Skip to main content

Full text of "O Pese A Siona mo le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata ai"

See other formats»■ * ■»- *i *+* 

CHAA^ <i£*£*3^ ^VW<V« ) ^\XX£> 5-Xkvw 


O PESE A SIONA 

MO LE 

Ekalesia a Iesu Keriso 

o le Au Paia o Aso 

e Gata ai Paradise of the Paeifie Print 

Honolulu 

1918 
O UPU FAATOMUA 

I MATOU ua tusia nei i lalo o matou igoa 
ua matua fiafia tele e saunia lenei tusi 
pese lotu mo Samoa ina ua matou iloa, <> 
le tusi pese muamua lenei ua tusia ma nota i le 
gagana Samoa. 

Ua matou mana'o ma le naunau moni ia le ffata 

o 

na'o le au uso ona aoga i ai le tusi nei ae ia aoga fo'i 
i e ua le lotu mai ma ia faia ma puna vai o le loto 
fiafia ia avea fo'i ma lauga poo se fa'amafanafanaga 
aoga. 

E tele nisi o le au uso e le asa ona ti^a i fesu- 
ia'iga ua faia i nisi pese ua outou masani ai. Aepe- 
ita'i, o ia fesuia'iga sa ao ina faia ina ia fetaui upu 
ma nota. Matou te fa'amoemoe tou te silafia o fesu- 
ia'iga uma ua faia e mo le fetaui o upu ma le fati. 
Matou te aioi atu fo'i i e a pepese mai i lenei tusi ia 
silasila i nota pe a usuina pese ina ia latou vave iloa 
le uiga o nota ma lo latou aoga. 

O le fa'alavelave sili ona tele i Samoa o le usu 
na'o vaega e lua aua ua fa'apea le masani. Ae ia 
silafia e le atoa se pese se'iloga o i ai vaega e fa: o 
le usu, ato, teno ma le matu. 

ta'ita'i fo'i o aufaipese uma e ao ina latou 
silaiia o lo'o tutusa le malolosi o ia vaega ta'itasi. O 
la outou masani o le fa'aitiiti o e lagi i le usu ae 
to'atele e o i le ato po o le malu ae tia'i atoa le teno. 

O le tasi faalavelave fo'i, o le usu o tama'ita'i i 
le leo tane ae le o i le 'i e tatau ai. Ia silafia e le ao ina uio se tasi e sili atu i lona leo moni, se'iloga 
ua fa'ailogaina faapea i nota. O le tele o pese i Sa- 
moa ua matua telegese. Ta olaola teisi ma ia tumau 
i le taiini ua amata mai a'i se'iloga ua fa'ailogaina ia 
liliu. E ui i lea, o pese nina o le ia fua gatasi le 
vave po o lc malolosi o leo. Ia fa'atatau le usuina i 
le peso ma le sauniga o lo'o ala ai ona usu. () nisi 
c ao ina usuina ma le fiafia e fa'apea ona fa'atatau 
i ai Lona vave. A'o nisi e ao ina fa'alemu ma ia gese 
fa'atasi ma le loto momomo. 

() taita'i o aufaipese o le a latou niaua i le fa'a- 
sino pese, pese eseese e aoga mo sauniga e pei o Le 
fa'amanatuga, papatisoga, o le toe fuata'iina o le tala 
Lelei, ma A'oga Sa, atoa fo'i ma sauniga paia unia 
faapena. 

Matou te niana'o tele ia aoga lo matou tautiga mo 
Le aupaia i Samoa atoa fo'i ma le atunu'u unia. 

() i matou ma le alofa. 

O o outou uso moni ; 

JOsi;i'ii u. 1 > !•; a X MISI TIXA 

HAEET a. I'KA.n MISI ALONA 

KIPENI 

Mav, 1918. Digitized by the Internet Arehive 

in 2012 with funeling from 
Brigham Young University-ldaho http://archive.org/details/opeseasionaOOhymns No. 1. 

E. S Ia Tumau Pea Met. J = 84. Firm , niareh time. Evan Stephens. A A A A__ |-r=- , s _ A A A A _. "1 

1. Pe fe - fe - fe e - a ou - tou I le tau - a o fai nei? 

2. O le po - gi - sa ua te - le, Ia tu-mau i mea le - lei; 

3. I - a tau-ma-fai ia mau - a O le o - la faa - va - vau; 

4. I - a tu - tu - mau ai pe - a I sau- ni - ga e o la ai> 

A i _. _. _ A A A mj. /■ m A A -_JN _. #■ • -#- 

_*--= 1 - 1 Tafe -^- r _|~=~T" 

— h — »- A §P^-P A A /T\ _ — i\-V-l 1 1 1 ■ I — _*_ N--^H — _ — d— _______ __-_ A ma-lo - si mai Sa ta - ni, Tou te so - la - e - se ea? Leai! 

Au-a tou te faa - ta - ma - la, Tou te no - fo pai - e ea? Leai! 

Iape-pe-se ma ma-la-a - la, Ia ta-ta-lo ma tu -mau. Ioe! 

Pei o u - so u - ma la - va I tau-sa - ga ua ma-vae. Ioe! A A b- •#- -0- 


Ta: 
_ — I K fc— \ N N-r~£ 1 £ l=*-j— r — I £ ^- 

ff j j — j__3 — _ — _ — * — - — 4 — i<^-_-_— ~~-~ — *— --P- 

=S 1+-1—1 S=S= = • — * i =~~g-*— : ~--— -~-- __r Ia tu - tu-mau ta - tou u ]a - va Ia tu - tu- 
__ jL jL jL- jL raa 
h J — *■ * — -*■ — ■ -4 „_ - 

I_i_^p_-l_- *-• _____ :|=_=i ■*— J- t=rCT Q t_3=fc=i — --^ 1 i, | 

mau pei o o ta - tou 

i l\ 

j£ _L ma tu - a; Ia F — P~ 
— (-■ 


s<S> — mau - sa - li, _ff m ^fe_^_^_ ^g____ _ ^_^fe___ ___ 
J J - J v ' t/ tl j J > 

Mo le A - lii; E mau - a ai/eo - la l___ * h- _. £ Joseph H. Dean. ā- ~m [ 09. 
Tina No. 2 Pe a Mafatia oe Rev. J. Oatman, Jr. E. O. Excell. 
±4 i i — g-L__? » : l ___j 1. Pe a ma - fa - ti - a oe i mea 

2. Pe ua nia - fa - ti - a oe ma le 

3. Pe ua e ma - ti - va ma ua le 

4. O le - nei ia o - no-sa'i i fai v ti 

la 

ma 
mi^rn ~m 
ga, Pe a e ma 

va, / le sa-tau- ro 

fai. O mea te - le 
ta; K le tu - pu £_!___ 

______ fl fl fl — _TZ flLs r fl— fl « «-_<_ r fl « fl fl . 

ā__i=i__tfci_E___=__zFt-^ 

_-5__-j-__i__j__{£__£ _-ZLf_zk-p=.±g— E_z_:___:___:_E_ 

U L> U U U U U v -_}, na - tu ua le toe ao - ga; 

o ■• Ie - su ma mea ti - ga; 

la - va ua e lo - to i ai; 
fu - a me - a faa - p_e - na; 

-fl-i _*_ fl. ill__illfll 

Fai-tau ou ma - nu - ia u - a 

Fai-tau ou ma- nu - ia ti - a'i 

Fai-tau, o le a toe o - so 
F'ai-tau, ou ma - nu - ia ua 

£_ 
r mau - a mai: Mea a - lo - faete - le e te o - fo ai. 

le vai - vai, U - su i le pe - se ma le faa - fe - tai. 

mai le la. E te - a le ma-ma - fa ma le po - gi - sa. 

mai; Fi - a - fi - a pe - a ma ia faa - fe - tai. mau 
_=_=£ z:__zz:z c f ffr i :*_ Fai- tau i - a me - a mai lu - ga, 

Fai-tau ma-nu - i - a me-amailu-ga Ua a- 

Ua a - lo - fa 
lo - fa te - le le Ta - ma; Fai- tau i - a, 

te - le te - le le Ta - ma; Fai-tau ma-nu - i - a, fefe EE iz____k L- U- 


- — p— V Copyright, 1897, by E. 0. Excell. Words and musie. Used by per. mt. 3__ Pe a Mafatia oe 

pf — |_«_ p _,_ i __j: e __.j__|_H— i 

_S_^_^__g____te 
Me - a mai lu - ga, Fai-tau i ma - nu -ia te - le mai lu- ga. 


No. 3. 

BODEN. Osana Ia Iesu Unknown Felice Giardini. ;fe^_3-g-3_g_ 
_________*=E5_5= : I — _.- 

_?- 

1. O - sa - ria ia Ie - su! 

2. O Ie - su le Ma - tai, 

3. Le au pa - i - a e, -*— £H__ 

1 1 1 


¥=JZ=± 

___, 133 

E__ —m - 

»—9 *-- Vi - vii ma faa - ma - nu! 
loo fau - tu - a mai; 

Vi - vi - i ia le - lei; 

_ l _3_jl_ mmm -»— r _iip____ Ia faa - fe - tai! 
Ia faa - fe - tai! 
Ia faa - fe - tai! Mo lo - na o - lo - fa mai I a - so 

Ua i - a la - ve-a'i I mea ua 

I Le fo - a - i mai O me - a »___ ==\- _3_____i ^āiām m _j_JU l J | Jff#_ _ TO e ga - ta ai\ Ta - tou te ta - pu - a'i I le A - lii. 
ti ga mai, O ia e to - nu ai, Ie - su le A-\\\. 
e o - la ai, Sii nei le faa - fe - tai I le A - lii. — . - - 

H seph II. Dean. Tina. No. 4. O le Papa e Malosi J. L. T0WNSHEND. Wm. Clayson. 
1. O le pa - pa e ma - lo - si, Oe le to - gi - o - la mai; 

2. Tou te si - i nei le tau - a, I a - mi - o le ta - tau; 

3. A - la mai ia! ia pe - pe - se, Ia to-to - a i ta - tou, 

4. A faa-i - 'u nei le tau - a, A ma-vae le fai - ga - ta, hlS ii 4 - — -. — i — i n pi — » — b — _» F=F :_____:tfc— !_______ 
¥ _. *_. | __V-p— I . 

_E___E____fc__=_s=_____ Ua ma-tou tau - sii lau fu' - a, 
Ie - su e, ia e a - lo - fa, 
La ia faa -ma - o - ni pe - a 
Pe a tu le . fu - 'a mo-ni, ■l T ' 

loma-tou faa -vai-vai. 

a - to - a mai lau au. 

tu - li - a le - a fou. 

e a - fio mai lu - ga:- n I ____£_______________________! Tali 1- 


_^__pp__i_i_i_§_p Ia va-ga - ia nei le fu' - a, 
Tali 2. (After last verse) 

O - na si - si lea le fu' - a, Ta - ma - i - ti e, va - ve mai; 
I - na ua le faa - vai-vai; _j____________:__ 
__= r 1 
Jt_frJ-u r 

le fi - li o Sa - ta - ni, Tou te ma- nu - ma - lo ai. 
su e, o le Faa - o - la, Ia ta -tou faa - ta - si ai. t- 0—0- m 9— 9 — 9- 9 9 lififH E. F. Soderberg. Falaue. No. 5. 

Geo. Manwaring. 
m/ A Tatou Tuua 
^ C=t i r 1. A ta - tou tu - u 

2. Faa - f e - tai ua pu 3. Ie su le Faa ?!£E= r£- -*--- a, 
le, 
la. Ia 
Le 
Ua wm pe 

a 

vi E. Beesley. pe 
lo se nei, 
fa mai; 
a oe; j_ 
I le/l-tu - a 

O ma -nui - a 
U - a ma - tou mo 
u 

i 
-<2. m, 

ma, 

fo Le A - lii 

O ia e 

Pei o au le - lei; 
a - la ai. 
ma - moe. iEfiiiin p ^^tg^mrvgn Lo - naa-lo - fa 
Lo - n a faa - ma 
I - a faa - fo te - le, 
o - ni 
fo - ga U a o - o mai, 

Ia vi - vi - i ai, 

Ia i ma - tou nei. sshf? — 5? m -*- &.. s / i=a=l -T T le a - so 

I le pe - se 

Ia e tau - si 


ppii m m E. F. Soderberg. -f- -F^ le - nei, U 

le - nei, U 

pe - a Mai 
.42- i a faa - fe 

a faa - fe 
i mea le f 

tai. 
tai. 
lei. s r Falane No. 6. 

John H. Beck Le Au Uso Pele * «. «— m i- 8 1. Le au u - so pe - le e, fa - a - sa - ga mai nei, I ta- 

2. I - a ga - ta niai nei, o - na fai - a se - se, A ia 

3. E i - lo - ga ai nei lo - na ma - lo le - lei, O i -2=1 * m !-M: S v— u j- It'.r 
^ 


.# U — £ — --£- IV "1 — — f-I i le ma - lo le - lei; O le ma - lo le - na mai lo tou 

fai na' - o me - a le - -lei; E le to 

af 2 ai - a le - a 
le ta- ga - vai ma - ma; O le ma - lo tu-mau u - a 

fe ta - tou Ta - ma, le 
fi - li sau - a I le 
fa - a - va - vau, O Ie - su Pipiite ta - la pa 
nu - u pa la - va i - a le - nei 
i - a le - nei. 
e pu - le ai. .&*.' 
m ££ E o - la āi t - E o - la ai i ta - tou nei; E o - la ai i ta- 

Si - o - na, Si - o - na e ma - pu ai; O le ma - pu tu- 
Si - o - na e, Si - o - na e, le mau - ga sa; I - a sau - ni - a SE P 9 9 i e=p i isi r r £= ±£ k r Le Au Uso Pele 
t n n nnnnm tou o i lo - na ma-lo Pe a ta - tou tu -mauai le - lei. 
man u - a fa - a - va-vau, E ao - fi - a i ai e le - lei. 
oe, o le nu - u le-lei, E a - fio mai i ai le Ta - ma. 


No. 7. Ua Naunau ia te Oe Mrs. Annie S. Hawks. Peka. ROBERT L0WRY. 


E^!zbJz-z!EE 


1. Ua nau-nau ia te 

2. Ua nau-nau Ie-su 

3. Ua ao - ga te - le 

4. Ua nau-nau Ie-su 

5. Yd ao - ga te - le oe, 

e, 

oe, 

e, 

oe, Le 
Ia 

Pe 
Ia 
Faa A ■ 
la 
a 

a'o 
o lii e, 
ta mai; 

vai-vai; 
a'o mai 
la e, ā Lou si 'u - fo - f o - ga 

la le ao - ga mai- 
Ne'i i' - u faa-moe- 
Le ta - la e le- 
Ia a - ve a'u mo l^E^i^EEtE^^EE 

^i>3it t=4=^=b=t±==J=-hf==z ^FS= v— & fo'i, Ua 
lei O 
moe, A 

lei, Mea 
oe A 1 i 
ao - ga nei . 
fia o-o ai. 
fi - o mai. 
e p - la ai. 
li - i e. Tali r±- -ā 
'-¥^ 
Ua nau-nau a - tu Ie - su, nau-nau a - tu : r ■< 

i M l^— U 
iiilig 
[e - Stt, I ; aa - ma - nU - l - a a' - u, la fi le - mu. mm=l=^ 
CopyriKht, 1900, by Mary Runyon Lov.ry. Rene.val. Used by permission. 

Kipeni No. 8. Ia Faafetai nei i Le na Tautala W. W. Phelps. i^p^i^ip^iPli 1 . Ia f aa - f e 

2. O lo - na 

3. O lo - na tai nei i le na tau • ta - la Ma le A- 
to-to ua fa - a - nia - li-gi K faa- mau 
to - fi e tu - mau ia te ia K o - o _M 


& • t—T f—t— 


rt zsz 15= era r m i ^m tu - a i o - na po nei, Na fai o 

a' - i o mea na na fai; Ua fa - si 

la - va e - fa - a - va - vau; O loo faa i - a ma 
ia e ta- 
ta - si ma -4— f *$: 


n 


T^\ Efei=r^ * Ti^^ip pe - ro - fe-ta, K toe faa - tu ai le ta - la le - lei. 
ga - ta feu - va-le, O e sa n - a fai po-fia i ai. 
/e au pe - ro - f e - ta, O i le la - gi o e nio - li - inau. §£ 


u b i i b t- b 

Tali. 

g=t=J=Bp£=£a=J =t± f -yfl =i=k3 Ia vi - la a, ua sao 

J le la - iri, K le toe a ia : f iitmi) 
:-£=|_i_J= Ia Faafetai nei i Le na Tautala hnj f i jry f i , EE^ r 
Ua toe ina - fu - ta ma 
J I iHi^pspf^l o fai pu -le, La - tou te fe - soa - so - a - ni mai ai. m -5 :^^i=Ep^=^=ti=k=i=^3 E. F. Soderberg. No. 9 

E. Hopper. 

ft frf fu . J'J1 Iesu e, ia tautai mai Falane J. E. Gould. 

FlNE. -S-~ r 3-J=tg=- 1 zzzi zz:dzzzzd_ Jz _:fc^:zizzz| 1. Ie - su e, ia tau - tai mai, I - na ne'i ou fa - no ai; I L— -G— ffi£;ri2ir-£- s --f! — r— '=r— t-tI — r — £ 
=£=£ -t>— -5> H D.C— Ia ^ s 

v-i — fai ma ta - pa - sa, I m 
i t^rfT le va - sa fai - ga - ta. 

ee£ *E:!±Zf O le va - sa ua sou - sou, U - a fai 


ga-ta le i au; #-r «—£—#- -w— 

-1 A= b/ 2 Ua faalagolago nei, 
Iesu e, i lou lelei; 
Aua ne'i lafoa'i; 
Ia e vave lavea'i; 
O pe-au ua fa-ti mai, 
la e fai ma o'u tau-tai. 

H. A. Dean 3 Pe a i'u le afa, 
Ma le vasa faigata, 
Pe a taunuu ai lelei, 
Le malaga o fai nei, 
Ou te fai le faafetai, 
Ua sili lou tautai. =p 1 Alona. No.10 

E. F. P. 

Spiritoso. p E Toe Mafuta Afea Tatou 

Edwin F. Parry. 
o - la - ga nei, Ma mau me - a fai - ga - ta, Ia e ta- 
pu - le ao - ao, I le la - lo - la - gi nei, A - lo - fa 
i' - u le - lei, Faa - to - nu - ga ma fe - au, Ia e ta- 
K K.-.-H giiPpiPpSi§ifp a ma-tou u - ma nei, I lou nuu 
mai ia ia te i ma-tou, Ia ta - tou 
li - a ma-tou u - ma nei, I lou nuu 
le - lei i lu - ga. 
faa - ta - si ai. 
e faa - va - vau. F^rN ^ii E Toe Mafuta Afea Tatou $_s__ Tali 1. :8±_:_:„_ » M ā/-± :g ^ _L-= 

e 6 C IF^tTTffl ig K. 
Tali 3^U.O. / toe nia - fu- taai'a - fe- a ta- 

na nia - fu- ta ai le- a ta- 

K toe ma - fu - ta _7 K ma - f u - ta ai a- 

O - na nia - fu - ta ai O - na ma - fu - ta ai ^_____E_E5____E_3_1 '^4M j=j__ -,__ _f ' V ^āāāā tou 

tou 

f e - a ta - tou? 
le - a ta - tou, le la - gi 
le la - iri #4~=# TTf "T TT F J J--tt N 

_____________ 1 _T— L-jU ... »,_, - _*!___ lu 
lu ga." 

__> C ^ 1 fif ^__E ^__^ ___^^ 

r — V 1 t t t_fc__fc_____ . S£8__3EiEIEFi_ ^ o. 

o. ippi^ 
__■— ou fo - fo- ga e 

ou fo - fo- , ga e 

O ou f o - f o - ga 

O ou f o - f o - ga niau- a niai 

niau- a niai 

ou fo - fo - ga e 
ou fo - fo - ga e lisl: SE = _ =1 =. t^-t' __■ =1- : =1- r i __# / __- ai. 
ai mau - a niai ai, 
mau - a niai ai, 

£- ± £ I _ 
I _ _. _______ -iāfel ta - lai 

ta - lai 
ga e 
ga e la <_/, 
la ai. _ _ _ — t. K. F. So<lerberg. I 

Falane. w 

m No. li E Vave Mavae Le Olaga Nei » J I J - -i J j ili ' i ' 1 ' flf ' ' ' " 1. Iv va - vema-vae le o - la le - nei, Pei o se ma - la -ga 

2. A o - o mai nei, o me - a ti - ga, A - to - a ma ma - la 

3. A va - la-au mai, ia a - lu i ai, I le - na a - ai o 


«= 
to ¥=£ #-5 9 € * 4— m^$ S i^5 ^— , jt=t. o fo-lou. ) 

fai - ga-ta, i T^a'u pe - se le - nei, le A - li - i' e. O 
lei. 1 oo le mmm^mim 
mm h K £T : m oe o le pa - pa tu - mau, O oe lo' -u pa - pa tu - mau. ji ^ ^IPiiEi^i^g^^ G o - e le pa-pama- lo - si, O o - e le pa -pa mau - tu; K 
le pa-pa oe mau - tu g-triri E Vave Mavae Le Olaga Nei 1U, tl } t.\k tj I ittt&u 
sa - o ai a'u ai nie - a ii - ta, E fai ai le fa - a - hk a - nii. "-V — 5» — h 1 6 — k — 1— L •— »- JJ K. r\ Soderberg. No. 12 3J =£ a^=*= i-i Tamaiti Potopoto. 
^: i: ^ Falane E. Stephens. ip# 1. Ta-ma - i - ti, po - to - po - to I le a - so sa le- 

2. Ta - ma - i - ti, va - ve mai ia I le - nei a - o - ga 

3. Ta - ma - i - ti, fo' - i mai ia Pe a sau le a - so i^iāii ^^iiEE^^Eaāp p imi 4—4~* m /^ >V-J — - 


fEsassg lei; O le fa - a -pa - la - pa - la, Ma nia - na'o i a - ga- 
sa; Ia ta - ta - lo ma pe - pe - se I Le si - li - si - li- 
sa; Ia nia - mao ma a - ,^a - sa - la, Xe - 'i o - o mai se m • » N-ri — 3-^r=j=gBgg^ga^^ l l lŪUM- lAi ,— b-*-j— n***.- i sa - la, Ia ti - a - i i le a - la I le a - so nei. 
c - se, I - a mau - a ina-nu- i - a O le a - so nei. 
ma-la, Sa - va - va - li i le a - la K tau i lu - ga. ^M^^SE^^p^Egggpgp Unknou n. No. 13 Tamaiti e, Pepese Nei C. W. Stayner. E. Beesley. ftWjJj'f fl' i lMt}tl H 1. Ta-ma- i - ti e, pe - pe - se nei, O - na u - a mau - a le 

2. Ta-ma - i - ti e, ia fia - fi - a ai, O fu - a la - au o iua- 

3. Ta-ma - i - ti e, ta - ta - lo ai, O le a - so nei o le ¥■ km =£ K— 

i 2i UJ-t-M£ Mi m aso le - lei; Ta'i - ta - si a - so 

ta - la mai; Ma i - a o - li 

a ma - vae; Ia tu - mau pe - a ma fu - a mai, O 
o - li na - 'ua, I- 
ia te ou - tou, A § ^-n j rurti r r i Tali. l^ii^ii^pl^Pi^ me - a 
na 

to te - le fi - a - fi - a - a e te - le e n - a - n - a ai. , 

u-a la - ta le tau-sa-ga la. (-Ta-ma-i-ti e, pe- 
- a ma ma - na - tu - na - tu -ga fou. ) ® ! f f ±£l }■ t } 1 1 i pe - se nei, O - na u a mau le 
a - so le - lei; ; P 
V Tamaiti e, Pepese Nei Ta-ma-i - ti e, pe-pe-se nei, O-na u -a niau-a le a - so/e lei. E_ 


. — ^ E. F. Soderberg, Falane. l No. 14 Faaola o Isaraelu W. W. Phelps. :=.: 
■3- 2_= m r — f _g — _ 
L-_3 r 1. Faa - o - la o I - sa - ra 

2. Ia a - fi - o mai ma ia 

3. O a - so e te - le sa 

4. Fa - nau a Si - o - na, ia e - lu, o oe, 

faa - ta - si ai, 

ta - a - se ai, 

vi - vi - i ai, Ua 
Le 
Ma 

Ua 
:__ o -mmmmmm _-__ 
=_=_: ma 

la . 

ta 

la tou 
fu 

ta 

_»_ 
_I= ta 
ma 
ai 

le ta - lo 

moe ia 

pea ia 

o -la ia 

-£f — _- 

— «_ — *_- ai nei; Faa - ma 

te oe; L,e nuu 

te oe; Ua tau 

ou - tou; Ia fi , (2 £?— _<_? ma - lu 
o Si- 
e - niu 
fi - Le- 1=1 :=_ __£ mai I le po ma Ic ao, Le Tu-pu faa - o - la mai nei. 

o - na ta - tou te niau ai, Ma tuu ai d nie - a se - se. 

niai e ua po - gi - sa ai, Ua sa'o-lo - to nei i ma-tou 

mu ma ia a - ga-ma-lu, Toute mau-aa/le o - la tu-mau. !=_ & f__£U__ m * — ā> -&- i P. M. Morris. Molisa. O i ai Le Perofeta 
E. Stephens. N- #— •=r 11 I vSi - o - na mo ta - tou, 

Ma faa- ta-ga se - se, 

Ua so - o ma lu - ga, 

Ma - tau mai pe ao - ga M=Mmm MM 
rrr 

E mau - a ai o fa - a - li - ga Ma i - loa 

E toe o - o mai le a - so, K tau-fai 

I le - nei ta - la - i - ga Mo e lo 

O lo la-tou fai ma to.-nu O le fi ■*=* le a - la 
ta - gi - au 
to fai - ga 
a faa-sau fou; 
■ c; 

- ta; 

- a; 
/ gpii N lu -& LS P — -|S- r 


tfr II Pe a la-toutau-si - a pe - a Le fe - a-gai - ga fou. 

A - u - e le o - la -ga nei e, vSe'i va - ve faa - ao - ga. 

Ma toe mau-a o le ma-fu - ta Ma le A -ga - ga Sa. 

U - a tu - u le a - la tno - ni K u i ai lu - ga. *= mm &— E;rSE 18 Tua. No. 16 Ia Tatou Fai le Faafetai Geo. Manwaring. E. Beesley. ^flu tifM n jn .. jij' |j jj i 1. Ta - tou fai nei le faa - fe - tai Ia Ie - su na a - fi - o mai, 

2. Ta - tou faa-po - to - po - to nei, I le - uei a - so sa le - lei, 

3. Ia tau-fai-pe - se nei ta-tou, Ma fai vi - i - ga ia Ie-su, ,^£- fcfi-f— I immmmM mzz+ 


tj ; — f\-« — 4— 
ri i " f PF^P O lo - na ma - li - u ti -ga Ta - tou te sao ai i lu - ga. 
K fai le-nei sau - ni -ga sa, J v e a-re-to nia le vai ma - ma. 
Sa faa - sa-tau - ro - i - na mai I v e Pu- lu - va-ga e o - la ai. £+±+M 


Srf— f-L^— s-F- E-cf- Tali. * >i \ ili{ \ itHtiif jtipl4= Sa faa - sa-tau - ro - i - na niai I v e Pu - Iu - va - ga e o - la ai\ mm dl=ZIf - — ~ — l L - 9 — • J 
Sa a - fio mai i - la-lo nei, Jv o - la ai ta-tou u - ina nei. 

i'ii'^riftfririrrirririii Joseph lf. Dean Tina. No. 17 O mai, O mai ! W. Clayton. ^S3 mM&F8m mmm /T\ 1. O mai' () mai! Ia ga-lu - lu - e nei, () ou-tou /e au pe -le e; 

2. Tou te po-po - le te - le i se a? E le - lei i lu - ga! 

3. Ta-tou temau-a o senuule-lei; E ma-fai! e ma-fai! 

4. A ta - tou o - ti ae le'i au i ai, Ua le - lei faa-fe- tai; 


0- 1 — *■ t-vf-^-m-i-^-rt T 
« k ■_* ^ p — 42. 
E u • i i - na ma-ta-fai-ga - ta, E le-lei! E le-lei! 

A le to - a - ga ta-tou u-ma nei, Pe le-lei? pe le?-lei? 

K le i ai ni e faa-sau - a niai; Tau-ma-fai! Tau-ma-fai! 

E le toe ai se pu - a - pu - a - ga. Ae ta-tou nia -pu ai. ^P* ■#• -f2- m l v v v v v v ! Ua 
A 
E 
A si - li la - va le tau-ma - fai, Ia ti - a'i ia le 

fai ta - tou te le fi - nau, K le o - la ai e 
fai - a o se nu - u fou K I - e - o-va ino m K o - la u nn i ta m t=t=* tou Ma mau - a v=c nMm a 

k 
faa-vai-vai, Ae fi - li - ga 
faa-va-vaw; E lema-fai 
i ta - tou, E la - gi ai 
nu - u fou; Pe - pe-se pe le 
o gr^ v—v- E. F. So<lerberg le Ta-ma; 
ta - li mai, 
u -pu nei: 
au i ai: 

IL P ppN=^4^f K le lei! e le-lei! 

E le - lei! e le-lei! 

Ua le - lei! Ua le-lei! 

Ua le - lei! Ua le-lei! 
Kalane No. 18 

E. R. Snow Lo'u Tama e, o i Le Lagi. 

(Tune: "My Redeemer.") James McGranahan. if 1 " i'jiJ. i Qjn. i. ,mjijj .r f n juj.i Lo'u'fa- mae,o i le la - gi, I le mea ma-ina - lu lea, 

2. O i ai le u - i-ga mo-ni, U - a ou au-mau ai nei, 

3. "Lo'uTa-ma" loui-go- a le - a, O se me - a fou le - na, 
A ma - vae le - nei o - la - ga Ma ua teu le ti - no fai, 


d 

l-Jo 

4— r Ou te foi ai ea a - fe ■ a E toe va 
Ma ua ou faa - ga - lo - i - na Mea i 4=-d—4—f 3=tV=«hP < 

w I w __ ai i - a te oe? 
le - na nuu le - lei. Sa na-na lea ia te a' - u, Ae i - loa. 
Ou ma- tu - a e, ia a - lo - fa Se - i ou rt -SE: 

_=____: rf Ar- Siii^Sig KHI nei mai lu - ga. 
sau ji - tu ai. a 
. <*> 
_K l 
lou ma - o - ta pa - i - a, Na mau ai o a' - u nei, ;g I lou ma - o - ta pa - i - a, Na mau 

Ae e pei se mu-su-mu-su, Ua fai 

U - a le mau to' -a - ta - si Na'-o 

O a - so fo' - i e ma - e' - a ai Me - a mai;"0 oe ua se," ""* 
oe o lo'u Ta - ma s 


^^^___ii§___i! 

___ le - nei au - mau, >, _f|_^^^i 1 ._ a r*- 

A o le' - i fa-nau a' - u, Sa e tau - si ai le lei. 

O - na ma - fau - fau ai le - a L/aouau - mau i-la'-lo nei. 

K le - ai, E mo-ni la - va O i ai si o'u Ti - na. 

Ia a - lo - fa faa-ma-o - ni Ta-tou mau ai faa - va - vau. 

j_k W^± 0-0- 
J. J. Roberts. -*- s ±t [I [akopo i INo. 19 

Mrs. Opuelia G. Ada*Js Charlie D. Tillman. Le Uso e, Faalogo 

'i$im0mmmWm 1. I„e u - so 

2. Le u - so 

3. Le u - so 

4. Le u - so e, faa - lo - go i le le - o, Ua mu-su- 

e, a e toe tna - na - tu - a, O lau ta- 

e, ne'i tu - u i lou lo - to, E le a- 

e, ia e i - lo - a ti - no, K le po- 
e E^ r — r ā niū - su niai nei ia te oe, 

ta - lo sa a - va -'e ai, 

lo - fa mai o le Ta - nia, 

po - le e ua tu - tu - mau; pwH i-. 'i m Ia faa - ma - lo 
Pe - 'a tu - ai 
Ma - ua - tu i 

E faa - m i - o si nei 
ta - li 
fo oe 

ui oe ma tu - tu- 
a niai e 
i lau a- 

i le t.i- #Z3 r 


l & m 
mumk^m pdmmm Ua ma - na - tu - a lau 

]\Ia e tau le nia o - 

Ne'i e nia - na - tu e 

^la ta - li - to - nu na v 

ta - ta - lo pea. la e i- 

no - sa - i ai, I v e u - so 

te le po - na. I,e u - so 

te ta - li tnai: Le u - so ■ s h- -^f— 1 ggp ^feN^Nfp^ lo- - a nia e ma -fau - fau, O le a ta - 1 

e, ia e toe nia-fau - fau, E na te ta - 1 

e, ia e tor nia -fau - fau, E na te ta - 1 

e, ia e toe ina -fau - fau niai 
tnai 
niai 
K mau - a niai lou ta ae 
pe 
pe 

li q « .=, g^ -=1 Copyright, 1894, by Charlic D. Tillman. E. 0. Excell, o\vner. Used by permission. Le Uso e, Faalogo Ad lib. * — *~* — P~^ ~ tu - tu - mau. Na te ta - li - a 

a tu - mau. E na te ta - li 

a tu - mau. E na te ta - li 

ae tu - mau. K na te ta - li mai, 
mai, 
mai, 
mai. tu-mau! tu 

tu-mau! tu 

tu -mauL tu 

tu-mau! tu mau 
mau 
mau 
mau — 3- z~ =£* m No. 20 Thomas Moore. f ^2- 

E3E J j j lj: i O Outou o e Tiga 

lvitation. 

mn (Invitation.) Kipeni. Samuel Webbe. r :t5 1. Ou - tou o e ti -ga, " O nu - u 

2. Ie - su le Faa - o - la e, Faa-mo - le 

3. Le A-re - to e o - la ai, Ma le vai u - ma, 

nio -le, 

i - nu, O mai i 
Faa - la - go - 
Ua lau -lau- 
- jf_- ' f^ -J— 
le 
la ^ -5 A - lii, 
go a'u 

na niai Too 

I 
I 5 rt^ £ -«•-» .- K? tu - li mai; 
lou A - ao; 

lou le - lei: <^=i=zz ^ 1 ^- Au - a le ta - gi nei, 
la e a - lo - fa mai 
Ia tau - ma - ma - fa nei, "«- 
So - loi loi - m.'i- ta, 
Ma faa - ma - ga - lo; 
la uia * O - .O - na; m- t=l Paa - fi - a - fi - a 
Tuu e - se ma-la, 
So - ia le fe- fe, ^ffP Ma faa - li - le - IUU. 
Ia OU ii - le - mu. 

Ae fi - \\ - le - mu. Joseph II. Dean. FNf4 ^ \ i S Tina. W. W. Phelps. No. 21 O Le Agaga Paia e Pei o Le Afi 

i_M y~iffij 1 i i. f Le^-ea - era Pa I Ua 
Ua 

3. { Ua mau - a 2 fUr O o 
fai 

la 
E so 

a 

ta 
fa faa 

le 
e 

le a 
ra - i l 
li 

la 
lo a ua pei o Ie a - fi, Ua 

gra ma tne - a a - lo - fa, Xa 

i o ta - tou ma - na - tu, Ua 

a o ua me - a u - ma, Ua 

ma - fu - ta ai pe - a () 

fai lo - na to - fi, O so 
ma ste=t -(2- __. i _i § £—£il * \f* i J UJ-i i lg-:l i \& j i I Refrain. o - so mai la - va ia i ta - tou i 
mu-a - i fai i le ta - la le - , . \ Ia ta - tou 

lei. ) pe- toe tu - u mai o to - fi - ga le - lei; \ T 

sooa - i lu-ga ma i ta - tou nei. j la ta " tou pe ta-raa'i ma - mo - e ma lu - ko fe - ai; Ie -su Ke - ri - so Le pu - le e - ai; ") 
; mai. ) 
Ia ta - tou pe s ^J J J | J^-eL D| J J \ | pf^£ 

pe - se a - toa, ma a - ge - lu, O - sa - na! - sa - na! Vi- ___:= «_ __<_ -5»- 1 i 

O Le Agaga Paia e Pei o Le Afi i_a^s__p^ * = :_ wip i li, Ia sa ra fai §_; 


-P.T pe __? K. F. Soderberg, 

INo. 22 

C. W. Stavner. ?H=— -^_rf f-. le - nei faa - nia - nu. 
'_# _J I l_ r Uso e, a tatou Tete'a :_- ^4_i: 
-__-_'- s E_ 2. —(5 __ Falane. Jno. S. Lewis. _*- __ _' ___| f- 1. U - so 

2. Fai - ga 

3. Fi - le 

4. Ie - su e, 

ta 

iiiu 

e, a ta 

le faa 

lau nioe 

i - na tou te - te 
ma - vae 
i - la 
a - lo »»£=£=§#= 

_____P__f^_____ J ^ _- a, 
ga 

lo 
fa, A 
Ma 

I 

Tau nioe 
le 
le 
si _>- _> — -i — <s* __ 1 :__i 
: _E_ f =f=. ■ t_ ?: - — <_; -_■ ____ oe / 
u - 

tuu - 

mai le 
^. i 
«a 
ia tuu 

o 

niau 

i . . 
nioe 

le 
nia j_ „ 
_^_ niau; 
nei; 
lei, 
tou,. 

_SL Iv 

K 

Se' 
Ia uio 
le 
ia 
toe mo 

toe 

a 

nia mo o 

nia- 

fio 

fu- *=Ht . * - _1 ma- 

fu 

mai tou 

ta 

Ke lo 
la 
ri ta ai Jaa - ta to 
va, 

s ", 
si. _? ___± f I 
I 

]•; 
Ta _ ma - na 

le la 

faa - ta 

tou nia 

-C2 _- <_2_ tu 
lo 
si 
le _ 55 L -<5> -_?- la 

la 

ma 

u _r- 

te oe. 
gi nei. 
ta - tou. 
so nei. II _> £_:: -_ *__: _ . _ - i Unkno\vn. No. 23 Ua Atoa le Filemu 


PiiJliiife%l3l 1. l T a a - toa le fi - le - tllU / e a - ,ua - le-lei; 

2. Te-le le a - lo-fa mai, la a-ga- le-lei; 

3. l T a fia - fi - a inai lu-^a, / e a - tja - le-lei, 


* — p _=izzazzt: » — # 

izzSr: Ua ina-nui-a 
\\ le tu-pu 
A - toa fo'- i Ffff=| 

izzzizzizzfzzd 'im & — f :s 2z^:: 
i ta - b'u, K a - ga - le - lei; Te - le me -a e mau-a ai, 
ai se va , A a - ga - le - lei; Tu - pu ine-a i le vao, 
la - lo nei, A a - ga - le - lei; Si - li o le fi - le- niu, 'i m & — m^mmmm ~i — ^ Mea tu - tu - pu fu - a mai, K le - lei o mea e fai 
K ma - no • ^i mai Ia - au, K li - liu inea ia ta - tau 
Tou te mau - a ia Ie - su, Le A - lii a - ga - nia - lu, 'm ^Ee£=$E2EE£ l *?- mm E e — Fd— *-- a 
a 
Ma a tra le - lei; 
le - lei. 
le - lei. K *H=tt r&— l&: JZE± 


-&- ~*- le - lei, 
le - lei, K 

i«; H le - lei, - r J- 0- - 9- — — le - lei, 
le - lei, 
le - lei. Ua Atoa le Filemu 

== $ — l — — c * — i :i&= € - /r» ^ nns &fc$ le - lei o mea e fai, A e 

li - liu inea ia ta - tau, £ e 
le - lei pea o Ie - su, / e £Jt± =£*y a - ga - le - lei. 
a - ga - le - lei. 
a - ga - le - lei. \\. V So<lerberj 

No. 24 

A. M. T0PLADY. r iit : Si/ ^ r=c5? i Falane Iesu e lo'u Faaola e Thos. Hastings. £8= « 


'3= r^, H:i\i 1. Ie - su e, lo'u Faa- o - la e. Ia ta - li - a a' - u nei; 

2. Ie - su e, le Faa- o - la e, Ta - i - ta - i pe - a mai; 

3. A ma-vae le o - la nei, la ou le toe ta - a- se; LZZ.v2-JZp — p Ō. TTf^ £2. — \-&- t=±=h=t gg iM 


ty ^~» — H^- ¥ O lou to - to ina le vai, 
Ua ou vai - vai a' - u nei, 
I'e a to - e a - la niai, 


r 3T U - a faa - nia - li - gi ai, 

l'a tu - mau i niea se - se; 
Ma va - ai ai ia te oe, mmtm 
fj $£=33 2? <5 Ui wm - ō— ? - *- 8 Se' - i fai ma niea ao - ga, K O - laa/ina ia nia - ma. 

() lou ma - lia mai lu - ga, K te - 'a ai le po - gi - sa. 

Ie - su e, lo'u Paa - o la e, la ta - 'li - a a' - u nei. f±=t fcfc=d rf-f-ri" II A. Dean. *— ^a -<?- — V — ; J J J — ^- a Alona. 
o mai la o e fia mu ppf#PN i S. B. Marsh. 


* ^ i 1. Ou - tou o e fia - i - nu, 

2. Ou - tou o e fia - i - nu, 

3. Lo ta - tou Kai - to - a - ira, O mai ia i le vai; 
O niai ia i le vai, 
E toe a - fi - o niai, m mm %e rir r t odc| fe i j j J i J J Jij j t 

J * i t_g * ^— t— i — j — F- LI5? -£» Ou - tou ua le niau tu - pe, O niai i - na .a - ai. 
Ia ou - tou mau - a ai la - va O me - a e o - la ai\ 
Ma e na mu - a'i i - nu I le - nei la - va vai; ^ee^ee^; « :£z«: m =i ^ U - a' - i mai ta - li 
E le tau - faa - tau - i 
A tau - nuu i Si - o =pm^m ga, Ma o mai la te au; 
na Le o - la mai lu - ,ua. 
na, H mau faa - ta - si ai. -iff - i r t ^EE^30E$E^E=^I ^ ¥. 


_i 

. a « a -O 


1 il _ : 
— * 


~*~g 


J *— ~— 


eeej i-£ ii»l i ' i'i Paa - lo - go - lo - go mai ia, Ma o - la ai faa - va - vau. 
Ae fo - ai - fu - a - i - na I le ga - lu - e ai. 
Mo lo ta -tou Faa-0 - la Pe a a - ii - o mai. 1 =#-=H-rlr *-»»» -* Tali O mai ia o e fia inu 

=pd= 
Ua ta - fe mai Si - o - na I a - so e sra - ta ai. U-^-4-4- ^g^igEgl^^ E^Eil-g Unkno\vn. ISo. 26 E! Ia Sau Le Aso Lea Alex Neibaur. A. C» Smyth. 
JM=^f^ fte^fel f-p^-r S7 - f K! ia sau le a- - so le - a, Ua (o-la-io - la - i - na mai 
\ Mo I - sa - ra - e - lu la - va, K toe po - to - po - to ai. } 2 f A - lii e, pe tu -maula - va, Lou to - a-sa na o - o mai, ) 

\ Ia a - lo - fa ma ta - ta - la, Ia K la - ve - a - i ai. J 

i I Po ua la - ta ia Ia-ko-po, O -na to - e sa'o -lo - to ) 

" \ Nai le sa - la ma le ma - la U - a no - fo ai la - tou? / I m\^4f- j-j- 5?— 


2=1 $> — s fj ~rJlr 
Hjp r 

K! O- sa - na K! O - sa - na! Ma pe - pe - se ai ta - tou. 
Oe le tu-pu, Oe le tu - pu, Ma-na - tu - a mai/ma-tou. 
Le Me-si - a e, I v e Me - si - a e, Oe le Tu - pu fi - le - mu. 

J4 


t GL ' g <2 — =r3E \\ K. F. Soderl)(r-v Falane. No. 27 Lou Matou Atua e, Malie lou Alofa John H. Beck 
tmm^=M l=J mkiā^ O le 

Ma f a 

O nu 

H au ua fai 
fe - tai 
a - to 
fa - a - ta a 
a 

u ai 


le 


fa • 


a 


■ fe - 


tai 


1 


le 


ta - 


la 


le - 


lei. 


a, 


ia 


ū . 


fi 


- le - 


mu 


Sl 


ai 


nia 


le 


Ta - 


nia i^ipri^^ā^ita i IVka. No. 28 Ua Malie le Atua e, Lou Alofa 

C. J. Thomas. ste^: Kipem. 

Moāerato. 

_-4_3_r- 

1. Ua ma-li - e 

2. Le Ta-ma e 

3. Ia ta - H - a 

4. A - li - i e, ^ f" -*- ^ le A - tu -a, 
faa - fe - ta - i, 

le Ta-ma e, 
faa - f o - fo I.ou a 
Mo mea 

Le l - ±±fL—t=k -o -*-* z_7 4. A - li - i e, faa - fo - fo -ga I lo - fa ua le - lei; 

u - uia ua e fai; 

fo - ga uei ua fai; 

iua-tou le la - va; -|-eS-: _d_= :._? Wf- j___f Etp -*" Ua o ma - i 

Ua uia -li - e 
Ia li - li -g 
Tau - si pe - a 

-0 r 

le au u - so 

lou a - lo - fa 

lou A-ga-ga 

ia i tna -tou, **? ___* W I le sa - u - ni - ga nei. 

I e sa ma - la - ga mai. 

I e a la - u - ga mai. 

Ia nia-tou sao i lu - ea. vr t i. Mf f i ff* Tffifi 1 p f j f i r_g Faster. _r asitr. . n reign, 

<_4=r*k _!s_ .i??ie pp 2nd time if. 
Ia, e li - li f" M 4= - X i » J Ia, 
la. gi mai lu - ga 
c faa - to - nu uiai lu - ga, 

Ia vi - vi - i i lu - tra la, fa - a 

J X X I X j J J &__ :p-=-# ' _= 
la lo nei 7 

O, 

Ia, 

I, 

C), o tu- 

J X X V x V ou, o 

e faa- 

le - nei Fmg^prffT?%g Jt?£z ;j- -<S lou A - ga - ga Sa, 

to - nu niai lu - ga, 

a - so e ao - ga, 

niau i nia - tou liei. JJ -& :J=Ej 
& II Ja tu - tu - niu ai nia - tou. 

( ) nei mea le - lei ua - 'ua. 

Ia vi - i a le Ta - nia. 

I le - nei nia - lo le - lei. 
Kipeni. No. 29 Moe, Moe i lou Tuugamau H. W. Naisbitt. G. Careless. IkE^ 
r fefeSElliālii 1. Moe, aioe, i lou tuu - ga-mau; Moe, moe, ma le fi - le-mu; 

2. Moe, moe, e le toe ti - ga; Moe, moe, e le tx>e vai-vai; fc3: *----*- :J-^-^- H 5 -i b~y i — ^""r — r — rr — ' — ^-^ 

-i h g H U— ty - h 1 T*\~ ~ ' ' '-&-* £— 1\ — f\- 
W-r~Wi M == 9 z E~~~ii Moe, moe, se'i a - fi - o mai Lou A 
Moe, moe; se' - i toe tu mai Fa -a f li - i o Ie - su. 
ta - si ma Ie - su. 153 


T& £=£-\ M*= I »- i/ i/ fEpEE^E33 E^fe&lEf PP 

-S» # ^fekiil 3. Moe, moe, e le toe au - e; Moe, se - i - a i - li mai 

4. Moe, moe, a-mu-i a oe; Moe, moe, u- a i'u fe - au; 


0—0—rt 2 =pL t r f_f^-fcj: -*- » — i 

7~~V &-*. t W~~~i: 


TT ā -<*■ :i= #1 
t^ 1 Le pu o le toe tu mai, Pe a a - fio mai Ie - su. 

Mo - e moe ia e mau - a ai I,e o - la faa - va - vau. $2 t 1 I r- 

5 -^ 0—\-p—f — I V £2. l "nknovvn. No. 30 Le Au pele e O maia Nei Arr. by T. C. GRIGGS. -ft-tf *-i- ~3 
L <-? 1. Le au pe - le e, o mai - a nei, Ia ta - tou tau -ma - fai 

2. O o - ua mau - t^a la - le - lei, Ma pu - na vai ma-ma, 

3. O e pa - i - a o i ai, O lo - o fia - fi - a ai; 
lii 

:fct pipsf=?=^il= •^ 5- -* -fv m K fa - a - ta - si i le a - ai Ua va - la - au mai ai, 
Ma va - nu fo - i o i ai, Ta - tou te i - fo ai, 
Ua i' - u ai o f ai - ga - ta I le - na fo'i a - ai. «fe££3; t=fr I h — t, — l,— H IPE F ii 


I iliāiMg iii feil £ E- Ua faa - pa - ia 
Ma faa - fe - tai 
Ua ga - lu - lu m e le Ta - ma I v o ta - tou to - fi i lu - ga, 
i le Ta - nii, I - na ua ta - tou sao i ai; 
e ai la - tou, Ma la - tou fa - a - ta -li mai, E=-^-b + ——V— V—V-+- l E==§ztE! -.- ^ r^ m 
s^\ i m Va t<> - la - fo - ]a - i - na niai, Uo'u nu - u o i ai. 
Ua 0« i - loa ua ta' - u mai, I v o'u nu - u o i ai. 

Ua ou i - loa o lo'u Ta - ma, () loo i ai i lu - ga. M [ : b=l£= -f=£EVp-__ , 


Kipeni. No. 31 Po o se a ea na Iloa? JOHN S. DAVIS. 

Chttrfully. E. Stephens. 5* ±8: i^ ^=g p 1 . I'oo se a ea na i - lo a* () /e a - ge - lu na le - le 2. Penalu-a' - i oo mai e - a? Na mu - ai ta - la - i 

3. Pe sa i -fe - a o Ie ta - la? Sa i ai ea / - la - lo X. X. 3 Bz£^ ā^gpi^ & j;j.j.j; -*- māk mai; Pe na au-mai e ia se me - a? O le ta - la e o- 
ai; Aeo Ie a ea le - nei ta - la? O le - nei ua toe au nei: ;? K/e-ai la - va sa a - ve - a, Ma ua toe au -mai-a i^i. *. lElEE£EEg£ - £^:i_i Xi:iJ J *- :£■ ii: i hJ T ± izz:iz: 

la a/. U - a fi - a fo - la - fo - la, . I le la*- lo - la - ,u'i 
mai. Sa ta - la - i foi e Pau - lo, K Pe - te - ru ma Ie- nei. A - o e lei fa - a - lo - go, Pe na i - u i se mm 


Li!*: V* £' f i ^ -e^ ri ifi^ttpp nei, I ta - ,u".i - ta u- mala- va, Ia la-tou a-mio le - lei. 
su; U- a ta - tou ta-lai - i - na, Ia mau- aa/le ii - le - mu. 

a? Sa ta - la - i ai le Jl - li-i, I - na ia la-tou ma - ma. j? i.«@f f t . rt _ r . ^PPiPP 1 Kipeni. No. 32 Faalatalata mai nei J. L. T0WNSHEND. 

Anāante. WlLLIAM CLAYSON. sinaame. 
1. Faa - la - ta - la - ta mai nei, Ie - su, Ie - su le - lei, 

2. Faa - la - ta - la - ta mai nei, Ie - su, Ie - su le - lei, 

3. Faa - la - ta - la - ta mai nei, Ie - su, Ie - su le - lei, 

4. Faa - la - ta - la - ta mai nei, Ie - su, Ie - su le - lei, m Mām 
* ■wm 
*=; %j 


Ta 
O 
O 
la r figSIIIppflfp fe - la - ta - i ma oe, O lo' -u lo - to ua se. 

na o sau - a - ga nei, Ta fe - la - ta - 

la' - u pe - se le - nei, Ta fe - la - ta - 

ou a - mi - o ma - moe, Ta fe - la - ta - 
ma oe. 
ma oe. 
ma ol'. 

illi 
V j mrr™^ r f #^ pa ;e__ L L 


O oe e ta - si, o oe, O lo' - u faa - mo - e - moe, 

Ua le - ai so' - u le - lei, R mi -ta-nri - ta ai uei; 

Ua tu'i-na-nau a - tu nei; Ia ou a - mi - o le - lei; 

A te - a me - a ti - ga, Ia ou sao ai i lu - ga; ! 
^Fiito ^ Ia e tau - S! pe - a mai, Ta fe-la-ta - i ma oe. 

— -#-• «#•• •— _r_i__t_" • - f- #-• * 9- 9- 9 mt&iM K. F. Soderberg. «-r* Falane No. 33 Ia Vave mai Outou T. Davenport. U mmsmmmmim 1. Ia va - ve mai ou-tou, O e ua mau to - fi - ga, la 

2. O ou - tou o ma-moe, Na f aa - sa - la - lau - i - na, Ia 

3. la va - ve sa - la - nio, Ma pa - pa - ti - so - i - na, E 
m^mmmmmm Hg faa - ma - lo - si pea 
va - ve mai ou - tou, 
tou te mau - a ai I le - nei ta - la 
E fa - a - o - la 
Le fa - a - ee o i - ga; Ua 
i - na; Ia 
li - ma; Sa 
m=ht -V— L - v-+- mm v — ^mm %) i': f \ I l I l to e faa tu na mai ou - tou la - fo 
fa - a - pe - a - l na ai, 
fai, Le 
O 
E ga. - lu e jra *ra pe - ro sa - la 

fe - ta m mm^M L m r^tr m e o - laa/;Ia va - ve i Si - o - na e nia - pu ai. 
u - a fai; Ia va - ve i Si - o - na e ma - pu ai. 
ūa ma-vae; Ia va - ve i Si - o - na e ma - pu ai. m ?- v — 


Joseph II. I)ean. Tina. INo. 34 J. Wood. Faafetai i Lou Alofa 
CUARLES C. CoNVKRSE. ri^fNM 1. Faa-fe- tai i lou a - lo - fa, Ōe, lo ma-tou nei Ta - nia e, 

2. O loo ma-tou po - to - po - to, Le au u - so ua o mai, 

3. O le ta - la - i - ga mo - ni, U - a ma-tou nau-nau ai, 

4. I - a ta - li - to - nu u - ma, O le a - tu- nu - u nei, M f — »— ?— fr — f ~ -^r p p — -p — f — p — } 

rzzc — p_ p g — »_gq:p -_k — \t — r — p 
"£- Sa e tau - si ma-tou 
A - toa fo' - i au au 
I - na u - a mau- ti - 
Le - riei ta - la - i - ga £=g=tm u 

au 

no 

mo 

(2 ma / po ma ao u - a ma-vae. 

na, Ma lo ma-tou nei ma - tai; 

a, O louma-lo ua au-mai. 

ni, Ia la-go-na ai le - lei. 
Tau - si pe - a, tau - si 

Ia li - li - gi, ia li 

Le a - #e- lu, le a 

Ma ia va-ve.ma ia -£-- lit-llu.* pe 
li 

ge 

va 
a, Le au u - so u - ma nei. 

j;i, Lou A - ga - ga mai lu - ga. 

lu, I le la-lo-la-gi nei. 

ve, O - na fa - a - ta - si mai. 
__§ Tau - si pe - a, tau - si 
Ia li - li - gi, ia li 
Le a - #e -lu, le a 
Ma ia va - ve, ma ia 
pe - a, 

li - gi, 
ge - lu, 
va - ve, 

(2 Le au u - so u - ma nei. 
Lou A-ga -ga mai lu - ga. 

I le la - lo - la- ^i nei. 

O - na fa - a - ta - si inai. vlLl-l l l l |L-B ES_i^g g ■ i || Laau. No. 35 Pe A Faigata Le Ala, Taumafai 

W. H. Flaville 

ife 

n / * ;_~e: fpPi s=r JOHN R. SWENEY. N- -£- 1. Pe 

2. A 

4. A f? a fai-ga-ta le a - la, Tau-ma- fai!(Tau-ma-fai!)Pe a 
e fa - a-no- a - no - a, Tau-ma-fai!(Tau-ma-fai!)Ma ia ])a - u «dfa frrrra se llR' a, Tau-ma-fai!(Tau-ma-fai!) Q Ie- V— 1 - i m _#^=^ā_I_^ mai se ma - la, Tau - ma _ PP (Tau-ma-fai!) Pe a o - no - sa - l 

su e tu mai 
fr h h £ pe a, Tau - ma - fai! (Tau-ma-fai!) Pe a 

a, Tau-ma-fai! (Tau-ma-fai! ) U ^mmm -9- 
V — 
IS mm m^mmm. o i - na ta - gi, la te - pa-_'e i la - gi, U - a o 

ū - na- fi - nau pe - a, () - na ma-nu-ma - lo le - a, O le 

la - ta mai o i - a. O le A-\i - i e 

-* » m f 

:i:__i 
pa - i - a, K a- 
*— -*— __— ^— __I LI____ m 1 1 « 
fli^Pigftfliii 
teu ai nei le tau-i, Tau-ina - fai!( 'lau-ma-fai! )Au -a e tefaa-vai 

to - nu la - va le - a, Tau-ma- fai!(Tau-ma-fai! ) 

la _i le fi - a - fi - a, Tau-ma- fai!(Tau-ma-fai! )Au - a ne S-g-f^^^^-^ p^E _m *_= j i . fHi^ vai I me - a fai -ga 

e te faa-vai-fai. 2? i — i [ fs N h ___^, __•_>,- 

w — * _» — # i 

Te - le me - _ e inau- M— ā-f f. 

~~T~v mm 

9— Pe A Faigata Le Ala, Taumafai 

wmmt mm a at (e niau-a ai) A i ^9— -f— » — *— f — f — f-r£ — £ — 
: izz izz izz i=zbzz iz: : 1 r 

:^=zEz=BzzEzzEzz:bE=£^ pu - a - pu - a 

t- ga. (pua-pua-ga.) 

PB E. F. Soderberg. 

INo. 36 Pe a Muimui Lou Loto 

P. P. B. Falane. P. P. Bliss. * if l j, u£SE5? g##^l 1. Pe a liiu - i - tnui lou lo - to 

2. Au - a e te fai - a ta - la 
^ Ne' -i ta - li - to - nu va - ve 

-g-4-i I e a - ga-ma- se - sei, 
E le - a - gaaise u - o, 

I se la - la fa - tu mai; F izzi: -5»- ipnig^ipiili h- -#— -<s Ia niu - a - 'i su - 'e i - fo Pe a - to - a lou 
Ne' - i tu - pu ai se ma - la I lou lo - to e 
A faa - sa - la a - tu fu - a, E te le ma-ga ie - Iei. 
ma - lo. 
o ai. 
Ia e nia - na - tu - a pe 

-.-rf— -D— rf~ — f — F-^-F—rf- 
•i2:kzz#z: : izzz izz kez tz : :: V=4 ^t: ±zzzzzzzizz: — ^ — E — v-\ ±z *F u - pU50-o - na la - fo, K toe U - lu- fa le mai, iHigii^iilfii E. V. Soderljerg. Copyright, 1905, by The John Church Co. Used b Falane. No. 37 Tautai pea oe Ieova Robinson. Annie F. Harrison. 
I. Tau-tai pe - a oe le - o - va, Ia mau - aaile nu - u U 
1. Pu - na - vai o i Si - o - na, Ia ta - ta - la - i - na mai; 
3. A lu - hi o ma - fu - i - e, Au - a tou te fe - fe ai. iiiil^pppip^ipppl^ EEfe-a-sfefe^s ^ mm^m^^it±^ O ma-tou e vai-vai la - va, Tai - tai - i - na i ma - 
O le a - fi fa - a-ni u - tu Ia e toe a - fi - o ai. 
O le a - so faa - ma - si - no U - a va - ve o - o 


S=i fc£EEE r J Tg--f— g — f L f -rtr 


l u ^pppi^ppsiilg X? 1 Le a - ga -ga, Le a- ga - ,u r a, Ia fa - fa - ga pe - a mai. 
Le Faa-o - la e Le Faa-o - la e, Fa - a - va - ve o - na fai. 
E ga - so - lo, E ga -so - lo, I Si - o - naema - pu ai. ? =&=*= § f: £: 1- =^ =^=^=^tj jij-.i i i u . j e~a Le a - ga - ga, Le a - ga - ga, Ia fa - fa - ga pe - a mai. 
Le Faa - o - la e, Le Faa -o - lae, Fa - a - va - ve o - na fai. 
E ga - so - lo, E ga - so - lo, I Si - o - na e ma-pu - ai. 

=F= ^== =F==^= ©ftE ?=?= £==F= p f : ■==*= F==fl E. F. Soderberg. Falane. No. 38 Ua tafa ata o le ao mo Samoa Thos. Hastings. E. F. Parry. 

pliiiiiiii 
le toe 
va - lo 
pu - na 
faa - tu po - 
ia e 

vai - 1 u 
pe 

u 
n a li 

ro 

a 

le u 
fe 
ta 
ta li 
ta 
fe 

la mai 
tu 
ai 
le ai; 

ai. 

nei; 

lei. X *- +■ m 12- 1 P 
fe^^fei^i o 

I-; 

La 
Ua le a - ge - lu sa i 

ta -lai a - tu i 

gi uiai niau - ga o 

u - nia tau - a a - lo 

nu 
pe 

tO a 
u 

se 
a e Io - a 

u-ma la 

o - li - o 

nia nii ne, 

va, 

li, 

sa, m O — E^ m 
Joseph 1 1 . Dean. No. 39 Ia Agalelei ma Alofa. 

— 3— — 3— — f ~ * — J— --£ 
J. L. T0WNSHEND. E. Beesley. esE^gā m 
1. Ia 

2. A 

3. Faa H== a - ga - le - lei ma a - lo 

fai tou te fe - tavi - si a 
pei o le pvi - iva - vai o fa, 

i, 

la, Ma 
Ma 

K "£SES -^ — I — i — I — -i — 1 — i — | — ^-=1 — H-H-fT^Fl m "«- ■■m M 4— m ■3eM S -&=-. fe - tavv-si -a - i le - lei, 
fe - a - lo-fa - ni le - lei, 
i - mv nva nia - li - e ai, Le avv vv 
H ma-mi-i 

Fa - a pei so a - 
a ovv- 
o le 


— £-p=.— =-JI; 
±i "^igg^ppppggp pg^^ toa ma a - v 
tou v le la 
leo o a - tre 


fu, K fi • a - fi * a ai ta - tou nei. 
A - toa nva le o - la - ga nei. 
Faa - pe - a le a - ga - le - lei 
A i - ta ma ti - ga le lo - to 

Ia fi - fi - le - mu ou - tou lo -to, 

Le- nei i - a tu - mau ai la - va 

: L tjh _L i^FF^R: m^ 
Ia Agalelei ma Alofa. ta - li ma fi - fi - le - lim, Ma ia fai n - lc- mu o au 
ta - lo ma pe-pe -se ai; O -no - sa' - i ma faa - to - a- 

a - ga ma - lu e le - lei, Ma ia tau-ta- la ma le a- H r i- j — I j :— ~ \— 1— — z s$x— ■*-H- 
1=^ ^ ■* iii •=1 — J Nr 7 2 rr^ __J __ *-- 1 ( ^=P=^ :__£______ u ^^ Bit. u - pu, 
to - a, 
lo - fa. K si • li le a - ,^a - uia - lu. 
A - lo - fa i e i - ta niai. 
K te - a _/ a - nii - o se - se. , p }t ^ Ej=__zg ^_!-g^Ep---S--^=_r^ 3 ^__^___ _ r ^_| ^ 
sss D-> £ — * — *- TAU ? ^__=| *— 1=3 — b — ^ : " ^±^^^^^________^ E ^^ E ^ 

Kma'-eu le le - lei, o le a -ira-le-lei, K mau-aainia-nui-a tu ^MkkMM ^mM r:^--^: — X- tJ 


N — 

i_zi _-r niau; I - a .- ga-le-lei nia a - lo - fa, Ma fe-tau-si- a' - i ta - tou. i^fppiEgiigiii^ii 

V. K. Morris. > U U I U U MoliM I No. 40 Tofa le Au Uso pele e 

J. H. Beck Jos. P. \Vzbster, by per. 


^; .. h 1 -N -ft-i-^P— »-■ » — *3? 

1. To - fa le au u - so pe - le e, To - fa so - i - fu • a OU- 

2. Ua fai - ga-ta te - le nau-a, O le ma-vae-ga nei o- na 

3. A va - va-ma-mao i ta - tou, I le - nei ta - la - i - ga le- 

4. O le fe - a - lo - fa - ni le - nei, Ua tu - pu ia te i ta- 
tou; A ta - a - pe - a - pe ai nei, 

fai; Ua ta - gi le lo - to ti - ;<a, 

lei, E le toe ga - lo la - va ou-tou, 

tou; I - a tu - pu a - ti - li ai nei, K le to - e ma- 

Ma loi -ma - ta ua 

I - a te i nia- 

Ma ia O - la e m % tt- 


TAUI ^EgS^P : ^J^EF~ idi fu - ta ta-tou. A 
ma - li - gi ai. 
tou u - ma nei. 
fa - a - va-vau. cS± e toe nia - fu • ta ai I le i L^ 


A e toe ma- fu - ta ai 
No. 41 Ua Matou O mai ia te Oe le Tama C. W. Penrose. E. Beesley. 
za p — •— i m — g — j-l^ mm 1 . Ua ma - tou ta - gi ia oe le Ta - ma O i ma - tou o lo 

2. U - a ma-tou fi - a - fi - a ai nei, I mea e te - le ua 

3. Ua faa-fe-tai i le ta - la le - lei, Ua ma-toumau-a i 

4. Ia faa -ma-lo - si ia te i ma-tou, Ia o - no - sa - i ma m m * i iZZj fej=fejJEEJ=^g= <3r -9- m*m. sa Io - se - fa; 
fo - a - i mai; 
o - na po nei; 
ma-nu- ma - lo, Ta - tou ma - f u 

oe le a 
E ma - nu - i 

1 me - a u ta faa - ta - si ai nei. 

la ma - tou te o - la a/, 
a o e ta - lia mai, 

ma e fai - ^a - ta ai, r.3-1»- 

-X- J- 


kkkkkkm$ m jU± 

m V mm^^*m Ia ma - tou le toe taa - se. 

Pe a tu - mau ia te oe. 

Ma tu - mau ai ia te oe. 

Ma tu - mau ai ia te oe. Tu-mau, tu-mau, Ma-tou te r4- M *=*+ : *- : 1=^ -£— 4 wmm w% -o— -#• -#• TTo 
^P F. Iv. Morris. Molisa. INo. 42 

Watts. 

Allegro moāerato. 
Ou te Viia Oe le Tama f^oSES. 
t m 

& 1. Ovi te vi - ia oe 

2. O le A - tua e 

3. O le A - tua ou 

4. Ia ou vi - vii i le Ta- ma, A 

ma - lo ai, O 

te o - la ai Ma 

la - lo nei, Ia ma - vae 

i la 

ma - pu 

ma - vae o nei 

tou e 

ai e a u a -54— - 


F=W EE i e E - faa-ma-nu pea 

O le A - li - i 
E i' - u ai mea 
Ia fa - a- pea fo'i 
āplsfp i 

o 

faa 
i lu - ga 
lu - ea faa-ma-nu pea soe - sa 

lu - ga 

i lu- ija Ma 
Ma 

Ma 
O faa - fe- 
la - lo 
o mai 
na le- #-• 1 — - t: — £z iiiiliiigāiiizi tai mo 
nei ma 
ai i 

lei ma fai . mea ua 

e i ai; 

le Ta - ma. 

tu - tu - mau. V 

Ua e a - lo - fa te - le mai. 

vSa na fo - fo e sa ti - ga, 

E sa - 'o - lo - to pa- go - ta, 

Ma ma-nu -i - a faa-va-vaū, ■P^ tts *id^ mmi 
Ua e a- 
Sa na fo- 
H sa-o- 
Mama-nu- >«■■- ^iaina-nu Ua 
Sa 
E 
Ma e a - lo-fa te-le mai, Ua e a - lo-fa, fāa - fe 

na fo - fo e sa ti - ga, Ma La-ve - a' - i fai -ga 

sa-o - lo-to pa-go - ta, E le toe ai se mea 

ma-nu - i- a fan-va-vau, Pe a to - a -ga ma tai. 

ta. 
ti - ga. 

ū - nau - & - - ? E ^ if- TT ^ — -£zzz — -tfi zbz: dt 
e sa ti - ga, 
to pa -gb - ta, 
a faa-va - vau, Kipeni. No. 43 

A. Parsons. Fanau e A Siona E. F. Parry. HtHt ttt \ l-l-M+^nina 1. Fa-nau e a Si - o - na, Ia 

2. H si - li lo - na a - lo - fa, R 

ffi rf ,f f-_fc=fcrf: fi - a - fi - a nei; 
fa - a - o - la niai rg-zzi— :iz= g— »— P— :=P=i i f^ 3. () o ma - tou nei ma - tu - a, Ia e a - lo - fa i ai, 

4. Ua ma - tou fi - a - fi - a, Ma o - li - o - li ai, 
m ^^m^ m M 1 Pe - pe - se fa - a - ta - si I 
la /' ta - tou u - nia la - va, Pe L,e o loo le - lei. 
a tu - tu - mau ai . i ttiEt ~J& .4. ± u mm Ia 


la - tou 


ta - 


i 


- ta ■ 


i, 


I 


Au - 


a o 


lou 


a 


- lo 


- fa 


K ma - tou la te oe. 
fo - a'i fu - a mai. trht i t Jif m %$ 3=$=&f^ • o - na nia - nu 
le - sn, ia e tau si te - le ua au - niai; 
ma-tou u - ma nei, e se v — :tzzr: la ma- tou faa - ma - lo 

Pe a ma - tou tau - si si Ma fi - na - fi - nau ai, 
a L/e u - pu mai lu - ^a, *E i Ej [ fu f i \ i t{t \ r n () I - a ua tau - si a 
Ja tu-mau i le a - la Ma faa - ma - ma - lu mai. 
Ma i - a i'u le - lei. b:rfe zz^ V— *--/ \\\ u Ia 
Ma o - la ai i 

fi - na - fi le 

nau la - fci 
pe - a, 

Ma ma - tou Ml tv 

u - ma nei. 
fai mea e ao - ga. 

Unknovvn No. 44 Ia uu mau mea tonu nei HORTENSE BeAUIURNATS. 

Arr. E. BEESLEY. 


£ ^^m 9 9 9 
1. I;i u - u maumea to -nunei, Ma au - a le vai - vai, E 

Va - ai ia i le fi - li - ga O e ua i - ta ir.ai; E fggpiiltgl^=ptei^ Ia lo - lo mau o e ua tau Ma faa - ma - o - ni ai, Ia «E 7i r r~r i £3= £ *=s ^^g -9 * g JtZZ3 i' - u i - na fai - ga-ta Le tau- a o tau nei; Ia au - a ne' - i 
faa -le - ao - ga - i - na ai Lo la-tou tau-ti - ga. E le au ai i fe ^d^ jiM§^j^ip mauma-na-tu ma va-ai, Ma ia to-toa ta - tou. Ia au - a ne' i m m^ r<5^ ¥=^ 9— 9 Si m fa 9 — r :a ^£1 :&_ — — p— r — i -v- ^m pa-la - ai Ae faa-ma-lo - si mai. Ia ta-toutau i /e tau - a nei, Ma 
mease-se Le na te tau-ia niai, E le a-vea le Pa - le lea wmm^m^ fe - fe ai, E to - e tau-ia mai, E toe i-loa e :3Efci UrfrrfrTr s. ua tau, Le ®§ ^^ ^TTTS 11 ££=g »• EEE^ ma - nu-ma - lo ai; Ae au - a ne' - i faa-vai-vai,Ta-toutema-lo ai. 
e le ao - ga ai; E Ie fuamai la^ au le-lei fu - a le ta - tau. 
mmmtm^m^ ma - lo e o - laalO ie - a i - a tu-tu-mau,Ia o - laa/faa-va-vau. £* *rr r rfrC7 t^— ^ ^* — 9—9 9 9111. m Kipeni. No. 45 Faafetai ia oe Ieova 

Soft and slow. Words and Musie by E. Stephens. 

PP I N . J. ^ii^=^dlbi^ 1. Faa - fe-tai ia Oe Ie - o - va, /lou a - lo - fa mai; 

2. Ie - o - va e, a - lo - fa pe - a Ia i ma - tou nei, 


sadly. &* Sa e tau - si nia - tou u - ina / a - so ua ma-vae. 
Ma ia e fo - a - 'i - i - na Me - a e le - lei. Efc£— 
mMEmmEMmm- Faster. eres. taster. eres. r 

nj fEMm^EiiEEk 
I ; aa - fe - tai ina tau - pe-pe - se I Le Si - li - si - li - e - se 
Faa-nia - lo - si ta - tou u - ina, A - lu - a - lu pea i lu - ma, m=M=i& £=&==m i • ferSa gpfSJj=r^s ^ 
C) - na o nei mea <- te - le U - a mau-a mai. 
l'ai le- lei o ilie - a u - ma, Au - a ne'i vai - vai, i^^g ^ gg^g ip^gp^ai II A. I)ean Alona. No. 46 

Eliza R. Snow G. F. Root. Ua Pogai le Lotu nei 

iPHpiiiillililiāilifg 1. Ua po-gai le lo - tu nei, I Si - o - na e le - lei, 

2. Uau - lu - o - la i la-tou, I le to - ^a - fi - ti fou. 

3. Ua ta - ta - lo i la-tou, I le tae - ao ma le po, 

t r. t t 3id : F— F-FP"-^-"- 
1 Wf\l I J: S f = I^M-im To - a - te - le ta - ma - i - ti o i ai, Uaina- lo- 

le i - no - i - no i ta - pa - a lea. O a - va 

1 - na i - a le - o - le - o niai lu - ga; I - a liippppiil&iiiiii =*=: ^^mmām^mm^ lo - si pei o toa, Fia faa - o - la ia Sa-nioa Ma ia 
o - na ma mea sa, Ua ti - a' - i nie - a na, U - a 
sa - 'o mea e fai, Ma ia la - tou tu-inau ai, I - na mn FiHETf \ Tali. HJ :J HJ :jH:'lf f ^ su' 

6 

i e ai le o - la faa 
ina 
a la - tou i faa - va- vau. j 
ina - o - ni la - va pea. \ Ia faa - lo - ^o 
fai - a niea ma - nia. I ijo-lo - gO i=b=P — V V—$~ V — V V— 


— U- Ua Pogai le Lotu nei 

V l *-r- & ■ ■ tr r ff_=f tu, Ua pe - pe - se te - le niai; Ua tn - u - a me-a sa, 

g g /•Iff ,fl • _ J_- 1- ^ p_U 

2___J_ 


-r ^j» W . W . W W . W . W &—i PeioA-ge-lu i lu-ga, O i la-tou o le au-me-a ma-mae. ■^•m\ \,\\fm&H^ E. F. Soderberg. Falane No. 47 Maeu Mana Ieova e Eliza R. Snow. Thos. McIntyre. 

hp 4t p4 t 

1. Ma - e - u ma- na le - o - va e, Lou fi - na - ga - lo mau, 

2. O . lo - na to - to a - o - ga Xa faa - ma - li - gi ai, 

3. Xa a - na - a - na la - va ia, Ia oe o le Ta-nia; 

4. Ma - na - tu - na - tu ta - tou nei I nie -a o loo fai, J__ __ ggrT- TT 3_r- _: __ o s 1Zl_ (_ 1 .; ippigiiti= 


t r _s=t S _ Xa e au - i - na _-lo - fa mai I v au pe - le e tau-tau. 

lo - na ti - no e ma-ma Na la - ve - a' - i mai. 

"Lou fi - na-ga - lo ia ou fai' 1 () a- na u - pu na. 

Au - a ta - tou tc toe nia-ina, I lo ta - touMa-tai. __iif__il H. I'. Sorierberg. 


w -ZZr mm Falane No. 48 O le Talosaga a Iosefa Samita Geo. Manwaring. A. C. Smyth. 
3 m£%=^ 


1. Na pu - pu - ia te - le la - va, O le la na o - so mai. 

1. Ua na i - fo faa mau-la - lo, / lo - na mu - a'i tau-ma - fai, 

3. - na o - o i - fo le - a, O le ina - na niai lu - ga, 

4. Io - se - fa e ia e faa - lo - go, I la'u Pe - le o Ie - su, _3 m ______ =_r_r [_=___] 
__pi§__p Xa pe - pe - se la - j?o nie - li, _ Ia 

A e o - so i ai Sa - ta - ni, I 

U - a si - li - si - li la - va, / le 

Na te faa - to-nu-i - na o - e, I pj£_i_f 
na va - lo mai 

a faa - vai - vai, 

la o le la. 

a e te fai; 
I le vao i - a 

Sa toe tau - nia- fai 

O - na o - o inai ai le - a, O le A - lo ma/eTa-ma; 

- na fia - fia lea Io - se - fa, I le to - nu na au-mai; r. i 

Io - se - fa, I le mea sa i - fo ai; 
a-ti - li, O Io-se - fa i lu " ga; ±1* V V -_- -(2. ~\- ._ J- JJ J bt_L___ 

6— 9 

W l/ I le vao i - a Io - se - fa, I le niea sa i - fo ai. I le vao i - a Io - se - fa, 

Sa toe tau-ma-fai a - ti - li 

() - na o - o mai ai le - a 

O-na fia - fia lea Io - se - fa, I le niea sa i - fo 

() Io - se - fa i lu - ga . 

() Ie A - lo ma/eTa - ina. 

I le to - nu na au - niai ____£ 9 _=___=_ ? t r r : m l nkno\\ 'ii. No. 49 O Fetalaiga e Lelei J. L. T0WNSHEND. EDWIN F. Parry. 


1. O fe - ta - lai - ga e le - lei, Ua sa - ga niau -a 

2. O/e au A - po - se - to - lo foi, L,a - tou te ta - u 

3. Ua mai le Pe - ro - fe - ta foi, O u - pu e ma 

4. O lau-ga foi o fai - fe - au, E mau-aa/mea le mai, 
mai, 

- ma, 

- lei, !zM=t ^PF ±B=P=i mm m P 
j\liti tutm &a O faa - a - li - ga mai lu - ga, Ta - tou te to - nu 

Le ta - la fo - i ia Ie - su, K o - li - o - li 

E fa-a-a-o- a-o mai, T v e ma-na' mai lu 

K fai ma me - a e o - la ai I ta - tou u - ma mf ff iTirKr 1 -fe— £-* ai. 

ai. 
- ga. 

n ei . -9—9 TALI. r mmm i mmmmm Ma-e - u u - pu i- a, Mai le Ta-ma Pa - i- a 

I'-pu le-lei, Mai le Ta-ma •z2: 
— fi r-5 mi zfc: 

Ia fi - a - fi - a ta - tou iiei, Ma e - u nei u-pu le - lei. ^4444 ^^SM^d^ k. I" . Soderberg Falatre No. 50 Ia Faalogologo. 

Annie I). Stevens LOWELL MASON. S 
SHH 1. Ia fa - a - lo - go - lo - ,ux> Ou - tou ua fi - a sao 

2. Ia nia - tu - a gau-a' - i, Ta - tou i le Ta - ma; 

3. Ua la - ta mai le a - so K toe a - fi - o mai KTfTf-H e = i māmmm T :s :<z f L_S _^ L^ I /e ma - lo i le la - gi, I le - nei va - la - au; Ia 
Ia ma - tu - a ti - a - i , O tu e ma - ta - ga; Ti- 
IvO ta - tou nei Paa - o - la, Ua ta - tou i - fo ai; Ia fc=F=1 mm <5> u\ mm —6 tZJ2L [ i pi \ Q \ ou - tou te - u 
a - i tu le 
ta - tou sa - u m te - u, Le a - la mo Ie - su, 
a - ga, Ua ou - tou le - a - ga ai\ 
ni - a, Ia ta - tou sa - la - mo 

A ■#• -f- - -0- -*• •#• ■#■ 

■ * • a — i — r = = — :^i *=*= F «=:<£ i==l r 3 Ua la - ta - la - ta la 

i - i - nei le to 

1 a - ga - sā - la u va, Ue ma - lo fi 
nu, Ia fa - a - sa 
nia, Sa fai e i 1 mM le - mu. 
ga mai. 
ta • tou. 5> 1 ^ Anei 
Le Faawae Malosi faa - vae ma - lo - si, le 

e K a * se - £T a " se » a 

oe ne'i ma - ta' - u, pe 

le u - si - ta'i ia 

2 n * — r—p- mmm zz z? <S — *- 


au pa - 1 
e ma - lo 
lo - to 
Ie - su e o 

J — T" 
a e, Ua 
lo, Pe 

vai - vai, O ?±=± f la ai, E 

, «_ "25 32 rs? faa - tu mo oe e le 

a e ma - ti - va, pe 

a'u lou A - tu - a, e 

le tuu - i - naa. - tu i ta - la le - lei; O la-na A - fi- 

a e mau - oa, I tai po o 

tau - si pea mai; Ou te faa-ma- 

e i - ta mai, Ae tau - si - a 
m & * m §^f#jps^|i#ii lu -ti 
si pe 
tu ia 

tu - tu ^» a ai, Ou - 
a ai, H 

oe, I 

mau, Ia tou ua su - su - lu. ou- 

pei o le a - so, e 

lau a - mio - to - nu, I 

sao ai o i - a, Ia FPf^P^f^f i / -& m^m tou ua su - su - lu, ()u - tou ua su - su - lu, ia le-su e o - la ai. 

pei o le a - so, K pei o le a - so, le a - lo - fa mai. 

lau a-mio-to- nu, I lau a niio-to - nu, ma ma - na tu-mau. 

sao ai o i - a, Ia sao ai o i - a, ma o . la tu - mau. 

m m 
f 2 - m^. f=Ff=¥ 

m \ 'iiknmvn. No. 52 Faafetai i Le Atua, Le Na Foiai ina Mai 

• Spiriteā. N Tua. Spirikā 1. Faa -fe • tai i le 

2. O lo ta - tou pe 

3. O ou-tou le la A - tu - a, Le na f<> 
ro - fe - ta, Sa faa - a 
lo - la - gi, I - na fa ai - i - na mai, 

lia to - nu mai, 

a - lo - go mai, 
-^t mmtm mmmmm] L/O - na pu - le nia le nia - na, I nei a - so e ga - ta ai; 
Fe - ta - lai - ga mai le la - gi, I nei a - so e ga - ta ai\ 
Le nia - lo ua mai le la - gi, I nei a - so e ga - ta ai\ 
;i^ pa^^ 
t — 
L,o - na A - lo o Ke - ri - so. Na ia fe - ta - lai - a niai, 
E ua sa - la-lau le ta - la I lo ta - tou nei Ma-tai, 
O Ie - su o le Ke - ri - so, O lo ta - tou nei Me-sia, 
fcttfc: <—\ j 

• 1 ■ ss | J, J t: J t' pTTtft^ t : JU- Ia Io - se - fa i le a - la, Ma le u - pu e o - la ai. 
La - na pu - le, lo - na ma-na, Lo - na nia - lo e o - la ai. 
E ma - ma - lu, e nia-ma lu, O le nia - lo e pa - ia. BE LsfeH: m Faafetai i Le Atua, Le Na Foiai ina Mai TATJ. Faa-ma-lo- si tu-la'i i - a, O Si - o - na e i ai 

Faa-ma-lo-si,faa-ma-lo-si tu - la'i i - a, O Si - o - na e i ai 
k-P-v— k— u — v— v n: Lf=_2 k— £ il na **wm =^^£_S__I3hfE :g=Jr^= Hps O le pu-na o le pu-na o le o-la, Ia pe - pe - se faa-fe-tai. iiti: 


E_:i: k— V — V — V _Z__:fI <2- i/ r *-* p___j__5, — p_..p 1*-^ 7 t I Tua. No. 53 Ua faatali I le Tonu Ua faatali i le tonu, 
O le lalolagi nei; 
O e selesele saito, 
Aua le faatalale, 
Ina galulue alofa, 
Faaputu faatutu; 
Ua matua toga saito 
Talu aso o Iesu. O le taeao, a malama, 
Ua na'o le aso, 
Ona faia lea le mea 
E tutu ai i tatou; 
Aami au o saito, 
Pe a latou, uma mai, 
Alalaga fiafia 
"O le po ua mavae." Tali. 

Fai le sulu, fai le sulu, 
Faamu tele; 

Siona e, pupula mamao: 
Aleluia! Aleluia! Faamalosi, 
I Iesu, a pule aoao. E. F. Soderberg. Falane. No. 54 Faafetai i le Atua, R. B. Baird. E. Beesley. t' 'WtH\i:tli\Ull$tli 1. Faa-fe- tai i le A - tu C) - na o lc a - so nei, 2. U - a ta mai nei le lo - ^o, E le - lei le va - ve niai; 

3. E le -lei lo ta -tou i - fo I vi - i - ,^a i lu - ga, 

4. Ua i ai ou - tou nia - tu - a. Ma u - o faa - ta - si .nei, ^ton r r ū-u rU'^ ^^ I Tali.- Foa - fe -tai i le A - tu • a O - na o so nei Fine. n jl [S K | 3 N * me - il 4f U - a tu - u 
O le a fai 
LvO-to te - le 
Faa-ma-lo - si ga - lu - e - j^a, Ae ua fi - le 

ai vi - i - ga, Ma pe - pe- se 

ta - tou u - ma K le - ai se 

ta - tou u - ma K mau - a ai o mu le-lei. 
faa-fe-tai. 

fai - j^a-ta. 
mea le-lei. vn r r \Yi^ ^^^ ±^^m U - a tu - u ga - lu - e - gū, Jle ua fi - le le-U ik Jt H - 4 tal4\Hti \ U - a te - le le a - lo - fa O e ua ta - i - ta - i - mai, 

Ua ma - li - e te - le pe-se, U - a ta - tou la - gi nei, 

A - o - a - o pea i tu - si E mau-a ai le po - to Tou; 

I - a fi - na - fi - nau pe - a Pe a o - o mea ti - ga, *ti «M^u^TTTrg n\m I). C. Tali. U - a la - tou ga - lu-lu - e I sau-ni - ga e O- la ai. 

Ia i ai le A- ga - ga I le a - SO u- ma mi. 

Ia po - po-to u - ma la - va, K o - la ai e faa-va-vau, 

O - no-sai ua la - ta la - va () le nia - lo i lu - ga. 

m feSEjgSE3i3i^fe 5f EjS^j :i-f Jos. II. Dean, Tina. No. 55 O mai ia Outou O le Au Faifeau C. H. Wheelock. 
|ggpgg^ ^ tj^jk-fe 1. O mai ia ou - tou o le au fai - fe - au, Ia sa - i - li 

2. Ua te - le le sai - to ua tu - tu - pu niai, O e se - le- 

3. Ia pei o Ie - su, o ou-tou ta - i - tai I le ua ma 

4. O e ina - nu - nu - a, ina e o vai - vai, Ta - lai » ai le 

1 ^t[t3dp=gS f^p 
so - lo i e o ta-tau; Ia 
se - le e le ga-tu-sa ai; Ia 
ti - va ina le u - a ina'i; Au 
a - la la - tou te o - la ai\ O faa-po-to - po - to ia te i la- 

su' - e le sai - to nai le ti - ta- 

a o i la - tou ua a - lo - fa- 

e o tau - a - so, ma e o - gu- 
J3 *••_,« g-.i wmi?£mMmm pm^m ^ Tali. t+i ppPP tou, B ta'i - ta - i - i - na i le nu - u fou. 

nia, Ma a - ve - e - se ai nai Pa - pe - lo-nia. 

gia, la au - mai la - tou o i Pa - pe - lo-nia. 

gu, E faa - fou - i - na <_/ i la - tou e Ie-su. Pa-pe -lo-nia! Pa- e *= hfi p v~ ■M^- f. 
7=H mm m &mmm t -N 

# ā 
pe-lo-nia!to-fa la-vaoe! O loo i Si - o - na lo'u faa-mo-e-moe. B. I ; . Soderberg Soderbersr. Falane. No. 56 Anna Herbert. 
Anāunte. 

l --b m ■■' A Mavae le Pouliuli fe H. H. Petersen. U^ i tl'\i \ 1. A nia-vae le pou • li - u - li, Ma pu-ao i la - 1<> nei, 
-. IV a li - lo nia ua ya - lo, () le e - lu - e - fu oe, 
3. Pe a o - o i lou 1<> - to I ? ai - ga - ta o la - lo tiei, ;2£ ] m 


O le a toe fei - lo - a - i. Ma fe - si - la -fa'i le - lei. 
IV a ti - ga o lou lo - to, Ma - na - tu - a, tau-ina-fai. 
H ma-fai e le A - tu - a, O - lia tau - >i mai le - lei. m mm Ji U 

— 6 — m— r a F k-y-4- F ?z=A 


^Māimmmrmmlā R fe - si - la - fa - i u - nia, l\ o faa - uia - lo - si nei, 
K toe fi - a - fi - a la - va IV a i - u mea ti - e;a, 
H le pu - le inai Sa - ta - ni, la te o - e la'u pe - le e. 
mmm =*=f=$ m^m i I ta-/a a - tu o le o - ti. I le - na a - ai le - lei. 
Pe a i - u ine - a u - ma, () le o - la fai - ga - ta 
H te toe i - lo - a la - va () le nu - u la - le - lei. EE ^EiE l t r "~ I L Tali - I K K -o cz £= i A nia - vae le po - gi - sa, Ma le 

A ina- vae le po - ,^i - sa, 


-*— : *■ 


A Mavae le Pouliuli o ia fai 

Ma le <> - la ira - ta. !•: toe fei ____! fai - ga - ta, 

t_ ______ i-k- .<> - a 

;__ -I » S_ J-J-JUL H5»— V t_?^_l r I t\-n— _____: u - nm, I le liu . u i - lu - ga. 

I Ie nu - u i lu - ga. 

j_j — ____ , ^ -*- __£_ Kipeni. No. 57 O le tatalo o Fai nei MONTGOMERY. 

Anāante G. Careless. [i u j\riuumt. i ■*r-3-^ s f r f -i- 


1. O le ta - ta - lo o fai nei, E ha a - va' - e ai. 

2. () le A - £a - j*a na ti - .ua, E te ta - ta - lo ai; 

3. O le ta - ta - lo - e te fai K o - o i lu - ga; 

4. Ua pt-i e ta - si - i ta - tou Pe a ta - ta - lo ai; i _ m ^ 


T II Ma faa - ma - nu ai faa - le - lei I Le a - lo - fa inai. 

Le ta -ffi le - a i lu - gn Ia na a - lo - fa inai. 

Le a - la le - a ua tuu mai Ia i - lo - a le Ta nia. 

O lea " le tO -itfl - ū - ti fou Sū te fia - fia inai ai. _j * 
Kipeni. No. 58 

Medlly. Ua Ou Iloa o Iesu L. D. Kd\vards. Largo. 
^g^ti^sfe^ ou i - lo 
tu e ta 
tu mai la a o Ic - su, Ua toe tu i 

li i fe - au, O lo -na a-lo- 
'u uo le - lei, O tau- sia pe a 
fa 
a na nia-liu; 
ua tu-niau, 
a' - u nei; Aeeo.Mr. f-f 

Mz=££±m O lo - o so - i - fu - a mai, 

Ma faa - nia-fa - na-fa - na mai 

Ua tu le tu-pumo-ni ia, lea ua o - li - o - li ai. 

1 ta - gi ou te fai i ai. 
Ie - su o lo'u A - lii pa - ia. Soprano. 

— ^ f r ^t 4s>- tmmmmmtm s sja Alto. 

O loo a - lo - fa 
Ua tu mai pea i 
Ia ou fai vi - i 

Tenor. v— V mai lu 
fai-ga 

e ta - ?a, 

- ta, 

- tau Ua fau 

E ta 
I Le tu - a ai i le Ta - ma; 
li pu - a - pu- a - ga; 

e tu-mau faa-va - vau; ^ Bass. t=! fj #- -*- / — \? — ? — i 


m *7-* ~ft>u fX i 
w £ &m* 1 2 9 O loo ua ia fa - fa- ga mai 
Ua tu e la-ve-a- i mai 
Ua ou i - lo -a o Ie - su, I me 

I me 

L'a toe a n - ma e o - la ai. 
a ou te fe- fe ai. 
tu i - a na ma - liu. m • # ā ā ZĀ ##«*## & £ pmmm^ u v V 
E. F. Soderberg \rb r Falane. No. 59 

Psalmody. 
V O lo'u Atua e Ala ai 1 J. G. Fones. J *QJ]i J A rfflt &-1—+ Eff=l= *— #-, #=4 1. O lo*u A - tu ,S'l'OJg- i [. — tf^ — 

— ^=PF- a e a - laa/Meaou te fia- fi - a a/, Mea £e _c 
§ £tJ=J: Mea ou te fia - fi- f=F #*± » — r ou te fia - fi - a a/. N* L <5>- ^nrfr^ Na te fe- 
aai.Meaoute fia - fi - a a/. Na te fe-soa-so - a ±Df \ te-f fr A. i | J J— i— fl-h=k fti soa - so a - ni mai I me - a e o - la a/, 

fflJjSnj- 

^-^- ^F- H- — *- %^ -A « <S- <9- & I me - a e 
f2=F*b o- 2- me - a e o - la at, 

J2 I me #-*'- L <s> — JJ o - Ja ai. & tmm k&M±z£ la ai. me o - la a/, I me 
la ai. A pogisa ia ta'u rnai 
Le ala e ui ai. 
Le ala e ui ai. 

oe o lo'u nei fetu ao; 
Le la ua oso mai, 

Le la ua oso mai, 
Le la ua oso inai. 

3. 
Le sulu moni fo'i oe, 
Ua pupula tele mai, 
Pupula tele mai. 
Ia ou iloa ai pea oe 

1 lou alofa mai, 
I lou alofa mai, 
I lou alofa mai. Ua fiafia tele a'u 

I mea e lelei, 

I mea e lelei. 

Pe ou te maua / le Alii. 

Le manuia lelei, 

Le munuia lelei, 

Le munuia lelei. 

5. 
Ou te le fefe i e ita niai; 
Ua lamalama ai, 
Ua lamalama ai, 
I le alofa o le Alii 
K manuinalo ai, 
K inanumalo ai, 
E manumalo ai. 

Unknovrn. No. 60 

Wm. Clayton. 
mf Le Galuega a Iesu &^ i i J4j. i J j |J E^=g^ 1. Le ga - lu - e - ga a Ie - su I a - so e ga 

2. E te - le e sa nia - li - liu I me - a faa -sau 

3. Ua fa - sia i sau - a - ga na Le pe - ro - fe - ta 
ta ai, E 
a: Ua 

fo'i; Ua j___g^_g_^_g^ to'a -i - ti - /-ti i la -tou Na niu-a'i ta - lia mai; E to' - a 

si - li lo la - tou le - lei Ua o - la i lu - ga. Po fa - a 

faa-mau-faa - i - lo - ga ai O la - na mau le - lei. Po u - a 

^4 §§eb M « 

J N JS ^ _J j . j N te - le la - va O loo i tuu - ga-mau, Uamo-moe se'-ia au - 
no - a - no - a Ma fa - a - vau - vau nei? R /«-ai! O loo mo- 
mo - e pe - a? Po u - a toe tu mai? E! Ua la- ta - la - ta 

m^mmfmmmm li - a 
mo - e 
la - va O le a - so to - e tu. 
Se' - i sau le to - e tu. 
O le a - so to - e tu! O le a so to - e 

Se'-ia sau le to - e 
O le a - so to - e imi 
m f N _. _ P 
tu! Ua mo-moe Se'-ia au - li - a 
tu. K U • ai! O loo mo - mo - e 
tu! A ua la - ta - la - ta la - va O le a - so to - e tu. 

Se'-ia sau le to - e tu. 
O le a - so to - e tu. 
UnknoNsn No. 61 

Tangreen. Ua Fetalai mai o Iesu James McGranahan. -f\- fc-{ m -& « f\— fV 

3 » (- -& I t_2— - 1. Ua fe - ta-lai mai o Ie - su I e ua mau-a i ti - ga, 

2. Ia a - mo o le a - mo nei, Ia a - ve ma ia le ti - ga; 

3. Ia a - ve le a-ve-ga nei, Sau i - a oe ma tau-ma-fai; ^e !__rfc|>_-_:__ 
^__3zib__t 1_Z1 __ — zz:*_z : i___z i__=i h ~b~b~ f igHI 
_i__^_________^__j__3__^pH=_i K toe mau-aai le fi - le - mu K su - i ai le fai-^a - ta. 
K te ma - fai le a - mo nei, Au - a e le o fai-^a - ta. 

I me - a u - ma e le - lei, Ia e faa-a - o - a - o mai. Wff&£ 


&— -&- f • — azz£ — f~rJ^-^ 
-_-_-j-_: t zzp__z gzz: izz izz : zzzJ Tali. A littlefaster. 


A- fai ua e faa-no - a-noa, I- na sau i - a ia te a u; 

sau ia te a'u m Ir ;— — Xr m m__ m m _Z m m__ m m m __T" 

_4 temno vrimo. Cres. Ad lib. :_Pj_ā!==i=, 
K te mau-aa/le fi - le - mu mo lou a - ga-ga ua ti - ga' ^a _____igiip m ā /~~~b— b §1 Copyright, 1891, by James MeGranahan. Uscd by permission. :q_z 
Ima No. 62 Se a Le Leo e Tagi mai 

H. W. Naisbitt. E. Beesley. toiJiJ. /J'ucifp7TJ.- (! r< rug 1. Se ,a le leo e ta - gi nei, Ma fa - a-te -'i mai, 

2. Le/i-tu - a*ia li - li - gi mai, O lou A-ga-ga sa, 

3. Ne'i ou - tou ti -ga - i - na ai, Ia o - no-sa-'i mai; te E^^V^z^ S=^ i£j^^^g^=±= F=^=fc 
3— 9 — Spafe^EgEātsiāāiSfefeEiEsi te^Hii^^^ip^ Pei -se - a - i ua fai -ga-ta, Ma ti - ga te - le ai? 
Ia faa - fe-ao i mea o fai, Ia sao ai i lu-ga; 
A o - o maile toe tu-tu, Tou te f aa - ta - si ai; »g^if|^p|ifsp| 3 
^S m^ ±£3=£=3 ^g^=^±g^=g -i |J-iJ'f ife ^-fef feas^ Ia e faa-lo-go -lo - go ai, I Le o fai mai ai, 

Ia faa - ma-fa-na-fa - na mai, Ma mu - su-mu-su ai, 
E to - e fei-lo - a - 'i ai, A i - lia inai le pu, fe^S^gp^^^i^ grz» 4 tRF rrt 5B U ' P (Sffi N„ N^ «-~tt Se a Le Leo e Tagi mai Tali 


'Le o ti e. o fea o / ai? Le o H V — V — V m —v ti e, o fea o/ai? r-9-^—0 lH /^ N^^te#^Pff PB ^SPi ti e, o fea o i ai? 
1l_J_ Lou tui 9 v — v — V EEiE: e ti - ga ai?" ^ Joseph H. Dean. _£"T Tina No. 63 Ua Fetalai mai nei Iesu John H. Beck Arranged by E. D. Mann. 
TT 

le -___ -_2- 2 ^? g=J 31~gfe ^i ta - lai niai nei le - su, 
a - i^a - sa-la ma se - se, 
le sao a-tu la - va i ai, 

le soa mai se pa - go - ta 

___ »f-M if f f f I ■ 
I 

Se 
I 

-&- na faa 
na ti 
fa - a lo - go niai ; 
a - i ai, 
le - ma - nia lo - na nei ma - lo, -_?- __=: c? 
jj^_EJ— j zz___: -&- m f= — <s- __EE A le nia - fai o - na li - liu, 

Ma sa - la - nio, ia va - ve nei, 

I lu - ma o le - na Ma - tai 

Se - i - a ma - tu - a ma - ma, _•= I K 

I 

O 

Ma fa - no 
i - a 

lo - o 
i - a _7 Z? 

u - ma 
tu tu 

i lu 
sa - la 27" ___ _j_ ai. 

ai. 
ga. 
mo. =& __E^E__il 5 E pei se afi uamuinu, 
O lona toasa; 
B le maua ai se filemu 
O e ua le mama. 6 Ae matua agalelei 
Iesu ia te i latou 
O e ua lafoai sese, 
Ma latou salamo. 

Peka. INo. 64 
O Le Lalolagi nei J. G. Fones 

— ± m 1. O le la- lo - la - gi nei, Ma mea 

2. O ma - ta- gi ina - lu - lu, O le 

3. Le ma - si- na i le po, Ma le 

O le la- lo - la - gi nei, 

e *__ m m _s_fc _:__: -_,- :____£ 1 _^^*_j_d $==&*=&=£: n -&— v- _?— ^— -N_(-^ __ _k_S_ frZ 

_l?-te- •■* -rf" u- ma o l ai, 

pe- se fi - le - mu, 

la o i le ao, O le la- gi i lu- 

O le la o pu-pu-la 

O fu -ga u- nia i Ie Mamea u _&¥= ma o l ai, le la- ^^Hfā ___.. 


ga, Ma le va 

mai, U-a ao 

vao, Ma a - ge 

gi i lu-ga m^m f- sa la - o - lao, 
ga te - le ai, 
lu i lu - ga, A - toa ma - nu fe - le- 
mea u - ma/la - lo 
O fe - tu o loo i «Ir^f- i_^r__s_a — i__s__r* ri___«__,_c p 

$#Epp__M;_-_3ā_ mm 
lei, Ua fai mai — Ua Iv le - lei; A - toa ma - nu fe - le- 
nei. Ua fai mai — Ua E le - lei; O mea u - ma i'-la - lo 
ai, Ua fai mai — Ua R le - lei; O fe - tu <> !<><> i $^m^=t=^==i: A - toa ma - nu 

_____ 
O Le Lalolagi nei m lei, 

nei, 

ai, 

fe - le - lei. Ua fai mai — Ua E le - lei, U - a 

Ua fai mai — Ua K le - lei, U - a 

Ua fai mai — Ua E le - lei, U - a 

Ua fai mai Ua E le - lei. WJ ¥ -* * .ft.. 3. 3. 3 

1— P=F — h- U# m 7 


<z. -&— 3 fai mai, 
fai mai, 
fai mai, Ua fai mai Ua U - a fai 
U - a fai 
U - a fai 
E mai Ua E 
mai Ua E 
mai Ua E r-f -&- lei 
lei. 
lei ^^^P le - lei, ua fai mai Ua R le - lei. 

il Joseph H. Dean. 

No. 65 Lo'u Alii Alofa mai 

Geo. Manvvaring. Tina. E. Beesley. ^rn3— T" fltit ' F illi^ 1. Lo'u A - lii, a - lo - fa mai, Faa-mau u - pu u - a fai; 

2. A o o - la i ma - tou, K tau - tu - u me - a sa; 

3. Lo'u A - lii, a - ga-le - lei, A o ma - tou tau'- ma-fai, 

4. O a ma-tou mea se se. Ia e la - ve - a - i mai, 
H m i 
mmkMm Ia mau a' - u mea le - lei, I - na i - a tu-niau mai. 

Ia faa - si - no a - la fou, I lou ma - na mai lu -ga. 

I lau ga - lu - e - ga nei, Faa - ma - ta - la lo - to mai. 

Na'-o me - a e le - lei, U - a ma - tou fi - a fai. T^- i&E fkM 8 }•'.. F. Soderberg. Palane No. 66 Ala maia Fitafita J. L. T0WNSHEND. Wm. Clayson. 
Ippl J. A - la mai - a fi - ta - fi - ta. Fa - nau a Si - o - na e, 

2. O le fou e le ma-si - no, A - ga - sa - la ua i ai; 

3. la ta-tou au ia Si - o - na, To' - i - la - lo mea se - se; 

4. Pe a o - la o le tau - a, O Ie - su o pu - le mai; 
mmmm f-tt- &. 
£E-d— JM— \~* -EF=« —^l Ia va - ai i le Ta'i-ta' - i, Va - ve mai / le tau - a nei. 

I - sa-rae-lu' faa-ma - lo - si Ne' - i la - tou ma - lo mai. 

Lo - to te-le, faa-ma - lo - si I le tau - a o tau nei. 

E faa - u-ma - ti - a fi - li, O le pa - le e mau - a ai izz: £=£ 


Tali Spiritoso. 


i=£=±=£h & 4-. f=T B=: o- la mai ia, ia fi-nau! Fai le pe - lu ta - tau! mkd££h^=mmmkāā m s: — Ia ta - ta - lo ma va - ai! O lilSii^i le fi li e ma - vae. E. F. Soderberg. izzi— i 


l Falane INo. 67 Pe na Faia Lau Tatalo fl^iiipfppiiii 


1. Pe na fai - a lau ta - ta - lo, I le tae - ao nei? 

2. Pe a fai - a foi se mi - sa, Ia ta - ta - lo ai; 

3. I - na u - a o - o ina - la, Na e ta - ta - lo ai? _33 m tf—1-t=U m t&—-*- 7TTfT &> liiiplpp I le su-a. - fa o JKe - ri - so, Pe na va - la - au ma i - fo 
Ia fai ai se faa- le - lei - ga, . Ma le u - a fai ina - sei - ga 
A o ti - ga lou a - ga - ga, Pe na fai - a sau tau - la - ga :^_ __£ ___3 

P P V H v — v — > — v— v— r^ 2 (2 , 5> Tali j i jj,f U,^.J r J > B- ip-B^ I Le ua le - lei' 

Ma ua i - ta niai. 

I - na ia le - lei? E! ua tna - na le ta - ta - lo; E li- P— F m !El___i___ » 9 9 u — v — V 
liu ai po ia ao; Pe a ma-fa-tia le lo - to, Ia ta - ta - lo ai 


E. P« So<lerberg. ^--— ^H* •Is-'i ff-r -* I Fa lane INo. 68 Siona Le Nuu Paia J. G. Fones. ^^ppāH r 
1. O le-na nuu le - lei nau - a, 

2. U - a pu - pu - la mai le la, 

3. A o le - nei le pa - le fou, s=# ge: — Mo i la - tou o 
Pei o a - ge - lu 
Mo i la - tou o 

^M t , 
ljfcSEti§E^g^^gjij -^ £ e ma - ma; O le nuu lea ua sau - ni mai, Mo le ao- ua ma - ma; 
e ma - lo; 

42. M- -&- O 
E la 
ai m tou ua tau 
la-va mo i ti - ga, 
ta - tou iMo ma nu 
Pe a ta 2- *- IIEl ^fe^ ^i^Hg e ~mr-- m m fi - a e o 
i - a i 
tou mau lo i ai. Pe a toe a - fio mai Ie - su, 

lu - ga, Pei o Ie - su i - la - lo nei, 

to fou, I le ma - lo o le Ta ma A E i -O- m — t . > j • M- -0-< r 
^a r^ -& f=±ft m 


s^ Le na ma - liu mo i ta - tou. O Si - o - na, O Si' 

Ua fai ma sui o loo le - lei. O Si - o - na, O Si- 

K ma-pu ai i mea ti - ga. O Si - o - na, O Si- <$ $rf- £^ :2E p - r, ,- . J ? ;j 
-njz L 

i/ — u EM33 Siona Le Nuu Paia t# Pg o - na. () Si - o - na 
L • f- f- f- f- Iv pa SE»35 Jdt •F-'-F--^- -F- -F- J -^- ■"- -*■ — #- j'J a iiio le /4-hi. ^2. 1 t No. 69 

De Courcy. Iesu e Alofa mai Too. 

S. B. Marsh. 
i i — g 

i — P* pss ^g T 3S?.ifi±Ei£z S-7 I su e, a - lo - fa mai, Ia ou ma - pu ia te 

Te - le pu -a - pu - a -ga, I v e a - fa ua a - \z,\ 

K le - ai so'u ma-fau-fau, Na' - o oe le /4-lii pe 

Au - a e te tuu m u a'a I a - ini - o mi - se ■ 

[e - su e, ua na o oe, Ou te nau-nau te - le 

Ia e la - ve - a - i inai, Fa - a - o - la i e vai 

() loualo-fa ia te a'u Ia tuu , i - na pe - a 
Ou te fi - a i - nu a'u, I le vai ma - ni - no oe 
mai . 

le e, 

sei. 

ai; 
vai . 

mai; 
nei. -& - -0- -&-__ -&• - 
I - a u - fi - ti - a a'u, 

Ou te la - go-la - go ai, 

Te-le me - a faa - ti - ga, 

Ia e faa-ma-ga - lo mai, A ma-vae le o - la 

I loud-lo - fa e tu 

E ma-fau-fau mai i 

!•() - ai mai le lo - to nei; 
mau; 
ai; 
fou; ! — €— & — itnni &*>■ iiiilPgfHl f=f 
li^rfP^ 4S^B ife m Ta - i - ta - i fi - le-mu, I - na ne' - i ou se - se. 

Ia e na - ti i a'u - nei, I ou la - va a - pa - *au. 

Te - le po - na ia te a'u, Ua pa - i - a na' - o oe. 

Ia faa-o - la - i - naa/a'u, I le o - la e faa-va - vau. ^ ^m Joseph II. Deati X* t-^—U << T-&T 1 Tina. No. 70 Faafetai mo Le Perofeta W. FOWLER. Mrs. Norton. 
m^Mimfm=m 1. Ia vi - i - a oe le A - tu - a, Mo le pe - ro- 

2. A tu mai se ao u - li - u - li, A pua - pu - a- 

3. Ma - tou te vi - i-a lou a - lo - fa Ma sa - ga tau J3 ezdrffiiz== :iz=i:rr:fc==* 
=z=±t=l=S=H £3- "#• "^" J3 H^M ,^Trt=X E=F fe - ta le - lei, . U - a ta'i - ta - i - i - na e i - a 
ga i ma-tou, . -'Pe-i a o - so mai so' - u su - lu, 
fai - pe - se ai, Ua ma - tou o - li - o - li ai la - va m b r c £==3±zCzzE 

5=zz=£z^B=E ^-J3-^-^ k — I* ^v^tra ^n p i i* () i ma - tou i o - na po nei. K mo - ni le-nei ta - la- 

le a te - a ai le - a po. Ua le mau - a la - va sou 

1 le ta - la le - lei e o - laai; Au-a e le' tuu - la - fo- 
na, 
i l 
po Ua tu - pu niai ai lo - to lou, Ua 

l'a ma - tou i - loa lou le - lei, A'o 

() e ti - a fi - na - li - nau, A'o 
& Faafetai mo Le Perofeta 


f • m. mmmm nau-nau ai pe - a le lo • to, Ma - tou te au - au-na ia oe. 

e tau - a mai i Si - o - na, l\ faa-sa-la - i- na la - tou. 
e o te - e - na ia me - a, K nia-lai - a fa - a - va-vau. fo- ? * U^ i=i=i 

■^V" [ ^E=B i§ ja ^=t 
•-^ 


ā No. 71 

Watts. Outou le au Paia Tua. mf - Macy. 


^F Wmi 1 Ou - tou le au pa - i - a, Ia o - li - o - li ai, Ia 

2. Ua pu - le oe Ie - o - v'a, I mea i la - lo nei, I 

3. Ie - o - va le Faa - o-lae, Ma-tou te nau-nau ai, Ma- =p£= J=C^ -5>— m 
-— ^- ,BMsmm^mp^pām ■f-i-- o - li - o - li ai; Ia ta - pu - a' - i ta - tou nei 

mea i la - lo nei; Ma' - eu lou ma - na mai lu - ga, 
tou te nau - nau ai, I lou a lo - fa mai lu - ga, Jl± ± & L^ M^mmm 
-=i- ^tJiJ-i i tJ-F ^^ r 
:< 
I pe - se faa- fe - tai, I pe - se faa -fe - tai. 

Ma'-eu o lou le - lei, Ma'-eu o lou le - lei. 

K to - gi o - la uiai, JC to - gi - o - la niai. lā md H. A. Dean. tm A lona. No. 72 E ui i Ala Faigata E. R. Snow. George Carele>s 
i ¥ Z7- -&- la ai, 

mu. 
v-au, 
vau. —& f 70- A 
K 
Tou 
1 W=fZ e 
te 
te 
le !•*. K. Morris ma 
mau 

o 

nia =J 


,J^J =£z lo e 

a ai le 

lao/ e 

lo e 12: r 

te 

fi 

faa 

faa - m — /m — 9 O 

le 

va 
va la ai 
mu. 

vau. 

va'u. ■&- Molisa. No. 73 Ia Ili nei le Pu J. H. Beck. (LEN0X. 6s, 8s.) Lf.wis Edson mu* ^4iUM ^ M-i-i^* 1. Ia i - li nei le pu, Ia faa-ma-lo - si ai, Le ma-lo o Ie - su 

2. Ia lo-go a - tu nei, I le a - tu - lau-lau, Le ta-la mo-ni nei 

3. E va-ve pa - u - u Ma-lo o la - lo nei, Ae pu-le o Ie - su 

4. Ia va-ve au ta-tou I le-^nei au, le - lei; Ia tu-li_nei le fou 

m m . g fl- %3^- ^M rf^fm PTT l*' T"o t-a _ trin ma TTT imn Le 
Le 
Le ta • Ta faa - va - vau ua sau, 

ma - lo mo - ni e tu-mau, 

ma - lo mo - ni e tu- mau, 

ma - lo mo - ni e tu - mau. frF? Ua ta - toumau-a mai; 
Le ta - la faa-va - vau; 
Ma le ma - lo le - lei. 
Ua a - ga-ma-se - sei. P «=i ^^^m -* — i i m g^— i -■& ■* — * — » — r — - - - — ^j»' *> 

Ma lo - na ma - lo e tu-mau, Ma lo-nama-lo e 'tu - mau 

E mau-sa - li e faa-va-vau, E mau-sa-li ,e faa - va - vau 

E mau-sa - li e faa-va-vau, E mau-sa-li e faa - va - vau 

E mau-sa - li e faa-va -vau, E mau-sa-li e faa - va - vau m p *=* ^m mm m — g Peka. No. 74 Afio mai ia Oe Le Tupu Aho mai ia oe, 

Le Tupu aoao e. 

la fai lau pule fai 

I lalo uma nei. 

Ua matou naunau tele ai, 

Ia e alofa, ia aumai, 

Ia e alofa, ia aumai. 3- Ia e faai'u nei 
O tu e mataga, 
Ae taamama lelei 
( ) nuu atoa, ia sa ; 
Ia ifo atu ia te oe 
O pule uma o totoe, 
O pule uma o totoe. Ia tu e faavavau 

Lou malo e lelei, 

A e i'u lava nei 

Le agamasesei. 

E lava oe, e tc mafai, 

Ia taalise vave mai, 

Ia taalise vave mai. J. H. Beck. Peka. No. 75 Pe A Faigata Le Ala, Taumafai! 

W. H. Flaville. JOHN R. SWENEY. w 1. Pe a fai-ga-ta le a- la, Tau-iiia - fai! (Tau-ma-fai!) Pe a 

2. A e fa - a-no-a- no - a, Tau-ma - fai! (Tau-ma-fai!) Ma ia 

3. A pa-u ai i se me - a, Tau-ma - fai! (Tau ma-fai!) U Ie- 


f— f — r -rf — g-p-e — /— ^-- p^rn=t £££g w- m o - o mai se ma - la, Tau - ma - fai! (Tau-ma-fai! ) Pe a 
o - no - sa' - i pe - a, Tau - ma - fai! (Tau-ma-fai! ) Pe a 
su e tu mai pe - a, Tau - ma - fai! (Tau-ma-fai!) U - a ^rffffi^ i f n f iv mmkmmm^m o - o i - na ta - gi, Ia te - pa -<*'e i le la - s*i, 
fi - na-fi - nau pe - a, O - na ma - nu-ma-lo le - a, 
la - ta mai o i - a, O le A-\i - i e pa - i - a, U - a 
O le 
E a- SE pppf — b ~b v — L~^b — v — v~ pli^fpii Tali. 
rrr teu ai nei le tau-i, Tau-ma - fai! (Tau-ma-fai!) Au - a e te faa-vai- 

to - nu la - va le- a, Tau-ma - fai! (Tau-ma-fai!) 

laa/le fi - a - fi - a, Tau-ma - fai! (Tau-ma-fai!) Au -a ne i g >\/ g P U 111 ^ 1 — U — tj — PH 1 » — ? — » — f--- -l-f — » — ? 

— P P~~ r «R J i J,Hj ij" j | J J i 
vai 1 me - a fai-ga - ta Te - le me-a e mau 

e te faa-vai-vai , fai - ga - ta 


<2— ^ u u »£? » 
Pe A Faigata Le Ala, Taumafai! w $ rrt 

a at (e ina-u-a ai) A 1 - u pu - a - pu - a - ga.(pua-pua-ga. ) 
h\ f f f f f m^ rf lfrrr a H. F. vSoderberg 

No. 76 

Con spirito. Uso e, Pepese Nei Falane Thomas Durham. 
1. U - so e, pe - pe - se nei! U - a to - e 

2. I - sa - ra - e - lu, va - ve niai, I nei a - so 

3. Ie - su e, Le faa - o ■ la e, 1 - a va - ve 5« J. xt I: j £ £3E ii^ yg s Hi _, — J=H-HL-M^ niau - a mai, 
e ga - ta ai, 

o - o mai foi? BE £ le 

1 le 
Lou ma a 

niea 

lo la 

tou 

ia e o - la ai\ 

te o - la ai\ 

tu - niau . ai, r r^rrn ^- d ^ipfeiip Ia pe - pe - se, 
Fa - a - po - to 
Ma - tou te no a 

po 
no &- le - lu - ia 
to mai ma 
fo ai ma Sd£diz 

£-fr — ;. H. A. Dean. 


£=* faa 
faa 
•faa 

A. 22 -&- ii fe 
fe 
fe tai! 
tai! 
tai! /2 , Ō 9 --—&. P Alona. No. 77 Ua Silisili Fale Sa 


1 l'a si • li - si ■ li fa - le sa 1 ma - o - ta le - lei; 

2 O fa - le Sa na ou niau-a ai Le ta - la ia Ie - su, 
3. Pei-se • a' - i ui a - fio ai Le Tu - pu faa - va - vau, 
te t . — — L_p 3 7 • — 9 — z£ — * — s — * — ^: — A ma-fau-fau i me - a na, Ta fi - a - fi - a ai nei. 
I a - so na ou vao -ga-ta, Le - nei ua fi - le - mu. 
Ma fo - no - fo - 110 pe - amai, Sau i - a, i - na sau. m^ +- mm 


Tali \\> r T 


S 5 £3 ■^-7 E ao - ga, e ao - ga, E ao -ga, a - o - ga K ao - ga, e ao - ga, E ao - ga, m* fc! k— L 1~I * — # — 9 — 9 — 9 — 9— 9— 4- £3e£ 

I sa A ma-fau-fau i me - a na, Ta fi - a - fi - a ai nei 

a - o - « r a sa. ^ S*fr F FF »^E ■# — #- -V— U- :fizi~i ,zze£ ! :izzi~ »— I: -fiM- -v- l iv. P. Soderberg. Falane. Gaua'i mai ma Salamo No. 78 

J. II. Beck. 

*±4 } | J | | J | p 

=&= i=l=P?=I =^ā= : e===f==j=!= 
^ ^ 1. Gau - a'i niai ma sa - la - mo Ne' - i fa - 110 ai ou- tou 

2. le lo - to vao-ga - ta, E sau ai le to - a - sa; 

3. Fi - nau ma e ma -lo ai I le niiii a - nrio tu - ai; »*H>4- £= ?-4-» m ā^^piig -& Au - a ne' - i toe nau- nau I a - tni - o le • ta ■ tau. 
I - na ti - a'i va - ve nei Tu le - a - ga ma se - se. 
Fa - a - lo- go ia Ie - su Ma ia va - ve e li - liu. ggg 9-± m 


Tali. 

tr s Va - ve o - na sa - la - mo, Ne' - i fa - no ai ou - tou; Uz 04hh *Uzdgd I /J: i l =£i g 9 E=J ^S II Au - a ne'- i toe nau - nau I a - mi - o le ta - tau !ll 45- » * £> iii Peka. No. 79 Ua Malie Tele lava MALE VOICES. K. J. Wood 

Mt ludy in 2d Tenor Tune:— Vacant Chair. m^immMimMiW^^m D. C. -1. Ua ina - li - e te - le la-va O le faa - ta - si - ga nei, 

2. I - na fa - a-pu-na- i-na, () le vai ma-ni-no na, 

3. Pe ta - tou lei'-lo - a ti-no () le a - la e o - la aP ^M_ __S i 

i V V 9ZZ£. lrt± m a te __ 


n rv Fine. O ta - tou sa le nia - sa - ni E ao - fi - a faa-pei-nei. 
Ia li - li - gi i nei u - so Mai le la - gi i lu-ga; 

A le - ai, ta- ta - lo pe - a I - na ia pu-pu-la mai; 
P=5=? _^ t ^ j#___ m n=^ 

-J-J___.0 _i u -_3 T~ 

I - na ta - fe le a - ga - ga, Ta-tou te fe - i - nu ai, 
Ia ma - na - o - mi - a u - nw, E o i le po- gi -sa, 

K i ai le fi - a - fi - a I le ma - lo e tu-niau, 

h IS mm^ummimm d. a m?m}wM 
mmmm O - na ma - li - li - e le - a I ta-tou u - a o : mai. 
Ma ia ū - a i - nu pe - a I le vai e faa-ina - ma. 
Ie - su ua na sau - ni - a Mo la-tou o e ua sao. Laau. No. 80 J. M. C. Ua Tatou Savavali J. M. Chamberlain. — r^'-f -0 #- S &• 


=i== 5 — : 
£=E=?= 1. Ua ta - tou sa - va- va • h, 

2. O a - so fai soo la - va, 

3. A ta - tou mau a tu a. 

£ 

# — s»- -r- ' I le nuu e ma - pu ai, 
E la - ta - la - ta ai, 
H tau- fai - faa - fe - tai P====§fe ■"■flu i J JS -# :i: 

«T — 0- r — s — ^ — r— =f b r^ — Ta - tou te mau - a ai pa - le, O pa - le 
Le nu - u faa- ma - o - ni, I^v nu - u 
I lo ta - tou Ta'i-mu - a, Na to - ffi e o - la a/. 
o tu mai. 
o - la mai. J3 =2zs: 'p p -f- 

Tali. . a JL j o - 


^te =t 


Ua sa - va - va - li pe » ^ife efeb§ r ft£gN=;N=d I /c nu - u e ma-moa, ' £L r H flH j i jij J-/3ij^aji^ i ii i ^6_ Ia te-pa' -e i le la - gi, () i ai le fe - tu ao. 

- _ ^ . .. f- f: t- ■£-• 

f=F=C I I K. F. Soderberg : F=F= H f* p r r l ^ I'alane No. 81 

Geo Manwaring. Le Aso nei e Mapu ai R. Lo*try. 
V < 

1. I,t .t - sD nei e nia - pu ai. 

2-. l'a fo - a'i - i - na mai ai nei. 

3. Ia ma - na-tu.i 'le a - so nei, l,t a »o sa 
Le a - so sa 

Lt a - m> sa It - lfi. 
It - lei. 

lt • lti ^m mmm mmm 
a - fi - a ta - tou nei Ma i - fo a-tu faa - le-lei 
fo a - tu i ina-lou Ma faa - ft - tai ia oe, It - su, 
lo - a - 'i le Ta-ma Ia faa - pa - ia le a - so sa. w f— f — •- ^T I le na fai le a - so nei, Le - nei a - so sa lt - lei. 
Au - a o oe na tu - u mai Le - nei a - so sa le - lei. 
Ma nia - fau-fau i niea le - lei Le - nei a - so sa le - lei. 5± 


f f — f—f 9 — * i r t ir " M p m& mm?m$=^ *=* Le a - so nei, e nia - pu ai, Le a - so sa le 

■fi -fi -fi -fi' -fi fr):> L \ ' t ■ 9 f 9 9 9 lti; W ' 'ā S Copyright property of Mary R. Lowry, USCd by pennissioa. Le Aso nei e Mapu ai 
No. 82 

E. B. Wells. *»_jt«f O Mauga ua Lelei Unknown E. Stephens. 
^53 «. i^=S=S 2=* 3=£J=EH=g=l 
J: 4 l I ' .=J= — 1. O miu - ga ua le-lei, Ma vai ua ta - ie ai, U - a ma - 

2. Ia ta - tou o i ai, K fa - a - pu - tu mai Fua o i 

3. Ta-tou te le ma-fai Se me - a o - na fai Na'o le A - 


£ 5fe: V 1- !==?=£ 
=ta:d II Sg d5-i Ei i * 3āpUf ma, U - a ma - ma: 
ai, Fua o i ai; 
lii, N'a'o le A - lii; t- O va - nu la - le - lei, Ua ta - tou 
Ua o - so mai le la, Le - ai se 
Ua na a - lo - fa mai I me - a fattft I :■ 

# Tl « 3 J I jflj- ^ i j ^ ma - «J 


m^m^ mau - a nei, O fua 
fai - ga - ta Po o 

e o - la fl/ I a 

---t-* B — — 

Joseph H. Dean. la - au le - lei, O mea ao - ga. 
se mea ti - ga, Ua faa - fe - tai. 
so e ga - ta ai, la faa - fe - tai. 9 Tina. No. 83 O le Sauniga Lelei o loo Fai 

W. E. Tangreen. Jas. R. Murray. Mlte t' i J ' ii 1. O le sau - ni - ga le - lei o loo fai, Ia u - su le 

2. Ia e to' ■ a - ga i a - o - ga sa, Ia su' - e i 

3. Au - a le faa - ta - la - no - a i ai, Ae su - 'e le m p4r 


« -&- &- mm^ ^^e£S^= ffl Wā pe - se ma fa - a - fe - tai; 
ta - la raa u - pu ao - ga; 
po - to ia e raau - a mai; Fai le ta - ta - lo raa 
Fai ni fe - si - li i 
O le .raa - nui - a ua i T^-« mm mmm 
^w^pppfP fa - a -~ma - nu, Ia su' - e le po - to le - lei ia le - su. 
me -a ta - tau, Ta - ta - la le tu - si ma fai-tau le mau. 
si - li le - nei, Ia ma - la - ma -la - ma le ta - la le - lei. WPPMWMii Tali 

===«— i==E=« — f — ^ rf-g^iEii^E 
E==±==ittzib=z|L— if=zfc#=zb=jfc= ^—j ga - ga Le 
*4— fr-6--r% i lu - ga, Na te ma - fu - ta i mmm ■-?- — c — £ * — i 

9 P£23^# O le Sauniga Lelei o loo Fai 

— f>-i —9 1 I r o - ga sa, Au - a o sau - ni - ga pa - 1 - kf-fJTTP M#f a na' - ua. I No. 84 p e Tatou te Toe Mafuta 

■1 11 Moāerato. Pil Iraa. 
Elihu S. Rice. s := ffl*H 1. Pe ta - tou te toe raa - fu- ta 

2. Pe ta - tou te toe raa - fu- ta 

3. Pe ta - tou te toe 111 a - fu- ta 

4. Pe ta - tou te toe nia - fu- ta 

1 ^* I le nu - u 
Ma ma-nui - a 

I le - na a 
Ie - su e. le 1 lu - ga, 
i lu - ga, 
■ ai le - lei, 
Faa - o . - la e, 
Pe 
Ma 
O 
Ma a 1 
le au 
Si - 
t:i - tOU u le ma - la - ga 
pa - i - a u - ma, 
na i le la - gi, 
faa-tau-ma - nui - a le o - te 

K na mau i - 

Ma Ie - ru - sa - 

1 le la - gi o fai nei? 
la - lo neP 
le - ma fou? 
i lu - ga? 
Unknown. No. 85 

J. H. Beck Ia Silasila mai Ia Ceo. Carei.ess. i u M II EE r i f *~~ * -~ •tf» "^ r r «.-' 1. Ia si - la - si - la mai 

2. O lau E - ka - le - si 

3. Au - a e mau - a mai 

4. Ua faa-fe.- tai lau pu ia, Le/f-tu - ae, le Ta - ma, la j 

a Ua ma - tou mau - a mai, K #" 

ai O lo - na /f-ga-ga Sa, K 

le, Lo ma - tou nei Ta - ma e. -r . v a xaa - i\_i - tai inu jju - iv., j^*_» iiia - iuu iiei i d - iua e, l 
fei # t2 ma - tou u - ma la 
ai sau - ni - ga u 
pei o a - na - mu ^ilipp^H lou a - lo - fa te va I le - nei i tu - la; 

ma Ao-ga e o - la ai. 

a, E te - le lo-na ao - ga; 

ta; le, Ua faa - ta - tau - ga @8p LtlM &tUM a m m yt— *= 
t> — 

Lo ma - tou nei vi - i 

Le fa - a - tu - a - tu 

E fai ma ta - i - ta 

Ua faa - pu - pu - la - i 


ga Ia 

a, A 

i. E 

na Le e ta - li - a mai, 
toa le sa - la - mo, 
fa - a - tp - nu mai, 
to - nu ia i ma - tou; ^f^ m I lau faa - o - la - ta- ga, Ua 

•Ma le pa - pa - ti - so- ga E 

I me - a lu - me-na- i Ma 

Ua faa-ma - go - lo - i- na Ma 

Faa - o - la - ta - ga 
e au - i - na mai. 

mau -a ai lo - to fou. 

me - a ua ma - vae. 

liu ta - ga - ta f<>u. 
la - o - la - ta - ga p NMp p Peka No. 86 Ua Afio mai Le Agelu Ua afio mai lc ugelu, 
Mai le Iagi i luga, 
L'a ia aumai le tala, 
Lc tala e aoga; 
E fiafia ai tagata 
Ma ola ai i latou, 
Pe a latou tausia 
Sauniga a le malo. 

Lc tala lava lea, 
Xa tuuina mai, 
E folafolaina 
Ia latou o mau ai 
I lenei lalolagi, 
la latou vave mai 
[ lea malo mamalu 
Lc malo e ola ai. 

R. H. Stevens. Ua fllofa mai leova, 
Na ia auina mai 
Lc agelu ia Iosefa 
E tuuina mai 
Lc pule ma le mana, 
E toe faatuina ai 
Lc Gkalesia moni, 
Lc malo e ola ai. 

Ia tatou tatifaipese, 
Ma saga faafetai 

Le u a na alofa, 
Ma foa'iina mai. 
Le la tia toe oso, 
Ua tulia ai le po; 
la tafatasi tima 
I lona nei malo. Setefano. No. 87 Iesu ia e Auina mai A. Dalrymple. George Careless. 
1 . ie - su, ia 

2. Ia ma- fau 

3. K te faa 

4. A toe tu - 
e au - i - na mai, O 

fau ma - tott ia oe, Ma 

o - la - i - na mai, La 

tu i nia-tou nei, Ia 


f=J=* A Y"PH r&' 1 

m 


¥=A ^ rf^ <A -& & v * — ā :■ F 55 tt t E faa - ma - ma ia 
Ma nie - a u - ma 
I'a ma- tou ma-nu 
Ia ma- tou mau -a i ma - tou I 

na e fai I 

ma-lo ai I 

louma - lo, Ua le - nei i - tu - la. 
lou ma - liu ti - ga. 

lo le tuu-ga- mau 
nau-nau te-le ai. g^ II. A. Dean. Mmmmm' 
N=F 1 Alona. No. 88 Iesu e O le Alofa Charlls Wesley. J0S. P. HOLBROOK. 
^mm 1 . Ie - bu 

2. Tau-tai 

3. Oe, le 

4. Lou a e, 

oe 

su, 
lo o 

i 

le 
fa Le a 

le ma 
la - fi 

ma lou lo -fa, Ia fe - sao 
- la-ga, Ia sao ai 

ta-ga, Oe ua ma 
ma-na, E faa - o so - a - ni mai 
i mea fi - ta; 
tou nau-nau ai; 
la ai i ma-tou; m=^==r=m x± 3 t=h^ 
*++ ^^ 3 I e fai 
Ie - su e, 
Au-a e 
Faa-ma-ma lau ga-lu 
ia e a 

te tuu ti 

o ma-tou lo -to, Ia le e - ga I le 
lo - fa, Tau-si 
a' - i raa- tou 

ei la 
pea lo - la -gi nei; 
ia i ma-tou; 
e faa-va - vau, 

ma fi - le - mu. 
m t. = F -ū ^&m mt$ ife s I - na faa - ma 
Faa-ma-raa - lu 
Ma ia la - go 
Oe le pu - na lo 

pe 

la 

o si i - a I ma-tou 
a la-va, Ia sao ai 
go - i - na I ma-tou -i==0=i i au fe - au ; 
i ma - tou nei, 
i - la - lo nei; m *=t t^ m le o-la, E o - la fli' ia i la - tou, 

f .^ =^m ? ±=fc £ tE 
^===4 fi f ^mm f j=t r I - a tu - pu tau 
I e to - fo - to 
O lou ma - na, lou 
O e tau - si i lau - lau O lau ga - lu - e - ga nei. 

fo pe-a, Ma e a - ga- ma - se - sei. 

a - lo-fa, E mā - lo - si ai ma-tou. 
au u-pu, ma e lo - to sa - la-mo. 

i 


Unknovvn, No. 89 O Outou, le Au Tau S. Baring-Gould. A. S. SULLIVAN. 


r <2- 1. O ou-tou, le au tau, I - a la- ei au, Mo Ie- su le tu - pu, 

2. I - na tau ma - lo - si Ma ia ma-fau-fau, Ne'i mn-lo Sa - ta - ni 

3. Ta-la'ipea leta - la Mo Le oi lu-ga, () Le uasau- ni - a 
4..0 Ie-su \vA-\\ - i O ia le au-tu; F{ fai leama su - lu m^āMk EEHe mwS i I i B =>— I **J= _*5L -&- s s*-g ISL" J«e o loo tu-mau. O niea u - uin ua ia fai, I 4 ' tn'i -tn - i ai 

I la ta- tou au. Tau-ma-fai a - ti - li, Se-ia tu-lin au, 

Lc i - la e ma-nia. Mo ta-tou a - ga -,u, r a, A i'u ai ti - ^a; 

I e fi - le-inu. O to - fi - '>a u - ma. S.i faa- to - uu mai fag *S -Q~ £ •?■ -P- ~&- : r & -£Z£_ 


f an. s fff O i ta - tou u - ina / le inn - lo le - lei. 

Ae ma -lo i ta - tou O loo tii - tu - niau 

O Ie - su Ie ma - lu I inea fai-ga - ta. 

Meale- lei e te - le Ta-tou te o - la ai'. O ou - tou le gM^f#g f=t ' & P — £ 
I I 

au tau, I - a la - ei au Mo ie-su le tu-pu. I. y e o Ioo tu-niau. 

au Mo Ie-su le tu-pu, /d J zzfc y i: r^ ^n-^lf ?=I ru^ t 1 vr># si 
Too No. 90 

Moāerato. Sa Tama itiiti o Iesu 

Jos. Ballaitttkk. mm^m ^H m&ā 1. Sa ta - ma-i' ti - i-ti o Ie -su, Faa - pei o a' - u nei, 

2. Sa fai taa - lo - ga fo'i Ie-su, Faa - pei o ta - tou nei; 

3. Sa to - fo - to - fo - i - na fo'i I ir.e-a fai - ga - ta, 

4. Sa faa - sa- tau - ro - i - na niai Mo ta-tou u-ma nei, Sa 
Sa 
Sa 
O 
Efe 0^33- m &= f m=& f g& r 'f r siigiigipppg^ippp ma - fau- fau i mea ma-ma, Sa 

fi - a-fi-a pe-a foi I 

~le vai-vai i me - a. na, Sa 

lea ia ta - tou tu - mau ai, Ma fi-le-mu le 
me-a u - ma 
ma-nu-ma -lo 

fai-a mea le lei. 
nei. 

ai. 

lei. ^ fp^.r ^ ^0 rQ P F=? 
1 Tali. 
b — 9 p=s E=3E=ip=fiE £— On - tou ta-ma i - ti, Ia 


faa-ta'i - 'ta'i. tūsn^n r=t ifHfHifl 
-f % 
^pite^^i^^ le Faa - o la; Tau - uia fai. Eiffliia H A. Dean. V=t 


No. 91 O Outou Isaraelu R. H. Stevens. 

Animato assai E. Stephens. yy £i s 5 fej n I rs? L^l g^m 1 . O ou -tou, I - sa - ra - e - lu, O loo va - la - au mai 

2. Va-ve raai ia ou - tou u - ma, Ou-tou u - ma i tu- 

3. I - na va-ve li - liu mai ia Ia Ie - su, tou te ' o- 

4. Au - a ne-'i ai se ta - si K te - e - na le ma- 


H 
nei, Ia o mai i le Faa - o - la, K mau - a ai o mea le- 

a, Ma ta fa - a - lo - go - lo - go I le le - o mai lu 

la ai; Au - a ne - 'i faa - me - le - a Me - a to - nu ua au 

lo; A ia ta - a - li - se mai ia, Ma ia va- ve sa - la- ^imMMāāām 
EEEEfEE āEE ^£=£^.^=.£=.$=1 lei. Me - a mo - ni, me - a rao - ni , Ua sau - ni - a rao ou- 

ga. Va -ve raai ia, Va- ve mai ia I le a - la mo - ni 

mai. Li-liu mai ia, Li -liu mai ia Ia Ie - su, tou te o- 

mo. Li-liu mai ia, Li -liu mai ia Ia Ie - su e te o- m^S^i^^^EB4M^ 
tou. Me- a rao - ni, me - a mo - ni, Ua sau-ni - a' rao ou-tou. 

nei. Va-ve mai- ia, Va-vemai ia I !e a - la mo - ni nei. 

la ai. Li-liu mai ia, Li- liu mai ia Ia Ie -su, tou te o - la ai. 

la ai. Li-Iiu mai ia, Li-liumai ia Ia Ie-su, e te o - la ai. £'~t4 f-' +■ -p- ^- #■•# 
m Setefano. No. 92 P. P. Pratt. 

Anāivntt eon moto. A potopoto nei TRIO and CHORUS. JOHN TULLIDCE. 
©P^^ po-to - # po - to nei, 

po-to - po - to nei, 

po-to - po - to nei 

po-to - po - to nei, 

po-to - po - to nei. O u - so i Sa 
O lau E - ka - le 
E o - li - o - li 

E i - lo - a ti - no 

Ua pei ua a - va *J s^m^^^m Bass. Anāante eon moto. 
mi\( it t i f^ pHis t/ 


FF=" fi - na - ga - lo 
ton te mau - ti 
te - a tu Sa 
fo'i I - sa - ra 
nuu e nia - pu 
N- inai 
n oa 
moa 
elu, 
ai 
Hi <j *-*t Ma - tou 

lau 
Ua fiu 

1 ine 

I a - mi te fia i - loa. 
a - niio pa - ia. 
i tau - ma - fai. 
a sa i . '.- ai . 

q faa - Sa - moa. * 
P- i r \ eg i#4 « =r e'e icrt i L-<w*_h 

=^-4? L - Ba N N r>- jUt Tali Allegro animato. m&pt^^m^m^ m^m A po - to - po - to nei ta - tou, Ta - tou te tau - fai-faa - fe - tai. 
«fn r , lf r f ffjf ^ rr-Sjr rg A potopoto nei 
A po-to-po-to nei ta-tou, Ta-tou te tau -fai-faa - fe - tai. ^i^^i^iippp \m& ^ =gt No. 93 

W. G. B. O le Aoga Sa :_?_" Tlia. W. G. Bicklet. i HiJ ttlTf fH 
!e a - o- ga sa 
le a - o- ga sa 
le a - o- era sa O mai . a 
mai / a 

() mai / a TTTTT Au - a le faa - tu - ai, 
Ia ta - tou ma - f u - ta ai, 
Ti - a - i mea se - se, m m 
a - o- Ia ou-tou va-vemai I uie-a nei o fai; O mai i ai; O 
Pe-pe-se faa-fe -tai; Sau- ni-ga e o-la ai, O niai / ai; Au - a le Ia fi - le-inu le - lei I le a -o ga nei, O niai i ai; Au - a le ^ 
U— tr' — i__zri zz: zzz 5=:b: i: ^pi^ ^l___i^ i^i ^ 
a - o nei, I'a fi - a fai le-lei, O le a - o-ga n<i, O mai/'ai. 
faa-tu-ai, In ou-tou va-ve inai I me-a nei o fai, O mai/'ai. 
faa-tu-ai, Ia ou-touva-ve inai I me-a nei o fai, O mai/ai. E. F. Soderbcrg #— f— f — f— r~f 0—0—0—0—0— 

&ft- ~ F» 9 — 9 — 9 — 9 — 9— 

^FF^- E U V V l= -9 9 v—v v-v Um Falane. No. 94 

M. X. Baeer. Iesu e Lo'u Alii $m H. R. Palmer. 02mmtm -m—f- 1 . Ie - su e, lo' - u A - li - i, Ua te - le nei le a - fa! 

2. O le mo-mo-moole lo - to, Ie - su ua ou pu-nou ai, 

3. Ie - su, ua to - e ma - lu mai, Ma - ta - gi ua fi - le - mu; 

3^ 
4 4 9 « 4 * 

tf— L # — = — 9 — 9 — S — - Ua so - lo a - to - a mea u 
O lo' - u ma-ta' - u ua te 
Ive la fo'i ua to - e pu-pu ma, Ua po - gi - sa mai lu - ga; 

le, Ie - su e, ma-lei - fua ntai: 
la, L,o'u lo - to ua pei e mu. m m t=t=t==U I P-t 
JV X X L JLL t—t t rc * T ^- igp A tuu ea ma - tou e o 
O a - ga - sa - la e te 
Faa-ta - si pe - a Ie - su 4 ti A o loo e to 

le, A - lii e. ua ou 

e, Tau - si mai a' - u 

_ m _~. 

—0— fa? 

fai; 
nei. b>— L P P 
— k- t=±=t=t=i f m i Ua ma- lo - si mai pe - a le 

ou fa - no, a f a - no A 

1 - a ou i - lo - a ai o le sa - mi, Le tu - u - ga-mau le 

lii e, A - lo - fa ma ta - go 
a - va. Ma ou tau-nu'u faa-le - na. 
mai, 

- lei. m z:i -l^-t-rf I3II 1 I V 

Tali. P n 
IfiUiiiii E pe le ma - ta - gi s ia oe, ~, Ie - su, g I Iesu e Lo'u Alii v v v 

mu! E ti - ga la - va le fai - ga - ta, IV- pe - si ina 

fi. - le-mu! 

J>. 


v— r- ff g C ' 

— £-i* — fc- TT 3 * 3 Oes 

fv^^ fv C€?l * * "* ■* * ^ - gi^sāāa ta - n\ le a - fa, H a - fa - i - na lo teāHIii^li^lS do S j=fe£^ — # /Ts f £ £" !=*=£ 

• k k 9 9 V V V F=f ta - tou sa, O I ai o le pu - le i nie - a na; K @J^^j^E^|gijM^ ^&^P P 
fm u - si - ta - i ia oe. Ie - su,' l : i - le - mu! " Fi - le- mu! K -. m r F P 'F — f izzzizz:i m *=± izz:i V V V V V 
Rit. h k . Rit.' pp u si - ta - 'i ia oe Ie - su, T le mu! mm Kiprni rzzizz:izz:i 

i b b b i=i No. 95 

Watts. 

Moārrato. -ff E Afio mai Iesu ^3 P=T T. C. Griggs. r f 1. Ia. fi - a - fi 

2. O mea fai-ga 

3. Ia fi - a - fi a ai K 

ta, K 

a a/! O a 
faa 

le fio 

ti 

Ma mai 
ga, 
tai. Lo 
E 

Na ( d: L l? fi = 1/ 
Cres. 
±=£y 


ta - tou nei Ma 
te' - a me - a 
te faa - o - la tai, Lo ta - tou nei Ma - tai. 

na, E te' - a me - a na; 

mai, Na te faa - o - la- mai: k>g f C Cl ^: f IF f . ft r^T^E I §- $^ •*-»■ * P Ia sau - ni a - tu ta - tou nei, Ia sau - ni a - tu 

E o - li. - o • li ta - tou nei, E o - li - o - li 
E tu - mau 'pea o e fi - nau, E tu-mau pea o 1 — ^mm 

H. A. Dean Alona No. 96 

K. F. Sorterherg. Maeu le Paia 

(WEBB, 7.6.) G. J.Webb- 
8 u^ m^i i FrNE. SP Ia ta tou fai tau - la 

m b m m m , r> ;a, Tau- la - ga le - lei. m F F r np t= * D.S. K ta se y ,iM- ■r-i ±gj ^k=i na K le A - ga - ga Sa, 

) i . D.S. £^3 f ta - tou fa ■ a - ta Sl, B F I \ '■ iS J J. ga - lo ai f— p— g ti - ga. ^ 2. 

Le aso fiafia 
E malolo uma at', 
I mea eseese 
Ua uma ona fai. 
la tatou finau lava 
M<> mea i luga, 
Ma talotalo pea 
! lenei aso Sa. la tatou fiafia 
Ma olioli ai, 
Lc aso moni lava 
Ua tuuina mai. 
lenei lava aso 
Xa faasa e Iesu ; 
O lenei aso sili, 
Ia tatou faamanu. Falane. No. 97 E oo mai Le Oti E oo mai le oti 
la / tatou uma nei, 
E auaua'i ai uma, 
Pe /raga pe lelei. 
Ai'ai e amio tonu, 
E le i ai se ma ; 
E maua pea lava 
Le ola iluga. 2. 

A e amio leaga 
Manu o lalo nei, 
E oo ai le mala 
Aua ua fai sese ; 
E i'u nofo sala 
Ma fano i Iatou, 
E le o mauatua 
Ierusalema fou. Se'i tatou filifili 
I le amio lelei, 
Ae aua le ui atu 
I ala e sese. 
A tatou faia pea 
mea e tatau, 
K i'u ina maua 
Le ola faavavau. R. M. Stevens. Setefano. Ina Tatou Faia Ia No. 98 

K. J. Wood 

;__|_i_^3_ :g_j_j3_ VJ-4— J^S=* 

1. I - na ta - tou fai - a i - a, 

2. Ia ta'i - ta - si ta - tou u - ma, 

3. la ta - tou faa - ga - lo - ga - lo, H. H. Petersen. 4=f^ -_r 6 4. O ou - tou le §___3_?_: 

_______£: -»2- *=*? au pa 
<SL i- i - a, P x: -1= s O le Ko - na- 

Ma ma-na - tu- 

Me - a u - nn 

Ti - no - u i 

I 

.fSi #__ ā_______ 
mea ma - ma. __ r-^2- "1 _ — _- f pj j i * .jh t-i r- ¥=r r E ao - ga 

I le u - i - 

Ma ia fi - 

O - na tu - 

Ki ia / ta - tou 
ga mo - ni 
fi - a 
mai ai_ -^ jEEg 

i l i a 

u u - ma, 
la - va, 
u - ma, 
le - a ,-£?- Vx ± ± a_:^ * — :i ;_ii -_-t) ^ r-75 !-i 1 1— r 1 H ! _SB__E ____ Mea ma - no 

le po 

1 le 

he 

i 
_ a - ga 
l gi, mea 
to - po Ko - na fe 
mai 

-(2. 

-h ___=___= 25" 

le - lei. 
to mai. 

se nei. 
lu - ga, 

.____ «ar *5- O i - lu- ma, 

O i ta-tou, 

O - la pe - a, 

K faa - to-nu, -* m 


_ _ Lf», __ #== 3__t i — & . O - i lu - ma, O lo 

O i ta - tou, I le 

O - la pe - a, O le 

E faa - to - nu, Me - a ta- tou nei 
Ko- na - fe 

fi - a - fi 
u - tiia tou ii A - lii. 
se nei. 
a nei. 
te fai. 
Laau. No. 99 Ua Ese Le Alofa Jos. J. Daynes. 
1. Ua e • se le 

2. E i -ti -i-ti le 

3. E so - li fe 

4. O a - na fa 

5. E le se tuu a - 1o 
a - lo 
a - gai 
nau pe 

tna vai ■ fa 
fa, 
-ffa, 
- le 
-ga, O lo 

uo 
Ta-ga 

1 ta 
Lo ta 


^ ta - tou Ta - nia, 
\ - la - lo nei, 

ta / - la - lo nei, 
tou u - ma nei, 
tou nei ma - tai, i. t v—v fe: & \ m m\ HtM E le - ai 

E ma - tu 

K tu - pu 

l'a ia a 

Ae tau - si se ta- ga - ta, 

a le tu - sa, 

ai fi-nau - ga, 

lo - fa te - le, 

fe - a-gai - ga, r I 33g ^^ E a- lo 

Ma Le 

A - mi 
Ma tau 
O a fa 

o 

o 

si 
so TT *■ 

faa - pe-na. 
loo le-lei. 
ma - se-sei. 
mai le-lei; 
ua ma-vae; l 
Peka. No. 100 Le Ama e? Lou alofa Tua. J. J. Daynes. ^mm ^mmmmmm 1. Le A - tu - ae, Lou a - lo - fa I nei a - so e ga - ta ai, 

2. Fai mo ma-tou ma-pu-sa - ga 1 le ma-lo e o - la a/, 

3. Ie - o - va e, lou A - ga - ga Na fe -soaso - a - ni mai 
4 Pei sa ma-tou le ma-sa - ni Ma o ma-tou nei Ma-tai, I V : i^ v— u I W I 1 5. Fe-ta-lai-ga mai le la - gi, Ta-tou u- si-ta'i i ai, 
|-X— ; fc- 


le la-au a Io - se - 
Ua fai ma la - au e ta - si, 

1 a' - ao o au au - au - na 
A ua no-fo fea-lo - fa - ni Ua faa-Sa-moa-i - na mai; 

A - le - lu - ia faa - fe - tai! 
Sa fo-a'i-fua-i - na mai. 

I le ma - lo e o - la ai. 
O lou ma - na, 
O lou ma - na, 
O lou ma - na, 
A - le -lu - ia, 

^ f A f o lou ma 
o lou ma 
o lou ma 
a - le -lu na, Ie - su e, ua faa-fe-tai. 

na, Ie - su e, ua faa-fe-tai. 

na, Ie - su e, ua faa-fe-tai. 

ia, Ie - su e, ua faa-fe-tai. 
Ua la - u - ga ai, ua la - u - ga ai. Fai - fe au nei ua o mai. 
t^mmmm 
O lou ma - na, 
O lou ma - na, 
O lou ma - na, 
A - le - lu - ia, o lou ma - na, 
o lou ma - na, 
o lou ma - na, 
a - le -lu - ia, Ie - su e, ua faa - fe- tai. 

Ie - su e, ua faa - fe- tai. 

Ie - su e, ua faa - fe- tai. 

Ie - su e, ua faa-fe-tai. 

— 0- 
Ua la - u - ga ai t ua la - u gaaf'. Fai- fe- au nei ua o mai. 

Tua. No.ioi Sa i Iutaia O leoleo lelei J. M. J. Macfarlanb. m tt-l'i ^ ^ d jdd^d 1. Sa i Iu-tai - a o leo - leo /e-lei, 

2. Ma - e - u la - va o pe se na, 

3. A - li - i e. u - a fia au ai, 

4. Ia va - ve a - so e pe - se ai, Na fa - a - lo - go i 

U - pu a - lo - fa ua 

Ma-tou i pe - se na 

I la - tou u - ma e m 5: 


% * — *~ ~y pe - se nei: 
raai lu - ga: 
la - tou fai: 
o - la raai: Ia faa - fe-tai 3 $ * X mm I le A-lii 
Ia faa - fe-tai I le M H3 Ia faa - fe-tai i le A -li 

p E #_: _S ^ N ^4 N^FP^ f=f 9 P ^^F t^ I raea au - pi - to • i lu - ga, 

A-U i 

^_____ Ma ma-nu-ia i m — ■ ■ — — !■ ■ ■ — - Ia faa - fe- tai i le /4-li 


I «=• «^ — =f * d la - lo nei, m r O le fi 
_=_ ggilM na - ga - lo mai 

n. i t _= _£ ' E F. Soderberg. Falane. No. 102 Ua Tatou toe Faatasi ai Geo. Mamvaring. E. Beesley. 
i ip^m 1. LJa ta - tou toe faa - ta - si ai, I le a - o - ga sa, 

2. Ua ma-tou fi - a raau - a nei Lou fi - na -ga - lo mai. 3. Ua ta - tou toe fe - si - la-fa'i Ma o - a fe ppp^ii o nei, 1 


i i j Ū\fT^ ^ I Ua o - li - o - li 
E ta - i - ta - i 
Ua la - tou a - o te le ai I le - nei i 


ai raa-tou, Ma-tou 
a - o mai O me te u 
a e tu 

si 

le wkāi: la; 

ta'i. 

!ei; f—T-f^— -i 
u ^NP^ 1* f* Ua fai vi - i - ga 
Ie - o - vae, ia au 
O faa - to - nu - ga ta 

i 

e tou nei I Le o i lu - ga, 
na raai O Lou A- ga - ga Sa, 
ta-tau, Ma u - pu e ao - ga, m p- \-0 — p — — — [-0- — /. H g±r 
^mmmm Mo lo - naa-lo - fa te - le mai 
Ma - tou te mau-a ai lou ma-lo, 
E te - le me - a e mau-a ai 1 

L< '^^m0^= H. A. Dean, le 
o 

le 

# nei 

la 

a a - so sa. 
i lu - ga, 
o - ga Sa. 

- m f» 
. — »• 1 Alona. No. 103 Iesu Lo'u Faaola e O. P. H. 

Slow, vrith espresshoru 

~4 0. P. Huish. 
• ur-f-u ftj. -J iL^-i-U^ fU^I A - lo 
Ne' - i 
Ia sa 

la i' 

ia te a'u, Ta - i - ta 

faa - vai - vai, Ta - i - ta 

mo le - lei, Ta - i - ta 

faa - le - lei, Ta - i - ta s miisif-i mai; 
mai; 
mai; 
mai; Ia tu - mau pe 

Te - a ai le ma 

Lo'u lo - to ia 

Ta - li - a a' 
E. Morris. Uset3 by r><rmission Molisa No. 104 Ua Tele a'u Feau J0SEI'H1NE POLLARD. \V.M. J. KlRKPATRICK, 
IPflU Ji — z* — 3 — r 


.« s' P 1. U a te - le a'u fe - au, A 'o le 

2. U - a te - le mea le - lei, A 'o le 

3. A o ou i - la - lo nei, A 'o le 

A 'o lei a 'o le po, 

po, 

po, 

i po, 1_Z_1__Z__1 mmmmn 

+ _ 1 + U 1 1 u fj mmm 
E n* - a fai mo a'u, 

E fia fai / le a - so nei, 
Ia ou u - si - ta' - i ai, i_idfc «pt -*-1 mā r 1 1 e v A o 
A o 
A o 
A o 
-#— #- % 

le' 
le' 
le' m lei a o le' - i po, 
po. 
po, 

po. zi: 

b 9 — * 9— 9 
#& - — FS-T— 1 -_-_-i~_— P>— P< 

— 4 — l^ — 4 1 4 — _ _ _f__J 


E te - le mea e fai 
A la - go - na o se ta 
Ia ti - a'i le faa-ta-ma a. 

£', 
la. I - na ne' - i ou ma-lai -a, 

I - a ou fe - soa - so - a - ni, 

A - toa ma a - ga - sa - la, li_jb_2z_l__c £_p__y ]/ i_z V— L 


m pmu-inum =t p Fi -a fai - a mea pa - l - a, A o le' - i po. 

Ia ta - tou fe - a - lo - fa • ni. A o le' - i po. 

A e su' - e pea le a la, A o le' - i po. 

A o lei a o le' - i po. s8jrf=f_x, ^_C=± =I i_-___^__»_ r- F Tali. Ua Tele a'u Feau 5 i i f 5 t t '• ■> i E 5 t t ^ 

A o le - i po, A o le' - i po, 

A o le' - i po, A o le - i po WB 

■ u f u i c k L/ r r #• -*- U - a te - le ga - lu - e - ga, A o le - i po 

A 'o le' - i sau le po. 10!« - mm tmM s> Mmmmm £-9 
i v Falane E. F. Soderberg. 

No. 105 k Olioli Tatou nei 

H. A. Dean. (Hymn of Pralse.) Alfred Petf.rson. mmmi^mm^^ 1- la o - li - o - li ta - tou nei Ma fai le faa-fe 

2. Ua si - li lo - na a-lo - fa raai Ma lo - na a-ga -le 

3. E toe a - fi - o mai Ie - su E no - fo tu-pu tai 
lei; 
ai; ISlSEgāāSāSig m 
mmm m V I le A - li - i o Ie - su, O Le faa - o - la 

Ia a - la - la - ga faa - fe - tai Faa-ta - si u - raa 

- la aiu - ma i la • tou O e ua tau - ma mai. 

nei. 

fai. 3=P^ asa 
Alona. No. 106 Ala mai ia o 'Au a Siona 
mm&tEm 
1. A - la mai la o au Si - o - na, O le fou u - a 2. O le nu - u ma-lo - si Si - o - na, U - a tu i ie 

3. Pe ta-tou te fia o - no-sa'i pe - a? Pe ta - tou te toe 
Hig 


r ? |L^Ig^gliillii§| tau-o- so mai, I - na fi - nau ia fa - a- ma - To - si, Pei o 

va-nu le - lei; U - a ta - o - fi mau ia Ie - o - va, O 

gau-a- 'i ai? Pe fa - fa - si - a pea pe-ro - fe-ta? Pc 

JJ-^J ^N t- t' t- £ £ 
S 

» 

?— ♦• :£:*'*" -*- :zg=i 


li - o - na ia ta - li ai; O sau - a - ga na o o i Mo- 

I v e o tau - si - a mai nei. Na faa-sau - a mai ai ma - 
la-tou te i - ta pea mai? E le - ai, e le - ai e le £ -P-S- •* V — Lf_ y.— l=t: 
-4— i- 

su - la, A - to - a ma mea i Na - vu, Sa la-tou tau ai 

u - ma I - na u - a vai - vai i ta - tou, O le - nei u - a 

tau ai () mea na la - tou tau-ma-fai; K le fi a - 
l f'E-Elf~Xc tflT \n*j \ pyi l; i m ma le A - tu - a, 
la - tou i - lo - a, 
a ai le A - tu • a, Ia tu tu a - tu ai 
O /e - su na te ina 
() lea i - a tu mmmmi p— 

-J- »-=-*- m i ta - tou. 

nu - ma - lo. 

a - tu ai. iā Ala mai ia o 'Au a Siona 
la ltt-tu a - tu ai i ta-tou, 
O/e-su na te ma-nu-ma-lo, 

O lea i - a tu a - tu ai, toasilte Ia tu-iu a - tu ai i ta-tou. 
O/e-su na te ma-nu-ma - lo, 

O lea i - a tu a - tu ai, 
tmmk 4— £- 
^ltin C Sa la-tou tau ai ma le A-tu-a: Ia lu-tu a - tu ai i ta-tou. 
O le - uei u-a la-tou i - lo - a, O /c-su na te ma-nu-ma-lo. 
K le fi - a - fi - a ai le A-tu -a, O lea i - a tu a - tu ai. 
E. F. Soderber^ r No. 107 

J. L. T0WNSHEND. Pe Auma i Tatou nei? J. HOSLER. V JB=j=^iāi^p^ij=pj Pfc 1 . Pe au - ma i 

2. E! Ua te - le 

3. E ma' - e - u 

4. la a - lo - fa la - tou nei, 
le ao-#a, 
le le -lei, I le la - lo - la 

() i ta - tou u 
O le - nei sau - ni ta - tou nei, I ta - ^a ta u gi? 
ma; 
ga; 
ma, E& wrt r h V--— • mm% m 1 f f c c i i LLRfff^ z=f±a 

r f d ' r Pe ao - ga i mea le - lei, o 

U - a fi • a fi - li - ga, Ma 

Ia pe - pe - se u -ma nei, I 

Ma ia u - si - ta'i le - lei, I o II. A. Dean tmp pk um e u la - va - va 
a - lu pea i lu 
le - nei ina-nu - i 
ta - tou nei ma - tn le? 

ma. 
a 
a. 

f -& m Aloiia. No. 108 O mai! O mai! Tamaiti 

H. A. T. 

f Girls. Allrgretto H. A. TUCKETT. 
/ Uirls. Allrgretto. v • 1. O mai! O mai! Ta-mo-i - ti u - ma la-va, Ia ta - tou fa - a- 

2. O mai! Omai! Ia tu'-u me - a u - ma E le ta-tau mo ag f=t^^ = r — r ~n 

i 1ZZZ1Z3 k U fa 
feāiZ3 -# rf is — N 


ifppippiiiiii 

ta - si / le -nei i - tu - la; O mai! O mai! Ia ta - tou tau-fai- 
ta-tou/le - nei i - tu - la; O mai! O mai! Ia h - a - h - a 

ilpiillliilil v -t •+ 1ZZZ1ZZZ1ZZ:1 f U V lāgpi^iii^tiiipp pe - se Ma su - e - su e l me - a e ao - ga. 

u - ma, Ma f aa - fe - tai mo ma-nui -a mai lu - ga. I M •P P P mmm Tali. Waltz time wf mmm m ^^m i mm 

la pe - pe - se tra la la la la, Ia pe - pe - se tra 8635 -h: « » i , r f i , m psa mm -&- pmiiMi a la la la, Ia pe - pe - se tra la la la E3=3 n -* — *— jr rgTT O mai! O mai! Tamaiti 

ff Bo(h times. 
Itepeat pp. mm "4 5 la Ma sa li i me - a ao - ga SEfe ¥ m wmw^ i H. A. Dean. 

No. 109 

Sarah F. Adams 

^_4 Ta Felatai nei Alona. Dr. Lowell Mason. J =3*3 1« r T _SS .27- /_s- p 1. Ta fe - la - ta - i nei, 

2. Pei o le ta - a - se, 

3. Le a - la i lu - ga, 

4. A mo - e a' - u nei, Ie - su, ma 
O a' - u 
Faa - a - li 
Moe tau ia oe, 

nei, 

pea; 

oe; O le sa- 

Tu i le 

O lou a- 

A to - e 

P§5#IPā _;— _; f5>— -p2 — -J? 9 -_? -5— «53— ta - ro fo'i, 
po - gi - sa 
lo - fa mai, 
a - la mai, Ia o - la oi' a'u 

I la - lo nei. 

Le su - lu lea. 

E vii ia oe. La'u pe - se nei 

Ae pe - se pe 

A - lo - fa mai 

O me - a ti ā -& 1Z__- =_£_ a fai 
a a ' u , 
ia nei, 
gamai, 3g- a*(2 s^ ■*-- -____•__ __ mkm &—P—P--Ō 
& -<z ' -_S*- g=fPii=fiips *r_t I a-so o o -L'tfli. Ta fe - la - ta - i nei, Ie - su ma oe. 

Ua nau-nau ia teoe; Ta fe - la - ta - i nei, Ie - su ma oe. 

Iaou mau-aa-tu ai; Ta fa - a - ta - si ai, Ie - su ma oe. 

Ia mau-a le le-lei; Ta fe - la - ta - i ai, Ie - su ma oe. ggfgiiiill 
L'nknovvn. No. 110 Ia Tatou Fealofam L. G. RicH.\rds. 1 . Ia ta - to*u 
1. Ia ta - tou 
3. Ia ta - tou J. S. Lewis. tt t \ \ i- / J I ] > |. HJ 3 

j=3=^Et=i^-5-E-:?=Pj=;^=3 fe - a - lo - fa - ni 
fe - a - lo - fa - ni, 
fe - a - lo - fa - ni U - a u - so I ta - tou; 
U - a vai - vai ta-tou nei. 
Ma faa - tai - ta'i ai le - lei 


t m t U b I Tau-ma-fai ia faa - raa - sa - ni I le fe - a - gai - ga fou. 
Tu'ule rai - ta-mi - ta va - ie E to'a-ta - si ua le - lei. 
I e tau - su - ai - go - fi - e, Ma e o a - raio se - se; ^:===b:=p=:i====p=^^ 

1 ■= — =* ^— — b — u— H= — tt — p^^ i^^ipppp^^p U - a si - li le a - lo - fa E raau - a m o raea le - lei; 
Pe a - fai ua a - ga - sa - la, Au - a ne' - i tu - raau ai , 
O le - nei ia fi -nau pe - a, I - na i - a tu-mau ai 

—* — m _ = = • . J * — "£"- ==b — U— U- = ^ — r =g==l=f — I b to Ip t \ l t t , f \ t { f t \ T t^ T 

E i - lo - ga o - na fu - a 
A ia fi • nau te - le la - va 
I le - nei fe - a - lo - fa - ni, 

-*- JL #■ E = ?= I o ta - tou lo - to nei. 
I mea u - ma e o - la ai. 
Me - a i - a, e o - la o/. :^=g==g=x¥==i=====g=i: ^ f 

==3=|^==b=?=t4^=t== t£ : iiifi » / J»'J. 
ippipll^illpfp Ia ta - tou fe - a - lo - fa - ni, U - a u - so i ta-tou; l, — u — br— « ■ y • : t± 
Ia Tatou Fealofani 4 ;'7W~£p=l 

* r 9 1 N=* t £ 0-r — Tv Tau-ma-fai M ^— * ia faa-ma - sa - ni 

4 t w? I V u - 1/ I b b I le fe - a - gai - ga fou, 

/r *— E. F Soderberg 

INo. 111 Tamaiti e ia Galulue 

E. R. Snow. Falane. gTTj j j J i ^m~rr; 7 Thos. McIntyre. 
3 1. Ta-ma-i - ti e, ia ga - lu - lue I a - so u - ma nei, 

2. La - tou te a - o - a - o mai i me - a e ao - ga, 
,v O a - so nei o i - ti ai I ta-tou u - ma nei, I3SESE2 f42E H + F — Pfr — fr- 
ferii. ^ittTM 7 

Ma fai vi - i - ga i lu - ga I 

la ta - tou sa - va - va - li ai I 

Ia tu-mau ai i mea le - lei, Ti mmm le o loo le - 

a - la o lu - 
a' - i mea se -&— 

lei. 
ga. 

- se. 1 \ :5~i 

— § 
Ia faa - fe - tai i 
Ia ma - na - tu - a 
A o - o mai o m -f- f= f le A - lii, Ua o - la i ta 
rae • a na, Ma tau-si pe - a 
fai-ga- ta, Ia tu-tu-mau ta tou, 
mai; 
tou; 
l *-m$t I4±4mj3=k=g£ i Ma <> ta - tou ma - tu - a fo'i, l'a o mai i !a - tou. 

B mau-aa/la va i lu - ga Le pa - le e o - la ai. 

A i - 'u ai le o - la nei, la o - laa/faa - va-vau. %- - V H. A. Dean. i Aloiia. No. 112 Ia fiafia ai i Tatou i nei Aso W. W. Phelps. SSf ^S i=t-D- 


1. Ia fi -a - fi - a ai i ta - tou i nei a - so, Ua niau -a le 

2. H fe - a - lo - fa - ni ta - tou i S> - o - na, E sa - ga. tu - 

3. H faa-la -go - la - go ta - tou ia Ie - o - va, H fai ma tau- 
fam-HH-H tfc=t ss S=H t: g -t-H 1 Si a - la, E le toe se - se, 
niau i le a - ga - ina - lu; 
tai i le va - sa sou - sou; -#S Ua ta - la* - i - i - na le- 

H no - fo sau - ni - a nia 
A i - 'u le - lei o le- 
U J= ^^ m ^^mm^m r nei u - pu mo-ni, Ua la-ta inai la - va le a - so le - lei 
tau-ma - ta - a - la, Se'i a-fi - o mai le A -lii o Ie - su. 
nei ga - so - lo - ga, E maumale - su i le- na nu-u fou. S ^tp P M & _2- 1_ZI £- L i_tU. :t=fcr I -& N-. O- O e 
e 
() e ua pa-i - a, H niau - a ma-nui-a, E le - ai se 
ua pa'-i - a, H mau - a manui-a, E le - ai se 
ua pa-'i - a, H inau - a nia-nui-a, H fai ina a- Bi m s: h. m g <* g i T r f— i Ia fiafia ai i Tatou i nei Aso 
mmmmm m oo mai 1 
oo niai i 
ia i lu ai; 
ai; 
ga; K <i-ve - a 
K (i-ve - a 
K a-ve - a iti^3 33SEEEEE ^ 5^ Si - o - na faa- 
Si - o - na faa- 
Si - o - na faa- 
^m^m^i 
pei o K - te - na, Mo I - sa-ra - e - lu, la-tou te mau ai. 
pei o K - te - na, Mo 1 - sa-ra- e - lu, la-tou te mau ai. 
pei o K - te - na, E mau-ai ta- tou nia Ie-su le Ma - tai. mim- n H A Dean, 

No. 113 Kelly 
O le Mauga Maualuga Alona. 
m^mm O epo - lo -gn. ()fj)o - lo • ga, E te - a at le fai-ga - ta. 
Ma-nu - \ - a. Ma-nu i -a Ua oo mai ia i ta - tou. 
A le lu-i.i. A-le-lu - ia. K le - lei ua faa - fe - tai. 
!'»>.(•], ii H Dean No. 114 

Joseph H. Dean Le Atua e Alofa mai A. Raoioes. 
T f 1. Le A-tu-ae,a - lo - fa raai 

2. E le - a - ga pe a la - ta raai 

3. Ia tu-raaua'u i mea le - lei, Ia i raa-tou o e vai- 
O raea se - se e o - ti 
Ma le au u - so ua o $ P .#• -f 2 - 5 — t- 2 -* 1 (S*- 2 - s^S cg — i~t s> ^ — e>— £ f : € ^ r r siiiiii i vai, Ia tau 
ai, Ma me 
mai, Ae le si pe - a mai; Ia tu - u ai o 

a fai - ga - ta'; Iaa-lo - fa raai ia 

toe fe - fe ai; O le Faa - o - la 


1Szzs. gkJ^ ^m e A JL % £ P 
^t^- mea se - se, Ia ma-tou fai - a mea le - lei; Iaa-lo - fa te - le 
i raa-tou Ma fo-a'i raai le lo - to fou Ma lou A-ga-ga 
o Ie - su, Ou te mau - ani le fi - le - mu, E raa # - lo - lo i m=\ P i i. 9 9- 

r)JJ 


/ 


*-** — 1 ^ 


| — 1 — 
< 


i — 


■r— ** 


r^T- 


Hl— 
~— -* f- 
1- 


1 


■ 


) & 


~ 


ā 
* 


\ 


J 


■ 


Z 


• 
hh— - 


rnai. 

sa, 

ai, 

p— - 


l 

A - 
Ma 
E 


lo -fa 
lou A - 
raa -lo - 

a # 


te - 
ga- 
lo 


le 
i 


raai. 
sa; 
ai. 


Ia 
A 
O 


t- 

-1 

1 


L 3 

i - i 
d - i 
5 F 


9 

i ai o 1 
a raai ia 
aa-o - la 


Tiea se - se, ] 
i ma-tou, \ 
o Ie -su, 

1 f 


a 

\Ia 
Ou 

* — i 

f — 
tr^t 


& 


• 


r 


P Le Atua e Alofa mai 
M m P s: -« -&■ rr raa-tou fai - a raea le - lei; Ia a - lo - fa pe 
fo - a'i raai le lo - to fou, Ma lou A - ga 
te raau-a ai le fi - le • rau, E raa- lo - lo a mai. 
sa. 
ai. Slfe^ E l=fcg=^ =( i=-J £z ^ f -&- 1 Tina. INo. 115 Na Oso mai Mea e Ofo ai 

With spirit. mf 


TKim spirit. mf "^ 1. Na o - so mai meaeo - fo ai, O le fe - tu / le la - gi; 

2. O le-na po na la - tou o, E su'- e ai le me - a, 

3. E ta - lu i - na o - o mai Le ta - la fa - a - so - lo, 

4. le f e - tu o i lu - ga, loo pu-pu-la te - le; r" *~" ~" rr 

Sa fia mo-moe le au ma-koi, Ae te - te'i i le pe - se: 

Na/ai Ma- ria ma Le pa - ia, I lc fa - le po - vi la - va. 

Ua pe - se pea le pe - se lea Na u - su e a - ,^e - lu. 

\i tu-mau pea e fan-va-vau, E fai 1110 ta - tou su - lu. ^mmm^^^m Tali. 


=F *-r 1 o - sa E. F. Soderberg. na, s;i na, O sa na la Ie - su! 

-— V- : n Falane. Ia Avea ma e Aoga \YlLL L. THOMPSON. No. 116 

W. I.. T. 

1. Ua to' - a - i'-ti - iti ta - tou nei, O e ua fi - K - ^a; 

2. Ua nau -nan pea le lo - tn nei, I e nia'-e - le - % 

3. Ua to - a - te - le i ta - tou, O e ua vao -ga - ta; 

4. Ia au - a ne'i faa - ta - la - noa, I/etau - a fai-ga-ta; 

5. Ia ta *- tou fi - nau te - le ai, Ma sao ai i lu - ga; m ■tr f- sJNdd m «= :< =f=&== 4— f— J*-44j =i fc-4- J Q- 321 -&-!- O mai ia nei nia ua - lu-lue. Ia a - vea ma e ao - ga. 

K to - fi - a ai i mea le - lei, Ia a • vea ma e ao - i;a. 

,Ia sa - la - mo i mea se - se, Ia a - vea ma e ao - Lra. 

K le o - la ai o e pa - ie, Ia a - vea ma e ao - ya. 

Ia tu -mau ai i mea le - lei, Ia a - vea ma e ao 
imm Tali. HtHp V rt r TirH =M^ U - 'u - na' - i a - tu ia, ma tu - lei, 

, Ma tu - iei, 


£"— £— £ 

9- 9 ~- ti-^ L-i-t- 9=F \=i rr* 


p m I la ta - tou ga - lu -e - ga le - lei; Ia 

l\ le - lei, Kl' t \ V ff : ff^B^H^ 9 $ Ia Avea ma e Aoga 

j{ f\i i i i t\f J- 1 r|3=H 

•~ T3 g * * — *— V* — i- — j~ — « I g ' « I I ga - lu - lu - e tau - a - nau, Ia a - vea ma ao - ga. b^#l 1 — i-e- ^- i 1 1. A. Dean . Copyright, 1904, by Will L. Thompson, East Liverpool. Ohio. 

No.117 Ua Toe Potopoto Nei C. J. T. Alona. Charles J. Thomas. il=* mmm^ 1. Ua to - e po - to - po - to nei, I le a - o - ga sa, 

2. Ia tau - fai - pe-se i ta-tou, Ma fai le faa - fe - tai, 

3. Ie - su ia a - lo - fa mai, I ta - ma - i - ti nei, 

/3. . . , . f ,, , f Mmmmmmm i *j E a - o - ao i mea le - lei, Le a - la i 
I le Ta - ma Le na au-mai Le n - pu e 
Ia la - tou tau-si pe - a mai Le a - so sa "•5 ' f^r 

lu - ga. 
o - la ai. 
le - lei. =--#- mm^mmmmm Tali. :*^ t^ 


Le a - o - ga sa ^ J^1L4^ITT3 f J lfrjji 

O/e a o - ga sa le fj TO4 ' ^ pf W ^ a Ia ta - tou o - li - o r^— f?: 

-- » 
- -*» — . iif^P li ai, / le 

-0- f I a-o -ea sa le - lei. ■^ ^ l nknown. No. 118 Ia Tatou Fealofani Allegrette 

f) h fc. 


r- ( N 
N 


1 


:. s. 


V n N 


1 
p 


»_ > 


r 
> n h'f J 


• 
J 


h i 


- j 


fAV "s A * # 2 
J 


13 


' ā 


1 J «I 


2 4 
1 


IUI " J 11 * 


^ # 


# 9 


# 5 


r > 


i 


1. Ia ta- toa fe - a - lo - fa - ni, Au - a ne' - i faa - ti- 

2. U - a ti - ga - i - na ni - si 1 ni pu - a - pu - a- 


fflr h o 
\ 


N S 


\ 
s 


(*;.. p i * * 


# 1* 


i* i* 


i r r 


1 
i 


*-r> Uh 
P 


^i 


* 


' m * 


A 4 
J 


p P ō / • 


A <— 


J *_i - _ - 


' " 1 m m iU:\i i *r-fr *=£ SE * — # •■ ga, Ia a - vea ma u - so mo - ni, Pei o a - ge - lu / lu- 

ga, U - a na - o le a - lo - fa, K te - a ai le fai -ga- s: # # _2 4 — # <L d. mm m £_ 4 # ga, U - a vai - vai ta - tou u - ma, 

ta. O u - pu faa- tau - va - a, I le o - la 
Ta - tou te % £ & E - p £ # — # k — k- ^ pa^n^-f-^ -L-H J _ o fai nei, 

la - fo ai, 

p- 1 I* Ae- pei - ta'i 
K pa - u ua fai - go - • fi - e, 

\ o ta - tou lu - ga, £ ^F^ =*- * r 2=? fefe i hf^ £tn j - h wmm le 
uie ga 

e le - lei; 

tu - sa ai\ Ioe 
loe ua 

e fai 

mau m hf £ go- 

a a; JP J * Ia Tatou Fealofani ? _ _± v fi - e 
la - v.i ^=? la 
fu va 

a le a - ga - le - lei. 
u - pu u - a fai. i 3 S <fr-f» ~-^? :: H. A. Deaii. No. 119 Lo Matou Atua e S. F. Smith, D. D. Alona. H. Carey. m=* 


mwmm> Hic=rr =:l f 1. Lo ma - tou A - tu - a e, Ma - tou te faa - fe - tai, 

2. Lau pe - ro - fe - ta fo'i Ua i Si - o - na nei, 

3. Ma - tou te faa - nau-nau I le ma - fu - ta mau he^ -f c i-k - T-j=i-f— ^ 

; ?4- ^_____=^E=E___:__= £_S =ppi » =|_f £^£§k <=£_§_ I lou le - lei. Ma - tou te faa - ma-nu I lou a- 
Ia e au ai. Ma - tou te li - a - fia, Ua pei o 
O e pa - ia; Faa - pei o i lu-ga, Le A - lo, m _____ M Crea. -N 
I ga - ma -lu, Ua tai - tai ai le - mu, Le lo - tu nri. 
Mo - se ia, I le - nei au pa- ia, Uafaa - fe - tai. 

le Ta-ma, Ma le A - ga - ga Sa, ma - fu - ta ai. 


E. F. Soderbcrg. fui Falane, INo. 120 Le Talosaga nei T. P. 
1. Le ta - lo - sa - ga nei, 2. I - na 

3. A ia 

4. O ia a - fi - o raai, 
ga - lu - e ai 
ia tu- mau ai £Se d Lo raa - tou nei Ta - raa e, Ma- O lou A 

O lou A 

Tai - ta - si ga-ga Sa, I 
ga-ga Sa, I 
i raa-tou, Ma f- — f~f — f — rP~ f l 

1= 1=*=: c= ±===t=d 

t==b=t=fcfe==r=3 
=5=* =3=ā ^f ■* =E=gg r <5 — Z^-=- tou te o - le ai 
e ua tau-ma-mao 
e ua sa - la- mo, 
faa- ma - lo - si ai I lou A-ga - ga Sa; Le mea 

Ia ta-tousa - la - rao; Ia la 

la la - tou tu - tu-mau; Ia ma 

E fai - a au fe - au; Ia ga e 

ta- 

lo- 

lu- 
feSEā Le mea e 
Ia la-ta 
la raa-lo- 
Ia ga-lu- 
m a mai, Le ga - lu - e - ga e 

la - tou, Ma ta - li - to- nu ia 

la - tou, Ma tau-pi - pi - i ia 

si ai, Ia to' - a - te - le e 

m o - la ai, 

Ie - su. 
Ie - su. 
o - la ai. fffn=rpi fo, Le mea e fo - ai fu- a niai, 
raai, Ia la-ta ■ la - ta mai la-tou. 
lo, la ma-lo - lo - si ai la -tou. 
lue, Ia ga-lu • lue raa-lo - si ai. T. P. No. 121 Na Afio mai le Agelu GEO. M. MONROE 


■€?■ E= f^ j % £ <5>- 1 1. Na a - ti - o mai le a-ge - lu, I le la - lo - la - gi nei 
E toe fu - a - ta - 'i - i - na, O le ga - lu - e - ga nei. 
ij^n^"[j 34^^^ ^ 2. Ua fāi niai le ta - la - i - ^a' I - a va - ve sa - la - mo, 
Mi ia va - ve ta - li - to-nu, Ne'- i fa - no ai ou - tou. 9»āS m 33 I z=£±2 &-*.—*. E €? 6> &-. *- .:. .;, s§ 3 E ā ttT^-ir is- ^ -<ō>- s Z21 E toe fu - a - ta - i i - na, () le ga - lu e - sra nei; ^ffl * 4 'g > B=OT^ g E£ t* Ma ia va - ve ta - li - to - nu Ne'- i fa - uo ai ou - tou, t m zz. B3 77 ^ ō — <5? /TN ? P • « I ■ S r^-?- ^- 5 22: nPC -t*?- toe fu - a - ta - l na, O le <ja- lu - e - ga nei. 
3. T ';. latalata lava, 
a aso faigata, 
la talia nei le tala, 
»u tiga. 4. Ua lata mai mala, 
/ e amio le tatau, 
A e amiotonu, 
E ola ai e faavavau. \. Dean. Alona. No. 122 E Pepese Tatou i Luga 

J. L. T0WNSHEND. » Wm. Clayson. 
3=FT i * h ffTi E 1. E pe - pe - se ta-tou Ma le lo - to a- toa, Pe a toe fei - lo- 

2. Ua le - lei na'- u - a O le nuu i lu-ga, Ma nia-nui - a o 

3. E tu-mauefaa-va-vau, Ma-nu-ia e ta-tau, Ma le fei - lo - a- 
ll'IUIilf f P-3 j 31tP^CT~*~* ' ^-fT=g=F^ a'i i lu - ga; 
e o i ai; 

i - ga le - lei; E le toe faa-ma-vae Ma a - i - ga ma uo, 
E faa-ta - si ta-tou Ma a - i - ga ma uo, 
E ma-fu - ta ta-tou I le- na nu - u fou, ■HH t -t- ¥ mf t j 
44WM 
E no - no - fo au-noa ma ti - ga. E le toe faa - ma - vae 
O i la - tou ua a - mi - a mai. E faa - ta - si ta - tou 
Pe a i' - u le o - la - ga nei. E ma - f u - ta ta - tou p Ht-f — t 

Sf il QiJ 'h g- r J ^ — ^-i u — h—J £ — Kt— i — i-i Ma a - i - ga ma uo, E no - no - fo au-noa ma ti - ga. 
Ma a - i - ga ma uo, O i la - tou ua a - mi - a mai. 
I le - na uu-u fou, Pe a i' - u le o - la-ga nei. •&-%-* — P—r? — — 0- u E* £3 rttiMi II. A. Dean. Alona. 
Fanau Uma a Siona A. Preston. 31ppp^I§=p=p Fa-nau u - ma a Si - o - na, Ia a - lo - fa ta - tou nei, 
Se' - i faa-mau-la - lo pe - a, Ma ta - ta - lo ta - tou nei, 
U - si - ta' - i i ma-tu - a, U - pu i - a a Ie - su; ±4; : s^m^=s^^s=ām^ 
i=P=i=f^ Ia Ie - su o le Faa - o - la, U - si - ta' - i ia le - lei. 
I - na i - a sa - va - va - li I le a - la lau - le - lei. 
Me-a u - ma tou te fai - a, Fai - a ma le fi - le - mu. g=^-^g;asg-3i mm l h I 1 =J^B Ia fe - a - lo - fa - ni u - ma; O - no-sa'i i e vai - vai; 
Faa-fe-tai mo me - a u - ma, Ua fo k a' - i mai lu - ga; 
Ia sa - i - li le A - tu - a, Ma le a - la e o - la ai. fefeSs^ £ f I J j li E£EjE5 ife=p Ia a - vea ma u - so mo-ni, Me - a nei tou te o - la ai. 
A - lu - a - lu pea i lu -ma, 1 mea u - ma e ao - ga. 
Ma ia fi - nau ta-tou u - ma Mo ma-nui - a e mau • a oi. I^eSSSe F T— F H A. Dean m& EEEt Alona. No. 124 E. B. Weli.s. Toatele Tamaiti K. Bf.eslkt. fe ^ ' ^ i 1. To' 

2. o 

3. Kaa a - te 

a - ge 
fe - tai le ta - ma - i - ti 

lu e to' - a - te - le, 
rao me - a u - raa f^P* U 
Ua o niai i le 
a tau ■ si 
fo - a' - i ST m £=£ £ r £l ^r i 
( 


1 


J ' 


\ 


i i 


r^ 
J 
/U-9 ■ ' ' 


■ 


H 


■ 
i 


■yj- % : 


4 


^ 


4 : 


— 1 — 3 


n 


-0 


— * — 


¥ 


# 


- 


V 


— # 


5? L-«-= — 


K ■ m. 


— ^— 


— #- 


a - 


so nei, K 


sa - i - Ii 


le 


A - 


tu 


- a, 


pe - 


a raai, Ma 


na la - tou 


si 


- la 


- fi 


- a. 


mai 


lu - i 


ja, Mo 


le ga - lu - 


e - 


ga 


rao 


- n ; , 


#-• 


■p- 


p- 


#>• 


f" P" - 


f 


f 
# 


/t • i 1 


L 


s 
L _ 
r 


i • L L 
V n P • » 


^ 
1 L L L l. 


1 7 r 


• 
r 


p 


1 


1 
1 

=t Tali. ;,._ i €— f ^ l/ 

Ma pe - ]ie - se 
Me - a u - raa 
Faa - fe - tai i faa - le - lei. 

tou te fai. 

le Ta - ma. m Ta - raa-i -*-r t : 1 E ^^ S ^ — f*— ^ I -=; — ni. l'a o mai faa - ta - si oel r * — # faa- ma - o £_ S* FP ^ ^ t 
I ;S s Eiii^ • iAlA ? # • / r # r E sa - i - li 

#•• P le A - tu - a, Ma le a - la e le - lei. m \\. A. Dean 

czzii^z:i ?=*?*=; Alona. No. 125 

"\Vords selected. Ou te fia Faalogo II. II. l'KTKRSEN. 4 I_ ~ JZZl~jI pp? I m 1. Ou r_ fi - a fa - a - lo - go I se ta - la ia Ie - su, 

2. Sa i - ti - i'ti le Ke - ri - so Faa - pei o a' - u nei; 

3. Ia raa - na - tu - a pe - a Le a - lo - fa o Ie - su. -tmm ss ■» ±: t" m t _J_ fe O lo - na fa - nau ma - i A 
Ia ta - tou faa-ta'i-ta' - i I 

Naa-fi - o mai o i - a K -0 L__ 

toa raa le ma - liu, 
la - naa-mio le - lei; 
o - laa/ i ta - tou; I mk fm 1 t m il ± l_V_ „ * P Ma rae - a sa na fai 
i - a na faa - si 

ta - tou fi - nau pe 

Ia a A o raau i la - lo nei, 

no I v e a - la e ta - tau, 

a, Ma tau - si ai le - lei, 

i . _____ ■• _=_ 
m -a? — 
2 6 •_• pi-f^, i | • g___ii i Ma lo - naa-lo - fa te - le Ua mau - aai'meale - lei. 
Mo i' ta - tou u - ma la - va, E - laa/ faa-va - vau. 

I mea ua fo - a'i - i - na E o - la ai ta-tou nei. .' -' : — w r 

m H. A. Dean. 
Alona. No. 126 Alualu pea i Luma H. A. Dean JOHN S. LEVVIS. ] N II, I '..JJ|JJ|1 'lli- 
1. A - lu - a - lu pea 

2. A - lu - a - lu pea 

5. A - lu - a - ln pea _*EE i lu - ma Fi - ta - fi - ta o le - su; 

lu- ma, la to - to - a ta - tou nei 

lu - raa, Au -a tou te faa - vai-vai; 

-4- L r r t ¥ ^M \ t i\ i l I TW TflTT, Au - a ne'i va - ai i tu - a, Lo - to te - le pea ou - tou. 
Mo Ie - su o le Faa - o - la, Au - a ne' - i toe se - se; 
U - si-ta'i i Le ua pu - le I - na i - a ma - lo ai. u 
Hm;i :s rXJ- — r i ^ 

I - na tau ma - lo - si i - a Mo le to - fi i lu - ga, 
I - na fe - sa - ga - i i - a Ma le fou ua o - o mai, 
I - a ma-lo - lo - si u - ma Se' - i i - 'u faa - le - lei, -mgmMMMm _z=:i &i_i 
^_āte f= Ma ia 

Ma ia 
Ma ia ta - i^o i le pe - lu, F"ai 

fai - a - i - na la - va O 

u' - u au u - pe - ga, H e - lei le 
le fi - li 
o - la ai i ta - l.i - ta. 
pa - la - ai. 
ta - tou nei. 
Alona. No. 127 Faafetai le Tama e Rev. HORATIT79 EONAR. 1S74. JOHK J. IIUSSANO. 
1. Faa-fe - t li le Ta- mae, Ua e au - i - na mai, O lou A - lo Ke- 

2. Faa-fe - tai ia Ie - su, Ue m i-moe na m i-liu, Mo le faa - o - la- 

3. Faa-te - tai i lu -ga, U -a si - li na'-ua, Ue a - lo - fa tu- 

4. Faa-fe • tai le Ta- ma, Mo le A - ga - ga Sa, Ua i - lo - a ai le 


mm^ & m ^ M=h -. * m Tali. 


ri - so Ma - tou te o - la ai. 

ta - ga Na fai mo ta -tou. 

no - a, Se mea e ao - j^a. 

a - la Ua le po - gi - sa. le - lu 
ia, () le f*-- ~W~?~3L m %j ma p£ i=J 
» i- fHF?=^ na, A - le - lu ta le - su, % r 

le- 3 fl : « : 3^=3=3 3 ^ ia, - le ma - na Ua o - la ai ta - tou, h 1 H. A. Dean. Alona. No. 128 E. H. Gonn.\HD. Iesu ta e Tal la nei iOur Jubilee.) E. Beeslet. f U i 3 i 13 L-L-pi-i-±i43 £B 1. Ie - su, ii e ta" - li - a nei 

2. Ia e a - lo - fa te - le mai 

3. A toe a - ū - o niai le-su Ia ma - tou faa-fe - 

I a - o - a- o nei, 

!•; no - fo tu-pu ai, £ g e z =g=rgz=g=z ^=fzrgzzzgzi 


*=t i=r_====z: 
azzEgz=]S=zf N-T 


t 

Ua o - li - o - li ma - tou nei I lou a 
() e ua fa - a - to - nu niai I nie - a 
la fe - tai - a' - i ta - tou nei I pe - se 

-T- ^V m lo- fa mai; 
e le - lei, 

f aa - fe - «J W f ==p= =pmmmH^$ m d 9 9 -N- feg I 


lou 


a 


- lo - 


fa 


inai, 


I 


lou 


a - 


lo - 


fa 


niai 


I 


me - 


a 


e 


le 


■ lei, 


I 


me - 


a 


e 


le 


- lei. 


I 


pe - 


se 


faa - 


fe - 


tai, 


I 


pe - 


se 


faa - 


fe 


- tai, 


=NM v — 


i= £ pNI=Ni 
ā^FfWP l'a o - li - o - li uia - tou uei I lou a - lo-fa mai. 
() e ua fa - a - to - nu inai I nie - a e le - lei. 

la fe - t:u - a - 'i la - tou nei I pe - se laa-te - tai. S» II. A. IH.Ul iMiiii^i^iiirsia 

,..,,, Alona No. 129 Iesu ia Ta Faatasi ai "Abide \vith us, for it is to\vard evening."— Luke 24: 29. 
M. Lovvrie Hofford. II . MlLLARD. mmmmmmmmi - 2 Azjz±1: 

1. Ie - su, ia ta faa- ta - si ai! Ua 

2. le . su, ia ta faa- ta - si ai! E 

3. Ie- su, ia ta faa-ta - si ai! Ma 

KSgiiii te' - a nei le ao; 

u - mi le - nei po, 

lou A - ga - ga Sa; m bt ¥ m _^f__ HE 
5__:£E mmm :s,= c5? _^ — 
i — | 

9 i l'a to - e o - o raai le po, 
Ua na' - o lou a - lo - famai, 
Ia la - ve - a' - i a' - u nei,. 

-f—r-r- — ' — *-• P -rP-'-F— f Ua 
E 

I p? "____;■ i go - to nei le 
toe mau - a ai le 
me - a fai - ga 

: _=_3=£= 

_■____■!= __Efc la! 

ao. 
ta. Pi :rfc _ — r-l 

m Ei irxi * — « — L^-s — _ — 4 m> Ua nau - nau lo' - u lo - tonei, Ia 

Ua su - lu - fa' - i a' - u nei, Ia 

Ia e fe - soa - so - a - nimai, I oe le Faa - o - 
oe lo'u Faa - o - 
lo' - u tau-ma __ 

la e; 
la e; 
fai; .___. __f W 


Tali. :zfe= W-Ā %z\ _ 


mmm Ie - su, ua te' - a nei le ao, Ia ta faa - ta - si ai! m _______ sm i__ 

_i__ i _ii_ipii§pppii 

Ua to - e o - o mai le po, Ie - su, ia e tu mai. 1 1 . A. Dean. c_pym.ht. ,_ g4 by s T r; or don & Son. Used by permission. Alona. No. 130 Ia Filemu Pepe Moāerato. JOSEPH BaLLANTYNE. »HHniff C Nrg -i = H-I-H 1. la fi - le - niu pe- pe nia faa - lo - go niai I /e ta - la ma- 

2. Sa fa- nau le - su i se nu - u ma- mao, I_ fa - le o 

3. Xa la - go - na la-va e leo-leo ma- moe, Le ta - la ao- 

4. Xa la-tou in.i - la - u*a e sa - i - li ai, Le Ta- ina Pa- hv3_ s _t m J_J J ^md f ^M 'f ^=ff4^hL=l 1 i i +ff^ g li - e ua ou tau - ma - fai Ia Ie - su Ke - ri - so o 

po - vi sa faa - le - ta - tau; O a- ge - lu pa - i - a na 

ga ma le pe - se le - lei; Sa ti - a niai - mo - a la- 

i - a ma i - fo i ai; () Pe - te - le - e - ma le f ±=L^J= jU=rfM U Sā& _ * -* _________ Le i lu - ga, I\Ia me - a sa fai ua le - lei na' - u - a. 

faa - a - li mai Lo la - tou a - lo - fa i pe- se sa fai. 

tou ia Ie - su, .O i - a le Tu- pu ua o - Irf ai ta - tou. 

nu - u le - na, Sa tu - si i ai le fe - tu i lu - tfa. f _= ^-^■,J^,^-J-i P ___ F ^_A Tali. g__^^g__s__g_^§__^^_i I'i -le-mu pe-pe, la'-u po-le e. l'i -le-iiiu pe-pe, m:i mo-e le-lei; 

A_m Ia Filemu Pepe V'i -le-mu pe-pe, la'-u pe-le e, Ua tau-si pe -a Ie - su ia te oe. 
&{&-{& p II. A. Oean 
No. 131 Ua Faatauvaa Lo'u Sulu nei 

J0SEPH BALLANTYNE. 


1. Ua faa - tau-vaalo'u su - lu nei, Ae u - i la • va i lea, Ūa 

2. E le ma- fai o - ni na-na Le su - lu la - va nei, Ua 

3. Lo'usu - lu e, ia mumaipea, I lo'u nei ma-fau -fau; Ma '±± mw. s> — r tf. *» — tmm^ Tali =nfcp=:==fc= 


E fi - a fa - a - mu-mu ai, la ma-/a-ma-la- 

fo - a'i - i - na ia te a'u, O me - a e 
ta - i - ta - i - i - na a'u, H o - la faa 

,— i-i- m* 
*-^* &~ a u , u, na pea . ~1 
o - la ai. > Mu 
va - vau. i pea, iaāSie ^*=ii ¥ J ^P -Hir 2^1 ffiHB 
g mu pea, Ia i-loaai le a-la; Mu pea. Mu pea seia sau le ao liliSiii 
Joseph H. Dean. Tina, No.132 Sa Ou Mafaufau pea 

Phoebe Carey\ 
p Andante. 

"4E Anugemeat Cepjrlsht 101 1. by The C»ble Comp»07. f^ S. AmbrOSe 

Arr. by J. S. Feans. 
PPIIiliPii^ii^i Sa ou igia-fau-fau pea, Ma ou ma-na-tu ai, O loo la - ta - la -ta nei Lo -u Si^^^^PP & ^I^Pi^^f^^^^^ a - so e o - ti ai; Ua la - ta o - na po K i'u ai le o - la uei 

4^ g^ g^g^ ^^^^ E^^ 
iiiHnp O le faa-ma-si- 110 fo'i O loo faa - ta - li mai. Ua la - ta maile po, E moe 
^E =fe 


iHHPpfi 
ai i' le tuu-ga -mau, Ua la - ta - la - ta mai Le o - la faa-va-vau. m ^^^ ^ ii& 3=d=: 


^< O lo' - u o-la-ga uei, U ya - ve .o - na ma - vae; Ia e fa - a- 

-^V- ■&■ -p- ^ -T- fe^^te^gi e Sa Ou Mafaufau pea 
V Wifw$wmm^ rall. ^ i na ia ou sao ai; Ia tau-nu - u a'u i lou nia-lo, Le o - la ū - le-mu. is_s 
1- 
Joseph H. Dean. 


Tina. No. 133 Po Lelei, Filemu 
v &% i±SE^p *= % Miehael Haydn. 
1 I Po le - lei, fi - le - inu, Ia 

2. ia vi - ia le A - lii, l'a 

3 I"aa - fe - tai, faa - fe - tai, Ia ta - ton faa - . tna - :m; 

fa - nau le Me - sia; 

le - SU e o - la ai. g ^fffi g ^^ mm *___ p^ee er s. ____ggg^^__i^^P Sa i lo - a ai le fe - tu. M<> Ma - n - a ma le - su; 

O leo - le - o sa o - fo ai I a - ge - lu sj; pe - pe - se mai; 

Fai vi - i - tla ma faa - fe - tai Ia Ie - su ua a - fio mai. m^m^^^Mmm^E _____! =-&=* M P m "e. 
lii. 

lei. Moe le - lei i - a 

L'a fa - nau le A 

C ma-nu-e - lu le _p£Sfifp Moe le lei i ■ a oe. 
Ua fa - nail le A - lii. 
E • ma-nu-e lu le - lei. 'nsoph H. Oean. _j _jsi f^f Tina. No. 134 H. H. P. O lenei Itula lelei H. H. Petersen. %3H1I; » rl m ^m 1. O le - iiei i - ta - la le - lei, Ua si - li le ao - ga; 

2. Le a - la sa' - o i lu - j^ r a, Ma me - a o i ai, 

3. A sou - sou mai le va - sa nei Ma ga - lu fai - ^a. - ta, 

4. A ou po - po - le i mai - lei A e o sau - a mai, ■P- \zpAzlzzzik 


mm *? ^_^_^_^p Le i - tu - la e i - fo ai Ma ta - ta - lo i lu - ga. 

O loo pu - pu - la mai le lei Pe a ou ta - ta -lo ai. 

E fi - le - mu lo'u lo - to nei I lo'u ta - j^i i lu - ga. 

O Ie - su na te la - ve - a'i Pe a ou ta - ta - lo ai . n Br J mmm ^ r Pf pM Tali. 

ife_£=* mm -& Ia ta - ta - lo ta-tou nei, I - fo tu faa-le-lei; i:fcs _ Ia ta-ta 

t r t 
*_#_# 
izzi_i: lo 
t ta-tou nei, 
t t f H*- I - fo a - tu t t t faa-le-lei; 
t t t 

1 F=F II ^_^____^_i Ia ta - ta - lo faa-fe-tai Fai tau-la-.^a e o - la ai. 

Ia ta - ta - lo faa - fe - tai . 

t t t » ♦ ? ? !___ t~i t: ■v — v- -*-- l 9 9 E— : =-s- y II \ l)ean. Alona. No. 135 Tamaiti e ina Vave mai Nei A. C. Smyth. T . , A. \*. OM\ 1H. 

Licely. w 1. Ta-ma-i-ti e, i- na va - ve mai nei, Ia tau - fe - tu - li mai i - a, 

2. Sa - u-ni i - a vi - i - ga le -lei, Fai-a ma lo - to mo-mo-mo; 

3. Ia a'-o-a'oi le-so-na le -lei, Fai-a ma lo - to fia - fi - a; frfeft JJJJJJ i * — * 

i t£ fe=fc=& ff f fl N^ =s iiPiP©iiiiii^JStt Ia fai-a le ta-lo - sa- ga le-lei, Tou te mau-a ar ma-nu - i - a. 

Fai ta-lo-sa- ga ma lo - to ma-ma, K mau-aa/la-va le to - nu. 

U - si-ta'i i le A - lii o Ie - su, I - na ia mau-a le o - la . )kh 
-s mm V—v—w )?—*< ~-~- fn TT t m M i ii - ^h k Va - ve mai! Va - ve O mai! Faa-lo - ~0 ai i le ta - la; b«zfc i=: iz=: iiniinit b~ ~ 9 

i £ tCJ±i ipii§i^Jiiiiiilli] Tau-ma-fai pea' Tau-ma-fai pea! Au - a le fa - a - ta - ma - la. tz- — f—f — r— r— -rf— r— r— r 

Joseph II Dean. V V V 9 9 9 / v y v 
h^ i Tina, No. 136 Lo'u Aiga o i Le Nuu Lelei E. S. 

Treble or Barito.\e. Anāante eon moto. E. Stephens. ^ 5 .-*- 1 _m Tenor. !l_f_____: 1. Lo'u nu-u e, lo'u nu-u 

2. O le sa - vi - li e ma- 

3. Ia ma-nu- ia le nuu le- 

i-/7\ N- — fV-, -- F\ — N h- -*-=-_» fe^3 fgligil i=h=U 
0- £___ t—t ±=± 8__,. s __ m *z____: r ^=^m=^ ^E^^^m e, O f ai vai - ta - fe la - le - lei: O lo - o si - o - si - o 
lu Ua a-la ai le faa-ma - nu; O va-nu fo'i ua la-le- 
na, Ia tuu ma-niao mea fai-ga - ta; Ia le faa - la - ta - la - ta mtmmimm=m^m=^ 
;=J=±=F=1 f P :£=___; i=i i=± r ^-—T^^^ E ^Ef=f =$l^ =f^E =£- ai K mau - ga ma - tu - a le - lei. Ua o - li- 

lei, I le ma ma - nu fe - le - lei. Ua ma - nu- 

mai I la - tou fo'i ua i - ta mai, Ia fai - a fe^^±Egp_^±Efe :£=i: 

: : EzfEE_p_EEF 
_i "_S p ±=± -J— -- r _£ i V- Lo'u Aiga o i Le Nuu Lelei 

° Rit. 

fei E i Ff==fef-J=F3 ___i_il____ o - li ai na - 'ua: Le - ai se 
ia o e i ai, O loo pe 

pea o mea ta - tau, Ma ma-nu nu u faa - pe - na. 

pe - se faa - fe - tai. 
ia e faa - va - vau. =^^i £ -p— imm 
_^ — <£ f p i *m Rit. -#■ -^ i -<_* i=3*==S2= ( Tali. Moāerato. f _i|_s___ x«_ _ 

!±£_E=E_I t Ivo'u nuu (le-lei,) vSi - o - na e, Ie su, a - lo - fa / ai. 


r p: 


*= M Ff 
|\ — 
=H 

_• ^__* •_- •_- _ _____ •«■ : ■_- I 

i^p_#^^^_f_gi 

Joseph II. Dean. ^* - K *— "* Tina. INo. 137 Ua Tigaina o le Ola nei 

Lanta Wilson Smith. 

4&= £j 0. Excell. ggpi rrt. h \\ FTO 1 iP 

1. U - a li - ga - i - na () lc o - la nei, O i ai loi- 
2 O u - pu i - ti - i - ti Ua fai faa - le - lei, E fai ina me - a 
3. Pe ama - fa - ti - a/ pu - a-pu - a - i*a, Ma ua pou-li- 

E3_-a mm 
E te mau-a mai, Ia a - lo - fa a - tu / e o i - ta mai. 
E le toe i ai I le ua a - lo - fa / e o i - ta mai. 

O lau faa-fe - tai; O- no - sa - i pe - a, E te o - la ai. 

-£EŌS__I 
• __ -ā C ā 

_-^____i i_l fmmm r tttr- 

Lu . . . . lu le fu - a, ma ia fi - a - fia, I - a lu - lu- 

la lu-lu pea le fu - a, Ma ia e fi - a-fi -a ai 
tt 

i na, Fu - a e ao - ga 

Fu - a e ao - ga ao - ga 

_KT * . Fu - a e a<> - ga. r 


Words and Musie copyriKht, 1892, by E. O. Excell. Used by per. 

Josepli II . Dean. Tina. No. 138 Tofa! Tofa! Ia Soifua Moāerato. tu Selccted. T^F* J & M 1. To 

2. To 


fa. 

fa, to 

to fa, 
fa, la 
ia so 

raa i 
nu ? fu 
i a, 

a, £ 5* r ^^^l ;"^ Tr : f^ PPg fc=* g=F=3 O le a te - te' - a 
Ma ia raa - na - tu - a nei; Ia tu-mau i le a - lo - fa, 
raai; Se' - i to - e fei - lo - a' - i m £ f t :p r £ Jr J- l^fTVtH ^ 


la tu-raau rtH 5 


— F — F fc~ 


H^ 


s h b i 
-rfTi 


t 4 ! 9 "^ 


J 4: 1 


:*= 


-% %\ / T|- J — 


1 1 


'^ 


lj£ 

l) 

Ta - 
I 

IH 


— # #-= * 

tou u - ma 
<e a - so 


i 

lu - 

J 


— « «_! 9 L* 1 1 

Si - o - na, Ma ma - n 
ma-na' - i, Pe a i 

<f f ■ 


1 

ui 

Ul 

* 


a 
lia 
1 
g r g 


t 


g C g Ir r ' i 


w— 


9 To - fa i 3e£ ^ ' 3 pS 3TI V— r •g'E' l V l t-^s- To - fa, to - fa, to - fa, to - fa. e le - lei. 
a - tu ai. ' T H. A. Dean. 
A 1 o n a . No. 139 Ua toe Faaalia Mea Tonu Eliza R. Snow. 
UiNISON. (Tune: "Life's Railway to Heaven.") Charlie D. Tillman. 
■•■■#■ m -3- 1. Ua toe faa - a-liamea to-nu, I o ta - tou ma-fau 

2. O Ie-su na po-lo - a - i Ia mau-la - lo ta-tou 

3. Na ou fia eu e - se - i - na, Mai se u - so le se- 

4. A a - lo - fa i se u - so, Ma ua a - ve- e - se 

5. O le vai ao-ga le a-lo - fa, E ma-ni - no te - le fau; 

nei; 

se. 
ai 
ai; 
m=, %^$rj 
rnrn^ Ua toe tu - u mai le lo-tu, I - a ta - tou tu-tu-mau. 

Ma ia ta - tou fea-lo - fa - ni, E ma - e - u le le - Iei. 

Sa ou tu - u - a' - i - i - na, A - 'o a'u e le le - lei. 

O lea la - va u'-tu - po - to O le - a ia toe va - ai, 

A pa-u se ta - si u - so, E i - loa ai mea e fai. 
O - e tu - pu ai ma-sei- ga K toe tau - ia mai i ai. 

Ne - i faa-ma-si-no a - tu, O se me - a fai-ga-ta. 

Sa ou le ma-fai- a la - va, O- na a - ve e - se ai, 

Ia mu-a - i a - ve - e - se Ou se - se e ma-fai ai, 

Ae ou te po- po - le e - a Ua a - lo - 'fa mai Ie- su? 
a - lo - fa a - tu a'- u, Ou te sao ai i lu-ga. 

i ai fo'i o'u le - a - ga Ua a - la ai le le ma-fai. 

na fai - a mea e te - le, U - so e e te ma-fai 

le a a - lo - fa pe - a, Mau - a ai lou fi - le-mu _^ 1 * 1 f rd" — ?" — • r^ a Ua toe Faaalia Mea Tonu Tali. tJ m k&,±u44m fs— tv- _r?_ — -gzz? — *_c _> — Ie - su «e, ia ta - i - ta [■ \\[- [ [ i \ rrfW3mh 
I ma-tou ia au i - ai 4* — K _~" 


1 e to - fi i le la - gi, U - a .b„r Tir- -P 
_________:______ s # — t 

9 1 sa- u - ni mai. ^___ Used by permission of Charlie D. Tillman, owner of copyright. Ki pen l . No. 140 Charlotte Elliott Iesu le Alii Alofa mai 

(W00DW0RTH. L. M.) Wm. B. Bradbukt, by per. 
t. Ie - su, ia E a - lo - fa raai, Ma faa-ma-ga - lo - i - na ai, 

2. Ua vai-vai a'u i la-lonei, Ua te - le a - ga-ma -se - sei; 

3. E tau-ma-fai o a'- u nei, E fai sau-ni-ga e le - lei, E_ 3 _p (S .f_ _J_ f_ 

:■_? — ~ «~ :=____ _n i i p s» » f m ^-^ i^ m^ m ~> w=» _£-_ O a - ga-sa- la sa ou fai, A - li - i e, a - lo - fa mai. 

Ua fai - ga - ta le o - la nei, A - li - i e, a - lo - fa mai. 

Ia fai ai a'u maauta-ma- fai, A - li - i e, a - lo - fa mai. 

. r j it g g ^r_ e ,_ g _ . j c iM__ 
la e talia la'u tagi nei, 
Ma aua e te ti'ai ai ; 
A oe le Alii e laveai 
Alii e, alofa mai. 

Joseph II. Dean. A faaiu le ola nei, 
Ma ua matou toe salarao, 
la e faamagaloina <//', 
Alii e, alofa mai. 

Tina. No. 141 

A. W. M O mai ia Outou J. E. Spilman. £ 4: f r 1= 
r 
i iiii ^M 1 1. O mai la ou-tou le au me - a - ma-mae, la ta - tou pe- 

2. me - a e - le - i e te - le na-'ua, Ua fo - a - i 

F=ff- f f iC_ C.-g-^ — p \r-r-w 

3-— bizzz*zz 


r P^ ^9-jMjU S 
*= pe - se ma fa - a - fe - tai; Le pu - le a/e-o - va, Le 

mai e ]o ta - tou Ta - ma; E lei tuu au - no - a lo- m^d^ d J2 i te-d-=-q= f m Pm 

0— L £- :"o:a p==2=3= w a - ga - le - lei, l'a toe fei - lo - a - i nia faa - ta - 
na a - ga - le - lei, Ua o - o mai la - va i o - na po nei. 5 t- &- mmmm 
d — c \-ā 

— — — \-0 r iiiii O ine - a e te - le ua tu - a -na'i ai, I o - na po 

Ia faa-ma-nu a - tu ma fa - a - fe - tai, O lo - na a- ^fete EE m^^^ /2 f—^ zm ^liPl#if pHHP i - a o loo ua ma-vae; O to - fo - to - fo - ,^a ma 

lo - fa ua tau - si mai ai. Le pu - le a - lo - fa, I v e 
m O mai ia Outou 
me - a t1 - ga, 
pu - le le - lei, ?a. A - to - a ina me - a e fai - fai - <ra - t A - to - a ma me - 
Ia tau - fai vi - vii S -9-* )-?-£- fai - ga - ta. 
ta - tou nei. ffrfr f r i ' -w m L22_ H A. W. M. No.142 Le Tala Malie lenei ua aumai J. H. Reek 

I. 
Le tala malie lenei ua aumai 
I e anamua ma mea sa fai ; 
Na sao i le pelu ma afi mumu, 
Sa tuli le fili nia faafilemu 
Sa fasimatea o manu feai, 
Na soli'a gata, ma sao i le vai ; 
O folafolaga sa latou maua ai, 
O latou sa oti ua toe tutu mai, 2. 

E le mataulia nei e i tatou, 
Vavega e tele o na ona po; 
Ia faatuatua i Iena Matai, 
E malosi ai i latou o vaivai. 
[a tatou saili ia faapena 
Lo tatou manuia e to nrai luga; 
E oo mai lava aua e tumau 
Le folafolaga e faavavau. No. 143 

Fanny .1. Crosbt. 

-I Aua e te Maliu ese Peka. W. H. DOANE. 
#=#^ ^^P^M 1 . Au - a e te ma - liu e 

2. I - a ou ma-lo - lo pe 

3. Ou te fa - a - la - ^o - la se Lo'u Faa - o - la e, 
a Ie - su- e, ia oe; 
go Pea i lou a - ao; &.?: \ \— f— = £3=£ r E2_ iāi 22^1 Tali ^-W^ 
Ia ta - li - a la' - u ta - gi, La - ve -a - i niai. \ 

[a e faa-ma-lo - si pe - a I ou faa moe-moe. >Ie - su , Ie-su, 

E le - ai o s'ou ma-lo - si , U - a na-o oe. j tmm Faa-fo-fo-ga raai; Ia ta-li - a la'- u ta -gi, La-ve-a- i mai. Toseoh II. Dean. 1 ina. INo. 144 O Aso nei ua Toe Maua ai P. I)iiini.K. E. Beesley. li j \>\ 4i j-/J , i j'J J i SF? 3 * F tK ^? 1 . O a - so 

2. Ua toe la 

3. Na si - la 

4. E toe la 


nei ua 

go - na 

fia le 

go - n a is: -§- fe: i toe 

nei 

a mau 
le 
so 
ta a a/ 
pu, 

nei, 
tou, Le 
E 
E 

Le ta 
nu' 

pe 

si'u - Ja 
- u 

- ro« 

- fo- -f 2 - -ss- £=x=£=fc, 


■7Z r *3 P F P jj± 3 i j t = t=tt §± mo 
u 
fe 
fo 


ni e 

ma ua 

ta ua 

ga o o - la fli; 

li - liu; 

ma - vae, 

Ie - su: O 

Ua 

Na 

A le 
toe 
pe a ge 

p u - p u 

ro - fe 

lu fo'i :J^ lu 

la 

ta 

e r- i ufif' W ^N 


ttS^TT 1 lu 

mai le 

mai la 

a - fio ga Ua a 

la. Ua te 

tou, I le 

mai, Ta - tou rio 
'a 
nei 

te mai nai le 
nei le po 
ga - lu - e 
mau faa - ta Ta - ma. 
gi - sa. 
ga fou. 
s i a i . £ 1 V f#N£gg H. A. I)ean -£2- II Alona. No. 145 Pe Tatou te toe Mafuta R. Lowry. 

Oheerful. Rev. Robkrt Lowht, 1864. 
1. Pe ta - tou te toe ma - fu - ta Ma la-tou u-a ma - vae, 

2. O i ai le vai ma - ni - no, Ma vai-pu - na la - le - lei, 

3. A ma - vae le-nei o - la - ga. Ma tn - u - a mea ti - ^a, 

4. U - a la - ta mai le a - so E i ; u ai le o - la nei; ■farf mmm 

iiii^ll ^ippfl Ma Ie-su le Fa - a - o - la I le la - 

Ua ma-li - e fo' - i pe - se A mau ma - 

le - su e, ia ta - i - ta - i Se - 'i te - 

A - mu-ia e o ta-li - a O sau - ni nu fe - 
a fai - 
ga e lu - 
le - 
£a - 
o - ga? 
lei. 
ta. 
la ai m — s* f=r m Tali. p 
Ioe, ta-tou te toe ma-fu-ta, Ma-fu-ta ma la-tou o i le la - gi, 1?± £ £ -*- . h J* «■ • £ ^ 

g' g g' e f*Tw+-j-m E ^ Ma le au pa - i - a a - to - a I - lu-mao le no - foa - lii 
mm 
Joseph \\. Dean Tina No. 146 

R. B. B. Ua Pupula mai le Lagi R. B. Baird. 
1. Ua pu-pu - la raai le la - gi I le a - so sa le - lei, 

2. U - a ta - tou po - to - po - to I le - nei a - o - ga sa, 

3. Sa-va-va - li pea i lu - ma Ia a - vea ma e ao - ga; SlF lm 


•# •-#-- •--#- 
Ma ua ft 
E sa - i 
U - a ta a - fi - a u 
li ta'i-to'a-ta 
i . ta - i pe raa O - na o le a - so nei; 

si Me - a u - raa e ao-ga; 
a Le A - lii o i lu - ga. m <L* _t f ? fff lm 


Ia 

I 

I ta . ta - lo ta - tou u 
a fi - na - fi - nau pe 
a ma - lo - lo - si u m a ma, Ia Ie - o 

a / m a - n u - i 

ma, Ma ia i va i lu - ga, 
a e mau - a ai, 
u faa - le - lei; j. pppppSliii 
^pgpi femiiite Ma ia ta • tou sau - ni - a - tu O le - nei a - o - ga sa. 
K le la - fo - a - 'i - i - na Pe a ta - tou tau-ma - fai. 
E ui i - na tau ■ e- mu - a, E raa - lo i ta-tou nei 1 — », ō> 'P-P' ■V — v— F— r I ' — FF— i Ua Pupula mai le Lagi Tali. —4—4 -d- € ■ = ^ZI Ia o m'ai, Ia o raai Ia oraaiile a - o - ga sa; 

Va-vemai, va-vemai, 1=^ t$Z* -*- U f .^*. 
riiiteil 
Au - a tou te faa-tu-ai, Va - ve mai i lea-o ga sn. t=r±3=g--=fc JF — ^— g- E H. A. Dean. 
No. 147 O Le Tatalo a le Alii II. A. Dean. A. H. D. Trovte. i -<S>- EE 


3: -&- tent Ia paia Iou suafa 
Pei ona faia i lujja i 
I e ua faaleapra mai m; 
I tofotofoga i>o o 
Atoa ma ie niana o o- ~Z? — 

Ta- 

le- 
la- 

mae 

nia- | 1. Lo matou Atua e. o loo 
| 2 Ia faia pea lou fina^alo i 

.1. Pei ona faamagalo atu 
i 4. Ia ne'i taitaiina i 

5. Aua e ou le maio lava m i i 


lu - 


Rra. 


la 


lo 


nei 


•C ; 


m a - 


tou 


ma 


tou 


nei 


e 


tu- 


mau, OL -&- ~XL m mea 

sa 
ni 
la a e m a . 
lei; 

nio. 

lei: 
tou: 

-G— ZZZZZ t E <±± ^s>- 


f ■&*■ -G -&-+■ Ia vave oo mai o lou ma- 
Foai mai meae tusa ma le 
Ia e faapea ma faamag ilo 
Ia lavea'i pea mai i 
E ia i matOU le viiya e 
M ~3& & 

mai. 

niai. 

mai. 

1 1 1 a i . 

me-rt-' Alona £ ±± 


10 

a ■ 
mai 
mea 
faa - a < > - 

50 

ma 

-«$»- 


ga 


A 


n-^i. 


A 


t'.u 


A 


ie. 


A 


v au 


L i Z22I lo 

lo 
lo ^ fa 
fa 
fa 
fa 
a • -s- No. 148 Iesu e la Alota mai "For thy name'3 sake lead me and guide me."— Ps. 31: 3. 
F. M. D. Frank M. Davts. 
1f*= J£= £ r ~*r — * — ~ — 2 * r=m s 1. Ie - su e, a 

2. Ta - lia la' - u 

3. A nia - vae le lo - fa maiv (a-lo-fa mai.) Ta 
ta - gi nei, (ta-gi nei.) Au 

o - la nei, (o-la nei,) A la i - 

a 

ta 
1. Ie su " " V V 

ia a - lo - fa mai, Ta m^m is=ls =N r i ; r ta - i ia te a'u (ia te a'u) I lou ma - lo i lu- 

e te la-fo-a'i; (la - fo-a'i; ) O oe le le - o - leo le- 

niai le tuu-ga-mau. (tuu-ga-mau. ) Ia e ta - i - ta - i m W$- 2: 1- ]/ — \/ — ¥ — ¥ — h ta - 1 ia te au. lou ti E=jF= <m r g c r fe 1\ N N-te /T\ H tj*rr^ 1 ga, (i lu-ga.) E o - la a/ e faa-va-vau. (faa-va-vau,) 

lei, (leo-le - lei, ) A o a - 'u e vai-vai. (e vai-vai.) 

ai (ta - i ai) I lou nia - lo faa.va -vau. (faa-va-vau.) & ffiP J*- JL. J*~ Jk -X J— P /T\ ma - lo i lu - ga. 
Tali. ene o- la aie faa-va-vau. 1 
te m=\ — 3- 

4— -& 22 -J—» P 3=2 = ^ le - su, If >u, Ia e faa-fo-fo-ga mai; j[: 9 m m 9 •— £ i? 1111=1 k V V /o - fo - ga mai. Iesu e ia Alofa mai j^ \ rii. e aim. I Ta - i - ta -i a -'u nei I le la-gi i lu - ga. 9 f ^§gm$āā^m mU Joseph H. Dean. 

INo. 149 

Eliza R. Snow. 
Aāagio. a - u nei, 
Le Aso Manuia i - lu-ga. 
Tina. G. Careless. m m w & ^. c? • Sa no - fo ai A 
Sa te - a ai le 1. Ia raa-nu - ia le a - so lea 

2. A - ta - rau foi, le na pa - u, 

3. O Ie - su foi ua a-lo - fa raai, Sa na raa-liu e 

4. Le a - so nei ia faa - ma-nu, K toe a - fi - o 

5. Le nu - u fou e raa - pu ai, Ta-tou te fi - a m ^ & J=£ 


u^ mm M •&' P -&-. — :<2 EEJ Ipfp^i ta - rau ia, Sa fi - a - fia raa faa - raa - nu, Sa fi - a - 

fi - le -mu, Le rae - a lea e o - ti ai, Le me-a 

o - la ai; Ia f aa - fe - tai ma ma-fau-fau, la faa-fe- 

mai Ie - su; Sa na ma-liu ia o - la ai, Sa na ma- 

o i ai, Faa-ta - si pe - a ma Ie - su, Faa-ta-si s !>=2 g=a e>— mm AU-Ju §Jj=E / • ' r r < fia ma faa-ma-nu Sa no-fo ai 

lea e o - ti ai Ta-ga-ta, e, 

tai ma ma-fau-fau I le a - lii 

liu ia o - la ai, O i - a Le 

pe - a raa Ie - su, K raa-lo - lo fi - fi - le - rau. 
o o - la raai. 
e faa - va-vau. 
e pu - le raai. 
ma fi - le - rau. 
Joseph H. Dean. Tina. C. H. G. No. 150 Ua Alaga mai Le Vasa Laolao 

" . G. Chas. H. 

UJ ' i.ii:Jj:JiHJ ^^ __fe Chas. H. Gabrikl. 1. Ua a-la-ga raai le va-sa te - le nei, Va-ve mai! 

2. Ua Faa-lo - go - i - na o le ta - gi lea, 

3. I - a fai ta - ta - lo pe - a ia le - su, 

4. Au - a ne' - i ma-pu raa le toe vai-vai, Va-ve raai! ISe tE± mmd. -* n t=£ m m &T •— *-zz va- ve maii 
^m ;J @#>-s : _=_£ — Jt 

O loo raa-le - le-rao o i ma-tou nei; 

U- a ma-tou tau-ta-la'- i a - tu pea, 

I - a raau - a va - ve ai le fi - le - rau , 

va- ve mai! I - a ta - tou tu - u raea e le - a - ga ai 

in. N s s N I I 

N 

-N 

i: m fc-r 
rMirfrrv^i 

mm ' p Va - ve mai! Va - ve mai! va - ve inai! zt¥z -~ £- i va - ve raar 

N — i __>„ ;fe m m Tali. ?i=#zz=_:=:g __^=(L_=B= Pt U — &— F- 

(Va-ve raai ia raa le su 

\ I - a ta- i - ta - i - i w 


lu /e - lei, () le 
na ai, Ne'- i >m *= ^tg =f____z__=_jz=i± 6 =1zz= 


_i ta-: la ia Ie -su. 

u -. raa i le raa- r~* HT liu (i ma - li-Hu.) _#Sllble ■* V- 


l=l__==JI R° 
_i Joseph II. Dean. " " " ' Tina. 

Copyright, 1890, 1S94. Geo. F. Rosehe, owner of copyright. Used by permission. No. 151 Aua Tou te Faamasino Eliza R. Snow. 
fc Geo. F. Root. 
m$=mm m^m 1. Ia raa-fau-fau ta-tou u-ma, 

2. Au - a tou te fe-rai-sa - i, 

3. Sa ou fai i lo-'u u - so, 

4. Pe a ou a - lo-fa rao-ni, 

5. Si - li le a - lo-fa mo-ni, / fe - ta-lai-ga a le - su, 

Ua le - lei le fi-le-mu; 

"Ua va-le-a la-va oe. 

I ou la - va u - so nei, Ua le-lei le o-no-sa'i; iPlPl 'Au - a le faa-sa-la a - tu 
A ua ou-tou fi - a o - la 
E te le i - loa le to-nu, 
Ia ou a - vea raa au - au-na. 
a ou ma-fau-fau i - fo, Ne'i faa-sa- la - i - na mai. 

Ia ou-tou a-ga-raa-lu. 

Ia va-ai - a ia te a'u, 

Ma ia fai • a-mio le - lei. 

Po ua sa - o la-va a'u, F#f=f= ^3zp£=t — t £=tt^ tt=i=\k==\ *=.=* 'rutm 


Au - a tou te faa-ma-si-no, 
Ha, ia ou-toufaa-ma-lo-si, 
Ma le to-nuole-nei me-a, 
Au - a ou te va- ai a-tu, 
A ou mi-ta-mi-ta va-le. U- a ta-tou va-le -lea; 

E o-laa/e faa-va-vau 

Ia i -loa le a - la sao 

Ma faa-sa-la fu-a ai, 

Lea- ga-sa-lalea mo au 
e £ttf4J 4wām 
O le me-a tou te fai - a 
Pe a ou a-lo-fa a - tu 
( ) - na ou ma-fau-fau le - a 
Se - ia mn-ai faa-sao - i - na 
Se - ia a'-u faa-mau-la-lo l/ v l/ v v m V V 
• , 1 J . g 

r i ~\'rr?rr~~ f~~ — * R fua-i- na mai ai lea 

E a-lo-fa- gi -aai a'u. 

Ua va-le - a si - li, a'u. 

La' - u la-va a-mio nei. 

Ne'i le o-la la-va au. 

- EEF • t/ II Joseph H . Dean Tina. INo. 152 

W. G. HlCKSON. 

/ £ Ia Fai Talosoga pea 

mf PH t' lU-ti ri i<i i 1 ^ 1. Ia fai ta - lo - sa - ga pe - a 

2. To - e fai le ta - lo - sa - ga 

3. O - no-sa'i ma faa - ma - lo - si I le A - lii; 

I Le i - 1 u - ga ; 

I mea le - lei; ' ■ i7 f iVff > i i ' i [n 'i / ^ mf fU . t iU-li.Pl l'-V^ Sii le fu - a o le o - la, Ta - tou vi - vii. 

Au - a foi le faa - ta-ma - la Nei fai - ga - ta. 
Tau - si tu - la - fo - no u - ma I la - lo nei, Ufhtfft 3 tm / f: *■ i:'t\t i J=# ^p^p Tau - ma - fai e tu - si i - go - a I le tu - si 

Pei o pe - ro - fe - ta mo - ni a fi - a 

Pe a ta - tou ti - ga - i - na, E toe la - ve - ^mmm kkkh 
^rn : frpfrT^P 1 o le o - la Ia tau - ma-fai, 
faa-ma - o - ni, Ia tau-ma-fai, 
a - i - i - na, Ia tau - ma-fai. Ia tau - ma - fai. 
la tau - ma - fai. 
Ia tau - ma - fai. \s=kkkd£km^m Joseph II. Dean. m Tina. No.i53 

Kelly. Ua Siomia i Mauga A. C. Smyth. 1. U - a si - o - mia i mau-ga 

2. Pe a faa - tau - e-mu-i-na 

3. Pei o a - fi to/o-to - fo - ga T^ , iU J-> -*+— H— _J_lf__L O Si - o - na 
E le la - lo- 
I o ta - tou kū=B. f_ rrr TlU3D5gfagz£= 
j __ffl L-_?- 


»_ri e la - le - lei; 
la - gi nei, 
faa-moe-moe; 

__J* E tu - li - a o 

Ma ua ta'u-le - a 
Ae tu mai pea le na h" - li, 
ga - i - na, 
a - lo - fa . irr i f « i f f i rff f= — *- 
1 ^_ p :e ftttitrnTtm * E te ma - 
Na'- o oe 
O \eA-\i - nu - ma - lo 
e te le 

i ia te ai. 

lei. 

oe. Si - o - na e, 

Tu-mau pe - a, 

Ia ma - nui - a. t f- f . tr _ -*- — j F f 1 1 J J I T ~ JlJ _i Si - o - na e, 
Tu- mau - pe - a, 
Ia ma - nui- a, Ia 
Ma 
Ma ma 
ia 
ia nui - a te 
la - ve - a 
e faa - le oe. 
i mai. 
la mai. j_ *m=m^mm m 


Joscph II. Dean. ii Tina. No. 154 

Josepli 1 1. Dean. E toe Afio mai Iesu £EE! mm rTTV* J. Daynes. i 1 . E toe a - fi 

2. E va - ve lo 

3. K o - o mai o raai le-su, la sau - nia ta - tou 

naa-fi - o mai, Ia sau - nia ta - tou 
le to - e tu. Ia sau - nia ta ffi~f H £$= āL 
t w l^kk ^ %J yJ i i i , n ni i i , n A ' : i!,',i nei; K a - (io raai ia mai lu - ga, Ia sau - nia ta - tou 
nei; E fi - a - fi - a i ta - tou . Ia sau - nia ta - tou 
nei; Pe a i - li - a raai le pu, Ia sau - nia. ta - tou %-* ^Sā T—f 
-Ps f » C3=t 
9 
nei; Ia sau - nia ta 

nei; Ia sau - nia ta 

nei; la sau - nia ta ton uei; 
ton nei. 
tou nei; () ia le A - li - i 
Pe - ]>e - se A - 

E faa - ma • si - i M=mm^ 
E toe Afio mai Iesu « $^ff£mm^j^m?m ma - ta - a 
sau - ni o 

su - e - su la ma tu - mau, 
ou - tou mo - li, 
e - i - na ai 


Ia sau - nia 
Ia sau-uia 
Ia sau - nia ta - tou nei 
ta - tou nei. 
ta - tou nei. No. 155 

H. A. I)ean Tofa le Uso e £ W I Tina. Selected. mmg^m^mmmm^ 1 . To - fa, to- fa 

1. To - fa. o lo 
3. To - fa. ua i le u- so e, To - fa, sa e a-t^a - le-lei, 

to ua ti-ga, To - fa, se me - a fai-ga-ta; 
u faa-Ie-lei Ia fi - a - fi - a ta-tou nei. 
i|S«^i^PP^=|M Ua i - u nei o lau fe-au, Ua o - o mai le va - la-au; 
Ua faa-ma-vae i ta- tou nei, Le u - so e, amui - a oe; 

E toe faa- ta - si i lu- ga Pe a ma-vae le po - gi-sa; m- wy p-^- ^ p m r- 1 T-frr^ — r~ r 2 ft — I 1 — r-f* — k f—r^ — ft— J r^T— ; 1 n r Ua i - u nei o lau fe-au, Ia e o- la ai e faa - va-vau, 
Ua faa-ma-vae i ta-tounei, Louma-lo-lo - gn e Le-lei. 
B toe faa- ta- si i lu- ga R le toe ai se fai - ga- ta. "mM ■/ \> Alo No. 156 P. J. CR06BT. E toe Feiloai Tatou 

"Then I shall know."— 1 Cor, 13: 12. W. H. Doank. Mf^ ^ I i -&- •&• W=* m 1. E toe fei - lo - a'i ta-tou Ma /la - tou i lu-ga; E le 

2. O vai - ta - fe la - le - lei O i -ai i lu - ga; E fia- 

3. E le to - e faa-raa-vae, Ta - tou nei i lu - ga; E le- Higi -&- -&- -&- i *- &- -& — •-* 72L I h=k S i 


•r^^ toe faa - no - a - noa, 

fi - a te - le ai 
ai se toe vai - vai. 

YP « — ■&" Ta- tou nei 
Ta-tou nei 
E mau - a ai lu - ga. 
lu - ga. 
lu - ga. •h 

O loo 
O la- 
Fi - a- f^Frg H r ^ *=^ P p^^ U V^ i=a "27" fa 

tou 

fi @E a - ta - si ai 
na rau -a'i o, 
a i ta- tou, Le a - i - 
O i ai 
Fai vi - i - 

-122. • ga ua ma-vae; E! ua 

i lea ma -lo, Ta - tou 

ga o le - su, Faa - fe- =k£ I JZ. m T&- 
TtEVTtAm. fc^r=jfe 22: sr T a fei - lo -a'i, I lu - ga 
faa-ta-si ai Ma/la-t 
ma faa-ma-nu Ma/la-to ^- -J-:-Ā'^ 1± lo -a'i, •ma-fai, e fei-lo-a ga i lu -ga. \ hei 

ou i lu - ga. r 

ou i lu - ga. 'Tau- PfLer^ E toe Feiloai Tatou 1 ilii^ 1 -_?- m 
* ^*ff ~_T ^— 3* -_7- I lu - ga: K toe fei - lo-a'i ta - tou Matla-tou i lu - ga. | __ g i^a § g: 


f Joseph ] I. Dean. 

No. 157 

G. N. Clarke. ' Tina. Tamāiti O Siona 

_______§ J. J. Daynes. 1. Ta - ma - i ti o Si - o - -na, Ia pe • pe- se ta - tou nei; 

2. Se' - i faa-mau-la-lo u - ma, Ma ti - a'- i mea se - se, 

3. la a - lo - fa mai le- o - va I o ta -tou tau - ma- fai, fl uf f g =g P^E^ 


r _; njlJ JJ ;ljjtf f l j JJ.| E ma'- eu o le a- lo - fa, Me - a u - ma ua le- lei. 
Ma ia faa- ma -lo - si.pe - a I le ga - lu - e - ga nei. 
Ma fe - soa - so - a - ni pe - a, 1 - na i - a tu - mau ai. mmm 9 1 Tali p UMU- ff ■t ftm ^ 
m&m^ Ia pe - pe-se, A - le - lu- ia! le - su e ua faa - fe- tai; __T~ *l tlllU ffli m i__i la pe - pe - se, A - le - lu- ia! I nei a- so e, ga- ta _/. v.ii- II. A. lA-au. Wf _i______i: i / Alona. No. 158 O E o loo Ola mai nei Mrs. Mary B. Wingate. 
DUET. W.M. J. KlRKPATRICK. 
*B# ^&E L.i t_±__ i 
moe a Ie - su; 
tou nei Ma, - tai; 
mau faa- le - lei; 
o lou le - lei; Ua si - li lo - na a - lo 
O nai ta- ma - i - ma-mo 
Fa - a - pea lo - na a - lo 
Ua ma-tou fia ta - li a ilg^=§=L|[|[E§ f fa 
e 
fa 

tu. £±=fc; 
—3 L — — - — * — ■ Ua si - li 
Ua tu - u 
Faa - lo - go 
A - vea ma- 
__X3___4 :&£=_.= t=d===£== ^P PN 


la -tou i au - ro 

mai lo - na o - la 

a - tu ia o - e, 

tou ma ou su - i. 

M Ma rio la _y# =_5__EE_____!_E — *— *— > ■>» g> E su • i a'i la - tou 
O loo tau va - la - au 
Ia e a - lo - fa inai 

1— P nei, 
na. 

inai. 
ai. _/_?_? £-_ ig Copyright, by Wm. J. Kirkpatriek. Used by permission. _s O E o loo Ola mai nei 

x__= fet _=_ _ _=$ P^ Ua 

K 

Ia a - lu 

fi - a 

ou - tou a - tu 
fi - a 
o a Tu - u ma - tou e nei 
o 
tu 
o a 
a 
a 

tu E 
Pe 
Ma 
Mo —9- 

au 

a 
tau 

e mai 
la- 
tai- 
ua • 39» # P—v-P _ — _»_ 
_I 
/* Tali, s*=^= t> IEpg| :_ e o se - se. 
tou toe ma - nia. 
tai - i - na mai. se la o mai I r^^^Ff*** O i le nu - u nau - ma - ti, m giahMMM^ __ Poeo n_. _ ■»(£_ Ua la - tou fi 

-0 -{?- iHiil _{=___ f A tempo. _____ t -pz TT 5P_i: 

_____ t _ 
H?_ 


=^3= 'ai, Ua fa -. ll. ." j_H*-fi - ?S£ 
*=_=- M^ 

» — % — P _Ht_-_ ___3__^_p___ 1« /?\ _^zt__i_:3__iJ _ va - ve o I Jg___-Si 


[ - na ia toe li - liu mai. __ii ____ :_?_r Kipeni. No. 159 O Loo Valaauina atu '* Preaeh th© word" ; be instant in season, out of season."— 2 Tr_r. 4 : 2. 

M. FRASKR. JA_r_S MeGEANAHAH. 

Allegretto moāerato. 
\ 
> • * — m — * — * ._. _ l * * 1. () loo va - la - au-i-naa - tu O le la - lo - la 

2. O ii - nei le vai ma - ni - no Ua sau - ni - a e 

3. U - a la - ta mai le a - so E te'a ai le po 

4. Au-a tou te faa-ta- ma-la Ne' - i o - o fai gi nei; 
Ie - su; 
gi -sa; 
ga - ta; 
j=3E ri _____ ¥m¥ N-V-S «^F PfiFf * — 
ou-tou 
a tou 
le a- 
o - na Ia o mai! Ia o mai! la o mai! m M Va-ve mai ia 
- lei pe 
mai e 
Ia o mai!"*» I . a va - ve ( E le - 

| Ua au - m m l l * ' V Sl vv\VZ I mm ^ N N l ____§£_ »/ k f i ^i^r;-^ * . • » u - ma U - a fi - a i - nu ai; la o mai! 

i - nu I le vai e ma-lu-lu; Ia o mai! 

ge - lu O le pu - le mai lu-ga, Ia o mai! 

mau-a O le pa - le i lu-ga; Ia o mai! 

__. Ia 
Ia 
Ia 
Ia o mai! 

o mai! 

o mai! 

o mai! fc7*-= — ]/ V 4_r_ $ U V. I *^ S-P §£S ig_ 1 k^— y Tali. p_i * fe ^ _ > N 
_l__Z_i ___ I - a si - si foi le fu - 'a O le ga - lu - e 

£ * > r'rr - r r _. r r.%^ z=£ ^i v^? ga nei, 

___ mmm O Loo Valaauina atu 

>^-^ - J* js> | s 

' -t- • — « — g — 
_I I - a ma - lo - lo - si la-va I le tau - a o fai nei; Ia o 

Mk-*i$ tt f f ■ _£_! _5g__g_fc__ 3 __ £&£ff^M 
m i Ia o mai! . I le A - li-i o Ie - su. 

I - a o mai! gIZZaEZ3i * S5>^- Joseph H. Dean. No. 160 Tua. V V V Lou Alofa le Tama Tina. W. N. B. Shepherd. 
1. Lou a - lo - fa le Ta-ma, Ou te o - li - o 

2. Ou te fia vi- vi - i nei, Ou te pe-se faa 

3. Oe le la - au ma- fa - la Ou te ma- lo - lo 

4. Faa-ma-ga - lo ia i ma-tou Ma fe-sao-so-a __, : __: . ā. _t * # _, ._£__ 

•_.U__1- _-J_ £-C _p2____] Ii ai; 

fe- tai; 

i ai; 

ni mai, 


EZ' i _______ -__£_ 1 EZ_- IX __'C_ P _*_E gT Lou ma - lo e faa - va- vau 

U - a ma - tu - a le - lei 

A tau mai le fai - ga - ta, 

Ia sa - i - li e ma - tou Na e faa - tu - i - na mai. 

Me - a u - ma lia e fai. 

E te faa - ma-ma-lu mai. 

O le a - la e o - la a'\. _*___ _2__ *--&- 

____E__Et: -rf 2 ' 

:_:_?: j iH-ili -j*__ _. E3_B_±_ _H Tua. No. 161 O ou Vaai I mea Lelei Toseph H. Dcan. H. R. Palher. £¥&. i — r fr-i & * fv K- 1 . A ou va - ai. 

2. O raa-nu foi 

3. A ou fai-tau Alto. I mea le - lei Ua sau-nia 

va -lo niai, Pei-se - a- 

1 nieale- lei, A lau a- 
Tenor. 1. A ou va-ai 

2. O raa-nu foi 

3. A ou fai-tau 4-=r 33 mm I mea le-lei. 

va - lo raai, 

1 raea le-lei, 
-ā—ā — BA8S. 
SE- £ ^^ ^P mai Mo ta - tou ne i . 

i Ua ta -pu-a'i. 

fio I la - lo nei, E le A- 
I lau a- 
E fta le- 
1 -V-* fe£ ^^~K $ V Ua sau - nia raai 
Pei-se - a - i, 
A lau a - fio Mo ta - tou, nei 
Ua ta - pu -a'i 
I • la - lo nei, ^-t wm ■V- • -= # v—9 
P— m^ £&- £ O i lu - ga, . 
A - li - i e, . . 
Ai la'u a - mio, E o - fo 
Ua fi - a- 
Ia ma - fu- iHl! 1 4-r- 4 le A-lii 
lau a - fio 
fia le - lei O i lu-ga, 
A - li - i e, 
Ai la'u a - mio, 

#_• * m — t -=1- Used by permission of H. R. Palmer. owner of copyright. 


-&- O ou Vaai I mea Lelei ai . . . 
fia .. 
ta ai Lo'u lo - to nei 
Ai a' - u nei 
Ma lau a - fio 
• J* Jl j» J a± j*-£-JH E o - fo ai 
Ua fi - a - fia 
Ia ma - fu - ta ai' Lo'u lo - to nei. 
Ai a' - u nei. 
Ma lau a - fio. $*=3± * g_. 

9 »- s • 

9— £—4 -^ p — f> 9 W 

r Tali 
9 

■ isā=gp=i=g@=^ ^m E Ie - su e, le Faa - o - la e, Ua si - li lou a - lo - fa raai zi>: m &^±^^^' %m E Ie - su e, le Faa - o - la e, Ua si - li lou a - lo - fa raai E mm m ?—-* P- 2 - P — 5> P — 5> v — ? ^— 9 
Bpl le'nf Jic f n -{© — #- Faa-to-nu mai i' lo'u ma-fau-fau. la ou o-laaie faa-va-vau. :fc=^T =zxp Z3_ czspcg__zi E££* $3- Faa-to-nu raai i* lo'u raa-fau-fau, Ia ou o-laa/e faa-va-vau. EEE i P ^ Tina. No. 162 Sa Pogisa o lalo nei 
-r^ DR. RIPPON. fe^fefe^ TE^EEl 1. Sa po - gi - sa o la - lo nei 

2. I - na faa-lo - go mni la nei, tV- Mr~9 ^ 1 a-soe te - le uama-vae, 

Le leoua fe - ta lai-a raai, s^ ±1 *— #~s *~ ^ 
i=r=i ifeiiiis ^^17^ vc 3. O le a - ge - lu ua au - mai Le ta - la mo - ni e o - la ai 

4. Ua to - e mau - a e / ta - tou, Le ta - la mo ■ ni tau le • su; m 


k± pa^ a m Sa le i ai 
Le leo o le le ta - la nei, O lo - tu u - ma ua se-se, 
a - ge - lu sa, Ua a - fto mai nai ie Ta-ma. m ^^mHI f=3 Ua mau - a i le mau-ga sa Le ta la tau sa lo - se - fa. 

Le pu - le fo'i ua mau - a mai, Fai ai sau-ni - ga e o - la ai 9$. ^z!zr^ m =^ - H-^ ^ ii^= i ^^ Sa le i ai 
Leleoo le leta-la nei, O lo-tu u - ma ua se - se. 

a-ge-lu sa, Ua a-fio mai nai le Ta - ma. ^fafefefeteSg i 7J F? ^ Ua mau-a i 
Lepu-le fo'i lemau-gasa, Leta-latau sa Io - se - fa. 

uamau-amai, Fai ai sau-ni-ga e o - la a/. ^m im& £ 1 H. A. Dcan. Alona. No. 163 

H. A. Dean Ua Lele mai le Agelu sa P fef— -i— f tt- f 7J 5 fa- ^ 1. Ua le - le mai le a-ge - lu sa. 

2. Ua sa'o le ta - la ua au-mai, () i - a ua au - mai 

Ua si - li lo-naao -ga 
tf-v^ E£ā T$>- ^CT tSf- o 1 3. Ua i - li pe - a mai it; pu, Le la - lo - la - gi e, 

4. Uā va - la - au lea-ge - lu sa I tu - pu ma ma - lo. §fe 2. g £ =S t2± ^ 5J=fe^M% <s?--' Le ta - la nio - ni mai lu • ga, 
E te' - a ai a - ga - ma - se - sei, Le ta - la mo - ui mai lu- 

E te - 'a ai a - ga - ma - se- 
f= £=EE^E|± 
la va - ve ta - li - to - nu ai, 

Ma nu - u u - ma o i ai. Ia va - ve ta - li - to - nu 
Ma nu - u u - ma o i 9sfiE SZZL f-^t flEEE^E^EfEE^i^ :a: > tt r^=Z2 ^pf^r^'F^^-r^^ Pi ga, Le ta • la mo ■ ni mai lu • ga, L o - li - o - li ai. 

sei, E te • 'aai'a-ga • ma - se se'. Ma me - a fai - ga - ta ^-^zzz^ ]^zzzz^zzz^^^ WZZZ^ZZZ^ZZZ^ZZ^^^ ^Ez^ ai. Ia va - ve ta • li - to - nu ai, Ou-tou o e ua se 

ai, Ma nu - u u ■ ma o i ai, Ia la - tou sa - la - mo ?gp=fe jz: tf=r=r= i m asa Alona No. 164 O le Agelu sa na Afio mai Luga 

H. A. Dcan. E. BEESLEY. t=L=i=t= f< N 1 . O Ie a - ge- lu sa Na a 

2. Le la - lo - la - gi e. Ia e Ho mai Iu - ga E 

ta - li - a mai O ^^-i4-^=*WTfitm 3. Le ta 

4. L T a o la e ao - ga 
so raai le la. E sao ai i lu - ga, Ia 
E le toe po - gi - sa, Le mm t^^ m^m^m^^ m iii £ ?S^p2 <m ±3 E§=Wk=^m toe au -rnai 

le - nei ta le ta - la nei; 
)a - i - ga fou; Ia o - li - o - !i 
O ou - tou pa - ^o- ^mmmmmtmMm u 
ta si 
la u 
nei si - ta - i ai; 
e tu - mau ai; Ia ta 
Ia va li - to - nu 
ve sa - la- W g zfr_ ._^_U_J < y W~ m :wzzim 

-b=b ** gpā^s n: -J2 S 
m ai; Ia fai le faa-fe-tai. Mo le - nei ma - nu - ia 
ta, Ma e o vao-ga-ta, Ia va - ve mai ma sa Ie - lei. 
la - mo. ^f^ ā^m^ r 


nei; Ia sa - la-mo le - lei Ma pa - pa - ti - so i 
mo Ma mau-a lo - to fou. O me - a nei tou te le vai. 
o - laar'. =§Ā=fM====W \—e>- &= ^==?&ā Alona No. 165 Ua Sau le Leo mai Luga Alkgro maretito Jos. J. Daynes. 


»~ i~g— i S^SeI= 1. l'a sau le 

2. Sa si - o 

3. Ua le po 
4 Le ga - ln le 

- niia 

- gai 

- e - o 
o 

i 

ea mai lu - ga, 

la - lo nei, 

la - lo nei. 

a U - su la faa - fo 

Sa po - .u r i 

Le ta - la 

Ua tu - sa fo - ga 
sa nau- 
e o- 

la - va ^E?= 


m 
m a i ; 
a; 
la ai, 

nei. Ua tu le 

Ua toe a 

E pei o 

O tu - pu pe - ro - fe 
H - o i 
lo - tu e te ta fou I a - so e ga- 

fo ai A - ge - lu mai lu- 

le fo'i, Ua tou ma - sa - ni 

ina - vae, O a - so fo - i 
ta ai loo ii - nei !e a - lasa'o E tau-nuu a - tu 

ga. Pei o - na va - lo - i - a niai I a - so ua ma- 

ai. Ie - su o lo ta- tou Ma-tai E le - o - le - o 

nei; Ua tu - sa o sau - ni ■ ga fo'i Ma mea sa fai -a i44-artT-fJLJ M^ 
i^p^ā^fnii^ip ai I/enuu pa - i - a i lu - &a Fe a le faa-vai-vai 

vae, O lea ua faa -a - li - a nei Le a - la e o - la ai. 

mai; O la - na la - va pu - le fo'i E ma - nu - ma - lo ai 

ai: E tu - sa la - va le A - lii O Ie - su le Ma-tai. 
[oseph II. Dean. Tina. No. 166 Sa Faitau Au i se Tala J. B. Atchison. O. F. Presbrey. I8E£e£ tJ nr ^w &=$=£= 1. Sa fai - tau fo - i 

2. Sa fai -tau fo - i 

3. Sa ou fai - tau i 

4. Sa fai - tau fo - i au i le ta - la, 

au i le ta - la, 

o - fu si - si - na, 

au i le ta - la, I le nu - u le- 

I le la - gi o 

Ma le ma - ta - go- 

Pe a sa - la - mo 
wnt 
V iPāS^ti^H^ā 
lei i lu - ga. Oo-na a - la ua ma-ta - go - fi - e Ma ua 

sau-ni - a mai Mo i la - tou ua a-mi - o - to - nu, O le 

fi - e nau - a. O i ai pe - a fo - i o pa - le Ua faa- 

mo-ni a'u nei, O-na faa - ma-ga-lo-i - naarle-a, E Ie- 


ā— — 4 — m. m -#■«• -#■• W7*~Z9 V i^mmmm^mt^3£m^£ i teu - teu le - lei o - na 
a la - tou ma - pu i 

ta - li ai mo i ta 
su o au a-mio se pa. O i ai i 

ai . E le mau - a 

tou. Ma ua ma - tu 

se A e fe - soa le a-ai le vai- 

i ai foi se 

a te - le ma- 

so - a - ni mai 
H lc tl Fi ii" f ^ Used by permission. Sa Faitau Au i se Tala ^ā^H^ā^Pgfe^^ ta - fe, 
ta - gi, 
nu - ia, 
i - a U - a su - a - ina - li - e lea vai, 

Ma ua la-tou le to - e vai - vai, 

Mo i la-tou e a o'o i ai, 

I lo'u nei la - va fa - a - vai - vai. A e 

A e 

A ua 

A e m. _-=- m H=S 


& ^ā m^m 


mmmmW¥ lei 
lei 

lei 
lei o - o mai/evae-lu - a - ga. O nie - a le-lei o i 

o - o mai/evae-lu - a - ga O me - a le-lei o i 

o - o mai/evae-lu - a • ga O ine - a le-lei o i 

o - o mai/evae-lu - a - ga O ine - a le-lei o i ai 
ai. 
ai. 
ai. 
Tali mmmn 
X i li_ip O mea le- lei o i ai mea le - lei o i ai Ua 

o i ai; o i ai - i—t—9—p—\±— u 
0- m V V V % l t I f — v—^- v— - — 4 Itepeat the Chorus p. . f, t \ i' wm lei ta -'u mai /e vae-lu-a - ga, O ine - a le - lei o i ai. ^|iifi^JM___iii|ili 

osenh II. Dean. Tina. No. 167 M.FRASEE. Ia Tatou Ala mai 

u And again they said, Alleluia."— Rev. 19: 3. i i JAME8 MCGBA3TAHA1T. m r p r 

1. Ia ta - tou a 

ta - tou 

2. O lo - na fo'i 

3. Ne'i ou - ton pa 

4. O -tf-2 la mai, i Ma 

a - la mai 
a - ao, E 

la - ai. Ia rr — r loo 

A u - su pe - se 

u - su 
ma - nu - ma - lo 
1o - to te - le 
o- f^ r r J 1e e lu - ma - na'i Le pa 

j j j j * f=? * ^^ rTTr 1 
f ai Ia Ie - su le A 

pe - se ai 

ai; Ia faa-ma-lo- si 

mai, Ia fa - a - tu -a 

la ai, la o - no - sa- i Tf~f s 

lii Ma faa fe 

Ma faa-fe 
pea Ma faa - fe 
tua Ma faa - fe 
pea Ma faa - fe ta 
ta 
ta 
ta 

ta m i^i^.lU^U^ ^EEEEEEEE o 
1 

• a f^ — erfr e p? 
Tali. ā £ J #=# A • le ^-irrmr-^ @ *TTTT~* 

lu - ia, A - le - lu - ia, A 

A - le - lu -ia A - le - lu- ia - le- ^S *=£ ££ r~* : e A le - lu - ia le- lu - ia mm =m i * *— itfcs> N— N i^ itttt lu - ia faa - fe - tai; A - le - lu - ia 

A - le - lu - ia. A - 1e - lu - ia 

» j.j»jj y $±^^m ^m£m le - lu - ia 
£=* JC=* Ia Tatou Ala mai F'f f C rfJ f~ r r • * -tf-i ■^» A - le - lu - ia A - le - lu - - ia faa 

A - le - lu - ia, A - le - lu - ia fe - tai. m J*.J>J^ ^i, >Jpj J fl . le - lu - ia I A - le - lu -ia 
Joseph H. Dean. Tina. 

No. 168 Sa Pepese mai Agelu 

Oias. Wesley — 1739. Menelelssohn. 
\^mmmM$&£^m 1. Sa pe - pe-se mai a - $fe-/ii, I -nauofa-nau niai le- su: Sa fai pe - se 

2. Ua vi - i - a i le la - gi, Le Ke - ri - so o Ie -su; Sa fa - nau mai 

3. O Le si - li - si - li - e - se. l'a ia ta'- u - i - na mai, O le Lo-kou mm tzA -#- ^ 2 - — 9 F •42.- flhz* i^ Pp^^PipF S=F ^l llia vi - i-ga, I'aa - fe - tai ina faa -ina • nu. la vi - vi - i uu - u u - ma 

id Ma - ri-a. () ia la - va le Au - tu. O K - ma - nu - e - lu ia, 

nia le itia-na. O le /4-re - to e <> - la ai\ Sa fai fo'i nia o - la - ta-#a. *=a=* ¥^W^f A. .£_ A. .f2- p^§ mmm -d — +— -d 

I le Jl-\\ - i i lu - ^a; A - la - In - e^a laa - fe- tai, Au - a ne' - i 

O lo ta-tou nei Me - si-a, Na'- o i - a e. o - la ai I ta-tou pe-a 

C) lo ta-tou pu - lu - va-ga; O le inil -a'i to - e tu, K o - la ai @ £££=££ . E t>- 
Joseph 14. D<-an. t=E===B=f ^=pH 

Tina. No. 169 W. W. Walford. 
„ i$low. 3fe r s =pi=^ 1. Le 

2. Le 

3. Le » Le Itula lelei Lenei i - tu - la 
i - tu - la 
i - tu - la le - lei 
le - lei 

le - lei Wm. B. Bradburt. MM\M=M^=i le - nei, Ta - ta 

le - nei, A - va' 

le - nei, Tu - mau 

M. 10 

e 

a « v— ■- ai ma 
le ta- 
ti - li -£=l-: : m rr =m mmm faa - le - lei, E ti - ma ai o raea ti - ga, Ae- va - la- 
ta - lo nei I Le na f o . - la - fo - la mai Le ma - nu- 
lou le - lei Se'i o.u i - loa le nuu le - na Pe a au- 

s> m £zLL;u { j m Ta-raa. A o 
o - laar. E fa 
Ta-raa. Pe a o mea e ta - gi ai, E 
a - e - e o'u ti - ga I 

ti - a'i le ti -, no fai, Ae -9 b 1 ^wMāmm=M =m faa - ma - fa 
le A - li 

si - i - ti m M 

.4 I na - fa 
i i 

a a'u 

JL JL 

:fcz=!z na rnai; 

lu - ga; 
i ai, Le i 
Ua ou 
E le tu - la 

i - lo 

toe fai ie- 

a 

se i .E. 

- — r~# ■ 

>— H V — v— 3 Le Itula lelei Lenei 
te - a ai le ma - se-sei, Le i - tu - la le 

ou i - lo - a ua le - lei Le i - tu - la le - lei le-nei. 

i - lo - aofmea u - ma nei, To - f a le i - tu - la le-lei. 
ItalHI ^ Kipeni. Ua Tea ne i le Po! 
isa John J. McClellan. 

zr =9* 1. Ua te - a nei le po - gi - sa, 

2. Sa ta - o - o - to ta- tou nei, 

3. O mai ma fai le faa- fe - tai 

4. Ie-su ia e faa - ta- si mai / iāsm^iiiglil Ua o - o mai le - nei tae-ao; 
Sa ma-pu ai ma moe le-lei, 
I Le ua tau - si pe - a mai; 
le a - so nei ma mea e fai, 

mmmm Ua ta-tou toe au 
Ae le - o - le-o 
Ia fai vi - i - ga 
Ia si - o - mi-a H - a mai, O mai ia i - na f aa - fe - tai. 

maile-su, Le-nei ua a- la mai ta-tou, 

e ta-tau, Ua mau-a mai le - nei tae - ao. 

i nia-tou, Ia to - e au - li - a ai le po. wmw 
No. 171 O Iesu lo'u Sulu T. Koschat. Arr. » Lento. - 1. O le - su lo'u su - lu 

2. E le fe - fe la - va 

3. Ua e faa - uu - i - na 


% Ou te le vai - vai; E 
l va - nu gao - a, Pe 
O lo'u u - lu nei, Ma -<£ m £_iEEi y ^tf 1 h X mm i ai le vao-mu' -a Ou te ma-pu ai. Na te tai - tai 
a fa - a - ta - si O o - e ma a'u; O lou to - o- 
la-ve- a'i a' - u I e i - ta mai; Ua tau-ma-sua- 

^& $ I N- ^T W fe^ r ^ f 1 *? a' - u, 1 lu - ga o au - vai; 
to - o Ou te ma - pu ai, 
su - a O la'u i - pu nei, E fe - soa- so - a - ni I 
O lou A'-ao la -'va Ou 
Ou /eno - fo i fa - le O E=fa£££fe=li WZ1 *-=- ¥ ■ 
i \f=t =■: "7 mm Rit. - - - 
lo' -u vai-vai. E fesoa-so-a- ni I lo' - u vai-vai. 
te ma-lo ai. O lou A' - ao la-va Ou te ma-lo-ai. 
/e - o - va o au. Ou/eno-fo i fa - le O/e-o-va o au. 


IE s: Joseph H. Dean. §u Tina. No. 172 

H. A. Dean. 

Prayerfully. Fitafita o Siona 

(Tune: "Austrian Hymn.") JOSEPH HAYDN. 
1. Fi 

2. E 

3. Pe 

4. Pe ta-fi - ta o Si - o- na, 
le-ai se raa - si - a - si, 
a o - o raai sau - a - ga, 
a ta'u-le - a - ga - i- na, Ia ta-la'i le 
I le ga - lu 
Au - a tou te 
Au - a ne' - i ta 
- e 
fe 
faa - fe nei, 
nei, 
ai, 
vai; 
i 


$=3 li^i O le ta - la - i - ga rao.-ni, Mo la-tou o e se - se. 

Lo - to te - le ta - tou u- raa, Faa-ma-ta-la faa-le-lei. 

O le - su le ta - i - ta -i, Na te au faa - ta - si raai. 

E le-lei le tau - e - niu-ga, Se'-i ta - tou o - no-sa'i. ml j TlTtt T Tl 1 1 H ~i- Jl J^N Ia ta - la-'i, Ia ta - la-'i, O le ta - la mo - ni nei. 

Ia ta - la'-i, la ta - la'-i O le ta - la rao - ni nei. 

Ia ta - la'-i, ia ta - la'-i, Au - a tou te pa - la-ai. 

Ia ta - la-'i, Ia ta - la'-i, Ga - lu - lue a - ti - li ai. H=FFF 
/ 
ii^i^ Ia ta-la - 'f, Ia ta-la-'i, Mo la - tou • o e se - se. 

Ia ta-la - 'i, Ia ta - la - 'i, Faa-raa-ta-la faa - le - lei. 

Ia ta-la'- i, Ia ta-la-'i, Au -a ne' - i faa - vai-vai. 

Ia ta-la-'i, Ia ta-la-'i, O le tau - i e mau-aa/. i^Mi^^l^ <Tj-fl j J f 3 ^? 
Alona. No. 173 

Allegretto A o Soifua i lalo nei T-*-r 

1. Ao so - i - fua i la • lo nei \^e A - li - i o Ie - su, 

2. Sa faa-fo - fo - gn o U j - su Ma ti - ga te - le ai, 

3. Sa si - i - ti - a ai la - tou I o - na la-vaa - ao, z Izh- t p 0. 

1 1 v r :t $ E±— v — gzzjzjtzz!±d l^i^^pp^rtpp E to - a - te - le 
Fai mai, "Ua fi - a 
Ua fe - a - so - gi sa au-mai O a la - tou fa - nau, 
fi - a a'u, Ia la - tou o mai ai; 
ai ma ia, Ma fi - a - fia la - tou. fcŌ H I ¥ £ Ia mau - a se faa-ma-nu - ia Mai O - na la-ooa - ao, 
Au-a e pei o la-tou nei O e o i lu - ga, 
Ta-ma-i-ti e, ua faa - pe - na I nei fo'i «o - na po, m 


p s f- £m !n ^-r S +-4 *~2 Ae va-vao ai lea e o - na soo, Fai mai, "Ua le ta - tou." 

Ne'i ou -tou faa-pea a - ne ai, E le - ai se ao - ga." 
A ou -tou u - si - u - si - tai, E ma - nu - ia ou - tou. K 3 


Joseph II. Dean. Tina No. 174 Ua matou potopoto nei H. A. Dean. Arr. from an old melody. 
^ ife 3 ^ ezt tS zr ^ 1 -c ^. -5t 1. Ua ma-tou po - to - po - to nei, Ie 

2. Ua ta-tou ta - lo - ta - lo nei I 

3. O faa-to - nu - ga e le - lei, Ma 

i&- -&• -&- •&- -*P- -&- -&• -&- wVo su la e au ai; 
lo ta - tou Ta -jna, 
u - pu e ao - ga, ^ — S 1 — ^ GL m 9- jSl- ZSl -<2. ^2. 
i M S j JU'fc l ife P « tS>- •27- g i a «^ a E2Z Z7— 1 O lou A - ga - ga mai lu - ga, Ia faa - ma - ta - la mai. Ia 
O Le ua fo - a'i - i - na mai Ma-nui - a mai lu - ga. O 
la ta-tou u - si - ta - i ai Ma sno ai i lu - ga. Ie- 


2=fc •&- -&- P- •&- -P- -&- 0- -&- -g> g -:;;s^ 5£=: P :£ "27- 
■<S>- .s: :^z 32 ^ -zt- TST Bl tou au faa - ta - si nei 1 me ta - tau, le sau - ni 
su, i - na ga nei ua fai, Ia ta - tou ma - fau - fau 
e tau - si mai Ma-nu o i la lo nei, t@- ^2_ ^: ^: 
i i -0- gJ 1 g lg zi: 3ZZ^ 3Z #— g E§ Faa-pei o e o i lu - ga Ua u 
I Le na a - fio mai lu - ga E o 
A o - o mai lau va - la - au, Ia i' EE ma o - na sao. 
la ai i ta - tou, 
u faa - le - lei. 

_*2. i 2£ -Q- 2—- f^f ~Z7 
Alona No. 175 Lulu Pea ia le Saito J. H. Hanford. 
Alto. Frank A. Simpkiks. ssp^ālp^fe^^g 1. Lu - lu pe-a ia le sai - to, 

2. Lu - lu pe-a ia le sai - to, 

3. Lu - lu pe-a ia le sai - to, 
Tenor Au - a le toe faa-vai-vai, 
Au - a ne - i pa - la - ai; 
U - a pu-le le A - lii; 

Ipāāā^g^llppSpāl^ Tou te niau-a ai le fu 
Te - le le se-le - se - le 
Lu - lu ina le fi - a - fi ife^a g^fi^^ a/ a - so o loo lu - ma-na'i; 
ga Pe - a lu-lu te-le ai. 
a, Fai - a pe-se ina vi - vii. fN m * 
F %-— 3.-1=3 ■* -o- ~: — •£-- 
7i— -«;— 2: w^m *■» -F imspi 
pa-^sf-eii ^m^ Tou te niau-a ai le fu a / a - so o loo lu-ma-nai. 

Te - 1e le se - le - se - le - ga. Pe - a lu-lu te-le ai. 

Lu - lu nia le fi - a - fi a, Fai - a pe-se ma vi -vii. 


iS^ sgr^ W' -\-p-=Z^. Copyright. 1899, by E. 0. Excell. Used by permission. 1 
Tali, Lulu Pea ia le Saito d • § ^ _ 


$*--*-$ +-*d t=sL X* *—-•_- Lū - lu pe - a ia le sai - t'>. I'. ui i - na fai-ga-ta, ±_3_ ^^i '» — &-%r Z 9— - » i^f 

— _»- 1 *_ 
__^=1 ^P _| M i _z__---i.ji a^ s_i I t:=i^2 m t 3T -iM-?g^ -«-!"*- g gg^ Sg £>-£--»— 
zz±zz: _zz_izz; -_*?-- t isii|filp^iiiiipii!= Ma ua fa-a - la - ve- Ia - ve Mea e te -le ma - ta - ga; m^tUl'hff*\i\iiiu <* _?^-* 
f ^—~ ^im$—^mā ^^lSā=ii H*-- wt.-*~ i__£_r iz__ i~I[: 


m mw=£ ~^~mw [a e fa-a - la - go - la - v;<> I le <4-li-i le Ta-ma 

fff . f t . t: ttX mmm * V 9 ' : - — -*- iiilH V V mp^ rā\ 
!?g — _ 1 I i ; > spi i_i_l^^Ii__f__tep_i pli II. D Tiu.i. No. 176 Ia Faamalosi i le Galuega nei Allegretto mareato 
1. Faa- raa - lo - si 

2. A e u - i 

3. Fa - a - sa - ga 

f — 
izz ia i le ga-lu-e - ga nei, E te 
i - na ua to' -a- te - le mai, O le 
u - raa ou- tou i - a" Ie- su, O le m V=u- 
m s a ai le pa - le a iu/eo - la nei; I - a tau - raa- 
i lu - ma au - a tou/efe-fe ai; O i ai Ie- 
lea e raau - am'/e fi - le - mu; I - a tu - raau ± 't md FP &T-* *_•. 


jzzz*E^fzz=^ ^ fai l le 
su e fe 
pea se • ia §5zji 

-F-fr ^iuileii pe - lu le-lei, O le pe - lu a 
soa - so-a-ni raai I le tau - a o 
i - li le pu, I le tau -a rao le r 

le - su. 
fai nei. 
A - lii. fe^ p^gi^P, 
Tali fe^z^S^|gjzz^ Id2 f To - toa, au - a ne - i pa-la-ai, Ie - su o loo 

\ la to-to- a au^a ne - 'i pa-la-ai, O Ie - su foi-o ia le A- ^ izizzizi S IZZI 5 F^ fc>— 4 k — ■ 
PP^ ^ 4 ^^ rr-e^fi^ ^^? i iii ( ta - i 

1 li - i a va - ve i - a • tau - ma - fai, 

a va-ve/ lu-ma i - a ou-tou tau-raa-fai. Wfr- ta - i raai, I 
ra i - iai ,• i ^. 

: g P-^f ^3— — i ^ ^— ■# — P ' -— r » ' V M fr W 


Ia Faamalosi i le Galuega nei 
i LhL . rn ^M i P=t=F=^^^=^i=P\=i leAAii 

lesa-a - fa o e ma-nu-ma-lo ai. 
le A-\i - i tou te ma-nu-ma-lo ai. {l 


^ Joseph H. Dean. 

No. 177 

Briskly. m Ina o mai ia uma nei Tina. i ^Epi — « 

— 

1. I na o mai ia u - ma nei I pe - se faa - fe - tai, 

2. Ia u - i mai l a - la nei, Ou-tou o e ma-mao, 

3. O mai ia pe a ti - mu - i'a; O tnai la pe a la; 


m u-i-4 


Mo le - nei a - so Sa le - lei, Ua ta - tou mau - a mai. 

Ma sa - i - i - li mea le - lei, O mai ia ma - fi - nau. 

O mai la pe a a - fa - tia: O mai ma fi - li - ga. 

_ m — 1 1 1 9 -*- m Tali 
i§m — <5 » ^- U - a si le ao - ga O le o - ga sa, 'l £ i f f F f i f f i f : H Fi r *. ■ 
» hf'ff l i f ff fH' m^fl E te - le me ^ W=^ ^^ e mau - a ai 1 ie - nei i - tu - la. 1 H. A. Dean. Alona. No. 178 

H. A. Dcan. Ina Faalogo mai ia nei E. STEPHEN'8. WMM M IL f=P=f =f ■# * -&-*- 1. T - na faa - lo - go mai ia nei Ou-tou o vao-ga - ta, Ma 

2. Ou-tou o e ua fi - a sao I le - nei a - la fou, Ma lu - ga Ua a - va - no - a mai 3. Le fai - to - to - a i lu - ga Ua a - va - no - a mai, Ia 2&5 p=p=p ]-5 : b u p l — £ f "| ^āLzz^E ^^z:^z= e ua fi - a i'u le - lei I rae - a e ao - ga; l'a 

e ua a - ga - ma -se - sei, Ia va - ve sa - 1a - mo. Le 
mmmm^m^m t ! l tou ta - lia le vai ma-ma Ma u - lu - fa - le ai. Ia sa EE 5&EF=r=i ^A ^^ i — P- f=F=? eō^^sie fo - a'i - i - na mai lu - ga, Le a • la lau - le - lei, 
vai ua ta - fe mai lu - ga Mo e o nau-nau ai, Ia 
O »n - a ne - 'i faa - tu -ai Lo ou - tou sa - ia - mo: Ia m. t=?=t m SE £ re -i <-<St W l ' f f -f =r-. E^i^ l £ ou - tou sa - va - va - li ai Ma tu - u mea se - se. 
mai ia! Se'i fe - i - nu nei, Ia ma - li - li - e ai. -^k^^ā^^tmm^m va - ve ta - li - to - nu inai Ma mau • a lo - to fou. m^^= ^^ ^ ^^==Tf^^-j-^\^—^ Alona. No. 179 Ia Vivii Tatou i le Alii H. A. Dean. Arr. from Carl Maria v. Weber, 
by J. P. Holbrook. ___f 


•s— -ti Mmm 1. I - a 

2. O le 

3. Ia su vi - Vll 

sau - ni 

lu - fa ta-tou 
ga nei 
i nei 5P_f 

___ aifi I le 

Ua si 

I Le 

__(_? _ _ 2 A - lii le - lei, 
li le ao - ga 
o i lu - ga, __£„ d_±j * igi=fe=ps _l — — *- O lo - na ma - li - u E o - la ai ta-tou nei; 

E mau - a ai niea le - lei Ma sao ai i lu - ga. 

tu - mau ai le - lei I me - a e ao - ga; __3 z_=P__t=t=t? E_m :„- 
:_E: *_ r spsp mmt^ r.-r— &- __§_ Ua to 
Ia ta 
Ua a e a 
lo - ta 
va - no va-noa 
lo ai, 
a mai Le a 

Ma ma 
Le a la i lu - ga, 
fau - fau le - lei 
la e ta - tau ja ja i_.. ^__Se____z EEE_E_E *— ;gl___± _^_J_j_M^_ _^_ fl 1} toe tu - tu ta - tou 
I Le na a - fio mai 

Ia sa - va - va - li ai Ma e o pa - go - ta. 

E o - la_/ ta - tou nei. 
Ma o - la ai faa - va - vau. 


£_#- £ £ :»z_:p :___:# 

Ie_N CL _1 
Alona. No. 180 Ua Matou Vivii ia te Oe le Tama 

Julia H. Johnson. ( H. R. Palmer. T Preluāe. (Organ or Piano.) 1 . Ua ma - tou vi- 

2. Ua a - va- noa 

3. E mau - a ai ta- 
iSlpii -<s "23 A r H* 3=£d vii ia te oe le Ta - ma, Ma pe - pe - se ma - li- - e i 
mai fai - to - toa i lu - ga, Mo i ta - touu-ma la - va o 
tou i le nuu i lu - ga, U - a ma - .ta - go - fi - e e 


?=!=e1 


r=r 
m - p u ■ pu ao - ga; Ua si - li ma-nui - a ua tuu - i - na 
e fi - li - ga; la ta - tou to - a - ga i me - a ua 

si - li na' - ua; K tau-fai - vi- vi - i ta - tou ia Ie- 
* fc N — i -** W~ mai, Ma' - eu lou 

fai, Ia ta - tou 

su; Ua si - li m a - lo - fa 
pe - pe - se 
lea ma - na ma - tou te o 
ma ui to - nu 
e o - la ai ta la ai. 
ai. 
tou. A-l I J w=t=i * -&& Copyright. 1902. b~y H. R. Palmer. Used by per. Ua Matou Vivii ia te Oe le Tama 
& m ± ^ i le - lu - ia! O le pe - se i } j j_j~- t . le - lei! „_ V mmmm^=m&^ Ia o - li - o - li ta - tou u - ina t 

le ga-/u-e - ga m^i^āi^^^^ 
SH m 3E S Enāingfor 
last stanza. m iā «- kfr: nei. (Interluāe after Ist and 2nd stamas, in exact time.) nei. % E H. A. Deān. :t Pl 
Alona. INo. 181 Ua Matou Naunau ia oe Iesu e H. A. Deat Thomas Arne. 
1. Ua ma-tou uau-nau Ie - su e, Ia va - ve a - fto 

2. A ma-tou raa-fau-fau ia oe, Ma me - a na e 

3. E ou \evi-i - ga Ie • su e, Ma - tou te faa - fe 

4. Ie - su ia va - ve a - fio raai Maa-ge - lu i lu m?=*= i m 


i -£2. i_ -<_ 

:_: mai; 
fai, 
tai; 
ga, 

__ -&- 1 >^ _ 4 — 5 <S g=F_ - 9 Ma -tou te i - fo ia te oe Ma o - li . o - li ai. 

E tau-fai-o - fo raa-tou nei I lou a - lo - fa raai. 

E ou le raa - na le - o - va e, Ua to - gi - o - la mai. 

Ta - tou temau faa - ta - si ai, E te - a ai fai - ga - ta. #— S> 


r^ _ ____ # (2 ■- -_■ i Alona. No. 182 O le Malamalama ua Sau mai Luga Annie D. Stevens. Francis Scott Ket. 
^H^i-H 1 I 1 P3 r 1 . O le ma - la - ma - la - ma ua sau mai lu - ga, 
2 Le a • ge - lu ua a - n* - o mai mai iu - ga, 
3. Le H - ka - le - sia mo - ni ua to - e faa - tu, ggife i 1 fc=* I I 1 s=3 es£ i^T? Le A - ga - ga Pa 
Ua au - mai - a le 
U - a toe faa - a pu 
lia a ua toe faa - ta - si - a 
le e fāi ai sau - ni - ga, 
ia lo - se - fa Sa - mi - ta; Nfe g-fr-f-M f 'mm 


i wm -& 7 ■s*- tJ Ma 

O 

u - e o mau - la 

sau - ni - ga e fi 

a pei o i o lo ma 

a - fi 

na po lo - to 
a ai le 
na o ma - ma, 

Ta - ma, 
Ie - su m i r3t tmm^mm =F 
iP^ i Tt=±& r=f ua 
a 

ta £ £ E ta - li 
e o 
i ai a le 
no i 
e le E 

o 
au va - ge - li - a; 
na vi - i - ga, 
pe - ro - fe - ta: f f* r 1 1 j n O le Malamalama ua Sau mai Luga _£#£- ~« t_2 S=g=5=_3 O la - tou ua o mai, u - a Ta tou te 
ta - la nia - fai 
le - lei o - na 
u - a to 

faa 
au fu i le vai, ta - si 
mai - a ai, 
nei, s J-^ ^4#4 4 i 
i __ -fi t_2__ =S s pu^s 1 La - tou te mau - a ai le ma - lo e o - la ai; 

E mau - a le a-ga - ga mo ta - tou ta'i - ta'i; 

Ia ta - tou u - si - u - si - tai pe - a ai; 9 y 1 __f- ^ — ^ — i Tali. # 

________ C=? 


O le - nei, sei ta - tou ma - tu - a faa - nia - nu, 

O le - nei, sei ta - tou rna - tu - a faa - ma - nu, 

Se'-i ta - tou a - va'e ai le - nei faa - ma - nu, i_^_i_|i t— i _S £ ___ |i!^___i_ * fx-- Ma a 

.i 
M t pe ^j^___Np__#g-a va e 
va'e pe ££-2: ai vi 
ai vi 
se v i 

/__£ ga le 
ga 1 1 • 
ga le lei ia le - su. 
lei ia Ie - hu. 
lei ia le - su. /TS ^m^mm t Anei. No. 183 

Edward Partridce. Siona e, le Nuu Lelei L. D. Edwards- 1. Si - o - na e, le nuu le - lei, Sa - u - ni i - a 

2. O e a a - ve le fe - au, Ia fa - a - va - ve 

3. E po.- gi - sa fo'i o le la I a - so la - ta oe, 
nei; 
mai: m^Mm j e±4- s fej_U-J4^ =i I m ift» —6- O le a toe a - fi - o mai Lo ou - tou Tu - pu fou. 
Ta - la - 'i nei le mo - li -mau, Ia so - o faa - le - lei. 
A o fe - tu e pa - u - u M nia - ta - ta - 'u ai, mmmm^mPP^m E o 

Ia ta 
Ae pe o 
'u 
se a - tu o 
a - tu e 
pe - a e ou - tou Ma le 
ou - tou E o 

tu - mau, E fi nei 
o 
a ta - la 

niai le 

fi - a Ma le-nei ta- 
ia la - tou; I la - lo nei ia toe le - lei E fai uia mo-li- 

Tu - pu fou, A - to - a nia le au pa-ia O lo - o i lu 

faa - va - vau; O le nia -si - na e li - liu Pe a a - fi - o 
la ia la - tou 
t-hp^ mmm m mau, E fe - tai - a - 'i ma le - su Ma o - laoi faa- va - vau 

ga; A o e o i - ta pe - a mai K mau-a fai-ga - ta. 

mai; O i la - tou sa i - ta pea, E o - fo te - le ai. 

^ tht r ft f- ■* f- t^mmm f A f. P Kipeni. No. 184 

J. H. Beck. Afai ai ua e Alofa T7Tt:'Jll l f i p R. B. Baird. 1. A - fai ua e a - lo - fa I - a te a' - u nei, 

2. E si - la - fi - a fo' - i I au a - mi - o nei, 

3. Ia tu - pu - tu - pu - lu - a, Ma fe - lu - a - ni nei :-4- mm māāsām 
gpifii^f^^iii^ la ma - tu - a tau - si - a 
Lou lo - to lea pe mo' - i, 
Le fa - a - tu - a - tu - a O a' - u u - pu nei; 
Poo e tau faa - se - se; 
Ma le a - mio le - lei; 
WH/ i J f ? ' l [ »^ E le 
K le 
Le a ao - ga sau u - pu 

sao a - tu la - va 

la ta - si le - a E mi - ta - mi - ta mai, 
I lo - 'u nei ma - lo, 
K sao ai i lu - ga, H i. ■ ' *l£illli=llill 
^mmm m IUi i Ae i lo - a ou ma - na - tu I me - a e te fai. 

Le fa - a - tu - a - tu - a, Ae le au sa - la- mo. 
Ma tu - tu-mau ai pe - a, Ma lo ta - tou Ta-ma m r rirrrrifn 

^ V Peka. NO. 185 Ina Gauai Mai J. H. Beck. 
Mareato. E. Stephens. 
1. I - na gau - a - 'i raai 

2. Ua si - la - fi - a nei 

3. Ua si - la - fi - a nei 

4. Ia fa - a - i - 'u nei Ou - tou ua fi - a sao, Ti- 

E lo ta-tou Ta-raa, Le 

E lo ta-tou Ta-raa, O 

Fi - nau - ga le ta-tau, Ma 5H> * f_ ' p — _ e — «^ f a' - i tu tu - ai, Ma ou - tou sa - la.-mo. E ie ao- 

ta-la - i - ga nei Ua tu - lei mai lu -ga. Faa-si - no 

lo-to ua le - lei Ma lo - to fai-ga-ta; Na te tau- 

a-mio ma -se - sei, Ae to - e ma-fau-fau, I ga - - lu- 

mai 
i pe a fi - nau 
e le A - lii 

a faa-le - lei I me-a e 
O ga-lu - e 
O ga-lu - e ganeio fai, Ta-tou te sao faa - le - ta - Lau. 
ga o Ioo fai.. 
ga o fai nei. 
ga - le - mu ai. āi*&Mmā£M 
Peka. No. 186 Talofa Lava ia Latou R. H. Stevens. 

Con espressione. , Edwin F. Parry. f 1. Ta - lo - fa la - va ia la - tou O e ua vao - ga - ta 

2. Ia fa - a - lo - go - lo - go mai O e ua vao - ga - ta, 

3. Ua to - e faa - tu - i - na nei E lo ta - tou Ma-tai, 

4. O i la - tou o e ta - lia Le ta - la - i - ga nei, 

5. E a - po - a - po - a - i nei I e o vao - ga - ta, ?*8 Mf;2;Szk-bi— . flf ,f . c-r 
V tr 4 &- I Le naa-lo • fa te - le raai, Ma na ma-liu ti - ga. 

I le- nei ta - la ia Ie - su, Le ta - la raai lu - ga. 

Le raa-lo mo - ni mai lu - ga, Le ma - lo e o - la ai. 

E mau-a la - va e la - tou Le tau - i e le - lei. 

I na o mai ia ia Ie - su Ma o - laa/i lu - ga. _J3£ 
m JU- fm 9— mm^mm la • fi - a e Ie 

J su ^w i^Zi O me - a o loo - fai; pipifi tr 
la ta - tou sau ma faa-le - lei Ia ta - tou o - la ai 

Ff 


I l,.p^tff riffl Sotefano. No.187 Ifo Mai ia Nei Outou 

J. L. T0WNSHEND. E. Beesley. 1. I - fo mai fa 

2. Le a - re - to 

3. Te'-a nei le 

4. Lo'u a- lo - fa &āz?. l<k± nei ou - toti, Faa - mau-la - lo pu-nou-nou, 

e siu ai lo'u ti - no sa tau-tau; 

ina-se - sei, Ae no-no- fo faa-le- lei; 

e fai nei Ma vai o - la ia ou-tou; 
Ma- fau - fau ia ia te a'u: 

Ae faa - tu - sa i lo'u to-/o 

Ia fe - faa-ina- ga - lo - a'i, 

Ae tau - si - a nei ou - tou Ma -fau- fau i mea sa fai; 

O le vai po'o u-ai - na nei; 

Ia nia - ga - lo ia te a'u. 
Ma le a- lo - fa e tu -mau. ^S-t-t- 

Instrument. Z «*~~~ i Z ~^~a 1 ~ ~^'7 ~Z'i ~ :^:i:- * J J hF l""J" l * I (1tx1 

-*1— -. -t-Ml -^-t_ :« -m .r_ _zzJ 
O lo'u to - to sa ma-sa'a Pei se ti - inu mai lu-ga, 

Ma -na-tua o mea sa fai E o - la ai e pa - u - u; 

Ia ta - ta - lo tau - a - nau, Tu - tu - mau ia ia te a'u; 

Ia ou-tou ta - ta - lo pea, Faa - ma - o - ni ia te a'u; ^^^^€^^Me^^0 lst & 2d Sopranos. r 
Ma lo'u ti - no sa tau- tau 
Lo'u sa- tau - ro e o - la ai 

I" fau- tu - a ai a - 'u nei 

Ma - ta- a - la ne'i se - se. ūateag p|~~8 


E faa - o - la 

E o lo - to 

Mo ou - tou e 

E o - la ai e la ou- tou. 
sa - la - mo. 
faa - va - vau. 
faa- va - vau. F. E. Morris -V «»- gT 1 — *-& 

Molisa. \\ No.188 Ia Tu Ieova i lo Tatou va 

J. E. Fankin. D. D. W. G. Tomer. 
3Zp ffi j^Jg -#-+g l. fa tu le-o- va i (o tatou va ! la rua-rnao foi o ni raa - la, 

2 Ia tu le-o ^a i lo ta-tou va! lama-nu-iae nia - la - ga, 

3. /atu Ie-o-va i lo ta -tou va! Pe a fai-ga-ta le va - sa; 

le - su e. ia ta-ton fei - Io - a'i! I le raa-lo i le la - gi, m — v'— ffHTfttmm m MM^u^ūp — X- 

"1 
s 

Taii - si mai i a - so u - ma Se - ia ta-tou to - e fei - lo - a 

M a e fa - a - rau - li a - tn , Se - ta ta-tou to - e fei - lo - a 

la si - o-mia i lo-na a-lo - fa, Se - ia ta-tou to - e fei - lo - a 

A raa-vae le - uei o - la - ga, Ma- nu -i - a pe a fei - lo - a 


m u i=i V V \f % Tal %j mm £" a=t i r m Se ia fe- btfe$=s: fei lo - ai se 0- 
I 

lo - ai Se 

ia toe fei - lo - ai, im ia mmumm ** 
^lilp ^ " l 
i :J r ^P to - e fei - lo - ai, Se - ia fe- l - lo- 

fei-lo-ai fei-lo-ai se - ia wS : \fP\ : m ^ p — p 1=1 \ * \\\x\ ■"^M'i ' 
ai 
toe m ■■> fei • lo - ai 

-/ — v — £- Ia raa - nui - a pe a toe mai. 


Joscph II. Dcan. «: I Tina. No.189 O le Valaau i le Atua John H. Beck. 
Moāerato. E. Stephens. &■■ 1 ~ 77T r= Wf7fW r * 

1. Lo ma-tou A - tu - a e, Lo ma- tou nei Ma - tai. 2. Lo ma - tou nei Ta - ma, 

3. Ia ma - tu - a ma-ma 

-f 2 - #• E si - li lou 
I ma-tou, lau \e - lei; 
fa -nau, 


PPP «± ! 


^- £ rr-i , - t ^— n~ffF ^rs Ia e ta • lia a - lo - fa mai La ma 
O me • a u - ma e ao - ga, Ma -tou 
E pei o oe, o le Ta - ma, I 
t^-tLl f^ B« I - tou faa - fe- 
te o - la ai 
mio e ta- »~~ * f i V Lff- SsseeI <2 4 *±=d tai. 
nei; 
tau; Ua e faa - a 
la si - la - si 
la ma-tou tu & £l li mai Le a - la mo - ni nei; 
la oe Ia te i ma - tou nei; 
tu-mau I me - a e ao - ga, f- mmm ^0^^%pm^0m la rna-tou sa - va - va ■ li ai, E te - 'a ai mea se - se. 

O a - ga-sa • la ua to-toe, Ia faa - ma - ma le - lei. 

Ma fi-nau ai i mea ta-tau E sao ai i lu - ga. 

f p B f fft # f ,g- A 
A .. A 
*2- f? <?■ :s: q 
o Peka. No. 190 O ai Se Fia Maua J. H. Beck fa^ r ipf 
1. O ai se fi - a raau - a Le 

2. E i - fo faa - pe - fe - a Ma 

3. Pei - ta - i, a ma - sa - ni Ma 

4. O le faa-tu - a - tu - a Ma o - la e tu- 

o - le a - tu 

lo ta - tou Ta- 

o - le a - tu -t-L m \ t \t nf — ■ ^=1 

9 
iii# raau? E/a-tau o - na i - lo 

ai, A - fai ua le i - lo 

raa, Ma ua fe - a - lo - fa 

ai I lo ta - tou A - tu a Le/J-tu - a faa - va- 

a Le/l-tu - a le Ma- 

ni Ma Le o i lu- 

a, E le te - e - na *-£= ¥ I s lm=kp Ma lo - na A 

E le ta - li 

O - na ta - li 

Pei - ta - i e lo pe - le Na na au - i - na 

a la - va O le so - o - na 

a le - a Ma ma - nu - i - a 

ta - li - a Faa-pei o se Ta- gp^i^=fegjg 
rpipf i f i H- te ^fp mai, 
fai 

mai 
ma. So 
O 
O 

Au ia le fa • a - me - le Ne'i ou - tou fa - no 

a -na ta - lo - sa - ga, Ti - ga le tau-ma ■ 

Leua tu-mau pe a Ma a-na-a-na/ 

a ua si ■ la ■ fi ■ a O me - a e ao 
S2Z: m-n§ f- £ I f J t- f H 
Peka. No. 191 Ia fai Galuega manu o Ao 

Marehmovement, ckeerjully. ° 
mm N E. Stephens. 
mm=m 1. la fai ga - lu - e - ^a 

2. Le a - so le- nei, ia 

3. () le a - so la - va ma-nu o ao, Ia tau faa- ma- 

sa - i - li ai O niea si - li- 

ia a - ma - ta ai, Ia faa - ta - ma- tsm m -, — t ir r rr. n f rr ___ F __________f_=£__3^_____P^E^: lo 

si _i: Sl 
ll ta - ne, BS ia li - na - fi- nau; Ia tuu le po -po - le 

e fi - a - fi - a ai; Le a - so le - nei ia 

ia le va - i - vai; K niau - a ai le pa - le 

M *-! — — * * _* #_• » » m £______ m J} tr^ P=f ^ip^te^pgg EE fai-ga - ta, Ae lo - to te - le ina fi - li-ga. 
tuu ai se - se, Ae fi - li - fi - li ine - a le-lei, 
e tu - tu - mau, la su - e - su - e ma - nu o ao. 

t__ 
I a ^-f=f=^ m 
im^i^ Le a - so nei -Ia tau- ma-fai; Le a - so, nei la 

Le- nei a - so, Ia tau - ma-fai; Le a - so. ia 
_______§t_i 
i__E^^fe__f__________^ O rr rc #— _"a Le a - so nei; 

Le- nei a - so, Ia 
Ia e fi 

e fi- mi lu - e ai; 
lu - e ai; 

- ■ ■'•'+• '£=_%=£ E^T^ f f Ia fai Galuega manu o Ao u^^km^ 
£. F. Sorierherg. SOTTl k se tae- ao. 
se tae- ao. 

m. UUUUU-Pl Falane No. 192 

Harvet L. Birch. E! ua Tafa nei o Ata G. Careless. 
J|J~Cf \i i »(j=ftgzgj 1. E! ua ta - fa nei o a - ta 

2. Ua i lu - ga fo'i o mau-ga, 

3. Ua te'a nei le pou - li - u - H, 

4. Ua oo mai le a- so pa - i - a 

5. Au - a tou te faa - noa-no-a, O tau - sa - ga 
Ua nia - ni - no 
Ua ma - vae le 
E ma - nu - i- 
U - so e, ia 
fi - le - mu, 
mai le - lei 
po - gi - sa; 
a ai ta - tou; tau-ma-fai; Tau Ma ua ta - tou mau - ti - no-a 

O lo ta - tou ma-/a-ma - la-ma 

Ua faa - u - ma - ti - a la -va 

Fi - le - mu le la lo - la-gi E toe 

I le 

E le 

Pe a nio-ni, Tou 
a - fio mai Ie - su, 
la - lo - la - gi nei, 
a - fi mai lu - ga, 
tu ai le ma - lo. 
ma - nu -ma - lo ai, E toe a - fio mai Ie - su. 

I le la - lo - la - gi nei. 

E le a - fi mai lu - ga. 

Pe a tu ai le ma-lo. 

Tou te ma - nu-ma - lo ai. āāāM ph H. I 
No. 193 Tofa la Lalolagi Wm. B. Bradbury. 
p g3=^j=3=j II J=r_g± 1. To - fa le la - lo - la - gi, Ia ta - tou faa -ma - vae; 

2. Ia ou mau ai fa - ta - • si Ma lo - 'u nei Ta - ma, 

3. Ua u - ma le sau - ni - a E Le faa - o - la mai, ±=±± :ii T^ #• ^ .(2.. » a: i =33 n- lāEgif^ f m -<S To - fa o a - ga - sa - la, Ua fiu i tau - ma - fai. 
Ma e ua a - mio - to - nu Ua sao ai i lu - ga. 
L,e ma • lo - lo - ga si - li Mo e ua tau-ma - fai. m i :jg±3 I S— fci= g 3 Ua aau -nau lo' • u lo to. Ia O fai - ga - ta ma ma 

L,a - tou te mau-a ai la la 
va O 
Le m f- + *-*£- SE sao ai i lu - ga, 
lo le o - la ' nei, 
to - n i lu - ga, rf A 1 
% E le. i ai Sa 

Ua ou fi i su 
E? tau fai pe se £=£ §§1 Ni =H^ i ta 

i 

pe ni, Ma 

a l 
a, Ua -p- - , <* 
Jo - na faa-sau - a. 

nie - a e le - lei. 

i - 'u fai- ga - ta. (2± } s>: Tali. Tofa la Lalolagi 
t=t i^m^i E3 Ou te ma - lo - lo ai, Ou te ma - lo - lo ai, Ou te H£R i: S> _!__! ^- i t /t. _/ ' V f- ^- £-_ ma - pu, Ou te ma - pu, Ou te ma - pu i g£££3 H. A. Dean. __r^ ^ -f-— p m - ___3= I lu _a- 
Alona. INo. 194 Le Faatuatua, e Ola ai i tatou E. J. Wood. 

.b b Q J | J (A Thanksgiving Hymn. * *=> -P fv- 1* 1. Le fa - a - tu - a - tu 

2. Ia toe a - ve - a ta 

3. Ia ma - na - tu' - a pe 

4. Ia ta - tou faa - ma - lo 

m a E o 

tou Ma au 

a Ma fi 

si, Ta - H fekfc— :: __:__= !z±_ v— Edwin F. Parry. 4 4 4 Y 4~ — *— \ la _f i pa - la 
li - fi 
a ma ta • tou, 
le - lei, 

li - ga, 
au ai, ttiiil r • u i\-h r #- 4 £d <i»Y i 


f . 


f 


• 


p 


V 


*S-tc_ 


_ 


9— 


9— 

_ 


» 

* pfl fou, A - fai e ga - lu - lu - e Ma liu ta • ga - ta 

I lo - na la - va ma - lo Ua mau ai ta - tou nei. 

Ia fa - a - mo - e - mo - e E mau ma le Ta - ma. 

I le - nei ta - la mo - ni Ua faa - a - li - a mai. m 

La'au. No. 195 

J . K. Beck Le Faalotolotolua KOZAJTT. P^ ^Ei ¥=F- B=B= ^S ^a 1. Le faa-lo - to . lo - to-lu • a. I' a e no • fo i se a ? 

2. Fai mai i a "O ■ le a ■ tu," E ta-li a i lu- ga 
iāfe^^^^^pa^^ 3. U - a so ^B& =£f^ o - na ta - 'u Lo - na a-lo - fa te 
3T W le raai, V- £=J- 3 « mti=^^=*^ E\ m ā ā ā ā ā ā—ST ā ā Ma le lo - to faa -le - to-trn, Tan le lo - tu raai lu-ga? Po ua e le 
Lau o ■ le - ga, ma a - va-tu, Me -a u - ma e ao-ga. U - a si - li m^ m ^^m^^ ^ Au - a ne - 't toe ma-ta-'u, A ia o - le a ■ tu ai, O - nai-Io-a m^f^f^^^m *^-0 at; mm * d d m m &iM^t ^g ā ā 0—1 V » ta - li - to - nu I le u - pu a Ie-su? 

lo -nao-lo - fa, "Na te faa - fo - fo - ga mai Le A -li 
I au ta lo- 3S E le - ai se 

mgmm to-nu le - a Me-a mo - ni, mea le-lei; £ £ m -^= ^=f=^ ^±^ V- faa-maō ■ m. E le -ai se toe li liu. K le • ai se toe li-Iiu 
sa «:a u - ma Pe a tu - sa o - na fai. Pe o tu - sa o - na fai Pe po gia i mea se - se. P<- po-g.a i mea se-se toe mai-lei - a. Pe p<> gia i mea se Peka. ISo. 196 E Tele Tausaga ma Augataaga 

J. H. Beck. Samuel \Vbodsworth. ^jm^m^mmmwm 


te - le tau - sa - ga ma au - ga - ta • a - ga Sa po - gi-sa 
pu - le Sa - ta - ni ma a - na sau - a - ga, Ac le faa-va- gSEa^^^^ Pl ^^ 7 P~ V~ fs Fine. Tali. pe - a ma li - lo le la; 
vau o - na fa - a - pe - na, 

a ^_^_CL,C_ g le - su le Me - si - a ua toe faa - a- 
%^^ w $mmm^mmm li - a Le sa' • o - lo - to - ga ua toe o - o mai; Ua toe faa-tu- ^^m^m^^^m ^___l na, o le _-ka-le - si - a, Ma toe mau-a mai lo-na ma - ma tu-ai. ¥-¥ m ppiP^p^ Ia tatou talia lenei olataga 
Ua saunia mai e lo tatou Tama ; 
O ia sauniga ia tatou tausia. 
Aua o le ola lenei i luga . 

Tali. Ua saili o ia i ana mamoe, 
Ia aofa'iina faatasi Iatou ; 
Latou te lagona ma tloa le leo, 

Ma o mai fantasi i lona malo. 

Tali. Ona tele ai lea lo tatou manuia, 
E le mafatii i mea tiga, 
Ae mau ma Ieova, lo tatOU Faa >la, 
E faavavau ona faapena. Peka. No. 197 Le Faatuatua J. H. Beck. R. B. Baird. 


sm' c ~^ 1. Le fa • a - tu - a - tu 

2. Le fa - a - tu - a - tu 

3. Le fa - a - tu - a - tu a 

a, 

a E ma - tu - a ao - ga, 
R raa - nu-ma - lo ai 
E fai va - ve - ga ai, B M^ iE& D. C- Le fa PiāE=P ^ 1 tu - a - tu ma - tu - a ao ga, Ftne. . J.' C7IC. Au - a e mau - a ai pe - a Ma - nui - a mai lu - ga. 
O e ua faa - ma - lo - si, I me - a e o - la ai; 

E pei o a - na - mu - a I a - li - i ua ma - vae; i£ Au V I 
e mau ā '■0- mm a a/ pe Ma - n.ui - a mai lu ga. 
= ^ā^=mmiāā=mim =F E ma - nu 
E ma - lo 
Ia fa - a Tl= i - a la - va I me - a e ao - ga, 
lo ai ma' - i Ma te' - a ai' fai - ga - ta, 
tu - a - tu - a I ta - tou *e le - lei, n gmili^iil^ 

I s 


Faa-pei o pe - ro - fe - ta, 
A - fai e u - si - ta' - i 

Ma ta - tou ma-na - tu - a Ma le au - ga - ta - ma. 

I lo ta - tou Ta - ma. 

Ma-nui - a e le - lei. mm Pt-ka. No. 198 Tatou te Usu Pese Fati No. 197 Tatou te usu pese 

.SVona o mamao ; 
E le tuua le pese, 
Aua e le tatau. 

E ta mai foi kitara 
E fai viiga fou, 

1 lona lava mana, 
A le finau tatou. 

2. 

Xa valoia Siona 
E alii sa vaai ; 
Lo tatou manuia 
Na latou naunau ai. 
Siona c lo'u olo 
I aso faigata, 
Ua e mamalu tele, 
l mana mai luga. 

E. \V. Soderberg. Ina ua tu Siona 
I atu mauga na, 
Sa tupu mea uma 
I mana mai luga. 

itu sa leaga 
Sa lafulafua, 

Ua tupu mea uma, 
Ua ese na'ua. 

4- 
E pogai mai Siona 
Le galuega nei ; 
Ua o-o mai agelu 
E faatonu ai. 
E oo mai le aso 
E sulufa'i ai 
Le au paia uma 

1 aso e gata ai. 

Falane. No. 199 

H. A. Dean. Ou te Olioli pea fr$+4 i- i*^u^i^^fm 1. Ou /eo - li - o - li pe - a I Le faa-o - la mai, O lo- naa-lo-fa 

2. A^ao-a o lo'-u a - la, Pe o-o mat ti-ga, Outele po-po-le 

3. E/u-mau o lo-naa-lo-fa A - f ai ou te ao-ga; E le la - fo - a - i 

4. Ou /e toe va-ai ia te ia, Mamau faa-ta - si ai I le nu - u o Si- 
wm m m * . * . + Tali. v Mm ^p ^ te- le Ou te vi-vi - i ai. 

la-va.Au-a ou te la-va. Q/e . su ou te o-loai;Ou /efai le faa-fe-tai; 
a -u I ma-la fai-ga- ta. 
*-^£ PPP¥ P- I ±z£: e^: ^ m^T^ € W A - le - lu - ia lo'u Faa-o la, Ou te nau-nau ia te oe. uT~tS~f^^^=f=^ m ■: Alona. INo. 200 

J. H. Carpenter; 

Moāerato. leova e ia E talia A. Parsons. lUVVJiTU,UJ. *. r 1 . Ie - o - va e, ia e ta - li - a O le ta - lo - sa - ga nei, 

2. Faa - fe -tai i u - pu mo - ni Sa ma-tou faa - lo - go ai; 

3. U - a nia- tou faa - fe- tai - a I lau pu - le mai lu - ga; B3ā teE f t~i — ii i: Oes. 
i 1 4 ZI* 1 O ta - ta - lo ma vi - i - ga U - a u - ma o - na fai; 
Ia tu- mau ai i ma-na - tu, Mea ta-tau mamea.le - lei, 
Ia ma - tou tu - mau ai pe • a I mea u - ma e ao - ga; ¥- J_J 9— '-9— 1 
1 A tu - u - a, A tu - u - a, Fa - a - ma- nu - i - a ma - i. 
la ma- nui -a a/.Ia-ma-nui - a ai I ma- tou i la - lo ne - i. 
Ia o a - tu, Ia o a - tu, I lo - u ma'- lo, le Ta - ma. m rrrftm 
mm^^M 
A tu - u - a, A tu - u - a, Fa - a- ma-nu - i - a ma - i. 
Ia ma-nui -a at, Ia manui-a ai, I ma-tou i la - lo ne - i. 
Ia o a - tu, Ia o a- tu. I lo - u ma - lo. le Ta - ma. w E«3 


II Tapeneta. No.201 Faafetai i Lou Alofa R. H. Stevens. H. A. TUCKETT. V ippiilg^Ii^^lg 1. Faa - fe - tai 1 lou a - lo - fa. le - su e, ua faa - fe - tai 

2. O - na o lou a-lo - fa te - ie U - a ma - tou mau - a mai, 

3. Faa - pei o - na u - fi - ti - a Tu - mu le i - li - ti - tai w ilillMlliy=lil ¥ZHW m 
ifSiaSiii^lgi I - na u - a faa - tu - i - na O lou ma - lo e o - la ai; 

le - nei ma - lo ma-ma-lu, O le ma - lo e o - la ai\ 

1 le su - a - sa - mi fo - i, Ma ua o - li - o - li mai, ^=p=^= £=^==p =f^==t==^= ^=i^ *=■ 


mm kd==\— £=£d 

= :i ==i ==i =i — :s? fr Tu - pu pe - a ma ia o - la I le la - lo - Ia - gi nei , 
I - a u - lu - o - la la - va I le va - sa te - le nei. 
I - a fa - a - pe - a la - va O - na u - fi - ti - a mai 
i JL J=± S^^ii ^ • > ¥ 5 ^u-J j f.f i -tonTC7rnn in Se ia ta - fa - ta - si u - ma O le la - lo - la - gi nei. 
Ma ia au ai mai ta - ga -ta, Ia la • tou a-mio le - lei. 
O le la - lo - la - gi u - ma I lou ma - lo e o - la ai. +■?■*+ m^^m^m^ r m Setefano. No. 202 

R H. Stevens. £§ Le Sauniga Muamua 

tfl pri-hh± Arr. by Wm. G. Bicklky. m v=^ m 1. Le sau -ni * ga rau - a - rau - a I le lo - tu mai lu - ga, 

2. U - a tu - pu - tu - pu * lu - a Ga - lu - e - ga e le - lei, 

3. Pe - i o - na va-ve o - ti, Ti - no o i ta - tou nei, ±4i ^iifig^g 
1*1 
i - f.L JMj I O le fa - a - tu - a - tu - a Ai le lo - to ua ma-ma. 
Ma le fa - a - tu - a • tu - a 1 leE-ka - le -si - a nei. 
Pe a te' - a le a - ga - ga, Ae liu e - le - e - le ai, W£$- •T±-=fcr = l 9-^—9 t- »-=- 1 tlMLlA 
i±Et r S±: =8 m « s> — -• O le fa - a - tu - a - tu - a, E o • l'aai i ta - tou nei, 
A le - ai ni ga - lu - e - ga, Ua le - ai so - na ao - ga , 
E faa-pea le - nei sau - ni - ga, O - na va - ve ma - te ai. 
Pe a ta - tou ga - lu. - lu - e, Ma tu-mau i mea le - lei. 
O le fa - a - tu - a - tu - a, Le sau - ni - ga mai lu - ga. 
O le fa - a - tu - a - tu - a, Pe a le ga - lu - e ai. ^ l t- i * t < m m 9-*- V V V 

Setefano. No. 203 Gauai Mai ia Uma 
** I wiil speak of Thy wondrous work."— Psal. 145 : 5. 
J. H. Beck. W. G. Fischeti, by per. wm£m&^^^ 1. Gau-a-'i raai ia u - ma Ta-ga-tai la- lo nei, O e o a-ga- 

2. O la-nau- p,u i - a I - nafaa-lo- go ai: Na te faa-a - li 

3. Ua e a-Io-fa e - a l le A-lii le -lei? Ia tau-si - u - si Ss ga m U 1 e^ ^~*. Ilill P l^= 3Z17 -tf--- L tf-l -*-«*— ^ 1 K sa-la, So - ia le toe se-se; Ae o - le a - tu i - a I 

a - tu I le a- lo-famai;Na te le tu - u la -va O 

pe -a I a - na. u -pu nei O u - pu masau-ni-ga. Ua 

L f f -f ' ^ . _ m 0- 21 m £m$ iffHIK mm 
mm^mmmm^ 
lo ta-tou Ta-ma, Na te faa-a - li pe-a, Le to - nu mai lu - ga. 
le uafaa-pe-na, Ae fa-a-a-li pe-a Le to -nu niai lu - g.a. 
tu • u - i - na raai Ia fa - a-tu-mau-i - na Ma a - na - a - na i' ai. 
P=Q Tali. tm 
mm iii sd m H 

/d — J Ia va - ve li - liu mai ia, Ta - li - a nei le ta - la, l w Hr I 1 rf w.z-rz: m s EEI PPNSP Ne'i o - o mai se ma - la, Tou te le toe o - la al. i ig» ^ETl W£m Peka. No. 204 O loo Gafoa le Malamalama J. L. TOWNSHEND. 

Allegretto. 
te WlLLIAM CLAYS0N. 
I I PPPF 1. O lo - o ga - fo - a le nia- la- ma- la - ma, Le ta - fa o 

2. E fai-a ta - ta - lo i le ma-lu-ma-lu Ua tu i le 

3. E te-le tau-sa- ga ma au - ga - ta - ga - ta, Sa pu - le ai 

4. O le - a tftu -sa - ga sa tu - u - po - i - na E sa - la-lau 

mqaj=jd !zfc h ta ua 

._# 4 

—U- P a - ta ua va - va - la mai; K o - so mai la - va le 

nu - u le - lei o Oa - hu; Ma-nu'-i - a Sa - mo - a ma 

pe - a o le po - gi - sa; Sa pu - le Sa - ta - ni sa 

ai o le " ta - la - le - lei, Faa - u - ta ua o ua ii |=jd:M=Ni r . •^ la i sa - sa - e, Ua la - ta mai la - va le 

nu - u a - to - a, Ma e ua ma - liu pe a« 

faa-se -se - i - na O nu - u a - to - a sa 

ta - la -'i - i - na, E le toe po -gi - a o r-~ 
ao le - lei. 
i - li le pu. 
faa- sau - a. 
la - lo nei. giiififipfil|ii^ii^$il Tali. Moāerato. 
O loo Gafoa le Malamalama s iUilnk -*t :j=z a ai le po- gi - sa, Ua sau le ao, Ae 

U - a te - a ai le po - gi- sa; Ua sau le ao, Ae P^$& 3=* £= -h pli^^gpp^ 


3 Ua sau le ao o loo nia - lo. 

Qa sau le ao o loo ma - lo. -m »— p U— u— ga J. H. Beck. 

No. 205 Ua Tuana'i, atu lenei Vaiaso Sa 

J. H. Carpenter. 

ft J JE Fl= Peka. Hastings. 
1./U - a tu - a ^^1 
na - 'i a - tu O le - nei vai - a - so sa 

U - a sau le - nei Sa - pa - ti, O le a - so e ao - ga 

2.1 I • a ta - tou po - to - po - to Ma mu - a' - i o - na fai 

ILe tau -la - ga e ta - tau ai I lo ta - tou nei Ma - tai 

3.f I - a ga - lo me - a u - ma Ua po - po - le ai ta - tou 

\Ae pe - pe - se ma ta - ta - lo I vi - i - ga e ta - tau 

4./ O le fa - a - tu - a - tu - a, E fe - soa - so - a - ni ai 

II le fo - la - fo - la - i - na O le ta - la e o - la ;} 

;■} 
^rr^ 


I - a 
Ma sa 
Ia faa 
Fa - a ma 
i 

ta 
lo li 

si 

go, U 
Me 
Ma 

Ma a 

a 

ta 

ia sau 
u ■ 
ta 

faa 
N 
le a 

ma e 

lo. tau 

ao - ga 

S so 

o 

a 

i sa. 
la eri. 

nau. 
na ai, =i i gg> 1 mmmmm sau le a 

u - ma e 

ta - lo tau 

faa - ao - ga £ so 
o - sa. 

la ai 
nau. 
na ai. — &> Tapeneta. No. 206 O loo Fai nei le Taua Mrs C. H. M. Mrs. C. H. Morris. 
1. O loo fai nei le tau - a te - le nio Ie- su, O fi - ta- 

2. Ia a - la niai o fi - ta - fi - ta o Ie- su, Se'i fai - a- 

3. la fi - li - ga ou-tou o e ua fi - a sao, E le ao- wm W m tf-fr ^ cJL_ _ «• ā | J-~~; *~=^ — fe~=N— ~S"^ (t-~"y-^~#=i:/r-r~y 
fi - ta ta - tou u - ma nei; O le A - lii ua ta - i ta ta - tou u - ma nei; 
i - na e ua faa-sau - a 
ga ta - ga - ta pa - la - ai; O le A - lii ua ta 

Ia u - si - ta'i i Le ua 

Ia tu - tu - mau ma sā - va- ^mt^^^mā p^ 6~» ___ s #--# * -p — -t 

ta - i pe - a mai, Ia ta - tou tau ma ta - li faa - le- lei. 

ta - i- ta - i niai; K le tu - mau o e ua vao - ga- ta. 

va - li i lu-ga, H le o - la a/ la-tou o e vai-vai. 
g--^-— 1^ g g 1 _-" _ ~~ Tali. Unison. ^sfe g^___^ rrif f f f T r — r — rrn 
SU! Ta sau Sa- ta - ni, L<> ta- tou fi - ll, @ m Copyri«ht. 1905. by Wm. J. Kirkpatriok. O loo Fai nei le Taua 

Harmony. s ^m m * 7 &- 3± ¥ le 2ZZt la - tou. 
zt: () ti - ta - fi - ta o Si- h^ t-is^ 


P na. [a in'i - lo - lo - si u - ma nei! Ia ta - tou ^ ^i^IUL k-v-^ ^ ^ gz=izzzgzz: p— [t z^l^hj- 5 ^ <5^ au ai, M i ma-ta - a - la ai, Ma fi - li - ga i mea le - lei. ' j i ppiil E^ l Z2 3 r II. A Dean 


Aloua, No. 207 Ua Faafetai ma Faamanu \. Lemon, Jr O. Holdea 1793. p^m 
fe-tai raa faa-ma-nu, Uatoe au - i - na mai Leta-lamo-ni a Ie-su, 

2. Ta - lo-fa la-va ia/la-tou E le ta-li - a raai Le ta - la rao-ni ia Ie-su, 

3. E lema-fu-ta i la-tou Faa-ta-si ma Ie-su I lo-nama-lo e le-lei, 

4. Xa ft- - ta-laimaio Ie-su, O le ma-nu-ma-lo, Ta te no-no-fo ai le-let 


m^m^^M Le ta-la e o - laa/. Le ta-la mo-ni a Ie-su, Le ta -U e o - la a/. 

Le ta - l.i e - laa/. Le ta- la tno-ni la le-tU, Le ta - la e - la ai. 

Le ma-lo fi - le - mu. I lo-na ma-lo e le-Ui. Lema-lo fi - lr-mu. 

1 lo'-u nei raa - lo. Ta te no-no-fo ai le-lei l lo' - u nei ma-lo. mt $i (S — 

/7\ mā= Leanooi. No.208 

Matthew Bridges. Ia Silasila mai Br- Lowell Maso.n. 
1. Ia si - la - si - la raai, 

2. Ua fai - ga - ta nau - a 

3. A le a - fi - o mai 

4. Pe a a - fi - o raai 

J3 Lo ma - tou nei Ta - ma, 

O ma - tou lo - to nei, 

O lou A - ga - ga Sa, 

O lou A - ga - ga Sa, P riii^i§iiiiy 
Ippi^fep^ 
Au - i - na ia ma-tou O lou A - ga - ga Sa. Ia 

O Io - to vao - ga - ta, Ma lo - to ma - se - sei. Ma- 

K ma-lai - a ai ma-tou I rae - a fai - ga - ta. Ia 

E ma - lo - lo - si ai I ma- tou u - ma nei. O 'mmā. Unknown. No. 209 O Lona Alofa Tele Anna L. Waring. Alfred Beirly. 
13=^= mmm 1. O lo - na a-lo - fa te - le Ua ou le fe - fe ai; 2. Ua ta - i 

3. O loo i ta - l a' - u 


a - i pe - a O T~ £ ine - a e le - lei; 
lo - to - a ma - ma, f — ^ 2 - 
■z:r3S E^ R le ao - ga le 
O ia le le - o 
K lei i - loa e fe 

le 

ma mM v~& --^ fe Au - a 

o Mo me 

ta O lo 
JL ua 
a 
o ™ tu - mau mai. 
o fai nei. 
i lu - ga; m er fe^pEgg -p-^f- 3 — f— s A pe - si mai ma - ta - gi 
O lo - iia po - to te - le 
K le ma - fu - a - ti - a ■-!»: Ma faa- ma - ta 
Ua na i - lo 
O o - 'u nei 'u ai, 
a tnai, 
ti - ga, l mmMā=£ā£i M U— -■ft- I 
Used by permission. Kipeni. No. 210 ua. Iesu Matou te Faafetai P§£P 

0— 4— L# m ™ 1. Ie - su, ma-tou te faa-fe-tai, 1 lou le - lei ua faa-fe-tai; 

2. Ua mau-a le A-ga-ga sa, I lou le- lei.ua faa-fe-tai; 

3. Ua tu-pu mai le fi - a - fia I lou le - lei.ua faa-fe-tai; «i *^* £=P -P- =£ «•<0* CT 
I me - a u - ma na e fai, I lou le - lei ua faa -fe-tai; 

Ua fo - a'i - i - na mai lu - ga, I lou le - lei ua faa - fe - tai; 

I e ua fai ma au pa - ia, I lou le - lei ua faa-fe-tai. **0 n -p- s: mmmmm u — LJ — 4 — — l^=t^ — -4 — f~~~* — • — • — f — "• — 

a - la mo-ni e o - laa/, Ie-su, ua e faa - si - no mai; 
nei ua ma-tou i - loa ai Le a - la mo-ni e o - la ai, 
mo-ni, na fi - li - fi - lia, Pe-pe - se nei, i le Ma-tai, Le pa-pa-ti-so i le vai l lou le-lei, ua faa-fe- 

lou a - fi - o mai Ie - su, Ma lou le -lei, ua faa-fe- 

Ie - su e, lo ma-tou Me-sia,() lou le-lei ua faa-fe- tai. 
tai. 
tai. 
--rg— 0-^-r-rr— f- ^-f- rs— a r~n 

i=±t==fc=t==zfc=± i=: 1 m ■ — tt=t_ i=±l n ua. INo. 211 Ua Aulia mai e i Matou J. H. Garpvnter. Fati No. ^io Ua aulia inai e i mal 
O lenei lava taeao fou, 
Lau pule lo matou Tama e. 
Ua matou saogalemu ai. 
anapo, 
laua ai nei le malolo ; 
Mateu te fai le faafetai, 
Aua ua matou ala inai. E faamanu ma faafetai 
A'o le'-i matou amata 
( ) galuega e tusa ai 
Ma lenei aso le a fai. 
Matou te ole atu nei, 
Foa'i mai o mea lelei 
la i matOU, ia nianuia ai 

I ;ho uma e ola ai. 

Tapeneta. No. 212 

J. II. Beck. Ia A va e nei i Vii 
i,cH- :zz#[z:«z:#z: ^ ^ Tune:— Ellesdie 8. 7. D 
JS i ^ 23] T 1. Ia a - va - 'e nei vi 

2. () le - nei va toe i 

3. O le to - fi lea e • i-ga I lo ta-tou nei Ta - ma, 
lo-a Mai le ao pu- pu - la nei, 
mau-a Pe a tau - si faa - le - lei 


- na o le ga - lu - e-ga Ma le 
D. S. Te - le fo - i tu - pu - la-ga Sa le 

1 - na u - a ta - tou mau-a Ma-nu 
I). S. K mau-ao/lo ta - tou to-fi I le 

I sau-ni-ga u- ma la-va, Ae ti 

I). S. Fai le-lei le - nei - la-tra, Ae o pu - le mni lu - ga. 
ai - la - mo. 

i - a e le - lei, 

ma - ]<> e le - 
a - i ni 
la ai e faa - va - vau. iā? ¥ i r *S £ i D. S. N=ft:z, 3=3 r 3 U- J m^\ I\! Ua te - le ia tau - sa-L, r a. N'a ai i ta- tOtt, 

i.i ta-tOtt sa - va - va-li I a - la tO - nu tl 

<> a i - lo - la-va O le ::u- u e tu-uiau, W : 
*' £ C E 

m == r 1 ' ft j \r±uk No. 213 

J. H. Bcck. O Nuu ma Malo m @feSj3=?i£=£ 1. O nu 

2. Ae raa eH^ u ma raa - lo, Ma ai .- ga i la - lo nei, 

nu - i^ k - a nei Ta - ga - ta o Ie - su, 
^H £ ?zz j— r> — h~ 1—Hf— *— f - rs* — I 3. Gau-a' 

4. Uaa-raa •T^ ^^iis i raai 
ta - i la nei 

n a n e i 
-42_ Ou - tou ua 
Le pu - le a sao; 
Ie - su; ^m^^m 
Ua si 

Ma fi o - rai - a ai I a - rai - o ma - se sei; 

le - rau le - lei I lo - na ma - lo tu. 


±£ M=£\M I 

E na ti - a'i 
'u ai 'l^l fegEg se - se, 

se - se. 
J2— Ma ou - tou sa 
Ae sau le fi SC la - mo. 
le - rau. 

*=T 1 is Ua ma - fa - ti - a 
Au - a ua mau - a i ti - ga, I 
mai lu - ga O le ma pu - le 
lo - na la - va ^m^mmm^- s Ua toe pu - pu - la mai le la, Ua te - a 
Tu - la - 'i u - raa mai ou - tou Sa - u - ni ai le 
ia raa <m tp± ^ m i^= =p=Pi £ ■Ō- Faa - sau - a. I le 

/i-ga - ga sa. O lo_ ma pu 
na la le faa - sau - a. 
va A- ga - ga sa. m=^TiimipLutuu=4 po 
lo gi - sa. 

to fou. 
/?\ Ua te' 

Sa - u a ai 
ni ia le po 

ma lo gi - sa. 
to fou. ee~5e~ef; g^-lEHEEJ-EpE5l^EE£gE^^EEg Peka. No. 214 

H. A. Dean. Outou le Lalolagi e G. CARBLES8. Wk^j^^=f ^f = f-^ 19- ±? 1. Ou- tou le la - lo - la - gi e, O nu - u ma ma - lo, Ma 

2. Ou- tou o e o vao - ga - ta, Ma e o pa - la - ai, Ou- _fe __gg_^ip^ * eaa 3. Ia ou - tou ta - li - to - nu mai. Ma va - ve sa - la - mo, Ia m £ ___ - , h -S_-_- t f — r — r— * 5 * iL <r~r P 4. Ia au - a ne' - i faa - tu - ai L,o ou - tou sa - la - mo, Ae 
£ FPP iIIIIeeI i e ua a - ga-ma - se - sei, O 'mai ma sa - la - mo. L,e 

tou o e ua pa - go - ta, Ia va - ve li - liu mai. . Ia S^ -t i pa-pa - ti - so i m --j- le vai Ma mau - a lo - to fou. ^ m '■ i^^m EZC -a- Sl va-ve fa ta - si mai I le - nei a - la fou. Ia fl fe^pS ___= mi * 0- tnt l -2Z a 
sa la nei tou te o - la ai, K te - a ai fai-ga 

la-mo i mea se-se, mai ma fi- li 

*> ___J- ta; Ia 
ga, Ia =M^-f=p£% _? 

le A-ga - ga ma 

j f-f-f f I ~ 

k 7 l U s 1 V - -7-^ *=*=£ P ga mai lu-ga K fo 9—9 & V i 

a'i - i- na i mai; O 4 ___j_j___ ££ _^_« m. tau ma-fai! tou te mau-a ai Le a - la e ta - tau; Ia ite £ !__- _____ au - a tou 
fai sau-ni * #-^- *= PP te fa - no ai, 
ga e ta - tau, K 

m mai 
sao ii^- ==&=F ma faa - ao 
ai i lu ga. mai ia nei ma faa - ao - ga Sau - ni r- i Ō i P^-ff * • — r ga e 

i 0- la or. _____H ou - tou fi fi - li ai Ma la ai faa- va - vau. Alona. No.215 II. A. Dean 

With martial spirit throughout. Fitafita o Siona 

ArT«0£cn>«it C«pjrlj_t, 1911. tj Th» C»bU Comp-_y. 
Welsh National Melody. 
Arr. by Henry S. Sawyer. "»'• ■»»«••»• o//k h ww uu.yii.uui. /\rr. u^ iieniv o. aawycr. !.|Pe a 
ISe' - i Fi - ta - fi - ta o Si - o - na, Tau rua - lo - si rao Ie - o - va, 

A - la mai ia, raa - ta - a - la! Au - a ne' - i faa - ta - ma - la, 

2. j Pe a - fai ua. sau - a - i - na O - na o le ta - la - i - ga, 

ta - tou u - si - ta - i Ia Ie - sū le Ta - i - ta - i. 
te 
lei.l 
nei. J 

.1,1 
nei.f Ta - tou u - raa i Sa - mo - a, Fi-nau ai le - 

Sa - va-va - li ma le ma-na I le a - la 

Au - a ne' - i fai - a - i - na, Tau a - ti - li 

O le fou ia tu - a - na - 'i I le tau - a Faa-ma-lo - si 
Fo - la - fo - la =Efe= m •&-' ~*T 
"mmm^mm^ 
I le ta - la - i - ga! 

O le ga - lu - e - ga! ti ~ ~~l Fai le - lei le tau - a nei, Ma 
Au - a tou te pa - la - ai I mau - a ai ma- nu - i - a! Fo- la - fo - la i ta - ga -ta, Ta' - u a - tu 
le - nei ta - la - i - ga! Ie - o - va le A - li - i, Na te tu - li ip^§|ii|§ltilf! -4A4--4 -±££jL 
le - nei ta - la "Sa - la- mo i a - ga - sa - la, Ne' -i fa - no ai." 
o le fi - li, Ia a - vea ta - tou ma si - li I le tau - a nei. t±±fc m — * r m MjJX -&■• S_āl Alona No. 216 Ou te Fiafia Lava E. J. Wood. < ^i=im g— = : fe 1. Ou te fi - a - fi - a la-va I le - nei tae-ao le-lei, 

2. O loo fi - a fai vi - i-ga I Le na ou tu - pu ai, 

3. I - a faa-fe-tai ai la-va Mo le ta - la a Ie-su; m m t_ WZ. __p t — ■£__:. i _£[: • Ifl *- m *j f 
Se raa-riu a le i - lo - a O le la pu - pu - la nei; 
I - na ua na faa - a - li - a La - na ta - la e o - la ai, 
Lo-nama-lo e ma-ma-lu, Ou te o - la ai faa - va -vau, *=: d=k J3, m 

mmm Me - a nei ua ou toe a - la, 
O le - nei fo'i ma - nu - i - a 
Pe a - fai ou te tau - si - a Le tae - ao ua 
E mau - a o/ o 
U - pu u - ma 
-■? m m$^m ā=ā=m£ Tfti * l | J J j | flfl£$ Le ta - ta - lo faa - fe - tai. 
R o - la ai i ta - tou nei. 
Ou te u - lu - fa - le ai. r I Le ta - ta - lo faa - fe - tai. 
E o - la ai i ta - tou uei, 
Ou te u - lu - fa - le ai. £ £ £' t .r t i? , ā p Tr t ,r p 

K P _» 5- P=F- _S^— 3— P— — P- 9— i Laau, No. 217 

E. F. Soderberg. E Sili lava le Lelei E. Stephens. 
1. E si - li la - va le le - lei Ua 

2. Ou-tou le au pa • i - a e, O 

3. Na a - mu - si - a o Ie - su, O 

4. O ou - tou, o le mu - a au. O 

5. Le-nei ia ta - tou mau - sa - li Ma mau - a e 
i - no-sia 
A - li 
tou na 
iu-fa'i le 
ou 
su 1 

ma 

i 

te 
i 

— _ r * i r^r rrf^n 5 h«- ff ta - tou nei; Ua 

ta'u-se - se, Ta 

fi - le-mu; Ua 

va - la - au; E 

le A - lii; E si - li le a - lo - fa mai, M le - nei 

li - a pu - a - pu - a - ga, Ta- tou te 
fa - a - pe - a ta - tou nei O i - ta- 
fai ou - tou ma a - na uo, I le - a 
o - la ai la - va f aa - va - vau I ta - tou T^HEg^g^F^ 

o - la ai, I le - nei ta la o - la ai. sao ai i lu - ga, Ta - tou te sao ai i lu - ga. 

gia ma ta'u - se - se, O i - ta - gia ma ta'u - se - se. 

la - lo- la - gi fou, I le - a la - lo - la - gi fou. 

nei pe a tu- mau, I ta - tou nei pe a tu- mau 
Falane. No. 218 

Kipeni Uso e Faalogo J. S. Ffaris. 
-Tv- i^pppi^ 1=9 |Sp 1. U - so e, fa - a - lo - go, 

2. Ta-tou te le i - lo - a 

3. O le a toe tu - tu mai, 

4. Ta-tou te fei - lo - a' - i Tu - 'u le ta - gi au - e; 

mea le - lei nau - a 
Pe a tu- mau le - lei 

1 le a' - ai le - lei JE$E 

!±8z ■ ■— 1 ■ fr. ■ — - E _____ 

H -_=3--^^j__i-fe=3=-^3_=_--p^^-9 O le A - tu - a po - to 

i ai nei i le la - gi, 

1 ta- tou u - ma la - va 
Me le- nei u - so pe - le m !__ -fz Fff E Ua va 
Ua i 

I le 

Ua faa - to la - au mai 
ai le Ta 
o - la - ga fa mai nei. 
ma. 
nei. 
nei. f 
To fa, To fa, To - fa le pe- le e, To - fa; 

Ua ti - ga - i - na i ma-tou nei, 


JU :J^___ ^j 4 — iz=iz:i 

T V L i To-fa le pe - le e.To - fa. ā No. 219 O mai Tamaiti la Tatou Vivii (Song for Zion's Llttle Ones.) 
Louisa L. Greene-Richards. 

Trebles and Altos. E. Beesley. TO&M «3 1. O mai ta-mo-i 

2. la su - e • su 

3. Ia va - ve niai ti ia ta - tou vi - vi - l, 
e ia mau - a le po - to, 
o le a - so pa - i - a, I le A 
la ao - ga 
Ta- tou te :A t~A 


~*- -* * n m gs=H -* — *- *— *■ ^ra. m —<$ -* — u - i i 

ai i ta 
faa-pei ai pe - se le - lei; 

tou mo le - su; 

o sa Ni - fae, m^ Ua te - le foi o ta- 

Ga - lu - lue pea ma le 

I - na o tau - si - a V 1 


11 


m -£—*- — -£— *- -*—*-- m N ^mm tou ma - nu - i - a I 

lo - to mau- la - lo, Ia 

ei la - tou u - ma Sau £t ta=3F — 0- 

faa - ta - si - ga e la - a - pe-nei 
ta - tou mau - a le nuu fi - le-mu. 
ni -ga mo - ni ua . la - tou o - la ai. :zi -£ 4 4 * =@^fei|&3 -T '& ^ *— £~ z| 3— *-*-^—*zz*z n -*— *- j X X[^ *- Tali. P C7^. Epp^p^^ppM 
U • su le - mu ai! o pe - se ma - li - e, -fv- O loo la- ā. 

■zz3ze •zzzt» 9 9 ry»T~m O mai Tamaiti ia Tatou Vivii t [j|i i' i I *""i^ j jPEf — t$ & j: i' J= go - na e a - ge - lu sa, Pe a le - lei o a * F=Clg » » -p- 
im r--1 1 / -*" t> i^āi^ili ta - tou a - mi - o, E mau - a ai la - va le tau ■ i i lu • ga. E=£ 1=8: : mmmm Joseph H. Dean. 

No. 220 

E. F. Soderberg. </ :2=M: 1 Tina. E Ma'eu mai le Tala Jos. J. Datnes. 


1. E ma'- e - u mai 

2. U - a faa-vae i 

3. E! ou- tou ua fi 

4. Fa - a - lo- go - lo 

le ta - la I Si - o - na i 

le pa-pa, Po o ai ea e 

a i - nu, I - a o mai i 

go i - a Ma a -'ai i mea 

— J r( s> — P-rf 2 - r&- f 2 —* = :3z:i: lu - ga, 
sao ai? 
le vai; 
le - lei; 

lll p==SB^==34^=^==^feQ 
O le nu - u ma le a - la U - a pu - le le Ta-ma. 

O e mi - ta-mi - ta va- le Na te so - i - soi i ai. 

A le - ai ni a tou tu-pe, O mai pe - a e a - ai. 

I ; i - a - fi - a ou - tou lo- to I mau inea lo - lo - lo nei. i f 2 — * 
-t-P— 0—i&-±- iilS I2=LZ alane. No. 221 Le Atua Alofa fua F. E. Morris 

Moilerato. Q. F. Root. wMmmmmm^^=\\=\=§ ® 1. Le A - tu - a 

2. Le A - tu - a, 

3. Le A - tu - a ^n==f^=££^i d.lo - fa fu - a, Ua 
o le pa - pa, E 
faa - ma - o - ni, A faa - fe - tai; 
ma • lu ai 

lo - fa mai Oe, lo ma - tou 
O e fi - a 
I lau la - va ^ ppE^TT^M ■• i i *-i i i i - ^i WpU m I 1 


!lrtii_II_^__I_ nei Ma - tu - a Ua ma - tou ma - nu - i - a ai; 
sa - va - va - li I le a - la e o - la ai. 

fa • nau mo - ni, O e fi - a u • si - ta'i O lou ma - lo mai le la - gi, 
Oe le o - lo e ma - lo - si, 

Lou A - ga - ga mai le la - gi, ^m¥^m £=s ^mmf^- *■ *■ m m =m H>- , — ==3====fE& s== &~e=z ==£. °Z JJ-I *-£==■ Ia 
E 
Fo tu - mau mai, 
ma - Iu ai 
a - 'i mai; I - a ma - tou sa - va - va - li I le a . la e o . la ai. 
I e fai . a mea le - a - ga, Ma e a - ga - ma - se . sei. 
I . a ma- tou ma . lo . lo - si, I iau ga - Tu - e . ga nei. 
w=m Stfc =4====f§== 

:g_______fc Tali. First time, Solo, seeonā time, Chorus. 
*J «-. i _.. _ i- _•_ r_ . i. -i_ r.. f- .-■ -r... .... e: _ ts __._:_. ^g"j_g___i____g=E=^^^___^fe_s l^^snng O lou a - Io . fa E a . la <ii le faa -fe - tai; Teu.teu Si - o . na E te a.fi - o tu-mau ai. O lou a - Io . fa E a - la ai le faa -fe - tai; Teu.teu Si - o . na E te a.fi . o tu-mau ai. ==FfG=tt=£=£=£E======\f*f=ftā== \=Z=S=£=&==5: m __s=gz l_g=_il &■ im <& ■<& Molisa. No. 222 

A. A. Leraon, Jr. Ua toe Aumaia nei H. G. N^EGELI. 


1. Ua toe au - mai - a nei Le 

2. Ta - lo - fa ia i la- tou O 

3. E o - o ia i la - tou Le 

4. O ta - tou u - ma nei, A 4 — ta - la ia Ie - su, Le 

e ua le o raai; Ma 

sa - la e ta - tau, Le 

fai e tu - tu - mau I =£^±fo£if=«£fc*J2fe, 
Z3" 

Leamoni. 
223 

H. Beck. Lo Matou nei Tama e Dr. Lowell Mason. ~0M£^iMk^0^0=s ma-tou nei Ta-ma e.O 
ma-tou faa-fe- tai Au 
li - lo lou le- lei I 
Pei - ta' - i nei ua sau, Le U 2P" 

lo -o i lu-ga, Si-si-lamai Ia te i 
-a ua e au-mai Le ma-lo nei, Maau nei 
la-lo u - ma nei, Sa po-gi-sa; Sa ma-tou 
ta-la faa -va-vau, Ia faa-ma-nu! Ma-tou te mau-ti-no -a nei A ma-tou mea se-se Sa mau i ai. Le-nei ua mmm 
0S& r£2- -^ jy^b^k^ rt 
nia-tou nei, Sa a-ga- ma-se-sei; Ua fi - a i'u le-lei, Ta-li - a raai. 
fai- fe - au Ia i ma-tou, lau fa-nau, E o- la ai faa-va-vau I ma-tou nei. 
faa-nau-nau I me - a le ta-tau, Sa ma-tou le nau-nau I me-a sa. 
le toe fai Me-a e le - a-ga ai, Ia ma-tu- a ma-vae O i - a tu. 
sa- la - mo, Ma'fu- li i ma-tou I lou la-va ma- lo, Ta-li-a mai. .<? m B&± 
Peka. No. 224 Ieova e ua E Auina mai H. A. Dean. 

In Unison. Slow From "I Lombardi." $&£$&=&& 7 


Ie - o - va c, ua e au - i - na raai, Au au- au - na le- U: E!!_Ei % —++-* E__l P— 9 


63E£ a_ r • • • lei inai Si - o na; U - a la - tou au-mai - a Ie 
mTl'iU'Hi ta - la, O le ta la le - lei e o - la ai. Ua a- f f f a f 

f f IZj f __ ■*-*- _# -_t m F^^fe ve - a le-nei ta - la - i p;f=fcsf=^jf 

fegli^gp^ ?-W Sa - rao - a u - ma; 

I___ffE F^-lf 
!-=!-*- E ta - tau o - na la - tou ta- __l Ieova e ua E Auina mai mm pmm i li - a, O le ta la le - lei ua au - mai. iPlf -=!—*- m 8—8—5—3 s ALL PARTS. ^. 3^ i^ 3 3 3 3 
Le A - tu - a e, ua ma-tou vi - vi - i O - na o lou a- ^» lo - fa ua te - le; Faa - fe - tai mo le - nei ga - lu^ 

£01 • • • ' J /*>!' t=t=m^^=m 
--=*- W I ' li -V- mii^ig^p ga Ua e to - e faa - tu - i - na mai. Ii^=^j=fa^ z=j£^:j=^^^=ij S d — G=&* V k l=sisi^=^ U - a tau - e - mu - i - na i Ria - tou O - na e^^^^ fe p te^ Ieova e ua E Auina mai ^?i^l=pi3=^^!^li o lou su - a - fa pa - i - a; Le A - tu - a, i- $E?=£=$?r=£=Pf r r (>• m?EE| ^ ? ilgt^^fei ^^ *=b: -3- h— 3* £ na e ta - li - a Ma • tou nei i lau ta - la le- g^^^^gE^ff^y^^ ? Ia ta - li X X - £=£= ^f^^^TT-rnrr-^Tf lei . Ia ta li a raa - tou u - ma 2IZS h=3=w=M P U a, Ia ta - li m -*— *- f.=5 f C "i "C i t ""'"t =i 6 C i C rt' nei, Ia >=IZ=I*=i=z3 ta lia i lau ta - la le- i — ^ — lZ=fj=i v V i=s=i=fe^ a. -f — p-f — rfr — t— r — ^t ^^ 

lei. Lau ta - la le-lei, Lau ta - la le - lei. ^F^ 


v v -*\-^ **-*- * * Alona. No. 225 Ua Alalaga Tele mai Mareh movement. 
B3=E L. D. Edwards. ia^ni^^^pi|=j 1. Ua a - la - la - ga te - le raai O e o loo tau nei 

2. O ta - i - ta - i a ta-tou Ua la - tou a - ta - raai; 

3. O lo - o raulo'u lo- to nei O tau-ma-fai i ai 

4. Ia ta-tou lo - to te - le ai Ua la - ta raai le ao, 


Mf f Mf l f 3: i f ^ 
J J J J 1 w i i J iā=l lu - ga o le mau-ga sa O loo sau-nia le - lei; 

ai se fe - fe ia la - tou, Le - ai se pa - la - ai. 

tau -a rao-ni rao Ie - su Lo ta-tou nei Ma - tai. 

le toe fai - a mea ti - ga K/e-ai se to - e tau. w& m i lo - to te - le i la - tou, E 
a la - go-na nei le pu Ma 
ta - u ia E 
fa - na foi O fi - li ua ma 
pe - lu ma le le o faa-vai - vai; 

ta le va - la - au, 

so - la ia ta - tou, 

le a ta - tou tuu, mmm ^ ^m ^ m *S iiiii^ i 33 m^ A la-tou pe-lu ua ma - ai Ua la-tou sau-nia ai. 

Ia ta - tou tau-fe - tu - li ai E au ma lea au tau. 

E to - i - la - lo - i - na ia Lea -li - i o le po. 

Ma no - fo fi - le - mu ta - tou Faa - ta - si ma Ie - su. 4 Joseph H. Dean. m 1 ina. No. 226 Ia Tau le Taua Marehing movement W. B. Bradburt. ± ^^f==J-^-*==& ^===^^ 


1. I - a tau le ta - ua se - ia ma - nu - nia- lo, Ia tau-ma-fai! 

2. Ua a - la - ga te - le o le au o tau nei, Ia va - ve mai' 

3. O le la - lo-la - gi nei o le fi - li lea, Ia o - no-sai! 

Ia 
Ia 
Ia tau-ma-fai! O i ai le pa - le u - a sau - ni - a ai. 

va-vemai! Ia fe-soa-so-a - ni i le tau - a le - lei. 

o -no-sai! I - a sa - va -va - li a - i ma ia vi -vii. 
Fine. *~~ "* O 
O ■ a lo - to te - le pe - a mai. 
mai i - a fa - a - ta - si ai. 
Ie - su le fa - a - o - la mai. O 
O 

E Ie - su i 
Ie - su la 
u - i i 


_^ — a 

va 
na ^S 
ua a - la mai, Ia fai -a pe - a ma o - no-sai; Ia au-a ne' - i 
le ta - i - tai, Ua va-la-au ia va - ve i ai; Ta-goi le pe - lu 
e fai-ga-ta, Ua a -gi te - le ai le a - fa, E i'- u u - ma 'ā £ ; r nr\t n m R— ~ Ia Tau le Taua ___^^__ii_ii d.c. 


» f<L» H toe pa-la-ai, Ia ta-tou tau pe - a ai Ma ia levai-vai. 
ia o - no-sai, Ia ta-tou tau pe - a ai Ma ia le vai - vai. 
i le le-lei Pe a ta-toutau-a ai, Ma ia levai-vai. Tosenh H. Dmii. Tina. Joseph H. Dcan. 

No.227 A Fetagojfi Tatou nei Eliza K. Snow. M z_EEi:z___:i r m T Jos. Ballanttne. 

+6 F^ 1. 


A 


fe - ta 


2. 


Na 


so - i 


3. 


Ua 


fai ma tū t 1 ^ Z Z LL^ -J- go - fi ta 

fu - a inai 

to - gi - o 

JL U tou nei I 
Ie - su, Na 
la niai^ Ia le faa 
fai ma 
ta - tou ^F i 
^_ r 

tu 
le 
nia 

J_ HH r «S- 1 _ *■ * Hr 

Ia fai ma 

Na ti - ga 

Ma su' • e l sa o 

o - leo 
fau - fau Ie 

le 

i _t m /z su, 

lei; 

ai, 

__2__ lo 

i 

ai to 
na 

m a- mm &— i sa - la - mo, 

nia nia - liu, 
nioe na se r*. P|PPEi|_g^„ Ia 
E 

I tu - pu 
o - la ai 
lo-na a ai le 
ta - tou 
lo - fa fi 
u 
te le - niu. 
ma nei. 

le mai. 3- tft , E. F. Soderberg fiE i-i. J 1 ' ' Falarte. No. 228 

H. A. Dean O le Talaiga Moni H. H. Pktersen. 
iifpli * -J~r S^- -_; -& 1. O le ta - la - i - ga mo - ni, 

2. Uata-lia e ma-tou u - ma 

3. Faa-fe-tai i lou a - lo - fa, \M i O le - nei ua toe au- mai 
Le - nei ta - la - i - ga fou; 
Ua au - i - na mai lu - ga 

— _ — r^— j__z4: r »— i__i V _ 
lg j~£_g^p^i_ai E au - au - na mai Si - o ■ 
O le la ua toe pu-pu 
L,e a - ge - lu ma le ta » P—l-r£ na. I nei a - so e ga - ta _/ 
la. E! ua te - a nei le po, 
la. O se mea le - lei na'- ua. e±=t — -* 5 :___i_z_ t — V 
Tali #* ft __+ iag -_?- Faa - fe - tai ia Oe Ie - o - va 

Faa - fa- tai i - a te Oe Ie - o - va m>&=*=^ S_s S =1- § P 
m f^Sf i Mo le ta - la 

Mo le ta r-t-r _- ua au - mai 
la, mo le ta - la ua au-mai 
JL fe& =1 X— =1- E__ā y~L i — i=izzz_— Vi _n._j,.i__j 


b 
r^ — 


h 


«& 


« 


,*- 
1 
._! — . 


- 


£ 


• 
* 


i 


# 
3- 1 


Ia 


t» 


_? 
-0 


. 


-# 


L -« 


R * u 


"# • 


_ 


0_ 1 


vi - 


L . . . . 
)U 


a lou a - lo 


- fa 
I 


a n 


ia-t( 


vi - i 


c 


i Jou 


a - lo - 

_ _> * 


fa 


_ 


■ 


, 
9 1 


6$fe 2 ūb *— 


-i 


-* =1— ■ 
■ 


n n 


9 


9 1 


>- 


^H 


L 17 
• 


* 


~ * 


# *> 


1 


1 
i 
' 


/ 
1/ 
& 
O le Talaiga Moni 

EEEEEEEj^EgE=pa O lou ma - iia e o - la ai 

() lou ma - na e o - la ai, e o - la ai zzz2= -3zzEfczziz: z=r- * ==J|: 


f^ No. 229 Ieova e ia E Alofa 

Walter Shirley. Jean Jacques Rousseau. Alona. mpmmm Tf 
3 rr 1. Ie - o - va e, ia e a - lo - fa, A tu - u - a i raa-tou; 

2. Faa-fe-tai i lau a - fi - o, I le u - pu e o- la ai ; 


e f= ! 5 * i 4 V * j — 9—\ —9 a — r f 1ZZZ1 « — 1^2 Ia e fa - a - tu-mau - i - na 1 ma-tou i lou ma - lo. 
Ia faa-tu-pu mai ni fu - a I o ma-tou lo - to nei, māmm mmim^m ■*=> ? n=t m^$m^ Tau - si pe - a, Tau-si pe-a 1 raa-tou i lou ma-lo. 
Tu-raau pe - a, Tu-mau pe-a Ma - tou nei i lou ma- lo. tM. mmm §mmm 

E. F. Soderberg. & rt= &=feai fp i Falane. INo. 230 

L. E. N. 

With eoepression. Ua Oi o lo'u Loto nei 

SOLO and CH0RU8. LAUKA E. Newell 3= ±r + 1. Ua oi o lo'- u lo- to nei, Ua te - leme- a fai- ga- 

2. Ua ou fia u - u - i - na inai O ]e a- ao o le Ta- 

3. Ua si - la - fi - a pe - a mai E lo'u Ta-ina o mea ti- 
^ ta, 

ma (fife X £ -ō~* Pei e le - ai se mea le - lei, 

Ma - nu o ia a - lo - fa ai, 

O le a ou te ma-pu ai 5* Ua 
Ne'i 

I mm * 5t (S 2* "Z? 
tfl? ^ f*1 65 s na' - o me - a faa - ti - ga. 
ou le o - o i lu - ga; 
le - na nuu le - lei nau - a. 4-r Ae pei ua ta' - u - i - na 
Ua la - ta - la - ta O - na 
Ua ou i - lo - a - i - na ** m* IP^ ^ r=r i ^m 

+ * i m ^$ m^ J2 JZ f=r CopyrlKht, 1897. \>y Mis. C. E. Ifslie. 
Ua Oi o lo'u Loto nei 

Rit. Tempo. -/T\- ff J. i' f P / Ej j±^ 3 si - la - fia e le Ta -ma; 
ru-i ma-la-ga fai - ga - ta,. 
E ta - go mai o le Ta - ma. Ua 
Ua 
Ma ■*•_•*? _ v _ r ^h-- ■¥■•_■ ■ * * 5t * b* 

lernpo. f -3-i- l__________ii _?;„ _?- i_I_P^ii_liI 

1 . . —m * — _ »- . — -— - —- ■ ou toe fi - a - fi - a ai, 
o - o mai nei o le ao, 
ta - i -ta - i faa-le-lei Ua si - la - fi - a mai / lu - ga. 
Ua faa - fe-tai i le Ta - ma 
la sao ai a'- u i lu - ga. 


s Tali. Moāerato ^Rlt. & 
— L-ja f 11 £ Vi/ — r '* "tttt t Ua si- la - si la le Ta - ma I me- a SF ? p—p — =__ 

V V V \ t_J^_^ *i te _?&. & PfeH \._ _7 ^ttf' * m TTTt 

u ma faa-ti- ga; E la ve- a 

^l___ig__i& rjqf=J_-d 

i mai lu- -r *-#-* 1 •>- 
- - Dim. - - - - - 

__pi_=__-^lll- L'a si - la - fia e lo'u Ta - ma. m ^ām^ ■f- -f- -F # _N JV 

:iS___i__i Kipeni, No. 231 Ia Fiafia pea AIL gretto. m % % G. F. Root. i=flll§fg 
1. I - a fi - a 

2. I - a fi - a 

3. I - a fi -. a ti - a pe 
fi - a pe 
fi - a pe a Pe - a mau - a mea ti - ga, 
a Pe a a - gi le a - fa, 
a 1 le va - sa so - u - sou, 
azz: mmmimmmm *— 33 m - no - sa - i, pe - a o - o, 

1 - a e 'i - lo - a ti - no 
O mea faa - ti - ga a - to - a, y=^y I lou lo - to fai - ga - ta. 
E ma-ta - fi ma ma-ma. 
E fia o - o ia ta - tou. m^ $^!mmmmmmmwm I - a u - u mauma-nui - a U - a tu - u mai lu - ga; 
Au-a nei - i fe - fe fu - a Ma faa - no - a - no - a ai; 
Fa-a - sa - ga tau i a - i Ma ia ma - nu-ma-lo ai; u=±=j=£ V mm z:s>zz 9 f la e fi - a - fi - a pe - a, E toe o - so mai le la. 
O le a le - lei mea'u - ma, E toe o - so mai le la. 
Ma-na-tu - a pe - a la - va O le la e o - so mai. m iz=i: MW§mhimm J v Kipeni No. 232 I a Nei Fai Mea Faatiga —9 \ — '+^lt <-£• 

'-%- TfVi\ N-r ■^ 1. Ia nr- i fai mea faa-ti - ga, Ia tu-mau pea i le fi - le - nm; 

2. Ua si - li foi pe-a e na- na O mea e po-na ai lau u - o; 

3. O u - pu u-ma e o-so niai Ia e mu - a - i ma-fau-fau, w)j jj j a\i j j>ij_^j»j tfF CT j :J iJjl i i ;4 Ua tu- pu te - le o fai - ga - ta, - na o u -pu e le ta- tau. 
E le - ai la - va se a - o - ga Pe a le o-no-sai ai ta-tou. 
Au - a o u - pu ua e fai ai E le fo'i mai e faa- va-vau. *j tj)M \ H=nu ;jjj^ ^M hl \ t U, l\U Lj qjwm3 m Ua si - li pe a ma-fau-fau Ma te - le - ga-se i mea e fai; 
Ua si - li o le tau-ma-fai, Ia sa - i - lia o mea le- Iei, 
Ia ina-tu- a tau- o - no-sai, Ia mu-a'i faa - sao ia te _oe; fltiti\t\tti\«Hrtp$H$a A le - ai foi o se mea le - lei, 
M a faa-ma-ga - lo va-ve ai, 

Ia ne'- i faa-ma - si-no ai, Ia o- no - sa - i pea i ai, 
I c ua a - ga - ma- se- sei. 
Nei faa-ma- si - no - i - na mai *mti $ \ \ \ pief WEM £m } ph I f. i ma. No. 233 E pei o Fatu ua Toto ai 

"Whatsoever a man soweth, that shall he also reap."— Gal. 6: 7. 
Mrs. Emily S. Oaket. Alt. P. p. Bliss. mmmm ^ 1 ^ +-J ITt 4-* 1 1. E pei o fa-tuua to - to ai, Faa-pea le fu-a pe a fu - a mai; 

2. O le a-mio o le fa - tu lea Ua to-to-i-na i asofaipea. 

3. Pe a a-vea oema vao - ga-ta, Ma lau a - mi-o ua le ao-ga, 

4. Pea-faifo-i ua tau - ti-ga, O lou nei lo-to ua vao-ga-ta, &p|^pi va~¥Y~^^ 

@w-j- & ^m m V-P CT i 'J £ ^ 1 v — -h Pe a to-to fa-tu a - o-ga, 
Pe a - to-to i le a - mio ta-tau 
Ma ua le to-nuaumea o fai, 
Ma lo - i -ma-ta ua ma-li-gi ai, E le-ai la-va se fai-ga-ta, 
E ma-nu-i-a e faa-va-vau, 
E faa-peala-va e faa-fuamai. 
O - na o fu - a ua tu - pu mai, 
e^=āi m #-=- mm^ n m tt= />> T^ 1 E, ao-ga le fu - a lea, E ao-ga le fu - a lea 

O, louma-nu-i - a lea, O louma-nu-i - a lea... 

O, lou la- va ma - la lea, O lon la- va ma - la lea... 

Ia, va-ve ma sa -la-mo, Ia va-ve ma sa -la-mo y --t\ SP^^ffl; : - 
s^ 


££ 0- P~ 0- fe^ Used by permissfon. Tali 

Po... E pei o Fatu ua Toto ai 

. ua to - to i le po, po ole 1 1 1 1 1 t r iTi * 'e c c -E-H Po ua to-to i le po poole ao, Po ua to - to 1 le 1ZZ1Z=1 v y v v v v v v v v v v v u V V 
mio le - lei, po o pili TTrfin TTTf * po po o le ao A - ir.io le - lei po o mea le ta - tau m rm — *- 1ZZ1 V V v V » 9 mea. le ta - tau ? vTrt t tr r& r r-trr reeeeerfrrf ' f' P A - mio le - lei po o mea le ta-tau E pei o le fa - tu ua zr - - ■— ■— i— ■ — fc i- i c: c — ■ ■ 

* * » • • » b b b b b~ r w e to-to ai, £ faa-peale fu - a e fu - a mai. >WW^ J ffW^ e to-to ai, £faa-pea fti-a e ■#-■ fcg^ ■»■• -p- f ~" fc£ :iz=izl Joseph II. Dean. ■— » fu - a fu-amai: ...<qjm. ffiii& Tina. * No. 234 Faalogo i le Pese E. F. Thomas. 
Anāantino. Arr. by Charles J. Thomas. 
mm -i — Aeeompaniment. 1. I - na faa - lo - go raai ia, I 

2. Ia o - li - o - li la - va Ou- 

3. Iaa-lo - fa mai Ie - o - va I 
-ā ^A 4 — -ā —m —m J -m — J — a e = d— d — J- J - 

_ * — # ^— L * — *— * _ — L i/ — i — m *— w — m 9 — ' Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la, m= V V t,_^_,_._ }l?U jjljd"ftfl1^ pe - se nei ua fai, 
tou o e ma-ma, 

a - o - a - o nei; ^m 3 — « ?=; O fa - nau a Si - o - na, Ua 
Au - a e mau-a pe - a Ma- 
Ia la - tou ta - i - ta - i I I -A fN-fv tra la la 

-0- -0" -0- la, tra la la la, 

m 9 m m__ tra la la la, tra la la la, 
āt m -.0-0-0- m m 9 — 9 v—v V V trt-r. '-f 
__ £ ___ £a -4- vi - vi - i ai; 
a mai lu - ga; 
a e le - lei; Ia ma - tu - a pe -pe - se _Ia 
O/a-tou ma-tu - a fo - i, Ia 

O mai ia fa - a - ta - si, _Ia =pi3-|---©£p Ht 

tra la Ia la, _-E_-_ s-s=s — N- 1 m i/ 1 tra la la la, tra la la la, *£ — 9- ^v—v 9 — 9 tra la la la, V V Faalogo i le Pese ta 

u 

fai £ A-- Rall 

m ■/^.- -W-*- ^l tempo. 

iPi tou faa - fe - tai 
si - ta'i i ai, 
le faa - fe - tai;. ~mm Mo o ta - tou ma - nu- 
Ma fa - a - ta - i- 
Ia a - la - la-gao- m tra la la s£f m la, frsr la la, J J^JT3 T 


"* — * — » — # — ■ tra la la la, t &- ir t ni i, i j. ; ^a 1 - a. 

ta - i. 
sa - na. I a - 
l mea 
1 lo so 
la 
ta e 

tou 
tou ga - ta a/. 
te fai. 
Ma - tai. 0M^Jtfei=i tra la la la, tra Ia la la, — ^ la =t la /T\ m la. — »- H. A. Dean. -r— &- -(22- Alona. f No. 235 1. Ua 

2. Ua 

3. Ua 

4. Ua 
Ua Olioli A'u nei 
ppāifefi Jno. R. Sweney. o - li - o - li a' - u nei, 
pe - se lo'u a - ga - ga nei, 
ou le toe po-po- le nei, 
te - le nei o niea le- lei, r -& Ua o - so mai le la; 

Ai vi - i o Ie - su; 

E toe a - fi - o mai 

Ua te - le na'- u - a; 1 

:£a: zpz$zz____zl L _7— - 

Ua tu- mu a'u i mea le - iei, 
Ua i - a faa- fo- fo - ga mai 
Ie - su e la - ve- a - i ai 
O me - a u - a mau- a nei, 

s>— - 
Le 
I 
I 

Ma ta - la mai lu - ga. 

pe - se fai le - mu 

lo' - u nei vai - vai. 

me - a i lu - ga. p_a_ p — L Eiz; -__•= 


_=__ 

i 1 — 

i _H___E _±t 
E ua tu - mu lo'u a - ga - gaU-a tu-mu nei i mea le- 
E ua tu-mu lo'u a-ga-ga Olo'u a-ga-ga nei 


v 

1ZZ1ZZ_Z_Z1I 

J_z2_z_t_z:Jz 
lei, Ia e a- fi - o mai Ie-su, O tu-tu-mau faa-pei-nei 

I mea le-lei l l ] h _ _/*] 
£_=£_±zzi_:_ ___=» ____: i Copyright, 1837. by Jno. R. S\veney. Used by permission of Mrs. Jno. R. Sweney. 

Kipeni. No. 236 

J. H. Beck Aue o Agasala 

MALE VOICES. JOHN TULLIDGE. 1 — — F-g 3— g-ST * — * — i^F^- i 1. Au - e o a - ga - sa - la, Ni mea e raa- ta - ga! 

2. I - na faa-lo-go raai ia Ou-tou o faa-pe - na, 

3. Ma - li - e la - va pu - le, A - lo - fa f aa- pe - na! 

4. I - na faa-va-ve niai ia Ma sa - la - rao le - lei, 

5. Pe - a e la - fo - a - i, Lau a - mi - o se - se, &. Mgi^SE£E£ --£z £=t=i 
^i>=jz± fj4 I J u J-f4^-fiJ-^ l o - a lea pa Le 

I le - nei fe - ta - lai - ga A 

I e o loo sa - i - li Le 

Ma - nu o tu-raau pe - a Le 

Ae u - si - u - si • ta - i I la, Le me - a le ao - ga, 


-» L. lo ta - tou Ta - ma: 
o - la i lu - ga. 

fe - a - gai - ga nei; 
a' - u u - pu nei, 

-r-P— ee£ £ 1 Irfr — 
fcfe=j±p :^i =i =£=i = = ^mm Ta 

I 

Ia 

Ia 

Ta lo - fa, oi ta - lo - fa 
na ta - li - a raai ia 
va- ve ta - li - to - nu 
su - lu - su - lu - fa - i, 
te raa - fu - ta pe - a I 

E 

I 

Ia 

I e o tu-raau ai, 
oe le pa-go - ta, 
ta -tou u - ma nei, 
ta - a - li - se mai 
lo - 'u nei ma - lo, 
hd$^£: —0 4 — J 4 — g 
/T\ liit. ,-, Ma la-tou nau-nau 

Na te a - lo - fa 

Ma fa - a - to - fu 

Ma u - si - u - si 

Ou te faa - e - a pe - a I mea e o - ti ai! 

la - va Ma seu le fai -ga - ta. 
si • a I lo - naa-ga - le - lei. 
ta - i I u - pu e o - la ai. 

i - na O le ua sa - la - mo. EE f — F-Fi P-J — j-h3=*=^ ^rf"* ~ fl Peka. «n RALPH BRADSHAW. No. 237 Iesu ia Alofa i Loto Tiga 

mmmm ? — p -*m ^rrr m 1. Ie - su ia a - lo - fa i lo - to ti - ga, O - na o lau 

2. Tuu nei o lou ta - gi rna faa-no - a - noa, Ua leo-le - o ^4 \ n i \ j,i m=fn-umM 3. Te - pa i le la-gi pe a e vai-vai, Pe a a - fa 

«e i 9fS E # ^ 1 * gBE^ ^2 Ilil^IIIIl pu-le, ua to mai lu - ga; 
pe-a Le o i lu - ga; Ua e a - vea ai o le 

Na te le tu - u - a ae ^iis^iiiiiip^ppi ti - a i le va - sa sou. 9if £ i I E tau - si raai pe - a Ie i i— f^|-r- # — ^ * — (S* # — # ^ i - -0- u - so le - nei, 
tau-si raai ai Faa-raa-fa - na - fa - na ia i raa-tou nei. 
1 lo - to mo-mo-rao ma e faa-vai-vai. SF su ia te oe, K te ma - lu pe - a i o - na a - ao S a 3 I m^m^m^mm m * — j — * Unknoura. No. 238 

R. H. Stevens 
k ^S Ua Faatuatua 

_s___ 9 W JOHN TOLLEOGE. 

e-i-fi- 1. Ua fa - a - tu - a - tu - a I ta-tou ia te ai? I 

2. O/e-o - va la - va le - a Ua ta' - u raai ai nei, O jgj-_5J=^-JE^& _j^_^Efe^^ 3. Ia fa - a - tu - a - tu I' Le o i lu - ga, Ma -^E_^_?Z£- g ā ā __£_ m k=* W—TZZ lo ta - tou A - tu 
i - a la - va fo _fc ?m h# a - na - a - na pe __i y — ar 221 s <U_j__i- tE_ a, O Le na tu - lei niai 
i, Na sau - ni mea le - lei O 
Mo 1 m t ___ a I lo ta - tou Ta - ma, 

e_ Au- -# 9 

:tz -^ ___ i _m_i #_■: __n_ lo - na si'u - fo - fo 
ta - tou u - raa la ga Na o - o mai lu - ga, Ua 

va e gau-a'i i ai, Ma * gi i\A i-p^ ^^^m a o lo - na a-lo - fa Na ia au - i - na mai ________? Hf=-_3e _r » — « i-E /Ts ___!____ ou fia - fi 
fa - a - tu a la - va I le A - lii le - na. 
a - tu - a I Le na a - fio mai. jA i I t f i p ^^^^^-_il lo - na A - lo pe - le, Ta - tou te sao u - ma 5_i 

_ — _- __?: B___ - _•- _E__ _E^__ _ 1 Setefano. No. 239 O le Tatalo lenei mf ^ r 

1. o 

2. O le 
le 3 3. Ma - tou 

4. Ua ma ta - ta - lo 

Ta - ma pe 

te o - le 

tou faa - mau 

l J J » ^^ le 

sau 

a 

la nei, 
ea 
tu, 
lo rf J gjE r g' t* ' r i r ^^ i n JJ rJ. * i j J J ! w Faa - lo - go mai i ai Ou 

I le ta - ta - lo nei? O 

Ia le - o - le - o mai, Ma 

I le ta - ta - lo nei; Au 

J Jt Jt 1 1 i i 

B^rx_r tou le fa - nau 

loo i nuu ma- 

ia e faa - ma- 

i - na lou A- 

£ _ J~7 s m f /7wr. 
O lo 

A - li - i 

Ma ia e 

A u - ma ua mo - mo 

e, a - lo - 

ta'i-ta'i - i - 

le - nei o - m p i _* i i j j mo, Ta 

fa Ma 

na, I 

la, Ia tou o loo o 
tau - si pea i 
a i mea ao- 
ma - tou faa - pe- " r H4 ^S» <S»- _» ii *± O le Tatalo Ienei * f 

mai; 
ai; 
K r a; 
nei * Pf* h*=± r ' r f o 

A 

Ia 

Ma lo 
i 

fa 
lo na 
'u 
a fi - na 
o - na 
o - la nia - tou Faa ga - lo 
a - so, 
i - na 
o - la m J-| M _• _ i j j J ^ t^-t—t ___ * #-^-^H-r- i _f)or. 1>. C. _ J i/m_. f V g r ~ r^-f ggE * _ Le 
Ia 
O nei 
toe 
u - 
le ua 
faa 
so 
a ta 

fo 

po 

'ai tou le fai. 

niai. 

sa. 

lei. W=t i j> j j «L__j: ■j f _»- i Kipeni. No. 240 

Annie Malin. Arr. from Gottschalk. Faafofoga mai Iesu 

: Jz_ z! ±f3-__-__: 3-*= 
ci_3_j:i^ — * — _:_____] 
1. Faa - fo - fo - ga mai Ie-su, 

2. Pe a fe - ta - go - fi ai 

3. Au - a e te to - a - sa 

4. U - a ma - tou sa - la-mo 

J-, , ,_ 

__r Ua ti - ga o i ma-tou, 

I lea-re- to ma le vai, 

I lo ma-tou vao-ga-ta; 

I a - mi - o le ta - tau; MM E^-^;^|:^_E^__^|EgE 
t f—'-F f — ^_E___p______E___3±_J: :_»H Ā __ik» i . r^ i_i_ili_l_iptei___l@ __=*_« 
1 Tu - u mai le_4-ga - ga pa 

Ia e faa-ma-ga - lo nei 

Ia fe-soa - so - a - ni mai 

Ua mo-mo-mo lo - to nei, 

J, , , _ I nei lo - to fai - ga - ta. 

I a - mi - o ma - se - sei. 

1 lo nia-tou nei vai-vai. 

O - na o a - mio se - se. m %w 4 - -& (__p m^m^mMmm^ Joseph H. Dean. 1 liia. INo. 241 

J. H. Beck. Le Malo Lava o Iesu 
fefeNl^ f==F /?s EtEE 3* 1. Le ma - lo la • va 

2. Ta - lo - fa la - va 

3. E le raa-fai ia 

4. E le toe pu - le 

5. Ia sa - va - va_ - li o 
ia 

i 
i Ie 

la 
la 
la 'f ±d su 
tou 
tou, 
tou V—-A m jJJr± ta - tou nei Le 
O 
E 

I 
1 3EJEEl nei 
e 
le 

rae 
a ua 

o 
ta- 

a 

la EEE§i ~a ^ y_=_8fc 
1 f-f -f -^ :iz?: 

— <_?- i^^s^ m to e 

le ta 
li - a 
nei au 
to - nu 

r±tQ fa 
li 
le 
a 
e a - tu; 
a mai 
ma - lo; 
e fou; 
le - lei; 

A ____ Ia ma - tu 

Le ta - la 

E le toe 

Sa le ta 

Ua o - o 5>_i_ — & zz&. &-*- 
I 1 U*. — 1_ x •HJf iti'i Ta - ga 

Le ta 

I lo 

Le o 

E o 
ta 
la 
na 
la 
o u 
la 

toe 
ta 

mai ma 
va 

a 
»a 

ai e 
e 

fi 

mo 
le o- 

o- 
o 
ni 
ma- \r rir ^t^=~irT-\ r ..'r'er f --EEE^ la a/. Ta 

la ai. Le 

mai. I 

nei. Le 

lo. E ta 
lo 
o 
o ta 
la 
na 
la 
o u 
la 

toe 

ta 

mai ma 

va 

a 

ga 

ai ^,'f i fof ftt m e o 

e o 

fi - o 

mo* - ni 

le ma ~a?7 la ai. 

la _/. 
mai. 
nei. 

lo. 1 P=r=g s: ____ Le Malo Lava o Iesu Mmm^^^^^M^ 
Le ma - lo la - va o Ie - su Le - nei 

Ta - lo - fa la - va ia la - tou O e 

K le ma - fai ia i la - tou K le 

K le toe pu - le i la - tou I me 

Ia sa - va - va - li ta - tou nei 


j * J?J ua to - e 

o le ta 

ta - li - a 

a nei au- 

la to - nu 


121 ^Eg^f. 
T*- -<>- ua to - e fa 

o le ta - li 

ta - li - a le 

a nei au - a 

la to - uu e 

1 -0— ] a - tu; 
a mai 
ma - lo; 
e fou; 
le - lei, J ^=f=^ No. 242 

H. A. Dean A Faigata Ilalo nei ii Peka. Alfred Beirly. Cr !^llii=^=gab^^i=ā 1. A fai - ga - ta o la - lo nei Ua pei ua ma - fa - ti - a, 

2. Ia fa - a - la - go - la - go pea Ia Ie - su le Faa - o - la; 

3. E u - i i - na fai-ga-ta, Ia o - no-sa' - i pe - a; 

4. Ia o - no - sa - i ta-tou nei Le ta - si i le ta - si; -.> JE •£ m * u. Jl1 m ±1 tr t £ trif tr 
J, n jin Jii Ia ma - tau-li - a mea le-lei Maota - tou ma-nu - i a. 

A i' - u ai o la - lo nei K mau ai i Si - o - na. 

Ia tu le fu' - a a le Ta-ma, Le faa - ma - o - ni le - a. 

A ma - fa-tia i mea se-se, I - na fe - a - lo - fa ni 


U 1 ^ls 

— i _n Alona. No. 243 

H. W. Naisbitt. 

Moātrato eon espressione Ua Tatou Mataala J. C. Fones. pi^^^^^^p 1. U - a ta - tou ma - ta - a 

2. U - a sa - ga ga - lu - lu 

3. U - a ma - ta - a - la pe la Mo le a - so la - ta mai 
e I - na i - a sa - la - lau 
a Mo le a - so e mau - a ai mm māām M j ^=j=fe^ Pe a toe a - fi - o mai Ie - su E 

O /e ga - lu - e - ga * a Ie - su I 

O ma-nu - i - a mai lu - ga Mo 

J-1 . A 4L J. J 
SS no - fo tu - pu ai; 
e ua tau-ma-mao, 
e sa tau- ma- fai; 

t- 42-. ^ ^ mmm^m ±. i * O ' pe - ro - fe - ta ua ma - vae 
Ua lo - to fa - a - ta - si nei 
Ia mau - sa - li ma tu - tu - mau, n v — - Sa ta - u - ti - no mai, 
I me - a u - a fai, 
Ia sau - ni a - tu ai, mm i i i t\t i /T\ mm ~^^m E toe a - fi - o mai Ie - sn, 
Ua ta - i - ta - i mai le - su, 
E fe - tai - a' - i ma Ie - su, *f* E no - fo tu - pu ai. 

Ia lo - to te - le ai. 

Pe a a - fi - o mai, 9 * Tali. Cheerfully. i N— z* $ r 

Ga - lu - lu - e 

Ga - lu m -K — ±14M* - lu - e Ga - lu - lu - e Ga - lu- 

(^a - lu - lu - e 

JL Jt- * fr— * 1/ ^ »— »— * 1 Ua Tatou Mataala i 
r ^m lu - e mo Ie su Ā - lu 

Ga - lu - lu - e Ga - lu - lu - e ino Ie - su; — % ■=■= — S=fc=p: 

b=b= 1= i=b=b= : ? 

ii&ii 

a- lu Pea i lu-raa, O Ie - o - va le au-tu. 

a - lu - a - Iu Pei i lu- ma, O Ie - o - va le au-tu. V — V— V — V -*- H. A. Dean. No. 244 

Kipeni. 
Moātrato. wmm p — * <2-i~. I Alona. Pe Galo ea Afea? Thuringian Folksong. 
1. Pe ga - lo 

2. Ua toa to 
u - si 

ma- nu 
le te ea a- fea 

fia mai 
tai oe, 
ia oe, 
tea nei 

~A O 
Oe 

Ma 

Ia 

Ua le - nei mea ti - ga? 

la' - u ma - na - mea; 

e tu - la - i nei; 
tau - si mai lu - ga; 
fai ma mea ti - ga, Pe 
Ua 
E 

Ua 
P, u - ma 
ou ti- 
ui i 
ma- nu- 

le i- 
faa- pe- fea Le 
ga - i - na ai, Ae 
nei ti - ga, Pai 
ma- lo oe, Ua 
lo - a mai Le fai - ga - ta? O le ma - sa - ni nei, R le toe 

fai - a pea. Ta - lia le va - la - au, Lou liia-im- 

ua le - lei. O lo ta - tou Ta - ma, Na te tau- 

e ao - ga. Ia tau-nuu faa- moe-moe, Mo le a'- 

fai - ga - 'ta. J'c ou te toe va - ai la te oe 
s; ga - lo 

i - a 

si - a 

ai le 

i lu ai; 
lea; 
oe; 
na; 
ga? Ua 

E 

Faa 

E 

Ia fai - ga - ta 

le toe ga 

ta - li mai 

le toe ^a 

ou toe fia nau 
lo 

lu - 
lo 

fi f m a. 
oe, 
ga, 

a ai, 
r~\ 
Jpt U - so e, To - f 

U - so e, To - f 

U - so c, To - f 

U - so e, To - f 

U - so e, To - f 
mm No.245 O Iesu lo'u sulu pe Fefe i se a? JAME3 NlCHOLSON. JOHN R. SWENEY. -#>-#--#-• j ^j#- 1. o 

2. O 

3. O fe Ie - su lo'u su-/u Pe fe-fe i se a? O a-so u -ma \a-ca 
Ie - su lo'u su-/u, I me-a po- gi - sa, Lo'u fa-a-tua-tu-a-ga. 
Ie - su lo'u su-/u, Ou te ma-lo si ai, O lo-na la-va ma-na 


=p? 


# I 
^^ppp^i^g E 
O 
Ou tu 

loo 

te mau le - na; 
i lu - ga; 
ma - lo ai le - su 
Ie - su 
I a lo 
lo 
mi 


1 v— 'u o - lo 
'u su - lu, 
o u - ma I 
E 

Ma feffl 


me-a so - e - sa, Ua mau-a mai le to-nu I le /4-ga - ga Sa. 
tu-mau faa - va - vau, Na na to-gia le sa - la Sa ' fai a tu-mau. 
me-a faa- se - se; A fa-a-tu - a - tu - a E ma - nu - ia ai nei. £ 

1 


i 
1 x 

Ou te I O Iesu lo'u sulu pe Fefe i se a? tt tr * la al, 

Ou te o - la al, 
# Faa - f e - tai , O U ao 

Faa - f e - tai O le ao ma le po iJ=fc£± -*- _i££= « — •- >,'_t_— — ^ iife i i— t 0-0 r^ 9 mmm 2S ma le po Ua fo - no - fo - no mai ai. 

O le ao ma le po, Ua fo - no - fo - no mai ai. Iakopo ' 9 9 __f___liiiiii 

^ T T -r» t J. J. Roberts. No.246 

Laau Pe'a Lo'u nuu Sauniatu e German MeIody. 
"O Tannenhaum." ^P^^S ^gfe^^^'g 
m 9 : 1. Lo'u nu - u Sau - ni - a - tu e, Ou te fi - a no - fo ai; Ua te - le mea ua 

2. Sa fai-ga-ta i nai ta-ma O - na faa-to'a- i - na oe; Ua va-le-va-le 

3. E! faa-fe-tai i le A- lii, Na ia va-la-au ta-tou E a ti a'e le 

4. Ia pu - le e a - ga- ma-lu, Ia fai mo la - tou le nuu; Ia ta - i - ta - i 


zrr_; P3=# mmmM 
mau-a mai, Ou te o - li - o - li ai." 

no - a nei, E! se nuu a la - le - lei.l 

nu - u nei, Mo e a - mi - o le-lei.| 

fi - le-mu, O le nu - u mo Ie-su. <o'u nu - u e, Lo'u nu - u e, Lo'u 
nu -u e, Ua la- le-lei; Ua fi - a - fi - a a' - u nei I le ta- 1 a e Ie-Iei 
• w* 
g|p a Laau I J e'a. No. 247 O i ai Le Mea e Mapu ai 

"There remaineth therefore a resV'— Hbb. 4: 9. 
Joseph H. Dean. IaA D. Saitcey. 

N 
i .xg sz q g # i g g e± 
le mea e ma-pu ai I le - na nuu le - lei; 

le nu - u la- le -lei, Ua o - li - o - li ai; 

le pa - le la - le - lei , E a - vea e Ie - su 

tou tau-ma-fai i ai, E tau-nuu i lu - ga, &zfcjE+ffl El te I 42_L. = =F=F5R i g k k E 
E /e - ai se lo - i -ma- ta o i ai, Le - ai se ma -se - sei. § 

la-tou o le a o - o a - tu ai, E tau - fai-faa - fe - tai. g 

1 < o - no - sa - i o i la - lo nei, Ma e o fi - le - mu. ;, 
Ma /o u ■ lu a - tu i le fai -to - toa I le - a nuu ma -ma. =• m £ f- — 1- 1 *' g» ^i s i=l e- k e Tali. i ^F^ ^ J^r dN fc Ht 
f mnr -*— *- Tau-raa- fai e fei - lo - ai I le Tau - ma-fai, e fei - lo - ai, m a rnrr IH s ■9—*- S V V fa=j^#^Npig s^ .Irrr^ "'TTr* nu - u ma - nu - i - a i lu - ga, Tau-ma - fai, e 

Tau -uia-fai, 7Z& m^ ES ■ — ■ i * — i-^f-t fczfe k E k * O i ai Le Mea e Mapu ai 
r? t TTTTT v 

No. 248 Afio mai ua Lata mai le Po ftiigia Tina. "Abide with us, for it is toward evening."— Lttke 24: 29. 
H. F. Lttk. Wm. H. MoxK. 

« Ji ft 

ffc - tt ff T ±=g ^ r «5—1- ^=ti =zfegzti=fcS3 HES *»-£—. 1. A - fi - o niai ua la - ta mai le po, Ua po - gi- 

2. Ua va - ve u - ma o le la - le - lei; Ua po - gi- 

3. E na' - o oe o i'u ai fai - ga - ta; Ua e ao- 

-.-^2 m ^ 

&- W 


^E^^See|eE§=e3^ sa a - fi - o rnai ia 
sa. le la - lo - la - gi 
ga i le - nei i - tu oe; A vai - vai 

nei. Ua le i 
la. E a 
lo 

oe r5 ^m ^mm^ =a =:::2 ^ 8 :-£* !*/ i^i= u^ iE£ 4t^^ ^0B ina <>u 
so - na 
te' - a ai le la - va, 
a - o - ga; 

ti - ga; Ie - su, ia # e a - fi - niai lu - t^a. 
Ie - su, ia e a • fi - uiai lu - ga. 
[e - su. ia e a - fi - o mai lu - ga. 


-^k^m: 


m Kipeni. No. 249 

J. ir. Beck. 

Āllegro. O ai Se Fia Maua JOHN TULLIDCE. ?EEE T. O ai se fi - a mau - a Le o - la e tu - niau? L 

2. E i - fo faa - pe - fe - a Ma - le a - tu ai, A *ffT7 l )i l ii ,rrirrtriii fi 

3. Pei - ta - i. a ma - sa - ni Ma lo ta - tou Ta - nia, Ma 2&m 3. Pei - ta - i 

Efe t m ■&■ * v v —^i — kzzzjz 4. O Te faa - tu - a - tu 

fr r > m zzzzjzz— a Ma o - le a - tu ai ss§£ ^l i P N * /a-tau o - na i - lo 
fai ua le i - lo a Le A-tu - a faa - va -vau, Ma 

a Le A-tu. - a le Ma-tai. E M t + \ f i- t\Ul Jlj H ft 

la fe - a - lo - fa - ni Ma Le o i lu - ga, 0- ua fe 
— te ffia ££ £ fejgS N^ lo ta - tou A - tu a, K le te na mai; P 

Pei- W=t EEEEEE^EE^ EE^ ^Ei^ i To - na A - lo pe 
Te ta - li - a la le Na na au - i 
va O Te so - o na niai, So- 

na fai O I g — ■■— -- 

na ta - li - a le S=3eS| mm a Ma uia - nu i f a mai 2$E3E=2=2EEt ^EeMeE: ta ta - li - a Faa-pei o se Ta - ma, Au- E ^EEEjEE$3 3EE£=3EE^ ia le fa - a - me 
a - na ta - lo - sa le Ne'i ou - tou fa - no 
ga, Ti - ga le tau - ma ai. 
fai. i^ ^^ ^a^a le ua tu - mau pe a Ma a - na - a - na / ai. 9±3 =£ E -4 V- ua si - la - fi JLAy -V- 

O me - a -^— I #- 

ao - ga. ^l Peka. No. 250 Ua Taitai mai Iesu JOS. H. GlLMORE. WM. R BRADBTTRY. ftd \ 4 : -f^4: \ i j . J i jrj .j_ ^_j =jp 1. Ua ta - i - ta - i mai Ie - su O le A - lii a - ga - ma - lu , 

2. Lo'ulo - to nei ua ti - no - u la ta - i.-tai pea mai Ie - su, mTTf^ff^^ ^ rhp-ff-^ ^^^(pi^^^pi^^ Ua tu - u mai o lo - na aao I me - a u - ma e ta-tau. 
Ia ou le mu - i - mu - i ai Ae fi - a - fia ma tau -ma-fai. 
p-f | t e. f p P ^^ ^__j_p_^_________lp 
Ua ta - i - ta - i pe - a mai, O lo - na aao ou te o - la at; 
_ ^^=ff^S___JEE_s E g 
Ua fia faa - ta - si ma Ie-su, Au - a o i - a le au-tu. m $ ^ 
3- 
A mafatia i tiga 
Ma agi pea le afa, 
Ia sulufai a'u nei 
I Le ua tausi mai lelei. 
H. A. Dean. mm 
4- 
A oo mai le valaau 
E te'a ma lenei aumau, 

E olioli tele i ai. 
Aua Iesu ou te ola <//. 

Alona. No. 251 

s. j. w. Le Malologa e Lelei Jos. J. Daynes. 
I. Le raa - lo - lo - ga e le 

2- Pei o le vai e raa - lu 

3. Pei o le mau - ga sa tu 

4. Ie - su ia e a - lo - fa !=ME: lei, Le a - so 

lu, K raa - pu, 

ai O Mo - se 

mai, Fe - soa - so- pmi i=n *fetej- f * 'f f^ M p ^ »*== rHp7 f .T * ' sa 

ma 
ma 

a fc la 
fe - i 
na i 
ni ia i lo nei, E 

nu ai Le 

lo - a ai Le 

ma - tou; Ia 

l pM#i#pi^ mea ti 

le la 

le le 

ga - i ga Ua 
va, E 
lei, Le 
na ai Le ma - fa - ti 

faa - pe - na 

a - so sa 

a - so sa a ai i ta - tou. 

le a - so sa. 

i Ia - lo nei. 

ua e au - mai. rr.r £l mimi 
s. j. w. INo. 252 lesu ia e tu mai 0. P. Huish. Motlerato 
uiL 1 1 \ , m^ tu raai 

tu mai, 

tu raai 

tu mau Ne'i 
I 

I 
I ou pa 

fai - ga 

lo'u vai 

lou le 'u; 
na; 
vai; 
lei;- ■0- ■&- i 9* ^ SEE3 I t_2=*z: Ia 
Au 
Lou 
Ou faa 
a 

fi 
te S 5> — I fo - fo 

le la 

na - ga 

ma - ga r » ga mai, Ou 

fo a'u I 

lo sa Ia 

lo ai I p2f -*-*- te va - la - au. 

le po - gi - sa. 

ou tau - ma - fai. 

a - mio se - se. ©T ©- £±:tf- I -*-*- m &=*=$ i m i \#: iigT-hr-ij d=i&a Ia 
A 
Ua 
Ia ta - l 

o - o 

mau i ta - i mai Ne'i 
mai a - fa Ma 
mea se - se O ra_r ¥=P e ta - li mai La'u ou se 

mea se 

a - 'u 

ta - gi se; 
se, 
nei; iIill_Ml_p nei; . . 

s" *N . •*- _^=£__ _a_ » r __ P^i rr T f ā Ou 
Ia 
Ia 
Ou te sa - va - Ii ai I le 

fai raa o'u tau - tai, I le- 

o - no - sa - i mai, Ia ou 

te sao a - tu ai I le a - la 

va - sa 

toe le 

nu'u Ie nei. 
nei. 
lei. 
lei. le - lei. 6 i * J2J ± f m __ TJ_d by pennission. Alona. No. 253 

Joscph H. Dean. 
Majestically. Mataala Tatou Uma 1. Ma - ta - a - la 

2. Ia va -ai ou 

3. Au - a ne - i 

4. Fa - a - sa-ga JOHN EDWARDS. 
OU. p 
;-**- h-r -A p ^p^iS ta - tou u • ma I - na ne - i pa - u - u; 

tou i - lu-ma, Ua ma-nai-a mai lu - ga; 

tou faa-ga- lo I le/1-tu-a le Ta-ma; 

pea i lu-ma Pe araa'ipe ma - lo - lo; s 3ta (S m. ri* tmmāgmmm 
E kb Ia fe - fe - f e i a - ga-sa - la A ia ou - tou fi - le-mu; Tu - u e - se a - ga-sa 
Ia ta - ta - lo pea ia te 
I - a tou la - ve - a'i-i la 
ia 
na Ma mea u 

£ te'a ai 

Nai le/l-li ma ma - ta-ga. 
o fai - ga-ta. 
i o le po. HE % l •0- -&- ^m fefg ^ Alualu pea iluma, 
Tuu mea e oti ai, 
Tausi uma feagaiga, 
Ua uma ona fai. 7- 
Ua .mana le tatalo 
Pe a fai ma le mama. 
E lelei fo'i o viiga 
I le Ahi i luga. 6. 
Ua manao tele lava 
O Satani ia te oe, 
Faasaga ia tatalo, 
E te manumalo ai. 8. 
Finau pea ma onosai 
E te taunuu atu ai 
I le nuu manuia 
E te malola i ai. Tina. INo. 254 

J. H. Carpenter. 
Anāante. f Ua Tea atu o le Ao George Careless. 
1. Ua te - a a 

2. Ma' - eu lau tau 

3. Ma - tou te faa 

4. Ia si - o - mi - tu 
- si 

- to-ga 

- a o le ao, Sa 

le Ta - ma e, I 

a - tu nei I 

i ma- tou E ma 
a ■ 
lau 
au B Wth a l l±£ rJ tou 
so 
a- 
a- 

_# . ^terf f—r*r r u 

fio 

ge im i BE P mi lu - lu 

ma ua 

o Le 

lu i e ai, Ua 

ma-vae, Ia 

le - lei, Pe 

le po; Ia tfetf 

la 
te 
a 

ma i ta 
i 

mo 
tou 
t^t mai 
ma 
mo 
to le 

tou, 
e 
e m. 
i - tu po, E ma - pu ai ma 

ua le - lei, K o - o i le 

i ma -tou, Ia fi - le - mu i 

a - la mai, K faa - ma - nu ma mm ma -lo - lo. 
a - so nei. 
le-nei po. 
faa - fe - tai. 
Tapeneta. No. 255 

K. F. Soderherg. Ia Tatou Felatai nei 
^M m !vJS a fcE* P^ m^~m 9 • # 1. Ia ta - tou fe - la - ta - i nei I me - a nei ua fai; O le a- 

2. Ia ma-fau-fau nei i lu - ga, Le A - lo o i ai; O lo - na 

3. O le faa-tu - sa fo'i le - nei K ta' - u ai Ie-su; Ia faa - pa- 


t V^ % ifefo^ w — w Ff=r- 
lo 

pu fa ua le 
a - pu - a 
a ia le lei Ua ta - tou mau - a mai. 

ga Na to - gi - o - la mai. 

lei, Ia ta - tou faa - ma - nu. Ua 

Na 

Ia m p—r w—w—W Ua ta- tou mau a p^^ gsf=^a^HTO^ i ta - tou mau - a mai, 
to - gi - o - la mai, 
ta - tou faa - raa-nu, Ua ta - tou mau - a pe - a mai. 
Na to - gi - o - la - i - na mai. 
Ia ta - tou faa - ma - nu ai nei. J* 
f^FFFt mai, Ua ta-toumau-a mai. Falane. No. 256 

Annie D. Stevens. Aleluia Aleluia 
m Jom* WTKTH. 

Fnre. fri-j-n^ r — r j( A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! U - a faa - tu 
* l Le E -ka - le - si - a mo - ni, Le raa - )o e i • na raai 
o - la ai; 
i fr-p-E | i £=£=Lji^ -f-f+a i D.C. Pe a la - tou fa - a - sa - ga I le a - la mo-ni nei. m t f \ r r * j i n j i ^i^^ f p Mo i la - tou u - raa la - va O e o a - mio le- lei. ESPP^ fe^Hf^l E i ai le perofeta 
E faatonu ia i tatou, 
Po o fea le ala tonu 
Ma latou o e autu; 
E i ai Aposetolo, 
Pei o soo o Iesu, 
E a'oao ma faasino 
] le malo filemu. O vavega uma lava 
Ua tuuina mai 
E pei o le malo moni 
/ aso uma ua mavae ; 
Faaliga foi e tele 
Ua maua mai luga, 
E i latou ua tofia 
E lo tatou nei Tama. 4- 
Faafetai i le Atua, 
Aleluia, faafetai ! 
Mo le galuega moni 
Ua faatuina mai ; 
Faafetai le pule tonu 
Ua fai ai mea lelei, 
Mo tatou foi o nonofo 
I le lalolagi nei. Anei. No. 257 

Iesu Talia Mai 
Fati No. 109. Tesu, talia mai 
Ia latou tutumau 
A papatiso ai 
I lenei vai ; 
Ia la tou tutumau 
I lou malo lelei, 
Ia tofu ai latou 
Ma loto fou. Auina mai ia nei 
Lou Agaga. sa 
E fanaufouina ai 
I latou nei ; 
Ia le toe masesei, 
Ae tattsia lelei 
Au tulafono nei 
Ia ma//!(ia ai. Ta'itai pea mai 
Ia i matou, 
O e talia mai 

lou malo ; 

Ia matou tutumau 

1 lou malo lelei, 

Ia sao ai matou nei 
E faavavau. Matott te viia nei 
Ma faamanu, 
Ua aofia ai matou 
I lou malo ; 
Ua matou faafetai 
Ia Oe, le Faaola e, 
O lou alofa nei, 
Ua ese mai. 

Unknovvn. No. 258 
Pe Faapefea le Pule 

Fati No. =10. Pe faapefea le pule 
E galulue ai 
Mo lesu le Alii, 
Pe fai fuaina ai? 
E leai. leai lava ! 
Ua na'o le ala nei : 
Faapei o Arona 
Xa filifili ai. Ia outou silasila, 

nuu i lalo nei, 
E su'e manuia 

1 le malo lelei ; 
Ia maua le uiga 
I pule ua fai, 

Ae le'i fai sauniga 
E i'u vale ai. 

3- 
O e ua faamaoni, 
Tou te iloa lelei ; 
Latou te le faafiti 
Le pule faapenei, 
Atoa ma faaliga 
Ua maua mai luga, 
Ae maise o vavega, 
O mea e aoga. Ia sue i le pule 
Pe tonu mai luga, 
Aua e le fai fua 
Feau a le Tama. 
Ia sue foi le ala 
Tou te sao atu ai, 
Saili ia pe tpnu 
Satmiga ua fai. 

J. H. Carpenter Tapeneta. No. 259 
Pei le La ua Oso Mai 

Fati No. 181. Pei o le la tta oso mai, 
Matou te tttla'i a* 
Ma amata ai le aso nei 
I pese faafetai. 

2. 
E saga fai tattlaga nei, 
Ieova c, ia te oe, 
Matott te ifo attt ai 
Ia e talia mai. Ua faafetai i latt afio, 
Ua malolosi nei 
I matott i lenei taeao, 
Ua matta le lelei. Ta e fesoasoani mai 

T feau a fai nei. 

la tttmatt lott alofa mai 

I le ai.ua nei. T. H. Garpenter. Tapeneta. No. 260 
O Lau Fua La'au Manaia 

Fati Xo. 39. 

i. O lau fua laau manaia 
Ua amia nei mai luga, 
O le valaauina fo'i lea, 
E tagi ea oe i se a? 
E le oti lava o i-a, 
Ua i ai nei o ia i Iuga 
T le maota paia manaia 
Ua tausia e le Tama. 

TALT. 
O le taui lena o i lu ga 
Ua faatali mai ai mo oe, 
E te toe maua lava o ia 
O le manuia lea ia oe. 

2. E le toe tigaina o ia 
T mea faigata i lalo nei, 
Ua mavae mea tiga uma tava 
Vaai ae ia i luga. 
Ia mafanafana lou loto 
]\ianatua o le Tama ; 
E te toe iloa i aso 
Fiafia ua i ai i luga. 

Kipeni. 

No. 261 
O Loo ua Tupu Lenei Galuega 

Fati No. 204. 

T. 

loo ua tupu lenei galuega. 
Ua tupu atili i ona po nei : 
U'i malamalama e sa leaga, 
Ma latou liliu mai le mea sese. 

2. 
Pei o le sinapi o lona itiiti. 
E faapena le lotu lenei 
A e tupu ia tele, ma avea ma sili 

1 malo ma lotu o loo sese. 

Tali. 
Ua tupu pea le lotu lenei 
Ua mautu le malo lelei 
E tuimomomoina ai 
Malo leaga e mavae. 3- 

E tele tausaga sa tauemuina 
O e ua talia le talalelei : 
Peitai e iu. ua tali gausia 
Le pule saua ma le faasese. 

4- 
Ua ita Satani ma ona tagata, 
Aua ua iloa e tonu lenei ; 
Ua latou iloa e matua lata 
Le aso e iu ai lotu sese. John H. Beck. Peka. No. 262 
Ua Alofa Tele Lava 

Fati Xo. 194. 

1. 
Ua fllofa tele lava 
Lo tatou nei Tama 
Ia te i tatou uma 
Ia ola ai i luga. 

2. 
Maeu le alofa, 
Ia tatou faafetai ; 
Ua alofa tele lava 
Lo tatou nei Mafai. 

3- 
Xa faasatauroina 

Le Alii o Iesu, 
O lea ua faatuina 
Tatou sa pauu. 

4- 
O ia na maulalo, 

Xa finagalo mai, 
Le sala a Atamu 
la tatou sao uma ai. 

5- 
O ia le taitai, 
Ua faia mo tatou ; 
O ana nei sauniga 
E maua ai loto fou. 

E. F. Soderberg. Falane. No. 263 

E Tino Tagata lo Tatou Atua 

Fati No. 112. 

i. 
E tino tagata lo tatou Atua, 
E fai lona tino pei o i tatou ; 
Sa faia i tatou i lona faatusa, 
I le na foliga i ai i tatou ; 
O lenei le mea ua ese ai ia, 
Ua atoatoa o lona lelei ; 
Peita'i i tatou ua leaga pea, 
Ua fai mea sese i le olaga nei. 

2. 

Sa faapenei o lo tatou Atua, 
Sa femaliu ai pei o i tatou ; 
O tofotofoga sa mau ai o ia, 
Faa pei o tagata i nei ona po. 

ia lena ua alofa mai tele, 
Ua faaaloalo i ai i tatou nei, 
Ua sao ai o ia ua le maileia, 
Na manumalo, ua i'u lelei. 

3- 

E faapena ona fai ma Atua 
'fagata atoa, pe a tutumau. 

1 lona alofa, ma latou toaga, 
E aoao ina i ana feau. 

E alu iluma o e ua paia. 
E le tumau pea o e faapenei, 
Ae solo iluma, ma latou avea 
Pei o le Atua i ona po nei. 

John H. Beck. Peka. No. 264 

Ia Mamao ma Mea Leaga 

Fati No. 66. Tau mamao ma mea teaga, 
Ia mama au mea e fai ; 
A lailoa le Puluvaga, 
Le na togiola mai. 

Tali. 

ifea mamoe na se? 
Liliu mai ia, toe lelei ; 
la savavali ai, 

1 le nuu e mapu ai. Tiai ia le finau vale, 

le mea e le aoga ; 
A o tatou nei olaga, 
Fai le pule mai luga. 

3- 

Faafetai i le alofa 

1 o tatou faigata ; 
Faailoa mai Siona, 

le nnu lelei naua. 

4- 
Te'i nei le lalolagi 

1 le malo mai luga ; 
Faatoa vaivai Satani 
I le loto faigata. 

Tua. 

No. 265 
Tatou 

Fati Xo. 35. Peiseai e lei iloa, tatou o, 

Le malo ua tatou maua, tatou o 

Ua inosia le igoa 

Ona ua le mauoa 

I manatu o Samoa, tatou o. 

2. 
Ona ua mautinoa, tatou o, 
E maua le atoa, tatou o, 
Le malo ua toe faoa 
E alii ua mauoa 
I le lalolagi atoa*, tatou o. 

Tali. 

O outou, le au uso e, 
O e ua faamoemoe, 
Mataala ne'i moe ; 
Papelonia tofa oe. 

3- 

E ui ina tauemua, tatou o, 

Ua le tonu mea uma, tatou o. 

Te'a le fia maualuga, 

Ua lata le iuga, 

E suea ai mea nma, tatou o. 

4-. 
E ui fo'i i faasauaga, tatou o. 
Lata mai le mapusaga, tatou o. 
O le tino e leaga, 
Sola pea le Agaga, 
Savavali ma le mana, tatou o. 

Tua. No. 266 
lo Tatou Olaga 

Fati No. 50. 
J. H. Carpcnter. lo tatou olaga 

1 lalo o le la, 

E pei o se aoga 
E aoao ai 
I tatou ia iloa 
O mea e lelei, 
Atoa mea leaga, 
Ma filifili ai. O mea eseese 
Ua aoao nei, 
Pe sili le leaga, 
Pe sili le lelei ? 
O aso lumana'i 
Le taui e maua ai 
E i tatou uma lava, 
E pei o mea sa fai. Lenei ia finau pea 

Ma filifiliga, 

Ne'i naunau ai le loto 

I mea le aoga ; 

Ia manumalo lava 

T mea e sese, 

Tiai mea leaga 

Ma ola ai uma nei. Tapeneta. No. 267 

le Faatuatua 

Fati No. 34. 
John H. Beck. 

1. 

O le Faatuatua 

le vai laau lelei, 
Ua saunia e le Atua 
AIo i tatou uma nei; 
la feinu 

1 le vai laau lelei. E aoga i e mama'i 
E maua ai le filemu, 
Pc afai ua usitai 
I le upu a Iesu ; 

le mana, 
Lava lea o Iesu. 

3- 
Pei o Mose ma Arona 

1 vavega sa la fai, 
E mafai i latou uma 
E ua talitonu mai. 

E mafaia 

Mea ia ona fai. 

4- 
Pei o Paulo ma Peteru, 
Ma alii uma na, 
Sa tofia e le Alii, 
I le galuega nei ; 
Ua toe faia 
1 le mana o le Tama. Peka. O Faasino Pese Pese 
A 

A o Soifua Ilalo Nei 173 

A Ou Vaai 1 Mea Lelei 161 

A Faigata 1 Lalo Nei 242 

A Fetagofi Tatou Nei 227 

A Mavae le Pouliuli 56 

A Potopoto Nei 92 

A Tatou Tuua 5 

Aua E te Maliu Ese 143 

Aua Tou te Faamasino 151 

Aue Agasala 236 

Afai Ua e Alofa 184 

Afio Mai ia Oe le Tupu 74 

Afio Mai, ua Lata Mai le Po 248 

Ala Mai ia o au Siona 106 

Ala Mai ia Fitafita 66 

Aleluia ! Aleluia ! 256 

Alualu Pea i Luma 126 

E 

E Afio Mai Iesu 95 

E, ia Sau le Aso le\ 26 

E 00 Mai le Oti 97 

E ua Tafa nei Ata 192 

E ui 1 Ala Faigata J2 

E Maeu Mai le Tala 220 

E Pei Fatu ua Toto ai 233 

E Pepese Tatou 1 Luga 122 

E Sili Lava le Lelei 217 

E Tele Tausaga ma Augataaga 196 
E Tino Tagata lo Tatou Atua 263 

E Toe Afio Mai Iesu 154 

E Toe Feiloai Tatou 156 

E Toe Mafuta Afea Tatou 10 

E Vave MavaE le Olaga Nei__ ii 

I 

Ia Agalelei ma Alofa 39 

Ia Avea ma e Aoga 116 

I\ Ava'e NEi Viiga 212 

Ia Ili nei le pu y^ 

Ta Olioli Tatou nei 105 

Ia U'u Mau Mea Tonu nei 44 

I \ Faafetai nei 1 le na Tautala 8 

Ia Faalogologo 50 

Ia Faamalosi 1 le Galuega nei 176 

Ia Fai Galuega-Manu <> ao 191 

I\ l\\i Talosago Pea 152 

I \ FlAFIA \l I TaTOU I NEl ASO 112 A FlAFIA PEA 

a Filemu Pepe 

a Mamao Mea Leaga 

a Ne'i Fai Mea Faatiga 

a Silasila Mai ia 

A SlLASILA MAI LO MaTOU 

a Tau le Taua 

a Tatou Ala Mai 

a Tatou Fai le Faafetai 

a Tatou Fealofani Aua NEI— 
a Tatou Fealofani, ua uso__ 

a Tatou Felata'i Nei 

a tu ieova i lo tatou va 

a tumau pea 

a Vave I\Iai Outou 

a Vivii Tatou i le Alii 

EOVA E. IA E ALOFA 

EOVA E, IA E TALIA 

EOVA E. UA E AuiNA MAI 

Esu E, Alofa Mai ia ou Mapu 

ESU E, ia Alofa Māi 

esu e. ia Tautai Mai 

ESU E, O LE ALOFA 

Esu e, Lo'u Alii. ua Tele 

Esu E, Lo'u Faaola e, ia Talia 
Esu ia Alofa i Loto Tiga 

ESU, IA E AUINA MAI 

ESU, IA e Talia nei 

ESU IA E TU MaI 

ESU IA TA FAATASI AI 

Esu le Alii Alofa Mai 

Esu Lo'u Faaola e, Ta'ita'i 

Esu MaTou te Faafetai 

esu Talia Mai 

fo Mai ia nei Outol' 

na o Mai ia Uma nei 

na Faalogo Mai ia nei 

NA GtAUA'i MAI 

na Tatol' Faia ia o Pese 

- 231 

- 130 

_ 264 
. 232 

- 85 
208 

226 

167 

16 

118 

IIO 

255 
188 

I 
33 

179 

229 

200 

224 

69 

148 

9 
88 

94 

24 
237 

87 

128 
252 

129 

140 
103 

210 

257 

187 

177 

178 
185 
98 O ai se Fia Maua, lo Matou 190 

() ai se Fia Maua 249 

o aso nei ua toe maua ai 144 

O E loo Ola Mai nei 158 

O I AI LE MEA E MAPU AI 247 

O I AI LE PeroIET A 15 

O Iesu Lo'u Sulu pi: Fifi i Sea 245 
O Iesl' Lo'u Sulu 171 O FAASINO PESE. Pese 

O OUTOU ISARAELU 91 

O OUTOU E TlGA 20 

O OUTOU LE AU TAU 89 

O Fetalaiga e Lelei 49 

O Lau Fua Laau Manaia 260 

O LE AGAGA PAIA E PEI LE 21 

O LE Aoga SA 93 

O le Agelu sa na Afio Mai 164 

O le Faatuatua 267 

O le Lalolagi xei 64 

O le Mauga Maualuga 113 

O le Malamalama ua sau 182 

O le Papa e Malosi 4 

O le Sauniga Lelei o Loo Fai 83 

O le Talaiga Moni 228 

O le Talosaga a Iosefa 48 

O le Tatalo a le Alii (ehant) 147 

O le Tatalo o Fai nei 57 

O le Tatalo Lenei 239 

O le Valaau i le Atua 189 

O Lenei Itula Lelei 134 

O Loo ua Tupu le nei Galuega 261 

O Loo Fai nei le Taua 206 

O Loo Gafoa le Malamalama 204 

O Loo Valaauina Atu 159 

O Lo'u Atua e Ola ai 59 

O Lona Alofa Tele 209 

O lo Tatou Olaga 266 

O Mai ia o e Fia Inu 25 

O Mai ia Outou o le au 55 

O Mai ia Outou le au Mea__ 141 
O Mai ! O Mai! ia GaluluE— 17 

O Mai! O Mai! Tamaiti 108 

O aIai Tamaiti, ia Tatou 219 

Mauga ua Lelei 82 

O Xu'u ma Malo ma Aiga 213 

Ou te Olioli Pea 199 

Ou te Fia Faalogo 125 

Ou te Fiafia Lava 216 

Ou te Viia oe le Tama 42 

outou le au paia 71 

Outou le Lalolagi f 214 

OSANA IA lESU 3 

u 

Ua Aulia Mai e i Matou 211 

Ua Afio Mai le Agelu 86 

Ua Alaga Mai le Vasa 150 

Ua Alalaga Tele Mai 225 

Ua Alofa Tele Lava 262 

Ua Atoa le Filemu 23 Pese 

Ua Ese le Alofa 99 

Ua Oi Lo'u Loto nei 230 

Ua ou Iloa o Iesu 58 

Ua Olioli a'u nei 235 

Ua Faafetai ma Faamanu 207 

Ua Faatauvaa Lo'u Sulu nei__ 131 

Ua Faatali 1 le Tonu 53 

Ua Faatuatua 238 

Ua Fetalai Mai o Tesu 61 

Ua Fetalai Mai nfi Iesu i na 63 

Ua Lele Mai le Agelu Sa 163 

Ua Malie le Atua e, Lou 28 

Ua Malie Tele Lava 79 

Ua Matou o Mai ia te oe le__ 41 
Ua Matou Naunau la te Oe__ 181 

Ua Matou Potopoto nei 174 

Ua Matou Vivii ia te oe 180 

Ua Naunau ia te oe 7 

Ua Pogai le Lotu nei 46 

Ua Pupula Mai le Lagi 146 

Ua Sau le Leo Mai Luga 165 

Ua Siomia 1 Mauga 153 

Ua Silisili Fale sa 77 

Ua Taitai Mai Iesu 250 

Ua Tafa ata le Ao Mo 38 

Ua Tatou Mataala 243 

Ua Tatou Savavali 80 

Ua Tatou Toe Faatasi ai 102 

Ua Te'a Atu le ao 254 

Ua Tea nei le Pogisa 170 

Ua Tele au Feau 104 

Ua Tigaina o le Ola nei 137 

Ua ToE AUMAIA NEI 222 

Ua Toe Faaalia Mea Tonu 139 

Ua Toe Potopoto nei 117 

Ua Tuana'i Atu 205 

USO E, A TATOU TeTEA 22 

Uso E, Faalogo 218 

UsE E, PEPESE NEi 76 

F 

Faaola a Isarelu o oe 14 

Faafetai ia oe, Ifova 45 

Faafetai i le Atua ona o 54 

Faafetai i le Atua Le na 52 

Faafetai i lou Aloi'a of 34 

Faafetai i lou Alofa Ifsu f__ 201 

Faafetai le Tama f 127 

Faafftai ,vio le Perofeta 70 

Paafofoga Mai Tesi* 240 

Faalatalata MAI N'FI 32 O FAASINO PESE. Pese 

Faalogo i le Pese 234 

Fanau e a Siona 43 

Fanau Uma a Siona 123 

FlTAFlTA O SlONA, IA TALA'l \~2 

FlTAFlTA SlONA, TaU MALOSI 215 

G 

Gaua'i mai ia Uma 203 

Gaua'i mai ma Salamo 78 

L 

Le au Uso Pele e 6 

Le au Pele E, Mai ia nei 30 

Le Aso Manuia 149 

Le Aso nei E Mapu ai 81 

Le Atua Alofa Fua 221 

Le Atua e, Alofa Mai 114 

Le Atua e, Lou Alofa 100 

Le Itula Lelei Lenei Tatalo__ 169 

Le Uso e Faalogo 19 

Le Faalotolotolua 195 

Le Faatuatua e Ola ai i 194 

Le Faatuatua e Matua Aoga 197 

Le Faavae Malosi 51 

Le Galuega a Iesu 60 

Le Malo Lava Iesu 241 

Le Malologa e Lelei 251 

Le Sauniga Muamua 202 

Le Tala Malie Lenei ua 142 

Le Talosaga nei 120 

Lo Matou Atua e, Malie Lou 27 

Lo Matou Atua e, Matou te__ 119 

Lo Matou nei Tama e 223 

Lo'u Aiga 1 le Nuu Lelei 136 

Lo'u Alii Alofa Mai 65 

Lou Alofa le Tama 160 

Lo'u Nu'u Sauniatu e 246 

Lo'u Tama e, o i le Lagi 18 

Lulu Pea ia le Saito T75 

M 

Maeu le Paia 96 

Maeu Mana Ieova k 47 

Mataala Tatou Uma 253 

Moe, Moe 1 le Tuugamau 29 Pese 
X 

Xa Afio Mai le Agelu 121 

Xa Oso Mai Mea e Ofo ai 115 

P 

Pe Auma 1 Tatou nei 107 

Pe a Faigata le Ala 35 

Pe a Mafatia oe 2 

Pe a Muimui Lou Loto 36 

Pe Faapefea le Pule 258 

Pe Galo ea Afea 244 

Pe na Faia Lau Tatalo 67 

Pe Tatou te Toe Mafuta i 84 

Pe Tatou te Toe Mafuta ma__ 145 

Pei o le la ua Oso Mai 259 

po o se a ea na iloa ? 31 

Po Lelei, Filemu 133 

s 

Sa i Iutaia Leoleo Lelei 101 

Sa ou Mafaufau Pea 132 

Sa Faitau a'u i se Tala 166 

Sa Pepese Mai Agelu 168 

Sa Pogisa Lalo nei T62 

Sa Tamaitiiti Iesu 90 

Se a le Leo o Tagi Mai 62 

Siona e, le Nu'u Lelet 183 

Siona le Nu'u Paia 68 

T 

Tautai Pea oe Ieova 37 

Ta Felata'i nei 109 

Talofa Lava ia Latou oe 186 

Tamaiti e ia Galulue 111 

Tamaiti e Ina Vave Mai nei__ 135 

Tamaiti e Pepese net 13 

Tamaiti o Siona 157 

tamaiti potopoto t2 

Tatou 265 

Tatou te Usu Pese 198 

toatele tamaiti . 124 

Tofa le au Uso Peu: e 40 

Tofa! le Uso e 155 

tofa le lalolagi t93 

Tofa! Tofa! ia SoifuA 138 O FAASINO PESE. 

Pese I Pese AOGA SA—SABBATH SCHOOL. 

Ix.\ o Mai ia Uma Nei U7 

O LE AOGA SA 93 

O le Sauniga Lelei Loo Fai 83 

L'a Pupula Mai le Lagi 146 

U.\ Silisili Falk sa 77 

Ua Tatou Toe Faatasi ai 102 

Ua Toe Potopoto xei U7 

Faaketai i lk Atla 54 

Le Aso nei E Mapu ai 81 

O LE TOE VAATUIXA O LE 

TALA LELEl 

RESTORATIOX 

Aleluia! Aleluia! 256 

E Tele Tausaga ma Augataaga 196 
I.\ Ii.i NEi le Pu 73 

n \- \ ;i r.\ Toe Maua ai___ 144 

O I AI LE PEROEETA 15 

U Fetalaiga e Lelei 49 

O le Agaga Paia e pEi le 21 

O le Agelu sa na Afio Mai__ 164 
O le Malamalama ua Sau Mai 182 

O le Talaiga Moni 228 

() le Talosaga a Ioskfa 48 

Ua Afio Mai le Agelu 86 

CJa Lele Mai le Agelu sa 163 

Ua Sao le Leo Mai Luga 165 

L*\ Tafa Ata o le ao mo Samoa 38 

Faafetai I LE Atua 52 

Faafetai i Lou Alofa 201 

Faafetai le Tama e 127 

Faafetai i Lou Aloka Oe 34 

PO O SE A E\ NA [LOA 31 

Lo Matou Atua e 27 

\'.\ Afio Mai i.i: Agelu 121 

S\ POGISA Lalo Xei 162 

VAAIU—CLOSJXG. 

A Tatou Tuua 5 

Ieova e ia e Aloia 229 

lEOVA E IA E T.\LIA 200 

Lo'u Ai.ii Alofa Mai 65 

VAAMAXATUGA—S. \CRAMBNT 

A Fetagofi Tatou nei 227 

I\ Tatoi; Fai lk Faapetai 16 

l\ Vivii Tatou 1 1.1: Ai.ii 179 

Iesu e Lo'e Faaola e 24 [ESU i\ 1: AuiNA M.\r 87 

Iesu, Lo'u Faaola e 103 

Ii'o Mai ia nei Outou 187 

O Iesu Lo'u Sulu T71 

L\\ Matou Naunau ia 01: [esu t8i 

Ua Matou Potopoto nki 174 

Ua Naunau ia te oe 7 

Faafokoga Mai Tksu 240 

Faalatalata Mai NEl 32 

Le Aso Manuia 149 

Le Talosaoa nei 120 

Maeu Mana Ieova e 47 

EAAMAUAEGA—VARVAUELL. 

Ia tu Ieova 1 lo Tatou \a 188 

Pe Galo ea Afea 244 

Pe Tatou te Toe Mafuta 84 

Toka le au Uso Pelk k 40 

Toka! Toka! ia Sotfua 138 

VAIVE. \ ( T —MISSIONARIBS. 

Ala Mat ia AU o Siona 106 

Ia Vave Mai Outou ^ 

O Loo Fai Net le Taua 206 

O Mai ia Outou o le al' SS 

O Outou le au Tau 89 

Ou te Fiakaalogo 125 

Fitafita a Siona, Tau Malosi_ 215 

FlTAKITA O SlONA 1^2 

KALISIMASI—CHRISTMAS. 

Ia Filemu Pepe T30 

Ou te Fia Faalogo 125 

Na Oso Mai Mea e Oko ai 115 

Po Lelei Filemu 133 

SA I h'TAIA O LEOLEO Lk.I.KI 101 

Sa Pepesk Mai Agklu 168 

PAPATISOGA—HAiniSM. 

Iksu Matou te Faafetai 210 

lESU Talia Mai 257 

MALIU—FUNERAL. 

A Mavae le Pouliult 56 

E Pepese Tatou 1 Luga 122 

E Toe Feiloai Tatou 156 

E Toe Mafuta Afea Tatou 10 

E Vave Mavae le Olaga nei__ ii 

E ui 1 Ala Faigata 72 

[ESU E ia Aloka Mai 148 


O FAASINO PESE. 
Pese li:sr k Lo'u Faaola k 24 

O 1 ai lk Mea k Mapu ai 247 

O OUTOU o K TlGA 20 

O Lau Fua Laau Manaia 260 

O Mai/ O Mai ! ia Galuluk nei 17 

Ua Naunau ia tk ok 7 

Ua Fetalai Mai Iksu 61 

Uso E, a Tatou Tktka 22 

Uso K. Faalogo 218 

LK Uso k, Faalogo 19 

Lk Galukga a Iksu 60 

Lo'u Tama k 18 

Moe, Moe, 1 Lou Tuugamau.. 29 

Pe a Makatia Ok 2 

Pe Tatou te Toe Mafuta ma__ 145 

Pe Tatou te Toe Mafuta 84 

Sa Ou Mafaufau Pea 132 

Se a le Leo e Tagi Mai 62 

tofa le au uso pele e 40 

Tofa le Lalolagi 193 

Siona le Nuu Paia 68 

Ta Felatai nei Iksu ma ok 109 

Tofa Tofa le uso e 155 

TAMA1TI—CHILDREX. 

A o Soifua i Lalo nei T73 

Ala Mai ia Fitakita 66 

Ia Tumau Pka i 

Ia Filemu Pepe 130 

PE a Faigata le Ala 35 Pesi O Mai! O Mai! Tamaiti 108 

O Mai Tamaiti ia Tatou 219 

Ua Faatauvaa Lo'u Sulu nki__ 131 

Ua Pogai le Lotu nki 46 

Faalogo i le Pksk 234 

Fanau k a Siona 43 

Fanau Uma a Siona 123- 

Pe Auma i Tatou nei 107 

Sa Tamaiti o Iesu 90 

Tamaiti e Ina Vave Mai nki__ 135 

Tamaiti k, Pkpksk nki 13 

Tamaiti k ia Glulue III 

TamaiTi o Siona 157 

Tamaiti, Potopoto 12-, 

ToATKLK TaMAITI T24. 

TATALO—PRAVER. 

Iesu le Alii Alofa Mai 140» 

O Lknki Itula Lelei 134 

O le Tatalo a le Alii 147 

O le Tatalo Fai nei 57 

Ua Tka nki le Pogisa 170 

Le Itula Lelei Lenei 160, 

Pe na Faia Lau Tatalo 67 

TUSI A MAMONA 
BOOK OF MORMOX 

O L00 ua Tupu Lenei Galuega 261- 
O Loo Gafoa le Malamalama 204 
Le Atua e Lou Alofa too INDEX The * inelieates that o nly the tune has been used. No. A Happv Baxd oi- Childrkx 43 

A Poor Wavfarixg Man 01- *2I0 

Abide with Mk Fast Falls 248 

Abide with Me 'Tis Evex 129 

ACCEPT THE TRIBUTE OF OuR 128 

Again We Mkkt Around 227 

All Hail the Glorious Day___*i85 
All Hail the Power of *207 

ALL TOGETHER *22I 

An Angel from on High * 92 

Arise, My Soul, Arise * 73 

Arise, My Soul, Arise *208 

Arise, O Glorious Ziox * 85 

AS S\VIFTLY Alv DAYS II 

AS THE DEW *220 

Awake, Ve Saints of God *2I7 

A Call and Answer *202 

Ameriea *H9 

Angels Singing Glad *228 

Annie Laurie *I99 

Austrian National Hvmn — ^172 
Autumn 45 

B 

Eeautiful Zion Built AbovE 68 

Behold thk Great Redeemfr — 149 

Behold the Mountains of *I54 

Be it My Oxly Wisdom *U4 

Reautiful Day of Rest 81 

Beautiful Isle *2i8 

Eeautiful Words of Love — 49 
Reeause He Loves Me So__ 125 
Rehokl 'Tis Eventide T29 Can I Forget or Vft Effacf__*i86 

Cast Thv Rread Upon the 175 

Catch the Sunshine 231 

Children of the Saints oi- 157 

Come All Ye Sons of God 33 

Come All Ye Sons oi- Zion ^238 

Come All Ye Sons of Zion 

(Male voiees) ^236 

Come Come Ye Saints 17 

COME DEAR SeilOOL MATES *202 

Come Go With Me .30 No. 

: 25 
U7 

165 120 26 
71 

78 

20 
*205 

TI5 
T30 Come Joix Our Celebratiox 

Come Let's aIake Our 

c0me llsten to a prophet's 

Come O Thou Kixg of Kings__ 

Come Thou Glorious Day 

Come We That Love the 

Come Ye Childrex of the 

Come Ye Discoxsolate 

Come Ye Sixxers 

ehristmas Carol 

Christmas Cradle Song 

Count Your Alany Blessings 

D Dear to the Heart of the 158 

Do Xot Pass Me by 143 

Down by the River's Verdant_*i55 

Did You Think to Prav 67 Each Cooing DovE *i6t 

Earth with Her Tex 64 

Ere You Left Your Room 67 

Ere the Snn Goes Down T04 Farevvell All Earthlv 193 

Far Far Away on Judea's 10 1 

For the Strength of the 15 

FR0M AFAR GRACIOUS LoRI) ::: 224 

From Greexlaxd's Icy Mounts.* 50 
Forbid Them Not 173 Give Us Room That We :ic i6o 

Gladly Meeting Kindlv 12 

Glorv to God on IIk.h 3 

God \>>\- With You [88 

God MovES ix a Mysterious * 63 

God Movfs IX a Mysterious :;: i<^r 

God <»i Ouh Fathers We 41 

God Our _«ather IIkar Us 240 

Good Night 138 

Great God Attend While ;: '_'5i 

GuidE Us O Tnor Gkkat 37 

God Bless Our Mountain 136 INDEX. No. 

God Speeel the Right 152 

Guide Me to Thee 103 

H 

Hail to the Brightness 38 

Hallelutah Bless His Name 167 

Hark Listen to the Musie 234 

HARK LlSTEN TO THE *2I4 

Hark Listen to the Trumps 225 

Hark the Heralo Angels 168 

Haste to the Sunday School 93 

He Died thE GrEat *254 

He LEadETh Me 250 

Holv Night 133 

hope of israel 66 

Hosts of Children Everv 124 

How Can I Leave Thee *244 

H0W FlRM A F0UNDATI0N 51 

H0W GENTLE G0I)'s COMMANDS— *222 

How Great the Wisdom and 47 

How Pleased and Blessed *i64 I 

Do Remember ThEE 

Have Read of a Beautiful_ 
Have Work Enough to Do_ 
Know That My Redeemek__ 

Love to Hear the Story 

LovE to Tell the Story 

Need Thee Every Hour 

f the Way Be Full of Triai 

f We Only Sought to 

f y0u c0uld hle to kolop, 

'll Praise My Maker While__ 

'll Serve the Lord While 

'll Strive While Young to 

mprove the Shining Moments. 

n a world where sorrovv 

n Heavenly LovE Abidtng 

n Our Lovelv Deseret 

SRAEL ISRAEL CjOD Is C\LLING__ 

In the Sweet By and By _*i86 

_ 166 

_ 104 

- 58 

- 125 

_*203 

- 7 
35 

*228 

* 99 

42 

III 
*io5 
*i84 

137 

209 

46 5^ 34 
40 69 Jesus Lover of My Soul 

Jesus Lover of My Soul 

Jesus Mightv King in Zion ^253 

Jesus My Savior True 103 

Jesus Onck Was a Little 90 No. 

Jesus Savior Pilot Me 9 

joy to the w0rld 95 

joy to the world *255 

JUST AS I Am , 140 

Joseph Smitlrs First Praver 48 
K 
Kind Words Are Svveet Tones 39 

L 

Lead Me Savior 148 

Let Earth and Heaven Agree_*2I3 
Let Us All Press On 176 

Let Us Oft Speak Kind 39 

Let Us Treat Each Othf.r 110 

Let Zion in Her Beauty Rise_ 183 
Let's Be Kind to One 118 

Little Children Love the 123 

Little Ones Come We Will___ 219 
Lo! The Mighty God * 91 

Lord Accept Our True *100 

Lord Dismiss Us with Thy 229 

Lord Thou Wilt Hear Me *i63 

Lord We Ask Thee Ere We_— 65 

Lord We Come Before Thee 187 

Little Lispers 107 

Love at Home 23 M Master the Tempest Is 94 

Men of Harlech* *2I5 

Merry Merry Children 13 

My Country 'Tis of Thee *ii9 

My God My Father While I__*i47 

My God the Spring 59 

My Jesus as Thou Wilt *i79 

My Light Is but a Little 131 

My Maryland *246 

My Weary Heart Is 230 

Mareh of the Men of *2i5 

Marehing Homeward * 80 

Memories of Galilee *i6i 

My Father Knows (solo and 

ehorus) 230 

My Sabbath Home 77 N Nay Sleak No Ili 232 

X i:\rer Dear Savior to Thee__ ^2 INDEX. No. 

Nearer My God to Thee 109 

Never Be Late 135 

NOT N0W BUT IN THE CoMING 6l 

Now Let Us Rejoice 112 

Now to Heaven Our Prayers 152 

Not Half Has Ever Been__ 166 O O Brethren Rise and Sing 167 

O C0LUMBIA THE GEM OF THE *I06 

O Happy Home Among the 136 

O Holy Words of Truth 49 

O How Lovely Was the_ 48 

O Jesus the Giver of All ^141 

O Jesus the Giver of All 237 

O LORD OF HOSTS 87 

O My Father 18 

O Say Can You See *i82 

O Stop and Tell Me Red Man_*I90 
O Thou Rock of Our * 4 

O What Songs of the Heart__ 122 

O Ye Mountains High * 6 

O'er the Gloomy Hills of * 98 

Oh Hush Thee My Baby 130 

One Sweetly Solemn Thot 132 

On the Mountain Top 113 

Onward Christian Soldiers 89 

Our God We Raise to Thee 119 

Our Mountain Home So Dear_ 82 

O Come to the Jubilee 117 

Our Angels 219 

Our Children 124 Pass It On 159 

Praise to the Man 8 

Prayer Is the C50UL's 57 

Parting Hymn 5 

Peaee Be Still 94 

Pilgrims Giorus *224 

Put Your Shoukler to the__ 116 R Redeemer of Israel 14 

Rejoice and Be Glad 127 

Rest Rest for the WeajRY 29 

Rock of Ages 24 

Roek of My Refuge 11 No. 

S 

SABBATH MORNING COMES WITH_*T26 

Savior Lead Me Lest I Stray__ 148 

School Thy Feelings * 79 

SEE the Mighty Angel Flying 121 

Shall the Youth of Zion 1 

Shall We Gather at the 145 

Shall We Meet 84 

Should You Feel Inclined 36 

Sing We Now at Parting 5 

Sister Thou Wert Mtld and__ 22 
s0ftly beam the sacred 192 

SOMEWHERE THE SUN Is *2l8 

SONS OF MlCHAEL * 28 

s0wing the seed 233 

Stand Up Stand Up for Jesus_* 96 
Stars of Morning 76 

Sweet Hour of Prayer 169 

sweet is the work *170 

Sweet Sabbath Day 8r 

Sweet Sabbath School yj 

Seatter Sunshine 137 

Seeret Praver 134 

Senel the Light 150 

Shine On 131 

Some Sweet Day By and By 156 

Sometime Somewhere 19 

Sometime We'll 61 

Sowing *20i 

Sunshine in the Soul 235 Thanks for the Sabbath 83 

The Daydawn Is Breaking 204 

The Happy Day Has 144 

The King of Love My *242 

The Old Oaken Bucket *i^6 

The Lord Is My Light 245 

The Lord is my Shepherd 171 

The Opening Buds of ^197 

The Spirit of God Like a Fire 21 

The Time Is Far Spent * 27 

The World Has Need of 116 

There Is a Green Hill *T74 

There Is a Paradise OF Rest ^247 

TherE Is an Hour of Peace 134 

TherE Is Beauty All Around 23 
There's a Call Comes Ringing 150 

Therk's a Land That is * 40 

There's Sunshinf in My Soul 235 INDEX. No. 

Though Deepening Trials 72 

Tho Nations Rise *I78 

'TlS S\VEET TO SlNG l6 

Today While the Sun Shines 191 

To Thee Our Heavenly ^194 

Truth Reflects Upon Our 151 

Truth Reflects Upon Our 139 

Truth Reelects Upon Our ^195 

The Joy and the Song 180 

The Red, White and Blue__*io6 
The Star Spangled Banner__*i82 

Thy Will Be Done *I47 

True to the Faith 1 U UnanswerEd Yet 19 

Up Awake Ye Defenders of 106 

Uphold the Right 44 Verdant Spring and Rosy *2l6 W Waiting for the Reaper * 52 

We Are All Enlisted 226 

WE ArE S0WING DAILY *20I 

We Are Watchers Earnest 243 

We Meet Again in Saeeath 102 No. 

We Once More Meet on This 117 

We Praise Thee O God for 180 

We Shall Reach the Summer 156 
We Thank Thee O God for__ 70 

Welcome to All with Joy 108 

welcome to our union *200 

Welcome Welcome Sabbath 54 

We'll Sing the Songs of Zion_*249 
We're Marching On to Glory 80 
What Can the Little Bodies__ 107 

What Voice Salutes the 62 

What Was Witnessed in the_ 31 
When Earth in Bondage Long 162 

When First the Glorious 60 

When Many to the Savior's__ 173 
When Shall We Meet Thee__ 10 

When the Mists Have 56 

When the Rosy Light of 146 

When Upon Life's Billows 2 

With Wondering Awe 115 

Weary Not 35 

What Shall the Harvest Be 233 Ye Elders of Israel 55 

Ye Simple Souls Who Stray__*i89 Zion Stands with Hills 153