Skip to main content

Full text of "Opera, graece et latine, ad editionem Tiberii Hemsterhusii et Joannis Frederici Reitzii accurate expressa, cum varietate lectionis et annotationum. Studiis Societatis Bipontinae"

See other formats


*MV AOTKlANOi: LUCIANI SAMOSATENSIS 
O P E R A 

GRAECE ET LATINE 

AD EDITIONEM 

TIBERII HEMSTERftUSII ET lOANNIS FREDERIQ REITZII 

ACCURATE EXPRESSA 
CUM VARIETATE LECTIONIS ET ANNOTATIONIBUS 'V.\ 
STUDIIS SOCIETATIS BIPONTINAE B I P O N T I 

EX TYPOGRAPHIA SOCIETATIS 
CIDI 3CCLXXXIX 
PA 

4lho 

v,l LUCIANI SAMOSATENSIS 

O P E R A. III I. F. REITZII SYLLOGE 

DE AETATE, VITA SCRIPTISQUE 

L U C I A N I. X R O exiguo quod mihi conceditur temporls 
fpatio, (caufam in fine piaefationis indicavi) vi- 
tam Luciani concinnaturus ab nemine adhuc ple- 
ne confcriptam , fatifque invefligatu difficilem, fi 
fmgula perfequi veUs , ea incedam via , ut prius 
omnia quae invefligare potui fparfim ab ahis tra- 
dlata colligam, atque in una tabella, immixtis 
obfervatiunculis quibufdam, proponam; poftre- 
mo vero meam deNoflro fententiam fubiungam, 
aetatemque eius ex ipfius fcriptis , quantum lice- 
bit , eliciam , ibi defiturus , ubi typographorum 
efflagitatio manum de tabula tollere iufferit; cum- 
que pleiique , maxime 7j)ingerus 'k. Bourdelotius ^ 
in fuis praefationibus nimis amplificatis, quam 
ut totae repeti mereantur, fuum de Luciani fcri- 
ptis atque aetate iudicium ita coniunxerint, ut 
aegrius disiungi queant, eundem fequarmorem, 
de aetate , vita fcriptifque Noftri fimul agendo , 
8c ex amborum praefatt. ea tantum , quae huc 
pertinent, ante excerpendo , quam ad aUos trans- 
eam. Praemittimus autem ecce vitam Luciani 
exSuiDA, qualem T^vingerus edidoni fuae Bafi- 
leenfi tertiae praefixit. 

Lucian. Vol. /. a 2. IV DE AETATE, VITA 

Lucianus Samofatenfis , cognomento blafphe- 
mus , five maledicus , aut atlieus potius appella- 
tus, eo cjuod in Dialogis luis ridiciila etiam ilJa 
efle ])ioponit , quae de lebus divinis 'k. facris pro- 
clita iunt. Dicitur autcm vixiUe temporibus Tra- 
iani Caelaris, & deinccps. Cetcrum iuit ab initio 
caufidicus , Antiociiiae , quae in Syria eft ; led 
cum ca rcs illi non fatis ex fententia fuccede- 
let , ad fcribcndum fefe convertit , fcriplitque 
ndeo infmita. Obiifle autem ipfum , fama eft , a 
canibus laceratum , quoniam & contra veritateni 
velut rabiem exercuiflet. Nam in vita Peregrini 
Chriftianilmum quoque infedlatur, ipfum Chri- 
ftum contumeliofe inceflit , lcelellus illf. Quare 
8c rabiei iflius poenas fufficientes in praefcnti vi- 
ta dedit , 8c in futurum heres aeterni ignis una 
cum Satana erit. Haec ille. Addit autem Volate- 
lanus , nefcio quo au<^ore : cum ab initio Chri- 
ilianu^fuiifet, poftea eiufdem religionis delerto- 
rem faclum elfe , diditantem fe nihil ex ea con- 
iecutum, quam quod nomen iphus corruptum 
effet , ex Lucio ^ Lucianus fa^lum. Fuit autem Sa- 
mofata, ut hoc quoque addamus, urbs non lon- 
ge ab Euplirate fita, Commagenes metropolis. 
Plinius & Stephanus. 

Haec partim vera, partim fi£la aUquanto me- 
lius exicc\mtux Bourdclotius ^ Luciani vitam hifce 
verbis confcribens : 

Z,wc2a«2 SamofatenfisPhilofophi vitam fcriptu- 
rum , ope fumma niti decet, ne temere voiun- 
tati k opinioni eorum videatur affentiri, qui ag- 
grefli ha6f:enus falfa veris mifcuerunt , & ex tribus 
vel pluribus huius nominis vel rhetoribus vel fo- 
pliiftis, longo inter fe intervallo viventibus, Lu- 
ciani nofUi vitam texueiuut. Suidas, qui exan- SCRIPTIS^UE LUCIANI. v 

tiquis ^LoypxOoig folus Lucianum nobis tradidit, 
proh luppiter! quae mendacia blateravit? Satis 
ad eumrefutandum, quae nos in contrarium fcri- 
bimus. Volateranus non Suidae contentus nugia 
alias infuper de fuo liberalis adiunxit. Ceteri aut 
non videriuT.t viam , qua iretur ad illam , aut vi- 
fam fimilibus aliifque mendaciis refarferunt. Igi- 
tur ne fmaili coinquiner audacia, LucianiuTi de 
le narrantem exfcribo , ut verus ad oculos legen- 
tis accedat. LuciANUS natione Syrus fuit, urbe 
Samolata , ' quae iuxta Euphratis confluenta fita 
elt : circa Traiani ^ tempora videtur natus , cuni 
Epi6letus, illud virtutis exemplar , velle eflfe de- 
fmeret. Patris ignoratur conditio , fed tamen ut 
appareat, eum ex hoc genere hominumfuifre,qui 
in extrema paupertate morientes non multum 
heredem adiuvant. Nam cum dehberandum effet 
de futura Luciani fihi conditione , videretque pa- 
trem luum ^ uxoris fratrem eximios aucteri fta- 
tuarios , ne deliberavit quidem ut videretur con- 
tatus , fed flatim fortunae flatuariae fihum addi- 
xit: c[ui nefcio an ingenii bona indole, an fato J 

1 Urbe Samofata ) Lucian. t/V ; ^vpof — t«v EvtipATtS^ai: 

Q. Hi(l. § 24 Tct 'L'xuo(T'jLTcL Porro Luciani nomen iam 

dicit plur. num, ut etiam Au;ti>of efferrijiamAu;c/«tv6ir. 

Strabo: itaque Sarnofatis na- 2 Traiani) Fabric. hic Sui- 

tus dicendum fLiiffet. /. Alb. <Lm indicat, qui sttj tovKuI- 

Fabricius in Bibl. Graec, L. <i</.^? Jpu.'iu.i'ov /.at iTiKma.. 

lV,p. 485, eandemhanc vi- Sed conferendum Voffi.um 

tamexBourdelotioexJiibet, 11, 25 de Hift. Gr. Immo c. 

additis notulis; ad haec au- 15, ubi eum ferius collo- 

tem. verba ait : Lucianum pa- cat, quod pluribus referemus 

triam inuicantem vid. in Q. deinde , in hac DilTert. 

Hljl.l.d. hem in Scytka ad 3 An fato) Quid dubi- 

fin. §9: Tov? Svpoy? hu^.?. temus.'' ipfe caufam refert, 

In Revivifc. § 19: a-y,Tf)f cf € iu Somn. § 3 feq. qaod fcu- 

a 3 VI V E AETA TE, VITA 

qiiodam , artis flatuariae defertor efficitur , Sc ad 
rneliorem frugem le recipit , atque flatim ut fibi 
reliquam aetatem a ftatuaria procul habendam 
decrevit. melioia pollicitus, rei familiarisinopia, 
relifta Samolata, ubi levioribus ftudiis inltruclus 
fuerat , Antiochiam petiit , ut caufis diccndis « 
operam daret : led cum non illi ad mentem luc- 
cedei et caufidicinae conditio . videreturque no- 
minis illuftrior gloria futura. fi Rhetoricam , qua 
plurimum pollebat, profiteretur : ut illa notelce- 
ret, variasanimo concepit peregrinationes. & luf- 
cepit: iuveuis in Gallijm ^ profedtus, auditorum 
frequenti corona, 8c laudem meruit 2c retulit : ex 
Galha Macedoniam 3 petiit, ubi variis differtatio- 
nibus perfeclillimum dicendi robur exponebat : 
quales funt, Herodotus , Scytha, Harmonides. 
Sed cumvideret, Rhetores indudfionibus j^ fal- 
laciis divitias, & cetera , quae pnma mortales pu- 
tant , potius fibi quaerere, quam verae virtiitis 
mercedem , ea reh6la philofophiam 4 aggreffus 

tica percuffus ab avunculo, Herod. verf. fin. fed & in lo- 

ac nimis duriter habitus fit. n'u & Achala audiile fe icri- 

1 Caufis dicendis ) Fjbrlc. ptores Hiftoriam belli Par- 
monet vidend. Rrviv. § 29, thici (A. C. 165 gefti) re- 
ubi propter frjudes , mcndada citantes , teftatur lib. Qiiom. 
ac temeritates ^ quibus caufidi- Hifl. § 14. Confer eius Bis 
cis utendum , fe illam artem Acc. § 27. /. A. Fabric. 
deferuifle & ad philol', trans- 4 Pliilofophiam) Mora- 
iilTe refert. lem potiffimum. cuius argu- 

2 In Galliam) Vid. Apo- mentifunt pleraqueeiuslcri- 
log. pro Merced. Cond. § 15 , pta. Ita cum Socrate exiiti- 
ubi Sabinum alloquitur. Ob- mabat , reliquam philofo- 
fervatque ivj^r. Eioquentiam phiam univeriam parum ad 
6: Atticam dicendi iiia^ ita- nos pertincre , certe parum 
tem in Luciano pracdicat eife utilem , nifi ad ufum vi- 
P hotius Cod. 128. taereferatur. In Ctw-/mc)phi- 

3 Macedoniam) Lucian. loloph. § 34: tyf oucTsj' otfsAotf SCRIPTISQ^UE LUCIANI. VII cfl: in qua quid profecerit , efl; incredibile me- 
moratu. Sed tamen ipfi etiam philofophi phjs di- 
vitiis quam philofophiae parentabant , auditores 
invicem fibi aut veliebant, aut veHicabant : 'k. ci- 
vitates , quibus fucatam illam oftentabant philo- 
fophiam , fa£lionibus infeflabant. At Lucianus 
non fuco cum fucatis , non faclione cum facliofo , 
ied cum flrenuo virtute , cum modefto pudore, 
cum innocente abftinentia certabat ' , femper in- 
genio ut conditione hber , tandem fub Divo Mar- 
co Aegypti procurationi ^ praepofitus , & fuo 'k. 
amicorum nOmlne innotuit. Qui mendaciis fuis 
invicem credunt, Chriftanum fuiffe J arbitrantur. (y.c/,ra. , ei (/.{) m k^ct. kcl) rov 
(iiov pv&ixi^si TpOf TO ^iKrtov. 
Neque philofophiam ex fo- 
lis Ubris , fed & confuetudine 
cuin honeftis hominibus hau- 
riendam ratus, prope verum 
eHe duxit, quod multi dice- 
rent, ori ro TSTuiS^svcr^Af 
UTO.yri rcov opQav hoyi(rf/.^v 
rovs gf lAvct rk (iilihicc Kcti 
Tstf £c iKsivoi? <^povriS'a.i avvs- 
•j(j.i ct(popavru? , eruditlonem a 
rectofenju bonifque injlitutls ab- 
ducere iflos , qui folos libros eo- 
rumque fenfa ajjldue fpeBarcnt. 
Ceterum Epicureum fe fuif- 
fe indicat in Preudomante: & 
a Graeco Scholialie diferte 

tuifle TMf 'L-TTtKOVpOV ulf,i^ea>i 

traditur , Ucet ex lcriptis eius 
tantum non omnibus reftius 
coUegeris, eum perinde , ut, 
cuius vitam fcripfit , Demo- 
nac^em , Philofophiae non unam feftam peculiariter co- 
luiffe. Demon. § 5. Idem. 

I Abftinentia certabat) 
Revivifc. § 20 : fji.KrciKcc^eov si- 

(/.t , Ket.) fAKJ-O-^SvShf , KCt) //!- 

a-orv(pos — q>th'Xh)\&nf Ss Ktti 
cpthct.T^.otKoi , Ket) oa-ct ra 9/- 
hsia^jut ffvyysvt). Arro^antiae^ 
impojlurae , mendacii , & faflus 
fum ofor — amator veritatis , 
honeflatis,finceritatis, & eorum 
quaecunque amore di^na funt 
omnium. Idem. 

2 Aegypti procur.) Apol. 
pro Merced. ^ 6. Lnmo potif- 
fmium § 1 1 & feqq. fed hoc 
Tillemont. iam. egit. 

3 Chriftianum tuifTe) Con- 
fer Baronium ad A. C. 171, 
num. 7, & TiV.emont. Hift. 
Imperat. T. 2, p. 709. (fed 
eum nos totum addidimus ) 
Scholiaftes Graecus ad Mort. 
Peres,r. § 13 : Oi'«c hiipsli, co 
Kurupurs, Kurk rov^cori- 

■c\ 4 VIII DE AETATE, VI TA fuppofititiorum pravitate decepti. Ipfa de Morte 
Pcregrini narratio fatls exincit errorem. Nec fa- 
jiior eorum opinio, qui a canibus laceratum * affe- 
verarunt. Nam fenio , vel , quod verius efl, poda- 
gra* nonagenarius obiit: fuperftite unico filio 3, p3f XpKTToZ &c. Eidem Scho- 
liaftae adSacras hiftorias Lu- 
cianiis alludere videtur , no- 
tztFabric. aliaqueSclioliaftae 
affert, ubi is Luciano male 
dicit , quod in S. Prophetas , 
in virgam Aaronis , in Mo- 
fen &, lofephum fcomma- 
ta iacere videatur, (cA Scho- 
liaficn fugille rationem , ut 
editor bene obfervarit. Ad- 
ditquc : ab Atheifmi crimi- 
ne Lucianum abroKit D. 
/o. Phil. Trcunerus in DifT. 
de Theologia Luciani. len. 
1697, 4. 

1 A canibus lacer. ) Sm- 
das in .\ovK. niminim fole- 
mne fuit multis , horrenda 
mortis genera coniminifci de 
iis, quorum dogmataimpro- 
baffent. Confer, quae de Epi- 
curo idem Snid. in 'ET/;t. & 
quae de Zoiio nota^i Lib. 2, 
e. 7, p. 36«;. 7. A. Fabr. 

2 Podagra) Podagra la- 
boralfe Lucianum , colligi- 
tur ex iis , quae in laudem 
podagrae fcripfit. Ita Agrip- 
pinum Pafonium referr Sto- 
baeus folitum , rerum , quae 
ipfiadverfaeaccidiffent, en- 
co.Tiia componere, fi qui- 
tism febriret, febris, fi no- 
tarer^T infamia, infaniiae , fx exfularet , exfilii. 7. A. Fabr. 
3 Superftite — filio) Haec 
verba Fabrtdus a vita Lucia- 
ni Bourdelotiana refcidit , ut 
aliena; fed p. 4S8 ea refe- 
rens merito refellit , dicens : 
parachronifmus cft, cum a 
M. Aurelii obitu ad primum 
annum luliani Imp. interce- 
dat fpatium annorum am- 
plius CLXXX. Equidem in 
luliani epirtohs tricefima fe- 
cunda inltribitur Ao\jkioi.v^ 
ao^i<7T^ — . Sed utrum ifte 
Luciani Samofatenfis vel ne- 
pos fuerit (quos avorum no« 
mine frequentius, quam pa- 
rentum, appellabant; licet 
nec hoc inauditum fuille , 
Antifthenis exemplo pateat) 
vel pronepos, vel utrum ul- 
la cum cognatione attigerit , 
neutiquam conftat ; nam fi- 
lium quidem non fuiffe, cer- 
tos nos facit temporum ra' 
tio. Meminit Luciani noftri 
etiam Laflantius L. I, c. 9 ; 
Non enitn ijlu Luciitus narrat 
aut Liicianus , qui Diis & ho" 
mimbus non pepercit ; fed hi 
potijjlmwn , qui Dcorum laudes 
cait:'barit. Latinae fe linguae 
utcunque peritum fuiffe te- 
fiatur Lib. de errore in falu- 
tatione § 13. Haec ille, opti- SCRIPTIS^UE LUCIANL n: 

qui fummus fopliifta luliani tempore , Bc ad quem 
huius Imperatoris exftat epiftola. 

De Luciani autem moribus , vita, fcrlptifque 
haecfere Ia. Zvingerus loco ful) init. indicato. 
Primo autem plures Lucianos refert , Politkum 
unum, cuius Suidas mentionem facit, Philofo- 
phuni. alterum, qui hic nofter Samolatenfis , cui, 
an quae leguntur in Antholog. tribuenda fint epi- 
grammata, adhuc fub iudice litem vigere haud 
unquam decidendam : pergitque ibid. Sunt ea 
quidem ay.coTrriyM nonnulla: atplura, quod no- 
tat H. Stephanus, tam elegantis pietatis, ut ne 
Chriftiano quidem auctori pudori effent. 

Theologos quoque Lucianos complures fuifte 
mox commemorat; & apud Cyprianum effe, cui 
IV k. X\^n epiftolarum adlcribatur. Fuifie & hoc 
iiomine Antiochenae ecclef. presbyterum, item 
Hierofolymitanae, qui & monumentis hterarum 
pofteris innotuerit , ib. commemorat. Sed cum 
de his Biographi poirmt confuh , nihik|ue ad no- 
ftrum inftitutum faciant, fufficiat eos tantum no- 
luinaffe , 8c potifhma Zvingeri ad Noftrum fpe- 
^tantia excerpere; de quo ille p. 2 8c feqq. ait: 

Parentes noftri Luciani tenuis fortunae homines 
puerum Lucianum praeclara indole ad literarum 
Itudia natum , artiftatuariae addixere, maius in- 
de certiufque hicrum , quo lublevarentui , ca- 
ptantes, 8c fumtus difciphnae minores. [Sedvide 
haec ipfiim plenius narrantem in DiaL omnium 
primo. ] Nominare quidem eos videtur in Pifca- 
tore, vocans fe Parrhifiaften Alethionis Elenxiclei. 

me. Sed Bourdelotii error dium luHanum, pro altero 
fbrfan inde natus , quod longepollerioreacceperitfe- 
Chronolo^os eonfulens , Di- llinaas. X DE AETATE, VITA 

At fi^a funt nomina , qiiibus fludium , quo du- 
catur, veritatis, & perlonatae fapientiae odium 
defignat. 

Patria Samofata , Syriae civitas , non longe ab 
Euphrate, ut fe ipfum Syrum & Aflyrium non fe- 
mel cognominet : alibi etiam Patrenfism , quae ci- 
vitas eft Achaiae : tanquam natus hinc, oriimdus 
illinc , ait Beroaldus in oclavum Apuleii. [locus , 
quem Zvingerus ob oculos habuit, eft T.. q , in 
AJin. c. 55 , ubi ait : Patria nobis Patrae. urbs Acha- 
iae; fed errare virum doclum, 8c aUum effe iftum 
Lucium Patrenfem, & Biographi, & noflri com- 
mentatores fatis indicarunt.] 

De tcmpore nativitatis nihil certi. Suidas eum 
fubTraiano , ante quem etiam fuerit , fioruiffe di- 
cit: alii de Adriano quoque meminerunt. [ali- 
quanto certiora tamen de Nofiri aetate dabuntur 
deinde.] 

Quanta vero fuerit ingenii praeftantia Luciani, 
pergit Tjoingerus p. 3 f. non eft in dubium vocan- 
dum. A prima pueritia emicuerant indicia artiti- 
cis ingenii, ut eum pater ad praeclaram fingen- 
di artem dexterrimum arbitraretur. 

Sed ad niaiora natus puer, cui non lapidum, 
fed humanorum anhnorum fcabrities erat emeu- 
danda: innutritus ergo fiberalibus difciphnis, Rhe- 
tor fuit, Poeta, Logicus. Teftantur id ipfms fcri- 
pta ; inprimis quanta dexteritate adverfarios dif- 
putando convicerit : quanta facundia caufas in 
f oro peregerit , quanta facihtate Comicorum per- 
fonam non tam hgato , quam foluto , dicendi ge- 
nere repracfentarit. 

Ad Dei cognitionem & verum cultum fi fpe- 
£temus, liac parte vel maxime impium fuiffe eum SCRIPTISOUE LUCIANI. xi 

& TTiXfjLiMixpb'^ , ut ait Sindas, libenter fatemur, qui 
non iolum Dei providentiam rilui habere, fed 'k. 
Chriftum ipfum , humani generis vindicem , cavil- 
lis '6C maledictis infeclari fuerit aufus : tam ferali 
rabie , ut per ludibriiim aye^rKoXoziaiJieuoy a-cOii7r)jv 
icelerate cahimniaretiir , & quod Ponticus Viru- 
nius \n quadam epiftola obfervat, loannis quo- 
que EvangeHum incelferet : quod de Philopatre 
di6tum exiftimari poteft. [At neque Philopatrin ab 
Noftro fcriptum, nec Peregrini nomine Chrif^um, 
fed ahquem Cynicum^ Pario Hellefponti oppido 
oriundum , de quo Gellius ahique diferte memi- 
nerunt, vel martyrum quendam fub Antonino Ve- 
ro defignari , fatis apertum eft. Vide Gejneri Dif- 
fert. de Philopatr. notafque eiufdem & Solani Fa- 
hrique ad Peregrin. pr. & quid de Chriftiana re- 
hgione f civerit ienferitque Lucianus , ipfi dice- 
mus ad finem huius Vitae.] 

Deos certe Ethnicos coelo deducit graphice , 
tantam impietatem, tam profana fcelera nullo di- 
vino honore dignanda arguens. Id auidem liafte- 
nus nec indigne nec impie : at quod inde ingra- 
tus liomuncio , nec ex fui ipfius quidem , ut aha 
taceam , vel corporis vel animi mira ftruftura , ad 
aliquam veri Dei , 'k vel faltem ignoti , Athenien- 
fium exemplo , reverentiam erigere fefe vel vo- 
luerit , vel potuerit , fed Epicureorum fatalem 
neceffitatem , omni metu Deorum fublato , exo- 
fculatus admiferit, id vero extremae impietatis 
effe , iphus gentihs arbitrio , non ignoratur : a qua 
infame nomen ocOiou optimo iure promeritus eft. 
[Immo nemo magis fatalem illam neceffitatem 
rifit : infpice noftri /ov. Confut. maxime c. 4..^* 
& c. 7. ubi iervos Parcarum vocat Deos, fi fa- 
to obnoxii forent. Sed ante omnia c. 18 ^ ubi fa-* XII VE AETATE, VI TA 

tum cliie(n:e S^ valide impugnat. De Atheifmo 
autem videbimus in fine. ] 

Ouod fi ad Phyficam 8c Mathematicam nos 
conveitamus, pergit Xjj'mger. plus quod laude- 
mus, quam reprehendamus, fele obiiciet. [Immo 
in mathematicis parum verlatum fuiffe , bene ali- 
tjuoties dcmonftravit Solan, in notii errores eius 
indicans.] 

In pradicis autem , 2\t Tjs^ingerus , habitibus, 
maior eft ipfms praeftantia. Ethicus fuit, minime- 
que deles veritatis & virtutis feftator; fed 8c alios 
fecus agentes re 8c calamo acerrime eft perfecu- 
tus, ut ab'antiquis l-j(T<^viyt.o? xxi ^Xdi(T<^-/\(j.oi; , a Vive 
fubfannator Deorum 8c hominum, ab Erafmo mi- 
tius, iiugator feflivus , quod kidendo acerbita- 
tem animi ceu velo obducl:o occultare fciret, co- 
gnominaretur. Huius philofophiae (Ethicae) fe 
admiratorem fuilfe ^ fedtatorem , ipfe fatetur iu 
Dial. Pifcatoris, ubi apertis verbis interroganti 
Philofophiae profitetur , duarum artium fe fcien- 
tem effe, Amandi virtutem^ ^h- Odio profeciuendivi- 
tia. Saeviflimus autem adverfus pliilofophos fuit 
virtutum nomine abutcntes , qui fummi boni vi- 
ce honorem, lucrum , voluptatem luxuriofe am- 
birent, effeminati mimi inffar Achillem vel The- 
feum exprimerent, leonina pelle induti, ad Cu- 
mani afini exemplum , l^arba nimirum , inceffu , 
induvio , philofbphiam mentiri infami ftudio con- 
tenderent. 

Vives equidem adprofcindendam philofophiam 
invidia Plutarchi Chaeronenfis impulfum fuiffe 
fcribit, quem in magno honore effe apud Traia- 
num Caefarem invitus 'k. dolens vidiffet. [f ed errat 
Vives , ut Voffius^ poft paucaspaginas allegandus, 
oftendit. ] SCRIPTIS^UE LUCIANI. xm 

Politiae etiam &" Oeconomiae ftudiofus fuit , 
quod idem fcripta eius teftantur ; ut cum jam fe- 
nior, quod fcribit Gilb. Cogjiatiis . in aulam & fa- 
miliam Caefaris le contuliHet, Procuratoris Prin- 
cipis conditionem acceperit. 

Ouod ad exercitationem , docuit viva voce , & 
fcriptis fimiliter inclaruit. Adhuc iuvenem in Gal- 
lia, 8c aliis in locis Rhetoricam profeffum fe effe, 
ipfemet teflatur : quo non fuccedente , ut Suidas 
vult , ad fcribendum fe contuHt. 

Sunt autem eius icripta quam plurima, quo- 
rumi caulas omnes cjuanta hcebit brevitate enu- 
merabimus. Finis illorum fuit veritas & virtus af- 
ferenda , 'k. ut vel fuis faltem monitis exorbitans 
humanum genus in viam rediret, &: fapere di- 
fc€ret. 

Verbis ad hoc ufus efl: , cum Afianus fuerit , 
terfis , ingenio ac moribus fuis congruentibus : 
tam apta facihtate , ut communem loquendi ele- 
gantiam miro fuccefTu exprefferit, rebufque d4- 
cendis accommodarit , ut 8: liis hmul & iis lectoc 
magna animi voluptate perfundatur. \n forma 
faibendi Platonis exemplum fecutus, Dialogos 
fcripfit , quibus res ipfa ceu geri videatur , ma- 
gifqiie audientium & legentiimi animis imprimi. 
Comica tamen facihtate & argutia illorum diluit 
gravitatem tam dextre , ut , fi quis ullus mifcuit 
utile dulci, is Tkomae Moro & Erafmo Lucianus fit» 

Materia icriptorum eius varia efl, & Hiflorica, 
& Philofophica. Hiftoriam partim in genere per- 
pendit, quomodo tra^anda fit, praeceptis pro- 
pohtis in Dialogo Quomodo historia scri- 
BENDA SIT : & exemplis , fidtis licet, ad praece^ 
ptatamen accommodatis, duobus libris DE Vera 
JIISTORIA: paitim in fpecie : varia mmixum, XIV DE AJETATE, VITA 

qiiae vel aliis contigerunt, vel fibi. De fua ipfuis 
adolefcentia in Somnio agit: de fene^iute vero , 
in qua ne tum quidem eloquentiae exercitia de- 
feruerit, in Hercule Gallico. Ouae ad alios 
fpe6lant, diveria funt : Theologica , in dialogo 
DE Dea Syria. Naturalia, de grandaevis, in Ma- 

CROBIIS. 

Politicam attinentia , tum ad plures , de ami- 
citia Scytharum & Graecorum, in Toxari. De 
philolophis diverfarum fedarum apud Ariftaene- 
tum convivantibus, in CoNVlVio : tum acl unum 
nliquem: fic Demonadis vitam in Demonacte 
perfequitur. Lucii tranlmutationem in AsiNO : 
Alexandri cuiufdam res geftas 8c vitam, qui le 
Podalyrii hlium mentiebatur , in Alexandro. 
Neronis conatus perfodiendi Ifthmi, in Nerone. 
Peregrini cuiufdam mortem voluntariam, in ora- 
lione de Morte Peregrini. 

Ipfi praeterea Dialogi meras continent narra- 
tiones antiquae Sc gentilitiae rehgionis, fideique 
luperftitiofae , quam fcoptice traducere, 8c nar- 
rando dumtaxat. in contemtum audientium, qui- 
bus , modo vellent , facile liceret inter lupinos ^ 
aera facere clifcrimen , abripere voluit. 

Organica eius funt multiplicia , 8c quidem 
Grammatica nonnulla : de literis , in JuDicio 
Vocalium : de Soloecifmo, in PsEUDOSOPHI- 
STA : de di^lionis apophradis proprietate , in 
PSEUDOLOGISTA: de oratione aifec^^tata, in Le- 

XIPHANE. 

Poetica tangit in cavillatione poetarum , quae 
infcribitur Dissertatio gum Hesiodo. In 
Tragopodagra & OcYPO dramatum duorum 
ipecimen dat. 

Ad Rhetoricam pertinent eiufdem BacchuS , SCRIPTIS^UE LUCIANI. xv 

de Electro, eamque contra reprehenfores de- 
fendit in Zeuxi & Apologia contra eum, a quo 
pROMETHEUS IN VERBIS fuerat appellatus ; tum 
exemplo orationis in Macedonia habitae illuftrat 
in Herodoto. Confirmat in RHETORUiM prae- 
CEPTIS , in quo de corrupta fuorum temporum 
eloquentia & afte^lato genere dicendi conque- 
ritur. Orationes funt aUquot illuftres omnium 
generum. Demonftrativi , Encomium balnei in 
HippiA: Demosthenis: Patriae: Domus : Ma- 
cedonum quorundam in ScYTHA: podagrae , in 
Tragopodagra : pulchritudinis in Charide- 
MO: ftudii fui erga auditores, in Dipsadibus. 
Deliberativi funt : dum fuadet taurum , fupplicii 
genus, dono oblatum nequaquamparvi penden- 
dum effe, in Phalaride segundo: commen- 
datitia in Harmonide. ludiciahs generis , ut cum 
quaeritur , dignufne fit praemioTyrannicidae , qui 
fihum tyranni occidit, in Tyrannicida: an re- 
ceptus in familiam poffit abdicari , in Abdicato ; 
an Phalaris taurum aeneum miffurus Delphos iu- 
re ac neceflitate tyrannidem arripuerit, in Pha- 
laride primo. 

Ad Philofophiam in genere pertinent ea , quae 
tum contra fec^as philofophorum fui temporis 
declamat in Bis accusato , & Hermotimo : 
tum de auditore philofophiae , qualis is fit , effe- 
ve debeat, le^fioni potius quam multitudini de- 
ditus, in Dialogo Adversus indoctum: 2c an 
eunuchus poftit effe philofophus, in Eunucho. 

Contemplatio deDeo&: Ipiritibus metaphyfica 
eft hic apud noftrum au£forem , & pofitiva (ver- 
ba funt Zvingeri) in Alcyone, ubi deDei po- 
teftate, quod illi omnia funt poffibilia , differit, 
licet fecundum Athen. 8c Laert. is dialogus fit Leo- XVI DE AETATE, VITA 

nis philofophi Academlci : [huiiis, non Luciani 
efTe 5 Commentatores etiam nofln peduadent ad 
§ 1 Halcyonis.'^ & negativa, dum fefUve 8c acri- 
ter contra Deos ethiiicos eorumquc ridicidos cul- 
tus invchitur , in CoNCiLio Deorum, Iove 
Tragoedo , ac ceteris Deorum Dialogis. 

Rehgionem omnem, tum Chriflianam in Phi- 
I.nPATRE , tnm Ethnicam in Cynisgo , ludibrio 
habet. [fed Philopatrin ab iplo non fcriptum, iam 
diximus. ] In Saturnalia invehitur in Saturnali- 
BUS : in Sacriricia . in Dial. de Sacrificiis. Con- 
tra incantamenta & fpecira in Philopseude. 

Mathematica attigit in Astrologia. 

Phyfica infemit lu])inde, utin Dial. MUSCAE, 
Alcionis, Dipsadum. 

Inter Ethica funt, quae de fine, fummo bono 
agunt contra pliilofophos, in Timone misan- 
THROPO , Navigio , Cynico. De virtute ac mo- 
ribus in Icaromenippo , Nigrino , Vitarum 

AUCTIONE , PlSCATORE , FUGITIVIS. 

Contra hbidinem in Amoribus & DlALOGiS 
MERETRICIIS. Contra calumniantes in oratione 
de NON temere credendo calumniae. Contra 
affentatores , in Dial. PRO Imaginibus. Pro arte 
aflentandi, in Parasito. De humanitate in fahi- 
tando, in Dlal. PRO EO our inter salutan- 
DUM VERBO lapsus iueraT: de avaiitia, de 
incommodis divitiarum , & commodis pauperta- 
tis in SomniO f Gallo. 

De amicitia colenda in ToxARI. J)e lu(^us va- 
nitate in Dial. de Luctu. 

Pohticafantmere particularia , ut DE Gymna- 
SilS , in quibus adolefcentes boni cives evadant. 
De aulicae vitae molefliis , quas ingenuua iubire SCRIPTIS^UE LUCIANL xvir 

non debeat, in Mercede condugtis : de Salta- 
tione^ in Dialogo eiufdem infcriptionis. 

Oecononiicum etiam aliquid tetigiffe videtur 
in Imaginibus , deicribens mulierum virtutes 
praecipuas, &: bona corpoiis 8c animi: quae in- 
primis in domeflica adminiftratione fefe proferre 
folent. 

BouRDELOTius eadem fmgulis deLuciani fcri- 
ptis praedicat in praefatione , led ordine aliquan- 
tum immutato 8c argumento multum dilatato, 
auciorem fummis ubique laudibus cumulat. Mif- 
fis autem illis ambagibus, ac refciflis, quae perlon- 
ga 'k. ad pompam compofita oratione de fatis pri- 
fcae philofophiae ^xd.i:xr\\tt\t Bourdelotius ^ quo- 
modo ab antiqua fimplicitate ac virtute defcive- 
rit , quam revocare Epidletus , Favorinus , Mufo- 
nius , Demonax , Nigrinus , 'k. alii quidam boni, 
fruflra tentabant , ac potius exemplo virtutis au- 
fterae invidiam fui provocabant ; ideoque ele- 
phantorum exemplo taciti fervitutem deplora- 
.bant , donec unicum continentiae exemplum 
LuciANUS, vitiorum omnium inimicus , unius 
virtutis 'k. pliilofophiae perfedae le^lator, cui (ut 
ille ait) Nec viget quidquam fiinile aut fecundum » 
aliam viam ingreffus, ubi reftum iter vitae coepit 
infpicere , cum ipfis ingeniis, ipfo fato, &ipfis, 
quod aiunt , Diis confliftari , liberrimaque indi- 
gnatione corruptos totius orbis mores mordaci 
Vero radere voluit. 

Delibemus igitur breviter ea tantum , quae de 
fcriptis eius accuratius , cjuam Tjvingerus, expo- 
fuit , ne bis eadem propinemus. 

Si quis , ait , defiderio flagret divinam virtutis 
imaginem ab Luciano depi£tam intueri , videat 
Dialogos, C|uorum tituli Imagines , in quibus 

Lucian. Vol I. b XVIII J^E AETATE, VI TA 

dum Pantheam Abradatae coniugem effingit, vir- 
tutem praebet abfolutam. Sed non folum virtu- 
tem eflormandam decreverat, verum omnia in- 
luper, quibus coniungiDea , &: a quibus disiungi 
folet. Ne igitur incomitata procederet, eximios 
viros, imicum ornamentum decufque fccnli, ad- 
didit comites & alfeffores NiGRlNUM 8c Demo- 

NACTEM. 

Oui autem veros philofophos a fiftis &: fimula- 
tis difcernere decreverit, exemplum utriufque rei 
perfec^lifrimum habet in Dialogis Vitarum au- 
CTio , Pjscatores , NiGRiNUS : quantum enim 
virtutis comites laudibus extulit, & aemuhitione 
perfecutus efl, tantum pefhmas illas & exfecran- 
das aves in his dialogis infedtatus eft, vanos & fu- 
catos eos clamitans, qui falfo fe nomine iadarent, 
cum veram pliilofophiam ignorarent, ac plane 
diverfa docerent, ob quaedam verl)ula virtutis 
nomine intexta non continuo in Heliconem ve- 
nifle; necfohim circa rcs humanas incerta ac flul- 
ta docere, led 'k. de mundo, deDeo, de fideri- 
bus, de providentia divina, falfa, ementita & im- 
pia iaftare , quae neque viderint ipfi , nec aUun- 
de cognoverint. Quae omnia diligenter exfequi- 
tur fubhmis ille Icaromenippus. Veros philo- 
fophos , Cj[ualem Nigrinum, DemonaSIcm & Cyni- 
cum exhibet, nufquam fcientia tumuiffe, Socra- 
tis exemplo fe nihil fcire profeffos. cuni imperi- 
tiaeprofeffiofumma prudenda ht. Simias vero Sc 
mimos fuos ob quaedam ventofa & obfcura ar- 
gumenta, & falfas rerum definitiones ita ferre fu- 
percilium Sc elatos incedere , ut vix falutatione 
quemquam dignarentur. 

Veros philofophos amicitiae fymbolum fumma SCRIPTISOUE LUCIANL xix V canfervaffe dlligentia , ut probat eximiis decem 
cxemplis Toxaris hve Amicitia. 

Nullum efTe pretium operae , fi verbis virtu- 
tem laudemus , difciplinas omnes perdilcamus , 
©mnes artes fuerimus adepti, nifi fimul vitae fo- 
cietatem , qua niliil melius Divi humano Q;eneri 
CjUidquam largiti luut, profiteamur. Quae omnia 
diiigenter in Lapithis, inEuNUCHO Sc de Se- 
CTis amplexus eft. Virtutis affefibres modeftia &: 
fjugalitate cenferi , nihil in vitam , nihil in mores 
peccare. Elatos iilos & tumidos torrenti ambitiojie 
vanaeque gloriae appetitu torqueri , in fummam 
interim temeritatem & infamiam praecipitari, ni- 
lul intentatum relinquere, nec fibi uec alteri par- 
cere, ut vel pofl mortem fuperllitem nominis glo- 
liam relinquant , Empedoclis duri fenfuum da- 
mnatoris, fed fimulati, & inani gloriolae petito- 
ris exemplo, ut patet tradatu de Morte Pere- 

GRINI. 

Alios, dum poetarum carmina & vaniloquam 
Theologiam praedicant , non foluni homines in 
denfifhmas tenebras iniicere, verum Deos Deo- 
rumque principem lovem: ut patet in Deorum 
coNGiLio, Prometheo , in lovE tragoedo, 
lovE confutato, Dissertatione cum He- 
SIODO. Ineptam etiam & nugacem effe de fato 
perfuafionem , quale fcilicet plebecula poetarum 
fabulis decepta eifingit fibi , Deos etiam huic fato 
lubiici; ut teftatur Iuppiter confutatus. 

Si quis regnandi dehderio teneatur, videat mi- 
feros tyrannorum cafus, domefticos luftus , infi- 
dias omnium, fervilem metum , cum antithefi vi- 
tae paupertinae ampliftcata exhibent Cataplus, 
Tyrannicida; privatorum vitam praeftantifli- 
mam ac tittiffimam effe. Nam divitias, imperia. 

b 2 XX DE AETATE, VITA 

resna, magiftratus, Sccetera priiiia morraliiim, :id 
quae mundus avidiflime iulpirat, quae ficti phi- 
lolophitorisviribusquaerunt, vana, fluxa, caduca. 

Eorum animos in pecudes, & praecipue nhnos 
tranfire , quorum anteacta vira inerti pigrida lan- 
guelcebat, in Lucio i. AJmo. 

Omnium vitam eorundem iudicum fententiis 
iubiici, nullam aeflimationem cuiulcunque for- 
tunae futuram , nullam peiionarum rationem , 
nullam potentiae, divitiarum, famae, chgnita- 
tum ; pio virtute , pro viriis , praemia & luppfi- 
ciaparari: DE MoRTUlS. 

Vana efle perditorum facrificia , nifi vitam vir- 
tuti lacrificent : lovem non placari donis hoftiis 
eorum , cjui periuris linguis minus audientem fa- 
tigant: htabilem effe hoftiam , animum purum , 
re(!:tam mentem , 8c fluceram conlcientiam : quae 
omnia propofuerrmt VoTA i^ traftatus DE Sa- 
CRiricus. 

Denique Lucianum fuifle Grammaticum,Rhe- 
torem, Advocatum, Medicum, Hiftoricum, Phi- 
lofophiun , Poetam , Pohticiiin, ex ceteris cius 
Dialogis eodem lere more Jjoiirdelotius demon- 
ftrat , qno Tjvingerus. Quare illa non repetentes , 
haec notabiliora,c|uibus praefationem concludit, 
tantum addimus : 

Scripta haec [Luciani) pojiquam ingenioforum ho- 
minum inaiiibus teri coeperunt ^ crevit Jcientiarum dx 
virtutis amor , i^ui ijque i?i hodiernum diem quorun-' 
dam pe6lorihus injidet. Et ex hac pinguijegete philo- 
Jophicum iiludjemen concretum ejt. cuius progemes 6* 
JurcuLi Philojlratum . Aunapium^ (b- alios occuparunt. 
Tantunujue potuit aemulatio ^ ut Syri antea praedae 
inte/iti (b- latrociniis accintli^ quihujcum odium vir- 
tutis <b- literarum innatum erat ^ rclitla fcrarum cir SCRIPTISpUK LUCIANL xxr 

praedonum iiatura, fhilofophiam fummo dejideriofint 
profecuti. Nam ab antiquifjimis Pherccyde dr Ifaeo ^ 
jpaucifpmifque aliis Syris, quibus philofojihia cordifue- 
rat , ifque ad Luciani tempora vix ullum Syrum in^ 
ter tot philofophantium fe6las poteris numerare, licst 
Laiirtium^ Philojiratum <b- alios evoheris. Atqui poft 
Lucianum, mirandaque Luciani fcripta, cetera funt 
philofophorumSyrormn maria. Haec pofierior aetas , 
unofeculo Lucianum attingens^ avis longe melior tu- 
lit lamblichum , Epiphanium, Libanium, Magnum:, 
innumerofque alios Syros : qui Ji cum coaetaneis , qui 
luliani Caefaris tempora. iUuflrabant^ conferantur , 
longe a primis erant fecundi. 

Tandem Lucianum fuum ab obtre6latoribus 
defendlt , in quos acerbifTime invehitur, eos pe- 
ftes liGminum vocans, qui nihil poffunt, quam 
meliores carpere; cumque primumobiiciant, ce- 
teros pluloiophos aliam oftendiffe viam , qua 
iretur ad virtutem ; tum quod Chriftiim rerum 
omnium dominum infefhatus fit ; denique quod 
amatoriis dialogis adolefcentulos flagitiis nobili- 
tet. Ad ea refpondet , Lucianum ipfum fatis haec 
refutare fcriptis fuis , U.. accufationem fahl con- 
vincere, ipfumque a prirLcipio ad rifum provocaf- 
fe. Fateor (ait) almd propoluiffe philofophos , nec 
t^uidquara fimile propofuiffe. Nam fi a philofo- 
phiae reftauratione talem viam fuilfent ingrefli , 
qualem Lucianus; noii tam diu , AndabatarurrL 
more , de vero virtutis tramite digladiaffent. 

Longe acrius pungit (perqit idem) quod fequitur, 
Chriflum contumeliojis verbis iaefffe. Impium , fcele- 
ratum, damnandum fateor , nijt fuperfiitionum crro- 
rthus etiayrLtumirretito parcatur : poenam in fe ?"e- 
pofcere, quam Tucitus^ Suetouius dr alii Chrifiiano-' 

b 3 XXII 7)E AETATE, VITA 

runi Jwjles acriores pajfi funt. Nam eum nunquam 
Chrijlianum fuijfe ^ alibi docuimus. 

Refi;aritamoresmeretricii,(Dialogum amorum 
non efle Luciani probabimus) in quibus quid 
aliud delcribitur, nifi peflima 8c{celerati(rimame- 
retricum vita, nefanda vitia, corruptelae iuve- 
num, avaritia , gula, fcelera in unum collefta? 
Ut enim in ceteiis Dialogis folus Lucianus inte- 
liora virorum examinat , ita quarundam femina- 
jum vaferrimum 8c pravifTimum ingenium explo- 
rat. lu haec facinora quaere fupplicium 

Tu qui ^ najute ^ Jcripta dijlringis Jua. 

Haec autem Bourdelotii promifTa probatio, /imo- 
res non effe Luciani , huc rediit, ut in notis ad hu- 
ius Dial. initium diceret : Non ejje Luciani ^ — Jed 
alicuius ^ qui Lucianum Jupervixerit , iam monui 
praejatione ad LeOorem :. videtur ejfe AriJiaeneti. In- 
tcrim & mihi acque ac Kuflcro , non videtur Lu- 
ciani effe, tam ex affcctato 8c inflato flilo, quani 
ex longioribus digreffionibus ante cjuam ad ipfani 
clifputationem veniatur , aut redeatiu": nam fi Lu- 
ciano tribnendus fit , coniicere hcet , fcriptuni 
effe , ut Philofbphis Trocihpoca-Tix exprobretur , ut 
vid. § 35 eius Dial. ubi manifcffo pungit eof- 
dem , dicens , cum divina philofophia hunc etiam 
amorem adoleviffe. At non mifii fatisfacit illa con- 
ieclura, 'k. peffimus liic exprobrandi efl mos, qui 
nec fatis ab auclore ridetur , nec lidendo fanatur, 
ied abominatione dignus. 

G. I. Vossius de Hift. Graec. L. q, c. 15, Lu- 
cianum Samofatenfem aequalem facit Athenaeo 
Naucratitae, qui fub M. AureUo vixerit, fed pcjA 
Commodum etiani , immo ufquc ad Pertinacem 
& Severum vitam protaxerit. [ quod non adeo mi- SCRIPTISOUE LUCIANI. xxin 

rum: fi eiiim pofl: Commod. vixit, facile Seve- 
nim attingere potefl, propter perbreve Pertina- 
cis 8c Did. luliani , diiorum triumve menfmm im- 
perium] paulo maiorem natu facit Suidas : nam 
vixifle ait km toO K.ociinxpo'; Tpociuvou , kcxi STTizetyix. Sunt- 
que in hac lententia Gilb. Cognatus & lac. T^vinge- 
rus ; c[uin Ludovicus Vives , vir acris iudicii , fufpi- 
catur eum ad inleclandos philofophos impulfum 
fuiile invidia Phjtarchi Chaeronenfis , quem fum- 
mo apud Traianum loco effe cerneret ac dole- 
ret. Mihi fecus vidctur , nec levi de caufa; quip- 
pe meminit Lucianu? Marci Caefaris , ac belli 
Marcomannici ab eo ,8;efli , [in Alex. f. PJeudom. 
^48.] ^ixnk^Tnrxi eu Tep[j.xyicf. 7roXi(j.ov axfJt^dlouTO? » 
CT£ '^iog M.(Xpicog -/loyj roTg Mcxp\iO(jAvoig aocl K.ovdchig suv 
£7iXiK£T0. Vides, ut non tantum beUi meminerit 
cum Marcom. &: Quadis ; fed Marcum ^sou Di- 
vwn vocet , quod arguit eum naturae cefriffe. Qua- 
re extra controverham poni debet , Lucianum 
tuniMarci AntoniniPhilofophi aetate vixiffe^cum 
referat fermones , cj^uos habuit ipfe cum Alexan- 
dro Pfeudomante, tum fub Commodi Antonini 
philofbphi fiUo. — Meretur locum inter Hifto- 
riae fcriptores, non ob Ver. Hiji. libros, fed pro- 
pter tra^Iatum Quom. Hijl.fit fcrih. de DeaSyria» 
ac Miicrobios. Eunapio veio refertur inter vitarum 
f criptores propter unam Demonadis vitam. — Gul. 
Philander ad Vitruv. Apollonii vitam Luciana 
luiic adfcribit , & G. Cognatum \n nott. ad PJeu- 
dom. eodem propendere arbitror: fed Lucianum 
minime efie liuius vitae fcriptorem , facile proba- 
bo ; nam Epicurei rident omnes praeftigias ac va- 
ticiuia. Lucianus autem tamEpicureae fe^ae ad- 
dictus erat , quam qui maxime. Quorum neu- 
trum negabit, qui vel eius Alexandruni oculis 

b 4 XXIV DE AETATE, VI TA 

percurrerit non conturbatis. [atnon itatotusEpi- 
cureus fuit, ut ex aliis eius lciiptis patebit; & qui 
etiam Epicletum probarit.] Ulud quoque valide 
hanc rem confirmat, pergit Vojf. quod Lucianus, 
oftenfurus a cuiufmodi praeceptoribus hauferit 
hoc vitae 2;enus, refert, quomodo eum primo 
in rontubetnium receperit ipoiffr/,? yovfi , — huic 
fe eum proflituiffe , ac mercedis loco y.x\cix-j, feu 
maleficii artem, reportaffe: fuide auteni docto- 
lem hunc genere lyaneum, e comitibus Apol- 
loniiTyanei; cuius omnes impofturas probe cal- 
lue- it, Sic enim inquit : "Hv U o ^i^xazoclog UbT- 
vo< , xod spocarv.i; , ro 'yhogTxjXVivg ruu^A-cXXuvicp rcfl 
T'jX'j£i TTCcyu awyyivojxevccy , zxi ri^y Trxffxy avTO-j Tpx-y- 
ojhiau uUtoov. Quae manifefte indicant , quo lo- 
co Apollonium habuerit Lu( ianus. Quemadmo- 
dum & iUud , quod mox lubiicit; 'Opqii; l^ oixt 
aci SiaTpi(3-/,<; cc'jOpajyroy Xe^yco; Haee pluribus com- 
memoraie vilum fuit, quo pateat cuivis, quam 
inanis fit fufpicio eorum , qui Ubros de ApoUo- 
nii vita . contra Codicum omnium fidem , con- 
tra audl:oritatem Eunapii, B. Hieronymi, Photii, 
Suidae , 8c totaUorum, abiudicaut Philoftruto. 

Vofiio maximam partem adflipulatur Hem- 
STERHUSIUS, in praef. ad PoUuc. j). qq b. fcri- 
bens : Variis e Luciajii locis patet, eum jloruilfe Jub 
Aiitoninorum imperio 6- Commocli: hac fane de re ne- 
mo Luciano paululum familiarior addubitet : legen- 
dus enim Jolus eius Pfeudomantis Jeu Alex. qui 
omnem , fi quis ejl , fcrupulum demat : in eo bebv 
vocat Marcum Pliilojophum ^ ex quo refie collegit 
Vofhus, /. d. eum de hoc Imperatore iam dejundo 
dx in Deos relato loqui : huc accedit , quod oraculum 
illud Alexandri mendax Antonini Pii (L~ Marci aeta- 
tejit exortum^ — - ea vero de rc Luoianus tanquam SCRIPTISOUE LUCIANL xxv 

Jibi comperta (b- explorata^ guaequt fe co7itigerit vz- 
vente (b- vidente^fcribit, quod re6ley[2Lial. cumalibi^ 
tiim ad Philopatrin obfervavit: de hoc autem oracu-^ 
lo legendu7n fuadeo prodigiali dodrina virum Ezech. 
Spanh. de Uf <b- Praeji. numifm. p. i 76. Demonax ^ 
cuius buccinatorem egit Lucianus , iifdem vixit tem- 
poribus: inter alia vero meminit Herodis Sophifae ^ 
quem Marci Philofophi praeceptorem fuiffe Capitoli^ 
nus tradit: cetera de Softrato , quae ibi fequun- 
tur, etiam allegavit 5o/a;;. ad Demonadis § 1. 

loAN. lONSiuS de Scriptoribus Hiftoriae phi- 
lofophicae , L. III , c. 10 , § 6 , p. 60 , de Noftro 
haec praedicat: Lucianus patria erat Samolaten- 
fis, tefte iplb de fe Ubro, quomodo Hifloriajit fcri- 
benda . quo hbro Avidii CafTii polt Lucium Ve- 
rum defundlum Anticaefaris fub Marco occifi ae- 
qualem fe effe indicat : 8c Vologefi , Frontonis , 
Titani 'k. Severiani meminit , ut coaetaneorum, 
ad Celfum quoque dialogum fcripfit. Hic vero 
laudari debet, quod Demonadis j^liilofoplii vitam 
literis prodidit etiamnum fuperftitem. Vixit De- 
monax ille lub Antonino Pio &: M. Antonino , ae- 
qualis Epidleti , Luciani , Timocratis Heracleotae , 
Peres;rini , qui & Proteus dicebatur , 'k. fub Mar- 
co flammis fe devovebat , Herodis , Onocrati Cy- 
nici , Favorini , Polhicis , qui nobis Onomafti- 
cum Commodo Imperatori nuncupatum reli- 
quit, AgathocHs Peripatetici , Cethegi viri coniu- 
laris , Rufini Peripatetici , ut ex Demonaftis v^ita 
apud Lucianum inteUigimus. Laudat illam vitam 
Eunapius prooem. Aov/.iai/dg 6 sk "LxyLosdru-j , avYi^ 
ffnov^xTo^; eig zb yiXxii^yj^Joci , ^'/i^mjx-^to'; QtXoffo^pou 
KOiT eKsiyovg TOvg %;p6vovg (3iov ixysypx-^e-j , h sztivcf ^s rcj 
(3i(SXicp xccl aXKoig sXocxi^roig Si oKov Gzov^dsag, Lu^ 
cianus Samofatc/Jis^ vir ad concitandum rifum fa- XXVI DE AETATE, VITA 

£\us , Demonadis Jua aetate philofophivitam in lite- 
ras retulit . atqiic eo in libro^ ut perpaucis aliis ^ fe~ 
riam operavi confumfit. Edidit quoque Demofllie- 
nis encomium, Dialogum de he(^is , de moribus 
Philofophoium , %C Vitarum auftioneni, quo dia- 
logo cuiuicunque lectae pliilolophos mire exa- 
gitat. Fuerunt , qui Apollonii Tyanei Pythagorici 
vitam a Philoflrato icriptam Luciano adicribere 
malint , quorum iententiam iure improbat Vojfius 
Hift. Gr. II , 15. Diverins a noflro ei\ Lucianus il- 
le , cuius meminit Laertlus L. VI, Diog. [i. e. L. 
VI, Secl. 73 , p. 319, ubi ait: ug lyiKo-j h tu> idji- 

CTVj TIOIET. 61 yt CiVTOV Ccl TpxyCiiSlXl , HOci (XVl fi?lMffSiO-J 

zc'j AijiyyiTOu kicdyov 'yyupii/.oj , •// TlxiTi<f,u3urog tcu A.cj- 
jcixuov, ov cpvjffi ^xpcopTyog h T:x-jTchx7:^ Wropicjf,, (/.e- 
Tx T/{j TeXcVTyjy xvtov svyypx-^xi. quod nihil mi- 
rum 5 aliquot enim ille fecuhs antiquior noiUo , 
qui ante Diogenem etiam , ut ex Laert. patet , 
vixit, 8c cuius aha quoque patria ibi commemo- 
ratur. ] 

De Theologia autem Luciani , diiTertationem 
lenae habitam fub praefidio /. Phil. Treuneri. idem 
lonfius prodit p: qoS L. III , cuius 8c Fabricius me- 
rninit in Bibl. Gr. eamque indicat lenae prodi- 
iffe 1697, ut iupra vidimus. Si illius compos fie- 
ri potuiffem , nonnihil inde delibaifem : ied cum 
eam inveftigare xtiv-yxTOv fit , videamus , num cj[uid 
I. A. Fabric. amplius de noflro habeat, praeter 
iam indicata ad vitam Lucian. a Bourd. fcriptam. 
Concinnavit Fahric. catalogum hngulorum Lu- 
ciani fcriptorum , cum brevilhmo eorum argu- 
mento ; ied fitis de his iam adlum : ideo pauca, 
ad aetatem iVoflri facientia, 8c alia quaedam fni- 
gularia tantum inde exhibeamus. Pag. igitur 496 
de Differt. Ouom. Hijl. agens , ait : liber ad Phiio-j SCRIPTIS^UE LUCIANI. xxvii 

nem , quo Milefium quenclam, tum Creperium 
Calpurniamim Pompeiopolitam , Callimorphum 
Medicum haflatorum legionis fextae , Philofo- 
phum Corintliium Antiochianum Hieronicem 
ApoUinis, Demetrium Sagalaflenfem, Pifidium, 
aUofque ineptos illa aetate beUi Romanor. cum 
Partliis A. C. 165 commifli fcriptores perftringit , 
tum docet hiftoricum ahenum elfe debere a ra- 
tionibus encomii ik inve^livae , nec voluptati con- 
fulere ahi lec^orum , nifi quae ex veritate confe- 
quatur — res narrare hbere , perfpicue , gravi-' 
ter , iion paucis illis , ad quos icribentis amor, 
odium , metus ^ fpes forte fpeftat , fed omni- 
bus , k pofteris praecipue. Lucianus promittit 
ib. § 23 , fe in alio opere oftenfurum, prooemia 
quaedam Hiftoriarum effe , vulgus le61orum la- 
tentia. Nifi refpicit alterum locum § 32 feq. quod 
mihi non videtur. Sic Fabric. Non video tameii 
commodiorem ahum locum , ubi hoc egeritLu- 
cian. quam in eod. tractatu Ouom. Hijt a § 52 ad 
56, ubi prooemiorum virtutes, abfentiam, exem- 
pla prodit; nifi dicas , promifium eius § 23 , ver- 
bis oj^ h &XX011; ^EL^c(JLsu comprehenfum , ipeclare 
prooemia fua afiis dialogis praefixa. 

De Macrobiis Luciani ad Quintillum fcriptis 
notat idem , alterum Ubrum de Longaevis Ro- 
manis [ quem promifit § ult. Macrob.'^ ad eun- 
dem Ouintillum vel intercidiife , vel a Luciano 
non elle fcriptum. Sed imde hi fuppleri queant , 
vide ad Macrob. § 29 , in not, Maii. 

De Mercede Coxdugtis difTertationem ad 
philoiophum Timoclem efle conicriptam, qui id 
vitae genus amplexurus eiat , obiervat idem , ni- 
hil vero de tempore, quo icripta fit, hinc elicien- 
doj (forian quia ciifiicilc diiudicatu, Stoicufiie XXVIII DE AE TA TE , VI TA 

isTimocles, an alius, vid. not. ad Dialog. Mcrc. 
Cond. c. Q. id ergo difquiremus deinde.) 

Apologiam vero pro IMerced. cond. ad Sall" 
vum phil(>lophum 8cipfum, atque amicum (uum 
efle conlcriprnm, qua probet , ad fe non fpe<^a- 
re , quae fuperiore libro difTeruit , licet aetate 
proveclus (iv 7;^/;^ ./aTitr^, § 4.) fub Imperatore 
Kemp. fufceperit tra«SlaJidam , (procurator, ut vi- 
detur , in Aegypto conflitutus a M. Antonino 
Imp.) notat idem. 

Tum deMorte Peregrini difTerit: eum phi- 
lofophum Cynicum Parianum ex- Chriftianum 
fuiffe, qui fenex fe ipfum pofl Olympia celebra- 
ta A. C. i6q, die 16 luHi, in Arpina, quae vigin- 
ti ftadiis Olympia diftahat, confcenfo rogo, fpe- 
^lantibus omnibus coml^^ufTit , Epiflola ad Cro- 
nium de iMort. Peregr. iVon integrum ad nos per- 
veniffe himc hbellum , contendit idem Fahr. m 
nott. ad eiufd. Peregr. §11. [fed refutatur a Sola- 
710 & Gefnero.] Peregiinum a Chriflianis reiedum 
fuiffe, innuit Lucianus § 16, quod de idolothytis 
comedifTet — i(r^iu;v Tic-j a.-o'p^-/,7icy. Xarias hinc 
inde in Christum k, Chriftianos effutit blafphe- 
mias § 1 1 8c 1 3 ; 8c per yoyt,o6iry;j 7:pccT0-j Chriitiano- 
rum , ibid. videtur intelhgere loaniiem Evange- 
liftam , qui in Evangelio 8c Epiftolis unus niaxi- 
me omnium commendat illam, de quaLuciaiius, 
ahi?.<^6TyiTx. Quae § 39 de vulture ex rogo Pere- 
griiii evolante leguntur, iis cum doctiflimo Lemo- 
nio vix crediderim peifbingi acla iMarLyris Poly- 
carpi : videiint etiam aHi, num ad imitationem 
S. Ignatii fecerit Peregrinus, quod § 41 traditur, 
ante mortem omnibus fere celebriorjbus civita- 
tibusEpiftolasmififfej hiixQy,Kxg fivepraeccpta, ad- SCRIPriS^UE LUCIANI. xxix 

monitiones ^ leges. Fuit haec fententia magni 
Pearjonii in Vindiciis Ignatii , parte i , p. 6. 

Dein de Rhetorum praec. ait : hoc libel- 
lo lulium Polhicem perftringi, cuius Oiioniafli- 
con habemus , au6tor efl Graecus Luciani Scho- 
liafl. Sed vide, quae adverfus hanc fententiam dif- 
lerit Pollucis editor Hemjierh. m prolegomenis p. 
3 1 feq. qui Diofcoridem quendam Rhetorem il- 
lius aetatis a Luciano exagitari exiftimat. Idem ex 
eod. notat Solan. nofter ad c. i h. L 

De Dea Syria haec obfervat : fcriptus effc 
liic hber diale61:o lonica , ^ Luciano hinc ab- 
iudicatur a Petro lurieo in Hift. Critica rituum 
ludaicorum, GaUice non ita pridem edita. Sed 
Arrianus quoque , cum reliqua Attice fcripfif- 
let, nonnulla (ut Indica) fcripiit ionice. De Dea 
Syria confulendus praeter laudatum lurieum Sel- 
denus lyntagm. q de Diis Syris cap. q. Quae de 
arca DeucaUonis § i q, & columba § 33, a Lucia- 
no traduntur, illuftrat O^av. Falconerius in cliff. 
ad numum Apameenfem T. X Antiq. Graec. 
p. 678. 

TlMON, de C[Uo ultimo loco a.glt Fab?'ic. qui 
ad feriem alphab. Gr. dialogos difpoluerat , fufius 
eidem enarratur: quae omittimus , ex nota eiuf- 
dem hiftoricahoc addentes , (quia Solan. ait, ae- 
tatem eius affignari non poffe : ) Timon Athenienjis 
Echecratides e trihu Colytto ^ clarus fuit circa tem-' 
pora belli Peloponnejiaci , quod gejium ab Olymp. 
LXXXVII^ 1 , a7ite Chrijt. 43 Q. I imonem fe ipjum. 
deferentem ob Alcibiadis amores finxit Liban. hecL 
IX ^ T. 1, jD. 343. Callim. in eum Epigr. III ^ 7 An- 
thol. Ab hoc Antonius ab Augujio viCius regiam fuani 
vocavit Timonium, in ea deinceps Timonis injiar pro-^ 
cul ab homiiium confortio viClurus» teji^ Strab. L. 17.^ XXX DE AETATE, VITA 

ji. 745. Conf. Plutarch. iri Ant. p. 94 8 y^^. qui prae- 
ter cliSln eius ^uaedavi cL- Callimachi Epigramma af' 
fert Timonis EpitapJiium , (b- ab Ariflophane 'h- Phi' 
tone Comicis ob viifanthropiam reprehenfuvi refrt. 
At Pfeudo-Plato philofophus Ep. 24, inter eas, quas 
Allatius edidit : a-vys'} vccv oti TifJt,coy cCz v^v ocpx fJt.iffdy' 
^pccTTCg , fjcvj i-jpiff'4ic-j ixhroi ocy^pccTrcj? cCx '/;o-JyiXTO S^- 
fix C^iXd-j. De hoc Timone d- morte eius Suidas in 
ocnoppScyoci;. Hunc infcrorum ianitorem fngit Lucia- 
nus , Ver. Hifl. c. 3 1. Tuit <b- alius Timon iunior Sil- 
lographus poeta, patria Phliajius, idiczfx') fjccoy 6- ipfe^ 
tejfe Laertio IX, 1 1 Q, dfcipuhis Pyrrhonis Sceptici^ 
de quofupra L. III , c. ult. Praetereo Timonem Aegy- 
ptium , memoratum Ptolemaeo Hephaejlioni L. \ , <h- 
Timonevi, quem inSympoJiacis fuis colloquentem iyi- 
ducit Plutarch. Faber iii nott. qiias feorfum adie- 
cimus, eumadannum ante Chriftum 4Q() refcrt; 
ied Fahricius Clironologorum recentiorum cal- 
culum videtur fecutus. Ivlulta de Timone etiam 
Henjlh. in ed. Luciani minore, ubi fummis lau- 
dibus hoc ingenii Luciimei monumentum ef- 
fert, atnihil de eius aetate, quam curiofms hic 
invefligare nihil apus credo. Addo tantum Pho- 
tium, qui EpiA. ClV, p. 149 : Timon illc, apud an- 
tiquos improbitate hominum jortajfis intolcrahilimo' 
tus, prudenter egiffe quidevi vifus ej\ , cum pro Phil^ 
anthropo viifanthropus haberi volebat. 

Philopatrin demum quodi'(3/';7't///j contra aho- 
rum fententiam Luciano tribuat , hihil efTe , iam 
occupavimus lupra, ad Diff. Gefneri de illo pro- 
vocantes. 

Celebratiffimus Petr. Baylius in Lex. Hifto- 
rico Critico , quod miror , de Luciano fcparatim 
non agit; in tranhtu tamen fuum de en iuchcium 
profert in notis ad tit. Perrieks , T. 111 , p. G 7 8 , SCRIPTIS^UE LUCIANI. xxxr 

b. ubi ait: Patres Eccleliae , qiii oninia ridicula 
falforum Deorum expofuere , omnino finit lau- 
dandi ; id enim egere , ut Ethnicis oculos aperi- 
rent 5 ftdeltlc[ue confirmarcnt. Non ignorabanr, 
fe contemtum cultus Ethnici infpirando efhcere , 
ut credentes fortius verae fidei adhaererent, fi- 
mulque bona arma Chriftianis contra perfecutio- 
nis impetum fubminiflrare. Sed Lucianus , qui 
adeo f iibfannavit falfos Ethnicorum Deos , omni- 
que iucunditate perfudit clefcriptionem ineptia- 
rum 8c fraudum, quibus Graecorum reJigio abun- 
dabat , non ideo minus deteflatione dignus eft; 
quandoquiclem id non agens utili coniiho , nil 
aliud quaefivit, c{uam ut ad deiidendum nato fuo 
fatisfaceret ingenio , & ut liberum evagandi cam- 
pum aperiret Satyrico fuo ftilo , 8c quia fe aeque 
indilferentem , vel aeque averfum a veritate prae- 
bet , c^uam a mendacio. 

Idem Bayl. T. I , tit. Apelles , not. p. 258 b. 
anachronifmum Luciani multis exagitat , qiu)d iii 
Calinnn. § q, Apellem proditionis accufatum cuni 
Theodoto Phoenices praefefto , referat, cuius ta- 
men confpiratio fpe6f et regnum PtolemaeiPhilo- 
patoris, quae coeperit centum annis poft Alexan- 
dri mortem , adeoque Apelles in vivis effe non 
potuerit. Confudiffe igitur exiftimat quandam 
confpirationem fnb Ptolem. Philadelpho , cum 
proditione Theodoti , quod ^ mihi haud impro- 
babile videtur. 

Idem ibid. p. 633, tit. Brachmanes , obfervat, 
Lucianum horum fefe cremandi intrepidum mo- 
rem opponere morti Peregrini , medias in flam- 
mas fubito infihentis , ac velle methodum Brach- 
manum , qui fefe tenebant immobiles , dum igne 
affarentur, multo effe gloilofiorem , fuperque his XXXII DE AETATE, VITA 

Baylius\i2i iudicat: Ecce quomodo hcmo derijor omnia 
4:arpere novit. SiPeregrinus i/los philofop/ios Indos ef- 
fet imitatus. Lucianus eum accufaffet inertiae . ac di- 
xijfet:. pacilci cum morte quaeiit, ac fcnlim ien- 
fimque le confirmaie ftudet : plus enim animi 
oflenderet, ubi le uno faltu inrogum coniiceret, 

At iuflius , ingeniofe Bayli, forlan obiiceres, 
quod eundeni lubito in ignem infiliendi aclum 
laudet , ac generofi animi elfe praedicet pro Mer- 
ced. Cond. § 4 , h/.c^y Ss fxxXcc vj->b-Jx.^g kg ro Tjf ocX- 
Ad/-ccvcc. Sed 8c liacc ironice , 8c alterius nomine 
cuin dicat , mihi non videntur contraria. Cumque 
& Brachmanum dementiam , & Peregrini aeque 
lideat , omnino licuit ei dicere , Brachmanes effe 
lortiores : fi tamen ea mens eft Bayhi , oportuilfe 
Lucianum in Peres^rini fafto improbando lubfi- 
ftere intra vanae gioriae exprobrationem , non 
vero extenuare eiuldem audaciam aut fortitudi- 
nem, contra veritatem, recl.e iudicavit. 

D. TiLLEMONTius in Hifl. Imperatorum T. 
II, part. Q, art. 29, p. 707 — 10. cuius verba fic 
verto : Celfus philolophus Epicureus , ( qui Ec- 
clefiam lcriptis oppugnarcaggrefius efl) tempore 
Commodi adhuc vivebat, aeque ac Lucianus, 
qui ad eum pofl AureUi exccflum mifit hifloriam 
Alexandri impoftoris, quam eius rogatu confcri- 
pferat. (vid. Alex. i. Pfeudomant. § 1 8c 48.) llle 
LuciANUS Sc hodie perceleber eft fcriptis fuis, 
quae ob linguae Graecae pmitatem ftilumque 
politum , iucundum, vividum, SCacuminis ple- 
num , magna cum voluptate leguntur. Sed paiam 
prohtetur impietatem , aeque fubiannans veram 
religionem, de qua diverfis in locis loquitur, ac 
luperflitiones Ethnicorimi , quas vere ridiculas ef- 
le demonfbrat. Inde cognomen blaiphemi 8c Athei SCRIPTISQUE LUCIANI. xxxiii 

traxit, tefte Suida. Namque 8c philofophiam Epi- 
curi ieftabatur , ut vid. in ipfius Lucian. Pfeud. c. 
61 , Phot. c. 128 , p. 3og , (quae ab atheiimo pa- 
rum diitat) vel potius neque uUi rehgioni addi- 
6lus fuit . neque dogma certum & conflans fovit, 
omniavero ut incerta ac problematica confideraris, 
& omnia ridere volens. Quod ipfum apparet ex 
quatuor verfibus, qui tempore Photii eius operi- 
bus praefixi legebantur, [ iam JKpigrammatum pri- 
mum efl,] Sed quod praeterea icripta eius reddit 
leclu periculofa , iUud eit , quod faepe non maio- 
rem pudori, quam reUgioni, reverentiam exhibet. 

Oriundus erat Samofatis in Syria , (vid. Quom. 
Hijt. c. 24.) fortuna tenui, per aliquod tempus 
caufas dixit, (adi pro Merced. Cond. § ult.) & ex- 
trema fene6tute munus Graphiarii praefecli Aegy- 
pti accepic, {conL pro Merc. c. 3, g 8c 12.) non 
aliam forte occafionem nadtus, qua paupertatem 
effugeret. (iple nos 8c aha plura figularia de fua 
vita docet, quae non neceifaria duximus referre. 
Vidimus , eum fcripfiife canones iuos hiitoricos 
haud ferius anno Chriiti 160, vitamque Alexan- 
dri poit rnortem Marci Aurelii. ) Itaque non pof- 
fiunus iequi illos , qui ex narratione Suidae eum 
collocarunt in tempus Traiani (Baron. 171, § 7.) 
Suidas addit , referri , eum a canibus difcerptum 
interiiile, in poenam , quod aulus elTet cavillari 
Iesum Christum, (quod foiian ne ipfi qui- 
dem daemones unquam funt aufi. iVos vero opta- 
remus id teftimoniis melius comprobatum. ) Cre- 
ditur etiam , nonnuUorum dicium , quod Chri- 
ftianus fuerit , haud aliunde natum, quam ex ver- 
bo Suidae male intelledto , 8c ex eo, quodmaio- 
rem Chriitianiimi notitiam habuerit, quam multi 
alii Ethnici. [Bar. 171, § 7-), 

Liician. Vol. I. c XXXIV DE AETATE, VITA 

Nonhabemus hiftoriam, quam confcripferat de 
Softrato Boeotio pliilolo])ho illis temporibus ce- 
lebralilfimo , (vid. iMcian. Demonacft. § i.) cuiiis 
vita maxime dura fuit atque aufteva , & cuius vi- 
ce alii contra omnem rationem atque au^l:Drita- 
tem eidem tribuunt vitam Apollonii Tyanenlis , 
quam Philoftratus reliquit. (J oJ[. Hift. Gr. L. q , c. 

Eunapius pr. p. 1 2 8c 13 alfeverat, hunc, qui tam 
pauca compofuit feria opera , auciorem effe vitae 
philoiophi Demonac^is , cuius per longum tem- 
poris Ipatium dilcipulus fuerit. Euni omnium , 
quosnoverit, maximum nobis pliilolophum facit. 
Interim apparet, eundem tamen modo fuifte Cy- 
nicum aliquantum humaniorem ac magis poli- 
tum, quam ceteros. [Luc. Vit. Demon. c. 3, 4 8cc.) 
Nullam religionem ampleftebatur , aut certe nul- 
li fatis favebat. [Verba Tillemontii erant: // avoit 
Tieu ou point de religion . 'k. ut id demonftret, alle- 
g;xt Demon. p. 547 ed. Par. i. e. § 3 editionis no- 
ftrae; fed locum infpicienti patebit, non id di- 
cere Lucianum, uL ad fniem huius vitac often- 
dam.] quod tamen in eo meliovis notae eft , in eo 
confiftit. quodclaroloco natus, (Dem. c. 3.) opi- 
bulque. eloquentia ac lcientia inftru<ilus, (ib. c. 6.) 
interea duram ac pauperem egit vitam , nemi- 
nem fibi alcifcere volens , qui ei miniftraret aut 
ierviret. (ib. c. 5.) Sed finis huius fplendidae vir- 
tutis fuit, quod videns fe centehmum fere an- 
numagentem auxilio altciiusindigere,nec iplum 
fibi aipplius miniftrare polfe , fame interire ma- 
luerit. (c. 63 &66.) Natus erat Cypri, (c. 3.) fed 
vitam tranlegit Athenis, (c. 1 1.) ibique obiit ma- 
gna cum exiftimatione Athenienfium, tam in vi- 
ta, cjuam poft mortem. (ib. c. 66.) SCRIPTISPUE LUCIANI. xx^v 


Narratur de eo , cum Athenienfes pugnam gla- 
diatoriam vellent inllituere , ne Corinthiis liac in 
re quidquam cederent , iplum eos monuifTe, ut 
Oiite quam hoc agerent , aram, quam mijericordiae 
confecrajpint . dcjiruerent. (c. 57.) Cumque Impe- 
rator ex eo quaeri iuiliffet , quaenam optime gu- 
bernandi ratio eirct, relpondit, ^az/ca loqui, au~ 
dire multa^ <h- nunquam irajci. Nullo calu commo- 
vebatur, praeterquam morbis ac morte amico- 
rum, non maiusbonum invita agnolcens, quam 
amicitiam. (c. 10.) 

Optaremus , pergit idem , hic enarrare pofTe 
complura iucunda, quae acciderunt, 8c ad bene 
inftituendam vitam utilia, quae Lucianus luis ope- 
libus immifcet , & inprimis hiftorias , quae ipfius 
tempore contigere , qualque in dialogo de Ami- 
citia commemorat ; led lioc ab inft;tuto noftro 
longius nos abduceret. In quadam harum hifto- 
jiarum ( Tox. c. 39. ) loquitur de variis beftis Scy- 
tharum ad Tanaim habitantium, adverlus ceteros 
Septemtrionis barbaros , maxime contra Bolpori 
accolas , quorum Leucanor ac deinde Eubiotus 
frater nothus eo tempore reges erant. {Tox. c. 44., 
5 1 8c 54.) Leucanor foifan fuccefferat Rhoemetal- 
ci, qui erat rex Bofpori, tempore Antonini. (7". 
Ant. V. p. Qo.Lucian. Ffeud. c. 37 ) Naves , quae 
Lucianum fervaverant, ut mox videbimus, ve- 
liebant legatos Eupatovis eiufdem terrae regis , 
quae in Bithyniam proficifcebantur ad lolvendam 
pecuniam quotannis a fe debitam , aut ad acci- 
piendam eam , quam Romani ipfi folvebant: ver- 
ba enim auCtoris hi rcoyLi^ , difto c. 3 7 PJeudom. 
[fed locum diligentius examinanti patebit, non 
in utramque partem accipi poffe haec verba ^ 
i.Urumque fenjum admittunt. Elubiotus in bell(* XXXVI D£ AETATE, VITA 

contra Scythas dux praeerat omnibiis Graecis . fe- 
cundum verba Luciani , (Tox. c. 54.) id cft , ut 
exiftimo, incolis iirbium Graecarum Cherloneli : 
idqueeorum confirmat fententiam, qui credunt, 
iilam re2;ionem paruifle imperio regis Boipori. 

Idem Tillemontius eod. T. q , p. 711, hiiloriam 
Alexandri impofloris ex Lucian. enarrat, quam ex 
Noflro pctendam non repetemus, haec tamen ex 
p. 7 13 fcq. ad aetatem Luciani facientia non omit- 
temus : t ama Alexandri mox in Itaham ufque de- 
lata eft , 'k. venerabantur eum etiam in aula M. Au- 
relii^ ubi patronum habuit Rutilianum, virum 
primae dignitatis , fed admodum fuperflitiof um , 
cj^uique eo demendae proceilit, ut aetate valde 
proie6ia filiam huius impoftoris duceret , credens 
Lunam eius eife matrem, talia quae ediderat ora- 
cuia Severiano & Vindici ducibus exercituum Ro- 
manorum , [PJeudom. c. 2 7 .) aucloritatem eius non 
minuebant in mentibus illorum, quos daemon 
captivos tenuit, quique merebant, ut fpiritui er- 
roris relinquerentur , ut crederent mendacio , 
cjuod non receperant ac dilexerant veritatem , 
quae eos ad ialutcm perduxiilet. 

JEo porro inf olentiae progrefTus eft , ut ab Im- 
peratore veniam rogaret monetae percutiendac , 
quae imaginem fuam ab altera pai te , 8c Glyco- 
nis ab altera referret. Non additur, num id obti- 
nuerit. [fed ex parte obtinuiffe exiftimat Solanus 
in nota ad c. 58 Pfeudom.'] 

Fraus tandcm defiit morte impoftoris. — Periit 
enim ante M. Aurelium, (ii ille idem eft Alexan- 
der) de quo At/ienagoras p. 29 8c 30 ait, circa an- 
num 180 confpici iepulcrum in area, grajidc pla- 
ce (foro maiore) Pariae urbis Hellefponti, in eo- 
demque foro ftatua etiam erat Alexandri , cui fa- SCRIPTIS^UE LUCIANI. xxxvir 

cnftcabatur ut Deo , feftaque publica inftitueban- 
tur , fpe obtinendae fanationis a variis morbis. 

Lucianus tandem accufare Alexandrum tenta- 
vit coram praefefto Bithyniae 8c Ponti : fed cum 
niliil obtineret a praefe6lo metuente , ne Rutilia- 
num oftenderet , non aliam Lucianus de Alexan- 
dro vindiclam fumere potuit , quam eius vitam , 
poftquam obiiffet, fcribendo. Ibife inimicum eius 
profitetur, adeoque accidentia quaedam addidif^ 
fe potuit, quibus hunc impoftorem magis diffa- 
maret. Ipfius tamen hiftoriae textus adeo certus 
atque in vulgus notus erat, ut fufpicari non li- 
ceat , veritatem ab eo effe adulteratam. 

Eiufdem Tomi p. 724 Tillemont. quaedam de 
Lucio Patrenji refert , qui auftor fertur Dialogi de 
mutatione in afinum , ex quo Lucianus aeque at- 
que Apuleius fuam hauferint narratiunculam. [Sed 
cum ex VoJJii Hift. Gr. haec tantum afferat, So- 
lanujqu€ 'k. Gejnerus in notis ad iftum Dial. cap. 
1, hoc aliquanto pluribus dixerint^ ifthoc mit- 
to , Gejneri fententiae interim omnino affentiens, 
Lucianum ifta fcripfiffe; ftilus enim 8c ingenium 
plane reipondent : fed fitfionem forfan ex altero 
haufiife , infertis fuis iocis , quibus abfurditatem 
fabulae , ^ hominum turpes mores ac f uperftitio- 
nem derideret ; hcet idcirco lafcivum hoc fcriben- 
di genus minime probem. ] 

BlOGRAPHl ceteri vix quidquam de Luciano 
fmgulare afterunt ; fedSuidam fere folum feqiuni- 
tur , vel Bourdelotium , a quo circa iter Luciani 
tamen aliquantum difcrepat /. C. IJelinus va Lexi- 
co univeriah Hiftorico - Geographico haec refe- 
rens , quae addere vifum fuit , quia corpus illud 
Germanice confcriptum paucorum in manibus 
eft: Initio, ait, cauftdicus evadere ftuduit; fed XXXVIII DE AETATE, VITA 

cum litesforenfes ei difplicerent , philofophiae ac 
praecipue oratoriae operam dedit ; tumque pri- 
mo Antiochiam habitatum conceffit , ac deinde 
loniam totamque Graeciam peragravit, unde in 
Galliam atque Italiam fe contulit , ac tandcm per 
Macedoniam in patriam rediit. Ex nonnullorum 
relatione vitam ad go annos produxit, lcilicet a 
tcmpore ImpcratorisTraiani , ultra finem impcrii 
M. Aurelii , lub quo magi\a in dignitate vixit , 
praefeciufque Imperatorius Aegypti eft conflitu- 
tus. Fuit (piidem lummi vir ingenii.atque erudi- 
tionis, ied nulli religioni addi(^tus, ac fcurraChri- 
fl:ianae Ethnicaeque do6lrinae. Fertur quondam 
Chriflianifn;ium profcffus , 8c propter diffolutam 
vitam a fide riufus defcivilfe. Siiidas a canibus dif- 
cerptum prodit. Auftores vero, unde haec hau- 
ferit , IJelinus allegat Iiofce : S. Hieron. in catal. 
Phot. cod. iq8, Suida7n. Jojf. de rhetor. antiq. c. 
IQ, de Hift. Graec. L. q, c. j <-,, Ablanccurt. ^ lonf. 
de Script. hiltor. philof 1. 3, c. lo, ac Fabr. Bibl. 
Gr. p. 485. 

HooGSTRATANUS vero in Lexicoeiufdem titu- 
li, nulla quidcm additaautloritate, eadem habet; 
hoc tamen de eodem haudincptum, fi ea, quae 
de Philopatri ab antiquiore Chriftiano fcripto 
praedicat , excipias , iudicium addens : non folum 
ex maxbnis fui aevi ingeniis fuit , fed ^ omnis 
antiquitati;. In operibus fuis utile dulci mifcere 
fcivit , erudire fmiul ac dcridere , doftrinamque 
cum eloquentia coniungere. Perpetuum in eius 
fcriptis videas iocum contra Theologiam Ethni- 
corum Deorum, vitamque ac mores philofopho- 
lum. In iifdem fubinde ingentia praebet virtutis 
exempla , imaginefque philofophiae repurgatae , j 
ubique contemtum vitiorum inlpirans , quae ita \ SCRIPTIS^UE LUCIANI. xxxix 

deridicula propofiiit, ut odio digna appareantr 
Nonnulli credidere eum Chriftianum fuiffe; 8c, ft 
Dialogus de Peregrino revera ab ipfo profeftus 
effet , verofimile foret , eum in myfteriis Chriftia- 
norum fuiffe exercitatum : fed hoc opus efl anti- 
cjuioris Chriftiani , qui Paidum viderat atque au- 
dierat , quod Luciano , qui fub Traiano natus fuit, 
contingere non potuit. Ilh, cjuiLucianum impium 
ac fine rehgione nobis defcripfere , xediQ iudica- 
runt , fi religionis nomine intellexereTheologiam 
poetarum Ethnicorum , aut opinionum philofo- 
phicarum portenta. Scd nullo iure impietatis vel 
Atheifmi accufatur , refpeftu exiftentiae 'k. cultus 
veri Dei , quia nunquam alterutrum impugnavit. 

Henr. Dodwel in Differt. de Ifidoro Chara- 
ceno , quae reperitur in Geograph. veteris Scriptt. 
Graecis minoribus , Vol. 2 , p. 62 &leqq. accura- 
tius, quam quilquam priorum, de aetate Luciani 
egit ; quare haec ex eodem ad verbum defcripta 
inlerere non pigebit , quando ait : 

Athenaeo paulo antiquior erat , ut puto, Lii- 
cianus^ qui noflrum, ut exiftimo, advocat IJido^ 
rum [in Macrobiis c, 15.] Nam a Parthiae finibus 
aliena non funt, quaecunque ille ab IJidoro mu- 
tuatus efl , de Perfarum novo rege Artaxerxe , de 
Gofethro ilhus fratre , ^ Goaefe Omanorum , aliif- 
que Characis Spajinis Principibus. Non alium li- 
IruminteU.ex.it Lucianus ^ quamhunc ipfum, quern 
habemus, quamvis illum iplum legerit multo , 
quam habemus , audiorem. Nec alium proinde au- 
£lorem quam illum , de quo agimus, Ifidorum Cha- 
racenum. Hinc rurfus mtelligimus , Perfarum re- 
gem, de c{Uo IJidorum teflem ^dvocsit , Artaxerxem 
illum intelligi non poffe, quiPerfarum regum iu- 
r«. in Parthorum ditionem quafi e poftliminio re- 

c 4 XL DE AETATE, VITA 

vocavit. Hunc certe fi intellexiffet , Perfiaeman- 
Jio7ies, non Parthiae appellavifret , & Perjiae . non 
Parthiae^ Periegefin. Sic enim loqui lolent cle illo 
ipio Romanorum aemulo imperio Scriptores iu- 
niores. iure imperii acl Perjas translato. Immo, ne 
is inteir.gi poffit, obftat certe hoc ipfiim teflimo- 
nium Luciani. Se quidem ad JeneClutem pervenif- 
fe non uno in loco ipfe teflatur: Apol. pr. Merc. 
Cond. fub init. Trpoi; ot,ur(^ yi^-zj toj A/azi yevS^&^yCU, 
zoci fMovovovxi ro^J STepou noia h tu nopd^iiui [Charontis 
mpQiJ.£iou intelligit) sx^oyTCc. Rurfus ib. c. 4 f iv jvi- 
fof, •uffTXTCi) , zxi <y;:^£^o> ijoyf •jrrsf tov ovU'j. Iterum 
^Y,pocg caufatur c. 10. Sic etiam in Baccho, deje" 
mbus^ 01 zxT £f/,s, c. 6 f. Ibid. fuos de Sileni fe- 
ne^tute iocos in fe quadrare fatetur c. 8. In Her- 
cule Gallito , Herculem illum Gallorum Ogmium , 
quem yipo-jTX sig to 'sitxoctc-j , cap. J , fibi confert 
Tv^XiiiUi^s ojTi cap. 7. Vereturque , ne ad leviora 
ftilum convertens vidcretur xcfxi^^ iJ,sipioaiioi}a-/j tocu' 
Tx zcLsh , noci zxf yjAix.tx'j usocyts-Jsff^oct , ibid. Tum 
^ocXincv yvipocg c. eO' l. a iunorihus fibi exprobratum 
efle fingit , 8c le {jAi^iccryi-j rv.<; slzo-jog, illius nem- 
pe, cpiem dixi, Herculis agnofcit, & •jTtonohoj ys- 
vcioy. Additque denique : op^? oTiug nocpoc(ji.^jQoufjioct 
rv\y ViXf/.tocj xoii ra yvipxg ro sycx^jro^j. 

Hac dcmum aetate ftudiorum fiiorum merce- 
dem le^poitdiXit Lucianus ocpxy\'-' quandam fub Cae- 
Jare^ de qua hac egit Apoiogia. Eam Aegyptiacam 
fuiffe, tefiatur pro Merc. c. i'i. Et Soloecji. c. 5. 
Procuratoriam fuiffe, innuunt \eih3. Apolog. 01 roc' 
ccijTX sQ'j'/i s7:irpo7:s-jo-jTsg c. n. lus etiam dixit , aod 
TX^tu xvTocig r>jy 7tpoa'/iKO'JSOi'J impofuit. ih. De fjco , 
ut opinor , cjuod a procuratoris ofFicio alienum 
non erat. Sed maiorem praeterea habuit digni- 
tatem, quam fuerit illa Procuratoris^ quaeque a SCRIPTISQ^UE LUCIANL xi.i 

pincipis perfona illum abejfe non piteretiir: ru)-j 
7rpXTT0f/,evuy zxi XsyoiMvocv ocTroc^ocTcdc^JToov v7ro[Jt,yy,(J>ocTX 
ypd^^is^^cci , ayA t(x.<; ts p-/jTOpsiag rwv ^iy.o(,ioXoyo-JyTxv 
pv6^i(^iiv, Kxi Tixg ro'j apxo-JTog y.-Ju^xm Ttpo? to a-xcpi- 
GTOCTOv a{ioc xxi ocMpL^iffTaroy o-Jy •kitth ryi [Asyiarifl 
hiZ<pv?iOCTT£iy aoci zocpakUyoci ^Viyco(ric)c Trpog rdv ocsi Xr^' 
voy oc'noYM(ro[ikyo(.(;. ibid. cap. iQ. Itaque ftipendiiini 
accepit, non iSiccTiicdy , ocKXoc zxpoc roO (SocmXeccg. ibid. 
Et quidem illud TroXvrdchayroy. Nempe ryjg fxsyi^r^^ 
ocpxvfi quodammodo \(.oiy(^yoq , ibid. cap. 12. Ouia 
lcilicet principis ipfuig negotia aulica trac^^abat. 
Erat ergo tum etiam in Aegypto Princeps ipfe , 
fub quo Commentarios publicos confecit Li/cid- 
nus. Annus erat , ni failor , aerae noftrae 20Q , 
quo perfecutioncmui Chrijlianos decrevit Septimijis 
Severus , & quo fcripfit hac occafione in Chviftia- 
nos Philopatridem ipfe Lucianus. [non fcripfifTe, 
quoties dicendum eft?] 

Edidit enim edi61um illud Severus AlexandriaeJ 
tefle Spartiano in Sever. c. 47. quem nos potius 
credimus fuiffe Lampridium. Nam praevias huic 
jpejjecutionis Chrijlianoruni }ccoyi.(flixg memorat te- 
ftis horum temporum exceptione maior Theophi- 
lus Antiochenus ad Autolyc. quod nefcio quorfuni. 
commodius retulerimus , quam ad fcurrae cele- 
hexrimi Phi!oj)atridem^ ii ■ minus Jolam, ad faltem 
cum aliis minoris notae Comoedis Antiochenis. Co- 
micae enim lafciviae infamia urbs utraque incla- 
ruit, txcn Antiochiae, ciu3.m Alexandriae : Antiochiae 
in luUanum Apoftatam , Alexandriae in Caracal- 
lam. [fed non tam fero collocandum Lucianuni 
mox videbimus, ] 

Erat ceite Alex andriae , ut videtur , Lucianus ,. 
cumiciiberet Philopatridem. [Philopatr. c. 22.) Hoc 
e nomine menlia cuUigimus Mejori Alexa?idrini, XLii DE AETATE, VITA 

non Syri:, non Graeci, non Romani. Hofles qui- 

dcm Perfas & regiam Su/a nominat Liicianus^ pra 

Parthis & regia illorum urbe Ctejiphonte. Nempe 

quiaftilum affeclat Comicum e.veterum poetarum 

jltticorum aliorumque laciniis , quibus ignoti Pnr- 

thi atque Ctejiphon. Habet ipfe Lucianus exempla 

fmulia in libro , quomodo Jcribendajit Hijioria, co- 

acvorum fcil. fcriptorum , qui pro Parthorum no- 

inine Perfarum nomeJi repoluerint. Hinc ergo bel- 

lifedes vel tempus intelligi non potuit. Facitque 

illa affeftatio , ut dilFicillimus fucrit Lucianus m 

coaevis hifloriis ^ quocl raro admodum res vel ho- 

mincs iifdem nominibus appellarit, quibus tum vul- 

go appellari folebant. Xdenr autem cum Arabas 

hoflibus accenfet , facit, opinor, ne quis alius 

Princcps praeter Severum intelligi pollit. Bellum 

enim defignavit in Atrenos Arabes , quos nemo 

Principum Romanorum , quod meminerim , ag- 

jireflus eft, a temporibus Traiani \\ic\\\t ad Seve- 

rum, uterque autem latis infeliciter. Sed melius 

Severus. Et quidem mala illa Chrijiianorum mun* 

di finem in dies exfpc6lantium de Republ. Roma- 

jia auguria, quae perftrinxit in Philopatride Liicia- 

jius^ caufam perjecutioni dediffe verifmiillimum ^ 

eft , quae Chrijliani nominis hojtes pro argiunento 

animi m patriam infenfi alienique habuerint. Tan- 

ti erant certehoc ipfo tempore Chriftianorum me- 

tus, ut Judas decnnwm. Severi anniun ])ro Danielis 

vvjTSAsigc habuerit, ap. Eufeb. H. E. VI , 7. S. Hic" 

Tonymi de Script. Eccl. in Lid. ^ Chron. Non eft 

certe , cur lioc mircmur in Piincipe/aev/^Juo , eo- 

demque Aflrologiae ominumque fludiofiflimo. Satis 

autem erat Luciano ad illani , de qua loquitur,/e- 

7ie£iutem, fi fuerit fexagenario maior. E:i certe ae- 

tate fuum fuifie clicit Hcrmotivium c. 13 & feqq* SCRIPTIS^UE LUCIANI. xlui 

item ib.c. 77. Sic autem de eo poflea: yipcov Vi^vi^ 
y.y.l TToc-jro^ vjSsog 'd^copog ci>', icoci roy srepou ■nolot Oa- 
ffiv h r^ sopS> 'ix^-'- ^- 78 f- Verba fere ipfa funt, 
quibus/Ma?» ipfe tnm fenedutem delcriplerat. Erat 
certa aetas illa cciJt.oyBpoyrog , illius nimirum, qui pri- 
mam (eneclutis metam fnifTet ingreffus. Hoc an- 
no veteranis honefta mijjio- erat. Hoc anno a mu- 
nerihus Reipubl. gerendis excufabantur. Ut proin- 
dejera effet honorum merces , cum alii a capejfen- 
dis honoribus excujarentur. Ego tamen illo anno 
paulo feniorem exiftimo Lucianum. Illius aetatem 
ita coUigo. Erat, ut fatetur iple , cum fcriberet 
Hennotimum , quadragenarius, c. 13. Scripfit au- 
tem, ut fiifpicor , in gratiam Avidii Cajfii, ut ftu- 
dium pkilojophiae, quo flagrabat Marcus, viio prin- 
cipe indignum oflenderet. Sic Marcum Cajfms anum 
philojopham appellaverat, ^DialogiJlam^Vit. Avid. 
Cajf. c. Q & 3, cum aliud praeterea nihil haberet, 
quod obiiceret. Marcus Antoninus ^ inquit , philojo- 
phatur^ (b- quaerit de clementia^ dr de animis , ix de 
honejlo <b- iujio ^ necjentit pro Republica. Hunc ergo 
traducit Luciamis in perfona Hermotimi Clazome- 
nii , cuius animam pro arbitratu fuo e corpore 
egredi folitam fabulantur M/^/cae Encom. p. 376 
ed. Graev. Fingit nimirum , in Marco iam agere il- 
lam ipfam Hermotimi animam. Et certe perfonam 
nonjuam agit in hoc Luciani di^imdXe Hermotimus^ 
iedMarci. Stoicum Hermotimum f Rcit Lucianus , ut 
fuitMarcus. Sexagenarium illum facit, maioremque 
natu , quam fuerit Marcus. Hoc, ut videtur , con- 
fiiio , ut perfonam f enis elementarii fuftineret , 
quod Marco ohie£tum, Jcholas philojophorinn fre- 
quentanti plufquam quinquagenario. Egit tum 
annum aetatis LIV. Faulo tamen ab exemplo 
Marci in astate diicefTic , ue iiiuui videietui ded^- XLiv DE AETATE, VI TA 

ta opera defignare , & quod aetas illa , quam dlxi, 
niagis Tidfeneduteyn videretur accedere. Sed quod 
converfus tandem Hermotimus pallium philojophi^ 
cum exuit , induitque ^wry)z/raw ; hoc certe eo fpe- 
^abat , ut fimiliter philofophi perfonam Mafcus 
exueret, indueretque illam , C]n2im Refpubl. con- 
tulerat, "perionMn Principis. Sic enim perfonatus 
Hermotimus , (Hermot. plane ad fin.) rccx^ oe Ktxi 
7rop<pvpi^<x (xsTiZ(ji,<picc(TOfjt.ixt , ug sl^eTiy i/.-xvTSi , cti (Ji-y,K,'^ 
iTt fMt Tw Xvjpw iiceiuccy {JL£T£<rTiy. Spe^fat eodem, 
quod in Hermotimo philofophiam omnem damnat, 
cum tamen in Denwnacle ^ 8c alibi abufum tan- 
tummodo philofophiae perftrin^at , non veram phi^ 
lofophiam. iVempe quia caufa ipfa , ({uam agebat 
in Marcum , hoc ab eo exigebat , in quo nihil ha- 
bebat , quod reprehenderet alienum a praeceptis 
cafligatiflimae philofophiae. Kodem denique Ipe- 
^tare cenfeo Dialogum , defde calumniis nonfaci'- 
le adhibenda. Nempe ut fe muniret in illos, qui , 
^affii caula profiigata, Luciani illam, quam dixi, 
fententiam ex illius Hermotimo collegiffent. Ani- 
mum certe fibi confcium ipfa illa arguit Apologia , 
quae verfatur in unive?falibus^ nec ad caufae meri- 
tum penitus examinandum defcendit. Sic ergo 
illo ipfo aymo , quo defecit Caffius , Hermotimum 
icxv^ieut Lucianus , annumque adeo egerit vitae, 
ipfo tefte , quadragejimum. Itaque pofl mortem Ve- 
ri , media hieme ibg aerae noftrae Chrijiianae ^ 
cum Tribunitiam potejlatem IX haberet ipie Verus. 
Et tamen a?ite annum 173 , fi Marci gener fuerit 
Pompeianus ^ quemm fe^uentem annum Cof. defi- 
^nsihat Marcus , cum de CafTii caufa ageretur. Sed 
alius fuerit oportet. Nam Coff. anni 175 defecit 
Caflius, cum, metu Cajfii, Roma arcefferetur Coin- 
modus ad virikra togam ia limite recipiendajT;i : cum SCRIPTIS^UE LUCIANl xiv 

Yiihunitlam potejiatern daret pater impetratam a 
Senaiu. Hinc enim certe numerantur Tribunitiae 
Commodi potejlates. Sic natus iutrh Lucianusd.nno 
aer. Chr. 135. Defiit ludum literarium frequentare 
i^^vj TVjV vjXuclocv 7[pOi7yj(iog , Somn. p. 1. kvtiiioaq, p. 1 1. 
jco(ji,tS^ (j(,£ipxztov , Bis AccuJ. p. 231. Efi: autem Lu^ 
ciano fjt,etpdjctO'j, qui annos natus effet XIV praeter 
propter, ^//9/ tx TeTTixpoc koci ^iy.oc hvj ffz^^ov, Philo^ 
pfeud. p- 333-'E^ k<^Vj^oov autem, qui a.(jt,<^i toc TrevTszai' 
^ejcoc hvj. ib. p. 344. TlpoffijjSog ergo , qui illa aetate 
\)3.u\o ijiferior eiSLt. Sic tamen, ut eamy)7 0A'/me at- 
tigerit : a:mVa/^propterea feu jSou^ocig appellandus, 
quod pueri aetatem nondum egrejfus elfet , quae 
Romanorum erat adolejcentia. Notaehaein annum 
conveniuntaetatis '4/ij ,aerae nojirae 149, quojoa- 
triam reliquerit Lucianus ^ '^ peregrinationes verfus 
occidentem lulceperit , rhetorices ftudiis deinceps 
initiandus. Tum barbare loquebatur, lingua AJJy' 
riaca^ Candyn indutus^ nejcius quo Je verteret , Bis 
AccuJy»- 231. Conveniunt latis accurate cum hac 
Luciani aetate relic|ua eiufdem tempora. Proximis 
aderat Olyynpiis. Olympiadis nimirum Q33, quae 
anno aerae Chr. 153 celebrata eft. Prima enim 
erarit Olympia eorum, quae quater tum viderat Lu- 
cianus. cum fcriberet de morte Peregrini. Et quar- 
ta proinde Olympia ante illa , quibus fe combuffit 
Peregrinus. de morte Peregrin. p. 583. Tum comi-^ 
tem navigationis ipfum habuit Peregrinum. Tum 
venit e SyriaLucianus. p. 389. Poftquam evagatus 
fuiffet per loniam. Bis Accufat. p. 231. Egerit ergo 
tum. Lucianus annum vitae '^19. Sic tria , quibus 
poftea aderat , Olympia in annos vitae convenient 
^!A3 ^^^7 ^"/3' •> Ch^'lfli autem 157,161, 165. An- 
te annos , cjuam lcriberet Hermotimum , XV , 
Tipo niVTimihKOi (7;^iddv £tuv,_ ad philojophiam ilhim XTVi DE AETATE, VITA 

Jiortatus fiierat npiG^vrvfi quidem , quem ille W 
a'joixQ y.xi n6r^Tog contemlit. Hermotim. p. 5QI. 
Actatis fuae anno ^5/",^, Chrijii 160. Anno autem 
aetatis luae -^29 , Chrijti 1 63 , in lonia aiidit liijto- 
ricos de rebus primis Ferz aufpicio geftis in Anne^ 
Tiia adverfus Vologejum recitantes. Quom. Jaib.Jit 
Ilijf. de pe/ie NJibi orta , ab Aethiopia 8c Aegypto 
ki Tv.y (SxffiXicci •yi^u jrcAAvjy progrefla. Locum au- 
tem loniae , quo praecipue verfatus eft , Eplielum 
fuifle, colligimus ePJeudologiJta p. 437 ^444- ^^' 
no aetatis 5 '/32, Cluifti 1^16. lcripfit librum Ouomo- 
dojcribenda ejfet Hijtoria. Poft a-j-jix'^^^ ^'^'^ff P- ^oi« 
iwdznempe Veri Imperatoris,unde yirwzenzacMJ, 
Parthicv^ icMedicns appellatus efl , & hnp. II , III, 
I^ , ocTrdyTcc: y,Syi Kix^ipoo^kyun/. p. 604. Cum tamen 
nondum triumphaffet. p. 624. Ouae huiusanni no- 
tae funt. lam erat in lonia. p. 61 1 . Fl/jai^v in Acha-- 
ia. ib. Corinthi. p. 614. Ouod lcilicet Olympiis fu- 
periori anno interfuiffet. PeJIis adhuc rok i^yi t» 
'Fccf/.xiuy ulpovfxivoK;. pag. 610. Ouae tamen Verum 
redeuntem Roinam vfque Jecuta eji. CapitoHn. Ver, 
c. g. Vologejum praeterea memorat p. 612 , 615 &: 
624. Olroem, p. Gi^.PriJcum ducem , p. 6ib. Hu- 
ius nimirum belli nomina. Hoc primum opus fcri- 
pfit , ni fallor, Lucianus. Simili enim argumento 
eft ufus, cur etiam ipje manum calanio admove- 
ret , quo & luvenalis, a multitudine eorum du<^o, 
qui Veri cum Parthis bel!un\ defcribendum fufce- 
perant. Nec vero ulhim alterius generis fcriptuni 
a le editum fuiffe innuit , aut novum fibi fuifle fcri- 
bendi dumtaxat argumentum , ?^\\i Hijioriam a fe 
jllorrmi exemplo fcribeiidam. Immo aiienum fe 
ab illo argumento fatis aperte prohtetur. Nam 
quod veram, quam appellat , Hijioriam pro flili 
hijiorici exemplo fcvipferit. in eo lujit tantum- SCRIPTISOUE LUCIANL xlvii 

modo , & pro more luo cavillatus eft Satyra eniin 
illa verhis in Hiforicos , quam Hijtoria , appellan- 
da erat. Cum fcribcret in Indodiivi divitem, p. 386, 
aitquidem fuifle quendam, qui z^^^'i^^^7rpco-/jy Pere- 
^rini baculum emiflet, cum quo mignem infiluif- 
let ipie Peregrinus^ quod fieri potuit multis a ynorte 
Peregrini annis. Et certe Regem tum memorat 
unicum, p. 390, dumtaxat zxioslav Tt(xu-jTa, cui lu- 
xus difplicitiuus erat, qualis certe nullus erat poft 
Marcmn ufque ad Severum. Tum pauper erat ipfe 
Lucianus , p. 380, nondum Jiipendium 7rcXvTCi?^xy 
roy adeptus. Tum adhuc Syrus, p. 388, necdum , 
iit poftea, in illuftrem alicjuam Graecam civitatem 
afcitus. Certe poft annum Aer. Chr. i6g, quo dif- 
ceffit Lucius. Forte poft catdem Cajfii A. D. 175, 
cum in Orientem veniret Marcus. Hinc ergo fequi- 
tur, annum fere go attigifle Lucianum., fiqiiidem 
eoujciue f uperftes fi.iifiet , cum iniret Alexander Se- 
verus. Ea autem certe aetate effe non potuit , cum 
lcriberet de Macrohiis , C|uo opere noftri meminit 
IJidori. Alioqui ceitejuam aetatem non tacuiffet, 
qui luniores iele multos Macrohiis accenfuit. Vidit 
jlle fenem Demonatleni K cum eo verfatus efl , qui 
Epitteto familiaris erat liberto Epaphroditi f ub jVe- 
rone , ^ quem nosalibi fub Hadriano periiffe pro- 
bavimus. Difl. de Aet. Peripli Mar. Euxin. n. 10, 
11. A fine enim Neronis A. D. 68, ad primum 
Alexayidri annum A. D. 222, fpatium eft annorum 
plufquam 150. Pii certe imperio non admodum 
proved:o ( qui A. D. 138 coepit) Lucianum incla- 
ruijfe multa docent , antea proinde natum. lllum 
ergo Artaxerxem non potuit videre Lucianus , ne- 
dum fcripta Ijidori , quibus mentio fuerat Arta- 
xerxis^ fiquidem ^rfflArer.v/ par aetate f uiffet noi-i 
IJiiorus ipf e , fed parentes dumtaxat IJidori. Ita • XTViii DE AETATE, VI TA 

que quam certmii eft ?ioJhum efle Ifidorum^ quem 
teftem advocat Lucianus , tam certum etinm efle 
jiecefle efl, alium efle ab eo, quem vicit Alexandtr 
^everus , Artaxerxtm Perjarum regem , quem \\\ 
IJidoro lepent Lucianus. Huc uf^qne Dodwellus^ cui 
iubiungimus, quae ad illius dicta commentatus 
efl M. V. LA Croze in Milcell. Berolin. Societatis 
Kegiae , part. i , p. ^;. 

Inter eos lcriptores Graecos, qui aetatem tule- 
xunt, vix ullum eire ferme contenderim, qui tot 
iic tantis ie dotibus ingenii lectori commendet, at- 
c[ue Lucianus. ttenim iive ad rerum vaiietatem 
iv copiam animuui attenderis, five ad feflivilfimos 
lcriptoiis elegantiilimi iocos, & incredibilem in 
exagitandis vulgi &C i-^hilolophorum opinionibus 
ingenii ^ orationis amoenitatem , nihil, opinor, 
crit, in quo eum uUo veterum inferiorem. affir- 
mare poflis. itaque nonnunquam iubiit admirari, 
cur in tanta Criticorum copia , quos ab inflaura- 
tis hterarimi ifudiis iloruifle novimus, nemo in- 
ventus fit praeterTanaquillum Fabrum , afloique 
oppido paucos , cjui in eo icriptore adornandu lu- 
pra Grammaticas obier\ationes aflurgere conati 
init. Latent haud pauca in Luciani icriptis , ido- 
iiea rebus hiftoricis illuitrandis; quod liic brevi & 
properato ipecimine demonflrare conflitni. 

Edidit nuper vir inhgnibus erudhionis & liu- 
rnanioris literaturae monumentis merito celeber- 
limus, Henricus Dodwellus, diifertationes inmi- 
nores Geographos a viro clanflimo loanne Hudion 
Oxoniae editos , in quibus de eorum aetate , qui 
veterem Geographiam icriptis fuis illuftrarunt , ac- 
curatifhme dilputat. In ea autem, quae efl de Ifi- 
doro Characeno,'l'omo lecundo Geographorum , 
Luciani aetatem & res geitas, occafione data, ex SCRIPTISQ^UE LUCIANL xlix 

ipfis elegantiflimi fcriptoris lucubrationibus , ita 
illuftrare aggi editur , ut ea in re ante eum nihil 
adhuc a6lum efle videatur. Sane hcet vir erudi- 
tiflimus femel Sc iterum fortaffis ' a vero aber- 
raffe cenleri poflit , multa tamen f unt , quae in 
medium profert, quibus res 'k. aetas Luciani ex.- 
tra omnem controverfiam temporibus fuis afli- 
gnantur. 

Vereur tamen ut facile eruditis approbet inge- 
niofiifimam conie^luram , qua Luciano Hermoti- 
mum Dialogum fcriptiuii efle contendit , ut Avi- 
dio Caflio blandiretur , & philofojihicosMarci Au- 
rehi mores fale latyrico defricaret. Quaecunque 
ab eo eam in rem afferuntur , ingenio quidem 8c 
eruditione clariflimi audtoris le^lorem alhciunt; 
at in re iatis obfcura , vim 8c evidentiam demon- 
ftrationis non habent. Avidium tamen Caffium , 
(Gallkan. p. 433.) Luciani popularem, tefleDio- 
ne , 8c a Marco Aurelio Syiiacis legionibus prae- 
feclum Samofatenfi noflro innotuiffe, per f e omni- 
noverofimile videtur: mihi etiam permulta anim- 

I CI. Dodwellus Hermo- teribus Criticis merito an- 

tlmi nomine Marv'uni Aure- notatur. Credidit, poft alios 

liumvukintelligij qui tamen non paucos , vir incompa- 

inLuciaiiiDialogo pag. 514, rabilis Hugo Grotius , {in 

fe anno aetatis XL philo- Pfalm.CIV.) fcriptum fuilfe 

fophari coepiffe profitetur , Philopati im imperante Tra- 

quod fane deMarco Aurelio iano: verum id de eo fcri- 

( CapltoUn. in Marco Antonino ptore dici non poteft, qui Ar- 

Philof. c. /.) inomnivita phi- temidori Daldiani 'OvsipoKpt- 

lofophante viro, dici non po- T//t6!.laudat. (p.775.) Egoad 

tuit. Tribuit praeterea idem Aurelianilmperatoristempo- 

Dodwellus Philopatrim Dia- ra , adeoque diu poft Luciani 

logum Luciano , qui tamen aetatem referendam eife eius 

Dialogus ab eius fcribendi ra- Dialogi fcriptionem ahquan- 

tione mimane quaatum abit , do dtsmonftraturus f um. 
& propterea vo&svsff^^ut vc- 

Ludan. Vol. I. d I. DE AETATE, VITA 

adverfa funt, quae, Lucianum inter Avidii Caffii 
familiares cooptatum aliquando fuilfe, propemo- 
dum perfuadeant. Etfi enim celeberrimi iis tem- 
poribus Caflii uomen raro in Luciani {legitur irt 
trailatu quomodo confcribendajit hijloria:. pag. 624.) 
lucubrationibus appareat , nonimnquam tamen 
tacito nomine non oblcure Callius apud eum fi- 
gnificari videtur. Crediderim fane, Lucianum to- 
ta illa TTfosXocXiqi , quae eft de lapfu inter lalutan- 
dum ' , iplum Avidium CalFium adulari , & mo- 
defte excufare voccm •jyixbn-j , apud eum in ma- 
tutina lalutatione alieno tempore ulurpatam. Ho- 
minem certe in praecipua dignitate confbtutum 
arguunt haec Luciani verba : {pag. 500 6-501) 
NGv i5£ y.cci sccOc'^ ztxi (xsffcjffyig Vi(jLipxg, xxi vjztcc^ xel 
ro 'jyixivii-j uvayaxTov aoci (idiXiaroc TOIS APXOT- 
2 1 N , xxi ZOAAX zpxTio-jfffj vfjLjy , cffCf} Kxi zpbi TioK' 
Xoc hl(j^xi TC'j GUfixTog. Nunc vcro (b- inane vieri^ 
die noduque bene valere Jemper necejfe eji : inprimis 
vero principibus vobis ^ qui multa Jiegotia gcritis , co- 
que adviulta Jano corpore opus liabetis. Sunt 8c alia 
quaedam , c[uae in eadem oratione Avidium Caf- 
fium innuere videantur, cui , antequam a Marco 
defeciffet, iam Lucianus, ut puto, adhaeferat. 
Liufdem praeterea avnaiv xxi x-/^psix'j y.xi (xeyx/.o- 
voixv a Luciano {pag. 489) commeudari opinor in 
Apologia pro mercede conducT:is, quae circa ea 
tempora lcripta eft , quibus iam Avidius cum 
exercitu fuo defecerat. Haec enim non abs re mi- 

I Uf\i 'kiTKKnTtov, id eft, Bourdelotius , fed ipfum Ae- 

ad quendam Aefculapium , fculapium Medicinae inven- 

fcriptam fuiffe credidit liour- torem alloquitur. Neque id 

delotius. At male intellexit obrer\arem,nifinuperBour- 

uitimam rnf rrpca-^ct^tS.f pe- delotii lapfum viro cuidani 

riodum , quae non Afcle- celebri & erudito fraudi fuii« 

pium, quem hic fibi finxit fe animadvertiffem. SQRIPTIS^UE LUCIANL li 

\\\ colligere videor ex his Luciani verbis , in qui- 
bus iactat fpes fuas, 8c mercedem fidei. in Avi- 
dium , in cuius partes Syros omnes coniuraffe 
Dio apud Xiphiiinum (^pag. 491) teftatur. Kxi 
V fii(j?jdi; ovK IStccrizd^ , aKAx zocpx rov (^xsiXiccg , ou 
fffiiKpdg ovU olroQ , aXXa. zoXvrdXtxyrog , tcxi rx (Asrix 
rocvrx U ov cpxvXoa sXytihg , EI TA EIKOTA 
riFNOITO, (xAA' e^vo? hirpxTtvjvxi , ij rivxg xXXxi 
Tpd^sig ^xslXihx';. Deinde non a privato , fed ab Impe- 
ratore, mercedem accipio, eamque non exiguam, fecl 
multorum talentorum. Pojiea, fi . (luod par eji . con- 
tigerit , Jpes non inanis ejl, fore ut alicui provincias 
praefciar , aut imperatorium aliquod mihi negotium 
demandetur. Hinc manifefto fatisapparet, ftuduiffe 
novis rebus una cum Avidio (JJapitol. in Marc. (b- 
Volc. Gallic. in Avidio Cajfio) fuo Lucianum, nec 
pofl eius fata futurum fuiffe fuperftitera , nifi Mar- 
cus Aurehus clementiffimus principum , iri quem-« 
quam Calhanorurn faeviri vetuiffet. 

Laudavit uno 8c altero eleganti Dialogo Lucia- 
nus principem feminam , uxoris Abradatae Xeno- 
phontei cognominem,Pantheam videUcet nomi- 
ne, quam Bourdelotius (in notis ad imagiiies Lu^ 
ciani^ edjxdem effe cum Abradataea, lapfu plane 
iocuiari afiirmat. Eam ego Avidii CafTii uxorem 
fuiffe coniicio , antiquis quibufdam hiftoriarum 
fcriptoribus memoratam , qui tamen ad unum 
omnes nomen eiusreticuerunt. Quae mea opinio 
hifce potiifimum nititur argumentis. Pantheae il- 
lius in Dialogo Luciani nomen certe ficlitium non 
eft, 8c eam muherem innuit, quae uxor effetRo- 
mani Imperatoris. Ita eam rvi'J (Sxa-iXei (Svjovsxv Lu- 
cianus {JTom. 2,p. 7.) appellat, eamque, quam 
decuit Imperatorem virum bonum &: manfuetum 
inter cetera felicitatis inftrumenta numerare {pag. 

d 2 III DE AETATE, VITA 

13.) "^zpeTre ^e xod rcj} (!ixsiXeT tu ^eyxXip zp'''i^'^V 
Kxi VifJ-epix) cyTi, xcci tcCto fJLeroi tcou «AAwy d')'a.6cicy ei/' 
^ocif^C'^y,S(xi, u)i ez' a,UTOu Kxi Q-jyxi '^-jyocux TOtx-jryjv , 
zxi G'j-jc\j(Toi.-j oc-jTu zodetv ocjTC-j. Conxcnkhat enim, ut 
hnperator ^ qui vir bonus ejl dr manfuetus :. huius 
etiam boni pojjejjione una cum aliis ^ quae iam Iia^ 
betj bearetw\. ut najcerctur eius aetate mulier huiujce 
modi , ijuae cum eo matrimonio coniun£la^ eius amore 
Jlagraret. Unde maniftftum , in utroque horum 
Dialogorum contubernakni Imperatoris laudari, 
quae 8c Panthea did.a ht, 8c a pulchritudine & ab 
animi moderatione merito commendata. Ouam 
Pantheam cum neque liiAoriarum lcriptores , ne- 
que inicriptiones ullae, neque numiimata com- 
memorent, Avidii Caflii, cuius nulla huiuimodi 
monumenta iuperiunt , uxorem fuiiTe prope ad^ 
ducor ut credam. iVeque enim ulla fuit Luciant 
{pro imag. pag. Q9.) temporibus eo nomine mu- 
lier, quae Graeca eifet , Romani Imperatoris con- 
iux , 8c Abradatae Xenophontei uxoris cognomi- 
nis. Haud enim facile animum induxerim, ut cre- 
dam Pantheam noilram eam concubinam fuiife 
Marci Aurehi , (Capitolin. in Marco Antonin. Philof. 
fubjinem^ quam ille fibi pofl Fauflinae mortem 
adicivit , procuratoris uxoris fuae fiham , ne tot 
liberis novercam iuperduceret. Ei tamen fen- 
tentiae forte favere videbuntur fupra memora- 
ta verba Luciani , in quibus Imperatorem Pan- 
theae maritum a bonitate ^ mauiuetudine mo- 
rum commendat: quae dotes ut Marci Aurelii 
propriae iunt, ita ab iis, quae de CaiTio icripto- 
res antiqui retulerunt , abhorrere videntur. Ve- 
rum quis neicit , immanes etiam tyrannos enu- 
meratione earum virtutum interdum commen- 
dari, a quibus communi hominum ieniu alienif-!- SCRIPTISOUE LUCIANI. Liir 

fimi iudicantur? At alia funt , quae impediant, 
quo minus Pantheae nomine, Marci concubinam 
intelligi putem. Haud puto , vixit in tanta rerum 
affluentia concubina modeftillimi Imperatoris, ne- 
que in eam convenire dixerim ^ Eunuchos Sc mi- 
lites, quosfe in Pantheae comitatu Lucianus {p. 
7 Sc 24.) vidiffe commemorat; ut taceam lauda- 
tam in eamorum in fumma rerum amplitudine 
moderationem : quae fane omnia in eam mulie- 
rem cadere videntur, quae legitimo connubio- 
rum iure dedu6la effet in torum illius , qui aut 
Imperator foret , aut imperatoriam fibi dignita-:- 
tem vindicare aggrederetur. 

Longior lui quam putaram. in exigui momen- 
ti rebus. Multo plura & forte mehora fuperfunt 
commodiori occafione dicenda. Lucianum tamen 
dimittere animus non eft, antequam rem , ni fal- 
lor , aUis indidam de Alexandro Pfeudo - Prophe- 
ta Abonotichitarum attigero. Prolata funt iam 
olim in medium a viris doftilfimis ea numifmata, 
quae aetatem tulerunt , in quibus redivivus ille 
Paphlagonum Aefculapius Glycon , ad eam plane 
formam exadlus eft, quam Lucianus in Pfeudo- 
manti defcripfit. At nemo animadvertit, eam frau- 
dem , quae , Luciano narrante , Marco AureUo fa- 
^a efl in Germania contra Marcomanos & Qna- 
dos bellum gerenti, in columna Antoniniana ac- 
curate depictam exhiberi. Eam hic ego cum ipfa 
narratione hiftoriae ex ipfo Luciano defumta , a 
Collega meo coniunftifhmo harum rerum intel- 
ligentilhmo depiclam exhibeo , ut inde manife- 
ftum fit , tum quanta in rebus hiftoricis Lucia- 
no ftdes haberi poffit , tinii quantum utilitatis 
rei literariae fit acceffurum , fi quis in criticam 
hiftoricam lucubrastionum Luciani fedulus inve- 

•13 Liv H^ AETATE, VI TA 

Higator incubuerit. (Lucianus PJeudom. pag. "JT^ 
&776.) 

Cum iamfihi non mediocrem in Regiam^ aulamque 
Caefaream aditum patefcciffet ingreffumve; ad ce- 
lebrem virum RutilianuDi , vigente Germanico hello , 
viittit oraculum . quo tempore DIVUS MARCUS 
{tdg 'hlscpKC';^ cum Marcomanis dr Qiiadis conflige' 
hat. Jubehat autem oracuhim , ut duo leones cum mul-' 
tis aromatibus jnagnificifque vidii>nis in Danubiuni 
immitterentur. Sed praellat ipfum oraculum re- 
ferre: 

IRri gurgitihus , celji lovis imhrihus audij, 
Iniiciant binos Cybeles edico minijlros , 
Ortas monte feras :, tum , quas alit Indicus aer^ 
Flores atque herbas bene olentes: moxque futura efl 
Et viCloria^ pax dr amabilis 6- decus ingens. 

His fa£tis, ut praejcripjerat , leones cum regiones /w- 
flium enatajfent ^ barbari tanquam canes peregrinojve 
lupos Jiftibus conjecerunt. Tum protinus nofrorum 
w.agnafrages efl edita . vigintijerme millibus fimul 
exftindis. Deinde Jecuta Junt ea^quaeAquileiae conti- 
gerunt s cuni parum aljuit^ quin illa urbs caperetur. 
fSic la Croze verterat , Graeca etiam praemittens, 
Cjuae omifi , quia ex Luciano peli pofTunt. ] 

Voluptati puto erit hic rem uni Luciano me- 
moratam graphice depiftam agnofcere, tranan- 
tes videUcet e fuperiori narratione leones , 8c 
ipfum Marcum Impeiatorem fummi Pontihcis of- 
iicio fungentem , 8c praecepta in oraculo aromata 
in ipfaDaimbii ripa adolentem. De eo tamen vul- 
nere, rpciu(jt.oc vocat Lucianus, Romanorum exer- 
citibus a Germanorum copiis illato , fiuftra aU- 
quid apud eorum temporum fcriptores quaefive- 
lis , deperdita iam dudum Dionis eius aevi hifto- SCRIPTISQ^VE LUCIANL lv 

lia, imde procul dubio Luciano maxima lux 
afflmderetur. Verum de his forte alias uberius 
agam , ut de Chrinianifmo &: apoftafia Luciani , 
cuius veftigia quaedam mihi ahquando vifus lum 
in eius fcriptis obfervare, quae modo inveftigare 
non licet, ut &multa aHa, quae in eo fcriptore ad 
veterem hiftoriam pertinent, nemini adhuc Cri- 
ticorum memorata. 

Hucufque Crozius. Tempus eft noflram fenten- 
tiam paucis addere. 

LuciANiy^flfrm falis conftat, eamcpie iam fatis 
audivimus. Educationis iuitia quoque fatis ipfe 
refert in Sonin. Tranfitum ab opihcio ad ftudia 
liberalia ihid. Iter , quod eorum caufa fufcepit, ex 
vita a Bourdelotio , fubie6taque nota Labricii: fatis 
quoque notum , Athenas fe profectum ad Grae- 
ca difcenda. Tox. c. 5 7. In Macedoniam , Aet. c. 7. 
Qui caufidicorum gregem deferuerit, ob fraudes 
&: mendacia , Pijcat. c. Qg, 'k. ad philofophiam 
tranfierit, ^ hoc aUos bene obfervantes audivi- 
inus. vid. pro Merc. c. uh. De aetate nondum con- 
fe6tum negotium : cjuare hoc experiamur , quan- 
tum licet, ex ipfo elicere; dein de Chriftianifmo 
deferto 8c Atheifmo, quem obiiciunt , ingenio- 
que & moribus eius difquiramus. 

Aetas facihus & accuratius ex f criptis eius erue- 
retur, fi Dialogos haberemus hodie eodem ordi- 
ne ac ferie difpofitos , qua ipfe eos confcripfit : 
cum vero ad extremam fe iam fere fenectam per- 
venifTe teftetur in Differt. pro merced. conducl. c. 1 
& 4 , ut f atis iam allegatum fupra ; in fequente 
vero Dial. Hermotiini c. 13 , fe quadraginta annos 
natum diferte dicat; perverfio ordinis Facile patet, 
aeque atque ex aliis locis, haud aliunde nata, 
quam ^uod diverfis temporibus iinguli libelli 

d 1 ivi BE AETATE, VITA 

prodierint , prout fcrihendi materies fubnafceba- 
tur. luvant tamen eiufmodi aetatis fuae comme- 
morationes. Potiflimum autem aetas Noflri coQ;no- 
lcitur ex pejfofu^^ c(uas ut aequalesalloquittir, aut 
paulo ante fe defun6ias indicat; ex audoribus, 
quos allegat, quorum catalogum diligenter con- 
lcriptum lubiunximus , &:£'K.faCiis hijiinicis, quae 
fe vivente contigiffe memorat. 

Praecipui autem aequalium aut proxime ante- 
cedentium , cjuos memorat, virorum , funt: Alex- 
ander impojior ^ Apollonius Thyanenf. {Alex. c. 5.) 
Arrianus, [Alex. c. 2.) Celfus, (ibid. c. 1 , & not. 
Sol. item c. 17 8c 21 ) Cronius , (de quo Gcfn. ad 
Peregr. c. 1.) Dcmojiax ^ EpiCletus , Hc--ocles Sophi- 
Jta^ (Devwn. c. 24.) Paetus Medicus ^ (4'^i vivus 
memoratur, Alex. c. 60.) Peregrinus. Quintillius^ 
(ad quem Macrobios fcripfit. ubi conf. not. SoL 
annum Chrifli CLXXI indicantem) Rutilianus , 
{Alex. c. 30.) Sabinus^ (^Merc. Cond. 1, ^ pro merc. 
c. 15.) Sojiratus ; \\t ceteros mittam ab lonjio fu- 
pra iam indicatos. Ex liis omuibus liquido affir- 
mari poteft , veriffimum effe, quod Hcmfierhijius 
in praefatione Pollucis flatuit, floruiffe Liicia- 
num fub Antoiiinorum & Commodi imperio, 
ob rationes ex vita Alexandri Pfeudomantis iam 
allegatas. Ipfum autemannum nativitatis ac mor- 
tis Luciani definire efl ahvyarcy illud tamen , 
quantum colligere ex iplo potui , propius iam 
ftatuere poffum , vixiffe Noftrum ab anno Chri- 
fli CXX ad CC. 

Sed incipiamus ab Epi6leto cum noftri tempo- 
re comparando. Hic fi ad Marci ufque tempora 
vixerit , ut Menag. ad Laert. T. 2 , p. notar. 1 , ex 
Suida & Jhemijtio afferit , (vid. Themiji. or. XII , 
ut in Menag. nott. allegatur, vel or. Vj p. 63 edit. SCRIPTISOUE LIJCIANI. lvii 'V Parif. ubi invenio , multa commirifTe Epifteto 
utrumque Antoninum) etiam ferius collocandus 
eflLucianus, quam adhuc faftum: loquitur enim. 
de Epideto ut iam aliquamdiu defimfto, Ad- 
verj. Indofl. c. 13 narrans,/wa aetate fuijfe ^ drfor- 
te adhiic fupcrejfe , qui lucernam pcUlem Epicletl 
Stoici ^ooo drac/nnis emerit. IUa autemverba, c^ 
forte adhuc Juperejl , indicium praebent, iam ali- 
quod tempus ab Epifteti morte elapfum. Eun- 
dem vero libellum AdverJ. IndoCt. fcriptum e\^Q 
paulo poft Peregrini in rogum infilientis mor- 
tem, docet c. 14, ubi heri k. nudius tertius ali- 
quem emiffe eius baculum , refert. Cumque Aul. 
Gell. XII ,11, Peregiini vivi , quicum ipie coUo- 
cutus fit, meminerit, nihil de eius morte; patet, 
Lucianum & GelUo aequalem , fed 'k. ahquan- 
to pofteriorem. Peregrini autem lianc mortem 
contigifTe Solaiius exftimat anno Chrifti CLXV. 
quod non repugnat fententiae , nempe Epi£le- 
tum tum iam aliquamdiu ante effe defun6lum, 
cum Lucianus AdverJ. Indod. fcriberet , adeo- 
que Lucianum eum potuilfe videre. Falli tamen 
Bourdelotium putem, qui Lucianum Epi6teto 
mortuo demum natum ftatuit ; fi hic fenex fub 
Nerone iam vivens Adriano familiaris , (vid. Ael. 
Spart. c. 16, p. 159.) ad Marc. uique vit. protra- 
xiffe potuit , ut etiam Cafaub. obiter monet ad L 
d. Vixiffe autem Lucianum aliquamdiu poft Epi- 
6letum , etiam patet ex Luciani Alex. cap. 2 , 
ubi Arriani Epi6teti difcipuli meminit , & qui- 
dem tanquam defun61i ; ubi confer not. Sola- 
ni, ac vid. eundem ad eiufdem Alex. cap. 48 8c 
cap. 56, ubi Alexanclri infidias Luciano ftru6las 
contigifle anno Chrifti circiter CLXX probabili- 
ter afterit, quo Lucianus in flore aetatis adhuc iviii DE AETATE, VI TA 

efTet, qui patrem fuiim vivum ibid. commemo- 
ret. Unde ego porro colligo, cum Lucianus Alex- 
andro fiipervixerit, eoque demum mortuo li- 
brum fuum contra ipfum cdiderit , ut refert 
cap. 59, eum miferrime periiffe , nondum 70 
annos natum , aeque ac Rutiliano, qui ad feptua- 
ginta annos vitam produxit, fuperflitem fe vixif- 
le teflatur eod. Alex. c. 34 f. quem cum fexage- 
narium duxiffe Alexandri filiam refert, quod Lu- 
ciano vidente contigit, facile patet, Lacianum 
non folum reliquos X annos Rutiliani, fed ^ 
plures vixiffe. Plura alia Solaniis ad c. 33, quem 
& confer ad eiufdem cap. 4, 5 8c 30, 8c ad Z)e- 
vwnatiis cap, 1 , ubi Demoiiaf^em Luciano par- 
tim aequalem , partim anteriorem , fuiffe qua- 
dragenarium coniicit , anno Chrifli CXXV, vel 
CXXX. Adde iam, quae Imag. cap. 3 habemus, 
de Panthea Avidii CalRi uxore, ut cl. La Croze 
afferit, & quod lonjius attulit, de bello Parthi- 
co , cuius meminit Lucianus, c^wod lonfius ^n- 
no Chrifli 363 contigiffe retulit, ut fupra vidi- 
mus. Cumque in Quom. Hiji. init. Lucianus per- 
llringat eius belli f criptores , patet, eundem No- 
flrum aliquamdiu poft id bellum vixiffe, adeo- 
que , quod & f upra indicavi , aliquanto ferius 
vixiffe, quam nonnulli putarunt. Ad fummam 
autem fe fene6lam perveniffe , fatis ipfe teftatur 
vro Merced. c. 1 , qui prope Aeacum effet , 'k. al- 
terum pedem in cymba Charontis haberet. ib. c. 
3 : eV "yvipqi vttixtu} , tcxi ff^^sSbv i^^vj vtts^ rov cu^ov. Quin 
ad Commodum fe pervenifle , ex nomine unius 
Imperatoris bene iudicat Solanus ad pro vierc. 
c. 1 '2 , aeque ac Hemjierhufius in praef PoU. fu- 
pra indicata, quod Marcum ^ch vocet Lucianus, 
adeoque de defuncto ioquatur. Conf. quae Tilk* SCRIPTISOUE LUCIANL iiX 

inont. fupra excerptus , ex pag. 7 13, T. a, deSeve- 
liano , qui etiam in Q. Hijl. c. 24 commemora- 
tur , ait , eum Prifco iimgi , ducemque cum Vin- 
dice fuiffe , k. nott. ad Noftri Alex. c. Q 7 8c 4 8. cu- 
ius rei ic plura habeo indicia ; fed plura nunc ad- 
dere nequeo ; reftaret enim accuratius definienda 
Epi^leti vita, de qua dilFidentSalmafius JszMenag. 
ex qua lite diremta accuratius etiam vita Lucia- 
ni definiretur, fed 8c hoc iam dimittendum, (licet 
ad Menagii ad Laert. fententiam paulo fupra ad- 
du6fi propendeam , ut forfan in praef. Indicis 
maioris dicam) Sc nonnihil de Noftri dotibus ad- 
dendum. 

Eruditionis certe fumma documenta in fciiptis 
eius ehrcent, ingenii autem tanti, quantum eius 
feduh le(l:l:ores viri docfi re£le depraedicarunt. Sti- 
lus eius eft admodum floridus, atfimul fimphcior, 
quod non exigui eft ingenu. Imitatui laepe Alci- 
phronem, ut plus decies in notis, praecipue ad 
Dial. Meretric, monuimus , nec ab Longi, qui Pa- 
ftoraliarehquit, ftilo mukum eius diclio abit. In 
Timone vero & in traducendo Socrate Vit. Au^. 
15 - 1 8 , 8c ahbi, imitatur Ariftophanem, hcet 'k. 
alibi prodat, femagnifacere virum. Ceterum vel 
millies didtione utitur Homerica, quod nec opus 
erit monuilfe. Itaque quamquam non fuit natio- 
ne Graecus, ingenio fuo, tempore, atque Athe- 
iiis verfando , Atticilmi lepores fibi ita reddidit 
familiares , ut vel commodius eo idiomate verba 
faceret, quam hi, qui in Attica erant nati. Ter, 
quater tantum fiigidos eiusiocos improbatfum- 
mus ceterocjuin eius admirator Hemfterhufius , 
cuius iudicio plus tribuo , quam decem aliis : nec 
ego Lucianum nunquam dormitare dixero ; ta- 
nien , quia facile f e pati in fua praefat. cUxit j Lu-^ IX DE AETATE, VITA 

ciani defenfionem fufcipi, videndum cenfeo, an- 
ne, quando in Thuon.c. 5 2 nimis affe(flatam il- 
lam blanditiam praetermitti potuifTe ab Luciano 
ait , ftudio frigidos adulatoris fales propofuerit Lu- 
cianus, quo parafitorum mores eo abfurdiores 
proponeret, 8c quia affentatores plerique re vera 
tales effe folent ; qui etfi acutiores iocos etiam pro- 
ferunt, tamen prae dicacitate non poffunt quin 
&:frigidos, etiamfi vel ingeniofifllmi effent. Conf. 
Dial. Parafiti fni. nbi fmiilia ablurda tribuuntur 
parafitis , ut ibi paucis indicavi. 

Nullam eum religionem profeffum fuiffe , ex 
Demon. c. 5 ait Tillem. Unde & alii Atheifmum 
eiiis deducunt. Sed exifto Luciani loco nihil aliucl 
conficias, quam eum philofophum fuiffe ecle- 
^icum , ut hodie dicimus: quare Atheifmus eius 
ex aliis potius locis , vel ex toto eius libelloruni 
habitu deducendiis foret, quem tamen ei non 
impingendum idemTillem. & Hoogftratanus mo- 
nent , quia atheifmum nufquam diferte profitea- 
tur. Mihi tamen diu fnfpe6fus fuit Atheifmi, tum 
ex charaftere lafciviae , quem his miferis fere pro- 
prium effe , refte Bentleius in Friponnerie Laique 
oblervat, aliique faepe monuerunt; tum ex ni- 
mio omnia ridendi ftudio ; tum quod 8c animae 
immortalitatem rideat. Verum eft, non femper 
fufficere , vitiorum tannim turpitudinem propo- 
nere, nifi & virtutum laudem fubinde addas: nam 
ut avaritiae fordes , ebrietatis deformitas, rixarum 
de rebus nauci vel incertis ftultitia, fimiliaque 
fatis impugnantur, lola earum deformitate pro- 
pofita ; ita tamen impurorum amorum turpitudo 
non eodem modo fe erui ex iuvenum animis pa- 
titur , nuda illorum imagine propofita, eaque re- 
yelando , cj^uae natura ipfa tegi f lagitat ; quin ii SCRIPTISq^UE LUCIANI. LXI 

fic incenduntur potius. Sed k. poflea detegens , 
non efle ab noftro profeclos dialogum illum im- 
puriorem Amorum, lcriptaque cetera diligentius 
pertradlans , benignius de auclore exiftimare di- 
dici; cui tamen 'ic peflimum illum dialogum Tl/e- 
retricium V abiudicare pofTe vellem , in cuius fine 
aliquam quidem pudoris fui confcientiam pro- 
dit, nimius tamen fuit ipfe iam turpiculus in eius 
pi6iura , quam longe magis odiofam , omiffis ob- 
lcoenitatibus , potuifTet proponere , fi vere ab tur- 
pitudine abhorruiflet ; fed cum naturalia non effe 
turpia male cum perditis Epicureis fentire vide- 
tur , licentius in his fibi indulfit, qui, licet nulli 
fe^lae addi6lus fuerit , Epicuro tamen prae aliis 
favebat, cuius continentiam virtutefque amavit. 
(loca ex Indice peti pofTunt. ) 

Amor autem eius in veros philofophos patet 
ex pluribus locis, feque impoftores tantum tra- 
ducere , diferte ait Pijc. c. 15 , ac virtutis amato- 
rem fe profitetur. Vide Vit. Demon. c, q , f. 8c 3 , 
ubi ad virtutem 'k. bonorum exemplorum imita- 
tionem hortatur. Adde 'k. Nigrinum , aliaque hic 
non repetenda. Sed & fniceritas eius patet ex te- 
ftimonio pelhmo ab Alexandro Pfeudomante in 
Lucianum pronuntiato, c. eius Dial. 34 : Nodiva- 
go gaudet coitu, incejioque cuhili. quod omittere 
potuiffet: at proferre non veretur, quia eo non 
tangebatur ; nec verbis refutat , quia ipfa vita id 
refutabat. Tum k. honeftas Luciani patet ex eo 
ipfo, quod caufidicorum gregem reliquerit ob 
fraudes & mendacia, Reviv c. qq. 

Chriftianum quondam fuiffe minime exputo: 
melius enim eorum dogmata fciviffet , nec ludaeo- 
rum ritus cum horum confudifTet , ut qui illis fa- 
cerdotes k. fcribas ludaeoium uibuat, ixi Pere^r. ixii DE AETATE, VI TA 

c. 1 1 fcribens : Xpi7Ttoc>ccu — TcTg icpe-jo-i mI <}pixfji' 
fjLCiTiv^riv svyyeuSfjt.suoi; , quod bene etiam Solan. ad 
1. d. obiervavit. l\'ec adeo infenfus fuit Chriftia- 
nis, atquealii exillimant: caritatem enim eorum 
mutuam in eod. Peregr. vere praedicat , morum- 
que limplicitatem eorundem ita delcribit , \\t 
quae le fjUi potius finat , c[uam iit fallat ; led eof- 
dem praelligiisac fuperftitionibus tamen non falli 
fe fiviffe , iive fludio , five calu , imcere tamen 
airit, qui commemoret \nAkx. c. 38, ubi im- 
poftor Chriftianos etiam arcebat iuis lacris , veri- 
tus, ne hi facilius ipfius fraudes detegerent ac ri- 
derent ; fed 'k, idem Atheos arcebat 8c Epicureos, 
unde c[uidem nihil proliatur , quod Chriitianos 
ibi iaudarit Lucianus ; ied eius integritas tamen 
apparet; at Chriftum Sophiftam vocat idem in 
Peregr. 1. d. nec ego confugio ad excufationem 
'Voflii , quafi id alterius nomine dicat , & quod 
etiam in bonam partem valeat illa vox ; nam fe 
aiiliili facere rehgionem Chriflianam , fatis patet 
ahunde , & hcet hoc doleam , non tamen magis 
miror in Luciano , quam in aliis auftoribus prio- 
rum leculorum , qui multo peiora in lianc fcriple- 
re , & quos tamen ierimus , ac propter alia utilia 
laudamus : quin fic verum videmus, quod Apoito- 
lus dixit, fe annutiare Chriftum, cpii ludaeis of- 
feniio, Graecis flultitia eflet; cumque ludaeos fe- 
ramus , Chrif lo , pro dolor ! maledicentes , quidni 
Inmcferamus, neque Chrifto , nec|ue Chriilianis 
maledicentemi^ Rilit autem Epicureorum more 
animae immortalitatem vitaeque f empiternae ex- 
Ipeclationem , in Peregr. c. 13, quodque hac fpe 
freti fponte fe occidendos praebeant. Ut autem ^ 
priorem illius lententiam mcrito improbamns, ita | 
^ Cbriflianoium iflorum voluutario impetu ad I SCRIPTIS^UE LUCIANI. LXiii 

martyrium ruentium gloriam probare non poffu- 
mus. Num vero k. m eo plane cum Epicuro fenfe- 
rit, otiolumDeum faciens, non latis indicat: nam 
in lov. Conf. c. lo, lovi dicenti, Tu vis ojiende- 
rCj. nullam nos rerum humanarum curam agere P re- 
fpondet 5 Non meum hoc eji. Nifi credas , eo ipfo id 
tacite exprobrari lovi , quafi velit Lucianus : non 
opus eft, ut hoc a me probetur; te enim iplum 
hoc mehus deceret probare tuis aftionibus , fi id 
a nobis credi veHs. Nam Scepticum fuiffe No- 
ftrum , fatis prodit , utcunque Scepticos belle 
traducat in Vit. Aud. c. 2 7. 

Praefecluram Aeg^^pti quod fpec^at , quam ei 
mandatam ahi iam narrarunt ex Merc. Cond. c. 
1 1 , fed c[uam graphiarii munus fuiffe Tillemon^ 
tius ftatuit; videmus eiufmodi fuiffe, ut non 
omnino Praefeclus provinciae totius fuerit; nam 
TpooTocciuig munus fuum generaliter annumerans 
diflinguit tamen a maiore praefectura, ib. ^ in 
fin c. 1 Q , ubi fore praefamit, ut deinde etiam in- 
tegra gens ei committatur. Et quamvis nonfervi- 
levife conditionem accepiffe , fed publici imperii fe 
participem elle , eoque nomine mercedem ah Impe- 
rators accipere c. 1 1 J^c 1 2 declaret, tamen fe aftua- 
rii vel g;raphiarii partes egiffe , qui fub fe habet 
fcribas, ibid. indicat, dicens,/e eorum^ quae aguu' 
tur in iudiciis, commentarios fcribendos curares <b- de- 
creta — tradere reponenda. Itaque a^luarius five 
graphiarius fuerit ac Procurator partis Aegypti : 
num vero voti compos fa£lus fit , ut integrae pro- 
vinciae gubernandae praeficeretur, non proditur. 
Dignitas autem ac gravitas perf onae , quam fufti- 
nuit, haud levi eft indicio , vitae fuiffe noftrum 
compofitae , laboriofae , 8c ad magna aptae. 

Pauperem fe tacite fatetur eadern Apologia pro XXIV VE AETATE, VITA SCRIPT. LUC. 

viercede condu^is c. ii. Non tamen famelicum : 
jieque enim ita pauperem olim iuifle oportet, cui 
tanta itinera eruditionis acquirendae cauia infti- 
tuerc licuit; fed cum lenetiluti ingruenti melius 
prolpiciendum exillimarit , nihil mirandum , fi 
mercedem complurium talentorum , ut indicat ib. 
])raetulit vitae privatae , in qua peculium pufil- 
lum conlumendum , & ad graviorem pauperta- 
tem potius recidendum fuifiet , quam ut priflinis 
iaboribus viclum parare potuillet. 

Matiimonium iniit media aetate; liliique me- 
rnmil Eunuch. c. 13 f. 

Periiffe podagranon aflirmare aufmi cum Bour- 
delotio, licet id ]ion ablimile vero fit, li ipfe au- 
£lor eft tragopodagrae ; quod Lucianeo ingcnio 
non indignum drama , led verfibus laepe adeo 
claudicantibus, ut potius flatuendum Iit, eum 
tragica licentia & aetatis venia , Iludio hic ufum, 
quam ut emendationem centum locis tentemus. 
A canibus vero laceratum , fabulam elfe, nullis 
teflimoniis probandam , fed ad aetatem prove- 
^tam lupra odogiiua annorumperveniffe, latis eft 
certum. LXV EDITIONES LUCIANI I. O P E R U M 

fl) G R A E C A E, 

1496 Florentlic , fol. Edhio princcps. Luciani Samofaten- 
fis Opera omnia. Florentiae , fine typographo. 
Quam a Phil, lunra excufam fulpicatur Maittarius 
Annal. typ. T. i, p. 65. 

1503 Vcnetiis , fol. Aldtna I. Luciani Opera. Icones Phi- 
loftrati. Eiufdem Heroica. Eiufdem vitae Sophiita- 
rum. Icones iunioris Philoltrati. Dofcriptiones Cal- 
lirtrati. Venctiis , in aedibus Aldi , menje lnjuo i^o^. — 
Quam oninium , quas viderit , corruptiffimam vo- 
cat Bourdelotius. 

1522 Venetiis , fol. Aldlna II. Luciani Dialogi & alia mul- 
ta Opera. Imagines Philoftrati. Eiuidem Heroica, 
Eiufdem vitae Sophiilarum. Imagines iunioris Phi- 
loftrati. Defcriptiones Calliftrati. Venetiis , in asdt" 
bus Aldi & And^cie Afulani Soccn , /522 menfe Oclo' 
bri. — Emendatior priori. Expreftae funt ex liac 
editione pleraeque pofteriores, negleda Florenti- 
na, in non paucis locis mehore ^ ut obfervatura lo, 
lenfio. 

1526 Hagenoana 1,2. tomi duo. 

1^35 Hasenoana II., 8. Ambae Reitzlo vifae & coUatae» 
- Venetiis , 8. luntina , cum Indice copiofo. II volL 
nova recognitione , ut habet titulus , emendata. 

1545 Bafilienjis I, 8. lo. Ribitti. II voU. 

1546 Francofurti , 11 voll. in forma minore. Confulta lo» 
Fred. Reitzio. 

15 "jo Venetiis y 8. Luciani Opera , Graece. 1 volL 
1555 Bafiliejifis II, quae a priore interdum recedit, ali- 
quoties meliorem exhibet ledionem , frequentius 
tamen prioris vitia auget, 
Lucian. Vol. I. e Lxvi E D I T I N E S 

h) L A T I N A E. 

15 14 Panfih , 4. Scripta Luciani pleraqiie dh Erafmo & 
Th. Moro translata , & ab Eraiino recognita , prod- 
iere apiid Afcev.fium. — Quae Luciani vertit Eraf- 
mus (vertit autem admodum iuvenis, unde Grae- 
cae linguae ignoratione faepe peccare notavit Pal- 
merius. vid, notas ad T. I ed. Amft. p. 474. ) le- 
guntur etiam Tomo primo Erafmi Operum Bafi- 
leae olim , & hoc ipic tcmpore iterum Amllelo- 
dami recuibrum. Sunt autem haec: S.itarndla , Cro' 
nofolon , Epijlohe Satumales , de LuBu , yibJicatus , 
lcaromenlppus , Toxaris , Pfeudomantls , Gallus , Ti- 
mon , pro Tyrannicida , de Mercede conduElis , Dialogi 
amatorii X VIII , Hercules Gallicus , Eunuchus jeu Pam- 
philus , Convivium f. Lapithae , de Sacrificiis &i de 
Aflrologia. 

1517 Verutiis, 4. Opera Luciani philoibphi luculentifll- 
mi: Dc veris narrationibus , de Afmo, Philoibpho- 
rum vitae , Scipio, Tyrannus, Scaphidium, Pali- 
nurus, Charon, Diogenes , Terpfion , Hercules, 
Virtus Dea, in Amorem, Timon, de Callumnia, 
laus Mufcae. — In fine : Finiunt omnia opera praecla- 
riffmi oratoris : necnon philofophi acutijfimi Luciani ac- 
curata diligentia. Impreffa Vcnetils per Aielchiorcm fcffam 
& Petrum de rauanis focios : Anno domini M.D. XV 11, 
die XX mcnfis feptembns. 

' Bafleae, 4. Afcenfiana 1514 repetita. 

1518 Bafenoac , 4. Luciani Samoiatenfis Dialogi duo Cha- 
ron & Tyrannus , in quibus mira gratia humanae 
conditionis miferiae depingunrur , Petro Mofellano 
Protegenfi interprete. — In fine: Hae;enoae ex Aca- 
deinia Anshclmiana , menfe OBobri anno M. D. XVIII. 

15 19 Arccntorati, 4. Manium Luciani omnes dialogi, iu- 
cundis falibus, & impendio feftivis iocis referti: 
quibus aequiirima trutina expenditur ab iis qui vi- 
ta defuniti funt, quantis in malis vita mortalium 
verfetur. Eraimo Roterodamo interprete. Pontico 
Virunio. Ottomaro Luicinio. Vitarum dein , feii 
philoibphorum audio, Luciani dialogus, Nycho- 
lao Beraldo interprete. Querela item virtutis, e 
Luciano Carolo aretino tradudus nuper dialogus. L U C I A N L ixvii 

Moribus ejle procul rigidl vultuque Catones y 
Qiu fugiiis rifus , fcommata mixtj. iocis. 
Lufimus in teneris , feris quoque ludimus anrns , 
Et reliquum vitae quid , nlfi lufus erit ? 
Cum privilegio caefareo ad quadriennium ab anno 
Chrifti 1519. loannes Schottus Argentorati premebat. 
1521 Bafdeae^ fol. ap. Frobenium repetita Parifienfis 1 5 14. 
J538 Francofurti, fol. Luciani Samofatenfis Opera, quae 
quidem exftant , omnia , e Graeco fermone in La- 
tinum , partim iam olim diverfis autoribus, par- 
tim nunc demum per lacobum Micyllum, quae- 
cunque reliqua fuere, translata. Cuni argumentis 
& annotationibus eiufdem , paffim adiedis. 
Lucianus in fuum ipfius librum : 
Lucianus fcripf haec , antiquaque fiultaque doElus. 
Id quoque enim flultum efl , quod tibi valde fapit» 
Nil homini certum efl , nec voto vivitur uno , 
Sed ridens , eadem , hic elevat , ille probat. 
Francofurti , apud Chriftianum Egenolphum. — In 
fine : Chriflianus Egenoiphus excudebat , menfe Martio» 
M. D. XXX. VJII. 
1^43 Eadem ibid. fol. 

1 546 Parifiis , fol. Luciani Samofatenfis Opera , quae qui» 
dem exftant , omnia &c. Parifiis , ex ojflcina Michae' 
lis Vafcofani , 1^46 menfe Iinuario. 
J549 Lugduni , fol. Repetitio Parifienfis an. 1546. 

c) GRAECO-LATINAE. 

1563 Bafilicnfis 111 , 8. apud Sebaftian. Henricpetri, IV 
voU. — Verfio Graecis adiundla varios au6tores 
agnofcit, argumenta funt lac. Micylli, denique no- 
tae Gilberti Cujnati , quibus accedunt ad libros ple- 
rofque annotatiunculae lo. Sambuci. 

1602 Bafilicnfis IV, 8. AOTKIANOT AHANTA. Luciani Sa- 
mofatenfis Opera, quae quidem exftant, omnia , 
Graece & Latine, in quatuor Tomos divifa: una 
cuai Gilberti Cognati ik. loannis Sambuci annota- 
tionibus utiliflimis : narratione item de Vita & Scri- 
ptis authorisIacobiZvingeri: adiedis fuo ioco Tra- 
datuum elenchis , & rerum ac verborumlndicibus. 

e 2 Lxvni E D I T I N E S 

Editio nitidlfliina. Dafileae , per Seb. Henrlcpetri, 
In fine vol. IV legltur : BajUuie ptr Sd. Hc:iricpct;'i. 
Anno M. DCII. menfe Scptcmbri. — Editio omitia bi- 
bliographis, nec viCa Reitzio. 
1615 Purl/lis ., fol. Luciani Samoiatenfis Philoibphi Opo 
ra omnia quae exliant. Cuni Latina dodiiV. viro- 
rum interpretatione. lo. BourJelotlus cum regiisCodd, 
aliifque iMSS. contulit , emendavit, liipplevit. Ad- 
iedae lunt eiuCdem Bourdelotii , Theodori Marci- 
lii, Gilberti Cogiiati notae. Cum inciice locupietif- 
fimo. Lutetiae Parii'. apud lulianum Bertault, — 
Elegans ei\ haec editio, quam Bourdelotius nit ie 
emendafTe coUatis non modo editionibus , ied 2 
MSS. Bibl. regis Galliae , 6l variis ledlionibus Co- 
dicis Thomae Linacri & Florentini. AtTan. Faber 
ad Luciani Timonem c. i negai fe mirari iatis poi- 
le illius impudentiam, qui aufus fr poi^eris impo- 
nere , profeillifque fit editionem hanc e MSS. Codd. 
regiae Bibfiothecae expreiTam eife. Neque tamen 
affert rationes fmiftri huius iudicii. Idem Bourde- 
lotius tei^atur, fe novam Luciani verfionem affe- 
<^am habuifili. 
1619 SalmurU, 8. II vol!. AOTKIANOT SAMOSATE.QS 
AHANTA. Luciani Samofatenfis Opera omnia in 
duos Tomos divifa. lohannes Benedifcus Medicinae 
Doftor, & in Sahnurienfi Academia regia linguae 
Graecae Profeffor, ex antiquis librls , locorumque 
feniu emendavit: & Latinam veriionem ita recogno- 
vit , ut maxima cx parte propriam fecerit. Editio 
puriiTima, cum Indice locupletiilimo. Salmurii, e.x: 
typis Petri Piededii. 

. B.7filienfis V, quatuor voiuminibus , apud Sebaft. 

Henricpetri. Quam Reitzius in praef iju.vtam putavit. 
1687 j4mpelodijmi , 8. II voU. Luciani Samofateniis Opc- 
ra, ex verfione loannis Benedifti, Cum notis inte- 
gris lo. Bourdelotii , lac. Palmerii a Grentemeiiiil , 
Tan. Fabri, Aeg Menagii, Franc Guicti, lo Georg. 
Grjcvii., lac. Gronovii, Lamb. Barlaei , lac. Tollii, 
& feleftis nliorum. Accedunt inedita Scholia in Lu- 
cianum ex Bibliotheca Ilaaci Voifii. Amiiel. ex ty- 
pogr. P, & I. Blaeu , proil. ap. Woifgang , lanilo- 
nio - "Waesbergios &c. — Lditio omnium vitiofii- L U C I A N L Lxix 

fima. Curavit eam lo. Clerkus^ qui pVimus addidit 
Anonymi Scholia ex Cod. If. Voffii. 

1743 Amfldodami, 4. III voll. AOTKIANOT 2AIVI02A- 
TEfJS AriANTA. Luciani Samofatenfis Opcra. Cum 
nova verfione Tiber. Hemflerhufii & lo. Matthiae 
Gefneri, Graccis Scholiis , ac notis omnium proxi- 
maecditionisCommentatorum, additislo. Brodaei, 
lo. Icnfii, Lud. Kulieri, Lamb. Bofii, Hor. Vimn- 
gaCj loan. de la Faye, Ed. Leedes, aliifque inedi- 
tis, ac praecipue Mofis Solani & lo. Matth. Gcfna- 
ri, Cuius priorem partem fitmmo ftudio curavit 
&: illuftravit Tiberius Hemfterhufius. Ceteras inde 
partes ordinavit, notafque fuas adiecit loannes Fre- 
clericus Reitiius. Aml^elod. fumtibus lacobi Wet- 
ftenii. — Huic editioni omnium locupletifllmae & 
optimae acceffit 

3746 TraieHi ad Rh. 4. Index verborum ac phrafium Lu- 
ciani , fivc Lexicon Lucianeum , ad editiones omnes , 
maxime noviflimam Wetlienianam , concinnatum 
a Car. Conr. Reitiio. Traiefti ad Rhenum , ex ty- 
pograpliia Hermanni Beffeling, bibliopolae. 

1776-1780 Mitaviae ^ 8. VII voil. Lucitmi Opcra omnia 
Gr. & Lat. cum notis feleftis ( five potius Hemfter- 
hufii aliorumque male contradis & excerptis) cura 
I. P. Schmdii. 

n. SCRIPTORUM VEL SINGULORUM 
VEL SELECTORUM. 

1497 Avlnionc. Luciani Palinurus , eiufdem Scipio Rom. 
Bruti Rom. Epifl:. & Diogenis Cynici Epiftolae. 
Avinione, per Nic Sspe. — Editionem rarifTimam 
& fatis incognitam dicit Sam, Engclius Bernas in Bibl. 
felediff. fub voce Aldobrandinus. 

1 515 Argentinae , 4. Luciani Deorum Dialogi numero 70 , 
una cuni interprctatione e regione Latina , per loan- 
nem Schottum. 

-■ ■ • Noriher^ae, 4. Lucianus de ratione confcribendae 
hiftoriae , ex Graeco in Latinum traduftus. 

1516 Venctiis , S. Luciani Opufcula, Erafmo Roteroda- 
mo & Th. Moro interpretibiis. Venetiis , in aedibus 

^ 3 Lxx E D J T I K E S 

Alli & Andreae Afulanl. — Vid. Catalogiie rai- 

fonne de la Colleftion de livres deP. A. Crevenna 

T. IV, p. 229. 
1517 Norrbergiie , 8. Liiciani Pifcator f. Revivifcentes , 

interprete Bilibaldo Plrckkeimero ; eiuid. Epili Apo- 

logetica. Orat. in Calufnniam & Dialogi duo. 
1522 Bafikae - 4. Luciani Tyrannicida Gr. Lat. ab Erafmo. 

Eiuld. Abdicatus eodem interprete Gr. Lat. apud 

Val. Curionem. 
1527 Hjgcnoae. 8. Luciani Dialogi coeleftes, marini & 

inferni. Item Plutarchus de Educ. Liber. 
■ Parfils, 8. Lucianus in Calumn. & Plutarcli. Ui- 

rund. Latine , Melanchthone interprete ; Lyfid. Epift. 

ad Hipparch, Latine, Churrcro interprete; Luciani 

adverius indoftum libros multos coementem opu- 

fculum , Latine ab Anajlafo verfum. Parif. apud 

Rob. Supkanum. 

1536 Parifiis , 8 Luciani aUquot Dialogi, cum notis. Pa- 
rif apud Rob. Stephanum. 

{. 1. & a. 4. Luciani Icaro- Menippus f Hypernephelus , item 
eiuld. Menippus f. Necyomantia, item Vitarum 
auftio. 

1537 Norimkrgae , 4. Luciani Macrobii , id eft , Longae vi , 
Orjopaeo interprete. 

1548 Parifus., 8. Luciani aliquot Dialogi , Latine, cum 
explanatione. Parif apud Rob. Stcrhanum. 

15^6 Arseruinae ^ 8. Dialogi Luciani ibie<^iores Supero- 
rum , Marinorum, & Inferorum. Qaibus additi iunt 
Prometheus five Caucafus, Menippus leu Necyo- 
mantia , Timon vel Miianthropos. Praeterea alii ve- 
nuftiores iftorum in locum iubftituti , qui Chriftia- 
nis aunbus iunt indigni. Cum converfione vulgata. 
Adief^a funt "ZyoKia. fnnopiKci, Valentini Erythraci: 
& argumenta Dialogorum, Latinis verfibus trafta- 
ta : cum quarundam fabularum iJ.-M?.oyix loannis 
5^/72/)«« Tirnavienfis Pannonii : &Michaelis Toxii.ie 
Rhoeti. Argentinae. Per Paulum & Philippum Cc- 
phaleos fratres. — Praemittitur huic edit. praefatio 
Valentini Erythraei ad lo. Chriftoph. Surgandum, 
ftudioium bonarum artium adolefcentem , data Ar- 
gentorati Id. Aug. anno 1550. 

1557 Baflcacy 8. Luciani Somnium Graece & Latine per L U C I A N I. Lxxr 

Mich. Ncandrum. ex officina lac. Parel fumtibus loh. 

Oporini, 
1568 Lipfiae , 8. apud Voegehn. Luciani Dialogi feleflio- 

res. Gr. & Lat. 
1 574 , 1 576 & I <;79 B.:fileae, 8. de Scribenda hiftoria. Lat. \n 

lo. fVolffii Tabernaemont. Penu hillorica, apud P. 

Pemam T. II. 
I ^y/ Lipfiae., 4. Somnlum , f GaUus dialogus Gr. & Lat. 

exltat in Ncandri Opere fchoiaftico. 
^ Parifiiis., 8. Luciani dialogi , in Henr. Stephani colle- 

ftione, cui tit. Epiftolia, Dialogi breves , Oratiun- 

culae & Poemata , Gr. & Lat. 
1578 Francofiurti^ 8. Luciani declamatio de iis , qui mer- 

cede condufti in Aula feu divitum familiis vivunt. 

Exflat cum Petrci vita aulica & prlvata. 
' Lipfiiac, 8. Luciani Samof. Dialogi feleiiiores & coe- 

leftes , marini & inferni. Gr. & Lat. 
1589 ibid. 8. Luciani Dialogi feleftiores coeleftes, marini 

& inferni. Gr. & Lat. 

1 592 Wittember^ae ., 8. Luciani Samofateni Oratio de noa 
facile credendis cakuTiniis cum duplici verfione Lat. 
edita a Dethard Horflio. 

1593 Jngolfiadii, 8. Luciani Dialogorum feIe6lorum iibri 
duo. Gr. & Lat. 

1594 Hclmfiadii, 4. De calumnia Gr. &Lat. per lo. Cj- 
fielium. 

1595 Coloniae ^gripp. 12. Luciani Dialogi feledi & Theo- 
gnidis Sententiae. Gr. & Lat. 

^ ibid. 12. Dialogus gallus. Gr. 

1608 Ingolfiadii, 8. Luciani Dialogorum feleftorum libri 

duo, Gr. & Lat. it. Theognidis Sententiae elegiacae. 
1614 Parifirs, 4. Luciani lis vocalium interprete Fed. Mo- 

rello annexa Clenardi Inft. L. Gr. cum Ren. Guil- 

lonli Annot. 

1618 Lugd. Bat. 8. Dialogus Amores, exftat cum Eufta- 
thio de amoribus limeniae & Ifmenes & Parthenio 
Nicaeno de Amatoriis affeftibus. Latine. 

^ ibidem. Tiagopodagra Gr. & Lat. 

1619 Hanoviae,io\. InCaCp. Z>or/2^viiAmphitheatroSapien- 
tiae Socraticaeloco-ieriae exftant LucianlEncomium 
Mufcae Gr. & Lat. T. I , p. 1 17 fqq Adlo literae S 
adv. T. Gr. & Lat. T. I, p. 680. De parafito , f quid 

e 4 Lxxii E D I T I N E S 

fit ars parafitica. Gr. & Lat. T. II, p. 113. Tra- 

gopodagra a lo. Sinapio carminc verra T. II , p. 196. 
1620 Aue;uJloriti Pidonurn y S. Dialogi Luciani lcle6U. Gr. 

&Lat. 
1622 Aupiflae Munatlanae, 12. Luciatii Dialogi felefti. 

Gr. & Lat. 
1629 P^rifiis, 8. Luciani Dialogi mortuorum cum inter- 

pretatione Latina & Grammatica fing-ularum vo- 

cum explanatione. 
1636 Lu^i,duni, 8. Luciani Dialogi rdetSli , Graece, cum 

nova verfione Latina & notis ab uno e Patribus S. 

I. ad ufum collegiorum eiuldem Socictatis. Editio 

quarta , audta & cmcndata. 

1652 Lugduni Bat. 8. Luciani Timon five de Divitiis & 
Paupertate Dialogus feftiviflimus , nunc ieorfim cdi- 
tus in grutiam ftudiofae iuventutis, & Scholiis Plu- 
tique Ariftophanis coilatione illuftratus a Lamber- 
to BarLco. Adiun(5la eft Latina vcrfio Erafmi , u 
Benedifto Pererio interpolata , fed variis in locis 
caftigata. Lugd. Bat. apud lo. Aleyer. 

1653 Pari/iis, 4. Luciani de mortc Peregrini libellus. Cum 
notis Tan. fabri. Graecc & Latine. Parif. ex otli- 
cina Cramoifiana. 

Parifus , 4. Lucicmi Tlmon. Cum notis Tdin. Fabri . 

Gr. & Lat. Parif. ex ofhcina Cramoifiana. 
1668 Jmflelodarni , 8. Luciani Pfcudofophifta fcu Soloe- 

cifta. Gr. & Lat. cum notis & animadvcrfionibus 

lo. Georgii Graevii. Amft. ap. Dan. F.l^evir. 
1671 Parifiis. Dialogi mortuorum. Gr. & Lat. 
1677 Londini, 12. Dialogi Luciani felefti, una cum Ti- 

monc Gr. & Lat. cura Guil. Duc;ardi. 
Lus,duni Bat. 12. Dc calumnia. Gr. & Lat, cum no- 

tis lac. TuiliL Liigd. Bat. ap. D.in. a Gaesbeck. 
J700 Londini, 12. Dialogi Luciani felefti, ex ed. Guil. 

Dugardi an. 1677 repetiti. 
J702 Francofurti ad M. 8. Luciani Dial. Timon Gr. & 

Lat. editus a lo. lac. Schudt. 
1708 Amflelacda/ni, 1 2, Luciani Samofatcnfis Colloquia fe- 

lefta & Timon. Ccbetis Thebani Tabula. Menandri 

Sentcntiae morales. Graece & Latine. CoUoquia Lu- 

ciani & Timonem notis illuftravit Tiberius Hcnf 

jhrhuis. Amft. apud If^eijlenios. L U C I A N I. Lxxni 

1710 Londinl, 8. NonnuHl e Luclani Dialogis felefti , & 
in duas partes divifi; alteram prius editam, alte- 
ram nunc additam : Omnes Scholiis illurtrati ab Ed- 
wardo Lecdes &c. Acceflit etiam , ( quod ad hanc 
rem fpeftare vifum eft) quidquid fcripferunt Grae- 
vius, Gronoviiis, Ienfius,cum nuper tantum edi- 
to Scholiafta Graeco. Londini, R. Clavel. 

1715 lenae, 8. Pliilopatris Dialogus. Difputationem de 
iliius aetate& au^torc praemifit, verfionem ac no- 
tas adiecit lo. Matth. Gefnerus. lenae, apud I. F. 
Biclike. 

1724 Giejfae , 4. Macrobii, five de Longaevis traftatus, 
Gr. & Lat. cum nova vcrfione & notis Philologi- 
cis lo. Henr. Maii, Prof. biennio ante per modum 
DifT. Acad. fub Maii praefidio propofitus refp. lo. 
Hcrm. Benner. 

1726 Londini^ 8. Luciani Dialogi felefti, Scholiis illuftraT 
ti ab Edw. Leedes. vid. ad an. 1710. 

1731 Lipfiae ., 8. Chreftomathia Graeca five loci illuftres 
ex optimis Scriptoribus dilefti , quam potuit emen- 
date editi , notulis brevibus &c. iiluftrati a lo. Matth. 
Gefnero. Obiter Demofthenis encomium Lucianeum 
tranfpofita una pagina integritati reiHtuitur. Lipf 
apud lacob. Schuflcrum. — Saepius repetita. 

1732 Amflclaedcmi , 12. Luciani CoUoquia fclecta & Ti- 
mon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri Senten- 
tiae morales, Graece & Latine. Colloquia Lucia- 
ni & Timonem notis iiluftravit Tib. Hcmflcrhuis, 
Amft. ap. R. & I. If^ctflcnios & G. Smith. 

1739 Hclmfladii, 8. Luciani mortuorum Dialogi , cur. I. 
C. Schlaeger. 

1745 Londini &. Etonae ., 8. Excerpta quaedam ex Lucia- 
ni Operibus per Nic. Kcnt. \a ufum tyronum. Edi- 
tio altera aliquanto auclior & emendatior. Londi- 
ni , ap. lo. Clarke & lo. Rivington ; Etonae , apud 
lof Pote. 

1762 Lipfiae & Guelph. 8. Luciani de Somnio, feu vita 
Luciani, Gr. & Lat. ex recenfione Hemfterhufii j 
cum var. leftt. & notis lo. Adanii Schier. 

1764 Londini, 8. Editio 1745 ^■'^cufa. 

1771 Baflcae, 12. Luciani Colloquia fele6la & Timon, txxiv E D I T I N E S 

Cebetis Thebani Tabula &c. cum notis Tib. Hent' 
flerhufii. Rep. ed. 1708. 

1772 CatinacS. Excerpta ex Luciano, notis ac Lexi- 
co illuftrata ad uCum Seminarii Catinenfis. — Ob 
praeftantiam, nitorem & notarum deleftum lauda- 
tur haec editio. 

1773 Dublini , 8. Selefti ex Luciano Dialogi quidam , una 
cum eiufdem libeilo quomodo hiftoria fcribenda fit. 
Accedunt intcrpretatio noviffima caftigata & notae 
variorum. 

[ Hdm[ijdii , 8. Luciani Dialogi mortuorum, Grae- 

ce. Recenfuit & in priores decem Dialogos notas 

adfperfit lo. Bened. Carpiov. 
.1774 Gothae, 4 & 8. Luciani Opufcula feleda, Graece 

& Lat. edidit &: notis illuuravit Dav. Chriftoph. 

Scybold. 
1775 Oxonii & Londini , 8. Tlwi Ss7 is-TopiAV a-jyypa.osiy 

(It^K. cum Anglica verfione notifque Franc. Riollay. 

1779 Upfalie,'^ Luciani Dialogi mortuorum feleftijGr. 
cum Lidice locuplet. cura L Flodcri. 

1780 Lipfiae, 8. Luciani Opufc. de non temere credendo 
calumniae , Macrobii & Patriae encomium. Gr. 

1785 Gothae , 8. Luciani Opufcula felecta, edidit Dav. 
Chrilloph. Seybold. Edit. U. L U C I A N I. Lxxv VERSIONES. GERMANICJE. 

1745 Leipiis;, 8. Lucians auserlefene Schriften von mo- 
ralilchem , fatirilchem und kritifchem Inhalte, durch 
verfchiedene Federn verteutfcht , und mit einer Vor- 
rede vom Werthe und Nuzzen der Ueberfezzuny,en 
ans Licht geftelh > on loh, Chriftoph. Gottfchedm. 
Leipzig, bey B.Ch. Breitkopf. — NulHus pretii. 

1769 — 1772 Zurkh, 8. IV Baende. Lucians von Samofa- 
ta Schriften, aus dem Griechifchen iiberfezt (von 
JVafer.) — Verfio ante Wielandinam apud Germa- 
nos praecipua; fed qua facile nunc caremus. 

1783 Mjnnhihn , 8. VIII Theile. Eadem repetita. 

1788 & 1789 Leipiig,S. Lucians von Samofaia faemtliche 
Werke. Aus dem Griechifchen iiberfezt und mit 
Anmerkungen und Eriaeuterungen verfehen von C. 
M. IVielunJ. Im Verlag der Weidmannifchen Buch- 
handlung. VI Theile. — In qua totus vivit fpiratque 
Lucianus. 

' De fmgulorum Luciani fcriptorum verfionibus verna- 
culis vid. I, G.Schummds Ueberfetzer- BibUothek, fortge- 
fezt von I. G. K. Schliiter. Hannover, 1784, 8. 

G A L L I C A E. 

1582 a Paris, fol. Lucien traduit par Filbert Bretin. Im- 
prime par Abel L'Ane;eLier. — De Bretino vid. Bibl. 
Francoife de Du FcrJier, a Paris 1773, ^- ^^^' P- 
190 fq. Art. Philihert Bretin ; ubi inter alia: 11 a tru- 
duit du Grec les Ocuvres de Lucien — non moins utiles 
que plaifantes , repurgees de paroles impudiques & 
profanes &c. 
. . a Paris. Oeuvres de Lucien traduites par I. Bau- 
doin. (qui f 1650.) 

1654 a Paris, 4. II vcil. Lucien de la tradmSlion deN. Lxxvi EDITIONES LUCIANI. 

Perrot Sr. Djhbncourt. Chez Auguftin Courbc. — Ele- 
gantior quidem eft Dablancourtii verfio illa Bretini. 
Quoniam vero non ufquequaque Luciani mentem 
reddit, Aegidius Menagius feftive eam appellabat 
lu hdle infidde , ut legas in Menagianis pag. 3 29. 

1674 Eadem ibid. 8. 

168-5 ^ yimfterdam , 8. Eadem recognita & emendata. 

1707 a Paris , 12. III voll. Les Dialogues & autresOeu- 
vres de Lucien , traduirs du Grec en Francois, avec 
des Remarques par Nic. Perrot Sr. DuhUncourt. 

A N G L I C A E. 

1634 Oxojui^ 4. prodiere Lucloai Dialogi fele^Sli Anglica 
\crfi, cum Luciani vita, auftore Fr. Hickejio. 

1684 London, 8. IV voll. Lucian's Works, by Spcnce. 

1773 London, 8. Dialogues of Lucian, from the (jrcok 
(by Curr.) 

1780 London , 4. II voll. The "Works of Lucian, from 
the Greek, by Thomas FrMihlm, D. D. fometime 
Greek ProfefTor in the Univerfity of Carabridge. — 
Vcrfio excellens. 

I T A L 1 C A E. 

1527 Venetia , 8. Dialoghi di Luciano. 

1535 Venetia., 8. Dialoghi di Luciano tradotte per Nic. 
da Lonigo. 

1551 Vcnetia , 8. 1 Dialoghi piacevoli , le vere Narrationi , 
le facete Epiftolc di Luciano Philofopho. Di Greco 
in voigare tradotte per M. Nicolo da Loni^o. Vene- 
tia , per Giovanne Padouano. Con figure. 

3764 — 1768 Vcneiia, 8. IV voll. Opere di LucianoFilo- 
fofo, tradotte dalia Grecanell' Italiana favella, (da 
Spiridione Ln/i^ Greco di Nazione) Londra (Vene- 
zia , Colombani.) 

HISPANICAE. 

Hifpamce nonnulla Luciani tranftulerunt Francifcus de 
IL-rrera Maldonado & loannes de larava, tefte Falwicio in 
ISibl. Gr. Lib. IV, pag. 507. LXXVII 10. FRED. REITZII 

PRAEFATIO. K I M 1 5 diu exfpeBationem tuam , amice LeSlor , remorata 

\ ejl haec Luciani editio ; nimis, inquam, diii in editorum opcra' 

. ruwque mdnibus haefit opus ah tot annis defideratum , ab tot an- 

I ms iam inchoatum , & jorfm nunquam ad exitum perdiicendum , 

tufi quis tandem inventus /uifet, qui rupta inora mifffquc am- 

bas;ibus vi quadam atque impctu Lucianum capite in partu dif- 

ficili haercntem in lucem protrahere agi;rederetur. Cum enim an- 

no IJ20 eius edendi curam hi fe recepijfet ciariff] T I B E Ri i/ s 

H E MST ERH u S I u S , & ab anno ly^o , quo praelum exer- 

ceri coepit , ad annum iy^6 ^ ad fextam circiter totius operis par- 

tem pervenlfi^et , id efl , ad initium Dialogi de Sacrificiis , ve- 

riti bibliopolae Ji^etjlenii , ne infignes iam ficlac ad comparan- 

da undique fubfidia imptnfac fibi perirent, & ut fladium vitae 

fuae editorijque Ju^ceret , fi reliquae quinque partes eadem tem- 

poris ratione procederent , aliuni difquirere coeperunt , qui tar- 

ditatem hanc Jcflinando ccmpenjaret. Verum cum poft varios co- 

natus , intermijjo interim per cotnplures menfes commentandi Li- 

bore , & quiejcente praelo , nondum inveniretur quifquam , cul 

per alias occupationes Uceret , aut qui telam ab tanto artifice , 

(^quantus re vera efl Hemflerhufius ) exorfam detexendam , idque 

ne conceffo quidem ad praeparandum jpatio , recipcre auderet , 

famam reveritus , ne Atl.mti ilti priori impar, tantum onus mi- 

nus firmis humeris fuflulijfe diceretur ; adeo enim accurate attjue 

erudite Hcmflerh, pertra6lavit omnia , ut nihil defideraretur ^ fi ei 

opus ad finem perducere iiaiiffct , aut libuiffet , quern ego Zeu- 

xidi pi6iori comparo, qui tejle Plutarcho in UoKvtjiiK. cuipatus , 

quod tarde pingeret , refpondit , quia in multum tcmpus ea vcliet 

durare : tandem itur ad rne , cui vei iufliores erajit dctrcBandi 

caufae , quam aiiis ; fi enim occupationes fpcBes , nemo iis me 

magis efl obrutus;fi vires , id efl, ingenii Jacuitates , doEirinae- 

que apparatum , ad priorem editorem compofita confideres , ncmo 

lUorutn , quos ad fubeundas htis viccs foiiidtatos fcfo , me erat j.xxviir 10. FRED. REIT'^11 


infirmior ; quare & ego tergiverfabar inhio y utramque ifiam excu- 
jalionis caufam ferio praetcxcns , nec praetcrea lubenti animo ad 
opus edcndum accejfurus , aJ quod nihil ferc praeparati haberem , 
quodque meo confilio in lucem emittcre nunquam deflinajfem. Sed 
mea me vicit aliis obfequendi nimia facilitas , & s^loriae con- 
temtio minus de fuccejfu foUicita , fatijque iam a bibliopolis com-' 
paratum ade£'e fubfidiorum vidcbam , ex quibus in ordinem reda' 
tTis haud levls fieret novarum commcntationum &• emendationum 
accejjio, quae hanc editioncm prioribus omnibus redderet melio- 
jem , etfi e^o verbum de meo addidijfcm nullum. Cumque novae 
rerfionis adornandae curam infe reccpijfet clar. lOAS. Matth, 
Oesserus^ cuius diilgentia & fumma in ornni Uterarum genere 
eruditio notior efi, qu.im ut me pracconc indigeat, ifquefuas etiam 
annotationes aJditurus ejfct , dimidia me laboris parte fubleva" 
tumjcntiebam ; &> cum jpedatae diligentiae doflrinaeque vir, AiO' 
SES Di/ SouL {five SoLANUS , ut ipfe fe fcribere amat) fatis 
Jiu in emaculando Luciano occupatus not,is fuas ad eum plane 
clefcriptas ac praelo paratas rcliquijfet , vei hoc nonitne egregie 
commendabiiem futuram cernebam editionem , fi foiis horum duo- 
rum., Gefneriac Solani., accejjlonibus ditatam emitterem, 

His confideratis , cetera coepi pcrvefligare adminicula, quae 
ftiihi a lacobo Wetllenio , eiufque focio ac fratre per afinita- 
tcm iunElo , Gulielmo Smith tradcbantur , medio fcre anno ty^js 
comperiquc , fatis fupcrejfe moicfliae in iis in ordinem redigendis 
ac dejcnbendis , nec fieri pojfc , ut fine uiia addita anirnadver- 
fione aut commentatione iis utcrer. Non tamen me deterruit labor 
iile , quo me eo ceierius dcfungi pojfe confidebam , quod in legen- 
dis Luciani fcriptis non piane hofpes eratn , ut ex crcbris eiuf- 
dem iocis , quos in notis a me adduElos & inter fe comparatos 
yidebis , patebit. Satiiis igitur duxi editionem ca , qu.im tempus 
fcrmittcbat, diiigentia pror/iovere , quarn nirnia foiiicitudine fingU' 
la pervefligandi diutius premere. 

Et quamvis icBor non foieat rogare , quam cito , fed quam 
bene ? necejfarium tamen hic efl commemorare , quam parum tem- 
poris ad haec dcpropcranda milii fuerit concejfum ; adeo ut inter- 
dum nc fpatium quidem fuperefjet ad excuticnda excerpta rnea U- 
teraria , ex quibus aliorum auclprum teflimonia ad confirmarulas 
Tionnulias ernendationes facientia producere potuijfem ; dato enim 
fcx tanturn hcbdomadarum ad aliquot piaj^ulas praeio praeparan- 
das fpatio , opcram dcindc bibihpolis addixi ea iege , ut haud 
intcrrupto fcribendi iabore tantum quotidie penfi abfoiverem , quan- 
tutn haud impiger typotheta conti/mata opera typis defcribere va; P R A E F A T I 0. Lxxix 

Lret, id quod fidellter i quantum in me fuh , pr.ieflu'i , atcjue Ita 
quincjiie annorum fpatio opus ud finem perduxi. Omnia enim ad 
Luciani corpus pertinentia typis i.im defcripta fuere menfe Oclo- 
bri iy^2 ; Jed Indices complures, quibus priores edd. carebant , ad- 
iicicndi, novam iniecere properanti moram, atque effecere , ut non 
prius publicari potuerint. 

lam quibus copiis inflruBus ^ & quomodo iis ufus fuerim , B. 
L. accipe. Editiones Luciani ad/iibui principes hafcc. Florenti- 
nam primam omnium , anni 14^6 , Graecam , in forma maiore. 
Haec etfi ah typograp/iicis vitiis non efl in.munis , in veflipis 
tamen prifcae leRionis fer\'andis tantum alias praecellit., ut Co- 
dicis Manujcripti vicem praeflare queat. Hanc licet Solanus /0- 
tam comulerit, ego tarnen aeque ac reliquas faepiffune infpcxiy 
ac de novo confului. 

Sequebatur Aldina prima , & ea Graeca , plura hahens vitia 
typogr. in forma maiore , Venctiis excufa ^an. /yo^, quam utcn- 
dam UberaUjfime conceflt clar. WeJ[elinf,ius in cdendo Diod. 
SicLilo flrerMe occupatus ; tius margini adjcriprue erant manu 
antiqua varietates potiffimum ed. Florciitinae , Jed & aliae , quas 
€X Codd. excerptas ejfe nullus dubito , tum quia varietatihus alio- 
rum codicum interdum conveniunt , tum quia depravatas etiam le- 
fliones exhihet , nujquam alibi a me detcBas , quod non faHum 
fuijfe credo,fi conicciurae tantum illaeforent leBionis emendandae, 

Hagenoanam primam anni 1^26 ita contuli , ut in corrigen- 
dis operarum noflra-um fpeciminibus modo hanc ., modo alteram, 
qua cl. Gefnerus in conficienda verfione ujus erat , eiufque 
fphalmata plurimum correxerat , fratre optimo & collega I. H. 
Reitzio praelegente , ducem Jcquerer , exceptis iis locis , quae vcl 
ex Codd. vel manijefla ex necefjliate mutare inflitui , de quihus 
mox plurikus agam. 

Dein plurimum cmnium ufus fum luntina Graeca , Venciiis 
anno /jjj excufa II tomis in forma, quam oEiavam vocamus , 
quaeque Florentinae parum injenor , licet interdum interpdata. In 
hiLius margine Solanus omnes a Je colleflas varietates tam Co- 
dicum Mff. quam decem & nonnunquam plurium editionum , di' 
tigenter & nitide confgnaverat ; fed charaBere adeo minuto , ut 
aciem oculorum dlutius inhaerentis ledoris ohtunderent. Quibus 
autem Codicihus ille ufus fuerit , & quo fcribenai compendio iidem 
aeque ac editiones in notis & variantibus LeElionibus allegatae de- 
Jigncntur , ad fiiiem huius pr.ieJationis indLabimus. 

Porro ad manus habui Bafilienlem utramque , fmiliter mere 
Qrtucam j duQbus quamque tomis in fsrma o^ya conflantem , Lxxx 10. FRED. REITT^II 

quarum pnor anno (/^f, altera ijj;^ prodih. De po/lerlore illa 
verum quidem efc , quod Solanus /^rjtf.'/, eam ita caeco duclu ve- 
(li^ia primae fecuUim ^ ut viiia etiam typographica prioris expief- 
ferit. Ncn tamen id adeo femper verutn , quin aliquot locis mc- 
lioretn eliam lefiionem altera Bafil. prae priore exhibeat. Ex. c. 
in Bis Acc. c. I , iitKiKCi)%co7a.i reflc dedit altera illa , cumprior 
rnale cum aiiis iKKeKapiTui. In Philopf. c. ^6 , £na.VTKov? 
bene Baf. 2, ubi iTstVTKovv male Bal. i. In Dem. Enc. c. 
44, KoLijftkvovciv refie alttra, Kai/.^kvoviTi pr.ive prior. Iteinin 
Soloec. /"«/'/. Baf. 2 bene irrKTTeiy.svov ., cum prior male km- 
ffTu.^.ivoi. Alibi vero etiam a priore reccjfu , ut in Icarom. c. 
28 , ubi in vcrf. Hom. eiye prior habuerat , altera 'iyji dedity 
lUraque male. Gener.iliter autcm ufjirmari poteft, fccundarn ijlam 
prioris vitia auxijfe ; veluti cum in Bis Acc. c. 12 , ukovovti re^e 
B. 1 habcret ., altera UKovuv Tiprave cxprejft, ne pluribus leclori 
tnolcfius fim. Quare miratus ego , cur Solanus tamen alteram 
longe facpius allegct, quam priorem , potius habui plurimis in lo- 
cis confulere primam ; non enim id ac,imus , ut vitiofis potifji- 
mum leSliones conquircndo ., earum notandarum copia editioncm 
exornari credamus , fed ut ex optimac notae libris & edd. pro- 
has lefliones eruamus ^ (^quamquam vitiojas etiam non omitlea- 
das duximus.) 

Bafil. quartam anni i6ip nancifci non contigit. Tertiam vera 
ibid. anno t^6^ ap. Henricum Petri editam Graeco- Latinam .^ 
ciim nott. Cognati & Sarnbuci ferius na6lus Jurn ^ quam utea 
adiuvari potuerim ; nec multum opus erat. Cognati enim cx Pa- 
rifma injeruivnus ., 6* in Sambuci pucrillbus notis pcrpauca tan- 
tum leBu aigna invenias. 

Practcrea adhibuimus¥xz^nco{\.\Xtam.m. anni 1^46, rnere quo- 
que Graecam , duobus in forma minore tomis co'nprch.nf.im , 
nec vitiis typographicis dcfltutam , nec multum JinguLiriurn U- 
Bionum exhibentcm , non tamen ad injlitutum noflrurn plane inu- 
lilcm , ut c.x indic.itis varr. kflt. apparet. 

Turn non negleximus Salmurienlem Bencdiili Graeco Latl^ 
nam omnibus notam , ducbus in oBavo tomis codetn anno i6ipy 
quo Bajilicnfis quarta , excufuin. De hac Sulmurienji Bencdiftus 
in praejatione ajji.rm.it , Jc Graccum contextum vel cx collatione 
variorum & aniiquorum codicum , vcl ex proprio iudicio emen- 
dajfe. Et quamvis mallern indicajfet , ubi Codd, ducibus., ubifolo 
iudicio ujus fuerit , vcrum taincn cjje deprehendi , nonnuUa pro- 
be ab ipfo emcndata quac & mihi jucre imitanda , ut (uis locis 
in notis indicabitur. A vitiis ccrtc typoth(ticis ita Juam purgavU P R A E F A T I 0. Lxxxt 

cditionem BenediBus y ut plurima annquiorum errata fuflulerh ; 
licet ad veram kflionem ex Mjf. rejlituendam minus operue mihi 
videatur impcndijfe. 

Parifinam denique Bourdelotii Grdeco - Latinam , anni i6ij, 
forma , quam in folio dicimus , & in qua Solanus nonnuUa emen- 
darat ., Juafque para°raphorum five capitum divifiones adaiaerat ^ 
ita adhibuimus , ut , exemplo cL Hemjlerhufii , ad eius contex^ 
tum , emcndatis , quantum potuimus , emendandis , typothetas no' 
(Iram editionem dcfcribere curaveriinus. Notas vero MurciHi, Co- 
gnati & Bourdelotii tcxtui ibid. non fubiecias , fed calci anne- 
xas., exfcribere inde coaElus fui. 

NoviJJimam tandem Amjlelodaw.enfem omnium viaofijfimam cL 
Graevil editionem eo potius conjiiio adhibui , ut eius & cl. Gro- 
novii notas inde excerperem , quam ut ex Graeco eius contextu 
aliquid utiUtatis fperarem , qui ita ne^li^enter ejl habitus , ut non 
modo ex Codd. qui ibid. indicantur , nihil in eo fit rejliturum , fed 
mendis typographicis Latina Graecaque fcateant , maxime in no- 
tis & Scholiajle. Id tamen boni habuit , quod cl. Hem[lerh. in 
tius marg. quaedam adpinxerat , quae de confulendo Dukero ad 
Thucyd. Davil. ad Cic. & L. Bos in Ohf. Crit. monerent, unde 
& ea notis nojlris inferui , monitoris nomine adduo , nifi ubi Jorte 
idem per me iam not-ajfem. 

Nunc de ceteris adminicuUs , & quid laboris exhauriendum ha- 
huerim, quidve eo praeftiterim , mihi docendus es. Ex Brodaei 
mifcell. quas in Lampadem criticam retulit Gruterus , plurima 
quoque inferui , etfi levia faepe funt , & ita vltiofe in illa crebris 
ubique naevis obfufcata facc exprejfa , ut ad auiloris mentem po- 
tius , quam ad id, quod literis exprejfum legitur , faepe refpicien- 
dumfuerit: dandum tamen hocomnium, quos novi , primo Lu" 
ciani commentatori fuit , ut eius annotata pierumque perbrcvia , 
& contextum. interdum bene emendantia repeterentur ; quare ea tan- 
tum omifi , quae ninds puerilia videbantur , ut quando .id verbum 
TiTov6a, monet , id ejfe a rrkcy^a , vel S^iecTAfi;)^ , a cT/ctTf/pff), 
& fimilis farinae ; interdum & ea , quae aliud agens in Luciano 
emendat., fed quae nimis difperfa conquirere non potui. 

Tum etiam communicatae mecum fuere notae manu fcriptae 
Fr. Guieti, ex quibus Aeg. Menagium fuaomnia haitfiffcmihi 
perfuadeo , ita ad vcrbum eadem ublqiie habet , quae Guietus, 
quo defundo forfan nafius efl exemplar Luciarii, in cuius margi- 
nem Guietus breves fuas commentationes & conieSiuras conieceratg 
quas deinde defcribens auxit. Sunt enim Guieti illae notulae ali- 
quanto plurcs , quam ^«j^ Menagius dedit; &• vcterem fuijfe po» 
Ludan. Vol. I. f Lxxxir 10. FRED. REITlill 

pulariam liiiius querelam , quod ex alus fua defumere amartt y 
\iJ. in Milcell. novis Lipl. quac in forma mh:oie proillcc anno 
/742, vol. I , fiis:. 122. hcm Lamberti Bos, Horaiii Vitrin- 
gae, & paucae Matiirini VeyHierii La Croze, quac omncs 
rnrfus a me dcfcrihcndae non rnodo erant , aeque ac Solani f7- 
lac fupra iam commemoratae , Jcd & quuercndum , quo pertine- 
rent ; cum quifque fere alia Luciani editione uju f aliam pagi' 
nam allcgarct , & Solanus notas etiam fuas ad luntinae pagi- 
nas accommcdajjct. La Crozii autcm commentationes fcrius na- 
ilus y a Tom. 2 dcmum inferere coepi^ ccteras j4ddendis adicftu- 
rus , nifi eafdem obJer\'att. ab aliis iam occupatas deprehcndcro, 
JVotas I. H. Maii ad Macrobics , 6* Er. Schinidii ad Tragopo- 
dagram unde haufenm , ad initium corum Dialogorum indicavi. 
Jn hoc vcro negotio plurimiim temvoris ahfumendum Juit , ut iri 
omnium notis prolata Luciani tcjlimonia , tani diverfis paginis 
indicata , iam ad parz^raphorum five capitum nojlrorum numeros 
aptarcm^ id quod aliquot miUies conti^ijfe Jacile credes , ubi cL 
Icnrii notam^ quae ejl ad Imag. c. 22, conjidcraveris , in qua 
fola Lucianus advocatur plus centies & quadrasjes. Solanus 
ijuidcm Lucianum allcgans Jaepius capitum numcros a Jc injlitu- 
tos , quam p.iginarum exprcfjit ; fed cum. cl. Hemft. ad viedium 
vfque Tomi 1 capita alitcr dijpcjcuit , in notis tarnen Solani nu- 
vicrum eorum non mutavit , accidet interdum , ut id i.nn aliquot 
paragraphis ultsrius quaerendum fit , ^«Oii Soianus in antcriori- 
bus inveniri fcripfit. E. c. quando affert Nigrin. c. 10 , id iarn 
€X divijione Hemjlerhufiana ejl c. vel ^ /7. Totum enim Nigrinum 
Solanus dijlribuerat in capita 23 , Henift. in 3S. Nos vcro dia- 
logos omnes fequentcs a Dial. de Sacrif. ad fin. tomi ult. ex mentc 
Solani difpcfcuimus , ne opus effct fingulas allcgaiioncs mutare , 
quod in iis facere coafli fumus , quae partcm illam priorem JpeBa- 
bant , exccptis forfan aliquot locis per feflinationem muta.re negU' 
Bis , quae leSlor tamen hac ratione indicata facilius invcniet. 

In hijce tamen interdum fuhlcvatus fum iuvcnum pracjlantijfi- 
morum opera , primum Theodori Woertmanni, qui olim gy- 
rnnafii noflri coryphacus , iam in caufarum patronis cximium te- 
nct locum , procedcntc tem.pore principem etiam obtcnturus. Hoc 
vero gravioribus negotiis occupato idem anxilium mihi partitis 
ricibus praeflitcre Regnerus Henricus Sibhnlc, & is Inris Do- 
£lor cx meritis nuper rcriuntiatus , nec non lacobus Gobius , 
eodcm honore brcvi forfan maElandus. His itaque difcipuUs olim 
piimariis ac dulcifjimis , nunc arnicis optimis y hoc /u>mine quan- 
ttis pojfum, gratias ago. PRAEFATIO. Lxxxiii 

Ex clar. loan, lenfii Leffiombus Liicianets inferui omnia , 
refeSis tanium paucis excurjlonibus ad Lucianum non plune fpe- 
ilantibus , atque in compendiuni redaflis Luciani verbis ab eo lon- 
giore ferie produBis , quae rcpeti nihil opus erat ^ curn textui Lu- 
eianeo iam fubieBae Jint illae obfervationes , cx quo nexus ver- 
borum peti potejl, Ut autem egregiam illius de mc optime meritl 
viri in Luciano emaculando opcram magni facio , lit^rarumque 
peritiam in ea iuventute , qua illas LeSlt. confcripjit , admiror , 
ita ipfe non aegre Jeret , ubi bis terve tamcn ab ipfb dijfenfero , 
fed pari humanitate mi/u & alibi per fejlinationem lapfo ignofcet^ 

Variantium auiem Leclionum fat amplum catalogum ab So- 
lano in ed. luntinam , ut fupra monui , collatum , totum defcri- 
here leElorique exhibere , interdum & alias ab eo omijfas addere^ 
non fum veritus , ut appareret, quanta diligentia editioiium co- 
dicumque coUatio fit inllituta. Intcrdum tamcn nimis mantfejlo vi- 
tiofa 3 qui meri tantum errorcs typothetartim effe apparebant, auac- 
^ue nec Sol. notarat, omittcre fatius duxi; ut quando lunt, ia 
lov. Trag. c. jo habet Tpirro^a. pro rpiToS^a,, vcl cum in 
Abdic. c. 2^ f. eadem ridicuU exhibet lArpk pro icnpol?. Alibl 
ovoi pro {xovoi , ubi manijeflum eft fjt. tantum inter imprimendum 
excidtffe, vel ubi Hag. 2 in Bis Acc. c. 2 ^sffcTOTHi pro S^scrTo- 
7«f, & ib. c. J/ ToKy.ovrccv pro ToK[xav7a>v , & Jimiitbus. Etji 
enim non Jum in eortim fententia , qui nihil utilitatis ex collefiio- 
ne variantium kclionum e.xjpeflant , eofque ad praefationem Lu~ 
carii a fummo literatore P. Burmanno, & ad pruefat. Moute- 
felconii, quam bibUcthecae Cosieianae pracvufu, abUgare , quam 
hic multa Juper his difputare malo , fatis enim uterque earum ne- 
cefjltatem commendavit ; modum tamen aliquem Jervari pojfe in iis 
notandis , probe inteUigo: plus enim ex uno antiquo & accifate 
fcripto codice ad-emendationem auSIoris denuo edendi profici, quam 
ex decem allis vitiofis Jlve codd. five edd. nemo negaverit. Cum- 
■que Solanus plus miUies adjcripferit -j- Fl. vdf Edd. id ejl ni- 
kil rnutare Florentinam vel editiones ceteras , fed cum vulgata 
UBione convenirc , nihil opus credidi id ubique addere , quia ex 
varietatum JiUntio fatis patebit edd. confentire. Qui autem etiam 
fne codicum ope Je omnia fanare pojfe contcndunt , fua Jruan- 
tur felicitate. Mihi certe mira vidcntif difla ci. Heumanni , qui 
in Poecik nimis f^rvilem operam vocat , ex Codicibus cor- 
rigere; quod iis niliil opus in, tibi rem ingenio perjicere pojjls^ 
Et ut faciie largiar , ingeniofiorem ejfe illum , qui fua fponte in- 
vehit emendationem, qtiam qtit exllbris tantum eandem defcribit; 
Ita tamen mihi iargietur vicijfim , ingetni quidcm acumine pojfe 

i 51 ixxxiv 10. FRED. REITZIl 

excoptari , quid auElor cficere potuerit, non femper quid re verl 
dlxerit ; qui tamen veterum fcripta recudendi primarius e(l finis. 
Quin & in Codd. tales faepenumero emendationes invenias , de 
quihus vel acutijjimus Criticus ne quidem cofitajfet unquam. 

Ceterum omnino cum eodcrn 6* cl. Gronovio fentio , inutiUs 
fere effe tot repetitas autlorum edd. & Codd. collationes , fi Jem- 
per emendanda & fananda haec vel illa verha clamcs , corriiptas 
interim le&iones ubique ferves , nihilque in contextu ujquam mu- 
tare audeas. Qiiare & ego mediam quandam viam inter audacijrti 
ac timiditatern nimiam JeElari jludui , in contextum facpe reci- 
piens , quae vcl in Codd. invcni vulgatae multo pracjlantiora , vel 
quae necejfitas etiam fine Lkrorum au6lo^it.:te mutare iuffit , id 
quod cl. nofler Wefleling. etiam in D. Siculo Jacere in,'Utuit, 
E. gr. L. XI., c. 46, vj. 8 , cf^w rrslfiu.v eiAHf^af in textum 
recipiens fine auEloritate ,pro vulj.ato eyco &c. idque & altbi re- 
fte faciens. Sed ut de nojlris emendationihus LeRor eo mcllus iu- 
dicet , nonnulla hic apponam ex iis , quae audaciora videbuntur^ 
at parva Uterarum , immo unius Uterae , fyilabae , accentufque 
mutatione verum jenjum auSlori reddunt, 

Ita pro Lapfu c. 8 KeipS^iayof praeeunte Sol. dedi , contrs 
Codd. & edd. quae '^a.p^ictvof. Di Merced. Cond. c. ^o med. 
confenticntibus comment.itoribus hoc dedi , ut ^iha pro ^£K» re- 
ciperem , qitia res ipja clamabat , verbum primae pcrjbnae requiri, 

LiKoffi €T»i fimili confidentia cum eodem edidi in Hcrmot. c. 
J9 f- P''^ ahjurdo vulgato sikqs iri, 

"A^svKTov in u;,VKTov mutavi paulo pofl ^ fine Codd. & edi. 
aufloritate , fed exemplis Luciani. 

AvTou his dedi pro avtov , in Quom. Hift. c. 62 , ac fae- 
piffime alibi , qiioties opus erat , nihil in his fidem librorum ex- 
JpcElans. 'OvofjLctluv excudi curavi pro 'ovcuci7ccv , ex emenda' 
tione necejfaria lenfii , in Quom. Hift. c. 4/. 

'ETi-TTsAwf' iuffu Gefneri ib. c. 57 , pro iTi Toheav. 

'krrtfJVTav m i^ya slS^ov dedi Jine auEloritate libroriim , pro 
vulgata edd. le^ione , 'a.rra.vTA- Sv iyh fiS^ov, 1. Ver. Hilt. c. 
40 ; etfi. verfionem ad vul^^atam compofitam iniaElam rcliqui. 

AuTci/f ^iv k.yvoiiv edidi in 2. Ver. Hift. c. 20 , ex uno Pell. 
invitis ccteris, quia ftnjus id pojiuhb.it. 

Zuv STi non e.xtimui edere fine aucloritate , pro abfurdo ^av» 
71 , praecunte Sol. in Tyran. c. 1. 

Ahia. item pro cttTia., Abdicat. c. 21. 

Tkf omijfum inferui iubente Solano, fine aFia aucloritate^ 
Salt. c. yjf P R A E F A T I 0. Lxxxv 

'^H Tiic Tot» Bpia-iaf excudi lujjl in Imag. c. 8 f. pro vulgato 
5i TH — ut Latina verfio congrueret , quam cL Gefnerus fic 
optirne dederat. 

KcLKKia «Tg KAt spttr/MaripAv ■^v/^hv (TKSTova-et neceffario 
repofui ibid. c. 22 , pro KctAKiav koc) kpa.<Ti^iaTipa. '\.v')(J]v 

CKi-TTOViTcL. 

Avdis inferui ex uno Cod. O. lov. Conf. c. J , ubi LeElor 
ludicet , anne fic longe melius procedat oratio ? 

risTa.paS^nTct.i admifi fine au6loritate , pro TSTapavHTcci , 
ibid. c. 14. 

'Ett/ t&> ffVix^pipovTi ex uno L. recepi^ quia res ipfa clamaty 
cum edd. male irr) To a-vu.(pipovri. ibid. c. ip. 

ConiunSlionem rs eieci in etAAa? t' ou./'g <p/AoToyof «!/, & in 
fenjum oppoftiim verfionem neceffario mutavi. Gall. c. 29 med. 

AsS^iQTct.? pro ^sS^torsi exprejfi fine alia auBoritate , quam 
^uia Tpoiovrus & ct.TOKhsiovrcci proxime conneflitur, in Para- 

DiflinSiionem mutavi in Bis Accuf. c. 16 ; quac erat , Kct' 
ra.S^oixsvoi , sa^sv sii sa-Tipu-V (m&vccv us) , kcc) Kpa.iTcthTov , 
comma prius tollens , 6* ante y.sQvav coUocans , quia (jls^vccv 
iam habebat fuum adverbium temporis. Sed & alias diflnfiionem 
non raro immutavi, praecipue editionis luntinae innumera illa. 
commata , quorum magnam partem Sol. iam ddeverat , faepe re^ 
iiciens , interdum etiam traiiciens , quando riecejftas id flagitabat , 
^uod nemo culpabit , qui norit in hifce plenam fere editorum ejfe 
libertatem. 

MsAA«(ratf exarari curavi, pro (/.sKma.? praeeunte Gefnero, 
diJlinElioneque mutata etiam Sspro Kcti t/cc/i //2 Rhet. Praec. c. 18. 

'S.vviiKia'^mciv dedi pro ctvvwk — Philopf. c. 12. 

'ETiKKv(T^mcit revocajje pro vulgato siriKKsKy^nvcJt.i religionl 
non duxi , confenfui dokorum virorum magis quam libris olfe- 
cutus eod. Philopf c. ^6 f. 

Boppol.v ventum boream feci ex (iopkv efcam ; quod Ucct in 
omnibus legeretur , auda6ier mutavi in Hipp. c. 7. 

'Tto ro)V S^poixicov yiyvsrui exhibui fine ulla auclor. pro 
vulgato st) ruv — idque tamen nccejfario, quia st) iam prae- 
cejferat , vid. Calumn. c. 12. 

Apci.uecro^ SictTKsvh rcflitui pro TpkyiJ.ctTo? Sia.iTKSvh , in 
Mort. Per. c. j. 

Touto , quod vulgabatur , diremi in rov ro fine Codd. fed bclU 
monente Fabro , ibid. c. 20. 

'SiWe^sKi^a.VTO fcribere non dub-itavi 3 cum omnes male habe- 

f -. ixxxvr 10. FRED. RKTTX,II 

rent <rvye^eK>.4^civTo , in Epift. Sat. c. 28 med. Ibid. ffvyKS- 
KetTTJ(j.=vc/,i iuhente Solano rcpcfui fro vu^ato a-vy>isy.ou(j.=;'u.t. 

'Et' icrm u^ioLf iujfu Q^WiCa , fme judoritatc llbrorum y pro 
vulj;ato irri(rni ct^iwi in Dcmofth. Enc. c. 10. 

KciAW ycif Kpiia-(pvysTo:' '^ccvuTO! r.f-ripji contra llbros , qui 
SifciToc abfurde ; narn £7t) intelligitur : ibid. c. 46. 

Ev<r')ivfj.ci)^ ctiam reflitui oro ey^^^^K/xoi^wf , ut metro Euripi- 
deo conjulercm , ibid. c. 4j. 

Notahilem recepi corre^ionem , ovSiv %sifov reponens ex Cod. 
L. in Cyn. c. 4, pro ovS^k si Xe^pov r/^ov<7iv , quod ridiculc 
etiarn olim vertcbatur in Parifinae p. iioy : At non poffent, lcil 
fefc melius lea detcrius iiaberent, oilicium iliumpraeftare? 

'txAaiffl-s Su}tf,vppocov repofui , pro SitKvije S^c.Kp. in Pililo- 
patr. c. 6 , ftufu Solani , etfi invitis libris. Ibid. c. p TS ;'/;- 
Jcrto verfui confuham , & c. 10 Koy^pi.ia. reccptum non S^oy^fxia.: 

Tandem in Tragopod. verfu 41 ctTHv cum Gefnero fcripfi 
fine aCia aufiorit.2te , pro cLvTivr quia metrum Anacreonticum ac 
fenfus ita poflulant. 

Ubi vcro maior erat rnutalio facienda , nan ufus fum part aiL- 
dacia, ut quando in Hermot. c. jy ek^antifjlma cordeElura Sola- 
nus s^o) Tov ovSov k<jTi refcripferat , pro vidgato i^co T«f ocTsy 
i(rfj.ev , idque deUta vulgata lceiione iam contcxtui inferuerat, e^,o 
id tamen non admifi , ne modefliae fines e^redcrcr. Quare etiamab- 
(linui nuznum , ubi vu/gata tolerabilem praeflabat fenfum , ctfi me- 
iior poterat excogitari, aiit a viris doclis probabdior erat propofita. 

Hacc igitur fpeciminis loco fufficiant ; cetcra enim ex Codd. 
vel antiquioribus edd. emcndata fatis , fpero , fe probabunt y funt- 
que ea luiud pauca , itii ut ajfirmare non dubitem ^ mille fere la- 
cis iam aliter legi , quam ante. 

Verfionem cl. Geineri rarifjlme mutavl, nifi. in leviorihus ac 
manifeflis , quae vel ipfum fic rjddi velle faciie credcbam , non 
quod fupra illnm fapere mihi perfu.idebam , fed quod is eadem 
non kabcns fubfidia, aut ad vulgatam leB. tantum accommoda- 
vit intcrpretationern , aut eani mancam vertendo adiuvit : alias in- 
taftam fervavi , etiam ubi a Graeco contextu , qualis is nunc c(l , 
diffcrret , ubi videlicct ratio ex variantibus lcflt. vel notis appa.- 
rct , u/i//zRhet. Pracc. c.z anhelantes <zi> iy.TVovi reliElumcfi. 
in verfione , Ucet iKiivovs iam legamus , quia in notis id defcndit. 

Accentuum curam quantam potui , habui , ut ad GrammaticO' 
rum placita rcvocarentur , ubi in edd. ab iis erat receffum ; quod 
non raro contingit. Ita & cncliticorum tonum ad Grammaticos ca.' 
nones reflituere hboravi 3 quorum ii mihi videntur reHius fentire ^ P R A E F A T I 0. Lxxxvir 

qiii duos accentus acutos in fyllabls contiguls non admhtunt , 
nokntes fcfibi A&^of th^ , fed f^oyo? T/f, nec cihKrp rivt^ fed 
echXa nv), nec patientes praepojitionls accentum fequente encU- 
tlca mutaft , fed lubentes rreiM o"ou fcribere , non "Trci^u, cov, 
Verumpoflea animadvertens, edd. antiquijfimas , interdum & Codd. 
perfaepe tamen ita duos acutos iungere , encliticarum autem ac- 
ccntum femper in praepoftionem traiicere , quofies opus e(l , id~ 
que cl. Hemfterhuruiin etiam fecutum, qiu e. c. in Necyom. 
§ 4 ediJit r<J5"T£ fj.ot ; ibid. § 6 T«tpst. nvo? ; rurfus § /o ci,KKo 
Ti & sx, 7ivof , ac faepijfme alibi : ideo deinde etiam in prae- 
pofitionibus a fimili fcriptura non adeo foHicite abflinui , quam- 
vis prius inflitwum favarim , ne iinquam kKho t/ fcriberem , 
nifi forte per incuriam ita remanferit. Sed quid his minutiis U- 
Elorem defmeo ? 

Placct fuper hifce fentcntia loan. Wallis , qui in praef. ad 
Claud. Ptolem. Hjrmon. bene monet , afia minutiora ejfe , quam 
ut fempsr notcntur. Idemque dicendum de vocum enclitica- 
rum accentu vel retento, vel inclinato, vd penitus amif- 
fo; puta ^i £<rT), vel oi ia-ri , vel cT' ia-Ti, & quae funt 
huiufmodi : qua in re tum pktrimum variant Codd. tuni 
magnam fibi folent fcriptores ( fcribas dicere ego malim ) 
licentiam indulgere, feu pingendi, feu non pingendi; & 
fic, aut fecus. Ego itaque in tantillo negotic (praefertiin 
nifi emphafeos ratio hoc aut illud fuadeat) codices ubi 
confentiunt, fequor; ubi differunt, arbitrio utor meo; nc- 
que admodum foliicite , ne nimis curlofus videar in re ni- 
hiU: permiffo interim aliis iudicio fuo, fi quando fecus 
faftum malint. 

Cum itaque & ego viderem, Schofiafien Luciani accentum in 
se"Ti & 9«(7) fere perpetuo retinere , hur.c ei morem plerumque re- 
Unqiicre fatius habui. 

Idem intellige , fergit WalUs , de vocibus , quae nunc 
coniunftim , nunc feparatim fcribi folent , & quidem pro 
cuiufque arbitrio: ut cc?ts MdTs, ova sti ouxst/, ov<r' o>.f<.v 
oucToAwf, /ujj «Ts fj.nS^\ , (JLovov ov [/.ovovoii , to) yk^ ovv Toiyuo- 
ovv , s<p' ocov s^:<rov, s^ ^f-X^^ ^^^PX"*"» ^?' ^^"^ £!ps|"f, cV 
Tivcc ox>v ovTivcuv, TovT sVt/ ToyTsVT/, cT/' S io , y* ovv yovv, 
& multis aHis. 

Addo ovfJiSvovVf quod Fl, in Luciano ovij.svo-jv , & fmiRa , 
quae in variantibus femper notaffe inane fuijfet. Inter (j.]\ S^s au- 
tem & [J.«S's vclul initio obfcn'are differentiam , fed comperi deiv- 
de, id ejfe tf.ovv'j:,Tov y cum aliae eddjd perpetiio connc&ant, aliae 

f 4 Lxxxviii 10. FRED. REIT1I1 

perpetuo dlslungant , alide promifcue utantur ; quare Parijinae 
fcrlpturam in eo plerumque retineri fum P'ijfus , quae fere jemper 
fiiiS':- , ubil. ۥ H. lJ.h Si , licet &> Fl. id perjaepe feiungat. Ad- 
de e pcjfem irrify.nKiffTov, quod iungunt edd.fed Fl. feparjt , vid, 
quae Hemfterli. ad D. Mort. VI, 5, notat. Itcm <r<aToi/To, quod 
I. amat , ac ruvvv 6* iTirrKiov. Sed quo maior in his diligen^ 
tia , eo minus forfan utiUtatis, Sic t ctKKu. lunt. fere femper, 
Fl. vero & pU.acque t' ctKKct. Eadcm KuKiiei Tg , & Kiieiv TS, 
cum tamen in oiis ts , in hSovvv ts accentum particulae adimat, 
Jta & Rhodomanni editio D. Siculi Te ubique accentu i-.Jignit, 
Nos vcro Tf ctiarn in KcoKvei rs & Jimilibus accentu privavimus 
ex accwatiorum Gratnmaticorum pracceptls. 

Ccmmentaioribus autem fuam fervavi orthographiam , inter- 
dum & litia, maxime Bourdelotio, quod & HQmi\Qrh. fecijfe 
video , ut eius incuria appareret. Quare ne putes, me omnia illo- 
rum proba-e , quae non rejutavi , quaax pojl defcripta demum 
typis folia detexi , e. gr. quando in Demon. c. ^o Solanus in 
contextu ovSi y.£yeL nihil immutans , in notis tamcn Jcribit oxiiev 
fjLsyct , ut alia mittam. 

Scholiajlen vero totum manu defcribere fumus coaEG. , quia plu- 
rima erant emendanda., quae cl. Clericus nm correxerat , plu- 
rima longe allo ordine cotlocanda , & intcgra jcholia perfaepe ad 
alios dlalogos referenda, ad quod tamen Solani dUigentia viarn 
iam munierat , Jingula numeris dijlinguendo , 6* varias lcBt. ex 
Codd. Anglicls adiiciendo , atque utrumque Volfianum codi- 
ccm conferendo , quem & ipfe ocuUs fubiiccre volui ; fed bis fru- 
fra aditu ad MJT. Libliothecae Leidanae expetito , non tanti duxi , 
ut terrium iter eodcm fufcipcem. Cetera tvpothctica vitia , qui- 
bus immanernin modum fcatebant illa ab CXiVico cdita Scholia, 
quanium bcuit, jujluU , interdum & pauca quaedam corrupta ex 
conieflura emendavi ; fed rejlant & alia nondum fana , quae fe- 
Jlinatio non Jivit attingere , ncque tanti ejl ijle Scholiaftes , ut cu- 
ra uaeo exnuifita dignus Jit. Mirere tamen, qui Clericus in epi- 
Jlola ad Grae\ ium . de fua cura maiora praedicet, quam pr.teftitit. 

Sed nc: noftra Schollorum nec Luciani editio ab mendis eji 
libera : etji enim ab viro pcrito fedulo ejl correfla , ante qu.im ad 
me fpt.c'imina tranfmittc-entur , taw.en arte nulla ca^eri potejl , 
quin aliqua refide.int . vcl quae nojlram legentium acicm effitgere, 
vtl quje uper.ie negUc.unt , quantumvis corngas^ id quod eo fa" 
cilius contingir, quando praelum alia in urbe exercctur , quo Ja- 
flum eft , ut fcmcl tantum perluftrare rnihi quamque plagulam R- 
cucrit : koc tarncn ajfj-mare audeo , vel tninus typographicarum PRAEFATIO. Lxxxix 

mendarum lam in contextu Luciani inventum irl, quam in edd. 
alLirum ulla. Qiiare LeHor non tam refpiclet , quot forfan reman- 
ferint, quam quot fuhlata fint : pro trihus enim rurfus adrniffis , 
contra vel triginta effe emendata deprehendct. 

Li commentationibus autem meis interdum a me erratum , aut , 
fi mavis, peccatum effe mea culpa , fed per properationem , iam, 
deprehendi : quare in Addendis potifflma corrigam , fi modo & ad 
ea fubiungenda tcmpus concedatur , quod fi non fuperfucrit , Le- 
Elor veruam dabit in aliam occafionem & ea reiicienti , quae fubin- 
de in notis protmfi accuratius in Addcndis excutcre, 

Luciani vitam promiferat Solanus ; nec dubltabam , quln eam 
lam confccerit , cum ab anno lyio , quo fe fuas ad Lucianum 
notas typographo tradidiffe fcriptum nliqwt, velfiltem ab anno 
lyzj , quo additamenta ctiam, quibus eas auxit , adfincm fe per- 
duxiffc tefiarur , fatis fpatil ad id praeftandum habuiffe videtur ; 
decennio enim & amplius fupervixit : fpem deinde quoque fecit pe- 
rhifjimus omnis elegantioris literaturae Hemfterhufius , fe illam 
vitam confcripturum ; quod cum per alias occupationes ficere pro- 
hiberetur., & clar. nofcer Gefnerus eandem fpem feciffct ; hinc 
ego minus de ea concinnanda foUicitus exccrpere atque colUgere ejf 
ipfo Luciano neglexi , quae illuc fpeclaru ; tamen quac ex eodem 
aliifque corradcre per tcmpus licebit , Ledori exhibere , quam nc- 
cejfariam hanc provinciam plane dcferere malo. 

Lidices Graecos fes incredibili labore ac patientia , (continent 
enim fupra quinquaginta locorum indicatorum milUa') confecit fra- 
ter dulcijfmus Carolus Conradus Reitzius , Gorinchcmianl 
gymiuif. ReBor, quorum duos adiecimus , primum SchoUorum & 
Variantium quarundam Lcclionum ; Notarum alterum. Tcrtium 
omnium verborum ac phrafium , tam locupktem , ut annefii ter- 
tio Luciani tomo nonpotuerit, retinere coa^Ius fum. Et quiaprae- 
cipua tamen in notarum indice fatis quoque amplo , occurrunt , 
confidimus, LeEiorem hifce duobus contentum fore , eoque magis, 
cum priorcs edd. nullo Graeco Indice , praeterquam folo Dialo- 
gorum ,fint donatae. Cum vero copiofijfi.mus ille tertius Indexiam 
planc confeElus fit , promifit bibliopola , fe eum quoque fiatim prae- 
lo fubieElurum , ut primum fenfcrit eum cruditorum votis expeii. 
Ego vero , qui nullus dubito , quin dcfidcrio plurimorum rcfpon- 
deat iflud opus, vel meo pcriculo illum feorfum edi curabo , ubi 
IVetflenius nofler hanc alcam fubire gravabltur, & quldcm eadem 
forma , qua haec volumina , faciamque , ut Lexici Lucianci vicem 
praeflare queat , indicata via , qua ,■ etfi ad noflram potifflmum 
editionem efl aptatus ac dcflin.itiis j non. adeo magno negotio etlam xc 10. FRED. REIT7JI 

aJ alias editiones ufui e(fe queat ; hunc enim maiore cura , quam 
relitjuos , compojiium ejfc novi. 

Jn indicandis autem Luciani locis , non folum paginarum nu- 
rnerum , ut vui^o fit , Indices hi common(lrabunt ; fed & Dialo- 
gorum paragraphos /ive capita fimul addita reperies , ut-nun- 
quam fruflra fis quaefitums ; nam fi forte in exprimendo altero 
numero erratum fit ab operis, alter tamen tibi locum commonflrabit. 

Ut iptur epo fratri immortales ^ratias a^o habeoque , quod 
mea gratia moleflnm hunc laborem fubierit , nihil reveritus igno- 
bilis , ut nonnuUis avdit , huius operae exprobrationem , ita & 
benevolus Leftor fua ftutfia hac ope adiuta gratus agnofcet, & 
utriufquc conatibus bcnigno iudicio favcbit. Vale. Dabam TraieB-t 
ad Rhen. ipfis Kalend. Martiis ., anni cio lo cc XLill. 

Etsi mox fubiungam notata SoXzm de fcripturae compen- 
diis , quibus editiones & Codices in Variantt. LeSlt. defignantur , 
tamen & hic monendus es , Uteris quadratis Codices Manufcri- 
ptos , currentihus vero , typis vulgatas editiones notari ; exempll 
caufa P. fignificat Poii CardinaUs vel Peri^onii collationcs ex 
Cod. fed P. obliquius exaratum , editionem Parifinam ; W. Co- 
dicem JVittianum , fV. edit. IVcchelianam ; quam deinde potius 
per JVech. indicavi ; fed tam raro occurrit eius mentio , contra 
tam frequenter W. Codex commemoratur , ut confufio non ft 
metucnda. B. Baroccianurn Codicem, B. I. edit.Bafil. primam., & 
fic deinceps , ut in catalogo fequente fufius exponitur. Ai fi pe- 
nes me fletiffet , potiiis integris fyllabis haec expreffljfem , Par. 
Baf. &c. fcribendo , quam iinica tantum litera , qiiod brevitas ifi.i 
negotium faceffit & corrigenti & leElori ; fed quia fic coeptum erat , 
non Ucuit mihi ab iflo more recedere: curn tamen viderem, SoLi- 
num in ed. Hagenoana vanetates Florentinae fola Utera F. de- 
fignaffe , idque & Hemflerhufium fic exprejfijfc , ufque ad meliuui 
Tomi primi ; at in luntina cundem Solanum , in qua longc piu- 
res v.irietates alleverat , Fl. pinxiffe pro Florentina , & Fr. pro 
Francofurtana , id fcdulo dcinde fic diflinxi. Curnque idem du- 
hium poffit oriri ex fola fitera A. fitne Aldina an Amflclodama 
intelUgenda ; licet per A. Amftelodamam denotet Hemft. & So- 
lanus plcrumque Ald. ad priorem illarn denotandam fcripfcrit , 
tam.en intcrdum in eo ab ipfo crratum deprehcndi ; quare & hoc 
poflca dlflinxi, irrtegri^ fyllabas exprimens., nifi ubi numerus 1.2. 
additur., nt A.i.A. a. fatis patet Aldinam intelligendam , quia 
Amft. non bis eflexcufa. Ita varietates Aldinne primae \Vef- 
felinganae femperfic notantur, rnarg. A. i JV. I P R A E F A T I 0. xcr 

MOSIS SOLANI 
SYLLABUS NOTARUM. 

m. I. mendofe. 

2.. (poft numerum) medlam paginam fignificat. 
i. inltio paginae. 
f. finem , fub finem. 
— Deeft ( At ciim literae fubiicitur, nihil in reliqua voce 

mutatuin eife, notat. 
E. vel EE. Editiones tunc ad manum. 
Edd. ( Fl. Ald. Fr. P. 7.) vel reliquae editiones. 
B. I. Bafil. 1. in erratis feu potius variis ledionibus. 
Coll. ColleBanea Galaci. 
"W. TVittianus Codex Mf. a hnfio coUalus. 
M. Marcianus Codex Mf (qui olim Wittianus) a me in hls 

confultus. 
P. PoVi (Card.) cuius collatio penes Perizonium. 
Ex. Excerpta penes Perizonium ex ed, Flor. cum Codice Poii 

coUata. i. e. edit. Fl. 
L. LongolU excerpta ex Codd. Mff. penos cundem Perizonium j 

funt autem hi collati cum edit. Ald. 
W. IVecheli editio quorundam opufculorum Luciani. 

r. Reae. 
V. Mf. Codex Vaticanus m his locis a lo. Maffon collatus. 

In Scholiis Codex Vollianus. 
O. Mf. Oxonicnfis vel Ox. 
marg. A. i U^. margo Aldinae primae Weffelingii , dequa 

in praef. pluia I. F. Reitz. 

CATALOGUS 

Commentatorum Luciani ^ Jecundum ordinem actatis. 

loannes Brodaeus. defignatur Brod. 

Gilbertus Cognatus Cogn". 

loannes Bourdelotius Bourd. 

Theodorus MarciUus Marcil. 

Lambertus Barlaeus Barl. 

lacobus Palmerius a Grentemesnil, . . . Palm. Xcir 10. FRED. REITZII 

Tanaquillus Faber Faber. 

FranciCcus Guietus Guiet. 

Aegidius Menagius Menag. 

Adolphus Vorltius Vorst. 

lacobus ToUius Toll. 

loannes Georgius Graevius Graev. 

lacobus Gronovius Gron. 

loannes Clericus Cler. 

loannes lenfius Iens. 

Ludovicus Kurterus Kuster. 

Lambertus Boruis Bos. 

Horatius Vitringa Vitring. 

lo. de la Faye Fay. 

Eduardus Leedes Leed. 

Mofcs du Soul, (five Solanus) .... Solan. 

Maturin. Veyffi. la Croze Croz. 

Tiberius Hemfterriuruis Hemst. 

loannes Matthias Gelherus Gesn. 

loannes Fredericus Reit^ius Reitz. 

S O L A N I I\I O N I T A. 

EDITIONES Luciani , quibus ufi fumus. 

Anno 1 494. Florentina Graeca , quam totam cum hac con- 
tuii. defignatur in Var. Le^h nota Fl. vel F. 
1 503. Aldina i. Graeca. notatur Ald. vel A. i. 
1^22. Ald. 2. Gr. defignatur y^. 7. 
1526. Hagenoana i. Gr. infignitur i/. 
1535. luntina Gr. fcribitur /. 
*~ Hag. 2. Gr. H. 2. 

1545. Bafileenfis i. Gr. B. 1. 

1546. Francofuitana Gr. />. 
1 5 50. Veneta 2. Gr. V. 2. 

1555. Baf 2. Gr. (Baf i. ne corre6tis quidem mendis 

in indice notatis exprimit.) B. 2. 
1563. Bafil. tertia. B. 3. 
161 5. Parifina Gracco Latina. P. 
161 9. Salmurienfis Graeco Lat. S. 
Bafil. 4. Gr. Lat. 1687. Amllelod. Gr. Lat. Amjl. & A. ? R A E F A T I 0. xcin 

CODICES COLLATI. 

O. vel B. Baroccianus vel Oxonienfis Codex Mf. 

I. Codex Mf. Bar. (N°. lvi.) continet hofce Liiciani 
libros: Aia^, fol. 132, 

Y.a.TeLTrK. 1^5. 

"S.VfXT. _ 142. 

'I;t£tf. (deeft follum unum aut alterum) 147, 

'P«T. (capite truncatus NB. in Catal. omiffus) 1 52. 
ripo//. iv hoy. 1 54. 

"EpwTgf (de induftria omifTa hic plurima) 162. 
Z. Tf. (deeft folium unum) 164. 

Z. £A. (non integer) 171. 

AtK. (pars tantum) 175. 

'Ac*/?. 174. 

II. (N*^. 136.) continet tantum dialogos aliquot 

Mort. cum /«^. Dearum & uno Marino. 
III. Bodleianus N". E. 2. 16. Dialogos Mortuorum non plu- 
res quinque. 

L I E N S I U S. 

I. [Nobiliff. lo. deWittdedit mihi anno 1698 Codicem' 
quorundam Luciani opuiculorum Manufcriptum , quem 
contuli, & reperi , eum efTc fatis antiquum. i^. nunquam li- 
tera / fubfcribitur , fed pone apponitur. Tum vocabula yyf, 
cruv, STSii^kv &LC. ubique diftindim erant fcripta, ut y' ovv 
oT a.v irrs) «T' ocv &c. Tum ^wct non ^wa. Tpaiiv non Tpativ, 
Litera B. fcripta eft u. nullae ufquam diftinftae erant dialo- 
gorum perfonae ipfis perfonarum nominibus ; fed duo tan- 
tumpunfta(:) exeunte qualibet perfona, erant pifta. De- 
nique fcholia ad marginem, fed ita minutis &l abohtis hteris, 
Ut minima pars eaque vix legi potuerit.] 
Opufcula MfT. erant haec 

rif. A. 'Apy.. Evv. 'Epeo. 'Hc/ojT. 

M/c-Sr. 2>tu. *Aa"Tf . 'T. sik. Svf. 

^A.fjii(7^. 'S.vyy^. TvfjLv. 

Tlici. 'OfX* 'A7ro(pf. 

'Ep//. As^. A/4. r ,, ^ O- 

Omnia quae ex illo Mf. Cod. in lenfiano codice erant an- 3 


3-0 


P'^ 
r^ « 


n 

0' 3 
< 


sf 


V 


S_p 

<: -• 
3 


•^■-o xciv 10, FRED. RE1T1II 

notata, in huncmeum a me fub nota W.transfumta funt. 

SOLAN. 1707. 

II. [Excerpta codicis Reginaldi Poli Cardinalis tit. If Nirei 
& AchiJlei Archiepifcopi Cantuarienhs, anno mdlvii.] (ad 
vra^Ad. ufque; cetera manca.) 

III. [Excerpta ex Chriliophori Longolii Luciano (ap. Ald. 
mdiil) cum Mff. collato mdl.J De CodicQ M A R C I A N O. 

Codex eft membranaceus in tblio, ut vocant, qui ex li- 
fcris Cardinalis Seripandi olini fuiile teftem habet eius ma- 
num. Alibi etiam Chalcopyli Conftantinopolitani fuiffe , 
fcriptum eft. 

Ex Italia advexifTe credo viium Nob. lo. de Wit; quo de- 
fim£lo, emtus eft a vironob. D*^. van der Mark, quieum 
nuncUkraiefti pollidet. Codicem hunt Mf nunc vir egre- 
gius Lucianique ftudiofiflinuis Bridges 1. C. Anglus 1722. 

Scriptus eft elegantiinme, nullis literarum, nifi una aut 
alteravoce, compendiis; ut 2r— f, t. & a.v — i, pro ^eo<^ 
Tvev^.a. , civ&paTToi. Litera /2 in textu hac fere forma pingiiur 
H. in fcholiis vero figura /3 conftanter adhibetur ; unde pa- 
let , recentioris efte aevi. 

Continet autem opufcula Luciani fequentia*; hoc ordine. 

1. riTet.ixetpxAc^^eft. 8. M/ff-S'. 

i. u: (Miff"^» ^. 9. Vvfjiv. 

3. 'Ap/a. |ct'. 10. Sff. 

4. 'tiff. ^fi'. II. 'Opx- 

5. S^u. ^y. 12. Ae^. 

6. ^vyy^. |J". 13. E-Jr. 

7. At'^. ^s'. 14. 'Afl-Tf. 

Quibus opufculis adfcripti funt , quos hic vides , numeri. 
Unde liquet lviii titulos ab initio periifle; fummamque,(i 
a tine integer cenfeatur , fuiffe libellorum lxxvii. qui nu- 
merus , reieftis fpuriis, cum nolIrisCodicibusfatis-conftat, 
in quibus lxxxi cum nothis inveniuntur. 

Quaterna folia erant , nifi quod , lacerato folio uno , pri- 
mo tria tantum inveniuntur. Quaternario autem cuiquc in- 
ftriptus numerus Graecus , indicat amiffos a capito quater- 
Qiones XLVi , & xlvii in folium ununi ; incipit autcm Co- (7-t'. 


15- 
16. 


'E/JWT. 

'T. eiK. 


oy\ 


0. 


17. 

18. 
19. 


'Atoi^^. 
'Epix. 


06'. 


oct'. 
«/S'. 

P R A E F A T 1 0. xcv 

<iex, non ab initio libelH de Lapfu &c. fed ab his in eo vei'- 
bis, 70 Tu.fkio^^ov T«j" Tnoffif.yc^rJirKof, quae in lunt. editio- 
ne p. 3 1 2 occurrunt. Delinit, lerie continua quaternionum, 
cum LXiii, 

Ex 63 qua^ernionibus 
deme 46 qui periere , 
habebis 17 quaterniones fuperftites. 
qui du6ti in 16 paginas cuiufque quaternionis , 
efficiunt 102. 
17- 

272 pag. 
aufer 4 pag. laceratas , 
habebis 26^ paginas, quibus codex nunc conftat. 
Coniliterat autem, cum integer effet a capite, mille & S 
paginis; qui numerus ex 63 quaternionibus in 16 paginas 
tiudus conticitur. 

Ego ratione inita comperio 268 iilas , quibus nunc conftat 
Codex , efficere 312 lunt. edltionis paginas. 1008, quibus in- 
teger conftabat , efficiebant 1173. qui numerus vera fumma 
(1274) loi paginis diftat; quibus aut a fine mukatum co- 
dicem cenfeas oportet, aut in eo non exftitifle fpuria quae- 
<lam, numero iv, quibus & titulorum numeri diftant, ut 
iiipra nxDnituni ei\. Contuli ego poft cl. lenfjum < ///«■&. / integros 1 w- y in quibus paucula a viro doftiflimo omifla obfer\'avi, m 
reliquis , quia feftinabam , ea tantum loca confului , quae 
mihi negcrium facelTetjant. 

Scholia quamvis fint aliquando evanida; alicubi etiam 
vitiato codice, nulla ope legi poffint; & abiciffis multis 
marginibus, non habeantur omnia , pierumque tamen cum 
Voffianis conveniunt, aut aim ineditis Galaeanis. 

Paucula tamen etiam in eis nova a me , quam potui di- 
ligentiffime, iunt deiicripta, praeloque cum reliquis para^ 

ta 1707. SOLAN. 

Codices Vaticani MJf. quos infpexit 
10. M A S S Q N. 
V. I. perg, fol. n°. 90. videtur xi fecijli. Incipit a **\, XCVI 10. FRED. REITT^II ti. fol. 5. (quatuor primls foliis chartaceis manu recentlfll- 
ma) ordo opuliculorum in eo Codice hic eft. 

^olX. «. 


j8. 


y- 


*Iwff. 


(piXovj.. 
'H;)oJ. 


J. 


A<oi'. 
V. 


2. »fX. J. 7. 
ZfW^. 


». 


•H^ 


( «V. J. 19. 
TTT. 


VT 


. 'H\. 


; .T. j. 7. 
a. fJiia^. 


?. 


/j.uia.. 


. ytr^i. &c. 
'■Af.n. 


r. 


N<y/!. 
Deinde in quibufdam 


'H?. 


». 


An/AOIY. 
ali 


is ab hoc dil 


crepat 


2x^9. 


1. 


oix. 


S'. x/i. 
Taay. 
V. 2. •jr*T^. 
(U/tS-. 
'^py- 


X. 


Maxec/?. 


y/xv. 
Ttp. A. 
iaT. a., /2. 


paucis 


Schol. 


VtX. 
«\X. 
Jict/2. 


ov. 
*fx- 
J. (pair. 


'AXf^. 
fc'x. 
Su/^^TT. 


si'x. 
* ■jrfiof ^AfiffTfiSnY, 
4'EuJo*'. 


Sua. 
Kuv. 
y.a.Trtmf^ 


'O^X- 
yjKf. J. 
Z. 6\. 


Vl. 
«V. J. 
Z. T^. 


:uv. 
&. J. 
'AXexT^. 


«(TT^. 
Dejunt igitUT, 
n^o/x. 


'/■ 
At. j. 

l J^ilff. 
'Ix««. 


efTro^p^, 


T/Ac. 


&. «XX. 
Ixt' "'"• 
fff/a-x. 


TU/). 
J-TrsvS. 
^. w/). 


ttTrcx. 


ctvrtje. 


rifo. 


J. X=tT. 


To|. 
h.r. 
3-wir. 


An/x. 
f (^iXitr. 
aTrettJ. 


«royyp. 
^& X.*P'"^* 
iwTtv. 


J(4. 
'jtafo.ir. 


Kpv. Novus autem unus Ubellus hiccomparet, qui crpbf 'Ap/o-Tg/- 
J^Hv ftellula notatus in laterculo confpicuus eft. 

In Codice f. 34. leguntur haec verba £<}&) 'AAeH'^!'^. sTr- 

«r^COTTOf NiXet/£tJ" TIK KetTet Bt&VVlctV [J.srol. XuKCO^ov Tov (^lKTct- 

Tov ctcTeAtpou xs/./ [JLSTpo^roKtTov Actpt<Tc>ii. Eadem manu ac 
cetera, f. 45. Idem nomen, fed cum alio coniundlum, fc. 
jU£Tet QsoS^apov S^iumvou rov »y.iv VTiiperovvrof. F. 122. ad 
marginem nota haec reperitur: £•).&» 'AA.e^etr<r. i^rKrKo^rog 

liliieituf THf ev Bt&vvicc IXiTel 'letXWjSoU TOU oU0'\v)(^0V a,S'£\- 

<pov Ku) //£f upisptnf rov rTpur^ (jl. r kutu S^po/x. ruv Bov\- 
yupim^ IS^KoiTuvr^ uvuKauufftv uvuffrnffuvT KKoi {jlsv uvrn 
KK roii KTvy.uai Sovroi rrKsiovu. (. 124. E. A. — s — N — 
7"»)f rrpof TH 'A^KUvia. ^sra, lcauvvou tou iiri tm ctXe/v(f>i Kfl- P R A E F A T I 0. XGVii 

S^iffTov. Alibi f. ut fufHra,//£T* Toy oi' (j.s[/.vi)K?. .. a-vvupscoc 

V. 2. n*^. 89. Chartaceus 4^. incipit a *«tA. /3. cuni fcho- 
liis paflim , literis rubris, f. 299. Apocrr. videtur xv feculo 
nitide fatis exaratus. 

V. 3. Chart. 4**. n'^. 88. haud nitldus. Paulo recentior 
illo videtur: habet fol. 316. opufcula, quae continet, alio 
ordinc, quam in fuperioribus. Pauca funt fchoha. fol. 308. 
4>/AoT. ufque ad f. 315. fine Schol. Iblus Codex, qui hunc 
Dial. habeat. INDEX ALPHABETICUS 

VARIORUM LUCIANI TRACTATUUM 

Ouem verbis dimidiatis exhibeo , quia fic allegari 

folet in notis Solani. 
Aif. V. 'Ef/!x. 

AA£X.Tf. . . . "Of£/pOf , ii ^kKSKTfiVKV. 

Ahs^ 'Ahe^uvS^pof 3 i\ '^svS'oixu,vTif, 

'Aak. ..... 'AhKvav , >i rTefi y.sruy.op(riaa-saf, 

Amv. V. ry/xc. 'A!'6t^«pffK, w rrsp) yvi/.vecffiav. 

AvA{t 'Ahisvf, ii ^AvxltiovvTSf. 

ATrcCiS^, . . . Ylfoi kTAiSsvTov KOA 'Tiohha.^i^hia. ttVoviJ.evtiV', 

A^zsK " AToKnpvnoi/svoi. 

ATo^^f. . . . '^svSo-Aoyt^Tii^t ri-^sfiTtis 'A^o^p6t<rosr. 

'Ap/x 'ApixoviStif. 

AffTpoh. . . . nsp; a.a-Tpohoyia,s, 

B. Tf BiW TpcJLan. 

Tv/JiV. V. '^va.y^. 

Aii{J(.. AttfjLos-^svov^ syKii){A.idv> 

A>tlJ.O>V Ai)lJ.O>VCl.KTOi ^iof. 

Aiu^ ^sp) Tov [J.h pa.Siai crts-Tevstv J^/ctjSoAWk 

Siuh. , . . Qsm Aiuhoyoi. 

*Ey. cT 'Evuhioi Aiuhoyoi. 

K?x. <r liSKpiKo) Aiuhoyoi. 

'£t. <r 'ETuipiKo) AiuKoyoi, 

AiK A)? KuTi)yopoviJ.svoi ^ tj AiKUffTiipid. 

A. C'(i)V. . . . AtKi} <f,Cr)i'i}SVTCi)V. 

A40V Upo(j}.uhik , >) Amvjof, 

Lucian. Vol. L 2: xcviii 10. FRED. REITT^II 

A/4- • • • • • rTfj;» Tuv ^t'\.kS^ei)V. 
/^pa-T Afa.TiTH.i. 

ElK LtKOVS!.' 

V. eiK 'TT£f ruv ely.ovav. 

'Ex.K\ 0?«!' kKKKi)7ia.. 

^Ewrv nfoi T&y ivvTvicv , tiToi, jS/«f Aovkiavow, 

'ETiffK Xa,f>oiv , ii 'ET/c/.oToi/VTef. 

'£t/CT. KpoV. . 'LT/tTTOArti Kf,iVtKa.i. 

'Epw 'Ep/w6T//!xof, »1 rrsp) uipsffecov. 

'Ep«T EpWTef. 

'Et. A. vid. zi. 

Eui' Evvovycf. 

Evyi n?\o7ov , 11 evyju.i. 

1. iK Islis iheyyjusvof. 

2. Tf Zsvf Tpa.yuSof. 

Zev^ Zev^if, i» 'AvTioyof. 

'RKeKTf. . . . Usp) Toy 'HA£x.Tpov , i) KvKvav. 

'HpetKK Upoa-KAKiOf, i? 'HpoLKhiif. 

'Hpo<r 'HpotToTof , i) 'AsT/«r. 

*Hc- A/c4Ag^/f TpW 'H5-/o/oj'. 

©. A ©eivf A/i^o-j.o/. 

&V<7 n«p/ ^US";'!!»'. 

'I;trtf 'iKupoiJi.ivirTTOf , ii 'TTsp;'£;f «Aor. 

'ItT 'iTTIctf, ri (6u.h'j.v£7ov. 

'IcT. et 'A^«9ovV iffTopiuf Koyof Tponof. 

'I(7T. /3 SiitTepof, 

KetTUTK. . . . KATATKOVf , Y\ Tvpavvof. 

Kpov 'ispsvf Ku) Kpovof. 

Kpovoc^ Kpovcc"oA£»;'. 

Kyi' KvvtKof. 

AsB As^iqiuvvf. 

Wstxf May.pojS/o/. 

Nia-^ n«p/ Tav st) iMiffJiu cvvovTUV. 

«t. M/fl-^. . . . 'AToKoyict. TSp) tuiv st) (j.i<t^u cvvovTav, 
JSlvtx Mviotf syKcafJiiov. 

HSK Msf/TTOf, ri titKVOfJLAVTisi. 

Nsf Nspwv, i) Tepi TtK opvyjff tov 'ldi/.ov, 

Hiy^ Nz-^prfof, Yi Tsp) (^iKoaix^QV iiflci/f. 

OiK riepi Tou o/;toy. 

^Ov AoVKlOf , Yi^Ovof. 

^Opy^ Tlsp) opyjiffsccf. 

TlapxS' risp) TctpxdTOV, iWoi 'oTt TSyji) » TttpAfflTIKd. PRAEFATIO. xcix 

rTfiTf. .... nfit7-p/<rof eymy.tov. 

Tlevd Usfi cT^vQovf. 

Tls^ Hep) TvTf Uspsypivov TfAfUTiTf. 

n». A ripof Tov stToi/ru , UpoutiQsvf el sv Koyoit, 

Tipoi/. npofjt.r)&evf, i) KwJKcl.(TOS-. 

riTui *Tt?^ tov sv Tfl Tpo^ctyopsvo-ei T7c(.iff-y.c(,T0f» 

'PnT 'Ptnopcov S^ir^ctcrKuAof, 

Xku 'Ekv&ik , »i Upo^svoi: 

2oA. ''i''SvS'o(roi^tffT>}( , i) ^oKotKKTTilf. 

SuT-T/p riwf cTc? i(XTopla.v ^vyypcc(fsiv. 

^vy.'7r ^vf^TQS-iov , n h.tiTi^a.i. 

2uf ritp) Tiii 'Svplilf ^sov. 

Tt/J. Tifxcov, 11 MKXci.iSpcoTrof. 

To^ To^upti , H ^iKiat,. 

Ipa.y TpcLyoToScLypu. 

Tuf TvpclVVOKTQVO?, 

^CJLK. A. , . . 'PuKUpli TpUTOf. 

^CCh. i3. ... S^SVTSpOi. 

fPtKOT ^lhOTctTpti , H AlS'cC(7Koy.SV0f, 

*/Ao4 ^iAo^-sycTJif j i) cltkjtSiv. 

XapiS' Xap/cTji^of. 

"^svS "^FsucToo-o^p/crTMf , f) 'S.oKoiKiffTni. 

[£IkVT ^HKilTOV?. i A D 

10. FREDERICUM REITZIUM 
lO. MATTHIAE GESNERI 

EPISTOLA. M. ,0N IT u S ab ornatijfmo vlro ff^etflenlo nojlro , Jl quid 
h:ibaem 3 quo frons operis , quod ab aliquo inde tempore moli- 
mur, cxernari pojfet, tempus ejfe ; iam prodire tandem ^eflire Lu- 
cianum , 6* oculos hominum atque manus fuhire : excutere equl- 
dem coepi 3 quae in fcidas, ut fit , coniefta diverfis tcmporibus ^ 
jecure deinde rcpofueram. Scd tnox abieci illud confdium , cum ob» 
fervarem , quanta tu, vir doclijfime , diHgentia & iudicio in iif- 
dcrn rcbus vcrfatus ejfes , qu<:mque metuendum ejfct , tve aut fru^ 
(Ira aiteruter noftrum exhaufijfet illum colligcndi ordinandique la- 
borem , aut bis eadctn legcnda offerrentur lefloribus , quod pojle- 
rius tanto magis vitandutn erat incommodum , quo maps vela nos 
contrahcre,& brevitati Jludere iubeiet ipyoS^iMKTV! nojler Jf^etjle- 
nius. Ne tamcn plane kaviJ.^oKoi ab hoc velut primo miffu da- 
pum Lucianearum difcedam , iuvat paucis ea vel apud tc comtne- 
morare y vel tibi commendare , quae illis partibus ., quas in hoc 
opere atque munere adhuc Jujlinui , vidcbuntur coniunfiiora. 

Natn de ipjo Luciano diccre totum tibi rcUnquo , cum vix 
aliunde , qiiam ex ipfius libcllis hauriri pojjint, quM ad ipjum 
pcrtinent: quos tibi ita notos ejfc, ut domus cuiquc ejl fua , ap- 
parct. De UbelUs quibujdam quid fentirctn , pajfm iam,dePhi- 
lopatride etiam iujia difputatione 3 indicavi. Placctne , de aliis 
quibiijdam -hic brcvitcr Jerre mc fuffragiutn , quos tu calculos for- 
te aa Catalofum opufculorum rcfcres. l§itur 

Amcres non vidcntur Luciaiii ejfe. Sunt certe altenus plane 
charafhris , & muho magi^^ quam efi ipje Lucianus , Sophijlici. 

ImagisE:, totiitti., quan'us ejl ., Lucianun: Jpirant & rcjcrunt. 

IVPPITER CONFUTATUS, & altcr ilU TRACOEDU S mul- 
tum mihi viaentur ad evtrtendam JuperJlitionLtn , & fidem Dis 
illis abrogandam contulijfe. Rejcrendi hl libcUi ad Apolo^ias vro 10. MATTH. GESNERI EPISTOLA. ci 

rcltgtone C/iri(l'iana , In quantum harum prtnceps fere argumen- 
tum efl , dejlrttere fitperflitlonem & cultum Deorum. 

DE AsTROLOGlA opufculum iinbeciUi hominis & fuperflitiofl, 
non ip.tur Liiciani, nifi tamen imitatione, & velut TupaS^ia. n~ 
dere voluit fuperflitiofum aliquem fcriptorem , quod etiam lo- 
riifmi affeftatio oflendit. 

DE Dea Syria idem , quod de libello de Aflrologia , exiflimo. 

Aliud velut caput eorum , qiiae hic a me exfpefiari aebent,. 
funt obfervationes quaedam , quae , dum percurro mijfas ad me 
chartas feflinans plerumque & aliis rebus impeditus , in mentem 
mihi venere. Has ad te mitto , intexendas, fi videtur , Adclen- 
dis , quae parari video , reliquis. Habes autem ea tantuin , i/t' 
qiiae a mediafere parte Tomi I incidi: fi qua ad priora de intef- 
prctatione praefertim monenda occurrebant ^ ea ad Tiber. Heitl- 
(lerhufium virum clar. pro veteri amcitla iubentem perfcripfi. 

* * * 

» * * * * * 

Superefl , ut , id quod conceditur vulgo fcriptoribus , de Ttteo 
confilio & laboribus meis quaedam apud te difputem , quae nem- 
pe ad ipfos quoque pofleros eadem opera cupiam perferri. 

Fuiffe mihi veterem cum Luciano familiaritatem , oflendunt 
ea , quae iam quarto decimo huius feculi anno , qui aetatis meae 
tertius & vicefirnus erat, in Philopatrin 6* de Philopatride a me 
fcripta , & in lehenfium Phlofophorum cathedra difputata funt. 
lam eo tempore confilia agitabam revocandi in publicam lucem 
Sophiflae doEiffiirn , amoctiiffimi , & ad variam erudltioncm , quam 
adamavi a puero , accommodatiffimi : quae caufa fuit , ut nun- 
quam plane illum deponerem de manibus , ctfi ilU cditionis con- 
firio multa fubinde impedimenta obiicerentnr , quo faflum e/2, ut 
non nonum modo in annum ex Horatii praecepto, premercntur 
pkraque cogitata nofira , fcd ferc ad tricefimum penes nos de- 
Htcfcerent , nifi quod capitalem ilbm encomii Dcmoflhenis refli- 
tutionem, non tantum anno fecidi xxi cum venerabili iam col- 
lega meo C. A. Heumanno, & cum laudatifiitno viro Tib. 
HemfterhufiO, communicavi; fed etiam menfe lulio anni xxxi 
in Chrcflorrujthia Gracca publicavi Lipfiae , unde in AHa Eru- 
ditorum illius anrd rclata eft. 

Inter haec modo cum Tho. Fritfchio , principe dum viveret 
V.brari.te negotiationis , confilia agitata , modo communicata cutn 
cl. Hemfterhufio, quae effeflu caufis hic non commcmoranlis ca- 
miere; donec vir hic doclijfimiis proviiiQiam , quam nemo tndius ipfo 

g 3 cir 10. MATTH. GESNERI 

omare potejl, nefcio qiubus rebus commotus, deponeret , & bonum 
Lucianum., cum fexta circiter pars illius praeclare ab ipfo curata 
effet , fuas fibi rcs habere iuberet. Hic enim ad me , vetercm fo- 
dalcm juum confuffit , & , fi non .illud , certe L.itine paub com- 
modius dijertiufque locjui je docercm ros;avit , & impetravit , quan- 
tum per alia , inpriiras ptr curationem Thejauri Lin^iuic LatLn.ie , 
Bcuit. QuinHilianus enim & l-Tinius iunior non multum temporis 
fibi vindicarunt. Intcrpretationem igitur plane novam, quod diu 
ejl cum optarunt eruditi homines , condidi a libello inde de Sacrifi- 
ciis. Eorum, quae praecedunt, vcrfwnem emendavit, puto, cl. Hem- 
iterhufius. Porro in interpretando eam rationem tenui , ut ex 
Graeco exempLri H.is;enoer.fi transferrem omnia , non infpeSia 
prius alia interpretatione , quam tum demum adhibere folebam , ubi 
aliquid circa lehionem duhit.itionis offerretur , ut quam fccutus ef~ 
fet fuperior interpres , Uberet exquircre. Iptur non habco dicere , 
quatcnus mea intcrprctatio vel conveniat cum vulgata , ( id ejl , 
ea , quam Benedicius emendatam a fe & intcrpolat.im dedit, a di- 
verjis auctoribus fcriptam) vel ab ea difcrepet , melior ill.i fit , an 
deterior. Hoc tantum fcio , cum iuvcnis tr.ikarem Lucianum ,Jcx- 
ccntis locis me offenfum vulfata , quam d:xi , interpretationc , 6« 
l.im tum fperaffe mciiuf aliquid a me poffe dari : quae fpes ne me 
fall^et , fiudiofe equidem elaboravi : & illud inter alia dedi ope- 
ram , ut , quantum eius per utriuf-jue linguae rationes liceret, nort 
Sfcederem a fins,ulorum verborum finific.itione , nec ab ordine ver- 
borum , & figura diRioms ; fedipfum quoque genus dicendi, eum- 
qiu, quem charaElcra vocant, exprimerem: quod iUis p'aecipue lo- 
cis dificultatem habuit , ubi corruptum fermonem ridcndo imitatur^ 
& imitando ridiculum facit auElor. Liiquus ergo fucrit , fi quis ta- 
libus hcis offendatur, aut vitia accujet , qu.ic uhro affeclavimusy 
uti Jimilis ejfet Lucianeae nojlra oratio. Vbi plane nihil dijjiculta- 
tis erat in Graecis, minus fingulorum rationem verborum habuimus, 
ji eo genere chara6lera , quem dixi , ajfequi facilius nos poffe fpe- 
rabamus , inprimis iis in locis , uhi poeticas formulas , aut verfus 
integros Homeri & aliorum , parodiafque adeo , inte.xit : quod ge- 
nus vix ad verbum licet exprimere , niji putidus fieri velis, & pro 
iucunda fzlfique oratione lanzuidum & fatuum fermonem reddere. 
Scrvilc enim illud & interlineari fimile intcrpretandi genus fa- 
cilius ad pueros corrumpendos, quam ad fublevandos iuvandofque 
viros pertinere , iudicarr.us : ut contra illam Gallorum praefertini 
quorund.im Hccntiam bonis literis fraudi ejfe dicimus , qui non , 
quid Jibi voluerit Lucianus, fpeclavit, ut hoc potijfmum hic utar^ 
AbUncurtius, fed quid a mulierculis 6* cirrutis Jdcile capi & pro- EPISTOLA. ciir 

lari adco poffet. Voluimus ergo interpretationem. noflram Lzicia' 
ne.ie oratiom , quantum eius confequi potuimus , ejje fimillimam. 
Annotationcs adiccimus , non quibus divitias in hoc gcnere oflen- 
taremus ; fed quibus vel rationem reddcrcmus interpretationis j fi 
ea a vulgata legendi rationc difcederet ; vel coniefluras dc emen- 
dando contexto, cum argummtis ficubi opus videretur , proponere- 
mus ; vcl dcnique luceni affiinderemus locis , quos obfcuros videri 
etiam his pojfe putabamus, qui in his literis iam aliquo ufque pro- 
grejji funt. Sufpenfo hic pkrumque animo fuimus , cum femper 
metuercmus , ne ea poneremus , quae alii iam occupajfent : quod 
quidcm fitis faepe accid''Jfe vidco , tum in aliis, Elfncrianis, ut hoc 
ittar , cuius viri doHiJjimi obfcrvationes nefcio quamea incuria, 
vel quo cafu alio oculis_, cum iftafcriberem , a me ufurpatas non 
memineram ; tum frequentijfme in his, quae vi r dotlifiimus MoCqs 
Solanus commentjtus cfl. Huius viri obfervata adco facpe cum 
noflris congruere dcprehcndi , poflquam emendata ab illo interpo- 
lataque Luciani interpretatio ad me miffa efl , ut interdum optave- 
rim pudoris mei cauja , ne faclum ejfct , quod optimo confilio fa- 
£lum novi , ut illud monumcntum diUgentiae viri clar. ad me mit- 
teretur. Supcreft , ut mihi confuLim qua licet , & primum hoc in- 
dicem , pervenijfe adme e mercitu vcrno Lipfienfi an. xxxvil 
exemplum vcrfionis L.itinae vuriorum, cum argumentis Micylli, inl- 
tio & fine truncatum , editioms , ut coniicio,Franc:f. ij^^S f.cum 
mea interprecatio proceffljfet adfinem Hcrmotimi. SoUbam autem, 
quod jcis , vir doHifiime , per mercatus modo diEii opportunitatem 
mittere penfiones velut Luclano d:hitas, Illud porro excmplum ma- 
nu Solani eleganti & nitidula, quae animum etiam hene compofi- 
tum indicet, corrcBum & interpoLitum efl eo haud dubie ccrifilio, 
uti tradcretur typogmphis : continetque opufcula Luciani ufquead 
Anacharfim fiivc de Gymnafiis libellum, cuius tantum initiumhic 
efl , ufque ad columnam 6t6. Fuit it.ique in mufeo meo interpre- 
tatio illa divcrforum Solani m.mu cafiigata, a declamatione in- 
de Herodoti , f Aetione , ad principium libelli dc Gymnafiis ; nifi 
^uod Amores & Lucium libellos SoLinus non attigit. In his igitur 
Idjellis plerifque potui confukre Solani fcntentiam, quod aliquo- 
ties a me faclum , in ipfis meis annotationibus profejfus fum. Ni- 
mirum infpexi intcrdum , quoties cognofcere cupiebam , quam ille 
leEiionem in locis dubitationan aliquam h.ibcntibus fccutus fit. Per- 
petuam colLitiorum neque cum hac , neque cum ulla alia interpre- 
tatione inflitui. Quid enim attinebat , in hac Liborioja praefertim 
vita mea , circumjpicere, quomodo alii ea interpretati ejfent, quae 
reHe a me intcUigij refle converfa ejfe^ non poteratn dubitare ? An-\ 

§ 4 civ 10, MATTH. GESNERI 

r.otMionis vlanc mlul, ritenim nullam Graecam, tibro huic adfcrt-* 
pfit vlr doBijJimus: qusm llbrum in Bibliotheca Academiae noflrae 
publica repojui, ut fi ejui veliam viventes vcl poflcri adco reqiurer: 
velint, in quantum mihi cum Solano conveniat ^ fuis pojjint ocuLis 
fidem habcre. Qjii hoc ae;erc volent , iUi coUatis nojlris aiviotatio- 
nibus inteUic^ent facilc , non minus faepe nobis convenire in iis li- 
beUis, quorum e^o intcrpretationem a Solano corrcSlam ocuUs ufur- 
pare non potui , quam in aliis : convenire nobis faepe in annota- 
tionibus, quariim ego plane nuUam unquam vidi ante, quam typis 
expreffae ad me venircnt : convenirc in iUa encomii Demojlhenis 
rejlitutione , cap. 2() ; con\>cnire tamcn ita, ut apparcat, duo effe^ 
qni unnm ee,erint , ambo familiarcs Luciano , ambo non novicios 
in hoc generc (ludiorum , fcd qui fuam fibi viam tencant , non 
opu! hiibeant femper alios refpicere. Apud te quid'm, doffiffim.e 
Reitzi , non opus erat haec difputare^ qui confcius cs, qui aliquot 
iocis indicafli , tibi quoque in mentem venire folcrc, quae vel a me 
vel ab aliis occupata dcinde inteUexifti: qui ipfc aUquot locis hunc 
ipfum veri chara6lcra prodidifli , quod intcr me & alios, de quo- 
rum cogitatis neutris aliquid conftarc poterat, pulchrc convenire cb- 
fervarcs. Jtaque tota hacc oratio fupervacua apud te & paenc ina- 
nis efl: neque , fateor , mihi in mcntem vcniffct, ita minutehacde 
re dtfputare , curn confcicntia vidcri poffit tam accuratum in tali 
re ftudium; nifi hifce ipfis dicbus mihi aUatus tandem effet fibery 
In quo a magna mc fpe deicHum, non fnc morfiuncula quadam 
dobris obfervo. Putabam ita a me adminiflratam provinciam eden- 
dorum Scriptorum rei rurticae,«/^yo/-/<; in in^eniomeo, in di- 
ligentia , in doSlrina aitquid dcfidcrari poffct ; candoris quidcm , 
pudoris , honeftatis fummam a me habitain rationcm , fcio , eiuf- 
que rei animum mcum teflem kabeo, ut veUm ita mecum a^i dum 
vivo , & cum ero mortuus , ut ego cum vivcntibus & mortuis egiy 
quorum mihi liicubrationcs commiffae atque creditae erant. 

Itaque laetus in manus fumcbarn exfpedatum aUquamdiu ftbrum 
lulii Pontederac, viri meritofuo clariffimi, Patavii CIO ID CCXL 
editum, cui tituli/m praefcripft, Antiquitatiim Latinarum Grae- 
carumque enarrationes atque emendationes praecipue ad 
vetcris anni rationcm attinentes epirtolis lxviii compren- 
Tac & tabulis plurimis ornatae. Cupid: evolvekm Epiflolam 
Llll , quam agerc docebat argumentum de Liprienfi rufticorum 
au«5lorum editione. Non magis , credo , pcrturbatus cfl Cicero, 
cum rcdux a Quacftiira Sicuia & laudibus fuorum civium inhiansy, 
qiias meruiffe fibi vidcbatur, obfervarct , e/fe homincs Rimae, qui 
ipfum de vultu ac nomine nojfcnt^ quiiidcm, fuiffe ipfum inSi* E P I S T L A. cv 

ciru , ncfcirent ; quam ego mirjtus fiim , non potuijfe me Imma- 
TUtatem & fidem ine.im probare Pontederae , fed eorum pofiulari , 
quae ego non nifi ab Immilis admodam & abiefti animi hominibus 
admitti poffe-, arbitror. Coniecit ille quidem partem maiorem eo- 
Tum , quae inclementer & inique in me & editionem illam dicun- 
tur^ inperfonam amici fui Andreae Marani, de qua re, fatcor, 
in mentem mihi venit Ciceronis illa expoflulatio cum Appio , Tii 
cum iftiufmodi fermones ad te delati de me funt, non de- 
buifti credere. Si autem hoc genere deleftaris , ut quae tibt 
in mentem veniant, aliisattribuas, genus rermonis inducis 
in amicitiam minime liberale. — Quare potes — genus hoc 
tOium orationis tollere, Difpurabant , Ego contra differeham: 
Diccbant, Ego ncgabam. An mihi de te nihil effe diftum , 
{^nihil dici pojfe de epifiolis tuis) putas? cetera. Veriim fit ita, 
Ita calide amaverit lulium Pontederamj dis;num proje^j amorc 
oh multas res , quas cgo vcl e tanto inferval/o noffe potui , An- 
dreas Maranus, vir vel hoc nomine a mc non contemnendus , 
qucd Pontederae bona vidctur intelligere. Sit igitur : ita amarit Ma- 
ranus Pontederam , iit indulgenti(Jima mater fuo f liberos : amarii 
etiam cum aliena iniuria. At a Pontedcrae Japientia hoc exfpe- 
(lari iure poterat, iit bilem amici , quam iniuflam ipfe agnofcit , 
qu.im dc puerorum impoientia aliquid habere ipfe fatetur, * mi- 
tigaret potius privatis literis ,& , ut potens efl herbarum , cathar- 
ticis quihufdam educeret , quam ut viBuris eas chartis mandaret , 
monumentum futuras , quidquid de caufa exifiimcnt homines, pu~ 
dons alicuius htcrarum, qiiibus parum profetlo dicorum efi , oh- 
leCta talia ejfe rufiicarum rcrum editori^five verajint illacrimi- 
. na , five fika. 

Plane & fimpliciter fiffa ejfe ad unitm omnia, non aufim equi- 
dem dicce. Nequc enim otium adhuc fuit indagare omnia : quam 
rem aliquantum operofiorem fecit ratio illa, quod non ufus efi vir 
djBiJfim.us confuctudine ea , qua foUmus loca fcriptorum , quae 
defignamus , accurate indicare , qua ego per totum opus ruflicum 
non librum modo & caput , fed minorem etiam particulam lauda- 
vi ; fed plerumque ne librum quidcm nominavit , verum Jimpliciter 
unum aut pauca verba , ad quae crimen pertinet , pojuit. Unde 
fit , ut Ji cuius non multum inierefi , ille ne evolvere quidem ciirct 
locum, dc quo agitur^ & ita ne audire quidem alteram partem pof- 
Jit. Nondum igitur indagare lubuit omnia : fuperfunt fex feptew. 

* P. ^C^ med. Hoc fi dahls (^quod nullo modo infitian potes) pusri 
•k credcre, quae ex u commemoruvimus , ad Gifnerum. pertcnere. cvi JO. MATTII. GESNERI 

loca Ita laxe , iiti dixi , defi^nata , ea praefenim . ubi argumenta 
ViHorianarum annotationum , id ejl , verba , ad ejuae illac refirun- 
tur, non re6lc dicuntnr pofiita, de quibus nihil nifihoc dicere pofi- 
fum , ficcutos nos cffe ratiomm hanc , ut annot.itionibus tanquam 
titulos fiive indiccs praemittcrcmus, vcrba ad quae referuntur, qua- 
lia fiupra in ipfio contexto ficriptorum fiunt exprcffia : ita tatrun ut 
Ji vcl yiHorius , vel Pontcdera, vcl alius , quid rnut.indum cenfie- 
rct, illud ex ipfia annotatione intclic^i fatis poffct. Fac autem bis^ 
ter, quatcr, fiaepius, aliquid hic peccatum cfic , quod nondum equi- 
dcm deprchcndi : hiimanorum hominurn erat , iit cum tot a nobis 
commoditatibus autlos fic ficntircnt , ut non iam pcr plurcs , raros 
honam partem, libros dficurrendum effct, aut bihliothccae Italiae^ 
Bclgii, Galliae, Gcrmaniae adcundac ; vicifijlm aliquid nobis i^no- 
fcerent , homines ejfc tum nos , tum corrcHores, & typographicas 
operas, cogitarcnt, pro miiicnis y.3t.Top^coiJ.u.iTi unum nobis alterum- 
que humanum errorcm finc ficutica tranfimittcrcnt, In^rati enim pro- 
fc6lo animi e(l & nimis iciuni , uti aliorum laboribus , ingeniifique 
dum commodam c(l , ficxcentis indc in fin^^ulos prope dies commo- 
ditatibusfirui: 6* dcindc , ubi ficnnl aut aliquoties cacfipitatum e(l , 
clamarc, fla^ella, ftimulos, fiaccs vcrborum cxpcdt^e, Jlipnata inu- 
rere homiwius optime mcritis. Rcdco ad Epi(}oLim Pontedcrae. Non 
aufim confirmarc , planc nihil efifc in hac Epifiola vcri : fiuperfiunt 
eniw. , quae nondum invcnirc potui : fiateor aliquot locis omiffum 
ejfe , cum ego Goltingae iam cffcm , ultima opcris excudcrcntur 
Lipfiae , nomcn Pontcdcrae: fied iis in locis , quae vel fui auElO' 
ris alinm charaBcra habercnt , vcl e quibus nihil , fii rcliqua viri 
decora fipcSles , ipfi decedere ; parum mihi , addcndum enim hoc quo- 
que e(l, accedcre, fi quis mihi tribuat, pofilit. Ut enim is c(l vir 
doEliffimus , ea illius in his literis cxflant dccora , quae nullam pro- 
feflo iaSluram fientiant , fii aliquot minutae annotatiunculae opera- 
rum typographicarum culpa nominc ipfiius careant : ita me non ita. 
abicBum & ignavum hominem tcrra protulit , ut vciim illa acrugi- 
ne de Pontederac thcfiauris dctrita ditcficerc. Nuni quod obiicitur, 
Noftra (i. Pontcdcrae obficrvata) iit abclita eflent, nequc lu- 
cem, fi fieri polTet, arpicerent, qua potuit diligentia cu- 
ravit. Huc atque illuc diiperfit inhonora atque abfcondidit, 
illud movcre eum fiorte potefl , fii quis opns illud nunquam in ma- 
nus fiumfit. Nam ccteri vidcnt , nos fecutos effc morem olim recc- 
ptuni , fuis locis adiicicndi annotationes, umcuique annotationi no- 
incn fiui auBoris , litcris quidcm maiufculis & ferientibus oculos^ 
adficribcndi ; nifi quod noflras eo ipfio fiatis fiignatas putabamus , 
Ji nullum noineii adficriptum habercnt, Qua in re molefium nobi* E P I S T L A. cvii 

Jahorem compendii poteramus facere , & fiimtum Blbltopolae non 
medlocrem , fi illo more , quem teme^-e v. g. in lulio C^zefure lun- 
germjnnus , Henninius in luvenale , uno tmore poni iuffijfemus, 
primo Beroaldi obfervationes , tum expUcationes fuarum cajliga- 
tionum Vi^orii , & ita Scaligeri , Urfni , Pontederae , lucubratio- 
nes. Nempe leFwris commoditati ijluc datum c(l, quos Ubore,fumtu, 
molejlia, & ut nunc apparet, invidia nojlra adiuvimus. Quod fe 
feparatim fua edi iuffijfet vir clariffimus , a lactis ac triumphanii- 
bus hoc ivfi datum effet. 

Exeodem fonte efl, quod fequitur ,Tahi\hs ipfarumque ex- 
plicationes (^quae libro tertio Columcllae praemijfae funt^ eo ani- 
mo diftribuit , ut non noftra , fed Gefneriana exiltimarentur. 
Non nulia itaque praemifit , deinde noflra annexuit nullo 
intervallo aut indice feparata. Quamobrem qui meum no- 
men in extremis legerit , id a nobis tantum ; reliqua fme 
nomine a Gefnero prodita reputablt. Quin qui morem ac le- 
gem libri fupra expofitam intelliget, is putabit, illam pracmijfam 
nofiram animadverfiunculam , cui nomcn meum apponere negkclum 
efl, {cjw.a alias , ultimum locum tenentibus mcis obfervationibus , 
illud apponi , qucmadmodum modo monui , non folebat^ etiam effc 
Pontidcrae, cuius illum tanto minus pudere dtbet, quod ea con- 
tinet, quae ipfe quoque obfervavit. Et ita cohaerct tabularum ilLt 
explicatio , ut oportcat non lufcum fed caecum , non fefiinantcm 
fed (lupidum & paene fiiriofum videri , qui de iila Gcfnero aliquid 
attribuat : quod quidem genus hominibus ego auHor videri tabu- 
larum non opio. 

Illud plane non intelUgo , quod fequltur , de fuis vero nihil nifi 
ampla forma , & magnifice exornatum edendum fuit. Prae- 
fatio nojira, fi huc jorte rcfpcxit, pro morc maioribus cjl literis eX" 
prejfa , reliqua ita aequalia , ita fimilia , ut , quid fibi vclit accu- 
fatio ifia , nullo modo com^minijcar. Sequitur grave crimen. Tum 
a magno illo ruftico apparatu, quae a nobis reftituta fimt, 
ad rurticos auftores intelligendos maxime attinentia, reie- 
cit; ubi enim feges, ut nos expiicavimus; ubi arvum ; ubi 
origa & auriga ; \xh\ focus & foculus ; ubi capiuntur prifca fi- 
gnificatione & praecipio ; \xh\fi^cor£s & reliqua ^fico pro feco ; 
l\hi ferarius ; ubi articularius ; ubi curia pro coenaculo ; ubi 
tot alia } Cum haec legcrem , putabam amiffum aliquid cjfe , non 
perveniffe ad me omnia viri doclijfmi in rufiicos commentaria. 
Nam culpa mea nihil fuhtraBum , fatis ccrtus eram. Sed cum de 
fegete ipfa mihi memoria fubiiceret , cum fcircm in idtima Fabri 
editione laudatum a meillo nomine Pontederam ^ lubuit quaerere^ cviii 10. MA TTH. GESNERI 

licct non finc temporis laElura. , cum loca neque hlc hidicala fint. 
Scd invcni fuh locls praeter unum omnia. Nempe ea , quae fla- 
thn ad manus fuerant , fub ipfo contexto orationis , ut de Segete 
6' Arvo ad Varr. i, 2(p, / ,• reliqua in Addendis, quae ferius ve- 
nerant: Origa & aunga Varr. 2, 7, 8 ; Focus & tbculus Cat. 
7<J, 4; Capiuntur & praecipio Cat. 142 ; Sidores & fico Cat. 
144, 3; Serarius Cat. i^o^ 2; Articularius Cai. /j/, 8. Ubi 
curia pro coenaculo lateat , non habeo iam diarc: culpa qui- 
dcm mea , dolo wlebam dicere ; culpam enirn quis praeflare omnertt 
potcfl? Utcrani unam Pontederae akeffc nc^o. Dc compcndiis qui- 
bufdam leclorum in gratiam , vel emtorum potius admijjis , in prae- 
fationc caufa di(la efl , quam aliis me probaffe , fat exploratum 
habco. 

Quod deinde dicitur Hieronymus Lagom.irfmius XC varieta- 
tes in ColumelLie lib. 2,2, notatas e Politiani Ubro protuliffe , 
quibus careat Lipfienfis editio , fieri poteft : neque meum cfl prae- 
ftare qiddquam, practcr hoc , quac Henrici ]Jrenkmanni fludio 
defcripta Florcntiac 6* ad Tkomam Fritfchlum miffafunt, ca di- 
ligentcr & cum fidc repraefentat.i cffe. Adhuc nxhil ditlum cfl con- 
tra Geficrum , in quo non iniuriam illi facLirn vidcant , quicun- 
que aperire oculos volucrint. Graviora fuperfunt. Ncniini per- 
iuadere poterit Gefnerus, dc Marani fcntentia, quam a par- 
t-c probat Pontedcra , ea fe inveniffe primumque cxcogitaf- 
fe , quae a Pontedera Lipfiam miffa inter manus habebat. 
Quis enim aate illum deCrcfcentio in illa re fomniavit un- 
quam ? Quis de Catonis libro , Catoniana omnia effent an 
contra , a quo elt ante Pontederam ortenfum? Quis de 
Columellae volumine de arboribus infcripto ea , quae tu 
CollegiiU, meditatus eft? Qujfi vero mirum effet, duo homines 
ab ingenio & literis non dcfdtutos , hoc agentcs diligentet\ curn 
etidem fuhfidia habcant , vidcre idcm. Quin illc ipfc veri chara- 
&er eft , (i idcrn pluribus videatur. Ccterum vium unumqucmque 
rtoflriim fuam ivijfe , apparehit , (i quis tanti putct noftras utriuf 
que commentationcs infpicerc & inter fc comparare. Pauca mo- 
neamus de fingulis. Dc Crcfcentio , ut bona fidc & quafi tcflis 
circumfpcHus agam, non aufim poft xv annorum intervallurn y 
ncque (Scerc, ncque ncgare , primam iUius nofuiam a mc dcberi 
vel Pontederae , vel Morgagno. Scd hoc fcio , me in Bibliotheca , 
quam curabarn, Vinaricnfi repcrifie excmplar illud ipfum , cuius in 
Catalogo rufticis praemifio mcntionem jcci, in quo cum vidcrem cre~ 
bram Catonis & Varrorfis & PalLidii mentionem , & ipjefatis offi 
non habercm, dcJi fihrum lo. Rodolpho Kiv^dwio , difcipulo tunt E P 1 S T L A. cix 

imo , lam antcccffon apud lenenfes praeclare merenti , ab eoque 
pctil , ut ublcunque triumvirorum alicuius riientionem videret ficri , 
locum ipfum diligenter quaererct, & quo lihro , capitc , particula. 
invcniretur , fcriberet in margine Ubri ^ vcrba autem ex illis fuinta, 
fuhduBis lincis fipiaret : quod ahicriter , ut erat ardcns , fi s,ra- 
tificari tnihi pojfet , ab illo perjeElum fumniam mihi commodita- 
tem conferendi illos locos praefiitit. Porro monumentum illud di~ 
U^entiae Engavii fervat adhuc Bibliotheca Vinaricnfis ; vivit au- 
iem , (S" diu, quacfo^ vivat ipfe Engavilis, qiiem mendacii mei 
confcium hahere nolim. De Catone ^ & Columellae libro qui po~ 
tiiit me fugere , nifi peponem pro corde haberern ? qui famiHariter 
per plures annos in illis verfarer , qui in Lexicon illud ruflicum 
referrcm illorum formulas, qui componercm hinc fcripiores inter fe^ 
hinc fecum ipfo unumqiiemque , hinc omnes curn Plinio : qua in 
re meis me oculis ufum , docet ipfa illa allegandi ratio , qua nemo 
^nte me ufus efl , ipfa illa adfcripta loca parallela demonflrant. Igi- 
fur nunquam rnihi in mentem venit gloriari , tanquarn viderim ali- 
^uid in Catone & Columellae de arboribus libro : fed ftupidum rne 
putarcm , & obtufum , fi non vidiffcm Catoniani libri hinc defcEluSy 
hinc interpolationes , Columelliani autem opcris praelcBionem re~ 
pctitam. Si alii antc rios haec non viderunt , non inf^cniurn illis 
^efuijfe puto , fed hoc , quod in praefatione ruflicoriim mcmoravi, 
ijuod defultoriam nimis operam navare folent Ubris antiquis pleri- 
que , quod non uno tenore lcgunt , non contrahunt cum iis pcni- 
tiorem velut familiaritatem. Hacctu^ Kekzi praeflantijjime , verc 
a rne dici eo jacitius fenties , quo plura tibi vel hic ipfe noflcr Lu- 
cianus fuppeditavit eius rei fpecimina. Si tamen fubdolus hic fiii , 
fi invadere gloriam alienorum inventorurn volui , fi porro confilio 
omittere Pontederae alias obfervationes aufus Jum : quis rne (lu- 
por , aut quae religio tcnwt , quo minus ea omittcrem . in qiiibus 
illa inventa /lecatombe digna Pontcdera propofuit? Quis non fu- 
rem rideat , qui in divitem , dornum abfente per multa rniUia paf- 
fuurn domino ubi irrepfit , & fatis tcmporis hahuit fuo arbitratw 
optima quaeque dis,cndi , deinde Jcruta quaedam fecum auferat, 
pretiojd mondia, & auri fijcos inta£los relinquat? Talis e^o pro- 
fcElo, tam afiutus Autolyci de gente fur fum , fiea Jubducere vo- 
lui , de quibus jtipra difium ejl ; publicari autern cum nomine Pon- 
tederae curavi , & ad ea in/uper LSorem remifi , quibus fupprejfls 
mihi tribuere pulchra quaedam ivventa in Jolidurn poteram. Ad 
fummum crirnen accedo , in quo cvnimotiorem fuijfe moderatum alio- 
quin virum , res ipja lcquitur, ia ejl vcrba, quibus utiturp. 46 j: 
At cnim in nos dicaculus evaftt , noftraque 3 eiiis fidei tra- cx 10. M ATTH. GESNERI 

dira & commifTa, utederentur, temere habuit, imnufcmt , 
clidis perikinxit &: carpfit, eorum vim infirmare & dilTol- 
\ere conatus , quod nemo rufpicacus ellct , quia Jacra & in- 
tcmerata effe oportcbar ? In his omr.ibus /lihii jgnofco, nifi il- 
lud immilcuit. Aempe , fi id crimen ejl, fatcor , me reliquorum- ' 
hominum eruditorum , Viclorii , Scdlic,eri , cetcrorum annotutioni- 
bus ea, qua fupra ditbim efl , ratione cogitata Pontcd^rae immi- 
icuiffe. Male id faftum y ji invito Pontederafai^^um c(l. Tu quidemf 
/ni Relrzi , vel non iuranti mihijacile credis, mc maluiffc Jimplici- 
ter tradcre typo^raphis Pontcderae objervationcs, quam curare Jin- 
fulatim dcfcriptae ut fuis quaeque locis infercrcntur. Reliqua vana 
funt: (y poffem ego , fi dicaculo effe mihi luberct, hic plujcula re~ 
ponerc. Cogita hoc unum, Rcitzi,// mihi in mcntcm vcniret tibi obii- 
cere, dolo tuo omijfa ejfe, quae tu Juo loco pofta effc e vejligio pojfes 
demonjlrare ; fi quercrer milu fubrepta , in quibus tu eadem tibi in 
mcntem venijje ojhndis,fiind^°narcra tc reprehcnfas cjfe annotatio- 
nes quajdam mcas,fi ca in re ita ejfcm difertus, qualcm rnodo virum 
clarifimum audivimus : ecquid dc me co'fiturcs , dicercs , Jcribcres ? 
Scd nimitum fatis , ac plus Jorte quam fatis crat , datum ejlfamae 
rneae , cui obcjfc poterat Epijlola cl. Pontederae , fi plane eamfi- 
lcntio praetcrmijiffcm. Ohcffc autem,fcio, nihil poterit apud eos, qui 
conjerrc intcrje & meum & viri dodijjlmi rationem voluerint^potiu- 
rintque. Exumen quidem & iudices acerrimos adeo non rcfuoio , ut 
potius optarim , fedcre Cajfiana quofdatn feveritate , & fatis eofdem 
rerum de quibus agitur pcritos. Si ceteroquin in his epijlolis depre- 
hendcro, &fpero me inventurum pluJcuLi , quae prodcffe rujlicis no- 
Jlris cenfcam, (maiorem quidcm partcm, praetcr laboriofis de anno 
vcteri dijputationes, nos iam haberc puto) diligenter curabo, ui iUa 
utilia cjfc queant pluribus, hoc ejl, ut repetcndae rujlici optris edi- 
tioni irijcrantur , honojque habeatur eorum audori , cui , // in me 
Juitiniquior., non ideoJubtrahendaefuntgratiac,& laus, quae ob 
rem bcne e^cjlam ipji dciuur. Quin accrbitatis & contcntionis omnis 
adco ipfa quoque veflifia tollcre conab mur, Jiudcbimufque hone- 
flifjimam ex hoc certamine palmam aequitatis humanitatijquc rc- 
fcrrc, ut Jruantur per nos poftcri utriujque ingcnio & indujlria , li- 
tem intcrcejjijfe ne quidem Jufpicentur. Hoc Pontederae btllumf 
hoc fi quis alius pus,nare mccum velit , dcnuntio. 

Verum hic adderc Lubct de accujatione , qiia in Commentario ai 
Lucanum pctitus furn a viro, cuius Cijo doilrinam & mcritafem- 
per feci j ut merebantur , maximi. Infimulatus fum quacfivifTe //» 
fummi , dum viveret , viri objcrvatis ad Q/iinSlilianum quod re- 
prchendercm. .Ab hac mali^nUAte cum abejfe mores mcos novi- E P I S T L A. cxr 

Tim , etiam famam meam libcraii equidem cupio. Sed cum gravl- 
ter aegrotante , deinde mortuo , contendere indecorum amicis & mi- 
hi videbatur. le,itur haec fder.tio contrivi, neque unquam ulafcar ; 
nifi provocatus ab his , qui Viroilium ipfius curant : tum enim 
cogar ojlendere, quam non quaeferim quod reprekenderem, fed quae. 
uliro je obtulerint , ut fumus homines , peccata, ea me jedulo^ uti 
decebat literas nojlras, uti poflulabat, quam profitemur, humani- 
tas., texiiTe. Non ego dcprecor , quo minus vel Burmannus ^ alii- 
que acerbam etiam cenfuram in fcripta a me exerceant , ne iniqua 
quidcm de ingenio , de do^rina , dc laboribus rneis y iudicia depre- 
cor ; nunquam^ ubi dc hifce agetur rebus , contendam ultra , nifi 
fi forte illuflrari fententia aliqua uiea poffit :^ qnin beneficio me afi. 
fcBum profltebor ab eo ., fi quis meas mihi aberradones vel placi- 
de , vei fuperbe etiam oflenderit ; Beneficium , inquam , intcrpreta- 
bor, quamqUiim non ex dlfcipUna Senccae. Alagis enini mihi pla- 
cet Platonici Timni illud , 'A^.Ku. ru tovto iKi^y^-j.vJi , ku\ 
uvsvpovTi S^h iJ.il QvTco? iyji'J , KsTrcti oi^tcc TOL a,^hci. Sed cunt 
nihil mihi pudore , candore , ingenuo animo , rnaius viJeatur aut 
carius ; cum mihi confcius fim, quanto laudem illam fludio confe-* 
Ber; non eflmihi committendum, ut eam quifquam tacente nie mihl 
ereptum eat ; quoties nempe in manu mea efl, iniquitatcm accu- 
fationis oflendere. Si quis tamen , ubi jeci omnia , maledicere , de 
animo , de confilio meo exiftimare , h. e. divinationem fibi ar- 
rogare iniuflam & ridicuiam voluerit : meiim erit ea contemnere , 
& a confciintia 6* animi tranquiiUtate petere , quam aliis obno- 
xiam non effe oportet, feiicitatem. Haec galea nobis, hic clypeusy 
hic thorax erit : gladio cnim utemur nunquam , certe non nifi ad 
repeiiendum. Cetcrum apiid te ifla difputata , Reitzi humanijjl- 
me , aegre non feres , arbitrum idoneum taiium negotiorum , in 
fronte operis, qnod potefl hanc noflri conjdii fignificationem ferre 
ad omnes , quibus probari iilud cupio , quodque duraturum vide- 
tur cum ipfis iiteris. Haec igitur non dimittenda erat opportuni- 
tas, Dixi , quae voiebam, de Luciano & de me etiam. Qjiod Ju- 
perefl , te rogo , vir do&ij/ime , ut quae inter nos contratla efl Lu- 
ciani occafione notitia , eam coalejcere in amicitiam , fi non in- 
dignum me exiflimas , patiare. Gottingae XV a Kalend. Febu 
CID 10 CC XLIII. CXII 

LECTORI BENEVOLO 

S. D. 

TIBERIUS HEMSTERHUIS. c U M prlmum ad Luclanum expolierulum aggreJerer, comp.t» 
ratis rebus necejfariis , quibus eram kaud fane contemnendis in^ 
(lru6lus , id praecipue rr.carum ejje partium du.xi , ut do6lis pcri- 
tijque Uterarum antiquarum hominibus di/igcntiae mcae Jideique 
adhibitae ratio conjlarct. Vcrfatus in hoc labore qua poteram at- 
tcntione animi notas , eajque faepe luculentiorcs , certc Jatis ver- 
bojas y pcrduxl ad Jinein ^E^Tris^KOTOvvTav qua quidem in re in^ 
gciiio mco nonnihil indulgere malui , quam multo Jaciliorem & ni- 
mis iciunatn brevitatcm confeSIari. Non itaque refugi voces ali- 
tjuas paulo retrujiores loquendiquc formulas uberius cxplicare , & 
quacdam pajfim interferere , quac non nimis vidcbantur ab inJlitU' 
to abhorrere : quod dum ago , haud raro contigit , ut aliis etiam 
Jcriptoribusy qua corrigendo, quafenfus eorum ignoratos enodan- 
do , prodejfe fuerim conatus. Quid autem quantumque , & an quid- 
quam Jludio nojlro Lucianus debeat., iudicium aequi letloris Jacid» 
Ad eum , quem Jupra dixi, locum poflquam pcrveneram , res ita 
tuUt^ ut confultius cxijiimarcm operacjujceptae curam deponere, 6» 
curjii interrupto aliis lampada non invitus traderem. Ex illo tcm- 
pore anni plures effiuxerunt , quibus equldem , quid Luciano Jieret ^ 
.'.d me pcrtinere non putavi. Nunc , cum faujlo pede in publicunt 
ejl procejfurus , tempcrare mihi non potui , quln lcitoris in gra- 
tiam , ne quid a mc commijfurn ipji ojfficerct , olirn fcripta repetc-» 
rem , 6* , quae videbantur emendationis mdi^ere , puucis enolarem» 
Huc eo magis fum impu/fus , quod lo. Matth. Gefnerus , vir 
ut excel/cnti doHrina mu/tijque r^bus probata praeditus ,fic , quod 
ego non minoris acjlimo , omni humanitate pcrpo/itu.s , /iteris ad 
me datis ea perfcripfi£et , quae Luciani ifitereffc arbitrabar, ne pri» 
vatis chartis premercntur. De verfione vcro i//ius , quam curavi , 
Liiciamae p.irtis hoc unum admonerc rejlat, eum a me fuijje con- TIB. HEMSTERHUSII PRAEFATIO. cxiii 

feSlam in mulns prorfus novam: In alns, praefertim in NigrinOy 
MofiS Solani viri dottiffimi jervata ejl paene iritegra , niji quid 
aliud vd fcnjiis Luciani manifcjlus , vel vcrha eius ex Codd. tnu- 
tata pofluLirent. Timonis tota efl Tanaquilli Fabri, hominis in- 
genio Jimul & eruditione pr.ieftantijijimi , qua mcUor , fi univerjam 
/pefles, dari vix poterat. Huec idco non praeterire operae videba- 
tur pretium , ne quis me cogeret ud praeflandum , quod ab aliis 
forte fuijfa adnuffum, Vale, Lucian. Vol. I. CXIV 

TESTIMONIA QUAEDAM 

D E 

L U C I A N O. // r. cod. 1 q8 : Ad flilum quod attinet , lon- 
gc optitnus : di£lione ulus lignificante ac propria, 
quae efficax dicendi genus decet. Diftinftionis ad 
haec , atque puritatis , aeque ut perlpicuitatis , 8c 
aptae magnitudinis, fi quis alius, perftudiofus eft. 
Compofitionem quoque adeo commode concin- 
jiat, ut letlorcredat, non fe orationes legere,fed 
iucundum aliquod carnien , fnie manifefto cantu, 
audientium auribus infUllari. 

Erajm. Epifl. L. 29 , Ep. 3 , in Luciani Somnium: 
Omne tulit j^unClum ( ut fcripfit Flaccus) qui mifcuit 
utile dulci. Quod quidem aut nemo , mea fenten- 
tia , aut nofter hic Lucianus eft affecutus ; qui pri- 
fcae comoediae dicacitatem, fedcitra petulantiam 
referens , Deum immortalem ! qua vafricie , quo 
lepore perftingit omnia, quo nafo cun6la fufpen- 
dit , c[uam omnia miro fale perfricat , nihil vel 
obiter attingens, quod non aUquo feriat fcom- 
mate , praecipue philofophis infeftus , atque in- 
ter hos Pythagoricis potiflimum , ac Platonicis ob 
praeftigias : Stoicis item propter intolerandum fu- 
percihum, hos pun(^lim ac caefim , hos omni te- 
lorum genere petit; idcjue iure optimo : quid 
enim odiofius , quid minus ferendum . quam im- TESTIMONIA DE LUCIANO. cxv 

probitas virtutis nomine perfonata ? Hinc illi Blaf- 
phemi, hoc eft, maledici vocabulum addidere ; 
fed lii nimirum , quorum ulcera tetigerat. 

Idem ibid. Tantum obtinet in dicendo gratiae, 
tantum in inveniendo felicitatis , tantum in io- 
cando leporis , in mordendo aceti ; fic titillat al- 
lufionibus , fic feria nugis , nugas feriis mifcet ; fic 
ridens vera dicit, vera dicendo ridet; fic homi- 
num mores, affeclus, ftudia, quafi penicillo de- 
pingit , neque legenda, fed plane fpe<il:anda ocu- 
lis exponit, ut nulla comoedia, nulla fatyTa cum 
Jiuius Dialogis confeni debeat, feu voluptatem 
fpecles , feu fpeftes utilitatem. 

lo. Benediclus in praej. Luciani: Kunc fuperef- 
fet, ut aliqua commendatione Lucianum coho- 
neflarem, nifific, aftumab aliis rrmltis, agerem. 
Et certe quid opus eft, ut poft illos repetam, eum 
elfe Atticae eloquentiae exemplar fmcerum , fum- 
ma dicendi feflivitate, magna rerum varietate, 
magna fcientia , multaque do61rina clarere? Hic 
fi res ferias tra^lat , fit gravis : fiiocofas, feftivus: 
fi praecipit, fi monet, fi mordet, eft prudens, eft 
lenis, eft afper: fi orator caufam agit, eft facun- 
dus, acutus, folidus. Denique adeo foecundo 
flexiiique valet ingenio, ut veluti Proteus omnes 
formas, veluti Chamaeleon omnes orationis colo- 
res fufcipiat : varioque ftili penicillo varia ars;u- 
menta explanet , dum in gravibus exfurgit fubli- 
mis, in termibus incedit humilis, in mediis inter 
utrumque dicendi genus fertur medius: femper 
facrificat perfpicuitati : ficubi lubet obfcuritatem 
affe^l;are , dextre id facit. Ex quibus conftat , nul- 
lum effe au£lorem, quo commodius uti poflit, 
quicunque Graece difcere ftudebit. Hic , fi locos 
ie£le deligas, tironibus efl facilis, prove6lioribus 

h 2 cxvi TESTIMONIA DE LUCIANO. 

accommodus, Graeca lingua iam plene imbutis 
utilis. Hiiic florentifTimis Europac gymnafiis com- 
mendatiOimus, ut ex co liudiofa iuventus, tan- 
quam exfonte, purum Graecifmum hauriret: il- 
lic[ue aliorum, qui in fcholis praelegi folent, au- 
■^lorum fabulis fcatentium, amphis & planus effet 
commentarius: 'k. ex varietate fcriptorum TroXvrpS- 
TTCv hominis huius, apud quem nulla fere res efl, 
quae non veniat in leimonem, Graece loqueiub 
formularum flores decerperet. Quae cum citra 
controverfiam ita fmt, omne punflum tuHt Lu- 
cianus, qui utile dulci mifcuit: dignus profefto, 
quem omnis ^rAsf/touffo? amet , quem ahoqui im- 
pium vel pius non d-edignetur, Iiquidem puris 
omnia pura, cjui ceu Ponticae apes, mel chilciffi- 
mum ex amai-iffimo abfnithio conficiimt. Age er- 
go quicunque feria, quicunque iocofa quaeris, hic 
invenies, quod animum tuum quocunque tan- 
dem modo aff eclum refocillet , five te domi hae- 
rentcm , five ruri verfantem , five peregre euntem, 
pohtiffimi au^loris leftione recreare cupies. Hic 
inter agi"orum fata hieta, rerum omnis generis fe- 
getem tibi fuppeditabit : in liorto florido , rheto- 
ricorum florum varias coronas nectet : in viridi ^ 
UTiguo prato, perenni eloquentiae fcaturigine, 8c 
iimpidis facundiae rivis te recreabit. Denique ma- 
gno parvove fub lare degentem, moribus tuae 
forti convenientibus , nunc falfa dicacitate vitia 
mordendo, nunc merita laude virtutem extoUen- 
do, nunc re£ta praecipiendo , te informabit. 

Alia de Luciano iudicia vid. Jupr. in Dijfert, dc 
eius vita. I AOYKIANOT 

SAMOSATEriS 
A I A A O r O L AOYKIANOT 

2AM0SATEn2 

* A I A A o r O I 

I IIEPI TOT ENXnNIOT, HTOI, BI02 AOTKIANOT. 

J\. P T I fA,iv iTnTravjXYjv ilg ru (^K^cKrKuAuci Ooiroov , i 

7]Si^ ryjv riAitciuv Trpotrrifiog oov' o ^i Traryjp k(rK07reiro 

uirct rcov (piAoov, h, ri nai ^it^d^cnro fji,i. ^oig TrKii- 

croig Quv i^oH Tra^i^iia, fxiv Kcti ttovov ttoAAov , Kdi xpo- 

vov y^ccKoov, KcLi (^oCTTccvyjg ov crfjLiKDag, Kai rv^^g ^{1- 

S X O A I A. 

I AOYKIANOY 1.) Outmc /v tts^i 'A^!ry^<'«? ^i^.Z (c. 60.) xa« 

TUi riwf Js( i!7Ti>iiia.v, (c. 24.) xa.« iv tS^^AXiiu; » 'AvcfMtoZns(. Col- 

iv Tw Aoiixtoi, a Ovoc, Trsp) tto.- le£lenea Galei. 

Tfioc ttiiTdu y.et) 'Tra.rptooc xai sV tS a ~ \ > a ~ , v ^- 

t/^£. t«£ 'ATToKoytUi (A. A"^^- 5 ^^«t^ ) Att/X'.^ =tvr/ tou 

C. 15.) x«) ^st^VivTr (c. ^S.) VV"'^ '"';'" "''' ^l yX"^^v, 

mpr;>ikv,^«6T0^ /V T» A(X«^T^- «^T/TO.yKv<pm. C. G. 

/>(«• Trep) <)e Xi^iuii x«i Xoyav sti- 7 ^loa.^a.tro //s. ) ^I0a.!!~x.ouai 

Tov iv rZ XeZ^tc, xa) iv rS Tlpog Ttva. , sti OtOa.crtia.Kov Tri/ATTce //ct* 
Tov etTiovra. Tlpo/xnbsii!. Opa. xa.) ^MOfAsvov, V. 

LUCIANI SAMOSATENSIS 
D I A L O G I. N, DE SOMNIO, SEU, VITA LUCIANI. u P E R admodum cum defiiffem in fcholas ventitare ; 

iam pubertati proximus, tum pater confilium inire cum 

amicis , quid me doceret. Plerifque igitur eruditio vifa fuic 

& labore multo, & longo tempore, & fumtu non exiguo^ 

Lucian. Vol. I. A 2 4 L U C I A N I 

irB^Cil XUf^TTOUi' T(t ^i rjfjLiTipU (A,lKfiCt Ti ilvUl , KUl TU- 
X^uiv TIVU Tr,V tTnKCVjilUV UTl-aiTUV. Ei ii. TIVU TiX^fjV 

tZv (^uvuvcrcuv TCVTCuV \>CfjLaUifJi,t, To fx^v TT^OiTOV iv(/vg 

€iV UVTCg iXilV TU UOKOVVTU TTU^U T'i]^ Tiyj/\i , KUl flfj- 

KiTi ctKO<riTog iivui , TYiXiKovTog ojv' ovK ilg y.UKpuv ai 

y.Ut, TCV TTUTiOU iV^fUVilV , Wn-oZifUV Uii TO yiyvcfLivov. 
ivTioug ovv eKvC^ioog eLi'X'^i TTftcvTitri , Tig Uj)icrT'/i tcov 

TiX^'^^' ^^' ()(^0"T>J iKfJLUmV , KcU UVOf)l iAiVlJipU TTpS- 

yrovcru, kcci Trfcxnitov \xov(tu tjjv %c^Y{y'iuv, kui Siup- 

KT] TCV TTOCQV/ h>\^CV ToivvV uXXr,V ITrULVOVVTOg , Oiig iKOr- 

c-Tog yvcofxrjg ri iftsrupiug 6i%€v, o 7ruTr,o ug tcv •j-hcv 
cLTnoujv, I 7TUp'/jV yuo Trpcg ff,r,Tpcg <riicg, AOKrTog ip- 
fjiAyXv^cg iivui Sckcuv, KUi Xih^ocg iv Tc]g fiuXKrra, 
ivSoKifJLOgj ov B^ifJLig, iiTTiv, uAX'/}V Tixvr,v iTriKpUTfiV, 
acv TiUocvTOg' uKXu tcZtcv uyi, od^ug 'if,c£, kui ol- 
oucKi 7ruj)U/\u(2iCt)v Xi^jcoj \pyuT'/iv uyu^v muii KUi 

&: fortuna indigefe fplenclida : reculas autcm noftras tum 
tcnucs efTc , tum promtum quoddam fubfulium polVolare. 
Sin aliquam vilium iftarum artium , quae manu conllant , 
edidiciffem , primum me quidein ipfum ftatim inde habitu- 
rum, quo vitam tuear, neque amplius domi coenatitrum 
[paternae menfae gravcm] id aetatis:dein non diu forc, 
quin patrem fun hilaraturus, allato ufque, quod mihi na- 
tum erit mcrcedis. Ergo fecundae deliberationis initium eft 
propofitum , quae optima fit artium , & ad cdifcendum fa- 
cillima, & homini libero conveuiens , ik. expedito fumtu 
parabilis, &quaeftu commodo. Alio aliam commendantc, 
iit cuiufque fenfus aut experientia fercbat, puter ad avun- 
culum converfus , (aderatenim maternus avunculus, qui 
optimus efle ftatuarius videretur, & poliendis lapidibus in 
primis laudatiffimus ) fasnonell, inquit, aliam artem pri- 
mas tenere , te praefcnte: quin tu illum ducito, me de- S O M N I U M. 5 

rvva^fxcaTyiv, x.cci ipfioyXu^eoi,' Svvctrcti yc.o iccti rov- 
ro, <puj-iag yi, ug olaS-cc, i.%uiv ^^'^ioog' IriKfxcciaira 
oi rcug Ik. rcv Kyipcv Tramcug. oTron ycto kOi^itviv vTr^a 
rct)v ^i^cuncc(,Act>v , kTToHo^v ccv rov xyjoov, 7i (^oct^, vj 'iyr- 
TTovg, 7} Kcti vvj A/' ccvQpcdTTOvg civiTrXctrrov , UKoroog , oog 
iSotcovv rco Trarpi' tp' oig Trctpa, fjtiv rcov StSctfTKocXcjov 
"TrAyjyctg kKcifjtl^ctvov' ron rh iTrctivog ilg rfjv iv^vistv 
}ccti rctvrct '/jv Koci -x^vicrrcig nxov ivr e/Ltoi ratg iATruJctg, 
cog kv (^pctxu fjcot^Yicrofjccti rvjy rsxW' ^'^^ HKiivijg yi. n^g 
TrActcrriKifg. Auct ri ovv iTnrrjfhiog iSoKii 7^ixipot rex^^? 
ivctpx^crS-oti , Kciyoo TrctpiSiScjLcriv rco S^iicti, fxod rov Ai" 
ov (rOoSpcc rco Trpctyjnccri ctx^oy.ivog' ccAAol f/.oi Kcti 
7ro!,idia,v rtvct cvk ctnpTryj iooKU s%£;i',. Kcti vrpc^ rovg 
fjAiKio^rctg iTrLSuBv , il Octmifxyiv S-iovg rl yXu<pcdy , 
Kcii ctyctXfxccriot rivct fjtiKpct KctrcccrKivct^oov kjxccvroi) 
n, KctKiivoig, oig Trpci^povix-Jiv. iV«j rayi Trpoorov iKUia 

monftrans, tuamque in euram receptum eiKce lapidum ar- 
tificem bonum, & coagmentatorjm, ac ftatuarium: poteft 
enim, idque ingenio praeditus, ut nofti, dextro. Scilicet 
argumcntum capiebat ab iftis e cera ludicris: nam dimifiAis 
a magiftris, derafa cera, boves aut equos, aut, ita me 
luppiter amet , homines efRngebam , fcitule , ut videbar pa- 
tri r ob quae quidem a magiftris vapulabam ; at tunc ad in- 
genii felicis laudem &ifta quoque pertinebant : quare bona 
tenebantur de me (pc, fore ut brevi artem difcerem, idquc 
ex ifta fingendi dexteritate. Simul igitur atque idonea vi- 
debatur dies arti aufpicandae, committebar avunculo, rem 
haud lane quam valde gravatus : quin & ludum quendam 
non iniucundum mihi videbatur habere , S^ ad aequales 
oftentationcm , ft Deos f;ulperem , & fimulacra quaedam 
parva concinnarem mihimet ipfe, & quibus vellem. Tum 
primum illud, & quod folet incipientibus , contigit: fcal- 

A 3 6 L U C I A N I 

Kcci a-vr/i^ig roig ct^x^fA.ivcig iyiymo^ iy>co7nct ya: 
rivu fjLOi §cvg o S-iiogi iKiMv(ri fjLOi yj^ifjLct KuS-iKicrS-ci. 
'TrXctKog iv fjii<rcc Kiifxivv\g , iTTiiTrcov ro kcivov , 'Ap%'/7 ^ 
roi yif/,i<rv Trctvrog. Z.KA'/iporif)cv Si KocnviyKovrog v~ 
cLTimag, Kce.riix.yyi fJbiv r Trkoui' o Si <tyoLvccKrv\croig» 
ff-KvraAfjV rivct Kitf^iVi^v TrKria-icv Xctficov, ov Trpucogy 
cv^i TrpcrpiTrriKcog fJLOv Kctrripictro , Oucm octKpvct ftot. 

4 r)t TTpccifJAci rrig nxv^ig- 'ATroSpctg ovv iKii^iv iTTi rriv 
oiKiccv cttiKvovfxa.1, crvvix^g ctvoXoXv^oov , KCtl ^OLKpVOOV 
rcvg oC^^ctXfJiovg VTroyrMoog' kcli ^irjyovfjLcti rrjv (TKvrot- 
^rjv , KcLi rcvg fjLCoKooTrctg iSiiKvvov. Kcti KCLr^yopcvv ttoA- 
Kr\v nvct oofjLcnjrct, TrpccrS-iig, cri vtto C^ovov rctvrob 
i^pcta-i , fjcrj ctvrov vTnpfiuAcoftcLi Kocrct rr;v rixvrjv, 
^AycLicLKrricrctfjiivrig ^i rr,g fjci^rpog, koli TroKKct fu ctSiK- 
Co) Xoiocpri(rctfjLivrig , 'ivru vvt hr7]\h, KctnooLp^ov iri 

5 ivSctKpvg , Kcti rrv vvx^ ^Mv ivvooov. Me%pi fx.iv ^rj rov- 

^ ^ Af/Jn ui T- Ji- TT. ) 'H-ri; Jou Toc <5f Aoux. iv '^Ec/Airi/uet. C. G. 
ToZro, xa) ^Ai>i7TOT^\ov( ev kTLfio- f) Avc\o\y^a)V ) aLKKaii y^ot^f-» 

fiXhfx. acii TloKnixSv TrsfA-rrTCfi' «i>- ritl ivaXv^wv. C. G- 

pro milii dato avunculus iuflit lenitcr perflringere tabii- 
lam in meHio iacentem, addens vulgatum illud, Dimidium 
faHi, qui cocpit , habet: me vero durius impingente prae im- 
peritia, confra61a eft tabula. Ille indignatus , fcutica , quae 
fub manu erat, capta, haud placide, nequeadhortantismo- 
re nie initiavit, iic ut lacrimae mihi prooemium effent artis. 
Hinc ergo me domum proripio, crebros fuigultus ducens, 
lacrimiique oculos oppletus : commemoro fcuticam , vibi- 
cibufque oftenfis, & incufata multa quadam [avunculi] 
crudelitate, adieci , haec illum ex invidia feciffe, [metuen- 
tem] nearte fe fuperarem. Indigne ferens mater cum mul^ 
ta fratri dixiflet convicia, ego primis tenebris obdormivi 
adhuc in lacrimis, totamquenodem cogitabundus. Hafte- I S O M N I U M. 7 

700V yiAacrifzct, km yAtpeiKiMaj^ tcc nptjfxivcc xct fxircc 

TOLVTCt ^i OUKiTl iVKCtTUC pOV/jTCC , CO dvSpig , UKOV(ri(rS-i, 

<iKKct Kcci TTccvv (^tKYiKocov ccfcpocCTCtJV ciiofycivcc' ivcc ycc^ 

KOL^^' OfJCmOV UTTOO, ©giOf f^Ol kvVTTVlOV ^A^gl/ OVilDOg , 

"AfxfiDoa-iriv ^icc vvktoc, Ivupyrjg ovTcag, oocTTi fjy/j^iv cctto" 

XiiTTia-B-CCl TVjg ccAfjhlCtg' STI yoVV KUI f/,iTCC TOCrOVTQV 

XDovov TccTi crx^l^'^'^'^-' t^oi Tcov OctviVTCov iv Toig oC^ccA- 

~ /- \'^\~' A^ ^^.. 

fJCOig TrcCOULLiVil , KCCI VJ <^COVyi TCOV OiKOV^r-J-iVTCOV iVCCVAOg 

evTco (TocOyi TrocvTct viv. Avo yvvcuKig kocfiofjcivoci tocIv 6 
"Xjiooiv iIKkov fii Trpog ictvTVjV iKUTioct f/.ctKcL (iiccicog 

KCtl KCtOTiDCOg' fJLlKDOV yoVV fJCi miCTTrctcroCVTO TTfiOg CtK" 

/ ' . \ \ -"^ \ ^ - < / 

KriKccg CiKoTif/,ovftivcci Kcci ycto ccjiTi fjLiv av vj iTipoc 

iTriKOOCTil, KCtk Trctpct fXiK^OV OKOV UX^ fJLi. CCf>Tl Oi OCV 

etv^tg wro TY\g iTipccg ilxofjLrjv. if^ocov ^i yrpog ctKKrjKccg 
iKanpcc, vj fiiv, cog avrrjg ovtcc fti KiKTVjcrB^oct f^ovKoi- 

TO' VI Si, COg fA,CCT'/jV TCtiV CtKKOTpicOV CtVTlTTOlOlTO. VjV Si V\ 
4 'EvuTTVJov ) T. xar* uttvjv. C. G. 

nusquidem, quae dixi , ridicula funt & pueriliarquae vero 
deinceps confequuntur , non iam contemtu digna, o viri, 
accipietis, fed talia,quae valde diligentes auditores requi- 
rant: ut enim cum Homero dicam , Divinum mihi fecun- 
dum quietem ^enit infomnium almam per no6lem , tam 
clarum , ut nihil abeffet a veritate : quare poft tantum tem- 
pus fpecies rerum vifarum in oculis ufque inhaeret , ik. fo- 
nus auditorum auribus infonat; tam erant o.mnia manife- 
fta. Duae mulieres prehenfis manibus me utraque ad fe 
trahebant vehementer fane & vaUde, fic ut parum abef- 
fet, quin me difcerperent illo mutuo contendendi ftudio: 
namque modo haec fuperior paene me totum habebat, mo- 
do rurfus ab altera tenebar. Interea vociferabantur invi- 
cem ambae : haec , eam me fuum poffidere velle ; illa , fru- 
flra res alienas iftam fibi yindicare. Erat autem una ope- 

A 4 8 L U C; I A N I 

uiv tfiyuriKyi, kui ctvdpiKrii kch etvxf^-V^'^ t*JV KOfjL>}v 
TCt) %feTije tvXmv ctvcf.7rXicog , Sn^CtKr fXiVYj tyjv taS-tjTct. 
TiTavQv K€tTct.yifji,ov(rct , oiog tjv o S-uog , OTrori '^ioi rovc 
Xi^ovg' 91 iTipa ^i fjLctKa ivTroocooTrog , Kcii ro a-x^lf^'^- 
iVTrpiTrrg , kai Koa-fXiog rtjv ct,vct(ioX*iv. nAog ^' ovv 
lCicifri fjtoi SiKct^uv, OTTOTipci, fiovXoiftv\v c-vvitvcti ctx>- 

TMV. TrpCTiOCt Si fj (TKAripct iKiiv/] KOtl Ct\SpOu'^V\g iMS,iV' 

7 Eyco, CiXi TTou, 'EpfxoyKvC^iKvi Tiyjy\ i\fju, 'v\v %5£? 
mc,oi fjictvbuviiv , ciKiict Ti a-oi Koti avyyivijg oiKodiv o, 
Ti yctp TrctTTTTog cov {UTrovcct rovvofjtct rov fjtriTpoTrot- 
Topcg) Ai^o^oog v\v , Kcti too B"tioo ctfxipoTipc*) y.,cti fzccAcc 

iVrJoKiftilTCV Si V\fJtCtg. ii Oi S-iAoig ?\.r,pc>)V fJ.iV KCti CAif- 

vct(^cov Toov irctpct TctvTv\g ctTrixia-b^cti , oii^ourot Tyjv iri- 
pctv , iTriaS-cti Si Kcti a-vvoiKiiv kfjto) , Trpoorot fjtiv Spi'^r^ 
yivviKoog, Kcti rovg oofjtovg i^^ug Kctonoovg, CSovov oi 
TroLVTog ctAAorpiog iayi , Kcti ovTrori ctTru iTri t-/\v otAAs- 
oof^tjv, T1JV TrctrpiSct Kctt rovg OiKiiovg KarctAiTrm' cvos. 

raria, virilis, fqualida coma, manibus callo plenis , fuccin- 
^a vcftem , calcc referta , qualis erat avunculus , cum 
polirct lapides: altera vero facie valde formofa , habitu de- 
cora,atque eleganti veftitu. Tandem ergo mihi permittunt 
arbitrari , utri malim adeffe. Prior autem inculta illa & vi- 
rilis fic eft locuta : Ego , care puer , ars fum Statuaria , 
quam heri coepifti difcere, & domeftica tibi & cognata 
genere : etenim & avus tuus, (matris ipfo nomine patrem 
appcllabat ) lapidum erat fculptor , & avunculi utrique 
magnam funt adepti laudem e\ nobis. Siquidem optes nu- 
gis&quifquiliis,quas illa pracbct, abftinere, (monftrabat 
alteram) & me feftari mecumque degere, primum tu qui- 
dem aleris Hrmo cibo, & humeros habebis robuftos ; ab 
omni autem invidia eris alienus, neque unqunm abibis in 
peregrinasregiones, patria familiaribufque relidis; ncc te S O M iN I U M. 9 

iTTi Koyoig iTTUivicrovTUi <ri Trccvrig. M.t] fiva-ux^yiS ^^ ^ 
Tcv (rufJLoLTog ro ivnAig , fXYjSi. rr^g io^S^vjrog ro TTivctooy' 
ctTTO yu^ rcov roiovroov opf^ci)[xivog xcci ^l^Hi^iug iKiivcg 
iSiih. rov Aici, Kcu YlcAvKXiircg rvjv W^ctv iloya/rurcy 
Kcti Mvf)oov iTrytVi^yi , Kcti W^ctiiriK^g iS-otvf/^S-'/)' 
TroQtTKvvovvrcti yovv ovra [Jtiret ruv B-ioov. ii Svj rovroov 
ng yivoio, vrcog fjtiv ov KAUVog ctvrog Trct^ct 7rct(Tiv ct\>- 
S-^ooTTOig yivoioj ^vjAoorov Si Kcti rcv Trotnoot ctTrcSii^igi 
TTifiifiXiTrrcv Si otTroOotvilg Kcti rr.v TTurou^u. ruvru KUt 
iri rovroov TrXiicvu SiU7rruiov(ru , kui fiupfiuoi^ovtru 
TTUvrc^iv, ihriv 5} liiX'-'''!, fJt^ctXu Svi cTTrovSn (rvviioov(ru, 

KOti TTiihlV fJti TTiipOOf^iVVj' U)\?^ OVKin f^ifJtVVlfJ.Ui Tct 

'7rKii(rru yup vjSvj ftov ry/V fj.v/jfiriv SaCvyiv. iTru S' 
ovv iTTUVTuro , ctpxirui Vj iriOU OOOi TTCOg' £jyci} St, u ^ 
TiKVov, YLui^^hiu iifjti vi§vi crvvvi^r,g crci, kui, yvoopif/,vj, ei 

13 MvJi//»)» oi(<fuysv) O rk, (p*v«v tvavXoVy i^a t«v evvotctv tZv 
e'/>fy.a.Ta. twv <pavf'vT»v to k c<f 6a\- dfiiy.ivmv c'ut«) TW/jom t^nf/.fi\<x- 
/r.'.:7f vntTVTfu)fji.(va. (fi^aiv , x^.i tmv Ksii ; KxDjV TiUTS. Y« 

fane ob declamatiunculas laudabunt cunfti. Cave autem , 
faftidiveris habitus vilitatem , aut illud veftimenti fordidum : 
a talibus enini initiis profeftus etiam Phidlas ille lovem 
exhibuit, & Polycletus lunonem effinxit, & Myron in lau- 
de , & Praxiteles in admiratione fuerunt : hi nunc propterea 
cum Diis adorantur. lam fi tu unus eorum fias , qui pot- 
eft fieri , quin celebris apud omnes homines ipfe habeare ? 
immo patrem efficies , ut beatus praedicetur te fiho , pa- 
triamque infuper reddes illuflrem. Ifta, atque iftis itidem 
pkira titubans & ufquequaque barbare locuta dixit Statua- 
ria, perquam fane fedulo compofita, ut quae mihi perfua- 
dere conaretur : fed non amplius recordor : nam plurima 
iam quidem memoriam efFugerunt. Poftquam igitur defiit, 
infit altera hunc fere in modum : Ego , fili , Eruditio fum , 
iam tibi famiiiaris Sc nota, etfi necdum ad finem ufque me 10 L U C I A i\ I 

y,a,i jLcrjoiTrci) Ui reAcf f^ov Tri^^Uficttreci. tiAiicet fjciv c- 
Tflt ctycthct Topi^ XiSohog yivo/jtsvog , civTtj Trpouct-.iKi. 
cvoiv ycco oTi fxtj ipyoLTvig icrri, tco crooixctTi ttovoov, kci: 
TOVTCi) Tyjv cfzrucruv iATriocL tov f^iov Tihijucivog, ct^^ct- 
vrig fiiv ctvTog oov, oXiyco koh ctyivvfj XotfjLfiavoov , tcc- 
TTUVog Tt]v yvoofyLVjv , ivriA'/jg ii tvjv yrpoo^ov , ovri C/Ao;f 
i-n-ir^iKo(,criy.og , ovn g%5cc<? Col5>ipcg , ovn rc7? TroKiTcng 
^y;Act)Tog' ctXA oLVTO f/.ovov ioyccTtig, Kcti rcov iK rov 
TTOAAOv oyif^ov iig , ctit rov TrpovxovTcL VTTOTrrvicraroov , koh 
rov Myuv SvvufJLivov S-ipcLTnvoov , Aouyoo fiiov ^uv , kou 
rov KOiirrovcg ipf/,uiov cov. ii Si kua ^PnSioLg, v\ rToAt;- 

y \ r. ^ -- , V / 

KMlTOg yiVOiO, KOLI <jaVfJM.(rrOL TToKAoL itipyctO-OLiOy 

rv\v f^iv nxvrjv oLTTOLvrig iTraivia-ovrcu, ovk icrri di ocrrtg 

6 OUts (p. i'7nuixivifjtos') 'O uynv }^aov o Xetyaf. Vorft. 

T07( (p/\c«C fV T» J«X«^£5'^«' aVVH- II "EpyUtfJSV ) To a-T/>5ffoOXJtTO|f 

^Gfiav, xu) TOUTeiC /Soxflttv sv T«.Tf Xf/>ooc, «"^ro rrtv iv TstTc oOilc T(9f- 

€)ix«<f. V. /Aivav a-7r«^J(,5v , at< c« oJo/^^oboi 

lO Aaya' ^«ov ^a^v^^O Xctyccj, xa.Tia-'^i',vci. V. 'H a-Tro tou fV 

swJ Oitxicii a.ivi-rrna.1. «l^iXiflT/j. eSsi XfyOju/vou , xcivoc 'E^iMlTf, fVJ 

0. /2»:o 'ATSXXav. C. G. Tlafoi- rav t'vj>iaY.',VTOtv tI' c/ov, xoivov to 

/u«« £«'c T6UC Js<Xsi/c' Jf/Xov yotp fvpnjuit. Vorft. 

pertentaveris. Quanta quidem tu bona fis confecuturus , 
fi ftatuarius fias , ifta praedixit : nihil utique nifi opera- 
rius eris , corpus labori impendens , in eoque fpem vitae 
omnem habens repofitam ; dum ipfe fis obfcurus , parvam 
eamque illiberalem accipias mercedem , huinilis animo, vi- 
lifque prodeas & incomitatus in publicum , neque amicis 
utills advocatus, nec inimicis metuendus, nec quem tui 
cives aemulentur: fed ipfum illud operarius, unufque e 
plebc mu!ta , qui femper praeftantiorem revereatur , di- 
ccndo promtum colat, leporis vitam vivens, potentiorif- 
que praeda facilis. Fac autem te Phidiam aut Polycletum 
ficri , multaque admiranda affabre perficere , artem cundi 
laudabunt; at nullus eorum ^ qui fpeftant, fiquidem fapiat. S O M N I U M. II 

rciov l^oVTOov, ii vovv i.xoi-> iv^ctir Av (Toi 'o[jt,ciQg yivi- 
<r'S-ui' oiog y<t^ ccv y\g, ^uvctvcrog , kui x^ipcovu^, kcci 
ci,Tox^ipo(3iCi)Tcg vofA,icrS-ri(Tn- Hi' oe f/,ot Trii^, TrpooTOV lO 
uAv (Toi TToXKa. 17^1,011^00 TTccXciioov ct]/§pciOv ioycc, iCCU 
TTQciiug B-oLviJLa,crTctg, koli Koyovg clvtcov ccTrciyyiA- 
Kovcrct, KUi TTctvroov, oog iiTntv, ifjun-itpov ct7ro(po>MovfroL 

KCU ryjV lf't/%>7J' , OTTiO crOl KVpiOOTCtTOV koTl , KCtTCCKOCrfX,VI- 

(Too TToXKolg Kcci ayaJ^oig KocfxrifjccfjTi, trooOpotrvvv^, ^i- 

' ^ n ' ' ' ' ^ ' 

KcLiocrvvv^ , ivcrifiuci, , TrpctorviTi , iTrniKiiei , crvvicru , kcio- 

noicc, Too roov kuacov ipoori, ryi Trpog rct (TiftvorctTct op- 

/^'~ / t f~i ~./ t,.^ 

fjcri' rctvTct yup icrriv o T'/ig l^f^'?? cLKvipuTog cog uKviOcog 

Kocruog. At^ctu S'i cn ovn ttuKuiov ovSiv , cvn vvv yivi- 

(T&Ul SiOV, U^AU KCti TU SiOVTU 7rpQQ'<\jil f/AT IfJCOV' 
KUl oXoog, CtTTUVTU, 07rQCrU iTTl ruri B-ilu, TUTi cty- 

S^pooTrivu , ovK iig fjcuKpuv cn SiSu^oftUi. Kct; o vvv 1 1 
TTivrig rov Silvog, o fiovKivcrufjcivog ri Tnpi uyivvovg 

optet fe tibi fimilem effe : qualifcunque enim fueris , vilis 
artifex, mercenariufque , & manibus vitam quaerens ha- 
bebere. Quod fi mihi morem geras, primum equidem tibi 
multa oflendam veterum virorum afta , refque geftas ad- 
mirabileSj dum eorum fcripta tibi recito, atque omnium, 
ut plane dicam , te peritum reddo. Quin & animum , quae 
tui pars eft primaria , excolam multis bonifque ornamen- 
tis, temperantia , iuftitia, pietate, placiditate, aequitate , 
prudentia, conftantia, honefti amore, acri denique prae- 
ftantiffimarum rerum ftudio: ifta enim vere funt fmcera 
mentis decora. Praeteribit autem te nec vetuftum quid- 
quam, nec quod nunc fieri expediat : quin &; futura pro- 
fpicies mecum; & in univerfum quidquid eft rerum divi- 
narum humanarumque, nondiuerit, quod te docebo. Tum 
qui nunc pauper audis, & iftius, cuius nomen vix con- 
ftatj filius, qui deliberas adhucdum de tam ignobili arte. 12 L U C I A N I 

6VTC1) Tg%i/>;^ , jjLiT oXiyov ctTrcta-t 'Q/iXunog Kcct iTrtC^ovog 
ta-yi , TifA,ci)f/,ivog koli iTrctivovfJLivog , koh iTri TOig oLDKTTOig 

.fv ~ \ ' \ ^ / \ . / ./ 

iVOOKlfJUOV , KCtl VTTO TCOV yiVil KCtl TTAOVTr^ TTOOVXpVTCjdV 

ttTro^XiTrofJiivog , KT^Yfvct f/jiv Toia.vTy,p ctfXTnx^uivcg, 

(§ii'^cuTa, Tyjv 'iavryjg' ttccvv Si Xccy.7rf)ccv iOjftu) ctpx>l? 

Si Kctt TrpoiSpioLg ct^iovfjLivog. Kctv ttov ctTroSrtf^g, ovci* 

iTTi Ty,g ccXAoactTTtjg ctyvcog ct/J*' ctOctvrg i<xri' ToiccvTct 

<roi TripiT/jcrco Ta yvoopKrfj.ctTot, coim tcov oocovtcov fKcb- 

(TTog Tov 7rXyj(riov Kivricrctg Sii^u (ri tco SolktvXco, OT- 

3 1 TOS EKEINOS, Xiyoov. kv ^i Ti crTrcvrJ^g othov r, ] 
\v./ >\\\ / ,/ n ' ' 

KcLi Tovg CiXovg v\ koli tviv TroKtv oXtjv KctTctXctfzbaiK* 

llg (Ti TravTig ct7ro[2Ai'<^ovTai' Kctv ttov Tt Xiycov Tvx,y,gr 

3CiX^V°Tig 01 TroXXot CtKOVTOVTai , S-aVfJLCt^OVTig, KCtt iii- 
^CttfJLOvi^QVTig (Ti TCOV KoyOiV TV\g ^VCtfJLiCtOg , KOU TOV TrOr- 

Tipct T>ig ivTTOTfjuoLg. oi Kiyov^Tiv , cog ctpa ctbavaTCk 
yiyvovToci Ttvig k^ ctv^pcoyroov , tovto (rot 7ripi7rotv\(rc/i. 
Kat ya^ yjv oLvrog iK tov \otov oLTriKr/.g, ovTroTi Travcyt ' 

paulo poft omnibus eris aemulationi & invidcndus: hono- 
res laudemque confequeris, ob rerum optlmarum cultum 
infignis, quique genere ac divitiis excellunt te fufpicient: 
porro tali veftc, (fua, quam fplendidifTimam gerebat , 
oftentata ) amiftus , magiftratu primaeque fedis honoie 
dignus habeberis : fi quo peregre proficifcaris, ne in ex- 
tera quidem regione ignotus eris obfcurufve: eiufmodi tibi 
circumdabo infignia,ut videntium unufquifque proximum 
impellat, teque digito defignans, Hic ilU ejl, aiat. Si quid 
autem maioris momcnti aut amicos, aut civitatem etiam : 
univerfam occuparit,ad te cun(^i refpicient: dixeris ali- 
quando publice, a tuo dicentis ore plerique pcndcbunt au- 
ditores admirabundi , & gratulabuntur tum tibi difertae ora- 
tionis potentiam , tum patri prolis fclicitatem. Quod auteiu 
ferunr, immortales fieri quofdam ex mortalibus, id tibi con- S O M N I U M. 13 

(Tvvocv Tcig TTiTPctiSivfJAvoig , 7rpo<roiLciAi>Jv tci^ upicrroig, 

ope/.g tov AjijxoirBivriv iKUvov , rivog vlov ovru lyca yjAiKOV 

iTTOiriircc 5 opczg rov h.icrx'vrjV , og rvyjTravicTTpicig vicg r^v ; 

ciA?C ofjLoog ciVTov Si kfii ^i^iAiTrTTcg k^ip(X,7riv<riv' ^k 

2.CidicpctT/ig Kc&i cvorog vtto rvi ipfA,o'yAv<^iKri retvr^ rpou- 

(pug, iTrii^rj rcLXicrrct crvv'>^Ki rov KpiiTTOvog, kch ^pct- 

Trinvcroi.g Tra^) ctvrrfg yivrof^oAricriv oog ifjii, ctKovug oog 

•yTcipcc 7ra.VTO0V a,^ircci-^ ^Apiig Si avrcvg rriXiKovTovg ly 

9ict,t roiovrcvg avopag, Kai Trpa^ug AafXTrpag, Kcci Ko- 

yovg <rifA,vovg, Kai crxvf^-'^^^ evTrpiTng, Kai rifA,riv, Kat 

ociav, Kai iTraivov, KaSi Trpoi^piag, Kai SvvafMv, Kat 
\ \\'\./ 't\ ~ \\,\ / 

tzjxey^, Kai ro ivn Aoyoig ivocKifXtiv, Kctj. ro iin crvn-- 

o'ii ix)SaifA,QVi^icrB-ai , yjrodviov n Tnvaoov h^vcr^ , kou 

(ryjfifia ^ovKoTrpiTnq avaXr;^'^ , Kai ff^o^Xjhla , Kai yXv- 

C^^cia, Kai KOTTiag, Kai KcAaTrT/jpag tv Taiv Xipav icug, 

v*arod vivivKoog ug rc ipycv , xafjicuTrirrig , Kai %fli^(5ti- 

^']\og , Kui Travra rpoTrov raTruvog' avaKVTrroov cFe ovSi- 

ciliabo : etenim cum e vita difcefferis , non tu dermes un- 
quam adeffe do£lis , & confuetudinem habere cum optimis. 
Viden' Demofthenem illum, quo patre natum,cgo quan- 
tum reddiderim ? viden' Aefchinem , qui piatricis tympa- 
num pulfantis erat filius ? & tamen ipliun propter me Phi- 
lippus coluit. Socrates autem &. ipfc fub ilta Statuaiia uu- 
tritus, fimul atque meUora percepit,illaque deferta trans- 
fugit ad me, audis, ut ab omnibus celebretur? His tu milfis 
tantis talibufque viris, rebus fplendidis , fermonibus fapien- 
tiflimis , habitu decoro , honore , gloria , laude , principe 
confidendi loco , opibus , dignitate , facundae orationis fa- 
ma, publica prudentiae gratulatione,tuniculam indueslbr- 
didam , &: habitum fufcipies fervilem , vetticulos , caela , 
nialleolos , fcalpra in manibus habebis , vultu ad opus pro- 
no, humilis £: humilia confetlans, omnemque in modum 14 L U C I A N I 

'^(/Tii OvSi CtAlS^OoSig, OvSi iXiv(li.f)lOV OvSiV ItTIVOUV , CCX" 

\ \ ^ •v .' " f \ ' ' ■'^ / 

Act TCC IXiV i^ycL OTTWg iV^vbfJbCL KCf.i iVCTX'^ f^OVCt iCTrUl 

<roi Trpovocdv, orroog J'6 avrcg ivpv^uog n kcu yJa-fxiog 

icrvi, vjKiCTTct 7ri'^^ovTiKoog , otAA' ctrifioTifiov TTOiouv a-ictv^ 

14 Tov Ai^oov. TotvTcc, iTi Aiyovcryjg avTrg, ov TTipiyAiVctg 

iyco TO TiAog Toov Aoyoov, ctvcuTTctg ctTnOyivctf/.viv Kcti 

TTiV OOfXODZoV iKiiV/jV KCtl if)yotTiK'/JV CtTTCAiTrOOV , fXiTi- 

(ictivcv Trpog Trv YloLiSiictv fjtuXct yiy/^doog' Kcti fxa.Ai- 

CTCt iTTii fA.Ci KCti iig VOVV '/jA^gV yj (TKVTCtAvi, KCtl OTl 

TThviyoLg iii^vg ovk oXiyctg ctpx^^fjLivu fjtoi x^ig kviTfii- 

•i^/COTQ. Yl Si Ct?roAii^hlcrct TO fJtiV TTflOOTOV iiyctVCCKTii , 
KCti TOO Xii^i CrvViKfiOTii, KCtl TOVg OOQVTOtg iViTTfHi TiAOg 

Si , coayri^ tvjv N<c/3jji' UKovofiiv , iTriTrtiyu , kui iig Ai- 

^OV fA,iTifiil3Xi^T0. il Si 7rotpci§o'^Ct iTTOt^i , fJOV{ ctTTiarri- 

I 5 a^rjTi ijotvfictToTroiOi ycto 01 ovuooi. tl greoa oi Troog fjtz 
cJtTTiSava-cL, TOiyctocvv ctfjtii^ojjtcti a^i, iZr^, TVjg Si TVig 

abieftus: nunquam tu redlum caput efFeres , virile nihil , 
nihil hberale cogitabis; fed opera quomodo tibi concinna 
& elegantia procedant , providebis : ut ipfe fis concinnus 
& honeftis moribus ornatus, rninime curabls, fed lapidi- 
bus te vihorem reddes. Haec cum adhuc diceret, ego, noii 
exfpeftato fermonum fine, furgenslitem decrevi: mox illa 
deformi atque operaria fpreta , conferebam me ad Erudi- 
tionem valde laetus: maxime quandoquidem in menteni 
mihi venit fcutica, & plagas ftatim non pauxas inchoanti 
mihi hefterno die fuifle impofitas. Illa deferta primum in- 
dignabatur manibus compiofis , & dentes infrendens : tan- 
dem, quomodo Nioben audimus, fixa diriguit, inque la- 
pidem fuit verfa. Si vero pafla videatur incredibilia , ne 
tamen non credatis : miras enim fomnia praeftigias obii- 
ciunt. Tum altera,cum ad merefpexiflet, ar egoiam,in- 
quit, tibi vices rependam caufae iuftiffiine diiudicatae:age S O M N I U M. 15 

^ifCctioiTvvrig , oti kuAoo^ tvjv Sikvjv \Siicci(ra,g. Kcti sA^g 
yj§'/l, kTTif^yi^i TQVTOv Tov 6x11 ^■'-'^Tog, (^Sif^atrct Ti oyjifJt.cx, 

V7rQ7rTiQC*)V ITTTrUV TIVCOV, TCO liriyciCrM £0lK0TCOVj CTTCOg 

tS^ng oict Kou VjKiKci fjcri ccKoAovSrj^rcig gjW-o; ccyvor^a-uv 

tfjLi^Aig. hnt Si ccv/jASov , 7] ^ev i^Actwi , kui vOrjviox^t' 

upditg 61 iig v'\yog iyco iTncrKOTrovv , c/ltto Trjg &co etp^^ci- 

uivog cixPi 'TTOog i^rTripav, yroMig, Kcct i^vrj, kcci Srjjucovgf 

KccSccTri^ T piTTToAiixog cCTroa-TTiipcov Ti kg rrjv yrjv. 

■, / / / '.' \ / .^.r, 

OVKiTl fJUiV TOl lXifXVrjfA,OLl , Tl TO crTriipOfCiVOV iKilVO rjV 

TrkrjV TOVTO fJCOVOV , OTI KCCTCO^iV OL^OpCOVTig 01 CCV^pCOTTOl , 

iwrivovv, Kcci f^iT ivOrjf/,iccg , kccS ovg yivoifA.riv t^ Trrri- 

Cil, TroCpiTrifJLTrOV. AifB,U<rci Si fA,Oi TOC T0(rcCVTOC, KclfJCl iG 

Toig i7rccivov(riv iKUvoig, iTrocvriyocyiv ocvtJig, ovKiTt Trjv 

eCVTfjV iO-B^rjTOC iKiiv^V ivSiSvKOTCC , rjV ilXOV U^p^TTTOCfCiVOg' 

cc^X kfxot iSoKOvv ivTrapvOog Tig iTrccv^KHV. koutccKcl- 

(^OVCrOL OVV KOLl TOV TroCTipoC iO-TCOTCC KOCt 7ripifA,iV0VTCij 
j p , , ~ , , \ , Q^ ~ , \ r '/ 

ioHKVviv ccvrco iKitvrjv Triv i(r<rrjToc, Kocf/A, Oicg tjKoifM 

ergo , infcende in hunc curriim , (currum aliquem oftendebat 
equorum alatorum, Pegafofimilium) ut perfpicias , qualia 
& quanta , fi te mihi non dediffes , ignoraturus fueras. Simul 
autem afcendi , agitabat illa & moderabatur : atque ego in 
altum evedus contemplabar , ab Aurora curfu inftituto ad 
Occidentem ufque , urbes , gentes , populofque , quafi Tri- 
ptolemus feminis quiddamin terram proiiciensrquamquam 
haud fane memini , qualenam elTet fparfum illud femen , 
nifi hoc tantum , homines ad me fufpicientes laudare , & 
fauftis acclamationijjus , quofcunque volatu adiiflem , pro- 
fequi. Poftquam igitur tot res mihi , meque laudantibus 
iftis oftendiflet, reduxit iterum non ifta quidem vefte in- 
dutum , quam habebam , cum volucri curru efferrer : fed 
videbar omnino mihi in amiftu honoratiore & praetextato 
reclire. Quin &, ut patrem invenii adftantem , meque op- i6 LUCIANI 

XUlTl KOLt XJTTifJiV^tnV i ClCt fJUK^V ^UV TTi^l iJXCV e/SoU- 

?\iv(Tctro. ravTct ixiy.v^ixcti looov, ctVTiTTcng iri cov, i.fA,oi 
1 7 ooKil iKTct^ax^itg ^pcf Tcv roov TrAi^ycov Cof^cv. ISlirctBf 
Si Aiycvrcg, Y{^aK?\.ug, i^yj rig, ug fiaKfiov ro kvv- 
TTvm, Kcti ^iKaviKov. ilr ctAAof v7riKfov(Ti, ^etjttsoij/off 
ci/iif-og , cri fji,'/iKicrrai utlv al vvKng' v\ raxa ttov rpa^ 
CTrioog, uxnritj o n^ouckrjg x.ck avrcg i<m. ri o ovv 
k/rriMiv avrco Kri^ra-ai ravra TT^og r,fx.ag , Kai fjLvr^GS^vi' 
vai TraiSiKrig vvKrcg, KUi Ivilooov Trahaioov , Kai fjStj ye- 
yrioaKorcov j iooAcg yaij yj 'y^vxj^cAcy ia fAr; cviipcov rivcov 
'/:fu,ag vTrcKpirag rivag v^^iiArj^iV) cvk oo 'yadi. ovSi 
ya^ 6 :2iivcCoov Trcn rnriyov [j,iv<)g ro hvTrviov , cog i^oKit 
uvrci) Kcu iv rn '^arpuict olKiot, kcci ra aAXa, (^i<rr6 
ya^J ou% VTTOKpKriv rrjv o'^iv, cvdi cog CXvapuv iyvd)" 
Kcog avTU o\i^Y,ii Kcti ravra ky rco 7ro?\.i[jcco , Ka\ ctTTO- perientem, monftrabat ipfi veftem illam, & me^qualis re- 

verteier : inimo etiam fubmonefecit , quam fere de me con- 
iilii rationem inlilfet. Ifta me \ idiiTe memini pueritiam tan- 
tum quod egreffus, ut mihi quidem videtur, conturbatus 
ex verberum metu. Haec duiu exiequor, Hercuies , inquit 
nonnemo, quam longum ionmium & iudiciale: tum alius 
inrerpellat, hibernum lcilicet, nam lonij,iilimae funt noftes: 
aut fi forte trinoftiale, qucmadin(>dum Hercules eil & ipie: 
quid vero ipfiin mentera venit, ut iita nugaretur ad nos, 
puerilemque no«5lem commemoraret , & Ibmnia vetera , 
iumque obfoleta : futile profedto hoc narrationis frigus : 
num nos fomniorum interpretes eife quoidam ilatuit ? Mi- 
nime certe, o tu, quifquis es : neque enim Xenophon , 
cum narraret aliquando fomnium , fuhnen fibi \ ilum in 
paternam cecidiife domum , & reliqua , (noftis enim ) velut 
hiftrionicam , vifionem iitam , neque nugaturus de induftria 
perfequebatur , idque in bello & defperatione rcrum , ur- S O M N I U M. 17 

yvoocrii Tr^ctyuarcov , TnpniTTuruv '^oMyJcov' kK)\a ri 
Kcti "XfivictfJLQV ilx^v VI ^ifjy/jcrig. Kc6< toivvv Kclyu tov- 18 

TOV OViipOV VfA,lV OiriyVjCCiy.yjV iKilVOV iViKCt, OTTOOg 01 ViOl 

Trfog rcc (3eXrioo rpi^jTcovrcci , kcci 7roi,iSiiag ^-xj^vtolC kou 
uuKicrra, , ii rig avrcov vtto Triviag i^iKoKaKii , Kai Troog 
Ta vjrrco aTroKKivii , Ovtnv ovk ayivvvi oiaO^iipoov. iTric^ 
ccoirS-vicrirai iv oi^' cri KolKHvog, ctKovtj-ag rov fjcv^ov, 
tKavov iavroo -n-aoctony y.a iju,i Trpoa-rvicrafA^ivog, ivvocov 
cicg ju(,iv cov Trpog ra KaAAicrra copfxvicra, Kai Traidaag 
tTri^vfivjcra, fxvi§iv a7ro§iiXict<ra,g Trpog tvjv Tnviav tvj\> 
Ton, oiog oi Trpog vfjucg iTraviKvjXvva, n Kai fxvioiv ctA- 
Xo, ov^ivog yovv rcov Ki^oyKvZcov aoo^cnpog. 

gente hofte; fed fane & urile quiddam habebat ifta narra- 
tio. Similiter & ego fomnium iflud meum enarravi vobis 
eius rei caufa, ut iuvenes ad meliora convertantur : in- 
primis fi quis eorum ob paupertatem animo deficiatj fe- 
que deterioribus applicet , indolem haud ignobilem corruni- 
pens. Hic, fat fcio, coniirmabitur, audita fomnii noilri fa- 
bula, meque fibi idoneum exemplum ob oculos ponet, con- 
fiderando, ex quali conditione ad pulcherrima me contu- 
li, eruditionemque concupivi, nequaquam ignave cedens 
rei familiaris, quae tum premebant, angulliis; itemque 
qualis ad vos me recepi , fi nihil aliud , at faltem nemine 
fculptorum obfcurior. Luclm. Voh l. B 8 L U C I A N I nPOS TON EinONTA, nPOMH0£TS 

£1 EN Aoroiz:. >o TKOTN WoofjLvi^ict fJLi uvcti Qr.g^ il fXiv ica,Tct rcv- 
TO, ct) (zpia-Ti, oog Tryi/.n^oov Kuy.ci tcov ipyoov onoov , y\oo^ 
pi^oo t)^v tiKovu, Kou OyifJLi of^oiog tlvcu ctvroo' ov o 
ctvalvofjuii TrriXoTrXoL^og akovuv, i\ y.oii CdvAonpog if/^f 
oTYiXog, olog iK, rpio^ov, (iopfiopog rig vrctpct, fXi'/.pov. ii 
Js VTripiTrciivouV rovg Xoyovg oog S'y,hv ivfA.YjX'X.vovg cv~ 
retg, rov (ro^^oorccrov rouv Tirctvoov iTnCyjfyJ^iig ctvroig, 
cpa fA,yj rig iipooviictv C>5, Keii fMJKTVjpcc, olov rov 'Arri- 
jcov , Trpocrilvui, ru> iTrocivoo. vj Tro^iv yctQ ivfj.vixuvcv rov- 
VLOV^ rig S' '/} Tripirr'/} (ToCict Kcti Trpofj.viduot iv rag 
yoaftfxutTiv 5 c^g 'ifA.01 yi Ikuvov , il f/.'/} Truvv (roi yyjiva.. 

iOo'^i, fA.'/\Si KOfjLiS^ Ct^lCC TOV }s.CtVK<i<rOV . KCtirOi TTOCOi 

10 Tlv 'Arrixov) Oiov (p«!r< , ti ftcfxX^ ya.f <kv «yjiTfcv, '.vx. (■na.iM* 
Xa« 'AiTiy.'JV /y.t ema.nnv f /7rof< tov touts. V. 
"2,6 fiv xa* £>c 2a_«o?iTav. ij.my.th- AD EUM, QUI DIXERAT, PROMETHEUS 
ES IN VERBIS. P ROMITHEUM igitur mc effe ais? Si ea ratione, o opti- 
me , quod &: mea opera lutea fuit , agnofco imagiiiem , 
m«que fimilem illi eire fateor : neque luti figulus clici re- 
cufo; tametfi lutum mihi vilius fit, quale ex triviis colli- 
gitur , coemim prepemodum. Sin vero extollens orationem 
meam.perinde ut artificiofam, do61:iflimi illius Titanum 
nomine eamcolioneftas, vide,ne quis ironiam dixerit^ck 
quafi quandam Atticam llibfannationem fubefie luiic lau- 
di: unde enim artificloCum eit, quod ego facio.^ Quae vero 
eximia fapientia & prudentia in fcriptis meis i Mihi certe 
illud fatis flierit, fi non lutea prorfus, aut di^na Caucaib' P R O M E T H E U S. 19 

SliCCilOTi^CV XJjAAtg CLV ilKa^OKr-S^i TOt> TlpofX'/iUl, GTTQCOl 

\v ^iKuig ivSoKifxiiri , ^vv kXvidiicc TroiouLCivoi rovg a/ya>^ 
vag 5 'Cfiovra ovv oog aXvi^cog , Kui ifjcovxa vfjuv ra foya' 
Kcci v'/j A/<54, Kai ro ^i^fMV avroov km SiaTrvoov, kcu 
Tovro iK rov Yli>oy//jSsoog av iiri, TrArjv ii u^ Sia^^J^.ar- 
Toiri, ori [x^S'' \k TryjAov TrAarriri, aX?.a ^owtiS vyAV 
Tcig TroXXoig ra "n-^as-fjLara. lifj.ng Si cl ig ra ttK'^^ 2 
Traciiomg, kui rag roiavrag rct)v aKOoda-ic^Jv kvrayyiX- 
^cvng, iioooKa arra i7riaiiKvvfj.iSa. Kai ro fxiv oAovy 
iv 7r'/\Au, Kaha,7ri{i iCpt^v fMKfiQv ifjLTrooa-^fiv , y\ TrKaTn- 
K'/\ Karct ravra, Toig KODCTrKa/lcig' ra S aKXa, ovri 
yJv/i^rig ofjLcia TrocTicmv , cvn '^vx^^ii ouyfxa ri , aAArt 
Tip'>^ig aKKoog, Kai 7raioia ro 7rc>ayf/,a. uxrri fjioi h- 
S-vfA^iTaS-ai 'i7rii<ri , fjLri apa ovroo jjh YlfioyjyjSea Aiyoig 
tivai, oog o ^LoofMKog rov }i.Kioova. Oyiciv' cKrS^a -^ioi 
uvrov. ]\.?Kioov Yl^oyy/ihvg icrri f^ira ra ^roayixara, 

tibi vrdeantur. At vero quanto iuftius vos comparare Pro- 
inetheo poteratis, quicunque in cauns agendis celebres 
eftis, vera ceriaminafubeuntesr Viva enim re vera atque 
animata vobis opera funt, & per lovem etiam calor iUo- 
rum ignitus eft. Quod ipfum a Prometheo profeftum vi- 
deri poffit , nifi quod hoc difcriminis ineft , quod ex luto 
vos non fingitis , fed aurea vobis plerifque figmenta funt. 
Nos autem , qui ad multitudinem prodimus , atque ibi hu- 
iufmodi declamationes profitemur , limulacra tantum quae* 
dam fpeftanda exhibemus. Et in fumma , circa lutum , uti 
paulo ante dixi, haec figulina verfatur, quemadmudum pu- 
parum figuli : ceterum neque niotus fimilis ineft , neque 
anlmae fignificatio uila, fed deleitatio quaedam ad fum- 
nuun , &: lufus merus eft. Ut cogitare incipiam , num ita 
me Piometheum dixeris, ut Comitus ille Cleonem: nofti 
fiquidem. Cleonj inquit, Prometluus ipfe vofl neptla ejl. Ipfi 

B 2 I 20 L U C I A X I 

X.CCI ccvrci o£ A(3riva.ici rcvg %t»r|;£ct^, zcci i-^vsTrciCv^y 
Tccti ■^uvTctg y oa-oi TryjXovoyoi, Yl^ofjcYi^iccg cfn-iicocXcvv , 
iTricrx.oo^n-rovTig ig tov ttvj^^ov , 'icoci ryjv h Trvoi oiy.ai toov 
CKivcov 07rTri(riV. Kcci w/i (TOi Tovro fiovMrcti avcci o 
TijiCfJcyiS^ivg , TTctvv ivcroxcog cCTrorircHvrcci , 'acCi ig 
rrv 'Attikviv ^pifjAjrriTcc roov <rKCt)fjcfJt,arocVi iTrii icoci 

tvb^VTTTOC rifJCiV TOC ipyoC, COaVTiO iKiiVOig TCt X^TDiOiOC 

Kcti fjciKoov ng XiSov ifjcfictXcov , (rvvro'i'^iiiv ocTretivTct. 
3 \\ctiroi Occiyj ng Trccoctf^v^cvLtivog , 9v ravroc iiKacoLi 
Tco Yipof^ri^ii , aKKa ro Kaivovoyov rovro kTraivcov , Kai 
fji,tj Trpog Ti aKKo aoxirvTiov fxifjcifxrifiivov' coaynp iKU- 
vog ovK ovroov avboooTroov, ncog ivvoyjcrag avrcvg avi-TrKa- 
<ri' roiavra ^C^ooa fA,ooCoo(rag , Kai oiaKoa-y.riG^ag , ug iv- 
Kivr\ra n nyj, Kcci oOdrivai %otpi£VTfit. koci to fjciv oKcVi 
ccpxiTiKTCov avrog rjv. a-vviif>yoc^iro §i roi Kai rj 'ASrjva 
ifjcTrviova^a rcv TrriKov, y^ai if/:<^vx<^ Traovca uvai ra 

etiam Athenienfes figulos ollarum , furnorum conftrufto- 
res, & quicunque circa lutum verfantur, Prometheos vo- 
cabant olim, alludentes ad lutum , opinor, & ad illam , 
quae fit in igne, vaforum cofturam. Quod fi hocfibi vult 
Prometheus ifhc tuus, admodum direde iaculatus es, & 
fecundum Atticam illam mordendi acerbitatem : qiioniam 
& nortra opcra fragilia funt, perinde ut illorum ollulae ; 
& modicum quifpiam lapillum iniiciens, focile contriverit 
omnia. Atqui, dixerit aliquis, confolando nos, nequaquam 
ifta afTimilafre te Prometheo , fed novitatem hanc , lau- 
dans, & ad nullum aliud exemplar effidlum opus;quem- 
admodum ille, cum nondum eflent homines, fua follertia 
excogitatos illos finxit, ac talia animantia formavit atque 
adornavit, quae & moverentur facile , & afpedu gratiofa 
forent; & in fumma, architefrus ipfe erat, fed coopera- 
batur tanien etiam Minerva, quae & lutum infpirahat, & P R O M E T H E U S. 21 

TrAacTfA.circt. jLCiv rcivrci, ccv HTroi , Trpog re ro iv^pvjfjLo- 
rctrov %^/\yovfi,ivog ro npyjfxivov. kcii icrcog ovrog vovg yjv 
rco XiXiyfjAvca' lf/,01 oi ov ttclvv Ikuvov, u KccivoTroiuv 
ioKoiviv' fxr/h ixok rig Mynv uiiXc<^ioripov ri rov TrKctcr- 
fjLoLrog, ov rovro ctTrcyovov zcmv' khXct e; fx,ri yccti ^ctoigi/ 
CcfJvoi.ro , ci,l<rxvvoif/,rjV ctv , iv 'laS-t , ijr cvru , koh ^vfju- 
yrc(,rr,(rctg ctv, ctOctvicrciifJA. ova ctv co^iArjO-iiiv ctvro , 
TTcipci yct^ ifxoi, vj Kctivorrig, fxrj ovxi (rvvr<iroi^-&cti 
itf/opCov ov. Kcti g;yg fA,7] ovrco Cpovoirjv, ct^iog ctv f/oi 
SoKCO VTTO ZKKcti^i'jCoL yvTTcov Kiioicrb^cti , ov (rvviUg , oog 
TToKv ctfxopConpct rct fLirct rov Hvov ctvrct TriTroi^orct. 
TLroAif,iciiog ovv Aciyov §vo Kctivctkg AiyvTrrov oiycov, 4 
aciftyjXov Tg DctKrpictvrjV TrccfxfjisAcjvuv , Kcci Sixooofxov 
€tv^pa)7rov, oog ro fiiv vjfxirofxov ctvrov, ctKpif^cog fxfhctv 
iivcti , ro <^' iripov , kg v^^epfioXtjv Mvkov , i7ri(rrig Si tii- 
y.ipio-fxivov , ig ro ^jiarpov crvvctyaycov rovg AiyvTrriovg, 

figinenta illa animata reddebat, Talia quidem ille dixerit , 
in meliorem partem diftum iftud exponens. Et fortaffis 
haec fententia etiam difti fuit : fed mihi non fane fatis eft , 
fi videar nova finxifTe , figmentoque nofiro nlhil vetuftius 
afferri poffit, cuius progenies cenfeatur. Sed nifi elegans 
videatur, pudeat me fane (fat fcias) illius, & conculcans 
comminuerim. Neque illi profuerit apud me novitas,quo 
minus conteratur, fi non & formofum' videatur. Ac nifi 
ita fentiam, dignus mihi videor, qui a fedecim vulturi- 
bus arrodar : ut qui non intelligam , longe deformiora ea 
effe, quae cum peregrinitate coniunftam habent turpitu- 
dinem. Ptolemaeus igitur Lagi fiiius , ami duas res novas 
in Aegyptum adduxiffet, camelum Eaftrianam totam ni- 
gram , & hominem bicolorem , cuius dimidia pars plane 
nigra, altera autem fupra modum candida erat;congrega- 
tis in theatrum Aegyptiis, exhibuit illis cum alia m.u.lta 

B 3 ^, I. U C I A N I 

iTTi^itJCVVTO UvrOig kXXcL T£ TTOXXct &ictiXCtTOt , KAl TO 
TiAiVTCtlOV KCtt TCtVTCt , TtJV KCf,IXV\KoV , KCtl TOV rjfJilAlVKCV 
CLV^CUTTOV' KCtt OJITO iKTrAr^^UV TCi) ^iotfxa.Ti. o\ Jg, TTpog 
fxiv T'/]V Kajj,riAov , iZoliri^r^a-otv, Koti oXiyov Suv tOv- 
ycv ctvetdof)OVTig kccitoi 'x^vtru Trotcct iKiKotrfjtrjTO y Kott 

CtAcvOyiSl iTTiCTTDOOTO , KCtl X^^^^^i ♦J" Xl^OKoKXll\TOg , 

^ctaiiov Tivog, r; ]s.ctiJ.f^v(rov , r\ Kupcu otVTOv Kuy.rjXiov. 

TTOOg Si TOV CLV^DOOTTOV , c'l f/,iV TTO/Aot iyiXcOV' ol Si TtVig, 
Ug iTTl TiDOtTl ifAAJfrotTTOVTO. U)(TTi YlToAiflOtlog OVVlitg 
CTl OVK ivSoKlf^il iTT OtVTOig , OvSi S^CtVflCt^iTCti VTTO TOOV 

A, ,< / -v ^,~\''> 

lyvTTTiCOV r) Kotivorrig , ctKKct ttoo cLVTr\g tq ivovifjucv 

\ V ./ ^ / ^ ' •. \ V ■' 

itcti TO iVfXOp^QV KOiVOVa-i, fXiTi(rTr\<TiV CtVTCi, KCii TOV CLV- 

bpooTTOV cvKiTi oict Tifjtr,g r\yiv oog TTfio tov ctAA r\ fj(,iv 
auftriAog ctyri^ctviv otfjt,iXcvfjLivr\' tqv ctvSpuTTOV Si tov 
oiTTOV y^KrTTidi too avXt^T^ iaoopr,<TctTO KctXcog ctvXyj(rav- 

Tl TTUpCt TOV TTOTOV. L^iSoiKCt Si fJiY^ KUi TCVfJLOV, KotfJt,r\- 

{•pzCtzcula. , tum intcr poflrema, haec quoque, camelum & 
femialbum homincm: putabatque, fe magnam admiratio- 
nem ifto fpe6laculo concitaturum effe. At illi ad cameli 
quidem confpeftum perterriti funt, & parum abfuit qum 
exfilientcs protugerent, quamquam tota ea auro exornata , 
ac purpura inftrata erat, tVcnum etiam gemmis diftindum 
habebat, ex Darii, aut Cambyfis, aut etiam ipfms Cyri 
thefauris dcpromtum. Homine autem vifo, plerique ride- 
bant: quidam etiam ut monftrum funt averfati. Quare Pto- 
lcmaeus inteUigens fe parum laudis capere , neque novita- 
tem apud Aegyptios in admirationc efle , fed prae ipfa con- 
cinnifatem iuftamque formam probari, abduci ea iufliit; 
hominemque non amplius eodem honore habuit, quo an- 
tea. Carnekis neglcfta mortua cft : homincm autcm ilium 
duplicem Thcfpidi cuidam tibicini , cum in convivio belle 
ceciniffet , dono dedit. Vereor itaque , ne & mea , camelus P R O M E T H E U S. 23 

Xog iv AlyvTTTioig, yi. ol St kv^J^coTroii rov %ctKmv irt 
civryig B^ccvfxa^oofn , kcci ttjv cc/.ovpyirjcc. iTrii rh ov^i ro 
ix, Svoiv rolv KAA^Jtrroiv (rvyiCiKrQ-cti , SiciKoyov kou 
3icofA.arJiccg , oix^e rovro ccTro^jj'/] ilg ivfiopC^iccv , u y,'/i kui 
'/} [^i^i9 iva,pfA,oviog, Kcci kcctcc tg (TVfj^fjcir^ov yiyvoiro. 
icrri yovv zk Svo kccKoov ocK?\.okotov Tr^v '^vviyiKViv iivcti , 
oiov iKiivo TQ Tr^cx^i^^^^ctTov , Q iTTTroKiVTUvpog. ov ycto 
ccv (pa,i'/jg iTTiocccrrov ri ^coov rovri yivia-B^di , ctWoc Kctt 
vl^QiarTOTccrov, u %^jj TrKrnvuv rolg ^ooypccCag iTnSnKvv- 
f^ivoig rccg TrccooiViccg , kcci <r^ccyccg ctvrcov. n ovv ovxi 
K,cci ifXTrccMv yivoiT ccv iVjxopOov n iK Svolv TOIV CtOl- 
crroiv hjvndiv, oocrTrip g^ Oivov y.cti fA^ikirog ro tvvcty.Oo- 
TiDov vjdi(rrov'-, <0'yifA,i iyooyi ov fxr,v Trioi yi roov ifxoov 
'iX,oo SiccnivicrB-cci ug Toiovroov ovroov, kXKct ii^jicc fA^vj. 
To 'iKcLTipov Ka.XXcg 7] fJtihg cvviOhipiv. Ov Trdvv yovv 6 
cvv'/}S'/i Kcti QiKcc i^ ctox^ii ^v SiccKoyog, x,oCi ^ koolcoo- 

in Aegypto, fintj cuuis homines adhuc frenum & purpu- 
ram admirentur : neque enim ad elegantiara fufficit , quod 
ex duobus optimis conftat, Dialogo & Comoedia, nifi & 
ipfa compofitio inter fe confentiens , iuftaque proportione 
temperata fuerit. Ex duobus pulchris certe compofitio ab- 
farda lieri poteft , quale illud vuigatifiimum ert Hippocen- 
taurus. Non enim amabile hoc animal effe dixeris , ied po- 
tius contumeliofiffnuum , fi modo convenit pidoribus cre- 
dere, temulentiam & caedes illorum exliibcntibus. Quid 
ergo ? an non ruri\is ex duobus optimis compofitum fieri 
poteft pulchrum ? Ut ex vino & meile commixtum & tem- 
peratum iuaviffmium? Poteft fane. Meas vero compofitio- 
nes contendere non aufim tales effe; quin potius vereor, 
ne utriulque pulchritudinem ipia mixtura corruperit. Ne- 
que enim omnino confueta inter fe atque affinia ab initio 
Dialogus & Conioedia fuere. Siquidem ille domi & feor- 

B 4 24 L U C I A X I 

oia, uyi jM.61' j cncoi , koli xc45 eoiuTOi' v»; I\<at iv roi? 
TripiTTctToig jXiT oXiycov Tctg SiccT^ifioig WotiiTo' ij Siy 
TTct^oi^cva-a, Tco ^icmvo-co lavTriv, S-iccrpct) &)^/A£t, Kcii 

'^VliTTCtl^i , KOCl iyiAcOTOTTokl , KCCl i.7n(TKCfi7rTi , KOH IV 
DV^fJCCO if^AkVi TTDOg OCVXOV. iVlOTi KOCl TO OKOV CtVOCTTCfA' 

CToig f^iTpoig iTrcxfivfJcivv] , Tot TToXXoL Tovg Tov SiocXoyov 

iTCtlpOvg iX^i^OL^i > (^pCVTKTTOLg , KOLl fJLiTiOOpoKia^X'^-'^ ' 
KOLl TOL TOIOLVTCL TTpOtrctyopiVOVCTOL KOLl fxiciV TOLVTYjV TTpOi- 
Mva-lV iTTiTrOiyiTO iKUVOVg iTrKrKOOTmiV , KCtl TVjV L\lOVV- 
C-lOLKVjV iAivOipioLV KOLTOLXitV OLVTCOV' CLpTl fJLiV Ctipol^Or- I 
TOVVTCtg ^HKVVOXjO^OL, KOik ViCiAcLig hjVOVTOig' Cl.pTl Oi, 1 
'<J/VAAC0V 7rrjrp/;fXCtTCL SkOifJiiTpOVVTCtg , OOg OVi^iV TOt CtipiOL i 

Xi^TToXoyovfxivovg. o StaKoyog §i crifxvoTctToLg iTroiHTc 
rccg avvova-ictg, Cva-icog n Tnpi koli ctpiTv\g CtXoa^od^cov' 

COa^Ti TO TCOV fyLOVO^lKCOV TOVTO , ig OIOL TTOia^OJV , ilVCtl TrjV j 
7 MsTjaj^cXsVji-af) Oi tpXust^olJv- 13 'O JiiXoycc) Q.fnff ^Api~ ' 

Xa(j 'A^/3Tc<fav;if , addit M. 

fum, mehercle j in ambulacris cum paucis quibufdam dif- 
putationes fuas habebat : haec vero , Baccho fe totam 
tradens, in theatris verrabatur,fimulque hidebat, & rifum 
inovebat, gaudebatque falibus, & dicacitate, & ad nume- 
ros tibiae incedebat. Interdum etiam anapaefticis verfibus 
prorfus vefta , Dialogi fe^Jtatores ut plurimum , fubfanna- 
bat, jneditatores , ac vanos fuhlhnium rerum difceptatores , & id 
genus alia vocitando. Eique id cordi erat, ut eos fugilla- 
ret, & Dionyfiacam iftam hbertatem in eos effunderet ; 
nunc in aere ambulantes , & cum nubibus verfantes illos exhi- 
bens, nunc pidicum fultus metientes , ut qui de aereis & fub- 
limibus iftis rebus nimis exiliter argutarentur. Dialogus 
vero graviffimas diiputationes habebat , de natura rerum 
deque virtute philofophans: ita ut Muficorum illud, bis 
per omnes chordas, ab acutiflimo ad gravifrimum ufqucj P R O M E T H E U S. 25 

amovlciv , ctTTO Tov o^vTctrov kg to (^ci^vrctTOv' y.cti ofxodg 
tToX^v\(7cty.iv v\y^ng Tct ovTodg iXovTcc Trpog ctAAjjAct Bvv- 

CtyccyUV , KCtl ^VVCtOfXCiO-Ctl , OV VrUVV '^'ii^Of/.lVct , OVrh IV- 

uctpcog ctviXofA,ivct rriv KOivooviav. i!iLioict roivvv y.rj ctv^ig 7 
cfjLoiov ri rct) YLpo}j,7i^il ru) croo 7n7roi,v\Koog (paivcoy^ai, ro 
S-'/jAv rct) ctppivi \yKctrci[A,i^ctg, Kcti §C avro SiKVjV vtto- 
crxoo. fA,ctX\ov Si. fA,Yj Kcii ctAAo ri roiovro (pctviirjV, e|ct- 
TTctTcov Wcog rovg ctKovonug , Kcti ocrru Troipct^iig ctvroig 

KiKCtM)fA,fA,iVCt T>5 7nf.ti?\.n , yiAcOTOL KCOfA,iKOV VTTO <nfA,VO^ 

rvjri OtKoG-o^oo' ro yct^ rfjg KAiTrriKi^g (^Kcti yat,^ KAi- 

TTriKog S^iogj ctvrctyi' rovro f/Jvov ovk kv itTroig ivfivctt 

^. - / ,\ / \ ,\ , /- , \ -/ 

roig vjfA.iTiooig. ri TTctpct rov yao ctv iKAiTrrofA.iv ; e; pf/ ctpct 

rig ifA>i ^iiAcJi roiovrovg TriTvoKafXTrrctg , kcci rpcty- 

iXdCovg Kcti otvrog crvvri^iiKoog ; ttA^i/ ctKXot ri oov ttco- 

(iOlfAA ; ifA,fA,iViTiOV yA^ o\g CfJTTOL^ 7rpOilKofX'/[V' iTTil TOyZ 

fA,ira(^ovXivicr^ctt, 'R7rifA,rj^icsg tpyov, ovYlpofxri^icogia-ri. 

inter eos eflet. Et tamen aiifi fuimus nos , haec ita feCe ha- 
bentia, inter {e(e coniungere & coaptare, non admodum 
cbfequentia, neque facile focietatem fuftinentia. Vereor 
itaque , ne denuo fimile aliquid Prometheo ifti tuo feciffe 
videar, ut qui feminam cum mari commifcuerim , & ob 
id ipfum nunc reus agar. Vel potius aliud quid , ne videar 
decepiffe fortaffe auditores , atque offa appofuiffe ipfis pin- 
guedine obdufta, rifum fcilicet Comicum fub philofophi- 
ca gravitate. Ad furtum enim quod attinet, (nam & fu- 
randi arte hic Deus infignis eft) abfit: hoc certe noftris 
ineffe non dices. Unde enim furatus fmipnifi forte quis me 
fugit, qui eiufmodi Pityocamptas & Hircocervos & ipfe 
compofuerit. Verum quid faciam ? Perfeverandum enim eft 
in iis , quae femel elegi : mutare enim confilium , Epime- 
thei, non Promethei eft. 26 I. U C I A N I 

N I r P I N O 2 

nPOS NirPINON EniSTOAH. 

AcVSilOC'^0? 'NiypivCf) SV TtpXTTSU. 

i~l MEN TToLpoifJLict Cricn , T\ctvKoL ilg 'A^Jj^ot? » ug 
yiAoiov ov ii rig \icu x,ofA,i^ii yKavKctg , ort TroAAa* 
7rct(j cLVToig tKTiv. iye*) 01 ii fxiv SvvoLfA,iv Koym iTrioii- 
^cLoS-cti (^ovhojJLivog i iTriiTOL '^iypivco y^of^otg l3if3Aiov 
iTTif/.TTOv, il-xpfJLYjv oLV Tco yiXoico , yXoLVKctg ooq ctArjSoog 
ifjLTro^ivofjLivog. iTTii Si fJ,ovYiv (Toi Syi?\.oocrcti TYjv ifx,yjv yvoo- 

fJJTiV iUAOO, OTTCiOg Ti VVV iXOO , KOLl OTl fJLrj TTOLpipyoog il- 
KYlfXfJLOLl TT^Og TOOV (TOOV KoyoOV , CtTToQivyoif^ OLV iMOTOOg 

KcLi TO Tov (c)ovyjv§iSov MyovTog , cti '/j ctfJcct^ioL fJAv S^pct- 
eriig, OKv/ipovg Si to Kihoyia-fJLivov ctTrioyct^iTcti. SyjAcv 

N I G R I N U S 

five de moril)us Philofophorum. 

EPISTOLA AD NIGRINUM. 

Lucianus Nigrino falutem. 

I^OCTUAS Athenas, inquit proverbium: quafi ridiculum 
fit, fi quis eo noduas apportet, quoniam apud illosabun- 
dent. Ego vero fi, dicendi facultatem oftendere volens, Ni- 
grino librum a me fcriptum mitterem, obnoxius equidem 
huic ridiculo forem. Nunc autem , cum id folum agam,ut 
fententiam meam tibi aperiam, & quo nunc fmi animo, 
& quod non leviter oratione tua affe<5lus fuerim , effuge- 
ro iane merito etiam Tliucydidis illud , cum ait , Imperitia 
audaces , res autcm cogitata atque confiderata cunttatorcs N I G R I N U S. 27 

aXKoL iccSi TTDog Tovg Koyovg i^oog uiTicg. iooodcro. 
ETAIPOS, AOTKIANOS. 

ETAI. L 2s crijLivog vjfMV (rOo^fci, yuiA y.ZTi.odoog \7r0Lv- \ 
iAriAvdag •-, ov toivvv 7rD0(r^?\.i7niv tjf^cig gr* ct^ioig, ovS' 
cixiXictg fMTctr^lSMg, ovTi icoiVOJVilg toov 'ofA,oMV Xoyoov., 
ctAA' ctCpy&j fXiTct^i(i?\vi(rcn , -/.cti oKoog VTrti^oTrTiKco Tivi. 
iOiKoLg; vjriicfjg S' kv TTciDct <Tov TTv^oiftTiv , odiv QVTOOg 
cLTOiToog e^Si? , y.cfA t< tovtoov ctnm ; 

AOTIC. T/ yct^ o.KKo yz, 00 iTciipi, vj ivTuxloi.'^ 

ETAI. Ylug Kiyiig\ 

AOTK. '(^^(yo TTupipyov r,ycoo croi ivSaifXoov rg ncti 
jLUtKupiog yi.yiv/jfA,iVQg , iccti tqvto o'/} tq clttq T'/\g (ryainviq 
hvofxct, TpicroKfiiog. 

ETAI. }~\pciKKiig, ovTcog kv (^pctxi^'-, 

efHcit. Manifeftum enim eft, mihi noii imperitiam folum , 
verum etiam amorem ac ftudium orationis, huius auda- 
ciae caufam effe. Vale. 

AMICUS, LUCIANUS. 

Jm. V^UAM oppido gravis nobis & fublimis rediifti ? 
Neque enim afpicere nos amplius dignaris, neque con- 
verfaris nobifcum, neque fermones ut antea confers, fed 
repente immutatus es, & omnino faftidiofus videris eva- 
fifTe. Lubens igitur audierim ex te, unde ad hoc infolen- 
tiae perveneris, & quae eius rei caufa fit? 

Luc. Quid enim aliud ,0 amice, quam felicitas? 

Am. Quid ais? 

Luc. Infperato felicem & beatum vides fadlum , &, quod 
jn fcena folet ufurpari , ter beatum. 

Am. Papae! tam fubito! \ ' 28 L U C I A N I 

AOTK. Ka< f/.ciAct. 

ETAI. T/ Se To fjLsyec toutq \(mv , eO' otco kcli kq- 

fJLCi^ , IVCt fJLVj IV Kl(^ahct>iCt) fXOVCO IV^DCtlVCiifJiihoL , IXOi- 
fJLiV §1 Tl KCLl CtKDif^COg ilSsvUl TO TTCLV CtKO\)(TaCVTi.q\ 

AOTK. \JV S^OLVfJtOLO-TOV iivaci (TOl ^OKli TTOOg Ato?> 

kvTt f^iv SovAov fjbi kXwSifiov , a,VTi St TrivyjTog ug ct.Xri- 
6cog TrXoviTiov , ccvti Si oLvoyjTOv ti kcli titv(^couavov yg- 

VitrS^Ul fXirpiCOTiDOV', 

2. ETAI. IMiyKrTov fJLiv cvv oltolo ovttco fjLOLv^avco <tol- 
C^cag c, Ti KOLi Myug. 

AOTK. 'EoTctAjji/ fciv iv^v TVjg TroMcog (^ovKofJLivog 

lOLTpOV O^P^CiXfjLCOV S^iCLTOLaS-OLi TIVCL' TO yoL^ fJLOi TTOL^Og 
TO iV TCO oOocLXfXCO fJLC/.KKoV iTTiTiiViTO. 

ETAI. V)iSoC TOVTCOV iKUTTCL , KOLl '/JV^CLf^'/jV (Ti TiVt 
CTrOvSctiCO iTTlTVXiiV' 

JcT/XM aVVTXCTfflTUI. V. 

Luc. Ita res habet. 

yim. Quidnam autem tantum illud eft , quo te fic ef- 
fers ? ut non iumniatim modo hetemur , fed & , auditis 
fingulis, accurate fcire pofliraus.-' 

Luc. An non admiratione dignum tibi videtur, per lo- 
vem, pro fervo liberum, pro paupere vere divitem, pro 
ftulto autem & infano me feflum modeftum ? 

^m. Immo vero maximum. Sed nondum tamen plane 
intelligo quidnam illud fit, quod dicis. 

Luc. Re6la in urbem profe^lus fum , ut ibi oculorum ali- 
quem medicum circumfpicerem : nam ille oculi affedus , 
quo laborabam, magis ac magis ingravefcebat. 

Am. Ordine haec omnia novi , ideoque etiam optabam, 
ut in bonum atque peritum aliquem incideres. N I G R 1 N U S. i9 

AOTK. Af^uv cvv fJLQi Sict TToTO^w 7roo(rii7riiv N<- 
ymov Tov YlXaraviicov CiAoa-oOov , zcohv i^ctvcta-rcLq ug 
avTOV ctCiKOfxyiv, Kai KO'^cig r/jv S-v^ccv , rov TruiS^og 
iKj-ciy/iiAuvTog , g>cAjj5'/?j/' kcci TrctoiA^cov ii(rco, kutci.- 
Actufiavco Tcv ^€v h Xi^cri (^if^Aiov iXcvTCi, TroXkctq Sz 

iiKOVUg TTCiAcClOOV (TQ^pOOV iV KVKAu KlLfJilVCtg. TrpOVKiiTO 
^i iV UiCrCO KUi TriVoOCiCV Ti TOOV CLTTQ yiOOy.iTpiOLq (TX^- 

ixciToov KciTwyiycuufA^ivov , Kcti (TOciipct KctActf/,ov Troog 
TO Tov TroLVTog fjLifjLyjjxci., oog iooKH, TriTroiyjixiv/i. ziOo- 3 
^oct ovv ui OiAoOpovoog ct(T7rct(roLfjLivog , fjpooTU , h,Ti KUi 

TrOUTTOifXi. KUyoO TrUVTU Oi'/\yY[(TUfJyj\V UVTCO KUi ayjTcc 
£V fXiOii KCti UVTOg yjtiOVV iiOiVUi , 0, Ti Ti TTpUTTOi , KUi 

€i uvdig uvToo iyvoo(rfjLivov iiVj (mAAi(r-irui rviv ivn ryjg 
'EAAaiJfl?. S^i U7rup^ufA.ivog , co iruipi , Tripi TQvrcov Ai- 

\\' ~/ ^~Q. ' 

yav, KUi rrjV iuvrov yvcof/y/iv oiriyatr^jui , ro^ruvrriV nvci 
y.ov Aoycov ctfj.(3oc(riUv KUTi(rKiSu(riv , co(rri KUi rug 

Luc. Cum isitur ftatuiffem, Nigiinum quoque illum Pla- 
tonicum philoibphum , ut quem longo temporis intervallo 
non videram, compeUare, mane furgens, ad ipfum adeo, 
& pulfata ianua, cum puer intro de me renuntiaffet , ar- 
ceflitus fum. Ingreffus, deprehendo ipfum quidem manibus 
librum tenentem, circum autem undique multas veterum 
fapientum imagines pofitas. In medio autem erat etiam ta- 
bella quaedam, in qua Geometricae quaedam figurae de- 
fcriptae erant , ac fphaera arundinea, ad imitationem uni- 
verfi, ut videbatur, compofita. Amantiffime igitur me am- 
plexatus ille , interrogavit de rebus meis. Quibus omnibus 
illi expofitis, & ego quoque viciffmi ex eo quaefivi, & 
quid ipfe ageret, & numquid apud fe ftatuiffet in Grae- 
ciam denuo navigare. Ibi vero ille , o amice , pofteaquam 
coepiffet de hifce rebus dicere , fuamque fententiam expli- 
care, tantam verborum ambrofiain mihi affudit, ut mihi 30 L U C I A N I 

2.iipr;vaLg iKHvctg, ii Tivig upct iyivovTO, Kcci Tcig ciy/Jc- 

VCtg, KCCi TOV 'Of^VII>0V XUTOV <i^%fltroj/ OLTToSlliiCH' OXjTM 

4 B-icnn(noi iC^iy^aro. Ylootjx^V y<^^ ctvTTJv re CiKca-o- 

ClOLV i7roHV£(7-Ut , KUl Tr,V OLTTO TCiVTfig i.AivbiOlCiV , iCOLl 

Toov ^yifA,ca~tcc voui^ofxivcov kycthodv x,c(,To!,ysAci<rui , ttKov- 

TQ.V , TCOLl SoSyig , KOLl fiuCiAilUg , KUl Tlf/M]g , tTl Ti %/3V- 
(TOV, KUl TTOjiCvflUg, X.UI TOOV TTUVV TriOlf^KlTrTOdV To7g 

vroAXoig, Ticog ^i Kcifxoi Sokcvvtoov. UTTio fyooyi unvii 

KUl UVUTriTrTUfjLiVn Tn ^/VX^ Oi:^UfXiV0g , UVTtKU fXiV ou- 

^i ifxpv ilKua-Ui oTrip iTriTrovSiiv , uXKu TruvTciog iyi~ 
yvoiu,r,v KUi upri fxiv iAvTrovfxr.v , iArjAiyfxivuv ixoi toov 
CiKruTOOv , TrKovTcv Ti , KUi ucyvpicv , KUi oo>rjg' KUi 

fXOVOV CVK i^UKDVCV 'iTT UVTCig KU^yipyjfXi^/Oig' UpTl Si uii- 
TU fXiV iOOKil fXOi TUTriiVU KUi KUTUyiAU(TTU IXjUipo^) 

J' uv, coa-7rio vk Co^ipcv Tivcg uipog tov foiov tov Trpo- 

plaiie Sircnes illas, (i quaeunquam fuerunt,& lufcinias, 
&: Loton illam Homeri obfcuraffe & obliteralfii viJerctur. 
Adeo divina erant, quae loquebatur. Huc enim dicendo 
provedius eft, ut Philofophiam laudaret, &, quae ab ea 
nianat, hbertatem, & ifta, quae vulgo pro bonis haben- 
tur, irrideret, divitiasnimirum, gloriam, regna, honorcs: 
praetorea aurum quoque, & purpuram, & cetera, quae 
admodum fpeftabilia plerifque, antea vero etiam mihi vi- 
dcbantur. Quae ego animo intento atque aperto accipiens, 
continuo ita affeftus fui, ut quid paterer ipfe, nefcircm , 
atque in omnes partes rapcrer. Nunc quidcm dolcbam , 
quod vanitatis coarguerentur ea, quae milii cariifima fue- 
rant, divitlae videlicet, argentum , & gloria: ac tantum 
non lacrimabar, cum de gradu dimotas cernerem: eadcm 
mox mihi videbantur vilia atque ridicula effe; gaudebam- 
que rurfuni, tanquam ex ter.el.rofo quodam aerc prioiis N I G R I N U S. 31 

cS^iv, \g etldoiuv Ti K&A fA,iyo(, cpcog a,vccl?)?\.i7rm' oo<m 

Svj (^TO KCtlVOTCtTOv) TOV oO^CtAfJtOV jXiV , KcU Trjg TTi^l UV- 

Tov ctaS-iviiotg iTriXctv^ctvofxyiv Trjv Si \yvx>iv ohjrhoKi- 
CTiDog KcLTcL f^iKDov iyiyvoy/yjV. iAi^^yjSiiv ya.0 Tioog ccv- 

TVjV TvOAuiTTOVCrcCV TTiOlCipOOV. TlocicoV ^i ig TOrji Tripiyj- e 

X^iV , o-TTto ctpTioog yif^iv iTriJCccAiig. yctvpog Ti ycto vtto 

TOV XoyoV KOCI fJLlTiOOpog ikfJLl, KCtl oKoog fMKDOV CVKiTi 

cvSiv iTTivoco. SoKoo ycto fJiOi cftoiov Ti TTiTTOvhivcti 'npcg 
CiAo(ToCiciv, oiov TTio Kui ol 'IvSci TTpcg Tov olvov Kiycv- 

TUl TTCt^iiv, OTi TTpCOTOV iTTlOV CtVTGV. S^ipf/^OTipOl yUP CV- 
T£$' Cvcril , TTiOVTig KT^VOOV OVTOO TTCTOV , CtVTiKCt fJLa.ACt 

iHf^ctKXiv^vitrctv , Kcti SiTrXucricog v-no tov ctKpctTOv i^- 

it!/,ctvyjcruv. ovtco (ra kui ctvTog ivHog, kui fji.iwcov vtto 
■~ / / 

Toov Aoycov Tnpnpxofjcui. 

£TAI. Kct; ftviv tovtq yi, ov fjLi^viiv , ctKXu vrjCiiv (> 

Ti Kui crcoCpoviiv icTTiv. lyco Si ficuAoifji'/jv ctv, il clov 

Ti, UVTCOV UKOV(rUl TCOV KoyodV. oilCJi yUO OvSi KUTU" 

vitae ad ferenitatem & magnam aliquam lucem refpiciens. 
Adeo ut, novo fane exemplo, neglefto oculo eiufque ia- 
firmitate , animo perfpicaciori paulatim evaferim , quem ad 
id tempus caecutientem infciens circumtuleram. Tandem- 
que in eum ftatum adduftus fum , de quo mox querebare. 
Nam & elatus oratione illius,& tanquam in fublime eve- 
6lus fum,&omnino humile nihil iam cogito. Videor enim 
mihi a philofophia non aliter afFeftus, quam Indi a vino 
feruntur , quando primum bibere eis contigit . Natura enim 
j calidiores cum iam eifent , accedente potu adeo vehemen- 
j ti, continuo bacchari coeperunt, ac duplo^ quam ceteri, 
magis ex mero infanire. Ita & ego oratione eius quafi fu- 
rore captus, ac ebrius obambulo 

Am. Arqui hoc quidem non eft ebrium, fed fobrium 
{ atque temperaiitem eiTe. Ego vero optarim , fi fieri polTit , 32 L U C I A N I 

Cooviiv avTm oifiui B-iyAg , ctAAo»? ri li Kcti (^iXog , Kcti 

' \ \ '/ ■ <\ "- < /O ^ ' ' / " 1 

TTifl TCt OfXOlCO iCTTOVOUKMf l60VA0f.i,lV0g CCKOVll)) 117]. I 

AOTK. 0«^p£<, M 'yu^e. TovTo ycK.u toi to tov Oyy^- 
pcv, crTrivoovTct koCi coitov TrctoaKciXng. Kcti uyi u/j 
i(p^v\g, ctvTog av kSir/jyjv ctKovcrcti fjLOu ^iy,yov[Mvov. fjuco- 
rvpct yoLo (Ti Trctpcta-TriccicS-ai Trpog rovg ttoAAol»? kSi~ 
Xoo , ori oiiK ctXoyuig yctivofxat,' 'a>\Xodg ti Kcti r^v yci 
To yifxvria-^-ai OiVtmv TroAAaKig , Kcti TavrrjV vjSy, fJLiKi- 
Tr\v iTTOiria-afMiv iTrii Kotv rig ftt} Trapcov tvx^ , Kai ovtco 
S^ig 7] rpig rrjg rif^ifiag ctvaKVKhoo Trpog \fjt,avTOv rct upri- 
7 fJi-iva. l\ai ouO^Trio oi ipaarai , roov TraioiKcov ov yrapov- 
Toov, fpy arra Kai Koyovg ilpyjfxivovg avrolg Siufxvri- 
fjiovivovcri , Kui rovTotg kvSiaTpifiovTig V^aTrarooa-i Tr\v 
voa-ov , oog Trapovroov a-Cia^i roov aya7rct)ft£vcov' ivioi ywv 
etvroig Kai TrpoarXcLXnv oiovrai , Kai oog aoTi MyofA,ivoov 

II Al»/xvw//.ov5t;(/ys-« ) Opst. to 6tsifAryiy.o\iiiov7l , a{ a.tTtu.Tixri <rw)\- 
4£V. V. 

ipfam illam audire orationem. Neque enim contemnere 
eam, opinor, fas eft; praefertim fi qui audire cupit, & 
amicus cft, & eodem tenetur ftudio. 

Luc. Bono animo efto , o bone. nam iuxta Homericum 
illudjultro feftinantem hortaris. Ac nifi praevortiftes , iani 
ipfe rogaflem , me narrantem audires. Teftem enim te ad- 
hibere apud homines volo, me ncn fnie ratione infanire. 
Quin & crebro meminifte, volupe mihi eft; & hanc me- 
ditando familiarem iam exercitationem feci. Nam etiamft 
nemo mihi adfit , tamen fic quoque bis terve de die di^Ki 
illa mccum ipfe revolvo. Et quemadmodum amatores, ab- 
fentibus amafiis, di^la eorum & feda memoria repetunt , 
iifque immorando morbum faUunt, perinde ac fi illi ipfi 
amati adftnt; quidam vcro etiam colloqui fecum illos pu- 
tant,atque iis, quae tum fibi audire vifi funt, quafi paulo N I G R I N U S. 35 

-^COg OLVTOVg , m TOTi YIKOVITOLV , riSoVTUt , KCtl TT^OfroU^CfJV' 

Tiq TViv ''1'VX'flv TVi f^Vijjxyi Toov TTUpiAriAvdoTm (TXoKyiv 
cvK ciyova^iv iTri TOt^ iv Trocriy a,\".ct<r-j'a,i ovroo ay\ kui 
ctvTOC , OiMa-oCioig ov TroL^ova-rg , Tovg Xoyovg, cvg totz 

VlKOVCro!,, (TVVOLyiipOdV , KUt, TT^Og i/j(,CiVTOV CtVCtTvAiTTCOV > 
CV jA,iKpXV iX^ TrUpeL^vdiciV. KUi oXcog , KU^UTTiO iv Tri- 

K.ay£i KoLi ivKTi 7ro?\J^^ Cipcaivog, kg Trvpcrov Tivu tov~ 
Tcv U7rc(^M7rco, Trua-i f/Av Trupnvui To.ig vtt kf^cv TrpuT- 

TCUiVOig TOV UVapU iKHVOV CiOfA,iVOg Uii Oi OOa^TTlO UKOVOOV 
eCVTOV TU UVTU TTQOg fXi AiyovTcg, ivioTi Oi, KUl fLluAi- 
CrU OTUV iVipiia^u) TYjV vlV%'/l'j KUl TO TrpOO-OCTrOV UVTOV 

{xci CuiviTUi , KUi Ttjg Ccovijg o Yf/j:>q kv TUtg UKouig 

' / \ - \\ '"''•. L~' 

7rU5UU,iVit. KUl yu^ TOi KUTU TOV KOOfjClKOV , OOg UAYiboog 

/ / / ^ , , 

iyKUTiAiTTi Ti KiVTfCV TOig UKCVOVO^i. 

ETAI. Tluvi, 00 B^uvfjLua^ii, f/,iKpov uvuKoovofxivcg , 8 

ava.ru'K'Trot^v MTt TOu asiXlTTWv y.TjBlxi. ^'. 

Xilf^ivc':. V. IJ To» Kay^lXov ) '^if/jLa.ivfl to 

7 Tl-jfici\' T(va) Tlvp7o\ , \a.//.- TSu Eu7r'.\/(Jcu. G- C 

anto revera rii£lis, gaiident, animumque memoriae prae- 
teritorum appiicantes, macerandi ieie praerennbus Oiium 
non habent: fic fane & ipfe, philofophia non praefente, 
verba , quae tvun audivi , recoHigens , & mecum cre- 
bro revolvenSj non exiguum capio folatium. in fumma, 
perinde ac fi in pelago , & per noftem atram terar , ad 
hanc quafi quandam facem refpicio , omnibus iliis rebus , 
quae a me geruntur , virum illiim coram adeffe exillmians , 
femjierque velut audieus iplum eadem illa fua ad me di- 
centem. Interdum etiam, & maxime, quando mente in id 
defixa conftiti, vultum ipfum illius videre mihi videor, & 
vocis fonus in auribus mihi refonat. Eteaim iuxta Comi- 
cum , revera aculeum quendam in auditorum mente reliquir. 
j4m. Subfifte, o admrrande , paulumque retrocedei & 
LucLri. J'J. I. C 34 L U C I A N I 

}cui Kiyi g| ci^^Xn^-> kv(iKct\om v\^v\ rct i.\^riy.ivct' ug 6w 
uiToiodg fxi c/LTTCiCvcikig Tn^ictym. 

AOTK. Et> Myiig, Kcti, cvTco x°V Troiiiv. ctAX' iKil- 
to, e^ krcupi, riorj TOuyiKovg, v] zcti vv} I^ict KuifUKOvg 
<!^ctv?\.ovg icopctKctg vTTOKpiTctg, tcov (rvpiTTOfjLivcav Xiyoo 

TOVTOOV, KCtl ^iU^hipOVTOOV TCt Trcii^fJLUTU , KUl TO Ti- 
KiVTCUOV iKi^aXKofliVOOV' KUITOI TCOV ^pUlJ,UTOOV TTohXu- 
mg iv iXOVTCOV Ti , KUi ViVlK'/jKOTOOV 5 

£TAI. lloAAovg ci^ci TOiovTOvg. uAXu t! tovto] 

AOTK. ^iSoiKU fXVl (TOl fXiTU^V So'^00 yiAoloog CtVTU 
yAfXilCrB^Ul' TU fXiV CtTUKTCOg (TVViipOOV , iViOTi §i KUl UV- 

Tcv VTT ctaS-iViiug Tov vcvv SiuCdiipoov' KotTU TrpowxjiVjg 

'/jQifJiU KCti UVTCV KUTUyvOOVUi TOV ^pUftUTOg. KUl TO fXiV 
kfXOV, CV TTUVV UyJcfXUi,' '/j Oi VTrcdiCTig OV fXiTpioog fA,i 
XvTrVjCriiV iOiKi CrvViK7ri7rT0V(rU , KUi TO if/,OV fJiipCg Ct- 

ab initio repetens iam tandem difta illa enarra , quoniam 
non mediocriter me his ambagibus excrucias. 

Luc. Redte dicis , atque ita fafto opus eft : fed illud 
quaefo, vidiftine aliquando five Tragicos , five etiam, 
per lovem , Comicos hiftrioncs , raalos iftos dico , qui 
fibilo excipiuniur, quique poemata agendo corrumpunt, 
ac poftremo thtiatris eiiciuntur, tametfi ipfte fabulac lae- 
penumero bene fe habeant , ac pahnam etiam repor- 
tarint ? 

Am. Multos novi tales. fed quorfum hoc ? 

Luc. Vereor, ne & iple minus apte imitari videar , alia 
quidem inordinate continuans, interdum autem etiam ipfam 
fententiam prae imbecillitate ingenii corrumpens; adeo ut 
cogaris fenfim ipfam damnare fabulam. Nam ad liiftrlo- 
niam meam quod attinet, non admodum aegre id feram. 
Ceterum argumenrum ipfum non mediocri dolore me af- 
fecturum effe videtur, fi mecum una cadatj & (mea cul- N I G R I NMJ S. 35 

crXi^f^^vcviTa,. lovr ovv Tta^ 'oKov jxi^vrjo-o jxoi tov Xo- 9 
yoVi ug fjLiv TToiviTVjg vjfuv ruv roiovra^v ctf.cctpryif^(y:,TCi)V 

/f. \ ~ ~ /,, V 

vjvivhvvoq, KUi rrjg crjcrjvrig TToppoo ttci }c<z^rc/A ^ ovoiv 
tLvrco fJiiKov rcov kv S-iarpcv Trpctrrofxivoov. iyoo oi kfxav^ 
rov croi Trupav Trctpix^ ' (/Trclcg rtg Ufxi rtjv fjiVi^fMip 
VTTOKpiTVjg , ovSiv kyyiKov ra, k^^J^ct rpccyiKov SioLlpi^ 
todv. oocTi ycctv ivaiscmpov ri ooycoo Aiyuv , iKUvo fjiiv 
tcrroo Trpox^^pov, uog ctfxnvov rjv' kcci ccKKcag 7roi'/irr;g 
icrcog oiii^riii ifM oi kocv iKcrvpirr^g, ov ttccw ri Ay- 
vrv\crofJi^cLi. 

ETAI. '£lg ivyi, vrj rov 'Epftrjv, Koti Kccrci t))v rm lO 
mropoov vofxov TriTrpcotfjcicc^rrcct croi. ioiKcig yovv KdKUvoc 
wpocrB-vicrw, oog §k oXiycv re vfjLiv vj crwovcrta.' iyeviro, kou 
cog cvo ctvrog rjKug Trpog rov Aoyov TrapicrKivcicrfjMog , 
KOLi oog ccftiivov ilx^v ccvrov rctvroL Aiyovrog akqvuv 

I Mj/m;)7o) 0/10. o-uvTa|jv tou f/.ii/.vwo. C. G. 

pa ) indecorum appareat. Proinde hoc pef totam memi- 
neris mihi orationeni , quod poeta quidem ipfe taUum pec- 
catorum innocens eft,ac procul a fcena feiunftus alicubi 
fedet, neque quidquam eorum curat, quae in theatro agun- 
tur : ego vero rnei ipfius pericuhim tibi exhibeo , quahs 
fcilicet hiftrio fim , quantumque memoria valeam , quod 
ad cetera attinet, nihil a nunrio Tragico diftans. Quare fi 
quid minus pro rei dignitate dicere vifus fuero , illud tibi 
in promtu fit , quod fcilicet melius hoc flierat , & quod 
ipfe poeta ahter fortaffis idem dixerat. Me vero fi exfibi- 
laveris , non admodum molefte feram. 

Am. Ut bene fane, ita me Mercurius amet, & iuxta 
rhetorum leges exordium hoc tibi peradum eft. Videris 
jgitur etiamhaec additurus, fermonem non fuiffe longum , 
teque ad dicendum non venire paratum , & meUus futurum 
fuiffe , fi ipfum dicentem audiffem ; te enim pauca quae- 

C 2 36 L U C I A N I 

(Tv yct^ oAiycti Kcii ocrct oiov ti riv, rvyx,ccviig rri uvtjuti 
ervyKiKOfA,i(rfjtivog. ov tuvt ipnv ifxiAXig ; ovdiv ccv ovv 

CCVTUV ITl (TOl Oil TT^Og ijJLi VCf^KTOV Oi TOVTOV yi IViKOt 

TTavTct cci Trpoiifii^crS^cci , oog kyct) kcci fiosiv kcu KooTilv 
iToij^og ilyA. y]v Si SkaftiAAvig , fjivyi<riKciKvi(rci} yi TroLoct, 
rov ctymct, kcu Oi^vToLTct crvpitof^^cti. 
1 1 AOTK. Kfiti TctvTct fXiv , ct trv ^iriX^ig , ifiovAcfA^yiv 
ctv ilp*icr&-ut fioi' kcIkuvol Si , OTi yi ct)% iSyig , ovSi ug 
iKinog iAiyi, p'/i<nv Tivct Trifii TrctvTcov iooo. Trotvv yot^ 
T0v6' Yjfxiv otovvctTov. ovS' ctv iKiivu Tri^idug TOvg Xoyovg, 
^>7 Kcti. KotT cLAAO ri yivot)f/.ui roig vTroKpiraig iKUvcig 
ofxoiog, 01 7ro?\AuKig jj 'h.yafxifjt.vovog, r, ]^0iovTog, fj kui 
nfiUKAiCjg uvTov TTDccrouTrcv UMiATiCcTig, "^QivcriSug 
yifA(^ii<rfXivot , K,cti ^uvov (^XiTrovng , Kctl fnyu Kixyivo- 
ng, ftiKfiov O^iyyovTut, kui la-x^ov, Kcti yvvuiKu^ig, 

dam, &, quantum licuit, memoriae mandata depromere. 
An non haec quoque difturus eras r Nihil igitur illis apud 
me tibi opus ei\: exiftimes autem, quantum ad hoc atti- 
net, omnia iam tibi praedifta effe: habes enim & accla- 
mare& plaudere paratum. Sin vero moras nedas, cum in 
rem ipfam venrum erit, alienlore me ufurum te icias, &. 
acutiffime fibihturo. 

Luc. Equidem & haec , quae tu commemorafti , di£ta 
volui : & illa quoque, me neque ordine, neque, ut ille, 
iufta quadam & continua oratione de omnibus di6turuni 
effe; meae enim facultatis hoc minime eft : neque rurfum il- 
lius perfonae attribuendo fermonem , ne hac etiam in par- 
te hiftrionibus illis fnnilis fiam, qui faepenumero aut Aga- 
memnonis, aut Creontis, aut etiam ipfius Herculis per- 
fona affumta, ac veftibus auro contcxtis induti, & hor- 
rendum tuentes , ore in immenfum didutSto , exiguum & 
gracile, adeoque muliebre quiddaai Icquuntur, ipfa etiam i\ I G R I X U S. 37 

Kui T/jg EjX,ci(iyig vi YioKv^ivvig ttoKx) rcLTniVOTim. iv 
^ \ \ , \ > ^ ' , ^^ ^ ', 

OVV ^Yl KOLi CCVTOg iAiyXOO^Ctl , TTCfJIV jLlil^oV TYig ifA,a,V- 

Tov Ki(pci,/\jyig TrpocrooTriiov Tn^tKHf/^ivog., x.cti tvjv crKivi^v 

JCOtTOLKTX^VCiOV , CLTTO yVf/MOV (TOl (^OvKoiXCCl TOVfJLQV 7^000"- 

/ ^^~''"^ ' \ 

CdTTOV TrOQa-AaAllV , tVCC fXV} (rvyKCLTCWTTOLlTU) TTOV TTiO-OOV 

\ '/ ^ ' I 

TOV f^pOOd OV VTrOKOlVOfJLCCl. 

ETAI. OvTog ctvvjfi ov TrctviTiTcti TVjfjLioov Trpog ^g ii 
ttoAK'^ t^ a-KViv'^ Kcti Tn TpctycdSia, xocofjLivog. 

AOTK. K«< fA>i^v 7ra,v(rofA>cti yi' TTpog iKUvot rh vj^vi 
Tpz'^ofA,oLL H fA,iv ctpx^ Toov Aoycov iTTctivog Yiv RaAol- 
dog, KcLi Toov 'A^i^vyi(riv clv^poottoov , oti OiAoiroC^icc kou 

TTlvioC irVVTpQ^^oi ll(n , KCtl OVTi TOOV OUTTOOV, OVTi TOOV ^2- 

voov ovdivct TipTTovToLi opoovTig , og OLV TpvOvjv iiirciyi.iv ug 

OLVTOVg f^iCii^VjTCll' OLXX il KCti Tig OL(piKVjTOLl TTCt^ OLV- 
TOVg CVTOO OlUKiifA^iVOg , VjpifXOL Ti fJLi^CLpfXOTTOVCTi , KCCt 

TrcLpuTruiocLyooyovri , koli vrpog to KOL^oLpov TVjg ^iciiTrjg 

HecLiba Polyxenave iniilto demifTius. Ne igitur & ipfe de- 
prehendar maiorem omnino, quam pro capite meo, per- 
fonam induiffe, ipfumque ornatum dehoneftare , ex nuda 
tecum volo meaque propria perfona colloqui, ne cadens 
alicubi , quem ago Heroem , mecum una convulfum ter- 
rae affligam. 

y4m. Homo hic non defmet hodie apud me crebra illa 
icena atque tragoedia uti. 

Luc. Immo defmam, & ad incepta me minc convertam. 
Principium igitur orationis illius commendatio fuit Grae- 
ciae , & eorum hominum , qui Athenis commorant ir , quod 
cum philofophia & paupertate degant, & neque civium 
neque peregrinorum quemquam intueri gaudeant,qui lu- 
xum ad {e(e invehere conentur : fed fi quis etiam veniat ad 
illos ita afFedus , & paulatim transforment ipfum , & ve- 
teres mores dedoceant, atqiie ad puritatem vitae transfe- 

C 3 3$, L U C I A N 1 

j-» ut^Krroinv. '^fjtSf^VJ^ro yovv nvog tcov 7roKvxav<rm y og 
eASu)v'A^yivct^i fA^aXa iTia-yjf/^og , kai CopriKog ctKoKov- 
Sci}v o%Ait;, Kcci TrciKiAri ka-S^riTi, Kctt yjtvaoo-, cdiTog fjuvi 
coero ^riXoorog tlvou Troun roig 'ASrivaiotg, Kott oog ctv iv~ 
OctifA,odv A7rc(3M7ri(rS-at. roig J' <x,^ce. Sva-rvx^iv iSoKit ra 
uvopct)7rtov Kcci Traioiviiv e7re%€<p5L'»' ocvtov, cv TriKpcog» 
cvry cLvrtKovg ct7ra,yopivQvrig iv iMv^i^oc rn ToMt, kcc^ 
ov rtvcc Tpc7rov (iov\otro y fiiovv' <iAA' iTrit Kdv roig 
yvfJCVAo-iotg Kcct Kovrpolg ox^vjpog r,v , 3-Aif^cov roig otKi~ 
rctig , Kcti a-Tivoxoopcov rovg oLTravTCOvrctg , ra-vx^ rig ctv 
x)7ri^^iy'^ctro , Trpoa-Trcovfxivog Actv^uvnv, coa^Tn^ ov Trpog 
etvrov iKitvov ct7roriivcov , /\iSotKi f^f} TTctpctTrcAifrut fzi- 
Tct^v Xovofjiivog. Kcti f/^yjv itprivyi yi fjcctKpct Kotrix^i to 
l^ctXctviiov' ovSiv ovv Sit a^TpctroTrioov. o ^i ctKOvcov cl yjVy 
y.irct^v iTrcttOiviro. Ti]v ^i ia-SyjTU ryjv TroiKiAyiv , Koti 
Tctg TropCvciSctg iKiivctg ctTi^va-ctv ctvrov, a/rriicog Trotvv 

9 0\/i?ft)V ToTf 0|'x/t«(j) 'Ai(T< TSU , 'Jlk TJU TrX/l^Cyf TttV cixsTav 

ferant. Memorabat itaque quendnin- ex iftis multo auro 
fulgentibus, qui cum Athenas veniffet admodum infigais 
& turba cQmitLun gravis, varia vefte auroque ornatus , 
Athenienfibus omnibus Cefc admirationi effe exiftimabat , &: 
tanquam beatum fufpici ; cum iis contra infelix quidam ho- 
muncio videretur: quin & erudiendum eum fibi fumfe- 
runt , non acerbe , neque aperte vetantes , ne in libera ci- 
vitate pro lubitu viveret: fed cum in gymnaffis &: balneis 
moleftus effet, fuisfervis premens, &. in anguftimi cogens 
obvios, fubmiffa voce quidam, quafi latere vellet, neque 
ilhnn perftringeret , Metuit,inquit, ne inter lavandum per- 
eat? Atqui pax certe longa balneum tenet: proinde nihil 
opus ell exercitu. Ille autem Verum audiens , interea eru- 
diebatur. Praeterea varia illa veile atque purpurea eundem N I G R I N U S. 39 

ro ctv^rjpov €7ri(rKM7rT0VTig rcov x^ufjuccruiv , iuo vjSyj , Ae- 
yovngt kcci, Troosv o rucog ovrog--, koli, rcfX/A tjj? ^y/j- 

TDOg iOTlV CtVTOv' KCll TCt TOlCtVTCt. KCtl TcC CtAAct di OV- 

Toog a>7ri(rKCi)7rTov , >] tcov ^ctKTvXloov to TrAyi^og, yj rvig 
KO[A,y]g To Trtok^yov , jy TVjg Sictir/ig to ctKoActa-rov. oo^m 
KctTci f^iK^ov i(rco0^ovl(rB-Yi , Kcii Trct^ciTroXv (^Aticov 
cLTrrjAh, r%fjco<Tict 7ri7rctiSivftivcg. On J~' gvk ctl(rx^- 14 
vovTcti Trivictv ofJCoAoyovvTig , ifxifJt.vyiTO Traog fA,i (pcovrig 
Tivog, yjv ctKoviTUi TrctVTcov iO'/} Koivri Trpoiftivoov iv rca 

CtycOVi TCOV WctVCt^YjVCiioOV. A^O^iVTU fJCiV yctO TiVCt TCOV 

TroAiTcov ctyi(rS-cti Trct^u tov cty^vo^Triv, on (^ctTrrov 
g^&Ji/ IfJMTiov iSecofiii' Tovg Si , iSovTug kXiyjircti n , Kcti 
TrotDUiTiKrB-cti , Kcci rov Kvj^vKtig etvnTrovTog , 'ort Trctjta 
Tov vofxcv i7roiyj(ri , TOictvryi itrS-yjTi B^icoftivog , ctvotf^oyj^rcti 
fXiot (poovyi TrciVTctg, cocTTri^ io-Kiftftivovg , (rvyyvcofxyiv 

exueruntj urbane admodum floridum colonim nkorem ir- 
ridentes, lam ver adefl, dicebant: &, Unde nobis pavo 
hic? &, Fortaflis materna efl:: & fimilia. Atque eodem pa- 
fto cetera illius cum rifu carpebant, nunc annulorum mul- 
titudinem, nunc. comam iuflio curatiorem, nunc viclus in- 
temperantiam atque luxuriam notantes. , Quare paulatim 
ad modeftiam eft revocatus, & longe melior, publice ita 
emendatus , abiit. Quod autem non pudeat eos pauperta- 
tem confitOi i , reierebat mihi vocem quandnm , quam aie- 
bat publice ab omnibus emiiram audifl^e {efc in ludis Pan- 
athenaicis. Deprehenfum enim quendam ex civibus fuif- 
fe , & ad prasfidem ludorum addu6lum , quod vefte tinda 
amiclus fpeftaculo interelfet : quo viib mifertos illius , ac 
veniam precatos efle : praecone autem proclamante contra 
leges feciffe , quod tali cum vefte ludos fpeftaret , omnes 
una voce, quafi antea fupcr hoc deliberaflTent , exclamare 
coepifTejUt venia eidaretur tali vefte induto;nequeenim 

C4 40 L U C I A ?sW 

a.VTCV iTiDOL. TUVTCl TS. OVV iTrrjVil , Kcc) TT^CtrtTt T*jV iMv- 

dioiciv TYjV €X£i , xa< TYjg oianyjg to ctviTTiC^Sovov , rjcrvxi'^ 
Ti KcCi ATroccyjMtJVvriv, a Sr} cLC^dova. ttci^ uvTolg icm. 
€L7nZuiViTQ Ti <Piko(roOict, (rvvaSov tyjv ttudu Toig toiov- 
Tcig §tUTDi(6rjV , KUi KU^upov rj^og CvXu^Ui Svvujnivrjv ^ 

a-TrOvSuiCO Ti UvSoi KCCi TtXoVTCV X.UTWCpOVtiV TriTTUiSiV- 

UiVOO, KUi TOt) TTOCg TU CvCTli KCtKu C^r\V TrpOUlOOVf^iVCi} 

I 5 TOV tKil fiiOV Oig yLUKi(TTU r\0fJLO(TfliVOV. OcTTif Si TCXoV- 

Tov iou, Kcti xpvcroo KiKrjArjTUi, KUi TTopCvpu, KUi av- 

VU^TTiiu {XiTDli TO ivSuifX.0V , UyiVCTTOg fXiV iAiV^if)iug , 

UTriicuTog Si Truoprjcriug , udiUTcg Si uXrjdiiug, koKu- 
y.iiU TU TTUVTU Kcci SovAiiu (TvvTpoCog' rj ocTTig rjScv'^ 
Trucruv Trjv '^yvx^iv i7nTpi'<^ug , TUvrri fA,ovyi AUTpivuv aa- 
yvooKi, CiKog fxiv Tripapyoov TpuTn^cov, (^ihog Si tto- 
Toov, KUi uCpcoicrioov , uvuTrKioog yc/jTiiug, ku) uyruTrig, 
KUi 'i^ivicXoyiug' r\ ocmg ukovcov TipTTiTUi KpovfM/roov 

aliam habere illum. Haec igitur ille laudabat. & praetcrea 
libertatem , quae illic eft, ac viftus frugalitatem , & tran- 
qi.iillitarem, & otium. quae apud illos lunt cumulatinima. 
Oftendebat etiam , converrationem eorum hominum phi- 
loibphiae confonam elTe , morefque puros conlervare pol- 
ie; viroque gravi, & qui divirias contemnere didiciribt,& 
qiii fecundum ea, quae natura honerta funt, vivere itatuif- 
fet, vitam, quae illic vivitur,quam maxime aptam atque 
accommodatam eOe. At qui divitias amat, aurumque rtu- 
pet, purpuraque & potentia fclicitatem metitur,qui liber- 
tatem in diclis faftiique nunquam guftavit, qui ^eritatem 
nunquam vidit, & cum afTentatione & fervitute enutritus 
eft, aut qui totani animam voluptati addixir, eique uni in- 
fervire ftatuit , amans opiparae menfae , indulgens vino ac 
rebus venereis , plenus praeftigiarum , fraudis atque men- N I G 11 I N U S. 41 

Tg, iccti riDiXKTixctrodv, yccti t^iiOSoporm a,(TfjLctroov, roig 
^tj roiovroig TrpsTTitv rrjv kvruvSa ^ict,rpil3'/>v. Me^rrcti 16 
yuo cujroig toov Cihraxcov TTctcrcti jjav a^yvicii , Tra-crcti 
Si cfjyopcti TTccpia-ri Si Trua-aig TrvXcttg niv yi^ovrjv ^ccltcl- 
^i.^XJi.cr^cti,' rovTO fxiv ai oO^ctKfJLOdv' rovro rh fjii oorcov 
ri, Koci pivcov' rovro <^£ iccti oicc Aciiu,ov, kcli 01 ctOpooi- 
c-ioov' vO' Tjg ^i piova-^g ctivva.ct> rg ttcti S-oA^pco hivfxari , 
Traa^ai fA,iv etvivpvvovrai oooi crvvaa-ipxira.i yao fxoi- 
Xiia,, nai (piKctpyvpict, koli iTnopfcia,, Kct) ro roiovro- 
OvAov rcov '/jSovcov' Trctpaa-vpiraA ^i, rvig "^/vxv? ^tto- 
itKv^oyJivvig Trctvro^iv , aA^cog , kcc) ctpirvi , kolI micctioa^v- 
vvf roov Si ipvifAog xcopog yivofA,ivog , ^t^vig ctii, Tniju- 
•n-kafJiivog, uv^u TroXKaAg ri aoa ctypictig iTn^vfMaig. 
roioLVTviv a,7ri0aivi rvjv ttoKiv , kcli roa^ovroov maaarKar- 
Kov ctyaJloov. Ryooy' ovv, iCvj, on ro Trpoorov \7rcLvm1v 17 
ctTTQ rvjg 'EKKcL^og , TrKvja-iov ttou yivofjLivog, i.Tncrrvi- 

dacii; aiit ciu chordarum pulfationes, inftrumentorumque 
lafcivos crepitus , canrilenafque perditas audire volupe eft : 
talibus videlicet hominibus convenire huius urbis confue- 
tudinem. Hic enim rerum cariffimarum ipfis , omnes pla- 
teas, omniaque fora referta efTe: ac licere ipfis omnibus 
quafi portis voluptatem recipere , partim per oculos , par- 
tim per aures & nafum , partim per gulam , & per vene- 
rea : q.ua fluente perenni turbulentoque flumine , omnes 
viae dilatantur. UiV enim irruunt & adukerium , & ava- 
ritia, & periurium , & reliqua id genus voluptatum cogna- 
tarum natio. A quibus exundantibus , animo undique fub- 
merfo, verecundia, & virtus,& iuftitia abripiuntur: qui- 
bus carens iam folum femper fiticulofum multis ac feris 
cupiditatibus fuppullulat. Talem effe urbem , taliumque 
magiftram bonorum oftendebat. Ego itaque , inquit , quan- 
do primum ex Graecia reverfus iam propius acceffiffem , 42 L U C I A N I 

CAq i^ctmov Xoyov ct7ry,tovv ryjg ^tvjio kOi^ioo^ , Ikuvcc 
Sv] xcL rov '\Jfju'i^oov Xiyoov' 

TiTrr oitv, 00 Sv(rrY\vi, Aittoov Ccoog rjiXioiOy 
rvjv 'EAAaK^at j iccu rrjv ivrvxiotv hciivriv , Kcct rvjv eAgy^e- 
oiav , tjAvkg , o^pct ir^rig rov ivrctv^cc S-opvfBov , (TvkoOolv- 
rag, kcci 7rpo(Tuyof)iv(rSig V7riov\ZoLvovg, Kcti diiTrvcc, kcu 
KoAojcocg, Koci fxicci^oviccg, kou oicc^YiKoov 7roo(rr^oKiccg , 
Kcci CiAiccg i7ri7rXcc<rrovg--, yi ri koci ^r^cc^av SayvooKccg > 
fjcvjr cL7rctAA<irri<rS-cci , fjLvjri •xj^vicrB-cci roig Kcc^icrroocrt 

lo rJuVOtf.CiV0g y (jVTOO St] (iovXiV^ToCfJOiVOg , KCCi , K0C^CC7ri0 Q 

'Ziivg rov EKrcocc, vjn^ayccyoov ifjcocvrov iK fiiMoovy 
Qcicr)v 3 iK r ccjSocKrcccrivig , e»5' cCifAxcrcg , iKn Kvooi- 
fjCGV 3 roXoi7rov clKovftuv iiAcfjcvjv , Kcci (iiov rivcc rovrov 
ywcciKoo^Yl , Kcct ccroXfjLcy roig TroKKoig Sokovvtcc Trpori- 
6sf.iivog, ccvrn CiXcG-oCioo, kcci TlAccroovi , Kcci ccXrfiiioc 
"TrooTKccKoo. Kcct Kctditrccg \fJooLvrov , oocTTri^ iv B^iocr^co 

14 rr^05T»'j6/Mfv:i) OfOL is a»TWT«x»r TO Trp5?T(9£//£V6s svve^a'^i. V. 

conftiti, a meque ipfo rationem popofci mei hiic adven- 
tus, Homerica illa videlicet mecum ipfe diftitans: 

Cur autem , infilix , dcfirto lumine Plioebi , 
(Graecia nempe, & felicitate illa atque libertate) Veni-' 
fii? ut vidcis loci huius tumultum, fycophantas, falutatio- 
nesfuperbas, epulas, adulatores, caedes, tertamentoruin 
exfpedationes , &. amicitias fimulatas? Aut quid tandem 
facere decrevilli, cum neque difcedere hinc, neque infti- 
tutis hifce uti poflis ? Cum ita mecum confultaffem , & 
quemadmodum luppiter He^lorem, ita me ipfum e telis , 
lU ait ille, fubducens, eque korhinum caede, atque tumultibus , 
eque cruore, de cetero domi me continere ftatui: & vitam 
hanc, muUebrem & timidam plerifque vifam , anteponens, 
cum ipfa philofophia, & Platonc, &: veritate coiloquor. 
Acme ipfum quafi in frequentiflinio theatro collocans, ex N I G R I N U S. 43 

fivoictvS^Ct) , (rCo^jxt TTOu iziTzaopog iTTicrKOTroo rct yiyvo- 
y^vci, TovTO y,£v TTOAAviv x^f/vxcty coy icLv iccii yiKooTct 

TTCloixHV ^VVUjJAVCt , TOVTO ^i TTilOCtV ClVrj^Cq Odq Ct,?\.yj^Mg 

^tfiaiov Acifiiiv. Ei ya^ 'Xj^Yj--x.cti kukmv iTrctivov ei- ig 
Triiv, fJLrj V7roAci,f:>r,g ynCflV ti yvf/,vcta-iQV «jOStj/s-, ;; Trjg 
'Lf/vx/ig ^OKif/>cc(r[civ ctX^i^^i^moctv Ty;(roi TVjg TToAicog, kou 
Tfjg kvTctvSct SictTDi(^}]g. ov yuo lAtK^ov ctVTi(rx^'iv ro^rctv- 
TCLig f/,iv iTnB^vfjtictig , ToirovToig ^s S^icif^ctTi rg Kcti 
ctxzva-ixctcri TctvToSiv iAzov^ri, Kctt cLVTtActf^tf^ctvoftivotg. 
cjlX?C ctTixvoog d^ii Tov 'Oovcr^rict f/jf/,y](rcifA.ivov TTctoct- 
TTKiiV CtVTCt , fjLri SlhfJ^iVOV TOO "Xfcl^i , Stihov yctP , ftVl^Z 
TCt d)TOt KriDCO C0Ci>fitiJAV0V , CtXK CtKOVOVTCt , KCtl AiAv- 

fjtivcv , Kcii ctA'/]Soog VTn^vjOcLvov , £v£fl"r; Si Kett (piAocro- 20 
■^iciv S^avfioKrui, Traoct^ioooovvTct t'/jv TOcravTYiv avaav, 
Kat Tooy. T'/jg tvx^i^ ctyacloov KaTa(ppov{iv , o^oovTa, oo<r' 

13 Y^^rfpixpavot^l Y,reipv<fa.voy ^au/^tstc/mf svtxu^;* xsna.t. C. G. 

fiibliini admodum contemplor ea , quae geruntur : quae par- 
tim eiufmodi Tunt , ut multum delectationis ac riius exhi- 
fcere poilint ; partim talia , in quibus vir vere conftans 
periculum de i"e iplo faciat. Nam fi malorum quoque en- 
comium aliquod dicere convenit, ne credas maioremullam 
virtutis palaeftram effe , aut veriora ufquam animorum ex- 
perimenta fieri, quam in hac urbe, & in ea, qua hic vivi- 
tur, confuetudine. Neque enim parumert refiltere tot cu- 
piditatibus, tot Ipectaculis atque aurium iilecebris undique 
attrahentibus ac detinentibus : fed oportet omnino Ulyffis 
exemplo praeternavigare illa, non quidem ligatis manibus, 
ut iile, (nam hoc formidolofum foret) neque etiam auri- 
bus cera obturatis , fed audientem & folutum , & vere ani- 
mum fupra haec elatum habentem. Licet autem & philo- 
fophiam mirari, conferendo cum illa tantam hominum 
amentiani ; bonaque ifta fortunae conten^nere , ubi afpe- 44 L U C I A X I 

TTi^ SV (TilYll^ KCtl 7roKvWfO(rCi)7rU) ^pciflCCTl , TOV fXiV E^' 
clKiTOV SiCTrOTYjV TT^OiOVTCl, TOV§' OtAiTi TTAovCtIov-, TTiVyj- 
rot' TQV ^i, (TCLTpoUTrVlV IK TTlVl^TOg , Vj (^CKTlAicl' TOV §^ 

<piXov rovTov rov Si kx^pov' rov ii. CvyaAct. rovro yct^ 
roi Kcu rb SiivorctTov kttiv, cti kuitoi fxot^TvpovfjLivi^g 
rrig rvx^g 7roti<^iiv ja, rcov ctA/boooTroov TrooiyfjtoLroL, icou 
ciJLoXoyov(Tvig fi-/joiv olvtoov ilvcfA /Se/Sctioc, Ojxoog tolv^ 
oiryjfxiDUi (^XiTrovTig, opzyovTOLi kcu ttXovtov, kcci ^vvcCr- 
OTiioLg' KoLi, fjLKTTOi TTionoLfri TToLVTig ov yiyvofJLivoov 8A- 
ai TrirJoov.'^ O Js Svi iCr,v, cti koli yiXctv kv rolg yiyvoy.ivcig 

tViCTTl, KOLl '^VX^^y^yi-l-T^^'^-) TCVTO rjatj (TCi QpoLCTOO. 
TTOOg yOLO OV yiAoiOl fJLiV ol TrXovTCVVTig UVTO) , KOLl TOLg 

TrooOvDiSoLg Trpo^ctivovrig , koli rovg SatKrvAovg Trponi- 
vovng, Kct) TTcAAyiv KctT'/jyopovvTig ctTrnpoKoLXiav ; ro Se 
KOLivoTcLTov , Tcvg iVTvyxuvovTcLg ctAAoTpict Ccovn TTpocr- 
uyopivovTig , ctyctTrc^v ct^icvvng, oti [xovov uiiTOvg Trpofr- 

xeris, velutin fcena, ac multiplicium perfonarum fabula, 
alium quidem ex fervo dominum prodire,alium autem ex 
divite pauperem ; contra alium ex paupere fatrapam , aut 
regem ; rurius alium amicum huius , alium inimicum , alium 
etiam exfulem effe. Nam hoc certe vel gravifnmum eft , 
quod licet Fortuna ipfa teftetur {e(e in humanis rebus lu- 
dere, fateaturque nihil illarum certum ac ftabile effe, ni- 
hilo minus tamen qui quotidie ifta afpiciunt, & divitias 
expetunt, & potentiam , ac pleni obambulant omnes ea- 
rum rerum fpe, quae non contingunt. Quod autem dixi, 
licere in iis, quae geruntur, ridere, animumque obleftare, 
illud tibi iam exponam. Quomodo enim non ridiculi fint 
divites ipfi , qui & purpuram iliam fpedandam exhibenr , 
& digitorum annulos oftentant, & multas produnt ineptia^? 
quod autem omnium abfurdiflimum eft , etiam obvios 
aliena voce falutant , & hoc quafi magno aliquo contcn- N I G R I N U S. 45 

f^ivcvTig, ov TTOppoohv, ovS oo^ Tlspcruig vojjLog , aAXod 

Sil TTpoTiASovrcC, iCCCl V7rOK.V^aVTCt , KCti TTOQpOO^iV TYjV 

'-^vx^^v Tcc7riivu(ruvTct 5 Kcu TO TTct^og otvT/jg luOctvicroLV- 
Tct T^ Tov croofA,ctTog of/,oioTviTi, ro crTVj^og, vj rrjv ^ihotv 
KctTctdAiiv , ^yjAcoTov Kcti TrioifiMTrTOV TOig fjLVj^i rov- 
Tov Tvyxctvovcriv oJ^' i<rTY[Ki Trctpixoov ictvTov ilg TrXiica 

XOOVOV i^OL7rotT00fA.iVQV. iTTOtlVCO Oi yi TCtVTVjg UVTOVg TVjg 

ctTrctvopcoTTiug , ori fjcvioi roig crTOfjtotcriy vjfjtotg TrpomvToti. 

TloAv Si TOVTOOV 01 TrpOCriOVTig UVTOl KOtl S-ipcf^riVOVTig 21 

yiAoiOTipoi' vvKTog fA,iv i^otvicrTaf^ivoi fJticrvig, yripiSiov- 
ng Si iv kvkAco tvjv ttoAiv , kui Trpog tcov oiKiroov ctTro^ 

KAil0fA,iV0l , KVVig , KCti KOActKig , KOU TCt TOlOtVTOt OtKOV- 
ilV VTTOfA^iVOVTig. yipotg Oi TVjg TTlKpctg TCtVTVjg OtVTOig 
TTipiOr^OV, TO OopriKOV iKilVO SilTrvOV , KOtt TToKXoOV CtinOV 

<rvfx(^opcov' iv co Trocrat f/^iv ifAj^ctyovng , 7ro(rcc Si Trotpct 

tos efle volunt, fi folum ipfos afpexerint. Quidam vero 
fafUiofiores adorari etiam fe patiuntur^ non e longinquo, 
neque ut Perfis mos Qi\ , fed neceffe ei\ propius acceden- 
tem, & {e{Q incurvantem, aninio diu iam ante demiffo , 
illiufque aiFedu etiam per corporis funilitudinem declara- 
to , pedlus aut dextram deofculari: quod beaLum atquefpe- 
(flabile videtur iis,qui ne hunc quidem honorem aflbquun' 
tur. Ille vero diu ftat fe ipfum praebens decipiendum. II- 
lorum autem laudo inhumanitatem , quod ad ora ofcu- 
landa nos non admittant. Ceterum his multo ridiculi ma- 
gis funt, qui eos fedtantur, atque obfervant,de media 
noiSle furgentes, & totam urbem circumcurfitantes , & a 
• fervis foribus exclufi , canes , & adulatores , & id genus 
alia audire fuftinentes. Praemium vero acerbae illius cir- 
cuitionis , onerofa illa , atque multorum malorum caufa, 
coena eJl; in qua illi, quam multis comefis epotiique /6 L U C I A N I 

yVCOjXfjV tfJLTTtOVTi^ , ^oVtft Si , UV OVK 6%o>;v , ctTTcXeiXrj- 

cruvTig, r jnipiCof^ivci to TiXivTcticv , v\ Sva-CoocvvTig 
ciTricuriv , ri Sictf^uXXcvTig to Shttvcv , >j vfioiv , rj jxiKfiO- 
Xcyictv kyicctXcvvTig' ■7rA>?p£;? «Jt clvtcov IfxovvTcov o'i «rre- 
\U7roi , KUi TTocg TOiq "x^ufJLUiTvTriioig fjuxxof^ivuv. aoci 
fxift r;fA,ipuv cl TrXiiovig uvtcov KUTuxXiS&VTig , luTpolg 

' . V / f, .-^ \ N V, / 

TTUOiXO^^^V UZopfJM^ TTipiOOCOV. iVlDl f/.iV yUU , TO KUIVQ- 
15 TUTCV, CvSi VOtTilV <r%cXu^QV(r\,V . \jy00 fliVTCiyi TTCXU 

ruv KoXuKivofjiivuv i^coXitmfiovg Tovg KoXuKug v7riiXv\- 
CW KUi rryjiScv uvTOig iKiiiovg KccS-ia-ruaS^ui Ttjg vTTio- 

yCuviug unicvg. otuv yuo uvtcov tvjv ynpiovciuv S-uv- 

\ \ \ ' / \ ^ . ~ 

fj,U(rco<n, KUi tcv "XJivrrov iTruivicrooa-i, KUi Tovg ttvXoovu^ 

ico^iv ifJt.7rXri<rcoa'i , Kut Tr^oa-iX^ovTig coayrio SiCTroTcti 

TrDca^iiTrcoai , Ti koci (^■pcvr\a-iiv iKiivovg iiKog \a-Tivs £' ^^ 

yi Kcivco Scyfxct.Ti Kccv Troog oXiycv UTria^xpvro Tra^oi 

rrig idiXooovXiiug , ovk uv oai Tovvuvriov uvrcvg iXdnf 

praeter animi fententiam , quam multa non dicenda prolo* 
cuti , poAremo reprehendentes , aut acgre ferentes dilce* 
duntj & vel ipfam criminantur coenam, vel ccntumeliain 
aut fordes accufant ! Fleni autem & angiportus funr vo* 
mentibus iftis , & circa viliflima quaeque proftibula dcpii" 
gnantibus. Et plerique eorum in multum dicm decumben* 
tes , circumcundi caufam medicis praebent. Quibufdam 
enim, novo fane exemplo, aegrotandi otium non eft. Ego 
vero adulatores longe iis, quibus adulantur, nequiores exi* 
ftimo, &L propemodum auftores illis exfiftere fuperbiaeac 
taftus iftius. Nam cum illorum opulentiam admirantur , au* 
rum laudibus extoliunt, veftibula mane complent, & ad- 
euntes ipfos quaft dominos appellant, quid quaefo illos 
cogitare confentaneum eft } Quod fi vero communi de* 
creto vel tantifper abftinerent ab hac voluntaria fervitu- 
te , an non putas vice verfa ipfos divites ad fores paupe* N I G R I N U S. 47 

iTr) rotg ^vpctg rZv 7rroi>%oiv ^iojnivovg rovg TXovcrtovg , 
uyj ctdiurccv cdiroov fjj]^' cty,ci.prvpov rrjv iv^aiy^oviuv Kct~ 
raXiTnlv, fJU^S^ avovyjrov re Kai kxfWrov roov rpoc7nC,ot)v 
ro KaAAog, iccti roov omoov ro fA-iyi^ogj ov ycL^ ovroo rov 
7rAovri7v tpoocnVi oog rov mot, ro '^Kovruv ivaciifiovi^i- 
(tS-coi. KoLi cvroo h £%£< 5 fj.yiSiv hOihog zlvcii TnpmuA- 
?KOvg oiKictg rco oliccvvri, y^rjOi x^va-ov Kcil kkiOAvrog , 
u u,'/] rig AvrcL B-avyu^oi. \xfviv ovv ruvrri roi Kc/Jcapuv 
cLvrcov 5 KOLt ctTnvoovi^iiv rvjv ^vvutmtctv , kTririiXicrocvrot 
roo TrKovroo rt]V v7ripo'i^ic(,v. vvv oi Actrpivovng , ug cLiro- 
voiotv dyovcn. Kcii ro jlhv uvr^pug i^ioorctg , Kctt oovctOctv- 24 
S'ov rriV ctTTctirkvcriuv oyoXoyovvrug rot roiuvru TTCtitv , 
uirptojnpov ctv iiKoroog voyKrS^iiJ^. ro Si Kott roov OtKo- 
tro^iiv Trpoa-TTOtovyivoov , TToXXoo irt rovrm yiXotoripa, 
Spuv, rovr r,^ri ro Sitvorurov irrrt. TToog yu^ oiit rrjv ij/f- 
%}jv SiunS-il^rS^ui [jloi, oruv 'tSoo rovroov rtva, fA.<tAi(rroc 

rum venturos effe, ultro rogantes, ne ignobilem , & abfque 
teile latentem ruam felicitatem reiinquerent, neve inuti- 
lem , & ab omni ufu remotam menfarum pulchritudinem , 
& domorum magnitudinem effe paterentur? Neque enim 
tantopere divitias amant , quam propter divitias beatos 
atque felices (eft exiftimari. Atque ita fane res habet, ut 
neque pulchrarum aedium , neque auri, neque eboris ul!a 
domino fit utilitas , nifi fit qui illa admiretur. Oportebat igi- 
tur taii ahqua via diruere ipforum , & vilem reddere poten- 
tiam , contemtum hoc quafi munimentum divitiis opponen- 
do: nunc vero coIendo,ad amentiam perducunt. Ac certe 
homines indoftos , & ignorantiam aperte confitentes , talia 
fa6litare , tolerabilius merito exiftimetur : verum eos quo- 
que, qui fe philoibphari fimulant, multo etiam ineptiora 
his , magifque ridicula facere , illud tandem omnium maxime 
doJendum eft. Quomodo enim me put^s aninio afFedum 48 L U C 1 A N I 

rcov Trpol^if^yiKoru)]/ avoLjXifjLiyi^ivcv KoXayMV ox^oo , kcli rodv itt' cctictg rivcc doouCcfiovvra,, kca roig itti ra SiiTrvct 
TrapayyiAXcva-i y.civcXcyovfjt,ivov , i7ricrr,yJrif>ov Si roov 
aAXuv aTTQ rov <rxi^ifj!,arQg ovra, Kat (^avipoorifiov 5 Kai 
uaKia-ra ayavaKru) , ori y.rj Kai rviv (TKivTjv fJuiraAafji- 
(2avcvo-i , ra kXKa ye oy.oiociq v7rcKom[Mvci rov ^por- 
25 Ltarcg. A fxiv ya^ \v roig (Tv[/,7ro<ricig i.pya^Gvrai, rivi 
roov KohaKoov UKacrcfjLiv 5 ovk 'if/,(poaovvrai fciv cCTrupo- 
KaAu)ri.pov, fXi^ixTKovrai ^i (^avipconpov , i^avia-ravrat 
Si Trctvroov vcrraroi, TrAiico Si aTrodpiiv rouv ctAAoJi/ 
ac.ivicrivs o\ Js acriionpoi 7ro?J^uKig avroov Kai aj-at 
TrpcyJx^W^v' Kai ravra fxiv ovv yiKcia yjyuro. fjua^i- 
crra Si ifJHijLV^ro roov iTTi fjLKrS^co (YiKoa^oCovvrm, Kai 
rry aoiryjv oovicv ooa-TTio i^ ayopa^ TrporiQivreuv. ipyet- 

effe , quoties video ifiorum aliquem , maxime eorum , qui 
aetate prove6li funt, adulatorum turbis immixtum, & illo- 
rum aliquena, qui honores gcrunt, ratellitum modo feftan- 
tem, & cum iis, qui ad coenam vocant, iermones confe- 
rentem , ceteris infigniorem & magis confpicuum ob ha- 
bitum? & quod vel maxime indignari foleo, quando non 
itidem habitum mutant, cum utique, quod ad cetera aiti- 
net,eafdem partesagant. Nani quae in conviviis defignan- 
tur, cui qiiaefo adulatorum illa comparabimus ? An non 
magis ruftice replentur cibo ? An non inebriantur magis , 
quam alii, man)fefte?-a convivio autem furgunt omnium 
ultimi: deinde & plura aliis auferre fecum volunt : fi qui 
vero ipforum urbaniores paulo funt, faepenumero etiam 
cantare non erubefcunt. Atque haec quidem ilie rldicula 
cenfebat. Praecipue vero eorum mentloiiem faciebat , qui 
padamercede phiIofophantur,virtutemque ipfam venalenj N I G R T N U S. 49 

(TTyipict. yovv lx.ccXu kcci Kwn^viKiia, rotg Tovnt^v ^iciToi- 
(^oLq '/j^icv yoL^ rov Trhcvrov actTot^^oviiv ^i<Jci^ovroL , 
TrpctiTOv 'ictvTov TTctpiXiiv uysjAorg^o!/ XyifxixctToov. 'A^w.£- 16 
Aei iccii TrpccTTCov rctvrct oiiTiAn' cv fxovcv TrpolKd. roJg 
ct^iovG-^ a-vv^ictTpli?>Cf)v , ctKKcL kcu rolg ^ioyAvoig tTrap- 
scuvj Koti 7rci(r'/ig Tripiovcriug KctrobZ^oovoov' rocrovrov Sioov 
coiyicrB^cti touV ov^iv TrparyiKoi^roov » cejOTi fxr/h roov lav- 
rav Chipoixivouv TroiucS^oii TrpovoMv' og yi, kcu ctypcv 00 
Trophod rvjg -^oXioog KSKrriuivogi ov^h iTripyiVcii avroo 
•TroKkoov \roov tj^iooiTiv, ctA?C ovoe t'/;v Aa^xyiv clvtqv nvoti 
'AooixoXoyu. rciVT olftctt ini}^yjCoog, ori rovroov {xiv Cv- 

Xat) pa^^v/jiov ■^"'/O'^ "'-" *"*• -'" Xt^s^JV. aVrs 0-3 xarst K/jir/i-rt N<- 

Ju/ctf £jf Jsov X/^/i^S^at» Tfi' XTH^aTi* yf,'ri'j) to tptXoirsOfiv, ouc/= ^poc 

« ykb iXP'"^ (fi\oao<fo-jVTa. //>n)? «ira/vov a.oixaii xflJvsiv n:i7TXfji.ivct> 

T^V a;CX,wV X5XT«5-3-sl« , « T«£ TTrt- a.VOpi. V. 

•rfo6ev u*ou«rj)f t«c XT«!rsa'f «•;j'f- ^ ^*^ AXX iuo» tJi» «oxiiv aoTiy 

o-xswii^^rst* To a.^'^o7^ia; -jrapeitTicv , jjvst/ Jj^woXoysi) AcKxjotvou xa» 

«\Xk /j(!i xiXTHfAivov eTODCtov «XXo Toi/Trjy^a/^/^», 

«X-^sf TrsjiKfspiiv, uxrmp ou <p5o- 'Ay*oj 'Ax,!*'|M:v/c':y ysv;//!)V ttots, 

V0UVT2 TJif TOu a.')/:oy rrs?i5';'ii'c X*X- vuv os Msv<7rrrou* 

XtepyicLc, xctt TjTf sx TauTXf ;T0if Kat waXiv £5 iTipov l^ii<7oy.at 

^/)ii^ou<7iv ««tsXsiac' cesTrep o///a< SJC STspjv* 

xa« OwjSaiTof K^aTHC toTj aXKoi; YicjLi ykp sxsTvOf sj(^s(» //s TrsTS - V. 

tanquam de foro proponunt. Hinc & officlnas cauponaf- 
que illorum fcliolas vocabat. Cenfebat enim, eum,qui di- 
vitias contemnere alios docere vellet, primum fe ipfum 
quaeftu fuperiorem gerere debere. Quod & pracitabat 
ipfe, non folum gratis converfando ac dilTerendo cum vo- 
lentibus , fed & indigentibus necefiaria fubminilirando , 
omnemque onuiino opulentiam contemnendo. Ac tantum 
aberat,ut aliena expeteret, ut ne fuarum quidem rerum, 
quae corrumpebantur , curam gcreret; ut qui agrum, quem 
non procul ab urbe fitum habcbat, iam tot annis ne invi-> 
fere quidem dignatus fuerit. Immo ne fuum quidem pror- 
fus efle affirmabat; illud , opinor, reputans, quod natura 
Ludun. Vol. /. D 50 L U C I A N T 

tru cvoivog icrfA,iv Kvoioh vofjioo ai x.ai oicidoxri rrjv X^V^^^ 
cvTccv iig cccpic-Tov 7rctpcx.\ctix(ici,vovTig , hXiyoxoovioi §i~ 
(j-TTOTcti vof/.i^cf^ida, , KccTniOAv rj 7rpch<ry,ioi, TraoiA^yif 
Tr,yi}cctvTcc 7rctfia\cb(^oov OLKkog a,7rcKa.vii tov ovouotToq. 
ov fjnicoct Si iKHva TTot^vxi^' Tolg ^viXovv k^iAova-i Traoctr- 
SiiyfM.ra, rrjg rpoCrjg ro ctTriDirrov, Kai ruv yvfxvcc- 
(ricov ro (rvfjLfXir^cv , Kcti rov ^r^oToo^rov ro alSicrifjiQV, 
Kai rrig icr^rjrog ro fxir^iov' iCf aTraxri Si rovroig, rtjg 
27 dia^voiagro ri^fjtca-fjLivov, Kai ro rjfjtipov rov roo^rov. llat^»)- 
vn St roig (Tvvov<n f/y^r ctva^aXKicB^ai ro ctya^ovy 
cTrio rovg TroKAovg ttohIv, 7rf>c(licrfjLiag ooi^ofjtivcvg iop- 
Tctf , r ■^avriyvfiiig , cog air iKHvcov aoicfxivovg rov fxr; 
Xi/ivcacS^ai , Kai rcv ra, Sicvra Troiricniv. rjh'cv ya^ 
ctfiiAArjTOv ilvai rriv Trpog ro KaXov oouriv. StjAcg Si r\v 
Kai roov rcicvroov KotriyvciOKOog QiAoa-cCoov , 01 rajvrriv 
kcTKriTiv a^irrig v7riXafx(iavov , rjv ^roKKcCig avayKOAgy 
Kai Trovoig rovg viovg avnxi^v Karayvf/tva^croocri rovro 

iftarum rerum nulllus domini fumus . lege autem & per 
fucceflionem uliim earum in tempus incertum accipientes, 
temporarli pofiefTores habemurrquo e\a6to tempore,alius 
eafdem a nobis accipiens,nomine itidem fruitur. Idcm non 
parva pracbet imitari volentibus exempla, viflus fcilicet 
frugalitatem , exercitiorum iurtum modum , vultus mode- 
fliam , & veftitus mediocritatem, & fuper omnia haec com- 
pofitam mentpm morumque manfuetudinem.^Monebat fe- 
cum verfantes, ne benc agendi tempus prorogarent, ut 
multis folemneefl:, certum fibi tempus pracftnientibus, aut 
fef^os dics , aut folemncs conventus , quibus aufpicentur 
non mentiri, & retle agere. Morae enim expertem efle il- 
lum ad honef^a impetum debere volebat. Oflendebat etiam, 
fe philofophos illos damnare, qui ad virtutem formare fe 
adolefcentes putant , fi multis tormentorum neceiritatibus NM G R I N U S. 51 

fjiiv Siiv 01 ttqXAqi KiMvovTeg , kxkoi §i 5 fj^cKrriy ovvr ig' 
q'i ie xctDiia-Ti^oi , Kcii (Ti^YiDCo Tctg kTTi^civeiotg ccvrcov 
}cci.r(X,^vovrig. riyitro ycto xo^vcti ttqXv Trponocv iv rcng 28 
ij/u^ati? ro (TTipfOv rovro jccii ccTrcchg KciroLo-KivctiToci y 
Koii rov ccpKTra Troci^ivitv ctv^ocoTrovg TrpootipovyAvov, rov- 

TO fA,iV \]AJXVgi TOVTO ^i (TCOfA^CCTOg , TOVTO ^i VjhiKlCCg T& 

Kcii rvjg wporipov ccycoy/ig i^rrox^t^S^oci , 'ivoc jjcyj tol Trcipcc 
SvvocfA,iv iTriTccrrcov iAiyx/J'^^- TroKKovg yovv kcci t€- 
Aivroi^v i^ouTKiv ovTcog ccAoycog iTrirocbivrocg svoc di Koct 
avrog ii^ov, og Kcm yivcrccjjiivog rcov ttoc^ iKiivoig koc- 
Kcov, iTriiSrj TocXi(TTct Koycov ccKvi^cov i7rt]Kov(riv, ctuci- 
rci(rrpi7rri Civycov cog ctvrov kZiKiro , kcci ^rjAcg yjv pocov 
SiccKiifXivog. H^j; ^£ Tovruv cLTTOtrroLg, roov ci?\Acov ocv- 29 

dig ClvSpCOTTCOV ifJ,ifA,VV\TQ , KCCl TCtg iV T^ TToAii TOCpcCX^^-^g 

Sii^nii , Koci rov coiiCfjcov ocvrcov, Kcci roc S-iacrpoc, koci 
Tov i7r7ro§uCfj,ov , Kcci Tocg rcov rjVioxQ^v iiKOvocg, Kcti ra, 

atque laboribus fuftinendis exerceant; vincire plerique iu- 
bentes,alii flagris caedentes, & fi qui elegantiores , etiani 
ferro cutim perradentes. Putabat enim ille, multo prius in 
animis duritiem iftam & firmitatem contra dolores ac per- 
turbationes parandam effe; eumque, qui homines optime 
inftituere velit , partim animi , partim corporis , partim 
etiam aetatis , & prioris educationis rationem habere debe- 
re, ne ea, quae vires e-icederent , imponendo, reprehen- 
fionem incurrat. Multos itaque & mortuos ex eo effe di- 
cebat , dum praeter rationem ita fupra vires intenderentur. 
Unum autem etiam ipfe vidi, qui cum iam ea apud illos 
mala deguftaffet , audita ftatim vera do£lrina , irrevocabili 
curfu aufugiens inde, ad ipfum venit, quem mox ab eo 
refeftum Cernere erat. lam vero ab iftis ad alios digref- 
fus, urbis tumukus,& turbae confliftus, perfecutus eft, 
& tiieatra, & Circum, & aurigarum ftatuas , & equorum 

D 2 5z L U C I A N I 

Toov 'iTnrm ovof/,UTa,, Koti rcvg iv roig imvu-^olg Tnoi 
rovTUv oictXoyovg. ttoXT^ yuo oog (tAijdcog 7] iTTTro^cLviciy 
nui TToKXcov Yi^r^-CTTrov^ccloov ihcti oqkovvtoov i7riiKr,7rrui. 

30 jMgTct Oi. raxjTOL, irepcv S^afJLctrog rjTmro rcov cty.Zi 
r'/]V viKvidv n Kctt Siu^vjKag KcLhivSovfjcivoov , Trfoan^tig,, 
cri fjclctv (^oovYiv 01 'Vcof/.uicov rrctiSig ctXYidrj Trctfl oKov 
Tov (iiov Trooiivrut , ryjv tv rotig oici^r]Kotig Mycov , ivct jw,jj 
£t7rcXav(rco(ri rr,g <rCir^a,g ctXriUictg. dc Si Kcti yAroccv 
?.iyovrcg ctvrcv ytXctv Trporjx^^iv , ori KoCt (TvyKaropvr- 
Tiiv koLvrolg A^iovcri rotg cty^ctdiotg , koli tv\v ccvuAyri^rioLv 
iyypcc^^ov oyoXoyov(Tiv' 01 yiv \(rB^rcLg icLvrcig KiAiv- 
ovng crvyKarctCXiyi(r3-ui , 01 J' aAXo ri rcov Trupcc 
Tov j6iov rifjLicov 01 oi KUi 7rapafji,i:'iiv rivag oiKirag roig 
TU<poig' ivioi Si KUt <rri(puv rctg (rrviXctg a.v^i(rtv , ivr,hig 

3 I irt Kcu TTUpu rr,v nMvrrjv dtafjLivovng. tjiKaCitv ovv 
yi^icv 5 ri 7n7rpaK.rut rcvroig 7rapu rov (iiov , si roicujTo(> 

nomina , fleque iis ipfis in angiportis colloquia : frequen- 
tiflimum enim revera equorura infanura ftudium , quod iam 
& multos fummae exiftimationis viros invafit. Port haec 
quafi alteram fabulam orfus eft , notando ea , quae circa 
funera &. teftamenta agitantur, hoc addens, unam hanc 
vocem Romanos per omnem aetarem veram emittere; ea 
inteUigens, quae in teftamentis fcribuntur, [quia verentur, 
dum in vivis funt,] ne fibi veritas noceat. Quae verodum 
ab eo dicebantur , rifum tenere non potui : [ haec nimiriiiii 
funt] quod & fecum fepeliri ignorantiam fuam velle eos 
aiebat,& ftultitiam fuam aperte fcriptoetiam feftari,dum 
hi veftes, alii aliud quid eorum , quae per vitam fuerant 
cariflima, comburere eodem rogo fecum mandant; alii & 
fervos certos ad fepulcra adftarc, alii etiam cippos fertis 
coronari praecipiunt, ftolidi videlicet etiam in ipfa mortei 
manentes. Coni,c6Uu-am igitur indc ficri volcbat, quid ini N I G R I N U S. 55 

TTioi Toov ^iTct Tov foiov iTTKrKvjTrTovcn. TovTovg yuo ilVCU 
Tovg To TroAVTiMg o\j/ov oovovyAvovg ■> jcoa tov civov iv Toig 
crvy^Trocnoig fxiTci zpoTcoov Ti Koti o^po^JiA^ciTOJV eicxiovTctg y 
Tovg fjLKTOv xiifA,oovog if^Tri-n-XctfA.ivovg '^o^oov, kc^a to 
(TTrciViov cfJjTOdv x.oti TO TrctQciKctipov ojycLTroovTag-, to <^g 

\ \ ^ ' r , \ ^ ^ - 

ev K.CC10C/J, KCCt KClTCt, Cpv^iV, OJg iVTiAig VTriO-.jOci.VOVV^ 

, ' / 'T ^ \ \ / f , o \ / 

TCtg TOVTOVg UVCtt TOVg KCCt TCt fJAJOCt TnVOVTCCg O KCtl fJLCC- 

7\tcrTcL ^Acrv^iv ccvroov , hrt jjcvjrh xpv.crB-oci 'i(racri Toug 
i.7rt'3viA,ioLtg , ciiAAoc Kocv TctVTcitg Trccpctvof^ovcrt , Kcct Tovg 
ooovg crvyx^^^^^^i TrccvTchv t^ T^vXri TrccpuSovng ccvroov 
Tccg i|yf %5tf 'n-cvriiv , kcci tovto Si to kv Tcttg TpocyooSiooig 
TE Kcti K,ooiA,ct)Sicctg XiyoyAvov , r^&^ Kcct Trctoct S^vpccv iKT- 

(itOC^OfJCiVOl. ^oXotKlCTfXOV OVV iKaMl TQ TOtOVTO TCi^V Vl§Q- 

vZv. 'h.7ro Ss TYig ocvryjg yvoofXYig KciKUvct iXiyiv, ccnX' 
voog Tov M&j|t4oy Tov Koyov fXifcrjcrccy^ivog' oog ycto iKit- 
vog if/Ciy.^iTQ Tcv Tccvpov Tov SriiMOvpyov B^iov, ov TrpQ- 

vita ab illis a6tum fit, quando talia de iis, quae poft mor- 
tem fecutura fmt, teftamentis mandant. Hos enim illos ef- 
fe, qui cara obfonia emunt, vinumque in conviviis cum 
croco & odoribus effundunt : qui media etiam hieme rofis 
©pplentur , quas , dum rarae funt & intempeftivae , amant; 
tempeftivas, & a natura, nuUo cogente, datas, tanquam 
viles faftidiunt. Hos illos effe , qui & unguenta bibunt , 
&, quo nomine vel maxime eos carpebat, qui ne uti qui- 
dem cupiditatibus fcirent, fed & in hifce peccarent, finef- 
que earum confunderent , animum voluptatibus undique 
conculcandum permittentes , & quod in Tragoediis atque 
Comoediis dicitur, alia quavis parte potius,quam per pa- 
tentem ianuam , irruentes. Soloecifmum igitur vocabat tale 
vokiptaram genus. Ceterum & hoc ex eadem fenrentia di- 
cebat , prorfus Momi diftum imitatus. Ut enim ille repre- 
hendebat tauri artincem Deuni, quodcornua ante oculos 

D 3 54 L U C I A N I 

hinct TCe)V oOQcthfJioov rct KSpctTet, cvtu oy] kcli ctvrc^ 

YiTlOLTO TCOV aTiOcDiOVfXiVUV , OTl fJUVj 'l(rcKri TCV (TTiOciVOU 
\ / , ,. .•/ ~ ^. ~ ,. \ - ' 

TOV TOTTOV. il ycC^ TOl, i^V\, Tri TTVOn TOOV lOOV Ti KCtt ftO- 

todv •XjCtimxn.v , vtto t^ pivt uuXicrrcc ixp*iv ctvTovg an- 
<Pi(Tb-on, TTctf) uvTrjV ug oiov Ti Trjv ccvctTTVoi^v , IV cag 
^7 ttMIcttcv ctiiicrTrcov Trjg rjS'o\iyg. Kct< f^rv KolKiivovg aii-- 
yiXct, Tovg ^a.v^a(Tm Tivct rr;v a-Trovofjv Tripi rct OiiTTVct 
-TrciOvyAiiOvg , X^f^^^ "^^ TroiKiAtuig koci TrifXfxotTOOv 7rif)i- 
ioytcfAg. Kcti yoLp ccv kch Tovrovg 6-Poto';cei' oAiyo^povioy 
Ti Kcu /S|0c4%£/^f rji^ovrjg ioooTi , TToKkcfj; 7rpctyy.ctTiictg 

VTTOUiViiV. VITiOctiVi yoW Tir<rcCf>COV ScCKTvAooV UVTolg 

iiviKcc TrccvTct TroviKr-croci tov ttovov, iO 0(rovg o fxr\Ki~ 
(TTog ccv^f}607rov Kccifxog i(rTiv. omi yct^ , Trpiv ifxOctyav-, 
etTroKocviiV ti toov kcovrifxivcov , ovn (^ocohvroov , r\Sioo yi- 

ViCrS^CCi T'/;V CCTTO TCOV TroKvTiKiCrTifiOOV TrMlCrfJCOVI^V' AOITTOV 
lO TjT? «JovjTf) risdi mJoviTj, xai ^uyyif, xoti toutow ftxJ' twi tc»-- 

5<Jl' cVcV Tlf TOV aTTO TOtUTKf Xa^Tfiv VAjlCeV JaXTU\a)V //>ilXi{ £XT£(VO- 

ifii-ntTi.it X«' 0T« /M«Xf" ''■*^ ?*- /"svou. V. 

noii poffuiffet : ita & ipfe infcitiae arguebat eos , qui co- 
rolias in capite geftabant Nam fi odore, inquiebat, vio- 
larum roiarumque deleftantur, fub naribus potiirimum 
eas coUocari oportebat, iuxta ipfum, quam proxime fieri 
poteft, fpiraculum, ut quamplurimum inde voluptatis at- 
traherent. Eos quoque irridebat , qui miram quandam di- 
ligentiam in.apparandis coenis adhibent, dum condimen- 
torum varietatem, & cupediarum bellariorumque curiofam 
compofitionem feftantur. Nam & hos brevis ac momen- 
taneae voluptatis amore multa negotia fuftinere aicbat. In- 
dicabat autem , quatuor illos digltorum caufa totum hunc 
fufcipere laborem folere , quorum menfuram vix longifli- 
mumhominis guttur aequet : neque enim antequam edant, 
ullam ex emtis tanto pretio cibis voluptatem eos capere i 
nec devoratis , fuaviorem , quam quae ex ceteris vilicri- N I G R I N U S. 55 

ovv iivtzi TYiv iv Tvi TroLDQOco yi'yvofj,i.v»iv VjOOVVlV TOa^aVTMV 
covCktS^ch %pjy^!3tritJi'. iiKOTct Sf. Trua-x^LV gAeyev ctvTovgf 
VTT cc^ciioivcriug Tctg ctXyjho^npcig vioovctg CLyvoovvTUg ^ 
ci)v ccTracrciOV OiAocro^icc xopv\yog \<m Totg ttovuv Trpoca- 
povfxivotg. rigp; Si TOdv iv TCig fiu?\.civiioig opodfA^ivm ttoK- 34 
KoL fA,iv Sii^Yiii , TO TrKvj^og TOdv iTrofjLivoov , Tccg vfiong , 
Tovg iTnKiifJAvovg Toig OiZira^ig, Kcti fJAycoov oiiv &K\Dipo-' 
fxivovg. \v Si Ti Kcti f^.a,Ki(rTaL fj^itruv \coKii , vroXv S' kv 
Tn TroMi Tovro Kcti Tolg ficcAccviiOig iTnxoopicc^ov. yrpoiov- 
Tag yct(j nvccg toov oIkitoov Sil (iootv , kcc) TrctpojyyiK- 
Kiiv Trpoopaa-B^cti toIv ttoSo^v , vjv v^]/riKov ti vj kqiKo^j fAiK- 
KcotTiv VTrofictiviiv , Kcti v7rofLifi,vvicrKiiV ctvrovg, to Kcci- 
vorccTQV, OTi (^aoi^ovcri. Savov ovv iTroiiiTa, u crTOfxcCTog 

f/M CtKKOTplOV SiiTrVOVVTig f^CVj SiOVTUl, fJ^Vjii XHpCdV, fXVj- 

^i Toov ooTOOV cCKavQVTig, Q^^ctKfA,ooy §1 vyictiyovTtg clKKq- 

bus fit, repletionem reddi. Reftare Igitur, ut illam, quae 
velut in tranfcurfu percipitur , voluptatem , tam grandi pe- 
cunia mercentur. In haec autem abfurda delabi eos mini- 
me mirum, utpote qui imperiti veriorumque vokiptatum 
ignari , quas omnes Philofopliia iis fuppeditat, qui laborare 
volunt. De iis autem, quae in balneis aguntur, multa com- 
memorabat : multitudinem profequentium , contumelias , 
eos, qui fervis impofiti geftantur, ac quafi efferuntur. Unum 
autem maximeac praeter cetera odiffe vifus eft, quod in 
urbe frequens , & in balneis valde familiare. Praeeuntes enini 
quofdam ex fervis clamare oportet & admonere, ut ante 
pedes profpiciant, fi quid exftantius paulo , aut cavam 
praetergrediendum fit , atque commonefacere eos, (idquod 
abfurdiffimum eft) quo fcilicet {liiQ incedere meminerint. 
Iiidignabatur itaque, fi, cum ederent, alieno ore non in- 
digerent, aut manibus; neque cum audirent, aliorum au- 
ribus uterentur: oculis autem aliorum, ^alentes ac fani , 

D 4 ,6 L U C I A N I 

TOMV oeovToti r^Door^j/o^ivouv , KoLt ciHxovTa,t (^covctg uxcv- 

cvTig (^ucTu^scny ctv^^ocTTOiq Tr^iTrova-ag , Kcti TriTrripco- 

uiVGig. TUVTcc yob^ cdjTCL 7TOLa-XjOV(TiV iv Tccig ayopctig 

3 5 '/jyJpcig fJLiarig kcli ci Tctg TrcKug iTnTir^ctfjLfjLiYOi. Tctu- 

TOt Tl KCU TTOTO^Ct tTipct TQlCtVTCt f^iX^MV KOLTiTTAVi TOV 

?^oyov. tyoo 01 TcOug uiv r,y,ovov avTov Tiri^-^uigy f^vj ciu- 
7r'/l(rn Tn^of^rifJiivog. iTrn^rj oi iTretva-ctTO , tovto oyi to 
TU)V ^uiuKouv TTcL^og iTTiTrovSiiv. TToKvv yot^ ^i) "XJ^OVOV \g 
cLVTOV cc7ri(iA.i7rav KiKviKvifJtivog' ihot TroKkvi avyx^^it 
KcLi lAiyyct) KUTiiXvjfjtfxivog , tovto fjtiv iSpooTi Kctnooio- 

IJLVIV , TOVTO rTi OS-iy^cLa-B-Cti fiovAOfjtiVOg l^iTriTrTOV T£ ' 

\ - ^ . ■' " ^ "" ^ ?-^v \ ' > ~ 

KCli CtViKOTrrOfJLVlV KCLi VjTi CcOV'/) i>:iAl7ri , KCti Vj yAOOT^ 

Tct oiViLtu^TUVi Kui TiAog , touKpvov UTro^ovfXivog. ov yu^ 
it^TriTroAvig , ovS' u>g irvx^v vifxoov o Koyog Ku^iKiro. 
(z^udiiu Si KUi KUifficg V) TrKviyvi iyiviro' ku\ fxuhu iv- 
CTcxoog ivix^^^? ^ Koycg uvrtjv , ii oiov n liTnlv, ohko- 

ad prorpiciendum opu5 habercnt , ac fiillinerent voccs au- 
dire , quae mifcris hominibus &: excaecatis convenirent ; 
audiunt enim eafdem in foro, & medio die, [viri amphf- 
fimi ] quibus demandata eft urbium cura. Haec atque hu- 
iufmodi alia multa oratione pcrfecutus, dicendi finem fe- 
cir. Ego vero interim, dum loquebatur, ftupens aufculta- 
ham, metuens,ne conticefcecet. Ubi vero locjuideffit, il- 
lud nimirum, quod Phacacibus olim accidit, ego quoque 
p.dfus llim. Diu enim defixis in eum oculis permulfus con- 
fiiti : deinde muha confufione atque vertigine correptus , 
fudore nianabam , loqui volcntem oratio deficiebat, ac re- 
tro inhibcbar i ipfaquc vox intercidebat , & lingua tituba- 
batrpoftrenio animi pendens lacrimabar. Neque enim fum- 
mam dumtaxat cutem perftrinxerat, aut leviter me eius 
oratio tetigorat , fed altius & letale vulnus erat : fcite 
cnim admodum librata oratio j ipfum , f: ira dici fas eft , N I G R I N U S. 57 

'i^i r7\v '^vx^iV. ii ycto ri f^ilyidfxt vjovi (ti^oT-o^oov Trpexr- 
ecocG-B-cn Xoyuvy cooi TTi^k rovroov vTniAyjOu. Aozii 36 
uoi M'^Dog ivOvovg '^vx^l jW^Ac^ c-yco7rco rivi cv^uAco 
7rpo(riciKivcu. ro^orai ^i ttoKXoi yAv ctvu rcv l3iov, iuii 
tMcrroi rctg (pupirpag TTOiKiXouv n kcu Truvro^ATToav ,Ko- 
yoov, cv f^yjv Truvng iv^rroyjL roHvova-iv' ci-AA' 0; ^si/ 
avrodv (rOoSpu rug vtvpug iTririivuvng , ivrcvconpov rcv 
SiQvrog ctOiu(ri' iccLi UTrrovrui fxiv Kcti ovroi rvjg oSov , 
ru Si I3>e?\.rj uvroov ov fjcivn kv roo crKOTroo, <aiAA' vtto rvjg 
(rOoS'por'/irog mihB^ovru Kcti TrupoSivcruvru Kixnvviav 
fxovov rco rpciVfAMri rr/V '^vy/^v UTnAiTriv. u?\Aoi rji Tru-^ 
Aiv rcvroig UTnvuvnoog VTro yup u<T,j-iviiug n kcu curo- 
viug ovoi uOiKViirui ru psAjj uvroig uxpt Trpog rov ctko- 
Trov khX iKKvhixru KuruTriTrru TrohXuKig iK fA,i(r'^g 
Tiig oSov' viv Si won kui uOiK'/jrui , UKpov fciv i7riKiy§7iv 

uninuim tralecit. Quod fi iam decet nonnihil &: me philo- 
fophicos attingcre fermones, ita de hifce exiftimo. Videtur 
mihi animus hominis, bona indole praediti, admodum fi- 
milis efle fcopo alicui tenero. Sagittarii autem in hac vita 
multi , qui plenas quidem pharetras variis atque omnis ge- 
neris oraticnibus habent : ceterum non omnes certo iacu- 
lantur, ac deftinata feriunt; fed alii nervo nimium inten- 
ro, vekementiori, quam par eft , impetu telum emittunt: & 
hi quidem refta infiftentes via fcopum pertirtgunt, fagittae 
autem ipforum non manent , fed prae vehementia iiStus 
penetrantes ac permeantes, hiantem modo vuhiere animum 
relinquunt. Aliorum rurfus fagittae prae imbecillitate vi- 
rium, & quod laxiore nervo emittuntur, ad fcopum ufque 
non perveniunt, fed languente impetu, faepenumero in 
medio curfu de-uciunt. Quod fi vero interdum fcopum 
contingant, {limmum illum quidem leyiter perftringunt , 58 L U C I A N I 

etTmTcLi , ^a^iictv Si cvx. i^ycLCiTobi TrXrjyriv' cv yuo itt 
37 i^X^P^? iul^o^.rg a,7ri(m?\\iTo. (ja^Tig Si. ctycthog to- 

|or?/f , KUl TOVTU) OfXOlOg, TTDCuTOV f^iV OUCpif^COg 0'i^iTCtl 
Tq)f (TKOTrCV , il //,*! (Ti, OO^CL fJI.OLKcf.K0g , £1 jlA»J (TTippoTipog 

Tcv fiiXovg' yiyvovTUi yoto Svi koli oltocotoi (TKOTroi, 

iTTilSotV Si TCiVTa iSyi , TyiVlKCVTCl ^^OjVctf TO (oiKog OVTt 
lco, KCi^cCTri^ TOC ^KV^COV %o/eroti , OVTi OTTCO, KOC^JoCTTi^ 

Tflj. K.cvptjTcov , aAA' '/jpiy.cc SyjKTiKCi) Ti Koci ykvKU Octp- 

UCiKCt) TOVTO ^OlW? CCTiXVCOg 'iTo'^iV(ri. TO Oi IviX^^V iO 
tJCaXcC iVTCVCOg, KCtl SlCtKO'K^CtV Ctxpi tOV SliXhlV, fJ,iVii 
Ti , KCtl TTCAV TOV CctpfJCOLKOV CtOiyiCnV. oyj (TKmclfJCiVOV 

./ . , / \ I \ y ~ / \ 

0hr,V iV KVKACt) TVIV \J/y%>?V TTipHpX^TCtl. TOVTO TOl KOLt 
TjSoVTCtl KOLl SctKOVOVCri fJLiTOth^ CtKCVOVTig , OTTi^ KOLl OtV- 

Tcg iTrcKTXcv , yjC^XV ^■'P'^ '^°^ OotpfxctKCv Trv '^vx/iV 
'jriprjiovTcg. i7ry,ii o ovv fjtoi Trpog uvtov to nrog iVMvo 

Myav , 

altiiis aiitem vulnus nequaquam infligunt : neque enim va- 
licio impulfu emiflae fuerunt. At qui bonus iaculator eft , 
atque huic noftro fimilisi printipio quidem diligenter ko- 
pum perlpiciet, num valde moUis, num rurlus nimis foli- 
dus, & telo impenetrabilis. Sunt enim fcopi quidam invul- 
nerabiles. Ubi autem haec omnia perfpe^la habet,tumde- 
mum tincla fagitta, non veneno, quemadmodum Scytha- 
rum fagittae tinguntur , ncque opio, ut Curetum, led fen- 
fun mordicanie pariter &: dulci pharmaco infefta, certo 
iam iaculatur. Telum autem , valide quantum fatis eft im- 
puhlun, eoufque penetrans ut inhLiereac, intus manet, & 
multum mcdicamenti emittit, quod videlicet difpcrfum , 
totum circumquaque animum ambit: hinc eft,quod oble- 
flantur, & lacrimas intcr audicndum emlttunt. Quod & 
mihi acciditjfenfim medicamento illo animum mihi perva- 
gante. Sua;urrebat igitur milii Homericum iliud ipfi dicere : i N I G R I N U S. 59 

B^^AA' (AjTOdq, cci iCivTi (^ooog ctv(^f)icrcn yivyjAi. 
LLtjTriiJ ycL^ oi Tov ^PDvyiov avAov ctKovomg ov Trctv- 
Tig fA,a,ivcvTai , ccA?C OTroaoi avTCOv r^ Ts£& \a,fx(^a.vov~ 

TCtl, OVTOl 01 TTfiOg TO fXiAOg VTTOfXlfAfVYi^rKQVTai TOV TTCt- 

6ovg , ovTOd Si H,ai (^iAoa-oOoov aKovovTsg , ov vra.nig iv- 
6ioi Kcii Tpavfjta^Tiai aTriariv, rtAA' olg VTTfjv ti h t^i 
(^vcrii (OiAocroOiag (rvyyivsg. 

ETAI. 'Q,g (Tif/.va, Kcii 3-avf/.a<ria, Kca S-ua ye^ 3! 
u iTciipi , ^iiX^Xvdag' iXiX^^^ug ti f/,i TroXKr^g cog aXvi- 
Scog Trjg ctfxfiporiag , Kai tov Acotov KiKopicrfASvog. cocrTi 
Kai fA,%Ta'Sv (^ov AiyovTog iiraa-xov ti \v Ty, 4'^%?' ^^^* 
Travcrafjcivov , a^xpofxai. Kai iva oyj Kai Ka^a c^ HTrco , 
TiTocoiJiai Kai f/.yi <TavfL(,a<r^g OifT^&a^ yau oTi Kai 01 

TTOOg TCOV KVVCOV TCOV KvCTCTOOVTOdV ^-/jX^iVTig, OVK aVTOi fXOVU 

Kv(T(7oocriv , ctAAct kclv Tivag iTipovg Kai avroi iv Tr, fjcOr- 
via TO avTo tqvt^ aiadooiri , Kai avToi ^KOpovig yiyvov- 

Sic lace , fi qua viris per te nova lux oriatur. 
Quemadmodum enim qui Phrygiam tibiam audiunt, non 
omnes in furorem vertuntur , led quotquot ipforum a Rhea 
corripiuntur ; iique audito carmine, prioris afFeftus remi- 
nifcuntur: ita & qui philofophos audiunr , non omnes a 
Deo infpirati ac faucii abeunt ; fed illi folum , quorum in- 
genio quiddam philofophiae cognatum fuberi. 

Am. Quam giavia & admiratione digna, & divina, o 
amice, commemoralHl quantaque revera ambrofia, quan- 
to loto faturatus, nie infcio, fuifti! Quare & te dicente, 
animo commovebar, & nunc dcfmente , moerore afficior, 
&,ut mis verbis utar, faucius fum. Neque vero mireris: 
nofti enim, eos, qui a canibus rabiofis mordentur, non 
folos rabie corripi , fed & fi quos alios ipfi in ea infania 
momorderint j etiam iilos mente deiici, atque m furorem 6o LUCIANI NIGRINUS. 

rut. rv^yAru^ciim yup ri rov "^ct^ovg ctfAcc roo Sriy- 
uuTi , :ccci TroXvycviircLi v\ vo(rog , jcai ttoAA'/] yiyyira.e 
7r,g fxctilctg SutOoyr,'!. 

AOTK. KJvicovv KCLi cuirog '/jfMV ioctv of^oAcyng; 

ETAl. Tiuvv fJiiv ovv y KXt TTDOcriri Siofjcotk yg (toxj 
Koiv>]V rivct r'/iv S^ipccTnictv iTnvoCiv. 

AOTK. To rcv ci^ob TfjAeCcu ctvctyK'/j ttoiuv. 

ETAI. Yioiov ctv Aiyugj 

AOTK. 'Ex< rov rococranct iASovrcig ia,<rB-cii Truaot- 
KuKilv. 

verti folere. Nam fimul cum morfu etiam morbi iftius quid- 
cbm in alium transfertur , & propagatur, fitque infaniac 
iliius multiplex fucceflio. 

Lua, Itaque etiam ipfe nobis iam amare te confiteris ? 

Arr. Maximc: oroque infuper,ut communem aliquam 
medicinam nobis excogites atque inveiiias. 

Luc. Ergo Telephi illud neccffe erit facere. 

Am. Quodnam illud dicis ? 

Luc. Adeum, a quo vulnerati fumus , eundum cfle,& 
ab illo medicinam pctendam. 6i AIKH (pX2NHENTaN. 

Jllni A^x^VTog^KoKrrct^Xcv ^ctXYtficog, Tlvuvi-^ioovog i 
il^^ofjLri i(rTUixivov, y^a/tv\v 2$iT0 to ^iyy^ct Trpog t^ 

Tuv 'iTTl TUV ITTTCC ^OOV/liVTUV , (^lcLg V7rctQ-Xfl,TO0iV X.OLI 

aoTTctyY^g , kCY.pYjcS^cLi Xiyov TToLVTOiV Tcov IV OiTrKu) tclo 
IMexPI fziv, 00 ^^oov/jiVTCL §iicct(rTcti, hXlyct rj^iKov- 2 

fAY,V V7rO TCVTCVl TOV TAV , iCUTCfXjpOi)yAVCV TOig iUOig, KUi 

KciTuipcnog ivSu fx*] rj{i, ov (^upzoog iC^ipov ty^v f^Ac:!3r,v, 

X / v ~. /<i\~ / 

>cui TrupviKovov iviu Toov MyoyAvccv v7ro TY,g fjcZTpiOTr,Tog, 

YjV KTTS. yA CvXuccrovTU Trpog rs vfA,ug , kui Tctg 'u?\Kctq 

cvXXuf^ug. iTrii St \g TOcrovTOv rKU TrKiovi^^iug, Kut 

ctvoiug, Ot^cTTi iO cig Yitrvxucru TroAAuKig qvk uyuiroov,^ 

HtlTlfXCI^liyCXJ. V. /WSVOf. V. 

lUDICIUM VOCALIUM. 

XjLrchonte Ariftarcho Phalereo, feptima Oftobris , 
aftionem inftituit "^lyij-ct adverfus Tciv apud iudices feptein 
Vocales, de vi &rapina bonorum; fpoliari fe dicens omni- 
bus illis vocibus, quae duplici T«ty proferri folent. 

QuAMDiu, o iudices V^ocales, non admodum gravi- 
bus iniuriis affedus fum ab hoc tuZ, dum meis rebus abu- 
tebatur , & eo fe inferebat , ubi nulkim ei ius erat, dainnum 
non graviter tuli ; nonnulla etiam , quae dicebantur , au- 
diviffe me diflimulabam , propter modeiHam , quam noftis 
me fervare cum erga vos, nim ery;a alias fyliabas : poft- 
quam vero eo avaritiae & amentiae pervenit, ut non mo- 
do non fit contentum iis , quae ego faepe diffimulavi , ve- 6i L U C I A N I 

9;rjyi yccti TrMiCi) 7rfoa-(^ict?^ircti, ctvccyKdioog ctvro iv^vvoo 
ivv TTOL^ci roig afA^Oonpu liao^riv vf^iv. Siog Je cv fxiycoov 
fjcot iTTi ryjg ocTTouAr^iMg iTn^^x^^cii rvig iixccvrov. roig 
yoL^ TrpoTriTrpw/f^iioig ctii ri fjLH^ov 7rpo(m6iv , ao^r^v fjui 
rv\g olKitug cc7ro^Ai'<yit yjuoocg-, oog c/^.iyov Si^v To-vxjoiv 
ccyccyovTcc fj.r,Si iv youfj.fjcct/rtv ciot^fj.i^i(rS-ut, iv itrca 
3 Je KiicrS-ai rov Cofiov. l\iKcttov cvv ovx vfjcocg, oi Sacct- 
^iri vvv, cJcKKct koci rcc Koittcc yDccfjciJCocrcc ryjg TTiipctg 
iX^^v rtvoc OvAct)C'/iv' it yoc^ i^i<yroct roig (iovKofJCivoig 
ctvro r*ig y.o£ ctvrct rctHoog ilg ctKXorpictv (Btoi^iirS-ui , 
Tccit rovro i7rtrpi'^iri vfj,ilig, cov X'^?^^ ovoiv Kct^oKov n 
ypocdrut , ovx opco nvu rpCTrov ut (rwru^itg ru vofjct- 
fjcu, kO' oig irux^yi Tct kut upxotg, i^ov(rtv. ccKK' ovn 
vficcg olfjcut TTori itg ro(rovrov ctfjciMiug n Kut Trapopor- 

6 'Ev iVa» 01 xeKr^a.1 tou (po- y.hni tw (poSa. V. Tp. of^iTspov, 

)?Cu) 'AvT/ TOU OtMVSX.» XSXT^^'^'^.! SV 'l<}(t T>i'f -l-ji^rj , CT* ouJ.= v a\Xo 

TOi' tpo&oy., y.Mh 7rXfsvfKT0U5-;i£ Tiiif ctv iln to 2 i ■>|.o<pij. C. G. 
a<}>o/?««f, aXA.' fv io'&) T«.XaVT£uo- 

rum iam maiorem. vim inferat , ipfa me neceflltas cogit, 
iit accufem ipfum apud vos, qui utrujr.que noftrum no- 
viftis. Non autem eviguus metus proprer illain extrufio- 
nem meam me invafit. Nam cum prioribus iniuriis maio- 
res femper addac , prorfus me e domeftica fede expellet , 
eoque propemodum rediget, ut filendum miiii fit, & ne 
inter literas quidem amplius numerer, calculoque tantum 
inferviam. Ell itaque aequum, non modo vos iudices,fed 
omnes etiam reliquas literas ab hocce dolo fibi cavere. 
Nam, fi, ut fibet unicuique, licebit e fuo ordine in alium 
violenter irrumpere, idque vos, fme quibus nihil omnino 
fcribitur, permileritis , non video, quomodo fua quique 
ordines iura, iuxta, quae a principio conftitufi funt, tue- 
buntur. Sed non exiftimo , vos unquam ad tantam incu- 
i'jam vel negligentiam perventuros , ut ea feratis , quae lUDTCIUM VOCALIUM. 65 

e^iwg i^hiv, cocm i7nTai'>\/OA rivct fj,-^ SUctict' ovti, li 
y,cL'jv'^vi(riTi Tov cfjyoova, v^.iig, %y.oi TrMcthiiTmov kttiv 
a^iKovuivct). 'iXg iidi n-cci toov k^XXoyj civix,07rri(Tctv toti- 4 
etl ToKfxcti ivivg ctp^Uf^ivoov 7rctpctvofA,iiv' icctt ovy, ctv 
iTToAiuii f^iXP^ ^"^^ ■^^ Acip/3(f«4 To) ^oo , ^ictf.tC;icrf^?jrovy 
Tnoi r-zjg Kio-c-rjpioog , Kcti KiC^aKctKyictg' ovn ro yciij,- 

UCt rOO KCtTTTTCt ^i^fiycOVl^iTO , KUi ig %£7^0JS' fJLiKOOV SiiV 
TjDX^^TO T0X\AKig h TCO X,VCt<PiiOO VTTiO yvotC^CtKoOV' g/Tg- 

•^ctvTo S'' otv Kcti TTDcg ro ActfA^/^S^ct fA,cfx,ofXivov ro, fA,oyig, 
- ^ / ''^\'. -^ '\ 

CtZctipOVfliVOV CtVTOV , KCti flCtAiCTTCt TrctpaKAiTTrOV , KCtl 

Tct ?\0i7rct J ' 6l,v r,pifjt,ii <rvyxva-ioog ctpxiT^cti Trctpotvo- 
fjLov. KuAov yct^ iKct<rrov fjuzvav g(p vig T6Tt»%^;6g ra^^ioog. 
ro Si V7np(2ictiviiv kg ct fjtvi ;^'/] , Xvovrog ktrn ro Sizctiov. 

(t K/(7>i^ja-f) Kio-^iAff yoc^ qjay»* //oX<f « xo«vji. V. Moy/f, (^Y.d^ti 

yfski^iTa.i xai Y.f^^xKa.fiyia.i. V. 'ATT/x/fTTKf , a.ya.XoyocTipcv vik to 

8 'Ev tS vvyof/a)) Kvitcpsisv /nh T •ypcr.oiii iTTi TfTv /ketoi TrovftM' y/- 
yap (pavf yva<fatX\* os to, aTTs- vcfjiivm' ot ai imii x«« iuKHi 
^viy.ivu. V. . J/i A iy.<^ifovui xa« ypa.fpou7i, 

9 Msy/f) Moy/f 0* 'AS/vaTo/' C. G. 

cum aequo & iure pugnant. Nec fi vos certamen decli- 
naveritis, famen mihi,qui iniuria afFectus fum, negligen- 
dum erit. Atque utinam aliarum quoque literarum auda- 
cia ab initio liatim , cum coeperunt contra leges delin- 
quere, effet repreffa: neque enim digladiaretur ad hunc 
ufque diem Kci[j.fi^u, cum paJ, difceptans de voce yJ(r<j-npif 
& y.?<pa.hu'AyiA. Neque etiam tcj yxy.ij.c/. effet cum Kci^mi. 
certamen ; neque tam faepe ad manus propemodum venif- 
fet in fullonia , de diftionibus yvuipsTov & yvk^beLKu. Quin 
ceffaffet etiam hoc yh.[j.[j.tt. cum Kkufi^ct contendere , di- 
ftionem uoyif ilU extorquens , immo fuffurans. Adeoque 
reliquae item literae quieviffent , nec confufionem legibus 
vetitam inferrent. Ell enim pulchrum , unamquamque li- 
teram in eo ordine , quem primum fortita eft , manere : 
tranfcendere vero eo , quo non oportet , eius eft , qui ius 64 • I^ U C 1 A X I 

5 K«< oyi TTiiooTcg rjfjiiv Tovg voy.ovg rovrovg ^icirvTutretg , 
UTi ]\c:«^uog v/icnuTvig , UTi \l.ciAufXii^r;g o ^cLvTrXicVy 
fKUi '^if^miSyi Si ivioi TToocrctTrTCvcn tvjV Trcof^riOHcc/ 
T<x.vT7iv ,) cv rJj Tcc^ii fMvov , KciS tjv cCt. Tr^oihCiUi /3e- 

f^CUCVVTUl , ^lOOpia-cCV , TI TTOCOTCV iCTTOtl , J/ SiVTiDOV , CtA- 

Aot Kcti 7rGicT'/jTcig , ag iKcio-TOv rifjcoov £%£*, Kcti Svvct- 

fjCiig aVVZi^CV. KOCi VfXlV fXiV , CO OIKCWTC/A , TY\V fJCii^Ct) Si- 

fjcoKcta-i Tifjcvjv, OTi Kol] ctvTob ivyuaS-i (pS-iyyitrS-cti. 
yjfjiiCoovoig ^i, TyjV ^Oih^g^ oti TrpccrS-T^Kvig ug to ukcv- 

(riTip/Cll OiiTCCl. TrcfJTOiiV Ol iO-XUTyjV iVCfJACrUV iXUV fAOlOCtV 

i.-jict Toov yrctVTOOv , Cij- ovoi Ccovij 7rpo(ricrTi >taS otvTU. 
TU fjciv ovv CoovriivTU Cv^^aurcniv ioiKi Tovg vofjtovg tov- 

6 Tovg. To §1 T TCvTo , cv yu^ ^yjt) uvtq ^e/jOoi/* ovofjtu- 

(j-Ul CiYifJtUTl, Yi OO KUAU7UI, fJtU TOVg <j-iOVg , il fJtV\ i^ 

vfjtoov (ivo crvvyiXSov uycf-a, kui KU^-rKOVTig opuSi^vui, 

70, Ti UXCU, KUl TO X, CVK UV VjKCVCrB^yi fJtOVCV, TCVTO 

& aequum evertit. Et qui prlmus nobis has leges fixit , 
fivc Cadmiis fiicrit illc infularis, five Palamedes Nauplii 
filius, (limt & qui hanc curam Simonidi tribuant) non or- 
dinem tantum, per quem fua quibufque literls fcdes ftabi- 
lita eft, finieruntj quae debeat efie prima, quac fecunda; 
fi'd qualitates etiam & virtutes , quas iiabent fmgulae no- 
lirum , peripexcrunt. Et vobis quidem , o iudiccs, honorera 
tribuerunt maximum , propterea quod fonum edere fme 
ope aliena vaietis. Semivocalibus vero fecundum , quia» 
ut perfede audiantur , vcltra acceffione egcnt. Omniuin 
autcm poftremum quibufdam decreverunt , quibus ncvoX' 
quidem per fc ulla eft. Has itaquc legcs per vos VocalcS; 
confervari decet. Hoc vero tu.v, (neque enim pofTum 
ipfum turpiori nomine appellare, quam quo nominari io- 
let) quod per Deos, nifi duae quacdam bonae ex vobis,; 
& auditu decenti , lO.a^u. fcilicet, & v-ith^iv, [eius mifertaej TUDTCTUM VOCALTUM. 6^^ 

cvv &roAf/,r,criv aSiKiiv y.i TrAeico toov TrooTroTi Qnaxra^ 
fA,ivov , ovcfxctruv fA,i jccci ltrifA.cf^rcov cCTnAot/rui Trctrociim > 
iv^^iCAih^i ^i Qfxcv rrvvoi(rfjMv ctfxct, kch Troo^iicncov , uig 
fXYiKiri Ci^iiv ryjv acroTrov vrXiovi^ictv. 'c\i%v Si, >ccii citto 
Tivm ccp^cif^csvcv i co^a. Myiiv. '^TnSrjfiovv Trors. \{.vf2n- y 
?\.ci)' (^ro Si, iOTi TroKixvtov ovk arjSig, ccTroiKov, wg iTri- 
X^i Aoyof, 'A^Tjvciioov, ) iTr^yof^rjv Si Koii jo Kj>ccri(rrov 
hct), ynrovcov ro f^tXri<rrov. Kccryiyofj^yiV Si Trccpcc koouco- 
Sicov rtvi Troivjr'^, Av(rifA,axcg iKccAiiTG, Boiooriog fMiVt 
cog iCDcciviro, ro yivog ccviKccdiv, cfjTro f/A(Tv\g «jg o^>^iovvri 
XiyicT^cLi rv\g '^ k.rriK',%. Trccpcc rovrco Svj roo '^ivco rr^v 
rov rcfjv rovrov TrAiovi^icw i^oopacrcc. fjtixot f^iv yuo 
oAiyoig iTriXiipa rirrccpuKovrcc Aiyav, cCTrocmpovv jttg 
rcov crvyyiyivvif^ivoov fxoi, (rvv^ouccv cofjcviv crvvnSpccfA LC^ 9 AvTt/AitXoc) OuTOc ykp TTpm- tov /^eTtf.8o\>!( , ri rTApnL yca.TetTo\=. 

TOf tif^ttTO THC TOU (Tiy/y.Ct It C TO /J.itTai SfTlHV X«< Tfi//.;pOY. V. Conveniflent , ne audiretiir quiclem , hoc inquam rci.v mihi 
maiorem vim , quam ullae unquam literae, inferre aulum efti. 
Nam nominibus & verbis patriis me extrudere, praeterea 
ex ipfis etiam coniun61:ionibus & praepoutionibus expel- 
lere tentat; adeo ut iftam immanem aviditatem ferre ul- 
terius nequeam. Verum iam tempus eft dicere > unde & a 
quibus initiis coeperit. Peregrinabar aliquando Cybeli,(id 
oppidum eft non iniucundum, colonia, ficuti fertur, Athe- 
nienfium) adduxeramque m.ecum fortiffimum pw , ex vici-' 
nis meis optimum. Divertebam vero apud comicum quen- 
dam poetam, Lyfimachum nomine, genere, quantum ap- 
parebat , Boeotium , fedqui fe tamene media Atticaoriun- 
dum dici volebat. Apud hunc hofpitem ego huius ruv avi- 
ditatem deprehendi. Quod dum paucis aggrederetur dicere 
TsrrcifiAKovTci .y privans me meis cognatis, exiftimabam eam 
effe confuetudincm Uterarum , quae una eiTent educatae. 
Luclan, VoL I, E, ^6 X U C I A N I 

usvoov y^cty,y,ctTuv' tTi Jg r^yifov kui to, cyoict ittL' 

/ ''^ \.^ \,\r \ 

ovrooyivov } laico tclvti Aiynv , y^ai ckttov tjv yoi to 
S aKCVG-yoL, Kcti ov TTcivv Ti iSciKVcy/jV iTT uvTclg. Otto- 

Ti Oi KOLl iiC TOVTOjV CLD>aULlVCV iTCAfA,Y,(ri KCLTTlTiDCV il- 
TTilV, KOLl KCLTTVf/.OL, KCLl TTITTUV , UTOL CC7rifiv!jDlCl<rctV , 

Kcii l2ucriAiTTav ovoyu^uv, ov yiTpicog iyri TcvTctg uyuv- 

~\/ fvft^\~/ \\ 

UKTco, KUi TriyTrpuixui, oioicg y.y\ too xpovu KUi toc 

(TVKU TVKU Tig OVOyuC-i^. KUl fjLCl TTpcg L^lCg UlVfJLCVVTlt 

Kcti iJLiu.cvooy.ivco Tcov (3c'/iC",c-cvTcov , crvyyvcoTi Tr^g «ft- 
,,~I\ \\ \\\ / 

KUiug opy/jg. ov yuo Tnpt tu ytKpu KUt ru tvxovtcc 
i(rTiv KtvSvvog, ctCutpovyivci) tcov (rvvri^cov kui <rvvi- 
trxoAuKCTCOV yot ypuyyurcov' Ki(rcruv yov, AuAcv op- 
vicv, iK yi<rcov, oog iTrcg itiritv, tcov koAttcov ctpTrucuv 
x,iTTUv oovoyouriv. u^PiiXiTo Si yov Ou<r<ruv uyu vYi<r- 
cutg Ti , KUi KG(r<TvCpoig , oLTruyopivcvTog 'ApiaTcipx^fJ' 

II 'A<Ja«c:UjMfvei> rav ffuvji8wv ) Tir7!TCLt. Ofjtxpos' art) fjC a.^i\i* 

^Avt) TcZ aTTC^TSfjVfJiSVOy >l CTI ff?ji y! «tl/TWV. V» 

X^« ro «.(fsKh^^al atTlXTlX^ cyv- 

Praeterea ciun tjWs.oo^ & finiiles quafdatn voces ad CeCs 
pertraheret , dicerctque eas effe fuas , audiebam patienter , 
nec veheir.enter admodum me ea res mordebat. Verum 
poftquam , fumto ab his initio , eo audaciae procefTiflet 
etiam , ut xstTTiTfpo:/, x<iTTv//«t , & tittuv prqnuntiaret , 
deinde , abieflo omni pudore , ^u.<rujTTci.v quoque nomi- 
naret: haud leviter fum commotus, &: ira accenfus, timcns, 
ne quis temporis fuccelTu etiam <rZKai. , tvko, appellct. Oro 
autem vos per lo^em , ut afflidi , & omni ope & auxilio 
deftituti , iuftam indignationem feratis. Neque enim parvum 
hoc, aut vulgare pericukmi eft, cum affuetis &. familia- 
ribus me rebus fpoliat; nam Ki(r<j'j.v [id eft, picam] aveni 
meam loquacilTimam , ex medio , ut ita dicam , fmu abre- 
ptam, yjTTctv appeliavit. Quin & c^.ets-c-etj', [ideft,palum- 
bum] una cum v))<r<rati [id eft, anatibus] &l Kia-ffvt^nf ^ lUDICIUM VOCALIUM. 67 

'mi>iicr7ru<ri ^e kcii fA,iXicr(ruv cvk oXiyag. k/r 'ArTiKtiv 
^i vjMe , Kcti hc ^ia-yig uvr/jg kyvi^7ru(riv uvojLiMg 'TjW>;t- 
Tc;/, omvrm v^cov kui rcov uAAmv a-vK^apoov. AAAc* 9 
t/ Mycio Tccvruy (^io-cruXicig ^g 'i^if^uXiv oXi^g, 0gr- 
TctXioiv ct^iovv Aeynv , jccti Tracuv UTroKeKAuiCi fxoi t'/jv 
■3-o(Au(riruv , cvh tcov h Kyjvroig (pii(ru{xivov invTXoov' 
cog, To ^yj Aiyof^ivov , fnyioi. Trutr^ruAov ji^oi KuruAiTriiv. 

CTl ^i UVi'^iKUKOV il[A,l y^uy^yjU, fJt.U^TV^UTi fJ.Ol KUl 
CCVTOl jXVlSiTrOTi iyKuAi(rUVTl TCt> ^VjTU (Tf/^UOUy^OV UTTQ- 
CTTUCrUVTi, KUl TTUCTUV Ud^iAOfAiVCO T'/jV 2.flV0VUV f/y/jTi 

Tco |y Trucruv vru^ufiuvTt, (rvvSt]K'/iv , kui tov (ruyyDUr- 
Oiu Tcov TOiovToov ex^''^'^^ QovKvmriv (rvf.tfA.uxpv. roo u,iv 
yu^ ynTOVi fiov pco vocr^/j^ruvri (rvyyvcofivj , KUi ttup 
avTco (pvTivcruvTi fiov Tug fA^vpoivug, kui TruicruvTi fA,z 

TTOTi VTTO fA.iAUyXOAiUg iTTi KOppi^g. Kciyd) fA,lV TOiOV' 

[id eft, merulis] interdicente Ariftarcho, eripuit. Pertra- 
xit etiam ad fe non paucas //.;A.'<ro-«f [apes.] In Atticam 
vero veniens, ex media illa regione 'T/y.HTTci/ praeter ius 
rapuit , idque vobis ipfis aliifque fyllabis videntibus. Ve- 
rum quid ego ifla commemoro .'' tota me Theilalia expu- 
lit, vultque eam Thettaliam dici? Toto infuper [SraAsttf-- 
Ci}] mari fum exclufus. Neque a [crsuTAwr] betis hor- 
tenfibus fibi temperat , ut iam , quod dici folet , ne [yrctT' 
Tc^Aof] paxillus quidem mihi reliquus fit. Quod vero lite- 
ra fim iniuriarum patiens, vos ipfi mihi teiHes eftis: ne- 
que enim unquam accufavi literam ^nTA , quae mihi (7/y.st- 
ftty^ov abftulit , & totam :E.y.vf,v:iv furripuit ; nec ipfi etiam 
|u, omnia [avv^iixui] foedera rumpenti, jitem intendi^ 
ipfo etiam Thucydide opem illi ad hanc tuendam iniuriam 
ferente. Etenim vicino meo pw venia danda , quod morbo 
laborans meas apud fe //ypp/ms-[id eft, myrtus] plantarit, 
6i aliquando atra bile percitum me [It) Kippnf] in faciem 

E 2 ^8 L U C T A N I 

lo rcv. To Sz rav rovro (nccTroofJLiv oog Cvcrii (ilcncv ycai 
•^pog rcc Xoi-^A. hri §i ov^i rodv kXXcdv ctTncrx^-ro ypccfx- 
udrCiOV , ctXXct kui ro SiAru , kui ro S-rirci , kcu ro ^ri- 
rct, uiy..ccv rjuv Travrct vidix,r,(ri rct (rroiyj.ic(,, ctvrct ^ot 
TcaKii rct ctSiKrjStvrct ypa.ju.i.toLru. 'AKCvin, Cuvrjivrot 
^iKU(rrcti, rov yAv S Aiyovrog, u(piiXirQ ^oo rriv ivSi^ 
X^xiiuv, £VT£Ag%€icii' ct^iovv Myi(7-S-ui ttu^u Truvrug 
rcvg vcuovg rov •itrjra Kpcvovrog, kui rrg Ki^uAr\g rug 
rpixug riKXovrog itti roo rr^g KoXcKvvbrig i(mpr(r^ui' rou 
^riru, ro (rvpi^iiv, kcci cru?\.7ri^uv , oog fjtriKir uvrco £^e<- 
vui uyjSi. ypv^tiv' rig uv rovroov uvourxoiro 5 ri rig ttup- 

i I Kia-iii SiKyj Trpog ro Tovr>porurcv rcvri ruv ; To ^e upct, 
ov r)> ouoCvAov rm (rraxiicov fjtcvov ctSiKU yivog, ctAA' 
^Srj Kcti Trpog ro uv^pcoTriiov f^iru^sfirjKi , rovrovi ro¥ 
TDOTrov. ov yuo i^^irpiTru yi uvrovg Kur ivfiv Cpeog- 

II TpJliiv) TpvTTttv y^p KsyiTui. V. 

percufferit. Talis quidem ego fum. Hoc vero Tity quam 
fit natura violentum adverfus reliquas etiam litcras, & 
quam a nullis omnino abftinuerit , confideremus ; fed & 
<r£AT«.& S);Ta & ^HTit, & prope omnia literarum elemen- 
ta iniuria affecerit. Arceffe mihi laefa Elementa. Auditis , 
Vocales iiidiceSj ipfum S^ehrac dicens: Surripuit mihi meam 
ivis?^4yji'Jiv , pro qua kvrshix^ic-v dicereiubet; quod fane 
contrarium eft omnibus legibus. Auditis 2r»Ta plangens, & 
capiti capillos evellens, eo quod privatum eft [jtoAoxy^fl»} 
cucurbita. Auditis ipfum etiam ^)iT«i fuis vocibus avfii^etv 
& eruXTiltiv fpoliatum fe quercns, adeo ut ne ^p^tit' qui- 
dem [id eft, mutire] illi porro liceat. Quis ilbi quaefo fe- 
rat.'' aut quae poena fatis magna erit tam fcelefto Tau? 
Verum hoc non tantum cognatum fibi elementorum ge- 
nus laedit, fcd iam in homines ipfos graffatur, in huiic 
niodum. Neque cnim pcrmittit, ut reda ferantur linguis. lUDICIUM VOCALIUM. 69 

vB^ui roug yXucra-cfAg' fjLO^AAov Si , 00 i^iiccta-Tui' [xircf^v 
yct^ ^e TTccAkv tcc tcov ctv^pcoTrcov TrpuyjjLurcc uvi[>cv'/i(ri 
TTipi TYjg yAooa-a-yig , ori kca rcwryig ^g ro jxi^og clttyi- 
XcKTi , iCoLi yAcoTTccv TTOiii Tfjv yXoo(T(rc(.v . 00 yX&jcra-^g 
uAyjScog voa-^ixcc ruv. kKkcL ^iTu{^v\a-o^xui ttuXiv itt 

><- \~,*/ /t\r,, 

iKim j KUi roig uvfJpcoTToig avvuyopiva-co V7ri(j cov ng uv- 
ravg TrKyijjbfXiXu. oiaySig yu^ riai arpifiXovv kui a-vrct^ 
ouTTiiV uvTcov rrjv Ocovrjv eTrix^ipn. kui yiv ri kuAou 
l^cijv, KuXov i.i7riiv (^ovAiTUi' TO oi TrupuaTriaov ruKcv 

UTTiiv UVTQVg UVUyKU^il , iV dUTrUai TrpOi^pluV iXiiV 

uS,iovv, TTuXiv iTipog Tripi KKvjiJLUrog iiuXiyircci,' ro ^z 
frAfJiJ.ov yuq iariv uKi^^cogj tKtjixu TriTrolviKi ro kK^~ 

UU. KUl OV f/.OVOV yi TOVg TVXOVrUg uJtKil, uKK' '/]r^7j KCCi 

rco fjLiyuKio (^uaiKu , 00 kcli yr\v ku) S^uKuaauv u^ut. 
(puai, KUi Tijg uvToov Ovaioog iKar^vui, ro Si kui tou- 

3 To (j.'(fOi^ 'Avri Teu ofl-ov x«t' ai/ro. V. 

Immo vero, ludices : interim enim res humanae rurfiis 
me admonuerunt yKa<r<rn(, [ideft, linguae:] nam me hac 
quoque ex parte extrufit, & yKa<r<Ta.v facit yKZTTa.v. O 
linguae vere morbus ra.v. Verum redeo ad illud, quod 
coeperam , hominibufque patrocinabor in iis , in quibus 
adverfus eos delinquit. Nam vinculis quibufdam vocem 
eorum torquere & dilcerpere conatur. Cum quls pulchrum 
quippiam videns, id it<i}Cw [pulchrum] appellare velit, hoc 
ru.v ex tranfverfo irruens Tct/.bi' ipfum dicere cogit: adecr 
cupit in omnibus primas fedes obtinere. Rurfum alius quif- 
piam dicit, crjp/ KKVfJLciro^ [ id eft, depalmite:] hoc vcro, 
eft enim re vera rK^^^ov , [ id cft , miferum] TAii/xst facit , 
quod erat KKr\[j.ct. Nec plebeios tantum homines iniuria 
aiiicit , fed iam etiam magno iUi regi , cui fama eft ipfam 
ten-am &.marc celuircj atque naturam fuam mutalle, in- 

E 3. 70 LUCIANI lUDICIUIM VOCALIUM. 

rco tTrif^ovMvu Kcci K.vfiov ctvrov ovtcl , Tvpov Tivet, ctTrg- 
1 1 CytViv. OvToo fAJiv ovv 'o(rov kg Ocovtjv ctv^pcoTrovg ct^iKti' 

ipyCO Oi TTCOg'-) KACCOVCriV OLVbQCiOTrOl, KOLl TrjV CtVTOOV Tvx^v 
oSvpcVTCtl, KCf.t \Lc(.SfJ.CO KCtTCtpOOJTUl TTOKXuKig , OTl TO 
TOLV ig TO TCOV (TTOIX^ICOV yiVOg TTCtpviyotyi. TCt) yctfi TOV- 

Tov c-couUTi CctGTi Tovg Tvpctvvovg otKo\ov(lri(Tct\T-otg , KCtl 
uifjLYia-ctfxi]/ovg ctvrov to TrActc-fcct , iTriiTct crx'/lftctTi Toi- 

CVTCO '^vKct TiKTVsVOLVTCtg CtV^pCOTTCVg CtVCiCTKOACTri^UV ITT 
CLVTOL. OLTrO Sfj TOVTOV KOLi TCO TiXVfifJLCtTl TCO 7rOVV\pCjO TV\V 
VrOVV\pdL,V i7rC0VVfJi.iOLV OVViMilV. TCVTCOV OVV OLTroLVTCOV iVi- 

Kot , Trcircov S^ctvciTcov to Tctv ct^tov iivcti vof/J^iTi ; kyoi) 
uiv yct^ olftcti ^iKccicog tcvto fjcovov \g tvjv tov tccv Tiftco- 
pictv vTroMiTri^rS^ai , to tco (TX^ftctTi Tca ctvTOv tvjv Sikvjv 
V7ro(rx^iv' o ^vj (TTUvpog ilvon vtto tovtov fJLiv lovjf^iovp- 

y^^Vj, VTTO ^i CtvSpCOTrCCV OVOfJLCt^iTCti, 

fidiatur, & ex ipfo, cum Kvpos- fit, Tvf.of [cafeum] quen- 
dam efficit. Atque in hunc modum vocem hominum lae- 
dit. Quomodo vero re ipfa & opere cofdem laedat, au- 
dite. Plorant homines, aiqiic fuae fortunae vices deflent, 
atque ipfum faepe Cacimum exlecrantur, quod tclZ in ele- 
mentorum genus invexerit : aiunt enim , Tyrannos eius li- 
terae corpus fecutos , atque figuram imitatos , poftea fi- 
mili figura cruces fabricaffe , quibus homines aiHgerent : 
atque ex hoc huic tam perniciofae fabricae pefllmum no- 
men obvenifle. Propter ifta omnia, quot mortibus ipfum 
'ra.v dignum eflTe cenfetis ? Ego quidem exirtimo, merito hoc 
folum ad fupplicium ipfius t:/.-j rehnqui , ur pocnam in fua 
illa figura fullineat, quae fane ut crux eflTet illius opera 
effedum efl ^ nomenque etiam apud homines fortiretur. 7» TIMriN, H MIXANGPnnOi:. - 

TIM-QN. ZET2. EPMHS. nAOTTOS. HENIA. TNAG^NIAHS. 
*IA1AAHS. AHMEA2. 0PA2TKAH2. 

TIM. i 2 ZET p/A/g, Kui '^mi, icoLi iTcti^iii, koli i 

t(pi<TTI,i, KCtl ka-TlOOTTTlTAy KCtl OpiCii, tCCtl l/eOgA^ygpg- 

Tci , x,cti ipiy^cvTri , tccu ii ti <ri ctKKo ol ifxfioovTriTOi 
TTOtviTcti KctKova-i , }ccii ijcciAiirTot oTcty ctvrooooo-i yrpog tcc 
fjciTpoc TOTi ya^ cLVToig TroAvMvvf^og yivofxmg vTrepn- 
^iig TO TrlTTTOv Tov fA,iTDov , zcti ctvctTrAyiooig TQ ;C£%>5!/0ff 
Tcv pvSfAov' TTOv coi vvv '/j ioKTfJLOL^oLyog ctcTTpctTryi , itCtl 
ri f^ctpvfiftoftcg (^povjyj, actk o ctlSctAosig , kou ctpyyjngt 
Tccti cTfj.ip^cthiog Kipctvvog\ 'ctTTOLVTct yct^ TctvTcc ?\.rjpog 
^^yi ctvct7n(pyiv2 , Kcii jcctTrvog vroiviTiKog ctTixvcog, ih^ 

TIMON, SIVE MISANTHROPOS. 

TIMON. lUPPITER. MERCURIUS. PLUTUS. PAUPERTAS. 
GNATHONIDES. PHILIADES. DEMEA. THRASYCLES. Thn. \J luppiTER Fhilie , & Xenie , & Hetaereie , & Ephe- 
f^ie , & Afteropeta , & Horcie , & Nephelegereta , & Erig- 
diipe, & fi quo te aho vocant nomine attoniti poetaej id- 
que adeo cum in verfu faciundo haerent impediti; (tunc 
enim magno nominum agmine fuilines verfum labantem , 
& rhythmum hiantem reples) ubi nunc fulgur ilkid tuum 
tanto ftrepitu erumpens ? ubi tonitru tanto fremitu boans? 
ubi illud ilam.mans, candens, ac terribile fidmen? Cuivis 
fane conilare poieil, ea omnia nil elTc aliud quidquam 
praeter nugas fonoras , ac fumum plane poeticum , nomi- 

E4 7^ L U C I A N I rode — — — -- TOV ircLTCCyOV TCOV OVOfJLUrUV. TO de CtO'.rAJJt,OV (TCV, KOLl iKtf-' 

(io\ov OTrXov-i acci Trpcxnpov, cL-k oiS' OTrcog TiMcog ct7r~ 
io-^rj , Kcci '^vxpov \<TTi , ^Y^rii oKlyov (TTnvSyocc opytjg 

2 KUTCC TOOV Ci^lKOUVTOOV fJtCL^^vXoLTTOV . (l^CtTTOV yovv TOdV 

iTTiopKUv Tig iTnx^ipovvToov iooXov Q-pvct?KXi§ct (^o(Bi^6iiri 

av , V\ TrjV TCV TTCtVdoL^CCTOpog KipO!.VV0V Q^AOycL OVTCd 

^ciAov Tivct iTrui/UTiivaaS-cii SoKUg ctvTOtg , cog TVfj fjuiv 

yi KCLTTVOV CCTT CiVTOV ^yj SiSnVUl' ^OVCV Si TOVTO olicS^OCt 

cCTToAccvuv Tov TpoLVfjcoCTog , OTi ctvccn-Kr^^iricrovTon t>;s 
ctcrfioXov. cofTTi r\ori moc tccvtcc eroi Kcct o ^ccXfXcovivq 
cciTiQpcvTocv iToXfXcc , ov TTccvv Toi cCTri^oLvog cov , Trpog ov- 
Tco '<^vxpov TYjV opyrjv Aicc, B^ipfjcovpycg ccvrjcy, Kcct fjci-' 
yctXavxo^fJLivog. Troog yoc() , oTrovyt KccSccTTi^ vttq fjcocv" 

^pcCyopoL KOrJvJOiig') 'og OVTi TCOV iTnOQKOVVTQOV CCKOViigt 

ovTi Tovg ctSiKOvvTccg iTriCKOTTilg' Arjficcg Si, koci oCfjL^ 

^a^axsxtv>'//£i5.c y.al ■?ravr''^/'>tOf. V, Traooffov oi tIv /Auyi>piyocoit (fa.- 
13 'Ytto M^tvJfiayie^t ) n!t55(//«* yovrfj eiviiyipTOt i/TiKiTTOva-iv. V*« 

nura ftrepitiim fi demas. Tclum autem illud ita decanta- 
tum , & longe feriens, & expeditum, nefcio quo pa^Jto 
pJanc reftinctum eft, &rcfrixit, ne tanrillulam quidem irae 
lcintillam adverfus fceleratos retinens. Inde ell, quod per- 
iuri potius metuerint hefternum aliquod cUychnium, quam 
tuiminis cunfta doniantis flammam. Ita videris illis titio- 
ncm iaculari , \it ignem eius vel fumum haud timeant ; 
hocque unum ex vulnere malum fibi accidere exiftiment, 
quod fuHgine operiantur , atque inquinsntur. Hinc adeo 
cft , quod Salmoneus ille , te contemto , conrra tonare au- 
fuseft, vir, qui hanc de fe opinionem in animis hominum 
facile tueretur, audax quippe & ardens animo, adverfum 
Io\ em tam frigidum. Quidni enim ? cum tu veluti fub 
mandragoris rccubans periuros non audias, neque iniuftos 
afpiciasi contra autcni lippis & liifciofis oculis ea, qua^ T I M O N. 73 

fiAVUTTiig TtOCg TCL yiyvOfJLiVa, KOLI TCL OOTCt iKKiKCoCU- 

cra,i, 'Kct^uTn^ ol Trctpy^l^iiKOT^^.g. 'E7re< i/£cc-ye iTi, kcii 5 
etvovuog oov , Kcci ccKy^otiog Trjv opy/jv , TroAAoL kcctcl too]/ 

etSiKMV KU) j3lCilCiOV iTTokig, KCll OvSiTTOTi tjytg TOn TTDCg 
ClVTOVg iKiXilOlCLV , CiA/, C(,ll iVi^yog TTCtVTCOg KiLtCLVVOg 

7\v, Kou vj ulyig hricritiTo' kcli jj ^povT'/\ iTruTccyiiTO , 
Kcti jj o/rTDctTryi (rvviyjig , coaynp ug ctKDof^oAicry^ov, Troori' 
KOVTi^ao. ol a-iicrySi rh , KccTKiviyhv , kcli Yi xic^v , (rcof>*i~ 

^OV , KOil '1] %Ct)''.Cf.^CL , TTiTpyiSoV. KUl IVCt (TOt Qo^TlKCOg StOlr- 

KiycoucLi , viTot Ti jiciySciioi , Kcii f^iciioi , TroTcty.og ikol^ 
CTVj (rrctycov. oocm tyiAikocvtvi iv ctKUoa xocvov vctvotyioc 
iTTi Tcv i^ivKctKioovDg iyiviTo , oog vTrofiovxioov ct7ravTCf}v 
Kctrct^iSvKOToov , fjtoyig iv ti KtficoTiov 7ripuroo^7ivoti Trcor- 
CKuActv rco AxiKoo^i, 'Cooyrvoov ri rov ctv^pooTrivov cTTrio- 

TroT «AA5TS /jti.\i<mt vvv TO'JT!ev V- 

'jifU^ Ttiv 0.1('jh\l'7TfiT»\f^.'XTUV- KslT- I J Ev T« yU^^ObTltiV) T2c 1-7(1 TSll 

uWiiXtci kyav Kcci Tffif^-^Si i-KsL' No^e 9 ■KXTu.yCKwf/Jii yi-ycvt. V. » 

fiunt , vicleas ; neque acriores habeas aures , quam qui ae- 
taris {lint iam provedlioris. Nam cum adhuc iuvenis eras , 
ardenti animo, & iracundia gravi, multa quotidie adver- 
fus iniurtos ac violentos defignabas , fublataque omni in- 
duciarum fpe , bella cum iis gerebas , neque unquam otio- 
fum erat fulmen : aegis concuffa illis intentabatur , toni- 
tru remugiebat, flilgur in morem velitaris pugnae ufque 
& ufque mittebatur: terrae autem motus ita frequenter 
fiebant , ut cribri agitationem plane referrent : nix acerva- 
tim ruebat , grandinem autem faxa diceres ; & ut violen- 
tius dicam & elatius paulo , imbres pcLyS^cttot & vehementes 
deferebantvu- in terras ; fmgulae guttae fluvium aequabant. 
Qiiamobrem puntlo temporis lub Deucalione tot na\es 
perierunt , ut omnibus aqua obruris unica mcdo fuperfue- 
rit arcula ad Lycoreuni niontem appulia , 'veluti quendam 74 L U C I yV N I 

A fjutrog §ia,(pvXoLTrov i\g iTnyovyiv KctKiug fj(,ii^Q\iog. To<- 
ycc^TOk cLKoXov^ct TVjg '^cc^vixiccg rctTrix^ipct KoyJ^f^ Trct^ 
ctAJTOdV , ovTi <TvovTog iTi cToi Tivog ovTi trreCctvovvTog , tl 

fJL7\ Ti? CSL^CL TrctpioyCV KJ AV jJLTr lOdV KCtl OVTOg , ov Truw 

ctvctyKctlct Troiiiv Sokoov ,' ctAA' ilg i(tog ri ctpxuiov (rvv- 
tiKoiV. KOLl KCLT okiyoV K^OVflV Ci, 00 B^lOi^V yivvaioToL- 
T£ » cL7roOciivov<n , 7rctpoo(rcif/,ivci ryjg TifjLyjg. koo Mynv 
oTTOcrciKig yjSfi <rov rov vioov (ricrvkYjKct<riv' ol Si kca olvtco 
troi ToLg %iipcLg 'O^^vfitTriucriv i7nlii(i?<yiKct<ri. Kcti <rv o 
v'^t(ipifJLiTyig ooKvr,<roLg, yj ctvcL<rTyj<rcLi Tovg Kvvctg, yj rovg 
yiircvajg iTriKciMcrcLcrS-oLi , ug (iori^poftvi^rctvTig uvTovg 
o'v?\Acil3oiiv , iTi crv<rKivoL^ofA,ivovg vrpog ryjv (^vyyjv. 
ctK?^ yivvoLiog, koli Y lyoLvioXiToo^ , KCtl TacLvoKpoL^ 

t T a.miyjit.a.') M/iT^i^olf , T3t o/5(. Ei5*yys\/ou M«t9*/ou c-jyyf*-'^*', 

tSv 5(,fi/>Mv xspclw Toc iTriXs-f^j T* 'T» ci o\ idti7ra.jaiv ■ atvTi ykf -xoi 

iT!iyjipr,y.dLT:i, a.1 a.\TXTlCio'j7!l<;. V. Tlv«f To '■-l oi XdTXl. V. 

S O* Jf xai auTai ^oi ) 'O[xo'nt II 'ilf ^onJoo/xHff^vrsf ) 'Avr» 

i ffUVTa^lJ «.UT» TM h TM ltf'i rOU TOU /MSTSt /2cMf Opa.fX01ITl{. V. 

generls humani fomitem fervans, quo maiora deinde fce- 
lera fubolefcerent. Ergo pretium ob focordiam ab iis tu- 
Mi, cui nemo hodie rem facram facit, nec coronam qui- 
dem imponit, nifi forte unus aut alter quafi Olympiorum 
coroliarium : idque qui tibi praeftat , rem fe haud fane 
pernecelTariam facere exiftimat , fed veteri nefcio cui in- 
ftitutoid dandum credit. Illi te, oDeorum praeftantiflime, 
paulatim in Saturni locum rcdigunt , qui te omni honore 
fpolient. Mitto iam dicere, quotics templum tuum expila- 
rint. Quidam etiam manus tibi apud Olympiam funt ad- 
moliti ; & tu , quem v-^ilipsiJiiTnv poiitae vocitant, ne au- 
fus quidcm es excitare canes, vcl vicinos advocare, qui 
e veftigio concurrentes comprchenderent facrilegos , res 
fuas etiamnum convafantes, ut in pedes fe protinus darent. 
Sed tu, fortis bellator , & qui yiyccvroheTM^ , & TtTuvon^k^ T I M O N. 75 

T£i)^ , i)ca,^*i(ro , Tovg TrXoKUfxovg TnpiKnpOf^ivog vtt^ ccv- 

TUV , SiKOLTTYl-XpV KiOCiVVOV iXWV Iv Tri ^(.^lci,. TCUOTCt Tol~ 
-r A ' / / '.{ , ^ 

vvv, u) iruvfA^ucii, TryjViKcc Trctvj-iTcti ovToog ctfxiXoog 

TrccpopoofA^iva, 5 ;; iroTi KoXcccnig tyiV TocrocvTy\v a.rJiKiccv ; 

TTocTQi ^udovTzg, vj AivKuAioovig , 'iKUvoi Trpog OVTOOg 

VTripuvTKov v(Bptv Tov f^iov 5 Ivu yuo TU Koivu ku(rug, 5 

Tctfjcu UTToo , TocTGVTOug 'A^yivuioov iig v^/og upug , Kcct 

^XovcTiovg \k TrivKTTUTOOv U7ro(Pr,vug, ku) 7ru(n To7g ^io- 

fiivoig i7nKQvpvi<Tug , fjiuAAov Js cc^poov kg ivipynriuv toov 

(piAoiv 'iKXiccg Tov TrXovTOV, i.7riiSii TTivrig ^icc tuvtcc 
5 / 1 ^' /o \ 1 -^ >' 

iyiVOfXriV, OVK iTi yVOdpiC^CfJM TTpOg UVTOJV , OVTi TTpOCT- 

pAiTroviTi oi Tioog v7ro7rT'/i(rcQVTcg KUi 7rpc(rKvvovvT£g y 

iCUK TOV ifjLOV VlVfJbUTOg CCV'.10T'>1f/,iV0i. OIAA' VIV TrOV KUi. 

h^oo (iu^i^ocv iVTvxoifJCi TiVi ccvroov, co(r7ri^ nvu crT-^h'/iv 

fnxnv J/i Tou $«j8ovtvj uTrooxXo?, tm^c iKTrvpuxreoic Ji-XTsXffv , «Wsi 
iiCTrtii Jii Tou A£WxaA.ian'Cis tov oik, 2o(3ommv v7roa:a.ivitv, V. 
Xu.ra.KKvff/^ov' Ooyisi oty.il jut* tHv 

TWf praedicarls , fedebas , manu decemcubitale fulmen fu- 
ftinens, interea dum cincinnos aureos otiofe tibi attonde- 
bant. Haec igitur, o Deorum praeftantiffime , ecquando 
tandem diflimulare defines ? Ecquando erit , ut tanta faci- 
nora ultum eas.^ Quot orbis conflagrationes, quot diKivia 
fatis elTe queant, ut tam inexhaufta hominum infolentia 
compefcatur ? De me enim ut dicam, iis, quae ad ceteros 
pertinent , omilfis , poftquam tot Athenienfes evexi , divi- 
tefque ex pauperculis reddidi , atque omnibus ea , quibus 
egebant, benigne largitus fum , feu, ut verius dicam, poft- 
quam acervatim , ut in amicos beneficus effcm , opes ef- 
fudi , atque ea re faftum eft , ut ad inopiam redaftus fim , 
illi me ignorant ;. fcd ne afpiciunt quidem, cum tamen an- 
tea me revererentur , adorarent , & ex meo penderent nu- 
tu. Quin etiam fi forte cui ipforum in via occurram , ii 76 L U C I A N I 

WCtXc/ACtX) J/gXjOOU VTTTlCtV , VTTO TOV X^OVOV OMCLTirDCtf/,- 

ljLivr,v , '^ct^i^^-xfiVTctA , ixr/h ctvctyvovTi^' o\ ^i KCtl TTopooo- 

dlV iaOVTig, iTiOCtV liCTOlTTCVTOtl , rJi'a-C(.VTVp:OV , XZtl CtTTO- 

TfioTraiov b-iaj,i.cL oCec^-ctt v7rc/^.cci.t(3civo<,Tig , tov ov ttoo 
-ttoaAov (rcoTripot , Kcti ivifyiTriV avTcov yiyivrjfxmv. 
i^lcm VTTo Tcov Kouccov iTTi TavTfjv rfjv iGry^aTiav rpaTTO- 
fjLivcc, iva'^af^£icg oiC^ioav, icya^zjxai Tr,v yr,v , vtto- 
fjLiaS^og oficAccv nccaoccv, rn ior,yJa x,cti rri oiycihXyf 
TrpcTOtXoTo^cov kvravSa. rovro yovv fjcoi ^okco Kifi^a- 
vuv , ftvjKiu c'^]/i<r<rai TroA/^^ovg Tra^a rviv acjkav iv Tr^ar" 
rovrctc. aviCooTipov yao tcvto yi. vidri Tron ovv, co J\po- 

VGV KUi 'ViOg vk, TOV foaSvV TOVTOV VTTVCV aTro^T^iKTct- 

fjiivcg, Kcii v^^vfxov, (^vTrio Tov '^TrifJAvi^yjv yao KiKoi-^ 

IJ 'Y^?o Tov 'E7r///fviJ)iv yi/) Itji uTrvtiffstvT* cuTao yusTot TauTse 

X5XJ/yi'-) 'T't?^ ykp Tov 'E7r</^?viU avctVTMva.t fl-a,caXK*TTOVTa X«« Xt- 

«Jj)v. 'O 'E7r(/^£!/J)i£ cuTOC K^JTc )iv XKit/jtevoy t«v J/ivo/«v , xa' "C 

•/jM7/Ao\iyo; y ou xal to , KeJTTfc Jtf^io-jUoXsynt» to fVTfvflfV \5/w«» 

m.ii -^fJfTAi, Koytiv \ryouft Ot | a.Tridily. V. 

me veluti everfum hominis iamdudum fepulti titulum , & 

temporis diuturnitate collapfum , praetereunt , ne legentes 

quidem : alii autem quam longe me vident , in aliam de- 

fledunt ^iam, rati quippe vifuros fc fpe6taculum aliquorf 

occurfu infauftum , atque averfandum , me, inquam, qui 

non ita pridem a-eorvf ipfis & svspysTtif flii. Tot itaque 

malis circumvallatus, in hunc remotum &defertum agrum- 

concefii ; & fufpenfo ex humeris rhenone terram colo , 

quatuor in diem obofis locata opera , hic cum ligone & 

hac foUtiidine philofophans. Mei certe laboris hoc videor 

praemium vel maximum confequi , quod plerofquc prae- 

ter aequum & bonum fortunatos non fUm \ Ifurus. Idenim 

mihi molcftum eft ut quod maxime. Ecqujd igitur, Satur- 

ni ac Rheae fih, excutiens altifllmum iftum fomnum ac 

vere vhSvy.iVi (nam EpimcnidQra doraiiendo vicilli) fiatu, T I M O N. 77 

'fjLyia^eli yj Jccci avupjiiTrKrcig tov Kiaavvov , tj ik rvjg Uirrjg 
ivaAJcrctfJiivogt fj.iyuXviv Troivjrctg Triv ^Xoyctt \7nhi'- 
^aio Ttva XoKy\v av^ooo^ovg tcai vzavDcov Aiog , il fxyj 

OLATlT/j OJ-Tl TO, VTTO ].Vl>yiTCiOV TTipi (TOV 3 Kai T^g CTrig 

Ta.(pYjg fxv^oKoyovfjiZva. 

ZET2. Tig QVTog itmv, u '^pfzyj, o iCiKpayoog Ix. Tytc j 
RTTiKfjg Tra^pa, tov 'TfJ^yjTTOV h t^ vTrodpiia 5 TTiva^^og 
oXog, Ka,i avxf^oov, Ka^ vTrcSi^Sipog. cTKaTrTU Si. oif^ai 
iTTiKiKvCcog' KaKog ccv^pcoTrog , Kai ^pa(jvg. v\7rov Oi- 
AocroC)og iCTiv ov ya(j asv ovTOog a.,(ri[6iig Tovg Koyovg 
oii^riii Ka^' yjfjcuv. 

EPM. T/ (p>5?, (W TTrm^; ayvoitg Tifjccova^ t^ov 'E%€- 
KpaTioov, Tov KoAuTTgcij ovTog icrnv h 7roKKavj,g v\y.^j; 
Kafj apcov TiKiioov iCTTiairag, vicTrKovTog, Tag oKag 

1 'Ava^pl-rriiTac) 'AvaxiviiiTac. V. xl />to/ , J(otI ixii 'HpxxX^i to 
1 'F-X T«f OfTMc) 'H OVth etrri TiXsvTcitov xar' iSixv a|ia)3-»v iTTo 

fxiVTOI x*< 'ni^liuKog (DXoyuc a.VI!- _, - x ci, - tr 

.„,._," ''■ ^- •» ' ~ " 7 nivatofl FuTra-v. V. 

jra<* Trai cuy rouTO Ksyii vuv i so«- ' ' ' 

denuo fufcitans fulmen , aut ex Aetnae crateribus accen- 
dens, ingenti edita flainma, iram illam lovis fortis ac ma- 
nu promti exferes ; nifi forte vera illa funt , quae de te 
Cretes, & fepulcro tuo apud fe fito fabulantur? 

Iiip. Quis hic eft, Mercuri, qui ex Attica vociferatur 
ad radicem montis Hymetti , fordidatus , & fqualidus , & 
caprinis pellibus femiamiftus ? incurvus autem , opinor , 
fodit; homo garrulus atque audax. Haud dubie Philo- 
fophus el\ : neque enim fermones de nobis adeo impios 
deblateraffet. 

Mer. Quid ais , o pater } tun' ut Timonem Colyttenfera , 
Echecratidae filium , haud noris ^ Hic ille eft , qui nos to- 
tiies facris rite faftis opipare accepit; ille rcpente dives^ .78 L U C I A N I 

i}ccLrojui,Qug' ttuo u XctfjuTroug ilu^ufiiv io^ta^iiv rct 

j\lCi(TiCt. 

ZET1,. ^^iv TYig kXkouyr^g' naXcg iKiivog , ttAoi/- 
ciogi TTipi ov ol TocrcuTOi CiXoij ri TraJiodv ovv roiotjrog 
io-rivj oLvXfjLYioog , ctfiAiog, y.c>A crx,c(.7roLV£vg , Kcti [u,Kr<rM^ 

tWj ^S' iOMiV, CVTCO (^CJL^UCCV KOLTCtCiOCuV rr;V SiKiP^UV. 

8 EPM. OvToctri fxiv iiTrfiv , X(>'''i^'^^~''^? iTnr^f^iv olv~ 
rov, Kcti CiXoLV^QCiOTrict , kcli c Troog rovg aic[Xivovg ctTToLV- 
roLg oiKTog. ug ^i ctAyihl Kcyod, kvoict, Kcti ivrihiot, 
9CCU oLKpia-ict TTipi Tcvg CiXovg' 'og cv crvviii koqu^i Kctt 
XvKOig xuoi^QfMvcg. uXA' vtto yvTrcov rocrcvrcov kclko- 
SoLiftoov KiiocfXivcg ro Vivtclo, Ci^ovg iivui ctvrovg, kcu 
irctioovg cciro vtt ivvcioLg rr,g Trpog ctvrcv , ^aii^oj/Tfit^ tji 
jSoo^. 0; ^i rct cjTci yvfJLVU(rctvrig ctKpif^cog , koll TTipt- 

I Ti AiaJia) 'Es^TM 'AS>'ini3'« rauTVi iiro tov dlu.^t:t.'n-iiv ri^tl- 

oy ra) xctKovy.hyi , »v tiot^:fM [.'■n^ e^a.l.W . /^iu^t^.tvnv oi to a.-riTft- 

cr"yvoT>)TOC s-ttitiKsIv , ^■jovti; AiV -Tnc^iitt t»; av/ar cf,x :-v Tu^lxapofji, 

tS MsiKtX^f' "'"^ ^- "** TivvofAX xa« 'nfosribii touto toTj sxii. C. G. 

qui totas hecatombas maclabat; apud qucm fplendide fo- 
lebamus agere Diafia. 

lup. Heu ! quae ifthaec rerum converfio ? illene pridcm 
honeftus, quem tot amici colebant? Unde igitur eo mife- 
riarum devenit, fqualidus, infelix, & fofTor mercede con- 
du6tus, uti ex figone coniicere eft, quem ille adeo gravem 
in terram demittit? 

Mer. Sua illum, ut minus exafte loquar, comitas per- 
didit atque humanitas, nec non effufa in omnes inopes 
mifeiicordia : vere autem ut dicam, {lultitia & fimpHcitas, 
& imprudentia in admittendis amicls; qui non animadver- 
teret, corvis fe & hipis gratificari; exiftimaret praeterea, 
tot vultures iecur fibi affidue exedcntes , amicos effe &: 
fodalcs ahqua in le benevolentia permotos, cum tamen 
opfoniorum gratia circa illum efient. li vero nudatis Ti- T I M O N. 79 

tpctyoVTi^, U Tig Kctl /LCViAog iVi]Vy IKfJLV^T^tTAVTlg iCCtl 
TOVTOV iV fA,Ci.ACt iTny.iACOg , COXOVTO , UVOV CtVTOV , 'itOA TOU^ 

ti^ctq vTTOTiTfxrif^ivov cCTToXiTrovTig , ovSi yvoo^i^ovTig iTl y 
cv^i 7rpo(rl3Ai7rcvTig , vro^iv ya,^', tj iTnKovpovvTig , vj iTri- 

^lSoVTig iV TU fJLi^il. SlCt TClVTCt SlKiXAlTi^g , KcCl ^l^th- 

Dictg, oog coctg, ctTroAiTrmvTT ctKTX^v/jg to a,<rTv, yjo^j-ov 
yicooyil, f^i7^<Jsy%oKoov Toig KWKOig' oti ol vrXcvTovvTig 

'TrOt^ OLVTOV , fJUtKct VTrijiOTrTlKUg TTUpiPXGVTCti , OvSi TOV- 
VOfXCt il TifA,iOV KCtXo^lTO ilSoTig. 

OLl, fXYjV OV TTCCpOTrTiOg CtV/j^ , OVOi UfJLiAVjTiOg , <) 

iiKOTct ycto yjyoLvaKTii ovtxTVXJjov iTrn Kcti ofxoiu Tror/j- 

COfJLiV ToHg KctTCipcCTOig KO?\.C(,E,iV iKiivOig, iTnXlMiCfJLiVOl 

5f\V ~ , / \,~/ 

etVOpog , TOCrOLVTOL fXmiCt TUVpCOV Ti , KUl UiyCOV TnOTUTCC 

y.uvtruvTog vjfMv i7n toov ficoftcov. gr; yovv h Tctig pi(ri 
TJJJ' Kvicrcruv uvtoov g%<w. Tr/wjv vtt UM-xjjKiug Ti,"KU( 

monls ofTibus, & circumrofiSj ac medulla, fi qua fupere- 
rat , probe & diligenter exfuda , aridum illum & ab radi- 
cibus imis excifum relinquentes , abierunt, ne nofcentes 
quidem amplius aut afpicientes, (cur enim id facerent?) 
aut opem ferentes, vel aliquid vicilTim largientes. Itaque 
ligone, uti vides, & rhenone inftruftus, urbe prae pudo- 
re r€li6la, agrum mercede condudus arat, tot malis ad 
infaniam adaftus, quod certos homines a fe antea ditatos 
praetereuntes fuperbe videat, ne hoc quidem tenentes, Ti- 
mon necne dicatur. 

lup. Sane nobis talis vir haudquaquam contemnendus 
neghgendufve eft. Infefix enim iure indignaretur , fi eadem 
faceremus ac fcelefti ilU aifentatores , virum talem negH- 
gentes , qui nobis tot caprarum , totque taurorum femora 
in altaribus cremaverit: eorum certe nidorem etiam in na- 
ribus habeo. Ceterum propter negotia, quibus diftri<2:us 
fui , ingentemque peierantiuni turbam , nec non eorum , $0 L U C I A N I 

Sopvf^ov 7ro?J-ov rc-jv \7ncpK0vncov , •jCo.i foict^ci^ivcov, Kctt 

CtpTTUi^OVTCOV , iri Sl KUl CofioV TCV TTOtpa, TCOV 'npOTv}<OVV- 

touv , TToKhoi ycti^ ovrci , kcci SvcQvActKroi , Kcti ovSi kjr 

cXiyov Kura.y,v(rcti yj[/iv zOia/ri , ttoXvv 7\^r\ xpovov ov^* 

ci7nfiAi.'>!/ct iig r^v 'ArriKry Kcti y.uKi(rrct i^ ov CiXo^ 

(ToC^idL, Kcti Koycav ipidtg VTriTroXctcrctv ctvrciq. fxctxoyA' 

voov yA^ Trpog ctXXvjXovg , kou KiKpotyorm , ov^i iTTctKov^ 

tiv i(rri rcov ivxcov. cotrri. yj iirifov^ruy.ivov xj^v\ rot corei 

KotS-riaS^cci, r i7rirpifir,vcti TTpog ctvroov , ctpirrjv rivoty 

Kcti ctT(j!)f/,a,rct, y^cti Xriuovg f^tiyciXyi n] (^covy^ ^vviipov' 

rcov. ^iot rctvrct ra koli rovrov ctiMMi^viva.i (rvvi^v\ Trpoq 

10 Tjucov, ov CavXov ovra,. 0[A,ci)g Si rov YlXovrov, co 'Efl- 
~ n^ " f ■, ■• \ \ ' , , • 

Ltri , 7ra.paXci[6cov , a,7rioi Trao a.vrov Karct roixog ctyi" 

Tco ^i liXcvrcg Kcti rcv (c/yi(ra.,vpov fjcir avrov, Kcti f.vi' 

viToocrctv afxOco Trapct rco Tif,tcovi, fA,r\§i ctTraXKotm- 

cB^cocrctv GVTOO pciSicog , Kajv ori fA,ctXi(rra. vtto x^vi(rrorv\~ 

qiii per vlm raplunt , tiim vero propter metum racrllego- 
rum , (ii enim bene multi funt, & quos haucl facile quis 
vitet, neque nobis connivcndi fpatium relinq^iunt) iamdiu 
\n Atticam oculos non conieci ; maxime poftquam Philo- 
fophia , & verbofae illae concertaticnes intor eos exortae 
funt. Cum enim inter fcfe digladientur, pcrpetuoque vo- 
ciferentur, non eft ut quifquam noftrum preces & yota 
hominum polTit exaudire : quare vel obftruftis auribus 
otiofe fedendum eft, aut ab iis moleftia confici neceire» 
Virtutem nefcio quam , & Incorporea , & «ncras nugas 
magna voce conne6tcntibus. Hanc ipfam ob caufam eve* 
nit, ut hic Timon , vir fane neutiquam contemnendus, a 
nobis ufquc adhuc fuerit ncjjleftus. Sed ut ut hacc fe ha- 
bent, affumto tecum Pkuo abi, Mercurij ad ilhim quam 
ociflime. Adiungat fibi comitem Thefaurum Piutus ; ma- 
neantque ambo apud Timonem , ncqi;e tarn cito ex eius ^ T I M O N. 8i 

7og cLv^ig i}c&ia)'X.ri aiiTCvg rrjg oiKia.g. TTipi Si roov KoAx' 
y,oov iKiivcov, KUi rvjg kxci,pi(rrictg , tjv i7riSii'^ctvro Trpog 
ecvrcv, Kcci avjig juciv c-KV^cfxcti , Kai diKrjV ooocrovTiv , 
iTTiioccv rcv KiOCCVVCV i—KTKiVCCtrCi) Kccriccyfjcivcn ycto 
ccvrov Kcti cC7ri(rro^cdfj.ivcci iitn ovo ctKTivig oci fjciyi^ 
errcci, OTron CiXonfjcoripov ijKovricra, 7rpct)'>]v itti rov cro- 
(pKTryjV 'Avcc^uyopccv' og iTrnSi rovg OfjciAyirccg fjcy,§i oXoog 
iivcci nvccg yiy.ocg rovg S^icvg, <»AA' iKiivov fjciv ^iyjfcctprov 
(vTTipiiTXi yct^ ocvrov rvjv Xiipct Y\LipiKKy\g.) o ^i Kipccv" 
vog ilg ro a.vccKHov TrccpaTKyf^ctg , iKilvo n KanOMS^i , 
x.aj avTog oXiycv Sav (Tvvirpipyi Tnpi r^ Tnrpct. TrKvjV 
iKavi] iv roTovrco Kai avryj rtfjcoopia i(Trai avroig, it 
VTTipTrAovrovvra rov Tif/,ci)va opoo(nv. 

EPM. \Jicv '/[v ro fJLiya KiKpayivca, kui q^x/ky^cqv ii 
i\vai, Kai S-pacrvvj ov roig SiKcuoXoyov(Ti fjcovag, ah^.cL 

10 'Ef T3 'AvixflOl ) To TiV \5(T0* AvaXJC ^'30 ttyTcl TTa/)' 'E^- 

aedibus concedant, licet eos Timon , qua bonitate eft, 
denuo emittat : de affentatoribus autem , qui ib adeo im- 
memores beneficiorum praebent , poft videro : eos plecie- 
re certum eit , ubi fulmen' recufum fuerit. Radii enim eius 
duo omnium maximi diffratti funt & retufi, cum illud ve- 
hementius paulo in Anaxagoram Sophiftam iacularer^ 
qui difcipulis fuis perfuadebat , nos Deos in rerum natura 
non exfiftere; & ab eo aberra\i, fruftrato idu: protenta 
namque manu tutatus eum eft Pericles; fulmen autem in 
Caftorum aedem cum praeter fpem delatum effet , eam 
exuffit; ipfum autem fulmen tantum non ad faxum com- 
minutum eft. Quamquam interea fatis poenarum luent af- 
fentatores, fi in re perquam ampla Timonem viderint. 

Mer. Quantam affert utilitarem magnis clamoribus rem 
agere, & moleftum effe atque audaeem ! neque id modo 

Luclun. Vol. J, B 8i L U C I A N I 

Kcii roig ivxof^ivoig tovto xpv<^^f^ov' iSov yap civtUa 
uuXcc 7rXov(TiGg la TriviaTUTov KccTU(rTrj(riTa,i o T/^wp, 
l^oricrctg, iccti 7rupf)'/icricc(ruf/,ivog kv T{) €t;%^, x,ui Wt- 
CTpr^ug Tov ^iu. ii Si (ncoTT^ KrKUTmv hnKiKv^ug > 

tTl etV KXiCUTrTlV UfJLlAOVf^lVOg. 

ITAOTT. 'Aaa' iyu ovK uv UTriK^oifJU, oo ILlv, 

TTUP UVTOV. 

ZET2. ^tCtTii U CtftKm TlAoVTi , KUl rcCVTCC , kf/,GV 
KiKiVG-UVTOg 5 

12 IIAOTT.' Oti vvj Aiu vf^pi^iv iig ifJt^i, KUi i^iOopu, 

KUt iig TTOKkU KUTifJLiOt<^i , KCtl TUVTU , TrUTDCOOV AVTCO 

(tiKoy ovru' Kctt fiovov ou%< ^tK^uvoig fjbn i^ioohi rvjg oi- 
ydug , KuSuTTi^ oi ro ttv^ \k ru)v %6fpwv ctvroffif^TOvvrig. 
ccv^tg ovv etTTih^oo 7ruf>U(riT0ig Kat KoXcch , KUi iTuiftUkg 

^ifi. C. G. xJuo M X«T* rpiif TciTOl( Jf yu*.) 

1 2 A/x/Hivo^j ) ^ A/x^-m -rrriu. ^,^^-,.,^. ;, ^^7, y^^^,,. y. 

caufarum aftoribus utile eft, fed iis etiam, qui Dcos com- 
precantur. Vel hic Timon, quam repente dives ex pau- 
perculo fa^tus eft ! nimirum ingenti clamore vociferans , 
& magna dicendi libertate in precibus ulus, lovem ad fefe 
advertk denique : fm vero tacitus incurvufque fodiiTet, 
etiamnum negle£tus foderet. 

Plut. At ego, luppiter, ad ipfum non ibo. 

Jup. Quid ita autem j optime Plute , me praefertim iu- 
bente ? 

Plut. Quia per lovem in me iniurius erat, domo me 
extrudens , ac fruftulatim partiens , qui tamen ipfi pater- 
rus effem amicus; meque tantum non furca expellebat, 
aut ut eos facere videmus , qui ignem manibus haerentem 
excutiunt. Quid igitur? redeamne ad eum, parafitis, af- 
fentatoribus, & meretriculis obiiciendus ? Ad ilJos, luppiter. T I M O M. S^ 

Traoui^c^yjC-ofjLeiiog 5 £^' kicimvg , co Ztt; , TrefXTrt fii , nvg 
etlcrS-ricroixivovg t^jg Sou^iag, Tcvg Tn^n-X^cvTctg, olg Tiuiog 
iyoi) 5 Kai TriPin-o^yjTog. ovtoi <^e c; Aapo< r>? ^rev/id It^vg- 
trr£eJO"i«/, ;/)/ TrooTifA.oociv vjf^oov, Kcti di^Oipccy ttup uv^ 
jyjg AafBovTig , Kai MKikXav , ayaTraTootrav aSAia , 
TiTTapag ofioXovg ayroCipovTii, ol iiKctTaXdvTovg §co- 
Diag af^iAyjTi Trponfxivoi. 

ZETS. OvSiV ITI, TOICVTOV T ifX,COV ipyaCitai TriOi 1 5 

cri. Travv yci^ avTOv jj SiKiAAa TriTraiSaycoyyjKiv, ii fjy/j 
TravTaTracTiv avaXyyiTog itrri Tfjv ccrOvv , oog x^yjv cn 
mTi T'/jg Triviag TrpoaipnaS-ai. crv fxiVTOi mravv fxifi.'^i- 
fxapog iivai fxa ScKilgi og vvv fA,iv tov Tifxoova xclTioc, 
SiOTi coi ToLg Bvpag avaTriToa-ctg , tjOin TnpivotrTilv k- 

XiV^ipOOg, OVTi aTrOKkiiOOV, OVTi ^rikoTVTTCOV. CtkkoTi Si 

TovvavTiov TjyavaKTng kutu tcov Trkova-tcov, KaTaKZ- 
KkiHcrS-ai Mycov Trpog avTcov vtto fjucx/^oig , Kai KMKri, 

3 Oi Xa/jo<) 'AvT< TOw , ii «cJeij. V. ji cl ioOK^iyoi. C. G. ^ 'AysL* 
TtkTaJcLv) 'AvTJ T«u aoxfiV^a-s-av- V. 7 Tlpoii/Ac^ii ) 'A/y.c\»Ta/. V. 

me , qiiaefo , mittas , qui benignitatis modum intelligant ; 
qui me ampleftantur , quibus pretiofus fim & defiderabi- 
lis : hi vero fatui cum Paupertate ufque & ufque verfentur , 
quando illam me potiorem ducunt , acceptoque ab ea rhe- 
none & ligone , quatuor obolorum mercedula contenti vi- 
vant , qui decem talentorum munera fic negieftim abiiciunt. 
Jup. Nil tale pofthac adverfus te Timon faciet: a ligo- 
ne probe perdoftus fuit te Pdupertati anteponere; nifi fi 
iumbos forte fortitus eft cuilibet dolori impenetrabiies. At 
tu mihi mirum in modum querulus videris , qui nunc Ti- 
jnonem accufes , quod tibi reclufis foribus hac illac vaga- 
ri , prout libitum fiiit , permifit , neque domi claudens ^ 
neque in te zelotypia ardens. Olim autem adverfus divi- 
tes indignabaris, claudi te ab iis conquerens repagulis, cla- 

F 2 8^ L U C I A N I 

xui <rvif/.iiodv iTrif^oXctlg' ug fjcrjii TroLDciKV^cti (roi \g to 
Cccg SvvaTov ihdi. rccvTa yovv ctTruivpcv Tr^og f/,i , ayrc- 
7rviyi(r3-cii Kiyodv \v TrcKKco tco (moTCo' kcii ^icc tovto 
coxPog V/^^iV iOctivov , KcfA CfovTiSog avctTrXicog , avv- 
itTTrctKcog Tovg ^ctKTvAovg Troog to i^og tcov (rvAAoyi(r-- 
fjLCOv , Kcti a,7ro^^oL(rcixr^cLi ctTriiXcov ii Kctifiov Xuf^oio 
TrcLfj ctvTcov. Kdl 'oXcog, to Trpctyfjtot vTrioSiivov kSoKH 

(TOl, iV XCt}otCO, V\ <ri^'/if>Ct} 3-CtAcif^U, KaJctTTi^ TtjV Aot- 

v<x,v\v, TrctcS^ivivi^rS^cti VTT ctKf)if2i(n Kcti TrctfjtTrovrjpoig 
TrctiSctycoyokg avuTfnCof/^ivov tco Ilokco, Kat tu Ao- 
14 yis-fytco. AroTra ycvv Troiiiv iCa^TKig avTOvg, iocovTag 
f/Av ag v7rif)f6oAriV , i>ov oi aTroKavuv , ov ToKfxcovTag , 
ovSi iTT a^iiag xp^f^^vovg tco ipcoTi , Kvpiovg yi ovTctg , 
kXka CvKaTTiw kypyiycparag , kg ro (rr^fjtiliov Kai rov 
fjtoxXov a(TKap§afjcvKTi (iXiTrovTag , 'iKavyjV awoKava-iv 
oiofMvovg, ov TO avTovg aTroAavuv iX^^v, aXKa to Lttj'» 

vibus, & annulo imi^refTo, ut ne oculis quidem obliquis 
lucem tibi fas eflet afpicere. Haec igitur apud me lamen- 
tabaris, in tantis tenebris fufTocari te diftitans: atque id 
proptcrea pallidus eras , curis perditus , digitofque contra- 
6I0S habebas ob frequentem computandi confuetudincm ; 
quin & minitabaris, te quandoque aufugiturum , fi quam 
nancifci occafionem pofTes. Ad pauca ut redeam , gravif- 
funum tibi videbatur, in fcrreo aut acrco thalamo virgi- 
nem cuftodiri , velut alteram Danacn , & fub acribus & 
fcelerofis paedagogis educari, Foenorc &Ratiocinio. Eosita-» 
que plane ineptos efTe dicebas, qui cum te mifere amarent, 
pofTentque frui , non auderent tamen : neque amore fuo 
iecure uterentur, quibus id libcrum efTct; fed te pervigili 
cuftodiafervarent,fjgiIIum aut repagulum oculis haudqua- 
quam demotis afpicicntes; feque abimdc potiri ex4fliman- T I M O N. 85 

^ivi [XirctSiSovai TJ^g ctTToX&Jviriug , y,ct^ct7no Tfjv \v ry 
(pccTV^ KvvcL, fxriTi ctvTrjy 17'B-iovcrci.v roov kdiooov, yy/jTi 

7Ci} ITTTTCO TTUVCOVTl i7riTfii7r0V(rci,V. ZOi,l TT^OO-lTl yi KCll 
TCCiTiyiAcCg CLVTOOV (pilSof/,iVCt)V , KCtl (pvActTTOVTOOV , iCcU 

70 KctivoTcCTOv , ctvTovg ^i^AoTVTrovvTOov' ctyvoovvToov cii oog 
xciTcipciTog oMeryjg, r} OiKovojxog , yj TruiooTOi'^ vTruG-icov 
^a^QoLioog ifjCTruooivrjCii, tov KaycoSciifjLovci, Kcti otveoct- 

CTQV SiTTTOTriV, TTpOg CifJtCtvpOV Tl KOtl jJLiKpOO-TOfJtOV Af^I//- 

Siov, Kcti ^i^il^aXiov S'pvct^J\.i^iov kTTctypvTTViiV ictcTctg To7g 
70Koig. TTCog ovv cvK ci§iKov, TraKoti fjnv cov TOvTa al- 
^iaaS^ai , vvv Si tco "Tiy.covi Ta ivavTta i—iKaKav ; 

IIAOTT. }Lai fjtrjv iiye TaMi^rj V^iTa^oig, afjt<pco croi i 5 
tvXoya §o'^co ttoiuv. tov rg yao TifjLcovcg to jravu tovto 
ctviifJLivov , afjtiAig Kai ovk ivvoiKov , cog Trpog Zfjti , uko- 
7Cog av ^oKOirf Tovg re av KaTaKXua-Tov tv 3-vpaig Kai 

tes , non fi fruerentur ipfi , fed omnibus fruendi faculta- 
tem fi praereptum irent ; quod plane canem in praefepio 
faftitare videmus , qui nec ipfe hordeum attingat , nec 
equum efurientem fmat attingere. Infuper, fi fatis memini, 
€0S irridebas, qui perpetuo parcerent, &cuftodirent, & 
(quod prodigii inftar fit) in fe ipfos zelotypi forent; igno- 
rarent autem,fceleftilumumaliquem fervulum, aut paedo- 
tribam , clancirium fubeuntem , hero inamabili & Diis iratis 
riato fubliturum os , dum ad lucernam obfcuram , & exi- 
guum habentem ellychnium , paululoque inftni£lam oleo, 
ufuris computandis invlgilat. Qui autem, o Plute, abfur- 
dum non fit , haec olim divitibus obieciffe te , nunc vero 
plane contraria Timoni vitio vertere? 

Plut. Atqui fi vera lubet inquirere, utrumque meritif- 
fimo videbor facere. Nam huius quidem Timonis foluta 
licentia, mera negligentia,nQn benevolentia, ad me quod 

F 3 86 L tJ C I A N I 

0-KOTco (pvXoLTTcncLg , OTTUg uvTo^ig TTctx^Tipog yivoif/^riVf 
KAi TrifJitKriq , Kai VTTtfoyKog , STriixiXovfxivovg , ovTi 
7rooTct7rToy.i\c,vg avTovg, ovti ug to Cug Tr^octyovTctgy 
ug fx,v\^i o^^iirjv TTOcg Tivog, ot,vo*iTOvg tvofjn^ov iivcti, Koti 
vfipiirTug , QvSev cfJiKovvTci fxz vtto Toroxnoig oitrftots \ 
KcCTcarrjTTOVTcitg' ovk uSoToLg oog fxiToi ftiKpov ctTricta-ii 

1 6 CtkKoO TIU TOOV ivScilfXOVCOV fCi KCtTOtAlTTOVTig. OvT OVV 
iKilVOVg , OVTi TOVg TTCtVV TTpOX^^pOvg iig ifJii TOVTOVg iTTctl- 

voo , oL^^a, Tovg , OTrio apia-Tov tari , fXiTpov f^i^tjfrovTO^ ^ 
Tco TrpdyftctTi , Kcti fJLviTi a,Cicof/,ivovg TCTTupciTrctv , fxr;- • 
Ti 7rpoYicrof/.ivovg to oaov. (TKOiru ycto, oo i^iv, Trpcg tov 
log, ii Tts vofjioo yrifjioLg yvvonKct vioiv , Kctt KciAriv, 
iTniTa, fjirjTi (tvAaXTOt, fJir\Ti (^riAoTVTrot TOTrotpoTrctv , 
cc^tEtg Koii (2aSi^itv h^ott a,v tkAoi vvktoo^, Kcti fxi^^ 

II 2x^Vj« yi/i, i Z;v ) ria/^f/ y^M/A.i\cvi' m xati «Sixo» TiZrO •jrslfT 
«r^ljTslf fliTOfa.1 o'jtcjc yuytyjiiini- x%i li-Tr^sVxsv. V. 

fpeftat, haberi debet: illos autem , qui me claufum tot oftiis 
in tenebris detinerent , dantes operam , ut me crafliorem 
redderent & pinguiorem , atque corpulentiorem aequo, 
neque ipfi me attingentes , neque in lucem producentes , 
ut ne a quoquam viderer, prorfus defipere , & in mecon- 
tumeliofos effe rebar, qui nil peccantem computrefcere iu- 
berent tot vinculis impeditum , ncfcientes interim, poft pau- 
lo fe e vita decelluros, meque fortunatorum cuipiam re- 
liduros. Itaque adeo neque illos reftri£los la\idem , neque 
eos rurfus, qui me libentius contre£tant & infumunt, fed 
potius eos, qui, quod apprime in vita utile eft, modcra- 
tionem adhibeant; qui neque prorlus abftineant , neijue 
omnino proiiciant, & cuilibet obtrudant. lilud enim per 
lovem vide , quaefo , luppiter : fi quis legitimis nuptiij ' 
formofulamaliquam uxorcm in ipfo aetatis flore duxerit, 
deinde ueque domi culiodiat, neque uUo jeLotypiae fcnfu 
rooveaturj riucl:: &l intsrdiu, qia Mium cft, vagari per^ T I M O N. tf 

^fjLiftav > JCoci ^vviivcti Tolg (3ovAofA,evois , f^aXXov ^i ctvrog 
UTrctyoi ^oiX^vdyia-ofx^ivyjv , ccvoiyuv rctg crvpctg , x.cti fjuctr' 
(rrpoTTivoov , kch Trctvrctg itt ctvrv\v kolaoov , ctpct o roicv^ 
Tog ipctv ^o^ikiv eiv 5 ov (rv yi, u Zeu , rovro (^ctirjg ctv , 
ipcta-S-itg 7ro?\Aux.ig. Ei ^i rtg ifju^ctKtv iXiv&ipav yv~ 1 7 
vciiKct iig rf]V OiKictv vof/,co 'n-ctpctAa^poov i7r ccporct) Trcti^ 
ooov yvvi(nooVi oi (^viri ctvrog Ttpocrojirrotro ctiCfxctictg 
Kou KctXrig TTctp^ivov , f^vjri ctKKca Trpotrf^AiTniv iTrirpi- 

TTOl, CtyoVOV Si KCtt (TTilpctV KCtrctKXit<rctg TTCtp^iViVOl » 

Kcti TctvTct ipctv <pot/rKoov, Kcci SvjXog oov ctTTO TVjg xpoctgy 

XXtt rvjg (TCtpKOg iKTirrjKVlOLg , KOLI TCaV o(p^CtAf/,OOV VTToSi-* 

ovKoroov , £0"^-' oTToog o roiovrog ov TrctpoLTrukiv ^f^mv Uvt 
^iov TraiS^OTroiii^rS^ctt , Kcti cfTroAotvitv rov yctfxov , KoLrct^ 
jjLctpccivcov ivTrpocrooTrov ovrco Kctt iTnpa/TTOV Kopyjv , Kct^cff 

6 'Etj-' afioTui ) 'E^jrl aisofX. C. G. 

mittens , & cum obviis qiiibufque aetatulam fuam oble- 
ftare; aut potius aliquo corrumpendam ab adulteris du- 
cat, fores aperiens, proftituens, & omnes ad eam con- 
vocans ; quid , quaefo , talis vir uxorem amare videatur ? 
Haiid iftud tii quidem dixeris, luppiter, qui quid fit amor, 
re faepenumero expertus es. Si quis contra uxorem lege 
domum duxerit, Arvo ut venereo laetus Uberos ferat , floren- 
tem autem puellam nec attingat ipfe , neque alium quem- 
quam ad illam oculos adiicere fmat ; domi autem conclu- 
fam cuftodiat, nullam ex ea prolem fufcipiens, eiustamen 
amore flagrare fe diclitans, idque indicans vukus colore, 
macrefcente in dies & horas corpore, concavis & intror- 
fum recedentibus oculis : an non eiufmodi vir pro cerrito 
circumferri debeat, qui quafi Cereri facerdotem per to- 
tam vitam nutriens, tam venuftam tamque amabilem puel- 
lain defiorefcere abfque omni Veneris ufu fmeret, cum Qon- 

F4 ^8 LUCIANI 

TTi^ kj)ita.v tJj QicrixoOo^ rpiC^oov ^ia TravTog rov (2iov; 
rcivTcc iccci avTog ccyccvaKToi) y Trpog ivicav fjnv a.Tiuoog 
XciKTi^oyAxog ytcti AcLZvija-Ofx.ivog , >cui i^oLVTXovfjnvog' 
VTT hioov Si , uitTTri^ (TT i"/ fjLcLT iccg Si>a7riTr,g 7ri7ri^rifA,ivog. 
l8 ZET2. T/ ovv ayavciKTiig aaT avToov ; ^^oaa-i yaa 
ay^^oi Ka}\.'/jv Tfjv Sixfl^v' ol fjciv, uia-Tn^ o T^avTa^og, 
cLTroTOi Kai ayiv(rTOi, Kat iiviDoi ro oTCfia, i7riKiX>j^o- 
Ttg fJLCVOv Tco "XfiVG-ico' 01 Si , Ka^avri^ o ^ivivg , outto Tfjg 
C^aovyyog Ttjv Too^ry V7ro toov ao7rvtoov a^atoovfjiivoi. 
clA?C ccTrt^t r,Syi a-co^^ovi<mDco TrafiaTroAv tco TifjLoovi 

iVTiviofJCiVOg. 

sT-" ~ \ / / '/ , 

riAOTT. iLKiivog ya^ rroTi Trava^iTai coa-TTi^ ac 
KoOtvov TiTpvTrifj^ivov, Tr^tv oXcog iia-^vvivai fii, Kara 
C7rov^r,v ic_avTXoov , CSaa-at (3ov?JfMvog Tfjv i^rtpporjv , 
fA,r] v7rif>avTXog ita-^na^cov i^rtKXvroo avTov ; coa^Ti ig tov 

6lVlUliVT0 ykp ctt lifiiCII.1 ctUTlij TTStV- pif)(_OC(>i(l/Jl.iVZ^. V. 

tayjn>. V. 9 'A<|>tt(c5uyK«v«» ) TiaSimiyiHii: 

j Ka« \A<iv77'jfA.v:Cii ) AvT/ Tou axouyTjov, avTl TOu rrtpoifjievol. V. 

traliberosex ea toUere & coniugio frui deberet? Ad hunc 
plane modum quidam me calcibus ignominiofe quatiunt , 
luxiiriaque fua effundunt atque exhauriunt : a nonnullis 
3utem velut fiigitivus aliquis notis compunftus vincior. 

lup. Quid, quaefo, illis fuccenfes? utrique enim graves 
poenas dant: alii enim vehiti Tantahis aHquis , ore ficco 
ac iciuno perllant, ad auri afpeftum ri6tu didu£lo hiantes; 
ahi autem fibi, itidem ut Phineus, cibum ex penitiffimis 
faucibus ab Harpyis eripi vident. Sed iam abi: nam Ti- 
moncm multo impenfuis, quam antea, fapere deprehendes. 

Plut. Quid autem ? an is ahquando defmct confulto , vel- 
uti ex perforato cophino exhaurire me , priulquam totus 
influxero, (veluti praevenire ftudens nimiarum opum in- 
fluxum) nc copiofior incidens ipfum inundem? Quare T I M O N. • S9 

raiv ^avoiiSm ttiScv v^^o^o^vicriiv f/^oi ^okco, xch yx^TViV 
iTrctvTXvicniv , tov icvropg f/^vj (myovTog ciAAa. Tr^tv ii<r~ 
pvyjvcii , (T%i^ov lyLyp^vifrof^ivov tov iTnj^iovTcg ovToog iv- 
pvTiocv TO TTpog Ti^v ex.%t;cr<i' ^cfexiii/o j tov Tri^ov , kcci olku)- 
XvTog yj i^o§og. 

ZET2. OvKOVV il f^Vj ifJL^pcJiviTOLl TQ KiX^^^'^ TCVTO , I9 

KoLkiigTO ATrci'^ kvaxiTTToLyAvov , iKX^^i-VTog iv f^pcixit 
crov, hoL§ioog ivpvjirii tyjv §t(p^ipcLv avSig, kcu tviV SiKiX- 
?\.oLV \v T^ rpvyi rov Tri^ov. olX^ ctTrm vjoyi , koli TrKov- 
T<^£Te avTov crv oe ix.iftv^(rQ, oo ]Lpy.v\, gTrcLvicov, vrpog 
yjucig kynv Tovg \{.VKAoo7rug iK Tr>g KiTV^g , 'cnrcog tov 
KipoLvvov cLKovvj(ToLvrig iTriTKivacfooiriv , oog viSii yi TiSvjy- 
fjLivov oLVTov Sivicroy.i^ci. 

£PM. YlpOlOOIJLiV, 00 TiXoVTi. TITOVTO'^ VTrOCTKct^iig '■, 20 

iMAvj^iig fJLi, 00 yivvaScL, ov rvOhog f/Jvov, kKkoL kcll 
XooKog oov. 

3 TOU EVippSOVTOf) TJTj sVjppOM^f.V. 7 EtfTO a7ra|) 'AvT< TOU J/oXcU.V« 

videor mihi aquam in Danaidum dolium congefturfls , & 
fruftra infufurus , cum vas perfluat , &. id , quod ingeftum 
fuerit, iam iamque fit efRuxurum , priufquam influxerit; 
adeo latus eft ad effluxum liquoris hiiatus dolii ac facilis 
exitus. 

lup. Proinde rimam iftam & hiatum nifi femel & dili- 
genter obftruxerit , in faece dolii rhenonem una cum ligo- 
ne reperiet , poftquam tu cito efFufus fueris. Sed iam ali- 
quando abite , atque hominem ditate. At heus tu , Mercu- 
ri, curato addudos tecum ex Aetna Cyclopas, qui mihi 
fulmen exacuant ac reficiant: eoenim perquam acuto no- 
bis opus erit. 

' Mer. Pergamus , Plute. Quid hoc autem ? claudicas ? 
Ignorabam, o bone, elTe te non modo caecum, fed clau- 
dum etiam. 90 L U C I A N I 

IIAOTT. Ovx, ctii rovro, co 'Epy.yjy <*AA' OTroTav fU9 
cLTriu) TTOL^ci Tivct 7rif/,Chig i)-^o Tov Atog, ovk ol^y OTrco^ 
(i^aSvg uy.i Kcti %ii;Aoff ctjxCoTSooig, oog fxoKig nXiiv 
iTTi To Tipfxae,, 7rpoyyipoL(TotyTog ivioTi Tov Tnpif/^ivovrog, 
CTOTotv Si ctTrccAXeiTTi^rS-oii ^i^ , TTTfivov c\|/6i , TToXv roo^ 
hpviodv ooKVTipov. ctfjcoc yovv iTricriv VI vcTTrA.yiy'^ , Kclyoi 
y\§'/l kyayoipvrrofioLi vivix,'/jKOdg , vTnpTrrjr^ricrctg ro (Troioiov, 
euSi lioyrodv ivtori roov B-ictrcov. 

EPM. OiiK ock/i^ rcwroc Or,g. iyco §i Koti yroAXovg 
kv iiTriiv ixotf^i <Toi , y^ig yAv ov^i o^oKov , coarrt Trpicc- 
erS-ctt fipoxdv, io-x/iKOTotg , ct^vco ^irrjfjtipov 7rAov(riovg, 
Kcti 7roAvTiM7g, i7ri Mvkov ^ivyovg i^iKctvyovreLg , olq 
tv^i Kotv ovog vTrmii TrcoTron. Kcti ofjccog Trop^^vpoi Kcti 

iipTKnt \a.//.iav (fa.f) , uffTrXoya X*- towj a.Tfo'Kuta.1 tou ^ifv. V. 

XiT. V. 

Plut. Id mihi non femper ufu evenit: fed cum ab love 
ad quempiam mittor, repente tardior paulo fio, & utro- 
que crure claudus, ita ut vix atque aegre itineris finem 
attingam, cum is iam , ad quem miffus fueram, longo fe- 
nio confetlus plerumque iacet. At fi quando difcedendum 
fit, tum vero me alatum dicas, ipfis avibus celeriorem. 
Itaque ubi primum excidit circi repagulum , iam me vi- 
£lorem proclamat praeco, qui ftadium tanta pernicltate 
percurrerim , ut quandcque ne fpeftatores ipfi oculis me 
currentem fequi potuerint. 

Msr. Minus vere ifthaec , Plute : nam multos ego me- 
morare poffum , qui , cum heri ne obolum quidem habe- 
rent , qui fibi pararent laqueum , hodie repente divites exfi- 
flunt, fumtus ingentes faciunt, & bigis albis vehuntur, 
quibus ne afellus quidem unquam domi fuit; & tameu 
purpura aureifque annulis fulgentes incedunt, qui, ut opir T I M O N. 91 

;t^ot/(ro%£<oe? Tnonpxovraii ovo ctvjoi TriCTivovTig oif^cti 
CTi uvi ovu^ 7rAcvT0v<riv. 

IIAOTT. 'ErgpoTw tovt \(TTtv , 00 'Eof^yjy Kcct oy%t 2,1 

roHg il/,CLVTOV TTOCTl ficlSi'^!» TOTi. OV^i Zeuj, 0!,AA' 

Yl^ovToov cCTTOiTTeAMi fJLi TTct^ ctvTovg , kTi TrKovToho- 
Ttjg , Kcti jLCiyaAoi^cdpog acci avTog m. rSyiXol yovv Kcti Tca 

CVOfJLOLTl. ITnirJoLV TOIVVV f^iTOiKiTS^rjVOit SiT^ jU.g TrUO iTi~ 
COV TTOOg iTlDOV, £g SiATOV kfA,f^CiA0VTig fJCi, KUl KCtTC/jlTYl^ 
fA,1}VG(.f/LiV0i tTTlfJLlKcog , <^opvirJov UOCtfJLiVOl , fHTCLKOfJLi^OVCn.. 
TCCtl fJLiV ViKOag iV (TKOTllVU) TTOV TVjg OlKLCig TTfiQKilTCC.t , 
VTTiO TCC yoyoCTCC TTUACCICC T^ O^OV)) a-KiTTOfJLiVOg , TTiplfjLcC^ 

X^^i^^og Tcclg yccXoLig. \fjLi ^i ol iTnATriTccvTig kv ty} uyo- 

^OC TriplfXiVGvri KiX^VOTig, MQ-Tn^ TJJV XiKi^OVCC TrpciTTn.- 

I Xpn^i'^eipt;) 'Kpvaoyjtpec «to* cimv oiAt^tXOf/.svovc tov xXw/iav. t«u- 
loTf uaxTvKioic •nipia-vya.lLptiM „ ^,, y^^\ ^^^, ^^'j n\(5UT(«voj (^n^h 
TOii yfvaolc , « J«' iv-Trocixv vTtff- „' ~ < ' ^ ~ , . ' ' i i. 

r,, '^' r~ \ - «UTOlf Tllt' «tTTO T£i)V X"?^"'*'' ^""^' ■'■* 

fiuKKovrxv yupoTrKniiois Tov X/"'*''*' - « ' i- 

f. ' \7 XpelTTOVCt //.STClfioKiW, \. 

4'A\\' a nXoUTS;») AiviTTSTOLl 8 A£\t6v) AfW:v xaXj* Xi*« Tojf 

«'{ Tii/f aTTS T«v T£K£UTaVT»v ttKov^ iv nKmn ^i^Kiov, C. G, 

nor , nondum fatis fibi perfuadere poffunt , fuas illas opes 
fomnlum non effc. 

Plut. Iftuc, quod dicis, Mercurl, longe diverfum eftj 
nec tuncmeis me pedibus porto , neque rne tu-nc luppiter, 
fed Pluto ad eos mittit , ut pote qui Tko.vTo^oTns' & ipfe 
fit [opum largitor] & fplendidorum munerum dator, quod 
& fuo ipfius nomine fatis indicat. Itaque cum mihi ab alio 
ad alium migrandum eft, me in tabulas teftamentarias con- 
iiciunt, ac diligenter obfignantes domome baiulorum ope- 
ra efFerunt : interea mortuus in obfcuro aliquo aedium lo- 
co iacet, detrito linteo obteftis genibus,dum circa ipfum 
decertant feks, eius cadavcr attingere gcftientes; me au- 
tem ii , qui tamdiu fperaverant , ad forum itidem ut hi* 91 L U C I A N T 

11 TOf^ivyiv TirpiyoTig ol viottoI. 'Y/TrnSctv Si ro <ryjy,uov 
ctZaioidyi , icui ro hivov 'ivrixyj^yi , Kctt '/\ oiXrog kvor/jm , 
Kcci cLVAKri^vXj^ri fjLov Kccivsg SiCTTorr^g , yjToi avyyivyjg 

Tigt *] KoXct^j tj KCLTCLTPJym O^Kirr^g, iK TTCtlSlKO^V Ti- 

fjtiog, v7n>v^rijjtivog in rtjv yvccaoVi ctvri ttoikiAoov Jcoti 

TrctvroSaTTOdv rScvouv, ctg riOri ic.odoog oov V7rripirrj<riv ctvrct)» 
uiyct ro ixicS-oof^ct o yivvouog oLTroXoifioov , iKiivog f^iv » 
ctrrig ctv tj Tron , oL^TrcurotfXivog ^e ctvr^ SiXru , B^at 
Cif^oov, ctvri rov nodg ITyp^/ou, >/ I^pcfxoovog , rj Tif^iov, 
^\iyct,KKr,g, vj JSliyafiv^og , vj Ylfioorctpxog fJLirovofxa^ 
cB^dg' rcvg fjia.rr,v Kix^ivorag iKiivovg iig ctKXri^^.ovg airQ" 
fiAiTrovrag KaraXiTrouv , ctAri^ig ayovrag ro Triv^og , 
oiog avTovg o Svvvog iK f^vxo^ rrjg o-ayy]vrig ^aCvyiv , 
2,3 cvK oXiycv ro oiMaf- KaraTnoov. \J oi, ifA/n^i^roov otopooog 

2 'A(3>!ti/ii^7) To «^a/^iS^ xal 9 'AvT/ T3^ Tfa; rit/f pjcu) Ojxf- 

Tot l>riV irx,>V/« sVtiv ««xara^.^XTO» Tixk TstuT* 7ta.fk. TOJC ■TtctKBUCls 

9ra/>a. roTf p«t;/i7* \syo//£VSv , « xaJ 6vofx.a.TU.. V. 
•Tfififfov. V. 

rundinem advolantem puili exfpeftant. Ubi autem fubla- 
tum eft figillum , & lineum teftamentr" vinculum incifum 
eft, tabulaeque apertae, ac novus opum dominus decla- 
ratus ell cognatus aliquis, aut affentator, aut fervulusde- 
nique, qui ad obfequium venereum praefto erat, & ea 
gratia ceteris praelatus omnibus , rafa etiamnum barba ; 
magnum pretium ferens tot voluptatum , quas hero attu- 
lit, dum fe, iam exoletus , ei perdepfendum obfequiofe 
permittit. Is igitur , quifquis tandem fit , me cum teftamen- 
ti tabulis arripiens, curriculo domum contendit, mutato 
repente nomine, ut qui antca Byrria, vel Dromo, aut , 
ii mavis , Tibius vocabatur , deinceps Megacles , Protar- 
chus, aut Megabyzus dicatur : illos incaffum hiantes, & 
inter fe afpicientes reliquens , dolore non fido lugentes , 
qui tantum thynnum ex intimo fagenae receffu elapfum 
amiferint, poft opimam efcam confumtam. In me igitur T I M O N. 95 

ig ifjii otTnijiOKciXog Koti TTctxvrhpjxog ccv^DOdTTog , iri ryjv 
Tnoyjv Tri^piKOjg , Kcct ei Trct^ioov ctXKog ju,ci(mteti ng, 
op^iov eCpiOTct? ro ovg, koli rov fJLvKoovct co(r7rio ro uv- 
aKropov 7rpo(T}Cuvuv, ovk eri (^opvjrog k<rri rolg kvrvyx^ 
vovcriv' clKXcl rovg n lAivhpovg vfipi^n , ycoCi rovg ouo~ 
^ovKcvg ^.citrrr/oi , ctTroTTnpcoyAvog u x,cti ctvrco rct roi- 
cwra, {^Krrtv' ctxp^? <^'V h ^S TropviSiov r; iixTTicrcov, >/ 
iTrTrorpoOiag k7ri^vfA,yi(ra,g, v\ KoXoc^i '^ctpaSovg koLvrov 
Cfxvvovcnv, 7\ fA-^iv ivfj,op^oripov fxiv l^ipicdg iivcti avrov, 
ivyivi<mpov ^i rov Y.iKpo7rog, ri Koi^pcv, (rvvircdripov (^e 
Tov '(jovcrcncog , 7rKov(riCijripov Si (Tvvobfxct K.poia-a}V Iz- 
jcctiSiKct, \v ctKctpu rov ^^o^ou ct^Aiog £;&%£>) rot kolt 

oKiyOV IK TToXKodV iTriOpKiOOV, KCti CtpTTCtyoOV, KCtl TTCtV^ 

ovpyioov (TvviiXiyfxiva,. 

£PM. A.vr(X, TTov crxiSov Orig ra, yiyvofxiva,. otto- 24 

pOf T5U X^XOU, V. 

irruens talls vir , rerum bonarum imperitus , ftolidus , qui 
pedicas etiamnum exhorrefcit, &, fi quis temere praeter- 
iens loris increpuerit , arreftis auribus repente refillit, pi- 
ftrinum autem vekiti templum adorat: talis, inquam^vir, 
iis, quibufcum verfatur, non amplius tolcrabiiis, fed in 
homiues liberos contumeliofus eil , confervos autem fuos 
flagellis urit , quafi experiundi gratia , num id fibi quoqu.e 
liceat; ufque adeo, donec meretriculam aliquam naftus, 
vel equorum alendorum ftudio infaniens, aut affentatori- 
bus fefe totum dedens, deierantibus formofiorem ipfum 
Nireo effe, Cecrope aut Codro nobiliorem , Ulyffe pru- 
dentiorem , fedecim fmiul una Croefis ditiorem , pun£to 
temporis ea effundat infelix, quae unciatim ex. multis per- 
iuriis, rapinis ac fraudibus fibi pepererit. 
Aler. Id ferme, quod res eft, dicis. Cum vero tuis ipfius 54 L U C, I A N T 

tcLv J"' div etvTOTToug (icc^i^i^g, Trug oijtu) TuOXog uv iv 
ptc-yMg T>jv Ofjov ; jj yroog SiciyivcotrKHg eC' cvg av cri o 
'Z.ivg cL7rc<rTii?<K i yc^lvug i.i\>cfA tov ■^Aovthv ct^iovg) 
ITAOTT. Oist ycto ivoiT-Kiiv jU£ oV xive? i\(ri\ 
EPM. i\lfit Tcv Aia cv TTuvv. cv ycto ' Apicmir}' ■ 
y^cLTaXiTTCov , iTrTroviKCti >ccn KctAAjci ■^pocry.ng , kch 
TToXXclg kXXoig 'A^yivcticov ovSi cfioAcv a^iag. ttA^jv <iA- 
Act r/ TrpciTTiig KciTctTrifxCSiig ; 

riAOTT. Aj^&j xoti xaTiW TrKoLvooiJLoLi 7ripm<TTCdVt 
etxpig obv Xa£co tivi ifi.7n<Tcov. o ^i , QcrTig clv •n-pcoTog fjLoi 

/ ■, \ >' \ V f-p '^ > \ ~ 

TTiOlTUX^ 5 CLTrctyoLyoOV £%ei , (Tt TCI' t.f)fA,iJV iTTi TCO TTUflCCr- 

Kcyoo Tcv Ki^cvg TrcccTKvvcov. 

2,<r ErM. QvK,civV ic:/{7rcLTY{TCfA ILiVg , clofA.iVCg CTi KOLTCL 

rct avTco acKOvvTcL TrAovTi^uv ocrovg clv oirjTUi tcv ;rAct/- 
Tiiv ctiiovg ; 

ITAOTT. Kci< fxakoL oiKctioog, co 'yciSi, ccryi rv- 

pedibus uteris , qui , quaefo , tanta in te cum fit caecitas , 
viam tamen invenis? aut qui tandem diiudicas, ad quos 
te miferit luppiter, divitiis illos effe dignos deputans? 

Plut, Credis videlicet invenire mc, quinam illi fint? 

Mcr. Sane haud facile arbitror. Neque enim reiei^o Ari- 
flide ad Hipponicum te aut Calliam adiungeres, complu- 
refque ex Athenienfibus, homines vix obolares. Ceterum 
ab love mifTus quid facis? 

Plut. Surfum deorfum vagor perambulans, donec im- 
prudens in quempiam incidam : is autem , qui me cunque 
obvium habuerit , ad Me abduftum cbfervat , te , Mercu» 
ri , ob lucrum adeo infperatum venerans. 

Mer. Deceptus ergo eft luppiter , eos a te ditari exifti- 
rnans , quos ipfe opibus dignos iudicarat ? 

Plitt. Neque vcro iniuria, o bonci qui quidem mecag- T I M O N. 95 

CpAOV OVTCt ilOOOg , iTTifJl-TnV CtVOLg^iV/ja-OVTCt, OVtTiUDiTOV cv- 

7C0 xoYijjbci-, y,ai Tr^OTroKKov eKAiAoiTTog kx, tov (iiov' 
eTri^ ovS' AvyKivg ccv V^iv^oi j)a,Sioogi glja.c<,vdo)i ovTOi 
xcti fjLiKOQv ov. Toiyccpovv ctTe Tuv f/^iv kyoL^odv oAiyoov 

CVTCOV , TTOVVjpm Si TrXiilTTOOV \v TCUg ^oACiTi TO TTOLV iTr- 
t%OVT&)|/, fOOOV ig TOVg TOlOVTOVg ifJLTriTrTOO Tn^ilOOV, iCC/A 

iro(,yyivivof/.cti Troog ocvtcov. 

EPM. E/ra -^cog, kTniSccv Kct/rctAiTr^^g ccvTovgj j)uSicog 
(Pivyiig, ovK ilScog tvjv oSovj 

IIAOTT. 'O^^vSiOKi^g TOTi Trcog xa< ctoTiTrovg yiyvo^ 
uai Tr^og f/^ovov tov kuijiov T/jg (^vyrjg. 

£PM. Eti ^rj f//ii Kdi TovTo ctTroKpivcti , Trcog TvO\og i6 

^ , / \ \ / :i \ \ n ^ ' 

cov, UDvia-iToLi yoL^, Koti 7rpo(riTi co^xj^og, Kcci (satavg tK 
roiv cFKiAoiv 5 TO(rovTovg ipaa-Totg ixoig , coa-n Trotvrag 
fii,7ro\6/\i7riiv ag <Ti\ kcci TvxovTcig f/,iv, ivdctif/oviiv oH' 

cum effe fciens, eos quaefiturum mittebat, rem , ut vi- 
dss, quam non fiae fummo labore quis reperiat, quaeque 
jam pridem inter homines defecit: illam ne Lynceus qui- 
dem facile reperiat, cum adeo fit evanida & exilis. Ita- 
que cum boni perquam pauci fmt, pravi autem homines 
& fcelerati in urbibus omnia teneant, facilius in hos , quam 
in iilos , dum hac illac vagor , incido , & eorum retibus 
impeditus haereo. 

Mer. At vero cum illos relinquis , quo pa^Sto tam facile 
aufugis , qui viam non noris ? 

Plut. Ad folam fugiendi occafionem ocuU mihi ac pedes 
vigent. 

Mer. Hoc mihi quoque refponde, qui tandem fiat, ut, 
cum caecus fis , infuper etiam ( neque enim vera liber re- 
ticere) pallidus, & cruribus gravior, tot amatores habeas , 
ut omnes omnino homines unum te afpiciant; fique po- 
liri te licuerit, beatos fe exilUment, ftaminus, yitapi fibi 9d LUCIANI \ 

yovv rivctg ovx, oXtycvq ccvtcov ovtoo crov ^vcrsDooTag ov- 
rctq, CcffTi Kai lig [^ciSvKr^rici ttovtov Cimrig iODi-^oLV 
avTOvg, Kcti TTir^ctJv koct tj^iparoov, vTripooacr-^-ui vo- 
fjii^ovTig VTro crov , oriTn^ ovSi rtiv ct^X^y '^capotg ctvrovg. 

TrAVjV CtAAO, KOLl CTV OLV IV OIOOL OTi 0fJt,0A0yY\(rUOLg , ilTl 

cvvirig cruvTcv , Kopvl^ocvriciv avTovg , ipcoixivci} roicvrcf) 

iTriiJAfXY.VOTUg. 

27 nAOTT. Oiii ya,^ roiovrov oiog UfJLi houcrB-cn oLvrotg, 
"XJjdXov r\ rv^Aov , v\ ocTcl olaaol fjLOi Trpccnmv ; 

EPM. AAAct TTCog, co i\.AcvTi, n fxr} rv^Xoi Kcu 
oLvTCk TravTig ucri ; 

IIAOTT. Oii ruCAoi , cjo cLpicm' oiAA' ri eiyvoioL , KOLi 
Tj ct7roLrv\ , oLiTrio vvv KOLTi^xfivcri roL TrcLvra, , kTricTKioL^cv^ 
<rtv avrovg' iri Si kch oLvrcg , oog fxr, TroLVTctTroLcriv cLf/^op" 
Qcg iiy\v, 7rpc<roo7r{iov TnpiSifMvog 'iocLTfjLicoTOLrov , SiOr- 
"Xcvcrov, Kcti Ai^oKoAAr\TCV , kcli TroiKiAcc ivSvg , 'iVTvy- 

1 Otvu. yruv Tiisf) To ©soy.jJoj oiXTrc/Jln. V. 

abiudicent. Novi enim permultos , qui te Ita mifere ama- 
runt, Ut fe praecipites pifcofi per acquora faltii SubHmi e fco- 
pulo dederint , exiftimantes a te contemni , quod ipfos ne 
primo quidem congreffu afpicere voluiffes. Ceterum tute 
ipfe confiteberis, opinor, fi modo te nofti, infanire iftos, 
qui taiem amafium , tam vehementi , tamque perdito amo- 
re profequantur. 

Plut, Cenfes nimirum, eum me ipfis videri, qui fum , 
claudum fcilicet , caecum , & quae alia in me funt vitia } 
Aicr. Qui, quaefo, nifi &: ipfi caeci funtr 
Plut. Haud ita elt, o hone, fed ignorantia & error, 
quae nunc omnia invaferunt , caliginem ipfis obiiciunt. 
Adde, quod ipfe quoque, ne prorfus deformis videar, apta- 
ta mihi perfona perquam amabili , inaurata , gemmifque T I M O N. 97 

^oiyciO civTOig. ol ^i, uvTOTrpoa-coTTov olofcivoi opocv to Ka.A-' 
?\.og, ipM(Ti, Kcti ci.7roXXvvTon fxyj iVTvyxctvovTig. cog u yi 
Tig a.vTolg, oAov UTroyvy.voocrccg, STnSnh ^e» Si^Aov oog 

TCCCTiyiVCiOCrKCV CCV CtVTOoV , CtixfiAvCOTTOVTig TCC TrjXlKCLV- 

td , Kcci ipoovTig ctvif)u<rTcov kui Uf^opi^oov TrpctyixoLToov. 

EPM. T/ ovv OTi Kcti iv cLVTOo YiSri Too ttMvtCiv ytvo- i\ 
uivoi , Kcci TQ TrpoToovniov ccirro Tripihjxivoi , iri \z.cc7rcc- 
TOiiVT'cci\ Kcci '/jv Tig cc^ccipyjTai ccvTovg, ^ccttov ccv T'/jv 

^ ^\ .\ \ - / . \ r\ \ / 

xiOccAviv i] TO 7rpo<roo7ruov TrpooivTOj ov ycc^ drj Kcci Ton 
ccyvoiiv iiKog ccvTOvg, oog iTnxpiOTog jj iv^op^YiU Kmy, 

eVOohv TCC 7rcCVT0C OpOOVTCig. 

IIAOTT. OvK oKiycc, ui 'Epf/,i^, Kcci Trpog tovto y.Oi 
trvvccyoovi^iToLi. 
EPM. Tfli TTOik; 

T AoTSTrjOcVoiTriJv) 'AvT« Tou ay- vtsxoustssv tJiv ei; Trpo^s^iv, iv'ii, 

Toyj^ffAO.. V. a.f^2\vu:TT0VTs; ei; T2. TiiXiXAi-Ta , 

^^ 4 'A^^^XviTTCVT.O 'Avt) Tou y.i, ^.^^,^. ^ ^XOTJiv.JvT.c , tI cix>t^k 

('/(■VTes , xTOl /j.« ovYoi.uivot UXe.j:elv ~ «, - j , , / ,, 

■^ ~ 'f. ■' - -^ TO!/ HKi-niiV a.THXtaXvA.OTei. V. 
TstfauTst /Jt-eyein tocv xaxMV » auv- 

diftinda , infuper varia vefte ornatiis , iis me ofFero : illi 
autem , qui credant videre fe non perfonatam aliquam pul- 
chritudinem, fed in ipfo vultu efflorefcentem , amore inar- 
defcunt , ac nifi potiantur , prae doloris impatientia ic^c ipfi 
perditum eunt. Sane fi quis me nudatum iis oftenderit, 
damnabunt ipfi isfe , qui tantopere caecutiant , & res pror- 
fus inamabiles & invenuftas tam ftudiofe petant. 

Ater. Quid quod, poftquam iam divites fafti funt, ac 
fibi perfonam aptavere, adhuc falluntur? Quid quod non- 
nulli capite libentius careant, quam perfona , fi quis hanc 
illis eripere poftulet? Neque enim culquam credibile fir, 
ipfos, qui omnia introrfus videant, ignorare , totam illam 
pulchritudinem inauratam effe. 

Plut. Plurima funt, o Mercuri , quae me in ea re adiuvant. 

Mer. Quaenam illa ? 

Lucian. Vol. I, G 98 L U C I A N l ITAOTT. '^TTiiSctv rig knvx^^v TOTrpuTov > «va^gTci- 

cctg rrjV •j-vficiv ii(raiyj.TcLi jue, <TvfA7retpn<npX'^'^^^ i"-^"^ 

kf^cv AaSouV Tv(pog > kcci vi ccvom, , Kcii vi jxtyctAccvx^^ » 

• x,cci 7] 'jLuActKicc , K<x,i vfipig , zui ct7ra.rv\ , x,a) a^J.a. 

ClTTCt f/,V^lCi,. VTTO S'f] TOVTOOV CL7rci.VTC0V }CCtTU?\.r,0^iig TY^V 

Vfivxriv, ^cLvyM,(^ii Ti Tct ov 3-c(,vf/.ot(rTa,, Kcci opiyiTUi 

TCOV CiVKTCOV' KollXi TOV TTCCVTCOV iKlivUV TTOCTipoC TOOV 
tlc-iXrXv^OTCOV KCCKOOV Ti^yjTn , SopV^OpCVfJilVOV VTT CCV- 
TUj'J, KCCl TTCCVTCL TTCOTipOV TTUJOi CLV ■, 7} ifJCi TTpOiCT^JCCI, 
VTTOfJt^UVUiV CtV. 

29 EPM. 'X2? oi XCiog il, 00 YlXovTi, KOLi oXicrB^ripog , 

KCCi §V(TKCL^iKTOg , KCCl SlCCQiVKTlKOg, OVOifJcicCV CCVTlAcC- 

3 AaSo.'/ tJ*:;) TCtj,',; i,ia. to toj ■jrXcJTiu TnurTiTmi' ro o?5jlr 

clovf* sxXexau/Wfvcv yw^it,s f^Kpn- u?r:ouc/>tn* (f iXoti S^aTTC» , « W« yt 

fjcvr^ai t:» iicKttX'JT<it, tZ TraSft cJ« x»' /i/aXaxfai auyicrnv «otoic 

•rourM Tttv ^iXTtCTOiV (fcfvav, xai /x^^ia^jr*» tj6-v«.i «at/T>iv, t>iv Ijojj- 

/U/:J' oflroi livat* ati(A<^if',VTtiCi a.{nci -^(v t£ xa' ^«XyTMra <J(k Tiiv fuTr:- 

»-T<7Ta//t£vov , wrte' Xiti T^osj fi- ftav 7if!,^sO^Xo/Lt.ey)i. 1,\/y./^a.'/'.,t rwj- 

pmxi To Tit9o£- Tu^a> yslo to <pXf- tui{ Xoi-nlv 'ufipts ti xoLt a.Tttt.rti ^ 

•yce Tf.tti xztiui (^a.3f ffuyo:c//.C5 yaf TjTf (Av tuv uKXav Ota. tov -ttXo-jto» 

TOUTce xal « «voia* a.\i>;rai\oufft i-TripOpovd» f/^ovsti; , tjTc os to Tra- 

ya/i ci Too Tutfce cs<7uy>iviv/Aiyat ru poiXoyiv T)if oijiiTftii x^aTuvtiv ava- 

/MiiJ' lioivat i/^iiv 0, t« yji-croyrat 'Trst^iv^^xg , xai «f xa\« xai o-air*- 

siUToTf. 'EttJ TOUT-Jf 11 axa(i;f ^«m toutoo Trco^avaxfC-^at. V. 
f-Trdffff/^fT^xt. /jt.iyaXavyta tk «■tto 

P/wr. Cum aliquis femel tantum mecum congrefTus, apeM 
tis foribus me admittit , ingreditur una mecum , eo norp 
animadvertente , Arrogantia, Dementia , laiiantia, Molli- 
ties , Infolentia , Fraus , aliaque fexcenta : quae ubi homi. 
nis unimum invaferunt , ibi tum quae miranda non funt 
«liratur, & quae fugienda appetit; me autem tot malorum, 
quae ingreffa funt, parentem fufpicit, illorum cinflum fa- 
tcllitio; cruciatus autem quoslibct patiatur facilius, quam 
ine abiicere fuftinuerit. 

Mer. Quam vero laevis es & lubricus, Plute , quam- 
que acgre retineris; facile autem fugis, anfam nuliam,qu.:: T I M O N. 99 

(^yjv TraoiXof^ivog (itficilciv, ciAA' uJcrTn^ 6y%€A€/f , t] ol 
cOiigi rficc rcov SuKTv?\.m SoctTririvug cvh. olSci oTruiq' v[ 
Tlivici J' ifXTTOLXiv i^^wfrig ts , Kcti ivActf^yig , Kcii fxvoicC 

TCl UyKiCTOa. iKTTi^^VKOTCl €^ Ci,7rctVT0g TOV (TCiOfJiCtTOg 

iXov(rci, , ug TrAt^a-ia^ctVToLg w^vg g%t(75<3t< , Kctt fx?i €%£<;/ 
hciSioog ctTTohv^YjVAi. kKKct fJuiTaJcp v\S'^ <pKvctpovvTccg 
'/Ifxug Trpayfjici ov fXiKoov Snhaii, 

ITAOTT. To TTolov 5 

EPM. On Tov Qyjtravpov ovk iTfyiyayofJA^a, ovyno 
tSii fxaXi(TTa. 

IIAOTT. Qaf^ii TovTov yi, iviKa. \v Tn yn avrov 30 
1iaTa.,Mi7rcov , avipx^^fxai Trafj vfxag, i7riTK'f^ag ivScv 
fiii-iiv i7riKAii(raf/.ivov rrjv 3-vpav , avoiynv Se fjL'/iSivi , riV 
fxyj ifjLcv aKov(ryi {6o^(ravTOg. 

EPM. OvKovv iTri^alvoofXiv jj^jj rrig 'ArriKrjg, kcU 6 'AxXk //5Tc|li) 'AtjXJic \iy5i, auTte r» tow dpx/AATO( s'9sr ^TraWi, 
iVTO. [a] T» xcSiWajJ/ct. C. G. 12 'E-;r«rxii4*£ ) 'EfTs/A.st^svsf. V. firma flt, praebeiis; fed veluti anguillae , aut angues, inter 
digitos, nefcio quo pafto, elaberis! at contra vifcofa ac 
tenax Paupertas eft , facilem anfam praebens , & infinitos 
uncos ex omnibus corporis partibus exfertos habet, ita ut, 
qui ad eam acceflerint, continuo arripiantur, nec feillinc 
expedire queant. Vcrum interea dum fermones nugando 
caedimus , rem iiaud negligendam obliti fumus. 

Pliit. Quam? 
- Aler. Tiieiaurum non adduximus, quo tamen vel ma- 
xime nobis opus erat. 

Plut. Hac quidem caufa animo otiofo erto. Eum enim 
femper fub terra relinquo , cum ad vos afcendo, imperans 
domi ut adfit foribus occlufis, neve cuiquam aperiat, ni 
nie clamantem audierit. 

Mer, Sed iam Atticos fines ingrediamur ; tu vero feque- 

G a 100 L U C I A N I 


IIAOTT. Ev TToiiig, co 'EpfA,r], %ei^c6ywyit;v , iTru )^v 
yi oLTroKiTrr.g ^g, T 7rifi(^oAc*) tclxcl rj \W\.iCt)Vi ifA,7n- 

4 'Yfl-fPjSoXoi rat.yji. S KXsaivi ) tJv sxxXJiy/av. Aof^odoxof of f('f 
'YTTtp^oXic cuTOf, «j 'AvJ/iSTlafV v-nsffio^Ktw iTfxpXiV xai toi/to Jj>- ^injiv , 'AvT<*avouf nv, ov arrp^- 
Xts^al oik (pauXoTHTa. o oi etuTOf 
Xa/ XuJ(,vo'S-;io{ mv , xa< sKv/y^TToc- 
Xf( , af 'AvJ^x/ J^if KrTOpii, oc xati 
?fvov auTov £(va/ xsti fiup&-jt.p'jv fio\i- 
XeTUf fTri toutou J; xai to l9of tou 
osrpxy.iJf/-oZ xstTiXuS»! , af 0fo- 
C>pa.rrc; sv Tffi -^rf^/ No//a'y Xiyel' 
rioXu^JiXof^f f v'A>iyMOTUvJa^ca> $(3U- 
ya auTOV f/vot! f(f to ^xpliup'.,^ cxa- 

JTTttV (p))!7(. KpctT(VOt Of fV ilpUI{ 

w( 7ra^fX9ovTOf vfou tw ^K/ut.uri /as- 
f.ynTui x«i TTot/)' l)Kiy.ia.v , xai 'A^;- 
OTitfainf S«>i|i , xai EuttoXk rii- 
Xfyc nXixTav t)= Ka/^/xoc fv 'Tf- 
9rf«/2oXa AuJov auTOV (p>iT(v £/- 

rct/ aXX4>f e7Ti (jf Tn 

aKnBilu. Xtf'yM»rOf, £i'f OfO«-o/>c7rof 
sv T6' 7rf/)( A)f//aya'ySv QeoTrofA- 
Trof Jf TriXfv fv JfxiTU) 'f/XicTTr/xo)' 
fv "Eu./Aoi (p)n7/v fir/,l?ouXfu6;vTa uTro 
Tav 'A9)tv)>6fV ix^pv-v a.vulpt^iivui , 
To Jf Vfxoov aiiTOv m yixxov /SXx- 
6fv uKfimui ii( To ■niKuyo^. _^ 

'() Jf KXfaiv J))//«.ya)yof «v 'A- 
fihva/mv Trcoj-Taf auTav fWa £tx , 

c, ... ' r ~ 3 . .' ' 

of TtpuiTOi Cy./yinyopav a.yixpuytv mi 
^f/xvro^ xai iKoiu^jpiiauTO , fipuavs 
tov ouTOCi, a-STt , xa9a'f 0foVo/.<.3'Of 
tCTopti, truvfX/iXuii7oTa>v A!^))va/i'v 
7ra/)£X9f /v f(f T>)V fxxX^y/av aTt^u- 
vcv V'/ovTU , xai XfXfutra/ auTclf 
a.vu^uKea?^Ai rov avKKoycv , rvy- 
^uvsiv yup auTov SruovTa , xai if- 
yiuf trriuv ///XXovTa , xai J/aXuo^a/ Xo/ «tuTSu » ypu<^tt<Ta. vtr uvt^v 
AI/TuX)iva/o/f tTKTToKii' vcrrepiv u^ 
MtrvKrivMi uKovayii vrro Tix/hTCi; 
Tou aTpUTxyov , tJiv /Ufv e'/ji.-7rpca?7if 

tl/Atpuv CV/.f.TrtKjUI TOV Cr/xov, ic 

yj\\ Aeakiaiv «TravToiv •?rX«v M»- 

^V/AVuiltiV TOUf /MfV il^UtrUf «TTO- 

XTfTva/ , TraTJaf Jt xai yuva7x«f 
avopuTfjiiiauT^ut , xai to ^|.)t<f /s'/<t« 
TOuro xfroaTtlKut frr\ rHiTlapuKov 
TXf Jf vuXTOf eTrtsvaxf fXSovTtev «c 
auTov Tiv fn^/tix/xoi/vTav 'A^^viiyt 
Ata&iuiv , xa/ Jsxa TaXavTO/f au- 

TOV upyjplOV /AlTtKdiYTCDV , (At rx-m 

Tretaui ■rruKiv tcv uh/aov , x«i rpid- 
p'rt "TruKlv aXXhv aTrooTf /Xa/ ava/^ou- 
cxv ro ■i,ii<pia/AU' outo) 0ouxuJ/J»f. 
'E.TfVT» Jf xai T» Trpof Aaxf Ja/- 
/Aoviovi eip-iivK, tif 4>/X();p(,o^0f xaj 
Apiarc^xv)!; , ■Trpoa^tif 'upXcvrx 
El9uvov 'Ap/TTOTfX»f Jf xai Trtpi- 
^uiax/Aevov uvrov Ktyel Oyi/Axycpii- 
cxi , f/f tJiv ^pUTVTHrx uvToZ x^jro- 
CKiCTTav' rx J^ u7r.o tJIv o^|,/v »ir 
««yaXfOf , xai /auKictu rk; c^^uf» 
ci/^e oe xai (poivJiv /AeyxKnv dvpaD- 
ve-li:v Jf auTOV Keyea^iui » tif /?ufl« 
ffo Jf-|,ou u/'"ov , M if auTou ItI ■Trxiuoc 
ro tTririiuev/AU /AtTay^iipiau/Atvov 
ix:t/Ji(sf^osiro ui xa/ fVi /Axvix;. 'E^- 
tTrKevae ut xxt arpunsyci i^r' 'A/a- 
<^/'-7roX/v, n9a xai irsKevTX v/X»9f/c 
{/■Tro Bpxaitiov /wi 'xpyjiVTCi 'A//.f(- 
v/cu. V. C. re hac prehenfiim me chlamyde tenens , donec ad Timo- 
nis folituduiem pervenero. 

Plut. Refte fane , o Mercuri , quod mihi caeco viani 
praeis: fin me deferas, fortaffe in Hyperbolum aliquem. T I M O N. loi 

trovfjLcti 7riptvo(rrci)v. ctXAci rig o ^/oCpog ovTog iTrt, Ka^ci'- 
TTi^ a-t^rjjiou TTfiog At^ov. 

EPM. 'O Ti^oov ovTotrt oca-n-rit TrKvjc-iov opuvov, 31 
X.ai iiTroKt^ov yyj^iov. TTctTrcti , Kctt y\ Tlivia, Trapi^rri , Kcti 
JTovog iKUvog' *j ]LctDTioia> ^t, Kai vj ^oOia, Kat 4 
'Av^pia , Kctt Totovrog oyj^og roov vtto Tca Xiy^co rarro- 
iLivodv aTrajvTOdv, TToXv a>xitvovg rcov coov ooovCopCfJV. 

IIAOTT. T/ ovv ovK a7ra?\\arToyA^a , c^ '^py-n » 
Trjv ra'X}(TT-/\v\ ov ya^ ctv rt yjfA-itg §pa<ratiMv cthoAoyov 
Trpog av^pa vtto rtjAtKovrov oTparoTri^ov Triptio-x^ll^t^^vcv. 

EPM. ' AXAoog i^o^i roo ^ii' fiyj a7ro^it\tcoy,iv ovv. 

ITEN. TIoItqvtov aTrayitg, 00 'Apyit^ovra, Xitpa^ 32. 
yooyoov 5 

EPM. 'E^T* TOVTon rov Ti^oova i7rifA>(pS'rif/,iv vtto 
rov Atog. 

ITEN. Nt^v YlXovTog iTTi Tiyyjova, oTron avrov 

aut Cleonem oberrans incidam. Sed quis hic fonus, quafl 
fi ferrum ad faxum allidatur ? 

Mer. Hic Timon videlicet montanum ac faxofum agel- 
lum fodit. Papael Et Paupertas adeft, & ille Labor, tum 
etiam Tolerantia , & Sapientia , nec non Fortitudo , & to- 
tum illud agmen, quod fecum fub fignis habere folet Fa- 
mes : multo haud dubie animofiores funt fateUitibus tuls. 

Plut. Quid igitur caufae fit, quin hinc quam ociflime 
fugiamus ? neque enim eft ut quidquam a nobis memora- 
bile geratur cum eo viro, qui tanto inftruftus exercitu fit. 

Mer. lovi aliter vifum eft: quare ftrenui fimus. 

Paup. Caecum iftum , o Argiphonte Mercuri , quonam 
■abducis? 

Mer. Nos ad Timonem allegavit luppiter. 

Paup. Quid? nunc ad Timonem Phitus mittitur? quem 

G3 ,01 L U C I A N T 

tyci) KAKurg ixovtct xjtto r*\g TpuC>jf Trct^etXctfoovtrot % 
TovTotcri 7rctDciSov<rct , t^ ^oC^Icjc Kcti tco Tlovct), yvt^ 

l/oucv ctvSpct KUi TToAAov cihov cLTTiontct 5 ovTOig ctpct ev- 
xcctclC povrjTog vfxiv v\ Wivict Sckoo , kch liictSiicyirog , ooaS-* 
c uovov KTri[A,ct itxov, ct^ctipua-^ri fA,i, ctKpi}6u>g Trpoq 
ttpiTVjV ViupycuTLtivov, \v ctv^ig o WXoiiTog 7rapaXct(6u)f 

CLVTOV T/3c£i KOLI. TuOo; ey^EipiVol? Cy^OiOV TOO TTCtXcHy 

uaX^UKov, Kcti ctyivvt], kcCl avorjov ctTToCr.vctg, a.TrQ" 
ooo TTooXiV ifJLo\ pctKog yiSi] yiyivvifjLivov •■, 

EPM. EJ^o|e TotvTU, ca W.ivict, tco AiV. 

IIEN. 'A7ripx°l^<^^' ^* vfj^ilg Si, oo Y\ovi, Kcti 2o-j 
Cict, Koii 01 ^.oi^n-o), ctKoXcv^fiTi fioi. ovTog Je TUX^ ^'"•j 
c-iTUi, oiOLV ui ovcroiv o07roAU'^ii, ayubrjv Gvvipyov, Kodi 
aida.(rKuX6v toov apia-Toov' i^ <rvvcov, vyiuvog fttv to (rcih^ 

TJ 'AyaScv ffuvfcyev) 2nyMeiou to ijnXuxs^ ouffatv y<vow£ 6c«roc)o9E» «1*^ 
«yaffi» siftifyoi irf^i tmv Trivfnf Ti ifvamifii iv. V. 

ego pefllme a Luxii habinim cum accepiflem , hls, quos 
vides, Mercuri, Sapientiae & Labori tradens viruni tbr- 
tem & quanti\is prctii efFeci? Itane vobis idonea Pauper- 
tas vifa eit, in qua iic illudatisj ut quem unum mihi lia- 
bebam , eripere portuletis, poilquam ad virtutem probe 
fadus eft, ut illum Plutus denuo acceptum Contumeliae 
& Arrogantiae tradens , qualis olim fuir, talem cum efli- 
ciat, moUem icilicet, ignavum & l^olidum; mihi denique 
illum rcddat, ubi nullius pretii fiferit , & detrito panno 
haud meiior? 

Mcr. lovi fic vifum eft, o Paupertas. 

Paup. Abeo igitur. Vofque adeo, Labor, Sapientia, vof- 
que ceteri, qui mecum aderatis, fequimini. Nae ifte po- 
fterius fentiet, qualem me reliquerit, optimam nempe ope- 
ris confortem , &l quae ipfum ad res praeclaras erudie- 
rimi me, inquam, quacuni de^^ens, tum falubri corport , T T M O N. 105 

f^ct, VppoofA^ivog ^i TVjv yvdofjiviv SiiTzXiiTiv, ccvrfpog f^lov 

^OOV, KCtl TTDOg CLVTOV CtTTof^AiTTOOV' TCt Jg TTlDLTTCi, Y^CLk 

'TioKkct tcwja , cixj-Trio Icttiv , ccAAoTpicc vTroActfxl^ctvcdv . 

EPM. ' KTTipxovrcti' Yifxilq ^i yrpocriooiuLiv ctvTca. 

TIM. Tivig icni , u) KazctpctTot 5 vj ti fiovAoii^ivoi Siv- 3 4 
po vjKiTf , a,vr%ci, ipyuTYiv Kcti uitrS^o^Popov ivo'x/.yicrovTig ; 
ctAA ov xctipovTig okTnri , fxictpoi Trccvng ovng iyoo ycto 
vfjLcig avriKct [jLuAct (^XXoov rctig (icoAoig, Kcti Toig A/- 
&oig, crvvrpi'^Ct). 

EPM. lS\vi^ctfJLoog , 00 TiyMV , jut,tj f^aAvig' ov yct^ ctv- 
^pooTTOvg ovroog ^ctXiig. ctA?C iyoo f^iv 'Epfu,)^g iifXi, ov- 
Tog ^i, -0 TlAovrog. i7nf^'<\/i rh Zeti? iTrccKova-ctg roov 
ivXoov' cMrn ctyct^ to%>j <^£%ou rov oA(3qv , ctyrocrras 

fTCOV TTOVCiOV. 

TIM. K(5t< vfJLilg oifxooPi^S-i '/j^r}, Kctirai 3-ioi ovngy 

tum animo vegetus fuit , viri vitam agens , & fefe refpi- 
ciens, cetera autem fupervacanea exiftimans, ut re ipfa 
talia funt. 

Mer. Abeunt, o Plute : noftrum nunceft, hominem con- 
venire. 

. Tim. Qui eflis vos , o fcelera , aut quorfum huc veni- 
ftis.^ miWne ut molefti fitis, homini mercede condufto? 
Sed non fme infortunio eftis hinc abituri , cum peffimi 
mortahum fitis : iam enim vos & glebis , & faxis opertos 
malc perdara. 

ALr. Cave faxis, Timon; non enim, quod credis, ho- 
mines, fed Deos percufleris. Videlicet ipfe ego Mercurius 
fum , hic vero , Pkitus : ad te autem luppiter , auditis pre- 
cibus tuis, nos mifit. Itaque adeo, quod tibi fauftum fii, 
felicitatem & opes excipe, laboribus in pofterum valere 
iuffis. 

Tiip. Vos quoque, etfi, ut praedicatis, Dii eftis, vapu- 

G4 104 L U C I A N I 

tog C^wvi "TroLVTctq yet^ ctfJLct acti <Tiovg Kctt uvfjpuTrov^ 
lAitroo, rovTOVi S'i rov rvCAov, ocrng ctv n-, icc(,i iTnr^i- 
y£<i/ jU-c; ^oKCt) rri ^iiciAAii. 

IIAOTT. 'ATTicoiitiv, 00 '^f>[/,ri, Trpog rov Aiog, jw,6- 
XayxoXca ycto o ccv^poo-Trog ov ^ir^ioog fxoi aoKil, ftri ti 

KCLKOV ATTlK^Oi 7rpO(TAa.(ict)V. 

i e EPM. JSlyi^^iv <j-Kctiov, 00 TifJtiov, ct^J^ce, ro ttolvv tov- 
ro ayoiov , acLi roaxv Ka,TOLl6uAcov , TrporiivcLg roo xa^i » 
XoLftl3avi rtjv uyuGijv rvx^v, kcli TrAovni TrctKiv, KUt 
'icrS-i 'hdrtvaioov rct, TrpoorcL , Kcti vTripofiat roov ctxcLfiiirroov 

iKiivOOV, fJLOVOg CtVTOg ivScLlfJLOVOOV. 

TLM. OvSiV VfJiZv OiOflUl' fJLiJ ivoxK.itTi flOl' iKctvog 

iLtoi TrAovrog yj SiKiXXct. tol S" ctKKct, ivocLif/,ovi(rrcLrog 
iifjA, fJLYi^ivog y.oi TrKria-icL^ovTog. 

EPM. Ovroog, do rctv, ctTrav^pooTToog^ 
TovSi 'C^iooo ^ii f/A^^ov cLTrrjvia ri, Kpartpov ri'^ 
Krt< fJLriv iiKog rjv fJLi<rav()poo7rov fJLiv uvai cn , rocravrcL 

labitls tamen : nam & Deos & homines ex aequo odi. Cae- 
cum vero iftum , quiiquis elt , hoc meo ligone comminue- 
re certum eft. 

Plut. Per lovem > o Mercuri, abeamus, ne quod malum 
iujnento meo arceffam : plane enim homo inlanire videtur. 

Mer. Ne quid infcite facias , Timon : quin potius agrefte 
ifthuc & afperum ingenium mitte, porredifque manibus 
fortcm Fortiinam excipe , ut denuo dives fias , & Athe- 
nicnfium primus; illofque ingratos defpicias, ribi uni beatus. 

Tm. Ne mihi negotium faceffite. Vobis haudquaquam 
egeo: afFatim copiarum in hoc hgone habeo; cetera fehx, 
fi ad me nemo accedat. 

Mer. Tene adeo inhumane agere , amice } 

Huecne lovl referam tam diira Jtque tijpera diffa ? 

Non fane inaedibile erat , invilos elfe tibi homines , a qui-. T I M O X. 105 

i)7r avTuv Siivk TriTrov^oTci , fjLic-o^iov oi ixri^cLfA,oog , cv- 

' / ~ Cl ~ 

Tag iTriUi^^CViXiViOV <TOV TCOV ^TiOOV. 

TIM. 'AAAct (Toi fih, u '^^yjyj, Kcti tco Ai< 7rAii(TTtj 36 
%afl<? Trjg i7nixiAiici.g. tovtov) Si tcv YLAovtov gvk uv 

?^C(,fioifA,l. 

EPM. T/ «^>f 5 

TIM. Oti KCLi TraKcLi yjoi^iOuV KciKoov y/a UiTiog cu- 
Tog KciTicrTrj, KoXa^J Ti Trupa^ovg, kch iTnfiovAovg iTT- 
tuyouyoov, Kctt fM(Tog iTTiyii^ccg, Kcti Y\§v7rct,hio(, kcltcl- 
O^iiDctg, KoLi iTTiOdovov OLiroO^vctg' TiKog St, kOvoo kcL' 

TOiKiTrOOV dvTOOg CLTTiTTOOg KCLl TTOoSoTiKOOg. '/] (^ihTia-T-vi Oi 
TLiViCt , TTOVOig fJLi Tolg CLV§^iKO0TCLT6ig KCCTCiyvyjjaCTCLTCt , 

KUi uiT aKyjQaag kai Trao^riTiag 7r^o(TOfA,iAcvTa, tutz 
kvayKctia koljjlvovti ^ra^dxi , Kai toov ttoKAoov iKH- 
voov KaraCfoviiv iTraiSiviv, i^ avrov ifjLOv rag iKTriSag 
kjra^TY^craxra fJLOi tov (3iov , Kai §ii'^a/Ta oTTig viv 

bus tot tibi ortae effent iniuriae ; Deos aiitem odiffe , qui 
tibi optime confultum velint, haud fane par fuit. 

Tim. Tibi quidem , Mercuri , ac lovi praeterea maxi- 
mam habeo gratiam, quod me haud neglexiftis. Ifthunc 
vero Plutum haudquaquam admittam. 

Mer. Quamobrem ? 

Tlm. Quia olim infinitorum mihi caufa malorum fuit, 
affentatoribus me prodens, mihi infidiatores immittens, 
odium exfufcitans, deliciis corrumpens, & livori obiiciens; 
ad poftremum me repente per fummam perfidiam , ut pro- 
ditore dignum erat, deferens. Contra autem optima Pau- 
pertas, labore perquam virilime exercens, ac mecum per- 
petuo agens cum Veracitate , & Libertate dicendi , quae 
tempus poliulavit , ea mihi opus facienti praebuit , & tot 
illas res defpicere docuit , efficiens , ut omnes fpes vitae in 
memetfitae effent; oftendens praeterea, quaenam divitiae io6 L U C I A N I 

7r?<ovTog ifA,og, 'cv cvri ;coAa| S-ccTnvuv, cvri aVKC^ 
Cdvryjg Oofioov, ov SrifjLog Trapohjvkig , ovk \}cx.Xyi(nou- 
(rryjg •^vjOoCo^vicrcig, ov rvpccvvog i-n-ifiovMva-ctg ctOiKi- 
37 ar^on Svvuir ccv. 'Epj)cof/,ivog roiyctpovv vtto roov Trovcdv* 
rovTovi Tov uyfiov (piXoTrovcog iTnoya^ofJLivog , ov^\v opuv 
Tcov IV k(mi Kux.ci)v, Ikccvcc kui r^tctpyc'/} i^xfii roc ctXOncc 
Trocpot rr.g r^iKiXXvjg. cocre. TrctAivSpcfXog cctti^i , oo 'Eow,>f , 
Tov YlAcvrov ctTTuyctyctJV rco \ii. kfjtot Si. rovro Ikuvo-/ 
fjv wuvrug ctv^pcoTrovg vjf^rjSov olfjLco<^uv Trciyjcrut. 

EPM. ^lrioufA,cog , co 'yu^i' ov yu^ Truvrig i\<riv \^i- 
rrjdtioi TTpog oif^Cfjyrjv' ctAA iu ru opyiAu ravru, kuc 
fA,iipuKicoSr\ , Ku) rov YLAcvtov TrupuAufii. ovroi utto- 
(^AviTU il(ri ru Scopu ru Trupu tgv Aiog. 

riAOTT. hovAii, &i Tifjcoov, (^iKuioAoyTjtrofxou Trch^ 
^^3 ^ ^tftAe^rct/vEi? [A,ci Kiyonry 

meae forent,quas nequeerlpcre pofTet affentator palpans, 
neque fycophanta autem me terrens, non populus exafpe- 
ratus, non quilibet in concione fuflragium ferens, non de- 
nique tyrannus infidias ftruens. Aufto itaque per laborem 
robore, agrum hunc indufirie colcns, nihil videns malo- 
rUm coriim, quae tot in urbe occurrunt, fufficientem ac 
perennem vi6tum huius ligonis ope mihi paro. Quare iter 
tuum relegens abito, Mercuri, Plutum ad lovem abdu-. 
cens : mihi autem fat erit , fi omnes omnino homines eiu-' 
lare coegerit. 

Mer. Cave ifthuc dicas , o bone. neque enim ontnes ad 
eiulandum refte comparati funt. Sed iftam tuam iracun- 
diam , & inconfulti adolefcentis impetum mittas, Timon,^ 
ac Plutum recipe. Quae a love mittuntur doua , ea neu- 
tiquam afpernanda funt, 

Plut. Quid, Timon, utrum vis me caufam adverfus te 
agere ? an tibi moleftum eft loqui me ? T I M O N. 107 

A/ \ \ ^ f> '^ 

gye, f/,'/J fJiOLK^Ct fjtiVTOl, /X//Jg ftiTCC TTfOOl-' 

uiuv, uxTTno 01 eTTiTOiTrroi ftyjTopig a,vi,c,ofJi.cn ya,o rri 
oXiyoL MyovTO. , Sia rov 'Rofi'/jv tcutovi. 

ITAOTT. '£%,05?!/ fjLivroi 'i<rci)g kai fj(,ct,x,pa, iiTTiiv, ov- 38 
tci) TTo^ct VTTO (Tov KctT'/iycor,hvrct' oftoog Si ofct ei ti crg, 
oog C'/)g, '/j^iKYiy^ct' og toov fxiv riSi<rra>y ctTrctvrodv cunog 
<roi KctTZfrrriv , Tif-f/ig , Kcti TrpoiSpictg, kc/a a-riOcL.vuv , 
tccti Tr,g ctXKrjg rvjC^/ig' TripifiAiTrrog os, toi Kcti ctcioi^ 
uog Si ifti '/jtrS^ct , Kcti TTipicrTrovScinrrcg' il Si n, xctXt^ 
TTov hc Tcov KoKaKoov TriTTcv^ctg , ctvairiog iyco <roi' fjictA- 
7\oy §i ctvrcg '/,^iKr,fj„ai tovto vtto crov, SiJTi fA,i ovrctjg 
ctrifjLcog vTTifiaAKig ctvSpci(ri Ka.rapa,TOig , i.-n-aivcvn y 
Kcti KctrayoriTivovcri , Kai Trdvra rpoTTOv iTnfiovXivovfri 
fjLOi' Kut Toyi TiMvTam i<^ri<r3-a, oog Trftork^ooKa <ri' 

hii>Xuh tJv <rovTa|.'v , (.iy. /f to ^^^.^1 t.Z sicdi^cfA<xt >i jrctjti/.X^fhT-^ 
«Vf>://*l aTTjJclic Tiiv 7rr'To-(v , aXX' _.,„i '^C^ V 

Tim. Dic , fino : modo ne longam orationem & proli- 
xis prooemiis gravem habeas , quod facere perditiflimi ilii 
rhetores folent. Id enim Mercurio , qui hic adeft , a me 
tribuatur , tibi ut pauca dicenti aures praebeam. 

Plut. Confentaneum quidem erat prolixa oratione uti 
me, quem tam graviter accufafti: tamen difpice, an te, 
quod ais , iniuria affecerim , qui tibi fiLaviffimarum qua- 
nimque rerum, honoris fcilicet, praefidentiae , coronarum , 
aliarumque voluptatum caufa fui,. Propter me fpeftabilis 
«ras, & ab omnibus celebratus ac cukus: fi quid autem, 
quod nolis, ab affentatoribus tibi accidit, in me non hae- 
ret culpa, immo magna mihi abs te fafia iniuria eft, qucm 
adeo contumeliofe fceleratorum illorum libidioi fubieceris, 
iaudantium , affentantium , omni arte iniidiantium. Quin 
^tiam poftomnia dixifti,prodituiij x$ a tn.e fuiffe; fedcuni ,o8 L U C I A N I 

rcvvctvriov o€ etvrog ty)cciAi(ra.ifjLi (Toi TrounoL rpoTrov ccT'' 
lAcJiig VTTO (Tov, Kctt 'i7r\ KiCa^v i^oo^rB^iig rvig olKictg' 
TOiy(^oovv ctVTi fj(,ctActy.y]g x^ctfxv<Sog, TctVTyjv t*!V ^i^^di- 

DCCV *1 TlfXlOOTCtTfl CrOl YliViCt TTiOlTiktKiV. CuCTTt fJiOt^TVg 6 
'Ep^^? OVTO<ri, TTCOg IKITWOV TOV AtCt fXVjKi^' tJKilV TTCtpct, 
Ci, OVTOt) OV(TfJAV0dg fJ^t TTpocrivyiViy fJ(,V,OV . 
39 EPM. 'AAAa vvv of)oog, oo TiAovTi, otog y^Syj yiyivyi" 

rctf^ UXTTi, S^CtOpoOV hvV^tClTptfii OLVTOo' KAl (TV fJ,lV (TKO/' 

Trri oog ixag' <tv Si tcv K^^^rotvoov vTrotyctyi 77 Ji;ceA- 
An* v7roty.ovcriTcLt ycto ifxfior^^TotVTi crot. 

TIM. TlitcTTiov, c^J Epf^tyj, Kctt ctv^tg 7rXovr>}Tiov . t/ 
ycto ctv.Kcti TradoVTtg OTrorctv 01 S^ioi (iia^otvrc -., 7rA*iv 
cpoL yi ilg dioL f/,i TrpayfjLcLra \fx^aKiig rov KaxcSai- 
fxova , og axpt vvv ivSatfjLovia-Tara ^tayoov , xpxxrov 
€lZvoo totcvtov A*i'>lof/,ai oiiSiv ctSiKyj^rag, Kctt roTau- 
Totg Qpovrioctg ctvaciicofjLat. 

a te ex acdibus excuffus fim , & capite protrufus foras J 
quanto te verius proditionis accufare poffum? quare pro 
molli chlamyde rhenonem tibi induit veneranda ifta Pau- 
pertas : itaque hic Mercurius teftabitur, quam enixe lo- 
vem oblecraverim , ne ad te denuo mitterer, qui tamufn 
in me odium exeruifles. ■• 

Mer. At nunc vides , Plute ,*qualis fit : itaque cum eo iam 
audafter facito , ut confuefcas. Tuquidem,.Timon, terram 
fodito, quod facis : at tu, Plute,Thefaurum fub eius ligo- 
nem adduitum fecito ; tibi enim inclamanti aufcultabit. 

T'm. Parere necefle eft , Mercuri , & de integro dite- 
fcendum. Cum enimDii ipfi vim adhibeant, quid, quaefo, 
fiat ^ Tamen illud vide , in quae me conie£lurus fis incom- 
moda, qui vita ufque adhuc feliciter exafta, repente tan- 
tam auri vim accepturus fum , & me tot curis implicitu-. 
rus , cum njhil mali fecerim. T I M O N. 109 

EPM. 'T7ro(rryi^i, u Tifjt,uv, ^i \fx,z, Kcti il %^A£r 40 

N '^ \ , r / ' '/ , /, > ^ 

^OV TOVTO, KCCi OVK OKTTOV ilTTlV , OTTCOq 01 KOACCKig iKilVOl 

oiocppctyctxriv vtto tov O^ovov iyco ^i vttio ttjv PiiTvviv ig 
Tov ovpcivov ctva.7rTi^(roiA,cit. 

ITAOTT. 'O y,iv ATriAi^Avkv , oog ^oKil' riKuoLioo- 
fji.ot,i ycto rri iipi^ncc rcov Trnpoov av oi ctvrov TTipiuivi' 
cLvcC7rii^'^oo yaco (TOi Tov Qyjo-uvpov cCTTiA^ouv' uaKAov Si. 

TTUli (Ti Orjftl QyiTClVOi 'XJiVfrOV , V7rctK0V(T0V TlU,Ct)Vt 

rovrooi, kch Trccpctirxi' (rictvrov uviXi^rS-ai. (TKaTm , co 
TiiJMV , f^uhiccg KctruOipcov' iyoo ^i vyCiv v7ro(rTy^(rofjt,cti. 

TIM. Ayi oyj, c^ SiKiX^^cc, vvv jxoi i7rippct)(7ov cnctv- 41 
TyjV , KcLi fifj Kui/^y^g iK rov fiubovg rov vyyi^ruvpov ig 
Tovy^Ouvig TrpoKuMvfXivyi. co Zeu ripd^Trn , kcu (piAot 
iLopvfiuvTig , Kui 'EpfA,yj KipSooi , TTo^iv xpvcriov rctTOurovi 

10 ''Y-TtaoTMOfAti.t^ 'AiroffTMffa- f//.^ooiTci.i, a.KK' w; irr) ■}r!tf>a.^o'^cii 

fi.u.1. (j. ^ ^ ^ XO.J /ua.via:oit JJTflfv Tu ffvyxve«' 

13 ^iXot K.OfuliscvTti) Ou fJt.a.T>i]/ iua.Tt V 
T«uf Ko^u/2av'r«£ fVi tiT exTrXii^st 

Mer. Perfer atque obdiira , Timon , mea caufa , etiamfl 
ifthuc molertum eft , & aegre tolerandum : perfer , in- 
quam , faltem ut invidia difrumpantur aflentatores. Ego 
autem in coelum , ubi fupra Aetnae cacumen afcendero , 
denuo volabo. 

Plut, Abiit quidem Mercurius , ut videtur : id enim ex 
alarum remigatione coniicere eft. Tu vero, Timon, ifthic 
maneto; hinc enim ubi abiero, Thefaurum ad te mittam: 
immo autem hgone impafto terram feri. Heus, heus, tibi 
dico, aiiri Thefaure, huic Timoni aufculta, teque ilH tol- 
lendum e terra obiice. Heus , Timon , ftrenue fodito , U- 
gonem altius impingens. At ego nunc abfcedo. 

Tim. Age, o hgo, mihi nunc validior fias, neque porro 
(letatigere, dum Thefaurum ex terrae penetralibus in lu- 
cein eruis. O luppiter prodigialis, & propitiiCorybantes, 
S: Mercuri lucri praefes , unde mihi tantum auri ? hoccine iio L U C I A N I 

>l "TTov ovcto ruvTa l<rri ; Siffia yovv firj a.v^pa}ca,g ivpoo , 
et^/iyoofAivCj ctAAct ij,r,v "x^vcrm icrnv iTria-yjuov, vTnpv^ 
^'pov , (^ctDV , Kcii jyjv TTpocrc^iv vTriDyi^Krrov. 

'>Q, "X^vci, oi^ta^iJiA KuKXiOTOv (iporolq' 
Ki^ofjLivcv ya^ ttv^ kn Sia-n-piTrug , Kai vvaroo^, kcu 
y.ii' rf/,icav. iAdi, oo CiAran, Kai ipacuioorarz. vvv 
7r€Oit4cti ys Kai Aia Tron yiM(T<Tai x^^^ov. rig yao 
evK av Trctoduioq ava7ri7rraiJt,ivoig roig KO/\.7roig VTroSi^ai-- 
42 rc ovToo KaAov ipaartjv aia, rov nyovg Kara'poiovra.'y 'XI 
JM/Jct, Kui lyc7(7-g, Kai ra, iv AeAOoT? kvaB^yjiJuira, 
ug ovSiv apa rin oog vrpcg lifxoova, kui rov TitA/jCvog 
^Aovrov, coyi ovSi fiaa^iMvg Wipiroov iccg' 00 SiKiK-^ 
Ka, Kai OiKrarvi ^i^kpa, vy.ag fjoiv roo Ylan rovroi 
ava^iivai KaKov' avrog ^i vi^v\ Tracrav Trpiavtivog rrjv 
iTxctnav, Trvpyiov oiKorjourja-ai^tivog vTn^ rov S-rjo-avpov, 

2. 'E7r<Vnu5v ) KfX^fy/-*"-''- ^* foif/JiOTspoi; rav yjtiirty tia^!7uv 
'Etti TOAi i7'/j3.TiaCii ykfi ■K'J.1 tojc 

fomnium fit , an non ? male metuo , ne expergefaftus irt 
thefauro carbones, quod aiunt, repcriam. At nil profedo- 
tale eft: nam aurum fignatum video , fubrubefcens, pon- 
derofum , & afpe^hi quam gratiffmium. 

Aurum , fuave muniis es mortalibus. 
Namque ignis inflar eximk micas , — & noftu & interdlu. 
Ades huc, o mea voluptas. Nunc fane.mihi credibile fit, 
lovem fe in imbrcm aureum convertifTe. Quae enim vir- 
go amantcm adco formofum , &: pcr impluvium deflucn- 
tem , expanfo finu non cxcipiat } O Mida , o Croefc , &: 
vos Delphici templi donaria, quam nihil ellis prac Timo- 
ne, & Timonis opulcntia! ad qucm magnus ille Pcrfarum 
rex ne comparandus quidem ci\. O ligo, & tu rheno fua- 
viflime, optimum erit vos huic Pani confecrafle. At ego 
univerfum hunc agrum coemam , turremque affcrvando T I M O N. III 

f^ovu ifjioi licctvov ivdictirot,a-'j-a,i rov ctvrov yccti tccOov 
cCTTo^ayctJv £|gfv fxoi Sox,iJO. ^iSox^oo Si rciZrcc, iCCCl VIVO- 
uohrrjaS^Ce) Trpog rov iTTiAoiTrov (ilov , k^i^iA Trpog ctvrciv- 
rdq, Kcti oLyvootncc, acn, v7ripo\^ici, <^iAog o£, vj tivog, }j 
ircctpog, >? 'EA€ou (ioo^og, v^Xog TToKvg' Koti ro olicru- 
ccci ococovovroc , r k7ri}covp'/!<rcci SiOfyCivco , TToLpccvoyJoc , >coLk 
x,ccroLAvcrig rcov idoov' fxovvipi^g Si v} SiUircc Kcc^ccTTio rolg 
?\.vKOig, /ccct QiXog ag Tif/,ct)v. Oi Jg a\Xoi Trccvng 43 
v/^poi, KOCi iTTifhovXoi iccci ro 7rpocrofA,i?\.r<rcci nvi ccv- 
roov, fJt,iU(rfxcc. koh ii nvoc iSco ftovov, ocTToOpccg vj 7]f.c2pct. 
Kcci oXoog ccvSpiocvroov AiSivoov , »? xocKkoov , fjjr^hv v\fjuv 

I) 'H 'E?.esu ^v/ulg') 'iJpro ykp mv uuTolf /tjXeTto Js txvt-x tti-iic 

<7ta.p 'AS«vat«o/f 'EXjiu /?a'//:c, stt) xark tov ^iup^^viprA' f/nia., ots 

«■u/-t7ra9f/5tv x*i (^lXj.v^pucTda.v aii- xu) ivtiyt^oy to7? x«TaJ(^9ov/o/f xoi* 

Tolc TrctpuxcKav. V. Traf ouTOf o ^tiiv a.veiTO rol; xetTH- 

lo'A7r:<fpk(: It «/.ispci) Ejri T3u yjjfxvioii (Ank (rruyvsT^TOf Trairav 

A5ux|rtV!Ju ew<y^a<)>'j|M£','Of clirci) \'j- -TrporjyTu^v 'sTspov TpiTtov . ov xa/ xofc 

yo;. Ha-av Tao' ExKhtriv itf/.iput i\iu(Jia. rruyva^ovTfc «ytv 'A!^«- 

a.Tfpu^iuv f<(7«ycu//fva« TroivToc xa< vuioi. 'EvrsuSsv xa) TravT* xiv* tov 

«(jy/av , aj a.nc^puoui sxuXovv. iv u^ttui^izv u7r'j<ipuSa. ixuXouv , otovil 

TUVTciii 0111]] Trpoasnrsv av th Tivk, ov //m)} (ppuc^at t)^ , /a>wI 'jrooatl- 

ou<)= xaOaTraf tp/Xos ems/y.iyvur-j (fll- 'neiv a|iov vo/j.itui <Ji' ii'7t(P&a.KKo'J~ 

?^a>, ih\k xu) To. ifisa. a^/^pn /^uTiTra auv xaxiav, V. 

auro exftruam , quae me unum excipere pofik , non plu- 
xes : in ea quoque fepulcrum mihi, ut opinor, faciam. 
Cetenim quoad vivam , liaec fancita funto , & lege con- 
firmata. Hominum congreffum fugere , notum habere ne- 
minem , omnes autem defpicere : amicus autem , vel ho- 
fpes, vel ara Mifericordiae , logi ac nugae. Cuiufquam la- 
mcntantis mifereri, vel inopi fubvenire , legis tranfgreffio 
habeatur, & morum fubverfio : mihi aurcm vita fit folitaria 
itidem ut lupis, & unus omnino amicus Timon Timoni. At 
ceteri mihi in hoftium loco fmt , & infidiatorum. Eorum 
qxiempiam fi alloquar, impurus habear: fi quando aliquem 
videro tantum , is dies ater efto. denique nihil apud ms 
ilatuatur difcrimuiis eos inter & fimulacra marmorea , aut iia L U C I A N I 

^lU^iQirUTOLv' KCCl fXr,Ti X.V\^VKCt SlXCOfXi^Cl, TTCtO CtVTUV, 

fA,rjTi a-^n-ovoug (r7nvSu)fA.i^a,' ^ \or\fA,ict ^s, opog kttoo Tr^og 

€LVT0Vg. CvXiTcCi ^i, KCil CpciTODig, KcCl OY^fXOTCfA, KCCl }) 
\ '^l ^ \'--,,~>' \'./ 

TToLTCng civrr] , '^vxjpct, Kcti uvoo-^tAi] cvof/,ciTcc , kcci ccvoy}" 
rcov ccv^Doov CiAGTif/^r>A,ocroc' TrXovriiroo ii TifjLoov fjcovog^ 

KCtl VTnOODOLTOO CCTTUVrOOV , KUl TpvCuTOO ftOVOg KU^^-IUV" 

rov, KoKuKiiug KUi ivruivoov Cootikoov UTrriKKuy fjcivog* 
Kcci S-iolg S-viTM , Kui ivooxii<^-^oo fjLovog , iuvToo yiiroov 

KUl OfjLOpOg, iKp^iioOV rCOV U^OOV. KUI UTTui iUVTOV §1- 

hootrucrS-ui ^iSox^oo , y\v Si\] UTro^uvilv , '/] uvroo (m-^cc^ 

44 vov iTTiViyKiiv. Kctt ovcfj.u fxiv i<rroo ^\io-uv3-poo7rog 

j^oiirrov. rov rpoTrov oi yvcocicrfj^uru, ovtrKoXiu, kui rpoc-' 

"X^irr.g, kui a-KUiorrig, kui opy-/;, kui UTruvjpooTnu u o£ 

rivu taoifti iv Trvpi ^iuChipoftivov, kui crfiivvvvui Ikz-' 

nvovru, Trirryi kui iXuioo Kuruirpivvvvui. kui rv rivct 
~'< \',. ^''<r^\ 

Tov Xjiiftcovog 7roTUfA>cg Trupu^ipy), o oi, rug X^^("^S _ 

aerea. Neque mifTiim ab iis legatum recipiamus, neque 
cum iis percutiamus foedus : fines inter me atque illos 
funto deferta atque folitudincs : tribules vero , & curia- 
les , & populares , quin & patria ipfa , frigida & inutilia 
nomina liabeantur, ac fatuorum hominum ambitio. Solus 
Timon dives efto , ceterofque defpicetur : moUiter fecuni 
vivat, procul ab afTentatoribus, & iis, qui immodice lau- 
da.re folent: Diis facrificet, ac fplendide cpuletur folus , i 
fibi vicinus & finitimus, longc a ceteris remotus homini- 
bus. denique haec lex cfto , fe unum ample6ti atque ama- 
re, fi vel mori oporteat, & coronam fibi ipfi imponere. 
Nomen fuavifTimum fit M/c-cirSpw^of morum autem cha- 
raftcr efto morofitas , afperitas, rufticitas, iracundia, at- 
que inhumanitas : fi quem autem forte igne pereuntem vi- 
dero , atque ut exftinguam obfecrantem , picis aique olei 
inic6lu exflinguerc decretum cflo. Tum porro fi quem hie- ■:f^- T I M O N. 113 

cpiyiov, kvnXctflicrB-ai SiYjTcti, aihliv ncci tovtov iTTi ici- 
(PolXyjv j^dTrTi^ovTO, , ug fK^rjSi Avcticv^ot,!, S'vv*i$iiyi' ovTCa 
yctfi ctv TrjV 'icryiv ctTroAaf^oiiv. Y.l<rv]yyi(rctTO rov vcuov T/- 
y.cov 'E^eji^fitr/Jj^j Is^oAvTTivg , i7ri'<\/7iC^iori t^ iK)cAyicricx> 
Tifxoov uvTcg' ikv, TctvTct vjfMV SiSox^Ct), Kcti civSpncoog 
ilxjjLivcdyAv ctvTo7g. ITA);!/ kXkct TTipi TrohXov ctv iTrciyj- 45 
(rayyjv ccTrctcn yvcopijLui Trcog TctvTct yivi^rS^cti, SiOTi 
vTripTrAovTco ctyxcvvi ycto ctv to Trpctyya, yivoiTO ctv- 

To7g' KCtlTOt Tl TOVTO ; (piV TOV TCtXOVg. TTCtVTCtXO^iV CVV" 
GiOV(ri KiKOViyiVOi , KCCi TrViVtTTlCOVTig , CVK olSct h^iV OCT^ 

CPpctivoyivoi Tov %ot;(r<oy. TroTioov ovv iTn tov TTctyovTOV" 
Tov ctvct^ctg cfJTriKctvvoo ctvTOvg To7g Ai^ag , k^ v7rioSiiiCi)V 
ctKDolioAi^ojjcivog , vj royi rotrovTov TrctouvojLtyjcroiJiiv, ilcr^ 
ayrct^ ccvTclg oyihria-ctvTig , cog "^Kiov kvicovTO TrcLpopcO" 
yivoi' rovTo olycti Kcti ctynvov , cocrri Sixcoyi^ct tjSyi ao- 

15 H royi TOj-ol/Toy -xapav^^fJiiti^aiy-sv ) 'Avt< tsv , « touto /xsvoy 'ra.pa^ 
16y.ri<ray.iy , n a.vr) tou fipa-^u h iKiyijv -Trapavif/.tKfuifAiv. V. 

me fluvius auferat , atque ismanibus porreftis oret, ut re- 
tineatur, is in caput trudatur, quo ne fe attollere pofTit: 
fic enim ifti fcelerati par pro pari acceperint. Hanc legem 
fcripfit Timon Echecratidae tilius Colyttenfis , concionis 
fententiam confirmavit idem Timon. Eia , ftatuta haec fun- 
to : haec viriUter obfervemus. Ceterum magni interefle ar- 
bitror, ut omnes refcifcant , eiTe me fatis fuperque divitem. 
ea enim res ipfos ad fufpendium adaxit. Sed hem , quid 
ifthuc , quaefo , eft .'' quid fibi haec properatio quaerit ? 
undique pulvere refperfi atque exanimati concurrunt: ne- 
fcio certe , unde ipfis aurum fuboluerit. Utrum igitur in 
hunc coUem evadens, lapidibus ex fuperiori ioco miflis 
ipfos arceam ? aut hoc unum adverfus legem modo latam 
feciemus , eos ut femel alloquamurj quo videhcet in con- 
greffu conteniti , urantur impenfius, Erit id , ut opinor, 
Lucian. Vol. l H 114 L U C I A N I 

Tovg, vTTOTTUVTig. *Peoe locid-, rtg o Tr^oorog avroov ovrog 
t<mj Tvu^covi^rig o kqAu^, o '^pootjv i^oivov ctlr*i(ravri fjioi 
coi^cig rov (iooxov ■> Tri^ovg oAovg Trufj tfxoi 7roAAuKi$ 
ifA^yifMKoog' ciAA* ivyi iTrolriO-iv ctZiKoixivog. oiizoo^irctt 
ya^ TTDQ rouv ccXXocv. 
46 rN-A0. OvK lyco ikiyov odg ovk cLixiXy\a-cv(n Tif^oo^ 
vog ctyci^ov civSphg 01 S-ioly yjCi^i TifMov iiif^Ofi^pOTccTi, 
Kcti r;Oitm, KoLi a-viXTroriKoorctn. 

TIM. N>/ KciCi crvyi, 00 Tvu^ooviSy\, yvTroov oLTruvroov 
fiopooruri, kui uv^^oottoov iTrirpiTrrorun. 

rNA0. 'Aii OiXo(TKoofj.fxoov avyi' u>J^u ttcu ro 
erviXTTcaiov 5 cog KUi\ov n <rci cca-f/,u roov vic§iouKroov ^i- 

S^VOUfJLl^OOV YtKOO KOyJ^OOV. 

TIM. Kcci fxviv ihiyiiu yi cccn^ ^amAu Tri^iTru^oog. 
VTTO ruvr^ ryi OiKiAA)^. 

TNA©. T/ rcvro--, Truing , 00 Tifxoov^ fA^uprvpof^ut,* 

melius. Quare hic fubfiftentes, iam eos excipiamus. Age, 
videam, quis hic fit, qui agmen ducitr is eft Gnathonide 
affentator, qui nuper mihi eranum petenti laqueum por-j 
rexit, & tamen integra dolia facpe apud me vomuit. Se 
bene fane , quod venit : ante enim ahos eiulabit. 

Gnatli. Dixin' ego faepius, Timonem virum bonum 
Diis non femper negleftum iri.-' Salve, Timon formofifll- 
me, & fuaviflime, & potator hilarifllme. 

Tlm. Salve tu quoque, Gnathonide, vulturum omnium 
voraciilime, & hominum nequiflime. 

Gnath. Tu quidem femper dicax es: fed ubi paratae funt 
cnalae.'' afFero enim tibi novum quoddam canticum cx re- 
centioribus dithyrambis. 

Tim. Atqui elegiaca ad hunc Hgonem canes , & quidem 
perquam pathetice. 

Gnutb, Quid iftuc, o Timon, men' tu percutis? teftc T I M O N. ii^ 

w npctKMig ) lov, icv , 7r^0Kct?K0viJLoLi (n roctvjxoLTog ilg 
Apiiov TTotyov. 

TIM. \\cii y.yiv kv yi f^iKpov iTnfipctSvvrig , Oovoo 
^arxft 7r^oy.i)iKYicry^ ju,t. 

rNA0. JSlyj^cif/^oog' khXct <rv ye Trccvrodg ro r^cwfjLcc 
"icuroA , yAKoov iTi-^rctcrcig rov xovcriov' §nvoog ya^ icrX'^^-' 
uov icrri ro Occ^jjuikov. 

TIM. ' Eri (Xivitg j 

FNA©. A-TTgtjOti, (Tv Si ov %fiti^)/(rg<f ovru) CKctiog Ik 
^pvi<rrov yivoy.ivog. 

TIM. Tig ovrog k(mv o Trpocricov , o Avct^ctXavriag ; 4-7 

^PiAicc^yjg, KoXciKodv ATrarcuiv (^fhXv^coTcirog. ovrog cJg 

TTci^' ijjbov ctyoov oAov Xctf^oov, KoLi T^ S^vyctTo^i ttooIkcc 

ovo TccAavrcti fJLicr^jov rov iTrcLivov, OTron oLtrctvroL fjLi, 
/ /■ / < / . ' / 

^UVTCOV G-lOOTrOOVTUV , fXOVOg V7ri^i7n^Vi<riV , iTTOfJLOtrafJLiVOg 
6 Iff^oti/xsy) 'EtsXov to ui/ua. V. 

capiam. o Herculesl hei, hei. Vulneris tibi dicam dico apud 

Areopagum. 

Tim. At fi paululum modo ceffes , tu mihi fortaffe di- 
cam caedis dixeris. 

Gnath. Non fiet. Sed tu huic vulneri medicinam facito , 
auri aliquid ei infpergens '. facit enim aurum in primis ad 
fiftendiim fanguinem, 

Tim. Etiam hic manes? 

Gnath. Abeo vero. At tibi male erit ob iftam morum 
converfionem , qui cum olim perquam benignus fueris & 
comis, nunc te adeo agreftem atque inhumanum praebeas. 

Tim. Quis hic recalvafter horfum veniens ? is PhiHade^ 
eft , fupra omnes affentatores exfecrandus. Hic vero , qui 
a me agrum accepit, tum in dotem filiae talenta duo , quia 
vocem meam, ceteris tacentibus, miris tuHffet laudibus, 
iureiurando affirmans, me vel cycnis ipfis fuavius canere> 

H a ,i6 L U C I A N I 

u^iKGTifiov livcti Toov KVKVUV y tTru^vj voorovvTcL TrpooyjV liS6 
uii Kcti 7rpo(rv\h^ov «TTWOup/otj SiOfJLivog, TrXriyoLg 6 yev- 
vctiog TrpOCiViTUVi. 
48 ^IA. X2 Trig ccvuiirx^vTiug , vvv 'Ylfxodvct yvcooi^iTl^ 
yvv Tvu^ooviS'/;g C/Ac? Kui (rv^7rcTr,g--) Toiyupovv SiKUicc 
TriTrovSiv ovTog uxufiKrTog ouv. Yf^ug 01 oi TruXou ^Vfi^ 

diig , KU) hjVt^rij3oi , KUl SrifJLOTUl , 'ofXOdg fXiT^tU^OfJiiV , 

vog fxrj iTriTrriSuv SoKOOfxiv. %ct<oe, 00 SicrTroTU, kui cyroog 
Tovg fJLiuciovg TOVTOvg KoKuKug (^vAu^ri , Tovg iTr) Tris 
rpuTri^Tjg fjoovov, tu etXXu Si ko^ukoov ovSiv SiuCiPov- 
Tug. ovK iTi TncmvTiu Toov vvv cvSivi' TruvTig uxupi- 
OTOi, KUi Trov/jpoi' kyct) Si tuAuvtcv croi KOfjii^cov , uig 
£%o;? Trpog tu KUTiTriiyovTU 'Xjpr^crb'Ui, ku^ oSov '/jSij 
'^XYi(Tiov r;AOV(ru, oog TrAovroirjg vTriOfjtiyiSri tivu TrKov- 
Tov. fjKCi) roiyupovv tuvtu ai voviiTri^roov' Kuiroi crv y% 

ubi me nuper aegrotantem vidit , ( atl eum enim me con- 
tuleram, mihi ut fubveniret, orans,) plagas etiam, fiDiiS| 
placet , bonus vir mihi infligcre fuftinuit. 

PKd. O impudentiam! nuncTimonem agnofcitis? Nunc- 
cine Gnathonides amicus, & conviva? merito igitur, quil 
adeo ingratus fit, a Timone ita depexus exornatufque eft. 
At nos, qui iam pridem eius femiliares, & fynephebi fu- 
mus, ad haec populares, tamen verecunde agimus, ut ne 
in eius congreffum irrumpere videamur. Here, falve; a 
fceleratis iftis affentatoribus ca\ eto , qui ad menfam tan- 
tum praefto funt : ceterum eos inter & corvos nihil difcri- 
minis. Noftrae memoriae hominibus nulla fides habenda 
eft: ingrati omnes funt&impuri: at ego talentum tibi af- 
ferens , quo uti ad ea , quae res poftularet , pofles, in itine- 
re , cum iam huc viciniae perveniflTem , accepi , in re am- 
pla & bene auifla forte effe te. Venio igitur, haec, quae 
iam audies, praecepta daturusj etfi fortaffe, cum tanta T 1 M O N. 117 

tvfo) ffc^pog oov, ov^iv '{(Toog ^iyja-yi tcov Tra^' ifJLov Xoyu^fy 

Cg KCtl TCt) '^KTXO^i TO ^iOV TTCt^CHVitriKAg OLV. 

TIM. ' ^(TTcci TcwToL, M ^iAicfJ^' TrXrjV ctXAa, 7rpo(r~ 
i5i , Mg Kcci (76 (^iXQOpovri(TO{JUii T^ ^ocsAAjj, 

*IA. AvQoUTTOi , KCiTiCCycC TOV KDCtvioV VTTO TOV Ct^XjUf 
DKTTOVi OiOTl TCL (TV^OlOOVTOL IVOVblTOVV CCVTOV. 

TIM. 'I^ov TpiTog ovTog pvjTCfOo dkvifJLiag -Trpo^ripxi- 49 
Toci , '^r^^^i^Tfji^cL 'ix(jdv \v T»j ^iiioc , Kcci crvyyivvig yiy.iTi- 
fog iivou Xiyoov. ovTog iKKccl^iKcc Tru^ \\jiov tolXccvtoc 
fjnug rjfxipctg iKTicrccg t^ TroAit' CKoLTccrhr^iKoi/TTO ycc^ , 
jccci iSiSiTQ, ciiK ccTTo^i^ovg, KGcyct) iXirjcrccg iAv^rctjUjyjv 
ccvTov') iTruSvj Trpcorjv iXccx^ t^ 'Epe%5jjVA QvAn ^iccve- 

J KsiTfaya Tou xpu.v!ov ) K«) ftiTrai vi toZ ^(xti>ov y.xTu\!ffji/iu.- 

toZto 'Att<xo'v auTO» yxp ail e-Tri vivTOiv 'jyjktis^si^ ts iyivovro y/ni 

fjiipivi eioiSa.71 Xiystv , \^a.yov T5y //x;)(,a< xa* TrXxyai. ioo^ev ovv roiic 

«fiT'jV, i-niov Tou oivoy. «UTa'f o\jv tottovc y-tcr^^ovv ■, tvst sxctsToc £'X'*'' 

jcaJ xaTfttya tou itpAVlov. V. tov ojxfiov tottov //« £Vs%X>Tto (pu- 

12 ^iAvifAsiv To ^iiwpnTtxov ) \a.TTm x^^i ■TipoiM.Ta.K^f/.fiuvaiv, y.fi~ 

'Ea^TTOuJa^s to a/iX.«nov « TfTv 'A9>i- ts //sv iiaTtp^v stffOiTTfjoo «to tiTc 

»«/a!V TToKlc TTJ^i Ta '^eapita., x«i S^saf. 'ETrfiyJi os «^«ttoIjvto oi ■rrs- 

f/.ii.XiiTa. ■nipi T3tc &?«£ Tttv Aiovu- vnrffTtfv irXouiiav ttoWou xai «toi- 

atuiv t)i3t TMV Tpxyawia.v iTil ttXsi- fcov f/.ta^ovf^svtev , ro £if touto avat- 

«■Tcv ci^toefa-To; ■npi&ai^av 'Ttotmliv 'kiny.a m TraKif ■rra.pstyjv f x t^v xoi- 

ipnaCii xai j(,o^/iyav (pi\OTijttiai£' v«v sxa.VTef. Af5t;x,i"« 'J^ ''i' i'^ oiJo'- 

fis praeditus fapientia , his meis fermonibus haud egeas , 
qui vel Neftori praecipere potes , quid fa^Stu opus fit. 

Tim. Sane bene, oPhiliade: fed adefdum, ut te quoque 
hoc ligone amantiiBme excipiam. 

Phil. O cives! fra(5tum miiii ab hoc ingrato cranium 
eft, quoniam , quae ipfi conducibilia funt, monebam. 

Tim. Ecce autem tertius ille advenit , rhetor ille Demea , 
decretum in dextra ferens, feque mihi cognatum dicens. 
Hic cum de meo folvilTet reipublicae uno die fedecim ta- 
lenta, (damnatus enim fuerat, ac in vincula coniei^us, cum 
folvere nequiret •, ego autem , quem illius commiferefce- 
ret, hominem libgravi) nuper autem -fortito theoricuia 

H 3 ii8 L U C I A N I 

fjMv To S-iiopiKov, icclyu TTpoa-yj^.Sov oLiTuv TO ytyvof^mVi 
ovic i<pri yvoo^i^nv ttoXit^v ovto, ^g. 
50 AHM. ^uij)i, u TifA^oov, TO fjAya oC^iXcg tov yi- 
vovg , TO i^iia-fict tcov 'A(ir,va.icov , to 7rpofiArifJi.ct Trjg slA- 
^ci^oq Kcti fXYjv ttclK&a ai Srjfj.og ^vvnAiyfcivog, Kcti 

Ul (3ovAcli CLfA,O0TlDUt 7riDlfA.iV0V(rk' TTDOTiDOV ^l CtKOV<TOV 
rO '^YjOiTfJLOL, VTTiP CTOV yiypctCctt' 'E7riir^-/1 TifJLOOV 

'E%e;cc£tT/(Joy, \\oAvTTivg, cLvr^fj ci) fxovov KctXog Kciyct^og-, 
aKkct Kcti crc^og, ug ovk ctXXog kv r^ RaAccSi, Trupct 

TTcivTCt "X^OVOV SlCtTiKil TCt CtfHOTOt TrpotTTOOV T^ "^oAil' Vi- 
VlKrjKi (^i TTV^, KCtl TTCtXriV , KCli, ^OOfXOV , kv X^AvftTrioc 
fjLicig rjftiooig , koli TiXiico ctpixciTi Kcti a-vvcopi^t TrcoXiKr:, 
TIM. 'AaA' ovSi i^icopricrot lyco TruTrori eij 'O- 
AvfjiTriuv. 

yivov , x.aL) ouT e frXi oy i^MV Oovv^i yjtfKr^s^vni ■rreifi' 'A9>i»«i»» J/«v9-« 

^i>xX/A.H, suTs l'XaTTOV, icAoiTS oi f^iiy. iix.OTeei Toivuv TTStpk TOZ T/'- 

^XOUfflOt Otit TCV VflUC&V '^XfOVf- ' ' t i . 

' " ,r ,"•'_ Af"""'' . f^ocvoc airomytrcTitt , ai{ aiTyiira.VTOs 

XTOtev, junOs 01 Trtvnrei oix Trsvia.v , -, , v n. • f 

n 1 7 , ''i; '?' ' . , a.uTtiv TOTe thv •j£'«'«/xhv oinyutiit 

k 10.(^0 IVTO. ho/XfV 0-JV \J-7rO-Klt/Jl.(- ^ , , •f»'<.n» ^e-^f^'" 

V5C xoXaf A>.//£«f Tiv TotMTxv iy- "'-<' «^=*Cov»£ -ncifOfoMivroi. V. 

Erechtheidi tribui diriberet , ego vero acceffifTem , ut, quod 
mihi obtingebat, accipcrein , dixit, non conftare fibi, civis 
necne forem. 

Dtm. Salve,Timon, totius gentis decus , Athenienfuim 
fulcrum, Graeciae propugnaculum ; iamdiu te totius po- 
puli conventus , & utraque curia exfpe(5lant. Sed prius au- 
dito decretum , quod in honorem tuum a me fcriptum eft •" 
Quandoquidem TlmonColyttenJis Ethecmtldiie filiuSf vir nont.in- 
tum probitate praejians, fed fapientia etiam praeditus^ qiianta haud 
In quoquam Graeci notnlnis rcperiatur, ufque adhuc multa pro rc- 
publica praeclare gcjfit ; vicit autem uno die pugilatu , t'^ luEla , 6' 
curfu in ludis 0'ympicis , quadrigis practcrea & higis equepril/us. 

Tim. Qui pote , Demca , cuni nunquam ad ludos Olym- 
picos me contulgrrlmj T I M O N. 117 

AHM. T/ ovv ; S-i&)p'/i<Tiig vcrrz^ov' rct, roicwrct oi 
TToKkct Trpoa-KiiirS-cii ctyMvov. KUi ri^lcmva-z Sk vttip rvjg 
TToMoog 7ripv<ri Trpog Ax^fvt^-S > >&*' KMriKO'^^ HeAo- 
^ovvYjcriciOV Svo fxoipctg. 

TIM. Ylcog ; ^ict, yao ro ixvi £%g;i/ oTrKct , oiih Trpoi- 5 i 
ypctOyjv kv rct> KctrctXoyco. 

AHM. Mgrpict rct TTipi (Tctvrov Xiyiig , yjf/^i^g oe 
ctxoi.pKTroi ctv UTifXiv ctfA.vyif^ovovvrig. iri ^i Kcti ij/^jOiV- 
^ctrct ypctOoov Kcti (j-vfxficvMvcoVi Kcti crrpotrYjyoov , oxt 
lA,iKf>ot uiOiXYicri ryjv ttoXiv' iTri rovrcig ctTrciiTij AecTo- 
Krcti r^ l3ovX^, Kct) rco Svif^oo, Kcti rn InAictict Kctrct 
(tvKctg , Kcti roig STjf^oig loict , Kcti KOiV^ Trotcn , x^vcrov^t 
ccvctcrryitrcii rov Tifxoovct Tra^ct rvjv 'ASyjVccv iv t^ ctKDom-o- 
Aii, Kioctvvov iv rvi oi:,iot iyjjvrct , Kcti ctKnvctg ivri r*} 
KiOctXn' Kcti crriCctvcjOcroLi oLvrov "X^varo^ig (rriO<ivoig 

-, „ ■ , „ f 14 Kseauvov sv tS' t)«5<sL) Ks^ay- 

X«5Ta»' TT*/ xa« 'HA.«ai* £X«- «XT«v«t{ Js , af ru 'ATriXKxvi. V. 

Z>e/n. Quid tum? eos aliquando fpe(5labis: talia prae- 
terea huius generis niulta addi fatius eft : Qidn & anno 
praeterito flrenue fe circa Acharnas adverfus Peloponnefios pro 
republica geffit,&duas ipforum [j.Qi^-j.? [ mille viros] cecidlt. 

Tim. Qui tandem ? nam arma mihi deerant; inde con- 
fcribi cum ceteris non potui. 

Dem. De te modelle loqueris , Timon ; nos autem pla- 
ne ingrati haberemur , nifi memores effemus : Infuper fcri- 
ptis decretis , & confilio dato , exercitu duBo , civltati in primis 
profuit. Ob haec omnia placuit curiae , & populo , & Heliaeae 
per tribus , populis autem Atticae fngillatim , omnibus communi- 
ter , aureum Timonem collocare iuxta Minervam in arce , fulmen 
ikxtra tcnentemy radiato capite; eum praeterea feptem aureis co- 

H4 110 L U C I A N I 

hrret , iccci kvaiCYj^vx^yiveti tou? (TTiOctvovg <rr,ju,epov ^io- 
vviTioig Tpayur^oig KCAVolg' (ux^ivoti yc^ ^i" ccvtov Sii 
Tr,^if)OV Tct lAicvvcTicc J UTTi T'<v yvoojxr^v ilrjfxiccg pj;- 
TOJOj crvyyivrig ocvtov a.yx^c^rivg , kcci iJUic5r,T}]g ocvrov 

j/ ^ \ \ , / ,■ < T-/ ■^ ^ "'^ % 

ei)v KUi ycc^ ^yiroop ccpKrrog o 1 ijjccov , kcci tcc uaacc 

ti Travrcjc 07ro(Tct ccv ibiAoi. 1 ovri f/,iv ovv (roi ro 't^r;Z^i(rf/.oc 
iyct) oi (roi KcLi rcv viov i\6cvA0fA,r,v ayocyuv Trococt triy 

OV iTTl rCt} <r00 OVOfJLOCri LifXOOVOC UVOfJLOLXa. 

TIM. Yloog , 0) Arifjcioc, og cvSi ytyocf-crjKocg, 'c<rciyi 
Kcci rjf^ccg aoivcci ; 

AHM. 'AAAct yoLfjcoo, rjv SiSco B-iog, ig vioorcc, Kcci 
7rcLi^o7roi'r\(TOf/^ai, Koci ro yivv/jS-ricrof^ivov (^ccopiv ycco 
i<rrai) Tifjcoova ri§'/\ Kakco. 

TIM. Oux oi^a ei ya!J.riiriig iri, co ovrog, rrihiKav^ 
TtjV 'Tra^ ifM)v TrAriy^v AafA>(^AVcov. 

ay7_<!rT5<a >) avyy!v:-t<t, x*i iyX'' '^* TCUTffV iruyyivii; f/.ovol. oi Ji 
CTil;, ci i^TTO aJfX*iv X^/ aif^f-i&v x«t' fViya.wiav /UlJ(,9fVTft to7( o<- 
xa« -Tjiay xaT* TraTscrj. x^i /«HTf/va Xfisjj cj xsVo» Xf^oyTst». V- 

ro/7/5 redimre y eumque honorcm hodh in Dionyfiis tra^oedis no- 
vis proclumari : ( nam hodie Timonis caufa Dionyfia hic funt. ) 
Hanc fententiam dixit Demea rhetor, Timonis co^natus genere 
proxiirrus , eiufque difcipulus : etenim opthnus rhetor efl Timont 
& cjuidcjuid ei libucrit. Ad hunc igitiir modutn fe tibi habet 
decretum : ego autem de adducendo ad te filio cogitabam , 
quem de tuo nomine Timonem vocavi. 

T.m. Quo pa6to , Demea , qui , quod fciam , nunquam 
uxorem duxifti ? 

Dcm. At, Deo iuvante, ducam annoproximo, & libe- 
ris creandis operam dabo: &, quod nafcetur, Timonera 
ei iam dico nomen; nam haud dubie mas erit. 

Tm. Haud equidem fcio, utrum taiii gravi idlu accepto 
uxorem unquam duilurus fis. T I M O N. III AHM. OifJi,ci' Ti TcvTOj TVfiUvviSiTifiml^rtxiifiil^f 
Kcci TVTTTiig Tovg iXiv^ioovg , ov KoL^ct^oog iXiv^iocg , ouJ^' 
cWTog m^ clKKcl ^ud^THg \v tolx^i tv\v SiKrjv tccti cc?\Act, 
iccti OTi Trjv ctKpoTTCAiv ivi-;r()'/j<rccg. 

TIM. AAA ovK ifXTn^n-Dri^rTctiy oo fxia^i, 7] ctKooTTO- 53 
A<fj odCTTi SyiKog ii (rvKo^ctvTOiv. 

AHM. 'AaAc^ Kcti TThovTug, tov 07ricr5o^ofxov Sioov^ag. 

TIM. Ou ^icopvKTcti ovSi ovTog' u)(TTi ctTri^ctvot (rou \ 

Kctl TctVTot. AHM. Aiopvx^^o-iTUi fA^iv vcrrefiov' r/jY\ Ss <rv 7ra.vTcXi 
TOt \v OtVTCO iXitg. 

TIM. OvKOVV KOH ctWviv A(X,f^l2ctVi. 

AHM. OiflOl TO fA>lTot<pOiVOV. 

TIM. AI>; KiK^ctx^i' KctToitrco yct^ (TOl KCtl ToiTYlV. 
^Trif. KOLi yiKoiot 7rcifA,7ruv 7ra,(loifjH, ^vo fxiv A.otKi^a,i~ 

7 TOV cViT^^oJoyMOV lp(l'^Slc) 'flc ykp O^TrKTjCi^O/J.Oi ieprjy TO Orfrtf^lV 

KpoauKov atu^iWai]/ TctZTci cp»ffr o Je tou olvvtov ovTivc iXeyiTO. V. 

Dem. Hei , hel ! Quid hoc ? tyrannidem in\'adere cogi- 
tas, Timon, liberos homines percutiens, tu, inquam, de 
cuius libertate & civitate non plane conftat ? fed cito poe- 
nas dabis , tum ob alia multa , tum quod ignem arci fub- 
ieceris. 

Tim. At enlm , o fcekis , incenfa arx non eft : quare 
cuivis apparet , effe te fycophantam. 

Vem. At perfodifti aerarium , & inde natae tibi opes funt. 

77/72. Sed perfofTum non eft: quare ne ifthaec quidem 
credibiUa funt , quae dicls. 

Dcm. Perfodietur quidem poftea : fed iam illa omnia pe- 
nes te habes , quae in eo antehac fuere. 

Tim. Itaque hunc tibi iftum habeto denuo. 

Dem. Hei , hei tergo meo l 

Tim. Mitte clamorem; fm minus , tertium tibi iftum In- 
flixero: alioqui hoc plane ridicukim mihi acciderit, fiuni. 112 L U C 1 A N I 

fjLoviodv /noipag ycarctw^/ct^ ccvoTrXog > kv Si fjnuoov ctvddoo^ 
TTiov fjLt] eTTiTpr^cig. fxuryjv yoL^ kv itrjv Kcci viviKy,Kug 

54 OXVfJLTTlCt, TTV^, KCtl TTciXi^V. 'AAA<5fc tItOVTO'^ OV &DOt~ 

(TVKAyjq h (^iXocroOog ovTog icniv \ ov fJLiv ovv uXAog' kK- 
TTtTcta-ctg yovv tov 'Trcaymct , KoCt Tctg oCpvg ctvoLTiivctg , 

KCLl l3fivS'V0fA.iV0g Tl TTpog UVTOV , £|0>^eTOi< , TlTOLVQO^ig 

(3>Ai7rct)V, ctvcLO-itro^yiftivog Tyjv iTri tco fiiTcoTro} KOftt^v, 
AvTof^opiug Tig, vj TpiTcov, oiovg o T^ivhg iyouOiv. ov- 
Tog 6 TO a-X/^fjLcL ivcTTuXrg, kui Kca-fciog to (ioJio-ftUi 
, xa; <rMpi)oviKog T7\v ctvufioXvjV , ioo^iv ftvpiu ocru Trifl 
upiTyjg oii^ioov, KcLi Toov '/jSovri xui^ovToov KUTYiyomv, KCti 

TO QAtyUOKig iTTUlVOOV, iTrilOT} X.OV(rcLfX.iVog U^IKOITO iTTl 
TO OilTTVCV, KUl Tulg fXiyuKviV TYiV KvXlKU OOi^iliV UV- 

ru (^rct) ^copcTipa) ^i %ct/^e< fiuXiaruj Ku^uTTi^ ro A>;- 

6 Bpiv^^vetF^ut^ A(o(, ^vuov ij.it- [J.i]/^i ai 'yuv««Xfj/-'?y« (p^irsiTl. \. 
tw^i^iT?jeii , fi 'Ttp^^Ttatfic^ai , Ip- 10 KaJ S&i^^cnirxof) Oisv toIJ- 

yi^isr^tfi* xtfi ^oivfiufTcti, i^raipe- ro niTrctiyiev a.Ti)> tou Soi^^onirxcu 

Tstl. B/3sv6o£ tJs sicJo£//cu^ou, a) ^^12- '?ru.pcf^i\aa.(. \. 

cum modo homuncionem , eumquc impurillimum, perdere 
nequeam, qui Lacedaemonios mille inermis ipfe interne- 
cione deleverim. Nam fruftra quoque vicerim Olympia, 
& pugilatu, & lufta. Quid iioc autem? ecquid hic ertThra- 
fycles philolophus? & certe is cft. Sane exporrecla bar- 
ba , extenfis fupercihis , graviter fecum ac fuperbe mur- 
murans vonit, Titanicis ocuhs afpiciens, capillis anterio- 
ribus retrorfum reie6Hs , plane ilium ipfum Boream aut 
Tritonem referens, quos pinxit Zeuxis. Hic ilie eft, qui 
habitu fimphcitatem , inceflli modeftiam , pallio fapientiani 
ac moderationem prae fe fert ; qui mane de virtute diflfe^ 
rit , & eos , qui voluptate gaudent , graviter accufat , fru- 
gaUtatem laudans : tahs vir , ubi lautus a balneo ad coe- 
nam venit, & ei capaciorem calicem fervulus porrexit, 
(meracius autem libenter bibit) quafi letheum poculuin T I M O N. 123 

^yjg vrJm ItcTriiov , ivcLmurctTcL i-^iSdyjJvrcti roig saoiivo^g 
iyMvoig Aoyoig , TrooctoTrwzpov ouSttio iKTivog rct cy ct , Kctt 
rov TrAyjo-iov TrctoctyyMviyifxivog , KUftVKYig ro yivnov ctvct- 
'TrXioog, y^vvyj^ov ifxOoDovf^ivog , iTnKiKV^oog, Kct^ctTri^ 
iv rctlg Ko7rct/ri rY\v ctpir7jv ivprj^rnv 7rpo(rSoKcov , ctKpifBoog 
rct ravl^Aict rco Kr/pjvoo ctTroa-fjt^riXoov , oog f/,ri'H 6?Jyov 
rov fxvrroorcv KctrctAiTroi. ^\ifJ!:<^if.toipog ctit oog rov TrAa- 5 5 
Kcvvru oAov, ij rov (tvv fjJvog roov ctKXoov Aot/3o;, 0, ri 
TTio Ai^xyiiag Kcti ct7rAr,(rria,g o^^iAog , fjLiwtrog , Kcii 
Traooivcg, cvk ctxotg ooSrjg Kcti ODX/l^rrvog f/.ovov, kKKot 
Kct) KoiSooictg, Kcti ooyvjg 7rD0<nri. Kcii Koyoi, TroKKoi iTri 
TYii KvKiKi, ron Srj Kcii fjLaKKrrct , Trifii troo^tpocrvvYig Kcti 
KO(rfMorr\rog Kai ravra ^ri^riv vjor\ vTro rov aKparcv tto^ 
vrjDoog ixoov , KUi v7rorDa.,vKi^oov yiKoicog' ilra, if/Arog 
iTTi rcvroig. Kai ro nKivrajiov , ctpa,f/,ivoi nvig iKCipov- 

3 Kapuxiif ") Bc-if/.x Aiuliv it //si i)<k 5-x:«o't)a;)r, a£'Aii<3T5<»ay»f /v 

et.ijuaiT6( n xa/jux«. V. c.ipMV'->. l^'jfKt vi VwV //•jTrajTOV tov 

yTsJ/y.UTrMTol) MuTTa-TciCT/j///- v.Tio rdct y.pi-r'y sv tZ ^(f,</.6o yXoisir 

//« i> ipTVfJLi.Ta,v rr-jXkav auvTi^il- Y.aXiiv , Vf tsu ^a'//tiu £X>?\9/7rOTBff 

(/■iijf sy.i\ovv Oi xa« ti u7tiTpi/Ji.- ri^ Tcvlixiai ■B'jjoJXst5»Ta(. V. 

hauferit , ea omnia facit , quae plane cum illis matutinis 
fermonibus pugnant,convivis cibaria veluti mllvus prae- 
ripiens, & fibi accumbentem cubito propellens, mentum 
caryca illitum habens , canum more incurvus {e\Q cibis 
implens , quafi in patinis virtutem inventurum fe fperans , 
lances digito indice fedulo detergens, ut nihil ex alliato 
quidquam relinquat. Iniquius partira obfonia femper que- 
rens, ut folus placentam aut aprum integrum fibi habeat; 
tum porro , (qui gulae & infatiabilis voracitatis fruftiis 
eft) ebrius ac temulentus, non ad cantum ufque & fal- 
.tationem, fed ad convicia & iracundiam provehitur. Ibi, 
fumto in manum calice , multos fermones hjnditat. Tum 
enimvero de fobrietate & modeftia agit , idque iam vmo 
fsre depofitus , & ridiciile balburiens : poft haec vomit. 114 L U C I A N I 

triv etvTOV IK rov ovfJiTrctTiQv Ttjg avAyjrDidcg etfJL(^OTipeug 
i.7rnXv\{JLfA,ivov' TrXrfV et^^ct yotti vyjCoov ovSivt toov yrpoo^ 
Tinjov 7rct^cty^Cid^ri(TUiv etv '^iV(7fJutrog iviKcc, VI crpetcrvrrj'- 
Tog, yj Ci^aoyvcictg. etk^^.ct Kcti y,o?va,y.ci)v im roo ttdoo- 
Tct, ycoLi i7nopy.il 7rpoxiipcra.rct , yxti >j ycT^rua Trpcjyc*- 
TAi , Kai t} avaio-xuvria TrapofJLapru Kai oAug 7rav(ro- 
Ccv ro xo*i['t'<^-> J^«4* Travraxo^iv aKOif^ig, yai TroiyiXcog 
ivnKig' oiiJt,ooHrai rayapovv ovy, iig fj!,aKpav ;^o>jjto$ 
lov. T/ rovro ; Trayrat , XP^^^^i Vf^^^ Opcwt^^cAsj?. 
^ V Kara ravra, oo iifjLuv, rag TroXXag 

Tovrag aCiyf^Lai , cocrTri^ oi rov yrAovrov crov ri^rjTrong , 
ttoyvciov, Kai ;^ouc"/(/l/, Kat ^iiTrvoov TroKvnXoov iXTriSt 
cvvSiSpafjoYiKacri , 7ro?^YiV rr/V KoXaKiiav iTri/^hi^Ofxivot 
yrpog av^pct , oiov <ri , ctTrAoiKOv , Kai roov ovroov Koivoovt- 

^ Kcu M ycxretet freoxytlTttl') uik roZ ■Trpoxu/Jtfyov 0p!t<TVxXfov{ 

GuOt Zfuiif , H x*i riat ia<ri5f cu- ^pn!7iiT>noi rs xxi fJitucia.y i^vv 

Ta'j i\fji.iv Oik (fap//Axa:v ^iXoti^ay .i,tiiuiT'i<^my a.y<jpvy , ot{ i-rr) «riva- 

yciTiiitv xa) rspoLTSivv ypu.-^,!)ic uit- x:;, /la^ySfj roi \:y» a.T>ixpi&i- 

rvjciiraTZ , is cut:^ aTrasaXXaXTtff axro. V. 

Ad poftremum e triclinio a nonnuHis efFertur, tibicinam 
ambabus retinens manibus. Ceterum cum ficcus eft, ne- 
niini homini palmam vel mendacii , vel audaciae , vel ava- 
ritiae conceflerit ; fed afTentatorum longe princeps eft , & 
peierare non cundlatur: illum in quovis negotio anteii 
fallacia, iuxta autem fequitur impudentia; denique homo 
plane fapien?, & undiquaque confummatus eft, & varia 
quadam perfefStione praeftans, Quare dabo operam , uts 
tam bonus vir iam iam auferat hinc grande infortunium. 
Quid hoc? papael tamdiu eft, cum venire diftulitThrafycles? 
T/iraf. Alia me caufa ad te ut \enirem compulit , quam 
quac hos omnes, qui divitiarum tuarum amore perculfi 
huc concurrerunt , auri atque argenti, &i fumtuofarum 
coenarum fpe, experiundigratia, quid in te affentationibus 
fuis poflint, virum fimpUceni, 6: qui facultates tuas liben-. I T I M O N. . 115 

Kov. ola^S^ci, yu^ ug fxa^A fxiv if^oi ^uttvov iKum , olj/cy 
^i, ^^tatov S^vfjcov, 57 y,ct^^c(,fA,ov , j/ iittoti rpv^uriv, oAi^ 
yov rodv aXm' ttotov ^e. rj ivvi.aK^ovvog. Si T^i(ioov ovTog 
Tjg l3ovAii TTO^Cpv^iSog Ufxiivuv. to Xf^^^^^v fJLiv ycco oiiSiv 
rifxioorifov roov iv To7g cuytaXolg '^yj^piSoov fjLot §0Kil. a-ou 
ii ccvTov XOL^tv i^rrccAyiV , oog fxyi Sia,(^Siif)ri ci ro KccKi- 
(rrov rovro kcli iTrif^ovAorcLrov y.TYjf/.ot, Tr^ovrog , ttoX- 
Xolg TToXXccKig cciriog uvviKia-rcov cvf^c^popcov yiyivvi- 
fjLivog' il ya.^ fA.oi TriiSoio , f^ccAicra, oAov ug ryjv Sa^Xar- 
rajj ifi.^aKiig avrov , ovSiv avayKaJiov avSpi aya^oo ov- 
ra, Kai rov OiAo<roOia^g TrAcvrov opav Svva,fA,ivcv. f/,7f 
fjLiVTOk kg (3aSog, co 'yaSi, otAA' ocrov ig (^ovf^oova^g i^ifx- 
/Sctf oXiyov TT^o rrjg KVfJLa^rcoyyig, if/,ov oooovrog fxovov, 
Ei Si fjivj rovTO f2ovMi, <rv Si aAAov rporrov ctfMivoo 57 
icara raxog iK(popYia-ov avrov iK ri^g oiKiag, Kat fjc-^S' 

3 'Evvfax/iouvof ) K|jin'« t/? 'A9m'«(7* K«tKX/^6/) x*K«u//<s'v« ^^ots/j4v. V» 

ter allls elargiris. Nofti enim , opinor , mazam fatis mihi 
efTe , ut re6le coenem , caepe autem & naflurtium iucun- 
diffimum mihi efle opfonium , aut , fi quando mihi melius 
efle volo , falis paululum : potus mihi ex Enneacruno , [ex 
Calliroe fonte] pallium autem hoc qualibet purpura cat- 
riiis eft. Nam aurum mihi quidem haud prefiofius videtur 
iislapillis, quibus plena funt litora. Sed huc tui uniusgra- 
tia me contuli, ne te divitiae, perniciofiffima atque infi- 
diofiflima poflTeflio, corrumpant, quae multis faepe gra- 
viffimas calamitates importarunt. Nam fi mihi aufcultabis 
maxime, illas in mare coniicies, quippe quas non defide- 
r^etvir bonus, &qui philofopbiae opes polfit contemplari, 
Ne tamen , o Timon , eas in altum mittas , fed inguinum 
tenus aquam ingrefliis , paulo infra litoris crepidinem pro- 
iicito , me uno vidente. Id vero fi minus placet , eas ex 
aedibus alia quavis ratione, quantum poteft, eiicito, ne* Ii6 L U C I A N I 

c^cAov ctvTco uvrig, ^iaf^i^ovg 'aTraari rolg oiofJLivoig, co 
fxiv, 'TTivri ^fdxfA,ctg, w Si, i^veAVi ct) <^6, yjf^iTciAcivTQV. 
il §i Ttg (^tXoo-Qlpog iiyj, ^ifxoipiuv , s; rj^iy.oipiuv QiPi- 

cS-Ctl SiKCUOg' \fJLCl Sl , KOClTOi OVK ifJUiVTCV ;^64i)<J/ CtlTOO > 

ciAA' 'oTToog f.>,iTCfJM rcov iTaij^cov Totg ^iofxivcig , ikuvov li 
r>xvT>iv T/iv Trrjficiv ifX7rA'/i(rcig Trctpcfjrxoig , cvoi cKovg 
hvo fAA^lfVJOvg •XjOi^ova-oiM Alyivt^TiKovg. oAiyctpKtj Si Kca 
fA.irptcv XP^ ^^^'^^ ■^*" (piKoa-oOovvroc, Kct: f,'.r/hv wn^ 
rriV Trrifictv Cpoviiv. 

TIM. 'ETTctiVM rctvrct cov , u QfctmiKXiig' Tf>o yovv 
ryjg rryjfctg, ei SoKii, (^ipi a-oi rviv KiCctK'/]v £fjt,7rAri(j-co 
KovdvAcev, iTnfMTC/jcrug t>j SikiAX^. 

0PA2. Ql ^yjfjLOKfictrict, y.cti vofxoi, TrcticfJti^a, vtto 
Tov Kotrotoctrov h iMvhp&i r^ TroKii. 

TIM. Tt' ctyoLvctKTiig , u 'yctk Qpcta-vKXug ; yMV 

que tibi vel obolum relinquas, fed omnia egentibus diftri- 
buas, huic minam, huic iemitalentum. Si quis vero ex iis 
philofophus erit , duplam is aut triplam partem auterre de- 
bet : mihi autem , ( quamquam non mea caufa peto , fcd 
utamicis, fi qiii forte egebunt, largiar) abunde erit, fi 
hanc peram aureis offertam mihi reddas , quae duos Aegi- 
neticos modios non prorfus capit : paucis enim elTe con- 
tentum , & mediocritatem fequi , homincm philofophan- 
tem decet, neque fupra peram fuam ikpere. 

Tim. Ifthuc refte, oThrafycles: fed ante tibi caput im. 
plebo pugnis, auftarium hoc hgone addens, priufquam 
tibi peram impleo. 

T/:raf. O democratia , & leges ! in libera civitate ab ho- 
l«ine fceleratiffimo percutimur. 

Tim, Quid conqusrgris, hoiK Tlirafycles? an quod te T I M O N. 117 

"7 ci^ciKiiC^ovcr^eti crg j iccti fjt^ny i7rifJi,l6ccAco xotviKccg VTTi^ 

70 fJiiT^OV TiTTCtfiCig. 'AAAcJ t/ TcZtg J TToXKqi hjViO^XfiV- 5 S 

Ttfti' BAv^iug iKiiVog, Kcii Aa;^>jg-, xcti TviCcov, kou 
oAce}g TO (TVVTccyy.cc toov o\ixc>!)i.rjixivoov. co(m r/ ovk iTTi 

ryiv TTiT^oLV Tccvrriv ccviA^cov, tyjv fA,iv oiKiKKccv oXiyov 

/ /. ~ ■• " (^ -' . / 

CtMCtTrcLVCt} TTOLAcfA TniTOVYlYJOiOLV , UVTOg Oi QTi TrA^KTTQVg 

Xi^Jovg hjy.Oopyjcrag , e7riX^-'Au^a) TrooocoSiv uvTcvg ; 

BAE-^. M^ l3ciAXi, 00 Tifxctjv' k7rif/,iv yuo. 

TIM. 'AkXovk ccvccifccuTiyi vfjLiig, ovii aviv rfoLv- 
fjLccrcov. 

I n«<!«Xfxeou»yMci« si ) 'HTTara-v ai h <>i( IXfyov Trip) toZ ■jrXouTOU. V. 

inter admetiendum circumveni ? atqui auftarii etiam loco 
adiiciam choenices quatuor. Sed quid hoc ? multi concur- 
runt fimul, Blepfias videlicet, & Laches, & Gniphon, ac 
denique hominum legio, quos ego miris modis mulcabo. 
Quid itaque caufae , quin petram hanc confcendam , & 
aliqua requie ligonem meum reficiam , quem iam tantope- 
re exercui ? ipfe autem magna vi lapidum in unum colla- 
ta , eos grandinis in morem feriam ? 

Blepf. Parce, quaefo,mittere, Timon : abimus enim. 

Tim. At ego certe, fine cruore & vuhieribus ne abea- 
tis, faxo. iiS A A K T X2 N 

7} Tripi ^\iTctfjio^(pu(rici)g. XAIPE*nN, SriKPATHS. 


i XAIP. A 12 >5 <Puv>i TTpoirel^ctXiy vifMV, oo ^uKpuTig» 

7roh'm^i.v cctto tuiv alyiuAcov Koti Ttjg aKpotg iKiiwig-^ ug \ 

7\§lloL TCtig UKOCclg. TI TTOT 05.^' EffTt TO OB^iyyOf^lVOV . 

^ci)0Vy ci^ct)vct yao S?} tcl yi kc(£ v^ocTog ^icciTciofjCivoc. i is-n ykp a.vafAi^ yjKu-cky xuavi , 
VTrcTrop^^vpOi' Jia/^Kfoj i'^(fj7u. Xi- 
•jrTOv , f7r7-t»X££, J(,^u/)3v. A/aiTa- 

TCtl Oe CTSt/!* T0l'f TOli S/XfXrXOy TTf- 

Xstyouf a/yiaXovf, ■?r/vT£ //.iva xui- 

axou^a. a'i. £X ^KfVWi Tf Tov iX^^^f 

Tov axav9^v S7riirKfX0fji.ivuv uTr' ai- 

rni d>( i(TTOu rr>))'VU!rst tmv xctAiav 

TrctpsL uovm a.v^pci7rm (l)^eipsr^a.i 
r > ' > ' r ' \ 

vvvaiusvtiv , V7t uXaov Oe tivsj to 

TrapaTrav ou. c.3ti oj «rixuct to cptw- 

/Mst ofAOia laTplM, a!{ eivai to xu- 

TOf X0l\a7£^CV auTitC , TO l7Ti//liV ()s 
ffTSVOV T£ Xi/.l Ol/TW X^li<fllOV, if/XOVH 

TauTM f/vai xai eis-itmtov xai yvoc- 
fljuov' s\ ■TravTi //fv Tffl oiXfiCD appsvl 
fAiyvujUsvyi y.aipa , sv Xslf/.a-vi JJ 
VfOTTjuoua-a fAstrcti , ci'; fWT^ r\f>.spaii 
fpya^ssltiat tviv x«\iav, e;rTa oj ti- H Xts/v xai rps<istv Tol/f vfOTTOUf. Ttii^ 
oe nfAspav rou toxetou (fajiv ttpav, 
ffTruviaic VI (paivsTai, xai roTf xaTab 
Tovn^fiaooc oujswf xaifloV t7rixa9- 
c^ofjisvii TS TcTv 'Trsrpuv aotl tI/usXoc 
Xiyuoov. '()ts J>l x«i T» TTfXayof oi 
axuyMavTOV xa9xwf xai vitvcjuov» 
TJTf 0£ aXxuovof /1 /<?v /Ufi^av a^«" 
vof, « 05 £\aTTa'v ai)ix«. majai Jl 
ouTa'f stv J/JO xo/xo I CTf^uxao-iv, (i( tSf 
afffvav yfpao^xovTu^Y v-nofrracr^^at 
re xai oiacfspsiv auroui, « ixelvot 
^ouKoivTO' fTra^Tro^vKcnisiv re tsuto/c 
tScc ciX£iaf 3^»\fis«c £X tou a0pec-' 
Tcof Tf xai st:TOToyf JiaTsXsTv /■tfTst 
Tav a.fp(vocv Ts\!'jTiiv' xaXouvral Jl 
Xni/Xff , a'V fiovc»v fiTlf axsujfif r»n» 
tpwvJiv, !T»//ciov f)(^fiv TravaXwSff , 
&!f (paa-iv , aif fisrk (^pa'j(Jjv riv* 

■jf^pOVOV TfSv/llfTAI. G. N A L C Y O 

feu de Transformatlone. 

CHAEREPHON, SOCRATES. 

Chacr. V^ u A E ifla vox nos pepulit , o Socrates , eminus 
a litoiibus , illoque promontorio ? quam fuavis auribus ? 
quodnam eft tandem animal illud voccm edens? etenim 
muta ilintj quae quidem in aqua degunt. LUCIANI HALCYON. 129 

Sn. QaAdTTict Tig, cJo K.uipiCciJV , o^vtg 'K?\.KVct)V 
IvofxcL^OfA^ivrj j TroAvSpyjvog tceti TroAvoctKpvg' Trioi yjg ^fj 
TTccAaicg civd^ooTroig f/.i.fXv^iVTctt Koyog' OcLor\ yvvcuKot, 
TTOTi ov<ruv AioAov tov EAAriVog S-vyccTipct , Kcvpi^iov 

aV^OOL TOV iCtVTTjg Ti^ViCOTCt B-pr,Vil,)> TTO^Ct) OlAlCtg, \{.VIV'KCC 
7QV 'YpCtX^VlOV, TOV 'tjOOtrOopOV TOV OUTTiOOg , KCtXov TTCJL- 

Tcog 'ActKov vlov' iirct orj TrTipoo-^ilcrav ^iot Tivct octifA,ovia]/ 
l3ovA*icriv , iig opviSog TpoTrov 7ripi7riTicrS-oii rct TriAciyyi , 

^yjTOVCrotV iKilvOV' iTrUOVj 7rKoL^0fA,iVVl ytjV TTiOl 7rct<ruvy 

cvx oid T 7]v ivpilv. 

XAIP. AAkvcov tovt iTTiv, (Tv C>i?5 Ov TrooTrofi 1 
TrpocrB^iv yjKrjKOiiv Ttjg Ocov/jg, uKXu fAX»i '^iwi Tig tco ovrt 
7rpocri7ri<ri. yoooSvj yovv oog ct?\yiSoog tov '<%w 0,^1^1^^ to 
^coov' 7rr,KiKov Si ti KUi ka-T) , oo ^co'KpUTig 5 

sn. Ol) y.iyu fxiyuK-^v fXiVTOi Sictrry OiKuv^oiuv 

UKvjOi TrUpU S^iCOV TifJbVlv' iTTi yUO r^ TOVTOV ViOTTilcif 

So. Maritima quaedam , o Chaerephon , avis , Halcyoa 
vocata , lu6hi lacrimifque abundans , de qua fane vetus 
hominibus eft confifta fabula. Ferunt , illam , cum mulier 
effet quondam , Aeoli Kellenis filii nata , maritum , qui 
virginem duxerat, fuum fato fundum luxifle defiderio con- 
fuetudinis , Cey cem Trachinium Lucifero prognatum , pul- 
chri parentis filium pulchrum; deinde vero alis inftruftam 
divina voluntate in a% is morem circumvolitare maria , 
quaerentem illum , quandoquidem oberratis terris omnibus 
non poterat invenire. 

Chaer. Halcyon id eft , quod tu dicis ? nunquam ante au- 
diveram eius vocem, quae mihi infolens revera accidit. 
Flebilem ergo plane fonum emittit animal iftud. Quali au- 
tem corporis eft magnitudine, o Socrates? 

So. Non magnum : attamen magnum ob fingularem ma* 
riti amorem accepit a Diis praeniium : cum enim nidula- 

Liician, Vd. /. I X30 L U C I A N I 

jccuToti'AXKvovi^a.g TTficcrciyofiivoiK.ivctg rif^ipug c Kotrfxcg 
ciyii, Kcna, ^gijWo^j/ct fjtA<rcv ^ia^ipova-ug rcug iv^icug, 
u)V KTTi iccii ri Triy.iocv TTUVTog fxctAAOv. cvx ODUg cog oLi- 
doict fJLiv TcL ctvct)(iiv , ctK.vfj.oLVTCv ()i Kcu yciAr,viov a.7ro(.y 
TO TiAayog, of^oiov ug iiTTUv ^CccTo^^Tpct) ; 

XAIP. Aiyug hpdoog. CcLiviTcti yau A^ocvovig rj ttj- 
uipov vTTcLpxiiv rf^ipcc, KoLi yjjig Jg TaavTYi Tig r\v, kX- 
Xa vrpcg S^iCuV , tco TTCTi xpv] 7rii(rS-'/ivai Tcig ic apxKgy 
Ci) 2^ci)KpaTig, cog i^ opviocov ywaiKig yroTi iyivovTO, rf 
oovi^ig iK yvvaiKCt)v\ TravTcg yct^ fjiaKKov ctSvvaTov Qat- 
viTai yrav to TCicvTcv. 
3 sn. XI CiKi ^aipiCcov, lciKafiiv riuiig toov Swa- 
Tcov T£ Kai oSwaTcov c(,fi(iXvu)7roi Tivig iivai KpiTai Tra'. - 
TiKcog. ScKifjLct^ofxiv ya^ ^rj kutu Svvaftiv av^pcoTTivr/j 
ctyvct^a^Tov cvcrav , Kai aTncTTQv , Kai acpuTov TroAAa cvv 
QaiviTai '/lUiv Kai tcov ivircpcov ctTTopa, Kai toov i^i- 

tur, hakyonios etiam , qui vocantur, dies mundus agif, 
hieme medio praecipuos ferenitate, quorum eft etiam ho- 
diernus hicce quam maxime. Nonne vides , ut ferena fint 
fuperna, fludibufque careat &: tranquilium fit rotum pe- 
lagus, confunile, ut ita dicam , fpeculo? 

Chaer. Refte dicis : videtur enim halcyonius hodiernus 
effe dies; & heri utique talis erat. Sed per Deos, qua tan- 
dem re fidem oportet haberi iis , quae initio funt diiSta , o 
Socrates,ex avibus mulieres unquam exftitifTe, aut aves 
ex mulieribus? nihU enim omnium eft, quod minus fieri 
videatur poffe. 

So. O care Chaerephon , videmur equldem eorum , quae 
fieri pofTunt, quaeque non, hebeti prorfus acie quidam 
elTe iudices: exigimus enimvero ea fecundum facultatem 
humanam , quae neque noffe , nec credere , nec cemere 
valet: multa proinde appareni nobis & fa6lu facilium dif- H A L C Y O N. 131 

XTCOV UlfiOlKTCC (TVX^ICL fA^iV KUl Oi AXil^iCiV i fl-f^J/fit clg 

X.C/A (%cc wiTrmviToi. (^^ivoov' to.^ ovtl ycco v/iTiog soiKiV 
ilvui TTug ccv^DooTrog , Koa Truvv yspoov , iTniToi jjt-Dcpog 
'7r(X,vv KUi vioyiXog tov (^iov %/3C!'og- Trpog tcv TrcivTOU 
aluvu. Ti ^' ctv, 00 'yoM , ol kyvoovvTig Tcig toov ^ioov 
X.CU ^uiiiiovioov Svvckfjbiig g%c;£t' c(,v ilyniv , TroTioov ^vvd- 

rOV VI CtOVVCfJTOV Tl TCOV TOiOVTOOVj iOO^Oi.X.C(,g , J^ciipiOoov y 

rpiTyjv yijxipcui ocrog rjv xnixoov j Kcti evSvfxyi^evri yco^ roi 
^eog iTnA^oi yccii rctg cccrTpctTrctg ix,itvug Kctt (^povrctgy 

CtVlfXOOV Ti 'iici,l(J-iO(, fJHyi^vf VTriAocf^iV CtV Tif TTiV OlKOV- 

fA^ivrjv oL7rct(Tccv Kcii ^ri (rvfjLTri^rii^rB^oti. lS\iTct ftiKpov §i 4 
B-ctvfJLct(TT'^ rig Kctrctarct(Tig i-j^lag iyiviro , kch infxii- 
vev oLvrvj ye eoog rov vvv' Trorepov ovv oiei fjLil^ov ri Kcti 
ipyoot^icTTipov eivcLi , ToioLVTYjV aiSpictv g^ iKiiv/jg ryjg ctv^ 
v7ro(TToLTOv KctiKctTrog Kcti rctpcfx/ig fLirc/Mivcti , koli elg 

1 'Av/^<XTtt) 'AJ'/V*t* y.a.TX- 4 Ka5 vJoy/XXof) 'Avti Ttu vw- 

X>i<fi6Hvai. V. yvW, viiyEVVJiTcj, vsoysviif. V. C. 

iicilia , & eorum , ad quae pertingere datur , ardua ; haec 
quidem pleraque propter imperitiam , alia etiam non pau- 
ca ob infantiam mentis: re enim vera infans videtur eiTe 
omnis homo,etfi velvalde fenex,quandoquidem eKiguum 
plane , & infantiae inftar , vitae fpatium ad omne aevum. 
Quid autem, o bone, qui vires Deorum Geniorumque 
ignorant, dicere habeant , utrum talium rerum fieri ali- 
quid pollit, necne? Vidifti, Chaerephon , nudius tertius 
quanta fuerit hicm.s : quin & animo repetentem metus in- 
vadat Si ifta fuhnina ac tonitrua, ventorumque ingentes 
furores: exiftimaffet ahquis, teUurem totam utique fuiffe 
coUapfuram. Paulo autem poft mirifica quaedam exftitit 
compofiti coeh ferenitas. lam tu utrum maius quiddam & 
operofius efle putas, ex ifto turbine , qui vix fubfifti poterat, 
ac confufione ad placatiflimum nitorem mutatam coeli fa- 

I 2 132 L U C I A N I 

yuAi^vyjv ctvwyctynv tov cLTrcLvxa, >co(rfA,Q.v > *i yuvctiKog n- 
Sog fAtTctTrXccaS^iv iig opvi^og Tivog Troivia-cti ; to fj.iv ya,o 

TOIOVTO, KOtl TCt TTCtlSctOlOt TCt TTUo riMV j TCt TT^CtTTUV 

€7n(rTafA,iva, -^tjAov, vj kvidov ctuv Aafivi, par^tcjg iK tov 

ctvTcv TToAAciKig oyKov jXiTua-xi^iy^^T^^^it TToAJ.ug uhoov 

<tv(Tiig. Tco SuifjtQvioo S*] fJCiyaXyiv kui ov c-vfxfoAviTriV 

VTTiciox^v 6%om TTf^og Tctg YifjiiTi^ug SvvufXiig, ivx^'<^ 
'• '■ ^ ' ~ \ ^ - . ■ \ ^ '\ 

TVXOV UTTUVTU TU TClUVrU , KUl AUU i-^ii TOV OACV 

cvpa.iov TToa^ct) tiv) cuvtcv SoKUg ilvai fA,ii^h), Qfu~ 
c-uig a^v ; 
^ XAIP. T/f S' uv^pooTToov, 00 Z.coKpuTig , vor,a-ui Sv~ 
vctiT a,v, vj ovofj^ua^ui ti touv TOiovTcoVy cvai yu^ uttuv 

kQiKTOV. 

Sn. OvKovv Ovj B^icopovyAv uv^pcoTrcov Trpog ctAAvj- 
Aovg G'vfJ,[luA?\.oiJ,ivoov fA,iya,Actg Tiva.g vTrtcox^^-g iv Tctig 

ciem referre, inque tranquillitatem revocarc mundum uni- 
verfum , quam mulieris formam tranfmutatam in avicu- 
lam quandam facere ? nam ad eum fane modum & pueruli 
inter nos, qui quidem fingere fciunt , luto ceravefumta, 
iacile ex eadem faepe materiae mole fingunt refingunt- 
que muitas formarum naturas. Deo cnimvero , magnanl 
habenti virtutispraeftantiam, nequeomnino comparandam 
ad noftras agendi vires, ad manum efle credere par eft 
omnia iftiufmodi , atque in facili pofita. At enim totum 
coelum quanto tandem temet ipfo videatur maius, indi- 
care tu poffis ? 

Chaer. Quis autem hominum , o Socrates , intclligcre 
queat , aut dicendo efferre tale quidquam r neque enim 
verbis illa confequi licet. 

So. Nonne vero animadvertimus , hominum , inter {q^^z 
fx conferantiu" , magnum aliquod effe difcrimen , quo alius H A L C Y O N. 133 

cvvcifzi(ri nai ctdvvctf^iciig u;rato%ou(rct? ; vi yct^ ruv etv- 
oi^oov yjAiiCioi, TT^og tol vviTnct TrciiinAcog (i^iOvi, rex, Triu,- 
TrrcClct m yivir/ig, v\ Si/CctTcCla, 3-civy,cia-T-/]v 'cG-y,v g%ei 
T/iv oictOopctv owayAcog re, icai uovvauicig , iv Tracrciig 
(TXiSov rcug Kctrcf, rov (^tcv Tr^ctiitn , kch ha-a, Sia tmv 
rvxyodv rovToov ovrco 7rcAvyy/;x^,vcov , kcu hcra, §ia rcv 
ccoixarog y,ai rvjg '^vx^ig i.oya^ovrai. rajvra yaQ rolg 
Vioig, cog av ilvrcv , Traidiag, ovrT iig vovv kxklv Svvarct, 
Caivirai. Ivai rvjg lcrxvog Se rxjg kvog avSj/og riXiiov ro 6 
^iyiicg, a^ir^vfvov o(tyiv g%£< rviv vynocx^v Troog eKHva. 
fAAJOiaoag yao rcov roicvrcov ag avtjp ttomv TrcKKag "x.ii- 
cuxraiT av ^aMoig' vi ya,o viAiKia TravnAcog aircocg Srj- 
Trov 7ra.,vroov , Kat afA,y}X<^vog e|fltp%'7? TrapctKoAov^ii rolg 
ctv^QcoTTCig Kara <tv(riv. OTrtjviK ovv avSpcoTrog ug ioiKif 
ct\'$oco7rov rocrovrco Sia.^ioii , ri vcfJAO-cfjLiv rov (rvfjuTrav- 
ra ovoavov yrpog rag vjfxir&cag dvvafAHg Qav/ivai av rag 

alium fuperet, virium imbecillitatHque ? nam virorum ae- 
tas ad pueros prorfus infantes, quinque, fi iubet, a par- 
tu, aut decem diebiis, comparata admirabilem plane ha- 
bet differentiam roboris & infirmitaris in omnibus prope- 
modum per ^itam aftionibus, & iis, quaecunque mani- 
bus iftis tam artificibus, & coi-pore &l animo perficiunt: 
ifta enim novellis , ut dixi , puerulis ne in m«item quidem 
venire videntur pofTe. Roboris autem imius viri adulti ma- 
gnitudo immenfum quantum illos fupergreditur , adeo m 
jnillia talium unus vir valde multn devicerit facillime: ae- 
tas enimvero penitus omnium inriiga , quaeqiie nullis fibi 
machinis ipfafufficiat, ab initio hominibus adeft comes na- 
turae lege. Quandoquidem ergo homo, ut patet, homini 
tantum intereft , quid exifVimabimus omne fimul coelum 
ad noftras vires illis vifura iri , nui talia contemplari va- ,34 L U C I A N I 

Tflt roiavTct S-tupuv kCiKVovfxevci^j tti^olvov ovv iroog $o- 
^it TToXXolg , ccrip ixu to fjt^iyi^cg tcv x.o<rfj.Qv Tt^v VTrtp- 
tx^y ^po? TQ '^ooKpctTOvg r} ^aipi^^MVTQg il§og, tjjA/- 
TCOVTQy Kcti Tviv dvvcLfxiv ctvTCv , Kcti Tfji/ Cpovyjo-iV, KCtl 
^icivoutv, ava.Xoycv SictCionv t>;? Tnpi r,i^a,g SiaSiincog. 
7 ^ol fxiv cvv Kcii ifxoi Kai aAAoig Trc^^ag TOiovTag cv- 

Cl, TTOKK CLTT CtSvvaTa TCOV iTipag TaVV pctSim. iTTU 

Kcti avXtja-ai Tcig avavXag , Kai ctvayvaxrai , tj ypa'^at 
TCi? aypaf/.fyw:Toig ypafXf/,aTiKOV TpoTTOV, aavvaTooTipav 
iiTTi Tioog, icog av ctj(riv aiiTiiTTyjfxovig, tcv 7roiyi<rai yv- 
pauag i'S opviioov , v} opviSag iK ywaiKcov. yj Si C^Tig iv 
KYjoict) c-%itov 7rapa(iaXXov(ra ^ov ctTTOvv, kch clttti- 
pcv , -n-cSag vTccdiKra , Koa TrTipaxraG-a , TroiKiKict t8 
(^aioDvvatra Tro?^ Kai KaXri Kai TravTcoaTr^ "Xj^odfxa- 
rocv, ttiAiTrav (roZr,v ct7riSii'^i S^iicv fj,iXnog ioyaTiv" 
iK Ti odoov aCodVOdv, Kcii cf^vxoov, TroXKa yivr\ TrKcLTTU 

lent ? probabile fcilicet videbitur multis , quantum magni- 
tudo mundi iuperat Socratis aut Cliaerephontis fpeciem, 
tantum quoque potentiam eius ac fapientiam atque intel- 
leftum pro ratione antecedere facultatum noftrarum dotes. 
Proinde tibi mihique ac multis aliis noftri fimilibus multa 
quidem impoffibilia funt eorum, quae aliis valde facilia: 
nam & tibias infiare artis Cvpertibus, &: legere aut fcri- 
bere illiteratis multo magis arduum eft , ufque eo dum 
fint imperiti, quam facere mulieres ex avibus, aut aves 
ex mulieribus. Natura vero acceptum in favo fere fine 
pedibus ac pennis animal, pedibus appofitis atque alis, & 
varietate multa expoliens pulchraque & omnimoda colo- 
rum , apem fapientem produxit , divini mellis opificem ; 
tum porro ex ovis mutis & inanimatis plura genera fin- 
git alitum & tcrreflrium, aquaticorumque animalium, aj> H A L C Y O N. 13^ 

TrTyjVMV ri , koa Tn^cov , icott uyvr^pm 'C,cooov , ug Xoyog, ri- 
Xvuig rivoov kpaig u/jej^og fjLiyaXov Trpoa-xfcoi^tv^. Tug 8 
cvv cL^ctvoLrciOV ^vvcijix,iig ixiyuKcig ovcrag , S-v/jtoi >ccti 
(Tf^iKpoi TrcivriXoog ovng, Kcti o\m rcc fj.iyoLKci ^wor- 
uivoi Kccaopcov , ovr ovv rci (rixiKOct, rcc TTAHioo 6 ciTro- 
covvrig Kcti roov 7rif)i yjfjiobg crviA,l3>ctivovroov ttolSoov, ovk ku 
iXOiiA,iv iiTriiV (iificiioog ovr 'AAkuovoov Tnpi, ovr 'A»;- 
^ovm' KAiog §i i/aj^oov , oiov 7ro!.pi^o<rav Trctrioig , roiovro 
xctt 7roLia-iv ifjio^ig, u of>vt B-dvjvoov f^iAurh, TrctpcfJcoroo 
Toov (Toov vixvoov Trioi' Kcci (Tov rov iva-ifiyi Kcti CiAuv^pov 
ipoorcc TroXKuKig viAVTirroo , ywcci^i r ifJLCiig , ZLuvSiTrTTi^ 
76 Kui ^\vpro7 Kiyoov ru r uKku , wpog §i , kui nfjurig 
ciug irvxi? Trupu 3-ioov. ccpu yi kui <rv Troi-^mig ri rot- 
cvrov, ct) 'K.Uipi(poov j XAIP. YLoiTrit yovv, c^ "^oo. \ V .piTrit yovv , 00 Z.ooKpurig KUt ru vtto (tov 

•ffyn xai MueTii. V. 

tibus quibufdam , ut veterum fert fententia , facris aethe- 
ris magni ad tanti operis curam infuper ufa. Cum ergo 
vires immortalium fmt ingentes, nos mortales & pufilli 
plane, qui neque magna poffumus perfpicere, & ne par- 
va quidemj in plerifque etiam, quae circa nos accidunt,. 
haefitantes, non valeamus utique explorate quidquam {la- 
tuere neque de Halcyonibus , nec de Lufciniis : famam au- 
tem fabulae, qualem tradiderunt parentes, talem & liberis 
meis , o ales lamentorum modulatrix , ti'adam , de tuis hy- 
mnis; tuumque pium & marito devinftum amorem faepe 
celebrabo , uxoribus meis Xanthippae & Myrto enarrans 
tum alia, tum praeterea, qualem honorem nafta fueris 
a Diis. Tu quoque , Chaerephon , flmile quiddam quin fa- 
cias, non refugies. 

Chair. Ita fane decet , o Socrates : habent nimirum a te 

I4 ,36 LUCIANI HALCYON. 

cvi^Ltol ^i7rXa.(riuv f%g* Ttjv 7ra^aK?\.vi<nv Trpog yvvctiKoov 
Ti Kdi cfj/^^oov oimXiccv. 

Sn. OvKOvv a,<j-7rcccruiJ.ivoig ty.v AAkvovu , ttoocc^ 
ytiv ij^yj TTDog cLcrrv Kccipog iK tqv ^ct?\yiDiKOv, 

XAIP, WoLVV fA,iV TrOlOOfjliV ovTug. 
4 'Ex Tou ^nKtifitxcZ) ^iXytpov J///0£ A«aVTic)of. G. 

difta duplicem adhortationem , quae mutuae uxorum vi- 
rorumque confuetudini conducat. 

So. Ergo, falutata Halcyone , progredi iam ad afty tem- 
pus eft e Phalerico, 

C/iaer. Nulla quidem in me eft mora. 137 nPOIMHOETX 

EPMHS, H4)AISTOS, nPOMHOETS. 

EPM. Vv MEN KctvKcto-og, oo HOeticm, ovrog, oj i 
rov cL^Xm Ilituvo, tovtovi TroocriAcioaS-cii Siricni' Trtpi- 
CiCOTrooyAV Si '/jSri Kpvjixvov Tivct \7nTY,diicv , u ttov Tvig 
%iovog yvfxvog kcTiv, oog (^if^ciioTioov ycccToLTrctyiiY} Tct 
t)l(r[/,a, acii ovTog ctTro.cn •^ipi^cir/jg ir/j H,oifxcty.ivcg. 

H4>AI. YliDia-KOTTooy.iv , ct) 'Eofxyj' ovn ycto TctTntvQV 
X.cti Trpciryiiov ia-TcwoootrScii "X^pyi, oog f/y/i kTrcifxvvniv 
etVTCi) Tct, TrAciTfj.ciTct civTOv 01 ci.voQCi)7rci, cvTi fjy.yj yOOLTCt 
to ctKpov, (^kOcivyjg yao av iiri Tclg KciTooj ciA?C il ^o' 
Kii, KciTct fxi<rov ivTOLv^ci TTOv VTrio Tvig Qcioctyycg ctvi-^ 

II Ta TrXarra «ursu o'i iv^ftti- EWhvk TOi/f avS/iiTrsuj itn/Jilovf' 
7r«/) Tsv TlpifMt^ia. yli.p xiyou7tv y«7««. V. 

PROIMETHEUS 

five Caucafus. 
MERCURIUS, VULCANUS, PROMETHEUS. 

Merc. V-> A u c A s u s qiiidem , o Vulcane , hicce , cui mi- 
ferum Titanem illum clavis affigi oportebit : nos iam nunc 
circumfpiciamus rupem aliquam opportunam , ficubi quae 
fit a nive nuda, ut firmius defigantur vincula, & hic 
omnibus confpicuus fit pendens. 

Fulc. Circumfpiciamus, Mercuri: neque enim in humili 
& terrae proximo loco cruci affigendus eft , ne fuppetias 
jpfi ferant , quos finxit , homines ; neque etiam ad montis 
verticem; fugiat enim vifum eorum, qui infra funt: fed^ 
fi videtur, in medio ifthic propemodum fupra praecipi- 138 L U C I A X I 

trzoLv^odtrijU) , iKTmcibiiq roo ;^€<^e ex.7ro rcvrovt Trpo^ ro 
ivuniov. 

EPM. Ev Myiig , oLTroroixot n yuc ul ynrpoLi , x.oli 

CL7rD0(T(ioLr0l , TTOLVrOL^Xfi^lV YjOl^U iTnyiViVfCVlCil' KCtl rci) 

TToS^i (rnvrjv retvrfjv y,pr,fj,vog €%6; rr,v i7ri(ia/riv , u)g 
CLicooTrcrJiri ttcv fJLoXig i(rruvcLi' kui oXoog kTnKUioorurog 
cruvDog uv yevoiro. f/,vj fJLi?^i cvv, co liDCfJLyibiv , uX~ 
?^U UVufiuiVl, KUi TTU^IX^ cTiuvrov Kuru^n^uyviTOfJLivov 
TT^og ro opog. 
1 nPOM. 'Aaa' vfjLUg yovv , 00 ' HOuiirn , kui 'Ep^»y, 
KuriMri(run fJLi ttudu rr\V u^iuv ov(rrvxcvvru. 

EPM. Tcvr iCrig, a YlocfjL-^hv , ro KunKiri^TUn, 
cLvri rov uvucTKoXoTrKrB^rivui uvriKU fjiuKu ttudukov- 
(Tuvrug rcv iTTiruyfjLUrog 5 vi ou% iKUvcg ilvui croi Scku 
\s.uvKU(rcg kui uXXcvg uv x^oritrui ^vo TTDccrTrurru- 
Xiv^yjvui^ uXX cpiyi rr,v ^i^iuv' (rv Si, do WZuiTrii 

tium fuffixus haereat, difpanfis manibus ab hac parte in 
adverfam. 

A/t"-c. Re6le dlcis : nam praeruptae funt hae cautes & 
inacceffae , undiquaque leniter inclinatae : & pedi anguftum 
oppido praecipitium habet ponendo veftigio locum , ut 
fumma planra vix alicubi confiftere liceat : commodiflima 
denique fuerit ifta crux. Quin tu ergo fme mora, Prome- 
theu, afcende, teque praebe detigendum ad montem. 

Prom. At vos tamen, o Vulcane & Mercuri, miferemini 
mei , qui praeter meritum hoc infortunium habeo. 

Merc. Hoc fcilicet aiebas, oPromethcu , miferefcite , ut 
tua vice iam nos ftatim in crucem agamur A\6lo non au- 
dientes: num idoneus cfle tlbi viderur Caucafus, qui alios 
eriam duos capiat fibi clavis afiigendos? At tu porrige 
dextram: tu autenij Vulcane, include eam, additifque cla^ P R O.M E T H E U S. 139 

JUiTCtKMii , KCCl 7rpO<ry,AOV, KOLI TtJV (TOvOOLV i^^OijJblVOdg 

jcdTooC^ipi. ^og Kcu ryjv irspav' KariiAvjOSci) ev y^ciAoc 
xcti ccvrrj' ev g%£<. KcirciTrTvicnrcci ^i tj^^ Kcti ctirog 

, ~vr < ' V ,\~ ,~\ 

CLTTOKipOOV TO '/jTTCi^ , Odg TTCLVTOL ^XOig CMTk TV\g KcL7\Y[g KOLi 

ivf^rixctvov TrAcLtrrw/jg. 

- nPOM. 12 KooSg , KCCl 'loLTnri , KCLl (TV T'/; fXYjTiO , -> 

eicc TTiTQV^ct KUKo^ciifXiov , ov^^hv ^iivGV iipyoLCTf/.ivog j 
EPM. Ov^iv ^iivov i\p'ya,<Too , 00 YiDoy.'/jSiv , og TroMToc 

fA,iV TTIV VOfJLyjV TOOV KDiOOV iyX^ipiCTrJ-iig , OVTOOg CidlKOV 
t7rQlVl<TO0, KOLl CiTrciTVlArjV , OOg ClvrCO y.iV TOL KCLAAKTTCt 

V7ri^iXi(rB-ci.i , Tov Aicc Sf. TroLpoLXoyicracr^on oa-rcc ku- 

?\.v'^cf,g ccpyiTi Srjfxa} -j fjLifJLvyjfjLOLi ~Y{(no^ov, v/j A/', ov- 

roog iiTrovrog. iTTiircc §i rovg ccvSoooTrovg ctviTrXcKrcig , 

TroLvovpyorccroc ^ooct, kcii fjLizXia-roL yi rctg ywouKccg' 
>\~f;\ / ~ ~-~v^/ 

tn-i 7rcf^(r\. dirO TifA,tOOrciTGV KT'/lf/,Ct TOOV <TiOOV rO TTVp KAi- 

6 'fl Kcovf x«} 'laTTfT:- ) 'O fA.}v Tav oiV/JiivTay UTrh Ajof S^ftrv, xat 
K/)ovof ?r5CT»i/> »]/ TCi/ A(if Os 'la- viu. touto a.vTivs xwXsi- V'. 
7r(T0( «JjX^oj ripofjt.»&sa!{- »7a.v Js i^'EY^etpis-^s)!;) 'E/^TrltTTfi/Sfij.V. 

vls malleum valide, quantum potes, adige. Et alteram prae- 
be : hasc etiam omnino bene revinda efto. Rede habet : 
devolabit iam mox quoque aquila detonfura iecur , ut ni- 
hil non habeas pro bella tua & follertiffima fingendi arte. 

Prom. Saturne , lapete , tuque Terra mater , qualia per- 
petior mifer , qui nihil mali admifi 1 

Merc. Nihil tu mali admifilti , Prometheu , qui primum 
diftributione carnium tibi concredita, tam iniuftam fccifti 
& fraudulentam , ut tibi quidem fubdole partes optimas 
eximeres, lovem autem circumvenires obteftis oiHbus adi- 
pe candida: memini fane Hefiodi fic dicentis. Deinde ho- 
mines effinxifti, animalia vaferrima , atque inprimis mu- 
lieres. Super omnia denique, pretiofiflimam Deorum pof- 
feflionem , ignem fubreptum & illum ipfum dedifti homini- 140 I. U C I A N I 

'Jj/cLgi x.cti Tcvro iSct))cotg rolg AvSpaTroig. TotrcuiTct ^uvoc 

i.kyct(r{jLi.vog-, C^.g f^fjSiv oAiKficrctg r^iStaS-cti. 

nPOM. iLoiKctg, co t.pfji,yi, }Coti (tv Kctrot rov ■^TOirirriV 

otvotiriQv ctlriUiT^cti 'og rot roiotvrot TrooCipng, cO' oig 

syoo yi. r'/;g iv Tlfivrctviiu (riryicncog , ei rct SiKotiot lyi- 

yviTO, Irifcyjcruf^riv ctv ijxctvrov. ei yovv arxoKvi croi, yj- 

oioog ctv <roi ku) oiKUioXoyy;(ruijA.r,v V7n() roov lyKXrifJtu- 

Tuv, ug Sii^uifci uSiKU kyvct)Koru Trioi kfxov rov \iu 

<ru Je, (rroofJtv?\.og yu^ ii, Kcti SiKUviKog, ct7roMyri(rut 
, \ , ^ , ^ , \ • ~^ j/-. , ~ 

VTTi.^ UVTOV, COg OtKUlUV TVIV '<]jVI^OV ibiTO , UVKrrUVDOO- 

aS^ui fjti 7r?.ri(riov roov }^ucr7rioov rovroov ttvKoov , kiri rou 
l{.uvKU(rcv , oiKricrrov S-iUfjtu Trucn ^Kv^uig. 

EPM. EooXov fjLiv, (*> T[po>j,yiCiv, rriv iC^o^^v uyoovi^, 

6 ^ETifjttisxfjixv av ) 'A^<5v «.V 15 EaiXov) i^i/X.o^^v x** avju^f- 

tf/.a.VTCveKiyof.ripvTcivslovoeia^Ttv, Xf£. V. 

iv a 01 ■TtpocTOi avvYiyjVTO tuv ^ov- 13 Tiv (^jtnv ayanffi) E<fif!r/c 

XeutSv, oSfv xsti Tctj i7tTy:7et( a-Tj- icTtv n xtto Otxamiptiu it( aWo 01- 

i\.vc.v' Tovi os Ti //.iya. tipya.7fji-ivovc x-j7r>yptov ff.tTk^!t<n; , 'iv xaXoZatv 

tHv TroXiTixSv x^Xav , TaoT»! oapeX txxXnTcv i^mi ot 'oti oiva^sKiii aoi 

«i -na.Xttt iTiiJ.m. V. /j-t*» m £<p«s-«{' (j.nh. ykp t>iv .^'!i<fcv 

biis. Tot mala cum perfeceris , vinftum te effe dicis nulla 
re patrata. 

Prom. Et tu mihi videris , Mercuri , fecundum poetam , 
inculpatum culpare, qui talia adverfum me proferas, quo- 
rum ego caufa viftus in Prytaneo capiendi honore , fiqui- 
dem ex merito ius redderetur, me dignum aeltimalfem. 
Quod fi vacuum tibi tempus , libenter equidem apud te 
caufam meam agam, oftendamque, iniuikm de me fenten- 
tiam pronuntiaile lovem : tu vero , loquaculus enim es , 
& forenfi calliditate praeilans , partes eius tuere , & pro- 
ba, iufte calculum eum tulifle, quo damnatus fum ad cru- 
cem prope Cafpias iilas portas, in Caucafo, miferabilifli- 
mum ipeftaculum omnibus Scythis. 

Merc. Inani quidem , o Promerheu , provocatione cerfa» P R O M E T H E U S. 141 

x,cti ig ovaiv oiov , oy.oog ovv Aeye x.Ui yuo uAAoog 

TriDijxiviiv ctvayKctiov ) i(rr uv uirog KcLTctTrrr, kTnfJui- 
KyiTouAvog cov rov vjTrccTcg t'/]V &v roo y^icrco ov\ rctvr^v 
g-xoKyiV KdKoog ccv £;>? 6%oi', iig ctK^oaa-iv Kccraxoyi- 
(roL(T<Tcii (roCi(rTiKrjVi oiog ti irv TrooyovoyorciTog iv Tcig 
Aoyoig. 

nPOM. Tlfi'jrioog cjv, w 'Rou,y;, Xiyi, kcli OTroog fJLov 5 
ug SiivoTcLTO. x,ctr'/jyoi)yja-yig , f^viSi KaSvCy.g ri roov Ss,- 
KcLiooy rov Trctroog' <ri 6t, 00 iiOct.i(m, SiKU^rr^/iv ttoiov- 
fjioti iycoy£. 

H4>AI. Mci A/', «*AAc6 Kctrryopov uvri SiKccaTov 
iirS^i jU.g £^oov' og ro ttvo vCi?^ofA,ivog, 'J/t/^ocis/ y^oi ry]V 
xuy^ivcv cfjTroKiKoiTrctg. 

IIPOM. ^vitovv SiiKofjLivoi ry^v Kctry;yooiUv , crv fjuiv 
'TTi^i ry\g KKcTryjg yjdvi (rvvn^i' 'Rj^ftyjg Jg kcu t^/jv ctv^ooo- 

T3U AiW ouJev 'TC^jffaa.t aXXo 0'jv«- triv, Av/xtt o xp'.vofxr<c; /xel^cv <j!xci.- 
/-ijSat. "E^ss-iv Jf ci Jfxsc.ixo/ tp*- CTHpl^y i^a.lrlnTXI. \. 

bis, nuUamque in rem : attamen dic: etenim tantifper ma- 
nere necefle eft, dum aquiia devolet hepar tuum curatu- 
ra. Quod autem interea vacui eft temporis, optime fue- 
rit faftum, eo fi ad deciamationem audiendam abutamur 
fophiftae , qualis tu es aftutilTimus orarionum artifex. 

Prom. Prior ergo dic , Mercuri : utque me quani vehe- 
mentiflime accufes , nec quidquam tibi perire fmas eorum , 
tjuae pro iure patris dici poirmt. Te vero, Vulcane, iu- 
dicem mihi lego. 

Fu/cr. Nullam in partem: fed probe fcito, me pro iudi- 
ce accufatorem tibi fore , qui igne fubdudo frigidum mihi 
fornacem reliquifti. 

Prom. Quin ergo divifa inter vos aftione tu de furto iam 
differe : Mercurius autcm S: hcminum creationsm , £c car- 141 L U C I A N I 

XViTCti, JCa* ilTTilV OiiVOl iCl/CATi llVCti. 

K<1>AI. U iL^y-yig Kcti vTTio ijuLGv i^ii iycjo ycto ou 
Trpog Aoyoig rclg ^iKotviKolg nyA, ccAX ctfiC^i Ttjv Kctf/,i^ 

VOV .iX^ TCtTTcXXct §i , flJJTlW^ 6(7T< , KOLl TCt TOlCtVTOC GU 
TTCtCiOyug fJtifJiiXiTriTOLl CtVTOO. 

nrOM. 'Eyit) fXiV OVK oiv TTOTi CafX'/jV KCti TTi^l Trg 

KXo7rr,g rov 'Eofiriv ihKrj(rcti ctv iiTrilv , ov^i ovuSiiiV ftoi 

TO TCICVTO, 0f/,GTiX^'^ ^vrt. TTAriV Ct/\A ii KCti TOiOVTOVy 

<w lS\otictg TTcCi, v^io-TctroLi, Kctiocg r,ri] TriactiViiV Ttiv 
KctTriyopiuv. 
C EPM. TlcLvv yovv, u) Tlpof^yi^iv, fj.aK^uv §ii Koycav, 

Kcti iKcivrjg Tivog 7rctQcta-Kiv/jg , iTri tol (ra TTiTrpctyftivot' 

CVXi ^^ OLTTOXp'!^ fA,OVCt TCL KiOct?\.OLiCt ilTrilV TOOV Ct^lKrj flCL- 

. '/ > y / \ y ~ \ 

TiOV OTi iTriTpCtTTivri (TCi fJLCipoLCCti TCt KCiCL, (TCtVTCO fJLiV 

Tct KctXAi(rrct iC^vAciTTig, i^/i7roLTr}<rctg oi rov l2ot(riAicCt 

nium diftributionem incufabit: ambo enim artifices & dir 
cendi peritifTimi videmini effe. 

Ftiic. Pro me dicet Mercurius : nam ego a iudicialium 
orationum ftudio longe abfum , quippe circa caminum ple- 
rumque occupatus : hic vero rhetor eft , ac talia non le- 
viter ipfi funt meditata. 

Prom. Nunquam putaveram fore , ut de furto Mercurius 
vellet dicere , mihique exprobraret tale quidquam in arte 
fmiili verfato : attamen fi \el hoc ipfuni , o Maiae fili , 
aggredi fuftines, tempus iam eft peragere accufationem. 

Aleic. Valde quidem, oPrometheu, longa opus fit ora- 
tione, & inrtrufto quodam apparatu advcrfus ea, quaetu 
perpetraiVi : nunc vero nonne fatis eft fola capita exponere 
tuorum crimiaum? quod , cum praeficereris dividundis car- 
nibus , tibimet ipfi pulcherrimas fervares , deciperefque re- PROMETHEUS. 145 

%ui Tovg otvbpMTTovg <tvs7rA<x,(ra,g , ovaiv aiov aoLi to ttv^ 

KAi'd/Ctg TTCIO yjjiXCiOV , iKOI^lTag TTU^ dUTOvg. KCH jJLOl 00- 

Kiig, co l2eATi(rTi, f/y/j (rvviivcii g^; Tc7g TrjXiKOVTOig ttccvu 

QiAccvSpuTrov tov iXiog TriTnipUjxivog. 11 f^iv ovv icctpvog 

£/' fjivi iipya/rS-cii ctuTO,, «Jgjjo-gi kcu ^nAsyx^^^ ' ^-^^ f*l~ 
, \ • / \ -" n • " ' 

(TIV TIVCC UOtKpClV CtTrCTilVilV , KCtl TrUpot^TiTCH OJf iVl fA.Ot- 

A<0"T<* iix(potvi^itv TrjV ctAtikiciv' il Si Cng TOictvTrjv tts- 
TTOH^cS^Ott Tr\V VOfJtriV tcov Kpiuv , ZOtl TCt TTipi, Tovg CtvSpM' 

Tovg KctivovpyyjtTcti , Koti to Trvp KiKAO^ivcti , iKotvoog 

/ / . \ / ' , ,\ ,/ - 

KotTriycpyjToti f/,01 Kcti fj,ctKpoTipot ovK ctv uwoifA.1. ATipog 

•yot^ ctAAoog to tciovtov. 

IIPOM. Ei fA.iv Kcii ToLVTct Arjpog \(TTIV, ot iipriKctg, y 

o'^oiJti(ict fJttKOOv vtrTipov' \yoo §i Koti kTTii TTip iKotvcc <Prig 

iivcti TO, KotTrjyoprifjLivot, Triipoi/TOfjLoti cog otv Oiog Ti 00, 

^ictXvcrour^cLt tcl kyKArifictTct. Kot,i TrpooTcv f^iv aKov<rov 

TOt TTipl TCOV KpiOOV. KOtlTOl , V'/J TOV OVpctVQV , KUl VW AiycOV 

gem ; quod homines effinxeris , quo nihil minus fieri de- 
buerat; quod ignem fufFuratus a nobis detuUfti ad iftos. 
Et mihi quidem videris , o optime , minime intelHgere, in 
tanta criminum gravitate quam clementem & benignum 
lovem fueris expertus. Quod fi neges ifta te feciffe, ur- 
guendus eris , &; longa quaedam oratio extendenda , anni- 
tendumque mihi, ut quam poiTum maxime declarem ve- 
ritatem: fm concedis, talem te feciffe divifionem carnium, 
£ondendorum hominum inventum novaffe , & ignem fub- 
duxiffe, fatis eft mihi accufatum, nec, cur plura dicam, 
caufa eft: plane enim videar nugari. 

Prom. Ifta fintne nugae, quae dixifti , videbimus paulo 
poft. Ego vero , quandoquidem fufficere ais , quae accu- 
fatorie funt a te prolata , conabor , quantum potero , dif- 
folvere crimina. Primumque audi de carnibus. Atque equi- 
deni , ita me iuvet Coelus , nunc etiam ifta referens pu" ,44 L U C I A N I 

rctvTU, ctl(rxv]/ofA.aA vyn^ rov A<of , ii ovtu fxiKfoXcyog 

KCtl jLt«^4//^C<pC^ €0-TJ, OOg StOTl fXlKOOV 0<rTOVV iV T^ fXi- 

piSi ivDiv , ctvu(rKcAo7r^(rS-/i(roi/,ivov 7ny.7riiv TrctXutov ov- 
Tco -ij-iovy fjLr,Ti. Tr,g (rvfXfxuxiug fxvrifJLoviv(ruvTU, fjLrjTi 
ctvTo Tr,g opyrjg to KiOuAUiov o ia-Tiv ivvorj(ruvTU KUi uig 

fXiipaKlOV TO TCiOVTOV Opyi^HrS^Ul , KUl UyUVUKTilV , il 
fXrjTO fJiilioV UVTOg Arj'^iTUl. L\UlTOl TUg yi. UTTUTUg, Ui 

'EpfA,ri , Tug TOiUVTUg (JVfiTroTiKug ovcrug , ov yjp^ , clfxui » 

CtTTOftvrifXOViVilV' C6A>.' il KUl Ti VjfXUpTriTUl fXiTU^V iV' 

£«)%oi/^£r,i)i' , 7rui.^iuv rjyiicrS^ui, KUi uvtov kv tco (rvfjt-' 
rrctrico KUTUAiTriiv Tr,v opyviv ig oi to uvpiov TUf.invi- 
cSui TO f^KTog, KUi fjcvricriKUKiiV , KUi icoAov rivu fA.Vr,- 

fjtV\V ^lUCvXUTT ^» , UTTUyi, OVTi Q-iolg TTpiTTOV , OVTi 

ctXXoog f6u<n/^iKov. rjv yovv uCiM rig rcfiv (rvfA^Trotric^iv 
Tug KOfjc^^iictg TUVTocg, UTrurry, kui (rKoof4>fjUiTU, KUi 

70 (TiXAuiviiy , KUi iynyiAuv , ro KUTuXnTrofJCivov i<m 

l6 ^tX>.'j/iveiv) Sj\Kci(vs/v tn) axat/w/xaTav, xark T/!!ff«v tou t fif s 

dore fufFundor lovis vicem , qui tam fordidi fit contradi- 
que animi , ac fufpiciofe querulus, ut, quia parvulum os 
m fua portione reperit, in crucem tollendum mittat ve- 
tulhim adeo Deum , nihil amplius auxilii lati memor , ne- 
que adeo irae caufa quantilla fit cogitans, &: planc pucri 
••jire illud , fuccenfcre atque indignari , nifi partem ipfe nia- 
iorem accipiat. Atqui verfutias eiuimodi, Mercuri, con- 
viviales non decet, opinor, memori mcnte repohere; fcd, 
fi quid etiam peccatum fuerit inter epulas, ludum putare, 
atque ibi in convivio dcpofitam iram relinquere: vcrum 
ut in craftinum fub pedore recondas odium, & iniuriae 
recorderis, atque hefternae rei memor iam conferves , apa- 
ge, neque Deos hoc decet, nec praeterea regium ei\. Quod 
fi quis abftulerit a conviviis feftivitates eas, aftum & io- 
cos & fubfannationes & irrifiones , nihil fcilicet aliud erit I P R O M E T H E U S. 145 

7rf)ccyfA,ci,Tct , KUi '/jKKrTci crvy.7rccrico TroiTrovrcC uia-Ti 

iyCrJ OVOe f^VVIf/,0ViVilV Ug TrjV VO-TiflUlCtV iTl COf^yjV TOV iXlCi, 

cvx OTrciog y,cti Ti^AiKctvTO. i7r otvTolg ctya,voLx.Tvi(riiv, Kcii 
TrocvSiivoL vjyri<r£(rS-cti TriTrovhvai , d S^icivifxcov Tig tcoioL^ 
7rcti§ici,v Tivot Z7rcti^i, TrupcofXivog ei ^ictyvco(riToLi ro 
(^i?\Tiov alpovfxivog. Tihi ^i , co 'Y^ofjLVi , to xoJ\i7ru)ri- q 

\ \ ' / ~ . y ~ . .\. \ 

pOV , {A^Vj T}}V iAUTTCO fJLDlflCtV Ct7rOViVifX;]y,iVCtl TOO l\u, TtjV 

^' oAyiv v^r^f)ri<r'^cti' r/ ovv Sict tovto iXP^v^ '''o 'ov Ko- 

yOV , T^ y'^ TOV OVpotVOV CtVCtfJLiftlx^Ctl, , H.Ctl ^i(TfJU3t , }CCU 
fTTCtVf)OVg, itCtl h.aVKU(rcV OAOV i7nV0i7v, KCti CtiTOVg KOt- 

/ \\r .y r/\\ 

rot^rifXTruv , tcoti to j^Trafj iKKo^miv j oft&c yot^ fjcv\ ttoX- 

AVIV TAVTDt KCtTrjyOfi^ ToZ CtyoLVCtKTOVVTCg CtVTOV fJAKDO- 

ij/y^/cji/ , Kctt, ctyiviictv Tiig yvcofii]g , Kcti 7rpog opy^vjv iv- 

rtXXot.tvsiv Tivh' TtKKitv vs ict) ro vsty , Jjoc rSv o^Oa.K/y.uv ^xia-jnitv 

CxooTrreiv- ^nXol Js y.n.) yKinAari- xa* ixiiXKt^^nv ahxoc; yo.ii o y.T/z.of 

Xciv Ttoi^iAu jTrapu. -lo otaaiiiv TOuf yatt o i/.Ly.ts xa; ri IxoKctTtA y.a.l o 

y^Xout , x»i Jiao-uflsiv rS cyJ'/AXTt XKsitu.afj.ii. Kst) o ra.vTJL ypa.axt 

rav (;<^&aKy.^v iKKot ykp oi c^SstX- o-iKK^.ypv^iii. V. 

fji.0'1 Trapkro clKeic7!^at ev iit.uToiircii 14 'Ayevetav) Tp. elrzKetaVk 

y.opaiJ' KKKu,;. ^tKKaivsiv, juvKKa.i- G. 

reliquum , nifi ebrietas , ratietafque & filentium , res te- 
tricae & iniucundae , quaeque minime compotarioni con- 
veniant. Quare nihil minus putaram , quatii recordaturum 
effe lovem poftridie; nedum ut tantopere propterea indi- 
gnaretur, feque gravem iniuriam exiltimaret eiTe paiTumj 
fi diftribuens aliquis carnes ludum quendam luferit tentan- 
<io, num, qui deligit, meliorem partem dignofcat. Pone 
vero , Mercuri , quod gravius eft ^ non minorem me par- 
.tem attribuiffe lovi , fed totam fubripuiffe : quid igitur? 
ideone oportebat^ quod proverbio dicitur ^ terrae coelum 
•mifceri, vincula , cruces , totuttique Caucafum adinvdnirej 
& aquilas demittere, & iecur extundere? Ifta vide ne ma- 
gnam patefaciant indignamls humilitatem animi ignobilem , 
J&. in ira concipienda levitatem. Quid enim hic defignet, 
Lucian. VoL J. K ,46 L U C I A N I 

^i^noLV. ri uv kwoiyjc-iv ovrog oXov I3cvv kTroKia-ctg , il 

I o KOioov oAiym iviKct rrjXiKctvrct coyi^irai ; Kflt/ro* 7ro(rco 

cl av^DCijTrci ivyvct} [xcvi^rnpcv Sicty,iivrcn vrpcg rct tciciv- 
rct , cvg iiKcg r,v Kcu rct kg opyr^v c^spovg ihcti rcov 
S^icov 5 ctAA cfA,ci)g iKiivoov cvK icrriv ooTig rci) fJt^ctyiiocii 
trrctvpcv ctv rifJi,r,(rctirQ , u rot Kpict r^odv, Kcc^iig rov ^ct- 
•/.rvXcv , rov ^cofiov 7ripiiXixur,(rcLro , tj oTrroofXivcov ctTrO' 
crTrucrctg roov Kpioov Kunf^pcx^icnv' a,A?.ct (rvyyvooy,r,v 
et7rovifA,cv(riv avroig. u oi Kctt Travv opyter-cfiiiv, v\ kovov-' 
Xcvg ivirpf^ctv , i^ Kctt Kctrct Koppv\g i7rctrct>ctv , ctvi(ry,0' 
}.07ri<T^v\ Si cvoiig Trcto avrclg toov rriXtKcvroov iviKct. 
Kctt 7ript fJiiv roov Kpioov rccravra' aWxpu ftiv Kctftoi 
ctTrcXoyinrS^ai' ttoKv oi alcrxioo Karr,ycpitv iKiivoo, 

I I Ylipt S'i rYjg TrKacrrtKYig, kui cri rovg ctv^pdowovg iTroir,- 
ca , Kaipcg i]Si^ Aiyuv. roZro h , co 'EcfA,)] , ^trrtjv g%ov 

rh yA/^4'v T^v JaxTuXa-v , ciiyi) Ji^£vsj tS?v paTri^s^fvoiy x;tk yk^ 1 

XSVc)uXO< OVT^f •TTf/J» OLUTiliC yU.f M * 

Xx/A-^U tSv OxxtvKuv iyyivsTAi. xsvc)uX6i oVTcf "Tlipi at.uTive yuc» ~ \ - ~ ■xr 

*/", ^ !•../,_ j ,' " cacx.av TX iU(fi)i TX-JTi.y. fi totum bovem perdiderit, qui fruftulorum carnis pau-, 
corum caufa tantopere ftomachetur ? Contra homine$| 
quanto fe praebent aequiores in iftiufmodi rebus, quos' 
credi poterat ad iram efTe promtiorcs Diis? & tamen eo- 
rum nemo eft , qui coquum cruce multarit , fi carnes eli- 
xans immiflb digito de iufculo deguftarit, aut aflatarum 
carnium quiddam avulfum deglutiverit ; fed veniam dant 
ipfis: fm eft, ut ctiam valde irafcantur, aut pugnos incu- 
tere folent , aut alapas in malam ingerere ; nemoque ha- 
ftenus apud eos in patibulum ire iulTus ob tanta fcilicet 
crimina. De carnibus ifta funt fatis : quorum ut turpis eft 
mihi defenfio , fic multo turpior ipfi accufatio. De arte 
fingendi autem, deque eo, quod homines fecerim, tempus 
iam dicere. IUud autem, Mercuri, cum duplicem habeat P R O M E T H E U S. 147 

rtjv iccLrviyo^iciv i cvk olSa, tca,^' oTroripov ctlfiuirS-i f4,e.' 
Trorioct, ug ovSi oAcfOg 'ixp*jv rt,vg av^puTTOvg yiyovivai, 
rt-AA' afjLiivov ijv arpiju,i7v avrcvg yvjv aKKug ovrag av- 
tpyatrrov , fj ug 7n7r\a<rS-ai fxiv ^xp^v , aAAov Si rivcb 
x,cci fjiA^i rcvrov ^aa-xfiy-ari^rS^ai rov rpoTrov ; lyu) ^i 'oy,ug 
vTTi^ ctfjiColv kpio. KcCi Trpcorcv yi , cog cvrkf^cia rolg S-solg 
cLTTO rovTOv l3Aa(^rj yiyirt]rai , rcov a.,v(lcoj7roov tg rcv (iiov 
wapa^X^ivroov , Tniocicof/.ai Siiyjvvnv' iTTnra oe, ug Kat 
(TvfjiCfipovra Kai afjLUvu ravra avrag 7rapa,7roA.v , yj u 
ipyjfjiviv Kai a7ra.v$pci07rov (rvvijSiaivi ryjv yrjv fxiviiv. Hv i i 
Toivvv TraXai ypaov yao cvrco SyjKov av yivaro u ri yj^i- 
KVica lyoo fjnraKocrfxyj^rag , Kai viooripicrag ra Tript rovg 
ctvSpco7rovgJ ro S-iicv fjcovcv Kcci, ro iTrovpdviov yivcg. vj yyi 
^i, aypiov ri Xf^^l^^ ^'^^ a!Jt,opZ:ov , vAa.ig a^raTa, kou 
ravraig av^fjnpoig Xcfjriog' cvn ^i ficofjioi B^ioov , yj vicog' 
TTohv Si aya^kfjLa, tj h>avov , yj ri aKKo roicvro, ola 

infimulationem , nefcio equidem , quam in partem maxime 
tne criminemini: utrum, in totum non oportuifTe homi- 
nes fieri , mefmrque fuiffe , fi conquieviffent ac manfiffent 
terra prorfus rudis atque inelaborata ; an , eos quidem fin- 
gi debuiffe, fed afium quendam , non hunc in modum , 
efFormatos. At ego tamen de utroque dicam: & primum 
quidem, nullum omnino Diis ex eo damnum accidiffe^ 
quod liomines in vitam fmt produfti , conabor oftendere ; 
deinde, multum intereffe , ut utifms hoc ipfis & meUus fit, 
quam fi terram defertam hominumque vacuam contigiffet 
ref^are. Ergo erat olim (facilius enim fic palam fiat, an 
quid ego peccaverim alio ornatu indufto noveque fabri- 
catis hominibus) divinum folum ac coelef^e genus: teilus 
vero inculta quaedam res & informis , filvis tota iifque 
agref^ibushorrida: neque erant arae Deorum, nec templum^ 
( qui poterat enim r ) nec f^atua , neqtie fimulacrum , ne- 

K % 148 L U C 1 A N I 

TToKAct vvv cLTravTctxo^it (^ctiviTUi fJiiTct, 7rct<r/ig iTnfXi- 
?.iia,g Tifxufjuivct lyoo St , Ai) y&nj ti irpol^ovXivoo iig to 

aOlVOV, KU) (niOTTOO OTTOOg CtV^ri^ria-iTCil fXiV TOL TCOV ^iOiVy 
kTTlSciXril Si KCcl TCLKKcL TTC/JVTCL ig KOCry,CV j KCil KccAXogr 

tvivor,cra cog ctfji,iivov uvj cAiyov ocrov tov TrrjAov Xatf^ov- 
tol , 'C,ci)ct Tivct (TvcTTrto-acrS^cti , Kai avaTrAacrai Tag fA.Qo- 
<Zag ^iv Yifjnv avToig TroocnoiKOTa Kai ya^ ivauv ti 
o)fxr,v Tco <Tiict}, fxr/ ovTog tov ivavTiOv avrco, Kat Trpog o 
ifMKAiv 7} i^iTcta-ig yiyvofxivrj ivSaifA,ovi<rTipov aTTo^at- 
Viiv avTO S^vriTOv f^iVTOi avTO iivai' iVfA,rj')(^avcAiTaTov S' 
ctKXcog , Kai crvviTcoraTov , Kai tov (oiAriovog aiaS-cc/Q- 
13 fAivov. Koti d'i^, Kara tov TroirjTiKov Xoyov, yaiav vSu 
(^voag, Kat aiafcaXa^ag, ctviTrXacra Tcvg av^ocoTrovg, 
tccti Trjv "AS-ijvav TraoaKaMcrag cvviTnAaf^icrS-ai fxoi 
rcv ipyov. Tavr icmv ct fnyaAa iyco Tovg S^iovg ri^i- 

9 'H i^eTcia-li) 'Avri tsu m rrii.pu.^i^ii. V. 9 RiOct.tf/.oviffTSf.-^y') Tov 
^iiiu vyiXcvirl. V. 15 T^iIt' «Vri ) Ba/iVTiiTOC Xiyof. V. 

que aliud quidquam eiufmodi , qualia multa iam ubique 
apparent fumma cum cura in honorc habita. Ego vero, 
iemper enim aliquid confulo in communc , mecumque agi- 
to , quomodo ampHficentur rcs Deorum , ccteraque omnia 
incrementum capiant ornatus ac pulchritudinis, inanimuin 
induxi optimum fore faftum , fi , parvula quadam luti par- 
te accepta, animaha componerem atque eflingerem fpccie 
robifmet ipfis aflimilia : etenim ita ftatuebam , deficere 
quiddam naturam divinam , dum nihil exllat ipfi contra- 
rium , ad quod inftituta comparatione, illam efle beatio- 
rem dilucide pateat: tum mortale illud elTe volebam, ar- 
tificiofiflimum alioquin & prudcntiflimum , quodque me- 
Jioris haberet fenfum. Itaque , fecundum poetae diilum , 
aqua terrae mixta & permollita eflinxi homines , Miner- 
vamque etiam advocavi, ut una mecum operi maaum ac- 
coinmodarei. Ilihasc funt fcUicet , quae gravia in Deos ad- P R O M E T H E U S. 149 

, \ \ ^ ■<' j , / ■y 

TTiTroirKcc, KoLi TO Tiiog ciKiv/iTOv , iig Kivvj<7-iv '/jyoLyov 

KCCl, a)g iOiKi, TO CiTT iKliVOV VJTTCV 3-iOl iKTW ol S^iGl y 

^iOTi Kcti 'iTTi yrjg B^vtiToi, ^ooct Ttvoc yiyivtjTcii. ovroo yoLa 

KOLt CCyctVCiKTil TLiVg COayriO iAoLTTOVf^iVOOV TOOV S-ioov 
\k TVig TOOV CtV^^OOTTOiV yiViC-iOCg. il fJLyi OLOCJL TOVTO ^i^ii , 
y/l/\ KCLl OVTOl OLTrOGT-CtcriV iTT CLVTOV \6ovAiV(rO0<rt, KOLl TTO- 

Mf^cv i^iviyKoo(rt TTpog Tovg S^iovg , ooTTriQ 01 ViyccvTig, 
«tAA' OTi fAiv §r\ ov§iv '/j^iKyicrS^i Trpog ifjLov , 00 'Epf^^ , Kctt^ 

rOOV ifJLCOV ipyoOV, orjXoV' r\ (TV Su^OV TI KOLI iV TO fA.Mf)0- 

^ \ ' \ f/ -^ 

roLTOv , Kctyco crtooTrrja-oijLcit , Kcti OiKoLict icrofjLctt Triirov- 

^oog Troogvf/Mv. KJTt oi-Xfir^^rtf^ctTcJLVTctyiyivr^TOLtTOig 14 

Bioigy ovTOog kv fJLcL^oig, it iTrtf^Xi-^itctg rrjv y/jv ov'KiTt 

etvxfx'rifictv Kcti kKctK^y, ovcrctv, ctXKot iroKicrt , Kcti yioop- 

ytcttg, KOLt CvTotg ^fMpoig dtaKiKoa-f/y/if^iv/jv , Kctt Trjv 

14 AuXf^npkv) Tp. ax<A'» , afT/ ly.AKKi! , avT* TcZ u.xu.Ta.<niiuctTTCVy 
Toljay.a.TspyoKTToy, xTipt-^iitKTiv. G. impiTroiXTOv , «xars/jysts-Tov. V. 

l.j. 'Ax5t//ii ^i/Tav) rpi<tlS[Xl X«« «tXJff//J>TIV. G. 

mifi; tum detrimentum viden' quantum fit , qui e luto ani- 
malia confecerim , qaodque hadenus erat immobile , iti 
motum deduxerim : ex eo, ut videtur, tempore minus Dii 
lunt Dii, quia in terra quoque animantia quaedam mor- 
talia exftiterinc : quippe illud etiam luppiter indi^natur , 
quafi deteriore Dii effent conditione ab hominum ortu ; 
nifi forte hoc veretur ^ ne & illi defeclionis confilia ad- 
verfum fe ineant , beliumque interant Diis , perinde ac Gi- 
gantes. At nihil vobis accidiiTe maU a- me, Mercuri, meif- 
que operibus , eA manifelium : fm , oftende tu unum aH- 
cpaod vel rainimum, & conticefcam , ac iufta m^ perpef- 
fum a vobis fatebor. Qiiin contra haec in rem effe Deo- 
rum , Ita maxinie difcas, fi confideres terram non ampHiis 
borridam & pulchritudine fpoliatam. , fed urbibus, cuhis 
a2;ris , plantifque mitibus ornate diftindlam , m.are navig»- I50 L U C I A N I 

B-oi.XcLrra.v '^MofXiv/iv , kcii rctg vtjcrovg KOLroiX.ov{jLivct^ j 
cLTroLvra/xfiv St. (ioof^cvg, Kcti 3-v<riugy kui vaovg, kou \ 
TTcLVYiyvoiig ^icroLi di iSiog TrourcLi jniv oLyvicti, TrcLcrcLi 
oi cLvbpuTTOOv aycpai. Ka; yao n fxiv ijxavrcv fxovct) Krt\' 
fia, rovro i7rXa(rafA,riV , iTrMoviKrovv av rrjg "xjpvia-ioig' vvv 
^' iig ro Komv dpoov n^HKa vfjClv avroig' f^^AAov Si 
A<c? fJLiv KcLi ^ k.7roKkoovog , Kai (rov Si, oo 'Epf/.>], vioog 
\S'iiv cLTravraxov icrn, Ylpof/,'/jkoog Si, cvoafxoog. opag 
OTTOog rcLfiavrov fJLova (tkottoo, ra Koiva Si KarcLTrpo^i- 
I 5 S^oofjii , KcLi iX<x,rroo vroioo. Tihi Si fJLOi , do 'Y,pfJLf} , koli 
roSi' ivvorjcrov , uri (roi §oku ayojiov a>xaprvQov , v\ Krtj- 
fjLa , vj TTOirifxa , io fxvi^ug o'>]/irai , fxriSi iTruivicnrai , 6- 
fxoicog Tji^v Kai npTrvov i(ri<7-S-ai rco ixovrt. Trpog ^tj rt 
rovr iOrjVj ori, f/,t] yiyvofjLivoov roov avopooTroov, UfjLap- 
rvpov (Tvvif^aivi ro Ka.,XKog iivai roov oXoov' Kai TrKovrov 

3 Ms9-Ta« «Is A;o( ) 'Apii.Tov. x«i rov-n /Sa^UTMTOj ttpetvtia.. V. 
G. ^touc HOixnxoi , ^ttfirxroi o \s- 

8 'OpS; o-jriei^ K^t' tipmttttv. ycs. G. 

tum , infulas habitatas , ubique aras , facrificia , templa , 
feftorumque celebritates : lovis autem plenae omnes viae , 
cunfta hominum fora. Quod fi mihimet foli homines velut 
legitimam pofleffionem eiTmxiffem , privatis ufibus ftudere 
potuiffem videri : nunc vobiicum communicatam in me- 
dium attuli. Immo , quod magis eft , lovis , ApoUinis , & 
tua, Mercuri, templa videre nufquam non datur; frome- 
thei nufquam. Viden', ut meis folius commodis invigilem, 
publica prodam & imminuam ? Hanc porro rationem mi- 
hi pone, Mercuri: expende tecum , tibine videatur bonum 
aliquod tefte carens , feu poffeffum , five arte laboratum 
fit, quod nemo videat, laudet nemo, fimiliter fuave iu-» 
cundumque fore habenti ? Quorfum autem illud dixi ? quia 
non fatStis hominibus teffem habitura non erat pulchritu- 
do univerfi : nimirum divitiis abundaremus , quae neque PROMETHEUS. 151 

•rivct TrXovjvicruv gyW.gAAc^ei' , ovTi vtt clXXov Tivcg S-a.v~ 
Lcu(r3-/j(rofjLivov, ovTi vjfjuiv uvTo7g OfjLoioog tij^iov. ov^i ycco 

CtV ilXOf^iV TTOOg 0, Tl ihci,TTCV TTCt^CL^Ul^lV CCVTOV , OV^^ 

c.v crvvkfxiv viAtKct iv^^aif^ovovfzev, ovx opoovTig ctfjLoi^ovg 
jodv riyATipoov Tivag. ovtoo yuo oyj x.cct to fxiyct ditx^inj 

/ ,~ ~ ~,<~r>\ ~ 

O.V fJLiyct, il TU fJLtKDCO TTUpUfXiTpOtTO VfJLitg Oi, TtfA^CiV 
irrt TCO TToKtTiVfJLUTt TOVTCO SiOV, UVi(rTUvpOOKUTi fJA , KUt 
rUVTVlV fJLOt TrjV UfJLOtf^ijV UTTOfJifJoOKUTi TOV (2ovAiVf/,UTOg. 

'AaAu KUKovpyoi Ttvig ■^y,g iivut iv uvrotg , KUt fxotx^'^- 1 6 

CViTt, KUt 7roXifJLOV(Tt, KUt uJiXCu^ yUfA,OVCrt, KUl TTU- 

TOUCrtV i7rt(iovXiVOV(Tt TTUO YifJUV yUO ol)'/} TTOKkvi TOV- 

TMV U^^oviu'-) KUl OV S^yjTTOV StU TOVTO utTtucrutT uv Ttg 

\,\ \\~<-/t~ / .>\ 

rOV OVpUVOV , KUl TVIV ytJV , OTI VjfJLUg (rvViCTTVllTUVTQ iTTit 

Kui TcvTO t<Tcog (putvjg uv , OTi uvuyKVj ttcaKu vjfA,ug f ^eiv 

TrpuyfJf^UTU i7rtfA.iAQVfJLiV0Vg UVTOOV. OVKOVV OtU yi TQVTH 

3 Tia.pa.^(ifA(v auro ) 'Avt< tou flfa'o«//-JV. V. 
*^fTa^o(/ujv , aT/yx/i(V5iy.sv , ■na.pa.- 5 ^stx^it» a,v lAiya) F^. Ji>ii 

fioLW^tiy.i]/. ypa.<fiTU.i J.- x«( •TTot/ia- Jtv f/-iya,. G. 

aliicuiquam effent in aclmiratione,nec nobifmet ipfis perin- 
de carae; nihil enim exftaret omnino, ad quod tanquam 
imperfeftius eas exigeremus; neque intelligeremus , quan- 
ta verfemur in felicitate , nifi quofdam intueri daretur bo- 
norum noftrorum expertes : fic enim demum magnum pa- 
tefiat efle magnum , fi ad parvi menfuram comparetur. 
Vos vero, quem decebat ob follers inventum honoribus 
afficere, in crucem fuftullfcis me, eafque mihi vices red- 
didirtis confiHi. At maleficos effe quofdam ais in iis : adul- 
teria committunt , bella gerunt , forores ducunt , patribus 
infidiantur: quafi apud nos non magna fit vitiorum illo- 
rum copia : nec fane propterea quis culpaverit Coelum & 
Terram , quod nos condiderint. Hoc infuper fieri potefl , 
ut dicas, neceffum effe multis nos negotiis implicari, dum 
curamus illos. Eandem igitur ob caufam paftor indigne- 

K 4 ,^1 L U C I A N T 

avayKctiov civroo i7nfXiM.io-'j-cti uvTrjg. Keci u rovru y% 
ipyoo^ig rovro, koli ijSv uAAoog, x,cii v\ Opovrig ovk ccnc- 
7ry\ ixovcrct rtvu Sictrpif^ry. ri ya(j ccv in-pccrrof^iv, cvk 

,/ T /- , ^ ^, \ V X . , 

iX^^^T^^? ^v ■n-povoovfA.iv ; yjpyovfxtv ctv , Kott ro vtKrctQ itti- 
vcfjLiv , Kou rr,g ctfA.(Bpoa-iccg kviOopovf^i^ct , ovStv ttoiovv- 
17 ng. O Si fAdXKrrd fti -^viyH , rovr ifrriv' o\ y.if^Oo- 
iiivoi rrjv ctvSpcoTroTToiiotv , Kcti fj.a\i(rrct rctg ywctiKctg, 
OLtoog ipctn ctvroov, Kcti ov oictMiTnn Kctriovng, ctprt 

LtiV, rOLVpOi, Ctpn Si, C-CCrvpci KCtl KVKVOI yiVOf/AVOl, kobi 

S-iovg g| otvroov TroHLtrS^cti cthovvng. ctX?C ^x^riV , ktoo^ 
Qricrug , ctvcCTriTrActa-B^oti rovg ctv^pooTrovg , ctXAov S'i rivA 

TDOTTOV, OLAACt fJLVl t\fJLlV iOlKOrotg KOLl Tt CtAAO TTCtpCj- 

iuyfxct rcvrov ctfjLUvov 7rpoi(rrr,<rotfj>,viv , o yrctvroog kolKov 
t}7rKrrcif^t]Vi »? ct<rvvirov KUi S-ripico^ig $Jgi, Kcti ctypiov 

•fetCbtt T>iv avf^-Jv cyy.u.ivii >c«i Twv po{ , Ji' 'Avr^iTTnv aa.r\ip{ , Jiat 
x«i3t cyj.Xnv a.Tf'^\ci.vfty. V. AiiJav xyxv^i- V. EflTJ xttt «V«" 

9 AoTt y.h TSt.Zfil') TaUTtt S^al- y/)tf;U//st TTf/li TOUTOU. G. 

tur, quod gregein habeat, cuius fibicura fit gerenda. Fue- 
rit hoc ipfi laboriofum, at iucundum itidam : eaque fol- 
licitudo non ingratam praebet occupatlonem. Nos aiitem 
quid ageremus, non habentes , quibus pfofpiciamus .^ cef- 
faremus fcilicet, bibereturque nobis nedar, & ambrofia 
non ingurgitaremus otiofi. Quod vero me maxime urit, 
hoc eft: qui incufatis hominum fabricationem , & potifli- 
mum mulieres, ipfi tamen amatis eas, neque intermittitis 
in terram defcendere, nunc in tauros, alias in fatyros & 
cycnos verfi , Deofque ex illis procreare non dedignanii- 
ni. At iiihiloberat, forte dices, quo minus homineseffin- 
gerentur, fed alium quendam in modum, nec nobis fimi- 
Jes. Ar quod aliud exempiar ifto melius mihi propofuif- 
feni, quod. omnino pulchrum fcicbam? num rationis e»-» P R O M E T H E U S. i^ 

aTriDyct^icr^cti t6 (coov j tccii Trojg ctv vj B^ioig i^vtrav , ij 
Tctg ciKKctg Vfjuv rifA,ctg ct-n-ivtifJictv , ovxi toiovtoi yivo- 
f^ivoi 5 oiAA vf^iig orctv ysv vyAV rctg iKct,roy\ia,g tti^oit- 
ciyucnv, cv>c oKViiri, ycocv km rov 'Q,Kictvov kX^uv ^soi, 
uiT ctyvLLOvcig k.\^i07rv\ctg' rov ^i roov riy.oov vyAV Kcti rct)v 

^VtTiOdV CtiTiOV CtVi^TTCtvpUiCCtri. Trifii fJCZV OVV TCe)V CtV^JDCfJ- 

TTCiOV KCti rCtVTCt 'iKCtVct. YlS'/] 0£, il OOKii , 'iTri TO TTVU l8 

UiTUUi , KCti TVjV iTrOViiOKTTOV TOtVTi^V HAoTryjV. KCti TTDOg 

S-iOOV TOVTO f/^Oi CtTOKDiVCtl, fM^rhv OKV/j^TCtg' gfT-S"' 0, Tl 

flfA.Zig TOV TTVOOg GL7rOAC>)/\AKCtf/,iV , lC OTOV K,Ai TTCtU CtV- 
A / > ,' , i ,/ '/ \ r ^ / 

CpCeJTrcig ilTTiV'-, OVK CtV iiTTOig. aVTYl yctO , OlfJCCti, ^V- 

(Tig TovTQvi rov KrrifJUtTog ov^ev t; iActrrov yiyvirctiy 
ii Kcti ng ctXXog ctvrov y.irctKciQ>oi ov ycto ctTrocrl^ivvv- 
Tai ivuvcrctfxivov nvog' OSovog ^vj ctvnK^vg ro roiovro, kZ> 
cav fjtrj^iv VfjLiig tjSiKyicrS-i , rovrcuv KCt)Xviiv fttTctoi<^ovoti 
Tolg Siofjbivoig' Kctiroi S^iovg yi ovrctg, ctyct^cvg xdv[ livcti, 

pers & ferum conveniebat, atque agrefte elaborari animal ? 
quomodo Diis facrificaffent , aliofque vobis honores tri- 
buiffent? & vos tamen, quando iiecarombasofferunt,nul- 
lam moram facitis, etfi vel Oceanus longo itinere fit pe- 
tendus, ut vifatis probiflimos Aethiopas : me vero, hono- 
rum vobis & vitlimarimi caufam , in patibulum egiftis. De 
hominibus quidem ifo fufficiunt. lam, fi videtur , ad ignem 
tranfeo , exprobratumque tantopere fiirtum. Per Deos er- 
go hoc mihi refponde nihil moratus : eftne quidquam 
iftius ignis , quod amiftmus , ex quo apud homines eft ? 
non dixeris : haec , opinor , natura eius rei , nihil ut de- 
crefcat, etfi vcl alius inde partem capiat; non enim exftin- 
giiitur , fi quis ex eo lumen accenderit : invidia vero pla- 
niflime eft, ex quibus nullum ad vos damnum redeat, 
eorum prohibere ne ufus impertiatur indigentibus : atqui 
Dii cum fitis , beneficos effe oportet , conjmodorumque 154 L U C I A X I 

xa^i SoTripctg icutiv, kcci i^oo CSovcv TretVTog ia-Tccvui' 'ottcv 
ye £; aai to ttclv tovto ttvo v(^i/\0{xivog KccTinof^Krct ng 
rrjV yyjv, u,'/jo cXoog ti uvtov }cctTot,Ai7rcov , ov fjciyoc vuocg 
rjSiKcvv' ovSi yoc^ vf^ilg Silcr^i ccvtov , fJcriTi piyovvTig , 

fJCriTi V^OVTig Ty\V CCfJ^fijiOCriUV , fJLVlTi CcOTOg i7riTiXV*IT0V 

1 9 SiOfjcivoi. Oi Si ccv^pooTTOt Kcci ilg Toc ccXXoc fjciv ccvccy- 
Kccioog x.ooovTOCi tco Trvpi , f/M.Ai<rTcc rji ilg Toig Bvcriccg , o- 
•TTCog ixoiiv KVicrcruv ccyviocg, kcci tov AipccvooTCv <jvf/.ixv, 

KCC) TCC fJCV\pioC KCciiiV kyrt TCOV (icOfJCOOV. OpoO Si VfJCOCg fUC?^.i- 

(TTOL X^^ipOVTCCg TOO KCCTTVOO , KcCl TYiV iVOOXiOLV TCCVTY\V i\Oi- 

CTYjV oicf^ivcvg , CTTOTUv iig Tcv cvouvov tj Kvia-ffu yiy/jTUl 

iXi<rtrQfJCiV/l TTipt KUTTVOO. iVUVTiOOTUTVj TOIVVV Vj fJCifJjKyig UV 
yiVClTO UVTV\ Til VfJClTipoC iWl^VfJcia,. ^UVfJCOC^OO Si OTTOOg 
CVyj KUi TOV yiXiCV KiKCoAvKUTi KUTUXUfJCTriiV UVTOVg' 
KUiTOi TTVO CVTOg iCTTi TTOAu S^iiCTiOCV Ti , KUl TrvpOOOi- 
tTTipCV. JJ KUKiiVGV UiTiOUT^i , OOg (TTruSoOVTU r,fJCOOV TO KTr,- 
1 'Eaat^) TSv aya.Sctv. V. 8 KKsrav) Ou/y»iV. V. avT/ r:t) "^Cny, G. 

lErgitores procul ab invidia remotos. [ Hoccine vos aegre 
feratis ,] ubi , fi vel omnem hunc ignem fubreptum detu- 
lilTem in terram , nihilque omnino ex eo reliquifTem , haud 
magna a me vobis iniuria foret fafta } neque enim vos eo 
indigetis , ut qui non frigeatis, nec ambrofiam coquatis, 
neque opus habeatis arte fafta luce. Hominibus vero ignis 
ufus eft & ad aHa perneceffarius , & plurimum ad facri- 
ficia, ut poffint nidore vaporare vias, thus adolere , & 
lumbos hoftiarum in aris: video fane, vos fummopere 
deletSlari illo fumo, eafque epulas putare fuavilTimas,quan- 
do nidor in coeium penetrat multo fumi volumine fub- 
veftus : adverfetur ergo haec criminatio quam maxime ve- 
ftro defiderio. Miror autem , quom.odo nec folem vetue- 
ritis eos illuftrare: atqui ignis hic eft rnuho divinior & 
flagrantior : aut illumne eiiam acculatis , quafi diflipantem P R O M E T H E U S. 155 

1.10. ; iipyiKcc. (tOm ^i , d) 'EpfA,'/] Kcci ll(pcti<rTi , ii ti jU-jj 
>:;:A^? uijr,(rB-c(,i ^ozfi, ^nvhvATZ , Kcti J^igAgyxere' Kci- 
yuj ctv^ig cCTrcAoyrjtrofA.cci. 

EPM. Ov paC(^tQV, u YLpcfJiyi^iv, Trpog gvto) yivvcuov lO 
CQ<ticrT'/jv cLfJLiXXoiTS-cti,' TrKrjV kXkct uv/icro, ^iOTi f^yj 
xoti Tjivg TcivTcc iTryjKovri (tov. iv yao oloa, , cog i^ Kcti 

OiKCt yVTTCig CtV i7ri(rTl^<Ti (TOl TCt iyKOLTO. i!:^Ciip'/](rQVTCi,g 

ovTco §iivodg ctvTov KcCT'/jyop'/jKccg , cC7rQAoyii(r3-cii oo^kcov. 
iKiivQ ^i yi S^ccv iji<x>^oo , TToog jjcccvTig lov ov TrpoiyivciOG^Kig 
cvTCO KoAa(rS"/j(rofA,ivog. 

nPOM. 'HTTKrTClf^yiV , CO 'RpfjC/l, KCCi rcCVTCt fJCiV, KOCI 

OTi ccTToAvSri^rofjccci ccvSig oiScc, Kcu vi^'/i Tig iK Qyjpcov 
cC^ihiroci (Tog (piAog ovk ilg fXocKpccv, KoCToCTO^^ivtroov ov 
<^y,g i7ri7rT'/;(ri(rS-cci jjcoi tov cciTov. 

EPM. E/ yoco yivoiTO , ijO Y].pQj^'/i^iV , rccvroc , Kcci 

5 iiv^ro ) Eu<fpiv6>irt , wfACm- a.jTo\ ykf, i-Tr) tiTj t*v a.ptBf^a:v 
• * • ^ r w \ ^tJl^iCnei T* teXo (puXa.TTSUa'» TCnv 

6 0;Jaa.cs|x*WfXit)'E|x*« i7r\2;v. V. 
OiitU.- TO I 'Attjxwj Kpvhxyji»' 

propriam vobis pofTeffionem ? Dixi. Vos autem utrique , 
Mercuri & Vulcane, fi quid minus redle didlum videatur, 
emendate & arguite; tumque ego iterum partes meas tuebor. 

Alerc. Facile non eft, Prometheu, cum tam valido So- 
phifta contendere. Ceterum gratulare tibi , quod luppiter 
ftam orationem tuam non inaudiverit : fexdecim enim , 
quod probe fcio , vultures appofuifTet tibi ad inteftina 
eruenda;tam graviter ipfum obiurgafti,dum caufam tuam 
agere videris. Illud equidem miror , quo patSlo , cum fis 
vates , non praefciveris , hoc te fupplicio puniendum effe ? 

Prom. Noveram illud , Mercuri ; & , me folvi debere in 
pofterum , novi : & iam quis Thebis adveniet tuus ami- 
cus non longo temporis intervallo, fagittis confixurus eam, 
quam in me involaturam effe dicis , aquilam. 

MiTc, Ea, Prometheu , utinam eveniant, teque intuear 1^6 LUCIAXI PHOMETHEUS. 

iTTiSoifjLi cn XiXvfjL.i)iov i KAi Kom ovv rjfjuv ivaxovfjLmvy 
fiu fji^v TOi Kai KOicLvofj.ovvrct yi. 

21 nPOM. ^ujifHl' Kdl CrvViVCi)X>iO'0f/.Ctl VfJUV , KUi • 

Zeu? Av(rii fu,i, ovK ctvri fA,iK^o(,g ivSotifx,ovictg. 

EPM. Tivog rotvrvig\ fjtvj yeto OKVYi<TY,g uttuv. 

ITPOM. OiTS-ct, u)'Eofiyi, ri^vQsriv-, ctX?C cv Xf^ 
Anyiw. (^vActmiv ycto ctfjiuvov ro ct7roo^r\rrov , cog fti~ 
irB^og iiYj, Kcti Kvrftct fioi ctvri rrig Kotrot6iKr\g. 

EPM. 'AaAo, CvXotm , 00 Tir^tv , u rovr Af/Aivov. 
rftug Si oiTTioofXiv , 00 ixOcticm , Kcti ycto oiirog rjOTj 7rX>i- 
Ciov ctirog. VTrofjLivi ovv Kct^n^oog iir\ de yi rjoyi croi rov 
(^y,f^ci7cv , ov Cy,g, ro^orriv i-^iCotvrjvcti, oog TTotvoriii <r& 
cLvotrifJLOfJAVOV VTTO rov opviov. 

6 OJjr^a, a 'E^//)i', t^v Qhlv^ yi/ueyi( ircttfii ae ^ «If «vflX/c »"■' 

Asyoyjv ar* o Zelf «^«(T^iK' Qhi- rlir vxrifji ^o~j Kpivov X-au «ua^i- 
Jsf ioiayLt <p6iipa.t f6:vXofi!Vo;- if /Ufv:{ o Zf i/f , Vt« «X)'^» s?7rfv,TJif 

Js EyfMVrO XaTat TOV n/15/X>l9/st , yUS» 0fT/V 'i^tV^t -lii n>lAl( , TOl» 

n^c//n9fuc E«£ TOV Aia f<^» , or» sav n^i//^6 = a o) Ji' 'H«axXj5ii£ Ta» 
tf-uyy/vH Tir0£T<J« , E^ eturrf yj- ufjfj^rici (}.\j7iv. V. 

folutum , & una nobifcum epulantem ! fic tamen , ut car- 
nes non dlftrijDuas. 

Prom. Bono efto animo: & fimul vobifcum epulabor, 
& luppiter me vinculis folvet pro non exigua felicitate. 

Merc. Quanam irta r eloqui ne graveris. 

Prom. Noftin', o Mercuri , Thetin ? Sed non expedit dice- 
re : cuftodire praeftat hoc arcanum , ut merces fit & pre- 
tium, quo me a poena redimam. 

Mcrc. Quin ru tccum ferva , o Titan , fiquidem hoc me- 
lius eft : nos autem abeamus, Vulcane; iam enim ecce, 
quae prope adert, aquilam. Tu vero fuftine fortiter: at- 
atque utinam tibi iam Thebanus ille , quem dicis , fagit- 
tarius exoriatur, ut te liberet laceratum ab iliaalitel VARIAE LECTIONES 

E T 

ANNOTATIONES M9 

VARIAE LECTIONES I N S O M N I U M. 

Pa^, 4. /. 2. Prius T/y<tdeei^ in F. iii cu"usmargine nota- 
tur ex P. /.13. K«t}) Abeil: ab F. habuitP. ceteraeque edd. 
/. 14. Ev<roy,i//o!r) Edd. priores svS^a/.iixci^. Pa^. 5. /. 3. lito) 
«i-Tb P. L. V! I. /. 13. Toyf) Deeft in B. a. P. /. 1 5. T<cjt) 
Deeft in F. Pas;. 7. /. i. Ta u. t. (Ts ) rk Sk |U. t. /". /.11, 
Tcvv') "y ' o-jj' /". quae pari modo faepius. Pa^. 8. /, 17. OucTs) 
cVcTs P. c; Jsmargo. v^. i W^. Pas.^. l. i. Mv5-£t)^6/)V) /y.i/- 
ccLy^^iii F. /.11. rirtVToflfj') Pr. edd. pleraeque rray.ToKK-i. 
Pao;. 10. /. 5. 'A-^si J'»? ) (i'}.e^ii 7. /. 6. UpooS^av^ rrpos-oScv Fr. 
S. A. Pdg. II. /. 5. '^.TdL^^yiyJ-ovc^cf.^ kT-j^yyihw & oltO' 
cprxvco P. margo A. i //^. P-'^. 13. /. 3. '0? Tvi/.'7rctvis-Tp'c,() 
ojf Tvurrcivii(jTp'.a.i F. V. margo A. 1 W. P. of 7. ^. 2. /. 4. 
*0^«f ) &T«J- P. 7. /. 17. 'A^cixt/TTwi') it^ctnjio);' A. P. F. I. 
V. 2. mar^oA. 1 fV. Pag. 14. /. i. 'EKsvQipi^v) iKsvSspov C. 
F. & hinc margo^. i JV. L 1 1. 'A-To^.s/jfSsiVa.) o:ToA«;^Se7- 
ccf. \n quibufdam edd. /. 12. 'EvsTf/r) awi^zpn margo ^. i 
W. Pag. I ^. /. 3. 'TTOTTgpwc ) 'JToTTJco;' /". 7. /. 4."I<r«>-) 
g/<r>K A.'B. P. /. /. 5. 'T(r;H;'/6x,e') in'ioyji I. V. 1. l. 6.'E,t- 
sffKiTovv) sa-y.oTovv 1. margo A. 1 W. l. 7. 'Es-Tipu.v) ru; 
ea-TJp/ A. P. Tctf is-rrspiccf B. I. Pas;. 16. /. i. 'ZficvKsvs-ctTo) 
Pr. edd. «/'iovAsKrd.vTo. Pag. 17./. 5.'ES=AoH.(Xx.£r) «fl£Aox.c- 
hdKsH F. adlcriptum i^sKo-A.cf/.sl ex P. /. 8. 'EavTo) ) Prio- 
res edd. suvtov. I N P R O M E T H E U M. 

Pj^. 18. /. 7. B6p;?opoO Ita refte /. T. 2. P. 5. ^^. ^kplupoc 
M. O. & ceterae edd. prior ledlio adfcripta margini A. W. 
l. 8. Et>«»^!tvovf) ajj.\r/^kvovi F. svfj.. E. P. /. 9. 'ET/^n/M/- 

^fif) gT£V!pHp^f/S- P. /. 12. tT') <r«) W, PjiJ". 19. /. 5. E» i6o V A R I A E rf M. /.13. Moi) (J.B edd. fj.oi O. M. Pac;. 20. /. T. 'Iti'ot.) 
idd. Jt:'. in O. i-Tf. /. 3. Keti) y.a) C. L. /'. S. ii x«.i 7. u- Tf 

vst/ O. M. edd. ceterae. /. 7.'H/t/.(V) 'jimv F. L i 5. lci) n 
O. W. P.:?. 21. /. 4. Ag-) ?<!') A£>«i' O. M. /. 5. X^f/sv ) 

Keu xij.ftZV P. /. S. A. 'xJ^-piiV T/ C;. L. Ka) ^«pi£I'T!:t F. ./. 

H. P. xai abeft in O. M. /.11. ris-ToifloTci) TeToffioTet C 
/. 16. ^wc.yei-yuvyi/ryu.ywv O. P. P.Ji;. 22. /. 7. Y.st(xnMov\ 
Kuuh.ov O. /. 9. 'E/t/.t;c-etTToyTo) M. & Ox. Excepta S. &. 
./^. priorcs edd. omnes sy.vs^trci.Tr. ejJ. "ila-Ts ) //.tv to/ /. 
Margo A. 2 /F. /■'./c'. 24. /. 3. A/orJ-irw) Ita O. C. W. 
Edd. Aiovvs-iu. l. 4. '£$' pvB(j.S) iv deeft in P. notatur quo- 
que in margine A. 2 IV. l. 6. 'EToy^ou/ujip) iTnyjvij.ivn 
B. 2. /*. /. 8. 1]f,oihevTiv) rrpouipssiv C. P. L. /. margo A. 
I /^. -rrpotyaf^ A. Pag. 25./. 7. «J>a;--f«r) a:iro;H;' edd. prio- 
res. Quod rei^ituimus, eft in O. M. /. 10. <Pt>.oi7ot(>)) cp/Ao- 
dtm I. Ci/Aoco^ou P. B. 2. cad. )s.\?TTtKof) Edd. priores 
;cA£TT/;'.)K. /.13. UnvoKii.y.TTctf) Ita K. iM. S. tvtiok. O. 
F. A. I. 2. & plcraeque edd. fTTOKa.y.rTTuf L. I N N I G R I N U M. 

P^j;-. 26. /. 7. A-JTsrs- ) «ttTctiV /. & margo y^. 1 ff^. Pra- 
va reftae le^lionis cmendatio. P.ig. 28. /. 2. Me^a) F/.l.', 
priores /xsrrt. /. 4. 'AKp//Sr?f) kKpi^i-t P. /. P/;j;'. 29. /. S. 
'KaKcl(j.c.v) KuKkvov P. Pa^. 30. /. i 5. A' siv ) «T' ctv margo 
y4. 2 /f^. Pag. 31. /. 2. Toy h^p^aKfJ.ov) tkv ot^uKucJv, & 
mox uvTuv in P. ut reftituimus , e(l in C. P. L. Pag. 32. /, 3. 
Tuf) tTrt /. Pag. 33./. 3. 'ET/)Piioresedd. S!', quod ipium 
deelt in /. /. 10. AvTst) uvtcv pleraeque edd. ctyTou B. 2. 
uvTu L. /. margo A. 1 IV. Non dubito, quin haec vera fit \c- 

ftiO. l.iy.Col. l.'KvUTVKlTTCOv)uVU.TVKlTTa V. Pag.^x^ /. t2. 

I]pouyJi-i}i) 'TTpouyjiiii L, F. P. Pag. 3 5. /. 2. 'HjMn') ita quo- 
que margo A. i //^. F. & plures edd. •j//'^^. /• 4- MjAor) /.^s- 
A(d;' H. i. &i aliae quacdam edd. f<2c/. npa',TTo//«'rwi') 'Trpu-, • 
{J.UTCOV I. margo A. i 7V> Pag. 36. /. 13. Upoffccrrov ) Tp:-c.c'. 
rreTav I. margo A. i ff^. Pap. 37. /. 14. BiulnTUi ) ^iu^STut. 
F. Pag. 38. /. 12. nupuT(3KiiTut) TupuToKvTui F. plcraequc 
nupxrroKKvTui., exceptis /. V. 2. S. A. Emendatum TupwTro'- 
KiiTui in margine A. i IV. Pa^^. 40. /. 4. 'Es-ti) Deell in F. 
l. 5. iiKoffoi^iu) n,iKoffo^iccv C. Pdg. 41. /. 7. ids ) S'» P. /. L E C T I O N E S. i6i 

margo A, i IF. l. 12. A/4«0 tKvo^ A. P. /. margo. A. i 
iV. Pag. 42. /. I. 'EfxccvTov ) i/xAVTov margo A. i /^. 
/'^^. 43. /. 10. Afi) Sh F. Pjg. 44. /. 8. 'Os-nfy^sfui ) oVa/ M- 
^gpet/ /. /. 12. Oi 'TThcvTovvTSf) 01 TAovT. etiam in margine 
-/^. 2 /F^. Priores edd. excepta /. omittunt ol. Pug. 46. /. 10. 
kvTolf iKiivovi) etvTovi ixiivoif I. Pag. 47./. ^.'ArocnTo;') 
ecvonTov C. /. /. 5. To) Edd. priores Toi/, /. 10. 'ATroro/ct;/) 
eivoiccv C. P^^. 48. /. 5. hUTu.Ka.^^a.vov(^i) Edd. priores ^.s- 
Ta.hei^^a.V(Oin. Pag. 49. /. ^.'EciUTb;') uvtov F. Pag. 50. /. lO. 
LIht' uva.^a.hh€(/^a.i) y.tW' a.v. {xnQ' VTspTi^sTai I. //hO' yTsp- 
a/fls<r^rt/ F. 2. fjL-iiy' a.va(l. margov^. 1 IV. /.13. Uoimsiv) 
rron^^jai margo A. 2 JV. Vulgatam retinere malim ea con- 
ditione, ut modo fcribatur ■\sv(ri(T^a.i. Pag. 52. /. 16. 'H^/oi') 
Edd. priores ti^iovv. Pag. 53. /. -^.KpoKcav) KpoKuv A. P. £dd. 
priores Kpinav. ead. U\p(<)iJ.a.Te<>v) aKpoa[/.a.Tm L. /.5. Tb cTs 

£f Kaipro) tS>v J' ec X fej? euTSAwp VTSc^povovvTo.i I. 

Pag. 54. /. 2. Toy fl-TS(j*Acou) ^ts^. T/c«if marg-o A. 1 IV, 
l. 10. nps4^fc«Te/«4f) TTf. vtt' a.(j.a.^ia.i C. /.11. 'T-rsssi/fs ) 
ct7r£:pi:t/;/g margo A. i W. Pag. 58. /. i.^Et' \(!-/ypl?) ii-j^ 
iff^X,- P- L« niargo A, \W. IN lUDICIUM VOCALIUM. 

P<zf. 61./. 5 . ki-y ov) hsycov F. B. 2. P. l.ii. 'Ty.a.() v(jt.av 
C. /. 12. U?,sove^ia.() rrhsovs^ia^ rs C. Pag. 62. l. 3. Mo/) 
/X£ edd. priores. ead. 'Etti thj ttTroSA.) scr/ Torf t«; a.TOTpi- 
'\.S(ii ST. joli &(/.. C. /. 4. ripcs-T/figf) TTpoa-TgSs;' /^. P^^^. 63. /. 6. 
K/c-tTJipswf ) KKTtipsaf F. l. 9. A' cif ) iv omilTo Ss iblum ha- 
bent C. Quaedam edd. cTs a.v. l. i2.'Hf) oh F. /.15. col. i. 
Y.si^ahiSoi) Exc. G. KS(f ctAap-j /eif. F. Ksza.hahpyia.i. Pag. 64, 
/. 1 3. Tb) To jTs abeft a /\ to J^g -j-s C. Pag. 65. /. i. Ovv') 
Toivvv margo A. i IV. l. \/i,."D.(Am) Poft (o(j.\)v margo^. 
1 JV. interlerit to TpS.yfj.a. Pag. 66. l. 5. ''hi-spv^pia.<7u.v) 
krrspi^pieKXs F. l. 6. ^OvoiJ.a.tsiv) hvo(j.a.lsi I. l. 12. T pufj.fj.a.-' 
Toiv) pniJ.a,T(i)v C /. 13. 'ApTiifi"ai') Abeft a/\ Pag.6j.L^. 
'ArroKSKhsiKS fj.oi) fj.ov C. Edd. priores praccer /. aTOKSKhsKy- 

f/.SVOV TtlV 'SS. l. 6. 2S'JTA«l') (TSVThlCOV F. /. I3. n«tf' ctyTW ) 

vrapa. Tu. C. Pag. 68. /. 9. Twf xoAo>ti/VS»!f) xct/ Tm C. /. /. 10. 
Tb (j-vpi^stv) Tcv I. A. I JV. ead.'E^sTvcci) sivut C. /.13, 
Ov) ou^g C. /. 1 5. AvTovi) uvTols C. margo A. i JV, Pag. 69, 
Lucian. Vol. I. L i6i V A R I A E 

/. 9. tiTSM') eiTS?!' ctvTs C. Pd^. jo. l, 3. AuTwp ) Edd. prio- 
res etuTHi'. ctvTw;' quoque ad marginem A. i U'^. I N T I IVI O N E ]\I. 

Pjg. 71. /. 15. YloiY)! ly.UV ^ C. G. TOtmiKbi 7UV hvofJL. 
'Pag. 72. /. 4. AlUOVhkTTOv) Ste/.%VKel77a>V. F. l. I 2. K:4/) Al. 

xetivk- vel folum xstj dele. JMargo A. i //''^. P^g-. 74. /. 18. 
co/. I. TstyT») Exc. G. & V. «11/7«. Pag. 7^. /. 14. 'Ej'Ty-' 
yiot(j.i) iVTvyjo F. l. 17. col. 2. 'TTOtfcciveTo.t) C. vrro^a.viiv.' 
V. v-TTctpuT. Pag. 76. /. 16. col. 2. Eif y^f.^iff^QKoycv ) ^.B 
£1^ ■)(_p}i(rfji.oKQyieiv. C. G. Tp'osyipv<ry.o?^oyiuv. Pag.yj.l.i. 
"Y.va.vffdLiJ.ivci) iyy.ci.'jffei(j.ivoi Q. ead. 'ETtSsi^a.io) Sic vetu- 
ftae edd. omnes. 5. & A. iTi^si^ut^. l. 4. Siff TrttpnV) 
thV I^cs? (7. T. /. noratur quoque ^ ad marginem A. 1 /Fi, , 
/. 17. col. I. Ou (J.h Kct) ) F. j!/sf {j/.iv7ot). iFid. col. 2. 
^tKoy.Tinov) C. ^iKoK^iiy.cvof. Pas. 78./. 10. Touf q^/^.ovf ) 
Tm <piA«!' R.. Pa^.jc). l. i.'Ei'iu') ivj I. /.13. M;»pi«.) Hac 
voce, quam R. habet, caruerunt priores edd. Pro st/as- 
i\iDffixivoi margo A. \ JV. i'TtK?K>i(Ty.ivctc. male. Pas;. 80. 
/. 12. 'H/A&v') Priores edd. n/^stf. Reltituta ledio eft in R. L. 
marg. A. 1 IJ^\ Pas,. 81. /. 9. kvTov) uv7ov I. /.11. ritp)) 
Ex R. ante T«t/;st 7h rriTpuv edebatur. Pag. 82. /. 7. Au- 
T^ov) UV7U F. /.13. Xetpuv) TsiyJHv L. /. 14. 'ETuiputf) 1- 
Tuipcti margo y^. 1 //"-^. Pj^. 84. /. i. 'rT//2oA«t?f ) iTvfio- 
AuTf F. 1. A. 1. l. 6. 'kTo^puffUff^ut) UToS^puffiffliut Schol. 
Aor. I &: Fut. i Caepe commutantur, fic ut, quidab ipfo 
fcriptore ^enerit , diiudicari nequeat. Pag. 85. /. 6. 'Tt=i- 
ciav ) iTeifftKv J. marg. A. i IV. l. 10. Tlaii ovv ovx. u.) Tu>i 
ovv ovK u^tKu Tuv. . . . TuKui fjLiv iKind. utTiu. . . . Ita no- 
tatur in Exc. ex P. In C. t&j? cvv cvk uS^iku tuvtu t. i-/.. eKe7' 
vu. I. habet tw? o-jv ovk uSiku 7uv7u ffo)^ tukui fxiv kyeivcov 
aniua^ut. Pag. 86. /. 6. EitToTctf) siS^cTe^ F, Pag. 87. /. l. 
A'jTOf_; uvTovf F. Pag. 90. /, 3. TeKih) eK^eh R. P. L. /. 
luarg, A. I IF. l. 6. ^Opviecv ) hveipm R. P. 1. marg. A. 1 IF, 
/. 9, K«t« ) To/ R. Pag. 91, /, 16. col. 1. AiJToTi) uvTclii V. 
Pag. 92. /. 2. 'AiEsi/pfflH ) «t$>;pn6ii^ & mox uvuyQii A. /. 13. 
AuTo-jf) etuTcrf marg. A. 1 U''. l. \j.col. i.'H y.u) Tupt- 
ccv) Ku) Tup iffov. C. G. Pag. 94. /. I, BuSi^rif) (luSi^eiS 
marg. A. 1 W. /.11. ' hTuyuyhv) UTuyuym Tpo? uvt^v 
ipyjTtii Tov 'Epy.r!v &c. /. Tpb uvTav epy^, marg. A. i W» L E C T I O N E S. 165 

A 1 3. 'KeiTu, ) Kurk ra. uvtk S^okovv rrK. I. katj. to a.vToS^oKovv 
marg, A. i IV. l. 14. OitiTai) oirTct/ 5. ^. Priores omnes 

oinTrt/. Pa^. 95. /. I. ""EtSIJ.TSV ) g'Tff//4s'' -/^ /• I4."EY0/f ) 

£;;(^f/«- f''. 2, B. 2. redte : norarur etiam in marg A. i Jfy. 

Pag. 96. /. 3. ^oL^umTScL) (6a.6vKVTSCl R. 7. /. I 5. AvTOVf) ctv- 

Toii marg. A. 1 W^. utrumque bonum. Pa^. 97. /. ^.''Ot/) 
Priores edd. T/ oy;/ x:t/ lc. "Ot/ xet/ R. marg. y^. i W . ri ovv 
CT/ iv ccvTa 1. l. 9. ripooifTo) Tf)ostvTo I. ead. Afi ) Ita C. P. 
L. Priores edd. i^ii. l. 10. 'ETiyjt^Tof) Sic omnes edd. an- 
tiquae: sT/^^^pvcrof 5. & y^. quod Faber , etfi nihil moneat, 
iecutufi videtur. /. if^.co^.i.^lv a^jL^KvuTTWTSi) C.ivi\. V. 
iV i). Pag. 98. /.12 Avix-^k^SKTOi ) SviKO.Toy^o'; R. /. 14» 
col. I. 'E^wprtff-Sroi/) C. £^Hc«ja(2j-2r«,/. I^. sE,>^pn^uo)<T^ui. Pas;. 90. 
/. I. 'Eyyjheii) oi iyy^. R. /. 3.'l?/v)<r»f) Ita A. P. L. (in qui- 
bus Exc. additur g^«A« ts) I. B,\. V. 2. S. y^. marg. ^. i W. 
ubi , ficut in F. & /^. icw^w?. l. 4. 'Ex.TsCiux.ot-s'. ) saTstp. R. 
/. i2.^Avspyo/j.ci.i) cie)uvspy^. R. quod mihi placet. Pa^. 100. 
/. 6. col. 2. 'T-repfioKh) VTsp^oKov V. prave. ibid. l. j.^Tt* 
etvToii) eCTT ctvTov. V. l. 33. col. 1. Aiiixriyopof) Snunyop^ 
V. id elt, S'nfj.iiyopKv. Pag. 1 02. /. 3 . "Apct) ct^ «Tpa. Z'. nulla di- 
ftindionepoft a.TsSet^u pofita. Adicnptum in hac ed. ex P. 
kpu. Pag. 10"^. l. 4. Upo<rteoij.sv) S^k Ku) Tpoa'ta/j.svK. /.12. 
^LTruKovffuf) vTUKVJffu? marg. y^. i If'. Pa°. 105. /. 9. 
Y.uTu^^sipw;) Stu<i^^eipui l.viYAX%. A. i W. Pug. 107,/. i. 
yiuKpu) Ita fola Z'. ceterae/x.axpiif . Notatum qrioque in marg. 
A. 1 IV. l. 3. 'Ep/>c))'i' ) Excepta P. omncs 'Ep//)T. Pi^p-. 108. 
/. 2. 'E£«o-2re/$- ) s^wds/f /'. /. 5. fllwxsfi') Sic R. L. /.Iviarg. 
A. I //^. reHquae /aiia'. Pag. 109. /. 10. 'T///"V) tWf utost. 
1. vfj.Tv UT0(TT. P. L. marg. >^. 1 Jf^. Pag. iii. /. 7. TiJ/ 
i^Mv) Tav ii&av R. gflfcJi' /. marg. A. i VT. Pag. 112, /. 8. 
Euw^s/V^w) Priores edd. ivKyjtToi). Pag. 114. /. 7. Eij</.op- 
CoTctTs ) svfj-Qp-s^iddTUTi. Ita priores edd. monuit I. lenfitis. 
Pag. 115. /. 4. npoKtxAnffM //£ ) i^. rrpoKsKhmofj.ut. notaturrt 
etiamin marg. v4. i IV. L 1 ^.'E'7ro[j.o<ruusvo() iT(o/j.oo-. edd. 
Pag. 1 16./. I. ripwHi') TpoTspov 1. marg. A. i li^. /. 6. Ou- 
Tof) ovTaf marg. y^. i /r^. idque Fabrum probafTe, v©rfio de- 
clarat. /.11. Uia-TsvTiu) P. Tia-TsvTsov. Pag. 1 17. /. 4. <J»ias* 
<^povii<7o/Jut) '^tKo<ppovii7U[J.ut B. 2. Pag. 119./. 5. npoeypei,iptiV 
'7rpovypu(c}iv mar^. A. i W. Pag. 120. /. 4. Pofterius u-jToi 
tieeii in F. Pag. 1 2 1 . /. 7. A/opi/^af ) hpv^uf Sciiol. S^icopv^ctf 
priores edd. Stuppn^u? I. marg. ^. i U^^. l. 10. AiopvyJ»- 
.ffSTui) Siapvy^. edd. priorcs. Pag, 122. /. i. IVl/j4pby)///»pbi' 

L a ,64 V A R I A E 

7. marg. A. i W. l. 8. T/r) Deii^ in /. /. lo. Swjpewxcf) 
Schol. V. & /". "^a^foviffKo^. Pa^. 1 23. /. 7. '£lf ) xctK marg. 
^. I l^. /. 14. Fs^^.cio);) ysKoJof priores edd. Pa^. 124. /. 2. 
Twi' rrpaTsic^v) Ita F. 2. .ff. 2. 5. ceterae pleraeque TpoTstuv. 
l. II. 2oy) Ita rede P. S. A. Priores coi. Pug. 125./. 10. 
'b^^Tet) Wti /. In marg. A. i /^. oiiri notatum erat pro (/.iv 
Tct, quod accidifle crcdo defcribentis culpa, qui variatio- 
nem ed. /. nec fidvliter expreirit , & ad alienam voculam re- 
tulit. /. 12. ^E^zsfj-ik^) STri^kf I. marg. A. 1 Jf''. Pjg. 126, 
/. I. 'Ai'it'f ) etfsif /. marg. A. i 1F. Locus fufpe^us. /. 2. 
'iiutTc.?.u.vTov) Priores edd. tcl?mvtov praeter /. cum qua con- 
fentiunt R. Schol. &Th. Magirt. Habet etiam margo A. 1 W. 
/. 8. <bt/.o<jozovvTa.) <itho<Joi^ov I. marg. A. i W. l.i 5. Mwy) 
Ti/x«v R. vocem dividit T. Faber ti; ^^cov t. I N H A L C Y O N E M. 

Pag. 1 29. /. 16. Uct.pk) Sic F. ceterae omnes rrspi. Pas;. 130. 
/. 3. nitvTof^TuvTav P. L. /. atque inde margo A. i W. 
Pag. 131. /. 4. 'i\6oyiK\i) vsoyihKbf Schol. veoyvof C. /. 8. 
Joi) To margo A. i fV. male. /. 11. An ) iieTw P. L. margo 
A. i W. Pa^. 133./. \o7Er/ji) iyjiVy nifi quod typoruni 
vitio sr/jiv in /. edd. cunftae praeter B. 2. Pag. 134./. 3. 
Jn?jKoiiTov) T))hiy.dL.vTm ku.) tjii' (T. etvTo^ I. margo A. 1 W. 
Pas;. 135./. 1. '^vvSpav) svvS^pav C. /. A. i W. redum puto. 
/. 9."0pfi ^pmav) opvi^o^iipav P. /. 12. hsyav) Koycov in /. er- 
ror eft typorum. /.15. UpiTSi •^-ovV) In fola P. rr^. yovv , « 
'S.coKpciTSi , Kcii Tk vTo ffov f . ^T. s'/jtv , &c. quod an emen- 
dantis Bourdelotii fit, equidem ignoro. IN PROMETHEUM. 

Pag. 137. / 10. ^Etuuvvsisv) Priores edd. iTetiMvvstv. Sup- 
pletur in /. sTctuiivsiv civtu S^vvcovtoli- idem in marg. A. i W. 
ied tranfverfa linea ijiduftum. Pas;. 138. /. 6. 'AxpoTOcT/Ti 
Tov) ctKpa ToS^i Tov I. l. 14. 'ixrtcbf) Pleraeque edd. iKctvuf 
exceptis T. 2. 5. A. 'iKctvof emendatum in marg. A. i W. 
Pag. 140. /. 6. 'E(j.etvTcv) sfxxvTu P. marg. A. i W. quod alius 
iterum induxerat. fic Nofter § lo. Pag. 141. /. 4. £x<"') I^a 
rede /. A. i.H.i. V. 2. ^. 2. 5. y^. ix,«t' Z'. P. ixsiv & «x**'" L E C T I O N E S. 165 

*rci C. Pa^. 141. /. 5. Tct T. ou rrA^. (x?im. ) Ex P. Ita notatum 
invenio : koa ra, ToteivTct ov t. (j.i(j.iKS7Ai ) kha twv Toioiiray 

&C. ex L. /!/.f//e^£T«Tttl «'JTrJ ) (/.S[J.SKi)K Tm TOlOUTm I. TUV 
TOjOVTaV 0\l T. (/.e(Jiih\)Tcll etVToi. Pug. 144. /. 5. AUTO TJlV 6f.) 

etO To T. 0. K. hhiKov iaTiv. P. L. pofterius hMKov is-Tiv alios 
legcre notatur in marg. y^, i fV. /.15. Ko//.4e/«f) F, ko(j.- 
•4-stf mendofe, l. 16. "Si^^Kaivsiv) S^taffi^^haivsiv P. I. ead. 
'KuTot.heiTo(j.svov) Priores edd. Kct.Tci.hotTo(j.svcv. Pag. 145. 
/. 3. I^\vn(j.ovsvstv )iJ.vti(j.ovsva'stv marg. A. 1 Jf^. l. 9, 'TiMpij'- 
c^^c/A ) In cunftis edd. v!f Hps?(7^«t/ , quod Grammaticae leges 
refpuunt, /. 1 4. 'A^sVs/ctt') In Exc. P. fic legitur : kcCi kyiv- 
votctv (haec fcriptura F.) T;k jvco^j.vf) y^. etyi?.eiav. In L. 
etyikstuv THf yv.) svTiKsictv. Haec male dercripta credo : de- 
buerat , ni fallor , dediffe , svTihsiav kcii ky ihsiatv thV yv. 
'EvTihstctv vitio vetufti Codicis pro evTihstctv, quod ipfum 
/, praebct loco tou (j.iK^o^^.vy^iatv ctyihentv pro ctyivsiuv, 
Pa^. 146. /, 2. ItihiKctvTet opyilsTcti) Priores edd. ToictvTo. 
ipyct^sTctt. Quod reftituimus , adfcriptum etiam in marg. A. 
,1 ff^. l. 7, Uspishr/jj.viTctTo) Ita rede A. C. L. /. & H. 
Step/ian. Tii. T. II, p. 673, eft autem a 'jspihiyjjiaLarta.i. Re- 
liquae edd, 'TrepishiK^j.. ead. 'OTTu^Asvav ) Sic /, V. z. P. Iii 
ceteris oTTc/t/tsVwr. /. 18. col. i. Y.'ovSvhoi) Exc, G. KctvSvhoi. 
ihid. col. 2. Aoftsvof^ Exc. G. S'v'o(j.evQ? , & antea KivSvhoi. 
Pag. 147, /, i.^OTOTspov) Omnes excepta /. Ka9'o TpoTspov. 
Confirmat P, vice tou -TrpoTspov in marg. yi. 1 W. ToTspov. 
Pag. 148. /, 13. ^vpei^) cpvpcta-eti' marg. A. i JV. fed poftea 
deletum. /, i^.^wsTthct^to-^ctt) Prioresedd, excepta B. i. 
cvvsTTt^cthia-^^itt. Quod reddidi , habet etiam margo j4. i If. 
Pag. 149, /, 14, 'AKcthhii) Schol, invenerat in fuo Codice i- 
3iu(j.ii. Pag. 151, /, 13. 'Ets/) sTi marg. ^, 1 JF. l. 14. 'H- 
'jf/otf) v(j.ui marg, A. i ^iF'. /*./£'. 152. /, 3. 'ATgpTiT) Priores 
edd. ctTfpTHV, /. 5.'^!') S /. /".i^. 153./. i^.^Ei^ciyo^st/^scoy 
T</of) SKKuva-u(j.ivov C. male. /"..'^. 1 54. /. i. AoT«p«if suav) 
Ita /", P. Ceterae , quod apud Homerum eft , S^uTtipui sum' 
formam vocum poeticam faepe noiier mutat , faepe retinet. 
'Eucov fcribendum fit , an iucov , lis eft fub iudicibus Gramma- 
ticis. /. 1 3, 'T/>ceTepst) Ita B. 2. Priores edd. «//sTspa. Pag. 156. 
/. 2. Kccl) Ita F. A.i. 1. V. 2. S. A. Reliquae fere yuf^. i66 ANN OTATIONES I N S O M N I U M. Pag. 3. /. I. AOTKIANOT S. A.) Sic titulum au6lori me^ 
ritiirimo fecimus, meliores editiones fecuti. MIT. duo e re- 
gis ChriftianifTimi Bibliotheca, quos beneficio viri clarifll 
mi Nicolai Rigaltii videre contigit, nec titulum nec ordi 
nem agnofcunt. A poftrema eiiani editione Bafilienfi duae 
pollremae voces abcrant. Bourdelotius. Mixta cum fmt 
opera Luciani, in fuas quaeque clalTcs olim dillributa fuiife 
omnia, credibile eft; quae nullo nuncordine, neque tein- 
porum , neque renmt habita ratione, uti a maioribus edi- 
ta funt, a me quoque traduntur. Iftarum clairuim praeci- 
pua, Dialogi: qui titukis ab iis, qui , poft inventam artem 
typographicam, Lucianum piimi ediderunt, omnibus prae- 
fixus manfit. De ordine opufculorum in praefatione a me 
dicetur. Solanus. 

AOTK. 2. A.) Hunc titulum reperio in editis. Solan. 

ead. l. 4. Uifi 70V '^vv^rviov) Non dubium eft , quin Tpoa-' 
KAhtkv iftam voluerit Lucianus opcribus fuis praefigi. Nec 
tamen perfuafum habeo, fcribendi exordium eam iili fuiffc, 
De ordine , qucm in his Dialog'S fervandum putavimus , 
diflum eft in Pracfatione noftra ad Leftorem. Bourd. Eft 
huhik, vel Tpoa-^.ci.Kik, ut patct in fine, ubi ait, o'ioi <r« 
Tpbf vij.a,f irrccvs^J^hv&x. Marcilius. Scriptum eft hoc So- 
mnium a Luciano poft primas in Graeciam , Italiam & Gal- 
liam peregrinationes , cum , in patriam redux, eloquentiac 
fpecimen editurus, le fuafque fortunas oftentare fuis vc- 
luir; ncfibi, foristam claro, domi noceret generis nota hu- 
militas ; eademque opera tenuioris fortunae adolefcentulos 
ad res niagnas 1'uo excmplo exiftimularet. Solan. 

ead. l. 5. E/f rk SiSa^rKaKsTu <r,on.) Habet a Platone, in 
quo totus eftj & a Xenophonte , cuius eft ulHduus imita' ANNOT. IN SOMNIUM, 167 

ioc , apud quos sU rovf S^ila.c-y.a.hm <^oiruv. SIc in Her- 
motimo , five de Seftis : Tizpst Tc-jf S^iSa.ayAKti\Ji ^^onmjai,. 
Sic de Merc. Cond. & paflim alibi. Inde <j/2<T»)7:t}^ im ruv 
y.c(.&nTm\ Hefych. Suid. Poll. Diligens ledor monendus eft, 
Lucianum facpiflime loquendi modos eofdem , eafdem par- 
oemias, & cirationes ufurpare : qui enim aliter fieri po- 
tuit in tam florida & variegaca fcriptura } Quod igitur fe- 
mel monuerimus, illud lequentibus fuiiiciat. Ea fatis con- 
itans ratio videbitur, cur paululum in his principiis immo- 
randum. Bourd. EjV S't^'j.<7/.a.Kov folent iiii fcriptores uibr- 
pare , non sU ^iS^aLdK-j.Kovr &. fxc Nofl. '£0^. § 82 , & '£f. § 

44. SOLAN. 

e.id. l. 6. Th!/ i)K. 'rfo<j\)(loi ) Idem eft prope finem huius 
fcripti o.vTiTct.i! , ut lungerm. annotavit ad Poliuc. II, 9, 
n. 51. Vocem , quia rarius occurrat, nudam nullaque au- 
6loritate fultam deflituunt Le^icographi : habet Xenoph. K. 
n. I, p. 8 , V. 29. Clearchus apud Athen. XII , p. 548 B. yv- 
(jLVi) Ta.iSiffKv '7rpo(rn^os. Dionyf Hal. A. R. II, p. 125 , v. 
41 , 'PTpotni^of Kovpo? , & rru.iS^si 'rpoa-r^oi ts ka) tov "Trofj.- 
'Trsvsiv iyjJVTSi hhiKic.v, VII, pag. 457, v. 47. quos Impube- 
res in pompis folemnibus Latini dicunt. Aelian. V. H. III , 
32, 'ttslI? S>v ovTcd TpocTH.Sof. Libau. T. II, p. 156 D. 263 
C. de luliano: nSn «Ts Tpoc-vfiof iiv Gloflae: ripoa-v^oc, pro- 
xhnus pubcrtau: formula loquendi ex Romano iurefumta, 
quales ibi multae : L. iii D. de Reg. lur. & § 18 Inflit. 
de Obl. quae ex del. retinuit ergo Latinas voces Theophi- 
lus: hinc integrandae, quod & eruditilf. SchuLtingium fe- 
cifle video, Gloflae verb. lur. Upco^t^ot Tov^BpT'j.ri, i'^- 
yvs s^^nfioTvroi- fic enim illi \ocabulo veteribus ignoto rhv 
rov s%{)^ov hjKiotv , vel ri)v str.ftsic/.v vocant: vicinum puber- 
tatl, Servius etiam divit ad Virgil. Ecl. VIII, 39. quae ex: 
antiquo lurifconlulo videntur defcricta. Tlo:?rv!Vi]fii)v Tf.oa- 
kysiv apud Hippocrat:m eil Aph. S. III. He.mst. 

ibid. 'O tTs TctThf i<j-KOTsfTo ) Egregie congruunt^ illa Li- 
banii T. I, pag. 804 A. 'EisiSi) '}.«f ToJi tiSn i)v , sv m 
T»K i)AiKiui KcLifbv Ktf.y.f6'lvsi rk rrcttSsCiJ.ur-j. , <j-vvs^ovXsvo- 
fjLtiv roH? sTiTDSsioi,', vv rivj. 'j.x/Tarr)>j/i]v Sotsov qualia funt 
in eo permulta, fi quis ad Lucianum diligentius conferre 
velit. Cum autem iudum literarium reliquerit nofler iicTij 
Tpd<7i)^of rov, annum egilTe quartum & decimum manife- 
ftum eft; quo fciiicet expleto puberes fiebant, ut Stolcos 
fecuti Proculeiani tradidirunt, obfervanre Merillio Obf. l, 

L j. i68 ANNOTATIONES 

22. id enim aetatis ftudiis liberalibus vacabant pueri, ut 
intelligi poteft ex L. ai , § 5 D. de Af-in. Leg. & Fideic. 
Cererum verti poterat initium huius libelli , quod me mo- 
nuit etiam vir eruditionis elegantiflimae lo. Matth. Gefne- 
rus, paulo melius hunc in modum: T.2ntum quod defieram. 
luuum iiterjrium friqmiUdre pubertatl iam proximus , cum putcr 
dellher^hjt cum amicis , quid me tandem doceret : ubi docere fu- 
mendum eft ea poteftate , qua refpondet Graeco «Ti^Tet^et- 
c'^a.1' velut L. 12 D. de Leg. & Fideic. ut eum heres artifi- 
ciuw doccat , unde fe tueri pojjit ; &c mox : (Lituet , quod potif- 
fimum artificium hcres docere cum fumiibus fuis debeat, Neque 
aliter in principio vitae Terentii Donatus: A quo, ob in^e- 
nium & jormam , ron inflitutus modo Uberaliter , fed & mature 
manumijfus e(l. HemST. 

ead. l. 9. T-JX"f SiTff^cti A.) lac. Micyllus, interpres hu- 
ius AcLhie/.f , au6toris mentem faepilfune fruftratur: & ege- 
re quo^arr. jonunue fplendore. Sic de Merc. Cond. BOURD. 
Ariitor, Pol. IV, c. 11 , rrfoi rrai^iieLv., >7 «pvtrerof S^iiTeti 
Keii y^omyiAi zv-^vpa.s- neque ineleganter Artemid. IV, 69, 
g$6.^iOj' Tj.iS£iai rTf^ovToi. Aa//.Tpii/ Tvym non aliter hic 
intellige, quam Xeifj.TfeLv ovffictv apud Alciplnonem I, 38, 
p. 182 , opcs jplendidas & lautas. Idem I, 8, p. 30, Tot «//.s- 
7epu , cjs oiff^ei, , <jr««>T?A'^f iffTiv cfrcpa. , Kec) ^ios koi/.iS7) 
cTivoe. ubi Berglerus Lucianeum illud , quod fequitur, an- 
notare non neglexit. Hemst 

in Schol. coL i. l. 3. Aqvki-^s) In yifino fruftra Lucianum 
quaeras: quae enim illic de patria parenribufque Scriptoiis 
tradi:r;tur, non Luciano, fed Lucio Patrenfi conveniunt. 

SOLAN. 

ihid. col. 2. l. 5. Thva^av) Refpicit ifta cap. 3 , ei <^eitvoi- 
fjLnv yxvi^cov. Hemst. 

ihid. I. 8. E/V ^iS-lffKcixov) Leg. S^iScLffKkxov. Solan. Hoc 
quidem ad Atticam normam elegantius : fed & alterum sii 
StSa.ffKci>.ov \q\ eif S^iS^uffKctKovf q,onRv , praefertim recen- 
tiores, ufurparunt, lulian. Miibp. p. 3';i A. Diogen. L. 
VI, 69 Eafil. Hom. -rpW tou? Nsci/j- (quamquam H. Ste- 
phano Ep. ad Redmger. Commentario de L. A. Idiom. prae- 
mifia , per ignorationem Atticae dialedi genitivus SiSetffxa,- 
Kov in accufativum depravatus fuiffe videatur apud Bafi- 
lium) Thom. M. in ^on^.v quamobrem vulgatae leftioni 
fua conftat auftoritas : vid. Bergler. ad Alciphr. pag. 20 , 
ai. Hoefchel. ad Chryfoft. Tfpi \e^. pag. 500. nec tamenH. I N S O M N I U M. 169 

Valefium culpo, qui, cum apud Euagr. H. E. IV, c. 29, 
legeretur ei? •/^a.i/.a.i^i^c/.^Ka.hov? c^onmTcty reftituit e Mf. 
eif "^u.yLa.iS^ iS^a.7y.ciKov. Hemst. 

Pag. 4. /. I. T* tTg H/x. ) Facultates autem noflras. BrOD. 

ibid. Ta.y^iia.v Tiva. thc st.) Secundam voculam omifit 
ed. fl. fola: ceterae cum Codd. MfT. tenent, quibns haud 
invitus accedo. Solemnis Atticorum in t)s pleonafmi H. 
Stephanus exempla dedit plena manu App. de D. A. p. 80. 
Noft. in Nigr. § 33. Hemst. 

ead. l. 1. lix^m Tm ^a.va.vi7cov) Generaliter pro qualibet 
mechanica: kThas t^men fia.va.va-ia. , rra.^^a. Tiyjti ^ ut vult 
Heiych. Suid. vox eft Peloponnefiuca. In Peloponnefo (la.v- 
vof Ka.iJLivov »i s(TTia.v (TnAor Interpr, Arilloph. Poll. BouRD. 
Bci.va.va-os 'to.s TsyviTns «Tisc Tvpof ipya.^oiJ.svos' eif.iiTa.i Ss 
Tctpa. To Tov! fiu,vvovs a.vsiv , TovTsffTi To.? x.a.^ivov? Ka.istv' 
Ka.Ta.^ifitiKS cTs h hs^is sif 'jrkvTA yjipoTsyjniv. VOR.ST. Ex 
Etymologo fumta in v. Ba.va.vcroi. Hemst. 

ead. l. 4. UiiKSTi oiKo7tTo?) In Mff. & aliis editionibus 
quoties occurrunt duae vocales in duabus didionihus, prior 
femper eliditur, quod femel monitum volui. Bourd. 

ead. l. ij. OvK eif i/.a.K^.) Brevi , non multum poft tem- 
pus. Brod. 

ead. l. 6. To yiyv.) Tov yiyvofjLSvov [JLt<y^ov. BroD. Artis 
proventum. Budaeus vertit iufl.im merccdem. Bourd. i. e. 
f^t^T^^ov. Vorfl. Vid. M<(7^. cap. 23, & To^. cap. 18. SOLAN. 
Qiiod mercedis ex opera locata najcitur: quam Latinam locu- 
tionem Graecae formulae comparatione I. Fr. Gronovius 
illuftrat de P. V. p. 252. Budaeus C. L. G. p. 84 interpre- 
tatur, iuflam mercedem. Illa vis aliis in locis apta, hic neu- 
tiquam : res eft manifefta e Luciani Tox. ubi Agathocles , 
ut amicum Diniam tueretur, in infula Gyaro purpurariis 
operam addicebat, koa to yiyvo/j.svov sk tovtov ccTo^^ipm 
£Tp£(pe Tov Asivia.v. Hemst. 

ead. l. 9. Ksti Tpoy^. sy^. t. yj>^. ) Quae paratam opcm fer^ 
ret: quae promtas praeberet fuppetus. Ea repetit paffim. BOUR- 
DELOTIUS. 

ead. l. 12. 'Tpuoy. &C. ko.) htS.) 'EpuoyKv^of , spy.oyw- 
<psvf , qui ftatuas five hermas fabricat ex quavis , ut ego 
putem, matoria : hi&c^ocs, xi&oyhvTTni, hi&oyhv^o^., qui e 
lapidibus id praeftat. Th. Magifter in Dicl. Att. Ecl. im- 
probat vocem ht^o^oo? , ut minus Aiticam, Ait, tpuoyhV' 
^os Ko.) hy.oyhv:fs-j^ y o-j ht^o^ooi &c. Pari ratione, qua hrc I70 ANNOTATIONES 

agit Th. Magifter, pofTetquis improbarelp/xo^^vjoj- & sp- 
y.oy/.'j;,rjf , iit voces niinus Atticas, ac probare to AiSo^oof. 
Quid enim ? an non continuo poft priora Luciani ab Tho- 
ma noftro produfla verba lequitur ;,<9o^6of ; cur hoc ma- 
gis quam ilia improbari meretur? quin ahquoties to a<6o- 
26of in hoc bre\ i dialogo habet Nolkr : iterum § 7, , ts 
ykf rra.TTof (rov /j&oi^oos nv j &i ^ 9, a.ya.dk Tooin A/flo^iOf 
ysvoij.evoi. liNSlus. 

ead. l. 13. '£;' Tor? u. evSoKi/joif) ^on dubito , quin le- 
gendum fit eyJ6w/u.or. Sic enim loqui amunt Graeci : vo- 
ces ev ToiV (ji.kKia-Ta. , quae nihil aliud defignant, quam crw/n- 
primis, maxlrne , ponunt inter duos fimiles cafus, quorum 
alter eft nominis fubftantivi, aher adieftivi. Aehan. V. H. 
1,31, Ni//s$- iv TQi( fj.'lKKj7a. <^-jKa.7TciJ.svor lex , quae mu' 
xme favatur. Ideni XIV, 40, 'PiKeB.^ivSpof ^efaiccv Tvpac- 
t'of ev Toif ukKiffTO. k^o^ev ci)uoTa.Tof si\a.i , j4U.x,mJer Phc~ 
raeorum tyrunnus quammaxime trucuUntus fuit. Lucian. nofter 
in Gallo : 'C;/ tok fj.k}iaTa. '^avij.klea-^^a.t ei^io^. Plutarch. \n 
Coriolano p. 223: "A-TT/of y.ev oiiv KK^.iJ^iOi aiTiav eym 
ky Toh y.kKi<jTa. y.i<j'oh]ff.oi ewo.i. Idem in eodem p. 232 : 
'Hc yk^ ev tok fj.u.Ki(TTa. Seiioi eiTelv. Et in Ifide &: Ofir. 
p. 364: Et< tjk' KiyvrrTov ev Tols fji.kKicTa. }j.eKkyyeiov ov- 
aav. Dionyf Halic. Hb. l ^ p. 49 : to Tm Ifcoav s&voi 'Ea- 
A.nvtKov iv to.V fj.c.Kia^To. h. Idem pro eo dicit ev ToHi Tkvv, 
lib. I , p. 15: Tcvto 70 'idvos ;'•.■ iv Toif Tarj [J.i') a. ts xai 
up-)(_a.7cv. Herodot. dixit eodem fenfu , cfj!.oia. t* iJ.kKts-Tu , 
ut aiibi oflendimus. /. Bos. Otf. Crit c. V, p. 18. Contra 
Codices fcriptos & edd, omnes verilTimam emendationem 
probo L. Bos, iv to'is (jl. e-jS'oKip.oi. Origo vitii a hbrario- 
rum infcitia , qui poft iv tok ilkid eCS^oy.iuos aho cafu po- 
fitum pati non potuenmt, praefertim quod crederent, cum 
hoc ipfo vocabulo coniungi debere //aA/c-ra. Graeci fo- 
lent, inprimis Attici , iv to/V [j.k.\a., y.kKis-Ta. , Tkvv , ato- 
S^pa. eviiUiiJ.of , af,is-Tos , ko-^j.'ior ubi perfpicuum eft intel- 
ligi , iv TcTs fj.kKa. vel fj.a/J7Ta evS^oKifj.on oiiffiv evS^oKifJ-of^ 
ut bene docuit H. Stephanus App. de D. A. p. 181, 182. 
Thucyd. VIII, 90, kvhf iv to7s fj.kKi7Tti, Ka.t eK tas/Vtou 
ivkvTioi Tu (T »//.&>. ubi nulla ell caufa, cur H. Srephanus 
miretur, quid venerit in mentem Enarratori Thucydidis, 
ut ev ToTs fj.kKiffT(t e\poneret , iv toTs itryjv^oTkTctr hoc 
tnim voluir, qui revora loci Thuc^didei lenfuseft, vir in- 
ter vehfmentijjimos 3 & u longo iurn tcmfoicinfeflitspLti: qucnir I N S O MN I U M. 171 

admoduni in Plutarclii Coriol. Appius Claudias ethlscv i^m 
iv Toii (jLkKtffiA fjLi<TQ^A[xoi siva.i , kI ei\, iv ro7i ta-^vpoTcc- 
To/f, pracdpuus inter eos , qul vchemennjjime plehem oJcrant. 
Egregius Platonis locus iiib initium Sympofii, quique opti- 
me,quomodo locutio ("uppleri debeat, oflendit: Aril^odc- 
mus SwxpctToyf ipu(77})i rov iv 7otf fj.c/.:iffTa. tuv tots' in Crit. 
p. 38 E. xci/ ov"/^ iiJitffTiC ^h^iwaim ffs , khh iv Tois iJ.kKi- 
CTcc intellige , Ta.vT'j.ii tu7( uhiut? ivs'toiJ.ivoii- mox : ot/ 
iv Tois y.'j.KiaTt>- 'A&vvuim iyco uvtoh co[j.ohoynK(.ji Tuyy^u,- 
veo- fimilia,fi quis dcfideret, reperiuntur apud Dionyl^ Hal. 
A. R. I, p. «53, V. 3, Muion. apud Stob. p. 166, v. 16, 
Aelian. V. H. II, 38, XIV, 44, Dion. CaiTium, imitato- 
rem veterum diligentiffimum , XLIV, pag. 244 C. 249 A. 
Neque adicftivis tar tum , ied & verbis apponitur. Dionyf. 
Hal. de Comp. Verb. pag. 51, v. 36,01/ ( Demoftlienem ) 
sv Toii ixuKtffTu o\iJ.ui Tiic rroDintKm iK[j.qxkyJui. Plutarth. 
Pyrrh. p. 391 B. /.ut S^tsTSKsi tov uvSpet ti[j.cov sv Toii [j.k- 
K17TU Ku) ■yj.co[j.ivo'>. Nol^ter in Pieudol. § 14, toiJto iv Toii 
lJ.uMffTu T(.vvo[j.u S^isTiKeffiv. Haec qui perpenderit, faciie 
mihi largietur, corruptum Eunapii locum^ in Chryf. pag. 
194 fic Q^Q corrigendum , SvffKivino? Sz iw mp) tu^ Sicl- 

KsBsii , TUti ^ilKOVSuiuti iv Toi? [J.'XKlffTU TOUf UV&pCO^ZOVi V- 

'!roKu[j.(iuvcov zKTpuyvvsff^uf a quorum mente Hadr. lunius 
prorius aberravit. Nec dilpar eit ratio in fimilibus ahis, 
quae iilorum auverbiorum ind^olem imitantur. Plato Crit. 
p. 32 C. wc (^uyysKiav^ iya, rkK i[j.oi SoKa., sv ToiV ^upv- 
TetTo. uv ivsy Kui[j.t' quem iiuntlum equidem, ut mihi videor , in- 
primis, vel , ut qui rnjxime fenim aegerrime : credat aliquis ex- 
plendum eiTe , iv Toii [iupinuTu ^)spoiJ.ivoi?' (edi idem, fi cen- 
tulerit priora, minime dubitabit, quin reftius intelligatur, 
iv Toii ^.^ipovffi vel ivsyxovfft. Thucydid. VII, 71 , iv rois' 
yjiKsircoTUTu S^tiiycv in quo H. Stephanus itidem obhaefit. 
lonibus autem forma non multum diveria placuit, svS^oki- 
(j.of ofj.oict ToiV [j.uKtffTu, vel, Tw [j.. Herodot. VII, 116, 
ccvh^ S^oKt^Joi o[j.otu Trp ij.uKtffTw parique modo cap. 141. 
quibus in locis equidem , quae ratio L. Bos impulerit Obf. 
Mifc p. 57, ut contra iidem edd. legeret 'oij.otu tu [j.uKtffTacy 
nequaquam intelligo; reougnat enim ifla fcriptura non mi- 
nus Graecae linguae ingenio, quam ipii Herodoto III , c 8, 
c*£]Ssi'Ta/ Xs 'Api',,S/oi t/ct/s' k.':5p'orrcov ouoiu Tciffi iy.u?.iffTu c. 
57, ^Yiffuvpo? iv AsKooiffi uvukAstui 'oij.cjtuToifft rrKovfficoru- 
Tccr;. ubi intelligendum eft, 't,\cv5-/os- c-'^.. &g. Ad hoc exem- 272 A N N O T A T I O N E S 

plum Thucydides quam proxime, veteris 'ATSitTcf , quae 
cum lonica diale6lo fere tota congruebat . unica norma I , 
25, Corcyraei ^n/>ciT«i' Svik(j.si o^Tef xsit' eKstvov lov x?^' 
vov '<j(xoia. Tcff thKmuv '^rKovciara.Toti. H. Stephanus hic pa- 
rumextricat, nullaque parte le£lorem adiutum dimittit: at- 
qui in talibus Iimoiu. ponatur, an hyLoia? , nihil interelt; He- 
rodot. III, 68, 'OTirHf «v «tstpfica-fci) (/.'ev '^roLif , yevei Ss 
3ia) '/pv/jt.a.a-1 o//3/&)f t« rrpKTco nepa-iav qui locus ad Thu- 
cydideam Itruduram aptillime quadrat: ncque aliter Pau- 
fanias , qui ftudiofe obloletam quandam orationis compo- 
fitionem feftatur, II, p. 199, Arriphon hvKiav ToTf [/.a.hi' 
CTu. liJ.oicci SoKi/y.or X, p. 82,5 de Herophila Sibylla, Tav- 
Tiic TjtK ustAjfl-Ta o(Jioia? oixruv cr.py^a.toLv evpitTKov atque ita 
fcribendum iudico, deleto ev VII, p. 591, ^oa.vov /e to?? 
(j.u.KiffTu. cfxoici^f ic-Tiv a.p-y^ciiov pro ev ToHi /w.. & X, pag. 
S36, forte c//ci:i pro o/jLoia , quemadmodum IV, pag. 364. 
O(y.otov fimiliter apud Thucydidem exlbtVII, 29, Toykf 
'yevGc To Tcov QpAKuv 'd(/.oiov Tots (jLa.Ki<yrct Toy ^ap!ia.piKou 
ikc. (^ovtKcoTuTov ecTTf at Scholiaftes cum vetuftis Codd. 0- 
(/.oia. , quam leftionem praeferendam cile nullus dubito : 
vid. Dion. CafT. XLIX, pag. 404 D. Porro, ut operam 
hanc abiblvamus, pari virtutedicitur, evSoKi(jLOf ev hhiyotf, 
qucmadmodum rroTa.(jLos ev oKiyota-i (j.iyai apud Herodot. 
IV, c. 52; '7ro(j.-7rhv ovo^j.atrTm' ev oKiya.ti yevo(j.evm , Helio- 
dor. II, p. 127; rrKtiiatoi kv oKiyois apud Long. IV, pag. 
123 , & Tst ToKe(J.iKk a-vvc-Tiii ev 'oKiyoti , quam Vaticani Co- 
dicis leftionem fecutus eft iure merito Hudibnus in Dionyf. 
Hal. A. R. IV, p. 237, V. 19. eaedem membranaeH. Ste- 
phani acumen approbant, hunc loquendi florem Dionyfio 
reitituentis Sched. V, c. 27. Interpretem Aeliani de Anim. 
X , c 50, haec formula fefellit , male a praecedentibus , 
ad quac pcrtinebat, divulia: ^ctTplf evS'ui(j.ovilc(xev)i ku) {h- 
?^coTi) SoKcva-u ev oKiyuii' illud ev o?Jyuii iequcntibus ad- 
iundhmi reddldit, paiicos pofl dies , cum debuiffet, inviden- 
dis opibits inta paucas beata: fic enim & Latini loquuntur. 
Liv. XXIII, cap. 44, pugna memorabilis intcr paucas: apud 
quem laepius occurrit. Hemst. Simillimum mendum apud 
Suidam in ^\fcyo(j.i)St]i ¥.phi, KvprKoi, yey cvcoi eT) tcov ^kSptec- 
voZ y^pivcov, (fTreKev^ipcf uvtov y ii ev to;V (jLa.Kia-Tu (^tKciu 
Lege: kui ev tok (muKio-tu c^iKoi. Idem in Addendis. 

ead. l. 15, ^iSucTKi') AiSua-Kcv Thom. Mag. in AiSa.ffKO' 
(lUf atque ita margo ed. Ald. i Weffelingii. Probavit hanc I N S O M N I U M. 175 

leftlonem Pricaeus fic proferens ad Pauli Ep. II ad Timoth. 
II, 15. Utrumvis re£tum. Idem. 

Pas;. 5. /. I. A'Jvc.Ta.1 yk^ kcju rovTo) Meo iudicio ma- 
lius erit mutari diftinftioncm : S^vvctTui yctf, ka) tovto cpy- 
citdiyi &c. Felicesfilii profcclus fibi amicifquepater ipon- 
det , neque dubitat, quin in formando ad ftatuariam Lucia- 
noopera minime fit peritura. Formula quaedam legitima, 
^vyadcLi yk^ , Svi'uTa.1 yct.f. Callimach. H. in Apoll. v. 29, 
Tbi' '/^opov o) ''j'o}.hm 6:c. Tf/^tricf/* Svvcltcii yk^ , stc/ A/» 
is^to? iis-Tut. in Del. v. 226. Latinis haud minus ufitatum, 
Valer. Flacc. 1,13: 

— verfam proles tua pandet Idumen , 

( Namque potefl ) Solymo & mgrantem pulvere fratrem. 
ibi plura notat N. Heinfius, & Adr. Behot, Apoph. III, 
c. 20. Hemst. 

ead. l. 2. As^ioJi) Anglic. & MflT. S^s^iuf, minusAttice. 
BouRD. In Codd. A. R. P. & L. S's^ia.r at Vat. i Ss^iaf, 
Vide lupra hoc ipfo capite, & To^. c. 44. 'Et. A. VII, ov 
'TTuvv ^o^"^r\? sv^^vwi iy^ovTsr adde & E/x. cap. 11. ubi in 
Impr. quidem legitur /i/op^n? sv \\v.ov<Ta.r ego vero cum eo, 
qui in Cod. L. id adlcripfit, 'iyj)V<ia.i malim: fed vide , quae 
illic in eam rem a me aliifque ultro citroque funt allata. 
SOLAN. Nihil eft, quod in hac phrafi defideres: fimiliter 
enim dicitur , ac i^ua-swf sv hywv. luUan. apud Cyrill. pag, 
229 E. Zofim. I, p. 12. verum confpirantes in «Ts^/Sf ple- 
rique Codd. vitii fufpicionem movent. Quid fi a Luciano 
fuerit? ^j^fl-ewf Tvyhv Ss^id.?' quomodo Archytas apud 
Stob. p. 44, V. 24, <^-ja-so>i sv(jT'oya> ts ko.) [j.vuiJ.ovtKa.i Kcii 
^tthoTTova) TvyJ-iV nefcio quis apud Suidam in fliip/ov cpt- 
ffscdi T£ S^s^iS.f TsrvyjiKcoc vel, <pv<ysc<ii K<j.yjcv Ss^iaf , ut 
Democritus, tefte Dione Chryfoft. p. 553 B. "Ofj.npoi <fy- 
o-gf«)<r Kctx^-^v '^sa.lovcxnr & de hoc ipfo Dione Synefius, 
Ss Ka.yjcv (^vascdi ^siur neutrum fane tam longe ab sy^av 
diftat j quin , prima litera per vetuftatem evaneicente, fa- 
cile potuerit in illam vocem abire. Commode quoque 91/- 
«■/$■ Ss^icL' Malchus apud Suidam in Ua.fj.Tpe^prtGS' ^^vsst Tpoe 
tLrritvru Ss^ia y^pmuiJ.svQi' & Ss^t^bi rtw <f>v<j-iy in v. Tsvs- 
SA/of. Hemst. 

ead. l. 3. 'T-^ro rcov «T.) Lege uto. Brod. Angl. u^tto: 

BOURD. 

ead. l. 5. 'AvsVAaTTot') Ex hoc puerilis lufus oblefta-' 
mento , fi fupra aetatem procedere videretur , indolis ma- ,74 A N N O T A T I O N E S 

iora promittentis omen capiebant. Locus eft in Ariftoph. 
Nub. V. 875 tam rnnilis , ut Lucianus imitatus tuiffe vi- 
c^ jatur. Schol. ad v. 879 , ^o-j?.eTai eTe clvtov oj{ g<t TciiSof 
t/.ToS'n^cti ev^v':/- , Ka.) •yhixpsiv kaTsico? Svvuy.svov. Vid. Ga- 
taker. ad M. Aiitonin. VII, § 23. Hemst. 

itid. Eix.6Twf ) Ad veramimdpnem t 'rrfof 7\]v suocst. Non 
enim sUoTai ibi vulgariam recipit interpretationem , cum 
nuUus fenfus eiici poflit. Bourd. 

ead. l. 9. 'Ev fipuyji) Xfiovu addi non folet. Brod. 

ead. l. 10. 'EmriiSeios- — »/^. ) Dies apra ., cjuae opponi- 
tur diei parum aufpicatae , «tTo(f pieT/ , de qua Lucian. in Pfeu- 
dol. Cler. 

ead. /.11. Y\u.^s^€S<HJLm) Praefero 'Trei.peSiSof/.nv. Hemst. 

Pag. 6. l. 3. UKctKbf) Tabulam lapideam inteUigit So- 
ping. ad Hefych. in riAw,^. Sic Mofi': tabulae legis TKctKef 
kAivui. Locutioncm y.rAiKZG^ui TAec/.of, totum^jue locum 
illuftrat A. Dounaeus ad Ciiryfoft. p. 578. Hemst. 

ibid. Tb Koivov) Quod vulj;o dicitur. BrOD. 

ibid. 'Apx- ^^ ''"°' "•) Hemiftichium eft Hefodi, citante 
Luciano in Hermot. Illud Horar. in Ep. hb. I ad Lolhuin 
ad hunc modum exprcftit: Dimidlum faHi , qni bcrie cocpit , 
habet. CoGNATUS. Hefiodeum illud repetit in Hennotimo 
& alibi. BouRD. Proverbium hoc Lucianus Hefiodo tri- 
buit "F.p,(/. c. 3 , cuius audoritatem Scholialtcs aliique non 
cundantcr iuat fecuti. Verum neque in Hefiodo hodier- 
no legitur, nequcomnino Hefiodeum cfTe, acute nuper co.i- 
iecit Alb. Fabricius in notis ad pag. 85 vitae Procli. Putat 
enim confundi hoc adagium cum alio illo trito, Thiov >!//«- 
cv rra.vroi , quod hodieque in Hcfiodo legitur , & a Pla- 
tone alicubi meminimus allatum. (ed. Baf 5"4-) Et fane 
m alio illo Platonis, quem affcrt, loco, de Legg. VI cd. 
Lugd. pag. 614 D. ipx," y^f ?^eyercf.i /j.h h///5"i/ Tcij^TOf ev 
ra.'t( ■Tc.poii/.iccii ipyov skc. ut & in vita Procli, pro\erbium 
quidem audit, fed Hefiodeum effe minime dicitur. Suidas 
etiam fine auftoris nomine habet. Galenus etiam de Semi- 
ne 1. I, p. m. 229, 1. 10, to \}ij.i(Tv rov 'ruvrlf ., wf xo/- 
vbf hoyor deinde ad Platonis locujn ea de re alludit. Nam 
quod Scholiaftes Ariftorelem videtur adducere teftcm , ni- 
hilieft, cum in Problcm. 1 fruftra ifta verba quacras; Po- 
ht. autem V dc Hefiodo audtore nihil habeat. »1 S' oLpyJy 
xiyercti vy.Krv eivctirrc.vroi . Adde & Hfl. N/;t. I, p. m. 4, 
lib. 6, ubi, SoKel Qvv The7ov ji to >i'///o-u Toy 'Trctvrlf (ivni ii I N S O M N I U M. 175 

«py H. De Hefiodo ne ypv quidem. lamblichus difertis ver- 
bis Pythagorae audtori tribuit N. 162, a.Toi^^tyiy.a. n-jSa,- 
yopcv cil-Itoxi. Latine reddidit Horat. Ep. I, 2, ^o: Dimi- 
ditim fa8l , qui coepit , habct. Locus Platonis , de quo fupra , 
exltat de Legg. III, p. 590 G. ed. Lugd. Idem Plato Uok. 

B. ed. Ald. p. 27 A. aliter effert: cuxovi' oir^^n , oti a.f^h 
TuvTo^ ipyov fj.iyicTov. SoLAN. Hefiodo qui tribueret , an- 
tiquiorem Luciano neminem inveni : fed infra Lucianum 
Hierocles etiam Hipp. 11, p. 172, 'Ua-ioS^os uhv 'yi[j.i<jv roZ 
VTcJLVToi <Xii^(7iv ii'."j.i Triv k^ym. Diogenian. C. II, n. 97, 'Ap- 
yn 'y^iMic^v •Tra.vToi- J^ri thov e»V t/ rr^oy.orrTovTav crjipn.-cTat 
Si iy. TiTf 'Hs-io^T-y vel fcribendum Jx. tkv 'He-. vel haec, 
quod potius credo, mutilata funt; fufpicor autom hunc 
ad modum in integrum rcftitui poffe: rTapH/.Titi cTg g;t tmV 
'H(7. Tupcifj.ic/.f , rrheov 'vij.i<tv rroLVTi?' ut fignincare volue- 
rit, iftam paroemiam ad Kofiodei didti, quod itidem pro- 
verbii locum obtinuit , exemplar fuiffe expreffam : lioc fua- 
det ufus verbi Tc/.pa.ysv^r^c/.i vel rrc/.f,iiyjAi pro dcdiici , dert- 
vari. Nulla primi aufloris apud veteres mentio. Polyb. V, 

C. 32 : 0/ (J.iv yk^ ccoy^ciioi t]^v c/.pyjw iiiJ.iffv tcv rra.vTo( ei- 
va.1 <^c/.<!-/.ovTSi- ita nimirum folent laudare tov^ apy^aiovf, 
cum proverbia, vetuftiffur.ae fapienriae reliquias, profe- 
runt, neque pluribus in locis aliud eft quidquam /.a.Ta. toIc 
cLpya.iov^ , wf ci apya.ioi Kiyov(yi., quam, ut vetus hahet pro- 
verbium. Demetr. mp\ '£pfJ-. § 122: ku) t«v Tapoiy.la.v STOin- 
cu[j.sv ., ^ApyJ) cTe toi )ifj.ia~u rravT^? , cof ioiKvTav tovtu T(o 
Cfj.iKpa Ka.iio)' (nondum conftitui, utrum malim, s^^rc/c-;,^^^ 
an iToiKiiM(joiJ.iV irroi{i<7aij.-.v certe vitioium.) Sacpius idem 
adagium non totidem verbis , fed eleganter orationi inter- 
mixtum aliis etiam rebus aptatur. Dionyf Halic. de A_nt. 
Orat. p. 129, V. 9, KaiToi [j.ipof ys tov ^Ta.vT\i'pu.i<7v up- 
"X^h Kiynai ts Ka) sVt/i/. Arillot. Probl. S. X, pag. 75, j; 
lJ.h yuf ctpyji rrctvToi ip'^ ov [j<^yicrov v[J.i<tv ya.^' to cTs 
ffrrip[xu upyji. Ovidium huc refpexiffe A. A. I, 610, Fjc 
tantum incipias ., (ponte difertus eris , obfervavit N. Heinfuis. 
Marinilocumin Vit. Procfi c. 34 delcripfit Suid. in 'ApyJ., 
fi [j.iv «puiT/xH &c. Porro videndi funt practer Erafmum in 
Principhm dimidium rotius, El as Vinetus adAufon. Ep. 81, 
& And. Schottus ad Prov. Suidae c. III , n. 64. Hemst. 

ead. l. 6. ^KVTkKm') De hac voce, eiuique varia acce- 
ptione , copiofe Grammatici. In Cod. Flor. & edit. BafiL 
male (tkvtakkii?. Bourd. 1^6 A N N O T A T I O N E S eaJ. l. 7. K«4THp^«iTo) Ut hic locus refte intelligatur , vo- 
cis KctrdLf/^o^Aai ("enius adftruendus elt, quem lewca non 
fatis diferte notarunt. De ritibus proprie uiurpaturj qui 
vitSlimae maftationem antecedunt. vid. Schol. Eurip. ad v. 
40 Iphig. in Taur. Ma.rk^y^o^at.t [jl\v , ci^tfyict ^ oLKKoifft 
fj.eKei. KUTUfi')(^o[y.ui , inquit Scholiartes, ovhoyJiTuf ^ tovt' 
iffT) rrpo^vuATU tivcc^ cof i6o( c(.pyu.ioif '^EhKiicriv , i^ ovKav, 
ryovv Kf>i&av (i.Kff\ [J.?(Jiiy(j.ivccv , cicvei tivu^ kiruf/ui irri' 
yjiM Toli f6o}[j.o7^. Eo lenlli ufurpat Nofter Tc^, cap. 6. Hic 
idem valet, quod tu rrpoTeKeiu &c. M/trSr. c. 14. Solan, 

ejJ. l. 8. Tst Tf. T»7f T.) Poterat incerponi ^o) ehui tu 
«rrp. vel uo) elvui Tf. lcd nihil opus videtur. Eleganter in 
hac voce transferenda Graeci luxuriant , praefertim recen- 
tiores: nam veteres illi, caltigatae fobriaeque orationis le- 
gibus adftrifti, parcius. In SophiH fabula Phylarcho apud 
Athen. III, p. 100 A. parafitus, dum prima menfae fercu- 
la imponuntur, bene libi fore ominatur, tu rrpooi^MUy in- 
quiens, opa. & Alexisp. 107 B. Strab. I, p. 35 B. <f>iKeiS'n' 
fj-ccv yu^ civ&pcorrof ro rrpooifiiov Ss tovtov to «p/Ao/xi/flov 
quod propius ad Noftrum accedit , ev rrpooi^j.ion Tm ri- 
;>^vnf,apud Liban. Or. XXV III, p. 619 A. paria reperies 
& verecunde translata in Maxim. Tyr. D. IX , p. 94, Ari- 
ftid. T. III, p. 30^ , 309, Philoftr. de V. S. II, pag. 579; 
neplura, quodfacileforet, congeram. luven. imitatur III, 
-^88 ; — miferae cognofce prooemia rixae. Declamatorem illum 
vix fero , qui Palaephati caput 47 de Hyacintho in florem 
^ erfo concinnavit : Kiyovcn S' oti kui tik rrpoa-iiy opiuf iv 
c^vKKoii e.TiyiypwTTTui to rrpooi^j.iQv. Nec fane me multum 
capit audax Bafilii Seleuc. figura in Vit, Thecl. p. 8, '1x6- 
viov rroKi? TtK TlicyiSciJv ku) ^pvyccv yjopu^ kv rrpooi^j.icd Ket- 
ixivty Conftantin. Porph. de Them. 1, pag. 34, tu Se uva 
Ku) (j.e<r'oyuiu thV [xixpuf 'Ap[j.evius eicr) rrpooi^j.iw quod ge- 
nus fimilia nefcio equidem , an veteres illi eloquentiae na- 
turali cultu nitentis auftores licere fibi voluerint. Praeterea 
Lucianus, ut arbitror, folemnem huius vocis in facris ulum 
fpeftavit ; eoque magis , quod praecedat indidem petitum 
KUTvp^uTo' nam rrpooi^j.iu funt praeludia hymnorum , qui 
vi61:imis in aram impofitis decantabantur. Pari modo lu- 
lian. Or. II, p. 56 D. tov eK Toioinuv rTpooi[/.ic>)v ku) rrpo- 
voy.iccv up^u[j.evov. quae utraque iunxit etiam Synef. Calv. 
Enc. p. 66 D. Hemst. 

ead. l. 9. Svfsy. uvAKvlcov') Emendo uvoKoKv^av. Brod. I N S O M N I U M. 177 

MiT. & Angl. civoKvlm: de qua voce dico ad lib. 10 He- 
liod. BouRD. In P. L. &: Coll. G. kvAhijluv. Sed genuina 
ert vulgata. Sic 'Et.Siua. Xl,oAsA-J^«r cocrTSf fipiza. & 0. 
A. XII. V. Eurip. Troad. 1000. Utitur tamen eo fenfu ver- 
bo limplici Kv{c<). IIs^. cap. 6. Solan, Utra Jedio palmam 
mereaturj kvo^chv^cov , an avci.hv{ccv , ( pro quo Bourdelo- 
tium vitio fcripfille c!.vohv{cov, paene crcdo) diiudicare prom- 
tum non eit. Olim de faultis acclamntionibus & ululatibus , 
quos mulieres ad facra vel furore divino percitae inKemi- 
nabant, hxoKvl^stv , hKo>.vy[j.\v & oKoKvyf.v proprie pofue- 
runt: Poll. I, 28. in Euripidae Medea v. 1173 ancilla anus, 
cum Glaucam Creontis filiam infelicis doni veneno con- 
ta£tam in folium incidere folutis membris vidifTet, kvcoKo- 
Av|«i' , quippe — ^0^x70. tov'H Uccvlf ifyks , h tivo^ ^siv^ 
f^cKsTv fed animadverfa iaevientis mali labe, quae a furo- 
re divinitus immiiro multum aberat, Eit' uvTiy.oKTov vasv 
oKoKvyn^ fj.iya.v KciKVTOV , pro jacro ululatu in flehiles eitdw 
tus prorupit : quod ideo monere vifum fuit , ne quis per er- 
rorem hunc locum in contrariam plane fententiam , quod 
fadlum memini, capiendum exiilimaret; fmfiliter Iph. in T. 
V. 1337. certe, nifi in rebus laetis, oKokvIhv apud veteres 
vix reperias uiurpatum: vide Euripid. El. v. 691. idque prae- 
ter Calaubon. ad Theophr. Char. c. XXI , & Equit. Ari- 
ftoph. v. 613, docuit Ez. Spanhem. ad Callim. H. in Del. 
V. 258 , H. in Pall. L. v. 139. attamen ad fletus & lamen- 
tationem tradufta funt a polterioribus haec vocabula, eo- 
rumque poteftas tam prope ad kv^hv acceifit, ut faepius 
ad id verbum explicandiim adhibuerint Grammatici: vid. 
Hefych. in Avy/jCcf, Suid. in 'AvaKit,cvs-ct, AvyKc.ivov^ci , 
AvyiJLo^. Schol. Arii^oph. ad Acharn. v. 690 : Avlsi) ikv Sik 
(vel (xsTk, ut Suid. habet) Tot/ t, okokvIh- kkv S^i yafa 
Tov ^ clKvsi., toutsVt/c , cf.Siiy.ovt7. Av^s/, rroikv c^covhv Tpct,- 
yjici.v u(piiia-iv , i] KvyfjLco cjvvr^^^Tc/.i. ubi probe leparandae 
funt annotationes binae , prima vetuiHoris Scholiailae di- 
verfam in Ariflophane leftionem confignantis, E?tc4 vj{c/ & 
E/t' kKvu , (nam ut ySjn vice to-J aAis/ unquam flierit pofi- 
tum pro uSnuovsT, quamquam in Heiychio iic quoque lega- 
tur, non inducor, ut credam) recentioris altera, vulgatam, 
&, meo quidem iudicio, deteriorem icripturam exponen- 
tis; quod minus intelleckim tenebras obiecit H. Stephano 
Ind. Thef in Av^«, & Foefio Oecon, Hipp. in Avl^siv. Hinc 
patet , quam facili errore potuerit altera vox in alterius lo- 
Luciun. VJ. I, M lyS ANNOTATIONES 

cum immigrare. Neque tamen difiireor, praeferendum mi- 
hi videri kva.yi)lMv propter illud cvyiyii , crclros fin^ultu^ 
JtfCf/jj , vel , ut cum Val. Fiacco dicamlll, 338, creb-h qv..:- 
ticns fineultihus ora. Vid. Petron. c. 91 1 p. 440- Philo rr^t 
rif. ^pof r, p. 1019 B. «Ts fj.oKii y.h', clvaKv^^wv S\ o//wj- 
Ksx.oiJ.fj.ivu ro) Tvrj^nTi (indv antoa mcntioiiem tccerat «Tee- 
y.pvm u^fluf (^opAf. Similiter TstvTci hiyav 'iKOiTof (de 
B. I. VI, c. 2, § 2.) [JisT hi'vt>iJ.ov y.cti S'uy.ti-jKv f.vyu.fc rhr 
<;>a)i'hv c/.viKOTv , vel potlus ( cur cnim relpuamus auctori- 
tatem Mfft.r) ivi/.oTn. Stat. Tiieb. VII, 360: Dkentis ma- 
ducre e;cnac — vocifque repens fini^ultus apertum Interapit itcr. 
nec minus elcganter Pedo Albin. ad Liv. v. 120: 

Tandem , ubi per lacrimas licuit , fic flcbiits orfa efl , 
Singultu medios impedicnte fonas. 
cuius generis innumera congregare nihil attinet. Lucianus 
etiani in Peregr. iJaxpvs yciAii yshoiro^, & mox, eLT^fyov 
cLvrov Kv^ovra. (j.sru^v. Helych. Wvu?.iliov , c/.vctvvrrav' nifi 
potius fcripfit kv(f.>.vrruv , inquit H. Srephaa. in Thef. Ind. 
hoc fi verum, nam nonnihil addubito, in Xvyubf itidem 
pro uvcivvyfj.''ci rertituendum erit uvct.Kvyfj.lr at non vereor 
aHirmare, verbum illud Hefychio reddi debere in '\srcjt.- 
^vleiv, civci[6Kvleiv, y.>^Aeiv & 'k(nv).u?ji, hVTiT ij.srk kKcs.v^. 
[J.OV. utrobique lcribc , cf.vu?.vl€tv , av^c/' neutrum pervi- 
dcre potuit Barnehus ad Anacr. Od. 56, p. 196. Glolfae 
quidem CyriJli: 'ATofiK-j^o), Kvla , fingulto : led hic quomo- 
do defendi pofilt & declarari ex formula pcetarum,y?/7^i//- 
tare animas , fanguinem , facile video; in Helychio, non 
irem. Pari virtute dici uvut^ipsiv , oftendit Galenus in Gl. 
Hipp. cTjjAo» tots ku) to vTo?.v^stv uvuTviovra. , «f iv tw 
'TTpcorei) Tsfi vov(/(ov rro fj.iKporspu' kui uvudipsiv aCTS^ Tut- 
S^iet ru TSTuvfxsvu , K,Kuiovru re kui s\f ruf pivui kvihKov- 
ru To Tvsvfju. haec commode faciunt ad fmgultus Lucia- 
ni verberati : quod clarius patebit , fi refcribas TST'Mij.ivu 
vel TST ui<rfj.ivcf.. tantillnm vitium cum Foefms in 'hvwpi- 
fsiv non animadvertifTet, prava vcrfione incruftavit: idein 
apud Hefychium eruditos fefelht in Y.porr,ru. Egregie Pro- 
pertius ilkid uvutvs^v VTo?.'Jlovru expreflit : Surget & invitii 
Jpiritus in lacrimis, I Eleg. XVI, 32. A'jySiiv KKuiiiv cft 
apud Sophoclem Oedip. Colon. v. 1618. Hemst. 

ibid, AuKpicov rovf 'oz&uKfJ.ovf 'jTOT?.scoi^ Tovs 6?6s4A/aoi/f 
aberant ab uno Mf. Bourd. 

ead. l. II. ncMHK rna ay..) Vix eft, ut non putcmv.S' 1 N S O M N 1 U M 179 

excidifre, )i'i) KctT. rroKhdv tiva rov 'beiov ^hv cof/.. hoc, nifi 
fallor , poiUilant eS^pcia-e 6i uvtov. Mox illiid ivvoeZv, iiicce- 
dens poft iiUTiS'a(.p&ov eV/ ivS^uy.pvf, mihi non probatur: iv- 
voia. potius vigilanti convenit. Long. II , p. 39 , a.ypvTrvia, 
ey^ovcrcf. Kcit ivvoiav twv ysysvnusvci^v ., kci) KoLTa.ixe(j.'\.iv (al- 
fciitior Rhodomanno ik lungermanno fic emendantibus: 
Mollius aberrat) twv '7rcipctKiKeii/.(j.zvcov. melius quadraret 
ivvTTvicilccv vel hviiporroKcov ., quemadmodum in Liban. Decl. 
XXXVII, pag. 807 B. 'TTifi (Av rrpuiTov v-rvov KctTiScip&ov 
Urrsnci ovsipoTohhcyc/i.^ Trji/ Scdpskv ^ a.vvyep&nv (id haec a vul- 
gata leftione nimis recedunt. Hemst. 

e,jJ. l. 14. 'h.yci,vc/.KTWcJLiJ.m]i) Reftitue c/.va.K7ii(Ta/xsviif^. 
Bp.OD. Thomas Mag. in [\ya.va.KTvcra/ji.iiv. Neminem fore 
credo, cui Brodaci conieftura blandiatur. Hemst. 

Pag. 7. /. 3. *//«K.owf) 'PiKwoo^ non debet verti aufcid'- 
iandt cupiJus , fed Ihcratus vel (luuinfus iucrarum., qui iic di- 
citur, quod fit afTuetus audire docentem, & hbenter eru- 
ditis fermonibus aurem praebeat. Hinc <^iKiiKoiu, difcendl 
fudium. Cler. 

ead. l. .4. ©e/of ^/0/ &c.) Agamemnonis verba,Iliad. B , v. 
56. BouRD. Tritus ufu veterum verficulus: ab eo oratio- 
nem 'AcrKKiiTia.Sa.i exorfus eft Ariftid. T. I , p. 73. £U(fn- 
If/wf dicebant ^sTov 'ovsipov. Ariftoph. Ran. v. i^^yc) :"'£■( civ 
SieTov ovsipov a.rTox,Kvaco. Hemst. 

ead. l. 5. '"'c.ya.py^ii) Indicium hoceftfomnii divinitus mif- 
fi : nam cetera ibmnia minus vivida effe credebantur. Cler* 

ead. l. 8. "t^/fitvAcf) Hac didione palfim utitur. havKo? 

EfTOf Ttii UVKtif. o(isV Koyof iVUVKO? iVTO? COV T«f UKOiii' 

atque hanc vocem fic capit, dum ait G:yji[j.uT'x /jt.01 Tav 
<puvivT(ov iv To7i o{f-6siA^oi-V rrupa.y.ivei , &c. BouRD. In Ga- 
lei Coll. adfcriptum, infonans: quomodo Boeth. C. Ph. II, 
Pr. 3 : Itaquc cum haec auribus infonarc defcrint. Quam Bour- 
delotius, eaudem notavit vocis interpretationem Vori^jus: 
fumta funt ex Euftath. ad Iliad. 4>, p. 1236, v. 52, quem 
Phavorinus defcripfit. Hemst. 

ead, l. 9. Avo yvvMKSi) Hoc Luciani fomnium, feu vi- 
fio, convenit cum ProdiciCei Sophiftae figmento, quo in- 
duxit Voluptatem &Virtutemin folitudine Hercuh adhuc 
puero apparuiiTe, ut,utram vellet, fibi comitem vitae af- 
fumeret. Huius Prodici (rvyypu(j.ijLu Tsp) 'UpuKKsov? Xeno- 
phon lib. 'Ato/j.v, II citat. Meminit eiuidem Quintil. IX, 
a, Cicero de OfF. I, & ad L. Luceium Epp. lib. V. Nec 

M 2 i8o ANNOTATIONES 

dilTimilis eft Chrifti doftrina de arfta & lata porta Matthi 
VII, & Pythagorae de litera bicorni, de qua praeter Vir- 
gilii carmen videndus eft Lactant. lib. VI, c. 3,4. Hefio- 
dium bivium exponit etiam Plato in Protag. & de LL. IV; 
nos in libro noftrarum Mythologiarum fecundo Herculem 
Prodicium. Silius porro Italicus XV, Xenophontis figmen- 
tum ab Hercule ad Scipionem tranilulit. Cogn. Totius nar- 
rationis five totj ivvTvicv exordiuiti rumtum e Prodici Phi- 
lofophl Hercule. Suid. in Prod. aliique muhi, Verum Hg- 
mentum ilhid non Prodico , fed Xenophonti , quidam adfcri- 
pferunt , ut Cic. epirt. 1 2 Hb. 5 ad Fam. Scliohart. Home- 
ri ad 14 OdyfT. Lucianus hac rr^isy.a.KiiL \ 17. Male hoc 
illi. Prodicus enim huius auftor primus, ut patet apud 
ipfum Xenophontem. poil primum auclorem alii illud ipfum 
tetigere, ut Max. Tyr. ferm. 4, Themift. F.uphrad. Orar. 
3, D. Bafil. Orat. ad Nepot. Bourd. Imitatio Herculis Pro- 
dici. de quo vide Xenoph. «t. /i', p. 429 ed. St. Cic. Off. 
1,32, Ovid. III Amor. i , Sil. Itah XV, Bafii. De leg. Gr. 
lib. (Grot. ed. 91.) Solan. Quin ex Hercule Prodici de- 
litigaiitium inter fe 'Epucj/Ai/iKKiTf S: riat/ifeiaf hanc imagi- 
nem Lucianus conceperit , dubitat nemo , palfimque eru- 
diti viri notarunt, Daufqu. &: Drakenborg. ad Sil. Ital. 
XV, 20, I. Barnef V Euripid. § 12, ad Homer.Od. N. 
288, L A. Fabric. B. G. II, c. 23 6i 41. Quid fibi vcht 
Bourdelotius , cum Lucianum inter eos ponit, qui fabulam 
Hercuhs non Prodico , fed Xenophonti tribuerint , nuUus 
capio. Hemst. 

ead. l. 10. B/etiwf v.cCi KupTspaf) Sic iungi folita in Xe-; 
nophonte & Platone. Bourd. 

ejd. l. 13. "Qkov siyj y.s) Sic in Epift. amator. Philoft, 
Idem. 

ead. l. 16. iZv oLKKor^iav) 'A-ystflwt'. BrOD. 

Pag. 8. /. 2. Tw yji^s ) Sic in omnibus & MfT. & edit; 
fic paffim , ut infra, t« yji^^-, t« riyju.., &: fimiUa in Pla- 
tone. BouRD. 

ihid. ICkojv kvj.rr.) Ut folent, quibus a ruftico aliovc gra- 
vi opere, fabriliumque inftrumcntorum traftatione manus 
occalluerunt: huic hominum generi vitam ingloriam, qui 
Mufis operantur, adicribunt. Divites ac potentes inHiero- 
nis perfona Theocritus hortatur Ecl. XVI, 32, ut in poe- 
tas faciles fint & largi, ne ti/.AsfK ad Acherontem plorent, 
'Q.fii JK y.ot,Ki?^a. 7iTvh(o[Jievof sVsTcfi* yjlfds, Dion Chrylb- I N S O M N I U M. i8i 

ftomus p. 410 B. iv Teui yjpa) rvkov? 'iyovja.. Hemsterh. 

ead. l. 5. \^o<j-[Mioi rhv kvc/.[iQKhv) Ut poft paflim, koj^uo- 
repo^ rhv cf.vA(io\tiv. Bourd. 

ead. /.11. Tw Sr. k[/.(^oTipM. x.ct) fx.) Tollo diftinftionem 
omnium edd. x«» rco ^sui) k[j.(i)or?i>ri ncu iJ.kKa. sVi^oKi(Ji.s7roy. 
quod fieri iubet verbi numerus dualis: svS^oKitjisTv ad avun- 
culum utrumque pertinet, non item ad avum maternum , 
qui ftatuarius quidem, fed artis laude inferior. Illud ko.) 
fjt.a.Kec , quafi novam periodum ordiri deberet, turbavit li- 
brarios. Thucyd. VIII, i,kcc) coi i^o't,sv aLvro7s kcCi i^Troiovv 
•rcivrn. Hemst. 

ead. l. 14. 0p?4^ ysvviKMi') Male verterunt, genewfe edu^ 
caberis : hoc voluit Lucianus , aleris firmo aho , unde vali- 
dos humeros laborique aptos nancifcaris ; nam delicatae da- 
pes, quibus ifti nutriuntur, robur corporis enervant. Ysv- 
viKoi &i ysvvcjo?., ilhid rarius, hoc frequentiflimum , pari 
funt propemodum poteftate: primum faepe videas degene- 
rafle in ysviKos , quae tamen diftingui debere & ratio hn- 
guae docet , & refte monuit H. Stephanus in Thef. Hefych. 
TsvviKcoi , la-yjupwi , ysvvccicor prave Suidas YsviKui. Lucian. 
Pfeudom. § 55. Dionyf. Halic. Yet. Scr. Cenf. p. 124, v. 
13, ysviKo. Ko.) [j.syuho(^uri ruv rrpotrcoTcov 5)0« ko.) Ti«.8w le- 
ge , ysvviKcL- fruftra eft Sylburg. fortajje ysvvciTa mala ali- 
quis pro ysviKct' reponendum enim & p. 171J, v. 4, ysvvi' 
Kcorspov idem remedium apud Suidam placet in UpoKcoTos, 
ubi Porto fufpicanti ysvvo-Act Kuiterus adftipulatur; hoc ta- 
men in loco Suidae fi quis [j.c/.vikov poLius habuerit, haud 
equidem adverfabor; quemadmodum in Gregor. Nazianz. 
Stel. II, p. 98, hifdu.Ky.lf (j.cLviKQv (iKSTrcov. Non aliter apud 
Platonem fcribendum efl: in Theaet. p. 107 E. Tswikov hi- 
yei? roy civS^pci- Phrynichum Ecl. p. 42, ysvviKcoranv [/.kp- 
ivpct, , ubi Nunnefuis , nohiiffimum tefiem , quafi unquam ea 
virtus eflet in ysvtKof. Porro Atticorum eft ^pi^vi pro rpa- 
<pyi(rri. Plato de Rep. II, p. 600 E. VIII, p. 726 D. Liba- 
nius : ToQsv «pKTTsuj- ^pS'^sra!.i; Hemst. 

ead. l. i^. Tovi cotj.ov? s^sic Kctprspoiif) Ut in Deor. & 
Mortuor. dialog. & in Contempl. Bourd. 

ead. /.16. "At£/ gx/ rhv uKKoS'.) De Sophifl:arum pere- 
grinationibus vide Crefoll. A. G. X, 87. fed, qui ibi lau- 
datur , A. Gellius de Philofophis erra^icis loquitur. Solan. 
Attico more pro kirsKsva-A- quod ne quis ufurpet, cui ca- 
iligatioris ftili fit cura, fedulo cavet Phrynich. p. 10. Th, 

M X igi A N N O T A T I O N E S 

M. in^A-Tf/c-ii' & 'lav. Plato Apol. p. 23 C. qvk sv&vf et^n- 
ea ei.vrov, ov^i cf.rrsi^i. Utirur hoc Luciani loco Kufterus ad 
Ariftoph. Plut. V. 70. VidcH. Stephani, qui iampridem haec 
copiohus fu>;rat periecutus, App. de D. A. p. 139. Hemst. 
ead. l. 17. 0-j^i i-r) ?^oy ot^) Longc alia leftio concipitur 
cx Mff. & Angl. Cod. ot J^g irr) Koyois, ( id eft, qui partes 
7;T«- rrefjSstcii^ tuentur) ovk Lt) t^yzn irTa.i-ji^ovTa.i cs , olkk* 
st) Kijoti. Recepta leflio facilior , haec durior. fra.vTSi ab* 
eft a Mir. BouRD. Parer adfcripfit notam Bourdclotii, men- 
tem fuam de ca non aperiens. Sane \ ulgata iocum & fa- 
lem Luciani , &: bonuni fenfum non habet. Cui enim dicc- 
re licuit, neque oh onitionern laiui.ibunt te cmncs , ut Benediftus 
vertit, aut, ut apertius Micyllus, fed abundantius quarh 
Craeca patiuntur , nequc erijm ol> vcrba & omtlonern moJo Liw 
d.ibuntte omnes? ad quod ipfum vides tendere Bourdelotium. 
Quem illum omnes laudanr? Sed nec iudicium Bourdelorii 
probum cft , dum cenfer receptam ie^ionem faciliorem , 
eam, quae in Mif. eft, duriorem: nam contrarium veruni 
eft. Quid enim facilius & gratius hac leftione , ci ^i st/ a6- 
yoti sTu.ivsa-ovTcfJ ct: , omiifa voce Tsti-Tef, quam non ha- 
bent fcripti libri? Scnfus eft , /7./ud vcro quidam (fic per con- 
temtum doftos & facimdos viros vocnt 01 (Te , ne nomina- 
re quidem dignata) ob fludia bud.ibunt tc y nifi quod etiam 
Graeca vox Koyoi; invidinm quandam & contennum ma- 
iorem prae i"e fcrt, fabulas quoque & narratiunculas & nu- 
gas denotans. 'ETci/rsrcr^si/ st/ t/;/ painm in Luciano ob- 
vium. Gronov. Refte animadvertit L Gronovius, non pof- 
fe haec aliter Larine cxprimi, quam, rcquc prapter vcrba lau^ 
dabunt te ontncs. Sine dubio opponuntur Koyot h^yaii', verba, 
opcribus. Sed cum prior dicat Statuaria , Eloquentia etiam- 
num tacenre, tota res exprimi debuit. Omnino ergoexilti- 
marim , omiiTa fuiife verba haec, kKK^ jt' ipyoif. Cum li- 
brarius fcripftiret ad vocem Ao-jo/f , oculoique a libro amo- 
viiTet , repeteretque fcriptionem , deceptus fyllaba yotf , 
omiilis tribus voculis, quafi eas iam delcripfilTet, tranftliit 
ad eam, quaepro.xime iequebatur, vocem if.yoti. Lege er- 
go, ovS^k iTi Ac-j/ojf, uKK^ iT Sjiyoii STUiv. 5:c. non proptcr 
verba., ut folent oratoies, qui ri\alcm mcam ioquuntur, 
fed propter opcra laudahunt te omnes. Eo clare rolpicit Eloquen- 
tia hiice verbis, quae oi^endunt Statuariam ea dixiiTe , quae 
expofuimus: E/ Ss /.y.) <^;iS^i-j.i ii UoKvKKeiTcf ysvoio., kcu hav- 
fidm ToKha, 'ESEPrASAIO, rhv ^h T-./jm 'AriANTES I N S O M N I U M. 183 

'ErrAlNESONTAl &c. Scio budari MfT. CocUces , qui pro ov- 
«Ts habeant 0; ^i , & omittant etiam 'xcLVTsr led hacc confii- 
tat orationis feries , & videntur effe rra.jiciS^top&MiTen- Gram- 
matici , lacunam hic eiTc non intelligentis. De eiufmodi omif- 
fionibus egimus in Arte Critica P. III, feft. I, c. <j.Cler. 
'Et) Koyoii [ ahh' sTr) 'ipyoii'] s-tt.) Sic edi ex conieclura cu- 
ravimus, cum in editis ainea legeretur, cJJ^' £t< Ao-j.oKex. 
<r. T. nullo aut pcrobfcuro fenfu. Praeivit emendationi no- 
ftrae fcriptura Codieis Bourdelotii, cuius notam praemifi: 
in Pol. tamen efi: oVcTf. Ne quls autem hoc C\empio auda- 
ciae me infnnulet, quod mea proLuciancisobtrudam, fciat 
in pauciflimis iifque fere defpcratis locis id factum , neque 
ufquam quidquarn contra fidcm Codicum feu imprelTorum 
feu nianuicriptorum fcienLcm prudentemque , non monito 
le^ore, mutatum. Dc st) hoyoi? vid. c. 7, sct) tok Apis-Tois' 
£vS'oKii/.Sv. &i ^ihO'^.. c. 6 , S/Ti ToiV YlKcnmo? Koyois 'bc',vyA' 
liiT^cit. SoLAN. Turbatum hic fuit in Codd. Mff. eam ob 
rem , ut puto , quod quae primum ad illufirandam fenten- 
tiam margini fuerant adpiaa, poftmodum ipfum Luciani 
contextum invaferinr. Suinmo opere contendunt eruditiC 
viri , ut inleratur , tanquam neceffaiium ad mentem Lucia- 
ni, (i?^' It' spyoii- vulgatam ledionem , quam princeps ed. 
Fl. fideliffnna iane,nec miuus lunt. tuentur, ut moverem, 
impetrare a me non potui. Oratio eft morata, quae , ficut 
in dramaticis ufu veifit, ipfo geftu vultuque ad irridenduni 
compofito iuvaddcbet: me Jl pracnileris , inquit, non peregri- 
nabcre procul patria & propinquis, neqnc ob orationes {^quae ad- 
verfariae mcae Kvpoi funt kol) <fikmee.<pct) cuncli te laud.ihiint. \n 
his quid iure defiderari poffit , equidem non video : ifta kviX 
T^oyois per i"e pofita, quiddam invidiofum habent, quod eva- 
nefcit , fmiulatque amitum fuerit a.Kh! W) spyotf. 'Eto.svsT- 
e^cLi st) Koyoii exftat in Lexiph. c^ 22. o't S^s pro oiiSs nota- 
vit etiam ignota mnnus ad oram ed. A. W. patrocinatur 
Jiuic leftioni I. Gronovius: ego nihil aliud dicam, niii me 
nou affentiri. Hemst. 

Pag. 9. /. I. M») iJ.v<Ta.x^^) In Flor. Cod. fj.v(rety^^s)i , 
ma!e, hanc vocem alibi interpretatus fum. Bourd. 

ead. l. 2. lov (7«//.stTof To euT.) Immo vero a%i)iJia.rof., veflis 
ornatus : nemini enini fuum ipfms corpus vile eft. Vertendum. 
ergo , ne abhorreas a vili ornatu , aut , a forde vefllum. Cler.. 
Subfcribo I. Clerico: quemadmodum iungitur hic T«f ka-^bn- 
T3s: la TWi^igQVjeodero modo paulo anie 5-7 m«t & ava.^oKn' 

■'M 4 i84 A N N O T A T I O N E S 

tum c. 13 , quod emendationi probandae folum fuHicit, ^/- 
rwiov Ttvufbv Ko.) (jyviu.a. (ToyAoTpsTff quod quid aliudert, 
quam tcD cyJ\y.a.io<; to s-jt;?J( ; contra cr'/ii//.ii suTpsTrk vi- 
ri literisexpoliti, eodein §. vid. Tim. § 54. ix."<"~ '^^''^ ^°''" 
poris habitus: qui , fi liberalis, ingenium bcne natum pro- 
dit^fi vilis & inclecorus, turpe atque abieftum. Saepius hae 
voces commutantur: bene merebor de Heraclide Pontico, 
eumque obcfi corporis, quod fimili vitio debet, mole libe- 
rabo. Diogen. L. V, 86, ovrof ic^biiTt ts y.a.Keix.(i iyjinTo , 
Xe/.'i vmpcyKoi .ii-Tb CMJ-tt. Interpr. tujnenticjue fult corporc: ut 
apud Aelian. V. H. Xlil , i , p- 787, to v'7rif.oyy.ov tov «■«- 
/wciTof commemoratur : at tu lege potius, to a-yj^uit., fpedc 
corporis erat magnifca, & quafi ad potr.pam compofita: quocir- 
ca non YIovtikov , unde domo erat, led Uoy.mKov Attici di- 
xerunt. Quod porro fequitur apud Diogenem , opinionem 
roftram firmat: Tpcioir te iiv to ficLSis-y.cc ku) aiMoi. iungun- 
tur laepe <ryii[xei &i liii.S'i(7iJ.a.. Xenoph. Socr. Ap. p. 41 1, v. 
21, Ariftoph. Vefp. v. ii65,Diogen. L. VII, 22. Hemst. 

ibicf. To svrsAii) Filitatcm. Hanc vocem faepe interpretati 
funt \ iri dodtiflimi. Cetera huius concionatricis habes in Pi- 
fcat. BouRD. 

ead. l. 3. <i>siSiuf sS^st^s tW Aia.) Olympicum , ut patet 
poftea , & apud lul. Imper. in cpilt. Bourd. Vidi , qui da- 
XQi, fecit lovem, allato pari verborum ctrrcS^stKvvvon & uto' 
^ctivsiv uiu : hoc procul a vi locutionis abeft. Tu cape : tan- 
tamfmulacro dignitatem addidit , ut lovem ipfum morlalihus ojlen- 
diff-: viJeretur. AsuvvvcLi pidlorum elt , nclorumve , qui ex- 
preffiffima fimilitudine imagines animant. Nofter in Imag. § 

7 : TO Si ciKhO <I(CIJ.CL 'ATeA^ttf cTji^iTfiJ Y.CLTU. THl' WajyKcL- 

ffTiw. Piicat. § 38: sS^sics Touf civSf>u.f ivupySf kuQuts^ sTt 
Tivo? ■j-pci^fHV Tst TuvTu rrpoasotKoTui- vide locum. Eadeiri 
mens Senecae Contr. V, 36, p. 387: Non ridit Pkidias lo- 
vem &.C. dis;nus tamen illa arte aninius & conccpit Deos & exhi- 
buit: Ust^s. Simillimum illud Plotini Enn. V libr. VIII,p. 
542 E. ubi,qualis idea fit intclligenda pulchri, multis dif- 
putat. STS/Tcc (1. zT}.uasv) •^stliui tov A/a Tpof ovSsv ai- 
ff^inov -Troiiia-uf ^ uKhk ku^mv (addendum omnino videtur 
y&5) oiofuv yivoiTOy si hfjuv Zsvf S'i' 'oy.[u.uT(i)v s&iKoi cpanT- 
vui. vide Damafc. apud Suid. in 'luKafiof iuTpof. Liv. XLV, 
C. 28 : Olympiae & alia quidem fpefianda vija , 6* lovem velut 
praefentem iatuens motus animoefl: in his , quod gravem hi- 
ftoricum decebat, magniticum eftorationis pondus: quan- I N S O M N I U M. 185 

to ieiunius, idque minime mirandum eft, Valcr. Max. III, 
7 ext. § 4 , vultum lovis propemodum ex ipfo coelo pethum ebo- 
ris tineamentis amplexus. Sed cogitate Quindlilian. I. O. XII, 
C. 10 , p. 1087 : culus pulchrituao adiecijfe aliquid etiam receptae 
reli^ioni videtur ; adeo maieflas operis Deum aequavir. Cuius lau- 
dis amplifTimum fane praeconium cumulafle videri poteft 
Propert. III , 7, v. 15: Phidiacus Jignofe luppiter ornat eburno, 
modo le£tio fit proba; quod nunc quidem exquirere noa 
lubet. Scurra nofter illam hominum opinionem de Phidia 
tam honorificam palam irridet de Sacr. §11: qui in tem- 
plum ingrediuntur , non iam Indicum ebur amplius fe vide- 
re putant , neque erutum e Thraciae venis aurum , a.K'Acc 
Toi' Kpoi'ou /.eit 'Psuf if Tiiv ym v^^o i^siS^icv [y.srax.ta^y.ivov. Por- 
ro notum eft, quos Homeri verfus, ut dignam love ma- 
ieftatem repraefentaret , animo fecutus fuifle Phidias trada- 
tur : eam ob rem de utroque perinde diftum , ri/.s t^v "bicov 
etKovuf 11 y.ovof iSmv, » /tAocof SsiBu? Strab. VIII , p. 543. ope- 
rae pretium erit Apollonii difputationem in Philoftrato con- 
tuhfiede V. A. T. VI, p. 256. Vere ergofcripfit,atque ele- 
ganter Schol. Homer. ad Od. A , 61 2 , Phidiam KuTUKKixtroA 
f if Tbf liitct. -To rra.v rrii za.vTov ri-)(^v;K. De Polycleto Maxim. 
Tyr. XXVI, p. 266: luno, oiuv UohVK^^sno? ^Apyeioif ^S^si- 
^s KsvKcohsvov &c. credas ipfi fuifle in mente Parmenionis 
Epigramma Anthol. IV, c. 12, Ep. 65. Eofdem, qui Lu- 
ciano memorantur , artifices coniunxit etiam Dionyf Ha- 
lic. Tsr)) QovK. X"'?- P- ^^4- luven. VIII, 102. de quibus vi- 
de Fr. lunium in Catal. Hemst. 

ead. l. 4. Vov Aict ) lovem Olympium. BrOD. lovis Olym- 
pici ftatuam , quae inter vii orbis miracula habita eft. de 
qua videndus Paufan. El. I, p. 156. Nofter ^vyy. c. 27. 
'Tt. £ik. t. 14. risf. c. 6. Ciem. Alex. p. 19 B. r}>v pi.ev oZv 
*Ohv[j.'iric/,iTi Aiu, Kut rhv 'Aiimaiv rioKiciS^ce. sk. xpvaov kcCi 
eKst^uvrof Kuru7Ksvu<rui '^siS^iuv, Tuvri tov (ru(p£f. SOLAN. 

ibid. UoKvKK. rhv"tipup) De qua nos in Epigrammata Grae- 
ca. Brod. Sc. Argivam. patet apud Phn. de horum duorum 
operibus. Auftor libri de mundo , Cic. Tufcul. i , Plinius 
cap. 8, lib. 34, Val. Max. cap. 15 , lib. 8. Bourdelotius. 
Bourdelotius, Ars^ivam lunonem. Bafdius de Leg. Gr. libr. 
Grot. ed. 107 B. Myronis vacca , Praxitelis Venus. Solan. 

ead. l. 5. 't^uv[j.ua'^;) ) MfT. s&uvy.ua-rro&n. BOURD. 

ead. l. 6. MsTet rmv risMv) Piftores inter Deos referuntur 
apud Ciceronem Tufculan. I. Fayus. Vid. "£f. cap. 16. de i86 A N N O T A T I O N E S 

phrafi ipHi vid. lamblich. n. 30, & Porphyr. n. 10. Solav. 

ead. L 10. U?.£ioveL iiciTTaiovs^a,) Hiinc lociim imitatus elt 
liilian. Imp. ov TpoffTrc/jm , ov S^iffffo^.oym , ovx. gip/c-Tot^eroff 
iip' 6) rhv uyuy.vnctv cf.^po7s'cii cyiiv yjivro. BOURD. 

ibtJ. Kci) fic.p^!;e.(>i^oxjffu. , Ta.ixrro/.Kci. sitsv) Hic quoque ad- 
fcripfit pater Mfl. le6tionem TavToQsv , quae longe melior , 
etfi idiud videatur Bourdelotio: mutetur modo diftinftio fic, 
xei) fiucfioi[.i^ovffct tclvtoQsv , siTSV h TSyjn.,}/! ijuacunquc fer^ 
monis panc harbariians. Nihil Q&.plerjquc dicere. GrONOV. 

ead. l. II. UeiixrroKha. ) Angl, & MlT. TctvTo&sv. Sed T6t/>t- 
'^oKKu. Lucianicum ell: atque ipfa hac di6lione paflim utitur. 
BouRD. rictfToGev praeter Ml'. Bourdelotii & A. P. L. & ed. 
lunt. Reliquae rTej.[j.rT0KKct., quod minus placet. Solax, Fer- 
ri poterat , fiAf.ficcpilovffU Tkfy.ToKKc/,., plurima barbare locuta y 
exemplifque pluribus affirmari : {qA mos fuit gerendus ple- 
rifque libris, cum quibus iudicium erudirorum hominutn 
confentit. Ta.vTo&£v in Nigr. § 19, 31 &:c. Hemst. 

in Schol. col. \.l. i . '0 Tst) Ita V. prave fuerat editum ot/. 

SOLAN. 

Pa^. 10, /. I, Eif TSKoi) Rede ibi Latinus interpres sjV 
isKoi , ad plenum. Virg. lib. 2 Georg. Huc ac;er illc malus , 
dulcefque a fontibus undae Ad plcnum calcentur. BOURD. Ai 
fleiium. Virgil. II Georg. 244. fic SCct TSKovf. Euripid. 'Hf. 

^. 0< T SUTVy^OVVTSi Slk TSKoVi OVK svTvysTi. SOLAN. 

ead. l. 2. hvTii) Pro uvTii mutato fpiritu & accentu lcgerin» 
a.vT». idnamque S^siKTiKonsfov. EtenJm quantafis confccuturus 
bona , (latuarius fatlus , illa (^'i:pi/.oyKvptKr) antc me expofuir, 
Idem fecerim in Deor. Dial. Ir. & Nept. "H toivvv vHao? uv- 
rn avcoy.QToi i<rrf vulgo eiuT») legitur : quod cum ipfa notct, 
non convenit ifti loco , ut ex toto praecedentium contextu 
clarum eft, Re6te autem id obfervatum in Contempl. § 13 : 
Tr^//vp/f sKsiv» ge"Tr kc/.) rm HgcstAw ys a.ToTsy.ovcoc tov Ku- 
pov avTi) , eif au-Kov siy.(iaKs7 TKiipn a'i//.aT0f. & in Revivifc. 
§ 16 : Tivsf Si siTt ; . . . apsri) ysv » avSpcoSm avTH , arcci^po' 
avv» Se sKsivt) . . . » ayvSpa «Ts avrn. At male iterum iii 
Prometh. Ab? ku) rh sripav (yjTpa) KareiKni^a sv (xaKa. 
Ka) avT))- fed fcribendum avn)' quod perfpicuum eft. Pro 
«ti/V» apud Aefchylum in hoc Prometheo v. 61 legitur ncTe* 
nam cum Vulcanus alterum Promethci brachium vinxifTet, 
aitKpitTof, Ka) TmSs {coKmiv) vvv TooTacrov a(r;i,aKrv(. Iens. 
lenfius avTn. Et in hac quidem voce, ut rede oblervat* 
faepiffime peccatur. Solan. I N S O M N I U M. ib'7 

ead. l. 3. Tiw ffr'>iJ.a.7i rrovfci') Salluftiana phrafi, inquit I. Fr. 
Gronovius Obf. II , 7, p. 260: oplfccs agreflefqiu omncs, cjuo^ 
rum rcs fijcfque in manihus fnae erant. Hunc Luciani locum 
dcfcripfit totum & interpretatus eft Herald. An. in Salmafii 
Obf ad I. A. & R. II, c. 22 , § 3. ubi multa de [io.vu.iicci';, 
Idem ad Martial. I , Ep. 10, formulam loquendi Tj^TTQiv^i 7)\v 
yvcoy.iiv obiter illuftrat. Hemst. 

eaJ. l. 6. Ihv "TrpooS^cv) Alii Codices,T«;' Trp ocotrof . Brod. 
'EvTny.if rhv Tpotrc^cv legit Micyllus, non TpocS^ov. Cogn. 
'EvTiYx/f fcriptum typorum errore pro rjT=?J<i- repetendum 
tamen fuit , ut pateret inconfiderata Bourdelotii feftinatio. 
Hemst. Tnc 'TTpooSov redte in omnibus & Mff. & impreffis. 
lacob. Micyll. nihilominus vult iegi ivr:yj.)^ rh Tpos-oS^ov. 
BcuRD. R.jfte Fr. & S. Tpoa-oS^ov. Reliquae apoocTo; , quod 
omnino repudiavimus. Sclax. Non video, quid inter 6a/- 
yci kcjCi kysvvri hu[/.firj,vc<)v , & svrs/.h? rhv rTpivoS^ov interfit, 
nec Lucianum credo tam fuiffe fermonls inopem, utfcriben- 
di nitorem inani ro.uro/.o-yi-j. corrumperct : quam ob caufam 
ex primis edd. rcvocarc placuit rrpooSov ., cuius locuLiouis 
vim & ambitum per partes mox perfequitur : rem alio loco 
exponam. Heraldus vertit : vllis in hominum congrcffu , Jenique 
cuius umicitiam nemo aJmodum expeUit , aut tueri luboret ; utrum- 
que non optime : i-TriSiKk^ti^oi optime , me iudice , I. Fr. 
Gronovius, amicls aJvocatus , quam rariirunae vocis potefta- 
tem hoc in loco fententiae ratio requirit. eadem H. Stepha- 
no adverfatur Thef T. I, p. 1013 fcribenti: £go iTiStKu,- 
ci^ov ro7i <fi\ot> apptll.iri puto, qui propenfu-s efi aJ adiudican- 
dum fua fententia amicis quod petunt. Hemst. 

ib':d. OiJrs (^ihoi^ smS ikciciuo^) Micyllus , neqne amicis ex- 
petibllis. Benediftus , nec amicis in foro auxiliaris , reftius. Re- 
ftiffime adfcripfit pater amicis advocatus. Gron. 

ead. l. 8. 'E;t Toi; rr. S. sti) Uniis c vulgifaece. BrOD. 

cdd.l. 10. Aii-j.rj /?. ^. ) Erafmus in Proverb. Leporis vlta, 
Brod. Demofth. Tsp) ani^. hoi.'^ co^iov 'i\,tu' , Ssdta^ Kci) tps- 
I/.COV Ku) ccs) T?.t)') i^crsar^ai rrpoo-SoKZv. Paroem. Kciyh (iioi^ 
^^v xiyovrc/.t ot h Q-vvsysl <^o!i(o Ket^i<;rcLur,'ot Kct) (j.KiiSik- 
^ovrsi. Ex hoc proverbio illud narum, hccycouv SsiKorspo^. 
de quo Lucianus Pifc. &: faepe alibi. D. Anaft. in Epift. de 
huius animalis metu. Arift. c. i fib. i hift, anim. & in Phy- 
fiogn. Varr. Hcrat. Oppian. Aelian. Apul. lul. Poll. Sidon. 
Neque ineieganter Q. Cornificius pocta apud Euiebium in 
Chron. milites fugaces voca\ it gale.i:os kporcs. Horum pra- iS8 A N N O T A T I O N E S 

vcrbiorum origo eft , quam profert Herod. in Thal. oti o 

Ast^ WS" VTO TciVJeOV ^iipi-JSTUl Ku) ^HflOU , Kclt 'of,Vt&Of , KO.) CLV- 

^pojTov. Hinc metus leporis apuJ Auion. 

^t lepus , Jn me omnis terrae pcLiC^Kjue ruina ejl , 
Forjitiin & coeli, fi canis aftra tenet. BOURD. 
Demofth. rrift 2T£(f. 191 C. Ku.ya) fiiov €^"f, S^ciicof xai 

TpilXaV Kctt OLc) '7r)J)'^{^(TiCr'bcLl 'TTpOffSoK^V, £?' Otf (jCtVTU ffVV- 

jiJ^g/f cc^iKovvTt. SoLAN. Demoilhenis locus de Cor. p. 516 
D. Eralmum non fugit in Leporis t/Vj: manifefto Galenus 
imitatur mp) rov Upoy. ubi, quae genuinum medicum pe- 
ricula maneant,enarrat : rk ysv AToKo^^cviJievov , t«. Sk vrro- 
mi',ff<jovTcc Aciya ^iov ^mi', cts/ Tpzfj-ovTU. Kai rt rreiffeff^Ai 
'TTpoffSoKmTct. Liban. Ep. LXXVllI, p. 251 : KATa.%povovv- 
na, fjik:' ruv rrcKha, ksktvijlbvcov., ha^yco ik fitov X^covrcov. Ad eos 
fpedat, qui aliis obnoxii & humiles in pcrpetuo timorc vi- 
vunt , nec fuis fe opibus & virtute ab alieno nutu penden- 
tcs tLUari polTunt ; quorfum etiam refertur elegans illud , tov 
apitTTovof 'ipij.aAov cov. Ab animalium moribus iftius generis 
plura Graeci ad homines transferunt. yiapaSptov riva (iiov 
Sta^7\v. Plat. in Gorg. ?^apov ftiov ^tTi/ Aelian. Ep. 18. ftc ffKco- 
hiVKof ftiof. Adde Palfad. de V.Ioh.Chryfoft. p. 216. Hemst. 

ead. l. ii."Ep[J.aiov) Mercurlale Horat. Sat. II, 3. VORST. 
Phaedr. F. 87. Solan. 

ead. l. 13. OvK 'iffTi ^"i) Eleganter hacc Plutarch. in Pe- 
ricle ftatim ab initio. Bourd. Si ad rationem temporum 
liic rcfpiciatur , videtur poftulari iffrat , non kffri. Sed Grae- 
ci, in hac loqucndi forma, kffTt de quolibet fere tempore 
ufurpant : ficut enim hic pro futuro , ita pro praeterito vel 
imperfedio ponit Nofter in Herodoto c. 2 : «(Th ovv a^av- 
T£f avTov \S~ffav , to^.v fj.aKkov , ii Tohf 'OKvixmoviKaf av 

TOVf. Ka) CJK SffTtV CS , Tlf CtViiKCOf i]V TOV 'tipoS^OTCV OVO(J.a- 

Tof. In Demonafte c. 10: KtCi Sia toZto c^tKof i)v arraffi , 
y.a) ovK iffTtv ov , rtva ovk oIksTov ivoy.ils. In aliis quoque ca- 
fibus Graeci alia pro aliis tempora adliibent. Sic in Deor. 
dialogis D. IX de love cum fulmine ad Semelen acccden- 
te, cof <r' irrsiff^ii, Ka) iiKSv 'iyjov Ka) rov Kspavvov , avsOKt- 
yn opo(pof Ka) i} Se//£/v« «T/etjpfis/peTstj i/to tov Tvpof fen- 
iLis requirit i'is%hipsTo. Alia exenipla, ahbi colleda, huc 
transferre fuperfedeo. Achilles apud Momer. Iliad. A , 163 : 
Oy (J-sv ffoi rrors iffov iy^co yspaf, 'ottot ^hyaio) Tpcocov sk- 
rrsoffcoff'' svvat'01/.svov TToKiiipov debuit i^co. Iens. Conlentit 
Plutarch. V. Pertcl. p. 1 53 A. o-jS^s)^ svaivhf viof n tov iv Ui- I N S O M N I U M. 189 

«"Ji ^ea.a-Ay.svo( Aiu ysvi<r^a.t ^ei^iuf eTi^vf/.ixrev , n rhv 'H- 
petc 7)iv 6v"Apysiy UsKvKhsnoi' quae fequuntur , an Lucia- 
num item habitura fint adltipulatorem , haud fcio : cvS'' 'A- 
Vctx.pici)v m <Pi?Kvy.ci)v « ' hpyjhoy^os hr^eii a.VTa>v Toli rrciiiij.eiffi, 
Hemst. 

i/i Schol. col. i. l. 5. '0 hciycoi) In Galei Colleftaneis 
quaedam ex veteri Codice funt defcripta , alia recentis & 
multo deterioris notae ab Italo homine, ut nonnullis indi- 
ciis deprehendiffe mihi videor, adlita, mixtis interGraeca, 
velut ludendi caufa, Latinis: quae propterea, quia religio 
erat vetullis Scholiis inferere , in Annotationibus contextui 
Lucianeo fubieci. Hoc ipfum quoque ex ifto genere, fed 
Graece tamen fcriptum: quae caufa ert, cur fedes mutare 
non iufferim. Philoltrati locum quaeratj cui lubet: ego in 
Apollonii Vita, quod ad hoc proverbium faciat, de lepore 
quidquam me legiffe non commemini. Hemst. 

ibid. coL 2. l. 2. Tb krrpocrSiKTinov^ Haec totidem verbis 
leguntur in Suida & Etymologo: apud quem iliud etiam, 
quod Vorffius adfcripfit. Hemst. 

Pag. II. /. 2. Ohi yc;.t^ civ >tf) Summus qiiantum voles Jla' 
tuarius. BrOD. 

ibid. Buvccva-o?) Sedentarius Plauto in Aul. III, 5, 39. Fay. 

ihid. Xetpdvu^ ) Xeipuv cf.vc/.^ , ij.'ovct.i; Toii %epc/\ «Tge-To- 
^av. Ahrer Helych. Eourd. 

ead. l. 5. ' ^.'rciyyiKKovcrc/.) Aliud exemplar, aTctyyehoi 
& <iTO!f«ti'<u. Brod. Mff. & Angl. ci-TrctyyeKS). Id Cod. pro 
tLrToi^cLivcvcra. , cirrai^avo). BOURD. 

ead. l. 7. V.iv 4- «i^sf «■<?•' '-yf- &c.) Videntur hic interpre- 
tes mentem Luciani paruni intellexiffe, quando verterunt, 
animum , quae tui pars ejl praecipua , multis ac praeclaris oma~ 
mentis exornabo. Negare quidem nolumus , Kvpiov fc. [Mipo< 
{i^nificare partcm praecipuam, neque etiam, animum effe par- 
tem hominis praecipuam : fed exiftimamus, illud hic loci 
ab auftoris intentione alienum effe , qui haec verba. oTe^ 
c-ot KvptcoTaTov ea-rt, non referre voluit ad animum , fed ad 
commodum , quod hic proponit : ita quidem, Deinde (idquod 
tibi praecipuum ejlpr.ieter cciera) animum tuum multis atque prae-m 
claris ornamentis exornabo. \ ITKi^GA. Aberrant quidem in- 
terpretes ab hac leftione , ut animadvertit Hor. Vitringa , 
cuius explicationi videtur auftor accedere Budaeus C. L. G. 
p. 43 ; non tamen a Luciani mente : pollicerur enim Erudi- 
uo , fe animum , quae pars eius fit longe praeftantiffima j 190 A N N O T A T I O N E S omnibus virtutls ornamentis condecoraturam ; quod utique 
multo conduciijiiius foret, quam fi tblum corpus ad vilis ar- 
tificii labores inihucrctur. Scribenduin igitur orrs^ c-ov kv- 
ficoTiCToi' , Platonica loquendi formula : huius enim iciiolae 
philofophi Pythagoram fecuti docebant , to KvpiKTaTcv ko.) 
vysuoviKccTcLToi' a.v6pforrov /j.iaof eiva.t Tiiv ^yx,"'' ' <1'-'^*^ pvO' 
prerea excoU debeat inprimis & ornari. Noftcr in Tsfi tccv 
ht) M. 2. ^ 19,70 KVpiMTcf,Tov Th ■■\.v'yjiv Tiiv i(M.VTov. Mox 
cco<fipocvvy\ ., ^iKAica-jvyi j evssllsi:/.' ita iunxit Paulus ad Tit. 
II, 12, a-coipcvcof K-xi SiKoncoi Kc/A Vjci-\t't-i y ut notatum L. 
.I>os ad eum locum. Hemst. 

cid. I. II. 'kKi)p'j,7oi K.oa-(JLo(^ Sic paffim alibi. fic lulian. 
in Epift. dixit ixii:a.T3;/ y^pvacv aefaccaiumi u.KDpa.s^iov , cCKi' 

f-MOV, A«^(iopCV , Ct.%^i/,pTOV y KC/.^UpOy , ^shv ., k^yVOV.BOVRD. 

ead. L 12. Tsvis-^cti Siov ) Sufpcftus mihi locus. Utitur ta- 
men ctiam in T//x. c. 28 , t« N. tc Ssov rrapeiivscriiefe av. In 
piurali frequenter , tu. Ssovtci \iysiv Demoitheni familiaris 
diftio, ut 179 A. Tct S^iovTJ, Toa^oci Tiiucyd. 1, 70 C. Solan. 

ead. l. 13. Trt, SscvTu. Tf . ) Nihil ^ii in fenfu, quocl ma- 
gnopere reprehendas: (S* quae fiai expedliznt, mccum profpi- 
c/Vf ; fcilicet illam facultatem , cua quis excrcitato in exem- 
plis memoriae prioris ingenio futura folierter praevideat, por 
ciuditionem colligcre licet. Inter alia naturam Alexandri hoc 
figno defcribit Arrian. VII , c. 28 : hJviSslv cTs to S^iov sti 
tV kT^e/.viiiv SsivoTctToc apud Liban. T. I, p. 804 B. tksT- 
C70V ciQ^s(7TcoToov Tcv To. SiovTc/, siSivAt. Ncc tameu nonniiiil 
ofFendunt tam propinqua vvv ysvia'^'/.! S-^ov & tc/, SiovTa.' 
quare maiim equideni Tk y.ihKovTct , unde facile fieri potuit, 
iit decepta librarii manus iito proximo cTgcv iterum deflexerit 
iu SiovTct. Opportunc vero fibi fuccedunt, ovts to.ki.icv ov- 
cj^si/, ovTs vvv 6<:c. b.KfCc/. K'Xi To. (j.iKKovTct , quomodo funul 
non parum iuvatur to '?rpo'o'\.si. Pro omnium autem rerum 
complexu ponuntur to. 'Trccpstv^ovTet , to. rs Ivtcc ku.) to. iao- 
fj.svec Liban. Or. XXXI,j). 644 D. & Empedocles apud Apul. 
de Mundo : nii^Q' ctre/, hc, case. t' saTiv , iS' 'o<ract ts so-tui 0- 
rr/Ww. quorum fcientia primum divinae naturae tribuitur, 
pervidenti TctvTct kc/a Tct ovtcjc x«"» tI/, (xiKf^ovTct, gVfc^et/ , ut 
Kippocrates ait de Carn. in initio , Orac. apud Diogen. L. I , 
33 , Xenoph. Symp. p. 517, v. 42. deinde Apollini — per 
rne quod eritque fuitque E{lque patet: Ovid. Met. I. & MufiS ab 
Hefiod. Theog. V. 38. iildemque verbis vatibus ab Homer. 
II. A j 70. fed faepius viris etir.m prudentibus atque cru- I N S O M N I U M. 191 

ditls: de Thcmiftocle Thucyd. 1. c. 138, tkv iJLshKovrav i-ri- 
vrhii<nov To-j j=-r'vao[y.ivov etpta-To^ ii/.oLCT)]?' mox : to , re ci- 
(MSivov j) y^Sipov h 7(0 c'.(pciV€t sTt rrposropa. [/.'IhKTTu' quod Ar- 
rianus , cum Alcxandrum defcriberer ., acmulatus eit : de eo- 
dem propius ad Lucianuni Aiirtides T. III, p. 321 A. K'A 
(j.hv Tu [J.iv svpicry.siv tu, oeovTc/. , kci) Tpoopa.v , ku) [j.i)da.ij.oO 
TMV 'TrpcLyiJ.cf.Tuv '\,£'Ja-'^mu.i , u.Xh' eiy.ii:-ov tmv [/.uvtscov to 
lJ.ih}^ov TpohiysiVf co^jfiui sikotcc? S^^/^uv riviyy.uro' ex quibus 
verbis erit forte, qui vulgatae Luciani fcripturae patroci- 
nium petat. Hemst. 

ead. l. 16. 'O rov SsTvof) Hlc hulus filius /lomfnis infim.ie ac 
tenuis fords. BrOD. 

ibid. '0 ,i5oyAf V5-. t/ ) Litera detrita eft : lege ^ovKsvff-A[jt.e- 
vof £T/, quod fentctitiam multum ornat : Tu, qui adhuc delibe- 
ras , neque utram fe^ari velis decrcvifii : ha3:enus ezlim auditor 
tantum Lucianus. 'O tou S^sivo^ , filius hominis ignoti , nul- 
laque re pracclara commendabilis. Diftum vero st/ toIV ol- 
piVTo/iT svSoKiuitv , utlT» To?f ap/Wo/f yvcopil^a-^i'.'.'.' 'j-tts^ thv 
Hr. § 16. quod fi fcriptum foret sv roTf up. svS'. hoc quidsm 
loco mutatum nollem : inur optimos cckbratus: paulo poft , 
rrpo^o>j.iKwv roa cip'.7Ton. Toxaris ri[J.co[j.;vo! vtto tuv upiarcov 
in Scyth. § 4. Hemst. 

Pag. 12. /. 5. .\u[j.'?rpuv) Vid. Otl. Ferrar. P. II de R. V. 
lib. IV, c. 13. Hemst, 

ead. l. 8. Tst yvojp.o-[j.'J.Tu) Dixerunt viri clariiT. hac de re, 
dico ad Heliod. Bourd. 

ead. l. 9. TjV Tht^criov ) Prope adfiantem. BrOD. 

ibid. Asi^si as rco Suy.T^jhco) Arrian. Epift. c. i lib. 3. Vi- 
ri clarifT. Theod. Marcil. Def. Herald. SuKTvxoosiKTsiia^^ui. 
BouRD. Nihil antiquius potiufve prifcis fuiife videtur, at- 
queeo pcrvenire, utdigito non infami fed indice tanquam 
exemplum imitationis dignum demonilrarentur. Fuit au- 
tem iila demonftratio duplex , in honorem & infamiam. in 
honorem legas apud Horatium Carm. I. 4, Od, 3: 
Tolum muneris hoc tui efi , 
Quod monfiror digito praetereuntium. 
Plinius iunior lib. VI Epiit. 6 : folcbat tamcn vixdum adolefcert' 
tiilo tnilii pater eius cum rnagna Liude monflrari. Et lib. IX epiil. 
13 : Cui Rufinus, dcmonftrans me, vides hunc? in ignominiam 
vero apud Ovidium. lib. lll Amor. Eleg. 6 : Quid mororl en 
digitis defi^nor adultera vulgi. AlmelOVEEN. Perf. Sat. I : Pul- 
chrum efi digito monfirari, & dicier, hic efi. Horat, IV, 5 . SOLAN. 191 A N N O T A T I O N E S 

ibid. OvTof s)ts7('oir) Hic ille eft Lucianus , infignis orator.' 
Perfius : yit pulchmm dipto monflrari, & dicier^ hic efl. Brod. 
Digito monftrari, & dicier , hic eft, aliquando pulchrum; 
Ut illud, Ecce j^nus Dei: & o ciyTOf itjTt Avy.oalievnf & 
quod de Telamone memoratiir, ob cuius os , ait Cicero, 
Graii ora obvertebant iua : & Perfius Sat. I : At pulchrum, 
eft dipito monftrjri , & dicier , Hic e!l : aliquando contumelio- 
ium eft , ut illud , Ecce fomniator venit. Lucian. in Harmon. 
In turba infignem elTe , digitoque demonftrari. CoGN. Sic 
m Harmonid. & alibi. Bolrd. 

ead. l. io.'''A;' cTs t/ &c.) Sophiftae ea aetate legationi- 
bus faepe fungebantur. Vid. Spanhem. de U. &. P. N. pag. 

708. SOLAN. 

ead. l. II. lCscTaiXji/a.^iii')!) In malam pnrtem ufurpant 
Graeci de pericuiis & cafibus, qui inopinati repentino im- 
petu fupcrveniunt: in Thucydide fatis frequens , apud quem 
ideo legendum eft IV, 31,5« >cs!.ruha.y.fia,voi ctvAyj-^pvffts 
(iiaioTicci., non jSsSa/oTsps , quod vocabulum cum ifta ver- 
bi poteftatc confiftere ncqiiir. Demofth. in Ariftog. p. 846 
B. t/TsiV TK xiVtTurcf THA/y.ovTof Ka.Tu?.uu&kvn rhv rroKiv Pi- 
fiftr. vel qui nomen eius mcntitur , apud Diogen. L. I , f;j, 
vv TohsiJ.oi »1^5«" y.a.Tci,Kci.^)i}- Dion Chryf p. 47 B. 530 D. 
uv y.» T/f fJLsi^av ef.vce.yKn }ici.Tctha.(^i}' Galen. rrspi rov Upoy, 
uvTV fj.h' ovv Koivii ruv rsyjvm a.To.t^Zv S^v^rv^ia. Ka.Tsih)i- 
C= Toj' rjv ^iov , opprejjit aetatem noflram & corripuit. Vid. 
Aehan. V. H. II , 4. lulian. Or. I, p. 34. Nifi fugiflet haec 
poteftas priores Intcrp. non monuilfcm. Hemst. 

ead. i. 13. Kt^HfoTS?) Ut in Nigr. Timo. Charont. & 
paflim. BouRD. 

ibid. Os^.u/xet^ofTSf Ka.\ svS^ctiiAQvi^ovrii ci) MIT. 3r«ti//t<tciJ^oc- 
rcti (7s TiTf ^vvaij.scoi. Impreffa leftione alibi faepe utitur. 

BOURD. 

ead. l. 15. 'A6ii'3tTo/) In tranfitu fabulas hominum ia 
Deos relatorum traducit : vera , quae in hominem cadat , 
immortaUtas, virtute & eruditione comparatur, quam fi- 
bi Lucianus , non vanus augur , promittit. Eleganter Dio- 
dor. Sic. fub initium libri primi fcribit, principes viros iii- 
flammari rep S^ia. thV (To^jk a.^a.va.Ti(ifj.w., quem fruttum ca- 
piunt Titf a.psrai a.-jTav rrii iffropiat a.Ta&a.vaTt^o'j<r»f. iftius 
loci paraphrafin paene dedit Agath. in Prooem. Vid. eua- 
deni Diodorum XV, p. 458 B. Hemst. I N S O M N I U M. 193 

Pag. 13. /. I. loli^ To.iS^svouhotf) YlsTuiS^eviJ.ivoi^ , a.i/.^j^i» 
hoyicti vitandae caula. Marcil. 

ead. l. 2. Tov Aii(/.os-^.) Apluhonius in Chria : Tov Avfj.o~ 
ff^^ivovi opa. f/.o) ^iov, TctfTbf fji.sv ovtcc q^iho-TTovdjTepov 0«T0- 
fof ysyovoTcc cTs tcivtos evKhssi/Tepov. COGN. 

iHd. T/i'Of uiov ovTcc) M^xx^ipo^oiov SnhovoTi , quod tamen 
falfum efle docui. Brod. Demofthenis patrcm , fi de patre 
haec intelligaSj nimis deDrimit: Phitarchus enim ex Theo- 
pompo ( qni , ut ex Suida conftat , Demofthenis aeqiiahs ) 
longe aUter de eo^in eius vita. A"//o£r,^a'J7f , inquit, Ta- 
Tiif Any.o<r'^svov^ iiv fj.h tS)V Kcthuv KeCt e.ya.8uv c/.vS^pav , eoi 

IffTOpsT QsOTOfA^TTOf S^TTSKcthsi^TO tTg (j.ciy^ciipoTroi^! , ipyciffTripiov 

'iyjov f/.sy ciyKcLi Sovhovi Ts^viTcii tovtq Tpu-TTovTaf. Sed ad 
matrem reipicit Lucianus, de qua ftatim addit Plutarchus: 

«6 J' Ail3-^fV«f "iVlTWf SiptUS TSp) Tnr fJ.inpOi- , COi SK XvKOi- 

voi Ttvoi gV a.iTtc/. rrpoSoffim (^vyovTOi e^ cL7tso? sysylvsi , 

Y.A\ ^eip^CtpOV yVVUIKOf , Q'JK SVOWSC eiTsTv S/t' C/.Ki)^0)? Stpil- 

Ksv ., eiTS (iKa.<3-(!fY\fj.cov Kci) Ka.Ta.'\svSo(j.svis. Certe Valerius 
Maximus, ignotum fuifreipfius Demofthenis ieculo, qualis 
fuerit , tradidit III , 4. Solan. I. Brodaeus fignificat Mifcell. 
IV, c. 26, ubi de Demofthene pluribus exponit: vide por- 
ro Andr. Schottum in Vit. Demofth. ad A. I. Hemst. 

ead. l. 3. Tov A/V^/cHy) Plin. Diog. Laert. Au6lor vitae 
Aeichinis. Bourd. 

ibld.''Oi TVfJ.TCtVKrTpiAi) Tovf ^ta.lTOV( fJ.STk TVf/.TO.VOV TS- 

Kovarni. Hoc Demofthen. T^p) STetf. Aefchini improperat. 
Brod. Tvfj.To.iov intelligendum , quod Galh nunc vocantj 
un tambour dc Bafque ; hoc elt , exiguum , & quod faltantes 
manibus pulfabant. Figuram eius cernere licet in eiegantif- 
fmia gemma , quae exprimitur in Opufculis I. Scaligeri p. 
575 , & quam If. Caiaubonus de Sat. Poef I , p. 67, reprae- 
fentavit. Eiufmodi autem mulieres, ut & tibicinae ac fidici- 
nae, fervae erantaut libertae, & pleraeque omnes meretri- 
ces. Quae optime omnium tympanum puHabant, Syrae 
erant : tympanum enim Orientahum fuit inventum : vide 
quae notavimus ad Genef XXXI, 27.Nomen matri Aefchi- 
nis erat Glaucothea , ut telbtur Plutarchus in eius vita. Ca- 
vendum, ne hunc Aefchinem, DemofUieni parem, Atro- 
meti tilium, mifceamus cum Socratico Aelchine, Cliarmi 
filio, cuius vitam fcripfit Diogenes Laertius : quod moneo, 
quia eum errorem erravit I. Bourdelotius in Notis ad hunc 
Luciani libellum. Quin & amicus nofter H. Wetftenius, 
Ludan. VoL 1. N 194 ANNOTATIONES in pulcherrima editione Diogenis Laertii, vitac Socrat'd 
Aefchinis praeiixit imaginem oratoris Aeichinis e marmo- 
re diicis Etruriae. Cler. Suidas Leucotheam pro Glauco- 
thea vocat, (vid. Pkitarch. 1543-) ied pro TviJLTcivia-TpiA is 
Ti^.ea-Tpiuv dicit. Vid. Demolthen. pro Cor. 170 B. C. & 
194, unde Nofter habet, ubi Glaucotheam a fiiio di^lam ait, 
quam omnes Empufae nomine norant. De Philippi in eum 
ravore videndus Aelian. V. H. VIII, 11. Adde, fi iuhet, 
Menag. adDiogen. L. II, 64, &. Philoftr. p. 506 cum No- 

tis. SOLAN. 

eaJ. l. 4. 'Aaa' oTWf ) Legendum c//wf. Brod. Ex P. & 
ed. /. reftituimtis pro aiiarum 1'//«?, quod frigidius viium. 
Philoilr. p. 507 : im S' js" ^i^jrrrrcv opccVTcov K. Ai<}-yjvnf. 
SoLAN. Retinui ouw^. Senfus eih Vides Aerchinem lilum, 
qui tympaniftriae filius erat: nec tamen obfuit illi generis 
humilitas, quin Philippuseum obfervaret & coleret, 'Orras 
locum tiieri porerat, nquidem abfuillet uxKk, hoc ordine 
ftrufturae : opscf 70:/ A. bV«f avrov <l>. 10. vides , quantopcrc 
Acfchinem illum ohfcnutverit Philippus. Ad marginem ed. A. 
W. notatum erat c^f pro oVwf fruftra. De Aefchinis matre, 
quae piatrix moto tympano hiitrationes obibat, opportii- 
nior erit dicendi locus. tviJ.'za.vi<rTpie(.v vocat Lucianus poft 
Demol^henem , quod A. Schottum non praeteriit in Vit. 
Demoith. ncque aliter Tzetz. ad Hcfiod. p. 2 , tik rvuTct- 
yiaTpiu? kiayjvvi' quae fatis refclkmt errorem Olearii ad 
Philoitr. de V. S. I, 18, vice rvuTuvia-Tpicci m Oratorum 
principe rshiaTpinv potius lcgendum effe conie6tantis : eo 
nimirum prolapilis ci\ , quoniam , quae rv/jiTc/.viarpict, dice- 
retur, ignorabat. Hemst. 

ibid. A<' £//?) Aik rhv 'PinopiKnv Kce.) TciiS^eictv. BrOD. 

ead. l. 5. Scy/tpaTHf ) Fuit Socrates Sophronifci iapidarii 
fihus , qui etiam ierviifle & fculpfilTe lapides dicitur. AfTe- 
runt quidam , Gratias veftitas , quae funt in arce, ilHus opus 
eile: unde &: Timon illum in SiUis, Laertio teile, iculpto- 
rem lapidum dixerit. Cogn. Serius, quam Nofter, ftatuariae 
valedixifle Socrates videtur, cuius opus fuiife aiunt Gra- 
tias, quae Athenis in arce amidac confpiciebantur. Diog. 
Lacirt. 37 F. Ariftoph. Schol. Ns;?. V. Paui'. Att. IX, p. m. 
87, Plin.XXXVI, ^ , & Aul. Geliius IV, 919. Solan. Phac- 
nareta (perperam Phanerete apud Cafliodor. ad Pialm. 72.) 
obiletrlx, primum, ut quidem videtur, Sophronifco mar- 
jiiiorario nupta, Socratem, deinde Chaeredemo Patroclem I N S O M N I U M. 195 

peperit. Plato Euthyd. p. 207. uterque ftatuariam artem di- 
dicerunt : de Socrate res certa eft; \ide Fr. lunii Catal. Ar. 
tir'. & Menag. ad Diogen. L. II, 19. Dion Chrylbft. p. <;^8 
D. Socrates iiJ.a.v^'j.ve ht^o'iooi ty\v rcv rrctrfo? nyjriiv. De Pa. 
trocle rufpicor taiu-um: Plin. H. N. XXXVII, 8, fcribitOI. 
XCV inter alios fljruiiTe Patroclem; quem equidem ab ifto 
Socratis fratre l{ji.ou>npio), quia temporis rario fatis con- 
gruit, non efle diverfum opinor : alius eft fine controverfia 
Patrocles, caius Pauian. meminit VI, p. 4^7. Ceterum qua 
re hi^o^oot ditterant & tpy.oyAVfoi , quoaiam viri dofti non 
iatis enucleate definiunt , paucis exponendum videtur. '£0- 
(j.oyhvipo? proprie, qui ftatuas iMercuriales five 'Epuuf fcul- 
pir , cuiufmodi rudiore opiticio confediae ab Athenienfibus, 
ut notillimum eft , ad fores apponi folebant. Pythagorei eos, 
qui mercede philofophiam dilcipulis impertiebantur , y^sipovi- 
im sf.y.oyKv^^MV Ket) iTiSK^piav rsy^virm arro^cf.iyov^ri. rovf 
fj.h yk^ iiiS^oiAivov T/coj- 'Ep/y.Hf , ^mi^iv sif rhv S^iaQsa-iv rlk 
fy.op(^vi ^vhov imrvi iiov ^Q. lamblich. de V. P. S. 245. ubi 
adagium illud nobile refpici, sx. t*ctcj- cyhiv '£p//nV ov yi- 
tsff^ai., manifeftum eft. Ab hoc principio deinceps in latio* 
rem fignlhcandi ditionem , quae ftatuariam artem univer- 
lam compleftebatur , ea vox pervenit: hinc sp^x^jy^.vpeltu, 
fi.ituunorum officinac m Plat. Conv. p. 1202 A. quemlocum 
lulianus expreflit Or. VI, p. 187. Verum hiSo^oo?, quila- 
pides ac marmora radendo poUt , ut apte coagmentari pof- 
fmt : id enim ^inv A/fliVf c. 5. &: ^^a-^ivr;? hiuoi Liban. DecL 
XIV, p. 418 D. nec dubiiandi locum relinquit Nofter, quan- 
do pro hi^o^oot ponit hi&m ipyar-nv kc) '^vvecpy.oTriw. ideo- 
que Proclus Diad. III , p. 250, eodem ordine numerat , qua 
vu.vTify o^ ,rrKrav , ^v?^o<j-yj<rTAf &c. Horum itaque munus 
praecipuum non erat ftatuas perficere, fed marmora lapiuef- 
queexpolire: nec tamen non faepiflime contigit, ut,qaia 
utraque ars in eadem verlabatur materia, unus homo utram,* 
que exerceret; quod in avunculo Luciani clarum eft : idcir- 
co minime mirandum , fi ad ftatuarios vocabulum hoc lae- 
piflime pertineat : oi a/Oo,^oc/ rcuf 'Epwsts- 'A^v.vri7i Tphf '?o.ki' 
f>ikSi)v cL^TTsiKalpv y tefte Clem. Protr. p. 35 D. Socratis pater 
Diogeni L. Ajflovpyoj-, Dioni QhryL & Maximo Tyrio a/3o- 
^oof , sp[j.oyhi'ios Theoni Progymn. c. 8 , p. 105. Socrates 
ipfe ?.a.ot,^oi Timoni Phliafio: fed egregius inprimis Cyriili 
locus contra lulian. VI, p. 207, 206 , &:, quem teftem pro» 
ducit, Porphyriii ubi nunc hi^ovpy^i , mox spuoyhv^o^^ tuni 

N 2 196 ANNOTATIONES 

J^nixiovpyU uterque appellatur, diciturque Socrates eipyoA. 
ff^ui ffvv Tu TeiTp) jhv ?^i&oTcfjLix.vv , &: , Ta.Tpci)a. riyyri XP*^" 
ff^iui T^ Ka.TVTty.^. lam vero qui proprie Ki^ovpyot, quae /j- 
&cvc.yiKh , optime docet Suidas , vel is potius , quem defcri- 

fifit in V. Manetho vocat As'.ot6//ou$- ts Thpr)? ffK^jipaS^so^ 
\, 3 3 5. fic enim ibi legendum : & tamen Phidias apud Ari- 
ftot. 'Hfl. N. VI, c. 7, tantus artitex Ki^cvcyof <70(f W, ubi Para- 
phraftes Andronicus addere non dubitavit , oti kpiffToi zffTt 
Ttiv >j8cvf.y!y.i)v. Moeris annotat , A/Soyp^o-j? Thucydidem 
dixifTe, (locus eft IV, 69.) Antiphontem Kt^oKorrovf refte 
igitur Helych. At5cvpyos , Ki6oKOTOf , Ki6oyKvTTn^. Sed haec 
lacius perfequi vetat iniVituti ratio : praefermittendus tamen 
non elt Plutarchi locus pro Nobil. p. 217 : 'H «Te "E.aKpa.Tovf 
ctS^o^ia. y.ccieti Ku) ipiJ.oyKv%ov rra.Tpof ovx. i]v euysvsffTspa. Ttif 
^upS^a.va.To.Kov «To^iK ; Ex his fmiul intelligi poteft , quo iure 
Thomas Mag. probans jp/uo^j^^-Jsof 6iepy.oyKv^evf^ A<6o^oojr 
reiiciat. Hemst. 

ihid. 'Tab t^ Ip/x.) Laertius In Socrate : Aovpig «Tl ku) S^ov» 
Ktvffa.1 avToVy Koi epy a.ffocc'^a.t Ajflouf. Valerius non Socra- 
tem , fed eius patrem Sophronifcum , marmorarium fuifle 
perhibet. Brod. 

eacJ.l. 17. ^Ava.KVTTav) Cod. Angl. a.va.vma>v. BOURD. P. 
Fl. &: 1. a.vavi^^ccv. Utrum utri praeftet, ex M(T. definienduni 
eft; utrumque enim aptum. Solan. ^A.va.vii^etv ponitur d* 
iis , qui ad lanam & fobriam mentem rcdeunt : quae pote- 
ftas cum aliena fit a Luciani mente , totiufque orationis con- 
textu, nihil eft caufae, cur fcriptorum Codd. primarum- 
que edd. au6toritate moveamur. 'Ava.KVTretv contra emergere 
& reclo capite fefe erlgere ., quod animi generofioris eft, indi- 
gnam fe conditionem afpernantis : hoc ipfum poftulant ra- 
Teivof, ac cetera, quae praecedunt. Plato in Phaedr. p. 1223 
E. 4^X'' vTeptSovffo. a,vvv eivai oa/jisv , ka) a.vaKV'\.affa. eii 
To ^ovrm ov phira dabit Budaeus C. L. G. pag. 71. Idem & 
avavevetv Dioni Chryf Or. IV, pag. 71. Ifidor. Peluf. I. Ep, 
275. quod eleganter I. Potter. adClem. Protr. p. 49,^. 4, 
reftituit Origeni contra Celf p. 334. opponitur T<i) /.otTfj 
vevsVKivai eif to 'ipyov , ut modo dixit Nofter, obflipo capice 
ac demijfo operi inuntum effe. Ad mentem & animi fenfus 
utraque transferri folent. Tatian. ad Graec. § 22 & 26, p."' 
61 , locutione Platonica: xotf yvco/jiaf avTuv TapaTpeTovct 
Ka.Ta vevevKvias , 'uTa>i fxeTupctovff^at s^aS^vvaTafft. Hierocl. 
in A. C. p. 208. Nofter ia Tf/;) tuv iTi M. 2. ^«Tev^tf x«t T N S O M N I U M. 197 

tti vevsvKcof. Platonem confer de Rep. IX, p. 738 A. Ad- 
hibuit ea verba Lucianus hoc in loco, quae utramque vim 
propriam & translatam venufte conrineant. Porro his ufus 
eft Herald, de Rer. ludic. Auft. I, p. 65. Hemst. 

Pag. 14. /. 2. Tct ij,iv ipycc) Sic Socrates apud Diogen. 
Laert. II, 33; ehsys rs ^ccvij.ei,^siv tuv rki A/fliVcvf sikovoi.^ 
Ka.Tcta'itsvaX,o(/.ivav , rov (xsv hi&ov TpovosTv , «$" oy.otdTa.roi 
s<xra.i' avruv «T' oiy.shsiv , cof yh o[/.oiov; ru hiQco <^aJvs<j'^a,i. 
Clem. Alex. p. 24 : 'Aaa' vyeHi (j.iv bV«f tots avS^pikf ori 
fxa.hia^Tcc copaioTccToi rsnra.ivnra.i., TpoaKa.prspslrs , o^Trcof «Ts 
etvro) yh oyoioi S^i a.vcii(rr!sr)(ria,v ro7i avS^pikaiv cCTrorshsa'^»- 
fs 3 ov <ppovTilsrs. Solan. 

ead. l. cf. 'H ffKvraK» ) Flagni , verbera. BrOD. 

ead.l. 10. ^EvsTpi-\.a,To) Quis? an « 'Epy.oyKV(^iKi); fi vul- 
gatam leftionem probamus, alia videtur intelligi pofTe nul- 
la, cui non infcite tribuat, quod ab avunculo fuerat fa- 
^um. Alias facili mutatione legi pofTet: ko.) oti 'Trhuya.! 
^sToi ovK hhiycLf &c. Hemst. 

ead. l. II. 'AToAe/(p9sr(7«t ) Fl. & /. ccTTOhYKi^^slica.. SOLAN. 

ead. l. 12. 'LvsTpis) Do61a manus ad marginem ed. A. 
1. ffvvsTpis' prifcam ledlionem mutari nihil eft opus : utrum- 
que bonum a-vyrTpisiv &. syrpisiv rovi oS^'ovTa.i. Vide Suid. 
in "EyTpiaa.vTSi & Kcira.Tsivcii spco- quemadmodum ffvy.fipv' 
■xstv vel <yviJ.(lpv^a.t rovi oS^ovrai lambl. de V. P. S. 194, & 
iy.^pv^a.1. Aia.Tpisiv alibi Nofter habet, & ^p/W^si/ rovi oS^dv- 
ra.f D. M. Xli. Hemst. 

ead. /.15. &ccviJi.a.To'Toio) yk^ ovsipoi ) Dixi ad illud Pe- 
tron. c. 104 — Somnia quae mentes ludunt. BOURD. 

ead. l. 16. T«f Ss. tjiV) Fuit cum crederem legendum rns 
«Tg cm. fed fic etiam ufurpatur elegantiflime. Solan. 

Pag. 15. /. I. Ka« sAfis hSi)) Multum abeft, ut damnem. 
Nofter de Sacrif. § 8, <|)£ps /g «cTm. Nec tamen hoc loco 
non praetulero , kcCi saOs «Tit , quod in iftis adhortandi for- 
mulis, a,ys S\) ,\^t Sh^Ssvpo tTtj, fere perpetuum ab Ari- 
ftophane , Luciano , fpedatiflimifque fcriptoribus frequen- 
tatur. Hoc idem Sylburgium movit, Graecae linguae fcien- 
tifrimum , ut in Dionyfio Hal. A. R. VI, p, 391 , pro krrt- 
rs riSii reftius putaret kTrirs Si). Vid. Thom. in 4>£p£. 'Eti- 
&:'Jvsiv rov byJ)[j.a.roi ex hoc loco profert SchefFer. de R, 
V. I, p. 232, praetermittens proximum illud kvsp-^^sa-^a.t , 
quod multo rarius occurrit. Hemst. 

ead. l. 3. llr,yA^u g.) E nummis exhibet Spanhemius in exi- 

N X 198 A N N O T A T I O N E S 

mio de U. & P. Num, opere p. 272 ed. poftremae, & Gry- 
plus intelligit. Solan. 

ihid.^QrTw^ /<f>'f) Mff. & Angl. fVcTxf toleranda leftio, ali- 
ter tamen ceterae edd. aique aliter legit Interp. Bourd. 

ead. l. 7. ' A. t. T«t<- et^rTspicts ToKei?) Corrige, Tecf tm? sjrre- 
f'j.i ToAg/f . BroD. "hy^pi Tpof ecTipci.v , 'TTohsii ) Angl. rrpof 
tI:{ sa-Tipi ■ToAe/r. MfT. rrpof ea-Tspiuf. BOURD. Ex iis,quae 
apponit Bourdelotius, non poteftelTe dubium, quin legi de- 
beat et^f/ ^psf Tti sa-n-ipioL rroheii, &c. Gron. Gronovii con- 
ie(ihira non improbabilis. Hefych. '^ix^TripiA, S^viiKet (/.ipn' 
quod Berkelius obfervavit ad Stephan. in 'Lo-rrspia. Saepe 
Phiioftr. de V. A. T. IV, c 47, ea^Trepia. tik •jiif V, p. 219* 
Idem tamen VII , p. 282 , t«i' ¥.eK7cov e^Tspuv. Neque tamen 
iilla nobis ratio conftat, cur vulgata leftio videretur mu- 
tanda. Hemst. 

ead. l. 8. 'O Tp/TToA5/>.of ) Cum Triptolemo, fationis in- 
ventore , qui nova reperta vitaeque humanae utiiilTima 
difleminant, comparari iolent. Paetus ad Artaxerx. inter 
Epift. Hipp. II. Hippocrates S^iucpTeipcov TuvTuyJdsv ., rixr' 
*rif TpimoKsuoi ru TiTf AtiiJLnrpof CTrepi-A.uru, tu tov 'i\(rKK«- 
^/oJjSowfi/i/astTid. Vid. Athen. V,p. 203 C. Huic Paukis Chri- 
itianae rcligionis conlitor & propagator confertur a muhis 
Patrum aperte: confideratius in re facra fabulofo nomine 
abitinere voluit Ifidor. Pehif III , Ep. 176, «Ts nuv?.of, aa-- 
'PTSf vrrorrTSpoi yicopycf , rruauv a"/^sSov eTsS^pufJ.s Tnv oikou- 
l/.im- &c. Tor? ff.vnyJQo'.^ svarrsipav to '^siov Kitpvy(j.a. Signifi- 
eat etiam Triptolemi currus mirificam quandam itineris ce- 
leritatem , ut apud Ovid. Tr. III, 8. neque ahter Amm. Mar- 
celHn. XXII, 2: Utque fokt fama r,ov'it.ites augere., pioperabat 
ixlnde fublimior lulianus, ut quodam Triptolemi currii &:c. Alias 
poetae fibi currus vindicant, quibus vel fublimcs ignota 
prioribus via ferantur, vel celebres per ora hominum & pu- 
biicas laudes procedant. Pindarus iiio, quo folet, fpiritu : Ot 
'jruKui ^(oTS( , 01 y pvffuixrrvKm 'E? Si^pov V^oiauv 'iiiuivov FI. 
I lOi.Vid.Ariilid. T.III,p. 669.Manil.II, s8, 138. quem 
locum egregie fanavit I. Fr. Gronovius Obf II , 5 , p. 242. 
ibi Choeriliveteris verfus opportunos produxitlof Scaliger, 
nec non ad Euieb. p. loi. in quorum ultimo legendum pro- 
fec^^o, veolvye? upuu sKo.aui, vel hJxffcrui , non rrsKktjui. hoc 
Scaligerum & D. Heinfium de S. H. II, p. 270, fugilfe mi- 
ror, non item Muretum V. L. XII, 14, & Sam. Petit. Obf. 
H, c. 3. Huc pertinent illae Ciceronis qyadrigae poeticae II I N S O M i\M U M. 199 

ad Quint. Ep. 15. Vorro ftmje glonazquc volucres currus in 
poetis notifTimi: nec Philoliratus fprevit V. S. II, p. 596, de 
Ptolemaeo Sophirta: cf.\>J MCTef =t) \a.iy.Tpov 'oyriJLa.To( Tiff 
^H/zMf Tcpsvoixivof ^ir.si rk 0,77». Illud autem Callimachi lon- 
ge tenerrimum eft, cum Hipponicum fignificare vellet gra- 
tiis omnibus inftruftiflimum, Ep. L. upixus-iv iv Xv.ptTccv <po. 
p};8ciV. Artificiofa vero modcflia Lucianus fe non m.eminifTe 
lcribit, quale eiTet iliud, quod in teriam feminaret: fatis 
enim auditoribus patebat, eruditos intelligi fruftus ingenii, 
quibus magnam fibi famam pepererat. Hemst. Epigramma 
venuftillimami, caius a me faaa fuit mentio, non eft, nec 
per temporis rerumque memoratarum rationem effe potell, 
CaWimachl. Bacchylidem aut Simonidem. vetusCodex, tefte 
Pvich. Bentleio , aucLorcm praefcribit. Simonidi fine dubio 
tribuendum, fi Steplianum fequimur in 'hKa.ut.ci.vTiov' nam 
quod ait , xa/ <^vKh ^Ay.uiy.uvTit Tm 'ATTiy.nr , cyf ^ti.uovlS^tiff 
id in hoc ipfo Epigrammate reperitur. Idem in Addendis. 

ibiJ. \t\TO(/Ti'pov Tivli) Reponc, ciTc^Tzioav r/ 1? Thv y^v^ 
izliquldin terrain fpar^ens : nota eft omnibus Triptolemi fabu- 
la. Bjiod. 

ead. l. 14. ''Lv.SiS'VK0TcL^ o-jx, sTi Tinv ij^yiTA ky.iivnv ivSi- 
SvKOTcL. fic Thom. M. in 'LvSiSvnw?. Hemst. 

ead. l. i-^. licLTcchcLfiovc-ci y.oit tov TUTipci) Alia leftio in MiT. 
x.ATu^'jt.Kc,\iaa. y.a.) Tiw iy.sivm i^^riTa.. Recepta le^o in mar- 
gine rcgii Cod. adfcripta eix. Bourd. 

ead. l. 16. Vov To.Tspit.) De redltu illofufius in 'Aas^. c. 
56. unde patet, quoufque pater ei obviam venerit. Solan. 

Pjs;. 16. /. I. Kui Ti Ko.)) Lege, Ka.i toi Kcii. atque ita vi- 
deo pofuiffe lac. Tollium ad Longin. p. 181. 'E^ovksvo-ccvts 
defendtpofle non nego: melior tamen, & ad ea, quaefu- 
pra iunt narrata, conveiiientior C. R. ledio, quam iecutus 
fum. Hemst. 

ibid. 'Efiov/.sv(ro(.vTo)ln MK. k^ovAsvffATo. ut hoc referatur 
ad patrem. Bourd. 

e.id. l. 5. A/xctc/.^iy ) Forenfe dixit, vel quod duae per- 
fcnae inter fe. decertent: vel quod forenfes caufae multis 
clepfydris perorentur. Notat autem prclixam &. ineptam ora- 
tionem . quam etiam hibernum foranium vocavit , quod hie- 
sie no<5les fint longiores, & proinde longiora fomnia. Cogn. 

ibid. Xsiy.spivli ovsipo^) Vidc Erafm. in Chil. Vcrst. 

ead. l. C.^^Oti (j.m.) 1. G. Graevius ad Up. >i K. c/ts fcribi 
iybet; quod recepill<;m utique, fi vel unus addixifret Codex.: 

N A 209 ANNOTATIONES 

nunc ledione vulgata nos oportet efle contentos: hibcrnum 
fomnium; namlongijfmae funt no(lis.Vo\yA. Vergilius, Cogna- 
nim fecutus, ex his paroemiam Q\f\nx\t,Sommum hibcmum, 
& cur dicanicum diceretur , explicare fuit conatus : utrumque 
male : nam & tali proverbio libcnter caremus , & alia lon- 
ge eft caufa, cur ivvTviov <^iKi(.vi>ccv \oczvent , formium ab' 
furdum & auribus grave , qualia nimirum multa caufidici de- 
blaterare folent. Parum diftat illud Platonis in Apol. p. 25 A. 
iffo «Ts vy.Tv <^oiiTi/.k /Jih' , xeti S^iKuviKet , cf.hn6ii <f;. Theaet. p. 
128 E. Simili modo apud Lucianum faepe occurrere, nota- 
vit Herald. An. in Salm. Obf. ad I. A. &: R. VI, c. 10, § 
9. Hemst. 

ibid. A/ vvKTSi) Hinc Platonis Comici fabula, cuius titu- 
lus Nox longa , laudata Polluci VI , 33. Solan. 

ihid. Tptiff^^repof) Facete , ut folet : rpiiaTspov vocat Her- 
culem ab trinoftio illo , quod tradirur in co concipiendo in- 
fumtum. Nota eft fabula trino6>ii concubitus lovis & AIc- 
menae vel ex Plauto, velex ipfo Luciano in Dial.Merc. & 
Solis. CoGN. Hacc ait per allufioneni ad Lycophronem in 
Alexandra ftatim initio, ubi de Hercule fic : Ai al fkKd.ivit 
lbii?Kafj.m' KeKu.v[j.ivu Ki/i rrpocr^e fjih T£VK)^a-iv ov\ff.[/.v^opoif 
TpiiffTipov KiovToi — . Quem Herculem Toiis-Tspov Kiovict. di- 
xit, utinterpretatur Tzetzes, vel quod pluresnodes impen- 
dit luppiter in cius generationem , vel quod per tres dies 
manfjt in ventre ceti , ut Hefionem liberaret. Palm. Agno- 
fces etiam Lucianum in Gall. § iz^TpiiaTspovkv nSiaf 'iri el- 
S^ov rov %vsipov. Apud Schol. Homer. ad II. E' , 323 , Hercu- 
les rpiiffTspoi, & in Ara Dofiauaell. Lycophroni v. 33 rpi- 
iffTspoi Kstov, ubi vide Tzetz. & I. Meurf. Gregor. Nazianz. 
Stel. I , p. 42 , rov Bov&oivuv Tupiiffoy.sv avroh Ktti rov Tpt- 
iffTspov rov Ku) 'ysvvcciJ.svov ovrco Ka.)ysvvuvrct [y.':yo'.?M'7rps'rcof. 
Scriptor Chriftianus, nefcio quis, apud Suid. in 'lw/5 parutn 
concinne : Ov Ka.rk rov 'HpuK^.sovf (j.v^ov ka) thc 'AcTunToi/ 
"AKKiiffriv , hV Ku?.KiviKos rs ko.) rpiss-rrepos vts^ rov kv- 
S^poi rsKsvr>i(7ua-a.v »■} s/pe* hinc apud Alciphr. p. ^-j^ , » 'H- 
pctKKscvf Tpisa-Tspof , ubi nonnulla Berglerus. In hilloria lo- 
nae originem fabulae ponit Cyrillus Comm. in lon. quam 
fubtilitatem Ecclefiae patri nuUus in video : tanto minus, quod 
continuatarum no6tium numerushaud faneconftet: magnos 
quidem au6lores , ut vidimus, habet trino6Hum ; quibus ac- 
cedaut Orpheus , aut is potius, qui Orphei liibiit perfonam , 
Argon. V. 118, verfibus elegantiffimis, & Lucan. apud La- I N S O M N I U M. 201 

^ant. adStat. Theb. IX, ^i^.fed nonnullibinastantum no- 
6}es, (vid. Paderat. ad Prapert. II, i8, v. 25 , Wunclcer, ad 
Hygin. F. XXIX.) novem alii coniungunt, Clem. Protr. p. 
20 D. &Potter. illi brevius,quam par erat,contra6to tem- 
poris fpatio, ternarii numeri perfeftionem , quam in hoc 
etiam negotio Ipeftari voluit Serv. ad Virgil. Ecl. VIII, 75, 
temore violant: hi multo fane melius Herculis honori con- 
fulunt, cuius tanta fucrit fortitudinis excellentia, ut in eum 
formandum folidas novem nodesimpendereluppiterdebue- 
rit : nam fi verum ei\ , quod Diodorus IV, p. 1 5 1 D. hilto- 
rica gravitate confirmat , tov yk^ Aiu, ^i<7'yo[/.svov ^h.hy.[i)wn 
Tfi^TD^a.crieLV TJic vjkta TTOii^crai , y.a.) t«' ThriC^si rov rrf\? riiv 
Ta.iS^oToiiu.v av'j.Kcc^ivroi y^oovov rrpo<7i)u.<\vat rhv VT?f^oKi\v 
TiTf rov yivv»^r,a-cij.ivov pdy.i^f , fi hoc, inquam, verum eft, 
tanto magis eadem ratio in novenario nottium numero va- 
lebit. lam neminemfore puto,qui v'\m[[aiis iJLsya.y^oTf.sTuf 
apud Nazianzenum non capiat. Hemst. 

ead. l. 10. "LccKo? ya^ h 4-) Bona notavit , hoc etiam loco 
prolato , H. Stephan. Ind. Thef. in v. '£«;.cf , & lungerm. 
ad Foll. 1 , 65 , n. 38. Hemst. 

ejd.l. ii.^JrroK^nai)) Hinc cum fimilibus aliis annota- 
vit Budaeus C. L. G. p. 776. Diipiicent ovsipav rmcv hwo- 
Kfira? rivar alterutrum , fi nitorem loquendi confulas , fuf- 
fecerit: nec fane in ed. FI. primum illud rmcv exflat, quod 
in pofteriores omnes unde fuerit invedum , mihi non liquet: 
quamquam in Exc. Cod. Regin. Poli reperiam adfcriptum , 
per me tamen licet exturbetur. Hemst. 

ead.l. 12. 'O Ef!'o(5!wr) Videtur Ibmnium hoc intelligere, 
quod eft lib. Ill 'Afj/./S. quo viditXenophonper quietem do- 
mum luam paternam fulmine totam coUucere. Cogn. 

ilid. 'n? £cf o;c£i) Tutatur fe Lucianus exemplo atque au- 
ftoritate Xenophontis , & eius praefertim Ibmnii narratio- 
ne, quod, defperatis Graecorum militum rebus, ereptis iam 
(ibi per fraudem ducibus, ea ipfa, qua vifum eft, noile com- 
militonibus narrat, av'j.{t. III initio fere. Verba autem , qui- 
bus id agit hic Lucianus , fubobfcura & depravata etiam vi- 
dentur. Nam cum ait, ovk lo aya^h, non negat, quod no- 
viffime ab auditore obiici fibi finxerat; fed vocem Aiifii<ra.t 

re(picitaut£<aAof 4^XP'*^^')"*^' 'I^^^* dicat, nequcquam, bo- 
ne , nugae funt pueriks ; niji forte migatum etiam Xcnophontem 
putas , cum fomnia fibi vifa narrat , tum domi , iam profeBuro , 
tum alia. Obfcuritas inde oritur , quod ?.i}p)is-cLi , quod re- 202 ANNOTATIONES 

pv'ti debuit , omifTum eft in hunc modum : cJcTs 'yV? o E. t. 
J . T. £. iAifpvcB , wf £j^c;c£< £iuT«. Deinde Tomnium non unum 
indicat. Traie6lio eft itaque infignis , Luciano tamen non in- 
frequens: nam fcribi debuit, cvS^k ye/.f o E. tots, wf elonst 
avTM To e. cT. V. Euripid. p. 401 B. iS^o^cc. Ut autem verba fe 
habent, excidifTe puto articuluni to ante t/ii rrcnpwc/. oikio.. 
Similes traiedliones apiid hunc vide N. A. XXI &: XXII. Sed 
&: hoc monendus eft leflor , aut male locutum Lucianum , 
aut memoria lapfum , cum fcribit iv tii r7ccTf,o)y. oiKiA. So- 
mnium enim illud non domi profefturus vidit , fed in reditu 
Graecorum. Erroris occafionem pracbuit, quod in fomnio 
paternam domum fulgure corulcantem fibi videre vifus eft 
Xcnophon. Nulkun cnim in toto opere fomnium narrat fibi 
domi vifum. Solan. Satis eft ad fidem vitii faciendam , quod 
in hoc loco illa expedita ftili Lucianei facilitas defiderctur. 
Dum meliorum Codd. opem exfpe6Iamus, nam in noftris ni- 
h I eft quidquam fubfidii, ita conie6lo, periiffe delcriptoris 
negligentia (quodquam crebro vctuftis in membranis, eiiam 
emendatiflimiSjfiat, experti non ignorant) verfum unum, 
queni fi ex Xenophonte revocare licet, fenlus faltem & ora- 
tio tolerabilis exibit : oJJ s ■yk^ l E. rr. «T. to iv. coi iSoKSi uvt^ 
^povr))i yevojxsvn^ ffKDTTof 'TrsffiTv ev th rTcLTpKa, oiKiA, Kcii to. 

i/J-ha. (iiTTS ^-tlf ) OVX ^''^ (/"JOKplfflV THI' 0. ov. <p?^. S. aVTe/. cT. 
quae fic interpretor : netjue cnim Xenophon aliquando fomnium 
enarrans, quo videbatur ipji faflo tonitru julincn in p.iterruim ceci- 
dijp domum , & cctera ( noflis enim ) veluti fcenicam aflionem hoc 
v':fum , aut ipfc de indu(lria nu^aturus iJJa rcfcrebat ik.C. illud «$: 
iSoKsi C/.VTOJ planc vidctur poftulare partem iftam a nobis in- 
terfertam , praecipue fi Xenophontis vcrba perpendas K. A. 
III , p. ly^ yfjLiKoov cT' I/Tvov yayjov ,s\Siv ovaf k^o^ev avTa 
^povTik y. &c. Haec noftra, fimul ac meliora quis dederit, 
lituram debent. Ceterum vereor, ne duo Xenophontis fo- 
mnia diverfa confuderit Lucianus: hoc certe, cuius modo 
meminimus, apud fuos commiiitonesexpofuifTe non legitur, 
ied aliud lib. IV, p. 191 , cum Chirifopho communicavit, id- 
queetiam in magna rerum defperatione. Hemst. 

Pas;. 17. /. 5. 'Lfis^o/.a/.f i ) MlT. & Bafil. & Flor. sSsaoxo- 
xa.K£7. male. BouRD. Adducit Budaeus C. L. G. p. 2 s . Hemst. 

ead. l. 8. 'EavTov) Scripfi euvT^. alterum illud Graeci fer- 
nionisnorma refpuebat: TpoTV'TK[/.u. eavTto rrpoT/SgVit/ 2«- 
KpciTiJv Simplic. in Epi6let. p. 283. Tapi.SsQy.a. TpocTHfffit- 
ff^a.1 Noiter habet iii U^. ii K, Hemst. IN PROMETHEUM. 203 IN PROMETHEUM. 

Pag. 18, /. I. nPOS) Poft annum Luciani quadragefimum 
fcripta eft haec oratio , qua fautores quofdam fuos, folam in 
eiusfcriptis novitatem laudantes, monet, non tam novitate 
exempli , quo Comoediam cum Dialogo coniunxerat , lau- 
dem fe captafte, quam ex ipfis falibuS , ac totius operis con- 
cinnitate ac forma. Eiufdem argumenti aetatifque forte eft 
Zeuxis. Poft Dialogos fcriptus A. 2. Solan. 

ead. l. 3. ripc//«9£a) Hanc vocem interpretor ad lib. 5 He- 
liod. partem priorem huius dialogi interpretatur Athen. lib. 
7. Scaiig. ad Eufeb. Bourd. 

ead. l. 7. Bup(iu.po( ti? Tcip-jt.iJ.ty.pbv) Legendum ^'op^opQ? T/r. 
Erafm. in Adagio: Ldrbams e trlvio. Brod. Mirum, omnes 
editiones habuiiTe /2«p/?«i/3=?,cum de menda viri dofti mo- 
nuiflent: repetit illud Lucianus paflim.BouRD. Sic Plato de 
Rep. VII, ed. Lugd. p. 488 B. kai t« ofr/ iv fiop^hpa (letp- 
(ic.ptKO} Tivi , de anima tenebris ignorantiae immerfa. In MIT. 
tantum O. & W. & plerifque impreffis (ikpfiupo^ legitur. Sed 
CoII. & I. ed. veram fcripturam afferunt, quam conieftura 
etiam affecutus eft Benediftus. In Cod. W. notatam eam vo- 
cem puto, cum ei verfui in margine nota haec [— — ] fit 
adfcripta. Solan. Rop/Sapof eo diftert a Tii?^a , quod & male 
oleat , & nulii fit ufui ; cum contra t«aW , terra llqtiore af- 
jufo [iiba^la , ad fingendum fit idoneus: a Platone in Theaet. 
p. 109 C. memoratur T«Aof tmv yjurpim' , y.u.) THKbs rav 
KcpoTKci^cov, Kcti 'Tnihbf Twv T/jvSovpyoiy hoc Latinis lutiim, 
illud coenum; quam vocabulorum illorum in utraque lingua 
proprietatem refte GIofiTae veteres obfervant : eadem in 
translationibus inde duiSlis diftinfta facile patet. De ^op^opog 
&L ^op^opcoS^ij^ vide H. lunii Adagiain Coenl agltator.Kihilo- 
minus fieri nonnunquam poteft, ut in candem propemo- 
dum figniiicationem conveniant : Ariftoph. in Vefp. v. 248, 
257, 259. Hemst. 

ead.l. g.^ETsvnpn/Mlst?) Male in omnibus editionibus iTt- 
^H//./^£/$-, Alia ledlio melior, de qua dico alibi. Bourd. 'Eti- 
«Ph^/^sk) Ominlbus h\c nuUus locus; aptiffima contra elogio- 
rum magnificorum mentio. Hinc el^ , quod hanc fcripturam 
fecuti fumus , M. etiam Codice firmatam. Demofth. pag, m. 
329 A. yjpn . , , . •TTaccS' oW T/r tpattsi Tovi Qsov! iTi(ptiy.i- 
^cov j ToictvTci. 96c/i'eff-Sfii/ , 0'Uy.ni''' iiv £t' kv&pcoTrov Tpv.yjev- 104 ANNOTATIONES 

T«t rrovtipk <^AVei\u ubi Schol. l rrpa.TTCi)v st» hi'ifxa.Ti tuv ^luf 
t/. optime. Adde Athenag. p, 52 C. D. Clein. Alex. p. 17 A. 
& 18 A. & Bafil. p. ed. Baf. 411 C. Vid. tamen 11. A, 22. 
SoLAN. Gratiam tacimus Bourdelotio , iudici Graecarum ve- 
nuftatum non peritiirimo , praepoilerae correftionis : nota 
lunt£Tsi'!fH//£/r, & diverfa potelbte ev(^rij.ileiv' probandura 
fuerat eTev^ti/j.ilnv , idque ea virtute, qiiam locus hic po- 
ftulat. Meliora docuit Budaeus C. L. G. p. 593 , bene Lu- 
cianei lcci lenliim interpretatus : Titr.num principis titulo 6» 
nomine injignis & ornas. Reftituendum Paufaniae, I, p. 90, 
ubi vulgatur e-revrpi^iJLiKj-av tu lege, eTeq^if/xiffM', fcilicet t« 
Trvv KVoL/xav </Topa.. ut p. 100, & laepius: compertum autcm 
nilul , inquit, hnbeo dicesc , primufne hic Cyamitcs fahas feverit^ 
an huic invcnto hcrocm quendam Cyamitae titulo donatum infcri- 
fferint. Sic Ariftid. T. I , p. 450 B. tovtoh (frumenti fationi) 
Y.iKeoi Te k-A MeTciveipu, ko.) IpirrToKs/xoi eTKi.ii/xi^^ovTxi. ma- 
le vertit Canterus, ut & p. 331 A. nec muho reftius m 
EpiftoHs Libanii , quas L Chr. WolHo, egregiede literis me- 
renti , debcmus, p. 114: o»V t£ rrpa.TTen, eKeHvov eTKpn/xi^eif, 
^uac ipfe gcris , illi attrihuis ; quafi ab illo ^ejia pracdicas. Aho- 
rum exempUs adde Philon. lud. L. ad C. pag. 101 1 E. 1016 
A. PolUix IX, 95 , 112. Hemst. 

ead. l. 10. Eipaveiav Ka) /j.vKTYipct) Copiofe If. Cafaub. ad 
Theophr. Charaft. in fubiannationem Atticam. Id. Lucia- 
nus de Gymnaf sVhts eipuvei ev to7( Koyon. Sic poftea er tw/ 
'PiTTiKi^v Spi/jLVTVTot. Tuv s'KcoiJL//.ct.Tav. Euuap. iu Liban. ipfe 
faepifl. fic yj.evus^/j.o; , ci.hi^//bf , e/xrrcciy/j.of , &fuTiiUaAt- 
ticor. de quib. interp. Ariftoph. Bourd. 'Abwctloi eipcoves iv 
ToiV ?.oyoii. Vid. Caiaub. ad Theophr. Char. Vorst. 

ibid. Mu^TiTpei) Nafum •.ironias. Erafm. in Proverbio, A^^- 
fo fufpendere. Brod. Utuntur hoc loco I. Brod. Mifc. IV, 
c. 32, H. Stephanus App. de D. A. p. 245 , & If Cafaubon. 
ad Theophr. Ch. Eth. c. I. Hemst. 

ibid. 'Attikov) Omnium enim Graecoruni dicaciflimi -& 
facetiflimi habiii funt Attici. Brod. 

ead. l. 14. Jov Kccvk.) Ubi deUgatus Prometheus a vulture 
manditur. Brod. 

in Schol. col. 2. /. 2. lovTo) V. tovtov. Sed totum Scho- 
lium abfurdum eft : refpicit enim au6lor notam Athenien- 
fium eipcoveiccv. SOLAN. 

Pag. 19. /. 2. Touf a.yuvct.{) Nam declamatorum oratio- 
nes umbratilcm pugnam vocat Gcero. BroD, IN PROMETHEUM. 205 

ead. l. 3. luvTct cvv) Haud dubie IhKmiiuWefov Mf. "Wittia- 
na {ficc y' ovv &c. Iens. 

ibid."Ey.4.vxci.)^'i^Q omnino Leofthenis deDemofthene 
^i6tum, a Noilro allatum Any.oo-^. c. 14, unde defumtum 
hoc credo. Solan. 

ead. l. 5. Uhriv ei //« S^icLhh.) In verfione Lat. hoc modo: 
Kififi fic dirimatis, vos cx luto non fingere , fed aurea plerifque 
veflris fi^menta ejfe. Tu potius fic redde ; Nifi in eo tantum dif- 
ferretis ( a Prometheo It. ) quod non ex luto fingitis , fed quod 
aurea veflnim plerifque funt figmenta..S\C \>vo Imag. § 21 : 'A/.- 
hct. KctKeivM ov ffiy.tKfiO) S^icchhu-TTova-i. Sed luic re etiam non exi' 
gu.i a fe invicem differunf. & alibi. Xiphilin. Nerone p. 189: 
Tfit iJ.ev yk^ ethhct iiL Toy o//o;oy rtkvTciL, gVpetTTOf, iv h\ «Ts Toy- 
lu S^mhhcLiiCov. CunBa enim eodem modo faciebant, tantumquc 
difcrepabant in eo &C. L. Bos Obf. Cfit. C. V, p. 19. lureL. 
Bos Benediftum caftigavit: is , verbis tantum mutatis , erro- 
rem Micylli fuerat fecutus : ied iamdudum fententiam hu- 
ius loci viderat Budaeus C. L. G. p. 239. Mox fcribo,oTi 
ftH ex, mihov' nihil enim iuvat otiofum illud J". Merito No- 
fter probatis caufarum patronis XP^^* '^*'' 'Trhcta ij.cn ct tri- 
buit: tunc enim temporis haec ducebatur ad magnas divi- 
tias via compendiofa. Damafcius apud Suidam in 2£i3«p/*v6f» 
^iKcti hiyeiv y.ct) yji\^j.ciTil^eff'^cti tov eTiiJ.i^T^^tov tovtov %pM-. 
f/.ctTia-iJ.cv' & in ^cthovdTi^-r 11 TroAuwpciTof S^tKctviKti , nimi- 
rum ob opes , quas promittebat. Haec illa hint forenfia lucra, 
quae fe contemfilTe, deferto patrocinia traftandi ftudio , lu- 
lius Firmicus gloriatur Praef. lib. IV. Math. Manetho,mo- 
do ne falfo nomine , quod fulpicor , aetatem mentiatur , 
commemorat II, 2159: 'Ptniipa.^ [/.ii&eovTe , Ka) eiv uyopriffiy 
tfpiVTowf Neu£6t T iQvveiv, Kct) Teipoy.ivoi(nv ctpriyeiv. "EcTe «T/. 
«6tf Tohiefffftv ipiS'[J.ctivovTc/.^ zTetTaiv , 'Hv acTro rrhovTov etTst' 
fitrm Kct) xpn^etT ctysipctv e penultimo verfumaculam obi- 
ter eluamus : tali ftru(^ura , ko.) If . «T/xsif sV. ev rrohsa-i., qua- 
lemcunque fententiam extundere fibi vifus eft I. Gronovius; 
& fane illud ev Tohiso-a-i fatis frequens v. 238 , 233 & 224. 
©MMToyf cihhoiai Kau iv rrohiscraiv ctymovs 'tevx^i &c. hanc 
enim efle veram corruptillimi loci medicinam nuUus dubito: 
fed cum fcribit, iudicia vocibus irritantes, ego quidem, quid 
fibi velit , non alTequor : vertiffet ialtem , caufas agentes ; 
quamquam eptS^uctiveiv S^iKcts infolens fit , & plane inaudi- 
tum. Poffes itaque non abfurde, 'EcTe SiKctis 'Trohieaaiv &c, 
verum, ut quidem arbitror, poetae manus fuit"EvTg S^ikm' 2o6 A N N O T A T I O N E S 

ToKh<rn' If. &c. vitii genus in Manethone frequens "^vfMi- 
AJCJT/, Tci/ifrcr;, <jozi:<r<ji, pro ^y//£A>'5-/, t£;'jW/, trc^iW/. Fa- 
ma tamen eorum , qui in toro verlabantur , valdc laborabat, 
quaii per fraudes fummamque aliorum iniuriam divitias con- 
gererent: audi Synefium Ep. loo, p. ^140 C. 'ETspwf Si oCa 
iaTi '^tKovtsTv iv t*jV X6t6' vu5.^ IvyoDc/M fj.h rTkvTA fjLiyvv:'' 
TcJL Kcu ^sia. kol) kiipKTiVct, SiKci.ici, /.cii KifKccTrcc cLVT s^svii- 
pov yiv'<jfj.ivcv' &. Ep. 147, pag. 286 B. Hic fi teftis videatu: 
parum idoneus , quippe iniquior , quod pluribus in locis non 
diffimulat, ilH vitae uifeituto, vide, an porius Maternuni 
probes , quem pjtrociniu truBajitem tenuerunt cuujarum conJiiHa- 
tiones , & caninas contentionis iurgiofa ccrt.imina : is fe forenfluvi 
certarninum dcpu^nationibus Lkeratum , exutum etiam quoJaiumo- 
do invidiae l,:quds gauclet , improbis (!v pcrjidis Iwrnimbus cra(fa 
livoris & rapiendi , imriio potius latrocinandi (indicare nimirum 
voiuit, noa plus ima litera verbum iioc a patrocinando d^i- 
ftare) potejlatc pcrmljja. Hemst. 

ead. L II. ToiV xopoTKa.tioi;) Vide Ez. Spanhemium adlu- 
liani Caef Preuves des Rem. p. 107, ubi perperam hic lo- 
cus ex Halcyone Luciani profcrtur. Idem. 

eaJ. l. 1 2. Aiiyu-J.) Sufpicabar legendum effe S^iiyy.cc. Secl 
nunc nihil muto. Solan. 

ead.l. 13. 'njTTSit/o/) Ex O. &: M. illud/y.o/ reftltuimus, 
pro quo in impr^ifisy.?, mendolc. Solan. Praeter Codd. il- 
lud fyLo) re\ocari poflulat non minus Graeci fermonis indo- 
les, quam ipfe Lucianus, in Nigr. § 37, £0-«/ S' ovv //c/ ?.i- 
ysiv Diogenian. apud Eufeb. P. E. VI, p. 264 A. ('ovriiJLoi 
'Ssot.vucclstv sVf/s-s. Clcomed. K. 0. II,pag. Sg,Ta'0/xiipiKoi 
©epff"/'TH errsis-i IJ.01 uvtcv ccrrsiKcclsiv. p. 87, roa"T' ovS' krrinH 
u-jTu sKsHvo. Plutarch. Agef p. 603 D. 616 F. parem habet 
& notioncm & Itru^turam sTspyja-^cci. in Amor. § 23. De- 
mofth. Olynth. I, p. i B. Ep. U, sTicyjTui f/.oi Tupptitnec- 
^sff^^ccr in Macart. p. loaS B. Sici-jpu.TTS<r'^'j.i 0, t/ kv irriK' 
S)i TovToii. Strabo XIII, p. 891 B. alTicLi , «T/' *$• to/V 'lA/ey- 

CiV £T)Ta0£ TOyf IJSV TlfXAV j TOUf Si U)U Alciphr. III Ep. 12. 

Plutarch. Nic. pag. 527 E. plenius Dion Chryf pag. 466 B. 
crrovSv Si[J.oi irrsKVAV&sv uc!.Kccpi^ui ,Liviana locutione, /;//'- 
iit animum impetus. Haec fimul piobant in lud. Voc. ^ 2 le- 
gendumeffe, Sioi Si ov y.iKpov f/.oi &c. irripy^sTcci , non/ixg, 
Utroque cafu gaudent £ic-spyj(j-^cr.i & sitriivcci. Vid. Prifcian. 
XVIII, p. 1 178. Thom. Mag. in E/Vh?/. Platonis, quae pro- 
ferunt, loca reperies in Phaed. p. 44 F. 45 A. de Rep. 1, pag. IN PROMETHEUM. 207 

573 E. Idem de LL. VIII, p. 910 C. siVmaSs «Te /ue, oisy 
f iy.bf ^ o-o ■;K6HV£i«. Lyf. p. 506 E. Cetcrum hacc tota perio- 
dus ulque ad rit rj-^kyi/.cncK quomodo cum iis , quae praer 
cedunt & confequuntur , apte cohaereat, mihinon latiseft 
apertum : quid enim huc facit, fi Cleon ab Eupohdevoci- 
tetur npoa»9fyf /i/stcc to. 'Tr^^j.-yiJ.ctTi. , nifi ut plaiuun , his 
demtis, iententiae curfum interrumpat? quare concinnius 
immitti poflet fupra pofl 'rpotj.^^Qeiii. sy tcjV y^ki/.u.a.a-iv , ubi 
vox TpoiJt.i]Sziu. partem illam hic tam abrupte pofitam paene 
flagitat; verum ca conditione, ut ifla , «r s. U. si /xri t. a: 
y. i. [j.vSs K. a,^ia. tov K. fuperioribus, fiopficiU rif Tctpciui- 
nfbv , adiunci,rtntur. Haec uti pro certis non vendito , fic pau- 
cos tamen arbirror fore , qui ta!i ratione non fateantur to- 
tam orationis feriom muito melius procedere. Offendit etiam, 
ti(j?ict Tsfi a-jTiv- praeferrem, civ^ict. yk^ a-Wo , vel potius 
Platonicum iUud , cis-.^i tov ka) avro^. Tum lepore quideni 
Comico, fed acerbo fimul, Cleon dicitur npounSel? [j.btcc 
Ttt TpayiJ.aTo., quafi pofl rem geftam verus Epimetheus 
confuiis abundaret , opportuno videlicet temoore nihil fa- 
piens. Hanc praepolleram iaeundi confilii rationem Athe- 
nienfibus obiicit DemolLhen. Phil. IV, p. 99 F. 0/ (j.h ya^ 
■ciKhoi TavTz? av^pcdTci Tp^ T'hv TpaytJ.ctTav sici^Qaci yciflff-^^ui 
TM ^ivhsjs^^^ai' vfj.s7^ ds /-tSTst Ts4 Tpay(j.aTa. Schohaftae 
credo, EiipoHn efTe patrem huius iambi, afhrmanti : eum etiam 
XCCIJ.1K0V fnripHciter vocat Lucian. in Nigr. § 7. Hemst. 

ead. l. 1 5. '0 Kco'j.r/.c{) Ariftophanes. Brod. 

ead. l. 1 6. Kajw!/ npc//()6sv5- ) Ariilophan. verf. ^lrrrr. De eo 
idem Ariftopn. in Pac, &: Thucyd. Eourd. Ariftophanis ei- 
fevidetur;(ed in fabula a Bourdelotio indicata fruftra haec 
verba quaefiveris. Neque uiquam in fuperftitibus eius fabu- 
lis reperio. Solan. 

ibul. MiTct Tcc rrpctyiJ.aTa) Rebus peraftis , quique fero , 
nec nifi confefto negotio lapit. Ex Coinico quopiam citat 
hunc verficulum diftum in Cleonem. CoGN. 

Pas;. 10. l. I. 'I-rfcTT. ) Scribe i-rvoToiovi , pro iTvoToiovf , 
qui furnos tacit; quod non monercm , nifi omnes editiones 
hanc mendam pervafiffe viderem. Graev. 

ead. l. 2, Tlpo(j.;MAi) luvenal. IV, 133: Debetur magnus pa- 
tinae fubitufque Prometheus: Satyrice, inquit Schol. fis^ulus : 
immo Attice: nec mirum, figulos ita vocatos, cuniTragi- 
ci ipfum Prometheum vulgi fidtilis auclorem dixerint cri;- 
^ovp')'9f. Eleganter Dion Chryfoft. Or. XXXVII, p. 466 io8 ANNOTATIONES 

C. ciS))v UfiOfAyMos , kSnv rrnhoZ. Hunc Noftri locum ufur- 
pavit Brodaeus ad Anth. IV, c. 5 , Ep. 7. H. Stephan. App. 
tie D. A. p. 196. pofitis Luciani verbis addit: ubl infimtivus 
eivoLi mendofe Jcnbi viJetur , & kcl) in eius locum fubjlitui debe- 
re. Hemst, 

ead.l. 3. Kal) Ita P. S. Coll. & L. reae. /. ii xct/. Reli- 
quae iivAi & iple Ox. vitiofe. Solan. 

ead. l. 4. ^ovi^sTcii) Fr. Luifinus Par. III , c. 4,&/i tibi hoc 
indicare debct Prometbcus: obicuriufcule, nec (htis convenien- 
ter^ quamquam de ipla hac loquendi tbrmula non male ce- 
teroqui commentetur. Platoni tVequens : /^oyAsTa/ /u^y ovSh 
VTTQV vouo? sivut Tov ovTo? svpsjif iti Miu. p. 565 B. Ari- 
ftid. T. III , p. 421 C. Ko.) el y.iv tovto aeci h 'Tru.f.oiixia. ^ivKS- 

Tctl Si)hOVV. HeMST. 

ead. l. 9. nstpa/^cyflov/xsvof) Paulo reconditiorem verbi ve- 
nuftatem non affecuti funt interpretes: tu cape, moliius , in 
meliorcm partem intcrprctatus , quod fcilicet duriulcule didum 
videri poterat, atque adeo ipfum illud Luciani , quod pau- 
lo poft fequitur, '?rpi to sv(Pijij.otoi.tov s^ii j ovfjt.svoi .Wm il- 
lam , quae fluit a propria poteltate tcv -TroL^o-iJ.vbslj^^u.i , mi' 
tioribus verbis flcBcre, declaravit Budaeus C. L. G. pag. 680, 
681. nec non If. Cafaubon. ad Strab. I, p. 63 ,n. 4. Saepe 
Wolfius in Ulpiano non intellexit: cum Demoftli. pro Cor. 
p. 477 E. fcripiiffet KKsunjLa. fxsv ^iKtTTov , ita notat : rra.pec- ] 
f/.v&s7Tu.i Tcif cvfJitpopk! , KKS(xy.cc Ksycov, a.h?C ov KciTop&ccfxct.' 
Culamitates opportuna voce molUt tegitque , furtum Philippi di- 
cens , non faHum prudcns atque egrcgium. Simileni in modum 
^spccTTsvsiv To (j-KKijfov Tov Kojov apud Schol. Pindar. ad OI. 
B. 162, phrafn duriorem commodo epitheto mitigarc. HemST. 

ead. l. 10. 'ETot.ivsTv) Ante Salmurienfem omnes sTuiva,!' 
pro quo non abfurde Benedidus infinitivum praetulit. Aliud 
remedium , veteri leiVione fervata , quodque mihi maois 
etiam arridet, in promtu eft : ov tavtci sikucs cs tu Ilf . ukka 
T. K. T. sTuivuv. Poffes quoquc : oy tuvtu siKutrui tu U^. 
etKKu To K. T. sTuivsr non eam in partem, quam dixifti , cum 
Prometheo comparatus es, fed ille fcilicet, qui te Upo/j.n- 
^su sv Koyoti vocavit, novitatem inventionis laudat &c. 
Cum nullum fit in hoc loco librorum veterum auxilium , rc- 
tluxi priorem fcripturanr: cuius vice quin , quod maxime 
placuerit, quiique reflituat, non intercedo. Hemst. 

ead. l. 12. Jsa)i svvo{)(jUi) Benedidus , /izo mizr/e commentm. 
Non cepit vim & elegantiam. Verte haHenus comrn. GronO\ . IN PROMETPIEUM. 209 

Pravam diftlnftionem , quae planiflimae fen^entlae nitorem 
obfutcabat, mutavi. Id licet iaepius a me taclum , femper 
tamen admonere operae non fuit. Hemst. 

eai. l. 15. ^vviipycclsTo — n 'A6«c«) Omnia, in quibus 
mentis c/.K[j.ii ko.) to ^sioTspov riif '-l^vyjif deprehenditur, Mi- 
nervae folent adfcribi. Bourd. Melius Mf ffvvsipyklsTo S^i 
ri h 'AflmS. Iens. 

Pas;. 21. /. I. npo? Ts To sv^. &c. ) Aut delendum ts, aut 
lacunae fignimi addendum poft ko.) hoc modo: cum in opti- 
m.2m partcm Inteipretatus diBum , tum etium * * Et fortajf^ hic 
ejl fcnjus: to eipiiixevov ko,) * * * ko.] jV««" ctvTo^ o vovf. Nani 
polt Ts fequi debet Ka.i. Gronov. Scribi iubet norma lin- 
guae Graecae rrpoi- ys' tantilla mutatio omnem lacunae fu- 
Ipicionem demit. Toi & t/ faepe in Codd. alterum dlterius 
occupavit locum : illud malebam in Somn. § 16, hic prae vuU 
gata Wittiani libri au6toritatem fperno. Minerva Prometheo 
fuit in fingendis hominibus adiutrix, idque iuffu lovis: Ste- 
phan. in 'Ikoviov ubi Luciani locus hic a Berkelio prolatus: 
quin Minervae auxilio in coelum efcendit , adhibita facula 
ad rotam Solis, ignem furaturus , telte Serv. ad Virgil. EcL 
VI, 42. Hemst. 

ead. l. 4. ' hpy^cLioTspov) Si quis pertendat, video fatis, 
quemadmodum defendi poffit: mihi tamen perfuafum eft, 
vixpotuifTe Lucianum aUter fcribere,quam etc^gTu-^oi', vo- 
cem in hac re propriam , & iam modo fic ulurpatam. Imag. 
§15, SiKm TpW To upyisTVTOv fJLSixiun{ji.s:ti- & quod huic fi- 
millimum exftat § 17, si fxnS^sv a.pyjTv^ov i7nS's7^u.i TcLVTnf 
^vvc/JiJ.nv TYii ypa.^y!?' at nihil accedit propius, quam illud 
Lucilii apud Atil. Fortunat. in Art. p. 2686, f^eteres kge ,id 
efl , ut ait Lucilius , Archetypa , unde haec funt omnia nata. fic 
Tc/. cLrro Tuv kpyjTv^Trav Ku.TSffKsvcia^y.sva,. Dionyf. Halic. Ind. 
de Dinarcho. Oneficritus, tefte Diogen. L. VI, 84, ope- 
nim argumentis Xenophontem aemulatus, ftili quoquege- 
nere proximus accedit, tahi' oti ««• ccTroypax^oi s^ a.pysTV' 
'jrov S^svTspsvsi. Ceterum hanc de fcriptis fuis hominum opi- 
nionem faepius indignatur, & qua virtute maxime cenleri 
velit , docet Lucianus : vid. Zeuxin. Hemst. 

ead, l. 5. '^Khk «i uii yjipisvTca cpa/VojTo) Fortean Luciani 
ftilo fuit , «tAAic ei ft.nv Kce.) yjLpisv t/. Marcil. Xctpisv P. & 
ed. 1. refte. Praeter Saim. iSi quae eam fecuta eft A. omnes 
yupisvTct. cum ipfis Mff. Ox. & M. praeferunt. Coll. y^aptiv 

71. SOLAN. 

Lucian. Vol. I, O aio ANNOTATIONES 

cid. l. 7. AvT«) Emendationem Icnfii in textiun rccepi- 
mus , quamvis omnes editi &i Ox. Mi'. habeant a-jjo. De 
rcliquH phrafi vide Kpoi'. Ep. I, c 2. Solan. Typorum , opi- 
rior, vitio legitur apud lenlium (ivtm- d<^iKiiv quidem iitrum- 
que recipit caium, led accuiarivum frequentillime: Thom. 
Mag. in 'i~).(j/shili sz. Particula Q/ttj» incommode pofita: me- 
lius transferri poteft, ov^i "ya.^ ccv dp. cvrl 'Trccpu, y' iiMoi 
■&C. quod & Clerico veniffe in mentem video: y' iy.o) cer- 
Jte fme controverfia reftum elt: nam yovv Brodaco <k Mar- 
cilio probatum talem orationis ordinem poftularet , Tstpst 
yovv ii/.o) , vel Trtf' ifJio) yovv h kcciv. ovS' uv (leu oCSh^ 

to(f. etiiTO , y.il ovyj &C. HeMST. 

ead. l. 8. riupbv e/aoi) Lege Tatpit ^ouc i[Ji.oi. BrOD. Uctpk >, 
yovv iiJ.o\ , apud mc quidan. Marcil. Aut delcndum yc^, 
.aut loco movendum : ovS^k yk^ kv coijvJ^auiv c.vto Tctf' £//0) 
j) Kccivorns' nequc cnhn quidijUtjm ci prcdcjfct ,ipud me novitas. 
Cler. Pro ykg Marcilius yovv. atque ita legendum, mo- 
•nuerat iam Brodaeus J.X Mifcellan. cap. 5. Ahquid fane eo . 
jplo affertur ; lcd ita hic locus, ("ublata prava diiiinclione, le- 
gendus videtur: OvS^ a.v co^ehi^creisv Avrco-rcipc/.ys iy.o) h Kcf.i- 
voriify y.» ovy) STirsrpl^^Qxi ciucu^ov uv. ^cque janc prodcjjet 
illi novitas apud me quidem , quo minus contcreretur , /i cffet dejor- 
me. Vides fenfum planilfimum , immo ipfam , fi eam confid j- 
jes , Luciani mentem ; quam quoque vulgata verfio eft afl j- 
cuta^ quareea fumus contenti. Iens. Ed. I.yovv reftius; fu- 
ipicor tamen lcriptum fuiffe tantum Tctpk y iij.oi. Solan. 
- ead. l. 10. 'iif ToAy </,/>ccp?&Tep«4) Vult Lucianus, dcfor- 
aniora ea effe, quibus accidit, ut cum novitate difpliccant. 

BOURD. 

^ead. l. II. MsTrf. Toy pjvou) Msrh. rik KUivimroi.EROD. 

ibid. kvrk TSToMrcc) Avro '^STTov^or a, Ex fequentibus 
patefcit. Marcil. Alii Cod. ruvr"o 'Tr-Tov^irA. Brod. Marci- 
lii emendationem , coiifirmantibus colledaiieis G. necellario 
admifimus, pro TSToi^rc/. (quod in omnibus, quas quidera 
videre iicuit, edd. & ipfis Mli. Ox. & M. legitur) -Trc^a-ot^flo- 
rra reponentis. Solan. Vellem Brodaeus veteres illosCodd. 
quos nonnunquam laudat, accuratiuspaulodefignaffet. Fer- 
Ti quidem poteft, Tavro TS^Trov^orci. , nimirum to a/j.opijiov , 
■quibus accidit, utdeformia fmt, adiundra infuper inventio- 
aiis novae peregrinitate , qua fiat , ut multo etiam vidcan- 
tur inelegantiora : nec tainen diflimulare volo , quid mihi 
blandiatur maxime ; lenendum hariolabar, rk iJLoyov jov ^ivov IN PROMETHEUM. in 

eL?T/TS<:)t?£;'Tct , cjuae folam fibi novitat:in ^HnJicunt , mhilque , 
^uo placeant^ aliud liahent. hoc, nifi tailor, ad Luciani nien- 
tem apte quadrat. Si quid ad veterum exemplar male i\t 
compofitum, ac venultate careat,id quidem ineptum & a.- 
fj.optpov verumtamen quae IbJa nituntur inufitata quadam 
novitate , neque y^ii^no? & sCfvSfjLicif ullam habcnt com- 
inendationem , iila fane nuilto defbrmiora. Hacc poreftas efl 
in ctvTSToisTff^ec.i. Plutarch. Symp. II, p. 637 D. cv fAtiv k\. 
}\k ro CTSpfxa. (j.sv ciK>M? yi 'rrcci kpyji? ■ri<jo$ ecvTirroisirat, 
^ynef. Ep. 116, S^sTyk^ c/.vriToit^^hrA <tov Tporspov ikc. Clem. 
Paed. II , pag. 208 D. (UhoKos-i^itiv cuiiJ.aroi kvrirroioviJ.sviW. 
Vid. Suid. in 'kvriToni^ivra.. Hemst. Nunc le<5lionem , quam 
ferri po{fedixi,conieiturae meae praepono: eoque magis, 
quod illam in partem inclinare le fignificaveritpraeitantifli- 
anus Geiherus. Idem in ylddcndls. 

cad. l. 11. UroKsy.-juioi) Ptolemaeorum infigne fuit in ve- 
fligandis rarioribus naturae miriiculisiludium : f. quaeani- 
jnaiia reperirentur invilltata, Aiexandriam ad eos mitti fo- 
lebaiK. Philadelphum praefertim , propter corporis iniirmi- 
tatfm <f,ihis-ropcv;ru, ab hac fedulae curiofitatis Jaude com- 
jiiendat Strab. XVII, p. 1 138 B. Vid. AeUan. de Anim. III, 
34, VI, 10. XVII, 3. Agatliarchides initio lib. 1 refert Urc/- 
^s[j.a7ov rov fAsru, rov Xkyov 'jpt^rov i?.sxkvrav ^{-fxv «•vs-tjj- 
<i(iff^u.i- kt^Ku yk^ Kui rav ofj.oiorpoTTur id Photius miratur, 
■quandoquidem diu ante Porus adveilus Alexandium ele- 
phantos in aciem eduxerit : nos minime, quihus ex di<5lo 
Strabonis loco atque Aduhtano monumento fatis conliar , 
-quemadinodum Agatharchides fit inteliigendus. Ad Ptole- 
naeos & Syriae reges eidem iiudio deditos pertinere puto, 
quae canit Manil. I, 41. KkiJ.tihov BxKrptuvhv memorat Lu- 
cianus: nam duocamelorum genera, Baftriani & Arabici, 
<|ui quomodo difrerant docet Ariitot. Tip) Z. atque ex eo 
Plin. H. N. VIII, 18.HEMST. 

Pas;. 22. /. 5. Wvu&cpovrsi ) Vox pcetica. 'Epa. c. 71 , sk^o- 
f src. reperitur tamen etiam apud Plutarch. Voriiius, fcho- 
lii loco, kvu.TnS^avTSi. SoLAX, Hefychio debetur, quod 
fchoUi vice Voriiius appofuit : neque aliter exponunt Suid. 
Schol. Euripid.adOrell. v. 1416. Lorum iaepe, qui itupe- 
facti iunt &c fubito caiu perculii, repentinos impetus atque 
exliliendi vehementiam lignihcar. Habent Plato , aiiique ve- 
terum,fed parcius: recentiores frequentant. Heliodor. I, p. 
5, H (/.iv THf TsVoctf kvi^cpsv & pluribus in locis; itideiu 

O a 2.11 ANNOTATIONES 

Achill. Tat. IV, p. 341, uvi&opsv vt eKTKi^^ear. p. 343 &tf, 
Dion Caff. p. 615 B. e^ kvlpiAVTci Ttvoi KeLTvU TofXa kvi' 
&oper Apollod. I, p. 11. rariore tbrma Aelian. de Anim. 
XI, 32, 6;t Tcy hiyj-vi ccve^opvvTo. &i XVII, 46, VTo&opvv- 
(xevor quamquam hoc de Hbidine venerea ponatur : ut st/- 
dopvvdui in Amor. § 22. utrifque carcnt Lexica. Simihter 
IxispslVapud Noftrum. Philoftr. V. A. c. 5. Appian. deB. C. 
III, p. 938, ex. 7i)S evv)is etlaiffTof If ctvTovs e^e&eps' de in- 
fantibus ulbrpatur, cum ex utero in lucem erumpunt: fal- 
fus Hippocr. Ep. ad Damag. eK fjLtiTpe-jav yuf hv^pav toiov- 
Tof e^e^opev Callimach. H. in Del. v. 255. idem eft Tpod^^peTv^ 
iKTpcicpeiv. Maneth. VI, 33, 100. Projdire Latinis. Arnob. 
II , p. 70 j Femmarum ex genhalihus profdirent. Hemst. 

ead. l. II. 'H Kc/MOTiis) Antca illam vocavit to ^evor. 

BOURD. 

ead. l. 13. 'Cis Tpo ToZ) Ut antea. Brod. 

ead. l. 16. Ai^otKo, ie //n) Cum viderem haec omnia efTe 
confufa , non aufus fum ex ingenio folo meliorem le^^io- 
nem alferere, quam nec agnoli^ebant ullae editiones, nec 
MiT. Haec omnia fic puto pofle legi: Tetpct tov totov. 01 cTe 
kvBpeoToi Toi» '/e/,?^ivov 'iTi uvTns '^a.vi/.a.lovci 3 KsCt t»c khovp- 
'yl^u. S^iSoiKo. Jg, &c. Bourd. 

Pas. 23. /. i.Oi Se kv^ptcToi &c.) Hoc vult : Vereor, ne, 
quemadmodum cameli nigrae rnagis mirabantur Aegyptii 
fraenum & rtragulam veitem , quam iplam camelum , ita 
etiam in meo opere aliena ornamenta leftores mirentur, 
ipfo fpreto : hoc eft , pergamenam , Ket.KKtypAzicLv librario- 
rum , aliaque fimilia. Sic miramur chartam & elegantiam 
typorum in muitis libris, quos ceteroqui fpernimus, ad rem 
iplam quod attinet. Nihil ergo hic mutandum. Cler. 

ead. l. 2. <def.viJ.k'C,cvai) (dcLVlxk^0Cl. MarCIL. 

ibid. 'Ets) «Ts cvS^eyE-Tretih ovSe O. fulpenium ex antece^ 
dente. Marcil. Non me fugit , quos ufus habeat STei tum 
in probationibus, tum fi quid obiiciatur: fed ifta nihii ad 
hunc locum. Legendum omnino videtur , £ti Se , Porro ne 
lioc quldem , fi quid ex duobus pulcherrimis confletur , ad 
^nenuftatem futticit. Ab argumento priore difcedens Nofter 
aliud ingreditur ac divertum ; quo in genere commodum 
eft & ufitatum eTf de Confcr. Hift. § 8, eTt kyvceTv eoiKA- 
civ ci roiovTof § TO, ?T/ KkKeivo eirrelv k^iov nec pluribus 
in re clara indigemus. Creberrimo Codd. antiquorum vitio 
iTi , i-Tr) & i-je) confimduntur. Interpretes non moror , qui IN PROMETHEUM. 213 

male haerentem fententiam obfcuriore verfione incruftare 
fruftra funt conati. In proximis Bourdelotio res peflime fuc- 
ceflit, ut fatis manifellum eft, fi Lucianum ipfum conferas 
in Zeux. § 12, (opu. toivuv fjie ffKOTsIv , (/.» kva rov(jCbv oy.oiov 
^ Trp 'AvTioy^a &:c. HemST. 

ead. L 3. Ata.hQyou Kc/,) Kcoi/.aS^iaf) De quibus in Dial. Aif 
HaTny. BouRD. 

ead. l. 5. Mi^is sva.p;jL.) Vide Horat. de Arte Poet. ipfo li- 
matiflimi carminis initio, tredefimque illos verfus, ni me- 
moriter iam tenes , perlegito. Solan. 

. ead. l. 6. 'Efl-T/ ycvv iK aiio Kukrov c/.KK'okotov , rhv ^vv^nKiiv 
s'iva.t)"E<rTi yovv sk S^vo kaKcov , ockkokotov. Marcil. 

ibid. 'Akkok. Tiif ^wcfi.) Hoc eft, rerum natura diverfarum 
compofitione abfurdum , quemadmodum Humano capid cer- 
vicem pi61or equinam lungere fi velit , & varias inducere plumas , 
Undique collatis membris , ut turpiter atrum Definat in pifcern. 
mulier formofa fuptrne. Horat. in A. P. Etymologicum Ma- 
gnum: ^Akkokotov, to kv'o(j.om ., v s^ iu.voiJ.Qicov <yvvi7Tco!' a.K' 
hiToy.ov , KcCi Kct^ v'7rsf)(^i^aa'{ji.ov ctKKoKOTov diflmile , vel ex dif- 
JimiHbus conjl.ins: didum ejl primum aKKotokov (quafi ex alio 
genere natum) deinde tranfpofitione Uterarum ciKKokotov. Poft- 
ea : c-npLciivsi ovv i^tiKKci.y{y.svov , kcu iS^toTpo^zov fignificat ergo 
in aliam formam mutatum & morofum. Cler. 

ead. l. 7. '0 'l-TTo^sVTfiivpoir) Hippocentauri ex homine & 
cquo funt conflati, & propterea <r/(pi/=K ab Ifocrate appel- 
lantur. Compofitio diverfa & varia Hippocentaurus voca- 
tur. CoGN. Duplici fere fenfu veteres ufurpant: primum ad 
fignificandam rem five -infolitam & portenti fimilem , five 
fidam & vera natura vacuam adhibetur: Euftath. civvTro- 
CTcJLTovi svvoiuf , Kcn.) oif ovK olS^s (pvcTK TsKS<r(pops7v ad II. A , 
p. 102. quis enim hippocentaurum Juijfe , aut chimaeraniputat? 
m ait Cicer. de N. D. II, c. 2. Noller in Hermot. § 72 , 
cum chimaeras & gorgonas adiungit, in animo certe Plato- 
nis habuit locum inPhaedr. p. 121 1 B. qui cHJ.-isyJjLvov; "jkyI' 
Bst T£ Kci) uTOTic/. TspctToKoyov^ cptVs/f vocat. Cicer. de N. 
T). 1,38, quid intcrefl , utrum de hippocentauro , an dc Deo co- 
gitemus? Ad hanc normam fomniorum interpretes hippocen- 
tauros, atque eiufmodi alia fomniantibus oblata exigunt. 
Vid. Artemid. II, 49 , IV, 49. Sic ilU veteres: nunc natu- 
rae miraculorum periti difpiciant, an maior habenda fit fi- 
des Plinio , qui H. N. VII , 3 , hippocentaurum ex Aegypto 
iii melle Romam allatam i"e vidilTe alTcverat. Deinde ponl 

O 3 2T4 A N N O T A T I O N E S 

folet haec vox de iis , quae diHimili gcnere in unum con- 
gregantur ac coalefcunt. Sic Chaeremon Hippocentaurum 
fecerat, y.Dcrhv pci-^yS^iciv i^ uTuvTav 7m (jt.irf)cov, tefte Arl- 
ftot. do Poet. p. 224, V. 24. Vidorius, eumquc fecutus D. 
Heinfuis Kivruvpov dederunt, quia eum in modum Atlienacus 
proferat XII , p. 608 E. addens, bVef «Tpit/t/.* -TroKvtJ.zr^ov i<rri. 
&c XV, p. 676 E. ego nihil in Philofopho movendum cenieo, 
iit qui minime dubitem, quin titulus ab hac metrorum varie- 
rate fit petitus : quo pafto Hippocentaurum dixeris an Cen- 
taurum , pcrinde erit. Ad idem fcriptum pertinet , quod tra- 
dit Arillot. de Poet. c. 24, p. 252 , iri cT? aro^Treorspovj ei (/.t- 
yvvot rn ccvrk ( de metro heroico , iambico & tetrametro 
fuerat locutus) «e-Tff Xaipvy.(>)V illa ///^'f etToToj- , quaHs eft 
Hippocentauri, opinionem de titulo meam conlirmat. Simi- 
li modo Nofter in Bis Accuf. § 33 , Dialogum qucrentem ta- 
cit: iTTTOKevrui/pav S^iKtiv arvv&irov rt ku.) ^ivoy q.uai/.u ra U' 
■/.ovQVj-iv S^okS. & in Fugit. § 10, feu Lucianus, five quis alius, 
non inficete quidem Sophiftas traducit, vehitHippoccntau- 
rorum genus quoddam , g-vv6stov t/ ku) fJHKrov sv ^;V« u- 
Aut^oveiu? y.u) <^ihoffo%iui rrf.u^oy.svov de quibus quac notat 
Lud. Crefollius Th. Rh. II, c. 1 , fi ad haec adiungas , nihil 
erit magnopere , cur plura defideres. Hemst. 

ead. 1. 8. 'LTepao-rov) Ovid. Mct. XII, 394, de Centauro: 
Si modo naturae formam concedimus illi. SoLAN. 

ead. l. 9. 'Tfipia-Torurov) Phicet v^ptffrty.corurov. Brod, 
Brodaeus loco citato pro vftptdrorurov legit vflpttxriKarurov' 
dcbuit v^ptffTtKforurov. FatccHr, me nefcire, num Gracci di- 
cant vlipi<rrof, undc deberet oriri v^piffroTuroi' neutiquam 
tamen vlipio-roruro? reiiciendum efle, convincat vel unus 
Ariftophanis in Vefpis locus, ubi v. 1294 legitur : To-Jrm u- 
Tuvrcov lif v/?p((7-ToT«.Toi'//6ti<p(^J. Vides vcrfum iambicum. Ad- 
fle H. Steph. (qui & hunc cx Ariftophane producit verfum) 
i(6pi(TTorepov quoquc cx idoneis aut^toribus probantcm. Vo- 
cem i/'/?p;(rT0f Dukerus eruit ex Etymol. M. v. Tiv<TTti. Iens. 

ihid. Xph TKXTevetv roii ^fy-ypitpoK) Hac de re copiofc Phi- 
loftrat. Liban. Greg. Nazianz. Bourd. / 

ead. l. 11. To ^wuyi).) To oivo!/.e>.t. BroD. Utitur hoc lo- 
co Fabrot. ad Theophil. Inft. dc Rcr. Div. § 25. Vid. L. 9 
D. dc Trit. vino vcl oi. leg. ubi muljim & ocnomeli quafi di- 
verfa. Hemst. 

cad. l. it^.^^H /jJ^t^ <rvve(^Qeips) De induftria to e-y/y.ffle/pe/i', 
cuius fitjmficatio ut ambigua, Lucianum, ut erat jjerquam IN PROMETHEUI\l 215 

eruditus, pofuifle credo. Pi£loribus, ungucntariis ac tin- 
^toribus propria ctfis/ps/r, c^/Scpcii & cru/i/t^Ss/pfo-o'// de colo- 
rum unguentorunique diverfi generis mixtura: hac quidem 
temperatione fua cuique perit puicliritudo, & corrumpituri 
fed arte tamen alius exfiitit coior, qui naturaleni facpe vinr 
cat, Iftas voces illuftravit L. Kulterus ad Ariftoph, Plut. v. 
530. quarum tamen haec virtus iamdudum explicata fuerat 
a Cnfaub. ad Pcrf. S. II, v. 64, Gataker. ad Marc. Anto- 
nin. VI, 30, 6l Fr. lunio de P, V. III, c. 3, § 3. Ea men- 
te Dionyf. Halicarn, quem certe interprss non intellexita 
fcripfiffe puto de tribus Graecorum literis duplicibus , «T/- 
tKa cTg ?Jycvaiv axjTa Wtoi S^tk ro ffvv55Tci.s]vci.i to (Jiip ^ 
eT/st Tov c" Ku) cT. &c. (rvv£ii8ee.p^x4vciv aAAnAC/f, ;iitl 'iSlciV (pWy 
vhv K'ji.(^^'j.vovTcdv mfi 2u;'9. 'OvoiJ.. p. 22, v. 23. Neque ali- 
unde du6lum eft illud Statii x\ch, I, 307, Laclea Alajfagetae 
velud cum pocula fufcant Sangulne puniceo , vel cbur corrumpi' 
tur oflro: ubi fucant N, Heinfa pro fufcant nequaquam mi- 
lu probatur: noti funt Homeri verfus, quorum fuavilTima 
venuftate capti & hic, & Virgil. Aen. XII, 67, & aUi poe- 
tae Latini ccrtatim eos exprimere contenderunt. Himst. 

Pag. 24. t. 3. 1'fi) Aiovvj-ci) Sacris Libero patri ludis. BrQD; 
Nempe Dionyfiis, feu dic feilo Bacchi, populo folebant 
dari ludi fcenici. Vide Ariftoph. SchoL ad Nub. v. 1 1 , & 
alibi faepe. Horat, Epp. lib. 1, £p. I, 1 39 , & {q^. vide & 
Artem Poeticam a v. 220. Sic nata Comoedia, quod pluri- 
bus perfecuti iunt li^, Caiaubonus de Satirica Graecorum 
Poefi , & G. I. Voflius in Art. Poet. Cler. Pro Aiovv<yicj 
Mf uti oportet, habct Aiovvcyu' neque vero Bacchus A/o- 
vv<rioi ., ied Aiovvs-os Graece dicitur. Iens. A/oyu^^/ej omnes, 
quasvidi, editiones; cum tamen vel infansin hisliteris vi- 
deat AievCcrcf) legendum. Baccho nempe fe tradidit Comoe- 
dia, &c. Res notiflima. Errorem tamen non animadverte- 
runt, nec Goel. Rhodiginus, qui Ant. Lcvl. 1. IV, c. 17, haeq. 
Luciani Latine reddens, To Dionyf.o etiam Latine retinet;nec 
Brodaeus, qui eandem fcripturara retinet Mifc. IX, c. 5. Iii- 
fra inDeor. D. XVIII, ubide Baccho agitur, identidem ia 
verfione Dionyfius., Dionyfii, intrufum vides, ubi Graece re-^ 
fte id nojTien AiowToi fcribatur. Idem. Anvj(Tcj lcgendum re- 
&.Q monuit lenfius. Emendationem, per fe liquidam , firmant 
Ox. Coll. & W. Impreffi omnes corrupte Aiowaiifi. Solan. 

ead. l. 4. 'Er ,cv6/^w) Sic DiaJ. mfi bfiyji^. Angi. pu&w;j 
s$Aivs. BourdJ 

O 4 iiS A N N O T A T I O N E S 

€jd. l. 5. 'EvioTs v.oLi 70 oKov &c.) Vcrfio Lat. Interdum etiam 
'ar./rpaejlicis verfibus plemmque in futlime eve^a , dialogi fijcios 
fubfannabat. Prava haec verfio a prava diftinftione eft or- 
ta. Quid interJum & pLrumque in uno meir.bro? Diitinguen- 
da funt verba hoc niodo: '£. khi to oKov ci. fji. i'royj:v[y.ivi} y 
TcL T. T. Toy <r. I. Ix^- "^"^ '^'^ ToKKci pertinct ad mem- 
brum pofterius. -Nerte igitur, Interdum etiam omnino anapae- 
flicis verfihus vcELi , multa in Dialogi focios Jcommata coniiciebat. 
Sic rroKhk ?.otSops7s-iui dixit Nofter in Somnio § 4, & tok- 
?.u. KuT»ycp>ihvui in Tim. § 38, T«t rroKKk kTiaKuTTUv \n 
Dial. Mor. I. Hzkku KUTUf.S.s-hui uvS^pcc^i Toi-nps?? dixit Co- 
mic. in Lyfiftr. v. 816. Similiter Latini, multa invehi in ali- 
■qucm. L. Bos Obf. Crit. c. V, p. 19. 

ibid. 'AvuT. u.. iToy^oviJ.ivri) Secutns fum L. Bos refle di- 
ftinguentem: idem monuit de Ell. Gr. p. 142. Miror inter- 
pretum in fublime eve^a , quafi anapaeltis ve6la Comoedia 
tanquam Pegafo quodam in altum evafiflet. Singularis eft 
quaedam atque elegans in ifla loquendi formula poteftas. 
Plato de LL. IV, pag. 818 E. ItI S\ tIm gAT/^Tof 'Qy^ovfj.evot 
ruvTnf., illa fpe vefli & confifi: nitide Alexand. Aphrodif de 
Fat. 119, iToyjiff^ui Toii uTOfiiV/xivoif , dutiis inniti non ali- 
ter ac fi certiffima formt. Sic igitur comoediam puto //STp/f 
ttvuTuia-Toti iTnyjHff^ui , quando confidentius in fcenam 
procedit, in philoibphis irridendis modum paene non fer- 
vans. lllud iniuper, quo magis vis phrafeos eluceicat, anim- 
advertendum videtur, verius quafi vehiculum aliquod ora- 
tionis ipeftari: Empedoclis, Parmenidis aliorumque carmi- 
na Koyoi e/o-) Ksyjtipiivoi TUpu ToimnKVf, K<TTe^ b^w//ot, to;» 
oyKov Kui To fxiTpov , 'ivu To Ti?)iv Siufj-yKffi' ita Plutarch. 
de Aud. Poet. p. 16 C. de Pyth. Or. p. 406 E. KuTifin ut)> 
ruv fxiTpcov , eoffTSf 'oyj)[/.uTa>v , A iffTopiu. Porro Davifius 
utitur hoc loco ad defendendam Ciccronis vulgatam le^lio- 
nem T. Q. III, c. 24, potentiffiml regis anapaeflum ; ubi Lam- 
bino placebat anapaeflicum ., fine cauia. Dionyf Halic. A, 
R. I , p. 20, V. 24, uvuTuiffTov iiTo Tov Xopov KeyofJisvov. 
Nofter Symp. § 18, uvuTuiffTu avyKpoTwv, quod Berglerus 
opportune notat ad Alciphronis uvuTuiffTu et/V.poTa sti- 
?.iyovTeflU, p. 368. Ammian. Marcellin, XXIV, 6, p. 441 , 
velut pcdis anapaefli praecinentibus moduRs: ibi vide H. Vale- 
fuim. Hemst. 

ead. l. 6. 'LToy^ovfXivtt) 'ETHyov fiivt). MarCIL. 

cad. L 7. ^povTiffTus Ku) fi6Jici>pohi(ryjii) Socratem ac relir IN PROMETIIEUM. 117 

qiios philofophos. Brod. Socratem procul dubio innuit, ab 
Ariilophane in Nebulis {iiblannatum, &l (^povTKjih & /ust- 
s«f)0(f£cc4,tct vocatum. Palm. Apud Ariiloph. 1. c. dicun- 
tur (/.spifJLvoippovTKrTcu , & alio in loco //.eTsapo^^ievxKei: Sed 
quia variant hae voces a Lucianeis, videtur aut alias eiuf- 
dem poetae refpexiffe fabulas, aut aliorum Coniicorum, Ego 
Eupolidem refpexiffe crediderim , c[ui & ipfe a Noftro nar- 
ratur in Socratem fabulas fcripfifle. Nihil tamen ea de re 
Diogenes Laertius. Sed Xenophontcm adi in Sympol'. pag. 
ed. St. 520, 35. ubi difces, eo nomine folitum fuiffe voca- 
ri Socratem. ^Apet <rv , co ^aKpnTe^, <t>P0NTIs;TH2 e-Triiia.- 
hovuevof, fed & feqiientia in ipfo Xenophonte legito, ut & 
rationem illiuscognominis difcas, & ipfum Socratem ea de 
re audias opprobria in fe ia£i:a diluentem. Solan. 

ead. l. 8. M/«ii/ T. 'TrpoeKevaiv) Hoc eft, ilia Ibla de cau- 
fa procedebat in pubhcum , ut eos irrideret. Ad Ariltopha- 
nis Nubes refpicit, quae in eum folum finem fadae erant, 
ut infamaretur Socrates, una cum difcipulis. UpoiKevcriiy 
rb Tpoek^s7v , inquit Hefychius , hoc efl , in fcenam prodlre , 
procedere. Cler. Angl. '7rpo<yciipe<Tiv. BOURD. Veriflima Ie£lio 
rrpocLipe^Tiv , quam pracfert ed. /. & agnofcunt Codd. P. L. 
& Galaei CoIIe6lanea; nec longe abludit Angl. Mf Eadeni 
voce alibi utitur. rrpoiKsvffiv , quod alias edd. infidet, & 
ipfum M. Cod. & Ox. nihilieft. Vorfiius margini adfcripfit 
i. e. hS^ov. SoLAN. UpoeKevaiv rede I. Clericus exponit, cui 
prorfus affentior. Quid fibi voluerit H. Stephanus in Thef. 
T. I , p. 1273 , fane non video. Quamquam 'Trpoaipecrtv in- 
gerant C. A. & ed. /. plus tamen apud me valet meliorum 
membranarum & ed. fl. auftoritas; quam ne me temere 
fecutum putes , dum paucis ago , iila mihi video tradenda , 
quae, quando occurrunt fmgula, non difficilia quidem ple- 
raque, fed, quo communi nexu inter fe cohaererent, pa- 
rum videntur intelleda. Qui domo in publicum prodeunt , 
rrpoepyjiVTa.i' e^w rrpoeK^eHv Antonin. de R. S. XI, § 28. ^po- 
sK&e'i'v es c/,yopkv Philo lud. p. 793 C. fic in Dione Chryf. 
XXXII, p. 392 D. ovT kv /crwf rrposK&ot , & iie domo quidem 
ad emendum aliquid fc moveat, capi potefl: fed ibi nialo 'jrpoa-- 
sK^ot. 'TrpoUvcci eis to S^niJ.oiriov ., Plutarch. Cat. Min. p. 762 
C. ea mente Luciano in Somn. § 9, svtskyi? t«c TpcoS^ov , 
qui nullo flipatus amicorum comitatu, quemadmodum ho- 
mines nobiles & clari folent, (vid. Necyom. § 12.) fed ob 
vilitatem vitae contemnis ac folus in publicum prodit: tales 2i8 ANNOTATIONES 

quoque potentiiim feminariim rrfJcoSoi , ^'el , qua voce fre- 
quentius appellantur, i^odci , de quibus alio loco dicam. De- 
inde TpoipycvToii, qui magna cum pompa, eaque publica & 
quafi triumphali procedunt. Confulum folemnes procefTus 
vel procelfiones '7rpoiS'ov{ lultinianus Nov. CV, Tposhe-ja-eii 
Theophilus Inrt. de Rer. Div. § 48, vocant; illud enim apud 
hunc multo , quam Tf.oashevssii , maio. De facris Ecclefia- 
iticorum feftifque proceflionibus vide I. Meurfii & Car. du 
Frefne Gloff. in np9s;\eya-/f • recentJortbus idem vocabulum 
pro triumpho in ufu fuit. Eultath. ad II. "i'", p. 1292, v. 16, 
ivTSvdzV yup 'JTu.pk Toif v(jTif)Ov M Tc/xTrh Kc/A To rrsi/.TSiv st) 
^pioc.f/(^iKv? TposKsvffsai- & fignatius ad II. I , p. 762, qifi lo- 
cus C. Fabrottum non fugic: l^sv /.eCi rrofXTii -^p/f.u/Sor , 
ov Tpoihevffiv H Koivi) yhuxrdu, hahsT. rrpooiov dixit Thom». 
Mag. in rio/v.Tni. Tum porro aiia quaedam huic verbo addi- 
ta eft poteihis in concionem prodeundi, orationem in fena- 
tu vel cum populo habendi: Dionyf. A. R. Vlll, p. 507, 
v. 28, -TTposK&cov irr) To ^i}y.cf quod cum Sylburgio in crcto- 
gAflwi' mutatum nohm : fuuiliter enim Plutarch. in Crafl. p. 
550 E. cLvaftki st) to fiiiy.cc y.a.) rrposh^ov ipibmque hoc in 
Cat. Min. p. 780 E. irr) to [tii(jict Tcij K<iT«i'os- rrposK^ovTos. 
nec maior eft caufa, cur quidquam novetur VIIl, p. 46^, 
V. 28, ToffecvTiiv vsoTHTst s^ svof e^vovf S^iai^opov ff(^iffiv scri 
Tvv ^icLv rrposhhlv quam le61:ionem cum ipfa tueatur ftru- 
^turae forma, repudiandum cenfeo rrpooshOsiv V. C. & Por- 
ti. Apud Ifidor. Peluf. Epaminondas s«V sKKhv<ria.v KctAovfj.s- 
vo? rrap,n\]<jcf.To rrpos^^hiv &c. II Ep. 146. In Socratis H. E* 
III, 25, fervandumne fit rrposKsva-sii rroisiv tu ^ctaiKsH , an 
cum H. Valefio praeferendum rrpoasKsiissi? , non fatis ha- 
beo conftitutum: fi rctineas, refte de feftarum inter Chri- 
jftianos principibus eo lenfu dicetur, quafi nunc e latebris^ 
<juibus ie luliani metu continuerant , proreperent , lovia- 
num Imperatorem quifque precibus adituri, iuisut partibus 
poti)Timum foveret. Eadem plane forma TpooJ^of , rrpos-oS^ov 
vel rrkpoSov rroiovvTcii apud Atticos , qui ad Senatum , aufi 
pro concione cum populo agunt, apud Chrifiianos, qui fa- 
cras conciones habent : utrumque erudite declaravit H. Va- 
lefius ad Eufeb. V. C. IV, 29, <?"X°'^i' "^^ Koyoypa,f]fav avv 

i%sii STOtsTTO TcLS TCCpoS^OVf &C. 5 ^ , (TVVV&af Ss Tctf rrpoa- 

^ov; rroisia^ci.i. Moris autem erat Athenis, ut, qui Senatus 
adeundi vel populi potcftstem fibi fieri petebat, nomen 64 
rem , de qua fit diif urus, in tabella perfcripta profiteretur : IN PROMETHEUM. 219 

hoc fttit rh rrp-j^rci^c:' aTcyfl^^ec^r^a.r Ifocr. Or. Ar. p. 14^ 
E. five etiam iimplici verbo ypci-icis-^c/.r id quidem legas in 
Timocratca Demofth. p. 781 A. Tpc^oS^ov '^p'j.-\.ef,s-'ba.i rrpbr 
T»v f6ovAm- rcfcrre aJ Senatum laxe nimis "Wolfius interpreta- 
tur : hoc Timocrati Orator crimini venit, quod tulerit le- 
gem ovK its Tiiv (tovxhv, o-jk eif tov S^tiuov ^rTrcov Tef i tovtwit 
ou/sV. Si copia dicendi non concederetur , ko^^ov sifysvoct.i, 
eKicheie</?ic/.{ , ov Tvyiiv dicebantur : fm contra, h!oyov ivy~ 
yjkvsiv, '7rpo(7spyj<^^Ai tu Siyj.u. Demofth. pro Cor. p. 474 
D, TupipyjffTicci sif rov S^Hij.ov, & fingulari quodani modo 
rrpha-oSov '7rois7fx?;'j.r Ifocr. in initio Areop. & ad finem p. 1 57, 
THv T£ Tp'^crodoy eT0i»5"£i^y.in' , KAi rovf Koyov^ eipnKcL rovrovs' 
Aefchin. in Tim. p. 11, v. 43, thV yk^ ^sv^nf T«f ev 'kpsic» 
'TTct.yeo rrp^xroS^ov ToiovuhiH rrpof rov S^dixov idemque ?r£p/ tji? 
risipctTf. p. 3 5, V. 30, 37, commemorat rk^ si^ vel rrpo^ t«/ 
[ir^vhh rav Tpstr.Sjwi' Tpos-oS^cvf. Libanius etiam de eo pofuit, 
qui damnatus a iudicibus ad populum provocat, cauiamque 
lliam apud cives agit : in Upot Declam. XXX , p. 689, repe-. 
rias, ou yk^ It' aS^iiKoi? roi? a.S'tKriiJ.ua'1 Kiyav rroielrut rvv 
TpocS^c.v at in oratione prima, cvr civ g/s/iSwf Tpoo-oS^m. Pa- 
ri virtute Sophiitae d eii rk ta«3h rrcipiovrei^ fupra § 2. ovrs 
g/V rk TArSn m/.piav rovs ^cvKcy.ivovi ccKovetv upyvptov eis'- 
rrpkrra \\\ Ep. Socrat. p. 2 , & fimpliciter 01 Tuptovrei apud 
Dcmofth. Olynth. III, p. 38 A. quod refte Scholiailes in- 
terpretarur, o\ S^ny.nycpovvre^. lam lcenicis aftoribus haec 
eadem non difpari ratione conveniunt. Schol. Ariftoph. ad 
Equ. V. 608, tsu VTCKpirov rrpcspy^ciJ.ivov , aBore in jcenarti 
frodeunte. Plutarch. Nic, p. 524 E, Kiyerut J" sV rivi yjpnyiix, 
TupzKQiiv oiKirni &c. Andronic. Paraphr. Eth. Nic. IV, c. 
3 , p. 210, rui KcduaS^oii ycopiiyav Trtpjouff/' quorum pra- 
vam D. Heinfii verfionem iure caftigavit Sahnaf. de Uf. p. 
57, ipfe viciliim merito cailigatus a Def. Heraldo An. in O. 
ad I. A. & R. VI, c. 8. paulum quidem illud Syneffi difcre- 
pat de Prov. II, pag. 128 D. ev roTf ^ekrpon- kui Sei rivu, 
Tpoe^eK&ovru SiuKeyJhui rco Sh^o., ri [J.erk iJ.iKpov^o^.erur 
nam hae prologi funt, aut eius, qui nuntii perfonam fulK- 
nebat, partes, antequam ad ipfam fabulam adtores aggre- 
diantur : fed quod mox fequitur, plane congruit , Tepi/j.iveiv 
oei KuruTSiJ.ToiJ.evo'/ ri^? TpcoSov ro <7wS»/i/a' m TpooSo^ ni- 
hil aliud, quam » TpoiKev(Tii, quandofigno dato in fcenam 
procedunt aftores. Atque ob has quid,im rationes gradiim , 
ut puto , tuebitur h "Tr^oiKzv^n- non quin rede dici poilit co- aio ANNOTATION^ES 

moeclia fJi.!ctv retvim rr^octi^i^tv Ts-rotii^^at.t 7o-jf <^i>.»ff'o%ovf 
i-Tia-Ka-nziv , quemadmodum Chryfoltom. T. VII, p. 42.2 
E. KcCi uici ffTQvSi) (mulierum rcenicarum) rreijuv e>t ^at.&[.rov 
eLvct7rT'U.a-ui T«y cw^poyv ;»»;'' fed quod illud eruditius fit, & 
niagis accommodatum. Hemst. 

e.2J. l. 9. Anv:<T. iKrj^.) Hoc eft, libera ditSteria, quibus 
licebat uti fefto Dionyfiorum : quae libirtas vocatur ab Ho- 
ratio & liccnti.2. Eleganter coniungit cum hifce Lucianus 
verbum Kcnc/.yjHv ypcrfunderc. Horatius de homine dideriis 
acriter profcillo lib. 1 Sat. \' II , 32: At Gr.2ecus poftqujm ejl 
Italo p^rfufus aceto Perfius. ClER. De Aiovvff. ehsvtispisL co- 
piofe Philoflr. dico ad Heliod. Bourd. 

ead. l. 10. 'Ks^ofi-xToZvTAi) Ex Ariftoph. Neb. uthaecto- 
ta narratio: fic in Cliaront. & lcarom. Bourd. Ariftoph. 
Kf-p, V. 4, Sc. III, A. I, a.;po^'XTO) y.ctt Tfp/ifpif-w tov mA/oc. 
Socrati tribuit. Adde Plat.^Aao^. p. 7 C. Solan, 

ead. l. 11. N£:j£>rt(f) Inde titul. Ariftoph. Ns^sAeti, ex qui- 
bus hic locus integer defumtus. Bourd. 

ead. l. 12. '¥vKyMv 'rnh'^iJ.xTct) Reipicit procul dubio hos 
verfus Comici in Nebul. A(^. i , Sc. 2: 
^AvnpaT ctfTt XcLtf.2';,avTst Swy.piTJif 
"^''vKaclv orroffovi ctKhono Tovi ctvTni rriiS^ctf. 
Hoc alibi faepe tangit, dum Socrati , Platoni , & aliis in- 
fultat. BouRD. A. I, Sc. II. Introducitur Socratesdimetiens 
cToffcvi -^vK^.ctTovf avT)iV ToS'j.(a.KKono.\OKST. Eandem 
calumniam tangit etiam Xenoph. loco fupra citato. Solan. 
Notarunt L. Bos Obf, Crit. c. 1 2 , p. 64 , 6: L. Kufter ad 
Ariftoph. Nub. v. 145. Adde Eunap. in Aedes. p. 38, ^vk- 
?'.u.v TiiSviixctTct ■Ka.Tuixo}Kci)[j.evof ubi plura. Synefius iftos Co- 
mici verfus praecipue, quafi rotundiflime decurrentes, lau- 
davit in Dion. p. 40 B. Hemst. 

ead. l. 15. Aif Stk T-j.ffwv) Erafmus ia Proverbio , <f)s' 
Stk rrctffuv. Brod. Proverbium a muficis mutuo fumtum , 
quo maximumdifcrimen Sclongiirimum intervallum fignih- 
catur Vid. Erafm. Chil. HocufiiseftLucian. in lib. de Con- 
fcr. Hift. & in fermone, qui eft de Mercede fervientibus. 
CoGX. Utitur paftim hac comparatione. Bourd. Vetuftio- 
rcs mufici , uti ex hoc proverbio patet , fcalam fuorum to- 
norum non ultra duas, quas bodie dicimus, vHavas exten- 
debant. V. Erafm. Chil. faepius ufurpat Nofter, ut k. fjiiff^» 
C. 1 1 , c-j-y^ f. c. 7, &: krrc/A^. c. 21. SOLAN. 

in SchoL col. i. /. 2. '£y T»?? NgifsAetjf ) Ex eadem Arift<> IN PROMETHEUM. air 

phanls fabula iJ.sriafoKi(r%ov? produxit Suid. in tAeTsapoKO' 
'Triii. Ibi tamen hodie nuUi reperiuntur iy.sTecopohsa-/^ai, fed 
lxeTewpo(pivciKS{ v. 332, fy.eTsapos-o(^tffTrif v. 359. Apud Schor 
liaften exftantad v. 223, 330. Hemst. 

ihid. coL 2. /. I. 'hpiffTuvoi) Adde 'Ap. ut Ariftonis filiuft 
Plato. Hemst. 

Pa^. 25. /. 5. To "^rihv Ta eippsvi ) Hac de re Phaedrus fine 
Fab. & ibi interp. Bourd. Mifcet hic Lucianus duo figmen- 
ta: Poetarum nimirum figmentum de Prometheo, quem ho- 
mines e kito formafle dicebant , & Platonis de primis ho- 
minibus, quos primum ctvS^poyvvovf fuiffe ait inSympofio, 
deinde in duas partes fedos. Cler. 

ead. l. 6. 'LyKa.Tuui^ee.f ) Reite , ne quis conieftet (rvyx.ee.- 
Tef-i/.. Nofier de Confc. Hift. § 13, to Aeuxbf s^Jt^iTrt^/^ji toai» 
7S (fupfj.ciKfii- Achill. Tat. IV, p. 261. Pari modo Scriptor 
de Mund. p. 13, v. 8, yjco[^a.Tm iyKspaca.fAsvrt (pvcst^, pro 
cvyKs^. Hemst. 

ead l. 7. JotovTo cpavoitiv) Nefcio quid ita cunftas edd, in- 
federit vitiofum ilkid <:p«i'o/>i(' pro q>avsiijv aut <i,avoiiJ.»v, quod 
vel Grammaticae leges expelli iubeant. Praeterea legendum 
fme dubio to/cutoj-, id eft, oiJ.oidv ti t« npcfj!.ii&si tstoihkus' 
magls etiam eo metu commoveor , ne alla quadam ui re talis vl- 
dear , qualem fe Prometheus praebuit. Hemst. 

ead. L 8. '6o-T6t rra^.) Aefchylus in Prometheo. Brod. 

ead. l. 9. ¥.sKa.KV(ji(j.iva tm TiiJ.sKij ) Sic in Prometh. & Dial, 
Prcm. & lov. ex Hefiod. i Oper. Bourd. 

ibid. TihaTa) lovTitXTi , yihccTa kco(j.ix.ov. BrOD. 

ead. l. 10. <l><Aos-6(j«f) Sic ed, 1. Rehquae <f);Ac(5-o(p<i), quod 
etlam in O. & M. eft; duriufcule, quamvis exftet If. c. 45. 
P. & B. 2. cpiho^d(pov. SOLAN. Ledionem ed. /. interpolatam 
utique valere iufli : quomodo ysKco? Kco[j.iKoi, fic & <rsuvo- 
•r«f <p/Aoo-o(pof • To Kvpi/oTspov avTi x.T«T/Kot;, ut folent Gram- 
matici, quo nihil eft frequentius. Sic cp/Aoe-otpof yapa.KTh^ 
h.dyov Apollon. Tyan. Ep. XIX. |Si'of Eufeb. H. E. VI, 3 , 
^iihdaod^ov «flof, cryjnfja Origen. in Celf. I. Hemst. 

ihid. Tb "ya^ thV xAeTT/xn?, kcli yaf K^.smiKni ^scf, otT-. 
tiys TovTo fj.dvov ., ovK av siToif evsivat To?f «^wsTspoif ) Lati- 
nos interpretes fi confulas , nihil hoc loco eft oblcurius. Sic 
enim vertunt : Quod enim efl jurti. {nam furti eft aliquis Deus) 
apage hoc folum , non dixeris ineffe noflris fcriptis. Non poterat 
infulfius. Quis enim intelligat , quod efl enimfurti? dein quid 
hoc ad rem, efle furtorum Deum , five is fit Mercurius , i\* -aai A N N O T A T I O X E S 

ve quis allus r Non perceperunt mentem Luciaui. Primo poft 
«t^a^e cum veterioribus editionibus pone diitinftionem. 
itrrar^i' nvjo i^Mov, & verte: fed quod ad jurandi artem atti- 
riet y ( ndrn & jurandi arte hic Dcus infipiis cjl') ahfit. /uinc fo~ 
•lam nofiris ineffe non dices. Forte , inquit Lucianus , Prome- 
theus dicor , quod furatus fim , ut ille terula ignem mL\ lura- 
tus & coelo fubduxit. Apage, hac fola in re nunquam Pro- 
niethco comparabor. Graev. Facilem & veriflimam Grae- 
vii didiniftionem fum fecutus. "ATctye, formulam abomi- 
nandi, abfurdum aliquid procul amovendi , fic interponunt: 
Noiler Amor. § 38, a.Txys , (x» uoi yivoivjo- Pfeudoi. § 31. 
Chrylbftomo frequens: ov'/) rb «■&i//.a. Io-ti to tvzkovv t«/ 
4^X115', ctTuye Avdf,aTe, cthK' h Tpu(fn' Hom. XXXIX, ad I 
ad Corinth. Suid.^ATct') a, ysviKn- Tctvc-cLi, /n» yivotro. Prae- 
terea nc quid loci venultatem turbaret , fcribendum fuit kas~ 
TTiiioi- nam quis credat , Lucianum tam infignitam Mercu- 
rio fa£tum ivilFe iniuriam, ut in eo munere, quod totiusan- 
tiquitatis confenfu Iblus obtinuerat, Prometheum ipfi fo- 
cium adiungeret.' fed Khsmf/Xv eum iure potuit appellare, 
quippe quilomct ipfein cognomine dialogo o/x^oTf^^^foy Mer- 
■curio fateatur. Hemst. 

ead. 1. 1 u '0 2febf) npo//))S=v«- Hefiod. iv 'E. kai 'H. Brob. 
'n^ebf, o.rra.ys Tfi'jTo//6!'oi') Sic in Somnio, a.TOTfirms, u 
^soi, Tb ^sivw. Hac in re utitur didionibus kTspvKSiv, ccto- 
.TfiiTsty, (LTkysiv. Quod femel monitum volo. Bourd. P. 
mendoii;, w '^ioi, quod Bourdelono & Vorftio fraudi fuit. 
In Fl. tota parenthefis deeft ; certe incommode dicitur Deus 

KKSTTim?. SOLAN. 

ib':.]. 'Lksivc/.i) Scribo h's7va.i. Brod. 

ead. l. 12. 'H Tci.pk tqv yuf kv iKKSTTcy.ev ^ et ix» oipu. rif 
6//S Sii?.OL^s ToiovTovf TnvKdLixTTai KOLi Tfic(.ysku<povf Ku) ay- 
TOf cvvTsQsiKui ; ) C/nde enim juraremur? nifi tjuis me latct , qtii 
t.iles pinuurn incun^atores 6" /lircocenvs ipfe compofuerit. Sic in- 
terpres. Quis autem ex hac verfione intelligat , qui fint illi 
pinuum incurvatores , & quid illi hic agant, ubide furto lo- 
quitur.'' Ignorarunt TiTVKui/.TTui efle centauros. Suidas, t/- 
TVKuy.TTiis KivTuvpof. fic proprie di^ius eil Sinls centau? 
rus, quem Thefeus occidit. de quo Ovid. vii Metam, 

Occidit ille Sinis, magnis male viribus ufus , 

Qui poterat curvare trabes , & agcbat ab alto 

Ad terram latc fparfuras corpora pinus. 
■Vertendum itaqua, nifi quis me fugit , qiu taks centauros^ 6» IN PROMETHEUM. 125 

hiraycervos ipfe compofuerit. fuos vero dialogos ex comicis fa- 
iibus, & gravibus iententiis, ex philoCoptncis clifputationi- 
bus haurtis , compofitos, ut paulo ante oiiendit, vocat cea- 
tauros & hirc(x;ervos, quo (cribendi genere nemo ante Lu- 
cianum fuerat ulus. Graev. Perperani fcribitur, ii '^afa. tou 
yki^ uv sK^Jmoy.sv. corrige, fi Trtpct rov yk^ kv iKk. Ubi 
hic articukis pro t)? ponitur, eft, vehiti T<f, particula en- 
chtica. Similis macula in Epifteti Enchiridio turbavit erudi- 
tos. Ait Stoicae iapientiae gravis doftor cap. 30, 'ApKovmv]/ 
e.v to.vt) 7u iiVcLi c^iKocroijjos' si «f s kh.) S^oksiv [iovhst , tw si- 
vcct ffsctvTO) cfecivov , Kc/A i/.cjLv^! stxri. Wolfius interpretutione 
fua palam facit, fe non intellexille veram mentem, &quia 
Politianus cmifit t« sivui , ipfe non neceflarias has voculas 
iudicat. Merlcus Cafaubonus nefcio quid acutum ex iis pri- 
mo elicere tentans , poll eas fui'pe6tas habet. Refte noviili- 
ina interpretatio vertit , Sln alicul efiim viderl Pkilofopkus cu' 
fis. Ad hanc verllonem etiam Graeca accommodriri opor- 
tuit, & excudi, siSsKcii s^oksJv (iov?.si tco £lvv.i,<rsavT(o cpcti-' 
vov, &c T« pro Ttv) eriam hic poiirum. Quod autem neque 
Simplicius, neque Paraphrailes illud tiw sivo.i agnoii^unt , iti 
eo haud dubie imperfeftiores funt magiftro fuo Epideto, cu- 
ius ea mens eil : Id tibi in omni tcmpore , loco , & ms;otio fuffi- 
ciat , e£'e tc pkilofcphum : quod fi vero quis fit , cui talls videri 
■optes , is , cui talis videri cupias , tufis: tu vcro ipfemct tibi fatis 
idoneus & quafi perfeElus eris , cui philojbphus effe vidcaris. Hinc 
•etiani manifeltum, puto, eil:, Epideti ko.) ikuvos so-yi , lon- 
^ge plenius & perfeirtius cfk prae Simplicii & Paraphraitae 
itci) Ikc(.vov iffTut TovTo. Iens. n«.pi6 Tov cdendum contendit 
Jeni". idque ibcutus eil Hemfterh. contra edd. vett. quibus 
•ailentiri codicem O. icribendo rraok tov , in marg. lunt. no- 
tavit Solanus; fed Cod. M. rrapci tov habere. Verum etfi res 
parvi eil, mallem vulgatum retinuiile. nam articuius tcv pro 
Tivof pofitus, tum amittit acccntum, quando tk enchticum 
eundem amitteret. At quando eH interrogantis, ut hic, aeque 
jretinet accentum, ac tIvo^ interrogativum, cuius vicem ge- 
rit, quod reftedifputat Mich. Roi. velpotiusauftor Difler-* 
.t;ationis Academicae, Argentorati habitae 1716, 1. Kenr. Le- 
•derlinus, p. i ■j, haec exempla afferens: Soph. Ai. mail. 815, 
Tov rroT civ^^w^rm /astflwc ; cx quonam hominum hacc didicit, 
^udivit? Et Eledr. 40S, T&i ^sps/fTotcT^s/jc^ypct; cui fcrs has 
partes viBimarum cornburendas ? Item 412, '£>t tov (piAcovTSi- 
ff^sJ<ru,; & 681, 30915, 932, 935, Oedip. Tyr. 365, 792^ 114 A N N O T A T I O N E S 

1041 , 1176, Oed. Col. 425, Dion. Hal. Ep. ad Pomp. p; 
129. Exempla vero, ubi tcu & ru fmt enclitica, multa quo- 
t]ue praemifit idem. Reitz. 

ead. l. 1'^. UvTioK.) Caiiigo: TiTVOKeLfJLmat.f xai T/sst^eAet- 
<peuf, hoc ci^ , monjlra quacujm. BrOD. Plnuum Incurvatores: 
quo nomine Scinis appellatus iiiit , qucm occidit Thefeus in- 
curvantem pinus, &ex iis alligatos homines, & in rublime 
cmillos dilaniantem. Eundem T/Ti/s/.^/uTrTj/^ vocat lib. II 
Ver. Hirt. Cogn. 'iTTs^ca^Tc/.f) Legebatur antehac mrvo- 
KeiuTTHf, ut cc. icT. /i. c. 25. (\ cl mendoie Uvtiox. — ) quod 
huc non tacit. v. Apollod. ill. L. aliam lcripturam exhibet , 
niii quod illlc i — [JimAf, legitur. InOx. vero T/Ti/o/.^^Y/Tstf. 
De his conlule Spanh. & Aclian. de An. XIV, 20. Hippo- 
campos in Imaginibusdel'cril)it Philoftratus ei/.. p. 774. (lo- 
cum iplum vide ad I. cT. VL ) Vide & p. 729 , ubi, ex num- 
itiis, Hippocamporum & Hippopotamorum figuras dodilii- 
mus eius interpres exhibet. Solan. Graevio Tnvotkfj.TTa.i 
expHcanti Centauros praeivit Fr. Luifm. Par. III, cap. 25. 
quod fi ad liquidum deduci poiret,rem huberemus confe- 
ilam. Negari quidem non potelt, apud Suidam exttare in 
n/Tuf , 'div Kx) UnvK'j.iJ.mfii (vel potius, ut Kufter. Ui- 
TvcK.) KivTAvpof \erum hib in rebustantam Suidae auclo- 
ritatem non agnoico ,-qua Ibla nos contentos effe oporteat. 
TlnvoKa.iJiTTiif Qi\ Sinis vel Sinnis, (duftum a latrociniis & 
nocendo nomen, quod male nonnuiquam Scinis & praeter 
linguae rationem fcribi puto) quem fuo ipfius , quod in alios 
ftatuerat, exemplo Thefeus interemit: lege I. Meurf in Thef. 
c. V. Hunc de gente fuifle Centaurorum , quis veterum pro- 
didit.'* immo tantum abert, ut Thefeum ipfum materno gene- 
re contingcret : Paufan. I , p. 90 , kmKTsiva? kou ^iviv to. 
rrfoi l\n(ii(o( c-vyysvi)' quippe natum , ut nonnuUi fcripfe- 
runt, Canetho & Heniocha Pitthei hlia: Plutarch. in Thef. 
p. II F. lam fi forte Centauros omnes hoc epitheto exifti- 
mes affeftos, quid tandem proferri poterit, unde nominis, 
quod a fmgulari unius Sinidis crudelitate profeftum effe fa- 
tis conftat, origo repetatur? nam quod Luifmus eft com- 
mentus, cjuoniam bello acres h.ilrckantur, eorum impetum piHorcs 
flexis flratifque arboribus , qUacunque furebant , exprimcre folitcs 
effe ,m alia mittam, Graeci lermonis normae prorlus repu- 
gnat. quis, quaefo, T/Tyo/,<i/>tTT«tf diceret eos, qui arbo- 
res valto corpore & impetu currendi profternunt? Th. Ga- 
ieus ad Apollod. III, p. 95 , ubi de Sinide pinuum inflexo- TN PRO.iMETHEUM. 125 

re agitur, hunc Luciani laudavit locum , fecl laudavit tan- 
tum, nulla paite alia le<^i:orem adiuvans. Non me praeter- 
eunt Ariltophanis in Ran. v. 997, s-oipKa.iTiJ.o^nvoKa.iJ.^Trra.i^ 
de quibus itaSchol. «fcstpx.ci-^ocTctf/y.sc kcl\ rrpoa-rroiovuevov^ 
Tet 'TroAS/j.iKk, ovK a.Ky)^(^s Si 7oio'j7ovf 'KTyJjo? Si k'7ni/.e/.ov- 
(jiivovs- paulo plenius Suidas : 'S.o.pKacriJ.oTr. kvr) rov ij.iyhy- 
Koi , «f kpvulovTsf [j.i.v Kiti Tpoa-^TT. &c. ubi lcgendum ex prio- 
ribus apparet, «f «r^pKst^ocTef necdum enim perfuadere mi- 
hi podum , quod tamen in mentem veniire non diffiteor , al- 
tcram hanc in aUis Comici vetuftis Codd. exftitifle leftio- 
nem, kp-Tra.a-iJ.oTrnvjKciiJ.TTeci. De Sinide vero cjuin Schol. 
cogitaverit, cum ifia eommentaretur, dubitare non hcet: 
neque abllirdum eft, ut per Comicam facetiam hominesiii 
bello timidi, led inanibus in rebus, quae vero periculo ca- 
rcrent , robur oilentantes difti fuerint ■7riTvoKk(x-7rTcit- eoque 
pertinere non incommode videatur Hefychii glolTa, 'A^pi- 
KSAa.S^oi , mTvoKkfj.Trrai , ex veteri quodam Comico de- 
promta , five vocabulum utrumque dcmta diftintlione iun- 
gas, five kspoKSKdiS^ovi per ie iolos intclligas, aerem verberari' 
tes , LzBatis per aerern maniblLs in.mem flrepnurn excitantcs , vel 
etiam, aerem implcntes clamoribus : nam in Hefychio multae 
funt voces, & fententiae nonnunquam, quae additam in- 
terpretationem habent nuliam. Aliud Palmerio placuit m- 
ivoKcf.iJ^Trui legenti ; quod u quis coniefturae noftrae ante- 
ferendum flatuat, haud equidem magnopere obnitar: ve- 
rum idem iplum in Ariftophane Frilchlinus fpe6i:avit ver- 
tens Enicojanniones , tanquam fi legendum cenfuiffet, crap- 
)ius-ixo'7rnvoKct.fj.7rcii. Sunt fane '?riTV0K.a-}j.7rcn genus erucaruni 
ex eo nominatae, quod pinis arboribus adhaereant; qua- 
rum meminit Plin. H. N. XXII, 2,4, Diofcorid. Alexiph. 
cap. 2. fed illae, quantum video, nihil ad Ariftophanem fa- 
ciunt, mulroque minus, quamvis crebris formarum muta- 
tionibus ex aliis in alias beftiolas abeant, ad Lucianum : in 
quo retinui fan^ prifcam leflionem, jTTOJict/zTaf , vel, ut 
fcriibi debeb2tf , WrroKkfj.Tovi, etfi ad fenlum melius congrue- 
re videantur , non aufus admittere; praeiertim, quoniam 
nullus Codex, qui quidem alienis oculis non fit infpsSus, af- 
fentitur. De Hippocampis adi magnum illum L Scaligerum 
in Conie<5I:. p. 35, a quo fi quid in re forte, quod Ibllicite 
perquirere non vacat, fuerit commilTum, egregiis emenda- 
tionibus certe peniatur, & Rob. Conftantin. in Suppl. L, 
L. JpcLys:\k^(ov mentio in Ariiloph. Ran, v. 968 , qui iun- 
Lucian. fol. /, P 21(5 A N N O T A T I O N E S 

ji,4t iTTnheKTpvovcti- haec caufa eft, cur, fi fcriptl cuiufdam 
]<bri dii6Uis adfpirarent, in Luciano probarcni roiovTovi itt- 
cihiKT^iiovcf.i Kce,) rpeiychu.^^QVf' ctenim vix ert, ut ad illuni 
Comici locuni non refpexerit. Meminit & Flato IloA. VI , 
p. 674 B. ocAXst S^ei SK rroKKuv avrk ^victyctjiiv &.C. cicv oi 
ypc/.^^sii rpc.yehc/.tpov; ku) ra. roicLvra /xiyvvvra ypc.^^ovcu 
l'onere quoque (blcnt, ut hippocentaurum, pro re, quae 
Kurquam exliitens Ibla cogitatione cllingitui': EuA^ith. 111 U. 
A, p. 102. Rogat Ariiiot. initio lib. IV 4>-j<r. 'Axf. Tovyetf 
l<rT; rpef,yiKetQfOi h ©•(f/')'^; Vid. Stcphan. in lct.hY-\oi ik lier- 
kel. Pocula, quibus ob hirci cervique mixtam figuram im- 
pofitum fuerit rpttyzKA^j/c^v uoiwcn , recenlet Athen. XI, p, 
4S4 D. E. p. ^oo E. 

Fofiquam haec fcripferam, conieiiluram mecum pcrquani 
elegantem conimunica\it \ir eruditiiTunus, & pulcherrimo 
Prolegomenorum in N. F. editionem Graccam fpecimine 
commendatiirnnusl. lac.Wetftenius; quam, quiapropeab- 
eft , quin veram putem , celare religioni duco. Legenduni 
cenfet vir egregius roiovroi mrvoKcn/.nrr)i' quafi hunc in 
niodum Lucianus ratibcinaretur: Prlinus ego res pUne dlfcor- 
a£s , philofophicam gravitdum, & lepores iibert,itemqu8 iocoritm 
comicam confociuvi : ^uod- inceptum audax non minorem hubet 
diflicultatcjn , tjuam Ji binas arhores rigidas curvando iungere ni- 
taris : immo rnnioris ejt artificii KtCi rpccy eKci^^ovi (pvvri^ivctty 
robs Sirr}.ovi r'»v <^vffiv (ut Ariftides Orat. Piat. i,T. 2, p. 46, 
de Hippocentauris loquitur) /. e. non tantum binas arbores eiuf- 
K^em fpeciei , vcrum E TIAM res diverfijfimas Kiicos atque cervos 
f.ve Phdofophiam Comoediam^ue iungere. Si (juis ante me idem 
fuijfet conatus , is certe fama facinoris Sinim ac(]uaret , ad mcam- 
que firu duhio noiitiam perveniffet. lam tu, quaefo, ad animum 
revoca, quafe leguntur fub Hnem § 6, 'tTOAMH^AAlFN h- 
/i/.r/f Tet ovrcci ey^ovrec rrfoi </,AA»AetETNArAri:lN 'OT FIANT 
nfJOOMENA- ecce 'TrirvoKct.pLTTDv, qui magno nifu in luuun 
cogit confociatque nixa diverfis radicibus, &matcriam mi- 
nime fequacem tradando niollit. He.mst. 

ihid. TpccyeKc/.t^ovf) De his, fi lubet, confule Plin. VIII , 
53. Cervis excepta barba & armorum pilis fmiiles. Huiuf- 
modi monftrum, quod fiilitium prorfus credidit Lucianus, 
vidifle ie{e Salmafius narrat Phn. Exercit. 862 b. JJ. ed. poft. 
De iifdem coniule Spanh. 200 & 203. Solan. 

ead. 1. 14. li kv rro.^'>itJ.i) Locutioncm illuftrai Cataker. ad 
Marc. Antonin, Xil, § 16. H£mst. I N N I G R I N U M. ii7 

ead. l. i6, H£TaP.ov}.vj£<t?sa.i) Pofl rcm confuLre: lin.ie & 
Pindairus in Pyth. V, 36, illum appcUat 'o'\.mov^ quafi fcra 
fapientem. Hefiodus in Theog. v. 511, Haec, inquit, pepe- 
x\t npo/jLii&ict noiKi^^ov, cf.ioKouiiriv kuafijivocv r 't/riiy.nQea , 
Promctlichm vafrum nominans, ac variis initru<Sum confi- 
liis, Epimethcum poft erratum fapientem. CoGX. 

1 N N I G R r N U M. 

Pag.26.L 3, nP02 ) Phlofophicam hanc difputatio- 

nem Lucianus paulo polt adventum luum Roinae li^ripfilFe 
videtur: in qua quam pronus in Satyram fuerit iam prodit; 
fed nondum comicos illos fales cum reliquo ornatu thea- 
trali in Dialogum invexifle, cum haec fcriberet , palam elt: 
graviter enim hic vitia perilringit ex graviflimi Philofophi 
perfona, cuius famae invidit illa aetas. Solax. 
- ibld. NirPINON.) Romanus effet , anGraecus, olim am- 
bigebam, quamvis de A'/^/-/«w legiffem apud Spartianum in 
Hadriano & Xiphil. p. 260, & Plutarch. 849. Nunc auteoi 
Romanum fuilfe flatuo, ob ea praecipue, quae de reditu ex 
Graecia habet c. 17, & de fundo pvope Romam c. 26. Solan. 
. ejd. L 5. TKctvKoi. ei> 'A3.) Subaiidiendum, porto, aut , m/V- 
To. Hanc paroemiam Lucianus hic exponit, quae inde flu- 
xit, quod Athenis abundant ukilae, &: Atticae regioni quali 
peculiares funt. Proinde ut abfurdum videbatur noduatn 
Athenas deportare , cum illic palfim omnla noduis abunda- 
rent, ita ridiculum fit homini confultiirimo confdium dare. 
COGN'. Prov. ET» Tccv fj.aTHV ^Tttro-^ovJovTcov Jtvk Tol? rrpoiJTao- 
^ovs^iv, oiov II Tts iv AiyjTTff) ff^Tov e-Tccyayyi ji iv Kif.r/jot, 
k^Lkov. Ariftoph. 'Ops-/. & ibi SchoHali BOURD. Vid. Suid. 
&: Schol. Ariftoph. Solan. Utitur hoc loco Erafm. Adag. 
Ululus Athenas. Diogen. L. III, 47 : XKa.vv.a -j rtp z\i 'A9j')!'*«-, 
<tas\v, £1 «TgM cro) To. y.ar' siS^of S^inysiff^cj. Noduarum co- 
piam, quae proverbio locum dederit , Athenienfibus obie» 
cerunt Comici: praeter Ariiloph. Av. v, 302, Antiphanes 
apud Athen. XIV, p 6^). Mox Taf u.vTo]'i, quafi praeceliiC 
fet 'A9>n'ct/o/f inTim. § 9, ovl' a.Ti^Ke-\.a. eii t,\v 'kTTixnv 
.M.a\ ^aKiffTcL l^ ov q.iKo<;o!^ia Kai Koycav rf/cTsf iTSToKaffa» 
auTo?? • hbello fuperiore § •;, <j-^aya? avTav, intellige, Cen- 
taurorum. Simiha notavit I. Davif ad Ciceron. de Divin. II, 
c. 61. Ratio paulum diverfa in Ariftoph. Pl. v. 503, tok~ 
Kc) — T?^:vTcv(it 'hS^iKcoi a.vTk B,vKK£^aLu£voi' yj.nu.a.Tc/, con- 

P 2 ai8 A N N O T A T I O N E S 

tinentur in t^^.ovtovc-iv eo pertinet uviti,. v. 566, ei ye SeT 
hcL^eiv <f.\n'ov itilicct /.aettt»^. Hemst. 

ead. l. 1 1. Otw»' le vvv r/^a) Non infitior, bonam effe !o- 
cutionem: Nofter in Hermot. § 30, e\ KOL^krrn^ vvv tyjo, 
uyvom err vcrum hoc quidem in icco ad lententiam, quae 
requiritur, paruni commode refpondet. Idcirco malim/oT^yf 
16 vov iyu , quoque fim ergj. Teammo, nota loquendi formu- 
la. Lucian. 'kT.rrefi ruv'E. M. S. § 14, oTWf ix^' TiVrefo; 
xct« ffTovSik Kct) evvoioif Tpof Tit iy KiyeifiC[j.i\ct. Artemid. 
Praet. lib.IV^, KairetvTa, orreix ei-^ov SvvAusui. Paulum ali- 
terDemorth. Ep. I, p. 190B. mmv yjrivtn tvv ei/.uvTov yvrc- 
fj.rtv, coi eyjM '?reft rovrcov, eii y-ecov ^sivui. Xenophon K. 17. 
VII, p. 116, cvy^ovTa) rpiiTov p.oyoveyeii. Liban. Apol. So- 
crat. ovrco J^g exovrctyve'>y.vf. Dixerit aliquis, exponi polle, 
& quemadtr.odum nunc fir.i affeHus: quafi ftgnKicaret , ie, qui 
ante fuerit a ftudio philolopliiae multum rt-motus, eo de- 
dudum oratione Nigrini memoriam monitorum integrani 
confervare : fed hoc , ut tolerabile videatur, minus congruit 
cum eorum, quae confequuntur, mcnte. Hemst. 

cad. /.15. Kc6« To rcv eov/.vS^iS^ov) Bcnedidus enervavit 
verfionem , in qua negligit elHcaciam voculae primae, quam 
refte fiC Micyllus expreflit , effugao fzne mcrito etiam Thucy- 
didis illud. Hoc enim intcndit auftor convincere, ut non 
iTiodo immunis efl"e dcbeat ab inilikatione proverbii Attici, 
fed etiam ne Thucydideum quidem illud in ipfum verti pof- 
fit. Gronov. 

ibid. 'AiJLct&iet f^h) Hanc fententiam fic efferunt: '^iJ.ct&!ee, 
(y.ev ^piff-of, Koyi(TfJio; cT' okvov •q.epet. Et fic Tliucyd. ut patet 
etiam apud Plin. Epift. 7 lib. 4. hanc fic interpretatur D. 
Hieronym. Epilu ad Euagr. Impcritia ccr.fidentiam , eruditio ti- 
morem crcat. BOURD. Vertendum , Impcritia audaces , fiegniorcs 
ad as^cndum ratio fiacit. Nam to Kihoyt(jfj.ivov idem eft, ac Aa- 
ytc-fj.'oi. dcfignatur eorum confuetudo, qui nihil fme rationc, 
rihil inconfiderate agere volunt. Cler. In oratione func- 
bri , quam I'criclcs habuir. Verba habes in Bourdelotii nom. 
SoLAN. II, c. 40. Cclcbris iententia, quam muiti expreirc- 
runt. Procop. Goth. III, p. 256, ifj.Teif.ia. ya.f hoyta-fj.'bv cfs- 
pivcTii 'ipaa-ivic^^a.i i}Ki<rra. eiec&ev ibi D. HoeicheHum hic 
Luciani locus non practcriit. Vid. Menag. ad Diogen. L. VII, 
171. Synef. Ep. 153, afjo.hi^j.i vyovfj.evns rov '^pa.crovr idem 
Ep. 79, Thucydidca iententla parumper immutata : rl y a^ 
uhiyiffToy a.vS^fsTov //sv cv<r«t//ot', rrufil!. Se jov; Kui^ivi ^eif.ov T N N I G R I N U M. 129 

Ts y.a) '^pu.a-l/yivsTut. Salluftius etiam imitafur B. I. c. 7, ubi 
plura notat eius generis lof. Wafle. Quod autem pro KoyKr- 
fjCbi Lucianus dederit to hs?:oyi(T[y.<:vov, in eo Euripidem eit fe- 
cutus, cui hoc frcquens, Iphig. in A. v. 368 &c. paulo ali- 
ter Philoftr. Her. p. 733 , rb yu^ hvoov ts koCi hsKoyia-ij.4vov 
iv etiiTo7( ixcLKiffTu. ToTi <po/?;pcr> eyjiv Acncam. Hemst. 

Pag. 27. /. 3. 4». Ku.) A.) Bourdelotium laudo, quod no- 
mina perfonarum, in aliis edd. omilla, editioni fuae inferi 
curaverit. At iliud laudare non polTum , quod quac Lucia- 
ni partes erant, eas Ainico dedit. Lucianus ipfe Nigrinum 
audierat: hoc enim epiftola diierte profitetur. Ipfe itaque 
nunc Lucianus, bonis avibus, Nigrini orationem amico 
enarret. Solan. 

end. l. 4. 'fij- a-sy.\'>>() Similiter Alciphr. I Ep. 34, ut Ber- 
glcrus oblervavit. Hemst. 

ead. l. 6. 'Oy.oicov KoycovY Oy.oioi Koyoi., fermones inter pa- 
res , pari libertate & conditione habiti ultro citroque , ut 
apud Homer. 01/.010! ToAf/xof, o(ji.oiof ^ccvcnof, oy.oiov yripa.^, 

BOURD. 

ead. l. 7. "Ohcoi) Defendi poteft , etiam ex iis , quae no- 
tat L lenfuis L. L. II, c. 1 1, Malo tamen o?.o?., ut ad praece»- 
dens iisTct^z[iM)<Jci.i aptius conveniat: Tu, qui comis ejje fole- 
has &• affiihiHs, nunc repcnte rnutatus es , totufque fpecumjuper- 
bi geris. Hemst. 

ead. l. 12. 'O^ov Tcf.pspyov) Erafm. in eo Adagio. Brod. 
Ut te non morer. BouRD. Non eft , ne Te inorer, ut habet Bour- 
delotius: fed x.«.6' oS^ov rra.p^pyov, obiter, aliud agendo , en paf- 
fant je fuis devfnu heureux. Cler. 

ead. /.13. ^xMviiV ovouct) Sic idem alibi. Bourd. 

ead. l. 14. Tp/c-oA/2/of) Ter heatus atque felix. BROV.Sopho- 
cles apud Plutarch. de aud. Poet. ed. Hanov. an. 1 599 , p. 
21 : — «f rptffo?^^ioi 'KsTvoi (^poTav oV tclvto. Ssp^^^ivTSi T£AH 
MoAfdff' sf citTou' TOK <r': yk^ [.'.ovotf sksi Zy\v ssti , ToFf «T' ctA- 
>.oiai 'TTcf.vT iy.s7 y.cCKct. SOLAN. 

Pag. 28./. 2. Msyc/.) Hanc vocempro//.jTct repofui,quod 
in omnibus libris reperio. Ratio emendatlonis in promtu 
eft: nihil enim haftenus narravit, ad quod to l/lstcc tovto 
referri poffit , fcd fe beatum effe tantum dixerat ; quo di-Slo 
hic tantam tamque repcntinam felicitatem , quae ei obtigilFet , 
cognofcere volens , ut edilferat hifce petir : ex vulgata nul- 
lus elici poflit fenfus , qui ex hac limpidilnmus eft. Ne di- 
cam errorem proclivem tov (Ji.4ycf. in ^sri, Solan. Emen- 

P 1 230 A N N O T A T I O N E S 

datio certiflima , qunm praeftant mox , ou 'S5a.v^.et<n\v eTf*» 
coi «Toxt?, pauloque poA , [/.iyta-Tov [j.?v ovv quae fi quis re- 
fle confidcravit , nuliuseltcit.ibitationi locus reliftus; quare 
caufa non erat , cur in re clara MfT. fidem exfpci^andam 
putarem. Graeci ufurpant f/.iyte. t< pro admirMU cjuid ac me- 
morandum. Plato Apol. p. i6 E. a.v /6r« t/ \j[/av [J.iya. hiysiv' 
Phaedr. p. 123 1 B. toS''' ovv [t.iya. >Aya' Xcnoph. ad Xan- 
thipp. in Ep. Socrat. p. 47, £•). «y.sy ^ocf oi/xct/ y.xi tov 3rct»'«- 
T5V a-jTox) [j.iya.v Ts xai ;cc4>.oi' 'y='}'orsi'«tr Leo Allatius, At ego 
& mortem illius magnam & difiderakilem contigijfe , mihi auiumo: 
inepte , ut plura : vertendum fuerat , Ettnim cgo exijlimo , 
mortein eius admirabilem atque honeflam fuijje: de Socrate prae- 
ccdir, [J-iya. ti Ji/ot7f eyhsTO oi/Toi l a.v&pcoTo^, mirificam cjuan- 
dam nobis utilitatem ac lucem attulit hiccc homo. Ariftocles apud 
Aelian. de Anim. XI, c. 4: tv «Ts t< touto [j.(ya. KpivsT if 
*Ep[j.tovsva-r Aelianus ipfe I, 60 , el ts yk^ //» i/^ov7i rri^sy 
i.Siy.i\<ro'jffi , [jsya, tovto. lungitur aliquando ^civ[j.a,s'Tov' 
Athen. ex Chamaeleonte VI, p. 273 D. y.u.) tcvt v.v avTfZ 
fj.iya. y.a.) ^a.v[j.a.s^Tov ^plf £iSa.iij.oviu.v Chi'y(oIlom. T. VII, . 
p. 422 B. ov ?^a.v[/i.a<TTov y.a.) [J-sy a.' quod apud eum frequens. 
Raphehum vide ad 2 adCorinth. XI, 14, 15. Notum.pro- 
verbium: n6/A' o\y a.KM7n)^, a.hh' syjvo( sv [jsya.. Eodem 
pertinet, ovSsv [j.s-ya.y nihil autcm ma^mim 6* admiratione di- 
gnurn. Diogen. L. VI, 44. Ex Latinis fimilia poterant pro- 
ferri pkira. Hemst. 

ibid. Kcy-5f) Superhis. xo/wac indulgere genio&elatum effe. 
Ariftoph. Eq.ubi Sciiol. KO[j.o)(n,Tf,v(pa(ri. ro ykf y.a.) st» tou 
ifv^a.v ?JysTa.i Ka.) ya.vpova'Ssa.i ko.) [j.iyaopovsTv. alias y.oij.av, 
i(.oy.m i'x^siv.K0[jie7f,i'ri[j.s\sT<;-ba.i. Poll. Hefycli- Suid. BouRn. 

ead. l. 3. 'Ei/ KS<paKa.io> [j.oV(;>)^Ev KSipa.?^a.ia, & a/.p/i^Swf op- 
ponmmir. €'j(tpa.ivsiT^a.i sv y.s%a.Ka.ia [j.iva dicuntur , qui , re 
rondum intellecta , ad vultum amici exporreftum & hila- 
rem laetantur. Bourd. 

ead. 1. 7. T£Tv^ci>[j.evov) In quibufdam Tsrv^KafjLsvov' fed 
rccepta lei5lio fana eft. rsTvi:c>^ij.s:'oi, l imip^j.ivoi y.a) a.\klav, 
iufi-ip':'.'TH[j.ivof , s^a> <f/psv(ov. TSTV%cc[/.ivovi hebeti ac ftolido 
ingenio pracditos fignificare tradunt veteresGrammatici , ut 
funt qui tulmine tadi fuere. Mofchop. Hefych. qui ctiam tu- 
<p&>6sVT«t interpretatur iTap^ivra., vmpn%a.vs'i'Ca.vTa.. Bourd. 

ead. l. II. iZ^v TMf -TroKscci) ReBa ad urbem profeHus fum, 
Brod. Romam intelligit. Solax. 

sad. l, 12. 'lj.7fbv 6(f9.) Cyrus <r/^4*^ '^rctpk ^kiA.a.ffiv cthe» I N N I G R I N U M. 251 

i>1TpbV o7)^a.K(/.m. Herodot. III, i. Medicl abocidis, ocuLrii: 
mominit Scribon. I^rg. § 37, 38. ubi vicle lo. Rhodium. Oi 

')c(.h[xiKovi lcf,vTovi bvo[j.cilQVTss iccTpot. Galen. de Uf. Part. 
\. GlofT. Mediciis ocularius, o^p&aKy.iKor habet etiam Etymo]. 
p. 30. A{X)llineir. autem prodidit Hyginus artem oculariam 
mcdicinam primum jecijje p. 328. Hemst. 

ead. l. 16. 'kvT\ Tov ivTvyJiv') Supplevi ex V. Haec in G. 
C. etiam legi notaverat Solan. Hemst. 

Pa^. a.9. /. 4. ^'Lica.^yyziKdt.vToi) Hunc locum ururpatCafp. 
Sagittar. de lan. Vet. c. XVI, § 32. Servorum ad ianuam five 
T<wV ^vpcepuv munus sis-uyyshKsiv. Plat. Protag. p. 220 A. 
Xenoph. Symp. p. ^iOjsTtts tw vTtcKovcrM-Ti stiruyyetKa!.[:,. 
oVr/f T£ £ni. Inde in regum aulis sia-a.yysK;T^. He.m.st. 
• ead. l. 5. 'Et' ;)(^?pcr)) Alciphr. I,p. 104, X'^/''''"'' '^''^ /C-'P'^^ 
eyovTix,- ibi locus hicaBerglero produftus. ex,"^ '-'Z^^''^"''' 
(y.sTk yjTpcc^, idem p. 140. Hemst. 

ead. l. 6. UpovKsiTo «Ts iv [/.icca k<u 'TTivci.Kiov T/ Tuv ATo yea^ 
(jLeTpicti (jyj)[j.k.Tav K'j.Ta.yeyp^ Vertit interpres, pofita etiam 
erat in mcdio quaedjm tahella , in qua geomctricue quaedam figurae 
defcriptae erant, quafi legiffet toI? a-/JiiJ.a.7i ■Ka.Te/.yiypc/.y.[xir 
yov. Ego non video^ qui ialva Graeca phrafi dicatur Kcr.Tctye" 
ypu.[j.[/.ivov To>v(j'yji\[J.a.Toy/. AtvideturLucianusfcripfiffc xct- 
ruysypa.[j.[j.ivcev. Tum autein illa ita veiterim, pojita aurem 
erat in medio etiam tabelLi aliqua ex iis , quae Jiguris geometrl^ 
cis erant co/ifcriptae. 'Ato autem coniimgo cum a"x^r\uc(,Tc<>v. 
Et certe Karccy sypu[j.ij.ivop u^tto (jyj,)[j.'j.Tciv eodem prorfiLS 
modo, quo infra § 24 quis dicitur iTis-ii^j.of cCTrl tov !xy[\\[j.'j.r 
Tof &Philofophiain Revivifcentib. c.f^yKocruios etrro tov 
cxJn[j.ctroi. — Haec iam fcripfcram ^ cuni incidi in editionem 
Florentinam, ubi locus hic aliter nifpun6hislegirur; nimi- 
rum, TlpovKsirooS i?[J.i<7co kcCi '^rivciKm ri rav cito (jyj^[j.kTcdv. 
n.aLrci.yeyp.(j.[j.ijivov. kcci cr^^citpcc., &c. quod eruditus leiftor 
confideret. IenS. Nihil mutato opus eft, quamquam info- 
lentior dictioeft. Et in/V.exftat ysa>[j.sTpiu.i, quod alenfi.o 
in ea defcribenda, nefcio quomodo, omiflum eft. V. A. 
Gell. I, 20. lamblich. § 22. Solan. Ego quam refte dica- 
xnr TivcJ.Kiov royj krro ysoiusTpieit.i (ryji[jAToov nunc non difpu- 
to: fi fit, ut cfie debet, tabclLz.figuris geomtricis defcripta, 
quorfum illud KciTc/.ysypei[j.[xivovvcim plane fupervacuum & 
nulli ufui ? ergo renngcndum '^ivo.kivv tiji ruv krro yso)- 
fj.sTp. (jyj\[J: Kcf.rctyeyftciij.[j.ivQV 3 tiibula malheniaticis quibuf- 
dam figuris confcrlpta. HemSI. 

V 4 232 A N N O T A T I O N E S 

cad. l. 8. Ku) Cfu7fiiu. Kci,h'ly.ov) Et fphac^i ex ijrtindlne. 
Sphaerae huiufmodi y^iKccnoi vocaiuur. Brod. K«i a^t^a^^et 
Y.AKcivov) Sic voluit iiuerprcs , cuin onin^s codd. habeant 
y.'jLh'j.ij.w . in margine MfT. ):ciKkij.ov n ciTo /.aAc./y.ov. Thcod. 
Marcil. monuit nie fe inoniturum , tu conlule. Bourd. Ro- 
bertus Titiuslocis Uiis controverfis c. 14 lib. 1 1 relegit, Keii 
C(tccifia. KuKuvov ikc.& fph.iira CaLinl &c. eaque dc re quan- 
tumvis copiofe diiTerit, aut potius ditperdit opus: magiiier 
autein eiusYvoViHiomarus,five is ScaHger eit , aliud diici- 
pulo fuo nihil praecipit, quam fe non videre,quemadmo- 
dum fphaera ex calamo fieri poiTit. Utique & diicipulo & 
magiftro eius fraudi fuit, nefcilfe etiam ex orichalco fila 
cralTiora dici caiamos five cuhnos. Atqui eos id Theodo- 
rctus docere potuit Orat. ni De providentia. 'Of>ya.vfo ykf, 
inquit , ro aToy.ci. eoiKSv c/.to yjihv.m (jvy)csiiJ.s:<j) Kcih.u.i/.a>v 
Kcti •j'yr k(jKm iy.ivcrov/j.4vci) , ku) Ktvovfj.sva Oto tov tov. Tg- 
y^viTov Sci.y.Tvhcov, kcu aTOTShovvTi t>iv i'.'Uf>u.ovtov ZKSivnv ijyjt). 
Dixeris Latine, Os eiiim, nempe hominis, inllir efl or^ani 
contexti de culmis aheneis , & a follibus inflati , & moii artificis 
die,itis , & fonum illum harmoniae plenum eficientis &C. Idem- 
que mox dentes oris humani cum aheii.:is calamis five cul • 
jnis comparat. Et rurfus paucisinteriedlis, koCi to, inquit, 
iK Tcov ya.?.Kci)v KcJt.Kk.ii.aiv op'), ctrof. MarCIL. KaAi,uci( vide- 
tur potius ariindimm hic denotare. VoRST. V.Th.Cr. Gru- 
ter. II, 457, ubi de Calano fomniat nefcio quis. Quin ipfe 
id in Graecum contextum admillt Bourdelotius , & ante 
eum H. I. Et ita lane videtur legifle in ilio codice Micyl- 
lus. SoLAN. Apud Brodaeum Thef Crit. T. II , de Calano 
quaedam , nihil de hoc Luciani loco repeiio. Hemst. 

ead. l. 9, Toy rr-xvToi) Univerfi , hoc ell, mundi. BrOD. 

ead. l. I 5. locrctvTm rtvk (aov K. &c. ) Interp. Tantatnque 
verborum ambrojLim mihi affiidit , ut miki pLine videretur Sirc' 
nas ilas , fi quae unquam fuerunt , &• aHdonas , lotumque illutn 
Homen antiquum rcferre. Prorfus non tetigit fcopum : fenfuS 
enim verborum eii, Tam dukia mihi verba ipfius fuerunt, ut 
Sirencs , lufciniac , lotufque Homeri nu^ae cjfent ad Liec , vel , 
ut antiqua. fiulta & deliramenta viderentur i(l.i alia prae dulci" 
bus huius verbis. Sic refte cepit locum hunc Schol. qui ip- 
yjiiov interpretatur kvlinov. Graecipallim kfyj/.iov & Kpovtov 
pro llulro & deiiro iumunt. Comic. in Nub. v. 91 2 , 2u «Te y' 
kpy^ctTof fed tu fiolidtis: \. 1360, '0 J"' sv^'-ji as kpyuiov s\v 
'^x^Kf 70 Ki^upii^eiv ^ASeiv Tfi «r;j'oj'0'' ai hic continuo fubiecit ,^ I N N I G R I N U M. 23^ 

pultum ejfe pulfare citharam & cantarc uitcr hihendum. Sic Latini , 
antiqud. Nec.ll^'imus i/2j, iiKjuit Phil.l Cicero, 6» nhni'. antLqua, 
6* fulta duclmus. Et quemadmodum hic Lucianus c>.^')^a.m 
UTToS^eT^ai , ita Ariftophanes Kf.ovovi cf.TroSii^a.i in Veip. v. 
1471 : K«.) Toyf Tpet^&xTouf ^^ykjiv aTo^si^^ivMpQVovslov vovVy 
& Tragocdos mente floUdos ejfc probaturum fe dicit. Siinili phrafi 
Nofter -TrcLiScc? krro-^ut.ivsiv dixit in de Mort. Peregr. § 11: kv 
^^'Ot.yji 'trcLi^cJi.i civTohi u.^n-iijjws, brevi ilios prae je pueros cjfe 
oftendit. Ceterum fententiam hanc aliis vcrbis expreffit au- 
tlor in Imag. § 13, orroiciv Ss x,eu to Kot.hov iKsivo aS'» &c. 
Qujndo vero cximium illud canit , inpnmis ad citharam , tunc 
utLjue taccndum halcyonihus , cicadis & otoribus. Prae illa enirn 
omnia haec funt expertia cantus , ( vel , cantndi imperita : ) quin 
&> Ji Pandionis fiiiain dicas , rudis ctiam illa & imperita , quam- 
vis vocem m.ultifonam emittat. L. Bos Obf. Crir. c. V, p. 20. 

ead. L 16. "ila-TS rki^sipHvai) Defumtum ex OdylT. (x. 
Ariftaenetus Ep. i. Petron. Sar. Bourd. Spanhemium de 
his confule (251.) qui inter fabulofa merito recenfet. Solan. 

Pag. 30. /. I. Kcii an^ovai) Lufcini.is. Brod. Quas hic 
/tt/t7w<zj memoret , mihi non fatisconftat. Fabuloias voluil- 
fe, cetera non obfcure innuunt. Confule Spanhem. 255, 
ubi de luiciniis muka. Solan. 

ead. L 2. AwToi') De quo Homer. OdyfT. 9. Eunap. Aedef. 
p. 50. BouRD. De Loto Aegyptio confule Sphanhem. 301. 
flos eius in nummis Hlio fimilis. Sol-an. 

ibid. 'Apxei?3i/ kioS^si^cti) Quae de voce ctp''/jtioi paulo 
ante notat L. Bos, illa quidem vera funt, & a Budaeo iam 
occupata C. L. G. p. 132. neque tamen fatis eil aflecutus 
huius loquendi fonnulae poteliatem. Sic intellige: tanta me 
fermonum iuavitate perfudit, ut Sirenas illas,fi quae mo- 
do fuerunt &:c. obliteraret, earumque iuae orationis leno- 
ciniis memoriam deleret. 'Ap^^^ciroi/aliquando, quod iam ve- 
tuftate obfolevit, atque ex ufu & animis hominum abiit: 
apyjiioi v'oij.01, legcs abrogatae. Plato Ep. I V, wf oiiv vto rrctv- 
lav opKUSVci Tupc/.s^itsva^ov , rdv TS AvKovpyov sksivov up- 
yciiov ct-rroSiiy^ccv , Kcti rov Kvpov ., kc/a sirtf etKKoi 'ttcotots 
iS^o^sv Msi Kcti 'TToKijsict S^isvsyKsiv. PeiHme Ficinus, conare 
Lycurgum illuin aniiquum e.xprimere: neque aliter, Stephano 
nihil monente , Serranus. Sed an vertemus ■: Sic igitur mores 
vitam.que inflitue , ut Lycurgus ille & Cyrus flulti dclirique fint 
ad te ccmparati: minime vero; fenfiis enim, fi quid iudico, 
Ceniffimus efl hici.Ji^ iS^ttir , tanquam fi omnium in te oculi 254 ANNOTATIONES 

fnt conuEd , eum in mocium te compara^ ut Lycurgiis ille & C\- 
Tus , & fi qui alii uncjujm moribus & res,endorum civium arte 
praejlitijfe funt vifi , obfiurati tuis lauJibus obfolcfcant , 6* non 
folii amplius ma^nae virtutis excmpla comrncmorcntur. Hemst. 

ead. l. 3. ^i? o(ro'picfj' iTutv.) Improbitas nihil habet com- 
mune cum philolophia, mulro minus improbi. Sic Plato in 
Ep. ad Ariftod. 70 yk^ fiip.^ztov Kcti ma-rov ka) vytss rovTo 
iyeo <pn(j.t iivcti 7\)v i^.iffi/i-iif <^tK070^iu.v. CoGN. 

ead. l. 5. riAo-jTcu) Ad Arrian. dc Exp. Alex. IV, p. 160 , 
n. 48, lac. Gronovius monct, ea voce expfuni faf\um illum ex 
nimia ofulcntia provenicntem , & decori mediocritatifijue dcfpc- 
ilum 6* negtigentiam, denique cxcclfum fortunae nirniac (Irepitum ; 
qui pracgnans fcnf/is in voce Gracca TKovTof &• Latina divitiac 
Tion videtur animadvertl ab viris magnis. Lucianus Nigrin. cutn 
dixiffct T^^ovTov, addit tandcm fitbiungcns y^vsov kcli Toppvpacf 

Xcfc) Tiiv TclVV TSf.l^^JTTaV To7s- TOKKo'i?. HeMST. 

ead. l. 7, 10?? TcK?.o7() Vulgo. BrOD. 

ead. l. 9. ' kvciTiTTcnjiivA) Elcganter: animo patente, (fic- 
Uti Tacit. in Germ. C. 22, tanquam nullo rnagis tempore aut ad 
fimpliccs cogitationes pateat animus &:c.) quique infufam do- 
^rinae copiam cupide recipiat: contra Qmndilian. I. O. T , 
p. 3 1 , malora intclk6lu velut parum apertos ad percipiendum ani- 
mos non fubibunt : quos modo cuni vafculis oris angufli fu- 
perfufam humoris copiain refpuentibus comparaverat. Nonnihil 
diffidet illud Damafcii apud Suidam in Awpo»- kve-^iTc;.<^iv 
cLVTov Twv ']fVym siV //£}-<«■ TiKcLyo^ TiiV aKn&eiec^, animarn eius 
tancjuam velis expanfis immifit in immcnfum vciitatis pelagus : 
quajia Tunt venia magis, quam laude digniora, & ingenio 
Damafcli in feculi vitium prono condonanda. Perforatum 
animum &.tranfmittentem,quidquid acceperat, Senecada- 
bit Ep. 99, p. 4S7. Ei\ apud Hefiod. in Theog. v. 661, a.T£- 
vsivoto. Hemst. 

ead.l. ii.'EKnKey[j.ivc,>v) Legendum iKvKeyypdvcdv eKiy- 
yjd. Brod. Brodacus Mifccll. IX, cap. 6, corrigit iA»r- 
Myyjj-ivcdv. Immo fjc quidem ex vocis ipfius natura fcri- 
bendum foret; fed cuni non hic tanrum, verum & alibi 
apud NoArum etiam in aliis huius verbi remporibus , litera 
^ fit plane extrita , (velut in Dialogis Moruior. XXX i^r- 
M^Ke-y^cLi. ibidem eK)]Keyfj!.ui. iterum eKn?.ey(j.ivcev in Pha- 
laride c. 9, & Pfeudomanti c. 33, & in Afmo c. 38. ut 
& apud Achillem Tatium hb. VI, p. 406, ^ooff^evm ai- I N N I G R I N U M. 235 

«TriT.^fk Mf sAJixe^/i/sVcf) forte diccndum, id facilioris enun- 
tiationis caufa Graecos fa6Htaire. Iens. 

cad. 1. 15. 'Ex. (odspoij 6iC. ) Conccpit linnc imaginem ex 
illa mirifica Platonis fpelunca fub initium lib. VIl de Rep. 
iibi tantum non haec eadem exliant verba. Saepius eo re- 
fpicitur, praefertim a Piatonicis: vide Alcin. c. 27, Procl. 
Th. Plat. pag. 7. Platonem ab Empedocle fumfilTe docet 
Aeneas Gaz. in Theophr. p. 10. Sed hac de re plura di- 
cemus ad lamblich. Protr. Hemst. 

Pag. '^i.l. i.^Qa-Te Sh to KaivoJctTov) i/t, quod abfurdivn 
maxhne eft. BrOD. 

ead. l. 2. loiv b(^Qa.?^yMv) Sic repofuimus: ratio patet le- 
genti. BouRD. 

ibid. At^Tof) Ed. /. uti Vorftius emendabat. In reliquis 
AvTMv, nifi quod P. etiam T(cv h^^'j.KijMv. Solan. Corredlio 
neceffaria : unico tantum oculo laborabat Lucianus : § 2, to 
rrti^oi To iv Ta ht&nKUM- undehquet, quam inepte Bour- 
delotius modo Tm of^&ahiyLav repofuerit in ed. P. pro toH 
,«(fSaA|Wou. Hemst. 

ead. l. 6. 'Apr/af) etpTi dicendum erat. Vide Ammon. v. 

etpT/. KUSTER. 

ibid. rAvpo?) Haec claufula interpretatur illud rsTv^a.ui' 
yoy § I. BouRD. 

ead. l. 9. Oj ^lvS^o)) Nonn. Dionyfiac. Bourd. Cum In- 
dos expeditione fufcepta Bacchus debeliare non pollet , \ i- 
no tandem inebriaros fertur in poteftatem redegilTe: pro- 
fert egrcgium eam in rem Duridis Samii locum EtymoK 
p. 460, V. 49. Hoc etiam iater Bacchi ftrategemata reponit 
Polyaen. I, c. i. Plura dicam ad Luciani Bacchum, Rc6le 
vero ^spixcTspot t? ay<re/* nam qui cahdiore iunt natura , 
vinum avidius appetunt. deScythis quaerit Ariftot. Probl. 
III, § 8, cur ^spy.o) ovT^r, eo magis q>ihoivoi. Hemst. 

ead. /.13. MsQvav vto tcov t^oym) Sic apud Philoftr. & 
alios gpwT/ fjL6&va-/.o[j.si'of. Bourd. 

ead. l. 15. Msfiuf/i') Liban. Declam. XVI, p. 460 A. vvv 

Vn^a Kei) (Tco^fiOVCO' TCT£ ef~S (J.S^VCOV VTO <J>JA0T//>c/e4f hyVOOVV. 

HexMst. 

ead. l, 17, Oy<rs ykf ovSi kat. uvtZv) Aliquid fupplendum 
in hac oratione, ut leries eius intelligatur hoc modo: Non 
opinor enirn , non opinorfas effe rmhi Jpernere eos fermones, cotr- 

TS^ Kcti OV ^iiJ.lf STTl ffOt T»? SimSCOi CCVTOVf C/.KOVSIV STl^V- 

l^ov^Tos Koi,TUZf,ovsTv, ut nec fas eft tibi fpernere preces optantis 7.-^6 ANNOTATIONES eos audire , praeferthn curn llle^ qul auJlre vult , Jit aiincus. Ne- 
fcio an excidcrit aliquid, nn vero elliptica fit oratio Lii- 
ciani. Cler. Micyllus & Benediftus ita verterunt, ac d 
legiirent c/.vro-r avTw ccrte nihil habet , ([uocum incolumi 
fententia copulari pollit : nam fi ad hiyav referas , mmis 
incpte cum lis .^ quac fcquuntur ^ coliaercbit ., ut egregie M. Gef- 
nerus animadvertit ad Philop. p. 97, qui propterea auclorem^ 
partirn ad vcrboruin Grdincm attcntum , qua: didurus erat , pracce- 
y'iffe qUiifi , ideinqw: fibi volu'i[fe exiuimat , ac fi dixijfct ., cvSe 
ykf ;t<XTa?po;£iV TQN BOTAOMENaN 'AKOTEIN cT/>l*i Ss- 
y.ic neque omnino infoLns effc arbitratur , ut ex iis , quae fe- 
qinintur, fupciior expleri oratio debcat. Haec quamquam ingc- 
niofe funt cogitata, & adiuvari vidcntur ab iis, quae fcri- 
pfimus ad initium Nigrini , haerct tamen in a.lt7dv, qui tum 
fcntentiam , tum fuperbum ilkid aurium iudicium laedat , 
fcrupulus ingratus; cuius amovendi caufa fic mutatione 
minima refingendum cenieo: ouJs ^0.^ oi]J's «.ctTei^pporeri/ ci.v 
coi, vel potius, ne fuo calu verbum deltituatur, avtov, 
0I1J1.U1, 3fe///f fenfu aperto, neque enini ne jas qiiidem , opinor^ 
cjl contemtum aHqitem repellere ab audiendis tam praeclaris 
icrmonibus , multoquc miitus , f 6" amicus fit , & fmirium re- 
ruin fludio ducaiur , qui ciwiat audire: aut, fi propius etiani' 
exprimenda fit vis particulae cti', nequc cnim ne Jas quidcm, 
vjnnor, ejl , ut afpernuri vdis uriquem &C. Ov^? yctf ci/eTg, ovS^h 
ly.h'cvh, virtutcm orationi addimt: Demofih. in Timocr. p. 
790 B. ovS^s ykf ovS^' ccKccv ovSev s9hx?v opflwf i'^ov. Dioa 
(Jiryi" p. 40 1 A.ovSi ykf ovS' 01 ^so) ^.iKovciv 'iji rouf aasK-' 
ys't{. Artemid. JV, p. 198, ovSh yk^ oCSe kvsSr/jTo rkye 
ovrcof ttAA«A&)f x6p(^&)p/ff//gW ^ccy.ATo^Troisiv &C. Vid. Apollon. 
Rhod. I, 122, 224. Mancth. II, 379. Moxbinarum parti- 
cularum ordinem inverte : dKKcci re ku.) ei qj/Aof &c. legi- 
tima quaedam formula, otAAwf rs kh) si , kKKcog rs kcia kTrsf. 
/«, vellctv. Hemst. 

Pag. 32. /. 4. ^'Trs-jSovru. Kd) a!) Homerus II. e, t/ pLS 
CTTSvSovra. Kai c/.vtov 'Orpvvsi?. Brod. Metaphora eft duRct . 
ab his, qui curfu ccrtant, quibus acclamatio folet addere 
velocitatcm. Sumta ex illo Homer. 11.0, 293, 'ATpsiSn )tw- 
Sicre ., ri [j.s (^TsiiSovro. ko) uvtov ''Orpvvsi? — Quid mefpon- 
tcmct propcrantcm , maxime Atrida., Ex(l'imulis? Eodcm allu- 
fit Od. il , 486, 'n? eJTwc rorpvvs 'rkpo< uspiav^iav 'k^imw. 
Lim dudum promtam ac cupientcm lus P.ilbda diitis Excitat. — 
Itaque currentem incitamus, cum ad id vocamus aliquemj; I N N I G 11 I N U M. 137 

ad quod fuapte cupiditate fertur ac pronendet. CoGN. De 
hac paroemia copiole paroemiogr. & Erafm. Bourd. 
il>U. Ku) iiyi^h «j6f?f) Calafir. apud HeJiod. lib. 2, aitva «Ts 

KdCl OVTM TjiOf TlVCCf i^eiTciV ilTOV CCV Tc/r/A Kcll TOtf KcCKll.fjl.01^ 

KctTct Tov {y.v&ov, si iJ.-fl (Toi TpoysTy^oi'. Sic in Lapith. Bolrd. 

ead. l. II. TwV 'ttci.i^ikcov &.c) E Flatonis Phaedro, cuius 
locum exprelfit quoque Maxim. Tyr. A. 38, p. 3S7, ubi 
vide D. Heinfuim. Non iniucundum erit contuliffe du*flas 
ab eadem re fmiiiirudlnes in Plutarch, t«/;} AtT. pag. 513. 
Symp. VI. Qu. 6. Eunap. Prooem. p. 9. Mox «t-JToiV rerinui, 
quod pofitum pro vt' oi.vtojv iungi debet cum sipvy.ivovf, ut 
refte fecerunt Interpp. Cum certioribus argumenris erit 
firmatum , c/.vTa S^toty.vtiiJLovevsiv., s^sTct^stv^ (nam in Aeliano 
Kuhnius optime coniecit eivTc/^ tum viderimus, an quid- 
quam hic mutari fit neceffe : illorum autem Kcjlksiv £«yTw, 
idLVTYi avvsiSvi-j. ratio longe difpar. Hemst. 

cdd. 1. 12. A.vTo7s oict!J.vi)^ovsvovc-iv) Emenda uvTotr fecum , 
cpud animum jutim recordantur. Pius cenries in hoc fcriptore 
erratum eft in huius voculae fpiriru. Eft autem cflTfo Sttc- 
f/.v»y.ovsvsiv T/ idem , quod paulo ante dixerat Nofter a.V'j,- 
kvkkovv Tpof ctvTov, vel sctvTov, Tct ficmsVj/,. & paulo poft 
Touf Koyovi rrpbs sccvt)3v ctvuTVKiTTstv. & fimiliter in Tim. c. 
54, |Sp-::9y6//scos- 7i Tpoi etvTov. ubi itidem perverfo fpiritu, 
uvT^ov legitur. In tranfitu non polium, quin conlirmem le- 
ftionem Aeliani , quam iniuria follicitarunt Eruditi. Locus 
eft in UoiKiK. II, c. 20: "hvTiyovov <f:t<n tov ^ct^s-iKsstSpiJ.oTi- 
iCov Kcti rrpd.ov ysvicr^cti. Kct) otco //.sv ayj^KYs to. ku.t ctvTov ei- 

S^SVCtt , Zu) CtVTU £/.stC"T«l i^STcI.l^ilV 'JTtf TOV ctvSfoi^ sioSTctt 

STipoj&sv. Hic pro ctvTa alii legunt ctv tc/.- alius uvTet. At ve- 
ro uvTu SKctG-Tct i^sTk^stv v-TTS^ Tov ctvSfoi., Ql\ ., /in^ula quae- 
^ue , quae de ilio viro mernorentur., cum animo perpendere ; pro 
quo Lucianus nofter in Sacriliciis c, i ait, ^pbs- sccvtov s^s- 
Tct^siv. in Herodoto c. i & 7, o-kotsTo-^:/.! Tfo^ su.vtov. Ter- 
tius autem cailis, (qui regitur a fuppreiia praepofitione 
cvv) admodum in his iocutionibus frequentatur. Sicinpro- 
pofito Luciani loco; fic alibi, ut in Scytha c. 6, XitKsTv sj.v- 
iqi. in Hermotimo dicitur veriras eleganriilime, /aHtTs)' Ki^Sn- 
Kov scJLVT-n a-vvsiSvict. Sed & aliter eauem haec locurio conci- 
pitur; ut apud Noftrum in Hermotimo c. 51 , ojs-ts^ tivu, 
ftmtv srr) (tsuvtov SiuTi^iy.svo?. Ien'3. Cl. lenf ctvToi?., ik Ttf^. 
C. 32, rrpof 'J.VTOV. Ael. V. H. II , 20^ uvTrZ «^STst^fiV J ut Lu- 
cian. TTfibs s:tvrov,'H^.c. i. Solan. Z38 A N N O T A T I O N E S 

Pjg. 33. /. I. ToTr) Pro ToTs legendum efie totb & (en'' 
fus fiiaclet & vox fequens Hxoue-ac, quae non potell inteU 
Ugi nifi de praeteritis, ut & praetedens et|;T/. Vide amplius, 
fi lubet, Nouv. de la Rep. dcs lettres 1702 , p. 513. Solan. 
Intelliii,e, tunc , cum praefentes ipfis adeflent. Tollit onmeni 
dubitationem Lucianus, qui mox, tcu>- /i-^cvr, ovs totb nKov. 
«■«, quando aderam Ni;^nno. Hemst. 

ibU. Uuoa-ai.-Xa.vTis ji]v .^- &c. ) Aninium appUcantibus me- 
tnori.:c practcriturnm non vacat iisj quac funt ante pcJes : quid 
tandem non vacat? an a.via.<rljiciy molejUa afficir nihil hoc ad 
rem. Legendum itvsis-liui , hoc eft, relaxari animo , praefeiiti- 
bus obieCtis. Ita intenti funt iis, quae memoria recolunt, ut 
nihil eos avocare ab iis cogitationibus poifit. Cler. 

ead. l. 3. 'Ev to?? iv Tari) Prius iv vacat. Brod. Dele 
priusic, & interpretare iv too-) pmejentia. Proverb. Pind. Py- 
thiis Od. }), To /s iv Tas-i [y.ot. Anacr. ^•j^Jvovs k^T^a.^ya.Kovf 
ev noir^., ante pedes. Terent. Adelph. Sic paflim apud Lucia- 
nuin, ut in Dial. Mort. XII, Xlll. Contra 1/. To<r&f, ut in 
Pilcat. § 32, &: paillm alibi. Bourd. Bourdelotius delet pri- 
mum iv ita & ante eum fecit Brodaeus in Mifcell. IX , c. 
6. Ego vero Lucianum fcripfilfe exiftimo , eTi t.is iv rroffiv 
kvicLi^riAi. plane ut in Morcuor. Dialog. XIII, Oyr« "^'0.^ av 
•jtvjdi) &t) tok 'Ap/!7TOTgAou> u.yci&oh kviccfjnvoi. in Apolo^. 
pro Merccde Cond. c. 15, Kcii ^.k Aj' cvtT' stj to-Jt« kvia.- 
ff^a.i iJ.01 ct.ho.'. in Pro lapfu inter falut. c. i , '£li y.)) Tkvu 
kvieo{/.»v irr) tm '?rT(/Aff{j.'j,Ti, in de Confcrib. Hiftoria c. 38, 
Mhts ^Ahi^a.vS^fios kvik^rsTai st* 7\\ KAeiTou o-(fa.yA. in Bis 
accufato c. 1 1, Ka.) tfvtcoy.nv la/ tm Toy Tw^j^wccf ouoiotvti. in 
de Gymnafiis cap. 38 E. 'Op*f y.mii>a.s kyiaij.zva.i i-r) ToiV 
yiyyoiJ.ivoif. &L in Epiflolis Saturnalibus c. 20, 'Utto-,' kv eit 
tc?:! mtccy.e&u. kv i^Tr avTois. Patet audori nortro placuifTe , 
eam praepofitionem Itj, quae alias folet omitti, faepe ad- 
4ere. Iens. ToiV iv '7tos)v ed. /. uti Vorllius cmendabati non 
ut in reliquis , ec tc?? iv t. ut lenfii emendatione opus non 
iit. SOLAN. Si § 2 1 vitio caret yeKiv iv toU ytyvofxivois, nihil 
eli cauiae, cur hic tolerari ncqueat uvia(r^a.i iv ^0/7 &:c. 
verum utrobique corrigendum credo irr), atque adeo len- 
fii coniedurae idoneis exemplis munitae fublcribo. Arat. 
Phaen. v. 196, «panj? y.ev kvtk^eiv £ti Ta.tS^i. Contra Apollon. 
Rh. IV, 997, — 9ai«f y.ev eois iTi rra.Kr) ykvv<r^a.i. III, 643, 
"Ev & It) creberrime alterum alterius invaclit locum. DiaL 
Morr. XXVII, § 4, sT£fTo/x«j' i-^ aiTijr. HtMvr. I N N I.G R I N U M. 239 

ead. l. 4. ^ihotT. oy •^«f.) Hoc eft, Philofopho non praefen- 
te , quem honoris caufa cum ipfa philo/cphia mifcet: quaft 
f'icas , qui non tam philoibphus unus e multis haberi pot- 
efl, quam ipCum philofophiae numen. Cler. 

ead. l. 7. '£f rrv^ifov) Pharo cuidam impofitum. Brod. 

ead. l. 10. Tk etinu) Sic veriflime L. & ed. /. Reliquae 
rk alrov. Solan. 

ead. l. 12. K«j T«f (pwwf «5(^0?) Demaeneta apud Heliod. 

lib. I. BOURD. 

ead. L 13. KetTit tV Ka[j.ixov) Eupolidem. JJROD. Eupo- 
]im intelligit , qui hoc de Peri-cle dixit tanquam oratore elo- 
quentiffimo. Vcrfus citantur a Diod. Sic. lib. 12 : 

njp/xAgns- 'Oau,(/t/</J" 

"HffTpATr' y s/Spoj/Ti/, , (TvvsKVKet, rhv 'i.hKc/.S'a,. 

Ile/fifi) TK iviy.k^iZsv st) ro7^ yeihsais 

Ovrai iKi}hsi , Kcit fj.ovos rm pnropc-)v 

Tb Kevrpov i-yKarihfrs r-oTf ccKporoy.evci^. 
Cic. lib. 3 de Orat. de Pericle loquens : Cuius hi labiis veteres 
Comici , etiam cum illi maledicerent , (^quod tum yithenls fieri lice- 
ret) kpurem h.ihitiijje dixerunt ^ tantamque in eo vim fuijje, ut in. 
forum metuihus, qui audivijf-nt, quafi aculeos quofiam reiinquerct-, 
JiouRD. Diod. Sic. XII, Cic. de Orat. ill, 34, & in Brut. ^ 

& I^J.SOLAN. 

ead. 1. 14. 'EQ/KciT. Ti K.) Confule Plinium Secundum libr» 
Epi^L. primo circa finem, Brod. De Pericle hic verius cx Eu- 
poli citatur: — /y.ocos- r m pnr opav Tb Kevrpov syKccrihttre 
rois kKpow[/.svot?. CoGN. 

ihid. It Kzvrpov) Immo to Ksvrpov nam quod vulgatur, ad 
minuendam laudem citius pertineret ; cum tamen in Nigri- 
iio mirificos orationis aculeos, quos haud iecus, ac Pericles, 
in auditorum animis iniigebat, celebrare conftituerit. Ideiu 
poikilat «f khii^ui, ipfique Eupolidis verfiis: — ko.) (j.ovos 
roiv pijTopa);' Tb Ksvrpcv sy KciTihtrTs roii AKpocofAsvoic nec mi- 
hi dubium eft, quin pari mcxio corrigi debeat in Demofih. 
Encom. § 20. ibi plura dicairi. Hemst. 

ead. l. I ^. n. &) ^. [/.. avu.KpcvbiJisvo';) Infulfe admodum in- 
terpres: CeJfa,o admir.znde , paulum praeludere. Nihil aliud 
eit y.iKpov avct.Kpovl^svos., quam ///K.pbi/ e-rciviav apud Xenoph. 
Ki/f, n. I, Metaphora defumta a re nautica, in qua Kpovsct^ian 
&. a,vciKpovsff'^eii •Trpvi/.vci.v dicuntur,^Kf remis inhibent curfum 
navis & paulatini retrocedunt, uti docuere viri magni I. F. 

Gronov. Ub, IV Oblerv, & I. G. Graevius adLucian.Ver. 140 A N N O T A T I O N E S 

Hift. I. inde usTu^optKaf, y.povi^^^sii & e/,ya.y.pov-c-^ai fumun- 
tur pro retrogreJi: ita apucl Aelian. Hift. An. III, 13, xsou- 
S7?ja.t 70 TTspov dicitur avis, quae retrovolar. Praeterea in 
Tu Tcc.vs fimiliter allufit Luclanus ad rern nauticam : ea enim 
voce Celeurta iubebat remigcs quieicere, & non ultcrius re- 
migare: itaCharon apuuComicum in Ran. v. 271, Cl iravSy 
rruvs , Tupufiu.f.cv 7(0 Kco-xiu. Senlus itaque Luciani hoc lo- 
co eft: Define, o bone vir, plura loqui, ne perge ulterius 
in tua narratione, fed paululum eam inhibe, retrogredere 
Hi repere. Koc fic efle evincunt lequentia, ku.) ?.iye i^ up- 
yj\i kva.ha.^MV hSii ik sipnusva.. L. Bos Obl. Cnt. c. V, p. 
21. Re^tidimeL. Bos. Indidcm metaphoram duxit Ariftaen. 
I Ep. «;, p. 28, 7D'j.'/y^ i/.eivos £vs(j,rvs (ex pkiribus, quae 
pro corrupto verbo in mentem venerunr, nihil aeque pla- 
cet, atque hs/.hi::) yipav, tov rs ivuov a.ve/.pcvsTo' contra 
quam Propert. III, 13, v. 44, Nefdr veftru ruens ira referrc 
■pi:dem. Mercerus elegantifTimus fcntentiam venufta verfione 
reddidiffecontentus, intelle\crit vira locutionisnecne, non 
aperuit. Hinc Platoni lux ell inferenda in Phileb. p. 371 E. 
Ao-ysf sy.irschv iW.;;' o\yJ,)CS7ai' Ta.Kw ovv avfov a.vaKpovai/.e' 
^a. qui cum Budaeo in C. L. G. p. 460 cxorliamur funt inter- 
pretati , icilitet a pulfistentandi praeludendique caufa citha- 
rae chordis rationcm phraieos effe repetendam cenfuerunt ; 
id enim ava.Kp-^sCiT^Ai, ficut in cantu u.sKos a.va[tu.KKS(^^at, 
Hoc utcunque ferri poterat : longe deterius Serranus. Ve- 
reor etiam , ut fatis confiderate , proque more fuo locum 
hunc perpenderit I. Fr. Gronovius in obfervatione illa cete- 
roquin perdofta ad Liv. lll, 30. At apud Platonem utrum- 
que, non minus sKTtTTSiv., quam a.va.y.povsr^^ai, a re nautica 
fumtum eft, neque dubitandum uUo modo, quin hunc in 
fenfum debeat explicari: periculum efl, ne fermo noficr , tan- 
quam navis de reclo curfu ainpta , in fcopulos nohis impingatur : 
Tcmls igitur inhibeamus ac retro cedamus: fequitur autem, ne 
quid fcrupuli fuperfit, y.at Ta.yf 'ANIONTtS sis tIls of^oiaf 
&:c. quemadmodum in Luciano s^ ^pyj'^ avaKuficov. A re 
nautica metapliorae faepius ad fermones tradudae: fic ava,- 
•yscr^ai apud Aefchin. Eryx. c. 2. ibi fatis commode Serra- 
mis , Serranumque fecutus Clericus: reliqui interpretes ab- 
errant. Hemst. 

/;: Sckol. col. 1. 1. i. ^pvKTccpiai) Lege ex Suida: kuimto,- 
S^is, TvpKaia), KauTTi^pss, <j,pvy.T(^fiar non <pvKTopia.i, ut in 
Mf. vitiofe habebatur. Cler. In ipfo Cod. V. fcriptum cll I N N I G R I N U M. 241 

cf,pv;tTopi'«t/, & rrvpffo) non -Trvpff-ov, quod in ed. ^. legcbatur, 
Hemst. 

ii>id. l. 4. EvTOA/tToU ) L. Et/ToAieTof . ID£M. 

Pag. 34. /. 3. 'Aa^' iKsTvo) Latini , at ilL/d: formulam ele- 
gantem bene Livineius illullravit ad PJin. Paneg. c. 73 , ne 
omiflo quidem hoc loco. Hemst. 

ead. l. 5. 'T^roxp/Tcif ) Plato Charm. pag. 468 C. «T' ovk. 

hviffyjTO , ClKha. [J.Ol sS'o^SV opyKT^iTVct.l CtVTCO , «ff-Tgf CTO/»T*)<' 

iiToKpiT^ Kii.KS)i S^iuTi^evTi TcL iocvTQv Toiiiuci.TX' contra PM- 
lodr. V. S. pag. 607 de Antipatro, qui Severo fuit ab epi- 
flolis : «(TTSf TpayaS^ieci Kct.iJ.'7r pov VTOKpnhv, tov ^pki/.a.Tos 
sv ^vviivTcc, i-prci^icc tov ^ctffiKsiov '!rpotja'7rov (^Qsy^ua-^xi. 
Hemst. 

ihid. Imv ffVpiTToiAivm) Qui /ibilum excipiunt. BrOD. Sic 
pag. feq. SKffvpiTTAi, &l o^vTotT* ff-ypi^o//<*/. 'orvTu.Ta, rujii- 
catim , plaufu incompojito. De plaufuum generibus dixerunc 
alii. Hanc comparationem faepiflime ufurpat : ut & illam § 
1 1, ToFf vTOKpiTctis SKsivois oiu.otos, oi '7roh.Ka.Kis n ' Ayci[Ji.eij(,vo' 
VOS, Y\ KpsovTOS &c. BOURD. 

ead. l. 7. ^^K^ctKKoixivav) ExaBorum e theatro, phrafi Te- 
rentiana , ex prologo Andriae. Cler. 

ead. l. II. AyTo;') Malim civtov, Nigrini, viri illius & phi- 
lofophi excellentis; ut in c/.vtos ^w qua de re iamdudum 
monuerunt eruditi. Hemst. 

ead. l. 13. Tou SpoL^jiciToi) Perfiftit in metaphora. fupraeft, 

Kct.i TOI TUV S'p'J.fAC/,TC<)V T0KKa.KIS SV r^OVTCCV. BrOD. 

ead. l. I <). 'S.vvsKTriTTovcrec) Una cadau. Ci^^tre dicitur hi- 
ftrio, qui excidit fpe, quam conceperat, de vidoria repor- 
tanda, & cum illo ffWQK^Tri-TrTSi S^pciy.ct, hoceft, excidit ho- 
minum exiftimatione. Vix dignum hoc erat notatu , nifi in- 
terpres in hac voce poftea cefpitaflfet. Cler. ^vvsKi-ii-Tova-a.^ 
x,a.) To sf/.ov [/.spos a.a")(^iiixovova-a, , Si mecum reiiciatur , meafquc 
partes dehoneflet. Sic apud Bafileenfes & Bourdelotium Mi- 
cyllus & huius imitator Benediftus. Non fecus ac ka-^inyLO' 
Viiv idem plane fit notetque, c\^o6i KetTonayJjvsiv § 11, quod 
fic quoque interpretantur. At in eo, quod meas partes deho- 
neftat, vitium ineft, nec ego crimini hinc fio obnoxius; 
quod plane Lucianus negat omnia contraria figniticans , 
nempe non ut illa meas partes dehoneftet, fed ut meae par- 
tes adionefque illam dehoneftent. Verte igitur , fmul reiecla 
& per meam operam , vel quantum ad me , meas partes , perfonam, 
apparens indecora. ' Aa-/j}(/.ove7v neutrum eft, non adivura. Id 
Lucian. VoU 1. Q i42 ANNOTATIONES 

debebant non modo cognofcere, fed tum quoque recordari 
bor.i interprctes, promtaque habere illa Cebetis cJL-.cf,-) y.cL^e- 
'Tuiru.VTutf7a.7f yvvui^) SovhrJsiv, Ku) Tctrfl" VToy.eisiVyitu} 
a.fjy^ny.ovsiv. Vo i(/.ov fJHfof alibi dicit lo (j.iv roi ey.ov, roye 
It' e/xoi, T9 cTs efiov , rov{jCov , oa^ov Itt' if/.o), roye Kur i(jLi, 
Dinarchus contra Demoithen. in line, iya (j.iv 'osov eif rb 
f^gpof Tovy.cv riif )ia,T)r/opiuf iUsi , (le^cn&HKu. Apud Maxi- 
mum Tyrium Diflertat. 6 ait Anaxagoras oiire ro ifjLuvrou 
fjiepoi uSc^oTipu.v hiJLiv r»v croA/y iv toJV '£AAB<r< 'TrupuffKevu- 
l<o. Gron. 

ihid. ' k<yx^^y-°vovau) A6lor fcenicus ucyjny.ovei ., quando 
perfonae, cuius partes agit, dignitatem non tuetur neque 
implet : fic poiuit Epi6tet. Ench. c. 50, iuv lrr\^ Svvafj.iv u'.u- 
hu(iy.f ri TftoffccTTov., Ku) iv TzvTfo i)(7yjii{J.ovi\suf Simpiicius ad 
eum locum Taepe. Athen. XIII, p. 1583 F. iv u^^u.i ovv rri- 
rs «fJTov oLffy^tiiJ.oviKruvru cifoSpu up&nvui iK rov ^surpov avv 
ifsti. Egregie Synel'. de Prov. I , p. 106 C. ku) yu^ iv t« riif 
ypuos (^rrpocto-jrsifo) evSoKi[j.m (rrs^uvovrui re ku) KtipvTTS' 
rui , Ku) iv TM rov (luaifJaf u<Tyji](j.ovwv kaoj^stui ku) a-vpir- 
7STUI, iari ii orroi ku) hi^on ^uy.hsrur ubi multo plura, 
quae liuc (peftant. Tunc autem actores a ipcdatoribus exfi- 
bilati, s-vpiTro(xsvoi, folent iKTirrrstv. Dcmoi^h. de Cor. p. 
516 F. i^iTirrres, iyco Ji icrvpnrov quem verbi uium iani 
Budaeus obfervavit C. L. G. p. 536. &c iK^uhhsff^ui. unde 
dutStum illud Aefchinis Dial. III, c. la, Stifj.ov rruiyviov iK- 
[iuhhdiJ.svov , cvpirrdfj.stov &c. nam fic apud Stobaeum reftif- 
fime pro iiJ.^uhh. Mox praefero Tdppcc rrov Ku^iiraf parique 
modo in proximo Sy nefii loco , effri Ss otov. Hemst. ' 

Pag. 35. /. 2. 'H/^?f) Sic optime ed. /. & B. 2. Rcliquae 
omnes mendofe vij.7v, qua in voce iaepilfime peccatur ab 
oicitantibus librariis operiiVe. Solan. 

ead. I. 4. Mihov) Curae efl. BrOD. 

ead. l. 6. 1u uhhu ) Hoc quid fibi velit , aeque intelHgo 
atque interpretum , quod ad cctaa attinet. Reicribe , ruy^u , 
eademque opera vitium idem Harpocratloni deme in 'Esvt- 
\siv' ruyu 6 uv eti\ (j.uhhov &c. pro ruKhw alibi quoque 
Lucianus pari remedio indigebit. Nuntiorum autem five uy- 
yshcov perfona minoris erat momenti ; illi fi quid peccarent, 
fj.uplv rl TruiffiJ.u, ut patet ex 'Am/S. § 33. Hemst. 

ead. l. 8. '£2f u(j.. «!') Quod ipfe narravit auftor. Brod. 
Quamquam rk, af uyjivov nv, tacile tolerari poifunt; quid 
taraen u w? pit' 4^ov iw fcripferit Lucianus? Si quid minus I N X I G R I X U M. 145 

Jigmim viJear dicere , iUud continuo cogitelur, id a me profeflum^ 
6" qujfi adiitum , aliterque forte ab ipjo poeta pertraElatum. Sen- 
llis iiaud dubie elegantior &: plenior. Nain fi uusn/ov fuerit, 
quod cogitandum fit diftum tuiiTe ab poeta , cur ccwu^ addi- 
tur, quod sc riy a.i/.movi iam incluiumertr Nihil ad conie- 
«fturae huiuscommendationem addani, cu.n ex lirerrsearum- 
que ordine ac forma in «i/L/.s/vo;/, & krr' i//.o-J., Ipeftatis , l'pon- 
tepateat procllviflima commutatio. Ceterum huic loco fjnii- 
ii3 occuirit alius apud r^oltrunvin Rhetorum praecept. c, 

12.: Y^'AcicvyU^ VTTi^ TOiOl/TCV fOTCfOf iflk TOHt^T^ctl TCV> Ao- 
-yoV^, <f,UVhOV •jrrOKf.tTVV tCa? TUV TOiOXiTCCV KCLI TtlhtiCCVTO.^V, fJ.h 

Kcii <rvvTf.i-\.a Tov mffwv tov vpaa., 6v VTo/.fivzfjLui. Riaiciilum 
€nim, pro tali rhetore verbafieri a me , qui taiium ac tantorum fu-' 
iilis jorte mimus fi.m , ut ne alicubi labtns, heroa, cuius perjonam 
ap:o , conteram. Iens. Formuia loquendi, w ufMivov w , qua 
utebantur ilh, qui aUos docebant, quid facere par effet, vel 
corrigebant non fatis re<fte quippiam dicentes vel facientes: 
occurrit apud Hefiod. in "EpT';^ ad Perlen iratrem v. 570: 
1>jV S i f/.ST of&ocryon UuvS^tovU copTo XeKiScov '£«■ <pkos uv^pa- 
Toii, iupof viov ia-Tufxivoio. Trv q>&it_usvcf oivui TspiTuuvsiJt.eu' 
i-ji "ykf uf/.eivov. & apud Homer. IJ. A, 217: Kut tjiUKu ■Tsf 
^y^/y ■/.^•^/jiKcci/.ivoy' w>' "yu? utJ.inov. Ita hic Lucian. «$• uy.t;vo;> 
vv, fic erat melius. Pro eo , quod hic dixit , eKslvo 'icTco rrpo- 
"^eipov, co^ u[/.eivov hv, altbi habet, hiv^vvov in Prornetheo § 
I4, E< T///W KUKa? eipns^^^ui Soy.ii, S^iev^vvuTe. L. Bos Obil 
.Crir. c. V, p. 22. Aberrat L. Bos. fenfus ell: Si quid dete- 
rius, quodque ab argumenri dignitate longiusabeat , videaf 
dicere, hoc tibi fit in promtu, ifta mehus ab ipfo Nigrino 
fuilfe difputata. Haec Lucjani mens ex fequcntibus manife- 
ftum in modum pater: quam ob rem_ l. lenfii conieftura, 
Jicet ingenioia, non inviticaremus. Recte Brodaeus intelle- 
xit. 'Ds- omnes edd. non «?. Alciphr. p. 392. Hemst. 
ead. l. 9. Aie^-flsi) Refcch.zt.BROJy. 
ead. l. 12. "Eo/y.af ■j.^uc &:c. ) Cum his lunt conferenda, 
quaeSocrates apud Platonem ad Critiam, ut omnem ipfi arr- 
fam tergiverfandi eripiat, in Diaiogi cognominis initio di* 
xit. He.mst. 

Pa^. 36. /. X. T/7 un';//>) a-vy/..) Ex hoc loco colft^cndi po- 
teftatem in ifto verbo probat Budaeus C. L. G. p. 335. reft€ 
quidem : {ed alia Itruftura Lucianum dediffe credo , s/V rhv 
(/.vvi/.iiv <7vyK. tu quippe pauca, quaeque retinere poteras, ex 
Nigrini coiloquio in memoriam colleda recondidifti. Ita me- 244 A N N O T A T I O N E S 1 

liorum ufus iubet: Xenoph. Cyrop. I , p. i ^ , KoiKKtff^Tcv cTI 
<^c'.;'To)v y.u.) rTchsiJi.iyMTa.Tov x.T))/xet elf rks -^uy^ks ff-vyy.ey.i' 
fjLiff^e. Hemst. 

e.id. l. 3. AOtw) Legendum cum inrerprete, a.vToi)v' nihtl 
opus ejl illis. Cler. Editio Salm. & cx ca Amftelaedamenfis 
pefllme dedit, ollev oiiv a.vT(o sr/ ffoi Se7 rrp^s i[/.r ubi fenfus 
& ratio loquendi poftulet a.vTm, nec aliter dederint editores 
omnes priores. Iens. 

eaJ. l. 5. A<ci/!/£Aiif) Interff.Ji prolixior fuerls. Lege ^Ki(JLeK- 
r.M.,fi ciuitlatus fucris. Cler. Ante S i'j.(j.iKY\i , vitio in vetu- 
ftis praefertim edd. folemni: iamdudum hoc de loco mo- 
nuit lungcrmann. ad Long. p. 227, &: in re nota pluribus 
exemplis , fi quis defidcrct , uti non eft gravatus. Artcmid. 
Praef. p. 2, TposTos-XiiTo [xe u.h Sia.iJ.ih}.eiv , iJ.nSe a.vu^a.h- 
heff^u.1. Rertitue Hefychio in Ka.Tovpiffu?, y.u) fj.h Stu[j.e?.hn' 
ffuf. A. Schottum fctcUit in Zenobii C. I. n. 18, easAsi fcri- 
ptum pro ifjiehhe. Bcrgler. ad Alciphr. p. 181. Hemst. 

ibid. UupkTov uyeovu) AUudit ad ccrtamina fcenica Dio- 
nyfiorum, inquibus, auditis variis febulis , Agonothetae 
uni praemium dabant. Vid. A. Gcllii N. A. XVII, 4. Cler. 

ead. l. 9. 'V))ffiv Ttvu) Seniiim vidit Micyllus, iufla quudam 
& continua oratione , pcrperam rclidus a Bcnedifto: fcd ego, 
quomodo refpondcat ad hanc mentem Ttvu, neutiquam vi- 
deo; pro quo, fi meum fit arbitrium, legam f.i)ffiv [jiuv, 
unam & perpetuam orationem: paritcr ac Thucyd. V, 85, orras 
ie [xn '^vveyj7 pWe/ &c. cuius vice mox fequitur ev) hiya' 
nam quod in multis eft Codd. iv ohiyu , fententiae repugnat. 
Ariftoph. Acharn. v. 415, AeTyuf [j.s hi^ui tu y^opro prlffiv 
{j.uKpuv ut apud Platon. de Rep. X, p. 755 E. Tragici he- 
roes iJ.Ay.pkv priffiv cfTroTeivovTef iv to7s oSvpuoTf, praelongam 
orationem extcndentes in lamentationibus. Aliud eft pi)fftv eirrelv , 
ut bene docuit If Cafaubon. ad Theophr. Ch. Eth. c. i ^ , p. 
125 , & poft eum Gisb. Cuperus Obf. I, x6, in eo dece- 
ptus, quod nuUum effe dubium putet, quin pro n XP"^'*" ''^ 
Euripidis Scholiafte legi debeat « piiffif, cum certillimum fit ^ 
nulla omnino opus efle mutatione. XpHffiv de poetae, qui 
proferatur , loco poni fcivit Billius Obf Sacr. I , c. 21. Vid. 
lof. Scaliger. ad Varron. de R. R. p. 2 1 1. Hemst. 

ead. /.13. XpvffiSus) Rariffima vox pro veftimentis aureis 
vel auro intcxtis: Budaeus apud H. Siephanum ex hoc foio 
notavitloco. Paene milii perfuadco, legendum efTe E,vffTi- 
Sar ^vffTiS enim exponitur, ivlviju ti rpuyiKbv, Harpocr. I N N I G R I N U M. 245 

Mefych. in V. Scliol. Ariftoph, ad Nub. v. 70, XpmTut «Ts 
«tuTw Kei) ot TpuyiKo) ^oLinhsti.ln hocetiam inftrumento re- 
cenfet Poll, IV, 116. Vid. Durid. apud Athen. XII, p. 535 
F. Hemst. 

Pag. 37. /. 2. MsT(ov TiK S|t/. K. Tpoir.) Larvae veterum 
erant caflides, quibus totum caput tegebatur. Liquet hoc ex 
verbis GabiiFaifi apud A. Gellium V, c. 7. ubi ita loquitur 
de perfona: Capnt, inquit, & os cooperimento perfonac teBum 
undique tantum vocis emittendae caufa pcrvium &c. Vide prae- 
fertim p. 127 Genimarum Leon. Auguftini. Cler. 

ead. l. 5 . '^vyKcLTct.ffTra.s^a ) Ne lapfus meciim traham heroem : 
hoc eft, ne, dummaleago perfonam herois, exfibiler, eum- 
que mecum contemtui obiiciam. Abfurde hic vertit inter- 
pres. Cler. Plato de Rep, V, p. 65 1 B. khKk (j.h 7dfciKs)i Tris 
ethn&sias ov f/.ovov uvTcf , c/.hKci Kcc) Tovi (hiKovi ^vvs^TriCTret^ 
ck(j.evoi Kii<ro(/.ot.r ob oculos ipfi verfabatur vulgatum illud 
mcrcov vel ov Tscrcov ys Ksi(ro(j.cif quod ab athletis profeftum 
ad alia quoque migravit: vide D. Heinf. L, Th. c. VII. Lu- 
cianeo verbo Galenus ufus, 'Oti cd ToioTHTSf a.a-co(j.ctToi in 
fine: TetvTci Tovf STwiV.ouf, cp/As nivS^cips , Kvstv cf.'^iov , |txii 

ffVyKdTcKj-^TToiv kdVToTf eCKKGV^ , a( ToT; etVToT^ SVSy^O(J.ivQVi 

'TrTdiia^Let.fft. Xenoph. K. FI. V, p. 85, v. 40, cppovptet 'n-poTSpov 

£/f THI/ ^VpMV STtKpclTStOLV (TVyKcl.Tet(7'7rU<T'^ivTct. Quod VCre- 

tur , ne faciat , Lucianus , id Aefchini contigit Oenomaum 
agenti, fi Demofthenem audimus de Cor. pag. 503 E. bV 

SV KoKVTT^ rrOTS OlV0(J.ct.0V KCCKCOf V7rOKptVO(J.SV0f S'7rSTpl'\.cl^. 

Hemst. 

ead. /. 1 1. ^tKo(7o(!fict Keu 'TTsvic/. iTvvTpo(poi) Hic unus e prae- 
cipuis Luciani fcopus. Hinc ilia in Arirtotelem & Peripate- 
ticos proeUa. Multi in hanc philofophantium paupertatem 
fcripfere, de quibus Cicer. Tufc. i & 5, Hanc faepe men- 
dicantium habitu fimulabant, cum pera auro, lupinorum 
vice, plena: ut in Dial. Mort, Pifcat. Catapl. & alibi. Bourd. 
Sumfit ab Herodot. VII, 102, tm 'EAActcT» rrsvin (j.sv ctis) 

CVVTpO(fOi ilTTt. Hemst. 

ead. l. 16. Y\ctpct.'7ret.iS'cLycoyovat') Verbum elegans , pmv«/« 
hniter corrigcre, atque in melius mutare. Plutarch. feliciter in 
metaphoris audax de Fort. Rom. p. 321 B. fabulofum efle 
affirmat Egcriam S'ct.i(j.ovct. «ro^wi/ amore captam operam de- 
diffe Numae , & 'TrctpcfjaiS^ci.ycoysl^v Kct.) (jV(7yjn(j.etTi^stv t\v 
'Troi^iTsidv aptiffima phrafi , quia de Romana civitate tan- 
tum quod nata , & haftenus infante ufurpatur. Clem. Alex- 

Q 3 -LA^ A N N O T A T I O N E S 

anflrinus ea, qiiam dixi, tralatae orationis virrute Plutar- 
cho non diffiinilis , Paedag. III , p. 247 D. ToKKohf S\ xcti 
To (j^yj^fJiA rrc/.furTcii^uyct^ysTfXi) ky.c/.pTa.ven' S^i'/. i^o Bvs^ihsy- 
zrov. Ceteriim Athenienfibus iita veluti propria laus tribui- 
tur , quod ad cmendandos ineptorum mores GafVigandamque 
vitae rationcm multum valuerint : Athenas ergo Pcritles 
apud Thucydid. II, 41, efle dicit tiVs' 'LhKkSof TcttSsvaiv' 
ia Dicacarchus p. 10 tellatur, acrov eti koitoCi rToKstf Tp^i ts 
hSovhv Ku) BIOT /2kIOP0i22lN twi' kypuv S^ici^ipovat j tocou- 
Tov T(cv hoiTKV rrohswv h tkv ^MiivoLicov Ta.pc/.KKcLTTsf eo fpe- 
ftat Mcnedemi didum a Piutarcho laudatum de Ad. & Am. 
dilcr. p, 81. fi quis autem iuvenis divitis & incptc faftuofi, 
qui cum hoc Luclaneo conferri poflit, aliud exemplum de- 
lidcret, is cundem adeat Plutarch. Symp. I, Qu. 2. Athen. 
IV, p. i')^ D. Hfmst. 

ibid. Upoi To y.a^a.p>)v 7j7f Sia.iTiM) Tangit focditatem feu 
nvalis fcritatem five Sva^^spsia.v philofophorum Lucian. ia 
Lapith. & alibi. Liban. Theophraft. in Chara6L Bourd. 

Pa^. 38. /. 2. 'AxoAovSwi/ "o'/A&)) Mancipioriim. BrOD. Re- 
fert ad multitudincm ofriciolorum , fivecomitum, five pro- 
fcquentium, de quibus nota res. fic § 20, & in Catapl. 

BOURD. 

ead. l. 3. Kcii rroiKiKv IctI&iTt/) Sic poftea t\]v sa^^fiTct tmi» 
Tor/.iKnv. & in Tim. § 27, rroDciKct. ivSvf, & alibi. Has ve- 
iles vocare videtur alibi , to uv6}ipov , quae in quibufdam 
Graeciae urbibus veflcs muliebrcs. D. Bafil. ad Gregor. 
Theolog. Apul.ahi. Apud Athenienfes meretricum fuerunt. 
Suid. t/o/^of 'Afli)i'M<r< rks sTa.ipa? civdivu. <^ops7v. apud Locrcn- 
fes hoc omnino vetitum. idem Suid. ut & apud Romanos , 
Lege Oppia. Liv. Lib. 34. luxu tamen glifcente receptum. 
Potcil tamen referri , propter mentioncm pavonis, ad plu- 
matas,de quibus TertuU. de pall. Achil. Tat. lib. 3. Bourd» 

ead. l. 4. "QcTo {)iK. shcii) Non prout oportcbat, expref- 
lit interpres Benediftus : omnibus quidcm Athenienfibus in ad- 
miratione erat. Tu potius fic verte: ipfe quidem putabat, /e 
omnibus Athenicnfibus ejje admirationi. VlTRING. 

ead. l. 9. QKi^eov) Athenienfes fervis fuis obtercns. BrOD, 

ead. l. 10. ^Tsvoyjopcov) Utrumque verbum iunxit Alex- 
and. Aphrod. Probl. I, § 47. Saepius in Artemid. '^K.i-isif )ta.\ 
cTivoy^Kpia.r & Paulo ad Roin. II, 9. pofterius, ut gravius, 
lcmper fecundo loco ponitur, ideoquo a priore ?iKi^-iv dif- 
iungi potcft, ut faAum 2 ad Corinth. IV, 8. Rarior efl , fed I N N I G R r N U M. 247 

Attlcae tamen urbanitatis poteflas neutra: Machon apud 
Athen. XIII, p. 582 B. 'Of ou ^vvct^svoi rors Tcf,p??^&s7v pa,- 
Sicoi 'A\?.k ffrevo-^^^ccprov eWsv. "S^vs^rsvoy^copiiv , cuius exenv 
plum in H. Stephani Thef. nullum eftj Plutarchois habet de 
Exil. p. 601 D. Hemst. 

ead. l. 14. As? arpeir. ) Tanto comitatu nihil opus ejl. Broix 
ibid.' Kko-jcov k m) Micyllus, audiens , qiiae res erat: Bene- 
diftus abfurdius, quae dicebat. Iftud tam frigidum 'a. w a Lu- 
ciano profeftum efle , non inducor ut credam : una litera 
revocata rem expediet: ei.Kovcov kS^nv vel aS^nv nam de fpi- 
ritu veteres ipfi non confentiunt : fenfu fane optimo : neque 
enira credibile eft , adolefcentem vecordem , nifi frequentius 
haec auribus cius infcnuiflent dlfta, tam cito ad bonam fru- 
gem fuiffe redirurum. Herodot. IX, 38, w? Sz c/.Sm iiyjv 
Krsivovrsi. Clem. Paed. ill, p. 259, Tcf.iSctycoyli huAv uSnv 
SiiiheKrcJA. De Zenone Diogen. L. VII, 16, si Sirivu. imKo- 
Trot (hoc a hbris probatum caufa non eft, cur poftpona- 
musTw iTtcTKco-^rrot) Tspiss^rc/jqj.ivcoi, KdCt ovk ecSnv cl?kKcl t6o- 
pco^sv' Ji quem reprchenderet , id tefle aculeoque velut praepilato , 
& non palam ad fatietatem ufque diBa ingerens, Haec vulgo ma- 
k vertuntur. Illa Luciani proxima rhv Ss ic-^ura nw Tot- 
KiKiiv &c. Oft. Ferrarius habet de Re Veft. P. II, Lib. IV, 
c. I3.HEMST. 

Pag. 39. /. i."E£<f t)Sn) lam ver adventat. Brod. Athenien- 
fes, inprimis An\c\ <^i}^o7K»uiJ.ovsi , &, Dicaearcho tefte p. 
9, Tci.pcLr;ipr)rcii ruv z,svikwv (iicov quamobrem, fi quis con- 
ipicuo quodam laboraret vitio, mox huic vekiti notam 
inurebant iocofum aliquod cognomen : quam eorum hbidi- 
nem traducir Anaxandr. apud Athen. VI , p. 242 E. Idem 
difcerehcet, neahamemorem, ex Harpocr. in 'Ap-ystf, Bi,- 
TrtAof, 'LTiKpcirui, JSlctpyirni , Huvvtov &c. Atque haec eft 
caufa , cur oratorum acerba, quibus pro concione fe invi- 
cem impetebant , convicia tam aequis auribus acciperentur. 
Quidquid grata colorum varietate vernat, g'«tf apudGrae- 
cos: appofite Lucian. de Dom. § 11 pavo exphcata cauda 
iTiSsiKvvrai ru ccv^ii ra. uvrov ku) to suf rcov Trspcov ., coff- 
rrs^ uvrov TpoKu?.ovvroi rov ?^st(j.(ovoi s\i rhv ui/.ikkuv q-uibus 
afRrraari poteft P. Cunaei emendatio in Nonno p. 104. Ta«< 
de homine, qui veftimento verficolore fit induais, Comi- 
cum eft: ob eam rationem Perfarum legatos ita \otat Ari- 
ftoph. Ach. v. 63. nam quae praeter hoc Scholiaftes profert, 
nuiiius apud me funt preui. Philoftr, Ic. II, c. 32,0 (iA^i- 

Q4 148 ANNOTATIONES 

?.evf (Perfarum) irr) y^pvcov ^povov o-t/x-tW, oJov Tetwf. \n 
Heroic. p. 724 ad pavonem contertur Paris in cultu nitidiifi- 
mo (efe circumfpiciens. Quod autem fequitur, Toiycc t«$-/x»- 
Tpof iffTiv cLhiov , fic capiendum putat Cuperus, quafi ho- 
mines urbani matrem huic iuveni ftolide fuperbo meretri- 
cem obiicerent Obf. II, 8, p. 289, neque dilTentio: fed irta 
cum fcribebat, ubi narrat Lucunus , cjuendum introitjfe thea- 
trum indutum vtjle varia , minus attehdille Cuperum fatis pa- 
tet. Hemst. 

ead. l, 2. Tii^a rtii /WHTpof ) VeJIis haec matris eius ejl. 
Erafm. in adagio: Quem materamiflum dedit ohJervare.hROD. 
Subintellige i^cirta.' forte hae vejles funt matris eius: nam ve- 
ftes variae muliebres erant, non virilcs. Inepte interpres,yor- 
tajfe fuae hic eft matris. Quis vero non eft fuae matris hlius ? 
ubi hic acumen.^ Cler. 

ead. l. 4. Im S^cf.KTvhiuv to rrAHflof) De horum numero , 
materia & ufu plene alibi. Bourd. 

ead. l. 7. Ai^ixocric/. TeTuiSsvuevo^) Sic in Scytha. & in 
omni civitate frugi, advenae S^nixoerix 'Trui^eCovTci.r qua de 
re dico copiofe alibi. Bourd. 

ead /.11. BcfTTTov) Colore aliquo infiflum. Videntur enini 
Athenienfes veftibus candidis induti ludcs fpedtafle, uti etiatn 
facra feciffe, ac fe ad laetitiam dediiTe. Aefchin. KctTk Kth- 
ci^. Kcu Kevy.m ec^mct Kct^av. i^cv&vTsi. Brod. Solebant ni- 
mirum Athenis, quemadmodum Romae, antiquis tempo- 
ribus candidis veftibus uti. Vide Theophr. Char. XI ^«p) 
fjiiy.pohoyius fub finem. Cler. 

ibid. Bdrrrov vo[/.ov ) N&/>(of yk^ 'kdvvyia-iv, ut Suidas 

ait, Trtf fTet/p«tf etv&ivu <pope7v. VoRST. Legis huius Athe- 
nienfium ne Meurfius quidem , harum rerum indagator di- 
ligentiflimus , apud alios audores veftigium reperire potuit. 
Olympionicis nempe folis id licuifle patet ex noftro, A»- 
fjLcov. c. 16. Confule Suidam v. ^uTnk, & Ariftoph. p. ^5. 
Sed qui fit, inquies, ut pauper veftem non haberet, nifi ^et,- 
TTov ? Forfan & hic pulLi intelligenda eft , quo fenfu apiid 
Athen. in Comico fumitur, 290 C. Solan. Sokim huius 
legis teftem producunt Lucianum L Meurfius Them. Att. 
II, 34, Panath. c. XIV, & Sam. Petitus LL. Att. pag. 23. 
quare a Sclone, an poft eum fuerit lata, decerni nequit : 
ratio tamen non eft in obfcuro. Scihcet ludos caftiflimae 
Dearum Minervae facros in ornatu meretricio ac lenonio 
fpedari noluerunt: 'Tropvo^os-Kos ^xttov a.iATsyffj.evos Tpi^co" I N N I G R I N U M. 149 

ptov apud Dion. Chryf. Or. IV, p. 75 A. Vid. Poll. IV, 119, 
120. meretricibus etiam fieiTTcc^ fia.mki ecrSfnTstf five «ivfli- 
vci.i <:f,of,siv per lcges licuit , quarum ulu matronis interdi- 
6lum erat: Sam. Petitus ad LL. Att. p. 476, Kuiter. ad Suid. 
in letKsvKof. Floridas autem eiufmodi veltes Olympionicis 
Jicuifle folis geftare , coliigi mihi poffe non videtur e Lu- 
ciani Demonade, qui contra Olympiae vi6lorem irridet, 
quod cum ea vefte , quae virum fortem dedeceret , in pu- 
blicum prodirenon vereretur: aliudenim eft, quando pom- 
pa folemni vidores in urbem patriam invehebantur floride 
pifta vefte confpicui , qua de re legendus efl: Ez. Spanhem. 
ad lulian. Caef Preuves des Remarq. p. 129. Hemst. 

ead. l. 13. Kui Tov KiipvKof u.veiTovro?) Legem ex Suida 
fupra retuli : aliam cauiam hic aflignat. Sed hoc ita acci- 
piendum , Athenis STyJpa.^ ii yvvu,'uci( ii toiovtov ti cLkko 
ct(^fioS'i<yia.lpv, ^itTTov ii ci.v6)ipov iy^ov luciTtov, ci'yiff'^u.1 Tctpa, 
Tov ctyavo&eTiiv, quod affuifl^ent tw ccyoivi rav Y\c/tvat.^nva.ia>v. 
haec alibi copiofius explicanda. Bourd. 

ead.l. 14. To/sfjTH gfl-SHT/) Retle lane, fi fequeretur p(^a- 
fxivor nunc fcribendum puto, sTowaev , iv Toiu.vTii is-^rlTt 
^ec!jy.svo^. Quemadmodum illa virtus, de qua pluribus alibi 
dicam , praepofitionis ev eft nota,ftc omitti in hacfimilive 
locutione unquam haud equidem memini. Hemst. 

Pag. 40. /. 8. npbf Tct c^va-ei KctKk I7)v) Per di6lioneni 
y.ciKk temperat aufteritatem di6lionis tov {^v, Uetan, genio 
indulgerc: de qua dixere viri do6tiflimi. Cetera huius pagi- 
nae in Gallo. Bourd. 

ead. l. II. MsTpo'1) Hoc vitium omnes edd. infedit: y.sTps7, 
quod repofui, ftrufturae ratio poflulabat. Demoft. pro Cor. 
p. 521 C. T»7 yc/.<TTp\ y.sTpovvTs? Kcit Toi? cticyJffTots Tiiv ev- 
S^uiy.ovictv qui locus , cum in Rhetorum eflet lcholis pervul- 
gatus, (vid. Theon. Progymn. p. 95.) ad imitandum mirifice 
placuit: totidem verbis Plutarch. T. II, p. 97 D. &faepius 
alibi: Herodian. 1 , 6, to evScjLt^.ov yots-Tp) Kct) toTs ctisyj- 
CToif [j.sTpov<rr adde Damafc. apud Suid. in '^vy^r)' accufa- 
bat Timocratem, fratrem fuum, Metrodorus, tjuod dubita- 
Tet , omnia , quae ad beatam vitam pertineant , ventre metiri , tefte 
Cicer. de N. D. I, c. 40. metin fuis commodis omnia, id. de LL. 
1, 14. Phrafm Nofler variavit UctTp.'EyK. § ro, fj.iToov sviSut- 
lJ.oviu? TstfTHf "yccTpbf r^S^ovu? TiQifjLevoi. Sic Mufon. Ep. tS 
tLpyvpia TTuvTu fj.sTpeiv. Eius generis in patribus Ecclefiae 
plurima volens praetereo, itemque Protagorae diftum toties 250 ANNOTATIONES 

a Platone impugnatum, UkvTm (Jihpov etv^pMTrof. Illls au- ■ 
tem, quae hic traftantur, multa habet alRrailia Longiru 
Sed. uhima. Hemst. 

ead. l. 14. hdijfis-jeiv) M. Brunnerus ad Palaephat. c, 45 
Utitur hoc loco , ubi de i^ovKsvnv & Kef.7f,ivstv agir. Hemst. 

PjS. 41. /. I. Aisz^ojjOTcov u<T(y.c/.Tm) A/e^QopoTat, <i(r/a.£tT«t, 
quae aliis KctTscfyoju. (j.iKn , in fallor. Bourd. 

ead. l. 2. Msfl-Tiii) Ex Homero. quales perpetuae parodiae 
in Luciano. Bourd. Ex Arato haec in prooem. de love, 
quaein remlliam, qui mosei Iblemnis, vertitnofter. Ver- 
lus Arati habes rifo//,. c. 9. Confer cum his Plutarch. 1257, 
1. SOLAN. Ariftid. T. I, p. 98 C, ij.;7tu.\ S^i uyopx) , cpcto-), 
xu) Ki(xivsi x«t) T6t evpvyjopu t5v -^oKecov Tm Ku^iy.usTu kyi\- 
yov^xsvccv' TU svpCy^cepu Tcov toKscov poluit pro tu7s uyvtuTf. 
quomodo oracuhim apud Demofth. in Mid. p, 6x1 D. hoc 
pado corrigendum — evpvyjpovi kut uyvtut 'Wtuvui eopuTov 
lipo(Aio) yopov u(x(/.iyu tuvtu^' editur svcvy^apovf, copuiav^ yj/.- 
ptv. Evpvy^opo^ idcm eft, quod sipi/yjopof apud Homerum , 
qui fyllabae pertinaciam , ne cogeretur epitheto tam fpien- 
dido carere, in brevem verfa ^ocali longa fregit. Sed ecce 
apud Arirtidem confuetum illud in adagiis ulurpandis qiuffiv 
ergo vel a proverbio iam ante communi Aratus fumfitj 
vel primus paroemiae fuis e verfibus dudae dedit originem. 
Cum fequentibus congruit Dion Chryf. Tarf. I, p. 408 D. 
u yk^ 'l^sKysiu ku) Si utcov ko.) Si h%^uKiJiav Ku) TuvTWyJo- 
^sv sKj^vsTui' & aher lohannes T. VIII, p. 291 B, « t«i» 

tldi^JiVCOV '^SU(J.UTCOV KUKIU ., » ^IU TUV UlS^WTHpicOV TCOV O^fist^v- 
flCoV Ku) TjTf UKOm, COffTS^ S^IU TIVCOV ^VpiS^COV TOV AilffTHr STStO''. 

kyovcTu. Hemst. 

ead. l. 3. n5o-ct< (J.SV uy.) Ex Arato: TUfftti (J.h uyviAit 
Tiuffut J"' uv^pcorrcov uyopui. BrOD. 

ead. l. 4. Uuaut? rrvKuif t»ii' hS^ov^iV KurTu^iyjc^^htt.i) Suet. 
Lamprid. in Elogab. Bourd. 

ead. l. 7. 'T(j' jif cTh . . . ) Sic refte P. & /. In reliquis «Tg 
Jegebatur. Solan. Scilicet ««TooiV- quae le^tio fi placet , pro- 
bandum fane S\\ ex ed. /. At ftru6hira mihi vidctur rudior 
pauluhim & incukior, quam ut a Luciano proficilci potue- 
rit : ne dicam , parum accurate fic lequi to toiouto <z^vko7 
Tav hS^ovav quifiito venuilius exibit 6i rotundius, TpvijnV 
<J'£ psovan^., quod ego qiiin Lucianeum fit, vix dubitare pof- 
fum. Modo ua^poS^iaiu pro verendis partibus vidctur poluil- 
fe: contra uihlu , quae pudenda funt, pro <f.Qifoh<rioK veL ¥ I N N I G R I N U M. a^i 

rebus Venerels ufurpavit Homer. Ckl. O, 372. nam plane 
fic inteiligendum efle poetam I. Scaiigero ad Feft, in Afi- 
iim afTentior : Barnefius ab ifta veterum opinione impru- 
denter difceflit, Tum elegantiam verbi Tsipcto-ypcTcti non ce- 
perunt intcrpretes , nec fane Budaeus C. L. G. p. 72.7. flu- 
viorum eft & torrentium, quL aquis adau6tis praecipitan- 
tcs violcnto impetu obflantia fecum rapiunt: Arifloph. Equ. 
V. 524. mallem etiam in Phil. de Mon. p. 814 E. /.«tficcTSf 
y-To 5(_£//>cctppou 'TrcL^o.dv^wsi pro 'TrspiirvpK^r Arrian. Epi»^. 
IV, 9, wf vt'' prjfj.'jiio? rrup£(T-jpri7ccif. Congruit haec pote- 
ftas cum 4^X"^ vToKhvloyJvn? jWelj quod malim, st/ka. 
Hemst. 

ead. l. 8. 'AvsvpvvovTnt ocToi) Sic in Amorib. hanc vocem; 
interpretatus fum ad Petron, & alibi hoc opere. BOURD. 

ead.l. 10. ^vhov) Horat. Carm. I Od. lU, 29: 
Pojl ignem aet/ieria domo 

SubduB.um , Macies 6» nova Febnum. . 
Tcms incubuit Cohors. SOLAN. 

ead. l. i2,"lAy) Limo femper impletus : forte vKctif, Ut infra 
' in Prometheo. Brod. Angl. ihvor quod ferri poteft, ut & 
adicripta leftio. quid «pn/^cof x^po?, dico ahbi. Bourd. Ex 
/. ed. P. & Angl. Codd. haec fcriptura. Si-\.r.i in reliquis , 
quod pravum, Cui neutra leftio placebit, legat, per me li- 
cet, i/A»?, ut in Prom. c. 12, a.ypm Tiyjfvi[j.a. km st^.op?a/, 
V7M? 'u.rrct7a, /.a.) Ta.VTa.ti kvii^ipon hkcioi. SOLAN, 

ead. l. n^.^kvU^TToKKcuii T£ Kcii k.ypia.i? £T/8yjU./Vjf)Fuit, 
cum ex hoc loco publice notarem fimul & probarem to 
tcv^siv Graecis etiam fmipliciter pro abundare dici. Nunc iu- 
vat alia quaedam in hanc rem addere. Nofter in Scytha c. 
9 urbem quampiam poetae cuiufdam verbls appellat kvkv- 
cxv kyaQc?^ Tk(jtv, omnibus bonis abundantem. ''kv^ov<7a.v quo- 
que a Graeco fcriptore Philadelpho appellatam fuiflTe FIo- 
rentiam teftatur PoUtianus Lib, I Epift. 2. Sic apud eun- 
dcm Noftrum de Domoc. 9, Ovpo.ioi ftellis variegatus ele- 
gantifliine dicitur kv^uv tm Tvpi. Herodotus initio librilll, 
'i\i'0fj'(7/j>- 'AaiiK kvS^pkffi. Item apud Euftathium adlliada ex 
vereri poeta, ToiV Se TsfluAg toak, Ka.o) «T' kv&sv<nv sv ctvm 
T«. Quin & ?pud Latinos fivrere pro abundare pofitum. Ca- 
tO apud Sofip. Charifium : Poflquam Majpdiam praetcrimus, in- 
de omnem ciajjem vcntus aufler lenls fert , mare velis florere 
%'ideres ultra angulum Gallicum , ind: noclu aura profeSii fumus, 
Livius XXI, cap. eodem : Ita enim hae gentes ^ non pacis fo^ ^51 A N N O T A T I O N E S 

lum , fed etlam vl^orlae bonis fiorehunt. Plane ut poetae 1111 
cLv^iva-A cLyeiQi7{. Livius iterum XLI, c. 1 1 : Florere (Per- 
fea ) pnieierea iuventute , quam jUrpem hn^i pa.x ediderit : flo- 
rere opibus regni ; fiorere etiam aetate. Hic in primo & fecun- 
do loco quid florere aliud, quam abundare^ Iens. Quid audio, 
Si-],iis m(j.rT?.aixi\'ov kv^iiv oLyptaii iTi^. Haec certe a.Kvpo- 
?^oyiA ne in poetaquidein dithyrambico fit ferenda, nedum 
in Luciano; cui qui potuit in mentem venire, ut verbum 
laetilfuiiae fignilicationis contra Graeci fermonis ulum tam 
male collocaret? nam quod apud Aeichylum legitur in 
Agam. V. 668, av^ovv -TreAcfyof vsKfioif , exponendum eft, 
mortuorum cruore rubens mare, quod & Stanleium praeteriit; 
vel, fi mavis, jpumans , de qua vocis virtute Berglerum 
vide ad Alciphr. I Ep. i. neque me fugiunt illa Platon. Po- 
lit. p. 538 E. To TMf Tjt^.*<df 6t;'4tp/i/c3-Tj:tf rriiflor TeAsyTwvTof 
£^c/,vh'i 70V yjovov. de LL, IV, p. 827 F. Wsf sJ6-jf tai^) kou 
Siip/o/f &:c. ^v/7.?uTov iTuv&ir &i fimilia plura: verum ifta 
huc non convenire, nihil eft, ut apud peritos probem. Hu- 
ius igitur criminis ut Lucianus abfolvatur, retingendum 
puto uiiyjjt.sr cuius verbi opportuniflimi iane fieri vix pot- 
eii, quin Nofter meminerit inter ifta tam cognata , 'ipvfxos 
o ^&pof, S'i'.\,vf, kypietif iTi^vuia.f. Ai-4-nf, inquam : nam 
quod ex ed. /. profertur ixvoi, multum huic fcripturae poft- 
habeo. Agris arentibus & longo aeftu fqualidis S^i-^A tri- 
bultur & Si-~\.S,v. Ai-^^ict Kovii, |»pi- Hefych. quod a Sopho- 
cle fumtum in Antig. v. 252. aoiKmoi ka) ^i-\,iof y«,C!em. 
A!ex. Strom. I, p. 317 C. ubi epniJLOf & ip)>f/.icL praeceflit: 
neque obfcurum eft, cur Ailiv»( S^i-^ccSct yciiav dixeritOp- 
pian. Cyn. IV\ 320. Eumenius, Lihyae arva fitientia: nam , 
lit fcribit Mela 1, 4,plcraque eius inculta , 6» aut arenis fle- 
rdibus obdufia , aut ob fitim coeli terrarumque defertafunt: no- 
tum eft illud Virgilii — ubi hiulca fiti findit canis aeflifer ar- 
va: praetereo ':ToKvSi'\.iov^ hpyoi , quod varie veteres expli- 
cuerunt , Horatii y?rzcuA'/jm y^/^u//.7OT , Columellae, aridum 
ac fiticulofum folum. Percommode Dionyf Perieg. v. 182 de 
Libya : 'H yk^ Si-\.r)p\] t£ kcli cLvyjJiiis^ffu. TiTVKTur pariter 
ki Ariftoph. Nub. v. 440 iumfta reperies Si-^.^v & a.vyjj.ilv 
Lucian. A. rrpo-; Hc". § 7, «c Si eLvyjJ>ji iTihkfnA kcli «TinJ,»)- 
cws-iv cLi kpovpa.1 &c. Tw J 1-4-2' 'jZtuv. Eleganter vero de men- 
te , quae nullis imbuta virtutibus & rigata , tanquam ari- 
dum aliquod atque incultum folum , noxio vitiorum pro- 
ventu fqualet horretque : Chryfoft. T. I, p. 500 B. Tnf /3 I N N I G R I N U M. 253 

r^u^^^nf riiASKniJ.evni , pvTrcocnK, alyjj.as'))? , Kti/.(o S^icc^p&eipcfjis- 
vnf &c. neque ex co plura colligere iuvat. Hemst. Cl. 
Hemfterh. ojuyjj.ii. ac propcmodum perfuader, propter iun- 
flum <r/4"f vocabulum, quod a.vyjjXv comitem habere fo- 
let, & quia verba S^i-^-^^v & c/Z^/^iJ.eiv alibi iungi, exemplis 
probat. Verum quando ait , verbum ctv^siv laetiJJiTnae fi^nijica' 
tionis contra Gracci fcrmonis iifiim male collocari , adeoque ad 
malas res eius ufum non videtur admilTurus; ignofcat, fi 
fecus fenfero. Fateor quidem , exempla ab lenfio prolata ad 
abundantiae fignificatum probandum , omnia de re laeta lo- 
qui , ideoque ad ttabihendum Luciani vulgatum non fuffice- 
re; fed aUa funt, undc fatis patet, minime de rebuslaetis id 
verbi femper adhiberi. Ita Medicis principibus Hippocrati 
Galenoque 'i^nv^niJ.o.Ta. & ££«4i'S/(3-//stT«6 cffe puftulas in cu- 
te erumpentes, plus fatis notum. Exemplorum copia eft 
apud Foellum in Oecon. Hippocr. Ipfumque verbum kv^eiv 
ad morbi fummum gradum fignificandum , iifdem , aeque 
ac cLK^cL^siv, efl ufitatiflimum , ut : a'x.s'7rTiov sl civTix.ct Ly- 
^si ()i ycycrof) Aphor. 30. L. 2. Epid. & faepe. Sic e^afflevv- 
Tet e/V 7*11' XpotYiv vov(fniJ.ot.Tci, morhi, qui in cutis fuperficiem 
erumpunt ,idQm in Coac. praenott. aUbique frequenter. Quin 
& de afperitate (ne dicas femper etiam ad ruborem puttu- 
larum fanguineum in hifcerefpici) Tp«;;;(_uTHf STi-ji^fis/ w^j^^po- 
T^SVKOi , ajpcritas eminebat , ejfiorefccbat in lingua , cum pallore 
albicans , ex Lib. VII Epid. ahaque afFert idem Foef. Sed 
quod Alciphr. p. 4 (i$pb? i^m^r\Kst de mari tempeflatibus 
agitato dixit , id non adeo plane de re laeta diftum efl , quin 
idem L. III , p. 442 , de pufUihs ex plagis ortis adhibeat di- 
cens : TiT? x.£(pctAnf ya.^ cCTea^vpii to &ip[j.ce. , kcu KphvKTaivoce 
i-rtvcoTiovf i^Mna-e. Aefchyl. S. C. Theb. v. 958, '^tokkoIs 
irrcJLv^na-civTes S'ofj.ot Toco/f, (quod allegat doftifT. Abrefch 
in animadv. ad Aefchyl. p. 331 , ubi & aha eiufd. poetae 
habet j qui ut medici, non femel utitur Ta.Qof & vocro? a.V'- 
^ei, ac fj.avia.f av&o^ ex Sophocle etiam affert) addo PIu- 
tarch. Thef. p. 3 E. aii^n i^m&i}<ra.v ai KaKtat , denuo propul- 
lulabant fcekra , quihiis fimilia plura reperiuntur, unde trans- 
lationem ad res etiam malas haud inufitatam, demonf^rem, 
& quae ad vulgatum Luciani tuendum adhiberi queant. Et 
quia avyjj.eiv nondum probatum video fic iundum ablat. 
vel dativo, pofTem ad vulgatum Luciani procedere, dicen- 
do , avhiv srrt&viJLiaK non adeo repugnare analogiae , fi ex- 
pofueris, fterilem illum animi fundum, ut bonas firugesj i^, 254 A N N O T A T r O N E S 

e. virtutes , non fert , ita vitiis effiorefcere , ceu ager fterilis 
Rorret fpinis ; & cum herbae malae aeqiie fuos habeant & 
copiofos tlores, ac bonae, nihil prohibere, quo niinus & 
cci^itv in malam aeque ac bonam partem tralii queat. Sed 
nemini id obtrudo , indicafTe fatis habens, non dcelfc exem- 
pla , ubi de rebus malis dicatur. aeque ic afia, quae licet 
derc laudabih frequenriirnne praedicentur, tamen interdum 
&de abhorrenda ufurpari novimus, ut ^eio? dc omni ma- 
gno ac iaudando , gcneralitcr ; fed & de morbis Iiumana re- 
media refpuentibus. Itaovpciviss^AT» de magna pernicie ex 
Aelchyl. Pcrf. affert modo laudatus Abrefch. pag. 216. ad 
quac quis excipiat, hoc exponendum, Pernkhs codltus de- 
mljfa , imimjfa , quod dc morbo Epileptico iracDeorum tri- 
buendo pari ratione didum fit. Efto. Interim verborum in- 
tle ufus probatur in utramque valere partem , &: forfan ni- 
hil in Luciani vulgato mutandum. nifi ille afperitatis ac 
propuliulandi fignihcatus in compofitis tantum st — & i^ccv 
^siv , non ncto in fmiplici k^-^iiv ineffej lucidius probari 
queat. Reitz. 

ead. l. 16. 'LTiffTififfa.i si/.t/,\jTcv) Ferripoteft, ut interduo 
verba medius accufativus ad utrumque referatur , & irrt- 
(TTma.^ ((^AVTov pofitum fit pro irriffTuf, qucmadmodum 
in principio Platonici Convivii, Kof.ycd kma-Tki '^rspny.sivcc' 
&. iTiCTc/.vTei- (Tucrrn y.-ct) rrfos a.'AK\]Kovi ^'ict^i^.i-^.ct.VTii apud 
Plutarch. T. II, p. 548 B. i\CT\)v Tops/W irriGri^sets Eunap. 
p. 117, V. 1 1. & im(rTitS-ai to^ ffToKov., Tm (^vyiw. Plutarch. 
T. I, p. 527 A. 549 D. Ariftot. Top. V, p. 353, v. 7, ivioTi 
//£v £7ri To ij-i)iJ.rra.v ^Ki'\.a.s.,iviore ii irr) to nccTk iMpos As* 
•y'01/.ivov uvTof avTov ims^Tiis^as' quamquam hoc aliter etiam 
jntelligi poffit. Atque ita fere Lucianum interprctes cepe- 
runt; Micyllus intricatius, revocans me Ipfum ., & quafivcrbis 
.co?«/W/a/zj : Benediftus , confati&ic. Atego, diftindione mu- 
tata imaTiit^ai, iixa.vTov Koyov arr. verius efte puto, ut hunc 
in modum interpretemur : animiim advertcns , rcque confidtra' 
ta , cum memet ipfo rationes exi^cbam. Illam vim habct irrt- 
CTricai per fe : Eufeb. P. E. I , Kai to/ rriis ovk ei^iov ^civy.a' 
{siv im<}-Tii<ravras- mox : /cTo/f av irrnrTiiffcu. Dion Chryf. 
p. 404 B. Kav imaTi\<7avrsi S^iarparrucriv ubi ridiculum in- 
terpretis errorem re6te caftigr.. it Cafaubonus. Ammonio 
reftitue, ubi quid difFerant ivvo?7v & ivvos7a-^ai docet: 'Ci/- 
vcsiv y.iv ya^ a.zva /y.)i im(TTi)7as' in edd. quas vidi , im(rrik, 
Apollon. irsp) K. I, c. 50, a.B,iov cTe im^rrtirai rrpa.yi/.u, digna . I N N I G R I N U M. 255 

reSf quae animadvertatur : dixerat c. 48, a^iet /' iffrh Iti- 
crc/.<!-eas rk sl(iiiyJv<x.. Plena lccutlonis fornia eT/cTTncrstf tw 
S^ta.vcia.v, ut Theophr. Praef. Char. vel , cjuod apud Gale» 
num eft: in Protr. si y^f i-Tna-rhaciti rot^ crpctyixufft rov roi/r, 
Ji mmtcm rebus adhibeas. Plura dabunt Budaeus C. L. G. p. 
478, Duport. ad Theophr. Ch. Eth. p. 221. Hanc potefta- 
tem M. G. Raphehus parum mihi commode viruseft, ce- 
tcroquin Graecae linguae peritiffimus , adhibuifle ad expli- 
candum illud Pauli 2 ad Timoth. IV, 2, IrriVTKSr quod, 
me quidem iudice, fme controverfia valet, Infta atque in- 
cumbe^ ut folent ipyoS^tcoKrat, qui nuUum intermittunt tem- 
pus,quin inlHtutum opus urgeant: diverfa fignificandi vir- 
tus in Aor. 2, quae multum ab Aor. i difTidet. Multo gra- 
\ ius errat Okar. adPhiioftr. V. A. T. I, c. 34, n. 2. Hemst. 

Pag. 42. /. 2. Tk Tou 'OjOt.) Homerus Od. A, 92: Tjtt' 
ui/r, « Siicmvs, Kimav qikos vshioio^EKv&s^. Brod. 

ead. l. 3. T/TTs) Tmitatio efl:Homeri Odyff. A. verba Ti- 
tefiae ad Ulyflein. Bourd. 

ibid. Au) Hom. & Fl. cLvr. fed Luciamim mutaffe cre- 

do. SOLAN. 

ead. l. 6. lictt Tpoa-uyopsvctjf iiTSpiKfccvov^ Kcu Tpocst.yopsv' 
^sti VTipiV^^ccvov?. Marcil. 

ead. l. 10. Ka^k^Trs^ Zsvf Tof 'E/.) Allufit ad Proverbium , 
g^« (ishm, extra telorinn iaftum ; quod eft;, in ruto citraque pe- 
riculum. Eft aiitem apud Homerum 11. E, 130: 'E«. |3sAg«f, 
jty.j') rrov rti so' ihitsi s).ko? c/.piirat, Extratela, uti ne quisvul- 
nus forfitan addat advulnvs. — Hoc proverbio ufus eft Lu- 
cian. in Dial. Nept. & Cycl. Veneris &:Cupid. Ruriiim in 
Votis: fed in Baccho aho huic contrario. Cogn. Locuseft 
Ihad. A. 163 : "Ex.Topa. cT' sk ^s?Auv v^Trays Zsvs , sk rs Kovitw, 
"Ek r ctvS^poKrctcrinf, gV, S' ctliJLairoi , sk rs kvSoi^ov. Bourd, 
ead. l. 13. OiKovpsiv) Philo lud. de Abrah. p. 352 D. 'O 
S\ aarsloi sy.rra.htv ccTrpa.ytJ.ovos (^i)hcor):i (liov li^Koyjopsi , Kui 
(j.ovcoatv kya.rra. &c. GvyKhsiaa.iJ.svo? oiKot ra. Trohhk Karu-' 
lJ.svst , fj.oht! rkf KhiatkStti i"Ts.pf6aivci)v , ») Sik rovi s^Trt^oi' 
rtdvrai cvvs'/^S(fr spov s^co Trohscof rrposh&av sv fxovaypiq) •nots^i^ 
rai rkf Starptfiki, iiStov avu^tcorais yjpco^svo? roli am-avros 
Tov yivov? rav kv^pcorrcov apiaron, cov rkfikv (/a{ji.cLru Siehv- 
ffsv y^povos &c. Hemst. 

ead. l. 17. Upoart^s^svo?) Abfurdum fcholium; reft^in 
textu legitur 'TrportUiJ.. Solan. 256 A N N OTATIONES 

, Pas;. 43. /. I. IVleTs«pc> Jt/c-^cotw) Hinc dialogi de Clia- 
rontc, fivc Contempl. tituliis & occafio. Bourd. 

ead. l. 5. 'TToA«/i/if ) Rcdius legatur vToAci/ioK. Solan. 

ead. l. 8. @£ciixa.(n) AdulatoresCommodum, patre defun- 
6\.o, corrumpebant vTcuiiJii'i]<rKov7si avtov 7jiV iv '1'«^» Tfu- 

<p»)f, ^sklJ.cnk. T€ /.ctl a.Koil<7(y.cl.ToL TSpTvk S'tliyov(j(.tVOl &C. Ut 

tradit Herodian. I, 6. Hemst. 

ead. t. II. Mn ^gcT. Ta ^.) Homerus Od. M. Brod. 

ead. l. 12. Tot a>TA Knpro cf.pst^ct/y.scoi' ) Sic in Croniis five 
Saturnal. lulianus Imp. Liban. Omnes ex Odyif. M. Bourd. 

ead. l. i6.'T'7rspi)<fa.vov) Ex G. C. ad § 26 poftquam eno- 
tavit Solanus: ai (j.c;.Ki<TTct\\f)U.o(7i^ivov) 'T(^cpvfuvov ^avfxa.'- 
cUci ivTciv^u. ksItui , hanc infuper annotationem adiecit; 
Ccrruptis ufus ejl Scholuifla Codd. In noflris enim non comparet ; 
jiijl joite rejpiciat c. ip, ubi ea vox occurrit. Oblecutus fum re- 
^e monenti ; fed praeterea iimfte lego : wf (j.ciki(jTc/. >)p/>co- 
<T(iivo)/ vTSpi^iiat.vov ^. s. K. ut hoc totum fit Scholiaftae, di- 
centis, cjuam accommodjtijJlm.i vox t/Tepn^«i!'oy cgregie hic poji- 
ta efl. Exftat quidem § 14 «f (MkKi(TTct )ip(xc<r(/.ivov, & § 26 
TJK S'iAvoiii.{ To l]p(/.oa-(ji.ivor led ad ea loca quid faciat hoc 
lcholion, nemo ne fufpicione quidem alTequatur. Hemst. 

Pag. 44. /. I. 'EH oIkstov Seij-ToTiiv) Hanc crcbro repetit 
comparationem. vide quae diximus ad iliud Petron. Grex 
agitin fcena. BOURD. 

ead. l. 6. Tms- jvy^n^) Dei. fic faepifHme Lucianus t)\v tw- 
ytiv, ccvt) tou Ssoy li S^cci^j.ovo^ ufurpat, ut mt>nui mukis* 
exemplis ad hb. i Heliod. Bourd. 

ibid. Uuilsiv ta rm av&pd^^Trav ) Sic res humanae t« Tvxf 
T^.oynTTsa,., T»V Tvyj)^ rrcf-iyviov. Legend. Marcil. ad Horat. 
Aur. Viftor in Ael. Pert. Bourd. 

ead. l. 7. '0(y.oKoyov<riif) Non video , quo pafto fatis apte 
de fortima dici polTit, cam o(jco?^oyslv (MiSh' tw ccv&pco-rivuv 
elvcLi (6i^citov, cum hoc ad ipfos potius homines pertineat, ' 
qui rerum fuarum incertam conditionem quotidianis experi- 
inentis difcunt , ac fateri coguntur: quamobrem, nifiquid 
maioris vitii fubfit, legerim, o(AoKoyovv7Si, in quo mutan- 
do facile peccare potuit librariorum temeritas propter prae- 
CQ^Qns (j.a.pTvpov(/.iviH, hoc fcnfu: illud enimvero mirandum 
eft maxime, & graviflimum, quod, licet teftatiffimum fit 
fortunam res humanas habere ludum , (nam perperam in- 
terpp. Ucet fortuna ipja tejlctur , quafi fcriptum foret /xetpTy- 

fove-t)f) ipfique fateantur, nihil iftorum efle firmum , tanien, I N N I G R I N U M. 257 

Cum iftaquotidie videant, divitiis inhient &c. Uctileiv locum 
atque ludtim ducere , per ludum vertere ai mutare. Hcliod. V, p. 

209 , STTUI^S S^i cij.U. T/ TOf livX^lJLCOVCJt, S^UIf/.OVlOV, Kct) Tti. ai\- 

)\u, yxsvnv cbi i'7nrra.v toc kv&pojTSiu. kcc) 'PTcciS^ikv 'TnToinTcci' 
Suidas in Zinuv o (lc/.ai}\ivi. Hemst. 

ead. l. 10. 'Ev roTf) L. iiri. Dixi ad § 7. Idem. 

ead. l. 12. 0<) Ex ed. /. eft; reliquae non agnofcunt. 

SOLAN. 

ead. l. 13. Kai Touf ScLKTvKovf TpoTsivsvTSi) Kcci tov^ Sa- 
KTVhiovf cTf . Sctx.Tvhiovf , ut ante koli tcls TropyjpiScii TpO' 
<^ct.ivovT£?. Marcil. Probo Marcilii ScLKTvhiovr quod neque 
jnterpretes praeteriit. Nota divitum Romanorum in annulis 
oftentandis ineptia. Quindilian. I. O. XI, 3, p. lo^i^dum 
oratorem fuum informat , cavere neceffc habult , Mmu<: non 
implcatur aanulis, praecipue medios artitulos non tr.mjeunilbus: 
ne fcilicet nihil invalelcenti confuetudini concederet. Hanc 
ftultitiam Seneca fevere reprehendit, Martiaiis faepius ir- 
ridet : neque in Chriftianis vanillimam iuxuriem antiqui Pa- 
tres aequo animo tulerunt , ut ex Clementis Paedagogo, & 
Chryfoftomo, qui locis pluribus in annulorum preria & 
multitudinem acriter invehitur, fatis conftat. Vid. Kirch- 
mann. de Ann. c. XVII, & H. Valefium ad Amm. Marcel- 
lin. XXVIII , 4 , p. 578 ; ubi pro eo , quod in Codd. efl fcri- 
ptum, diff.tis & mctatis, interea, dum quid melius extunda- 
tur, l&go, digitis & oneratis: idque confirmare licet e Lucia- 
iii Gall. § 12, SccKTvhiovf ^u.psis &c. Hemst. 

ead. l. 1 5. Tovi ivTvyy^civovTcti) De hac divitis faftuofi no- 
ta Aril^ophan. Plut. Ipie Lucianus alibi. Bourd. 

ibid. 'PihKoTpia. c^av^ ) NomencLitoris voce. UroD. Per no- 
menclatorem , qui eam in rem iequebatur, & nomina ci- 
vium norat. Vid. Laur. Pignorium deServ. p. 2FI2. Cler. 

Pag. 45. /. 2. '£>$■ Ucp(Tu.i? v'[j.oi) Quia longe proilrati re- 
gem venerantur. Brod. Sic de Merced. condud. & multis 
aliis locis. de hac adoratione Perfica locus dicendi ad lib. 7 
Heliod. Bourd. Zenob. C. V. n. 25 : Uipa-a.t tov? ^a.s-i?,s7e 
ScivTKV coi ^sovf 'TrpojKVvovci' Kcii 01 [xkv laot ciKKi)Kovi xaT«t- 

<^lKOV(Tl, 01 cTs TcCyTSIVOTSpOI TKV TcipSlCOV TCOV fJ.S l^JjV CdV (J.OVOV 

Tvyy^c;.vov(rv fcio, quam explicationem recipiat Tvyyctvsiv 
Tuv TapsiZv, admitti ad genas ofculandas ; praeferendum ta- 
men videtur ^iyycLvovcrr quod vifum an Schottus inluper 
habuerit monere , non dixero : vertit fane , genam modo cow 
tingunt: utitur autem hoc Luciani loco , utiam ante B. Brif. 
Lucian, Vol, I. R 258 ANNOTATIONES 

fon. dc R. P. I, p. ii.Poteftatem iftius locutionis Tpea-x.V' 
vsiff^at 'Tspiy.ivovrsi iatis re<^e dcclaravit ler. Hoclzlin. ad 
Apoll. Rhod. III, 434, reprehenfa Benedifli vcrfione, ad- 
orari fe patiuntur: nam Micylkis melius ad eius mentcm , ad- 
orari etlam cuplunt. He.MST. 

eaJ. l. 1). To s-TjTfisf li rhv ^s^^ikv) Idem Dial. Mortuor. & 
inPfeudoiu. patet apud Martial. Bourd. Huius morisexem- 
pla vidc apud Plutarch. in Bruto. Steph. ed. 181 , 3 C. k-A 
fjrifva. y.a.'. x£<^at.hhv y.a.ri<^iKovVy peHus & caput Jeofculabantur. 
& apud Noftrum itcrum M«i'. c. 12. Solan. Appofitiffimus 
ert Ammiani locusXXVIH, 4, p. ^74: Ex lils quidam, cum 
falutarl peHorlbus oppofitis coeperunt , ofculanda capha in mo- 
dum taurorum nunaclum obliquanfes ^ adulatoribus offerunt genua 
Juavianda vel manus , Id ilUs fufjicere ad beatc vivendum exifli- 
mantes. Manum foli olim fervi ofculabantur : ut arrogantes 
ac fuperbi liberis etiam hominibus porrigerc auderfint, adu- 
larorumeftcrimen: quamobrem rn;' yjioA KcJt.rA<!}iK\)ffAt Kcti 
^wrreuo*«t/ Si' krra.ivonj , ut fapiente & forti viro indignuni 
afpernatur Epiftetus apud Arrian. III, c 24. Hunc faftura 
in Imperatoribus utcunque tolerabilem Romani lamen an- 
tiquae libertatis memores molelle tulerunt : ideo Plin. in Pan, 
Traiani laudibus illud non inftmum annumerat , quod Sena- 
tum olculo excif>eret, neque illos imitari vellet, qui ma- 
num tantum , & hanc cunftanrer & pigrc & imputantibus 
fimiles promerent. Similiter phme Lucianus<^sdivites, qui 
praebitam ofculo manum imputabant, defcribit. Vid. Rami- 
ref de Prado & Def. Heraldum, quem hic Luciani locus 
non praeteriit, ad Martial. II, 21 , led inprimis Lipfii Eiec. 
II, 6. Hemst. 

cad. l. 6. nspi!^?^s'!rTov') Tov Tpou-ehQovrcc S^HKovorr fivdt.i vi- 
detur deeiTe. Brod. 

ibid. loHs fcH J £ T. r. ) Quibus manum ofculari non licet, 
Brod. 

. ead. l. 9. ^Oti (jl))S\ ro7f <rr'oiJ.(i<nv «//*? rrpoirievra.i ) Cum 
Alicyllus vertiiTet, quod ncque ore nos approbant aut compcllant, 
Benediftus duo pol^eriora vocabula amputavit. Sed plane & 
approbare & compcllare nihil ad Tpoo-isffJscii. Vertc , quod ad 
ora falutanda vel ofcalanda non admittant nos. Nota iUorum 
oris obfcoenitas. Gron. 

ibid. Tois c-rotji.sts-iv) Ore , id cft , ofculo. Brod. Paucos 
enim ofculo excipiebant, eofque iummae demum dignitatis 
yiros.V. Capitol. in M. Aurel. III, &: Sueton. Ner. c. Sj. I N N I G R I N U M. 259 

Qu6A autan fibi gratiilatur Nigrinus negatum ofculum, eo 
Ipurcitiem oriseorumnotat; dequa pluradicere pudor ve- 

tat. V. cfTTO^p. C. 23. SOLAN. 

ead. L II, NvKro^fx.iv i^etvKjrkiASVoi ) Sic in fxeKhri de Mer- 
ced. conduft. &: in Gallo. Bourd. Moleltias matutinarum 
falutationum defcribit, 6c quam vilium eflent animorum 
multis docet Seneca de Brev. Vit. c. XIV, qui cum Lucia- 
no conferri poterit. Cler. Salutationes & officia Romae 
fuerunt antelucana ; ex aliis & hoc loco docet li\ Cafaub. 
ad Sueton. Aug. c. 53. Confer , quae plura Nofler habet de 
Merc. cond. prorfus his fimilia. Hemst. 

ead. l. 12. ripbf rav oiKiruv) Quanta fuerit vilium cate- 
uatorumque mancipiorum importunit-as, ex eovelmaxime 
«onftat, quod <.^ravillimi viritemperare fibi non potuerint, 
quin de ilta indignitate acriter conquererentur. Senecae lo- 
ca dabit Herald. ad Martial. I, 71. Columeiia, vir avitae 
libcrtatis mcrnor, Praef. lib. I, p. 5: An ^utfm fortunatms y 
a catenato repuljum ianitore faepe nofle fera foritus ingratis adla>- 
cere, miferrimoquc famulatu &C. Tacit. Ann. IV, 74: luxta 
gratiam aut fafius ianitorum perpetiebantur. Hi igitur Luciani 
olx.ereit., ianitores funt, oftiarii, ^vpapo), x\t ipfe vocat-^s- 
p/ ruv 2^/ M. 2. Ciceroni ducitiir laudi , quod domus eius 
aperta ianitorem noa haberet : h i^' oUiec ^vpapov ovx. ely^sv 
Plutarchus. Hemst. 

ead. l. 13. TLvvsi xsi) KohttKti^ Eleganter hoc apud De- 
moilh. iv rw ^sp/ «j-TeQotf'. avri •ya^ <tihav ku) ^ivav, S. ro" 
Tg uvo{xaX,cvrQ TiViKa. sS^acoSoKovv, vvv KohuKSf kva ^toHs iyj- 
S:po« v.fCi t' ttKKet a, TpoahKS! 'ra.vra,, cLKoiiovcn. BOURD. 

ibid. 'AKovetv ) Ut loco Demofthenis proxime citato. Sic 
*(,Kova-i}i apud Theocrit. in Charit. & kavsiv apud AefchyL 
in Prometh. fic apud Latinos audire. Horat. Sat. 7, lib. 2, au- 
dis. Hunc Luciani locum profert Cafaub, ubi de olhciis fa* 
lutantium apud Suet. Bourd. 

ead. l. i^. Tb cfopTixby kKslvo ^si^ttvov^ Idem de Merceds 
conduft. & in Gallo & faepe alibi. De his incommodis fpor* 
tulae caufa perceptis interpretes Martial. &Iuvenai. Bourd. 
Sportulam intellige clientibus & lalutantibus exhiberi ioli- 
tam. SoLAN. Jnteliigo coenas reclas , quas beati homjnes ac 
potentiores Romae clientibus fuis atque adulatoribus prae- 
bebant. Has autem vefpertinas epulas marutinae 4alutationis 
officio venabantur. lul. Firmicus VIII, p, 216, /jer omnium 
iimina matutinis fcmper falutationibus difcurrent. Manilium ex- 

R 2 i6o A N N O T A T I O N E S 

prcirit V, 64: Jn/lur erit popidl , totaquc habltabu in urbe LimU 
na pcrvolit.ms , unumque pcr onir:ia vcrhum Mane falutandi pur- 
tans commur/is amicus. liiculentiinme luvenalis Sat. V , Stat. 
IV Silv.lX, 48. Vid. Def. Heraldum ad Martial. VII , Ep. 
38 , qui hunc iprum Luciani locum adfcripfit totum. Neque 
philofophi aliarumque artium profeffores, o'no S^oksTv y.ciK- 
hov Yi e\vcJ!.t crrovSk(ra.v7&?, in ditiorum acdes ac gratiam irre- 
pere detre6tabant hac via , quam iane muniverat Simoni- 
des : rogatus enim ab uxorc Hicronis , expediretne magis 
divitem tieri an Ikpientem , divitem refpondit : Tcyf ya^ a-o- 
(fcvf opAV i^z) Tciii rm Thovffiav ^vpAif Siu.Tpi^ovTat.f , teile 
Ariitot. Rhetor. II , p. 89. Eo refpexit Plato de Rep. VI, p. 
675 A. Alia Galeno mens, qui lacpius in has verae dodlri- 
nae maculas invehitur: 'Trsp) tov UpoytvcotrKeiv.' ii(j)<.»Tcti Ss, 
g? Sv U.V Tii ciiS^oKiiy-ix^iisv 'ru.ck toh tokkoh, elrr&7v t/ x«tl '• 
■TTcS^scj Tfof hSoyhv, KoAcf.KsOiS'^ -'.!., JicorTSVTiKroT Tpotruycpsviiv 

lxc4C"TtK VUepOLi Toi/f TkOVTCVVTc/S Tt KcLI SvvcLlJ-ivOVi iV Tctl^ 

ToKso'! , (Tvy.'7rpoip')^s<j'^cti , Tctpy.Tiyrsiv Tposp-^/^oy.ivovi qiko,' 
Ss , Sopv!^cps.v iv Toii SsiTVoii^ , fio)iJLoKo-)(^svi(;^cti &c. Aper- 
tius idem ©spstT. MsS. lib. I, ubi, Amici, iiiquit, me iden- 
tidcm obiurgant, niihi meiique inutilem me fore dicenres, 
nifi ab ifto quaerendae veritatis intento ftudio paulukim de- 
fle^lilam , Tp^.^crctyopsvoiy.i Sh Tepispy^ousvo^ sa&sv^ sis SffTipotv 
Ts cvvSsiTvoiixi ToTf i'vvct.i/.ivoii' lcge cetera , in quibus Tovi 
&Ti TVii 'Pay.iii Thovffiovf nominatim memorut : aUam vero, 
qua ad laudem eniterentur , veteres Aiclepiadas inftitiffe 
\iam: cthh' ovSst^ tovtccv cvts sco&sv It) Tttf T&if Thovaicov 
g^oiTsi ^ypstf Tpocrctyopsvffcov uvtov^, oi/V sis s^TTSpctv SsiTvtl- 
G^y.svoi. At in iftis coenis homines famelici fapientiam fola 
fpecie ac nomine mentiti cibis & vino fe diltcndebant, quod 
Lucianus ialic ridet, Galenus in iinc hbri fcrioindignatur: 
OvSs yc/.f^ ay^ohi) ye ctvToIi svtiv uhii&eiciv l>nsTv scchv y.\v 
iv cL(jTct7[j.oii SictTpiftovciv, ovi etvTo) Kcthovcyiv CtCyTcKJ-lJ.OViy 
eii eaTspctv Se sy.T iThct[j.evoii ku) (j.s^v(TKC[j.svoii. Ergo mini- 
me mirum , eos, quod Noller aiiirmat, io/.Tpo7i Tupiyjiv cf^- 
opfj.cti TspioSm' Galenus certe Tsp) F.v;/. kol) Y.a.Ko'/. falu- 
Lrem vitae modum feic praeicribere illis dumtaxat teflatur, 
'c(rci fiiov havyjGV s'ihcvTo y.i)Ts ^pb nyspcti uvctyKnv sy^ovTes 
iT) Tcti Tuv Tohii Svvuy.iveov STievui Ssvpui, y.ins hovoyivoif 

TKTI TUpSCTCI.VCtl , yi)T Sli OIKOV ST UVSpyjfJ.iVOVi UVTCVi TUpct- 

rriyTsiv ., siTu ysTct Tohhvi aTovSm uvto) hovffctysvoi Trpbs' 
70 SsTmov iTsiyea-^ui. nam hoc qui Romae faxum volve- I N N I G R I N U M. 161 

rent, iit firma fanitate frui poffint, nullam effe fpem. Por- 
ro vocati tcffcras acciplebant, ne a ianitoribus repelleren- 
tur. Liban. Decl. VII, p. 317 B. ««■ iS"£^ci.y.t]v to (rvv&»uet' 
quod fi quis invitatus excufafTet, vel non acifuifTet, contu- 
meliam gravcm interprctabantur. p. 320 B. OtSa. TVhiy.at 
Toli KctKcvaiv hpya.) 'TrpoatloLvova-i , eTsiSkv ro^v y.iKhvy.ivrj)v 

Iti iKKlTfl T^^V ailVoS^OV' olSci 'TrnhlKOt. (ipSvQvSffZcKl (TVViMs eiu- 

To7i, K&v ctvccyKriv kc/.v a-Viupopkv ol KSKKnyJvot TpolikhheovTur 
idem conilat ex Amm. Marcellino XXVIIl , pag. 577, ubi 
Valefium Libanii locus non fugit. Kemst. 

ead. l. 16. Uoa-cf.) 06to fequcntes lineae crebro repetuntur 
in Luciano. Bourd. 

Pag. 46. l. I. ^ krrohcthvacvnsi) 'A-ToAsiAJiVstrTsr. Marcil. 

ead. l. 6. 'idLTpoif 'Trcipi-yjiUijiv cL(p. rrspioS^ccv ) Hinc icnpol 
dltSti 'TTspioSsvTcCt , ut patet in excerptis Gloflar. cap. de Me- 
dic. Rcdeque apud Hefychium interpretatur rrspioSo?, » -rci- 
p«£. ToK iciTpo^ii. Nam voluit Hippocrates Toy<r Tct? "Trohic.f cjo/- 
TovvTcii [/.)) hoyo) y.ovvov cihhli kcii spya iijTpovs' voui^s<r^xi. 
BOURD. 

ejd. l. 8. Ou<^g vo<rs7v cy^ohklpvcji) Cogitatione fe refert ad 
Tiiefmopolidem , qui iam moriturus Eucratis conviva ve- 
nerat, ut patet in Gallo. Idem. 

ead. l. 9. ""^^cdhsCTipovi Toi/f KohctlCetf') ^'E^aKsffTspovs Tov- 

TOVi KOhif.Kc(.f. MaRCIL. 

ihid. 'TrTsihiKpct) Cenfeo. ErOD. 

ead. L io.'EKS''vcvi) Flacet SKsivnf. Idem. 

ead. /.15. KoivM cT.) Cominuni dccreto ac confenfu. Idem. 

Pag. 47. /. 2. 'Micnov) Euripid. Med. 542: Ein S"' s/y.ot 
ys fj.ine yjovcroi iv ^'oy.oti, M«t' 'Optpgw? Kcthhtov v[j.vii(Tcti y.s- 
?yOif £i y.ii 'T/VK«.of n Tvy^ii yivono [mqi. Solan. 

ead. l. 5 . Aia. to whovTsTv ) Flor, ceteraeque omnes edd. 
«T/tt Tov ThovTsiv manifefto errore, quem correxi. Mox 
etiam fcribendum, Kcti oincd Sh , non Ss. Hemst. 

ead. l. 6. EiivcJt.i 'TrspiKcihhovs oiKicti Tw oiKovvTi) Ejc«t/ TSpi- 
Kc/.hhov? Kvpiov oiyAcLi ra oikovvti. MarCIL. 

ead. l. 8. Tj fxii T/f ctvTcc 7ictvi/.ctlpi ) Cicer. in Parad. eod. 
fenfu ipfe Gallo. Bourd. 

ibid. TcfJT» Toi) Aliqua hulufmodi ratlone. BrOD. 

ead. l. 9. kTSvcovilsiv) Vile redd:re: vox fatis infrequens. 
BouRD. Yx'uvoi parvo pretio parabilis, adeoque viiis. Ufu 
rariore Ariiroteles initio lib. II OiKov. denummis ipfis: Tsp^ 
To ci^/ff-it/si hiya f 'Tfoiav, kcc) Tore t/m/ov « svccvcv 'Trotnrsov. 

R 3 j6x A N N O T A T I O N E S 

Ad multa, variata figuratae locutionls indole, venuftetra- 
ciucitur. Polyb. IV, 35, p. 423, cum Lycurgi, qui fingu- 
lis Ephoris talcnto corruptis re£,iain dignitatem tueratprae- 
ftinatus, hiltoriam retuiiilet, addit: ovtco^ evcovct '7TajincL'/jn 
la. iLetxa. y^yovs. Ifidor. Peluf. IV, 18 r, y.h wf evtnvov riva. 
K'x) evTopiJTov p«Vr£T£ rop koyov' explicat Chrifti dictum , 
/7.») S^uTe Tu, 'a.yiu.Toii x.vffi. Macar. de Libert. Ment. § 33 , 

OVTUi evaVCV CVTCOf KO.) por.S^IOV eiVcCl, «f TOVCOV ZKTO? K'XiKcL- 

y.-j.Tcdv Kci.Tofihva-^cci tm (iov\ofj.ev&>. Gregoriuseleganter Stel. 
I , p. 8 , eos Chriftianos , qui a luhano illefti lalutem vili 
lucro donaverant , vocat eK rrepiovcyiaus Tovnpovf re y.aCi svco- 
vovi. Inter locutiones, quibus homo nihiU fignificetur, re- 
ponit PoHux V, 163 , evcovoTspoi rm ccToKeKtipvyy.ivcov , Sc 
mox eTivcovKTfJievoi. Hinc dudlum iTevcovi^eiv dilpari quideni 
paululum, & ad phires formas communicata poteftate, fed 
quae pretii temperati deminutique virtutem lemper conti- 
neat. Ita lex frumentaria, quae annonae excandefa>Elae mo- 
dum adhibet, v'oij.oi (;-irtKlf &Tevcivilcou roTi Tevmi rriva,yo-, 
fkv apud Plutarch. in Gracch. pag. 837 A. atque adeo res,' 
quarum pretia defcendunt ac laxantur, iT£vo)vi^ovTct.r Dion 
Cafl. st) cTs tw Thi]^et rwv S^ehiiv.osricjuivc^v toKv Ta.:'ra. bt- 
svojviffTo. in Polluce I, 51 , eTevcoviff^evcov ruv Tvpcov , cul 
iunftum eft, T)iV t/^/«V rov ffirov Ka.rcifie^r\Kviai ,d)L VII, 
10. Mercatores etiam, qui translatis mercibus caritatem fem- 
per vilitatemque captant, ut Arnobius ait II, p. 71 , stsvco- 
vi^ovffi., quando venalia parvo vendunt: verbis igitur g^/- 
TiuAv, a.vari[j.a.ff'^cti, eTirsiveiv rk? ri[xki contraria funt apud 
Poll. III, 125, ST svcovi^e IV ik^ia, TiTpa^Ksiv. Pliiloni lud. p, 
870 D. riv\i VT a.vSpa.ToSoKciTiihcov STsva>vilp[j.zvoi mancipiaf 
funt a mangonibus parvo tradita; & p. 774 E. avSp'j.ToS'ct^ 
Tpo^ rkf ruv ccoij.a.Tcov eve^iai ko.) sv[Jop:^ia.f , ii rovvavriov 
TpocreTSvcovi^ovTah Tum porro attribuitur ilhs , qui res fut» 
hafta , vel publico praeconio venum propofitas minimo ad- 
dicunt. Dion CalT. p. 355 C. ruv Ss Sh ?.oyi[/.corspeov rolis 
^jlsv roli Kr»ij.a.(n to/V rav a.ToKKV[j.6vcov eSsKia.lpv (trium\ i-» 
vi) ra. [Jtkv iTevcovi^cvTSf, rk Sk ko.) TpoTKo. <j-<^i<ri yjJ.pil^rj[J.svot. 
rcdeBafil. Hom. ll in Pf XIV, p. 160 A. ubi fermo de ho- 
Hiinibus eft foenore obrutis, quo fe, nifi bonis diftrailis, 
expedire nequeant : r) ow ori [j.iKp)iv v<j-Tspov a.xKoi avrk Tpo' 
xouifsi Kcii uTOKvp-j^et rk <rk , Kct) ev 'az^a.?^j.ois ro7i ffoii It- 
svcovilcov avrk StciMffera.t' fimiliter de foeneratore Plutarch. 
T. II, p. S28 ^.Sa.viis7\\Vii^a.v cicuArtf, i-^e.vavis^c^vra.. Xylan* ' I N N I G R I N U M. 26^ 

fVrum non probo: /' qnhl vcndh, prcuum dhmmiit, Graviter 
autcm Dcmofth. adv. Ariftocr. p. 758 turpem perdirifTimo- 
rum rhetorum avaritiam incurar, oi Toa-uiiiTnv vTspfioAhv ts- 

•TrohiyTUI riTf cCVToiv ellff^/(J.OKl^S'icli, «i7TS Tc/,7 Ttixkf KaCl Tct^ 

»^ctf vfJMV Sa>f,sc/s, wfl-Tff 01 TU [/.iKfct, KcCi Koy.iS'» <puvhce. aTo- 

KnpVTTOVTSS, OVTCJ OrO)K0V(TlV iT£VO)vlloVTSf, KCti 'TTOKKoli aTO 

Tuv ctvTuy KY)y.i/.ct.Ta}v (ut fententiae confulatur fcribendum 
cenfeo, a.vT\ tSiv cj.rT ccvtuv a.) ypcKpovTSi rrriv 0, ti clvllou-' 
KwvTas , quorum opera honores & munera , quibus Athe- 
nienfes bene de rep. meritos ornabant, tantum eviluerantg 
ut quibufvis nunc hominibus promifcue fordido velut prae- 
conio addicerentur. Locum Oratoris principis , ut optimos 
quofque folet, imitatus eft Philo lud. de Gi^ant. p. 289 Di 
n«f yk^ ovK evctfiyii Kctt TftoS^iiKa Tet oveiS^n toiv KsyovTcev (Mkv 
slveit crocpav, TccKovvTciv «Ts im a^of^iciv Kcti imvccvi^ovTcov, co(T~ 
•Trs^ 9*3") Toi/f kv ocyopa, Tk aviec Tpoxwpt/TTofTctf ^ tots /xSf 
fxiKpov KrifJi(xei.Tos &c. In promtu mihi longe plura funt hu- 
ius verbi exempla : quorum partem npn ideo tantum, quod 
in Lexicis fruftra quaerantur, duxi notandam, verum etiam, 
Ut fimul monerem, quamquam s7rsv«y/^s<rfaepenumero fue- 
rit oblatum, nufquam tamen «Tsvwcj^f/i', quod in Luciano 
legitur, me reperiffe: neque omnino aliunde, quam ex hoe 
4blo loco, Stephanus protulit: quae caufa mihi videtur fa- 
lis gravis , cur pro genuino non agnofcam , donec certiori- 
bus argumentis approbetur. Interea reftitutum noftro fcri- 
ptori velim, iTSvcovilstv Th «T. potentiam divitum atque opesj 
quae iam per pauperiorum adulationes atque admirationem 
maximi aeftimentur, contemtu ac faftidio adpretium dedu- 
cere viliffimum. Hemst. 

ibld. 'ET/Te/x.'WfTsi) Hanx vocem inrerpretatur Ulpian» 
Demofthenis Schol. ad Phil. i. dixiad illudPetronii, /wr/Vs 

interieEio. BouRD. Lege £ s", quo fado limpidior fenten- 

tia evadet, Solan. 'ETnsixiistv & iT/Ts/x^/cr/wfit , nifi quod 
ex compofitione poteftas intendatur, nonnunquam idem 
atque Tsiyj^^iv & Te/^^^/ir/txcf ut quando philofophiam Alci- 
damas vocavit iTtTsixK^l^^t- t«s' vo(jt.cov, tefte Ariftotele Rhet. 
III, p. 124 ; poericam Sext. Empir. adv. Gramm. I, § 298, 
iTiTsiyjcyiJ.ci a.v()pc'}Tivcov rru&uv , propugnaculum ac muni- 
mentum , quod animi humani motus tueatur acconfirmet. 
At longe aliud eft , fi mutata ftruftura dicant i-nTsiyjc-uii, 
Toi; ctv&paTivois Tc/.^sci, vel KciTk Tuv kv^paTivm Tct&Stv ^ 
quorum illud apud veteres, hoc recentioribus eft ufitatius> 

R4 2^4 A N N O T A T I O N E § 

miinimentum ad coercendos animi affeftus & domandos 
comparatum. Hanc vim in ST/rs/^/i^e/:/ poruenmt: frequens 
eft i^TriTsr^i^eiv "A6«!'«jV \e\ro7f 'A&nvcticif AeyJhsiciv, 6i no- 
tum e Thucydide "VI, 93, VII, 18. vide Lucian. Amor. c. 
24. unde figuram elegantem traxit Synef. Ep. 79, p. 22.$ 
D. imperitilHme quidcm a Petavio \erfam, fed Scholialiae 
veteris ope melius in Notis explicatam. Strab. V, p. 328 A. 
Arrian. Ac. 'Aa. IV, c. 27, & aiibi faepius in utroque. Hinc 
ii-neiyifffjicc cailollum vel munimentum propeahamurbem 
exftruftum, ut eam inclulam obfideas, vitinolque agros 
quotidianis excurfionibus depopuleris : quam virtutem fatis 
explanarunt Schol. Thucyd. ad I, 122, iTnsiyjffi/.^oi th 
Wp*, & 142. Harpocr. & Suid. in v. Ulpian. ad Dcmorth. 
Phil. I, p. 48 B. ubi legendum cenfeo gT/Te/>;;_/V/!/«T6t tw 
etuToy x^''P^i ^ Acccfl. e Lutec. C'od. p. ti6i , 1167. lo- 
cus, quem proferunt e Demofthenis Orat. pro Ctefiphon- 
te, exllat p. 486 F. Philippus Euboea expulfus irs^ov Ka.rk 
T>Tj- rTdKecof iTtJsiyia-fj.ov i()]rsf (quomodo Philoni p. 11 14 
C. STireiy^KjiJ.^i j^s Kctrk 7)k 4^>C*'*^ /5«pi^ir ovroi iarr ) & 
p. 483 F. 6 rhv Ev^oieiv &.C Ka.rcLay.svu^cov i^Tnrsiy^iffiAcL irr) 
rhv 'krrtKiw. Dionyf Hahc. A. R. I, p. 16, qjpo-Jc/oi' xc/.) 
£mrei'x^icr[jt.ci Kcirk rcov 'OiJi(i-f,iy.cov cjuam ftru(^urae formani 
hic quidem faepiflime fequitur. Hinc facile eft antiqui fcri- 
ptoris locum , qui tam falebroius Kuftero fuit vifus, ut 
verfionem omiferit, emendare apud Suid. in Ke(.r eiKcoyJi- 'E- 
mreiy^'a-(jicti'ivTpo( KcLr-j.Kcoyj)v tik y^copus , non T>Tf copa^, 
quod editur. Is in hoc verbo multiplicis & concinnae trans- 
lationis eft fons : Demofth. Phil. IV, p. 97 B. rvpc;.vviS'cL krr- 
ctvriKpv Ttif ^fiTTtKiif irrsTiiy^iffev vixlv iv r/} Evlioia.' placuit 
inpriniis Philoiii lud. de Pr. & Poen. p. 919 D. to tjk •4-i'X-"*' 
ti.:\cyov fj.spo( iTirsreiyjKcoi ra Koyiy.co. p. 921 A. 1049 ^* 
& variata ftruflura, imrsiyjacivrs? rk( '\.svS's7i So^c/.^ ksc- 
ik rns khii&sixs p. 814 C. 945 E. ut alia multa praetermit- 
tam, in quorum verfione faepenumero eft peccatum. Sext. 
Erapir. V, § 2, iTHpsc/.lovrs! rc} ^icp, ij.sykhiiv «T' hfj.7v irri- 
^siyitovrss Siia-iScLiiJ.ovictv fenfum evertit interpres , & in 
nobls magn.7m ftrmntes fuperftitioncm. His in exemplis rebus 
aptatur : non minus eleganter perionis adiun2,i folet. Apud 
Philoftr. in Her. p. 710, Ulyfles a Palamede luperatus s^s- 
rsi-y^ilsv avru rov 'AycLusfj.iovcL. Brutus Antonio parcens ««- 
ricLv eay^sv iiirsiyJacLi Tii avvcofj.oaic/. ^ap-^v kcli Sva[J.(tyov 
r/roKiiJt.ior Plutarch. in Brut. imitatur Ifidor. Peiuf. II Ep. I N N I G R I N U M. 265 

146. loh. Chryfofl. ed. Par. T. VII , p. 423 D. Tcif Topue-jo- 
[/.ivA? yvvc/jKi/.? rcui o-co^povoCautf irrnsr/^iffcoriv & p. 5C0 
D. quae utraque peffime vertuntur: paulo quicleni aptius 
T. I j p. 241 B. S^eT TH Twc oiy.iTcov y.xy.ovpyi:/. to-j? o-^&a^.fxivf 
e-^nTer/JlzS-^cii tjT? 'jupUvcv , fed ita tamen, ut vim locutio- 
nis minime perfpe^lam fuiffe pateat: verum in Antiftlte di- 
fertiflimo faepius ad hoc verbum offenderunt. A. Dounaei 
nota ed. Eton. T. VIII, p. 237, &. corredione prava & er- 
rore non uno laborat; cuius generis plura cumulare non 
lubet, Ex didtis autem tum vocabuli virratem , tum in Lu- 
ciano formulae venuftae poteftatem abunde conftare arbi- 
tror. Nonnulla dedit Budaeus C, L. G. p. 559. Hemst, 

ead. l. II. ^lSicoTzi.s') Ed. /. u') piif/.[Ji.ccTcv(, quod minime 
fpernendum, quamvis glofTema fapiat. Solax, 

ead. l. 13. luv (XiK'.<yc^e7v Tpo7T.) OmifTum Ttvui, quod 
Atticis & Platoni frequens. Diogen. L. II , 133 , Luc. A. A. 
XXI, 16. vide If Cafaubon. ad A. A. VI, 7. quamquani 
is locus, meo iudtcio, non indiget hoc fubfKiio. Cum ho- 
rum autem hominum , qui titulo tenus erant philofophi , 
defcriptione compara Dion. Chryfofl. Or. LXXV III , pag. 
660 : y.cci Tci ri rroTe ^vKovtcci tuv y.c/.yMpicov Tivlf ^jBpu- 
'^eveij'^oi.1 Tp^bf uvSzcoTcov ehev6spcov etvca CjcLffKovTcov, kcc)tovs 
KaKoviJ.ivov? c^iKocozovf ST/ 'bvpa.ii et-jTcov 6pA<j?i-j.i ra.Teivovi' 
multi beatiorum igitur honori fibi duxerunt , fi philofophos 
in comitatu haberent affeftatores ; mox: otciv 1//) T/r ray 
qjt?.o</o^cov Tivk KctKov^ivcov TSf;^( Th.i avKctf Kcc) TpoQvpA <Ta.i' 
vovTcc Kci) TATetvov. Ariftid. Plat. III, p. 511, 512: tov? tTs 
'Tcov T/.ov7icov h--\.o-7rciovi Ka) cnoToiovf ko.) tov? sv tuT? c/,K\cni 
ic).^e7t Toppco^ev euSuf k<jTk.\c','TcLi Tp)v ev kui kclKc^s h^^weti , 
co7Te^ TovTov y^ctpiv l^ evv\]S kvua^TkvTei' y.kv Toti Tpc&vpoif 

XVKtVi^OVVTclt TKsico ToTs ^VprjpoTf CVVOVTei 1) TSK S e^jToTclti' 

denique, ut omnem in eos bilem efiundat, tok iv UuKut' 
CTivn S'v<jce^i<7i Tc/.puTKv.crtoi tov? TpoTovi' quibus Chriftia- 
nos defjgnari minime dubito. Haec belle conveniunt ad Ln- 
ciani Toi> eT) tu S^etTvu Tupujy iKKcvci KotvoAcyovf/evcv vo- 
catorcs fignificat aut ncmcnclaiores , de quibus egregie Valef. 
ad Ammr Marcellin. XIV, c. 6, p. 28. Hemst. 

Pag. 48. /. 2. T<h iT uz.ius Ttvu) Eorurn aliquim , qui ma^. 
gijlratum gerunt. BrOD. 

ead. l. 4. 'Ato to-j <TyJ'iiJ.uTo?^ E paUlo , quod piiilofo- 
phiae profefTorem fedlatoremque decet. Brod. Pallium in- 
telligit, quod philofophinQ Romae quidem deponebaiit, iix i66 ANNOTATIONES 

inter togatos infjgnioras eflent. V. fy.isr^. cap. Z4. Solav. 

ibj.-f. Kcu (jikhtcTcC) Verba non fatis cohaerent, nifi re- 
ponas, Kcthot y.k^t^rtt. ky. vel potius mutata vocularunt 
lede, KcLt (jicLMsrA ky. ut § 31. Hemst. 

ead. l. 5. 1m o-y.svrjv) Phllofophi pallium. BnOD. 

ibid.'b'\£7etha.y.^kvxTi) MsTcthotufikvoviri. MarCIL. Hanc 
leftionem , ut meliorem vulgata fjiiTcchui/.^ccva(rt , cx Scho- 
liatlae & Coll. 3ud'>ritate reftituimus, uti ante me volebant 
M^rciiius & Vorftius. Solan. 

eaJ. l. 6. Toy S^pkiJt.ii.Toi) Fabulae, quam ante retulit , fta- 
timque declarat. Brod. 

ejJ. l. 7. livi) Repetendum cft r'\vt , vel , fi quis illud , me. 
probante, malit, t/V/ a ri aut t/V«., fecus atque inrerpre,- 
tes fecerunt: cum quibus rebus, quae ab adulatorlbus ac para- 
fitis comminuntur ., comparabimus ? Hemst. 

ead. l. 8. 0-jK i/jL^^ioaovvrca) R.epetit hanc philofophorum 
ci.''rj!fiox.a.KiAvWitzr. auft. Pifc. Lapith. & pailim. Bourd. 

ead. L ro, Uhzio) S" o.tozspsiv) Quae enim fupercrant 9 
coena, domum portabant convivae, ut alias docui. Brod. 
Hunc moreHi & alibi tangit Nolter. Vid. T/u. c. 32. Solav. 

ead.l. 13. Trj;' st) (j.i<r^(v) De quibus tra<Si:atum edidit;. 
qui de Mercede conduftis. Bourd. 

ead.l. 14. Tnc ccperhv coviov) In hos arctalogos pienae faty- 
ricorum paginae, pleni philofophorum , oV iAoSerf, libri. 
Bourd. 

ibid. 'F^ c!.yopa.() lunge hoc ordine, Tpor. Ttiv^ a.p. av. ««■-; 
^ef s^ ei^spas-. Formula confueta: rrpW 'A-Tet/tT. § 4, ei 'da-- 
frs^ i^ a.yspas h Tpici.s-'^c/.t. & Wvot.^. § 4, wcTif s^ a^opSf 
«'T5Ki'p'JrTft".' iTojous- kvS^pctf- fic cipro? s^ (iyopotf , qui vilior 
& in communera ufum co\5his in foro venum exponebatur r 
is omnium oprimus Athenis, fed eo tamen, quem purio- 
rem domi ditiores confici curabant, femper deterior: haec 
iftum, quem movit ad Alciphronem Berglerus p- 83 , fcru-. 
puhim levant: rk s^ st-j-opSf iu.Toh^Uvrct KpzkSia. Aelian.' 
de Anim. II, 47. Scribi quoquc poterat st' kyop^^.r hoc cnint 
non minus ufitatum. Liban. Decl. XI, p. 3^1 A. kcli ei rt 
rrohli yjtpiiv iw rav eSeaSiuav It' ciyop5.f. nam paulo ante 
alio fenfu, ov rm It' k.yop^.? \\[J.\\v , non unus cram jorenfmm 
rabuLrum. Philoftr. de V. S. II, p. 603, Tiff o//./'cef Sia.Knpvr-- 
TO|wgVwf st' ay opa,f prorfus ad Lucianum PTiilo lud. de V. 
M. p. 685 A. cvy^ oTS^ [J.e^oS^suovtri 0/ Ao-yoSnpa/ Kcti ffo(^i(rroii 
TiTpi^Koyns fW oiKhliri rSy ch'ia>v st' ciyopa.s SoyiictrtcLKiti I N N I G 11 I N U M. 267 

T^oyovf confer p. 289 D. Cetenun quod iftorum fcliolas so- 
ycLG-Tiipiet vocabat, & KWTnihiia, Nigrinus, a Platone fum- 
tum , apud qucm faepe Socrates )tuTiiKe<)v (k KOL^mhivbvToi^t 
nomine Sophiftas infamat : vide L. Bos in Ep. II ad Corintli. 
II, 17. Nicolaus Damafcenus ovk. siirtv ot« rrov Tuidsvf/A- 
i(-)V 'Tpbf c(.pyvpia-y^ov iy^pi^ffcno cucTs iKnth^sv^j-^v , ut tcrui- 
tur ipie in Exc. Valef. p. 417. Y.a.THKov etiam , quamquain 
ratione paulum diverfa, Lyfias apud Athen. XIII, p. 612 D. 
Aefchinem appellat Socraticum : eit vTo^oiTot rav spuvcov <po~ 
fcii rrsp) rovrov rov KciTtthov «f rrep) <7ri\hm S'tef.<^&3tpovrctr wc 
Tep) epy.et, rTepippuyiiva.i apud Dion. CaiT. Lll, p. 47 ■; A. aliud 
agcbat vir fummus , cum fententiam cxponeret , unlverfa 'dla. 
fccunia, quantn quantu e(l , apud proxirnum cauponem pcrit: «si- 
THKoi ifte, & il!a crT;i,\J7 impaftam navim diffringens ipfe cft 
Aefchjnes, quod alio loco clarius oflcndam. Proferunt au- 
tem , & pJuribus illuftrant hunc fcriptoris noftri locum P. 
Faber ad Tit. I de luft. & lur. p. 154, D. Herald. de Rer. 
lud, Audl. II, c. 12 j § 12. Hemst. 

ibld. 'Epyucrrtipia. yovv i)ic/.Ksi kcu KctTYiKsiet) Primam vo- 
cem Benediflus reddidit tabernas, Micyllus ergaflula. Ludov. 
Crefollius libro v theat. rhet. c. 3 , amplius & propius mer:~ 
torias officinas. Nam talem aliquam fupponere debemus , utr 
p. 1^3. Gron. 

Pag. 49. /. 3. ^AiJ.sKsi KOAT-pkrrm &c.) Redit ad Nigri- 
num , quem ut veri philofophi exemplum proponit , & ut 
ante illius orationem , fic & hic do6trinam eius & vitani 
commendat. Cogn. 

ead. l. 6. Aewc) Edd. omnes praeter /. Siov mendofe. In 
L. etiam re61e ^im. Solan. 

ead. l. 8. Ou Toppco rti? t.) Suburbana praedia maximi 
erant pretii & ufus, quod feffis rcrum urbanarum fecile il- 
luc excurrere liceret , atque illinc iterum in urbem redire. 
Fingit ergo Lucianus, ut magis extollat virtutem Nigri- 
ni, negleftum ab eo praedium non quodvis, fed fubur- 
banum. Cler. 

ead. l. 9. OvS' im^iiv) Legendum sTi^iiva.i & ^mKn(^ck. 
Brod. 

c.id. l. 10. Tt\v ctpy^riv) Scopulus interpretum, quem, qui 
monuerant ipfi , faepius vitare non potuerunt. Vid. Peri- 
zon. ad Aelian. V. H.Iil, 14, n. 4, L. Bos Obf. Crit. p. 59, 
inprimis accuratillimum Sylburgium Praef, Paufan. p. 928. 
Heimst. a($g A N N O T A T I O N E S 

ihid. kvrov eiveti) Sic apud Euripid. Phoen. 557: — O-Jtsi 

i';nfj.iK'yjiAi^A. Gror. Flor, 381 : Non foffiJemus propria mor. 
tales bona. Sed lus Deorum nolra difpenjatio efl. Horat. Lib. 
II Sat. 2 : Nunc agcr Umbrcni fub nomine , nuper Ofelli Diclus, 
crit nulli proprius ; fed cedct in ufum Nunc mihi, nunc alii. V ORST. 
Unde & 11 Carm. Od. XIV, 24, elegantcr admodum brevem 
Dorninum vocat. SoLAN. 

ead. l. II. Jo-jTav fJLiv cf.. ovS^svof &c.) Aut fimilia prorfus 
cogitarunt, aut ex eodem tbnte hauierunt Horatius & Lu- 
cianus. Ita claudit Venufinus vates Sat. 2 libri II, ut nihil 
poflit fimilius Lucianeis dici: 

Nzm propriae telluris herum natura ncque illum , 
Nec mcy nec qucmquam flatult. Nos expuHt ille ; 
Illum aut nequJties , aut vajri infcitia iuris , 
Poflremo expcllet certe vivacior heres. 
Nunc ager Umbreni fub nomine , nuper Ofelli 
DiSlus , erit nu'li proprius ; fed cedit in ufum 
Nunc mihi, nunc alii : quocirca vivite jortes , 
Fortiaque adverfis opponite pcflora rebus. ClER. 
in Schol. col. 1. l. 6. 'TrTO-JC-Di) Leg. yTstp^^^oya-tK. SOLAN. 
Retineo: fic folent, praefertim recentiores. vid. Eunap. p, 
34 , V. 9 ; p. 82 , V, 12. Herodotum imitantur : /iiof rg up- 
iLiccv v-zm I, c. 31. Pro tjT? Tetrf. male C. F. rk' riif ante 
Kr{)(!-£a; abiiciendum. Hemst. 

ibid. l. 8. "AaAo ) Leg. eiKhcbs. SoLAN. Ptoxime C. V. tiKha. 

Hj o 
EMST. 

ibid. l. ^."^JTS^ ov) Leg. co(Tirspsi. Hemst. 

ibid. l. 10. Uspic-ffri^) In ed. j4. inferta Iiic erant verba tex- 
tus: T£pi(rcrik. [kol) to ]iiJ.spoy rov TpoToy] Infulfe; unum eniin 
eft fcholium. Solan. 

ibid. col. 2. /. 1. 'kypovi) Repofui pro apyoli., & modo Tot/ 
ct^pov pro cipyov. Vitium pluribus adhuc locis infidens. In 
Servio ad Ecl. IV, 34, correxit G. VolT. ad Valer. FI. I, 
310. Hemst. 

ibid. l. 4. 'AS^iKcof) Leg. ctSsKkffTcd;. SoLAN. Praeclaratn 
emendationem adiuvat C. V. Hemst. 

ibid. l. 7. i\ovKta.vov) Eft inter Epigrammata Luciani in- 
fcriptum sii tv/yiv unde mendofiffime hic defcriptum 
emendavimus : fed & debuit port rroT addi ko.) rk s^ii^, 6» 
cetera^ cum defit finis hexametri verfus & totus penta- 
meter. Cler. I N N I G R I N U M. i6<^ 

ibid. l. 9. 'A^pW) In C. V. erat etxof & yeoixnv. re^Q vero 
rTa.htv. Hemst. 

Piig. 50. /. I. No/uw ^T^ x«/ S^iu^o-)(^n) Sic in Timone, five 
MiCanthr. fy.sroiKic7SiTiict.t Se<i T«tf' hioo-j '^rpb^ iTspov. & in 
Charonte, five Contempl. Tnf o;;c/af tTg, x«t/ TCf «^pcv, y.ct) 
To y^pv (7 iov , (ts\ khhm slvect , (j.S7u^ci.Khstv toIx SscrrToTcti' 
haec apud Lucianum paffim. Lucianus fi\ e is five alius poeta; 

'hyfoi 'kyjLiiJ.sviSov ysvo/j.iiv rrors., vvv «Ts Msvi-Trrrov, 
Kca rru.htv s^ STspov (irjffoixcii sk STfpsf. 

Ktft/ yoi^ SKsTvof iyjiv //s tot' aSTo , xst/ rrci.htv ovrof 

OicTst/ , sijU/ cT' CAO)? Ol/(r£V^S", Uhkk TZ/^JJf. BOURD. 

i/'/i/. T>u' yjiia-iv &c.) Noftra funt «/w, no"n manciipio , ut 
loquebantur lurifconruki. Vltaque mancuplo nulli datur, omni- 
bus ufu. Cler. 

ead. l. 1. 'Ohtyoypovioi Ssc-totui) Ea paflim in Luciano, 
fed praecipue in Cliaront. five 'Etio-ko-tt. Bourd. 

ead. l. 4. Ustpcchu^iav k^.ho^) Cicer. adAttic. XII Ep. 19: 
Jn omni mutatione dominorum , qui innumerahiUs fieri pojfunt in 
Infinita pofteritatc. HemST. 

ead. l. 5. Uupsy^si) Nigrinus, ut ex orationis ferie mani- 
feftum eft : lapfi lunt interpretes, dum coniunguat, e;tsr^cc 
'Tra.piyst. Hemst. 

ead. l. lo. Mif9' vTspTidsrot.t) Reftituo vTspriSss-^ut ac 
rrpo^ss'(J.ia.t?. Brod. 

ead. l. 14. \\[j.ihht)Tov slvat) Dignum philofopho praece- 
ptum, quod & Perfius tra6tavit V, 66. ubi a Cafaubono 
Luciani locus hicce eft adducluSj nec non a Gatakero ad 
Marc. Antonin. II, § 4. Epidet. Ench. c. 75 , kv ks) -Trpo&i' 
csti SK rrpo&itrsav rrotyi^, vel,lit Simplicius ait p. r^^T^ ^'n-po- 
^sc^fJ.ia.f SK Tpo&sfff/.tuv, KoLi t)(/.spa.i odCku.? It* ahha.i? op'^»if, 
/WeS' rtf •7rpo(ji^sti ffsavra- hoc Epideto dicitur kva.^kh?.s- 
ff^at rhv 'TTpoa^oyvv. Idem vitium in Chriftianis corrigendae 
vitae curam ad folemnia fefta differentibus graviter incre- 
pantPatres, quorum loca nihil attinet adfcribere. Hoceft 
•i^vyjif Kk^apa-iv Tauisvsc^at licriptoris incerti apud Suid.' 
in Tajxisvco, animae purgandae, & reHe vivcndi, ut ait Horat. 
I Ep. II, 41 , horam prorogare. Atque ita fere contingit, ut, 
qui adconftujtum vitaedeterioris emendationem reiiciunt, 
vitiis fuis blandientes nunquam ad meliorem frugem ve- 
niant. Elegantiffime Manilius , etfi in re non prorlus eadem 
IV, 5 : dum quaerimusy aevum Ferdimus , 6" nullo votorum fin^ 
keati FiSluros agimus femperj nee vivimus unQuam. Hemst. ayo A N N O T A T I O N E S 

end. l, 17. Tci/To ^iv S^iiv^ E\ponere licet <r<a toiJt3, eam 
ob rem , ut dolores & incommoda tolerare dilcant : quo- 
modo § 57, ToyTP 701' fed tum oratio eft paululum impedi- 
tior, & liabet neicio quid inconcinni, tum rovro uhv ita fo- 
let poni plerunique, ut tovto S% vel lemel vel iaepiusctiam 
fequatur: exeinplum mox ipfeLucianuspraebetj DemoAh. 
EpwT. p. 253 A. B. Dion Pruf. p. 214 A. quare parum ab- 
ell, quin fcribendum putem, KccTci.yuiJLVci.c-a>(nv , oOrot /ws/ 
S^sTv 01 ToXKo) KiKvjovrii. Philofophi vero ac Sophiftae ver- 
beribus difcipulos ac flagellis caliigabant : Xenoph. 'Ktoij.v. 
I, p. 415,^.44, o\S'ci,ii KUKsiva ff-a^i>ovcvvTSi(rTc'2.coKoc(,rtt 
GVViiCTHV^ov ^)o(ioviJiivco y.» ^w/y./oii/To ii TciiotvTo vtq "EccKpkTovi' 
eoque pertinet , quod in Ariitoph. Nub. v. 440 Strepfiades 
Socratis adfcriptus contubernio to ff^iJ.a. 'rct^iyji Turmiv, 
miv^K', «Tr^Hi', kvy^y.sTv, ptyovv, a.7Kov S^eiieTv. Libanius etiani 
Or. Tspi TQvTot.T. p. 577 C. syo> yuf toi to (xtv Sia. tam- 
ywv ka) {j.'ji<JTiyci)v Ttipcictju.i vov&srsiv s^^vyov & Tip) '^vv- 
hiiKuv p. 613 C. Verum praeterea haec flagrorum aliorum- 
que cruciatuum tormenta, praefertim apud philofophos, 
genuinis auditoriuus fuerunt iniunfta, quo durato per haec 
llipplicia corpore ad Tijy KapTSfia.v firmarentur , atque in- 
fitae iibidinis intemperantiam exftirparent : fane Pythago- 
ras (6cf.a-c(.vov( rs rroiKi^ccTciTu.c ko.) KoKci.ast? Kct) avct.KOTa.i 
rrvpiKoi criShpcp cvvrsKoviJ.sva.i Stahsixohriiffcti dicitur alam- 
blicho S. 68. Xenocratem laudat Diogen. L. IV, 7 : ovtuk 
eivci.1 iyKpctTii , coixrs ko.) rcixki kcu Kccvffsii toWclkh vto- 
y.sTvut rrsp) to aiSoiov. Mos, ut videtur , a myfteriorum 
ritu dedudus, quibus initiari neminem fas erat, nifi proba- 
ta per multos a.vuyK&iv^ ^uffuvcov & KwJffscov, iic vocant, 
eradus animi conftantia experimentum fui certum dediflet. 
Meminit etiam Arrian. in Epi6t. iftius philofophicae proba- 
tionis. Superianus , ut inertiam ac tarditatem. ingenii exci- 
taret, flagra fibimet ipfe admovere non dubitavit, tefte 
Damafcio apud Suid. in 'S.ovTnptacvoi. Chriftiani alcetae, 
poftquam veilitum philoiophorum vetcrum adfciverant, 
haec quoque, quae Lucianus merito deridet, pracpoltera 
formandae pietatis inftrumenta non ipreverunt: quo de 
genere non pauca reperies in Vitis Patrum & Caifiani In- 
ftitutionibus. Multa notant, ibd admoJum perturbate, Cre- 
fcll. Th. Rhet. V, c. 6,7, Boilav. Hift. f kig. c. IV, p. 78. 
quorum errores perfequi non iuvat: neuter hunc ipluin 
Luciani iocum prattermifit, Hemst. I N N I G R I N U M. 271 

Pag. tfi. l. I. AsiV) Venit hic in mentem, quod de fibu- 
Iis alicubi legcre me memini: an eo tamen reipiciat, pro 
certo affirmare non aufim. Solan. 

eaJ. L 7. rictpst. SvvafJAV imrarTcov) Talis eft ^S^stMfoi ille 
apud Theophr. Charaft. ^«c/ -(iSehvpicti- , qui folet ra a.y.O' 
?,ovQ(j) i^TnQsivtii y.s7lcv <popriov » S^vvc/.ru-i <x>ipnv. BOURD. 

ead.l, 9. 'LmraiUvrai) Qzi\\2^z'k'7rirct'/J^ivrc/.i. Brod. 

ead. I. 11. ^AiJisruffrpe-Trr)) Sic Horatius : Oculo irretorto 
SpeBat acervos. SOlAN. 

ead. /.15. Kcc) rov Mts^fj.ov tturcov) Haec rretpecyx.oyAcfj.et.rcje, 
tangit de Merced. cond. & multis aliis locis , in quibus hac 
de re proverbium explicamus. Bourd. 

ead. i. 16. Tov tTToSpouov) Hanc 'fTr^jouAviav multis ver- 
bis defcribit auftor de caufis corruptae eloquentiae. luve- 
nal. Achil. Tat. hb. 2. Tangit Longus hb. 3. Liban. paraf. 
omnes pafTim. Bourd. 

Hld. Jki rm wilyjdv siKovct?) Putavi aliquando, hunc 
locum debere ahter legi. Rcponcbam fciHcet rovc ruv i)vtd~ 
yjdv k^ymui. Nam & mihi haec let^iio magis convenire vi- 
debatur antecedentibus , ubi ait rcf.pv.yki Sis^rist, & ne dif- 
fimulem, vix ab ea fententia difcedo. Notum eft, quantas 
tui-bas ohm fecerint agitatorum certamina, quantas fedi- 
tiones excitarint , adco ut facpe mihte opus fuerit , ut fe- 
darentiH* rixae & tumuhus, quos aurigariim faftiones & 
faventium cunei excitabant. Idoo nihil fuit Romae magis 
celebrCj nihil in circuhs , hominum lermonibus, magis agi^ 
tatum , quam Circenfium eventus , & Prafmorum , Vene- 
torum, Ruffatorum, & ahorum vidoriae vel infortunia. 
Nc.n pofium tamen damnare leftionem vulgatam. Nam. 
MartiaHs hb. V epigr. 96, ubi de Scorpi nobihffimi agita- 
toris imaginibus loquitur , fic ait : 

Hoc , rogo, non melius , cuam ruhro pulplta nlmbo 

Spargere, & effufo perfnadui£e croco? 
t^uam nonfenfuro dare <juadringenta cahalloy 
yiureus ut Scorpi nafus uhique micet? 
EtCapitohnus in Vero teftatur, equo Circenfi , cuinomeii 
erat Volucris, ab Aeho Vero Imperatore fadtum aureuni 
fiifiulacrum. Itaque non mirum, fi agitatoribUs quoque 
nobilibus id honoris genus impertiebatur. Fuilfe autem in 
Circo pofira ea (Imulacra, ex hoc loco coniicere licetj, &• 
rationi confentaneum videtur. Palmer. 
ibld. EiKiimf) Vide Infcript, Spomi, SOLAN. ayi A N N O T A T I O N E S 

ihiJ. Tk ruv 'iTTm hyoy.ccTu) De qiiibus quarn cuplcle fer- 
jnones habuerint, egregius oilcndir loh. Chryfoftomi locus 
T. V, ed. Et. p. 315 : Kse.) oi {/.iv '^fbs Thv ^icopnnv riTf rov 
'icTTm (fM.iKKiK iTToiuxivci Kcii bvo(/.etTce. Ka) ee.yeKnv ku) ys- 
yoi Kcti rrstTpijTst kol) OLVctTpsziiv rav ittccv '4yj.v<yiv eiTsTv fji.e~ 
rk ciKpt^iicLi kTka-iii, Ku.) STH ^«>T$- Kst) ivipysiuf S^poixcov, 
Equi praeftantiores iuis nominibus infigniti iam inde ab 
heroicis temporibus; neque per curioiain veterum diligen- 
tiam nos tugit, quemadmodum primi Hippodamiae proci 
Marnvacis equae fuerint appellatae: vid. Paulan. VI, pag. 
«,0-'. Plura dabunt Lindenbrog. ad Amm. Marcellin. p. 385, 
I. Gorhofred. ad Cod. Theodof. XV Tit. X, I. A. Fubric. 
ad Scxt. Empir. p. 19. EquusHadrianiBoryfthenescft apud 
Dion. Cafl'. p. 792 D. & in Epigr. Pith. p, 121. Pholpho- 
rus Auionii Epit. 35. Hemst. 

Pag. 52. /. 3. 'ETsiKiiTTctt) Haec ultima verba male ver- 
tit Micyllus. Vertendum erat: muUos,qui gr.zves ejfe viden- 
tur, occupavit. Palm. Ma!e Micyllus: Lm & multos eorum, 
qui pro (luJioJis ac gravibus habentur , reprehendcbat. — pari 
lapili Benedi6tus : Qiiin etiam multos., qui pro ff-avibus haberi 
volunt , rcprehcndcbat. Nam & verfio Lucianum nonaffequU 
tur, & male periodum hanc maiore diitinilione ab prae- 
cedente fcparant. Scd nec bene Palmerius: multos , qui gra^ 
ves cffc videntur , occupavit. At mens Luciani eft: Multus 
enim profeHo cjl in equis furor , & multos , qui graves vidcban- 
tur ejfe , redar^uit ; eos cum graves videri vellent , proba- 
vit vanos, & cum dcberent contemptores horum efle, in 
iilclem nugis inlanire oitcndit. Quia autcm in praecedenti- 
bus ait Lucianus de equorum nominibus, non potui,quin 
ad eius illuitrationem hic apponcrem infcriptionem, quam 
ex fchedis Peireicianis dcpromtam publicavit excellens an- 
tiquitatis vindex lac. Sponius, cum ad auftores interpre- 
tandos haec vetuftatis imago vivam fcre vim affcrat. Ea 

fic habet: 

. . II PRAEMISIT ET C. T. 

OCCUrAVIT ET CIT. CCCV 

INTROIUGIS VICIT SANIPPO CINIS. 


X 


HILARO AF. 
AEGYPTO PE. 
MACUL. AF. 
PEGASO AF. 
AQUILIN. AF. 
EUTONO AF. 
PEGASO AF. 
ADVOLA. AF. 
COTYNO AF. 
DROMO HISP. 
SICA AF. . 

I N N I G R I N U M. ^73 PASSER AF. 
LUPO AF. 
SILVANO AF. 
LUCIN AF. 
EUTONO AF. 
PYRAL. AF. SE. 
PARDO AF. 
ROMULO LAC. 
RAPACE AF. 
BAETIC. AF. 
CAMM. AF. 
DAEDAL. AF. 
GAETUL. AF. 
ALCIiMO 
HILARO HIS. 
SMARAGD. AF. 
DRAUCO AF. 
ARANIO AF. 
EXACT. i\L\V. 
PISTO CIR. 
PUGIO AF. 
ANDRE. AF. 
ROMAN. GAL. 
CANDID. AF. 
ABASC. THE. 
ARCAD. AET. 
LUPO HISP. 
SAGIT. AF. 
AIACE AF. 
AETHER. AF. 
INGEN. ING. 
ARGO APH. 
VICTORE. AF. 
INNOCE. AF. I 
I 
I 
I. 

IV 

IV 

IV 

V 

V 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI CIRPATO AF. 


I 


MELISS. AF. 


I 


DELICAT MAV. 


I 


PARATO AF. 


I 


BALLIST. AF. 


VIII 


ANDREM AF. 


VIII 


SPICULO GAL. 


VIIII 


ROMULO AF. 


VIIII 


LUPO AF. 


VIIII 


PALUMB. AF. 


VIIII 


ROMULO AF. 


VIIII 


GLAPHYRO SPH. 


VIIII 


BALIST. XIJI. 


III 


MEMNO LAC. 


XI 


BARB. AF. 
CALLID. CYR. 
THELO AF. 
ARIONE AF. 
HELIO AF. 
HIRBINO HEV. 
PALMAT. AF. 
PASSER. TH. 
CATTA AF. 
PUGIO AF. 
EXCELL. 
ARACIN. 
CALLID. 
AQUILA, 
PECUL. 

XX 
XVI 

XXII 
XI XIIX 
XXX XXII 
XXX XXX .... 
XXIIX HILAR. 

XXX 

XXXII. XL 
XXVIII 
PALMAS SIBI COMPLEVIT 
C CALLID. AF. BALLIST. AF. Z 
QUOS EQUOS C. 

Gronov. 

Vere afreruit Palmerius huius vocabuli fenfum. Metapho- 
ra eft a morbis ahifve irruentibus malis dufta. Sic ak. c. 
2.3^ tfi' rrors kov^o^ TvpsTo^ iTiKctf^iiTui. & aviAT. C. 47. quo 
fere fenfu etiam inferius ufurpat Ku.Tci?^ctuf6ce.vo{/.eti' <rvyyjj- 
csi Kou iKiyya Kc(.TstKiiy.uivof. c. 21. V. etiam de hac ipfa 
re, 'Ec. A. IX. Tacit. An. XIII, 25. Confule etiam, fi lu- 
bet, 2)c. c. 5 . & ^. A. XVII. SOLAN. 

eaJ. l. 6. M/ai' <^mm> 01 'Pf<'//«/«f TctiS^si) Hic cogor infti- 

tuti mei brevitati fraudem facere , quod locum obfcurum , 

ut multi, ita ego iudicem. B. B.iiTon. vir clariiT. Jonge hoc 

de loco dilTerit , & poftea yir doftiflimus Guther. lib. de 

Lucuin. Vul. /, S 274 A N N C) T A T 1 O N E S 

kire man. Horum interpretationem aeqiiifiimo Le»5lori i-e- 
linquo. Ait Nigriniis, ort (j.iav (^m>i)v ci 'Vw/jLaim TuTS^es 
&./\n6ri rretf oAov rov [6iov TpoUvTui ^ riiv ev Tciis S'iu.6>}/.un 
^iyeov, 'ivet iJ.ii a.TroXccCffafft tik cisTfpkf aLKnb'Au.i. lacob. 
Micyll. interpres , quod iim:m hanc vocem Romjjioium pucri 
per omncm aetatem vcram emiitant , eam intelligens , quae in te- 
ftamentis ufurpatur , qua petunt , ne a fua vcritatc acpcllantur. 
Quibus verbis, iir equidem ientio, vult interpres Lucia- 
num intelligi de liberis exheredatis , variis modis patris te- 
llainentuni infirmare niientibus , & petentibus , ut patrem 
liccat arguere dementiae, prodigalitatis, & luxuriae. Quam 
licentiam non folum in exheredaiis, led in omnibus olim 
Solon,eumque fecuti, legibus iuis inhibuerant; lcihcet tIv 
TeijviiKoTcf. f/.h Ku.K(li c/.ycc,evsiv. Hanc intcrpretis mentem efle, 
facile quivisiudicaverit. Ahud tamen fortean vohiit aA/o-//of 
Nigrini, & 'Pcvy.uicov TeuJ^a.s accipi de iplis Romanis. Inge- 
milcunt Romani , quod fe fentiunt prohibitos veritate fua 
& voce hbera frui, icihcet prohibitos legibus iihs, quibus 
cautum , ne m tabuhs teitamenti quidquani elogii alterius 
famam laederet, niii iuorum, quos exheredare legcs per- 
inittebant cum elogio. Solebant autem Gracci Romanique 
xuKcvBsts., vitam & mores corum, cum quibus graviora 
odia & fimulrates habuerant, teflamento laceilerc, & hac 
licentia nullius exiftimationi & famae p::rcere. & itain Co- 
dicillis Vetromi fagitia principis fub nominibus cxoUtorum, fc 
minarumque , & novitate cuiufque flupri pracfcripta & objlgnata 
miffa Neroni apud Tacit. annal. i6. hanc tamen antea te- 
i^amentorum licentiam fenatus faepe in Principum gratiam 
inhibuerat. Sueton. Aug. C. 50: Et tamen de inhibenda tefla- 
mentorum licentia , ne fenatus quidquam conflitucret , intcrcejjit, 
Huius loci cum mcntem quaererem , confului liaaciCafaub. 
Animadverfiones , in quibus hunc Luciani iocum acceptum, 
ut nos interpretamur , deprehendi , quod gaudeo. Bourd, 
ead. l. 7. "\vu iJ.h u.iToKuvsco<jt &c.) Ne e vcris fuis fcrmo- 
nlvus quulpiam incommodi capiant: nam veritas, iuxta Tcren- 
jtium,o<//am /7iirzV. Brod. Senfum huiusloci, qiiem interpres 
affecutus non eil, explicat BrilTonius form. 1. VII, mox 
abinitio. Vor.st. Non melius profedo hunc locum intel- 
JexitBourdelotius, quam Micyllus, quem deferit ac refutat. 
Quid enim .•* an hic dicitur ingemiicere Romanos, quod le 
lentiunt prohibitos veritate iua & voce libera frui, eaque 
■prohibiiio in eo confiltit , quod prohibiti fint legibus illis. I N N I G R I N U M. 27c^ 

C|uibus cautum , ne m tabulis telbmenti quidquam elogii 
femam alterius laederet, nifi luorum, quos exheredarc le- 
ges permittebant cum elogio? Quae fpecies prohibitionis 
inGraecis, nedum tahs? immo quae forrafle nunquam con- 
ligit? Nam quod de confenfu If Cafauboni iacit, vereor, 
ne aliter omnibus videatur, qui modo infpe\crint lucubra- 
tiones magni eius viri. Sed neque Benedidus bene, ne ex 
fua veritate damnum capiant. Plane enim Lucianus vult con- 
rrarium, nempe Romanos tota vita cum fmiulate egerint, 
veram imam vocem edere in tefbmentis , ne ex hac fua ve- 
ritate voluptatem capiant : hoc efl: , ne pofl; eam veri- 
tatis vel mentis fuae verlflimam profefliotiem patefaftam 
(quod fit aperienck) teftamento, neque id contingit, nifi 
poft morteni tefiatoris, ut non videat, non {entiat, quid 
animi fit ilhs, quibus laqueum aut infamiam legavit) iae- 
tari poflint eo fado, quod inimicum ulti fint ac laeferint 
jnalo voto, neque fi ille propterea doleat, iili eum dolen- 
tem fpe6lare polfint. Haec fimplex & ipfa Luciani fenten- 
tia. Nam cur k^TroKu.viiv fumunt in malam partem? Neque 
hinc abire libet, quin alium locum per eandem hanciafta- 
tionem ambiguum tangam , qui eft in Timone § 2 , qui fic ad 
lovem: ovra i^ciKov rivec i^Tra.vctreivu.cJ^di S^oKsTf acvro7f, a^ tv^ 
fjihv n KccTTvov k,<7t uvrov (xh SeStiVcii, [j.ovov i's rovro otes-^eu 
«nToy.Avsiv rov rfa.viJ.at.roi,ori oivccrKVff^^ria-cvTui rrl^ a.a-^ciKoif' 
llbi Erafmus , verum hoc folum vulneris inferri pojfe iudlcent , 
ut fuligine compleantiir. Tan. Faber, hocque unum ex vulnerc 
' malum fihi accidere exiftimcnt , quod fuUgine operiantur atque in- 
^uinentur. Quam interpretationem eft alius , qui praetef 
duas poftremas voces repetit , & fub titulo obferv ationis 
negat ro rfct,v{j.u. hoc loco convenire , cum fuliginis fiat 
mentio , unde etiam ftatim fe legere ait Ka.viAdi.roi, fulmen- 
que & fulgur adurere & uftulare dici notat. Sed mirum , fi 
vel fententiam vel elegantiam huius loci ullo genere af* 
(equaiur. Cur enim & ille & priores A-n-oKecvsiv accipiunt 
in malum, & ad homines fulminatos applicant, non in 
propriam notionem voluptariamque , ut paflim folet , ac 
mox vidimus, & rurfus in ipfo hoc Tlmone, ubi pari mo- 
do 'iKoLvrw cfTro^ctva-iv oioiAivov? , atque- ipfi lovi attrihuunt, 
Ut prorfus debebant ? ficenim elegantifllma ironia accipien» 
dum : haBenus autem ( vel in hoc folo , ad hoc folum ) ex^fii' 
mant te frui vulnere , (voluptatem capere ex iadu fulminis , 
quo ftolide putas,o luppiter, illis gravevulnus ate infer- 

S i 276 A N N O T A T I O N E S 

ri) ut operiantur fuligine y videas modo eos nigredine obdu- 
ci , quam tu male interpretaris vulnus , cum fit limplex & 
ridicula fliligo, vclut fulmine in carbones & fiimum rcfo- 
luto , cum ad homines deveniat. Qui perfeftifllmus fenfus. 
GrOxov. Locus diilicilis, fed minime corruptus. De te- 
ftamentis fcrmo eft, deque codicillorum Romae licentia; 
quae, aliis omnibus per dominationcm fuppreflis, intcgra 
femper manfit. Cuius rei apud Tacitum aliofque luculenta 
exftant exempla. Sed unicum afferre iufiiciat, Fulcini» Trio- 
nis, (Ann. VI, 38.) qui accufatus, 6i mori iam ccrtus,/«- 
premis taluUs multa & atrocia in Macroncrn ac praecipuos liber- 
torum Cae/aris compofuit ; //7/7 ( Tiberio ) fluxam fenio mentemf 
& continuo abfcejfu velut ex/ilium obieSlando. Qiiae ab-heredibus 
occultata , recitari Jiberius iufjlt : patientiam Ubertatis alienae 
ojlentans , & contemtor fuae infamiae &c. Nigrini ergo iam. 
lacile mcntcm perfpicis, omnia Romae praetcr te(lamenta ^ adu- 
latione aut metu falfa. Sueton. etiam in Aug. <[6 : Et tamen 
de inhibenda teftamentorum licentia ne fenatus quidquam confli- 
tucret, ir.tcrccfjit. Vide etiam apud Valcrium Max. quomodo " 
illu'crint ea aetate hominlbus Romani, heredes fe eos fcri- 
pfiflc per totam vitam profefli; quos aut praetcrierant, aut 
probris, ut ex Tacito abunde conlhit, lacelfebant VII ex- 
tremo. Conf. Guth. dc iure manium III , 27. De cfTroh^xva 
vide H. A. X, XXI, & T///, 1 &c. Solan. In his vcrbis 
eorumque fenfu diflicultas hacret praecipua. Sed operae 
pretium erit, qua fortuna locus hic fucrit confliftatus, le- 
dlori breviter ob oculos poni. Barn. Brilfonius de Form. 
lib. VII poftquam monuerat, accuratam fuilTe veterum in 
teftamentis fcribendis diligcntiam, teftamenta fpecula efTe 
morum cuiufque, tcftamenta denique ex Quindiliani De- 
clam. 332eire, quibus omnem afFcdum fatemur,haecfub- 
iungit : Q^uod & fenfijfe videtur Nigrinus apud Lucuinum , cum 
ait , "Oti (j.iuv cp. &.C. Quibus verbis , quorum fenfum interpres 
ajfecutus non efl , hoc flgnificabat , Romanos veras demum voces 
tum cum fuprcma fua ordinar.t mittere , nudaque eorum peEiora 
in teflamentis patere , nec , dum vivunt , fua ipfos veritate uti- 
frui , fed ad alios eius frutlum pervenire. Aliam omnino viain 
eft ingrefl^us lac. Gutherius dc lur. Man. III , c. 27. is , pro- 
latis & Luciani verbis & Micylli interpretatione , hunc in 
modum pergit: Non praetermittam ., qiiod hic dicitur, liberos a 
parentihus petcrc , y.h ut. thV G-<f). ciK. ne vcritatis fuae detri- 
mentum patiantur. Nam ATroKavsiv in r%aitim quoque partem I N N I G R I N U M. 177 

vfurparl , Gnvnrnatkl docent. Vertit interpres Lucuini , ne a ve- 
ritate fua depcllantur , quem auBorls fenfurn non affecutum , 
Bri£onius Praefcs afferit. Hoc eniin fignifttabat, inquit , Ro- 
manos veras demum VOCes &C. Quae mihi a Ludani mente 
longc remotiora videntur , quam quae reddidit interpres. Ego qui- 
dem veritiitis fuae damnum capere , idem puto, ac bonis avitis y 
aut iujla hercditate privari , quae lege obvenit, &> iure quodam 
naturae liberis defcrtur. Tum probat, etADfigf pro S^rA.u.ia, ve- 
riim pro iujlo poni: quibus an quid excogitari potuiflet ab- 
furdius , equidem nefcio : fed Gutherius erroribus gravif- 
fimis obnoxius plerumque, & caute, fi quifquam, legen- 
dus, nihil eft caufae, cur nos magnopere moretur. Ma- 
iorem utroque longe maior luCem attulit If Cafaubonus, 
ad Suetonii Aug. notans : Romanorum mos fuit in teflamentis 
increpare alios , maledicere aliis , & Ubcram dc quibufcunque vel- 
lent vocem cdere : idco diccbat Nigrinus apud Lucianum, Miav 
cp. &c. ex quibus, virum magnum illud ct.-7r0Kci.vstu non ah- 
ter ac Brodaeum accepifle pro incommodum aut detrimen- 
tum pati, non obfcure colligitur. Fruftra confenfum, ut 
refte notatum Gronovio, iaftat Bourdelotius, qui nefcio 
quam obfervationem ex lefto Torrentii ad eundem Sueto- 
nii locum commentario conflavit, quam vereor vaide, ut 
ipfe fatis intellexerit. Tandem mirifica quaedam eft oratio , 
quam Gronovius confixit. Romani , tota vita cum fimulate 
egerint , veram unam vocem edunt in teflamentis , ne ex hac fua, 
vsritate voluptatem capiant, neve pofl eam veritatis vel mentis 
fuae verijjlmam profejjionem Lietari pofjint eo faEio &C. ( poft 
mortem opinor) qualem fententiam ab homine, qui, quid 
fcribat, cogitet, nedum a Luciano potuiflTe proficifci, ego 
mihi non perlijadeo. Ad me quodattinet, fi veraeft, quam 
cunfti Codd. tuentur, recepta leftio , touj- ot^w^pi TMf fS/cvFii' 
T£ K.stj Tstf S'ta.^mct? KcLKtvS^ovijAvovi captatores intelligo tam 
graviter a Luciano praefertim exagitatos , quorum fane 
Itudium omne in funerum iuftis & teftamentorum tabulis 
verfabatur. De ifto infidiatorum genere cum ageret Ni- 
grinus, hoc quin adderet infuper, praeterire non potuit, 
luiam Romanos tota vita veram vocem emittere, (tum 
nimirum , quando corvis hiantibus delufis pro het;editate 
fperata reftim cum digniflimis elogiis relinquunt) quam 
non libere quidem & palam expromant , fed abditam ulti- 
mae voluntatis teftimonio confignent: cur hoc autem.^ ne 
fcilicet ex apertis animi veris fenfibus , quos commodi cau- 

S 3 278 ANNOTATIONES 

fa dillimulare cogebantur, majnum ad eos malum redun- 
daret : nam horedipetae non omnes vilis quaednm homi- 
niim faex, fcd potcntiores quoque & in principum aulis 
gratiofi, qui, fi veraeorum, quorum bonis inhiabnnt, de 
ie iudicia fcirent, pro blandiflimis affentatoribus inimicos 
fe gererent infcftos: erat igitur caufa fatis iufta, quare pa- 
tefa6tionem arcani, fi , dum in vivis eraiu, in publicuin 
efflueret, d;unnofi, poft mortem differendam putarent. Mo- 
mentum aHquod accedit ab ipfo y.vKivS^iis-^ui , aiius ufus 
fere frequentiflimus in rebus inhoneftis ac turpibus: exem- 
pla petere hcet a Budaeo C. L. G. p. 828 , Berglero ad Al- 
ciphr. p. 95. Hoc autem modo fieri j.lane non poteft,quiri 
ecTohuvsiv TMf o-(EST£prtf khi)^si'j.? in deteriorem partem fu- 
matur. Verumtamen nexu orationis expcnfo inducor pae- 
ne, ut in aham plane fentcntiam difceftionem faciam. Pri- 
mum exigua mutatione fcripturae vulgatae fubveniendum 
putem : 'ivct /^>i a.i-Qhet.voviTi Trii e-if erspcif ci.hii6eia.f , ubi , id 
eft , quibus in teftamenti tabidis nullam capiunt veritatis fruflum : 
quinam.'' oi'Pa(y.aim 'rctiS^e^ oi et/z$/ rkv vskviccv ts Kct) S^icc- 
'^ir/M.i KAKivSovij.svoi , quos tum interpretor Romanos , qui 
follicitam curam ac dili'2,entiam condendis teflamentis adhihtbant , 
ea propemodum virtute, qua de Cyro Xenophon fcripfit: 
K. n. I, p. 8, V. 38, AKi^ iKciKivSsno iv Tri Tr;pocc"Jjt« «iw- 
^ti^sKiiov rroieHv. Ifocrat. Tcpi ryii'l\.vTiS. p. 316 B. TwVTsp) 
rk SiKcta-Tvpioi. KvKivSoviJLsmv. Alciphr. 1, p. 108, oi ^epi 

TsiJ' -^if^poVf Kcit TUV SctKlijKaiV Tcif Kku\,Hi SlKlvSoVlASVOU 

Deinde fjLiav (^avhv aKtiS» '^rfoisa-^cti itatorc, quomodo fe- 
cit Briflonius, accipio, veros animi affeflus, remotis utilitati- 
bus , cuncTifque ad fevcrum examen adduflis profitcri : cum Lu- 
cretio dicas, quamquam ille aha paululum in re III, 58, 
N.im verae voces {<^ava\ cf.?ai5s7{) tuin danum pedore ab imo 
Eliciuntur, dcnpitur (fic legendum arbltror) perfona , manet 
res. Eximius inprimis Senecae locus , qucm Briffonius quo- 
que advocare non praetermifit , de Bencf. IV, c. 11 : Quici 
cum ipfo vitae infine conflitimus, cum tcftamentum ordinamus, non 
bcncficia nobis nihil profutura dividimus ' quantum temporis con- 
fumitur, quamdiu fecreto agitur , quanturn & quihus demus ? Quid 
(.'lim interef} , quibus demus , a nullo recepturi? Atqui nunquam 
dili^entius damus, nunquam ma^is iudicia noflra torquemus, ( hoc 
ert iJlud KctKiySsTa-^uiy&i. modo , quantum temporis confumitur) 
qu.im ubi remotis utilitatibus folum antc oculos lionejlum ftetit r 
iamdlii officiomm rnali iudices , quamdiu ULi dcpruvat fpcs ac I N N I G R T N U M. 279 

Tretus, ac 'inenijjlmum vidiim voluptas. Ubl mors micrclufit omnia, 
& ad fercndam fententiam hicorruptum iudicem rriifit , cpiaerimus 
dipiiffimos, quibus voftra tradamus., nec quidiiuam cura faniliore 
(vides (/.icf.v uhn^i) q^Mvilv) componimus, cjuam quod ad nos non 
pcrtinet. Nihil ad hunc Liiciani locum accoinmodatius pro- 
ferri poteft: fic autem continua ferie cohaerebit oratio to- 
ta, duni teftamenrorum diligentiam ab hac quidem parte 
laudat Nigrinus, quod veritas, cuius cultus omnem vitam 
debuerat ornare, hic tandem excuffQ finu & nudato pate- 
fiat; ab altera vero multo magis vituperat, quiaftuporem 
mentis & rerum inaniflimarum ftudia voluntatis ultimae 
chartis mandata teftificentur. "Ivol /j.i) oLTroki/.vcvcri vero pro 
iv cth ovK k.'7rcKc/Jjr,v<ji non eft , ut muitis apud Graecae lin- 
guae peritos probem. Refte porro veritatis in teilamenta 
reconditae iTudlum capere dicuntur nullum , qui fervientes 
utilitati fuae fnb perfona vivunt, &faepe, ne aliorum ia 
offjnfionem incurrant, carifiim.os affeftus procul a fe ha- 
bent. Haec qualiacunque leftoris eruditi arbitrio permitto, 
tam non ipfe coniefturae meae- fidens , ut fufpicer eriam 
impofitum effe gravius aliquod vulnus huic loco , cui me- 
dicina fine meliorum Codicum ope non {\x. parata. De te- 
ftamentorum licentia praeter alios Lipfius egit ad Tacit. 
Ann. VI, 38, XIV, 50. Micyllus vel legit, nefcio quo 
pafto delufus, vel legendum putavit, Iva y.ii ci.TeKu.vvcavri.it 
Tri^ <j-(pe7spu( cixn^iia.?. Hemst. '\vct illud iKf6ctTtKai pofituni 
hoc fenfu : Verum diamt in tabuHs ultimanim voluntatum , 
fed eo eventu , ut non fruantur fua veritate. Hanc lo. Matth. 
Gefneri aciitam evplicationem dignam iudicavi, quam cuiti- 
erudito leftore communicarem. Idem in Addendis. 

ead. l. II. 'Ea-^)iTcti scivtoT?) Cetera huius paginae copio* 
fe exfequitur {ji.shsTn de Lu6lu : & dixere nuper viri do£lif- 
fimi. BouRi>. 

ead. 1. 11. 'E.vyKATcti^^K-iystr^cii) De funebribus caerimoniis 
& earum irrifione plura reperies in de Luclu & in Gha- 
ronte. Has funebres expiationes fubmovit Lycurgus, nec 
conceffit, ut quidquam una cum cadavere fepeliretur, (nain 
aliae nationes, fi quid fuiffet vivo cariilimum, id mor- 
tuo addebant in fepulcrum , damnofa fimul & ridicula fu- 
perftitione , quafi mortui fentiant aliquid ) fed in puniceo 
ami<ftu & oleae foliis ex aequo pofitos omnes fepeliri iuf- 

flt. COGN. 

ilnd. Oj cT' cLKhaTi) Haec verba , quae in reliquis deerant, 

S 4 i8d A N N O T A T T O N E S 

ex ed. /. & F. i. fupplevimus. Agnofcit etiam Briflbn. 6e 
form. VII, tefte Vorftio. Solan. 

ead. l. 15. Ua.fa. tih' riKiVTm) Ut in Tyrannic. § i , ubi 
perperam interpretati funt : TpW tm r^KsvT» Chryfippus 
apuclAthen. IV, p. 159 B. Redum hoc quidem, ac non 
plane abiiciendum: at longe praetulero rrspct tjiV TeKsvTrif, 
ultra Tiiortem. quod fi fubieceris, convenient utique multo 
melius £t< y.aCi & S^w.i^ivovTn & mox (/.iTk tov fiiov. Perf. VI, 
41: Haec anere ulterior mettuis? ibi vide If. Cafaubonum. 
Haec duo vocabula faepe confufa: pro rra.f(t. tov (/.erpiou 
apud Sozomen. VI, c. i , in Cod. Fuketiano H. Valeilus 
invenit Tef.ecv tov (j.sTpiov, quod folum fine controverfia 
verum eft. Sirab. XIV, p. 942 K. Tetpp))fTi'j.<ja(j.svoi mpctv 
Toi/ (j.eTpiov , vel rrsf,u. , quod kTTiKMTspov m Mff. exltat. 
Prave legitur in Hefych. Bovf st) -j/Awctixh , tou? rra.ph. tou 
«TsocTof TUf>pii<;-te(.lo{jLsvov{' reftituendum ex Zenobio Tspet. 
Hemst. 

ejd. l. 16. 'H^/our) Vorft. v^iov. Ego vero u^iov a Lucia- 
no fcriptum fuiffe exiltimem. Solan. Vcrilfime Vorllius 
ii^iov quod reponere non dubitavi. Ad Nigrinum ipfutn 
pertinet, ut fupra § 25,. 27. Hemst. 

ilid. Yi TS7rpu.KTui tovtok) Qui vana haec & ridiciila 
effe omnia nunquam didicerunt. Brod. 

Pag 53. /.2. Ku) Tov oivov If tok (TV(J.Toa-ioti (jlstul Kpo- 
7av TS Kui kpcojxuTcov sKyjovTUi) Slc Dialogo Panopes & 
Galenes, tuv (j.sv tivovtcov, svicov S^s KporovvTcov. Marcil. 
Haec male convenire videntur. Quid enim conimune ha- 
betplaufus cumaromatibus? Ergo non dubito, dcbere legi 
fj.sTk KpoKcov vel KpoKov Kui upw(j.a,T(or ea enim optime con- 
iunguntur, ut & crocus vino. Nam ea mifceri folere , & 
in deliciis fuiffe eam mixtionem, teftis eft Pfinius hb. 21, 
cap. 6 , ubi de croco loquitur : Ufus cius in coronls nufquam, 
herba enim efl jolio auguflo paene in capillamcnti modum. Scdvi- 
no mire Cungruif , praecipue dulci triturn &C. Haec Plinii verba 
omnino firmant noftram coniefturam. Palm. 

eud. l. 3. MeTst KpoTcov) Sic legit interpres, quod ex fide 
Mff. & imprefforum Cocid. retinendum cenfuimus. Mone- 
bar tairien Cod. Flor. meus, in cuius margine do£li cu- 
iuidam manu fcriptum KpoKcov. quod etiam reperi in Petrt 
Gohnani Cod. Angl. his accedebat nobilillimi Senatoris Bur- 
digalenfis Godofredi Makiyni Primetii calculus: fed quo- 
niam hoc ipfum faepe Lucianus repetit , non aufus fum to- 1 N N I G R I N U M. 281 

lerandam leflionem movere ; monere fufficiat. Et, utlibere 
fatear, raro Graeci plurative xpoxoi/ efferunt. Cur vinomi- 
fcuerint, rationem reddit Dioicor. cap. 25, 1. i. Hacdere 
viri doftiflimi ad Propert. & Martialis Amphitheat. Bourd. 
IVleTst KpoKm P, etiam. Vide Plutarch. cry//T. Probl. III, i, 
ed. St. II 50, I. quo loco croci vires in vino liimti narrat. 
Adi etiam eundem VI, 7, 1253, 2. quibus confirmantur, 
quae de hoc more Palmerius habet. A. Gell. X, 144. Vide 
etiamSueton. Ner. 25. Mo.x pro &:p«//oiTwi', inL. eft ecKpost- 
fjiUTcov. prave. Itali etiamnum adhibent^praefertimRomae. 
SOLAN. Nihil erat, cur Bourdelotius KpoKav refcribere ve- 
reretur: audi Creibllinni Th. Rhet. III, c. 20, § 9. De con- 
viviis (ibi plaufus dari confuevifle) probare Luciani forte lo' 
cus videatur in Ni^rino , curn luxum & divitum profufiones de- 
fcribit. Hos, inquit., illos effe , qui pretiofa ac cara opfonia 
emere folent , kcl\ tov 6\vov sv t. <r. y.. KpoTav ts k. k. iK. ver- 
tunt, vinumque in conviviis cum plaufu & odoribus effun- 
dunt. Alihi dubium nullum e(l, quin mendofus fit ifie locus , & 
legendum ^.sto. KpoKccv inteUigic enim Lucianus quam IparfiO- 
nem vulgo vocant,five imbrem odoratum, qui cx croco fie- 
bat , vino vel aqua diluto , non moJo in tlieatris , verum etiam in 
conviviis : KpoKov paivoiJ.svov Graeci vocant , Ovidius liquidum 
crocum , Corycium imbrem Martialis. De huiufmodi croco & 
aromatibiis vino mixtis efi fplcndidus locus Plutarchi in Sym- 
pojiis VI, 2, Vll ) qui Lucianum maxime illuminare potcfl : fic 
(nim ille ., tov oivov 01 f^.sv khocLH y^pcojilovTS? , ko.) Kivvctpia- 
fjLoi^ Kcci KpoKoif eip)i(^vvovTef , vinum aloe aut cinnamomo 
Vel croco inficiunt &C. Sed hoc obiter, utplaufum, qui Lu- 
ciani crocum omnern ebiberat , lcviter emendaremus. Viden, ut 
Plutarchus KpoKon extulerit plurative. In lautioribus autem 
conviviis frequens aderat crocus, Liban. Decl. XXXVII, 
p. 803 C. de nuptiis: KctiJLTTiipcov S^sl toctcov , 'Trupw^roiJ.Tnfy 
o/i/ov 'johKov , iJLv pov , KpoKov. Ariiloph. Nub. v. 51. Longo- 
lius , quem nulla vitii in KpoTOJv fuipicio tetigerat , ut huic 
congruens vocabulum adiungeret, upco;/.kTcov niutandum 
ceniuit in ct.Kpoctfj.uTcov eft enim haec nuda tantum conie- 
ftura , non libri cuiufdam fcripti leftio: inepte vero: expli- 
care perquam erit difficile, quid fit oivov iK'/jiv pl^tu kKpoa.- 
fj.cLTcov. Potes autem vel feiungere ohav, KpoKov & kpcoiJ.(ndi., 
vel olvovfJLeTk KpoKcov T£ Kcu kpcofj.kTcov intelUgere vinum cro- 
co atque aromatibus imbutum paratumque : familiare Medi- 
cis non folum olvof hA^ fed & ^stcl poS^ay pro poj^/ccf . Hemst. iSz A N N O T A T I O ?sT E S 

e.iil l. 4. IVlfsrou yeifxoivai) Mumcrtin. Grat. AQ:. c. ttt 
Quin c: m praridiorurn& coenarum tnjgnitudlnes popuULs Rorna- 
nus jancibat ^ cum au.iefitijfimae dapes non gujlii , Jed di^culta- 
tthus aej2:i. arentur, m:-jcuta aviuruy longinqui maris pifces ., alie- 
7U ternrorii paina, acfiivae nivcs ., hibemue rofae. Ibi 1. Livine- 
ius iuaLiicu: i non praetermifit, ab aliis etiam e.indem ia 
rem faepe produfta. Confmuiis Pacati Drepanii & elcgans lo- 
cus a Laev. Tc r/'; •itio notatur ad Horat. I Od. 38 , v. 3 , fcd 
giiflu calami vitiv.: h. .Iptum ^ro fnmtu, PUira dabit Def. He- 
rald. ad Martia]. \ Kp. 66. Hf^MSX. 

ibid. Kai To a-rroMioxA Invehitur fapienter in prodigos & 
voliiptuarios illos Sybarita.»^ rk U' kciicm ko.) kutu c,v(riv, af 
svTSKis v;;;pn(f>6ivoi/fTst$-, qui conimunia naturae munera fa- 
flidiunt, fAoiov uyei.'7ra-:r;: Tcipk^r-apov. Tana;it hoc Horat. iii 
Satyr. Sic aj.ni^l I avenal. t-dt. II : J\i.is;is illa iuvant, quae pluris 
emuniur. Sic apud Petron. Quidquid tpj leritur, optimmn videtur, 
Coripp. lib. 4: Q_uidquid l.itct cxfl.it honorurn. JBOURD. 

ead. l. 5. n«tpo£.«.«c/poi/) Capitolinus in Vero 5 : Alieni tempo- 
ris foribus coronae inttrtextae. quo forfan Lucianus refpexit : 
nani nobilehoe fuit convivium. Menander -^/rft)//.. p. 261 ed*. 
Hemft. ea voce utitur: h yk^ TcipcLKcikpo? h^ovh TtKTst [ihitA 
^m. SOLAN. 

ead. l. 7. Trf. (xvpa, TivcvTcti ) Vinurn un^uento perfufum» 
Brod. Olvov fyLvpivnv. Vidc Hcfych. Aelian. V. H. XII, 31 ^ 
& Camm. Himst. 

cad. /.12. riccpk ^upctv) Ne^JeElo per feres apcrtas ingreffu, 
allo in aedes aditu perrumpunt. Cinr) cnim liceat vino aut aqua 
fitim explere,quid aromata aut unguenta potui mifcere con- 
venit .'' Erafm. in Prov. Ita fus;ias , ne practer cafam, hoc ali- 
tcr explicuit. Brod. Lucianus Erafmo ref^exiffe vifus ell ad 
hoc adagium Demiphonis Tercntiani in Phormione, ha fu- 
gias , ne praeter cafam : quo quidem admonemur , ne fic ali- 
quod vitium fugiamus, ut in afuid maius incauti devolva- 
mur. CoGN. Quid dc hoc adagio fcntiat Erafmus,iam alii 
monuerunt. Ego vcro legendum putaretn '?tsp\ ^-jpctv, ut fi- 
militudo dufta fit abhis, qui in aHquem locum ingredicu- 
pientes vel inde egredi, in ipfo limine ita fc ipfos premunt, 
ut fibi ipfis fint impcdimento. Hos fic videtur defcribere 
Phaedrus Fab. 5 lib. 2 : Efl ardclionum quaedam Romue natia 
Trcpide concurfuns , occupata in otio , Gratis anheluns , multa 
agendoruhila^cns, Sibi molcfla, & uUis odiofjfima. BOURD. Lu- 
€an. II, (p. 44 B.) — Non t.vr.portas intrare p.itentes^ Quamfre- 1 ?<l N I G R I \ U M. 2S3 

gijfc luvat. V. Plutarch. ffvy.-r.Tpo^h. II, 2, 10915, 1 : ['.h ^o~ 

E\ quibus verbis cmendandus hiclocus, &: lcgendum r'^ ta- 
ftci^-jpeo, quam \ocem in lexicis frultra qua:ras, quamquain 
proba eft, & pojllcmn notzt. Solan. Erafmus vertens, lam 
& praeter cafam incitati, Terentianum illud adagium, Ita fu- 
gias , ne praeter cafam, quo Lucianum refpexilVe opinatu»' , 
minime pcrcepit: eius enodati laudem debemus , cui tot alia, 
I. Fr. Gronovio Obf. III, c. 9. nihil eri»o inter iftud prover- 
bium & Luciani verba eft comnnme. Quamobrem refte qui- 
dem H. Steph. animadvertit: vcrror,ut nir.is violenta fit {Ex^(- 
mi ) interpretatio , & hic Luciani locus obtorto , ^uod aiunt, col- 
lo ad Latini proverbii fenfum trahi videatur: fed ipfe , cum haud 
fcire fe teftatur, an rcferri pojfu ad id, qiiod faepe legitur apud 
hiftortios 5 qui defcribcntes maonam hominum turham certatim pro- 
perantium irrumpere in aliquem locum , dicunt eos ci)^i^S7t'J.i TSp) 
Tstf 2rjp'Jt.f vel Tuf rr-jKcLf , vehementer falHtur : nam quod ad- 
dit, fateor quidem non rreci ^Ccnv hic legi , fedTTct.ok' verwn nifi 
errorem librarii hic effe fufpicahimur, tc/.oa nOptiv hic ita accipcrc 
poterimus , ut apud Ariflophanem Tcipk Ttiv els^oS^oy pro Kcnk , 
nequaquam refpondet ad ilhm , quanta erat in H. Stephano, 
literarum Graecarum cognitionem : hoc taman a Bourdeio- 
tio recoftum. Veri{rimeI^rodaeus explicuit, nec quidquam 
omnino ell mutandum. De Plutarchi t/7 rrupiL^-Jpa) Torren- 
tium vide ad Horat. I Ep. V, 3 1. Nos hoc de toto loco alias 
pluribus agemus. Hemst. 

ead. l. i^^. ^ohoiKK^iJLov) Soloecifmus per translationem late 
accinitur, ut quidquid perperam fit, nec refte, nec ordine 
peragitur , dicznir foloecifmus. De hoc afiatim ad Lucian. de 
Saltat. fcripfimus. CoGN. Soloecifmus non folum in verbis, 
fed etiam in fa6tis, & fic aliquando ufurpat Ariftotel. unde 
miror, Gellium c, 20, 1. 5 , icribere, fe apud Graecos hanc 
vocem non legifTe. Bourd. Sic Plutarch. II , p. 520 B. ffo- 
KoiKKTuov ^lou dixit. KusTER. Vide etiam 'Opx- cap. 80, & 
quae ibi a me notata funt. Solan. 

ead. /.15. Toy Ucouov) Ariiiot. de Part. Anim. III, c. 2, 
meminit Momi, quinaturamincuiarit, quodbobus cornua 
in capite, ac non in armis poiius addiderit; videlicet, quo 
vehementius poflint ferire. Ad quod ailufdfe videtur idem 
Lucianus, cum in II Ver. Narr. libro fcribit, fe vidifFe bo- 
ves quofdam, quibus cornua inefTent non in froate , quem- 
admodum reliquis , fed fub oculis . idque ita vifum effe AIo- aS4 A N N O T A T I O N E S 

mo. CoGN. Hanc Momi accurationem faepe repctlr. In qui- 
.buldani Codd. vice huius orationis liberae legitur liic lam- 
bus: Me//.!peTo rov Ttf,t/poy tov S niJ.iovpyov '^sov. BOURD. 

eaJ. l. 16. lov Tuvpov rov S'. ^.) Neptunum. Brod. Fabula 
notifTima eft cx eiuidem Luciani Hermot. quam compendio 
recenlet : is enim Momi dentes in tauro eltigiando non vi- 
tavit. CoGN. 

Pas^. 54. /, 2. ^Ts^pcLvov Tov ToTov) Utebantur quidem ve- 
teres coronis, ieu Tertis, collo circumdatis; quod abunde 
evincunt Plutarch. & Athen. loca a Palmerio citata ; led non 
iis folis. Nam 61 caput coronare Graecis etiam ufitatiflimum. 
Ne longius abeam, Anacreon ipfe, quem ab Athenaeo lau- ' 
datum in Palmerii nota legas, apud ipium Athenaeum p. 674 
C & in Odario XXI ed. Tan. Fabri, morem hunc Grae- 
cum fuiffe teftis cft luculentus : Aote «T' av^iav iKmw 2T£(f'i- 
vov? jT* oiovf (Cafaub. in fuo Cod. legit oT«f) Tuxst^w Toi 
(j.iTaToL (J.QV ''TriKiiki. Sic apud Lucianum ipium «T/x. c. 16 
Polemo defcribitur rm y.eipuhi^v Tots aTs^kvon S^iiivQiff^/J.ivof. 
Vide Praefetli ad M. Aurelium apud Volcat. in Caff. 5 epi- 
ftolam : fiores de CAPITE , collo , & fijiu militi excutit. ubi hi 
ipfi milites Graecanlci dicuntur. Plura, in re ufque adeo ob- 
via, delcribere piget. Coniule Paichal. de Coronis. Carpit 
ergo non Graccnj , ut hic Palmerio viium , fed Philofophus , 
morem Graecis aeque ac Romanis familiarem: cuius ori- 
ginem affignat Athenaeus , quod potu nimio cum incaluif- 
let caput^^ primo redimiculis, deinde hedera, aliiive refrige- 
rantibus mederi coeperint; quae omnia tandem floribus mu- 
tata funt, odorej praeter ufum primarium, etiam iniiiper 
gratis. Idem autem lentiebat Nigrinus cum Diogene, qui non 
Ciiput unguento ., fed pedes delibutus, aiebat odorem inde iurfum 
ad nares ferri, qui a capite in aerem fruftra abiret. Diogen. 
Laert. p. 147 B. quam in rem adducitad eum locum Mena- 
gius Minucii Felicis & Septimii verba coronas e floribus ca- 
piti aptatas ridentium. Solan. 

ead. l. 4. 'T^b tm pii'}) Oftavius apud M. Felic. huius lo- 
ci erit commentarius. Bourd. Ex Apophthegmate Dioge- 
nis. Marcil. Suggillat homo Graecus Romanorum impe- 
ritiam. Nam Graeci & praecipue Aeoles &: lones coronas 
circa collum in pe6lus pcndentes gcrebant in conviviis. Id 
nos docet Plutarchus Sympof 3, c. i. &: tales coronas vo- 
cabantuTcfiy/v./.rcif vel v7ro^v(j.tkS'ci.?.,'\xt melius ceniere vide. 
tur Athenaeus I. 15, p. 678 j his verbis: v7rd&vy.is kx) vvo-. I N N I G R I N U M. 285 

^^ik^ii CTiipctvot 'TrdLp hiohiv(7i xeti "IwcTij', ov? rrefi rovf 
rrpayjihovi mfisii^svro , us ff-cc^Zf ea^ri y.c/,&£i'v e/- tjT? 'Ahnuiotf 
y,eu AveiKfiavrof '^roihascoi ., id eft, hypothymis & hypothyinia-' 
des coronae funt apud Aeoles & lonas, quas circa colliim circum' 
ponebant , ut aperte licet difcere ex Alcaei & Anacreontis verji- 
hus. Scilicet hypothymiades dicebantur ccto rov VTc^vfjiiu.teiv 
- a fuffitu vel liifFumigatione , quoniam infra nafum pofitae 
cerebrum fuo fuffitu iuvabant , ut ait Plutarchus diclo lo- 
co. Palm. Menagii locus eft ad Diogen. L. VI, 39. adde 
"Wouwer. ad Minuc. Fel. pag. 43. 'Trro&vui-t^af Graeci vo- 
cant coroUas coUo circumplexas: in Hefycliio pro 'T-Tofly- 
fy.ioi propius repones 'Trro^viMcti, quam, quod alii voluerunt 
'TTofiv/x/V. Vid. Athen. XV, p. 678 D. Plutarch. Symp. II, 
p. 641 E. vTo^vfj.i^si cur diftae fuerint , exponit. Hemst. 

ead. l. 5. '\v coi ta. aviff-TTcov) 'Act) tou kvx^^TTusv, inquit 
Bud. C. L. G. p. 46, 9 «13. eamque ftrufturam in 'ivct, qua 
Indicativum rarius adfcifcit pro Subiunftivo , exemplis pro- 
bat : affentitur H. Steph. App. de D. A. p. 1 37. Quidni ver- 
tas? ubi (juawplwimum attraherent volupt.itis , fervata vulgari 
forma. Utrum malis, haud lane mukum interett. Hemst. 

ead. l. 11. Tsa-crcipcov Sciktjkccv) Quo fpatio e cibo ex 
ore in ftomachum delabente voluptatem capiunt homines. 
Brod. Sermo eft de voluptate gulae, ku) Iv' cVoc t)? i^' w- 
/onTf Kctp^rov cTpsVeTa» kc/,] '6ri My^pi rov (tcipvyyo^, ku) rov- 
rov f/.iiSs £T/<r S^ciKJvKciov iJ.mo? sKrsivoi^ivov . lirQVQ iter hu- 
ius voluptatis tangit faepe ahbi, ut Suet. Athen. alii. Bourd. 
ead. l. 1 2. Uovsl^a^^cii rov rrovov ) Ut fequentibus dialogis 
fj.coixov y.co[xua-?ici4, TofxTtiv rriy.TSiv , & fimilia, quibus etiani 
Latini gaudent. Bourd. 
j. ibid. 'Ecp' ocrovf &c.) Chryfoft. H. XXXIX in I ad Co- 
rinth. pag. 513 : Ei «Tg riw hS^ovi^v rns rpvpiii hiyoi? , (xiyjt 
TiTf <[>cipvyyoi s-jpiWs/s" [j.ovov o/y.ou yk^ rhv yKcJrruv TuprlhQs 
Ku) a.TSTrn &c. Plura, quae ab eodem Patre multifque ahis 
in hanc fententiam fuerunt dlda , coacervare non iuvat. Is 
ridicule profe£i:o naturam ludificari voluit, qui, ut meatus 
longior fenfum voluptatis produceret, coUum fibi gruis 
optabat. Modo pro vtszuivs praelfat uTi^uive, ut § 14^ 
i6. Haec faepenumero confufa. Hemst. 

in Schol. col. ■>.. l. 2. 'EKrsivo[j.ivov) 'EKrivo[j.ivov fcriptum 
fiiit, fed legendum sKrsivo[j.ivov. Confudit librarius hic fo- 
num Tov I & EI. Cler. 

Pag. 55. /. I. 'Ev TM rrct,^.) In (lomachum in^rejffu, BrOD,' 286 A N N O T A T I O N E S 

eaJ. l. 4. 4>iXo(ri?/<i') Qui c^iKc,s-ozi:Li s'i(x)v a.y}^ji, ne ml- 
fiiiiuim quidem verarum voiuptatum percipere poffunt. 

BOURD. 

ead. l. ^. \v TciV fsstKavsim) Novam ingreditur narratio- 
nem eorum , quat: in balneis fiunt: de quibus dixere ad Se- 
necam , Athen. Apul. Bourd. 

eaJ. /. 7. Touf sTtKsifxivovf roTs oi;t£T«t«f) Sic in dial. mor- 
tuor. de Terpfione &. Plutone. oiy.iTciti rhpao-tv £7r/y.s/t/;po- 
Tst. in Somnio. Sic in Cynico : >cu.) Kotu3.7'ie luoicof Ka.) fsu,- 
«T/^eTf , iJ.ff.K?.ov tTe tiu.S^ilstv ovk sisKsre , cpifss-^s Ss (cffrrsf 

Tcl cpcpTist , 0» y.SV l»^' «('fipwTWI', 01 «Tg VTO KTHICOV, BOURD. 

ibij. MiKpoH 6K:^ei^oy.ivovf) locus ex ambiguo, qualis ille 
apud Plaur. Amphitruo. ud:. i , fc. i : Merc. Fadam ego ho- 
dic te fuperhumy ni hinc abh. So. Quonam moJoF' Merc. y^ufe- 
rere., non abibis,fi ego fujlcm fumfero. Voluit Plautinus Mer- 
curius ecfercre: quam vocem, quoniam non ad lalivam, in- 
tcrpretesmutavcrunt: atque ratio ibinulia conftat, necio- 
cus ullus , fi librorum ledio retineatur. Superbi ita efferun- 
tiir, ut aliorum humeris & cervicibus inlultent: mortui lu- 
perbi funt, quia etiam aliorum humeris elati. hinc piopria- 
tim efsrri mortuorum, ut apud Atticos 6K'^spsa-^6i.t. ex his 
mens Nigrini percipi potert. Bourd. 

ibiJ. 'Ey,<^epofAsvovf) Ab elatis ad geftatos & fervis innixos , 
quafi fuis ipfi pedibus ingredi non pofTent , iocum petunt : 
id hoc etiam Luciani loco illufirat I. Fr. Gronovius Obf. 
II, 15, p. 334. Pofidonius apud Athen. XII, p. 550 B. de 
Ptolemaeo Euergete: sv toK7S\ Sl rpvp^ i^v ouJs Toi.Tsiv cVof 
Tc w, si fxh S^vrii' sTw-r^psiSoiJ.svc; sTopsvsTo. Is tamen idem 
in fy mpofiis ad laltandum citatiirmio curfu ferebatur. Hemst. 

eaJ. I. 9. npomTctf yup tivu?) Hunc locum interpretatur 
Cafaub. ad lib. 3 Suet. Bourd. Utitur hoc loco Cafaubon. 
ad Sueton. Tiber. c. 60. Adde Clem. Paed. III, p. 253 A. 
Larenfis apud Athen. VI, p. 272 E. cum dixiffet, multos Ro- 
nianorum decem, immo viginti mille fervos & ultra poffide- 
re, fubiungit : ci.?jC d Thsiovs rm '?(ey.ix.i(ov (jvixTpotovTetf 
's'/^ov(jt Tauf TKsiffTovf. Amm. Marcellin. XIV, c. 6, p. 29, 
& H. Valef Mox legendum omnino vTspfiuivsir parum ab- 
fuit, quin in Luciano reponerem. Paulo pofl malo: rccvru, 
yovv c/.vTci. T. Hemst. 

eaJ. l. io."H TcipctyysKrh) Cafliga TapuyysKKeiv. BrOD. 

Pag. 56. /. 2. U^TVpctyhoif) Exxaccatis. BrOD. 

ead. l. 7. To ruv ^atccKm •ja.Qof) Tangit hos verfus Home'! I N N I G R I N U M. 287 

..^ 
ti Odyff. A, V. 532: ^i^f s<;icit\ oi cT' oipei vruvre^ kyJhy iyi- 
vovro aieo^TTY} , Kmaw^/^w «T' ia^^^ovro Ka.rk iJLeyapat ffKiosvra. 
BOVRD. 

ead. l. 1 5. BrtSsik) De qua pag. feq. & de Merc. cond. fic 
apud Petron. viUnus ingens. utif ur crebro Lucianus hac tranf- 
latione. Bourd, 

Pag. 57. /. 8. TjK oJ^oi/) Sic omnes. Sed mendum latere 
fufpicor, excidiffeque roZ ffy.orTov. Solan. Immo rov cKo-Trovy 
Ut ex feq. patet: ov fy.ivsi iv rro (tkovoj. Qiiin recle dicatur m 
ccTW, H TopsicL rov ^ihov?, nullum eA dubium. Sic enim An- 
tiphon ''Kt. cpo!'. ctK. p. 121, v. 28 , uKovnov £^« twc epwf TfTr 
«tuToo Topsict,? i^svsy^iv & p. 124, v. 27, sii rhv oi')^^ rou 
tiLKovriov vTTsK^av neque aliter ipfe mox Lucianus , zk ixsa-nc 
TMf oS^ov. Verum ad huius quidem loci fententiam minime 
i:ongruit haec leftio. Hemst. 

ead. I. 12. 'A^svctvricof) Sic in omnibus fcribitur. Sed meo 
periculo emendes, & legas v-rsvuvrico^.SoLAN. 

ead. L I 5. ^^'TTiKiy^m) £x Homer. II. \\ v. '\<^<^)\' knpov swi' 
hiySriv ypk'if,sv Ss 01 o<rrsov «^Xp'?. BllOD. Oy x.iLra. jSstflof r, 
«tAA.' wi STi-^eciKreii rpaadivrdt, s^ STirroK^)? rhv STKpa,veicf,v' 
4k tov hsiyjo. quale vulnus Menelai lib. 4 Iliad. Sic ipfe sm- 
^iySnv pollea interpretatur fia^sTav ovk kpyci,lsrat.i Thnyiw, 

BOURD. 

Pag. 58. L I. 'Et' ia-xvpci.^) Lege , ut iayypa.i l/w/?. hoc 
itialo, quam , quod aliis placuit ut' iay. Tum ''o-l.srctt to? 
ffKOTov pro 0'<\,srut si [/.ii (tkotoc G/^hSpti (jt.a.K. confueta lo- 
quendi formula, ut notavit Livinei. ad Nazar. -c. 36. Hemst. 

ead. l. 7. '\u) Fencno., taxo, ut tradunt nonnulli. Brod, 
Mirum eft, Lucianum tribuere hoc loco Curetibus fagittan- 
di artem, quam nullus alius antiquorum iilis tribuit, licet 
plures de illis plura dixerint. Omnes illis graveni armaturam, 
fcutum & haftas tribuerunt, & svotkiov opy^tig-iv. Orpheus 
feu Onomacritus Hymno i & 2 in Curetas mille illis epi- 
theta dedit , nullum tamen , quod lagittandi lignificet. Imnio 
contra eos oTAotpopou? (^'jkclkci? vocat, & y^AKKOKporovt ccpma, 
rsvyj i')(ovrct,?. Callimachus etiam Hymno in lovem : Ovkcx. 
«Ts Kovpiirifys Tsp) rrpvKtv MpyJ)<ya.vro Tsvysct rrsrrKnyovrs^, 
Idem ait ApoIIodorus lib. i : oi Ss Kovpnrs? svotkoi iv roJ Hv- 
Tpo) ro (ipi(pof cfjw'/c/.cr<3"oi'T£f To/f Sopacrt ra? ctijiriSai avvi- 
Kpovov. Dionyfius Halicarnaff. lib. 7: oTsTof Aia. rtdm'ovy.S' 
vov '^sKystv i^oi'Kovro ktvtk rs otKoov kci) Ktvmsi ijlsKmv , id 
eft , qiiando lovem laBentem delcBare voUbant armorum Jlrepitu i88 A N N O T A T I O N E S 

& nicmhrorum motihus. Strabo lib. lo, ubi de Crcta: TovTovf 
£e covQ^A^ov Ko(iftnct.s viovf Tivks ivorrhiov Kivn^iv /xst' opp(^ii- 
Cicof cLToS^iSivTctf , rTjioaKT.ia^dy.evoi fMBov tov mfi thV tou 
AiW y£vi]Cicc?. Plinius lib. 7, c. <^G, faltj.tionemarmatjm Cu' 
retes docuere , Pyrrichen Pyrrhus., utram^jue in Crcta. Idem ait & 
Pindari Scholiaftes ad Pythiorum 2; &, ne te morer, Le- 
dor , innumeris citationibus , quicunque de Curetibus lcri- 
pfcrunt, iis tympana & armorum itrepitum & raltationem 
in armis tribucrunt; nullus fagittarum intectionem. Aetoli 
certe , qui prius Curctes , 6: a quibus ortos Crctenles Cure- 
tasvolunt, tunda, non fagittis gloriabantur, & eorum dux 
Pyraechmes Degmenum Llaeum fagittarium funda proltra- 
vit. His du6lus audoritatibus apud Lucianum hoc loco pro 
KovpnTwi' lego Kfin^ov minima mutatione. Nec mihi Diodori 
locus libri 5 , ubi de novem iUis Crctenfibus Curetibus , 
fcrupulum iniicit, & ab ea ieftione inhibct, ubi inter plu- 
rium rcrum & artium inventioncm, quam Curetibus tri- 
buit, addit: Tkmfi To^iiciv /.ui Tetf Kvvvyioi.f sis'tiy»<!'oc.ff-2!ui. 
Nam ultra quod iblius Diodori auftoritas contra omnium 
antiquorum turbam & confenfum mihi parum valcre vide- 
tur, recantat ipfc Diodorus, & contra fe ipfum pugnans, 
ait ex Cretenfium traditione Apoliinem in Crcta natum , ev- 
frTHi' Toy To^dy yev'01/.evov S^iS^k^eii Tohi iy%c>>fiovi Tet rrepl 
Thv To^eiciv. At certe fi Apollo primus fuit arcus & fagitta- 
rum inventor, &:eius ufum docuit Cretcnfcs, non erat no- 
tus arcus Curetibus , qui ante ApoUincm natum & ipfo lo- 
ve antiquiores in Creta habitabant. lure igitur Luciani le- 
6tio hoc loco mihi fiifpeda eft mcndi, &. KpiiTwf cenfeo dcbe- 
rc legi. Nam Lucianus, qui de Scytharum fui temporis mo- 
re loquitur,non mihi vidcretur bene iis oppoiuiirc novem 
homincs e fabulolb leculo , & ratio vult , ut nationi natio- 
nem opponat & comparet. Ergo lego confidenter, &, fi 
mihi ci'cdis , leges, xjtfictTtf Tst KpijTwc. Sed & MicyUus etiam 
hocloco caitigandus, qui hrrco interpretatur rcfina ; nunquam 
enim legiiTe nie memini, refinam utUcm fuiile ad iagittarum 
infeftionem , aut h-rov diftam refinam y.ctT' i^o-)(}\v, cui no- 
luen proprium efi: pnT;Vw pro SUphio certe ob plantae ex- 
ceUentiam fumitur otos, & pro papaveris fucco ob vim me- 
dicamenti; unde otiov diminutive dicitur. Verteergo herba- 
rumfucco: opponit cnim orrlv luccum hcrbarum tu ic} ve- 
ncno, quod ex ferpentibus iofioKon coUigitur, quorum fe- 
raxeftCreta, & indiga Scythia, regio frigida. Palm. Scy- I N N I G R I N U M. 189 

tharum hunc morem faepius apud Ovidium in exfilio me- 
morari videas , qui fibi Romae de eo non fatis credi con- 
<{ueritur. Solan. 

ibid.^O-ru) Quodiimftlrpium fucco.BROD. Q\xo fucco^ cer- 
to dicere non poflum ; neque unde hoc habeat, mihi com- 
pertuin eft. Malo tamen opium vertere , quam , ut ante me 
fiebat , rcjinam. SOLAN. 

ead. l. 8. Koyp«Tft)v) Mitto, quae de Curetibus contra Dio- 
dorum difputat Pahnerius: de hoc certe loco bene meruit 
reilitutis Cretenfibus, qui fine dubio mehus ad Scythas qua- 
drant, quam Curetes. Ilh fagittarum arte non tantum, fed 
ipfa inventione nobiles. a natura regionis, quam incolunt, 
rationem petit Plato de LL. I , p. 769 E. quem luhanus fe- 
quitur Or. VII, p. 205 D. Vid. Sil Ital. II, 96. aha dabitl. 
Meurf inCret. p. 178. Obftare tamen videtur, quod vene- 
nata Cretenfium ' fpicula fere nufquam memorentur: quin 
immo vel lovis ibi nati, vel, ut alii tradunt, Herculisbe- 
neficio letiferis & herbis & beftiis Creta caruit. Excerpta 
Theodoti: Ko.^cfTri^ hiyavfft Tttv KptiTnv ayovov slvui ^npiav 
cA£&pir>)v plura Meurfius in Cret. II , c. 8. ita fane veteres; 
nam quae contra Brodaeus affert Mifc. III , c. 11, nihil in 
hac quidem caula moror : nec probandum , quod icripfit Pal- 
merius in annotatione extrema, quomm jerax eft Crcta, & in- 
diga Scythla. regio frigida , fi modo haec vera lit eruditiflimi 
viri manus. Attamen Virgilius, paene dixi fokis, Aen. XII, 
856 : Non fecus ac nervo per nubem impulja fagitta , Armatam, 
faevi Parthus quam felle veneni , Parthus , five Cydun telum im- 
medicabile torjit. Schoi. etiam Nicandri ad Alexiph. v. 395 , 
fide Praxagorae Pharicum eife appellatum tradit cctt^o ^icpi^ 
Kou Tivoi KpwTof Tov e^svpovjos ccvTo' quod fi exponamus, a 
Cretenfc quodam , qui ortus fuerit oppido Pharis , etfugiet hicce 
Commentator reprehenfionem Salmafii ad Sohn. p. 170 £. 
fed hoc, ut ex ipfo Scholiafta patet, nonminus incertum, 
quam quale fuerit, & quomodo confeffum Pharicum, fa- 
tentibus I. Gorraeo ad Nicandr. Rhodio ad Scribon. Lar- 
gum p. 282. De Scythis res nota — tmxere figittus Erran" 
tes Scythiae populi — Lucan. III , 266 , & VIII, 304. quem- 
admodum autem admixto fanguinis humani liquore faniem 
viperinam praepararent , exponitur ab Ariftot. 'Trsp) 0. 'A. p. 
118, PUn. H. N. XI, 53, & Aelian. de Anim. IX, 15,10- 
co corruptiffimo. Nec veneno lolum ufi ferpentum , fed & 
fuccis letiferis: iv fii&io-jia, yk^ w Toi/f oiffTovf ^(^p/ov^/ p/^qs 
Lucian. VoL I, T 190 ANNOTATIONES 

T/f id^ri "^a.vamfopcr iv cTs ^Kv^ci.if avTii rs y.a) iri^cti Thiioviy 
ut teilatur Tlieophr. H. Pl. IX, i^.ubi vide Bod. a Stapcl. 
Hlmst. 

Pag. 59. /. i.BetAA' ovrcc?) Homericum carmen II. 0, v. 
a82. Brod. 

ead. l. 3. Tit 'PgV- ?^cty.lici.vcvrui) Matris Deum facerdotcs 
haud obfcure innuit , qui audito Phrygio tibicine iiatim in 
furorem aguntur ; id tiuod ahis itidem hominibus uiu non 
venit. Senec. Ep. 109: QuiJam ad magmficas voccs cxchjn- 
tur , & tranfeunt in ajfj^um dicentium, alacres vultu & anlmo ; 
nec allter concit.infur ^ quam F/irygii Jolent tibicinis fono jcmivi- 
ri & cx itnperio furentes. Vdr fcmiviros Gallos, matiis Deum 
faccrdotes inteUigit. Cogn. Sub vocc ^.^//.'Scitoj t«,/ mendum 
btere arbitror. Dc re ipfa Lucretium legito II, 621, & Ovid. 
in Ibin : Et Phrygio fimulat numero cava tibia mcntes. SOLAN. 
Interpretes, a Rliea corripiuntur: eos fecutus eit G. Cuperus 
Obf. III, p. 308, addens, elegantcr dicerevctercs Ka.{j.^'j.vs7'^eit 
hoc velillo Deo Deave. operae pretiiim fuerat pluribus exem- 
plis illam elegantiam confirmari: nonenim, quia ^soajjtto?, 
i'vi/.(poKii'Troi uiurpentur, idco ilatim hac itruitura, A«//t- 
(ia.ve<r'^ui rivi 2f£^, ponere licebit: ne Medici, li recte me- 
jnini , quibus Kufi» & AiT^if prima febris ingrucntis qI\ ac- 
ceifio, 7I1 j/o7« vel T(5 i-vfisra Kuy.^ccvscy^cti folent, fed i/t» 
70V 'Tvpsrcv' perinde yTo ^euv Kui/.(iuvsa-'^xi, qucmadmoduni 
apud lofeph. A. I. VIII, c. 2, § 5, rov( vrro rm S'ui[/.oviav 
?.uiJ.fiuvo{jLivovf. Cnumis ad Senec £p. CVIII, p. 531, pofi- 
ta Luciani verba fic vertit Lipfius : Sicut Phrygiae tibiae fo- 
mim cjui audiunt, non otnncs in furorem agiintur ; fed qui Rheae 
facrati addiBique Junt , illi reminifcurUur eo figno affeHus : quaii 
voluiffet, qui Rhcae capiimtur , & lccli GaUiJacrantur: ieniiim 
perfpexit vir acutus, fcd qualem contumax vocabulum afper- 
natur: fcribi debuerat, nifi forte quid intercidcrit non nifi 
vciuftiorum Codicum ope reparandum, xetfi/c-pwiTct/, uvsiv- 
Tui., uvuKsivrui, vel aliud iimili poteftate verbum. Rem 
ipfam illuftrat Brodaeus Miic V, c. 13. Philoftrati, quem 
adduxit, locum, reperies Ep. XV. In Lucio § 37, o/s uv- 
hf)rhio[xiKos s<^v(ru sv&sov. oi as ruf fji.irpu,f u^oppi-^.a.vrsi &c. 
Mox lege outoi cTJi non ^i. Hemst. No5-« vel Trvpsrui KufA^k- 
vsa^^ui probum eii; ut apud Harpocrationem Thcopompus 
tradit Artemiiiam Mauibli mariti eiuidemque fratris defide. 
rio contabeicentem ^S/va.T/ v^j(Tu Ktiip^eia-uv ccTroduvsiv nec 
quidquam obftat , quo minus pari modo dicatur ^e^ , rf I N N I G R I N U M. 191 'Vlx Ka.iJ.fi-t.vsiT^ut , haud fecus atque r/jcr^ui ^'^^^'^^Tepc/» 
Sce.iy.ovi Antonin. Liber. c. XXX; t« uvtco liea) Kcf,riff'/ji)fjia.i 
Lucian. A/^iA. Nfxp. XIX; KctTsy^oy.svGi tm Uuvi in Bacch. Li- 
ban. Decl. IX, p. 348 C. tciuto ■^i-yovSu. t«.<V BccKy^uif , «,| 
Tu ^iovva^f') T^.Dyiiffcci ov SvvavTxifxsveiv i;)' scivtuv aliaque 
iftius generis non pauca. Herodot. IV, 79: 'HyTv yk^ kutci.- 
•y€hS.rs, co SJtv6<*<, oTi fi.ciKyjiioiJ.iv, Kcii i]/j.ici{ l ^eos Kufj.(6a.- 
Tsr vv» oiiTos Sciifj.cDV kcjli toi/ vy.sTscov ^uffiKia. KsKoL^nKs, Kcti 
ficLKysvsi n , KcLi U1-0 rov ^eov (j.ctiviToii. Quare non temere 
vulgatam leciionem efle foUicitandam nunc exiftiuio; prae- 
ferrim quod colorem a Platone traxiile Noiler videatur, cu- 
ius hic elt locus in lone p. 365 E. Ov yu^ "^e-yvA, cvS' im- 
tTTiiy.i} TSfi 'Ouiipcv Kiysi?, a, Kiysti , ccKKk tssiu (/.ohx Kut 
xuTUKcoy^^' fOffTSf 01 KcpViiuvriuvTsi sy.sivov (j.ovov uiff^uvovrut 
9"ou (j.iKovf ij^i(j^,Q uv H Tcv ^sov , i^ ofov uv Kuriy avTcn , 
r.ut g/V SKsHvo To [JiSKoi Kui ffyj,)(j.urcdv kui pnfxureov svTopcv" 
tri , Twv Se uKKav ov <^povril^cvcriv. Res adoo miia Porphy- 
rio fuit vifa, ut obortam inde difficultatem a lamblicho fi- 
bi voluerit expediri ; rcov i^iffrufj.ivuv ivioi rivsi uvrm k' 
y.ovcvTSsii KV(J.[i,uKa)v, n rvjj.vrk.vci-: ij rivof fj.zKr,vi^ ii&ovfftaciyy 
eof oi rs Kopv^uvTi\o(J.svoi, kui 01 ru ^ufiuffia Kuroyoi , ku) 
cl (j.iiTpj^ovT6s- ille autem quid refponderit , vide de Myfter. 
p. 69. Dicuntur vero oi (j.inpit,i:'ris Cw e unTpccuXcvrsf pro- 
pria ratione t>T 'Piu (j.uivea-'^ui. Phryges mortalium antiquif- 
fimi, tefte Arriano apud Euftath. ad Dionyf. Perieg. v. 809, 
fJLuivovrui TM 'Viu, Kui 'TTpos Kopvliuvrcov Kariy^cvrur in Phi- 
loftrati Ep. XV, ol rsKov(j.evoi r^ 'Vsu iJ.uivovTui rrKnysvn^ ra. 
ioTu KTvvois opyuvcov, dubites, utri verbo th 'Veu. iungi de- 
beat, nifi potius utrique fit aptandum. Hinc perfpici poteft, 
quam bene fit meritus de Seneca Cod. Mediceus, ex quo lo. 
Fr. Gronovius reftituit in Agam. v. 688, Qiuie turntaetur' 
ha parenti PeBora rauco concitu buxo Furit , ut Ph-ygium lu^eat 
Attin. Non aliter ru Aivovffco (j.uivsc^ur Heraclit. apud Ciem. 
Alex. Protr. p. 30, Aiovvffos,'ijricd fj.uivovru{ kui Km^uilovfft, 
Paufan. X, p. 812, uto twjths {Quiu.s) Ss ku) vffrsc-v, '6ffui 
Ta A:ovvffo (/.utvovTui, QviuSus KuKsiff^ui. Eadem loquen- 
di forma , qua folent , Ksipsff^ui r^fft Tup^ivciffi rnffi e^ 'Ttso- 
{lopicov, rS> TTiruy.a, in honorem virginum Hyperhorearum , flu'- 
vii 3 ritu facro crin^s ponere. Rem dixit lulian. Ep. XLI , pag. 
421, Kukurre^ ol ra Aicvvffco rhv ^vpffov Kpovffuvri -rpof T«r 
yjpsiuv uvsrot c^spovrut. adeundus etiam Aretaeus I, pag. 
33. Quod fi legeretur in Luciano , olkk' 6t6o-s< uvtc^v t» 'Vsa 191 ANNOTATIONES 

fjLa.it'ovTeti , id omnium minime mutatimi vellem ; vldetur 
cnim tam concinne ad totam orationem refpondere , ut ali- 
ter fuifle fcriptum vbc mihi perfuadeam. 1d£m in AdJcndis. 

ead. l. lo. Tov amtoD) Homer. Odyff. I, v. 93. Brod. Sic 
in Apol. de Mcrc. condud. Bourd. 

ead. l. 1 5. Kai' tivu.? hepovf) Excidifle hic verbum aliquod, 
aut corruptum faltem locum efle, omnes, opinor, fatebun- 
tur. Sufpicor cgo cTaK&icri poft iJ.ctvia inlerendum, & pro 
^tc/.^b,(n legendum 'Trksywai. Vide tamen •j-u/xc. cap. 6, & 
rtToap. c. 2 5,Confule nnem cf/Ao-^- c. 40. Solan. 

ead. 1. 16. Tb «tuTo Toi/To «T/^i^&lcri) Nihil ell caufae, cur fa- 
niflimae letSlioni Itatus controverfia moveatur. Graeci «Tk*- 
7MVU.1 accufativo duplici comitatum ufurpant poteflate fae- 
pius ita fingulari , ut vim Graecae phrafios interpretatione 
Latina vix aflequi liceat : haud raro adverbium accedit, illud- 
que inprimis frequens, cvtus Sici6fivui, «jtts &:c. Lyf. apud 
Athen. XIII, pag. 612 E. Rem nonnuHis exemphs illuflrare 
operae pretium erit, ne tironibus, qucmadmodum interpre- 
tuni haud uni , haec locutio fit fraudi. Lyf. in Agor. p. 130, 
V. 37, vo/j.ila)v, £1 Sici^stn vi/a.? ctTopcyr, roa-rrs^ S^tsSiiKSv, fi vos 
ad inopiam redegijjet , ut fecit. Aelchin. in Tim. p. 5, v. 8 , toi» 
yk^Tiw ISiuv otjiiciv KetKUi ^'loty.mai.vTu. Keink Kotvk Tti^ to- 
KSMi Tcf.fJ.rrKYiffieoi hytlff ctro Stcf.^wetv, enm enim , qui rcs fuas 
male adminiflraret, haud alitcrin rcp. vcrfaturum effc arbitrabatur : 
funihter Lyf. in Philocr. p. 181 , v. 27, K.ot.Ka>f tT/fitfleij- rk 
thV 'pro?.so)(. Demofth. in Timorh. p. 1074 F. 1106 A. I. m 
Stephan. p. 969 C. ovTa S^ii^nK- tqIh SiKuarkf, «ctts <|icy- 
v)\v i/.iiS'' hrivovv iQiheiv ctKovetv h^uv cum quo convenit il- 
lud Xenophontis Hell. V, p. 319, poltquam narraflet, mi« 
lites abeuntcm Teleutiam omnibus honorum favorifque fi- 
gnis fiiiflTe profccutos , addit, qiramquam nihil a fe praeci- 
Jjuum , quod ad belli rationes & machinas pertineat, refcrri 
non ignoret , hoc tamen inprimis animadvertendum videri, 
ti TOTS Toiav TehevTictf ovTco Sii&»Ke Toi/f kpy^o[jt.evovf, qua 
tandem arte voluntatem eorum, quibus praefuerit, tantopere jibi 
condliarit. Idem K. 17. V, p. 86, v. 15. Diveria paulum ra- 
tione PlatoCharm. pag. 468 C. cocTre^ rroimhf {opyileTctt) 
vTToKpiTA Ka.Kuf SictTi^evTi rk hctvTov TotnixctTct' Marf Fici- 
nus aut non Latine, aut male, (haud enim facile, utram in 
partem peccaverit, flatuas) /liftrionem inepte fua poemata re- 
cenfentem : tu cape, ut poeta fuccenfet aHori male fua poemata 
(in fcena) recitanti: quo certe fnorbo quidquid unquam fuit I N N I G R I N U M. 295 

poetarum laboravit : pari modo de LL. II , p. 79 1 A. 'P*^- 
epS^bv cfg Kci.Kai 'iKikS^a. y.u.) 'OS^vj^ffsiecv w t< rav 'HtnoSsiMv 
SiutMvto.. Ita f"pe(5latae veterum elegantiae principes, a qui- 
bus eundem ufum recentiores acceptum fervarunt : inpriniis 
Artemidorus: eum vide I, 58, 62. oVsf yuf Ta.Ka.KrT^i 
^ovKsTcti Tov dLvri'7ra.?.ov Siat.()£ivut , tovto ko.) h vcs-o( tov ko,- 
f/.vovTu.. III, II &c. Appian. de B. M. p. 316, tLin^v (Op- 
pium a Laodicenis traditum ) MjSp/fTstT»? ovS^iv S^iuh)! st- 
vysTo 'TruvTv.y^ov KiKviJ.ivov. Apollodor. I, p. 13, 'ivu. vtKii- 
Gu? ^ovKzTut StuS» Tov hTTii(j.ivov. Alciphr. II, Ep. I, pag. 
200, 'o-^.oy.ut t/ //2 Studnasr ubi vide Bergler. Necludaeo- 
rum, qui Graece fcripferunt, audoritate deftituimur. Phi- 
lo de LL. Spec. p. 791 D. 793 C. rruiffui '^viWKiTO) , ik 
i<ru oli SiiSDKs , TuQav de Vit. Cont. pag. 895 E. TutTyjtvtri 
ovK iKuTTovA av SiuTiUuiTi' ubi rruijyitv illud oppofitum ; 
propterea folent etiam rariore compofitione, 01 kukov n tw 

hoVTS^ UVTtTpua-<70V(jt TOVS TpoSluUvruC, &, TOUf KUKOV ri 

KTpu^uvTui a.vTiStuTMvTis' quae Suidas ex melioribus habet 
in ' kiJ.vvu(7Jsut & 'kij.vv'o(/.svor lofeph. A. I. VI, c. 9, § 3 , 
Tuvr)) Ss Kui upKov uiJiV'.'oiy.£voi S'iuTi&-iJ.ut ,/i/mUter ac leonem, 
irruentem urfum repelUns interfeci : nequidquam in eius loci fen- 
tentia interpretes fe fatigant : verum notatur in Codice Va- 
ticanoexftare, SiurAi)^!' hocgenuinum ef!:; quippe nuliis 
exemplis, ionge autem plura lunt ad manum, verbi medii 
ufuni in hac phrafi Graecis placuilTe conftat , ratione fatis 
manifefta. Perperam quoque verfa fuit apud Noftrum haec 
locutio in Anach. uti retie monuit L. Bos Anim. c. XIV, p. 
64. Porro vitium haeret in hoc loco, quod duanim vocu- 
larum detrimento facile fanetur : ita lege , ovk uvto) {j.ovov (fi 
quisiJ.ovo! , quod editum eft, maluerit, non valde repugna- 
bo) Kv<r<ro}(riv, ukko. kc/.v tivus kripovs sv r^ fJiuvix to uvto rov- 
10 Siu^aat , Kui uvTo) ( vel oOrot) Hk. y. cur enim Lucianus 
rotundam orationem ifto infiticio ku) uvro) dedecoraret ? Eft 
autem imitatus Piatonem in Conv. p. 1104 A. rhv KupSiuv 
yoi-fi >) '■l.vyjiv, « 0, ri Ssi uvTo hvouucui , TK»ysii ts ku\ 
Sifly^^s)? VTo rriv sv (^iKocozicf. Koycov , ol iyovrut sy^iSvns u- 
yptarepov &c. quain a viperae morfu fimiiitudinem duxit 
rlato , eam Nouer ad rabiofum canem tranftuiit : vide Mer. 
Cafaubon. ad Marc. Antonin. X, 34. Hemst. Aa.Kcoij-i etiam 
Solanus luntinae adfcripferat; fed fatis tuetur vuigatam 
Hemfterh. Confer & Pfeudoi. c. 25. Rejtz. 

Pag. 60. /. 4. 'K/y.IV if f v) Locus fine dubio corruptus , in 2^4 ANNOTATIONES 

quo nihil aliud praeftare pofTum , quam m felicioribus inge- 
niis eum commendem. Sententia patet : nimirum voluit , Er- 
go & ipfe animum tuum liWs philofophi Nigrini fermonibus 
compunftum effe & vulneratum fateris : at verba non re- 
fpondent: vereor, ne verfus unus & alter interciderit. Ni- 
hil agat, fi quis fe defiindlum putct coaie6la:ido , y.a.) 7m 
ttvTm r,fMv &c. quae fenfum quidem , fed non huius loci , 
habent. Hemst. 

ibtd. 'tp'dv) Ma/: SiT^Jt/. Brod. 

eaJ. I. 7. To rov a.pct, T»A=:f ou) Mira traiet^io, quam a Lu- 
ciano eiTe non puto; atque adeo lege ro ctpa. rcv — Te- 
lephi hiftoria nota , qui ab Achille vulneratus &c. Ovid. 
SOLAN. H. Stephan. App. de D. A. pag. 182: yipud eundcm 
(Lucianum) j//jwa traieHionem hahemus , quae durior vidcri pof- 
fit , intericEla quidem unica voce , fed arliculo alium praefixum lia- 
bente: in fine eiufdern dialogi , ro rov eif,'X T»Kizov cLva.y)ttf 
rroisTv. Ac dubitari ctiam pojjlt fortajfis, an ita fcripferit. Me qui- 
dem non admodum ofFendit haec, quam Steph.mus vocat , 
articuli traieftio , haud fane magis , quam quod in Herodo- 
to frequens, rm rif Uepaeav, ruv ri a,\ho sroij.a.rc<>v T<;y 
N£;Ac;i/, rm rivoi oiv.zritov eivxi , cuius gcneris plura uota- 
vit lac. Gronovius ad Herodot. p. 35, 7, 357 , 12- Athen. 
III, p. 108 D. Alciphr. lll Ep. 20, rm rivi yvrcpiij.m' ubi 
monuit etiani Berglerus. Emenda Longum pag. 87, rm rivt 
TKovffim' perperam T< !'&;'. In Homeri Schol. ad II. E, 29«), 
Tm ehyiykvrm, vetuftiores edd. quod male poftea muta- 
runt. HExMSt. 

ead. l. 9. 'Et) tov Tprixrctvru ) Nam Achilles altera plaga 
Telepho illata priorem , ut fama eft , fana^it. Brod. Res 
pervulgara: vide, fi tantieft, B. Martin. V. L. III, 24, Tor- 
rent. ad Horat. Ep. XVII, 8, PafTerat. & Broukh. ad Propert. 
II EI. 1 , V. 65, P. Keuchen. ad Seren. Samon. p. 259, quem 
Luciani locus non fugit,Th, Muncker. ad Hygin. F. CI. Hoc 
in aryumento tres Graecae Tragocdiae principcs funt verfa- 
ti, eodcmquc Tclephi titulo fabulas edidcrunt, quarum hane 
hypothefm enarratam Icgcre licct in Acceff. ad Uipian. pag. 
1167. Verius eft ex Euripidis Telepho, qucm Plutarchus 
protulit Uip) TQv cjLKoveiv p. 47 F, locum, quia hifcc Lucia- 
neis fimillimus eft, praetermittere non poffum, quin po- 
nam : oy yu^ (/.ovov, coi E-^piTiS"»! <p»»5"/, ro Tnh4<pcv Tpst.vfji.cc 
ripiffToTfft hiyyj)? TiiKyeTcLi ptv><fJiu.(n , «t/.Aot Kct.) rov zk cpi- IN lUDICIUM VOCALIUM. 295 

yof ia.Tcct. Hinc paene fumfifle credas Schol. Theocriti ad 
Eid. XII, 15. quainquam ibi legendum potius videarur , t<» 
Toy Koyov^ o Tpcc7ccf ikffSTui. Huc pertinet illa a Philoftra- 
to confifta <le Apollonio fabula in eius Vita VI, c. 43, & 
fophifticum acumen Aeliani de Anim. I, 56. Facile autena 
apparet , quo Publii Syri fpeftaverit haec fentemia : Amorls 
vutnus fanat idem , qui faclt. Hemst. IN lUDICIUM VOCALIUM. 

Pag. 61.1.1. A. *.) Quo tempore fcriptum hoc fuerrt, in- 
eertum eft. A iuniore profe6lum incuria indicat. Res eft lu- 
dicra. Solan. 

ead. L 2. 'EttI otp^ofTof ) Argumentum illud deeft in Mff. 
auftoris tamen cenfendum eft. Bourd. Hanc formulam ac- 
cufationis Schol. V. etiam notis praefcripfit , niliil ab editis 
dilTidens, nifi quodhabeat, /S/a? vTc/.fy^ovTcov k^Trc/.yiii., a.i^. 
ettpsTir^cn Ks') or praeftat «ttpnpHo-^-^i. Sed illud x.*) , quod 
omittit plane , transferri placet hoc pado , (iiu^ Kctt vrrct^ 
yjVTcov kpTciyiif. Polyb. IV, c. 17, uprruykf vi-cipy^ovTcov 
atque ita is idem & alii faepius: exfpe<Sabimus autem, dum 
quis producat, fiiccv vrrctpy^ovTcov. Ceterum de hoc accufatio 
nis libello ahbi dicendum nobis erit. Hemst. 

ibid. ' ^picnkpyjjv <^ctK. ) Alexandrinum civera fuiiTe Ari- 
ftarchum, fed in Samothracia natum, tradunt omnes. Pha- 
lereum Ariftarchum nemo novit. Vide ergo, num Lucianus 
de Grammatico fummo locutus, Ariftarcho tribuerit, quod 
Demetrio , alii itidem Grammatico fummo , debebatur. 

SOLAN. 

ead. l. 5. 'Ei8cro/^>» ) Septimum menfis diem alibi etiam No^ 
fter iuri dicundo in eiufmodi ludicris caufis aflignat; ut ia 
S^tK. c. 11. SKK. c. 14. quod ideo faditatum ab eo puto, quia 
illo die pueris ludendi copia fiebat. V. krro^^p. cap. 16. Erat 
autem Apoilini facer. Solan. 

ead. l. 4. B/«if vTa.pyovTcov KoCi kprrtty^ni) Non capio acu- 
men Benedidi, qui has voces alUgat proxime antecedenti- 
bus, vertitque, apud feptem vocalcs iudices vi & raptui praefi- 
Elas, non fecus ac Athenis quoque certi iudices certis a6lio- 
nibus praefuiflent , ut Romae praetoribus certae caufae at- 
tribuebantur. Ne dicam ridiculum efle, has vocales ifti iudi- 
cio praefuifle, noaaliasliterasi quae cui iudicio praefede- 

T4 ^96 ANNOTATIONES 

runt, oro? Nefcio, an beneBolerus, conflkutis ludlcibus VII 
^•ocalibus de vi &• rapina. Certe ienlus eft & verti debuit , ad 
trihunal VII vocalium , aflione bonorum vi raptorum , ut dice- 
bant Romani idem prorfus iudicium. Nam vTAp-^^pvTav (un- 
de caufa erroris) eft (ecundus calus ab primo rk 'jrrecpy^ov- 
TA , non c< vTUf^y^ovTtf. Gron. 

ead. l. 5. Ag^ov) Fl. B. 2. & P. ^syav. Reliquae cum Schol. 
& P. hic quidem refte ^iyov, ut edi curavimus. Solan. 

ead. l. 9. KitTst pocTof cv^u. (xii ^sT) Scnbendum videtur, 
xa&eitpavvToi sv^tv fx» S^eT. GuiET. Interpretum errorem in 
hac locutione caftigavit L. Bos ad A. A. XXVII, a. ¥.0.70.1- 
fsiv proprium ei\ de navibus in portum inve^ftis: xctTot/pou- 
cai TS Hot.) u(tis7au.i oKitkSs? apud Philortr. de V. S. II , p. 
606. iKsT&ev Ss Kuri^a.vTSi sii AifjLSvu Dionyf. Halic. A. R. 
I, p. 42. Grammatici per Ketra.TKsiv exponunt: Helych. & 
Suid. in Ka.retipovrsf- ex quo facle cft priorem emendare in 
xursf^ovrsf, quamquam tantiJla labes Guietum deceperit in 
hoc quoque Luciani loco parum felicem. Portus autem his 
claufi , aliis aperti, quod laepe foederibus & padis cautum ; 
non enim quofvis pari iure Kifj.ia-t ko.) opuotf Ssyja-ta.i vo- 
lebant. lam fi quis eos in portus devehatur, quos intrare 
non licet, is proprie Kttreiipsi , gV9«t /^m Ssu & piratae qui- 
dem vel maxime, qui de alieno praedas agunt, cuius cri- 
minis & kpTctyyif hteta T incufatur. Hinc latius fe porrigit 
Kura.ipsiv pro venire aliquo. Hefych. Ka.Tiipot.iJ.sv., rihdoiJ.sv. Ad 
aves ratione quadam fmgulari pertinet ahquorfum devolan- 
tes. Ariftoph. Av. v. 1288. Plutarch. T. II, p. 41 F, /t-tl- 
htff(ra.t g-Ti Tof rpa.yyrATov ko.) i'piu.vra.rov ^vixov Ka.Txipou- 
«rr parique modo in Philop. p. 364 D. Pomp. p. 63 5 E. Con- 
trarium a.To.ipsiv tum prima,tum ampliore poteftate : non 
irtvenufte Cyrill. contra luhan. p. 206 B. Toyf ctrra.ipovra.f 
fxsv ciTartK 'EK\iiviKij<y fxsBopui^ofji.svov( Ss rrpof ethtidsiAV Plu- 
tarch. de Garrul. p. 514 E. erri n Ss h yKuiraa. k-Tra.ipsi; Hic 
etiam Hefychius eft corruptus: ^ kTnvpetv , aSsvaa.v' lege, 
'AT'ii"p-.ti', & mox: ' k-rnpsiffa.ro , sTn^sv. 'A-THpe, {xeritrrn'' 
confer 'ATuipsi &c. Hemst. 

ead. l. 11. ^vhkffffovra.) Non dubito, quin malam gra- 
tiam inierint ab Luclano Hbrarii, fcribentes cpvKkairevru pro 
<L"\k(;ffov, &: paulo poft w<r iihiyov <Ss7v hffvyjuv kyeuyiivru^ 
fxtiSs €v ypkfx[j.a,ffiv kpi6(jt.s7ff^u( &c. pro kyetyliv. Loquitur 
namque 2 , h. e. ypufxfj.a , de fe in neutro genere, ut cap. 

8 5 KU,) T-ilXTpetfXAl , SiS^tOf fCM Tft) XpoVtj) Xetl Tflt ffVKA TVKHt IN lUDICIUM VOCALIUM. 297 

cvo(jiu.<ryi. & ipfum 2, Kkya y.h toiovto. Nec allter in toto 
hoc opufculo de T, nifi in neutro genere, mcntio Ht, ut 
paflim videre eft. Refliflime itaque, ubi c. 7 legitur y-i^x^pc 
fy.sv ykf ohiyoK i^jsy^si^si., 'mrApa.KovTa. hiysiv &c. Grono- 
yius , eruditiflimi filii pater eruditiffimus , adfcripfiire fuo di- 
citur libro 7^iyor fenfus namque poftulat participium , & 
neutrum genus , ut rede faftum , obfervari debuit. Idem 
oportet fiat in verbis ibi fubfequentibus , eV/ cTe Tiiuspov Keti 
Tsi '6i/.oia, iTiiTTaixsvov , i^iot. tavti Ksysiv &c. Peftime. Le- 
ge hiyov. Iexs. Monet lenfius de cpvAsio-cro!/, quod omnino 
magis grammaticum. Verum cuni toties aliter in hoc opu- 
fculo legatur, contra fidem Codd. mutare confultum non 

duxi. SOLAN. 

ead. l. 1 2. ^vhkuflkf ) SylLibas hic elementa vocat , quae 
in unum fonum coalefcere apta nata funt; & cap. 5 , quafi 
cives aut colLgas defignaret. Solan. 

eaJ. L 13. 'kvoi','.?) Repudiare quidem non aufim: Ifocr. 
Or. Areop. in initio, opes, inquit, & potcntlam feqiiitur kvoiA ^ 

XCU f^STcr. TaVTHf kKOKUcict, quibuS CCCJ)pOI7VVm & y.STptOTi1- 

Tct mox opponit. Attamen in hac graviffimi criminis accu- 
fatione convenientius puto cltIvoia, non illa prorfus, quam 
Theophraftus deicribit Char. Eth. cap. VI, & Cafaubonus 
egregie declarat, fed genus eius quoddam; ifta nimirum per- 
dita violentorum hominum audacia, per quam fpretis legi- 
bus in aliena nihil penfi habentes involant. Sic a.Tovoia.v lu- 
mi fatis conftat, notavitque H. Valef. ad Ammian. Marcel- 
lin. XX, 4, p. 262, iis proprie tribui, qui per vim impe- 
i"ium occupant. Hunc in tnodum TKsovs^ict commodiffiftte 
-praecedit, ex qua velut gradu fa6lo ad c/.'r'ovoia.v perveniatur. 
Eadem menda Diodorum occupavit XX, p. 736 C. iv b.p- 
yji (jLSv ykf iiTo Tiff 'kyccQoKKiovi yonTsicif kcCi c/.voict? 'ttci- 
fsc.Koyi<r^ivTSs. Rhodomannus auferri iubet kcu kvoicti, fcioli 
alicuius infartum : ego leniore medicina repono Keti u.rrovoia.?' 
«rat fane temerarium maxime faftum Agathoclis, cunftis 
iiavibus incenfis omnem falutis ipem militibus fuis praeci- 
(dere. Amentiam ita Latini ponunt : Liv. XXIII , 9 , aliique 
faepe. Hemst. 

ibid. OvK cLya.'7ru)v) MiT. ovk c/.pKoviJ.svo?. BOURD. De hoc 
idem, quod li;pra ad cpuAetc-o-ccTet , di6tum puta; ut & de 
■fequenti kyciywTa.. Solan. 

Pag. 62. /. 3. Ms — g^spxsTet») Mo/ legendum effe, fupra 
diximus ad Ilf . gl k A. § 2. Hemst. 198 A N N O T A T I O N E S 

ead. /. 6. 'Ei' /'(7&) «Ts KcHt^^ba.i 7q'j cj-ojSoy ) Angl. •vj-o'?' nieri». 
dofe. patet poftea verbo <p:/icv faepius repetito. poft c;-;,S5U 
adde T«t ^c/t* ')^kiJ.\j.^TtL. quae didiones fcriptne in margi- 
ne unius Mf. fic & in foquent. Bourd. Excidit fortean ali- 
quidj ut kv tffu «Ts x.si<j'^ui tov cI)o/?ou xati t^ hotrrk ypaij.- 
fj.Aiit. AtKuiov ovv. Marcil. Haec aliena & addititia viden- 
tur. Sed k-n-iyjo. Guiet. Hunc locum facile quivis corruptum 
efTe fcntiat. Verum qua ratione emendundus lit, nondum, ut 
opinor, viri do(fliffimi videbuiuur aperuifle. Afferam &ego 
ia mcdium, qua ratione putem procedendum. Sis.ma tot& 
tantis laceiTita iniuviis, quo tandem evafura fmt ifla cogi- 
tans, metuit ne aliquando e fedibus prorfusa Tau eiiciatur, 
& \oce in totum ademta , intcr llteras non nifi calculi s^ratii 
numcretur, atque adeo cum Bau, Coppa., & Sampi, aeter- 
no damnetur filentio. Hoc puto voluifte Lucianum; exfta- 
reque adhucdum huius fenfus non obfcura veftigia in lcdio- 
n^, quam Codd. MlT. & /. ed. praeferunt. Angl. enim apud 
Bourdelotium habet -^{,05. P. autem L. Coll. & /. ed. inte^ 
gram vocem -^o^^ju. quae facile a voce 4"?5f, feftinante li- 
Lrario, provenerit. Si quis nunc a me requirat, ut conii- 
ciam faltem , quaenam Luciani verba fuerint, ignofcat, fi in 
tam foedo & mutilo loco nihil proponam. Forfan leg. ii^ 
i>(i) «Te KsiffJie Toy (^o^cv. ut Thucyd. VI, 78 , sv la-'» Js K'A 
i))i l'JLV7ov 'cL{j.a. sv TA s{j.vi (j.a.'/ji-j[j.svoi . De BaUy Coppa, & 
Sampi, alibi dicendi dabitur locus. Interim fi cui nomina ifta 
minus nota fint, auclor fmi, ut Scaligerum adeat in Dif- 
fertatione de literis lonicis, quam inter eius notas ad Eufe- 
bii Ciironicon inveniet, p. iio ed. poft. Solan. Fr. Viger. 
de Gr. Di<5l. Idiot. c. III, S. V, § 5 , hunc in modum vcrtit: 
Ita dum quiefcerem parum ahjuit , ejuiti nullus mihi deinceps inter 
literas locus relinquerctur ; atque adco meus ijlc mctus ad omncs Ih- 
tcras aequaliter pertinet. Liquet eum probaiTe Bourdelotium & 
Marcilium fupplentes, kui tu koitcl ypa.ij.{j.a.Tcf ad quale re- 
medium excogitandum haud fane magna mentis contentio- 
ne eft opus. Phrafis infolentior kv Kxa rov ^oSoy vel tou kiv^ 
SOvov Ks'i<r^e/.i certioribus exemplis , non folo Luciani dubio 
loco, a Vigero debuerat iirmari. Ego Codicum & ed. /. le- 
^ionem , dummodo mutando cafu parumper adiuvetur , fa- 
tis opportunam cenfeo: iv is-ro «Ts y.s/V.^ed/ t^j ■.\.o'pfo. Prmium 
4-h°^ confonis attribuitur, quemadmodum vocalibus q>a>- 
Vi)' litcrarum divifio primaria, Jfafi' >iV ra uh qteovkf cLTore- 
}^u ^ T44 «T: '\'of^ovi' <^:<>\ks iJ.iv To. hiy'o^ii/aL ^«KMevTet, 4*; IN lUDICIUM VOCALIUM. 299 

<pf>V( tTg rk hoiTA 'Trkvref.' au6lor Ariftoxenus apud Dionyf. 
ric Comp. Verb. p. 21. Verum naturali quadam pronuntian- 
cii ratione 4o!fo«' pertinct ad 2. Plato Theaet. p. 147 E. koI 
•) otf cTi) , (0 '^KKpu.Ts^, t6, t£ <riyy.a. ruv ci.(^(ovav gerTi, 'vj.o^o? 
T/f (j.ovov, olov ffvpnrova-nf t»V ')/AwTTHf. Aelius Dionyfius 
cipud Eurtath. ad II. K, p. 813, v. 4<^. Deindelv ia-ro^ iv rci 
inTo) sivui venufto Graecorum ufu, pro, icoi/ gii/a/, parl lo- 
co ejfe & condkione , non aliter ac Latini folent, in faclU, ia 
aperto , in dubio , in incerto , in parato &C. Thucyd. IV, lo, 
aTTo^kvrii «Ts iv tw '/«■&) ««Tm. II , 60 , , rs yk^ yvaiis KsCi 
y.i) a-cnpa^ ^iS^cL^c/s iv icr« ei ku) //.m grs6f//H9i/. IV, 60, 61 , 
ik faepc alibi. Euripid. Iph. in Aul. v. 1 199. apud qtiem h 
evy.cips7, iv sv<r;lisi' Hel. v. 1243, ^^93- ^» H^^^*^ frequen- 
tiore ufu teruntur , sv lij.oio) , iv hoi/xr,). Solent autem iv ho) 
sivjA rtvr Scriptor Orat. in Neaer. p. 879 F. ra.vrc/s ( tsc^ 
C"«(ppomf)si/Tw /is"<y Q^u.ivs(TJstti y.ziiyjtXjrTO.'; rTsToKKciKi^ toa- 
Kols sKcia-riis hfj.ipei^ (yvyysyivi)/j.hyi' modo dixerat, i^ 'icrov 
<puvi}Vcci iKsivcts rifj.coy.4vc/.? ravTt} r7i Top^-H' cuius locutionis 
haud difpar eft ratio: Lyf p. 168, v. 23, si yk^ i^ 'i<xov r^ 
ffvud^oprirhv S^icivoiuv e^co. & verbisfimillimis Antiphon Tspt 
7ov Hp. cp. 'E/?ou,\o/y.nv rhv S^vvufj.iv rov ?.sysiv kcu rhv iy.- 
TSipiotv Twc Tpc.yfj.a.rcov iz, taov fj.o) Ka.6i(jTot.vui t? rs <jvfj.- 
ipopa. Ka\rc7i kukoT? &c. Liban. T. I, p. 805 A. ev ^ia-a roT? 
yovevaiv clystv. T. I!, p. 227 C. fj.s fj.h toTs 'JoKKaif iv ia^co 
hscopov a.(po>vov iarnasv h Tvyji. Ut ahos praeteream, Gram- 
maticis etiam haec loquendi formula non difplicuit : He- 
fych. in ^vro^svsTv. Schol. Ariftoph. ad Av. v. 17. Quin hoc 
ipfiim iv /'(7(1) Ks'ia-'^a.i Erotianus habet in Ovpsi' ai(j.aKo)Ssi' 
in quibufdam Hippocratis exemplaribus dLiiJ.aTaSs?., in plu- 
rimis, inquit, legitur atfj.a.KuiSs? , Kai a.vr^o iv ia-o) KsTrat 
Ta aiij.arcoSsi. nefcio, an Hefychius fimili modo fit<.men- 
dandus: ^hvTtypadfh , Kshai iv ia-o) th c/.vrco(j.oaiA. a-n(j.a.iv'Bt 
J^s Ka) ro cLvrtToisfa^ai KKiipov. haec vulgo feruntur corru- 
ptiflima. Apparet, quae mihi conftiterit ratio, cur in Lu- 
ciano voluerim t« -\.c!f(o- nifi quis praeponat, me non in- 
vito, ro) , id eft, rivt 4^?*'- Senfus cx dif^is itidem eft ma- 
nifeftus : ita tit parurn ahfity quin , fi quieliis iniuriam ultra fc- 
ram, e numero literarurn expiins;ar , neque alio fiim loco, quamfo- 
nus aliquis , vel , fiibilus. KsTa^^c/.i etfi rarius apud Graecos, 
at nonnunquam tamen de iis , quae contemta iacent : 4^^' 
quoque res aiMe(5lae& viliffimae, quarum pretium, fifonum 
quendam verborum inanem excipias, cft nuiium. Hemst. 300 A N N O T A T I O N E S 

ead. 1. 7. Oj^ v(Ma,i) Si fic interpungatur , necefTarlo poft 
v(j-5'i inlerendum erit iJ.'wov. Quocunque demum pafto legas, 
illud vvv expungendimi videtur. Solan. 

ead. l. 8, 'h.Kha, ku.)) OmifTum in priore membro /jLovsVf 
quod tum hoc loco , tum piuribus aliis oftendit I. Davif. 
ad Ciceron. de N. D. p. 239. Hemst. 

il)id. ThV TsipAf) Attici Tiipxv uvt) rov ^oKorKtt) reyjti^ 
pro dolo /n^/o accipiunt. Vorst. 

ead. l. 11. 'Qv yj^i^ii oliiv x.u&IjKov t/ ^pi^era/) Bolerus, 
Jinc quibus niliil omnino fcrihitur. Benedictus , fme qulhus plane 
ni/iil Jcrihicur. At multa poffunt fcribi , fcd finc fenfu. Verti 
debuit,y?/;^ quihus perjefie 61 intcgre nihil Jcrihitur , av TpoT- 
Tiity.iK eif To •) f.:.:';,cs-^ui Tele-/ SiiTcLi , ut ait infra. Grov. 

inSchol.coL i. /. 2. Key.TtiV^cw) Pro xj/.Tfrs-^et/, quod ni- 
hileft. lege ■Ksy.Tncr^ui. Ceterum fi hanc Schcliartae expo- 
fitionem accipies, nihil requires fuppiementum ilhid, quod 
incuicant hic Marcilius & Bourdelonus, legenres, iv nya Sh 
Xeiff^ui Tov qjoSou Ka.1 tu. Koirrk ypetufJi.ATa,. Iens. 

ihid. col. 2. /. 2. ThV .\.'ojfOv) An voluit Tr\i -^.yi^ov & 4"<p8f ; 
non puto, legendumque potius toZ -|o?«y- Hemst. 

Pag. 63. /. 2. Kaflt/^fnVsTe tov kyrova,) Locutio iudicialis, 
quae latius patet, quam Latinorum praevaricari , tamctfi in 
GlofT. ad id verbum explicandum adhibeatur. Demofth. in 
Mid. p. 609 C. thefmotheta quidam a Polyzelo verberatus 
iS ic/. TSK/^^iii oToa^a Jn^wcTe c/.^zyvpia y.aSvjjk tov ccyfAiva.' qui 
hunc diligenter imitatur Dion Cailius XLVl , p. 299 C. y.a.d- 
v^siKivai Tc-j; Irrkf i)(j.av a.yco;'a.f. PoU. VIII, 14^, eius ge- 
neris cognata iungit verba, unde poteda^i tov Ka^vze7va.i fa- 
cile poflit intelligi. Propria virtus, contra nitentibus fponte 
cedere, inque re incepra tam remiffe verfari , ut intercidat, 
& ad^vrfario caufa prodatur. Noft. in Prom. § 3. Demoffhe- 
res extra forenfes conrroverfias Tsfi Uafo.To. n. 295 A. 
vroKKoiv TpayiJ.a.Tcov ko.) fj.sya.hav Ka.ifov kttv th skuiv x.a.^V' 
«pii ToK kvavTioii /*) TpoSu. ubi iun6tum vides T^o^ovtai. 
Olynth. III , p. 36 B. si x«iflu?ei//.e9a'- t/ T(ov rrpa.y(j.a.T(cv' pari 
modo loieph. do B. I. II, c. 16, p. 191 , ov^sv tuv ffonn- 
pic-^y vy.iv Kcc^v^vKoiiJ.tiv. A. I. VI, c. 3 , § 3 , de Samueli fiUis 
a paterna virtute longe defcifcentibus : Sd^pov kk.) ?.iifj.uaTav 

ttlSy^^Zv Ka^Vl^iiVTO TO SlKUIOV, id elt, CtVTDKKt/.TTOVTO, KaTS- 

rrioSiSo^To.v., ut loco hoc prolato Suidas intcrpretatur. Qua- 
re legendum ceiifeo de B. I. VI , c. 3 , § 3 , Ka.&v<ieij.ivo( tov 
h.oyov, m TiTov^s (m 'jTcLTfii) Tu. ep^« j ut in Eufebio H. IN lUDICIUM VOCALIUM. 301 

E. III, p. 97, fcribitur. H. quidem Valefio, quod M:iza- 
rinus C. praefert jtov hoyav, magis placet; iecl multo mi- 
nus expedite fluit fententia , neque huius loci eft vel ver- 
bi fecundus cafus. Quid autem in his locutionibus d^ftet 
Aftivi Mediique ufus, non eft ut pluribus ad peritiores 
exponam. Hefychium emenda: Ka.^va^ihu.i ^ ivS^ovvai ^lrro' 
X,M^ehy Ka^vTTo^khhsiv' editur, Ket.&v(fuivetv. Alia Budaeus 
C. L. G. p. i-;. HiiMST. 

ead. l. 4. Ku.) ovk (iv) Illud Kau amotum mnllem, & crdi- 
ne continuo legi : cof eiOc &c. Tcrpct.vof/.eTv , ovn a.v e^Troh.iiJ.n, 
Scio, ubi redundet haec particula: verum hic videtur ab iis 
in/erta, qui iftam periodum a priore divellebant. Hemst. 

ead. l. 6. TmV jt/crcri'ipsa)f) De pumice , & re ad extcrendos 
expoliendofque libros apta. Ke(f«tA«t/v'j//«(/ Attici vocant xe- 
<fAhupyictv. CoGN. Apud Atticos Kia-<njhts & Ks^cihupyiet., 
&. literae invicem mutabiles a. f. priorem tamen vocetn 
neminem legille puto. Bourd. 

ihid. Kstpcchcchy icif) yidQ H. Steplianum dehac voce dif- 
putantem in App. de D. A, p. 56. Ks^^uhupysT apud He- 
fychium Qiim^^ToKo^Tret.Kia-ffiihiv acque ignoro, ac Bour- 
delotius, nifi quod blaefus genuinam vocem xiWHp/r vel 
Kia-iipif eo pafto fit pronuntiaturus. Ex hoc linguae vitio 
riium captavit Ariftoph. Eq. v. 79, Vefp. v. 45. de quibus 
Eurtath. ad Od. E, p. 1764. Vid. Plutarch. Quaeft. Rom. 
p. 277 D. Hemst. 

ihid. Tu(j.(j.u) In nummis etiam has literas frequenter per- 
mutari , obfervat rei nummariae cultor & ornator fummus 
Ez. Spanhem. p. 119. Solan. 

ead. l. 8. Ki'ctcpe(<i)) Atticorum funt, & quidem veterum, 
iit fcribunt Harpocr. in Vvuts^evi^ & Scholiaftes Ariftoph. ad 
Plut. V. 166, Kvumetv, Kvui^evs, KVu<^eiov. Kvu<^uhos five kvu- 
^uhov vel potius Kve<^uho(, ukvwttos Si.c. quae communis, 
quam vocant, Graecoium dialeftus per y iolet efferre. 
Moer. & Thom. Mag. mhKvwnov. Kve/puhor Poll. X, 39, 
41. ubi nonnulla Commentatores. In Corintho de Dial. Att. 
ordo eft invertendus ; to yvwj^eiov Kvuo^el^ov heyova-r nimis 
laborat in hac parte H. Stephan. App. p. «56. Saepe Gale- 
nus unusutrumque yvu<peiov & Kvwf^eJov habet. Vid. Nun- 
nef ad Phrynich. p. 34. Quod in Philoxeni Gloftis, Tomert' 
tum^ Kvu(puhov, xrtKpaAAoffcribitur, vetusOnomarticonex- 
hibet yvu(puhov' hoc Alcaeus utitur , ec/acpl Kopa-a. (j.u?Qukoi^ 
yvaifuhhoy. Illud eft apud Strabonem , qui tradit XV, p. 502 A N N O T A T I O N E S 

1016 B. quibufclam Indicarum arborum irruv6sn' sptoi; quo 
Macedones ufi fmt avTi ■/.va.zkKav. Atticis y.vi^^AKov dicitur 
ipia culcita : Hefych. in v. unde Khiv» st/uifi/.re^a^cf, cu- 
ius meminit Poll. X, 36. Hemst. 

eaJ. l. 9. 'iAc//y 'ausvov To [A-yii A(f,ci.ipoviJi;voy etvTov, Ka)l/.A- 
PJCTO. Tu.^o.y.Kimav) Voluit fic forte Lucianus ; iTirrctvTo 
«Ts civ y.et.) Tobi To huiJ.f6J ct uu.yJiy.evov tm •yeiiJ.y.u, to ^l^y it 
ciL(fu.ipovixsvov uvTov , Kui {j.wytSwJupcf.KKeTTc','. Latipe dixe- 
ris , cijfdtit vero etiam Lambda pupians cum Gamma , proptcr 
furreptum fibi y.oyi!, atquc id ipjum etiam furripicr.s iJ.wyiSa. 
f.ve magidern. &c. Intellii^i vult, utrumque & lambda^ gam- 
ma effe fures ac furari mutua. Gamma lurripit fj.o-ya, quia 
id fj.ohi! re£tius dicitur, fed maluere d " hTTiKio>'.TSi, ij.oyn : 
Lambda furripuit //st^icT^t, quia corruptione Atiica tunc 
fj.AhiS'a dixere. Marcil. Helladius etiam Befantinous eos 
damnat , qui /i/.oA/f pro /xi^if dicunt, quod lonibus &: Aeo- 
libus frequens eft. Sed de lingua communi intelligendus 
uterque. Vide tamen T///. c. 13, & 'Fpy- c. 71. Solav. Si 
ridendo verum dixit Lucianus, antiquum erit &genuinum 
{j.'ohii, quod poftca degenerarit in {j.oyn. Antiquitati Toy 
lj.'oKti favent Acolcs , qiiorum vetultilfima elt dialedus: iis 
enim hoc vocabulum adfcribit Helladius apudPhot. p. 866. 
To fj.oyi?, inquit, uvuKcyuTscov Sik tov y yf.aq,sTa.i, i^) Tay 
fj.STa, ^ivov y ['.'cfj.ivcov TuTTiusvov oi Ss "^msi ku) \ioKsif 
rra.puKoyK? Sik Tcy A fJ.'o?-ii Ksyy.-TS? iK^sp-Jvai kcl) ypu- 
i^ovtji- deduxit a //o-ycf , & utrumque pro eadem habuit vo- 
ce. Alii non origine tantum, ied & poteftate diftinguunt, 
hoc a [j.iKKo: vel fj.oKa repetitum exponentes ftpuSia^ , il- 
lud a fj.oyoi vel fj.oys7v , fj.sjk fuui vel fj.sTcL aoioy \ ide Ety- 
mol. & Thom. Mag. quod figniticandi difcrimen ctfi non 
plane repudio, quin tamen ab eodem fonte manent, vix 
mihi dubium eft. In noftris Homeri edd. utrumque repe- 
rias : in prifcis alterutrum exftitiffe tantummodo, prout huic 
illive fcripturae Grammaticorum natio ftudebat, a vero 
non abhorret. Haec eft caufa , cur Apollonium Rhodium , 
cum poruiffet /xoajs- I, 674, Scholiaftes, iniquiore quidem 
cenfura, notare non fit^eritus: kuy.k? Sik tov k. iSsiyuf 
Siu Tcv y u.oyiirrupu tov /y.0701'. fecutus nimirum eos, qui 
tum in Homero, tum alibi lemper iftum in modum (cribi 
volebant. Corinthus inter Attica reponit tI fAyif, Alia lege 
apud lof Waffe ad Thucydid. 1 , 1 2 , 1 , 69 , VII , 40, VII, 
'44, Hemst. iN lUDICIUM VOCALIUM. 303 

ead. l. 10. Kjti [j.c/,?.t(rra.) Locus corruptus, fcd cui non 
medeor. liCVRr». Merito reieftis BoLndelotio & Marcilio 
I. Gronovius ad Arrian. IV, p. 166 , emcndat //ct jliu quod 
eo probabilius elt, quia omnes ibi Codd. fcst Aiu. vice vul- 
gati iJ.kM^TUL praeferunt. Proderit haec obfervatio ad alia 
Luciani loca. Quamquam conie6Uu'a minime fit fpernenda, 
hic nondum video , cur nos poenitere debeat vulgatae le- 
^ionis : iJ.ctMa7'j, faepius ufu concinniore vim habet affe- 
verandi : e Noltro exempla luppeditabit Index. Harpocrat. 

in 'Afft/vflsTWTtiTOI'- bV //ctA/O-Tct OVZ. civ S^VVetlTO T/? crwiSl':/.{ , 

t/ 'ttots 0f>ovei. Suidas : DilAhiaTci , c/.vti tov tiKpifiu^ Qovkv- 
iiS^m KuiJ.lictv€f ilmitum e Schol. Thucyd. acl I, 17; qui 
perinde III, 92, aToLaiov? iJcf.hKjrciTsc-a-afkKovTct explicat, 
«tvT» Tou Ko.T uKpiftsiuv fcd iu liis propria quadam ratione 
ad numeros pertinet. Hemst. 

ead. l. 13. 'T^Trspl^. eis a. //« yjh) Ufurpat Feder. Morell. 
ad Dion. Chryf. p. 13» ^ed parum appofite. Demollh. in 
jMid. p. 613 D. ot/fl' ohcos TpoaiovTu^o^TTot [j.ii rrpodiiKsv uitS, 
Adverlus (OfivyuS^uf ottou [/.n s^sctti kcitiovtu{ dabatur svS^ei- 
^ts. Suid. in ea v. Ovid. IPont. VII, 23, nec tamen irrum- 
poj quo non licet ire, Valer. Maxini. VI, c. 2, de libertate 
diftis pariter ac faclis teftata , quae inter virtutem vitium- 
que pofxta, fi falubri modo le temperaverit, laudem;y?, 
quo non dcbuit , piofuderitf reprehenfionem meretur ; slvTep' 
fiuiti eli u /7.7) ^pji. Hemst. 

in Schol. col. i. /.4. 4>ctO"/* yvuc^uhhu Ss ru uto^.) Adde 
Ku) yvu(p. vel cum excerptore G. lege <^u[j.iv' yvua^uhha, Se. 
SOLAN. In ed. A. yvu(t)sm, & omiffum H- utrumque refti- 
tuit do6lifr. Solanus. Xvucs^uhu notaverat in fuo libro Matth. 
Sladus. Hemst. 

ibid. col. 2. /. r. ^\!oyii) Atticiftes hic eft Helladius Befantl- 
mus , cuius locum in annotaiionibus protuli; ex quo pa- 
tet, legendum eile Stu rov T ypuci,sTui &i MohsT^. Hemst. 

Pag. 64. /. 2. KuS[jiof fi)(r/wT«f) Phoenix fertur fuae ae- 
tatis hominibus ingenii acumine praecelluifie , ut qui & fe- 
decim literas primus omnium in Graeciam e Phoenicia at- 
tulerit : u. ft. y. S. s. t. x. a. [j..v.o. t. f. <t. t. y. His Palamedes 
Nauplius Troiano bello quatuor adiecit, 2r. ^. 9. X- Sito- 
tidem Simoniaes Syracuf medicus, ^. ». 4- ''<'• COGN. Kac de 
re copiofe luit. Lipfius ad Tacit. Claud. qui haec omnia di- 
ligenter exfequitur. Bourd. 

ibid/0 vnfftuTHf) Cadmus fecundum quofdam Tyrius fuit. 304 A N N O T A T I O N E S 

Inlulam autem olim fuifle Tyrum,docet inter alios Ovid. 
Met. XV, 288. Vide Bochartum Geogr. II , I. 2, c. 27. Alex- 
andri M. oppugnanris operibus contincnti iuntta eft. A 
Cadmo autcm inve^ta inGraeciam literarum elementa con- 
ilans & vera traditio eft. V. Lipf. ad Tacit. Ann. XI, 14. 
De origine literarum apud Graecos lege ermlitillimam Sca- 
ligeri, lupra laudatam, DifTertationem. Sed xvi tantum ab 
eo illatas veteres volunt. V. Spanh. 83. Solan. Tyrius, 
ut Cadmum Cinna vocat apud Sofip. Charil'. p. 99 : lam in- 
de a Belldis , natalique urbis ab anno Ctcropidc ( ita legendum , 
non Cecropis : Cecropiam vel Athenas intelhgit) atque a!ta 
Tyrii ab origine Cadmi. De iniula Tyro praeclare Relandus 
Palaett. III, p. 2052, hoc Luciani loco non praetermiffo. 
Tyrum Euripides appellat vna-cv in Phoen. v. 212, <^civt7- 

Ca.i cl.'TO VcL(rCV. Schol. TtVz^ ^h ^OlviffS^CCi VcJL<jO\) T)If TijlOU' 

fvs-io-lsTcit ya.^. hoc reftum atque ex veterum fententia ; 
jiam quae praecedunt a recentiore manu , nullius funt pre- 
tii. Eiuidem fabulae verfum fextum , sKhiTcov ^oivta-cctv eivct- 
hicLV y^ovei., ita vertunt, rdinquens Phoeniciam terram mari- 
timam, cum debuilFent , Pkocnicum urbem, five, Tyrum mari 
cinflam.X^hcc, y^uf.uv, ym pro urbeponi, praefertim a poe- 
tis, docet Kufter. ad Ariltoph. Thefmoph. v. 115. nobis 
adftipulantur antiqui Commentatores, quorum ad hunc lo- 
cum explicatio luculentius, quam ad v. 212, &. meliore 
fide repraeienratur: delendum autem ii ^otviK» hominis in- 
dofti alTumentum. Meleager Anthol. III , c. 6, Ep. 17, Ni- 
e-of iy.v ^pi-TTTsipci Tipf. Apud loieph. A. I. VIII , c, 2, § 7, 
HiramusTyri rex adSalomonem fcribit, ut fibi pro opera 
ceteris in rebus navata frumentum mittat, ou Sik ro vils-ov 
ctKeiv S^ezf^e^ct' quae repetuntur c. 5, § 3. Diaconus eFefto: 
Sarra, infula Tyrus. Confentiunt eruditi poft magnum Scali- 
gerum, Sarram &Tyrum ab eodem manare vocabulo Phoe- 
nicio: at, fi, quod If. Volfius ad Scylac. p. loi conten- 
dit, accipimus, non efte dubitandum , quin Sarra proprie 
fit PaJaetyrus, erroris abfolvi nequit Feitus, qui Tyrum in' 
fularem exponat : fic tamen & Servius ad Georg. II, 506, 
quae tnimnunc Tyros dicitur, ollni Sarra vocahctur: idque'etiam 
tradiderat ille nelcio quis, Graecus certe fcripror apud Gell. 
N. A. XIV, 6. Mihi quidem iatis exploratum videtur, & 
non levibus argumentis nixum , haud longe poft Palaetyri 
initia Tyrum ob egreglas loci opportunitates in infula pro- 
xima fuiiie conditum ^ & iam ante Salomonis aetatem opi- IN lUDICIUM VOCALIUM. 305 

biis floruiffe ; nullaque adoo proferri potefl ratio , quae Sar- 
ram veterem efle foIamTyrum,excluia nova, cogat. Hemst. 

ilid. n5tAei/>ti)<r»f ) Ua.hctiJitiS^tif sOpe to Z. kai U. Ket) *. 
Ku) X. aioiy^iict. Hefych. ^e/;) coc^uv. VoRST. Quatuor a 
Palumede additas alphabeto literas tradidere quidam. Vide 
Tacit. A. XI, 14. SoLAN. 

ead. l. 3. 2//w&>f/«rM) Et hic quatuor literarum additiona 
apud veteres- nobihs, quas Plinius VII, 56, facit Z. H. "^, 
i2. Sed pro Z. Suidas & Salmafius H. ab eo additam ftatuunt, 
Not. ad infcript. Herod. p. 224. Confule Spanhem. p. 41 & 
84, 85. SOLAN. Repertis, vel potius invedis in Graeciam 
literis, literafumque formis Cadmus fupra ceteros omnes 
inclaruit. Graeci, quafi originem artis omnium utiliflimae 
peregrinam aequo animo non ferrent , Palamedem in hu- 
ius partem laudis vocarunt: teftes quidem in eius caufa 
fane quam multi , qui fimpliciter literas illum invenifTe 
perhibent : Gorgias & Alcidamas perfonati Declamationi- 
bus adverfis, Hygin. F. 274, Dion Chryf. Or. XIII, p. 22^, 
Philoflr. de V. A. T. IV, c. 33, Ker. p. 708, 710. ubi 
gruum commemorat artificem volatum , de quo praeter S. 
Bochartum Hieroz. P. II, lib. I, c. 11, Raderus ad Martial. 
XIII , 75 , ex Philoftrato notans , quod & alii priores fece- 
runt, quae nufquam in eo compareant: hoc autem com- 
mentum a quo fit auftore, quamque antiquum, nunc exqui- 
rere nihil attinet. Themiltius Cadmum &Palamedem itidem 
adiungens Or. IV, p. Gq A. librarios eleganter vocat Toi/f 
TJK Y^k^iMov Kct) n«4Aci//(icrovf riy^vitf S'ii/j.iovpyovi: Nefcio, 
an Euripidem pro huius opinionis au£iore fuerint fecuti : 
videntur certe. eius ex Palamede locum egregium fervavit 
Stob. p. 469; in quo minus miror, tot homines eruditifli- 
mos , eorum autem , qui de literis fcripferunt , nemo fere 
praetermifit , • nuUam tetigiffe vitii fufpicionem, poftquam 
Scaligeri acerrimum illud ingenium ceffaverat ad Manil. IV, 
so6. praeclaram pofterioris partis emendationem viro ma- 
ximo hora melior fuggeffit, ut difcimus ab H. Grotio ad 
Floril, Tit. LXXXI. Priores verfus, cum hadenus etiam, 
ut puto, nonnihil laborent, ita kgendos arbitror: Tk th>. 
ye AnflMf <^kpij.(ty' difixoa-aii y.ovo("i\<pm'ce. Kct) <^ccvwtcl {<^a~ 
vovvTcL, quaft Graecum foret, nimium patienter tulerunt) 
ffvKKct^k? re Sf/V" kpiJLOffcii dedi pro opflwcetir , utpote , me 
quidem iudice, convenientius: tametfi, fi quis illud tueri 
velit pro in commodum reBumque ordinem digenre y quomodo 
Lucian, VqI. I, V. 3g6 ANNOTATTONES 

fere Iph. in A. v. 24, rk ^eSiv ovk cp^aQjfTa, id eft, op6Z<: 
S^tounUvTA ^i^iATiUvTer.^ Hon valclc fim reput^naturus: tuni 
porro ov^/ct AeATo<r J/Ji^pjF reftituo pro kukIi, cjuod, ur- 
tiuique cefTerit emendatio, corruptum p«-ot'e<!:Ki eit. Ex his 
quidem folis, quod veteres videntur teciJie, fecerunt certe 
recentiores I. Meurfuis aliique, ut Palamedi litcrarum in>- 
ventione.m tribuerit Euripides, haud {iine conficias: nihil 
iitique aliiKl affinnat , quam quod literis ordinatis faciUo- 
rem utendi fcribendique rationemcommonftraverit; quem- 
admodum Aelchylus Prometheo inrer alia magnifica , quae 
Tragicorum more perquam hberaliterheroi luo donat, eciam 
aflignavit v. 459 ypcLi/.ix'j.T(<)r ts «rvrfisVs.-f, \el potius o-jf- 
^ia-ivDilvvy.ii^ kTecvrcdv i/.ovs-oixiWof ioya.vm' fic enim repo- 
nendum cenleo: is tamen idem, ut fcenae ferviret, nihil 
aiienum facere fibi viluseft, ii, quorum hic Prometheum 
«lixiffet auftorem , eorum quaedam ad Palamedem multo 
pofteriorem alibi referret, quod obfervat Schol. ad v. 457. 
vSophocles vero , qui Palamedem quoque fuum ornatiftime 
inftruxit, nullam, opinor, inter ceteras oius laudcs litera- 
rum fecerat mentionem ; iakem taie nihil appai-et eo in 
ioco, quem protuUt vir magnus ad M-inihum , fed ifta, 
t;x adveriariis, ut faepenumero Iblet, deproperata parum 
caute fi:ribens : In Tragocdia antcm Sophodis Nauplio ita ijui- 
dam de Falamede narrat: nam fic Achilles Tatius p. 122, 2o- 
<poxA}7f cTs netAet///)J'si cj.v<ni^ii7i. xiyovTci ye^.^lict.v^xhiov sla-'- 
x/.yii' unde nec colligi poteft, fumtos efte vcrfus illos ex 
fabula Nauplio , & fimul conftat , de filio Palamede ipfum 
Nauplium, non ahum quendam, ifta commemoraire. rrae- 
terea quatuor verfus , quos Scaliger anneftit, poftiemi opti- 
ine quidem ad fenfum refpondent; ied, ii verum eft, ut 
fane videri non diiliteor, ex Nauplio nyp.i{««V priores efte 
depromtos, hi certe quatuor cum illis, quantumvis con- 
gruant, coniungi non debent: exftiterunt enim in Sopho- 
clis fabula Palamede, ut diferte teftarur Euftath. ad II. B, 
p. 228 , Od. A , p. 1 397- A vero igitur non abhorret , pro- 
pagatam efle ex Euripide minus bene intelledo illam de Pa- 
lamede literarum inventore opinionem , quam cum refuta- 
ret, fapiebat iane Tzetzes, in illis etiam , ubi lapit , ineptif- 
fumis Chil. V, 804, XII, 39. Reftius alii curam Palame* 
dis, nam quin eius non fuerint hac in re nullae partes^ 
minime dubito, ad paucas literas eafque compofitas adftrin- 
gunt Serv. ad Aen. II, 86, fatis circumlpede : yfCtt«J«*» IN lUDICIUM VOCALIUM. 307 

^iiofJam iprfe reperit literas: /piac res /i forte fit dubia , tamen 
certnm efl ?s, <p, y^ ab hoc 'mventas curn afpiraiione. H addit CUtn 
aliis Scliol. Gregor. Nazianz. ad Stelit. I, p. 66. hic quam 
parum veteres inter fe conlentiant, expofituin leges tum 
ab aliis, tum a I. Meurfio ad Helych. Illijlt. p. 159, & I. 
G. Voflio Art. Gramm. I, c. 10. Loquitur autem ne Lu- 
cianus uuidem de Uteris inventis, fed per certas leges ad 
commodum ordinem atque ufum difpofitis: ceteroquin poft 
Cadmum & Palamedem non nimis accurate Simonidem ad- 
didifFet, qui trium tantummodo, vel qiiatuor ad lummum 
Gompofitarum habetur auctor. Of^erae pretium erit confer- 
ri, quaedeLino tradit Diodor. III ^ p. 140 B. prava Rho- 
«lomanni verfio , quod Lino Diodorus adfcriptum volebat, 
Cadmo perperam tribuit: hoc quamvis aHimadverfum a L 
Perizonio Aelian. V. H. III, 32, n. 5, fraudi tamen fuit 
ampliff. Bouhier. Diff. de Pr. G. &L.L. § 14. Apud Plu- 
tarchum etiam Tu.h? yc,ctuu.a.rcov & ToosS^pid Symp. IX, Qu> 
2, ubi & Cudmum, Palamedem acSimonidem iimiliter at- 
que a Luciano co.mmemoratos reperies, & plura , quae ad 
hoc genus omnino pevtmsnt/Orrax- ku) h 70.^1; Tuvyaa.^Ji'- 
fjLa.rcov iystv vsvoy.eQirnrut , Tatian.Orat. ad Gr. § 29. Mox; 
placet Codd. leftio, ovk iv rn rk^^i ixcvi)' quod pofterius 
retineas, an /wo^cc, etfi parum referat,lioc tamen malopro- 
pter at.hhk Ka.) fequens. In Nigr. tamen ^ 1 , iv y.st^u.Kot.ia 
f^QVu. § 38, ovK cf.x)rot /JLovoi Kvtjccodv, ciKKa. kolv &c. Haec 
faepius a hbrariis confufa. Hemst. 

ead. l. 4. Ou TH ra.^€i fiovov) Mff. ovx. iv r'^ tu^si (ji.ovi) , 
quod idem. Bourd. 

ead. l. 9. 'H/>'.<ewi'o/>) De his & muds confule Dionyi^ 
Hahc. de Srr. Or. XIV, p. 96 ed. Uptonianae. Solan. 

ead. l. \i. KetS' avTst) Prave hunc locum interpungi in 
omnibus in hunc modum , xctS' a.vrk (j.h cvv ra. <r>. videov 
Revocavi igitur genuinam hanc, quam vides, lefticnem: 
<|ua admifla, omnia iam plana funt. Sola /. rk ante /ws^ 
*vv habet , quod adiumento fuit. Solan. 

ead. l. 13. Ou 'yop sy^to) Utitur hoc loco Sam. Petitus, 
vir dcK^ina qiaam refto iudicio melior, Mifc. III, c. 9, 
wt mirihcam illam Virgiliani in TuUium Cimbrum epigram- 
matis emendationern iliufti-et. Hemst. 

ead. l. 1 5. KscSn/.oj^T?? 'op»!ima.t) Cedo mihi ex veterum 
ahquo exemplum , quod taJem ufum Toy KaMy.m probet , 
& defiftam huic fcripturae Utem movere. Interea corrigo 

V 2 3o8 A N N O T A T I O N E S 

mutatione non ita magna, Kaho)'6vTef opjtfliWr qiiae ufita- 
tiirima eft loquendi formula. KctAof iSeTv Euripid. Rhef. v. 
380. KcLKKiffToi h%^''Avaii Cornut. deN. D. c. 31, p- "S- Eu« 
nap. Prifc. p. 1 14, v. 15. euTrpcTtK m iS^eHv Aefchin. in Tim. 
p. 22, V. 25. In Platonis Parmenide p. 11 10 B. Parmeni- 
des ipfe x.ctAcj- kai h.^.-j.^\i t\\v ^o-\.iv, Zeno autem e\jyi\\K\M KtjCi 
y^a.^\eti iSeiv ficut in Luciani Prom. in verb. § 3 , ocpSiffrti 
y^ufievTcf contra a,icyj7Toi ocpfincsi/ tvv '6-\.iv de Hift. confcr. 
§ 9. Rarius illud Aefchinis in Tim. p. 7, v. 34, s/V) ^^iidea 
tJ.v^^MTm ToKv S'ia.c^eoova'a.1 o^fijirc/ at.KK)]Km tcc rrepi Tiii' 
v>.iKtu.v quo loco fi quis vulgatam Luciani ledionem de- 
fendere conetur, is, meo quidem iudicio, muhum errabit. 
*0pa9nVct/ autem ne fede fua deturbetur, intercedo: eo magis, 
quod ti.Ko'j(r^wu.i conieil:urae fane parum felici , non vetu- 
ito Codici debeatur. Sunt enimvero A & T fpecie ad viden- 
dum pulchra, fi ad literam T comparentur, quae crucem re- 
ferat: tum animadverte, quam ilkid auribus ingratum acci- 
dat , Ka^iiKovTSf a.Ko-j(j'^wvat.i , ovk ecv hKoixj^» fjiovov. Hemst. 

ibid. 'hKoxjff^mai) Ex Cod. L. haec fcriptura eft. reliqui 
libri opctflncsi/. Solan. 

Pas;. 65. /. 2. 'hmKa.(Ta.i) Melius congruere a.mKa.<7a.v & 
€KSico^a.v nemo,qui ad nexum orationis attenderit, diffite- 
bitur: hoc fatis hquidum; fed ftia.<ra.uevov legatur, an iS/ct- 
ca.f/.evm, non multum interelt. Hemst. 

ead. l. 3. ^vvS'e<!'f/.m) Quo refpexerit, mihi non liquet: 
neque enim in lingua vulgari quidquam eR, quod huc fa- 
ciat. Dialeftos non moror. Solan. 

ead. l. 4. "E/.TcToc) Mff. sV.ttwto!', hto/ ^ia.tov ko,) 6t$o|>jj» 
70V. BOURD. 

ead. l. 5. Kv^iKto) Dico ad Paufan. Bourd. Bourdelotio 
folemne eft, eorum, quae nullus intelligit, explicationetn 
in aliud tempus promittere. Equidem de Cybelo Athenien- 
fium colonia , & Lyfimacho Comico nihil habeo quidquam, 
quod in medium afFeram, certi. Berkelius ad Stephan. irr 
iv^eKeia. illud oppidum effe cenfet,quod genere feminino 
dicatur a Stephano Kvfie?.Ka., idemqne Cuballum Livii,Gal- 
lograeciae caftellum, XXXVTIl, 18. hoc pofterius ob ra- 
tiones multas, quas promere longum foret, probabile non 
videtur. De Stephani loco aliter fentit L. Holftenius, exi- 
Itimans effe fcribendum , sVt/ ko.) Kvfie?.a. ^pvyixc fcilicet 
ofos. Kv^iKaAzne notiilimi Phrygiae montes,praecipuema- 
tris Deum rcligione & facris. Hefych. KvlisKot, , op>j ^^vyia.i IN lUDICIUM VOCALIUM, 309 

krti eivTp'x Kcu '^ciKcLiJ.cir ita lege, non ^oi.huy.01. Schol. Ho- 
iner. ad II. Z, 135 , ex vetuftioribus : iv KvPJhotf thV *py- 
yiac vide Marqu. Gudium ad Phaedr. p. 77, Th. Rcinef. 
ad Infc. Ant. Cl. II , n. 68. Quo minusaffentiar, interpellat 
me non Tzetzes quidem, quis enim eius hominis audtori- 
tate moveatur? Ibd quod e Scholiis ad Lycophronis Alexan- 
dram veterioribus ad v. 1170 videtur exfcripfilTe: 'Ittw- 

Vct^ KV^tlhlV THC 'l^ecLV hiySl rrc/.pc/. TO iV Kv&ihhCf. 'TTOhSI <t>pu- 

yict? Ttixa.a-^ur haec fi fidem merentur, habemus urbem 
Phrygiae- Cybellam geminata litera a. funiliter ac KvfiihKicf, 
K(ciJ.Y\ poft Erythras inter montem Mimantem & promonto- 
rium atrum fita Strab. XIV, p. 954 C. de qua mihi non pro- 
bantur, quae notat li. Voflius ad Mel. I , p. 119. Haec me 
inducunt, ut credam , in Stephano fic cfle reponendum : Ku- 

^iKSlct, rriihti ^Uovicf.^' 'EKctTciTos 'Ac"/** 'iipcoS^tcivof «Ts Kv^ShllV 
<pii(r) Tokiv 'totviKiir sVt< kci) Kii^sKKct ^pvyiuc (toA/s- ni- 
mirum ex praecedentibus) Kci)Kv(isKct,'6pof ispov,c/.(^' ov Ky- 
/SeAn w 'Pgflt KsysTctt. Neque tamen eo magis affirmavero, 
id ipCum oppidum effe Luciani Cybelum ; quamquam Ne- 
lidas etiam in Cariam & Phrygiam perveniffe fatis conftet: 
Schol. ApoUon. Rhod. ad I, 959. Non me praeterit Thra- 
ciae, quo plures fuiffe miffas Atticorum colonias certum 
eft , urbs Kv'\,sK'jl prope Hebrum fluvium , cuius praeter Ste- 
phan. in v. meminerunt Appian. de B. Mithr. p. 349, Po- 
lyaen. IV, c. 16. facili quidem errore Kv'\.iKa (utrumque 
numerum in multarum urbium nominibus uiurpari , nemo 
nefcit) migrare poterat in KvfisKo)' fed haec an Athenienfuim 
fuerit ctTotKos., iuxta cum ignariilimis fcio. Quidquid eft fer- 
me veteris memoriaeLyiimachorum, ob oculos mihi ver- 
facur: nullum tamen alibi reperio, in quem, quae narrat 
Lucianus, conveniant: nam Lyfimachus ifte, cuius e Ly- 
curgo tanquam guTeAot/f i/.sKorrotov meminit Harpocration, 
huc pertineat , necne , quis aihrmaverit } Ergo Luciano , cui 
aUa non pauca foli , huius etiam Lyftmachi veteris Comici 
notitiam debemus: isquia primus, aut fakem inter primos 
praecipuus, ffir, quod prifca dialeftus Atticorum uiurpabat, 
in TT commutare iiiftinuit , ideo Botchtof ctvsKct^tv dicitur , 
quem iocum aut valde falior, aut a quodam vetuftae Co- 
moediae poeta Lucianus accepit : non enim Atticis erat hic 
ufus vernaculus , fed a vicinis Boeotis ad eos exiftimabatur 
perveniffe. Egregius exftat inprimis ad hanc rem illuftran- 
dani Aelii Dionyfii locus apud Euftath. ad II. K, p. 813 , 

V 3 310 ANNOTATIONES 

quern totum defcribere non gravabor: 'Isriov S^s ku.)oti oa 
Tecvv evpincii -^iu.if,MV o to/htik tm Tpa^yof* tou t ccvt) tcv c 

XctTct TO-J? 'v<7TSpOv'i\TTtKOVS. Ot '0/!>C«pOU CilfJl.epav hiy OVTOf,Tn- 

fjLepov avToi <pa.ffiv. as kcl) Tm Koivai ffiip^m Tvp^m hiyovjiy 
Kou ro (7e.vThQVTevTKov. htKioi ^e i\iovjaios iffTopel tovs kco/jli~ 
KQvi ^itKiaTct ky.Khiveiv rrav ro e-^/ov ariyiJLGv ku.) e^hyvff^iv kai 
^o:fcc, i TM rpa.'^ uSia. iJ.a,hifTet a.v apftoTTor Sto ko.) S'ia.<jV' 
povres Tcyf rpuyiKovf ojs /xh rotovTovs Tpocrra.ilovffi ev ru ., 
kffcoffaf ii[y.ds eK tccv ffiyfJLkrcav EvptrriSov (ex 'EopraiV Pla- 
tonis Coinici verllis, ut oitendit Schol. Euripid. ad Med. v, 
476, ubi melius tj^>(.ctf, quod hic legem iambi violat, oinit- 
titur) heyei Sk ko.) oti YleptKhia, <^xff) Tp'oTov eKKKivot.t roif 
Sik Tov ff(yfj.a, ffy^nfy.'j.Ttff[j.ov rov ffTo[/.a.Toi cos u.TpeTni Ka\ 
TKo.rvv, yviJ.val^ofxevov a.eiTpo? ro Ka.ToTTpov' Ka.)oTi 0£TT&:- 
Koi Ka.) KiTieTs, ovy^ oi Kara ^oiviKHv, eihK^ oi Tep) KiiTpov, co\f 
ToKts Kirtov KK4i&etff'J. ovtco cpaff)v a.To KtTtov yvvatKOi T/for, 
SstAetTTeti' e?.eycv Kat.) TirTav ku) KapSicoTretv ko.) lAarra.- 
T^jav Kai roia.vTa.y offa cvSa[/.ov 'ArTtKo. vo/j.ilovrai, a.KKk rav 
yeiTovoov, (pnff) , Boicorrov, rco //.riTe 0/J.)ipov, //.iWe rpu.ytKovSf 
//tjTS &ovKvSiSiiv n Y[Kkrcovet Keyjiiiff^^a.i a.vTo7r iv Se rro t&- 
Xii Tov Koyov &c. Haec talia funt, ut feqiii debuiffe putes, 
quae de Lyfimacho refert nofter Lucianus. Ceterum , quod 
obfervat Aclius, "iikKarTa, Tirra.., irtiufque generis fimilia 
rarius ab iis, qui rnv TaKaiav 'ATSitTa, eamque adhac in- 
temeratam fedantur, ufurpata reperies: quamobrein iure 
fufpicari licet, ubicunque in Thucydide 6c Platone ahter 
haec fcribantur, librariorum id accidifie culpa: nam Atti-. 
corum vetufta dialeftiis eadem propemodum , quae lonum , 
frequentem Hterae t, praefertiin duphcatae ulum abhorre- 
bnt. Quantum autem lones figmate dele6lantur,tantum Do- 
res ac Boeoti refugiunt: nec defuere, qui totas odas, ofFenfi 
ingrato fiterae fibilo , feccrint a.ffiyfj.ovc quin Pindarus igno- 
miniofo titulo ^kv Ki^^Sa.Kov appellavit , ut teftantur Diony f, 
Halic. de Comp. Verb. p. 23, & Athen. X, p. 45«; C. qua 
de re iam ante monuit Brodaeus Mifc. III, c. 14. Hoc por-. 
ro Luciani loco parum diligenter infpefto Chrift. Wafuis in- 
confiderate fcripfit de Lic. Vet. Poet. c. II, p. 17: Luclmus 
iu Aclione X adverfiis T tniunarum & darnni dati Ly(iinachutn 
Comicum poctam Bocotia orlundum indiicit, unde illa oinnu refci- 
verh. HhMST. 

ead, l. 6. UoKtxviov ) Sic lulian. Imp, Mlfop. de Lutecia. 
Mendofe in Mff. '^rQhvyviov. Bourd. IN lUDICIUM VOCALIUM. 311 

ead. l. 9. At/ff-///.a^o<-) Hiiius Comici quis alius memine- 

• rit, nefcio. Solan. 

ead. l. 12. Mg'xp' /^sf •j^s^f) Reftituere plene non poffum : 
alii, fi kibet, tentent. Ed. 1. <t. o)[/.m ro <r. y^. & poft hiynv, 
vrf.a.yf/.ei , haud dubie fuo loco motum. ex qua leftione (col- 
lata cum ea, quam Bourd. Mf. praeferebat) vidstur locus 
totus fic les,endus: urrocnspovv [J.i tkv (Tvyyeysvnixsvccv ku.) 

^ffvvTS7pciqiiii^.svci>v ypit.(X[Au.r(ov. er/ «Ts 7{)[j.spov ncCi rit o[j.oioi 
S'7n<yTK[j.£ycv iS^tCj ravT) Ksysiv ffvvti^siccv ff)[j.nv to Tpa.y^j.ci. 
Nam xiystv , quod praeceflit, mutandum non videtur, ob 
tLrrocTTepovv participium fequens. V. Eur. Tp. p. 501 A.ahK' 
cucTe rrcoKo? JJT/f kv S^ic^X^y^ T"f (rvvTpci(^sicnt^ , pA^icdi sK- 
Ksi ^vyc/.. SoLAN. In perturbato loco , interea dum liber ali- 
quis oriatur, qui dilhcultatem omnem expediat, non obe- 
rit, credo, liberior quaedam alea coniedandi. Proxime ad 
Mff. leftionem , quam Bourdelotius annotavit , hune in mo- 
dum conftitui poffunt Luciani verba : f^Uxpi (^'^v yk^ ohiyQ.i 
iTsyji^si 7£TTet.pkKov7ct Ksyov, ei.'To<rTspovv TS [/.s Tuv crvyys- 
ysv)i[j.svc^v [J.01 Kcii a-vvTs^pct[j.[j.ivc3V ( aiterutrum. , ut alterius 
explicatio, poffet omitti) ypci[j.fj.(.'.TCt>v,sTiS's T\)(j.spov KctiTac 
%[j.oict. s^riffTcoij.svcv, iSict tccvt) Ksyov., svii&iiciv c^[J.))v to rrpiiy- 
(J.CI, Kca oicrrlv iu' Sic. Forte nonneminem offendat Kiyov i,i 
tam brevi fpatio bis repetitum : huic etiam faftidio poteft oc- 
curri: IVl. (j.. y. oK. stt.tcov TSTrapciKovTci ocTrotrTspovv [j.s , sri 
«Ts T)][/.spov KcnA Tcc h[j., sm(rTw[j.svov iS^ia, Tctvr) hiyov, svv,^ 
Tieiciv cp[j.)Av To '7rp'^.y[j.(L rav (rvyysy sv))[j.svcev kai cvvrsSpctfj.- 
(J.SVCCV ypu.[j.(j.ci.Tc6v, Kcti oicrrlv &c. Ut liberales fimus, tertiuin 
aliquod remedium addere pfacet: M. //., oK. stt. to7( tsttc&' 
puKovrci krrotrrspovv (j.s rcev avyysyzv))(J.ivccv (jloi., srt Ss t. 

ILcll Tst 0/vt. STIffTCOfJ.SVOV, iSlct TciVr) Ksyov, SVil^SteCV ,aiJ.))V TO 

■wpS,y[Jci. tSv TVVTS^pet.[j.[j.sva>v ypet[j.(j.a.Tcov.i ku) olcrTov iw &c. 
Quomodocunque ftatuatur, hoc certe riErniare poffe vi- 
deor , ffvvMsiav re6le mutatum effe in svn6stccv,{iye apertain 
quandam ipfuis litetae T fimplicitatem inteliigas, fme dolo 
coiTipientis, & ad fetrahentis, quae propria putabat, quod 
fane paulo magis ferendum, quam ii per vim & iniuriam 
eadem facere deprebenderetur; five, ut in fecunda tertiaque 
conieftura fumi neceffeeft, ftultam ceterarum literarum fa- 
cilitatem, quae, temere deferro 2 paene contubernali, ad 
violeniiiffimum illud T fponte fe applicarent. ^wi^Qsict pro- 
fe6to, m quamcunque partem vertas, quem fenfum habe- 
re poffit, non video: niu fort? confuetudineni ac familiarl- 

V 4 312 ANNOTATIONES 

tatem interpreteris, per quam licuifTe fibi cenfuerit T, ut vi- 
cinae amiciflimaeque literae 2 res proprias ex veteri difto, 
Xlctvra. cfiihcov Koivk , pro luis ulurparet : huic auteni potefta- 
ti , modo cuiufquam calculum ferat , extra primam conie- 
^uram locus efle non poteft. Hemst. 

ead. l. 1'^.h.iyeiv) Pater adfcripfit \4yov. Gron. 

ead.l. 14. ^vviidsictv a^m) Deiunt in Mf. Bourd. 

in Schol. col. 1. l. 1. KstTstTsAunVsti) Levis menda : lege 
y.a.rAToK(ji.ma.s, Lyfimachus fcilicet.IiNS. Ita reftituerant So- 
lanus , & Matth. Sladus. Hemst. 

Pag. 66. /. 2. Tctv7\ hiynv) Poft hiyeiv in Mf. ffvvn&eixv 
aixnv ro rTpa.yixa. BOURD. 

ead. l. 6. Bcic-ZAiTTcii' ) Quae ante commemorantur , fic 
fatis praefertim apud Comicos & Sophiftas funt pervulgata: 
^ci7iKirra.v qui dixerit ex iis. qui iuperfunt, fcriptoribus, 
necdum reperi , nifi forte Ubrariorum vitio alicubi obfcu- 
ratumlateat; quare tanquam gravilfimum literae T facinus 
exagitatur , quo prorumpere non potuerit, nifi pudore omni 
excuilo. Sic autem exiftimandum eft, Lyfimachumj cum 
hoc inter alia prinius in Attica lcena novaffet, horum in- 
dignationem , rifum aliorum commovifle. Verum ell porro, 
quod initio diximus de uib duplicis t a Boeotis recepto: Stra- 
bo IX, pag. 619 A. cum Mycalefii Tanagricae meminiffet, 
monere non praetermifit , Ku^.ovs-iS^i BoicoriKoif '!s\vKUKvrrdv' 
quod repetitum ab Euftath. ad II. B, p. 266. Tarentinorum 
erant, atque adeo Aeolum clvuIco pro a.voi.<raco, rrKklco pro 
rThkc;-(Tco- contra quae ab aliis efferebantur per ^, ifti muta- 
bant in <7<t' veluti /ixi/^&), ^vffffco' (TctkTilco, ffctKrriaffco- c^pst^w, 
<f>pks-a-co' in his etiamBoeoti duplexTfubiiciebant, c-ctKrriTra, 
<f>pkrrco- hocquidem eo infolentius , quod aUas diverfa lon- 
ge poteftate <ppka-<s-co vel cfpctrrco a Graecis ufurparetur : ideo 
Herachdes , cuius eximium locum invenies apud Euftath. ad 
Od. K, p. 1654, verbum illud Corinnae auftoritate muni- 
re voluit. Hoc fcribendi genus antiqua dialeftus Atticorum 
prorfus fuit afpernata , maxiina faltem exparte, ficut ob- 
lervatum quoque viris eruditiflimis I. Waflie ad Thucyd. I , 
p. 16, n. 7, C. A. Dukero p-S^ , n. 49. nova, quam vo- 
cant, auiloribas Comicis cupidius adfcivit ; neque tamen ita 
promifcue nuUoque difcrimine, ut non multum & aurium 
iudicio, & normae loquendi tribueretur. Quid familiarius 
quam ^tnrct , Qpkrrct ('A8tiva.ioi Si Qp5.r7ct hsyovcii , Ety- 
mol. p. 454, V. 34.) & huiulmodi innumcra; at raroj fi IN lUDICIUM VOCALIUM. 313 

modo unquam , K/AzTTeti', Kp«TT«i', civctTiaiv leges. AvKaf^nT- 
Tof, 'H^/udttW conftantiffimus ufus fanxit, & aci ipfos Lati- 
nos tranfmifit : contra cedo mihi vel unum , qui fcripferit 

'AhlKUpVUJTOV aUt 'AMKUpVVTTOV, Uc/.pVOLTTQV aUt UctpVi)TTQVy 

quamquam hic in Phocide, ubi Dorice loquebantur, erat 
fitus. Ifta monendi caufa, quae latius deducere per notarum 
leges non ficet. Bsto-iA/o-o-fit autern , unde formatum ^ciffihiT- 
Tei , ne Polybium , Diodorum Siculum , Graecos Hebraei 
Codicis interpretes,Iofephum atque alios ufurpem , Alcaci 
ipfiufque Ariftotelis audoritate defenditur : non negat Phry- 
nichus ; verum ex eorum fententia , qui ftriftam nimis At- 
ticae dialefti regulam condiderunt, tantopere averfatur, iit 
hoc etiam argumento pag. 42 Demoftheni Orationem in 
Neaeram abiudicet, quod in ea regis facrorum uxor iSaW- 
hi<r<fci nominetur, non (ict(TtK)i vel ^ct.<rihsicc' quo iure, nunc 
non difputo: at Pollucem certe non retinuit illud Gramma- 
ticorum decretum, quin fcriberet, Tttv S^e^rvvoiKovi^ctv ccvtm 
(^^ct<7tKii') (ice.<riKi<T<rctv Kethov<n ,\U.l , 90. confentit Aelius 
Dionyfius apud Euftath. ad Od. A, p. 1425: tsv ^ct<nh£vf 
To ^nhvKov ov fj.'ovov ^ctaiKitct, cof tspsvi lepstA, a.kKk Kcit ^ct- 
vi?a<s-<rct KctTct Aihiov Atovv<riov 'Attikuc (icta-ihivvct «Tg <p»(7f 
MevctvSpof Keyet. hoc iam plane Doricum , aut , fi mavis , 
Macedonicum, fimili forma^ quafcribuntur^Hp/nu, Koptv 
va, Mvptvvct, *^ihtvvct, pluraque talia. Menandri, pro quo Nun- 
nefuis ad Phrynich. pag. 45 AUxandrum male pofuit, locus 
ab Aeliano fervatus apud Suid. in Ucti<!-<c^ev & lpiKopv<rict' 
Kcti To Toy iSlsvctvS^pov , 'ivct t/ Kctt 'TTctiao) , TpiKopv(rict ^cKxi' 
htvvcf faftu elatam, ut puto, &quae criftas tolleret, intel- 
hgi voluit: qui mQm\mm ei/.TiSo? 1 piKopv<xicti in Ariftopha- 
nis Lyfiftr. v. 103 1, is, unde haec appellationis Comicae 
facetia fit derivata , ftatim perfentiet. Hemst. 

ead. l. 7. Tk <rvKct TvKct) Alludit ad notum proverbium, 
quo qui libere & audafter vitiis fua nomina ponunt , dicun- 
tur vocare Tct avKct, <tvkcl. Sic de Hift. Scrib. c. 41 , inter 
alia, quibus ornatum fibi dari vult virum , qui fefe ad fcri- 
bfendam hiftoriam accingat, hoc numerat, 'Trctppma-iuc kui 
ethii&eict^ 9/Aoj-. «? Kcou.tKo^ — <^iiat , to. <rvKu, <rvKct , Ttiv 
cKctts^m «Ts <rKct<!fm hvo^ct<r<ov. Peracute itaque veretur hic 
Sigma , ne , graflante adverfarii licentia , eo res tandem de- 
veniat , ut <rvKct non amplius <rvKct , fed tvkcl , dicantur ; at- 
que adeo veritas & in dicendo libertas e genere humano 
intercidat. Solan. lure metuebat pro ficubus, arbutei ge- 314 ANNOTATIONES 

neris fruftu fuavifTimo, ne Tau tam grati faporis delicias 
iibi futTeptum vcniret , adiurore Lyfimacho , quippe Bo/«- 
7ico 70 ysvof cJLViy-'.'.^sv nam Tiiebani revera tvka pro s-jmh 
efFerebant : docet Strattis in fabula PhoenilTis apud Athen. 
XIV, p. 621 A. Alexidis quaedam paulo anteproforuntur, 
unde Laconesetiam t;vtkov6i tsvtkIov A\\\iT<i conftat: hinc 
inlula TsvTKoss-ca. , IsvtkoZ^titu.^ IsjTKovra., quod fcilicet 
foetu betaceo abundaret: atque ita fine dubio fcribenduni 
apud Thucydid. VIII, 42. Hemst. 

ead. l. 12. Ypc(.u{JLi.Tcov) L^ge yj>tfjt.ctTco'.\ Certe de Hterij 
(«rmo effe non poteft , aim mox aves , &c id genus alia, no- 
minet. Coll. habent pnfjt-ctTcov, quod proxime accedir. V. A^ 
XXVI. Ufurpatalibi voccm TpccyixoLTcov.Tux. c. ij. Solan. 

ead. l. \i^. 'Ex /ueVfj;' T&)V koktcov) Hoc proverb. etiam in- 
Achill. Tat. lib. 2, dico ad Heliod. lib. 4. BouRD. 

ead. l. 14. ^kr^civ) Multitudinis numero ap^ius diftum 
foret (^'lcjcrcti. Solan. 

ead. /.!';. KoG-crv^^oii) ^ccttoli , vtnTctt, (quas miror Boco- 
tum in Acharn. Comici v. 875 vcta-crcif vocare, cum de- 
buiflbt potius fccTTctf) KtTTcti femper in Ariftophanis Avi- 
bus, alibique : plurimum etiam in Ariftotele Tsft Zcecov apud 
eundem, ut nunc quidcm editur, vix aliter, quam kottv' 
(pov^, reperias: Kocr^triovf habet Athen. VII, p. 30^ B. Ha- 
rum avium fingulare quoddam genus Cyllene mons Arca- 
diae nutriebat: Stephan. in KyAAHor sv tovtco cTs (^citii Tca 
cfii Tcyf KoTTvtpovf hsvKovf yiyvscr^ctr in eadem hiftoria fi- 
militcr Ariftot. IX, 19. verum Kocrcrvipov^ dederunt Aelian. 
tle Anim. V, 27, & Paufan. VIII, p. 634. quem perperam 
intelleftum cumdefcripfitCommentator, quifquis eft ille iti 
Anthol. p. 314, pelHme lapfus eft: nunquam aliter, fi re- 
«Ste memini , Aelianus ; vide XII, 28, & fimilhmum plane 
Clementis locum Paed. II, p. 188 D. Arcadas autem ipfos, 
quorum lingua Doricae diaIe>5to contribuitur, KOTTvtjiovf 
enuntlaffe, perquam fitverofimile, quiaCottyphus Arcas, 
quem Amphi^^tyones imperatorem legerunt , memoratur al> 
Aefchine in Ctefiph. pag. 71 , v. 40, & Demofl^iene pra 
Cor. p. 498 , 499. Hoc quidem apud Atticos itidem ufita- 
tum; fed ii tamen proprios fibi xc4'Xcyf vindicant, notan- 
te Mofchopulo ^c-p» '^i.x^^^v p. 61. quare in Moeride Attici- 
fta maio lcgerc; Ko-^v/^oi^ 'ATTiKoii uvtitov ^to^rcrvjof 'Eaah- 
y/xi^f."Sic fane plus una vice Ariftophancs in Avibus, & 
apud Atheoaeuni faepe vctercs Coraici : vid. p. 65 D. 558 1 IN lUDICIUM VOCALIUM. 315 

D. VI , p. 238 D. Arlftophon in Pytliagorifta de parafito 

pcrquam tacete, 'T^^rai&piof -^st/j.avct S^tcc^^siv, ■/.c^^r/^o^- orri^ 
se-Ti xoiTcrucpof, inquit Euftathius ifta proftrens acl Ocl. Q. , 
p. 1951. Philoftratus Attici nioris obrervaniiffimiis de V. 
A. T. VI, c. 36. ubi quae notavitOlearius, Index H. Ste- 
phani ad Thefaurum haud paulo meliora iLibminiftrabit. Iri 
Longo Tcribitur Ko-^vy^o^ III, p. 96, 99, 102. nec fecusi 
Suidas: Ko%|,y^of, IttI hpictiv. K&c"Ci/:fof st) //'fit^wc* quodeH;a 
dilcrimen Grammaticorum commentis annumerandum cen- 
feo. Hefychius, nifi & hic ctiam, ut plurimis in locis , foe- 
de truncatum accepinius, quando KoiJ.-isia. reddit inter alia 
Tci, Tm Ko(r<;i'<f,c<)v xpia., errorem non levcm commifit : prae- 
ponendum fuerat Ko-lr/jtu- quod fieri poteft, ut corrupt» 
icriptum invenerit Koy.-l-r/jiu , quemadniodum in Moendis 
membranis legebatur Koy.-J^vyjf. Hemst. 

in Schol. coi. i. /. i. i(ov a-vvirm) Perperam in Scholia- 
fte pro a-vvt}Qcov ponitur a-vviTcov. Mox ubi ille interpres t» 
ti.<puipovu4v(o expomt y verba eiusita concinnanda: 'Ar'Tj tw 
ccprocTTipov/y.ivo)' j) crt Kcr,) To ucpc/.Jff^cit uiriarix.» (jvvrku- 
ffSTui. 'O/ZHpos", iTsi [x 6C<p=Ac(?2ri ys auT/ic. Vulgo utoo^ts- 
fioCy.evov & ucpsKisTui excufum, & pun&^umpoA a-vvrus-ss- 
Tui cnnifTum. Iens. 

ibid. I. 3.'Acp£A£fl-^et;) "Acf «Ass V. Homeri locus 11. A, 299. 
ubi nunc pro uvrhv vulgo Sovrsi. Solan. 

Pag. 67. /. 2. 'Tfxinrov) Mons efl: fatis notus. Solan. 

ead. l. 3. 'S.vKKu^m) 'T/j.(i)v, quia Hymettus ab liiciem in- 
cipit literis : tum quoque ffvKKu(luf intelligo vcxis T/i/«t- 
Toc alioqui pro ipfis elementis (rvKKufi-jA hic deberent po- 
ni, quod nufquam fieri credo. Tpuixfj.uru quidem exponit 
Hefychius avK}.u(iu?, & paulo diverfe Aefchylus ypufjuu- 
Tcov iv (xvKKufiulf Sept. contra Theb. v. 474. fed liic uius 
quomodo poffit inverti, nuila conftat ratio. Praeterea talis 
eorum , quae praecedunt , exi fenfus : apibus etiam me frau- 
davit non paucis f ane : quin ipfum Hymettum rnihi fubdu- 
^um ex Attica media fublimem rapuit , idque vobis infpe- 
ftantibus: Hymettus enim, ut notum efl, [j.sKtrrorps^^iif , 
mellif-icio praeftantiflimo affluebat. Hanc elegantiain nulli 
videntur priorum interpretum cepifTe. Hemst. 

ead. L 5. 'ATOKSKKSKry.ivov rhv ^uK.) Mf. utoks/.Ksiks (j.ot 
Tnc ^uKuffff-av. BouRD. Sic reftituimus fecuti ed. /. & MflT. 
L. & Bourd. In reliquis legebatur ut ks k?. s 1 (rfj. ivov. Solan. 
Dedimus uToaiKKsiKi iJ.01 , ut congrueret cum l^r/W^sj'. Hi- ^i6 ANNOTATIOXES 

ftoricis frequens. Dion Caflius XLVII, p. 345 A. uTiKKst. 
ce 0/ )tu) T»;:' ^a,Ka<r<ru.v & variata ftru^tura , a.Tox.hsUiv rovf 
<7roKsij.iov( T»7f ^ctKa.(7(ji)i apud Suid. in°Ep//si. Hinc patet, iu- 
re Kuhnium in Paufania VIII, p. 598, voluide legi^^Ap- 
xuS^sf To iVTof oiKovs^iv a.TOKKstoiy.evoi ^ciAstcffiK rra.vTa.y^o6ev' 
nam "ba^^uo-a-» , quomodo vulj^atur, valet, maris Intencflu ab 
ortinibus aliis feclufi: quod a Paulaniae mente longe dillat. 
Hemst. 

ead. l. 9. Tw ^HTet) Utraeque' literae Z & S multis in vo- 
clbus altera locum alterius obtinuit. ZaKa. , lafj.^vKH , Za.- 
f/.5A|/f, ZsTpa^ Zifivvti utrovis modo faepe fcribuntur. Atubi 
literis B vel M praciiciendum erat ^iy/j.a, vicem eius, in- 
vitante pronuntiandi fuavitatc, fubfidere coepit Zjit** tan- 
ta quidem iuris fpecie, ut apud Grammaticos in difcepta- 
tionem venerit , ly-vf^va fcribendum eflet an <r(y.'jpva , lu.iKm 
an eruiKiov, ut patet ex Sexto Empir. adv. Gramm. I. S. 169. 
ubi vide eruditiffimae diligentiae virum I. A. Fabricium. In 
GlofT. Cyrilli , Zfj.vpva, murra. Scalpellum, Scalpulus , ^y.iKn' 
in aliis iltius generis alia. Rem pluribus exemplis illuftrat 
Euftath. ad II. B, pag. 217, 228, eatradens, quae, fi vera 
funt, caufam literae noftrae 2 non parum laedant: itp' av 
(^rraKaicov ypau.f/.aTiKo^v^ Ka.) to ^/j.vpva Ka) to luiKpof S^ik 
Tov ^' KaTtipyjTo KaTapy tMvToi rrapa tuv v^jTSoov T/T avTi- 
^iasi Tov (j . His ergo teftibus habebit, quod conqueratur de 
priftina pofteftione deieftum ZtTTa, & Siema noftrum eo- 
dem implicabitur crimine, cuius vicinum T infimulabat. Ve- 
rum ne fic quidem , me iudice , nihil erit , cur caufae fuae 
ditlidat; quibus enim argumentis perfuadebimur, ut Z hte- 
rae duplicis, duplicis, inquam , quidquid obnitatur I. Pier. 
Valerianus ad Aen. VII, 648, priores in huius ufus pofteflio- 
nefuilTe partos ftatuamus? Latini, fed, ut puto, recentiores 
pari modo : in Catullo Zmyrnam praeferre libros vetcres mo- 
net If. Voffius p. 321 ; itaque nomen illud fcribi iuflit Mart. 
Capella III, pag. 57. Zmilus vel potius Zmiiis Plinio H. N. 
XXXVI, c. 13, qui Graecis "EixiKi?. Zmaras;Jos in duobus 
Lucretii Codd. reperiffe fe teftatur Lambinus ad IV, 1119. 
in Properiio II, 13 , v. 43 , edere non dubitavit cultifTimus 
Broukhufuis: invito certe Prifciano & multum rcclamante 
lib. I, p. 564: S quociue fequentc m , ut , Smyrna, SmaragJus : 
nam vitium ficiunt , qui :^ ante m fcrihunt. Idque adeo verum 
eft, ut vetuftiores Grammatici illius apud Latinos fcribendi 
moris omnino nullam fecerint mentionein. Hemst. IN lUDICIUM VOCALIUM. 317 

ead. l. 10. Sw-jpcitv) In nummis hodieque faepe ZMTPNA. 
V. Spanhem. ii6;quemjCum haec oblervaret, locus hic 
non latuit. Solan. 

ead. l. II. Toi ^i;) Nos vulgo Xi vocamus, cum tamen 
re£le mu, & nu efferamus. VideSj quid ufus taciat. Solan. 
Atticis, & quidem Iblis, eft proprium ^vv fcriberepro (tvv 
verum illa hterae mutatione non aeque omnes Attici, nec 
in iifdem utuntur vocabulis. Qui veterem 'kiiiS^e/. fecutus 
eft Thucydides, fingulis propemodum habet paginis ^yf, 
^v(ji.!ici.hhssv, ^vvTi&S(y^ct.i , ^vfxy.cty^of , ^vixipopk &c. Arifto- 
phanes etiam hoc multo frequentius, quam alterum illud. 
In Platone autem, Demofthene atque ahis, qui novam & 
emolhtam Atticae diale^Sti formam ufurparunt , tantum non 
femper legas crwtivcct , awT i6e(j-'^u.i , <ivjj.y.dLy^Qi &c. In So- 
phiftis recentioribus tanta apparet in utramque partem fcri- 
bendi divcrfitas, ut certa quaedam iniri ratio non polfit. 
Credibile quidem eft, in iftis haud fane magni momenti h- 
brarios a vera fcriptorum manu faepius aberrafle: fed de 
Thucydide dubitare nosLucianus, cui principum Critico- 
rum obfervationes legendi fuit copia, non patitur. Quan- 
doquidem vero aiperior eft tov "Ev prcnuntiatio , non ab- 
furde coniecit Salmafius de L. H. p. 432, a barbaris & Thra- 
cibus,qui Atticam olim incokierunt, frequentiorem hte- 
rae durioris ufum remanfifle. Verfatur in Uluftrando hoc 
Luciani loco & quibufdam proximis H. Stephanus Anim. ia 
loann. Gramm. p. 13. Hemst. 

ead, 1. 14. Mv/pir:i?) Notant Moeris Attic. Thom. Magi- 
fter & Mofchopul. rrefi "^x^^"^ P^S- ^4°- ^^^^ H. Stephart. 
Anim. ad loann. Gramm. & Corinth. p. 16, 55. In Arifto. 
phane femper MvpVjp-cii fcribuntur: nam quod in Equit. v. 
59 ftvpa-ivnv, & v. 447 Tcov Bvp<rivii( t»7$- 'W^riov , quafi ex 
/uupff-iV/t , ridicuU caufa fi6tum, ut bene Schol. expoiUit, ad 
Cleonis opificium & ^vp(!-ce.v fpeftat; in quo quidem voca- 
bulo Hcere fibi mutationem illam Attici noluerunt. Ad pofte- 
riorem vero Comici locum referenda, quae notantur ab He- 
fychio in Bvp<riv>is. Apud Thucydidem faepius legi ^upc-cs & 
^apffsTv, quam '^a.ppo? & ^appsh, obfervat C. A. Dukerus 
ad V, 4. Hemst. 

Pas;. 68. /. 4. UiKpovS^sTv) Vel ka) //. S^sTv vel //. (Ts S^eTv. 
Prius ob crebram votulae repetitionem , alterum ob fimi- 
litudinem fyllabae fequentis excidere facile potuit: alteru- 
trum certe ad nexum orationis continuandura requiritur. 3"i8 A N N O T A T r O N E S Tum in iflis, avrk ly.oi y.u^.^i, aut deeffe dixero /^trtpry&stf, sur 
eiim in modum debcre fc^-ibi pro avTo.- quod iilis me non ma- 
gno negotio perrualurum cire confido, qui perfpexerint, 
«quam refte iungantur , &t/ av^e -ruv ct.h.Ka>v arrzvyji^ -^ ^a.^- 
fj.a.Tav, iJ.(u.f,Tvpa(^ tam incompofite cohacrere, ot/ ovSk Tuf 
a.hKm a^Tritry^sTc -) f. avTo. f/.oi Kci.K:i. Formula vero foren- 
fiSj ft:tp7tp5tf Kahsi, qua niliil elt in Oratorum fcriptis fre- 
quentius: Synef. 4». K. p. 77 A. a.iT:u, ec^' iiv ji/aeiV thi' t£7- 
|!6tc iKaKiffa.[J.iv ^.itpTupsi. HemST. 

e<7(/. /. 6. 'Ei'<r;Ae;^f/at' ) De qua quaeftione inter Gram- 
maticos Philofophofque Budaei aetate fumma contentione 
certabatur : vide eum de .^Jp. Luciano alfentirc vidotur G- 
cer. Tu(c. I, 10. ubi vide cl. Davifii notas. Solan. Locus 
hic eorum dihgentiam fugit, qui de iiTeKiy^sici ArillotoHca 
funtcommcntati: is tamen cvincit, tum difputationem iliam 
eile perquam vetuftam & philofophorum in fchoHs iada- 
tam, tum Luciano placuifle evSeKsyjiav ceteroquin, etfi 
homo facetus in omnes fe formas induere foleat, hoc no- 
mineparum apte A teftimonium dicere iuffiflet adverfus T, 
Jgitur Ciceroni, a multis proptercareprehcnfo, fuffragatur 
Nofter : vide T. D. I, c. 10 , &: Davifium p. 20. Hemst. ' 

ead. l. 7. '{.vTShiyjiav^ Corinthus de Attica dialefto agens 
proprium fuiffe Atticorum ait svSs^^iyjiav svt s Keyj lav \o- 
care his verbis: Ta? iJ.vlhiva< y.vp^jivu.^ Ksycvcrt (dc Atticis 
loquitur) aat to avpilsiv, ffvpiTTSiy, Ka) Tiii/ svS^sKsyjiav iv- 
TsKi'/jiav. ']LvTSKiyjia per t pluribus probatur, de quo Bu- 
daeus de Affe lib. I , qui dici putat quafi toi/ svtskov{ crvv- 
oyjiv, pirfedi corpoiis comprehcnjionen:. Ariftot. II de Gener. 
Anim. c. 1, Gaza I, c. 16, de Cauf. Plant. Cogn". 

ead. l. 8. KpoLiofTof) Non debuerat contra loquendi con- 
fuetudinem in ifta doloris fignilicatione verbum hoc ita nu- 
dum poni. Initio cogitabam KKamToi pro KoovovToi- deinde 
potius mihi vidcbatur, translata in fuam fedem voce, xpov^ 
ovTcf Th Ks<^aKhv , Ka) Tai Tpiyjii tiKKqvto?' quam locutio- 
nem poftremam veteres onerare non folent inutili adiedtio- 
ne TtK Ks<i>aK\\i. Tikksiv T«.f Tpiy^ai Ka) KoTTsa-^ai Schol. 
Ariftoph. ad Ran. v. 426, & Pac. v. 545, ubi lege Kafid' 
/J.SVOV pro Ka^oijsvov . Lucian. in Peregr. § 6, tch Tpiya; st/a.- 
AsTo' quod iplum bene rcftituit in Ctefiae verbis apud He- 
fych. v. SipsiT/iT Guyetus: Tas Tpiyj/.? Ka&eifj.ivii stiaasto 
Ts Ka) ^oiiv e-TToiss. Kpovsiv vero Tm KScpaKnv fimifiter ac xe- 

aTSIV, TVTTSJV^ TKimtlV TiW KS^ClAill', TO TrfOCWITO»', T^ /X«T«^ IN lUDICIUM VOCALIUM. 519 

•fTov Libanius Tfb^ roiis ^ctpvv avrov Kithi<rAvraf § 25, ro 
re l^ircoTGVi^Tr?:)!^^.., KairciV rf^r/chiriha. l-'cdoris , jcminum, 
capitis percujjtones , Cicer. T. D. lll , C. 26: Qui Jaepius ali- 
quo dolore perculfi & caput plang,int , & pedora pugnis obtun- 
dant , Firmicus V, c. 6. Hemst. 

ead. l. 9. Ko}.ox.vv^i)i ) KcAoxui-tjk enim quidam fcribunt. 
GuiiT. Kc.i riif KoxoK. ed. /. & Coll. Sola^t. Cuin Graecis 
lifurpetur ko/.okvvQo. , 'kriiKo) [j.ivcc? KnKovcnv 'v.vrhv KohoKvv 
TJ)c, ut -JTionct Athen. II, p. 59 C. Vid. Mirynichi £cl. p, 
So, & Nunncf. p. 82, Petr. Pantinum ad Mich. Apoilolii 
C. IX, n. 73, Maittair. Alphab. Dial. ad Aretaeum in T. 
Notum pro\erbium 'T^;£crT.-pof KoKoKuvrn^ Demetr. Tfpi 
'tpij.. § 163. AeUan. Ep. X. Corinthus, \el potius Gregorius 
de D. A. Teif .//up5"/fcif (j.vhpivcti K.iyovai, kcii ro cvpi^jiv , 
cvpir7siv, Ku\ riiv ivS^shsyisiuv, ivrsKiyjic/.v, Kai koKokvv&c(.v , 
noKoKvvrr.v ita legendum. Hunc unicum exftare puto, qui 
ivSsKiyjiuv & ivrsKiyjictv Iblo dialeiii dilcrimine fepararit ; 
tequitur cam fententiam lof. Scaliger Anim. ad Euieb. pag> 

1186. HEiMST. 

ead. l. 10. To o-yp/^s/v kxu ■a^dkK^Tri^siv) Svp/TTg/i', cuhrrir- 
rsiv. GuiET. In quibufdam to, in aliis omnino deerat. Sola 

/. rov. SOLAN. 

ead. l. 14. Tcvrov) rnv rpliTov) Sententiam non admodum 
iuvat. An lcriptum fuit.*' (j.srct(ii(lKi)Ks rov7ov\rw rpirrov, ad 
humanum genus laedendum. convertit iftos mores violentos 
ac feroces : quae contra phraiin moveri potell; difficultas , 
eadem premit vulgatam ledionem. Tum animadverte, y.aK" 
■Kov Ss ufque ad ^An////sA£j' medicm interiici, curluoratio- 
nis inltitutae interrupto ad reprehendendum , quod ahte me- 
moriae non fuccurrerat : eft autem [jlukkov Ss , immo hoc 
etiam, o iudices , priufquam pergam , cuius me mentio illatae ho- 
viinihus iniuriae commonejacit : alias hunc in modum procede- 
re debuiftet incepti fermonis ordo, Kcir sv^v <q>epscr^cci ra.7< 
^KcodcraA^, uKKci Ssa-iJ.ois riffi arps^Kovv &c. Hemst. 

, Pag. 69. /. 4. D. yK. clK. vhcTii[j.(t) 'AKoKuarov scry^s yKcixT' 
vuv, ai<jyjffri)v viffov de Tantalo Euripid. Oreft. v. 10. ad 
notiflimum verfuni refpexit, ^uto, Lucianus: quod magis 
etiam pateret, fi fcriberetur, a yKciiacnis utcry^ts-rov vo(xn(j.'X 
Tuv. Hemst. 

ead. i. 7. Aeff-^.o?f ) Permutatio illa Toy K in T Doribus 
frequens , uti a Mofchopulo aliifque prifcis Grammaticis ob- 
fervatum effe notat Spanhem. 350. Solan, 320 A N N O T A T I O N E S 

ead. l. 9. Ua.psKrTea-ov) Mf. Tapits mc-Lv. Cetera huius 
dialogi interprerantur au6tores libri de Cru£e. Bourd. 

eaJ. 1. 14.'^ Kui yw kol) ^stA. ) Hoc veterum aliquis Tcri- 
ptorum , tbrte Dinon in Perficis , de Cyro dictum retule- 
rat, rege lumnio & ad omne genus virtutum admirabili: 
nam apud eorum, qui nunc quidem fuperfunt, uUum exfta- 
re non recordor. Cyro tribuerunt , quafi naturam ipfam in 
poteltate haberet , quod de fe Deus Cyrum defignans prae- 
dicat in vaticiniis leiaiae XLIV, 27, XLV. De ingentis animi 
viris atque heroibus , quorum audacibus inceptis rerum na- 
tura cedere videtur & morigerari, locutio non folisOrien- 
talibus propria : notiflimi funt Claudiani verfus de III Conf. 
Honor. v. 97 : — cui militat aether , Et coniurati veniunt ad claf- 
fica vcnii. iflam habuerunt adulandi anfam Sophiftae: vid. 
Liban. T. II, p. 141 C. Hinc, fi quid diliicillimo tempore 
praeter ordinem naturalem evenilTet , ad omen profpernmi 
luccelTus rapiebant: velut in minoreCyro, ut pluribus fu- 
perfedeam , cum praeter fpem Euphrates vias nunquam an- 
te humano \eiiigio initas aperuif.et, iSox.st ^s7ov eiva/, ka\ 
CdL<^(ci nrToyjop^^ffc/A tIv rTOTa.y.ov Ki^pw «f ^oLtjtKivcovTi. Xe- 
noph. K. A. 1, p. 151 , v. 29. Quid autem in eo, quod pro 
KoiKa nonnuUi TciAoc, aUi pro Kvp&) fatis ridicuie Tvpov dice- 
rent , maxime Lucianus fpeftaverit, me non plane pervide- 
re fateor: de Dorica dialeclo eum cogitare potuilTe vix cre- 
do , quippe quae certis legibus circumfcripta mutationem li- 
terae x. in t in quibufdamfemper, in aliis, quorum in nu- 
mero has utrafque voces reponere licet , nunquam admifir. 
An vitium fmguae figniticavit? quale in infantibus laepe, 
rarius in adiiltis animadvertitur, ut ob pronuntiandi ditfi- 
cultatem a Y.a.rrTct detleftant ad Ta-j. id mihi probabile vide- 
tur. Ceterum obfervat Schol. Sophocl. ad Oedip. in Col. v. 
1316, qui aliis fuerit Talaus, eundem alios appellafle Ca- 
laum: svtoi oy toc 'ATttAii'T«f Tla.p^svoTrcLiov <^a.ci crTpaTSU- 
CcJLt , kKKo. Tov TetAiioy, oV kvtot Stk Toy x. Y^a.Kctov Tpos^ayo- 
pSUOl/5"/, y.ctflciTff 'Ap/CTTC.p^Cf TsySoLTHS KO.) ^lKOKKJii IffTO- 

covffiv ffvyy poL!pici)v «Tg 'Ekcltol7os M/Aiicr/of. Hemst. 

Pag. 70. /. I. K'Jpov stuToj' ovTo.) Et cum ei Cyrus nomera 
inditum fit , in Tvpov quendam ferum animal transformare 
nititur. Cogn. 

ead. l. 3. kiiTuv) Coll. pro a.vT\v, quod in impreflis eft, 

SOLAN. 

ead. l. 5. TiJ ^otf TeyTou ffaixATi) Apud eos , qui de Cruce I N T I M O N E M. 311 

fenpferunt, nobiliflimus locus. ita vertlt Lipf. I, c. 8 : Hw 

kis anm corporis filum tyrannos miint Jecutos , eiufjue fpeciem 
hiiitatos , fimili deinde figura Ugiui fabricajfe & homities in iis fixif- 
fe. Vid. Ifidor. I, c. 3 , & I. Grialuin, Dougtaei Anal. Sac. 
P. II, pag. I 56. Tertulliani locum, ipfa efl cnim litera Graeco- 
rum Tau, noflra autem T fpccies crucis , tetigit Salmaf. de Cr. 
p. 239. Hemst, 

ead. l. 6. 'Eufxu.Tt) Hinc eft, quod Maro Epigr. in Tullium 
CimbrumTcfJGallicum pro cruce felHve dixit & fymboli- 
cws. Galli enim aflueti funt cruces & patibuia in fimilitudi- 
nem tclv literae formare. Cogn. An (jiiiJi.u.ri ; Guiet. 

ead. l. 10. 'iiTmvuiecv) Id eft, (xraivooi., a-rAVpcoa-cct. GuiET. 
Yeriffima vocis ff-re(.vpof originatio: Tcti/, ruvttplf , hoc eft, 
in modum tju efFormatus: & per contraftioncm rfJLvpU: & 
praepofito figma, ut fieri folet, arcivpoi. Menag. Voluerit- 
p.e, T«iv Graecis crucem notalTe, an vocem c-Tuvpci ex Te/,v 
dedudtam , mihi non liquet ; nec tanti res elt. De Tau, figii- 
ram crucis referente, vide apud Spanhem. 73. Hieronymus 
«am fimilitudinem myfticam alicubi focit. Solan. 

ead. l. 13. Tw ayjn^oirt ra a.-jrQv ) Baronius ad A. Ch. 34, 
§ 93 : T enim litera, cjuod crucis fipiram exprimat , notari con- 
jueviffe fures^ apud Lucianurn (lud. Vocal. ) te(latum kabetur. 
Video, quid voluerit Annalium conditor : fcilicet in hoc li- 
bello T literam furti rapinaeque ream tw a-yniJ.ei.rt ro avrov 
vnc S^iKnv hrraayjiv.i id eft, quomodo ille intellexit,//i.zj?ou- 
ui inuflam notatamque poenas luere debere. Haec fane funt ab- 
iiirdiflima, & a Luciano longe diftant: fed obfcuram eius 
Kientem ne Cafaubonus quidem cepit Exerc. XVI, c. 76. 
Hemst. 

ead. L 14. "0 cTJi arcLvpoi i\va.i) To zwtu abundare vide* 
lur. GuiET. Mens Luciani fatis aperta; verborum compofi- 
tio nefcio quomodo intricatior eft. Solan. Nihii hic intrica- 
ti, quantum video. Verum eft, quod fcribit Guietus, iXvan 
abundare, fed Attico more. Plato in Protag. p. 221 D. s")/® 
l\ rovroii cL^TTctai Ka.rk rovro sivect ov ^v(x(^spoy.iii' apud eum 
faepe. Ariftot. Polit. VII, p. 219, v. 29, vvv Sk roaovrov «- 
y.iv sivcti 'TTpQ oSov jeyovsV plura praebebit Index Luciani. 
Ufus eft hoc loco S. PeVitus Mifc. III, 9, p. 153. Hemst. I N T I M O N E M. 

Pag. 71. /. 1. TIMQN) Aetas huius unde certo aflignetur, 
Lucian. Vol, /. X 312 A N j\T O T A T I O N E S 

nihil eft. Sed inter Luciani optima merito ccnfeatur. Co- 
moediam habes elegantilTimam , in qua adulatorum noa 
unius generis mores artefque graphice admodum depidli, 
cum ahis multis ad divitias fpedantibus, miro artificio ex- 
hibentur. Hoc opufculum qui cum Ariftophanis Pluto con- 
tulerit, palmam, fi mecum fentiat, huic Noftro mulris de 
caufis , quas hic enarrare nimis longum foret , deberi, facile 
concedet. Solan. 

eaJ. l. 4. Z;v' cpfAis) Exordium ab attonitis poetis. ol cvvoi^i 
xovvTSf colunt Tof» 'L<^4ffTiov, (^ihoi <Pihiov, ci iv th /t/./et tcl^u 
'EreiipeTov, ^ivoi Eiviov , h o^Koii <rv[j.%micii ToiovvTef"OpKioi' , 
ci S^soy.evoi 'biss-tov, oi uS^skt^o) 'O/^io^c/oe. Interp. Sophocl. ad 
Aiac. Maftig. nomina collefta ex variis lovis officiis, de 
quibus alius locus dicendi. Bourd. 

ead. l. 5. "OpKie ) Poeticarum harumce vocum exempla 
adducere fupervacaneum , cum plcraequetalesfmt, utnul- 
li, qui poetas Graecos vel a limine falutarit, ignotae efte 
pofle videantur. Sola haec mihi negotium aliquamdiu facefti- 
vit de love difta , adeo ut de emcndatione cogitarcm , cre- 
deremque Ipjcsis vel epKts lcgendum; (V. Suid. & Euripid. 
Tpw. V. 17.) at nunc ex Euripidis Med. 169 video nihil mu- 
tandum. Adde Schol. ad Hccub. eiufdem v. 345. Solan. Ut 
omnis vincuHnaturalis, quod vitam humanam continet, fic 
8: iurisiurandi, cuius fumma fuit apud veteres religio, cu- 
rator & praefes luppiter : ab hoc munere duda funt cogno- 
mina non tantum <PiKiov , Beviov, 'ETctipeiov, 'E(pe<rTiov , '0- 
(j.oy viov, Tot.ixt)Kiov, fed & 'Opwci/* eft autem in ifta forma vo- 
cabulorum , quando Diis aptantur, praefidii ac tutelae fjgni- 
ficatio. Ita cultus luppiter bp;t«of &dedicatus in Eleorum cu- 
ria, tefte Paufania V, p. 441 , ea fpecie, quae g«- 'iK-TrhYi^iv 
i/.S'iKccv kvS^pm erat comparata; nam fulmen utraque manu 
tenebat: quare exiftimandum eft, Lucianum infra § 4, ubi 
SsiiATi^yjjv Kspa.vvov memorat, non de Phidiaci lovis figno , 
(hoc enim plenifTima propitiae maieftatis facie altera manu 
praeferebat fceptrum , vidoriam altera) fed de hoc ipfo ACos 
hpKiov cogitaflc: idque tanto argutius, quod Timonlovein 
irrideat tanquam vetulum , & viribus effoetis iam non am- 
pliuscommiirorum impune fcelerum vindkem, nihilque mi- 
nus adeo, quam qualem fmiulacrum illud oftentabat. Plura 
protulit I. H. Meibomius ad lusiur. Hippocr. c. II , § 4 , ubi 
Zfi/f cp;c<of reperiatur. Apud Phurnutum, quem Cornutuni| 
dicere malim , c. 9 , p. 150, pro 'ipKtov c Mf. notavit , fi re- I N T I M O N E M. 323 

ftecajjlo, Th. Galeus opKiov & epKsTav ut, quin illae voces 
inter lecommutentur, dubitari non poflif in Luciano ta- 
men opKie plane retinendum, utpote quod ceteris lov^js co- 
gnominibus, quae Timon coacervat, miilto magis fit con- 
lentaneum, quam 'Epy.ercf eaCornutus pleraque, quo dixi 
loco, explanavit, & inprimis ex philoiophi perfona Dion 
Chrylbft. Or. XII , p. 216. Haec Luciani attigit Ez. Spanhe- 
mius ad Callim. H. in Dian. v. 7, ubi de Deorum rroKvavv 
lj.icf/ vere Xenophon in Symp. p. 522, Isvi uvTli- SokSv si- 
vcLi TohKai gTcyvv///W syji. Hymnus is lovem, quem fub 
Cleanthis nomine vulgavit H. Steph. in Poel. Philof. Kv^io-t' 
uf)eci'u.Tuv , 'joKvavvixs., rrctyKpctTsf ais) Xu^ips Zsv. — Vide B. 
Martini V. L. III, 1 3, Stanl. ad Aefchyl. P. V. v. 210. Hemst. 
ead. l. 6. 'EufipovTHToi) 'Li&soi, ^tsoAhtto/, fy.ov^ohHTTQi , 
v^ro Movi7av KcLToyji , & voce Comica, (j.ovcotu.to.-ktoi funt 
poetae : eos facete Nofter in lovialium tonitruum mentio- 
ne vocavit £/^,Spom')Toyf , quafi iifdem illis telis, quae tam li- 
beraliter lovi donant, ipfi tangerentur. In re diverfa fimi- 
lem elegantiam adhibuit Dion Chryf. p. 286 C. 'ctTs S^i^pAfjL- 
/Sof av i^iovvs^oi KiCi vrro Kspuvvcv ko.) ^ptvTri^ ysv'oiJ.svof., aC 
<fictc-)v 01 ToinTcUf Toi/f kfj.ci^iffTSpov y_pec^.svov? c/.Tsyja? -ttv- 
fbf TiUTKvff^i , KcLi T(o ovTi rroKKoiii a.vTm 5{y.(ipovTiiTov^ STOi' 
i)(xsv. Hefychius quidem , Kspavvioi, sixfipovTVTor ( male le- 
gitur iiJ.^povTi<7Toi) fed proprie tamen diilinguuntur , ut pa- 
tet e Xenoph. E. IV, pag. 312, v. 42, tiVts/ Kspuvvo^ sif t^ 

CTpXTGTsS^OV , KoCl ol fJ.SV TIVS? TKVySVTSi , 01 Sk Kcc) Su(ipoV- 

rnQivTs^ a.TsBuvov interpretis viceni agat Paufan. III, pag. 

ai7, Kui TlVSi Kct.) kTCoKOVTO TUV (jTpctTiaTm KSpctVVCO&SVTSf 3 

Tovf cTs Kd) sK^povci^ sToiiKrav a.i fipovTcti. Hinc pro Ihipido , 
infano, &cui communis fenfus efl: excuffus: fimul hunc in 
modum non noluit intelligi Lucianus, cum Timonem ita fa- 
cit poetas appellare. Hemst. 

ead. I. 8. TTspsiS^si? to t^ttov tov /asTpv) In Virgilii vita," 
quem Tan. Faber indicavit, hic eft locus : quippe qui, dum 
fcrlberet , ne quidimpetum moraretur , quaedamimperfeBa reliquit ; 
alia le\'ijjimis verfibus ve/uti fulfit , quos per iocum pro tigillis & 
tibicinibus interponi a fe dicebat ad fuflinendum opus , dcnec foli- 
dae columnae advenirent. Haec Suetonio non funt indigna: ap- 
paret autem , non plane commode tibicines iftos ad eum fen» 
ium, quem volebat FaLer, quadrare. Ariftoph. in Ran. v. 
1 209 eleganter (noif>i\v vocat s^cc rov ?lyov , qualem ftipato- 
res, qui merces in navibus componunt, infulcire folent: re» 

X 2, 324 A N N O T A T I O N E S 

^e Schol. TSf>lTTOV KU) Ta^ihKOV iV 7U ?.iyO) , cLTO TIK S"TO(- 

fivi 70)v q^opTicov ibi haec Lucianea Kurterus non praetermi- 
fit. Par eil ratio , quando Tupa.ThDpojuuTo. dicunt. Schol. ad 
Med. V. 665 notat j Euripidem effe valde proclivem ad ulur- 
pandam vocem e-oifbj-, etiam cum nihil ad ienlum ornanduin 
prodeft: «c-Tff TapwjA.npau.uTt y^pmui TiT Ascsr utriulique 
propriam vim dircere hcebit ab H. Valefio ad Harpocrat. p. 
150. ApoUon. Alex. deSynt. III, pag. 264, ubideconiun- 
ilionibus agit , quibus nomen cft TupuThvpafxuTtKoK, verami 
effe negat eorum fententiam, qui cenliierunt /y.oc&i/f uvTohs- 
c/.vuTKiipc'jv To y,i-^^AVOi TVi epuiivsiuf ipfam vides Luciani 
phrafin. Hemst. 

ead. 1. 10. '[p^tyfy.upuyof') Epith. lovisipfius apud Hef. Qs^y. 
Annotatum marginilimonisaTan. Fabro editi penes loh. 
de la Faye: manus annotantis ignoratur, ideoque Anony' 
mum deinceps in hoc opufculo vocabo. Solan. 

e.id. 1. 1 1. Bup-jfipoy.oi ^povTii ) Refpicit hic inter alia locum 
Euripidis, queni margo indicat: 'lo» 'Seiy.sa^if, Kui Any ^upj- 

ftfOjXOI ^povrut KSpUVVtOV T£ Twf Ut&U?^OsV. At^AhOSVTA KSpUVVOV 

jfiabet Hef 0. 504. Solan. 

ead. /.13. Kecj xetcrcbf TotmtKOf uTsyji^i 2^« Tov TUTuyon 
lav hvouuTav) Re6le cl. Faber , ac fumum plane poeticum, no- 
minum ftrephum fi demas. ultra quod tentare quidquam error 
eft. Gron. 

'i'bid. "E^cy Tov TUTuycv Tm ivof/..) Nugae canorae , Horat. 
SoLAN. Imperfeftam orationem fupplendam putavit Bar- 
laeus. Nihil hic imperfet!:^um : vertendum enim , ut Faber 
rc6tiffune convertit. Is ufus particulae s^u fannliaris apud 
optimos fcriptores: Tim. Tsp't "^. K. cy toku <^^upi)ciiJ.svcv 
VT uKha utTia s^co tu uvT^bv avvTSTuyy.sv(o ^sZ. Demofth. 
Tsp\ riupuT^. p. 309 A. Tivu uvSpcoTcov iKVTi^crsv uv « sipmn 
£^co Tov uSo^coi ys^ysvixr^^ut; Longinus, ilruiturae non mi- 
iius,quam verborum locutiontimquedihgentiffimus, S. 24, § 
a., 'TTSpiSvf Tp'jf Tfo TUVTu, i^co "j-e T})f ffui^drc-t.vf, y.iy.si<r^ut 
Tu AiiiJLoa-^^svsiu KuTop&ojy.uTu- vid. Thom. Mag. in v. Con- 
tinne pofitum TUTuya? Tav ovouutcov , quia TUTuyof, ut 
aharum rerum , fic praecipue tonitruum fragorem interru- 
ptum exprimit : § 3 , « fipovTv STuTuysno- &i laepius in Ari- 
itophanis Nub. lam quod fulminiselt proprium, ipfis poe- 
tarum epithetis tribuit, tanquam fi feniu prorfus vacua ina- 
nem taiuummodo ilrepitum ederent. Lucrifecit eorum ex 
veteribus opinionem Lucianus, qui cavUiabantur apud Ho- I N T I ]\T O N E M. 315 

inemm pliiribiis in locis epitheta velut iniefta temere manu 
correpta fic inferciri, ut nullum inde fcntcntiae lumen ac- 
cederet novum ; quin faepius etiam epitheto praepoftere col- 
locato proximorum obfcurari nitorem & corrumpi: quod 
Grimen obie6l:um ut diluerent poetarum principis admirato- 
res, ea nonnunquam fuerunt comminifcenda , quae tacuifTe 
fuiflet melius. Haec fane perquam funt venufta, & ingeniuin 
Luciani in hoc elaboratifTimo fcripto elucens fummopere 
commendant: quae fingula tironum in gratiam explanan- 
da fi fumercm , grandi commentarioruni mole foret opus. 
Hemst. 

Pag.jz. l. ^."OrrKov) Fulmen. BrOD. 

ead. l. 3. ^rriv&iipcf, opyik) Proprie Dionyf. Halic. A. R. 
II, p. 103, V. 41, s'/. Tnr y.cf.re-J^vyfxeviii- Tpo 'roKi-.ov , koa 
ovS^evci (^vK'j.r7ov(/i)i a-T/cfitTpst Te<ppct.f. Facete Ariftoph. de 
bello Peloponnefiaco, a Periele parvis ab initiis fufcitator 
e^i(pKe^e rhv rroKiv 'EuBaKav a-Tiv&ripct (xiKp\v Meya.piKov 4-»!- 
i^i(r(j.rxroi. Quafdam vitae reliqu!asexiguaso-';r/;'6}ipct rH^-^v^ 
yjis vocat Philoftr. de V. A. T. IV, cap. 415, Cornuto de N. 
D. c. 20, p. 189, opem feramus: primum, inquit , genus 
humanum. e terra natum probabiie eft fuilTe violentum , & 
mutuis in fe invicem odiis faeviiiTe , Sik ro (^nS^ei-c^ Svva- 
ff^ci.1 SicLKpivetTXJcti , (xiiS^k pil^Mff^Sjcii Toi/ ivovro. ti.vrol^ CTnv^H- 
fct rii? Koivcovicir debuerat quidem Ipp^&VSrctj vel pt^ov^r^^y.r- 
fed concoquat, qui ftomacho fit tam ferreo, duriffimam a,- 
KvpoKoy ic/.v, (jmvhnpa piloixy^^ctt , dum legam //««T' eppii-ij^^cii'- 
nota funt pi^yri^eiv, ci,vcippi'7rileiv, iKpfTriC^eiv alterum illud ver- 
bum fi fcripfiifet, addidiflet utique io eiov tn-jroHs ai-ep[j.cx, 

TMf KOlVCdvicLi. Hemst. 

ead. l. 4. QArrov yovv &c.) Profert Adr. Turnebus Adv. 
XXV, C. 9, itaque vertit: Itacjui'. eorum, qui peierare aggrediun- 
tur, citius quifpiam exjlinBim ellyc/iniorc formidaverit , quam ful- 
minis ijlius omnium domtoris fiammam. Docet ibi, a Virgilio- 
fancire foedera fulmine dici lovem , qui fulmine vindicat id, quod 
contra formulam & rdigionem. iurisiurandi commiffum efi. Simi- 
lem in modum Diotogenes Pythag. apud Stob. p. 332 lo- 
vem efle oftendit eundem & y^pctfTr^v & Seiiov Sia. ro KoKct- 
^ev Tws" uSiKeovTci.f koli Kpctrsv Ktti Kvpieiiev Tcivrcov ey^si S'e Kct\ 
Tov Kepctvv^bv iJ.erct X£'p«4 <rv(j.^oKov T^f Ssivorctro?. Hemst. 

ead. l. 5. QpvctKKiSct) Copiofe de hac voce dodiirimus 
Ghriftian. ad vefp. Ariftoph. PoUu-v:. Bourd. Vid. Ariflo- 
phan. VoRST. 

X3 326 ANNOTATIONES 

ead. l. 7. ActXov T/fst) Manlfcfle declarat dtlonem in Timoms 
Lucianei princtpio , ler. Hoelzlin. ad Apollon. III, 291. vide- 
tur lane: fed propria vis eft, quam origo vocabuli poftu- 
latjtirionis ardentis & accenfi. Grammatici veteres ad Od. 
E. 488 , S^iciTvpov ^vhov, & pluribus Hefychius : ^ef.^of uto 
Tov (icofjioO Antonin. Liber. c. XVIII. ambuftum torrem Cliori- 
neus ab ara Corripit , Virgil. Aen. XII , 298. Aa.)Cov Gloffae 
titionem & torrem exponunt. Titionem vulgus appellat extraflum 
foco torrem femiujlum, exftlnSlum : Ladant. IV, pag. 394. Vid. 
Pric. ad Apul. Met. p. 392. Ludit Arnob. VI, p. 209, ri- 
ciniatus luppiter , at^ue barbatus , dextcra fomitem fuflinens per- 
dolaturn in fulminis morem. HemST. 

ead. l. 9. 'ATohuveiv rov Tpcty/>c«tTof ) Sunt, qulhaec ver- 
ba , fxdvov Kct) 7QVT0 oiij^scis c/.Tohc/.veiv 70V Tpsty/xctTof, intel- 
ligunt de iis, in quos luppiter ignes fuos intentet; eos nimi- 
rum dici exiftimare, fe in eo tantum atHci ab immiffo igne, 
quod oculi fuligine impleantur. At non ego certe detredo 
accedere optimo meo quondam do6lori, lac. Gronovio, (cui 
pro digno & iufto SiS^ccx.rpcp nihil maius reponere habeo, 
quam aeternas gratias, peiflufque eius nomini devotiffimum) 
haec verba ad ipfum lovem referenti. Liceat tamen nobis va- 
rios Toy ciTch^Jiveiv ufus in medium proferre. 16 a.Tohci.veiv 
ipxofrui regrata & accepta , atque adeo jiro dcleBari fruBu ali- 
cuius rci, paflim fumi, res eft notifTima. Eft tamen non femel, 
iibi c/yTcKavetv de malo ufurpatur. Apud Noftrum in Deorum 
dial. X Sol querens multa incommoda ex trinoftio lovis cum 
Alcumena concubitu oritura; viam tam diu non tritam, 
equis Phoebeis fore difKciliorem, hominefque in tencbris con- 
feiruro.s ; tandem ait, TotcivTci ATOKctiicoVTcn tuv A/W spwTWf. 
Refpoadet paulo poft Mercurius, 'E.icoTrct , n "HAie, ^n ti kcL' 
Kov b.ToKaixTi)? Tuv Koycov. CiarilTime quoque D. D- XXI, 
Ov yk^ uffqiit.Kif Ksysi to. ToictvTcc , /Ji» nai t/ KctKov ccroKa.v- 
ffcoij.ev Tn^cfiKvupiuf. In Necyomantia § 17 de Maufolo, qui 
dicitur Tocroi>Toy ccttoKu.vcov tov fji.vvfjt.c/.TOf , Td.f oaov i^cipiiveTo 
TnKiKovTov uyjoi i'7rtKei[j.evoi. Hic ficuti non plane in malam, 
ita nec omnino in bonam partem fumitur krroKctvcc; at iro- 
nice potius. Tantum, ait facetus Nofter, Maufolus ab fu- 
perbo ftbi pofito monumento alHcitur , quantum gravatus 
eft, tanto ponderi fuccumbens. In Phalaride de Perilao, aenei 
bovis fabricatore, inque illum primo inclufo, [xev S^iKciiA 
eTciffyjv, a.ToKcivcdv TiTs" ctvTov ev[j.t}yjJt.via?. Acerbiflima pro- 
fedo haec & letifera a-jdKava-tf. In Pfeudologifta : Oh ketr I N T I M O N E M. 317 

fci. »v iKStvci fMwu. TcL KctKo, Tov G^ov ffTofxctroi dTToi^ctvsiv. lii ma- 
lum quoque clare habet AelianusII Uoi/.ix. c. 34: "Cl^-j. rrcL' 
fjiVYHMv ihv Tcf.y^lffTiiv a.vci.ysff^cii , Tpb tov iivos Kcti o.toXolv- 
(ra.1 KUKov Tpsff^vTiSiov. — Eft ergo ro a.Tc?,ccvsiv plane c/Ji- 
^'^opov^ & in bonum & in malum , fimpliciter notans affici ab 
re aliqua , feu id , quod ex re quapiam proveniat , five gra- 
tum, fiveminus, percipere. Idcirco videntur accuratius lo- 
quentes, maluiffe laepe aliquid nddere, unde bonum vel ma- 
lum , quod quis «cToActun, intelligeretur. Sic kclkov a.ToKuvst? 
TJif «pAfsip/cif , Lucianus: kcikov Tpea-livTtS^iov ccToKctvffxiy 
Aelianus. Ariftophanes in Pluto v. 236 adiicit kycfMv 'kyct- 
bov yk^ ciTiKcivj' ov^sv ctvTov tcotots. EUipfm amant Graeci 
in ufu Tov ctToKctvsiv, ut in plerifque locutionibus. Ubi enina 
UToKctiistv Tivoi dicunt, fubauditur t) , vel kyct^\v^ vel KctKi^v. 
quae, ut vidimus, aliquando adfunt. Sed nec vel tunc, ubi 
dicunt ctToKctvsiv uyet^ov T/^of, plena eft oratio; intelligitur 
autem uto , unde pendet genitivus; fme quo genitivo vix 
iituntur T(o ctTcKctvstv. 'Ato , inquam , fupprimitur : quam 
praepofitionem reperio additam apud Noftrum in Mortuor. 
Dialogis p. 224 C. wf a.v ctTo TouTav kToKctvot[j.i. ubi iterum 
7} relinquitur intelligendum. Iens. Vulgatam retLnui, quia 
in Dial. Xanthi & Maris, Tpcf.v[j.cf.Tct iterum vocat, quae igne 
inufta fuerant : ctToKctiistv etiam fatius vifum eft ad homines 
referri, quam ad lovem , quia ad eos reliqua pertinebant , & 
vox eo fenfu apud Noftrum non infrequens, uti fupra obfer- 
vatum a me eft ad N<>f. c. 30. Vide & Arrian. Epicl. pag. 
a86 A. uuif-x^ctvov ^ tIv ffv.ctvctTptfiousvov t« iic-(ioK>iy.ivo} fth 
Kctt C/.VTOV kToKctvffcti T)Tr c/.cy^oKxii. Virgil. VI, 593 : — non ille 
faces nec fumea taedis Lumina &c. de vero love. SOLAN. Haec 
quidquid eft interpretum ad contemtores lovis pertinere 
cenfuerunt : diverfus abit iblus fere I. Gronovius ad Nigr. § 
go , rogatque fatis confidenter, cur accipiant in m~ilum, non in 
propriiim notionem volupt.:riamque, attjue ipfi lovi attribuant ? re- 
ipondebo pro aliis, quia ipfa Luciani mens explanatiilime 
propofita , & ftruftura verborum huic expiicationi palam 
refragatur: quare per me non ftabit, quo minus femper fo- 
lus hanc caufam defendat Gronovius. 'AToKctvsiv verbum 
apud Graecos in utramque partem ambiguura eleganter ufur- 
pari folet & per fe funpliciter & conftructe. Ariftoph. Av. v. 
1 3 1^8 , 'kTSKctvffct yct^ zK^av iv^ctSi- quod ludendo perinde eft 
pofitum, atque chct/xnv vel hvctiym civ praeclare enimvero me- 
cum. agatur. Addunt nonnunquam a^rohavsiv KdtKov ti, t< q;,\«u- 

X4 3iS ANNOTATIONES 

poi^, Ifocr. SyjUW. p. 17^ B. raepius omittunt. At frequentif- 
rime genitivus accedit ems vel perfonae, vel rei, unde bo- 
num malumve aliquod vel incommodum nobis proficifcitur, 
plerumque irrs vel h intellefto, rarius exprefTo. Dionyf. 
Haltc. A. R.I, p. 74, V. 16, ToCro ixovov a.ToKa.vffu.vTef eK 
rm '7ro?j.o)v e-riiJLi^sar ubi mediae fignificationis elt. Plato 
Phaedr. p. 1227 F. clkk' om ci.'r cckkgv o^^dAKiJi.iuf a.ToKiKn.v- 
Kcoi, qui ab alio oculis laborante vitium contraxit: eleganter Sy- 
nef. p. 18 C. rfr.pi-)(^ii cf.Tohs? stvy.orA rov ypovov , cjuae a vetii- 
Jlate virium contruxirunt : Euripid. Iph. in T. v. 526, '\tsKav- 
ffv, S.) ri ita.-ya roJv nsivm yky.cov nonnlhil ad me quoque mali 
ex Helenae nuptiis pervenit. bic aTo^.etvsiv ffvy.fopci,;^, alienae ca- 
lcmit.ttis ejfc par:icipcm, Phitarch. T. II, pag. 837 A. Apud 
Platon. de LL. p. 961 D. y.aj t^.va o-jra? r\ toKi? a.T0Kct:n 
roiv a.<Ts(6m rpWov riva. <r»>fst/w$-, Serranus vim phrafios Fi- 
cino longe melius expreffit : atque ita impiorum /lominumjup- 
plicia In univerfam civitat^m quo<iammodo infle redundent. Plato- 
ni fme dubio Hefiodeum illud in mente &.iit E. y.a.\ H. v. 240, 
Y[':>?.KaLy.i KUt ^v//.Tci(7ct ts; (f Ka.Kov ccvSpof cf.Tvvpu.' ubi ut 
rem ipfam & fenfum recte, fic naturam locutionis fecus in- 
tellexit eruditifT. Graevlus. Ariflor. Polit. V, p. 135, v. ^, 
ui rwv yvcopium (7ra.<^sis ffWetToKttvsiv Toiovffi koli rnv oKiiv 
ToKiv, nobilium feditiones contaglone quadam totam civitatein cor- 
npiunt: parum dillat, quod legimus in Mich. Apoflolii C. 
XV, n. 78 , sy.z?.Ks 7vva.TQKa.i<istv rro nsev.^iAiy roiv Ka.K(ov' 
quod, nifi falior, ex vetuftis SchoUis excerptum ad Ariftoph. 
Plut. V. 174. Maxim. Tyr. D. II , pag. 24, fi quis, inquit» 
cum hominc iJ.apiKt)f suTSTK>iiTiJ.iv(f) coliu£t<it\ir ^ eum macu- 
lari necefTe eft , ovrco ko.) oa-rif uSiKco uvSpi ffvpiTKsKsa^^^ut 
Ka.) avyKVKivS siff^^jUi u^to7, uvuyKn rovrov ffvva.To?.a.vsiv Ka.\ 
rov KUKov , Ka.) <yvva.vuTi/xTKuff?iui Tnr [y.upi?.tH' ibi iunfhum 
a Luciano\erbum iridem apparet, fimihter atque in Amar. 
Plutarchi p. 76^ B. svioi <x,t?.io;' ku) oiKsiav (rf^svvvvui TSipcous- 
vcov fiiu Kut uKoycoi rh Tu&of, ovSlv uTS^.uvca.v uvrov y^pn^ 
cr^ov, uKK n kutiov ku) ra.pa.yy.? hsTKiiiuv suvrovf. Vide 
Suid. in \\To?.uisiv Ilbcratis, quem profert, locus, quam- 
quam verba parumper varient, is idem efl, qui fupra fuic 
a me indicatus. Qiiemadmodum autem hac in parte fi-uftra 
fuitGronovius, ita iure optimoG. Cuperi (hunc enim de- 
fignat) coniefturam repellit, qui Obf. III, c. 2,cum elegan- 
riani opportuniflimae vocis rpuvy.u nullus afTequeretur, le- 
gebat y.uiiMUjor Imlc loio^ verba funt Cuperi, ro rfuvucA I N T I M O N E M. 319 

mnus vlJetur convenlre , cum aiTfioKov feu fuHgtnis fiat mentio: 
quare le^o ;tety//.ctT5f, id efl , aduftione ; quomodo fulmen & ful- 
gur adurcre , uflulare dicuntur : ita ante dixit (^?^oyci Kspu.vifov. 
Haec pluma leviora : melius eft, ut Lucianum audiamus in 
love Conf. § 15, ovS^s ykf tqv KSftetvvcv avT^iv <:^ctinv clv ai- 
rtdv uoi ysvsa-^ctt tov Tpc(.vy.ciTcf. Perquam appofite Euripi- 
des : rioAAovf «Ts (IpovTii? rp^j.vfjC oivuiy.ov aksss- iftum verfum 
Theon Smyrnaeus rrsp) Movcrim; c 2 , p. 7^, cum poncret , 
nihil aliud praemittit, quam «f th «'(f w pro IJeneficio patefa- 
fti auftoris veram ledionem in folutum accipiat Plutarch. 
Symp. IV, p. 666 C. apud quem perverfe fcribitur, 'jrvsv- 
/wa ecvc/.iiJ.ov quamquam Latinis ufitatum ajffiari fulmine , at 
Graecis, ut puto, plane eft infolens tvsvua 'i^povTvr deinde , 
quod rem extra controverfiam ponit, optime cohaeret cf,vci.t- 
(jLov cum TpcLvy.ci, prorfus ineleganter cum rrvsvfxet. Obferva- 
tionem eximiam mecum vir & amicus, dum fuit, fummus 
L. Kufterus communicavit. Denique Lucretius VI, 419, 
ubi, dum lovi fuhninis miflionem ereptum it, muita repe- 
ries, quae cum Luciano comparari polfunt: Curfuis Demit 
imapnibus violento volnere honorem ? Quid porro congruen- 
rius, quam ut fulmina vulnus faciant, quandoquidem tela 
dicuntur & /Ssah- faepe Lucretius eo, quem dixi, ioco : — 
patris cur telinn pcrpetinntur Obtundi — teli detcrminet iflum. He- 
rodot. IV, 79, £/$■ Tctinnv SsW svs^kk-^s ^i\os' VII, c. 10, 

§ 5, Slf oillVf/.CtTct Tct [J.iyiOTcl &C. TO. TOIctVTct aTOfl-KHTTS/ Tst 

^eAea- cuius apud multos praeter Liicretium imitationem lo- 
ci invenire licet. Sophocl. Trach.v. iio^^^^Ev^rsKrov, fo"vct^^ 
sy }ictTcf.TKii'\ov ^ihos., UctTSP, Kspuvvov- notavit ad eum lo- 
cum H. Stephanus. Hemst. 

ead. l. 11. 'ATi&ctvof ch) Olim arridebat , ov Tctvv tos ctTt~ 
tictvai, cci irpoi ovTcd \. nunc nihil muto. Plutarch. T. II , p. 
595 A. s^svwo^^ivctt m^ctvzv ovTot Ttiv TpS.^iv vTo S^sovi. Ar- 
rian. A. A. II, c. 12, eiTS 'Tri&uvof S^oksT to7( ^vyypct-^ctcriv 
'AAg^ai/fTpcf , «f Ktt) TuvTct civ 'jTpa.tdL? &c. Porphyr. de A. 
N. pag. 250, oT/ «Ts rrKct^jfyav ctvTpov cirri^eivoi iw Homerus. 
Plutarch. T. I, p. 91 E. T. II, p. 291 A. ccs-ts f/.h ttcivts' 
kZs kiTi^ri.vijVS sivut Tovi KiyovTcii. Aefchines fub initium 
orationis rrsp) lletpctTe. KetTnyopnKs ScopoSoKicf.i, ctTiQctvos cov 
rrpos Ti)v vTo^^ietv TctvTnv. Haec oftendunt, quomodo cum 
perfonis vox ifta coniungatur. Salmonei nefcio quam bene 
Nofter meminerit in hac fcena : in eo certe fui contemtus 
luppiter exemplum ftatuerat fatis grave; qualia fi adverfus 330 ANNOTATIONES 

alios fceleribus ac flagitiis infignes edidinet plura , non crat 
.profefto, cur tantopere Timon inertiam vetuli Ioais incufa- 
ret, De Salmoneo verfus funt Manilii V, 91 , poil multipli- 
cem hominum eruditiflimorum curam nondum, ut mihi qui- 
dem videtur, perfanati: quid molitus fit vir primarius I. Fr. 
Gronovius Obf. IU, 15, non me fugit; hunc tamen in mo- 
dum fi conftituantur, propius ad prilcam poetae manum ac- 
cedi poffe cenfeo : Hlnc mlhi Sdlmoneus {gi:i coclum imitatus in 
orbe , Pontibus impofitis ( nifi malis , Pontibus ac pojitis ) mijjlf- 
que per aera quadrigis Exprejfijfe fonum mundi fibi vifus, & ipjura 
Admovijfe lovem terris dcfulmine finxit : Senfit at immenjbs ignes ; 
fuper ipje fccutus Mortc lovem didicii) gencratus poj/tt haberi. Sen,- 
fum , quo erat admirando ingenii acumine , pervidit 1. Sca- 
liger: de fuimine capiendum eft ea fere potcftate, quam Sal- 
mafius explicuitad TertuUian. Pall. p. 139, etiam ipfum fe 
lovem terris admovifle finxit, quod ad fulmen attinet, ia- 
fto fulmine: Euripid. apud Dicaearch. B. E. p. 22, — oVt* 
€t' 'Aai^s/ov po^7f 0eoy (j.ctv£)i gpp/4- 2ctA//wcfuf <phoyec' plu- 
ra, quae ad firmandam coniefturam valent, periequi non 
vacat. Ceterum Salmoneum &i Tantalum pro hominibus 
impiis & Deos oppugnantibus pofuit Heraclit. Alleg. Hom. 
p. 408. Vid. Maxim. Tyr. D. XXXVI , & Hadr. lunii Ada- 
gia in Salmoneus alter , ubi quod ex Eunapio profert, legi-. 
tur apud Suidam in EvTpiTiof & XpH//«t. Hemst. 

ead. /.13. n&Jf yuf) Omnino legendum ^rwf •vetf ov ; quod 
Graecis frequens. V. Eurip. Rhef p. 472 C. Solan. Inter- 
pretes ita verterunt, ac fi legiffent, quod volebat docf iff. So- 
lanus, Tivjf yk^ ov; eum in modum fanc legendum foret, 
fi tali ratione fententiam expleres : Tuf yk^ cv/. a.vTififov7n- 
ceiicci 'S.aKfj.uvrJi 'y quidni enim Salmoneus adverfum te fulmi» 
na lacularetur? vel , quid enim objlet^ quo minus tuum fulmen 
Salmoneus acmulstur , (nam utramque explicationem recipit 
ce.vTi(6povTAv, ut alio loco dicam) ubi tu, veiut perduBa mandra^ 
gorae potione altum Jlcrtis ? Veruin nihil moveri debet, intelli- 
gendumque, fi ad fuperiora velis conne6lere, tw? yk^ <po- 
(ivdeiv cJiv T(cv kTiop^iiiiv Tif iTiyjipoiivTccv tiiv tov Kspa.vvoU 
Cf,?^c,yc/,' {m ad proxima, Taf yu^ u.TiQccvo( tiv ein 2itA,a»- 
vs'jf utrumvis ad fententiam Luciani aeque commodum. 
riiSf yuf ov , addita negatione, ut Grammatici loquuntur, 
}ta.Tet(^eiTtKov £<rTtv, aut, v.a.Tk%a.Citv Snhoi' contra rrax yAf, 
eiTo^aTiKov. Lucian. 'AAex.Tf. § 14, oyTOf ^uv fji.h ovSi ii/So- 
i^ov sS^oKs Tf} ^iixavr Tcoi yct^; bV o-jS^i aCtIs «ttsto TaJy» I N T I M O N E M. 331 

^pH//<feT«;'' hic y dum vivebjt, ne obohm quidem dcdit Slmoni: 
neutiquam fane, ut qui ne ipfe quidem divitias fuas attingerct. Lyf. 
p. 94, V. 17 , rrai ykf uv, oVt/s- &c. p. 178, v. 31 , 'Ttaf 
ykf , oif ovS^e TAVTct. &c. Ifaeus p. 72 j v. 1 1 , rrZf ya.^ ; oi 
fy.iv yk^ 'ovo^^.l^ovTsi.1 s^vyysviii. Gorg. pro Palam. p. 189 , v. 
35. nam fub initium eius orationis p. 187, v. 32, H. Stepha- 
no aflentior pro 'Trwi yk^ , '6<rys g-w{si rretT^iS^a. &c. repo- 
nendi rrco? ykf ov; offye <!-o){si. Alciplir. I, p. 92, rrun yk^ 
« rro^sv; ibi vide Steph. Berglerum. Athen. VI, p. 265 E. 
*Tuis ycL^; orroTs &c. In his, minimis quidem, fed ad nati- 
vam Graeci fermonis indolem permagni fane momenti, mi- 
rum eft, quam faepe fuerit ofFenfum. Hemst. 

ibid. 'Tto ^clvS^. ;c:t9.) Sub mandragora dormis : qua etiam 
epota fomniculofi funt homines. Demofth. Phil. A. otA/t* 
ovcTg a.vsyif^r)vu.i S^vvufJi.eSu, u\hk fji.uvS'p'j.yopuv r7crrcoy,oiTt , n 
Ti (pup[j.uKov oihho ToiovTov , soiKuy.sv avQpcoToif. Brod. De 
hoc Proverb. paroemiogr. de Mandragora , Diofcorid. He- 
fych. BOURD. Ubi tu perinde ac fub mandragora flertis. Ita 
vertit Erafmus, bene {ecundum vulgatam leftionem; male 
fecundum rationem. Henr. Stephanus in v. NuvS^puyopui vi- 
detur legifle v^o [/.uvSpuyopov , non multo melius. Faceta fa- 
tis eft fententia verfionis Erafmi , qui mandragoram herbani 
laftucae non abfimilem, ut ex Theophrafto & Plinio patet, 
in arborem , umbram dormientibusfacientem , transformat. 
Certe non ita fcripfit, non ita intellexit Lucianus. Lege meo 
periculo ut^o fxuvSpuyopov, id eft, poft mandragoram fumtam^ 
vel, poflmandras,orae potiunem. Sic & ad eundem fenlum infra 
in Demofth. Encom. olov sy, i^uvSpuyopov •ku^svSovtu^, id eft, 
a mandragorae potu vel efu. Sic etiam loquuntur medicorum 
filii , stTb ThtKry.ovylf, uto <pupy.a,Kov , id eft , flalim pofl reple- 
tionem , flatim pofl pkarmaci potionem. Mandragoram vero efle 
vupKccTiKov <3;>kpiJ.uy.ov, & fomnum inducere, notum eft vulgo. 
pALM. Viderit Palmerius in Erafmo lapfum; fed an non ma- 
iore ignorantia ipfe corrigit uto ? An non millies vto apud 
Lucianum notat caufam erticientem : utque idem fit prorfus 
voculae uto} Vertitfane Erafmus/u^ mandragora: an ideo 
ille adfpiciendus erat transformator iierbae in arborem, quae 
dormientibus umbram faceret ? Sed opinor fcribebat nobilis 
ille Gallus haec, cum comes Luciani venit ad^A/.jxTpvocoj- /£> 
pbc, viditque illic vahv uv^s-THKviuv, >k SsvSpu my.mms? v-^n- 
^u) Kui yuvSpuyopui in libro i Verae hiftor. & tam vere nunc 
in Erafmo fic divinaado coniicit , ac illi , qiii vaticinari fok-t 332 ANNOTATIONES 

bant tenentes os animalis, quod alligari debebat ad radicent 
mandragorae, in qua iimilitudinem lomniabant corporis hu- 
mani. Sic igitur & cum iub corona vendi aliquem dicet, cre- 
detur irtterprete Palmerio ex coetu militum circumllante vet 
ierto facere arborem; & rpeciofuis cum veles dicitur fub vi- 
tem fumicere haftas , llare cenfebitur in vinea. locofa homi- 
num ingenia ! an Erafmo unquam exciderit illud vTvaTiiCo'^ 
fjt.ccvS'pu.yopa.f ^ Lenius ibdes. Gron. lam diu hoc in loco in- 
tricata quaedam , ut putabant, dilficultas eruditos advertit r 
quidquid inLuciano, ubi mandragorae fiat mentio, ftudio- 
ie coUedlum ab H. Stephano Sched. VI, cap. 6. operae pre- 
tium eft eius verba proferri. Poftquam hunc ipium pofuiffer 
locum, & alterum ex Demofth. Encom. § 36, khK' a.vi(n-v- 

Cl fJLSV OCKOVTol.f oioi' g>t ^!tV^p'J.yopOXi Kcl^rJ ^ OVTCf.i 70Vf UVTOV 

voA/Trtf, ita pergit : Qiiid? an aliud uno cjuam altero in loco fi-^ 
grnficare voluijfe Lucianum dicernus ? Haud crediderim : fed quem- 
admodum dicuntur hic Kci.devS^eiv sk {j.a.vS^payopov illi , quos De- 
moflhenes fJLsivS'puyopef.v TSTaKoTef.s dicit , idem & de illis , quo- 
rum illic fit mentio , ejfe intelU^cndum. Sed qu vnodo vrb (j.AvS^pit- 
yopct in dandi cafu legendo intcUi^i illud poterir ? Ego vel retinens 
ff.avS'petyopa non fubfcribam t llterae at. , ut talis fit genitivus, qua- 
Hs nv8ct.y6pcf velin [j.civS^pctyopov mulabo, ut in pofleriore loco- 
iK {xu.vS^pct.yopov habemus. Sive autcm hoc five illo modo gcmtivus 
fcrihatur , dixerim iiTo y.ccvSpctyopov fonare prae mandragora, 
pro eo quodsfl, prae nimio mandragorae potu : ficut dicirur v- 
nro oivov & vto fj.ih)i. Denique nullo modo intcrpretationem illam 
admijerim, i\\h mandragora dormis. Mirum efl aittem , apud 
Erafmnm eo ipfo in loco, ubi male hunc locum inferpretatur, {eius 
enim illa eft interpretatio) & tanqnam lcHionem ilLim vulgarern fe- 
quens vto iJ.ctvSpciyop^t, tamen refle (meo qiiidcm iudicio) legi V7rb 
(JiccvSpctyopov. Haec enim le^io cum in aliis editionlhus exftat, tum 
vero in duabus Frobenianis anni 1^33 & l 540. Illas eafdem edi- 
tiones fecutusetiam Leo AUat. ad Euftath. Hexaem. pag. 57. 
Stephani obfervata Pplmerium fugerunt, quando Erafmi ver- 
fionem tam falfe irridet, ipfe propterea vicidim a I. Grono- 
vio irrifus : cuius eqiudem rationes Erafmum defendentis me 
non capere,lubens profiteor: hoc faltem refte, quod v-rb 
mutari vetet in ctnro- quamquam enim nihil alienimi dixerit 
Pahnerius, (eft fanc is ufus,quem vult-, voculae krro non 
apud Graecos tantum , fed & apud Latinorum Medicos in a 
vel ab perquam receptus, ut I. Rhodii Lexicon Scribonia- 
num oftendit) minirae tamen ifto auxilio indigemus : plane I N T I M O N E M. 333 

aufem ipfi non concedendvim, quod in Demofth. Encom. fi» 
militer iy. uuvS^pwyopov accipiat. Miror Fahrum, qui dederit, 
veliiti Jiw jiiandragGris recubans , quafi non arborem quidem 
mandragoram cogitaffet, Ted lo^cm mandragorae tbliis, ut 
rofarum delicatuli folebant, contedlimi, quorum \'im fomni- 
ficam intimis penirus medullis hauferit. Neque admodum pro- 
bo Stephani^rje mandragora , vel, prae nimio manJras,orae po- 
tu: refiius vim locutionis perfpexit I. Tolhus in Notuhs Ron- 
dehi Expofitioni Vet. Signi fubie<5tis p. 294, a cuius fenten- 
tia non difcrepat 1. Gronovius. Sane y.a.^zvSsiv vrro y.y-vSpa' 
-yopov non ahter dicitur , ac frequentilhmum iUud, c/.to&xvsTv 
iiTo Ttvoi. Eam ob caufam fieri omnino non poted:, quin fe- 
cundum cafum praeponamus. Stephani vtto (xc/.vSpci.yopet , 
demto /. Florentina hquido praefert: id lequentes cditores 
videntur immutafle pro fuo quifque captu , hic in /y.civSpeLyo- 
pA, quod iam in utraque Veneta & Aldiria prima reperitur , 
alius in !/.dLvSc'xyhp:v neque diffiteor, eam elfe formam lon- 
ge ufitatiffimam, fic ut alterius exemplum adhuc mihi in 
promtu fit nuUum : non tamen idcirco ipernenda videbatur 
principis editionisaufioritas, praefertim cum & Stephanus, 
haud parvun iji hocliterarum ger.ere momentum, accede- 
ret, & analogia formandi par in multis ahis nequaquam re- 
fragaretur. De mandragorae \ irtute foporifera ccmplures: 
Seren. Samon. Nec non mandragorae gufiu fopor additur altus: 
ibivide Rob. Keuchen. p. 282, S,:Seberum adPoll. V, 132, 
n. 73. Xenoph. Symp. pag. 512, v. 28, o\vo? upS^av ^ks 
'\.vyjii ,7(if ix.h KVTTO.';, coj-rrs^ y.a.vSpcLyopa.i rov-? uv&pMTovf^ 
xotiJn{si- uv^pMTQVf fervant Athenaeus & Stobenfis : Artemi- 
dorusl, c. 68, kvSpof, vel, ut ToUius etiam poiuit, kvSpkr 
pro quo Cornarium animadvertimus in verfione longe aliud 
expreflifle, nimirum «^'/ei? velofTyfsi^. Hemst. 

ead. l.i'^. AnMrtf ) Haec iUuitrat Eralm. Adag. in Saturniae 
lemac. Proxime fequitur, rkcoTu. sy.Ksy.at^wcrcti de love, cuL 
prae fenio aures obfurduerunt: ipfa locutio Platonica, fed 
j)auk) diverfa poteftate, quando quis frequenti & molefta 
paene rei commemoratione alium obtundit atque exfurdat: 
in Lyf. p. 497 E. i)iJ.uvyovv iKy.sy.cott^coKsra. cotu , kcli sfJLTS- 
TAttKS AviTtSoi- quae cum imitaretur Ariilaen. I Ep. 24, p. 
1 10, fcripfit eKKSKa^nKa.^ hi^iv Tst «Tct. NihU intereft, utram 
formam ulurpes, skkco^^o.v an iKKoo^^ovv prior in Ariilophan. 
Equ. v. 312, ubi prorius diiplicet Suidae leftio ot.ra/.£v.«e«- 
xgi', quippe, nifi fallor, linguae Graecae genio contraria: 334 ANNOTATIONES 

pofteriorem Athenaeus habet V, p. 188 C. rr^zi rb Tspi^in^ 
■Tcf (Tt7f'E^sV«f) 6Kxe/.iKl«//«Vo/ kolKKo?' attonitl & Jlupore cd- 
pti , dum ceUbratiJJimam lllam Helinae formam fpeSlabant. Inge- 
niofiflime Salnfafius apud Achill. Tat. III, p. 19^, reftituit, 
TccovToc H AyT» ^.e rr\i cvuipopAf l^jx&j^wj-f, vel, s^exw^ncg, 
quod vulgo legitur £^ex.o-Jziffe. Clem. Alex. Str. V, p. 551 C. 
iKKai^ovfj.svoi Tpof Thv k?^n^sictv. Adde Stephani Ind. Thef. \n 
'LKKoxiia). Hemst. 

In Schol. col. i. l. 2. Tla.pu.KeKtvn^.ivoi') Blandiebatur ^«t« 
p(iK=Kiv&-jvs\j(j.ivor fed non valde opus eft hac mutatione. No- 
Iter Tfpi Toy (/.)) P. n. A. § 5, v-TTcbspuov ku.) '7rupa.KBKtvniJ.ivoy. 
Yid. Suid. in Qspixof & Uupa.6spucf. Hemst. 

ibid. col. 2. /. I. 'Tto) Lege gTi. Hemst. 

Pag. 73. /. 4. OvlinoTs ^-^/ef &c.) Ad ea fine dubio re- 
fpexit, quae fabulantur de Lycaone, fiiiifque eius impro- 
biffimis, quos fulmine luppiter percuflit, kui rvv 'ApKuS^iuv 
cvvs'/^ui iKspuvvaxysv, sai ti -j H rrup'j.KuKcv<ru rov Aiu t«1' y^sT- 
pu i^irsivs' <^io <fu(r) rrpurui iv WpKuffiv SKsyistpiuv ysvidur 
Tzetz. ad Lycophr. v. 481. ibi plura, quae ex Apollodori 
Bibl. III, pag. ioi, 203, defcripfit. Eorundem etiam fcelera 
impuHiTe dicuntur lovem, ut diluvio Deucalioneo, cuius 
mox meminit Lucianus, genus humanum obrueret. Hemst. 

ead. l. 6. 'H uiyti ) Sic in Dial. lovis & Cupid. & "^suv 
xpta: & Bis accuf. paflim denique. Bourd. 

ead. l. 7. Kct) h ua-rpu.Ti) cvvs^/J^a &c.) Interp. lacuforum in 
morem denfijfme ex edito loco dcvolantium. Barlaeus dicit, aHos 
reddere , in morcm levis & vcUtaris pugnae ; additque , vocem 
utrumquefignificare; non tamen affirmat, utro hic fumen- 
dum fit modo. At pofteriore omnino hic intelHgendum vi- 
detur : vult enim Lucianus, fulgur ita praemitti, ante tonitru, 
quemadmodum velitatio praecedit pugnam : atque ita fimi. 
liter infra in Abdicato § 3, TetvT sivui vciJ.i{ovrsi uKpofiohifijibv 
ovK sii [juy-pkv STi'JS7ov(j.ivov rov Ka.Kcv. VlTKlNG. 

ead. l. 8. Ko(7;t/CH<rbf) Cribri inflar frequentes. BrOD. Hoc 
apud Suidam exftat & Tsrpi^S^Wy cMpnS"bv apud Hefychium. 
Praeceps autem & abruptus vocum illarum fonitus artifi- 
ciolam quandam renim , quas exprimunt, imitationem in 
auribus efFormant. Intra paucos verfus fimiHa Philo lud. 
lungit in Flacc. p. 978 , rruvrsv/^iui (rapDSlv rTosKO(j.ilovro — 
cvvSsSs(xivav Sopurav qjopfj.nSov — upuu[/.u^ui croiyjiShy 
VTo (j.iuv 0'],iv. Pari modo Apul. Met. IV, p. 146, Eflur ac 
fotatur incondite : pulrruntis acervatirn , panibus aggeratim , po- I N T I M O N E M. 335 

tulls a^tninatim ingejlis. Acutum illud Fabri de Luclano xjs- 
Tbf lct.yS'cJuioi in oratione profa ^opT/^wr dici iudicante non 
laudo: quid probabilius, quam, quod fulpicatus eft len- 
fius , haec efle e veteri poeta Tragico defumta ? funt fane 
verba Tragica , & grande quiddam fonant : fed praeterea 
horridum aliquid ac paene infulfum in iftis , totu[J!.cs 
ex.uffTii a-Twyuv, qualia Longinus , ut puto , in caftigato 
fcriptore nunquam ferret: neque abhorret utique, fi haec 
de ipfo diluvio Deucalioneo a quocunque demum fuiffe 
pofita credamus. Poterant eadem ridicule quidem & per io- 
cum a Comico quopiam vidcri dida : eamque in partem 
potiffimum inclinarem , nifi me retineret iilud Luciani «aop- 
T/^wf, quod quin rri^f' vtovoiuv pro 'TroimTiKaj? vel Tpciyi-^ 
Kuii fit pofitum , vix dubitandum videtur. lam mihi cum ii- 
lis compara di6lum Bafiiii Seleuc. Or. I de Noe, & dilu- 
vio facro: clv(o8sv ovfteivof y^siy.uppovs iiKovTili &c. hoc fci- 
licet vel Lucianus vel Longinus probare potuifTent. non lu- 
bet alia proferre plura, ubi in iiac ipfa re boni Patres, ni- 
inis faepe in tumorem oratlonis indecorum proni , para- 
tragoediant. lure merito Photius in Eunapio reprehendit 
'?roTcty.co<^sf SccKpvov^ quod in dithyrambo vix, ac ne vix qui- 
dem , condones , p. loo, ubireftiffimam, qua erat optima 
iudicandi facultate, de fcriptoris huius ftilo fert fenten- 
tiam. Hemst. 

ead. 1 10. 'TsToiTs pciySciToi) In his verbis Faber delet Tt. 
nec certe ad fenfum requiritur, cum praecedat Kui; debuif- 
fet etiam poft puySctToi efle coUocatum. Sed fufpicor , haec 
verba ex antiquo aliquo Tragico efie defunita , & quam- 
vis fuperfluum , maluiffe Noftrum retinere illud ts. & certe 
fi adfit, verba grandius fonant; ac propter eandem caufam 
exiftimo, idem illud re ita initio orationis pofitum , ac legi- 
mus ftatim cum principio opufculi de Aftrologia , 'A//(p/ ts 
ovpuvov , uiA(pi Ts uffTipcdv i] y pu(Li)u Cetcrum puySuHoi usToi 
iterum leguntur apud Noftrum Philop. § 2,4. Iens. Cuius 
haec verba fmt , nefcio. Certe Tragici effe , non obfcure in-. 
nuit. SoLAN. 

ead. l. II. 'E:/ uKcf.psl y^povov) Tempons momento. Brod. Ita 
Noftcr faepe § 23. ad Atticorum elegantiam magis conve- 
nit kv uKupelyjtovcp., quod Ariftophanes habet in Plut. v. 244, 
ibi vide Ez. Spanhemium. 'Ef uKupsi yjovov Ariftid. Quin" 
6til.de Muf. III, p. 162. Hemst. 

ihld. Huvuyia, im rov AevKethicovof) Vid, 2vp. C. 1 2, ubi fufe 336 A N N O T A T I O N E S 

defcribit inunclanoncin fub Dciicalione faftiiin. Vorst. Mi- 
ririce haec illuftrant Marmor Aronclclianum , & viciflim in- 
de lucem capit Lucianus, BASIALTONTO^ AeHKHN Kl'. 
OTA*OT KATAKAT2i\102 £01 AKTKAAIQNO^ ErrNETO 
KAI ALTKAAliTNTOT^i OMBPOT^ t^TFEN EFATKiiPEiAS 
Eiv AOHNA^ nPO... ONKAITOTAIO.. TO... AA... MTOT- 

TOIP.. ONIA O.. TA^mHPIA EHTVEN. Ubi fic fup- 

plet Palmerius: 'Trf^oTspov kci) rov iiW 'rret.vofj.ivov St' sstt/Toy 
To ip6v'ArTo^J^a>vi «To/xjWctTo ko.) to. cwt. Ubi miror , illum 
A/«. Tiivv/jLsvov in chronico & fermonc pedettri poni pro 
o,u/?p«i' rrcLvou.ivm. Primo ip(a rei ratio non patitur. Quid 
enim.'' cum ipfeefTct Athcnis, cur A/ii rra.voy.svov exfpcitare 
dcbuit ? & eo celfante demum aedificavit templum .' Deinde 
non Graecus fermo admittir, nec ante dixit (evf eyiveTo, 
fed KciTciKKva-iJLor adeo licet dicatur luppiter pro imbre, lion 
poterit hic bono fenfu dici pro cataclyfmo : nec cataclyf- 
mus cefTavit ceffantc pluvia. Sed nec per pluviam conti^f- 
fe cataclyfmum, auftor antefuppofuit. Et quod ad liPO- 
lEPON poteft eafuppletio ferri, licet ipfe videns, Seldenum, 
cum id ponit chara6lere conmiuiii, facere fex punfta, con- 
jccerim OPOSKPANAON. dein fuppleo KAI TOT AlO^iTON- 
TOS KAI OATMniOT TO IPON lAPT^xATO KAI TA. De 
templo lovis Olympii eredo ab Deucalione teftatur clare 
Paulanias in Atticis p. 32, Gjion. 

ead. /.13. K//5mtioj') Deucalionis rhiviculam, Brod. ■ 

ead. l. 14. Tw Avxwpsi) Lycori oppido propc Delphos, 
quod etiam Lycoria dicitur. Brod. Ad Parnalfum appu- 
lille alii tradunt. V. Apollod. i, p. 10 B. C. Solan. 

ibid. ZwTvpof) Pvecle obfcrvat Thomas Magiiler , diclum 
hoc a Platone effe defumtum ; quem vide de Lcgg. 111 ab 
initio fere, ecU Lugd. p. 585 C. D. sv Kopvi^uk tou a-utKpk 
^^co-TTvpa, Tov TO)V uv&ftco-j-m yivov^ S^tico-iffcoff/AevoL. Sic pairinti 
Origenes c. Celf. locutus. Vide p. 194, 216. Solan. Plato- 
nem imitatus etiam Dionyf Halic. A. R. p. 36 , v. 39 , ///K/)i 
ttTTct S^icta-cdlovcrui lcoTTvpci Tov UehocaytKoi/ yivov!. p. 35, v. 
34, lcoTVpa. ctTTct'7rspthst'n-o//.svci Tov 'ttclKuicv yivovs' plures 
alii ; ne de Patribus ccclefiac dicam , qui laepius in Noacho, 
ad cuius tamiliam ar<Slis oppido limitibus inclufam tota fpes 
generis humani redierat, hanc locutionem ponunt. Tu vide 
L Fr. Gronovium Obf IV, p. 42. Hemst. 

inSchol. col. 1. /. i. E/ ^ot' cf.KKoTi) Pcr haec Scholi^ftes, 
quifquis ijle eft^ neciuiirmiam aetatis fiiae conditionem per- I N T r M O N E M 337 

ftringit, cuius gravia delifta nunc non niinus afque olim 
iratum lovem & fulmina vibrantem depolcant, Mox sKas-Trt 
trAjj-yn lunt Kspu^vvof, h uiyif, h ^povTti, h c/.a-rpxT» &:c. qui- 
bus rtatim h iKfieitrif iTttspi^Tciijivspyos iiv, iTs^j^sisTo, srruTst- 
'^sTto, rrpoivtcvTi^sTo &c. Quam hic ^Ah-j-hi', klum oratlonis 
dixit Quindilianus. Hemst. 

Pag. 74. /. I. K«.;t/*f f/.si{ovoi) Deteriores enim poftea 
abierunt homines, quam prlus fuilTent. Brod. 
. ead. l. 2. JccTriyjtpu) Solent liaud raro, quemadmodum 
fj.i<j'^ov, per illufionem ponere : vid. Suid. in Jccriyjipof quod 
in Aelchylo legitur P. V. v. 28, JoietvT' arriyjpa tov q>iAeiv- 
^pa^rov TpQTov, vetuftior Scholiaftes non ineleganter expo- 
nit, Tct Ti-if (^iKctv^pwridt.i STiyjtpct TotctvTcL cot syivsTo ex 
ipfo Tragico v. 319. Philolud. de Somn. p. iiioD. rsiyr' 
ccT/ Ti)i uK-jJpov Tccppv(ritf.( Tet STiyjipcc' prave legitur i-ri, 
Diodor. XIII, p. 387 B. d iJ.svyk^ i^urTc/.TvUvTSi sTiyjifu, 
Ti)? cLVQicii (non a.yvoiu>) SAccflov. Praeclarum eft iihid Euripi- 
dis apud Clem. Str. IV, p. 496 B. Sola rerum humanarum vir- 
tus ovK SK^^vpc/Aav T'lrriyjtpa, hcc(J.jicf.vs{, Ayxn S' sccvThvdi^Kcc 
tav Tovcovsyji. Poll. III, 143, & lungetm. Hemst. 

ead. l. 3. E» /x» T/f otpct Tc/.pipyov &c.) Quafi defungendi 
caufa , vouov, oc-/c«f, c/.%o<7ia<jscoi X^P'^' ^^^ monuit Def. He- 
rald. Anim. in Salmaf. Obf. ad I. A. & R. V. c. 3 , § 3. Ea- 
dem Noftri verba de Sacrif. §11. Simulatam illam in obeun- 
dis facris & hiftrionicam religionem acriter infecJiatur Plato 
de Rep. 11, & pluribus in locis. Pytiiagorei vetabanr to. 
^sIa sv Tctpspyu Tifirtri^rt/. Hemst. 

ead. l. 6. lifi-jVQv) Prov. i. e. kvinTov kua ^ap\v, ?.iipav, avcti^ 

r^HTcr. VORST. 

ead. l. 7. 'Effl Ksyeiv, oTocra.Kii &c.) Ex fententia Gisb. Cu- 
peri Obl. III, p. 298, his verbis Jine dubio Lucianus ad Dia- 
xy/ii five patris five filii hifioriam nfpicit , teneturque adeo 
codem errore,/? is error efi, cuius Ciceronem accufa^it P. 
Viftorius V. L. XXI, c. 10. Ego de Dionyfio utrovis ne 
Gogirafre quidem Lucianum , cum ifta fcriberet , credo. Haec 
a Noftro paululum, ut fcenae ferviret, in maius aucla': 
quis tamen dubitet, quin Eleorum templa facrilegas manus 
aliquando fuerint experta.'' quamquam, fi facinoris auftot 
fuiifet deprelienlus , graviffimis tormentis excarnificaretur : 
vide Plurarchi Quaeft. Graec. p. 302 B. ubi proverbii ori- 
ginem expHcat '^cty.fiiKcv S^stvoTspct TeLcyjtv. De fanis Deo- 
rum facrilegis violationibus appetitis , ipfifque Diis vadcntibus 
Lucian. Vol, I. Y 338 ANNOTATIONES 

in antrapTaedonum, fimilia non pauca facete pernumerat Ar- 
iiob. VI, p. 207, 208 &:c. Hemst. 

ead. l. 8. Tov vihv) V. luftin. XXI, 3, & XXXIX, 2. 
Plut. V. 839 C. ed. St. SoLAN. 

ead. l. 9. '0Ay//T/^5-;i') Eo accentu plerumque fcribitur. 
KiyjiifJLivof i-poTspov 'Ohv[Jt.Tia.a-iv Ariftot. Rhet. II, p. 106. 
Sp^ifjiov Aycoviffctff^u.i 'OAvfATika-iv Demetr. mp) '£?,«/.§ 191. 
Tou y-voy.hyj c/.y'uvo? ^Ohvy.Tikai Apollon. de Synt. III, p. 
249. Apud Demofthenem autem adverfus Theocr. p. 659 D. 
'0>.vu.ma.(yt viKiiiau^ rra.lS^cii (ttcjlS^iov confideranda eft opti- 
mi Codicis Auguftani ledtio , 'OKvtj.Tiec viKY\a-eii. Quamquam 
vulgarem ledlionem tueatur Ifocrat. de Big. p. 3 5 1 C. '0/v/<t- 
mci.a-tv sviKtias , & 3 57 B. pro vetuftiftimis tamen membra- 
nis facit Antipater Anth. I, c. i, Ep. 5: — a.vSpcti hvtKct 
TivyiJ^w iviKct ^siKo^av 'Okvi/.tici' & Simonides Ep. 8 , & Lu- 
cianus infra § 53. Verum in Ariftophanis Lyf v. 1133 , 
^Ohvf/.Tiiaiv, iv UvKaif, UvQor ubi iane verfus ratio pro- 
duci fyllabam iftam poftulat : contra in Vefp. v. 1375, 
'Ohvy.Tice.a-i yltf nv<V.' i&seopovv iya, ad metrum perinde elt, 
pro brevi habeas, anlonga: fed SchoHaftes plane praecipit 
^OKv[jiTictai , fecus atque hoc in loco plurimifque aliis edi- 
tur: fic enim ille, vvv TpoTupo^vvsTar xiysTcti yk^ Tsp)To- 
Tov rationem afFert , tum TpcTspiaTci.a^ci.i ^ qmndoOlym' 
piades fignificantur: yivsTcii yu^ rb /Av uto tov 'OKv[/.Tia.f 
(voluit,credo, 'OAva^/a, nifi fecundum cafum oftendendae 
formationis ergo ponat) to Si ci.to tov 'OKv(/.Tiki, 'OkvixtiS.- 
ci. Sequitur aliud ex Grammatico nefcio quo excerptum , 
quod, ut in iftis SchoHis faepenumero fit, huc addiderunt: 
xcti ot; tu sis t KiiyovTct tuv iTipp»(/.a.Tav ^wrer Tby Tpu- 
70V Tov bvofxuTO^ Tovov oiov ,'0Kvi/.Tikf, 'OKvi/.Tid.at (hoc 
omnino cum inftituto Grammatici pugnat: legendum, 'O- 
Kvf/.Tia., 'OKVfji.Tia.a-f nifi malis '0/vwT/a9/, quam formam 
annotavit Etymol. p. 25 , v. 16 , ut proxima fane videntur 
fuadere) tk^v tuv Sik tov cdsv iKsTva. ykf ivnKKa^sv. olov^ 
'iTToi , iTTo^sv asavf/iicoTcti to oiko^sv. Illud tTTo^ev , ne 
quem alium, quo modo me diu, habeat exercitum, eft Ho- 
meri Od. , 515. Veteres itaque tonum retraxerunt in an- 
tepenultimam. Vide porro accuratiftimum Dukerum ad 
Thucydid. VIII, 92. Hzmst. 

ead. l. 10. 'kva.CTna-ai Tovi Kvva.i) Nullus hic Barlaei ca- 
nibus o/y.oupoK locus eft: vi^ilacifiimum animal ad templo- 
rum cuftodiam veteres adhibebant. Aetnae in Vulcani tcm- ' I N T I M O N E M. 339 

plo cancs excubaffe mirifica quadam bonorum improbo- 
rumque dignofcendorum fagacitate praeditos, refert Aelian. 
de Anim. XI , c. 3. Idem alium illum commemorat fanedi- 
ligentem, quem, quia , ceteris dormitantibus, Aefculapii 
donariorum expilatorem detexiffet, publico demenfo grati 
Athenienles remunerarunt , VII, c. 13. Aliquanto plenius 
etiam Plutarch. T. II, p. 969 E. inter alia: «Ts K^^ovfbc 
y,vu)v ovoua. KcL^^r^Trsipor nam operae quidem erat pretium , 
ad firmandam hirtoriae veritat^-m, rariffimae beftiae nomen 
memoriae mandari. Philoftratus quoque de V. A. T. VIII, 
c. 30 , canes ad valvas templi Diftynnae in Creta cufto- 
des egiffe narrat. Nolim porro nimis virtutem aeftimari 
Scipionisex eo, quod Capitolium ingredienti, velut hofpi- 
ti Deorum ipfmlque lovis & familiari canes nunquam al- 
latrarent: vide Geli. N. A. VII, i^ de Vir. Illuftr. c. 49. 
Aliud funt 9uAct;cef 'H(p<:ijVToy kuvs? Eubuli apud Athen. III, 
p. 108 B. & alio loco explicandi. Sed quo plura in refatis 
protrita? Hemst. 

in Schol. col. i. /. 2 Tk im^^^^sipriy.ctTx) Interpretatio fane 
mala , fi vulgari fignificatione capias : an apud recentiores 
unquam ea poiefiate , quae conveniat rol? e^Tny^sijioi^, haec 
vox fuerit ufurpata, mihi non conftat. Hemst. 

ibid. l. 5. Tov Eu. M.) Locus exikt Matth. XXVIII, 17, 
Et videntes eum adoraverunt ., ot /Tg sS'i<rTci.^div. Sic habent 
omnes Codd. Attamen Beza voluit emendari ovS^h, neque., 
tum propter alias rationes, tum quod, ut ait, rarum fit 
omnino iilud 01 «Ts ifto fignificatu, hoc efi:, pro quidam^ 
Verum & fic fumitur oi c. XXIV, 3 , ut ex colJato Marco 
apparet , nec adeo rarum efi; apud bonos fcriptores : & quae 
mutationis aliae ab eo afferuntur rationes omnes in auras 
abeunt, fi vertamus, quidam vero dubitaverjnt , uti obferva- 
vit H. Grotius. Cler. Ufus eft hoc Scholiaftae loco L. Bos 
Exerc. Phil. ad Matth. Hemst. 

Pag. 75. /. I. lolis -TTKoKk^ovi rTspiKsipofji.svo() Aurei ple- 
rumque Deorum crines, quique adeo furum cupiditatem 
irritare poterant. Sed vis eft in ifto 'jspiKsipofjt.svor hoc enim 
ignominioiiim, &. cum magna contumelia coniundlum , ut 
dicemus ad Dial Mer. Vlli. meminit Eralmus in Circumton- 
dere comam. Paulum diftat, fic tamen ut cum Luciano com- 
parari poffit, illud Perfii Sat. II, 28: Idcirco JloUdam prat- 
bet tibi vellere barb.im Juppiter? HemST. 
, ead. l 1. I^sKkTKiyjJV VLSpa.vy^ov) Atqui Paufania^ audor: 

Y 2 1 340 A N N O T A T I O N E S 

elt, lovem Olympicum dexrra non fulmen icd vi^onavi ge* 
"ftafTe , finilira lceptrum. Menliiram autem llnruae idcm au- 
€lox nobiSj quia minorem iufta tradi ccnfebat, invidit El. 
I, pa<;. m. 565. Hyoinus pedes LX ibdenti tribuit. Fab. 

CCXXIII. SOLAN. 

ead. l. ^. ^ueQovTS^ ii AsvxaAiwfSf) Orbls terrarum Incendia. 
^ut eluviones. BrOD. 

ead. l. 6. 'TTipavrKov) Operae nonnihil huic eft voci im- 
pendendum , tum ut explorati quid de ea conl^et, tum in: 
Lucianeae locutionis elegantia , quae lane fugit intcrpretes, 
illuftretur. "At^TAof, clvtkov, etcTA/st, quemadmodum Latinis 
jtnthhi., & aqua fordida, five ex mari in naves ingeila, fi\e 
per tenues rimas & iunduras hiantes fefe infmuans , & ipfe 
locus navis inferior ad carinam, quo conrkiit haec aquae 
illuvies, foetoremque gravem & moleftum conrrahit. £u- 
flath. ad Od. M,p. 1728, v. 56, otvrAoi', tono? 'iv^a. vS^af 
' crvlpht ToTs ctvcc&sv ku) to sx 7uv ctpixoviuv &c. Etymologum 
emenda : is a.v7Ku dici monet rrupa. ib oivThov , hoc autem 
t/. Tov c/.vT?^S.v ( immo potius ctvci.TKAv) x.ca KapTxpsiv iasTas 
TG v6cc^ 70 <r<si Tuv icryjci/.ivcov orrav i'ta'ipy^oiA.s:ov vnlgo le- 
gitur icr(^iyfj.ivccv Torrcor prius certum ; c!e ahero non con- 
tendam,fi quis totccv retineat: fed origo Grammatici ho- 
rninis ingenio plane dlgna. Acfchyl.VlI ad. Theb. v. 802, 
TloKK 6^' sv svSicf. T£ , kcjCi KwS^OAviov YloKKoucrt 'TThr^^^ct.ii a.V" 
T/ov cvK sSsBa-To' aquam utique marinam, quam fludus pro- 
cellis agitati in navim involvunt: fignificat reieftos oppu- 
gnatores & depuUbs, quantocunque impetu irfuerent, in- 
tra moenia penetrare non potuifTe : fic refte Scholiaftes pri- 
mus, qui, tametfi haud magni pretii, fecundo tamen longe 
melior. Ambiguum ei\ , utro modo capi conveniat in Eu- 
ripid. Troad. v. 686, 'O S' avtkov s\pyccv vuU. i)v «T' vrrspfta.' 
Aii rioAUf T(ipcty^i\i rroVTo? — vertunt : AUus vero fent''nam 
hiiuriens : cur ipernas , praefertim accuratius fervata to-J stp- 
ysiv proprietate? undam infultantem a navi arcens: craite ni- 
mirum defleftendo, & fubterfugiendo molem fluftuuro im- 
minentem. Praetermitto diffenfionem veterum in expiican- 
dis Homeri locis Od. M, 411,0, 47S. quem pofkriorem 
protulit Pindari Schol. ad O. , 79. Apud Zenob. C. I, n. 
23, s/xrropov ya.^ Tivo? riiv vavv a.Ku>v TKtipcoc)ctvTX)i,Ka.} /.«iS- 
si/S^ovTof , thc avtKiuv irruvu^Yivui crws^n ku) SKTri^ut rovir 
(tKcti, Schcttus non optime, utiblet fere vir literas iuvandi 
ftudio praeclarus, i^din vertendis Graecis haud fane pari' I N T r M O N E M. 341 

follertla , aqiiamfentma hauriente : at voluit Zenoblus , fenti- 
nam , quae per incrtiam dormitantis naucleri evacuata non 
fuerit , tantum increviffe , ut irrumpens in iplam navis al- 
vum fales liqucfaceret. In Diogeniano C. II , n. 34 , perpe- 
ram, ut arbitror, exftat sTflirctcrTcio-Hf, quod oftendit Mich. 
Aportol. C. II, n. 39,40. Hinc non admodum eft ditiicile 
definire, quid fit uTjor/i/TAoy {rxi^f.jf, fsiyf 'jTspai-T^of nem- 
pe cuius fentina, vel aqua per fatifcentes rimas illabente, 
vel tumidis fludibus defuper infufis, tanta copiaexundat, 
iit intra limites contineri amplius neque exhauriri polht, 
atque adeo periculum inftet praefentiffimum , ne meria na- 
vis intereat ; quod poftremum vel maxime vejiit animadver- 
tendum in explananda translatae poteftatis ratione. Pauca 
dumtaxat, & velut ad aditum aperiendum, delibabo. Pri- 
mum integrum aliquem Philonis locum , quia corruptus vul- 
go fertur , apponam , de Somn. p. 1 1 19 E. yjnj.m<(j. in Ipcov 
ef.KlJLc/,^ovTce. Ku.) (ia.pv 'rvzvy.ec iVctVTiov y.aCi KMhcf.^u. Ko.Teiiyi- 
^oxjGtLV AcLi KV^ciToi'iJ.ivov TSAci-yof, iy/.o^ilecJncLt Hav, i^op- 
[/.ileTcit Ku) 5^ctvci.ysTuf t)? ji KV&spvnT»^ »i VAvy.?jjpof ovtco 

TOTS i[J.i^V(J-'^» KCf.) TC.pWl^CnV^ 'ivcf.., OffCOV sItoV y.c/.Tci(jKi1-^ky- 

Tcov, ihKnrc/.? TKilv, 'JTipiLVTKof eiycoQiV iTtyjjhitjm tjTs" ^a- 
Ko.G'(n)? h vctvf ysvoixivn TKuTvpa-iv cj.vToi? (rvyKciTarrod/i' par- 
tem vidit D. Hoefchelius , male quidem niutans iyKoui^s- 
ff^Ai. sflgAna-scf abfolute pofitum rariorc flrutlura, quam- 
quam Philo faepius utatur, turbavit librarios. Idemp. 884 
D. Hercules [xovo^. rrKiipaiJicc y.ct) siy.ct iov iva.v\l'j.pst , Sio^ tcl- 
po.7yJcv Toii <7V[xrrKiov<Tt , [j.h to <rKc(.ipof vTioctvTKov yivnTc/.r 
ne tanti viri pondere depreffa navis aquas hauriat & fub- 
mergatur : & fane Antim-achus in Lyda ideo Herculem ab 
Argonautis expofitiun tradiderat S^ik to Ku.Tci^cf.pi7<r'^'j.t Tiw 
^Apyc') vTo Tov tipcooi, teffe Schoi. Apoll. Pvhod. ad l, 1289. 
Similem in modum ufurpavit Plutarch, LucuII. p. 499 E. 
oKyA^oi rrpW t\v '^ctKcL(j(Tciv nS^t) ^apsict? kcli VTsp'lvTKov ysvo- 
y.iv)ir & Dion. Caff. LII, p. 473 A. elegantiffimo loco, ubi 
Maecenas rem Romanam cum navi procellis iamduduai 
agitata componens Auguftimi , quam poteft acerrime , ad- 
hortatur , ut eius gubernacula capeffat : /xht' oiiv ysitj.cL{o- 
fjLivm sV o(.vTi)v TSpii^-i}i' op^.i yk^ wf vTSpcLVTKo? i(jTi. [Xins 
Tsp) sp[j.ct TSptppxyiivcLi kktjfj' qua quidem in comparatione 
mirum eft, ni verfus Alcaei nobiliffimos in mente habuit, 
qui poft D. Heinfii conatus ad Sil. Italic. X, 325,, necdum 
funt perfanati. Diphilus ufu paululum infolentiore navicu- 341 A N N O T A T I O N E S 

larium ipfum , cuius ratis in hoc periculum fit adda£ta , 
ij-^if^cLVTKov dixit ^srJfT^etr afferam locum ex Atiien. VII, 
292 A. aliquanto minus, quam editur, depravatum: ^av- 
Khnpof a.To&Vst t)( svdv! kTo^^u.Kuv Tb(/ /VTbf, h 'Tn^S^kKicv 
C\JVjpi'\,ct.i 1'sMj", "H cpopTi' k>ifti-\eL< vrrspci.vTKofysvdy.svof fal- 
latur autem , meo laltem iudicio , fi quis emoUire tentet 
refingendo vrrspu.vTKov yevoy.svtif. Non invenufte Heracli- 
tus, vel potius, qui nomen eius mentitur , Ep. V, sk? «Ts 
K^&c/.CAv vTspu.vTKov •ysv»Tcti To <7at[XA, Sv<r:T(JLi £f$" To ely.up' 
y.ivov' Jin, antequam pojfim mederi., aquae intcrcutis copia quafi 
fentina corpus fuerit obrutum , mer^etur in defllnatam fati for^ 
tcm ; cum quibus omnino conferendus ell Seneca Ep. XXX. 
Suidas exponit, 'TTspccvTKov , tahp», additque incerti fcri- 
ptorisverba: ojcTs vrrspccvTKov Toni7cLfj.evoi tov tkovv, ei(r<iic(.- 
/•.coi Tupsx.cixia-^siKyot.v ei^ Tiiv viia^ov en mirificam verfionem, 
iUi autem vento pleno navigantes ; vuigatum ego non expe- 
dio , nifi corrigas to 'jkoTov, tali fenlu : illi autem , cum na- 
vim ultra modum omraffcnt , tuto tamen ad infulam appulerunt : 
reilene coniedarim necne, inventus olim locus oftendet. 
Verum ea ipfa potefiate, quam notavit Suidas, & alia qui- 
dem longe in re vocem adhibuit Themifiius Or. XVIII , 
p. 221 B. ovKovv ui ffiToQyly.ot.t /y.eo"T«/ £t,p'<.TOf kcc) kpciy^vim, 
c/.K}C vrrsp^/jiKsli y.a.) vTSpctvTKof quid audio ? (7<To6nx.6tf vrrep- 
ecvTKov^; equidem valde vereor, ut Themiftius, fi ^'eteres 
illos au6tores purae & elimatae diiStionis capiamus arbitros, 
duriflimam iis figuram approbet: me fi appellet advoca- 
tum, vadimonium deferere fum paratus: fatis erataudacem 
fuiife in vTspyjiKsTf. Quanto verecundius tralationem Jn- 
ftituit Euripid. Hippol. v. 767, XuKsrra. J" vrTspuvTKof ovffet 
2t///<Dcpa- gravi prefTa ac tantum non merfa calamitate, fic 
ut nuliae refiftendi vires ultra fuppetant. Etfi nihil fingu- 
Ip.re doceat , caufa tamen eft, cur Scholiaftae verba fint 
producenda: sk. /xsTct;; opar, inquit, tuv sv ta viYi ixuy.STi t>k 
uvTKici? vrrspsysiv ^vvay.svctiv' uSvvctTovcTat. , <^i)ff) , rrpof Tnv 
cv[j.%opkv, y.u) vrrspfiupii vocinruca Ttw uyyoviw sBovKsva^uTo' 
apparet, eos dici (j.r\y.sTi Trif uvTKiuf vrrspiy^stv S'vvu[j.ivov?, 
qui, quando laxis , ut cum Virgilio dicam, laterum compagi- 
bus na\ is accipit inimicum imbrem rimifquefatifcit, exube- 
rantem fentinam fupe; are & vacuefecere nequeunt^ lam mi- 
hi confer Ariftophanem in Pac. v. 17, Ou yup gfl' olo; t eifj.^ 
vrrspsyjtv Ttii avTKiuf hoc fcificet indicat , ego enim untum 
offarum fubigendo parare non vaLo , quantum ad iflum fciird» I N T I M O N E M. 343 

Ijeum expIenJum fit fatis : reflius , nifi fallor , quam Scho- 
liaftes, cui aliquid alienum eft afTutum e Suida, eumque 
fecutus Flor. Chriftianus; fi tu, quod ifti volunt, admit- 
tas , id certe fecundum illam , quam dedi , explicationem 
confiftere neceife elt. Apud Comicum Suidas exhibet in 
'AvtkIcl undecunque depromtum, oioi r stu) '^repia.viyjtv, 
ipfe tamen fervans vulgarem fcripturam in 'TTrsfiy^si, quam 
ego vel propter Euripidae SchoHaftem repudiare nolim. 
Non fecus autem ac Phaedram y^ctKeTra, vTsp^ivTKov <rvy.- 
<popa,^ dicere quoque licet a-vix^^^opkv v-TrspetvrKov, tam vehe- 
menter ingruentem , ut hominem obruat. Igitur Luciani 
vTspcivTKc^ v^pii Tov ftiov tanta ert humanae vitae tamque 
gravis protervia atque iniuftitia,quaecogat eam fubfidere, 
velut occupatam a fentina ratem, fecundumque aliquod di- 
luvium flagitet , nec , nifi fubmerfis hominibus , expiari 
queat: hoc perquam venufte fequitur poft, too-oi AevKct.- 
hicovs^iKAvoi; § i8, quamvis viariata figura: //« vTspccvT^^os 
eid-TTSffhv i^^riy.Kvffa «iuTo;'. Faber iteravit priorum inexhau- 
Jlam: id tamen in PoIIucis interprete merito reprehendebat 
Kuhnius ad I, 92, quem, qua erat Graeci fermonis peri- 
tia , vim vocabuli habuifTe perfpeftam non diffiteor. Hefy- 
chius : 'T'zspci.vTKci, , 'roKKcc- immo fane : fic expone , fi lu- 
bet, vTspat.vTKov v^piv, ToKKdv fed idem agnofce, nihil hoc 
ad fignificandi valere proprietatem. Et huic iam voci fatis 
eft fuperque faftum. Ceterum multa funt apud alios hifce 
Luciani prorfiis aflimilia: tu vide demalitia generis huma- 
ni, quod nullis fe vel exufti orbis velaquis obruti poenis 
coerceri emendarique patiatur, lovem ipfum conqueren- 
tem apud Stat. Theb. I, 215. addendus eft Lutatius. lure 
quidem metuebat Ovidius, ne lovem brevi inermem habe- 
remus, fi quandocunque peccant homines, fulmina mlt- 
teret. Verum haec talia colligere non lubet. Himst. 

ead. l. 8. To^is S^sofj.ivci^ sTiKovpna-u?) Eadem locutio in 
Ypov. § 36. ToT^ «Tso/^cjVc/f s';rc(.pKav Nigr. § 26. Hoc multo fre- 
quentifllmum : Ifocrat. Arch. p. 130 A. Demofth. pro Cor. 
p. 517 B. Eufebius apud Stob. p. 20, v. 51, to7{ S^soijlsvqis to. 
SiovTcL iTccpKsoiui. Hierax p. io6,v.38.PhiIoftr. V. A. T.V, 
p. 220, V. 19, de V. S. II, p. 547, 605, V. 13. Eodem mo- 
do Paulus I ad Timoth. V, 10, 16. Paraphr. Enchirid. § 37, 
& Mer. Cafaubon. Ufu^^pari a fcriptoribus Ecclefiafticis pro 
fumtus , viaticum fubminiflrare , vel flipem conferre , monuit 

Henr. Valef. ad Eufeb.H. E. VII, 5. Ariftoph. Plut. v. 83 1, — 

Y 4 344 ANNOTATIONES 

eyryipKcvv To?f «Teo^sVoK tw;' q,i?Mr qucm locum nifi cum Lu- 
ciano contuleris, minus habebis elegantiam eius perfpe- 
6tam. Hemst. 

eaJ. l. iz. TrroTriia-ffovTe^) Advocat Def. Heraldus ad ifta 
Arnobii VII, p. 2.21 , Tum deinde falutet accllnis , 'an