e 
;Dcrcé gccM-eé ©raDøl, 
Sjette CDiøbe, DeeD jeg, 
^OoIDte Dem mange @orger. 

10. 

golf ba Dilbe, at ^e(te 
^(^ber føge (Tutbe/ 
ledigt @tof ti( ^Igte 
©ligt et SOTøbe giber; 
£)g nu raf! be Segpnbte 
6tore £øfter at gjøre, 
S^riffegammen ei (ibeii 
^ar ber ba i -^ailtn. 

11. 

£et tit »C)eftigf)eb opbragt 
£øfce @igoalb gjorbe/ 
S5ue t)ar <Ira^ tifrebe 
^aaban.5?amp at øge; 
^øit be looeb at jage 
^afott fra fit Dvige, 
dHer ()am 2i\>H røDe^ 
95ittert »J)ab be no^reb, 

12. 

^Ærbig jlra^r ben fjteffe 
S5ue Dar tit meb tapre 
©igt)alb i ©tribené ^aarbe 13''15 ^» Som^^iEinga ®rapa» 147 

Summel hovt at Drage; 
4)elten fagbe, at S;>({Mxb 
^am lebfage (!ulbe, 
O9 at ot)er STélaB 
gølgc ()an ftg glÆbet). 13. ^m^ til X :^ampett 
5}ii5i't)en 35ue at fM^e, 
®aa t>a talte ben frccftte 
^Oagtt i SD?(«nt)é gorfamIi«3 felten Qjorbc bet £øfte, 
(heftig @oi'() mig paafommer), 
2tt r)an $l)ov6e(é fagre 
IDatter (?øte (!utbe. 

14. 

(5D?i9 e« DelSaarett 5loinbe 
9i^^t)er min ()ele ©(itbe) 
gprjieit 60b golfet ffpbe 
©fiSene (?ra^ paa ^Oanbet, 
(Ørufom ©orrtg mig ben 
^bJe ?D?ø foroolber) 
gotfeneé ^ojr, i (gtriben 
$>Ht, 9(6 om ^orb nu. 

15. 

©ønbenfra be raf!e 
5[y?Ænb meb glaaben jlpreb 
Ot)er ^at)et/ b^n folbe 

^ 2 148 3omé\)if inga ^\:c{);>a> 16'<18 Q3. 

(Sø ^aa ^eUcitc M*ci) ^a; 

æjoD bc tccttt ^vccbn, 
O^ paa piberne |!DaJpet>; 
Ut>eiv bøieDc golfet 

16. 

©aa fortene ^ampcn^ 
$»?Æti&f at mcD e« g(anbe 
3urenat ?>aa 3(c&reit 

satfor ()ibji9é t)arc 
^eltene efter ©tribett^ 
©cirmunb ba be rafl^e 
Srigerc oDcrfulbe. 

17. 

fnovmé f)zU 3arrer 
^eltene, fom fra (Sønben 
:^omnc »are, til £anbfer6 
5D?øbe o<fentn<j bøbe; 
eamlet i feie ^ib ber 
ganbt man en mcc^ttø gfaabc/ 
«5}?an9en tapper :^ri9er 
^KøbU til (Si)a?rbc(egen. 

18. 
(50?!3 en telbaarcn 5tDinbe 
OJøDer min I)cle &i(cbt) 
3Iben, for ©foDen fatU^t 
^ibt om $ivnt rafeb; 
rørufom (Sorrig mig btn 19'21 9J. SomdDiEinga ® capa» 149 

Op af pufene Suett 
6lo(j, 03 greDeii for(?i)rreb. 

19. 

50?ari fortÆffcr, ae trcnbe 

«J)t)ef af glaaberne ^jj^ve/ 
-r S0I6 bet ()av i CDJinbc, 

2)er ()t)or ben f)aarbc ^ampfojrb^ 
45oci*e møbteé paa 6rebett 
^g)jøruiigci)aa(j / ben Srojfnin^ 
%i)fué i)cd nrtDnfunbig. 

20. 

^afon £anbet ^a tappert 
^aji'oebe, fom man Umbi 
53ettte, (?rif røbneb 

5D?an fovtccUnf at 2(rmob 
^av bm trcbie ^Bi>i>in$f 
SD^unter Mv 09 af Solfet 
5tf^olbt benne eriger. 

21. 

^n be Pvebe »&eltc 
»Oeftiø (gfjolbene (føbte 
(Sammen til (Strib; en tx^fbig 
»Occr forft)areb £anbeti 
Sem be t)are mob een af 
^ifin3er)a;i'en, man fijjer/ 150 Sométøif inga ©capa* 

m bet i ©triben^ Opf^at) 
2^U mcctUé funbe. 

22. 

(?i3?i^ en DeI6aarett ^i>inb^ 
Ø^øDei* min f)ele @fa:t)e) 
«J)aar£)e STnfalt) be øjorbe 

(©ruforn *orr((j mig ben 
^ble CD?ø fori)o(beO 
et)fcrbecjnpet Do^te/ 23. 

©ig&afb 6øb fitt tir 2(n9re6 
»^aarbe S:rop at gange 
©jojrDt mob »J)afon, i66e 
Sreb t)ar nu r)ané Snffc; 
-Jjjelme og ©fjolbe H^oeb 
^avMé frtmpfp(!ne 6øn nu, 
grem for @fanbferne tro^ngte 
Sjc^H f)m nogle (Sange. 

24. 
©er gif b^n rajTe ^ue 
•£)aarbt i dampen frem meb 
©ine goie, man jtger, 
©iffert bet funbe Denteé; 
•&aarbe ^ug nbHdtt 
«&eltene, ba be ginge 
iKafenbe frem, og DaUz 
O^ojbfom ^aabentummel. 05. 

hjelme meb blanfcn S^aarbc, 
SReb (ot) t)an i-©6ulbi'e 
q5n;nicnicé (gItDcr ' sattcje; 
.Jpmirbe ^113 ubbeelte 
|)aoar& til Sjcnberé @faveiv 
£)3 mot) 5(éla6 at jlribe 
£)nbt bet MV for ^^elte. 

26. 
(?9?i9 en t)eI6aarett :^t)tnbe/ 
gvøt)er uiirt ()cle ©lÆbe) 
etaafctteé 3^m M^^t' 
^itenc fpran(5 fra ^'«en; 
(©ruforn <BovviQ \m ^^w 
5iEbte ^0 fovDolbciO 
gat i Q5uef!rengen 
@i'e6 bc fji^ffeflc v£)c(te. 

27. 
§»?att meb mange. ©Inijé ^Baaljen 
gScKrgcbc <i9 i Striben, ' 
Q5ue fdbte for gobe; 
S5iobi9e 3éfer fUDeb; 
©rufomt funge i ^etteé 
^^nber be f!arpe @i)cerbe/ 
@ta:r6t lob Staget 5irDtttg 
g3(ob n<x @pi)bene bri)ppe. '; b, c. ©Dccrbct. 152 3omé\)iEinga ©rapa* 28*31 05. 

28. 
58aiiffeli(j Mi* for :^(vmpeir 
^Bagn i hm f)aarbc %vcefnmQf 
grem gif met> bctt fmfnc 
gørcr ^dttm mo'oig t 
5}cr f)i>or i Obiné UDeii* 
3(a(jeé @øtt r)itt tapre 
fBane()U3 tilbedte 
g5rac t)en mpbige 2(rmot). 

29. 

(Sppbgnp øgeDe ^(trett 
SttreDegne/ jeg f)ørte/ 
SDJaatte for mojgtige »J)e(te 
5D?ajn!> til^ageDige, 
^nbtil i ^ileé Uoeir 
Onb mol) 5D?enne(lcr, ^afon^ 
©rufuID ©jerning f!ete! 
©rurnt f!ti @øn fif ofret. 

30. 
(^ig en DelSaaren :^i)ittt)e 
3fvøoer iniit r)efe @fa:&e) 
S5u3nenbe af gøbe 
Uloen paa Jigene traabte; 
(©rufom ©orrig mig ben 
5Sble ?D?ø foreolber) 
SfCot)bi)ret ooer Q5enet 
@aht\)(f og, Dar mcctut. 

31. 

Da /eg ^ørte, at risbfomt 
OJafeb fra «J?orben »&ølge^ 32'34Q3. 3omé\)iFinga Svapa. 153 

Mattere \)aavbz U^m'^r 
J^a^Un vc\a hjelmene vaéfeb; 
^a ()Dor (Stormen @fpei'é 
(gtenc^ førte i ^elteé 
@pirfent)C g)ine, af s^uitber 
^prublet) I)t)ié{ent)c ^loDct. 32. 

CDTobet ba for 3arlett 
§0?(nt)f!ebeé, m ()i?rte/ 
2(t fin glaa&e ben geigc 
gørtc ut) af ©triben; 
6i9t)alb t)dit i CDJajlen 
(geilenc 6øb at ^eife, 
Søtgen plabjTeb paa ^Bovbe/ 
5BIa:|len i geiI(T;øb pujleb. * 33. 

^^v fob ^oigfué 53eien 
58orbe fet for 5téla^ 
S^øbémaaben / i>er ^am gaoeé/ 
5DȾIer t Soffeminbe; 
Sapre Sf)oi'Ieif 6røb be 
^pffe Q5een i ben jlo^rfc 
^aoarb, i)a(ivbt meb bøtten 
^ug ()an fra fig beelte. 

'34. 

(5i)?i3 en DelSaaren ^i>inH 
3?øt)er min f)ele @I(^be) 
tib om 45erne breoe ') b. e ben af 3:t:orbf»in&en opuaftc ^agf. 2) t)aatforiiciK. 154 3om6v>iEin9a ©rapa, 35*37^. 

©øbe ^voppt for ©trømnien; 
(@rufom (Sorrig mig bett 
^blc a)?ø fort)oIber) 
5:ro{bfbin&ef)ef?cé * funger 
i>dun ganffe 6ort;o9. 

35. 

OiJer SBor&e at gnngc 
S5ue bøb aKe ftne 
»^eltc, ^a^né mcb ^aaSeit 
^Otcrgeb ftø forub manbig; 
i^rigeren mcb be tunge 
:^if!er t>iaig fpranø i 
(gøen/ anbre ^an if'fe 
Unbte S^cet i fin Oiigbom. 

36^ ^ 

©teg ba ben frygtelige 
øriger ot)er ^orbe, 
giflerne 6ar btn tjccth 
6ulb*Q5ue nb fra @f 6et; 
;Ofte funne ftben 
^obige golf ber fee en 
(Sfjwffelig Orm ^aa (Sunbet 
ODer ©ulbet ruge. 

37. 
(Sfuben, ()ørte jeg/ Ditrgeb 
?5agtt meb jtne ^clte^ 
Ovpbbebé Dåre efferé 
3(fre bereé e^iU; ) D, C, UJucneS. 3840 93* 3onii5\)ifin9a ©rapa* 155 

©en ci funbc nogen 
3avlcné a}?anb 5c(li(je, 
3Reb be oolbfomt (Ipvtet) 
dxiH SO?«nt) af ©fibet. 

38. 
£)ppe flobe ber cftei* 
gne trebioe raf!e 
tIngerfDenbe, fom pbeb 
^jJagn en fraftig S5i|lanb; 
Slibrig jeg ()ørte at (vnbre 
36fe flere s53?ajnb mob 
^aarbe-C)eUeé 5(nfa!b 
^aoe faa !;(^fÉ jtg t)(crgeb. 

39* 
COJeb be banf!e gjenber 
felten gif i £anb ba, 
eppbet meb ^lob Mv fartet, 
Søb iau paa (56ibene peeren; 
50agn ftne :Strigere xaa^i^bf 
3ffe bort at flugte/ 
gnigc tilfammen 
&a\^ii be ()ele SRatten. Srtten ^anb (ob (ivit 
Slanben f!ra^ opgiDe/ 
sD?ænbeneé ^ccr ^eer meget 
5D?tnb(!ebeé for ^agn nu; 
5D?obige ^z\tz mælte 
?9?anbboméorb blanbt gjcnber/ 156 3Dmé\)if inga S)rapa. 

£coc i Solfemunbe! 

3(te 5()orfel £cira, 
S)a om ^Dinben fixrbct) 
krigeren (gIf!ot>éfaii3c; 
^an ba agtet) ben tapre 
Slageé ©øtt at r)U99eA 
50?cn til ^(CDnett rebe 
58agn f)am før neblaøbe. 

a^il t>\Xf** Uab til ^Sagit f;ttt 
50ife og bolbe gi)r(!e, 
u^DJobige/ mH eriger! 
@it)e^ af mig muV 
,,(^t jeg bet Dil, om if'fe 
tibført faaer jeg £øftet, 
©om jeg gjorbe," fagbe 
©i)cerblegé 50?anb til jarlen. * ^aDmilb €rie ^efte 
@obé og £iDet fTjenfeb, 
goI6 bet meb Ovoeé omtalte, 
Soli) meb ^agn blei) (Taaneb. 

©a gif glab cit <^gte 
3ttge5org ^iti prube 
©fjolbegnpeté ;^ajmpe/ 
©fi;iibte bertil mange. ^n^tltnga <S<i^a. ipet begpnDer ^nDtlinga (^a^ix. ^avaib ©ormføtt 6Iei) ta(jctt tii ^cn^e i T^dnmav^ 
efter (iin gaber; ()attDar ert mægtig ^tonge og |lor5vri(jei\ 
Jpan bemÆgtigetje ftg ^olfetelant) i (Sa^(ant); ogfaa 
r)aobe ()an et (lort 3<Ji*Jéi*^8« i ^ginManb, ber lob (;art 
3omé6or3 anlojg^e, ocj lagbe beri en betpbelig »^ef(rt/ 
nitig, fom l)an cjai) @oIb 09 £ot)e; be unberlagbe ^am 
£attbet; om ©omnieren Dåre be paa ^^rigétoge^ \mn 
om 93interen oare be ()jemme; be blei)e falbte 3oméi)i* 
finger, ^oncj ^aralb ©ormføn jif i>^l) @i)ig ben norjTc 
itonge ^aralb @unf}tibføn bragt af SDagej benne fafb? 
i)eb ^alé i £imfjorben/ fom bet fort.taei? i SRorge^ 
^onge^@agaer; men ftben brog ^ong ^avaib tii 
SRorge meb (tn ^ccVf unberfagbe ft'g ()ele £anbet/ og 
.fatte ^avkn ^afon 6igurbføn til ^øobing berooer/ 
men ben banjTe 5\onge tog ©fatter af f)ele £anbet. 3 
5vong ^aratb ©ormføné 5>age Dar Otto ben Ovøbe 
5leifer i ©ajclanb; t)an ()ai)be Ufreb meb ben banffe 
^^onge, og mci^Sfb bc X)an(!e Slriflenbommen j men t)m 
banffe ^oftge {)<\i:>i)^ en -^xv ube imob ()am/ og i)tfbe 
\iaa ingen ?D?aabe antage ^rifienbommen, :^ong ^gja* 
ralb ©ormføn f)oIbt et (lort ©lag mob 5veifcrOtto føn* 
benfor ^aneuirfe, (}Uor ogfaa ^afon 3arl afa^orgc 160 ^ni;tlinga &aQC[. , 2-^3 S. 

tar tiljlebe mcb ben t)an(!e ^oncje. :^eiferen tabte 
flaget/ men Dog inbtog t)att £anbet noget berefteiv o(j 
joj) :^ort3 ^aralb oø ^afott 3avl paa glugt til £tm^ 
f;orbert 09 lige \xr> v«^ 50?oi*éø. ©ibett antog 5tong 
»J)ai*alb ^rif!enbommen/ og ^eiferen f!ob gabbei* i\\ 
f)ané @øn @t)enb, og ga'o r^am jtt SRaDn, meb ()Di(fet 
(;an 6Iet) b^bt/ faa at ()an fom til at ^ebbc Otto 
©oenb. ^ele ©anmai-f blet> t^a fri|!net/ og før brog 
:^eifepen iffe 6oi't. 

©tprbjerit Den ©tccrfeé gal&. 

2. 3 ^^"3 *&aralb ©ormfené SDage t)ar ©tpi'* 
fcførn ben ©tccrfe paa 5vi*igétoge i Øfleroegen. (Stpr^ 
tjørn oar en 6øtt afben foenjTe ^onge Olaf SBjarnføn. 
©tprSjørn fom meb jtn ^(zx til ^^anrnarf, og tog 
:^ong *J)aralb til gange; t^a gao ^^aralb r)am ftn '^dc^tf 
ter %^\)X^ tilojgte, og brog felt) meb @tpv6;ørn tii 
@t>errig. ©tprbjørn fraf 3lb i alle fine (gfibe/ førenO 
I)an gi6 i £anb; men t>(\, 5tong ^aralb 5tet) bet »aer, at 
^tprbjørn »ar nben ©fibe, {)olbt ()an meb ftne @nbe 
«b paa $øgen'/ og fiben bort tilbage til ^anmarf. 
©tprb/ørn C)olbt @lag x>^a gpriéDalle mob fin garbro* 
ter, t>tn foenffe ^onge ^rif ben ©eierfælle; ber falbt 
©tprbjørn og ben flørfle ^eel af ^ané SO?anbffab/ men 
nogle flpebe; benne glugt falbe be 6oenfFe gpviéelta^. 

Om ^ong ^aral&é .tin'sétog. 

3. 2)a ^ong »paralb ©orniføn, fom før biet) 
berettet, \)<x^tii labet ftg \i^h^, nøDte f)an "^c^xUn ^afon ^) b* c, iDJcclarciu 2) 5, c. govDriyelfcii paa Si)riSj)aIlc, 3 £♦ ^nptlinga ^(iå<i* i6i 

©igurbføtt tii ogfaa at mtaQC itroett; o^ i)an 6ret> 
bøbt met) aae fine SRorbm^nt), fom ben (gang t^ave i 
()ané g^Ige. ^otig ^aralb gal) ^am ba ^r^fler 03 
onbre lo^rbe ©?(5nt)/ 09 6øb ^am at (abe aHe goI6 i 
g^orge bøbe, f)DiI6et ^afott 3<Jf ^ loDebe meb gb. SD?eiT 
ba gongen 03 Sarrett ffifteé, brog ^afott til sjjorge, 
09 fatte be t)iebe Ø)?(enb i £anb Deb ^alé i Simfjorben/ 
men f)an forfaffebe ^vijlenbommen, 0^ atirettebe jiben 
f!ore Ofringer i dlovQd, ^a :^on9 ^aralb fpurgtc 
MUf at ^afon lyaiytic forfaflet^^rifTcnbommen/ 09 
tiUiqt at &an f)at)be iyrnjH paa b^n banfFe ^ongeé 
SRige, bro3 kongen meb ftn ^o:t til SfJorge/ 03 øbe* 
lagbe r)cfe ^pjlen, faa at alt 6leD br^cnbt imeftem £in« 
beénceé 09 (Btat paa fem ©aarbe i £a?rebal i ©ogn ttitr, 
men atte S5e6oerne jlpebe 6ort i gjelbe 09 @6oi)e meb 
alt bet rørftge @obé/ fom be funbe føre meb jtg. ^ong 
«J)araIb laae entibmebftn^cer Deb@oIunber, ogagtebe 
t>a at ^o^rje paa 3élanb meb be golf; fom f)an ^at)be 
meb f!9/ 09 faalebeé {)<ci>m bH fHibUabf fom ^élxm 
berne ()at)be gjort om i)am, ^on^ ^avatb 60b en 
trolbfpnbig ?D?anb at fare i en paataget ^am til 3^* 
(atib og fee at bringe gongen tlnberretning berfra. 
J^an foer i en ^t)alé @fi66elfe runbt omfring l^anbet/ 
og fortalte jtben kongen, at mange trolbfi)nbige Umt* 
ter 6e6oebe bette ^anb, og at ber Dar faa jlort et ^ab 
imellem £anbene/ at bzt iffe engang funbe befeileé meb 
£angf!i6e. S)a »^aralb fif benne Unberretning/ ^olDt 
l)an for, at M Dar et altfor farligt tog, og at Mt^ 
itu t)ar til at ubføre. gfter Mtc ^rigétog til SRorge 
brog ^aralb @ormføn ^;em tilbage til ©anmarf , men 
2). a ^ 162 ^nptlinga ©aga. - 4^5 €. 

^afott 3^r( lob i^i'ett f)ere bet øbdagte Jatitri S^orcje 
6cbi)39e, 03 betalte fibett inseit ©fatter tii ben banffe 

4. ^i>nQ ^avalb ©onnføné @^n ©Denb for* 
fangte cii ^eel af 0^i3e^ af ftit gaber ^ong ^aralb/ 
men ba benne iffe pnbebe f)am meget ^ forbi ()an t)ar 
nccQU føbt/ t)ilbe f)an i66e gioe ^am noget Svige at 
jlpre. C9?en ba ©Denb Doytc tiif (?ajfebe ()an ftg 
6fiDe og 5D?anbf!a6, og r)aT;i?be i)ibt omh'ing, haab^ 
nbztiicit\b€ og inbenJanbé. ;Da biet) 5tong »Oaralb oreb 
paa {)amr og famfebe go(6 imob f)am. ©t)enbé go# 
flerfaber ^alnatofe tar ba fommen fin gojlerføn tii 
^jdclpf fom bet beretteé i @agaen om 3oméoifin* 
gerne, og be fiprebe ba til @i(tKanb og inb i ^Ufjovbf 
I)Oor ^aralb fornb laae meb ftne (gfibe. (5t)enb lagbe 
j!ra^ tit ©trib imob ()am/ og bat fom til et (lort ©lag; 
golf jtrømmebe til 5vong ^avalbf iaaat ©i)enb biet) 
ot)ermanbet og tog glugten. 3 b^tu ©(ag fif ^ong 
^aralb flt ^anefaar og biet) if)je(f!ubt mtb en ^iil 
J^an t)ar ben før(?e af be banflTe itonger, fom blei) 
6egrat)et i t)iet 3orb. ^a l)ai>be f)an Dæret 5?onge i 
firfinbétpoe 2(ar, nemlig trebioe 5(ar i fin gaber :^ong 
@ormé JeDenbe £ii>e og t)aIotrebfinbétt;t)e 2(ar efter 
benneé ^øb. 

Om ,^on(j @i)enb. 

5* ©Denb antog 9ieg;eringen i ^anmarf effcr fin 
gaber :^ong ^aralb; l)an bfei) falbt ©oenb Soeff^g; 
^an t>ar ennurgtig^onge. 3 l;rtné3^age brogeSigualb 6 S. ^nptlinga ©aga* 163 

meb ^afon 3^^*^ i ^jørungcoaag paa £D?ørc; bei* fa(t)t 
55«e 3^)181'^/ men ©igoalt) ^axl flt;e&e. (gftcr bette 
uttDbrog SRorgeé iRtge fig fra be banfTe i^ongeré ^er^ 
veb^mmc/ mm fort eftci* fom OJaf ^vpcjgyeføtt t([ 
Sfjorge, 03 antog Oveg/eringen. ^ong @t)cnb oar gift 
meb ben tjenbiffc fongc ^un'élafé ^cittn- @un()ifb; 
bei'cé ©ønner Dåre ^n«b og »£>ara[b. ©iben ojgtebe 
5tong @t)enb gigrib ©torraabe/ en Sl^atter af @fjøg* 
Iar/2o(!e og 5D?ober til bm ft)en(?e ^ong Olaf; ()Urt 
()at)be forr)Ctt Dalret gift \mb ben foenf!e ^'ong @rif ben 
©eierfÆtre. 5long @Denbé og ©igribé S:)a(ter uar 
Srprib/ fom t>ar gift meb Ulf ^avlr en ©øn af S()or^ 
gi(é @prafef(rg eller ben hurtige; bere^ ©ønner tåre 
©Denb og ^jetn. 5tong ©Denb tDef!(?g t;at)be frem^ 
beleé en S)atter, t)eb 9Rat)n @pba, fom toar gift meb 
Sarien (Srif ^afonføn i .^orgej bereé ©øn Dar ^afott 
3arl/ fom ;Oiaf ban ^eaige tog til gange i ©øibungé^ 
fnnb. ^ong @oenb ^oejTi^g ^bcbc jin ©tebføn 0(af 
(SDen(!c og fin (Suigerføn ^ri6 3arl Siflanb til at 
f(5lbe 5?ong Olaf ^rtjggoeføn; bc flogeé i)eb SDølberj 
og efter ^ongOlaf5:n;ggt)eføné galb tilegnebe biéfe tre 
<tg Sf^orge^ faa at ben ban(Te ^ongc @i>enb tog bm 
ene ^rebiebeel, ben ft)en(!e ^onge Olaf bm anben/ 03 
€rif 3<»fl ^s» trebie. 

Sert ^^ttige €&munt) Dtcckc ^ong ©i)cti&. 

6» ^ong 6t)enb ear en (lor eriger og en meget 
mojgtig Songej t)an f)a:rjebe t)ibt ombring, baabe i 
Ø|lert)egert og fønberpaa til ©a^lanb. ^iljibjl brog i)an 

£ 2 1154 ^nptlinga ©aga. 7 S* 

mcb ftit ^OJir t)e|Tcrpaa oDctr til ^ttcjfanb^ Ijmiib^bn 
iyibtomhim, oa t)o(bt martøe ^risfningci'. 2)cr t)af 
ben @ang 2(belraat> (gbgcirføn ^onge. ^ait 03 ^onø 
6t)cttD ^olbt mange (Slag met) ^inattbctt, 03 feircbe 
i)ejceloiié» ^ong ©t)enb inbtog bett flcrjle 2)eel af 
gnglanb/ o<j op^olbt (tg jtben ber i mange 2iar^ ()(cr* 
jebe og Br^nbte f>ibt omfring i ^anbet, ()&orfoir be 
U\bU ^am (^nglicnbcrneé gjenbe. 3 benne Ufreb 
jlpcbe ^ong 2(belraab hovt fra £anbet for ^ong @oenb, 
men ^ong @i)enb bebe plubfclig om D^attcn i ftn@eng, 
og gngcl(!ma?nbene jtge/ at ^ong gbmunb bm 'J)efligc 
f!al ^abe bro^5t ()am ^aa famme 9}?aabe/ fom ben ()e(^ 
lige ?l}?ercwriué brojbte 3ulianu^ bm grafalbne. 

Om Sl^ingmccn&eneé ^ccr. 

7* ^fter ^ong @t)enb^ S^b fiprebe be banffe 
^jøbbinger ben S^eel af (gnglanb^ fom be f)ai>be ittbtaf 
get. S)a opjiobe atter ni;e :^ampe, tf)i faafnart 5^ong 
©t)enb t)ar bøb/ brog ^ong 2(belraab tilbage ^jem tiC 
£anbet, og fatte (!g igjen i S3e(tbbelfe af fit DJige meb 
Olaf ben »^eKigeé S5i(Ianb, fom bH berettet i r)an5 
©aga efter ©fjalben Ottar &MtM Orb; ^an jtger 
nemlig faa: 

£anb5ef!i)tter! bn atHt 

Stbelraab fIt DCige 

©jengat), fligt big golfet^ 

5[)?(egtige gprjie ffpJber; 

^aarbt t)ar ©laget, ba gbmunb^ 

2(rt)ing bu inbfatte 

3 bet frebebe 3?ige, 

gør 6e^er(!et af ©fugten. 8 €. J^nptlinga ©aga. 165 

3 bett tib oprettebe bc ©Jltiffe 5:&in9m(ttibetteé ^a?r i 
gngfant)/ fom t^arc 6cfoIbet)c Solf / bet t)ar en mecjet 
tapper ^ær. ^()in3ma:nbcne ()oIbt paa be ^anjTeé 
95eøne mange ©(ag imob gngelflfmænbene. 

8. ^ong (^t)enb toejTi^gé @ørt ^nub tar ti 
2lai* gammel/ ta ^ané gaber bøbej f)an 5Iet) tagen til 
^onge i SDanmarf ot)er f)efe be 5!)anf!eé OJige, tr)i 
^ané prober ^avalb Mv aKerebe bidb. 2)e banfte ^øo^ 
tinger/ fom ben @ang t)are ignglanb/ og bejlprebe 
fcet £anb/ fom :^ong @Penb f)at)be inbtaget/ fenbte ba 
S5ub til ©anmarf / at 5tong ^nub f!ulbe fomme Pejler 
DPer til ^nglanb meb ben banflfe »&(^r for at (!aae bem 
6i. SO?en efterbi ^ong ^nub ben ©ang enbnu Par et 
S5arn/ og iffe Pant til at anføre en ^ojr/ toge r)ané 
fenner ben ^eflutning for {)amf (it{)m ffulbe fenbe 
en ^(cv til (Jnglanb/ og fa'tte ^øPbinger beroPer/ men 
if6e brage felP bibf faafojnge f)an itU Par fommen mere 
til Slibere, ©et f!ete ba iaa, at kongen forbleP enbnu 
tre Star i Sanmarf / efterat l)an t^aPbe antaget O^egje^ 
ringen. 5D?en efter ban %ibé gorføb nbhøb f)an 
dropper af 5Danmarf; I}an fenbte ogfaa ^nb til 3(?orge 
til ftn @Poger €vit 3arl, at f)an fFulbe famle golf/ 03 
trage til gnglanb meb {)am, tf)i dvif 3arl Par meget 
berømt for $;apperl)eb og ?0?anbbom/ ba i)an ^aPbc 
feiret i be to @lag / fom l)aPe Pæret be naPnfuttbigfle 
i be norbiffe £anbe/ bit ene, fom 5tong @Penb XPe^ 
f!(rg og ben fPenffe 5tonge Olaf ©Penjle og @rif 3arl 
^olbt mob Olaf ^rpggpeføn Peb ©pølber/ og bet 
anbet, fom 3<»flerne ^afon og grif l)olbt mob 2(>m^* 166 ^nptfinga ©aga. se* 

t)tfin(jer«c paa ^/ørwttgeDaaø. ^ott^ 5ttiub fiprc&e 
me& ftti vj)a:r o^flet o&ei* til (?ngfanb, 09 t)at)be meget 
SD?an5|Tfa6. ^^crom ta(er Ottar ©Darte i Snubé 

^e(t! bu.paa (Søett 6fi6e 

©føt) *f«n libet gammef/ 

SUbrig brug en gprjie 

Uttcj fom bu fra hjemmet; 

Sonning! tii Samp bn rujleb 

^aarbt brijniebe ^ ©fibc^ 

3^øbe ©fjolbc btt' f)eille 

hurtig / Snub! foran £anbet. 
Og frembele^ jlger ()art faafebeé: 

Ub big fulgte be ^olbe 

3pber/ fom glugt ei gjernc 

55tclge, ©fiScé ^øDbing 

©faaninger ubrufleb; 

^Binben pujleb i ©eilet 

Ot)er big^ Sonning! b\x flpreb 

bejler i Jr)ai>a be fl^fle 

©fibe, og hki> nat)n6unbig. 
CDJeb Song Snub fulgte mange ^øobinger tif(?ngfanb; 
ticn før|lc af biéfe Mttyan^ ©ooger ^avUn Ulf ©pra* 
UlccQfm, fom ba i)ar gift meb Song Snubé ©øfler 
2tf!rib ©Denbébatter; bcr tåre ogfaa jgrøbrene »Jjeming 
og ^f>or6e{ ^oie, ©trut^^aralb ^av{$ ©ønner, og 
mange anbre ^øDbinger. Song Snub fom til ^ng^^ 
lanb, og (anbebe paa bn <BUb, fom fjebber gljot. 
(Baa figer ^aloarb ^areB6(t!fe i Snubé ^rapa: ■) b, c. Rojilt bcjiaaebe i\<jcv paa Soifrai)iKa, 8€. ' ^rnjtlinga ©aga. 167 

5trtttt)! bu Iot> frem til gljote 
^acivbt bn;nicbe &iht 
Mzt 5\ri<}ci'eé bjÆvoe 
gører glcb oDei* @øcn; 
@6i5cé »&øt>bin9! b^« gfaabeit 
Q5inbe lob tii diiaé 
gøbefan&f o(j glÆbeb 
5^ri()é(jut)irtbené gugle. 
SO?ert faafnai't Song Slnub fom tii ^iigfdnt), Qit im 
op, 03 ^icrjebcpaa2ant)et, bræbte Snbbpg^evnc, 03 
bvojrtbte ane «5i)9bei'. @aa ficjei* Ottar et^avte : 
^a:rjTiolb, xxxx^tm i^onnitig! 
SSar bU/ Deb <Btxib bi^ 9la;beb^ 
gt jeø troer / at bvif Si)rf?cl 
g)rtbebe ©tifleøbbcn; 
3i;bevé S^roc paa ^o^et 
^r«btc gbgeiré ^t ba^ 
:^on3efønl iitm^ bu i)ar bem, 
gafl af @inb man bi() falber. 
X)^ frembeleé f^ab f)an faalebeé: 
25i)9bertte af big 6lct)e 
S3r^nbte, unge :^ønrtirtg! 
S5onben lob for jin 33oli() 
sgranb bu ofte vaabe. 
3nb(M)39erne tra6 eu ^J)Ær fammeu/ 09 briyc imob bc 
©anjTe, og ()olbt flere @iag meb bem. 6aa ftgeu 
ti)OVi> ^olbeinføn: 

Sapre ®a:»ib, fom listige 
(guglojnberne fjenbffe 
5gare, ginge til ^nmp i 
Sanb af bcreé &ihr, 168 ^nptlinga <S<:^^(X, g ۥ 

55øttbeftie/ fom tilbe 
©aarbettc DÆrge, mot) t)em 

^longcné golf Da eafte. 
:^on9 5tnttt) ^olbt bet førjle @Iag i ^ngfanb ^oa £in' 
beéjø', og ber ffete et j?ort SO?anbefafb^ bcrpaa inbtog 
\)an oøfaa ^emingborg i ©tiglanb/ 09 bro^bte ber 
meget golf. @aa beretter Ottar: 

@(a3 bu ^olbt paa ben grønne 

£inbeéø, o honning! 

53ifinger mob big fatte 

2(1 ben ^agt be funbe; 

5}« bc @t)enf!eé SSetDtnger! 

5D?eett tilføieb bet t)rebe 

^ngelffe golf i breben 

^emingborg t)e(!enfor Itfa. 
©ernaj(! ^oJbt ()att (lore @Iag i 9f?orb()umberIanb Deb 
Sefaj ber f^tbebe ^an mange goI6, men nogle floebe/ 
og omfom i nogle ber »ærenbe §0?ofer og £0?orabfer. 
gfter bette ri)66ebe ^ong ^nub meb ftn ^c^v longere 
fi)b paa, og unberlagbe (tg f;e(e ^anbet/ l)i>ov f)an 
fom frem. 

^ong ^nut) faaer Smmat 

9. £>en engelf!e :^onge 2(befraab bi2fbe af @i)g* 
bom fanime ^ø(! effer Rommer, ba :^ong ^nub fom 
meb (tn ^^r til ©nglanbj f)ai\ f)at)be ba D^ret :^onge i 
^nglanb i otte og trebit)e 2(ar. 4>(^né 5tone gmma 
berebte (tg flra^ efter f^ané £)øb til at brage bort fra 
£anbet» ^nn aQUbe at brage Defler oDer til ^Oallanb 
til fine 35røbre ^ii{)zUn og Oiobcrt/ fom t)are 3arler i 10 e. ^nptlinga ^^<x. 169 

5Baaatit>. ©ere§ gaber Dar Ovifarb 9?u&u^3fli'I, en 
^m af fKifcivb, ^il^efm 2angefpi)t)é (gønj i)m Mt 
tgiett en ©^n af ©ange^SKolf/ fom inbtog SfJorman^ 
hktf og ()att Dar DJøønoalb SD?øre*3arIé (Søn. Son^ 
j^nubé SD?Ænb fit 0?i;é om Dronning gmmaé gore^a* 
tenbc/ 00 ba ^un 03 ^enbeé goI6 t)are i gi^rb meb at 
saae om ^orb/ fom ^nubé S[)?Ænb bertil, Um(6QtU 
jjebe jig @6i6eC meb alt, ^t)ab ber Dar paa famme, 03 
be førte ©ronningen til 5long :Stnub. »øøobinaerne 
gai)e ba ^ona ^tiub bet mab, at ^an jTulbe o^ste 
©ronning ^mma^ 03 faa fifete. 

Om ^ong Sbmunb* 

10^ ^fter ^onø 2(belraabé ©øb 6Iet)e t)ané oø 
©ronning gmmaé ©ønner tagne til 5^onger: ben 
(clb(!e af bem »ar gbmunb i^m <Bt(cvU, btn anben 
^bgeir/ ben trebie &i)iQ og ben fjerbe ^bDarb b^n 
@obe. :^ong gbmunb traf nu en flor ^(«r fammen, 
og brog berpaa imob ^ong ^nub. ©e mei)U^ i)^b 
©forflein; I)t)or t>H fom til et 6Iag/ fom Dar t>a 
na^nfunbigfle; ber ()ar jlaaet i ben ^ib; paa begge &u 
ber ffete et flort 5D?anbefaIb. 5^ong gbmunb reb frem 
mibt i be ©anffeé ^(CVf og fom (In ©tebfaber 5^ong 
;^nub faa nxv, at \)an funbe naae at f)ugge til r;am 
meb ftt @t)«rb. :^ong :^nub f!øb ©fjolbet frem oDer 
^alfen paa »5)ejlert/ fom ()an fabpaa, og «5ugget traf 
^aa 6f;oIbet libt nebenfor ^aanbfanget/ og »ar faa 
j!ort/ at bet ffar ©fjolbet fønber/ og f(øt)ebe »&ef!en^ 
^a\é foran ©ablen; men be ©anffe tr^cngte ba faa 
j!ærft inb ^aa i)am, at ^ong (?bmunb »enbte tilbage 
til ftne 5D?(?nb, efterat ^an bog forub l)ai)be brtvbt 170 ^npttkiga @acja» ii €. 

mange 3)anffe/ mctt ^otiQcn mv libetettei* intet faa* 
ret* ^im &a kongen tjar reben frem \)uit fra ftn 
4j«r, trocbe ()ané ^(cnb, at ijan maatu D^re fnlDen/ 
^a t)e inøenflebé faae f)amf og Der fom ba glugt i bereé 
^irr/ og ba nogle faae, at gongen unbfii)^^^ for be 
Sanfi^e, ba jTpebe aUe, fom faae M. kongen raabtc 
t)el ()øit, og 6øb dirren Denbe tH5age, og (laaeé, men 
De lobe ba atte/ fom be iffe f)ørte bHf og ()ele »J)(5ren 
flpebe. 5)er (Tete et meget (lort 9)?anbefal&, og be 
SDanffe forbreDe be gipgtenbe (ige tir ^atun, @aa 
ftger ;Ottar @t)arte: 

(gnglicnber fob bu falbe, 

Unge :^onning! t\(ct 2efa,* 

O&er 3f?orbf)umbrevé £ig ben 

5:)i)6e ©trom ba ffpøeb; 

©orten Si^aon at fo&e 

©ønber teb ©forllcin ei »g)elten 

^ittob, J)(^Ibigen fa^npeb 

©oenbé 6et);ertebe Slr^ing. 

Om Ulf ^atU 

!!♦ Ulf 3arl »ar ig/en, fom oftere tilforn, 
i ©pibfen af 5l'ong 5^nubé SO?ftnb/ og forfulgte be 
glogtenbe Ii^ngj!. ^an fom ta inb i en ©foo, fom 
MV faa t(Bt 6e&ojrct, at ^an iUe funbe fomme ub af 
ben ()ele SRatten, førenb M Ipfle om 59?orgencn. ^a 
^lei) ()an Dåer, at ber \iaa en ©lette foran ()am brcueé 
nogle gaar, og at en i^el Do^ren Streng brco bcm. Ulf 
3arl gi6 til Strengen, t)il(le paa f^am, og fpurgte f)am 
om 3Rai)n. a3eg (>ebber (^viDine" fagbe l)an; ,,men 
er bu af ^nubé SD^a'Ub?" ,;i:iloiéfe er i^g een of Oan^ 11 €. ^uptlinga ©aget. iri 

£ebitiø^ma:nt)/" foarebe Ulf 3arf/ ,,men ()Oor (angt ei* 
mi tii i)ore (?fi6e?" udi fpncé mig," fagbe SDrengett/ 
^at 3 S)anflfc funne Dente eDcr ^jælp af oé; og fna^ 
vere l)aee 3 5!)anf!c gjort eber fortjente til anbet," 
«©ocj Dilbe jeg nu øjerne 5e&e big, SlJreng!" foarebe 
ttif 3arl, i,at bu oilbe i>ifc mig ben fortcfle ^ci til 
Dore ©fibe." fertil foarcbe Strengen: „©u f)ar gaaet 
lige ben mobfattc ^ei 6ort fra gfibene/ og er fommett 
langt op i £anbet igjennem øbe @fot)e; men 3/ ^nub^ 
^(ci\i), ere ^er iffe meget aff)oIbte af £anbéfoIfet, og 
man fi;neé at ber er nogen @runb bertil; og nu t)at 
man f)er i ^pgben fpurgt i^at 50?anbefa(b, fom (!ete i 
@aar t)eb @for|lein/ og berfor Dit bu ligefaatibt fom 
nogen anben af ^nubé COJojnb faac greb t^er nogen* 
j?ebé/ ()t)ié Q5onberne trojffe big, og om nogen ()j(clpep 
tig, t>a t)i( f)att t>Ære i famme @ttaing. SD?en t^n fore* 
fommer mig at D^re en 50?anb/ fom paéUnbe funbe 
inbtage nogen af be galbneé 55fab^, og jeg anfcer t>i^ 
for ctt anben SD?anb, enb bu giDer big nb for," ll(f 
3arl tog ba m ©ulbring af fm ^aanb, og fagbe: 
,,t?enne Oting i>il jeg gioe big, f>oié bu oif følge mi$ 
tii Dore golf." ©ubine Setragtebe ()am en @tunb/ 03 
fagbe (angfomt: ,,(ii Dil jeg mobtage Svingen, mett 
jeg i>il nu forføge ^aar cm jeg fatt føre big til binc 
%^{tf og Dil jeg ba ()e(fer f)at)e £ønnen tilgobe ()oé big, 
6t)ié jeg 6an faae big ()ju(pet noget, men om butt^ iUt 
bliocr big til nogen ^jojfp, ba fortjener bH ingen Se* 
lønning; bu f!al nu før(! gaae t)jem meb mig til min 
gaber." S^e gjorbe nu faa; og ba be fom tii ©aar* 
b^tif gif be tii en HiU <^tx\Cf og ber lob ©ubine frem* 
fiVtte et Sorb, og frembåre gob '^vit Ulf 3^^vl faac, 172 ^nptlinga <SiXo^<x. ii €. 

et ber t>ar en Qob og Delittbrettet @aarb. 5}a fom 
CD?attbett 03 5tonen tiJ bem, be oare begge fmuffe 5D?en# 
tie(!er og Del flÆbte. 5De toge meb @I«be imob ©;(?' 
fleit/ og ()an op()orbt f!g ber t>zn Dag, og tiøb gob 
S5e^anb(ing. Om 5lftenett 5Iet)e to gobe »&e(!e fremle^ 
bebe meb fortrinligt diiMøi paa, SO?attbett og ^onctt 
frtgbe \>(i tii Ulf: u%av bn nu Del! og oDerbrager jeg 
Win enef!e @øn i bine »Jx^nber; og jeg beber big, ^bi^ 
bu fommer til gongen, og bn ^oé f)ani ^av nogen 
3nbf!pbelfe, ba f!af min @øn ber i Sjeneflt, tf)i i)an 
f>i[ iffe langer funne tx^re ^oé mig/ ^bié i^ore £anbé* 
tn«nb fpørge, at ^an ^ar fulgt big Sort, ^borlebeé 
jeg felb faa reber mig nb af bet:' tllf 3ar{ loDebe, at 
paffe ©ubine ber i 5:jenejle. ©ubine Dar bet fmuffejle 
5[)?enne(!e man funbe fee, og talte Del for jtg. ^ané 
gaber ^eb Ulfnab. Ulf 3arl og ©ubine rebe nu ^ele 
ff^attcnt og fom om 2D?orgenen, ba bU Dar bleDet 
Ip|l, til ^ong 5tnubé @fi6e. golfene Dåre oppe paa 
£anb, og, ba bc faae Sarien, og Fjenbte ^am, jlrøm^ 
mebz be atte omfring f^am, og toge imob ^am meb 
f^rbeleé ©l^ebe, fom om be i)ai)be faaet ^am tilbage 
fra btn anben ^Oerben, t{)i l)an Dar faa Dennefirl, at 
aHe elf!ebe i)am meb inberlig ^/(crlig^eb. Da ma:rfebe 
©ubine førft, ^Dem bet Dar i)an i)a\>be fulgt. Sarien 
fatte ©ubine i ^øifÆbet ^oé fig, og ^olbt i)am i alt 
fom fig felD eHer f!n @øn, og fort at berette, ^avUn 
gaD ()am ftn @ø|!er ©t;ba tilojgte, og i)eb fine25ef!ra:be(^ 
fer og 25i(lanb ftf ()att bet bragt til, at ^ong ^nub 
gaD ©ubine 3arlbømme for [)ané @Doger Ulf 3arf^ 
&i)lb. ©ubineé og @t;ba5 @ønner Dåre biéfe: €*ng' 
lÆuberneé ^onge ^aralb og toile^^tt, fom falbte^ 12 €. ^nptlinga ©aga. 173 

mzb tiinam tr(rfpi;&, 5i)?aurafaare 3^i1, ^alf^jof 
3arl 03 ©t)enb 3<»i'f- S^a bem ttcbjiamme mange 
@torm(^nb i ^ngfnnt) faaDelfom i S^anmarf 03 @t)er* 
rig og øjler otjre i ©arberigc; bet er ^otige|I(tgter i 
^anmavt SotiQ ^avM ©ubineføn i)Ciiybi en £)otter, 
Deb ^am &\)t>af font mv gift meb ^ong ^Bafbemar i 
^olmgaarb. 5Dere^ (gøn t)ar ^ong ^avalb; t^an 
i)a^\)t to ©ø«re/ om {)i>i{U fenere ^en (!al forti^ae^* 

Om ^ottd ^tt«^ 

12. ^ong :^nub ^olbt et anbet gfag Hb ^ovf 
gen SSranbfurba; bet mv igjen etjlort @Iag. :^ong 
:Knub feirebe, men Sibelraabé ©ønner ftpebe^ og taUt 
meget golf/ og be Danf!e øbelagbe Sorgen, ^aa 
ftger ^erom Ottar ©oarte : 

grifer (ob b^n bj^rDe 

eriger i ©triben falbe, 

33ranbfurba og golfet^ 

Spgber bu obelagbe; 

£)er fif ©bmunbé <cbk 

2(f6om ft)«re ^Sunber/ 

gppb f!øb be 5:5anf!e efter 

golf et, fom b\x forfulgte. 
Song ^nub ^olbt et trebie @(ag mob 2(berraabé ©øn^ 
ner t)eb 5(éfatun norbenfor 2)anef!ot>; bet Mv igjen et 
(lort @(ag. (Qaa ftger Ottar: 

©t^rfe honning! bn øDeb 

gampf^rb unber ©fjolbet, 

tørnen i %éfat\xn fif 

Stabjler forte til gøbe; 

©fjolbung! meb bit flore 174 ^nptlinga @aga» 13 €♦ 

©oojfb et 9f?at)tt bu Dant)É bi^f 

SfJorbenfor £)ancffDi> et 

^jÆlDi^t SD?anbefaIi) f!etc. 
:^oiiø itnut) I)oIt)t H fjerbe ©lag mob ^ong gbmunb 
00 f)atié Srøbre i D^ovbuif; bet Dar It^elebeé et (lort 
©(ag, og ber f!etc et 6eti;beligt ?D?anbefaIb. :^ong 
:^nub feifebe, og 2(belraabé*@5nner fipebe. (Baa ftger 
Ottar ©oarte: 

©aomilbe gpr(!e! bu fibett 

@jorbe inbenfor SRorboiø 

S3rpnieir vøbc, bu 2ix>H 

£abcr f)eaei* cnb 5v;Æ6f)eb. 

Om ^owQ ^nut). 

13. S^crpaa fiprebc 5vong 5?nub meb f)ele jtit 
^iaa^ie til tnnUn,ti)i {)an fpui-gte, at ^ong (^bmuttb 
og t)ané iSrobre iyai^be fli)Ct til £uttbunc6org. S)a 
5?ong ^nub fom til 50?unbingert af ^leméfloben , fom 
^ané ©t)ogec 3^^'^^« ^i'if *f>afonført feiletibe ube fra 
Jr)a\>etr og be møkeé ber, og lagbe ft'bcn op i globen 
meb ben forenebe glaabe. @aa beretter ^^orb Sol* 
beinfon i @rifé ©rapa: 

gaflere blei) »eb g(^rben 

gi)r(?erneé ^enffab bunbet, 

5[)?ange flørre og mtnbre 

&ibi løb op ab (glben'; 

Q5ølgcné »S)e(le ()oIbt bm 

5€t(!ore eriger faa na?r mob 

£anbct, at man øinc 

5vunbe be engeljTe ©letter. 14 €. ^nptlinga ©aga- 175 

Oø frcmbeleé fijat) ^att: 

" ^nwbf fom "at> 5^;ølené ^ei mob 

£atigfTt6enc Iø6e , 

$oJ> ^)aa t)c faDe @runt)e; 

•gri;i) t)et t)ar for i^tongett 

garleit r;;cfm6et)(5ff et 

^aa bert S^ag at tr^^ffe^ 

S)a be famlet t)i(be. 
tlbe i temélToben mv ber bpgget et f!ort Sajlef/ ()DoH 
ber tatr fat ett QSefÆttiincj til govfoai*, fotr at ingett 
glaabe (!ulbe funttc feile op i globen, ^ottg ^nub 
lagbe jlra^c op i globen til ^vafleøet, 03 floøé meb 
^effctningen; men (gn(jelf!ma:nbene lobc en glaabe 
Iø6e ub fra £onbon og neb ab globen til ©trib imob be 
©anf!e. @aa ftger Ottav (goarte : • 

2(Uer gremgang bu T^aobe/ 

^lun Hang ()øit mob 6taafet/ 

©DÆrbene jløDc bleoe^ 

^a ^ajleftet t)\x angre65 

^u paa 5:emfené (aoe 

?5anbe ()Olbt en iffe 

SQJinbre ^rojfning/ fom Uluen^ 

©ane Un bet)ibne. 

^ong ^nuDé SlngveB* 
14» S?ong :^nub jlprebe meb ()ere gfaaben op til 
£unbunc6org/ og leirebe jig om famme. ©iben an* 
grebe be borgen, og Q5e5oerne forfoarebe ben. ©aa 
figeé i ben glo^ eder ^orte gang, fom mv forfattet 
af Snubé golf: 176 ^nptdnga ©aga. ^ 15 S» 

@ce &e ettøclf!e ^øn • 

S5ret)/ d 9^at)nctt f!al fuUe; 

©anefongcn angriSei* 
S5pené ^c^nbf paa 6ret(!e 

Oø frembeleé bettc: 

£D?att9en eriger paa bent« 

5)a3 en jjan^met 03 vinge 

@6jorte (Tg ifører 

Sanøt fra gøbeJanbet; 

£ab oé enb. xml> 9$Iob af 

^ngelffm^nb 6eo«rtc 

9vat)nen/ (gfjalben fnart en 

©fjorte af 3ern iføreé. 
^oH Snub (;olbt ber mange Srojfningcr/ og fif ifh 
Sorgen inbtaget. 

Om &it "^axl 

15» Srif 3arl ri)f febe meb en ©eef af ^«ren 
op i £anbet/ fulgt af 5f)ingmicnberte^ imob ben engelflfe 
4>«r/ fom (lob unber 5lnførfel af en (!or »^øDbing/ t)eb 
Slam Ulffel (SniKing. SDet fom ber til et ©lag, i 
^DilEet ^ri6 3arl feirebe, og Ulffel (Ipebe. ©aa (iger 
S^orb SoISeinfon i ^rifébrapa: 

©fibene fob t>m gjæDe 

gi)r(Ie t)e(!enfor £onbon 

©ammcnSinbe/ kongen 

©treb for 2anbet at i)inbe; 16 £. ^ni^tlinga ©aga. 177 

gppgtclige ^WQ af 

S^ingmccnbcne, Der f)Doi* 

S5Ian6c ©oærbe 6(ti)eb, 

gi6 ben tapre Ulfect. 
6t artbet (glag ^olbt grif 3arl mob gngelffmojnbene 
l>aa 3^in3maref)ebe. 6aa fi(jer l)U'om S^orb ;^o^ 
Beinfrit : 

:^ri3ertte @aar ot)er Seen 03 

STrme tiifmb ben raffe 

^øDbing^ fom ofte O^aDne 

©»uflent ^jøb gat) at (ebe; 

grtglÆttbcrneé ^ær fob 

tibt bm mobiijc (gri6 

$0?inb(Tfe^, riJb ba faroei) 

CRingmare^ebe S5Iobet. 
Ogfaa ber feirebe grif 3arf. gnbnu 6erettertr)orb 
:KoI6einføn i dviU 5^rapa mere om ^ané ^rigétogi 

S:apre SD?i^nb, fom (^nge 

(gnglisnberne fjcnbffe 

50are^ gtnge til ^amp 

3 £anb af bereé @fi5e; 

?5ørtberne/ fom Dilbe 

©aarbene mvQ^^ mob bnn 

^voQtf :^amp9n9 Mtu 

»&;elm6ebc5ffebe @oenbe. 

l6» ^ortø 5?nub beleirebe, fom fagt/ £uttbune# 
Sorg, men ^ong (gbmunb 03 ()ané ^røbre forfoarebe 
borgen, ©er broge ba ©enbebub imeWem b^m; ^vong 
2). 6. -^ 178 ^nptlinga @aga» 16 S. 

Smxb t)ar Qift meb 2)rontiin3 (^mnm, S8vot>vemé SOJo-^ 
berj 09 bet fom nu faa ^ibC/ at be fatte r)inanben 
©ibéler 03 fluttebe ©tilflanb for at tak fammen 03 
forføge et faflere goHig. ipaa bette SO?øbe bleo bcr nu 
fluttct Sodig imettem b^tiif paa bet ^Qilfaar at 2anbet 
(!ulbe ffifteé lige imeøem bem/ faa at en&t)er af bem 
(Tufbe ()at)e »^albbelen af ^liget/ faa ((^nge t)an leoebe, 
mctt ^bié nogen af bem t>Bbc uben ^ørn/ ba (!u(bc ben , 
gfter(et)enbe frit ti'<:ebe i iSejtbbelfe af ()elc dii^it. 
X)ette Sorlig Meb 6efce(!et meb (Eber. SDer bar ba en 
mojgtig SDJanbr beb SRabn »C)eibref ©trjona, fom lob 
fig 5e(liffe af ^ong 5tnub til at fbige^ong (^bmunb/ 
09 brÆbc f)am beb et morberif! Oberfalb/ 09 faalebeé^ 
enbte {)an jit £ib. »&eibre6 bar enbogfaa ^ong ^bf 
munbé go(?erfaber/ 03 f)an troebe ^am fom fig fclb. 
@iben forbreb :S^on(} 5^nub afte :^on(j Stbclraabé @øn' 
ner fra (gnglanb/ efterat r)abe ()oIbt mange @Iag meb 
bem/ men efterat ^ong ©bmunb bar bvccUf funbe 
be tf fe faae nogen ©tprfe til at iiaae imob ^ong :^nub. 
^aa ftger ©igoat @f;alb i ^nixbé ©rapa: 

6nart (log :^nub ba 

5lbelraabé ©ønner, 

^Her bem bog a((e 

tlbjog af ^anbet. 
^ong 2lbe(raabé ^3^ønner begabe ffg ba bejler ober tii 
?3a((anb til .^ormanbiet/ og op()oIbt ftg ber længe {)oé 
bereé 50?or5røbre 3^ob6ert og^Bil^elm, fom bet beret* 
teé i J^m^ Olafé @aga. 3arren grif »^afonføn 
bBbz i gnglanb, ju(l fom i)an bar berebt til at gjøre 
en SKeife til Dvom. ^ané ©røbel bleb (faaren^ og 
95lobet fwnbe ba iffc panbfeé/ og beraf bøbe ()an. 17 2. ^'nptlinga ^Sa^^c^. 179 

^o«9 ^nnb 03 ©i'onnittg (gmma i)ai)b^ tre SSøi*«/ to 
©fi^nner, af ()0ilfe ben ælbjle r^eb ^aralt), ben onbett 
«5^rbe^5?nub/ c^ en Datter @un()llb/ ber (ibe;i biet) 
Qift meb 5teifer ^enrif ben ?l}?i(be, fom af ftne ©lojgt* 
ninge t)ar ben trebie aft^^tu ^Rai^n, ^onQ 5lnub ()at)De 
en trebie ©i^n, t)eb fRam 6t)enb; ()ané 5[)jober Dar 
Sdpfa r;nt ^iæQtiQ^, SUfrun 3arlé I^atter. 

^ong ©t^eiit) fommcr ti( 9?or3e. 

17* 3 ben %il>, ba ^ong 5lnub r)erffebe ooer 
(gngfanb 09 SDanmarf, f)er(!et)e Ofaf ^aralbføn ooer 
DJorge. CD?en ba ^tong Olaf fom til Ovecjjeringen ber/ 
fli)8tebe Sarierne ©benb ^afonføn oø ^afon griffen/ 
;^onø ^nubé (S^fferføtt/ 6ort fra £anbet for ()am» 
Denne brog ot)er til gnglanb til fin gr^cnbe :^on9 
5tnub/ fom tog t)el imob f)am. Derpaa hUi> ber tifreb 
imeHem :^onø ;Olaf 09 ^ong ^nub. :^on(j 5vnub 09 
^afon 3arl fom til 0?orge meb en meget hiU)MiQ 
Jr)(cv; bet i)ar i @ib(!ningen af ^ong Olafé Dage, og 
be (agbe ()eie £anbet unber jtg. ^ong ^nub fatte ba 
fin gri^nbe »£)afon 3^^^ ^i^ OJegjeringen i ØJorge, og 
i)an brog berfra til Danmarf; men ^ong Olafjlpebe 
ba fra £anbet, og brog oflerpaa oDer til ©arberige. 
to Star berefter fom ^an tiibage til D^orge/ og t)ofbt 
ba t)et jlore ©fag paa ©tiflejlab m^b fine £er)némÆnb, 
fom ba Dåre bleDne ^am utroe, og jlrebe imob ()am. 
Derfaibt, fom alminbelig Sefjenbt, ^ong Otaf, og 
()an biet) ^elgen, og ligger t et ©frin i D^ibaroé, 
Sarien ^afon grif føn forliflc i gnglanbéf)at), eet 2(ar 
førenb ^ong Olaf b^n ^eKige falbt. ©ernirjl fom 

(D?2 180 ^nptlinga ©aga. 17 S. 

@t)cn&, ^om ^tiubé 0(j STIfifag ^øtt, til 9f?or(je, 03 
6(eo t)a^ cfur fin gabcré/ ^tong 5tnubé goi*an|!aU^ 
ninø/ tagen til ^tonge oi)cr ()e(e £anbef. ^ong f nut) 
fatte ftn @øtt *C>^rbe^5tttut) oDer SDanmarø, faa at ijm 
f!u(be t>ære ^onge ber. :^on9 Snub ()erffcbe ogfaa 
ot)er en ftor X)eel af ©fotlanb, 09 beroDer fatte {)an 
jtn @øtt ^avalb tit Songe; men bog oai* i^ong SnuO 
£>t)erfon(je o&er bem affe; T^an 6Iei) falbt Snub i:>in 
ssiceQti^i effer Snub ^amle; f)an t)ar af affe Songeiv 
fom ^at)e taft ben banffe ^unge, btn mce^ti^fif og 
ben fom ^<rf!ebe oter ^et f!ørf!e iKige. Song Snut> 
begat) f?g paa en Oitcife 6ort fra £anbet / og brog fi)b til 
0?om. ^aa benne OJeife ubgai) ^an faa mange ^cnge, 
at ingen t)ib|!e 50?ar6etaflet, ja neppe engang ^unbe* 
taUH ; ()an t)ai>\)z mange ^enge med f!g fra fxt fXige, 
og beupttebe jlg beéuben frit af Seiferené ^ienbom, faa 
meget fom ijan i)ilbe. CD?ebené Song Snub t)ar paa 
^Beien ti\ 9vom/ hd)øi>tt>c ingeur fom n<iaebe at fomme 
til i)amf at bebe om 5D?abf tl)i i)an gat) alfe ^enge 
nof til gortæring. Song Snub gi6 fra gl(?mingel<ini) 
ti( DJomeborij. (Baa ftger @igi>at ©f/alb:- 

gaa bJanbt gprffer 

^aH faret fda 

Ub til (B^btn 

©om ben ppperfle Sonning. 

Song Snub oprettebe et ^erbergeerfleb, t)t)or a(fe ber^ 
^en Oveifenbe, fom taltt ben banjTe ^^unge, funbc 
op()olbe jtg om DRatteu/ og npbe Q3eO(^rtning. ^ibt 
omfring (Tjenfebe ()an ogfaa betpbelige Dvigbomme til 
S(oj!ere og anbre flore ©tiftelfer. 18"19 €. ^nptlinga ®(XQa. - i8i 

18. £)<t ^ong ^nub 6om tilbage tif (iu(ilanb 
til fit aflire/ falbt i)an i cit ©pgbom, fom føi'(t,i)ar af 
ben ^Ivtf fom falbeé ©uulfot; (;att laae farnge om 

^ommerett/ o<j bøbe om Røflen ben trettenbe .9^ot)em* 
ber i égorgeit 50?orf!cr/ fom ei* ett jlor ^ooebjlab, 03 
ber er ^an joi'bet. ^an f)abbe t^a naan ftn Slibere fpt> 
09 trebiDte 5(ar/ 03 l)a^t)e i)(rret ^onge oi)er 5;)anmar6 
i fpt) ocj tpoe 2(ar, "og ^erffet ot)er (gnglatt.b i fire 09 
fi;t)e, 09 oDer O^orge i.fi)t) 2(ar. 2(fle ere enige i, at 
Slong ^nub ^ar af atU Æonger t be norbijTe £anbe 
t>a?ret ben mo^gtigfle og b^n fom ()ar ()aft bn t)ibej! 
ubjirafte ^errebømme. 

Om ^0119 ^\mi. 

19. itong ^nub t)ar Dirret ben gat)milbe(!e 
:^onge t be norbiffc £anbe; t\)i bet er meb @anb()eb 
fagt, at i)an itU minbre ooergif anbre konger i bet/ 
at t)att ()t>ert 2(ar ubbeelte ftore gor^ringer til fine 
5Jenner, enb i bU, at f)an tog langt jlørre ^fatter 
og (&h)lt) ^oert 5(ar af tre ^ooeblanbe, ^nb en[)t)er 
anben, fom fun {)ai>bc eet kongerige unber ftt ^erre^ 
bømme/ ^i)orr)oé bog pgfaa er at ma:r!e/ at gnglanb 
af alle norbif!e Sanbe er rigef! paa mi^ntebe $enge. 
£)et er til Stempel et ^ibneé5i;rb om hane @ai)milb/ 
r)eb: SDer Dar en 3él(^nber, t)eb 3Rat)n ^^oraren £o&^ 
tunge, fom Mv en j!or ^fjalb, og i)ai:^bc i lang "^ib 
tjent 5tonger og (Storma'nb. ^an t)ar b^n @ang garn* 
mel,.ba r)an brog til ivong ^nub, og ()at)bc forfattet 
et i?t)ab om ()am. ^an gi6 for ivongen/ (>t[(?e ()anv 182 ^nptlinga (Saga. 19 S. 

09 fpurgtc om f)an Dil&e r)øre Oet ^t)a&/ fom f^att ^a&be 
Digtet om t;am. I)ct tav juf! fom 5toti<jen fab Dct) 
«Bort)et, 09 SDcabert aflcrebe Dar borttagen. SRogle 
50?Ænt) jlobe foi* Sorbet/ fom aubroge bcreé (Saø/ og 
kongen fearte bem førj!; men Da De {><it>be ubtalt/ 
fagbe 'Jt)oraren, fom Dar briflig i at tale til gongen, 
efterfom ()att ofte f)ai)be talt til ^øobinger: „*&ei'rel" 
fagbe t)an/ «enb i)il jeg bebe/ at 3 bil f;øre mit ^t)abf 
og bet Dil iffe op&olbc eber lÆnge, ti)i btt 6e|Iaaep ^un 
af faa ^eré." ^nub ft)arebe, og faae temmelig Drebt 
til ()am: »S^et ijat ingen før im t)oi)et, at bigte 
©maafoab om mig/ og bet (IPalbu nu oibc for Di(!/ 
at bu ffal fomme ^er i ?0?orgen Deb Dat)retib/ og ba 
fremjtge for mig en Drapa paa trebioe sQeré efler ((tm 
gere/ fom bu i ben ^ib ftal f)aoe gjort om mig/ etter 
i anbet galb (!a( bu bøe!" 5^a gif ^()oraren bort/ og 
begonbte a?t bigte en 2)rapa om ^ong 5tnub/ og benne 
5)rapa er bleben bent^Dnt *J)ot)cbIøéningj til famme 
benpttebe ^an alt, l)Mb i)an funbe/ af bH forte ^bab. 
5;)en følgenbe S^ag fremfagbe ^an nu ^Dabet Deb ^^on^ 
gene Q5orb/ og bn gi6 r)am fævbiké Del bermeb. ^on* 
gen lønnebe &am for 5tDabet/ og gaD f)am (^afDtreb* 
ftnbéti)De blanfe Si3?ar6. (Siben bigtebe ^^oraren en 
anben Drapa om ^ong Snub/ fom bleu falbt tug^ 
Drapa; beri jlgeé faa: 

^if! jeg ^aDer 

felten @jengje(b 

^bH for be 

gemti COJarf/ 

@om ben 6;a?fPe eriger 

gor Soabet gau mig/ 20 S. ^nptlinga <^aQa. 183 

3e3 befølte. 

^on<j ^nnb Qaty 95crfe (gfialb 'Xorfeføn to ©ulbrttige, 
fom begge tilfammen Deiebe en 3}?arf / og Deéubcn et 
gu(t)6ellaaet <&mvb, ^aa fTger @igDat @f;a(t) : 

5Bore *J)ajnber, IBerfe! 
^egge pvo^Qtig fmpffeD 
^nut)/ Den f/(5ffe ©rot/ ba 
kongen Di beføgte, 
©tg et ()U(Kéfet (St)a:rD/ en 
£[)?ar6 of ©ulb og mere " - 
?9?ig en C;al» ben t)ife 
@at), felD &nb alt raaber. 

©rt 5vo«g 5?nub bsfb^ i gnglanb, cnbteé be ban(?e 

:^ongeré |?ore ^Ælbe, fom 6l<rgten Hang ^ib {)ai>be 

beftbbet; i bn enfjDer efterfølgenbe |?ebfe {)aVfb^ mvH 

mægtigere enb f)ané gaber, 
i 

Dm ^nut) 03 @t)eiit)* 

20. ^nub Dar meget flor af 55(r^t og (!a:rf af 
:^rÆfter/ en fa:rbeleé fmu6?D?anb/ naar unbtageé at 
()ané ^(sfe mv ti)nbf \)di og noget fvnm; ()an t)ar 
Ipélaben, i)a\)bc et fagert og langt »J)aar, og fortrin^ 
Jige 45ine/ fom baabe Dåre flare og f!arpe; ()an »ar 
ctt gaDmilb ?0?anb/ en flor eriger og Daabenbj^ri), 
feierf<^r, og en £pffeé C9?anb i alt, ()t)ab ber f)ørte til 
9)?agt og ^(c\be. CD?eget t)iié i>ar ^an iffe, (igefaa 
libt fom 5tong ^t)enb/ ^oem i^an i alt fl<rg teb« paa/ 
crrer fom forben ^aralb og @orm, fom iffe f)ener oarc 
fpnberlig Dife. 184 ^nptlinga (^ao^a. 21 €. 

Om ^ørt)e^-.^nu&* 

21» ©amlc Jvnubé <&en |)ørbe*f tiut) tog ()elc 
^fjigct i Danmarf efter fin gaber, men ©amie ^nubé 
anben ^øn ^ara(£> antog ^legjeringcn oDer gnglant) 
efter ftn gaber, ^a fom STbelraabé @øn (?bt)arl) ben 
@obe/ »Oaralbé og *J)ørbe^5vnubé »J)aIi)6rober/ til 
gnglan^, ()t)or ^an, fom tilbørligt Mtf mb gob 
CD?obtagelfe. lo 2lar efter ©anUe ^nubé ©øb bøbe 
^ong ^nubé £)atter, SDronning @un()ilb i (^ajclanb/ 
fom ^at)bc txvzt gift meb 5teifer ^enrif ; og tre 2(ar 
berefter bøbe (gngl(tnberneé 5?onge-J)araIb ^nubføn^ 
og {)an 6Iei) jorbet i>eb @iben af (in gaber i ss?or(!er. 
©a antog f)ané fgrober »J)ørbe'5^nub Sf^egjeringen o&et 
begge Oiigcrne ^ngianb og ^^lanmarf / men Olaf ben 
^eOigeé @øn S[)?agnné, ^ørbe/.^nubé ebfoorne gor^ 
bnnbne/ ^erjlebe ha ooer SfJorge, faa fom bzt berettet 
i DJorgeé ^onge^ Sagaer; og to fHav efter ^aralb 
5?nubføné ^øb bøbe ^ørbe^^nnb, og bleo [orbet i 
5!)?or(!er Deb (?iben af fin gaber 6amle 5tnnb. §D?eb 
•£)ørbe'5?nnb nbbøbe albefeé be banjTe longere gamle 
©lojgt. 5)a b(eu (gbt>arb 2(belraabføn tagen til ^onge 
oi>er (gnglanb; r)an tar Ia?nge :^onge ber, og fra ben 
Zib t)arc be banffe 5?onger albrig i ^efibbelfe af driQf 
lanb. £)a antog ^eCfig Oiafé i^øn 5D?agnué Ovegje/ 
ringen i S^anmarf, og »ar ba ^onge beroDer, ligefom 
bet beretteé i .^orgeé 5tonge^@agaer. ^an ()erffebe 
ene ouer S^anmarf/ inbtil @i)enb, fom meb et anbet 
9Rat)n f!al ()aDe f)cbt SD?agnné, fatte fig op imob i^am; 
{)an t)ar en ^øn af 3arfen Uif , Sf^orfel (gprafafÆgé 
@øn. @t)cnbé SD?ober Dar 2l(Irib/ en Sjatter af 5vong 
©i)enb ^Defr«g; f)un Dar 6øf!er til ^ong Snut) 22 €. ^nptlinga &ao^a. 185 

©arnfe, mett Sfjln'bé CD?ober Dai* (Sf-ergfaf* tofleé ©nt* 
ter ^igrit) 6torraaDe/ fom ogfaa t)ar SD^oDcr til Olaf 
6i)en|Te. 

Om 6e ©anffeé ^otige* 

22. @ocnb Ulfføn mobtog af ^tong 5D?agttUé 
Ofafført 3arlt)ømme og Der()oé »^errebømmct 03 O^egje^ 
ringen oDer Danmarf , bett @ang be møDteé i @øte(/ 
Den, OQ @»eni) jlabfi^flebe bereé govfig meb (?t>. S[)?ag^ 
nué brog ba til SRorge/ men @t)enb til 3Danmarf. 
(Sammc^øj! toge be £)anf!e 6i)enb Ulfføn til 5tonge^ 
og i)an unberlagbe (ig ba ^ele£anbet, og blet> 5tonge 
beroDer. 25a 5vong SO?agnué fpurgte bette, brog l)art 
s^aaren berefter nieb en f!or ^a:r til SDanmarf. 
@amme bommer flogé 5\ong 5D?agnuø i ^Sinblanb 
Deb 3onté6org/ og feirebe ber; I)an brojnbte 55oi'gert 
og øbelagbe £anbet t^ibt omfring. di anbet 6fag f)oIbt 
5tong 50?agnuå om Røflen Skagen før SO?iffelémeéfc i 
3i;f(anb teet norbenfor ^ebe5p ^^aa $t;rf!ot)é()ebe Deb 
(gfotborgeraa. ^a flogé ()att meb ^Qenberne. 5)er 
feirebe ^ong SD?agnué Deb jtn gaber ^ong Oiafé ^cU 
Iig()eb og S^^'^^^^S"/ ^3 br^bte en oDerorbentlig 5l}?a:ngbe 
»J)ebninger. SRogle berette/ at @i)cnb Ulfføn ()ar D^ret 
tilflebe i bHt^ @(ag paa :^ong 5[)?agnué'é ^ibif og at 
bereé gorlig ^ar til ben tib enbnu D^ret ()oIbt Deblige. 
^aa ftger ^()orIei6 gagrc i bet forte ^Mbf fom (jan 
bigtebe om 6i)enb Ulfføn: 

C9?anbefalb blanbt gjenber 

^olbte @ulbeté ^elcr, 

movb for ^ebebi) fif 

S^aunen nof at oibur 186 ^nptlinga @aga* 22 £» 

%aa af 55eiiDcr ocb glugtett 
Unbfom, DøDe laae paa 
^ebett mange/ 09 ^i*ne 
Oi)er &em @aUt fpærreb. 
6ammc gftcraar i ^Ointerené ^egptibclfe ^olbt ^ottg 
5D?a9uué 09 5ton(j 6t)enb Ulff^tt et ©lag t)eb Si£rø, i 
^Ditfec ^ong SD?agnué feirebe, meit @i)enb fli;ebe til 
3paanb. et anbet ®Iag f)oIbt be fort f^r 3uul oeb 
^pflen af 3i;aanb fønbenfor Slar^uué; bH Mv et 
()aarbt ©(ag / og et port SD?anbefalb f!ete i famme. 
©er flpebe ^ong ©oenb meb tab af fpD ^UU, fom 
bet Tortccaeé i 5tong SO?agnué ben ©obeé ®aga. @t)enb 
ffpebe førf! til ©jojKanb meb b^n ©eel af »&(cren, fom 
i>av unbf ommen / og t)ilbe fefge f)am, men ^ong SO?ag/ 
nué feilcbe (!rajc efter f)am, og naaebe @t)enb paa bet 
@teb/ fom ^ebber ^afn, ^oor {)m laae meb faa @hhe, 
©er ffete fun fort SO?ob(!anb/ @t)enb flpebe op i ^an-- 
bet/ og ber faibt igjen meget aff)anégoI6. ©oenb 
fli;cbe bzvpaa til Spen/ men 5Tong 50?agnué forfulgte 
^om^ og ber 6(eDe igjen tilf^iebe ©oenbé SD?a;nb mange 
«)ReberIag. ©et Dar iffc |!ore ©lag/ men bog jiger 
Strnor 3arle(!jalb i S[)?agnué'é ©rapa : 

træfninger ^olbt bixr fræfne Sp>*(!e! 

gire een og famme '»Binter/ 

«J)ajber bn teb »^eltebpber/ 

»Oerligt SRaun fra dampen 6ragte. 
^ong ©tjenb gif til ©øeé igjen/ fiprebe øjlenfor 
©faane/ og gif ber op i £anb/ brog bern(5(t ø(?erpaa 
til ©»errig til fin gr^enbe ^ong 45nunb Olaffun, i)oé 
^t)em ^an opl)olbt (?g til ?3aaren. ^ong CO^agnué 
brog om ©aaren til Øiorge, og op^olbt ftg ber længe 22 €. ^ ^nptlinga ^ao^a. 187 

om ©ommci'cn/ mett ba @Deiib fpurøte bet; brog ^ait 
pap tiiha^z til Danmarf, 03 unberlagbe (tg £anbet. 
5)n ^ong ?0?agnué fpurgte bet til iJJorge, brog ^aii om 
»J)ø|lcit til S^anmarf meb ftrt iiæv, oq tvaf ^onq @t>cnb 
t)cb ^elgciiÆé, ()Dop bet 6om til et meget (lort ^la^f 
()t)ié Ubfalb bog om(tbei' 6IeO/ at ©ocnb fipebe op i 
£anb meb 5a5 af aflc (tne @fi5e. ^aa (Iger 2(rnor i 
93?agntié'é 2)rapa: 

5tjÆ6 t)eb ^efgcnoJé et @(ag bu 

^olbt/ fom minbeé t)il/ men^ 3orben 

€r beboet/ Ørnen ftne 

Q5(ob5efprængte gjæbrc n;(!eb; 

5lfle bereé @fi6e t>anbt bu 

93ibt6erømte 5?onning! (Bobé og 

^nbnu (lørre ©eier (Iben^ 

@aae (tt Diige tabt ba garfen. 
©benb ffpebe ba atter til @t)errig, og op^olbt (tg ber 
ben anben finter/ men 5tong 5D?dgnué brog l)a til 
^orge. ©eenbé @i)oger ^aralb ©igurbføn fom benne 
50aar til @i>errig o(!enfra ©arberige. ^aralb »ar t)a 
gift meb diUfiff en Datter af ^ong 3ariéleif t ^oliti^ 
gaarb; f)enbeé C!)?ober t)ar ^^Qi^'b, en Datter af 
Olaf ©Denfte, fom t)ar 6t)enb Ulffoné C0?or5robep. 
@t)enb og *&aralb inbgif gorbunb, traf en ^^r fam* 
men/ og brogc bcrpaa til Danmarf^ ^t)or be fore frem 
meb ^cevifjolbr og unberfagbe (tg ()elc £anbet. Da 
^ong ?[)?agnué fpurgte bette, brog ^an fra SRorge meb 
en vf)ccr imob bem. Da brog -heftig Olafé og ^aralb 
(gigurbføné 50?or6rober JpaUUl fra ?0?agnué'é ^cer tif 
»&aralb ©igurbføu/ og fif ga-hg bragt i jgtanb imef' 
lem ^aralb og :$?ong ^agnué. ^aralb brog bci til 188 ^nptlinga ©aga. 22 € 

S^or^e, o() mobto3 ber »g)alDt)cIett af • SKi^et <tf prt i 
gr^rnbc ^ong CDJagnué. ©oenb flpebe ba igjert til 
(SDcvrig; mctt brog atter tilbage tit ^anmavf , faa* 
fnai't ^^otigerne Dåre bragne norbpaa. ^an bar Da i 
£)aitmar6 om ^Qtnterert/ men ben følgenbe (gommer 
brog ^ong COJagnué 03 ^avalb til S)anmarf. @t)enb 
Dar ben ©ang i ^faane. £)ennc ^øjl bøbe :^on3 
5[)?agnué af @i)gbom i 3^)tlcini)f og f)ele SRorbmænbe^ 
ncé »J)Ær fulgte ^ané £ig norb op til S^orge. ^oenb 
6leb ba u^tnbret 5?onge i 2)anmar!/ og ^er(!ebe Iccngc 
berefter ot)cr Mte SKige. SQ?en ^araJb 6(et) 5tongc i 
3^orge/ og ber tjar ((^nge Ufreb imcttem bcm, og :^ong 
^axaib ^ærfebe ^ber (Sommer i ^anmarf/ om 5bil6et 
ber ftnbe^ bibtløftige Q5erecninger i itong »paralb^ 
@aga. ^a ^avalb f)a^bt ^crf!et t fejcten fHav oDer 
SRorge/ ^olbt r)an og 5?ong 6t)enb et flort ©(ag paa 
5tp|ten af ^afranb i 3^fnf;orb ubfor aRiéfc; ber feirebe 
:^ong ^aralb, og ^ong @benb jTpebe. Sre 2lar ber^ 
efter gjorbe »J)aralb og @i)enb gorlig imeKem |Ig og 
greb imellem ^anbene. 3{aret berefter igjen falbt 
:^ong ^avalD i @ng(anb. :^ong @t)enb f)at)t>t ogfaa 
Ufreb meb bm fi)enf!e 5?ong ©teinfcJ, fom brog meb 
fin S^ccv imob 5?ong <B^enb , men bog iffe bemisgti^ 
gebe jtg noget af f)an^ Ut\b. (Saa f!ger 2f)orIei6 
gagre: 

©C/ fom føg te at møbe 

^Hnbf tibt garer ubr)orbt, 

2ibt fun Mnbt be trenbe 

5tonger/ bmb bog £D?oie; 

^ele 3i)ber^ £anb og 

S:)anmarf nbeffaarct 23^24 €. .^nptlinga ©aga. 189 

©09 5ct)oIbt betl gr^ftie ^ 

Om ^onc) ©Denbé ^øm. 

23. ^ong @ocn& tllfføn »ar gift meb (Sun()ir&, 
ett Sjatter af Sarien ©oenb ^afonføttj buné @øtt 
()et) @t)ent). ^otiø @i)ent) f)at>t)c bcéuben mange Q5ørtt 
ubenom; f)an 6at)be fjorten bønner, fom fom til 
moben 2(fber; ticn Ælb(!e ^eb Stnubj ^an bø^i, meben^ 
gaberen enbnu ki>ibCf \>aq en Oveife til Ovom; b^n 
anben ^aralb, ben trebie ^nub ben »Retlige/ ben fjerbe 
Olaf/ ben femte <St)enb, ben fjHU dtit b^n @obe/ 
ben fi;t)enbe S^orgilé, ben ottenbe ©igurb, bzn nienbe 
S5enebift/ ben fienbe ^;ørn/ ben efleote ©uttorm/ 
ben tolote ^pmunb, ben trettenbe Sf^ifofaué, ben fjor^ 
tenbe Ulf/ fom biet) faibt Ubbe. 5?on3 <S<)enb ^ai)bc 
tt)enbe Døttre: 3"9^»*i^/ foni j^ben hki> gift meb ben 
ttor(!e ^onge Olaf ^aralbføn :^prre, o.(j 9iagnf}ilb/ 
fom Dar gift meb en @øn af 2(éfel grlingfen/ Dcb 
SRaDn 6t)enb, bereé (^øn oar ^nub paa @ole. @Denb 
Xllfføn MV en berømt og tjennef«! ^^onge, faa at ith 
nogen af be banffe 5^onger r)ar t)(^ret mere alminbelig 
af()oIbt af £anbéfoIfet; l)an Dar Isenge :^onge oDer 
S^anmarf. itong ©Denbé (Søn Sf)orgiIé brog øjler^ 
paa til (Sarberige, ()t)or I)au f)aDbe en anfeelig mø^ 
brcne <5Ia?gt. ^iJer blei) ()an opføbt/ og tagen til 
^onge, og fom iffe ftben til 2)anmarf. ^ong ®Denb§ 
@øn ^igurb falbt i ^Oinblanb. 

Om ^ong @t>ent)* 

24» 5)a i^ong @Denb \)ai)be I)er|Tet ot)cr 2)an^ 
mar6 i ni og tpte 2(ar efter ^ong SOJagnué ben ©obeé 190 ^n^tlinga Qao^a. 24 S. 

©^b/ Mt^f)anBiievo^v^i^\)ilanb; ^a« lob Da rt)fe til 
tf)mif OQ ber fom en jlor gorfamling; ocj ba 2()irt^ 
iget t)ar fat/ talte ^ong 6i)cnb faaicbeé: ,,@rxb lønne 
03 ta66e eber S5an(!e for ben ;Stja:i'n9(;eb 03 ^øri9()eb, 
fom 3 faa lounge ()aDe i)u(! mig; (eg Denter at jeg enb 
fan <j;>re O^egning paa famme i en ©ag/ fom jeg {)ol* 
ber for at Ⱦre af megen 53tgtig^eb. 3eg f)ar ()oIbt 
be gamle $oDe mob eber 5)anffe; men nu er ber een 
Zit\Q, i)^on 3 ^itt^ Oolbe for/ at jeg gaaer ubenfor 
£ot)ene/ og bU er ogfaa oirfelig ^ilfælbec. 5)et er 
nemlig min ^an til eber/ at 3 ^i^^ tiUabt mig at 
ubn(^t)ne min ©ftermanb i O^egjeringen. (Srunben til 
at jeg beber beroni/ er/ at jeg ()ar mange og Del bega^ 
oebe ^-ønner/ og jeg Dil ()eller (!ifte Smiget og 5^onge* 
bommet imeHem bem/ enb at be (fulle ftben l)olbe Ufreb 
inbbprbeé/ og ber for tin @agé 6fplb f!al blibe 
:^rig og UroligOeb i £anbet." ^longen talte iffe meget/ 
men ba {jan f)aiybe ubtalt/ gat) golfet ftt Ipbeligc ^u 
falb tilfjenbe/ og formebelf! ben ^ennefÆll)eb og^nbef!/ 
()t)ori t)an (lob f^oé l)ele golfet, til(?obe ane r)am ^ané 
Son/ og bet biet) ba t)eb £ot) t)ebtaget og t)eb '^aa* 
bentag* (!abfi5(!et/ at ^ong ©t)enb (Tulbe faare ben 
af ftne bønner/ fom ^an felt) t)ilbe/ til ^onge efter (tg 
i £)anmar6. ©erpaa tog 5\ong @t)enb igjen til Orbe/ 
og fagbe faa: ^^^paralb er/ fom 3 ^^^^f ^^^ <^lb(!e af 
mine 6ønner i 5(ntal af 2(ar/ men ^nub^er ben ra(!ef?e 
af @inb og ben fulb6otrine(le i £egeméf(^rbig&eber af 
alle mine ©ønner; t)an er nu ogfaa prot)et i en ^xvé 
Sinforfel/ t)an ti)ff'eé mig buelig(l til :^ongeafmine *) en Cerctnonic t)Cb ?5efi\tftclfc of SXaflbSbcjIutuinger. 25 £• ^nptdnga @aga. 191 

&Bnmv, Oij i)am t)il jeg 6aare til ^oti(je efter mig." 
5)evmet) t)ar 2()in(jet fluttet. 

©v^enbé Set). 

25. ©erpaa brog (SuenE) tilbage i £ant)ébpeti/ 
()Dor ()an forui) f)at)i)e o^ret paa @;a'f!eri ; ben Oebber 
©ubbatorp. £)g ba kongen fom til fit herberge, lob 
\)cin ftn @eng rebe, og lagbe jTg føg til iSengé, og benne 
@i;gbom 6(eb t)ané Døb. ^ané 2ig 6Iet) ført til Diing* 
f!eb/ ^Dor f)att 6feD jorbet. :^alf SO?aaneføn ftger faa^ 
lebeé i et ^tjab/ fom i)an gjorbe om ^nub ben »OeKige, 
:^ong @t)enbé @øn, at ^ong 6t)enbé £ig biet) i tret* 
ten ©age ført fønbenfra 3i)f(anb norbpaa til O^ingfleb 
meb megen q3ragt og anfeeligt £igfølge. :Svong ^oenb 
bQi^z ben ni og tpoenbe 2(pri(/ ba l)an r)a»be i)cevu 
:^onge i ©anmarf i ni og ti)Oe 2(ar, (Iben ilong ?0?ag# 
nué bøbe; og to 2iar forub i Ufreb meb 5tong SO?agv 
nué. ^ong @bit\t> bdb^ ti 2lar efter ^aralberne^ 
galb i (gnglanb. 5)a oare fprreti;t)e 5(ar forløbne fra 
@amfe 5tnubé STfgang. 5tong 6i)enb Dar en meget 
fmn6 SD?anb/ ^an 0Dergi6 ogfaa be |Te(?e i (gtørrelfe og 
©tprfe; ()an Dar Deniig og nebfabenbe, meget gat)/ 
milb/ t)eltalenbe, mpnbig og retf^rbig, taalmobig, 
meget tapper og Daabenbj^rt), (Tjønt t)an, fom ()er for^ 
()en er omtalt/ if6e Dar feierf^l ubz ©lag, ()an f)oIbt. 
^uin ^erbifeføn beretter faalebeé i SRiéfer^^Siferne/ 
fom ()an bi^Mt om 5^ong ^aralb Sigurbføn: 

(Saa t)i bør ben tjxU^ 

dirigere g(rrb berømme/ 

2tt Di iffe biti anben 

©ulbubbeler forringer; 192 ^nptlinga ©aga* 26 e. 

mMQ f)iifteé to mere 
C9?ot>i9C ^eltei ©tnbctt/ 
Ufaiibt er bet, {)i>ié nogert 
Slnbct om ^ongctt jTocr. 
;03 frcmbeleé f&ab f)art: 

6anbt t)t 60P om ben 6oIbe 
^Bi>bittQ(vé grojtibe tale, 
glugt ci 5;)aneré b;(5rt>e 
5)rot ba (;at)be taget, 
»J)i)ié be golf, fom ^<Cf(!;oIb 
gørte, ^ai)be ^am hjulpet, 
(^pb for *&aDet futtgc 
®t)(?rbe mob ^inanbeit. 

^ar(^It) f<tareé fif ^otige* 

26» ^fter itotig @Denbé Søb biet) ber jTrajc (Tor 
Ueitf9r)eb imeKem ^ané bønner, 03 r)i)er af bem traf 
ftne 58etiner til ftø, 03 føgte bereé Q5if!anb. 2lé6;ørn, 
fom J)ar 3arl ooer be banffe 43er, r)ai)be giftet jiit 
©atter til ^ong ©i)enbé @øn ^aralb, og Dar berfor 
icctMcé iorig for at faae ^aralb til :^otige, og i)an fif 
mange anbre ^øtJbinger paa fin @ibe. 5^e gjorbe 
golfet o»>m(^rffomt paa bzn gamfe g5e(!emmelfe i £0^ 
t)ene, at bm Æ(b(!e itongeføn flfulbe t)icre :^onge, og 
befpmrebe ftg iffe om, ^t)ab ^ong ©t)enb iyai^be talt 
berom, effer {)Mb be r)aobe loDet ^am. ^ong ^Mtibe 
®øn ^nub f)a^b^ forub t)Æret paa ^rigétoge i bøfler* 
t)egen, og f^aobe meget i]D?anb(Ta6 og en fortrinlig 
glaabe. 5\alf SO?aaneføn beretter i fitJvDab, at 5vnub 
(Tal f)at>e otjerounbet ti konger, ba f)an Mv ^aa ^vIq^s 
toge i Øfleruegen. 53egge Q5røbrene 5?nnb og ^aralb 26 s. ^nptlinga @aga. 193 

ecgaoe ftg nu tU '3\)Uan\), t\)i M fTul&e ^oncjett nbmU 
gcé ^^na ?8i6or(j*^()in3; ber ear en flor gorfamf ing. 
S[)?cn ba Xl)in9et t)ar fat, 03 be ^Bi)b(nger, fom funbe 
mnué, Mvz fomne, talte ben ene efter ben anben, 
09 bH hki) t>a Hart, ()Oo ber ()oIbt meb enf)i>er af 
^^ongefønnerne. ©aafebeé gtf bet ()ele ban ^acj lijjeta 
SRat; 03 }mn Dar.ba if6c nccrmere Ubflaget enb ba 
man begpnbte. £D?en ban føfgenbe X)aQf ba golf t)are 
fomne |>aa 5;l)in(jet, 09 nocjie -50?Ænb f)aDbe talt, ba 
opflob en Sl)?anb i ^onbe()a'ren 03 to^ tilOrbe, og 
talu faa: ^^t 3pber ()at)e I(^nge f)aft ^2)?agt til at 
faare 5von(je oi^er 2)anmarØ, i)i 5)an(Te ()ai)e bejlanbig 
t)ieret faa ()elbi3e, at ()aoe t)aft gobe konger, og benne 
^onge, fom Di nu jtbjt ()ai)be, befab aKe be ^^enfTai* 
Ser, fom prpber en itonge, bH er nemlig 5?raft 03. 
sD?i)nbigf)eb til at i>ccvnt om £anbet, tf)i oort £anb er 
meget ubfat for ^iUiiQcvé ODerfalb; Di 6el)øDe berfor 
en ilonge, fom foi'ub er prøDet i €^triben og i ^æren^^ 
Slnførfel, og i at f?i;re :2anbec og l)olbe oDer £oDene; 
\)an f!al ogfaa i)ai)^ haabe gorflanb og grfarent)eb. til 
at Dicre ^øDbingj •enJtongc bør Do^re »eltalenbe; 03 
fagtmobig, men bog (;aarb til at jlraflfe efter gortje* 
nejle, gaomilb paa 55enge, tf)i ()an mobtager af mange, 
j>g (!al berfor ogfaa bortgiDc meget; b(it er ogfaa til. 
^rpb for ()am, at i)an er fmu6 og fager og anfeelig i 
fin ubmojrfebe^ragt; lab oé berfor tage ben til^o.nge, 
fom ene Oefi'bber alle biéfe ggenf!aber, fom nu ere. 
opregnebe, tl)i en gob ^on^e er oé bebre og nptticfere 
cnb alle Dore gamle £oDe. ;^nub ene beftbber biéfc 
^genffa6er, fom nn ere opregnebe, ()am Dille i>i ta^t. J94 ^nptlincja ©aga. 26 S. 

til 5vOrt(jc; S?o«(j eoeitb gai) ogfaa ftt ^olt faa gobe 
SiaaD/ nt bet i>il i)Ære aKe 6ebjl tjcnltgt, at rette jl'gcftei* 
I)flné Q3efcemmelfe i faabanne litiq, fom ere oé faa lyøi* 
fi^eit magtpaaliggenbe." S^a ()an I)aobe ubtalt, gal) 
inan Ipbelig fit jBifalb tilf/enbe, og aKe fyntcé, at {)an 
\)<ii:fi>e talt Del. 2lé6;ørn 3ai'I {)a^^^ \i(ia %{)inQn crt 
gjob^Oen, en mf^gtig ?D?anb, tjeb .^aon (gpi)inb Q5ifi'a, 
fotnbei'ttÆil flob op, og, faafnai-t bet igjen 6Ieo roligt, 
to^ f)ait ti{ Orbe og talte: ,\(En meget Danffelig @ag 
I>ai)e l)t ()er at for[)anb(e, men bog bpber SRøbDenbig* 
iyeb^n oé f at tage nogen tii 5Tonge ot>er oé; alle funnc 
tåbelig fee, at ^nub bcfi:)ber be flejle g-genjTaber til at 
Diijre^onge ot)er 5)anmarf, (Tjont i)orc gamle £oi)e 
6i>be anbeclebed, og et Dille Di tale imob ^amj men 
()D^ié Di (TulU oDerttÆbe SoDene, ba er bet bog titbor* 
ligt, at alle £anbeté Scfalingénutnb og |)øDbinger 
giDe bereé (Samtpffe bertil, øg biiDe alle fulbfommen 
enige. Svongené Prober SBjørn, fom er ben i)pper(le 
og mcrgtigjle af THiQcté ^cettb, er iffe tiiiltbe ^er paa 
S(>irtget ; men bette er i£U en (Sag af liben ^I^anfTelig* 
t)eb;- bet fpneé oé berfor raabeligfl, at labe ade be 
bebfle- og noge,t formaaen be 5D?Ænb Dicre l)er tilfiebe; 
lab oé møbeé ()er i SDtorgcn/ og tage oé en 5?onge efter 
2oD(jne, ^jsunt bU n«. .er. mmliQf, at bet maa bliue 
:^ir.tt'b." 2)ermeb bleD 5:r)inget oplofl, og 5tnub brog 
til flfie @fibe. 3 Hmu ^at {)a\)H »pøDbingerne ?D?obe 
o<j 3i4iab; ber Dåre v^aralb (SDenbføn, og l)ané^Di^ 
^i^faber 5léb;ørn ^arl, ^vongené JSrober ^jørn, iiiy 
D(ni>.' Q5tfra og mange anbre bereé ^Oenncr, fom Dilbe 
^ge ^avalb til :^onge. ^a talte ^pDinb ^ifra ou 
tog faalebeé til Orbe: »^i ()olbt i Sag 2()ing meb 26 €. ^nptlinga ©aga* 195 

Snub/ 03 hctøbn^f fom je^ fatj&c eber forub , at 
5vnub forcbroø ftit (Bag meb ^^eVf men l)art feaDbc 
£ot)en imob ft'g, ot) beéuacjtet fif f)an bog fin ^ag faa 
t)ibt/ at aik fpntcé cjobt om t^tt; bcrtil ()ialp ()an5 
53eltalen()eb, o<t ben liflige ^2:ale, fom i)an [)at)t)e lagt 
i CDtunbcn ^aa ben COianb, fom talte i Dor glof faale^ 
beé/ at ()elc SKmuen foer eenfremmig frem, og Dilbe 
f)a\>e 5vnub til Songe. %ov ben (Sagé vgfi;lb Occoebc 
jeg 2'f)inget; og intet anbet {)i(cipcv oé/ om i>i lige* 
fufbt oitte bi'ioe paa, at ^aralb (Tal blioe .^onge/ enb 
at fulbgjove betf faa at 5\nub iffe n nÆvOÆvenbe. 53i 
t)iKc nu faae nogle fnue og fnilbe SDiænb tii at f)oIbe 
!lf)trtg mcb Svnub/ men anbre ffuae imiblertib ()oIbe et 
£ont()ing/ og ^aa famme ubraabe ^araib til ^onge. 
^itte Sfvaab fanbt aUeé jSifalb; og man gjorbe faa, 
gpDinb 25ifra ble^meb en (?or ^eel jBønbei* fcnbt (}en, 
at t)oIbc ^r)fng meb Snub. 5^a nu Sf)inget oaj* fat/ 
fom Snubber, ^anflobop, l)olbt en fmuf og ubfør* 
(ig taUf og 6ab ^Bønberne gi^e ftg Songena^n, lige« 
fom bet forub t)ai* aftalt. 2)a ft^arebe ©pi^inb 35ifra, 
og hab ^ønberne Dente, inbtil gavlen etiev anbre ^øD* 
Dinger, fom funbe Denteé bibf fom til ^f)inget: „^^t 
tpffeé oé f)AJbei1ig(I," fagbe f)anf M bet* ere faa mange 
af be mægtigjle 50?(^nb tilflebé fom mueligt, men t)i 
Dente, at ingen Dil tale l)erimob." £5erna:(! gaD ()art 
Salen ben ^enbing, at f)an opregnebe Snubé 2)i)beiv 
talte ubførlig og fmuft om, at \)an af alle Song 
©Denbé ©ønner Dar 6ebjl (fiffet til Songe, ()Dorom 
f)an fanbt mange fanbe Ovb at ftge. ^an traf faale« 
bc^ %iben ubf 03 førenb t)an t)(i^be fluttet Salen, fom 

,^2 196 ^nptlinga ©aga. 26 S. 

^er Sotf til Sf)in9et/ font Sragte ben tibcnbe/ nt »5a« 
ra(t> (Sbenbføn Dai* ubraabt til ^ongc otoer ()e(e S>an^ 
marf^ S^ige. SDa ^m\b {)H'U bctu, f!ob ()an f?i'a^ op/ 
03 (jif bort 0(j til ftne @6i6e. 50?eit ba ()art fom om 
^orb/ unbrebcé a{(e, fom faae f^ant/ ot)ci*/ ()DorIebc5 
^an faae «b/ 03 nogle troebe, at i)an Mv 6IeDcn fpg^ 
ti)i f)ané 5infi3t Dar faa røbt font Q5Iob. '^an fatte ftg 
neb paa ^øifa'beé^^ifrert/ 03 talte iffe et Ovb, l)eller 
i6fe torbe nogen tiltale ()am, 03 faalebcé gif bet en 
lang Zib om Skagen. gi)t)inb Sifra brog pap til ^a^ 
ralb og til 2(é5jørn 3^i't ^Q be anbre ^øobinger/ fom 
^at)be Dicret enige i benne ^ejlutning. J^an fortalte 
bent &erom/ og fagbe berr)o5, at i)an ^olbt bet for 
ftffcrt^ at man fnnbe t)ente |tg Ufreb i £anbet. 2)e 
fagbe/ at bu nn fom til at forblioe beb/ ,l)Dab f!eet 
f>av, og at be maatte ()olbe ben 5?o*ge i ©eftbbelfe af 
£anbet/ fom be ba l)ai)be ubt)algt ooer jtg. (?i)t)int) 
fagbe: «©a Dit jeg raabe til at 6pbe ^n\xb Sorlig/ tl)i 
()an^Dil blioe eber en ^aarb CD?ob(!anber/ om l)art 6e* 
gpnber Ufreb." „50?en," foarebe 3^^^^«/ «Di fjenbe 
^nubé @toltf)eb/ at iffe t)il l^an labe ftg formilbe Det) 
<^il6«b om gorlig." fertil fuarebe (gpDinb: ,Sn\x\> 
er flrojrtg og flormobig^ men iffe minbre for(?anbig og 
gubfri)gtig, ()att Dil inbfee al t>cn @fplb, l)an paabrager 
ftg Deb at firibe imob fin Q5rober/ og man fommer til 
at opofre alt/ paa^ongcD^rbig^eben allene ticcvt l)t>i^ 
Ht \la{ l);a:lpe." ^c^^i^ab Dil biJif at Di (!ulle bpbe 
^am?" fpurgte ba Sarien. ^.3 fl^ulle 6i;be r;am ^av\^ 
53(5rbigr)eb og ber^o^ (Bi(cUanbf og tiUiQe db af aHe 
banjTe ^øDbinger, at 5vnub f!al Di^re ^onge/ t)\>ié 
f)an (eDer l^^ngere enb ^ané Prober ^aralb/ l)Dilfe 27 €. ^nptlinga @aga» 197 

(inbre if ^on<j (gocnbé Rønner bn* ba en& ere i Sioe." 
<,^en/' fatjbc 3aiien/ .,^nui> Dit Difl unbei* ingett 
^ettngcffe opvjioc ae 6[ii)e i^oncje." ,,Dct fan man iffc 
t)ibe," foarebc gi;t)ini), .Jørenb man forfader bet, jeg 
ttlbi;ber mig/ enb af brage til ^in\b i bctte ^reube, 
om 3 ^"1^^ ^^f-" ^^f^^ (i/ftobc bc affe. <?i)t)inb brog 
i)a til ^nub, og traf f)am om ^orb. ^an gif for ()am/ 
og fremførte 2(Srenbet. :gnub foarebc iffe ftra^*, men 
tog bog omftber til £)rbe/ og fagbe faaiebeé: „3^3 ^^^ 
DÆlge bH, fom t)il fi)neé eber minbre manbigt/ at jeg 
t)il mobtage bn ^Qilfaar, at opgioe ^ongenaDnet, 1)df 
Uv cnb at.flaaeé meb min prober ^aralb om Oiigct, 
og fab faa 6wb jTifte oé imeffem!" Derpaa mobtog 
(?i;Dinb bitH gorlig af ^nub/ og fpf^e ^aa ijan^ 
S;><i(inb, og fif f)ané S[)?inbe til at bringe ^aralb benne 
Slfgjorelfe* gorliget hUi) bci inbgaaet/ og bcfafet 
meb (?ber. - ' 

27. 5vong »?)ara{b ©Denbføtt antog ba/ fom nn 
er 6erc(tet/ Siegjeringen ooer s^anmarf efter ftn S^^ber. 
;S^nub ©oenbføn mv ba ^avi ooer (gjællanb/ og bereé 
gorlig og gobe Sor{?aaeIfe i)eblige()oIbteé, faa Titnge 
be leoebe. CDien 5vong 6Denbé anbre Rønner/ fom 
iffe i)ai:^bi noget S^iige at raabe ooer, Dåre iffe for* 
Miebc meb bereé £ob/ og ber oar (?or Uro i l^anbet/ 
fom følgenbe ^eré beDibner: 

^i[ en 5Bife Di bigte, 

?3o^er i S^anmarf Ufreb, 

3ffe <B^inbé Rønner cneé 
. efter gabcrené 5lfgang,- 198 ^nptlinga ©aga* 28 2. 

J^ava\b ffaC meb mcgett 
§Q?ø(e Oiiget forfoarc 

?3el ntaa ^an ba fa;mpe. 

fagtfiCrbig 03 uanfeelig; ()an t)ar taué 03 talte if6e 
offentlig, f)Doi'for anbre for bet mefle maatU f^re Or* 
t>ec for ()am paa ^r)ingene ; l)an Mv iffe niecjet jTIf fet 
til at aføi'øre noget af 5Bi9tigr)eb; ^an oar i66e nogen 
:^riger, men frebelig og fagtmobig imob Solfet, og 
t)if!e Hn liben 5D?i)nbig()eb/ faa at en()Oer gjorbe i 2mf 
bet n(^(!en r)Oab ()an i>ilbe. 5)e S^JanjTe falbte ()am ber* 
for ^aralb ^ein ^. !Da ()an f;at)be tx^rct ^onge i pre 
9(ar, b£>be t)art af @t;gbom. 

28. ^fter ^ong ^aralbé 'D^b i)oibt be a:)anfre 
58tSorg?^f)ing. ^aa bette ^()ing f!ulbe be S>anflfe 
okib ubOÆlge |?g bere^ 5tonge efter af(e 3nb5i;gger* 
neé fxlM S5e|l«tning ot)cr f)ele ©anmarfé SKige. ^a 
hkiy ^nub ubualgt tii 5^onge. «5)an biet) fnart en 
mpnbig og bpbenbe ^øDbing, og fagbe paa et 5f)ing^ 
fom f)an ()ofbt: ,,3 S)antTe fønnebe min 33i'ober^aralb 
for ben (gfcergioen()eb og ?DtiIbf)eb, fom {)(in t)ifle imob 
eber, meb at 3 falbte ()am ^&aralb ^ein, og gab i)am 
bn"fRa\>n, for at fpotte ()amj men nu (Tal ;eg lønne 
cber for bUr at 3 f^^ ^^be gjengjelbt^c f;am f)ané 60b* 
i)tbf t()i jeg (?a( nu Ȯre eber en ^ampeflcen, fom er 
^aarb tilfulbe." ;^ong 5vnub reb ig/cnuem £anbct/ og ") 5. c. hlOb GtCCIT. 28 S. ^ni^tlinga ©aga. 199 

ba ()aii font til Jpaitanb, t)o(bC ()att ber "^tjm, 03 (aftc 
feli) pna t()tnget; ()an hab ta ^Sønberne tilflaac f)ain 
9^it)er)efie til Oveiferi i(j;ennem £anbct, t()i ()art i)ai* 
f ommen Mb til 6iJe{5. (gn ^onbe, fom t)ar ben mej! 
t)eltalenbe ber^ flob op 03 talte; ^an fagbe/ at S^n^ 
t)crne if6e oilbc taalc (Iræntjere q3aala?(j af ^ongen^ enb 
bc gamle £ooe 6øbe; 09 ba f)an fluttebe fin ^ale, ga&c 
IBønberne Ipbelig bcreé ^ifalb tilfjenbe, 03 fagbc at be 
iffe i nogen »^enfeenbe Dilbe labc (tg plage mere, cnt) 
t)e gamle £o&c 6øbe. §D?en ba l>ttH 2mxv (lanbfebe, 
fagbe :Svongen: «3 ^)«^e gi'ovt Del, ^ønberl at 3 jTge, 
at jeg f!al faae af ebev, ()i)ab £oDene 6i;be, men iffc 
t)ibere; jeg vmb ogfaa, at 3 Dille tiljlaae mig bet, 
fom £ot>ene 6i)be; jeg t)il berfor li;fe min (?ienbom i 
greb for eber;" og bm^ tilf!obe bz t)am aiU. ^a 
fagbe itongen: „5)a i)il jeg forbpDe cber »f)airanbéfarei* 
at benptte be jlore (gfooe, fom jeg eier, og fom ligge 
f)er n(rr Deb eber, og at labe 6aabe eberé ^i>in og eberé 
anbre ©maafrcatnrer gr^éfe ber." 95ønberne (!ubfebe 
»eb bettCf og I)aDbe intet 6Dar berpaa, og faae at bU 
m)ttzbz bim iih at Ditle fÆtte bereégorbring igjennem, 
tr)i ^ongené @fot)e (Iro^ffe (tg igjennem l)ele ^aUanb^ 
men be f)ai)be en (!or CDtisngbe (S^in, fom gi6 i ^øge* 
ffoDene og i (^gef!oDene. ^Bønberne toge ba ben 95e|lut? 
ning at tii^aaz kongen alt, l)Mb ()an forlangte, ^e 
(Inttcbe ba en fajl 5lftale berom imellem (tg, t()i S5øn^ 
berne fnnbe iUe iyccvc tjente meb bit anbet ^BUfaar. 
3 ^et famme 6let) ben SBonbe bra:6t, fom l;aDbe talt 
me(! imob 5?ongen. kongen brog berna'fl tit 6faane, 
og r)olbt ber et (!ort ^f)ing incb ^ønberne. 35ønberne 
fi)nteé, at l)an t)ar altfor paaftaaenbe i fine gorbrin- 200 ^nptlincja ©aga. 29 €. 

ger/ 09 raaSte bcrfor affe ecnflcmmicj imob/ og ncccj^ 
tcbc bet, fom kongen forlangte. CØ?cn ba bet igiett 
6(cD roligt/ tog Rougen tii Orbe: „3 (S^aantnger ere 
forflanbige 5D?a:nb; jeg flutter mig af eberé grem* 
gangémaabe til f at 3 ()aDe fpurgt/ ^Dorlcbeé bet er 
gaaet af imer(em mig og ^af(anbéfarerne; 3 ()aoe ba 
ubfunbet et flogere ^Kacib enb be/ at n^rgte bet/ fom 
jeg i)il fra;t)e af eber/ t[)i r;er fan jeg nu iffe faggit)C 
nogen enfelt for (guarene ; men jeg t)il 6ebe eber lige^ 
fom før »OrtKanbéfarerne/ at 3 ^itt^ J^be mig/ u()in' 
bret af eber/ raabe oDer min ^ienbom;" og btttt tiif 
flobe be afle. 52>a fagoe 5?ongen: «2)^t maae nu atte 
go(6 f)er i ©anmarf oibe/ t)Mb ber f)er er ^ongené 
gienbom eder 55ønberneé ^ienboiu/ at :^ongen eier 
fter i £anbctarreøbe ©teber; tifjlaae 3 &ct?" M^ tiU 
f!obe/ at bet Dar faa. kongen forflarebe obe ©teber 
om (gøen og anbre ll5i)gber. ©erpaa fagbe ()an: 
t,5^a paajlaaer jeg min (gienboméret ooer ©refunb/ og 
jeg Dil ba foi'6pbc eber alt gifferi/ fom 3 forben ^aoe 
()aft ber/ om 3 iffe oirie gjøre noget for mine Ovb, og 
unber(?øtte mig meb {)^ab jeg trænger til." S[)?en ba 
gongen i^a^be fagt bett^, ba inbfaae aikr «t bctte iffe 
i)ilbe OÆre bem tjenligt/ at ^^ønberne (!ulbe mi(?e alt 
@ilbefi|teriet i Ørefunb. 5^et 61ei) ba 6e|luttet/ at 
(abe 5?ongen ene raabe/ og be tilftobeatte b^tf fom l;att 
forlangte. Sermeb enbteé t&inget. 

Om ^ong ^nub. 

29» Svong 5vnub*t>ar en f(^rbeleé mægtig og 
flrojng ^attbf og ftraffebe meget Ufa:ber. Si)?ebené 
»^aralb -^ein Dar ^onge ouer 5>anmarf / bleue Ufa'ber 30 S. ^nptlinga ©agc^. 201 

futt li&et jlraffebc, ()0a& entctt bet Mv inbcnfanbffc 
golf, fom gjorbe ft(j (Ifplbicje ben'/ ener ^ifin^er, fom 
ba ()a!rjebe paa Danmarf/ baa\)t ^urci* 03 anbrc ^^jler* 
li^nbtngeu; men ba 5vnub Dar Sleben ^onge, forfv>a>' 
rebe ()an £anbet meb me^en ^(a?rt)()ei), 09 forjog aWc 
Rebningerne fra SDanmarf , Hgefom ogfaa fra 6øert/ 
faa at ittQcn torbe plpnbre )(iaa Danmarfé 5?i;flcr for* 
meberf! ^ong ^nubé 6trajn3f)eb og tapre gorfi^ar. 
4)m lob ()t>er ben britbe, fom bleo oDerbeoiifl om t\)f 
t)eri, Irgefom ogfaa af(e C0?anbbra6ere og Svøuere, f)Dab 
ctttett bc oare llblÆnbinger efler 3nbenlanb(l^e^ 25en, 
fom Iemla:(!ebe nogen paa Jpaanb etter gob, efier tiU 
føiebe feam anbre 5D?ié()anbIinger, maatte bøbe berf^r 
meb ben famme 6traf paa ftt eget £egeme. ^cici flor 
en gri)gt i)ar ber for f)ané @tr(^ng()eb og SieDfelfer, at 
ingen torbe fijitle i ()ané Oiige. @aa bejlemte Stong 
5vnub angaaenbe ben 5D?anb, fom gif fra fin jgopceO 
uben at fojtte £aa(? for ben, eHer fom {)a^i:)i en vf)e|?, 
fom iffe oar fja'bretA og b^n 6Iei) bortfljaalen, og r)Dab 
()an ettere miflebe, faa at bH hUv> jl/aalet fra ()am/ ba 
ffulbe i)an gaae tii kongen / og faae (tn (^ienbom ber, 
men gongen t)ilbe labe bm jlrafe/ fom ()ai)be ftjaalet. 
Ran fob ben 3vigc og ben gattige unbergaae Kge S^om, 
men bctte 6IeD l)am meget ilbc optaget af faabanne, 
fom ifølge 5?ongené ^om mijlebe bereiS anfeete gra;n^ 
i>er/ .(Tjønt be uarc bomftclbte paa gi)lbtge ©runbe. 

^ituDé ©ifterma'al. 

30» ^ong :^nub fatte (tn prober (?ri6 til 3^rl 
oDer ©jÆttanb, og gao ()am bet Svige, fom l)an feli) 
forub ()at)be [)aft. 5^er oar gob ^cn|Ta6jJ gorflaaelfe 202 ^nptlinga ^m* 31 ۥ 

imcffem bmx, faa (Æncjc be leDebe. »g)«n^ 35ro&er IBc^ 
nebift Dar bepanbicj t)eb ^offct 1)0^ f)am, [)att Dai* eit 
5i}?anb/ |lor af ^x]ct og (lÆi-fere cnb cn()i?er <inben. 
Olaf ©Denbføn t)ar af liøc Sliber meb S^ong ^nub; 
()an Dai* en lide ^anb og meget jTijg af UbfeenbC/ t)el* 
talenbe^ og en (lor eriger. 5vong ^^'nub uai* gift meb 
&iaf en 5;)atcer af »pertug Salbet)in af gta'minge^ 
lanb J ^ og i)(ii>bz meb ()enbe en ©^n, fom ^eb ^arl. 

Om ^om ^"wD 09 en ^rccjl. 

31. £)et ()fpnbte ftg en @ang, ba 5?ong 5ln«b 
brog ^aci ©jiTjIeri meb fin ^uuétrop, at f)an fom til 
et anfeeligt ^ilbe, og paa ©tibeté førfie 5rftcn faae 
:^ongen ber cn^one/ faa fmuf at i)an fpnteé neppe 
nogenfinbe at ()at)e feet ()enbeé £ige i (gf jøn()eb. Jpun 
Dar gift meb en anfeet ^vxfl. 5?ongen fattebe ^tjærlig* 
()eb til ()enbe; ^an falbte berfor fin ^uuéfogeb til fig^ 
og fagbe at t)an ffulbe mage bet faa, at benne 5\one 
Dar i Sengen ()oé :Stongen om SRatten. 3«^^^ CO?en* 
ne(?e torbe tale imob ^'ongené ^iilkf og enbnu min^ 
t)rc gjørc imob ben ; og bn (Tete ba f fom kongen bob. 
2;)a gongen om Siftenen fom til ©engen, car benne 
Stone ber forub, og ba gongen tar afffæbt, fleg l)art 
op i ©engen, og ba man r)ai>be opvartet ^am fom fÆb^' 
t)anlig, gif man bort; men gongen fagbe ftg neb, og 
i)enbte ftg meb jBlib()eb til [)enbe. »J)un fagbe til feam: 
,;@ub bejTjerme ebcr nu og flebfe frembelcé; l^anbl nu 
faa t)el, fom btt anflaaer eberé ^aH*bigl)eb, tilfoi mig 
ingen ^effÆmmelfe og paabrag ebcr felD ingen ©fi;lb; *) b. c. Slanbeni. 31 €. ^nptlinga <&aQa. ^ 203 

faa t)cf 03 faa ffjønt fom 3 fccDeli^gfer cberé Solf t 
i)eUc £ant)r faa fømmer bet bog cber at t)ife ben (Tjøn^ 
ncfle @æt)eli9()ei)/ tiyi 3 er ben øDerfle af affe r)er i 
£anbet» 3Ru i)il jeg 6ebe for eber, naar 3 fommer for 
ben 5\onnin9/ fom er almccgtiQ, at ()an Dil ()ai'e eberé 
S5on, fom 3 "« O^i*^ min." ^tongcn foarebe: u^iU 
f!aae i)ii jug biQ bin 55øn/ ba jeg inbfeer/ at beter 
bebre/ og bu beber bette meb faa megen 3"^^i'^i<3^)<:b/ 
og bet anflaaer ftg bebjl at labe b^t t)a:re fom bn i)tl; 
men f!;ønt bH for Øiebitffet fojier Oi>ert)inbeIfe, iUe 
at f)anble efter fin ^ifile/ faa er bette bog for intet at 
regne imob ben (!ore5ra:ngfe(/ fom Dor ^erre 32fn^ 
ef)riflué ()ar ub(!aaet for t)or @fi;[b." 5>erpaa f!ob 
:^ongen op, og gi6 6ort, og p6 ftg en anben 6eng 
om Ø?atten. Om sD?orgenen lob 5\ongen ^ra:(Ien, fom 
Dar gift meb bfnne 5tone, falbe, og fagbe til f)am: 
«©u l)ar en gob ^one, ^vcsfll 5ef)anbl Oenbe oef, tl)i 
jeg troer/ at ber t)il finbeé faa faa 5rai)e og rajTe ^Din* 
ber." :^ongen tog ba af fin |)aanb en gingerring, 
fom 6aabe i)av flor og gob, og fagbe: „£)enne @ulb* 
ring ffal bu mobtage i 5Bennegat>e af mi^f i]3ra:f!! 
og berf)oé mit ^enffaS/ og [)t)ié nogen tilføier big 
gorurettelfe, fom ba tU mig, og jeg ffa( ffajfe big 
Si)lbejtgjøre[fe berfor." ^i'OJflen taffebe 5\ongen meb 
mange (!;ønne Orb for ^a^cn og Xilfagnct om f)ané 
58enf!a6. 5vongen hab {)am if6e at taffe faa meget, 
Mi ;^3 Dilbe," fagbe f)an, J S^rflningen tra:be i 
XloehfTalj meb big, men nu 6eDer jeg big om 5i(gii)elfc 
berfor." ^ra:flen fagbe, at l)cin gjerne »ilbe tifgioe 
C)am bat, (Bibm brOg gongen berfra til et anbit 
6ilbe. 204 ^nptfinga ©aga. 32 €♦ 

32» SDanumrf er cC (lort Otige, 03 imtv mtQH 
abfprcbt. 5:)et (l^rflc £anDffa6 af Oiiget ()cbbeir 3i)f^ 
lanb/ beC ligger mob @ønbeit ianc^é meb vf)at)et; ber 
er ben fpbligfle ^ifpefrot i S^-anmarf i vf)cbe6i;, 09 i 
bette jBifpebømme er t)al\> f;erbe f)unbrebc 5t(rfer, 09 
e't [)unbrebe 03 Xrebiue @fi6e for kongen til tibbub. 
S3en anben Sifpeflol er i 3i;rraiib i SKiSe, bettc Q3ifpe^ 
t)ømme ()ar tre r^imbrebc og fire og ti)ue 5?irfer/ og 
maa ubrebe ^unbrebe og ti;De 6fi6e for 5vongen. S^ett 
trebie jSifpefroJ er i 3i;f^<i«^ i 5(ar()uué/ i bette Q3ifpe^ 
Dømme ere to ()unbrebe og ti 5?irFer, og f)alDfem|inbé* 
ti)t)e &ihi for i^ongen. 5Den fjerbe 55ifpe(!oI er i 3^^' 
Innb i ^^iborg, i bette Q5ifpebBmme ere to f)utibrebe og 
t)alDtrebiTnbét!)t)e ilirfer, og ()unbrebe @fi5e for ^ctif 
gen. £imfjorben 5enæt)neé en flor 55)orb i SD^anb/ 
fom gnaer fra .forben imob (g^nben '♦ S^orbenfor 
Simfjorbeit er en fmal (Eib ef(er ^anbtange Deperpaa til 
-^aifctf fom ()ar faaet 9f?aonet ^aralbéeib, af bet at 
5^ong ^aralb @igurbføit lob fine 6fi6e træffe oi)er, 
ba ()an unb|!i)e^e for 5vong @Denb. ^Jeflenfor 5im^ 
fjorben ligger bH £anbf!ab , fom fafbeé ^enbelf!age^ 
og flr^^ffer ftg imob 3Rorb; ber er ben femte Sifpejlol t 
SDanmarf i ben (Btabf fom f)ebbcr Bjerring; ibnu 
S5ifpebømme ere f^unbrebe og treftnbétpoe :^irfer/ ^og ^) Øc gamre 9^oi'bbocf, fom orlcnterebc fig i)e& ^jcrfp af 
Sielbcnc, forcfnKcbe ftg Q^orben riggenbe t oort 9?orbo(f 
eHet* Jollen , ri(jcfoni cgfna bc gamle angelfajrifl^e (Sfn's 
tcntcr; fce SKafH Opfi)^innger til Ubgai^cn afOttarø 
og Uffflcen^ ^Kctfcbcretinnger t Ofanbtn. £it. ©eljTabø 
(Bh'ifter, 1815^ @. 73» 87- 32 S. ^'ni)tlinga Qao,a. 205 

r)a(Dtrc&iTn5éti;t)e (gfiOe for ^^ongeit til Ub6ut). 31)1' 
lanbé ©ibe falbeé 5^i;|If!i'a'fninijen lige i)e(!enfra ^13ert^ 
t)C.Iffa3e 03 føiiDcr ncb til 9vi6e. £D?eaem 3pJ»^J^«>'o3 
gpcn gaacr 3D?i£)DeIfartf«rtt). 3 Spcn er Den fjettc 
55ifpe|lol i I)anmar6 i Obenfe; i Dette ^ifpeDømme ere 
tre f)unbreDe 5virfer/ og uDrebeé f^unbrebe (Sfibe for 
5^on(jen. CD?enem gpert og (Biccilanb gaaer sBajItefunb. 
3 @;Æfranb er bett fpoenbe 95ifpe(!oI i Danmarf i 
SKoeéfilbe; i ©jæWanbé ^ifpebømme ere fire f)unbrebc 
og efteoe ^irfcr og ()unbrebe og ti)i)e (gfibe for ^on* 
gen* i)?orbenfor @;a:(fanb er g!)refunb/ og norbenfor 
45refunb ligger 6faane og ^aHanb. 3 @f<iane er en 
^rfcbifpe(!ol i £iinb; bet er ben ottenbc ^ifpejlol i 
SDanmarf ; i t>HU 33ifpebønime ere ()aIofjerbe r)unbrebc 
og tre ^irfer, og [)a(Danbet ()unbrebe ©6i6e for ^on* 
gen; bU er bm jlerfle 93ifpe(loI i 2)anniarf. £D2errem 
Diéfe £anbe 2\)Uanb og @faane ligge mange jlore 
Ølanbe, fom iffe ere forf)en na;i)nte. (gaméø (igger 
unber 2(ar()uué $t(fop, ^ccéd unber ^i6org Sif!op^ 
t)e (igge Deflenfor Si;en. 5lléø f)ører unber ^ebebp: 
£aa(anb, ^rø, ^f)oréIunb^, SUéø/ £angclanb/ biéfe 
fem 5^er ligge unber J^iffoppen i Sljnt. SO?øen og gaf^ 
fler ligge unber i^ijToppen i (gjÆlIanb. 55orgunberl)ofm 
effer S5ornf)oIm ligger nb^ i Jpaoet øflenfor ©faane; 
bet er et flort 3^ige/ og ligger unber ^ijToppen i 
©faane; ber ere tolt) ^ongégaarbe og fjorten 5tirfer. 
SDiéfe £anbe, fom nu ere na:Dnte/ ligge unber ben 
DanjTe ^onge/ og ere 6aabe (lore og folferige. ©iéfe 
2anbe ubg/orbc i gortibeii mange 5\ongeriger. ^) b» e. S^oi'^cng. 206 ^nptlinga ©aga. 33''34 £• 

33» ©er Dat Qti mccQtiQ ^aub, i)e& Sf^ottt 
Oiagnar, f)ait t)ar en banfF CD?anb/ og l)at)£)e fin ^f^gt 
i @ønt)ei**3pffant>; ()an boe&e paa OiagnarjlaD, font 
er beliggende i Siibe fBifpebBmme; ber er ogfaa en (Bøf 
foni falbeé Oiagnarfø. Øiagnar r)at)be Dæret en fjccr 
58ert af ^ong 6i>enb/ og beflanbig tjent ()am^ faa 
Iicnge ^tongen Dar i £ioe. Oiagnar r)at)be en @øn/ fom 
t)et) ^gil/ og tjar ubma:rFet i £egeméfa:rbigr)eber/ cit 
meget flor og fittrf 50?anb, fortrinlig o&et i 53aa6en 
og en fa;rbe(eé (lor 5triger. 

Om SgiL 

34. 3 Danmarf tilbrog fig bm Q5egii)enf)eb, at 
ber t)Qbt en ma-gtig ^anb i^aa iBovi\{)oim, fom f)eb 
5lagej |)an ()abbe ber 5e(li)ret tolD 5vongégaarbe, fom 
gongen eier ^aa Sorn()oIm ; nu oar tict ^mbebe lebigt 
og nh^fat, og ber blei)e l)a fenbte C9((^nb til 5t'ong Svnub, 
fom berettebc ()am benne Sibenbe, og babz t)am at 
ferge for (Sienbommen og fcctte en anben berotjer. Sil 
fammc Sib fom @gil Sfiagnarføn tii :^ong ^nub/ og 
tilbdb fig at i)iUe bliue Ijané SD?anb, og tjene f)am meb 
5:ro(!ab; „^^amme ^éfiiUing ()ai)c ogfaa mine Sroin^ 
ber fer mig ()aft/" fagbe {)art; t;fom bit er eber 
beFjenbt." ,,5:)u er en (lor 5D?anb, ggil!" foarcbe 
5?ongen/ ,;0g meget anfeelig/ og ei t)il b« fattei! S^^U 
temob, men iffe feer b\x nb til i aUe vj)cnfeenber at 
feaoe £pffen meb big; men cfterfom bix er en meget 
briftig ?0?anb, fom oi bibe, ba t)il jeg git)e big gien^ 
bomnwn ^aa ©orn()oIm til S3ejlprelfe; bn ftai ogfaa 
tjivre fli)(btg til Ubrujlningcr og til at ubrebe al foHgeli(j 35 €. ilnptlinga ^ao^a. 207 . 

3fictti(3f)eb; og &03 DtWe Di fratage ti'e af t)e Øaarbe^ 
fom Di cie beiv men bu jTal 6cjlt)re be øDrigc." ggil 
tog imob bette ^Qiifaar, og aiuog Q5cfn;relfcn af gien^ 
bommen; ()an 6IeD fnart mccgcig og vig ^aa golf, faa 
()an (}aDbe en (loi* ^rop f)oé jt'g ; f)an Dar gaDmilb paa 
^enge/ (eoebc fom en f!or S^Jianb, Dar beflanbig paa 
^rigijtoge om (Somrene/ og for[)Deroebe fig meget 
6obé, fom t)an anoenbte til fine g'olfé Unber[)olbning 
om Sinteren, ^an Dar DenncfÆt af jlne C[)?(rnb, 03 
Da:rgebe Sviget meb ^Oaarbfor()eb. ^an ttlfatte meget af 
fit (Bobé oeb be befolkninger , fom i)an l)a\)b^f ti)i {)an 
t)aDbe fan fmaae 3"^tt:^3fe»^ i gor&olb til beni/ fom 
()ané gorniirnb f)aoDe ()aft/ nun han anDenbtc (angt 
florre j^efoflning. X)itu ti)fteé ^ong ^nub iffe Del 
om,, og r)an bab ^gil at inb)Tra:nfe ^intalkt paa flne 
golf/ og tilfiøiebe, at {)an i)a^ii<i forbubt 5vrigforeIfe 
inbenlaubé. 

35. . 25et ()Ænbte flg en @ommer/ at (?gif bro() 
Sort fra £anbet meb atun @ft6e/ og ()art fom til s^inb^ 
lanb/ og (^tcrjcbe ber. ^ijenberne famfebe fig imob 
(ggil/ og ba be mobteé/ fom i>ct tii et flort 6Iag, 03 
ber falbt mange paa begge (Siber. @gil flrcb meb 
megen ^apper()eb; be jlogc^S tii (Soe^/ og ^^enberne^ 
*£)0Dbin'g Dar paa bH 6fib/ ber \aa^ na:rmefl mob 
^gilé; og ba (^Mbcn Mv :(iaa bit i)ibfiQiii , og matt 
iffe fpnteé at funne f!ie(ne/ ()Do ber i)iibi 6uffe iinber/ 
fprang ggil fra fit 6fib op paa ben DenbifTe @neffe, 
•^ug til ^øDbingen og gaD {)anx 33anefaar/ og flra^* 
fpvang (ggil igjen I>agla:nbé tilbage \>aa fit wt 6fib, 208 ^nptlinga ©aga^ 36 S. 

*oø ^enbcrnc toge ba glugtcn* dQii ji6 faakbeé crt 
r)erlig 6etcr og 6eti;beh(jC iBptte. »J)ati i)nr faa troit/ 
at ^att n(r(?ert faibt i Q3efoimeIfe, 03 ba f)on fatte jig 
op i pt (56ib, 6ab f)an, ot man f!ulbe git)c ()am noget 
at briffe. drengen foarebe: ,,^er f)ar i S^ag Dæret 
faaban en ^tøt paa @fi6et, ot olfe S^nberne ere fon* 
bevbrubte^ 09 af SDrtffen ei* loben neb i 5v;olen ^cici 
&ibzt:' cc^igefulbt tan jiQ t)el briffe ben," foarebc 
ggif. .jSRei bu Un iHif ^crve!" fagbe Drengen/ 
,^t{)i i)cn floif e 2)eel bcraf er 5D?enneffeMob." (?gil (lob 
Da opf og tog hjelmen af ftt ^oDeb, og fctnfebe btn 
neb i kjolen/ og braH tre pore 6Iurfe. SDerefccr brog 
ggit, efter at [)ai)e tjunbet en f)crl(g @cier, igjen r)jem 
til Q5orn()oIm. ^an fatttbeé nu i6fe C9?ib(er om ^in^ 
teren til at unberf)olbe fit 5Dianbf!ab. Dette fpurgteé 
i)ibt omfring, og tom for ivong 5vnub, og mange 
Berømte meget (^gilé COianbbomé ©jerninger og ben 
@eier, fom i)an l)ai^b^ t)unbet. :^ongen 6IeD taué, ba 
man fortalte f)am om ^gilé Drif. 5lf benne 55egit)ett* 
t)eb pf ^gil (ibm ØJaunet S^Iob^-^gif. 

Om gfiir. 
36. Da ^gil r)ai)be txrret en fort tib f)|emme, 
brog ()an til 5?ong 5^nub/ ()o^ r)i)em i)an fanbt en 
()(^berlig sj)^obtageIfe. gongen fpurgte ^-gil om i)atié 
%xvb/ og i}an fortalte berom, t()i {)an fnaffebe gjerne 
om bntc ^rigétog/ fom {)an lya^bz txcvH paa om 
©ommeren. Derpaa falbte 5vongen ()am til ftg i dm* 
rum, og fpurgte i)am bar om bet Dar fanbt, at i)an 
()aDbe bruffet S0?ennef!e6Iob. €gil fagbe, at bet »ar 
i6fe ganf!e \xbm ©runb/ men at bH iffe ^aubc i>xM 37 €. ^nptlinga ©aga. 209 

fov\xt>Ut(cntt ,;^t)i gif bet &a faa ilbc?" faøbc 5lon^ 
gett. ©git foarebe: »©er fwn en faa flor S:øi*ll 03 
C9?øi)iø()eb ouer mig^ at (eg fi;nteé neppe at funne 
()ofi)e Dett ut)7 03 bercar ingen anben ^n6 for ^aan^ 
ben." kongen fagbe: ,,£)enne (Sagaer Sleoen meget 
u6e()agel(g^ og t)et n et flort ISrub imob ^triflenboni' 
men/ og £)rbet gaaer, at Di pleie at flraffe minbre 
gorfeelfer; men eftei'fom Di i^Drigt er DeMilfrebé meb 
t)in 5:/ene|le/ faalebeé fom ben i)av txsret^ ba Dirte Dt 
itu benneOnbe f«Ibe faa -firing en Dom, fom mange 
t)i((e formobe; feg Dil gioe big b^t diaab^ at bn i)bmi;' 
ger big for @ub, og 6efjenber faafnart fom mueligt 
bin @i)nb for ^rceflerne, og laber big ffriftei' mm 
meb »J)enfi;n til gorfeelfen imob 06/ ba t)irt)i tilgit)c 
big b^t; men ith fi;neé mig bitte, at bn t)ar bruffet 
5D?ennef!ebIob, at Ⱦre minbre, enb om bn ()at)be 
fpiift fogt 5D?enneflfefjøb." (ggil loDebe kongen, at 
\)an (!u(be gjøre efter ()ané iBnbi og, førenb {)an brog 
bort, høb {)an itongen ();em til ftg til ©ilbe: «3e3 
Denter, ^erre!" fagbe ()an, „at bet Dil føre i^i)f fen 
oDer mig, at bu beføger min Solig." kongen loDebe 
^am at fomme nb paa ^Sinteren. Sgil brog berpaa 
^jem, og opt)olbt fig (;;emme Jpaa S5orn(;o(m om 
?3interen. 

Om ^onm 03 (ggil. 

37* ■^<>»9 ^««b 6egaD ftg om ^aaren paa 9fCei^ 

fen til ^ornf)oIm. @gil {)a^bc ber anrettet et præg* 

tigt (^iibi. kongen fom meb betpbeligt SD?anbf!a&. 

Der Dar en (?or ©tue, fom om bet Dar en :^ongel)al; 

2>. 6. ' O 210 ^'tiptlincja ©aga. 38 S. 

ben MV gdnfTe Miccbt me& @f;o(t)c. Son^m Mt ber 
i in !Dage t)ei) 6Hbet/ og i)air meget munter, ggil 
gat) .kongen anfeelige goræringer Deb i^ané Q5orti'eife. 
kongen fagbe b<x tii @gil : „vf)Dorlebeé forf)oIDer bet 
fig nu/ (ggitl (>nr bu opfi;(bt bet, fom jeg minbebe 
big om forrige @ang, at btx f)ar beFjenbt bin gorfeelfe 
for ^^rÆpcrne og forfonet big meb@ub?" u.^ei jeg 
()ar itUf ^erre!" fcigbe f)an/ ,Mt ()ar jeg glemt." 
kongen bab f)am iffe at te»e langer bermeb. ggil 
fagbe at bet ^nibe jTce, og be (tiltet nu meb ^enffab. 
ggiJ brog paa .^rigétoge om (Sommeren, og fov{)\>ev* 
Debe ftg megen Diigbom, og fom ()iem om »^^(len/ og 
brog nu iUe til kongen. 

Om ^diU 

38. £)a :^ong :Knub fpurgte bette, at ^giC 
atter t)aobe Dirret paa ^rigétoge om dommeren / tog 
:^ongett bet meget iibe op, t{)i i)an ^a\)be forbu&t fine 
SDiitJnb at ØDe OJan og lIfoIig()ebcr. itongen fenbte 
^gi( ^ub/ at f)an (Tulbe fomme til ()am. ^gil brog 
ba til 5tong 5vnub, og 5\ongen tog Del imob I)am. ^ati 
og (?gi( talte nu fammen ; kongen fpurgte @gif / om 
(>an OaDbe r)ærjet om 6ommeren. ^gil tilftob bet, 
,,T>et er et (let Soref)abenbe af big/' foarebe :^ongen, 
,,at bu gjør big til ^i6ing, paa ^ebningerneé ^iié, 
bet Dil jeg forbpbe big. 3Dlan ()ar ogfaa fagt mig/ at 
bil ()ar faa (?or en ^rop om big fom eni^onge, og 
fører big i alt op/ fom ^longer pleie, og forober ber-- 
Deb ufTjlen alle bine ^enge/ og tager ba, naar bu fe(D 
fatteé, til anbreé; ber fomme mange til oé, fom 
befDÆre fig bcroDer. 3^9 ^il/' <>cb6Icb gongen, ^M 38 S» ^nptdnga ^m* 211 

bu ffal forminbjTe t>in Zvop, 0() ifU giDe big llbfecnbe 
af imvi, ent) bin @I(5øt er til; jeg i)il/ ot bu ffaf 
()Oli)e?D?aat)e i alt/ ()Dié bu t)il tjene mig; men ()DorIebe^ 
gaaer i^H n\x, (Egill" fpurgtc kongen, J ^enfeenbetil 
M, ()Dorom jegnogfe^ange f^arminbetbig, fombumaa 
tebfjenbeé/ ()ar bu nu gjort Q5ob berfor?" ^gil foa/ 
rebe ba meget t)rebt: »2)et Denter jeg/ »J)crre!" fagbe 
i)C(nf aflfjønt 3 minber mig ofte om benne 6ag/ at 
jeg fommer bog til/ felt) at førge me(! for M, fom 
tjebfommer mig." fea fDarebe gongen: »9?u t)enter 
jeg/ at t>U t)il gaae i Opfi;(beIfe/ i)Ml> jeg fagbe big 
ben førfie (Sang t)i fom fammen/ at pn i6fe i aHe ^en* 
feenber i)iibe ()aDe £i;ffen meb big/ og ba bu nu faa 
meget forfømmer bit eget 53elft;jrb/ faa oil jeg paa 
ingen CD?aabe ^aDe big langer i min ^jenef!e/ og bu 
ffal iffe paéfc min ^ienbom derefter." ©gil foarebe: 
,,3 tti^^ i*^«^^ fj^i*/ ^erre! om 3 ^i^ ^^be mig paéfe 
eberé ©aarbe etter ifUf men bet t)t( tpffeé eber unber* 
ligt/" føiebe ()art tiif ,,om jeg fører iffe minbre ^ragt/ 
fTjønt jeg 6un ()ar mine egne gienbomme; jeg ffal Di|l 
iffe nøbe eber min ^jeneft« paa" »fertil fi)arebe fon* 
gen: »^i tør bvif (ggil! at føre faa j!ore £)rb/" fagbe 
^att/ iMiit i)av jeg 3f?affen paa febere droppe/ enb 
b\x er; jeg tccnUv , at bet i)il gaaz big tjccrre enb mig 
t>eb at uort ^ScnitaS brpbeiJ. 9^u er bet min 2(nelfe/" 
tilføiebe 5?ongert/ .M ber Dil (){5nbeé big noget/ fom 
er enbnu tja^rre enb be ting, fom ()ibtil ere Sleone 
befjenbte om bin 2(bfærb." S!)erefter ffilteé kongen 
og ^-gil uben ^enf!ab. f ongen fatte ba en anben 
CWanb o<jer ^ienbomme;t paa 23orn(;oIm. ^gil forrin^ 

02 212 ^nptlinga ©aga. 39^40 €. 

gebe itu fit golfe^olt), fitareve flog f^nti i alt mere 
flort i).na, 09 ^at)Dc nogle flere Si}?(?ni). ȣ)an opf)oIt>t 
flg nu hjemme ^aa fin ©aart). 

et @fi5 Ui^Ct ioxU. 

39. 3 ben 5:ii)^erf!ebe Olaf ^avMfon 5ti)rre 
i>t)er Jiior^e. »£)an t)ar gift met) gnøcrit)/ eit I^atter 
of ^ong @t)enb^ 03 @B|Ier ti( 5lon(j ^nub. 3meaem 
i)<éfe ©»ogre t)ar ber fj«rt 55en(!a6. Set f!cte ett 
(Sommer/ at et jlort @fi6 mcb en fojlbar £Qbning^ 
fom til[)ørte nogle ^'jebnKcnb/ feilebe fra 3iorøe net) 
ti( £)anmarØ og øfler tgjennem ^^^refunb og bernaif! 
øf!er paa til 35ornl)oIm. ©ibcn 6leD bHtt (B^ib borte/ 
faa at intet fpurgteé til b^tf og intet fanbteé af @fi^ 
6ct/ og ber J)are mange Sormobninger om/ &t)or bet 
t)ar blcDet af. 5Den norjTe ^onge fenbte 95nb til ftn 
6t)0'ger/ bm ban(?^ :^onge, at (^an jTulbe labe føge 
efter btttt ^Ubf (>i)or bU funbe t>A're bleoet af; og 
bU (ot>ebe f)ar\. 

•40» :^ottg 5tnub foer engang meb nogle @6i6e 
tii Q5ornf)olm. ^aa benne Oieife fnlgte f)am ^an^ 
S5rober Q3enebi6t og t\>inbi ©røbre/ af &t)ilfe b^n ene 
^eb@t)enb/ ben anben 2((!raab/ be ©are banffe C9?(«nb/ 
mægtige og af flor 6l(»gt/ og blebe falbte efter bere^ 
5D?ober ^()orgttnnaé @ønner. 2)ereé £[}?oDer $f)orgunna 
t>at en Sjatter af ^Sagn Slagefen; biéfe ©røbre (?obe 
jig ^el &og 5tong 5lnub. j^ong ^nub feilebe nu tiC 
35orn^olm meb fin glaabe, og bet t>at 6ané fornemfle 
5€renbe berot>er/ at gjare gorføg |jaa at faae nogen 40 €. ^'nptlinga @aga» 213 

;Opfpéiiiii(j om bet ttorffc @fi6, font Dor hUtut Utte^ 
ti)i ^0119 ^nui) MV meget 6efi)mrct bei'ooer, oø i)i(t>e 
gjerne Dibe, f)Dor bet t)ar Bleoet af. Da &c nu t)avc 
fomnc na?c 53orn()oIm/ feiicbe De forbi nogle $cr. 
5tongctt 60b, at man ffulbe (itgge bertir, 09 faa 6{eb 
gjort. S^erpaa gif be i £anb. 5tong 5tnub gif (ang^ 
^tranbbrebett/ paa ()i)il6en ber laae mange jlore 
(Stene, gongen Betragtebe (Stenene, og faae at be 
t>are ganffe robe. gongen fpurgte ba ftne C9?ænb/ 
I)t)orIebeé bet funbe txcre. 2)e foarebe: ,,3 maa 6eb(l 
funne (!jønne bet, ^errel" ©a fagbe 5!ongen: »Det 
f!ulbe jeg troe, at ()er maa^en "lib l)a\yc Ⱦret en meget 
flor 95ranb; fan r)(pnbeé at bet nn Difer ftg , ^t)ab jeg 
lipnge t)ar ^aft 5(nelfe om, og fom angaaer mig ojj 
egil; bit er nu iffe at forbofge," fagbe kongen, »at 
jeg troer, at bHtt er f!eet t)eb 50?ennef!et)(rr6, men fnart 
t)il bet i)ife jtg ; nu t>i(U t)i iffe opOolbe oé ()er t^ngef 
benneftnbe." 5tongen brog nu ©ibere, og tog »J)er6erge 
fort fra 35(ob.'@gi(é ^aavb. dø ^at)be en f!or 
^ojngbe golf om ftg, og man unbrebeé meget ot^er, 
at f)an f)olbt faa 6eti)berigt CDJanbffaS, ba man tf fe 
m(5rfebe at i)an f)aDbe ti(f!ra:ffenge 3nbt(ggter bertif, 
t\)i §gil ^abbe ba opfort tueb at brage paa itrigétoge. 
golf caUe meget for kongen om ^gilé og ^ané 5D?«nb^ 
gor^olb og @Æber, 09 man funbe mo^rfe paa gongen, 
at f)an fpntei? libt berom. ©amme 2iften lob ^ong 
:^nub f!iffe golf til ggil unber 2(nforfel af iSenebift og 
55røbrene (goenb og 2((!raab, be »are i alt ^unbrebe 
CD?anb. 5>e broge, inbtil be om batten fom til @gil5 
©aarb. ggil og t)ané golf pleiebe at (Ibbe og brif fe til 
Wbttat; og bajRenebift meb ftne golf fom til 6aarbctt, 214 ^nptlinga ©aga, 4oS. 

916 be tii 5)rif6e(!ueti; ^ø 03 ()an§ ^xnb fabe be» 
©ang enbn« 09 braf. ^enebift lob ba jlaae en ^rebé 
om @t«en; iticn ta ^qU 09 f)ané ^anb bleoe Dacr, 
at ber oar Ufreb for ^nanbeti, grebe be til bereé ^Baa^ 
6ett, 09 agtebeat forfi)are jlg. 95enebi6t fagbe/ at 
bH t)ilbc t)^re bu bebfle ^((faar for bent/ at oDcrgioe 
ft9; 03 ba dQil ma?rfebe/ at be f)aDbe en i)ul^(cVf 
Qit iyc^n nb 09 ooergai) jtg til bem. ^an biet) ba tacjen 
fangen, 03 Senebi^t brog meb ()am tii kongen; men 
Srøbrene @i)enb 09 2(f!raab 6leoe tiibaQt meb berei! 
^ænbf 09 f!ulbe paéfe paa/ at ingen af @gilé golf 
unbfom. Da ggil nu fom til gongen, fagbe benne 
tii {)am : ^Der er nu forløben en lang tib fra oor for* 
rige 6ammen6om(!, (ggil! nu ønfTfer jecj, at benne 
blioer ben ftbfle." §gil foarebe: ^1)^^ i"«« nw l^rtoe i 
cberé [9?agt, ^erre! men bet Denter jeg," Debblel) 
()an/ ^,at ingen i)i[ [)oIbe big for en bebre ^øobing effer 
flørre 5vonge, om bu enb laber uflfplbige golf bra'be/' 
•Oerttt foarcbe 5\ong ^nub meget fagtmobig: ,,3eg 
6ommcr nu til, dgiil at birre SlnfDar for mine @;er^ 
ninger; f)t)ié jeg brojber uf!p(bige ^ccnb, ba fommer 
jeg tii at foare for ^nb berfor; men bog er bet nu, 
ggii! fommet faa \)ibt meb big, at bet iffe længer 
nptter big at Dife 6tribigf)eb og ^robé; Di Oaoe nu 
taget big*faalebeé tii gange, og nu fommer bn tii at 
(tge reent ub, f)^ab ber er ffeet, om bH ztib iffe, fom 
bet aner mig, er fmuffe ^ing; Di DiHe nn meb 3^fr 
føge at fomme efter é^anb()eben; bu ffal nu befjenbe 
oé om bet 6fib^manbtfab, fom i^i troe at bn og bine 
^m\b ()aDe mprbet, og bemægtiget bioi beveé &obé; 
bette t)av nu alt for længe Dæret f;ofbt fT;u[t; tyi l;aDe 40 £♦ ^nptlitiga @aga» 215 

ogfaa txrrct paa bet ©tet)," tirfeiebe kongen / J)i>ot 
i)i troe at benne 5D?ié(}|ernini) er ubaoet." @(jtl faac 
bdf at bei* t)ar iffe ant^H foi* enb at Sefjenbe, ligefom 
bet t)ar og f)aobe Qaa^ti t{)i {)m i)it)flc/ nt ber t)are 
faa mange af ()ané COjÆnb mcboibenbe liivif at nogle 
af biin neppe i)ilbe ()o(bc ftg tmUf naai* man (ra-ngfe 
f^aarbt inb ^aa bem. €gil foarebe t)a : ^^en @ang 
bette &ibf O^orom 3 "« fp^i'g^/ l<iac unber ben 
famme 0, ()Dor 3 »u ()at)e Mret/ ba ubfpeibebe t)i 
bereé ga:rb. IDer erc £at)Danbe ubenfor, men bet Dibjle 
SJ^orbma?nbene i66e, tf)i be i)are iffe 6ef/enbte bei-/ og 
^anbetfalbt om JKatten t)eb (^66en bort fra bercé<Sfi6. 
Da broge t)i titi Dagningen/' oebblet) (?gi(, a^^^^ 
talteé ba fun libet oeb; t)i toge aWe golfenc, fom oarc 
paa &iUtf og banbt beni/ og reoebe alt 6obfet; 
berpaa tra6 t)i @6i6et op paa ©tenene og flaf 3tb i 
bet/ og Grambte bet altfammen op, 6a*abe @fib og 
golf, faa at ber iffe funbe feet^ noget 9)?(^rfe beraf, 
uben bet o ene/ at ©tenene bleoe råbe." Da ^git 
l)ai)be 6e6jenbt bette/ fagbe itong ^nu^): ,cDet er ba/ 
fom (eg ambn, at bu er en ?[)?(éba;ber/ fom bar gjort 
big fortjent tilDøben; feer nn, gobe ^oDbiuger!" oeb* 
6Ieu ()an/ uf)^orlebeé t)i ffuKe jlrajfe faabant SRibfngé^ 
i)ærf." Der Dåre mange af (?gilé gr^cnber tifffebe/ 
fom t)arc meget anfeete SD?a:nb/ og be tdb^be at »iUe 
gioe ^ober for (Sgilj men ^longen foarebe: ,^(^i (!a( 
bet fpørgeé/ at jeg faalebeé for()aaner min 6ub/ at 
jeg for 6«nfl elfer 6at)e (TulDe bomme faa urctftrrbig. 
Sortjener bat Hh Dobéf?raf/ om \)an fnn l)a\ybt mpr^ 
M eet enejle SO?cnnc|Te/ og nu ()ar t)an mi)rbet mange/ 
og (Iben leoet af bet pjaafne 6obé/'' Det »ar nu 216 ^nptlinga ©agci* 4i €. 

6aabe faci, ot &ct fi)ttteé ont)t at mo&ftge/ ocj f^effer ifh 
torbe nogen tate imob ^tongen/ faa Ubfalbet biet)/ at 
man UtfU dQii til @fot)cn/ rcif!e en ^afge, 09 ()(rn3te 
Oam bei* op* derefter brog ^longen til ben (^aarb/ 
fom ©giC i)af)t)i mtf 03 fob ber (Igilé £0?ænb jlraffc^ 
nogle lob ()an bræ6e^ anbre lob t)an kmlcc^^r 03 
anbre forbret) ()an bort fra £anbct/ men ingen af b^mr 
fom i)ai)t)^ f)<ift nogen 2)ee{ i bette Sinflag, (ob i)an 
uflraffet^ og {)m øbelagbe faalebeé benne SfiøtJerbanbe. 
^enne X:iaab ffajfebe 5tongen mange llDenneiv t\)i ggtl 
()aDbe 6aabe mange og (!ore gr^nber. £)erefter 
6egi)nbte »Oø^bingerne at blioe uenige meb ^xongen^ 
og at fÆtte jtg meget imob ^am, og ligefaa gforbe ber^ 
n(g(l ogfaa 2(Imuen; ba be fpnteé/ at fjan Dar for 
pxm H l^r^ffeb^ for ()aarbt^ tmn be t)arc forub 
Mnii til ©eloraabigf)eb. 

Om ^om ^f^f ^d ^cing ^nut). 

41. 5long Snub af Danmarf og Song Ofaf af 
Sfiorgc aftalte en @ommer et 9}?øbe imetfem jig. 5)e 
møbteé i gloen ' / og toge meb @fa?be imob ^inanben^ 
og talte nu fammen. ^aa et S[)?øbe talte 5?ong ;^nub 
faalebeé til ben nor(!c S onge Olaf: «3eg f)ar to^nft 
paaf 6t)oger Olaf!" fagbe r)an, ,,()»ié bet iffe fpneé 
eber et uflogt goretagenbe, at gjøre en £ebing ub af 
£anbet/ og minbeé tizt 3iige, fom Di griienber ti)f6eé at 
^aue meget 5?rat) paa/ bet er nemlig 3fiiget i gnglanb; 
ber (;at)e Dore grænber ()aft megen 50?agt, fom bet er 
eber 6ef;enbt, (;t)orlunbe ^nwb i^^n -W^gtige/ t)or 

^; i>. c. ®øfClt)Cll. 41 e. ^nptlinga Qao^a. 217 

ot)er Dette SKigc ligetil jitt ©øbébag, 09 t)ané ©ønnec 
efter ()am. .^u i)irre i>i, min @i)ogci' Olaf! føge beiv 
til om ebevé ^i(vIpA 03 ei i)iUe øjøre eber t>a gorjTajj, 
OC 3 (!al »Ære STnførcr paa bctte ^og, efterfom 3 
f)av en flor (Saø at Oæonc paa (gnglanb^ beboere, 03 
t>a oiae i>i pbe eber 35iftanb af oort Oiigej efler ogfaa 
jeø i)il 6Iii)e SCttførcr paa Zo^U paa beggeé ^Segne^ 
ff/ønt ;eg er minbre (fiffet bertif, 03 faae iBiflanb 03 
»C);<c{petropper bertiJ af eber." fertil foarebe ^oti^ 
Olaf: ,£©enne ©ag/ fom 3 «« ^)4n* talt en 2:ib om 
for mig, ^ong ^nub! fpneé oé meget flogt anlagt; 
man f)ar flore ^røDer paa, at 3 Sra:nber f)aoe ()aft 
£pffen meb eber^ og ber ounbet jlor Q5erømmelfe; bet 
ganffe mobfatte er ^ilfielbet meb oore gr^^nber/ t{)i Dt 
i)ai)c ber libt faa jlortet ^ab, at t)i albrig faae \)tt 
oprettet. ^ f!R\x maae Di 6et(^nfe og funne f!/ønne Mr 
at t)a min Saber 5tong »^aralb brog bort fra ^anbet^ 
ba fagbe golf/ at albrig {)ai)be en taprere ^(^r i)a;ret 
ubrujlet fra .^orge til noget 2:og; ba Dåre arte 5:ing; 
fom anbenbtcé bertif/ bebre, enb t^t nu er muefigt at 
tifoeiebringe b^rn i £anbet; nu fan man iffe faae faa^ 
banne ^(cnbf fom t)an f)at)be meb (ig, og Ht fan man 
cnbnu meget mere ftge om ^øiyt>it\Qinf naav man fojtter 
mig i Sammenligning meb 5^ong ^arafb/ fom ba Dar 
STnfører for ^oget, Og ba nu f^int Sog gif faa u^ef^ 
big af, faa Dot)e Di iffe faa meget at frifle £i;ffen/ at 
Di DiKe troe at funne bem^rgtige oé 3?iget i (gngfanb. 
50?en efterfom 3/ ^^H ^nnbl i)ib bnta fager iffe 
minbre, r)Dab ber er mig fornøbent, enb f)Dab 3 f^^^ 
jønf!er, ba i)ii jeg giDe eber tilMtz 5:og trejinbétpDe 218 ^nptlinga @aga. 42 ۥ 

j!orc @fi6e, 09 uboæfge ti! fammeé SefÆttiitig atTe be 
taprejle SD?(^n& af mine ^uuétropper/ 09 i ingen »J)en/ 
feenbe (Ifuae @fi5e 03 S0I6 met> minbre Om()U ubru* 
fteé, enb om jeg felo Dat* 2(nf^rei\" 5?ong ^nub foa^ 
rebe: ^Dette er fongelig ta(t og bubet, fom man funbe 
»ente/ og bnu ^Oilfaar t)iae Di mobtage; og raabe 
faa @ub for^Ibfalbet!" 5)e talte meget om gor()oIbet 
meWcm Sf^orgc og ^anmav^t og Oeie bereé @amtaie fwr* 
Ué meb ^enffab. 95e(lntningcn 6leD altfaa, <it ^ong 
:^nab i)ilbi gjere et Zoq til gnglanb, 0^ ber Dåre for* 
(tjeWige g[)?entrtger om, l)t>ab Ubfalb bette tog Dilbc 
faae. !Derefter ftiiué kongerne meb ^Oenffab, og 
gaDe ^inanben Sorteringer; Olaf brog op til a^orge, 
men f ong ^nub neb til 25anmar6. 

Dm Æong ^nu^ 

42* 5tottg ^nub lob gaae Ubbub oDer ()elc ftt 
SfCige, og 6e|!emte, t)Dor mange golf og @fi5e, ber 
(Tulbe ubrebeé af ()Dert »g)erreb, og bøb, <kt i>H ffulbe 
Dojre en alminbelig £ebing meb SDJanbfTab og ©fibe. 
£)cr Dar ba (Tor Ubrufining i 5^anmarf om ^Sinteren. 
(?ri6 ^civl berebte ftg til bme tog meb ^ong ^nub/ 
og ligefaa gjorbe anbre ©torm^nb. tiblig om ^aa* 
ren lob 5tong ^nub ^o^ren famle, og ^éle glaaben 
flÆDne fammen til £imf;orben. til famme tib 6om 
gfjorbmo^nbeneé glaabe, fom ^ong Olaf l)aDbe looet 
:^ong ^nub; ben nav befat meb firibbare golf, fom i 
alt Dåre Del ubrujlebe. S)en ban(?e -ixev bki> nu truf* 
fen fammen, og ben ubgjorbe en utallig S[)?a!ngbe. 
^ong ^nub Dar ba enbnu iffe fommen, men bog fenbte 
l}an ^^nb til bcm, og lob £ebingéfolfet Dente efter f)am. 42 €. ^nptlinga <S<XQCi* 219 

09 fa^be at be i66e ffulbe 6e^øt)e at t)ctitc lÆttge. (gmt 
Ubié forløb fi;t) 5!)a3e, 0(j ba ^tongen enbnu tf6e Um, 
brcoe be 5:)anfre ilbc tilfrcbfe mcb ()ané Ubebliuclfe. 
Stenne oar imiblcrtib foranlebiget af/ at bcr t)arc 
fomne nogre til f)anx, fom ()at)be berettet r)am/ at 
58enbertte f)at)&e en gfaabe i <?øen , 03 agtebe at {)(cv\t 
!(>aa ^anmavt om ©ommereti/ for at f)ÆDne ben Ufreb, 
fom Q3Iob^^gil f)aDbc tilføiet bciti. :^ott(j 5vrtub fenbte 
9)?{cnb til 53enberne meb Sorflag om gorlig, 09 bab 
bem if6e at f)Ærie paot SlJanmarf ; ()att lob jtgc, at De 
iffe t)itbe oære i @tanb til at (Iribe imob ^am, men at 
ber bog berceb t)ilbe titføieé mange 5D?een 09 goruret/ 
telfe: ,,5:5erfor ønffer jeg," lob ()an tilføie, c,at t)i 
f!uae jlutte gorlig og greb imeKem £anbene, iaa at 
tngen af oé ()(crjer ^aa be anbreé 2anb." £)e tibfenbte 
brogc nu til ^jjenberne, men gongen fagbe, at{)an 
Dilbe t>ente )(^aa bem i fi;t) S^age, t()i t)an t)ilbe iffe 
brage bort fra Sanbet, om benne Ufreb iffe afOÆrge* 
beé. S)enne Uge forløb nu, og f)ané Ubfenbinge fom 
iUt tilbage. £)€ 5)anffe fpnteé nu, at bet t)ar Icengc 
be maatte tjente efter bereé ^onge, ta be laae famlebe, 
00 be fanbt bet til megen &abi! ^ at be f!ulbc ligge 
ber paa eet og famnie ©teb til ingen 3Ri)tte. ^øobin* 
gerne ()olbt lange (Samtaler berom, og be blcDe ba 
enige i at Dille (Tiffe SO?(enb til :Slongen, og fiabu 5?on' 
gene prober Olaf om at ^aata^i (Ig benne DCeife. ^an 
MV uuidig til at brage, og fagbe at l}an troebe, at 
gongen Dilbe felt) raabe for (!n Oieife: J)M\) enb 3 
5;)anjTe fnurre ot)er,'' tilføiebe f)an, Jeg troer, at 
l;an fun g(ør libet for mineOrb; 5tongcn følger iffe 
g jerne, {)Mb man ftger til^am, men er meget egen* 220 ^nptlinga ©aga. 42 €. 

iimabelt(j troe^' C9?en fTjatit Olaf fagbc (ligt, lob ()an 
fig bog Dcb jtue ^jjenneré 55øn oDertalc til at ioH at 
i)UU rcifc, og f)an brog ba meb nogle SO?a?nb til 5lon* 
gert. SD?ett faafnart 5?ong 5vnub faae (tn Q5rober Olaf, 
fagbe r)an til (ine SD?Ænb: ,,@riber Olaf, og fætter 
giojber paa Isatte gobber, og t)ogter r)am, faa at [)an 
iUe fan fomme bort, t{)i jeg i)il iffe ^øre noget Orb 
af i)am.'' ^me fi;nteé mange unberligt, l)Dorfor 
:^ongen lob t>H gjore; men faa jlor en ©fro^n^atbc 
man for :^ongené Orb, at ingen torbe f)anble imob 
I;ané i5n\^. S)en følgenbe ^a^ fatte ilong ^nub 
€D?a?nb til at fare Olaf i)e|ter til Slæmingelanb til fin 
(SDigerfaber ^ertug Q5albe&in. ^ong 5tnub 60b bem 
ftge faalebeé til^albiiyitif at f)an f!ulbe t)olbe Olaf i 
95ei)ogtning og Si^ngfel, og albrig labe ^am flippe nb 
af bit 3^^tt/ f)^ori ^an Mv fat, meb minbre ()an felo 
fenbte- r)am S5nb. S[l?ange fagbe: ^'^n fpneé oé, 
^erre :^onning! at ba er en f!r(^ng 2)om, f)t)ormcb 
3 bømmer benne COJanb, ti)i i)i fee iffe, at i)an i)at 
tpbelig gjort ftg (!i)lbig til at 61it)e fat i et faabant 
gængfel/' :^ongen fagbe: ,c^i i>ii jeg fremførelse/ 
Pfplbning imob Olaf for golfet, men tjibe maa bm 
alm(sgtige @ub, om ber ere ©runbe bertil. 5!)et fan 
ogfaa t)(^re," fagbe f;an, ^c^t 3 ^i^« neiere enb jeg, 
f)Mb ?0?anb ^an er; men bH er min gormobning," 
»ebblet) {)anr ^oé bet iffe t)il t)are l(rnge, inben Olaf 
felt) t)il afgit)e 53ibneé6i;rb om, l)Mb 5[)?anb f)an er." 
SD?a;nbette broge nu mib Olaf oeflcr ot)er til glæminge* 
lanb, fom kongen ^at)be 6ubet bem, og fom til ^er^ 
tug 55albeDin, bragte ^am ^ong ^nubé Orbfcnbinø 43 €. ^nptlinga ©aga. 221 

09 3Ærte(jtt meb »^etifptt til Olafé COJobfageffe. ^c^ 
tug«n gjorbc/ fom 5longeri 60b/ f)art fatte Oiaf iu 
i)Bit tacivn, og ^ccnb til at t)oIbe ^ajjt Deb i)am; bet 
tjar en jlfa^tiij ^eDogtnincj/ 03 ber fab Olaf en ^ib^ 

Om .^nut)é ^cci% 

43. 9^« Cl* «t berette om be C9?a;nb/ fom f)aDbe 
fuf(jÉ Ofaf 6i)enbfati til S^ong 5vnub; bc bleue mecjet 
beflprtfebe, t>a be faae, r)t)a& 5!}?ebfart Ofaf fif; De 
ffpnbte fig berfor at hU bort, 03 fom tilbciQ^ til £e* 
t)ingé^ici'ett/ 03 fortalte golfet, l)ijab bcr bar fTeet; 
fagbe ogfaa tiUiQ^r at ^otig 5?nub albrig t)i(be fomme 
l>er: a3Rtt (>pi' l>an oii(l/' fagbe be, fj)^«b SD?anb ()ait 
er; ()an f)ar nu 6ebre&et en uf)ørt ©jerninø/ ()Oié £rge, 
teébebre! fjelben er 6ebreDen; I)an tog nu fin prober/ 
fom t)ar uffplDig og Del itiUn tii ^^Dbing/ og fatte 
I)am i '^n'n; oi troe at {)an (;ar iaM ftg 6ei)a?ge bertif 
af SfP3t for/ at »^øbbingerne (!uKe ^eUer éiHe r)ai)c 
Olaf til 5?onge enb f)am/ og beri)eb Dilbe ogfaa IDan* 
macfé 9Jige flaae ftg 6ebre, og golf Dilbe iffe i)a;rc 
ubfatte for iaa\)an Ooerlafl.'^ Stenne beretning gjorbe 
ftxvU 3nbtri)f ^aa mange, og *£)øi)birtgerne r)oIbt 
S&ing og taitc om benne 5?ongené ^^anblemaabe/ og 
en()t)er pttrebe ba ftne Sanfer r)erom. S^er tåre ba 
nogle »J)øt)binger, fom fagbe ligeub/ at ^anmarfé 
Ovige albrig v^iib^ trioeé, faa I^nge 5tnub Dar ^onge/ 
men ber t^are bog mange flere, fom iffe pttrebe aaben* 
bart gjenbjTab imob gongen, faa at mmmn funbe 
lægge ^xvU bertif, ffjøht be bog t)are af famme SD?e* 
ning fom r)ine. 5)er t)ar ba en flor DJaabflagning i 
Sitren/ r)Dab man f!ulbe gjøre. Sffogle »poobinger 222 ^nptlinga ©aga. 43 €. 

fagbe, at be bnvbz ()a;t)e Sebingcn/ 03 giee Solfcnc 
^jcmfot). ^onbe[)o5cn fprancj op meb een (Stemme/ 
03 ønjTebe/ at ben maatte alM'ig triDeé, fom t)ill)e 
ligøc ber I(^nger; mange fagbe oøfaa/ at be fun nøb* 
tDunghe oare fomne til benne Sebing. SRorbmÆnbcne 
habz bem tøoe/ og.D^re taalmobige^ 03 ith gjare 
:^ongend ^ub forgjeoeé/ og fagbe at ()an t)itbe fnart 
fomme. S)e 3)anjTe vaabu berimob, og fagbe at 
9?orbm«ttbene funbe ligge i bctU @uUe^uI/ faa (n:nge 
fom be t>i\bi. derefter opløjjeé £ebingen, og affe be 
S!)an|Te feiUbe 6ort/ og f)t)er brog til ftt ^ jern / og ben 
()o(bt fig for ()eIbig|T, fom før(! naaebe hjemmet. ?D?en 
f:afnart £cbingé()a;ren Mv opIø|l, fom 5long ^nub tit 
£imf;orben. s^en nor(?e ^laabi laae ber ba, og SfJorb^ 
mojnbene broge (Irajc til Songen/ og mobtoge ^am fæi*^ 
beleé tjel. 5?ongen Dar ba meget oreb \>aa be !Danf!e, 
forbi be ^at)be opIø(! £ebingé[)ceren^ og fanbe: ,,SRu 
()aDe be ^anf!e atter t)iijl bereé lE:ro(!a5, naar t)i faa 
faae bem hctu Utak,^' 5vongen Dar ooermaabe op« 
fcragt/ men (liKebe t)cl pne Orb, fom f)an f!ebfe pleiebe/ 
om ber enb inbtraf noget/ fom mié()agebe ()am færbe^ 
M meget. 3Rorbma:nbene tUhBbe 5^ongen/ at be Dilbe 
følge ()am/ og brage/ ()i)or^en {)an ønjTebe M. 5tongen 
fagbe/ At be forte jtg tel og manbig op/ og \)a\ibc oel 
opfpibt be?eé |)erreé og ^øobingé 93ub. CO^en ^on* 
øen bab bem brage ()jem til D^orge igjen/ og taffebe 
bem meget for at be t)are fomne ber: ,f?0?ent)i J)anf]fe,'' 
tilføiebe ()an/ ,,fomme nu tii at iege noget meb ()inatt' 
ben/' ^avnxf feilebe 3Rorbma;nbene ()|em til SRorge. 
^ong Snub brog ba til 6;a:tfanb/ og ()art ()aobc ba 
meget a)Ianb)ta6 meb ftg. ^a fom be SCfJ^nb/ fom 44 S. ^npilinga (QaQa, 223 

i)an f)aDbc fetiM til ^SinManb/ tHi)am, o^UvHMz 
t)am ben ^ibetibe^ at ^cnbcrnc toøc meb taffe imo^ 
^ong 5tnut)é tilbut), at f)oIt)c goi'Iig og gret) meD 
:^on(jen; og ©runben til at be f)at)be (abet en giaabe 
løbe nb i)ar ben/ at be frpgtebe et STngreb af ()am, l?a 
be f)at)be fpurcjt/ at ber i Danmarf Dar ubbuben £ebin9. 
S^e fenbte n« kongen ^ilbub om 53enffa5 09 bevf)o^ 
anfeelige goraTinger. :Ston3 ^nub (}olbt Ut for en 
fo^rbeUø gob ijibenbe. 

Om ^0119 ^nut). 

44. ©erefter brog 5\ong ^nub fønber til gi)en, 
()o1bt ber 5()ing meb ^ønberne, og gjorbe bem fibre 
55e6reibelfer for ben ^ejTa^mmelfe, font f)an paajlob at 
be f)at)bc gjort ()am. derfor f!ulbe be, fagbe f)an/ 
6lii)e {)aav\)t jlrajfebe. ^rif 3^^'^ f^f ^^ ^ønberneé ^ag 
for 5vongen/ og fagbe at Slarfagen tiL 53ønberneig 
»£)anbfemaabe iffe faa meget {)Ci\)t>t tjæret onb ^itik 
imob kongen: u'^^t er/ fom eber er befjenbt, ^erre!" 
fagbe {)ai\f ^M 5i(muen Ii;ber btt, fom ben jtDf! l)ører, 
og ()olber bet for bH flogefle ^aabf fom npligfl er fat^ 
tit\ nu i)ai:>bi man forefnaffet ben, at 3 albrig oilbe 
fomme til ben ^m*, fom Dar truffen fammen ber." 
Sarien talte Dibtløftig l)erom/ og førte @agen eel og 
manbig \iaa Q5ønberneé ^egne. 5^'ongen oar meget 
t)reb/ og bet Mv iUc let at faae et £)rb inbført f)oé 
^am; ()an fagbe at iSønberne f!ulbe opnaae gorlig af 
i^aiWf men ()an t)i(be bog ene raabe bem imettcm. 5}a 
øtjergabe ^ønberne kongen (gelobom; kongen ^i^aaf 
lagbe ba bent/ fom ()an {)atfb(i flørf! ^ef!i)fbning imob/ 
flore Q3øber/ og mange mijlebe beri)eb betpbelige ^en* 224 ^ni^tlinga ©aga. 45 €. 

gcfumme. goI6 fpntcé at bet »ar ctt jlor Ot)cr(a(!, 
mctt \)oibt bet bO(j foi* bebf!/ faa i>ibt font 6agen nu 
t)ar f ommen, at labe ^longen ene vaa&e Dem imeacm. 
C9?en ^ong ^nub f!aanebe bem if^e, t{)i f)an lob benne 
2)om oDercjaae en()t)ei', fom l)an troebe (Tplbig, l)Mb 
enten l)art Dar f)øi efler lao. ^øobingerne ()oIbt Mtt 
for en altfor jlor llnbertn;f6elfe/ 03 oare meget ilbe 
tilfrebfe bermeb, men boø bviflebe ingen ftg til at tak 
imob Song :S?nub. 

Om :^ottc( ^nub. 

45. ^onQ 5tnub brog berpaa fønber til 3t)t(anb, 
og ber fom meget golf til l)am. .kongen T)ai)be t>a 
meget mere SD?anb(!a6, en^ t)an pleiebe/ og lob anrette 
©ilber for jlg, r)Dor l)an t)ilbe op()olbe ftg, og lob 
iBønberne ()aoe alle S5e6o(!ningerne berueb. 3 f)t)ert 
•^erreb ()olbt f)an 2()ingmeb 33ønberne, anbrog benne 
famme @ag/ og ftgtcbe ^ønbeme for at f)ai)e 6ef!a!m^ 
met \)axn t)eb at na?gte l)am ben pplbige ^ørigl)eb. 
;^ongen talte lojnge og ud og i^aavbt imob 35ønberne, 
og ber fanbteé meget i f)ané ^ale, fom inbel)olbt ^e* 
(fplbning imob bem. SSanberne foarebe for fig, og 
:paaf!obe fig fri for al 95røbe/ men paa ben anben &ibt 
faaebe, at be if fe t)ilbe funneflribe imob kongen ; ba 
f)an l)a\)bt 6eti;beligt 5[)?anbffa6, og i)ai>t)Z Snbet mange 
©tormitnb til fig. 59?eb :Slnnb Mvc len ©ang f)an^ 
$Brøbre (grif ^avl og ?£enebift/ og '2:f)orgunnaé @øn^ 
ner @oenb og 2((!raab. SDer Dåre ogfaa meb 5vongen 
to 95røbre, af ^Dilfe ben ene f;eb ^almar, ben anben 
S3lafmar, fom t)are go|!6røbre til 5)ronning ^bla, 
meb f)Um i?ong ^nub Dar gift; be tåre (!ore og j?«:rfe 46 €. ^nptlincja ©aga. 225 

5KaJrt&/ 05 tjarc !^mt anffrci>ne^oé Songenj faalc^eé 
Darc t)er mancje meget anfeete ^c^nb ()oé j|on3ett. 

Om Zf)Ov\> ©fore. 

46. ©er t)ar ett 50?aiiD/ ueb SRaott 5f)orb @fore/ 
03 en anbeii, fom ()eb ^olaiv^erpil; t)c oare fong 
:StrtttDé @péfe(m(Ent) Defler paa ^BenbilfTage i ^jar/ 
ranDe @i)éfel,* bet er en £nnbtunge/ fom gaaer ut) 
tefler af 3pWanb. S)ettc Sanbffab er fattiQt imob 
onbre £attbf!aC>er i SDanmarf. derfra t)are SléGjørn 
3arl 03 (?pi)inb 33ifra^ og be@teber/ ^Dor be tåre 
føbte/ falbeé ftbeti Slébjørnébober 0^ (gt;i)inbébober* 
Sr)orb 09 ^olar f)>urgte^ at^ong ^nub Dar i 3pKanb/ 
og tiWige at ^aitr ()t)or ^an fom frem/ I)otbt ^itig og 
^øber meb ^ønberne, og paalagbe bem (lore jBøber. 
©e fpurgte ogfaa, at :^ongen tiltÆnfte ^enbelboerne 
famme 53ilfaar fom be^Drige/ og ba t()orb fif betat 
iiibdf jIajt)neb€f)attiBønbernefammeuti(.et5{)ing/ oginb* 
5øb btb forticmmeltg aKe bem af ftne S[)?(Knb/ fom ^atbe 
% ttogett ©temme og Stnfeelfe/ og ba ^^inget bleb fat; 
ftar Der fommett ett bet^belig gorfamlirig. ^a f!o& 
S;r)orb ©fore op, 0{| talte faaicbeé: «3 «^^^^ t;<^^^ 
fpurgt om benne ^onge/ ()OorIebeé ()an brager tgjen^ 
nem £anbet meb iRan og $h;nbring ; ()att ()ar ogfaa 
famlet til jtg en flor ^ob fammenlobet g3af/ fom tilføie 
liiange jODerlajl; men t>H er bog <it i)cnte/ at HU i>ii 
blioe oa'rjl for t)am felt), tf)i ()an ^ar nÆflen ingen 
bpgtig SO^anb meb (tg; og bet er at i^ente/ at tffitn 
faa af faabanne, fom tilU (;at)e Sinfeelfe for at DÆre 
raf!e C9Ja:nb, t)iae gioe fig til at t/ene i)(i\nf t^t ^an er 
2). 6. ^ 2!>5 ^npriinga ©aga* 45 £• 

tvohé 03. fficrrtji; faa at ()att if6e Fiin ()oIbe g)?aabe; 
og berfop f(||^ man fnarcre mct) ©ruttb falDc f)am ett 
^Qifincj eai) en :Kon3e.. ^an ()ar nu bv(sht nogle .^oo* 
t)ingeiv 09 gjori Dem til U6o5ema:n&, faa at gra:tt* 
Defne ingen ^øDer (TufDe mobtage^ anbi'e O^r ()an 6ort/ 
jaget af £anbet for ingen gorfeelfeiv men at(e ^ar ()an 
uttberfuet i 5r(tIbom. 2)enne Ufrit)eb og Unbertri;^ 
felfe t)il albrtg iymn^, faa Icengc [)an leoer/ og Ut er 
f!r«ffe(igt/ af golf f^uKe taale af ()am ent)Der Hbaab; 
fom ^an i)ir«bøt)e. fJln Dil jeg befjenbtgjere min 35c^ 
(lutning beéangaaenbe, at jeg t)il iffe taale ()ané Oi)cr/ 
laf? oi^er mig; jeg feer, at et faa fattigt golf, fom er 
()er i Dor &gn, iffe »il funne ub()olbe faabanne Ub^ 
fuelfer af Oam, fom anbre nu f)at)c maattet ubflaae. 
2Ru er bet, fom 3 ^it)e, meget DanjTeligt at fbmme 
i)i\> formebelf! vg^øer og CO?orabfer, og ()t>ié eber fi)neé 
f6w mig, ba Difle t>i iffe i)ente ^er hjemme paa benne 
gorurettelfe. S^u beb'er jeg, at 3 Pø^ ^^^»^^ ?D?ening 
^erom, og om 3 ^tt(e Da?re enige i bm Q5e(lutning, 
(om jeg Dil tage, efter 3 ^i^^ f^^t^ <^t onbet 3?aab." 
5^e fagbe at be tJilbe labe f)am 5ære£)mforg for benne 
ianffetige (?ag, og tilføiebe: <.^i f)at)e længe prøt)et, 
at bin g'orforg [)ar fommet oé Der til Si?ptte/' ^Cjorb 
foarebe: „^i ^'il 1^9 ^(^^^ f"^ «?ttt at tage jBejIutning i 
en faa Danffelig ©ag , fom benne fpneé mig at »ære, 
men aUe ffuHe Di Dicre enige berom, t^i jeg barrer gor^ 
mobning om, at 5tong 5tnub Dil fomme f)^r at f)jem^ 
(øge o§, og naar ^an ba fafer til eber, faa Di( fcan 
fremføre ftn ®ag faafebeé, at 3 ^i^fe Oolbe bit for bet 
fanbeRe, fom r)an ba taler, tf)i l)an er Deltafenbe og 
tr(^bf! og en meget unberfunbig 5Wanb; f)an Dil bliDe 46 €♦ ^nptlinga ©aga. 227 

ebcf fnu^ 09 3 DiHe fommc til fort, i)f>ié 3 ()ørcr paa 
noget af bet, fom i)an taler. SRu fqrUnger jeg , at 3 
borge mig for eberé ^rojTab paa ben CD?aabe, at en()t)cr 
€0?anb, fom er noget ekn^i, |TnI oDergiue mig alU 
fine reb ^^enge, og bem f!al jeg ba foroare, inbtil ber 
bliDer noget (gnberi^t x^aa t)enne ^ag; og ()t)ié 3 ere 
troc imob mig, og ^olbe bette , fom t)i nu f)aoe talt, 
ba (Ifutfe 3 ig;en faae eberé ^Jenge tilbage; men [)i)ié 
3 foigte mig i ^rof!a6en, ba er min ©f;«:6ne let at 
fornbfee, og ()i)ié 5^ongen faaer bette goref)ai)enbe at 
i>ibZf ba Diae 3 bliuc taarbt jlrajfcbeaf ()am, om 3 
enb funne jlippe meb 2i\)ct, og man funbe ba |ige, at 
ber Dar nogen @runb bertil.'* ^olar ^erptl foarebe: 
(,^i fjenbe 5Umuené ?D?ening i bntUf at ingen ()er oiC 
ot)ergii)e fin (gag i ^ongené vf)a:nber, om f)an enb Uu 
Der faa opbltrjl, at ()an tisnfer at fare meb Hfreb gjen^ 
nem ()ele bittt £anb. 5!)et er t)ort 5^n)Te, at man nu 
f!al fatte noget ()urtigt O^aabj aibib^r at bu, 5:()orb! 
t)il paatage big at anfore f)ele benne ^rop, t{)i bn er 
ben Difefie af oé." ^a fagbe ^[)orb : ,,^r becte aWe 
bereé ^iUic og @amti)f6e, fom nu ere fter fomne fam^ 
men?" Dette tiJjIobe aKe be 2iIjTebei)Ærenbe. ,,5Det 
Siaab'Dil jeg ba f^rjl gioe,'' fagbe 5:()orb, ,,at i)i ()oIbe 
golfet famlet, faa at i)i iffe tabz nogen, fom nu er 
f ommen ()er, flippe bort, fnarere famle fliere til, og 
rpffe ftben ()en til bm 2ta, fom er paa ^nubé ^ei, 
tiaar l)att J)ii brage ()tb til oé; og {)D4i ,b« -ba >t>ifie 
6egioe (tg l)erot)er til oé'y ba f^nlle t)i forI>inbi^e:bfcm at 
gaae ot)er ^abef!ebet/' Derefter bleo ^Xl)inget oploj?, 
og be ri)ffebe nu meb ()elc benne ^a.'r ligetil ^la^n- 

^2 228 ^nptlinga ©aga. 47 €. 

©er fpuvgte be bcrt Sibenbe/ at ^ono ^tttub Dar iffe 
langt bcrfra pcia @jÆfteri pact ©ÆiJavenbe inbcrfl i 
S5u(jtctt af Simfjorbett. 5^e ubfcnbte ba (Sv^^ibcre fra 
ftg/ for at mttci^t gonø Snub 09 [)ané 5D?anb(!a6é 
CDJi^ncjb^. 

Om ^0113 ^tmt)* 

47» ^tong Snub t)ar/ fomfagt, v*«^ ©i^^l^^^i 
T(>aa @(st)arcnbc. Songen acjtebc at ffiffe SD?Ænb oejlcr 
oDer ti( 53cnbel6oernc/ ocj paalojcjge bciu 35øber. Sonø 
Snub ubna:i)nte til benne Sctrb tf)or(junnaé ©enner 
(gbenb 03 5r(Iraab, fom fif treftnbétpoe CDtanb meb (Tg. 
©e>at)be iffe fpurgt tiif at ^f)orb I^aobe famlet golf. 
$Brøbrene broge ba, inbtil bz fom til en flor 2(a. ^^aa 
ben anben @ibe af ^ici^n Dar en flor Jr^(cv, fulbt 6ei)(«6^ 
net, fom firajc fltflebe fig op i (glagorben paa Sfabreben 
j)eb 55abe(lebet/ ba ^røbrene rebe til 2{aen. ©a fagbe 
(gD^nb X^orgunnefyn: ^,5^iéfe gaae t)cl imob oé, for 
'at:.6;ringe oé &attin og 95øberne; be funne ogfåa 
t)ibe, at i>i iffe cre 6ef;enbte r)er; be ()aoe ført ftg 
meget bebre op, enb mange t)ai>c formobetj i)i t^iUc 
bafor l<3?gge et gobt Orb inb for bem." 5t|lraab foa* 
rebe: .^di i)eeb jeg, ^tjab jeg ffal ftge, mig ti)fUé at 
b« 4^fe^rc at libe paa." tf)orb og r)ané golf Oørte, 
f;t3abbe fagbe, og ba foarebc ^olar 95erpil: ^,3 f^wH« 
i6fe faa I)urtiø glÆbe «ber, ti)i jeg HnteVf at 3 f^uKe 
derfra faae faabannc 95øber, fom 3 fortjene; bet er 
agfaa b^t flørfle Unb^r, ot 3 «8f^ <^^ paali^gge ()ele 
golfet ^raiboméaagj men M er at Dente, at bU t)il 
gaae nb oucr cber felt), <f;ønt golf ere fenere til at 
bi)bt eber ©pibfen, enb bu 6urbe f<g; 3 ^i^^^ fnarere 47 €. ^nptlinga ©aga. 229 

anUnftebé cn& f)ei» futtttc flette cbcré U6inio()eb ig;en^ 
nem, 03 angriber t\xn, om 3 t«^''" ^^ fDarebe @t)ent) 
Sf)or(junneføn: ,,^iéfe f^re jlore Orb i SDJunbcn, men 
()DaD fpneé eber raabeligt, flfuHe bi i6fe rpffe frem tii 
2(aen?" 2((!raai) foare&e: ,,9?u Qit bet/ fom /eg anebC/ 
at be iffc t)ilbe 5rirtge oé 35Bber/ fom kongen funbe 
()ai)e @A»tt nf/ 09 bet fpueé oé iffe raabeliøt, at ribc 
nb i 2iaett, ba be r)ai)e en betpbelig vf^aT/ men nn tør 
man iffe forboJge jtg, ^oab bereé 53ellntnin(} er." 
@t)enb fagbe igjen: ,c@i i>ii ;^on(jen r)olbe ftt ^renbe 
for t)el nbført/ r)&ié i)i iffe taleé mere oeb^ og iffe er 
bet mit SJaab, at ti (!nne jTi;e for f?ore ;Orb aflene; 
t)i t)itre 6e|!emt rpffe frem !" 03 be gjorbe i)a faa» ^e 
onbre (føbe flra^, og fajlebe (^tene paa bemj bet giø 
berfor fangfomt meb bereé Sremribert/ bereé @6;oIbe 
fønberflogeé af (Stenene, og felb Slebe be faarebe af 
©fubbene. 3Da fagbe 5(f!raab: ,i2ab oé i)enbe titbage, 
og bet ()abbe tJOJret 5ebre at i)af>e gjort M før!" 
^oenb fagbe, at bit albrig (!«Ibc (Tee, og pog vjefle« 
meb ©porerne, ^a tog 2(flraab i QSibfcItømmen , og 
breiebe fejlen tifbage nnber iyam, og lob r)am iffe 
raabe ^eri, tt)i {)an faae, at bU mv iffe at ta?nfe ^^aa 
at fomme frem ber. ^an oar meget (l^rf , og 6i)enb 
mo^gtebe berfor iffe at følge ftn ^iUie; ba unbtc ogfaa 
aKe bereé gølgeft>enbe tilbage, 6i)enb Mv nu meget 
treb, og brog tilbage, inbtil t)an fom tit :^ong 5^nub, 
og berettebe ()am $(grenbeté tibfatb. .kongen »ar ba 
Uvibt tii at brage bort fra @ilbtt )(>aa ©ojDarenbe. 
5?ongen biet oreb »eb benne Siibenbc. ©benb »ar 
me^et opbragt, og 6ab kongen (fiffe 3$nb artc»egne 
omfring efter gotf , og berpaa braac imob biéfc ^(&n> 230 ^nptlinga ©aga. 48 S» 

og jifaaeS met> bettt/ 09 Scfrie (tg fra faabanne S)rog: 
^,©ct er beÉ flørflc Unber/" fagbc ()att, ,,ac faabnnnc 
golf/ fom ere a^Ubi for intet/ f^ude t)ot)e at gjurc Op' 
r^r/ 03 føre 5(t)tn&f!jo(b tmoD eber; Di (?uae gjere bem 
et 2if5ra:f/ fom be jTuffe minbeé lojnge!" 5\ongcrt 
fDarebe: ,ÆifIer er (gDenb nu/ og iffe ere be ufor* 
tjente bertil/ men bog oil jeg ()er tage en anben S5e/ 
flutning, enb at (laaeé nieb mine Unbcrfaatter; t)i i>ine 
(gjen f!iffe t>ore S[)?a^nb til bem^ t)a oil benne UfreD 
flanbfeé, men jeg t)il brage norb oDer til gpen, fom 
jeg ^ar 6e|Iuttet/' Stongen falbte l>a en ^øDbing/ 
fom Deb ^ole til ftg; ^aa i)ar af |?or @(Ægt og en 
meget 6elet)en ?i}?anb» til f)am fagbe nu 5?ongen: 
i,X)u f!al i^rage til ^enbelboerne, og flig bent/ at be 
ffutfe abfplitte bereé glo6, og brage ();em til bereé 55o' 
ligerv og fcnbe fiben nogle tif mig, at t)i funne fluttc 
goTlig!" (gfter bettn brog fong ^nwb norboDer til 
Spett; og brog ber omfring paa @;a:(!eri. %oU brog 
ogfaa fin 55ei/ og ija^i^i treflnbétpoe SD?anb. 

48. Om 5()orb @foreé og r)ané S^fge^ ga:rb 
er bu at berette, at be jltconebe ben famme ^Bei, ab 
()t)ilfert Sf>orgunna5 ^snner unbflpebe; be befjenbt* 
gjorbe nu for aKe, at be agtebe fig meb benne ^(ct 
imob ^ong ^nnb, og benne ^rop foer meget ftibftg 
frem. 5^a gol6 fpurgte benne 3Rpf)eb, I06 enf)Oer, 
fom oar fommen etter forub i>ar ber, tif, og aUe fagbe, 
at bi oilbe giDe ftg i gccrb meb bem» SDet bfei> ba 
fnart en alminbelig £)pf!anb, og ()t)or benne |)a:r 6om 
frem, fif be, ()i>ab be i)ilb^» -^ofe og (>ant^ SOi^rnb 48 €. ^nptliuga &im* 231 

ipnvQtebctUf og Dåre ju(! ^omnc til en £an&é6i), i)a 
fcefaae ^a?ren. 2ofe øif op i SPpeti/ f()i goJ^ i'aot)cl>c 
bem at fare uårlig frcni/ og fagbe at be troebe, at be 
»^øbbinger; fom ba anførte ^(tren, fun Dilbe Inbe faa 
$tn(j ugjorte. 5:oIe gif op i et ^aarn, og nogfe 
SDtÆnb meb i)amf for at iagtta(>e ^Æreii/ fom fom ber 
forbi/ og i)an bilbe fee faa «øic fom mueiigt (it bema'rfe^ 
t)bor flor bettne spccv mv. J^an agtebe ogfaa bcrfra at 
fremføre ^longené Sinbragenbe. ?f)orD og C)nné golf 
()abbc forub fpurgt, at 5?ongen r)ai>be fenbt golf imob 
bem, og ligcfaa, I)i)or be nu bare fomne. S>e broge 
M frem til Q5pen/ og ftanbfebe ^^ojren. S()orb fpurgte/ 
om ber t>avz nogle af ^ongené Wiccnb ber i 95i;cn. ^er 
6leb fbaret [>am/ at be bare berr og ønf!ebe attak 
meb {)am, 2:i)orb gif ba op i 33t;en meb en flor 2:rop 
golf/ og bib ()bor ^ole f!ob i ^aarnet, og fpurgte 
i)Mb ^renbe {)an btlDe fremføre. Sole talte ba faa^ 
lebeé: a'&bor()en agte 3 eber meb benne-^ær; mange 
cre begjerlige efter at ifibHf f)Oi 3 f;ai)e begpnbt bctte^ 
at (lifte Ufreb r)er inbenlanbé, og bn Dil ogfaa f)abe 
©rj(!igf)eb til at fige^ i)i>c[b bn txnUv ^aa" %{)ovb 
fbarebe: «Du formobev ret, Sole! at jeg (Tal ^abe 
SOJob og ?D?anbbom til at (Tge big bitte, (!jønt bu er en 
(lor ^en af :$^ongen: ^i agte iffe at (lanbfe benne 
gojrb/ førenb bi tra:ffe 5\ongeu/ W^ t)an tør oppebie 
oé , og f)bié bet gaaer faa, fom t>i ønf!e, ba bil 5tong 
5tnub iffe unbjlippe." S)a foarebc Sole: »SDette er ' 
en meget uf)elbig 35e(Iutnirtg/ og t)il blibe eber til 
Uh)tU, fom fortjent er, ()bié 3 bitte fortfa:tte bette; 
gjører ()cHcr, f)bab eber anflaaer, benber eber faa ^ur* 
tig mueligt fra bHtc Ui'aab ! bH er albcleé utilbørligt/ 232 ^nptlinga @aga. 48 €♦ 

at frtJfte ft3 op imob en faa r)edi9 ^ongc^ fom i>i l)ai>^, 
£at) oé Oetfer t/ene ^am^ faa øo&t fom ci funne! bet er 
Dor @fpfbi(Tt)eb, t()i Di t)at)e ctt mo^gtig 03 mpnbig, 
trofafl og rctiTaffen, t)ité 03 gaomilb itonger fom i 
aflc ^enfecnber er bcbre begavet enb aKe anbre i UtU 
£anbj bet bifer jtg tiffulbe om kongen/ at be af ^an^ 
SD?<enb ere fanbbruere, fom tale Delom^am, enb bc 
fom Ia|le ^am. 3f?tt er t)ct ^ongené idnb angaaenbe 
afre be golf/ fom 6oe i feané Oiiige/ 03 t)ai)e begaaet 
nogen Sorbrpbelfe imob ^am/ at \)m bit tilflaae bem 
gorlig. ^an bil^ fom bet bar ffg/ at be f!uac oi>er* 
git)e bereé @ag i t)ané 5Bo(b og SO?if!unbf)ebj (;an bil 
ogfaa t)Olbe 2ot>ene og £anbeté gamle £fiH mob eber 
S^anfl^e, mzn ^aoe berimob £i;big^eb og tro golge. 
©et^enfer nu^ f)t>cib eber anflaaer^ og om 3 enbog nn 
f)a\)^ betpbeligt ?D?anb(!ab, faa Dil bog £i)ffen forfage 
eber meget imob ^ong 5^nub/ t\)i faalebeé er t>^t gaaet 
bentr fom f^abe t)«ret (!ørre ?Kajnb og mo^gtigere enb 
3. ^a^ctbaf gobe Sl}?i5nb!" cebbleb t)an/ «@ub og 
eberé eget ^Jel for Ø'u og (lanbfer benne Opflanb^ og 
føger gorlig meb eberé 5tonge! bU bil enbnn b^re 
eber (et at opnaae, faa fnart f)an feer/ at 3 fclb troe 
at {)aii^ ^aaH for i>ibtf t^i i)an (Taaner og benaaber 
ent)ber faa meget mere/ fom ()art [)ar bcqaau (lorre 
gorfeeJfe imob ^am. 3eg ftal ogfaa før^ eberå @ag 
faa bel fom /eg fart/ l)i>ié 3 «« biKe gjøre b^ttz for 
mine Orb." SKen ba ^ofc fluttebe fin Sale, ba f&a-- 
rebe S^orb (gfore: ..Denne ?0?anb r)ar talt meget en 
Sib/ men bet me|!e ufanbt; t^an er tiloiéfe en £øgner/ 
3 ffuKe iffe troe T)ané Orb; 5?ongen bar fat i)am til 
at tak fttt ©ag, og troer , at golf ffnfre fa;(Ie m til 49 S. ^nptlin^a (^m^ 233 

jligt; nu oiffe oi iffe qii>e nogen 5((jt p«<t t)et, fom f;an 
fremfører!" CD?an9e fagbe, at ^ole ^QDt>e talt t)el 0(j 
hiUiQtf 09 at bet t)ar raabeligjl at føie jt(j efter t)ar\é 
^vb, 03 forlige ftg meb ^^ongen. ^()or£) tog ba et 
@pt)b af »^aanbett paa en 3)?anb / fom |!ob oeb ©iben 
af r)am; bette ©ppb fføb Oan op i ^aarnet, f)\>ot 2oIe 
flob, og M traf ^am mtbt paa, faa ^an t)øl>^ p<i(i 
(Sum, CD?artge r)oIbt M for et (lort Sa6. 

Dm S^orD ©fore* 

49. ©erefter fortfatte 2^orb meb ftne Solf ^o^ 
get/ inbtil be fom til @(coarettbe/ ^t>or i^ong :^nub 
f)aobe Pojret ^aa @jaj|]eri; bH Mv en jlor^ong^gaarb/ 
fom 6e(!i;rebeé af en f ongelig gogeb. S)e bræbte goge/ 
ben, og pipnbrebe alt ©obfet. ^e fpurgtc bar ot 
5tong .^nub Dar bragen oeer til gi)en, og ^at>be futt 
libet 5i)?anbffa6. £)e fenbte ba ^\xb til be »^^^bingetr 
og anfeete 33ønber/ fom Mva nærmef! ber^eb, og (obc 
bem jtge, ^oor aibt bU mv fommet meb bHU goreta^ 
genbe, og 6abe bem minbeé be gorurettelfer/ fom 
^ong ^nnb t)aiibz tilføiet bnxt. ^ctu fpnteé atte at 
MH et flort Unber, at biéfe golf/ fom n^flen tf fe 
for()ett eare 6ema:rfebe, t)ai)bt gioet ftg til at HxcvU 
f(?tte faa jlort et STnflag. I)et t)i(Ie (tg nu, fom før 
6(et) bemojrfct, at mange ^øijbinger Pare meget fjenbt^ 
lig (inbebe imob ^ong ^nub, t^i be funbe iffe ubI)oIbc 
^ané 9^etfÆrbig()eb. 2)e (lefte tjare ba lette at 6ePiegc 
til S^ecltagelfe i ;Op(lanbett imob r)am, og 6e()ø^ 
Pebe fim liben Opmuntring bertil. (inf)Hv, fom 
fpurgte benne ^ibenbe, gjorbe (tg (Ira^ fcerbig, og i 
faa S:)age Par ber fammenfommen en faa pv ^(cv, at 234 ^nptlinga ©aga. 50^51 €. 

bctt neppe fun&c tc^Hcé, ^ci* oare ba ogfaa mange 
j?ore ^ø&bingcp i benne ^a:r. £)er mv fonunen 2ié/ 
6jørn, 3arl ot)er be banfFe S^ei*/ 09 @i)binb ?5ifra; 
tf)i ber Dåre forub i ^Æren meb tr)orb mange af bei*c5 
grojnbeiv ?5enner 09 ^efjcnbtere/ fom care fomne 
t)ejlenfi'a ^en5ilf!age» ^ébjovn ^civl antog ba 5lnfør/ 
fclen oDer benne »J)Ær. £)e rpffebe meb »Oairen tit 
Oianberé, 09 forSleoe ber nogle ^^age; og jif ber igjen 
mere "liiiøh af golf. 

50. ^ond ^nub oar i gi)en, ba i^an fpurgte 
^o(e5 ^rabf og at 53ønberne ()aDbe famlet ftg, 09 
^øtJbingerne fammentruffet en ^(cv imob i)amf og til« 
lige at be ^at)be en uoberoinbelig ^c^Vf og at bet t>ar 
bere^>nej!e 2Cgt, at fojtte efter f)am. »J)att jlÆtjnebe 
ba golf til fig ^^»^ fi*^ ^erreberne, og truebe meb 
©trÆngf)eb/ om be iffe møbte^ men be fi)arebe alle 
cenjlemmig, at be iffe t)ilbe (^jælpe Hogen af farterne/ 
^tjerfen :^ongen eHer sgønberne. ^ong ^nub f!i!febc 
ogfaa 93ub til ftn ^one dronning gbla/ og hab l)enbe 
ferage bort fra 2anbH faa fnart fom mueligt/ til fin 
gaber ^ertug ^albeDin i gl^mingelanb og tage meb 
fig l)enbeé og ^ong ^nubé @ørt 5varl, og alt £øéøre 
fom l)un funbe føre^ og be ^^ojlbarf^eber fom {)i\n Del 
funbe §aDe meb (tg ^aa Dieifen. 

Om 23ønt)erne* 

51. Om 95ønberne 09 bereé ^o^r er nu at 6e^ 
rette, at be Dåre i SKanberé, og forffaffebe ftg ber 
&iU til Ooerfarten oDer @unbet. S)a lob 5Iébjørn 
3arl ^olbe S&ing, og talte for golfet, og fagbe faale* 
beé: u^Mb 93ePutning ()aDe.3 i ^cnfeenbe til beta 51 s. ^nptlinga ©aga, 235. 

^sfbCf fom 3 i>itie l)aH mei> ^ong 5ttiut). ©fjøttt 
r)att. fun ()ar li&ct SD?ani)fFa6 imob benne fore ^ixvf 
fom 3 ()^^^/ f^^ blitjer t>et bog nøbt)cnbi(^tA at fatte 
noget anbet gobt 9iaab / om tiU jTal gaae »el/ t{)i ()ati 
f)ar et uboalgt C9?anb|Ta6/ fom ei-"øDct i 6trib» ^onø 
5tnub Dil blioe eber tiu'bff og Ii|lig,«^an ()ar fnaetSRpé 
om Dor S^rb. ^et fpneé mig raabeligf!, <it een efleir 
anben for(!anb(g CO?attb af t)or ^osv brager til kongen 
meb gorjlag om greb/ og r)an Dil ba funne ubforffc 
()ané »Oi^i'é @torrclfe og [)ané 95ellutning, (;Dab f)an 
^ar i @inbe." 'jbttu f)olbt afle for H herligt ^aabf 
men bog oare be uoiKige til at brage i bctte 5(Erenbe. 
©a fagbe 3ar[cn : ,,?D?on bet ba iffeer^ebjl/ at jeø 
brager til kongen i bettc ^renbe; t)i r)ai)e ofte prø&et 
£ij! imob ()inanben." S^erpaa brog ^avkn Tpaa et 
(Btib oDer @unbet meb nogle £D?(tnb, og ben øbrige 
^xt 6IeD jlben ført ooer @unbet unber 2(nførfel af 
^t)Oinb Q5ifra/ og ingen t)ar mere ()abefurb vaa ^otif 
gen enb ^an, effer tx^rre i (ine g)ttringer om l)am/ eller 
op()ibfebe mere til at bette fom fnaref! f!ulbe iDÆr6r<:et/ 
Ué. 5^et i>ar faalebeé 6e(Iemt/ at 3«^'^^" ff«^^^ 
fomme tilbage til -^cctctir naav l)an r)ai>be t)a:ret l)oé 
5?ong ^nub/ og ubforfFet l)ané ^a:ré ©tørrelfe og 
()ané ^ejlutrtinger. ' 2)a ^(tren berebte ftg til at gaae 
om S5orb frn OJanberé/ fagbe %i)OVb ©fore til (in 
©talbrober :Solar x^Qerpil: ?a.^u Dille t)i Denbe tilbage 
meb i>ort ^anbffab/ tl)i nu ere^cr fomnc faa mange 
mægtige 5D?Ænb og f!orc ^øbbinger/ at man nu Dil 
U)tUé fun Hbt at bel^øoe t)ore iTtaab/ men bog ()at)e Di 
ubrettet me^et \iaa t>ov gojrb/ tl)i ber er nu tn hctift 
Spaab om at benne ^æv iffe Dil (lanbfe, førenb t)n er 236 ^nptlinga @aga. 52 €♦ 

iDOjrffaf/ font er atk ben jlørf!e D^ø&Denbi3f)c& oø $i;66e, 
at ^ong ^nnb bliDcr broibt. SDerpaa broge be bort 
fra ^(evcn mcb bercé 50?cenb, 03 oltfor flor Summel 
00 fJiaab tav ber ooer ^e(e ^ccxen, til at nogen flfulbe 
gioe Sigt berpaa. 

Om 2(é5jem Sari. 

52. Srébjørn 3^rl brog til ^ong ^nnb meb fine 
C9?ccnb; 03 ba i)(in fom til kongen , gif f)an for ()am/ 
og ^ilf!e paa f)am. kongen befearebe iffe f)ané »&ilfen. 
fjarlen fagbe berpaar „3 maa r)at)e fpurgt ben %if 
benbc^ ^erre! ot ber er begpnbt Ufreb imob eber; 
benne er tiltagen faa meget, at mange ©torm^snb ere 
inbDiffebe beri; bitte fpneé oé at bære M (!ør|!ellraab 
og f)^ibing^D«rf/ fom biéfe CO?ajnb agte at ubføre; og 
itu fan jeg nftgte; ^errc! at jeg jo ^ar Oi^ret i bereé 
^(ev; biéfe goI6 ere faa onbe og rafcnbe, at be DiKe 
tf fe agte paa, f)Mb ber fan i>xve bem til ©abn; og 
jeg brog t bereé gfoH, forbi jeg i^iibe faalebeé ffaffe 
mig jiffer Unberretitiig om, f)Mb be ^abe i @inbe; 
men jeg tÆnfte paar f)i)ab ber anflaaer mig, og jeg 
t)eeb, atbttet min 6fi)fbigf)eb, albrig at fuigte eber, 
og jeg brog berfor jlra^ til eber, for at unberrette eber 
om, ()t)orIebe5 bet forf^ofber ftg, og pDe eber al ben 
Sgiflanb, fom jeg formaaer, i)i>ié 3 be^øoe flere 3)?(rnb. 
©rag nu Omforg berfor, og tag noget gi^t og ^artigt 
OJaab!" ;^ongen taffebe i)amf og iaQbi.at ()an førte 
fig bebre op i bHte, enb anbre formobebe: u5!)?en l)iiab 
fpne^ eber raabeligjl, 3<^v\l" fagbe f)an, ,cgit) bu nu 
noget 'Siaabf t{)i bn er en forflanbig ^anb, om bu er 
oé faa ^utb, fom bu figer." 3ar(en fagbe: cc3^f^ f'«« 52 €. ^nptd'nga ©aga. 237 

jeg giDe cber noget OJaaD/ men jeg er fl?i)It)ig at tafe 
()eroni/ i)Mb mig fpneé raabeligf!; 3 i)aH libet 5D?ant)' 
fTab/ ffjønc Del ubruflet; bet fpneé mig berfor raaDc 
Itgfl/ at 3/ faafebeé fom (gagerne nu jlaae, føge at 
unbfomme I)en/ ^oor £anbeté @ti;rfe er fførre, og 3 
i>ii ba fnart funne faac mere £0?anb|Ta6, n;6fer fibett 
imob ^ønberne/ og lab faa be D^ibinger bliDe flaaebe 
til SBfbring!" ^me diaaD famtpetc (grif 3arl og 
mange anbrc ^øi)birtger. ^a fijarebc ^tongené jgro* 
ber 33enebift: ,,5i(brig Dine t)i tage gfugten for be 
2)an(!e; bet er mit førfie Diaab, at benne 3arl 6Iit>er 
greSen^ faa at i)an ifh fommer 5ort meb£it)et/ og 
Di(! er M unberligt/ ^erre! at 3 troer SieSjørn 3arlé 
Cvbf øg jeg feer tpbelig^ at ()an er en £øgner og gor^ 
ntbcr imob fin ^erre." »fertil fDarebe kongen : u^^tu 
diaab ffutfe i)i optage, ^enebift ! iffe at fl:i;e for Dore 
gjenberé ^iBbc, raabe faa (^\ib for, ()DorIebeé M t)i( 
Iø6e af! men bu, 2Ié6jørn ^avil brag bu tilbage 
fammc ^ei tir S5ønberne, og fiig bem faa, at t)i t)iac 
forligeé! jeg til 6i;be bem fra min (Bib^f at be ffuCfe 
i en^Der |)ettfeenbe npbe bereé fulbe O^et, fom be gam(e 
£oDe 6e(?emme ()er i J)anmarf ; faalebeé f)aDe £anbet5 
forrige ^øDbingcr gjort; men ba jeg troer at ()at)e 
©runb tfl at |!rajfe b^m, faa Dil jeg f(?Ibe 5)om i ben 
^ag, og ith Dil jeg tilf^Æbe, at 33ønberne maa^ bømmc 
i min <Sa2. 5!>ette ftal bu nu fremfætte for ^øn* 
berne,* fom fnart tilbage, f)t>ié be »iae afflaae greben, 
og i)xt oé nu tro, ti)i bet er bin @fi)lbigt)eb, ba bu er 
min Urtberfaat, og ()ar bit ^errebømme^af mig; men 
^Di^ bu ^anbler anberkbeé, ba Dil @ub (Iraffe big; og 
mange troe bi^ ilb^; fom nn fnart tilbage tiC mig, tf)i 238 ^nptfinga ©aga. 53 €• 

t>i uiffe betttc t>i(j ()er!" u^a, ^nvnV fagbc ()atr, 
,J)t)ié be iffe JJiKe Ii;bc mine Ovb, ba (!al jeg fnart 
fommc tiiba^^ meb aCc mine ^ccnb, t{)i nw 6e()øeer 
3 ^;Ælp." ©erpaa buffebe {)an for kongen , og gif 
bort til ftitc £i}?ænb. Det bar ftlbe paa Dagen/. ba bc 
broge bort fra gongen; bat car i gpen i ben 6tab/ 
fom r)ebber Obenfe; ber Mv 5vong 5lnub til @ilbe meb 
Ijek fit a}?anb(!ab om Ø^atten. 

Dm gorrce&en'et 

53. 5(ébiørn ^avl brog nu lige tii 5^ønberne. 
^Æren Dar ba f ommen ooer 5D?ibbeIfartfunb/ og fom* 
men af @6ibene. €0?an fpurgte ba efter, f)i>ov mange 
golf gongen ()at)be om jtg, og ()Oab ^eflutning ^an 
^ai)bc taget, jarlen forfiarebe bem ba/ i)\)ab f)art 
t)ai)be bemærfet, og fagbe at {)(in i)a\>be i)xtet ut)ié om, 
i)Mb Ubfalb {)at\é @enbelfe i>ilba faae. 3^i*^^« beret' 
taba bem, ()t)or 5?ongen Dar, og ()eor ()an i)ilbe 0(we 
om 3f?attert, og fagbe. at bn nu t)ar bet bebfie at 
beføge ()am/ og hab bem nu iffe tøi)e, ba l)an nu oen* 
tebe, at bu t)ilbe faae et gobt Ubfalb, ()Oié $i;ffert 
tilbe føie ftg for btm. SBøtiberne t)are ba ogfaa faa 
forbittrebe, at be oilbe flrajc ile lige mob 5^ongen. De 
fom ba nu til ben 2la, fom løber na:rmef! (Staben 
Obenfe, ^Dor ^ong ^nub Dar til ©ilbe; benne 2(a 
()ebber 5?alt)aa. S3ønberne fom ber tiblig om COJorge* 
nen , flra^ fom ©olen Dav flaaet op. Stébjørn 3ar( 
tob ba ftolbe @tanbtl)ing, talte for golfet, og fagbe 
faa: «3eg brog til ^ong Stnub, fom 3 ^i^^/ ^'S erfpm 
bigebe mig om i)ané ©tprfe og ^lan; berom er bU at 
berette, at jeg talte meb :^ongen, og mo^rfebe ba af 53 e. i^nptlinga ©aga. 239 

f)ané Ovbf at {)m iffe Dflbe tifjiaae itogcn f!n Dvet; 
t)an truc&e ogfaa Q5^n&enit meb ben f)aart)e|lc SD?ebfarf/ 
faafnart b^t flob i f)ané ?l}?a3t; 03 albria ()ar ^ari talt 
floltere mob cbcr £)anflfe cnb ben @ang. ^aa ben 
onben @ibe maa jecj nu ftøe eber/ at jeg troei' at ^on* 
gen er bejlemt til SD^ben; bet funteé Jeg nt funnc 
mxvU ^aa l)am, ti)i ijan i>av albeleé raabtJilb^ i)i)iiht 
albricj før f^ai* t)<tnbet f^am^ ti)! i)an tv en flog ?D?anb; 
r)an \)av ogfaa fun libet 5D?anb(Ta6/ men bo<j troer ()an, 
(it {)Cin t)il ene funne nbvHti alt, SRu funbe bet ^el 
Qdat faa gobt/ at ber Mct) fnart en ^nbe ()erpaa/ faa 
at man funbe m^rfe, om ^an Dirfelig er jtg felo nof, 
ba ()an iffje oil agte nogen 5[}?anbé 3i?aab ; jeg mener, 
at bet nu er bH enefle for eber, iffe at opfætte 2(ngre^ 
bet ^aa 5^ongen; jeg og mine ^(cnb (!uf(e før(? angribe 
()am/ t{)i bit l)oIber jeg for meget nøbuenbigt; bta 
fortjener ()ener iffe at falbeé en SO?anb, fom bærer 
nogen grpgt for benne 6jei'ning, at brojbe ^ong 
:^nub; og r)t)or mange^aDbinger ere iffe ^er nu fomnc 
fammen, fom ()an ^ar tilfaiet |lore gorurettelfer, 
broibt bereé groinber efler 53efuogrebe/ ber^Det famme 
bereé gienbomme, eÉfer tiiføkt bcm aftbre ^e^ccimmU 
fer; nn bil btt hin iibct nptte at opmuntre eber meb 
Cvbf ()Dié 3 iff^ ^^((e minbeé jligt; ()er i £anbet oiWe 
Di albrig faae Dor grt()eb igjen/ faa loinge 5^ong 5vnub 
er i £iije. ^a?nfer ogfaa paa, ()t)ab ^iffaar ber erc 
eber tiUamfte/ r)Dié^ongcn unbflipper, ba {)an fpnteé 
eber grufom, ben @ang 3 f)at)bc gjort ()am minbrc 
imob; bU flger jeg eber be(?emt, ()Dié 5tnub faaer igjen 
50?agt oDer ©anmarf, ba Dil f)an grufomt gjengjeibe 
nogle af bem, fom nu opOÆffe benne Ufreb. f^ii 240 ^npttinsa (^(^Qa. 54 S. 

jønflfe&c f>i gjcrjie/ itU at DoDe bcrpaa; i)i i)if(e f)at)e m 
^otiQif fomt)o(bcr5)?aat)einnev^cnfccnbcr, ogiffe er oé 
forflormobig/ 03øDeri6fefaafloi'@tra:n9f)eb fom benne 
:^on(je." 2:5a Sarien ^aDbe fluttet ftn^.<xle, fa(jbe(gp&in& 
iSifra : «^i ^ai>e nu en lib ()ørt paa benne Si)?(inbé tale ; 
^an er ^aabe Dtié 03 QobDiflig 09 2(nføi'er for benne 
Sjccvi M er berforgolf bebjitjenltot/ acfø(ge()ané3obe 
D^aab, f<J« J>cl fom bH nu er trujfet fig, at bet 3fiaab 
fan 6Iit>e ubført. golf t)ar nu ogfaa faa aabenlpjl 
6cfjenbt ft(j fom ^ongené gjenbcr, at bzt nu if fe er 
raabeligt at flole ^aa i)an^ CD?i (Tun ofte b; jeg 6c()øi)er 
jetter itU at forbølge eber, at jeg agter felt) perfonlig 
at anfalbe kongen ^ og iffe tilflaae anbre at ubføre ben 
»Oa^berégjerntng^ og bet er mit^aab, at ben £i)ffe oil 
6lii)e mig til Seel." ©a @i)Dinb (;aDbe enbt ftn tak, 
f!ob ben ene op efter ben anben/ og talte Dibtløftrgf 
men bog jlemmebe alt meb bet, fom 3^^^^^" f^i*l^ l)apbe 
taitf og be DanjTe fatttbeé ith flore.Orb, og aWe 
i)a\)be megen £p|! ti( at tage ^ong ^nub af 2)age/ og 
meb benne Seflutning trængte nu 2((muen frem. 

Om ^ong ^nu&v 

54. ©et oar nu 5fet)et faa tangt, op paa ©agetif 
at bn Mt blet>et CO?eéfet(b. ^ong ^nub gif ba til 
:^irfen^ for at ()øre S[}?eéfen; ()an fpurgte nu, f)i>ab 
man faae til iBønberne. ^ané ^ccnb fagbe, at be 
f^olbt Sing paa ben anben ^ibe af ^aen. ^ongett 
fagbe: ,,Og iffe fommer 2lé6;ørn 3arlr opr ^Jen; 
r)att t)il berette o5 bet, l)i)ié ber iffe ere tlbfigter til 
greb." ©a fearebc 95enebift: u^an Dil albrig ftge o§ 
noget @obt; bet t)ar et meget uflogt Dvaab, fom jeg 54 Sf ^nptlinga ©acja* 24i 

bett (Sang (Tra^ fa()^e cbcr, atfabe ^am brage 6orÉ." 
^vonøen fagbe/ at bet iffc tjai* et uflogtOiaab, ot) at ()att 
Di(bc 5(ii)e ()am tro. ©erpaa 916 ^totigen til SD?eéfen; 
09 ba ?D?eéfcn oar fungert/ biet) bet gongen berettet/ at 
Sgønberneé ^^r i)ar f ommen ot)er 2iaen/ 09 fformebe 
op imob ^i;en. £)a fagbe kongen: „^Dab ^aab f?uae 
t)i nu tage? 3R« tør Di iffe at forbelge oé, at ^øn^ 
berne Dine føøe oé imb Ufreb/ 03 b^t er iffe at unbreé 
oDer, ba Dt [)aoe Dueret altfor ufrebfommefig ; bU er 
nu let at fee, r)Dab biéfe golf DiKe.'* grif 3arl foa^ 
rebe: uX)et er mit Diaab, ^erre! at 3 f^tgcr til »5>efl 
03 riber 6ort, t^:)i but Dil enbnu gobt funne labe fig 
Qjøre, om ^ub Dif/ 03 ba er aft rebbet/ naar 3 er 
bztJ' fertil foarebe ^^ongen : uOm jeg nu enb frel* 
fer mit £iD/ faa Di((e be bog f;er anrecte faa |!or en 
45bel(^ggelfe/ at jeg feent Dil faae ben oprettet/ og bH\>U 
jeg berfor iffe/ men meget [)ener Dtl jeg ene opofre mig 
for oé aUif t{)i jeg Deeb fiffert, at, ()Dié be let faae mig 
taget af 2)age/ ba Ditte be (lefle af mine ^OTænb faae 
greb." ©a fDarebe Q5enebift: „S^en @fam jTal albrig 
gaae oé oDer^ at i)i ffulbe ubf^tte eber for eberé gjen^ 
beré 2(nfalb/ om i>i enb Dibfle oé greben fiffer berDeb; 
«ei/ i bit ^tab f!u((e atfe banffe SO?øer fpørge/ at Di 
funne bruge (^^D^erbene tilbørlig i £)ag og forfDare Dor 
;^onge/ t()i tilDiéfe x^ii jeg iffe fee, at 3 n«b()uggeé 
for mine :Øine/ naar jeg (?aaer ()oé; jeg ()ar ogfaa 
albrig ()ørt, at @ub fpneé bebre om mobløfe og feige 
C9?ennef!er enb om mobige og raffe »&elte; ni \>iti( ber* 
for meget jetter manbigen bøe meb eber/ enb oDerleDe 
eber meb ^an^re. (Bib ben albrig tcciM hianbt bvau 
2)- a O 242 ^tn)t(inga ©aga. 55 S* 

^ænbf fom nu fi'pcjtavfor noget, efter himv vccb, 03 
Ia& cni)i>n' mfe ftg meb 5ap))ei't)et) 03 ?[)tanbbom, tt)i 
j)i f)at)c en gob ^øt)bing at følge." SlKe gaoe iDbelig 
tiif/enbe, at be Sifaibt (}ané Sale, og ben ene opmun* 
trebe ben <\n^cn, Jpo^ ^^ong^nub oare mange anfeelige 
?0?Ænb, blanbt {)\>i{U følgenbe maae regneé fom be 
fornemfte: grif 3arl og ^enebift, 6t)enb og 2(|Iraab 
Sf)orgunnaé@ønner; ber »are ogfaa ^almar og j5la^ 
mar og mange anbre 6rat)e ^elte. £)e flillebe ftg nu 
op i ^irfcrt/ og agtebe at forfoare Skøren. I)et Mt 
en flor Sra;firfe/ meb mange jlore ©laé&inbuer paa. 

Om Mw9 ^nub. 

55. 5tong ^nub t)ar inberjl i ^^oret, og Uccf 
Icbe for 3(lteret til 55øn, og bab meb Saarcr ril &\ib 
for (tg, at btt tjilbc jlee, fom Dar {)am bebfl tjenligt. 
Og ba t)an reifle ftg op fra fin 35øn / aftraf ()an b^n 
^gfarlageni^ kjortel, [)an t>at)be Oicret iført, fom »ar 
fmuft Ubtmmnn. SDerpaa falbte i)an ben ^vx^, fom 
fang ber, til ftg, og fagbe: ut)u (!al l)at)e benne 
kjortel, ^rÆfl! jeg ønffer at bn f!al ()olbe 35øn for be 
§0?ajnb, fom falbe ()er i 2)ag, baabe for mine ^(cnb, 
og iffe mtnbre for bem af Q5ønberne, fom falbe." ^er^ 
^aa gi6 gongen til @6rifte, og befjenbte alle fine (B\)n* 
ber for ^r^flen, og tilgao ftne gjenber ben gfterflræ^ 
belfe, fom be øbebe mob l)am. »&an fatte ftg bernicf! 
neb t)eb 2(|teret, og 6a|lebe en ©farlagené 5tappe oDer 
(SØulbrene, f)an mv unberneben iført en @ilfetrøie. 
gongen f^lbte bernæf! paa 6t)enb S^^orgunneføn ; ber* 
paa tog {)an et fmuft 35a:lte, fom ()an {)abbi om ftg, 
og fom t)ar en ftot f ofibarl^eb, 03 i famme fab en fmuf 56 €♦ ^nptlinga @av)a. 243 

^ttii). ©rt fagbc :^on9en (il ©oenb: a^ette 2>a:lte 
(!al bu r^aDC/ @Dent)! og iffe Itibe bet fomme fra t)i(j, 
uben bu Qioer bet i gobc ^Ænbcr;, tf)i bet er t)an(!eligt 
at fee, om bu nu faaer flere ©aDer af mig." 6t)enb 
taffebe kongen for 6at)en/ ocj fpænbte (Irajr Q3a:ltet 
om fi^f og fagbe at bet f!u(be beffjerme ()ané £ii) om 
5)ageit. gongen 5ab ^ub 6effjerme ()ané 2ii>: utnm 
bet tpfteé mig rimeligj!/ @oenb!" tiiføiebe r)an, .M 
bu iffe falber i benne ^rojfning." ^erpaa tog ^on^ 
gen ^ai>ib^ ^falmer^ og fang beraf. 

^ong ^'nuDé ^DJoenbé Opjliffing* 

56. ^cia famme !$:ib fom ?5onbef){cren tif^ir^ 
i^en^ og gjorbe flra^r ^ingreb tmt> diaah og @frig, og 
fpurgte, I)i)or ben af @ub forjTubte 5?nub t)ar; be 
habc, at l)an nu jTuIbe labt ftg fee, og if6e jTiuie jtg, 
forat ber nu funbe blit)e en(?nbe paa bet^ele. Da ftja? 
rebe SBenebift: ,(^i tør 3 ^Sonber at føre faa |!ore 
Orb, (!iønt 3 ()at)e meget 5D?anb(Ta6, ei er @eiren 
berfor eber i>iéf t{)i bebre (Tufle ^tøfperne/ fom ere 
løbne f^jemmefra (gmørfjernen^ tpffeé om^ at xxcv^ i 
©ag ();emme at tojrfte ^orn / enb at ffifte ^ug meb 
oé ^ongené 5[}?(^nb." 95enebift Dar faalebeé U(cbt, at 
\)an bar iført en røb ©farfagené kjortel, ooenpaa ben 
^at)be f)an en 25ri)nie og pberj! en (gilfetrøie uben ^r* 
mer; ()an bar en gulbbeflaaet ^jelm^ et røbt @f;oIb/ 
paa ()DtIfet en Diibber flob malet meb @ulb/ og et 
ffjønt @t>a:rb i .J)aanben; og f>an t)ar ben ra|Tef?e af 
oUe. »g)an (lob mibt i ^irfebøreu/ og bab ^ønbernc 
gaaeinbi :^ivfen/ ^t)ié be Diibe trojjfe kongen, ^aa bm 

fi2 , 244 ^nptlinga ©aga* 57 S. 

ene 6ibe af ()am i I^orett flobc ()ané 35i'obcv (?ri6 3arl 
og '$:^or3unnaé 6Bmiei', og )iiaa t)eu auDett @i&e jloi)c 
^aimav og Sfafmar. 

J^cr 6ec(pn&eiJ ©laget. 

57. 5)erefter tmngte iBønbcrne mob ^vii'fett/ 
men ^ongené SOJoint) forfoarebe fig faa manbig, at 
bit t)arebe (o^nge om Skagen/ inb^n nogen af Méfe 
fa(bCr ftimt en 5D?a:ngt)e af 35ønbevne 6Iet)c fcplbebe^ 
men anbre meb frif!^ ^væftat fornpebe igjen Slngrcbef/ 
t{)i ber i)ai*e oDermaabe mange, ^eb 2(ngre5etKbrugte 
«25ønberne følgenbe gelbtraab: «9Ru lønner jeg bi^ 
5^oen/ ^ong:^nub! n« lønner jeg big O^en, nn (øn^ 
ner (eg big vf)c(}en." 5[)?en ba be f)at)be faa ringe Srem^ 
gang meb bereé 2(ngre6 paa ^ivUtif fagbe 2lé6;ørn 
3ar(: uX)^ttc er en j!or @fam/ ()t)orIebeé matt angru 
6er ^er i ^g/ ba ber 6nn ere faa til gorfoar, og t)i 
^aoe tabt mange 5[)?Ænbf men be ingen; bette gol6 er 
toéfct og raaboilbtj gaaer nu om paa ben anben @ibe 
af^irfen^ 6ri>ber ©laéDinbuerne fra og (Ti;ber og 
fafler (Stene berinb pa<i bem!" CD?att gjorbe nu faa/ 
og angreb bem gjennem 5la6nittgerne meb ^^nb og 
^teenfafl; ba bleoc mange faarebe/ nogle 6(eDe for/ 
(laaebe af iltenene/ og anbre bletjealbeleé if);el(lagne. 
5^a. fagbe 35enebift/ at be f!ulbe føge inb i ^(>oret; og 
forfoare fig ber^ faa I^nge bH t)ilbe (pffeé bem; og b^ 
gjorbe faa. ©erpaa trængte 95ønberne inb c ^irfen 
efter bem^ men 35enebift og ()ané CO?ebjlribere forfoa^ 
ttbt €()orbøren tmb COtanbig^eb. D^ogk af 55ønbernc 
angrcbe ^irfen ubentil, og @triben begpnbte nu 
anben ©ang , og i>at ba meget ffarpere enb førfie 58 €» ^nptlinga ©aga. 245 

@an(j. ©er 6egi)nbte nu at falbz en 5)ee( af :^ott/ 
(jcné 3i}?a;n&/ (Tjønt ber bog cnbnu faibt mange flere 
af ^ønberne/ og golf jtge at jglobet i Svii'fen naaebe 
op til Slnflerne. 2{é6jørn 3«rl gtf nu |«nbtomfring 
;^a*fen og en flor Srop Sol6 mcb f)am/ opmuntrebc 
^ccvcn til 5(ngre6/ og 6e(!emte, ()t)or be ffu(be angribe. 
^imiiiU flob mibt i ef)orbøren/ og forft)arebe ftg meb 
anegen ?[)?anbig()ebj ()an fÆlbte mangen SD?anb, og bab 
be i^roeéforncegtere fun at angribe rajT, og ligcfaa 
gjorbe afle f)anéSO?<rnb; be ønffebe at ben^ fom i nogen 
SD?aabc (!aanebe ^ønberne^ atbrig maatte trioeé. Og 
ta (Striben i>av \>aa M ()ibfigfle/ biet) 5tong ^nub 
truffen af en @teen, fom biet) faflet inb igjennem et 
^Oinbue. ©ette @fag traf ^am paa fi^ienbrpnet, og 
l)an bløbte ftau'ft. ^an tog M et 35(^ffen, og fatte i 
f\t 66jøb, at DU itu f!nrbe bJøbe paa f)ané 5tlcrbcr, og 
fang ^falmer ligefom tilforn. (Striben Dar nu meget 
jøbelojggenbe/ og ber falbt faare mange af ^ongené 
COJænb/ og efterlobe ftg et gobt Ovb; men enbnu ti^n 
@ang t)are aiU ^øDbingern^ i 25er)oIb. 

^oitg ^nnt>é %c\lt>. 

58. 5^er biet) nu nogen (Stanbéning i ©triben, 
og 95ønberne ()olbt op meb Slngrebet. :^ongené ^ccnb 
toge t)a ogfaa ^t)ile. SBenebift flob mibt i €()orbørenf 
og fløttebe pg ^aa jtt ©fjolb,* ()an t)ar t)a enbnu iffe 
faaret/ men ot)crmaabe tra?t af (Striben; t()i bet ftge 
afle cenflemmig, at man ingenflebé ()ar feet et raflere 
gorfoar af faa faa ?D?a»nb/ iaa\)an en Overmagt ber 
Dar imob bent; og ingen t)Ærgebe fig bog manbigere 
cnb f)an. SRu faae Senebift og f)ané 50?ebflribere/ at 246 ^nptlinga (Sao^a. 58 £» 

en ?D?an& ø inb i ^ivUn , og r)at)t)e J)i6(ct en 2(tla(!e5 
5taa6e om fig; ()an i)ar Daabenlaé; benne 9)?an& 
fjcnDte be, at bet t)ar (?i)UinD ^ifi'a; ^an fagbe faa : 
<,^oaD 3fiaaij^ (Tune t)i nu fatte, foni oil funne Dære 
afle bcDfl tjenligt/ i{)x nu ei* bet faare nøbDenbtgt, faa 
tanfTelig fom ^agen nu flaaet/ om ber \>i\ mxz noget 
at (^nbre; t>ette goI6 f)ar faret frem \m\i |)ib|tg^eb og 
SKaferi, men nu ()at)e be faaet nogle ©frammer af 
eberé^aabeu/ ^ongém^nb! »J)^rer mig nu! Q3øn^ 
berne ere nu »ittige til at inbgaae Sorlig meb kongen. 
3eg gif flrajc til eber, ^enebiftl" oebblet) f)an, uforbi 
t>zttz er mig en f?or ©lojbe; bzt oille ogfaa af(e inbfee, 
at bet er ()øilig nøboenbigt, at bzt fommer til gorlig ; 
bet t)ifer ftg/ fom man funbe Dente, at £i;66ett langtfra 
iffe t)il ^aat Q5ønberne 6i imob ^ong ^r^nb. ^l\mt 
\>zt nu er fommet M\\>t, gobe ?D?(^nb!'' Dcbblet) f)an/ 
«faa er ber bog enbnu langt mere at Sefrpgte, ^t)ié 
:^ongen fommer noget til, tf)i man fan iffe ^x\iZi \ia 
^er ere mange fomne fammen, fom fun ere libet at 
\xi\t )paai om nogle ffuKe 6ebriDe en Vi^aa\i\ lab oé nu 
alle 6etænfe, f)oab ber er titt bebjle^ og lab greben 
fÆtte ftg imebené, tr)i ingen feer noget fornuftigt, 
faa l(rnge ben bef)er|Ter f)am. ^w beber jeg big i (^wti^ 
^ami at bu t)il t\\ia\iz mig at gaae til 5tongen, tt)i 
jeg trber at T)att er Dillig til greb." S5enebift fuarebc: 
,<Du fFal albrig faae £ot) til at gaae til gongen, t{)i 
\>zt t)ibe afie, at \i\x i UtrofTab oDergaaer en[)t)er anben, 
og {)^i^ bu iffe ()at)bc gaaet faalebeé i t)or ^olb, \^a 
ffulbe hVL fun gaae faa @fribt berfra; mzn ba \>\x er 
Daabcnløé, tt)ffeé \iit mig en@fam at br^be big, jTjønf 
jeg iffe ^olber hzt for nogen @t)nb." gongen f^orte 58 €. ^nptliitjja ^a^a. 247 

[)an U)ilcVf ofte ()ar gpDint) t)ii(l jtcj oé ()en9ioen; je(j 
o(j mine gr^ubei* ()ai)e op()øtet ()am til SOiagt og ^B^r* 
Dig()eD/ t)et i)if f)an lenne oé oef/ o(j f^an maa t)aue et 
SiEvenbc til oé, fom er ^obt oq oé til @at)n." ?5ene* 
bift foarebe: ,,3 f^^^ ^'^^^^ berfor, ^erre! men ei er 
bet mig uoentet/ at jeg fnart t)il fomme til at fortrpbe 
t>ct:* (?i;i)inb gi6 ba inb forbi ^^enebift i @angf;uf^t, 
00 ba f)an fom for :^on(jen, bBkba {)an fig for r^am, 
09 fagbe: «.^il txtrc bicj, »£)erre!" kongen faae tii 
Ijamr og foarebe intet, ©a (ob (gi)Oinb kappen gfibe 
tiihaQZ fra ftne @fulbre; ^an r)at)be et blottet «St)a'rb 
unber ^(ceberne/ og t}an fløbte bet i 5?ongen og gjen* 
nemSorebe ()am. gongen fafbt ba tilbage mob ^ane* 
let, og anbefalebe j!g i @ubé ^aanb, og i>øbe paa 
(^tibit. gpuinb fprang ffrajc op paa 2(Iteret, tiyi oppe 
oDer 5(Iteret t)ar ber et jlort ^inbue, fom ©laéfet t)ar 
brubt fra/ berigjennem agtebe ()an at fpringe nb, SD?en 
ba '^Senebift og ()ané SD?ebllriber^' faae / l)Dab ber uar 
(?eet, Io5 be atte paa een @ang inb 'i (Ef)oret, og ^aU 
mav MV ben Ourtigjie; f)an ()ug til ^i;t)inb, ba ()att 
fom til eliteret, og dugget traf f;am paa iUpggen, i 
bit {)an MV t)eb at frt)6e ub igjennem ^inbuet. gi;* 
Dinb ^ar iført en iBrpnie/ men faa (l^rft »ar bog ^UQf 
get; at bet f!ar (gi;t)inb ober mibt paa £it)et, og Ot)er^ 
froppen faibt nb af ^Qinbuet, men 3Reberfroppen inb i 
^ivUn. €fter bettt 6Ieb ber en (lor tummel blanbt 
§D?anb(1fa6et/ og nogle fagbe at man (!ulbe føge at 
fomme bort og bjerge ftg faa gobt fom bU lob fig gi^re; 
bmz famtpfte^rif 3^1*1/ ^^ f)^*« f^9^^ w^ ^^ I>^tt fønbre 
@ibe af 5^irfen. ^an falbte paa fin Srober JSenebift 248 ^ni^tlinga Qa^a. 59 £. 

03 6a& f)am føf^e ftg: «S)et fan if6e D(»re nogen tii £ife 
i O'tt ^org," fagbe (}attA ^at aUe braoe ^mb 6Ii»e 
^cr f(5lbeDc." 95enebift f&arebe: »^ct funne nu be 
gjøre/ fom fi)neé bebflberom^ be funnc unbflpe, font 
()oIC)c bit for 6ebre enb at jlribe, men be (!ribc, fom 
ftnber bzt fmitffere; let) nu oel og lo^felig, 55roberl 
og x>i niobeé igjen i himmerige !"^ (grif 3arl unbflat> 
nu, og nogle faa 93?Ænb meb f)am, ()t)ortiI 6aabe bet 
()jafp/ at ber fun bleo (agt iibat ?D?(5rfe til faa ^<cnbf 
og, ffjønt man fjenbtc ^ri6 ^avl, faa Dar ()an bog faa 
af()olbt af mange / at ingen Oilbc tilfoie ^am nog^m 
måbe. 

59- S5enebift bk\> nu faa opbragt, at {)an 
fprang ub af €r)oret, faflebe ©fjolbet, fattebe @Dær* 
bet i begge »^ænber , og nebf)ug til begge (giber/ ()t)at) 
ber fom for ()am; og afle unbflpebe, fom funbe (lippe 
bort, men bog fom mange til at ligge ber tilbage i ^iVf 
fen. ^an banebe ftg 5Jei lige ub til ^irfebøren, ubcn 
at nogen ^olot @tanb imob Oam. ^røbrene ^almar 
og 55lafmar fulgte f)am, og t)olbt ftg iffe tiiba^e, SD?ett 
ba be fom til ^irfebøren, flanbfebe be, og funbe ba 
xHa fomme l^cngere, tl)i ber ubenfor oar 55onDe()oben, 
fom t)inbrebe bem fra at fomme ub. 5D?an tr(engte ba 
inb paa iBcriebift og l)ané ?[)?eb(Iribere fra aOe @iber; 
og, ffjønt be oare (lore 5^Æmper, blei^e be bog o^er* 
manbebe, og bet fom ba faa oibt, fom bet ^ebber, at 
een itU fan f!aae imob mange. £)cr falbt nu ^ene^ 
bift og alle l)ané 5D?ebpribere meb megen ^Æber, faa 
at bereé gorfi)ar og 2apperf)eb er bleoen nai)nfunbig. 60-61 €. ^npKinga ©aget* 249 

©triben flattbfebe^ nu, og be tilbageD^ren^c af ^on/ 
getié 9}?æn& ot)cr(jat)e ftø. ^røbrene @Denb og 5i|!raat)/ 
XipvQixnna^ (Bi^nnn, Dåre iffe falbnc. 

Om 2(é5jertt 3arf. 

60. ©tva^ efter ©triben broge ^ønbevne 6ort, 
tf)i manøe lojiiøteé efter at fomme f);em. 5lé6;ørn 
3arl raabebe bem, fom I)aDbe Diaret ^oDebmÆtibene; 
at tage fig Del i 2fst/ 03 føg e at fa«c at Dibe, f)Dai) 
SSelTutning ^ri6 3arl og 5tongené anbre ^(cnb Dilbe 
tage: ,Mcn iUz taler jeg tintf'' fagbe ^an, uforbi jeg 
er i gri)gt for mig og mine 5i}?ænbj jeg tcenfer cit be 
fle|le Diae fige/ at if6e r)ar nogen anben l)aft jlørre S^eel 
I^eri enb jeg; og tiit Dil jeg Debgaae; Jeg fortrpber bit 
l^eUer iffe, tl)i »)er er man if6e gaaet for i>it>tf nu Dil 
ogfaa jeg brage ()jem." £)e forfamlebe golf abfprebteé 
ba, og en()Oer begaD ftg \iaa ^Beien til fin ^jemjlaDn. 

S(é6jern "^axU jfrccffelige ®ø&. 

61. Srébjørn 3^i'i ^i'<^9 uorb op til :Ørefunt) 
jlra^ efter ^rojfningcn. ^m tog herberge i en 
2anbéb\), og foo en SRat paa en £oftfaf. 3:)er jTete t)m 
f!rceffelige j5egioenf)eb/ at ber fom en 50?ajngbe lotter 
inbf fom Dåre meget jlørre, enb man for (;aDbe fect. 
^e anfalbt 3arlen faa l)eftig, at i)an \x\aatt(i jlrajc jlaae 
oP/ og forfoare fig imob beiti, men tigefulbt anfalbt 
be ()am. £5er Dåre mange 5Djenne(Ter inbe paa £oftfa/ 
len/ men be brøbe ftg iffe om nogen anben, 3^vlett 
fprang ba nt> af ©alen, og be forfulgte ()am pa}:, og 
Da ()an fom nb, angre6e be ()am ()eftig|l. ^a M i)an 
neb til ©tranben, og fom nb poa et @fi6/ og fiprebe 250 ^ngtlinga (Sam* 62 S. 

fra 2anb. X)^ iøh jlra^c ub i ^jjanbct, 09 op i @fi6ct 
(il Oatti/ 09 veoe ()am firajtr t Slnftgtet og paa 9f?a:feii, 
og bet enbtesf mct)/ at be broibte {)am, 09 berefter for^ 
fuaiibt biéfe Uoojttep (!ra^ paa @tebet. 'i:)itu Unbcr 
mcb 5(é6)øpti 3^^'^^ ^^^ fpurgteé t)i?)t omfi'in<j/ og 
opDaftc floi* OJojbfeJ f)oé be d^cenb f fom ^a&bc ^afc 
fløift 5(ttbeet i 2t«grc6ct paa ^ong ^nub. 5:)er dåre ba 
mange, fom fif €0?iécatife om, at benne ©jerning, at 
be f)aDbe bra'bt 5tong ^nub, iffe t)ar faa retfærbig for 
@ub, fom bzt ofte lyanbc wvtt bem forefiifletj og mart 
fagbe Da, at benne »JxcDn maattc Dojre fenbt af @ub. 

62. Soi* nu at fortf(^tte ben før 6egi)nbte gor* 
tÆKing/ maa 6eretteé/ at 5:l)orb (^forre og Solar 53er^ 
pil Denbte tilbage meb bereé SD?ajnb. 5^e fom en Dag 
tibli^ om CO?orgenen til en flor 5(a, ^ooro&er bereé 
^ei gif; ber t)ar en flor ^jcckbto, (gnf)t)er reb ba 
oDer 35roen, cfterfom ^an fom til; men ba be flefle 
t)arc fomne o&er, fagbe S()orb ©forre: a^er farer 
man uforftgtig frem, at man riber ()er ober fom paa 
en flet ?D?arf." 5De, fom Dåre fomne oDer, foarebe, 
og 5abe i)am t\xn ribe rajT tU: uTOi/" fagbe be, ubn 
I)ar ben »^cfl, fom ()olbcé for ben bcbjle, og ba nu alle 
bt anbre l)ai)c rebet beroDer, Dil bit Del ogfaa Ipffei 
big, og fpneé oé bit en minbre 50?anbbomé ©jerning, 
enb at |Iaaeé imob 5tong 5tnub/ ()Di(fet nogle ogfaa 
l)olbc for at b\i ligcfaa.meget Dilbe {)ai)i unbbraget big 
for." Sl)orb OlcD nu meget Dreb, og flog ^cflcn meb 
(Sporerne, men ben Dar feb og uflprlig, og gjorbe ftg 
xxbtiiUinéf ba ben fom ub paa igroen, fom buubrebe 63 €. ^tu;t(inga @aga» 251 

[)zit unbcr ^oDcne/ ben jleilebe nu i ^eirct unDer ()am 
^aa 95roen/ 0(j ^f)orb falbt ba tilbage af fablen o(j 
ncb i 5iaen/ 03 fanbt ber fin ©eb \>aa ^tebct. ^()orbé 
£cbfagerc blcue meget unberlig tilmobe Deb benne ^iU 
bragelfe, og broge bernÆj! til bereé ^;cm. CDjen fanb* 
færbige golf fortorne, at Xolar ^erpil fort^rebeé 
leoenbe af ^vceH og Orme. ^eb biéU CO?a?nbé I)øb 
tilfjenbegai) ^nt), f)Oor forbømmeiig benne ^jerning 
MV baabc for @ub og 5D?enneffer. 

^ong ^nut)é ©rat>. 

63. (^ftei'at Sonberne oavc bragne Sort fra 
gpen/ famlebe be ^xnb, fom ()at)be i)a:ret 5?ong 
;^nubé fenner/ ftg i £)benfe/ og gif f)en/ i)^ov 5vong 
Ænubé £ig laae; ba i)are l)ané @aar (Ægte, $iget t)ar 
fmuft og tceffeligt, og bet blei) nu fømmelig ftojbt. 
95enebi6té £ig biet) toet og ligelebeé fl(5bt og Hgefaa be 
anbreé/ fom Dåre fafbne ber. S^erpaa Met) ^ivhn 
gjort ri;bbelig/ be 5)øbe baarne ub; og flÆbte til 3orbe. 
Sil 5vong ^nubé £ig bleo gjort en meget fmuf fijTe. 
3 en anben ^ifle blei) ^tongené igrober Q5enebi6té 2e/ 
gerne lagt. X)^nm £igbega?ngelfe t)ar meget anfeelig^ 
^ong ^nnb b(eD jorbet i Obenfe i Spen og ligefaa ()ané 
35rober 35enebift. 5?ong 5lnub falbt om £oi)erbagen 
biti tienbe3uli/ fom er to S^age efter @eljamanna? 
CD?céfe. ^a I)at)bc ()an »^ret 5tonge i Danmarf i 
fi;t> 2tar/ og (Ipret og bef)erffet bette''9iige mcb megen 
9iet(Tafenf)cb og 50?i)nbig()eb. Da Dåre forløbne fra 
Dor ^erre^ 3efu ef)rif!i gøbfe( et tuftnb og fi)D og pr^ 
ftrtbéti;De 5(ar. 252 ^nptlinga ^m. 64 6. 

Om S^orgunnaé ©enner* 

64. (^fccr ^ong ^nu&é galb troebe be 5^anf!c 
at 6urbe Dorlgc ftg en 5tongc. ^f&U}i be gcimle 2oMé 
i5c(lemmelfer/ at ^ottgené (?Ib|le @en (!ulbe i>Ærc 
:Kon9C/ t)ar Olaf ^oenbfan nu ben narmefle ti\ 9ve^ 
gjerinøen. 2)e ^an(!e talte meget om benne Danffeligc 
^aQf og mange Dilbe/ at man (Tulbe fafbe Olaf ^it) 
for at antage jKegjeringen; men bog fi)nteé bette ingen 
ht ®ag/ ber (}t)or t)an nu t>av; t\)i be t)entebe jtg fnn 
libet 53ertffa6 af »hertug i5albet)in formebclfl be Q5egi' 
»en^ebeiv fom for fort ^i\> ftben tåre (Tete. £D?an tog 
ha h^n 95eflutning, at anmobe S^orgunnaé (Rønner 
om at brage De(!er ouer til gfi^mingelanb til »hertug 
^aibii\>in, for at forfage paa at faae Olaf paa een 
etter anben 3)?aabe ubløjl. ©a biéfe SD?a?nb r)at)be 
oojret ^ong ^nubé fjirrefle ^Senner, ()o(bt man for/ at 
^e fnarefl t>ilbc funne faae ^am ubfriet. S5røbrene fJja* 
rebe m^b biéfe Orb: <Æi fortjene 3 5)anflfe/ at »i 
fPuffe brage i eberé 6enbef«:erb/ og ubfere eberé 
S(Erenbe; men benne S^erb er if6e faa lang, at ben jo 
i>i{ funne tel fulbforeé; og i)i bente oé gob 5!}?obtageIfe 
af hertugen." tiagtet be i ^egi;nb>elfen unbfloge fig, 
faa ti((!obe be bet bog omftber efter bereé ^enner^ 
iRaab; be 5erebte fig til SfCeifeU/ og begace fig paa 
^eieu/ faafnart De Dåre f(?rbige/ og fom tii glirmin* 
gelanb tii hertug ^albet)in og ()ané I)atter S^ronning 
€bla. S)e 6Iet)e ber mobtagnc meb ^eloiKie/ og 5>ron* 
ningenglÆbebe fig meget Dcb bercé^ommc/ og ubfpurgte 
tern nøiagtig om be 33egioen()eber, fom nplig Dåre 
foregaaebe i Danmarf. £)e gaoe ()enbe tlnbcrretning 
om altf r^Dab f)un fpurgte bem om. &i\)m fremforte 64 S. ^nptlinga ©aga. 253 

bz J)creé ^fcnbe for hertugen ^ oø 6eretfet)e ^am De 
DanjTe ^^D&ingeré £)rt)fenbi«(} o<3 2((muctté ^att/ ont 
i)an Dilbe cjibe £)I<if OKot> cd »Ojemreife: »^i ocnfe, 
»&erre!" fag&e ©i)en&/ tM 3 ^i( i t>^n »J)cnfecnbe gjøre 
meget for »or @6plt> oø tjort Or&." »øcrtugett fua* 
vebe: ,<De SDanflfc fortjente nf oé, t)i>ai) Der fun&e 
iyccve bem 6aabe til Q3effa?mmelfe ocj (Sfa&e/ formebe(|l 
bet D^ibi'nøéDÆrf/ fom De nu ()ai)e ubøt>et,* berfor øn(?e 
mange Onbt oDei* beni/ fom be t)el fortjene; men ^aa 
ben anben @ibe »ar bet iffe ufortjent, at be SDanjTe 
j!f en faaban *&øt>bing ot)er ftg, fom Olaf er; men bo^ 
er ()att nu f ommen faalebeé i min ^olb, at t)cin til 
feent ubfrieé berfra, t\)i bzt fanbt jeg albrig ugrunbet, 
i)Mb ^ong :^nub fagbe mig, men b^t t^ar t)H ftbjte 
^nb i)an fenbte mig, at benne SO?anb f^ixib^ jeg afbrig 
(abe fomme M" ©a fearebe S3røbrene begge paa eett 
@ang: uSoløjtge, »C)erre! at i benne @ag er kongen 
fnarefl gaaet for t^ibtf og bHU ftge enbog ()ané egne 
58enner, og Ofaf fpnteé at tjene t)am meb troffaO. 
50?en f)\>ié kongen er gaaet for t)ibt, faa ti;66eé ingen 
at t)ærc faa f!p{bige fom Di iBrøbre til at gjøre M gobt 
igjenj Di Dilfe ba ^aa Dor @ibe 6i)be altt t^Mbzbzt 
i\)\uéf og 3 ^^f forlange, for at Di 6unne ubfrie benne 
sDJanb Olaf ()erfra.'' fertil fDarebe hertugen: u3ffe 
formober jeg, bit Dil Dife ftg, at bH Dar en uf (og 55e^ 
flutning, at Olaf bleD fat i g(«ngfel efter 5tong ^nub^ 
Sinmobning, men jeg inbfeerDel, at eberé 6raDe (?5in^ 
belag og 5?ja:rligf)eb til 5tong ^nub 6eD(rger eber feertif. 
5Da jeg nu 6ef!anbig ()ar t)aft qjrøDer paa, at 3 ^^^ 
braDe C0?(5nb, og jeg meb fitfert, at 3 ijam fulgt 
:^ong i?nub Der og manbigen; faa \>ii jeg berfor fo^tte 254 ~ ^nptlinga @aga. 64 €. 

ct)cr et 5)5ilfaar; Olaf (Tal ubfefe ftg meb (rebibc £[)?ar6 
^ulb, men bo(j un&cr ben 33ctin9clfe, at 3 ffuac (tbbc 
{)er i 3^t*« imebcné, inbtil Olaf f)ar ubbctalt be nu 
bejlemte 93en9e. 3^^ ^^^ ^^ 3 faaicbeé jTuac pn^oe, 
^t)or brat) en 5D?anb Oiaf er, etter f)t)o ber ^ar bebfl 
ffjelnet/ f)OabS[)?anb f)an er; bet nmae 3 oøf<^^ betænfe; 
at, ()t)ié Olaf iffe Dil betafe be nu beflemte ^enge, ba 
fomme 3 albrig ub af benne SiBeDogtninø 03 bette 
ga:ngfel; nu jl««^ 3 «^^1^ Sarc," fagbe &an, <cmen 
tf fe fojtter jeø nogen £ib til Olaf, 03 iffe t)il jeg tiU 
(fpnbc eber tit bette," faiebe I>jfln tif. ©a hertugen 
l)a\)\)z beflcmt bette ^Oilfaar, fagbe Q^røbrene, at be 
t)iibe gaae til Olaf, ^c bleoe ba fulgte til g^ngflet, 
^t)ori ^an fab. 5!)e berettebe f^am nu bn ^ele, be 
banffe ^øDbingcré Orbfenbing, at bet mv bereé 45nfFe, 
at ()an f!ulbe ubi)celgeé til f onge ooer r)e(e SDanmarfé 
Ovige. u'J^tttz ()aDe H nu ogfaa anbraget for ^ertu^ 
gen," fagbe be, <.og ()an afflog beflemt bin 2øélabelfe i 
Sørjlningen, men t)eb' Dore bønner lob i)an jig bog 
bcoojge tii at forunbe big giigioelfe, bog unber b^n 
jgetingelfe, at Di^røbre ffufle fojtteé i bet' famme3ern, 
fom bu nu ftbber i, inbtil be be(?emte £øfepenge ere 
ubbetalte. 2)e flejle (tge, at i>i Dooe meget ^aa bin SO?i' 
(!unb()eb, om t)i gjøre bHt^; men »i tjente, at bet Dil 
fomme oé tit @obe, og at bu t)il t)el tønne oé M, faa 
meget fom t)i ubf^tte oé for, t()i faa tjifle t)i|I gjøre 
bette for bin (gfptb." fertil fDarebe Olaf: u'Dittc 
fi)neé mig et meget gobt ^ilfaar, og iffe fortanger 
jeg noget anbetj ei frpgter jeg for benne ^engefum, og 
/ttaar jeg faaer Dtegjeringen i 2)anmarf, ba (!al jeg iffe 
t)at3e baaret Songenatju i tre Sl^ag-e, forenb jeg f!al 65 S. ^nptlinga ©aga. 255 

f)aoe tiloeieSrngt og ut)5etalt S5efø6et, og biéfe ^eiige 
jTuttc 3 0<^^^ ^J^" ^^tt ^iflanb/ fom 3 nu oife mig i 
t)cn ijanitelicje ©Cifting jeg 6efinbcr mig i; og fommer 
jeg noget tii 50?agt/ ba fan f)a?nbcé at 3 fr«^ ©jen^ 
gjelb for bette." SDerpaa fom hertugen ti( bem/*og 
bmc d\aab gif nu i Ubførelfe. Olaf gat) fit ebelige 
£øfte om/ ^t ^an oilbe ublofe biéft ^ocnb bn aikv^ 
fnarefle bet t)ar ^am muefigt; {)m fi>ov ogfaa for Jp^f 
tugen at r>an Dilbe befale pengene/ efterfom ()an nu 
lobebe. Olaf 6(eD ba ^aci bitu ^ilfaar ubtagen af 
g(5ngjTct, og @i)enb og Sljlraab 6(et)e igjen inbfatu i 
famme, og ber 6Iei)e lagte ^<itn paa bereé J^ccnbcv og 
Søbber. £)e fit ogfaa faa liben gøbe^ at be netop 
funbe opf>oIbe 2i^ct berijeb. 

Olaf ut)i)oeIc)cé til ^onge. 

65. Olaf reijle nu ti( ^anmarf/ og"/ faafnart 
t)an fom ber/ famlebeé ber golf til ()am. ^an brog 
til 2i)ilanbf og ber bfet) (la'i)net til 53i6ovg/ir)ing. 
Olaf Sleb ba uboalgt tii 5?onge ot)er ^ele ^Janmarf^ 
^an (lajfebe ftg berpaa en ^uuétrop/ brog ig;ennem 
£anbet/ paabømte @ager og t^aretog ^egjeringé 2(n^ 
liggcnber, 2)et omtaJeé iffe/ at ^an ti^nfte paa at 
opfplbe bit hertugen gione £øfte om at b^tak fipenge^ 
beløbet for (tn tlbfrielfej men bH oarebe iffe lang tibr 
førenb nogle mtnbebe ()am om benne @ag/ at i)an 
f!ulbe to^nfe berpaa; bit Dar nemlig ^[)orgunnaé ©øn^ 
ncré gra?nber og fenner. 5tongen foarebe bem meb 
5)3rcbe/ bøb bem/ iffe at tale faabant tilf^ani/ og til^ 
føiebe: »S^iéfe jSrøbre f)aee gobe S}age l)Oé hertug 
Q5albeuin/ fom be Del fortjene/ tf)i be ^at)e I^nge t;ent M 256 ^nptlinga ©aga. 66*67 €. 

©Dogrctte/ 09 nu faac be bcrfor £øtt fom fovffpl&t. 
5D?cre uboirfebeé if6e af ^laf ben ©ag SetrÆjfenbe* 

^ct fottce(te§ om 5?on9 j?nubé ^ettig^eb. 

66. ©a 5?on5 Olaf oar paa ©jojfleri i gpettf 
fom b^n ^r(5f!/ fom fang i ^ivUti/ I)Oori ^ong ^nub 
^biltc/ til [)am. $ra:flcn 6ab ()am tale meb fig i (gen* 
runi/ 03 f)an fagbe ba til f^aitt/ uben at nogen ^ørte 
bcrpaar at I)an ofte om 9f?(5tterne faae et flovt h)é 
brojnbe oDer ()ané Q5i*obef ^ong :^nubé @rat)(leb: 
ccOgfaa f!ee bei* mange anbre ^egn," tilføiebe l)art/ 
«fom forekomme oé meget m^rfOÆrbige; i)t ti'oe i)iéfe» 
ligen^ at f)an maa Do^ce en helgen; nu Difre Di ()at)e 
cbei'é 53}?inbef »J)erre! ti( at Mte maa i^ibere befjenbt^ 
gjøreé." fertil foarebc ivongen: uli^rill bu big furt 
iffe til at ftge faaban £øgn^ t[)i jeg i)eeb mange 2:ing i 
:^ong ^nubé ^anbel, fom ttlfufbe gobtgjøre, atf)att 
langtfra tatt \>ccvz ^efgen. S^et ftal b\x ogfaa i>ibc for 
t)i)t, at/ f)i)ié nogen tafer ^erom mere i mit ^aa{)øVf 
ba (!al ^an Dære ^øben t)ié." ^r(^(Iert biet) ba gfab 
i)eb/ at l)an fom fnarej! lob benne ^ale fare, faa ilbe 
fom gongen optog ben, men ligefufbt ub6rebte ftg bog 
i 5;)anmar6 bet dii), at ^ong ^nub ©ar en Dirfefi^ 
*5elgen, ffjønt bet iffe 6leD aabenbart befjeubtgjort, 
faalcenge :^ong Ofaf Iei)ebe, tf)i ingen brijlebe ftg til 
at tak berom formebelj! :^ong Olafé ©tr^ngf^eb. 

Om S^ovgunnaé ©enner. 

67. 3 bm lib fabe 2:()orgunnaé ©ønner i 3ertt 
og S^ngfet ube i grÆmingelanb, og bicoe bolbte 
r)aarbt, t{)i hertug 55albei)in lob bem itU ffaane, ba 68 C ^nptlincja Qam* 257 

tiet t)ar \)mx meget iniob, at Olaf (^Denbføn tnr fonu 
nieu løé/ f?;ønt ()att oei) ^rebrencé 35øn lob fi'cj bcDÆ^je 
tii at tilflaae bet. ^ett^fpnteé S^i'oniring ^bla meget 
ilbe om/ 03 ()un 6ab beflanbicj for bem/ 03 6ab ^er* 
tiigeit, at be maatte iipbe 6obt af, at be ()aJ)be tjent 
^OWQ ^iiub/ iflebenfof at HDe for 5^0119 Olafé Uret* 
ffatfcii()eb. ^ertucjeit foarebe meb ^Bi-cbe/ ogfagbe: 
«SDe fTuWe oppebie ben S)a(j ()er i giojmingelanb, ba 
bereé ^m Olaf ubløfer beui/ elfer ogfna oppebie ()er 
bereé S)øb. @f;ønt i)an uu unblaber at ublofe bem, faa 
fortjene be bog at unbgjelbe bH, t{)i be ha^^^ inb(la:nbi(j 
om ()ané ^øélabelfe, og fremførte mange (^runbe, ()t>or^ 
for bU if fe anflob at afflaae bem bereé gorlangenbe. SRu 
maae be ogfaa til|lr(^fte!ig fole, i)i)ab HH er be ()aDc 
t)ir6et tif , ba be gjorbe jtg al Umage for at faac Olaf 
ttbfriet. ^et er nu gaaet ganflfe efter min gormob^ 
ning, at bit t)ilbc t)(^re forgjeoeé at t)ente nogen ^ro* 
ftab af Olaf." &aakbié forløb nu b^n n«|le ^Qintcr 
efter ^ong :^nubé galb/ at Srøbrenc fabe i 3ern ()o5 
^crtu^ SSalbc^iit. 

68* S)a @t)enb og 3(|!raab fabc i gt^ngflet, tiU 
bpog jTg føfgenbc 33egit)ett()eb ^aaf!enat. 5)e ^aobe ba 
forub «(?f!ert ingen gøbe faa'et/ og ingen ()at)be tti;Ii(j 
DOJret ()oé bem/ og be Dåre ba meget affricftebe baabc 
af »f)unger og fjerneneé @Iiben/ t()i 3ernene gnat)ebe 
bem meget paa benene, og foroolbte Q5etænbelfe unber^ 
neben ()Oor bc fabe. Om SD?ori>enen efter Sloffen fe^r 
oDerfalbt ber @t)enb en Sungl)eb/ og ()anti)fteé fna* 258 ^nptlinga ©aga. 68 €. 

rere at tange etib at fot>e; ()att faae ba, at eit ?D?anI) 
fom int), fom Dar meget pro^gtig flæbt/ 09 faa ftin* 
neitbe, at ^att t\)Hté neppe at funne fee tmoD i)amf 
^an t\)Uié i i)am at fjenbe 5ton(j ^nuD. ^an 316 ti( 
(St)ent)/ 09 fagbe: u^aavbt er bu nu mebtageo/ @taU 
Srober @t)enb! og bit ei* iffe efter gort;ene(!e; nu mii 
jeg ubløfe big af bette g^ngfel; bn (?al ogfaa berette 
hertug SalbeDtn min »pilfen/ for at \)an ()erefter f!al 
formilbe bin lilflanb." ^an tog H i gjojberen, fom 
fab paa ^ané gøbber^ og rei) b^n fønber fom et vf)rtlm' 
flraa^ og ligefaa gjorbe f)an teb ben/ fom fab paa 
»J)(5nberne. Derpaa fagbe 5iongen: «SRu er bu bleDert 
lø^; bu ffal nu fortære benne 95egiDen^eb/ naar fom 
flefl ere tilflebe; jeg Denter, at @\xb tilflaaer mig be« 
5!}?i(Tunbr)eb/ at, naar gol6 anraaGe mit 9?at)n meb 
£)pri9tigf)eb/ bc ba t)ifle faae £inbring i bereé £0?een." 
S)er forefom r)am ba en flor ^far^eb i bet mørfe gæng* 
fe(, og f}an fornam en fojlelig 93efiugt. €fter bHtt 
forfDanbt kongen for ^ané S>m, og @&enb Daagnebe^ 
om ()an t)irfe(ig ^abbe foDet; ba Dåre 3^**"^"^ af ^am. 
J^an fortalte ba 5((!raab/ ^Dab ber ()aDbe forefommet 
^am. 2((lraab fDarebe og fagbe/ at betfamme {)aiybc 
forefommet ^am; og be Dåre nu begge (øfe. StjlraaO 
6ab/ at be nu |!ra^ f!ulbe fortabe gojngflet/ nun ©DenD 
fagbe/ at be paa ingen ?D?aabe ffulbe gaae berfra/ 
førenb hertugen fab Deb Sorbet om Dagen/ forbi be 
fleffe ba maatte Dære n(^rDa?renbe. £)e gjorbe faa/ og 
gif nu iii fallen / ba hertugen fab Deb ^^orbet. £5e 
Dåre faa affr^eftebe/ at be 6rø6e fnarere enb be gif» 
50?en ba be fom inb i gatten, faae 'J)ertugert bent/- og 
høb bc golf/ unber ^Dié 95cDogtnirtg be ^aDbe Doiret/ 68 e. ^ni)tlinsa ©aga. 259 

at 9ri6e gangerne 09 føre bem nb, Sa fagbc @ocnb: 
,j@i t>ilbe bu laDc Det sføre, ^erre! om bu uibjle, ()Do 
ber ()ar (ijjl oé." hertugen fagbe^ at f)m tvQ^bif 
at be, fom (!ulbc ()aoe 5ei)09tet beuw i)(i^t>i flet o^)* 
fi)Ibt bereé ^ligt. «9?ei," fagbe ©t)enb, ,.bem er bet 
if fe at tilredne, tf)i ^ong ^nub fom i Sf^at til oé/ 03 
ret) gjÆbrcne af oé; 09 tit ^it>iié l)erpaa Fan bet tjene^ 
at g/Æberflpfferue ligge i gangliet." ^a nu ^crtu* 
gen lob jtg forfpbe meb; at {)an itU forjlob/ i)\^ai> be 
fagbe^ tog S^ronning dbia Orbet: »51)6 maae i bet 
minb(!e ()aoc greb om ^eKigbagen/ »f)erre!" fagbe 
^Utt/ «i ()t)ab ber faa jtben (!eer; jeg ønjTer/ at 3 
faae ^SiéOeb om Mti er fanbt/ ()t>ab be fige; bet t)ilbe 
D«re oé en f!or @I(»be, om bet i)ar fanbt. ^nte fom* 
mer mig iffe uoentet, t{)i jeg t)eeb at ^ong ^nub i jln 
6ubébpr6elfe befab mange (ggenf!a6er ubmarfebe frcm# 
for be ftefleé." hertugen bab ()enbe raabe. £5er 5lei> 
ba rebt en gob ©eng for bent/ og be 6(e»e i alt/ ()Dab 
mueligt t)ar/ ^(eiebe paa bU 6eb|le. Strengen ^arl/ 
^ong :^nubé og (gblaé @øtt/ fom til ©engen, ()Dori 
be faae. ©Denb 5:r;orgunneføn {)af>bt fp(?nbt 95a:Itet 
af ftg og lagt bH op paa »^pnbet Deb ^ibm af (tg. 
Sari tog bet fmuffe 9$<5lte/ fom ^an faae, og legebe 
meb bet. @t>enb fagbe: ^^oorlebeé fpneé bu om benne 
:Slo(!bar()eb, Sari?" a^el," foarebe drengen. u^i£ 
bu ()at)e i25(5ftet?" fagbe ©Denb, Jeg ()olber bn me(! 
paéfenbe, at bu faaer bet, forbi bin gaber, Song 
Snub, gal) mig bet, og jeg opfplber ba bin ga&eré 
S5e(lemmelfe, efterfom jeg faa fpneé at ooergioe bet 
i gobc i>mbet" Sari gif pap til hertugen/ og tijlc 

9v2 260 ^nptlinsa ©aga. 68 S- 

f)am ben f o(I6arr)eb, l)att ()ai)i)e mobtaget til gorÆring, 
00 fagbc at ben {)av>t)Z forf^cn til()ørt \)ané gaber: 
«3e(| t)entci' nu, grÆnbe!" tilfijicbe ^arl, „at 3 »il 
tilflaae mig beti 35øit, at biéfc ?0?a:nb paa een eller 
onben SWaabe (Tjenfeé bereé gri()eb af ebeiV Ogfaa 
Dronningen gjorbe ftg megen Umage for at ubDirfc 
bem greb. ^ertugen foarebe: w^anffeligt Dil tut 
tmtf at mobfraae eber begge; Di maae nu førf! tale^ 
»eb." ©erpaa gif hertugen til bem, og fpurgte om, 
()t)ortebeé be t)are f omne nb af gangliet. De fortalte 
^am bet ^cle, og tiTIige at ^ong 5vnub ()at>be bebet 
bem at ()ilfe {)am, at {)an maattz tiifxaai bem bere^ 
grif)eb, og beoibnet bettc jtt ønffc i)eb3itrtegn, om 
i)i)ié ^aalibelig()eb ingen ^DiDl funbc »ære. ^ertu* 
gen lobebe ba at gjare faa. ^f)orgunnaé ©xrnner font 
fnart tgjen til f rafter/ faa meget befto fnarere, ba nu 
hertugen bc[)anblebe bem gobt, og lob bem pleic paa 
btt 6eb|!e. Og ba be igjen Dåre bleDne rafFe, ubbabc 
be fig ti((abelfe til -^jemreife. hertugen fagbe, at bet 
ffttlbe tiljloibeé bem: uS)?u Di( jeg," tilføiebe f)an, c.tif« 
fjenbegiDe Dor Ooereenéfomft,' 3 f^^w^^ f^^'l^ ^^^9« ^i^ 
^ong ;OIaf og Ube f^arn nbbctalc ^^engene, fom {)an 
(oDebe for jin Ubtøéning, og ouergiDe bem til eber, og 
3 ffutte ba bringe bem til mig; men ()Dié ()an, fom jeg 
amr, iffe til betale pengene, ba ffuHe 3 ^^^tale oé 
bié^c ^^enge, og 3 flfufle befr^fte Dcb db, at 3 \>iUc 
f)oIbe bme," ^Htc tilflobe ^røbrene. De brogc 
berpaa bort fra gt^mingelanb, og hertugen gaD bem 
goige meb ^aa ^mn. ?D?en ba be fom til DanmarF, 
begave be (tg til ^ong Olaf, og habc ()am at ubbctale 
bem pengene, fom r)an OaDbc (oDct for fin Ubloéning: 68 €♦ ^ ^m;tlinga ©afla. 261 

i.3 ()ar iffc, ^errel" fa^be ©Dent), ,.9Jort, fom 3 
loue&e, 03 fom t)i Dentebe, nu niaa 3 Ditte gjøre Det 
gobt igjen, og f}urcig 09 rigtig ubbecale bet ^ele; bet 
Dil enbnu Da:re oé niegec forn^bent/ t{)i\)i \)a^i Q\i)it 
Dort ebelige 2øffe til ^crtug 33albeDin/ at ^an iffe f?al 
tabe biéfe 55^"9^-" fertil foarebe 5^ongen: <,9f?ei 
anbet fortjente gfo^mingerne af oé, enb at Di ffulbc 
6etale oem ^enge for ban ^Jana're og ^efTojrnmelfe/ 
fom be tilføiebe oé, og bn f^uHe be berimob ()aDe tii 
6;engjelb berfor, at, faafnart jeg ()ar ftfret mig miit 
§[)?agt f)er i 2)anmarf , f!al jeg ubbpbe en r)eel -^ccv af 
mit S^ige, gjore et 5:og mob »J)ertug ^SalbeDin, og til^ 
føie l^cm ane faa meget Onbt, at be ffufle albrig tvU 
Deé." kongen bkD nu fi a ()ibfig og fovbittret, at ingen 
torbe na:rme jtg ()am; og @Denb Dar glabep Deb/ at 
()an |Iap bort. ^Srøbrene broge bern(5(t f^jem til bere^ 
©aarbe, og famlebe afle bereé q5enge og 5?o(Ibar^eber 
og laante en 2)eel af 5}enner og grojnber; ogfaa beelé 
folgte; beelé pantfatte be bcreé S^rbeienbomme. 0(j 
ba be f}aDbe famlet faa (!or en ^engefum, fom Dar 
bejlemt, broge be De(!er til glÆmingelanb til »£)ertu^ 
S3albeDin; og f;an mobtog bem Del. !i)e ()aDbe iffc 
DÆret ber (ajnge, førenb be ubbetalte pengene; alt Dar 
i 6ulb og ftjævt @ølD, og berf)oé gaDe be hertugen 
fo(!elige @ager, fom Dåre fjelbne i f)ané £anb. 5)a 
fagbe *J)ertugen: «3 *>stte ^aDe 3 opført cber Del og 
t)øimobig, jeg i)Hb ogfaa, at 3 iffe ere faa oDermaabe 
tige, at jo ()er finbeé ben f?ør(le 53eel af eberé ^ien* 
bom, og bet ef bog meget 6obé; jeg Dil nu gjengiDC 
eber biéfe $enge, og 3 (l^»lle berr)oé ()aDe min Saf og 
mit >:8enffab, men biéfe <5)aDer Dil jeg mobtage«" £)c 262 ^nptlinga &(XQa* 69-70 ۥ 

(rtffebc r)am mc(jec foir ()atié ^øimobig^cb, 5)e op()ofbt 
ft(j Der nu i fort ^ib, 03 ba be t)are færbige til 2lfreu 
feti/ (jai) hertugen bem cjobe gorfcrin^er, 03 be ffiUcé 
fom f;a:re fenner* 2)a ^røbrene fom ()icm til ©an* 
niar6, (loge be (t^ ril SKp paa bereé 6aarbe^ 03 tjente 
iffe f ong Olaf. ^feorgunnaé (Sønner Dåre 6e(!anbi3 
onfeete for meget rajTe SD?«nb, 

69- Olaf @i)enbføn Dar gift meb3ngerib, en 
Sjatter af ben nor(Te ^onge ^aralb ©igurbfen og ett 
eøfler tit ^ong Olaf ^i)rre. Olaf @t)enbføn t>av tn 
mpnbig, f!r(^ng og uDennef^l SOianb ; ^an Dar 6egjer/ 
lig og pengegjerrig. ©er Dar i r)ané 'Zib flor SOJié'DÆjrt 
og 2oDløél)eb i ©anmarf ; og mange af bem^ fom iffe 
f)a\>be beeltaget i Opflanben mob ^ong ^nub/ fagbc/ 
at ber Dar (teet et u()elbigt @fifte^ og at t>n Dar gaaet 
ttb ober bem^ efterfom benne ^onge iffe lob noget 
Q}?enncf!e Dære i 6iffer()eb» Olaf Dar ^onge i ©am 
marf i otte STar; l)an bøt^t af*6t;gbomr og 6leD iffc 
begra?bt af be ©anf!e. 

Om ^axkn Srif (St)enbføm 

70. ^rif 3^rl f)ai)bi i ^ong Olafé ©age jlpret 
bet O^ige i @jManb/ fom ^ané 95rober ^nub ^aDbc 
forlenet f)am meb. grif Dar en mægtig og Dennef«! 
SO?anbr og i)a^b^ 6e|lanbig en (!or 3)?ajngbe Solf om 
f!g. ^an gjorbe uaflabelig ^(^rjetoge til ØjlerDegen 
mob Rebningerne A men lob alle 5vri(!ne, ligefom ogfaa 
:^(ø5mÆnb/ fare i greb. ?3eb benne gremf(crb bleD f)an 
naDnfunbig oa DennefÆl oDer ^ele S^jlerDegen. ^an 71 e. ^'nptlinga ^ao^a. 263 

brog (ige ø(!er tif ©arberige/ 03 6efø(jtc ber manse 
berømte »£)øbbirigep, fom toge fojrbeleé t)el og ()a:t)erl(g 
imob ()am. 5Der fi6 ftan mange gora:ringer of ^øt)* 
bingerne. eaa ftger g}?arfué @6eggeført i ^rifébrapa: 

€D?angen SDrot i @arberige 

Jraf ben ppperlige gprfle; 

DJigbom bolbe, sjÆbe >D?(5nb ben 

»J)a?bernge 5?riger (!jenfeb; 

ODer f)ele Øflerbegen 

53ar ben milbe X)rot nabnfunbiaf 

Ubbrebt bleb Deb ^^berébigte 

^m l)ané a^abn of mange @6|afbe. 
dvif ^avi brog i Segpnbelfen af 5Jaaren øjlenfra ®ap/ 
berige; t)an feifebe ber øjlenfra i (lommerene 95egpn* 
belfe og ();em til ©anmarf til fit ØJige. 6aa jlger 
SKarfué: 

^r^gtigt ©fib om ?5aaren tillid 

58enberé ^belicgger rufleb 

Sfl fra @arbe/ T(>aa ben ^u(e 

ifølge f!øb {)an ^atieté ©anger; 

^ohgené Srober ©neffené brebe 

S5orb mob tyilbt @torm 6e(!;ermebf 

S)en af ©nitte tjinbtz ©rot Deb 

5)anmar6é ^pfler f\t)^n lanbeb. 

^rie Den ©oDe 61it)ec ^ottfle* 

71. €ri6 antog t>a iføfge £obeneg 55e(!emmelfe 
SfJegjeringen i S)anmar6 efter jtn 33rober Olaf, tlji l)Cin 
MV hin (5lb(te af ^ong ©benbé ©ønner, fom ba bare 
i £ibe. S^a ^ri6 bar hki)(n 5tonge i 3^anmarf, ^aan&t/ 
r}«bebe I)an £obene i £anbet, og føgte at forbebre golfé 264 ^nptlinga ^ao^a. 72 €. 

(^xbiVf ba mange ItDaner og tlf^ber ^at)be faaet 3"^' 
:paé i £ati&et, mcbené 0(af rcgjerebe. ^ong grif 
fæbcKgfljorbe igjen golfet, og gjoi'be jig i;nbet og elfTet 
af aHe be bebfle ?0?(5np i ftt iKige. ^ati t)ar gatjmiltf 
l>aa ^enge baabc hnob ^øi)bingcrne og imob (inc ^ert' 
mv, og ubbeeltc (!ore @ummer til affe bem; fom fom 
tii ^am, og mef! til bent/ fom fjernef! fi-a bcføgtc f)am; 
(;an gat) ogfaa meget til %attiQi. J^m 5Iet) fnart Den* 
nefal af be Danpfe, og 6IeD falbt grif ben 6obc'/ og 
golf fagbe/ at bitte ^iilnaon paéfebe gobt til [)am/ t^t 
nae, fom fom til {)am, nøbe ^Jrøocr af (}anS ©obbo?* 
bi^{)ib, @aft ftger 5D?arfué: 

£y?igbom golf af giccDen gi)r|!c 

ginge, gobe ©tj^rb og (gfibe^ 

@ulb i 50?Ængbe gaemilb grif 

Ofte til t>t 55raDe fTjenfeb; 

5vortgeré OoerDinber/ flitrf i 

Striben, 6ortgat) gobe Sfiinge^ 

grobeé 6tolé 55e(Tbber ^ rige 

@at)er beelte iib til mange. 

Om (S:nt 

72. 3ffe lojnge efterat grif ^at)be tiltraabt 
S^egjeringen^ f om ben famme $ra?|l/ fom forben Oaobe 
forfpnbt 5^ong 5trtubé |)enig^eb for ^ong Olaf, til 
l)amf og, faafnart 5?ong grif faae benne ^vceji, falbte 
f)(in ^am i genrum, og fpurgt^, f^uab l;art funbe 
berette om be tegn, fom Difle ftg paa 5tong ^nub^ 
^elligbeb: c.gor lang "Zib ftben t^entebe jeg," fagbe O fojDoanlia Mbt eiegob. ^) &. c. ben baujFc ^ongc. 73 €. ^nptlinga ©aga. 265 

S^ongeit, M btt iiilbz D^rc ^ilfÆlbet; t)i øtijTe berom 
nøiagtig UrtDerretiiing/ tt)i ^et er oé a((e t»en p^rpe 
@l^t)e^ om bet fitnbc flgcé meJ) @oni)()et)." *£)crtil 
fi)arebe ^UÆffen: <<3a/ ^erre!" fagOe ()att/ „bet er 
ffjønt at tak ()crom/ 03 fanbt/ tf)i bet er t)ij?, at ingen 
anraaber meb 3nberligf)eb f)ané 3Rai)n/ at ()an jo faaer 
()urti(j £inbriri(j i aWe ftne 9)?een/ ()i)ab ()att enb fatteé." 
Sjette befra'ftebe mange fanbbrue S[}?Ænb meb 53ra:(?en. 
SDtange ()at)be afferebe anraabt ^oncj fnub, 03 paa 
()ané vj)eai3l)eb (Tete mange ffjønne 3^i*tegtt. »&ané 
*J)eni9()eb 5IeD ba funbbar oDer ()ele ©anmarf* 

Om ^ong grif. 
73* :^ott3 @ri6 5Iei) nu en uK^gttg og berømt 
»J)øt)bing; ^an ijar ben t^ennefic (lefle ^onge, man 
fjenbte. ^an (Irajfebe meget SoI6é Uf«ber/ øbelagbe 
^ifinger og 3^^9i^i'ttitt.0ém(rnb; fean lob 5i;oe og 9Jø/ 
t)ere bra?be, Ieml(r(!e ^aa ^i^nber etter gøbber, efler 
ogfaa unberfafleé anbre florc ©trajfe/ faa at ingen 
jlette COiennejler funbe trioe^ i £)anmav6 for ()am. 
i)a\\ MV retfi^rbig i ftne Domme/ og Oolbt |!r^ngt 
(3\ib§ £00. (Baa ftger ?D?arfué: 

53enberé £)i)eri)inber ^ojmmeb 
50ifing^', llbaabém(rnb ubrybbeb, 
1i)\>té ^^nber lob aff)ugge/ 
^aavbt jtt golfé UfÆber Oi*«if^> 
Slibrig fpurgte man at ^ri6 
Sif fra Duetten t)igc Diibe, 
6ig til |)elb @ubé £ot) i ©jerning 
©eierf)erren ()o(bt 6e"(Ianbig. 

') b. C. (Søwoevt. 266 Mmnihm @<^9a^ 74 €. 

;^onø dvif mt en Diié 5D?anb, 09 6cfat) uafmitibelig 
£«rbom; ()an forjlob mange tungemaal, ^at)t)e en 
ppperlig ^ufommelfe 03 t)ar meget DeltalcnDe. ©aa 
figer SOtarfué: 

©en i ^amp berømte gi)r(!e 

gieb ©ulD 09 mobigt »£)jerte/ 

©tor »&ufommelfe o<j anbre 

@ot>e Soner uben £af!er; 

^i^blingen i alt ubmojrfet^ 

3 ftn Ungbom (ærte mange 

Sungemaal/ b^n bjarroe ^vit 

Ooergif i 50?agt be flejle. 

€n'B 23ortreife. 

74. 5long SriB berebte ftg til en SCeife 6ort fra 
©anmarf , og gjorbe ba S0I6 bitterligt/ at ()an agtebc 
ftg fi)b til DCom. »J)an ^at)be et anfeeligt, bog if6e taU 
rigt/ gøfge meb |tg. 3miblertib ooerbrog tyan ftne 
93enner 9\igeté 35efloreIfe. ^an gif [)ele 95eien fpb tii 
SJom. @aa ftger (D?ar6ué: 

gif (faa ftgeé) kongen £p|! bm 
Sange ^ei til SKom at gange/ 
•&crlig()eb at f!ne, Regnet 
greblanb ' og ^^Benebig faae t)an. 
&it)(n reif!e ^an ub til ^Qencbig og til Sar*/ og 
I)eføgte mange f)ernge Steber/ og gif 6e|!anbig. @aa 
fIger CKarfné: 

S5roberen til ^oocbfonger 

gem brog jiben nb til 25ar/ og ') b. c. Ut af Slfpci'uc omgjcr&cbe ^taHc«. *) i Slpulicii. 74 €. ^nptlinga ©aga^ 267 

@ub t)il naabig gi)r|lert (Tjerme! 
^OH ^fif bortjTjenfcbe paa benne Dieife <!or^ ^um* 
mer til 5?Io(lere og anbre ()efli(je @teber. SDernojjl 
»enbce {)an tgjen tilbage, og tom ba atuv tii S^omc 
borg, l)ix {)an rei(!e fønbenfra. ^aa figer ?)}?arfué: 

@tore ^efligbomme r)enteb 

^aralbé 35rober i)ib fra S^om ba^ 

S'Cigc ©fritt meb reben @ulb og 

Slinge pri;beb ^ngDeé ©lægtning; 

&t imb trætte ISeen igjcnnem 

§0?unferiget ^ og tilbage 

Op tiJ 0?om igjen, fe(D @ri6 

6ie i ©pibfen of ftt gølge. 
:gong ^ri6 opf)oIbt j!g i nogen Sib i 9^omeborg, og 
inbgif ^enf!abé gorbinbelfe meb mange ^-DDbinger ber 
i borgen og t)ibt omFring anbre ©teber, og gjorbe f!g 
færbeleé eljTet af bem. ^an bef)øt)ebe ingenflebé 5:ol6 
for jtg, ^Dor i)ati fom. 3 ben 'lit> Mv 95afcf)ali^/ 
ben anben af bet Sf^aon, ^aDe i Sfvom; t)oé \)am fanbt 
5?ong @rif en meget f)æberlig ^obtagelfe, og biet) 
^ané f/ojre ^Sen. ^rif ubtJirfebc ^auené ^iUabelfe til, 
<it en (grfebifpeflol maatte opretteé i Danmarf, iffebem 
for at bcr forub ingen f)Cii>be i>ccut norbligere cnb i 
S5rcmen i ©aylanb. (Bcic^ ftger SDiarfué : 

©rfebifpefojbet p)ttib 

dvit f)ib til oé fra ©ajcfanb, 

^er i .forben bebre ^aar t)eb 

^ongené Sønner åi cr(;oIbe, ^) b. c. 3^'iticn. 268 ^nptlinga ©aga. 75 S. 

£>céui)cu uboirrebe ^rif oqfaa af $at)en meget anbct, 
fom ()ar \>xva til ©aun for De norbijTe £ant)e. ^^aoett 
tiUob f)am at tage 5long 5vnut>é Oieliqoier op af ^or^ 
ben. (Baa (tger 5D?arfué: 

di en anben gi;r|Ie i)il tii 

golfeté Q5eb(Ie (ligt ubrette, 

2llt/ f)Diib kongen ønjteb, tilflob 

G(>ri|li ^oDebbi)i'fcr i;)5at)en. 
5:)erpaa ftiiué $aoen og g-rif meb 55enf!a6 og (lor 
:^ja:rlig()eb/ og ^ong g-rif 5egat> ftg paa ^jemreifen. 
^a {)an fom til 35i)en ^iacencia, lob [)an anlægge et 
^erbergeerjlcb Uxt Deb Q3i;en,- og ba [)an fom til iBpen 
£ucca/ gai) ()art ber en ^;pengefum tii at atk ^Uk* 
grimme, fom talte l>en banffc ^unge, (Tulbe ber nbiti 
betaling faac ^iin nof at briffe og fri Q^eDÆrtning. 
Derefter brog ^ong €rif l)}im tii 52)anmarf til fit 
Ovige, og ()an bieu meget naunfunbig af benne O^eife. 

Om ^cifct ^enrif. 

75. ^if ben tib Mv ^tntiff en gen af ^eifer 
^enrif ben SD?ilbe, ileifer i ©a^clanb. »&an Mv en (lor 
eriger, og ba ()an fpurgte, at ^ong €rif oar bragen 
6ort fra 2anbet, (læDnebe i)an en flor ^i?r fammen i 
fit Ovige, og ri;ffebe meb ben tii ^Qmblanb, og (}a:rjebc 
t)er t)ibt og brebt i bet Ovige, fom be banf!e konger 
r^aobe f(^nge bejibbet ber. SUt golfet tiI(!obe ba 5?eife* 
ren £i)big[)eb. til ben tib tar t)ele golfet i 5}tnb* 
lanb ()ebcnf!. ^eiferen fatte mange ^øi)binger beroi)er/ 
til at forfoare og be(?pre t)U Diige, fom r)an f>at^be inb^ 
taget. Den ma:gtig|le af bem f^eb iSjorn. Denne 
S5;orn talte til ^eiferen faalebeé: a(£fccrat i)i ()ai)c 75 S. , ^ni^tlinga @aga. 269 

tilføiet ben banffe ^ongcé ilvigc faa flor ®f(H)e, \)aH 
Di jlor trang til 33e|lDrfe(fe af eDer; jeii i)il berfor bebe/ 
at 3' Dil forunbe mig ae tiwbn i @ooger|Tab mcb eber, 
09 tinabe mig at torbc 6eile til cbcré 6B(Ier/ gru ':3?ot* 
r)i(b/ t^i bet forefommer mig iffe at b^re ubcn Såre, 
at txrre ubfat f)er for be £)anjTeé £)0erfalb; berf)oé er 
mitt @(a*gt eber 6efjenbt og mit gor()o[b." ^eiferett 
fagbe/ at f;an i)Ht)e tilflane ()am bHt^f om t)att i^iibc 
f;eni)enbc ()ele (tn ^u paa at forfoare bctte 9?ige mob 
be 5^anffe, ef(er anbre fom t)ilbe gji?re gorbring ber^ 
^\a. ^a giftebe Steiferen S^u 93ot()i(b meb Q5}Bvn, 
Om f)enbeé 6Iajgt berettet b^it, at ()uit oar 5\eifereni? 
»J)alt)fø|!er paa møbrene @ibe/ men ^cnbe<! gaber [)cb 
2f)orgaut/ og Dar banff af ^erfomj!; r)art t>ar 5?ong 
©uenb Ulfføné vpofftnbe, og t)ar ben ffjønnejle £Kanb 
man 6unbe fee, ^Dorfor ogfaa 5tong ^aralb 6igurbføtt 
gat) ()am tifnaonet gager(!inb. ^an^ gaber f)eb Ulf j 
l)an oar ^avi i ^anmarf / og Mv en flor 5^riger; batt 
^rog paa toge til be t)e|llige £anbe/ ^ajrjebe meget ^i^aa 
©alliéfelanb, og inbtog og øbelagbe Sanbet, og Oatt 
biet) berfor faibt @aI(éfe*U(t). ^an a:gtebe 3arlett 
»J)afort (grifføtté Sjatter 55ot()iIb, og f)un tjar ?J}?ober 
til tr)orgaut gager(!inb» 5?eiferen fatte nu jtn @t)0' 
ger SBjørn til »J)øt)bing ot)er bet 9\ige, fom r)an f)aDbe 
inbtaget i ^inblanb. £eifer vTjenrif brog bernirft igjcii 
()jem tU (gajclanb; \mn ^jøvn antog 53epi)re(fert af 
ben ban)Te 5?onge5 £anbffa{> , og agtebe at forfDare 
Mti Dvige imob bi S)anffe. 3 b<?n lib hm 5^^ong 
^rif fønbenfra diom, ba ^enberne f)aDbe iinbbraget ftg 
fra Spbig()cb imob ()am, og {)an gjengjelbte bem babere^ 
Utro|!ab, fom fenere f!al 6eretteé. (Saa flger ^arcué: 270 ^nptlinga (^am* 76 €. 

^Oenbertte ba tffe torbe 

£)ercé grafalb bcm til 6fat)c 
S3Ieo, ba bet fm ©iønbeii fpurøte^. 

Om (Ixit 

76. ©a 5\on9 @ri6 fom (»'em tir fft Dvigc/ og 
fpurgtc at ^eiferen ^at)be 9;ort et Snbfalb i ^Oinb' 
(anb, r)olbt f)an fivap %f)inQ meb »O^Dbingerne 03 éBørt^ 
terne ^ 09 talu ba faaUbeé til bem: «©et er atTe 03 
en^ber Sefjenbt/ ^borlunbe ti;b(Teriie ()abe gjort et 
3nbfalb i bet $Kige, fom be banffe konger/ Dorc gr«n^ 
Der/ ^at)e i lang "lib beftbbet i^ginbfanb; nu ffuttt 
oKe mine SD?«nb Dibe, at t)i agte at ti(6ageftaae MU 
Slnfalb/ cfler i mobfat ga(b bøe." £)erpaa fenbte {)an 
OpSub til ^rig oDer ^ele ftt O^ige^ og traf en (!or ^a:r 
fammett/ f!ajfebe ftg fiben @fi6e/ og feilebe meb ^elc 
^«ren til 5}inblanD. &m figcr SDiarf ué : 

ODer f(cvU opr-ørte S5«lger 
©tÆDneb kongen/ 35r«ber fnagebf 
©øen rimbcfloibte @tat)nc 
SKpfleb ubfor ^enberé Q3i)gber. 

CO?ett ba bc Denbtfle ^øbbinger, fom :^eiferett ()at)be 
fat ODer btttt SKige/ fpurgte/ at en banff ^(tr tar 
l>aa ^mn imob bem^ ba (!a?i)ttebe be en »J)ær fammen/ 
og Serebte jtg til @trib. 5^a ^riffpurgte, at ^en* 
berne agtebe at forfoare £anbet imob l^am; gif ()an i 
£anb meb fine dropper , og paa 6egge @iber fliflebe be 
nu ^æren i Slagorben. ^ong grif opjlillebe ftn ^cct 
faalebeé^ at ber Dar en ^rpne fremmerf! paa gplfim 76 €. ^ni)tlinga ^a^a. 271 

(jctt/ 00 aft mob gjenben t)ar baffct tjcb en (gf/oID* 
^orø. @aa figer SD^arfué: 

@inc golf mcb ^fjofbc^ ta?tte 

SD^fninj) ^oncjen Uinbt omfluttcb/ 

llnber ©fjolbcnang oppiHeb 

»J>æren i en ^rijneorben. 

SDernojjl lob ^oncj dvi^ (?t Q5anner fijre frem, og ber 
5e3i)nbte ba en meget (Tarp 6tnb. ^oncj grif bar 
fremmerf! i :^ampené ^cbe, ocj f!veb meget tappert; 
I)an t)ar ifort en ?Sri)nie , og t)aPbe en »^jelm paa ^o> 
Debet, ©aa ftger SO?arfué: 

©trtb trinbt gjæDen gt)rf!e Do):te, 
S5anre ^ongené SO?Ænb frembåre, 
Skrotten gif i dampene 35nlber 
fSrpnieflÆbt og ^;elmbeb(5ffet. 

?5enbertte begape ftg nu paa glugt, og f)ofbt ftg )oaa 
forlTjenige @teber i Q5orge og ^tnfleKcr, men be £)an(lfe 
ongrebe bem, ()oIbt ©lag meb ti^uif og br«:6te mange 
of bem. ^aa jiger SO?arfué : 

95enberé ^at i QJorge Pitrgeb 

@ig/ og t>i\> be ^urtig broge, 

SfCaf?e ?0?Ænb til Svampen iiUf 

95anret oper gprflen Paieb; 

^iU lob t>a grif ffppe, 

©P^rbe £iPet mange røpeb, 

^Oaaben fang/ og ȣ>eite fegneb, 

Qaaté paa ^a(en ^lobet fli)be. 

35fobet paa bitt robe ©fjolbbor^ 
©prubleb/ '^^lUn ftTlbte mang^r- 272 ^nptlinga @aga» 76 S. 

^ivber i^anbt ben uitge 5:)i'ot/ ()t)oi? 

Q$n;nici' fprang og ?3aaScn Hifret). 
^Betiberne fnae ba/ at b<it Dar bet Scbjle ^Silfaar for 
bcm, at oDergioc ftg til ^ong dxih 03 &ot)c paa, 
()t)ab ?Raabi i)an oilbe tUfraae bcm. ^aa (iger ^arfué: 

Rebningerne^ *J)a:r omftber 

2tf ben oamle ^ort ubginge, 

S)e/ fom (Sfanbfen n(^rme(! ^avUn 

^Æi*(jcb, maatte gaae til Raanbe. 
Ser MV f?eet faa (lort et SO?anbefaIb/ at ingen funbe 
tcrtte be galbne. Ogfaa ^eiferen^ @t)oger S5;ørn »ar 
mellem beni/ og ligefaa na?(Ien ()cle ben ^(cv, fom 
^aDbe fulgt ()am. ^ong ^ri6 gjorbc ber 6eti;beligt 
95pttC/ ()Dilfet {)an alt ubbeclte mellem ftne ^(cnt>, 09 
^att Dilbc felb intet f)ai)e. 5tong @rif (ob jgpgbernc 
tibt omfring i £anbet br^nbe, og ^Beboerne Mvt faa 
6angc/ at be unbflpebe i>i\>t og U'ii>t, ©aa jlger 
CWarfué: 

»Rebningerne^ »fjerter 6let)c 

©orrigfulbc/ t>a fig 3lbe» 

5Jibt ubbrebtc oDer £anbet, 
' 95i)gberne lob Qvit br^nbcr 

95aalet {)Bit i ^n{i tccnMé, 

^it>c ©alene nebflprteb^ 

(&i)t\ué enb t)eb Sagené 5tomme 

3lben op mob »Rimlen r^ffc. 
^aa MU 2og mijlebe ogfaa, fom SD?arfné 6eretter^ 
mange £ioet baabe for 3lb og ^aaUn, SRogle af 
sQenbernc broge ba til^ong @ri6. :Svongen paalagbe 
bent (!ore jBober^ og erfl(«rebc t>H OCige/ fom be banffe 
:^onger \)ai)t:>^ befibbet i ^iOinblanb, fiben Song ©eenb 77 £. ^ni;tlinga Qm^ * 273 

"Si^tftxQ t)aD£)e unbedagt ftg bet, fov pt flrt>tape £anb. 
©art jlgei* ?D?ar6ué: 

©cieiH'ig uar (grifé St'cmgatig^ 

glugtert 55enber f)urti3 grebe, 

S5øber loDet) grumme iB^nber/ 

£)i)ertxuttbet golfet i)ar ba; 

gi)r|!ert fine ^rai) ubførte, 

golfet n^bteé til at (pbe, 

Ovigct, fom :^ong ©oenb 6e(!anbig 

giet ()aDbe, tog {jan atuv. 
:^ottg grif fatte ber 50?a:itb til at forfDare ^inbfaitb 
og befipre bet paa ben banjTe ^ongeé ^Begtte. gfter 
faalebeé at [)ai)e outtbet en jlor @eier, brog 5tong 
dvit berna:(l ();em til S^anmarf, ^a ()an fom nebe 
fra ^inblanb, fom ijan ferf! meb fin glaabe til Ølanb/ 
fom SD?arfué beretter: 

glaaben lagbe ^ogeté gerer 

<$:rinbt fring @ø om(Ti)f(eb 6tranb6reb/ 

^aabt 5vi)|Ier lob ben bolbe 

Srot meb @ppb og 6f;olbe r)egnc; 

£anbeté @tranb hen gjÆDe ^onge 

&ntti\> inb meb folbe ©fjolbc/ 

$aa bet rafle Sog meb ribben 

©fjolbborg omgaD S^aneré gplanb* 
derefter op()olbt 5long grif ftg rolig ^(emme t jit 
Sfi^igc/ og bleo berømt og natjnfunbig of Mt^ %oq, 

77. :^ong grif lob aiiz be forjianbigfle 5D?(^nb 
i fit Ovige, faaoel l^rbe fom utobe/ falbe fammen. 
g). 6. <^ 274 ^nptlinga (^ao^a. 77 ۥ 

^on^iti tii^icnUc^a^ , at bet oar ()ané Stiffc, at man 
(fulDe unberføgc ^otig ^nubé @rat)|leb, [)i)ié $pri»^ 
ffcrne intet f)at)bc bcrimob^ men ()an ttlf^iebe, atbU 
bog f!nlbe fomme an paa bereé gornienlnn. SfHe babe 
^^ongen feft) at fergc bevfor. ?9?eb 93if!oppevneé og 
^ele 2(lmuené ^amU)Uc broge be l)a efter ^ongenS 
25e|lemmelfe til gi>en meb et floi't gelge. SlHe bc 
pppei'fle f]D?i^nb i Danmarf »are ba ()oé :^ongen. 50?att 
iinbcrføgte nu :^ong 5^nubé @rat)(teb/ og tog ^ijim 
op, og t)ané Redige 9?e(iqbier blebe meb i!oi)fangc 
6aarne omfring- :S^irfen'; mtn ø(!enfor ^irfen fdb ett 
5[)?anb/ fom (a:ngc r)abbc Od^ret cn5?rø6Iing; tilvant 
fom be S0?(5nb, fom 6are be f)ef(ige Dieliqoier; og ba 
be f)a^l>^ baaret ;^i(!en^frem ober ^am, bci flob f)ait 
frif! op/ og gif meb be anbre omfring ivirfen/ (obenbc 
@ub og ben ()enige ^ong f nub. ©iben bleoc be {)iU 
lige sKeliqoier inbbaavne i ^irfen, og fatte mibt paa 
:^irfegult)et. derefter gif i^ongen og ^rojflerne tif/ 
og :^ong ^nub^ ^if!e bleb opluffet, og ()ané£egeme 
Dar fulbfommen ligefaa ubeffabiget, fom t>a \)an ni)lig 
t>av bzb/ og MU fanbt alk faare mærfeligt. ^a biet) 
legemet taget ub af 5?i(Ten , og (agt paa en 25aare. 
goI6 fagbe baf at man ffuibe pretje Oieliqbierne, og 
afre l)enfføbe bereé gorflag til ^ongené Stfgjørelfe. 5)a 
fagbe :^ongen: ,,^^q fi)m^ Ubvz om f at be blibe prø* 
t)ebe/ t{)i bH fan ()arnbcé, ^bié be iffe blibe prøbebe/ 
at bet bil figeé, at bet er bi 5)anffeé Q5ebrageri og 
Opfpittb; men bi r)aa6e, at @ub for ftn SO?arti;r 5vong 
:^nub^ gortjenejle t>il tifflirbe, at l)ané »J)enig()eb bil 
fclioe faa meget ffarere og utoioffommere foratte, jo 
jlørre $røbe ber fa:ttei^ paa ben^ iaaat ingen lounger 77 S. i^nptfinga ©aga* 275 

fan Mve nf>ié berom." Sa lob Sonø (^rif tage uSIc* 
get £ÆiTet) 03 otfle fammcn i en 93ru, faa at bet ^oer^ 
fert t)ai» (ængere etTcr fortcre enb ^totig :^nubé £egcme; 
benne ^ru biet) nu (agt ooenpaa legemet/ og man tog 
i>ict 3Ib og ant(iint)tc ^Æi'rebet, fom opSr^^nbte faa 
olbeleé/ at ber 6Iot Dar 2(|lfe tilbage, men ben r)eflige 
:^ong ^nubé £egeme mv ganffe uforbrænbt og faa 
olbeleé nffabt, at iUc et enejle *f)aar t)ar foebet, mert 
£egemet Dar enbogfaa meget fmuffere enb tilforn. SDa 
opføftebe ^r(^|!erne et Te deum, og pripe afTe beit 
almægtige &ub og benne r)ané 5!}?artpr. derefter 
begpnbte man f!ra^ at ()oIbe ()ané ^øbébag meget f)øu 
tibelig, og ot)er ()ele 5:)anmar6 biet) r)ané CD?eéfebag 
()olbt fom be jlør(!e »J)øitiber. S)^i'n(?|! optog man 
:^ongené ^Broberé S5enebifté £igff|Ie af 3orben, og 
aKe ^ané (gaar, fom ()at)be t)enbt mob ^ong 5lnub/ 
Dåre ganffe fægte. :^ong grif lob gjøre et prægtigt 
@frin, r)t)ori :^ongené 9^eliqt)ier blet)e lagte. S)ettc 
(^hin biet) fat ot)er Sllteret. 3 et anbet 66rin f)t)ileir 
^enebift i Obenfe i Spen. 3 benne famme ^irfe, 
fom nu er ()elliget til 5tong ^tiwbf t)ifer @«b for i)mS 
C0?æglen og gorbønner flor S[}?iffunbl)eb og mange 3ær^ 
tegn: ber faae S3Iinbe bereé@i)n, »©alte gaae, (g^pe^ 
balffe renfcé, 5:)iæt)Ie fl[i;e fra afftnbige ?D?ennef!er. 
Sf^aar man anraaber eder paaEalber ()am meb fanb S:ro, 
pbeé ogfaa benne »^jælp anbenjlebé t>iH omfring meb 
@amt)irfning af t)or »J)erre 3«fw €I)vifl/ fom (et)er og 
regjerer, een (3n\> til et)ig ^ib nun ^nb^r Simen, 276 ^npt(insa @aga, 78 €♦ 

Om Mom ^tiU ©ønite^ 

78. :^on3 grif f)nDbe taget til gange 5teifer 
^ettrifé ©øfrer, gru Q5ot^ifb, ber, fom før bleD 
berettet/ I)aDbe t^a'ret gift meb ^jørn. 3}?eb l)enbe 
aDlcbe ^oiig ^ri6 en @øn. £)enne 5>reng 6let) opfalbt 
efter .^ongené Q3rober 5lnub ben »^effige; f)an Mv tit>li^ 
I)aa6efulb og fmuf af Ubfcenbe* 5)a f;an enbnu »ar 
ung, fagbe ^ong ^ri6 tii gru 55otf)irb faafebeé: «^tt 
^ar nu opl)oIbt big I)er i nogen %ib , men nu maa bet 
^øre op; jeg t)il labe big følge f)iem til bine grænber." 
fertil fbarebe ^un: ^.3^9 fi'oer cit t)i juft iffe af dU 
(fot) ere fonnie fammenA og 3 ()ar omgaaeté mig 
mere af ^e((i)fl enb 5?ja:rlig()eb; 3 "^^^ ^^ ti(f!aae mig/ 
^erre! at ooi* @øn 5v'nub brager meb mig til £inbring 
i min Svummer." kongen foarebe l)enbe ig;en: „(gi 
l^ar jeg faa meget gobt at lønne bine gra'nber for, at 
jeg f!ulbe forunbe bem betf at benne S)reng Jjojrer ber 
op/ t[)i bit er min Sinelfe, at ()an Dil 6lit)e en ^Æbcr 
for fine grænber og for mange anbre." ^un 6leD 
ftben fulgt l)jem til fine gr^nber, og kongen gai) ()enbe 
et ^æberligt gølge meb. 50?en fnub Dorte op Deb fttt 
gaberé ^of; {)an oar oenncfitl og Del bannet i aUt 
»?)enfeenber. 5tongen elflfebe f)am meget, og ligefaa 
øjorbe l)ele 2Ilmuen. :^ong ^rif l)aDbe to anbre @ørt^ 
ner, fom Dåre <c\bvz; ben ene f)eb (grif, ben anben 
*J)aralb 5?e|ia; be Dåre 6egge r)aabefulbe ?D?(5nb. . £)eé» 
nben ^aDbe 5tong grif en fatter, fom Dar gift meb 
en ^anbf fom ()eb ^afon ben 3f?orffe; f)an 6lcD ogfaa 
falbt ^afon @unniDeføn, ba r)ané ^II?ober Dar ^un* 
niDa, en 2)atter af 3arlett ^afon 3^^i*f^n og 5vong 
5D?agnué ben @obe^ batter 3iagnl;ilb. ^afon ben 79 €. ■ ^notliiiga (Qa^a. 277 

SfjDi'ffc o(j 5?oti9 (gn'fé Tjatter 3va(jn()itb f)ao&e cn@en, 
i)ei) 3^ai)n €i'if iciin, fom Ic^ncjere ()eti t)il blibe omtalt. 
:^on9 grif Dar en fa:rbefeé Dirffom Die(jent/ me&cné 
i)an I)cr|Tebc t £)anniar6; f)an t)i(lc flor 3Der 6aabe foi* 
at fipre £an bet øg at (>o[i)c oi)er£ot)cne; 0(]faa aniJenDtc 
l)an megen Omf^ii paa at bringe De (^teber, fom t)are 
forfafbnc cfler i Slftagcnbe/ iQj^n i£)pfomff; ()an lo& 
bi)g9c fem Steenfirfer paa fin egen 53efo|?ninø, 09 
lagbe ftben 6obé bertir. (Baa ftger 5D?arfué : 

^iiébomé I)u(be ^en lob h;ggc 
^oDebfirfer mange ^tcber/ 
^muft inbf)egnebe/ of @teen t)an 
©fjønne 2:emp(er fem anlagbe; 
5virferne/ fom ©aneré :^onge, 
5tampbja:ri) og i alt ubuurrfet/ 
Sf^orb for ^a^er5 £anb opforte/ 
$ri)beb meb ^}3aneler tjarc« 

^onct (grifé Steife ril S^vufafcttu 

79. SDet f!ete engang, at foiig (?ri6 f)o(bt et 
port tl)m. 4>cin tog faalebeé trf Orbe : ,,6«b taffe' 
eber ^anjTe f^v ben 5v;ÆrIig()eb og £i;bigl)eb og"be« 
megen 6ob()eb, fom 3 (;at)e Diifl mig, faalænge i)i 
()at)c t)a:ret fammen; men nu agter jeg mig paa en 
Oleife bort fra £anbet til 3erufa(em; og er bet iUc i)i(!, 
om 6f;Æ6nen Dil forunbe mig at fomme tifbagf. ^in 
©øn grif ffal brage meb mi$ og tiWige anbre »&ot)^ 
binger, fom /eg t)if ubDa'fge bertif; min @Bn ^arafb 
ffal blioe tilbage i IDanmarf for at bejlijre £anbet, 
mebené jeg er borte; min 6on ^nnb oil jeg giue ^cr^ 

il 278 ^nptlinga ^m* 79 ۥ 

tmbom 00 bctl)o6 ^ebebi) 09 bet 2anbf!a6/ fom tigger 
i)ei'ti(; men Det er arte goI6 Mjanbir at min S5ro&er 
S^ifolaué er ifølge 2oi)ene tKErmejl til kongedømmet 
efter min 5)øb; jeg t)il r)e((er iffe 5erøDe ()am ben »&«» 
ber og bet ^errebømme/ fom tilkommer ^am; og je^ 
()aa6er at \)an Dil Cønne mig t>tti>ilf og jeg troerat 
()art er mig faa gob en gr^nbc^ at t)an t>il pbe miit 
@øn 5tnub ^Qenffab og Q5i(!anb til at ^otbe ftg i Seftb* 
belfen af bet SKige, fom jeg ouergiDer r)am/ t{)i l)an er 
felD enbnu fun et 95arn. 2)et er mit ©nflfe, at be i)il 
omgaaeé t)el/ fom bet anflaaer Sri^nber, og t)H i>ii 
;eg bebe alle mine ^Senncr, at be 6el)anblc Strenget! 
gobt og f)æbcrlig." IDerpaa 6erebte 5^ong (ivit ftg tii 
iKeifen meb j!or 55c6o(!ning^ og benne ^an^ Q5e|Iut^ 
ning fpurgteé i)ibt omfring^ og mange ©tormojnb, 
faaDel ubenlanbjTe fom inbenlanbfTe^ gjorbe (tg ficrbige 
til at reife mzb f)am. Sil famme lib fenbte ogfaa bett 
franf!e ^onge anfeelige gorcrringer til 5tong grif/ 
førend {)an begao jtg )(^aa SKeifen. 5)et er be jlefleé 
^Beretning, at ber ba er 6let>et fluttet gorlig imellem 
:^eifcr ^enrif og btn banffe ^onge grif, faa at bc 
fel^ fenbte ^inanben gorojringer. ;S\eiferen fenbte 
;^ong grif 6eti)beligt S0?anbf!a6 af fit Ovige. ®aa 
ftger CO?arfué: 

(Sf;«rc ^enge granfrigé @ti)rer 
@f;enfeb 55jørné belevne Q5rober, 
^ib ben (lore ^eiferé ©aocr 
^lÆbeb jtg bin bjxvfyc eriger; 
grccfne ^ccnb i)am gat) til gølgc 
gt;r|leré ^m meb gob Ubrn(?ning 80'8l €. Jtnt)tlin9a @aga. 279 

^cri-e fom til (Eojfaré* ^olicj. 

Om gvfcbijPoppert. 

80. 3 beit ^ib MV ^éfnv, en ©bh af ©Denb 
tf)er3Utiueføii, S5i|lop i £mit) i @faatie; ()ait Dar en 
inorgtig og f)øi6pi'big CJ}?rtnt>/ 0(j cii f!or ^øDbing; ()att 
I)ao&e en fornem og onfeet @fa:gt, og mange fanbt 
r;am oel jTiffeC tii ^ifebifTop. (gftci* (grifé goranjlalÉ^ 
ning Mei) Øéfur met) ()ek bet Danf!e go(fé @amti)6fc 
uDDalgt tii dvMiffop i SDanmarf, og jTulbe Snfebifpe-' 
fiolen DÆi-e i ^nnb, ()Ooiuni)er aflc £)anffe jTivlbe tjene« 
(Bcin figer SDtarfné: 

:^oi*t fm £unb i SDanmaii: 2anbet5 
<^ja:Dc :$t^onge fa'tte lot> en 
€n'fe5ifpeftol, fom oHe 
golfaf t)anf!e ^unge ^ «ter; 
J>Uigt ^ojlbe fremmer ivongen, 
1)[^in er til S3ifp ben milbe 
øéfnr^ ()am ben ()ulb^ gt)r|le 
^immerige«^ @ti ant)ifer. , 

Om ^ong Scit 

81. 5:5a ^ong (grif r)aobe berebt fit ?0?anbf!,aJb, 
fom ^am fpntcé 6eb|l, 6egaD ()an.(ig bort fra £anbet 
imb H ffjont gøigé; ()an ^at>be en beti)belig JKptter^ 
i)<sv, og beénben mange golf; til gob^. @aa ftger 
CO?arfué: ^) b. e. ben conlfantinoporUafiiFe JSctferl. *) b. c. adc 280 ^m)t(inga ^a^a. 81 €. 

@itte inbre @aar ,bctt tcipxt 

^^onge ønjTebe at ((C(jc/ 

D^orbeufra bert bj<^rt)e 5?ri(jer 

53ro3, for @;æfeit at ()el6rebe; 

Zii be bprcbare (^gnc 

©rotten cigtcb ft(), f)art 3orfaIé^ 

^ri)(j(je £anb beføge Dilbe, 

5tlar()eb om jtt £it) ubbrcbe. 
j^ottg ^iM6 rcifle paa fornem ^(ié meb pr^cjtigt Optog^ 
©9 i f)Hv ?5i), ^t>or ^an fom, blel) bcr Diifl ()am megen 
^æber/ og ^r(t|lerne gif ()am tmøbe meb ^roceéfton 
09 ^effige Øieliqbier. @aa figer SO?arfué: 

CD?ob b^n uforfagte ^tonge 

95ar man af be jtorc ^i)er 

^or5 og ffjønne ^efgenfijlcr^ 

©ang^ imebené ber hUi> ringet,* 

^aaban 5(Ere ingen Sp^l^c 

3 en anbené jKige npber, 

§[)?en ei ()efier funbe nogen 

?0?anb imb ^^aneré ^onge ligneé. 
:^ortg (?ri6 fortfatte Oveifen, ligetil ^an 6om tif ^liUt* 
gaarb, ta t)ar 2(ie;rié @ra:ferneé ^onge; f;an tog i>d 
imob grif/ og lob ^olbe et nnfecligt (BjiVflebub for 
t^am. ^onQ ^tfe^ié tilbøb 5tong grif ^aiget/ om r)an 
i>i\i)t f)zUn mobtage af i)cim en f}ali) £æ(1 ©ulb, eHer at 
f)an ffulbe fabc lege for t)am ben fieg^ fom ©r^rferne 
falbe ^abreimé ^eg^ fom .kongen pieiebe at fabe lege 
jpaa ^Jabreim ^ , et faa benæont ^Ub; og aflc fagbe at 
£egen iffe fo(!cbe gongen minbrc enb tietu ©ulb, fom ') ^ c, 3erufarcmø. 2) b. e. SKitJCbancn ^ippo&rotno^ 81 €♦ ^nptlinga ©aga. 281 

t)an ti(6øi) 5vott3 ^tit ?0?ett cffcrbi ^onø ^rif t)at)t)e 
flor Sefojlnina, ba C)att l)0lbt et betpbcligt Søl^e, 03 
tilfatte faalebeé mange ^^enge, og ()an t)erf)oé Oaobe 
forefat (tg en fang Oieife/ Dalgte ()an afben 3larfag 
@ulbet. ©enne famme gr^jTe Songc 5{fe;cié gjorbe 
jtben b^n nor)Te ^onge @igurb 3orfaféfarcr fanimc 
2it5ub; og ba @fgurb ben @ang oai* ^aa ^jemveifen/ 
og faalebeé Oaobe be |!ør(!e jBefo(!ninger fra ^aanben, 
i)afgte ^an bcvfoi* £egen; og ere Solfaf forfifjentg ?[)?e* 
wing/ [)t)iI6et bcr (;ar Do^ret mejl fongeligt. S)en grÆJlfe 
^onge gat) ^ong grif fiin ^cvberébragt/ og t)an gat) 
{)am ber()oé fjorten ^rigéf!i6e, og beéuben fora-rebe 
t)an f)am mange foflcHge @ager. (Baa (tger 3D?arfué: 

(gtor .^ai)nfunbigt)eb Deb Oveifen 

^Oanbt ben i)pperlige ^onge, 

«{)er(Teren i CD?ifIegaarb i)am 

@eft) en ^alt) £(^(! @u(b forgreb; 

Sornb (grtf fif en 6o(16ar 

f Jojbning af ben f?ore ^erre/ 

grere @at)er, fjorten (S6t6e 

6fjett6eb f)am ben ()øie £eifer. ^ 
5tong Sde^rié og ^ong grif flfifteé meb megen 5?ja?rlig^ 
t)eb og 5Benf!a6. grif feifebe t>a fra ?D?if(egaarb meb 
en flor Sfaabe; men ba X)art fom til Øen gi;pern/ faibt 
l)an ber i en @i)gbom/ fom 6fet) [;ané 21)Bb. -J)an i)Z\:}c 
i ben ^p/ fom f)ebber 95ajla. ^a benne ^ibenbe 
fpurgtei!, forooJbte ben alk t)ané Unberfaatter flor 
(Sorg/ ()Oori ogfaa mange ^iH omfring i anbre 2mb^ 
bceltoge. (Baa ftger SO?arfué: 

SUmagti? ^erre 2i^ct fr^Deb 

Ubenlanbé af gjt^t)en 5vonge/ 282 ^nptlinga @aga. 82 S. 

/ ©amrncl ith biet) ben 6rat)e/ 

9)?en l)at\é Stføanø fpurgteé t)i&c; 
@iJ)ett golf i mange £anbc 
gprflené IDøb SegræDc, ^(crcit 
(5r bebr^Det^ og bet fpneé 
@om om l)ele ^nb^n førgeb. 
5vong dvif 6Ieb meget begrcebt af aKe bem, fom fjcnbtc 
()am/ faa at bet er meb @anb()eb fagt/ at ingen banjl 
^onge ()ar tii bitt Zib i^ccvct mere alminbelig elffet af 
^ele golf et. -^an Mv otte 2(ar ^ongc i S)anmarf , og 
jlprebe bette O^ige rmb megen :^U'aft og 5D?i;nbig()eb. 
3ngen »J)øt)t)inger t)0Debe at anfalDe f)ané etler f)ané 
@ønneré Diiger/ og famme forminbfFcbeé iffe i nogen 
^cnfeenbe. Jr)au oar firing imob fine Uuenner, f)Oor^ 
for ()art ogfaa oar fn;gtet af bem; men i)an Dar blib 
og munter mob fine fenner/ og bfei) berDeb DcnnefoiL 
^aa figer SDJarfué: 

krigerne ei ^ongené ^Orebe 
^unbe nogentib ubf)0lbe, 
SOiobpanb ingen f)am at bpbe 
^ojgteb/ f!;ønt bet gonger ^røt)eb; 
Sartere ȣ)erre frpgteb atte/ 
Og meb 5I)anefongen torbe 
3ngen mtcgtig gprfte fappe^, 
:^;a:ft f;an fine £anbe Divrgeb. 

©fccgter i Sanmavf. 

82. (gfterat ^ong grif mv bragen Sort fra 
S^anmarf , antog ^aralb 5?ef?a Oiegjeringen og ^e(!t)^ 
relfen af ()ele IDanmarfé Oiige/ efcerfom 5\ong (grif 
()aoDe beflemt bet, S^an mv ba alterebe faa gammel/- 83 S. ^nptlincja ©aga. 283 

at i)an Dar fulbooxen; i)(in Mt tunmfccl af ftttc 5D?Ænt), 
i)i)ovtil bog Dett ^nbej?, r)Oori ()ané gaber f!o&/ bibrog 
bet me|!e» ^aralb ^efia ^aube en <Bon, fom ()e& 
95;ørttr 03 6(ei) falbt meb SUnaon ^ernfibe. ^an 
t)ai* gift meb ^at^n'ne/ en 5!)atter af ben foenffe ^vonge 
3nge ©tenfelføn, bereé fatter ef)ri|?(ne i)ar gift meb 
ben foenffc ^onge ^ri6 ben ^eUigc ^boavbføn/ og 
bereé SSørn t)are: ben foenfFe ^onge 5tnub og 52>ron^ 
ning ?0?argrete, fom t)ar gift meb ben nor(!e 5tongc 
@t)erre, og ^at()i'ine, fom Mv gift meb .^icolaué 
S5(a6a; bereé JDattei* igjen Mv gru (li)vi\iim, fom t)Ar 
gift meb ^ahn 'S^wl bm @amlc i SRorgc, og bere^ 
©øn t)ar ^nub 3arl i S^orge. ^aralb ^efta oar gift 
meb 9?agn()ilb^ en 5I)atter af bm norf^e ^ongc SD?ag* 
itué ^arfob; Dereé ©ønner Mve 5D?agnué og Olaf, 
fom Ifcngere f;en Dil 6Iioe omtalt, og spavM og ^nub. 

Om .^ottg miMcin^. 

83. Ø^ifolau^ 6^enbføn antog nu SfCeg/eringen 
i ©anmai'6 efter ftn 93rober 5?ong @rif ; ba »are atte 
:^ong 6oenbé anbre ©ønner bøbe. S)en famme @om^ 
mer fenbte ^aoe ^Jafc^ali^ efter 5^ong ^viU 35øn og gor^ 
(lag ^aflium tii grfebijTop Øéfur. Øéfur Dar ((tnge 
bercfter grfcSiffop i $unb; i)(in t)ar en mægtig ^00* 
bing. :^ong .^ifolaué bki> ogfaa en flor »J)øi)bing$ 
§an Ægtebc-50?argrete3»3eébotter, fom forf)en f)aiibt 
txeret gift meb 5vong 5D?agnué S5arfob. ^aralb S^efta 
Dar en gob ^en af fin groinbe 5vong 3^ifofaué, og Dar 
I«nge ijeb ^ofet f)o6 i)am; flunbum opf)oIbt ()an fig i 
Sloeéfilbe i ©((^ffanb, og f^ofbt ber en ftor ^rop golf, 
og r)an 6efli;rfebe meget benne &tab. :^ong (^viU 284 ^nptlinga ©aga. 84 S» 

onben <&Bn ^rif Mv ifU faa meget af{)olbt af ^ons 

84. 5voti(j (?n'6é <gøn 5\nub ()aobe ^ertugbøm* 
met i'^ebebi), fom f)ané gaDei* f ong (^rif feaDbe gioet 
i)am; i)an Dar ftrrbefeé benne f^I o(j gaomifb og ot)er* 
nmabe af[)oIbt af SUmueOr (!jønt ^ong D^ifofaui! og 
t)enneé @ijn ?D?agnué ()ai)be (!ørrc ?D?agt/ og ()an blel) 
t>ei'for falbC 5l^nub 2af>civb ^ ^tl at gjøre ()am af()olbt 
bibrog bet me|l/ (it l)an lob atte, fom befeøDebe bet, 
frit 5eni)tte ()an5 (gienbomme j men be/ fom attraaebe 
famme, feolbt Iffe SO?aabe, tiflige bleue ()ané 3nbta'g^ 
ter mfnbre/ enb .^TJøb&enbig^eben frcrtjebc/ ()Ooifor 
i^ané SDTiblcr meget gif op for i)am, ^ong S^ifolaué 
pg^nub £at>arb jlob iffe i faa gob gorflaaelfe, og^faa^ 
oel kongen fom ^ané 6øtt 2D?agnué miéunbte meget 
5tnub ben 53ennefajK)eb^ r)i>ori 6an f!ob. SD?an funbe 
ogfaa ligefrem fige/ at etf)Oert C9?ennef!e i 5;)anmarø 
i>i{\>ii gjø4'e og råbe, alt/ i)^ab ^nub ønffebe. S^et uar 
bog egentlig mejl ?D?agnué/ fom i)ar folb imob i)ar\u 
Ø^ogle 2(ar efter ^ong ^rifé ^nbeligt \)Bbe ^eifer ^en^ 
ri6 i @ajclanb, og efter ()am bleer l)ané 6øn ^enri^ 
;Seifer. ^a ^nub fpurgtc bette/ at ()ané 5D?orbrober 
»5)enrif i)ar t>øb, og benncé (gøn ^enrif bleuen ^niUv, 
ftf Oan 1M;(? til at beføge (in Srcrnbe ^eiferen/ og brog 
Da til {)am meb et anfeeligt gølge. 5^a ^eiferen 
fpurgtc, at {)ané Si'oinbcDarr^ente/ (obf)an berebc 
et anfeeligt 6i(be for Oam/ og tog imob ^am meb *) b. c. Uaubcfø 95cfFi)tter. 85 € ^nptlinga @aga» 285 

me^eit ^e[-\U^{)cb f ba ijan fom. ^m\b for6(ci) [)o^ 
5^ciferen en tib, og ^eifcren (jao ^am mange f)(^t)erlige 
$5eoifei* paa (tit g)nt)e|!. 

Om ^nut) SaDarb. 

85. ©iigartg ba ^eifei* ^cnrif og 5viiui> £oDai't> 
talte fammen/ fagbe ^ertugett ftl 5veiferen: ,,^erre!" 
fagbe tyattf »feg ei* fommen i ^eføcj f)oé eber, for at 
foge et gobt £f^aab af eber for (SfÆgtfTabé 6fpJb; je^j 
ijenter mig ^pccba af ebcr/ og at 3 oi( mere agte paa 
i)ort @Ia'gt|Ta5 til f)inanbett enb paa t)ore gorfojbreé 
^anbcler; mit Siige er nbfat for megett gare/ 03 
bet er mig bog ftvrbeleé om at gjøre at 6e()oIbe mitt 
50Ærbig()eb; jeg ønjTer iffe at opgioe beit CD?agt, fom 
min gaber ooerbrog mig; og jeg i>iibe gjcrne ^aoe et 
gobt ^aab af eber/ ()i)orfebeé jeg meb vP)ettfi;n berti[ 
()elj! ffal forr)olbe mig." ^vciferen foarebe: ,,3eg r)ar 
fpurgt eberé ^BetitiefaK^eb, og at 3 f)ar t)t)ert C9?entie' 
(!eé 35erømmelfe/ og bet er [^øitig fornøbeut, at 3 
6Iiuer i ^^eftbbelfe af eberé 3?ige og ^a:rbigf)eb. SRu 
er bztf'' t)eb5IeD ^veiferett/ a^J'wg ^»^^ 06 t)er i @a^^ 
lanb/ ligcfom i^ibt omfring anbrc 6teber/ at tiUnUz 
2anbeté ^t)ai>\Uf og tage ^ofb beraf, og iffe titiabt 
ttogeti at I^gge bereé <Sn6e inb i ^aonene/ uben at be 
6e(!emte 2tfgifter erlægge^, ^ct fan ttu t)el f)i^nbeé, 
at bettc t)il fpneé r)aarbt i gørftningett/ naar golf i66e 
erc i:>anti bertif , men faa jTor Slnfeelfe ()ar bi\ mnbctf 
at jeg t>enter at ben iffe beroeb i)il forminbffeé; t{)i 
bet er ?Srug f^oé mo^gtige ?0?(vnb oibt omfring i £ait' 
bene, at tiKuffe »£)at>nene for £aiibet/ f)Oon)eb fiore 
3nbtitgter ^inbe^, og b^t er ber(;oé til megen Seti:i)g* 286 ^nptlinga ©aga. 86^87 S* 

jjelfc for O^iget imob Ufrcb. S!)eéul)ctt ffal jeg gitje Mg 
nogle q5enge, faa at bu for ben @ag$ @fi;Ib (Tal funne 
^olbe bin 5(nfeelfe Deblige^" hertugen taUtb^ ^eiferen 
for Oiaabet, og fagbe at bU lob ftg let ii)Ærff(5tte i 
^ané £anb at tiiMU ^aonene, og at ^onbeté 33cflfaf# 
fen()eb t)ar faaban^ at bU uben ?5an(!elig()eb Dilbc 
:paa mange (gteber fnfine labe ftg gjore. ©iben brog 
hertugen f))em til ftt Ovige meb anfeelige Soro^ringer 
og mange fojlelige ©ager, fom f)an t)a^bc mobtaget af 
^eiferen. 

86. SDanmarf Mv ba meget ubfat for 2(nfalb af 
Rebninger ^ fom f)(crjebe ber ni^jlen ^ele ©ommeren og 
pipnbrebe ^jøbmænb og Sanbeté Q5eSoere. 3^'^^ J<^"9^ 
efter at ^nub £ai)arb t)ar fommen ^(em tii pt SKige loD 
\)an bpgge to 5?a|?eaer ^aa begge ©iber af ^igen ©li/ 
()Dor ber i>av fmaftejl ot)er©unbet^ fom (ober inb tiC 
•£)ebe6p; bernæf! lob t)an ber fa?tCe 95omme af tvcc meb 
Sernlænfer, faa at man funbe luffe ©unbet til. ©i^ 
ben lagbe f)an 35ef^tning i ^aflcKernc til 25et)ogtning, 
ber Hn maattz tillabe bem at lægge bereé@fi6e berinb^ 
fom forub i)a\>b^ Utalt bm bejTemte STfgift af ()t3ert 
©fib. »J)ertugen op()olbt ftg for b^t mefle i »&ebebi> 
og t)an t>av ba ftfret mob enl)ber Ufreb. ^an beflprfc« 
beé nu meget meb ^enge, uben at f)an berbcb tabte 
noget af ben ?)nbe|!, f)t)ori t)an Dar, faa at :^eiferené 
gormobrting gif i Opfi)lbelfe. 

Om SSiDgaut 

87. 5)er t)ar til b^n tib en f)ebenf! SD?anb fra 
©amlanb/ t)eb aRa^n ^ibgaut. »^an t)ar il;o5manb 87 € ^nptling« ©aga. 287 

03 MV meget vig 03 Dcl 6e(jat)et i matigc ^enfcenber. 
4>an g/orbe beflanbig *J)nnbeIércirer til ©(IcrDegen. 5^a 
()an en (^ommef feiUbe øjlenfra til ^urlanD, traf bet 
f((j, at nogle ^urer \aa^ ber meb ^rigéjTibe, og lagbe 
(!vajc tit r)am og i>i{i>e bi'ccbe \)Cim; og efterfom ()an fun 
^aubc eet @fi6/ faae ()an fig iffe t ^tat\i> til at flaae 
tmob, og ()an t^eifebe berfor@eif/ og agtebe at feile 
^jem til ^amlawl). ^uverne feilebe pap efter f)am/ 
og afffare f)am fra (gamtanb; I)an faae ba fun to ^Bii^ 
faar for (tg^ at t)ot)e paa, ^oorlebeé bereé 5[)?øbc oilbe 
falbe ub, etter unbfeile i rum ©0, og 6egiDe jtg til 
frijlne £anbe. ©fjent i)an iffe fanbt noget af biéfe 
58ilfaar gobt^ tog ()att bog t>^n 33eflucning/ at unbfeife 
terfra og til ©anmarf. *&an r)at)be fpurgt om ^nuJ) 
£aDarb/ at aHe/ fom fom til ^am^ 6Iebe t)el 5e()anb* 
(ebe; og ()att Dentebe (ig berfor gob £D?obtageIfe {)oé 
i)amf ligefom faa mange anbre r)at)be faaet. ©et 6fet> 
t)a ()ané 33ellutning at feife til ^ebeSp; f)an feilebe nu 
tt( ©unbet/ og ba \)an fanbt bn tittuffet, raabte r)art 
til ^Oagteu/ fom Mv i ^aflettet, og fagbe at f;an t)ilbc 
I«gge inb i ^aonen. ©filbtjagten fpurgte, ()i)o f)att 
^cir. «3^3 ^ebber ^Bibgaiit," foarebc f)an. ,,3f6c 
()ar ^nub £aoarb h\xM/' fagbe ©filbDagteU/ M Di 
fpurie luffe ^at)nene op for golf, fom t)i ingen 5\;enb# 
ffab ^aDe til." «2uf bu fun ^aonen op, gobe 5D?anb!" 
fbarebe ^Oibgaut, Jl)i jeg t)il 6eføge ^nub, og jeg (Tal 
ogfaa fbdre for big, {)\)ié hertugen t)il gjøre big nogen 
S3c6reibelfe for bcttc:' »©et Dar Del talt," fagbe 
©filbDagten; og be luffcbe np^unbetop, og ?5ib^ 
gaut lagbe fit ©fi6 inb, og brog fi'ben til hertugen. 
:Knub fpurgte efter, ()Do be oare. 5}ibgaut fagbe, at 288 ^nptHnc^a @aga. 88 S. 

De t)ai*e fra ^anUattb. ,,3^3 ^^p ^^^t tak om t)i(j/" 
foarebe ^nut)/ ^03 bet er faøt mig/ at bu er en ^et)^ 
ning." a^ift no6 ere oi vgebnin^er/" fagbe ^Oibgnut. 
<t2)a ere ber to ^U6aar for eber/' foarebe »J)ertUi3en/ 
^,at 3 antage ^trijlenbommen 09 (abe eber bo6c, ba 
(!uffc 3 ^n^ ^^^^ t)el6omne f)er/ men 3 mobfat Salb 
fomme 3 ^ii <»t DoDe paa, f>t)ab ber.oil ffee." ^qj^, 
gaut foarebe: »(gr bet iffe betrettejle, ^erre! at i)t 
t>(elge oé bn 5ebre ^Bilfaar/ om bet maa tiljlaaeé of ; 
jeg t)il gierne antage $;roen/ og fiben mobtage r)a*ber» 
lig ?[)iebfart af eber." 2)e 61eDe ba bshtCf og Darc 
()oé ^\mb £at)arb om ^inUvm og nobe gob 35e[)anb^ 
ling. sgibgaut oar ofte {)oé hertugen/ fom unber^ 
^olbt ftg meb ()amA ba f)an i^ibfle meget at berette^ 
efterfom i)an Dar en for|!anbig SD?anb og i)ibt bereiff. 
^erfngen ubfpurgte [)am meget om 0|!eroegen/ og \)an 
Dibjfe mange 5:ing dt fort^Ue berfra. 

^nut) fat^avDé ©iftcrmaal* 

88. ^(!cr oDre i ^olmgaarb »ar til ben 2tb »g)a^ 
vaib ^onge/ en (Søn af ^ong ^afbemar, fom igjen mv 
cn@øn af 3<^»^iél^if ^albemarføn. ^avalb^ C[)?ober Dar 
6i)ba/ en Sjatter af ben engelffe 5?onge ^aralb ^u^ 
bineføn. »J)aralb tar gift meb ^t)ri)line/ en Sjatter af 
ben foenf!e 5tonge 3^9^ ©tenfelføn^ og (gofter tit 
^Dronning SOTargrete^ fom ba t>ar gift meb ben banffe 
^onge D^ifolaué. ^avalb^ og ef)ri(!ineé 5}øttre Dåre 
CD?aImfrib/ fom Dar gift meb 5?ong @igurb 3orfale' 
farer, og 3n3s^org. ^a nu 53ibgaut {)a\>bz Da:ret 
een finter ()oé 5vnub £ai)arb/ og Dunbet f)ané gortro* 
Iig()eb/ hab »£>ertugen r)am at brage i i)ané S^renbe 88 €. ^nptlinga ©aga. 289 

B(!ci' tir ^ofm^aafb/ 09 6eire for f)am tii ^on^ ^a^ 
valbé Datter SttS^^i^i'Ø* »fertil foarcbc ^(bgaut: 
,,^errc!" faobc (>an, «eett ^in^ er^er, font gjør Det 
mueligt for mig at ubføre eDeré S^retibe, Den nemlig 
at jeg iffe fatteé ^enge, men omenbfTjønt jeg i mange 
^enfeenber er ubuelig til at ubfi^re famme/ faa er jeg 
bog ffpJbig til at opfpfbe eberé ^Qinie i art, f)i)ab 3 ^i^ 
bruge mig tii,'' »J)ertugen taffebe f)am/ og fagbe at 
i)an l)ai)bt Oenoenbt ft'g meb Mte 2(nliggenbe tii ijantr 
forbi f)an fanbt r)am af aKe, fom tarc i t)ané SKige^ 
6eb(l ^itUt bertil 6aabe formebell! ^ané Sor|!anb 03 
^ané 50ir6fomf)eb. 5^er ble^e nu gjorte 2:iI6erebeIfer 
fi(53ibgauté Oieife/ og, f^renb ()an brog bort, taitt 
()an faalebeé til »f)ertugen: „^erre!" fagbe f)an, ,^3 
^ar i finter Diij! mig megen @un|l og Slnfeelfe, men 
bønnen t)il blioe minbre fra min (Bii^^/ cnb hU burbe 
ftg; 3 n^«« i^i^ø mobtage af mig fDrreti)t)e (gccrfeøraa* 
f!inb, og fem timbre ere i f)t)er @c?r6, og fi)rreti)t)e 
(Sfinb i f>t)ert timber." »hertugen ta^Ubii i)am for 
@at)ert, og fagbe at i)an ingenftnbe ^atjbe mobtaget 
bebrc @at)e. ^^ibgaut feifebe nu bort meb pt gølge, 
og fortfatte 9fCeifen uafbrubt, til f)an !om øjler ot)er 
til ^olmgaarb til ^ong ^aralb* ^an fifajfebe f?g oeb 
^engegaoer 2(bgang til i^ongen, fom tog lel imob ()am/ 
t^i ^ibgaut Dar en berømt SOJanb, og bri(!ig i ftn 
%aUr og forjiob mange tungemaaL ^an fremførte 
fit 5€renbe for kongen, og anbrog @agen meb ^log^ 
f!ab, og fagbe om 5?nub £at)arb, at afle Dåre enige i 
<it jtge, at ()ané £ige iffe fanbtel i 5:)anmarf efler 
i>ibt ombring i anbre Unt)r. «^ané ^t er eber aiU 290 ^nptlinga ©aga. 88 ©♦ 

Befjeitbt/" fag&c ^att, »03 bette ©iftcrmaal er fber 
arre tir flor ^(cb^:' kongen foarcDc: ,,5!}?e9en ^u 
flant) i;ber bu ()am i bitte £)rb, 03 ber i>il fttart SriDe 
en ^nbe paa betttte ©ag/ oiti Di optage liit gorjlag i 
tiittz.'' »3a, ^crre!" faøbe ()att, J ingen »gienfeenbe 
t)ir 3 f^"^^ ^^^ oDerbrebet, t)Mb jeg ^ar fagt, t{)i t>n 
er et arminberigt Orb, at 5tnub £aDarb rangt obergaaer 
arre be S[}?Ænb, fom nu rebe i S^anittarf errer i be nor* 
bijTe 2anbe»" kongen foarebe ba: f.^fterfoin bi bibe/ 
at bu er en fanbbru 5[)?anb/ og bu er oé arrene befjenbt 
fra gobe @iber, og bi beéuben ogfaa forub f)a\>z f)ort 
noget tak om ^nub £abarb, ba bir i>i fbare ber paa 
bHU 5rnbragenbe; men t>U forefommer ot!, at i)an 
tun ^ar et ribet iKige at j!pre/ ffjønt ^an eier et »Oer^ 
tugbømme iDanmarf." 50(j)(jaut f^orebe: ,,sD?en ber# 
imob f)ar r)an bUf fom er meget r)errigere.'' u^^Mb er 
bzt,'' fpurgte ^longen. 5Qij)(jaut fbarebe: cÆt;bcr ffal 
r)an beftbbe fremfor be flefle anbre 5D?enneffer, og bet 
er mere bo^rbt cnb mange ^enge errer et f?ort Dvige." 
kongen tarte bern(K(! me^y'^fin ©atter og tneb fine anbre 
Dvaabgibere, og anbrog ^enne @ag for bem. fHiic vaa^ 
bcbz tir ©iftermaoret, og meb3ngeborgé@amti)fFe6reb 
bit ba befluttet, at ()un jTurbe gifteé meb ^nub 2aMvb. 
§0?eb faa forrettet @ag brog bern(rfl ^ibgaut tirbage tiC 
©anmarf til hertug 5?nub, og berettebe r)am ftt S^ren* 
be^ Ubfarb. hertug ^nub taf febe^ r)am for r^ané ^u 
flanb, og gforbe nu tiiberebcrfer tir ftt 55ri;rrup. :^ong 
^ararb fenbte ftn ©atter ^m^hov^ øflenfra ^ormgaarb 
^aa bzn beftemte tib meb et fmuft gorge, og ba f)nn 
fom tir ©anmarf, tog hertugen og r)ere gorfet bef 
imob f)enbe; og ft&eti r)orbt r^an bereé Q5rt;rrup meb 89^90 S. .^npKinga ©aga. 291 

me^cn &(cbc c<j ^ragt. ®c ()aot)e ttoøfe Q5ørtt/ fottV 
fiDcit t)i[(e 6Iioc omtalte. 

Om fØJasnué 9?ifofauéføn. 

89. §0?a9nué S^ifolauéføn oojctc op t)c& ftii ga^ 
teré ^of, 00 Oati t)ar af affe ben (l^rfle ?0?atib i ^an# 
marf/ 03 temmeh'3 t)ennefÆl/ men bog i>av 5?nub £ai' 
tjarb af afle Dettnefi^aelt 03 me(? affcolbt af 2i(muen, 
f!;ønt ^ong ^iMané 03 I^ané @øn CO?a(jnué \)ai:)bc 
fløri'e SOJagt. §D?en netop t)itu foruolbte/ at ber uar 
nogen 5^ulbe imeflem bent/ i bet baabe gaber og ©øn 
6egi;nbte at miéunbe f)am ()ané ^ennefælf)eb/ og fpn/ 
Ué at f)ané fenner Dåre altfor mange. €[)?agnu5 
Sf^ifofauéføn ccgtebe Dvifiéfa/ en Datter afben uenbiffe 
5?ong «5uriélaf; bereé (genner uare ^nub og S(?i6o^ 
la\i^. ^aQnné f)aobe Seflanbig en (lor $rop golf om 
ftg ; ()an op()olbt jig for HH mejle oeb (tn gaber ^ong 
Ø^ifolaué'é ^of; men (lunbum Dar ()t)er af bem p^a 
fxt ^tib. ^an t)ar en )l(sr6 SO?anb og tiblig moben i 
ade »^enfeenber; og Met) faibt CJ}?agnué ben 6t(crfe. 

Om ^nut) t'at^art). 

90. 5tnub £at)arb brog anben @ang Sort fra 
$anbet/ og 6egat) ftg atter til (in gr^^nbc 5\eifer ^enrifj 
og ba 5veifcren fpurgte/ at4)an Dar toente, lob f)a« 
berebe et anfeeligt ©tlbe for l)am, og mobtog ()am Def. 
S?eiferen talte engang til hertugen faalebeé: ,jS)et gi«/ 
ber mig, gro^nbel" fagbe f;art/ „at afle fi'ge big een 
£oD, t{)i big berømme ailCf fom {)aH nogen &}m' 
fom()cb/ og ^at)e i)M bitlHam omtale/ fa(^ at intet 

^2 292 Ænptlinga @aga» 90 €. 

S!j?etitte(!e er faa uc«ticf«( fom bu." fertil fDarebe 
hertugen: «©aa gunflig ^ar £t)6fcn t)a:rct mig," 
faøbe ^ait, »men 3 ^ar fra J33e9pnt)e(fen ();ulpet mig 
mci> eDeré 9taab og Unber|!øttelfe." 2)a lob ^er^ 
tugett frembicre be ©ranoarer, fom ^ibgaut iyai^bt 
gioet ^am, og fagbe til ^eiferen: «©iéfe ^arer beber 
jeg at 3 t)il mobtage, v^erre! ffjøtit ber iffe Difeé ebcr 
faa flor @rf;enbtligf)eb, fom bit burbe ftg." 5?cifereit 
betragtebe ©aoeit og taffebe ^am, og tilfoiebe: ,,50iob' 
(aget ^ar jeg Del f?ørre @aDer, mett faa fom jeg i)av 
fynteé bcbrc om." hertugen op^otbt ftg ett "li^^ ()o5 
:S?eifereti, fom gjorbe meget af l)am og be^anbfebc f)am 
oe(; og t^a hertugen igjeti berebtc ftg til ^(emreifett, 
gal) :^eiferen f)mx mange 5toj!6ar()eber/ og fagbe at 
f)an f?ulbe ith fattet ^enge^ faa lojnge be begge leoebe: 
aOg be gorojringer, fom bu bragte mi^," foiebc ^an til, 
ci^al jeg beéuben gjengjelbe big; bi\ (?al faae ^li^ber 
af mig, l)Dié £ige neppe Dille finbeé i eberé £anb eller 
Dibere, og jeg Denter, naar bu be()olber biéfe ^lii^ber, 
at Si)f6en DiC følge big og ^elb bit SJtge; og M Dil jeg 
bebe big, gr^rnbe!" DebbleD l/au/ cM bn i6fe laber biéfe 
^lojber f omme fra big, tbi ()Dié bet ffeer, ba f nægter 
jeg for, at ber Dil fnart ffee en Soranbring i bin 2i)ffe." 
^Htz Dar :^eiferené ^<5berébragt, og biéfe 5\lÆber 
Darc ganf!e borbprebe meb @ulb og Dåre flore ^oflbar* 
l)eber. »hertugen taffebe ()<tm for ©aDerne og al btn 
^(cbctr fom f)an l)aDbe U\>ii^ l)am. (Bibm brog ^er* 
tugeu bjem til ftt DJige, og Dar beflanbig anfeet for en 
meget ppperlig 5[}?anb. ^ort ef^r bøbe ^eiferen, og 
goløftgt, at ^ojberébragten, fom 5^eiferen ()aDbe giDet 
jirt gri^nbc Snub £aDarb, befab ben (^genffab, at be 91 €♦ ^nptlinga ©aga* 293 

flip, fom ()at)bc labet ben f omme fra jl(|, iffe (et)ei)e 
loge berefter. ^eifer&ijmmct antog bertti^fl fjobgeir/ 
en fnjcif! ^ertw(j, ()an 6(ci) f?ben falbt £otariué. 

Om ^nut) fatiavt)* 

91. ^nnb 2(iMvb mv, fom før 6lei) fagf / faa 
Dennefd/ at affe bc 6rat)effc S0?(5nb i S^anmarf elftebe 
T)am iffc mtnbre enb ^onø SRifoIaué cflcr benneé (Ben 
C9?<39uué; men bette Dåre, fom Di ot^enfor omtalte/ 
t>iéfe af 5D?iéunbelfe faa ilbe tilfrebfc meb, at be for 
{>cn ^agé @fi)Ib 6e9i)nbte at at nojrc ^a\) til hertugen 
i>5 mange af ^ané fenner, ©a 5^nub £aoarb mærf^be 
tnti, txntti f)an )(>aa diaab i benne ©ag, og fanbt 
ftg albefeé fri for, i nogen CO?aabe at ()aoe forurettet 
t)iéfe grfcnber. S)a nu ^ong SRifoIaué og ()an^ @øn 
£|}?agnué engang t)are funber i Spttanb, 6egat) ^nub ftg 
til bem meb nogle ?9?ajnb, og Da {)an fom, mobtoge bc 
hertugen uel. .^nub fagbe ba: ,^!Dct er mit 5i£renbc 
i)ib, at jeg v>il 6i)be eber grojnber til (^ilbi; jeg onfFer 
at t)i (lufle omgaaeé meget og meb ^in\lab , fom bit 
femmer oé for @(a*gtf?a6é ©fpfb, og iffe (abe ^ag^a^ 
(fere uben 2(arfag tilintetgjøre i)ort ^Qenffab." £)e 
fDarebe, og fagbe at be gjerne t)ilbe bH, og at ber 
ingen $;ing Dar bem UmUmx, at jo bereé ^QenjTab 
funbe ()o(beé t)el i)cblige. :^nub i^aoarb reb berpaa 
()jem til ^ibihi), og lob ber gjøre 2(nrctte(fer til et 
iBilbz for ^ong .^ifolaué og ^ané (^øn SO?agnué. S5c 
fom paa ban Upmti tib, og ber biet) (;olbt et meget 
fo(le(igt @i(be; og ba ben ©aafoni/ ba be igjen ffulbe 
ribe 6ort/ taffebe hertugen 5^ong 9?ifolaué for ben 
»^a'ber, fom be ^ai)be bet)ii|l ()am t)ebat 6cføøe ()am/ 294 ^tn)tlin(ja ©aga. 92 S. 

03 forajre&e gongen mange |Iorc :^o(!6arf)cbei*. ^zv* 
^aa 916 fjait til sj}?a(jnué, 09 talte faalebei? tin)am: 
,,^]D?in grccnbe CD^agnué!" fagbc f)artA «()cr ere De ^Icc* 
Dei'/ fom min Sr^nbe ^eifer ^enrif gao mig, biéfe 
^vlÆber Dil jeg nu gioe e&er, for at t)ort @Ia:gtj?ab og 
^enffab jTal t)a?re fulbfommen gobt, og jeg git)cv be 
bebjie ^oflbar()cber, fom jeg eiei*, til big, forbi bet 
anflaaer big t)el at bccre bem/ og ;eg unber big bem oef^ 
t{)i bu t)il lønne mig gobt for bem." CDJagnué ifortc 
ftg |!ra^ ^lojberne, og alk/ fomfaae()am, fagbe, at 
ber i6fe ^ilbi finbeé fmuffere eUer anfeeligere SD?anb 
cnb {)anf og fagbe, fom fanbt Mv, at bH fortjente at 
(ønneg Del. ^ong 3^ifoIaué og \)ané @øn ^a^nné 
taU^bc hertugen for aik be ^æberébeoiiéninger, ()art 
i:)a\yt>i gjort bem »eb t>nt^ ©ilbe, og for be f?ore gor/ 
(cringer fom ^an f)at)be giDct bun; og førenb be broge 
bort, bøbe be f)am f)iem til fig om ^Binteren til ^nUf 
gilbe; t)an tog meb ^af imob 3«^^0^^^^"J berpaa 
(!ilteé grojnberne imb i>^n jlørfle ^/Ærligf^eb. : 

92. 2)ettne ^Ointer f!ulbe 5tong fnihlané ^ofbc 
3ulegilbe norb i @j(rtranb i 9?ingf!eb; og til b^tte 
@ilbe fom ^nub £at)arb/ efterfom bet oar bejlemt, 
lebfaget af nogle SD?a;nb, og ijan t)ar ()oé ^ong ?RiH* 
lané om 3«^^«; ber ^olbteé et anfeeligt ©ilbe, ipaa 
()Uilfet^ong Ø^ifolaué og ()ané @øn ^agnué og bere5 
gritnbe ^nub £ai)arb gat^e f)inanben gjenflbig mange 
?3en(!abé Q3eDifer. ^a nu ben X5ag fom, ba (3iibH 
ffulbe flutteé, fagbe -hertugen, at ^an Dilbe berebe jtg 
til fBortreife; benne 2)ag bleu ber beD^rtet meb flørf! 92 S. ^m;t(inga (^am* 295 

Soer/ 09 vj)ertu(jené 3}?a;ttJ) t)are meget brufrte. 25a 
fagbc SO?aonué tit hertugen: a-Serre!" faøbe t)aiv 
t.ftjønt ber gioeé cber n'ngere 6at)er ent> bet burDe fig^ 
Dil jeg bog mitibeé eberé goi'Æi'ingei*; /eg Dit gii)e cber 
fprretpoe OlibDerc meb bereé fulbe Ubru(!ning;" bet 
figeé, at en OJibberé Dvujlning foflei* otte SO?arf @ulb. 
^ertu^ert taffebe 5D?agnué for @auen/ og fagbe at ben 
Mt 6aabe gob og anfeelig. SDagen forteS nu/ og ben 
Sijibbertrop, fom 50?agnué t)i(be gioe »hertugen/ fom 
iffe/ forbi be iffe t)arc at føge aiU ^aa eet @teb. ^a 
fagbe »hertugen: ,,9Ru oi((e oi ribe forub/ min grojnbc 
€D?agnué! og faa ijente paa ^^ren, t)t)or 3 finber but 
hdiy^mt" ::?agnué fDarebe: ^^Hb oé gjøre faa!" fagbe 
^an^ uOg jeg (Tal ribe pa4 ^Oeien meb ebcr / gr^nbe! 
og iUi ffifteé fra eber/ førenb mit £øfte til eber er 
opfi)Ibt." ,,3^/ »Oerre!" fagbe hertugen, „bet t)it 
alt faalebeé opfplbeé^ fom 3 ^)«f bejlemt bH, men 
6e(Ianbig maa jeg r)oIbe bit for en ^(cbQV for mig^ <it 
3 bil føjge mig." (Bib^n fi;|le ^nnb UMvb jtn Si*<^nbe 
:^ong 9f?ifoIau^, og anbre fom f)am fpnte*^. S^erefter 
(lege be ^aa bercé ^e(!e og rebe 5ort; be rebe igjennem 
ctt &obf og fom til en aa6cn ^lab^ i famme; ba bab 
5D?agnué/ at be ffufbe (lige af fejlene og Dente )f>aa 
D^ibberne, og fagbe at l)an f)aa6ebe/ be Dilbe Hn 
Ui)Bbt at hk i 6ort %ib, 5De gjorbe nu faa/ og gof^ 
fene (lege af »&e(?cne og fatte (tg nebpaa 55Iabfen/ oq 
mange, fom t)are (legne af, falbt (Ira^ i (BøDn , t\)i 
be [jabbc bvixfUt (Ia?rft om Skagen, ^nnb 2abavb fab 
\iaa en fojlbet 2ra;(!amme o,<j- ^ané grojnbe 5!}?agnué 
t)eb @iben af ()am, og ?X)iagnué f^aobe en blaa ^app^ 
}i>aa, 5De faae ba, at en SQjanb løb frem af (gfooen, 296 ^mjtlinga ©aga* 92 €. 

f)f>ovi be D«re^ 03 ba ^an 6om pcia bett <ta5ne i)5(a&é/ 
()t)or be fabe/ fri^tigebc ^ati ben ^ap\>i, fom f)an t)ar 
iført, af ftg, og rcJ) bet ene 5(E-rme af; ^an talte iffe 
ti( bem, mert løb (Iben tilbage i 6fot)en. »hertugen 
fpurgte 5[}?agnué: .jgr^vnbel" fagbe ()attf «^&ab troer 
tn bH er? bU er fom bet funbe txcre noget tegn." 
^,3^3 ^c^b iffe, »O^i're!" fagbe SD?agnué/ <j'eg tisnfeiv 
<it fligt ^ar fnn libet at 5eti)De, troer bn Def , at ber ci* 
noget meent bermeb?" «X)et aner mig/' foarebe ^er* 
tugen, „at bH maa D^cre et Segn tii nogle, fomcre 
cé n^r, og bcr maa i)(?re f ommen en ^(cv i (gfoDen, 
fom agter (ig imob oé." ^.©et fan iUe i>xvz mneligt, 
gr^nbe!" fagbe SDPagnué, J{)i bn er faa oennefÆl en 
SD?anb, at ingen t)il gjøre big @fabe." Da lagbc 
»hertugen ftn ^aanb paa @f niberen af fD?agnu^, og 
fpurgte: ,,^t>i lebfager bn mig paa ^Beien, grænbe!" 
fagbe l)an, Jføvt i 93i'pnie?" „gorbi jeg iffe er faa 
Dennefojl fom bn er, Srojnbe!" foarebe SO?agnué. 3 
bet famme fom be talte bttu fammen, løbe £nrer i 
(Sfoben ^>aa ade kanter af bem, og bern^)! trojngtc 
ber golf frem fra @6oDen» 5!)enne »J)a;r t)ar anført af 
en 5[)?anb, fom r)eb ^enrif bm ^alUr og »ar en @øn 
af vgbenb , og en 6ønneføn af ^long @i)enb Ulfføn og 
SR(^(lføb(!enbebarn tii ^nnb 2aMvb; men butz Mt 
^ong Sf^ifolaué'é og t)ané @øn §D?agnné'é 2(n|lag. 
^a vf)ertngen faae,, at ^xv^n trængte frem af @6oi)ett 
tmob bamf og I^an m^rfebe at be fom meb Ufreb, 
fagbe I)an: ^.^Mb er bet, min gr^nbe 20?agnué! raa* 
ber bn for benne f?ore ^a:r?" 5D?agnné f;crnebe jig fra 
()am, og fagbe: »^i fommer b^t big Deb, f)i)o ber raa* 
ber for ben/ ben (!al bli&e big tilfulbc nof." ^an Qa\> 92 €. ^nptlinga @aga. 297 

f!ø ba i 5:rop mcb ^enrif ben ^alte. u®«b tiløioe 
big^ SrÆttDe!" fajj&c »hertugen / „om noget er feilet 
Oeri/ 03 jeg oil tilgioe big." S[)?agnué og »J)cnriø bett 
^aUe gjorbe ec Oaarbt Slnfafb )i>C(a ^nub i^aoarb/ men 
hertugen og iyané golf fatte jlg tii C9?obt)a:i'n; ber 6Iet) 
en ftavp 6trib, fom bog car meget uHge/ t^i ber i)are 
mange om eenj og be Dåre fjeder if'fe 6erebte/ ba be 
(libiké ith len ^ag na:rebe nogen grpgt for Ufrcb; 
bertil hm at mange af bem/ fom l)at)be lagt ftg til at 
fooe/ Dåre faa bøbbrufne/ at be iffe Daagnebe, førenb 
(gppbene (lobte paa bem efler igjennem bem. 3!)er fafbt 
;^nub £aDarb/ og be flejle (ige at »^enrif ben »&alte 
anfaibt ()am og gaD (;am Sanefaar j ber faibt ogfaa 
ben jlørfle Deel af ^ertugené golf, men f)an felD ftf 
e)og, førenb ()an bsbef 6ub anbefalet fin @jir(; men 
faa eller ingen falbt af £D?agnué'é og ^enrifé gol6. 
Da benne S5egioenf)eb fpurgteé omfring i Danmarf/ 
førgebe ^Dert ?i}?ennef!e oDer ^nub £aDarb/ og 3lih* 
lau^ og l)ané ©øn SD^agnné bleoe meget ilbe anfcete 
for benne ©jerning, faa at nojflen intet Q}?cnne|Tc i 
Danmarf langer ønfFebe @obt oDer t)nn, og enbogfaa 
be/ fom forub Dåre bereé fenner/ fagbe, fom fanbt 
Dar, at bette Dar et uf)ørt SRibingéD^rf/ og ingen 6raD 
sj)?anb Diibe fra ben '^ib tjene bem. ^nub 2ai)avb 5IeD 
ført til Ovingfleb, og ber jorbet, og ()an er en Dirfelig 
•pelgen/ og gjør mange f!jøn:-:e og bprebare Særtegn. 
^ané Døbébag er een Dag efter ben trettenbe Dag af 
3ulen^; men nn ()olbeé ber SO?eéfebag for l)am oDer 
I)ele Danmarf om ©ommeren Dagen efter 3on SBap^ ') J). c. ttn fi)t)cnt)e ^muav. 298 ^nptlinga ©aga, 93-^94 €♦ 

ti(l« 9}?eéfc, ti)i ba blebe ()fltté f^eaige 9veliqi)ier optagne 
of 3orDen. S)en @fot), ^t)ori r)an fal&t, f)ebt)cr nu 
£at)art)éf!ot). 5?e Danffe fortætte, at bcr beftanbig 
paa Den ^iabé, f)\>ov ben ()eaige ^nuD £aoarD fal&t, 
er en fager grøn ©lette faa^el 53inter fom ©ommer. 

Om ^nuD £at>arl)é fSørm 

93. ©en {)iUiQe 5?nub £aDart) 09 3tt9c^«^i'3 
^at)t>e tre £)øttre, (]D?ar9rete, ^ferijline 09 (5:at()rinc; 
ben fit>f!n(«Dnte t)ar gift i ^Øjlerbegen; men e[)ri(!inc 
Dar gift meb ben norf!e5tonge SD?agnué Q5Iinbe, ©i* 
flurb 3off<»^^f^^^^^ ®^tt» ?D?argrete mv gift meb '©tig 
^t)ibl(cber i ©faane; bereé S5ørn t)are ^ihlaixé og 
€^ri(!ine, fom t)ar gift meb bm fDenffe ^onge ^arl 
©ørfoerføn; bereé ©øn igjen Mv ben ft)en(!e ^onge 
©ørfoer, t)an Mt gift meb 3ngegerb/ en ©atter af 
Sarlen 95irger 55rofa, bereé ©øn t)ar ben foenf!e ^onge ^oljan. ^a ben ()eaige ^nub £at)arb faibt, 
Dar f)ané ^one 3tt9«^«J»^9 frugtfommelig ; Oun t>ar ben 
finter jø(!er oore i ©arberige i)oé ftn gaber 5tong ^a* 
ralb. -^un fobtc et drengebarn, fom pf SRaDnet ^al* 
bemar, l)an hk\> føbt fi;i> ©age efter ftngaberé ben t)eU 
lige ^nub ^atarbé ©eb; t)an f>av tiblig baabe fmuf og 
flor og ubmærf et i be jTefle ^ing ; l)an t)o;ctc i pn 95arn* 
bom op ot)re i ©arberige r)oé fine møbrene gr^nber, 
00 hUt> fnart a(minbe(ig aff)o(bt. 

Om grif. 

94. ^ong (grif ben ©obeé ©øn ^ri6 Dar iffe 

l^l'emme i ^anbetf ba ()an fpurgte fin ©rober ivnub 

£at>arb^ ©øb. SOJen ba ijan fpurgte benne Sibenbe, 

famlebe f)an a[(e be goI6 tii ftg, fom f)art funbe faae 95 S. ^nt)t(in9a (^m- 299 

OQ fom aiii^^ følge ()am; i)an bro(j berpaa til ^an* 
mad; og ba f)an fom i £aiit), opforbrebe r)an golf til 
at føfge fig, 03 t)a nu'.nge fpnteé at r)an [)a^bi meget 
(tt ()ÆDne paa ^ong SRifoIaué og benneé @øn SOJagnuéz 
p6 t)an berfor gob ^ijlanb; f)Oorti( ()an ogfaa nøb 
gobt af biti 3?iibe(?, ()Dori iyané gaber ^ong ^ri6 og 
()ané 35rober^nub £aoarb ()ai)be (laaet/ og bei* fam(e* 
beé nu mange til grif af faabannc SO?Ænb/ fom før 
^at)be OÆret ()ineé fenner, ©aafnart f)att nu fit jtt 
SD?anb(!ab noget forøget, l)Ærjebe i)(\n Dibt omf ring i 
S^anmarf, gjorbe jlore 2(nfalb paa :Kong S^ifolaué'é 
Sfvige/ og tilføiebe ()ané 5D?i:rnb 6eti)belige SfJeberlag; 
og ber opfom beroeb flor 5?rigéuroIig()eb i £anbet, 
:^ong D^ifoJaué fatte golf til gorfoar imob benne. ^^r; 
ba t)are be misgtig(!e ^ænb i ^ong 3f?i6o(aué'é diiQc: 
()ané @øn £9?agnué, »^enrif ben ^aitef og »&aralb 
:^ejia, ben f^ellige ^nub £aoarbé ^^rober, fom oar en 
tjccv ^en af fin grc^nbe ^ong 3RifoIaué og bennet 
©øn 50?agnué, ()i)orfor mange t)are f)am paa .£)a(fen/ 
og 6e6reibebe ()am meget; t)an i)ciiibz Sinførfelen i 
^jxUanbf og op()oIbt ftg for bet mefle i sKoeéfilbe til 
gorfoar imob fin Prober ^rifé 2(nfalb/ og ()an i)ai>b^ 
en jlor Srop golf om ftg/ og befa'flebe meget benne 
^tab; i)(in lob anlojgge et flort og fl^rft ^aflel, og 
Ia(jbe beri meget S0?anbf!a6 til gorfoar, naar ()an iffe 
»ar tilf^ebe. ^ong 9^ifolaué i)ai>bi for bet mefle beti;^ 
beligt 5D?anbf!a6 om ftg, ftben benne Ufreb 6egpnbte. 

Om ^oncj Stifofaué 09 ^Dlagnué. 

95. 53et ftnbe^ ffreoet i banf!e ^ifloriebøger, 
at ^ong Ø^ifolaué jjg grif l)a^t ^olbt nogle Xrojfnin^ 300 ^nptlinga ^m. 95 S» 

ger/ om f)M UbfM Di injjctt jBeretm'ngcp fjenbc. 
SOJen bet (TfriDeé/ at (?rif 5(aret efter (tn probere/ ben 
r)eai9e ^nub £ai)arbé ^ob, ^)o{bt et glag mob ^oncj 
SRi^oIaué paa 3«^^"9si'ét)ebe, 03 bernÆfl ^olbt be eder 
bercé SOiÆnb et atibet ©lag i gobbig i 66aane i SR^er^ 
()ebett af £unb. to 2(ar efter ben bettige ^nub ia* 
t>avbé %a{b fom ^rif til (gjÆdanb/ 09 r)ajr;ebe ber f>ibif 
09 inbtog ba fin JBrober ^^aralb 5?e|iaé ^ajlel i DJocé^ 
filbe, 09 brÆbte ber meget golf. »J)an (ob (>ele 5ta* 
flettet nebbrpbe, men ^aralb ^efia Dar ben ©ang iffe 
^ i @taben. 2laret berefter øMaQbz (grif r)ele ©tåben 
UKoeéfilbe/ 09 ba Qit meget golf i @|a;f(anb ^am til 
»^aanbe 09 tifjtobe ()rtm £pbi9()eb. S)erfra brog t)an 
meb en f?or ^ær norb ooer til ©faane, 09 ba txnbttf 
faflebe r)ele golfet ftg I)am haabt i ©faane og JpaUanbi 
og tilflobe ()am £pbig&eb. 3 bm ^ib oar 456fur grfe* 
bif!op i £unb. ^an tog oel og l)i5berng imob ^rif/ 
09 beflprfebe ^am faa meget/ fom i)an formaaebe/ ti)i 
grfebifpen t)at)be tæret en flor ^en af ()ané gaber 
:^ong ^vit ben @obe. »J)erti( Fom, fom for biet) 
omtalt/ at ^ong O^ifolané og f)arté ©on SDtagnué 
\)a\)bz Deb ^nnb Saoarbi! £)rab »it^abraget ftg f?or Uoil^ 
lie ^oé 2Ilmuen/ og jo f!ørre ©tprfe €rif fif/ beé 
mere tojcte gorbittrelfen imob 5tong O^ifolaué og?9?ag* 
nu^/ og mange tilbøbe ba (?rif £pbtgf)eb og 5:jene|?e. 
^ong SRifolané brog meb en glaabe norb til ©faan^/ 
og {)a^bt meget ?D?anbiTa6. 3 -On^ren f)oé r)am tjare 
^ané ©on €D?agnné, ^enrif b^n ^alte, -^avalb 5lefia 
og mange anbre ©tormænb; ber tåre tillige fejt: SijTop* 
per/ af ^oilfe ben ene tar oppe fra ©Derrig, ben anben 
fra ©jojllanb og be fire oorige fra ^\)Uanb, S5if!op 96 €. ^nptltnga ©aga, 301 

^ctci* nf S^océfilbe i ©;(r(ranb, 55ifFop ^^orer af 9f^i6e, 
55i(!op^etil af 5)3ent)cl fra Hjørring. 

96. ^rif l)at)t)c forub fammcntruffct en 6cti)bc^ 
Ii(j ^<cv i ©faattC/ 03 rpffcbe meO fanime til got)t)ig 
fønt)cnfor£uni), Svoncj Ø^ifofaué i SO?øt)e. (grfebijTop 
©éfur i)ap i »Jx^ren f)oé dviff oq \)<im fuløte aWe l)ai\é 
f!ore Sr(»ni)ctr ocj meget anbet golf. £)er t)are t)o^ 
(5ri6 (gfaanittgertie og »^aaanbéfaverne 05 bet S[)?anb^ 
f!a6/ fom t)ai)be fulgt ()am fra ^jccUanb oø megec 
anbet golfj r)att ^aobe faalebeé en meget beti;bcli(r 
»&«r, og ber mvz ogfaa mange »^øDbingei*. 2)et Mt 
i ^intfebagene^ at ()elc iXBV^n fom fammen t Sob<)ig/ 
og ba opfliltebe bi paci begge (Bibzt bncé ^o^tf 03 
berebte ftg til (»lag. S[l?eb SrfebijToppen fulgte m 
flor ?9?(rngbe ^vccfet, ^a peeren nu berebte jig tiC 
@lag, talte (grfrtiffoppen faalcbeé : «9^u maac ^r«^ 
flerne gjøre ^ilberebelfer og (Trifte golfet, t\)i man tan 
itu Dente anbet; enb at bm^ ?9?øbe t)i( lebe til flore 
95egii)en^eber/ faa at mange iffe i)iØe fomme berfra 
meb £it)et / og berfor maa en()i)er t^nfe ^aa ftn @alig^ 
^eb/ ba bet iffe er t)i|l, at ()an flipper r)erfra og fait 
fiben befjenbe ftne (gi;nber for nogen ^r^vjl. SRu er 
bet min @frifte, at jeg bi)ber eber t &nbé 9f?at)n at 
gaae manbigen frem og flribe b}(cvv>t; tccnUv Jfiaaf 
fom bU er ^ilf^lbet, at ©ub iffe fpne^ bebre om 
feige ^}<ct\b enb raffe *&elte; en^Der ffal ogfaa bøe 
engang." O^erpaa talte (grif til ftne golf/ og fagbe 
faalebeé : aSlKe golf ^er i $anbet ere tibenbe om bzt 
SRibingémorb og ben ©f^nbfelég/erning/ fom 5?on(j 302 ^nptlinga ©aga* 97 £. 

TIliMané 09 t)at\é ®øn S0?a9nué ^at)e SebreDef , t>cb 
ot bri^be min 55rober vP)ei'tu9 Slnut), 09 faaicbeé lønne 
min gaber ^ong grif bz mange ^Sclg jerninger, foni 
[)an i)at 6et)it|! bem; t)i maae t)el ta:nfe paa, r)t)em t)i 
r)ai)e at l)(5t)ne!" »g>an opmuntrcbe faalebe^ meget 
^(cren. 

97. 2)erefter (obc be Tf^aa begge (Siber £urertte 
gjalbe; og ba begpnbtc Der en f!arp @trib/ og ber 
forefaibt jlore 55egit)enf)eber/ ffjønt Di iffe formaae 
nøiagtig at opregne aWe be ©tormænb, fom ber faibt i 
flaget. 3»"i^^^i*fi^ f^^^t ^^r ^aa ^ong ^ihlané'é 
^ibt Up ^itTopper. ©er f>av en 50?anb, oeb Si^aDn 
@igurb ben ^t^rfe, fom t)ar gojlbrober til ^ongené 
@øn £0?agnné ben (gtærfe/ og bar f)ané 25anner. 
Stenne ©igurb uar beflanbig ber, ()Dor Singrebet t>ar 
I)eftigf!, og (!reb meget bj^rDt, faa at f)ané gorf^ar 
Dar fortrinligt. :$^ong Sf?i6oIaué bleo noget faaret i 
flaget, bog iffc meget, førenb f)an flpebe, og ligefaa 
^aralb 5^e|ta, fom pap fob gi;lf ingen opløfe jtg, faa^ 
fnart ^an faae at itongen fTpebe, og ()an begat> fig ba 
ogfaa ^aa glugten. derefter fortfatte 9}?agnué og 
«0cnri6 bzn ^a\u ©(aget meb bU tilbagcbcerenbc 
50?anbf!ab. 50?agnué*é *^annerc blet)e ba f!(rrft an* 
grebne, og gijlfingerne opløfle jtg overalt i ^ccvzn, 
5D?agnué t)ar iført en Oiingebrpnie, ^aa I)i)ilf en intet 
^aabm beb, og f)an icempibz meget tappert, og 
opmuntrebe fine golf til at flaae pcI imob og iffe tage 
glugten. CO?en ba ©igurb ben 6t(rrfe faae, at bet 
biet) ti>«bere om 5D?agnué'^ 33anner, og at bzt iffe 9S €. ^nptlinga (Sm- 303 

Dilbe ^aa^ Qobt faalcDeé font ©agci'ttc (!ot)e^ faflcbc 
^aa banneret/ (efcebe ?)3?a(jnué op i fine Slrmc/ tjenbte 
om/ 03 i)ilt)e ut) paa @fi6ene. ^a ^rifé 5D?Ænt) 
6(ei)c bet tjaer; broge be jlra^r cft'cr ()am 09 fovbrcoe be 
gli)9ten&e/ t()i i>a SegaDc aU^ ^a^nné'é CO?ænb jig 
paa glucjten. (^rif fom meb jtne golf imcncm ©igurJ) 
09 ©Pibene, 03 Denne no&teé ba til at ()olbe ©tanb. 
5)er begpnbte ba ©triben paa n^, ocj ben enbteé meb 
at SOJacjnné 03 ©icjui'b begcje fafbt, 09 (!ør(!e 2)elen af 
bet S0?anb(ta6/ font {)ax>iic fulgt bem, men be foitt 
funbe unbflippe, fl[i;ebe. 3 gobt)i3 faibt mange af 
:^ong .^ifolau^'é og t)ané @øn CO?agnué'é goI6, ber 
faIbt ^eni'if bm ^alte og, fom for()cn biet) fagt, ittange 
anbre ©tormojnb. £)a t)are fire 2(ar forlobnc fra 
^nub £auarbé ^øb. 

98. ;Kong SRifoIaué fli;ebe, fom før bfei) beret* 
tet, fra ©laget i gobDig; I)an flap ub \iaan ©fib 
meb nogle SO?(cnb og brog fønber til 3Dttanb; berpaa 
brog {)an til Jr)^t)^^, lebfaget af faa golf. 5)a be 
rebe til (Btab^n, t)ørtc be £uregang og ti&ige alf!ené 
©trengeleg og ^(offelpb. ^a fagbe :^ong 3f?ifoIaué: 
,,vf)er i)iKe golf tage tel og f)icberlig imob oé, t>a ber 
baabe ringeé imob oé, og fpiKeé meb ©trengeleg, 03 
()er t^ii man iffe fpare at Dife oé al ben @;(5flmilb()eb/ 
fom ber fan pbeé." (gn ?D?anb foarebe 5tongcn: ,;©tt 
()ar ';Tnge iffe o^r^t forf?anbig , og bU Difer fig ogfaa 
beroeb/ at bn troer ()er, ()t)or ilnub £at)arbé bebfle 
?3ennerere, at ntøbe en f)C5berIig CO?obtagelfe/ fnarere 
frpgter jeg at bn oil møbe anbet ()er." ©c rebe bog 304 ^ni>t(inga ^m^ 99 S. 

i'rtb i Spett. ©er Mve ba mange goI6 forfamlebe i 
ȣ)et)e6i>, 03 bcriblanbt mange/ fom 5ai)be Dojret ^nub 
£aoai't)é ^Senner^ ©a be fpurgte, at ^long fJlihlané 
t>irbe 6omme til ^ebeSp, 6abe be aKe S[)?(^nb, fom oarc 
i Staben at i)be b^m 35iflanb. ©er Dar ba ogfaa en 
flor iapi^ ^(rr. £)(j efterbi ^ong 3RifoIaué Dar ba 
Oøiligen for()abt af mange i ©anmarf , gjorbe be jtrajc 
2(nfalb ^aa iyamr faafnart f)an fom i ^tab^n. ^ong 
iWifoIaué 6Iei> ba greben / men man tiflob ()am bog at 
6Iit)c btvebt af ^rÆflerne, ()t)orefter [;an 6let) tagen af 
©age. ©a ^at)be f)an ixcvu ^onge i trebioje 2(ar. 

€nf Smuit tacjeé fil ^on^e. 

99. ^fter ^ong ^iMané'é ^aib SfeD ^tit 
^rifføn nbMlQt til 5tonge i ©anmarf ouer r)ele 2anf 
btt; btttt flfete meb 5llmuené ^iiiU og @amti)ffe. 
^an Dar mpnbig og firajfebe i)aavbt aUt beSD?ajnb/ fom 
efter i)an6 SD?ening f)a^bc forbrubt jlg imob f)am/ cg 
imob aUt bem Dar f)an r)aarbe(!^ fom ^aDbe D«ret 
:S?ong fniUlané'é og ^ané @øn 5D?agnué'é flerfle ^Ben^ 
ner, faa at be fpntcé neppe at funne ub^olbe {)at\é 
©tro^ng^eb; og efterbi mange troebe/ at be feent Dilbe 
forDinbc ben @rufomr)eb/ be {)at>bz nbfaan af {)am, 
bleD ()an berfor talbt (?ri6 (?mun eUer ben jlebfe SOJin^ 
bebe. ^an Dar gift meb ©ronning SO?almfrib/ en 
©atter af :^ong ^avalb 53albemarføn ^aviékifføttf 
øffenfra ^olmgaarb, og en 6ø(?er tii 3tt9e6org, fom 
^ané 35ro:)er ^nub 2aMvb f)aDbe ()aft tilirgte. SDJalm* 
frib f)ai>bt fort)en D^ret gift meb bm norf!e :S?onge 
©igurb 3orfaIefarer. 100 s. ^m;t(inga ©aga. 305 

Om ^otQc§ !^oma\ 

100. 3 ^ctt 5:i& t^are ^totiger i D?or<jc: :^ott^ 
s£(la^nnéf (Bmvb 3orfafcfai'ei*é @f*n/ og '^avM 
&iikf 5vott(j 6i(jurbé 95rot>er. 5}c r)at)t>c Ufreb meb 
^inanbcttr 03 (!rebe om Di((jet pna gpn'leif famme 
Sommer fom ^0113 .9?ifofau^ ocj l)ané (gøn SD?a9nu^ 
bfcDe t)raj6tc i ^anmarf. gra bette ©lag fTpebe ^aralb 
6iljfe fønbcr neb til SDanmarø til ^ong gr(6 (gmutt, 
men ^ong 5D?a3nué unberlagbe jt'cj ba I;e(e Oiiget i 
S^orge. 5\on<j (gri6 (03 Del imob ^ong ^^aralb/ 03 
tiihøb ()am i jtt OJige, i)^ab l)an 6ef)øDcbe til ftt SO?anb* 
f!abé Uiiberf)o{bnin3^ tr)i ^otig grif 09 »Oavnlb ©iffe 
^aobe fooret ji'g i 55røbr^la(j fammen. ^ong ^aralb 5at) 
^ong.^rif at gioe f)am §0?anbjTa6 03 nogen S5e|!i;r6/ 
ning, til at f)(in funbe brage tilbage til 3Rorge, ba ()att 
agtebe at tilbageerobre Oiiget/ fom 5\ong SOjagnué om 
©ommeren \)at>be frataget f)am. ^cn eftcrfom ^ong 
^ri6 ba npiig oar 6ommen tii Dvegjeringen i ^anmarf, 
og t)a\>b^ enbnu iffe ti(f!r(^ffelige ^rooer ^a golfet^ 
Srof!a5, troebc f)att iUc at funne (abe ^ong Jr)avaib 
faae megen S5i|!anb af jtt 3?ige, men i)an ooerbrog 
^am bog ^aiianb til 95ef!i)rfeffe, og gat) f)am nogen 
^jccip baab^ af ?0?anbfl?a6 og @6ibe. 5tongerne (!ilte^ 
m^b ^enjTab, fom be t)ebIigef)oIbt, faal^nge bc Iei)ebe. 
SlJerpaa brog ^aralb ben famme vf)øfl tilbage tit S^orgc 
mib bm ^ccVf fom ^ong @ri6 ()at)be gibet ()am, og 
om ^Sinteren unberlagbe I)an jig ()ele Sf?orgeé SJige/ 
men 5?ong ?)3?agnȎ biet) blinbet, og fiben fat i ^lo^ 
fler, ligefom bet fortoJtte^ i D^orgeé ^onge^©agaer. 306 ^ni)tliB9a &aQa* ioid02 S. 

^ong (ItiU ^rigétog. 

101. Sfif ^mutt t)ar ()aarb 09 (Irojn^ imoD 
^efeSolfeC iDanmarf, faafnart ^an troebe ftg faf! iDve^ 
gjeringcn. -^an lob ftn jgrobei* ^^aralb ^efia 09 benneé 
to6^nncr br«6e 09 bcéubett mange attbre ^ong ^ifo^ 
laué'é fenner. 5)et t)ar eet 3far efter ^tong Sl^ifo* 
iané'é gafb, at ^aralb ^epa bleo br^cSt, men 5(aret 
berefter brog ^ong @ri6 meb ftn Jp(sv til ^Oinbranb, 03 
^ijjvjebe ber i>ibt 09 brebt, 09 anrettebe flore Øbef^pg* 
gelfer. ^an erobrebe 6taben 2trfun, fom Dar beboet 
df Rebninger, ^ong (?ri6 forlob iffe @taben/ førenb 
affe be af Rebningerne, fom if fe oare bro^bte, r)at)be 
anta^it ;^rif!enbommen, og 5tongen lob ()clegoIfet i 
©tåben friflne. ©tben brog ()art igjen (»em til 5Dan* 
marF. SDJen faafnart :^ongen t)ar borte berfra, affa^ 
ffebe be ig(en 5^r((!enbommen/ og t)ebIige^oIbt (Iben 
Ofringer og f)eben(!e ©fiffe. 

Om Mom <£n^ 

102. 5D?agnué, fom t)ar bleoen bfinbet, brog 
efter *&ara(b 6iKe$ ©rab ub <if :^Io|teret, famlebe 
berpaa golf imob 5?ong Raralbé ©ønner 3nge og ©i* 
gurb, og ^oibt nogle Xrojfninger imob bem, men be 
feirebe bejlanbig, og 9)?agnué fti)ebe. ©iben brog 
sojagnué til Danmarf til grif gmun, og føgte ()am om 
^}(tlp; f)an fagbe fan, at bet mlbe t)irre en fongefig 
^aab, at brage til .^orge mit> en -^ccv, og unbertojgge 
fig Diiget; ^an lagbe tif, at kongerne ber Dåre 35ørrt/ 
og be £ef)ném«nb, fom bare antagne til Oiigeté gor* 
t>aUnirtg7 t)are aUt af Stbinb inbbi>rbeé uenige; f)an 
fagbe faalebeé til Robbingerne, f)bor r)an foni; at 102 S. ^ni)t(inga ©aga. 307 

Sviøet i O^orge Dair (et at Umce^ti^^ ftø/ ^Dié nogfe 
fiorc »J)øi)bin9Ci* J)ilbe forføre bei'paa, 03 iffc i)ilbe et 
eticfle 6pi;i) 6Iii)c flfubt imob bem. Og eftcrfom ^ong 
^riø oai* bcgjerlig cftci* enbtiu (Im^e ^ojbei' 09 55Ærbi3* 
f)eb/ mb t)m tilfovn f)ai)bi f iymbt b^tu f)am ic^vHM 
Ulf 03 ^anbrogba ftbcn efter -^agnué^IinbeéSilfTpn* 
t)elfe meb ben banflfe ȣ)(^r tit SRorge, 09 ^at)be meget 
6eti;beli9t a)?anbffa6. Ogfaa^ongSDPagnué 33Hnbe i)ar 
meb |)aa toget tifligemeb bet S0?anbf]fa6/ fom ^at)be fulgt 
f)am til S^anmarf. ©e fom i £anb ø(!er i ^igeti/ og 
broge fi'ebelig frem ø(!enf;orb^/ t()i ber t)are ^ong 
£[}?agnué'é f!e)!e fenner. SO?eit ba be fom til t«né# 
berg/ fpurgte be/ at ^e^^manben tr;;o(!oIf Silefon Dar 
i O(lo tiHigemeb ert SDeel af .^ong 3ngeé golf. :^o«g 
grif feilebe ba til Oflo/ faafnart bH biet) S5ør. SD?eit 
ba S5i)mænbene faae, at ^ong grif feilebe inb til ^0/ 
tjebø/ t)ilbe be 6(vre ben t)eflige ^aitjarbé @frin op fra 
95t)en/ og gif nnber bet faa mange fom ber funbe 
fomme fl[e|! tilf mm ^frinet bleo ba faa tungt, at be 
iffe funbe b^^re bU fojngere mb mibt nb paa ^irfegul/ 
Det. :^ong grif laae om ^attm nbt t)eb ^ot>ebø; men 
om 5D?orgenen/ ba b^t i>av bUi>ct Ipft, lagbe'be inb tii 
Spen. 5)a gif S5pm<^nbenc til ©frinet, bm @ang 
glaaben feilebe til Q5t;enf og tjilbe forebpgge, at be 
£5anf!e ffulbe føre 6frinet bort, og ba blei) butiaa 
let, at fejf ?0?(«nb bare bet nb af SSpen og lige op i 
DCommerige, og ber Mv bm ()er(ige ^alDarbé @fri« 
paa gofé i tre SOJaaneber berefter. :^ongen br^cnbte 
95i)en Ojlo og ligefaa ^alDarbé 5tirfe; mm 2:l)io|!olf 
famlebe golf, og berebtc jtg til ©lag imobbem/ tl)i 

112 308 ^nptlinga ©aga. 103 €• 

()art Mt ben @ati(j betl øeerjie af aik ^tljnMxnbtm i 
fRovQi, 0(1 kongerne »are faa unge, at ^r)jofIolf 6ar 
5vOtt9 3"3e i Pt 5tappef!jøt) i ©laget. £)e 2>an(!c jTpcbe 
fira;: tii 6fibcne, og lagbe bort/ o<j brocje (Iben til* 
bage tit S^anmarf/ 03 M ^v et alminbeligt Orb, at 
iffc I)ai' ber i>(cv<t gjort noget flettere 2og xmb faa (lor 
en -Jxcr tU tn an\)^n 5vongeé D^ige. ^ong ^rif fi;nte5 
iffe at \ytt tiilc flg/ ()i)ab 5tong SD?agnu^ {)(ii^i>c fagt 
^am/ at SRorgeé Ovigc »ar let at tnbtage/ og at ber 
il6e 4Hlbc bliDe ffubt et enefie @pi)b imob ()am, og 
f^gbe at ^an albrig tilbe i^mc f)am faa gob en 53en font 
tilforn, ^ong (grifé ^aarbf)eb og ^Solbfom^eb i Dan* 
mar6 tiitog faa meget, at ^øubingernc iffe troebc 
langer at funne «b[)oIbe ben, men bog briflcbe ingen 
fig til at tak imob btt, fom ()an Vtiibz f)at)e ubfcrt. 
©a-afnart nogle iffc j!ra^ t^\\t>c famt\)th i f)t)ab ()att 
tJilbe, truebe {)an bem bcfranbig meb ()aarb 5[r?ebfart. 
5D?ange af £anbeté golf bar^ meget miéfornoiebe mcbr. 
at b< [ja^bi gjort ^r-tgétoget til 3Rorge f mange imob 
bereé '^iUit og meb f!or jStfojIntng/ ubeit enten at 
^aDe t)unbet ^re eller ^i>tte paa famme, og be fpnte^ 
at 5?ong Srif HU Dilbe tage ftg af noget, ber fnnbc 
bi^re £anbeté 3nb5pgg^re tii @ai)n eller ^Iviget ti( 
Opfomfl. 

103. ©er tav en ?0?anb i Danmarf, »eb S^aDtt 
©orteplot), f)an oar en mægtig ?0?anb/ og T^aDbe fiit 
&c^Qt i 3pllanb i 53lot)fi)éfef, fom ligger i 9iJi6e Sifpe* 
bømme, Stenne $loDé gaber lob 5long @ri6 broibe 
uben nogen a^^i^m ^larfag, enb at l)an talte imob()aiit 
^aa it tf)ing. q3loD tog ftg beftc meget nccv, men faac 
bog iUi anbet for ftg, ini> at labc bet 6eroe i)eb, f)i>ab 103 S. \^n!)t(inga ©aga^ 309 

f!eet MVf 0(j foi'r)oft)e ftg roJfg* $p(ot) l>ar ctt&nit i jttt 
OpM)ct, ben ©an^ f)a«é gaber bIcD br^bt. ^on<j 
grif føgte iffe at gioe t)am £)^rettelfe for ben florc 
@or(j/ {)an ()aobe i>olbt f)am. ?D?en &a ^tong ©ri6 
»ar fiMiber i ^\)iimbf ()oIbt f)an ^[)inø meb Q5ønberne, 
03 ba $Iot> fif bHU at Dibe, gif ()an tii en ^H-æ|l / 09 
6ab ()am berette ft(j. <,«J)t)i BnjTer bu bet?" fpurgtc 
^riTflen/ »i'eci fpneé iffe, at bu er fpg," 5:)a fagbe 
^Io»: u®;ør fom (eg feer, efleré brojber jeg big!" 
u^tjorfor beber bu l)erom?" fpurgte ^r^flen t)iberc. 
^(oD fagbe, at f)an iffe t)ilbe unbcrrctte ()am berom/ 03 
ot bet iffe t>ebfom t)am. S^erpaa gal) $ra:ften ()am 
ben (>ea(3e .^abt>er. 5])a tog f)art en Singevring af ftn 
^aanb, og gai> ^^r^rften, og bab \)cim om ^ilgiDelfc 
for at t)Cin i)ai)b^ truet ()am. S)erefcer gif ^Ioi> ()en 
i(^aa 5()inget; f)art r)ai^be i ^aanben et f!ort i.?pi)b, 
^aa f>oié jglab ber fab en 5:ræffcbe, ()an Denbtc ^pib* 
fen nebab. ^an hab om ^iWabelfe tii at gaae til ^tn* 
gen, og fagbe at iyan r>ai>be ^(Srenbe til ()am. ^an 
()ai)bc itte flere ^Baaben enb @pi)bet, og ba (^an fom 
bib, tvaabtt i)an @feben af @pi;bb!abet, og bcrpaa 
flaf {}an @ppbet tgjennem itongen, og gat> ()am ^ane* 
faar. ?5Ioi) f!af faa i)aavbt til, at ^longen faibt fremab, 
i bet etiffet gif igjennem ()am. !Dcr blei> ba en flor 
SraMigfel, og Solf lagbe iffe nøie ?D?(^rfe tiC, f)Oo ber 
Dar 6;erningémanben, t{)i bn ffete i en ^aanbeoen* 
bing. ^er Dar ba en 5D?anb, fom ()eb grif ^am, og 
MVf fom før biet) berettet, en @øn af »gafon ben 
af^or(!e (gunnioeføn, og en I)atterføn af grif ben 
@obe, altfaa en ©øflerføn af grif gmun; han i)ar 
ber tilflebe; ()an fprang op, og brog fit 6oa;rb paa 310 ^nptlinga (^m* 104 €. 

5()in(jct. ^afagbe^IoD: ^^ær if6e faa ()efticj/ dvit 
£am! ftif bit @t)ferE) i ©feben ; febt glccfF falbt i t>in 
^jcbel/ om bu forflaaer at føbe." Og bctte talte 
$lot), forbi ^an ti)6tcé at benne ?)}?anb Dar nærmefl 
^ongebømmet/ 03 t)an berf)oé oar »ennefæf , fom (ibett 
i)i(!e flg^ ^aa ^()inget 6Iet) ber en f!«rf ^rojngfel/ 
t^i man i)ibiii iffe (Irajc^ ^uo ber r)at)be brccbt kongen/ 
og bermeb opløjleé ^()fnget. 5D?cn ^(ot) frel(!e fit £ib 
i lang Zib/ og t)ar en meget flor og bj«rD 9}?anb» grif 
gmun Dar Stonge ooer SDanmarf i pre 2(ar. 

104. 3 ^^^ ^ib tåre ber mange SOFi^nb i S^an^ 
marf/ fom tåre af fongelig @Iajgt/ og atfe tåre na:(!ett 
S5arn afsliber. Silfe fpnteé at f)ateSrat paa Ovegjerin* 
gen; men »£)øtbingerne6unbe iffe 5Iite enige; nogletilbe 
pbe een 95i|lanb/ men anbre talte imob, fom ofte (feer^ 
at aile iffe blite let enige, ©en C^eflige ^nub £atarbé 
@5n 55albemar tar ba f ommen tit Danmarf ; t)an tar 
ben @ang otte 2lar gammel/ t>a f)ané garbrober grif 
(gmun Sfet brojbt. grif (imnn ^atbe en ^øn, teb 
9?attt @tenb. 5D?agnué ben ©tærfe Ø^ifolauéføit 
^atbe en ©øn, fom ^eb^nub, ^tié SDtober tar Svi' 
fiéfaf ben tenbi(Te ilong 3!^uriérafé Sjatter, ^arafb 
:^efta ()atbe ligelebeé en ©øn, teb J)?atn Olaf , ()tié 
$D?ober tar 9Jagn()iIb, en ©atter af ben norffe Stongc 
>Diagnué ^arfob. 2((fe biéfe tåre unge og t)(iaUfn{b^ 
CDJenneflfer; men formebclfl 5tong D^ifolaué'é og Itge^ 
faa grif gmuné Utennefa:If)eb tåre golf utifftge til at 
tjene bereé Siffom* ©et tar be tTefleiJ ^i(\k og 
©temiue, at tage ^^afbemar 5vnubføn til 5vonge for 
^ané gaberé 50ennefa;(f)ebé ©fi;Ib, imn efterbi r)att 
cnbnu tar et 55arn, 6(et btt efter f;ané Si}?oberé og 105^106 s. Mm)lU\m &(\o,(i, 311 

bercé atiM'e ^emici'é Ovaai) hi^nttu, at ^rif £am 6fcf) 
uDualgt til ^on.oe, og at benne flulbc flpre og fotToarc 
OCigetpaa ()ané ^egne, inDtil f)an funOe felt) t)areta(j« 
Ovegjerincjen. ^rif i^am oar en flojj SOiant) og oenne-- 
fojlaf bc Dan(!e; ()an blei) fMt dvi^ t>tn J^paQi,' / 

105. ©i'febijTop ^éfui- i £un() 6øDe ut 2tar?; 
efter ^rif ^muné galt)/ ba f)an OaoDc t)a?ret ^lUf 
hiflop i prc og trebioe 5(ar. »pan biet) begrccbt of; 
mange, 5)erna'll biet) Øéfui'é ^roberfon 5lffel ^rEe^ 
bi|Top i £)anmarf; ()an i>av ogfaa en nu'gttg Jr)ø\)joind 
og en uiié SOJanb, og fab fænge rftn @to( i 5)anmarf. 

106. 3 bet førfie 5lar af dvit tun epagcj!^er 
gjering rei(!e ftg ^aralb ^efia^ @øn Olaf iniob ()amr. 
for at fratage ()am Ovegjeringen, og i bit tvebU 2(ar 
t)olbt ^ong (grif og Olaf otte @lag, og tre i een ^Oin^- 
ter; og ^ri6 feirebe i bem aKe. ©e t)are i tre 2(ar 
begge »^øobinger i 2)anmarf ^ men i bet fjerbe f)olbt bc 
atter et ©lag, og t t>mt ©fag falbt Jpavalb SUfiaé 
©øn Olaf. gfter Olafé galb ^erf!ebe ^rif ben 
©page ene ooer Danniarf^é Oiige meb ^tongcnaon. 
J^an Mt en mojgtig ^onge i fit £anb og frebfommcligl^ i 
og ber rei|!c fig fiben ingen ^øDbinger imob ()a!m' 
^m refiberebe for bit me(!e i £nnb, og ben iBtab 
bragte t)an meget i Opfomft, faa at ittgen ^tab i f)tlt: 
©anmarf til l)ané %ib mv mægtigere, ^^an lob opføre) 
en ©teenmnur omfring ©tåben , faa at ben »ar l)eeit 
omgiten af een SD?uur/ fom fænge berefter f)olbteé 
i)eblige. Qvit ben ©page Mv otte 2(ar 5?onge i ©ati* 
marf. ^an neblagbc felt) Ovegjeringen, gif c 5?fof!er/ 
og bobi fom SOJunf i Obenfe, og hki> meget begræbt 
af goffet. 312 ^ni;t(inga (Sao^a. I07d08 S. 

107. ^ott3 dvit gmuné ©en ©Dent) 6(ei) i 
©fcirtrte uS)t)aIgt til itonge efter ^ong ^i'if ben (^page; 
imn 3pD<jrne toge ^nuW <Jn @øn af CO?agnué ben (StÆi'fe 
ØJifoIauéføn , ' tii ^otiQc, ^Qalbemar ^nubføn oar 
ben ^ang fptten 5lar gammel^ og ijar i ^eftbbeffe af 
gaberené Oitg«; l)an oar mere tiibmiiQ tii ^en(!a6 
web 5?Dng ©uenb enb meb 5?ong 5tnub, cfterbi bn oar 
:Knubé gaber ^OJagnué^ fom ()aDbe foeget ^albemar^ 
gaber ben f)eai9e ^nub Sat>arb. gongerne @t)enb og 
Snub {)({b\)e megen Ufreb inbbprbeé: be ()o{bt bn før(!e 
@(ag Deb @Iangetorp/ og i bette @Iag feirebe 5long 
6i)enb, men 5vong ^nnb f!i)ebe til 3i;r(anb. 

Om ^oncjerne* 

108. 3 ban Sib 6(et) 3ernfafem inbtaqcn af 
Rebningerne; og bcr fom ba tlbfenbinge fra «}3ai)e @u* 
Seniué, at golf (!ulbe forfe jlg tit et ^og tii 3erufa* 
lem, at flribe imob ^f)ebningerne, paa ()i)ilfet Xog 
^eifer 5lonrab biet) 5(nfører. ^a benne i^ibenbe fom 
tii ^annxavh J)ilbc 6egge ^J'ongerne meb ^aa toget/ 
t{)i faa {)abbi ^aben øn|Tet, og tiffige fooet ^aa @nbé 
^IJegne, at et()t)ert Sl}?ennef!e ftulbe 6Iioe løft fra aiU 
fint @i)nber/ fom ()an f)at)De ffriftet, i f)i)ab ()att enb 
r)aobe iegaaet/ faafnart ()an t)ar forfet til toget, og 
om ()att bøbe paa bette tog, ba (!ulbe f)ané ^lanb oa're 
i »himmerige, forenb ()ané 55rob biet) foibt paa 3^^^ 
ben. :^ongerne flnttebe nu efter bereé 6eb(le 5D?a:nbiJ 
SCaab gorlig imeHcm (tg, og fatte i)inanbcn 6ibf[er 
til ©iffer()eb. 5tong @t)enb fatte Olaf 6Iug, og 
^ong Svnub D^ifolané ©fate. ^axmil broge begge 108 e. ^nptlinga &aQa, 313 

itongerne til Su66itt/ 03 ^oncj 5tnu!) fom førf! mcb 
fiitt g(aabe i ^iémar »J)at)it/ mett ^oncj @t)eni) foin 
met) gpenboerne 09 ©/(raccnbevne 03 ^at(a:nbcrne 03 
©faanittgcrne. Der forcnebc ft() be ii:i;bfFcre meb Dcni/ 
fom t)i(t)e jlribe imob ^Rebningerne for (5ni>é &\)\t). 
:S?on3 ©ocnb ^ai)be forHj! fit ene @6i6 meb a(t/ ()Dab 
ber Dar v>«rt famme/ 6aabe Solf 03 ©obé. S)a tilbøb 
:^on3 5?nub at t)i((e giDe f)am et an&et 6fi6 meb fufb 
Ubruflning mm uben ^Befætning. Dette t)tlbe 5vOtt3 
©t)enb iffe tage imob^ 09 beroeb ()inbrebeé 5?onger^ 
neé Slfreife, og be fore ig;en ()jemA tf)i ingen af bent 
tJilbe brage bort fra Sviget/ naar btn anben Mcb tif^ 
6agej og @ib|Terne bfeoe igjen ubbejrlebe* ^ong 
@t)ertb op()olbt |tg ba i (gfaane, men 5tong 5tnub brog 
fra 3pnanb til ©jÆfranb. Da 5?ong 6benb tar t 
©faane, fatte Oan jtg meb 50?agt i ?Be(tbbeIfe af (?rfe* 
biffop 2l(!e(é ^erfon, og t)oIbt f}am en "lib fom (5ibt 
fe(. ?i}?ett ba 5?ong @benb fpurgte, at ^ong ^nub 
»ar bommen til ©jccWanb meb en ^ær, feilebe ()att 
meb jtrt ^^r fra 6faane til @;(^aanb imob 5Tong 
:S^nnb/ og be møbteé beb Sf)or(Ieinétorp/ og flogcé ber^ 
og ^ong (goenb feirebe, man 5?ong :^nub fTpebe til 
Sptranb. 53af&emar i^nubføn oar^ fom før 6Iet> fagt/ 
i S5efibbelfe af ftn gaberé Svige, og ()erfTc&e i Jpffanb; 
()an fom ^ong ©oenb til ^jcclp, men naaebc førf! ber^ 
til efter ©laget. :^ong ©cenb brog berpaa efter ^ong 
5tnub til gpen, og tilbøb l)am gorligj men bci i)an 
fom til Obenfe, bøb^ ber Oané Svaabgiocr/ fom oar 
garbrobcr til Stbfalon, ber ji^en 6feo (grfebiflfop. 
5vong @t)enb brog berfor ig;en tilbage, og t)oIbt fi^ 
b^n finter rolig i ©ja^aanb. Derefter fom Ovibe^ Ulf 314 ^nptlinga ^c^Qa* 108 €♦ 

tir5\Ott9 ©Dettb/ fomSKaab^itJcr, 09 S^itleif ^Marføit 
0(j S^ttøoar ^oeifa/ 03 bert)eb ti(to(j meget I)ané Uoen- 
nefictOei). 5:)e SDanjTe fagDe, at ^ong (?i'i6 gmun 
truebe at gjore bc SJonffe alt bet Onbe, fom &ané 6øn 
Song @t)enb lob gjøre; be 5)attffc falbte ()am ^gocnD 
©Dienbe; forbi ^att uar f)aarb oø grum imob ()ele So(* 
Ut. »£)an lob Deb g)ngt)ar ^t)eifa jitt gaberé SBane* 
manb @ortep(oD bra;5e. 3 ben tit> fom ^rccflen (gu 
nar ©Øuleføn til ^lanmarf; f)an gjorbe et 5ti)ab om 
5?ong ©oeiib/ me« f!f iogén betaling berfor; ba foab 
ginar benne ^ife: 

ginar for (tt ^i>ab ei nogen 

@aDc fif af ben berømte 

6i)enb, (!jønt golf ban raf!e 5tongeé 

©aumilb^eb faa meget prifer; 

©anefongen gibler meer og 

Hélc i}5i6eré ^aiékn agter/ 

gi;r(!ené ()e(e 3?igbom raaber 

3fJi6e'tIlt)ert nu aCfenc. 
©a ^ong @t)enb r)at)be/ fom før 6feD fagt/ Oi^ret om 
^Sinteren i ©i^aanb, ubbøb I)an en ^c^v om ^aaren^ 
03 brog til 3pK^n^ iniob ^ong 5tnub. ^Qalbemar MV 
ba f)oé 5vong @i)enb. ^ong ^nub Dar ba i ^ebe6i> 
og fammentraf golf i 3i)flanb, faafnart t)an fpurgtc 
til ^ong @Denbé Ubru|!ning. I)e møbteé Deb 9}i[>org/ 
og bet fom ber til et @lag, i f^oilfet itong 6t)enb og 
S8albemar feirebe, men ^ong ^nub flpcbe til 5(al6org> 
berfra norb op tif Si?orge til ^ongf)eI, og berfra 
brog f)an ep i £iob()Uué. 3 ©otlanb traf ()an fin 
©tebfaber ©ørfuer 5tolføn/ fom ba Mv gift meb i)an^ 
50?ober 3ftifiéfa, og 6ab f)am om ^jÆlp. ^ong ©ørf^ 108 S. iJnptlinga ®m* 315 

t)cr tiihBb at ^iiU giec f)am et £anb(lfa6 at f!i)ve i @De^ 
riør fom furtbe bringe i)am tilf!ra:ffe(igt iiiD^ men Hcvf 
imob erobre bet DJtge, fom ^tnub ciebe i 2)rtnmarf, 
men bette ^Qiifaar Dilbe 5lnub iffe tnbgaae. S^crpaa 
Ijrog ^ong ^nub Bf!er til (Barberige 03 berfraigjen; 
t)ati begat) fig ba fi)b til 3?o(!o6 til jtneSD?orbriJbre, men 
be t)ilbe i6fe tittabe/ at ()an maatte t)Ære ber^ ba be 
frpgtebe for, at i)an t)ilbe fratage bem bereé SKige. 
(Siben brog ^ong 5lnub fønber til kremen til grfe* 
bi(!op ^arbbig, og {)an fulgte ()am til S5runéuig til 
hertug «&enri6, 5?eifer 5?onrabé @øn/ fom tog imob 
:gttub. X)a Dar ^eifer ^'onrab bøb, og grebrif i)ar 
ben @ang ^eifer. ^^ong 5tnub be|li;rfebeé meb ^anlx 
ffab i ^ajtrlanb, og brog ]mb en -JJOJr 5:t)b(!ere til 2\)U 
lanb. 5D?en ba ^ong ©oenb og Ulf fpurgte, at 5long 
Snub t>ar f ommen til 3pffanb, famlebe be en ^cct 
imob ^ani/ og be møbteé Deb ©ebébæf. ©er »ar en 
flor SD?ofe/ ^t)or be møbte5, og be funbe berfor iffe 
firajc fomme fammen. CO?en ^Oalbemar Dar bef(enbt 
ber, og t)ibj!e et ^abejleb, r)DortiI t)an reb; ba hh 
(tre 5:i)bfferc imob ()am, og f!a6 afle paa een (Sang til 
f)am. leflen (Iprtebe, ba be to flaf ben foran t 25ri)* 
f!et, men i bet famme flaf to anbre til ben bag i £(5n* 
ben, og faalebeé ()oIbteé ^e(!en i en lige ©tiffing. 
3miblertib fom ^albemaré ?!}?(rnb til, og ligefaa flere 
5i)b(Tere. ©a ^ug ^albemar til ©reb golfraab, faa at 
f)an falbt af leflen, og i bH famme ilte ^Balbemaré ^cctib 
tilf og br<5bte @ret)en. ©erefter blei) ber et ()aarbt 
@lag, fom bog iUc oarebe l(^nge, førenb ^ong Snub 
jTpebe, men Song ©Denb og ^albemar feirebe. Song 
Snub brog ba atter tilbade til ©ajrlanb, og op()olbt 316 ^nptlinga ©aga. 109 €. 

figMv i fort Sib, ^oorcftcr t)an begai) fig (il griéfatib; 
09 efter<jat) Der ct()t)ert SO?ennef!c en (gjcttebcel af en 
t)eict Uufc af ben Stfgift, fom De t)are f!i)lbi(je at bctafe 
til 5^on(jcn i 5)atimai'6, for at De (!urt)e forfeare ()am 
ter imob :^ong 6i)enb/ 09 bette tiljlobe be ()am, ocj 
anfagbe bcr en ftor Q5or(j t>eb globen 5i}?i(bin, 03 
5en(cijnce ben CDJilbinborg. £)a itong @t)enb fpurgtc 
bette, traf r)an jlra^ en ^Ær fammen, 09 brog til 
^ebebi) meb en glaabe. ^an traf ba @fi5ene fra 
(Slette ot)er til ^ijlingjlab i griélanb. 5Der ()oIbt [)anf 
førenb ()an jif SOJilbinborg inbtaget, et flovt <Sfa(j, i 
l)\>Hht ber (Tete faa f!ort et CDJanbefalb^ at golfene. 
funi)e Qaa^ meb tørre gibber oDer eD?ilbinfTobett paa 
5D?enneffefroppe. 5vong 6uenb feirebe/ 03 5vonø 
:Knub jlpebe ba man fønber til ^a^clanb til ^ertuø 
^enrif af 33runéDi(j, 03 opf^olbt fig ber en Zib. 

Om ^eifere^t 03 ^ong @t>ent). 

109. ^aa ben ^lib fenbte 5?eifer grebrif f oncj 
@t)enb 35ub, 09 bab Oam til pø meb 58cn(!a6. ©a 
5von3 @t)enb fom til 5?eiferen, brøb benne fin 5:ro 
imob ()am, 09 nøbte r)am til at erfl^re jtg for t)Æné 
Je^némanb. ^a fom ^ntn^ ^enrif 09 Stong ^nub 
til 5?eiferen/ 03 ^eiferen 03 ^ertu^en fif ba bragt 
gorlig ttloeic imellem ^von^erne 6benb 03 5vnub paa 
bet ^ilfaar^ at ^ong 5vnub f!nlbe flaae unber ^onq 
©Denb 03 f)ai>e ?25e(Ii;relfen af v^ji^flanb. :^øn3 @Denb 
hab baf at ^albemar (Ifnlbe Qaae i ^Sorgen for f)anv 
at bHte gorIi3 f^ulbe bliDe ot>er^olbt, tf)i ^on3 5?nub 
flolebe iffe paa, {)^ab ^on3 ©Denb loDebC/ 03 fagbe" 
at {)an iffe i)ilbe I)olbe, f)Mb l)an lot^ebe^ 09 kongen 109 €• ^'nptlin^a ©aga/ 3i7 

t^ilbc bcrfoA* intet goi1i(j inUgaae, naar ^albcmar iffc 
g(6 i Sorgen for ^oit<j (gbenb^ ©a fngbe ^ijalbcmar: 
»gffe øn(!eE)e jeg, nt Du Dilbe forlange bctte af mig, 
gra:nbe! t{)i jeg er iffe 5^ong ^nuD:^ ^Bcn; og om bu 
iffe f)oIi2»er Det gorlig, fom jeg ^ar borget for, bu M 
bet toire niig imob, og ba t)i( jeg firajc txcre ube af a( 
gorbinbelfe nul) big." ^ong @Denb 5ab [)am gaae i 
93orgcn for jTg, og fagbe at [)att Dilbc oel ()oIbe gorli* 
get/ lirggenbe tit at ()an funbc frit trojbe nb af gor# 
bunbet meb ()anw om ()art 6rob gorltget* ^et biet) 
ba gnben berpaa, at ^^albemar gif i iSorgcn for 5vong 
©Dcnb, og bz broge jtbcn tilbage ()jem til S)anmarf. 
5!}?en ba be fom f)iem, brøb ^ong @i)enb flrajc gorliget 
nnb 5tong 5tnub/ og erfl^rebe a(fc be 5?ongégaarbe, 
fom Dåre i ©j^aanb, for fin ^ienbom. S}a ()en()olbt 
:^ong 5vnub (ig til ^albemar, at but, "fom oar aft<ilf, 
jtulbe [)oIbeé. ^Salbemav hab 5tong (^i^zixb gjøre faa 
i)el/ at l>att ()oIbt bU Sorlig, fom ()an ()at)be fluttet 
meb ^ong :^nub; men ^onq @i)enb fagbe, atbutc 
gorlig iffc funbe f)olbeé, og foreflog at bc (!ulbe flutte 
et anbet gorlig, l)Dilfet bc ba gjorbc. £)a fi6 5^ong 
5tnub 2(pafi;éfe( i 3i)f(anb, og fey ^erreber i ©ji^ffaub 
og f^^ ^errebcr i (gfaane. ^albem<jr Qii ogfaa ba i 
55orgert for ^ong @Denb, t()i 5?ong 5vnub fagbe, at 
bette gorlig Dilbe om fort Zib iffc blioc f)olbt bebrc 
cnb bet forrige, ^ong ©oenb bab igjen ^albemar at 
borge bcrfor, og fagbc at butte gorlig, fom Dar jluttet 
meb ()ané @<mitDffe, jTulbe blioe l)olbt, men at f)an 
I)aobe fun meget nøbig tiljlaaet alt bH, fom f eiferett 
Dilbe fojttc igjennem: uba jeg f!ob for ()ané^n<?e," 
fagbc ^an. gorliget biet) ba omfiber bragt i ©tanb 318 ^uptlinga Saga- iio S. 

imenem bcm, faa at ^albemar f!ufbe Mu ube af gor* 
bun&et mct) ^ong @i)enb, ()t>ié benne brøb bet. Stenne 
^ammenfomf? ()0lbCeé i ^ibovq, derefter øiftebe 
^ong 5vnub (In »5aIofø|ler paa møbrene ^ibz @op()ie 
til ^albemar; ()un t)ar en 2)atter af Svoncj ^Qalabar 
af ^}5oIineIanb. Der^oé oao ^onø ^nub ^albemar til 
58en(!a5 09 fulbfomment gorlig 5:rebiebelen af a(fe fine 
^ienbomme. 53albemai' &at)be en ©øn ubenont/ i)e5 
^am (^^rijlop^er j ()ané 59?ober ^eb Sofa, 

Om ^ong @t>en^ 

110. 53interett efter gorliget mettem Sonø 
Stntxb 00 5QalDemar ubbøb ^ong €t)enb £ebin(j/ oø 
aøtebe at l)ær;e paa ©Derriø. ^an fcnbte ^nb til 
^onø ^nub 00 ^albemaiv at be f!ulbe braøe meb (jam, 
men bet ^ilbe be ith, forbi ^onø ©ørfDer oar øift 
\mb ^onø ^nubé oø ©op^ieé 3}?ober Ovifiéfa. ^onø 
©Denb broø ftben til ©Derriø^ oø inbtoø btt £anb|Tab 
af ben ft)en(t e 5^onøeé dligif fom ()ebber ^Oeranbe, bet 
ubøjør fem ^erreber/ oø et 53ifpebømme/ i ^t)ilfet ber 
ere fe;c oø ftaltjtrebjtnbétpbe Sii'fer. £iøefaa inbtoø 
f^an et anbet £anb(Ta6, fom r)ebber ginneibe, oø ubøjør 
tre »^erreber, nemltø Sj!5o/ ©ønberbo oø ^OejISo. 
©iéfe 2anbf!a6er oø ^erreber liøøe nærmejl ben banf!e 
:Konøe^ Oviøe. ^aa bette toø faibt 9Ri6oIaué SDotta. 
©erpaa broø ^onø ©t)enb ()jem^ men ^ané golf bleee 
tilbaøe i garb&ufe i ^attanb unber Stnførfel af ^arl 
00 ^nub. 2)a ©oterne fpurøte Mte, broøe be \>it>f 
00 omrinøebe pufene, oø br^bte firajtr ^tertcfDenbene^ 
faafnart be fom ub; berpaa bleoe be øoriøe golf taønc 
tilganøe/ oø ©oterne ()uøøebe et ^ul paa 3f^n/ dø 110 €. ^nptlinga ©aga. 319 

iccnhbz bcm ber neb. ^nbnu ben ^Ointer ()olt>teé gre* 
ben oebligc imeffem ^otig 6»enb 09 ^ong ^nut). 
5S)?ctt om ©ommcrett M'ogc ^^ong 5tnuD 09 53alt)cmar 
mcb en ^\acit)z til @ja:flanb 03 laae t)eb @unb6t); 
^onø @t)eii& t)ar ba i Dftocéfilbe, 09 [)aii fpnteé iffe 
t)eJ om bereé goirb, ba r)att fuit [)at)bc faa goI6 om 
(t9 ; men be fore i alt faa frebeliø frem fom mueligt/ 
09 QCiM ft9 iffe bet minbfte Ubfeenbe af at tcenU ^aa 
tifreb. £)a fenbte ^ong @Denb SO?Ænb til bem, 09 
bet bleD bejlemt, at be (!ulbe ^olbe en vSammenfomff. 
5ton9 @Denb reb t>a nb tii bem, 09 6ef(V|!ebe nu i9|e« 
ben for()en inbganøne Oi)ereené6om|I, 09 be f!ilteé 
forligte, ^ong ^nub 09 ^Salbemar broge ben famme 
^<{Q bort tii 3i;t(anb/ men 5?on9 @t)enb bro9 tilbage 
tif OJoeé6i(be. £)m COiorgenen berefter r)oIbt ^ong 
@t)enb 6la9 meb ^Senberne oeb ^alolunbe/ 09 feirebe 
09 br^bte mange goI6. ^nbnu Mtc 2(ar r)olbteé gre^ 
ben t)ebli9e imedem S^ongerne @t)enb 09 ^nub. ^ong 
@t)enb tjar meget fortrpbelig oter/ at :^ong Ænub 09 
53albemar tåre faa oel forligte, 09 SDitleif ^blarføtt 
09 Oiibe^UIf talte beflanbig for ^ong 6Denb/ at i)an 
maatte fee at pønfe )(:>aa nogen £i|!, at faae bem begge 
paa een ©ang »eb noget fi)igefulbt 5(nflag bragt af 
3!)age, om l)an i66e paa anben £0?aabe funbe faae Q3ugt 
meb bem ; og befagbe, at i)an ba u^inbret tilbe ene 
funne frpre ()ele SanmarB Oitige. ^Ht^i lob ^on^ 
@t)enb f?9 meget Del befalbe. engang fpurgte l)an nu; 
at begge @Dogrene .f ong 5tnub 09 ^Salbemar oare i 
^ibi, og iUz {)aoDe mange golf om (ig. ^an brog 
ba (!i)nbfomt bort fra Sf'aane meb en meget betpbelig 
'ix^Vf 09 agtebe nu at fdbc bem begge. ^D?en be flf 320 ^nptlinga Saga. ili €. 

3?pé om (;atié S^eife 09 35elTutniii(j, 03 ffiftcé bevfor. 
:^oti(j 5?nut> brog bcrfra til Viborg , 09 ^Qcilbemar til 
^ct)e6p. ^a 5ton3 @t)enb fpurgte bet/ t)enbte [)an 
atter famme ^ai tiibaQ^ , 03 faafnart be fi6 at i)ibc, 
at ()art oar Deiibt tilbage, ubbøbc be 5vrigéfo(6. ^ong 
@uenb famlebe ogfaa en ^cct tmob bem af @faanin? 
ger og @ia:a<rnbere, fom oilbe fofge i)am, og ()an Dar 
i OioeéHIbe, tia be laae i £i;tig5p i 5}aI6i;^errcb, og 
hz laae bcr i fi)& S^age uben at flaaeé. ^a brogc 
©faaningerne bort fra ^ong @oenb, og tici {)an mccv 
Ube, <it be flpebe fra ()aaw briflebc {)m fig iUc til at 
jlaae imob ^ong ^nub og ^Oalbemar, men fTpcbe om 
fjlattun bort tieb til galper, og f)an fortfatte bernÆjl 
Dicifctt uafbrnbt, til ()an fom til £anbeéberg til jtit 
S5efoogrebe CD?ar6grei)e 5vonrab, (;oé f)Oem l)an op^olbt 
f g i tre Q)?aaneber. 

111. 3 i:>n CQ?erremrum,, M ivong ®t)enb cap 
fraDærenbe, lob 55albemar fig ubn^Dnc til ^onge, 
I)t)ortil alle i)arc berebtc, ba ()an Mv en meget tenne^ 
foil C9?anb. ^jjalbemar og r)ané (Soogcr ^nub lobe fig 
ba begge ^aa een ©ang i)ie til konger. . 3 famme ^ib 
t)entebe 5vong :^nub ftn g^l^emø, 5tong ©ørfDefé 
5;5atter, oppe fra 6i)errig. 5j)?en mebené ^ong 5^nub 
»ar oppe i 6i>errig, fom ^ong ©Denb og »&ertug ^etif 
vit til Danmarf, og Dåre fjorten Sagc i £anbet. 5)e 
fom faa langt inb i Sanbet, at be fom til @ommcr(}abc 
i 3pKanb. ^cn ba ^ong ^albemar fpurgte Mf brog 
()an meb be golf, fom ^an fif famlet i ©jicKanb, oDer 
til gpcn; l)an brog bernojfl ig/ennem gpen til SD?ibbe^ 111 ۥ ^nptlinga @aga. 321 

fartfunb. ©er Mv Danffellgt at fomme oDef ©unbet 
fof 3fetié @6i)Il5; imiblcrttt) 6om ()art Dog ooer fefo 
attenbe, 03 breg (iray norb op i 3p^^^"^a 03 famlebe 
golf* ©a 5toti9 @t)cnb o(j ^crtug ^cnri6 fpurgtc 
()ané 2lnfom(!, t)i(be be iffc oppebie Unu uicn fl[i)ebe, 
09 brogc i to Dage ben 53ei tilbaQ^f fom bc ()aDbc 
bi'ugt fjorten ©neje til paa ^enreifett. ©a 5^otig ^aU 
bemar ftf tiet at t)ibc, fob ()att ftn ^J)vtr braøe f))em, mett 
f)an op^ofbt ft(j i 3pt(anb om Sinteren, 03 oentcbe 
ber paa f ong 5?nub. 5l}?ett cfterat ^ong 6i)ettb ()at)&e 
Diaret i @ajclanb i fort ttb, blei) t)an fjeb af at t)^re 
ber/ 0(j brog berfra til^inblanb/ 09 gaD ^Qenbertie 
S5etalitt9, for at be (Tulbc f^tte ()am oDer til gi;eti. 
Sa ^ong ^nub 03 ^albemar fpurgte bet, ubbøbc be 
firajc 2cbin9/ 03 flprcbe til gi)ert. gi)en6oerne flpebe 
fra ^ong @t)enb/ 03 t)ilbc iffe følge f)am, og broge 
j!ra^ til ^ong ^nub og 55albemar meb alt bcreé rør* 
lige @ob^ og bereé borter og 33ørti/ ti)i be ijad^e forub 
«tte futt nøbti)ungtte git)et fig unber ^ong vS^enb. 
^ottg @i)enb faae ba intet anbet ^ilfaar for jtg, enb 
at føge gorlig meb be anbre 5\onger/ og i)an fenbte t>a 
5D?Ænb til bnxt, og forlangte £eibe til at fomme til 
(Samtale meb bem, for at forføge gorlig. ©e f)olbe 
ba en ©ammenfomf!, paa ^Dilfen 5?ong (St>enb bab, 
of f ong ^albemar ene i)ilbe afgjøre @agen imellem 
bent/ ligefom i)an felt) ønf!ebe^ og fagbe at ^an »ilbe 
t^re t)el tilfrebé meb ^ané 2lfgiørelfe, og at i)an fnn 
Dentebe ©obtaf {)amf og ()an bab I)am f!ifte 2artbet 
imellem bem, fom ^am fpnteé bebfl. 5tong 55albemar 
fagbe, at ^an Dilbe raabføre |1g Deéangnaenbc meb be 322 ^m;t(inga ©aga. 112 €♦ 

tifelle H ^^W^ ^ccnb, fom f>ave i Satibet, 03 at f)m 
ith iniDc faa ()Ui'tt9 tage fig paa at afgjørc @h'(jt, 03 
^ab ^ong @»cn5 at oentc imiDIcrtit) paa galflcr. 
:^ort9 ©oetib fpurgte t)a, [)t)orIcbeé ber (Tulbc førgeé 
for ()ané gol6 imcbené, 09 fagbe at (yatt itU funbe 
føbe golfct i faa UU^ et 2aub, 09 f)an bøb ^vongernc, 
at bc \matH tciqe imob ()ané C[)?Ænb og utiberf)oIbe 
bein, int)til gorliget fom i ©tattbA og bette tiljiobc oe. 
SOiCn^ong @i)enb looebe, og UlbU @ub og SD?ennef!er 
til 50it)i|e paa jit 2ø.fte/ at f)an iffe (fulbe brage Sort 
fra gal(?er i bett Zi^y, forenb gorliget Dar (luttet, eller 
grebe« Dar opfagt imericm beni/ og at ()an iffe oilbc 
famle golf til fig^ førenb be oare forligte. 

112. 5vOttgerne ^jjalbemar og ^nub jlÆt)nebe,tif 
fig alle be oifejlc ^oinb , fom oare i ^anmarf, til 
OJaabjlagning o\^ £anbeté ©eling. CDJert faafnart 
^ong <&t>inb Mt fommen bort fra jtong ^albemar/ 
fagtcflra^ alle lyané COiÆnb til ()am/ ogt)a f)an fif bem 
at jlple paa/ og (jati- troebe igjeit at f)aDe nogen ^tprfe^ 
^ar f)an utilbaietigere til t>U aftalte gorligr og f)an 
Dar ba uuillig til at labe gorlig fomme i »^tanb paa 
ben 5i}?aabe/ fom t>a tt f o rub felD ()atjbe forlangt, men 
bog faae ^atir <»t ber enbnii iffe Dar anbet for ^am^ 
enb at labe bU oære/ fom be Dilbe/ ba i)an i)ai)bc langt 
uiinbre ©tprfe cnb be, ©et 6let) ba 6e(lemt, at 53al' 
bemar f!ulbe ffifte £anbet inKikin bem, og bernirfi felo 
t)«lge førf!/ ()i)ilfet gongerne 5tnub og @Denb tilf?obe 
C)am. ?5albemar l)enlagbe til ben ene 5)eel 3i;flanb og 
be Øer fom ^ore be^rtil; bern«(! ^enlagbe t)an tilbm 113 S» ^iiptlinga ©aga. ^ 323 

l)oIm 09 til ben tvct>k ^jcctianb 09 Sl)^"/ 5€fø og gaf* 
fler 03 bc £anbc, fom ()ørc bercil. 5tong ^IJalbemai* 
t>ci\<iU 3i)nanb; men ivong (®=i)enb tilfaibt @faane 03 
De bertil nxmu £anbe^ 09 5ton.^ ^nub i^jirHanb 03 ' 
gpen. 2U(e fanbt/ at :^ong 5}albeniar t)eb benne Sif* 
Sjørelfe oijle megen '^øimobi<ii)<it) imob Slong <?t)enb, 
tf)i golf ^olbt fovf at ^ong @i)enb r)ai)be forbrubt 
£anb og go(6» @fben forenebe 5tongerne ^Balbemar 
05 ^nub bereé £anbe, men afle ^vongcrne foore t)eb 
©nb og alt {)i^cib ()eaigt t?aiv at benne 5lfgjøre(fe (Tnrbe 
r)oIbcé, og at ben, fom 6røb gorliget, (TuIbeD^^re i 
53anb af ^^a^en og alle ?5ijTopper og ^ræfler. 

@ifferr)et), fat imeirem kongerne. 

113. ©fter Utti gorltg tmeaem 5\ongei'ne 60b 
:^ong ^nub Æong ©oenb f)jem ineb ftg tii O^oeéfiibC/ 
og ^ong @Denb tog imob 3rtbbi)be[fen, og alk 5lon* 
gerne befro^ftebe ba, at ber (Tulbe »ære gob ^cnftabé^' 
forjlaaelfe imeflem bem. 5tongerne ?8albemar og 5^nub 
brogc begge forub, og lobe gjøre ^ilberebelfer til et 
&iibc for 5tong ^uenb. ^et oar beflemt forub/ at 
be (!ulbe ribe tii OJingfleb imob ^ong 6i)cnb/ ()t)or * 
al(e kongerne f!ulbe møbeé; og Svong ^Balbemar fagbe 
nu tii 5tong 5tn«b, at be f!ulbe ribe imob ^ong@t)enb, 
og b^be r)am tit ©ilbet/ fom oar anrettet. 5vong ^nub 
fuarebe/ og fagbe at i)an iUe vaab^bc til, at be (Tulbe 
brage begge i ^ong @t)enbé ^Bolb, og tilføiebe at ()art 
I)aDbc s£fii$tanh om, ()i)or tro ^ong 6i)enb i)ilbe 
t)a're: »SRu ere ogfaa f;anjS 9^aabgit)ere ber meb \)am,** 

X2 324 ^m)tnnga ©aga* 113 €. 

frtgbe ^att/ Jorn Ufianbi^ tifffptt&e ^am til bet Onbe; 
©itleif gMarføit 09 iK(6e*Ulf 03 S?npar :^t)eifa; 09 
jcø »iNf fe (iDe meget paa f)am^ t^i jeg trocr/ at ()att 
iffe fpiteé i)el om goiliget, og ()an oil t>ijl tto6 iUz 
()oIt)e bette Sebre, enb barn fom ()an forf)ett f)ar brubt. 
3eg Qi\>it bevfor bet D^aab/* t)eb6(e^ ^ottg ^nub/ «at 
bu fiai n'be meb golf imob ^amr men jeg i)i( imibler* 
tib ribe ti(^ og f)oIbe en 2rop golf famfet for gorjig* 
tigf)ebé ©fpfb, og ;eg Denter at bH t)if ^/(^Jpe^ og at 
^ong @oenb if fe Dil brijle (tg til at tage bert ene af oé 
of ^age/ iiaar ben anben Mioer ciI6age til ^ojon; 
meu ^att oil f)ef(er forføge paa at brccbe oé 6egge paa 
een @ang." ?3aJbemar foarebe: u3ff<^ ^^^ ^»^i* gr^nbe 
5vong @Denb mvt faa (let et 5D?enneffe, at {)an Dil 
pønfe paa noget gorr^cberi imob oé, og faafebe^ gjøre 
@ub og afle gobe 5D?enn€(Ter opSragte ^aa (Tg/ og ()att 
t)i( (iffert f)oIbe bcttc gor(ig oel/ og iffe fi^ige nogen 
i bm inbgangne og beebigebe Ot)ereenéfom(!; imn bog 
ffal bu raabe berfor, (gtjoger! fom big fpneé." 5}e 
gjorbe nu faa, og Svong ^alb^mar reb imob ^ong 
c5t)enbr og ba {)an fom til 9?ing(Ieb, traf f)an ber 
^ong ^t>cnb, fom i:}a\>bc betpbeligt 5[)?anbffaS meb ftg^ 
alle l)ané ^ccnb i>are brpnieff^bte og faa bebicffebe 
af S«**"/ friw «^<»" f""^<^ f^^ €» 3é(!abe. 5tong ©oenb 
^at)be ba taget (In 95«lTutnirtg, og agtebc at bvccbz b^m 
Begge/ f^oi^ bc ^at)be fommet begge. £)a ^albemar 
faaer f)i)or(ebeé f)an t)at>bc berebt (?g, t^rnfte r)an paaf 
at :^ong ^nnb iffe l)ai)bz ^jccitct faa urigtig berom/ 
og ()an bøb ba (tne ?0?Ænb ribe bjærot frem og iffe fabe 
mojrfe nogen gri;gt paa (tg. £)a be nu fom fanfmcn^ 
fpurgte ^albemar/ ^t)orfor be faalebeé care brpnie* 114 S. ^nptliiifia ©aga- 325 

Uc^bU, ^0113 ©Denb fagbe, at l)m Mi)bt fpurøt/ ot 
:^on.^ ^nnb r)aDbe no^ct Onbt i ©inbc imot) ()rtm: 
«SO?en ()t)i er ()an nu iffc T^er?" facjbe ()aii; ^.jcg Dilbc 
DOfaa ftfre mig 03 mine ^DK^cnb/ om 3 P^nf^ P«^ nogen 
@t)i3 imob oé." ^^albemai* foarebe: u^i i>ilU Di 
foige big, gra;nbe! m^n en&oer t)ogte (tg for at bcQaat 
nogen @Dig imob ben onben! tf)i meget feeffer i)il jeg 
labe mit £io enb 6ri;be mine (gber, faa fafl fom t)i flut^ 
febe gorligct imeacm oé." 5?ong 6oenb fagbe, at 
bet t)el car faa^ og at ()an l)efter if^c f)abbe tittet troe 
bet, (Tjønt anbet t)ar f)am berettet. J)erpaa rebe be 
begge til O^oeéfilbe/ ^i)or ^ong ^nub forub i)ar/ og 
ber 6(et) nu (^otbt et meget anfeeligt @ilbif og a((c 
:^ongerne glojbebe f?g meb f^inanben om ^atUtif og M 
ffob jtg ba meget gobt imeftem bem. ^ong @t)enb 
I;abbe betpbetigt SD?anb|Ta6 t:>ib meb ftg/ og ber oare 
atte ()ané O^aabgiuere meb C^auu 

Om ^ovrccDerict 

1J4 5:)en f^Igenbe 5)ag braf atte kongerne i 
eet herberge, og Dåre muntre, ^ong ^Denbé SO?a;nb 
an(!i((ebe £ege ubenfor '£)er6erget/ og bcrf)en (Ir^mmebe 
golf ub )(^aa ^ftermibbngen fra herbergerne, og fanbt 
mere SI}?or(!ab i at fee ba^aa enb at jtbbe bejlanbig Deb 
©riffeborbet. ^er bare ba faa 5D?(^nb i herberget 
iiben 5^ongerne. ©a fom 5?ong 6benbé SD?a'nb ^it^ 
leif (^blarføn og nogle anbre inb og Dinfebe til 5long 
@benb. ^aw jlob op, og be talte fammen i fort Zibf 
bog lønlig, ©erpaa gif ;^ong @oenb nb me*) bcm. 
^an gif inb i et ^uué, og (!;ulte fig ber, men '^itf 
(cif, 5:ole ^^emingføn, Sangbar ^^aifa og nogle anbre 326 ^nptlinga ©aga* 114 €. 

af :Ston9 (®ioent)é tpocfle ?D?(^nb tcuDte bentÆf! tdSoge 
til bet herberge ^ ()Oori f ongerne ^albemar 09 ^nuD 
faDe. ^ong ^alDemar fpifle&e @fa6 meD en anben 
S[|?anb/ men ^png ^nub fab paa ^cenfen Deb 6ibert 
af i)<xm; 03 ba 2)itleif 0^ {)ané gølgefDenbe (jif inb ab 
Døren, bi)tebe ^ong ^nub fig ()en til ^onø ^albemar^ 
09 f'ofte ()am. ^ong ^galbcmar faae iffc bort fra 
^rÆttet, men fpurgte: u^\)i tv bu nu faa blib/ 6i>o^ 
ger?" ^ong f nub foarebe: ccDet oit bu fnart faae at 
t>ibty @oenbé SDiccnb træncjte t)a inb; ben ene efter 
ben anbcu/ aUe fulbt beDÆbnebe, 09 bc blottebe pap 
©t)Ærbene. Da fong ^albemar faac bet, fpran^ 
i)an op, 03 t)i6(ebe kappen, fom {)an f;at)be oDer ftg, 
om fin %vmf tl)i be fabe uben ^aaben berinbc, t>a be 
if6e fri)gtebe for noijcn Ufreb. ^ong '»Balbemar fprang 
op 09 frem paa ^nl\>H ferf! af alle (ine 5D?(5nb; ()an 
fprang faa {)aavi>t inb paa Ditleif, at be falbt be<j9c 
ubenfor D^ren. '^a ^ug Jole ^emingføn til ^tong 
^Bafbemar, 09 '£)U9get traf ()am paa £aaret, 09 bet 
»ar et let @aar 09 iffe farligt; ()an blei) ogfaa faaret 
paa ^tommelfingeren. X)a ^ong 'BalDemaré COi^nb 
faae, at {)an \>av fafben, (agbe be ftg neb ouenpaa 
()am, og bleoe ber gjennem|TuPne, men Svong ^Balbe* 
mar unbflap b^reeb bort. i::)a fom Ditleif paa gøb^ 
berne, og ()ug (?rajr meb et bagoenbt ^ug tii ^ong 
:$vnub, og betu ^ug oar faa^ort, at Oan flaoebe 
T)ek ^ooebet neb i ^alfen, og btt t)ar ()ané ^ane* 
faar. Der i)av ogfaa en anben ?0?anb, Deb fflai>n 
^}a\m^i)itiav f fom f)ug til 5long ^nub. 5tong .^nub 
falbt i en 6for(?een. De Dan(!e f)olbe (;am for 
^elgcn* 115 S. ^nptlinga ©aga* 327 

115. 2l6fnrort, fom flben Mct) 0rrfe6if!op/ feaDDe 
iffc »Æret i »herberget, ba bentic ^ilbragelfe (!etej 
i)an MV ^otig ^Qalbemaré ?0?ani)r 09 ()am ben 6;Ærcfle 
af arie {)a\\^ ^ccnb, SlSfafon »ar en færbeleé ra(T 03 
»aabenbjÆrt) 5D?anb. ?0?en ba bet(e fpurgteé/ føgte 
cn()»er af be Si}?a;nb/ fom i)ai)be t)cevct meb ^oncjerne^ 
^en, r)»or be troebe lettefl at funne frelfe ftg, t()i gol6 
troebe i Sørflnintjen / at begge kongerne »are br^bte. 
Sibfalon »ilbe iUi unb|!i)e/ t()i {)an troebe, at ^l^ong 
^Oalbemar »ar falben/ 09 ^an »ilbe iffe ffiffeé fra f)am'. 
^an Qif ba inb i »O^rberget, 09 ba »are ^(tleif 09 
()an5 Sebfagere borte, 09 Sibfalon »ilbe nu fee efter, 
om r)an 6unbe ftnbe ^albemar enten (e»enbe etter bøbf 
men ^ong 53albemar »ar ba borte, ^an tog ba fin 
&inbUabt, fom t)an T)a»be om @fu(brene, 09 laQbe 
ben urtber ^o»ebet ^aa ^ouq 5^nub, ber ()»or ()an laae 
ipaa @ul»et, 09 fpurgte om ^longen troebe at funne 
Ie»e, 09 fagbe at l)an nu funbe unbfomme, men i)an 
funbe ba tf fe tale, 09 bs>b^ i {)ané @fjiJb. £)er »ar 
en mt^gtig ?S}ianb af itongerne ^Qalbemaré 09 5vnub5 
^(cVf »eb Sf?a»n €onf!antin, ber inbe i herberget; 
^an bab Sibfalon f);ajlpe {)amf om t)att funbe. Slbfafon 
f»arebe: «vf)»orIebeé »i( /eg funne \)jc&lpe big mere enb 
bu mig." Sibfalon bab ba eonflantin at gaac til be« 
£)ør, 5»or ber iffe »ar golf ubenfor: aog »i »iffe nu 
gaae ub a^aa een @ang !" fagbe {)at\, X)^ gjorbe faa, 
og 2ibfa(on gif nb ber r)»or be fle(!e af .'^ong @»cnb^ 
SOjÆub »are ubenfor, 09 flobe aCfe meb blottebe ^»Ærbc 
fo'tan 5!)øren 09 agtebe at brivbe ()am; men()anégra;nbe 
5(élei), fom »ar ^ong (guenbé §i)?aab, »ar ber ubcn^ 
for, 09 ba f^an fjenbte f)am , fagbe ban, atf omitogen 328 ^nptlinga ^ao^([. 116 S. 

tilføiebe ()am &abe, &a t)ilbe \)a\\ (!ra^ ncb^ugøc ben^ 
fom Qjovbc bet. (^aalcbcé |lap »^ibfalon bort. X>itUif 
OQ {)ané SD^ebføIgcre 6Ict)c Dåer, at (yonflantitt løb ub^ 
09 be ilte ba flra^ efter ^am 09 br«bte b^m. gtt 
SD?anb, Deb 3f?aDit ^eter ti)tm, Mv ben fom 6om 
:^on3^aIbemar uiejl tif ^jojlp efter ^ong ^nubé 3^øbj 
()att f!ajfebe b^m »^ef!e/ 09 be rebe til S^amfø/ ()t)or be 
traf Stbfalott oø ^an^ ©boger $eter/ 09 ber Dar et 
meøet gla'beltgt 5D?øbe. SlJerfra rebe be aae til 33uetorp^ 
o{^ traf ber atter nogle af bereé ^c^nb. 5!)erfra rebe be 
tilgrepémofe^ ^Dor 2(6faloné iBrober 2(ébjorn @nare 
møbU bem; og i)an tog meget &e( imob bem, og tiU 
bøb bem ben 33iftanb/ fom ^an formaaebe at pbe. ^art 
fl^ajfebe bixn et (Sfib i 5}ifittgefi!ab/ paa ()DiI6et be broge 
oDer @unbet; be ft6 en meget ft«r6 (gtornw og fom 
5og t)eIbe()oIbne til £anb> men famme 2iften forlifle fe;r 
^unbrebe t)enbi(!e ^Ubc t>eb 3wle[}olmene. 

Om ^om SSalDemar. 

116. Song^Oalbemar t)ar nu f ommen til 3pWanb/ 
og anbrog paa ?Oiborg»^&ing bzn &am tilføiebe O^m 
la(! og t>H SOJorb fom 5?ong @i)enb ^at)be begaaet paa 
:^ong ^nnb, Jpan fremuifle ogfaa ber ftne @aar, faa 
at bet funbefeeé, at famme @fjæbne()at)bet)(cret ()amtil^ 
t^nft, ^t)ié@ub iUt ^at)be for()inbret btt. ^anfrajt)ebc 
^ixlp, ogforflarebe golfet, ^»or ()øilig 3f^øbDenbigl)eberf 
frÆt)ebe bzn; men f)ele golfet fprang op meb diaabi og 
fagbe at be alle Dilbe følge l)am/ ogfagbe/ fomfanbtDar/ 
at bette Dåren meget jTojnbig^ierning, fom 5tong ©Dent) 
^aDbe labet ubøDe. ©erpaa ubbeb ^ong ^albemar £e' 
ting/ ogfrfbetpbeligtSOtanbjTabj ()an forlob nu ©fibene/ 117 €. ^nptlinga ^a^a. 329 

03 famfebe ^ojren )(>cia £ajit)» ^ong @t)ent) brog imiblertib 
til 55i6or(j/ ocj ubbat) ftg ber ^jÆlp, 09 agtebc at tage 
:^on(j ^Oalbemarber fangen^ men ()an Dar ba i Sfianberé/ 
03 t)entebc bcr paa jtne propper, ^a reb 2(é6jørn ©nare 
efter (goenbé goI6/ ba r)an fpurgtc til bemj i)an 
tiaaebe bem paa Sluøteti/ 03 ^ait fratog tre 5i}?Ænb 
bereé ^Baabett/ nieit S0?{5nbene felt) unbfom^ 09 traf 
i^ong @t)cnb oeb .Slornung/ be fortalte r)am bereé Tabf 
og fagbe at be t)are breDtte paa gliigt/ og l)aDbe fun 
meb 9Røb og neppe unbjluppet. kongen oar ilbe for^ 
ttøiet bermeb/ og gjorbe ftne ^l(tnb jiore S5e6reibelferf 
fagbe at be ingen ^jjan^^re t)ilbe afDicrge fra fig^ ba be 
faalebeé lobe ftg jlaae og forbrioe, og at ()an i bem 
føbte flette ^arle. Smiblertib forbiet) ()an ber om 
^attzn, 2(é6;ørn @nare reb til ^ong ^Qalbemar, og 
berettebe l)am, at Stong 6Denb laae teb 5lornung. 
^otiQ 53albemar brog ba ot)er SKanberébro/ og t)ilbe 
enbnu itU inblabe (tg i ©lag, «fterbi l)an tjentebe 
cnbnu enbeel golf til (tg. CO?en ba ^ohq @Denb fom 
til Dvanberé, IjaDbe 5tong ^Qalbemar labet Sroen 
affafle, og i)an funbe ba ith fomme oDer 2(aen/ og 
ber 6lei) berfor iUe noget af 6laget. 

117» £>enne famme ^Bf 6om itong ^Oalbemar 
meb fttt ^ær til @rabc()ebe teet fønbenfor ^Oiborg. Jpan 
i>ib\ii baf at ^ong ©tjenb tnnH Denteé t>ib meb en 
f!or ^ær, og at be nu fnart maattt møbeé, l)t)ab Ubf 
falbet faa oilbe 6liDe; begge ()at)be ba en jlor og ftj&n 
«J)ær. S?ong ^albemar t)algte en :^ampplabé for bem, 
og opfatte ber fine 5:elte. S^erefter fpifle golfene og 
()t)ilte fig/ og ^ong ^albemar lagbe ftg til at foue., og 
ba l)an i>at foDetinb/ brømtel)att, at l)an fi;nteé at 330 ^nptlinga ©aga. iise. 

fee jtn ^abevr t>cn f)caigc 5tnub £at)ari), fom faarc&eé 
talte tHijam: »^er ligger Du / min@øn!" fagbc ()an/ 
,,og er meget befpmret for, \)Mb Ubfalb bit @fifte 
mei) ^ong 6i)enb t)il faae; 6IiD fun »eb gobt 50?ob!" 
fagbe ()an, «t&i bu ^ar ^nten paa bin @ibej l<cg nu 
nm SD?crr6e til, f)Dab jeg ftger big/ milt @øn! tiyi btt 
er tf fe fa(f!t/ f)Mb bcr b'atrcé big for: tiaar bu Daag^ 
ner^ Dil bn fee en DiaDn flpDe, og bn ffal nøie lægge 
SDJcrrfe tiif &t)or ben fætter fig neb, t^i ()t)or SKaenen 
fælter f!g/ ber ffal t>u opjliae bin gi^lfing^ og t)il ba 
Oub git)e big ©eier." 

118. S^erefter Daagnebe ^ong ^albemar/ og 
f!ob op^ og tænfte oDer fin S!)røm; {)an faae tin, ^Dor 
ber fløi en Dvaon^ ligefom bet ^aobe Dæret f)am 6tti;bet. 
©er opflittebc nu ^ong ^albemar ftne erigere, orb/ 
nebe (In Solfing^ og berebte ftg til ^lag. 5^e faae 
tiu ogfaa ^ong @t)cnbé »J)ær brage frem; ()an ()at)be 
ligelebeé bctpbeligt CD?anbffa5/ og rpffebe i)m paa 
^eben imob btirif og opfliWebe ber (in ^ær. fKibzf 
Ulf bar 53anncret for ^ong @t)enb. ©a be nu f^aobe 
berebt (ig/ opløftebe be paa begge @iber 5\rigéraab, 
og berefter trængte gplfingernc imob (;inanben/ og 
@triben bcgpnbte og biet) meget baarb og langoarig/ 
og man funbe længe iffe fee/ paa bDié @ibe @eiren 
t>iibt falbe. ^ong ^galbemar »ar til ^e|!/ og (Ireb 
meget tappert; i)an reb meb en (?or Srop golf mob 
5tong 6t)enbé 35anner/ og ber b(et) en meget ffarp 
@trib/ førenb tKibefUif falbt, og 55anneret biet) neb* 
()ugget. ^Derefter fom ber glugt i ^ong @t)enbé ^ær, 
og en (!or ^ixn^be falbt påa ^ampplabfen. ^ong 
©oenb unbftpebe, ffiftebe ivlæber mcb en ^ræfl/ og 119 €. ^nptlinga ©aga. 331 

gal) t)(im ^efleti 09 ^aabmm, 09 hab t)am unbribe faa 
^ccvH ^an niÆgceDc ocj ^e(?cn funDe fare, men 5?on», 
gen bki) tilbaøe/ og bleu greben i en ^uffabé. ^eter 
21)en;a fjenbte fymif og fagbe: «vf)t)i ligger 3 nu faa 
Iat)t, ^erre?" 2Da I06 ©uenmar 5tecilfpn til, 09 
bvc^bu f)am, og ber falbt 5tong @t)enb @tienbe. 3 
bettc 6Iag faibt ogfaa 2)ngt)ar 5?t)eifa, fom ^at)bc 
br^St ^orte*53Ioi>. 2)erefter lob 5^ong 53albemar Dit^ 
leif gblarføn gribe, og rabbr^ffe. 2(tle 6t)enbføn 
fortalte, at ()an faae benne C0?anb5 pnfelige ^enret^ 
telfe, i>a f)an mv i ^ammvt 

119. Sfter bettc @Iag f6 ^ong ^albemar diw 
DÆlbet ot)er f)e(e DanmarB Siige, f)f>iiUt biet) ()am 
oDerbraget efter afle £anbér)øt)bingerneé SSeflutning. 
^an Dar en meget Dennef^cl ;Stonge. 5Da Dåre ni 5(ar 
forløbne fra ^ong grif ben (Spageé (gnbeligt, og eet 
2lar fra 5^ong ^nub ^agnuéføné '^vab. 3 benne "lib 
biibe Q3if!op £)éfur, og Slbfalon, Sfébjørn ©nareé 
?5rober, blei) tJiet til ^if!op i ^ané @Ub, t{)i Sibfa* 
Ion J)ar en fortrinlig (Jlerf og en t>iié SKanb, og ()an 
biet) ftbcn en meget |!or ^øt)bing. 5vong ^Oalbemar 
fenbte Sub ot)er I)ele ftt 9?ige Sinteren efter @Iaget 
Xiaa @rabef)ebe, at ber f!ulbe £ebtttg nb om ^Baaren, 
og ()an agteDe at brage til 53inblanb, at fri(!ne £anbet, 
om @ub t)i(be git)e £p6fe bertil. 5:il bette 2:og berebte 
mange ^øt)binger ftg meb kongen; ben før(?e af bem 
t)ar (grfebiffop 5((TfeI; ber t)ar ogfaa Q5iffop Stbfalon af 
S^oeéfilbe, fom tjar een af be ftørpe 'f)elte, fom !Dan# 
mar6 nogcnftnbe f)ar frembragt; 5^ong ^Jalbemaré 
@øn (E[)ri(lDp()er, ©oenmar i^etilføn, i:peter ^()enja, 
Q3i|Top 5ibfalotté $^rober Stébjørn ©nare, og 3n9<J' 332 i^npttinga ^^a. 119 €. 

mar. ^efe gfaa&en famle&eé uttbcr 45en SO?øeit^ fom 
liggcp fønDcnfor ^jccUnD. £)er fi6 be et {)aavH C0?o&* 
Deii'/ 09 6Iet)e Derfor liggcnbc ber/ inbtil be iffe f)at)bc 
flere £eonet5mib(er tilbage til ^ele ^a:ren enb for fi;D 
5:)a(je. £)a falbte ^0113 ?5albemar fine SKaabøtuere 
fammen, 03 fpurgte bem tii Diaabé, ^i)ab bc f!ulbc 
gribe til, Q3i(!op 2(6faIott ft)arebe ^aa f)ané Zak: «3 
@aar mv t>zt 55eir til at reife i; 03 licjefaa Dar bU i 
gorgaaré fulbfommett aobt ^iiv tii at reife i, mett 3 
blet)e ba liggenbe/ 09 Dilbeingenjlcbé brage, 09 ()t)i5 
3 i)iUt ligge rolige, ttaar bu er ^eir til at reife, og 
aflene reife, tiaar ^eiret er milbeft, faa ere 3 i^fe ffif# 
febe til at ubfoJtte eber for faabait ^m, og ba er bet 
beb(l at labc £ebingél)ærett brage [;;em igjeu." 5tongeti 
hM »reb Deb bewne ^ilfTpnbelfe^ og fagbe at f)an ith 
t)ilbe t>enbe tilbage, faal^nge f)an i)av>bi £eDnetémibIer 
til ^ærett. 5[)?orgenen berefterbøb gongen/ at bit 
f!ulbe l(^ggeé fra £anb. 5)c roebe ba ub i ett meget 
fta;r6 ©torrn, og 5?ongett Dar paa ®Ub meb grfebiff'op 
SllTel; bet fønber|Iogeé i ©tormen, og ^ong ^Qalbemai* 
fbang fig ba op paa 3rtgemaré @nb mcb (tt @t)<«rb 03 
S5anner, bU bleo anfeet for et meget gobt ©pring. 
gol^etie bleDe ba b;ergebe, me;t ©obfet forliifle. 5De 
feilebe til ^^ebinéø, £)a gif kongen op paa fBif!op %bf 
fatoné ©fib, og lagbe (tg ncb og fot), men \)an fenbte 
om Giftenen ØDenmar 5tetilfø» i £anb, at fpeibe. ^att 
tog ^enberneé ©peibere til gange, og brog ftben tiU 
bage, og møbte kongen berigjorbcnfønbenfor^ebinéø. 
ØDenmar berettebe 5vongen, at l)an i)a\)be fanget 53en' 
berneé ©peibere. ^e lanbebe bcrnæft paa ^Qinblanb i 
£[)?unbingen af en glob. 2)e (Tiftebe S;>(cvcn til 2anbf 119 S. ^nptlinga ©aga. 333 

^amf 09 5?on9ett ø i 8atib na ben ene (Pibe (tf gfo/ 
bett/ 00 55i|Top 5l6fa{ort paa bcit anbeit @ibe/ 09 be 
broge ba til forffjcaige @iber, faa ben ene iffe Dibfle 
fil ben anbert/ og be br^nbte nn 95i)gberne \>ibt omfring 
^aa begge (gibeir af globen, broge berpaa igjen tilSage 
tii bereé 6fi6e, 09 ia\)tbc tre(inbéti)De @fi5e meb bet 
gjorte Q5i)tte. ^Derefter feilebc 5vong ^IJalbemar ^;em 
til (It Sf^ige, og op^olbt ftg ()/emme ben folgenbe ^itif 
Ui\ Om ^aaven fenbte ^ong 3"9c ^f 3f?orge.^ong 
5Balbemar et fmuft 5;)ragef!i5. Stenne ©omnier brog 
^ong ^Oatbemar igjen til ^inblanb/ og ^aci benne 
Sveife jt6 ^nn ©rngen 6e(Tabiget/ men kongen feilebe 
op i ©ubageréaa, og r>olbt ber et v^lag meb en oenbiff 
^øbbing, fom ()eb 5D?jnfla(. 5!)enncé @øn l)eb grib^ 
leif; i)(in biet) fangen af be X)anfre ^^aa bU før(?e Sog, 
og t)an oar ba ()oéitongen, og Dar frijlnet* X)^ (logeé 
Deb 5Si)en tlrf j ^ong ^Balbemar feirebe/ men ?0?;uflat 
fli;ebe og falbt jiben* 5)e Dan(!e toge ()ané ^ooeb/ 
og opfatte bet paa en @tage ubenfor iSpen. ^ong 
58albemar brog bern^tf! til fine @fi5e. ^an fpurgte 
ba) om nogen af ^øobingerne f)a\>be CD?ob til at ribc 
til 35runéDig / og bringe S(Erenbe fra ()am til hertug 
^enriF/ 5?eifer 5?"onrabé (gøn; {)an t)ar gift meb ben 
engelf!e ^ong,e ^enrifé Sjatter/ og be i^ai^bi tre ^øm 
ner, 5teifer OttO; ^faltégretje ^enrif og 53il&elm 
©igre eller ben 2i)ffe, og en IDatter Deb Ø^a^n @;er^ 
trnb. Sil at brage benne g(5rb Dåre alle uDiaige, tf)i 
man maatte reife lige igjennem ^inblanb i ^(cnberne 
paa fine gfenber. S5i|!op 2(bfalon tiibBb ^tongen at 
brage benne g«rb. ^H tilflob kongen. SSiffoppen 
begat) ftg ba paa ^Oeien meb treftnbétDtJc 50?anb, oø 334 ^nptlinga ©aga* 120 €. 

f)am fulgte griMeif 5[)?iu6(atføtt fom ^eioifer. Se 
rebe ba forbi 93i)en, ubeufor ()i)ilfcn SD?;ufIaté »5o/ 
i>ib i>ar opfat paa ©tagen. S)a gribleif faae betf 
fojfbte ()an 5:aarer, og fagbe, ot bn maatce ()an ()at)e 
i)cntet, efterbi ()an iffe i)ilbe tjene ben fanbe 6ub. T)e 
fom berpaa til hertug ^enrif , 09 bleoe ber Del mob^ 
tagne. 5Der op()oIbt be jtg en $ib/ og ubførte bei'e^ 
5iEi*enbe/ og ba be igjen broge 6ort, ti(5øb »hertugen 
bem goI6 til Sølge. ^ijToppen fagbe, ot be ingen 6e()ø^ 
»eb.e. 5)e rebe fra ^runéDig tiblig om 50?orgenen/ og 
Dåre aKe flo^bte i Svujlninger. De rebe ba oDer eit 
©lette,, og {)a^be SS}?iétan6e om, at ber maatte D($re 
golf forfamlebe i ^i)Qi)in, £)a tog griblcif til Orbe 
og fagbe, at bet Dar ber ^ané gaber Dar bleDen bvc^bt: 
uOq om 3 S)onffe r)ep bliDe tagne til gange, faa 
fomme 3 til at g.aae ben farame ^Qei, fom 3 loi>e i)am 
gaae, og bet er nu ()Der SD?anb beb|! tjenligt at f^lge 
jtg fom bi;re(!." 55ifroppen taffebe [)am for ()ané Op* 
muntring, og fagbe at bet Dar manbigen talt. 5)e 
rebe nu fpngenbe igjennem ^^^ben om SDagen, og 
lobe iffe nogen grpgt m i^r fe par* ftg ; og ba 3n^^Dg' 
gerne bleDe bem Dåer, troebe be, at bet Dar ^ertugené 
5D?a;nb, fom rebe meb faaban SO?unter!)eb. 95i|Toppe« 
naaebe ba i gob Q3el)olb meb fin ^rop til ©fibene. 
gong -»Balbemar fab ba og la?|!e 2)aDibé ^falmer, oø 
bleD glab i>eb igjen at fee Q5i(!oppen og ()ané 5i}?a'nb. > 
120. Om SDiorgenen feilebe kongen mob 0\t 
Jangé ^pjlen af ^inblanb til (gDølber, l)Dor 53enberne 
laae meb en (lor glaabe. 5De flpebe |lra]c, ba be faae 
ben banf!e ^ongeé @eil. £)et 61eD ba gob Q3ør. ^on* 
gen affenbte ftn @øn (E&ri(!op^er, for at br^^nbe bet 120 €♦ ^nptlinga ©aga* 335 

»gjerreb i ^Qinbfanb, fom f)ebb^r ^Bafutttj/ oø 60b bem 
if6e at ribc op/ førcttb f)c(e Jpxven oai* fommctt i 2attb. 
€;f)ri(Iop^er og r)ané golf t)are temmelig l)iirtige i ot 
6r(5nbe 95p3ben. £)(j ba ^Benberne^ fom Dåre paa be 
66i6e/ ber forub f)at)bc fIpeC/ faae bet/ roebe t>c ti\f 
faa ()urti3 bt ^unbe/ oø agtebe ufoi*i)ai*enbcé nt oDev* 
falbe bc 3Danf]fe; men i bit fammc faae be, (;t)or ^ong 
53afbemai* foer meb ert 5;)eel af *J)(^ren/ 03 be unbflpebe 
ba iQjctif faa ()urtig be funbe, faa at be IDanjTe iffe 
funbe naae bem. £>e ©anf!c la^be jtben til ^ai)n, ojj 
tjelbcbe, 09 ba f ongcjTibet tar tjaibHt fom ©rfeSijTop 
StjTel ber, 03 faøbe faalebeé: «5lItfor ()urti9e eve 3 
5Dan(Te til eberé (Fleming, at 3 begraoe bem, førenb 
be ere bdbc" ^onøett fpurgte, t)t)t t)an talte faa. 
^i'febijToppen foarebe: a%i)i jeg feer, at Di li(j{je ^er 
lojncje t)eb Øer 03 Ub(!;(rr/ fijrenb J)i ^er t)inbe faa f!or 
en 6e{er, fom t)i ø-if @lip af Deb benne ODerilelfe; 
men llbeta;nffomf)eb leber fjelbei^ til noget 6obt!" 5De 
broge berna?jt ifølge (?ffebif!oppen^ ^ilffpnbelfe tiC 
©fibéne, og roebe oeer en Slob, fom t)ar ber, 09 gif 
ber i £anb meb bereé^ ^efle, og hvcetibtc ber ()efe gpl* 
fet, fom ligger oucnfor @trÆla, og bleDe liggenbe ber 
om Sjatten; men om £D?orgenett berefter broge be ti( 
galong og Sroinbte ^errebet, og agtebe fig berna:f! 
l)jem. ©en følgenbe ?flat fom Ovpgiernc til bem eeb 
^aénceé, be beboe ^errebet Sf^pgen i ^Sinblanb, fom 
er et jlort ^erreb og Oiige. £)ereé^øi)bing S^omabur 
foreflog be DanjTe Sorlig, men (grfebifToppen for^ 
langte, at be f!ulbe gaae ^ong ^albemar til ^aanb^f 
og fÆtte I)am ©ibfler. X>a gau Domabur (grfebijTop^ 
pen et ?fiaab/ og fagbc faaicbeé: «Du er en ung ^atib 336 ^nptlinsa ^^a. 120 ۥ 

ttbett nouen grfanttg, forlang iffe ©ibfler af o5, 03 
f)ærj iffe paa oort £anb, brag f)caer &jem/ 03 t)o(t) 
bcftanbig greb mcb oé^ tnbttl eberé £anbe ere faa t)c( 
bcbi/ggebe^ fom oorc nu erc/ t{)i mange af eberé £anbe 
ligge øbe og ubeboebe/ og bcrfor'paéfer bet fig 6ebre 
for eber at ^aoe greb enb Ufreb." £)a foarebe grfe* 
6if!oppen: «3eg oeeb, at iTong 5JaIbemar Dil g jerne 
følge bit 3?aa0, og jeg fi;neé Del om tU] brag nu 
^jem/" Debblei) @rfebif!oppen/ <,og jiig SKpgicrne, at 
t)i iffe bebe bem om ©ibjler^ førenb be felo bi;be 0^ 
bem." ©ernicfl brog Domabur (;;em^ og ^ong ^aU 
bemar lagbe jTne <^Ub^ tii ^at)nen ©faparub paa OJp^ 
gen^ og be ginge ber i £anb tmb ()ele ^æren op til 
©tåben Sirfun. Denne ©tab^ai)be ^rif (gmun inb* 
taget f fom forben er UvHUt i 95ogen. X5er fom 9?i)/ 
gierne imob 5?ong ^albemar meb en ntM^ ^c^x 1 og 
^olbt et @Iag meb f)am, i ()t)ilfet ^ong 9}albemar fei^ 
reber men af SXpgierne fatbt tre [^unbrebe] tuftnbe/ 
men be Ot)erb(eDne flfpebe. X)e 2)anfTfe feilebe bern«(l 
til ^ebinéø/ og ba be laae ber, Fom S}vi>gierne ixi t^ztdf 
og fatte bem pre @ib(Icr, og tiljlobe (k\ii i)X>CL\) be for^ 
fangte. (gfter benne @eier brog ^ong ^Balbemar Wem 
til f!t Dvige. ^aa bet næ(!e £ebingétog, fom ^ong ^aU 
bemar efter \>tm gjorbe, (Iprebe^an til (gtrccla. £)arct> 
iBiiTop 5(bfa(on op i £anbe^ og f)o!bt ^()ing \m\> Q5Brt# 
bernej SBiffoppen bøb bem at brage til^alagufl' meb 
:Kongen, og gibe ()am ^/^Ipetropper. D^pgierne g/orbe^ 
fom ^an ^z\ii og broge meb gongen/ og be r)aiJbe 
betpbefigt SO?anb(Tab, og (agbe fig iiluaDij. 2)er fom =) ^. e. ^oiøni?. 120 S. ^npilinga (3aga. 337 

bt fva 53a(0(ju(! imob bem, 03 fatte ^on(jctt@ibé(erA 
og tilflobe f)am ^pbfgtjei), f)t)orefter ^ojrett tgjeii brocj 
();em. ^aa bet næ(!e 2og/ fom ^tong ^albemar gjorbe, 
brog ^an til 6rønnefunb/ t()i OJpgicnie i)IIbe ba 6ri)be 
gorliget/ fom be foi'f)eti i)ci^bi fluttet meb ^oncj ^aU 
bcmav f ()t)oi'tiI ^runben t)aiv at be i bette ^efleim 
rum f;aObe unberfnjlet ftg hertug ^enri6 af 33runélH*g 
og fat ()am ^ibéUv/ tf)i ^enrif erfltTvebe ()ele 2anb^ 
fTabet ofeifring ^^Qalaguj! for fin gtenbom/ 03 Oatt 
{)a\>bz ogfaa O^rjet paa 9fii;giernc. 5D?en ba Dvi)3te>fne 
fpurgte/ at ^ong ^albemar Mv f ommen til ©ronne^ 
funb, og agtebe at {)ccv}t paa bereé £anb/ broge be tii 
5\ongcn/ og oi)ei'ga»e ftg ba paa ni; til l}am, og 5long 
53albemai* bi'og berna'f? l)jcm. CD?en ba vP)ei*tug ^enri6 
fpurgte butti, gjoi'be ()an kongen ^e(!i)lbning for/ at 
()an l)aDbe taget @ibéler af ^Balaguf! og l)CCi'}H paa 
9vi;gierne/ fom ()an paaflob at Da?re (}ani^ Unberfaatter. 
^ai\ fenbte ba ^xnb til Stong ^Qalbemar, og 6ab l)am 
om (gifatning for at ()an f)at)be f)(^riet paa ()ané £anb/ 
og lob tilføie at l)an i mobfat galb t)ilbe tage ^Æt)n og 
brage meb en ^a'r til IDanmarf. CO?en mcbené be Xlb^ 
fenbte Dåre paa Oieifen^ r)ai)be 42>fl'.^enberne en utal* 
lig ^ccv nb^, og broge mob bU £anbf!a6/ fom »&ertu» 
gen mbt i ^Binblanb, og brc^nbre SSpgberne og br(r6tc 
alt golfet. hertug ^enrif til|TreD 35if!op 3ibfalon 
b(ittc 2tn(Iag, xtun \)an f)at)be bog ingen Deel beri, og 
ba hertugen fi6 ^ié()eb beroni/ f!iffebe ()an (Iray anben 
©ang Ubfenbinge til Danmarf til 5long ^Qalbcmar^ og 
Hb ()am om gorlig^ og tillige om ()an t)ilbe ()a;rje i 
gorening meb ()am ^aa ^inblanb« ^cttc tilflob ^ong 338 ^nptlinga ©aga. 120 S. 

^Balbetimrr forbi be fra ^Balaguj! atter f^aDbc Srubt 
Ut Sorlig; be f)ai)be mbgaact meb ^am. 5^en føl/ 
(jenbc 53aar ubb^be ^on^ ^gafbemar af Danmarf 03 
hertug ^enriø af 6ajclanb £ebinø/ 09 Oærjebe ^aa 
53inblanb. hertugen fom meb (In vf)Ær til 2)imin/ oø 
leirebe ftg ber om ®orgcn/ mett Snbbpggerne traf ftg 
fammeti/ 03 Dilbe forfbare bereé £anb. De gjorbe eti 
fUlat Stnfalb paa ^ertugené golf/ og br^bce om ^Jlau 
Un to ©reber/ af ^t)ilfe bm ene ^eb 2(belbrift/ btn 
onben »&enrif/ og mange anbre anfeete 5S}?Ænb. £)er 
falbt f)alufemte ()unbrebe 9)?anb af ^ertugené ^xv, oø 
mange blebe faarebe/ men aUe be/ fom funbe unbflippe/ 
flpebe bort. 53enberne forfulgte be gipgtenbe et fort 
@ti;ffe^e(/ og broge berna:(I tilbage tit ^Balpfabfen, 03 
røbebe og pipnbrebe baa\^c ^iub^n og ^It^ber fra be 
galbne. £D?en ba l)H begpnbte at blibe Ip(l/ og 2pb* 
f!crne faae/ i)Mb ^enberne toge (tg for/ rebe t)i tiU 
bage/ og (logeé meb bem/ og brebe bem paa glugten* 
S^erefter inbtog hertug ^enrif Q5orgen/ og br^bte en 
utaKig SO?ængbe af ^enbcrne. 5tong ^Calbemar brog 
anbenflebé ()en meb (tn ^xv, og fom til 50alagu(l; 
l)an (eirebe ftg ber om borgen/ og ^enberne babe t>a 
gongen om greb/ obergaue (Tg til f)am/ og fatte i)am 
©ibéler/ men om 3f?atten efter fipebe be af 33orgenf 
ttben at kongen bema?rfebe i^n. £?a ^ong ^albemar 
fif bittt at t>ibtf Ufatti f)an 95orgen meb (tne SO?a;nb/ 
og brog bern^jt nb paa tn gfob/ og til en 5$ro paa 
globen/ fom Sebber 2)unjarbro. 5Dcn paafølgenbe 
SO?orgen fom ^crtug ^enrif fra ©ro^ar/ og gif (!ra^ 
om S5orb paa :^ong 53albcmaré @fib/ og hertugen 
fafbt meget i gorunbring ober/ ^bor gobt 5vongert 121 €. ^nptlinga ^a^a. 339 

funbc fci(e. fHit 916 nu af met) ^JettffaS imeCfem bem^ 
H ^«>n3 53albemar gjorbe ba ^ertuøeit gorflag om 
©DogcrjTab paa (In ©øné^egne, i f)t)ilfet hertugen 
inbt)ifligcbc; 03 bc ti'oIoi)ebc ba bcrcé 33^rn fammen^ 
()t)tlfe enbnu laae i ^Qug^c; 2)renøcri/ Stong ^Qflii)^, 
mare ©^ti/ ()eb 5fnub, og SDJøen gru 6iertrub. Om 
9)?orgenett efter rocbe ^ong ^^Oalbemar til @tofpe/ mett 
•&enri6 brog til SDimitt/ og nebbroL) og 6ra:nt)te ()ele 
S5orgeit. £)ernÆ(l brog Svong ^Salbemar tilbage til 
93rocU/ ()t)or ^aéfamar/ fom ba v>av ^erre i ^Qinb/ 
lanb/ fom tin;am/ fatte ()am 6ibéler, og 5/et) ()ané 
SD?anb; ^ong ^Dalbemar oDergao ()am to 2)elc af 
^Oalaguj! at 5e|]i)re/ men ben trebie Deel oDergao f)an 
D^pgierne. (Siben brog fongen til <Btvx\a, og ()olDt 
ber ^eraabfiagning meb pne golf; ba gab Ijan efter 
25iffop Stbfaloné og anbre vf)øi)t)ingeré ^aab ftn (^øn 
:^nub ^ongenaon; i)an oar ben (Sang et 5iar gammel. 
^an brog bernÆjI (»em til Danmarf. ^aa bet n^flc 
^^ebingétog, fom 5vong ^albemar gjorbe, brog \)an 
førjl til 3ipgen, og ba biet) 2(naIong 6ra:nbt. £)gfaa 
ben @ang i)ar Q^iffop 51bfa(on ()urtig(l tiUigemeb S>bo* 
erne/ faa at be maatte uente ^aa 5?ongen i fpo Dage 
t)eb «J)ebinéø/ og fore berfra f)jem. 

121. 3mob ^interené ©Intning ubUb 5tong 
^Oalbemar atter £ebing. ^an brog til 3ii;gen, og 
gjorbe £anbgang i en Offerlunb t)eb ©trÆla, fom {)^b> 
ber S3øfu. Der brojnbte og øbelagbe be aft, bem(rgti* 
fiebe jtg golf og @obé/ og broge bermeb til éfibene. 
Dern(rj? gjorbe bc £anbgang ^aa ben anben (Bibc ^i^aa 
^alung, og bricnbte ber/ og broge berfra til ^Oif/ og 

^2 340 :Kni)tlin9a &ao^a. 121 S; 

6rÆnbte IjeU £attbet lige til beveé 9)?arfebépfab§. 5)er* 
fra feilebe De til ^ebinéø/ ()i)or t)e laac 09 ub^t)i(tc f!<j 
i to Dage. 5}a bab 5tongcit Q5ifTop 5l6fafoti at brage 
fonib, men ^^ongcn gjorbe ba £anbgan3 nieb 3i)bcrnc 
t)eb @trÆla; men ba bet blei) mørBt, roebe Q3i(?oppett 
op meb fin ^iaabc forbi ^tongen til ^arcj;, 09 reb fibcn 
op til Q3i;en 6arb. S5er 6om ^enberne igjen iniob 
bem, og berebtc ftg (Irajc til @fag meb 35i(!oppen/ og 
flogeé Deb en 3nbfø. ^et t)ar et jlort 6(ag, og ber 
(Tete jlort ^anbefalb; og Q5ifToppen feirebe; ber falbt 
cnei)e -{^unbrebe SD?artb af ^Senberne, men fun een 
so?anb af 93tffoppené Soif; men to af Q3ifl^oppené 
Cl)?(^nb/ fom af 5tappefi)|l prø^ebe at foømme meb \)int 
anben^ omfom i ^i)6et. !Derpaa reb j^ifFoppen «b 
m (tne @6ibe, og ba be bre^e fejlene om 95orbr fom 
;^ong ^albemar ber, og fpurgte, {)Mb be f^aobe foreta« 
get jlg f og 33if?oppen berettebe ()am bet. j^ongen tah 
febe i)am i naabige Ubtrpf for benne @eier^ og berna'j! 
broge be affe i gorening til (rtrÆla. Øboerne [)ai)b^ 
nu faaet (lort Q3i>tte, (>t)i[6et 3pberne miénnbte bem, 
og fagbc at 43boerne fif alt, men 3i)berne gif ^tip 
bevaff men b« torbe bog iffe tafe berom i ^ongen^ 
^aa()ør. 2)erefter brog .kongen meb ^(tren til 5lafunb/ 
og ()ceriebe ber. 2)er bro^bte be en |)øi)bing, Deb 3f?ai)it 
SI)afemar, bem^gtigebc fig alt golf et og ^obfet, o<j 
broge fiben tit ^ebinéø. Der fom Ovi^gierne til 5von^ 
gen, bønfaibt om ()ané ?D?ifTunbf)eb, og fatte \)am 
6ibéler, gat)e barn be @fatter, fom ^an fr^roebe/ og 
tifflobe [)am £i;big(>eD. :^ongen bi'og efter bittt ^;ent 
tiC £)a«marf. 122 €. ^nptlinga ©aga. 34i 

122. 5^0110 ^albemac gai> ftn @&n (Jf)nf!op(>cr 
c« gorleuitii} i ^\)U<inb; \)an fif ^crtuobom i ^ebcbi; 
og bet ^anb|Ta5/ fom ()ørcr t)nti\; i)<\n oar en nm^gtiø 
50?anb. :^onø ^QalDcnuir f)ai>be beftanbig uuber l)clc 
ft« 9iesjeritt(j meget at foretage jig. ^ait gjorbe otte 
l^cbingétoge til 9vi>gen, inben r)an fif £anbet inbtaget.' 
(^it ^inteivi gaflen brog ^ercug €l)n|Io))()ei* og ^i(!op 
Sibfafon til @i)oIbei'/ og biwnbic bcr 2anbet lige o^) til 
ttibn^iéf faa at bat laac obe i mange 5lai- bevefter. 
^z laaz bin 6ang i ti)Oe Dage for 5)?obbinb og furif 
@torm i globen ^b^Jlber/ men fiben fif be 35øi' og fei* 
lebc ()iem. Derefter t)ar aU roligt i tre2iar, mbtil 
9ii)gicrne igjen brobe gorliget. Da ubbøb ivong ^aU 
i)e"mar atter £ebing/ og brog til Oipgen, ()t)or l)art 
fom ^intfebag , og inbtog ban f^r \mmu ^i) 2trf un. 
Da fom bereé 5tongc 3:etij(af og f)ané 25rober 3armar 
og aUe bc fornemjle af Dvi;gicrnc til ^ong ^albemar, 
og ooergaue ba £anbet og jig felD tin)am, og unber^ 
faftebe fig i afle ^enfecnber t)ané ^iUii» ^tongen bob 
bem ba nt aimQH 5^rijlenbommen/ t\)\ ^eben(labct 
l)ai:>bt beflanbig l)olbt (!g^ fiben be igjen affajtebe ^ri* 
f?enbommen/ fom be ()at)bt antaget/ ben @ang Song 
grif dmnnf fom før bleb hnvetut, lob bem bdUf 
efter at ()an ()aobc inbtciQit ^Bpen 3a*fun. De fagbe/ 
at be nn uilbe gjore alt, i)bab :^ongcn og S5if!op 2lbfa* 
ion t)ilbe forlange. 5vongen uboalgte ba (Sone dbUf 
føn og nogle ^mb meb r)am til at gaae inb i ^i)en 
2lrf un til bet Slfgubétempel fom Mv ber, og bøb f)am 
neb()ugge 2(fgnben/ fom f)eb 6i)antet)ij, og brage ()am 
ub af borgen / og plpnbrc alt i 2:emplet/ i)i)ab ber 
l)ai>be ^enge^ ^ivrb. 5Ken be/ fom »are i x^orgen/ 342 ^m)t(inga (^iXO,a. 122 S. 

torbe i^h bva^z t)am ub, b<i be fvpgtebe meget for 
()aiié 5Qrebe. 5)a 916 ^if!op 6t)cnb 03 @one (gbbeføit 
tiJ^ og neb[)U(j ©uben; berpaa floge be et Die6 om 
^alfen ^aa f)am, og toang 3ii;gierne til felt) at brage 
()am ub; og ba r)att fom n\>f unbrebe aKe Rebningerne 
fig oDer/ at l)an ba iffe funbe ()i«Ipe ftg fett), og troebe 
minbre paa ()am enb tilforn, golf gif ba ti(^ og f(ø^ 
t)ebe r)am i @tpffer/ 09 bvm\)tt f)am unber bereé ^jeb/ 
ler; SJpgierne inbfaae ba, at be ©are bebragne, o<j 
troebe itU mere paa ^am. $Bi(lPop 2l6fafon og aKe 
^ra:|lerne friflnebe nu golf et, og beUc paa een S^ag 
tretten f)unbrebe, og broge berfra, efterat golfet ^at)be 
tifflaaet kongen og ?5iflfoppen £pbig()eb» Om 5D?orge' 
nen berefter brog kongen til (Staben :^arenj, og (ob 
ber neb()ugge tre 2lfguber/ fom 6en(^t)nteé IKinbit/ 
Surupib og ^uruDit. S^iéfe Slfguber gjorbe faa flore 
tlnbere, atf faafnart nogen 50?anb r)at)be meb en 
5tDinbe at g;øre ber inbe i ^t)en, foblebe be bem fam* 
men figefom Runbe, og ifh fom be Ué fra t)inanben/ 
førenb be fom ub af 35orgen. Den Dag/ ba biéfe2(fgu* 
ber bleoe brajnbte, frijlnebe be ni ^nnbrebe 5D?enne(Ter/ 
og f>kbi efleue 5tirfegaarbe. De toge ber mange ^o|!* 
bar()cber af @ubc6ifleberne, ©u(b og @ølt)/ @ilfe og 
Sltfaff og ©farlagen, hjelme og ©Doirbe/ 95ri)nier og 
flljTené ^aaben. dn femte @nb f)eb ^ijamar; r)an 
fxtr i en ^tab oeb D^abn 5lafunb, ogfaa ^an bfet) bvccnbt. 
Deéforuben t>av ber een, t)eb ?flaf>n ^jarnagfofi, fom 
t>at bere^ ©eier^gnbr og brog i ^ampm' imb bem; 
f)an ^aDbc en ^neoefébart af ^Blf>; ^an f)oIbt ftg 
(Ængfr/ men bog fif bc f)am bH trebie 2(ar berefter. 
^aa bettc Sog frijlnebe bc i alt fem tuflnbc ber i 2anf 123 €. ^nptlinga ©aga. 343 

^et. derefter broø Svong ^Safbcmar f^/cm tiCfigcmc^ 

123. §D?eDerté ^ong ^afbemar fcDebe^ Sleoe 
6t;(33c&^ efletje 5?u'fer Tpcia Ovpcjcti/ ^Dilfe ^iflop 3lbfaIott 
Dicbe. 5}er er nu en ^(fpe(!o( i ©tabeti Uéna/ 03 i 
bette ^ifpebømme ere f;unbrebe 09 trebioe ^irfer. 
^fcernt Svogeit oar bk^n h'iflnet, brog ^ong ^Salbe" 
mav iffe mere i £ebin(j. SD?en formebetjl bet ^ob^, 
fom ivong^albemar fratog Oipgierne, op(!ob ber Uenig«, 
^eb tmeKem biti banf!e ^onge og »hertug «J)enrif / fom 
paaflob, at D?i;gen oar ()ané £anb/ og dt altfaa @obfet 
tilførte {)am. ^an beb ba ©(?er'53enberne atl)xvic 
^aa S^anmarf. £)a ^ong 93a(bemar fpurgte Mf beJ) 
^an (tn &n ^f)rif?opr)er og ^iffop 2l6fafon, at be 
ppulbe forfoare £anbet, men be Dilbe iffe oppebie gjenjf 
ben i £anbet feli)^ og n\>bøt>^ berfor £ebing/ eet &ib 
of ()t)ert ^erreb i Danmarf. S)a be Dåre løbne ub meJ> 
glaaben, fpurgte be^ at 5turernc f)aobe en ^laabt i 
^øeit og f^Ærjebe ^aa SSfefing. S)a be bog iffe Dåre 
fulbf ommen Diéfe, om btt D^r en fanb 25eretning/ 
troebe be bet fornøbent at fatte et gobt ^mbr og be 
toge ba bin 53e(Iutning, at ^r)ri(?opf>er, ^ifTfop Slbfa* 
Ion og Slébjørn broge bib og feilebe til Ølanb. ©er 
gjorbe be beti)beligt SBptte, og toge en 2)eel goI6 
til gange, men ba be fom ti( bereé 6fibe, fpurgte be, 
at furerne Dåre inbenfor. S^e (øélobe ba golf et, 
fom be b<J^&^ fanget, og (li)rebe (Irajc ()en, f)Dor be 
Dåre, og traf bem Deb en ^aon, fom ben^Dneé 3ern« 
luffe, ©a furerne mcrrfebe, at ber fom en ^(sv imob 
bem, traf be bereé @fi6e op, og berebte ft'g til >Diob' 
Dcrrn ^aa £anbet, og be troebe, atbH Dar 6Den(Te» 344 ^nptlinga ©aga. 124 €♦ 

5Diert eti gammel CO?anb af 5vurcrne fagbc/ at bet Dar 
^anffc: <,Det er berfor iffe raabeh'gt cit bii\)i,'' fagbe 
()an; ()Dorpaa ben gamle 5D?anb roebe bort meb jtt 
^iibf men be anbre ^urer bleoe liggcnbe ber tilbage 
meb ni 6fi6e. ^()riflop()er og SijTop 2lbfa(on fom 
tia tii meb bereé glaabc/ og berebtc fig pra^ til 6Iag 
imobbcm, og ber falbt af(e Skurerne/ faa at iffc et 
5Dtenne|Teébarn unbfom, men paa be ©anjTeé @ib^ 
faibt to 5D?Ænb. ^e $Dan(!e toge ba bereé (g^be og 
@obé/ og broge bermeb ();em^ efter faalebeé at ()aoe 
tunbet en jlor ©eier. 

S)en l^cCige ^nut) optageé af ^orDen. 

^ 124. ^m^ 2(ar teb SD?ibfommeré lib biet) 
^ong ^Jalbemaré gaber ^ t>cn [)enigc ^nub £aDarb 
optagen af gorben i Oiingfleb, og ber ffetc ba igjen 
fpjønne ^oivUQti paa ()an^ »&eaig()eb. ^ong 5vnub/ 
:^ong ^albemaré @øn, fom b^n @ang 6un oar faa 
2Iar gammel/ 6fci> ba i>ia til 5?onge efter Saberen^ 
^aab og meb 6amti)ffe af [>e(e SHmuen i ^anmarf. 
^er 61eu ba ogfaa flntut gorlig imeaem ^ong ^albe* 
mar og bm norffe S^onge SDJagnué ^rfingføn. ^otiQ 
SO?agnué'é gaber (grling @faffe fom til 2)anmarf, og 
traf ^ong ^jJalbemar i Ovanberé, og be [)aube ber 
mange gor(>anbh'nger angaaenbe ben norf?e og ben 
banffe 5vonge^ 5!}?ef(emDa!renbe. ^ong 53a(bemar 
troebe fig berettiget tit ^errebømmet oDer ^Qigen i 
iKprge; tf)i bn f)ai)be DÆret en Slftafe imelfem ^albe* 
mar og Erling/ ba 5!ong ^albemar r)bcbe i)am og f)ané 
(Søn ^ijlanb til at fætte fig i 55cflbbelfe af 3Rorgeé 
Ovige/ at 5tong ^vjalbemar (!ulbe ()at)e :0|Ier^5}igen. 124 €. ^nptlinga @aga, 345 

^a MV nccH ©f(^3tf!ab imetTcm 5vOtt(jefuc ^Oafbcmnr 
og SDTagnué. ivong 53albemaré ^obev t>av ^n^cbovQf 
en ^attn of ^ong vjiaralb ^Balbemarfen , fom for()en 
6Iet) berettet, og ()en&eé ©øfler oar 5D?afmfrit)/ fom 
MV gift meb 5vong @igurb g^^^^f^^^^f^^^'^i*/ ^Q ^^^'^^ 
©atter oar (2f)rt(Iinc, ^ong ?0?agnué ^rltrtgføtié 5J)^0' 
i)er. Om ^votig ^jjalbemaré og be .^orf!eé gor()anb' 
linøer berettcé i SRorgeé :^ongc^6ngaer. ©a nu ^v* 
(ing fom til ©anmarf tii ivong ^Jjalbemar, gat) benne 
()am 3^^^^ ^itrbig()eb og b^ £anb(Tab tii ^c|li)relfe, 
fom ()an gjorbc ^rai) paa i .^orge. 'jde ftilM t)a meb 
Sorlig og ^13enf!a6, fom be t)cl oebligeOofbt/ faa (icnge 
t)e leoebe. @amme ^o(! ubbob jiong ^albemar £ebing/ 
og brog til SoméOorg og til ©teinborg, fom ligger 
li^ngere mob Øpen i ^OinManb. ivongen feilebe inb i 
et liHe @unb/ og M {)m igjen agtebe at feile berub af, 
fagbc be 2)an(Te, at be ft;nteé at be i)are fomnc i en 
Qxtf og tilføiebe at Mt^ igjen t)ar Q5i(!op 2lbfa(oné 
^aai^ og gorforg , og at ()an nu f^aobe fommet bem i 
en @a'6, og fort bcm inb et @teb/ ()Oorfra ingen af 
bem funbe flippe bort: u^l)i nu er ber en ^crr paa 
£anbet inbenfor oé," fagbe be, ^og en g(aabe ubenfor; 
* men bet er jo iffegaaet (;er oærre enb man funbe tjente, 
ba bu tffe tÆufer ^aa anbet enb Deb gremfufen[)eb at 
Dinbe ^erønimelfe, og bvi tccnUv bc(!anbig, at alt \lal 
gaae efter Dit ^inf; men ffjønt bu er en flor eriger 
og ;^(^mpe, er bH bog iffe (ttfert for big, at (lole 
paa big feft) i alt, og iffe paa anbre, (!)ont bet nu en 
Zib er gaaet faalebeé meb big." fertil ft)arebe 5^-fiTop 
Slbfalon meget fagtmobig : ^gfterbi jeg f;ar fort eber i 
en farlig ©tirting, ba jTal jeg ogfaa frelfe eber fra 346 ^nptlinga ©aga. 124 €♦ 

garen; niett faabart Omtak t)il jt^ iUc oftere ()ørc; 
tr)i Di (Tuae r)aDe SO?anbé fjerte og iffe en ^cinbeé/ 
03 ti høv Derfor »(rre ufrpgcfomme, 03 ith befofcre 
0^/ om t>er enD iffe beflanbrg fpneé at foref?aae bi{)a* 
gelige tinø. 3f?u t)il jeg feile foruD me& mit ?0?aiib# 
ffab, 03 mit Tfiaab f?uae 3 en b følge; og om 3 fee^ 
at U 6omme ub igjennem @unbet, t^a ftniie 3 i ^o(! 
t)Ære 6erebte^ gaae i £anb meb eberé »&e(!e^ og ribe 
meb fplfet ^anbffaS imob £anbf)æren, og lab oé faa 
fee/ {)Mb Ubfalb bet t>H faae!" ?0?an gjorbe nu, fom 
j5i|Toppert rnabebe* 53enberne t)ai>bi en beti)belig 
^^r, baabe paa 2anbet og paa 6fibene. gorenb 
^Senberne paa ©fibene care berebte, roebe Q3(froppc« 
nu ub imob bem, og fob firajr raabe 5trigéraab/ og 
Da fh)tbt (;efe gfaaben, fom laae ber ubenfor, og be 
torbe iffe (laaeé meb ijam, 5D?ett be, fom care til 
^e(!/ rebe til Q3orgen, og traf ber ^enbcrne, og, 
begpnbte (?trib meb bm. 35iffop 5lbfafon fom ba 
ogfaa til -O/æfp f)er, ba \)an ingen SDjobjlanb ()at)be 
furtbet til (Soeé. £)et begi)nbte ba fnart at gaae ^Sen* 
berne uf)e(big, og i fort tib bvxht^ be treftnbétpoe 
t)unbrebe ^anb af bem, og 3?e|!cn floebe. 5De toge 
ogfaa mange til gange, 09 førte bem til bereé @fibe. 
^^n folgenbe SD?orgen fom en 5D?anb ribenbc til b^m 
oppe fra £anbet, og fagbe at f)an paa £anbéfoIfeté 
50egne tilbe føgc om gorlig, men man fanbt at bet 
t)ar (StJtg og ©ebrageri, og 95ijTop 5(bfafon lob ()am 
gribe, og toang ()am til at befjenbe ©anbOeben. ^an 
MV bernÆf! i Q5eoogtning i)oé 55ifToppen i pre S>age, 
og berefter ublojle f;ané @øn Oam meb t)unbrebe ^ar6 
@ølt). Serefter broge be Sanf!e r);em, og ba Q5if!op 124 €. ^nptlinsa ©aga. 347 

2l6fafoti feilcbe norb til Ørefunb/ faae ^att i »OpIM* 
mptttte meb fe^ 6fi6e. 3Det Dar fi;D Dage før SHle^ 
^elgcrté 5Dieéfe. S5t(!oppen laaz mcb tre @6i6e t)ct) 
CD^unbingctt/ meit be anbre tre laae paa ©runb forme* 
Mft (gbbert. SD?en t)eb -OttetiDeit (Sloffen tre om 
5i}?orcjenen) / ba 35if!oppen ((5f!e Ottefanø ^ fom ber ni 
Denbiffe @fi6e/ fom afle Dåre meget (!ore/ ti( bem/ 03 
gai)c jtg flra^ til at angribe bem; men ha be r)aDbc 
jlrebet i fort Zibf grebe ^enberne Sfugten/ be Danffe 
bemfcgtigebe (13 bet ene af bercé @fi5e, men be^otte 
anbre unbfom. ^Derefter feilebe Q5iffoppen fejem^ 03 
fom ()iem fpt) S)age berefter. ©en felgenbe ©ommer 
biet) ber igjen ubbnbet £ebing, og be(!cmt at gfaabeu 
(!u(be famleé i ©rønnefunb. 5)er fom ©rfebifFop 
2(f!el mc\> ©faaningerne og jgiffop Stbfalon meb (BjCil* 
lojnberne, og €()rif!opt)er meb ftt 5D?anb(!a6. 5De feu 
lebe berpaa til Q^ramni^é, og bro^nbte ber a(t. 5!)er 
ttiøbte bem en ©rebe, Deb DRaDn ^i;rning/ og inblob 
fig i @Iag meb bem; ()an ()aDbe betpbeligt ?0?anb(ra6, 
og Dar en j!or eriger, men bog maattz f)an flra^ tage 
glngten, og mange af ()ané golf 6IeDe br(^6ce/ men 
nogfe tagne til gange, ©erpaa gif be Danffe ig;ert 
om Q5orb, og traf ^ong ^Oalbemar t)eb ©eiteréø, og 
Beretcebe ()am om bereé gan*b. 9Ru 6Iet)e Spberne 
miéunbelige berooer, og fagbe at 6;a;trÆnberne fif 
alt ^i)tte, men be gif ©lip beraf. '^a brog Son* 
gen meb fin g(aabe til ©træla, og reb ber op til 
tvibn^ié og 2(tripiben, og brccnbte UnbU i)ii>t og 
brebt, be inbtoge 35!;en, og br^^bte golfct/ gjorbe ber 
95i;tte/ og broge jtben t^jem. 348 ^nptlinga ©aga. 125 €» 

Om MotiQ aSalDemat. 

125. 3 ti^n ti\) bcrebte s^icvtu^ ^ctirif af 
i5i'unéo(() (tg til en Oveife [»emmefra ub (il ^crufalcm. 
0(j førcnD f)an 6egai) (tcj ^aa ^eien/ fenbtc ()an Q5ui) 
til Q5i(rop Sl&falon, <it Oan itnlb<i fommc at ()cnte 
I^ané ©atter gru @;ertrut)^ fom ^ong ^alDcumré 
€^øn i^nub (Tu(t)e ()at)e tiicc^U; men j^ifTop 5l6falott 
Dar Den (^c^nQ U)Qf og funbe tf fe reife, ()i>i{fet ^ertu^ 
gen fønteé t)ai* tlbe^ CDJen om Sinteren imot) 3u"I 
fenbte »^rcucj »^enrif f)enbe til ^ebebi;/ ojj fcnbte ^i*cD 
til S5if!op 5l6falon^ og fagbc at r)an iffe troebe nogen 
5Q?anb i SDanmarf 5ebrc cnb r)am. ©iben (Tiffebc 
^ong ^albemar 50?(rnb f)enbe i ?[l?øbe, og tog ()trberlig 
tmob l)enbe. CD?en hertug ^enrif i*ei(le nb til S^i'^f*^* 
lent/ og fom ();em fgjen fra benne ØJeife. 3"^^>^ @lut* 
ningcn af benne ^Ointer nbbsib ^ong ^albemar igjen 
en glaabe, og feilebe til ^Binblanb og inb i ^la^mpnne 
til ©orgajTa, og GrÆnbte ber alt. 2)erefter brog 
:Svong ^albemar til S5ur|?e6org, og 6cleirebe la:nge 
benne Sorg 5 men Ubfalbet Mel), at 3nb6i;ggerne 
ooergat)e ^(tg til 5vongen, betalte ()am $enge og fatte 
t)am ©ibéler. 5tongen brog berefter l>jem igjen til jit 
Svige. 5^et Dar M roligt i nogen tib. ©en følgenbc 
finter a:gtebe ilong 5?nub hertug ^cnrifé ^attn gru 
©jertrub. 3 ^«» ^^^ ^^^^ ^ong ^Qalbemaré (?on 
(£l)ri|Iop[;cr/ og til famme tib opgai) (grfebiiTop 5l|Te( 
fit ^mSebe, og 6ab fSijTop 5l6falon at mobtage (grfe-- 
bifpebømmet/ men lyan t)ilbe albeleé iffe tage berimob; 
men fiben toge ^ong ^albemar og €rfe6i)Top 2(jTeI 
()am meb CD?agt, og fatte l)am nÆften ^alu toungen i 125 S. ^nt)tlinga ^m* 349 

^i'MifpufccM , og gaoe f)am @vfe6if!opé OivAOtt. iDett 
fijlgcnDe 5Baai' i ga(?en brcg ^rfebiiTop 5l|TcI til t^U 
(gtci), fom ()et)L)er ^tlcrioaj?, fom er et itovt ^ixtiUf 
flopei'/ t)i)otr t)att bøDe fom 5[)?unf. ^nn i)ar nogle 
Star (?i-6ebif!op i £unb. 5ton(j ^alDemar fpurgtc/ at 
^enberne anlagbe to J^orge i gfa^mpnne, imebené bc 
j)are forligte og ber »ar greb imeflem i^^m, T)^tU fi;n* 
Ué gongen og be 5;)anffe i 2(Imtnbe(igf)eb meget ilbe 
om, ba be beraf troebe at forubfee, at ^cnberne atter 
i>i{i)i brpbe gorliget. ©er broge l>a (genbe6ub imefiem 
.^ong ^albemar og hertug ^enrif af QBrunéoig/ at be 
ffulbe ubrujle en »Jxrr og brage til ^rjinblanb og møbeé 
ber. ' hertugen rpffebe meb ftii -^Ær til Dimitt. :^ong 
58albemar Wi^bBb atrer en gfaabe af 2>anmarf/ og fei/ 
lebe forbi ^alagufl tii gu^non, og Oo^rjebc, og alt 
gol6et iinbflpebe, men i)an bra'nbte tre^^orge gu^non/ 
^inborg og guir. 2)er (Tiffebeé i)a ig|en ^enbeSul) 
imedcm 5?ong ^albemar og hertug Sj^mih c^t be 
jTuIbe møbeé i ^ro^oin; ber 6om ^ong ^Balbcmar til 
bet (^tcbf ()t)or be {)ai>\:)^ aftalt ^øi^n, men hertugen 
^om if fe. S^erpaa beleirebe ^ong ^Balbemar ben 35org/ 
fom r)ebber 5totjToi)6org; i^an laa^ om borgen om 
fJlatt^Wf og brojnbte ben ben føfgenbe 9iat/ begat) fig 
bcrpaa til ftne &ibe/ og brog berfra meb tifreb. @i' 
ben feilebe ^ong 53a[bemar til g(a^mi)nne/ og brog 
ber n^f men be to 33orge, fom ^enberne i}ai>^ii anlagt, 
()at>be globen om Sinteren oi)er(Ti;f(et og albeleé i5be* 
lagt. kongen brog bcrefter ^;em» 350 ^ ^nptlinga ^Sa^a, 126 S» 

126. stenne ?5inter fenbte ^a\>e 2lleyanber @r^ 

feSiffop 5(6fa(Ott Pallium 09 Legationem oDer 5)ail* 

marø 03 ©Derrig 09 oocr begge ©otlaiiDe. £)ettc fif 
f)an uben nogen S5etaling/ {)i>\{Ut ingen far ^at)bc 
faaet, og f)an 6Iet) t)iet om Snflen. ©a benne ^Ointer 
t)ar forløben/ \xbhø\) ^ong ^Balbemar £ebing af ^elc 
S)anmarf/ og glaaben famfebeé i @rønnefunb. ^ong 
^Oafbemar i>ii\ii ba iffe felt) brage langere^ men bab 
golf et, at bet ffulbe abli)be ()ané ©øn ^ong ^nub og 
(grfebiffop Slbfalon, ()t)ilfe l)an fatte til ^øDbinger 
ot)er »J)Æren/ men f)an f>iibt felt) iffe brage bort fra 
£anbet. X)c broge berpaa til ^Qalaguf!/ og opbritnbtc 
ber alt; berfra broge be til U^na og opbrtsnbte ligele^ 
beé ber alt, felt)e 35orgen og alt i)Mb bogget Mv. ©a 
fom 33uriéleif og ^taéfamar, fom t)ar »hertug i S(!er* 
50inbl<jnb til^ong ^nub og (grfebiffop Slbfalon, babc 
bem om 5D?i(Tunbf)eb og fatte bem ©ibéler af alle bereé 
£anbe, og gaoe 5vongen femten t)unbrebe CD?arf og ^u 
ffoppen fem ()unbrebe CO?arf , for at bit gorlig ffnlbe 
flaa^ t)eb SDJagt, fom forl)en t)ar jluttet meb 53enbernc 
af ^ong'55albemar, r)t)ilfet 5Jenberne fiben felt) l)at)be 
hvixbt. £)e tilpobe ben @ang aHe be £anbe greb, fom 
:^ongen iffe t)ilbe at be ffulbe ^ærje paa, og fom til* 
bage bm nienbe £)ag, cfterat be Dåre bragne bort, og- 
traf 5vongen paa ^nn, *&an falbt r)øilig i gorunbring 
ot)er, f)Oor l)urtig be l)at)be fulbført bitte 5og, men bc 
berettebe l)am be 53egit)en()eber, fom t)are foregaaebe 
paa Soget, og bragte ^am ^pengene og ©ibélerne/ og 
Songen tatUbi bem for bereé g(?rb. 127 £• Ænptlinga ©aga* 351 

127. 2)crcfter forleb fem 5iar, i t)t)ilfe iiigett 
£et)in9 6(eb ubbuben. 5D?cii i ben greb/ fom ba MVr 
anlngbc ^enberne 35or3c og ^ajIeUei: og gjorbe mange 
^fanbfer i bereé £anb/ fom funbc t)ccve til £anbefé 
SorftJar. S!}?en t>a 5tong ^albemar fpurgtc bettc, for^ 
f!ob f;an/ at ^Benberne if fe agtebe at r)o(bc bet(c Sor^ 
lig 6ebre anb be forrige; I)an ubS^b ba £cbiiig tibliQ 
om ^Baareti. 5D?en ba glaaben famlebeé i ©rennefunb, 
hki> 5vong ^Qalbemar fi;g; ()att talte ba til jtne golf, 
og bab bem at fortftvtte 5!oget ligefom forrige ©ang, 
og i)an fatte atter ftri @øit ^ong 5tnub og grfebiffop 
SiSfalon til ^øobinger oDer ^(cren, men be t)ilbc iUt 
ftilUé fra f)am/ førenb be t)ib(!e, f)t)orIebeé ()ané @pg* 
bom Dilbe bliDe. ^ong 5tnub gab ba efter (grfebijTop 
SlbfaloniJ ^aab f)ele ^a:ren ^jemlou. 5?ong ^Balbe/ 
mar bøbe af benne (?i;gbom ben femte ^ai. »£)an blei) 
fart til Svingfleb, og ber jovbH, og 6leo alminbelig 
begræbt ooer ()ele 5I)anmarf. S!5a t)aDbe i)ati i)a'ret 
(?net)oIbéfonge oter ()ele ^anmarf i fejr og ti;i)e 2(ar, 
og f)an ()at)be ()olbt otte og tpoe 6fag i (^ebenjte 2anbe, 
og beflanbig f riget )i>aa Rebningerne, faa Ktnge ()art 
leDebe/ for at beflprfe @ubé ^rifren[)eb. ^ong ^at^ 
bemar og ^Dronning @op()te baobe to 6anner: 5vong 
:^nub og ^albemar btn (Bamle/ fom (Iben bleo ivonge 
i 5^anmar6 og fom ()ar oa:rct een af be beromtepe ^on* 
ger t>er i be norbijTe Sanbe. Roé f)am J)ar Olaf 5()or^ 
berføn/ og lÆrte af ()am megen ^unbjTab/ og ()an 
l)a\>bi fra ()am mange ()erlige gortojflinger. 5vong 
^albemar ^nnbf^n l)ai)bc ogfaa en 2)atter/ ub fRam 352 ^uptlinga ©aga. 128 S. 

dnøhovQf fom bki> Qift meb ben fi'anffe Songe $f)u 
Kp, Saber til ben franjTe ^oncj £øbt)cr, fom inbto^ 
S^amiab. ^» anben batter af^ong ^albemar uar 
Svififé, fom uar cjift méb ben foenjTe ^onge €1-16 
:$^nubføn; bereé Q5crn oare ben foen-ffe 5?onge dvit 0^ 
(gngilborg, fom »ar gift meb Birger 3ovI i ©t^errig; 
bereé 35ørn igjen tjare ben foeniTe f onge 5}albcmnr 0(j 
^vtf 09 af^ififé, fom Dar gift meb ØJorgeé ^onge »^a* 
fon ben Unge. dn trebie Sjatter af 5tong ^albemar 
t)ar gift meb^il^elm ^igre efler ben 5:i;ffe, en ©øn 
af^Oevtug »Ocnrif af Q5runét)ig, og Q5robei' tif 5l€ifer 
Otto. ^ertng ef)ri(!opf)er mv ogfaa en 6øn af 5tong 
5Qalbemar meb ^ofa, fom før 6(et) 6erettet; f)an t)ar 
en ©legfrebføn; ^an t^dH ti %av farenb jln Sabeir 
5?ong ^albemar. 

128. (gfter :^ong 53albemar itnubføné Søb 
antog ()ané @øn 5?nnb OJegJeringen ooer r)efe S!)art/ 
mavfé SJige, og atte Danf!e gai)e j!g unber ^am. 5D?ett 
iici ^eifer grebrif fpurgtc 5?ong ^Salbemaré Døb, (!if* 
6ebe ()an pa]c ^ccnt) til 5?ong 5tnnb, og 60b f)a\n 
6ti&e ()ané llnbergit)ne, og tage jtt Ovige til £e()n af 
()am. 5tong 5lnnb ooerlagbe ba benne @ag meb (ivUf 
biftop 5l6fa[on og ftne anbre Svaabgioere, . r)Dorfebe^ 
{^an (Tnlbe ft)are berpaa, og be raabebe t)am, at t^an 
f!ulbe fDare cftergioenbe, og ftge faalebeé: at S^eiferen 
fnnbe i^el gioe i)am faa |!ort 9^ige, at ()an funbe blibc 
I)ané fD?artb, men for 5:)anmavf 6c()øt>ebe ban iffe at 
bliije ()ani^ SDianb. 5teiferené Ubfenbinge broge ba 128 £♦ ^ni^tlinga @aga. 353 

rejern me& btttc ^ong ^nnbé @t)cir» 50?eii mcben^ 
biéfe 5[)?ænb Mv^ iiaa Dvdfen, fenbte 35uriélaf af 53mt)^ 
lant) een af (tne SD?a;nt), »eb 9f^at)n ^riba, til 5?eiferert, 
o(j (ob f)((re [)am 03 fige, at r)an |!ulbe fnart ubrette, 
at 5von3 iviiub af 2)anmai*f biet) 5veiferené £e()némanb 
cnbnu inben ^civct t>av omme. ^eiferen taffebe i)am 
for ()ané Silbub, f'i)f?e Ubfenbittgen/ 03 gat) r)am eit 
(job ^e|l 03 ^ri)ntc/ 6f;o(b og ^jeJm/ og afie 6ef)ø^ 
rige 53aa6eii fmuft forarbeibebe; ()aii gat) I)am en gob 
@finbfappe, og flÆbte ()am t)el/ lob ()am jiben brage 
()jem/ og bab ()am jtge til hertug 35uriélaf, ftn f;Ære(!e 
§0?anb, at ()an jTulbe t)el ()olbe bet, fom ()an f)at)be 
Iot)et ^eiferen. S)erefter ubb«b jBuriélaf en flor ^a'r, 
og agtebe at brage til 3ii)gen/ for at unberlt^gge jt'g 
bittz £anbffa5. ^a 3\i;gierne fpurgte bHt^i fenbte 
3arijmar ?D?Ænb til (grfe6i(!o|> 2l5falon^ at berette 
()am/ at S!>iler'^enberne ()at)be en flor Slaabe ube/ og 
t)entebe paa bejler- ^enberne^ og agtebe at {)ccvjc ^aa 
bem; ()an 6ab grfebifFoppcn ()jdpe bem/ om l)an t)ilbe 
6ef)olbe £anbet. ^rfebijTopp^n bab bem flaae tappert 
imob, og fagbe at i)an t)ilbe 6omme bem til ^ja?lp. 
S^ereftcr nbbøb (grfebijToppen en Slaabe, og feilebc 
til 53inblanb imob ^uriélaf. ^uriélaf r)at)be fem 
()unbrebe @fi6e, og tjentebe ben Oang enbnn ^aa 
58c(Ier'^enberne. S)a (grfebijToppen traf 95uriélaf/ 
fom btt til et l)aarbt @lag, fom enbteé meb, at ^u^ 
riélaf f!t;ebc xmb ()alDtrebjtnbétpt)e 6fi6e, men di'Uf 
bi(!oppen 5ema:gtigebe ftg alle be øorige; nogle af gol^ 
fene unbflap i £anb, anbre brufnebe, men ben jlørjle 
£)eel biet) bro^bt. ^Ht^ ©lag flob om ^aaren Deb 354 ^n^tlinc^a ©acja. 429 C 

^)5iiitft?t)a9é "^ibaw J)ercf(ep ffiftebe bi 5^nn(Te oU bit 
«gi;Cte, fom &e ()Oi)t)e (jjort, og Droge igjcn f^jem. 

Om ^nut)é gcDing* 

129- S)enne famnie (?ommei' nbhøb :^oti(j ^nut> 
2ebin^ af S)anmarf, og feilebc førjl til Sipgeii/ og 
6øb 9fii)gierne at brage nieb jig til ^aJagujI. ^ong 
^nnb fif meget goif berfra/ og brog ftben til ^aidf 
gu(!/ f)i)or ()an O^rjebe og lob bra:nbe ^ibt og brebt. 
^e bereirebc lÆttge 35orgen. 9$iffop 5lbfa(ort gif op t 
^a\i\b meb (tne golh f)an br^nbtc to QSorge/ fom i)arc 
anlagte paa bereé 53ei i SJ^^émi)««^^ "^9 ^<» ^^ ^^r« 
bri^nbte, brog f)an tilbage til kongen. 5)a fom S3u^ 
riélaf tiJ Eanbet; ()an f!i!6ebe SDjcenb ti( ^rfebi(!opperi/ 
fom ba MV meb fine golf om ^orb paa @6ibene, og 
foreflog ^am en (g^ammenfomf!; men Q5uriélaf agtebe 
paa bitte *9?øbe at fDige ^rfebiffoppen/ og troebe ba 
alt Dunbet, naar ()an Mv af ^Beien. ^an bab ^vh* 
btf!oppen brage op i £anb/ for at be ber funbe tak 
fammen , og fagbe at ^an t)'i(be meget rette fig efter 
f)ané gorforg i gortiget meb ^ong ^nub. SDten (grfe* 
bi(?oppen \)i{bi iffe gaae i £anb, tf>i {)an fjaobe ?0?ié< 
tanfe om* fom t)irfelig Dar ^ilfælbet, at ^uriélaf 
t)i(be pønfe paa ©Dig, og ber bleD ba intet af bereé 
@amtale. 3miblertib {)ai>bi 35uriéfaf unber biéfe 
gor(>anbIinger meb be £)anf!e unbfat fin. 95org Deb at 
føre l'eDnetémibler tii ben, fetere 3i}?eéfebag g;orbe 
5tong ^nub 5Ingreb paa 53orgen, og ()oIbt ber en^amp, 
men ji6 bnw iffe inbtaQH; l)an laae ber fiben fe^ Dage 
rolig/ men brog berpaa bort, forbi ()ané 2eDnetémib(er 
ba begpnbte at Qaae op; men ^Benberne forfulgte bc 129 S. ^nptlinga (^a^a. 355 

I)anf!c ocj bvxhU tre(Inbéti)i)e af bem. ©crtiÆjl brocj 
5xong ^nub l)jem meb ()elc fitt glaabe. i^enne ^Bft 
uDboi) Stong ^nub ^cbing fi;t) £)a(jc før SDJiffclémeéfe, 
03 feilebe til DiDgen, ftf Der meget sD?anbf!a6, 09 brog 
berfra til ^ri6ubij og bernÆjl op til trippipeti, [)Dor 
^an ()a:r)cbc/ og bra:nbte ()ele £anbet; ()an reb til bereé 
^jøbflo^b/ og 6ra:nbfe t>H. SDa møbteé ()ele ;^onø 
5tnubé ^orr ber/ og blcD liggenbe ber i tre S)agc, me« 
bereé <^Ubi laaz t)cb @trÆla. OXorgetien berefter 
broge be til ^ifarø^ og agtebe at opSrænbe ^Oo^trofa, 
men ^eiret Mv imobf og berfor funbe be iffe bvccnbe 
95orgen. S^a Suriélaf fpurgte bme, feilebe ^an til 
meb to @fi6e, og t>iibt jlutte gorlig meb ^ong ^nub/ 
men ()an ()at)be i ©runben Onbt i @inbe. ^ong 
^nub ()aDbe ba itU £et)netémibler til at føbe fin ^cct 
mebf og brog berfor igjen i)i(m til ^anmarf. ®?én 
om ^aaren nbheb f ong ^nub atter £ebing af ^atif 
mavt 3 ^c^né^csv Dåre ba igjen ^rfeSijTop 2i5falonf 
S5i(lfop Stébjørn^ og mange anbre @torm«nb. 5De 
()aDbe en j!or ^(^r og brogc til gSalagu)?, og 6ra:nbte 
£anbet paa begge @ibcr af globen/ broge berna:|! lige 
til gteinborg, og Srtenbte l)ele £anbet, men 9?uriélaf 
unijjlap tun meb 9Røb; {)an fajlebe ftg af ^ef!en ot)er 
et ©jerbe, og 6om faalebeé inb i 33orgen. 5^ong ^nub 
og grfe6if!op Sibfalon fom ba ribenbe til, men jSurié* 
laf Dinfebe til betit; og hab bem om greb og nbbab jtg 
en Samtale meb bem; men bt babe ^am fTiffe ?Oia:nb 
til bem meb be 2(nbragenber/ fom ^an uilbe gjøre. S)a 
^ané Ubfenbinge nu fom til 35i(Top 5lé6jørn/ babe be 
()am fremføre 35uriélafé SBøn for gongen og (ivtM* 
f!oppen, <^t be f!ulbc gioe ()am tilfabelfe til at gaae 

32 356 ^nptliuga ©aga* 130 S» 

nb af Q^orgen at taU mcb bcm. ©e fagbe at be t)ilt)c 

lale mci) f)am ubeii (Soig, 03 at be ith Mvz faa utroe 

fom i)an. Q5uriélaf fatjbe, at ^an gjerne Dilbc t)a?rc tro 

unob bem, 03 6ab bem beflemme et SO?øbc imellem 

.tongett 09 ()am; 09 fa^be at ^an i>i{l)e 6ommc om tre 

5!)a<j€ tit ^ong ^nub. i?on3 Stnub fagbe, at i)an 

i)ilbc mobtagc iyam til beit ^ib^ men bocj t)i(be &att 

:6rÆnbc £anbet imebené^ ligefod t)an forub ()aobc 

t)e(!emt/ og bett 6aarb, fom laaz foran tBorcjen. 95u' 

i'iélaf ba^ gongen 6r<rnbe, ^i)ab t)an t>ilbe , liicn tif* 

føiebe/ at ^an ligcfulbt »ilbe f omme til ()am/ 03 6a() 

Songcn (?aane bereé ©aarbe og templer/ fom Dåre bef. 

5>rpaa.fom ^tjinb^rne ub fra@aarbene/ fAIbt til gobe 

for 5tongcn r og habt at f)an t)i(be (faane ©aarbene^ 

^ijiffct 5tongcn tifjIoD i>em, ^Derefter brog kongen op 

i £anbct<it br^nbe, og Mv ber t)ppc om iJ?atten^ og 

6rÆnbte t>ibt t>mNflg.>v men om S[)?orgenen bérefteir 

brog ()an tilbage til (56i6ene. ©a fom 35uriélaf til 

:^ong 5tnub og (?rfe5i(!Dppen og 6ab bem om3)?i|Tunb^ 

iy^f og fatte ba 5tongen (Sønnerne af be fornem(!e 

CD? cenb ber i 2anbet til ©ibéier, og gat) f)am tre ^un^ 

brebe §D?ar€ og ^rfcbifl^oppen ot<e ()nnbret)e 5D?arf. 

^ong ^nnb antog t>a ODerr)errebømmet og S3e(?i;ttef^ 

fen af ^ele ©inblanb, 09 biro^ fmn fejem til 2)anmarf. 

33un'élafé ^nicUdU 

130. ;0m 53(i<iren far ^aaffe fom Q5uriéfaf tii 
^onq ^nnb i Oioeéfifbe, og oar ()oé f)am i ^aafTen, og 
nøb mange SRaabeébcDiiéninger/ og bar @i)Ærbet for 
gongen. Og ba 35nriélaf igjen reifle ^jcm/ gat> ^on* 
gen r;am gobc Sora?riitger, ^iorpaa be (TiUeé xmb ^en* 130 €. ^nptlinga ©nga* 357 

fffl6. 5Qarti*cn bercftei* i gafTett fMt S3ui'iélaf i ett 
©pgDom; t)m fettbte Da éSub ti( fi'neOvaabgiocre, i)olH 
SKaaD meb benw 09 fngbe, at ()t)té ()an igjen font jlg 
af Denne ©pgDont/ Dil&e {)an beføge itong 5tnub^ men 
()t>ié Det iffe falDt i r)ané £oD/ Da 5aD f)an ^on^m 
felo at tci^e Seflemmelfe meD £anDet/ fom f)am fpnteé 
6eb(t. »&art 6aD o(jfaa kongen for @ubé 6fi;ID tiif 
^aae i)ané 35ørn ^enf!a6/ 03 f!ifte alt imelTem Dem, 
cfterfom f)att DilDe, t{)i{)mfaaif at f)an5 93roDer 3^' 
riémar l)at)De mvit De! tjent meD/ at ()att befianbig 
()at)Dc t)(?ret ^ong ÆnuD tro. 2tf Denne famme @i)3' 
Dom høbt hertug *35urié(af i ^afl^n. 2)ereftcr Droge 
SSurtélafé SD?ÆnD til ^long ^nuD, og berettebe i^am 
S5uriéfafé 5>øD/ og De ^i(fener fom t)an f)aii^i 6ubet 
Dem at bringe ()am, og be babe kongen at hjælpe ()an5 
©ønner og (l^ifte alt imeaem Dem, fom ()an t)ilDe. ©e 
bejlemte Dern(i^(! en ©ammenøomjl DeD ^Qorbingborg, 
^t)or ^uriéfafé bønner .^ifolaué og ^enrif fom, og 
^ouQ ^nnb (?iftebe ba £anbet imeflem bem, og fatte 
SDjÆnb til at f?aae Dem bi meD Mé gorfoar. ^ong 
;^nuD b«^be faalebeé efter ^vMiftop SIbfaloné £fiaab 
tnbrettet iSeflprelfen ooer ()e(e ^Binblanb, og f)efe £att^ 
Det jIoD nu unber Dereé »J)errebømme. 3 affe be @fag, 
fom De 2)an(Te ()olDt meb ^Jenberne efter ^ong ^Salbe^ 
mar 5tnubføné ^^bf oar (grfebif!op Stbfalon 2(nfører 
og ^ong 5?nubé 3^aabgii)er, og De \)ai>b^ itU ounbet 
iaaban ©eier, f)at)be f^an iffe ixvret meb, t\)i ()an Dar 
nfoget t\(cv Den f?ør(!e 5friger og »pelt, fom ^ar MvU 
i)a i De norDif!e £anDe. ^er enbeé ttu gort(^(((nge« 
om be Danf!e :Stonger. g o r t (t n i n s e t 

t)cbfommeni)c ^jesifte ©agabmbftDffe. ,^it fortÆtfeé/ at bcr nav en OeKi'ø SO?aii&/ t)cb ø^aoit 
Slniulf/ fom førfl Dar 3<ii'l ^ ©ojclanb/ men jtben giv 
fc6if!op. ^atté ©^n Mv STnøenfeé/ hertug i graf/ 
lånt)/ fom r)at)bc ^ippiné S)atter 55eø(ja tiffcgte ; bereé 
©øtt ^cb ^ippitt ; ()ané @øn igjen Dar ^cifcr ^arl bctt 
©tore. ^arl Deit ©tore Dar ^longe oDer graflanb i 
fire og tvi\)ii>i IKar, 09 ftben Dar i)an 5teifer i tofD srar. 
3 i)ané SDage Dåre biéfe ©tolfonger SDJifael, SRtcefo* 
rué 03 £eo. ^arf ben ©toreé ©ronning Dar ^ilbecjar^ 
ben; bereé ©øn Dar £øbDer/ fom ful^jte fin gaber i 
CKegjeringen, 09 Dar5?eifer i fi;D og ti;De2(ar; ^an legte 
eirer lo albrig. 3 I>^» ^i^ ^^ ^<^fl J^«" ©tore regje^ 
vebe Dar ber en :^on3e/ i)cb ?flam ©obefreb/ fom 
broibte griferneé »O^Dbing OJørif, 03 paalagbe griferne 
(SUt, ©iben brog 5^arl ben ©tore imob ©obefreb. 
Da bleD ©obefreb bra:6t af jtnc egne golø^ og ()ané 
S5rober *&emirtg ubDafgt til 5?onge, og ()an rpffebe 
Dibere meb ^icren imob 5?ong 5varl ben ©tore, in&til 
be mobteé i>tb ben glob, fom f)ebber (gpberen. 5Der 
inbgif bc gorlig / men »Oeming bebn bm følgenbe ^iw 
ter. 5Dernæ(l 6feDe ©obefrebé gra:nber ©igrøb og 
mm :^onger i Spttanb. De traf begge golf til ftg, 362 . Soi'lU @aaabruDth;Eec. i S. 

03 f)o\bt et flort @fa(j, fom enbteé mcb, <tt begcje 
falbt. 3 ^^tf^ @J«9 fiilt)t ti tuflnbc/ otte !)unbrcbe 
0(j tre|tnbéti)Oe 5D?anb. Da <tnto3 en SO?anb, t)eb 
.%u>it ^aralb Diegieringen. (?fterat [)an ()aDbc Dorret 
ivonge i fem 3iaiv ^olbt ()an @Ifl3 meb ©obefrebé 6øti 
Sieinfreb. 3 ^^f-^ @J«3 øjorbe »^aralb £efte til 
(geier^ ()t)ié r)an oDerfTob ©laget t)eU ba t)iJbe ()an 
meb ()ele fin @Ia:gt latii fjcj bebe. ^ait feirebe i ©la* 
get/ 09 bro3 fort efter meb fin ^one, ftn 95robei' ^a* 
ref 09 en flor SDJiJ^ngbe S)an(?e til 5von(j £øbDer, Staii 
bin @torcé (Son, fom ba Mv ^eifer. ^aralb 09 
^ané SDifljnb 6IeDc bsbu i SOJetjinjaborg i q5at)e ^afcl)a-- 
lié'é £)a9e. ^aralb brog ba tilbage tiI5>anmarf, fulgt 
af 5Si(!op Slnégariué/ fom bøbte mange 5[)?ennef!er ber 
i £anbet. ^aralb bebe af @pgbom, og bane gr(rnbe 
^aref antog 9?egjenngen efter t)am, og b^i'f^ebe ot)er 
3i;ttanb/ inbtil {)mé 50ioi'brober ©uttorm flreb imob 
barn; ba oare forløbne fra bor »f)erreé 3^fw ^b»'i|^i 
gobfel otte bMtt.^f«^« og to og treftnbétpoe 5lar; i bet 
©lag^ fom be boibt/ faibt be begge tilligemeb i)dt 
5tonge(lirgten/ fom ear meb bem, unbtagen en 2)reng/ 
t)cb af^abn »^areF^ fom fiben bleo itonge.. 95i(top 2In^' 
gariué brog ba igjen til SDanmarf til ^aid, og b»bte 
barn. ^aref lob bi)gge en itirfe i OJibe, men ^aralb 
baobe forub labet een bi;gge i ^ebebi). ?Bif!op Slnéga^ 
riué bøbc tre 2Ur efter (glaget imellem ^aref og ©ut* 
torm. Det figeé at ^aref ba forfaflebe^rifienbom-' 
men/ og bøbc fort berefter. (Biben t)are ber igjen 
beben(!e 5tonger, nemlig @igfreb og ^alfban. Oiinu 
bertué Viav 93i|Top efter 2Utégariué. 3 b^^"^ 93ifpe- , 
bømmcé tolDte 5lar bobe iuirl ben ©toreé vgøn ^eifer 1 c. Sovt^e ©agabruDjtpEfe. 363 

£øt)Oer. ^m cfterlob fig pre Sønner, nemlig £ota* 

viu^f £øbt)er, 5larl 03 ^ippin. S)c (TfifteDe Sfiigct 

Ii(jeli(j imeflem fig, og 2otariué pf 3iiommci'ri9C, Q3ov* 

(junbien 09 £Dtrin(jcn/ £øbt>cr graflanb ocj :^ong^c* 

naon; ^arl^QaflanD/ Npippin 3fqoitaniert. ^a Dviim 

bivtwé ()ai)t)e »Æret tolt> 2(ar xSijTop/ ()a:ric&c be iJanffe 

09 3i?ort)m(cn£)ene paa bet £anb, fom ()ebber 5tÆrIinge* 

lanb ^ ; men 2øbi>er £øbuerfan ben Unge rpffebe imob 

Dem/ og bra:6te af bereé ^civ tretten tujtnbe; men fem 

Slår berefter ^ebc £øboer/ og i bit fHav føgte be 2!)aniTc 

og O^orbutisnbenc at ()æi)ne ftg. £)e fore op ab 9vin^ 

jlrømmen/ og 6ra:nbte ber aUe Q5orge og ^irfer )i>aa 

begge Siber, og brugte ^ooebfirfen i borgen 5lqoié/ 

granum til ^ejlcflafb* r)c brccnbte ^øln og afle Q3orge 

(angé op meb ?Rin Hge til fDJeginj^a. S>a rpffebe £0* 

tavii S3rober i?arl mcb en ^(cv imob bem, be møbteé 

oeb ?9?aaéilrømmen. 3 be ©anffeé ^(ct i)are ixon-- 

gerne (^igfreb og ©ubfreb og i)iagnar £ob6rofé <Bbh' 

ner. ^e inbgif Sorlig meb ^feiferen, og lobe fig bøbe. 

?9?en fort efter brøbc be f)ele gorliget, og ()a:rjebe ^aa 

^cil^V'^vatiant) lige til ^ariéSorg, fom be brfcnbte, 

Slrnafb, fom ben ^ang oar ^eifer, rpffebe t>a imob 

bem meb en (lor ^(^r, og fttlbte ni bunbrebe ?0?anb af 

bem/ ()Oorefter ben banjTe -^cct (lanbfebe fin grem* 

gang; i)ci t)are forløbne fra »or »^erreé gøbfel ni l)nn' 

brebe Slar. @i)ttett 2(ar berefter biet) ^uno t)iet til 

95iff op i kremen i ©ajclanb. SJet tolDt^ 5lar berefter 

brog ^enrif/ fom Dar ben førfie f eifer af bH 3fiaDn, til 

Danmarf / og omoenbte be 3^anf!e til ^rijlenbommen *) (Savoringelnnb. 364 Sovjle ©agabruDjtpfee. 2 €. 

førettb t)e loDebc at antage Den fanbc Sro. 25ercfteir 
rci(!e 523ifrop »&uno til ^onø grobe/ font ba regjcrc&e 
oDer Spff^nt)/ 03 bøbtc ^am 03 I)cle golf et. ©a 
opbpggebeé igjen be 5tirfei*/ fom t)are 5Ict)ne øbelagtc i 
^ebc5p 03 dUUf o(j ligefebeé een i 2(ar^uué. ©er* 
efter f!iffebe ^tong grobe noQlc ^ccnb til Ovomeborg^ 
03 (ob efter ^a&e STgapetC ^aab i>iz tre S5i(fopper ti( 
3i)t[anb; ^erebué Slei) Diet til 35tf!op i ^ebebp, £i5c* 
baøué tii 25iffop i 3fli6e/ 03 OiimSronbué til Q5iiTop i 
Siar^uué. ^HU ffete ni f)unbrebe 03 otte 03 fprrc* 
U)H 2(ar efter Dor ^erreé 3efu ef)rij!i gøbfel, 03 i 
Det toIt)te Srar af Otto ben ©toreé 3?e3ierin3. 3 
Son3eforte3neIfen fom Di før fra, at ©igfreb 03 ^aif* 
ban r)erf!ebe ooer ©anmarf. gfter b^m ^erffebe oDer 
be San(!e en Songe, fom ^eb ^efge. »J)an t)oIbt et 
©Ia3 mcb ben foetiffe ^onge Olaf, i f)t)ilfet ^an falbt^ 
I)i)orefter Olaf regjerebe I^nge ooer 5!)anmarf 03 S^er* 
ri3, 03 bBbc af ©pgbom. derefter Meue @i;rb 03 
^nnb konger i S)anmarf. 

2. ^eifer $øbt)er £øbi)erføn/ 5teifer ^arl ben 
©tore^ ©ønneføtt/ reg/crebe meb fine 95røbre i fe^ 03 
trebit)e 2(ar. ©erefter resjerebe f)ani^ ©øn ^arl meb 
(tne fSrøbre, af ^bilfe ben ene ^cb ^arlomart/ ben 
anben Søboer, i elleDe 3(ar. 3 bm "lib blei) 3élanb 
be6p33et; ba regjerebe @orm ben @amfe oDer ©an* 
marf, 03 »Oaralb »£)aarfa3er oocr D^orge. (?fter 5varC 
SøbDerføn regjerebe^arlomané ©øn Sirnolb i tolt) 2iar, 
faa 2lrnolbé 6øn £øbt)er i tolD 5lar/ faa ^onrab 5ton* 
rabføn i tolt) 5(arj {)an tar ben førpe af biéfe :^eifcre, 
fom iffe nebflammebe fr« Seifer ^arl ben ©tore. ^fter 3 S. Sor|te ©agabcuDjTpffe. 365 

^omab i'cgicrebc ^ctirif i (itun 2rar, bcrtt^f! ^ané 
©ørt Otto Dett ©tore i otte 03 trebiDe 2iar/ faa f)an^ 
6i^tt Otto ben ^øbe i ni 5tnr. 3 &^tt ^i^ ^^i^* ^aralb 
©ormføn 5vonge i £)anmar6 03 O^orge, 03 ^afon £abe^ 
3arl regjerebe 3Rorge unbcr Oani/ fom føi* 6fet) berettet; 
ba ()oIbteé bereé ^enflfflb enbnu ftebUge. ^")afon ^avi 
fenbte itong ^aralb i een 6ommer treftnbétpue galfe/ 
men 6etafte mm @Utf t{)i ^ong »Jjarnlb cftergaD 
(;am aUe (glatterne i SRorge til be fornøbne Cmh^ninf 
ger meb nt tærge Sanbet imob @un()ilbé (Sønner. 

3. @aa ftger ben ()eaige ^rojfi 33eba i ben ^røn* 
nife, fom i)m forfattebe om 3tt^^^iitt3^tt «f £anbene 
:paa 3orben, at \)^t (?Dlartb, fom i «Bøger falbeé 5f)i;le, 
ligger faa fangt i ^erbené norbre ^avt, at ber iffe 
fommer Dag om Sinteren/ naar ^MUn er la'ngj!/ 
og if ^c Sf^at om ©ommeren / naar I^agen er la'ngf?* 
5^erfor troer man/ at M er 3^^^«^^ f^^"^ ^i* f^I^t 
^^i)fe/ forbi ber ere mange ©teber ^aa bHtc £anb/ 
t)i)or ©olen iffe feeé om Sinteren, naar SDagen er 
forteflr en flor Deel of Sinteren, og en jlor Deel af 
©ommeren (finner ©olen paa mange ©teber i £anbet 
haa^^c dlat og Dag. CD?en ben r)eaige ^vcc\l 35cba bøbc 
fi)t) ()unbrebe og fem og trebit^e 2lar efter Dor ^erre§ 
3efu e()rijli Søbfel, mere enb r)nnbrebe 5(ar, førent) 
3^^^"^ ^^^^ bebpgget af 9Rorbmænbene. ?D?en for()en 
l)a\>b^ ber i)ieret nogle 3[)?(enb/ fom 3Tbrbm(^nbene falbe 
^apa; be ()aDe Diaret ^rijlne, ti)i efter bem fanbtc^ 
irffe SBøger/ Sloffer og 5^rum(!at)e og enbnu fl^ere 
Sing/ f)t)oraf man 6unbe fee, at be l)ai)e e^ret 5trif!ne 
^ og ere fomne fra ^eflerlanbene. (gngeljTe '^Bøger m^elbc 
ogfaa/ at ber i benSib f)ar i)a:ret faret imellem £anbene» 5lbr(anué ^^aoe i Oiomeborcj/ 09 efter ()am 3o^anne5f 
fom Dai' Den femte meb bet SRaon i bet apo|loIif!e 
(S(^be; 03 CøbDer 2øbDcrføit »ar ^cifer nortienfor 
gjelbet ' / 09 ()ané ©ønner £eo 03 2ile;:anber oDer 
5D?(fle3aarb *. Da »ar ^aralb ^aarfager ^onge oi)er 
3?orgc/ 09 (Jrif ^munbføn 03 ^ané @øn 95;ørn ot)er 
6»erri9, @orm ben @amlc i SDanmarfV ^ong ^Ifraa& 
09 ()ané @ørt @bDarb t (^nglanb, ^jaroal i Du< 
blin paa 3j-ranb, 09 (gigurb bett SDTojgtige, DvegnDalb 
sSfiev^'^avlé 55rDber/, ^avi }i>aa S^rfenøerne. 

5. ^c^<^ fm t<^r^« 50?æiib, at fra @tat er føD 
^alDc 7>øQné (^zilabé til |)ortt ^aci S^(Ifi)f?en af 3é/ 
lanb; 03 fra ©neefjelbétiojé, [)Dor'^ber er fortejl tii 
©rønlanb, to^øgné (geKabé i ^efl. SO?cn {)i)ié man 
feiler fra jBergett til ^Darf i ©rønlanb lige i ^Oef!/ ba 
maa man feile en Spift fønbenfor 3él«tt^» S^'a O^epfe* 
n«é paa ©ønberlanbet af 3étanb er fem ()aloe ©øgn^ 
6eifabé Høe i (gønber til ØIbu[)Iaup paa 3i*J^«^J 
men fra Vangenæé paa .^orblanbet af 3^^^nb tt to 
Døgné 6eilabé til \SDaI6arbe tjeb ^at)5u9ten. 

^ec fortcclfeé, l^tiorfebeé 3éfant> forfl ec 
6(et)ett fun&et 

6. 5^et fovtcsU^é, at ber Dåre nogfe ^ccnb, fom 
Dilbe feile fra Sf?or3C til S<^røerne; man figer at t>U 
MV en ^ifing, beb OJaon ?Ral>; men be breoe langt 
tjefler ub i Jpa^)^. 5^e fanbt ber et ftort£anb; be 
lanbcbe paa S^(!fp|len/ og gi6 ber op paa et ()øit gjelb/ ') b. e, 5Ifpet:ne, «) b. e. Conilantinopcr, 7'8 S. Sovjte ©agabvuiDltpf fe. 367 

og fittibe iffe opbage nooct ^egit til at £anbet t)ar 
6e6oet. S^e broge tilbage til g(crøernc om ^i>jlen. 
»&an gal) £anbet .9?aori, og falbte Det ©neelanb. 

7. Der Dai* en ?0?aiit)/ i>ib SRaoii ©årbar ^Da* 
oarføtt, foenf! af ^t; ()an foer nb, for at opføgc 
^neelanb efter ftn fremfpticbe 50?oberé 2lnt)ii6ning. 
^ittt fom til £anbeté øfltige 5ti)(l til Det B(lre ^orn/ 
Der t)ar Da en goD ^aun. @arDar feileDe runDt omfring 
2cinbet, og oiDjle faaleDcé, at Det oar et (gpIanD. Jr)cin 
flpreDe inD i Den SjorD, fom f)eDDer i^fjalfanDe. ^m 
lagDe til Jr)ai>n opfjorDé/ op(>o(Dt jtg Der om ^Sinteren, 
og bpggcDc jtg et ^uué; og Derfor falDeé Det ^M 
^ufei)ig» ©arDar Drog til SRorge/ og rofle meget £an' 
Det/ fom Da biet) falDt @arDaréf)oIm. ©arDar pav. 
gaber til Une, 9ioe 5:unga^©obeé^ Saber. 

8. Der Dar en jlor ^ifing, t)eD 3Rai)n gfofc 
58igi)arbføn/ fom Drog uD/ for at opføge ©arDaré* 
^olm. »S)an forte treOvaj)ne meD (ig ^anfomtt(£anDi 
^Oa^fjorD. ^an gif op v^^a et {)øit gjefD/ og faaenorD 
ouer gjel{)ene en gjorD/ fulD af DriDiié; Derfor f'alDte 
De £anDet 3é(anD, ()i)ilfet SRaort Det ftDen ()ar be()olDt. 
^ri6 bin S^ioDe lJ:()orDaIbføn Mv een af 2anDnaméma;n^ 
bene mci ^ønDerlanDet. Denne ^ri6 fanDt ©rønlanb 
efter ©nDot ^rageé StnDiiéning, og for at golf ffulDe 
i)ære oiUigere til at neDfi?tte (tg Der, gat) ()an £anbet 
bit fRaiyn, fom Det (tben ()ar be()olDt/ at Det fTulDc 
f)ebDe ©rønlanD, ^ané ^øn t)ar £eif Den ^elbige/ 
^t)il6et tilnat)n {)an ftf, forbi ()an bjergebe et @fibé' 
manb|Tab mibt i ^aoet. Diéfe £anbe 3^^flni> ^Q ©røn* ^) b. c. OlFcrprcciI paa S^iinga. 368 goclle ©agabruD jlp!! e. g €. 

lant) cre^ faatyibt matt fjcnbeiv bz t)cjl(i(j|Ie Snn&e/ fom 
ere 6e6p(jgct)e i Denne ^reDie^eel nf ^erben. 

9. ^egpnbelfcn til aHe paaftbeligc grafagn i btt 
jiorbifFeSunflenmal gjøreé met) bet/ at ^prferocj^Iften^ 
goI6 5e6i)99ebe Sf^orben; 03 Det er meb @anb()eb at 
ftge, at bet ^ungemtial, fom iyi falbc norbijT, fom mei) 
bem ()er ()ib tii 3Rorben/ 09 bet ^^[ungemaal gtf ooer 
©a^Ianb, 2)anmarf 03 ©oerricj/ SRorøe 09 en SJeel 
af^ngfanb. Slnfereren for bette golf bar Obtn, en 
* @oi» af 5f)or. ^an lyai^bz mange @ønner, 03 mange 
føre bereé (Slcecjtregijlere op til t;am. ^an tilbeeltc 
(tne (Bønner £anbe, og gjorbe bem til ^^øcbinger. gett 
af f)ané bønner f)eb @f;oIb; l)an antog ^errebømmet 
ober btt 2anb, fom nu r)ebber S^anmarf. ^abki)t / 
biéfe£anbe, fom 5(|Tené gol6 bebpggebe, falbte @ob^ 
lanbe og golfet ©objob. S^er 5(et)e 5e|!emte ©rojnb^ 
fer imeftem 6f;oIb og ^ané 35rober 2?ngt)e'grep/ ber 
beboebe bU øCigc/ fom nu falbeé ©uerrig. Obin 03 
{)ané (Sønner bare meget bife og trolbfpnbige, fmuffe 
af Ubfeenbe og ^xvU af Stvo^ftn, Ogfaa mange anbre 
i bercé @lÆgt bcfabe f/elben @tprfe og forf!;eaigeguIb/ 
fommen()eber/ og nogle af bem begpnbte golf at ofre 
til og troe )iiaa og anfee for Ouber. Sf/olb bar meget 
berømt og r)abbe et (lort Oiige unber ftg. 3 f)ané Dve^ 
gjering bare ber frugtbare i?raringer og gob greb. »pan 
f)at>be en @øn/ fom fii fRa\>mt £eif/ forbi ()an efter* 
lob ' i)am 2anb og 2øéøre. 3 O^^é S)age berffebe ber 
faa gob £anbcfreb/ at intet SlJrab (Tete i bane Ovegje* 
ring/ og l)an fif bcrfor 3^abnet gribleif. ^an bar en ^) i ©ruuMf liften at lelfa , cftcvlabc. 10 s. gorfle ©agabru&jtpf fe. 369 

megee i>iié ^atib. ^ané (Søtt mv gi'ot>e/ fom t)air 
faa i>iié ocj f^^rb/ (tt cn()i)cr \(cvb SO?attb falbcé cfCer 
r)art5 af?at)tt t)ett frobe. 3 grobeé 5)age viav faa got) 
greb, at ingen t)ilbe brirbe et 5i)?ennef!e, om r)an cnb 
faae (In gaberé elTer 35i'oberé ^anemanb bunben for 
ftg. 5Da af(!ajfebeé Øtan og ^poerier, faa at en @ulb^ 
ring laac i mange 2(ar |3aa ben alfare ^ei oi)er 3alan^ 
ger,^ ^ebe. £)et er goffé gormening, cit i t)en "libf 
ba grobe^greb mv, ffaJ Slugujlué i)ai)t txevH 5teifer i 
SKomeborg, ^an fom gjorbe greb ooer ^ele ^IJerben; 
ba 6Ici) €f)rif!ué fobt. £)a grebfrobe regferebe, t)ar 
ber faa gobe Staringer , at 2(grene faaebe |i'g felt>, og 
6e()øoebe iffe at pføieé imob sinteren. Da fanbte^ 
alf!ené S[}?a(m i Sorben. Det f!ete et 2[ar, bagrobe 
Dar gammel, at ber fom (!ore Xorbenbrøn og $i)nitber 
ba forfoanbt (Solen af himmelen, og Sorben (fjalt), 
faa at ^Bjergene jTprtebe fra bereé (BtQb; ba fom Mp> 
per op af 3orben, og afle 6paabomme fort)iIbebe^. 

10. ^ern(c(t f!uae Di begioe oé tii Slften og ber# 
fra imob ?5e(len, og berette, ^oorlebeé £anbene i 
gørjTningen ere 6fet)ne bebpggebe. (ggpptefanb bebpg* 
gebe førfl SOJeérairø, en @øn af 5tam SRoaføn. .^or* 
ben for 3nbie{anb figger ;^t>ennelanb; ber er ingen 
3)?attbfoI6, ^t)oraf man maa^ jlutte, at 5ti)inberne ber 
()at)e ti)enbe 2tt)lelemmer. ^(cr: ber^eb er QUbanielanbj 
ber fobeé golf faa i)i>ib^ fom @nee, men be bli^e for/ 
tere, efterfom be blioe gamfej ber ere ogfaa faa (!ore og 
fr^rfe ^unbe, at be br<ebe haab^ Ojrer og £oi)er» 3 
Siften ligger frembeleé ^arcielanb, fom Sléfur, en 6ørt 
af @cm a^oaføn, bebpggebe, £)er er ogfaa $crf?b^ 370 ^ot^i (SagabtuSftpffc. ii ۥ 

ianbf fom dlimf ctt dttbeit ©øti af ©entf beSp^j* 
ge<)c. 3 alt tfcaei^ t)cr i ^Ocr&cnébclen 2(jien fire 
I)urtbi*et)c 00 fe^ »5ot>eblant>e; og t)er ere fi)i) 09 tptje 
Sttnøemaal. 

11. 3 guropa er ^itt)ia (@ft;t()icn)/ fom i>i 
fa(t)c bet jlore (S^it^joD/ bet øjingfle £an£>j ter pr^cbu 
febe 2(po(?eIen $f>ilip. ©arberige, ber licjger ^al^ 
te(!ja 09 ^tiTHugaarb; bei* nebfatte (tg f^rft 5i}?ago9, ett 
@drt af 3^Pt)et SRoaføtt. 2)er er o^faa 5turlanb 05 
:^ir)ale{anl), Oamlanb/ ^rmlanb; ^inblanb ligger 
»eflligj! trajrmef! S^amnarf. Sfteit for ^olene er 3ficib* 
gotelattb/ 03 bern(c(l følger ^mnelanb/ ©ajronia eUeir 
©ermauiaA fom nu falbeé ©a^rraub. ^en jlore gfot) 
©anubiué f^ber imeffem ©ajrlanb 09 ©rojfelanb. Sra* 
den er ganffe be( famme fom @ra:felanb; ber nebfatte 
ftg før{! ^fraé, en @øn af 3<ipt)et Ø^oaførtf fra bi>em 
bet S0I6/ fom faibeé Sprfer, ncbjlamme. Sil Sra* 
cien (jrojnbfer Ungarefanb 03 J^olgarclanb. 3 ®^^^ 
fe(anb ligger i)U g/elb, fom f)ebber OIi)mpu^, fom 
r)«t>er jtg op i ©fperne; ber pnbeé ben @teertr fom 
Ulbc^ 2(6ejIon^ ber iffe fan biioe folb, naar ben een 
(Ban$ er gjort r)eb, 53e|!en for ^vo^Uianb ligger 5lpu* 
Uaianbf ber er 95orgert Q5ar/ ()t)or SfJifolaué f)t)iler 09 
S)?ontafaé(trt/ ^Dor Slbbeben $5enebift bprfeé; ber er 
ogfaa 50?ifaefé ©rotte, tii ^talmi grænbfer ^ang* 
barbelanb; ber f^Diler b^n f)effige 5fuguflinu5< fom 
:^'ong£iD5ranb førte berT)ett fraØenSarbinien. 5Je(leri 
for ipul ligger ^ampanicrt; tjcflen berfor ligger @pa^ 
nielanb/ ()i)ori)eb ber ligger en 0^ fom f)ebber @<ib^^. 
Sertil gaaer Europa/ og berfra begpnber 2(frifa. 12^43 €» gerjTe ©agabvut)flt)!fe. 371 

12. ^nn(t\i jTufre Di o^repc Sanbette i 2(frifa: 
før(! 6er6(an£)/ fom f^r omtalteé/ bei* nebfatte ft(j før(l 
^cim 3f?oaføn^@I(C(jt. ^et er at UmxvUf at bci* ere 
mange $anbe/ fom f)ai)e to SRaDtie/ faafom vSevflani) 
03 ^f;aIbÆa. ^vabkn, fom t)i falbe øjabitelanb/ ()i)or 
førf? i^anaan, 5?amé e^n, nebfatte jiø. ^ 3 Sitabite/ 
Innb Koger 53|er(iet @ina, paa r>Dilfet 6ub gau CD?ofeé 
£oi)en, fom fiben Mbié SO?ofe*£oi). eart()a(3o l)zbt>n 
ben ppperfle ^ovg i ()e(e Stfrifa. 3 S^umibien ligger 
Q5orgett S)ppon/ ()t)or Slugttflinué ben ©tore Dar. 3 
©etulien er et Soif , fom @ift iffe (Taber. 

13. 3R« DiKe Di atter Denbe tilbage til (?uropa^ 
og 6egi;nbe ()Dor Di llap/ at til t>cn 0, fom Di for 
«(CDnte, ber I^ebber @abeé, fom ^erfuleé; r)an reijlc 
i>ibt omfring, for at unberføge 3<^i*ben, og t)art fagbeé 
ba at D(^re fommen til sgerbené (gnbe. ^an opforte 
ber to @tøtter tH C9?Ær6e om, ()Dor ()art Dar f ommen 
li^ngjl/ og be {)ibi:)ii ^erfuleé'é ©tøtter, og (laae ber 
enbnu. ^ ^i^^anieh Imav ®a\icm t ()Dor 2(pojleIen 
3aco5ué, 3o(;anneé'é IBrober, I)DiIer. SRccrmef! 
^aWanb* ligger gi(^mingelanb, og bern(r(l griélaub. 
CD?unbiefjeIb |lra:f6er ftg øflen fVa ^Qcnebigé ^ugt og 
Defler til 6paniefanb. ^ib ©a^Ianb ligger .^olfete^ 
lanb og bern^ft 5Danmar6. 2)er Darcn?0?anb, \:>^b 
Ø^aDrt S5rutué, ben fjerbe fra ^neaé, fom nebflam* 
mibi fra Srojanerne; benne Q3rutué'é 3RaDn bleD for* 
anbret tii Q5ritco, og efter ()am fi6 Q5rittanien Sf^aDnj 
bet l)ebber nu (gnglanb/ men forf;en Sretlanb. 3 ') &♦ c, Svanh'ig, 

5(a2 372 govfe ©agabtu&ftpf fe. 13 €• 

^ngfattb Um^ 2utibuttc5org. ©pberøcrtic fi^cje tt^r* 
Det) 3rlanb, af bem ere ti 6c6oct)e. 5(f ;Øi'fenøernc 
erc fem 03 ti)t)e beGoebe; bcr er en Q5ifpcj?ol i ^itUr 
mc^q; ber r)DiIec Den ^eKige ^D^agnué 3ai1. SKÆrmef! 
grfenøcrtte ligger ^jaltlanbj ber er ett grfebegtt. 
.^(?r ber&eb ligge g(5røerne^ fom i alt cre atten; ber 
er en Sifpeffol i Sirfe6ø. Slnbct ©aaafcwbftDffc. © fatter, fom i)(iv f!ret)ct benne ^og, ftcjeé at C)at>e 
optegnet alt efter ©oenb Ulfføné gort^cfling om Danffe 
03 ft)enf!e SSegioen^eber, ot ^eifer Otto t)en Ovebe, 
fom t)ar ben førjle af bet ^aiiUf efterat ()an ()aobe fil-' 
bageerobret atte bc Dvtger unber 5veiferbømmet, fom 
efter Scifer ^avl ben ©toreé SDob Dåre ^aaabt ta6t, 
t)rog i fttt Ovegjeringé tofote 5(ar meb en ^(tt imob be 
S)an{re; og faafnart l)an fom norb forbi ©leéoig, 
(;t)or S)anmarfé Diige begpnbte, efterfom ()ané gaber 
:^e(fer ^enrif og ^Xonq ©orm ben @am(e l)ai)bi i bereé 
gorlig ffiftet £anbene/ øbelagbc f)an £anbet meb 3^^ 
og @DÆrb, ^t)or ^an fom frem, lige til i)an fom tii 
bet @unb/ fom ftben benoioneé Ottofunb. ©erpaa 
Denbte i)an ft)b tilbage, og ba i)an fom til ©leéoig, 
fom »J)araljb ©ormfon imob t)amf og leoerebe ^am et 
@tag, men biet) ooerounben, og f!i)ebe tit {Ine @fibe. 
©erefter gat) ()Ort (tg i :$^eiferené ^Bolb, og i^ciferen 
gal) f)am ^ané Ovige tilbage, og »g)aralb looebe at labe 
f!g b&be og frifine l)ele S5anmarf. 5?ong ^aralb bleD 
ba bøbt og I;ané ^tone S^ronning @unnf)ilb og ()enbeé 
unge ©on, fom 5ieiferen (lob gabber til, 03 lob falbe 374 2(nt)et ©agabvutiilpffc. 2.3 g, 

&mb^Ctto. ^a 6feb 2\)U\\b iitbbeelt i tre 35ifpe^ 
Dømmer, og dvUbi^op ^Mba^ af ^Bremen tJiebe be 
førjle tre Q5if!oppcr til be beflemte Q3ifpe(tole: ^aralb 
til ©UétJiøA £eifba3 til ^ibz, 3fJe(jinbranb til STar* 
r)uué. Stong ^aralb tSlaatanb ^olbt t)el Sroeu, faa* 
lÆn^e l)an Iet)ebe. 

2. ©er fort(^aeé ogfaa^ at 5?oti(j ^aralb fenbtc 
fttt igøn Oiincj til ^ntjfanb meb en ^(^r; t()i be ©anf!e 
Ija^ii^ 6e|!anbi() ()aft ^errebørame ber i f^unbrebe 2lar^ 
ftbett ©ubrøb inbtoc) ^enj men ba ^King l)at)be erobret 
45en/ Mel) ()an foegen 03 bra;bt af .9?orbf)umbrerne. 
©et forta:Keé ogfaa ber^ at ^tong ^arafb inbfatte 3Ror* 
(jeé ♦£)øt)bin9 ^afort, fom forub t)ar forbreoen^ igjen 
i Smiget/ 03 forligte ()am meb be 5vri|Ine. 59?en ba 
^aralb begpnbte at bliue gammel^ Dilbe feané @øtt 
6t)enb fratage (tn gaber Smiget, og bertil 5ef?i;rfebe 
()am be ^øbbinger, fo ur ^aralb ()at)be nøbt til ;^ri^ 
j?enbommen; be toge @t)enb til ^onge, og forfajlebe 
:S^rillenbommen. ©e leoerebe ^ong »Oaralb et @lag. 
5long ^aralb brog nøbig til @trib imob ftn @øn lige* 
fom '^at^ib imob 2lbfalort. :^ortg ^aralb |Tpebe faaret 
af @laget til ^Oinblanb/ og bBb^ oeb 3omé6org alle 
^elgene 50?eéfc;)ag. ^ané £ig 6let) ført til OJoeéfilbe^ 
og jorbet ( ben ^rif!6ir6e, fom ^an felD l)at)be labet 
^pgge. ^an ear^f onge t ^altJtrebltnbitpue 2(ar. 

3» dfttv ^ong »garalb Q3laatanb antog f)an^ 
©ørt @uenb a^vegjeringen/ og ^olbt ilbe :^rif!enbom«f 
men. ^an 6Iet) to @ange taget tiL gange af ^en^ 
berne, og ubløf! meb j?ore ^^engefumme/ ^fter Mtc 
brog ben ft)enf!e ^onge (^rif ben (geierfa^lle meb en 
meget ffor ^(st til ©anmarf , og l)olbt mange ©lag til 4 €. 2(nt)ct @a9at)tut)jli)f fe* 375 

©øe^ meb ©ijenb, itibtil be 2)anffcé ?0?a(jt forminb^ 
ftatfiéf faa at @i)enb b(eJ) brcDen paa gfugt/ og jTpcbc 
før(! til SRorge, og ba D?orbm(Ctibcnc itU t)i(be tage 
tmob ()amr brog {)an bcrfra tif ^nglartb^ mctt 5tong 
Slbcli'aab t)i[be iffe tiiicibi r)am at forbIit)e bcr / formen 
belf! ben tlfreb be £)a«ffe beflanbig ()ai)be gjort bcr. 
SDerefter bfog T)an til @fotfattb, og ben ffotf!c ^otige 
tog oel imob f^am. ^ SDa- biet) r)an til ^ong §rifé ©øb. 
;^ong @t)enb tllfføn ^ar berettet, at t)ané SD?orfaber 
fi6 oel fortjent ^a:bn, for at i)an for(ob ^tn fanbe 
@ub/ v<^a f)Oem ()atté gaber t)abbe troet. 

4. i^ong (grif ()erf?ebe n« baabe ober be ©benffe 
og be ^anfTe. ^an »ar en »Rebning og llt^enafbe 
:^rt|lne» SDer (laaer (Trebet i ^ogcn, at 5?eifer £>tto 
ben ^rebie (Tal ()abe ()(?rjet paa Danmarf og oberbun* 
hH ^ong dvit €0?en berom beretteé neiagtig, at ^cu 
feren og ^rfebiffoppen af kremen f!al ()at>e fcnbt ^U 
f!op ^oppo af @leéoig til ^ong @rif / at 6i)be I)am at 
antage ^riflenbommen, og tilflaae ^eiferen famme 2i)f 
big^eb/ fom ^avalb ©ormføn f)abbe tifflaaet ben for^ 
rige ;Otto. 5?ong ^rif hab ^iffoppen at bife i)am 
nogle ^røoer paa ftn (Snl)é SO?agt. ©a bar S5iffoppen 
gloenbe 3ern i fin ^aanb/ og bi|le ivongen/ at ()ané 
^aanb iUz Mv forbrænbt; og for at Rebningerne 
(!ulbe opgioe al SO?iétanfe, lob ^ifl^oppen fin ^jorteC 
oberflrpge meb 53oic, og ifijrte f?g l>int lob berno^fl 
fliffe 3Ib i ben , og i)an flob uf!abt / ba S^jortelen MV 
bri^nbt. derefter lob 5vong ^ri6 ftg bi>be tidigemeb 
mange tuftnbe g)?ennejTer. ©er bleue ba ogfaa fcnbte 
^rafler til(gt)errig/ for at forfpnbeivriflenbommen ber. 
CD?en ^ong 6i)enb IKffon beretter, at 5tong grif f!ar 376 SIn&et ©agabtuftftpff c» 5 €. 

r)aDe forfaffet :^ri(!ciit)ommen/ 03 er bsfb fom Rebning. 
3 t)Cttne Ufret) formoDe t)i, at -^aFon 3arl ^ar bech 
taget, oø firebct mo& :^cifetr £)tto / fom bet fortceffeé i 
iDefl^eHa/ pø pbet f?n ^jje« eder ©Doger :^on() ^rif 
S5if?ant>. 

5. €fter ^otig (^riB ©0b antog t)at\é @øn 
.Olaf afiiegierittgett i ©»erriø^ tt^cn ©t)enb fom ba tiU 
bage til SDanmarf. ©tjenb inbfaae ba, at @ub 
;t)ar r)am t>reb, ()att lotjebe berfor at omoenbe ftg til 
,:Krif!enbonrmen oø :paabpbe golfet bett fatibe ^ro. 
©ereftcr inbgif :^ongerne Olaf og @Denb gorlig, faa 
<it 5tottg @i)ettb ^ixibt be^olbe fit DJige og (cgte :^ong 
Olafé ?0?ober ©igrib ©torraabej faa f!ulbe be ogfaa 
6egge labe bereé £anbe frijlne. S^a kongerne i^are 
6Iet>ne fulbfommen forligte, op^ibfebe5:)roiining©igri& 
(Storraabe bem til at be jTuIbe forfege vaa at ombringe 
ØJorbm^rnbeneé ^onge Olaf S:n;ggt)eføn, fom be ^an* 
(fe falbte ^ra'febeenj og noget berefrer f)oIbt be et 
meget f!arpt @lag meb ()am nebe unber ^Qinbfanb/ og 
t)er faibt ifølge be 5:)an(!eé og.be jlefle anbreé ©agn 
Ø^orgeé 5tonge Olaf. De tre ^øobinger Olaf (S&enffe; 
:^ong 6t)enb og 3arlen grif »pafonfon beelte Da ØJorge 
imeUem fig. goitofUin^ cm ^afon ^mfiøn. f%9 

r^ bctt norf!e ^cngcé Sfiiige ø\in i ^i^ett Mv en mccQf 
tiQ S5otit)e, i)et) 9^at)n »J)aref/ faa riø at ()att ciebe 
toli) Siol^gaarbc forubcn ben ^ooebøaavb/ ^aa i)i)i{Un 
f)an feli) bocDe. ^aa ^jøen ^aDbe ^att faa mange 
@fi6c/ at t)an (^anbfebe :paa <xUe £ant)e i 45(!ert)c^ 
gen og 2:pbf!lanb/ glanbern og gnglanb. ^aa 
bm ^aa\)c 6e|!ob ^ané JKigbom fornemmelig i ^ojl* 
bar()eber og rebe ^enge. 4>(^n i)olbt tre *J)o»ebgiIbcr 
]&t)ert 2(ar/ nemlig: 3ufegifbe/ SiKibt)interé ©ilbe og 
^aaffegilbe. ?Beb (It (^ble @inbefag bU\> f^an faa »en^ 
nefojl, at aae 5D?enne(ler berømte Um. 4>(^n i)at)b^ 
ctt ©øtt/ fom f)eb ^afon/ ber Dar en fmu6 SO?anb og 
Del begavet, libin kb nu frcm^ til »^aref gif til 
Jtne grojnbcr; t)an efterfob ba fin ene(!e @øn aøe ftne 
^erlig()eber. S)a nu ^afon ^atJbe mobtaget 2frt)en/ 
giftebe ^an ftg efter fine grojnberf! ^aab, og (^gtebe 
en 6rat) ^Dinbe af en anfcet @I(5gt. 5^et t)arebe iffe 
længe efter 35ri)r(uppet, tnben ^an^ ^onc mojr^ebe, at 
ber MV megen Ungbomé Ubeft'nbigr)eb i r)enbeé CD?anb^ 
gremfi^rb, tf)i i)an t>iibt Oofbe af ^ragtfuIbOeb t)eblige 
ligefom ^ané gaber/ men nu i)ar bU forbi meb »£)a* 
tefé ^r()&eri> og '^ilførfel, ti)i ^aion txnUn meer paa 378 gortccfling om |)a!on ^arc!føn. i €. 

cnt) paa $cn9cer()t)cr& 03 (E^parfomf)ct). ^ané ^orte 
fore^olot ()am bet/ tlji f)\xn Dar eii fat 09 forflanbig 
:^t)irtt>e/ ftatJbc f)un futt raabct noget; ^un fpurgte 
^attt/ ^^ab [)att toinfte paa: ,,t^i bet 6aaber iffe bitt 
gienbortt/" fagbe ^utt/ affjønt ben jlaaer paa mange 
gøbber, <it bu øfer ub meb begge ^(cnbn, men for* 
fømmer alt (?rr)t)ei'D, og bet er berfor mit fHaab, at 
bu afiTajfer be tre ^obebgitber, tf)i ber paaligger bi^ 
ingen @fi)lbig&eb til at f)oIbc bem efter bin gaber." 
sjjjen (!;ønt ^un talte f)erom/ lob ^an, fom I)an iffe 
^ørte bttf og fagbe at ()an if6e funbe bringe bit oDer 
flt @inb/ at Dan(I(:rgte faa meget fra jtn gaber/ at 
^an ffulbe opgibe l)ané 9?unb()eb. «5)u maa vaabt" 
fagbe I)un / ,.men om et 2iaré gortøb f!al jeg (tge big/ 
ftbab bu øber/ t^t jeg (Tal ()U|te berpaa." ^an f)oIbt 
nu Deb meb bet famme/ og t)ebIigef)olbt berbeb jtn ^en* 
nef«Il)eb/ og fofgte faafebeé ftt @obé/ at l)an fif golfé 
15erømmelfe berfor. SO?en efter et 2laré gorløb fpurgte 
()ané ^one, f)i:>ab f)an tccnUe om (It @obé. J^an fagbe/ 
at ^an iffe {)ai:>bz meget at fige berom. «5Da fan jeg 
ftge big," fagbe f)un, M aiie be ^anbeléflibe/ fom 
bin gaber efterlob big/ ere faa albefeé borte/ at b\x 
iffe eier D?um i eet @fib." ^afon fbarebe/ at bet 
iffe f!ulbe r)inbre t)am. 2Der forløb nu atter et 2(ar. 
©a fagbe ^onen / at atiz be tolb STDlégaarbe Dåre øbe* 
lagte og opæbte/ 03. at b^t nu bar nøbbenbigt/ f!;ønt 
jtlbe/ at forminbffe ©ilberne. »J)afott fagbe/ at bet 
cnbnu funbe oel gaae an: utf)if" faijbel)an/ «t)i eie 
en u()i;re OCigbomaf ^opbar[)ebcr og ^fenobiei/ baabt 
i bin WibQift og i min 2(rD." ^Æliber bu faalebeé i€. Sortcelling om |)a!on ^atcFfan. 379 

Dcb," faobe ^oncn, iM er alt ®obfet gaaet op «f(cr 
et 5laré SorIø5.'^ ^afon f)oI&t bog t)eb meb ben famme 
Oiunbf)eb, 03 M bun tib HnXf M bei* jTuIbe berebcé 
til ^aaffcgilbe/ fagbc ^afott til fin ^one, at i)an tilbe 
ottDenbc nit paa bHU @i(bc/ o(j intet fpare. 5toneit 
fpntetf iffe Del beroni/ men bog gjorbe ()un af^jccvli^f 
r)eb til t)amf fom t^an i>ilbi, 5Jeb bette @ilbe Dar ber 
faa f!oi* en CD?Ængbe @;(5|!er, fom ber olbrig ()at)be 
D^ret Deb noget @i(be/ og ber 6Ieo anDenbt megen 
timage paa at gjøre bet faa prægtigt fom mueligt. O3 
©itbeté fibf!e 2(ften, fom man ffu(be ribe Sort btn feU 
genbe 5D?orgen/ 6lei> ber bruftet til langt nb paa 9Rat' 
ten, og ba bet Dar forbi/ gi6 @jÆ(!erne berufebe tit 
^engé. »^afon fot) i en @eng meb @faaber for, og 
ba f)ané ^one fom i @^eng ti( ^ant/ talte ijati faa(ebeé 
til^cnbe: „S^u fortjener t)el/ min føbe ^one!" fagbe 
{)an/ M Jeg af fanb gIfTot) tiltaler big meb S5Iib()eb 
for al bm gobe 2i)bigt)eb og gøieligl)eb, fom b\x i)at 
Diifl mig/ imebené i)t ^aoe oo^ret fammen; men jeg 
^ar gjengjelbt bH meb Onbt/ førf! meb min ggenraa^ 
btgt)eb/ og nu oben i ^j^bet Deb bH, fom enbnu meer 
i)il befpmrc bit og mine gr^rnberé og goflbrøbreé 
©inb; jeg t)il nu paa ingen ^aabt forblive l)er i ^an* 
bitf og berfor ()ar jeg befluttet/ at brage l)emmelig 
bort ()erfra gan(!e aKene enbnu i benne fRat; raabe 
@ub faa for/ l)t)orban bet bil gaae mig 1 men to Sing 
bebcr jeg big om/ bm ene at bu førj! opluffer ©engen 
ftlbe i CD?orgen/ t{)i bejlo l(?ngere 2ib faaer jeg til<it 
f omme bort/ om ber blioer føgt efter mig; og bet er 
min anben S5øn/ at bu i>il Dente efter mig meb famme 
5:rof!ab/ fom bn Denter af mig." ^cb benne ^ale 380 gortcening om |)aEon |)aref fen. 2 €. 

Qtccb f)Utt me<jet 03 Uttnli^f 03 efter taarefcffln&ebc 
^\)é ftilué be najjleit De5 5[)?iJ)ttat. ^att gif fagtc ut) 
af Øaarbeit/ oø firnjc inb i en nicritggcnbe 6fot)/ 
r)t)ori f)an 916 frem ligetil X^a^/ 09 f!)ulte jtg jibem 

2. 5Det er tiu at forti^UC/ at Sjetiefiefolfene oø 
manøe af ©ønberne oentebe latiQt nb paa 5D?orøenett 
ubenfor »J)afon^ @enø/ t^i Skotten (ob iffe ^ere til fxg. 
3mibfertib f)i)ib(!ebe be til r)inanbeu/ at J^(iton t)el fol) 
formebeif! bett lange SRattejibben; men ba be, fom 
i)iibt til 25orbé 03 flben ribe bort, fpnteé at bU f>ki> 
altfor I^nge, banfebe be paa ©engen, 09 fpurgte, 
()eoriebeé bet forf)oIbt ftg. ivonen fj>urgfe, ^bab ber 
»ar. S)e fagbe, at bH Dar paa Zibe/ at ^anbcn Uccbtt 
ftg paa, ^nn fagbe, at ()enbcé SD?anb iffe t>ar ber. 
5D?an gi6 ba i :^j(^Iberen og omfring i af(e |)ufene, ^t>or 
man fnnbe oente at jinbe f^am; xtun ba i)an ith fanbf 
Ué paa @aavbtn, forDanblebeé benne ^zitib til 25c^ 
brø&elfe og ©raab, 2Bbcn og @tøien frem og tilbage 
paa afle kanter af ©aarben ligetil ?D?ibbag og længere/ 
og bette uar mange til faa flor @org, at be fcent for^ 
t)anbt ben. 9?u er at fortojljfe ont ^afon, at iyan fovtf 
fatte ^mn 5(!er til ©r^^nbfen , og bet traf (ig faalebeé 
for ^am, at mørfe ^aager ^;alp f^am frem ufeet, lige^ 
til f)an en SO?orgen fom nb af (5fot)en og S[}?ørfet. 
Jr)an Mt ba fommen frem til ^abet til et gorbjerg, og 
l)an bkb ba fnart t)aer, at en @fube lagbe op til £eie 
ttbenfor j bet bav et meget jlort gartøi, og ba be f)abbc 
braget bereé @eil neb, falbte ^afon paa bem, og f^ab 
bem tage ()am om Q5orb; og ba be r)aDbe opfplbt i)an6 
S5eg;ering, gif f)an for 6fipperen, fom t^eb @prb, og 
t)ar en ban(! 50?anb og »^offinbe f)oé ^ong @cenb Ulf' 3 €. gortccning om ^don ^atef fon. 381 

føii^ fom til t>eit 2ib regjcrcDe ober 5)anmarB 9?i(je: 
^an ()at)t)c gjort en »^aiibdéreife til dn^lanb \mb ^oit« 
gcné ^avcVf 03 i)ar nu paa ^jemreifen berfra met> 
Iat)et ©6(5. ^afoit paatoø ft'g nu et anbet Ø^aort/ 09 
fagbc at i)m i)^b^iQfné, og 6aJ) @fipperen om ^of? 
03 ^Jittabclfe til nt reife mct) til ben tianf^c ^onge* 
^an fagbe, at i)m oar en fattig CDJanD, men af gob 
©lojgt Der i D^orge, og tilføiebe^ at bet t)ar ^ané 
2lnelfe, om ()an f!ulbe faac nogen 5i)f fe, ba tjilbe r)an 
erf)0(be ben f)o^ ban banfTc ^onge. ^Hti tiUobaé f)(im 
nu, t()i ?D?anbctt faae ub til noget, og ba ^an^c 
fjenbtc bereé 5tongeé @aDmiIbf)eb og @obi)iaig()eb. 
5?ort bcrefter pP be gob 35^r, og be feilebe nu til (Bjcelf 
lanbf t()i be fpurgte, at ben ban jTe ^onge op^olbt fig 
ber. Oaafnart bH Mv mmliQif 6egaD @prb ftg nu 
tH 5tongen, og meb r)am fulgte ben norffe ^Oigfué. 
$De 6om til ©aarben, ju(! fom gongen fab til ^orbé, 
og gif for t)am. gongen tog f^^rbeleé naabig imob 
@i;rb, og fpurgte ()am, ^Dorlebeé bH Mv gaaet ^aa 
^nglanbéreifen. »&an fagbe, at bH i^av gaaet oef, og 
bci be l)ai)b^ enbt ©anitafen berom, fpurgte ^longen, 
i)Mb bH MV for en ung 5D?anb. ?5igfué naongat) ftg, 
og hab bHljoé 5?ongen om nogen gorforg. kongen 
fpurgte, i)Mb ^mliQ{)ib ijm 6efab til at tjene ^sf)f 
binger, om ^an oar Uf)(cnbiQ cKer 6un(!f(5rbig i noget. 
^an fagbe, at l)an ith befab nogen 5lun(!f«rbigf)eb 
til at tjene »Oøobinger meb: .anen bet er min 2(nelfe!'* 
tilføiebe t)an , „at jeg Dil faae 2\)ff<i t^oé eber." 5^on* 
gen fagbe, at bH ba mv ^am oanfleligere. 

3. ©iben fob kongen ben 6eb|?e 3^i*nftii^^ i 
@aarben fafbe, og fagbe faafebeé tif f)am: „^er er en 382 gortcclling om |)aEon vgaccf fon. " 3€. 

utiø SOJanb, fom bu (Tal mobtage 03 Iccvc i)am 3ertt^ 
ittKbCf^aanbiicev^f om l)an fan læi'cbct; agt ogfaa 
l>aa, at bu 5e()anblcr ()am t)el, 03 iK^r ingen 5[binb 
mob ^am, om @ub gioer (}ani gobt SRemmc/ fom jeg 
tjenteiV* (Smeben fagbe/ at Oan f!ulbe opfplbc :^on^ 
gene 53iftie: og begif nu begge fammen til @mebien, 
og fort at UvHtif \)an ija^bz faa gobt Sf^emme tii at 
lojre MtZf at efter fejr SOJaaneber Mv :l?ajrefoenben lig 
fitt C9?e(!er/ og tiltog frembeleé 5c(lanbig i gÆrbig()eb/ 
faa at ^igfué nu Dar blei>en ben fortrinligfie 3ern' 
fmeb af alk i ^anmarfé Svige, gfter et 2laré gorl^b 
fom be begge tilfammen for ^tongen, og ben gamle 
@meb fagbe baf ()t)orDibt bet i>av fommet. :^ongen 
taffebe ()am meget/ og falbte nu en ©øl&fmeb, tii 
()tem ()an oDergat) ^igfu^. ^an Dar enbnu hurtigere 
til at lære benne ^un(l enb bzn forrige, faa at S0?efle/ 
ren efter fe^ 50?aaneber fagbe, at l)an intet funbe l«re 
f^am mere/ og btt famme fagbe i)ati kongen, kongen 
fatte ba 53igfué i en trebie ©fole til en ©ulbfmeb/ at 
loerc Ubgratjering/ (SteenfÆtning og ^mal/eren/ og 
efter otte 50?aaneber fom 30?e(leren for kongen/ og 
fagbe at ^an uar til dnbz meb at iccvc benne SD?anb/ 
ti)i faa fnilb og buelig en ^unflarbeiber i SD?alm/ fagbe 
f)anf at l)an albrig {)abbt feet. ^an lagbe til/ at 
^an troebe/ at l)Mb ;^un(! l)an enb Dilbe (a?gge ftg 
efter/ Dilbe f)an lære ben til fførre gulbfommenl)eb enb 
ottbre. :^ongen biet) glab beroeb/ og fatte ^sigfué i 
en fjerbe ©fole til en ©teenarbeiber/ at tilff;crre/ lime 
og inbfætte efter ©teenmeflereé Ovegel. SDenne 5lunf! 
Dar ublært efter et 2(aré gorløb, faa bn gif f)ermeb 
fom meb bc anbre :^un|ler; ()an ooergif langt alle g s. Sottcclling om S^^aUn ^atcEfon. 383 

anbre 6rtabe i ^urtigf 03 i f!jønt2fv6cibe. ^ané J<crcti^ 
t)ai' nu nblzUiif oø eftci* ^ongcné ^e(!emrøclfc be* 
gpnbte ()att nu ^aa at forf^rbige be Ovigénenobier, 
fom :^ongert Dtlbe [)aoe til ^iQ^é ^(^ber» Sl^enncb for* 
I^b et 2tar. ^^ongen taffebe f)am for {)ané flUbcib^f 
0(j 60b r)am Q5etalin(j berfor. ^icjfué fagbe, ati)an 
l)a^bc ^longcné £i)ffc nt tath for, at ()att funbe nocjet; 
09 at f)art ingen ^ptari:ig fortjente. 5?on()en fagbe, at 
bH MV meget/ at ^an Dilbe arbeibe for int^t. «S)et 
f!al ba iffe t)ære faa," fagbe ^Jigfué, ujeg oil ba D(5(<je 
bet, fom fpneé mig fmuffef!, 0^ fom t>ii hUi>^ mi^ 
Ub^: jeg beber eber, at 3 Dil giDe mig noget gobt 
Svaab." u^u ti)f6eé mig en unberlig ?9?anb," fagbe 
:^ongen/' uafjiaaer $enge, men beber om jTigt; og 
()t)o figer big, at jeg er fremDiié eller forubfeenbe?" 
53igfué foarebe, cg fagbe, at f)an i)ai)be prøoet bU 
paa fiQ feli), at itongen oar baabz t)iié og forubfeenbe. 
S)et bfei) ba ©nben, at kongen foarebe: «,5!)et er mit 
fRaab, at bn albrig troer en lal) og røbf!a?gget CD?anb." 
58igfué taUib^ for Ovaabet fom for ben (?jønne(!e ©aoe. 
Det anbet 5(ar forfa?rbigebe {)an nu ©ulbarbeiber og 
anbre Øofrelige ^lenobier meb faa fjelben ^unflf(^rbig* 
()eb, at aKe beunbrebe bem. (gfur bette 5(aré gorløb 
talte ^Sigfué og :^ongen igjen fammen paa famme ^iié 
fom forrige @ang. :S?ongen tilbpber ^Bigfué ^enge, 
men i:)an forlanger atter et gobt tKaabf og bit bleo 
igjen Ubfalbet, at gongen opfplbte f)ané Q3egjering, 
og fagbe: «3 O^J^i' mange forretninger ber enb f)t)iler 
paa big, faa paé bog Del ^aa, at bu iffe gaaer fra 
©ubétjenejlen, førenb bin er enbt, naar bn er i 
5\irfer' ?3igfué taffebe for bet gobe ?fiaab, og arbei^ 384 gortc^Hing om »&af ott ^aref fen. 4 £. 

^e^c bet ffifgen&e 2(ar i@tcctt/ 03 Spggebe ^atiefott* 
gen en ^al faa ff;øn/ at albrig faaeé en faa jljøn Der 
i Sandet. 

4. (gfterat ^aU^n tav Spøget/ fom ^tongen til 
58igfué paa Den 2iD ba golf begpnbte at berebe ftg tiC 
«J)anbeIéi'eifer. ^tongen taffebe l)am ba for ()ané 5(r^ 
beibe/ 09 fpurgte, f)t)ab ()an nu fpnteé bebfl ornat 
mobtage berfor. u^t gobt Oiaab, ^longe!" fagoe 
58i9fué. 2)a facjbe 5lonø @oenb: u^^i ^an bog een 
og famme 3}?anb t)<crc faa 6ef!affett/ forflanbig og af 
ttalminbelig ^nb^Qtr men ^paa ben anben @ibe faa 
forbringéfri, at Di 6unne g jerne tage bet op for (Spot; 
men bog ffal bu enbnu raabe* ^i raabe big, om bu 
bUDer faa treb paa noget C9?ennef!e/ atbn faaerSpjl 
tit at bxccU f)am, at b\x fommer iSnb i[)\Xf og I^efer 
ben ()enige Q5øtt gaber »or i ^am @ub gaberé; og 
f)i>i^ greben if6e beroeb forlabcr big/ ba (!al bu I«fe et 
anbet gaber t)or i ?Rai>n @ub @-øné; og ()i)ié ben 
enbnu iffe formilbeé bertjeb, ba (!a( bu (a;fe bet trebie 
gaber i)or i 02ai)n ben ^etiiQaanbé; og t)t)ié bu ba 
enbnu ^ar £pj! til famme @;erning/ ba Un bu 6ebriDc 
bent om @ub iffe for^inbrcr bet, og tilf!a:ber noget 
£it|bringémibbeL" ^igfué taUebe fom foJb&anlig for 
bet gobe tHaabf og fpurgte^ ()Dab r)att nu frembeleé 
(fulbe gjøre. kongen fagbe/ at I;an nu f!ulbe fpaferc 
meb f)am en fort ^ib, :^ongen gif ba fra ©tåben net> 
til 25ri)ggen/ foran t)t)ilfen ber fTøb en ©fonnert/ 
labet/ tjelbet og fulbf ommen ubflpret til at affeife. 
S)a fagbe 5^ongent «,©it 2(rbcibe/ 53igfué! er meget 
Dærbt/ f!jønt t)i fun lønne bet libt; benne ©fonnert/ 
fom er i)edt ubrujlet til gnglanbéreife/ f!al bn l)ai>ey 5 €. gottcening om ^a2on |)areEfen. 385 

Di f)at)e tojttft, at Du jTal fede meb bett til ^n^lmb, 03 
op()ol&e big ber i finter / t[)i ber er noget at fortjene/ 
()t)ié ^ben engelffc ^onge, fom jeg Denter, laber big 
bi;gge for fig/ efterfom gatterne i (gnglanb enbnu ere 
^Dggebe paa ben gamle 50?aabe. 9^i;t faa bu @obé, 
fom Di giDe big, gjør bet frugtbringenbe, tf)i ber ere 
gobe ^iber i gnglanb, og £abningen )i>aa iSfonnertett 
i>ii nof bringe big noget int>; (gfibéfolfene jlaae til bin 
a?aabigt)eb, men bet tpffeé mig habf, at bn, naar 
bu fommer beroDer, fparer 5?o(!en/ og giDer bem et 
gartøi at feile |3aa>()er tilbage, t{)i bn i)il i^U fattet 
goI6 til ^Oaarcn, om bu, fom jeg tÆnfer, i>i{ brage 
tilbage til .O^orge, at beføge bit gøbelanb. 55igfué 
tathbc kongen for ai ben @ob()eb/ fom ()an ()aDbe Diifl 
()am/ førjl for £<^rbommen og for ^engegaDerne og 
bernojft ogfaa for be gob^aab, og fagbe at {)an jTuIbe 
gjengjclbe l)am bU meb at berømme l)am oDer aiU 
5^onger. 

5. ^an tog nu £)rfoD af kongen til ^ortreife, 
gif bernæjl om S5orb paa jtt 6nb, cg affeiJebe jlrajr, 
og {)an fom i gob 33e()oIb til (?ng(anb, og bar |tg i alt 
abf fom ben banjTe 5tonge f^aDbe raabet (;am. ^an 
fenbte @6ibéfoIfene tilbage, og ubjTibebe ?3arerne, 
fom aKe Dåre af bet ©lagé, ber bebj! funbe gjøreé i 
$enge i gnglanb. :^ongen bøb ()am fnart til ftg, tf)i 
bet Darebe iUe leende, inbcn bet rpgtebeé, ^Dor jlor 
SDtefier t)an Dar i alffené ^unjler. Og ba i)an nu fom 
til 5tongen/ fpurgte benne, om ()an Dilbe arbeibe noget 
for l)am, og fagbe at l)an ()aDbe en gammel ^al, fom 
ffulbe nebbri)beé. ^i^fn^ fagbe: ^Mt ^^t iUe ben 
2). ©» ^^ 386 govtvclling om ^afon »g)arcf fon. 6 €. 

batiffe ^ott(}eé Oiaab^ (it je(j paatager mi(j t)Ct 9fi*6cibc^ 
fom tii6i)beé mig/ o^ mig n mucligt at ubforc benne 
finter?" ?D?cn formcbelft Xibené ^na)>()cb fatte 5ton< 
gen to CO?e|?cfe til at 6i)ggc gaffen; ben ene af bem 
t)ar en ^nglænber, og ben anben ^igfaé; en[)Der af 
bem f!ult)e arbeibe )(>aa ftn @ibe meb be bem tilbeeltc 
5U'betbé*@i)enbe/ tf)i 5?ongen i:>iiiie fee, ()Do af bem 
ber i^ar ben bucfigpe og ben f)urtigfre/ men ^ilberebef^ 
ferne Dåre ePer 5vongené S3e(iemmelfe lige for brgge; 
bog {)(i\>t)t t)en engcIjTc ?D?ef!er tolo (St)enbe, men ^I^ig* 
fué hm fi)D. X)e broge nu tif, fagbe ^runbDolben, 
eg begpnbte fiben at bi;gge. Sen engelf^e \)cii)t:>c ben 
SBeftittiJig fremfor 53 igfué, at iyan (Tulbe ribe r)en/ ()t)or 
Stenene bleDe tagne f og beffemme, ^t)o Der ffulbe til* 
t)"ggc og tilbanne bem. 2irbeibet gif nu frem. 5von* 
gen unbrebc (tg meget oDer, At bit ø meget f;urtigerc 
for ^igfué/ (Tjønt ()an f)at>bc minbrc ^jÆlp. gongen 
ti^nfce oeb (ig felt), at bet »ar meget, at eij Ublænbinø 
(l^ulbe oDergaae ben, fom @ngla:nberne falbte 50?e(?er/ 
t^i man fagbe tillige alminbelig , at 3(rbeibct if fe min« 
bre ubniirrfebe jig t)eb fin @fjøn()eb, enb Deb ben ^nx* 
tig()eb, ^t)ormeb bit ubførteé. 

6. £)et l)ajnbce fig en 5(ften, 'ba 51rbciberne 
()ai)bc enbf bereé ^agtJÆrf, at 5?ongen falbte ben 
engeljTe S9?c|ler til (Tg, og gjorbe l^am (!ore 35cbreibelfer 
ouer, at en 2)anf!er f?ulbe ooergaae r)am i 5vun(If(ir? 
bigl)eb, og fagbe at \)an Dilbe tahi (tn ©erømmelfe^ 
faa at ^an albrig oilbe faae ben igjen. SDen engelf^e 
5D?ej!er fagbe: «5D?tn »&erre! (eg funbe »ente at bet 
ftilbe forefomme eber faa, 05 berfor nøbeé jeg til at 
ftge eber bet, fom 3 if6e forub »eeb, flfjønt bet 6 C gortcelling om »£)aFou »^avcf fon. 387 

(^aatv nm meoet n(cv , at ji^ jTal aa6cn6are i)ef: bet 
flaaci' f?(j iffe bcbrc nieb Denne banfFe 5D?anb, enb at 
t)an^ 2(i'6eibef fremmed 03 for(Tjønneé tjeb faaban 3?(* 
jlanb/ fom ingen 6rai> 5D?anb (Tulbe 6eni)tte. ^m 
5tamerater funne t)ibtte meb nuø/ at t)i ()at)c maak 03 
aftegnet ^Oojggen/ jl'^^i'^ frni ()an om 5(ftetten Dar gaaet 
()jem/ men om ^ovQemn er ben meget i)mvc, og ber* 
for flaaer bet iffe i min §i}?agt at fappeé meb ()am." 
5tongcn fagbe, at bn iffe funbe Dtrre fanbt. 5Dert 
engelffe -iO?e|Ier fagbe/ at ()an (Tuibc labe faJbe ftne 
(?tal6røbref)ib, for at gongen funbe r)øre/ C)Oabbefagbe. 
X)a be fom/ 6(ei)e be abfpurgtc berom/ og be tilbøbe 
t)ereé v^b paa/ at ()i)ert£)rb t)ar fanbt/ ()i)ab ?[)?e|lc' 
ren {)at^be fagt/ og bet gif ba faa oibt, at be meb ^aan* 
bert;paa $Si6elen ft)ore ^aa^ at ^Oigfué Dar en 5roIb^ 
jnanb. gfterat be Oaobc fooret gben/ gif be iib/ men 
5tongen raabførte ft'g meb ben cngelffe SO?e(!er/ ()Dab 
i)an ffulbe g/øre/ og fagbe at bu mv \)am iffe fjært/ 
at en faa forbanbet Spgning (?ulbc uære ooer ()ani^ 
-*J)ot)cb/ ba ()an iffe funbe i)ib^, {)t)ab gare ()an ber^ 
teb ubfacte jt'g for: ^men ^oorJebeé ffuUe Di tage ()am 
af SDage," fagbe r)an/ ,.faa at Di ingen ^ebreibelfe 
ub^cetu oé for? tf)i iffe fpneé mig benne 50?anb loblig 
brojbt/ om Di iffe labe ^am bvccbe for anbet cnb 2tr6ei/ 
bet/ faa jlor S^erømmelfe fom t)an {)av>b(i f)oé bc 
^anjTe." «©er pnbeé ^aab for/" fagbe SO?e(!eren/ 
«3 f!al nu jlrajc labe mig faae eberé »f)anbf!e meb bet 
S5ubf!al) tii ^igfué/ at 3 meget berømmer ()ané ga'r* 
big()eb/ og at 3 fra btttt Øieblif oDerbrager r)am i)ik 
Sirbeibeté ^ejlprelfe og Sniorbning/ og berfor bi;ber 3/ 

556 2 388 5J>^^^tt'"9 om-&afon ^avcffon. 6 €. 

03 fenbci* ^anbf!cn til Segn ber^^na, at f)att aar(c i 
5D?or<jen f^r @o(cné Opgang (!al ribc ^en til 2raj((cnc 
00 6ejli)i'c bet 2(r6eibe/ fom jeg for()cn ()ar ()aft unber 
mig. ©aafnart jeg ftar bragt ()am bctte cbcré 35ub^ 
t)il j^Q ribc ()en tiJ Srojaenc, og ftgc bmx/ cit {)m\>ii 
fomme ber tiblig i ?9?orgen/ og berf)oé at bet er eberé 
?3inie, at be (TuHc hvccnbe iyam paa H ^aai, ()t)at) 
(Sfiffelfe ()ati faa i)eb ftn ^rolbbom ()ar parttaget jeg." 
X>itte 9iaab famti)fte 5tongen i. sj}?e(lere» brager ba 
af(leb/ og bringer ^Bigfué ^anbf!en/ og Icbfager t>m 
nieb aiU be forna?t)ntc £)rb, (tajfer fig flrajr ^ejle, og 
riber f)nx i @fooen^ og 6t)ber ^ro^ftene at 6ra?nbe bett 
banffe 93i)gmej!er om SOtorgenen bcrpaa, ^t)ab ^riffelfc 
()an enb i)a\>\)e. SO?eu ^IJigfué minbebeé ^tong ^i)enbé 
førfte fHaab, fom paéfebe i^aa t>Htz f^mme ©enbebub: 
at i}an itU ffulbe troe en (au robjTorgget £0?anb; t{)i 
9)?e|!eren ft)arebe bertif, ha ()an baabe t)ar laD og røb* 
ff^gget. ©erotjer bk\> i)an nu faa meget 6efi;mref, 
at i)an Ma^^bt f)elc .gatten ^ ti)i f)an ()at)be faj! 5c(?emt 
at t)ifle føtge JKaabet, men paa ben anben @ibe fonteé 
bit ()am farlige, iffe at abU)bz ivongcné befaling; 
men bH Dalgte l)an bog, at t)an pa]c ^MUn tre om 
£[)?orgenert reb- frem ab ^Oeien, og ba ^ofen (?ob op, 
laae ber en fmu6 £anbébi) for ()am, og faafnart {)an 
fom inb i S3i>en ben lige ^ei igjennem ©aben , ()ørtc 
r)an, at berpaa ben anben ^ant wbe t)eb CO?uren ringe« 
beé til SO?eéfe. 53igfué ø til ^aT(>HUtf og fleg af ftn 
*J>e(l, gi6 inb, og faae |tg om; {)an blei) ba oaer, at 
ber bar en gammel ^rÆjt, fom baabe faae meget (let 
og Dar foerbeleé langfom, og berfor fpnteé bu {)amt 
ba f)m t)i(be ffpnbe jtg, at ()rtn albrig Dilbe fomme tii 7 S. gottc^Iling om «&af on »^arctTen. 389 

Mté "lib, \)i>ié i)m tB\)ibi @ut)ét;ette(!ett nb. din 
minbcDcé i)an 5ton<j ©oen&é anbct Siaab, at ()au 6eb 
l)am at ()9rc S!)?eéfen ut), men ani(jct)e( funbe f)an iffc 
jjiDe |t(j ^ib fil iU blioe bcis ()an fprang op/ |!eø ^aa 
fin ^cjl, 09 i*c& |ln ^d i)iDere; men i tet ()an o.otebe 
at ribe lic^^nb nf ben anben ^ant af ^pen 7 ringebe bet 
i et anbet itapel flrajtr Deb forten, ()an lleg ba af J^C' 
jlenicijen/ oø ticnfte, fom Mt lUUMtt, atbavin^ 
(jebe Oer fammen til 5[)?eéfené 35eøpnbelfe; ()an gif inb/ 
Dø fn^lebe/ ocj ba ben T^eHiøe .^abtjeroar ubbeelt^ 
6e|Iuttebe 53igfué at Qjøve fplbeft for fin lll9bi(j()cb 
imob 5vonø @t)enb/ og at oppebie 53elftgnelfen eftei* 
C9?eéfen/ ()Dor lang "Zib bei* enb forløb; og ()att gjorbe 
faa. @oIen fom nu i)&it op ^aa himmelen/ tf)i biéfc 
O^t)olb traf "libcn nb. 4>an f!eg berefter paa ^efen 
igjen, og reb itccvH til, og (!anbfebe iffe^ førenb i)an 
Um til bH beftemte (Bteb. 

7. 3?u (lal fottcclUé, l)Dab ben engcIfFe 5[)?ef!er 
foretog jtg. ^an oaagebe en tib formebeljl ben (^t(Vbc, 
at 5Qigfué ftnlbc bvccbz^ om §0?orgencn tibii^ ben føU 
genbe 5Dag, og berfor reb l)an, faafnart bet Ipffe af 
5!)ag, tf;i S[)?eéfer op[)oIbt ()am ingenf!ebé; r)an reb inb 
i @fot)en/ for at funne gii)e 5^ongen neiagtig Unber^ 
ning out/ ()t)orIebeé bn mv gaaet; men faafnart {jan 
Hm til ^tibHf omringe Sroillene ()am, gribe ()anv 
og tri^ffe r)am meb @rufom()eb ()cn ^fiaa^aakt, fom 
be fornb f)at)be bragt flo^rft i £ue. ^an flfreg og 
fpurgte/ ()Oorfor be Dilbe bra'be r)am/ og tilfciebe: 
«i3eg er /o en engelff ^anb og 5vongené ^Ocn," »^roer 
bU/ forbømte ^rolbmanb!" foarebe be, <.at i)i iffe 
f jenbc bin OnbjTab, at bn fan t^^ataQ^ big/ l)\>ab 6fif' 390 Sortcelliug om ^c\hi\ |)aref fon. 7 S. 

^clfe bn tilf fom bctt engcliTe ?9(rtni) fa^be cé i ^at, 

DQ Derfor fl'al grbctt fortåre big." 5;)c faftcbe r)am ba 

(Irajc i'nbipaa ^^^aalet^ 03 ber brænbtc ()an op til ^nh 

bet onbc 00 fDigefuIbe 5D?ctttie(Te^ fom graoebe for 

anbre ben ©rat), ()Oori ^an efter (^ixbé retfojrbtge 

•Dom felix fafbt. €D?en i bet ZvocUem f?obe omfring 

^Ibin, 03 talte meb r)t)eranbre om/ ()t)or(ebeé bette 

Umennef!e foer nb af ^Berben, reb ?3i(jfué f)ett til bem/ 

vg fpurgte ()t>orfor be iffe Ufiitt noget. SDe fagbe/ ot 

t)e f;at)be ubført ben me|l forttøbnc SOjorgengjerning t^et) 

at br(E6é' 5:ro(bmanben; fom forrige J^^it mv fommen 

fra S^anmarf. ^igfu^ taug baf 03 faae, ()Oab ber 

Dar l)am 5c|lemt/ 03 ()t)or(ebeé (Sagen f)aobe Denbc jig; 

T)an faae ba, at ?i}?eéfen i)a^bc frelf! f)am fra Svøben, 

mtn at bzn ()at)be faaet Straffen, fom fort/ente ben* 

^Snberrtgen tatUbt n« ^igfué ()oé fig fcft) @ub for fttt 

Srelfe, forefatte ^r^Hene 5lr6e<be/ og reb berpaa ()jem 

tii f?t ^(cvt. X)'a nu 5vongen om S)agen fom fÆbuan* 

4ig fomr at fee til Strbeibet/ f!ob ^igfué vaa fin ^lab^, 

men ^labfen »ar t©m t>eb ben anben gnbe. :^ongen 

unbrebe ftg meget- berot)er, og taug, t[)i bet oar fal^ 

bet ganf!e anberlebcé nb, enb f)an r)at)be tÆuft. ?5ig^ 

fné tog ba Orbet, og fagbe: u(3nb f/enbte bebre enb 

3/ :^onge! r)Oab ret og retf^rbigt t)ar, t{)i 3 biet) 

meb gal(!f)cb bebragen til at Dømme en uretfa'rbig 

5)om ot)er en Ufifplbig; bcrfor feb bH flette 5D?enncffc 

for fin Onbffab. (Baa meget mere maa jeg (Tjønfom 

crfjenbe 5tong 6Denb^ 33?il&f)eb/ og uligcre monne 3 

:S?onger bcftnbe^/ fom 3 pi'^^^é mere." ^ermeb 

enbteé bereé (Samtaler ti)i 5^ongen gi6 bort, forbi 

I}art faae, at {)an f)at)be l)anblet uretfirrbig. 5i)?en fort 8 e. Sortcelltng om »g)aPon ^aveEfen. 391 

cftei* fom i)an igicn tii ^igfué/ 09 taUe mcb ^libf^eb 
fil ()am/ 03 fa(jbe at ()an ^ilbe gjørc f)am fptbc(?/ 
førent) be ffilteé, for bit Onbe, t)an Deb (lette ?D?etiue^ 
'ffei'é jBagDajTelfc 03 SD?eenet) l)a^bt tabet ftg- foilebe til 
at DiHc tilføie f)am; og kongen bab nu ^Qigf«^,' at 
()an f!ulbe nebbrpbe til ©runbuolben ()ete ben S^eel af 
^Bpgningett, fom ben engclfFe ?9?e(!er l)ai)be opj^rt, 0^ 
labc ()cle ^p(jntit(jen 6liDe efter ce» gonn. ^igfué 
gjorbe nu faa/ 09 fallen t)ar I)i>(j(jet ()cel fa:rbi9/ fwenb 
6fi6e feilebe Sort fra gnc^lanb om 6ommcren. ^on^ 
gen f^jorbe ba et jlort ©ilbe til ^i'e for ^Qigfué, -to 
gaflen Dar ftrrbig. guijlicnberne ro(!e meljet 3tr6eibet/ 
fom bn fortjente, (gfterat bette @ilbe »ar forbi/ gaei 
:$^on9en ^igfuéjo @6i6e, labebe meb go^e ^Barer, 'f>gf 
heénbm gat) ()an ()am 90b iSerømmelfe. ^igfué berebte 
fig nu til Sfieifen til .^orge. ^an l)rtt)be.6fottnerteit/ 
fom :^ong. <Bi:'cnb i)a\>bc Qi^u ()am/ og beénben et 
anbet (lort @f Ib/ fom ^an fjøbte i ^uglanb. 25eggo 
biéfe labebe ()att meb be ^Barer/ fom r)an i)<iV)bc tiU 
Tjøbt ftg for ben banffe 5vonge^ @ai)e. S^iåfe fire 
^Hbc ub(irebe 1)an bcuubringébitrbig t)eb fitiSnnp 
fa:rbigf)eb; f)an ffajfebe ftg til bem forgplbtc ^im^ler 
og flribebe @eil af forfF/eaige garoea-. -.' • 

8. Derpaa fiprebe {)Cin bort fra (^nglanb/ og fi6 
gob 55ør; l>an fom en Slften unber D?orge ligcDeb.ftt 
£)belélanb i ^igen. »&an lagbc ^Hbene i et ^fjuf/ 
f!eg i en 95aab meb nogle §D?(rnb/ og roebe fagte op 
til ben ©aarbr fra l)^ilUn i)(\n forbum Dar bragen 
bort. JQan gi6 ene i £anb op til. 6aarben; i)Ci\v 
biet) ba ilbe tifmobe, faa at en i)eftig ^rebe frra^ fom^ 
ot)er ()am, t{)i &aavben t)ar v(^a immc 6teber iflanb^ / 
/ 392 SottceHing om ^ahn »©areffon. 8 S. 

fat 03 itplig tjxvctf r)t)oraf f)an troebc at funtie jTutte^ 
at ^ané :^onc ^aobe faaet (19 ett ni) ^Otaitb. ^att 91^ 
t)a op i i^erbergeruc; fom ()an fi'enbte, 03 ^\\t^ føgc 
efter/ ^t)or :$toncn laac; t^i ben foromtalte (gcng mcb 
©faaber for flob tiu lebig. »g)aii fom op paa en £oft== 
ialf ^t)or t)er f!ob en @cn(j; foert faae ()an jtn ^one 
iigge og en fmuf 5D?anb i ^enbcé Sat)n. »J)an ti)fte^ 
t>a nu/ at &et>t)i|le fig, at l)an ()aDbe formobet ret, og 
faa opbragt bUo r)ait i jtt ©inb ^ at ()an oilbe f?rajc 
f!iae benne ?0?anb »eb 2i^ct; men efter^nbé tilf!if' 
felfe K)ufom ^an ivon^ @Denbé trebie QfJaab; ftt bet 
MV ()am forSubt at br^^be nogen faa X)urttgr fom i)an 
i)aixt>z £i)jl tiL ^an gif nu bort fra ©engen/ faa langt 
fom ^an funbe, berinbe i 55ærelfet/ og agtcbc at iiaat 
bttf mebené ^an lÆjIe ftt gaber t)or^ men X>H giP ith 
faar t{)i treben C^aDbe ført ()am nojrmere til (Sengen^ 
ba bet i>ar ubQ, Jpan gif anben @ang tiibaQi, og 
tojnfte Deb jig felD, atf ()i>or n«r bet enb gif ()amf 
ffulbe {)an paajTjønne jit £iDé Si'clfe i ^nglanb og 
opfplbe Oiaabet; M gtf nu paa famme SO?aabe fom før. 
r^an gif bort ben trcbie ©ang, og ba 55ønnen nav ube, 
Dar &att f ommen til @engen mcb blottet @i)Ærb/ greb 
i »Oaaret paa ben unge ^anbf og agtebe at ri)ffe ^0^ 
t)ebet frem ot)er ©engefloffen, t[)i f)an laae bagej! i 
6engen. 53eb bettc 9ii)6 tjaagnebe ^onen, og ()un 
mojrfebe ba flra^, 1)00 ber uar, og raabte: ^^ov (^m, 
min^&afon!" fagbe t)un. ^an fajlebe 6D<5rbet/ og 
tab &\xb befTjerme jig. ©er biet) nu et faa gli^beJigt 
sSSløbc, at bet itu er fet at bef!rit)e, tr)i be gf^rbebe^ 
baabt paa ^j«! og £egeme oDer ben £i)ffe, fom @ub 
^at)bc forunbt bem. ȣ)un fagbe ^am ba^ at i)nn gif 8 €. gortcclling om »f)aEon »^aveEfen. 393 

frugtfommelig meb benne 5!>ren3/ ba be f!ifte§, uog 
()an ^ebber ^aref efter bin gaber." J)e fpurgte nu 
()inanben sjenfibig om/ ()t)orIebeé t)ct Dar gaaet bem 
Begge faa Ii;6felig. ^un fagbe, at f)ané grÆnber 03 
^Oenner I)at)be i)bet ^enbe faa megen »J);a?Ip, at ()un 
^at)be ()aft til(!r(^ffeligt af alt, jtben (jan brog bort 
6aabe til gøbc og ©aarbené 3(!anbfi«ttelfe. J^an fagbe, 
at f)\inf mav t>et biet) S!)?orgen, fIfuIDc faac {)ané ^er* 
lig^eb at fee. ^an gi6 berpaa bort og tii (tne @6i6e, 
og lob alt (ccgge til Diette. Og cm SD?orgenen/ ta ©o* 
len røbnebe gjelbene, førte en milb luftning t)am til 
^anbet. ^ané ©eilabé tog ftg faa (!jønt nb, at aKe 
broge til, for at Betragte ben, og mange troebe/ at 
l)U MV en ^onge ber feilebe. ^an feilebe faalebeé tii 
2anb, lob @ei(en« falbe, fajlebe 3lnfere, og lagbe 
S5rpgger op paa £anb". ^a fjenbte golfene ()am, at 
t)a MV ^afon, fom ear fommen, og ber blei) nu en 
flor ©læbe i f)ele Q5i)gben beromfring/ og ber blet> 
famme 2)ag anrettet tii et fofleligt ^i\b^, ^an for* 
talte nu om ftne »£»(rnbelfer, og taffebe fine grænber 
og 55enner for al bereé 2ro(!a6. gortoiflingen om 
benne ?0?anb (lutter meb, at lyan aUe fine £ebebage 
fteblige^olbt (tn 5(nfeelfe; tf)i faaban £i;66c og ^logffaB 
i)a\)bt i)an faaet l)oé ben banjTe ^onge tilfigemeb b^n 
ubmærfebe 5tunf!fi5rbigf)eb, at l)at\é @obé albrig funbe 
gaae tii Orunbe, mm berimob tilbagefjøbte t)an alk 
be S'^i'^^^' f*^^ ^)^" forben f)at)be tilfat t)eb 45bfelf)eb 
og flet ?5e(li;relfe, og ()an leeebe ftben i Ot>erjTøbig()eb. 
Og t)i ()at)e nu ith mere at fortrt:Ue om ^am; f)er 
enber benne ©aga om ^afon ben SZorfVe. g o V t ce It i n g 

om dvUWop 5(6fafoné ©jevrig^eD 
03 om eit 23ont)e. .^et fittbeé ffreoct/ at ber i ©mimarrt)ar en gi-fc-- 
6i(!opr tet) 9?aDn 2(6fafott/ i ctt berømt ©tab, fom 
f;ebbcr £unb; ()att Dai* en mrtrrfdig 50?anb/ 09 f(crbe/ 
Icé Dirffom i mange »^enfecnbef, men meget peng^gief/ 
rig, fom fee^ af Q3eretnin9Crt. J^an \)a\>bt meb ftn 
g^breneari) beriget og fra ^runben anlagt et @orte^ 
brøbreflofler meb betpbelige 3nbta:gter og ffjønne ^er^ 
berger. 5D?en t>H er bernirj! at fort^tfe, at en meget 
gob Srger faae til ^itUn i £unb; bet uar en meget f)er^ 
lig ^ienbom, af ()t)ilfen b^n ene »J)ali)beef tilførte ^ir* 
Un og t>zn anbtn »^afobeel en Sonbe. ^er i)oxte ben 
bebjie 3{fgrøbe. S5if!oppen fpurgte ofte 95onbcn, om 
^an i)iibt fÆfge fin ^eel af £øffen, og fagbe at 
f)an t)ar meget bebre tjent \mt> $enge e((er meb eit 
3orb/ ()t)oraf ()an ene ()a*ibe aft Ubb^tta, ^t)er »5ø(! 
pleiebe man at flfifte Slfgrøben meb SO?aa[ imeaem 5vir^ 
Un og S5onben, og bzt t)ar ba begge tU @at)n eUer 
@6abe, efterfom ber tav gorbeel effer ^ab beroeb. 
&aa ofte fom ^ifToppen forlangte 3orben til ^jobéf 
(igefaa ofte af|log ^Sonben at ftclge ben; Ijan fagbe at Dm g:i'fcbi(f op ^bfalon. 395 

ben i Ians ti't) {)ai^bc txrret ijané SorfoJbrcé gicn&onv 
00 at f)att berfoi' iffe i)ili)e aff)a:nt)e Den. 5)ci ?5i(!op* 
pen nu faae/ at 35on&cn iffc frot) tir at hc^ccQ^f ;6{et) 
()att nteøct opbragt, ocj cnganø ba bc taltt bcrom, 
fagDe f)att, at ben f)cr(ige 5tii'fe fra ben ^a^ iUc (!ufbe 
I)aDe noget met) (>am at gjere/ men at 5(gerett ffufbe 
paa en Dag; fom Oan 6e(!cmte, flifteé, haabe i *J)en* 
feen&e til forben feli) og 2(fgrøben. 5$onben lob ftg 
bet Oefafbe, tt)i t)an fpnteé at Sa!Keé(Ta6et i cnr)Der 
^enfeenbc Mel) u6cf)ageligt. $:iben leb nu frem, inb^ 
til 6egge f!ulbe fomme/ at be(e Sfgeren. ^u Mv om 
(gommertibe og Slgeren berfor fmuffcf! og ønflfeligf! for 
en 5eg;crlig SD?anb. grfebiflfoppen tilbe r)aue/ at ©c^ 
lingen jTuIbc gaae for fig paa ben £D?aabe, at et S^ieS 
ffulbe brageé tixcté ot)er Sfgeren; r)an t)»Ibe r)etrer iffe 
tirrabe nogen anben aben jTg felu at f)ofbe bet mabm 
ene @ibe imob SBonben; og ba nu OCe6etfan6 web i 
5D?tbten, ll(^6te 35ugten ^aa forben, og bet hki> iffe 
faa tpbeligt at fec, l)bilUn £in(e bet angai) tf^ccv^ ooer 
2(geren. grfeSifToppen raabte ba: «©tr,am 5cbre, 
S5onbe!" fagbe {)an. ^onben agtebe at g;>rc faa, 
men efterfom et faabant fKeb bei)dHVt fom man fan 
tcenUr et bpgtigt Sag tif, inben bet f!rammeé, an^ 
tenbte 55ottbett pne itr^fter, og v\)tUbe tKeUt f)aarbt 
tit Hf ^^ ^)^^ tccnUe, at ber t)ilbe bfitjc f)o(bt til(!ra:f^ 
felig imob t)eb ben anben ©nbe. SD?en bet gi6 anber^ 
lebeé enb r)an tænfte, tT)i ^rfeSijToppen fnu6(ebe Deb 
fKi)tUt, og falbt forot)er, faa u()elbig at f)an traf {i^aa 
en jorbfaft @teen/ fom oar i 2(geren, og fom beroeb 
tilathiøbe, ^an f!ob berpaa op, faflebe Ovcbct, og 
fagbe at 2(geren Par fulbfommen ffiftet, efterbi f)an af 396 Dm SrfebiflP op Slbfalon* 

SiDinb iyat Scffabigct; at man iffe 6et)øoct)e at tale 
lojtigep t)crom, t>a Det oar en aføjort (Sag, at 35otibcn 
Dar falben i Den »£)errc $at)ené 55ani) formcDelj! ()ané 
2ii)inbéøjerntii9( og ben ^(abe f)an ()aobe tilføict ()am; 
03 at Der ffuIDe Ii)feé Det famme SanD oDer {)am i ()elc 
:^anDet/ ()t)ié ^an iffe ooergat) fig ti( Den f)eKi9e ^irfeé 
S)om 03 @rfe5if!oppené ^epemmelfe. ©nDen Derpaa 
biet) Da ^ at 35onDen i)iibc f)eaer git)e efter^ cnD uDjlø^ 
Deé af Det frif!ne 6amfunD; t{)i ()an faae ftn Ooe^ 
ntanD for jiø/ men <)cnteDe at Denne (gag DilDe engang 
fomme unDer en anDen 3Dommer^ og {)an moDtog Der^ 
for Stfløéning. Og Da nu grfebijToppen ()at)De o^er* 
iccnU ©agen^ affagDe f)an 5)ommen imettem 93onDen 
og^irfen/ og Det uar en 23e|Iemmelfe i I)onimen7 at 
^onDen f!uIDe o»ergi&e til ^irfen Den l)alt)e ^art/ fom 
f)an. eieDe af 2lgeren ; og l)an falDte bU en ^^aamin* 
telfe/ men iffe nogen £)om for faa f!or en 53røDe. 
$5onDen laDer jtg iffe mærfe meD noget, t{)i nu opflam 
reDe Det jtg for Oam, l)t)orIeDeé Denne ©ag i Det ^ele 
»ar anlagt; ^an fanDt fig rolig i ftt tab, og Difie idU 
ffoppen famme £i;Dig()eD fom tilforn. 2:iDen forløb nU/ 
inDtil famme Q5onDe falDt i en bBbeliQ @pgDom; i)an 
loD ta en paaliDclig ^lerf falDe til fig, for at berette 
()am bU anorDneDe ©aframente af Den ()ellige ^irfe; 
iblanDt anbu talte l)an ba faaleDeé til ^r^ffen: u^in 
•&errel" fagDe {)an/ »jeg i>eeD at Du er en vaft og Dri* 
(lig 2D?anD, Derfor Dil jeg giDe Dig Den beD(le Jpefif fom 
Du fan uDuælge Dig af min (gienDom, og Der()oé en 
ti)Df! @aDel og ^iDfel, for at bn, naat jeg er bBb, 
(!al bringe mit^renbe til (grfebiffop SIbfalon, fom er 
bHf at jeg fiÆOner ()am for Den l)immelffe ^onge^ Dm SvfcbiflPop 2lbfa(on. 397 

S!)omfIoI, at fi)are mig bcr for Sugeren 09 betmcre^ 
fom flaaer bennet) i govSinbelfe." ^r^jlert ontog (3as 
t)eii, fom Mi' gob, men fpnteébog, at ^er^gelfett 
MV f)aarb. l^onben t)2t)Z fort bei'efter, og f}at)bef 
fiWi)ibt man funbc fee, en rolig Ubgang af 2i^<it. 5D?eti 
^ra?|len gjorbe/ fom t)an ()at>be loeet, (Ti)nbte ftg til 
^rfebiflfoppen ^ og fom ber til ©tåben paci ben ^ibf 
ba benne fab oeb grofoflborbet; ()art gif inb i i>(iU 
len fremfor ^øifa'bet/ og f)ilj!e paa (^rfebifFoppen/ 
og fagbe berpaa: »Q5onben (,i:)m n^Dntc ()am t)et) 
Sf^aDn) er nu bragen bort fra benne ^Berben/ og 5ab 
mig, ^aa {)ané ^Begne at ftge eber biéfe Orb, ^erre! 
at i)an jlæoner eber for ben bimmelfTe 5?ongeé »O^ifæbe/ 
at ftjare ()am ber for 5IgerfTtftet forbum." SO? en i 
famme Øieblif fom ^rÆjIen i)a^b^ ubfagt' bitte ftt 
^renbe, Icrnebe grfebijToppen ftg tilbage i 6toren, og 
t)ar bQb paa 6tebet. 5)cUe opDafte (lor Si'pgt otjer 
()e(c 9iiget, fom ftben ffal forti^Heé. SO?en nu (Tal 
forjl beretteé om bH Svlojter/ fom bi for næi)nte. £)er 
(?ete bet famme 5;)ag/ fom grfebiffoppen bebe be» 
plubfeligc £)ob/ at efter Completorium fllbe om Slfte* 
tteu/ ba 55robrene agtebe at gaae i @eng/ og be enbnu 
iffe ()aDbe fpurgt f^ané £)i>b, ba'børteé en pnfelig 3fiø(l 
fra hjørnet af Stiteret, faa talenbe meb lao og funu 

merfulb Stemme: ^^Sora, Sora! pro me supplex ora!" 

25et er Ubtpbningen paa biéfe Orb, at @temmen hab 
CD?unfeflo(!eret pbmpgeligen at bebe for ben for @ubé 
2(afpn. ^aa benne 55)?aabe Difle ben alm^egtige <^nb^ 
CD?i|Tunb()eb ftg, at, f!;ønt (grfebifToppen forbrøb ftg i 
ftt £it), fii {)an bog ^illabelfe til at føge ^jÆlp og ^u* 
foalclfe ber, ()t)or t)an l)a\>be ben flørjle gortjenefle; 398 Dm SrEcbiffop 2lbfa(om 

ti)i cfterat Q3i'^t)rene no^fe ST^age bercfter frurgte (^rfe* 
biffoppené (gnbeligt, nfcrebe bc iffc (ætttjcr nogctt 
Xi)i'ol om, at \)an§ Sianb ba Oar forlangt 35iflanb af 
bercé 55ønnci\ 9J?cn nu er DeniÆ)] fortelt^ at berette 
om, ()i)orlet)eé Denne Q5e(3iDen()e») opuafte (lor grpgt r 
SfJiget. ^ct b^nbte-fl'cj fort berefter, at en gorbrpbec 
blei) (jreben af Stn'i()I)ebert , lagt i 3^r« 09 fat i gojncj' 
feL »^^in ^rtf f«rt r)aarbnaffet 03 forf)a:rbet i jtn Onb^ 
ffab, at Oan forf^arebe alle ftne Ugjcrninoer meb £0911 
09 ?9?eeneb; 03 mcbené I)an fab i 3ern ©ag 03 filatf 
I)aDbe f)an i fin eicnbige gorfatning f)ort, i)Mb b^r 
t)at)be gaaet for fig imellem grfebifToppeu og 53onbcn; 
berfoc oplcugger {)an jig et 3^aab, og faaer en gjante 
til aiL'paatage fig bet ^renbe, at bringe f)ané ©t^t)* 
ning.HL.ben »^erremanb, fom f;at)be (abet r)am gribe, 
men benne ©t^oning lignebe noget ben forrige, meb 
ben gor|T;eI, fom man funbe Dente, at i)an |ia:Dnebe 
()am for t)in nebre »J)øDbing, fom iffe bommer nogen 
gobt. 2)et gif ba I)er t)eb benne gjenbeé ftore ©nebig^ 
l)eb faa, at S)ommeren iffe briflebe P9 til at labe beit 
loDlige ©traf gaae oDer SD?iébæberen , imn lob r)am 
unblobe, ()Oor[;en (;an h;(!ebe. Sif benne 55egit)enbeb 
fan man i^el inbfee, at en ^irfené lSe(?i;rer maa meget 
^ogte ftg for, ()Oerfen at berige fig felo eHer ftn ^irfe 
meb uretfojrbigen erf^oeroet (^obé, tf;l «J)errené din* 
f(Erbigf;eb er prøDct i btn ^enfeenbe, at r)an i66e t)il 
mobtagc bet, fom iffe er lo&ligen erf;Dert)et. Slmen. jil te i tcttc 25int) tnl)e^oIt>te 

5ov toninger. te ^nfoncvé og Sotfé ^Raime, foin 
forekomme i Dette S3itt&. ^(age, 206. 

^(age, ^alnatofcé (S^n, 52, 

63, 70, 71, 82, 83/ 

145. 
2fa9e ^ofeføn, 4247. 
2(bfalon, .^ong J^avib^ øøn, 

374. 
- ^rfcSijfop, 313, 327;28, 

331^34, 336;37, 339.-57, 

394;98. 
3(5cl6rift, (55rc\JC, 338. 
libtlba^, SrfebtjTop, 374. 
2(belraab, ^onge t ^nglanb, 

99, 138, 139, 141, 142, 

164, 168; 169, 184,375. 
libmnn^, «Pa\je, 366. 
^Cgapctué, ^av>e, 364. 
^(Uyanbcr, ^Pave, 350. 
^(Icjcanbcr, øtolfonge, 366. 
liim^, ^eifer/ 280;81. 

2). a 2(lfifa, 5>atte»: «f ^dfrutt 

Sari, 179d80. 
7ilfxm, ^c^xl 179. 
Tl'lrcf eller ^rif (Strjona^ 

139, 14142, 178. 
^ngenfcø, ijertug, 361. 
^Cnégariué, S5if!op, 362. 
2(rmob, 113, 149, 152. 
2Crnalb, ^cifer, 363. 
2(rnolb, ^arlomané ø^n, 

364. 
^(rne 2(rmobføn, 113. 
7ixn^r\, S(^v[, 3. 
3(rnobb, ^ertcfv>enb, 66. 
Zmav 3«t:lej!jrtlb, 186,-87. 
2(rnulf ben X^eUi^e, 361. 
2(ébjørn, 3arl over be banjTe 

4Z)er, 192, 194, 196^97/ 

225, 23440, 24445^ 

249.-50. 402 21 '^S5 2(ébji?rti, 343. 
:>lébj^rn, S3if!op^ 355. 
3(6bjørn enare, 328; 29, 

331. 
^ficné golf, 368. ' 
nm, ^rfcbiffop, 311, 313, 

331.-32, 335.-36, 34749. 
2(j!cl ^rlincjfi?n, 189. 
2lélaf JSolmjIaUe, 104.-5, 

118.-19, 147, 151, 153. 
2(élei;, 327* 
:^éfm:, 369. 
7i{mab ^^ovgunnef^n, 212.- 

14, 224, 228;29, 242, 

244, 249, 252.-62. 
3(iltib, ^. S^uriélafé 2>atter, 

90.-91, 94.-97, 101.-4, 

136.-37. 
^Iftcib, (Svcnb '^\)cjT<r(ié ^ati 

tcv, Ulf Sarlé ^onc, 163, 

166, 184.-85. 
litU e\?rtvtc, .^onbe, 49, 

52. 
2(tlc etjcnbføn, 331. 
2(ubun, 13940. 
^ugujlinué ben ipcaigc, 370. 
- ben (Store, 371. 
TCuguftu^, ^eifer, 369. 

^Oalbevttt, ijertug, 202, 

220, 234, 252^62. 
9&tba, ^r<tjl^ 365. ^^9>(^ / ?>ipptn^ SJattev , 

361. 
^enebift, 3(66eb, 370. 
$5enebift, et)enb Ulffønl 

e^n, 189, 202, 212; 

14, 224, 237, 240.-48, 

251, 275. 
S&erfe efjalbtocvefj^n, 183. 
SSIrger Satl, 298, 352. 
S^irgec S5rvbe, 40;41. 
S^jarne, S3ij!op, 143. 
25jøi'n, jjøvbing i SSinblanb, 

268.-69, 272, 276, 278. 

- ben $J3retj!c, 48, 63> 65^ 
66, 67, 85, 90, 101, 
113.-14, 125, 134-36. 

- ^rifføtt, ^ongc i i^tjer; 
tig, 366. 

- Sernftbe, Jparalb ^efja« 
eøn, 283. 

- , øvenb Ulfføn^ øøn, 
• 189. 

- Ulff^n, 163, 194. 
SMafmar, 224, 242, 244, 

248. 
SMob^^git, fee (Jgil fJUa^i 

narfjøit. 
23ot^ilb jpafonébatter, 269. 

- Sru,'^^ot:gautébatter,269, 
276. 

S^vlmiéfjflr, 3atl, 26, 28, 
31^ 39^ S5^e 403 23uc 2)t9ve^ SSefctef^tt, 71^ 
72, 77^79, 80.-81, 83.- 
84, 100;101, 10M05, 
107, 113, 117, 121, 
123,-24, 127, 132, 138, 
14547, 150; 51, 154, 
163. 

23unélcif, konger i SSinb^ 
\mb, 68, 89^91, 94,-95, 
97, 163, 291, 310, 350, 
353/57. 

Slat^rine, ^rif ben S^eKu 

Qcé S)attcr, 283* 
-/ ^»S^Seé 2)attct:, 283. 
-, Mmb Savarbé Sjatter, 

298. 
€^n|tinc, $&jm*n Sernfibeø 

©attcc, 283. 
-, ben fvcnjTe ^onge Sngcé 

2)atter, 288. 
-, ^nub Savarbé S)rtttcr, 
, 298. 
-, f^ifolaué ^lafaé 5:5atter, 

283. 
- , (Siguvb 3ovfalcfrtmé 

Sjatter, 345. 
- ©tigébattcv, 298, d^rllloffct: §8albcmavf^n,318, 
331, 334/35, 341, 343; 
44, 347,-48, 352. 

Conjlantin, 327^28. 

4J/alcmar, 340. 
^a)iib, ^onge, 374. 
2)itletf(5Marføn, 314,319, 

324,-28, 331. 
©oma6ur, 335,-36. 

Ql^bgetr, 2(bcltaabé ©øn, 

167, 169. 
-,2(belraabé§abcr, 164. 
dbK ©tonnincj, 202, 224, 

234, 252, 257, 259,-60. 
^bmunb, 2fbclvrtabé ^m^ 

141^42, 169/70, 173;74, 

177;78. 

- ben Redige, ^onge, 163.' 
64. 

dbviaxb ben ©obe, 2fbeli:aabé 

e^tt, 169, 184 
-, ^Ifraabé e^n, 366. 
(Ib'ci^j, ^belvaabé ø^n, 169. 
^gil iHagnavf^n (^lob,'(S9tl) 

206d6, 219* 
mf ^^orcjilf^n, 138, 140^ 

41. 
^tnav bm 2tffe. 114. 

- ^Pv(?|l, efulefen, 314. 

€c 2 404 S'S. (Sinar Øfaalecjlam, 114-16^ 

126, 137.-38* 
(lifxaab f ^ouge i €ttglanb, 

366. . 
^lim, øemé ø^øn, 370* 
^Uci, 167. 

(Saifif Sariéicifébattcr, 187. 
Smma^ J^vonntng, 139/ 

141, 142, 168,-69, 178; 

79* 
€n9il6or9<5nfébattet!, 352. 

ralt> SSfllbemarføné Sat; 

tcC/ fce 3n$cborg. 
-, ^onvj S[^albcmav ben før; 

ft«é !t)atter, 352. 
^n$lfl?nberc, 164; 65, 168, 

170, 175, 176, 177, 

386, 391. 
(Jrif SSirgerføn, 352. 

- ^mim, 276, 277, 284, 
298;304, 305;10, 311, 
312, 314, 336, 341. 

- ^m«nt>fen, ^on^^ i <Svet; 
rig, 366. 

- €rifføn, ^unge i Øver; 
tig, 352. 

-' ten (Sobe ((Itegob), 189, 
201, 218, 223, 224, 
237, 241;42, 244, 247; 
49, 262.-83, 284, 299, 
300, 309. €ri! i?afonf^n, 3acl, 106;7, 
109;10, 113;14, 116;20, 
122, 126, 132;37, 149, 
155;56, 163, 165, 176; 
78, 376. 

- benijellige, ^on9ei<S\jer; 
tig, 283* 

- ^nubføn , ^onge c øver; 
tig, 352. 

- 2am, 277, 309;12, 331. 

- øeierf(fl, ^ongc i øver; 
rig, 160, 163, 374;76. 

- øtrjona, fce ^Href. 

- ^^orvalbf^n, 367. 
(Erling, ijafon 2i«t:lé ø^n, 

"120. 

- øfaffe, 344;45. 

- aføfugge,106,108,113. 
^ugeniué, ^ave, 312. 
(5i;munb øvcnbføn, 189. 
<5i)olf SSalg^rbef^n, 41. 
€i;vinb 2!>ifra, 194;97, 225, 

234;35, 240, 246;47. 

^j^lner ^vfeføn, 42; 44, 
51, 59;60, ^^'.m. 

glofe SSigvarbføn, 367. 

Syrninger, 261. 

^olfraab, ^reve, 315. 

gvebrif, ^eifer, 315, 316, 
352;53. 

Sribleif 9}^iuf(atføn, 333;34. §''^. 405 gribleif. øfjolbé ®^n, 368. 
gvifer, 173, 361. 
grobC/ ^oncjc, 364. 

- Sribleifføn, 369. 
gi;cnboer, 62, 313, 321. 

©flfliéfc'UIf, 269. 

©nngc-molf, 169. 

©årbar ø\?a\jarf^tt, 367. 

©cira, ^011$ 23unélafé Sjat- 
ter, 90. 

©eirmunb, 148. 

©jertrub, ipcrtug ipenriB 
.2)atter, 333, 339, 348. 

©obcfrcb, ^ongc, 361-62. 

©objob, 368. 

©orm , ^ongc , ben S5arn.' 
I^fe, 3. 

- ^on$e, ben ©amle, 5d8, 
162,183,364,366,373. 

©otcr, 318. 
©r<rfcr, 280. 

©ubbrnnb nf ©ale, 113, 
125. 

- ^y^ibc, 108, 126, 127. 
©ubfreb, 363. 

©ubine, Sari, 170^73. 
©ubr^b, 374. 
©ulb;i?aralb ^nubf^n, 19.' 

25. 
©unf}ilb, ^ong SSuriélafé 

2)atter, 90, 94.-97, 163. ©un^ilb , ^. ^aralb ©orm; 
føné ^one, 373. 

- ^on^emober, 19, 21^22, 
24, 25, 365. 

-, ^nub tm øtorcé JS^atter, 

142, 179, 184. 
-, evcnbSarl^ batter, 189. 
©uttorm, øvenb Ulffené 

©øn, 189. 
-,^arcB ^DJorSrober, 362. 
©vcnmar ^etilføn, 331.-32. 
©i;ba, ^ong ijaralb Q}\xbii 

nef^né 2)atter, 173, 288. 
-,(©»cnb 'IvcjTirgé 2)attcr, 

163. 
-,Ulf3arléø<øiler, 172. 
©i;rb, S^anefonge, 364. 
-,efipper, 380;81. 

^a!on ipareffj^n, ben nor^ 
f!e, 377.-93. 

- 2abe .-3rtrl, 18; 26, 27; 
31, 34.-41, 99, 102, 104^ 
17, 119;37, 146, 149, 
150, 152; 53, 159 ;63, 
165,174,365,374,376. 

.^afon, Sari, ^riffun, 163, 
179. 269. 

- Sari, ben ©amle, 283. 

- Sari, Svavf^n, 276. 

- ben S^orjTe, (Sunnivef^n, 
276;77, 309. 406 «&. jpafott ben U«3e, ^onge i 
snorke, 352. 

ipalfban, ^ongc, 362^ 364 
JpaUanbéfarcr, 199, 200/ 

30 1 313. 
Jjallfjcl, Olaf ben ijcKigeé 

?92orbrober, 187. 
S$a{pin Mc^xim^chanc, lid, 

136. 
S^alMtb^ 3. 

- fra 5li)brenæé, 114. 

- ^areféblefe, J66. 
-ben ipeUtge, 307. 
^aralb, fce @ulb;i?ara(b. 

- fcc ^trut.'iparalb. 
-, 2M(!op, 374. 

- ©itte, 305.-6. 

- QJormfijn (SMaatanb), 9f 
10, 1541, 4244, 47, 
49.-62,144,159^62,183, 
S65, 373^75. 

- dJraafelb, 19.-24, 159. 

- ©ubineføtt, ^otigc i ^g; 
lanb, 172.-73, 288. 

- ^aavbraabe, ©tgutbføn, 
187.-88, 191, 204, 217^ 
262, 269. 

- ijaarfagcr, 364, 366. 

-, ^aralb ^cfjaé øøn, 283. 

- ^citt, (^venbføn, 189, 
190, 192<98, 200. ipacalb, 3ad, fce ^laf.-ipa; 
ralb. 

- ^efja (Jrifføn, 276.-77, 
282.-83, 299.-300, 302, 
306, 310, 311. 

-, ^nubé antagne øøn, 142. 
-,^nub ben (Stoveé (Søn, 

179, 180, 184. 
-,Cvenb ^\)efp<r9^ Øøn, 

163, 165. 

- SSalbemarføtt , ^onge i 
i^olmgaarb, 173, 288? 
90, 298, 304, 345. 

iJarbtJtg, ^rfcbifpop, 315. 
JJaref, ^onge, 362. 
-, ijaralb mm .Prober, 362. 
-, ijafon bm SJ^orffeé gaber, 

377, 393. 
-, ijafon ben S^orfPeé (Søn, 

392.-93. 
jjauf, ijaralb S3laatanb^ 

Sojlbrober, 16. 
ijavavb, 3. 

- ijuggenbe (ipøggvanbe), 
104.-5, 121.-22, 127, 
147, 151, 153. 

- Uppjia, 114. 

jjctbref øtrjona, fee Tflref. 
jjelge, 2)anefon9e, 364. 
ipeming, ^^onge, 361. 
-, (Strut.-^aralbé øøn, 97/ 
138, 141.-42, 166. •0^3. 407 JJcnrif/ .^urtélafé ©^n, 357* 
-,&vm, 338. 
-,^falté9t:ctje, 333. 

- ben Skalte ^ ^»cnbf^n, 
296^97,299.300,302^3. 

-, jjcrtug af55runévi9, ^om 
rabf^n, 315d6, 320;21, 
333; 34, 337.-39, 343, 
348,-49, 352. 

- 1, ^cifcr, 363,365,373. 

- 3, ben 53itlbe, ^eifer, 
142, 179, 184. 

-,^ctfer, ipcnvif ben ^Dtllbeé 
e^n, 268;70^ 276, 278, 
284. 

- ^enrifføn, ^eifet, 284; 
€6, 291;92, 294. 

-, ^ongc i ^nglanb, 333. 
iperebué, .QMjTop, 364. 
iperfuleé, 371. 
^ilbegarben, 2>ronning, 361. 
jjilbigim, SSefcteé ^one, 71. 
J^jalmévcbar, 326. 
ipuno, S5itTop, 363;64. 
ipi;rning, ©veve, 347. 
^mbe^^nub, 142, 179,-80, 
184. 

^nge, ^onge i IHovgc, 306; 
8, 333. 

- (^tcnfelføn, Gonget (Sver; 
rig, 283, 288. 3ngc6org, batter «f ^ong 

S^axalb af jpolmgaavb, 288; 

90, 298, 304, 345. 
-/ Cttar Savle S)attef,4547. 
-,^^orfel Seircié ^Datter, 

101, 134, 136, 156. 
Sngegcrb , .Birger SSrofaé 

2)nttcr, 298* 
-,Olaf ben (^venjTeé ^aU 

ter, 187. 
-, (Strut'jjnralbé ^one, 71. 
Sngemar, 331;32. 
3ngerib, ijaralb øigurbføn« 

©atter, 262. 
-.^yicnb Ulff^né JDatter, 

189, 212. 
3rpa, 121;22, 125. 
3él(5nbere, 114, 116, 161, 

181. 

^acobu^, 2l>ofleIen, 371. 
^ap^tt, Tfloai e^n, 370. 
Sariélcif, ^"onge t ijolm; 

gaarb, 187, 288. 
Sarijmar, 353, 357. 
Sarmar, 341. 
So^an ø-ørfverføn, ^ongc i 

everrtg, 298. 
So^anneé, ^ave, 366. 
-, €\3angeli|ten, 371. 
Somévttinger, 69; 70, 72; 

74, 81;82, 84^85, 88, 408 S'S. 90;91, 94, 96;99, 101, 

103, 105.-37, 148, 159, 

162^63, 165- 
Sulianué ben grafalbne, 164 
3i;bcr, 166;67, 188, 193, 

279, 312, 340, 347. 

jlalf {9?aaneføtt, 191, 192* 
^am, 9?oaé øøn, 369, 371. 
Kanaan, 371. 
^rtrf, fee øfoptc ^avt 
^arl, 318. 

- Søbvcrf^n, 363. 

- 2øbt)crføn, 364., 

-, ^nub ben ^eUigcé øøn, 
202, 234, 259.-60. 

- øørfverf føn , ^onge i 
©vcrrig, 298. 

- ben etore, 3, 361, 364, 
373. 

^arloman, 364. 
^aéfamar, 339, 350. 
^etil, S5if!o|), 301. 
.^jattjal, ^ongc, 366. 
^laf.'ijavalb, 3arl, 5, 10; 

15, 362. 
^nub, 318. 

- fee ^øtbe^^nub. 
-,©anefon3e, 364. 

- €riffi?n, ^ongc i ø^jcrcig, 
283. 

- Sunbne, 4-5. ^nub, Qjormføn (S)rtnaafO, 

9;10, 15.'16, 19. 
-,JJaralb ^efja^ <^m, 283. 

- bm jjelltge, S^anefonge, 
189;92,193;97,198;203, 
206^47, 250^53, 256, 
257.-60, 262, 26465, 
268, 273.-75, 276. 

- 3ad, jjafonføn, 283. 

- 2a\jarb, 276;78, 28498, 
299, 300, 3024, 310, 
312, 330, 344* 

- 9JZagnuføtt, 291, 310, 
312^28, 331. 

- bm (Store, SJanefonge, 
138.-39, 141^42, 165.-83, 
18485, 191, 216. 

- ^tjenbfun paa (Sole, 189. 
-,(Svenb "5\3efFo?9é ^øn, 

163. 
-, (St?enb Ulfføné (Søn, 189. 

- SSalbemarfen, 2>anefonge, 
339, 344, 348, 350.-57. 

^ontab, ^etfer, 312, 315, 

364 
-, ^3iat:f gretøe, 320/ 
^«rer, 201, 287, 343;44. 

£eif ^rifføn, 367. 

2eif, (Sfjolbéøøn, feeStib/ 

leif. 
Seifbag, .^iffop, 364, 374. 8^^ o. 409 2eo, etolfongc, 361, 366. 
Sibebagu^, .'?5t)Top, 364; fce 

Stbbranb, ^onge, 370. 
Sotariua etler Sjobgcir, ^ci^ 

fer, 293, 363. 
S^bDec m-ttolbfen, 364. 

- S^buerføn, 364J 

- g^bverføn, .teifer, 363; 
64, 366. 

-,^ad ben (Storeé ø^it, 

361;63. 
-, ^onge i granfrig, 352. 

59ia9ttué SSarfob, 283, 
310* 

- SMinbe, 298, 305^8. 

- (Srltngføn, 34445. 

- bett vSJobe, 184, 185.'89, 
191, 276. 

-, ^aralb ^efia« øøn, 283* 

- Sad, 372 . 

- ben (St(rrfe, 9)ifoIrtué'é 
eøtt, 284, 291, 293.' 
97, 299, 300, 302^5, 
310, 312. 

!)3^acj09, 370. 

53ia(mfvib, dronning, 288, 

304, 345. 
^iargvetc, (Snf ben ^eUi(jeé 

^attcvv 283. 

- Sngeé 2)atter, 283, 288. Margrete, ^nub Savavbé 

©atter, 298. 
^^arfué efeggeføn, 263.'82. 
9]iaura!aare, Sari, 173. 
?!3tercuriu^, ben ^eOige, 163. 
^Jeéraim, 369. 
iDtifael, etolfonge, 361. 
i9?juflat, 333.-34. 
$0^ofeé, 371. 

v^^ab, SSifing, 366. 
S^tceforué, etolfonge, 361. 
S^icolaué, 370. 

- 95lafa, 283. 
-,S3uriélaf^ e<øn, 357. 

- Sotta, 318. 

- ^D^agnuføn, 291. 

- efate, 312. 

- (^tiQ\m, 298. 

- ^venbføn, $Dnnefonge, 
189, 278, 283^84, 288, 
291, 293^97, 299.-304, 
305*6, 310. 

i^orb^umbrcr, 170, 374 
9lummeb<øler, 40. Qro Olaf 95jKnføn, ^onge i 

ø\)crcig, 160. 
- ©lug, 312. 
-,i?aralb ^efjaé ^øn, 283, 

310dl. 410 D*5X. 163;64, 179, 184-85, 
187. 

- ^i;rre, 189, 212, 216; 
18, 262. 

- øvenbføn (ipunger), 2>rt? 
nefonge, 189, 202, 219; 
21, 252;57, 260;62, 
263;64 

- bm (^tJcnjTe, ^onge i 
evetrtg, 163, 165, 185, 
187, 364, 376. 

- ^^orbcrfen, 351. 

- ^rv99vcf^tt, 31;38, 90, 
163, 165, 376. 

Ole, fee Olaf ^r^ggvcføn. ~ 
Cløf, etcfner 3arB ^at{ 
ter, 4748, 52, 67. 

Ottar Sari, 38;39, 43, 4547. 

- evarte, efjalb, 16468, 
170, 173;75. 

Otto jjenriff^n, ^cifcr, 333, 
352. 

-, ^cifcre af bette 9^a\jn: 
Otto ben møbe, 26^28, 
30;38, 159;60; Otto ben 
9løbe, Otto ben ^toui 
eøn, 365; Otto benStø; 
be, ben Ij^e, 373, 375; 
Otto bm etore, 36465; 
Otto bm 3bie, 375^76. Otto ^vcnb, fee Øwenb 
^\jejT(rg. 

^almar, 224, 242, 244, 
24748. 

^alnatofe, 47;70, 73,-74, 
80;81, 83;90, 97, 101, 
162* 

Rainer ^ofeføn, 42, 4447. 

^apa, 365. 

^afc^alié, ^a»er af bettc 

3la\)tt, 267;68,283,362. 
^eter, S^ijTop, 301. 

- ^^enja, 328, 331. 

-, 25ijTop 2l"6faloné Svoger, 

328^ 
WUip, 2rpo|lelen, 370. 
-, ^ongc i Sranfrig, 352. 
Q3ipptn, 361. 

- (bm Stile), 361. 

- 2øbverføn, 363. 
^ijamar, ^(fgubcn, 342. 
^log , fee ©orteplog* 
^oppo, .^ijTop, 36, 375. 
^riba, 353. 

?>uru\>it, Tl'fguben, 342. 

iAagnar, SSlob.'CSgil^ gaber, 
206. 

- Sobbrof, 363. 
EHagn^tlb ^rifébatter, 277. sR^e. 411 ©atter, 283, 310* 
-, 50ta(jnué btn ©obc^ 5)at; 

ter, 276. 
-,(©venb Ulfføftté JDatter, 

189» 
Steginkanb, .Q3ifTop, 374 
!Heinfreb, ©obcfreb^ ø^n, 

362. 
Slibe; Ulf, 313, 314; 15, 

319, 324, 330. 
Svififé, .Birger Siarlé 2)at; 

ter, 352. 
-,S5albemar ben lf!eé ^aU 

tit, 352. 
SHtfiéfa, ^on9$5uriélafé2)at; 

ter, 291, 310, 314, 318. 
SHiffarb inubu;3arl, 139, 

169. 
-, SSil^elm 2angcfpi;bé (^^n, 

169. 
Stimbertué, 93ij!op, 362;63. 
Stimbronbué, S3ij!op, 364. 
iHtng , iparalb 55laatanbé 

e^n, 374. 
-,^on9e, 361. 
9iin\)tt, 3(føuben, 342. 
mobert, 3arl, 168, 178. 
iHoe^un9a;(55obe, 367. 
Sloméb^lcr, 40. 
9li;c|icr, 335; 37, 339^43, 

353;54 SH^gntjalb, "iO^^rejSarl, 169, 
366. 

Størif, 361. 

(Saum;^Ta, 49;52, 53. 
(Saum ; 5<5'fa ; ^venb , fee 

^venb ^vejTcrg. 
øayer, 277. 
eem, 97oaé e^n, 369. 
eigfreb, ^onge, 362;64. 
(^>iQf)m efalb, 178, 180, 

183. 
øigrib ^torraabe, 163, 

185, 376» 
(^igr^b, ^onge, 361. 
øigurb, %oU\mncxmi Jojl; 

kober, 45;46. 
-, ijaralb @iUeé e^n, 306. 

- j?labe;3arl, 18. 

- 3«rl, ben ^(rgtige, 366. 

- Sorfalefnrer, 281, 288, 
298, 304, 305, 345. 

- ^appe, SSefeteé ø^n, 71^ 
72, 77; 80, 83, 100, 
104,113,124,137,145. 

- eteifling, 113. 

- ben et<rrfe, 302;3. 

-, evenb Ulfføné e^n, 189. 
^igvalb, ^trut;j?aralbé ø., 

71;74, 81, 83;88, 89; 

104, 107, 112;17, 121; 412 @. 25, 136,-37, 145,-46, 150, 

153, 162;63. 
ejttUojnbctc, 313, 320, 

34Z 
efaantngcr, 166,200,301, 

313, 320, 347» 
efjolb, Obiné e^øn, 368. 
©f jolbm^ i (Sinar , fce CSinac 

efoptc^^arf, ^ro?l, 120, 

129. 
ef^glar? "5:0(16, 163, 185. 
^ofie, 2)ronnlng, SSalabat^; 

batter, 318, 351. 
eone €66eføn, 341^42. 
eortep!o\), 308; 10, 314, 

331. 
etcfncr, 3acl, 47,-48, 58, 

62;63. 
©tein jpcrbcfeføn, 191. 
€)teinf el , ^onge i (©vercig, 

188. 
©tig i?\)ibl(tber, 298. 
etcut,'j?aralb, ^arl, 71,72, 

7481, 97^98. 
©ti;rbjKn ben Øto?rfe, 160. 
©ti;rfar fra ©irnfe, 113. 
©unniwa, jjafon 3)3arfefné 

©atter, 276. 
©vantevig, ^Cfguben, 341. 
©venb 2(j!elf«n, 189. 
-,SBij!op, 341. ©\jettb, S3uc 2)igreé ©^n, 

132, 137. 
-, (5ri! (Emimbé ©øn, 310^ 

- Griffen (©råbe), 312,-31. 

- 3«f^ ijafonf^n, 108,-10, 
113, 117, 120, 122, 
127, 179, 189. 

- ^(^tl djubinefen, 173. 
-,^nub« 03 2(lfifaé ©^n, 

142, 179,-80. 
-,©t)enb Ulfføné ©øn, 

189, 296. 
-, ©»enb Ulfføné ©øn, 189- 

- ^^orgunneføn , 212,-14, 
224, 228; 30, 242; 44, 
249, 252;62, 279. 

- ^vejTcrg, 50, 52;67, 
70, 71, 74;81, 91;104, 
135, 138, 139, 160, 
162;65, 183, 184, 272; 
73, 374;76. 

- Ulfføn, SJanefonge, 163, 
184, 185;91, 194, 204, 
206, 212, 269, 296, 
373, 375, 380;92. 

©veniTe, 168, 343» 
©verre, ^onge, 283. 
©i;,-2<*fa, fee ©aum,'^fa» 
©ørfver ^arlføn, ^onge, 
298. 

- ^olføtt, ^onge, 314-15, 
318, 320. s^u. ^^13 ^etiilaf, ^onge, 341. 
%f)ino,m(enbmté i?{tr, 138.' 

41. 164.-65, 176^77. 
^jojlolf Hk^rn, 307.-8. 
^^ot, 368. 

Z\)ox<i ^fagcbattct:, 131. 
^^oraren Sovtunge. 181;82. 
^^orb, 139;40. 

- ^olbcinfan. 167, 174, 
176, 177. 

- eforc, 225;35, 250;51. 

- ^x^>af)mb, 116, 138* 
•il^orer, S^ijTop, 301. 

- jjjort, 113. 

^^orgaut Ulff^n gagcvjfinb, 

269. 
^^orgctbe ij^cbctrolb, 120.- 

22, 125. 
^^orgtlé ^prafel^g, 163. 
-, evenb Ulfføné øøn, 189* 
^f>ov9unnaSSa9nébattci:,212. 

- SSefctcébnttcr, 71. 
^^ovfcl ben ipøtc, <Strut.'i?a; 

ralbé e^n, 71.-74, 81, 
83, 97.-98, 100, 113, 
124, 137.-38, 141^42, 
145, 166. 
.- Scira, 101, 113, 127, 
129.-34, 147, 156. 

- ^tblaug, 109, 113, 123. 

- ben iHise, 116, 138. ^^orlcif efuma, 116, 119, 

126^27, 138, 153. 
l^oxUif gagrc, 185, 188. 
^^orvK, •5:ofcé ^one, 42. 
%f)vmbtv, 40. 
5^i;t:c ©anmntfé 23ob, 5i 

9, 12, 16;18. 
-, ipnralb SMaatanbé 2)atter, 

160. 
^iraé, Sap^cté (Søn, 370. 
^jarnaglofi, 3(føuben, 342» 
^ofa , (£l)i:i(toffei- SSalbemar.- 

\mé ?DZobcr, 318, 352. 

- ©trut i jjaralb^ 2)attcv, 
71, 79.-80, 104, 137. 

^ofe, 42. 

Zolciv SSerpil, 225, 227.-28, 

235, 250^51* 
^ole, 230.-34. 

- ^emingføn, 325.-26. 
^oj^e, Savl, GubJttefDtt, 172. 
^i'pjancr, 371. 

^n;9<)tJe, 35. 
^mwpib, 2lf()uben, 342. 
^VbjTe, 270,313,315,338. 
%\)xUv, 368, 370^ 

Ulf, 111^2, 138. 

- fec ®aliéfc.-Ulf. 

- 3nrl, "^l^orfcl (Sptafelirg^ 
e^tt, 163, 166, 170;72, 
184. 414 U 0. Ulf, fce!Hibe.'Ulf» 

- Ubbc ewcnbføn, 189. 
Ulf^tlb, ^. 2Cbclraabé ^aU 

UV, 139, 142* 
Ulffel eniaing, 139, 142, 

176.-77. 
Ulfnab, .^onbe, 172. 
Uue ©arbarføn, 367. 
Urge^^^rjot, 3«^^^/ 26, 28, 

31, 39. 

SSa^n ^»agcføtt, 71;72, 82^ 
.90, lOOd, 106d3, 117^ 
19, 123,36, 145, 147, 
152, 154,-56, 212. 

SSalabar, ^onge, 318. 

SSalbemar, ^onge, Sdk^et 

' Sarlé e-en, 352. 

-,^ott9e, 3i«^i^l«f^ <^-^«, 
173, 288, 304. 

-<1, ^nubfett, 298, 310, 
312;52, 357. 

- ben (Bamle, SSalbemav? 
f^n, 351. 

5l^alt^iof/ 3«^l/ (Subineføn, 
173. 

SSenbelboet, 225, 228, 230. 

SScnbcr, 41, 185 > 186, 
207;8, 219, 223, 263, 
265, 269^-73, 319, 321, 
332, 334-35, 338, 340, 346 j 47, 349,-51, 355, 

357, 374. 
sBcfete, 71, 73,-77, 80, 82, 

137, 145. 
SSe|!cr,'«Benbc^ 353. 
SSibgaut, 286,-90, 292. 
SStgaglum, 116. 
SStgfué, fce jjafon ipateffan. 

- SSigaglumfen, 116, 118, 
153. 

SSil^clm ©igre, 333, 352. 

- Sangefpvb, 169. 

- iHiffarbf^n, 139,168,178- 
a^^ringcr, 141* 

^ng\)at: ^t)eifa, 314, 324 

25, 331. 
gjngvc'gre^, 368. 
SJrjnv^efegge, 113» 

5Snca^, 371. 
?efa, fee eaum,'^fa. 

flJbocir, banjTe, 340, 
^Jgrnunb S^^ibt, 105^8, 113. 
$)nbot ^ragc, 367* 
^nunb Olaff^n, ^onge i 

euccrig, 186. 
4Z)éfur, (ErfcHj!op,279,283, 

300,-1, 311, 331. 
;$)|tcrl<tiib(n9er, 201. 
;9)(ler,'2Jenber,337,343,353. ®comvW Stcgiftcr effcr Sottcgnclfc 
vm De @tet)énamte, fom forefomme 5{al6or9, 314 
2(ar^uué, 186, 204, 205, 
. 364, 374» 
3Cafunb, 340^ 342* 
2(fnfa, 370, 371. 
:Kl6aniclanb, 369. 
7i{^ø, 205. . 
2flvibra, 116, 138. 
^(nal^ng, 339. 
:^pafi;éfe(, 317. 
2(pulealanb, 370. 
3(q\)té9Vrtnum, 363. 
Tfqvltanicn, 363. 
:j(ra6ien, 371. 
:2(vfim, 306, 336, 341. 
:jlé&jørné 23obcr, 225. 
TCftcn, 369.-70. 
li^\atm, 173. 
:^CtvipJbcn, 347. 

^ar, 266, 370. 
2?fljla, 281. S5ctgett, 366, 
SMefing, 323, 343. 
a^olgarclanb, 370. 
S^orgunbien, 363. 
S5orn§olm (.^orgunbcr^olm), 

58, 71, 73, 76, 123, 

132,137,205,206,208, 

209,211,212,213,323. 
S5ramnaé, 347. 
S&ranbfutba, 173. 
523rcbcfjorb, 137. 
Såternen, 267, 315, 363, 

374. 
S3retlanb, 47, 57, 58, 59, 

63, 64, 67, 85, 90, 

101, 136, 371. 
S5t:tttanien, 371. 
SStunévtg, 315, 316, 333, 

334. 
S&uctorp, 328. 
Sdnu ^ii'fe, 139, 140. 
Sfturjleborg, 348. 416 SB*S. a5a?ltefuttb, 205. 
Sdøfn, 339. 

SLampanim^ 370. 
Catt^ago, 371. 
€^alb(ra, 371» 
Cit^tn, 370. 
^Vpern, 281. 

©ale, 113, 125. 
SJamiab, 352. 
2)anei!o\>, 173, 174 
2)ancwit:fc, 28, 32, 33, 34, 

159. 
2)anmarB 3nbbeling, 204-5. 
2)anubiué, 370. 
2)imin, 338, 339, 349. 
©uBbin, 313. 
Siublitt, 366. 
5Dun5arbro, 338. 
©Vrcfjorb, 116, 138. 

Søvptclanb, 369. 

^Iven, fcc ©øtelvcn. 

^nølanb, 139, 141, 142, 

164, 165, 166, 167, 

168, 173, 178, 179, 

181, 183, 184, 188, 

216, 217, 218, 366, 

368, 371, 372, 374, 

375, 377, 381, 384, 
385, S91. ^nglanbé i2a\), 179. 
€nnlanb, 370. 
(Europa, 370, 371. 
€vberen, 361. 
^i;\)inbé S&obcr, 225. g along, 335. 

Salflcr, 205, 320, 322, 
323. 

gatb^ufc, 318. 

ginncibc, 318. 

gjalcr, 113. 

Sjelbet, b. e. Zipcxnc, 366. 

gjotbene, 138. 

glanbcrn, 377. 

glaSrøi;nne, fce ^Injrøi;nnc. 

gljot, 166, 167. 

gU;brena?é, 114 

gla?mtngclanb, 180, 202, 
220, 234, 252, 256, 
257, 260, 261, '371. 

gobwtg, 300, 301, 303. 

gofl, 307. 

graflanb, 361, 363. 

gvanfcig, 278. 

gvei;émofe, 328. 

griélanb, 316, 371. 

gulr, 349. 

gujnon, 349. 

gi;ctt, 42, 46, 49, 50, 54, 
56, 57, 63,70,82,83, 
133, 136, 186, 205, S'^^- 41 223, 230, 233, 234, 
238, 251, 256, 274, 
275, 313, 320, 321, 
323. 

Si;rilc!f, 306. 

§i;rcévaUe, 160. 

gttrøer, 366, 367, 372* 

©at)cé, 370, 371. 
©alicicn, 371* 
©aliéfelanb, 269- 
©anbvi^, 41* 
&axb, 340. 
©avbav^^olm, 367* 
&(ixbi, 263. 
C^arbcrific, 173, 179, 189, 

263, 298, 315, 370. 
©ebébcrf, 315. 
©citere-^, 347. 
©crmanifl, 370. 
©ctulicn, 371* 
©imfe, 113. 
©oblanbc, 36U 
©oi-gafta, 348. 
(^otlanb, 38, 43, 45, 47, 

314, 350. 
©rabe^cbc, 329, 331. 
©rosav, 338. 
(^rOflVin, 349. 
@r«fclanb, 370. 
©rønlanb, 366, 367. (3rønnefunb, 337, 347, 350, 

35L 
©ubagcrértn, 333. 
05uur)ilbé ^?ofe, 25. 
&»tc{>^cu, 185, 216. 

^nfn, 186. 

i?aUanb, 56, 188, 199, 

205,300,305,318,323. 
i^rtlo^clanb, 113. 
^nl^t Simfjorben, 23> 159, 

161. 
jjamrefunb, 109* 
jjarnlbsictb, 204. 
j?arunt», 113. 
jjavunberfjorb, 113. 
ipcbcbi;, 185, 204, 205, 

278, 284, 286, 287, 

293, 303, 304, 3l4, 

316, 320, 341, 348, 

362, 364 
fybinéø, 332, 336, 339, 

340. 
JpeUjcnffé, 187. 
ijemingborg, 168. 
ipetfulcé'é ewtter, 371; 
fyvemu^ 110, 112. 
ipjrtltlanb, 372. 
jgjarranbc ®i;éfel, 225. 
S^imuiu}, 204, 301. 
i?jørunc|ci*, 112. 
Di) 418 ^'-8. ijjørungcvaag , 110> 111, 
112,138,149,163,166. 

jpolmgaavb, 173, 187, 288, 
289, 290, 304 

^olfctdanb, 5, 7, 11, 15, 
159, 371. 

^orn, 366, 367. 

Jjoveb^, 307. 

^unclanb, 370. 

J?ufc\)t9, 367. 

^varf, 366. 

$i;ltng|lab, 316. 

^i;ljami;nue, 347. 

S^øb, 110, 111. 

O* 

^nbielanb, 369. 

Srlnnb, 32, 67, 366, 372. 

Sfefjotb, 162. 

Sélanb, 40,126,138, 161, 

364, 365, 366, 367/ 

Sé^re, 77. 

Staltcit, 266, 267, 370. 

3«l<»tt9et;é ^cbe, 300, 369. 

Sernluffe, 343. 

Serufalcm (Sorfal), 277, 
280, 312, 348. 

3om, 68. 

SoméSorg, 68;69, 72, 73, 
74, 80;83, 85, 88;89, 
91, 94, 95, 97, 98, 105, 
144,159,185.345,374. . Sulc^olmcne, 328. 

SvUnttb, 185,-186, 188, 
190,191,193,204,205, 
224,225,255,293,300, 
303,308,309.312,313, 
314,315,317,319,320, 
321,322,323,328,341, 
361, 362, 364, 374. 

3i;aanb6 (^ih^, 205. 

3a?bren, 148. 

3^fnfjorb, 188. 

jlaltjaa, 238. 
^alvlunbe, 319. 
barens, 342. 
^irjalelanb, 370. 
mtmø, 372. 
^itfevrtng, 372. 
^Icrivaé, 349. 
^onøf)ciic, 314. 
Hornung, 329. 
^otfTotJbotg, 349. 
^imvij, 336; * 
^udanb, 287, 370. 
^vennelanb, 369. 
^(rnugarb, 370. 
^(prlingclnnb, 363. 
^^In, 363. 

Saalanb, 205. 
Ubc, 108. 
Saubcéberg, 320. Snngelanb, 205* 
£angcn(^é^ 366* 
Savcivbéffov^ 298* 
Simfjorb, 10, 14, 15, 159, 

160, 161, 204, 218, 

222, 228. 
£inbcén<p^, 39, 40, 161. 
^iwbcéø, 168. 
£iobf)uué, 314. 
Sotvingen, 363. 
Succa, 268. 
£unb, 205, 279, 283, 300, 

301, 311, 349, 394. 
£unbune6ovg^(2onbon), 138, 

142, 174. 175, 176, 

177, 372. 
Sl\)no/>\), 320. 
2i;i:)!o\j$^cbc, 185. 
S^rcbal, 40, 161. 
Scréø, 205. 
Sj^gen, 160. 

50?aaé, Slob, 363. 
SOZaén^é, 335. 
^DZcgtnsaborg, 362^ 363. 
59ZibbelfartfUnb, 205, 238, 

320^21. 
!9Jifaelé ©rotte, 370. 
^Mlegaavb, 141,280,281, 

366. 
^O^ilbin, Slob^ 316. 419 

^DZilblnSorg, 316. 
93Zontafaéfm, 370. 
g^Zoifcr, 181, 184. 
'^Tiov^ø, 160. 
£Ohmbtcfjelb, 371. 
^øcn, 205, 332, 350. 
'^Tiøu, 163. 

9?ibatoé, 179. 
fniéfe, 188. 
37ovb^umbci1anb, 168. 
9lovblanbct paa Sélanb, 366. 
9^orbm^rc, 108. 
Snorbvif, 174. 
g^ovmanbi, 169, 178. 
Snumtbtcn, 371. 
fnummebal, 109. 

Obenfe, 205, 238, 251, 

275, 311, 313. 
CU;mpué, 370. 
Oélo, 307. 
Ottofunb, 373. 

^altefPja, 370. 
qjarcidanb, 369. 
?>aj;(»5/ 340. 
«Pavié, 363. 
^eitulanb, 26. 
«Pcvfibclaub, 369. 
<Placcncia, 268. 
¥>lasmi;nne; 348, 349, 354. 420 ^^©. ^lovfv)éfe(, 308. 
^oiimimb, 318, 370» 
^rimftgnb, 113, 120. 
^ul, 370. 

9tabitelanb, 371. 

Slagnarflab, 206. 

9la(jnarfø, 206. 

m«mfø, 328. 

SHanbcré, 234, 329, 344. 

9lc ipcttcb, 335, fee Slvgeit. 

SHeibgetelanb, 370. 

9tei;fcn(té, 366. 

Slibe, 204, 205, 206, 301, 

308, 319/ 362x 364, 

374. 
9lin, S(ob, 363. 
9lin9mav(»^ét)e> 177. 
mingj^cb, 191, 294', 297, 

323, 324, 344, 351. 
mocéfilbc, 139, 205, 283, 

299, 300, 301, 319, 

320, 323, 325, 331, 

356, 374. 
Stogclanb, 108. 
SHom, Stomcborg, 142, 178, 

180, 189, 266, 267, 

364, 365, 369. 
!Hommcri^e i S^orge, 307. 
Stommcttige, 363. 
SHomébal, 108. 
Stojlof, 315. 9lv9cn, 335^36, 339, 341, 
343, 353.-55* 

©nmlanb, 286,287,288, 
370. 

eaméø, 205* 

<^arbinten, 370. 

eajclanb, 3, 15, 26, 28, 
38, 159, 163, 267, 268, 
269, 284, 285, 315, 
316, 321, 338, 361, 
363, 368, 370, 371. 

(Baxonia^ 370. 

©erfl^tnb, 371. 

einn, 371. 

ejaKanb, 44, 56, 71, 76, 
92, 98, 137, 162, 186, 
196,197,201,205,222, 
262,283,294,299,300, 
301,313,314,316,317, 
319,320,323,332,381. 

Øfaalicrne, 137. 

&aane, ±86, 188, 199, 
205,279,298,300,301, 
312, 313, 317, 319, 323» 

^Upavøb, 336. 

efjnlfnnbe, 367. 

eforllcin, 169, 170, 171. 

øfotbotgcvaa, 185. 

efotlrtttb, 67, 180, 375. 

øfuggc, ctt ©aarb, 106. 

ef^t^ien, 370. ©41 

€)lcémi;nne/ 28* 
eiefévig, 138, 139, 140, 

141» 
eieévtg, 373, 374, 375- 
eiette, 316» 
eit, 286, ^ 
ønecfjelbén<^é, 366, 
øncclanb, 367» 
eoc^n, 40, 161. 
eole, 189. 
øolunbcr, 40, 161* 
øommcrftabc, 320. 
eovø, 394, 397. 
epaniclanb, 370, 371 ; fcc 

etnt, 40, 110, 161, 366. 
etcinborg, 345, 355. 
eriflcftab, 179. 
etolpe, 339. 

etr(rla, 335, 336, 339, 
340, 347, 355. 

øubbatorp, 191. 
eunb6i;, 319. 
etjalbatbe, 366. 

evemg, 173, 186, 187, 
300, 315, 318, 320, 
350, 352, 364, 366, 
368, 375, 376. 

evithjpb, 370. 421 

eAJBlber, 163, 165, 35^, 

341. 
<Svbcrøcr, 372. 
e(t\)afcnbc, 228, 229, 233. 
(S^ibungéfunb, 163. 
©^nbevbo jjcvrcb, 318. 
e^nbcnSvUanb, 206; fee 

ø^nbcrlcinbct paa 3^1^^«^/ 

366, 367. 
ø^nbm^ve, 110. 

^cmfcn, 138, 174, 175, 

176. 
^cfa, 168, 170. 
^^orélunb (^^ovécng), 205. 
^^ovftcinétovp, 313. 
•^^ronb^jcm, 108. 
%fy)K 365. 
%ifaxø, 355. 
^racien, 370. 
^ribusié, 341, 347. 
^fipipcn, 355. 
^ripubtj, 355. 
^Vbfflflnb, 377. 
%mihtvQ, 105, 307. 

Ulvcfunb, 110. 
Ungarclanb, 370. 
Ur!, 333. 
Ufa, 168. 
lUna, 343, 350. 422 

^alao^n^ (SSoIgarø, 336.- 

39, 349, 350, 354, 355. 
SSfllbi; ijctreb, 320» 
S3aaan5, 168, 169, 178, 

363, 371. 
SSalung, 335, 339. 
SSajfjovb, 367. 
5ScnbeI, 301. 
^JCcnbcljfage, 204,205,225, 

234. 
SScnebtg, 266, 371. 
SScvanbe, 318. 
SSe(t6o S>tmb, 318. 
SScitcr^Sraflanb, 363. 
SScjtcrlanbene, 365. 
IBiborg, 193, 198, 204, 

205,. 255, 314, 318, 

320, 328, 329. 
55ig, 339. 
æigcn i S^ovge, 39, 101, 

105, 107, 136, 307, 

344, 377, 391. 
SSifingcvab, 328. 
sBinborg, 349. 
SSinblanb, 68, 96, 97, 159, 

185,189,207,223,268; 

70, 272^73, 306, 321, 331.-35, 337;39, ,345, 
348.-50, 353, 356, 357/ 
'370, '374, 376. 

SSiémar jjavn, 313. 

S^orbingborg, 357. 

5Bo8tcoffl, 355. 

^ppon, 371. 
2)fpanicn, 371. .gtébør, 28, 30. 
Wvif, 186, 205, 323. 

SJ)lanb, 273, 343. 
^Ibu^laup, 366. 
45nunbci:fjorb, 113. 
42)refunb, 200, 205, 21?/ 

249, 347. 
$>r!cn^er, 366, 372. 
$ft6o ^cvreb, 318. 
42)(tei:Ianbcne, 15. 
;$5(tcrføcn, 16. 
«)|lcr\?e9, 38, 160, 163, 

192, 262, 263, 287, 

288, 298, 377. 
Øftcv^SSigen iS^orge, 344. 
4Z»|lcr;SSmblanb, 350. Znm. S)anmarE 03 S^orgc crc, fom meget ^pppiø fo«: 
tommente, i t)ette JRecjifter forHcjQacbe* f^■'m,•t^v\a kl«S "Cr Jta University of Toronto 
Library DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 

Acme Lib*^?ry Card Pocket 
LOWE-MARTIN CO. LIMITED