Skip to main content

Full text of "Om konungens sanktionsrätt vid förändring eller upphäfvande af statens ordinarie inkomster .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| t;-. Ii. I HARVARD LAW LIBRARY 

FROM THE LIBRARY 

FtJRST zo STOLBERG 

WERNIGERODE 

Received April 31, igsi 
å^ p^ SJ OM 

lONUN&ENS SANKTIONSRÅTT 

VID 

FÖRÄNDRING ELLER UPPHÄPVÄNDE 
STATENS ORDINARIE INKOMSTER 

AKADEMISK AFHANDLING 

VIDTBERÖMDA FILOSOFISKA FAKULTETENS I UPSALA 
HUMANISTISKA SEKTION 

FÖR FILOSOFISKA GRADENS VINNANDE 

TILL OFFENTLIG OBANaKNINÖ FKAMSTÄLLEB 

KARL GUSTAF I^ANDGREN 

k LÄROSALEN N:o IV 

LÖRDAGEN DEN 22 NOVEMBER I 

KL. 10 F. U. UPSALA i8g( 

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTR. +- 
Ö^ f^ U APRM '>■' IP^T? ) D, en uppdelning af svenska statens inkomster i 
ordinarie och bevillningar, som göres i §§:na 59, 60 och 
64 af vår nu gällande regeringsform, kan väl kallas lika 
urgammal som svenska folkets rätt att sig beskatta. 

Skilnaden mellan dessa olika slag af inkomster fast- 
slås redan i vår älsta grundlag, landslagens konungabalk. 
Det heter här, att konungen *agher styra ok raj)a lan- 
dum ok upsala ö{)um, kronunna goz ok allum kunnugx- 
likum ingeldum" (i Kr. L. L. ^rset ok ingeldum**), **een- 
sak sina haua, dulghadrap ok dana arf ok al saköres 
brut siin iuir alt suerike, sum lagh ok rsetter ser*' ^). 
Detta var en uppräkning af den tidens ordinarie inkom- 
ster, och vid dem egde konungen lefva, de stodo oan- 
tastligen till hans disposition, men han fick dock ej minska 
sin och kronans rätt till förfång för en efterkommande 
konung; denne egde då taga det igen (Kng. B. III). Med 
afseende på dem lofvade ock folket i sin ed, att *'al- 
moghe, sum af ålder varit hauer ok sen aar skatskyldug- 
her agher ok skal allse arlika ok lagha utskylder sina 
kunnuge sinum giua ok utgöra mej) go[)uilia utan alte 
{)ryzko*.^) De voro således ständiga skatter, som fol- 
ket ej egde undandraga sig att utgöra. Men till nya 
utlagor fordrades dess bifall : konungen egde " sengin nyan 
|)unga aellse selaegn a land sitt Iseggia" ^) utom i vissa be- ^) M. E. L. L., Kng. B., II. 
*) Kng. B. VI, § 4. 
») Kng. B. V, § 6. stämda fall, och då var det åter folkets rätt att sjelft 
genom en lagsagorepresentation bestämma, "hvat hiselp 
almoghin skal aellae ma göra kunnunge sinum*. Detta 
var bevillningarne, som gåfvos för att fylla särskilda 
behof, hvilka ej med de ordinarie inkomsterna kunde 
bestridas, och till dessas utgörande fordrades för hvarje 
gång folkets samtycke. Sådana voro lagens bud. Men 
med samhällets utveckling och stadigt växande be- 
hof låg det i sakens natur, att under dessa tiders min- 
dre fasta statsrättsliga skick folkets rättigheter ofta 
skulle usurperas^), och vanligen blef det ock konungen, 
som med eller utan rådet eller herredagen utskref 
nya skatter, hjelper och gärder. Grundsatsen fans 
dock kvar. Och när riksdagens betydelse utvecklat sig 
derhän, fitt den öfvertagit den beskattningsrätt, som 
dittils lagligen skulle utöfvats af landskapsnämderna, 
blef denna rätt ock bättre värnad. Bevillningarnes be- 
stämmande till belopp och fördelning blef riksdagens 
hufvudsakliga göromål. Men något intrång på konun- 
gens lagliga ^) rätt gjordes icke. ** De ordinarie skatterna 
ansågos såsom en konungens rättighet, den^han tillträdt 
med tronen och hvars utgörande aldrig vid riksdagen 
sattes i fråga.** ^) Under tidernas lopp hade småningom 
de såsom bevillningar gifna skatter och gärder genom 
häfd och laga beslut öfvergått till ständiga, till ordi- 
narie inkomster. Så sammanslogos af Gustaf I de 
^ånga under olika titlar utgående och af olika natur 
varande häfdvunna utskylderna till en skatt, jordeboks- 
räntan, och så kommo, särskildt efter 1652 och 1655 
års riksdagsbeslut, de s. k. mantalsräntorna att räknas *) Att de ock ofta iakttogos, se t. ex. Slyffe^ Bidrag etc, IV, sid. 
CXLV. 

^) Kristoffers landslag hade 1608 tryckts med kunglig stadfä- 
stelse. 

3) Sieyern, Bidrag tiU Sv. Rdgs hist. 1600—1650, sid. 88. ^ I bland statens ordinarie inkomster. ^) Man kunde tvista 
vid riksdagarne, om en skatt skulle betraktas som ordi- 
narie eller om den vore en bevillning, som af ständerna 
kunde upphäfvas eller ersättas med en annan. ^ Men 
hade den engång blifvit införd i jordeboken eller på an- 
nat sätt fått karakteren af ordinarie, så var den konun- 
gens rätt och kunde således åtminstone ej utan hans 
medgifvande rubbas eller afskafifas. Ja, man ansåg rent 
af de ordinarie eller ** ständiga** inkomsterna såsom en 
gång för alla bestämda, såsom oföränderliga, de der ej 
ens genom konungamaktens medverkan borde kunna min- 
skas till sitt belopp eller förändras i anseende till grun- 
derna för deras utgörande; detta tvifvelsutan på grund 
af ofvannämda föreskrift i Landslagen, att konungen ej 
fick minska kronans rätt till förfång för efterträdarne. 
Häri låg ock reduktionernas rättsgrund. Stående oför- 
änderliga inkomster anvisade till stående utgifter var 
tidens grundsats, och den fann hos oss sitt fullständiga 
uttryck i 1696 års stat, frukten af Karl XI:s rastlösa 
verksamhet för vårt statsverks ordnande och hvilken 
stat sedan blef normerande for hela det följande århun- 
dradet och såsom sådan åberopades i såväl 1720 som 
1772 års regeringsformer. — 1720 års regeringsform 
reglerade ständernas gamla beskattningsrätt och utvid- 
gade den ock betydligt genom den oinskränkta gransk- 
ningsrätt, som dem tillerkändes, men med afseende på 
de ordinarie statsinkomsterna och konungens rätt till 
deras oföränderliga uppbärande vidtogs i grundlagen in- 
gen ändring. Man har påstått motsatsen^), och detta *) Jfr härom Linde, Sv. Finansrätt, Sthlm 1887, sid. 26é— 271; 
By din ^ P. M. ang. Det sv. Skatteväsendets utveckling, sid. 81; Sv. Riks- 
dagen n, 1, sid. 92. 

^) Se t. ex. OdhneVf Sveriges inre hist. under Kristinas förmyn- 
dare, sid. 57, 236, anm. S, 237. Obs. dock, att Budbeck under striden 
mot rådet och högadeln sökte &t ständerna vindicera en suverän myn- 
dighet i skattefrågor. 

^) Bydin, Om svenska folkets beskattningsrätt, sid. 52 samt anm. 2. på den grund, att *den forpligtelsen att till konungen 
utgöra alla de årliga laga utskylderna, hvartill allmogen 
enligt L. L. skulle förbinda sig i den ed, den svor ko- 
nungen vid hans bestigande af tronen, ej längre nämli- 
gen var upptagen bland folkets skyldigheter emot konun- 
gen; och att ej heller på något ställe i R. F. någon 
konungens rätt till dessa inkomster omtalas". Nu inne- 
håller 1720 års R. P. emellertid hvarken någon folkets 
ed till konungen eller något sådant uppräknande af dess 
skyldigheter som landslagens Kgb., utan hänvisar i stäl- 
let till denna, i sin § 8, der det i en slags sammanfatt- 
ning heter: * Riksens ständer skola med trogen ömhet 
lämna allan konungsligan rätt och välde, som Sveriges 
Lag och defina Regeringsform ^) beskrifver, uti dess fulla 
mackt och myndighet aldeles oförkränckt och hvad på 
det sättet den Kongl. Högheten och myndigheten till- 
horor, med nit, försorg och omvårdnad handhafva, för- 
svara och styrkia*. Uttrycket * konungslig rätt* är 
direkt hemtadt ur landslagen, der det återfinnes dels i 
Kng. B. VI och dels i förening med "ingeldum", "ko- 
nungslig raöt ok ingeldum* (se sid. 1). Dermed menas ^) 
" egentligen de å jorden hvilande utskylderna till konun- 
gen, äfvensom personella skatter; dock torde dermed 
äfven hafvas afseende på böterna, som sedan nämnas". 
Då just detta uttryck nu insköts samt dessutom hänvis- 
ning gafs till den ännu ^) gällande landslagen, torde väl 
detta innebära allt annat än ett upphäfvande af konun- 
gens rätt härutinnan. Och ej heller finnes något annat ^) Kurs. af mig. 

*) Schlf/teTf Om konungaval, eriksgata, kröning och kungl. rättig- 
heter, jnr. afh., 1 haft., eid. 41. 

*) D& B. F. antogs. Ständerna begärde i riksdagsbeslutet 1723, 
att den nya lagen skulle öfverses och en honungahalh tillfogas. Någon 
s&dan blef dock ej utarbetad, enär den ans&gs vara ersatt af den nya 
grundlagen. Men uti denna fans ej, som ofvan synes, någon inskränk- 
ning i denna konungens rätt. {Stiernman, Bdgs och mötens beslut, 
sid. 2565.) stadgande i 1720 års R. F., som kan utvisa, att någon 
sådan förändring afsetts. Det heter blott om de ordi- 
narie inkomsterna i § 30, att (Kammar-) — * CoUegii om- 
vårdnad, försorg och åhuga är, att Räntorne rätteligen 
och i tid inkräf jas och förmeras — — — — , så ock 
att regalia fisci icke försnillas, försummas och förloras, 
utan Riksens medel på allt sätt bättras, beqvämas till 
utgifterna* — — — . Frågor om förändring i dessa 
** räntor** eller de ordinarie skatterna framkommo i 
* besvären* vid riksdagarne och betraktades som privi- 
legii-frågor ^), och om dessa hette det i 49:de § R. F. : 
**Kongl. Maj: t låter bibehålla samteliga Riksens Ständer 
vid deras välfångna gamla Privilegier, förmåner, rätt 
och friheter** o. s. v. I riksdagens beskattningsrätt låg 
således ej heller nu att oberoende af konungen upphäfva 
eller förändra kronans räntor, statens ordinarie inkom- 
ster. Väl blef, genom den öfverförvaltande verksamhet, 
hvartill ständerna utsträckte sin obegränsade gransknings- 
makt, samt genom konungaförsäkrans ord, hvari konun- 
gen förklarade sig benägen att alltid instämma med samt- 
liga riksens ständer såsom maktegande nu o'ch framdeles 
att göra sådana beslut, stadgar och förordningar om sig 
och riket, som de pröfva tjenliga till det allmänna bästa 
samt deras säll- och trygghet ^, konungens sanktion af 
ständernas beslut härutinnan ^) som i andra frågor blott 
en form. Men såsom sådan fans den dock, och hans 
rätt var genom grundlagen ej upphäfd. Att detta ännu 
mindre skulle blifva fallet uti 1772 års R. F., författad ^) S& heter det i K, MajUs resolution öfver samtlige allmogens 
besvär 1720, p. 2: K. M. kan ännu intet hngna menige aUmogen med 
dess n&diga Besolution på deras nnderd&niga ansökning ang&ende Bänte- 
persedlarnes sammansl&ende till en viss penningeränta och markeg&ng 
i god och ond tid — — — — . Men hvad Bidderskapets och Adelns 
skattefrälse ang&r, && vill E. Maj:t dervid intet disponera emot deras 
välfångna privilegier. Jfr 1723. Stiernman, sid. 2442. 

*) Konungaförsäkran 1720. 

^ Om sådana beslut se exempelvis JIdalmstrSm, Sv. poUt. hist., 
III, sid. 133 och 286. 6 

af konungen, uttrycket för reaktionen mot Frihetstidens 
missbruk, är sjelf klart. Den gamla konungabalken åbe- 
ropas der (§ 2) uttryckligen såsom gällande; i § 39 upp- 
repas samma stadgande som i § 8 af 1720 års R. F., att 
Biksens ständer skola med trogen ömhet lemna allan 
konungsligan rätt, som Sveriges lag beskrifver, uti full 
magt och myndighet aldeles oförkränkt etc, och uti 45:te 
§:en^) framhålles yttermera, att det blott var till nya 
gärder som ständernas bifall fordrades, detta i öfverens- 
stämmelse med konungabalkens bud, att konungen icke 
egde pålägga sitt land någon ny tunga, och häri låg ock 
den gamla beskattningsrätten bevarad, hvarjemte åt stån- 
den bibehållits deras gamla frihet att ej i bevillningsfrå- 
gor kunna öfverröstas. ^) 

Vi hafva med denna korta återblick sökt ådagalägga, 
att svenska folkets beskattningsrätt aldrig enligt till 
denna tid gällande grundlagsbestämmelser inneburit någon 
rätt för detta eller dess representation att ensidigt upp- 
häfva eller förminska kronans ordinarie inkomster. Detta 
har väl ock ej bestridts, med undantag af for den s. k. 
Frihetstiden, men, som vi visat, eger ej ens denna re- ^) 45:te §:en återfinnes i 1720 års R. F:8 5:te §. Den löd här: 
"Eongl. Maj:t äger frida och frälsa Biket, särdeles mot utrikes och fien- 
dens magt, men må ej dertill mot Lag, Konungaed och Försäkran på- 
lägga undersåtarne några krigshjelper, gärder, tullar, utskrifningar och 
andra afgifter utan Biksens Ständers vetskap, fria yilja och samtycke; 
dock undantagandes den olyckliga händelse, att Biket med Härsmagt 
angripit blefve — — "; och hade väl här tillkommit för att alde- 
les upphäfva betydelsen af den särskildt genom 1686 och 1689 års riks- 
dagsbeslut Earl XI gifna fullmakten att i händelse af krig fördubbla 
bevillningen etc, som under Earl XII:s senare tid fått en så olycks- 
bringande användning. Genom att Gustaf III nu uteslöt orden dertill 
jemte ttdlar och insköt nya framför gärder, skärptes dess innehåll till 
konungamaktens förmån, ehuruväl det sista tillägget blott var ett upp- 
repande. För frågan om de ordinarie inkomsterna hade den i sin ly- 
delse 1720 ingen betydelse. 

2) B. F., § 52, och 1786 års Rd.-beslut, § 3. geringsform, som mest kringskurit konungamakten, nå- 
gon sådan bestämmelse. Att fortfarande oförminskade 
uppbära dessa, ^'de årliga laga utskylderna", ** kronans 
behållne eller indelte räntor**, ** statsverkets ordinarie 
och ständiga inkomster**, det värden ** konungsliga rätt**, 
som alltid åt konungen bibehölls. Med ordinarie inkom- 
ster förstod man således ej blott, att de voro **de van- 
liga**, som ej för hvarje riksdag behöfde beviljas, utan 
deras historiskt gifna karakter var ock den, att de ej 
utan konungens samtycke kunde förändras eller tipphäfvas. 

1809 års lagstiftare gingo ej till sitt värf med af- 
sigt att föreslå några ** stora och lysande förändringar i 
vår statsförfattnings åldriga grundformer**. De trodde 
tvärtom, **att för en nations allmänna rätt och medbor- 
gares personliga frihet och säkerhet fiiines intet stadigare 
värn än dessa former, omgifne af seklers helgd och be- 
fastade af en allmän nationalkraft, som i dem verkar**. 
Svenska folkets sjelfbeskattningsmakt visste de ock värna. 
**Det är denna som upprätthåller och befäster national- 
representationen. Dess vårdande är följaktligen icke 
blott för nationens välstånd, utan äfven för dess frihet 
af den yttersta vigt.** Och denna sjelf beskattningsrätt 
hade varit i fara. Redan derigenom att Gustaf III an- 
såg riksdagens bevillningsrätt blott innefatta bestämman- 
det af bevillningens storlek och fördelning, men ej tiden 
för dess utgörande, och med åberopande af § 38 R. F. 
också oftast genoradref denna åsigt, hade ett väsentligt in- 
grepp i denna rätt skett. (Riksdagen saknade dessutom all 
rätt att bestämma statsmedlens användande och hade ej 
heller någon verklig kontrollerande myndighet.) Men 
ännu större blef faran genom Förenings- och Säkerhets- 
akten. Af dess första redaktion framgår, att Gustaf III 
ansett sig kunna undandraga riksens ständer beskatt- 
ningsrätten och i stället lemna denna åt ett utskott af 
landets fullmäktige, som skulle sammanträda, då konun- 
gen hade penningehjelp af nöden, och hvilken fåtaliga 8 

församling naturligtvis blifvit lätthandterligare och mera 
beroende af konungen.^) I det förslag, som antogs af 
de tre ofrälse stånden, fick dock § 5 sin bekanta lydelse: 
*Som den rätta friheten består att fritt gifva till ri- 
kets underhåll hvad finnes nödigt; så äger svenska fol- 
ket derom en ostridig rätt att med konungen rådslå, 
jemka, afslå och öfverenskomma*, och afsåg väl när- 
mast att gifva konungen en medbestämningsrätt vid 
bevillningarne ; men genom dess tänjbara och mångty- 
diga uttryck kunde dock riksdagens rätt fullkomligt elu- 
deras. Att, utan att förändra vårt statsskicks åldriga 
grundformer, nogsamt vårda den riksdagen, såsom sven- 
ska folkets representation, tillkommande beskattnings- 
rätten blef nu den princip, enligt hvilken 1809 års K. U. 
utarbetade den afdelning af R. Formen, som behandlade 
riksdagens finansmakt, och vi finna den tillämpad i hvar 
och en af dess paragrafer, om ock det senare momentet, 
att träffa sådana bestämmelser, hvarigenom konungen 
skulle sättas ur stånd att öfverträda sin befogenhet i 
fråga om bevillningarne, till följd af de färska öfver- 
greppen härutinnari, blef skarpare framträdande. 

Denna R. F:s afdelning inleddes med den mångtol- 
kade 57:de §:en: Svenska folkets urgamla rätt att sig be- 
skatta utöfvas af Biksens Ständer allena vid Allmän Riks- 
dag. Den är i det som bekant till grund och ledning 
för K. U:s arbete liggande s. k. Håkanssonska försla- 
gets § 53 lika lydande med undantag af, att K. U. till- 
lagt ordet allena. Den som ansetts som detta förslags 
egentlige upphofsman, landshöfdingen af Håkansson, se- ') Jfr Tham, Konung Gustaf III och Biksens Ständer vid riksda- 
gen 1789, sid. 159 och följ. VaUqvist hade andragit mot dess § 5, "att 
beskattningsrätten vid riksdagar var en bland nationens dyrbaraste rät- 
tigheter; att den i alla ginindlagar blifvit dem noga förvarad att vid 
riksdagar allena nyttjas; att med antagande af denna § riksdagar for 
alltid skulle vara aflyste** etc. 

S&, som § 5 sedermera infördes i säkerhetsakten, blef den aldrig 
de deputerade föreläst. Anf. arb. 9 

dermera vid 1809 års riksdag bondeståndets sekreterare, 
både varit en inflytelserik representant i borgarståndet 
vid 1789 års riksdag, då dessa ordalags och deras inne- 
börd lifligt debatterats, nämligen under de fruktlösa un- 
derhandlingar mellan Gustaf III och adelns ledare^ som 
föregingo säkerhetsaktens föredragande på riddarhuset. 
Desse föreslogo då, för att "beskattning&friheten skulle 
tydligare och säkrare uttryckas**, att det obestämda ut- 
trycket i § 5 Svenska folket skvUe utbytas mot "rikets 
ständer vid allmän riksdag".^) Härmed afsågo.de na- 
turligtvis att mota konungens eventuella försök att kring- 
skära riksdagens urgamla beskattningsrätt, men ej inlade 
de i denna beskattningsrätt någon ny princip, ej afsågo 
de härmed att rubba konungens lika urgamla rätt. Och 
ej heller kunde afsigten vara någon sådan, då dessa ut- 
tryck nu användes i § 53 af det Håkanssonska förslaget, 
gilladt af den grundlagskomité som hertig Karl tillsatte,^) 
1809 års K. U. vidtog väl flere förändringar i det H:ska 
förslaget/'), men dess § 53 (= R. F:s § 57) skärptes 
blott genom ofvannämda inskjutande af ordet "allena" 
framför "allmän riksdag" (i brädden af H:ska förslaget 
signerades "endast" att i texten införas f)), och dess 
innebörd förblef densamma. "Paragrafen afsåg att före- 
komma hvarje försök att låta andra delegationer af 
Svenska folket än Riksdagen utöfva den rätt att sjelft 
beskatta sig,, som grundlagsstiftaren förutsatte såsom 
detta folks tillhörighet, d. v. s. rätten att sjelft ålägga 
sig de skatter, som det skulle utgöra, och att således ej ') Se hofl Tham (anf. arb., sid. 230) frih. Duvalls tiU biskop Valh 
qviat lemnade skrift; Vinffqi^ist, Berättelse om riksdagen 1789 (Freij 1844, 
sid. 437). Jfr ock noten sid. 8. 

^ Den bestod af riksdrotsen grefve Wachtmeister, Essen, Rosen- 
blad, H&kansson, Lagerbjelke, Adlercreutz, Adlersparre, Fersen och Kling- 
spor. Jfr M. Sandegren: Till historien om statshvälfningen i Sverige 
1809. Ak. afh. 

3) Se Naumanna Tidskrift 1872, sid. 363. 
*) Nanmann, anf. st., sid. 340. 10 

befaofva utgöra skatter, som det icke sjelft åtagit sig, 
eller någon ntan dess samtycke ålagt det.* ^) Någon 
annan tolkning af densamma torde med afseende på dess 
tillkomst och historiska förntsättningar ej vara hållbar: 
Genom 57:de §:en infördes således icke någon ny 
princip méd aSseende på konungens ratt ofv^er de ordi- 
narie inkomsterna, och lika litet skedde det genom de 
följande, der sattet för ntöfvande af riksdagens beskatt- 
ningsrätt närmare utvecklas. Åf dessa föreskref den 
58:de, att statsverket skulle af konungen för ett riksens 
ständers statsutskott till alla delar uppvisas; den 59:de, 
att ''efter rikets och statsverkets tillstånd och behof late 
Konungen till utskottets ofverläggning framställa hvad 
staten kan tarfva utofver de ordinarie inkomster, och 
hvilka behof genom bevillningar böra fyllas'; den 60:de 
uppräknar och bestämmer dessa bevillningar (dit nu äfven 
stora Sjötullen fördes, i olikhet med hvad förhållandet 
var i H:ska förslaget och under den föregående tiden), i 
61:sta faststäldes tiden för dessa bevillningars utgående, 
i 62:dra och 65:te ständemas rätt ofver utgifterna, i 64:de 
heter det, att ''såväl Rikets ordinarie statsmedel och in- 
komster, som hvad på sätt omförmäldt är, under namn 
af extra ordinarie utlagor eller bevillningar till stats- 
verket af riksens ständer anslås, vare under konungens 
disposition, att till de af riksens ständer pröfvade behof 
och efter deri upprättade staten anordnas''. I 73:dje §:en 
upprepas stadgandet från 45:te §:en af 1772 års R. P., 
ätt inga nya pålagor etc. — — — må utan ständernas 
fria vilja och samtycke påbjudas.^ I 77:de förbjudes 
konungen att utan ständemias samtycke försälja kungs- 
gårdar etc., som ock skola förvaltas efter de grunder 
ständerna föreskrifva; ändtligen förklaras i 80:de §:en. ') Alin, Svenske Konungens rätt i fråga om nedsättning af TuU- 
bevillninga-afgifter enl. 1809 ärs B. F. (Smaaskrifter tUegnede Krieger, 
8id. 342). 

2) Jfr med dessa §§:er de ungefärligen lika lydande i H:ska för- 
slaget §§ 63—61 samt 71 och 77. 11 

att indelningsverket ej kunde ändras utan kpnungs och 
ständers samstämmande beslut. — I alla dessa, paragrafer 
bestämmes noggrant ständer nasr beskattningsrätt, omintet- 
göres säkerhets-aktens stadganden och uppresas äfven 
eljes skrankor mot konungamaktens möjliga öfvergrepp, 
men i ingen af dem säges det, att riksdagen skulle ega 
rätt att ensidigt förändra eller upphäfva de ordinarie in- 
komsterna, att derutinnan minska konungens urgamla rätt. 
Och lika litet som i K. U:s memorial skönjes i de diskus- 
sioner, som föregingo R. F:s antagande i stånden, något 
spår af en sådan åsigt, att genom vare sig 57:de eller 
följande §§:er i detta hänseende någon ny princip i grund- 
lagen införts, ehuruväl eljes R. F:s nyheter nogsamt an- 
märktes. Man framhöll med styrka, att beskattnings- 
rätten var skyddad och åt riksens ständer bevarad, men 
uttrycket användes i dess gamla betydelse utan ens en 
antydan om, att dess begrepp skulle förändrats derhän, 
att deri äfven innefattades rätt att upphäfva ordinarie 
skatter^). 

Betecknande är här ett yttrande af grefve Ad, G. 
Mörnevy längre fram under riksdagen medlem af K. U. 
och ansedd som en af de mera avancerade på riddarhuset. 
Han uppdrog en jemförelse med föregående förhållanden 
och yttrade dervid bl. a.: "Då, när en endas öfvervigt 
hvilade tungt öfver Svea folk, när hvarje änine, som ej 
var af den verkställande makten proponeradt, var för- 
bjudet för ständernas öfverläggningar, då när de sjelfva 
icke egde någon annan bestämd rättighet än den att be- 
skatta sig^), när denna, ofta inskränkt till besväret med 
en oangenäm fördelning af bevillningen alltid blef illu- 
derad i anseende till rättigheten att utstaka en gräns för 
densamma, då säger jag, hvad hade vi väl önskat, hvar- 
igenom hade vi väl trott oss försäkra våra rättigheters 
helgd, om icke igenom Publicité i Statsmedlens förvaltning 

>) Jfr ståndsprot. 3—5 Juni 1809, B. och Ad. I, 471—578, Pr.-st. 
I, 192 och följ. 

*) Kurs. af mig. 12 

och igenom bestämdt återkommande riksdagar, när tiden 
för bevillningens upphörande hade inträffat". Om dessa 
tvenne band, fortsatte han, då vore tillräckliga att åter- 
hålla inkräktningar, så hade man nu i stället för stats- 
medlens blotta publicité rättighet att bestämma deras 
användande etc. G. A. SUfverstolpe yttrade, det beskatt- 
ningsrätten vore skyddad och ''så stäld, att man vid be- 
skattningens fördelning hade fullt skäl att vänta billighet 
och visdom och att regenten aldrig kunde med sin magt 
af göra våra bevillningar**. Pehr Tham, som alternativt 
föreslog till antagande 1772 års R. F., framhöll skiljak- 
tigheterna, men nämde dervid ej ett ord om beskattnings- 
rätten. O. s. v. I presteståndet genomgicks K. U:s 
förslag paragraf-vis under ganska utförlig diskussion om 
vissa af dem, t. ex. §§:na 2, 16, 53, 71, 96, 102, 103, 
108, men om 57:de §:en yttrades här lika litet som i de 
andra stånden någonting särskildt, hvilket väl varit otänk- 
bart, om man förestält sig, att medelst denna § riksda- 
gens finansmakt utsträckts derhän, att riksdagen skulle 
ega att allena bestämma öfver de ordinarie inkom- 
sterna. — 

Det påståendet har dock framkastats, att 1809 års 
grundlagsstiflare hyst den **åsigt*, att en sådan rätt till- 
komme riksdagen. Det enda skäl, hvarmed detta påstående 
styrkts, lyder som följer: **Det obestämda i 62 § R, F. 
föranledde borgarståndet på framställning af grossh. San- 
tesson att föreslå en så lydande redaktionsförändring: 
Sedan statsutskottet undersökt statsverkets tillstånd, af- 
gifvit förslag till sådana indragningar eller förändradt 
användande af statens medel och tillhörigheter, som utskottet 
prof var nödige och lämplige och de slutliga behof således 
kunna bestämmas — ankomme det på riksens ständer 
att, efter föregången pröfning af alltsammans, en deremot 
svarande bevillning sig åtaga. — — — K. U. svarade 
med anledning häraf i mem. d. 23 Nov. 1809: 'I Rege- 
ringsformen, dit detta ärende mindre egentligen hörer, 
torde en öfverflödig vidlyftighet böra undvikas och blott i 13 

grundprinciperna finnas för de ämnen, hvilka Riksdags- 
ordningen, utförligare afhandlar. I dess 30:de § har ut- 
skottet föreslagit ett stadgande öfverensstämmande med 
hvad borgarståndet yrkat.' Denna § hade ock i det ur- 
sprungliga förslaget till R. O., uti hvad som rörde denna 
sak, följande lydelse: (Statsutskottet åligger) slutligen 
uppgifva huru mycket genom bevillning(ar) bör utgöras, 
sedan alla föreslagna nödiga indragningar, besparingar och 
förbättrade anstalter sa i anseende till uppbörden, som med- 
lens användande blifvit iakttagne. — Borgarståndet full- 
följde ej vidare sin anmärkning. 30:de § R. O. har vis- 
serligen i sin nu gällande form erhållit en med berörde 
förslag olika ordalydelse, utan att dock denna redaktions- 
förändring var uppkallad af något i stånden tillkänna- 
gifvet ogillande af sjelfva grundsatsen." ^) 

I förbigående anmärkande det egendomliga i att an- 
taga, det K. U. skulle i en fråga, som så berörde makt- 
fördelningen mellan konung och riksdag, framlagt sin 
**åsigt" i R. O. och ej i R. F., dit den, om någon, egent- 
ligen hört, finna vi det aldeles tydligt, att Santessons af 
borgarståndet antagna förslag likaväl som K. U:s svar 
derpå afsåg statstitgifterna, men ingalunda de ordinarie 
statsinkomsterna, hvarom § 62 ej handlar, och vi påpeka 
föröMgt, att K. U. i sitt svar (mem. af d. 29 Nov. 1809) 
hänvisar ej till den af förf. anförda lydelsen af § 30 R. O., 
utan till den genom föregående memorial af d. 6 Okt. 
ändrade, der det heter: " — — — vidare åligge detta 
utskott att utröna, pröfva och föreslå det, som till stats- 
och riksgäldsverkets behof erfordras, sedan nödige indrag- 
ningar och besparingar blifvit iakttagne — — * , och 
häri torde man äfven med bästa vilja i verlden ej kunna 
undgå att erkänna, det ** indragningar och besparingar ** 
syfta på statsverkets utgifter, men omöjligen på dess 
ordinarie inkomster. Nej, hade K. U. hyst någon dylik 
åsigt, att riksdagen allena borde bestämma öfver statens ') By din, Sv. folkets besk-rätt, sid. 77, anm. Kurs. af By din. 14 

ordinarie inkomster, hade det velat vidtaga en så stor 
och genomgripande förändring i vårt statsskicks uråldriga 
grundformer (man erinre sig, att i 1810 års riksstat upp- 
gingo de ordinarie eller "ständiga** inkomsterna till nära 
lika belopp med bevillningarne och att grundskatterna 
utgjorde 67 procent af de förra), hade det afsett att 
gifva svenska riksdagen en sådan finansmakt, större än 
den som tillkom parlamentet i hvad K. U. sjelft kallar 
"Europas friaste stat**, — så nog borde man kunnat vänta, 
att detta utskott, som eljes visat sig kunna uttrycka 
hvad det menat, också i sitt förslag till R. F. bestämdt 
utsagt detta. 

Den åsigt, som 1809 års män uttalat, när frågan 
sedermera kom under debatt, är också en helt annan. 
Så uppträdde just Santesson i borgarståndet vid 1834 års 
riksdag som den förnämste försvararen af konungens 
sanktionsrätt, så 1829 på riddarhuset J. Cederström, P. 
Lagerhjelm, i bondeståndet Lars Olsson, talman 1809—- 
1818, m. fl. Märkligast härutinnan är uttalandet af den 
man, som framför andra bär hedern af 1809 års R. F., 
Hans Järta, medlem af den af hertig Karl tillsatta komx- 
tén samt såsom sedermera sekreterare i 1809 års K. U. 
betraktad som R. F:s egentlige författare, och har han 
ock under striden härom 1834 lagt sitt tungt vägande 
ord till förmån för konungens sanktionsrätt. ^) Efter att 
hafva utvecklat innebörden af 57:de §:en och framhållit 
såsom dess grundsats, "att svenska folkets beskattnings- 
rätt endast må utöfvas af riksens ständer vid allmän riks- 
dag, följaktligen icke af provincialständer eller sockne- 
ombud vid sammankomster inom länen", samt för dess 
förklaring sammanstält den med de följande 59:de, 60:de, 
61:sta samt 64:de §§:na, yttrar han: "Alla dessa samman- 
hängande förordnanden utvisa, att den beskattningsmakt, 
som riksens ständer äga och allena utöfva, inskränker J *) Se Ups. Oorresp. 14 Maj 1834, äfven anf. hos Naumann, Sveriges 
statsforfattningsrätt, IV, sid. 27. 15 

sig till de endast ifrån riksdag till riksdag fortgående 
och föränderliga bevillningar, hvarmedelst utöfver stats- 
verkets ordinarie inkomster statsbehofven böra fyllas, 
således att riksens ständer allena må ålägga temporära 
skatter, men icke allena upphäfva eller förändra, vare 
sig genom förhöjning eller nedsättning, de ständiga och 
såsom sådana i grundlagen erkända **. 

1809 års lagstiftare hade ock tillfälle att i handling 
visa sin verkliga åsigt, då de i fråga om en föreslagen 
försäljning af kronogods anmälde sitt beslut till K. Majts 
nådiga pröfning och stadfästelse. K. Maj:t svarade här- 
till, att han i af seende på fastställelsen af den utaf stän- 
derna begärda anstalt, hvilken K. Maj:t tillkommer, tagit 
sjelfva hufvudfrågan i öfvervägande och på anförda skäl 
ej kunnat bifalla R. St:s underdåniga beslut. Konungen 
vägrade alltså den af R. St. begärda sanktionen, och 
någon anmärkning häremot gjordes icke af riksdagen. Den 
ansåg tydligen detta vara konungens rätt. ^) 

Någon annan åsigt än den, som vi på of van an- 
förda grunder framstält såsom omfattad och uttalad af 
1809 års lagstiftare, framträder ej heller vid de närmast 
följande riksdagarne. De få gånger någon statsverkets or- 
dinarie inkomsttitel förändrades, skedde detta på grund af 

^) Se Rd.-be8l. 1810, § 13. K. Maj:ts prop. tiU R. St. 3 Sept. 1810. 

Påståendet hos jRt/din, Svenska riksdagen (del. II, 1, sid. 117, 
anm.), att ordalagen i B. St:s skrifvelae till E. Maj:t rörande denna sak 
sknlle ofyerensstämma med en motsatt tolkning eller den, att konungens 
sanktion af riksdagens beslut ej vore behöflig, synes oss ej valgrun- 
dadt, då denna skrifvelse just slutar med en underdånig anmälan af 
beslutet till K, MajUs nåd, stadfästelse, hvilka ordalag i riksdagsbeslutet 
utbyttes mot i texten anförda. 

Bå riksdagen särskildt denna tid ej följer några bestämda "verba 
formalia" för sina uttalanden, kan den form, riksdagen ger dessa, i all- 
mänhet ej tillmätas så stor vigt, såvida ej uttrycken framkallats af fö- 
regående motivering eller diskussioner. Att nu deraf, att riksdagen har 
användt uttrycket anmäla till K. Maj:ts stadfästelse (i st. för de möj- 
ligen vanligare "hemställa till" eller "anhålla om"), draga den slutsat- 
sen, att den funnit stadfäsielsen icke behöflig, anse vi icke berättigadt. 16 

kunglig proposition^), men var riksdagen någon gång i till- 
fälle att uttala sin mening, öfverensstämde denna med 
den ofvan framhållna. Så då vid riksdagen 1817 — 18 
fråga väckts om nummerlotteriets upphäfvande och två 
stånd härvid stannat mot två, innehöll den af stånden 
godkända propositionen för omröstning i förstärkt stats- 
utskott, att vid bifall härtill "kommer hos K. Maj:t i 
underdånighet att anhållas, det nummerlotteriet måtte 
indragas ^'.^ 

Först vid den sjunde riksdagen efter det nya stats- 
skickets införande, 1828 — 30 års riksdag, framträder en 
annan åsigt, då man försökte att få den riksdagen allena 
tillkommande beskattningsrätten utsträckt äfven till de 
ordinarie skatterna. 

Vi skola nu öfvergå till en framställning af denna 
och följande riksdagars förhållande till och uppfattning 
af denna fråga. ') Se riksdagen 1823 E. Maj:ts prop. om statsverkets tillstånd och 
behof. Bih. till Bikst Prot. I, 1, s. 787 o. följ. 
') Först. St. U:s mem. n:r 208. { 

1 I Vid riksdagen 1828 — 5Ö kora frågan på följande 
sätt under debatt. ^) Vid återremissen af statsutskottets 
betänkande angående beräkning af statsverkets inkom- 
ster hade på riddarhuset G. Hjerta och i bondeståndet 
Anders Danielsson motionerat om afskaflfande af mantals- 
penningarne, lagmans- och häradshöfdingeräntan samt 
sterbhusafgiften. Detta forslag hade af utskottet i dess 
förnyade inkomstbetänkande afstyrkts. Vid öfverlägg- 
ningen härom på riddarhuset ogillade frih. Jakob Ceder- 
ström, att utskottet icke skilt detta förslag från inkomst- 
betänkandet och deröfver afgifvit särskildt utlåtande, och 
tillade, att ändringar med statens ordinarie inkomster 
val kunde göras, men alla sådana frågor måste såväl 
som andra behandlas i grundlagsenlig ordning, och de 
ordinarie inkomsterna kunde icke nedsättas eller afskaf- 
fas af riksens ständer utan konungens medgifvande och 
sanktion. Detta yttrande uppkallade nu hr Hjerta, som 
uttalade sin * verkliga förvåning" öfver detta påstående, 
att riksdagen icke skulle ega rätt att, då inkomstbetän- 
kandet efter återremiss andra gången till stånden åter- 
kom, besluta öfver hvarje inkomsttitel deri. Då rikets 
ständer allena enligt 57:de §:en R. F. utöfvade svenska 
folkets rätt att sig beskatta, måste det vara klart, att 
de egde om hvarje titel af inkomsterna förordna och *) Se for denna riksdag St. U:8 mem. n:r 54 och 123; R. och Ad:s 
prot. XXI, sid. 175—244, XXII, 3—85, 46 — CO, bondest:8 prot. V, 534 — 
583, 605—614; K. U;s mem. n:r 27. 
i ^^^ måttm 18 

säga: den eller den ändra vi, den eller den besluta vi 
o. s. v. Om tre stånd vore derom enige, så vore be- 
slutet om dessa skatters upphörande lagligen fattadt. 
Dessa yttranden framkallade nu en liflig diskussion om 
frågans formella sida, hvarunder konungens sanktions- 
rätt försvarades af hrr Lefrén, af Billbergh, B, Bosen- 
hladj statsrådet G. af Ugglas m. fl., som, stödjande sig 
på isynnerhet 59:de och 64:de §§:na i R. F., framhöUo 
motsatsen mellan ordinarie inkomster och bevillningar, 
hvilka af bevillningsutskottet behandlas och af riksens 
ständer allena afgöras. Lefrén sökte visa, att Hjertas 
sats, det tre stånd utan konungens sanktion kunde för- 
ändra ordinarie inkomster, kunde eludera 114:de §:en, 
och Rosenblad åberopade deremot § 75 R. O. ^) Hart- 
mansdorff ansåg mantalspenningarne böra betraktas och 
behandlas som grundskatt — de utginge visserligen af 
personer, men på sätt som grundskatt — och en sådan 
kunde hvarken åläggas, nedsättas eller afskaflfas utan 
konungens och de skattdragandes medverkan. 

Hjertas mening understöddes med åberopande af 
57:de §:en af C. H. Anckarsvärd och C. F. Horn, ^) ') § 114 R. F.: Konungen late samtlige riksens ständer deras pri- 
vilegier, förmåner, rättigheter och friheter åtnjuta; beroende det på samt- 
liga riksståndens öfverenskommelse och konungens bifall att låta dem 
undergå de förändringar och jemkningar, som rikets behof kunna fordra. 
Inga nya privilegier, ett riksstånd rörande, kunna utan konungens och 
alla riksståndens vetskap och samtycke utgifvas och meddelas. 

§ 75 R. O.: Till grundlags stiftande, upphäfvande, förändring eller 
förklaring fordras alla riksståndens sammanstämmande beslut och ko- 
nungens sanktion. För beslut i alla öfriga ärenden, de mål undantagna, 
hvarom i R. Fis 66, 69, 70, 71 och 72 §§ särskildt förordnadt är, gäUe, 
jemte konungens samtycke, Tre stånds mening; men skulle Två stånd 
stanna emot Två, förfalle frågan och förblifve vid det, som tillförene 
stadgadt varit, utan att samma fråga må kunna vid den riksdagen ånyo 
väckas eller upptagas. 

^) Ifvern framträder mera än styrkan i bevisföringen. T. ex. 
Anckarsvärd: " — — - Man har af meningen utöfver de ordinarie inkom- 
ster^ (i § 59 R. F.) "velat draga den slutsats, att de ordinarie räntorna 
vore orubbliga och ej kunde undergå någon förändring genom R. St:s 1 i lö 

Anckarsvärd fann det dock öfvei-flödigt att vidare tala i 
detta ämne, intill dess landtmarskalkeu förklarat, huru- 
vida han ansåg sig kunna framställa proposition på bifall 
till Hjertas förslag eller om han fann sig derifrån hin- 
drad af någon föreskrift i grundlagarne, hvilket han, 
Anckarsvärd, dock ej förmodade. Af Billhergh yrkade 
ock bifall till Hjertas förslag om de tre nämda inkomst- 
titlarnes upphäfvande, men med sitt tillägg: kommandes 
dock detta beslut att underställas K. Maj:ts nådiga sank- 
tion. Landtmarskalken fann sig emellertid, ** enär St. U. 
upptagit dessa statsverkets inkomster under trenne sär- 
skilda titlar samt R. och Ad. på förmiddagen beslutit, 
att målet borde afgöras punktvis", ej kunna framställa 
någon ** vidsträcktare proposition** än endast rörande den 
föredragna 14:de punkten om mantalspenningarne och på 
de tvenne motsatta meningar, som ** egentligen med af- 
seende på denna blifvit yttrade", den ena bifall till St. 
U:s förslag och den andra, "att mantalspenningarne borde 
upphöra och således utgå från inkomsttitlarne, men er- 
sättning derför till statsverket gifvas genom bevillning". 
Denna prop. godkändes, och adeln biföll efter votering 
St. U:s förslag. 

Genom denna som det vill synas helt tillfälligt upp- 

beskattningsrätt. Men genom sam^a begrepp skulle följa, att de sista 
orden och hvilka hehof genom hevillningar höra fyllas skulle innefatta en 
pligt för R. St. att genom beYillningar fylla de behof, som af konungen 
till dem framställas. Genom en sådan slutsats skulle likväl R. St:s be- 
• skattningsrätt och behofvet af R. St:8 tillvaro slutligen tillintetgöras. Ty 
om vi skola ovilkorligen bevilja hvad som tarfvas, sä kunde sådant ske 
utan biträde af ständer." (I) 

Hjerta kunde ej erkänna "någon annan skilnad mellan ordinarie 
och extra ord. skatter än den, som är mellan råhet och enfald samt 

upplysning, mellan dumma skatter och klokt beräknade". 

"Det var ganska naturligt, att lagstiftaren så vidt möjligt var lät tre 
stånd kanna afgöra de gamla dumheternas afskaffande, men han bjöd 
deremot fullständiga garantier till införandet af ändamålsenliga förbätt- 
ringar. Och just rättigheten för tre stånd att afskafifa skatter, men skyl- 
digheten för alla fyra att öfverenskomma om nya är en ökad styrka för 
min sats, att de ifrågavarande böra afskaffas." (!) 20 komna debatt åstadkoms sålunda intet uttalande i den > 

konstitutionella tvistefrågan från R. och Ad. såsom stånd, 
och flere af de uppträdande talarne, Skogman, Schwerin, j| 

Lagerhjelm, CO. Palmstjerna, hade ej heller yttrat sig jj 

med afseende på formfrågan. Oppositionen (Hjerta — V 

Anckarsvärd) ville dock finna det tala för sin åsigt, att ! 

landtmarskalken utan förbehåll framstält proposition på ; 

mantalspenningarnes upphörande, och den underlät ej att 
framhålla detta, då i följande plenum vid föredragning 
af inkomstbetänkandets nästa punkt, lagmans- och hä- 
radshöfdingeräntan, diskussionen förnyades och nu mera 
uteslutande rörde frågan om konungens sanktion samt 
huruvida dess behöflighet skulle i beslutet uttryckas, hvil- 
ket flere medlemmar af majoriteten (af Billbergh, Rib- 
bingy Lagerhjelm) yrkade under protest mot sättet för 
frågans behandling i föregående plenum. Så ock Ceder- 
ström: *! den händelse frågan om de tre ordinarie in- 
komst-titlarnes upphäfvande i den ordning, 56 §:en R. F. 
föreskref, blifvit väckt, remitterad och från utskott åter- 
kommit till ståndet, hade det icke varit behöfligt att 
sätta i fråga konungens sanktion, men då denna fråga 
uppstått i anmärkningsväg vid statsregleringen, der rik- 
sens ständer bestämma utgången utan konungens sank- 
tion, »å följde af sig sjelft, att särskildt undantag måste 
göras för de främmande ämnen, som deruti kunna vara 
insmugna för att icke få dem afgjorda under vehiklet af 
ett allmänt betänkande, som icke vore sanktion under- 

kastadt". 

Landtmarskalken "fann sig nu nödsakad att i denna i 

ganska vigtiga formfråga gifva R. och Ad. ^ess öfver- ] 

tygelse tillkänna" och med stöd af 59:de och 64:de §§:na 
i R. F. och då "den i 69:de §:en R. F. omförmälda stats- 
reglering, i hvad den angår statens ordinarie inkomster, 
icke kunde hafva annat till föremål än en beräkning af 
deras förmodade belopp och bestämmandet af de behof 
till hvilka de borde användas, men berörda statsregle- 
ring icke kunde utsträckas derhän, att den äfven skulle ■^ \ t ^ 21 

berättiga B. St. att ensamme de ordinarie inkomsttit- 
larne aldeles afskaffa eller i bevillning förvandla; alltså 
och då den i 57:de §:en R. F. R. St. tillagda rättighet 
att vid allmän riksdag allena utöfva svenska folkets ur- 
gamla rätt att sig beskatta icke afsåg annat än den R. 
St. enligt § 62 R. F. tillkommande åtgärd att icke alle- 
nast pröfva de af St. U. uppgifna statsverkets behof och 
en deremot svarande bevillning sig åtaga än ock att alla 
de i 60:de §:en R. F. uppräknade särskilda bevillningars 
grunder och fördelning efter R. St:s godtfinnande be- 
stämma, ansåg Hans Exc. af alla nu åberopade grund- 
lagsstadgandena ostridigt följa att till afskaffande af ri- 
kets vare sig alla eller vissa ordinarie inkomster ovil- 
korligen erfordras icke blott R. St:s utan ock K. Maj:ts 
sammanstämmande beslut**. I öfrigt förklarade han sig 
vara "af den tanke, att R. och Ad. kunde i egenskap 
af riksstånd fatta sitt beslut uti ett dylikt allmänt ärende, 
utan några särskilda vid detta liksom vid andra tillfäl- 
len uttryckta vilkor eller förbehåll rörande sättet att 
bringa ett sådant beslut till verkställighet, hvilken verk- 
ställighet icke heller annorlunda än i grundlagsenlig form 
kunde tillvägabringas". 

" Efter ytterligare replikvexling yrkade slutligen Ce- 
derström "för att sluta ordtvisten" och möjligen få frå- 
gan inför konst.-utskottet, att i kontrapropositionen måtte 
bestämdt inflyta, att R. St. besluta upphörande af lag- 
mans- och häradshöfdingeräntan, utan att detta behöfde 
af K. Majrt sanktioneras. Landtmarskalkens framställ- 
ning, om adeln yrkade denna proposition, besvarades 
"med starka Nej, jemte några Ja", och landtmarskalken 
förklarade sig nu anse den uppkomna formfrågan af- 
gjord. Mot att denna på detta sätt kunde afgöras pro- 
testerade dock Horn, Frölich och Dalman ^), men adeln 

') Frölich förklarade sig ha instämt med dem, som svarat nej i 
den akt och mening, att ståndet ansåg upptagandet af principfrågan vid 
detta tiUfäUe ej vara lämpligt. Jfr landtmarskalkens uttalande under 
debatten. 22 

instämde yttermera "med starka Ja, jemte några Nej" i 
landtmarskalkens mening. Derefter bifölls St. U:ts för- 
slag, att lagmans- och häradshöfdingeräntan fortfarande 
skulle utgå. Mot kontrapropositionen: "vinner Nej, an- 
ses lagmans- och häradshöfdingeräntan böra utur stats- 
verkets ordinarie inkomst-titlar utgå samt en deremot 
svarande ersättning genom bevillning utgöras", reserve- 
rade sig bland andra Lagerhjelm, "då han ej insåg omöj- 
ligheten af att nej-prop. kunde leda till den följd, att 
trenne stånd upphäfde statens ordinarie inkomster utan 
K. Maj:ts sanktion och de formers iakttagande, som vid 
konstitutions-förändringar voro föreskrifna". ^) 

Emellertid hade nu adeln genom sitt instämmande 
i landtmarskalkens uttalade mening uttryckt som sin 
åsigt, att konungens bifall vid upphäfvande af statens 
ordinarie inkomster vore nödvändigt, men också, att nå- 
got särskildt framhållande häraf i dess beslut icke vore 
behöfligt; och enligt denna princip behandlades äfven de 
följande punkterna af St. U:s betänkande, rörande de 
ordinarie inkomsterna. Så beslöt adeln utan något för- 
behåll salpetergärdens upphäfvande samt att nummer- 
lotterimedlen med 1834 års utgång skulle upphöra. ^). *) Med en strängare tillämpning af § 54 R. O. : " 

och skulle målet, undor diakurserna, skiljas uti flera delar, d& skall, enär 

sådant äskas, proposition öfver hvardera delen särskildt anställas". 

— hade väl landtmarakalken bort till kontraproposition äfven upptaga 

af Billberghs också nu yrkade tilläggsförslag "kommandes dock detta 
beslut att underatäUas K. M:ts sanktion", hvarigenom väl ock ett form- 
enligare uttryck för adelns opinion vunnits. 

2) I preste- och borgarståndens diskussioner öfver inkomstbetän- 
kandet berördes ej den konstitutionella frågan. Några motståndare mot * 
St. U:t8 förslag att höja mantalspenningarne för vissa län framhöUo , 
blott, att det vore oriktigt att rubba en ordinarie ränta, att förändra en I 
urgammal beskattning. "De fleste skola högeligen förskräckas öfver den ^ 
till allmän osäkerhet ledande princip, att den ordinarie räntan kan för- 
ändras, h vilken, att nyttja allmogens eget betydelsefulla uttryck, 'uti 4 
Konungarnes tid' aldrig undergått någon rubbning." (Prosten Forslind.) 
St. U:8 förslag bifölls. t 23 

Annorlunda utföll principfrågans behandling i bonde- 
ståndet, som vid denna riksdag ofta var ett troget eko 
af riddarhusoppositionen. ^) Det Hjerta-Danielssonska för- 
slaget hade visserligen, då det der föredrogs, fallit i de 
tre andra stånden, och äfven bondeståndet biföll St. U:s 
afstyrkande utlåtande. Strindlund anmärkte endast, att 
förslaget ej blifvit framstäldt i den ordning 59:de §:en 
R. F. bjöd, då den förutsatte, att statens ordinarie in- 
komster ej skulle behandlas som bevillningsmål. I an- 
nat fall skulle genom tre stånd grundräntorna kunna 
förändras och upphäfvas, och § 114 då ryckas ur grund- 
lagen; hvartill Änd. Danielsson genmälde, att sjelfva frå- 
gans beskaffenhet tydligen gaf tillkänna, att den kunde 
väckas när som helst under riksdag såsom egande ge- 
menskap med statsregleringen, samt att 114:de §:en al- 
drig kunde åberopas, **ty bondeståndet biföll aldrig vid 
1809 års riksdag densammas införande i grundlagen, eme- 
dan den gjorde omöjh'gt att någonsin få ändring i grund- 
skatterna". Sin åsigt i den konstitutionella tvistefrågan 
uttryckte ståndet, då frågan om salpetergärden — 25:te 
punkten i St. U:s betänkande — förekom, hvarvid det 
anslöt sig till den mening, som af opponenterna på rid- 
darhuset uttalats, dock med någon tvekan samt med en 
viss reservation beträffande de egentliga grundskatterna. 
Bondeståndet ville denna gärds upphäfvande, men isyn- 
nerhet fruktade man för, att, om St. U:s förslag om dess 
oviikorliga inlösning med penningar antogs, den skulle 
öfvergå "till en ränta af grundskattenatur for att seder- 
mera i alla tider belasta det af sådana alltför mycket 
nedtryckta jordbruket". (Casper Wijkman,) Men nu 
både borde och kunde den af R. St. upphäfvas, ty "den 
vore ingen grundskatt utan en frivillig gäfd till för- 
svarsverket". (E. Svensson, Insulin.) "Den hörde ej 
till rikets ordinarie inkomster och kunde desto mindre 
räknas som grundskatt, då den icke utgick af alla slags 

') So exempelvis bondestis prot. IV, 709—724 m. fl. stäUen. n 24 

hemman." (Wijkman^ Lars Andersson,) And, Daniels- 
son citerade väl 57:de §:en R. F. till försvar för R. St:s 
allena beslutande rätt, men han anförde ock upprepade 
gånger, att det ej vore fråga om en grundskatt, utan 
om en gärd eller bevillning, som nu måtte af statsver- 
ket, ej af jordbruket ensamt bestridas; en sådan förflytt- 
ning eller anvisning inginge bland föremålen för stats- 
regleringen, som det vore R. St:s ensak att uppgöra; 
det vore ej fråga om att från konungens disposition 
borttaga den summa, som salpetergärden hittils utgjort, 
då annan inkomst sattes i stället; man borde icke för- 
blanda en gärd med en ordinarie inkomst o. s. v. 

Sekreteraren ^) tillkännagaf nu, att efter hans åsigt 
om ordaförståndet och den dermed öfverensstämmande 
tillämpning af 59:de, 60:de och 64:de §§:na R. F. sal- 
petergärden icke kunde afskaffas och sålunda komma att 
försvinna ibland statsverkets ordinarie inkomsttitlar, med 
mindre än att K. Maj:t och R. St. gemensamt det be- 
slöto, och borde alltså ständernas beslut hemställas till 
K. Maj:ts sanktion. Om den benämdes gärd, grund- 
ränta eller hvad som helst, så verkade det icke på dess 
egenskap att vara en bland statsverkets ordinarie in- 
komster. ^) Öfverläggningen uppsköts nu till följande ^) Enligt 24:de §:en R. O. tillkom det bondeståndets af konungen 
förordnade sekreterare ''särskildt att biträda talemannen vid m&lens be- 
handlande och göra påminnelser om något mot grundlagarne stridande 
skulle forsökas; dock utan att i ståndet äga röst**. 

*) Statsverkets "ordinarie eller ständiga" inkomster upptogos i 
St. TJ:s beräkning 1829 i följande 83 punkter: Ordinarie räntan; Afrads- 
spannemålen; Eronotionde spannemålen; Erono- och Eyrko-tioudelösen 
efter bestämda priser; Arrendemedel af kungsgårdar och andra krono- 
lägenheter; Stubbören; Silfvertionde, myntarelön och slagskatt; Eoppar- 
ränta och slagskatt; Avesta koppar- och manufaktur tull; Tionde- och 
hammarskattjern; Aluntionde; Svafvelbrukstionde ; Ealkugnsafgift på Qott- 
land; Mantalspenningar; Lagmans- och häradshöfdingeränta; Geruings- 
ören; Sterbhusafgifter; Bötesmedlen; Indragne och besparade militisB- 
boställs- och löningsräntor ; Kavalleriregementenas hästvakans-spannmål; 
Ständige rotevakans-afgifter; Tillfälliga rotevakans-afgifter; Knekterote- 
frihetsmedel; Båtsmans vakansmedol; Krut- och Salpeterförsäljningsmedel; 25 

dag, då ett skriftligt anförande upplästes från talman- 
Tien vid 1809 års riksdag, Lars Olsson, som, sedan han 
sökt visa, att ifrågavarande gärd icke vore af tillfällig 
natur, utan att den vid 1800 års riksdag beviljats, mot 
det att kronan afstod sin eganderätt till salpeter jorden, 
yrkade nödvändigheten af konungens sanktion. ** Sven- 
ska folkets rätt att sig beskatta kunde ej så förstås, att 
R. St. vid hvarje riksdag kunde förändra allt hvad till 
beskattningen hörde" o. s. v. Anders Danielsson fann, 
enär ståndets flesta ledamöter ej instämt i sekreterarens 
åsigt, att K. Maj:ts sanktion vore af nöden, vidare dis- 
kussion härom öfverflödig. Talmannen framstälde nu pro- 
position på bifall till St. U:s förslag, som besvarades med 
enhälligt nej. Den derefter upplästa kontrapropositionen 
lydde: ** bifaller ståndet, att den af hemmanen nu utgående 
salpetergärden kommer att försvinna samt att i stället i 
statsregleringen upptages ett deremot svarande anslag till 
salpeternäringens bestånd och bedrifvande jemte uppköp 
af salpeter; dock kommer, i fall denna mening blifver 
R. St:s beslut, detsamma att öfverlemnas till K. Maj:ts 
nåd. sanktion**. Detta förbehåll ansåg Casper Wijkman 
desto mindre behöfligt, **som for verkställigheten af ett 
-möjligen blifvande R. St:s beslut om salpetergärdens upp- 
häfvande, underdånig skrifvelse alltid måste till vinnande 
af allmän kungörelse derom expedieras till K. Maj:t, som 
," alltså fick tillfälle att meddela eller icke meddela sank- 
tion, i händelse sådant enligt grundlagen erfordrades**. 
Häremot genmälde sekreteraren, *att då statsregleringen 
i allmänhet, såvidt dervid icke öfverskredes de gränser, 
som i grundlagen blifvit bestämda, utgjorde ständernas 
ensak och icke behöfde K. Maj:ts pröfning underställas 
skulle en sådan behandling, som Casp. Wijkman föresla- 
git med förevarande till statsregleringen hörande om Kontrollstämpel-medel; Nummerlotteri-medel; B&k- och Lotsmedel; Dan- 
ska fyringsmedel; Ersättningar; Observationsmedel ; Extra medel af upp- 
börd; Intressemedel. 26 

salpetergärden, tydligen utmärka, att R. St. ansett K. 
Majits sanktion dera lika litet som å statsregleringen i 
öfrigt erfordras, särdeles då af protokollen komme att 
visa sig, det fråga dervid jeniväl uppstått, huruvida så- 
dan sanktion vore behöflig eller ej; hvarföre och då en- 
ligt hans tanke K. Majrts bifall erfordrades till salpeter- 
gärdens afskaffande, det vore både i sin ordning och 
angeläget, att beslutet derom icke måtte af R. St, vid- 
tagas, utan att detsamma tillika öfverlemnades till E. 
Maj:ts sanktion**.^) 

Talmannen utvecklade nu skälen för sin med se- 
kreterarens öfverensstämmande åsigt och tillfrågade der- 
efter ståndet, om det yrkade, att proposition måtte fram- 
ställas till salpetergärdens upphäf vande, utan att till ett 
sådant beslut K. Maj:ts sanktion erfordrades, hvartill 
efter några invändningar mot tillägget etc. svarades all- 
männeligen Ja. Talmannen vägrade nu, jemlikt 55:te 
§:en R. O., att framställa denna proposition, och frågan 
kom sålunda till konst.-utskottet. 

I sitt memorial till bondeståndet utvecklade nu K. 
U. först, hvarföre salpetergärden måste hänföras till 
rikets ordinarie inkomster, dit don ock sedan 1809 räk- 
rats, samt att grundlagen ej antydde någon skilnad mel- 
lan verkliga jordeboksräntor och öfriga ordinarie inkom- 
ster, « med hvilka tvärtom vid sammanställning af R. F:s 
59:de och 60:de §§ uppenbart förstods alla sådana, som 
ej tillkomme genom bevillningar och icke heller bland 
dessa senare uppnämnas", samt fortsätter sedan: "Nu 
stadgar R. F. i § 58, att konungen må låta vid hvarje 
riksdag uppvisa statsverkets tillstånd i alla dess delar, 
till inkomster och utgifter, i § 59, att konungen må ef- 
ter statsverkets tillstånd och behof låta till St. U:s öf- 
verläggning framställa hvad staten kan tarfva utöfver *) Jfr med dessa båda yttrahden angående behandlingssättet landt- 
marskalkens och Cederströms på riddarhuset afgifna. Den formeUa olik- 
heten hade dock i princip föga eller intet att betyda. f 

4 27 

de ordinarie inkomster och hvilka behof genom bevill- 
ningar böra fyllas, samt i § 62, att, sedan statsverkets 
behof blifvit af St. U. uppgifna och af R. St. pröfvade, 
det ankommer på R. St. att en deremot svarande be- 
villning sig åtaga. Häraf synes klart följa, att den i 
R! F. § 57 R. St. allena förbehållna utöfning af sven- 
ska folkets sjelfbeskattningsrätt endast kan sträcka sig 
till de i 60:de §:en omförmälda extra-ordinarie afgifterna. 
Då dessutom i grundlagen intet särskildt föreskrifves 
om sättet för ordinarie statsinkomsters förändring, måste 
hvarje dylik förändring tillvägabringas i enahanda ord- 
ning som andra allmänna förhållanden eller genom ko- 
nungs och ständers sammanstämmande beslut. Medgåfves 
R. St. rättigheten att, utan konungens samtycke, bort- 
taga om ock blott en enda bland de ordinarie stats- 
inkomsterna, så . funnes ej mer någon bokstaf i grund- 
lagen, som skulle med framgång kunna åberopas till 
hinder för ständerna att medelst de egentliga grund- 
skatternas eller jordeboksräntornas upphäfvande nedbryta 
hela statsförvaltningsbyggnaden och sönderslita egande- 
rättens heligaste band. I R. F:s § 109 heter det: 'Der 
så oförmodadt hända skulle, att vid den förlängda riks- 
dagstidens utgång, R. St. icke hade staten reglerat eller 
någon ny bevillning sig åtagit, då skall konungen kunna 
R. St. åtskilja, och fortfare den förra bevillningen intill 
nästa riksdag' — ett stadgande, hvarigenom lagstiftaren 
velat sätta konungen i tillfälle att åtminstone bibehålla 
statsverket i dess förra skick, oberoende af ständernas 
godtycke; men detta konungens prerogativ blefve till- 
intetgjordt i händelse ständerna finge utan hans med- 
gifvande borttaga flere eller färre af de ordinarie stats- 
inkomsterna; och fördenskull måste ej heller några 
sådana kunna utan konungens samtycke af ständerna 
borttagas. 

Alldenstund på nu framställda med R. F:s 1 bok- 
staf instämmande grunder salpetergärden bör anses för 
en statens ordinarie inkomst och statens ordinarie in- 28 

komster ej kunna af R. St. borttagas eller förändras 
utan konungens sanktion, finner E. U. den ifrågasatta 
af bondeståndet yrkade proposition vara stridande mot 
grundlagen.* 

Frågan om salpetergärden blef sedan föremål för 
votering i förstärkt St. U., der förslaget om dess af- 
skaffande erhöll majoritet; och hette det i beslutet: 
* komma alltså R. St. att hos K. Maj:t i underdånighet 
anhålla om dess Nåd. bifall till salpetergärdens upphö- 
rande samt särskildt anslag att anvisas af R. St. till 
salpeternäringens bestånd och bedrifvande jemte uppköp 
af salpeter**.^) ^) Ehuru ny, synes fr&gan utom riksdagen denna gång väckt föga 
uppmärksamhet. Den förekom ock midt emeUan de heta striderna om 
Göta kanal och skeppshandeln. Ej ens Argus har n&got om densamma 
att andraga. Den objudne Gästen (n:r 23) anmärker dock, att "denna 
fråga" — om salpetergärdens afskaflfande — "har genom allt hvad der- 
uti passerat, kommit att sin obetydlighet oaktadt blifva en af de beni- 
gaste i vår statsrätt". 

2) Jfr St. U:8 uti. n:is 64, 205—211; R. och Ad:8 prot. V, 337— 
404, VI, 3-24, XI, 168—180; prestestts prot. IV, 326-368, 402-418, 
IX, 66-100; borgar8t:8 prot. II, 501-579, 594—602, V, 15—38; bonde- 
st:s prot. IV, 261-289, VI, 42-63, 341-845; först. St. U:8 uti. n:r 262; 
E. U:s memt n*.is 5, 29. Genom K. Urs uttalande hade således frågan för --^ 
denna gång afgjorts, riksdagen understälde vederbörligen 
sitt beslut om salpetergärdens upphäfvande K. Majits 
sanktion och ett prejudikat var åstadadkommet. Oppo- 
sitionen ville emellertid icke släppa denna fråga, och 
den återupptogs ock vid de båda följande riksdagarne. 

Vid riksdagen 1834 — 35^) väcktes frågan derige- 
nom, att St. U., som i sitt inkomstbetänkande föreslagit 
dels den nedsättningen i mantalspenningarne, att de först 
vid fylda 17 (förut 15) års ålder skulle erläggas, och 
dels att k. nummerlotteriet måtte upphäfvas, tillagt till t' 

I — "aaFSTSKEaiiTsi^^^s^rr 29 

det förra förslaget: "om R. St. härtill lemna bifall, lära 
R. St. finna, att detta beslut bör underställas K. Majrts 
Nåd, sanktion", samt till det senare med någon varia- 
tion: "torde detta beslut böra underställas K. Maj:ts 
Nåd. sanktion". Mot denna St. U:s tillstyrkan att an- 
hålla om K. Maj:ts sanktion hade nu reserverat sig frih. 
W. F. Tersmeden "på den grund att § 57 R. F. tydligt 
och klart bestämde svenska folkets rätt att sig sjelfve 
beskatta genom R. St. allena och denna rätt af ingen 
annan § i grundlagen vore inskränkt samt ingen skilnad 
uti nämde § gjord mellan ordinarie och extra-ord. skat- 
ter". Med honom instämde d:r Hasselrot, herrar Waern 
och Andersson samt sex medlemmar af bondeståndet. 

Reservanternas mening biträddes hos R. och* Ad. af 
grefvarne Cronhjelm och Horn, utan anförande af några 
nya skäl^ med åberopande af 57:de §:en, der ordet be- 
skatta ej kunde afse att blott förhöja skatter utan äfven 
att nedsätta eller upphäfva sådana. För häfdande af 
konungens sanktionsrätt uppträdde de gamle kämparne 
från 1829, Cederström, B, Rosenblad, Lagerhjelm, vidare 
frih, C. Ehrenborg, ordförande i. K. U., som framhöll, att 
57:de §:en ej borde tagas isolerad, grundlagen måste tol- 
kas i sitt sammanhang, och 57:de §:ens innebörd bestäm- 
des då af de följande, von Hartmansdorff, som ville " fasta 
uppmärksamheten vid sjelfva ordalydelsen: Svenska fol- 
kets urgamla rätt att sig beskatta d. v. s. pålägga sig 
ökade afgifter, icke att borttaga eller frånsäga sig skat- 
ter. Ingen lärer kunna bestrida att orden efter allmänt 
språkbruk så böra förstås", m. fl., samt af regeringens 
medlemmar af Wetterstedt, samt hofkansleren frih. %)on 
Schulzenheim, den senare med ett längre skriftligt ytt- 
rande, hvarur vi anföra: "Ehuru det icke utan skäl skulle 
kunna påstås och försvaras, att ordet beskatta (§ 57) en- 
dast har afseende på nya skatters påläggande, men icke 
på gamla redan existerande skatters borttagande eller 
förändrande, skulle jag dock vilja medgifva, att om § 
57 vore den enda, som i detta fall tages till ledning för 30 

omdömet, de ordinarie inkomsterna verkligen då kan- 
hända skulle kunna af ständerna afskaffas utan K. Maj:ts 
medverkan. Sådant är likväl icke förhållandet; ty den 
57:de §:en står i tydligt samband med flere efterföljande 
§§:er, hvilka modifiera och bestämma dess i allmänna 
ordalag uttryckta innehåll.* På samma grunder som 
föregående riksdags K. TJ. med sammanställning af 59:de, 
62:dra, 64:de och 109:de §§:na R. F. etc. fann han ock, 
^ att den beskattningsrätt som enl. § 57 tillkomme R. St. 
allena inskränkte sig till de i 60:de och 66:te §§:na om- 
förmälda bevillningar**. Ytterligare styrktes han i denna 
åsigt af § 75 R. O., som stadgar, att "för beslut i alla 
öfriga ärenden** — utom grundlagsfrågor — **de mål 
undantagna, hvarom i R. P:s 66, 69, 70, 71 och 72 §§ 
särskildt förordnadt är, gälle, jemte konungens samtycke 
tre stånds mening*. I ingen af dessa §§ voro de or- 
dinarie inkomsterna omförmälda. "Statsreglering* i § 
69 afsåge, genom sammanställning med 59:de och 64:de, 
endast beräkning af de ordinarie inkomsternas belopp. 

I öfverensstämmelse med denna åsigt fattade ock 
adeln sitt beslut, hvaremot vid protokollsjusteringen re- 
servationer anmäldes af hrr Gyllenkrook, Alb. Kantzow 
och Harald Hjärne, hvilken sistnämde, ehuru han ansåg 
R. St. ej böra ensamme ega beslutande rätt härutinnan, 
dock ej fann deras rätt i R. F. inskränkt. 

Hos presteståndet berördes formfrågan endast i 
förbigående. Domprosten Holmström yttrade, att huru än 
mantalspenningarne uppkommit, om denna afgiften varit 
en tull- eller accis-afgift eller fast hellre en s. k. kopp- 
skatt, så hade detta ingen betydelse; den vore nu i hvarje 
fall en ordinarie statsinkomst, som ej utan bägge stats- 
makternas gemensamma bifall finge rubbas. D:r Hassel- 
rot, som var den siste talaren under debatten, ville för- 
svara sitt instämmande i Tersmedens reservation; 57:de 
§:ens stadgande vore generelt och ovilkorligt, men han 
ville dock icke bestrida, att §§ 58, 59 och 60 kunde med- 
föra en inskränkande tydning, för så vidt det rörde de <i I 31 

egentliga grundskatterna eller jordeboksräntorna. I före- 
varande fall fann han högst en anmälan hos K. Maj:t 
nödig. 

Punkten återremitterades. 

I borgarståndet fördes reservanternas talan hufvud- 
sakligast af Wcern, med hvilken hrr Holm, Hessle och 
Bydin instängde, under anförande af de redan kända skä- 
len; St. U;s mening försvarades af Santesson, som fann 
"hvarken någon grundlagsparagraf eller praxis vid nå- 
gon riksdag kunna åberopas till stöd för ständernas ute- 
slutande rätt att afgöra, om de ordinarie skatterna må 
fortfara eller icke. De äga endast att kalkylera belop- 
pen samt för deras del besluta minskning eller förhöj- 
ning, men alltid under förutsättning af anmälan till ko- 
nungens sanktion"; vidare af hrr Ekerman, Helsingius, 
Halling m. fl. Åfven Th, Petre hade i denna fråga till- 
hört St. U:s pluralitet och fann Waerns anmärkningar 
** betänkliga". Han ansåg nämligen "den motsägelse, 
som så ofta förefinnes i vår lagstiftning, äfven här vara 
för handen, i så måtto som isynnerhet § 59 kunde an- 
vändas som skäl att hindra en obegränsad tillämpning 
af 57:de §:en". Han uttalade sig dock tämligen sväf- 
vande och ville till slut "upplysningsvis nämna att St. 
U:s pluralitet, att dömma af redaktionen af betänkandet 
/ icke otydligt ådagalagt, huruledes grunderna för frågans 
^ bedömmande förekommit utskottet af tvifvelaktig be- 
skaffenhet" — en uppfattning, som lifligt bestreds af 
Santesson och rådman Ekerman, också medlemmar af 
St. U. 

Majoriteten i borgarståndet') omfattade emellertid 
den af Waern m. fl. framstälda åsigten, att konungens 
sanktion icke behöfdes, men talmannen vägrade att fram- 
ställa deras i denna syftning med 35 röster mot 16 yr- 
kade proposition, och frågan kom således äfven nu att 
underställas konst.-utskottet. 'i \ 


^) Borgarståndet räknade vid denna riksdag nära 50 nya repre- 
sentanter, bland dem bergslagernas. 


32 

rf 

I bondeståndet anförde And, Danielsson skriftligt, 
det St. Urs tillstyrkande att anhålla om K. Maj:ts sank- \ 
tion vore aldeles stridande mot 57:de §:en. Hvad E. St. 
om beskattningsärendena besluta vore ett lagenligt, defi- 
nitivt beslut. Det tillhörde ej de önskningsmål, som i § 
89 bestämmas, ej heller lagfrågor, som afhandlades i 
87:de och 88:de §§:na. "Det vore hög tid att tillintet- 
göra de vådliga följderna af den sista riksdagens tjenst- 
färdighet samt att ej låta ett så farligt emot grundlagens 
tydliga ord stridande prejudikat åter fornyas.* I ett 
senare muntligt anförande tillade han, det visserligen 
64:de §:en R. F. bestämde, att såväl de ordinarie in- 
komsterna som bevillningarna disponerades af konungen, 
men endast under den bestämda förutsättningen, att de 
af R. St. till statsverket anslås (!). Hvad R. St. icke 
som skattmedel till statsverket anslå, kan icke uttagas 
af uppbördsmännen. Strindlund bemötte honom och an- 
förde bl. a., att enligt denna åsigt, att konungen ej 
kunde säga nej, skulle äfven mot bondeståndets bestri- 
dande grundskatterna kunna ökas, huru mycket de tre 
andra stånden behagade. 

Punkten återremitterades. 

När St. U. inkom med sitt nya betänkande, hade 
emellertid K. U. till följd af remissen från borgarstån- 
det afgifvit sitt utlåtande i frågan. Med anförande af 
föregående K. U:s uttalande samt tilläggande: ^'äå hos 
hvarje riksdags K. U. i egenskap af grundlagarnes vår- 
dare och tolk bör med skäl väntas en fortsatt likstäm- 
mighet i deras tillämpning och nuvarande K. XJ. fuU- 
komligen biträder det föregåendes härutinnan framlagda 
och utvecklade åsigter, får, till ytterligare måhända öf- 
verflödigt stöd för detsamma, utskottet dels åberopa R. 
0:s § 75, hvilken antyder, att för beslut i alla ärenden, 
de mål undantagna, hvarom i R. F:s 66, 69, 70, 71 och 
72 §§ särskildt förordnadt är, konungens samtycke er- 
fordras, dels vördsamligen tillägga den anmärkningen, 
att änskönt händelsen knappt vore tänkbar, R. St. skulle 33 

genom alla de ordinarie statsinkomsternas borttagande 
kunna utan konungens sanktion de facto upphäfva hela 
§ 59 R. F., — fann K. U. den inom borgarståndet väckta 
principfrågan stridande mot grundlagen, och att talman- 
nen alltså med rätta vägrat proposition. — Detta utlå- 
tande åberopade nu St. U. i sitt nya memorial, och i 
bondeståndet föreslog derföre And, Danielsson, att stån- 
det visserligen måtte förklara dess opinion vara den, 
att K. Maj:ts sanktion till förändring af grundskatterna 
icke erfordras, då andra medel sättas i stället; men till- 
lika, att det denna gång icke yrkade proposition i detta 
hänseende. "Häruti hördes ståndet i allmänhet instämma" , 
och dess beslut blef nu, "att mantalspenningarne, lag- 
mans- och häradshöfdingeräntan" — enligt And. Da- 
nielssons af St. U. afstyrkta förslag — "måtte upphöra 
och att detta beslut underställes Konungens nåd. sanktion'^ 
(eller alternativt, om detta beslut ej blefve R. St:s, bi- 
fall till St. U:s förslag om befrielse till fylda 17 år från 
mantalspenningarnes utgörande. Detta St. U:s förslag 
hade ock bifallits af R. och Ad., men afslagits af preste- 
och borgarstånden, och dessa stånds mening blef den 
segrande vid den votering i förstärkt St. U., som af ut- 
/ skottet föreslogs och af stånden utan meningsbyte an- 
togs. I fråga om nummerlotteriet deremot ändrade St. 
U. efter återremissen sitt utlåtande och tillstyrkte nu 
dess fortfarande, som ock blef R. St:s beslut. Denna 
fråga återkom vid följande riksdag och väckte då åter 
principfrågan till lif.). 1834 års K. U. fick emellertid ännu en gång till- 
fälle att uttala sig i frågan om konungens sanktionsrätt. 

Förhållandet härmed var följande. Sedan R. St. vid 
föregående riksdag uppmärksammat den olikhet i sterb- 
husafgiftens utgörande, som förefunnes mellan Stockholm 
och Göteborg å ena sidan samt rikets öfriga städer å den 
andra, hade de hos K. Maj:t anhållit om utredning till 34 

nästa riksdag af det anmärkta förhållandet. K. Maj:t hade 
derefter hört vederbörande och till St. Urs behandling 
vid denna riksdag öfverlemnat de från dem inkomna ytt- 
randen och meddelade upplysningar. St. U, hade sedan 
hemstält, *att invånarne i Stockholm och Göteborg måtte 
förklaras pligtige att hädanefter till statsverket erlägga 
ifrågavarande sterbhusafgift, efter enahanda grunder, som 
densamma af landet och öfrige städer utgjordes, hvaremot 
den i förstnämde tvenne städer nu utgående matlags- 
afgiften borde upphöra och ur räkenskaperna försvinna", 
samt tillagt: "I händelse R. St. gilla utskottets förberörda 
förslag, lärer skrifvelse till K. Maj:t varda expedierad 
med underdånig anhållan, det K. Maj:t om detta R. St:s 
beslut täcktes i nåder låta vederbörande förständiga". 
Mot denna punkt reserverade sig hr Ekerman, enär han 
ansåg K. Maj:ts sanktion vid all slags förhöjning af de i| 
ordinarie skatterna likaväl som vid nedsättning böra sökas. 

I stånden beslöts återremiss, förnämligast på den 
grund, att K. Maj:t blott hört myndigheterna, men ej 
invånarne i de båda städerna. Hos R. och Åd. yrkades 
återremiss af frih. Akerhjelm äfven på den grund, att K. 
Maj:ts sanktion borde begäras, då denna afgift utgjorde 
en ny skatt i så måtto, att den var större än den, som 
enligt St. U:s förslag skulle indragas; hvaremot andra 
— bland dem Ehrenhorg — ej ansågo betänkandet afse 
nya skatter, endast en förflyttning. 

St. U. fasthöU emellertid sitt förslag och yttrade i 
mom. 2 (af sitt mem. n:r 209): "Beträffande dernäst for- 
men för expedierandet af R. St:s beslut, i händelse ut- 
skottets förslag gillas; så, enär den skedda undersök- 
ningen blifvit verkstäld till följd af R. St:s underdåniga 
framställning, och K. Maj:t, hvars nåd. uppmärksamhet 
på frågan sålunda blifvit fästad, utan något förbehåll 
öfverlemnat handlingarne i målet för att slutligen pröfvas 
af rikets nu församlade ständer, samt förslaget för öfrigt 
endast afser beredandet af en för hela riket lika tillämp- 
ning af ett från äldre tider gällande beslut i beskatt- 35 

ningsväg, tror utskottet — — — — förevarande fråga 
icke vara af beskaffenhet, att, om R. St, bifalla utskottets 
forslag, beslutet derom bör underställas K. Maj:ts nåd. 
sanktion". 

Hos R. och Ad. förklarade landtmarskalken, då han 
på grund af 59:de och 64:de §§:na R. F. ansåg, att cMa 
förändringar i de ordinarie skatterna tillhörde K. Maj:ts 
och R. St:s gemensamma afgörande, sig förhindrad att 
framställa proposition på denna 2:dra punkten i St. TJ:s 
mem. och "hemstälde, om R. och Åd. endast skulle be- 
haga lägga den till handlingarna", hvilket ock blef adelns 
beslut. Första punkten hade bifallits. Presteståndet af- 
slog lista punkten, och till följd deraf kom den 2:dra att 
förfalla. Borgarståndet biföll St. Urs förslag i dess hel- 
het, utan att om formfrågan yttrades ett ord. I bonde- 
ståndet yrkade Strindlund bifall. Han ansåg visserligen 
K. Maj:ts sanktion i fråga om ordinarie statsinkomsters 
förändring nödig, men då K. Maj:t efter infordrandet af 
nödiga, upplysningar endast öfverlemnat frågan till St. U., 
trodde han, att sanktion i förevarande fall numera icke 
erfordrades. Sekreteraren (äfven vid denna riksdag hä- 
radsh. J. J. Bergström) erinrade häremot, att då St. U:s 
förslag ovedersägligen afsåg förändrade grunder för ut- 
görandet af denna som ordinarie statsinkomst alltid be- 
räknade afgift, och då K. Maj:t blott aflemnat upplys- 
ningar, men icke meddelat eller haft anledning att meddela 
något sitt eget utlåtande, borde bifall till St. Urs förslag 
grundlagsenligt förenas med anhållan om K. Majrts sank- 
tion. Talmannen förklarade sig ock dela denna sekre- 
terarens åsigt, men ståndets flesta medlemmar instämde 
med Strindlund — Joh. Bengtsson visste dock ej, hvar- 
till deras yrkande skulle tjena, "då vi redan förut veta, 
hvad utgång frågan får i Konstitutions-utskottet" — och 
besvarade med Ja talmannens fråga: " yrkar ståndet fram- 
ställande af prop. på bifall till St. Urs utlåtande, utan 
att underdånig anhållan sker om K. Majrts nåd. sanktion 36 

af beslutet", hvarpå talmannen vägrade prop. och frågan 
gick till K. U. 

K. XJ. utlät sig nu härom på föl jande sätt : ** Ehuru, 
jemlikt utskottets förut yttrade omdöme, grundskatter ej 
må ökas eller minskas utan båda statsmagternas gemen- 
samma beslut; likväl, enär frågan här icke handlar om 
ökande eller minskande af en för hela riket gällande be- 
skattning, utan blott om upphäfvandet af ett undantag 
för tvenne städer ifrån allmän beskattningsgrund, tror 
utskottet desto hellre frågan i det skick, hvari hon blifvit 
framstäld, kunna af R, St. afgöras, som K. Maj:t genom 
densammas öfverlemnande till E. St. synes tillfyllest hafva 
ådagalagt sin Höga åsigt, och K. Maj:t, i händelse denna 
varit skiljaktig från den af R. St. tillkännagifna, säker- 
ligen ej hade underlåtit att R. St., då handlingarna dem 
tillstäldes, derom i nåder underrätta. (!) 

Vid sådant förhållande finner ock K. XJ. Hedervärda 
Bondeståndets yrkande af den proposition, som Talmannen 
vägrat, icke vara stridigt emot grundlagen.* 

Då detta egendomliga utlåtande föredrogs i bonde- 
ståndet, underkastades det af dess sekreterare en längre, 
välgrundad kritik. 

Han framhöll, att det här var fråga om afskaflfandet 
af en ordinarie inkomst, matlagsafgiften, för invånarne i 
Stockholm och Göteborg och dess ersättande med en annan 
större, sterbhusafgiften ; att R. St. vid förra riksdagen 
afslogo K. Maj:ts proposition om upphäfvande af hela 
sterbhusafgiften, men då deras uppmärksamhet fastades 
på olikheten, de hos K. Maj:t anhöllo om undersökning, 
utan att ens omnämna, det fråga vore å bane om för- 
ändring häruti; att K. Maj:t vid upplysningarnes öfver- 
lemnande ej tillkännagifvit någon sin egen åsigt af ämnet 
och ej ens haft anledning dertill, då R. St. först under 
denna riksdag fattat det beslut, om hvars sanktionerande 
fråga uppstått ; att sanktion af ett beslut åtminstone för- 
utsätter, det ett beslut skall existera och till innehållet 
vara kändt af den, hvilkens sanktion begäres; att R. St. I 37 

nu kunde ha beslutat det gamla förhållandets fortvaro, 
då ej K. Majits sanktion behöfts, hvarföre dess meddelande 
på förhand varit lika öfverflödigt som olämpligt o. s. v. 
St. U:s förslag bifölls härpå af bondeståndet. Saken 
stod nu så, att tre stånd, adel, borgare och bönder, bi- 
fallit St. U:s förslag i hufvudfrågan, men med afseende 
på formen för expeditionen hade riksstånden på så sätt 
stannat i olika beslut, att R. och Ad. lagt detta mom. 
till handlingarne, sedan landtmarskalken förklarat sig 
hindrad att dera framställa proposition, att presteståndet, 
som ogillade utskottets förslag i hufvudsaken, äfven af- 
slagit detta 2:dra mom., men de tvenne andra stånden 
bestämdt uttalat, att beslutet icke behöfde underställas 
K. Maj:ts sanktion. St. U. inbjöd nu presteståndet att 
med afseende på formen för expeditionen fatta beslut 
samt dervid instämma i borgare- och bondeståndens me- 
ning. Ville presteståndet icke härpå ingå, så uppstälde 
utskottet förslag till voteringsproposition för omröstning 
i förstärkt utskott, huruvida beslutet skulle underställas 
konungens sanktion eller ej. I presteståndet framhöll 
.\ biskop Wingård, att det vore fråga om en förändring 
med en ordinarie inkomst, der bägge statsmakterna egde 
beslutanderätt, samt att K. Maj:t ej yttrat sig i ämnet. 
Afgiften vore obetydlig, men på formen måste man lägga 
vigt både för principen och följderna. Prosten Åstrand 
skulle instämt med W., om frågan vore att taga bort en 
statsinkomst, men nu gälde det en förhöjning och vore 
således ingen fara. Dessutom hade väl ej remiss till 
St. U. skett, om ej K. Maj:t velat förändringen. Ärke- 
biskopen förklarade, att han i likhet med landtmarskalken 
och bondeståndets talman skulle ansett sig förbunden att 
vägra proposition, om ej bondeståndets talmans vägran 
redan blifvit af K. U. underkänd. St. U:s framställning 
antogs derpå med 17 röster mot 15. 13 reservanter 
anmälde sig, uttalande sin fruktan för prejudikatets våd- 
liga följder. 

I öfverensstämmelse med de tre ståndens mening \ 38 

skedde nu expeditionen till K. Maj:t "med underd. an- 
hållan det E. K. Maj:t om detta R. St:s beslut täcktes i 
nåder låta vederbörande förständiga". 

Anledningarna till att riksdagen på dylikt sätt be- 
handlade denna fråga voro väl flere; den irriga föreställ- 
ningen, att K. Maj:t genom handlingarnes öfverlemnande 
till St. U. på förhand lemnat sitt bifall (till ett beslut, 
som ännu ej var fattadt (!)), hvilket såväl K. U. som flere 
principiella anhängare af konungens sanktionsrätt antogo ; 
vidare hufvudfrågans obetydlighet, enär antagandet af 
St. U:s förslag ej ens ledde till rubbning i beräkningen 
af afgiftens belopp (10,000 Rdr); slutligen väl ock, att 
frågan öfverhufvud icke ansågs ega principiell betydelse 
och ej alls, i olikhet med i frågan om mantalspennin gar ne, 
drefs som partisak. 

Hvilka skälen än voro, hade emellertid riksdagen 
faktiskt fattat ett beslut att förändra grunderna för en 
statsverkets ordinarie inkomst, utan att detta beslut un- 
derstäldes konungens sanktion. Någon prejudicerande 
betydelse fick detta beslut dock icke, dertill hade samma 
riksdag tillräckligt bestämdt vid föregående tillfälle ut- 
talat sin uppfattning, och denna hade ju ej heller under- 
gått någon förändring. Uttrycken modifierades ock i 
riksdagsbeslutet. K. Maj:t hade nämligen i sitt svar på 
riksdagens skrifvelse förklarat (icke att han "låtit för- 
ständiga vederbörande", utan), att han med gillande af 
R. St:s beslut i nåder förordnat, att sterbhusafgiften skulle 
i berörda tvänne städer påföras, samt dessutom enligt 
bilagdt utdrag ur statsrådsprotokollet äfven funnit ^R, St, 
böra erhålla särskild del af K. Maj:ts nu fattade beslut", 
hvilken form väl afsåg att uttryckligen framhålla ko- 
nungens sanktionsrätt i frågan. ^) Det hette nu i riks- 
dagsbeslutet: " — — — — hafve vi funnit skäligt att 
förklara invånarne i Stockholm och Göteborg pligtige 

*) B. St:s skrifvelse n:r 215, K. Majrts skrifvelse n:r 72 med ut- 
drag af prot. öfver handels- och finansärender, hållet inför H. M. Ko- 
nungen i statsr&det. 39 att hädanefter till statsverket erlägga sterbhusafgift etc. 
— — hvilket beslut K. Maj:t genom nådig skrifvelse af 
den 24 Jan. äfven gillat".^) Den väl delvis af personliga grunder, men också af 
det långt ifrån i allo konstitutionella styrelsesättet fram- 
kallade oppositionen mot Carl Johan hade under 1830- 
talet vunnit alltmera terräng. Till 1840 års riksdag 
samlade den sina krafter och lyckades äfven få majoritet 
vid utskottsvalen, hvarigenom Anckarsvärd blef ordförande 
i K. U., Horn i St. U. o. s. v. Ett af de medel, som 
nu skulle användas för att utöfva tryck på konungen och 
åtminstone få honom att afskeda sin gamla rådkammare, 
voro de bekanta Nordin-Ånckarsvärdska motionerna om 
hemmantalsräntans afskaflfande m. m. ^) I motiven till 
dessa hade man fått tillfälle att upptaga tvistefrågan om 
det kungliga vetot vid fråga om förändring af ordinarie 
inkomster. Frih. Nordin uttryckte sig dock härutinnan 
med en viss försigtighet. Jordeboksräntan syntes honom 
vara ett vid den svenska jorden i laglig ordning fastadt 
onus, men att så vore förhållandet med den s. k. man- 
talsräntan, fann han sig hafva skälig anledning att be- 
tvifla. Han yrkade derföre, "att St. U. skulle anmodas 
att för R. St. framlägga de lagliga beslut, hvarigenom 
de af svenska jorden under namn af hemmantalsränta nu 
utgående skatter äro af R. St. förklarade att de i all 
framtid böra af jorden utgöras", hvarom icke, skulle de 
med år 1841 upphöra. Hvilken tydning man än ville 
gifva 59:de och 64:de §§:ne R. P., borde meningsstriden 
derom ej kunna utsträckas derhän, att hvad af misstag 
oriktigt blifvit till ordinarie statsinkomster hänfördt, icke 
borde och kunde rättas af den statsmakt, som hade rikets ^) Rds-besl. § 13. Den vanligare formen var: "vi för vår del 
hvilket K. Maj:t behagat stadfästa". Jfr Rds-besl. §§ 11 och 12. 

2) Rdg. 1840—41, R. och Ad:s prot. I, 173—216, 253—290, II, 
50—55, VII, 112 — 15, st. U:8 uti. n:is 64, Litt. A, 220. 40 

beskattning sig uppdragen. O, H. Anckarsvärd deremot 
i sin 3:dje motion (: att, derest konungen skulle vägra 
verkställighet åt R. St:8 beslut angående hemmantals- 
räntans upphäfvande — hans l:sta motion — , ständernas 
beslut angående nedsättning i bevillningen efter 2:dra 
art. till hälften för handlande och samtlige borgare i stä- 
derna — motion n:r 2 — äfven måtte anses instäldt) 
påstod bestämdt ständernas allena beslutande rätt i dylika 
ämnen på grund af § 57. 59:de §:en föreskref endast 
om formen, hvari regeringens framställning om stats- 
verkets behof borde göras. Om § 64 yttrade han : " Huru 
skulle konungens dispositionsrätt kunna inskränkas till 
hvad af R. St. 'anslås' (!), om det vore åt honom lemnadt 
att låta uppbära skatter, som R. St. ansett sig icke vi- 
dare böra förordna? Hvad betydelse skulle de 'pröfvade 
behofven' och den 'upprättade staten' äga, om konungen 
hade rättighet att förhindra R. St. afskaffa skatter, som 
för dessa 'behof icke tarfvades, och i 'staten' icke be- 
räknats?" 

Rörande denna motions remiss till utskott uppkom 
på riddarhuset en ytterst hetsig debatt, der ock frågan 
om konungens sanktionsrätt var före. Hartmansdorflf, 
som med uppläsande af K. U:s mem. i denna fråga 1829 
och 1834 (se föreg.) fann, beträffande behandlingen, mo- 
tionärens yrkanden olagliga, yrkade slutligen, att R. och 
Ad. ej måtte bevilja remiss af A:s motioner n:r 3, 4 och 
5, "förrän han derifrån borttagit hvad som åsyftade att 
tvinga konungen att mot sin vilja bifalla hemmantals- 
räntans upphäfvande" — detta med stöd af § 49 R. O.: 
« — — — — uppstår fråga otn eller kvart remitteras 
bör — — — ". 

Detta blef ock adelns beslut. 

Motionerna om hemmantalsräntans afskaflfande blefvo 
sedermera af St. U. afstyrktä och af R. St. afslagna. ^) 

>) I st. U:8 uti. (N:o 64, Litt. A) hette det: "Hvad först angår 
hemmantalsräntanB uppkomst och lagliga grunden för dess utfordrande, 
sä är det Yisserligen med förhållandena enligt, att, på sätt motionärerne 41 

Den egentliga striden rörande konungens sanktions- 
rätt utkämpades dessförinnan med anledning af St. U:s 
betänkande angående nummerlotteriet. ^) Utskottet hade 
foreslagit dess upphäfvande, men beträffande formen för 
frågans behandling, hade utskottet denna gång yttrat sig 
sålunda: " I händelse det af utskottet nu framstälda förslag 
kommer att af R. St. bifallas, torde beslutet härom böra 
hos K. Maj:t i underdånighet anmälas') med begäran att 
allmän kungörelse om dess indragning måtte i nåder 
varda utfärdad**. Häremot hade flere reservationer af- 
gifvits: af H. von Troilj af prosten Stenhammar samt en, 
märklig, af hr af Hannens, som omförmälde, att till St. 
U:s protokoll tillkännagifvits, 'det Inkomstafdelningen, 
innan den företog till behandling frågan om beräkning 
af statsverkets inkomster samt i sammanhang dermed åt- 
skilliga motioner rörande nedsättning i grundskatterne 
m. m., velat inhämta, huruvida utskottet ansåg R. St. 
enligt § 57 R. F. äga rätt att allena besluta i frågor 
angående minskning eller upphäfvande af ordinarie skat- 
terna eller om dertill fordrades konungs och ständers 
sammanstämmande beslut. Härom hade meningarne i uppgifviti, åtskilliga af de särskilda skatter, hvaraf denna ranta består, 
i början utgjort gärder, beviljade för tillfälliga behof; men då seder- 
mera ej mindre dessa skattebidrag än de öfriga, hyilka tillkommit i stäl- 
let för hemmanen åliggande prasstationer in natura, blifvit åtagne utan 
inskränkning till viss tid samt på sådan grund ingått uti egendomarnes 
skattläggning och uti Jordeböckerna intagits, hafva de likväl nu mera 
iklädt sig naturen af ständiga räntor samt äro jemväl inbegripna ibland 
de, uti 59 § af nu gällande B. F., omförmälda statsverkets ordinarie in- 
komster. Vid deasa förhållanden anser utskottet det vara ostridigt, att 
egarne af sådan jord, hvarmed hemmantalsränta följer och hvilka jem- 
väl förvärfvat samma jord med beräkning af denna ränta såsom en or- 
dinarie skatt, icke laglige n kunnat undandraga sig att ifrågavarande ränta 
utgöra och att densamma ej kan upphöra i annan ordning, än hvar och 
en af statens öfriga ordinarie inkomster." 

^) Rdg. 1840-41, St. U:s uti. n:is 28, 205; R. och Ad:s prot. V, 
110—159, X, 223—237; prestesl:s prot. II, 517—537; borgar8t:s prot. II, 
52 — 71; bondest:3 prot. IV, 377 — 412, V, 312; K. U:s mom. n:r 10. 

^j Kurs. af mig. Jfr St. U:s betänkande 1834. 42 

St. U. varit delade, och votering anstalts öfver följande 
proposition: "Den, som anser konungens samtycke böra 
begäras å R. St:s beslut att förändra grundskatterna, 
voterar ja, den det ej vill, nej; vinner nej, anses för- 
berörde konungens sanktion icke vara behöflig**. Vote- 
ringen hade utfallit med 19 nej mot 15 ja, och som han 
då delat minoritetens mening, ville han nu reservera sig. 
Statens ordinarie inkomster kunde enligt 57:de, 59:de, 
64:de och 80:de §§:na R. F. ej förändras eller borttagas 
annorlunda än på sätt, som 75:te §:en R. O. föreskref. 
— Med dessa reservanter instämde ytterligare nio af 
St. U:s medlemmar. 

St. Urs uppfattning blef, såsom väl var att vänta 
efter den utgång, frågan fått vid de tvänne föregående 
riksdagarne, föremål för många och kraftiga gensagor 
inom stånden. Så på riddarhuset af exc. Posse, von 
Schulzenheina., Nauckhoff, Lagerhjelm, A. C. Raab m. fl. 
J. Cederström ansåg den preliminära voteringen i St. U. 
vara ett försök att tvärtemot § 81 R. F. upphäfva sig 
till tolkare af grundlagens rätta förstånd och hade till 
och med väntat sig en förklaring af landtmarskalken, att 
utlåtandet icke kunde till föredragning upptagus. Ut- 
skottets försvar fördes skäligen matt. Dess ordförande, 
grefve Horn, förklarade, att i utlåtandet icke framstälts 
den åsigten, att ej K. Maj:ts sanktion på ett eventuelt 
beslut om nummerlotteriets upphäfvande skulle begäras, 
då detta vore mindre att anse som en ordinarie inkomst 
än som ett konungens regale; det berodde på den andra 
statsmakten att för sin del besluta, sedan R. St. fattat 
sitt. Hvad i en reservation framhållits om ett beslut 
rörande "arbetssättet^ inom utskottet, vore nog riktigt, 
men majoriteten hade ej förbisett, att denna sats ej i 
sin fulla utsträckning kunde tillämpas. Så kunde grund- 
skatterna ej upphäfvas utan intrång i eganderätten. På 
samma sätt yttrade sig grefve D, Frölich: voteringen i 
St. U. hade tillkommit för att minska diskussionerna 
inom utskottet, konungens prerogativ behöfde ej tagas i 43 

försvar af den andra statsmakten, några bestämda orda- 
sätt, som R. St. borde använda i sina skrifvelser till K. 
Maj:t, funnes ej föreskrifna. Äfven C. B, Tersmeden 
uttalade sig sväf vande i principfrågan. Aug. Anckar- 
svärd och frih. Sprengtporten försvarade dock bestämdare 
ständernas allena beslutande rätt, den senare fann af 
69:de §:en R. F., jemförd med 75:te §:en R. O., att 
statsregleringsfrågor icke skulle underställas K. Maj:ts 
sanktion, "och att detta är en statsregleringsfråga, lära 
väl hvar och en böra medgifva". 

Betänkandet återremitterades. Detsamma blef "en- 
hälligt'' presteståndets beslut. Der var det för nästan 
alla de många talarne en sjelfklar sak, att konungens 
sanktion erfordrades och att återremiss derföre vore nöd- 
vändig. Prosten Hallström fann utskottets steg grund- 
lagsvidrigt. D:r Björkman: Nummerlotteriet hade alltid 
räknats till rikets ordinarie statsmedel, hvilkas utgående 
vore genom kongl. förordningar faststäldt långt före nu- 
varande statsskick och nu gällande grundlagar, och uti 
dessa grundlagar aldeles icke upphäfda eller till R. St:s 
uteslutande behandling öfverlemnade. R. St. kunde blott 
för sin del besluta. Häruti instämde Geijer, Gumeelius, 
Säve m. fl. D:r Agrell: St. U. hade tagit ett stort steg 
inom den andra statsmaktens område och sökt en våg- 
sam inkräktning i konungens rätt. Så ock P. G, Sve- 
deliusj biskoparne Hedrén och Heurlin: Svenska stats- 
skicket skulle med en sådan princip vara totalt förän- 
dradt; prostarne Berlin^ Åstrand m. fl. Prof. Thomander 
gjorde dock några invändningar. Han hade i St. U. icke 
önskat, att en sådan omröstning der skulle företagas, 
dels derföre, att den, om den än tillhörde St. U., dock 
för tillfallet icke syntes af behofvet påkallad; dels der- 
före, att han icke trodde grundlagen i saken innehålla 
något egentligt stadgande. Ostridigt vore grundlagen i 
detta hänseende åtminstone ganska tvetydig, då man 
jemförde t. ex. 57:de och 69:de §§:na R. F. å ena sidan 
med 59:de och 64:de å den andra. "Der förekommer, 44 

såvidt jag kan se, icke ett ord om ordinarie statsinkom- 
sters upphäfvande, der namnes hvarken, att ständerna 
ensamt, ej heller att konung och ständer gemensamt, 
kunna derom fatta grundlagsenligt beslut. Finnas inga 
andra stadganden än dessa, så lära de ordinarie inkom- 
sterna vara af grundlagstiftarne tänkte såsom rent af 
omöjliga att upphäfva annorlunda än med sjelfva grund- 
lagsparagraferna. Vi äro välsignade med en grundlag, 
som skall efter sin ordalydelse i hvart särskildt fall 
tillämpas. Hvart och ett misstag i detta hänseende är 
således med största lätthet vederlagdt: det behöfves icke 
mer än citera den ordalydelse, som förmår, att ordinarie 
statsinkomster kunna upphäfvas genom tre stånds be- 
slut, när konungen dertill samtycker.** Hallströms hän- 
visning i ty fall till § 75 R. O. tillfredsstälde honom 
icke: " den undantog uttryckligen bland annat äfven livad 
St, U. tillstyrkt uti det som rörer statens reglerande, ty 
derom handlar 69:de §:en R. F. Det återstår alltså att 
visa huruledes hvad St. U. tillstyrkt i fråga om en or- 
dinarie statsinkomsts upphäfvande icke rörer statens regle- 
rande, och denna bevisning lärer utgöra den egentliga 
svårigheten" — — — hvaremot Hallström åter framhöll, 
att det blott var i hvad som rörer statsutgifter, rikets 
gäld, bevillningens belopp och fördelning, riksgäldskon- 
torets och bankens styrelse och förvaltning, som R. St. 
enligt 75:te §:en egde att allena besluta. Ärkebiskopen 
förklarade sig slutligen förhindrad att meddela annan 
proposition än på återremiss eller afslag, och blef, som 
ofvan nämdt, återremiss ståndets beslut. 

Borgarståndet hade vid denna riksdag fullständigt 
frånträdt den mening, som det i principfrågan hyst 1834. 
Den som här ville försvara St. U:s betänkande, Vedberg, 
sökte blott framhålla, det utskottet sagt, **att i händelse 
dess förslag skulle af ståndet bifallas, hemställan derom 
skulle hos K. Maj:t ske, så att det komme att af K. Maj:t 
bero, om förslaget antoges eller ej**. Th. Petre, som 
fann sig *'böra instämma med dem, som finna ständer- * 45 

nas i beskattningsfrågor ägande allena beslutande rätt 
icke i denna sak göra tillfyllest**, ansåg ej heller skäl 
till anmärkning mot ordställningen i utlåtandet finnas, 
utan trodde, att majoriteten och minoriteten i utskottet 
tänkt lika, nämligen att nummerlotteriet ej kunde upp- 
häfvas utan bägge statsmakternas förenade beslut. Här- 
emot visade Halling, genom jemförelse af ordalagen i 
detta och St. U:s utlåtande vid föregående riksdag samt 
påpekande af Harmens' reservation, som tydliggjorde, 
hvad man menat, att utskottet verkligen sökt ** etablera 
en annan princip". Han yrkade återremiss, "då propo- 
sition om betänkandets antagande ej kunde komma i 
fråga". I samma syfte och framhållande nödvändigheten 
af konungens sanktion yttrade sig de öfrige i debatten 
uppträdande, och då talmannen förklarade sig föranlåten 
att vägra proposition på bifall till St. U:s hemställan, 
**enär utskottet icke tillika föreslagit R. St. att dera 
begära K. Maj:ts sanktion", så godkändes denna vägran 
af ståndet med en majoritet af 37 röster mot 13. 

Bondeståndet vidhöll dock sin vid de båda föregå- 
ende riksdagarne uttalade uppfattning. Hans Jansson, 
majoritetens ledare vid denna riksdag, yttrade sig väl i 
principfrågan med en viss försigtighet, men "hvad lot- 
terimedlen särskildt vidkomme, omnämdes de ej i någon 
grundlagsparagraf såsom ordinarie inkomst". Yrkade 
bifall till St. Urs utlåtande. Nils Persson från Söder- 
manland fann vid jemförelse af 57:de och 64:de §§:na 
R. F., att, "då såväl ordinarie inkomster som extra- 
ordinarie utlagor anslås till statsverket af ständerna för 
att till af dem pröfvade behof användas, kunde de ock 
utan den andra statsmaktens medverkan, pröfva, det he- 
hofvet af en eller annan ordinarie eller extra-ord. in- 
komst icke vore för handen'',{\) Konungens sanktions- 
rätt fann nu som förut en ståndaktig försvarare i Nils 
Strindlund. Nummerlotterimedlen voro nog en ordinarie 
inkomst, äldre än vårt nuvarande statsskick och icke 
nämda bland bevillningarne i § 60 R. F. Det vore en- 46 

dast dessa, som af R. St. anslås och af dem ensamt äf- 
ven kunde indragas. Han biträddes af Ola Jeppson från 
Blekinge, som särskildt hänvisade på § 80 R. P., «ty, 
om R. St. på egen hand kunde omsätta grundskatterna 
i bevillning, men konungen ej godkände nedsättning i 
rustning och rotering, så skulle detta för de södra pro- 
vinserna blifvit ruinerande**. Talmannen nekade propo- 
sition på bifall, hvaremot Hans Jansson opponerade sig; 
anseende, att talmannen dertill icke hade någon rätt, ty 
detta vore ej en väckt fråga, utan ett utskottsbetänkande. 
Strindlund fann det visserligen vara en ** väckt fråga", 
eljest skulle ej något utskott derom kunna afgifva be- 
tänkande. Han ville återremiss, men talmannen ansåg 
en sådan proposition ej i första rummet kunna framstäl- 
las, då § 56 R. F. uttryckligen föreskref, det utskottens 
förslag skola först i plena framställas till antagande eller 
förkastande. ^) 

Proposition på bifall yrkades mot talmannens åsigt 
af ståndet med 61 röster mot 35, och konst.-utskottet 
måste nu åter uttala sig i frågan. Detta utskott, der 
som nämdt C. H. Anckarsvärd nu var ordförande och dit 
oppositionen vid denna riksdag förlagt sin hufvudstyrka, 
ansåg sig väl dock ej kunna direkt bryta det prejudikat, 
som vid de två närmast föregående riksdagarne genom 
deras K. Urs uttalanden faststälts och hvartill de trenne 
andra stånden äfven vid denna riksdag bestämdt anslutit 
sig. Det tog i stället fatt på den åsigt, som i bonde- ^) § 55 B. C: Landtmarskalk eUer Talman må ej kilnna vägra 
proposition, utom i det fall, dä han finner en väckt fråga boketafligen 
strida mot grundlagarnes lydelse 

§ 56 R. F. : Utskottens förslag skola först i ståndens 

plena framställas till antagande eller förkastande, utan förändringar eller 
tillsatser. Göres dervid i ståndens plena sådana anmärkningar som hin- 
dra antagandet, erhålle utskottet del af dessa anmärkningar för att der- 
efter förslaget ytterligare granska och jemka. När ett sålunda beredt 
förslag till stånden återkommer, då äge de magt att detsamma oförän- 
dradt eller med förändringar antaga eller ock aldeles förkasta. (Utgick 
ur R. F. riksdagen 1844-45 och infördes i R. O. § 49.) 47 

ståndet uttalats af Hans Jansson, och förklarade, att 
"väckta frågor endast äro de i 48:de §:en R. O. mom. 4 
omtalade motioner af någon vid riksdagen då närvarande 
ståndets ledamot", men ej utskottsbetänkande o. s. v., 
och talmannen hade derföre ej att vägra den i bonde- 
ståndet yrkade propositionen. 

Mot detta advokatoriska utlåtande afgåfvos bestämda 
reservationer af Spens, Cederschjöld, Geijer och Hall- 
ström. ') 

St. U:s utlåtande hade emellertid af tre stånd åter- 
remitterats, och utskottet slog nu ock till reträtt i frå- 
gan om formen för expeditionen, ehuruväl det sökte ma- 
skera sitt återtåg genom att ej direkt medgifva den af 
riksdagens majoritet förfäktade principen. Det hette i 
dess nya betänkande : " — — — — Vidkommande åter 
anmärkningarne deremot, att utskottet icke uttryckligen 
föreslagit, att i R. St:s beslut om nummerlotteri-inrätt- 
ningens upphörande, borde begäras K. Maj:ts nåd. sank- 
tion så, enär nummerlotteriet kan betraktas som en all- 
si män inrättning, hvilken förvaltas af en utaf K. Maj:t 
Ll förordnad direktion, hvadan dess upphörande må anses 
' erfordra K. Maj:ts nåd. medgifvande, samt med afseende 
jemväl å de inom trenne riksstånd framstälda yrkanden, 
tror utskottet sig böra hemställa, att, i händelse af bi- 
fall till utskottets förberörda tillstyrkan, uti den förut 
föreslagne skrifvelsen må utsättas, att R. St. i under- 
dånighet anhålla, att den af ständerna beslutade indrag- 
ningen må af K. Maj:t i nåd. bifallas. 
^ Riksdagens beslut, såväl i fråga om nummerlotte- 
riets upphörande som beträflfande mantalspenningarnes 
L erläggande först vid 17 års ålder, hvilket af denna riks- 
dag antagits, samt om lagmans- och häradshöfdingerän- 
tans och sterbhusafgiftens upphörande, expedierades ock i ') Se härom närmare K. U:s mem. n:x 10; Egendomligt nog åbe- 
ropades dock detta utlåtande af K. U. 1856—58 i mem. n:r 61. 48 

samtliga sålunda, att riksdagen med underd. anmälan, 
att den för sin del beslutit — — — — , härtill fogade 
anhållan om konungens sanktion. ^). 

Detta, att riksdagen för sin del beslutit, blef ock 
sedermera vid följande riksdagar det vanliga uttrycks- 
sättet i skrifvelser rörande förändring af statsverkets 
ordinarie inkomster, med tillägg, då förslaget utgick från 
riksdagen, af anhållan om K. Maj:ts sanktion. ^) ^) Se st. U:8 mem. 302, 841, Bdgs ekrifvelse n:r 250. 

*) Jfr härom 1857 Rdgs akrifvelse ii:r 38 om förändring af man- 
talspenningarne, 1863 akrifvelse n:r 73 om d:o, 1869 n:r 82 om grund- 
skatternas fixering, 1870 om tackjernstionden m. fl. 

') Jfr för 1872 St. U:8 mem. n:r 17 och 57, Första kamis prot. 
I, 437—451, III, 260—282, Andra kam:8 prot. H, 257-298, IV, 74, 107. r Först vid riksdagen 1872 dyker frågan åter upp. ^) 
St. U. hade då med anledning af väckt motion om man- 
talspenningarnes upphäfvande tillstyrkt, "att riksdagen 
må besluta, att denna afgift skulle upphöra och således 
inkomst- titeln mantalspenningar ur riksstaten uteslutas". 
Grefve L. af Ugglas reserverade sig — "särskildt emot, 
att utskottet tilltrott sig förorda, att ett beslut rörande 
de ordinarie inkomsterna ej skulle K. Maj:ts pröfning x 
och godkännande underställas"; och hr Montgomery^ 
Cederhjelm ville hafva St. Urs tillstyrkande så aflfattadt, f 
att riksdagen måtte "för sin del" besluta etc. j 

Att St. U., genom användet af uttrycket riksdagen 
må besluta och uteslutandet af det i dylika fall genom 
långvarig praxis häfdvunna för sin del, också afsett att 
framhålla riksdagens allena beslutande rätt med afseende 
på mantalspenningarne, det betonades med tillräcklig tyd- 
lighet af den medlem af utskottsmajoriteten, som inledde 
debatten i Andra kammaren, och till denna åsigt slöt 
sig ock endrägtigt denna kammares majoritet. Diskus- 
sionen i frågan erbjöd föga nytt. Majoriteten höll sig 4Ö 

stadigt till 57:de §:en, och motståndarne sökte med de 
följande §§:na gendrifva en sådan utsträckt tolkning af 
sagde §. En talare (prof. BibUng) {a,nn dock, "att lika 
bestämdt och otvetydigt som grundlagen i dessa §§:er, 
synnerligast i R. F., men äfven i R. O., förutsätter, att 
statens ordinarie inkomster icke ensidigt af riksdagen 
kunna ändras, lika gifvet är å andra sidan, att denna 
förutsättning ingenstädes i grundlagarne såsom utsagdt 
stadgande finnes uttalad, och att man under sådant för- 
hållande med bokstafstolkning af grundlagen till förmån 
för riksdagens ifrågavarande ensidiga rätt kan åberopa 
ordalagen i § 57 R. P., skulle ock en användning af 
densamma till upphäfvande af ordinarie inkomster utan 
konungens samtycke snörrätt strida mot samma grund- 
lagars uppenbara mening och anda". En annan talare 
(statsrådet Wcern) ansåg något kategoriskt svar på denna 
tvistefråga ej kunna gifvas, då hvarje ordinarie inkomst- 
titel hade sin särskilda historia och således en grundlig 
utredning tarfvades för hvarje särskildt fall. Den förste 
talaren (Ä, V. Dufwa) ville äfven genom en undersök- 
ning af äldre grundlagsstadganden styrka sin åsigt, att 
denna fråga anginge riksdagen allena, och till denna 
hans framställning skola vi längre fram återkomma. 

Statsutskottets förslag blef oförändradt antaget. 

I Första kammaren, der någon egentlig diskussion 
i principfrågan ej bragtes å bane, ehuru man ogillade 
den ovanliga formen i St. U:s hemställan, blef deremot 
utlåtandet förkastadt. Talmannen framstälde äfven här 
utan något förbehåll proposition på bifall. 

I anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut fann nu 
St. U. sig befogat att med åberopande af § 69 R. F. 
föreslå, att frågan om mantalspenningarnes upphörande 
skulle afgöras genom gemensam omröstning. Mot detta 
utskottets beslut, som genomdrifvits med hjelp af den 
förseglade sedeln, hade dock alla medlemmarne från 
Första kammaren reserverat sig; och efter lifliga debat- 
ter i kamrarne, der ock frågan om konungens sanktions- 50 

rätt åter. upprefs, nekade båda talmännen på grund af 
63:dje och 65:te §§:na R. O. att framställa proposition 
på detta St. U:s forslag, hvarpå Första kammaren med 
ogillande af St. TJ:s voteringsproposition lade denna punkt 
till handlingarne och Andra kammaren vid talmannens 
vägran **lät bero**. 

På samma sätt utföll behandlingen af en liknande 
fråga vid riksdagen 1884. Kamrarne hade då stannat 
i olika beslut rörande en föreslagen partiell grundskatte- 
afskrifning m. m., och St. U. föreslog med åberopande 
af endast § 69 R. P. gemensam votering. Talmännen 
nekade härpå proposition, hvilket af Första kammaren 
gillades och hvarvid Andra kammaren lät bero. Äfven 
denna gång inblandades i diskussionen frågan om konun- 
gens sanktionsrätt. ^) 

Då det galt förändring eller upphäfvande af stats- 
verkets ordinarie inkomster, hafva äfven eljest dessa båda 
frågor, den om gemensam omröstning kamrarne -emellan 
eller före representationsförändringen omröstning i för- 
stärkt statsutskott för åstadkommande af ett riksdagens 
beslut samt den om konungens sanktionsrätt samman- 
stälts med hvarandra, och man har ur olika synpunkter 
sökt göra deras lösning beroende den enas af den andras. 
Vi finna oss derföre nödsakade att för vårt ämnes utred- 
ning äfven söka egna denna fråga och dess möjliga sam- 
manhang med vårt egentliga spörsmål någon belysning, 
hänvisande för öfrigt för en fullständigare utredning åf 
denna sak till By din: ** Kamrarne och Beskattningsfrå- 
gan « (Sv. Tidskrift 1873). Omröstning i förstärkt statsutskott var en nyhet i 
1809 års grundlagar. Det stadgades derom i R. F. (§ 69), >) Jfr St. U:s mem. n:r 51, Första kam:s prot. III, n:r 37, 2 — 17, 
Andra kam:8 prot. IV, n:r 44, 1—33, 51 

att, om hos K. St:s. plena gemensamt eller uti något af 
riksstånden betänkligheter . uppstode *att antaga hvad 
SL XJ. tillstyrkt uti det, som rörer antingen statens ror 
glerande eller bevillningens derefter lämpade hela belopp 
eller hvad till riksgäldskontorets utgifter och inkomster 
hörer eller grunderna för riksgäldskontorets styrelse och 
förvaltning", och dessa betänkligheter ej genom St. Urs 
deputerade kunde häf vas, så. skulle saken af göras efter 
tre stånds beslut. Men "stanna två. stånd mot två, då 
skall St. U. förökas med så många ledamöter utaf riks- 
stånden, att de bl if va trettio af hvarje stånd", hvilka, 
sedan en utlottats, samfäldt och icke. efter stånd om- 
röstade; "kommande de flesta sålunda röstandes mening 
att gälla såsom R. St:s. beslut". I § 71 föreskrifves 
också votering i förstärkt St. XL (efter 1854 förstärkt 
bevillningsutskott), när ej samtliga riksstånden förenat 
sig om någon bevillnin^s grunder eller fördelning. Dessa 
stadganden upprepas sedermera i § 30 E. O. I § 73 
R. O. fans vidare ett generelt stadgande om omröstning 
i förstärkta utskott, när helst riksstånden stannade i 
olika beslut och de resp. utskottens försök till samman- 
jemkning fruktlöst aflupit. I of van (sid. 18) anförda § 
75 R. O. föreskrefs slutligen, huru ett riksens ständers 
beslut i allmänhet skulle åstadkommas. 

Det torde väl med skäl kunna sägas, att dessa stad- 
ganden, isynnerhet §§:na 73 och 75 R. O. efter de tillr 
lägg, de efter K. U:s mem. d. 6 Okt. 1809 erhöUo '), 
ingalunda äro affattade med all önskvärd tydlighet, likr 
som ock bestämmelserna i §§ 69 och 71 R. P. väl egent- 
ligen bort haft sin plats i R. 0.^) Deras tillämpning 
blef ock vacklande. Särskildt har uttrycket i § 69 "sta- 
tens reglerande" varit föremål för olika tolkning, huru- ») Jfr här K. Urs mem. 1809—10, aid. 138, 139 med sid. 286, 
28r, 305. 

^ De fingo säkerligen sin plats; i R. F., emedan vid dess stif- 
tande ännu ej någon ny R. O. var uppgjord. Jfr De Geers yttrande 
1884. Första kam:s prot., n:r 37, sid. 5. 52 

vida härihed skulle afsetts utgiftsstatens ordnande ellér 
om det äf ven skulle iniiebära, ätt riksdagen egde att pä 
detta sätt fatta sitt beslut om de ordinarie statsinkom- 
sterna, och då ej blott om deras beräkning, hvilket väl 
alltid var nödvändigt för att kunna bestämma bevillnin- 
^ens belopp, utan äfven om en inkomst-titels förändring 
.eller upphäfvande. Denna senare tolkning förutsätter 
då, att med statens reglerande skulle menas reglerandet 
af samtliga såväl inkomster som utgifter, men motsäges 
redan af samma §:s uttryck *^ antingen statens reglerande 
eller bevillnirigens derefter lämpade hela belopp**, hvil- 
ket visar, att åtminstone ej bevillningen räknas dit. ^) 
Genom en sammanställning af denna § med den 59:de, 
der det hette, att konungen late till statsutskottets öf- 
verläggning franiställa hvad staten kan tarfva utöfver 
de ordinarie inkomster, med den 62:dra, att, sedan stats- 
verkets béhof blifvit af St. U. uppgifna och af R. St. 
pröfvade, ankomme det på R. St. att en deremot sva- 
rande bevillning sig åtaga, samt äfven med den 109:de, 
att, ora R. St. icke efter fyra månaders samvaro staten 
reglerat eller någon ny bevillning till bestämdt belopp 
sig åtagit, skall konungen kunna K. St. åtskilja, och 
fortfare den förra bevillningen miiW nästa riksdag^), sy- 
nes väl ock framgå, att bestämmandet af de ordinarie 
inkomsterna ej kunde ingå i den R. St. tillkommande 
statsregleringen, för såvidt ej deras beräkning, som nämdt 
är, nödvändiggjordes för bestämmandet af bevillningens 
hela belopp. ') Ett argument häremot, som återfinnes i Andra kam;s prot. 1872, 
sid. 9é, tillåta yi oss pä grund af dess egendomlighet anföra. En talare, 
som ej ville gå iö på, att "antingen — eller" här inledde motsatta le- 
der, anförde nämligen deremot följande exempel: "Om en person säger 
till en annan: ^'antingen plånboken eller pengarne I' så betyder det väl 
antingen alltihop, plånboken och pengarne, eller endast pengarne, men 
icke plånboken ensam utan pengarne". (I) ("Antingen •— eller" kurs. 
af mig.) 

^) Jfr 182» års E. U:s sid. 26 anf. mem. irr «»...j-a— '»i^!ii-Sf- '^ 'g ' ' 53 

Emellertid synes redan vid riksdagen 1809 — 10 fram- 
träda en annan uppfattning. St. U. begärde då ^) med 
åberopande af 69:de §:en R. F. och 30:de R. O. att få 
anställa omröstning rörande ett kungsgårds-arrende samt 
hemstälde på samma gång, ** huruvida icke hädanefter 
vid sådan händelse, der två af de. resp. riksstånden stanna 
emot två, St. U. då till tidens vinnande må vara tillåtet 
att utan särskild anmälan äf slik skiljaktighet få fore- 
taga sådana frågor till afgörande uti det förstärkte St. 
U. i enlighet med ofvannämde §§:er i R. F. och R. O.** 

Båda dessa förslag biföllos af stånden. Vi hafva 
ock i det föregående anfört exempel på sedermera an- 
stälda omröstningar i förstärkt St. U. beträffande för- 
ändring af ordinarie inkomsster, så vid riksdagarne 1817 
— 18, 1828—30, 1834—35, och flere kunna andragas.^) 
Det var nog de tunga formerna, under hvilka riksdagen 
arbetade, och det mången gång nästan olösliga trassel >) Mem. af d. 12 April 1810. 

2) Vi sammanföra här exempel på dylika omröstningar. 1817 — 
18 om nummerlotteriet, St. U:s mem. 179 och 208 (då ej jemkning enl. 
§ 73 B. O. kunnat ske, åberopas, "enär frågans afgörande ägde infly- 
tande på både statens reglerande och bevillningens hela belopp", § 69 
B. F.); 1828 — 30 om mantalspenningarne (förhöjning för vissa län), om 
nummerlotteriet, om salpetergärden, — St. U:s mem. 123 och 192; 1834: 
— 35 om djeknepenningarne, om nedsättning i mantalspenningarne, om 
sterbhusafgiften — St. U:s mem. 292; 1840 — 41 se texten — om sterb- 
husafgiften föreslogs ock omröstning, men verkstäldes ej, då tre stånd 
förenade sig, — St. U:s mem. 302, 341; 1847—48 om nedsatt rote- 
vakansafgift för utsockne frälsehemman i Halland, — Allm. B. och Ek. 
U:s mem. 77 samt först.. St. U:s 321 — , om eftergift af ett kronolax- 
flske-arrende — St. U:s mem. 315, först. St. U:a 322 — ; 1850—57 
åter om rotevakansafgifter i Halland — St. U:8 mem. 281, först. St. U:s 
289 (vot.-prop., der § 69 fortfarande åberopades, godkändes utan diskus- 
sion hos B. och Ad., preste- och boudest., men i borgarst. reserverade 
sig Lagergren mot principen att votera i först. U. om en fråga, hvars 
afgörande berodde på B. St:s och konungens gemensamma beslut); 1853 
— 54 om nedsättning i hammarskatten samt om befrielse från mantals- 
penningarne för backstugusittare ; 1859 — 60 om kvarn- och sågräntans 
upphörande, mem. 182 och 196. (§§:na 69 B. P. och 73 B. O. åberopas 
vanligen samtidigt.) 54 

vid besluten, hvilket blef en följd af fyra-ståndsfördel- 
ningen, som i hög grad ökade benägenheten att ''till ti- 
dens vinnande**, som det redan heter 1810, använda för- 
stärkt utskott för åstadkommande af ett definitivt be- 
slut. Någon tvekan om rättigheten härtill förmärkes 
emellertid ej. Först vid riksdagen 1840 — 41 börjar man, 
vill det synas, att bryta med detta förfaringssätt. St. 
U. hade (mem. n:r 375) föreslagit votering i förstärkt 
utskott rörande de ordinarie räntornas utgörande i pen- 
ningar samt indragning af anordnade indelta räntor och 
krono tionde till statsverket, men med detta betänkande 
följde flere reservationer, bland andra af prosten Sten- 
hammar: Detta vore en fråga af ekonomisk natur, ej 
något statsregleringsärende ; K. Maj:ts och R. St:s ge- 
mensamma beslut måste föregå, innan det blef ett så- 
dant. Voteringspropositionen ogillades också både hos 
R. och Ad. samt presteståndet. 

Vid riksdagen 18 il — éS utkämpades i denna fråga 
en hufvuddrabbning. St. U. hade på grund af en kungl. 
proposition hemstält om diverse skatteförenklingar, in- 
dragning af indelta räntor, de ordinarie räntornas utgö- 
rande i penningar m. m. Denna hemställan blef efter 
återremiss förkastad af R. och Ad. samt presteståndet, 
men hade förut bifallits af borgare- och bondestånden. 
St. U. föreslog nu, efter ett fruktlöst sammanjemknings- 
försök, votering i förstärkt St. U. om de punkter, som 
utskottet ansåg "ostridigt röra statens reglerande samt . 
i följd deraf jemlikt stadgandet i 69:de §:en R. F. böra 
på så sätt afgöras", såsom om persedelräntornas samt 
städernas till ordinarie ränta hänförliga afgifters för- 
vandling till fixt penningvärde, om krono- och kyrko- 
tiondens värdering ensamt i spanmål, om indragning af 
indelta räntor och augmentsräntor, om kronotiondens 
lösning med penningar efter medelpris, om afskäffande 
af den s. k. Fahlu kungsgårdshjelp samt bågskatten i 
Herjedalen o. s. v. Mot detta St. U:s förslag reserve- 
rade sig utförligt hr Carlheim-Gyllenskjöld, som fann det ^i ^ 65 

vara en uppenbar förtydning eller missförstånd af grund- 
lagens bud, att dessa frågor skulle .tillhöra den utskottet 
i grundlagen uppdragna befattning med statens reglerande 
och alltså bära i förstärkt St. U. afgöras. Hvilket ärende 
som helst, som i större eller mindre mån inverkade på 
statens inkomster eller utgifter, skulle då kunna på så 
sätt afgöras. § 69 handlade endast om de ärenden, i 
hvilka R. St. ega att allena besluta, men nu vore det 
fråga om statens ordinarie inkomster, om hvilka utskot- 
tet medgaf, att R. St. icke kunde utan konungens sam- 
tycke förfoga, och de vore i § 59 R. F. uttryckligen un- 
dantagna från det förfaringssätt, som om statens extra- 
ordinarie inkomster vore föreskrifvet. "Man hade mot 
denna åsigt åberopat åtskilliga likartade fall, i hvilka 
votering i först. St. TJ. skulle hafva ägt rum. Han kunde 
dock icke erkänna giltigheten af denna invändning, eme- 
dan alla de uppgifna händelser, då sådan votering verk- 
ligen skett, funne sin förklaring antingen i § 77 R. P. 
eller 73 och 75 R. O., men ej i 69:de §:en R. P.« Men 
äfven om de ordinarie inkomsterna skulle kunna under- 
kastas votering i förstärkt St. U., sökte han uppvisa, 
att de nu beslutade propositionerna borde såsom blan- 
dade med lagstiftningsförslag förkastas. Med honom in- 
stämde ett flertal af R. och Ad:s samt presteståndets 
medlemmar i St. U. 

Då utskottets förslag förekom i stånden, försvara- 
des det på riddarhuset af hrr Giinther, A. P. Sandströmer 
och frih. Gripenstedt, samt i främsta rummet af grefve 
G. Lagerbjelke, ur hvars yttrande vi anföra: "Det har 
blifvit yttradt, att en fråga, uti hvilken konungen äger 
sanktionsrätt, kan icke vara en statsregleringsfråga; i 
denna fråga äger konungen sanktionsrätt, derföre är den- 
samma icke någon statsregleringsfråga. Jag tror man 
med lika skäl kan säga: frågor, deruti konungen äger 
sanktionsrätt, äro icke statsregleringsfrågor; denna fråga 
är en statsregleringsfråga, derföre äger konungen här 56 

icke någon sanktionsrätt." Han trodde dock konungen 
i dessa frågor hafva sanktionsrätt, men denna rätt fun- 
nes ingenstädes i grundlagen bestämdt uttryckt, utan 
vore beroende på grundlagstolkning, likaväl som om denna 
fråga vore en statsregleringsfråga eller icke. Redo- 
gjorde för § 75 R. O. (se sid. 18 not.) och § 69 R. F. 
Statens reglerande innefattade icke blott utgifter, utan 
äfven inkomster, och derföre funnes en bestämd orda- 
lydelse i § 58 R. P. Om statens inkomster skulle bestå 
till en väsendtlig del af naturapersedlar eller endast af 
en gång för alla till beloppet bestämda penningar, vore 
otvifvelaktigt en fråga, som anginge statens reglerande. 
Lemnade konungen icke under riksdagen sin sanktion 
till en sådan fråga, finge R. St. uppgöra en alternativ 
statsreglering. 

Mot dem uppträdde Printzensköld, J. Cederström, 
Lefrén och Hartmansdorflf, som framhöllo, att här gälde, 
om lagstiftningen rörande ordinarie räntorna skulle för- 
ändras, och derom kunde ej i förstärkt St. U. voteras; 
dertill fordrades tre stånds beslut; att enligt § 34 R. O. 
mom. 2 hänskjutning till ett utskott ej kunde förändra 
frågans natur; att statsregleringen i fråga om de ordi- 
narie inkomsterna endast gälde deras beräkning; att 
först sedan stånden beslutit sjelfva saken, kunde man i 
förstärkt utskott votera om sättet o. s. v. 

Häremot invände Gripenstedt, att det ej vore en 
lagstiftningsfråga, ty då skulle den höra under § 87 R. 
Fis indelning i civil-, kriminal- och kyrkolag. Fastän 
frågan behöfde konungens sanktion, kunde den ej skju- 
tas under nämda §, utan måste behandlas, som § 69 
föreskref. Hartmansdorff framhöll då, att det funnes 
flere forfattningar, som ej kunde inbegripas under civil-, 
kriminal- och kyrkolag, och hänvisade på 89:de och 80:de 
§§:na. Lefrén fann karakteren af de i § 75 R. O. un- 
dantagna §§:na 66, 69 — 72 vara den, att R. St. egde 
att öfver i dem inbegripna ärenden ensamma besluta. 
Om man medgaf, att konungens sanktion erfordrades, så 57 

hörde dessa frågor ej under 69:de §:en, utan måste, när 
två stånd stannade mot två, förfalla. 

Härtill genmälde grefve Lagerbjelke, att det ej vore 
på grund af § 75 R. O., som förevarande fråga kunde 
anses erfordra konungens sanktion, utan att det vore på 
grund af en tolkning af § 59 R. F., som man kommit 
till detta resultat, och frågan hade derföre "fått den 
särskilda natur att både vara statsregleringsfråga och 
dertill underkastad K. Maj:ts sanktion**. — Landtmar- 
skalken ansåg sig ej kunna vägra proposition på St. U:s 
förslag, men voteringspropositionerna blefvo af R. och 
Ad. i en serie omröstningar allesammans afslagna med 
undantag af den om Fahlu kungsgårdshjelp (möjligen 
derföre (?), att denna inkomst-titel ej fans särskildt upp- 
förd i inkomstberäkningen). 

I presteståndet blef utgången densamma, hvaremot 
i borgar- och bondestånden voteringspropositionerna bi- 
föllos. I borgarståndet uppträdde väl Lagergren mot, 
att dessa frågor kunde dragas under förstärkt utskott, 
men majoriteten, ledd af Schartau och Wsern, var säker. 

[Denna fråga, som var en af riksdagens " brännande" , 
fick sedermera ett efterspel. St. U. inkom nämligen med 
ett nytt mem., der det "till fullgörande af sitt på stad- 
gandet i § 73 R. O. grundade åliggande att söka sam- 
man jemka riksståndens beslut i frågan" ansåg sig, "un- 
der förmodan att en befarad rubbning af presterskapets 
privilegier utgjort det väsendtligaste hindret emot god- 
kännandet hos R. och Ad. samt presteståndet af vissa 
utaf de föreslagna voteringspropositionerne" (detta hade 
under diskussionen i dessa stånd mera i förbigående an- 
förts), böra för dessa föreslå en förändrad lydelse, och 
beträffande de andra inbjöd adeln och presteståndet att 
förena sig med borgar- och bondestånden i dessa vote- 
ringspropositioners godkännande. Mot detta utlåtande 
hade sjutton af St. U:s medlemmar reserverat sig, och 
det blef af adeln och presteståndet såsom formvidrigt 
lagt till handlingarne, efter en skarp kritik af Hartmans- 58 

dorflf, C. F. Horn, Hedrén, Reuterdahl m. fl. Saken vore 
afgjord, då man afslagit det föregående samraanjemk- 
ningsförslaget, formen^ då man förkastat voteringspropo- 
sitionerna; sammanjemkning måste göras före det defini- 
tiva beslutet, ej efteråt; utskottets "förmodan" vore falsk, 
presteståndet hade förkastat voteringspropositionerna så- 
som rörande statsekonomiska lagar; att framkomma med 
voteringspropositioner "med förändrad lydelse" vore i 
vår riksdagshistoria oerhördt o. s. v. — I de båda an- 
dra stånden lades ock mem. till handlingarne, men "med 
lifligt beklagande af adelns och presteståndets handlings- 
sätt".]') 

Ehuruväl regeringens medlemmar (Giinther, Sand- 
strömer, Gripenstedt) nu i Okt. på riddarhuset biträdt 
St. U:s tolkning af § 69, hade dock hithörande stadgan- 
den i det af dem d. 1 Maj 1848 framlagda representa- 
tionsförslaget tydligen framkommit ur en annan uppfatt- 
ning. Der hette det nämligen (i förslagets § 126): "När 
i fråga rörande ordinarie inkomsternas beräkning*^ (kurs. 
af mig) "statsutgifter eller bevillning etc, kamrarne fatta 
stridiga beslut, som ej uppå vederbörligt utskotts förslag 
varda sammanjemkade, skall till frågans afgörande der- 
öfver omröstas på sätt i nästföregående § är stadgadt" 
(gemensam omröstning). § 69 var ock här, såsom hörande 
till R. O., utesluten ur R. F. och med hufvudsaklig led- 
ning af detta förslag var det nu, som det vid 1862 — 63 
års riksdag framlagda förslaget till ny riksdagsordning ut- 
arbetades. ^) Här uteslötos dock i 65:te §:en orden " ordinarie 
inkomsters beräkning", "förmodligen" af den orsak, "att 
man ansåg denna beräkning icke nödvändig för statsregle- 
ringen, enär konungen enligt § 58 R. P. skall uppvisa stats- ') Jfr st. U:8 mem. n:is 819, 329, 330; R. och Ad:8 prot. IX, 360 
—403, X, 543—558; prestest:s prot. X, 150—187, 324—349; borgarstis 
prot. IV, 765—780; bondestis prot. VI, 414—420. 

*) (Detta och följande framstäldt enligt frih. De Geers yttrande 
bärom i Första kammaren 1884.) Första kam:s prot. 1884, n:r 37, 2—6. f 

» _ii_ \ 59 

verkets tillstånd i alla dess delar till inkomster och ut- 
gifter, men enligt § 59 endast framstälda förslag rörande 
sättet att genom bevillningar fylla hvad staten kan ut- 
öfver de ordinarie inkomsterna erfordra, samt att, i den 
händelse en sådan beräkning dock någon gång kommer 
i fråga, den i alla fall och utan afseende på § 69 R. F. 
enligt § 65 R. O. faller under gemensam votering såsom 
inverkande på bevillningens hela belopp**. Att utesluta 
§ 69 var det ock fråga om, men det skedde ej, på grund 
af de praktiska olägenheter, som en förändring i §§:nas 
i R. F. nummerföljd skulle medfört. Någon skiljaktig- 
het mellan R. F:s bibehållna §§, som angingo R. O., 
och den nya grundlagen ansåg man icke förefinnas, och 
frih. De Geer fann sig ock bestämdt hafva uttalat sin 
uppfattning i denna fråga till R. och Ad:s protokoll 1863, 
då han yttrat: "Att, såsom en reservant an ty dt, grund- 
skatter och indelningsverk m. m. häraf skulle löpa fara, 
kan jag icke inse, ty i dessa frågor gäller hvardera kam- 
marens veto**. Meningen med den nya R. 0:s stadgande 
härutinnan var, ** dels att gemensamma omröstningar skulle 
så litet som möjligt ifrågakomma, emedan de utgjorde 
ett undantag från den allmänna grundsatsen, att båda 
kamrarne skulle hafva lika behörighet, och dels att be- 
stämdt fastställa den tolkuing, som mest gjort sig gäl- 
lande angående 69:de §:en R. F. under det föregående 
statsskicket**. 

Denna framställning från den nya R. 0:s förnäm- 
ste ujpphofsman af dess hithörande stadgandens syfte be- 
kräftas fullständigt af dessa stadgandens bokstafliga ly- 
delse. Den allmänna anvisningen i R. F:s § 56: **I 
hvilken ordning konungens propositioner, så ock af riks- 
dagsmän inom kamrarne väckta frågor må till afgörande 
företagas, derom stadgas i riksdagsordningen** motsva- 
ras nu af R. 0:s § 63: ** — — — — Hvad kamrarne 
sammanstämmande besluta, det vare riksdagens beslut. 
Blifve kamrarne ej, efter den behandling ofvan är nämd, 
om ett beslut ense, skall frågan, utom i de fall 56: te y 60 

§:en upptager, anses hafva för den riksdagen förfallit", 
och de frågor, som ej få förfalla och hvarom kamrarne 
alltså ega att skrida till gemensam omröstning, äro en- 
ligt § 65 blott frågor om statsutgifter^ bevillning samt 
riksbankens och riksgäldskontorets styrelse och förvalt- 
ning, inkomster och utgifter. 

Och torde dessa stadganden obestridligen få anses 
som en i öfverensstämmelse med § 83 R. F. grundlags- 
enligen gjord förklaring af den omtvistade föreskriften i 
§ 69. Försök att med åberopande af denna i dylika fall 
framtvinga en gemensam votering hafva ock, som vi sett, 
obevekligen mötts af talmännens propositionsvägran, och 
det torde väl sålunda få anses faststäldt, att förändring 
eller upphäfvande af en statsverkets ordinarie inkomst 
ej får betraktas eller behandlas som statsregleringsfrå- 
gor. Att sådana försök ändock kunnat göras, må hafva 
sin förklaring i föregående vacklande praxis. Men att 
härmed sammanblanda frågan om konungens sanktions- 
rätt är fullkomligt oberättigadt. Ingen enda grundlags- 
paragraf borde härför numera kunna åberopas ens som 
ett skenbart stöd. Det ligger dessutom i sakens natur, 
att konungens såväl som riksdagens grundlagsenliga rätt 
ej kan i någon mån vara beroende af det sätt, hvarpå 
riksdagen fattat eller fattar sina beslut. Med detta resultat af vår undersökning och med 
konstaterande af att § 69 R. F. sålunda ej kan åbero- 
pas mot konungens sanktionsrätt, återgå vi till detta 
vårt egentliga ämne. 

Såsom den egentliga grunden för deras åsigt, som 
anse riksdagen ega uteslutande rätt öfver de ordinarie 
skatterna, åberopas emellertid, som vi sett, alltid först 
och främst § 57 R. F. Dess föreskrift är, säger man, 
generell och ovilkorlig. Med uttrycket "sig beskatta" 
måste här förstås icke blott att åtaga sig nya skatter, 
eller bestämma öfver vissa af dem (bevillningarne), utan 
äfven att förändra de förut varande, utbyta en skatt mot X \ 61 

en annan o. s. v., med ett ord, bestämma samtlige på 
skatter beroende statsinkomsters belopp och grunderna 
för deras utgörande. Och detta tillkommer "riksdagen 
allena^. Den 57:de §:en bestyrkes ock, enligt denna 
åsigt, af de grundlagsstadganden, som beröra sådana 
speciella inkomst-titlar, som äro att hänföra till ständiga 
skatter, såsom § 75, hvarigenom föreskrifves, att de år- 
liga markegångstaxorna (hvaraf räntan och tionden förut 
väsentligen berott) skola upprättas genom deputerade, 
valde på sätt af riksdagen särskildt stadgas; § 77, som 
gifver riksdagen uteslutande rätt att bestämma om grun- 
derna för domänförvaltningen, men hvari väl konungen 
bort deltaga, om han eljest egt medbeslutande rätt i fråga 
om ordinarie inkomster. I analoga fall, der konungen 
verkligen eger sådan rätt, är detta bestämdt utsagdt, 
såsom i § 80 o. s. v. ^) 

Hvad nu först § 80 angår, så synes den hafva till- 
kommit i helt annan afsigt än att betona honungens 
medbeslutande' rätt. Bondeståndet anmärkte 1809 emot 
denna §, "att slutmeningen synes böra utlemnas, helst 
den kan anses lägga ett olämpligt band på antagandet 
af en ny rotering, som framdeles kan finnas nödig och 
billig". K. U. svarade (mem. n;r 25) härtill: «— — 
— — Emellertid har denna § lemnat en säkerhet emot 
alla i annan ordning vidtagande anstalter till en ny eller 
förökad rotering, en säkerhet den resp. riksstånden sanno- 
likt ej vilja förlora''. §:en var tagen ur 1772 års R. F. 
(§ 18), och det var riksdagens medbeslutande rätt man 
här afsåg att fastställa, så att ej den förutan genom 
rubbning af knekte- och båtsmanskontrakten etc. någon 
ny rotering skulle kunna tillkomma. § 77 kan väl inne- 
bära en speciell inskränkning i konungens förvaltnings- 

*) Vi hafva vid framställningen af denna åsigfc hufvudsakligen 
följt hr A. V. Dufwas yttrande til^ Andra kamis prot. 1872, II, sid. 257 
—265, 290—297. Det torde böra anmärkas, att han liksom väl de fleste, 
som stöda sig på § 57, begränsade riksdagens aUena beslutande rätt till 
"alla sl-atter samt statens fasta och lösa egendom". 62 

makt, men ej i hans rätt att uppbära de från kronans 
egendomar flytande inkomster, som riksdagen ingalunda 
eger kronan af hända.') § 75, om den öfverhufvud kan 
ega någon betydelse för vårt spörsmål, så visar den ock, 
att K. Maj:t icke heller är utesluten från inflytande på 
markegångssättningen, ty i hvad de deputerade fastställa 
kan enligt samma § ändring i behörig ordning sökas och 
vinnas. Behörig ordning vill här säga genom lag fast- 
stäld, och ändring sökes hos kammarkollegium och K. 
Maj:t. — Åsigten står eller faller för öfrigt med den 
tolkning man gifvit 57:de §:en. Men nu foreskrifver R. 
P:s § 84, att grundlagarne skola efter deras ordalydelse 
i hvarje fall tillämpas, och 57:de §:ens bokstafliga ly- 
delse medgifver ej en sådan tolkning. Den säger blott, 
att riksdagen allena utöfvar svenska folkets urgamla be- 
skattningsrätt, men säger ej, huru långt denna rätt sträc- 
ker sig. Hans Järta yttrar härom ^) : " Äf ven det utan 
tvifvel sorgfälligt valda ordet ^ utöfvar^ tillkännagifver, 
att denna § handlar om sättet, huru skatter kunna b*e- 
viljas, utan att bestämma vidden af den makt, som den 
tillerkänner R. St., att, såsom svenska folkets härutin- 
nan allena lagliga ombud, detsamma beskatta. Detta ord 
åter har väl hittils aldrig varit användt i betydelsen af 
att tipphäfva den beskattning, som af ålder utgjort stats- 
verkets ständiga inkomst och hvarförutan hela den sam- 
hällsordning, som R. P. förutsätter, icke kunde upprätt- 
hållas." — Hvad beskattningsrätten före 1809 innebar, 
hafva vi ofvan visat (sid. 1 — 8). 

Påstår man nu, att häri 1809 inlagts ett nytt be- 

^) Det har uppgifvits (Rydin, Sv. folkets be8k.-rätt, sid. 80, anm.) 
att man 1809 tänkte aig en fallständigare ständernas dispositionsrätt öf- 
ver ifrågavarande kronolägenheter, detta pä den- grund, att borgarst. an- 
märkt till K. U., att det 2:dra mom. i § 77 borde heta: "De skola för- 
valtas och användas efter de grunder R. St. derom föreskrifva". Men 
denna förändring blef af K. U. (mem. 25) afatyrkt, och vid 1816 års 
riksdag, då anmärkningarne öfver R. F. företogos till afgörande, in- 
stämde borgarst. med E. U. häri (prot. d. 12 Juni). 

^) Anf. st. Se noten sid 14. 63 

grepp, att denna rätt då utsträckts därhän, att den äf- 
ven skulle innefatta de ordinarie skatternas upphäfvande, 
så åligger beviset härför den, som framstält påståendet. 
Den talare, som 1872 i Andra kammaren inledde debat- 
ten i denna fråga, sökte ock prestera ett sådant genom 
jemförelse med hvad som härom stadgats **i de lagar ur 
hvilka 1809 års R. F. synbarligen flutit". Han fann då 
visserligen stadgandena i 1720 års R. F. och dess § 5 (jfr 
sid. 6, not.), såsom uttalade i sammanhang med bestäm- 
melser om, huruledes medel skulle anskaffas i händelse 
af krig, "icke hafva all den tydlighet, som vore att ön- 
ska", och medgaf också, att i 1772 års R. F:s § 45 ge- 
nom tillägget af ordet "nya" om de gärder etc, som 
konungen ej skulle ega att utan R. St:s vetskap, fria 
vilja och samtycke pålägga, "i viss mån" gafs stöd åt 
en motsatt tolkning. Men Förenings- och Säkerhets- 
akten medförde helt andra stadganden angående beskatt- 
ningsrätten. Hvad man än måtte säga om dess § 5 i 
öfrigt, kunde dock ingen påstå, "att deri göres ens den 
ringaste skilnad emellan ständiga och icke ständiga skat- 
ter i afseende på de myndigheter, som derom ägde att 
besluta, utan det är fast hellre aldeles klart, att samma 
stadgande gälde om båda". — — — "De personer, 
som 1809 erhöllo uppdraget att skrifva en ny grundlag, 
hade dervid att taga i betraktande å ena sidan stad- 
gandet i 1772 års R. F., der, som jag nyss sökt visa, 
en bestämd skilnad göres emellan gamla skatter och 
nya, och den 1809 gällande Förenings- och Säkerhets- 
akten, der någon sådan skilnad ej förekommer, men 
som uttryckligen förbehåller konungen rätt att vara med 
om all beskattning. Jag hemställer om det är sanno- 
likt, att stadgandet i R. F:s § 57 skulle hafva fått 
den lydelse det erhöll, om det hade varit grundlagsstif- 
tarnes mening antingen att bibehålla 1772 års skilnad 
mellan andra skatter och 'nya gärder' eller att i likhet 
med 1789 års grundlag gifva konungen rätt att deltaga 
i afgörandet af dessa eller någon del af dessa frågor." 64 

I denna framställning har fullkomligt förbisetts, 
att § 45 i 1772 års R. P. just upprepas i § 73 af 1809 
års R. F., der det heter, att inga nya pålagor etc. må 
utan riksdagens fria vilja och samtycke, i den ordning, 
förut nämd är, påbjudas, uppbäras eller fordras, och att 
ingenting ger vid handen, att 1809 års R. F. upptager 
detta stadgande i annan mening än 1772; att säkerhets- 
akten, hvars syfte var konungamaktens utvidgande och 
hvars § 5 väl derföre afsåg bevillningarne, i öfrigt ej 
upphäfver 1772 års R. F., som tvärtom skulle blifva 
** oförryckt beståndande uti allt hvad som ej genom denna 
akt blifvit ändradt*; samt att statsverkets ordinarie in- 
komster ingalunda 1789 betraktades som "fritt gifne till 
rikets underhåll*, utan som en kronans rätt, hvilket bl. a. 
utvisas, beträffande just de ordinarie skatterna^ af en två 
dagar efter säkerhetsakten utfärdad K. Majrts Försäkran 
och Stadfästelse å svenska och finska allmogens fri- och 
rättigheter, der det förklaras, att egare af skattehem- 
man skola bibehållas vid den dispositionsrätt dera, som 
beviljad och försäkrad blifvit, hvarjemte de å hemmanen 
en gång gjorde, i laga ordning faststälda skattläggningar 
och tiondesättningar skola i evärdeliga tider éga bestånd 
och aldrig någon rubbning eller ändring deruti tillåtas. 

Samme talare fann ordet "urgamla" i §57 ej kunna 
tillmätas någon annan betydelse än andra dylika på flere 
ställen i R. F. förekommande adjektiv, såsom i § 94 
"den olyckliga händelsen, i § 101 "den oförmodade hän- 
delsen", och blott tillhöra en föråldrad lagstil. Obestrid- 
ligt är dock, att ordet "urgamla" till skilnad från de 
anförda exemplen har den betydelsen, att det hänvisar 
till forna lagstadganden, särskildt landslagens. Och hvad 
dessa innebära samt hvilken tolkning af § 57 till såväl 
dem som specielt Förenings- och Säkerhetsakten visar 
sig såsom den historiskt hållbara, det har ofvan (sid. 9 o. 
följ.) tillräckligt framhållits, och är denna tolkning ock 
den enda, som står i full öfverensstämmelse med §:ens 
ordalydelse 65 

• 

Att den motsatta åsigten framkommit, torde väl 
ock ej heller haft sin grund i en sådan, som vi sökt 
visa, påtaglig missuppfattning af grundlagsstadgandets 
tillkomst och innebörd. Den framkom nog 1829 af an- 
nan anledning. Vid den tiden hade den s. k. finanslag- 
teorin blifvit en konstitutionell trosartikel i Europa. Den 
fans i den franska kartan af 1814 och fick snart sitt 
trognaste uttryck i den belgiska författningen af år 1831. 
Men den hade redan förut förefunnits i den franska 
revolutionens konstitutioner, och dess egentliga grund- 
princip var folksuveräniteten. Den lagstiftande makten 
var den enda källan för all annan, och tyngdpunkten af 
denna låg hos folkrepresentationen, äfven om man lät 
en eller tvänne andra faktorer deri deltaga. ') Väl egde 
konungen sanktionsrätt, men om öfverhufVud taget nå- 
gon regering enligt denna teori skulle vara möjlig, måste 
denna rätt blifva en blott form. Tillämpad på förhål- 
landena hos oss, der konungens sanktionsrätt egt och 
eger verklig betydelse, måste då denna teori leda till, 
att konungen ej i dylikt fall kunde ega någon sådan 
rätt, och på så sätt, för att få riksdagen allena att be- 
stämma öfver de ordinarie inkomsterna, drefs man till 
den of van anförda tolkningen af § 57. ^) Men åt folk- 
suveräniteten och konsekvenserna af dess läror ger vår 
på historisk grund uppvuxna författning ingen hemul. 

•• • 

Aro de sålunda jemförelsevis lätt vederlagda, dessa 

påståenden om riksdagens uteslutande rätt att upphäfva 

eller förändra de ordinarie inkomsterna och den till stöd 

härför framkomna tolkningen af § 57, så har det der- 

emot visat sig erbjuda väsentliga svårigheter att ur R. 

F. få fram någon uttrycklig föreskrift om, huru härvid 

skulle förfaras, något positivt stadgande om konungens 

sanktionsrätt i förevarande fall. Under diskussionerna 

i riksdagen anfördes i detta syfte hufvudsakligen §§:na 

') Jfr Gneist, Gesetz nnd Budget. 

*) Jfr särakildt G. Hjertaa yttrande, aid. 19. 66 

59 och 64 R. P. Men, såsom dessa uppfattades^ bevisa 
de, sammanstälda med §§:na 60 — 62, 69, 109, strängt 
taget ingenting annat, än att upphäfvandet af ordinarie 
inkomster ej faller under riksdagens statsreglerings- och 
bevillningsmakt, men uttrycka ej nödvändigheten af ko- 
nungens sanktion. ^) 

Redan K. U. 1829 yttrade derföre, att, då i grund- 
lagen intet särskildt föreshrifves om sättet för ordinarie 
statsinkomsters förändring, måste hvarje dylik förändring 
tillvägabringas i enahanda ordning som andra allmänna 
förhållanden eller genom konungs och ständers samman- 
stämmande beslut**. Man utgick sålunda ifrån, att R. 
P. förutsatte konungens sanktion som regel, och denna 
förutsättning ville man sedermera finna särskildt uttryckt 
i § 75 af 1810 års R. O. ^) Denna paragraf — hvars 
ordalydelse sid. 18 anförts — hade dock närmast till 
uppgift att bestämma om beräkningen af ståndens rö- 
ster för åstadkommande af ett riksdagens beslut. ^) Med- 
gifver man också, att den här inryckta mellanmeningen 
"gälle jemte konungens samtycke etc." kan uttrycka för- 
fattningens tanke och stödja åsigten om en konungens ') Jfr ofvan aid. 56. 

^ Se 1834 års K. Urs yttrande, ofvan sid. 36 samt diskussionen 
mellan Thomander och Hallström, sid. 50, 51. I senare tider har denna 
uppfattning af 75:te §:en8 betydelse starkt framhållits af Aschehoug, 
Nord. Statsret, sid. 201. 

^) § 75 var ej särdeles väl redigerad samt l&ngt ifr&n uttömmande 
och har äfven gett anledning till vacklande tillämpning. 1829 års K. U. 
i mem. n:r 58 med anledning af en talmannens i borgarst. propositions- 
vägran fann de i §:en uppräknade §§:na 66, 69, 70, 71, 72 endast af- 
handla sådana ärenden, "hvaröfver R. St. allena besluta, utan att ko- 
nungens sanktion dertiU erfordras". I denna K. Uis mening instämde 
under diskussionen i borgarst. rådman Falkman, "en af 1809 års män". 
Denna uppfattning synes dock numera ej hållbar, då det särskildt be- 
träffande § 69 torde vara ådagalagdt, att riksdagens beslut rörande så- 
väl en stor del af utgiftstatens reglerande som ock bevillningars förhöj- 
ning ej blifva gällande utan konungens sanktion. Se Bydin, Sv. Riks- 
dagen, ÄUn, Sv. konungens rätt i fråga om nedsättning af tuUbeviHnings- 
afgifter. 67 

allmänna sanktionsrätt såsom grundlagens förutsättning, 
så torde det dock alltid blifva en oegentlighet att ur 
ett stadgande i riksdagsordningen söka få fram ett posi- 
tivt bevis för konungens rätt, då regeringsformen^ der ett 
sådant stadgande skulle haft sin plats, icke — i olikhet 
med t. ex. norska grundlagen (§§:na 80 och 82) samt 
den danska (§§:na 11 och 24) — har någon dylik be- 
stämmelse. Snarare motsäges i R. P. denna åsigt af § 
87, som låter ett konungens lagförslag blott genom riks- 
dagens antagande utan formlig sanktion få rättsförbin- 
dande kraft, blifva lag. För öfrigt återfinnes § 75 ej i 
vår nu gällande R. O. 

En annan bevisföring har derföre ock framkommit 
och utförligast blifvit framstäld af prof. Bydin i hans 
ofvannämda arbeten: ''Eamrarne och Beskattningsfrå- 
gan" samt "Svenska Riksdagen". Den lyder i korthet 
sålunda : 

Det finnes ej i grundlagen utsagdt, huruvida konun- 
gens samtycke erfordras för att gifva giltighet åt riks- 
dagens beslut i dessa frågor. Uti begreppet ordinarie 
inkomst ligger ej något skydd för konungen mot riks- 
dagens ensidiga beslutanderätt. Huru förfaras skall vid 
dessa inkomsters forändring, beror sålunda på naturen 
och ursprunget utaf den lag, författning eller resolution, 
som grundat inkomsten. 

Derefter genomgås de olika inkomst-titlarne och vi- 
sas då, att afgifter för begagnande af allmänna inrättnin- 
gar, såsom jernvägar, telegraf etc, grunda sig på ko- 
nungens ekonomiska lagstiftning enligt § 89 R. F. ; bö- 
ter, revisionsskilling, danaarf på lagstiftning enligt § 87; 
vakansafgifter för befrielse från rustnings- och roterings- 
besvär bestämmas enligt § 80; arrende- och skogsmedel 
"härflyta af de fastigheter, för hvilkas förvaltning riks- 
dagen enl. § 77 föreskrifver grunderna, men hvilkas för- 
valtning handhafves af konungen enl. § 89", o. s. v. 
Slutligen komma de ordinarie skatterna, räntan, tionden 68 

och mantalspenningarne, och lagstiftningen angående dessa i 

uppgifves vara att hänföra under den form, som gälde 
för privilegiers ändrande, och således enligt § 114 höra 
under konungs och riksdags gemensamma lagstiftning. ^) 
Denna bevisföring synes, beträflfande just de härvid- 
lag egentligen omtvistade inkomst-titlarne eller de ordi- 
narie skatterna, ej vara tillfredsställande. Som stöd för 
åsigten åberopas den ofvan (sid. 64) citerade K. Majrts 
Försäkran och stadfastelse å svenska och finska allmo- 
gens fri- och rättigheter af år 1789, hvarigenom jord- 
naturens orubblighet blef bestämd och lagliggjord; men 
ej rubbas väl jordens kamerala natur, ej heller några 
**de ofrälse ståndens privilegier** genom en nedsättning 
af grundskatterna. Att mantalspenningarne höra under 
dylik lagstiftning, skulle särskildt bevisas genom K. F. 
d. 6 April 1810, stödd på riksdagsbeslutet samma år, 
hvari det heter, att adeln och presteståndet "hädanefter 
åtagit sig den capitation, som under namn af mantals- 
pengar utgår". Men i samma K. F. och på grund af 
samma riksdagsbeslut bestämdes ock, att ypperligt frälse 
skulle underkastas bevillning efter lika grund som annan 
jord, utan att detta torde hindra riksdagen att nedsätta 
fastighetsbevillningen, hvartill konungens sanktion ej 
fordras. ^) Se vi vidare på dessa skatters ursprung, så 
hafva åtminstone mantalsräntans flesta titlar samt man- 
talspenningarne under 15- och 1600-talen tillkommit som 
gärder, fullt analogt med bevillning, samt sedermera ge- 
nom upprepadt åtagande och häfd öfvergått till ordinarie 
eller ständiga. ^) Och hvad beträffar kronotionden, så 
indrogs kyrkornas andel utan något ständers beslut en- 
dast genom "en ytt^-^^g af konungslig makt".^) *) Om behöfligheten af adels- eller kyrkomötes bifall anser han 
olika meningar kunna uppstå. Sv. Rdg., II, 1 del., sid. 113, not. 

2} Jfr Linde, Sv. Finansrätt, sid. 306; Kydin, P. M. till Bil. tiU 
SkatteregL-Kom:s bet. 1882, sid. 304. 

3) Linde, sid. 257 och följ. 

*) Forsell, Sveriges inre hist.,I, sid. 182. 


69 

Att utaf naturen och ursprunget af de * lagar", som 
grunda dessa inkomster, draga några slutsatser om sät- 
tet för deras upphäfvande torde alltså vara ganska vansk- 
ligt, och man synes derföre ej heller på denna väg få 
konungens sanktionsrätt till fullo ådagalagd. 

Skulle man således stanna vid, att, då någon allena 
beslutande rätt härutinnan ej kan tillerkännas riksdagen, 
så följer konungens sanktionsrätt af sakens natur? Ett 
noggrant aktgifvande på R. F:s bokstafliga lydelse torde 
dock medföra ett bestämdare resultat. 

En talare i Andra kammaren 1872 begärde att som 
svar på frågan: "hvarfore upphäfvande af statens ordi- 
narie inkomster kräfde konungens sanktion ** åtminstone 
få något annat svar än detta: derföre att de äro ordi- 
narie. Detta torde emellertid just vara det afgörande 
svaret. Hvarje grundlag måste alltid knyta sina före- 
skrifter till institutioner och rättsliga begrepp, som, på 
den tid grundlagen skrefs, hade sitt lagbestämda eller 
historiskt gifna innehåll. I hög grad måste detta vara 
fallet med en regeringsform som vår, som mindre än 
någon annan är en produkt af abstrakta politiska spe- 
kulationer, utan uppvuxit på nationell grund och der 
hvarje paragraf, hvarje begrepp har sin historia. Fram- 
för allt gäller detta sistnämda om den afdelning af R. 
F., som handlar om riksdagens finansmakt och som lik 
en verklig "Bill of rights" värnar mot en föregående tids 
missbruk. Men med afseende på de ordinarie eller stri- 
diga inkomsterna förelågo inga sådana, och hvad som icke 
formligen ändrades, det blef vid det gamla. De konungens 
eller riksdagens rättigheter, som ej uttryckligen afstodos, 
blefvo dem förbehållna i samma on»/;åijg som förut. Och 
detta hafva 1809 års grundlagsstiftare just i förevarande 
fråga uttryckt, då de i R. F:s 59: de och 64:de §§ in- 
satte '^ordinarie inkomster". Hvad härmed förstods, 
hafva vi ofvan (sid. 7 och följ.) redan framhållit. De I 

voro ej blott de vanliga — lika "vanliga" voro nog ock 
de flesta bevillningar — , som utgingo oberoende af riks- Ä r*'. . -v 
^ ■ _f »_. 70 

dagens beslut för hvarje statsregleringsperiod, utan de 
voro ock konungens urgamla, sedan landslagens tid honom 
uttryckligen tillerkända rätt, ^) Uttrycket måste tagas i 
den betydelse, det egde för grundlagsstiftarne sjelfva, en 
godtycklig begränsning af dess begrepp är icke tillåtlig. 
Alltså — läser man §§:na 59 och 64 R. F. rätt, så 
står det verkligen der, att statsverkets ordinarie inkom- 
ster icke kunna utan konungens samtycke förändras eller 
upphäfvas, ty de äro ordinarie, äro konungens rätt. *) Jfr härmed i England "ordinary revenue" = kronans nedärfda 
inkomster. (Gneist,) 


^