Skip to main content

Full text of "Oppiani poetae Cilicis De venatione libri IV et De piscatione libri V.: Cum ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A pubHc domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ J ' 


V-5 :j OPPIANI 

. — • 

POET^ CILICIS 

DE ' . 

VENATIONE LIBRI IV. 

ET DE 

PISCATIONE LIBRI V. 

CUM PARAPHRASI GR^CA 

LIBRORUM DE AUCUPIO. GRiECEilSlJiiAl^tlsrE. 

Cf ft'A'tiT" * ' 

JOH. GOTTLOB SCHNEIDER, 
A R G E N T R A T I. SuMPTiBUs AMANDI KONIG, BiBLiopoLa^ M DCC LXXVL V « • • • • •« • • v^/ • 
AD LECTOREM, IP. 'rovinciamedendiOppiani cafu poduslonge alia cogitanti 

JL oblalam, quam aut dele(^tam a me, aut fpe prseceptam,.. 

quo coniilio rexerim in magna mea trepidatione » cum 

& in breviflimi temporis anguftias me conclufum viderem , & 

ab omnibus fere rebus prorfus imparatus accelfifrem , breviter 

nunc exponendum mihi epf^yidepj^ ^ol^quam Jpdyea de ipfb 

poeta ejufque fcriptis praefatus^ftien)/ Priminh*igitut fatis fir- 

mis argumentis demonfiraiTe 3mlu:tid^r:i|i annotatione ad 

Halieuticorum iibrum tertium^ 'plsiiiej jliuin '^jdivjsrfum ab Op- 

piano Cilice autorem habere quacdot 9de y^JO&oVit libros , cum 
*■ '$•••••••••••• 

& ipfe libri fecundi verfu 127. Apamea oriundum fe profitea- 
tur , & praeterea carmen fuum Antonino Car&callae Alexandij 
Severi filio infcripferit, cujus quidem aetatem fads longo tem- 
poris intervallo Oppianus Cilix antecefferat Eum enim impe- 
rante Marco Antonino ingenium extuliiTe , non folum Suidas 
cum Eufcbio & Hieronymo tradiderunt ^ fed confirmat etiam 
locus Athendi clariffimus , unde fimul apparet Oppianum Cili- 
cem ne Commodi quidem uldmum imperium atdgiife. Deindc 
per utrumque carmen tanta ingenii didionifque diverfitas cum 
in toto corporisliabitu , tum in fingularum pardum conforma- 
tione apparet, ut equidem nulla unquam radone a fenfu judi- 
cioque meo impetrare potuerim , ut libros de Venatione & 
Pifcadone ab eodem audore profedtos efle crederem. Illi eniiu 
genere oradonis horrido, duro &ficco fcripd, vernaculo grx- 
cae linguK fapore prorfus carent; funt veluti magnae pidur^ 
linedmenta , quibus pigmentorum poedcorum color & fios 
iiatiTus xleeft Praster magnam in deicribenda animalium for- 

X « iv P R iE F A T I 0. 

ma & cnarranda eorum natura fidenl & diligentiam , quae non 

fecile poterat expectari-ab eo homine, qui Dian« Nympha- 

rumque colloquiis interfuerat , & in tricipite Parhaflb fomniaflc 

libi vifus erat, nihil efl: in iis , quod admireris ; plurima qu» 

reprehendas ; tota denique forma didionis ab exempio latinas 

Knguae exprefla efle videtur. Neque vero hoc judicium meum 

novum alicui aut nimis feverum videri poteft , qui quidera 

meminerit eandem jam olim a Viro Clariflimo , Dan. Heinjto^ 

in quo cum fumma dodrinae elegantia non vulgaris harum re- 

rum intelligentia conjundta erat , in Diflertatione in Nonni 

Diony fiaca * ) pofitam efle fententiam , quam tamen ita divi- 

dendam efle exiftimo , ut Oppiani Cilicis de Pifcatione libros 

a culpae hujus notxque cenforiie communitate fejungamus. Hi 

cnim laeto floridoque orationis genere fcripti , cum miro verbo- 

rum fplendore nitent, tum multa fententiarum feftivitate dele- 

(t^nt. Eft tamen ubi carminis autor in captandis rerum fimi- 

litudinibus ; V^ ^utupanltif^ftntattbiarum argutiis magis ingenii 

foecundam luxiinqm* k^tuyji^t\ quam leAoris fatietatem 

fugifle videtur. .•2}ifli}u$:eti^ eft in cumulandis verborum 
•^ •••••••••• • 

ornanientis,(St Qpkhe|pruin,acwmuiibus contorquendis; quse licet 
a vitiofis elegjntfTOnx jiitfpjljijs: velut operis pretiofi cruflae & 
cmblemata laudentur, {i tamen ad feveram fcribendi legem 
verumque pulchri fenfum exigantur, tanquam inepta atquc 
aliena rejici atque improbari debent. 

Verum hic dubitari poteft, unde tamen nata fit illa fatis 
quidem manifefta fimilitudo , quae plurimis fane locis cum in 
fingulorum verborum forma & ufu , in quibus nonnulia funt a 
vulgari confuetudine remota , tum in quibufdam fententiarum 
figuris, quatuor deVenatione libris cum-carmine de Pifcatione 
intercedit, & a quovis etiam facile fentiri atque intelligi poteft. 
Multai poflTunt hujus rei fingi atque excogitari rationes, qua- 
rum tamen illa mihi omnium fimplicifllima efle videtur,ut dica- 
mus fuifle aliquem hominem , qui, cum aut ipfe ingenio fuo 
diffideret, aut in.alieni nominis famam irrepere vellet, in ea 
plurimum elaboraverat , ut omnem carminis de Pifcatione fpc- 
ciem & formam, quam maxime fieripoiret apte &congnienter 

*) Oppianus enim elegans poeta faepe hMnyi^H» Q.uoa nec iglfi. 
Cwfar Scaliger tammasnus aanurator illius notavit^ pr«;fatio. ^y 

Terborum lententiarumque imitatione exprimeret Quaquideoi 
m re quicquid etiam tentaverit, apparettamenvel iic autoreo^ 
adhanc carminis: operam exiguum linguae grascae ufum, di« 
cendi vero cogitationem pene nullam attuliffe, Habuit ingenii 
vires ille quidem, fed agreftes & horridas, fine nitore & pa^ 
laeftra» Quod fi forte quis exiftimaverit , ab ipfo Oppiano 
Cilice primas lineas carniinis de Venatione dudas» & fumma 
rerum capita tantum adumbrata fuifre ; deinde vero fuccefllfle 
nefcio quem fcriptorem, qui interruptas operis partes conte* 
xuerit , & carmen inchoatum abfblverit ; tum vero equidem 
plane non intelligo, quid hominem iffaim impulerit, aut quas 
tanta in eo fuerit incuria, ut mentionem Apameae patria? fuse 
t ~ peregrino monumento infereret, atque ita edendi officio fufpi. 
I cionem fraudulentias adjungereL 

De Autore librorum de Aucupio fads a me difputatum efl 

1 in fine annotationum ad Paraphrafin Eutecnii vel alius cujuC* 

[ .dam fcriptoris , quem aeque atque alterum iilum ignoro. Hic 

1 vero dicendum aliquid videtur de magno & multifario hujus 

^' opufculi ufu ad hiftoriam avium > qualem a vetuftis fcriptoribus 

traditam habemus , fllufbrandam. Neque enim folum intelligi 

poteft ex eo , quid ferior aetas inventis Ariftotelicis adftruxerit; 

^uo & quam vario modo viri dodti in ipfa Graecia nati plurima 

fummi Philofbphi loca librariorum ig^orantia corrupta » aut 

dubii & ambigui (enfus interpretati fint; fed cognofcimus 

etiam inde magnam nominum varietatem, in quibus funt qua&- 

dam variis regionibus populifque peculiaria, alia lapfu tempo* 

ris & loquendi ufu immutata atque innovata» Habemus dein* 

de in ipfis his Ixeuticis ' exempla nominum , veluti Pelecini , 

' forte etiam Oddis , quae a genere fuo ad alienum populari 

I crrore traduda, univerfam de natura avium do<flrinam mirifice 

I conturbarunt. Apparet denique, quantmn quamque vanum fue- 

I rit omni aevo hominum fhidium , quo omnia , quae vel ab Ari- 

ftotele , vel ab aliis de natura & moribus univerfi generis alitum 

curiofe quidem» fed non femper vere obfervata fuerant, ad 

[ fimilitudinem humanorum confiliorum , & prudentiae certam 

i rationem definita referebant. Atque ab hoc fonte vel maxime 

[ promanaffe mihi videtur illa de hontinibus olim in aves tranf- 

I mutatisL ridicula. opinio^ quam. deinde difciplina aufpicioium 

i 

i 
I. 

1 t^ PRJEFATIO. 

Ibfceptam, & publica fuperititione confecrattm, variis modis ex4 
6mavit Quo fadum, ut nuUa^hiftoriae naturalis pars magi^ 
quam hsec noftra fabularum incredibilitate opprimeretur atque 
^bfcuraretur. Verumtamen ab ifh> tam puerili aufpiciorum di-, 
fciplina initia hiftoriae avium velut ab incunabuiis repetenda 
efTe mihi videntur. Quam quidem meam lententiam cum nu* 
per aliquo loco cum cenfura Antonini Libcralis Verheykiani 
propofitam fatis copiofe explicaffem, atque idoneis argumenti^ 
confirmare ftuduifTem , non multo poft ex indice publico prae- 
ledtionum in Societate Regia Gcettingenfi habitarum inteilexit 
idem videri virofummo, Chr. Gott, Heynio^ qui difciplinani 
auguralem univerfae hiftoris naturaiis infantiamrecfteappellavit. 

Properat bratio ad ea, quae vel maxime hoc loco a me 
expedtari fentio, breviterque ab initio hiftoriam editionum Op^ 
piani enarrabit; quo facilius fit >9d judicandum , quoufque cri- 
ticam facem ab aliis traditam nobis pertulerimus. 

Frimum igitur prodierunt Oppiaiii Halieutica ex latinft 
Laurentii Lippii yerTione ^ in oppido CoUe, municipio Fio^ 
rentino, apud GaUum cognomine Bonum imprefla 1447. 4to« 
Hanc fuam interpretationem, in qua elaboranda abufus effe vit 
detur confilio operaque praeceptoris fui Lucae Antonii deSando 
Geminiano, ut apparetex iis, quae habet Fr. Ant. Zadiaria 
in Itinere Litterario per Italiam p. 67. eam igitur adjun<fti$ 
variis carminibus latinis Laurentio Mediceo dedicavit; quam 
"deinde operis infcriptionem cum verfibus pluribus latinis , qui 
rem medicam magis quam .Oppianum fpedtant, omifit Aldus ^ 
cum latina Lippii cum graecis Oppiani Halieuticis a Junta prif 
mum vulgatis repeteret Venetiis 1^17. 8. itemque Hadrianus 
Turncbus , qui Oppiani Halieutica ex latina L. Lippii verfione^ 
addita fua Cynegeticorum interpretatione , prodidit Parifiifi 
3VIDLV. apud GuU. Moretium in^to, &denique.Jo. Cafarius^ 
qui Oppiahi Halieutic6n feu de Pifcibus libros V. ex graerco tra?- 
dudlos, autore Laur. Lippio, cum PHnio & Jovio de Pifcibus 
edidit Argentorati 15^» qtiem tamen librum mihi nuUibi in 
hac ipfa civitate Videre licuit. GrsBce vero primuminjlgatifunt 
Oppiani quinque de Natura feu Venatione Vtjcium Libri^ 
Florentiae 1515. ih g. a Bernardo Junta, cujus hacc in Prscfa^ 
ticmc tld D. Marcum Mufurum verb& mQmotanda Xunt: Ut autem lubentius hoc legant opufculum^ pojhpuimi^ dpu4 
\ tc tribus exemplaribtis noftrum tua ope cajligatius rtdditum 
\ fUit , totidem hic quoque apud nos vetujhjjimis codicibus 
\ diligentijjimc examinatum ejfe non ignorent. Atque hsc quu 
f dem editio princeps, qttam dtUgentifQme cum recentioribus 
contendimus , nobis omnium optlma & ememdadi&ma vKk. e& 
[ Excepit eam Aldina , .quae quatuor de Venatione libros primitm 
grsce protulit» fed innuiheri^ &f(Bdiinmis mendis obiitos, in 
quibus etiami ver{u3 quinquagefimus odavus libri prtnu omiifuf 
eft. Nolim tamen omnia le^(Mds vitia editoris {bcordta^ tribui^ 
fed magls ineptam Aldi religionem repcehendendam esii)imQi 
I qui nimis.fandte autoritatem codids fui fecutus efl, plurima& 
I que fcripturae aberrationes nobis obtniiit, quarum magnant 
partem etiam in vetuiliilimo libro Regio reperimus, neque ta^ 
men commemorare operae duximus, pneterquam iis locis; ubf 
codicis utriufque corrupteia nos in letftionis verae velligium 
^erduxerat. Aldinae editionis cuiam geflit Fr^Afulanus, cujus 
in Praefatione ad ledorem verba ponere hic iubet : la horum 
autem votuminum editione operam dedimus^ ut taltm cq/ii^ 
gationis nojha ^ muitorum perjpiceres diligcntiam , qua»- 
lem mos ^ confuetudo nojira pojiulabat ^ & depravatiofu^ 
perioris editioniSj qua alibi faSa eji ^ merejbatur. Nam ut 
alia omittcm loca^ qua enitefcere pojfunt a nobis rejlituta^ 
index operis^ quod Halieuticon eji ^ non traSationem de 
Venatione exprimitj quod fuperiotis editionis emendatores 
probarunt , fed de Fifcatione* Qj^od ut certius conjiaret , 
tdterum de Venatione poema adjunximus ab eodem Oppi^ 
niano confeSum. Miror Fn Afulanum adeo invidiae, qua in 
Marcum Mufurum ferdbatur, iadulfiire* utin Juntinas edido- 
nisinfcriptione, q^m fupra poiuimus , verba de Naturafeu 
Venatione Pi/tfi//7z :tam maligne criminaretur ; fed vanambo* 
minis jadantiam deteftor, qui Jundnse editionis vitia a fe cor- 
redtaglorj^ur, cumutraque editione diligenter invic^m com» 
parata mihi certiffime coaftiterit, Fr» Aiiilanum fere omnia-<a 
loca, ubi a Juntuue fcdptuntdiiceifit» magis d^tavaife quam 
correzifie; quod quidem ex varietate ledianis ih annptationes 
nofttas xdata fadle apparebit. Promiierat etiam in Praefatione 
ad Piadanim Aldus Itl|anutius & fcholia inedita. h^ Opfjwauia. Viij PRJEFATIO. 

proxitne proditnrum efle^ fed nomen ilhid .nunqudm exfbWhr 
Aldinse veftigia nimis religiofe , quam vellem , preflit grxca 
Cynegeticorum editioFariiienfis apudVafcofanum i^49.in4.to» 
quae omni vel praefationis vel annotationis dote caret, in eo 
(altem exemplo , quod ex Bibliotheca Regia Gpsttingenfi uten- 
dum mihipetmifit €h. Gott. Hignt^ quem ftudionim mea- 
rum magiftrum & fautorem, 4um vivam, amabo & gratus ve^ 
nerabor. Equidem nifaii ibi novi^praster aliquot fcripturse vitla 
reperiy quibus Aldina ledtio magis obfcurata fuit; nec tam con- 
iilio meo j]uam cafui&dnith eft, ut in annotadonibus Vafcofa* 
nam, femel etiam, £ bene memini, Turnebianam priorem 
memorarem. Nifi enim vehementer fallor, Turnebum autoreni 
habet Vafco&na editio ; quod colligere licet ex admonitione^ 
quam Hadrianus Turnebus adjecit varietati ledionis in calce 
cdidonis fux, quas Parifiis 155^« prodiit. Ibi vero haec legun. 
tur : Septtm nbhinc ahnis kvittr tmtndautram Oppianum 
dt Vtnationt y pdrtim animi tonje^ura , partim libri vttt" 
risopt. Eas tmtndationes qmdam ufurpavit^ &Jtbi dona- 
*oit , quas tamen non putabam tanti , ut in furtivis rtbus 
-tjffe dtbtrtnt. Eas a nobis vindicatas gf rtcuptratas tjje 
ntmo conqutri dtbehit, Non mt lattt adhuc multos ^t lO' 
ces maculofos^ quos aliis emtndandos rtiinquo, quqfdam 
ktiam leMionis ve^ittatts^ quorundamqut trrorum tmtnda- 
tionts prafcribtrt vifum eft, Nen ignoro , quae cum alii viri 
4o(fti ab jiib. Fdbricio commemorati, tum ixu^nmis Mtnagius 
in libro praeclaro, jinti' BaiUtt^ P/L cap.XIX. de furti cri- 
minatione, qua Turnebus hic Jo. Bodinum^ Andegavenfem, 
(cujus interpretatio metrica latina cum commentario copiofo 
iipud Vafcofanum Lutedas anno i^54.»in 4to. prodiit) pecfudiffe 
dicitur, exiftimaverint; nec defunfetiam noflra aetate viri, 
-qui dum fibi aliifque dodd videri volunt, concepto fcribendi 
<confilio, ffcatim quicquid fub manum venerit, noto fatis appe^ 
tentiae in feminis cientibus exemplo, in rebus fur^s habent; 
&d veUm mihi aliquis commohfhret, qusenam ea fintin priore 
'Turnebi editione feu Vafcofana, quae Bodiho ianti videri po- 
tuerint, ut vindidhe infamiam vd.aninil cogitadone *fufttnere 
' auderet» Equidem tand viri. candorem arguere non anfijn;.&d 
csasmm. livixis maligni fiifpicionemi quam iii Tiicmebo iiuget 

inimicitiarum Inlt&icltknim menlso , qnaf cbm Bbdlno «xefcuifie dicitur^ 
non proifQsaUenam «fle a grammaticonim airimis, qni homfei 
nmm iflomm mores ingeniumque peripe^m habent , non n^ 
gabunt Dc tota tam^ hac lite rcaius JBdrcabunt^ quibusBo* 
dmi coimnentarios infpiocre , atque «jus temendatkmes cum 
Vtfdoraia «dtdone cwnparare lioet. ff&s enim , ubicUHque Bo* 
dini mentumem fecimiis , fidem A auetoritatem Rittershufii 
fccuti fumus, qui ciim in raarginc cditionis fw, tum in com- 
mentariis Bodini conje^ras commemonvmt» InTitietismica<. 
rutmus Jo. Broddi^ Turoncnfis, in Oppiani dc Vcnatione 
libros annotationibus , quas una cum cmcndattonSbus in Quin* 
tum Calabnim poil mortem riri dodif&mi ptodidit Nicolaul 
Gcrbdius Bafileas i ? ^** g, Has manufcriptas Bafileae apud Opo- 
rinum infpcxerat Conr. Gc&erus, ex cujus praefationc ad !&. 
ftoriam fAquadlium didid, fcripfille cundem Brodaeum com^ 
ment^os in Oppiani Halicuiica , undc loca qua^dam protulit 
Gcfnerus cum alibivtum p. io8j» ubi dc fquatina agit Dos* 
^ iendum iane cft pmBfe viri iaboriofiffimi & de literis gtaecig 
praeclare meriti vigilias, quae ihagnum ad poctae Cilicis inter« 
pretationcm ufum habere poberant, qilemadmodumcx m «fli- ' 
mare iicet^ quae in libros de Venationc commentatuseft» un* 
dc piures emendationcs a Rlttershufio commemoratas rccepL ' 
mus. Sed redeamus ad ordinem editionum rcccnTendarum, ubi 
ad Hadr. Turntbum pervenimus* Egregiam profedo hic Op- 
piano navavit operam, in quem prxtcr artis typographicae or- 
namenta , quibus Turnebiana cditio inter rdiquas omncs emi** 
net, praeclaras ingenii copias codicumque manufcriptorum opec 
contulit Vcllem quidem vir doctiflimus indicaffet, quofiiam 
& quot libros ad cm^dandum Oppianum adhibuerat ; (ed fiv . 
cile video cam incuriam mori iflius (cculi cffe condonandam» 
Ncque tamcn omncs eae lcdiones, quas editioni fuae fubjunxit 
cum brevi praefationc fupra a nolMs pofita , ex manufcriptis Ii« 
bris pctitae funt; fed funt quaedam ex Aldina cditionc & Junti- 
na rcpctita, alia cx codicibus excerpta, qmbus accedunt plu« 
res Tumcbi conjcdhsrae« Igitur in laudanda vsuietate Turnefti* 
na hoc coniilium fecuti fumus , ut cx Aldina &l Juntina .com« 
memorarcmus eas Iciftiones, quas Turncbus inde cxcerpferat; 
^uae vcro in neutia cditionc apparcnt, ca ^ Codice l^imcbi 

XK XIJI FRmWATKK 

Exflitetxint ptxterea viri if^;ehio & eraditidner cc&Qiicur, 

fui ftudia £ba ad emendanduin Oppianum contuknint) eaque 

m re non exiguam laudenii meruenmt Querum e numef o prU 

mum GOfflmemorahO' Andjcam Schottum 9 qui codices bibUo* 

thecas Vaiicanae manufisriiptoft & Ubnim Sakrianticeniem excat 

ftrat, unde cnm plure» ledlionis- rasietate^ intcrpofito etiam 

judido fuo^ in ]ibmm« Qbfervadoaum Humanarum retulit, 

. tum quatuor iategroS) verfus: fuppeditavit, qui in edids defide- 

labantuc , quorumque duo tantum pofteriores L. IV. 1 10. 6c 4^3 « 

. in li^ro Regib ceperimus ;; de duobus reliqu^ , quos. eodem 

Hbro; 198* & 4P4« iniiertos leg^,. dubitabat UL Brmick^ airab 

^lb' poeta, piofeda fisit. Sed jam kmgO' tempore ante Scliottam 

. libros Oppidni manufcriptos in hihliotheca Vadcana quatuor 

. confuluerat Uippolytus Salvianus^ atque indc fcriptuias ali* 

, quot pcaeclarafi retutecat in laudadfllmum de.Aqmtitibiis opus, 

. undfi quicqyid in ufum meum effe puiarct, ut exfcriptum mihi 

Goettinga tranfmitteset^ fecUe &pcecibus meia & mutui amo- 

. xis^ y qnem una oiim excoluimus ^ nomine fc pecmoveri paffus 

. cft vir fiimme: revecendus^ Joh. Mutztnbtchir y ecclefia tu," 

, therans&r quae Hagae Comitum eft, Paftornuper creatus» 

Poft Schottum proxime acceffit: Janus RutgerJiuSy qui 

. f cr Variaruni Ledibnum libros non^ infelicem in Oppiani Cy- 

negeticis emendandis opecaat po&it De Glo&ri&T^o, quod 

ab ipfa pi^mum in Variis Ledionibqf pik^ditinn., ad Oppiani 

Halievtica referendum. effe ©mnium primus viderat Frirf, Strun^ 

ZiuSy & pluidbus deinde argumentis alktis CQnficmavit Jac- 

. DorviUej a quo repetttum , & animadv^onibus» iUuibatum' 

ic^tur. nona Objirvationum MifceUantarum volumine, de 

€0 igitur non adcomagnifice lentio , quod vicii dodaSmi fecaTe 

..videntur, ^ tantum ftudii atque eruditionis in eo. opufctilo, 

vel reftftuendo veliiQuftrarido psKofiidenmt,. d« quo.equidem^ 

» me vert>um quidem perdere velim.. 

Deniquc: vir doiStiffimu» Georoius d^Aritaud phra Le^ 

r Sionum Gracaaum capita utrique Oppiani caumini vel emen- 

rdaado vel iUuftrancfo impendit:, ubi tameanon ubique sBque- 

- fciiciter: coniiciendo pl«ovenit, atque Jo. PiemOjt ,:cujus no» 

. adeo multa, egregiK.tamen emepdatioanes in VeriJimiUum: 

Sbsa exftaot. ScdLia uniyecfim eum^iii cnmtnemQrandis^ vitoxunn PR/EFATl O^ Xii| 

ddidtofUiiT, vehdCtf/ir. Gefiim^ J^. Gcr. Vcffii^ Corneliidc 
Faw ^ GeQrgii cPJynaudy plunumque aliorum., qui ingenittm. 
fuuiii in poeta noftraexpedd voluefunt^^conatibus modumte- 
Buimu&, ut quaeeunque vel omnioo &lia, vel inepfea ab ingenio 
/ Slofiumi invita Mifiesva pcofuia magis^quam folester excogitata 
fiobis. videreatu€^ phuie omitteremus. Qu^ quid^m in re non 
&ium offido^ humanitatis t quam litecae lue noftcs nomine pio- 
fiteatur y a nohis. lads&dum) memoriseque & famx virorum do» 

j . ftorum , qyi kudandis aufibys «xcidefant^ bene confultum eile 

I pittamuft^. fed ^eramus etiam illud nos confecutos efTe, ^ut. 

I candiem nobis aiumi xquitatenL in. jttdicandis> cuxa» noftrts , 

; . quaa: ^m. meditationft & judiciomaturarenon Uceret, fubito> 
& impa^ti effiidiuuis, exhib^mt lei^ores ,, & qpibus poft nos 
eadem; pro^dlnGia forte obdgerit.. 

Amequamt ad fubiidia. noifara etponend» procedtunus ». 

qiiJiedanL ia tcanfcucfu annotabimus de {upellediilelibraria, qiia. 

. &t^rais aliquis^ editor copia^ fuas augere atque exomare poifit. 

Frimum. i^t oominabo' Fauli Ja£OBI FO£&tsch de Op- 

I pianchPoHcu UbeUum lapiias 1749» 4- editum*, auju».iadicium 

debeo V. C,. Christ&ph» Saxio , cujus Nomenclntorcm U- 

terardum habenuia. Deinde Oppianu» in Unguam ItaUcam tranil- 

latus 2b >4n^0H2O &zA;2>K prodiitFlorentis 1726. 8^ Nupem>^ 

. m&etiam mihi. perfcsi^il(?« J". Le^^uj; , Philolo^ {aerae P«of«& 

. £>r ,. quem mihi lipfise rara fortis mex benignitu» amieum con» 

I , eiUaverat, pervenifTe ad fe e» audaone StigUtziana librum ntEU- 
nuferiptum, qui ^piam quatuos dfrYenatione Ubros carmine 

I latinO' redditos a. Dmide- Peifero J.. G« habet, & in indice: 

anmim: IVIiDLV. pitaefert;, de cujus tamen pretio bonifque fe,, 

. ^unn gr<€<u noncbim con^>araverit r judicare non fufcipete. 

t Memini oUm m^ in^ SdgUtziana bibUotheca vider e fchoUa 
medita. ia- Oppianu«n'v ^ CodiGibu» manufcriptis Monacenfi- 

I bus defcripta;, quae deinde p<^ mortem virr illufhis, qui mi- 
liiice hls literis' noftris ddLedabatur, pervenerant adjiac. Reif^ 

' . kiwn-y nuncvero cumreUqua hujus viri maximi (uppelledSe 
Ebracia^in bibliothecam Gueilerbytanam tranftSita Amt.. 

Jam voro cum orado f o procefferit, *ttt mihi- exponendum: 
fit de^.fifbUdiis» qnibus inftouAus ad nOvam' Oppiani editionem 
iidftrnftn<1^ SiC^efll > primaftatim' loco cammemotait^ debeo*funw 

! %Xi XIV PRiiEPATIO. 

mam cum henignkatem tum liberalitatemV.IIl. Rieh. Franc Phil. 

Brunckii , Regi Chriftiamffimo aConfiliis, &Rerum Bellicaru.m 

CommiiTarii , in cujus favorem me ante hos .tres annos in la- 

cera nauBragii tabula cum fortunae (ludtibus coilui^tem veluti 

in portum divini numinis fapientia recepit* Hic igitur pr« 

incredibili , quo literas graecas & fovet, & ingenio fuo exomatt 

amore, inflitutum tneum & confilio & opera tam amice &ftre- 

nue Udjuvare dignatus eft, ut totam hanc mecum meam pro- 

vinciam communicaife videretur. Sufcepit adeo fponte fua in 

fe curam carminis de Venatione emendandi , quod deinde « 

prouti ab ipfo corredbum fuerat, defcriptum typographo tni- 

didi, niQ quod conje<^ras quafdam meas ingeffi , quas ipfe 

vir illuftris aifenfu fuo comprobaverat ; interdum etiam anti< 

quam ledionem revocavi , ubi diverfse rationes meae mihi per- 

fuadebant , ut ab eo feorfim fendrem. Atque hoc idem auxi- 

lium in reliqua hujus operis parte mihi prsefentiffimum femper 

adfuifte a confdio atque ingenio viri iiluftris eo magis gaudeo 

& gloribr, quod faepiffime ad incitas reda<fhis ipfe me deftitu- 

tum indignabar ab ingenio meo, quod quam fit exiguum nunc 

demum in hac noftra aemulatione expertus fum. Quare non 

molefte ferent viri dodti , quod in tota operis ratione pluri- 

mum judicio Soteris mei, parum aut nihil confilio meo tribui, 

-eum tam parum in viribus meis mihi fubfidii efle fenfifTem; fi 

-quid enim dubitationis aut conjedturae mihi fubnatum fuerat, 

id omne in annotationes referre fatis habui , ubi de fingulis 

Ibcis , quamyis acutiffimi viri autoritatem reverebar , tamen 

omni ambitione femota, quid ipfe cenferem, non omifi. At- 

que hic omnino gratifiimo animo profiteor , quod ut le^flores 

iemper meminiffe velint , plurimum pietatis mees interefie 

' puto ; nihilhuic noitra^ Oppiani edidoni novi ornamenri fplen- 

dorifve a libris fcriptis^ aut ab ingenii deifteritate acceiTifTe, quod 

non debeaturlU. ^rtinci^io, cujus fumma humanitas perfeoit, 

ut quatuor librOrum manuferiptonHn Oppi^ v ^ul hi Biblio- 

> theca Regis Chriftianiffimi afritrvaimir,.comparanddrum copia 

nobis fi^ret. Dolehiiit tamenniecum ledores fero hucperla^ 

tum fuifTe codi^em' antiqu^fflutn No. 272); ^Uflde pene in- 

numerislocis tibrrde V^hatiMem iMeghilmle^fHcmisque ve^i- 

-^ ttHem teflitol poterantr Vti^m ciuiif - oturmeiv jft«d 'jam > totmn P R /E F A T I O- XV 

typis abfblutimi eflet , omnem leAionis varietatem y quae plutet ; 
plane egregias fcripturas exhibet, in annotationes rejicere ; 
coadi fiiimus. Ipfe vero codex in membrana manu elegan- 
tiilima & grandioribus literis (criptus, habebat cum in margine 
tum inter verfuum ordinesadjeclasineptihominisannotationeSy 
£bd paulo rariores , quarum nonnullas pro fpeciniine relatas in 
annotationes noibas reperies.. Pr^^tetea ia fumnus imifque fo- 
liis adfcripti erant nefcio cujus autoris. verfus: jambici , quibus 
argumentum carminis Oppianei breviter comprehenlum repeti- 
tur. Alter vero codex No. 27 j 7- quiCynegetica elcgMitiffima 
Angeli Bergitii manu icripta , & plurima caroiini^ grs^ci argu^ 
menta picturis expreffa habet plane incongrui^ , onde nihil fere 
aliud quam rei difficultas intelligitur) jcum ex editione Aldina, 
novis fubinde calami aberrantis vitiis adnuffis, deicriptus fit , ut 
ilatim inflituta comparatione nobis confHtit 9 praeter vanam & 
faUacem oculorum obledationem , nullum omnino ulum ad . 
poetam vel emendandum vel interpretandum habere potelL 
Idem fuit olim juSicium Conr* Gefneri de codice Veneto . 
Bibliothecas D. Marci, ubiexitare ait Oppiani de Venatione & 
Fifcatione libros cum figuris aliquot animaiiui^ vetuftis , quas 
fibi depingendas curaverat opera D. Arnoldi Arlenii, fedi 
multas ex iUis minime convenire defcrqptioni poetse. Quodft 
vero aliquis oculis ipfe fiiis ea de re aeftimare voluerit» adeat 
Gefneri Hiftoriam Quadrupedum » ubi ichneamonis figuram ex 
codice Vi^eto pofitam reperiet. Deinde laudavimus interdum 
codicem R^um, cujus quafdam fcripturas Fr. Guietus in 
exemplo fuo annotaverat; verum uti certum mihi eftneutrum 
«orum librorum, quos ipfi infpeximus, abeoconfultumfuiflc, ^ 
iU quem alium cujufv^ pretii adhibueut y plane me ignorare 
fateor. 

Eadem efl inlibris de Pifcatione dubitatio de codice Re* 
gio, quem fubinde a Guieto memoratum vidimus ; ubi tamen 
eandem vafietatm in uno alterove eorum codicum, quos ex 
Bibliotheca Reg^ fauc perlatos comparavimus , reperire nobis 
contigit. Honim>pnor chfirtaceusNasTJS* nonadeoquidem 
antiquus , plucimi^ famen locis fblus ledionis veritatem fideli^ 
ter confervavit vd in ipfa yerfuum ferie politam , v4Nn mar-- 
p3a& ex vetafiioribus exemplis cum magaa fpuriarum fcaoptu-^ XV} PRffiFATtO. 

farnm muIdtucKne diligenter annetatam. Accedtint pnrteret 
plurimae & variae v^borum grxcorum interpretadones , quas 
gloffas appdlare folent, inter yerfiium i^rdines rubito ut plu. ' 
ximum fcriptse, in quibus quaedam ad Ipfas codicis fcriptiiras, 
phires ad yarietatem sdiunde excerptani, i&iaarginiadfcrtptam, 
aMas denique ledtienis diyerfitatem omif&m nolnfque adeo &pe 
ignotam refpiciunt. Si quid ig^iur in tanta farragine eieftabat, 
^ttod ad cenfflium Aoftilim ufum aliquem habere, aut ad ve* 
Titat^m ledtienis indagaadam (aoereiiebis videretur, id m ao- 
netadenibus inlerpc4tta fentenda neftra cemmemorare non 
^omifimus. De &hoiiis t& graeca innennnad auteris Halieudco- 
xum interpretadone , qude in codice hoc*reperimus , pauio 
peftea plum dioemus. Mter vero liber Rcgius, recentiorc manu 
fdriptus, chartaceus No. 285i. is eft, quem plurimis lociscum 
cedice ab Hadr. Turnebo adhibito cenfentirc fiipra diximus. 
'Cum vero paiflo ierius , jam ferc abfeluta 'Halieuticorum im- 
prciFiene, ad nos perlatus effet, parum mSt^ ad carnHnis graeci 
cmendationem prefecimus. Praeter innumera i& ftediffima 
foripturarum vitia, quihus iUe 4ibrarii ignoranda corruptoseft; 
interdura tamen obfcura quaedamvefti^a praefcrt , unde poetae 
ntanus agnofcipoteft; qued t|uideminprimis induobus pofte- 
rioribus de Pifcatione libris animadvertimus, ubi cedices Pala- 
tini nos deftituunt, atque edam in^egio priore rariorleddonis 
varietas apparet. Uti vcro cum nofbro tum lederis tsedio oc- 
curreremus, omnemledtionis varietatem vel a RitterAufto ex 
<Jbdicibus Palatinis &Sylburgiano proditam, veliniibrisRegiii 
fij editionibus tctuflis a nobis repertam, vduti filvam barbari- 
HP^ pingui fibrariorum ingenio enatam, quae faepenumcre ora- 
denis iumini magis ofHceret , quam fenfum verborum graeco* 
Tum illuftraret, ita interlucavi, ut tantum eas fcriptUras, quac 
vci ledioncm a nobis reccptam confirmarcnt , vcl Aios in ve- 
.fitgium verit^is pcrduccre poffent, relidas memoraverim. 

* Praeterea ufi f umus cxttbKotheca IH. Brunddi cxemplo cdi- 
donis Aldinae, in quo manus doda Vlam dc Yenatione pluri* 
mas cmcndationes afcripferat; undefi quid idoneum Vidcbatur, 
in ipfum carmen recepimus, aut in ictffionis varictatem retuli* 
mus. M^mam tamen canim partem aut Turnebus jam oc- 
cppaverat) aut Rittefshufius ^ macginc edidoais fta6.diande,. 

&rt^ P R iE F A T I 0. XVij 

fotte ex editione Bodini commemoravit , ut adco fufpicari li- 
ceat omneslectiones inde eflederivatas, quas vir aliquis dodus 
fibi probates margini Atdinae appinxerat. Profedto veropoeni- 
tct me adhuc , quantum in tractando carmine de Venafione 
conjedturis & fufpicionibus profecerim , ut vulgatae a Ritters* 
hufio ledtionis autoritatem ufquc aflirpe exquiierem, quoniam 
invitus Ubris eis carui, quorumufu mihi conilarepoterat,unde 
quicquid ab eo innovatum immutatumque fuerit. 

£x cadem vin. iUuftris bibliotheca adhibuimus cxemplum 
editionis Rittershufianx critica Fruncifci Guieti manu pertra- 
diatum , a quo plurimse iciftioncs argute & ingeniofe excogita» 
tsB in noftram editionem tranfierunt. Magnam tamen com* 
mentorum Guieti partem plane omifimus , quo mcmoriae & 
famae vhri dodtiffimi , quibus ipfe tantum a Salmafii aliorumque 
fuae astatis viroTum dodorum judicio timebat, ut vivus nihi! 
fcriptorum fuorum prodiderit , quantum quidem in nobis effet, 
confuleremus. Erat enim in eo viro magna judicandi vis , 
magnum ingenii acumcn , quod cx)mmentariis in Tcrentium^ 
a J. H. Bacltro in ipfa hac civitate primum poft ejus obitum 
editis, inprimis vero indagandis graecae & latinae linguae origi- 
nibus fpedtatum dedit; fed in tractandis veterum autorumfcri- 
ptis judicio fuofenfuique animi, quo quid pulcrum re(ftumquc 
in quavis oratione fit , percipimus, tantum juris licentiaeque ambi- 
tiofius arrogavit, ut cum in aiiis poetis , quos in vita ejus comme- 
morat Ant, Periander^ tum veroinprimisinOppiano plurimos 
verfiis , totumque adeo librum de Pifcatione quartum , fpurios 
pronunciare aufus fit , quos nemo alius focile quantumvis mo- 
rofi & difficilis judicii cenfor fufpedtos habuerit. In mutandis 
vero & corrigendis poetae verbis fiepiffimc pravae ingenii lubi- 
dini magis indulfiffe , quam ufum loquendi & morem fcribendi 
Oppiano frequentatum confuluiffe mihi videtur. 

Scquitur ut de graeca Eutecnii Paraphrafi Cyncgeticorum 
& Halieuticorum dicam , quam olim Conr, Gefnerus Venetiis 
apud Arnoldum Paraxylum Arlenium cum Nicandri Theriacia 
& Alexipharmacis uno voIuminecomprehenfam,adfcripto ubi- 
que Eut€cnii nomine, pra?terquam in Ixeuticis, fc vidiiTc narrat 
in Bibliotheca fub littera O & E. Hinc eft, quod idem vir 
doAiffiinus eodem loco fufpicabatur Ixeuticorum Faraphrafm 

XXX . Xviij PRffiFATIO. 

autoris innomiaati in duos libros divifam j qoam Venetiis ma- 
nufcriptam nadus erat» ab eodem Eutecnio fcrlptam fuifTe. 
Sed memoria Gejherum hic fefellit , cum duos Ixeuticorum 
libros poneret; inlibro enim de Avibus, cui Paraphrafm Ixeu- 
ticorum integram fed in plu^imas lacinias difcerptam inferuit , 
conftanter ubiquetreslibros laudat, quos etiami^r. IFindingius 
ex Godicibus fuisprodidit Hafhiae 1719. 8vo. foediffimis tamen 
typorum erroribus corruptos^ de quibus ubique ledorem ad- 
monereoperae non erat. Indevero factem eft, ut verfio la- 
tina ab Erafmo IVindingio adjeda » faepenumero ab oratione 
graeca difcreparet, & ledorem magis impediret , quam intel- 
le(ftum verborum adjuvaret. Subftituiraus autem verfionem 
Gejh.erianam ex opere de Avium hiftoria coUedtam , non folum 
cpiod latinior nobis videbatur , fed illud etiam confequimur 
inde, ut judicari poffit, quas in codice fuo vir immortalis 
lecMones repererit. Singulis tamenlocis, ubi dubitationis ali- 
quam rationem habere mihi videbar, verfionis JFindingiana 
mentionem feci , nec annotatiunculas Gejneri in animadver- 
liones noftras referre omifi. Exemplum ipfum ex quo codice 
defcriptum fueiit, Windingius his verbis in praefatione docet, 
"Ufus autem fum duobus Mtis exemplaribus graecis , quorum 
alterum manu avi mei paterni Erafmi Windingii defcriptum, 
alterum Bartholi Bartholini calamo exaratum , cum in Italia 
effet , ad fidem Codicis Vaticani » ut ex emendationibus mar- 
ginalibus Lucd Holjlenii coUigere licet. " De Holjienii emen- 
dationibus quid fit , nefcio, .NuIIae eniminWindingiieditione 
apparcnt. Mirari fubit, Gefherianae verfionis ibi ne verbo 
quidem mentionem injici , cum alibi tamen Hiftoriam Avium 
Gefherianam perlegifle videri vduerit Sed redeamus ad Pa* 
xaphrafin Cynegeticorum & Halieuticorum , de qua dicere in- 
fHtueram. Lambedus igitur in Comment^ de BibL Vindobon. 
T. II. p. 994.- ait in bibliothcca Vindobonenfi exftare Eutecnii 
Paraphrafin in Halieutica, Ixeutica & Cynegetica ; fed cx 
quinque Ubris Halieuticorum duos tantnm pofteriores fiipereffe, 
quartum videlicet, cujus principium in codice eft: tctd ^»1««? 
ii Tivtg l;c^iksoc)i^dTUii hst&vf^trt» &c. quintus vero indpit : Ix »-«v7«» 
Se ffoi, Beta-i>su fdytrif hiov, u^ iih T$7g: olv$§mrotg ocwifotlov Scc^ 

Jfosiidcmm doxique Faiaphxafis tam inprlncq^io quammfine PRffiFATIO. Xix 

intttQa in codice exftare dicitur a Lambccio , unde fads aper- 
tum efle videtur , ipfum edam ?araphraftaB nomen in Codioe 
omitd, quod de grxca Cynegedcorum Paraphrafi ad margi- 
nem codicis Medicei III. Plut XXX. fcripta affirmat Bandini 
in Catalogo Bibliothe% Laur. Mediceae T. 11. p. 77. ubi hoc 
ejus inidum refot : £01 ri^ ^t^\ xvnryt^im ocyoeW^ifAU ^rovvc 
B-MToclt 0otTi)<w AtrmTu^ Deinde ponit odto verfus jambicos in 
eamParaphrafinfcriptos, quos edani Lambccius nulla metri 
radone habita prodidit; Aadm fequuntur in codice Mediceo 
verius hexametri fex, in ipfum Oppianum fcripd , plane bar- 
bari & inepd, quos non magis, quam alteros jambicos , qui 
huc referantur, dignos cenfeo. Deniqueex iisverbis, qiiibus 
librorum deVenadone Paraphrafis grxca in utroque codice, 
Mediceo fcilicet & Yindobonenfi , clauditur, fads apparet, id 
quod jam in annotadone ad finem Cynegedcorum monui» 
imperfeiftam eam effe & mutilam , quoniam intra finem libri 
quard, quaiis hodie exftat, fubfiilit. Lanibecius alium edam 
bibliothecae Vindobonenfis codicem memorat, qui olim Joh. 
BraJJtcani fuerat, atque in eo prxter Oppiani poemata ait ex- 
ftare fchoUa grsca inedita, pardm in margine, alia interverfus 
icripta 9 ubi in fine libri primi laudetur Thejfaius Phyfiologus» 
cognomine Scholafticus. Quoniam vero in eo codice eadem 
Eutecnii praefado 9 quam fupra ex Lambecio & Bandinio me- 
moravimus, Cynegedcis prasfixa legitur , inde vir do(ftiflimu9 
eundem fcholiorum graecorum & prasfadonis effe autorem, 
Eutecnium nempe , fufpicabatur ; quod tamen de univerfa 
illa icholiorum farragine pronunciare non audeo. Saltem in 
libro Regio 27H9 <)ui eadem fcholia cum codice Brafficani 
-habere videtur, reperi Jo/i. Tzetz^ veiCMS rubrica in margine 
Inter fcholia I graeca fcriptos, quibus ineptum etymologianim 
-ftudium, quo tamen ipfe magn^pere dele(ftabatur , in.gram- 
madcoruiti fcripds irridet; unde probabile mihi fit , plurima 
fequiore setate a Tzetz^ aliisque grammadcis vetuftioribus 
fcholiis, qux & ipfa recendores autores habebant , fuiffe ad- 
ftrudta , inepta pleraque , & ridicula. Qua de re vel ex ferra- 
gine fcholiorum, quacaRittershufio cxtribus oodicibus prodita, 
& gloffis interlinearibus permixta exftant, judicare licet, que*. 
nm maxima pai;iB ed^m in Ubr^Jlegio habetiir, ^unde paifim 

XXX « XXIJ VR I& F A T 10. 

Poftremum eft, ut de verfione Cyncgedcorum & Halieu- 
ticorum latina dicamus. Libros igitur de Venatione quatuor 
cx latina j^dr, Turnebi interpretatione pofui, paflim interpolata 
& diligenter emendata, ubicunque vir dodiflimus, dum nimis 
curiofe finguia verba graeca ladnis reddere ftudebat, a veritate 
aberravecat, aut nov% meliorisque le<^onis fundum codicem 
Regium habebamus. Qua quidem in re non tamtempori meo 
peperci, cujus magnam partemin exigenda verborum ladno- 
rum viveludpytiftando abfumpfi &perdidi, quamdare aliquid 
tamen mori traladcio volui, & voiuntati quorundam hominum 
obfequi, qui verfionum oracuUs, quafi iippus oculis , manum 
abftinere nequeunt, dum fibi aliisque perquam graece dodi 
videri volunt In libris de Pifcadone latine interpretandis 
longe alias radones fecutus fum, mihique difcedendum efie 
exiftimavi a more illo , qui turpi virorum etiam dodtifllmorum 
confenfu ad noftram aetatem propagatus cffecerat , ut Oppianus , 
cum jam a paucis grsce legeretur, ne ladne quidem inteUigi 
poflet ab iis, qui rerum animandumque naturse indagands 
ftudium autorum veterum ledlione vel adjuvare vel ornare 
conarentur. Horum igitur vods ud fadsfieret , fimulque pu^ 
blico literarum bono confuleretur, eam mihi in interpretando 
operam fumendam efle ceafebam, ut quae a poeta verborum 
transladonibus freqiiendque rerum finulium comparadone 
exornata, aut longo didionis ambitu didudta funt, oradone 
plana & concifa complexus explicarem, faepius interpofita 
brevi admonitione , qua le(!lores in verborum proprietatem, 
rerumque veritatem quafi in rem praefentem dedudti, nonopus 
-liaberent, ubicunque dubitadonis aliquid inciderit, ad com- 
mentarii Opem decurrere, quem a vana ingenii oftentatione, 
omnique verborum prolixitate aiienum efle volebam. Ingenue, 
autem profiteor multum me in interpretando hoc carmine 
fuifle adjutum diligenda & fcriptis Gyllii^ Ronddctii^ Gejheri^ 
quorum adeo ipfa verba , ubi quibus ipfe melius aut redtins 
fenfum orationis- graecae Tedderem , non reperiebam, faepenu-^ 
mcro in verfionem latinam praefcripto tamen nomine meo 
tranftuli. Qua quidem in re non dubito fore , qui viris illis 
dodiflimis majorem a me fadlam fciflc injuriam clamitent, 
quam quod olim Dionyfius ffifculapio barbam auream demere P R iE F A T I O. XXlij 

aulusfuit. Verum hos rogatos velim , ne ex fuo otio noftmm 
fpedtent; nec id eo confilio me feciiTe putent , ut vano elogio 
alieni operis gloriam ufurparem ; fed fimpliciter volui ledtori 
prxflare interpretationem , quam cum temporis anguftia?, tum 
ingenii mei fterilitas adoptare mecoegerat, at^ue ita cenfuras 
periculum in me fufcipere. 

Ad libros quidem de Venatione diligenter annotavimus 
opiniones virorum dodtorum , qui ftudium fuum aut in emcn- 
dandis poeta^ verbis, aut in explicanda animalium abOppiano 
defcriptorum natura cum frudu aliquo collocarunt» Verum 
multa adhuc funt in ea faltem operis parte y quae hiftoriamr 
animalium (pedat, qjax ut intelligi atque explicari poflent, 
majorem naturalis hiftorias fcientiam , quam quidem in nobis 
eft> feliciorisque ingemi opem defiderabant» Deinde in ani- 
madverfionibus ad quinque de Fifcatione libros illud inprimis 
egiy ut diligenter compararem loca Miani, quae vel ex Op- 
piano exprefla , ut fere per totum librum nonum funt > licet 
eum nufpiam nominaverit , vel aliunde translata , nomenclatu- 
ram hiftoriamque & capturam pifcium ab Oppiano traditam 
illuftrant» Neque enim omnia ille fua ex poeta noftro diixit, 
fedex alienis quoque fontibus plurima derivavit argumenta, 
eademque haudraro turpi verborum profluvie, lententiarumque 
ineptis argutiis conturbavit Fieri etiam poteft, ut quam plu-^ 
rimis locis , quae non fatis caute ex Oppiano translata efle 
afiirmaviy alium quendam autorem (equatur, quem poetanofier 
pariter carmine (uo expreflit» Exftiterunt enim ante Oppia» 
num plurimi , qui univeriam piicandi rationem cum verfibus 
tum profaica oratione expofuerunt, ex quorum numero cos 
tantum hic commemorabo , quorum praeceptis ^anum ufum 
cflre certis argumcntis doceri poteft. Princeps horum cft Leo-^ 
vidas Byzandnus, Metrodori filius, quem utrumque rei pi- 
fcatoriae peritifllmum in Epilogo hifix)riae animalium ,jF.li>m?g 
praedicat. Farvo tcmporis intervallo ab Oppiani actate eum 
abfiufle cum cx Athenao L.L p. ij- intcEigitur, tum vero 
dariflime apparet cxinde, quod Leonidasapud£IianumIL6« 
eadem de amore delphini a fe vifi in puerum infulse Porofele* 
ncs refert, qua? Oppianus Halieut. V. 459» memoria (iia acci-^ 
difle ait. £x hojus igitnr libris % quos oratione protfaica Icriptos XXiV PK EF A TIO. 

fuifle tcftatur Athenaeus , tranftulit JElianus qua* L. II. c. ^o. 
degobii, draconi?, hirundinis, & paftinacae pircium veneno 
habet; deinde, quae L. III. c» i^. de phyfalo maris crythrari 
tradit; denique capita 42 & 43 Libri XII, ubi varii pifcationis 
modi atque inftrumenta cum vario efcarum ufu exponuntur, ex 
eodem Leonida duda funt. Sequatur hunc Seleucas Tarfenfts, 
quem ante Oppianum de pifcatione oratione pedeftri fcrrpfifle 
idem Athenafi locus, quem fupra indicavimus, demonftrat 
Atque hunc interdum adhibuifle peetam noftrum , fatis probabi- 
lis conjedhira ex eo duci poteft, quod Athenaeus L.VII. p. 320. 
A. de fcarifomno diurno S-eleuci Tarfenfis, utpote vetuftioris, 
autoritatem praefatus refert , qu?e fme dubio ctnam in Oppiani 
Halieuticis L. IL .x?^. 661. legefat. Diverfus autem ab eo, & 
rccentior videtur SekucHS Emefenus , quem verfibus teroicis 
quatuor olirTsocXtsvrtxuv libros fcripfifle tradit Suidas h. v. 

In Scriptoribus , quos poft Oppianum demum de re pifca- 
toria fcripfifle , & ab iEliano adhibitos fuifle conftat , primus 
mihi occurrit Bemoftratus ^ ex cujus XoVo/; «x/gvnt^jtf mira- 
bilia quasdam de tritone Tanagraso , a Paujanm etiam vifo & 
^ defcripto L. IX. c. 20. relata legimus apud graecum Sophiftam 

L. XIII. c. 21. Deinde quae de luna pifce L. XV. c. 4. de grue 
marina L. XV. c. 9. de teftuditium libidine L. XV. c. 19. tra- 
duntur, ex eodem autore depromta funt, In quo praeter or- 
dinis fenatorii dignitatem, atqu^ fummam rei pifcatoriae peri- 
tiam , didionis vcnuftatem magnis iaudibus eifert. Scilicet is 
eft, quem Suidas dePifcatione libros viginti, 'CTatione ut vi- 
detur profaica , de divinatione per aquam , variaque alia 
hiftorici argumenti voluminafcripfifle tradit; unde patet fenfus 
verborum ffiliani XV. c. 19. ubi de Demoftrato ait: e? ^i n m 
x«i «^o lo-wiJJoc^-a* Tstz (TO^K^orr^ov j xxi ^(^iug rr,^ vsfi riv •v{/t;%>}» 
^foa'i'4.6cvfri ,' '^ctvf^oiirix xvry. u c. quem miromur etiam in co , 
quod hac laude (fcientia rei pifiatorid) non cenientus ^ 
graviora etiam argumenta tracfavit, eamque fapientidtpar^ 
tem , quit animam nojlram conttmplatur^ ingeniojuo attigit^ ' 
Eundem efle puto Demoftratum Apameenfem , quem de 
fluviis tradidiife qua:?dam refert Autor librl de Fluviis in Ope- 
ribus Flutqrchi TAL p. ^153. & ii^S. iEtatem hominis cum 
fikntium Athenx:! , «bi foriptores rei pifcatorige -enumerat, 

fatis PllJSFATIO: XX9 

fatls argult, tum vero VQrba ^li^^ q^m {ab Alexatidro Severp 
rcripfiffe hiftoriam animaliuin Perizonius docuit , clarifGmc 
demonftrant, eumjamtum wtaKfefuiidVumfuifle. Ultimus eft 
innominatus carminis de pifcatione autor, Mitylene oriundus, 
qtreiti tioviSs feait, & narradonis ^utorem perHibet £li^nilg 
XIV. 29. De>^ar/[Oc/eenimAtracio, quide eodem argumento 
oratione profaica tradtav^rat, praeter itomen & patriam, nihi} 
tenemus; eft tamen admodum verifimile locum Suidae in voce 
KiiXt^ ubi Agathoclis mentio fit^ ex integriore Athenaei 
exemploL. I. p. 13. exfcriptumeire, adeoque hunc fcriptorem 
ffiKani artatem praeceffiffe. 

Atque hiq fere funt, quas de inftituti fioftii vohmtate ut 
paulo copiofius exponerem , cum mea tum lecftoris plurimum 
interelTe putabam ; ne in fubita commentatione inclementiut 
reprehendat , quas per nimiam feftinantiam omifla aut incuria 
noftra peccata fiierint Poflfem quidem & ipfe, fi luberet an- 
notadones paulo diligcntius per§)icere , multa corrigere, & 
quicquid reduviarum relidtum fverit , curar e ; fed- profedto 
aiiimus meus prorfus abhorret ab «o confdio , & nolo jam 
repetere mare iliud parum qua^ofiim , in quo fors mea md 
^lautini illius Cacifti exemplo ad oriam alligaverat » ut femper 
pifcarer, etfi eflet tempeftas maxima^ 
i ■■■■ xxxx ■■' »CVJ «^O^ BIOX, onniANOT. cr mtTiii kyyi<Fi>M&* roi rt £»<xw\Hft&' uvt mo() Tut^iv r^ w^XtnioL r7p 
w»rfii®* otvrS. wfSr&» mofitTfiiv^ 9 wouhi» rt itotwfi^sroiv 9 xoc) (pt^ 
>i.^T0^9V fiiov. §(wy,. «V ro7f oivroTg HcrKyict riv vliv wxiiivfmvty t«v ly- 
xuxX/oy izsscrotv. wouievo-tv^ fJLartTaiv re xoti yiw/uitrftuv >. nofi rcit Xotmi 
Tuv fJLotl^fJLurm, Wisoct^ti/roLZy. fJLoi>s^» it yfotjuL/xotltwiv^. Hin il Oar- 
WiocvS wtfi rftiicovtot.ini yivofiivy^ IvtHiuLtnrt rjf kvoi^iifGki 9 i rj 
TMV Koi^vxiiuv woMi 9 SfSqf ©^ 0' IPttfJLociojv Pxa-tXtvi * imt^i ^e wolv1x( 
rjjff wo>urivofJLiviii oi^avrZv titt. r« SoctiXsT, oifJLtXiiruvlM rS d^exvrfv 
kynvihocov »> w; ^ii ^t><offQ(poi^_ ^oivrx ^ na). Tuvoio^iocg xoilx^govSvr» 9 
jpxy^iwifyot; i BxgOav;, i^oiftrtvtlg T^Uhlrm vSo-ov rS. kifin' S H wvm 
m^,it.oQ^. w^nrrn^ t. tyfot'i/t.rMvrjx.r.» wotijfjLoHat. dittkoytirxla Hvrou 
'E)si{iiv )2. ttg VmnV' iv): kvTMvim rSl viS, 2s£ffftf 9. (0* yocf XtSi(@* 
&'fM«fi) '^x^ wocft^ixB-ctiv avroc'9 inh^h ocirt7v $ rt iv ffiixotro' i\ 
ndhiov rf. warft ^rviiTtv'' rvxuv Jl wfoo-iXal^. its). {»«V^ tmt xi^o^Sv- 
fifJLtVfJLa, TL^aavihSm, %t. ifJLarZ. warfi^ hotfjiS. IfJiVtffoyl®^ r^ kva^oif^- 
&09. i Kttfvx^y. /ufT* iyJyov TftaMvrecirfii cSr rtXtvrf^. xarjx^itvoiv • 
T8i yoviT^ irt. wtftovra;.. 01 & ^oXitm ^d-^avlti avriv , aya><fA,a wot^ 
%v7fXl;. ocvT^ avi^nrav 9 ivtygoljil^avkg roUf."* 

O^atmavisxXi^ ffxoi octHt^v;' aJk.d: fju Mo/f t^ 
/9«(n««v@-'fgi{f««Sf fiJrog,, xfvtfp; r Ai&cf fu 
xai vip o>la.xdr£%t riv tvtwins vwo^Yiryiv.. 
i\ti. wo>s.vy fA,t Xfivov. ^oiiy fAifJLHt»(P^vig aivi^; 
fWfv,, Sx Sv rig fjLot. iW yi^ag tXt^axt 0ttr£v.. 
EVjpt\(/f itxal a^a womf^a..3uujUMi»:i/ratg iv. iri^^rdTtl^tvnxd jg^ 
Kvvnytrtxd , ixdrtga ivwivrt l3tS>Jot; wofd': fJLif®- wsft>iaiStiv..iv rirot^: 
fe MdXifa itiwftyf/sv9. art U wtfi. njv- aVfV rS. (PfovtTv ytyswifJLivo;.. 
UoXi ^ri dv$fifiv rxfi,*«i Xfiby •■ fMldrSwvxvS^rtKa) digS^.imf t^ 
^ffkoOw*- rvrxdvu,Ji /iMlMffit b raityyvffA^joylat;^ xo^wa(aSo>^i, n ^O^ ixxvij IN VITAM OPPIANI. 

V itain hanc ab autore innominato profedam, & varie tx 
variis codicibus proditam, de pluribus exemplis in unumhocce 
redadlam pofui, pluribus fpuriis & plane ineptis, quae fequioi: 
actas brevi fcriptiunculae adftruxerat, omiffis , non quod ek 
omnia, quae in noftrum exemplum admifimus, vere tradi exi* 
ftimaremus, fed potius eo confilio id fecimus, ut quo varieta- 
tem iedionis & narrationis ex codicibus natam referremus, 
veiut indicem aliquem haberemus. Omnia fere in fcripto hoc 
a nugatore ab'quo conficfba & felfa efle, vel ex eo patet, quod 
Oppianum Cilicem, Coryco oriundum, qui carmen de pifca* 
tione Marco Antonino & Commodo dedicavit, cum alteroforte 
cognomine poeta, Cynegeticorum autorc, &Apamea adOron- 
tem oriundo, qui carmen fuum de Vcnatione Antonino Cara* 
callae. infcripfit, turpiflimo errore confiidit. Nec etiam -S^wzrfflj 
omnem erroris culpam a fe removifle videtur, dunj eidem Op- 
piano y Corycio , quem cum Eufebio imperantc Marco Anto- 
nino vixifle redte tradit , Cynegetica & Ixeutica adjudicat 
Hinc adeo incertum eft, quae deMarci Antonini, ut vult SuU 
das^ aut Antonini CaracallaB, ut Vitae autor perhibet, libera- 
litate & munificentia in Oppianum collata narrantur, deindc 
quae de patris Agefilai reditu in patriam ab Oppiano impetrata, 
in Vita hac traduntur , ad Cynegeticorum autorem Apameen- 
fem, an ad Oppianum Cilicem Halieuticorum fcriptorem rc- 
ferenda fint. Sed breviter lec^lionis varietatcm enotemus. Pri- 
mum^igitur in eo Codices diflentiunt, ut Junt Turn. Reg. 
Sylb. conflanter ««o Av«<J)Cf & rjf KiXixiVj praeferant ; addit ve- 
ro Sylb, i %\ kvoiioc^^®^ rikilk v^ai rjjv l«rocpxi«v TJiff KiXiKMg ' ^X^f- 
rtoxus^t ^s rf KAi^wi^» Uterque vero Palatinus dubitanter : a^o 
Koff vittf i XTO Am^i^Sii Tx^ K^>muuu Addit P. 2. ??< il i im KoS- 

fvx©^ KiX/«2i)y ^ox/;« Deinde Regius i« &oc riq vut^(1&* otvrS. 

, ubi xvtS in Tucneb. deeft. P. a. S. haec vcrba plane omittunt. 
1. 4. Turneb. t» ^^utoc vmfiirfUv&'. in varietate tamcn laudat 
mrf i^ «vrf ^fofr» j^ rf^fo^AiAuvC^, ^oulzi^ %L ubi etiamjunt. 
cum Rcg» S praefcrt Sylb. r» -M^oiTot. ^i^unf , xot) «-f wr^ aUv h 
rotunf viyoM^fjUfoq. 1. ^. Sylb. fv toT^ oM/roT; »ou^o7g ofMioig Snt9nre — * 

. vouiev/mn * x«2 rjtv. Turneb. rjv syxt/KTaov. Rcgius, Junt &Sylf>. 
verba aocl toc xuiri tSv fioc6fifMlT<*iv hcTrouieva-ocg male omittunt; 
fed Juntina tamen irouhvffotf r>!v lyxtJxXwv &c. habet. P. a. fim- 
pliciter habent : tov vliv h Trou^dif. tSq Sy^wbJu Troi&vnoif ( P. z» 

jMcS^nc^) &'W$v.(P. 2. ^/W^v) 1.7. Reg. Ju^ flin K P.a. ra^O^- 
mocvS^ junt Sifi ti xoel O^^r* Dcinde yevoMivtt dcdimus ex P. a. 
ReUqui yeyovoV(^. Kegius ^n Tfioixcvroc habct Ante hr^fifivt 
inepte P. a. x«i tS ^ocrfo; ^vrf^iTt inferciunt 1. 8*. P. a* «rcSrf- 
lOfff-f S. P. 0t h T? rm KwfvxtMv ^oX(i. xocs hruiin proivloiQ* Reli- 
QmiilitiJil^nTt tS Avot^ocoSu. 1« ib. P. i. ^fboW«vr0cvl P. 2. v^oirrxv* 

xxxx « stacviif iN TrrAM ophani* 

Siemde otfioJiffotmL ri. obfMniv GL Regio piqGuinss* Jjont Tuq;i. 

Sylb^ «iitgX>!(rocvT« rj^ oiTrocvrS^. P: a. ciiiM>^<rxitT&' rS' AyjjwXo^» rrfv 
d^proimto-iy (f: 2. vWvrjj«v) w^ii^oi^xi^. irt H «M^iXotf-e^wf ?«v7of , 
»(«} ol^an^ocyfiitu iruinii jcevo&t/fltff , o'py'«^"5 • XfS?f ®- (f^ofiav addit 
P. i.) HW Jixotw ro'» AyjiWxaov. Reliqui Codices nobifoum fa- 
ciunt, niC quod Tumv xevoSol/ocv ^«fi^fovSvrot, SyBb. & Regius 
«voSo$/(Xt ^ffKpfovbvr» habent, ubi ex Junt xevoSb|i«? xserot^povSv- 
r» reftituimus. Pdft Xi^l» Sylb. aflutum habet lroi>unS , ?«rfp 
%s7rou,a BmrU. S^ii &c> Deinceps RegiUs. • flpoijfrjjf omittit & 
ruvrkr» 'jffaonnxim habet l*i4» Secuti fumus Junt Ttirn. Nam 
Sylb. habet «v«xWv 81 lU P. Merotjrifv ^-avrfv rS Scojjjif , otygyvca 
Toeure» roi tmi ^fof rov vioV otvrSAvrwvrvov. .jjlifio^Ji 8l &C. Regius 
fiabet :• tiou W A, rS vtS S. vzroaxyvi; ocvrx', o yoif S. trt^micu , 
u'|im5>j Ejtsrvo S ocv (Sihotlo. Juntiha pro «iVetvhabet xotSfiv. Turne- 
bus pbft J3ixotro inferfit hsec : t^) rZ 8«^ ad r«y roiirittv vo^9UiA.ocr<»iv. 
1. 16. Poft Ji^Tjjo-Ey pergit Juntiha : Jf x«i trvziy' fxoeSfvSl x«i ewJ 
«t«5-y tmi iroi <3 0txtt(*i &c. Tlirnebiana habet: rvx^v Sl ^^oo^x*- 
& jc«i. I^J l)6«Vw ?^« «^o< coi%giw. Sylb. «iVwv St^foo-eXaS o^v «J- 
ToU v«rgf lx«9« jWj &C. Regius «Voiv S £x»V» ?«»? ^poo^XaSf %. 
ylfitfffJM. 1. 1 7. Sylb. lar«v£X^<uv «v — Imtratorovroq iv Avx^ol§(5u — Irc- 

Xfurjfotv. Juntiha habet earfX^ovr®* tjT Av«^«p€&j. Tumebus rj 
^oXei inferflt Verba r^txxovrocifyi? wv, & deihde jtaraXiOTwv rj}? 
yove7j fri m^iovrocg ex Turneb. P. a. recepimus; reliqui enim 
emittunt. I.19. Poft ^£fiovr«? pergunt P* a* li^iov Si ^«o/it^s-oy «Jrw 

j! ^o'xif wxoSoAtjjo-f ,, x«i ocyocXfiocloc '7rolXvr£>Sf t^yia-tv lyzocfot^hctrx roHk, 
In exemplb, quod nos fecuti fiimus , Juntiha.x«J'r«i/l' svg^irapa* 
|«y habet. Turnebiana : x«i tTriy^xfJyxv rolh, Sylb. lifty^oc^l^xvrt; 
krtrx(^iyg ^aixag. Regius : ««i ikiy^x^pxv Jrw?. Quare ftatim ab 
«pitaphib carmine ffequuntur ufque adr^^fovfiV ysytvtifAivoc ex 
P. 2. recepimus, ita ut wvirx^i in «ypa^^f mutaremus. Deinde 
€odex hic cum altero Palatina continue habetr ea-otyjfx^f.St (P.. 
j. trsxvtxAoiv yZv^ tU rx oIksTx fAsrot ry sr^rpoV, tv9i<i)g il (P» I. fe 
omittit) XiM? (P. I.-Xoim5) ikt>Mvr(^ (P. I. Ix^ov^) £v Tjf rwv- 
KtagvKiiav ^oXer r^txxovrxinng m &C. qU3B ih noftto exemplo po- 

*&imus; Junt. Sylb. Reg» fimpliciter habent: tyfocyl^s il x«i «x- 
X« ^otiifAoffoc rtvx (Sylb. rtvx omittit) "tjjV^j srfi r^tocicovrx. flroXi) 
h &c. Turncbus edidit:- fy$x4^ P. x«J ol^oc yrotmotroc rtvx S"«o- 
jiMct^-d 9 rotrt l%tvrtxot^ KxiKvvYrytrtxoi y sxxf^x Iv Trivrs. RtSkiotg^ Jjj- 
r«5 f Tjj r^tocxovrx: «'eXt) &c; In fthe Juntimr ivp$irt$ov habet. Tn 
Palatinb priore ne verbulum quidcm hujiis elbgii apparet, fed 
longe ineptiora traduntur. flatim ab iis verbis, qnse fiipra inder 
laudavimus xoStiixxrt rov AyntriXocev. pergit enim : tv rtvt vjjcrw rrig 
Jroc>Jdcg xxXnfjUvvi M^vrjf ,. iv jj 9vviisE% rir<f) xxio vtog. sxsTii &'«— 

'Tf/Swv iy$x^}/s. roc 'TotiifAxrx rxvrx xxXb^t^x ovrx Iv vivrs ^i^otg^^ 
tSx ilsi^ vwiroi^. TUvrx Se nxirocg iv rri' vjj^o-fij , ocvtX^o^v sv rjT Pa'- 

' fxf , xtni rt;/jt«x/o-«j tjjV rv/xXurov xot) " rov 2i&'f 6 t^IoS AVrwviKOv , ^Jjj 
TiXttflii(rxvl&' rSXt&^Hi (inyvtiifJi^x^v rirosv rxTroirikocroc ^ocvfnoc^- 
S^si^ tll^itr) riroUi nfiw^ 'Trx^btrS (ixTiXioig Mrtifroc^xt'9 «V 0iXzPo'' IN VITAIVL aPPlANI. XXIX 

T» VOfMTflO^Ctf OTHi fV^i^ft IXOVTOC ^/^iXff TX ^tilpLoSXf ^KfOt tS /0C*- 

«^jwf 7u«Swv ,. x«< fAiyolXdii TijUifiB-ilg ,, xaJ £v ror; ol^i^otg T«y ^oiiUm 
9uvloc}Jziq ^. T» ^ocfoi tS ffuvtyJu; ^ctiftiShToc uvtZ ^«Cwvy Xft^tf^OK 
yfocfA.M-ocnv Z^ffov toc 'TreiiljuMTot tyfocti/e^ Tvvloc^xq xxl aXiM.^otii/jLocTX 
S^uvftu<9 0t. iizxvtMv ybv ScQ, Adeone hunc nugatorem creduli- 
teti noftrae flludiere audere, ut perfuadere nobis velit,. a poeta 
fenatum imperatoremque Romanum quafl mercenarias operas 
conduftos fuifle, quibus carmina fiia praelegerety eaque deinde 
Bteris aureis ab eo fcripta fuilTe? NuUus fere diibito ,. quih 
Bomo iheptiflimus fiium nobis mendacium procuderit ex iis,. 
quae apud Sozomcnum legerat ih praefatione ad Theodofium 
juniorem : OTov ii txvtov '?nft Taf ydyovrxi ^xfix^tgy TotHToq 'ttocXou 
iymTQ. SeSfjp^^ i KxTffx^ 'Tr^ift Ommxvoy t tov. iv toT^ f^TSoig. roHv ^- 
SkJwv r«. yivif fcxi Tn'v ^v<nv kxI rjjvr Bilgxv^ ocinyyiTocjuLtvov , /tt£rf/«f 
^W«r«wf X9^^Sy %xtx ^tx<^ OafWiavaT Sfijf >fO-a/tt«v^ , Jj X^^ i^ati- 
TM OtsmxvS. u^iTi vvv ^xfx ToTg 'TfoVb.oXg SvofJLx^L^xt^ Videsne hic 
^Sozomcno praeter HaHeutica nullum Oppiani carmen niemo- 
rari ? Videtur ergo recentibris aetatis commentum , a Suida 
proditum, quod Libros de Venatione in communionem liberS- 
litatis imperatoriae admifit. Codex Palarinus alier fere eadem 
cum prlbre habet , fi quafdam. fcriptune yarletates exceperis , 

quas ponam: xxTslUocn tov Ayno-tXo^v ' h S vjjVw r?f It^^Xix; h«- 
}iiifiivyi MivTfi l?aJf /t£v. xmyJSivT®^ ll xvtS Iv Tvi vjjV^ , 9vvki<ziIo hxI 
cvlog Ikei S^ Si<«rfi&v, fyfocT^g — olviyvoii Ivfl T^ra tx 'Prci-i.uocjx,.'^ 

RiXOfJiXt.TIJi, Vlipi, S fJiOVOV S TOV ftXTi^X lXx(^Vy olXt^OC fCCcV TOVy,VTX 
JOfJUTfJLXTX 7/x«r TX ' TTOnifJLXTX. 'TTXfX tS ^XtTOxidjg Sv TtfJLtlS-ilg -T" 

^otyiTuf xxTXTXX^iti 9 Xo^wv 'Mot^x tS ^otriyJcjg Toc'-^u^ti9iv7x xvt^&C, 
Rellquum eft, ut de carmine epitaphio dicamus, quod cum 
iifdem vitiis, quae vulgatos codices obfident, repetiit exCodi- 
ceMto BibL Ainbrofianae L. Muratori Infcript. Thef. 737. i* 
unde fimul varietatem enotabimuSi Primo itetim verfu Junt.. 
ecilfjLvn^ov olx^oi- fii Mo/fJij /8«tx«v^ tiiifsfXTS fJLflvitg xfyffe^ t octivi^' 
pra?fert; reliqvios verfus plane omittit. Turneb. Sylb. Ambrof.. 
uotiwf. P: ai xoiitfMv. ad&rutXLdeiitov Cod. Reg. habet Dein«> 
cepsP. ai Motfuvi Deinde x^vff^ fine,yi' habet Sylb. At vero- 
Turneb. PI.2. xfvtfog r oU^xg fja^ nifi quod P. 2. ii habet.. Ver- 
(bm quartum ex fcriptera Turnebianae dedilrnis , ubi P. a. ^uoTgt. 
P. i. HSeXevpio eXuiTiv habet. Sylb: Regius', Ambrofianus ita ul- 
timos verfiis ordinant:. e\ ti 'Trohvv f^e Xfovw- fjiifjLvstv <pSov&^ xlvig 
uxvtv^ S» £v fjLoi Ttg iVov.xx^@H ?A»5^ev ev jB^ovi ^wm. Experiatur 
m his fbrdibus poeticis expurgahdls ingenium, qui mortuo fibi' 
talem laudatorcm obtingere voluerit? Verbum adhuc addam de 
vJta Oppiani, quai» a Fr. RoJigardoV^riTns in Bibliotheca Re-i- 
gia ex Codice N. 1219. defcriptam cum Ixeuticis edidit Era- 
fmus Windingius. A Conflantina ManqQe profedam efle ex. 
ihfpedione codicis vetulli fibi conftare ait d'Orville^ qui mul- 
tis locis exemplum Windingii exinde emendavit Obferv, Mifc. 
^-Qf. £. 37^* H^bebat ^am etiam Codex Regiu&N. 2737.. XXX IN VITAM OPPIANL 

manu Angeli Vergitii fcriptuS , quem apud liluftrem Brunckium 
infpeximus, fed nuUibi autoris nomen apparet; fcriptura veri> 
ut plurimum cum codice a d!OrviUio infpedto convenit. Eft 
tamen m Bibliotheca Regia codex N. 2736. qui vitam Oppia- 
ni cum hoc indice pr«fert : Kwvg-amvtf tS MavaoTT yh&^ O^^aix- 
vS ^ioc ^ixoiv ^iXiTfwv IfjLfAir^div, ut mihi per literas fignificavit 
vir doiftiflimus mihique amiciflimus d^AnJe de ViUoifon , cujus 
enixum operam hanc meam adjuvandi ftudium magis etiam 
perfpexi, poftquam mihi conciliavit favorem Uluftr. Baronis de 
Saintc - Croix , cujus ingenium atque eruditionem fera pofte- 
ritas admirabitur in libro praeclaro, quo cenfum egit veterum 
Hiftoricorum , qui res geftas Alexandri Magni tradiderunt Hic 
enim vir eximius ufibus meis impetravit a celeberrimo Lorrio^ 
Medicinae Dodtore Parifienfi, exemplum Oppiani Turnebiani, 
in quo variae emendationes JoC Scaligeri manu adfcriptae exfta- 
re felfo dicebantur. Sed reperimus in eodem volumine exem- 
plum Nicandii Colonienfis cum codice vetufto collatum , unde 
in annotationibus ad Ixeudca varietatem Codicis Lorriani lau- 
davimus. 

Ne vero quifquam nugas has in hac editione noftra 
omiflas conqueratur » fciat omnia ex fuperioribus vitae hujus 
exemplis confarcinata, & verfibus politicis, paucis quibufdam 
ingenii illius iutulenti retrimentis latis liberaUter admiftis, ad- 
aptata efle. ffiquum fane erat carmina poetarum , quibus fci- 
Lcet nihil profuerat Mufas dixiffe pueQas , tum temporis 
eodem vocabulo diftingui, quo meretrices pubiicas etiam ap- 
pellatas fuifl*e legimus. 
onniAKot w 
o n n I A N o T 
KTNHrETIKON C5^ TO nPQTON. =ac3 (pify@-> iwuXioov TroKvYi^ctTdv AlyioLSdaiVp 
AvTovi^ Zvjvog yXvKi^ov B-ct\(^ , Avrmlvi , 
Tov (liyc^Aff ixiyctAca (Pirva-ctlo AofjLva, SgSj/foi 
«A&'^ ivvfiSila-cty }uu oXQiov ooSivoLoroLi £ 

WfJt/pfl d^^^OWOa^ilOby MXCa Si Ti KOlJ^TOKHOt, » 

Afrav^iri YLvh^ua , kou i Miwna-a. SeA?fv^ , 

iSiv dpuv^oTi^ov Zrjvog K^oviScco yiviSkffgy 

(^ Ev/jLiVioig TiToiv ^oLi^oov , Kou *o7C(^ A^aro^^^y j 

TO) pob TTOLTf^^y KfOtTiO^a^i TrOVfJTOLfJLiV©^ TTCtKct/Mlfa^i f 10. 

Awjcey ix^^v TroiTctv T^eL<pi^v , Truorotv Si kou vy^v • 
co) fjLiv yoL^ S^otMQaa-oL kvu iroLv^oo^^ a^a^oL , 
Kou TToLKiV ivSiOooa-oL Tf€(p6i kXvtol 0v\ol S-oL^oLa-a-eL 9 

COi ^i T£ 7rOLv\oL VOL^a^iV OLTST Q.KiOVoTo fiiQfOL, 

<PouS^oi Ti fjLiiSiooaa-oL B^iU K\vTog U^iymiOL. if 

ToiyoL^ iyoov \^oLfjLou S^fi^fjg kKvtol Sijvi ciuTU4* 

tStO fJti KcL?i<i01SirfJ KihXVCU , t5t' AOTifjLig OAJTn . 

^KXvovy ^ S-ifJug cVi» Sniifjg iK^vov fJXn^f 

Kcd S-iOV n{^i(^6flV* TTgUTfJ J^ ifJLi TOiCLcfl iViT^Sriif 

A a onniANOT 

Tfiv fjui^o-uuodv a^ziroo Tig t^j i^zsrccTYicnv oioiSoCig. 

* \Kcl6i TTOTViet Siico ' Tct fjLiv <P^(ri (n}(rk fJLivoivZg 
afifjLig J(J)' YifjLiTio^ fjii^o^srfiiSi M^ofJLtv i^xv • 

* OvK iiiAoo T^LiTii Ci ToiKv Of/Sflt;c%ov detSetv 9 

• OV %0{>0V Aovia TTOL^CO (iivSiCiv AcooTSTolo . 2^ 

* Aii\l/OfjLCU , cog x,iMcu , tcl (ruScc^ict WKlioiz ^-uoS^Aa* 
^flScLKig cif^0ixo^iv(rco (dvoovctico Aiovvcco. 

* Mjj ygvo^ »; ja^a>i' fciWjj , fJLyi vcLvriXov A^oo » 
fjLriSi (jLoSag fJLi^oTxrocv » fjLfi fJLoi BooJoXoiyov dtiS^g. 

* OvK ioioo TToKifjL^gy iK Af6©** e^yflt kclki^co' 30 
itp^acrufjLriV n^f^<5cM/ re 6?i;ci? xai KTrjiriOoooPici. 

* Ajw.$)i jMrO^oi^ o^olcrtv UKijv e%€ * AgT-are «Je xe?*^; • 
ix^^i?^» Tct XiyncTiv d6v§fjLcilcL Uovjoyiviifig . 

* EK\vof^iv (Tty fjLcoKcLi^co 9 yccfjLoov df^v^ov iSco/v . 

* MeATsre /^o5i<^ 3'yj^oov re ;6flti dvS^oov dy^ivrvi^oov » 3^ 
' fJLiXTffi yivri oTKvAoLKoov T6 , Xflti 'i^ijir^sroov ctloAoo ^vhOLf 

finActg coKvvoag , <riSivig iiJKi^Si®^ \^ot • 

e%^ec6 fioi B-vioikot^ Myuv , OtXoTi^ug diiSuv , 

xct; B^ahoLfi^q iv o^ia-ctv dSoLK^vToto Kvdiipig > 

jc^i TOKiTiig iv) S^ff^triv dfjLcttotiToio A0%eiV • 40 

* TolcLt (rvvSicicLt Zffvog fJLiyothoio B^vyoLT^og. 
tKAvovy diiSoo' ^ctT^OifjLk Jl i^zirioKjOTff-ov vixn^.* 
dT^oLcvy dvToKivihv i^jr ^Kictvov jict^riMvoov , 
iv^iov dfjLC^ociviariv vTsr o<D^va-i (rriO^i yiyvfSoogf 

■^i^iTi^iV o^zircL^rcLio TroLviXoLov^ okSoioTii^etv 4J 

yccii/ KcLi Tflo^li^ra^i 9 kou ivSfj^ota-tv doiSoug. 

T(ftx^ct^i^v B-fi^v B-iog oo^zrctcTiv dvd^oo^srota^tVp 
fii^i^pf 9 %5ov/j7V T€ , kol) ilvct^Jfiv i^CtTilVflV . 

CL?K* ^K Ir^^ CtidA(^' i^ZTit TToSiV Jj-Ct TiTVK^OU 

ix6vv da^Txroti^ovTOL (iv6m ot^srofJLfi^vcoL&ou , -50 

KcLi Totvotag 0(jVt6ag dur iii^^ iifva-arcuQ^ou , 

il S-fjfO') ^oviota-tv iv Isqia-t ^rj^ctcteBcu ; 

ov fJLiv a^ iJ\^ dXtijty Koti ^k iTog \S,iVTfi^t 

ay§fi voa-<pt TTovoto - ttovu) J^ dfjta Tifi'^tg oTsrfiSu KTNHrETIKilN A. 3 

jjTOi fJLiv TTiT^Tiv i<Pniity(^ dfxjicL/jDmt 

yv^ctMcis ^ovcLKiora-i xxu dfxA^^^m ^et^omlg 

aT^ofiH^ da^^zsrotMtvg iTsnSfia-aTo Jiot/AtAov ix^vv * 

Ti^uXfi J\^9 oTt %*AxS uVflfc) ytivvia-tri To^tra^ 

u^t fULXft S-^acKovTet I3v6£v vm^ > dawcu^vTcCf 6o 

uvccXmv ^o^iftr^ S% i^i§@^ ^Xf^f^' 

'veii fjLfjv i^ixjTfifi iTov@^ yXvKvq ' i; yccf t w' ay^ 

•VX CLO^ 9 i igtZFCLVffV 9 i %£ftA)C€«( i^^CL ^ifOVTCU 9 

d}StC avToT^ i*ari S^iia, awiiJU7Siro^§^ io^iTO ki^kJI^, 
xai JoA<%rt) B-cofjLifyig , vy^og t6 fH^Jxf^^ i^og » <Jf 
01 Ti Si liififiy ^ovaKig TraTma-iv d^a^ov . 
TiV Taii ToXfJLfia^uiv dii&iiv ia^OTaXcurrai 
if /iaa-i/Sji Movt^ t/j^ oiiTov dvTiloaAonoi 

ifiS TTO^Ct/dcOV Si TiV CLV fW^CUVOV ilTKOi » 

n 3-cSag K4(K0tg9 fi fivoKi^odTOLg ixlvotg^ 7<9 

fl ?^^ov cuyay^ig » ^ KfiTta iravr e AfCj^WTi; 

S^^fj^ XvKng oMaav^ S-vvvng J\^ dAnjig* 

dy^ivTfi§^ oig , T^^cdvctg iXov SovaKnig • 

a^K\ov i^zFaKi^igy Ka) fjLOffJivfov da*sra?\i^ig* ' 

riy^iv Jl i^zrss-iiig^ Kcii TfiyA/Atf ijj5u&A?6c* 7 J 

KaTsr^iov ix^^^fi^i » d^SovcLg V^euTn^ig . 

fic^^ (Tt; jiM<, Nij^t;, x«6.; Scufiovig AfjL(piT(iTfig 9 

^Si (ptM^iScOV ^^OLSmV %0^6( IXnKOiTi. 

Sfi ycL^ iTs-ifr^o^pciSfjiv fjn ^ikcu KaXma-iv doiSai* 
SeufJLoa-i S-fj^o^Povom TraMvTfo^zs-©^ 'tp%of*' diiaoiv. go 

HfoiTa fjLiv ai^fioi fJLti fJLoi fJLcLha Tciovig i^utv * 
fj ya^ Ti a^KOTsrihoun S^o^lv fJLiy v^zni^x^^ 'i^CFTsrov 
XJgiic^\dvafKaifi 9 %p«i« J\, cl^ol To/p^ov dhi&cu* 
SfiScLKi ^ iv SpjfjLolaiv dvdyKft Sii^a SiicScu, 
y^vaur iKa(P^ii^o\\a Ka) ivpooloig fjLihaa^ai • , %f 

t£ fifj TnaXioi Sfi^g i^m fjLuMvioav^ 
fiflSi Ti Mrzf\aXior kcu yci^ yreri ifi^ia^euB^eu 
Sfi^a)v iwcL?^ioig XS^ TToXvay^a ^uTa . ^ 
TnyiKa fJLOi iifJLCLg aii KifcLa-adfjisvoi OotroivlciVp 

A Z 4 onniANor X^l ^' CU^Ct Sl^m^'^ fZtV iiariKfOuicLom CCKOVTCLg 

dfjL^PiSviJLiigy TcLvcti^f S^i^ss-clvfiv J^ fcWi [jLiff^a-oQi ^cavtig* 
Kcii yd^ Kcct S^m^ia-cri ttu^ov (povov ivTvvoivTO » 
KcuTi Kcucuv ^ogioiiv ai\{^ff^^icL<Poi>Tuiv' 
/.cUyi J\^ ctv TTi^og fJLiv ctyoi Kvvagy l^zs-wiXctTfig S^ 95" 
'i^TAroov iSvveii KvQi^vriln^cc y/iXmv . ' 
tv<^cLKiodg Si xiToivcL kcl) i]g i^ss-iymScL Tvf^cLg 
' i^iSa , a-(pifyoiTo e^ i^zsrviiJLOiSolg TiXcLfjLSTiv • 

CLVX^V(^ UvS" iKCLTi^h TTCL^t^O^OV tK TTCLXOLfJLCLOtiV 

UfJLCL Tn^VoOhjOn OTSriTOi S^iVCL^Sv VTSTi^ lofJLOOVt loo 

fyiiav ig KcLfJLcLJov • yvfjLvola-t ii Troaa-h oSivuv 

Kiiv^g , Toia^iv 'ix^fi fJLiXiTcu Sva^^KioL 3-fi^v , 

c0§cL Ki fJLfi S-ijgiTa-iv cL^sr ofjLfjLcLJ^ vm/ov fcAoiJo 

viX'^ T^iSofjLivoav ^jrssrcL^oig trsro Toa-a-i tiA^Aaiv. 

fLflJl OL^CL Aof^ar®- ^X^^^ fJLaXcL ^ioVi li)fiKiv HfJLc^ lO^ 

TTO/Xt^UKi KlVVfJLiVOV mOii) KiXcL^OVTOg dfJTii 

Bij^cLg cLViwjoifia-iv 9 dvfii^oLV Si <piQi&cu . 
ZSi fJLiv iv ^y-iXt^oivjo S-oov SifjLcLg dy^ivTij^g • 
Toiag ycL^ (PiMet AfiTaiiccg loxMi^ . 

A?^OTi Jl dTkoifiv od^v iTsrl Q-fj^ug Iovtgov • l lo 

flfJLCLl@^ WoLfJLiVOiO , KCLi hf^CL}{^ dvOfJLiVOiO , 

KCLi fJLia^UTHi TTOTi /f io^i^iii, TTOTi ^ CLVTi KCLi Of v^J 

S-fi^Ugv^ZF dKJiVia^a^i a^i^^vcLifjg iSdfjLcLa-a-cLV. 

riodg fJLiv TiTcQcu 7ri§iSi^i(^ dygivrij^i , 

iprua-cL yaXfivioooa^cL TruvfificLTioia-i S^ofcoia-tv, 1 1 y 

ucL^i (pv7St<ojoKa> 9 kcl) (pv?^o^oco <p6iV07sroi)§ca* 

^^oxct ycL§ TiXi6iiari Koti m^aroig , KoLi fjLi^^sswa^i', 

KcLi Kva-\v eifJLfi^^^^a-i' B-ieiv ivKocLng oo^cu 

tiOL^i X?^^^^V » ^S^^S^V ViiPiOOV iKOLTYl^ , 

wsF^woTi Trovjo^o^oia-t (icLT^ TrXfjo^ai B^oLXoLa^a^ct, x%o 

€l^yv(pOL TOtVOLfJLiVOiO^i Xivo^z^i^yoov O^ACL VfjOOV* 

oTsrisroTi yoLioo ^^oTola^i pvTfiKOfJLH^Ti yiyffiiv , 
QTsrisroTi KOi KcLXvKixra^i KUi dvQio^iv cLfjLfjLcLlcL ?wek'^ 
4 TTCLXiv i%ctn:iijiTLV o^z^oo^iyv^a^i T^o^ssr^cu^ x KTNHrETIKaN A. f 

xoujrzxrog ASfjva^i^ Xt^zo-ct^v ori yoLuXiSa ThfiSu f. 

KOU fioTOW fllJLi^iSodV S^A^c^v i^iXtfvtu x^i^f 

(rifiQXcb fjLi^Mra-aoov or% Mi^cl Kff^ioL l3fiSet . 

XiifjLCLTi Jl iv fjLia-cLTco fJLicra fificLJ©^ ciy^oiTo-oto , 

€WT£ Tig iv ^fiola-tv viaro c^srfiXvpyt Xicu^itg 130 

KOLQ(piCL M^CtfJLiVOg Tiy KOLt OOKUfJLOPOif <PXoyoL Vi^ff-CLg, 

dyX} 'TTv^og KMvSiig aoTsrXia-TcLJo So^ov dfio^og. 
Iv $1 S-igu ;cf «w Ovyiuv (phoyoica-ct^f ivirzs-fiv , 

CL^fjV T ni^a " KiXofJLUA J^ ItSF CLi&KoV iKCLVStV 

TgctiTfi J-ar dfiL<PiKvKtj , o9 icoSivov dy^ouSrcu i g ^ 

l^oSoii®^ ivs^kv v'?sr iv^zsroifiTov iXiThy^ 

yUOTOfJLOV ^OLflLOLXf^TW i^lffiSvVHCriV CL^oj^OV • 

h TTciKiy iff-wi^ificrtv 9 ot iiiXt(^ ^vycc K\ivf}y 

oV^aroTE ayjfjLcLiyhcrtv icLig dyt/j}crt vefXvjig^ 

iVTe Kc[lct^ix^a-tv i^ssr) a^^iji^ag yrcLXt a-fjK^g 140 

^^lSofJLiVCU fJLOL^g T€ » KOLt nScL^OL KVfLuivna-CU ' 

ol J^ dTsro Kcuvicov cllioJov Tr^oSo^ovjig ivuv/^v 
TTCLVTig ioCia-t ^iAi^a^t Tri^icrKul^nct TiKiiCoug * 
. dfJL(pt fJLZv ivyKfjvag SoLfJLctXctg (iXofrv^so^SFii fJLo(^c^ 
avTCL^ ivK^ui^iig oioLg TTi^t ^?^x^^^i dfJLVu>9 14^ 

fJLfjKCL^Ug UVT i^iOoi y KCLt (pO^&Z^CLg ciKii TTCO^M . 

Kui fJLfiv Toa-a-cL (pi^otvjo ttoti wrifjLi^g |t;Ao%^ t£ 
i^yoTsrovot K^UTi^o) 3)fi^g i^iKvii&g o^zsrKu^ 

tVTiUT ivSfj^OtO^fliyU 'j^iiovju 0OVOIO' 

SiKJvU T€ , i)(^UXi0Ug Ti , ^^OX^V Tg 7rohV<>OVU ^iOffJLUt JJOt 

ct^Kvug 9 tv^^^iug t6 hvyag , tuvuov Tt Trctvuf^ov , 
cttXfJLfiv T^tyKoiX^vu , a-iyvvfiv iv^vKct^vov > 
d^^ssruKuyov , KUfjLUKug Ti , ku) iv^zsr^i^ov caKvv oi<Tov > 
CPcLoryuvu , ^TsrXftyoLg Ti , XuyoooPovov Te t^cuvuv» 
ctfKvKiSug a-KoKtug^ ftoXtQcTOtyiugTi Ko^mugy iff 

(rzs-u^ToSijov fjLfj^tvSov , iv^StrMKJov Ti ToSuyffiv , 

CLfJL fJLCLJcL Tty ^UAtKUg Ti y TToKvyMiVOV Ti o-uyfjvfiV: 

Iwsgr^f cfl ig B^^ffv fJLiyu KvSniv\ug dyi^om 
ct^a^img, ^ fiLovov ot\i jjgfg/oi/fej ila-t TroSta-n 

A 5 6 onniANOT 

S-fjXvn^cu nMetv So?dXov S^ofjLoviv '^vXoxot^oi» 1^0 

dXtC oT dXtvouBcti -XQiiO) (pi^oStfMm firo^ 

iW^aro^v dKVTffoScdVi d^wo J^ i^ssTTsrct^cL Tff^otr i^KHv, 

oO^CL Ki f^n %p€fC€5^<ri /uXcuofiivoi Cp<AoTfl(^, 

Kcti T diovT ctvirjv K^vi^nv (pv^ctvSi vioovjcu 

yfCfo;, ^o^KxAi^igTiS-oxij kcu iufictXiog Tfjo)^. 16 S 

VtAr^^odv Jl aloKct (pvXa, * roa-' iSvicc fjuv^ioL ^&;Aa)k 
90-0-0, (i^oTolo-i yiviQXu S^i^curfjLtvct olrov i^^o-tv' 
d}^* ifjL^zarvig i^ioo > roarooi [Mira. Trao^i K^ctlctMi » 
coooi S-' iTar^zsraXiounv d^ifrivaow ofJuiKoig • 
Tv^ofivo\y 2ixeAo), Kf?Ttff, Ma^riKig^ A^gflMO/» I70 

YLotTrTTctSoKOLiyJHctJv^oii l^KuSiKo)» Mdfvnjig» Ezruo), 

lOVigt A^f/l.iViOly Ai&Jig, &§fii'Kigf E^fJL(ooi. 

iTS^Txtov J\^ iv Trdvjio^oi ^cbvi^oxov i(P(curocLvlo 
tSfjLovig IwTsroi^ofLoov Koi ^HKo^mv i^zaria^i, 
uSiOiV og rciomv ohov iifJLotg i<yi^oLveS\eu^ 17^ 

fictiOV V^Srig Su§^<Pl fJLiTifO^V v\l/i Kctfnvov 
dii^oiy fJLiyobg etvrog im Tri^itjyict y^ct. 

V\^i KOt^fl , ViOLTflV Si yiVUV TTOTl Sii^0L$Ct ViVOi • 

«VfU TTiXoi (pOLiS^OVTi fJLiO0<p^0Vt ^K J^ Ot^Ot KQ^fig 

dfJL<pi fJLiTOHTTCt T^iX^V TTVKIVO) OiiOivjo KO^fJti^i, X80 

cfJLfjLoL To^ov f TTvfOoo^zirov 9 i^znoxvvioioi ict0OiVOJf* 
^^ilcti fivigi ^ofJLct /^ et^KiOV, notTct (iuict* 

yv^OLMfJ ^il^Vj TiMioi XoLOiOLVX^V©^ 'i^ZPZim , 

tiog OTi X^t^TfJ^f^OCt /ioOoV ViVii T^Oct\iiCt • 

TTiiKv TTiXoi ^iQVOV i SoXlXOV ^ifJLOLg, iV^iOL VMTCt, igf 

Kcti fcLX^^ dfJL^iSvfJL®^ fJLioov i%iot mctivaoct' 

iK ^i S-iOl TTO^tj fJLirO^ZS-iS^i TOLVVr^lX®^ ^?*l * 

fjLfj^o) Jl iv^zs-oLyag 9 fjLvoo^ngy Mrdoivifkv 

O^SoTiVUg SoXiXoi n TToSoiv TTi^lfJLnKiig OLVKo\ , 

KOti fJLOLhct MTrjctXiOi , KCti OOL^Ki XiXiifJLfJLiVOt KoSXot, I90 

0T06 roLWK^ai^oiOiv di/^oTsroSio-o i^^ctOoto^i * 
Kcti o^v^ov dficXivoilo , 3-ioi ^i TnqiS^ofJt/^ oTsrXfi 
v^l/i fjLU^C iKyotifig^ TrvKivn* Kiqoiorcret, K^ctjcuii. 
Tolog f4,oi (ictivoi Kfctn^nv S-ij^uoy iwu KTNHrETIKnN A. 7 

S^vfjLctivm 9 avvMiXGg d^yfiog » QZoifjLog 'inarTffog " 19^ 

Tt;f crjyvoi TOtoirk , kcu Ap/Jt^ivioi > x^ti A%^oi , 
Kct^sr^srctrfoKcu te ;cAJ/oi Tctuf^ TTOo^Txrct^oi^i vifiovjcu. 

3-CLVIJLCL St KcLTTTrUr^OKlTG-l fJLty tS^XKOV OdKVWO^iXTTiV * 

tWoKi fjiiv myt?iov v^za-o ^ofjLccTicra-iv o^ovjctf 

KcCi yKcfjy^oov CoQici)(rt Si/JLugj TgAe^^^' dfjiivfivoi' aoo 

KoctfsnoTifOh ^i 7n?iii(nVy oa-oo jJLctXct yyjoctCKaTi • 

Kiiviig ig TToAifjLov fiiyctAfivofct S^capf^Tiroio , 

tjCi^odvctg T i^zs^ S^rffugj i^zsru fJLuAct B-a^Tnivjig 

'oisrXoig mf\icLctv , 7nvKtvy\v fij^ ti (patKctfycL > 

S^ftpTiT ivvotXiOio-iV ivoLVTict^fffiaxLS^cu ' 2oC 

ncog fjLiv yctp T6 fjLctx^f^^^ ctffitog tK?mv i^zr^sr^^ 
i\Xov iyiftrifjLoSov ioAsxoiv 'zroAifjLmov ctvASv j 
il yrug ctvTct SiSofKiv dTctff^vjcjota^iv oTS-o^^zFoLig 
ai<^yjo7cri Xoxov TriTsrvKotcrfjLivov o^zs-KjTVKri , 
Koi ;^aA;coy a-iXcLyivv]cLf Kcti et<^feusf\ov\eL a-iivff&if^ 2lo 

KOLi ftoLSiV iVTi fJL^HV Xf^^ > '^^'^ ^ OtVTig Of^€i¥ > 

KoLi fJLcthv iia-cLiiiv KfUTifov o^vvSfffJLot /^ctySv ) 
TTo^uKi Kou &iicdv uvSfoiv iwiXeurcTijo TTvfyoig . 
Tif^fjLogy uiy/^io^a^ctv vTffo^sflifov ivTt (ifOTolcraf 
U(rsr\g v^srif Ki(pu?\,iig iTnKotfo-tov da^mJl ifiiifif 2If 
oTrTTOT iiXSoiivjui Sriim 7ro?<iv f^uXuTret^ui , 

K(U mSioV TiVX^^i fliTriOfQif i7fluSo6iOV9 

SouSuMoVi TTVKivoVi TToAvofjL^etAov, uvTiu J^ etHy^jf 
^fltAxS eimQfcoa^Kii (puiSovrtug • uiyl^u J^ omcaroi 
K^j[iOfA.ivtjg UKfiVog UTtucrfoLTflci ^aAuV uiSfif. 220 

iTTTrotg fJLiv 7rificL?^u (Pva-tg Tropi TiXJ^ta^ff^e^ 
vifiifiody KfeLSiffV, Kou <9fi6icri¥ euoAov ifTop • 
«titv yivoo(rKiia-iv iov <Pi?\AV ^ioxn^ > 

KCU Xf^fJLtSiia-iV iSoVTig UyUKhVTOV ^yifJLOH^eb^ 

KCU TTOXifJLOicri TTia-OvjU fJLiyU c^VfUXJiTiV iTuifOV. 0,2^ 

'iTTTrog iv vtrfjLivnj fij^iv TTOTi Sia^fjLU a^iOiTr^g» 
Kcu 0vcriog S^a-fjL^g vTrifiSfUfjLi , juei Aflt&K lixn^ 
dvSfOfjLiiiv 9 Kcu y?Jia-a-uy ofJLoiiov dv^fo^TtoiffVif . 
'iyrTri^ iwet^(^ Si MUKf^Qvia ^uari/^og g onniANor 

HiiKiOot^Actg o^zs-^joicriv ivctMriA ifjfteuta-Kiv . '230 

't^7sr(^ {'ZF dvkplKafv tGav K^CpoiO-^ wcSicra-iV • 
<iM@^ v^ssrif TTovTioio , Kcu i ^Octvtiv i^u}v%v • 
'i^7sr(^ u*srip vt<Pioov XifjbetfOKlovov viyctyt (pHrct • 

KCU ,XP^[Jti6cOV TTOTt TTuiK®^ U(J>' i;WO%0« So^liTl 

S-f\Kct\o rov mf(r£v Aariffymoov (ieun?^cb. 23^^ 

€&%flt /[ av ri^tri Ova-iv roit TrcLfjL^aruv ctTSV^rov 
ig (pi^orrijct /jloXuv , r^v i B-ifJug • d^i^ct fjiiv^Tiv 
axf^^TOi fivcroivi KccictfTjg J^ ifctaa^i KvSetffig, 

"EkXvov oig TrfCzroLfOih TrohvKiictvoiiv Ti^ clv^tKJcov 
hmXov ixiv TTiSioig 'i^sr^srm dytXcLiOV ofJLiXov, 240 

TO^ Travrctg fJbtri^zTAircL octfjuLo-c-ctfjLiifi TrfonKvfJLVng • 
hsr^ss^etXtfi v^a-^ Tr^ohiTsr^ Svo 9 fJLffrtfict, fjuigvffv > 
KoLi fJLfjr^og (piXifig uTsrofJLce^iov ucgn TroiKov. 
dvrcLq i^zxru fJLtycog ijV , miociro ^tr/nf^ dvfj^ 
fjLffrtqet TTcuSog ioio ira^ eiyKoivi^i ^ctAicB^cu • 24f 

rag afl dg iv ivofja-tv dvetivofJLivag 0ihOT^et , 
KcLiydfJLov dfjL^pori^oiO-iv d^zirooftojov 9 wiriK isrujct 
etivet r^va^KOfjLivog y Sokifjv i^sri fjLfjnv vOcuviv^ 
iXTsrofJLivog KctKtuv yivog 'tzar^ziroiariv TTctAiVo^ov. 
a^fjUpOf) fJLtv Trqoan^ct KoLXv^ctro ^ra^oSofJLtvoov 2 fo 

aThjoia-i fivo7g> fjLtri^zsr^oL ^i xj^a-iv ihctiea . 
Trdv SifJLctg ciJaJW, KfiaSii' tA^znro yd^ ^n 
iSfjLfiv Tr^Svri^v d^zrctfJLuh^vcu <pihorfi\og. 

KCUActl6&fy oi fJLUKCL^ig , fl^COV KCLKCt' KCti rtliM^O 

^og dTsro^zflvfiOg B^ethctfjLog ^rvyi^c^ctjog 'i^zsrwoig p 2f ^ 

ciog iv dv^omoia-iv iwfjtpivSfi Tr^^srct^oiSt 

Ket^fjLUog yctfjL@^ ctlvog dAviftovog OiSifSFoScto • 

el Jl on yvfjLvui6iv\ig inv ctrviv ivotia-ctv , 

Xo^Yta-iv Jl ctd^retv ctviu^ovng o^zsroo^oug , 

^ fjLiv et^ ri^fJLoov etyovov yovov , etvrd^ y Oiti/ot z6o 

etivoyctfJLog f KaKoMKJ^ogf dfjLiiro^a fJLtiri^ct ^uA^v 9 ^ 

l}\ji fjLctA' i^i^6fja-cLV dfjLiiAiXct (pva^iooovn, 

Siff-fict r d^offfj^ctintg trfjv fjtiydhct x^fjLiSovng , 

M S-iag fMxotfctg fjtofrvfofiivoi KctKonfr^^ 9 f » 
ct^ctg T KTNHrETIKHN A. 9 

ifdg T fiu;g#f6eyoi TroAxrzrfifievi vu/A/pujrnfi * 26 f 

ii^/i ii [W(o/moiT%, Kcu €U^TW dter^ovTiff 

drnwi^ iTiT^cw ict^ K^cbKoug iKoams » 

oV^ (nmi^^tffTWf t iov Jl a/aro <Pipyog ifUfara», 

MToOovoi icA/y«bm( tW dXtoi^am KOftfva. 

ih (pdTng ^fOTiffi K?dog hrzsroio-uf fAiy mHu . a7(» 

Vursrodv J^ > oco^cl ytviA/C dT^viKetxc fw^t^ oue^ » 
diojTa,Toi ZiJCfAdi » AiXvGfiiov cm vifiovTai » ^ 

Kcu T^KOfvivov ofog 9 ofc roi ^icczrce^ EyxiAdtJSsio» 
irvfrols euii^iowi» iffjyofAfivoio KifOuvSf 
I,acmifig iJmnis dnKOLX^MVf divaov mlf. 27 f 

ff^cumoTi^i 'LaLihoiv ii Tret^ Eu^^r«0 fni^e^ 
A^[iiviot9 netfdot rf (ietSuTar/iOKetfioi T%\i6>iarat^ 
k»^ et^ KM nei^om fJLiyet, 7rfe<Pifiicrtv iGfi^ 
dKm^Oia-h TToiia^cri K^eUvomq mSiota-i - 
nnivota-sv TAXl^ fiSvl^ ivemiov la-o^eifi^ agO 

euiTog etidiftotT(^ iwiSuoav yfjeL?wmVy 
fl fd^nJ^ TctvetAjO-t nveta-a-ofm®^ TTii^yiTatif 9 
fl dleAOW iro/aola^iv oXi&ctivm foQioiCt, 
Tecaoy iSfigi^ ieuri S-oo) yroSet^ vivifAomcbg " 
d)^ ohlyotf ficuoi rc fAivog kcu dveikKtSig ^TOf, agf 
Kci) S^ofMv iv irecu^iaiv iXif^ofitvot ^etSiomv 
iiitet Jl dyAetofMffPa kXvtov iifAetf dfJi^pna^aSlo • . 
oTa^^j^v Jl i K^aTi^v » ^?iOT(o<poVf eJfi/^eJiAor^ 

Metv^ecv i* aioKa ^iiXa Trohs} 7r(o0ifiiTtv dza-avlesv 
ifd^) SfofAW Tavaaq rc > )^ dfJL^\ 'mfng dP^ynv^g* 290 
xeu AiCuig fJUrd T^g io/JX^^ i^ofAOV iKJiAma-sv^ 
iiSutJl dfjb^artfoia^w ofioilaf irhyiv oceiv ewTg 
fJfAt^vis ila-iSioiv AiQuig K^aTi^oi y^daauf . 
d)i^ iifiag eJoAi^w * TrMv^^at yd^ dfJt<p)q iXdO^t 
tSv a?iiMv sr/svfd > a^ctSiviv Kltva, S-\ liViKiv ei^i 29 ^' 
^etaaovig ila-tSiOiv Ka) K^iiaa-ovis idv^ o^inv. 
fc&Aoi J\^ ^i/dH <po(ieiv Trv^oiira-eLv i^^v, 
Kxi T6 fjtwfifjJ^miv Sr\\jiiq i^ifjtua^ ivmviv . 
hrwot Tvgaypfo) Si» Keii a^sr^sra Kpja-ta (^vAoff 

B i 10 onniANor 

dfjL^pGrioov K^cumoi-n 3-ietVf ^Xix^ rt TriXovJcu. 300 
, Mav^ci>y coKVTi^oi S^iceAoi, 'StKiAciy St riUafSoif 
Kcu xa{iOiffii riki^^a-i Koi ilpxov etlyXfjivrif , 
Kot) f^Svoi fxifJLv^oTi fxiya (i^x^l^ Aiovt(^. 
71 yct^ rot S-roio-a-iy iTff ccX^oig ctTKet ymSXct 
'hs-^zrofv cc^fJLivoCi TToTkct ra rot ^^a^aiv o^zro^Tsrai. 30f 
^iK\cmoSi<r(r iXcLOcig KucuvooTs^iaq o^sr/J^oto , 
ct^KJoia-i y\avK^i , kcu Trof^aAiura-i iapoivag , 
aiSoova^ J^ 'izF^igg mj^iXafjbmag dfc<p) c-viO-Tiv , 
OAjra^ i^iyP^vas x^S'^^f %<tfra-o7(?Ti Maori . 

Kcixt^ii <fl iv Trdvrvra-i Tri^^ 'Trcmrzsr^xfig 'iiar^og 310 
J^ia-cci©^ , rov aywiv i^iKilavoi (iaaiAfiig , 
KaXog iSiivy arahog n ^tfnv iv^sriiiii Sio^fJUf , 
(icuog fiiv XA<paXyiv , 7ro7h,oq Si f^aSvr^tx^ <S«f fjV > 
xvSkoc^ iKari^di fJLiXix^oiaiv iSii^eug. 

Kau fJLi^v aXt^o yivi$?^v i^ri^a\ov ehr^ccuo , 315 

^ikIov, cifi^viAov 9 r^g a>^fyag KaAina-iVy 
fj on Ka^^iKOfiota-tv iv i^iaiv cL^fiaKaaiVi 
il ori 'Trayxv B-ikno'' irsr^ S-vj/jjji^iv o^hhv. 
Sota Jl iTsr oo^fym rtXiQGt TroXvewha Ka?i<vi. 
70) fJLiv ya^ iu^fjvy KaT^r^tx^ t iv^ia v£ra 320 

yiyga(parcu So?^x^ai,v irsrtir^tfjLa rcuviiyrt » 
riy^tig oiag S^ofj x^cuTsrvS Z&^pv^otoyivzSAjfi' 
ro) ^l a^ ivr(oxa^.otai TrioiS^ofjua SeuSaTi^vlcu 
a-cp^aylatv mKtv^atVy ofjLoiia Tro^a^tiaatt 
VHg trt VffWtdxM^ yfay^av nxyifjLovig dv^(iig9 32f 

aiSofjLivo) %<«A;caJ ravattv r^ixa Trv^aivovng . | 

AfiSaxt efl dXi^a (i^orot Travi^sa-i^^ova fjLfftiaa^rro % 
^cSAov imy^d'^cu kcIv vfj^vt fifjr^og iovra . 
c^ Troaofi KfcLiifjy TToaafj fjLifJosnaat ^gA« 0^v. \ 

i^^av o^srccg k i^ihodat • S-iaav TroAvet^iag iis^zariig , 330 
fMir^og \ri yXayi^y,at 7ri()i^ofjLiViig Xayoviaatv . 
c^rsron B^fiAvn^v ya^ «Aj OtAorviatog o()fJLfi , 
Jar-arov J^ ifyvg tovra KAvrov ftiyaAfjTo^a fjLifjuvij , 
ivi ron ^idxt^aat iroatv KoAoVt dfjLpi Si Travrfi KTNHrETIK£2'N A. ^lt 

Kcu iroTi MkJpov €ty>icriy eW dy/,diri KOfjLomrcb. 
tag Si Ttg ^i^im J-aro w/jiOoKo/JLotTt yvveu^w 
UfjLCKTtv d^imHa-i Keu ecv6i(n TrofOvfioia-i 
^e\}/0^€y@^> Ttnioiv rt UeL?^cu^mio /Av^oio, 
«V S^cLAcLfiov fiocivfiCiv vfi,f}V vfAiveuov diiiuiv ' 340 

o^g 'i^z^-Tsrov a^ifx^vreot yei/jLii?<icL t^ ^^ftgtfon** , 
TT^otB^iv ifig dkoxoio , xAvroy '^roa^iy , d^^ioavTcL 
Spi^ov i^vaa^t , O/Ajfj Ai?UfjfjLivov tvvfjg* 

C^i/i Si TOl fJLi6t£a-tV {'ZrfffeLTOV ig 0l?iOT9ITeL. 

9 Jl tharoKua-areLfjLivyi 7ro?^€t,v6icL ytivcLTo TreuScLf 34^ 

vfiSvi fjLiv '7roa'i(^ yovtfJLov S^ofov diifcureL , 
Si^cLUiVfi fJLop(Pfiv Si 7ro?ivxpo^9 o^pdaXfjLolla-t , 

TotCL W KCLKitVOt i TOtTtV OOVCUUg JJLifJLt/jlVTCU 9 

fjLtfTci^iHV ynjKtvolrt voi^/jLcLTtv i^vr^pig, 

iwzroTi ScuSoLA.Gda^t Tri^^icLSfo-a-i viora-^g. 3^0 

iVTi yeif ig (PtXoTfiTct 3-ocu rpfjpcovig tooa-t 

/juyvvfjLiPcu ^rofjf^na-a-t (ioLfv06ofyotg dXoxotTt , 

Aj Ton fjLfJTtv v^euvi xAvrjyV TtSeurorfoO(^ dvfjf * 

etyx^ St S-fj^ivTifiyrtv i6viKaLro SctiStL?icL 'jroTXei » 

iifjLarcL Trof^fta • reu Si k?^iSov oa-a-t fiet^^a-cu , 3 J f 

S-vfJLov lcuvofJLivcu riKTifa-' dXrzrof^pvfoL rtHifcL . 

^CU fJLYiV OoSi AcLKCOVig iwi^PfOVCt fJLffria-OLVTO 

CLta-t (pi?^cLtg dXoxotg , on yourifcL Kv/jLaivuTt . 
yfa}\/avTig mvcLKio-a-t 'TriXcLg S-io-cLv dyXctd xJ^ij, 

rig TTCLfog ds^foLi^cLvroLg iv rjfiifiota-tv i<pfiQ^g, ^60 

JSltficLy Kcu l^ctfKia-a-ov y ivfjLiXiffv 3-' ToLKtvSov, 

YiOUrOfCL T iVK$fvd0Vf KCU d/WKO^OVOV no?\.vSiVK9lV 9 

' liiSing n vtvg 9 oir iv fjLCLKCLfia-a-tv dyvuo) t 
^olCov ScL^PvoKofjLfjv , Kcu Kta^o-oCpofov Aiowa^ov * 

£U Jl i^lTifWOVTCU 7rO?\.VfjfCLT0V ilS(^ iSSo-CU , ^Sf 

riKTna-iv rt KcL?<yg € •ari KeL?^ii mTxflfjijcu . 

TolcL /JLiv d/Jt/p! m^zrota-tif • drcLf KcLrdidfiSt <pi?\}j <Pffjv 
m/JLov i^zrt a^Kv^^joLKm, roa-a^ot r i^zrt T^at Kvvio^a^iv 
^hPX cifi^fiAot, /JLCLAeLT dyfivrvifa-t /JLiXovrcu . % 

B 2 12 o n n I A N O Y 

Ucttovig, Av<rovm, K^pe^, ef^i')Ui» lCq^^» ijo 

ApKoAig , Afyim » AetKtScu[^o\/m 9 Teye^r^ > 
XcuffOfjLclTcu , KeAto) , KpJjn^ , Mfltyyjjrsf , E^arewi 
otrarot t Alyvixfloio Tro/^^^UfJLa^omy wjr ox^cuq 
(inKoXioov ifoit AOKfo), xoLfOTToi^i MohMTCoi. 

Ei St w Toi Kifctarou (^i/^v ijrXtTo Slc^ YmiXcc, 57 f 
uccoi fjLiv ir^QOTL^a, Xix®^ Tro^avn KvnTiTw • 

tiCl^k yCL^ flciT^V ^i^JOTnCTM fJLllJtJoKlTCU l^a 
Blfl^i re KCU CKvXcLKiCa-i , KOU i^^fJLiVOLCn ^eLKHTl» » 

ii^ioig T o^yia^tf kcu uveb?Joig viTS^oSi^ra^iv . 

ua^i fjLiv xoxUvTog e%i^ 7nOopjyfjLiv(^ IS 580 

JkJo Mx^ '^ot) S-lva S-ctXeLO-a-etifig eiKoXM. 

ueL^i TTovTog 0AO; ii m^io-fjLei^eLyu KuQl^lf , 

Kcu viisroSig yoLfjLiovTig i^zsrt^^iTa^aa^i ycL/oiVi) • 

ua§i Kou T^fi^oovig i^sridv^a^i TnXiicugt 

^fZF^sroi J\^ eiyfcLvMig c^zsrt <po^Saa-iv o^stPJ^ovtcu , 38 f 

ToLv^Oi Jl eiy^vn^Gtg i-zsr; TTo^iOLg o^fjLoLfvaa^i , 

KCU KTiMi ttXiKOiVTig tV UOLPi fJL^XoZcLT^a^iy 

Kcu KoLTis-^oL TTv^otVTig i^SToxf^e^a^i .a-vtffa^i > 

Kou Xif^cL^ ^^a-iifOTiv i^PiTsrwtv^a-i x^fjutifcug . 

Kou Jl covTolg fJkt^o^srta-Tiv iv uou^i fiei^y tgaijtg* 390 

ucLgi yoL^ wavSvifJuog i^sanQ^iQii KvSi^eicb . 

EQvtCL O^Oi St KUvSv B^CLhOLfJLIfZS-oXloyTi fJLtXiS^O) 
eLffliVCL T eL^flXOia^iV , ioiKOTCL T i^ox^ (puAflt. 
A^KcLScLg HMioig i^ifjLiTyio * JJcuoai K^Tctg , 
KeifoLg e>^'Kioig , Tv$ayiyeL'yiyt6XcL AcLKiaa-i , 39 ^ 

'ZoL^fJLcLTiKov Tt TToa-iv '^o^ioig 'Tr^og iQff^iicL VVfJL^mV . 
aSt fJLty tv Ki^eLa-eietg . dTcc^ yroXv (pi^cLjoL TreLvjoiy 

(pvXoL fJLiVU fJLOVO^PvP^Mf TCLT VifiX^ TtKfJLl}^CLyTO 

cLvS^ig imrcD^jfi^ig • tcl St fjLv^icL (pvhoL TnAovTcu , 

Toiy afjuQiv fJLo^cpcu re kou uStcL toIcl TnMcBoiy . 4^0 

MflKtSeLyoy K^CLTi^OV SifJLUgy OL^OV ^St KCL^VOV, 

kS0oV9 ivyAffvoVi kvuvcu ri^Sof,ty o^ZFCd^eu' 
Kct^X^S^^ y iKTclSioy Ti?iiQoi <rofJLcL , ^cuci Jlv^srt^&uf 
actroL MTiifleLAiOiTi Trt^i^iXt^oivS'' vfJLivta-a-i' KTNHrETIKnN A. IJ 

o^oTiycTi? HiOi^y Tctvcuii SoXkXnil^^ «Vo^ t 

eufiig oif^o^srAetrecif ^Mv^v i^znKct^ut Tctoroiy 

oa-(pu6( iva-etfKoi » pf yrtovig ' ctvTci^ o-ar^e 

^(i^vri T iKTciSiog T% TTiXoi ^oXiXfiTKiog iq^, 410 

Tolot fJtiV TCUfdM^iy iOoTS^/^OSVTO ^(OfJtOiirs 

io^Koig 9 ^Jl £ A^Oo^iv 9 d%A.c7sroii rg XAyu^ . 

eSf^A ^ A<^^' fri^i , roiiriy fjuiviSfiiog ci^jcn » 
o<r^oi itflw Tctv^uri» i^srtxgctov i^vyiyuoig » 
jM» avctg vtoQt^fj^ i^srod^ctmg oP^Jia-a-ccv, 4 1 f 

oa-a-oi /jtfiSi hiorrctg iag Tgiiaa-uf etva,KTcbg > 
^T^<p€fg9 TT^vio-a-iv ioMOTig ctKgoXoCpom. 
a-ifjLOTi^oi fjtiv ictrt Tr^a-arzs-aTct > iiivci J^ vTfft^h 
vfvGi i^zFia-Kuvioia-i fjiAiTo<p^et , kcu m^oiVTig 
i<^6aXfJLoi xe^ofzar^a-an v^ZFo^ixQovTig o^zsrooTa^aig* 42a 
fwog a^zarag haa^if^y KfetTiqov StfJtetg > iv^ict vSTa" 
K^ujirzFvoi Jl^ i rf Asdyj^iy > aTot^ fivfog ivio6i ttoT^ov » 
Kou Sivog a<p^0Vt K^etXfi kcu BvfJtog eivcuSrig. 

Eg fjtiv wv ^fifnv i^zF/^^io Tola ytviiXa 
etixfjupiiy a-Ku^MUiv, Toi KvoaSahA7rav\a MmTcu. 425 
Xl^oicu ^l et^yiwai r£ KctKcu fJulKa » xxjavtai rc* 
^i yaq viiXioio ^igeiv fjtivo^ mKa Svvemcu 
^Ti vi^o^^/^TOiO fJLivog mXvxfiif^igii ifpjg* 
HAmt Jl iv ireuma-TiV eL^i^ivaa-i Kvvia^cri > 
To7g iKi/^oi fjtof^cu fjta}^ Syi^a^iV oifjtrj<3-^ci, 4^0 

fjLfjAo^ovota-i XvKOigt ^ Tiy^ixnv ijyifjLoio-aeug 
jj Keu ciAarzsriK^ifa^t 9 S-ocua^i Ti Tro^aAitaa^iV » 
fj owoaroi ivifjuvjfr^t 7ravii^i?\jov iiS®^ iXM^ 
arnox^^ • jJLoiXa yag Ti S^oo^ K^an^oi Ti mMyTcu. 

Ei ^i VV TOi TiVVTtJ a-XuXaK0T(0(pi7l flifLl>JfrCU 9 43 5 

fin^zaroT dfJLiAytcB^eu a-KvKcUKog vio^v^hjii fia^ca 
ctiyiivy ij Tr^oQaro^v^ fJLfjJl OiKi^ifia-i Kuvia^artiv 
^ ydf TOi vcd6^i r€ kcu itiSayoi (^aovSonv' 
dXs! iAci<p^v n Tra fJLa^^, niaa-i re Atcuvfigx 

B J T4 onniANor 

ii Tra So^KCL^ct^v » ii WK^i^za-o^oui XvKcuyrig * 440 

^ii yct^ cLv K^etrio^g n KmooKMq i^ox^ S^iifjff 

il^ouivag cLvT^ci yeLKoLK^o^^OQOun TtSfjvcug . 
> \ * / > » »^ / ^ / 

AVTCL^ VlfSriCLXOiTlV i^Zr ayOfJLCtTCt a-KVAeCKiff^Tt 

ficuci T/fl«, S-od TTcivTct, S-oiiv ivcL (id^^iv ciK»f. 
'harTsroitry K^arifolct </j| ofitikig ciy^vrrj^g 44^ 

i^Tt vniiartcLxcidv i^m , fjLi^oTB-ijTci Ti "Traa-if 
fi^dSioi <pi?^ol T€, fJLovonri H S-vf^iV ix^^i* 
fjLviJ[ vXcLeav idiAonv , eVei fJucAct Sfi^vTtjfTi 
a-iyn Ti6fjiiog w» 'n-cuvi^x^ ^ IxyivrSi^TiV . 

EiSiA Si ^ri^ifig SvcSi^Kiog g-zrAgro SicrarcL , 450 

dvS^oovy i^Si Kvy2y. /Jii^oTsng fiiv k^* ^ioAo&^Aof 

CfJLfJLCUTi TiKfJHf^UVTO , KCLi iV (PgCUTTCtVTO KiMx^Ct * 
IJfAJ^COTljpa-i KVVig Si TTAViJQfiCC CflfJiljVaVTO . 

vcu fjLfiv dvQ^ci^zroicn mXet Tri^iSV^tog co^ 

X^f^^^k y ^ii^^fTi Jl dfiox6viTota-ttf oTsra^Ttcug , 4^^ 

liViKa Kcu vf^iTola-i yiy^afjLfjLiva Travff kf/J o^tcu > 

KCU TryiXola^i fjLiVH TiTVZS-O^fJLiVCf, SiiKHXa TafCCOV . 

ixfi^ov ia^ Si Kvvia-a-i , (f>/Aoy «5^6 mXu fJLiTo^SFai^ov • 

ita^i ya^ (ioTav^a^iv ouStiv 7toiyfr^o<Pog cLict 

avSia-t 7rXvi6vei Ti woXvTsrvoog , dfjL^i Si yrctnfi 460 

tiJ^i^payGi Xet/JLoovig dvfi^OTc$ Tro^^Pv^nTi, 

Kcu Trda-oLv ^iQna-a-tv ivgiyoia-i kvvia^a^iV 

oSfjLfiv fiyviTOi^av dfJLcLXSvvisa^iv cl^h^cu. 

cLVTcLf iv ivKcL^ca y\vKi^o<ra/pvAca <p6ivo'Z!rco^cf 

mlcu Kcu (ioTayeu kcu t cLvdicL yfi^aa^Kna^t » - 4^7 

yvfJLvvi Si a^xjvXoLKio^a-i fjLivet 3-fi^g dvTfJLfi . 

ISi Si Ti a-KvKcLKoov yiv^ d?^ifJLOv ixvivTfi^o^v » 
ficuovy dTa^ fJLiyaXfig dvTcL^iov ifjLfjLiv donSfig* 
Ti<V Tfo^iv cuyfta (pv/xL BpiTavoov cuoXovonujVi 
ecvTdf i^zsriK/^Sfiv a<pag kycuTa^ou^g ovofjL^cLv f 470 

tZv fiTOi fjLiyi6(^ fjLiv ofJLOiiov ^TiSavolo-i 
A/^t^o;^ oiKiSioia^i Tfa^sn^fiia^a^i Kvvio^a^i, 
yvfovy da-oLfKOTaTOV 9 ^cLa-toTfiXov f ofifJLcLa^i^voi^ig* 
d)^ owx^io-a-i TroSoLg KiKOfv^fAivov dfycL^iota-t , KTNHrETIKnN A. If 

Xflti S-ctfjuffoHg KuyoSi^nv dyc^fJLivov lo^opom. 47^ 

fivio-i J\^ctvrt fjLGtXi^Tct TTcLvt^^og i<^iv Aycttrcrtv^f^ 
}icu <^iQii^ 7roLvcifVo(^ t ('saru Karec yuiav iovrm \ 
txvtcv tvpifiivcu ftfya i»i a-oOog, elXt^ kou eivr^v 
Ufju^v viififfv fjudhct TfffCtiVcuB^cu ivrfJLffv . 

Kau rig .t^srctsclfffcav Trl^ptj^ijvcu cnxjXcuu^c^y ^gO 

ifjLiipooVi TTfOTs-afot^i '^Xcuov cu^eivctot>v 
il viKvv , i} ^dfovra (piou wuXBtfUfff-i ha/ymov ' 
i^Tsrv^ei S% TrctooiSt ircb^cuQcbSov dr^ccTrirolo , 
TT^oireL fjLtv iSeiaiVj fjf^rlwHrcL Siiox^ov iXcbvvoiVf 
Acu^ » Sihri^Yi , orxjoXyfiv oSov dftO^g i?^iar(ro^v • 4S f 

d)i^ ori Sfi fjLctXeL wo)is.ov d^s is^^ i\h TmXcuav 

€ A5>J , J« TOTg lio6(OV O^^CLfJLiV^ KCLriScf^l/i ' 

voTfjcrcLg ^l eWi aqv» 7raXur<rvr(^ avrix! dynvu 
dr^aTz^irolo TTiXag Kvva fiiOfJLioov ' avrao oy aJxl/a 
ci:^ip6fj, <p^ifjLcLa n ?iayeinii^g vtst dvrfifig • 490 

Tx^ficL fjLo^ivH Si Kava x^ovog , iSi fjLaK iv^iv 
IfjLti^oov Svvofrca , fjLaXa J\^ d%ahoonv dxdXffrcu • 
c^ Jl on ng k^^ SiKarcv Tri^i fjLfjva (nXfjvm 
^fcororoK@^ ho%l^tr\» t^ar' dSivurtri nrsnHora , 
AueroLJoftiv^x^MKdfJL^gy^Sja-ivi^dTro ScLiSocKa fJLctifiVi 49^ 
V <^ dxrrodVt «fcfAiy n , kcu dK^f{hfUv(^ iS<ra 
<r§co(parut 7ravrf\ Kara Soofjuara , kou fJLoyma-a 
ctXS^n fjLiv Tr^oSofJLov fjLirdvia^cnrcu , aX^n J^ avn 
i^ ^^X@^ '^y'^» ^^'^^ ^ ^^ x^ovina^i fipua-a 
xcoKvH foSifia-iv iTsria-fjLfixnirct Tra^icug' ^OO 

oog oyi S^vfjLoSc^oia^iv dvia^oov oSvvf^an 
T5 Kcu rij B-vvH n Kcu i^^iffg i^nivH 
TTuvra ^.iSov , kcu wavra Xo^ovj kou iraa-av draoTroVi 
iivS^a &-' , i^fii^iSag n kcu alfjLaa-iag kou dXc^ag • 
dl^ o^sror 'i^i^ o'^i Siffi^ioio rvx^^^^ lO^ 

KoLf^aActa , Kw^u n KixaofjLiv(^ , ola n rvi^cu 
CKtorcociv SafiaAcu 7ri(fi Troonctg k^uroio-arag ' 
ug Kcu roi fJtaha Svfjtog ix^oaro , a-ivofcivi^ Si 
iiMtrcu a^KoAioia-iv iTffifjLSiSaoog TriSioia-iv . 16 onniANor 

i^' cLtto fjnv TrXcLy^cug , iS^ ii /MXa rtj/^oT iKoAJVOig • 5 1 

ila-oKi ri^[xeL ircvoio » kou ilg (ieOJoiSA m^a-if • 
ei Si fJLW o^sr^Ia-a-eict^ ddnifivrota-i Kctymi^^ 
A<*% fJtXv TrOiouit fiireiJl txi/iov ifx^^ i^Sn^ 
ficuog u^' fjfJi^a^iv KiKcOsvfx^fJLiv^ ^ KeO^fjui^i» ^ ^ If 
old n ^^i^Tfj^ i^i^PoKXo-sr^^ , oarjt vofifja, 
vTsrvoiovru mXa^ SiioKfif4,ivo§ n^fJi®^ \qzsrH * 
elTk^ \r% Sfi KoxfJUfyn KcLyoiViifri Tn^fiwaif , 
fifAO* t6o§iv rol^cd iva^lfKi(^9 ife SftCKom 
«p<^p, rov ofiviv iffg yra>((^ dr^fuovra fzo 

ioSoK^ %&ifig dfj,a^ofJL(^9 fj «^ d^or^ivg' 
€og oyi KafxaKooiv oiKvg B^o^tv, ii Si rvxfio^» 
fua fjLiv o^ifoio^i SafJLOjra^ofJL^vf^ owxio^Ti > 
Kcu y&fvio^a^iv iKcav (Po^rov fJLiyav dvna^etiv > 
^KCL (pgfw fjLoyioov rii liapjvofjLevog n 7ri?id§H* ^af 

o'ifi Jl iK Kfjioio (pep « S^i^f^ dufjrolo , 
l3^i6ofjLiVfj TTv^^ n fjLir av/iiov ilnv drsrfjvfi * 
Tnv J\^ ia^iSovng o^^arav doTKag dy^oiSircu, 
iT^o^zs-fodi Jl dvrfia-cLvng , c fJLiv KVKKoia-i» i^ik, 
iPi\©^ uWcfTgf wj , Jl dv cL^^ovcL fiarh d^/k, ^30 
iig avKiv it fJLoAovng iKva^avff WoSofja , 
rav^i Jl iS^ovng dvi^srviva-av KafJLOLroio ' 
B-vfjLog ^ fi^zs-iScmi fJLiy ixvf^ro ^is^iXareto • 
oog fJLiv iKViircu (po^rov yv/vifra-i» dyivm , 
^etvra^ *oy dvncoa Kix^?^f^^v@^ oiKug iraraKli^ , yjy 
kfJL(Poi> J\^ dii^g d^sro fifjfn^f^ J'v|/o5/ yaifig , 
scoKwoia^iv S^iro S-fj^a, Ka) avrov Sfj^o(povija. 
^^^J^ o n n I A N o Y 

KTNHrETIKON 

TO AETTEPON. 

JN uy Jl etyi fjioifZifipis Svytmfi Ka3kir<pufi WlSv» 

u^a-ifjLivcu y iJL%^o*zsr6sy rig* dyct&moi¥ S-* ^^m ^ 
a-ij^ ojTaro Js^fU uu^ fjueyax?iicL Ainct dif^g • 

^fjL0i yriicLg ^Aoi^ dnfjLoificf cLy^ ^Xa % 

Bij^fjuyfjt fJLt^o^zs-av fjLiv^izr i^v y d*ur l^o(pi¥ ii 
hsr^odv lifJuQfoTMV iiffiio^Mf &f^eiro S-fipjv. 
iv fjL^o^sna-c-i ii ir^uTog i To^ovog avxtv dfjLtfrmgf 
i Z»j¥og %^tm/oM 'Tciisy K?wog tv^ro IH^vg * 
, dXtid TToSSiv )c§a47ar¥olTi¥ det^fjLivf^ yfli^ytTTt lo 

I Kcu 'TJSKCLSy xcu S-cicLg i/iO^tJTO, Kcu yivog tLiym¥ 
dy^iQm > io^Kng rt S^ag » i^yoo¥ rt y%H$Aet^ 
$iJl eijurm i?icL(Poi¥ ^ixj^v cu^twoi kcl^cl. 
hr^srct/Ufl^ Jl cLy^ o <PMr(Pof@^ tv^a\o KcL^oio, 
Kcu rag fJLi¥ KartTs^t^vt» » eW) tkozfo^ l8vg cucovn i {* 
'(ieLXts.ofjui¥@^ 9 re^ Jl avn S-oolg 'IrarsroicrLV i/MJvon» 
S^fctg e As ^Xoxoifri fjuta^fjLS^ivoTo S^fmo . 
srf oV ^ fAo6^ B-fi^m KuvfLg ciwXia^ Ko^x^i^^ 
Swymif yrf£r(^AcuuieufjL0H(^IIoAjuStvK3>ig9 
KBU yd^ TTvffjLaxfv^i ^^^ng iva^l^aro ^SrcLg, 20 

Koi cxvAdx&ra-t d^ooTi? fia^Jag t^fJLoa-Taro ^iifctg. 
^hx^ ^ i^ ^aiSiourtif o^mrifom fjLO^oiam 
Oiri% n^i^'^ iwoUM^ m^iay§^. 

\ • ^ C igj onniANor 

I-araroAirrof jjLi^o^sriarTiv iTs-aKlfi^itnnv t(pifv€ . 2 ^ 

2%o<i'?©^ yr^&fTfi ^t KJwrrj Bvyarrff AToXavjti 
S-fl^o') Oovov Tfji^otvra (rv9i<ooXog tv^aro kh^. 
yv£\t^iiiq St Ao%w > wx^^v rraiftTxrixJ^^ozFov ay^ 
Sl^iUiV ^pwriT®^ ifJMiff-ajo K6(^€tMo0(cov . 

Toa-a-ot f^iv B^ii^fig K^art^i 7rdf@^ fiytfioviitg • ^o 

^o^^g ^l av fjLtTOTS^iS^tv t^itig iSafjuaTa^alo Sfifivg. 
^ ydf T^f KiVTfoia-i Safjiiig dy^g ipaTHVfig 
avTig tKoov Mi^^ettVf e%ei ^i fjuiv da-mTa Sta-fid, 
oT®*' fJitv yXvxAjg vmog fiV avha-tv iiafog oofnf • 
oifi Jl avTt S-tftvg yPwKtffj a^arnhvfyi %<*/M^uyjy 3^ 

oif\ dl iv a-Ko^tXoiO-iv i^srUKJfipta-a^i '7rda'aS'a4 
Tt^ooXfj . Troa^tni St %<*f /? K^voia-iv o^arfjhl 
avTig S^'^afjLtvoi(ri fJLtMxfi^g d^6@^ o^srco^g^ 

'4^%?oV dl i^ dvT^iO TTfOXtVfJLtVOV d^^ov iSoif 

CiOV KtKfJLfjUa-i TTOTOV i yXvKtfOV Tt MtTfOV ^ 40 

ola Jl iii ^Xoxo^g Ktxa^ia^fjLtvA ici^a (pi^sasv 
iv yhayt^olg rc^Mt^ia-i Tta^ amo/Joia^i vofjLfjtgi 
AXtC dyt ^fj rav^cav ^tj?^fjLova Trdfxv yi»i6/^ 

TT^UrOV dti^COfJLtV y KOi fJUO^iOV t^OXO^ V€lJC(^ 9 i 

mov v^t^ S^ctAafJLOio Travay^a Sfi^iTOJvro • 4^ 

tig fiaa-iMvg dytXifpi rv^avv&Jc^ ox a^iqi^ 

fieuort§Oig rav^Oig kcu S-fjAvrt^a^iV dvaa^a^H. 

^t<p^iKtv ^l dytMi Kt^aov fjLtyav ^ytfJLovfia' 

al Jl avTt TfOfjLtaa-iv iov Trpa-iv dy^iocdvra^ 

i^zrzFort fjivKfia-cuTy dy^icu fiotg^ dXtC or i^zFOvra fo 

aXt^og d^sroxfivSiig ctytMjg » '?rMtrvv avx^^a crtic^» 

rav^@^ Ififf KaKuvog ava^ a-^tjt^cua-iv dvcLa-a^cov, 

J)f ror i^ZF dfjLOort^ia^iV v^zft^Giog 'i^ar iwei. 

TT^ra fJLtv dvrl^zF^co^v ig dM^/^g ofoufvrtg 

ayqicL SvfjLetivovTi %oAa} fjLtya n^cu^^dca^ifa^i » |^ 

xeu TTV^otv TTVtiaa^i , Kcu dfjLcivTcu TToa-^ ycuet¥ > 

ela KovtofJLtvoi , ^^oKOfJ^ovreu J^ iKdrt^dtv, 

e^ia KiuiMiyovltg iwa/jffo-w durdig • KTNHrETIKON B. I9 

ttSLv Stfjut^ d?i\ji/^uv clfMiScb^i^ ira/^crw. 

cM, J^ in jflcM/Jua I3v6ia » oTt vcivfiax(^ A^ 

SJQiv diififTCUj iouu TTctwZFti^x^ ^^ 

*9^*sf\iiccu &-afwo7cri» ivcmio» 07sr?^Tifriv 

drriSiov TC^^t fJuromaSov. ifxgifJi^^BflovTcu , 6f 

a^tfX^H^^ ?rvoi^ n Aa6^ ifra^fia^i rt vavjcSv, 

tVTiff-l %aAlC€Mi^ JIe TTtflGfifA^CU ^eJJtT®^ OvS^Vy 

wfiv T dywfJLtvmv > ^hto^ J^ oAo^ oHSfMTt N^^vV* 
Tolog Kcii Tctueomv ig ouQi^ JS^®^ iiulvH 
Q-H^ovTUV afjurrov x«i Q-Hvofjiivuv Klfcuira-iv» 7# 

tia-OKJt ^ Tig tkifTi ^iAf^ tTt^aJ^Ma viKiiv • 
auTCLf oy m (^e^i Si?\av ^uyov » cu^ofju»og it 
Kcu fiafda ^mixi^v i^sri ^aa-Kiov fi^vkv u Aiyy * 
o7og Jl iv a-KOwi/joiai m^}^fJutvoiv ii/uun£v 
K0t((kT ofuav^iaiv dzsro^a^ov iv '^Xox^m^ > 7V 

elo^ Ttg dSMva^v . fi^utfov J^ OTt Kctfr®^ Xifjfrcu 
Kcu ^ivog dfjf/Pfift/^w > dvtKqaytv cuuTiK oftc0iv * 
cbvTdf oJl dvTiivatv » iirta-fiafayfiat re i^fJU0. , 
i dXt< oTt S-a^a-Ht Kfafrcuari^tv duTcug» 

pfl pa TOT t^ o^m tzri afim avTog ikclvu * 8« 

ftia Jl \a&' (po^Uuq ydf iov StfJLag iyia-K^n 
TfiXoff ivi ipjfjuna-i tB^tvoG/ioSi^^ Kvk^g. 

^Stia n-oXsd ^t/jH ii kcu fi6ta fjuv^ia Tctv^ig. 
Aiyvw]iOi fJiAv tajTi va^ ox^oug dy/MKot^ug 
J^ti/in ^PO<Po0oio > ito?M(iSt®^ ircrafjma > S c 

^ovtok xt^^^ » fjfJtytiog Tra^m ox ccfng-oi * 
0aifig Kiv KaTa ycua/v.tfitv l5a£vTiffiova vfja. 
ij^sria Si (ppoviaci kcu ifSctjUoi fitfomaai» * 
« T^i jSpoToi Jl ivi^zs-aai, vttjficu HaojvixovTcu i 
el ^fnjyioi Xf^ifiv fiiv dfmf^ttg TtM6nai > )K) 

^ciiv6oi Tt > (pksytfoi TS > (ictdHcu J[ cujxiv^ orctfKlif • 
a^cupuTog Jl i^Pv^zartfdt fUT^ofog v\^i KOfvfila@^. 
k^vfi Jl iv KtfMo-a-t (pvo^ts Ktivota^i TiTVKJcu*^ 

C z 10 o n it I A N a r 

i yeif TCi Zfcmflftraf vvif M^a^^a-i Tttwfytt 

xsfhTi Si KifctTap Keit ifK?iivfiT i)CcLnp6s. 9f 

lA^COWXii AOVMl 9 ^^KJovyiVO^f oioKifCiiTigf 
tKTl fAiO^ KlfCtg CLim iTS-cmi^JtiUa-l fJLiTC^TB-if . 

Af f44¥io^g ^iivfMV jttcV» dTcif Kifc$g il^jKOfJbof^or 
mxM^w 9 fAiya inifjui » frcO^h^ffo^Pc» ^ifTtiTcu , 

Oi j:VfiOl TCuifOi^ ii y XifOWH^^iO yiVi6\ct f lOO 

eusnivrfv &-' ol UiTisMif ivKJiTOV cifA<ptvifMncu f 
cuic^vigf KfcLTifoif fuyciPifiTOf^g y %vfvfjLiTCt>7aroi 9 
ocyfaoXoif ^ivofotf KifiaPociOff cLyfiodvfJbOi 9 

ftVKTjTCUf (i/MVfOif ^fj\flfJLOnf f tVfVyiVOIOf 

^XtC i TTictKiOi SifAO^ eofjL(Pi\aj(pig (iafv^itTif^ lOf 

m TTctXiv ^sjmocebfKot iov SifMg ciifcmiiTtiv * 
&Si S-^aiv plAvtcc SZfcL KAfowa-dfjuivoi ^ofiaorsv » 

iifJL^OTifOV KfOWm-Voi Ti S-iOO > (B^ifCLfOi TE fJLCLX^OU . 

Kilvag To$ (poung io^M Aiog ymv HfctK?\jict 

XOfrifOV > iAXiVOYT ciytfJLi9 Trof®^ € <| Efv6i^g f I lO 

iwsroT fiar klMMivZ Stjfia-cLTO Tfifvovfiif 

Kcu KJclviv 6r CKffZFi^a^iv * i^argi ^o¥av aXSjov IfAiXSjt» 

ix ^(9 nAeW, iJ^ Evfv^(^ iviwcugf 

lifX/zs-Tffof J\^ iTctfofy ne^^q^ ^yv^ofi ^fig. 

^ ycLf TOi wforarcLfoidi ^ctfct) iro^ Efj£?\JU»olo 11 y 

^Sjv Tniiov Trikstyi^ , t 'zwi iroXvg aiiv OfovTfig 

iiT i^zsruyofjLiyogf ^cepra-^ ^ i^zri^^iiTo ironnt 

icuofjLiv^ NvfjL^g Kvctvc^i^ QKMJvivfig * 

^Qvviv Si jrcLyoiO-i , Kci^xysfji Jl ifirzrofov cuclv » 

'^i S^i^Mv ^poArzareTy Sva-ifecTct ToSor MeAi&M^^» i^o 

Hfio-i t' eifjL(poTifOi6i TrifiSfOfJLog i^fiQcLvaro 

retvufjLivoig- iKUTifQiv i^er ciXt\jfiAoia-i KcLfffvct. 

fiiiv cLVT0?iifi6i AionAHov hfJLCLg cuarv , 

tK Jl ctfCL Sva-fjLcuav A^uoy xi^ tfjJ^/^mm* 

«euTOf J\^ iv fJLiff^cLTota-iv i^zrcLiyi^iv 7nSiota'Cf i2f 

aiiv di^ofJLivogf kcu Tiixj^og ifyvg oSivo^v 

Xi^a-o^ ofjLS Kcu v^a-ovf ifjLnv ^o/uv , vScta^i x^^^* 

TWftKi» ^TiK i/JL^Xksjluig yovog dtt^m^yrt KTlTHrETrJCnH R zi 

paficLTU, funr^9i<rew fonarcL^^ja^ KoCi x^^^ H^wreudi$ g 

vScierct, J\^ iz m^mo iteucfiSof iSvvtSa^ I JO 

tti'ZS-/iOKAiAif AiJuMf^y iftf^' ivr(ox^^ TTffra/jLotff^ 

s^le Si 7nf?\t)i^ ai6Mf> 'foti <9t<Polvfi» AiKi^orw 

dfJi^PiQo^^v o^oQVf ^atif J^ d/a-o Xaivcu ^/m, 

xeu TrorrafAov TT^tfiKiv i^wyofjui^oiif 'jr^fJLo^^criit , 

u^eret KUfjuaiyovret g Ket§ ay^ fjtoffjw^ovret . 1 3 f 

liQvm Jl eVi S-lvei^f ^ tGfetx*^ n^vrec TToiJogp 

Kou JAjgia Kjovc&f^ fjL%Xeev iifjutg cuyutXolo. 

i Toloi y iKetn^t 'x-ohva-fJLct^yot» S^et^utTffii^ 

dnmo^oi woretfjtct KeijetSetivtro» vSofn /jzSfc^, y 

iv6iv fJtiv Boijteto retfteiv el^vret Ki^su6et 14^ 

etv ZwSkfv Iffi®^ KihoLim fiiyet wmrcSt Ttmrvf^ 

ffv^/jLHvof Kffifjivow-i fKct) vietroTr/^ia-iv.etKfpti^ * 

Tj ^l cujT I J6 AiGvfii k(ov foc¥ Juyjraf\oto^ \ 

dfJL<pi t f9fyWfJtt¥0V T^fiMH TctiWfxireo^irovTO^it . . r . -r 

«; ^roretfiog Kt/Ufv^ fUyeog Trtgr 3iivet§ O^ivrtfQ i^jf 

CfJLt^etAtov fJLVK»[fJtee* ^Tfi^Mftet J^ HetXOVteuileu 

StXyvfjmcu^kiXr^oiiTi HffAocSd^ ol^fJLd S-et/sa^etff ^ 

ycuet J[ wiTarvtvm fttAetvoxfoog, idetrwce^p a 

HJUfJLctrog i^etvetXiTett vtov irtiov H^ctK/^^l^* 

^eimt J\, unri vvv ^etxvfiKOfioaa-tv a^nfcu* l^ 

vretvrfi J^ t^et fio£v S-et^tfetg fitloft6ev ctAuetg ^ 

Mifjtvoviov ^) vffov , off Arav^toi vcurn^ 

MifJLvwet KMXJVHTii K?^ov yovov H^iytviifjg 9 

ov TTort n^etfju&}criv etfJUivifJLeveu Trt/jota-etnet 

B^dt^a-ct/Jog n-ocig aKct SctfJtcura^u^o Af^SctfjLiivfi. Iff 

dX^iei ret fjtiv Kctnrei Koa-fJLov ciwofJLav itifiet KctX^^ 

TTetr^g ifjLin^g i^r^ TUfJLW^^iSi fJLoK/sr^ * 

vvv Hi irctP^vr^oTar^ Ufju K^vrfiv 3i>i^ov eioiAjv^ 

E^iV dfJLcufjLeuurav ^ovioig rcuv^om yiViS^v 9 
rag KctM^a-i Bia-oovetgf irnt-Tra/r^g nKtSifa-t j60 

Bi^rGVi&ig ^ifKfig' drdft^i^xo^ uSm ro7et. 
<P^iKetXiviv xedrvft /jLiv i^sro^fjtetSov cuAwa-aernit 
cujx^^^i iriet?J,om mt dfji/p' dret?\oien ytsfiioig* 

c 3 aa. o n n I A N o T 

^av.6oKoiJLoi9 fihoav^ot^ Srri^v (MiiomMmH. l6^ 

^uXKilotg yvtLfA/sfloia-i» iiarihc^i dfKk^^a-tv. 

dXtC ix oig iTi^i aweveurriov dXt\JiMi<ri 

vivaat qvyt^v xa^cmv i^sFuuL^m cuxjMiv * 

v7!f\iA Jl iia-o^omeb Trqog aiSi^u ^pivut Mvr^^ l^JQ 

TmK& owzrcTt xfvriy imxfifi^l/Aai , MX^vng 

ii fi(OT0V9 i rofot S-ij^t fjusrifo^v «m^wk 

y/^aa-a ii rolg ^ei»n /^tVt drdf T^nTCM^ fAU/a^ap 

«Mt ^iJ^^Sp^io TreAd Tix^aafia a-iAn^H * 

^A6iaai) Jl aifJueLraomg dwo jQ^oet Ai;^«^i. I7( 

N^ /^V diamoSmv i/Ji^mv yi»^ «r^<^fy euek 
woKi^aav 9 ^ay^vAA^^^y» i^irsr^Tfigt euoXovtSloVp 
^iKJoVf d^i^fihjnivti TToletfjurzro^Vf v^l^Keb^av , 
metXiov vo^tg, xeu ?\»sfje^iov Kei/Maiv* 
IfSrra^emi ^Et^ , xm fiecioreLTfi TetXa i(9f IgO 

TiT^dSvfM p7w> Triav^g ^ot^at :Sitw}^* 
dO\jfX^.}fi^ipit Ke»3vfjbog taei^ aiAfebfjug^ 
KOLi Ko^^eu Kt^el^v aixfJiM Toaav ierreXK^iy* ^ 

irzs-OTt yd^ Kt^e^n<Pw iveurria ^^ia^euvTOt 
ai:3yi§a) x^aT^olgt iKd^etkiouri nuovwainft iS{ 

iJ\^ eujToig^it?io7g heLTiOKWifJLoiai /\jayoio"ig. 

Tffjx^g ^l ^VT i^A^Potaiv %fag, 7roXt<$i r d^^iTVit 
Heu SvfJLog TTOTi xixl^ov eivee^SofjLmg ^(oweuv nfJMft 
OMV dii d^a^oia^i» dMKJ^ovia^ai fjutxw^digt 
^aaiv T dvSoKOfJLOig Trji^fJLoaiv oioivolai. 150 

K&viaai» }sjayovma% ^ vw etvTnv ivrhQi vfi^vv 
dfJi/pMfjLng oAK^g > Ti^V a ^^ Tig dfjLfiaeiiy, 
avriKco 5"?Aw i6fjK% • Tr^o^srenv J\ dTsri^ai Kopipfw 
0'^vKofjLov Ki^oLOdv Tro/^ebi^a^av 040^ t^og. 
^ fitv aff ilg wv^v ydfjLiog vofA^^ oid n 3yi^\ i9f 
Tolg aXSjoig * ^ivioi ii 7ro6oi iuivom fSiMvreu ^ 
im ya^ i^eLOTtg Tret^a Tifiwia^v dypovofJLOiaiv , 
^T aq WKhifJLivoi ;g^4p(Ao7(riy fV mySuTL ^oit^g KTNkrETIKaN B. 23 

Q-flXvT^^i}^ i/jct/PoiCi» ifJuXaiov tuvu^oyrcu * 

Of^ci 7ro<r) K^curmoltn S-iodv tKix^^ S-ma-cw , joo 

(Pwyacav fjutp^et ^ty kcu cifKcl^ ^xet Tra^KOinv, 

cLXtC iJ^ iig TTcL^^srua-i^ ^i^wcl ttoo^w J\^ g-ari y«Ti^ 

ifjLfjLivio^g ^ifjyu ^avctfjt^i^sx'^ ^^^? s%k^^* 

AvTclf oy ia^o/4^¥os iura-oi^ ?<ccc]/fi^cL Troi^criv 

i fU^iKiJ-i TToSoVf ycLfJUii^ J\^ iri/^ia^a-cLJo SwfjLifs. aof 

Ct^' OTi ^^ fJLiTOTS-l&i m^m}\joiJLivyTt o^i^Jivcug 

ByiXvTi^ TiKlHi T^iSop d»6fo^oiv cLMiiveti 

itViHeV CLT^CLWiTo) fJfJLQO^ZFm SjJgiCa^t liiSffAoi • 

E^oxcb ^ i^ Syi^a^w i^sr ciyXdif} KOfjLooca-of 
cL^awg ivKt^i 9 7ro?\sjictLicL\ov ip^og iXOVTig . aiO 

19 ycL^ ivc^ioav Ki^ctoiv u^i mTovToav > 

fiod^ fJLiV KCLTCL yceicLV Opj^^CLfJL&Oi KCLTidcL\^CLV t 

o^gcL Ki fjLif Ttg i^jfO-iv €79-' ctv?\jeLKog dVTtQo^Jio-cig* 

KivQoVTCU Jl CLVTOi TTVfJLaTOtg XcLriwi TE S-CLfJLVOtg , 

cuSofJumoi S-Ji^a-i kcl^cltcl toIcl (pcunivcu %if 

yVfJUVCLy TCLTOi TT^O^CL^Ai fJUTflO^V CLiifdVTO. 

Afi(piQtot Jl iXcL0ot • KcLi ycL^ T^a^pi^nv TrcLTi^a-t , • 

MAt TOVTOV 7n(O0i>TtV > OfJLOt^O^JOV itTijjMta-i 

vavTtPuffv TT^sj^ovTig. OT i^cLwa^o^a^t S-cL^cLcra-cLv , 

TT^oS^i fJLiv ug ixd/potcrtv iurt ^iz^ i^yifJLovauei , 22o 

etcL KvGi^vfiTfj^ fjLidi^sroav oifjia vfjog « 

Toi Jl gT6f@- KOTCL vHtOV i^OfJLWOg fJUXOWt&O 

ioi^V li^i KCL^OVt OfjLCLfT^ TTOVTOTTO^VU ' 

eL)^f^ Jl CL^V iTTUTCL 01^0^ TdfJLVHa^i B-CLKcUTTOJV . 

d?JS! OTi VflXafliVOiV KCLfJLdTOg TOV TT^TOV iXV^^ * 22 f 

^oixov fjLiv 'JT^ArzFeiv kfjLo?\jt¥ Tttnt TiffJLCL 0cL/,eLfyog, 

TTCLva-CLTO J^ Ctfk^jvdug iTi^OJ ficLiOV KUfJLCLTOtO^ 

cLTJSjog ^l avT oijKCLg f %ft)K iTsr) ttovtov oiivot • 
^ctvTig ii TT/^ovTig 9 cLfjLotQcL^tg tiyifJiov^ig 9 
^00-0") fiiv, otcL ir^ATcua-iVi i^io-a-iia-iv fJLiXav viatft 230 
iiy^L cfl cLvi%oyTcu M$fciccv m?w^^Tov iH^, 
cJot re ?^i<Pi€L vf\og i^zartTfii^^a^jig civTcug . 
BxSi^^d^iJiA^ivdvdfTt^miixi?^^^ 24 onniANOT 

wSiv oOtoov i?Ji/pui¥ T€ yivo^ , 'TTAvnn J^ igttlvH 
^ficg iv fin^cn^ i?\a/poq B-foa-vv efarv^Jfat. ajf 

u?i\, oV Hj ^^c^d/jy^iv C(p€UVofMQV Sohixi^^ 
*ho^^ e<piov€ov , /juiya, K€Lfxcc?\^cav d^iKom 

moiifa-i ?JJi^mv i^t?\xoiMifo^ Trori avj^iiv 

i^rrov i?^ofimiv ' rcv J^ iK idiXovrcc fjuLxi&eu 240 

oS^fM IStvia-AfjLtvov fM%eirfig i^^vaii^ tvv^g . 

ah^^et Jl u^ Wih» ix^f^y» ig uidi^ &•' v\^oc* iil^ 

XtuyctM^v Sii^Vi A€ux^^ •d'' vTfft^^ oiorrag 

i^ict, 7n<p(iK£Tci4i i^zariK^iet Si ytviiov 

TTiK^g (PxMTiocdv iTv^iyfJLCiCiv io^o§^ «&"«f . 24f 

ctmlKcb Jl aSr i?.ct0ogi kcu fAnStocitVTi koiKo^g^ 

icUTdiVii ^OfAxiTilTa-iV iToia-iO, SfjgtOCiVTCL, 

xcLi fjuv i?dTarQfJu63fOV m^i y^ucnv dfjUpiTi iupiv 
ififjLivio^g Sardflu * koltcl ii %^i TroTi^eL Ki^VTcu 
?\ti^avcL TTfu^cLa^trovTa kcu eursrcLi^vTCL ^ovoio-i . 250 
Koi Ki Tcix OiK^fUCLg d^tsrvfvict ^ fjLci?C ievTct 
eofjLfi^ij^CL fi^iVTct TroAvJfurroia-i <Povoiarv. 

Var^oQoTif AtGufjg J^ i*m ri^fJLeun TraXvg ei^jireu 
eLa-Ts-ir®^ iXofJUOfog <r^Tog aioXog i^^znMrii^m. 
ei?js! oTi S^ K?jv6iig eA«t^(^ x^JCLfjLeLSaiia-iV cucfcug 2f f 
e7og iify raJl cLvriK iTariOTVTo TcivroSiv ix^^eg 
ia-fjuog d^u^ic^v o<piav , svyi^cU n <PcL?^aJyig 
loTOKOii fivZ ii Trix^ag ivt^eio^cL» oSorreLgy 
a^ljicL TrdvT i^a^oio Trt^iqrcL^ov df/t^txvQivng* 
ci fjLiv ydf T i^Tsri^Sev i^zs-rrfi-i^avn Kap/fvcv t6o 

c^^cug ftSi fJLiTcnrov iwsr^iHd yiwaciv * 
ci cfl a^a ?^»a]cLXifjiv Sei^ffVi Kctd ^-i^vov ivi^di, 
xcLi ?iayovcLg9 vff^vv n Aa <rofjLa ia^^iiatv * 
aXS.Oi Jl av6' ixan^i m^i Tr^^v^ija-tv ixovreu » 
fJLfllliig cfl av6* in^oiy xa) vSrov v*ari^6i vifJLovreu ^ 26^ 
9L?^og Jl aXt<c6i» ix^^ei Trtzs-cL^fJLivt^ifcipTreu . 
ciAJTcL^ TravToii/ert 7ri^rzir?^Sfig c^vtyrt 
vrgura fiiv ixOvyi^ iH?di KgamvoiCt TrcSisrfftv KTNHrETIKflN B. SSf 

dXti i KcifFog tx^ * TMg/MV cUicr^etj^g ox\®^ 
aioAog eifi^itvru ^TWiiust€tK%^ igTsrv^riifCJP . a70> 

Jiy TOTC Jif fia(v6a>y t^nj x^cun^i uW dyelfKilig\ 
iaisflH ii ^e/juina-criy dTsriifira StiicL ^vAct • 

iiiv dMuo/j^oy yiy(^ i^rroi» xifcu^H * 

KSyei Jf i' UiSida-i 9 fioXtJuiyoi ii fiiyaa-i» 27C 

OT^o/My ffTOf ixomg ebyeuaui}ci yoo$o * 

luti T«V f*«V yiyvta-ci iti%ia^i ng Si TroitTTi 

Kcu x^^V^^ oMff-a-ii fiHcfl iiar) ycuecy dri^fmy 

Ix^f cufM^oni o<pi6iy cfSFOi yviec ^ Byf^Sy 

ctr^ta S-' lifjLiGfenct Kard x^^^og daveUfiia'i¥ * 280^ 

a,)^cc Jl iy) ^Mv^ijg S^XiSet itcOsj» iyui,iScuKjet » 

Kcu <P$i/jLeyoi Jl cb^ iXM^^ s^r^ K^cbn^la^iy oiSa^tr 

cu)TcL^ ymoa^Kcdy ijioan romf iXt^uxi ao^^r 

^civryj fictiqwci ivo^ifov TroTCbfiolo fiidgoy* 28f 

Keiiiy Kct^KwdSetg H ^iXoug yivvio-a-i ScLfJLeurTatg 

(pcL^fjutKoy cLvroSiScLx^ov ix^ 7roXxmi/ifMy@^ ctrvig . 

cu\l/ct ii mK^OMV fiiv cWi ;^doW Mi^^etvct Kfj^p 

i^i^zria-i fivola wei^cu Troiag etvroKvM^e^' 

druKcu ^l' iK€tri^6uf i^znfjtvifa-t» oioyrm • 290^ 

7ju>et JlcujT iAa^'og ifjfov Xfiovov^ dr^Kic^ H 
dvi^Tiso^y yivui fisv i^Piffjua-i nrfaKo^cifvov . 

A?^}fgJl avKct/Jaa-t jS^oi TTclMy Ev^KifCdrct^ . 
ircm iKa(potriKi6\iart^ <PvTtv Ki^ctcov Jli^PvtFigSay, 
«V ravofM Sij^a) Karrffyo^u , ^o^ina^t . Jj^/ 

TiJf Jl a^ct KtKKfia-Kaa-ty iit |uAo%omK lofwr. 
KUKiiyotg. iXd<poto iifjtagy ftivoy J^ itar) vcdrat 
^tKJov a^zs-avra ^i^xa^tireaeuoMy, ola n Sjj^Sp 
TOf>Sd/dc^y a-pfaytS^ e^ari xf^ f/tctffjtmfwt, 

H^&ctMgiavn ytihjH fjtite^ iifictg aJ^Kifari^ t 300^ 
ufio^v VJOVKiourri^i drdp iepxa my dp^av, 
ofjtfjtaa-tv cuyAfiitg y ifarog Xf^a, ^eudfog toi&cU^' 
Kcu KifcUiv hfScu i^iv dwo KQctrog wi^pvcta-iv 

* Dj 3,6 OHniANOr 

A^popfoi vivnTi waMyvct^fjmlourw dnMKcug • 30.^ 

€|o%£e Jl cuj TcSi <pvhQV iov io/JMv dfA^eLywsru^eif 

^QccMug T ivvdgf OiAiov n vcL^SFcuan jJUiheiA^civ ^ 

t\ H T€ ijuiv ^gi7ff\i^(j^i TTsA/V^em^ ^^xf^ura-w 

dyfivTfjoig uyoii» izr aS^ag MTiM x^^ * 

■Tniho^i Jl iv t^Tffcriv iMvQi^v e^6i /hmiv, 310 

pUCt TTOTi yXvKi^OV iofUV ff^vQiy f Ix^ VcdiO-KiVt 

iJl iT/ifj ^vig ug iv dXt^Suts-oltnv eUs^aS^cu. 

^K CC§Ct TOl IJL^Oia-l ^lAfl TTCOrpi fli^OfSriff-Ci * 

xcti I3clXicov ii Trodog Ti^ ivi<rcLKlcu (p^itri ^fj^Zv. 
^ .^cu fjL^v dKVTCLTc^v Sm^xmv cl^i^fiAu, yiVidAot 31^ 

:fJto^fjv T t^fuv u^zs-avngf ofjtag f4syi6ogTtxctid/\xifif^ 
^i^iKig, 3-K(0i JjE TTv^co^iig 9 cuo?\joSet^oi > 

^0(KOiTi <Pi?j9ffif ^CtfCC TifJt/ZFitTiV io^TiiO-Ctflo > 

i^SaMoi Ti mMiTi^ KUi uXsyihovnv ofjuuvMi^ 

ivvcig T ifyvg iXH^h ^ i^ u^zareufnvii VifJiov\eu. 3 20 

fl fJM^U ^tl jJLHTO^WiS^iif iTCUqUfig TUX^ TTiK^^ 

Ku) ^iAnj^ u^zFiMtva^uv ufjieihog » ^W^ztots (pooTig 

KiQSct^io^ ieiMla-j» imp^vu fJLfprla^cuvlo • 

TTi^SiKctg So^KOia^i, ^iMig uwcCl^^su S-ivn^, 

yjkTsruXi Jl uv So^Kng iTcLgoig ta-u ^i^SiKicaiv . 32$ 

AlySv Jl[ UVTi TTi^jei TT^ZuTOdV Ti TTU^VUy^iU ^Ku • 

i 7roXS,a THTcav oiooif /M-icav Ti x^f^^S^v 

fjLii^ovig, dXt^u S-leiv K^cu^maif (B^ivu^i Ti fiu%i^cu^ 

^^Tifloia-i Kipet^^(pi Ko^aaofiivoi K^^cUa^ai . 

X0j^@^ ^l etvT oiio-aiv 4v u^yctMoia^i fjLiToo^sroig* q^O 

TroXt^CLKi Jl '4fflfl6jiVTig iv) ^^OXfiiO^ilV i6flKCtV 

xui avetg Ui6vKlfi^ctg i^s-) xfiovog UTTffUi^vrets^ 

s^i Jl OT dXtifiMiO-iv ivetVTiov di^uJ!\ijg 

fjLctfVUvjcu 9 KgUTi^g Si Tr^og Ui6i^SS^^ iKctm * 

i^r uAiHJctS^cu S-ifjuig i^zrMro iniov uvTOig ' 33f 

ViKfiv Jl dXt^fiMig (po^Giv dTivetKJ^^ dvdjKti • 

JJE ViKyV Kfi^B^CU' ToloV O^pi^i VUK^ O^fiV. 

Aiyuy^ig M pg eVi ii ctvTSv ctyAo$ oimav KTNHrETIKaN !• 27 

mrvif ig K^afif kcu ^tvuova^ idvt ixam * 340 

u ii T^g euYctYfif juifov xA^aa-t mfix^vij » 
^aSig i^KMiO^ 0^(9 ^oiijg t6 iicLv^i. 

ig Tcuictg KOfiiei , yfj^ Jl ivi iMjri^et Trcuitg . 

itfV ii li^o) ytvtTfjv Trtrsrt&fifAivov cifyctxioici 34f 

ynfctog iv itrfjLom, Troiccg (ict^Vf k^^/tet fiKvov^ 

d^ohfxj^ov 'jreL?\joLiu^f T(o/Ji4fov itfjuof f o\l/iv dfjudvfov » 

dfi^Payctis-a^ofjLtvoi jrtfi iif Trtfi^zrctfiwctv tx^Cit 

Tiw/imi KOfju&fiv '^cuior^0iffg dMynv ffg* 

0( cityuv xSm (piAiy^ KOfjttnTt TOxSia^ ^f O 

yfi^iagf oTt ha-fjM TroXv^rovct ySjct nJifVy * 

fifa/jui¥ /jttvT oftyaa-iv ivS^ov dvStftotavctv 

if&i/ufitvoi ^ofjtaTtavt » ^orov J^ a^a ^e/Xcr/y aKgotg 

iK TOTctfiS 0o^tiia-iv d^vTo-afitvoi fjttXoi» vSo^^ * 

yhua-ai) J^ dfi^pd^zrovTtg oXov xi^oa ^cui^vvaari» . 3 fj* 

€( ^f w Toi fi^xiita-a^i fjtovffv ytvtTet^ cUi^cug » 

avTiKA Kcu 'jrctXfitfjtij^tv 't?<otg vtoSfiMctg d/Mng. 

Tfjv /Hiv yd( Soxiotg TrcuSctg /jtjudotct Sit&cu > 

^MTao/JtgVffv roiota^tv d^zro^zr^St /iffKfjS/jtola^t * 

^ivytri /jtot f 0i?\jotTixjitctf iva-aniag ctyptvr^fctgf 36^ 

fJLfl /Jit ^xrypfiv S/JUffitvTtg d/juvuofa /ifiTtfa S-fiTt . 

7»!« Odfjtev Softiotg* ry; J^ i^aoTctg Trfozs-afoth 

iTfara fitv dtiStiv ^ovoi:v fjtiAt^ dfjL0i rtx^a-ff » 

cuiTOf t-zrttr ivi^zruv 0cufig fjttfo^zrniov ix?iv > 

f^ht/jdyag jSAifXiyV, ^ofidruv r dwo rolov dvrttVf 35f 

^iifyofjtivotg ixtP^g > ftcu ^j^a^ofjttvota^tv o/jtoiag * 

^fog at j\iog MrofJLt&af Trfog avrfig loxiotiffig» 

/iffTifa fjtot /iva^cuo 0i\fiv > rd J^ a*zrotva StSt^o > 

oacra 0ifHV SwdfjitS-a M/yfo) irtfi /jtffrtft JWa^> 

^fttag akofjtofng' yva/jt^/ov rtov ayftov ffrof > ;7A 

ctiSi/jtti^og /jtaxdoecv n S^ifJttVf ytvirao rt ySifetgf 

Ufa vv roi ytnrfig Xjrzrctfov Kard SSfJtct /JMrzflcUm 

roid Ttg cuf ioljui Mra^f^^iv^g dyofw^* 2S onniANOT 

dXtC ^oTi Tfu )CfetXf^ TTcufObii^x^^ ei6^T0iart»^ 

aiieoi u TTOTo-fit Troa^cr©^ iro6®^ eV* TOHJim» 375 

uvTo^tTOi ficUifiia-i f Kcu cimiiM/^t m^oc^of . 

El(ri Jl oig ^ciAiSea ^fiarroig in Tif/juLTt KffiTfig , 
ip xia^fjubX^ ycUtfVo^vnih Trc^OKi^ig* 
A«fc%yif m^v^oio^a^A ^' rari Xfoog (^(pcufcarcu > 
sro^if T ix cl/zraJ^ Ti' tcLx auyog civ dmCPi^i^oi 380 
TfiyzvTfltTj %«fc/Tji ^avctiwcL^i^ , 4?x oiio-a-i • 

To^|v ^if luiu aX^ iXfi ^cUfSam-ov iSi&ou 
X^^^v /JLctfiMUfCiiv , ctTa^ ixsTi XeLx^tjia-cci^ , 
m 7rcc?^v Trtcrv^o'!» ci^^etfjLiVffy Ki^ouiTaiv , 
dXsjoi Sva\ K^aTi^ltg v^i( iv^eiToto iiiTcirsnf. 38{ I 

eifjuCpiloiog KcucrSGogy imt kcu ttovtov oSivet. 
oTO^aroTi J[ ^^.^^OT^ fiva-aov uf S^oetWfJLcblct Ttfjtjveov» 

^fl TOTi itaXvg OfJU?^g OfJUL^tl TtOVTO^C^VOiiV 

IX^voag i^zariTcu , kotcc J^ ar<\jiA /uxiM^ovTeu 
Ti^ofjLivoi Ki^oini <pi/^ Ti^ox^i a-iiScj)* 390 

i|o%tf Jl av (pay^i n. kou iv^a»oi fjnP^a^i » 
Kcu fa^piSkg, T^iyhou Tf, kcu cii-OKo) afi0ig k^zrovjcu. 

€>eifjLQog i<pv to&, &etfjLQog elSia^pctloViO^zr^sroTiS-fjgecg 
dy^^a^o) Tii^aai woQoi Keu v-zriifoxc^ ^i^T^a. 
i ya^ iTsr eiTisJiAoici fJLovov (J><Aoti}J@^ iiarfig 395 

S-iCfJLOV CLVafKeUOV SoiKiV 3-iog , iJl OCOV ajVTUV, 

(puAov dva/^ifia-KHv cueiyivi@^ (iioTOio. 
S-avfJLa fjLiv Sv KeLKilvo SapLfifjt^eu a<P(ava <Pv^ja 
afifjLcta-iv ifii^olg, kcu ofJLoyvta <piXl^a ^aajveu, 
Kcu TTodov i voiovTa iv aTiJi^ia-i Kt^a-acu, 400 

oioL Trif dvSfco^zroia-iv eW/CP^oot^i^ t€ voog Tf 
op6a/ifjL}ig i^iToa-aiv, igov 3-' vm^i^oLlo &vfi2 ^ 
d>Xa Kcu oGviiotg iwifjLifvaTo v\^o6t <piXT(oig' 
oT(^ fiiv TroSog eViv dfi^vi?^ i/^jdOoiO-iv 
d-flayiUiV oaarog Je TawKfai^ig i^zri SofKOig j^o% 

mfSiKaiv • 'TrZg </[' avTi B-ooig x^^f^^^^ W rsrsroig 
taTiSig^ cua-i TiQtjAiV di) Xaa-ioirdlov Sag^ 
' x^jiTlcLKog cLVTi /jtJKeg Ti avv dJitjiMia^i vifJLmcu • KTNHrETIKnN B. 29 

tUH yetf 'JToduiTl }sXJKOi TtOiCrixjfOOV Of¥iV . V 

oGpifiEpagy Troa-og ica-h Trotni <ri6& etTrAijcg d/x^, 4 10 

f -J / / / ft ^v ,^ / 

TToa^Tct vougfTToa-oL KOifanet^, Troa-cLy dcufMv, uQvfu^i 

ydicL irlXm ^etSifii, ^ihiwon Si a-olcn ioHtTcu * 

«tS^^T®^ f •arAETo TTono^, clTet,p av ye kcu tov i^zFfi^et^ , 

«At/^e; ilg cuifiiv, oJJIek ^i a-i fAcucfog OXvfjimg. 

Juficttvu ii ci Trcurra » kcu ifo^og fCfvg vTg-ifdi » 41 ^ 

yeufi^ oa^a-ct r ivifh, kou iQviO, ?\iuyfcijubfiivTOiv » 

M hf\6r^ f^iv ct^Pva-ereuf vnssro ^ofjtct Vfj^ciSig vScaf, 

xcu <Pvyo¥ cLXytec Trctnct , a-i JT iiariu Tri^pfiKcLort , 

ro/ de fx^vH kcu n^Ae Trifa.gt oa^ov ifwoTi /avo-o^h 

iUxoj; ^cLiScnv 9 c^ JlcuJ Trvfi kcu (pct^ ukh 420 

SufMUvovy xai Zfivog ofjuig UKna-i K6feu/voi. 

Toiafy ctyfii ^etifiov, iX^ Trvfoinctg oi<r^g 

TTtvKi^ctJv^g y fjtaMfagf ^Sia-i^Pfovctg , oWffjivlctg^ 

TfpaSovct Trvuonctg » d^ct^ictg » oln kcu cujrig 

Sijfctg elviTSFjoifia^ctg izF d^ivx^oio-i froQoia-i. 42^ 

eufjtfoo^ t OTctv Kifoura-ctv ctx^^vi^jv 7r\ifoin%g , 
drletyiig vanroio-iv iTsr) ^Dclolia^i S-ofomg » 
ff SofKotg Trif^ixJtg iTar\ Trjifet irvKJvcu /SdfiAom^» 
iJpfl^ dmc^vxfi^a-i, Trctffiyofiooa-i Ti Bvfjtov 
mvfJLctTog d^othioiOy XATvcra-ofum yflifvyio^a-iv" - 430 

fl OTFOTi TTfO^CtfOidiV 11} KCtVCtX^^ZFoi^ ^ITWarki 

diig oXuB^otivaa^ot Si ^ifog ifjtifoia-arct . 

crafyoi J\^ ctiTsro/Joia-iv i^ZiriXfetov ' dfjt(p) ii arnf^ 

^Mv ct^zrctv vi^sFoicov to mMfw/icnvov i^sfloivfrcu * 

ia^oncu J\ otfjtet Trcumg > ot ctyfiet KvfAojct Ttfjtm 9 4 j f 

^voncti &•* iKctTifk ytyfiioTigy dfjtpi ii7rono$ 

dPfidct MvK^a-i Tivcura-ofJtiv^^Tflifvyia-a-iv. 

cujTdf oy iK dXiycov '^iivfjg <Pi>dfig » yrcu^io^fJtogt 

uvct/Jifg if.atfkig iet^sfjei <rofJtaTia-cri ia/powoig 

ScuvviJtUfog * Toi J\^ oua-cuf iv o^picthfjtoia^iv ofcim^ 440 

iJl ag iX^^^f^^^ ^^ ^ Mi^aa-i (povtjct. 

a-Xi TctPict» » KctKOifyi » kcu ctvTa a-oi fUTOWim 

Trirnov dyfiivT^fi$ i^srctfTvvina^iv oMSfov » 

D j 30 onniANOT 

Kcu SoX^^Z 'jrtf iivTh tuu ix6v<piva) riM9om. 

dym6vfJiog o^^ > Kfuifoi ^fi^on ficLXi^eL • 
t5^ flTOi X^otfj [ity ki uet^mlo yet^^eucjl!^, 
fiavcug cLfJiO) Tr^GCo^^srct, fjLi^Mvofiivrici :fra.^ieug * 

St7ar?iCL Si ol fjLiTO^ZS-uBi fliTCL^P^VeL TrUyCL SfJfJLM. 

e^Hcu Ki^cLav ii fAiTr^o^i eivTiX^ig<ri¥ 4^0 

CLlXfMi TTiVKiScLVCU fJLiXcL¥OXS00V uS®^ iX^CCU * 
KCU %<tAx2 S-fjKlolo , (Tlilifii Ti Kpji(olo , 
'JTiT^^ T OK^tOiVTOg CL^tOTifCU 'jri(pvcL(nv ^ 

iQ^pi^oi • Kivi^v ii (pva-iv Ki^dixro-i hiyaa-i . 

^vfjLog Jl cLVT o^ynTtTiv vTsri^^pidKoi kcu wziniv^g* ^ff 

liTi yaf ivflvoio Kwog r^ofii^criv vKcLyfJLCLt 

i crvog dy^xvXoio ttcl^cl a-Konsri^^ia-i ^^ayfjuf 

iSi fjLiv i rav^a K^an^ov fjLVKfifJLa 0i<oovTeut 

Trog&t/Jeov Jl i yiipjv dfjietSia Tn^p^iKeLO^iv ^ 

iJl cturS (pivyaon fnya 0^xvf^^ Xiovj(^ » 4^0 

iSi (i^m dXiyaa-iv t dvcuSiOfO-i vioio. 

^oT^etKi efl iv K^fjLvolca/ dwi^Qiro KO^i^og dvfjf 

S-fi^flg , i^yio^ai Sa^oivoig dvTtSoP^a^cLg. 

i^Zr^ZS-OTi Jl dS^VCHiif Opu| K(CLJi(0(P^Va &fifa9 

jj avv x^vMcSovT 9 fi KcL^x^S^SovTa Movra 9 j^6^ 

fj K^gav a^Kioov oAOov ir(cLo-(^ , avriK a( euif , 
viv<9-a^v 9 Ki<Pa?^fiv n fjLiTCO^zsra n TrafJL^ss-ajv i^iiu 
TUyafJLivog^ TTfi^cLg n^a^d x^ov) mK^ fiiMfjLva 
ia-a-vfJLivov fJLifjuvH' rov J^ coMa-i K^arog i^coij. 
Sixf^^^ y^S K^SvcLg (ieuov Ki^iivra fiiTo^^zra , 470 

TtvxifTiv o^Tifotg SiSowifJLiv^^ifjL^sgna-i S^fi^i* 
avraf oy hk aMysti Kara dl a%iTov idvg ogau 
o^ia TTi^p^iKua^iv i^iiSofjLivog a^KoXoTsna-a-iv . 
eig Jl or iv) ^?iGXota-iv i^zna-avfjLivoio Aiovrog» 
A^TifjnSog Soo^ia-i KiKarfiiVog cL^xifjLog dvfi^, 471* 

cuxf^v d^^aTsfJaa-etv iXfi^v\K^curi^g wcLXafjLtfTw^ 
iv SiaOag fjLtfivifi rov J^ ay^ta SvfJLaivovra 
Si^cu TT^oO^Ta (pifcov dfJL<PfiKia x^^^ • KTNHrETIKnN B. Jl 

W o^uyH iMfMfna-w i^arsa-crv/jLtyag ron Sijgeig, 

mTo<paviig a^PiTt^a-iv ciToS^a^ifTi fa/Uyretf. ^go 

fiia, yeif iv ^i^ia^i» o/dSeuvaaiv eixMKeu. 

7ro}i<ov Jl cufJLA xeAo^ypV i^ar ciTcOiuv ixaT%(6u 

iKXu/juvov yhMO-ar^w iov TtLxau y^xt^Lo^aiv. 

iSi fuv ix/p\jiyiH$ iJl iiftivom ^d^iv, 

ai^fl/^q Jl oMKna-tv eLfAoiZeUoia'i ^ovoia'1. j^^f 

KeCi K% Tig eiy^vofdMVy ii fiwoM^, ti ti^ ei^fivf, 

eiu^iiufioig vixvtaai Tetfeu Troo')» imCoAtiretg 

eLy^ vieLVTVilov e%04 firyeiAeLfiSit SvfM. 

E^iifig iv\ Sji^I K^eLTo^o^m yivi6/A 
eUiSii» imoiKty ei^ariL^iofv iM^Peinuv. 490 

xuveb ycL^ iv yvfviira-w v^an^eL Tivxiet Soiei , 
uxJiML xeujXioS^w^ i*zr ifeL¥ov eivTi?^ovTeL f 
eL?^oi fjLiv 7r/^6xg oMag ivi^srom oSovTOLq 
TT/ut^ofJL&fOi * voSiV ii x^eleLleL fjLuSiia-euB^eu 
iueL^ev * ZSi yuf oLfjLfJU (pva^tg Ki^eim eiyo^vH. 49 f 
arifJLUTcL ^l ^ d(iiii\eL SieLX^iieL TiKfJLiffeL^cu . 
S-fl^a) yoL^ iK<PvTiig yiwm ojzfo tmv i<Pv'srigi&, 
oaacu fUv Kifoiffo-cu > eivo^Pifig eiia-a-nTiv * 
ii Si KoLToo vivoitv t eLTixyoig iia-w oiovrig . 
XJHvoia-w Si A^zrTmg iM(pet^iloig Ki^io-a-i j^oo 

fi^cu fiiv TT^Ti^av insro K^eLTog m^Pvuaw^ 
ix fieyeLMi fuyeL?^eu^ (Pnym eLTi * vi^i J^ i^a-HJe^ 
Kfv^ofLiveu fiVoTa-iv > OfJLi/siaou KooTeLPoun» 
ig yiwv dhvvTcu • y&vmv efl ei^zroyvfjLvcodiiaeu 
T^ivSicL Tolg 7ro)hmai ioxafiai» o^zrcta-a-cLv oSovrodv. 50 f 
vcu fjLfiv «Mo lifOToir4¥ d^ip^oLSig i^zrMro a-iifjLCL^ 
TTCLVTtg ycL^ S-^^atv uxoLfjL^wag iiaiv oJom;» 
liii TiX^eug UKnaiV» eifjLiiMx^oi Si fjLivaa-i, 
Tng To^pi}}' Tiv^eu xifcLo^oog ijv iSe^jftnv 
ioficLg, dniMyaTiv dTsrtiMyig , iiv ii (iiZvTou 9 510 
eLyvwTcu xcuoMiiov dfwethig ' ix xnocutiv Si 

TO^CL Ti XVKXoTifSi KCU fJUJfiCL TiVX^TCU i^CL. 
^g Si .Ki^cicLTCL KHVCL, TcL TOi XCLPi&aa-iV oioVTCLgf 32 onniANOT 

yyccfJb^sfjenf eufvmv r tM^curroTOfJt>oig irzFotuui» 

€>fifa') h roi^ /jLiytiof /juv > oa^ov fin^zrod Mlet ycUfi^ f I f 
aXtJ!^ S^fj^ <PoflU ' ^cufjg Kt» itLV iM0ct;f}et > 
fl Ko^uO^¥ o^g TTcufctrtatifmy f ii vecpof eum^ 
%67/M (pi^oy SuXjiia-i (i^orrm % eVi %f^oV oitun» / 

i(p6lflO¥ Jc KcLfflVOV VTff HCLTi ^CUVTl^OVrt^ 

koiMHt^* ^i^olg' dTctf o^pSct^fjLci TiMdaa-i fto 

Ijudovig ff KAT iKUvo ii/jLCLg , fjLiyctMi TTi^ iovns • 

tSv Jl nTOi fji^a-fiyvg v^zrvczs-fodiet [liyci?^ jiig > 

Ae^zirlij ri o-ko^mi n> ^f^crKi^cL rfjv lutAE^f r 

xi/i^ S^tifog i(pv TTCbXcLiJLfi y Kiivif Tci B-iXna-i 

ffiiiiug i^nari . tto^Sv yi fJLiv hk io-cl fjLiT^* f 2f 

v\^odi ycif ol TfoSt ToXv ^Xiov dufovru* . 

foiog ^^ avTi ii/JLeLg Sva^ethsrei^f^ ci[jL(PiSiG»iK&f 

^t4%tq-ogt fC(cin(og n » rov n Ki fJLctX iSi K^reuog 

ByiK^og TeLvSauaroi^ n itcLTfjLfi^m a^iifi^^, 

SvfjLog dwu^a^tog mMreu Karct icie-Kiov vMfV f }0 

ecy^Mg* iv St ^croig rtScurog ftifowiovi r ivfffig^ 

iv fJLiv cL^cL X^^n^^ mMJKVfifiouri n fitja^a-eug 

Keu <Pfiy:ig > Korivag n » Keci v-il/tKeL^ec ymdAet, 

<PomKOiv ^fOfpt^eL KcLrd x^^vog i^irctMVTa-fv » 

ifX(if4A]/eLg S-fiKJola-iiv dwet^io-ieug yiWi^Ttv* fjf 

iTS-^aroTi 9 iv fJLi^o^zarm fi^icL^a-t mMi frcbMifjLija^t , ^ 

?<fldiTO fJLiV SvfJLolo , A/WiV ^i fJLtV CLy^tOV IJTOf * 

fTAjy Kct4 ^itiyMiVi Kcux^i^^ ^^f^o x^^^» 

KGtx TrouSctg vayroiTi <Pi§u anifjLctvTOfctg \^m. 

(PiifjLfi S^ eig i?J(petvjig i^zr d^hJ^M^ Xethi^a-tf ^40 

(pSop/fiv iK ^rofJLctrcov fiifo^STfiiict rovi^v^ovnf • 

dXtC i TrS/rw dKn^og i(pv S-fj^et^ dvrfi ' 

Kiivfig ^ iia^citaa-i fjtovoi ridcta^vro^ etv^^. 

&etijfzct Si Kai ro^ etKna^ct, KfctTcuolciriig ihiOav\etg 

fJLCtVTlKOV iv S^flha-TiV iXUV KiCt^y dfjtp) Si Sv/JLOV f 4f 

yofcoa-KUv a^tn^oio fjLo^a Trct^iSa-ctv dvdfkffv • 
^K et(ct roi fjLiiVOia-iv iv opfiSia-a-iv.icun 
KUK¥Oi [JumiwoMi yoov i<rotro» diiiovng * 

d^i KTNHrBtlKJttl» I. 39 

dXSM Kcii iv B-fi^ci» i^v B-uvaroM TfAstn^V 
^^^tura-A/jiim Tih 0v/^v» iffMficv ivrvvH^t. f fO 

TivoKi^g Jl «^of /jbiv €0v ^i/jutg alSvKJfi^ 
i mXSM fi^^i o^yw Jl vTgri^ ctK^itt fivog 
dvTi)is£i K6(cLf cuvov dKAXl^ivoVy wy^ dof* 
xiiva XJ& xei^Jijov A^reJ^^Wv i^^icccg « 
ir9f trctg fifMpiv r% ^Ml/jij^^i x^ol^^. |^y 

Miv(^ Kou (r6tvct(2 TTi^ i^Po^fifjSiig €A€(p4m 
^oT^sjcuug iv Koviffn viKvv roiSrov i6fiKev. 
ilgi/juL ii ^a»6olg im KciXtuKo/iots^i /jLrru^aroig 
Kcu vana> jfciAct/Jufy^g i^srvirfifict mf^v^yct. 
vrcumg J\^ ccffivig €m> kcu ifsrm S-fjAvg o^ircu^ ^6& 
Kcti 7ro6&y iK iScuff ' ^>^cl^ Jl^X ii^^^cifiKA» 
ur h iK irir^ oAoov roii ^hAV i^fjX^^v , 
w ctvrox6ovig ua-iv, Mrc»\i7h;^i Si ycuffgt 
un 'JT^og clXtsnj^Mv rifctg ctyftov iK^Ptiovrcu 
voa-^pt TToSecvy kcu voa^iyclfic^Vy kou voa-^i roKOfO. ffff 
9J1; Kcu Sm^a^iv iv vy^^sro^ B^cL/^cura^fig 
fiivdio^iv ctvroffiKJct ^voi Kcu dfjLiiro^ (pSActy 
o^^c^y ^Torifcivcu r d^vcuy Kox?^ ri yiviShcOs 
09(cucet n 9 ^^ofjJoOi ny rcc n y^ctfjutdota-i ^tiovjcu. 

'MSa-a, ^i/^y (icuSv a fjuoi S-ifjug dfjUpig di0uv fjo 
inScLvag AiVe S-^^y oaoig fjt^ Kcifr(^o7xrfjSlUy 
^dif^fi^eigxBL^igy iJ^ ctlX^fag KUKO€^iigy 
roi n KcLroiKiiioiTiV ipc^^zr/ua-a^ctivjo KoMcug , 
Kcu rvl6;igy drct/^g » oAryoS^ctvictg n /Jtvo^ig. 
roiJl fjroi avfjt^zarcta-ujv iTsrifMj^ai fjtivovng ^^f 

XfiijjLi^iflv od^ y SifJLctg vzrvoio-iv fjfjidvovng * 
Aja-fjLo(oty irn ^(fiv iMciv y i pify@^ iSiS^cu • 
Ou?\jsioiari J^ ioig v*mov roTTirov ix;^Tiv > 
fl viKvig xCivrcu iva%iifii^v ohov iAovng . 
courctf i^zTfiv ictf^ wfSrcu yiKdroia-iv o^srcrzraitf 5 83 
av6id r iv ^^fjtSa-t viov yi fjtiv ^Giia-aa» y 
vcc6fo¥ Kiiv^a-cuno Sifjutg fJtvxJ^Tfjg d*zro /^ox/^fig > 
(pcLiai T d/iJzrvtaa-ciilo » xjoLt iSfOMv ni^ ^Sg» 

E 34 onniANOT 

xeu y}iVKi^v^ vionfzreV i^iTv(^ i/jw^a^a^m * 

aSrig 3t §»o/ ti . ^«A» t iyivono fwoloi. |gf 

ig fcL vv Toi S-ifi®^ {junrwm ^hayoi^KTt» tr or^c 

^^«y dnixtsH 9 (TKi^zs^a^ cujto^o^Pou fH4?\aA^H . 

cJw ifi w reuivig iov SifJLcig JLy}sM\iiA^w 

yvofj^ov iTsna^Kia^a-tv d^vzsr^^tg ai»Xo¥mo¥$ f90 

rm iSiv fjLi^oma-a^i Aiog rtxfftia^aro fjiSjrig 

r^mon^v ^oui^oia-w iv ofjufjuunv ua-o^aaS^Od 9 

iJl oaa^ TranfAiiru^av iV« %m« fjur^i^ (iaivHy 

^^ o^zFoaa Tfjifvyia^a^af iTor ^t^a tt^Kvv oSivety 

iH fiiv oaa-a (io6oiayv eV iuy^M KVfJutrarifJtJ^H* f9f . 

roiov i^sr, o^iincrar^v d^t^fiXoig dfut^aaru 

"XJP^a-a TTo^Ov^om fjuifjuyfjuivov ai^fjuavov yrvf, 

OvK i^at fdgvi^ov yivog oK^Loivrt^ ijcJ^va 
fiii^ov(^y(dfjL<piivfjLoi yd^ ixf^^ ol^KifJLoia-sv 
d^oKicu fJiA^ai^ xfvifovn Tn^iS^ofJLov ifx^. <{00 
el fjiiv yd^ (icuoi n kcu inSavoi nXiditai > 
rvjSija-i (p^ia-aavng i^m ^rpoCoAja-iv dKctJvScug • 
#< Jl a^Of KcCi fjLiyiSu tto/jv fJLii^vig > ff ^ iKan^ij^ 
i^ioL 7r%(PqiKaa-sv d^imip/rtv dxMKc(ig. 

^ Aiiiffcd rgia-acL yivi6?ieL , kolkov fjLifjLKffjLco > TndfiKm . 60f 
rig ycL^ clv i ^rvyioi roiov yev®^, ait)(£ov iMcQ^cu, 
dOi9ix?ov9 ^vyifoVf Soa-ii^xJirov 9 aio/joSa^jov i 
xjiivoi KcLi <piXcL riKva SvaH&icL SoicL riKomg 
ix dfJL^oiv dra^hcmov ifjv fJLi^ia^ano TToQfprvv * 
dXS^d fo fJLiv (Pixiaai» ro J^ ixfiai^xai Xox^l^t 610 
avrcLlg J^ dfxxOdSio-a^iv i£v ridvfjKi rOKfio^v. 

Ov fjLivShffv iJl da"srcL\etxMv cLvjoxioveo ^Aco 
mM^cLy6)V9 dXcLeSv* fJLih^zs-miU/^aiy dH^cu, 
u Kcu (icL^tg oL^^i^r^ i^sr dvdgoiTa-ag i*uri^an» 
da^d^MULg licLa^iP^Sjog d<p' difjLa\@^ ivxiiaaSrcu . 6%f 
^tvii ycL^ Tran Jij (paida^v iKoriaa-aro Trrciv » 
^inii rovf cLrircLXSjL xJ^JUTfi Bpfia^a-cL ko?juv9I 9 
IMnLWo?^_^oiQoto xfif^^t^og Tnf) v(xftg* r T i^H r E T iK a » b. jjr 

Tud tli ^Jy^ a/AifTiv, wfcuiU (pvAce J^ t^artfi,'^ 

Afrartiag^ ^ifofnccTrafUid ^ucfdytyti^a. tf^O 

aXtC i^ Sy mfOMm /JLiTec Xf^a-etov ii6?\M 

Afycfn^ i^m ptfos l^a^on av/A^zFoviomg 

vcuSt Bofdac 9 Zijrtig Kcb^ig re xAswJ» 

miufO¥ T6 yifona, , xctriKJei^cbv ii rt <PvXa ^ 

xai y?wK^¥ f44Mom So(ra¥ ^ofjuinavof iS^¥ . 6%^ 

a^ iJi ^g ^cUic^ xi^ mcmvf dXtsAuw cH^co 

marwcL>Juuii¥ ^onja^ yiif®^ fMi ^foAi» iovruf * 

TumA m ihjm n lUm, kcH ?USfO¥ iio^i^g. 
£s 55 onniANOT o n n I A N O Y 

KTNHrETIKQN 

TO TPITON* 

jtV».' m JjJ xepA^i' hi<retim idvut ^fZvf 
rc&vfagy nJl iP^agf v<^ ivfuKifcSlug dyav^gf 
Kcu iofKngy cfvycU n, kcu <t\y>Jiiv\etg lofx^if 
aXS.eb S-' QTomv uTotfh K%feUra nvxv^^* 
fvv a/yt KetfXctfmfjcL , S-uif (pfcl^aiti^ oftiXsi^ f 

cofKo^ciyM)! B-fifSvf Kcu ;gfltt;^o<JWfli ytn&hcb. 

Hfcarkfiv Si Xiont kXvtvv dvctSca/Mtdct /^oA^zrifK. 
Z/yjvof ttrctv S-fiTsflfific vWffiiVi<^ Kf ovi^aa 
f^iiyji K^ffjriff or ifriyovev [tiv iovrct 
dfctfjLiVfi yivirfifog dfMAiKJoio KfOVM 10 

7(^i-il/troKog fiin Ko^imtg mKclTdilo Kfiirfif. 
Ovpccvi^fjg Jl ia-hSm Kfanfov mSffMcb TrciiSo^ 
^fdfrag otft<pn>i^^ Aio; pvTfjfci^ ctyavag » 
Ku) S^fjfctg TToifitnvy d/Auyl/ci/jLiv^^ K^ffjrag* 
fil Jl af i^ZFii (i^Xfftn S-iS fjLifczrfjiSa fJLOf^pnv If 

dvTiSci^jovro Kfovoio, Ka) dfi^Ua-avjo Aiovragt 
ioofomv fiiTo^sri&i Akog fjnya Kotfavma-i 
S-fjfo^v ofuavXo^g , kcu ftyiSavov S-eov affJta 
fiifig ivcoStvt^ vTxro ^ivy^^s^cw ay^a^iv. 

AloXa (pvha Si rolci» xa) uka S^firiv iKo^oi^. 20 
T»j ftiv vw 7rfexot}(n> TroXvifaSaya TroTafioio , 
Tiyfi e-ar evfv fiovri KUfjcraro To^ivretfa 
Afl^iyifl9 Uoifiony r% mf^Q^o0^ iv^rog ^. KTNHrETlKHN T. 37 

vrtLa-a^ovcL /d^iv ^e^iinrk iipfVt [jLiyei?^ ii n KOfOJfVf 2f 
ofjLfUi}a Jl aiy?Jiivrcti kgu o<P(vas v\piSu6uuf9 
dfjL^iXApug (Vi fivA y Kemi^ic^ * tK ^l a^a i^f 
Kct) ymoiy iKcun^h S-oeu KOfjLOcacrof tinfcu. / 

Ti^V ii Tfi^u finyciiSod^g E^fAGaiv cuvrtg i^afco,» 
T^v tdvfi fj^^oisrodv ivScLifiovcL KucAiiCKiia-i - 30 

Sil^CU KCLKii^Oig KCl) ^dtCL XcL^XynVfTCL > 

7UU TTv^og dq-fcl^^a-iv ci^zr o(p6cLAfi£v dfjLCLpyycLL^ 
^hx^ A, ^^ yrctnfrta-aiv d^i^tj?^oi n/sdacriv ' 
dXS! o?Jyov Tiuedv yivog \)kcLXi fM(iog cucl. 

Ua/Jjg Jl iv AiGuif i^Joea?^cLKi (rii|/«Ji ycLOf 3f 

0%AO( i^Z^lQ^fJLtU IS^M^COV (i^vx^fjLa /movtcov, 

iK tri ?^cuxyfitigy oXiyfi J\^ iwi&i&(^ofjLtv cix/ffi' 
crfit^cL?<iog Si Tr^ocromcL kcl) cLvx^f^y ^da^i it yijoig 
nKCL fjLiXctv Kudvoio 0i(ct fitfJLOfvyfJLtvov cLvSog ' 
d/jc^ Jl iv fit^Uta-ff-iv d*zni^iToti iiSt ?\AovTm 40 

Koi^aviKoSv AlGvtg fJLiycL KoifcL^taa-i Atovrtg • 

Bk &i irorr Aliio^ZFoav AiGvfjv ^fjLUi^uro ycCict^ 
B-ccufjLCL fjuiy tUrtSiuVi fJLt/Moxgoog 9 ifvKOfjLog rt , 
tvpjg v^zn^St KcL^tfvco > TroScLg icLoijg » ofJLfjLoa-L ^ cLjdoyp, 
fi^ota-L ^ctvSolg ^oivia-aofjLiv^^ ^ofJLcLTta-aiv . 4f 

iS^cLKov, i 7rv6ofJurjiVy khvov TTom B-ii^ Sct/poivov% 
Ku^vacoig r tfjLoAtv ^KCzrofjLmfjLog o^pScLXfJLoTa-i . 

^ofGjg i %rtTf ei 9r«MT' tjfjLara (J)tJ>Uft ^Aovruv, 
aXt^ To fJLtv oo^om fJLt?M 9 ro dtr ctvrt Trovomv 
iJl v*mov fMXoLToia-iv Ix^ "zrcL^a rt^fJLCLO-i Trtrfvig, fO 
dli^cL^ov vmciuii, S-^cLa-v^p^vaSvfjLov i^Ja-aocv* 
fiJtt Jl tv6a fdxv^v» wVf/fo;^®- ia^t^lti yu|. 

ExMfov av KaKUvo ?MnoKofJLoov al^av, 
^rrt^v vTO-o X^^ ^t^v cu6(ava Xtovra 
vcigKa B-ofiv 9 Tf) yrclvra Au«v d^zaro yavara Byi^v. f y 

UtnaKi S-fiXvri^ M roKUiv d^zz^vaaTO ^oivifv • 
^^K Jl drftKioiig dvtfJLoi?>iog cig tva riKTti. . 
TrivTt ^igu ^fioiriffov^ drcLg frirvgcLg fitriwulco 38 onniANOT 

Pfl^VOf tK TfiTciTfig T^Tip tKdo^V > tK H TiTOUfTffi tfO 

dfi/pl^fMi TToui^ ' '7rviAa\o¥ J\^ tvoL ytiyetlo fM>iTfif» 
yoi^^og d^i^ojoKoio K^sjTov (iwi?^a> MovTcb. 

no^ei?<ag Jl oAo«M , iiSofUv ytvog • al fiiv %€^i 
IAii^ov%g ila-i^HVf kcu Trela-a-ovig %v^ci, vStu* 
€U aty oXi^oT^eu fJL%¥ » «rof fJLivog ht^ X^^f» ^f 

fTJjSflft Jl dfJL^OTt^lV OfloiTot ScLl&eb}S.0VTCU9 

voa^i fJLovfig i^g »■ t^t tfjf/sroL^ tWo^eLetnrou * 
/tte/o^i fJLtv fJLti^uv TtAt6m9 fityeL/^i St fjLtic^. 
tv^zreLyttg fMf^) , ^ JoAi^ov itfMLg > ofAfieL (peiuvov » 
y?<auKioei^i Kogeu (SM^eLfoig v<sro iJLOL^fJLeLi^atn ^ 79 

yXMKMOiTtv ofJii Tti KeLi tvioQi (powiatravTcu 
etiSof^ivcug uct^M, mfi/xLfjL^ztttg' clutcl^ tvt^dtii 
cJ%^o/t loTOKoi Tt mfi ^ofJLCLTtaraiV o&ovTtg. 
fivog icuScLXiogf Xf^iij t tTari wcLfJt/pcv^oeda-^ 
ijt^otig» TTvxj^ai fJut^uDUvofJLtvi^iv o^sroi^dlg. ff 

ciKUTCLTfl S^tiuVi Kui T CL^XlfJLOg l6vg OO^HV* 

^cLifjgj oV^zror Uoio, Si9jt(itjv ^o^u&cu. 

ifjuzrfjg kcu ToSt (puAov i^ziriKMiHa-iv uoiio) 

yr(oS^ tfjLtycu BcLKXOio (Pi^(7 0L(PvMiOTid$ivcLg^ 

THVtx^ ua-tTL vvv oivca fjLtyct KcLfxeLXoooTi, (o 

Stx^fjLOtcu ^ofjLcLTta-a-i Aieavva-a fj^iycL Sei^v. 

rix^tog iK fJt^o^are^v ^ Kkvrdg fifJLef\jt yvvcuKO^ 

ig Toit TTGfScL/Jeov ytveg cLyfioy, cLVTig dda-a * 

JAcLi fjLffv clTjsjo Q-oov Si^ig yiv@^ ciTsriia-cuo, 
?MfKcLg d^i^?iiig. cLifiiv ycL^ tcua-iv iSi^cu gf 

Twjfloti, licuoTtfOia-i T ipem^^ca-cLVTo XcLyemg* 
Tcu fCL Si fJLti^ovig iia-iv, i^a-iS^a-Kna-i Si ftlcL 
tvKt^ig i^jxPoia^i, kcu o^jrt^ o^vyta^a^i. 
fiof^v Jl dfjLCpL^vfjLOi frei^ofjLoiiov dfjL^Pita-ctno . 
urcu fJLtv fiXtOci^oia-i» dTor o06cl?^jlSv dfJLCL^eu 9O 
IfjLt^otv ^QU^zrjaTi * ^^ae^^zrcLJcL J^ dfji^ort^i 

^CuSqCL m?^, (icUOV Tt KCL^i KCU KCCfJLTa-V^^V ^^<L 

l^^fl Jl iia-iSiw dvofJLoiiog i*ar?^o XS^i^^ r KTNHrETIKaN T. 39 

fuUtn (itv XvfkSv {'zrtiiSfOfjLi pivcg if&j6ifg " 

fW^OjTi i% K^KOVf T€ B-uia T UK%><OV CCv6@^ . 9f 

E^ox^ Jl uv retii (pvAcL ^i/jjv oyela-eLyJo yflfid/jft 
fi/yAijwi At//icef re, Trv^iy/jpfoi n, Afomf, 
TTo^oMig T i/^Mi y Kcu riy^vig fiHfJLOiiTcrcu * 
Toi Jl oVoTf a-KVfjOfifg no6fi/M( f f ^Aoxom 
huA^ (rvharitroicw droLfloiig dyfiVTnfis , 100 

euJlcLf i^ann oTS-ixroi TroLhs vaufJi^cu d6^<ro^if 
i^oL^zs-iv^g xm^g n iofjL}ig kcu ipifjuo fii/M6feo, 
fjLv§ovTcu ?uyio)g oSlvov yoovi tK Jl afoL ti^ 
xc^KVTov Tr^iacL mXv^ov 9 oiec Ti TraT^g 
mgdofjLiwig vwo Sif^)» k^i eu6ofjLiVfig yrvfi AetJo^, Jof 
Tri^sfjufjLivcu Trifi Tvcva fJLiya K/uuaa-i yweuKig. 
^ fa Toa-ov TiKicov Tiy Koi {ifnyovoio ymJAif; 
<pi\TQov m K^oL&if ^et^iv S-iog ' iJ^ a^a fjL^oig cLvfiqomoLg > 01 Trema vovifJLeurL fJuifrUrecvTO , a)^ Kcu {(^mj^^i, KCLi ix^vcof, ifJf Kcti eovToTg IIO 
S-vj^a-nv eifJLff^a^L, Koi vi\frzgro?\joig dyiKuAffi» 
timm' Toavov pa ^va-ig K^n^aiov aXt^v» 

OiVIV fJLiV KOfJuiflV TiKiC^ (W KUfJLeOT^ &?^^\g 

cuiv €%€i , y^MKog Ji X^4^ > ^oiKff T€ ^otig ' 

mg Jl a^' iv oioivoia-i m6fiv d?dei^ov iX^a-tv 1 1^ 

Zv TVaoSV ^fjVCU T€ , fioL^(p6o(yoi Ti 7n?SJHCU9 

okToirra .t€ (Pv?ja , ttoAv^oio/ t€ ko^vcu 5 

^oig Jl o^ig Kan:d SoifJLa awi^tog cU^^orzj-ourLV 

d^iloK^ via^icL Tn^iaxaififa-a vioa-a-oig , 

Kipcov v^ZTiq Tiyi®^ x^n^aroeAfteyoy dSpia-aa^a, i20 

i^ jjLiv iK?.ayi¥ M^ay kcu av6o(iv o^ ?MtSerai 

avxiva J^ v;}/oV etetfiv ig ni^ yv^a^ewa » 

xou irda-cug iKeLTi^iv ioug i(p^t^ i6ii(cug 9 

i(f Trli^a Travf ix^BL?xura% ttoti x^ova * toi ^ a^ (JWApj 

TBLXl^ trzr pjZFTi^av irfjvKiii Tft^a^i vioavoi* laf 

if Si Kou a'i\j e^o&fo^ Kcu fi?MTW o^viv dvcuSfi f 

tigvfjLivfi ^i?\ja TiKva, tcLt iia%Tt VffzrLa ^i^ , 

o^^sr^i^a» Aua^M^ofAtfy «S-oflAtf^^ \ 

38 o n n I A N o T Pfj^vog fJ6 T^irarfi^ r^ig txAo^^ tK i$/ ^ ^3^ 

dfi/p^lJLU TToCi^* ^ftajoy J^ \ve^ ' ' fMXfiVl^9 
yeur^og d^i^oloKoto K?mov fiaxn}^' ^afMJva^, 

/tAi*§}W wMetify kou^jfJut^ ''' /iviSXfig» 
€u }{y oAi^on^oi fti^ , ■ ^^ «i^^^y , X 3 f 

fTJjSfift Jl dfjL^orifffa-iif ' ^ dT^aT^ovra (riofi^y 
vo<r(pi fAovng i^g ,' ^ S-odg fwKaKeav r% B-afieiog * 
fjuiioeri fjuiv fMi^iy *^i S-avSv , i] rUva (raZcrat . 
^'ss-ayw fjLfi^ '//f^ify (povmyiv^; ctioAe&Aoy, 
yKoAiKiowr ^jT/^ So(r7srahraX(»f df4/J>d(rano , 14O 
y>M)KJ> >/^ iy^m^ yravafiit^^oicri Tr^oa-ci^srotg . 
oiAof^^ ^^ ^^JfjitvoVf ravaov ^ofjLa , XAjavififig» 
^y ^^h (r(pv^v ooKurdlev y iifJLot^tv^Kd^ffvovt 
ifJ^^g^iv Uihcu %€/f6<r<n, TFokg Si rijro^ra-i* 
^jj^ifl 0^X^y io?^ovKia^y aloXov^rof, I4f 

^ffl^ KvSi^a , Koi i KAra Koa-fMv iSa-a • 
^ra y^? ^^^ vvK}ag U?JofJL&cu (piXorfjl®^ 
Z^ai B-fi^^vn^OL fjtA>i irff a^awiv o^fAaivaa-t , > 

^avgcL fJLidiifJLWiu yafiiffg wavri^tog ivvfig^ 
^fOjaKJtna-KofJL&cUy vfiivv on Kufjutivooa-iv . IfO 

y ydf roi S^fio-a-i vofjt®^, y^V^ ori TrXfiSei , 
«V A€;k(^ i^ofiivotg nxietv (piXjorfia-m i^ov , 
yoa-^Pi fJLovm hvfKav , oXiyoSftavtodv rt \ayodSv • 
^px]@^ Jl IfjLUgaa-a ydfJLn, ^rvyiaa-d rt MkI^v 
%?pdv £%w, roa-a ^cua-) raXaa-a-(£\o fjLfftia-a&cu • I f f 
ioilfiv 'Tr^i.v roKtroio fteA«y , TTfiv Kvgiov fifM^ , 
VfiSvv ili^Ai^^fi» (iifia-aro J^ tiXu^^ag. 
Toa-arff fjLax/^oavvfj ,. toW(^ i^ofJL®^ tlg dp^^irffV . 
riKJet Jl ^fJLiriXt^a , x«< i fjLtfJLtXia-fjLiva rix^a ' 
odfKa Jl aa-fifjLovy ava^^ov, dtfitXov d^ss-ffo-a^cu . i$%, 
dfjuport^ov St ydfJL^ 7rcuSoT§o(pifi rt fJLififjMv' 
dfTiroxJ^ Jl tr iSa-a fjLtr a^a-tv®^ tu6vg lavoi • 
^Xf^'^^ ;yA«Vrj . ti ^i^jov yivov, wL t$ iJLo%oi 

?\sx/Mrfcu K T N H r 5. T t K a^ N r. 4I 

M yTsjsAC^a^ki cifJbnC^sis, d^P^iCi 
^ ycti¥vla4 Je fioog Xi^) KO^iKi^oig ^S( " 1 6f 

^ ^^oyrea ^^)¥ d^zro yMfKvu ij^s^y iicu » 

IvcuSicL rovdo^TQijri . 

^^iia-cb. x^^y ^ oTt yruvTci, ^ci?<!fim p 
^ ZiPv^a TrcLVi^zniTgifMi xf^cbfiiwi^ , 
.oiiiT iv\ a:Tarfi?\x)pyi ^ To6k CKi^zarctg a^Kiov ivpj, 
Kct) jSoVw %*TeWtft ^oJW ;^^ n MxM^^^ 
oU T dfjLiXy^ivfi 9 Koi ya^^h iKXX^ i^v. i7f> 
ToHcL vv iTH liivdiTa-iv eV iv^zaro(o$o. S^ccAdraJig , 
^jiAvzFo^ig a^KoXioi Tct^c^ KVficuri fJLtiria^cf^lo • 

%«^(*T@^ iK fJLiO-CUTS KpJi^V T(€iOvfig § WZTIjV > 

Kiv6ovTcu 'Tr^MTcbfjuSatv idg TrXoKctfiiiag i^ovng* 
e^vT-d^ iwfiv icLQ vy^ ixh^ov dv6^a^w% I^o 

dK^ifjLovig as^ia-iv oiKc^ vioi^ miMv d^^Sv^aKnai 9 
xaiTrd/dv ivwXoKctfjMi io?ux^v 'SF?xi^i,d'd?^Mrarm. 

E|e% inm^fiii^ ivar(pv^v ,, ^v^vm^ » 
K^cumoVf cUX^o^oiffv 9 fc^diifci/vx^y aVsarvv ovay^oj^t 
09t/7ti?\Jli<Pcuf^g9 UfAcLg ci^KMg^ iv^gAHAcuy, iSf 
d^<Piog X^inv:i <JaAi;jy^«6j@M, i^c^r(^ Siii • 
Tcuvifi Si fii?icuifcL fUoTff' fdx^v df/uPtSi&iKiif 
JiwnVe^TCf^f TnQi^ofjblvfi^i^pdvffa-^ . 
X^v €^'* ^i^Sei fJkf» cuSfiv 'pmffir^o^Pog dU • 
dX^ ctvTpg KfcM^Tg, dyctA^. fipa^ig tw?Jlo Sji^. 190 
(puA^ /l diJfioa-i^m ^^Jifiavau TcdfJt/zarmhdy^Vr 
TToXb^cuai T dMXfi^t^ dyaXt^gtfmot KCfiooio^i * 
3ji?iVTtocu dliarztov6\ o$i tm Troatg ifyifjioviVH ** 
TT^ogvofJLov yiuvwiHf^^ eV^t^^Ao^r djfdymy 
7K^^ Tnfydg^-^jToicLfjfm f ^y^ fJLidtt, ^ ^^Aw aS^^Oi 195; 
9r^o^$: ?icuriigf: otKHfT or«tt(:frzre(iof: vwvovdyi/a^i*^ 

zSi?<aVr dt dfcran- Ttirtvi^i a^tri^ote^ o^ivH^ 
ac^ruvfp^idxota-^^.ftm^ 46 onniANor 

iog Si Kou iv S-tj^io-cnv gf/Sfi»%o/ re Kicuveu^ 

^c^a?^i$ T€ S^oeu 9 Kcu Tiy^ng cuoXovoiXOi I30 

Treutri Trt^i Tr^oSiXocia-i, kcu dy^vT^^i [MXl^vjcu» 

KaiTi 7n§) a-CplTl^OOV TiKiOOV TiJKcia^i ^AfAojvcu, 

dvTiov cuxf^tjTnori avvKrcifJitvcu fjLigo^zrttronv • 

i^i TTOT ipfiyeta-iv ifig iv dyoivi ym^/^g% 

i 7r)^6vv i^zriSa^u^v eiKovjoSo?^v cei^fjav > j 3 f 

i ;K«AjcoV a^etyivvTa kcu eLr^ev^onet a-i^fi^, 

i^i l3o?iccg (ii/iieav Ti S-oetg fW?<dKUV Tfi S-etfjuietg * 

trzFiv^ifa^i J^ h 'Tr^oAi Setvew » ^ TiKvet a^etZa-cu • 

A^KJoi Jleiyfiel^igi ^movyivf^y <tioAo&Aoy » 
^a^cy^ fJiiv TTVKmiv Soa^ebhsrcbXo/v eifd/pna-ctno » 140 
fM^flv J\^ w dyetvfiv TctvafiuArroiori ^^oa^amotg • 
xa^%et^y > i^f^^ov » Tuvaov ^ofjLct » Kvavifj flg » 
cfjtfjta 3-oov 9 a^vfov eoKVTcilov y Sifietgiv^Ka^ov» 
JtElfg l3(aT£v 'tKihcu ;c€/f6a-a-i» Wcfiiy SiTtTroa^a^i* 
tTfjLi^aXifl (i(jvxfiy So?\A^ovKia^y oioXoviiTog, I4( 

xeu mXt^ xjv6i^a » Kcu i Kora Koa^fiov iSara * 
HfiaTa yd^ Keti vvKletg iiA^ofJLivcu ^iXoTfHi^ 
€UJTa\ S-fjAvTifcu fjLct/C i*ar et^ena-iv offiaivan > 
7rav§a fjtidiifJLWcu yafiiffg yraim§^iog ivviig, 
TiKvaKuiTKofjLivcu, Vfjivv OTi KvfjLaivooa-^f . Ifo 

^ ydf To$ S^^a-i vofJi/^9 7^^^ ot% TrXfjdoi, 
ig y^ix®^ i^ofJLivotg Ti\iOiv (p/AoTi/crwi' i^ov » 
voa-^Pi fjLovodV hvfKav 9 oXiyoi^aviodv TiKay<Am' 
afKJ@^ Jl IfjLU^aa-a yelfjtigy ^rvyina-d Tt hlilti^ov 
yyi^ov €%#«v, Toa-a weua^ TetXeta^Tetjo fJLVftia^a&cu • X f f 
i>(lfiv Tr^tv TOKtro7o fjto^jHV » ir^iv kvqiov i^fJLce^ » 
VfjSvv i^iQXr^i, fitfja-aTo J^ tiXu^eog. 
Toa-a-ff fjtax/^oav^ , Toa-a-@^ S^ofJL^ iig d^P^SirffV . 
riK\H /[ i^fjLiTiA&ra » kcu i fjtifjLi/iia-fjLiva riKva ' 
eul^Ka Jl da-fjfjLoVf dva^d^aVi difSiMv ea^SFfja-eo&eu • i€^. 

dfJL^OTi^V Si yafJL®^ 7rcuioT^O<pifl Ti fJLifJLfl?\.iV' 

d^iToxJl^ ^l iT iia-a fjLiT a^iv®^ iv6vg lavoi • 
?iJXjMTeu yXeia^aii. Tf ^i/^iov yiyov, uei n f4,i%oi 

}\jkxiMrraji K T N H r 3. TT I^ K a N T. 4I 

A/%fe£vT^ y/^a-ayfa-iy d/Aa^a^i^t dXSji?<oiCi 
n^ofimi - ycm\cu St (ioog y^i KO^iKi^ag (iS( ^ 1 6f 
^J\^ d^(yzr/\,ct^ovrcu jr^w d^ZFo y^xjKvu 'if^^ov uycu » 
Svfioy Jl ior*arofM»oio awmynin yoj^v^. 
I oig cL^K^og' ^XH^^^ <p/A^( dvs^/^a-eQo 'jrcCHci^w 
tia-oKH Kyv^diMia-iy dycuhcb roy6opia^Ti » 

N^) fA^y x^H^^*l^ TTctyv^H^ox^ iii&i¥ o(f4aiy » x^a 
Kcti \ct(rifi 7r%( iia-cb. x^^^ ^' ^t& TruvTci, va^vyHp 
I ia-Tsn^ia Zi^v^a Trctvi^zsiiTfif^^cii x^^f^^^^ > 
\ KivdiT iyl ff"zrijAu/y*, To8i a-Ki^zara^ ctfKtoyiv^, 
KcLi (ioa-iog %4TfW^ ^o^a^ X/^^ rt Mxf^^^it 
olcl T dfjLiXyouivfi^ Kcii ycis^fof iKMyJjnif i^iiy . lyfs 
ToHci iv TTH (iiySio^a^iy iV av^zs-ofpio S-ccAota-ajj^ , ' 

TraXvTsroStg a^Ko^i TTctgct KVfJtcta^i fJLyiria^ciSlo • 
X^f^^r^ iK fjLia-ctrn Kfviffiv TfOioyjig iyiTarfiy > 
KitidovTcu Tr^cLTctfJtSia^iy ictg TrXoKctfuSctg iibmc * 
, ctvT-cl^ iw^y ict^ vyfw iur^^Pov dy6^ayn»% S^ 

dKfiifJLovig Ct^io-iy ciKct yiot irct/uy d/^/^fta^Kna^i 9 
Kcti TTcthdy ivrarKoKAfJtAi ^A«%ify lirhbiiiffi.^cthMFarcty . 

eIc/^^ iniBrmfjLiy iva-^pv^oy ,. ^yifJtoinct > 
K^cuzryoy^ d^i^^ssr^^i K^ctit^oilfuX^yi ettTarvy oycty^Wf 
iW ^€ A^ (Pcui^g. 9 iiiMf ct^Kto^ » cw^Vi iSi^cu , . 1$ f 
d^Oiog Xl^i^v f JlaAi^Kif*]®-, o|Jr«T(^ ^i? • 
rcuyifi Si fiOict^ct fiiaip' fctx^y dfjyJ^iGi&iKif, 
X^viijg iKetTifh '7n^t%ofjiiiyf^<n<Pci^a'4 ^ 
Xi^hoyiSu» Pi^Set.f4^ihaJfiy7toiaiT(o(Pog ctlcf 
dXtt ctvrpg K^n^Tg. dyoAfi. fipa^ig iwPJlo Sji^. I90» 
(pvPict Jl dtXtia^o^y ^Mf^^^ ^dfJtTmtcydy^yy 
TroXts^Uio-i T dX^xfiiaft»' dyctXtsjofUifor KOfLoo^a^t * 
BfiXvrtocu J^ *ia:^oy6' > oSi joi Troa-i^ ^yifjLmvH - 
^dV vofJLoy i$uyk(a-i$9 etr^y ihAa^t» ebciyety, 
Wfig ^nryd^rTrojctfm' * ^y^m fjtidvy ^ Waw «i^vfr J$fi 
^gpg^ota^i^tOiKHS^y oxcty^Aorztri^; v'^ 

ziiMK ^ ctfow ^cta^wi^^ aiPvri^ioy/ o^yH^ 
tlc^^.yfparid^ia-^TKctmyfi^ 

^ E 4* o n n I A N o r 

ifxi^ IJLcc?C i^oiJLivog crCpin^oif yom ctnct S^ivei* 200 
KcUf ort niTs^iaxfly f^iF^^g mb^a irom wioifriVt 
ii fjiiv S-fi^v TTiAotf TToQiU riKo^j ^cfl iKOTt^t 
yXiicrtnf ^yjjiei^v (pikiov yovov dfji^ctya/a-ci^ei* 
ctga-ivct Jl u fiiv 4^01 9 roTt ^ rore SvfjLov o^iva 
?MycL\iea ^'a« ^6fi fJLVfrl^ ci^yctM©^ ^iyp* aiOf 

iK J^ ido^ fJL%fJLcuog TTcU&og yivuiTtn rcLfJLi&cu 
fjLfi^ui » fjLvi fjLiriwuB^s vto€ yi fJLw (iftStia^4v . 
^ ^e Mx^ Trt^ i^a-cLy Kcud^vt^a-cLrcKata^ii 
TTcu^i Avy^S 9r6XtfM^ofJLtvto fitirfif i^sFctfJMVti^ 
£g ^ oruv iv TroXifJLca TrcXvKvihi fJLVfCi^og ctvrtf» 2I0 

Vfi^zsriuxov i^vcdTiV cl^srfivag cuxfJLfjtrvi^ ^ 
-euuTfiv r av i^uariv \n avaifcvn ^ovomv 
tjii TrKiyvvfJLivcfv , .^ovoiv fJLiya KOiKuna-av , 
^jprsfjofjLiVfiv dzra^v n wapiiSctf ^i^ njJLCL^ 
^ifjLitii i&jofiiv9fv B^iffJLa hLOfw n yci/iCuQi * 3jf 

Jig KCLi S-fj/^g ovay^og i<P' ^ii TrcifjL^arav iouw 

^lKl^KLWfOfAiVlf, KOi iva-fjLo^ KO^KOHa^ . 

(pcUtig K& Ttaivclmlfuv » 4ov wJuv dfi^pJdiQSa^cuf % 
jifii^X^ H^^^^^» ^ ^^/^^vfpf.^yofivm- 
\ Avcf > avi^9 r/ w^7o frfoa^ararctla r^xP^oncu > 330 
1^fjLfjL€t\a (P^ivix^ ^iy ^ct r ^ TTctf^ aiy?Jim€t-^ 
ix^ fjLiroATTov d6^7g ?u6oifyicg afy&^Mi^^g , 
i yovov lo<po^ov ^avafjLOi^jKloio i^ctKcuvffg^ 
i a-KUfjLvov ^avdSio^fjLov o^TsrKctyHloio Mceipfjg. 
vdiSa 9 .Jh^i^ rov tnKlcV'^ ov-dfoifta^a Sw^i ^ 225 
wcuia nov yivvio^a^i nifg w a^^a-S^fja-i^gi 
i%i 0/Aof , fi^ rdfjLVi • ri Mi rdfiig^^ mv i^ag^ 
TTcuSa ro fJLfiSvf idfiKctg , oAov iifJLctg i^^Ao^a-dg.. 
AiA^^ey^, Travd^olfjL®^ do^^drcic Mx^9 
mu av riKog waviuMv dMr^dmo roKSj©^ • B30 

^iiKfiiyoi^ T§irdAcuva9 k&ov roKov 'd&Mra^ 
Kai a-vrinogy rfjLtfiug^ 4» ^onlx*^^^ Mivrci¥ 9 
^M' ix^^cug yi»virTk Mcvniifri nnS^^ KTNHrETIKaN r. 4J 

Tctet Tig av TrcufcusrSlfJi^ iov m^i vti^sfm tjc& 
fwSeiS^cu (Pctnj - rov J^ ^k clMyovTct ^ctOoimg 23 f 
SobiwiB^cu ^ofMTtff^criv dfjuuSio, 'jrcuSog iSijftvv. 
Z&J TTctTt^, otrcrov €(pu ^ijAoxo va»fcy^M¥ firof» 
xuvov Kcti <Pvoru>g K^n^Ti^ov uto^cukB^cu 
S^iJKcLg» ctvct^' iaiKctgSi^Tnj^og i^ifjueiuv i^aii^^ 
it^mpi^ S^ Oi^v dSufjMVTivov aysraa-ctg ao^. 2^ 

i 'TTctiScLg Tn^ci ^iAag yXvK6^7ci TOKSVTiv, 
kxiTctq^g* Trfiagn fJto^Vt hk oUev ofJtctifjtag ^ 
o^sTTs-QTctif d^uMog Ti Kcti ctT*zF^@^ cumGo?\jii^f » 
xitvog KM w^orss-ct^tSiif iolortv i^paw^juri irou^n 
amig vf^idi^g» kcu dfjuufjtovctg ^fju6tet&cLgf 24^ 

AlyuSffv ®fiarict > kcu AmA/<V A^ctfjtctmra » 
AT$iSct Kati n^oKVfiv » Kcu S^tKinv <^iAofjtii/jfV » 
KoXxiSct T€ MfiSeictVy d(i^fi?\^v r€ QifJU^ei * 
d?^ tfJtrsryig fJi^rct ^vMv iPfifjm^im dMyuveav 
fQ-fl^tri 0t;69'&V oAoQ^ 7rct(i6fiKi Tqct/zrt^OAf . %^Q 

E^i ^ ivi KffifJtvoTg izari Ti^fJMcriv j\i6tom<iU¥ 
rvTTffCby^v mXv (Pv?^v ctKctxf^^vov to^o^oiTi 
Soioig xaju^aoSnci* 7roS£v yt fjttv i fJtiav oisrXfiVp 
%»/Aj5y J\^ av (pofiiicri A^AiyV , ii6€Ajjv iAcipot^rt L 
XCtiTfi J[ ajox^yin fJtta-ciTfjiv fctx^v dfi/piQiSaTc^ Jf f 

i^v igHaTffv fjuiTcuvia-crtTcu • iSt (ifOTO^a^t 
SiiM<rvvfiv €TAjy 7ro6' fhrto^tct^v ytv(^ ahfof 
d)ii u Kcti TCoS thj^iVi iv^^t^srjoio-i li^x^^'^ 
rzsr^ay^v So/Jottrt Xox^^g fJttXctvox^^ Iv^i» 
liTt (io^nv i6i?\jH fJttTa xj^iMinv cu^a Trdrct&cu * %CO 
im muv • o AooV Si <pt^v ^vyiv t^zr^&lo SSAov . 

^Qci^to vvv Stio <Pv?^a Sv(raJVTtct % KotfX^^^^^» 
/jt^Xo(Povov T€ aJjcov» SvarStfKia t duTig vcuvcuf* 
rov fjttv Troifjttviciiv kcu cu*zro?MV oMTfj^ctf 
rnv ^ ix^^^ <rKuXaKt(rTiv d^uoTi^ig t€ Kuvtff^tri* Z^f 
Tov fjtiv WKlt^ivov Sid yctq-^og o/PvkIov i^mviv 
tl^twiv i^i<Pm T€ mXvftM^zrov^i^aKlfjfa, 

^nV Si T% VVKliWO^V Kcii VV9^rZ^hctYfi T€A€W«8r# 

F 2 44 o n n I A N o T 

aViKCL Cl OiOL VVK\<t OcL^s ^KCTOg UfUti ftit 7^». 

tiSuL Jl dfi(PoTt^oig dvofjtoHA S^figtri ^<Poivo7g « 2jo 

Tov fJLiv yccf n Kt/vtorin ^oivukO^v dwna-eu» 
fiii^otri TToifjLmKol^ 9 het^iftJl i^zs-nff-^srijcu i^i\ * 
jy Si T« kv^Stcu fJLiff-cttfiV fcijffv , dfJi/p\ ^g Trcm^ 
hAJO^io-CTA Ku^ii KaTci jl %y^cusf\€U iifMg cuvo9 
Mctvttfg iKctTSfdt» i^srffTfifjbcL tcuviifo-i* 27 f 

^iVf} Jl iK^a^iog r€ TTiMi Kcii vSto, KcCi i^nv • 
fivov Jl dfi(poTifaiCiv i^zriK^iiacri B^cuvitn 

fiyiScl^J<». Tfjg fJLtV Ti SicCjfiJ^^CLg iTi^t TrortTiV 

ii Oo^oigf 0o(tofg CKuhdKo^v fliyctt iufJLCL K§e[jcu£v9 
Kcbi (Tt Kvvig Kmoiffw imfJi&iQoLahcL mSiMig 2go 

dvTiov ix v^u^acriy Trct^og y% fjt%v v?^cLKoct>v]ig, 

ti Si XVKOV Sii^Ug ftvSv C^^SFO TiKJlfVCUO 

tVfJL^ZFCtVOV iVKtActSeVi AiSvfJLfl'iOV 9 ciXiO-iKCtO^Of 9 

fiivov TOi fierct Trcctrt ISccp/lo^fjLov iKXaytv ^x*!^» 

xai fiHVOV TToiet/yu* tcl J^ iv6(occ Tr^oSiv iovrcc iSf 

rvfi^arctvcc ayct^Uf Kci<pfia-i re TTcia-civ ia^v 

Kcu 06ifjtivcu yctf cig 06ifJLi»ov /^vkov ipfiycta . 

B-atvfjLct St KGU ToJ\^ ctKnact mg) ^y-iKl^cnv vaivcug, 

ct^iva Kct) S-ffAuccv dfiiiSuB^cu /cuKciQctVTi, , 

Kcu TroTi fJLiv TiXi6uv SvaSiqKicb wf/t^pivjfj^a, 290 

mMfiig ifjtiifovja ydfMVt Trori J^ avTig o^SSca 

S-9jMfTi^9 WfJtPflVf ?^^flV^ KCU fJtfjTi^aKiSv^V. 

AXt^d XvKMv Ti\i6u 7ro?^iT(iXoi^ Trivn yivi6\a . 
uSia Jl^ d?kfi?^ig dvofjLciia nKfjLif^avlo 
(pZrig dfjto^igy rola-iv fJLctAa ^ia 0vha. a^f 

Tr^a fJLiv ov KaPiina-i S-fctarvp^a To^^ivtfj^ • 
^6og fJLiv Tri^oTsrav uSogt drdq Trififjyia yija 
xati Ki<Pa?^v (po^iH mXv fjtii^ova^ Kcti S-od kmKcu* ' 
ya^i^a J^ d^cUvaa^a^ ixu Tro?^'^ fa6ctfufyi • 
^fjtifict?iiov Jl iaxi^ Tii KOi v\ljo6i Trafirzs-av o^au» 300 
aiiv i^OTifii^v Ki(Pct?^v 9 Trvfoiv Ti SiSo^Kag . 
a?k(^ Jl av fJLiyi6og fJLiv vTS-i^i^og^ ch\fia cfl^ctvTt 
flflKiiavOtf TF^WQ-i B-Ooiti^ C^KCC ?^KWt^ KTNHrETIKaN T. 4f 

rov fj^t^o*ar%g ni^xav n kcu k^cgryct suKXfja-Kaa^k . 

srpwTj vTsr' diA^i?\.vKi) ' ftAyeia r e-zriJkwf]' iica^g. 
X^t^ ^l d§yv<piti (TiXoLyu ^Xfvfoig re Koii i^v • 
fotiu Jl ii^tot, fJuoLK^" roL Jl o^arraSlt %eiJiue7o; o^fiff 
iK nOiav Tr^oxv&ua-ob x^v Kfvotff-Tot Kot?\JU'i^, 
Sfi rort Kou TTo/j®^ 'jnXotq 'iKiro 3-fi^ oXoo^^tf 3 10 
^dra» dvcuhifiv i^sFiufJuiv®^ y -e/W i^aHif 
^xi6f9i r ifi*zrt\etetf fictXa r ft^fiogt ua-cKif niyi 
ifXeifjL'1^1?* TifF Jl €U\^ct 3-oo7g ofvxta-a-iv tfjLot^}\^ , 

B^ St rig ToM^oio v$(i>o<aXfirifg VTffi^ otKoetg 
ivSuto^v Ki/uKoof re ^<ty^» Ka) Tr^voLg AftotvS» ?i f 
Kot/iog iStiv» S-fifta-a-i Trotvi^oxog* ov r% KotMvort 
X^a^Vy dtrfotwjovrot moia-a^oKOfJtourw i6u^cug* 
i AvKog 9 d?i<et hvKH ^foC^t^i^ cLmvroLjog 3^^ , 
%€iXeo-< %<«Aj6eibi^i Teiijyftew^ , eta^trog d^julv' 
yrcXtieuti roi Kcu x^aikMV drnftetf mXSxtKi Keicuv 320 
ifAfitytcos irop^a^y kcu cuXJ^fttvrot ciSfffov . 
Kou Kvvot JAifiov olSt , KcLi dnt/^ovrct OoStirou * 
eturiKot Sr, pooxf^ov KotrotSuireu tv^g^ eurjg , 
ijt Kctrct a^^ZFfj^^ly©^ d^ptpytog » tia-oKiv )at{fjg 
^t?nog irotvarcu\o i Kcu i?sjifJLtvii Kuvog d^fj^ . ' i^f 

AKfJtovtg ctv Som^ ^ovwv ytvogt olvx^v^ &a<o) $ 
tv^rxroi r ufioia-iVy drot^ hota-ior^tx^ f^^^g 
Ket) ToSoLg 9 vjSt 'Tr^orararov o>d^ovtg i ofAfJtoLO^t ^ouoi. 
reSv fJLtv dfyv<Ptotg vosrotg kcu ya^t^t Aevx^ 
^otfJt0oLiv€i9 Svo^t^og St fJLovoov ctK^et VHOLret ret^oivy 330 
ov rtvtg IkIIvov TroMor^iX^ Ocirtg tAt^et» . 
avret^ oyt ^oi^a^i fA^cuvofJLtw^t 'jrt^PoLvrcu , 
fitioov fJLtv Tr^rt^oiOf ro Si (^cv(^ ^k iTsrtStvifg • 
S-flfitvetJl tK73-cLy?\jsv irBFt 'TrlotiKta-a-tv o^aoov , 
m^S/rou r iK fJLtxio^v o^Qdi 0^ia-a-iia-t» Idet^eu . 33|* 

AfidcLKt Jl eturt kuKOi Kou 'zro^et?Jta'a't SoL^otvetlg 
tig tuvtjv i^zTiAota-a-etv y ohv K^OLrt^ox^ooL <Pv?\,oLy 
S-oitg • o/jti Si (piQHort St^?\iv fjLtfjLo^yfitvav ctvSog > 

F 3 4$ onniANOT 

Tiy^iiog ctv fJLiri^snnct, kXvtov ^i/jLOLg dliio^/i& , 340 

o^6cLXfjuiia-iv l^uv B-fi^m fjma 7nf\vv omXov» 

Toora-ov J^ iv S-fi^aa-i ftty t^oxog t*z^MTotiy^i^9 

ca-a-ov iv ^^s^iourt TMg koP^os oloovoia-i. 

^anotfjLiv dQ^tja-eiOfg i^ia^ov olcb Xfcuvotv^ 34^ 

noa-^pi fjLova fmlo 9 rov ctioAov i<s-t^ct>vcdTa49 

ScLiScL?\jOL TTO^^V^VTCLy XAl CLvSia^i fJLCt^fJLCLifOvJcL . 

Toifiv fjLiv 'TTv^otxra-cbv v^zfo (iMC^ufoioriv o^ZFoyzgrcd 
fjLa^fjLcL^rjv ^^cLTsfjaa-iv • drcL^ itfJicLg e-zrAeJo roiov % 
Kct^i^oVi iva^cL^Kov Toifi ^oMxoo^Kiog i^n* 3^0 

ToicL Tn^i q-ofjLcLTiara-i ^^oa-o^cCjc^' roiov v^a-i^t 
HvH i^sna^Kvviov* roiov Trarctyiva^iv oSovrig* 
eiKUTipi TiMdet 3i S-om 'TrcmtATii^xcL S^fj^p • 

€LVt£ ycL^ n S^iStV liCi?\9J Zi(Pv^Ca yi»iT9J^ ' 

yri yi fJLfjv yiViTfjoi* rig dv TcL^i m^oaa-eulot iff 

S-fj^g oTi ^fifjSiiiv vTsr i^i^t wfjf/p&rni^i j 

i^srhiro ycL^ xiivfi xjivifi ^cLrtg , o^g roh (puAor 

B^fjXv TT^o^zarcLV riMdet , Kcci diifJLVtov d^a-iv©^ i^i* 

&j6ctKi yctf Kiv 'iSotg TroXvcLv&tctKcLMv^dKoiTfiv' ' 

fiict fJLiv iK cLv iXoig * ^9 yct^ n M^srav ict riKVct» ^60^ 

ifjLfJLiviodg (pivyet » S-fj^ro^ctg ivr dv HSfjrctc • 

1; c/l l^zsnreu crKVfjLvota-tv , dvtct^a^dn SvfA^ov » 

X^f^^ f^^y dy^iVTfj^a^t 9 '^fog d^Kvctg iv6vg iKctvH. 

Kcfzs'^©^ ivvctMog Si fJLiy k^oxog iv S-fs^aa-iv. 
ivvdg fJLiv n-odiet Trvfjuirotg ivi (iiv6ia't K^fjtvoiv, 35f 

i|o%cft Si <^iei Si^ZFov TToXvfiX'^^ Syj^cSv* 
S^fiAvTi^ Jl d?Jct(r@^ i(po^fJLctiifo^v dActXfjTSu » 
kcl) fjLct^ i§oofjLuvioi>v a-(p^tyd 9 KcLrdcfluvx^^^S o^cu 
(p^ia-a-aa-t tj /%€f , otu Tn^ia-a-oXoOcav TTfi/^fjKMV . , 
d<p^ov d^sroq-ctXuit T£ Kuru x^^^^S ' uvTUf oSovloiiv 370 
i^Kog i^zs-tK^omu Mvkox^oov u^fJLurt S^i^fiZ' 
KoLt %flAo^ ufJLp\ yufJLota-t mKv 7t?Jov9 ii^sn^ eLiSa^g^ 

S-flMniffl Jl ii fJLiV KJ&V VWO^ZFJlj^CLrU ^fJLiVrjO-t» t K T N H r E T I K a N T. 47 

ic^t itcvna Xths9y KArei J[ ivvaa-t S-fj^ig i^c^iiv 

ti M K dvYjvcLfJLivyi Otrjyif (pi/^<rm tvvftvf 375 

«toViV o^mfjitjfi^ S^t^/JLu TTv^otm /jLVGo^zn 9 

ff ycifMV i^irtXtora-tv dvetfjcif T:p* ictfMo-^a^ > 

ij viKW iv Koviiftrt (iaMvt ytvvtctn^ ognTa^.. 

E<ri it rig sjut^sr^oio ^arigTri^i 9 Mvkov oSovreb 
KoiB^tQv ivrog tx^v jitctAgjjfv wv^ota-a-Av dvrfjuiv* 3g'o 

(rrijjLet J^ iOfifJLtoioiTiv ci^i<P^aStg ipjti^amtc . 
mwon yoL^ mXvg oxMg iTSJirpiftf^ dy^vrfiocsv 
a-vv xjoaiv turoXfJLOia-i Trort x^ovet 5"?p<6 (icuMav\cu9 
cuxfi^aiv SoXi-^^Tiv iTs-euravrifcuf SafjLcLa^cbvjtg » 
Af ror ATsr cLvxtvog tt rig dtt^cLfUvog r^ix^ M^zrjfiv, 38 ? 
S^fog 11 dAfiouvovrog ivtXftfi^^tv oSovrt , 
cu'i/ob fjLcLAeL a-Ocu^Sov dvtS^fJLtv cudofjLivfj S^^i^. 
JLou Jl cLvroia-t Kvvta-a-tv iTsri TrKtu^g iKccrtfSty » 
ivSaavog ytvvm TrtAcLo-eLv cudaovtg oSovrtg^ 
vxytcL mPTtv^vrcL StcL ftvolo rtra^rcu. gpO 

• Tifj^ilyeoy J\^ii^a rt mMi Kctrd Sota^Ktov vMfV 
fiym tlariSieiv, iir dpycLMcortflov d)^. 
Toiiffirot fitytQog fJLtVy oisroloL hvKotTt ScL(Potvo7g, 
ficuov, oM^ort^oVi KgcLrt^ov StfJLcLg , dfiOi rt ftvog 
rp^iioug Mta-icuTt Wfi| TriO^tKtv iSti^cLtg , 395 

i^zs-micug B^u^^cLr ixJivodv cuoAcl (pvKcL . 
dy^ ort fuv a%voiTtv dftiovtg t?;px^ ^n^ > 
Aj Tor i[jL¥iTc[\o roicL • B^oeig t<P^t^ idtifcLg » 
iceu T o^zriTco vonotTtv dKcLXf^tvov cdKv^trifTtv 
'Aug dKovri^et fJLCLM^ov fitMg • dfJL^art^v St ' 40^ 

0guy« r ifjLfJLt¥tcag , kou dAtvctfjutvog iroMfJLi^H. 

S^UkI ^l ii^SiVtV KVVCL KCL^X^S^^ * ^^^ ^ ^OUffg 

ai^riov ro^cov SiSoLfiKOTCb ro^tvtS^cu . 
Tnmtv o^sarTsrort fitv S^fi^firo^g d^arfiTCovreu > 
m KvvoLg fjLtitcLTt , SoMv J^ iT!r^tK\vjVcLvro 9 4^? 

T^y fjutrtTS^Hr iqtoo , B^fi^oov (povov TsrzFor dtiTca . 
IXHVfJLfav ^ouog fJLiv , drcL^ fjLtycLAotTtv ofjLoicog 
^ihisrt^ou S-fi^Tt jravdltogt uvvut finA^g » 38 onniANor 

pfj^vog tK Tfircirfjg r^7g tKdo^v » tK ^e reref,fnic €0 

■dfJt/plAjfMi TreCi^ * ^fjuilov J^ \m yuveLJo fbfirfif» 
yti^^oi ei^i^ojoKoto K?wo¥ jStfa^iA^dt Movreb. 

Uo^ei/jMf Jl oAoeu , itSofm ytvog . al fMV teurt 
IA%i^ov%g UTiiieinfy Keu Treta-trov^g eu^et vHreb* 
4U oiy o?^on§eu ft&y* et/rei^ fjuivog art x^^f* ^f 

uifet Jl eifA0ffrip}ori» ofJLOuei ieuietXSMvreu 9 
voff<Pi fjUvfjg ifSfg , r^ r tfjusret?^ tia-ofeuiTeu * 
/juUoa^i fjm fjuii^ap nM6H9 fJieyei/^jfa^i ii fjuueov. 
tv^zs-etyttg fJtfj^) » ^ Jl9Ai%oy hfJtetg , ofjtfjut 0etuvof 9 
yKeuoKmiO-t Kogeu (iM^Pofoig v<dro fjtet^fjutifHTt » 73 

yXjouiXMOiTiv ofJtS TE» iMU €yJodi ^oma^ovreu 
oiBof^veuglmAeUi mfi/utfjt^zsriig' etvra(ivt^& 
eix^oi r ioroKoi n m^) trofjtetna^a^iv oSovrtg • 
fi»og Seu&etXiogy Xf^i^ r izr) ^afjt(Petvoeiay/ 
fjtfougf TTVKiv^a^i fjtiMuvoutvifa-i» o^aromeug. ff 

eiKuretrfj S^uv$ Ketir etPoufJtog iSvg oonevf* 
(Pmffgy orarrs-or Uoio* ^intfifiv ^o^ttB^eu. 
tfjmfig Ktit roSt (pvAdv imKMiaa-tv etoiSoi 
yr^oS^ tfjttyeuBetKXoto <Pi^et(pvMiori6fivag* 
TWKJ& tia-trt vvv oufa fjtiyet Ketfx/et/ioe^a^t, go 

^t^fjttpeu ^ofJuLrtxra^i Ate^vva-a fjtiyet SZ^v. 
rixs^og iK fjttfo-zrm i^ K^vreig fjfjteti^ yvveuKO^ 
ig roit mf^et/Jeov ytvog ety^ps etvrig eUia-u * 

N«) fJtfiv etXt^ S-oov it^hng yiv®^ eiwiia-euo» 
?^vfKeig d^t^Kag. etlfjtiv yei^ teuri» iiitBeu gf 

TvlQeiif fieuortfoicir i^pom/Ja-a^earro Mtyemg* 
reti pet ii fJtti^ig iuciv, i^a-dfeia-KHO-i ^i fuet 
wuKJtfetoig i/jet^om» kou o^yrtfoig o^vytiTTt. 
fiog^v Jl dfJL<piSvfJLot fret¥Ofjtoiiov eifjt^Ua^etvro . ^ 

urod fjtt¥ fiM0et(otariv ei*sr o^et/ifieiv dfJtet^eu pO 
lfjut^0& <T^'ZF\iia'i * w^e^rsretjet J[ elfi/pori^t 
^euifei wi?sjHy fieuov rtKO^, Keu KafjfzrvM» 2«Vc 
IJtwfff ^l ttcMitif ei^ofjteiiog t^ar^i^o XS^t^. KTNHrETIKQN T. 35 

£|o%06 J[ av Toii (puA« ^i^ dyeia-avloyfifi^fjfft 
$uyAi;w4 XvfKH t€, 7rvfiy?^mT% Xiomg, 
Tro^ci?^^ T 0Am2 , )uu Tiyfog i^pifAoia^cod * 
To^y ^ o^sroTt TKv/jLYigg nodfiMetg ip ^/^oj(fim 
hJiA^ trvhjfitroicw dTU^ag dyg&jTii^ » 100 

suJleLf tTsrw o^isriffoi 7rtt>\i Hvfi&fcu dQpitro^aip 
t^om-ivf^ nmhg t% iofjLas kou tpifut /At/^fctf 
[Av^cu Anyta^g dSiHfOP yoop; iK J^ etfoL n^ 

XaKVTOP TT^idci TTOXv^oy % oJcC Tt TTCLT^g 

mgSofjityfig vwo JW^i» x^< euSofjLtVfi^ mf) /^G^, lof 

m^sfletfjLtvcu mf) TtKPCL fJLtyeo K/xuaa-k yvpcuxjns. 

^ fcL Totrov Ttxta»y Ttt kou dfTnyovoio ytifi6?\:fig 

<piXT^o¥ in KfcLHif ^a^Vf B-tog ' iJ\^ eL^oL fjL^oi^ 

dv6^c^oig 9 oi 'TreLVTeo vofifjLcun fJLfpria^eLno » 

elXt^ Keu if^zrvs^fo-i 9 kcu ixdva-uf, li^i Kcti eujToTg lio 

S-rj^a^iv ufiffr^ci^ KOLi Jij/i^ziroAoi; dytKouffi» 

eicovSv Toaaov foL ^vaig K^Ttforretlov etXSMV. 

eifiv fJLtv KOffu&nv TtKiCtiV iw fUffieur^^ itX^)g 

aiiv €%€! 9 y/jBtvKog jt X^4^ > ^oiKfi Tt Sva^e^g * 

wg Jl OL^ iv oioivoia-L 7ro6^v d/Jet^ov tx^a-sv l jy 

m Tvdosv ^vcu Tt 9 (ieLfv(p6elyoi Tt Trt/jHcu^ 

aitTotyret ti ^vXet > irohv^oi Tt ko^vcu 5 

TreSg Jl optg ftaTct icSfjLa awt^ufg dv6fcimoia'i¥ 

d^iloK(^ vtet^laL m^iaiteti^iia^et vtoaaoig » 

Ki^v v^ariq Tiyt©^ KATtwoLXfJUivov dSpiaetaet, jZO 

i^ fjLtv tK/icLytv eui^et, Kou eLv6o^ o^ ^xtKSo^eti 

avxtvet Jl v^^oV etet^ ig it^et yv^awet » 

luu iriaeug iKetTt(6tv icug t^Pfi^iStifcug, 

k, yflt^d Trdvf ixBt/Mm mu x^^^^ * toi ^ et^ JWApi 

ruxi^ t;W' PJ^ari^ov ^^Mtg Tft^ai vtoaaoi* 12^ 

ff ii Kcu eL'il/ i^i^Sfiat ftea if AM-fty ofviv dvcuiii > 

MifufJLtVfi (pi/\A TiKvet9 tcL t tia%n vnzTut (Ptfin , 

ursrlt^^ /^utofMv Q-et/J^iMP dwo/jfwot itirftS^ 46 onniANor 

cog Jg acu iv S^n^tTcriy i^lS^vxoi n Kiouveu » 

ireu(ri TTi^i TT^oSilocltrt, kou uy^vTfj^t lM,xoy\a4f 

Kulrt m^) cCpm^oov nKim riiKia-i ^ctfJtSjyud, 

dvriov aixf^ffTna-t awts^uiAtvcu /jbtgo^arta-a^tv • 

iJJig TTOT iffiyeca-kv ifjg iv dycSvi yivi6Xfig% 

i 7r?\9j6vv i^SFiSa-a^ dKGvjoGo^MV ai^fiSv > 13^ 

i XeL?ocov a^OictyivvTct kcu dT^cc^ovTCL a-i^ft^ofy 

^m l3o/^f ^xicav Ti B-odg fJtvAccKcav ts $-cL[ietebg * 

ermvSnari J^ n 'tt^oSh S^uvhv > ^ riKvec a^ccSa^cu . 

A^KJoi Jl dy^idSigi <Pmov yiv(^y ct^loAoQnAav » 
?\axynv f^sV TTVKtv^v Sua^cuTaruAav dfji/Ptia-ecno t 149 
IMf^fjv Jl Ac dyavfjv ^ctvafiu^fiTota-i Tr^a^c^igrot^ . 
Ket^X^^o^* ii?^cfAtvoVf TUvuov ^ofjLcb t Kvuvifjfigf 

CfJLfJLU Q-OOV 9 a^VfOV COKUTCcloV y ^ifJLU^iV^KU^OV» 

%67fe /3fflr«y tKiAeu x^S^o-t^ Troiis ^iTi^oa-a^i* 

<rfii(SuAifi fi^X^y ioMfov Kiu^9 uioXov^^Tog, I4f 

Kcu mXhj KuOi^u f Kcu i KUTcc Koo-fjbcv iSa^u * 

mfiUTu yuf Kut vvKJctg iiASofjievcu ^iAoTfj}(^ 

avTui S-fjAvTifcu fjLuX cW u^awtv o^fjLuivaTt » 

yruvfu fJLi^tifJLVnou yufJLifjg ^uvn^iog ivviig» 

TiKVU Kvia-KOfJLivcu, VfjSvv OTi KvfjLuivooa-tv . IfO 

i yuf Tot S^fia-a-t vofji^, y^^^ ^ti TrXfjiH, 

ig A€%(^ i^X^fJLivotg T«Ag«y ^t/^vlja-tov t^ov » 

voa-^t fjLovoov hvfkSv 9 o\tyoS(jUviodv Ti /^uyceoiv' 

ufKJ©^ Jl tfjL^^aa-u yufJLn, ^rt/yiaa-u t€ MkJ^v 

%?pcv 6%eiv, Toa-u ^cua-) ru^ua-Tcilo /jLtjria^cL^eu * I f f 

a>(ffjv 'Tr^tv TOKtrolo fjLo/Jiv , Trftv Kvgtov vjfJLU^ > 

nj^v €|6fiAi;]/6, (itfja-UTo J^ ii?iit6^oLg. 

Toa-aif fjLUx^oavvtj > roa-a-^^ S^ofJL^ iig d<P§oXTfjv . 

riKJei Jl ^fJLtTi?sj^u 9 Kcu i fjLifjLiXia-fiivu riKVu ' 

eyJ^^KU Jl ua-fjfjLov, uvufd^, di{Si?\jcv d^wvja-oL&cu . i€m. 

dfJL^OTi^OV Si yUfJL@^ TrouScrr^O^pivj T6 fJLifJL9J?\.iV * 

d^tToxJ^ Jl iT iia-u fjLir u^arev^ ivSvg iuvH • 
^iikxjMureu y?Jia-aii . r% ^i?jov yivovt mL n i^i^ot K T N H r B. T I- K <I N r. 4 1 

/^XfjLuvTcu yhjA^a^v» dfMio^tg, dXSjfjP^i^i 
ri^ofAOfoi * yom\cu Si /3ooV J(^i Kc^tKtfas &Sc " 1 6f 
iJl (iTfftmhaJ^mou ir^vf u/sfo y^xfKvu 2/ig^y iwcu > 
SvfMov Jl i(rsrofMmo awicciifinri vofASj®^. 
m u^kIo^ hxyjfMTci^ cp/A^^ OM^hMfrJ^o TciiSci^t 
iuroKi Kyv^dfjunciy dvcuSict rovio^croijTi . 

N«) finv X^f^hf» yrcmztei^xfi^ i^h» i^fMiv r 270 
Kcti Xaa-ifi Trig iitrcb. ;^i»V ^' m wancb^ ^«AvW» 
i<rsri^lif Zipu^a ^rci^izriir^ifM %€u«/iii«M > 
xfiJdET €yi TW^^vlyi, Tok CKi^zarct^ ctfKiov ivpj, 
Kcti fioa-tog xctTiHTcu Triict^ xfi^ ri XiXH^^ » 
oU T <ifAi\youivnt kcu ycb^^o^. iK\v^ i^nv. lyfs 
rolcL vv iTH fiiv6ipra'tv fV ivpjzarofpio S^ct^MTO-fig , ' 

Tn^Xv^oiig cTKo/ao) ttcl^ KVfAcwi fJLfiriTctvjo . 
X^t^r^ iK fjLia-ctra K^i^v r^vjig iviTs-^v , 
KitiSovrcu TrXctrctfJtZTiv ictf TrMKctfiiSctg iiovriQ * 
. ctvr-tst^ i^ssrtiv ict^ vy^ iijr(o<Pov civ6na^w% l^ 

ctKfiifJtoyig oi^iatv ciKct viot ^roMv ct/JfiaKHTit^ 

KcCi WCthxV iVUarKOKCtfJLOI ioXkXfiV ^Adlj^led^tfbAMIMK. 

^jiif^ inismfLi» iva-Cpv^ov ,. ^vifjtoinct > 
Kfcwzsyovr ci§Xt<io^oiffv i K^cSiift&vx^v» cthsrvv ovctyfCPf 
#W Tti/j^ (pcu^f. > Hfjtctf a^KiH » iv^g.. iH^cu > . 18 f 
ct^<pios XSPi^v: , So/iiXfi^Q®^» o^ctr(^Stii* 
rcuvifj cTe iii}ict4¥ct^ fJLtaiff fctxiv clfju^^iGfiKi » 
X^viifg iKcin^Si '7n(i%ofjuvfi ri<Pcivifa4 . 
X^ov £ Jtsi > ^i^Set fj^v^ ctAiv TroiiriTQo^og ctJct * 
ciXSc cLoroi Kfptri^lt ctyaAfi, fipTig twA.ilo Syf^. 19^ 
(pv?^ Jl ctiXioi^o^v §^?^.fi»cc ^cLfJLTarcmovay^v > 
I TroXtsAiah T dX^x^iTiv dyctXtsjofmot KOfioeca'i * 
i 3ji^,vn;ocu ^ \a:^avff > o& roi Troaig ^yifjtoviVH - 

^dV vofA.ov iiuv^ii^j iwn» i^ihcca-i» djfciyony 
\ ^(^ ^rffycic ^TTolctf^i^ t Snifm fJtidv^y ^ Waw ct^/cn j$^ 
^(pgActaiiffyotKiifrOTctv^Aayarifog;^ 

ZfiAjov; ^^ ctfow wSa^iviwt a(piTi^un» o^vh^ 
^c^tVftariclx^mK^cliyfi^^cS^^ 41 onniANor 

oV-aroTg Bi>jXvrip>i yciq 6%« fAoyw EiA«difffc » ' 

*/3k* Af^^' i^ofiivog a^irifov yom ana Jlwcet/«* ^oo 

icrt/p' on vffSFiCLyfiv fifir^og Tnt^ci vwa^ inaifa-iy^ 

fi fjLiv B-fi^jj Tri^jQi, TTodiu TtKogj ^Jl iKetr€^t 

y>^<nf hxyjjJLJu^v ipi^ov yovov ufdf^etya/^ret^H* 

aga^eva J^ u fiiv iSoi > rori Sf\ rort S-vfjLov o^im 

f\xuyaxi(» §;A« ^6fi /ttifrf fi d^ycbM®^ Sji^* ao^ 

iK ^l ^do^ fJbifAcuog TTcu^og y^vvirtri rttfjui&ou 

fifi^M > fjLi^ fjLiri^zruB^ji VAog ye fjuv dfLSf}(ri}(r4¥ • 

ij it A€%a! TTi^ iSa-ctf Kuid^vtiia-a, rcKaia^it 

TTUdJ^i ?\.vy^S mMfJU^ofJiivtf fjLfirri^ iTsrctfjuuvu . 

Sg ^ oruv iv TroMfia iraPivKfiiii' fifir^og otvrfpf 210 

Vfj^zsTictxov Kfiivc^Ttv oi^srfivHg cuxfJtfirri^g j 

-auurfiv r ctv i^ooariv iu a^cti^vn ^ovomv 

tju whiyVVfJtlVffV 9 -^OVOiV fJtiyct KOiKUiia-CtV 9 

^jgtm^ofjtiVfiv diwct^v n wctffjiict^ ^fi^ n jjtct^ 
^fjtctli SwofJLiVffv S^iffJtS factfw n yuXeuQi * 2i j^ 

iog Koi S^fj^g ovay^og i^* ^ii wctfjtTsrctv foaesv 
^lKJ^mvu^fjtivif^ Kcii Sva-fjto^ KcdKviai} . 
(pctifig jcsy TtctivctmjfJbav > tov irctlv dfi^pJdiQSa^cuv % 
jitii}\sxct fJtvklAcuy ftct) ^Mra^fi,iVfiv.^yo^9i9* 
} AH^y OH^t t/ w^To ^foa^oiwctlct rffiXJtiv^VTCot » 2ao 
cfJtfjLctjct^Poivix^^ Si» Tct r ^ 7rct^(^ ctiy/^ivrct'^ 
ix^ fjLiroiXov ci6^7g /jQoi^iog afj^' Me^JStfoiff > 
i yovov ioPo^ov 7ruvctfjt€i?JKloio ifctKctiVffg^ 
i TKUfJLVov Trctyct^iiTfjLov i^iw^ctyKloio ?\,icuvfig • 
^cuSa, .As^9f JTov iUKJcv^ov-clfoi/Jtu^a Stai^i^ SA^ 
'zrcuSa nov yivvio^a^i n^g ^k a^a^iva-B-via-ug^ 
l%i(piXog9 fJL^rcifivi* ri uoi rcifjtigi tSovi^ctg^ 
TrduSa ra fjtfiii» iSfjKctg % oAoy SifJLogi^^Uoia-ctg.. 
&iXfl iyeCi Trcofa^srojfjL®^ dcd^eiroto Aox^9 
fooi av riKog waviuAov d?jr^araio roKSj(^ * 830 

diiXviiyoi^ r^ndhcuva^ ksvcv roftov ^d^cta^a^ 
KcCi a-vAucgy rfjtti$ug, i^ ^vvx^a-i Xiivrav 9 
4^' ix^e^S y^tiira^t f^vnii^i n^aj^^ KTNHrETIKaN T. 4J 

Tc7cc TLg a¥ 'srmcMsrolfjbw iov Tn^i VfiTarm ^c^ 
fwSSS^ou (pant * Tov ^l ^k ih&ywrtt iaOoimg 23 f 
ictiWiB^cu ^o/MTWtrt» cifjLuiM ircu^og iAfrvv . 
Zfcu TroTi^, octrov e(^ ^iyAflio Tcufcuy^tov ijrof • 
xCmv XM (pvcriof K^Ttfoin^ov uco^cutAcu 
SiJKctg» cLVc^' S£Kctg^i'7rv^og i^ifjueiuv igc^vjjf^ 
it^m^^ ^^ Os^v d^ctfjLaMTmv orsrcLo^ctg do^. 24O 

i TTcbi^ctg Tn^cr£ ^iAag yXvKBfolcri TOKivTiv, 
HZ iTci^ag > Trfiag n ftoA«y » ^k olSiv ofMbifjLng » 
o^ar^a-oTCLv d^aXicg TtKcu clt^Q(^ dvTiGoX^Tif, 
Kuvo^ Koi TT^orarcL^iAi» iomv i^arsg-^i ttoutiiv 
ttvT^g lifMdmg, Kcu dfJuofJLovcLg iffjudieMtctg, 24( 

JdytiSfiv &tia-ncL , Kui Ak/JSvfv AicLfjutna 9 
ArQlSct Kcu U^oKVfiv 9 xcu e^iJaV ^i/iOfjLfi/jiv 9 
KoA%tiJ* T€ Mfl^ctVt dfi^fi^AV t% &ifjuq-ci • 
d)^* \f4rsn/ig fJLiTct ^vAov i^^fifjui^iav dMyiivSiv 
3-flf(ri et/fie&V ^Aonv jrct(i$fiKi T^arsan^ujv . 2(9 

E^L Jl iv\ KffifJLvoTg eVi Ti^fJLeta-sv Ai&iomfim 
iwsFcty^oiv TToXv ^uAoi/ dKctXftiyov lo^po^ia-L 
iouiig xoAihj^SwL* yrt^oiv yi fjtiv i fJLiav o^zr/^tiVp 
Xn^^ ^t <^ ^o^^Ci iiTsrh^v 9 iKihiiv iAdpoiO-i [ 
XCtiTfj J[ ctvxiyin fMraTffv fa^v dfjL<piQiS£a*ct 2f f 

i^v ig^viarfiv fjUTcLvira-iTcu ' iJJSt (ifOToio-i 
S^Mcrvvfiv €tA^ 7ro6' thn^iahov yiv^ ctmv 
dTk' il Kol Ttoff iMiiv iiMr^i^sfjoia-i ^x^^*^ 
^vznsray^v SohJoio-i Xox^^g fJtiXavoxsoiglv^)^ 
iSTi lio^^v i^ihiH fJLiTa ^c/Aej^iV cu\^a ^cU-cteO^cu • x60 
nn wiiiv • oAooV Si 0i(ii!v ^vyov e23"Ai/o iS?iOv . 

^^ci^io vvv Svo 0vAa Sva-djvTia , JC^%oe^o<Soyroi.» 

/JLtll/^0<P0V0V T€ XvKOVi Sva^Si^Kia T CtUTig vcuvcuv* 
rov fjLiv voifju&ieov Kcii cu7sro/\Jav o'A€r?^> 
r^v Jl ix^^^ arKvXdfUkKrtriv d^uoTi^ig t€ Kvvia-a-i* zSf 
rov fJLiv wK^i^mv iia yaq-^og a<PvKlov i^o^fiv 
dgvucSv i(i<Peav re mXvK^Tg-ov^i^aKlfi^a^ 
7f|\ Si Ti wi^mo^v Kcii v\m\raf^vfi T€A€dw4r« 

F 2 44 a n n I A N o T 

€i%A Jl dfjt/poTi^ig dvofMHa S^fi^^i Sa^oimg « 270 

TflV fJLlV ycCf Tl KUVtO-Ci XCWtiKO^AV d^Bm^CU» 

fiii^oa-i TroifJimKo^C 9 ^eutivi J^ imi^wtjcu yjif • 

jy Si Tft Kv^Srctt fiwettfiv fc^x^ , a/i^(pi ^g Trann 

^Ayyiifxrtra xvfiit Karet jl %y^isf\€U SifMg cuito9 

Miuei¥iifg iKeLTifii» i^sFfiT^iiJbcu TcuyiifCt* 27 f 

9cW ^ iKlee^iog n Ttihii Kcu vZtcl KcCi i^nf . 

fivov Jl cifi<PoTi^Ci9 i^^yKMinin B-avitn 

fiyiScuvif». T?f fiiv Ti iicLJfd^^etg ^ifi Trortrif 

il (po^oigy 0o(iosg o^KvXeiKoi^y fiiyeo iiifJLec K^ecjcuSy, 

Keu Ci Kxivig Kiivour$v imfxloiGeukec W/Aoi^ 2go 

dvTiov kx vXcLifcrty yra,gog yi fjt%v vXaKom\ig. 

Ci Si XvKov Sii^ag fsvSv a^zsro TiKJifvcuo 

rvfirsFet^ov ivKiha^v, Aiivfitiiov y dXitriKaofsrov 9 

/jt^Svov Toi fJLird Trda-i /ia^gofJLov iKkayiv ^x*!^» 

xai fJLHVOV TTaia/yii* Ta J^ ivd^oa Tr^oSiv iorrcL igj' 

rvfj>*arava ciyd^Uf Koi^Pfici n Ttdcoiv loi^v 

xeu (pdifjLfvcu ya^ oig 06ifii»ov Xvkov iffiyaa-i « 

B-eujfia Si ifcflM To^ aK^a-a ^Cfi q-i^^^Tiv vcUvcug» 

d^iifa Kcbi S-fiXucLif dfJLiiGiS^eu AvKdGctnt f , 

%cu TTOTi fJLiv TiXidiiv ^oSi^Kia wfjt^Pivjfifa, 290 

vuMfiig Ifiiifovja yafMVt irori J^ avng o^d^ou 

d-flhVTi^V VVfJL<p1^9 AjO^iffV^ KCU fJLffri^a Ki&VflV. 
AXt^cL ^VKGOV TiXidii TroP^irfiX^ TTiVTi yiH$/jl . 

i^iia Jl dXt<fi/<oig dvofjLoiia TiKfjLi}^av\o 

^Sng dfjLo^ig, rolci^ fJLoAa Sfi'ia (pvXa. 29^ 

yr^Ska fJLiv ov KoM^a-i S-^cbcv^^va ro^^vrij^ • 

^og fJLiv yr^ozarav ilSogy drd^ m^afyia yija 

xa) Ki<Pa?i^v <Po^ TToXv fJLii^ova^ KeCi 3-od KaKet* 

ya^i^a J^ d^cLiviicajv £%fii ^oAij fetQafjufyi • 

^fjLi^aXiov J\^ iax^i ri > koli v'<\jo6t TrafJLTs-OM o^au » 300 

^liv i^srurii^v Ki<PaMiv 9 'Trvfoivn ^iio^Ku^g. 

ct^(^ dl av fjLiyi6og fJLiv vrs-i^i^og* d^^M cfl^avrt 

fJLfiKiiavof^ Tra/flwc^ B^ooin^ ciKct /\jukw$. KTNHrETrKaN r. 4f 

rov f^t^Q^arts ai^xav n kcu k^ctryet KUiXfja-x^Tk , 

w^rr) xtrff diA/piXvKi}' ficuycio r i^sFi&iuif i^M^ijg. 
X^otifi Jl d§yt/<Piri (TiKeLyu wXivfctg re Kcu i^v" 
veuu J\^ li^ict, fJbUK^" rcL J^ o^zrzsSje xtif^os afitf 
iK yiOicav 7r^oxv6iia-a, x^v Kfuoiff-trcL KU/^jf/i^, 
^ij ron Kou TToXi^ inXetq Miro B-fj^ 0X00^^99 3 lo 
vrdrctjv dvcu^iifl¥ i^zrtuftiv^, uvuc iia^g* 
Xci>6pj r ifiTS-iKct^i ficcXa r nfif^o^» ua-oKif cuy\ 
ifX^ifi'4^* rfjv Jl ai\]/ct S-ooig ovvx^^^rortv ifMff\\^ . 
' B^ Si Tif Tcut^oio Vi0oio\tiriiq vTsng ctKocLg 
ivStaMV ViihtKet^ n^Traya^i Kcti Tr^avctg AftcivS 9 ^i^ 
Kcthog iiilv, d-fj^in Trccvi^oxo^i *ov n KoMvery 
X^<noV9 dq-fcLwjovrct TrioiTa-oKOfjLOKriv ihi^cug* 
i Av3Ug 9 d?i<ec hvKH T^o^Pifi^i^g amvr(t\og S-^f , 
%iL\6a-» %etAx6WiTi Tgtfjjy^iw^ , dcrzs-irog dhKiiv 
mJiictKi roi Kcu ^ttAicoy drHgict, mX^aKt hdcuf ^20 
if/Lfiivtcdg irop^o%9 kcu aiXf^^ivrcc (riSfj^ov. 
Keu Kvva lAi^iov oiSi > kou dvri?^ovra ^oQiireu * 
ciAjriKa Sr, pcoxfcov KarctSvtreu iv^i^ cufjg , 
iji Kara (rzFfi?wly^ d^pifyiog » ilcroKiv ^fig 
^ihdog ^rava^eujo > kcu jiXofJUiva xvvog ti^vi^ . ^ 3 ^f 

AKLuovig av Soto) , ^oviov yivog 9 avx^va (icuoi > 
^^raroi r oofioitriVy ara^ Ajounorqix^ f^^ag 
KcuTToSagy ^ii Tr^orc^ov oXi^ovig y ofJifMa-t ^ouoi. ' 
tSv fJLiv dfyvPiotg ycarotg kcu yctq-i^t hivKr, 
^afjL0aiv€i3 SvoPifog Si fjLovottv aK^a vnara ra^Svy 330 
iv nvig iK[ivoy 7ro?iiorfixa 0£rig iXi^av . 
ojura^ oyi. ^oi^<rt fjLiXcuvofjLivifCt 7ri<PcLncUi 
fjLiioov fjLiv Tr^orl^oiOi ro <Je (^lv(^ ^k irs-iSivfig • 
S-flPivetJ^ iKTsray?^ iTsr) ffloaKM-a-tv oft^cdv , 
'jrdfTou r iK fJLiXio^v o^ddi O^ia-a-isa^ty iSei^oi . 33 j* 

Afi6aKi cfl avn AvKet kou Tro^Scbhiia-a-t SaPoiveug 
tig iuvfiv iixrihcta-a-av , *o6iv K^an^ox^oa 0vXa , 
Q-oiig • ofJLi Si (pi^HO-i Sirsrhiv fJLifJLo^yfiivov avSog > 

F 3 4^ onniANOT 

fjLflTigcb fjLty ftvotci 9 TT^offeo^zsroig Jl av ymTj})fet» 

Ttyj^i^oi cLv fjLiTiTffUTa, xMfTov Sif4.ag dliio^fjLf» 9 340 
r^g i T6fZ5TflT€foi' cpvtrig ui^za-cta-t TijQ^Kra-et, 
i^6AXfJLo7a-iv i<?8*v S-fj^civ fju^et, Trahuv oamAov. 
Toa-a-ov Jl iv B-fj^a-ari jAiy 6|o%off «'srAiTo t/ypitf» 
oa^a^ov iv rmiourt Tcteog Ket?\,os OMvoHa^t. 
TrcmctfJLiv clQ^rta^Hetg i^ta^ov olct XicuveLV% 34^ 

l/oa-CPt fjLova fmlo 9 tov ettoXov i^yt^etvodTcu 9 

SeuSeL?\jeb WO^^Pv^VTCL^ KCt) €tv6iTi fJLUffJLeLifOvjct. 

Toirjv fjtiv m^ia-a^ctv vnsro (iM^Pu^iTiv oTS^o^ct^i 

fjLa^fJLet^ytlv ^^ctTsfjna-iv'' dTci^ SifJLctg i*ssr?Jjo To7av » 

Kct^i^oVi iva-et^Kov Toifi So^sxxfio^Kiog i^n* 3fO 

Tolot TTi^i ^ofJLa/Tia-jn "TT^oa-omctlek* toIov vwi^i 

vivet i*uTtarKvviov * Toiov iraTayiva^w oSomg. 

iiKVTi^ TiMQei Si ^oZv iravvzTii^xa B^i^p • 

rtUToJ yctf Ti S-ietv lKi?\si ZiCptifca y8y£T?f« • 

irn yi fJLffv yiViTfjpi* Tig av TetSi Trvrot^a-eulo 9 3ff 

B^fi^g oTt ^ftfjSuiv vTsr ijej < wfjtOiVTfi^t j 

i*srhiTo ya^ Kiivfj KiVifi <PaTig9 w Tflefe (puAof 

S-^Au 'Tr^otarav TiMdety kcu dSifjuvtov a^Tiv^ i^i. 

AjSetKt ya^ Kiv 'iSotg 7roXvaj»6iaKa?.oV'dKolTf(v' ' 

fita fJLiv ^K av iXotg * J^ ya^ ts ^jrsFm ia TiKva, 360« 

ififjLiviug (pivyet , S-fi^To^etg tvT dv iSfjTcu • 

if Jl i^tsriTcu arKvfJLvota-tv 9 dvtct^a-d t€ SvfjLov > 

^et^fta [Jtiy dy^vTfj^a^t^ ^r^og d^Kvetg iv6vg tKctvHm 

YiaTff^^ iwetXtog Si fJtiy i^oxog iv S^n^a-artv. 
ivvdg fJLiv TToSiet TrvfMTOtg m (iivQia-t Kp^fjtvoi^, ^6f 

t|o%flft Si <rvyiei Si^ov TroXvfixia Syi^cSv* 
S-fl/wTi^ Jl d?Ja^(^ i(po^fjLotivoiV dXaXfjf^ > 
Kctt fjta?C i^fJLavim a-^p^tya , KaTacfl avx^^^S o^6eu 
O^ia-a-^a-t T^ix^^ > o^ta m^ta-a-oXoOcdv TrfihfiKcav . \ 
dcp^ov d^m-o^^etXait n ftcerd xPovog * avTa^ oSovloiiw 370 

i^KOg i^ZFtK^OTiit' XiVKOXfOOV CuQ^fJLan S^i^fJL^' 

Kott %oAoj dfJL^pt yafjtota-t TroXv ^Awv, ^iisFi^ a!tSoi>^^ 
^fihvTi^fl Jl il fJLiv Knv vwoT^ii^aorafJLiviia'^» K T N H r E T I K n N T. 47 

f fl-6g^€ ittvnd Xti>JQi9y KATei Jl ivveuri B-fi^og i^ooiiif* 

ti a K dvrjvctixufi Otvyif (pi^^a-iov fvVuV, 375 

€t\jTiK o^tvofjiev^ S^eofjLa Tv^otVTi fjLvoo^iar^ t 

jf yetfiov i^iTiAt<mv dvetfx^ l^i Sxfjuia-Tot^ , 

il vsKw iv Kovlytn fSuXtVt yiwio^a-i» o^ia-otg ., 

E^ii Si Ttg ijui^srfoto ^clTig^Tri^i , Mvkov oSovtc^ 
haJi^iov ivTog €%«v jttflcAfpifv m^oiTo-Av dvT/jLiiv' ^go 

frvntcb J\^ iOfifjLi^iotff-tv d^t^^a^ig ippi^ooTcu . 
o-zrzroTf ya^ mXvg o%Aof i^zjjjTpifi/^ dy^&jTviPm 
(Tvv Koa-h iVToXfJLOta-i TTOTt x^^ovcL S-^fcb lici?\Mv\cu9 
aiXf^V^^y (^oAi^Kjo-iv iTaroLcavTi^cug SapLdrcLvlig » 
^ TOT ATsr atAj%ivoq ff Ttq dit^ctfJLivog Tf/%« M^srjfjVt 38 ^ 
SflfOg il dS^fJLCUVOVTOg ivtx^tf4Al^iv oSovTt y 
ai-sl/co fJLccAcL a-Ocu^Sov dviS^ctfjLiv uiQofJLiVfj S^i^* 
Kcu Jl ctvToHa^t Kvvicra^iv i^ari 7r?\£u^g iKOLTi^^ , 
iv6ct crvog yivvcov mXcLo-out cuSodVig oSovTig^ 
'ixytot mPTivdtvTct StoL ftvolo TiTcmeu. J90 

• T<f]^ifyoov Jlig^zaroo Tt m?\jH koltol Soca^Ktov vMfv 
fiytov ua-tSietVy ot' dpyaMcoTiPov i^. 
t£v ijTot ftiyiHog fJLiVy owoiol MjKota^t Sa/potvolg, 
ficuovj oM^OTigov9 KfcLTi^ov SifJLcog , dftOi Ti ftvog 
T^Xiicug XcuriouTt m^^ TriOftKiv idiigcLtg , 3 9 ^p 

o^zir^srotcug S^co^^ctT ixivoov cuoKol ^Xol. 
dTiC oTf fuv atvcaa-tv d^ovig i?iox<^ S^n^ , 
^ TOT ifjLna^aio toiol • B^ooig tO^t^iv idti^cLg , 
Kcu T oTsria^oo vcoTota^tv dKctxftivov dKvwiTtfrtv 
i^g AKOVTi^H fjLoLM^ov (iiMg * dfJL<PoTi^ov ii ' 40^ 

0&jyet T ifjLfti¥icag , kgu dXivctfjLivog mMfJLi^H. 

ifl^OLKt J\^ ijSfHViV KVVOL KCt^X^^^ * ^^^ ^^ <PoUfig 
ai^OV TO^aV SiSoLflKOTOL TO^^iViS^CU . 

raviKiv oTffwoTi fjLtv Sfi^fiTo^g d^srfia^oiVTcu , 
yr* KvvoLg fjLiStda-t , SoMv J^ i^zrijvclijvoLVTo , 4^f 

rov fJLiTiTs-HT i^iod , Sfj^v Oovov orzTZFOT diia-oo . 
iX^ivfJLoov (icuog ftiv , drcL^ fjLiydXota-tv ofMioag 
fjLiMxru^cu B-fi^a-t jravci^togt tiviKct ^a^^g 9 48 onniAHOT 

dXKfig n KfetTiffjg vwo vfj^ficaiioia-i fji.tXiirTsit . 

n ya^roi Kifiira:i KeiT%K\cvift irzrXou 0uA«6» 4.10 

i^^zrv^^ o^j&^ TS» Kcu d^ctMi^ K^KoSii/^g» 

Kiiv^fViiiXaif^» ^ovm yivog. o^arwon ycL^Ttg 

S-ff^av KwyctKim fit/eJji T^i^^oiy/A TnTcttra-ug 

X^KMi Kcuxctog iy^» Kca cta-TS^ilav aio/jov g^Kog » 

iJi fA TOT IXViVflOdV ioKillV e^ZSTi /MfiTtV V^pCUVCaV » ^lf 

Kji^oig o^pictK/JLoIa-iv dTS-ii^vct Sijfct ioKivei, 

tl<roH/i TOi (ictdvv vvrvov i^m (p^\ n'i^e»a^ct4 * 

cih^ct Jl k^ iv ^cuficL^oia-i kcu iv TrfiKoiiTiv iKvSHg 

pijMrCp' lQo^9 TTvMoivot iict^sflct/jt&v^^ 3-ctvc^roio 

T^KfJtvi^if K^ct&ifff Ji« Jl iv^io^ iiKvh Kcu/jtS . .^IS 

eujTct^ oy i^ v^^a (ictgvcti^ iy^ro ietKos 9 

Kcu KctKov iv XctyoviO^a-i (pi^c^v totov d^^^oriiKTsfloy p 

Trotvnn /JUcuvo/Jtiii@^ kcu d/Jtfixctv@^ d/jt^PaKctKfHcu > 

aXISjom fjtiv yrori Tif/jtar icov /jtvxara Trora/jLoTo » 

0t?i^Ti Jl cu) i\/a/jta6oicri KuAivio/iafog Tori x^S^^^* 4^S 

ay^iov dS^/Jtcuvc^v 9 ^^c^cd/Jtivog a/i^ oitivya^iv . 

Otvra^ oy w dMyii» yKvKi^^ Jl irBs-in^ir iiciiSn* 

fl^ss-ari Jl afxjk /jtaKis^a 7rct^ii/jtiv<^ ilKa^un^ci^H • 

i^^i H roi Tr^Ai^src^y Kiviov Si/Jtctg txAo^i S-ff^og^ 

iX)iiv/uxv 9 /Jtiya B-aS/Act > /jtvycu^ig » fiuoXoQnM., 430 

^oa-a-fiv roi KoctSifj roX/jtav Xctiiv , oira-oy wVg^i?^ » 

dfxi/ioKov B-avptroio noy S^/Jtctg d/jt(p)g i^a-ag 5 

AxrsriSa J^ kOo^ov roicug iSajMta-a-ctjo (inXcug. 
irSjy Si/JifCtg iy ^^a/JtctSouri KaXvi^aro S-fi^a SoKivc^y, 
yo&^i /Jtovfjg i^fjg xf kcu o(p6a?s./Jtoiv Trv^oivrciv ' ' 43f 
i^f\ oi SoXiX^ yct^ o<Piovifj n TiTVJcjeu 9 

CtKgOiTi Ki(pU/jli<piV i^^a^a-OfJtiVOiOri KO^VflSotg > 

ctvra /jtiXcuvo/jtiVfi » S-fffcov (poXiSio-a-iv o/Jtotfj * . 

rfi^ Jii on (pva-iooia-av ix^v '^o\o€a-a'av UffrcUf 

dvria yvgcoa^ag , w^oKaAio-crctjo ^^ij^ Sa^poiVfiV • 44^ 

da^^a^g J^ ia^c§ov ^i/Mg dvrfietgi Ka^vov , * ^ 

^yjSia T fivpjviV9 sv^iAovS-' vTsriav^iv cSovraf 

/lagva/Aivfi yivvia-a^iv iroia-ia MvyctPiiifa-iv . f K T N-H r E T I K.n M n 49 

d»! iK ijof^fjudv roT ci^i@- iy '^(t/jui6ourt 

Sn^v^iy TTix^m ii B-o^v iS^ci^cLTO^^lMv t * 44f 

Su^ScLts^h Ti yiw(rci¥ i^Mr<ro[4.ivfpf iKATi^kf 

3UU vixAjv avTuc t$f}K <i7sro<podXLov iK^sfjuaira» 

TrtvKiSctvov y S-caidTOio(pi/.ov, ^et/jL&nx^Xo^ iov . 

Ncci fifiv ccioAoQn^og fV ctYgcuj^joun /MAi^c$ 
S^ff-) ^eA« KifSca, ^flfcA' d^iog iv TrQcm-iSiora-i y 4ja 
Kou mwTn veuet TrvfjLciToig iv) (Pc^Aema-iv , 
i^u^TsrvP^g oiPctcrct, Sofiagy TQrjTcig rg KO^cig 
TTjXoff eiTsr d^Acav , /jLif fjuv S-tj^TOffig eivifif 
d/^0) Sv^ Ao%oav]6? vTsro /i^x/Surcnv dycdvlcu • 
d^yuMfi yivvia-ff-i kcu dvTicc Svi^iff^cuB-cu ^cc 

S-jl^ff-^v d^eioTi^oiff-t y Kou dy^vrij^a-i wWw. 
euTi Si xetfitt Tri^ Kpji^ov , (ioff-i^^ Si X^rt^f 
yvf^vcu &■' ^fxt^ikg t^^) /ioTpjff-iv M»^vtcu , 
djy TOTi Kcu S-vj^ TTiK^n^ iTsr) fMrJTiv vPcuvet, 
oimag tc (^o/Mmv iXeiv kcu texv<* Xaycouv. ±So 

Em^arfe fA^oi KdKUvcL^ mAvS^ot Miff-cc Aiyiicty 

/ZtKJd (pVff-tV S-ff^ciVy SiX^SiV KtKi^CUTflivcb <Pv?icc, 

TTo^ctXiv uioAo^an-ov ofjui 'S^uvfiv n KctfjLfj/xa. 
Zsv-TTccTi^y off-ff-ccvofjff-ccgy off"' uSicc vai OvTivff^ccg, 
eff-ff-cc^^OToltnvoTsrc^^ff-ug, off-* ilvccXioig vi^oSi-Tff-tf, ^fff 
og TO(f{ if4.fiff'<to Trdfxv KccfiriXcav cuohov tlS^, 
dfi/piiff-ctg fmlff-iv dvcuiiff-i wo^SctXiirff-t , 
(pcuiiftovy ifti^iVy Ttdctff-ovyivog dvS^coTO-otff-i. 
Sh^ oi Tctvctfi y ^iKJovSifcccgy icCTcc (icudy 
^ihov vTsrigk xA^ y io?\jtXfii Toiig , tv^icc Tcc^ff-d . 470 
Kca^MV cfl iK 'iff-ct ftiT^ct y woSig <fl li Trdfjcisrttv o/MiOi* 
dXtC 01 Tr^oSiv icLff-ai d^iovigy vfdnoi eJg 

7rO?hoV oXl^OTi^Oiy KCtTCC T OKAcC^ff-lV Oftoloi^ 

tK Si ftiff^ Ki(pctXig SiSvftov Ki^ccg iSvg o^iny 

in Ki^ctg Ki^oiVy Trccgd J[ iccTcc ftiff-ff-oSi Ko^^g ^^y 

dSAfix§eC4 K^o\d/Pourtv i^ccvTb^^nff-t Ki^cuat . 

et^Kiovy cogi^xipotOy Ti^vs-o/tccy MTsrjatAiot n 

ivTog ipj§iiuTcu yccXcCKiox^^g d/tp)g oSovTig • 

G fo onniANor 

mjeyyy^ yretfii^ctifoairay ei^a/Tfcc^sflaa-iv oTsru^srau * 
im Jl eeiSr i/u^x^^» S^ccug etn &0fKCLKiSi(rTiy ^ 4go 
4^Kfcua-yv fiiTo^zriS^t fiO^Odvo/jLiyifriv idtifcug . 
N«u i^iyiv cL}h.o ymif^i ifMlg ticv o(p$ctKfjun(nv t 

dfl^iSvflOVy fJLtyCbB-CLVfMLi Im\cL q-fiiSoiO tULfJLr^P^y* 

rnv tfJL^zsjjg K^^oig fJLiTcLfiifjuov oimoHari , 

xcu Tfjipoirra^cLV iia-ajv f ifuu ucA^^^o^iv cioiScu » 48 f 

^viKiv vifJLiTifvig fjuv iXiv vofJL\^ cttohog cLyftjg • 

^ ycLf ofvticov a-^i icLfJLxa-TaTo Sv(iog i^og » 

hTi ^l fiififlV SoVCLKig TCLTiOVTig CLTCLf^GV ' 

tiXtC 'insFis^oi (TKvKoLKig n B^OO^ > KOU diiSiXcL SnTfJLCt, 

rvig «m fJLtyiSog fJLiv v-zsrifQiov , ocrcrov vTsrifSi 490 

pcoroig ivfvrcLTOKri 0ifBW vioSfjXicL K^fov ' 

Kcu TToSeg v'iljiTiviig 9 tKiXoi vcc6f^cri KafJLvj^ig^ 

ezrzFolov Bctfjnv^trtv dovffcLfjLivoi (poXiSicra^i 

c-K^ffjg cLXfi SirarXrig iTxriyaviSog' uj/i J^ diifet 

(icuviv fJLiV Ki<pCL?\,flV 9 TrcXt^flV Si TCLVVTfiX^ Snff^ 49 1 

yjucfjvifiv* KivvcriTroXv TrJifoVf i fJLiv v'zs'if6& 
riif@^ v-^mofoia-iv i^zs-mXcd^a^i Kihiv^oig • 
dXt^ifJusrfig Biiivu TToa-a^ KfcuTsrvoi riMQaTcu 
avToii&^i ^ofinTiv io-ov rotx^ oloovola^iv . 

iSi fJLiV OfVidiTO-lV OfJLOii®^ dfJLQaSoV iVVfJ 9 ^OO 

'BcLKjfiov oia Si ^vXov Ix^a-iv d^zsro^fo^paXiKffa. 
riKJH Jl cLTJs-Mrov coov , oa-ov %flt(Jgeiv roa-ov ofViV > 
xvK\oa^ Xauvioig S-coffia^a-ofjLiifov KiXv^pia-a-i . 

UrZKag diiSodfjLiv 9 Bfififig ifiSoofov o^coffpf 
wSfJLa TriXet rv\$ov 9 XcLa-tov' SoXiX'^'^'^^ ^^^* 5^? 

(icuov v^dFtfh Kafffy (icuoi TroSig, iKtra KooXa. 
XooifjV ^ dfJL^piicrcLVT dvofJLoiioV 01 fjLiv iccfn 

KVCLViOi SvoOiOoi Ti fJLiXcLfJi/^OdXoV K^T a^H^aV ' 

^avSo) Jl avQ' in^oi TnSiosv i^zs-) fjLtXro^a^ijaov . 
wLvrao i^iyXtjvoi ^gfltjo-zrov fr^a^zflaa-iv o^oo^zrcu • fiO 

KccvQov dy^vTsrvii} KiKo^SfjLivoi • li^zrori ya^ Sij 
vTsrvov iwi (iXiCpaooia-iv d^zro^^CS^avng iXovro^ 
isiSiOTig S-ff^aiv n /3;V , fJLi^o^zrodv n S-oov x?f * i K T N H r E T I K O N r. yi 

vvK^i Ur iy^a-nri, xeu ig <Pi/^^cL /loMncu . 
mAti^tq Ifjud^sa-i yd/iGift iri J^ ipcuoi irtu ^if 

a TTor ob$ou^onu4 ttoo'!^ froXvdiffov ifafiv, 
iJl oTS yo/q-fi <Pi^ii(ri TroXua-Taro^f cJicJy oi<ro¥. 
i^ox^ y^( '^o^ cPuAoK, OT ct^zrXil©^ %T(i0i¥ cuct, 
^nAvyom n\idu' ro /*€K a^ Trodi vnAjog iKlog 
iftS^ov ixA^THjH rtn^ia-iJLiyov 9 ct^oJl io-c^dw 523 
via-^Pi r^iX^g (^Of£«, ro J^ cc( ^fJuriM<rov di^et, 
ib^o Jl ctva^i^v «%« S-o^oiv ^(i(p©^ eiTS-iia^aScu* 
i^Vf Tixjei ^i > Kcu irzaron S-ij/^ dvcu^g 
?Jl6iro fjubx^oavvfjf • tiA€« J^ oa-ct, Svfiog d^oiyn > ' 
icfl cmcug dSlatv anfi/vaiJLivii tujii^em. f 2^ ^ G fS OOniANOT o n n I A N O Y 

KTNHrETIKQN 

TO TETAPTON. 

(gy, I ^o^i^iff qcg 

Jti tiM fJi^v ria-cb S-fiftr) , Toff^cu r dvct ScLtkiqv t/Aip' 
Wfi<piSioi OiXorf[rig% ofitiSGicu n TriKovrcUi 

€%$£«t n, TC^i^Ol rl fJLO^Ql > VOfJUoi T£ x^l^^^^ * 

T?\.flG-movm J^ dvS^wv x^iog cL^arMrov diiScafjii» , 
d}jL<pori^ov , xf «tre^ov re ftsyo^ > i6£&< i^sricPfovct, jS^A^v » / 
xe^ect t' «^dAo&<A«6, ^oAiKj^fflt^^o^? t€ io/jom 
^(ct^ccfiiVfjv Kfct^fiv ' jy yct^ Tg ^f o^ fltyf kt ^vA« 
IM^vctrcu , o](ri d-eof cS^ePo; a^^Zirfm x^ /^yo^ ifu > 
X£t) ^divccg iJlctvrav ttoKv fjLiUvcLg dy^rn^oiv. 

^Sici TTol^ TTiMi KMiTfig TToXuifyiog cbypjg^ JO 

i^fiivcb Kcu S-fj^a-a-i kcu idvianv riSi x^^?^^9 
fjLv^icu' rig Kiv ii/a>emcL fju^ (p^evi x^^^^^^* 
tnTS-ifXivcu KctrcL fJLol^ctv uW eujceA^Joieriv doiScug\ 
Tif di av TTCLVT itndoii ng al ccv roorov oit^SFfjccuio 
S^vfjrog icov 5 pLbvoi <fc Sio) ficL TTOJvfl o^ouxnv . If 

uvrcL^ iyodv i^ioo ru r ifjiolg TJov o^P&ct^fjLomt 
Sfj^ dyhAQSoa^ov i^ssri^iix/^v |t;Ao;t^/^i»' , 
%(rarcb r d^sr* dv6gco^&)v iSccffv, rolTtv tcl fiififiM^ 
aloXcL TTcLvrotfig i^arfig fJtAj^fi^icL rixy^g, 
IfjLii^c^ rcLSi Travru lliafi^a Aiog tj£ 2^0 

eUiSetv <rv Si, TTorva Sia^ TrafKoi^an Sfi^g, 
tvfjuiifi^a-a S-oy licurkMiiSi M'^ov dKn^, 
$<pfa TiSiv igycov TrgofULBc^v oagia-fJLara Trdvra KTNHrETIKON A. fj 

$^(o(Poy^i fiebKe^i^og ofiS 'X-AAdfJLi) kcu doiS^. 

Bffom 01 /JLiv ioa-iv ^Tsri^fioyii 9 cuc^oSnAoi, 2,f 

«tPiKa^ StfJLitgficuoi' to\J\^ tfA^srctXiv cl/jujivrtg, 
/3i<AiyV Jl iv tf^korcnv dvccKKiSig • ol J^ a^ ofMfnj 
Kcu K^ctiifiv SetAo) > Kcu yvjcL vn^^T cifjLmfvoi > 
€t^et 7ro^(n S-ooi* roltnv ^e S^iog tto^i 'Trctvra, 
fii^v Ki^c6/.ifiVt KocLri^ov fjiivog, cok^cl y^vcL, JO 

yiyvoocTKitcr^ J^ iKa/r(^ ivs (pvTiog Kkvroi S^^cl, 
€ifS* o?\^yoS(ce;viigrt kou ivda, xeA^tr* Sct(pomi. 
iK \x<t(Pog Kt^cticcri B^^obo-vg, Ki^cciorTi Si rav^og • 
i yivviorcriv ogu^ Kgan^og , yiwia-cri Aiovng- 
i 7rocr\ fmM^odg Trtawog , woSig o^sfAcl hcLycamv • 3 f 

TTo^Sce^ig oiJ^ oAojy TrcL^ctfJicu^v Koiytov iov , 
Kcu (&ivog cuvog oig fJnycL ?^cuvioto fiirco^srig , 
Kcu KcczF^og fJLivog olSiv wv VTsri^^zr/^y oSovrcov» 

Oa-a-cu fJbiv wv ictauf iisrcLKlfj^ai ict^omlg 
fHgvaSov iv aKOTarihoiai '7r^fJLf\6eicu n Trctyeu n > 49 

KiK^tfiiMg (p^curofJLiv B^fjpug iTsr) S-fj^a^v iKcc^oig. 
^vcL Si roa-acL TnkaaiVi ofJLoir\gr c^flt^gy dSvig* 
'h^vou S-fjfoa^vcu n /Uvcov , '^vcu n TroSoLy^cu • 
l^i/vcL ii r dvS^Tsroia^i TroSa^KicL TrcLvrcL yiviS\cL 
'hrzff-cig viSi Kuviorat StcoKifjLiv * i^zs^on J^ ctvn 4^ 

KcLt fjLnvoig trzFnroiai Kvvm ctri^ I6vg iXioLvvHv * 
'izF^ZFOiO-iv Kiivoia^iv oaot Tn^i Mcev^iScL ycuet» 
(pi^vr y f\ Ai(Svia*a-i9 9 oaoi fjLfj KCLoru' x^?^^ 
cLfxovrcu yi/iXioia-i (iicL^ofMivcio xcLKiv^y 
midovreuSi \vyoia-iVy o^arfj (igorog liyifjLovivet . fO 

rayvuv izrznPicLrcu Kttvaiv iwiOjroffig i^wTsrcdv 
riSi KvvcLg Mi^sraai Oi/^jng , mavvoi r iAocaatv 
hr^Ziroig p if sAiW n jSoA^ , kou voa^iv d^eaymv • 
h^vov dKovri^etv Si kcl) dvricc ro^cl^u^cu 
&ifcLg d^on^agf roir dvS^curtv lOi fj^cLXovrcu . 55 

E$ &i Aivov x^etco ^ri^^etv oifiicL S-n^ng , 
KcLi TTyoifiV dvifioov ^ivyetv , cLvifJLov n SoKwetv» 
oJcL Si Trovro^sro^v dKctroiV irs-iQfiroifig uvi^ig 

G } i f4 onniAHOT 

fii^cL TreusfjcuvaTi , Kui a^i^^a-i^ nroio-t 60 

TTutoiiim TOLvvarojno /syo^sfli^vym o^zr^A vti2v* 
^Si rccu iv r^ciOipf Ki^M/icu S-tj^TOfcbg oLvS^g 
TraTsfjcuvew iKctTt^w i^zsri^zsrviiovrecg driTci^ > 
jo<PfeL Xivo^cLTicaa-it (iofiXcmuia-i Tt 7rtt¥Tff 
cti^cug civTieuraiVTig* eVii /mXcl B-ij^t 'jrciariv 6^ 

c^^vTctTcu fivSv oa^ffja-iig • u Si (PfcLccuvTO 
il <fct}^iKct)v oSfjinv i m*afju/4,tvoia XivoiOf 
ffjLTs-cbhiv l6v^a-tv , iisriq-^o^etSfiv Si OiSovTcu 
ctAJTolg cLVTCL (i^OTOiTi , 'TTovov J^ ct/iiov 3-ia-euf ei/ypig^ 
Tci fJLOi 7ra/zf\aivoiiv iTsrcuyi^onag eifiTag 70 

S-fj^oOovoi y <ra?^Kag tc Xivo^raa-ifjv t ((Pi^Tffoa» 
dvTimffiv cLvi/jLOio (io/\.fjg • o^sanhv J[ iXcLcn» , 
ig voToVf cu6(fiiVTog iyeigo/iiva (io^iao ' 
ig ii (So^v, a-a^ayivvTog e-ari Svo<pifolio voTOio • 
iv^a J[ WafA.ivoio S-ie%v (^t^v^iTia-iv av^cug' 7^ 

KiVVfJLiv^ ^i(pv^ii Siy S-oSg iig iv^oviAavmv. 
AXt^cL av fjLOi 7r(J0dTi<ira XiovTOtiv V^oxov ay^v 

iv S^VfJLOO ^ay^OiOi KCLi dvS^Zv aXKifJLOV flTOP. 

Xodffiv fjLiv 7r§GOTi<^ov itsTiCp^aa^a^ayTo KicvTtg , 
iv6a TTi^) a^TsrriXvfyeLg i^iG^ofJLog i^vKOfjLog /ug go 

ivSiaei 9 fJLiya SeifjLa (ioSv , avTcSv Ti vofjLfioov • 
S^fl^og ^l av fJLiTi^wnra Tn^^iov ciTs^fia-avTo 
XxnjTi T^iQofJLivoia-iv dTafrsTiTov , 51 ivi 7ro)i^og 
xd^fov 7riOfiivog 7roTafifi^op@^ i6vg oSivet. 
€1/5' fjTOi (io6fOV fjLiv ivSpofJLov dfjL0ig ofv^a» jfff 

. ivfvv , Ka) 7rififxiTfov , draf fjLio-aTi) iv) TO/Pfef 
Kiova SiifjLaSyiv fjLiyav , 'of6iov , vy]jiKoXoivov • 
T^Jl a^ssro fJLiv KfifJLoLO^avlo fjLiTfjOfov av ifva-cLmg 
afviiov vioyiAov a^sr ufTiTOKOio TiKna^fig . 
tKTo6i Jl av (io6foio 7rifiTfoxov iq-i^pdvaia-av 90 

alfjLaa-ifiv y TrvKaa-avTig i^sraa-avTifOig fJLv^^uMa^oriifi 
o<^fa Ki fJLfi ^riXaa-ag SoMfov x^^ dAfY^a-en. 
Kai f fJLiv vyl^iKfifjLfjg v^ofid^iog dfivog dvTii* KTNHrETIKnN A. ff 

rS ^e T€ 7ruveiMf\¥ Kfaiifiv iTsrctrcth» My\ * 

fjLcuoftivoi J[ iSva-i , (ptXov Ki)X,^^f^ivog ^rop , jy 

i%v(^ iTxrta^tfXOiV (i^xn^ » ^'^* ^^»'^^» ^i £ v^fl* 

'TTctT^cuvm 'TTvpoi»' T<t%<* <^ ^^AuJev i/^i SoXoiQ^ 

€lfjL<pi rt Siviircuy x^uri^ogii i ?^jjLoq o^ivet. 

uvriKet Jl cufJLaritjv fuv vTan^So^ ya-r(H mdia-oiq • 

HkIo Sl fMv x^i ^^S^ ^gf^ecpeV^ iJ^ iyovia^v loo 

iig iTsr) (iua-arov 'ixaviv dvo<rvfo;o (iiQid^^ • 

TTfltVToo-e Sa/iircu Si » 'TraXiTCvrog cuiv ofnm » 

C'3r'2ro7©- TTifi vva-a-av di^Ao^po^g S-oog 'i^ar^zs-og 

dfx^fjLivog ira^fJLVtTi kou jfwc^ow x^^^^ • 

cJ ^' if' a*aro a-KOTsrivig rfjAoA/Yiog dS^a^eovng lof 

dy^ivrfi^ig o^aorav » ivrfXfjroun J^ ifJLaa-i 

Sfja-afjLivot Ka^iounv iv^r^o^pa rvKJa fJLiXai^a^ 

e^zijaMov KaKua-i SoXov K^v'\l/avrig iSodSr.g. 

ctvra^ oy ik fioigoio SoKivfiavog avriK dAu^uv 

tvdo^ KafxcLXooov Traoa cfl siKiri vc^og irotfjtog . jio 

i2<fe fjLiv dfjL<pi %UTJ3>' A*€oa)v ^oAi/A^^/cv aJa^v. 
avrd^ iv^rao ira^ ox^oug Eu^po^reLo 
^irsrtffng fjuiv ^ct^o^sr^; fJLiya^jivo^ag dfrvvovjcu 
S^l^ov irart fjLoi^v* i^zs-ii ^afo^artfi yiyacurt 
'KQattsrvord^oi S^tetv 9 Ka) dvcuSiig J^t fJLayj/Sirou » 1 1 1 
KCLt fjL^ot ril?iacrt Xtovrav dvria /3ft/%Jjv • 
el Jl d?SSMt rfiiifa^i kcu dfKPs.ivaa-tv oTffOdrs^ag y 
SitfjLaivovng avcucli^ ii m^iKafjL^rsna Kav6ov > * 
iig i<PeifJLffv Kcti TgoS^iV iv i*zsva\iotortv doiSa7g . 
m^o) J^ iKJawa^avro /Jvoto TTi^iS^ofJLov i^Kcg , .120 

a^Kuag da^a^xm^otg i^artSufJLafjLivot ^a/jKta^a-i* 
roa-arov JT ctvS' iKan^hv i^srt^os^vivivKi Kifai/j , 
ea-Tov i^zrtfjuuet Ki^ a^troKow ciAfivftg. 
r^ta^a-o) J^ av XoxocMrt ?Jva>v i^isrt 3'fj^rfi^g', 
itg fjLicarog , Sotot J\^ a^ i*zr dK^arota-t Ko^vf^footg , 125 
cwza-oa-ov iK fJLia^aroto yiyoovotog dfjL(^oji^ota-iv 
tWcbtHv iKan^Si Sits-Xmv dK^o^zrji^a (pooTciv, 
§1 Jl d?^oi <3-ii(ravroy vofJLoo TroMfJLoto SaCotvS » S6 o n n I A N o T 

dv^^oiy Jl avTog iK^og Ix^ a^cLKog iv %€f< Aca? 13 o 
dtr^i^og iv^sregTdyny S-ff^^v fziycb iuiuiL Sa^oimg* 

S%hri^^ Si 0i^i TTiVKfig CLTSrO ScUOfJilVOV TTV^ • 
6^0%fl6 yct^ ^ii^OiKi TTVgog fAiVOg ^VKG/Mg X)g t 

:iJl ia-iSuv TtT^fiKiv dTaofMjK\oi(riv o^srcaTsrcug , 
Ci Jl oTsroT dA^n^raa-i Movtoov a?<KifMV i^to^ , 13^ 

^dvTig ofjwg l^zFTsrntg izrio-avS&f 9 dfjL^). Si Tri^oi 
ka-^zs-ovTcu^ Trenay&JVTig 9 dvTti J]^ aiQif' iKctm* 
•9"'??sf ^ i fufjuvaa-iv , iwi^^o^dSnv Si vimcuy 

S-VfJLO V oSoL^ ^^ioVTtg y CCfAAJvifJLVf ^K idiXovTig . 
€^g ^l Ix^vg dvd vvkIol Soho^P^ovig da^ct?iivjig 140 

TT^og (ioXov i^vvaai •% S^ocug dKccTOiO-i (pi^ovTig 
XctfjL^zff^ofjLivccg ScciSag , to) Si T^ilaaiv iSovTig - 
£^0-3^6^, ^Si fjLiVi^iriv iXiTa^ofJLiVfiv dfjLacvyviv* 
a>g Kai Srjl^ig avuKJig i^ZFifjLvnaiV o^srco^varoLg ' 
Keu TOTiSuSiOTiig kvkMv dvSffcoVf K, (pMya ttv^o^cov, 14^ 
avTOfJuaTOi TrMKJola-i /iivcov Xayovia-a-i TriKaa-a^av . 
E^* Si Tig Sfj^g T^irarog vofJLog Ai&tOTsrfjoov 

, dKoLfjLolog , ftiya S-avfjLa ' to cf^ dvi^ dAKfjnrng 
Aiio^zirig rivooii^ Triorvvoi Triav^g reAe^j'*. 
TrMKJd a-aKff Tivx^^v iv^r^i^srjoin KvyoiTi i ^o 

^Ka^Tioa, KoCi TrKiVDija-i Tri^iSpofJLa y KaUi (ioiiccg 
d^aXiag TanjnTiv i^sr d^rziria-iv ofjLOaMta-a^cug 9 
aKKa^ ifjLiv (ioiapodv ovvxoov , yivvm Ti SaOoivm * 
avTOi <f\^ Oiog dcoTa Tr^o^zu-cLv SifJLocg dfjLQaa^otjno , 
'ffQiy^aftiVQi KaQvztri^Siv i^cLa-ovTimg TiKafJLoiari ' i^^ 
Kcti Koovkg KovTsflaa-i KoLOfiaray /jL^a d^ dS^a-cug 
Xii^a Tg, fiivag Tiy koli ofjLfjLara fjLCLfifJLai^ovTa . j 

avra h S^rj^og idaiv afjL of^fJLcug ivKiXdioiO-i , 
fjLa^ihv S^afjLiv^ai ii i^i()@^ cuSva-a-ovTig . 
■uvTa^ oyi orTsrfiKvpyog vTsriK^zs-^oSo^c^v dxiarogy iSO 

fi^xdrcu Triraa-ag Ooviov x^g dnia (pcorSvy 

• Si^KOfA^ivog xa^^tsrola-iv iTsr 'ofJitfJLoLCiv cuSofJHvov TrvQ > 
S-v/ta TrojpKd^&^v y iKiK(^ Sviioia-i Ki^avvolg. 

i TO^iOy K T N H r £ T I K ^ N A. f 7 

i Toicv Tctfyao poog wfoS'' ni?uoio 

ijtSoi/ v^zari^ SctTS-iSov MoL^a,vS^eL ^,aov eL/jLuCc^f 16% 

fAVKurcu fi(ox*lfici mKui^iov , oW^aron k^ijlvSv 
iK^zs-Qo^o^v €x^tAt;\|/€ (lo^v iifjLug cuytaXolo > 

O^S Kebi gV^TCLTOg Trtf idv» KClIt UKOTiV OL)hAig 

ku^Stcu TrerrcLfuua-i > KOfvavofJUivog ^.clS^ hSoi^ * 

uov i^zria-fuebqeLyu &^Ug eLO-mlov > i^St x^^S^S^ 1 7^ 

fi^Jffld/Mig o^sjooia-iv » i^zriQ^iMJeu J^ oAo^ cLidfif. 

KeLi p o/t£v eajriK o^a/rt AiA^o/i^vo^ X^oog eia-cu^ 

}\AlXarzri X^if^^^f TreBvojJiou®^ * ol h fjLivaa-of 

dT€f4,(pug TrvQoio-crav i^arcuyi^aareL^ ivi^zrfjv . 

evirct^ oy tvr owx^<^^ yiwa-a-irt j^tvyct/\.tifa't» I7f 

u%tTog, ov K£V eApo-iv , i^ZFcuiva-a-odV Ki^cLi^et. 

rov Jl £T£f^ KetTo^zriS^i^iy eivSfi^oi» cu^ijSv 

KiKXva^Ket f TreLJcLyav n SicL^zs^a-m n yiyuvoog • 

cu4^cL cfl iTgn^fi^Siig fJLiyeL^voa^ i^vKOfiog Xig 

ti^o hjrsrm ov %fui^^vf vrffo ^ofxcL, kcu ^eL?\j» clX^ igo 

SoxfJf^®^ fliiytvetov o^ivu S-fj^cL kh/mvov . 

eL?JtiOi Jl dXSMXo^i» fJLiV i*zrebTavT^oi x^Vinari 

fivoia-i Triavvoi > a-eLKHa-a-i n , KcCi n^ieLfjLcia-i » 

r;ig an K^n^oi ytvveov rufjLvaa-iv oSovng , 

art a-i^^iicov owxfi^v mi^aa-iv eLKc^Kcu. Ig^ 

eujra^ fxari^lSiov <pdtw6et vrovov^ aKftra Svav^ 

rov fJLiv KcMsi^zarc^v , rov ^ eu^ofjumg x^ovog alil/eo 

av i^oiVf ra dl avrtg euL^irog iBvg ofifofv. 

cSg ^l o^zror iv mXifJLOia^tv ei^^iov avS^ K^areuop 

i^tog eLfJL0iSeL?cif fi^avii fJuahiQoio fJLodoio^ 19O 

eviraq oyi irviio^v fjLiv(^ a(i(^f iv6a Ka) ivda 

dia-a^ei» TrcLXafjLif K^aSeLoav m<PovoifJLivov ifx®^ » 

0l|/€ Jk fJLiv Mfivffa-iv iweLAi@^ Ao%o^ avS^v » 

^avrtg ofjLS (i^ia-eutng , S ok^^h Kara ycoifig 

fieL)^oftiv(^ mfKtvna-i rawfi^oia-tv aKUKoig * 19 f 

eog oy clvffvv^roioriy d^ZFerzs-afjLiv^^ KafJLarotatv » 

i'^i ^foroia^iv iScaKH l3fa(Sfjia Travra fjLo6oio . 

d<Pfo9 eL7aro^eL\dH Si ^ori %eooy cufjiaroma^ 

H fg airnrANOT 

djccA^ euSofJLivof Si Trori x^^^^ ko^Sqv ifiiSH. 

mg oi (ifOTog Tro^oia-iv ifi^i/cL/A^if^ Konvotct 20P 

mfy/jLecxivig iv dyoia-ivy t/W ctvifog ei/i)a^tvj(^ 

a^vTfjv dcavTtf^iv v^zr ooTHX^rt SojicL^ig » 

t<ifl /JLIV TTfOOTifiOL MhaiJUlV®^ CtifJUeLTi XeLSfOl^ 
OiCk lAl^VTOaXiOOVi iTifOKXmfiCOV Ti KUftlVOVp 

avTclf. iTffHT i^mi ycum v^ztokXclSov i^iTOnvS^fi * aof 
tff oy i7s-\ ^l^afActQa KiKOJpfioTct yvlct TcLvva-TiY. 

ti St T«T ifKOVmtri TTOAu ^TMoV , CU\^CL J[ VTffif^i 
TToLVTig ifHO^CHtVfOk KfUTifCUari Sl^T V^SSTO iio^fiolg 
^9iy cLXiVOlMSfOVf [JLCOXcO J^ ilfifJLOV drfifJLiovTeL . 

on {jLiycLToXfivifyngy oa-ovx^oVi 'oa-a^ov ifi^ctjv % Zio 

OJDfOV KHVO TTiXMfOV, UTi KJi/^V» CCUfiiTiV . 

EkXvov dg (ioSpoia-iv ofjbOiOiTiv n SoXoia-i- 
Q-fjfcca-a^ctv KcciS-MCLg dvcuSiagx fiSi yiviSXeL 
VFOfScLXioav d^srcLTfia-cLv » dTcLf ttoXv fJLiioa^i ^oSfotg • 
xiovec Jl ix^ XiSotOy Sfvog J^ iTafMVTO KifeLiffv • a I ^ 

iSi fJLiV Vtl/iKfifJLfj XJ^fJLCLfH yoVOV ^Ctiffia-eLV » 

a)isA Kvvog * tS eT clvt dzFo fJbfiSicL ^a^cLv ifJLeuSXeug 

Xi^sfjcLXieug • i ^ cLf eiKCL irifiTmfxng oivvtfTi» 

dfvSfjLolg vXcLiiy KcLi TrofiuXiia-a-iv dvTiu 

ii ii fjLciX icLv6fi 9 Sici n ^i@^t6vg ofSH» 220 

iSg ^ o^aroT ix6v<ooXoi Kvfra SoXov i^crcLvro r 

stXi^cLfjLivot o^srcLfTeA l,cLXetSiviSt > kclI XcLyoviTO^L 

TriXtrarov tf Ki^fijeL mjft (pXtyiSomg idivro " 

iSfjLfj JT ig ^AcLTcLfjLSvcLg d^iKtjo > kcu yroTt KVfTcV 

t^o^srcLg uvTOfjLoXag iia^ycLyiv > i^i ivvemeu 2%%, 

ctvTig v^iKAvveu , SuvS^ ^ nvTfia-eLif oXidfn • 

cdg x€nff TKvXoLKtiog d^zFo^sF^Si» ilarcLiaiTcu 

tS^afJLi KCLi S-O^Vy HTVV oHTTCLfJLiVfl ioXoV iiVCU f, 

ya^ifi TTiiSofjLivfi ii fJLvx^g i^zriXcLo-a-i lii^6^H • 

Uo^SaXiag KcLi SlSoa Atemcoto SafJLaa-a^euv % 23O 

S^fi^Q^ovoov SoXi^m JoAi^V Troa-iv otvoxoivVTMV % 

iSiv dXivofjLivcav ^adioio kotov Atovva^n . 

UofiSeL/Mg vvv fiiv B^fi^ yivog y d?isa TrcLfotSiif KTlTHrETlXnN A. S9 

oiy^s&Ji^, o%o<Po^i9 TgtiTfi^iSy dvScKcLpjPci^ IS}^ 

yjy-ar/fift^ov y«6^ Bflyc^OK Ayiywfi^ tT^e^iv h/d^ 

jLUi^oy o^i^UfjLivfi TT^aTopfVToy vluZtjvos* 

avv Jl €L^ Ofjuif dnTfiM Koi AvT0¥Ofi Keii AycLvfi • 

dXt< iiK eiv A6ei/um@^ eiTOfni^m SofMmvt ^ffl^ 

li^ Jl , ov Ton Mfifov i^ssraO^x^^y KoXifa-Kov * 

Zfivog yd^ fwytOsy^ cuhAX^ fMytt '^fimmfrcm % 

Ktu ngy^?« Tv^emov Ex^vi^^v T^oiAi^a-eUi 

ilAc^ivi/ x^^M Slov yiy(^ ifKeLTi6m^ 

nSgia-.i Jl dfJt/PiQcbXxiVTo y xeii i^^i^^/emo KO^/iSots 34f 

iv (rmiy Keu mfi ^diSetTO fJUJ^tKOV ei^iia^etVTO. 

TVfjuzrei^et J^ iKlvTsriov, Keii xvf4,Qet?iet %€^rx K^oTcum» 

^cuSog KXetvdfdvgiaiv Tr^OKeLhvfJUfJuaiet* Tr^wreL S^ipeuvov 

ogyM K&jSofjLgvff m(fi ^M^veuu* avv ^' ^t^ct T^o-iy 

Amcu }^(fi TiMTciv ti^sfloVTo yvveuKig. 2^0 

tK ^l of«®- ^n-t^Tiv iyv^fjtaavwnv tTei^i» 

imm iSSa-JDU ^uS\iS(^ 'tK\o6i ycUfig * 

fU}is£yet(, jyAy rfjLi)i\ji» eivfjfjis^^ ^ 7rg)v iS^et 

yeuA (PvTfiKOfJUiHv ij^saro Jirfff^i-zravco /Uowaco. 

jfflAov cfl dffnTnv ii(og %ofoV eUifeurea» SJf 

^'i^OfLivcu , vc^otaiv i^cs-n^n^i^cbv ^VOIO^ 

Bjfi^sra Jl iKccvov i^sr ^ovetg , iv6a kixcLvav 

Trfio^v ofJtS Tvciia-a-iv cl/jTa-Xuvov 9 dfjUp\ ii vraa^cu 

y^rufictg ti/daa^o Iiv6i^g dKaroiTi vn^fJTcu • 

avTci^ oy cuSitQ^iig li^ecg vmSvclo yuvcuKctg • ^6o 

Keu S^ ol X^^J^ f^^^ i^zr^vdii a-i/.fjutai fJtk\et^, 

orpjfMff^ Jl d^fl ^eAiy@^ kcu Kiaerog igi^zrjov* 

Kcu KUJ v^zri^ TTOVToio xu&Veoy da7arct?uSiig 

iufjtent icufJLovieo TrtzrlnaTi/g * dTiSjau n-etfotSi» 

ig ycueuf iepj JCeAoie , ^^oV Evlooiffv ii ywcUKiC 26/ 

^Jf i^zr A^<rctioio B-iov KctTeiyovTo ^igaa-cu , 

o; ij vTffetTCv fjtiv ivcuiv o(og K^oim^ v-zr em^u% 

iwpieu Jl dype^^av (iwniv iMdJ^etTo <pmm. 

Ha 60 o ir n I A KT o T 

TT^ri^ yroifiVef,(ffif ieJjpuVrtTP, 7r^r(^ iKiiy©* 
I xa^^g uy^ioSoi XiTsrapiq E^Ai^^y iXaifig , 270 

I xod Tetfiitrca Tr^drog ycthft irvi^a\o % kcu ^otI tC/iS?^ 

! SJC S^og dii^otg dycLvcig iviK^n fjLtTiia-TcLf ^ 

hg rort Keu Liovwov iw vioyiAov tjur avr^ca 

ruv A^ccff^i 3^ ciriTtfM , i^Oua-^roKofMici n liJv[jLOcug, 27^ 
I Etjloeia-iv n ko^o-i , xou Aowjo** yi;vflM|/i'. 

I i| Jfj Kn^i^v Jl ircL^otg fnrct Trcutriv adv^ • 

1 M^TfKa, TTfOTctfUifV qv^PiAfitg iretf^tro ^et^o&^ * 

al ii S-i^ fMtQv hoi^ov civiZ\v(rcw oSretAcuav • , 

aT^ort Jl dqvuiig ctvrijg iScu^t So^Ti , 28^ 

Xa) fJUAik') TOLfMVi ViKUCtg J^ iffi^l/ev i^Ct^i * 
auTig Jl ec^ct %€f^iy ivWctKto^g avviSct?i^&* 
cl jl cL<Pcbq i^ov , ;gAo6f 5 •^' ccTsflovro vofju>7o . 
fl^fl KUi B-icLO-oia-iv ifcifjiSMTo , . Kcdi koltcl tfmc» 
youm iK^vcLTo Joi^ %vmcLU Atovva-if * 28 f 

«•fltm; JSb S-i/ffrorj? ctftr^v TrcoAio-Kilo ^cuvoiv . 
•;}/€ J^e Kdk BiiSvig i^ariQiia^urot kcl) TCv^i^zsrouh 
TrSurcu v^vricLa-ccv KctSfJLtjiSig' a^rcL^ fjLcL^yog 
Utvdivg ix) SiTCLg TraXeifjLCLg iSi& ^iovva-Hy 
XcLi 3-iov cLvro^povoio-iv ciTariiM^ XH^^^ SoLi^cUf 290 

>^ si Tv^in KcLifJLOLO Ka\ou&ofJUiv®^ '^^hcfi^ Mvk^v # 

;i3i KuAivSofjUvnv oun rr^o woSia-a-iv Kyaof{v * 
rv^ Jl cuvofJLoqoia-iv i(oCi)<r^iv oJg ira^m% 
ngiiv n , xMUw n , ;t!^^oy r i^Uaa-Ki ywodKm. 
§i fiiv vw BfOfjLiov ntpSviiaScu 0vhaKfjig Z9% 

^ia^fjLMn ioKiovro a-iSfi^ioio^iv ayit^cu , 
a^i KcLSfjLiloi n • S^iS Jl ix aisrjiro SiTfM. 
iiraj(yoi6fi Si KicLQ S-iaa-oina-i , wciv^a J^ i^a^t 
jfi^l/av cLTro K^OTcL^oiv <n0avdfJLa\ai B^vSt^^nxf^^^ 
iraa^Gug J^ i<rcLAcL% hqof/uoona-i SaKfv Tra^m* 300 

«MXf/06 J^ eivfiVTfia^av * Isi fjLcLKO^ i ^wa% , 
avzf\i a-iXcLg ^Myi^ov frar^Tav , av J^ i?^i/j^ap 
yaiav, arofrfi^i cT luaa-ar rkrsv m^ ivgciiiv^ * KTNHrETIKnN A. 6l 

S-t^ it TFd^ a-JurzB-i^a-i f frvgirzFa^, Iltv9iat rat/fOP , 

rctv^oy /JLi¥ tl&6ijcc Sva^covv/A^oPt ctfifit Si S^^cog 30^ 

iifMQo^a^ 9 oXoola^t Kopja^a^ofjLtvei^ owxit^a-af , 

«O^ fd^ , oi Aio¥va^ j iicc <rofJUC Scu^^weafJi^. 

m (pda-euf ivxofJi*i3fcu j rcixct J^ iicAve ^va-iog cc¥ci^. 

Hiv6ictfii¥ Stj fzvgop iSuhfiinro, ^oivtov ofJLfj^t 

cujx^^^ T* p«fi? J-E , xifctf r anrtiXt fAirura^ • 3 1 • 

reua-i St yXot^Kioc^a-ccii iifiKctro Syi^og oTg-c^^v, 

MM ytwctg S^oo^^ » KctTtyfct^^/tv J^ insn yorry 

ftvov o^aroti^ivolai » kcu ccy^ioo SfiKctro <PvKeo. 

04 it 3-tS l^v/^a-tv dfjter^ctf^cu xs^ct Kct^ar 

7ro(ict?\jtg Tlt»6fjct TTU^ot o-Ko^tAom icta-ctjna. 31^ 

routSt cUiioifji» 9 roict ^^i Ti^tvoifjttv * 

oa-Tct Kideufoivog it Kctrei Trjvx^ «fy« ywcuKur, 

ni fjuja-ctQctg Ktivag » rctg d^Sjor^ictg Aiovva^, 

[Jtfirt^ ix oa-iujg 'i\ftxjii/jiyo^Ha'iV doi&oi. 

e^i^ovog St T/j uSt yrotyfjiv irct^ta-i avv ifXtsjotg JZ^ 
S^fific) ^iXctK^roiO-sv ifAfia^ctro Tro^ahkTo^i. 
oriSaKct M^ctfJLtvoi AiGvfig eivct ii\l/ot^ yctictv » 
^ r oAiyfi fMAct TToTi^ov eiwiforctlav Kctrct xfifov 
d^zs-fe^ctrug ciJfiAov dvcuruAetei fjttActv vioo^, 
iSt TTfoarai x^'^^ Kt/iCtpja-fjtctCiV y dXS^et fJtct?C ctivSg ^%% 
/SAt/^a rt f ^atSifi rt fttvei > '^ctfjLetSoiO-i r% ivvtk » 
tv6ct ro TTOfSct^v ytv@^ ctyfiov ticri fuxt ii£ 
^iOfJt&ov roi Jl ou^ct Kctrd Kvt^ctg o^fjuvfivmf 
dy^vTTj^ ctyaa^iv itiKoa'!» dfjt^iOo^ct^ 
fmi vfiSvfJtioiOi rov ivStKcBTc^ AvKdloam 330 

d-AiXJ/e ng oivewtSoiTi ^vrfiKOfJth^an fjtifuj^fiog^*' 
ifSctn ^ ifKt^tcta^cuf /jet^ov fjti6v , Kcii 7r^?^gZF0v\i^ 
TnSctKct TTo^v^tffv , i rfiXo6t» tvvct^ovrou , 
ar^^ar^Ket^^Vii/etfJtwoi ftfjtctg ctXKifjtov ii a^tav^^ » 
^ avrola^i ^Jvota^i», i^zrii a-Kt^srctg yn ^ctrrcu gjf 

9XJftfJt& , KTf ?\J6oiV , 8T ^VKOfJtC^ chFO Stvi^* 

Trda-ct ydq iKJirctTeu -i^/a/pctdn icdi dSivS^^t^ cuct, 
T«i /JL ctpco ^eifia»VT<^ vw ^t/Joia rvfsrtSffa^ - ^ 

Hj 'A 62 onniANOT 

TrHetTu ^ iiiiffl^^aa-m (i^oijuuriii » kcu /JLi^etwS^v 340 

^riu^oici i^iv 7r()STA xo^^TVTsnaff^tv ofuiou > 

sn-4 J^/Mf fia^vd^iy ir^oa-umATCL i^ iq x^ovA SMf 

ri^fML vwct^(n XATO^ " fMiriTsrmob it Trei^eLg 

xSi/M (iai<rafi£vov %^/M^i( jSc^ Aiy ccTiivSii etX^ . 341* 

^*( ^ oVflV a^^fifzrivi/cnv cL^pva-a-cifMvoi K^v^ttiqcAv 

flhiMi wvTi Treuiti , €ri ^yofl&ovre^ i^Atf^ 9 

Xcu^ov cUi^oiM-i , 7r^KCL?^^ofJLmi fJLircL Sei^zrvQy 

dXt^Aa^ iKcLTtfSi» cLfjLoi(ocL^ioin KxrzariXt^if 9 

i^l/i ^ i?^(PfjarcLV9 Tb^ ^ tffi^ etX^v iw cLXt^M 3^0 

Keu (p^) Kcu liM(PcL^iri¥ iTariQ^iccLv fJLivf^ otva ' 

iaq Kuveu fJuL^cL ^n^ i^sr aXsJi^^^ x^^^^^^ 

voaiPi TTova k^t^oIo viar eiy^iuTfi^i yivovro . 

A^kIoio-iv ii TToviva-i K^x/rfjv Tn^uatnov oLyp^, 
tiy^iv ocoi veuaci kcu A^fisvifiv KMfTore^ov . 3 f f 

yraXvf ex^og fieuvacL rcLvva-KicL liiv6tcL ^p^fJLcSv > 
iSfitg» 4LUToXvyoif avv ivgiviaai xvvweriv, 
ijfficL /jLeL^euarovT oMuv Tm^^^Kcofei S^i^v . 
<tA\' owoT cL^^orcoa-i Kuvtg OfifjLtiieL rct^m , 
ia^ovreu, ^iStcL^ ri Tro^jyiriaaiv ofjLcL^Tii 9 ^60 

fivetg fjLiv rcufucLg %i^o6iv x^^^^^ ri6iVTiSt 
i^oisriaco J^ «iVcf r* vwn^ cL6pia€ictv 
LX^og 9 i^srHyofjLivoi B-o^ov eujTiKOL KcLfx^oavng , 
?^6ofjLi¥Oi rS Tr^oS^ev • i^zF^v J\^ tU clk^ov 'iKoivreu 
^tv^zar/^c^Hog ^iQfjg , 3-fjfog n vctvcLio^^v ivvfiv , ^*6f 

etvrix fi^v 3-^aKH ircL^xLfjuig ctTa-o Syjffrrii(og , 
eiKi^cL fjLCL?C vXcLKom, KiXfl^fJLivog l^oxet Svfioy . 
eag J^ on 7ret^6&fiK^ yXe^onvr^ iv iicL§(^ «pj 
etJo^,cu/rouri TroSuraiv wi a^ Travr eL/^fit?\:fjreu , 
0.v6ict^i^ofuyfj9 ro ii ol fJLcUa^ r^ff iiay 37^ 

wjSvfJuov Tr^o^cL^iSev tov fJLvjwa^ eUirfJL^, 
rif <Jlg fJLcL^ lav6fj fjLiiAja-i n SvfjLog i\a<P(og' 
dhcLTcu Jl eiK0^fifr@^9 etjfa^^afjUvfj ii ko^qv ' KTNHrETIKaNA* 5j 

u^g Kwog ietvSfi SvfMg S-^eiavs » avrd^ izFcucj^f }7f 

Kcti /M^M /juv Bvvovret fiifiTXjAaf^ nAufMci » 

Kctfxet^oouv TTct^Jvo^g tQj fuff ofJtiAov iretl^' 

rom ii Kctl ^pjfjtov iitm^p^et^» Sij^dri ttik^v 

etvrog Kctt avveuQXog o^srit >^xo(imi/g \KH^<Vf. 

«I <P[^ et^ i^zruyofimi ^retAutetg tni^etinro K^etroung^ 38^ 

Sii^VGt r etfiTsrtretretvra 9 km et^Kvetg eifjUPiloet^Mfro p 

dv Si Sva K?sivetv ioieug iKetrif6t Kt^u4cug 

dvi^etg dK^^dvag i^sn fjuj/^vtoun TretyoiTiV * 

iK J^ etureiv Kt^etotv rt Keti eu^Pieiv TroXfitodaSf 

)^ju^ fjtiv fJtfi(i»6ov iu^TfoPav iKlcan/aa-t Jg^ 

fMiKJtSeufviv 9 /4Vtfiv% oAiyovyctifig iPvm^t¥9 

aa-arov iir optPet^ov eivi^og IxMtfJUtveu ^^o0et/afyct^ 

r^g efzro fjttv K^tfJtetrcu TrtQticuiaJiet 7retf4Jpet¥ooovjct 

ctvdta reuvmv ym^vxfoct » SiifJtcffret B^fi^v » 

tK J^ et^ d^zarti^rjg-eu 7f\l>jBt fjuv^et yruftpetvocivretp 390 

elmciv rt itf^im wt^iKcO^iet ret^eiy 

yrrsFctcAVi TToAieiv n kvkvcov% ^/^x^v rt inKat^Siv. 

&|*T€f 9 it hoy^g v-zro fanyxTw i^a-ctvro 9 

«I xP^oTg TTtrctXoia^t S*oeig wuKXTcmo fttXctS^et , 

rvrSov d-si dV^fihm^ irixrv^ J\^iKet}^eoj ifticu^tA 39 J 

dvt^augy o^rrniKAjrn ir^ZFeuv iifjtctg dfjtPiZct^vrtjg . 

ctvrct^ izni Kctrcl KOTfjtov ivct^et -n-ei^et TnAovreu» k 

a-ci^Tsriy^ fjtiv KJi?JiSfim TtAoi^v " ^ itrt ^oxf^g 

a^ At/^Ki S-OfSceti Kcti ofp itSo^ Xetxia-eu . 

eui^oi ^l i-zroffiia-ctv de>^it^9 tK J^ tKcinf^i» 40O 

drtiat ByiQog ieieri 0et?^%pyfiSov KAoviant^ . 

if efl ofJtetiov Tr^XiwSa^et ku\ eivif>ctg • iivg ofHH 

yvfjtvov oTsrit ^iva^a^ TrtMav ttoXv* KuStv t^zFure^ 

i^t^ Kotret voirov iyei^ofjtevog Xaxfig dvS^aiv 

xA^/yi^JoV TrareLytvavf.f inar oppiet fJo/i^ivSoio 40^ 

awafjttifot Kcu SiifAct TroAvx^v ' nitr dviry^ 

dfJU^iZo/jog fJtetAct TrclfjfZFct» drv^ofjttvfi TTt^o^eu^ 

SFeinet ^ 0(4^ itiSoiKi^ Ao%j0y> icjvWov» «6&A0V» «u7i|V» tf 4 o n n I A N o T 

rtumeu r i^vzn^k Siffi(ua4 K^a^aacn , 410 

KivvfJL&cu Trlt^ig n Myt}ict cv^i^a-iv. 

iiViKcc ^cL^sfjcuviiaret kclt ctfKuctg dvriov k^U * 

iv ^l iTs-iff-iv AiveWi /^oxo^ • T«i Jl ipyvg iovng 

ctK^o^voi B-^cd<rKH(ri > Kctk ifKovicrtig v^sn^h • 

(TZsra^oiiTov Tciafv^a-iTriQiS^lMV* aXt<o S^ i*sr cM<a> 41^ 

Vfificetvro /Jvov • fJutXcL yaq ron SvfJLcuvaa^i^ 

cc^kIoi kcu yivvio-trt kcu d^oLXicug TroiKafjutyri • 

ifldcLKk J\^ i^avrijg (pvyov civi^ccg dy^vrri^ctg , 

HkIvcl r € |«At;|flfj' , di^roocav e?e n S^ff^fiv . 

dXS.cL ron K^oLn^og ng dvfj^ iruAccfifiv iTsnSija-ijf , 420 

CC^KJa ^i^lTiffflV f %j?p&;^6^6 7rio"fltK €j»a)jjy, 

^o-fi T imqrctf4>iva>g , rajwa^v Jt n rtiv ttot) |t;A« > 

xcbi TTcthjLv ifKctnKAetc^ S^og TnvKfig n fjLiAcc$gu) > 

TrvKv^ci S^^o^pd/uy^iv iov SifJLCLg dcKfia-cLo-cLV . 

X(iui> ^i <rK07sri/\ii fjLiv vLvcLvnog ijf^e '^yoio ^2f 

Civij&ou TT^QiovrcL TTo^aucicL <Pv?\jaL KcLyujm 9 
^§og ii KcLrancc 0*0(^^0-^ w^fJLTjQiufa-iv iXaifVHV . 
cwTiKa ydf a-KuXoLKag n kcu dvi^cLg d6^fi<ra^ig 
yr^og Xo<Pov s6v^oriv > iTsru fJtaAa yiyo^trKnciv 
Wli Tra^iQnf icta-w o^,i^on^i TroSig avrolg. 430 

raviKa pfiiSieu 7f\ooKi(r(ri in^tri Ko?\juvcUy 
ffiiSuu TfjcoKiccri , &jcavnig hs^m^M.rifTi » 
vou fjLfjV dr^aTsrsTolo ToXv^JoifiV dMiivenf 
KoLi TraroVi iv J^ a^a rifo-i yioofjLOfii}(riv iXojvviw, 
KnPon^i yct^ icta-i r^iSca 9 Koi woar(r\v iXap^i^ 45 f 
p«flt ^ iv&Xa^ijflovrou dpf^o/jLivi} iv\ ycuif , 
Tta) B^i^®^ (icL^6^Ti TToiag, jccu x^H^'^^ ^S9 
ccx^ig iwta^^icov oXofiv K^ffmSa (pigaa-iv . 
fiv ic<rf ihS^g So^KOif Si» ^XcLa^aio fJtn fjuira ^oXt<o¥ 
iiclccSiov JoA#%ov n S^ofiov kclI n^fia Tromo 440 

rvrdov vTaro^cu»! , Kayovm ^ drsro fJLf\ha %6f jj . 
Jo^Koi ya^ 7n^ia}js.a Sgofjtoig ivi fjLia-aarioia-i 
xu^iSa fWfJLeMv^ainf dmfKaiokosv vV hfJtS^ig 

(igiioiJLiVOi » KTNHrEXTlCnN A. 6^ 

fiv ^ o^Y^v Trmjcr-o^tTi TroXvcrfpct^fav d^dro AcufjuSv 9 44^ - 
my^ov d^etoTi^i, ?ia4'i^ooTi^i ts ttiMvtcu 
yavcbariv tv^o^oia^i xui tfKouri xa^poTiPOicn . 

Ke^« Jl yrfc Koxoi(riv ci?Ji<niJLog ^ yre iSfo;^jW0, 
^i ?dvoig ' iiw^. yoif i^a-i^^oa-wivjgn vo^trcu » 
i^ (T ciajTi JutMict TU/JLUV 9 vTaro (T ufMfictTm^iva^cUf 4foi^ 
x^ TrvKivolci SoXourtv o/^fja-cu Q-olvoltoic ' 
afhxt Kvvtg fjtiv etu^ doXS.^eify scfl cto Ikuvoi^ 
xtu KgctTSffoi Tig iovTig ctvouiA^TU ^auao^ctvT^. 
(6 onnjANor o n n I A N o r 

A A I ETTIK QN 

BiBAioN nparoN. 7ra;noim vtisrodm > ^rAa^ToV yev(^ Au/Piroirfig > 
f^f C6» 9 y^^( vsrcLTov K^rog 9 Anuvivt * 
loorTcL rt KUfjutroio-ff-a» ^xh %uW, 9;^/«^' iKctf^-eu 
twiiuriu, &if^g rt ydfAifg, At^ag rt yivi6?^% $ 

Kcti filov lx6vo&rrct, kcu t%6iAf kou (Pi/^riHcLg ^ - 
xeii (iiiAcify dAitjs n mXvr^oTsroL ivivub rix^f^ 
M^cbXnfjgy oa^ct OZrtg i^sar ix^vtri fjuiria-cunro 
d^fci^oig» diSfi?\iov ivmXui^cn B^ctKcLTera^f f 

TO/i/JifJ^ K^aSilfy KAroL J^ tS^KOV ^K tTSTMwlcO lO 

fi%v6icL9 Kcu rtxn^^^ ^^^( ^^ fiir^ icurcomro 
icufMvm. x^^^ i^^^ o(ir^(Pov n^i kcu a^Klop 
S'flf9irfif o^cuL r£ , Kcu cUriocavja ibK&JH 
dfJL^pctSifiVy iKoAiv n ^cLXuvt %tSo6& n SctfjLcLCTTeu* 
afj^oi Jl da^cLXiOig ycLifjg tm 3^^ rt kcu dvfi^ If 

fjLcL^cLvreu t a^Ku^MUg it avvtfjL^sro^i ^ytfJLOvHtig 
xvo^SolKcl oyifMivaa^i , kou i^vv^ia-tv cLveLKJcLg 
euvffv tig cLvTfiVt kou d^ovtg ipyvg fzrovreu* 
iJl cLfcL roig i X^^H^ roa-ov Si@^ , i fitv oTs^a^ 
(PMyfJLU (pE^* TToX^ ycLQ i^sreLKJii^v dXtcif^eu, 20 
Mxf^cu rt a^KitfcLi , KcCi SetfctStg , cLvrfCL rt Trir^g 
eufrofo^Hi 7ro)St.oi Si rneuvofjmoi KOfT o^a-(pw 
d^gtoi TroreLfJLoU Sfil/fjg ciK@^, liSi ?^rgoiv I i AAlETTIKnN A. 67 

€it¥aoi Tctfjucu * ^et^ it X^owin fiti^ig 

iuJioy tK KAfMTOiOt Kcu a^icb ^o^naro, Trcurct^cu 

vAif^ dy^vofJkOiOi tcct ^^i vo^cl 0vovtcu. 

T€^£^Af| Jl tiarircu S^fi^ ^Mov, if^mp H^g» 

cca-oi Jl oioivoTcrw i^ozrXi^vrcu oMS^ov, 

ftfi^ Kcu TOMTi ^&Am xai fVoi}/!^^ ^y^» 30 

T^g fJi^v yuf xifoiTtrovTCis i^saita^TccnTo Kct^ji^g 

x^Gfify * T^; Jk iova^iv i^Brta^cwuv i^o(Po^iriV* 

ci St TccvirarXtK^oicaf iv t^Kta^iV fi^^zrov ctvTol 

^v^i X^^^^^ 9 cLt^^Icl J\^ ctv/uv tKv^a-cbv. 

T^Jia^rzarovoig J^ d/Mva-i» cLTgK/M^oi^/itv cti6?^i » ^f 

iX^ZFig Jl ;i ^aAt^ ccuv^t (Pftvctg , ijVT ovetff^. 

i yci^ ccKaniTii yctiifg v^Brtf dSMvaa-iiv , 

dXti! ctiu Kfvt^ T€ Kcti ct%iTct fJLct^ctivom 

vSctTi cv/i^o^iovTcu, Kcu yctifiQ&f iSiAcu 

iuijub <p£^ 9 Kcu fjtSvov iv ofJtfJutjTi Tetpfa^ctS^cu * 40 

S^^cun ^l iv locuola^tv ci4XS.ctciv St^a/^ovTig 

7rAct^ofievoi9 xcu Svfjtov iv otSfjtcta-iv cuiv iX^wT%Qt 

aiu fjtiv H0iXJiv ioiiiia Trcfoflcuvifa-iv , 

ctiii Si r^fiiaa-i fjLnXjDUvofJUivov tto^v cthfJtfig. 1 

i^i Ti <PoiTct?\,ioiv*civifJLav o-Ki^srctg 9 iSi nv ofJtSfio^ 4f 

Ct?\XflV 9 if TTVfOg Ct?XCt^ OWC^^VOiO (Pi^VTCU • 

^^V Ji £T< xJeu (i^joa-v^g SvarSi^Kict iiifjtctjct ?J/iJV^g 
' fuiTiet ^i^PfUcta^i^ Tct Ti a^^ttnv civTiocoa^iv » 
fur ojv v^zroSfvxifji ctivTov T^oua^i 3'ct?icta'a'fig • 
^ fAiv Tiga-m^MKUiV obAiV d'^o\ i^yifiovivet f 3 

iX^^oAoig* i^fi yctf dii^ct vfixofjtivoiTw . 
adl oey Hff-o^oicrw cmi %idov i>iTeu cty^g 
dmctactg^ i yct( ti fjtifiv oiov i^x^Tcu i%^vc« 
^•pi|i Jl iv ^"sriSccvoia-i^ ^coXsyvcifJt^srloio « x^^^ 
XuM<ri9 KctiSovcixM-a-i, Xivoia-i Ti xa^r^^ ix^Ti» . ff 

Ov fJiiv Ti^oi^Sig d^zroAii^sncu , cuk i6i/ji<^ci 
Ti^&S^cu 9 yAuiccf ij Si 7ri?jei (icta-iXiii©^ cty^ • 
yv^dt fiAV ivyofJL^c^o» iv^ov, t^oxctK^^, 

I 2 68 onniAMOT 

vmov «A^V ^'iivomc ^ o Jliv TTfVfAiv^n «fiy(^ €q 

l6vnfi( cl^Ja^ov ctyet kcu dfUfJi^ta wJA 

Xfi^0¥ ig ivpiet/^vn kcu huSm tto^CPv^vta. 

ty6ct Si icuTVfMVo» vrvoSm arwi^tncu ^vAe^ 

(PifGnTcUf ifg S-ifcuzFovTif «Ui KOfjUaa-tVy iSuSfif 

iroX\^ ^itiuWre^ » iroifJiOTeclov j^^v a,y^g, 6f 

coi Tit fidKc^f Kcu TTctJi fjbiyctvxiiiy 'Jrmc^ B-^pi^ ^ 

wjTiKA yct^ %«foV y»iv ivTS-XoKov ilg kXco Tnfi^srug 

iffiiyiv > Si flfA^et yiyuv KoriSi^etTo ;t£tAx8 

IX^vi dvTieta-cti y t^x^ ^ eAxeTflW iK i3^*A?®^ 

iK ciiKoovt a-ioJl )j]yp ietiviTeUf o^cLfAi ycUfjg' 70 ' 

^ro^jy ycio ^M^d^KTi kcu iv (ppwi Tifj^i/tg iSic^cu 

vct,7)s,ofAiyov Kcu i^ura-ofJL^fov Tn^unSvifji^vov lx6vv • 

A?^ct fioi i/i9iK0ig fJLiv dXog TTo^ iftCaciAivon^ 
iju^fJLiSuv K(>w/(Jijf yciir,ox@^9 ^^i S-ctAcLca-ct 
avT^ 9 Kcu vcbiTfj^g i^iyS^oio 3-a^aa-ayig 7f 

ScUfjLOVig 9 vfjLiTifug T ayiAeLg kcu d/uT^o^Pct ^t/Aflfr 
uigfifJLi» cLivfiCcun ' av Jl iSvvetctg iKctq-at 
• yroTva B-iay Kou7raT^\ kcCl viii TrafjLQcta^t/Si^^ 
Svftn^ Tctii SH^a Tiijg TTOfawov etoiSiig. 

Ub/^ia fjLiv Syj <pv?ia Keti aK^ira (iiv&ia-L vrov\^ %o 

ifjL<pi^Tcu T?\A)ovTa' Ta ^l i Ki ng i^vofJLijvou 
aT^iug. K yet^ Tig i(piKiTo Ti^fjta S-ct/^a-a^ » 
d?^a T^ifiKoa-iav o^uiv ax^i fjta?<i^a 
dvi^g ^io-aa^iv n KciX iS^Kov dfjL<PiT(iTfiv* 
TToXt^d Jl^d^zni^itrifj yd^ dfjLiT^oQctd^g it &'d?\Mava) gf 
KiK^visfleu > T« Kiv ^Tif dii^a fjivQffa^cuTo 
SyflTog^iojv' o?Jyog Si vo!^ ftigo^zna-a-i kcu dXxti» 
i fjLiv ya^ yctifig 7ro?iVftfiTO(og i/i^zroftcu d?\^jufv 
yrciA/fOTifctg dyiXag , ifT i6via fniova Oi^SHv. 
' d?is! UT dfJLPfjQifiOg iv dfJLPom^a-i yw^Aiy, 50 

U^' iTi^ 7r(J0<oi<Q»IKi 9 S^iOi O-O/pa TiKfJLCtifOVTCU ' 

iftug Jl^dvS^oftioia-i vorifjtaa^i fttT^a (Pi^ifjLtv . 

iX^va-iv ct^ yivi^i n» Ka) HSm, kcu ^o^ ^ifuig AAlETTICnN A. 5^ 

♦ O* fjui¥ ycL^ %^ci,fMXii<rt Truf cuyiahjoiTi vifMv\^i 95 

^CtfJifJLQV iffi^sfjofJLiVOi > KCU OT iv '^CtfJi^aAoi^i (^uov[(U » 

*mi!aroiy KOKXiuyii rt S-oo) f '^mfSoir ifnjSmi, 
xcuKidcbfOif KourfiyXcc, kcu ccSfctvii^ fjLiKcumfOi , 
TfccyQifOiv r dryiKau , {iiiyhMa-Tcc ri i Kat TrXacrvHfOi » 
Tccmcii dOjjxi^cu 9 Kcu fMffjuvfog » aio/iog i%£t/V > lOQ 

(TKo^Sfoi > XATSffiVOi ri > jc^ o; (p&^o; ^yucAoZ^riy . 

A^o< ^ flw; Trfj/^oicri kcu iv rivoiynra-i S^uActcra-fi^ 
(pifSiVToUy (iuTi^ig T6, (io£v $■* v^srifoisrXou ym6?^9 
rfuyoovr dfyctXtfi, Kcuy irffrvfJLov Hvofjut , vocfyujiy 
ni/ffrlcu > KctXtiOficu, Kcu Tfiy/uSi^^ cpyce r* ovia-Kc^y lo^ 
frcuifoi n > TKi^zirctJVoi rit kcu ott ivirirfo(P% ^AoT^ . 

©Tvflt <:/}) ctKat TrfctTOiTTctv vTaro x\oifcug Qotctvi/Ti 
fioa-Kovrcti fjtotmSi^y iSi rfctyoif i^J^ ciiiflvcUi 
Kcu a-fjtccfiSigy Kcu j3A8wo^> iSi a-TrofOiy dfji/tonfoi r% 
^Kig 9 oTOig T ct^oiTi (Pi/jov TTfctarov dfjt^ivifjtiS^ctL 1 1 o 

K.f^fiig ctv, Ki^ctAoiriy iiKotiorctrov yivog ctKfJtrfg^ - 
Xct^otKig r\ dfjiicti n S^fctrv^Pfovig y i^Si Xf^H'^^9 
^flXatfjLvSigyyofyfoinyKcu ov KctAma-tv oXuQ^ov, 
yiirovet vcu^rct^Tiv atu TorafJtolari S^ctKotTTav , 
f\ /JfjLvaigy o^i Kotfov vSo)f fjLirxTsrctvircu cthfJUffg^ iff 
iroy^n ri TfoxvTig TVfj£ct?^rcu i/wo^TToty 

iAKOUilfl Sivf^TW d^TSro %46^@^> iv6u VifJtOVTOU 

(Poffo^v ifjtifrf\v > yKvKHf^ 5*' dKi Ticuvovrcu . 
XdSfct^ J^ >ir uvTcov TorufjLoiv d^troXiiTsrijui «lor, 
iK Jl dXog ig 'n'fo%oug uvuvf\xirui^ ifx^/<vig ii i^O 
iK Trorufjbiiv TrXurufJLUTiv ivixfn^^^Ti B-uXctTTrig. 
HirfUi J\^ dfjtpictXoi 'TTo/miSiig. eu fJtiv kcun 

0VK£Ti fJLvSctAiCU, Tnfi Si fJtViU TOTKU TTiZvKi , 

Tug f\TOi TifKUi > KUi inXiSig > dfjuZ^i n ;ge&ryo« 
. <PifSovrcu > Tu\zsrui n fJLiru TX^iTiv ouohovonoi > i %^ 
Kai Kix/^ fotSivoUy KUi SvKiSigy 'ng •9'* d/aijig 
dyi^og i^srcowfiiftv S^fiXv^ooyH^riviu^uvro. ^ 

A)isM ^ uv ;^d«fMAtiU ^UfJutid^Siog ufxi S^ct^jUTTiig 

1 i 70 onniANor 

iv ii /JivXot 9 rfiy?^^ r% fdoxfOU^^vAcb vifioyrcu . 13 • 

UiM J\^ aiS TTohfTi» i*arix^ooi vy^oi fAiromeb 
'jnrgcu crofyov €X^^^ e^^i^^MV, i^i <nueuvoufy 
%aAxe«> Kou ko^ouuvov iTs^odWfiov eu6o^i Xi^^i* 
Kcu a-Kct^ > o^ ifj fiSvog iv ix^vori TrSu-iy dvcLvSoig 
^ifyvrcu iKfietXinp XaXeeynv , Keu f^ivog iSifrvf i^^ 
a\\/offO¥ Tr^ifforuf dvei ^ofieL , ieurifQV etfurtg 
ieuvvfUy@^9 fjL9j/jomy etvetTsfjva-oraiv ttret <Pe^v. 

Og-ff-eu ^l ctv ;iiif^90-i m^iWAeoi» n Amcl^inv , 
iv &i a^iv S-ctXcLfMU T6 Kcu cLv/de^ ivfiAxeu ixfivg » 
r^^i i% Kcii ^dy^tf kou civeuiitg dyfio(peLyfoi 140 

Ki^Kn^i n fjLivaa-it Kcu o\l/o^eiyoh kcu dviy^cu 
fjLV(eu»eut a-etv^in, Kcu o\^ifi9(m yivi^o^Sv, 
ei ircLvrm m^ictXsjoL KOLrcL %$dva Sviivv^ak 
^m^f Kcu rfjLfiSimg in aTa-ai^aa-^ a-y^n^. 

AXtiOi Jl iv (icL^iia-a-af v^aroC^x^ fjufufel^rt 14^ 

^a/iiHoTg, TrfjofocLrov rtiKcLi' fi^zraroi, ifJSB ^^'zroirns 
t^Sifioi » fivycLAoi n (pvfjy f voo6(o\ ^s KiXtvdcL 
uMvvrcUy ro KcLi yzrod' i^v Mizraai x^(^?^* 
dXi avrS ^^ojcfioaat ttcl^ fjLuxov » 0; Kt yrt/M^a^i} » 
%e*fOT£fo^ diSfi^AV i^sr ix^va-i TrorfMV ayaimig. 1 50 

iv St r ovog Ktivoiaw dfiQfuog, og 7rt^\ Trcmm 
Trliiaa-et o^ZFo^^ivoio Kuvog SgifjutlcLv ofioK/JiVf 
fjufJLVu J\^ ifKet\ctSug a-Koriov fwxov > Hi frcL^oiAf» 
t^X^reUf oa^aov afiTiv i^m x^oyov ay^i®^ d^fi^. 

Bri St rig Trtrpfo-tv d/aKAv^om fA^fJunhcag Tf^ 

^c^6og iStiv 9 Kt^ftva-i (pv^y iyeL/jfKi@» ix^vs » 
rov fJLt^o*arm trt^oi fitv iwiK/^aaiv aSmiVy 
a}is,oi J\^ i^Korrov i0fifjua-avy HVtKa Koirag 
iKJpg dhog riQtrcu, fJLSvoi J^ eVi xi^ov dfJLti&i, 
oaa-etn ^^afx^y ^ofJLoioi^vxotjgy dfJL(p)g txw^^ 1 60 
tvrt ya^ tvviiaT) %fl6f o'ar?^ dXog tfya ycL/cfiVfi » 
avraf oy iaavfjLiyota^i avyogfjLfiSug fodioirt , 
^ir^cug dfJLOtroAttg dfdjo-avtrcu tvStov vmfov » AAIETTIiCAN A. 7I 

i^i^M J^ i}sJua¥ t^IjUh yiv^ i eiollao-i 
Sva-fjLin^ • T«y nv tlv ia-aSpiffij ^n/ioa-cma, , I5y 

TTcb^rcu cfxn^S* yremucO^g > o^fa i irores 
wfozar^Kv?\j»i6fHyov o^iAaJWy ctm xvfjut caaa^. 

Oi ii Kcu if irtr^i xm iv 'li/et/juUoia-i vifMvrcu, 
dy/icuif xS^a-oO^ i^armvfji/^ 9 ^^t i^cLKomg» 
o-ifMt rt » yhaSiKoi rt % kcu aihju^ou avvo^omg » ij^ 
a^Ko^iog cuKlnf 9 SiSvfioy yt}f@^ p dfi^ort^cu rt 
c^vfcuvcu io/dx^* fu^iitg 3^' ctfta, r^a^iv cifcucu. 
iv Si x^i^» xi(pol TE xu&^in^^ taa-t 
xco&oi' iv it fwSv ^«sAi^ardv ytvog » oi mfi ^dvje^p 
S-c^cLKtoivfaroieav^ kcu r dvS^Tsv civn^tgoilcu % ijf 
yrt roa-oi irt^ iovrtg* i^zsri ^tfty St fjut/jjg^c^ 
fsnS» Kcu TTUKiVoun mrzFoiSortg tviov oSSa'w» 
iX^va^it Kcti fjUfo^srtTa-i» d^Hort^ta-i fjutxovrcu . 

0< Jl iv dfAtr^romv cl/jiv irt/^yta-a-iv txti^^f 
TqAf dwo r^a/pt^g » iJl ifoa-iv tta-)» ircu^i » 230 

S-vwoi fibtv Svvovrtg » iv ixSv&^w t^oxpt offjinVf 
Kfcttzjyorctrot > ^t^ieu rt (pt^omjfjtoiy i^J^ vwtfozr/^ 
i^wuvcav ytvtffy Kcu TT^fjtctiis » li^t KvStlcu , 
Kcu KO?ucUy aymctKou rt^ kcu rsrsragoio yci^A^* 
fV ro7g Kcu KctXtux6vg i^srawfjtog, It^og ix^vg' igf 

iv KJtivotg vtfjttrcu kcu Troft^ariK©^ ^ ovTrt^i vcuircu 
ct^ovTcu, ^ofjt^zr^ Jl iwtCpiifJua-ctv avofjut vfiuv . 
t^oxct yctf viita-a'! yryn6ortg vyfci S^^ctig 
ta-Tarovrcu TrofJt^zrijtg ofJto^oMi ct?i^$tv ctXts>@^» 
dfjt^irs^^Kcu^vrtig iv^jyov ct^fjut B-cthBta^ayig 9 ' 190 
roixng r dfi^Portgag ,* yrt^i rt Tr^fjtvcuct x^^^ 
oitiKuVt ct)^i ^€ m^) yrfco^v dyt^ovrcu. 
iii Ktv ctvrofJuAjov xjUvoiv irXooVy d)^ v^zfo StrfJtS 
(Pcupjg tuyofjt^oia-iv ivt%ofJtivng TrofctKta-a-iv 
Ojcofitvag dtKovrctg dvctfKcuifa^tv ctyuQ^cu* 19^ 

ria^a-ov t^g yAflt^fjo-iv i(p* oXKei/rw ia-fjtov dyu^. 
olov ifi (icta^i/jict ^ffs^oXiVt ^t ri» ctvS^ct 
d6?\jo^o(ov9 S^aJJSjiiri vtioi^w\ouri Kofjtoivra, 72 onniANof 

h SofMV ua-mayntrtt kcu d6fooi akv t^arovrcUf 200 
tia-oKiv tvi^Kn [JwycL^m visri^ ii^ov cifiu^^ * 
oog oiy cixvwo^oiTiy du Vfii^rcrip tmsrwrctAf 
o<p^' irrt^ ycUfig iheut (poQ^ • dXts! on xt^cn 

couTig d^o^iMiQtVTig doTisittgf i9t/T6 wavfigy &o$' 

yrci^vTig dTsrod^CKsa^ > kcu iKtn vffuTtv tTaravrcu . 
CfjfMcL roSt 7r?\xk)rijfCiv irfiTvfjuov ifyvSi ycu9ig 
tfjLiuvcUf tvrt Xym^ovrcLg ofjLo^zr^MrfjfcLg i^o^vjcu^ 
TrofJL^zFiXtf vetVTi?\J^irtlifMtHf ^o) ^t ng cuffj^ 
twc^uiif dvtfJMV TtKficu^trcu ix6ifJLtif cLv^cLg ' 210 

fvAcL ycLf W^9 T£ f KCU tvSiCL O^fJLCLTCL <PcUV€ig. 

KcLi fiiv Sfi 'TrthcLytTCTiv ofjLug ix^tviug ircu^ » 
if Jiy TOi TctvcLVi fjbtv iStiVy ft^x^^ Uro^zsjfXl^gt 
X^i^ Jl ceidcL/^io-a-cL f (pvfj ii oi ifxiXvta-a-i» 
ttStrJDU , 6'^v ii oi KtOcLAfjg ^ofM n^t vivtvKt a r f 

TCCLfJL^ZSVKoV f dfKi^^ TTi^fiyt©^ tlKt^ ^XM • 

S-cLvJBLcL cfl oA/d9^piyj ix^^^^o^ i^p^ctca-cLvro 

vecuri/joi • i? fjLtv Sfj ng iv) CP^) 7ri<iaa-ou\o 

ua-cLicov ' cciti ycL^ cL^sr^nrm vo®^ dvS^oiv 

^v&fLUXogf ii' iSi^q-i kcl) dr^ita-a-i m^i&ou . 220 

^cL rrrcuvofJLiVffV dvtfJLH ^ctxpjiog o^fjiy , 

^cu^Pta^i TnTsrjufjLtvoia-iv dXog SicL fjLtr^cL B^tHa^a» 

ix^vg dfjLPix^cov oXlyov <9 0jjlcl vt^kv i^vKH 

yrdrcLv v^ss^orr^o^snf^ fiiZififitvog , ^r^ tn rtfJLVH 

XVpLCt KCU kfLiVfl t KCLTCL J^ tfJL^tSoV t^ffj^iKlcU f aif 

^iir iv dKhv^oio-iv ii^ofJLivfi hnfJLivtm . 

KOLi Tfjg fJLiV AlvcL TrcLVTO, Tri^) Tr^OTOVCiTi fJLifHVKtf 
fOX^iVa^i Si KCL\Ct^gy i^STifJLVH St Ki^COSfl 

fi^sr^ iwHyofjLivfi , Tr^fJLv^ J^ t^ffi TrcLvjcL x^AkivcL 
iivvTfi^ dvifia-iVi ("sna-TsrifX^^ ^^^^ ciXfJLfig* 23t|# 

ertiVs,/ » /o »/>j/ 

u oi ar ^fiKOdv ifjL^zsrcLgircUf yr avtfJLOio-i 
"jriidiTcUy i fodioiCiv iXcLvvtrcUf dy^^ct irctyCarcL 
f^ijAVH T ^K iSrhaa-cL^ kcu itravfjLivfi Tri^zsiSfprcUf 

^ lx6v®^ A A I E T T I K n N A. 7 J 

lx6v'(^ iriSctvoio Kala, ^ojbtet ft^^wret . 

fctvTcu Si T§Ofiii^a-i¥ , d^StXet Sio-fiet B^oLhota-a^ 23 f 

Stq^LOfJt^yoti Koi^ S^OftSo^ trov ?x.iU(rtroflig ovu^ca. 

£dg Jl OT iv) ^^^o^ota-of dvfig A*\}^»ffflfc S-iacetv 

^fjffjTfl^ tAet^w SiSofu/ifJttv(^ , otK^QV ii^S * 

Ku^^v v^zro "Tfji^otVTt (iothMv i^zs^tifictv i^u)fig , 

^ -3t Koi iToxfUVfi TTi^ obfotfKetit^q oSvvY,a-tv 24x3 

oLfJLOt^zs-ebyda-^ dtKisa^ot fJttvH S-^ooavv oiy^vTn^* 

rotfjv vfj^i TriSfjV Trt^tGetXt^Tou ^tioXo^ tx^vi 

dvTtota-osq , toiV St (pt^o^vufjtifiv }Jlx^ t^m . 

Xet^xiStg otv , S-^iaveu rt , kou dS^otfAiStg (poftovjcu 
d^^oou 9 otXSjojt S* ot)is,av oihog ^rofov, fi mpt ^tT^t ^24V 
fl TrtKa/y^ , JoAi^owr* r itsrtS^fMv otlytotXola-^v , 
otitv dfJtetQafitifou ^tivfiv oSov , >fvT dXffTcu , 

A^Sttm St fiaXtq-u vofjtou TTtT^a-t ^ot&tiouq 
tfJt^^Mt ' Totl^ ofl iiTt Trot^t^riat aitv tofo^ty 
^etvTfi St TT^^jet^ovTou f ovfi ytwgt tvQa KtXtvet afO ' 

yetq^n^ , Koii Xotlfjta^og t^ dKo^fiTog iSet^Si^g. 
t^oxa ya^ Trot^ TravTotg dSfi^payog oi^^g i\awu 
Kttvag , KM uoiSov Trt^ v^sro tjOfJta Xfiim \x<^^^* 
Tta-a-a^a J\^ dv6ttm fjtryoutfiTta <pvAa viptovTcu , 
^avdoi r' » ot^y&fvoi n, ro St T^mv eufita , Ki?\.ouv^t% 2^ V 
aT^ag Jl tv&m-ng rc kou ouihmTS-^g^KaXtaartv , 
TivtKa To7g KetSvart^S&f i^javofjttvfi KaTet kvk?^v 
o(p^g ^^t^otca-a TTt^iS^ofjti^ i^t(PavodTcu. 

Actoi) St iTK^jjPola^tv d^fi^oT^ yvla %tT^^< 
^a^afjttyoty KohTarota-tv i^^t^zsrPiooifTt Sa?.aa'tnig , 260 
Koi^aS®^ c^^Ziray^g 9 nJld^raKog' oi Si kou afjt<Po0 
TTtT^cug iwounTt , Koti iv TTtT^a-t vtfiorrat. 
d<raKog av Trt^t Sfi rt Kott i (PaTov dtov t^cJja 
oiKtifig S-aXafifjg Ktvdei 0^<rtv , iSt t^t oiCrng 
hshs't6* tKOdv , ctM* u fju» dvafKotiif Ttg i^ vca-otg 26 f 
TfjM (Pt^odv tTt^Qoa^ TraKtv TtovTovSt fitQtifi > 
4tvTag oy a fjttra dfi^ov tnv voTfi^t x^S^^S ^ 
nrtvSmf iJ^iU?^ ^vov iivxov a?^v t^cB^eu» 

K 74 onniANot 

xai SofJLovt ov KultAeiTari, kcu fiQiet^ kcu vofAov k^^i 270 

Kiivf\g9 h i^^y i<pis&9 Kcu iK fixh^ d-cLKcuTa^m^ 

T?f \JLiV d^zari^iivaoreLv d/J^Xooi dyfiUTijfig . 

§ig a^ Ka) 7rXcS\oia-w iog SofJL@^ , fiSi B'ct,?\,curera 

jTfl&Jp^V ^^ %%o€. fc<?€9*(^ > ivd' iyivovjo 9 

^df^et iv) K^cbSiif y?iVKi^ov yetvog , i^l eu^ ^>ivoiq a^f 

TTfltTfiff i^PflfJLi^tOiTi 7ri?\JH y?iVKifOOTi^V eMxiOV ' 
iJ^ d?iiy$tVOTi^V Keci KVVTi^OV» Og Ki» eUfCtfKlf 

<Pvl,hsro?\AV TTctr^fig riXio-H (iiov dXywoivreu % 
^Svog iv dTh.oSeL^sFoiTiv dnfjbifig ^xiyo¥ eAx^y. 

£v Kihn} ym^ Keii Kct^Kivoi iKr)v d^^Sjreu , 28O 

KO^iScoy Ti vo/JLcu > Kcu dvcuSict ^vXcL Traya^v » 
oin Kcu dfA/piSioig ivcLfiSfJUov cuircuj iyj^o^i. 

JleLvng Jl oiori n kS?^v vw o^fcuua iqm^w^cu » 
ofr^cuKov iKSvvaci yi^n^ > «^ J\^ ivi^6i 
e-cL^Kog v^sr iK vietrfjg dvetnXtiircu . ol Si TreLya^i 28 f 
^vtKcL ffjyvvfHVoui fiiffv 0^eur(rcav\cu eAvr^y» 
jrcLVTfi fjLcufjLcocociv iStjrv(^ UveLvoeovng , 
ffim^ fivoio oiCLK^icng oO^cl yiwpreu 

^?^(rAfJLiVCOV' fcUT eL¥ Si SiCLTfJLCLyiV i^KOg 0?iiS^9 

ol Sfi TOi TrffcSrov fjLiv i^sr) y^ctfAetSoiori nravlcu 29O 

cLvreag > Irn (io^g fjLifjLVfjfJLivoi * ^re nv cl?^ > 
i?iwofjLiyoi <p6ifJLmi(ri fJLinfJLfjLivcu 9 i^f^ 'inB^t^fJLov 
ifjLmisteiv 9 fivu Si "jn^ir^ofjLiaff-iv dfcuif 
d^i^vrcay fJLneL J\^ avrig dya^ofJLivoi voov fiSfi» 
fieuov S-eL^fjircL^jig djoro "^cLfjLcLioLO 'ffcLa^cLVTO . 29 f 

TO(p§eL Si SvfJLOV ^X^TiV dfJLffX^VOV dSfjCLViOVngt 
0<P^eL Tti^) fJLi^^iiO-a-i ViOV CKi^STCLg dfJLOi^ZTeLyiifJ . 

ddg Si rig IffTfif vnff^eLxSteL <Poira KOfjLi^v 

flfjLCLCi fJLiv Tfcoroia^i (io^g dnsrotsrcc^ov i^KH 9 

^fjLOLTog dfjiJo?ivvcov fjLCL?<i^ov (B^ivog 9 cujrd^ iTS-uic^ 300 > 

Tv\6cL j8of?f «f€|g voayi?\jieL9 f^^X^ig cL^zraa-ecc 

urffv» yvioSofngnSveLgy oSvveLg n Kadvi^if* 

cog o'iy d^i^^roicrw dycua^a-aa'!» iAvrfOig ^ AAIETTIKON A. 7? 

ix^oittvfi (nooXo^ss-tvS^cbi xm o<rfM?iOi * ol Si Keu aiuroi 
dfi^piQ^i * Kcu Tfii Ti^ cLVfi^ «%y ccy^iamig 
ynzrov®^, dfx^ct^jom (PvjvjKOfJUifa-i /jUfitl/uag 9 
oir/MJ?^v ivKCL^oig 9 Tra/jrzs-ov cif4,(p) Kfcti^i 319 

^XiywfAivov» yAvKi^ov re <pvl2f dzsro kcl^ov iiovlc^ 
Tolg ii ftiff e^m^^iv la-ov xSxilv olfM, Soko^^v 
Cfl^sritit etT^ T6 (P^A^ ^€T oi^fjLcunv o^r^cbKo^wci». 

TTOJi^CL fJLiV iv 7r%T^lf TCL J^ iv '\\^CLfJLCL&Qm VifJLOvjcUy 

m^Trcu, <9^ofiJomv t£ yivog^ Ka) tto^v^ cLUTeti^ Jlf 

KflfVKtg Tl 9 fJUJtgTi, KCLiy CLT^ig aVOJJLCL, TO^XflVf 

o^^cL S-' i^fi&fTCL t KcLi oK^iomig i^VOi 9 
rag u Tig Ka) Tv\6a iioifjLfi^cLgAv) ttovtc» 

fi\l/1f 9 aVfjL<Pvtig T% 7ra?dv^QiOi TI Vi/IOVTCU . 

Ka^KiVcLa-iJlavTcug/JLtv inr o^^kov in 7rt0vKt¥ 320 
tK ytytlfjgi yvfivcu ii kcu da-Kfarttg kcu d(pcu)qou 
tulIovtcu^ K\ffr^g St SofJLng iTirifjLiix^voaiVTcu , 
dO^X^*^^ /Lt€Af6ff'0'« V060V CKArarcbg dfjLOiOaXia^cu . 
tvTt ycLq dSfiiTOia-i /^i^jHfjLfjLtvov o^cLvov avTcng 
e<r^cLK0Vf oUarrfi^ dvt<riov olxof^^^oio, 32f 

«eWj) ua^c^ KATaSva^GU vtst dJJsarr^ionTiv ihvr^ig 
i^ofJLtvaivaina-iy kou ov Klna^cLVTo fJLthaQ^v^ 
Ta St awt^Tsrv^a^i Ka) tvioStv t^Kog ayaa-iv » 
UTt Ti vfi^iTfig t/wzrt a^Kt^srag » UTt n Ktj^^ , 
71 9^0/JLloog* ^^ofjLCc^v it Sva^Hg ^iMaari fjt^cLAt^a, 330 

IsVtKtV tV^CU Tt fJLtVHV , hS<PcU Tt Ot^S^CU . 

dXtC OT df^ofiivfi 7r?Jiar\} /jujx^v tv^ov iSa^a 
Ka^Kivag, hK tn khvov \xfi SofJLov 9 dTjtsxt /svzria^c^ 
Si^tTcu tv^Tt^v Kox/<d KVTog d/K/PiZahi&ou . 
7roM<aKi St y?ia/pv^ng UAjfjJofig Trt^i KafKiva^a-iv 33jr 
ctAx^; jttt) fjLtya vtlKog iyti^Tcu 9 iK J[ iXcta-cLO-a 
Kfti-fjc^v x^^'^^^^ So/JLOV a^fJLtvov dfi<Pt6tT avTfj. 
B^i ^i Tig y?sjai^vqu KtKCLXv/jLfjLtvog o<r§cLKea ix^vg 

K a ^S o n n I A N o r 

fiooOriy 7r^?\XJ7S-oitcr(ny d?\i[iu^ rov mMhtv • 

m/« fJf^iv -(^ctfucSa*^, dyct J^ i^vrtu uk(ov ig lia^f 

7r^fiv*ii , o<pf€t ;ce fJLii f^w iv^^isr/^a-Hi S-ctAu^a^a». 

d?^' or dvctTsr/jTi) foSiofV v^^ AiA,(pi.T^lrv\g , 

€U'^oL fjiircc^^6ug vuvri^tlixd s i^' dKaroio 

U(ig dvfi^ • ioi^S f^^v civoj yroictgf a<n KAhmct^r J4f 

ctvrcmH* fjLi(r&®^Si Sux^lHy i^vn^xu^ogy 

MTffjog vfMfiv y dnficartrncLivtrad- aaird^ ivis^t 

ioM) , dAog 4/flftJom f , ieiKortg olfiKiTTir 

TTOfl^tF^ idvvatn ioUAV KCLi Vfjct Kdi iX^VV. 

dXb.' on rcLdQfia-i) %iSo6t» kcbkov , weV dvirtm %%0> 

(pivyet i^^ii^v^cbg y (rvv Jl i^iffcun 7rdvrct.xcb?^vcb , 

kicL T, olWffTf, ToJl ddsiw ivSov ikK\o 

uSfAcbr ^(vvofjumg n KcbUkKircu vSctrag o^f^v- 

u TTo^sfOi , %g Tr^dri^g ox^g dAog iv^gctro vnctg r 

ivr Sv dScLvdroiv n^ i^m^p^cifrcbr y un r*^ d^n^ %^% 

roXfJLyjUg Tr^n^og i^srivlaro KvfM mcijtrad , 

5 TO Mivov M 7r\oov ix^vog , umMv i^w 

in^o^ayig ro^voia-i^ rco fiiv Trva^Ti TnraiO-a^ctg: 

ht Tr^rovm , t* J^ owi&% %rtA<y6rrfff «<« voi^fA^v. 

KriricL Jl oG^ifJLoyvicL f ^t^^^ictf S-dLVfjLctlaj^ovlii, JtfO& 

«tM^ dfjLcufjbcucira fiilodidorctf iufJbCL fAAv oa^a^oig 

ua-i^ieiVt aluJl oAoy KtKo^Sfi/ivct Aw^j, 

5roPi\^ fJLiv iv^^sro^ia^uv ivtfrfi^^rcu' 7riKcty%ffmv rr 

^v6a lIoa-€ticuM>v@^ driKfjixt^t Tn^iarsrai* .^ 

tataZ^A Je ffryfjLivm %iiov i^x^rcu^ oa-a-ct (J>i^^a'i¥ J6% 

fiiovig (iadviovrcLf ku) hk d-wa^hrilou cc^^f^g. 

f^ */ t ^ f n^ f yf 

roov fjroi K^^ag n Aicov , (6Xoav^n (^vyaxvct-^ 

Tra^Sd^ig r oMcu, Ka) Ova-aAopcu^Klfj^. 

iv ii fJLiAcLv $vvva>v ^afjuivig yivog , iv Si ict^oi»ff< 

n:^^igf dra^^g n iva^ctvria x^H^^^^H'^^^ ?7^ 

futXivi^ , iy fJLoXajf^a-w i^oiWf^^^-dS^ajvitifn , 

K^ioir d^aMoiy Kct) dwcbknov dx^og vaivtjg , 

MM Kiivig, d^aKJ^^ d^cuS^* ey & Kuvicca^L. \ A A I £ T T I K a N A. 77 

TfiX^otSifi y&i9i. ro lAtrity^ iv TnXdyurn 
Xfixio-i Mx/yebkkQii ivcL^iifjuov ' aXt^a ^i \Pv/jol }7f 

Si^zsrAoct KCL^itjOiO-i liAT ixfivcTi SmxUneu 
^Adij^ iv lietQiira-i * ro fi^%v Kivr^ot^L Ki^euvoTg^ 
Kivr^ivcu etiuiaMvrou iiaro^vufML * o^ J\^ ofiet^rii 
KMiovJeu yoMai "^ yeiMSv J^ infor^orsFet 03?\>eo 
rKUfjUfot t Kcu Xiiot 9 KeudKO^ifU' iv J[ ei^ roia^i ^^m 
fiveu y ei^xiyariKuUf Keu xoiWAoi . ukOsjol J^ if7^ 
TrSjTtaf ofJLHt <Po^ n» a-uv dSi^n?^ t» vtfjLovreu^ 

A€A<^iV€( ^ aKicu^ n ^o^vpfeLdayoia-i yetwvreur 
KcLi TnKcLyvi veuaa-tf kou a 7ror% voa-^pi S^cLXa^reo 
JkA(^iW» sre^A yeb^ a^ Uoa-eiieLonii eiyemel^u r 38^ 
liViKeL ol K^^ KueLvom^iicL Ni/^iyi^ 
fAeuofjLtvur (P^uyiiaeuf iov MxiH » AfJL^iTfirtfv^ 
(P^eura-cLfJimi ii\<PiVi$ iv QMmo^io iofjtoin 

Kiu6ofJLiVtfV r nfyii^sOJV*^ J\^ CLUriKeL KJUel¥OX^^^€^ 

jpo^QiVOV i^fWcL^f eiveunfOfjLiVffv n ieofieLa^a-i. 3^> 

KcLi rtfM fiiv TrcL^eLKOiri» f eoAog ficLa-iJikHeLv , ii^Ki^ 
afyi^Jfig ^' jvi^ ivtfiet^ W 5tf«arofl«6f » 
KAfi^cji Jl iv a^n^ca Tn^tua^iov arzsreuro rififiv.^ 
/ £5*1 Jl cLfjLH^oKloif €w Kiiria^iv > oa-a^eo kcu «A^( 

iKJog cVi r^cL^Pifijg 0uTi^oov i^x^reu iicL^.. J^j^ 

ifl^ov S^Yiiovia-a^L kjoli dfxtcLAoiaw ci^itfeLig 
piayovr ifxi^Xvign, kcli djT^niona-a-cLX^^^^»* 
KcL^o^iJig r oAoeu ioa^Tnvhtgf cLir ciMyuv^v 
I oa-TcLv i^zri'. KfOKcL^ifa-iV iTareua-iov d^ovreu 
I ei^i^curiv* og ii xi y^^v iv aoia-nv dhyiaoiora-eta^ 40O» 

1 Sihfrcu / ^vyi^g r ivo^iig KOiKurov cuiyartf > 
i rrjXS S^cLvcLroio reix iora-ireu > eiliJi oi cLvp* 
Kcu fJLOi^v cLivarcLrfi Kjuvfi fJLcLvnuwreu auofi . 
veu fjLfiv Kcu ^cLKeuvetv dvcuiicL Oclo^) SteLXeoa^aJii 
ix&cuvew x^e^ov^ » ^ if cAiOi^ S-ifU^eu. 40/^ 

(piKcu Jl iwux^ /tcV ciii Mizraa-L S-cL^eLO^a^eLV » 
! TToTkeuu Jf i^fjLcLncu Trirfcug ivi kcli ^^/afjLeLSoiaiiL 
I iuKitiML^fjLifjLVHa-i; KoX i^oAov u^arvoK ixi^ai^^ 78 onniANOT 

Zeu fJUiKci^ $ fV it ^s Treurra Koi ix ndi» ifpt^vjcuy 
ur Sv aiSifog cUov v^ZFiflATOVi ur cu^ct TrcLimi 410 

veuiTcUig • Byfira yeif dfjt^X^^^ i^ovofJL^ViU • 
o'i^ a-vv ^iAoTifri iieuc^lvet^g iKiiaa-a-ag 
alSi^ T aiy}J\vna% km ^t^t koa xvrov t/J!»^ » 
xai x^ova ^afAfittTU^a» ^ aisf a^hjuv ^i iKo^a' 
wavTa ^' iv dXt^Miriv ofJLoO^oavvfig vts-o ^io-fM ^I^ 
dffv\H]co <rvviSf\a-a^ » dvafKetii) J^ iisri^et^ 
d^ifjL<p^ TrafKoofov v^sro ^vycv * ^s ya^ cuQfi^ 
iii§@^ 9 ar dfji^ an^ viaTog » Hi fjnv v^aif 
yaifjg vea^pL TiTVKlod» iv d)is^}^!.g ^i (Pvqvtcu* 
Ttana J^ o^ov fjUav utl » fjuav e/l dvi/utra-if dfjLoiQmv. 420 
rnv&ca XM ^v^a-iv ofJLfj^v^a-i yavidXodg 
dfjiCpi&icdv 9 Koi roi fjuiv d^a^jQiar iwi yalav 
mvroSiVi a?i^oi e(l eivri kot nif®^ dfjL^Pn-^tnf 
/juayovlcUi kS^oI te A«^o<» ^ovoiyra re 0vXa 
d^jfjvovcov 9 K^ctli^i &-' d/jai^ot d^aKlijfifj 42^ 

aXtia &-' oa-^ Ix^vela^ Aej?? t i*snSctXt<iTa4 aypis • 
i^i^a Jl av Tifjbv^ai Kcii uva^i m^ iovn^ , 
rw6iSi^9 l^fiKuv n yivof, (ivSifi n xi^^^^ 
cl Jl on ra^fia-aa-w vTanfnfcv ifyvSiv Ix^vv» 
i^ dXo^ dv^^a-Kna^i Kai fii^toi Troriovrcu* 430 

dXtC al fjtiv Kcu T^Ae KOi u\|/0di ret^ov lua-i 
nvdiSi^ 9 iii Kiv opfiv oia-ateu , liSi Kiv ix6vv 
tlco^aetv 9 dyi/^Sov od' o^fjLiia^ooci mnS^eu • 
al cfl d^a r£v v^anvi^di xi^ovig oifjLov \xM^^ ' 
i^ice^ o^' aAjr%q a?^fjLfig (^iSov ^i^6ovrcu > 43^' 

aK^v i^i^^avovng dXog 7ro(ov 9 oa-cov iSi&cu 
afjL<Pu> vfiXOfJLivouri Kcti l^srjafjLivouriv ofjLolou 

AiSi fjLiv oo<ri Tro^jfig iv ix^varw * o\ Je 5-' 0fJU?\At 
Kix^ifJLim yiyetcta-iv d?j^xdfKloio yivi6/^g. 
rSv Jl ol fjtiv TrXct^orrcu doXt,iig y aio^M <PvXa, 440 
Trcoia^iv , fj ^r^ri^a-Lv ioLKong , oi r dyihotioi 
KiKXffvrcu ' ro) cf[ etun Kard ^ix^* oi Si Xoxoian» 
UKiXoki fi iiKaSio-a-iv ' c J[ i^x^^ oJosdzsr aXt^v AAIETTIKON A. 79 

f4,itvet^ov offJLfidug' m^ioM-i ii M^uyti ^)hjoh * 

oi J^ etvri B^cuKoLiJuifTiiif iv oiKUija-i /Atvatn» 44^, 

XufJLetn fAt¥ Jif jrdmg dMkCUov q-^pd/j/ydg 
cfjm^ebXieug , «ut2 t€ ^<r^;^€@^ o^iSfJLaToL ^omi 
i^ox^ ^ufjuuvaa-tv » imi Tn^uaa-m eiTJSjuv 
IX^vomct yividKet 0$/^ 'jri^^uu S-elXetTa-eu 
fjLcuvofiiVffv . rort J\^ ol fJL%v eLfJL^reLfjt&oi 'Trli^ywa^i 4^0 
'iffCLiJLfjLov > v^aroTsfjfia^Taa^iv dvetXHiSti * o\ J\^ viaro Tnrfeug 
ii\6fJL&oi Svvaa-iv eloX^its * ol H (ieiAi<^eL 
ig TTiPsayfi (Pfvyaa^i xoLm fWXoLTfiv^vTsro fiua^a^ov. 
xSvec ycL^ nTt Aujv ir^HX)?dvSiTeu t ii6* v*zar eifiTeug 
^^f4,vo6ev uXAireu » Slcl J^ ta-avjeu nTiS etiXt^eb j^ff 

fi^cL» eiAog vicLTffVi fJ^iyeL St a^^a-i (Uv6(^ ifvKH 
fiyiSeLvoLg oSvvcLgt kcu elmiviet x^f^®** offJLtiv . 
eiTiC OTS-OT eivdifjLota-Teu tTsri xl^ovog uet^g £^eu 
TTOgCpv^v ytKeitrcidariV > eiveLTffrmia-if Jk^ S-eb/^eLTa-et 
XtifJLeLTf^w&iooia-eLt yeL?\jfveuii rt yivfireu 4^q 

fl^sricL KVfjLeuvaa-eL, ror ix^vtgf eL?it\a6i!V <&^i» 
^eLyay^{i)'<poiloia-i ytyfidoriig ifyvdL yetifig^ . 
cSg Si 7ro?wpiui^eLo vtpog yroXtfJUno ^vySa^a 
oASffi eideLveLTom <^/A}f 7ro?jg f ^iv pet rt ^qov 
iva-fjLivtoiv ^eLfxoL?o(jog i^arfa-^^jJLfjuu^ Bvt^^eL^ j^Sf 

e\l/i Jl dm^^eLO-eL Keu eifJUZsnvTeoa-eL fjLoSoiO 
dcrsFeLO-iodg syeLwrou rt» Ka) ti^vfig KeLfjLeiroia^i 
ri^trou ei^oL^sjioia^i y kou tviiog ti^.eL^zriivu^et , 
dvS^2v n vr/jfiSaTeL %ofo*Ttyar«V ^6 yvvcuK^v • 
&g oi ?\,ivyei?^t^g n yrov^g kcu pfiKcL S-et^cta^ayig 47Q 
eia-TarcLa-ioeg Trgo Z>vyovTig » v sru^ ct?A KxJx^^^^yl^ > 
S^gaia-Kovng Spvaa^if xosoirvziriiia^iv ofjLoloi. 
ucL^i ii y?^Kvg oJ<r^^ dvcLfKcufig dO^oSirfig 
Kcu yctfjLOi^^ioa-iy kcu d^?MV Pi^or^tg 
^ Tda-iVf oa-oi ycucLv rt (Pt^a^v 9 oi r dvet KcATU^ag 47{ 
^ep(^ , oi r dvd ttovtov t^ifo^x^ iovtovrcu • 
EtcLpt Si 7r?,u<^ovH7aroi6^vyiy(^Ei?<iidvML 
mpo^oiv n-oLvifa-i (icLfnjvofJLivooyciii»oii¥m So o n n I A N b T 

>cl fAiv yoL^ ymii^ mx^fifttvoi ^'eJie roKow 

Sifhhg 9 iy y^etfjLo^oiC-iv d^wo^/dQ^iv ti^iua^ 4S0 

•ya/^i^ ' i ya^ ,peUt Sii<rcurcu , «t^' ivtxovrtu 

,c^A fAir d^/^oiTiiv d^fora V9f^u(^ utroo » 

^^v cvfA^iOvarA' rct J^ dd^ott ^^ m riKom^ 

^HVOfJL&CU Jl oi\JV\)Ti fJLOy^ K^iVHOt yi»%6^^ 

tS^ i ffjiiifpf ym^v iiJl Ix^vTi Mol^eu 48 f 

ao^^cta-av > iJl ee^cL fxSvov i^zs-ix^oviom yvvcu^ 

aXyiAf TramiJl tmv i^zarax^ii^ ElMi^icu . 

eLfcmg ctvr , kT^i fjLiv iTsr ixfivo^t Ktj^ ayontg 

ioArvfJLmg fnyfMcnv iiffetyofimi TrO^d^Tiv* 

a^oi J[ av fiiroTsru&i Sio^HiOfAivoi Tr^oSiaa-i 490 

■B-viKvri^eui dythifP-iVy i^zru <piAorriJ@^ efam 

i/ocofi&cu vwivSacri fJLir afotvag ct^tro) of^ji* 

tvd' oi fiiv rrOfrtfictg iTsri yoj^t^ag dT^MiCi 

rgiCofitvoi S-o^ov vyfov dTsroffeuvacnv o^a-i&VJ* 

iu Jl oUrga fjLtficuHcu iisrc^i^v ^oficina-a 49f 

KaisfliiCi* TOioo it yafjLa ^Aiytfi^i yovoio. 

^AS^rog fjLiv vofjuog lirog iv ix^veiv ol&t kcll tvveug 

Kcu B-cLhafJLiig , dXexMg n iiaK^i^v dfjL0ig tXM^* 

^tv^dfjLtvoi • woTiKjy yd^ iv Ix^o-iv g^*' d^PfPoSirviy 

oW^og rt 9 ^^og rt , jia^g S-tog , oava rt rix^H 500 

S-t^fjLog Efug y on AaC^ov ivl Ofta-i KcifJLov ofivH. 

m)^) J]^ d)^Xom iiei/^aSov dmxj^ ivvtjg 

fjLa^avrcu* ftvfj^^a^ ioiKongy or^rffi wfjL(pifv 

m)Ko) dyetfjofjmoi > ^kcu OfjtoiiOi dvn^t^vrM 

if!ACw T dy/iCLiif n • ra ^l ixiyerw i TreL^eta^m; fof 

a)^ dkKfji yt^fvtgn, kcu tvSa^i Ket^x^^^*^^^» 

roio^iv di6Xiv^Ti 9 K€ti ig yafjLov o^sr/d^ovreu * 

rola-i JloKJiv Tr^oQa^jfjreu 9 ifjL^ yofjLca pjfolo vlwif. 

Ka) ro) fjLtv TrXtoviaa'!» ifjLtvveUcug oKoxovn 

ri^^ovrcu9 a-ci^yodv n ytvog 9 Kcii KoTorv^g cudcav* ^io 

Toi Si fjLiav ^iffyaa-i, Kcti dffjt^a^wimv aKomv, 

xav6a^i 9 alrvctioi n > Keti i TrMovta-a^i yctvwreu « W Hf A A I fe r T I K n N A. 81 

fivocuvify Ag%6ajy Si Trcb^aTgo^zrov alcrctif iXH^iV. 51^ 

ifx^hv^q y Sifjutg vy^Qv dvcLfy^co^^cocn B^ctjjmcu 

7r?^%yyv[AAvcu , ram Si KctTiiQiTcu eiic6A(^ dO^ai 

lx^i> eV '^dfjLaAokg re Kce^v7sfjira4 ' i; ^i jjbiv Ihvg 

Si^cLfJLivfi Kvtei Tif KOLi ifxO^vcov TiK&f oA;c^(. 52^ 

Toifj Kcbi yofy^oitnv o/^jSyj^la-i ymQ/jf^ 

a\ St fJLiya T^ofjLtaa^i kcu ix^^i^Wi %«Awya* 

ov yajjLov ' i ya^ T^<riv iOifJLi^og , ola Kiu aT^otg , 

Ti^oiKvi X^x^odVi TroPiv h irXiov ahyi €%yo-^. 

a-K^fov yaf fjLaXa Kivr^ov iv a^a-ia-tv iig dO^oiiTfiv, ^ZS 

O^iOV iK €'ZD"<«xJw' dTl^H S^tjytTcu tvv^ • 

TnvtKcL fjLO^ayrai t6 , TraP^yvafjL^sfjoia^i t oSia'W 

a)^?^g Sa'zfiHG'i;v i oti ()(Jb/Sov dvTiouroaai^v^ 

ui fjLiv dMvofJLivcu t^x^^ yafiov , ol J^ diKacS^ 

ivvrig IfjLiifoyng iKisarioi , iia^oKev dhKn f 50 

ViKiia-ag ^iv^ fjLiV dvafKoitf (PiAoTffn,. 

ivTi P^l^nVf TO/iifJLH yi^Ctg . iiKi/\.a Jl tvvfjg 

t^a xva-\ x^^^'^^^^ ^^ tivct/JijTi x^^^^^i » 

iiKi/iA Kai (pOOKifTiV , fZS-ii fJLaha Svt^OV iKO^Oi 

i^^o^dnSiv a-vviXovTcu 9 dpj^ong vi'vTt StTfjLca . f^f 

UifXvsroSog J^ i?\jooi Tt yafjLot kcu Tnx^og oMi^og 
9Vfi<pi^Tcu , ^vov Si TeA(^ B^cLvaTOio Kou tvvijg. 
i yaq Tr^iv OiAoTirr®*» dTsric^ou , iJ\^ d^^sroh^yn , 
ir^iv fJLiv d^Tsro fjLtXtcov Tr^oXJiwt} S^ivog d^avtovja , 
avTog r iv 'i^afjLaQoia-i ma-a^v dfJLtvtfvog oAvr^cu • ^4» 

mmg ya^ fuv tS^a-iv oa-oi %iSov dvTiaa-caa-i^ 
Ko^KivaSig iii?\,di , kcu Ka^moi , viSi kou d?i<oi 
ixSvtg , iig Trapog avrog iSaivxrro feia fJLih^^SFonv* 
To7g vTsro Kou^Sog Trt^ ic^v tTiy Kti/jLtv^ avraig » 
iiiv dfiuvofjLtvog SeuT^vijcu o^P^a S-ctvifa^i. f 47 

Toita Svart^u (Pi^^oTfiaria i?JSvT oAetff w . 
«V ^ oLVTOdg Kobi B-fj^wg uV* «Ay^v fjLoymc-a 

L Sa onniANOT 

cXt^vTcu* i yct,^ T^^iv ct'sro)cotr%v ^ elcL Ko^k, cc?i<oig 9 

tioL SicL^ociOcrK^civ y d^ij^oTcb Jl ci?^fi?^oicrt 

fioT^v^oVy ^^eivolo fJLoyLg SiCLvicrtriTcu etvX^ ' 5JO 

THV^iCCt KCtl AvKCcSaVT©^ VTXTiOTi^OV ii7!!Fo[l fJCiT^OV 

"TrnXvzsroSig ^ooacri^v > dTxro^P^iVv&iitn yct^ cciu 

aiVOTCLTOyi T6 yctf^OiTl , KcCi alvOTCtTOiOri TOKOKTIV . 

A[^<P) Si fA.v^ctlvf}g (pctTig i^xiTCU ^k diSfjXog, 

ccg fiiv Ovf'*f yctfJtietTi , kcc) 8| dAog i^x^Tcu cwTfi 55^ 

7r^o<P^a>V9 IfCii^ifTa wa^' IfjtiioovTi yafjcoio. 

ijTOi fiiv <pXoyii} TiSooofjtivog tvSoii ^^va-crt} 

fjtaiviTcu ig (piKoTffTai Ka) ifyvSi trv^iTou ctKJfig 

vnK^og 6%<5* Taxoi St yXa<pv^fiv i<rKi']/aTO mT^fiv, 

T^ kvi Xoiyiov \ov cL^zs-fifjtiari^ Trana J\^ oSovtcov ^6b 

fsfjvcri mvKiSavov ^afj^ivfi x^^^^ » oAQov oXiSga, 

c(p^a yafico w^vg te Kai tvdiog avTictcrm. 

<rag J\^ d^ eVi ffjyftivog iov vofjtov ifjioi^fjcri 

xixMlcTKoov PiAoTfila •• S-oaig J^ icraKHiri KiXcuvri 

ixiyfiv jJLV(icuva, KaiicrffVTO S^aa^Tov oi^5. 56C 

X \ '/ 9 ^ / 1 , \ < / 

71 fJtiV a^ iK TTOVTOiO TiTCUViTCU j avTaf TTOVTig 

tK yaifig TroXioHtnv iTsnfjtSaivn poSioi(riv, 
'UfcpGO Jl dy^fiXoanv SfJLiXyia-cu fiifjtacoTi 
wvfjfzs^itriTfiv 9 ix^og Si Ka^ff KaTiSiKJo xav^cra 
vvfjtpfi 0vCiococra9 yafjtt^ J[ i^a-iyfj^fi/ravTig 9 5 70 

71 fjtiv dhog waXiv ucn fjtiT ijSiaf tov c/^ i^zsr) %6f«y 
iAKog ayn > K^i^ov Si 7ra?\.iv jJtiTaxiviTcu lov 
?^TsfjooVy ov-Traoog fjKi Ka) iS,f\(t>vcrcriv oSovtoov . 
tv cf[ a^a fjtfi ti Kixv ^Hvov %oAflv , ov jri^ oSiTfjgt 
d/r^iKioog icnSoov fJtiVy d^zs-iKXva-iv vSaTi XaS^ca > 57^ 
4tvTa§ cy dcj(jaKooov ^<W7« Sifutgy iicroKi fjtol^av 
Mvya?iiote Aflt€>?tnv dvooin B^avaTOio , 
uiSofjtivog , OT <tvahKig oTsrXoov yiViS* , oig i^zri^sroiSei 
tfjtfiiv o^ig , TTiT^ Si crvvcoAicri Ka) Sifjtag i£ . 

AiX^lvig cf( avS^ifrcnv ofjtSg yafJtov ivTvvovjcUi f%0 
fiflSia T dvSgojjtioKn yraniiKi?^ KagTvvcvr^ " A A I E T T I K n N AJ SJ 

iJl euu 7r^o<pctvfig m^©^ ec^a-ivogi dTkot, o\ ucrea 
KiKPV7ff\cu , Kiy^m 81 icetrci x^iog i}jctjcu V^co . 

Tolou fjL%y (PiXoTviTZg iv Ix^vtriv , jfeJe kcu iCvcti. 
4^(^ cPl d)^oiif Xix^odv IfjLUD^rcu a>^y yg^ 

KOLi ymnv ^fo(J)6fff • To7g [itv S-t^, ottri St %£7/tfl6, 
Tolg Jl gflftj , n ^SiVvQacrco tokov Tr^aOviViSf o^m-oo^. 
Kcu ro) fjLiv ^xjKcLGctvri fJLieLv fJLoyiaa-i ygyg^Aiji' 
ol TrMl^oit AflfcGfrtl rfe J<ff flt%5gTa*c iiAstdvicug" 
T^iyXeu Si rfiyovoia^iv iTs^mvfjLoi tlcri yov^<n * f$o 

arKo^iog av riro^a-i <Pi^u /SeAfl^ dSivia^cr 
Trivrt Si Kv^^ivoia^t yoveu fJLHVOia-w \eunv . 
oia J[ li^ssron 0eLar\ ytvog (p^oLca-a^^cu ovia-Kn» 
d?^ €T* rSr fltiAjAoy iv dvS^oo^sroia-i rtrvK^cu. 

Evr cLV ^l uctfivo7o Trifi^zrMScoa^i yovoio 59 y 

)x6vtg doroKQii roi fjuiv ketrcL xoi^ov iKa^rot 
ivKijXoi fJLifJLV^a-iv iv) a^trt^oia-t Sofioiork ' 
yroTi^o) J^ dy^ofjLivoi '^vriv oSov o^ficuvovrcu 
Bv^^uvov fjLird TrovroVi iV avro^L riKva riKcovjcu . 
Keivog ya^ ^TreLa-fjg y>\.vxJi^oort^og dfM(pir(irfjg tfOO 

Ko^^arog , el^ziru^a-iouri Ka) ivtiS^oig ^orafJLoia^iV 
d^SofjLtvog y fJLaXaKcu Si 7ro?\x/il^afia6oi r i^sncayai'' 
iv Si ol ivpvitg 7% vofjLcLl f KcLi dKVfiovig diclcu , 
^ir^cu Tg yXa^Pv^diy koli %i?f<*jiAoi iAuoemff, 
cLK^cu Ti a^Kii^a)^ Kcti \t ix^va^i OiXrar icLO'». 60% 
iv Si oi ari Tt Kfjr©^ dva^a-iov , iTg n Trfjfta 
ivr^<PiTcu viTS-oSta^a-iV oXiQ^v^ iSt fJLiv oa-a-oi 
Aja-fjLivag ytycLaa-iV i^zF IxSva-i ^cuom^oia-iv 
iXKoi TraXvTsroSoov^ iJl d<raKoi , iSi Traya^oi * 
Trav^oi fJLiv SiXplvig , dKkSvon^oi Si KoCi avrok 610 

Kfjjiifig ynfing Ka) dKfjSiig ivvifJLiiovrcu . 
raviKiv IxSva-i kuvo yri/<€i KixcLgia^fJLivov vScd^ 
iK^urdyhcdgy K€ti Tro^ov i^zana^^mvSiia-i vifwB^cu. 
^i^ovrcu S' afJLa Travjig ofJLiXetSov , a7h.o6i)f aT^.og , 
ug %v dyit^ofJLmif f^ict iia-^ia-i Traa-i KiMvQog» 6jf 

Lz 84 onniANar 

G^iiKtov Jl dyvaan (ioog woooy cuo\o^u\oi 

io-fJLo) , BzQ^VKitlV T6 TTUf&^ fitAct , KOtl ^OfMCl, TTOVT^ 

T«wy, dfUiQof^iioi SoXjx^ ^S^f^^^ AfjWptr^irr^^ . 

eig Jl OT disr Aliiowu)v n kou Alyvzsrjoio poaoii/ 6%% 

v\l/i7xrcTrig yipxvcov %of o^ t^xJ^TUd i^i^o^oovcov ^ 

AtXclvI®^ vt^oiVTct TTctyov Kcti x^^f^^ Qvy^TM y 

livyfJLouoav t oXiyoS^ccvioov dfjLivvjvcc yivtiXoL , 

T^cTi (fl d^ hs\ctfiivy^i KUToi <3ixag ivoug ia^fjuii 

vii^aTt a-Kiaaa-i, Ka) a?iS,vTov oyfjuov ix^a^iv* 62$ 

ag TOTi fjtAj^io(pvXoi d/iog TtfjLvaari KiMvia 

Ev^^Hvov fjLiTa KVfjLa , 7nqmXif\6H Si B-aXa^ra-a 

TTVKvov v^wohP^ia-a-^a^a XaTva^cofjavri yrji^vyiff^a-iv » 

ua^aK iTsrHyofCivoi SoXiX^v ^oXov dfj^^zrava^oaci 

Kcu TOKOV. d>l! oTi fJLiTQa Traoa^iix^a-kv oTsroQ^ig,, 630 

i*oTi^ fjLiftvria-Kovjeu , gVe) Kavi^c^Ti^ov d?>^u 

X^^fJLa KaTaa-^iPX^i Kiivriv d?^a Sivriwarav • 

i ya^ TfiMSaS^gt fiaSi ^^tXJ^ir driTcug,, 

^ f4fiv iTsrtjijnfia^a^iia^tif v^zari^ptaMi j oMoi t6' 

T^viK dXvjTKoulpmg AfJLot^Qvirjg d^Zffo XifJLVV[g ,. 6 J5 

cvoTtg oyH TiKHa^a^tt v-zsrQT^o-ZiraJfiv <PociovTcUt 

KiSvavTcu Jl avd ttovtov , aisrri Tfjii^oovTcu iKaq-oi. 

AXtC oa^a fjLiv fjLaXaKsta (pari^iTou , oSr/ t dvaifJLm 
ftricpfjy fjLiXiooVy KCC4 dvo^iogy aa^a-a Ti (pvXa 
$1 XiTsria-t TTVKtv^rt KcLXvsfliTcu , ^ (poXiSiora-t 640- 

^^aKTa , T.aJf da^o^ota^tv o^cog dStcrt fjLiXjovrou^ 
iK Si Kuvog XaS^otOy Ka) cuiT^, oara-a Ti (pvXou 
kMi^ovtcu a^iXax^cL , KciLt. tx^voficov l^aa-tXtjoov _ 
SiXJpivm, (pooKvig t€ QoooTsrMg avTiKa TraiSig. 
iK yivijfjg dvix>i<rtv iotKOTig ota-t TOKiva-tv. ^S^.^ 

O; Sri Tot. TravTig fJLiv, oa-Qt vcuaart ^aXxJunrav^ 
^cooTOKot., 0tXiiia-i Kat dfJLPtiTxr^a-t yivlSXfiv" 

Si\<piv00V J\^ irZS-CO Tt Q^iOOTi^OV a)isjO TiTVKJcU. 

oo£ iTiov Kcu (p^Tig ta-out 7rci^(^r iSiTCoMjl^ A A I E T T I K a M A. gf 

vcuov ofxS [^i^o^^d^Fcri 9 ^mva-oio ^^ (i^^^- " 6^0 

vayroY {'ZS'}]fjLii'^ctpTo Kzt Ix^vug d^^^iSd^ovji 
yvioi^ • ci}^ k^ S-vfJLos iy^ifMi liau OcijoSp' 
fViTCU eiv^OfXlfiV l^fJLiV (p^iV > i^ii, Kcu i^ycL • 

%\m yet^ diivodv ^iSvfjbov yzvog ig 0ctog tK^t^ > 

<*WT<% Ofli T iytVOVTOf TS^\ (T^iti^tJV T« TiK^iTCLV 6^f 

fnxfifjiivoi cxcu^aa-i > kcu iv^waa-iv o^ovtoav 

itcroo f Kcii fiifr^aoif J-sro 90/^ SvjSvvaciv * 

^ ^i 0i/\.o<P(O(rvvi^a-w civi^iTcu 9 dfju^i ti muerX 

^^ooOcLTcu yuvoooa-ctf xcu i^X^ KufxctXoooa-ct ^ 

fjLctj^ov Jl dfji/I>oTt^oWL 7ra^i)(j(Tcu , oJov iKot^cat 66^ 

B-fia^cuBcu yetXct Aet^oVf i^sru pct ol aTareta^ ScufJiMf 

xcu yctXct 9 Kcu fJLct^f iKi/\jjv (Pvarif <uet ywcuxMf. 

To(Pfct fiiv iv ToitjO-i Tidffviiria-t fjtifjLtjMv • 

Ct?^ 0T6 KH^i^Ti» ioV ^iV^^y CtVTiKCt- Tolort 

/itjTvi^ irynTeifja KctTi^x^Tcu iig oSov ety^g €6^ 

iifjtivoig 9 S^ijpfv T€ iiietTKijcu iyPvovra^cvf ^ 

iSi 7rct^@^ TiKiOif iKCtg 'iq-etTcu, iJl d^oP^UWH 9 

••TTf iy y OTctv i^Qyia-ooa^i TiMa^Oo^x yvlct Kct) ct^xifv y 
d^* ctiii furf,^ i^sria-Ko^sroi ipyvg iWovTcu * 
clov Jij TOTi B-etvfJuct fjtiTct <ppEO"i S-yjtia-cuaj €J0 

Ti^ooXfiv i^Qixra-ctv i oTi tt/mcov ia^i^fjetL^ 
cuv^ iv ivK^u SiSoKfifJtiv®^ i|€ yct?^vff. 
SihOivci^f dyi/^etg ivuSictgf 'ifjti^v ctXfJtf^. 
•i fjtif yetf TT^^zsret^iSif da?iiiig > ijvn KSfCt^ 
fliiioiy ^iX^a-i, viovyivogy «t6 35opo7o €ff 

KlUKhoV dfJtetSofJtiVOi 'TToXvHSiCt TOiKt?^iVlfV 9 

TOi ^ O-SS-tQiV fJLiyd?^i Ti KCti i^OXOi y i(f[ ehsTctTi^if 

i^vTcti TiKiav , O^a^og ^fctTog y 6»o9'' dzret^jna^t 

(Pi^fji^voigia-Tarovlcti iv iict^ TroifJtiVig dfJLvolg. 

cog Jl o.i fJL^a-o^aro^^v i^yoiv et^o TTcuiig iooonf ^gjO 

ifljocj^ olJl^ ct^ oTffiSiv i^STiTKOTsroi tfyvg i^ssrovjctti 

Uiiig Ti 'Tr^oL^snSstiv n voa t i^snTififfrfjfig 

v^a-QuTetloi , yii^etg ycl^ ivcua-ifJLov cuiS^ct Ti^ffprist^ 

L J S6 onniANor 

ag ufO, Kou iiX^lvig ioig Trctl^ha-p-i TOKtjig 

ta^a-evTcu, fJLfiTi (r<ph dvet^rtov eivTiCoP^aif . 6i^ 

Ueu fJL^v Keu (puKti KOfitet yivog irr* %6f«w. 

Keti yet^ T? fjtet^oi t£ , Kcu iv fiet^olo-i yaXeLKJ^^ 

€iVi poa) , Tj ^l HTi.fJLtT ot^fJteta-ty 9 el?k' i^m x^^if 

aJst eivi^x^f/.ivi} yet^r^og fjtoyog^ co^tog ciSig . 

fjbifiVH Jl fjfjtetTet TTeLVTObSvu^SiKoL a^vv TiKiwa-i¥ 690 

ccvTi iv\ Tfa(f)€f?" T^ia-KcttiSiKaTf} (?€ a^vv vioi 

a-KvfJLVifg dfKag kx^a^cb vtethiiag ug kXet ^vei, 

'Kctmv uycL?^ofjLiVfi y TretT^ UTt ayjfjLcuvaa^ct. 

icg ii yvvfj ^ivfig ycufjg t^zri TTcu^ec TiKSa^et 

da^cLTioog ttclt^v n kcu ov SofJtov tia^a^iKfjfrcu $ 69^ 

TrcCiSa ef[ iv dfKoiv^i TravfifJtaTifj (Po^Ofa-a 

SoifjLctja ^etKivfJLiVfj , f^fjT^og vofjLov 9 dfjL^aya^zsrcL^et, 

TiP^zs-uXnv dKOfit^ov Jt i (p^ovtm tt^ iKcu^cL 

n f II V »/4 / I \ 

Tra^zs-lcuvUt fjnya^ov t€, kxu fjSia TravTa TOKfjeav^ 

cog afu Ka) Kiiifj c^iTi^ov yi\(§^ iiva/Jfj Syj^ ^co 

ig TTOVTOV 7r^o<PifU 9 Kcu SiiKWTCU igya S-aXaa^Tfjg . 

AaifJLovigy iK a^a fjLSvov iv dvS^oLa^i TiKva TnXovjcu 

^iXTciiicL y Kcii <Pai(^ yXvKi^coTiga Ka) liioToio • 

€i?jS.d KOi ouavoia-iv , dfJLetXiKiota-i Ti Byi^a-)y , 

Ix^va-i T cofjLfi<^^a-iv dfifjx^vogy avTo^i^aKl@^ ^of 

in^i<PiTCU TiKicaV S^lfJLvg TToSog , dfjLO) ^i ^CUTL 

Ka) S^cufieiv Kcu Trda-av oi^v^fjv KaKOTfjja 

^go<pfovig iK diKomg dva^zF/Sja^cu fjLifjLOLOLO'!» . 

ijSfj Tig KaT o§ia-<Piv i^iQ^x^^ ivofja^ 

B-fj^ftTfi^ TiKna-a^tv vTsrioQiQaZTa Kioyray yjo 

/jLcL^vdfjtivov a-<PiTi^g yivitjg vTsri^» icfl oyi ^TrvK^fjg 

Xi^fJLOL^og iTsfjufjLiVfjgi siJl aiyavifjg dXiyi^u» 

dXtC avTCog etT^^sflov ix^ B-d^a-og t€ fjtivog te, 

fiaTkofJLiv®^ Kcu i(etKoiJL&@9 ^da-^a-i (io^a-iv.. 

iiJ[ oyi 7r§)v S-avietv dvet^viTcut d?5S! i*zsr) ^roua^v *^If 

^fjLtiafjLfjg 'Tr^QiQfjKi , jiteAff Si oi au fjto^oio 

Toa-a-oVi oa-ov fifj TroLiSoLg vW* dy^vTfj^a-iv iiiS^ou AAIETTIKnN A. 87 

igX^tvretf S^fiftiev vTsr avTOKiJtiJTa, KoLhifiv . 
fjSfi J\^ d^iTQKOio XAJVog a^xvXeLKOTfoOo} ivyij 
TroiULry ifx^tf^^^etg , tl kcu iret^^ y[Vi iTcu^^^, 700 

oioV V^i^ TiKiCOV TTfO^^Acia-a^TCU f iiSi ThV CtliS 

yiyvatTK€ii TrSury St mhet K^oio^a^ct Trihaa^a^cLt . 

MV Jl i/jUfllVCtg TTi^t TTO^Utg cU^CLXoOiO^GU 

fifjTi^igy iK chrcLTi^Si yvvcuKiicov ^&fctx^a-t ^2^ 

xuKUToSv, ctvTng Si crvvctAyvvifa-i vofJLficbg* 

Kou i^iv Tig ^tjvfig cLSivov yoov iK^vi^v dvfi^ 

o^^iov cifi0i TiK&rc^ ^ dfi&ov^ uioXc^MVif» 

fii KM uctfivlfa^i xi/^^oa-iv ifyvg ixv^a-i 

fjtAjfo/jLivcug icL TiKVct, TcL Ti cCpio^i /jiia^o^ctijo ' 730 

i^ ivvfjg $1 0£Tig d^zarffViig » ifc i^eiMvng* 

IX^VCt J[ OA) Si?\jJ}ig fJLiV d^KiiVH (PiXOTf\\l 

^ou&m • iag ii kcu etXSjoi iov yiv<^ ctfjt^Pii^zrifa-i .* 
S-ctvfJLU Jl dAt^zrXxifKloto xvvog roSi* r'^ yet^ i^zrovjeu 
TiKvet vioQ?\M^9 Kcu C0IV trctKog fZT-AsJo fJLfiTfi^ • 735* 
eiXtC OTi TU^ficcaa^i tcl t ctav^ct SiifJLctT ietca 
ivTravTcay totc ^cu^etg iv) Xevyovnrasv c^uQof 
axnfiv wi^fM^ <^ avTfivoiov^ tv6i¥ cAuB^ov 
yetvofjL&foi * Toiov^^Si vrovov fjLerynfa-ct jn^ 'ifJt*zrfjg 
ia-^cta-icog TETAjfxs , Trct^M^ Jl vnrixivctio vrcu^ct^ 74^ 
irzrAetfxmg ' a\i/ J^ dviijKi» » ot d/jL^srviva-act ^oCoM. 

ToiflV KCt) fivfj TiKiCOV TO^ViTCU CtXKffV . 

u?iC iK iig vfiSvv Ketvi/ Svatg , eict xvvia^a^tv* 

d?^et ot iv wXiugria-ty vTsroT^Pctyig dfjL^oTi^aSiP 

tiriv v^^o if\i^yoov , oifi yiwg tx^va-iv uXtiOtgt 74^ 

r^^aiv drv^cfjLivcov nKiooif OoQov dfJiOtKaXvsflH. 

aT^oi J^ uvi' ict TiKvcL ^icL <rofJLet Ta^Sfia-uvjct 

Si^afjii\ot pvoncu ccT ig So/jlov 97 s KctXitfv, 

oiov Sfi Kou yXoLvK^i og VHx^ '^^^ dycfsra^H 

vrctVTOov, oa-a-ci iacriv iv ix^jva-iv mTOKr,ig, 7f<^ 

steivog ya^ fjLifJLvet n Tfa^fif^iyog, o<pga yivumM, 


88 ouniANOT 

T^ff J^ OTi KiV TfOfJLiOnctg Ulf KOCtji^OiiTi^OV Iz^Vtf p 
dfJi^PiX^*'^^^ KCtTiSiKl^ Sui ^OM » fMtC-^CL Ki ieifACi 

Xeira-filou , ren J^ et^Tig dvi^sfjva-t XivKavifiSi» . 7 j f 

Svwfjg Jl iiTW ^ywy dk/jii^ri^ov \/\nsroficu ijjfluV 

iSi_ KCLKO^PqOff-VVff ^(oGiSffKOTCO VCUifJLiV UXfJifJV. 

cid yciq y ivTi TiKifa-i » ^tiyi) J^ tiS^ivcL licL(Uci»p 
cBurti yetvcLfjLivri KctTcL^cuvvlcUi ortrcL KijfffrLt 
vtiXvf 9 fl Kcu TiKifcL (Pvyijg in vfjiJl iovrcL 76a 

iS^ict , iSi fjLUf ^1kJ(^ ia-ifx^^ oto tokoio . 
E^i Jl 00"* »T£ ycLfjLota-i (pvTivilcu , ifTi yovoiTt 

TUcjiTCLi, aVTOTi/^CL KCU CLVTOpfiKJcL yiViSXcL. 
a^llUL fJLiV aVfJLlffcmcLf TCLT Wvi TiicliTCU CLVT^ ' 

xiivoov J^ yre T/ »9-?Aw ^eA» ytvoSi nr i^sr dfJLoiGlii 7-65 

a^a^vig , dXtC ofJLoCPvXct, kcu UKikct fravjcL TiTViclcu. 

dg Si Kcu limiccvfii d/pvfi^ o/jiyffWi?^g iQv^ 

iiTiv®^ iKyiyctcLa-iii d(p* a'ifJLaTog 9 iSt TOKffOiv* 

woTi yd^ iK n<PMv Znivog vo@^ ofJtSfov d<Pv^if 

/jblQ^v vm^ ifovTOio % Kcucc^iToVf cujTiKa Traa^a 770 

fjLia-yofjLivfi Sivi)TL wajtijfiTarvoit/Ci Su^M-a^a 

a-i^ei T 9 d(p^icLa rs > kcu ^kcurai oyScuxwa * 

au Jl iv dTiKfJLOfToiCi Kcu drKi^zFJoia-i yafjLOiTiv 

m6gicu Ik t iytvovTOf kcu iT^a^ov» iK r i^pdvfia-aif 

fjuj^icu, dQp^fix^cu» TreXiov yivog» iK Si yivi'6?^ 77^ 

^vofjL i^uTiK/JiSifi/ d^^iTiiig cLvioiemeu . 

a?i<ai Jl lAuoeiT^ufy,' iK ^^ia^io ^vovrcw'^ 

^Ti yaf iv Sivi/a-i ^a^ffoii/g n Q-cLXda-a-fig 

fifcLa-a-fiTcu ^afi4>v(Tog d<pvayiTog €| dvifjuoio 

vsrifXPfjLiVity TOTt Trda-ajTvvi^oSicu ug iv ISa-a y%m 

iXvi itjgdia-Tay ya^vcuffg JSb TaQiia-figy 

i^cujTfig '^dfjLcLSog n kcu da-^ira (ptj^fjLa\cu ttovt^ 

miSiTcu, iKii (ptjorrai d6ia^cL}oiy UKi^joi itj^Mg m 

i fLiv ^y Ti TiTVKlcu dKiivon^ yiv^ a?i^ 

hi?jufig d^Pung , nffiSuTTi i% irda-uj ian 7g ^ AAIETTIKni? A. 89 

icu^ dyaSfj • Keivui ii ^if^^etg Tn^i/.^XM'^^^^^ 
aA\ijA«v, Tooi h a-^i (io^fj l3ioTo^g tc tItvkIoh. 
xSivou Jl ivTS ^cKfhaura-cM cloXtifi^ffy i^pi^zsraa-tv 9 
jjg ¥v 'Tni TTiT^v djA/PiO-Kiov » if 6 S-etAeia-oJig 

TTCCO-a TOT% yKcUOKIfi MvKCUViTUl cifJL(piT(iTfl . 

cSg ^l o^zffoT ivfv^i^ov a^KicuTff vi^PoLSiira-iv dKc^fiv 

iT^zarifia Zi<Pv(oio B-oov fjLivog > iSi n yctlfjg 

xuotvifjg iSi€iv v^aroCpcuviTcu » ctA^' k^ob Ttaa-cb 

d^yiw^g X^ovia-a-iv iTrcta-avTi^cug KUcctXvTxflcu • 79^ 

ag TOT d^wot^hfTi TnfiwMii^g dyiKifo-i 

^ouHTcu dfytvoio-a-ct Uoa%^cMv(^ dKjuvj. 
M 50 onniANor o n n I A N O Y 

AAIETTIKaN 

BIBAIONAETTEPONT. 

\ lit fiiv IxSvCcToirt fofjuu» kcu 0v?ut S-e^AeU-a-fig 

^KaJ^fmou» TeiaiiyafAO)» rot^h ymQAi) 

ri^onou. ra, ^t Th ric i^sFiX^ovioicw iLTsraSlct 

d6cLVUT00V (Trjfjii/vi' ri ya^ fiifo^ZFurff-iv dw^ov 

ifOT<pi S-iSvi ;iJl 'otrcov uW fjc TroSog ix^og uu^ou% f 

iJl Wov dfd.-a-ilcta-eu ^?\&0oL^m m^iCpeLia kvkKol. 

d)i< uvroi K^obTi^a-^ kou Idvv^a-iv iKou^ob » 

TfiXohv ifyvg iovrtgy dvufKcun J^ dTivctKJ^^ 

miSicBou • r^v Jl irr* ^e A« (Bivog , iSi rtg d/oc^ 

rpjx^^^ yi^iaai¥ vtsn^ioLKMg i^Tonct lo 

iK(Pvyi€iVy krt ir^hAV d^zro^v^tj^a, x<*^v2y-* 

4t^' oeki fMKct^ TTciAn/sn^ctloi nvict Trccmf 

K^JvnT, 9 K iU^Ma-iVy Jl iaiarircu o<Ti a-cto^^, 

TT^iV ^rtAe-arj /Lt<«^iyi kou ^k i6i?^v ixdtjrcu . 

Keivoi Kou Tixvus iroXvKi^icLg dv6^'zroiTiv x^ 

SoiKCLv ix^iy » Kou tfSutouv iiffi^^oavvfii ivinKO». 

afkJ^ Jl dXt^oioiauf i^zsrcawiJLog irsr/iifo ^cufjLm 

fgyoigt ola-iv iKcLq-(^ irsriaKo^zsrov ^^ro nfjLnVm 

Afia fjLiv 'C^vyhsfis n fio£v » d^oroio n yourjg, 

yrvfSv r ivKct^oio 0i^ yi^ctg dfjLirroTo • jq 

ti^cL SinKrifvoL<&cUf dtfcLriia^cLi n fiiXaA^ , ' 

Ipfltpfflt r daxSjaou fJLviXodv ivot»6ii Kot^ca 

VMXt^ iwix^ovi^iUki^uro^ SH^JIa^^^ AAIETTIKHN b\ 9I 

lUU )C0^SiS9 KCU Si^CLy KCU oJ^ i^ZFlTt^iT ElfVci. 2^ 

icSfa ii MnTcuav n kcu AwoT^v©^ doiiou* 
lc^fjuiifi^ J\^ clyo^p Tf XMt d?\x9ii»T€tg di6?^g 
mzFM^. n<PouTOf ^i lUbtABt fou^fiog l^^g. 
xcu Tcbii Tis TTonoio votifiarety kcu TeA@^ ^y^f 
^XflSvv S-* vy^ozro^v S-iog oa^zrcun TVCfjL^^aScu 30 

dvSQCLCWj og Kcu ir^TCL /jUff^offctyicLg KieviSvcbg 
ycuvig dy^fJitvomv m^sr/ssicctg ^roTctfiom 

^VKiicCVflV dviflKif KCIU fi|€^4^ S-cb^OO-TCCV 9 

c0^ori Kcit fffyfjCifn Tri^ii^fiov dfJL^iTsn&liccLg 9 

tnt fjuv vi^fJLiiovTcL lioreiicucvcL Kct/Ja-a-cu > jf 

UT CtfCL KCU VitlficL ^CLAa^(Pc£loV9 UT Ct^CL ^OfKUV 

/SiXTi^Vy fiiTfi Ti» ctXt<cv dXog Siiv ^HwTfi^. 

dXtC ol fjuiv fMAot wfuvng^ otoi t Ovh)fjusrov iXH^^ 

icUfJuovig 9 ci Ti S^ct^ei^a^ccv » oa-oi r ivio^^ ccgn^ » 

i^CLT iWcUnai^ 'WCCvi?^fiUV ^TOf iX/M» 40 

croi Tfi 9 fMKdf a-KfiTsrlSx^ > ^^ dy^MWcuii ym6?\jf 9 
KcCi Xctolg cvfjusrctci, kcu iffJUTi^a-sv doiScug. 

iX^vai Jl HTi 0x91 fJi4Tct^idfjuog yit Tig ciiioigp 
ii (PihoTfig * Trojimg yot^ dvct^a^ioi dX^fiMia^i 
Aja-fjuiviig TXciita-t»9 Si K^Ti^am^g ulu 45 

iaiwT d<Pctv(OTififg 9 ctXSjta J^ imviix^Tcu a?kog 
vroTfjtcvayo^V9 iTi^ J^ iTiqa Tro^viif iio^Aiv, 
el fJLiv yof ynfvica^i kcu i^vo^if fiioomcu 
X^H^i^^g* Tolg Jl iov ix^ s^ofJta* Tola-i J^ aKctvdou 
TvfJLfjLcuTi ^^xayct^^ioio^w dfjuwifjuevcu yn^pvaci , fo 

iTiK^ou T o^cu Tfi %oAj< Trv^oinog dKooKai. 
ca-a-oig J^ an fiif^ Siog omcurf»^ ant Ti KiVTfcv 
S-^ysTcu iK fiiXicovy TolgJl iK (Pfiifog o^zrP^jov i^vat 
fiifX^p Ki^ct^Aflv 9 To/wfifoC^miv 9 oiTiioMia^i 
^oXtMu Kcii K^ifov KOi vW^fifov aMarav Ixfi^v. ff 

diov Kcti va^Kif Ti^ix^i 0clffjtctKov d?otSig 
ga^TstTcu cuiToSliaH^w iv okfiioiri fjLiX&rcw . 
% fjtiv yag /Actfictf^ Tt HfMg ucu irSijF d^umfi^ 

M % / o n n I A N 92 / o n n I A N o r 

tiXiiTcn, tto^^mIo Si victTog {^'zarv^cra. 

d}^ci 01 iv Kctf/ovwtrw civct\Kiifii ioX^ ci?iX9i * 

xi^Kiiig if^^Tsri^Pycta-i irct^ TrMvo^g iKctri^d&f 

diJLpiStjiJtoi , Tuv u Tig {'zri^ctvareii in/^a^ctg^ 

MTiKct ol fjtiXiav S^ivog iaSicriVt iv ii ol oufjtot tff 

vrviywTcu , iJ\^ 6r< yvlct ^i^ Svvarr » d^hxi oi ctXKai 

^Xiat flCtQCtaiOfliVOiO TCt^iiTCU ct<p(ovt Vet^XA} • 

^ J\^iv yivua-K>ia-ct S-iS yi^ctg ehv iSiKTO » 
vTff\m cifK^Jvcta^ct fiivet SifJtetg iv i^/etfjtct^oiarf 
XUTcu J[ ct^ifjt^vjg o\ct viKug • o^ Si KHf Ix^vg 70 

*73t?V*'4^9 AfltyoWfl-iv» fjtiv Auro, Kct7r'^ia'i3!' ctvroig 
dS^avtrfg l3ot6vv vTffvov dfjtmx^^^V^^ TTiSfjSiig * 
jf ^ikS-otSg ctvofna-ts Kcti i Kfcuzsrvn m^ iSa^ctf 
yvfSoa-vvfi , $woV Si KctTi&Ut la-a 3-ctvovTt . 
pro^fltxi Kct) KctTci /MTfjLct fJLiT ix^vo^iv dvTfia^ojTCL 7f 
^XOfJtivoigy Kfcu^arvfiv fxiv i^aretyofjLivcov a^ia^v o^fjuiv 
- ify^g i^sri^l^ctva-aa^cty Ka) ia-avfJLiv^g i^zsniffa^iy . 
^S^av Jl avct/iiot Kcu dfjLvix^^oi , tfri KiMv6a^v > 
iva-fjLo^oi , HTi (Pvyijg fiifjtvfifjtivoi * if Si fJtiv^a^at 
^Siv dfjtvvdfjLivag KaTctSctivxrrcUt iJ\^dwvTctg. gO 

Jlav Jl ofpvcuota-tv iv uSc§Xotortv ovii()m 
dvS^og aTv^ofjLtvoio kgu lifjtivoto ^iSicB^cu 
B^^c^a-KH fJLiv K^etSifit rd Si yivara TreO^fJtivoi» 
tuTifjt^fig ctTi Sia-fjLog i^zretyofjtivoto lia^vvi$ * 
TwV yvio^zriSfjv Tix^^iTcu tx^va-t vcl^Kfi . gy 

' Bar^axog a2 vc^dvig fjtiv ofjtcig kcu fjta?\MctKog ix^vgw 
M<)Q^og Jl tSi€iv,i ^ofjta J\^ oiyiTou iv^ fiii?sj^ct. 
d?Ss! a(a Kdiru fjLfjrtg dviv^aro ycttri^ ^o^nv, 
avTog pLiv ^AoTo Kar iv^ivT@^ iXvS^iig 
XiK/aTcu dr^fjLiows oAiyffv J^ dvd rcioKa rtrctbei , , 5^ 
fl fa oi iK yiwog vidrvig v^srivi^i ;r€(^t;jc«, 
MTo^fl r , d^ymfi n , Keutn Si oi i<rtv dvTfjulf* 
rviv BctfM S1HVH9 io/^v ix^^^ fiami^ta-w^ AAIETTIKnN B. 93 

$i fcL fiw ilcro^ocamg i^cffMoci XaCicB^at • ' 

auTo^ Tfiv OA^ auTig i^$^MTtu eiT^tfietg UTcif , 9f 

^M fjLeL/C eiTSFcu^iiTa» dva, ^ofMy to) ^ i^i^dsrovleu 

iSiv oiofju»oi Kprsf]ov io}\jav 9 a^/fii haAodo-i 

^ctT^ax^ «Jfi/jfo-iF iff-Ai yiifvica-i fjuyimg. 

m J[ oTi Tig KnOoio-i Trayfiv o^icri TiTva^Ko^, 

TU(^g > Tlii fMV £^y& io?^ TTgO^ei^tSi mjXoMV > lOO 

i^f J\, tvSo» \fiK%v 9 u-zan^if p«|« ii TiXfrfV • 

T^q ii MXeuoiAivag l/jcet to6(^ oSv^ iSoaSiigt 

fUm it TT^OyiVOVTO » XeU ^KiTi VOS"^ iTOifl^ 
iK^vyeUt ScUTOg Si KaKtfV iV^CUVTO TiMUTffV* 

i^ xAiy^g eifxivfiyog i^^itrTsraa-ivii^isri^^zsriva^ag lojT 

fictT^Xo^* i^ ivoficojv iov ciarivSovTig ohid^^ 

Toia KOi eifKuXofAfpriv i^sriK/^ov ivTvva&oi 

xs^' 'oT Oio^vciv dyi/jpf TrXfiSHO^et» lifprodf 

^XI^k eifK/^6uoraf Tomja^arafjLiVfi B^oa K^Xa, 

fifAfMT i^zs-ifjiJVHt arvv &i ^ofia TretfjfZirav i^Set* lio^ 

(Pcufig K fia-o^oodv fi fuv (ietSv^ v^zrvo» ieujetv » ^ 

iji KCLi drfiKioig kJ^cu viKvv ' &S% ydq d^mya^ 

euoXa tidXivaa-a TrofoJ^fiStpf TiTct^vi-cu. 

ol ii fjuv iia-o^oiVTig do)i<iig i6vg tineu 

Ofnkg, hjdyQif^ Si iia^^eti^i^Ti '7roSia-a'iv % il^ 

ijuTe Ki(nofjtiovTig • i^zsrtiv Si ol ifyvg oSovto^v 

t^^oAorh, Tox i^zrerra So/in iriTcuraa-a Sv^r^a^ 

i^cLmvfig awifJLa^\\fi kou iorzrcuri» &jfiv Xl^^^^ 

ay^ Ki^act/^ifiv > oa-a^fiv i?\£v oifJLvia-eura . 

Heu fJLiv Sfi SoXofJUfpng iTS-iKKorsrov iv^etlo S^fi^ IZQ^ 
Offzrifi ' ex yd^ ol Kipet/jjg jn^veurw d^io) 

aKfifJLOVi^ Tt^OTtViig 9 Oi<ii VrAOKOi 9 OiO^i Keti avTfi. 
«9i T6f offuya-iv iOt/xiTcu ix6vetg ay^, 
^envng iv '^afta^oia-tif vw* o<r^KCf ii?^6ua-a . 
Kuvcui Si TrMKafJua^it Keti i^viKa KUfjtaTa S^voi iSJTv 

jgf/jiiflftTi, '^T^eiciiv dnii)(jiTeu9 livTi ng Vfjvg 
vniq^fjLaT i^zar dK^aiifa^iv dva'iljafjtivff a^zanhctSia^Ti ^ 
lLafSi§ Jl o/^yeu fjtiv iSilv, ta-fi Si koH d^K^, 94 o n n I A N o T 

yvloiiy «».<* So?.oi(n JUti ci?\xifAO¥ SiX^AV i%5uVt 

cl uiv yu^ a^sriviaa-i Km i&vatn ^<a/oi(Qeu 

xaoiim , Tcug 4' ^* ^*0^*^ ^*''^^* ^^* fMX^^ ' 

iX^vfiiveu (f[ oXiKnori» kcu S^ m<Pvii<rt (poyfjccg. 

iSn yei^ diJL^tx^orm ^cro^ fjucl^^^oicrw o^oncnf , 

A«% 3-£*jiA£t 3-§ci<rKii<n , jwi fV /A€<rrtTj;i' c;V«e«f|y I Jf 

c|t; iC€(»<K xe^fiTsflao-if ro rt <r(p«ri TiXtitreu ctK^g 

tK HA(peU^g' ArtCe«| <?€ <?)/Ai?^ KtKc^fAWO^ iysji^ 

fvyijutrof w «A€/« • ro ii fuv vifJLt^eu r% $ kcu t^oi, 

tia-oK^ rpjxofMSfi^ /**•' «Aj fM^ i^ ohfom* 

l^i Si ymiTwu nicu®^ ^cuyfjLivo^ ^XHV * ^¥^ 

B^t U Tiff THfAM-iv €(pfVwj ci/iocpdyog fiSs 
tvpjrctrog ircLmfnn fjutr lx6v(nv • i; yci( cl iS^g 
5rp»UftiMf iviiKciTgTtXJu SvoiSiKciTs-fixv r irvxk • 
iriScLvoi Si j3iV, KcdolJiiJULg €if4.fjLOfov d^mg 
/juO^Vf iv Si oi ii<riy «^fie^eA^i ivSw oSovn^^ I4f 

fieuolr\ i K^n^ «• jS/j (J^e jw ^i U/ida-trut^ 
aXtid JoAw , lUJfti <p«r<«f i^srKp^veug uM «e&jV^. 
Awri ydfivifqfJLiij ivFTi^ircu^ ihx^J[ ^'^^ 
dvSfcm-ciV KficL nfzrvei^ KcLt ivcLvr^og iitain* 
cari ri¥ di^a-if vidrnv v^o (iua-a-ov iovrco I ^O 

d^Sfcizmv, oaxrounv v^eroGpjx^og Trovog eL?^g 
/j^ifjiG/^eu^ cujrcL^o Kv^pogvsrig Ki<peL^^^iV di^iig 
M9%erM «e?tf6(pi^V > fiiycL^e^v cpo^urtv ioiKMg^ 
UT^og dfji(piTeL6iig , avv J^ iqx^reu 5 KJi» tija-i 
&H?s.og dvvi^i fiifjLVovri J^ i^pi^cLreu lyurE irSfM. If f 
dg Js 'jrel^g ioXoincL fJLOfov Xix^oiff^i fJLviO-a^w 
iqrjTi • rev Jl m irdyvig Xox^v o^fJLCUvoneo 
yet^Vf iviov i?^eura^, B-pSg ii oi cLfy®^ v^zri^ 
xjHXov i^sna-fjLCL^ciyfia-eVi c ^l wiri TroTi^ fJi^oajm 
iK<Pvyiiiv SvycLTcu <»il^^ov a-KiTrcLgy oCp^cL i xS^ 166 
fjuifylnf Ti Kliivy n, yi?^v ^ i7ar$6n^ireu *ypif 
eog oy v^zsri^ KiCpu^Sjg fi^ifig o?jo^odiog ix^H 
wiwlcLT ipipjoiv dveL^fjLi»eu% utok diirf4,i§ AAIETTlKaNB. 9f 

Kct) fjLi¥ rig fiyiec^lia-tv im '7r\etrcctfioi(ri vonTctg 
xcLfKim cclvfia-H > kou ar/aa^tnrcu {'mxcl nx^^ 
xificLMffg* Kcu rcf yei^ im^p^Tvvfjv iro^i SaifjLm 
(yr^ct <pifJd^cUy y^vK/e^v kcu ifJLox^w iiaifip^ ^ ^T^ 
«^^ fiiP KXfjiictg €wansf\v'^a^eL &v(tr^y » 
Vwv Ai%^(M^m6, Kcii victnr@^ i^ctiyic^na,, 
TTi^sflitrcuy cLfKoivifTiv i^^vifJLivcL mr^i/arr 
KU^fuv<^ cbv ij/f^^IeKoft TTCL^ pryfJtdvog du^ 
^iXS^og o^uijri (pi^ J^JfAj^ri fjcifjut^dg, jyf 

/A6m} Jl ifjwm-tKcui , fjLia-a-cf J^ ividfixxtro AMif 

cV^^ * ^v6i!V llffHTCL TCL^fJLi»^ ti?iCL*ZrtVCt§H 

ScLircL (PiKijVf To ^l cLf ifTLf Kcu ItfjuLvov ^» iffUa-cu 
dfjL^pJufjLng 'TrXa^ifycLg i%fi ^ivog^ a})^ vtt dvcLfKfjg 
oiyiTcu^ o^^cL S^ojvif rf » km iy^n^ Ko^ayf. fga 

Ta Jl la-cL TiX^Oj^a-i kcl) ciqt^g i^^srviij^ 
iivdj^i ' KoX Toig yd^ iw o^^ fjLiirtg otnfSu. 
dX^ i XcicL» cLyHO-i awifjLzrofov icf^ i^ariKH^ 
K^lvaL > T^x^ ^^ KciKov ivfi^iio^cLirro fJLiTOia^L 
wtzrjafjLivotg* rd fjLiv ZSi mi^cu » ol ii vifjumcu. \%f 

CK^cLKOvcw ^vdicLg fjnv ixfit 'fr^Mocog , iv it oi ixfi^$ 
vriwfi vcutrcLU KuO^fJLivog. if fJLiv cLvcL?oug 
yn Ti unrrircL&ou iwi^cLreu , irre n fi^cu • 
dXtC cLfa oi ^ov n SofJLOV , |vyif v n KeL?sfrsf\^ 

fMOKlVOg iwcUU% 0t^oHTifUV% nit (Pv/sjKTa-H* ipo 

ra KOLi mwo^Aa^ KucMiaiUTcu . d)^' on kox/^ 
ix^vg ei^Joy 'tKtircut oJ^ i <p^iHTa» dfjw^ctg 
inyuLCLTi fU^cLXiCf mwffv cAsv* if ^ oivvifTi» 
0^9 MKCL avfjL^zrAcLldyfjTi , kcu iviodiv iO^drebf ay^ 
a^lf T nJ\^ ird^ , '^vov 3-' dfjLcL iirmov t6ma. I9f 
tig cL^ Kctt yr/MTtTTiv iv vyfornroftuTi» tctTt 

TOl fJLtV KJt^ScLhiot^ T9I J\^ «>^l^> OK» KCU ^fM 

iuS^cLTiif^ iSt Tt ireLTw imirtfMV i^t yoij^fM* 96 onniANor 

iX^VV, OV TTCt^OL TTCmct/g di^OTuloV TiKlV ahiJUfi. 200 

tScT fiTOi KiPaJiijg fjLiv iv« TiT^ct-aflcu v^zsn^kv 

OfllJLCLTCby KCU 90IM AoQoV tV pBctX/JLOm fJLlTOLTW. ^ 

cuu J\^ iv "'^ct^fjLoAoia-t irc^fimog TtTct,vv<Tcu 

iVcLv» KUKJi ^ fJLSvOV aViy^TOU flJ\^ dXcL^JIjfTCU* 

r^%Kob KiK^fjfTOd Kou wx]i^ig . dThxi fjuv cLTff 20 f 

yct^^og dTVCfJLoLfyroio Koucfi KefXf» ' i ya^ iiooHig 

fj Ko^ov fii Ti fJLtT^v iTsri^roLTCu > d?iC cIt^M^ov 

?^(rofJLem (i^oi^iiiv dvouSii yot^f) ^vKcta-Tet * 

iit TTOT av A«|6;ev iAfivog ifyvg inTfjg , 

siaoK&f oi i^Jb; n fJLio-fj Sia Toa^a fayufi, 2io 

avTogTt TT^aAiig morif xjfsfji^^, jfg ng aXS^og 

wi^Vf} fjLiv nrsFoSoiV mifjLaTfjg ifJL<Po^ov iSodSiig. 

CfjfjM Si TOi ToSt yatff^g dufjLa^oio Ti^pavrKO^ « 

u ya^ Tig fjuv i^juv , Byjpig azFo Tm^a-ouTo 

Xti^l fio^v oftyoiVy oSt Si^ouy M-oHj&f civtS Slf 

?\xtG^dTit ^0fjLcli@^ Vfpia-ireu ax^ig iSo^ifi . 

KAuTS yoMi fJLi^o^arodv » clov Tf A(^ d(p^oLSin<ri 
heufjLo^oigf otrav aXyog dSfi^Payiiyriv o^WfiSu. 
Tca Tig dtfyifjv Svcrrt^ta TfjXt SiOt>KOi 
Ka4 K^aSifig Ka) %6if oV* €%o« Si tl fJLtT^v iio^Sfig • ajo 
fJLflJl eVi 7rajv6oivoici voov Tt^oiTo T^a/sri^oug » 
7roXt\.oi ya^ toIoi kcu iv dvi^aa^iv, wi AeAvyr^ 
^via, ycotr^i ii Tromcog ina-iT^omSai Kcl^ag • 
dXSja Tig- tiaofoo^ <Ptvyoi t€A®^ nfJt^Koir^ • 

£9i Keu o^KOfJLoia-i vcog kou fjLfJTig ix^voiff 22 7 

oiT dvifJL^v ta-aa-i (Ho/g , ^afitveig Tt Svixtsog 
CQWfJLtvag% vdrroiori J\^ d^ox/JJ^r» tKaq-og 
?\£av , ocrov (ictfv6ovTa ^rt^) a-^pm^iv dKcufSoug 
ffiiSioi)g <Pc^oiW9 V dvTiawifJLaT^ ogfjL^ 
fii^dofjLtvoi jjLifjLVOdTi • to yo^ T^fjLiaa-i fjLcb^j^a, sjo 
ftj; a-^pdg i^zF i^iovta-Ci KVKoifJLevov olSfjLa kv/Jo^ . 

naXxm^oSo^v j[ nTaroi nv iiiOfjLou ifJLfjLt^' o^wvf9¥ 
Ti?o^g, ci ^%Tpfciv o/MiAi iifidi^npc4$ nyir K$ A A I E T T I K X2 N B. 97 > 

TYiV X6 TrcTi^sfjv^ufa-i 9 m^) a^wu^fjg te ^a}^\!\cu * 
ecvS^ctg ^l dy^vTijoctg ofjuag kcu KftcrTOiictg lx6vg 23 f 
pf}i,'^g d^uFUTi^in 'TctQetTs-^Ay^ctmg ctAv^cuf ^ 
dXts! oTi jQSi^oTi^og Tig iTsryc^^o^ civTiSoAffTift 
MTLKCL Tm^v^ss-oStg Tf Kou Ix^vig i^tOctvfiff-ctif 9 
[^oQOfjg 'jnT^ctirig i^aXfJLHvoi , iz St SoXoio 
(Po^Qflv T i0fct(r<raiVTo kcu i^fj/xj^^ctv oM6^ov. 240 

X^iftMTi ^l ii 'jrom (Pach i*sri<t%ix(^v dAog hSoi^ 
TT^Kvsro^ctg • ^afjuivug yctq v^zrol^fjtiaa-i S'vi?^ag. 
dXs! oi yt yXa(pv^(nv iv%^ofi%vok S-ct/.ctfiijCi 
^fjCfit^vTig SaJmTcu i^g yroSctgt ^vti crcigKetg 
dXt^oT^ictg, ol Jl ctvTig iag xo^itravng ctifaKJctg 24f 

<poovTcu ' ToSi TT^ u-<pi TioceiSatodv i^zsnv&xrt . 

ToloV KCti ^XoTV^tTiV O^etfJtCt^OiO-i VOflfJUt 

aojcloig' %«/tA6f<V yctf fitAt/a-Xflt^^ff-^M o/iAO)fcAijF, 

^va-cu (Poo^eteio fjtvxoy KctTct Tnrr^may 

ov TToSa XiXf^^^^^^iV 9 i^flTv@^2^ov ctzrcUjOV» SfO 

ficuofJt&cu iahfiv ctvifJtooXioVi ^J^ iSi/^aa 

Tr^oQ/jua^KiiV » auKqaig tcog \ct^ i^Qfia-env. 

E|o%fl6 Jl dXhiAoia-iV dva^iov 6%5of tXfia-i 
Kat^a/oog diKlnfy /Jtv^vaTi» TrnAvzs-o^tg Tt' 
d?^fj/^g Jl ohiKna^iv dfjLOiQctioiTi ^ovoiciif. 2f f 

cuii Jl Ix^vota-a-a fitTd arpia-iv J^fltr ivvoo > 
Ktti fjLo6(^ 9 ctXt^ Jl aXt^g i^v ivt'a-?^a'ctlo VffSvv» 

HfJtiv trz!r tK TTtT^g d?iifjuuqtog o^fjtridtia-ot 
(poiTctMfi fjtv^cuvct iita-a-vTCU oiSfJtetTct yrovTHy 
<Po^v fjtcuofjttvfi » Tctx^ ^ tia-i^t TrifKv^za-ov dK^g atfo 
a^c^a ^itf^zsrv^ovTcti kcu da-^zracii/jiv i^zri S^fi^v • 

ta-avTo yffiofjtivfi • tov J[ i P^ctStv ipyvg iSa-ct • 
d?iC fiTOi Tr^ciTov fjttv dTv^ofitvog itSovfjfrcu 
ig (poGov 9 i^ ctfct f^jx®^ €%« fjtv^aivcuv ctku^cu 
t^cov yfixof^^^ny 'T^ ^^ ct%tTct fjLcufjtcicoa-ctv . 26^ 

cu\^ct Si [JLiv KctTtfJLetf^Jti ytvvv Jl ivi^eta^t Sa/PoiVfiv • 
TriiAv^og avT dtKOiV o?ioijg uVo fjtd^vaT dvdfKfig» 

N . 98 onniANOT 

diijp\ Si ol fJLiXaa-a-iy ixia-a-vrcuy aJi^m tcTisjBLQ 

^currQlctg ^^^aJ^fya^ v^zfo a-Ko/^Ta'!» IfMa^i 

Tijffd^afv» u Tsrcog ftiy i^ffrua-ett /BfojjaiO-iF ayo 

^I/A/DlScL^V 9 cl?iC K71 KccKciy o^Kogy iJ\, eiMod^ * 

fucc ya,^ d/jL^mio^orrog o/ai2hii(o7g fjLtXiiCftiif 

crgccXtfi fjLv^cuva, iia^ftn , ola, Tn^ t/efi»^ • 

^rct( oy kykort mrcL iravcdoKcu > cLl^ort ietf^v 

ifav T dK^cmiv 7n^tlocLXt<trcu , ctXt^n J^ aZrt 2yS 

ifju7arhl\ei ^ofjuLrog rt TrvXcug yt»uo^ n fJivxoia-i». 

dg Si TTcti^fiua^fjLoa-vvfig yvtcL/octog tifio¥ig uvo^sg 

iff^ov tTsr dXtsiiMta-iv inv dvcL(putvirov cl/m<iv > 

Tlifl ^ ix. fJLOitoav /ucL^og kclI ddiarCpcLif^ iS^odg 

Xivtrcu dfjL^Port^ota-t' rd J^ clIoAcl KifitcL rixyfj^s: a8o 

7r?icL^ovrcu , %«pf f n Trt^ x^oi KAJfMLivovrcu • 

mg Kcu Tni^^vsroS©^ Korv/\jjiovig i KarcL Koa^fjLov 

frXcL^ofjL&fcu Kivina^i '^cLKcua-fMovvcug fjLoyt^aruf » 

if Si fJLiv o^trrofJLota^iv v*zaro fiTsrtftrisf oiovrm 

ScL^a/sflei • fiihim ii rcL fjLiv KcLnSiS^aro yeL^fi^% aSS 

a)i<cL ^ €T iv yivvio-cn S-ool rf/iSaa-ty oSovng^ 

ctXSjA Si r da^ai^ Kal ixia-a^rcu ^fjLiScuKlcL , 

tla-irt TrouOxara-ovlcLy kcu iKpvyiHv i6i)^vrcL^ 

eSg ^ OT dvcL ^^Xox^tig o(piav oSov i^i^aivc^' 

^^tSvxA^cog € A*(J)©^ pjjAfltTov i^o^ dviv§i % 290 

Xfiviv Jl ila-a^iKavi, kol) i^^znrov upjo^v iS,c^9 

ioLia^Gt T ifJLfjLivicog' i cfY i/Ja-a^ircu dfjupi n ySvct^ 

ietffiv Tg, q-i^vov n* rd J\^ i^fjuQ^corct Kixpvrou 

ur^icL 9 ToXKcL Jl oSo^ng v^sra ^ofJLcL icur^viiarfu *- 

iig KcLi yrnAvzsroSog ivo*zsrcL\i^irou clIoAol yvisiL 2^c 

iva-fjLQ^a, nh i fA^fjrig i^iCp^oorvvfig ia-cLoat. 

TTil^aifig* uyoL^Trorr d}\suofJLix@^m^t yrirpi» 

'KKi^oUi x^ifjv Si 7nmiKi/<ov dfJuOiia-ffrcu^ 

j^ oig fjLu^cuvfig iActSi KicL^ , d)iJi i fjuivfi 

<t^aj^ir.oU9 dfzr^KJov Si Wa« Kiivoto vofifJLOL^ joCi 

foi^im^ oiiQuqueLg cbKOJjrfjLoroiroia fJLo^oki^ AAIETTIKHN B. 99 

fwSiuB^cu fiv^cu¥<t¥ d^sTfinct, JC£^/t6^<r«u^ * 

ri Tflda-a-etg SoM}JLfiTa\ rif th^mcu fiTS-i^omvHt^ 30f 

^ Toix^ ^^ 7€T^( TCU^trofMUy u n kcu wa 

St^CU OrZTk/ieLg ijjk) X^ lifWO^CLTCt KCL?\iJ)l/1}. 

ccvrixOi Jl dfKvXcf efxof ei^i^arAifl^tf Xxi^vtrTH, 

Xoi^ct^og cLv i^aaa 7n^Tf0[JL0¥ * cujtcl^ cy yr^ 

iii ieu^ofWfog M^Ta-H TreLyoft K^' civifia-if, 319 

dXti iJffXCU TTiT^ ll/jy/UfOg^ WOKlOf CLVTcU 

MiTarecvTcu (jlSvcu KaTvhs^ong i/juut^wHcu . 
eig Jl m m^ofJLiffig Siiio^v vzro %if<ri jtcAij®-, 
i/jLo/jL^fMV 'TTcLiiay rf » io^KlnTOiV rt yvfcuKoiVf > 
xSfov aiffi^ iu^ T6 KcLi dfKclci» ifJuwt^vokeL 3 If 

yHfctfLiftig i^a^ TToMfJLif vo/JLef * cujTa^ xfifcL^ 
TT/ly^ iK c^i^Tw ci^cF cLuxivog, i^i i pf^f 

KCi^KVt£ ^fOt^a-lV» O/^S ^i ol ihMATOA OVTfl * 

itg Kcu TraMyzsroSog JkiAoV iifjLCLg iMLOfJLtvote 

Ma-adSi fjLv^aXii) Tnft^vfrcu^ SJl dmfia-^. 320 

KcL^aGog av fjLu^cuvav cimpna m^ fJLCL^ iia^d» 

iS^iu f ctAJTO^ovouri» dyvivofiifCi icLfjLHCct/v . 
^ \ « \ / fk\ '»/ r V / 

fl ya^ fJLiv iriT^g %iaov t^aTcu > 9 ivi vcuu 

cT^Mfi fJiMqcuva* ^a </]) tcvd Kin^ TiTtfVCLg, 

Jffut ^va-iom 7tfOKa?a^iTcu ig fjLoiov ixdiiv » 32f 

Ja-©^ d^i^T TT^fjLax/u ^^arS > c; j9«t n xu^9 

zvo^if icoMfJLH T6 icuifJLcavvifri TTVuroAoig » 

tvTiri KCLprvvcLg (i^icL^ov iifjLCLff o^ia ttclXSm 

^flO^ 9 Aja^fjL&ioiiv ir^Kci^iTcu t eg k i6i?s3frif 

iivTMav * raxs^ ^l clX^jov dfi/^ci^v ofo6vvH * 330 

ig oyi fjLvfcuvfig S-nyn ^(iveLg^ iJl i^ari fjLuMp 

i»l6vvu9 S-oMLfjLfig Si Suii^cijTa KiMuvng^ 

avx^va yvfc^cLo-a, %oAai fjLtya Trcu^cLa^araa^a^ 

dvTicLa * Tov Jl irri 9 Tn^ia^i^XM^^ ^ cuveig » 

fiMLTsflH rptxjiy iovTct, yivw Jl dvtfjLoiMov cujto^S 33f 

N a lOO O n IT I A N O T 

ifZ9^f^'^^* TCpcom Jl ircioa-itt fteuvtr oi^Tiv • 
•i ^i TTctXiv ytvvia-a^iVy dTsryiviog dg d^sro TrtTgfjCy 
7rob}h.oiJLivok Ka^fi^ii&i » Koii dfJoKvvovTou i^ooifg • 
T^g ^e jttsy^ ^AtyiSei kcl) o^mTcu uy^tov jjrdf > 
«Vojce [JLiv xv^V^^v i^zsrcii^^ag <JoAi%?cr* 340 

xec^etQog rttJ%6v/ow Aa&i fJt.iT(Toio TivovTog" 
$%u Jl ifJiTs-tOvodgj ;gctAx€/i; i^e ^ffltyf^j , 
voiMfJuig y iJl dvifjTrKcu icavfjLivfjv m^ dAv^ou^ 
^ it liii} fioyiHTcby Kou d^aXooi^ oSvvija-i 9 
'TtotAm} Sivivit (TKoXiov iifJLctg^ a}\\ioL Si vooTa 34^ 

xa^alo'^ o^G^Afj Tn^tGa^iTat df^Cptx^Qtla^at 
iv cfl i^zsrayri a^Ko^hota-L kou o^tifTtv aKcoKcug 
o^^aK^i dTiiXcug h TTi^fzs-kiid^Ta S-afcucu^ 
t^vTcu avToSoLiK\(^i v^sr d(p^i}}a-t S-otvS^a^ 
«V ^' 0T6 S^figo^ovo^v Ttg dvtig SiSotaifJLivog i^oxvy. g|0 
>sjuj^v dfjL^tSo^fjLota^tv ivay^ofJLivoov dyo^^art , 
7ra^^cc/jv ol^^fidua-av ivt poi^otrtv ifjtouBXfig 
ifx^V i^XiTcu Tava^Kii SoXf^og vToro^ctg •- 
'4J efe Ka) iia-o^oGoa^a yiwv S^fiKJolo ar^fi^H' 
kyQta KUfJbouv^a^a Ko^va-a-iTcu i iv dl a^a XcufJbS ^^f 
tiVTi S^^O^QKI^ %t«AK))AfltTOy io^srotciv cuxf^^v * 
iog d^a Kou fjLVfJOUVcov iM %ffA(^ d^p^aSitfO^t 
SvTfjio^ov , avTOTVTsrotTtv trsr dTuX^ja^t SafjLua-otnf^ 

Toiyiv TTii T^aOi^fjg ycurig im Sij^tv ihvTo 
kfjLOco ivt '^Mx^iO^tv 'oCPtg Kctt t^x^^ €%Tv(^ JScx 

kvTOfjLivot ' Kou ToHg ya^ dva^tog ouTa fJLifjLfi?^^ 
njTot fJLiv TT^oiSm oM<pcoiov i^vfrij^a , 
<p^a^^ufiiv(^ TTVKtv^a-tv visro TT^Q/^na^tv dKav6cug 
ttMtTcu a-^at^SoVi v^' i^Kii yvia (pvXaa-a-cav y 
ivioSiV i^TZV^CtiV Si ot Q(iSov avTiKOb S-vvoov z&c 

fr^ooTa fJLiv toTOKotTtv i^srta^zTi^x^ yivviff-ortVy 
d?is! avroog fjLoyat Kiviov ttovov i ya^ iKoufU 
yj^ooTog ia^oo fjLaAi^ola-t , Ka\ iifiivog Tri^ , oSiTi * 
"sciii i/Lw ?Koix^fi Sua^cwzs^a^/^, dfL(ptQiQiKS^ » A A r E T T I Kn N R 101 

uvTCLQ KVKAoTi^vjg oXoQiT^x^g cuoAu yoia 37^ 

^lV%Vtk>V f TTVKlV^fri KV?^V^0IULiV^ ^^O^oAlY^lV , 

XcuTVig o^KOfcoiO-tv * Jl ti^^gy sKtTeu ot?SSj»^ 

i%fidf CUfjM,T0€ig , TOV ^ iAKiCL TTO)^ cLvUt^ll* 

tvSet /jLtif dfA,(piQcbhoov Tn^trjyii' yntvTokv o?\x£ j,jr^ 

vy^oi o<pigy x^Ae^^iin Tn^m-xiySriv oW S^jjLotg. 

i%ii T 9 i/t^srfki T€, %oAa» J^ ivt^iiiiTeu ciAKi^v.^ 

t5 Jl ttroi> (Mhcb^ ircirou oKi&ouv^trw ctKctvQat 

ohct TnpfiKUicci * ^l iv cTKoAczsria-a'^ Tn^zs-ffyoig 

liTi ^lfjg eivifjTiy Kcti ^K ihkuv TTiisrlSyiTcti y '380 

dJ^ fJiiVii yafJtpOiTiV CtTi KQCtTiOO^iTlAf d()ff§S^ r 
OP^CL S-CLVyir TVV ^' UVTOV dwi^diO-t S-jj^Ct TTii^m' ^ 

mXSxtKigt d^n^oig h fio^g kcu TrHfACL yivovTO^' 
'jroThcUi Jl ih^kv^ Kcu tK<Pvy% Suvog ix^^^»* 
iK^vg ioTaxH^rioog d?^K^crsnSf\g t% x^cuv^Hgy gg:^ 

^l&iTi TtSvfjciTog Ix^v m^ trci^Kctjg dKUvdcug^ 

Toil} KCU ftV^CUVCC KCLKOp^Vi SttfJLVCLTCU CUH} r 

xufictSca d^ctXiff T€ xxti ivcmfjfrog iScdSij . 

Kd^ctSov cui Kcti t^X^^ o/JLoug^ kcu K^cum/ov iovrct^ 
Souwnr r dpctu^Tifog Tn^ im kcu vaS^og i^mVy JJtQr. 
TriXvwog, i^viKct ycLo ftiv u^aro a^TsnXotSiTari vo^arif 

CtVTCO^ dT^fJLiOVTCL KCti fjfJL&OVy CLVTCtf) KcL^^fii 
VohoV i^ZircLi^^CLg j 7n^iGcL?XiTCU CUOAoL SiTfJLCty. 

i<pSifjL&)v SoKi^Ti TToSm a-H^^ai 'Trii^oiv^ 

evv St Oi dK^ct^g KOTvAfjSoai S-t^fjLov i^iSw ^!^f 

cnukov i-wio-pifyodv ^ofJLctTog fJLiTov , i^l dviifai' • 

TTVOIY^V ^tdifjVy ^T hSoSiv ii6' iTi^aSiV * 

{KoL)-yd^ kcl) viTsroSicai 7rcLhi^'fQ(^\?\,m\ai dfif) 
dl^ g%^i dfJt/^iTsrta-afv ' o St vfiXilcUy oL>ko\i fiifjLVHy 
cL?^o}i S curzsrcu^ii • TroTt Si TrpoQhfiaiv i yxt cticfjotig 400-* 
fy^yvvTcLif- cLvtct^ oy mn 3w fJLiSifiaiv ctiiAov y 

oO^OL c TiSvffoiTCL /J^Snj 'i^X^' Ti KOLi dKKV\ . 

ifi TOTt fJLlV TT^O^iCroVTCt TTCLfifl fJLiv(^ iV '^CtftCL&OiO^i. 

^ , N j 102 OnniANOT 

%ii\^w etv i^H Aee^oy yhcLyo^ * ag oy% Tit^KAg 40^ 

?<a/zrjciiv o^irsrofoio Ketna^srcia-iif €tpyt(^ i^a 

fM^ffTetgi yXvKi^ng ^i /3o(^^ ifjuw^creblo vtfivvm 

aig ii ng iffjLi^oKoireg etvfif ^^sivro^i t^X^ 

i^fjuuvm eii&iXetf iiKnif cnGetf is^zror eii^o^v, 

tTwi^iO^ ^HV^^a-i KetretT^ii^eLg iv dyvicugt 410 

WfS^ TTet^eUf^ixovret /lir uXem^ivifv i/joxi^* 

xedf fJtiv oivo(oet(fjg i^u Tret^g, vyfov etu^av » 

aJ /MiJ^ VfjfPetXiov KXet^cnv fJttAog' etvretf ?iet6pi 

i^o^sridt "JT^^rvr^t kou evix^^^ X^^^ SeUpoivoug 

ilAgy i^sTiQ^ia^etq , xAiye ri /juvay^iov v^moy 41 ( 

^ rfj/\S S^eofetroio > Keti tifjtetjet Treunr ivofji^^etf 

tfX^^^o 9 Sva-Ki^ r€ 0i^v Keu etviq-iov ety^ * 

TOietSi Kcu TriwroTa-i vofjfjtetret TT^XvTsaroSia^a-iv . 

Oick fJLlv etvnQoi kou euvet^iOi iBfiX ^^^^ 
tivetXioov * fjLSvei ii fju&f Ix^varuf euo?^<PvAoig ^20 

TTOiVffrfi^ letCi Keti aXsJj/^v oAirij^. 

AXfkOi Jl io(Po^oi vi^aro^cov » erofJLetna-a-i J^ etUK^g 
Iqf ivirgtptreuy ^vytfog r i^m ifjyfjteta-iv ifwet . 
Tolov KUi a-KoXoTT&f^^et > SiMroowfjLov i^irov et?ifjtfjg , 
Ja-ov i^zTix^ovico iifjtetg ifmr£' et?SSjet roy etrvjv 42^ 
xvvri^v. il yetf ol r)g i^zgn^^etua^eii TnXcta-a-ctgp 
etvriKet ol Kvvj^ig fjtiv itsri x^i S-iffJtov i^6eg 
(Poivia-a-eif a-fJLoiSi^ St iietr^ix^ * livrtmiijgt 
mvKvi^et KiKP^a-KHTiVt i^sroiWfJtivjiv oSuvetoiv . 
ix^?V >Mi a^Ko^io^zr&Sfet Trewi^oxov eta^sret/^ivenv 430 
ifjL^mXetew . il yet^ Tror i^sn^^^eujareti iiMrfH» 
ifK etv ng H^ariiodv Kiiv^ 7n?ietg etfKi^^^io 
tK6oi ' ro7ov yei^ ol iisretx^ieb fjtiayireu lov. 

Toifj Ket) fiet/ji^a-tv hiXia-i rerfo^ev etrfj 
dv ^ofJLet • reig ^i fJLei?\j^et jSt/fiw ii(Pnrofig w^^g 43 y 
Svsflcu , a^^zrofyoTOfJLOi rf A/fj7i!ret6iig ervyiwmf. 
tvr% yet^ etipja^aa^iv ig&mjrvifci S-etf^eta^erfjg AAIETTIKaN B, lOJ 

itiJl d^zff-o mT^eudv iut?\A (W^ieu i^fitiQucrcu 

kifS^ Trt^m-^Una-ky kcu elS^ocu elf4,0ix^ovTcu, 4|3 

Kcu luv oiS (iXcL*sf\ii<ri Trovivfjt&c» > eiXtioSiy ctXSxu 

Kvi^a-CU ^OflCLTiO^TlV clvcuSiia-tV " eLVTci^ KOfUtH 

vScLTi Kcu ^vytg^craf Ui/Ja'w civTiSo^a^cig , 

%E^i Jl 9 oa-ov (Q^ivog eV^v, i^sFHyo/juvoig re TtoSira^i. 

CiVH cl[JU/VOlJLi»Og &i^OV ^^OTOV * CU J^ i<Pi^ofjcU J^^ 

d<3ifi^iig, fjuoieug ivcL/ufKioi% ai fcc t eW t^^g 

dvifctg eLfjL^figc(4 o^ZBrM^ivov fJLoyiovlcLg 

'Trcmnoa^ cuuoi^au -S^ef e@- <^ix^ cifL<piiariTOVTou • 

0\ J\^ CLfJLCL fJLiV KCLfJLCLTCa Ti KCU CLK^TOia^i l2o/<^a'l9 

fii^(^ li^cdaa-iv > cLvieL^a-i re fMHcu 4^0 

iK^srcLyXodg ' cu J^ iSiv civcuSiifig x^^^^ » 
TT^ii/ S-cLview, n ^aSov cLTar dvi^og cufjLCL TroLO-cL&ou* 
Toa-a-og i^a>g kcu To7a-iv iv ixSva-iv cufJLOLT®^ dvS^oiv. 
i unv S-^v di^xc^v ixa ^k@^ , euVe x^^9 
v^Kxrzs-og i^vqnff, ii ajj^zs-ifit dXS.ct kcu avTolg 4^ f 

ivT(i<piTOU ^OUOg fJLiV , dTOL^ jSAcfZBrJjyfWS i%fiJp . 

KevTfflt Si TrivK^i&rrcL fJLiT ixivci» dhrXia-a-cona 
Ko^iog, og ^l/cLfjLcLScia^iy kcli og ^iT^t ytyfih% 
a-Ko^iog, ^Jiciffiu re ^eAiJove^, fiSi i^cLKOimg ^ 

KCLi KVVig, ' oi KiVT^UTLV i^STCaVVfMl d^yoLXiOUTL^ 4d6 

TToLVTig dTCL^Tfj^lg vTS-o vvyfJLcuriv iov liVTig. 

T^vyovi rfe '^i<pii) xe S^og K^eLn^onoLloL S2^ok 
yvioig ifkcLTtdfiKiv, xhsriJoitof fl^zrAoy eaca^^i 
KcL^vag" KcLi t2 fjLiv v^zsri^ yiwv i^fj^i^yi 
o^iOVy cLVTOffi^oVy dKctXftivov, im Tiin^it 46f ' 

^dayoLvoVy dXs! dSufjLoLVTog itro&inig oGgifiov da^^ 
i jceiy^ Kpioijra^oo^ i^znS^ia^cmog olkookii\v 
iSt fioL>M, <ri^ tXcu»! Xi6@^ ^TfjQilia-cL • 

TOlfl Oi ^CLfJL&tfig Ti "TriMi TrVQOilCCroL T i^fl » 

T^yavi c^l iK vicoTfig dvoLTiT^ou cuy^m i^g 470 I04 o n n I A N o r 

iii Kiv i ^t(^tcu , iJ T^ong iv y^oarci 

^ofifiv 7r(0<&i TTUa-CUYJo 9 TTCtfOg (ii\U<rTi ScL^CiVol^ 

iiTitrcu ^odov T€ KoCi cL^srvoov , i tJa Tra^lfj. 

dXtC iiTCi ^i^piyjv jAiv iwfjv Tr^oAl^arifa^iv dvTfjLif , 47f 

wjTiKob ol kcIkCsvo frvvi(pdiTO Kct^Ti^ov cio^ , 

^t^Toi Jl QTsrXov avaxji owicSijo , KctSSi Xi?^w}cu 

o<riov iiiwoa-oo^ov y ci/ji^x^^v ocrcov iSi&cu 

^aeryavo¥9 iSi jcsv wt« kcu kiii3f@^Ti}\.i<r$tcbg. 

T^ovia J\^ HTsroi ti KUKcoTi^cv i^zFAiTo Trfjfuc 480 

T^ftctTogf iJl oa-et x^^^ i^ict Ttxy^a-emo 

%fl6A;aj«y, iJl ea-a-et <Pi^7^i^ym eV oi^roif 

lii^ou (Pct^iMJcjfi^g ohi^tob fJLfuia^cmo.' 

T^ovi yai^ C^J» Ti j3€A@^ \iyv^ov o^zfrfi^il 

^a/pXiyig, oiovTra Ttg dvfi^ 7ri0^iKiv cLKnav . 48 f 

^diH Ti ^Si/JLiVfig 9 KcCi CtTU^iGL pvijcu dXK^V 

cLT^o^ov • ji^ clocl^/jl^ov ivl ^aoig diif}><a¥ 

cLTffVy oa-a^cL (icLKi}a-iv 9 i^yiTcu^ dXts.cLKcii i^og 

KCLi TTiT^V iKCLKCOTii KCU U TTO^l KilvO TTiXuca-lj. * 

€i yd^ Tig K ifiSfjXig de^ofJLivov (pvTov oo^cug 49^ 

S-u^olg T iv^Pvaa-a-i kcl) iVKa^oitn yovya-i , 
H^Siv vTsro fi^^a-iv dvcuSii TvfJLfMTi Kiivco 

itfia-l/t ToJl i^ZSr^CL KCLK^ (ii&O^fJLiVCV clti/ 

?^yu /jLiv mTCL?mf» Kccrd ^i fiet fivTi v^ca • 

TT^oiTav dw dyXcufjg Si fJLcLfctiviTcu 9 iS^ Ti Tfi?iS 49 f 

4buov T inScLvov « KoLt ax/joov c\picu efk©^. 

xuvo TTOT aiycLViif SoAixv^'^ Kco^zsrfiia-a-i) 

Ki^Kfj TfiAiyovca 7ro?iv(pd^fjLaKog imcLa^ fJLfirti^^ 

^uxf^^ew Sfiioig cLAiov fjLo^v ' cuiTCL^ Vfia^od 

aiyiZcTCf 7r^%KOsjT%9 kcu i fJLoJk TrcoicL 7n§6GA¥ fO^ 

TTCLT^Cg iS» yi§CL§£ Si j^OfjSfiOfJLiOVTt TOKfii 
aVTa^ TOy fJLCL^iVii KCLK^V iVi/JLCt^CLlo kSJ^CL^ 
iv6cL TOV CcioXofJLflTiV OSvTa^iCL, fJLU^icL TrOVTH 

aXyicL fjLiT^fja-cLna iro^^xjKfJLfiTotanv aiQXoig > 
Tgvycoy dAytvoio-a^a /JLi^ KaTivr}qaTo fi^art}. %o^ 

^vyvcn AAIETTIKIIN B.. lOf 

TfifAA* ro dl ifwoT tx^riv dTa-or^oTarov im fju^i&cu 

Jre Ouytivy ^t^ywctv iVfifnvov cty^iov oH^pov» 

og a^Pici > xav^polo kuvo^ vtov WAf/^iyotOy 

xtvrpK TTtuiuieiifoio S-ofiv ivtfiiitrcu «AxqV» ^ 10 

i^ fAoX ifxfi/A^zrleav > aj^fiAfanf f ^ im hia-irwi ofivet, 

S-eopij^ag iSvvijTiv , i^zrko-TS-efX^ Jl dtKovrcLg 

^otroAe^ fM^iyt XfipmiAJOf - ol ii kaXcuvZ 

rvfjifjutri TTcuOcia-tnia-i fjLifjLtfVOTig , £tMore Jt ci^ 

Kvfjua Kaai^zrzrivaortv 9 ccvfiwrov ccXyog ixovng* fif 

TToy^cuu Kcu vfiia-TiV ivKfcufOig ivofna-ctv 

fm^ iXccuvofJi^oi ^a-K^ctii, 7ro)i\AKi J^ cuXfJUvi^ 

ixAo^ov» ii ycucLV n KcLni^ctfjLov d^raraigovng, 

Kou fJLo^v ^fjLWi^avjo TToKvKiJLfirm iSuvdodv* 

roiov ycL^ ioLK®^ ccivov i^z^iffi^arHy iJ\^ dfifjai . f Jo 

occu ycL^ roi kcu (ina^iv dvd^a-iog evre mXa^a^i/ 

oh^9 iviX^ifJfA^ ii jSeA®^ Kayovio-a-iv d^oucug% 

irnri (iaOo^Qodv fjLiXtrcu a-tQcLgy ^re vofJLoio^ 

^r dytAffg, Troifiv ii kcu av?\M 'jravra /^*arov\ig 

a-ivovrcu /cua-a-i) ndooofiivoi, iiingavroig 53^ 

Q TrorcLfjLoiv y i Trovrog dvi/JLSeCjog ^ iSi x^^f^ 

fuiydSig y i Tnrgfi r^j d0oir^(^ KanpjKet 

fi^zTfiv rav^fiv 9 or iTsn^iaif o^v KiMvav 

fiirrvTarogj ir^^Tnv iTsrta^i^Xfi^v iiovjfTi* 

Trdvrfi Je /3fu%if , Trami h oi dXfActja x^^^ TJO 

Si?^rcu • roifi fi$v dyn i^ifjteia SvtXSja . ^^ 

jcou ro fJLtv Ixiva^tv aAy^ ofjLoiiov liii (SoiarTi. 

AiA^plvig Jl dyiAfa'i!v clXog fJLiya KOi^cLVinaiVf 
t^oxflv fivo^ff n KUA dyKoLii) xofioavng , 
fi^^r cSKvdXa • «W yctf , /SeAof «t6> B-dXaa^Tca f Jf 
i^srjavrcu • ^Aoyosv ^e oreAot^ TnfJL^aa^iv iiffcazrouig 
i^ra\av* KcuTra nv vmisfjfiaa-ovra %apot^fflwj» 
XU4 nv v^o i^afJLaAoig iiXvfJLivoviS^OMv ix^vv. 
oa^a-ov yaq K^^oiai fur* oio^oiTf» avcuilig 

o 105 o n n I A N o r 

ia^rov dfi^viicaf iv {^i^^i i^ecKomgt 
rotra-w kcu ^%/Jping eV Ix^vTiv ffysfMV^s; » 
TollgJl ^' i§x^fUvoig Trijh.cta-cu ^iSov» igri ng ctyrip 
«0-0*6 (ictMtv nrXiiKiyy vTffOTff^viTtDia^i J^ avuxlog 
Tfi?io8iv a\[JLe[let Suvci kgu cuBffJUticL <Pv(rioa>t}(^ . 545; 
fli Jl o-zs-QT iSva-aa-i ?\jkKouofAmi fMra (PofQtfv » 
^ctn cL/jLviig KXmacrtv oAia^pei^ewTrctiicL XifJLVfig% 
TrcLfjL^vySriv € Afla^rre^ • eVfi-arAjjff^fltv Si (^o&ia 
veiv\aL 7ro(ov% (TKtt^ofri fivxoh %6afjLa?^£U re x^^^i^ 
^vovrcuy /ufJLivig re kcu liiovav i^zs-mycu , }'fO 

7rcivro6iv il/MfJLivm* Si Souwrcu ov k. iQiXifa^i > 
XfivclfjLivt^ rov cL^i^oy durH^ioiv TrcL^ionc^v . 

A^*^ ifJL^zsrtjg kcu rMi» dycL^oL ivn^^vjcu 
l%6vig 9 Hg dfjUcLg KiK?^TKOfJLiv *- iJf d?,iy^a't. 
ii?s,^imvy fiSvcu Si KeLroLvricL Sfi^iocnvreu^ f^f 

roug fJLiv d^uvfon^v S-vwoov SifJLcbg^ d[jt0i Jk TO^Kig 
d(o?J>l%fcu». S^cLfiiig. Si iuo^ ^ofJLou A^Qof oSovrtg 
i^ct m^P^iKcta-L , ro kcu fitycL. StcLfjo-^^ i^^a-tv» 
;iii KanreLtsflfiararnarw u^an^loMV i^ynr^^ce^^ 
iOre ya^ dS^a-o^anv drzsroamroVf om di^ dXtsm {£0 
ii}\.(pivo^v dyi?^g » cuJ^ clS^ocu ci?hjoii¥ ctXtiMt, 
^vff uV dfyi?ufig: ^arog aarrstrogr ug iv iSa-ou 
^i?i^ovreu Trojl fii^Aov d6etfj£iig:t ooar em ^gyov/ 
SvTfjLiViodv Qrvvovng: d^fjiot. dar^i^^. 
AA^is ^l fivyivii(^ v^cLvnoooS\(^ ofjLi?^ f6f 

v^oira fJLiv iK dMyet^ fJLi\cLj\^ia-a:vlcur aTStJlta?^ 
d^dySf(V i^my fJLixoHKta SouTa KiX?i(retg . 
dXtC on fjnv TroXifJLow 7ri^i<rvitoda-i. ^aJiafyig: 
TremoSavy dfi,<pi St fjnv ^0®^f4^ya nwO^a-o^vleu % 
i^ ron oi kou fio%9og v-zsra (p^iva Svnrou. it^ * -570 

tyvft» (fl cuzsvv o?dS^v d^sFH^ioig tvi. f4.Sv(^ 
i^6t)g SvarfjLtvitara-L , wovog J\^ dvarpaivijeu d?j(Sjg^ 
mf/Ltw ya^ ^^uara-f^ov do?jUig, dfJtiptxy^Mrou, A A I E T T I K n N B. IO7 

SiX^lvog fjLi/iiicra-i9 fiiffv ivi^croLv o^ovrcov * 

'preurrfj H ^^W«> JMM ut^iss-o^ ifJt/m<PvetTt , 5-75' 

m^cu /jLiv Ki<Peb/Sjs S^^cLyfjLiveUy cu Si ymiooy 

yXcujKSv 9 eti Jl etvr^Ttv iv) '7f\i^ytxr<rw txov\eu • ^ 

7ro7h.cu J\^ iv XetyoWTTi yiwv Tni^ctvro Sot/poivfiv 

klfh^eu J[ dK^rdrnv i^v f Aov * ^xa J^ v^s^m^h 

Vfiivv * cu J\^ cLf vsFt^ vzrt^ vc^oio vifMvrcu • 58® 

k?isxu ^l iK Xe0itj$ , ai J^ avx^vog ifco^tjvfeu . 

ctAJTct^ TremoiOitn Tn^i^zFXffdfjg KetfJLctTom 

TtovTov i^sFcuyiiui ^(Paxi^M ii ol tviov o^x6u 

fjLcuvofjLiVfi x^ioS&if ^MytSei Si ol irof cLvifj* 

TrdvTfi it B-^eicKH » TuiX i^Jtrpijcu cLK^nck Svc^v , 5 8 T 

STfltCpAct^V oSvV1}Tl • XuS^?^ / Jl ioiKcig 

cLXt^Tt fJLiv fia^ xSfML Smr^ixH rivrt A«/A0(;|/ , 
<t^re ^ ig vicLnnv (pi^eu j8pJ%« , TToXt^cLKi S] el/^fjLfjg 
d(Pgov v^SFt^^^KOiv Wfctrarcb^iTau > u i fJLiStifi 
ia-fjLog v7n^<PicLXbiv wroim B^fcLrvg . €u ^ d^cLToi f^O 
a Ti (iifig fjL%6i£Tw, ifJLcig it oi ifJfrniOvcun, 
Kcti ol SvofJLivtf Tf fJticLV ivv}i(ri kiMx^ov^ 
ctvTig ^ tivi^oATKJoni avv tlcL?\joi ata-er^frw 
iPocofJLtveu . ^ctifig xt vtov rt^ Evvo<nycLi^ 
TiKJtS-cu iiX^pm fJLtfJLsyfiivov ^J^ dfJLitjenv • jr^f 

cSeSk yd^ d^cbht^ |vw%9 irvsrii^cu oSqvtuv. 
aog Jl oTctv Ifprnf m^vfjtiixa^^s t^atog d^vtTTcav 
"ciSctXtovy ra TroXt^ov dvcL^&m tvSoQtv cufjLct 
imfjLtrcu > At^ re yovctg xjvctvox^oet ^SfJtvfig 
i^mrd ru^fjLtvoio Kctrd x^og i<ri(i^ ffoo 

Setivo^B^cu fJtJtXci» cufjLct • rd J^ ctvriKeiL yv^OiUvrot 
xvgrSTcU9 KcLi ^,v6^v i^tAKtrcu y iefl dvifi<nv , 
tla-cK&v cuftiJoct^ (fid^ov TTorov cLv i§v<rctnet 
iK X^^^ ctvroKv/d^ct TrtTif fjtt^v^i&iv ofJtoMr* 
cig dfJtieug i tt^^ X'^^ fi^ivi^, tlcoKt trelfKct €o^ 
XM^» ^V ^or tfJLcLpl/cw, ti^zro ^ofjtct Scur^tva-covlcu n 
€l?iC oTt fjuv t^oAAsta^^/v» eu^cmmic^ ii yrivom' 

O a log o n n I A N o r 

Xfi^ofitva* Xfvi^ Jl elfiicui dvet^ewiTcu etTfi. 

ou [4,iv yai^ Oivyaa-iv , o ^ Hots-^ JCf(wt/^i», 610 

tihfJi^ivog ^f^rijp* Ju^J?%€i*, ttolvt diut^vvH 

^cc^ZFJctiv ifjLfJLtvMg 9 KCLTct cfl cu/jLCLn TTorrov i^Set 

aixf^^^^ yiyvi^o^ii 'jraScav J^ ciwtTia-ecjo AoJGi^. 

aSi KCC4 iv ^Xoxouriv g%« (PctTig dy^i/rfi^m 

B^cMg vm^icb^g t?^<Pov Ti^i^a^ouzsyutS^cu 6lf 

dy^o/jLivng . ol fjtiv yct^ i^zrciiy^v y&njia^a^i 

cei^Kctg dpct^ct^crt » Kcti d^ix^^^ ^ovoia 

S-i^fiov ict^ ^.a/sfjaa-iv * o J^ dcj(a)^cav , oJuv^i 

fiifo^X/^gi «Ao^o"! ^^'zrAeo^ carei/i^a-iv , 

€thSjOT iTsr dy^imv oPioov StcfZFctTisMTcu ctK^^ 6iO 

«i Je fjtm i Ae/^zD-^o-^y , d%i ii ol ifyvg iTorovTcu 

iOfjLfi^reti, ^caov ii ihetfTctfjLiovTig oSia^i 

ftvov dTito^i^a-i , TTct^^ S-ctvctTOio Ktj^Teu » 

ieuTct Ki}\jeuvoTctTffV Ti Kcti d\yi<tfpf Troviomg^ 

dXs! fjTOi S-cSig fJtiv dvct^iig hti» in^ctv 62 f 

TToivfiv f iK ^l iyiActa-a-av i^zari (pSifjtivoig iXcti^ouri» * 

B-a^a-ctXicu J^ dfjticu Tetx^ Kum^at iff^ia-etno. 

AiX<pivci)v kcIkuvo TTUVi^oxov \^yov dKHUV 
^ycta^ctfjtfiv . Totg ^' ^t etv oAiQ^iog ifyvg liufrcu 
vSa-og dTct^fl^i§9 TkigJ\^ i /^iv y dXt^ i^Ufia-ct^ 6i<y 

Ti^fjut ^ia • TTihetyog ii Kcti iv^ct ^ka /dfjtvfig^ 
(PivyovTig K^oia-iv i^zr cuyui^aia-iv iKtXa-ctv , 
tv6' d^zro^zsrvua/ri , kcu i^sr) x^ov) fJtoT^ct» fAdvro» 
c<P^ Ttg fi fjui^oTffodv Ufov T^ox^ Ima-iycttH 
x^fjtivov ctliiareuTO^i X^9 ^ ^**^^ 'd^m Ket/<u\^oti, g^ 
fjtvfia-etfJiAv®^, (PiXoTffTOf ivfiiog^ ife kcu ojvt^' 
fifcta-a-ofjtivfi -^ctfjLctdom iifJtctg Kpi^^jm B-djSjourcrc^^ 
fjUfiSi Ti^ iivct?\jcav ia-iSoi vixuv nYnrfi^» 
fJUf^ Ttg dxiifiivca in^ iv\ x^) XM&fa-ajcro 

ivTfJtiViCaV * dfiT^ ii KCU oX^VfJtiVOia-iV OTSTfliiji S4Q 

Koi K^Tog^ iJl f^^x^m iw K?^g iii B-advxH^ AAIETTIKaN B. 169 

<Pi^(cfitV TT^ifTUTOV T€ AkcUOTCLTOV T€ vifjflCb , 

fjLivet ycL^ Ki^^ig ivffHg iS' ofjLo^Pv/^jov, 

irn Tiv d?iioifig ymijg ctrds-o TfjfjLcuvnTiv f 64^ 

:ih TtoTt ypcLviiO^iv viffo ^of^^ct cct^Kog iia^S^g, 

^Si (pov^ Xctwjaa-iv * dwfifjLoavv!} Si vifMvrcu 

cufJLCLTog €txi^y\oi Kcu uauii$i%g f dyvdyiv^Aco, 

(pt^Qonai Jl ff 'x/^^cv ciAog fAAiiovy fii ku) avTffV 

lAuv, dX^Miv Ti itfjutg ^rgj «A/;gfA«^a*i • ^yo 

TnviKeb Kctinv tyjaa-i fjLiT Ix^vai TifJLmv alSoi. 

i yCL^ Ttg KUV0e)¥ VtOfOV TOKOV > olet Kah CL?k6iV 9 

o-iviTcUt dfio^ctym Jlg /3«?i/ dviXMTiv ieWiwy, 
dg cLiii fjLiTcif TTcuri S(Kfjg -TTfio^fiicL ujiixmA., .. .* 

aJoiiig * TravTfi ii yt^cua-fmv if^TO TifjLfjv. 6^^ 

oi Jl ci,?^i fjLcLXcL TTcLVTig o?j6^iOi cixt^ji^joiasv 

i^XOVTCU 9 TO KCLi If^OT ia-O^^l^iCU V^STVMOVTCLg 

iTiSjo-zs-oLg , d)iC cl^cl Tolat kcu ofMfjLctlct KcLi voog cLkf 

iy^fia-a-ei Tcu/uvTarvog • emi T^fjLina-L fiiv «iei 

(pi^i^av dvTioaiVTCL» x^ifeiOTi^ng J^ oP^iKnai . €60 

fjLHvov Jl i^woTi (pctoiV cc^cL x»i<pctg cl^rzsrcL^nig 

iig cty^ ma^ietv diarcL/JvjrKcl^Gy» dXt^Tr^ v-zirm 

ivwx^ov KoiP^ia-w vis-cLi KUfdfjLSa^iv icujetv. 

OV fJLiVTOi TO^ B-OAJfJLCL SiXJfpf d^ZSTCtVivSi B^OL/^jOUta^f^ 

veuiToLetv • i ycL^ tl ifclXou Tr^iaSet^ S^icuaf-' 66^ 

ih fJLiTCL S-VffTola-iV iXi BfCVOV • d?Sl<d KJ^ifJL^ 

iva-Ki/sjoL^Oiy KcLi S-^^g Afng 9 (pSia-ifjLS^Tog Anf , 
jjLcuoL T i^ix^ctv^cav TToMfjLCiv Efig d/syiffiSos^f^f 
tCpMyov nfAi^ioiv SeiAov yivog ' iii Ti Sii^av 

XiK^ifJLiVCU TTO/Uig fJLHfO^ZTCSV iCCLVt dX^CL MOVTOSV 6^0 

ctivoTi^i mjfyag t nvTiixiag ^Si fjLiP^cLS^ 

Vffifg T ddcLvdTcov ivoiSicLg cufjLcLu ^onm 

xeuzsyw r cLtdcLXoiVTL KcLTiivtm U<pcug-oia* 

tia-oKi fouofA^iVffv yi»i»iv un^ei^ IL^vioiVy 

v/JLiv Jl AiviciSifi-iv i^zs^iTgcLWi ycuav dvou^ag., Sj^ 

3 112 OnniANOT 

XvS^a i^vSiOGixn TvOctovim ciK<i}\y(7m . 2f 

Efftiut xAuroovAs» J^e J^ V^oxov IAclcdcovJcu 
ixfivZo^oi ' T^ Kcu <n (Tvv dy^ioi^iv dvcccg 

ScLifMa-iVi iuifl^iO fJLWOt, Khi^ i^X^^flCU OifMfi . 

n^Tct [jLiv ci(rsrcL?iifi'i SifMg kcu yvlcu TrcL^iifj 
d/A^<PoTfgov Kcu K^vrva kcu uXKifM , fJLrji Ti ^fiv 30 

mOVCC^ fAflTi Ti (TCtfKi XiASiflfJiiVCL . Sfl yUf dvUjloi 

7roXS,ciKi fjuv K^ari^Ta-iv dvi/jcofJLivo^a^i futx^^ 
Ix^va-iv, ol^ vTsri^TS^Aov ivi (Q-ivog > ila-oK&f a/.fJLfjg 
fJLifTfog iv dfKOiVtfa-iv ihia-aofjuivoi SovioavTou * 
XH^ J\, i^ 'TriT^g re B-ooCv , 'XiT^v r djvo^^^rou 3 j* 

ffli^iug' X^Oi ^i TTOVif (iviiOiO rcL9iVT@^ 

fifjL^cL ^iix^f^a^ou iohjLX^v TTo^v, ig Ti licL6i<rco 
SvvcUf Kcu fjLif^vovTcL fJLiT oi^fJLoLaiv » fig eW^ ycLif^g 9 
Srfivv&tv i^Oiai Trovivf^ivov » oJg ivi TTovrca 
kvi^ d^kivaori ra\ct/P(>oveL SvfjLov ixovng . 40 

y^X^v Jl da^TS-cL/jtvg iroKxm-OAimaKog ih vofifioov 

Ufl * i^ZFii fJLCLXcL TTO^CL KOU UioKcL fJUfiX^^VOCaVTCU 

IX^vig ifKv^a-ctVTig dvcoiq-oio-i ^oXoiai" 

rohfJLfiHg ii fjLuKi^ru kcu ur^ofJLog > riSi aao^P^v 

iifj, fjLfi^l v^arvi^ (piMoi ko^ov' o|u ^i Mvaa^oi ' 4J 

iyftia-acov Kfct^ii) n kou ofJtfJLcLO-i 7rtsf\afjLivoiaiiv 

€C/ Si (PifOi KCLi %€Tf6(« LiOg > KCLi Si^^UiV OO^ 

Xii^iH" IfjLii^oi Si TTovoovt i^uoi ^i B-oLKuaayig ^ 
tiii ya^ ivdy^g n kcu E^fjLiia (pi\(^ Ufi . 

€>9i^ ^l ia^ififi fjLiv Q-Tsrco^iv^a^iv iv oo^cug 50 

KCL^i^yfl TiAidH > Ku) iooT^po^og €vr dvariX^j} • 
XUftan Jl i^iXiOio &oXoug dfjLU KiSvafJLivifTL 

ri^^Ui ' irUV J\ fifJLU^ iv itct^i TflMSoOOVTi 

ay^Uig yruvroii^a-iv o^PiXKircUt VM^ cfzsrctmg 

tXtiO^ig ijioviaaiv iOi^iOi ipyvfSi yaifig ^% 

l/xovrcu TUtioov n fJLoya» iiy^ r d0^iirfig. 

Alii Jl ilg UVifJLOV TTWsfloUVifJLi» f Of KJOf Ufja'!» 

q^zTi^» iviiioovi /JLctP^Mt^v oAa KS^a kvKJi^v • AAIETTIICnN r. llj 

^cfJ^oag yap r^v/A^Siicri KcCi ix^ctifncriy ctffTctg 

ivnQau Jl dvifica 7n^iSt^i@^ 'l<^aTou ay^y\. 

Trctvrtg <J)B Trvoi^craf ivanieL kclI fodi^i<n 

7r?^Tig eiXog Svvacny, i^uru cr^ia-ty u^Si KiMvi@^ 

fv}iri^fl ^iixa^tv iiff jovct^ , it^ visr dvccfKfjg 

i^^omii fiTff^^iv iXcuivofjLivoi fjLoyin^ny, ^t^ 

dT^ d^ivg <ri)i^oiro'9 Xivov TTVOi^cri TrirccTcag 

ii^iov» ig fio^ivfv fiiv » i^zFfff vorog vy^ov df^Ti»* 

ig yorifiy Si 3'ci,Aacr&'euf % i^ZFHyoiiiva (io^iaa* 

tv^a ^l WafjLivoio» yror) ^it>v^io KiMx^a* 

^?^V ^ ^^^ ^i^fog ^o^ioi a-KaPog. uSi ya^ itrfjLo) 70 

aa^wiroi dvryia-i^cri , Koi ivQoh@^ io-a-irou ay^, 

TiT^axet Jl ilvaXifjg S-fi^yo/jLoy icp^cta-a-avjo 
IX^vQoXoi. KOi Toi fjL^v iw* dfKi^^oia-i yavvv\cw 
rav Jl Oi fJLiv SovaKio-a-iy dva^^jafJLivoi JisAi^oiff-iif 
i^pLifjv 'iTsr^eiov ivTsrXoKov dy^ooararaa^iy* 7y 

ol J\^ avroBg S-cofjLifya ?sj!yo^^o(poy iK 'Tra^.afjLaay 
Sfio-afJLivoi TrifjL^aa-iy' Jlij KaUroari yiyfiQ^s 
il TroidjafKi^r^oia-iv dya^ireu o^fiif^ari, 
SiK^va ^l avT a^ota^i fMiX^t TrAiov ivrvviSa^ » 
rm ra fJLiv dfi<piQXri<r^ay ra ii yfi<Poi KaKiovru^ 9 %f> 
ydfyafia t , ij^' vrffaxj^ Trififfyiig, if<?g ray^vcu* 
€cX^a St KiKhna-Kna-i Ka?wfjLfidlay arvy Si a^ayifycug 
Tri^ag, kcl) a^cu^vag ofJLS » a-K$Xioy n iravay^" 
/jLv^ia Jl a\oXa roia So?^ffa(Pim Xiva koX^ss-cav. 
aJ^oi Jl av Kv^roia-iy i^zsr) (p^va fJLdT^y iXHTiy %f 

xvpoigy tu xvaja-a^ovjcLg iag fjv(p^ay dvcLKJag 
^vK»i?^g' fieua Si Trovca fjLiya Ki^(^ oTSTfiSil.^ 
uXKoi Jl iia^ai rawyhj^xpi r^icLivif 
^TJt^carag , iK x^^^'^^ » ^^^ ^^ viogyoog i6i?\^i, 
r£y Travrooy Ka) fJLir^ov oa-ov Ka) Koa-fjLov iKO^a 93 

drgvcicagia^aa^iyy oa^oi raSi riKJcuvoyTcu . 

I%flt/<r* Jl iK a^^a fjLSvov irsr d?^ffXota-i vorifJLa 
TTVKVoy i^y, Kai fMJng imK?^^<^y dXt^a Ka) avr^ 

p ii4 o n n I A iT o r 

xett (pvyov df)U^§m rt (ilctg , Auyoyug n TriAmy^m t 9f 
if^ ivi^OfJLim, TTct^oL Si (p^ivetg €^gcC[4,ov dvi^aiy, 
jSirA^ vtKiia-ctvng , ctxog cf^ d^iva-t ymvro . 

K6T^i)ff f«V 7rMKl^(riv iv cifKclvvia-i Xivoio 
iXKO[jLiv@^, JflAflv KTi m^SiiOf^oy i^yvoifi(riv . 

VaI^^ (T cUaQ^0^K6i9 J^,lAttJfjLiV@^VricLTOg CLKfify 100 

i^fifJTcu, (i^^g Si truoi^fovot ^k ifMTfjn. 

m^cLKi ycLf fiTar^ci Kcii vfatra^ TUCf/^cLlct OdsMV 

f¥\iSi6ig v^SFtfoiXro » kol) e|if Au|g fiofoio . 

ii.jr oy dvoffJitiSug tt^tov ^oAov , avTig iXuB'^ lOJ 

ig (ifO^Vy :iK iT iW^Ct (i^CL^iTCU» iS^ dvQ^kiHy 

dxwfJLivog * wiifif ^t fJUifS&iv d^zro^cLviTcu offjb^g,.. 
dg <r irg ng Viga-caTreP^KfjSu ^fjfov dXvcovy 
fl&j MuBtov lifJLctf ofOifJiAV©^ ifyv&i TroTfJLH y 

VTfSiTOt fJLlV ifJLUfOdV Tt KOU hfA/iv(^ filOTOlO- l IQ. 

' :jravTJOt fjta/C Ifjrfjfc^v l^icra-tlcu , eo-a-a k^Xovtou 
p€^«v • dy^ oT€ m^g i^zsrtK^aTiiitrtv a^pviclot 
ctiSog , lix 0^' i^^^Ta fjuihei ^ia , cs&^ct Totj^>v(^ug,. 
TmTcu i^zrtTgfi^ctg B-avaTca KiKa/PtjoTa yvlct' 
e^ a^a KouKi^fivg: iSetfi,Ti>\jog oiov iKavH^, 1^1% 

KilTOU h TrfO^STiOruV i fJUfJLVOiV fJLO^OV dyfivTfj^og:. 

MvfAivcu S'* on Kiv 'TTOT ivif7srKf{ifMi<rk hivoiTij^, 

Sl^OfXiXOU (i^OXOV iVfVV iv k^KSi SlViVOVTai.9 

ri Si iMiySfjVy o^ictiv vofjLoVy o^fjLfjSua^cu.,, 

^d(rat oXuBfj^wt Sii^i^ixrov fjLi^dio^oH. 120^^ 

Ao£^a} Si 7f\ifvyi<r(ri.Sta '<\jafJLa£oto Xaxvivecg, 
^odfov , oa^oy Si^et&cu iov SifJLotg, ijut ig ivvi^v. 
iK?iivdfj . Koi To) fJLiv i^ziT fiiovotg. KarayiiTM 
SiKJvov da^a?\jnig' o ^l IXvi KUfJU^(^ axsTCAg: 
da^ouriot^g ^Aif|e, kou iK^vyav dfwuv oMS^k. VJ^ 

Tolct Si Tix^ta^H Koi fjLOffJLv^og.y atJT ouf fV ay^ 
^jfoLa-aifrou Tr.f&sria-m , o &i Svircu iv ^ltotfjLa^ia^^ 
2^e£t^eL^ Jl^ dfKif^, vmug. ivKAfjmioi. ^*i}iM:» AAIETTIKflN T. Ilf 

u-J/o^* dvetAoaotrKmv Xi0a}^v ei^fJX^^ i^l^et 

avT^ iv o^fJUT} fii&9jfjLivog , o<p£ee, ol gAx@« :i3o 

ti/pjTi^ov ri yiVTjTUi , W dfxJ^r^oio Ovyiftn . 

ToioL Keti o^xvvoi fuyeeJmriig iO^M-ccbvro . 
%vrt yctp ei^ei^oda^i yivvv yvetfi^sfjolo ioKoiOt 
fifjL<pet TiTOUVofAivoi vietTfiv JW (iv(ra-ov Uvtou » 
%«f «6 fitet^ofjbivoi Syj^fiTooof • ^y '<:y]^ dvvarooa-iv 1 3 f 

eV ^€ Jov , fl&ur/x' iTsrnTet ko^ S-iiVovng ig iSag 
iiretXfiv ifffj^etVy d^zrtysflvaai J^ dKeaxfiv. 

AXt^ o^srorav Kethroia-i 7ri?<a^i0i df^^ix^^^^ 
Ix^vig , M (iouv n TTiXet ^^Sdroov n ymd^xtf 
ij I3et,rigy fj KOi ovoi>v vodd^ov yivog f iz iSi^^tv 140 
ta-^zneO^ett , ^^etfjuLSoiai S' «ot TrXetjv roufict /B^fcA^K » 
dd^ooi ifJ^et^daa^iy ftoyovS-' d^jeSa^iv idfjKea^* 
TToXtictKi Jl i}fiiiXi&ov drsr dfKi^^io XvSivng . 
?\.eti}^fl^) Jl dfjucu 9 Kcti d^M^zriKig , i,vr ctv iXl^vjcu, 
ivSvg avoA arsrfvina-iv v^aro^pSaSov ^ et^/otSi fiiaa^ffv l4T 
o^fjtifjv vTsr oSia^i ^nrfjtctyov , if e kcu ctKgctg 
Xairag • raviKa r^a-iv ix^OocivaavS' d^iijig 
KcbvAov i^nr dfKiergcj) JoAi;^ft>r€^y, a^Kog oSovJodf. 

Nal fjtfjv KOi va^Kfj a-^fTifov voov iK dTsroXii^zru » 
yr^jfjy^ dviet^a^a • rncuvofJLiwj J^ oSvvijTiv, IJ^ 

e^fjti^ Aayovetg ^^^oa^va^a^lcu • ahl/a J^g ^ %*frif5 
iTs-^zFiifjg SovaKog n ^a^fafjt&ff ig B'^ dAiij^ 
^i^jTiffjv ta-Kffy^i (pi^wfjtov Ix^vog <tAy@^' 
^oXt^aKi <r iK yraAafiffg Ket?^fJtog <pvyiv» oTrXa n Sfjpjg» 
rolog yaq K^^aTSt^g ivi^ercu avriKa ;g«f/. I^f 

Hftzs-icu av ToiifTi fo^joP^a-vvifa-i fjti?\jovrcu . 
Wi rig iv fivjKo^a-i d-oXt^ Kiivifa-i Tn^zs-fjyoig 
xucufiog, Tria-ayjg S^vo0i^oori§og » dx^vog vy^fjg 
(pccQ/JLaiuv dTS-^orio^zfjov , n aCpia-iv a?.Ket( oXiSga 
ivTQt<Piicu. rdg «T ivr av 6A9 (PoSog, avriKot Kiiva itfO 
i^vcuctg faSafiifyctg dvfjfjtiauv , dfjtp) Je n-ovrn 
Tratyra Tri^i^ ifiiijvi KOi ^fjtd?Juvi KiMvSa 
ItC/us dxAvoetg , dvct J^ ir^cmi TrSurew ots^omfi^ * 

p % 116^ o n n I A N o r 

ffliMc^gf Kcu (pciTcty Kctiii^zroSi (pi^n^ovixivif^ I6f 
reiig cf^ tTcc TiX^^^^ ^^ iii(o(PoLTcc yivi^Xa , 
TiviiSig • i$' a(cL T^Ck fJnKctg S-oAog y cl^ v^zrt^ivSrg 

ivT^icpiTOU , /JL^TiV h TTCtVilKiP^OV ivTVVOVTCU • 

Toioig lAiv (^goviiiTi vovifActtnv * cl?^oC.. km ifju^r.g 
^XSvkTcu TTVKiv^s-iv itsr^^oavvAig. d^jr^ct^i^. 170 

raf fJiiv Sfi m^xcyia-ariy iv ijAiCfltTOiff-i S-iovjag, 
ffnSioog ipjnoriv ' tTS-u (r^i<riv ^i vorjficL 
woiKiXov. fi^fi ycc§ Tig iTsrio^ziroLa^i Kct) K^ckfivovn.^ 
yvfjcvoig r cLfKi^r^oKnv iXodv 7ri^ctyo<r.po^ov ix^vy . 
Q(r(roi Jl ctv.yaifig d^ipciog afxi vifJLovreu „ 17^ 

Toltnv^/l o^vTi^og TriMrctk i/o@^, d?i^ kcu ccutSv 
(ietioi fJLiv Kce^la-iv d.(PctuooTi^cug i^oifrcu.r 
nvSiiog if S-va-ctvoigy ii Kot^Kivea dfJt<piX^^ovng $. 
xctfKivaa^i T o?^yi}a'i.y Koti ii K^iag dXfJLv^ov aTsfjoig , 
TT^T^eufiugB-* iXfMO-ty Kcti f\i roi dfxji Tfagiifi, , 180 
Ix^voiif ' liaiiis cfl iTsr) fni^oa-iy oisrXi^oiO . 
iih^voig ya^ fia^mrri/g iTJFiO^^zrivS^a-iv oXid(ov.. 
j} ya^ dii TrXciJGov tri^hov ytvog vy^a B-iovrctiV^ 
d-vvvov fJtiv KO^aKtyog ayet , Actl^gaKa Si Ka^ig 
TFia^ifl- x^^^(^ ^^ <piMv Cdy^oion iiXir^av* l.g^ 

xa\ (iooKig <rvvoSovri , kou lisar^zs-a^ota^iv 'inP^^oi • 
r^iy\fl J\^ 6^0ov iTxrs^pvi, Ka\ iarzsraa-i KiffiSa m^Kfi* 
ficuviSi ii x^^^"^^^^ dvi?\xiTai' avrd^ dviy^oti 
fjtv^voi fjLira a^aoKag i^zsntyofjLivcu Oo^iovrctL. 
vr^hm-oSoov oa-c-oi Si Sifiag Tri^ifJLir^ov ix^a^i.» 19Q 

V-vvvo) f^iv Kfiyhsx^vg iaivirat , avrd^ ovia-KOig 
«fxt/v^, AetSffltJCflt Jl iTsf dvSi^ oTffXi^oio^ 
'i^rs-a^ov |f(p/j), y?s,avKco c/j] iTffi Ki^^ia TrUfotg^ 
a^ca Jl d?^oifiv yivi^v iwiTixvcl^oio , 
Kfia-a-ovt x^?^T^(^v* iTarH» fjutha Trdvng tariv. 19 j; 

a?i^Aotg. Oo^Sinr (pi^ , Kot A/%p(^ oXi6^. 
oHg iSiv Xifjto^io KaKdinoov , iSi (ia^fig 
y^^S^r h.KfOfriei fiiv iy dv6^Mmw diarfiyfig,,: AAIETTIKaN F. II7 

Kcti ^fltAcarfj ^ia^oivct, a-vvi^ikQg , if isrorg icLTfJtm^ 
hri&eiMivfi y '7rQ?i<^^ Si 7rcc^cur0fjAatrc(, voaia. 20Q 

tlg arff¥ ivtfjm ku) ai^ictf ifKOfTi^tja-i' 
yu^fjf <5*€ S^n^a^a^k koli i^^zsv^^a^iv cLva^THr 
fl^^i^S T Ayi/^a^i , To Si TrXiov iv vi^zsroSia-a-i. 
Kct^os €;g« • K^ivoig yct^ dii [Mo^og e-arAE^o yct^fif.. 

mSucqv ii, TT^ciTc^ Trifi^^ct ^ivdio S^fippf ir 2Q$ 

o^ iifjLiTiafig i§acuSi@^ ivrvvovTM 
TrctT^g iwuiTfjfig v^zsn^ J^cL^fj^ovog ccK^t; 
oa-a-oi S-* Ei^fUicta ^oAiv» vctua^ucXvTOV cc^ 

Ka^VKtOV VOUaa^l , Ku\ cifJL<Dt(VT9JV E^ii&ctv,. 

wiT^etg fjbiv Kniwag TiKfUu^iTcti ifyvQi ycufjg. 2i« 

'iSpig dvfjf , Oiifa^iv v^zsr' dvSiai ctvXi^ovTcu-f 

dvT^oCpuilg i KJtvdfJLcoa'i.iiotpfaiyctg S-ctfUia-a^i' 

A<fi ^l dvoL^ar^sj^a-ctg mvcuudv i^ifix^^ nvx^ 

SirsFov i^zrtK^oTicoy Traraya J^ iTs-ili^iTcu nTOf 

dvSncov ' KcLi 7r>i rtg cuii^fctfJLiv cLVTtKct /dfMfig, 21 f^ 

Tra^cuvQiv ctKaTcv rt Ka) dvifa • toJ J^ of iTolfjLag 

TrifKog au^vg if^tv iv otSftaartVi fj KofaKtvag. 

da^aXjkivg y Trfarrfjg hfiycav ^Wfiia (pofGj^* 

avTUf oy dfisrdyifiv KiXfi^ffifjLiv®^ iiAawtvct^H 

itcka (piAfjv , (raivH re SoKo<pfova Syfffrrifa^ 92# 

«V ^i (pi/^o^voio fJL%T dvifog oaua laha-H 

KkHvog dvfjf ff ;t«poc iv ifyfjtcta-i» ij6. voW, 

da^aa^icog J^ fJLtv il^iv i^Pi^rtay^ %v Si i ^c^fotg., ^ 

iv Si fjLiv ^iKa^ss-ivaig re (pth.o^foavvaig. r dyeutsa^. 

TravToiatg' dfjtOoi Si yiyfj^oTig df/L<p\ Tfcmi^ 2355 

Tifzs-ovrai Kff^rnff^ dfjLOiQcuoig SiTffanTa-av^' 

m fjLiv cta^zs^aXiisjg KixuffifJtivog iArsrcoff^a^t' / 

fjL€iStdai iii^zs-votg iiviotg. iTa-tTigrzs-iTat Ix^vg,^ 

iv6iv iTffnff fiiv aiiv i^srfjfjLaTi^^ TroTi TriTffiv 

^iT^iTati i</l dvifia-iv iov ttovov y iJ^ dTitoMiTsru 230* 

Sdh-aOif^V' ol ^l cturiK cU^iig df44>ayifOkTcu 

SatTVfJLovii KctTct xoijfov , ire Kkf(^f^ dyovjog.^ 

odA Jjfe. TKMOiVifra-iv iTOifjLOTifOtg' re 7rafi()(j£t iiS o n n I A N o r 

(Po^tjv dfwaAiffv * iM a<pmv «^,e« xiXivSap 

jiJl et?hoi x^SfuSv^g m (p^iTiVf elXt^d fUviVTH %iS 

uvtS SfiivvaTiv^ ctTi (y^adfioict vofxrim 

•Trmct xeifXfi^ioiTtv iv fifJbua^tv eLvP^^ovreu » 

:iJl o/uyov (rriKolo XthU40i^iveL Tr^vii^cu. 

.«; J[ OT itretA^cu^i» dei^fJLtvffv d^sro %€f« 

.^trm^Xl^fiiVfiv T ihoLTcug eLZctjovT^^poVj etvTOcet veivjfiS %jy^ 

i^oi KetfxaXocovTig v^mt^ kheL Swwovng 

IfjLifo&f TreLl^Cif xeu dvTtoo^t TiAfiW). 

^g Jl o^zroT d^ainv^frin <P%^ei )6oViv l^cL^JixoiTL 

fiflTfi^y iiup,vS Zi<Pv^ yrfoolcLlyiAI^ o^vtg y 

^l Jl d^zsreLAov Tgv^ovng iTarth^tTK^Tj KeLXttf £4f 

yf}6oirv¥oi TTi^) /JLijTft, Ku) IfjLUfovTig ii^aSijg 

XiiXog dvet^uTcraaHV 9 efsrcev Jl i^ssri SSfieL XiknfiC&f 

uv^^og ^moSoKOio hiycL KXd^ci viOTcrolg * 

^g oiye S-^^sflij^^ ivcLVTiov i^ofjnvoio 

yfjSoa-vvoiS-^TKi^Tif ;te(»oiTi;'sriOV ^' aw xtxAw^ 2Jf# 

TK^ Jl cL^ivg ^^odfJLiynv i^zreLtnrvTi^Ti hiTS-cLivaxvt . 

Xei^i T iTarir^cLvoiv i %«fOff t d^^o Soo^cl TiTCLivcov^ 

^^fivvei ^iXov wTOf • eL<peLg Si oi , ^vt cLVUKfi > 

vriiSovTcUy kcl) x^§og oTn; viva-ea fjcvooTsn^ 

fiu(pcL iutiff-a-aa-iv * o J[ i^oji vfiog o^sruB^iv» aj^ 

aXS.oTi Si Tr^oa-aco > ^on Si %iSov i^^zs^ii^oio 

WifjL*Sr€i Si^lTi^V * TiJ^ J^ C^JiCU fiVTi TrcuScLg 

dvS§og i^zs-i^p^avvija-i TreLXcuafjLoavvfig dvco x^^ 

Tj kcl) tJ? SvvoVTcLgf iTS-io-KOTsri^ iv6cL KiMvaij^ 

dXtC oTi ol KOfjLiSfjg fJLiv aAig > S-n^ Si fjn^cu > 260 

^ff fcp ToS" o^fjLu^v fiiv dvcL^l^cLf^ivog %€fi Ace4^ 

k^iTcu , dfKi^^a je jSeA®^ K^em^ov t€ B^oov t« 

i^sarXi^Ht kcu r^g fjLiv dTsriT^cLm %«fi KiMvonf 

wcLvrcLg ofjLcog , jf ^dcLV i^v e^jwi^ kcl6' bSoof • 

91 Jl i^m Toj Svv^civ > oiofJLivoi (ioTiV ilvcu . 26^ 

Tcov Jl iveofjLSvov i^etwiy ehrcK^^iloVf iv k iSi^sjTi^ 

SvafJLo^ov 9 v<rcLTioiai Kix^^f^^vov i^ox^ Swarvoig . 

^[Ki^ov fJLtv 0^^ v^zs-iig d/^o^* euJTcLg $Y euTip i A A I E r T r K £1 n: r. ii^ 

S-i^fi^og cuffj^9 c^KUct» i?ifi)v Kcu i^Tsriic^oTsrov i/yffjv^ 2^^ 

Xfi&et Jl civSnoQv aXbiMV xo^ov . u yci^ Uoovrcu 

ij (TfM^ayfjv cUmcri Svray^sogi i?<KQfA£voiO'f 

iKtn ol ro<rcL Sd^^va Tra^ta-aTrcu, ag mv 'Ifwivrcp 

avTig v7sror^*zsrciSyiv 9 d^zsro J^ t^sfjva^av ix^Vf^^^^' 

juti KOf^k^ffV, Kcti x^?^^ iMd^iov^ dT^ xvg Ufi: 27 ff 

t<p6ifJLogi, K^aji^Sg Si ^ffTafAivog fi^tv dvi^ocoi^^' ' 

il Ka) S&JTi^og a}^@^ i^a^srjiiB^ Ka^fjutroio^ 

mSi yctf i 0(ovtovng in» SoXofAfixotvov cuTfjv r 

amo^^iavkvTig ioiKora maivaa-iv^ 

diu J\^ ivT iStAfiS^a» Tra^ia-a^rzu iv^oxo^ *7p^'- 3/80 

A^t cfl l(p6lft(d rt (iii) kou Kagru yvimv 
iFGiSofXivoLi f^iyay d^Kov i^ssr diiSif) oixr?iS^ovTcu^. 
i<piAifiV9 ia-lraTrovivfJtmi* dXt\! ig dKcaK^w 
dfKiq-^a a^ivSaa-h kou tivo^tj fiiocovrcu. ' 

XCLkK^ f/Ltv a^KXfi^o TfTvyfA^ivav , jje ar^^K^n 3fgy 

afKi^^ovmXiTcUi hix^ ^^ yhu^x^vig tx^a-iv 
dfipiSvfMi fJLifa TTUafia XLvoty^opov , dfjL^)) S' af avirci 
jt^Q^aKa ^ovra Traffj/^aa-ccv , iia-^DL Tra^ifj * 
il Si S-cu/ffy rax^ oirig vts-o <fofJLa S-rJKt fAoMSSov, 
JkA(pr/ GV KaMaoriv ' it fi^iQovri ^oA/Colw X^O 

vivGi T > dfKAivoi re Ka^ifi , ^o^ovn ioiKonjg • 
Sct^fjLiy'^ ii K^an^ n kou iv^srXoKog . d^ m iS^ov 
dvSicu iiTcLiovTig dvai^i^oda^k Sa^Mura^ffg » 
a?i\.oig fjbiv fjLiAilcu Korz^g Trovog • avrd^ \y. dx^ 
iK TTgvfjLVfjt d}aivg Sohov dfKvhov ilg dXa TTifjt/zM^ ^Qif 
tjK dvaAvivoov • ol Jl, cmriKa TravTig i^srovrcu^ 
wji T€ , Kai (pixtyovTi SiSbgKong iiKsAov ix^vv* 
o-TsrivSovng fjLsra Scura 7ra^ap6aSov dia^^raarw 
dTh^fl^^o^v* <PcUf\g Kiv i^zsr dvi^a Sffiov diS^a 
y^ar iAoJp^i^etv 7rfi(PoGftfJLi\ov* oi J^d^^a viKfig- Jqq^ 
icB^Afig IfJf^u^^a-iv • a J[ V^oxov ov Kiv 'iSffrcu. 
da^aknvg^ t£ Scura 7ra^i()(ji6iv* avra^o?KaZ^oiJS; 
Sio^co, Xff^mvr SuctSu^a fmi^coijm* ejt^^ brar^o» lao o n n I A N o T 

fjMtgya/Mivm , dv^^og re Kcti ix^^vog i?oco[Ju%vcM . 305 

tS fiiv ycL^ Srivot^Qi n {i^cb%iovig , ifjfe ^eraj-zr* t 

iJjlto/ T , UVXiVmTi Trct^Cta-^V^loi Ti TiVCVTiS 
d?\X^ KVfJLCUViiTi , KU) ^VC^il) TaVVCVTM . 

etVTct^ «y 0^9(^^Aoa)V J^t;i(i7$ tr^o fiMiviTCU 1%^^^ 

eAx&)V ceu ipjovTU, (iuMifjLiv^ ug kXct Svvcu, 310 

^(TsreTias fjLcufMdOdV. ^i KiKXiTcu cCvS^ctg iT4ti^g 

ifA/ZFi^sfletV i/\jCCT1}a-l * SiCOKOfZiVfig Jl dKXTClO f 

MfJLTsrcL/uv iK TT^vfjLVfjg oA@^ eAxeT^ ix^vog c^ftf' 
KAct^^ei Jl o^fJHfj , %«(>off ^l d^ZFoMiGifcu oufjLCt 
jT^fJLiVfig ' Jl ct^ nTi (iot^v fjLiSifia-tv dycivct. 31^ 

cSg Si &VC^ flifJLCtCOTig V^ZSTi^SlCt dvi^iS d^XfjV:, 
CtfJLfJLCtT ('Sr d?KflMlTl TlTCUVOfJLiVCl (iiOOiVTCU 

ihKVTcu , fiwi^tnv o^sri&oOc^cig i^vcvrig ' 

Sfl^CV (fl dfJL(pOTi§Ol KCtfJtUTOOV to-Ct fJLiT^Ct (pi^VTig 

ii^jmicdgikKna-ii Kct) ifJLfjuiviaig igvcvnu ' 320 

ag Tcig, Ix^vfoc?^ Ti kcl) i%5t;i', vux^ c^od^i^ • 

tS fJtiv CtTS-cif^CU , tS ^l i^XifliV IfJLii^OVTCg . 

i fjLiv fJLiv Mhs^aa-iv iv kXyia-iv iy^vig ptl^i 

dvSicUy d?iC iSi^^^a^iV dfjtwifjLiv, iv ^i ol etvTca 

vSiret (iiif x^ifJL^zflnTi y kcu ifiwi^sflaa-iv iKeti-og» 32f 

ct<p^cvig9 iJl ivcfja^etv icv Tii^cvTig iTou^v. 

myhAKi Kcti S-ctifiifyct Ai?^euofjtivci y&fvia^a^ 

ffi^U4 y dfjtfixuvcciiTiv 9 i^sTi) q-jofjtct Tcla^iv etczrhov. 

6;|/e ^i fJLiV XetfJLCtTCa T€ KCU ihKiO-i fJLCX^i^<iVTet 9 

TVXifcug T ii^io-i^i liicdfjtiv@^ ia^cta-iv ctvfi^ • 3 JO 

ii Jl Ct^Ct Ci KU) Tv\6oV VTffii^iTOU» i fJLiV i^ZS-iiTCt 

i^sxva-ei * toIcv yet^ vTsn^ictP^.cv Aivcg etvTco, 
yrcXtsMKi Jl i^^zs-^dQoy uVep j5«%<v 'iTfJtetyi ^ci\]jetg 
c^f^iflVi d^c Jl ^|e Xiwc^v Kivov dy^-niQct. 
T<m Ket) Kebss.ix6vg e;K«b9"eW, lyj^e yewtfAiy 33 f 

e^Kvvoov y oa-a^Ci Ti SifJLctg KfjTciSng otTi^i 
vr^t^VTeu • Tciag Si (i^ctx^ca-iv dy^di&a-cvTeu. 
A?i^g cfl ojv fi^afM^i kou u^fitwivjfo-i Se/^a-ug 

dy^cea^a^ei AAIETTIKnN T. 121 

dy^&ica-et dMiv^' dyu6cg St ol iorxnrcu Ix^vg 
KAv6a^ogy ogTTiT^crtv citiM^zs-g^a-iyiyyiSi. 340 

KV^OV St TtXi^CUO TTi^iS^OlMVi OTJi fA^iyif^OV 

Ttvxoovs ii* c^srotfTOKnv iQtj^ia^tv, vfi AuyoiTi, 

fd/oSag dfJt^&cLhMV* Mv^vi Si ol utroSo^ i^oo» 

ya<TVi^ r iv^vx^^f' SiMet^ Si ol ivSov iviitjg 

i^i/ju7srov i^v^riv» ij xa,^a£oVi Ik Trv^og d^fjLCpoi 34^ 

c^sfJuMiig • Kvicrcvi yet^ i(pt^xiTcu Ix^vug utroi . 

uSt fttv ivTvvag ^AeicJoy JoA^k, ifyv^i TriT^g 

Soxf^ov dfx^mg v(pa/.ov Aoxov' ctvTiKet d^ iSfJun 

Kccvda^ov oT^viet rg> Kcti 'i^iTcu tvSo6i ^v^a, 

^ futKcL S-cb^a-aMog 'jri^uTtfv oJ^oV, dXt\.d rdxno^a 3^0 

Seu(rafjLiv@^ 7rct^vo^T(^ dTanS^afiiv' ivSiv e^zntja 

Ku^ivg fJLiv Kiivoiciv du viOTi^ia Oo^Sriv 

ivTidijcu • TOf Jl cu'i^a Sv<ro^vvfjL@^ ivTog dyiipet 

ya^viq • oM^og J\^ dy^ov dyet o-vvio^cv iTcuoov. 

ilSvi Jl dr^ofCiovTig do)^iig ivSo6i Ku^a 3 jy 

dy^ofjLivoi Trdv fj f/^a^ ivfjfjtivoi » a^i fjLiKa6^oy f 

KJvitrafjLivoi 9 fjLifivatri i KaKnv J^ iv^avTo KaAifiv. 

cog </l c^sror o^^OMiKCiO fJLiT vi'i6iOio fjLi\a6^v 

HTi (rao<P^o(rvvij(ri fjLifjLviXoTig ijAiKig.a^oiy 

KkvfToiTi avTOfJLoAoirif TravvifjLi^oi viyi^i6ov\cu , 360 

ildivi^riv du Kuqovng da-fjfjLavjoio SofjLOio > 

cia viisg dvivjTi %ahi(pqovatg aK^ij^^ fiCvjy 

iK (Jg KaKO<P^o<rvvvig tKiMiv iv^avro TiXivrviv • 

cog Tolg dy^fjLivoiCi yra^cu^iSov 'i^arou arvi. 

flviKc^ ya^ TToThjoiri Ka\ ivM^srag TgActfo)^*! 36"^ 

ifj TOT dwi^ KV^rOiO TTi^) ^OfA^ wZfJLa KaAv^H 

tv d^a§og • rag J^ ivSov iv i^Kii Tri^srjfiarci^ 
v^drio^ Kvooff-covrcLg dviipjciv o;j/€ J^ oM6§ov 
(p^atr&afJLivoi a^ai^n^n > Kal IkSvvcu fjLifjLaccci > 
r^Wwi» ^Jl In Kvprov oft£g ivoiKov iX^(riv. 37^ 

ASfJLOdCi S' i^spi Ku^ov o^srod^ivov o^wPd^ovrcu 
elcvivov, fJLic^roi^ri S iv oXSfjLaTiv iffJLi^ci, 
np6i¥ dva^^dfJLWi ^pifrov /J6ov ivvct^^fjsct . 

a I I22f o n n I A N O T 

^tXt^o) i' ixf^^^^^v ^voo SqXqv * iv Si ol ctlii 

ria-cct^ug eiKlcctng i^i^ag Kai,x^>cotg hla^t. 375 

ToTjp Si Skcuvofitvoitn TriqiT^i^ircu yXctryoiiTirct, 

fiv^ct S-a/iCLca-cLifi y rijg 'IfJLi^®^ Ix^vctg eAx« 

fiuA^gi inScty^gy ?^ix^ov yiv^' olS' dyi^ovrcu 

Kv^ov ('srm^ohovrig , iv ifKoiv^jg n fiivaa-iv . 

aSfMig S' o^ooovrig ta^cd KoiP^io fjiAJXoio jSo 

dy^ofJLivag , T*%fl6 ^amg i^zrl a^iartv cS^iJbfidr,a-ccv 

Sourog ii^^ofJLwor rag S' i Kixov , dX^ v^sfoKi&ov 

ffjiSioog * ol S' ifTi , KcCi lifJLivoi TTif , ix^a-^v 

avrig v^sfvcSvvcu 7rXiK\ov Ao%oi', ct^' in^oia-i 

^fj/jLctja TTOficrvvovrig irsr^ cr^pia^iv iv^ov oMd^v . 385 

cig Si ng iv ^uAo^oio^iV o^i^i^i^ dy^ioorfjg 

S^fl^l 7rayf[v fi^vviv , d^z^fivii (T ivSo6i S-vfjLa 

^a^i Kvvoga^^ipyoou aTS-o fjLfiSicu* rSS^ oSvvi^a-i» 

VX*I^^^ o^f^ySog d^ziro/zir^oSi ru^fjidvoM 

i^X^rcUy. dfjLOlSi. ol <rivircu S^iog' if ^ diaa^a 390 

Tfa^SoL^ig lavdfi n Ka\ ia^crvrcu y, tx^®^ dvrvig 

fjLcuofJLivfi,' rax^S. 1^6 Kdi ivho^.. rov fJLiv iTsrtira. 

v;|/off-' dva^a^u K^Tsrrog SoXog • if ^ iv) (ioS^ca 

ilMHrcu Tgo^zaria-^a-a , fjLiAe^ Si ol ^Kirk Scurogy 

a^a (?)q£» • r^ S^ 'arig vTsriKSvTig i<riv iroIfjLfj., 39^ 

ro7a Ka) aSfjLooig ^«Aoi TraSov > dm St (po^^Gj^. 

TTorfJLov i^^oo^fifia-ayra , Koot aiS®^ ^xjog a<I)vK\oy . 

Yiai fJLiv rig St^ia-a-^a^iv OfjLcog kcu ^^jcfcAic/cri»' ay^v^ 
^^aa^a^ar o*ziroo^iVfiy 9 Ka\ Xa^mv eiAe, Ka)l$vfi 
r^axi^^oovy kju^ov fjuiv v^zsra a^cL^romv v^ppcog ^oOj 

iVTsrayioog ,. (ppjKloov £ o^oScoy indfiKcLJa fjLci^av< 

OJkVU pLvScbMflV iVOoSii, fJLi^i Si KH^g, 

SaKfJor Aaravfjifig €iitavriS(^y fjv Tron. ^cutl 
Trarpog ifcta^a^afJLiVfiv Sva-fifixpiJvov ifyov dvva-a-cu;y 
i/\Aiiv r ig. (p^Aorjf]*:, %pA«j'a.^£j'J7^. ACPfoSirfig* ^o^ 

d?iC on fjLiv Kal StvSfov irsroowuov ipfi^ooa-iv 
cua:a.sTioAVi yoaetri Kcunv cM^pvfircu arffv », 
SfiMfya^L SivofJLiyfj^ KiKJfii. ^ft^iJf * ?fc ivifiiayooih A A I E r T I K a N r. 123 

B^uov i^ZFoifi xv^oy f^tv i(po0fJLi^€i podioiTDf 
oSfjLn ^ cUi\fCL S-cuKcura-ctv iwiS^afJui AH^toira^c^» 410 
iUK?Jl<ncii(r eiyi?\ag Tro^juetiiccg ' ol J^ i^i^arovjcu 
TTvoi^ vfliv/juif St^ovfiiAivoL , ei)M h Kv(r@^, 
irifjLTffKourcu t dy^mri^i <pi§m tvdfifov dfJLOiZf\v. 

TLcL^^ZFou J\^ iKfJMMoig fiiv cUi ^vKga^cn fjLaJ^ck 
ji^ovrcut Kiivif ^6 Kcti dy^eaa^crovTcu iSoiS^, 41J' 

T-A^» f^tv TT^oTt^omv iv fifjLcLtnv elf ha x^(^ 
da^zs-ctX^vg , cuii $% fur oiSfJLoa-i Xcictg %ari 
XtQfJLoicLg f d^l/ctfju»®^ 7ri(i ^km rfiMioMVTce, 
dXs! ori Sfi 7rifJLiif\fi fiiv tSif tto^mv U^iyivucL , 
a-dx^za-cu /[ dy^ofjtfvcu Kiiivov iro^v dfi^mfJLuv\cu , 420 
rfifJLog iwivrvvci kv^h Jo Aof * iv ii oi ua-o^ 
(pvKio-tv ilXofjLivag ^MLg lictM» > dfl^i Si TToict/g 
iiVcL^IoLg ^oftiouriv iifia^ctro » r^a^i yctwvrcu 
crcth^uFou r\ ^J^ oa^a^oi (ioTcmi^ayoi Ix^i^ cL?^oi, 
oi roT dy€t(0fJU¥0i mictg ^ccyov * ojurcLf i^zrujct 42 f 

i^ f^X^^ ^^X^^^^ • ^ ^ fltJTiic* KV^OV dvi?J(JH 

fifjL<pcL fjLiTcvsar^iua^ctg 9 a^iy^ ii oi ctwrcu t^yoVf 
dvS^ota^i r dOQopyoiO-i Kcti da-fjLcb^yoig iXctrifTi. 
Tiyfi yctf TTctaifa-iv o^iXa-ifjLog fzrAgro S^nfcug, 
i^ox^ ^i sV a^dXmfa-t» , imi fJLotKot r^a-i vofffjLct 430 
yfjoioMoVf Trjoiif Si ttovov Sv&fi^v idflKCtV. 

TfiyP^g Jl arivot ^fjLi xcffioTCpjftf-iK iiaScus 
Ti^iS^eu* Trcia-ctvydf cia-iv d\ogy ifvKiKix^i» 
(pi^rcu, ifiu§u ii ^a-ctiog i^ox^ ^curog ' 
TcofjLota-i Jl iMnffotyhjbig i^znri^ireu dvSfOfJtioiai 43^ 
TrvSofjtivoig 9 ivr ctv rvi kAj royo£0"a"o6 B-ob^cta-aot . 
ra Koti fiiv SiXiio-aiv d^zsroTfflv^s-oiaiv dvTfifiv 
ffjiiicog 'i/jcaaiv, oaot ^TViet ix^fov otfifJLet. 
CiiceAoft Si r^yh9fari9i viaa-i n Ofifi) nrvx^^ 
TlSiotf (PvfOfjLivoiaiv dii yrifi yeuri^f^ o^fJi^v. 440 

otfjL(pm J[9 eu fjLiv iotai SictKfiTOi iv yrsroSiaaof % 
•i Jl iv) Xifo-flMjtf-iK d^t^ivaa otyl^^iv. 

Ov fjLiv Sfj fJLi\otvitfov d^zroiaicu , ht ew Kv^ca 124 ' o n n I A N o r 

ffliiiug d^STA^av f ^t iv Aivoi^u KoX-ZFcjf. 

t^oxoL y«f /xiXcLVif^ iv ix^vav viiJiiv uvct/ouf, 44^ 

^Si irao<p^viav i Ai%i^ ^t ol \raror iiu^ 

Bvfifi^g • cuii Si ycLXfjva49ig {liv ina-fig 

xix^Tcu iv }l/a,[jLcl9oun , 3Ut) ^jc dvcdvircu ctXurg * 

d?iy oTf Kv/jLctivaa-a, Tri^^a-^zsri^xi^ari B^oLhcura-ct 

?ialogsdv e'! dvifxodVi ron Sf\ fiivoi ixiKxv^i^oi 4fO 

itZficL iioCia-a-^a^iv doT^ngi an riv dvi^oiv 

in nv iivct,hioi>v m^P^^Kong , oi fjnv cc^zs-avng 

ig vicLTfiv KprsriSae, <PoQo ivvnTi S-ctXaa^aJig . 

ol Si roT f\iovAg n TroXvp^^iaSag ipiTsrnTiy , 

vir^cug r ifju^snXcciia-iv dXfjfjLovig, u riv iofjrvv 455 

Ko^zrrofjLiVf] 3it^tiv vsro fiTS-^a-t S-ccXcca-a-ct * . 

rli^ZFiCi ' iJ\^ iSctfja^cLv oa^ov irwvran^i dvS^ig > 

ci Kilv^g Ku) yrcLfjusrcLv dXivofJkivag Imv dy^. 

%«/A«f/if irXfifJUfJLv^ig orcLV (^Hf dfi/pir^irfi^, 

'i^cLT iTsr) TT^HXM^^^ dvff^ dXiffyicL inrfrfv , ^SO 

i^rarov o$i KVfjLcL Tn^ a-mXdiia-a-i fjLifMJK&f* 

u$arcb J[ dywfjLivoio^iv ivio-nsni^i foSioia^t , 

Tv^ov ifJtS SfjfjLfpr^i fjLifjLtyfJLivw ' el Jf e-ari (po^w 

d^rsrcLa-iOi B^odo-Kna-iv iTS^uyofjLivoi fnAcLva^L . 

dJ^ or% ol TrcL^icunv do7h.iig ig /3«Aoy cLy^fjg, 46 f 

ojurog fJLiv r^tTsrircu M^ov Sifiag , oO^a ol wJSwf 

fJLfi Ti KCijcLiTKisLOtrO 9 KCU iX^va-i TCLfS(^ iviii}. 

f^i (?£ ol M^zsfjog n ^a^ fJLird %€f<riv iroifJLogj 
MTffjfj &•* o^fJLiTi K^^ffg rfJiX^S a^TsrAoK^ avro^ » 
X&^zs^olg Jl dfKi^Tfoio-iv^ dva^AiKijcu Bafnna-cri, 470 

ro7g i^zsn&ffKi Si\ir^oVy kou Tra^g ffK& kclS* vSco^^ 
TrifjL^zff-ii c/l ig (iaSv KVfJLa KVKa>fJLi¥ov ' ol /[ o^ooA¥\%g 
avTiK iTsriS^coTKna-i j kcu do^cL^a^iv oMS^ov . 
ijy dXiivg ivKfiXov ixu X^^ > itvwjcl J\^ dviTsxH 
iK ^ivfjg cLfKi<i^ay kcu ii Kivd TroXKcLKig Uff. /^^ 

i ya^ ^fOff^a-ofiiVffg KHf i^zsnp^cca-a-o^o S-a^cLo-dffig 
dr^iKioogg iir iv ng ivi%ircUi ifn kcu avroog 
KVfMLT dvcLKMviaartv « i^zsrnv ii t<( dfjL^pixdvifa^L AAIETTIKGN T. I2f 

^fiv (poGov iTiSoLvoia-iv in7Ar/s^'^cu i^^iXoLv^Qoig . ^go 

roifiv X^f^^^^^^ TTsLVi^aS-ixMTsrov vfwtrtv etyofiv . 

N^ fJ^fiv )CCU Kl<i^OL > KCU i Xixy^V TTi^ iovTch 

flTff-AOov» cifKi<9-^oi(ri TTifi iruvolTtv \(rctvTtg 

uict^ ofj^i Sf\fjw/iT^ /jLtiuyftivav n^i ycLAaKl@^ 

^npclola-i iao^oKriv ' iOv^tratyro &i vcitiv 4gjr 

roTtriV OfJcS fMvQffV ilio^iiCC, TffV TTCm KH^ 

(Pcurtv v^araScciffv ifx&cuy KaMx/TiSoc ^vfjcOv'^ 

K?JvccTO Jl iig ivvffv Ai^vivg * d)iC OTt Kn^fiu 

fjLnvoyiVfj fi^o^nv drTsr AtTVcuoto Trccyoio , 

Aj roTi fjLiV K?^^^(row vTs-i^^uc^joig i^zgrntrci , 490 

^9;Aa; fJLcc^ycuv^TctAf cctccS^ocXoc 9 fMiwcurou 

Afif^ofTfif ccfj^ivviv i-ss-ifd^cuiniarcc TriSi^joig. 

<pfj ydf ecyctvoTip^ r% <puf\v » fteu KccXtsJ(^ ccfju&eai^ 

m^^ovng ifuvcu KvamTSTiiog > ig Si fjuv ccvTfii^ 

nu^ccTo vottfi<reiv AiSoovic^i rviv Si fi€?\jocS(Oiv 49.^ 

i^i/J^eiv* roifi oi im y?^a-<rfig B-o^v ccrff . 

^oifi Jl iriicuvfi Kcu i^ssTMWfJL^ ixAo^i ycufig *" 

rfiv ivtOv^<rccvTtg €V clffd^t^urL (icb^VTo. 

XJH^ffivg J\^ i furcc in^ov , iwii fcL fjuv J^&f ccuTfdol, 

ccmcurccg , tt^tov fJCiv cizsro<rcLiov dfKi<r^o, f QO» 

Xo^ov vZF o<p6cc?ifjcolg o^occc JoA^y , UKi^jog djvS^ 

^voc 9 og iv T^ioSotfL TTo^juT^tzfflourt Kv^trccg. 

t^ €<pOffJCCUVCO¥ 9 K^cciifl n ol Ct^m ?.CUflV9^ 

«^m Si^in^v i^zriGccXtsjircu dr^ctnsrov i^Jklv " 
TretrsrluifU Jl iKUTi^di, voog Si oU nvTiKVfJcc^^ 509 
u?Jurou , fJLti?^ Jl o'i\fi fjung doi^o /3i<A?5 * 
i^g cc^cc Kcu Ki^pii TTccvcuo?^ f^i^vi^et 

SvfAOgt OiCfJCiVa) Ti io?,OV t KCU d^ZFtJfJLCVOC (po^v . 

•vj/f Si fJLiv voog «ptrg, kcu tycnyiv ifyvSi TrorfjLii • 
OJVTig Si T^ttrtroLg dviXft^arocjo^* 'jroTKocKL J\^ fiSf\ 5IO1 

fiA£ piQig "^ocvovrcc , Kcu ifJL^oc?j,v iT^ecTxriv o^fJLfiJf^ 
eag J^ on vfi7iriux(3^ ^^ Troug^ iKJog i^crfjg 

fMJTigO^, % (i^oifJLflS ?^i?^lMVfl 7 l^i TiV uXt^t^. ; 125 o n n I A N o T 

y^mia^eu fJLtv r^oiiiHt [^fjr^og ^j^oAor» iJ^ dyeiSivta 

avrig v^sror^^srijcu f K^aiitf ii ol i?St^on S-ct^ar^^^ 

a^SMri Jl ifj/zriisfJH ieiXoi (PoSog * ofJLfjLola J^ ali^ 

o^ta 'TTWsrjcuvwra Trori yrfodv^oitn rtrctvjcu ' - 

oog ror irsrifji&ouvody i\jOli(r(r%rcu ffzrif^ ix^vg . 

d^* on S-cLfc^a^ctf yrtXclayf %i&ovy i fJUL?C iroifJiMg f 20 

^cbvtrt (io^g » iJf 5 it ira^^ fui^iif» iyti^p 

apus^fov t fjLn TT^ rig iv) XS^) S-tffJur ciijrfin • * 

^e^S yaq KJtr^ww ara^oifjbvrov €V< ircura&eu • 

fytffr i^srm aKfom iuucn^ei ^fjLcirtTCi 

^cura mfi^o^i^* d^Jivg H fuv ojirlKa xafsxZ ^2f 

mTpiy CL¥CLKfiiO^Vi A)9S S^fCLOVV 'iTSTZTOV it^OdV . 

ify«b%(^ a^K^Ji^a^iv djvafKcui/a-t %aA<vK* 

dv ^ ipjatt a^OA^vra i^i^zri %doyi JUtf&eAfv i^g^vif. 

Kcu |t^<V oAooTo'! TTcL^^zra^ov cLfKi^r^ta^iv - 
4lX^ i fjbiv h^ln} roi(^ fio^t iJl Xa-og aS^oi^. f }• 
i yetf i^zr elfKi^^otai Karmvvaa-tv iSeoifiv * 
u^^ ro fjLnv yvfjLvov ri kcu aK?\.o'zrov ifeoftfrcu 
fJL9i(tv6^ irsr^^jO-tv cLKaxfJt»ivov tfjL^zrcL/jv atxfjuti^. 
rS ^l oavoiv rfezrcL?^cu^ov cLva\^afjLtvot KoAvzrt^t 
/jLcL?,6cLKov dfymSv vtfzroieov kva , x^^^ ^^^ SSS 

^acLv i^zrt^rafjLivo^g . ^t<pbig J^ on SSf^ 'tKnrcu » 
€LiurtKa icLirfivei itfjLOg tx^v^ cLOft XetS^. 
rS it icLt^ofjLtvoto KarapftH a\]/ta iia-fjiS » ^ 

avreus ^' dfKi^foto Trt^ts-ft^^trcu ywtTawy 
avrdf oy ^k iSdfi yvafjLwjov ioAov » dXtid fia^la^ f 40 
^eura x^^^ dy^wto^ dvihMjnou dvi^ d?<K^. 

IIoAK«e Jl i^zri ^t^if Syfpfro^ ow?d^ovrcu% 
^^X^ ^ ^ Tvfoifvov «AoV ^o^ dy^aaa^t 
dfLOinMaa-a-cL^JfiVt tt^v7ro?JVf dfji/pi rt Kt^ig . 
xuit ydf tK^zrayXoirtt fLeu ix^vaw iStv OfJtoiot f4f 
oLvXarot ^t^ieu fJLtyeuairtt^ iwtfjLiiorreu. 
•I Jl dKanti etvroTartv iia-KOfjUva^ |<<PV''* 
iMu itf^ Ix^Vft Juu (poffya^a TVcjfvaiirH» AAIETTIKON T. 127 

ivrioy 16^^0-1^ o cf^ ^k dvct^viTcu cty^» 
iX^wof^iy®^ fJLifl vfjcig iva-a-iAfiag o^clolAcu^ 550 

iy^ iTi^ng c,t(pictg,9 ^vov yivogy oO^cc fAiv olvS(%^ 
TToufTyi XAJKhuxrovrcu • (f^ iO^a^oLd* VSt^OV CtTVlV t 
fmyj T^ty^jux^vi 7rf^ecffji^v(^ > ^iU oi cl/oc^ 
<PivyHy lifJLivca Tre^ > dvctfKcuti St ictfiHvcu • 

TToXt^AKi fJilV KCU VflOf dfWVOfJLiVO^ KmOOVCL ^ f 5; 

(pcurywicf ivriTo^n Jirt/tAzrffgV ctXKifA/^ ix^vg. 

ol ii S^oSg (iirsr^Sjyog tJw' eu^ftAiM^o ruTsr^^nv 

U yiwav fi^ct^ctv ctisrot;» ^i0og ' iv J^ et^ vfiog 

ihUi yofjiOog et^^v * o ^' 1?<k£Iou o^ccvog dXnSigi. 

ug Jl oTfi Jt;j"/itty€W(r< So^mv Tfcu%omf ct^fjogy ^6% 

lifimi TTv^oovTt Kcu d<ii(^ ivSov iKt(Brcu% 

iVTUt orv^cravTig d^i'<pUTCov d^za-o viK^m, 

CLUTo) S^OO^^aVTO, KOU ii^fJLOV Ctfx^ 'TTVXUOOV • 

ci Jl OQ^. a'<PiTi^oia'i» iwHyofJLivoig ToXivtTcug 
dfx^IvatriS-v^T^otf kcu i yfiQtjcav iTcufoig' f6^ 

m CL^Ob KCU Ijk^ifflf iKfiAoV SifJLCLg fi^ZFOL/pi Vf{m ^ 

Kcu fjLiv Sfj «"xoAi^J"» iv dfKoiv^a-i ,/dvoia 

KUK^Sitg ^i<pif\g fJLiyoL vnTs-t®^ dpfoa-vvija-iV' 

'o)^uTeUf og, S^^oqckh fJLiv visriK^Sveu fJLHvicuvcAy ^. 

ifyvh ii r^oftioov ir/iiKJov ^Mox» cLUTtg oWilrrait' f 70> 

X^iTcUy iU ol *o7ffKov in <p^a:\vy oiov a^^ 

iKymjciiv y ^et/^og U ftivn xsKoLpfioTL Ktvfta ^^ 

o(p^cL fuv i^i^a^odo^iv i^s ^ovctg > Vf^oL i Sa^otg, 

cLvi(ig i^oLiTWTi^L^ KCLTodyMf eAflMimc 

^Sltol avvfi?<oifi(roLv , i Jl oX^vreu ot^^m woTfJLca.. j-yf 

KP^oarvvff kcu arKOfjLQ^ov fiAfi » kcu TriovoL S-vvvoVy 
xcLf fcL^pi^cL^y Kcu (pvAcL. -ToAutT^arfiffi&jv a-vvo^ovjcov.. 

XKOf/Jo^oi. fJLiy Mva:arovTig iv i^Kii 7ri*sfjfioiTctg, 

«^?, iJf^^CTfltVTO- A/l/« TTOXvca^ZS-OV oAiQ^OV 

iff^.vcuy {roifi Tig. i^zaii^X^Tcu iLxro^oomotg, f%0> 

wgw^Aif;) TTcukaia-iv dTs-et^firoMny ofAoTo^» 
fiirfi TVf oV AfiuWowfi^ dvcuSofjLivoio. (pcUiVfm' 
Pfj^gyyjfy,. djclla:tvieui/.oiJLi:vcLyi?^M^^m 128 o n n I A N o T 

vfrsrtifiv* Tclx(t Si <r<paf dvci^a-wv i^<pavn ttv^' fif 

ag cly iiJLii§ii(r$y ecvo^ffiroio Ao%ow 

itrwicrtetv KSvQ/juivcL • kmcS ^l fiVTfi<rctv i^urrog • 

«vf 01 fiiv xA?iCccvTig iv iv^i^oitri (i^oxoixnv 

tnAo^v • o\ (fl i^Uvng ivi ^uvola-i Tro^icr^ 

mx^ov dvir^^ccLv <r<PiryKiov fjio^v i^ctifvcctnig . f9^ 

TToT^^g Jl ^iovitr<ri KCLQiPocofjimio ?dvoto 

%'t^icu dfjL^ori^odkv d^^oTUg, rivri yofA<Pisg^ 

T^g fjLiv iri (p^viovT<tg {(r%x6ifA,Vf u^kvv oMS^h, 

T^g Jl v^ri fiifJLuaTctg vTariKSGveu KUKOTfjfrog^ 

tvMiv iKfjLuXioto-iv ivi^ofjLivng /@fo%i^<ri • ^9? 

Gwvoi cfl uv cTKOfjJo^wiv tcTov 'TTOvov d&Xivncaf 
u^Pfoorvvif • Kcu To7g yce^ ofjLoii®^ \fU(og UTfig 
ifjLWiTff^ei Soydoio hivH Xuyovvrtn f^ynvcu • 
d^* i fjLiv Kiivourtv v^sroQpjx^ ycuri^(^ utra 
itr^vew , <rKoXio7<rt J^ iwcLtirtnicrtv o^Sff-i y ^O^ 

e-UfJLUTl flff^fJLiVOt TTO^OV U^KtOV ' iv «T if JiJtTil» 

vy^ov ioet&ofJLivotg TiTU^cu Xtvov . i<& Tt fivix^^ 
iK<pvyietV9 SiCfjL^ ii Tnfi^rofjLtcj) fioyiovTig 
t/jcovTcu TTOTi yjif<rov v^w dPfuSif^tv dXovng . 

KcufJLiv Sfi fUpiSodV Toiog voog " cu Jl OTi koXtstov fiOf 
3tK\v^ iK^foPvyootrt , Trova ^ iKToS^i yivoiv\eu , 
AVTtg iwt<^^poi<rt , AiVo) S inrtfjLffviaa^cu 
ifiyfjLUT ivtTsrfia^rt • to Si <rPtirt SviTcu inrod , 

'hC^ T ififJLiViOdg TTVKtV^g iVToAiV oSovTUg. 

AvTUf TOi trwoSovng 'itrot 5^/%i<(r«- Ao%oi<r4 6IO 

XiKftfJLivot ' To7g S iVT UV dvfff ufKtq-fov i<Piifi9 
pt fJLiv u^zs-oTfo^srctSfiv Ao|flV <Pu(^ uT^ffAota^i 
^uvTig i^srtKXiviia-i * kou ^k i6i?^cri TnXcura^su ' 
tiXtC oTi Ttg Trfodofodv irifffg ^txog cor^u SiMrfov 
Ufm-uhff TOTi Kiv Ttg ivt 0fiTi S-UfO-og iSiKTo » 6lS \ 
dfKi<rfcf S' i^uriKoLo-a^i Kcu i?iKiTcu ' ^t S* ofo^mg 
d>tJ\?^^9 yrift ScuTtyryfjdoTigf icuvovTcu | 

i^KofjLivc^, c^ivS^i^ fhro(piuiSoVi og M S-cunfO^i 

^fSr^ AAlETTlKftN T. 1^9 

'TTfurog dAag* art Trcu^ig eL6v^/jU(tTi Kafxc^oavfig . 

nKMvSy ^iix^Ti Jl ig nf^n^g dAog t^et, 
tict^ivi ftST<6 ^va-a-ctv ot oig-^tirGoa-i ydtfjLoio^ 

dn^ dy^cna-i /3/jr KoiMoavTig iQn^g . 

Sivr^^oL ^i foSouvoto Tpz^d ^o/jut B-figfjTTJfig x €2f 

KeAro/ 9 ^G^Kcutjg te itebKoUpaioi ivveurii^. 

ro r^Tov cLy^ufarfmtnv woi T^ivetKglft v^a-a 

ivvetiTcu» irovn n Tret^ otSfJtcta-t Tv^TpfoiOn 

tv6i¥ et^ii^a-ioig iv) ^ivdia-of et?i^6& <t^(^ 

KiSvetvrcu > kcu TrSa^ei» i^ermX^d^fn Q-etXeta^Tei^ . ^JO 

TToTiSyi Jl w^etyXog t€ fret^i^retlcu ix^vCiPioiara 

ety^fj > (Tt' tietfivog B-vwcav ^(arrog ogfitfia^vleu • 

X^^v t^^v yretfMsr^rov i^an^PfetrTetvlo S-et/^Mrayjg , 

ifTt /Jfjv <remm-ov iTarvi^itffa-w visr oy^oug , 

^TC A^V dvtfjtottrif i^arH^fMfVf ei?^ khu etSfif 63 f 

Kca oK/swetifoHg Kw6fieia%v iveuriptet fUrfet ^I^vIk. 

iv6^ tjToi Tr^Tov fJtivi^ar of^Mv vyl/iKoXjtavov 

iSffg itriftGouvH BmoTKotr^, o<rt Knia-etg 

yretvroietg eiytAeig riKfJtetifireu , eUrt, Keti oa-a^eu 9 

m<PetuaTUt S^ iret^uTi * rei ^ eufrtKet HKJvet yrcarret ^40 

ei^ Tro^jg T^oGilofik&f iv oiSfJtewi»* iv Si tuA^^oi 

Axju« , . iv St TTv^M , ftvx<Btroi r eujXaivtg teta-iv • 

oi Si SvSg aviovreu im ^ix^* «^ OetXufytg 

eivS§£v i^x^fJttvm Kctlet^P^etiov * oi fJttv teta^w 

i^srXonqoi , roi J\^ Wi yt^etin^oi , ' oi ^ ivi fjtta^aif 6^^ 

agif * wzaroi^ta^iOi St }\ivav tvroAi ptaa^iv » 

ticroKev ifjtti^o'!, Keti dy^fjttvag eLvi/jjreu 

HkIvov' ei<pvH^ Si Koii t^x®^ hotrcu otypj. 
( 

ija o n n I A N o T O n n I A N O T 

A AIE TTIK QN 

bibaion: tetapton. 

ny^og i^g^ o\om ii ycuimv^ i^otii r cl^goiiTfig. 

dfiJi (Tv fAoif. KOfitqt 7ro}\^<r}^m fiaa^iP^&iv r 

avrog r » Ayrcmn,. kcu vit®:*' liyadiov jcif^» ^ 

^fo^^vig, ua^dtom > Keu u^cbhiouri yccwS^i 

H&a-cu Koafinoremor kou i^l^'i^cuf cloiSng. 
iii^a S-&pmiriar kclI [aoi m(ov v/MTifOicrk 
xifvcuStcu.y^Kv vSfjuc Kcu aaa^i xm Tr^c^miiaa^t .. lO) 

S%€rAA* I^oig^ So^lJL^rcuy/Q^mv koX^^ fMv oaa-otg; 
uaiSiHVf aKyvnJ\^f ot6 Kfoiifiv ofoQtivug. 
ifjuzri^ZFlm ciSoK^@h*9 xmo,- (p^vct J\^ a)9€ Bv03Sjbu> 
fjuayicu 9 dSfiouvug ii m^og S^ifjuuojv ofMK?^v 9. 
7rcti^Xx§u>v oiv.vifai9. kcu, dx^ua^u^. dvicug ** 1 5i 

icLK^ Si aoi. 7rfoGct}Jiv Xetfov yctv®^, 'f^J iacBKiaeu, 
^aaoQ^ olfMiyfik » oiwA^/^t^o^ 6' vwo. 3-i^fJLov i^vdog, 

0Owi^CU.9 ;|^ft)T6f TE Tret^CLTOO^SroV eLv6@^ dfJLt^CU >. 

e.aai rt koiX^vcu, Trot^ct n <P^ycL7rda:oi» etu^cu. 
ficuvofiwfv.* mXt^ag Se Ketu ig fJto^v e^exuA;^^». ZOt 

eaaoig X^H^i^^^ 'T^ ^' ctyfi©^ dvn<ooAfiTetg: 
icvaaeuv ctym' rotcug yct^ dycuifh&eu ti/iet^zarivijaiv „ 
ur! ^K iv fMKafiaai. jr:et^SjauT.ctl(^^ iaai. ymi/^p» AAIETTIKhN A. 13 1 

TTgoSrog J^ vjycbioig a^oroig i^zrtdfiKcto riKuoi^ * 

fiTrs n Kcu 7fJ£^yi<rirw oUifOfMvop S-oo¥ o(m 

riKlt Ucl/pa fjLt^iaa-a 7ro^xj<p^fmv A^fo^mi * 

tviMmoig, TrmigSt kcu fvSi®^ afjLiJu» iKctvotg 

lM,r^)t ctycA\f a ya^ rig cuHuntrcu t^onf t^mog* 30 

Trdmi fjLiv Kfarietg, ^ami ii a% kcu miiHTt , 

xai fjLiyawi<p(iKaa-i¥' cfl oA&^» o^i^ kfo^ra 

tvKQcbn KqfjLiOi rii Kcii ip ^t^ouri (pv^Jurcei. 

<roi Jl HT ii^ini yswjf a^9 m t< Ovr/jig 

dy^^fjiifig * i Bif^ oLvcuvicu > iJ^ oora (HorKH ^% 

dfi^ drpvyirog, viarng J^ vtfo Ksudia-i /JfJt^Vffg 

^vmg 9 ow^if Si Kcii iv nm^io-a-i KiXcuviig 

dr^aKlag > eig ftn n nng diiiaK^ov dvafx^g 

MiTS-fircu, fjLfiJl o<riS vra-oQ^x^ vnx^reu Ix^vg. ^ 

difjiv fJLiv (piKorflia fJiJfx dXt^tiXoia-i riSencu 40 

Koi T060V o^uSeA^ s^uclol a-Ko^iB iJ^ ivi fjtox^oig 
dX^fj^g Xii^zaraa-iy 9 dM^;firij§i Si Svfjta 
yro?isaJU fJLiv , ^Aifyeirl^ uW dfkiq-^oio i€^oi»S$ 
aXt^g i^zFcii^ctg ^gofjtaxog a-KO^g l6vg oSia-w 

i^fJUfiv dzFiKifa^i^ KCti i^CtMTiV ircu^V9 4f 

xou JoAoy fifjta?^xjn9 Koi cta^ct?aff dKaxno^* 

fl^ Jl iv Kv^om vrct/ufjtzrMK&iwo'!» dXovra 

«tX^@^vV€|iicA£i]/s> KBUi^dpjora-i» o/\ji6^H. % 

«vTe ya^ ig Kv^oto ina^ Aojjov otioAof \x6^g » 

ituriK i^zri^P^ct^ n 9 Keti iXjSvvcu KctKorffrog f 

^H^rcu9 ^(i^^ctg Si KAroi KiPct/jiv n Kcti otra^ » 

^fjtzFct^iv ik i^v dva»fix^^ IgKog dfiiHSciv. 

TctfGiiyaq %oiviig ravcuiKictgf cu Trv/Jbuvi 

d/jt^PiTrt^^fia-a-iga-if Mcti ijci^iv owo^ds; 

€lniav i^ofjumio 9 (pv/Mcjfigfira-tv ofJtolcu. 5f 

cl St fMj tia-ofocmig dfjtfix^^ Avtvovra > 

tKfoBtsf djmou^iv d^ivtg » liJl iXhrovro 

ret^fjtiv^t * Koi 7ri ri^ ifiv i^ Stcu)(fi¥ 

Ra ija o n n I A KT o T 

jfpijV» ifuT« zeTfflt, Xot/duv \vro(^^ ircU^cf. 

i^v iiyrjT€i^v u-ara ^fM Sio-f^ov ijffivrcu . 

^oT^tsMCi Si TTfe&t^ovTog i^iv ivrOiB^i» dAovr(^ 

ipjv, etX^g i/Jbeif^lfi KM i^iifua-a-i Sil^ei^i 

ia^SFOfiwov ' Tom^i vofjfiitari Trorfjuov <tAt;|i9U^» 

»*$ ^ *on TTcumai^UTtra» dtm/i^tx^o'^ xaXpivffv 6% 

(pAfrE^ v^sro a-Kii^g wkJo^ wvi^Pug» ^vUci, itviv^ 

lUKgirsfjcUf V^i0i)V i^ Ki/<a4VlOaxrt M\u7sfj(CUr 

oi Jl o^vif /juyiaa^t^ kou drfi^sfjoio-i KiXivSoig , 
TrXcL^oii&foi XU^cug n fm d7i^)^vTt» ixua^iv» 
i/ocofjiAvoiB'' i/xifa^ii 'Ttovmv i^zrMn^ d/jLQiSiiv" 70 

&f oiy dXtji/joia'ai d/JLoiloeedi/ ^iXorfpr^ 
d/oclfj^ yiyeicuri • ro Si a^iri fJiTCLT oAg^fw 
Sei/uuoig 9 ' o/Joi Si kcu dXymtvr^ f ^mt^ 
fivri^ciJift i3A«(p4fim( i^sri^Pj^av^eug ^jyWv 
wa-cL^ i/jiGiGeuun S-aiv and^og dy^imif^ r. ^T 

rSv firok Som. /jLiv iwfi^r/ioian Travom 
fjLifiO^vjcu 9 TfiTarog ii So/^o^^avek fjLtjriv v^peUvei^. 
SijMfV ,dvct\^cLiJLi»^ cnv^ aiKcc^v dKforetroio 
XiiM®^ iv SbnfO-i /dvo^iVKiea v^zro iia-fMr 

^fjv fJLiV Ki^Sl<yOV dvi/OCifU» ' ffV Si B'clvifa'1 ,> gQ> 

Si?i(Pmg fM?d(ooio fJLircc ^ofJLoc Si^ro nxvfjiv .. 

fjLfi^ivSa Jl iTi^8i3i iXfiJ^rcu cc^@^' o^sru^&^' 

Sivurrog fCo/dSoio (iccpjg KvSog etf4fcctl@^ cuc^iL^* 

Kcti f 97 fjLiv ^a>^ ivccXifKiog iv foSiomv > 

i/jcofjLtvfi StiiJieicc rixcuvireu e| dKifi@^'. Jy, 

nr^c^og eov kv^oio (ictSvp Sokov dvriov cAiCf^ 

ipyv6i» r 01 ^ o^omng d^^iMf iQvg tarrcu. 

K^iisrvov i^sFHyoiiivoi jS^tA/oi a-Kcc^aii o<Pf i^oravlccc^ 

i\KOfjLiVfiv , ecKCLTOV Je 7r%fm^6i^m d^zrccvTfit 

mfr^cf B-fi^vfjLcem liiSi»ifUvo^' oi J^ i/^n/a-M. ^o> 

vSjec KdJcLa^ifXi^^ '^^ov S^iiwg' oi ^ i^i^avjeu 

ia^avfiivc^ , t«>ja St a-(pi- TrcLw^iCblog iTirXif d(c^[^ 

fSn. yd^ dyfofjuivifg; n. koH i^TeiL fSMfUAoartfitc. AAIETTIKnisr A. IJJ 

iv Kv^a> KaTtSfjKiv ofiS ^Soy ^Si /toAiQSoVi jj* 

c( a-KA^y ifjuooLfyoQOiV utrod ar^da^tv oi 6 a^ ofjist(>lfj , 

ugUoVf oog iKtxvvTO Trct^etCpSce^ov 9 ai'i^i^og 

wKnilov i^zs-ta^ivSovTig , i^sreiyojJLmig St' Ao^o/jt; 

^iiyovTcu w^SoAca t€ Xvyoiv Koi x^f^^ TnjXdoov 

dfyaXiov'^ Toiot yfitp i^ssrurzn^x^Tt fAvodTs^ig. j^qo, 

oog k TroiooKsiffg fHifitAtjfJtitvoi covS^ig dtSAoov, 

^aSftfig- offAffiivng dTsroTavroi > oiKtu yv7cL 

T^^TilcuvofJL%vok9 JaAi%ov TeA@« e/Jwv€i?OT[K 

i^awa^cu • Trda^i St yrovog wto^ t€ TiActa-a^cu r 

vuofig T€ yhvKuSbn^oY €A«v x^ctTog , ig ti S-v^t^ f 05; 

di^cu 9 x«i x^^o^ di6?uov dfJiCpiQzMS^cu *' 

Toaaog i^oog kcu Toia^iv ig ctiStg ^yifJLoviVH. 

i&o^iiw- KHudfJLoSvctg dvo^roio Aox^ia . 

KvirrcLlcL cfl ig ^iAoTtljct Kca h<roLTov aJ^^ov lovng^, * 

mjTOfioXoi mfJL^zF/^af i<pifjLiPov dvS^ct^iv cLy^v^ tJO» 

cl}^ J^ av B-yiXetcof laroi KVfnoio KtXcuvS 

^cofjv ifkctSuvTigv^zro a^iXuSiTTi Tihvrou 

iulvodgy ^ci fjLiXet yhoLyietg aitct§og* olS^v^ZFifeolog 

cLupf 3-i^.yofJL&/ot ^iAoTfia-o) dft^aryifovrcu 9 

dfjb(piTi Ai%ft<«^ffr, Koi i^^na-iv dTxravTff it^, 

ftGUOfJLiVOi KV^TOIO KaTfjPiXJO^tV '^ Cth^a J^ 'iKOVTOr 

iiaiSfjLflv tu^uojv dvix^Gcorov €fx@^ iX^a-avy 

iv Jl i^zncrov fjLaXa wojvng ofjLiActSov; iSi rt fjLffxiog 

iK^vair ^vyi^ Si m6o6v ivgavTo TiAiVTfir^ 

dg Si Tig omvom fio^ov Sb/^oiVTa (Pxmveov, tZo^ 

B-fiXetctv &vtfJLvoiT$ xaraKfvzFJH Xaa-toia^iv 

opitv ofjLoyXeaa-a-oto avvifjL^zs-o^v ^6aSa Syj^g" 

jj (fe Afyrtr xXoL^ei ^afov jbc€Ao^> al ^ diovTig 

vcLvng i^srtar^zari^x^Ti , kcu ig (3f o%of ceuToi 'imeu». 

S-f^^i^g.. ivoTZ^a-i TrcL^etfZFXafx^ivng le&fig * 1 3ryi 

Toig Kuvoi Kv^oto ma^ov hayovna^a^tv ofjLolot: 

Toiffv Jl av Ki0aMota-tv i^oeg Tn^tloaTiKeleu aTffff.. 
xeuydf rig Stn>sjsia Trctpi^za^a^piv iv fodiotrtv^ 134 o n n I A N o r 

i^KOfjLivfi' S-ct^^^ ^t TreAdt ^.iTsrocord rt yvia,* 
'^ii yctf wofooonig dTsrei^ovtg cl[ju(Pctyz^ncu m ^ 130 
KccT^iJl iicTffcLyhMq fii€ifi[jLivoi iic iQiAaa^i 
MiTsn^cu • vrccmi 3i TroSodv 'ivfyig uyaci 
^■ctXTarofjityigf , ii xcu a-^ivciycl^iov ^yifJLovivoig 
Xi^oy vm^i^oav 3-?Atiy JoAov * ol ^ i^i^zroyjcu 
ciS^ooty irrt So/^v /jLi/jLVfifjLivoi f ad* d^fjcov. 13^ 

d}^ 607* ^idiot 7rifiKct?^i@^ ofJt^fJLct yvvcuKog 
(P^cta-ff-ccfjLivot 9 vr^aTOv fjuiv d/zs-o^aSov cujycL^oyTcu 
tH^ dycuofJLivoi woAuvpfltrw, ct^fxf Jl i^srvra» 

7\Xvhv > iK ^ i\cL6oVTO 9 KOi ^KiTl KiivCL KiMvdci 

ifX^^vTcuTd 7ret^oi6i»9 i(PiTzs-ofJL&oL Si ycuwncu 140 

B^iXyofJLmi ^^a^^a-iy vwo ft^sr^g ACppoeJiTiyj* 

cog xjuvoiv oW^Sov i^zaro^l/icu vy^ov ofJLi?^v 

tiXjofjLivm • rdxfiL Si a-^iv dzFix^iig «Aflw i^Tig. 

€U'i^ct yct^ d{jL(piO^T(iov dv^( iviwig dufcigy 

KoX^zFw imTa-^ifiKiy kcu cta^ijoy ia^cca-i S^fipfv, 14^ 

ffiiiiag cti|/7<rf 7n^i(^iTov dfd/pixuXVil/cts • 

Xfiwicu ctv Sva-ifGOTig irsn TrXioy ii^ctfjLov UTfig^ 

^ ycLQ Toig i XV^OV oMd^iOVf HTi ^iVOiO 

dfd/piOo/ictg i<PifiKcLv dxi^ovoi dy^&rnj^gp 

d)^ ctAjTCdg ipjnariv dvcL^^cLfjLivoi fJLictv otfiv 1 5Q 

iv foQioig* aiJl ivT cl¥ d^aro^zF^odiv dd^fi&aiTiV p 

ctir^cL fjLct?C dmoooan , Tn^^zsr^iySfjiv J\^ ivixoyrcu 

ifJL^Pva-cua^iioya-iVi ccTi ^iivfiSiv iSSa-cu 

^ct^SiViKcu SfivauQv dSi\<picy > ^ y&fiTfj^ 

ff^iov iv fJLiya^oia-tv dTsrfifjLoyct vo^^ia^otvTcu 9 Iff 

ii viov ^ivy^j^a-iv uV ivvctifig AP^oSiTfig 

xa^ XfjiS^iia-ct ycLfjuAv ivcty^i Sia-fjt^ , 

yvfjLpiov cLfJu<Pi^M^y y iTs-* cwxivi '^a.wvxai Sio-fjud 

d^ivvpig iKctTi^h fi^c&x^oa-i yv^a-cta^ct* 

iig TOTi xj^ctKicu Trij^iaryfBricu ilAia-a^oncu 16Q 

dThjiXcug • iSi a-(pi fjuiQiiTcu \(yov i^Tog » 

titroxxsf i^i^va-oia-iv i^zri o"x«(J)@*» d^a^ctXifiig • 

cu Jl iTi mf4rzFi(pvcta^ , wo6u ^ ttfict TroTfJLoy lAovJa. AAIETTIKHN A. Ijf 

f 

Titg fMV sceii xu^em Tfc^^zra^ov ueL^j@^fi>^ «. 

xvfTng yeL( crKM/rmrtg v^zra Trjo^Soto-t /jtvfivfjq p jSf 

$1 xofjut^a 7rtreL}^/ouri TtSfi^.oa-iv > nt Koi aXto} 

?^Xn* ^'^ iionff^^ irQ^xj\\/a,fjut£oiffaf idfiKei»» 

eu J^ kfjuc /JLiv ytv&if ic€%(^/tey^ if^ xm ivv^g ^ 

xi/froy tca^ ewj^a-i > Kui ijfuveu iv yrtret/jourtv ^ 

avrS jJfAV ^ava-et^o^ Troia > Tretva-etvjo Si ^A?; 17^ 

^9(» elyftvriifc-iv em?iK0.fJi4»eu ^wvroTe^iv . 

^ox"*^Ji €» weurroiv vizroiuv elXyHvov \(coreei 
Koa-av^pog ei6Mv€t* niy^q J\^ {'tan^akrcu '^ro^p 
ots-fCfTt, ^fiXcony ^et^^QOVi Setifjuvt i Biimv. 
xorav^a itr ivvtj fiie$ avwofjte^, ^ ^ctfjt>et^ oifir i^f 

i B-cb^eLfAog > Tro^isM J[ ctAoxot > mXticd Je Z^4^S^' 
KSK^ifjuivai KSvSya-w i0i^ut MKJ^et ywu4KcSv • 
T^eriv eiu tpS^ fifAet^ t/^zro yXei^^a-i fjuuxoia-i 
TiiX^^M veumt^onv f d/^ifkieu ei^tyetfMtrt: 
Wfjt<peug 9 ctg iKctv nt Uoi S-etXelfJtoto Tretfoiia^ IgOl 

i^ofJtivetg* iv Si a-^Pt yetfJLffMog eu^rcu euSong^' 
mg euy iv^ofjivxoi S^etMtfjtcov ivrot&iv iKeum 4X46$ Aidvvaa^afy owi iroa^tg. avrog dvuiyu» Koa^av^og: otv< mr^t Tretpifjtmg: irsrort Xifss-it > 

euiv tx^ ^vXetK^v Mx^^dv vmfr m "Trtft otTisyj l g^;^ 

TiTQefzrjeu r Trciv cfl ifJtot^iXia-a^acy ct)i^(m etTkiig 

Tree^etivav B^othetfjtag y Kcti ot voog kK' i^m (poi^^V' 

^Xkireu 9 an rtv* ujX^jov ix^ Troyov^ elXs! i^zsiwfjt^cug: 

/Jtox$i^H iva^^flMg etH^^ig^ta^t mvota^L* 

wjtll ii ol (i^fjtfig Ti fiiXet^ Kcti Truvircu i^c^v rjo» 

Tvj6ov oa-ov (PvMtKfjg ei^X^®^ • ^^ ^^ mx/^ 

w roKOY cSjSiv^atv, oJl et%iret riijjtog fltiW«: 

dfjJtCprzin^r^fjtioov , i^m J^ i^x^reu eo^on etXt^j 

iig etXoxoy > fJtiyct Sti rt yn^tjfofjtiovrt- ioiKcog 

dMvcdv .- om ^i fjtBTci (p^a-h etx$®^' athvet, r^f 

fJUfiTfiqr Tfi}^ixoio:S-onv(SStvct'Svyetr^og 

Tr^arr^M^g' (prftiavaa^et^ ro yei^ fjtiyet SuftxuytjvettHJcm' 

^Tfiv. cfl^ art^ XfS9^^^ tKeufsmt: iiAet6vifig, 1^5 o n n I A N o T 

ucoKi y^a^movoiQ fioiig ivroS^iv cLKwri}* 

i)g Tn^iTgoiMm d/^x^ /^iyce, ^etkrou ^rof^ 

Tolov Tm Ae%etfV dho) vo/jlov ivrvviSeu 

ATcrvgiaSt ^i Tiy^v uVc^ ^o^v ^^e' tx^^f 

Biuclfav T iwomijfUf > iK9^o?\^v t6v(^ oi^£v • -^( 

Kct) yoLf Toig TrMovig Ti yccfJt^^M xIkI^cl yvvcihue 

xiuc($l4,ivcu ifjuSiwiiont jccu ivvei^ovTcuu^zrct^cu, 

WK\ag cLiuM/JLSVcu ' [mtcl Jk <r!Pm kivt^v i^sr^iu 

^ffA^ dvM^lio > ^6^1 C^A6i) Jl oMKOVTCUt 

4UW i'A'' dXSasMm ficc^v S^fiyovTig ccfvict. Zio 

dg iiiv '^fj/<MO KcMOfri^v dvi^curiv ctXy(^ 
ivT§i<PiTcu9 voXSjig ii yoygt 7ro>is,U4 Si riQf^w 
el/juiydg * Xunrtig yd^ dvcuStog is^a iTcu^g * 
AuW^ Jl da-zreuricog izari/JLuryiTAi j ig il (ia^iUuf 
^mjv €|e;KOfiuJt , rl?^ ii ol g-zrAer' oM6^ • 21 f 

cg Kcu Tov SviTim viriiycLyi Kotrav^ov cct^ 
ifJLvfifivcu 9 ;k!«AtZ7i?^ ii yclfjLm ifvrffcri» dfjLoJSfg^ 
tvTi ycLf dSffiaif a-zriAaieiv i^zjiAiiVivona, 
Ixfivv da^cL^j&jg^ d/io^^ ^i^i.fJLox6^vixivTcL9 
^tfKL^^ea KfarigS Tn^GctXtssrM o t}i rdxj^a 22« 

xaoiSa ^aaacuft i^zr dfki^foto dl v^zs-i^i 
fi§^6vg oifj^ffTcu /mA/& Kvioog * ctvTag o ?ict6(fi 
vr^og wiT^cug d^v/niu (ict^v (JoAey, ifyvdi J^ ,avT2v 
&viVH S^aXafioiv * o J^ ta-ii^aKiv, eu\^A i' Ojgiv6i)s 
4iS^n6fi9 xafiia iofjteov ivroS^iv hutmv 22f 

iX^srofjLivog Mx^^^nv uvct^a-tov hJl dAoX'^^^^* 
cCc^a J\^ iTfft&va-ctg o fjLiv i?\fzriTai iv y&vio^a'* 
riwS^at KafiSog i^zsii^vaiv^ iJl ivofia^v 
ev fjLofov dfjL<piXfiUfoiiv * d?^ivg Si fjuv M^a iowvara^ 
%a>\xiiakg |t;yeW«p€v dvaK^aa^v ymia-aiv » , 230 

tipjo-i T ojc^cLKooma^ khu vq-aTOV darzsrctifonet^ 
KebiTni fjuv Toiifatv ivhra^zn KigTOfjMfo-LV * 
9^9 vvv dAoxas n ^n^^g^^i ^vhAfra^m^ AAIETTIKn* A. 1J7 

i ya^ Toi ft/tf jcu^^is i^PmvScmvt iit ft/* euVq » 23/' 
d^jSjoi fjLoX iv Toca-ifa^uf eiyetXt^o fiSvos dKotTfig 
4!ovcug ' eiXt< tdi iui^, ya,fMg ^i Toi i<ttv iTcufiog» 
vufju<pii > ;^€^^oio Tiv^og^ MvMfjmvK'^ civyti . 
roid^i 'TTii yUKiira^ Kcii w aiovTi m^ccvTKCiv . 
xix^ ^ » ^^ ^^ ^Sii(og 'Tou-igt tKTog iS^cu a^O 

^/M^OVTCU B-CL/sXtfJUAV » h^VOVjfl fAdV dvi^l irOTfJLOV. 

Kct) fjLiv ^^ <Pi^0T^L Kcu ciXSjiXjuv i^zrcLgoiy^ 
eXtwvTcu yuMoi re wuvig > kcu (PvAcl kO^cuvSv 

7UVT^(Po^V . /MKOg fJLtV iw dfKi^^ TrtWi&HTCU 

iX^^S* da^ctXjktvg St Kmv o^i yniKog di^vng 2^% 

ifjJdo^i©^ SoXi^x^irtv vpi^iTcu o^yvi^a'!»» 

afKt^gov KctitfiKi 9 S^ooig h Tig ta^cbTt» cmjv 

dyTida-ctg* i fjLtv ctvTiK dvthKiTCU* ol Si fMVcbXSjOi 

(PfcurcrcLfJWci fM^ct ?rcmtg doyi\,ttg ijyvg twov\cUf 

o^/ cbuTiiv i^ari vijct kcu dyftvTijfccg 'ixMVTcU . i^m 

i^ TOTt TOf fAtv i?^ig vTS-oxng ^tfiny^i KVK?iap 

T^^ ^i a-i&n^iota-i KATctiySviv sv^t^J^v 

MXjfJuu/g Tfiy^jDdX^a-L, kcu d^oioyn So^jomv* 

it ydg ir^w ^tvyaa-iv d^zroTfczroi > tia-ox ircu^ 

i?jcofJU¥ov /sva-a-c^a-iv f ofjLS cfl idt/^aa-iv o?U(^ou. %^^ 

ciov tfl dfTi^dTH TTcuSog vtKuv iK fjutyd^io 

TVfjJcov ig dfJL<piK?^jBimw ioi ^Tima^i TOKfitg 

rvi?\xjytTii $ Ta mXt^ fjtdTfiv Trt^fjLox^^^oia-i^ 

Spyzf\ofit3JOi dl oAivya-i TtKog TrtfiKcaKvomg 

igio} ifji/zrt^vcLfi > Kcii ^k idi^^aa^i fJLt^jotAgcc %^0 

vo^a^eu 9 ^y^ it B^cuviiv iva^zrivSti vtK^ * 

iig oiry hk i^t^^a-iv dvt?xofJLivoto ^j^zricB^cu, 

ua-oKtv cbvTov oXt6^v i/V dy^tvTfj^a-iv o/uuvrcu. 

j^Xts^g Si ^ivog Tt kcli ^k ivinfju^ d/^fjg 
£?it» t^g» x^i^dm i^zr Ix^va-tv oh^yiyu^v xC^ 
i^cL?\jov * dXtiO^cL^zrijg <Pi?Jfig (iiX@^ oJov IkcLh 
^raXfrzro^cLg 9 crcL^m Tt ytvog TrtT^w iTcugon* 
jiT0i V^AvWo^i^ Mv tAfpoAjfig (pihiHTi» 

• s ijS opniANor 

ta^cta-eLv* ^ fJLtyct S-ctvfjLct iro^co Ooivct ^hvS^fjm-i ^70 

kXKicB^cu, XiTsrct^S Ti (pvT^ TfjofSoicn ydvv^cu. 

tvSct yct^ dyhoLQKct^og dXog <)(jiSov i<Tiv iAouij > 

yikotnv iv yavola-iv iTsrctJcjatfi te3-*AuZ*, 

KiiSi Si 7rii?^v7sroSog voog ihKiTcUy fivT e^ar' J%foj 

lHveiDtrcriii iv^ivoto Kvvog /jtivog, orr iv e^crcri 27^ 

S^fj^og clvix^iv&i o-koXltjv (icLo-iv i^imivoiv 

ptvog v^sr dJyiXiif vyi/JLi^ii', Kcti Ti [Jbiv ciKct 

fjici^^^/is Kct) iK ifjictTrfCriVi iov Jl iisriXotcrG-iv ctvctKJct' 

cog Kct) TfiMSoooa-uv u(pot^ fJbotSiv ifyvg iXcuf\v 

TT^KvTsrogt iKSvvei Si /3t/flaJv, Koti ycuuv ctvi^et a8o 

KCtfxctXoOOV 9 TT^fJtVOtTl Jl ASflVCiUV\g i^ihcUTG-iV . 

tv6' rjTOi TTfooTOV fjtiv ctyuT^ouivog TTi^) fi^r^g j 
TTvSfjtiVctg ilAUTcu . <^^odOoofXiv(^ i ivTi kSp^ y 

OTi ViOV TT^OfJioXia^UV ifJV T^0(p0V UfJtlpUyWZFOt^Gi , 

dfJL<p) Si ol TrXiKiTcu , Ko^Tsroig J^ cVi pK**?^? dii^eti 28? 
IfjLii^v Sei^iv Ti KUi uvx^vu TrrQQjvat&cu ' 
iog TTi^) Tr^ifJLVoia^iv iXia^a^iTcu iPVii' x^-^^^v . 
tvSiv iTsreiT u'KPr,a-iv i^eiSofjtiv^ xoto A>ja-*i/ 
v]l/oa-' uH^v^Gi M^^fifJtiVog 9 dfjtp) Six^kotg 
^va^a-iTcu , uXS.oji u?^ov €%tyv kXuSov , om t<j dvff^ 290 
ifo^a-ctg ^iivftSiv ii^g da^ot^iS' iTcu^ag 
' dS^oov dvnooovTug » i^ja^a-ofjLiv©^ Tri^i Sei^fiv. 
ij ct)<ri (i^^ooSfj^Tiv iXiaa^iTcu dfjtO' iXuTi^a-iv 
vy^og kAi| KiO^TOio , TiTouvoftivog J\^ utsto fi^fjg 

i^V^iit TTUVTfJ Si TTi^iffiei dK^ifJLOViaO^lV 29^ 

oig oyi yfiSoavvog Ai^^sru^^g 7ri()i&u7h,iT iXcutjg 
O^fJKCtg» KVViOVTi TruviiKiXog • d)i^ QT i^OOTOg 
/ioo^na-i}» TTuAiV uvng uKog fjHTU koXtaTqv dpi^^zs^u, 
TrXfja-ufiiv^ (piXoTffrog iXcufjf/S Ti TroQoio. 
tS Sfj fjtiv Koti i^oATog iM SoXogj dog iSufja-uv 300 

IxSvlooXoi . 3'U??\.iig yuf ofjti Sfja-uvTig iXcufjg 

T\i fJtuX' iV<PviOtg , floAiSoV fJtia-OV ifKUTiSffKUV 9 
tK ^l UKCtTH a^V^HTiV * '0 ^' ^K UfJLi^O-iV iAUifjg AAIETTIKfiN A. 139 

TflofSag • K<J' €T tTffurcL Keii i/jco/jLHfog m^ ig ciy^t jof 
ita-ijud TToScov dvifia-Wy iW tvrot^i yivvjjou 
Piog- Jl iK fix^^ *^* pXS.vfJiivog mg iXcUifv. 

SAfyoi Jl aiyMiCi 7ro6oig eV) S-v/j^ov ixj^a-iv* 
euySiv Jl IfJLii^nG-iv % o^tctvMig £i (ioTo^cri» 
iKTffciy^g x^^^ ^^ livcbXkoi Tn^ iovng* 3x0 

^ ciQcbg iK i^ss-ii/^^sfjov , o/jko<P^ova, ^^,cc nKi^cu \ 
dy^vi^^ig o^odv T€ 7reiy}ig ^ce^-arijy rs S-cUaa-a-a». 
&jrt yd^ cuyovofJiHitg cVl ftfyfjuv®^ aywt 
[jLviitel^ctg , iv iiviyrt /^ta^a-ofitvctg d/Jifa-iv 
ivSiag 9 m B^i^jJLog oAvfjL^zFiog 'i^arcu d^fif , 31^ 

clSi rori (iAfixnv rt ^ci^cuclcufiv dHovrtg^ 
€VjSflv r ciiuo?dm fictfvfiXM» wcimg o/jut^ijp 
xei$ voo6ug 7rt( iovrtg , iwetyoiJLtvot ^oftovrcu 
cet^oi^ Kjcti S^^ooa^Kna^iiv i^zF dvSv^ta^t S^ct^Mra^g 
yflioavvoi, Kt^cbov &i Trt^ia-cuvnTtvofithov^ 32Q 

dfJL(pi r% A^%jt64^^i, Kcii dQ^oot dfJL^Pix^ovrcu 
9rvKvcL KcCjctcKui^vrtg* €%ef ^e rs S-^ujbtafr vo/t^oB^ 
Tr^aro^cieig' cuytg ii <pi?\AV %o^oV iK dtKna-ca 
Hxy^vrou* ri<^ J^ ^fng 6%« Ko^og eu^^oawctaiv . 
y roa-ov iv ^ctAfJLola-tv i^srvi^^iura-t vofjL^a)v ^%^ 

[ifirt^ctg iK (iorcLVfig tfi<poi TrtftKafxoLXoodvrtg 
7ro7i<^ ytjSoavvi) rt ^iXoPqoa-vvt} rt iixovrcu, 
i^fjLog k^etg TTt^L xfi^^ dycii^ofJLivtfa-iiv hi^g 
Vff^tdxfiov KtKXfryt t voog J^ iyixaa-a-t fior^^onf • 
iug Ktivot Kt^aifa-L Trtfia-^ZFi^x^a-' dyiKffrtv. 330 

€ur dv J\^ tofahJm fiiv ctSffv l^coa-f ^joirgc^v , 
eti ^t TTctXD^ ^tixo^^^v ig uv?jctf Svi rort a^et^oi 
dxyvfJLtvoL fJLa?jot TTctvrtg do)^ttg ifyvg tTS-ovrcu, 
KvfjLctrog dKfojccroio yt?Mg o$t x^(^*ov dfiiiSet. 
cog Jl ort rvihvytrov fifirvi^ yovov , ii Kctt dKoirffV 33^ 
tvvtrig 9 dXt^wzfffiv rviMx^ovct yetlctv iovrct 
dx^fjttvfj s^iXtiifa-tt vo®-» St oi tviov dAuei, 
oa^a-fj ol /JLta-a-fiyvg d?^og x^^^^* oa-a-a re KQK?ict 

s 2 146 o n n I A N o r 

fjMfvSv • €i)C^o}cctoi(ri Jl i^zriiA^Scuviicra, S-etXaa^trtfg 

x/u/MCi ieuc^oia-(ru,v v^zfo ^ofjuct y?fuv iija-* , ^340 

(TarivSeiv ^^a^TOfiivfi^ kou fjnv 7ro^%g iKir o^sriTraf 

hfJLivfiv (po^iiTiVi €%« Jl i^sri ttovtov o^ZFcoTara^" 

a>g KUvag Kcti kiv ng vtst o/jLfjLcba-i ^ecKpjcc ^cuij 

S^cc^^v > cloiQiVTccg t?^ctvvo/jLivo^v 7ru?\j¥ ouyoiv . 

rctpyg TeL\oLV Tocxcc ycL^ a kclkov ttoQov ccczroPuoiTi 34^ 

^fjfjc) cvvoifrt^cu* roiog voog ccT^srccMficov 

^lg ec^zs-ecnjv Koi Kfj^cc re^g tr^i)^tv t^odrocg. 

Trir^ecg fjciv Kilvccg riKfJCcUqireu ifyvdi yuifjg 

TTfSrov ecvfif S^fM^ThV dvLtjrccfjLiVocg Koorx^oiTiv 

ipyvQiVf cu stwcm-ov ccXog S^oc xoi^v iX^Tiv > jfO 

al6i(og ocKliVira-i SiocvyioL^y cug hi ca^yot 

iproT^o) vcuirccaa-iv f ofJCOKJirov ccvXiv iXovng\ 

t^oxcc yec( TTv^olciV i^sr ifgAww yccvvvrcu* 

ivdec^ dvfj^ fJLiXiio-a-iv i<P%Ta-cifjcivog Si^og alyog » 

ioia Ki§a Kforec^oia-i m^) a-Oin^oia-iv dvay^ccg, i^^ 

t^iXt^ircu o^fjLccivm vofjLiov So^ov, ig cfl dXa (ia^^isH 

K^iaa^iv alyiioiTtv ofjL^ Kviaa-if n KirsrifvoLg 

cLX^trra* w ^l oSfJCfi n (?>/Aj?, SoXoiaa-a r i^sro^TSsrfit^ 

<PopSj T evico^og i<Pi/xircu , iSi riv artjv 

iv ^^a-h o^fJLaivaa-iv » dya^ofiivoi Si fjLivaa-iv 3^0 

ccly) m^ia-ccivovng ioiKora Sfiiov dvS^a. 

Sva-fjLo^oi , ddg iXooio rax dvnoodaiv ircci^a » 

i 0^)v a\yii^iv d^porog • avriKa yec^ a-^ii^ 

foJoSov n K^aveCffv i^sr^J^ircu , ^Si Aivoio 

i^funv TToXiOio , /3ttA6 J\^ v^zs-i^ dfKi<r^oio 36f 

X^^i cciyiifjg K^ccg ifjc(Pvrov ' cl fiiv iSo^Sfiv 

ia-avfjbiVcdg if^a^av , i ^ ic^sraa-i %«fi raxtiif 

cev i^vatv* ii yoc^ rtg oiora-ireu i^ya SoXoio » 

iK dv ir ifJL^snXafnn^ km ii Xaanor^ixccg ccvrccg 

€tiyagayoi9 (pivyaa^t J^ d7xro<rv^avrig ofJLa^fj 370»' 

Kai fJLo(0fiv, Ku) Socira^ Ka) ctvrfjg ivSta Tnr^g^ 

ii Si XocSoi , Kcu K^euwvov ixoi TTQVov , n Ki rtg dy^ 

?iH(p6iifjt Trecnccg JSb Safjceia-a-ircu aiyog iwoowii^ AAIETTlKaN A. I4I 

A>i\o? Jl ctv a"fl6^yo«r< jt6sA« 7ro6og tut^og. io^ 
d)i^\aiVi tvv^g Si yccfjuuv Tn^i ^tf^io&iVTcu . 37^* 

7ro7h.uig J\^ uq d\ox6ig Tn^ifJLctqveucu * og ie Kiv d/jc^ 
ytx.yicn)y ^ccai)<riy i^ZErct^Kkog t^srMr dKoijfig* 
Trir^ctg </]) U(riActii S-ij^pv ^o^jov. tvff d^riig 
Kv^Tov m%y)7(r«rro fiaSuv m^ifjyKt TrctvTti' 

TOV Si (pVTCOV Aflt^^FJO'* «fi ^O/JUt TTCtvlct TTVKCtTOrctV, JgO 

fjLv^m, ij Sct^viig,ifj6^i(^t ffe t&j a?^ 

yfjo^Soia-i S-ctAf^la-att^zri^aitivci^g TKiwavlig. 

Tng cfl oJ^^og ttot) fJiS^jov cV^fOfev ivvtjTfj^ctg 

/^ctfVctScu 9 7ro?is.rj (Jlg yci,fMj?\Mg 'i^etT iwcd . 

d)iC OT d^istvactg Tig t/of KfctTog» ctvTiKct ttit^ 58 j 

Trcusfjctivet yXc^v^mvy dhoxotg iofjtov, igJl lii Kvflou 

KiiiJLivovy iv^v)i<oia-iv iTsrfi^i^i dK^ifJtovio-a-iv ^ 

iv6* iActet wfi^pilov iov x^o^ov ' eufJtiv i-sruTct 

XV^OV iO^Od SvVaahVf ^ iKioQl TTCLVTOLg i()VKH 

et^atvagy iSi nv a?^cv iu wfju^Pifai TriXctaracu ^ 39^ 

dy^ OTav ifjfzr^fia^ ttMkJov SoMv^ v<raTag avTog 

ig B^a^afJLov 'TrqirVi^fiv 9 dvixJocijov al'i@^ ivvfiv. 

cog J[ oTi fjLfiXoyofjLog Ti^ dvti^ (ioTavf}6iv i^jotvvcov 

ii^o^oKng dyiXag dvayn. Trct^jy, iv Si SvgiT^oig 

WafJLivog ^a6fjLolio voa> mfjfzarct^iTcu oiciv 39^ 

7r?^6vv 9 tv ^iiTs-ooVf ii ol (Toa TravTa TnMvTcUi 

Trmia-i J[ ilXofJLivom wi^iTsrXfi^saa ttiv avX^ 

^iiviTcu 9 v<3aTiog Si fjLiTa ^'(piaiv laavTo TroifJtfiv • 

c^g cu fjLiv TT^o^srctfomv iacd KOiXoio fjLvxoio 

B^tiKvTi^ KaTiSva^ctJV 9 J^ v^i^g kvQo^' dKoiri^g , . 4OO 

iuXcufig afJLa,Sei\og iwLO^ivSaiv dXox^^^^* 

Tola fjttv iv vfzroSia-^iV tfcag i^fia^aT ctiSAa • 

Toicug c/l i^a^sraTtjaiv i^oofjLamaa-iv gAovto • 

Vsrwa^i J^ oTi Kiv Ti fjLiT oiSfj.aaiv dS^a^oi^ai 
7sXa^ofJLivov9 Tca TravTig doy^ag ifyvgkisrovTcu' 405; 
t^oxct ^ o^JTsroTi vnet SiafcucB^ua-xv diXt^cug » • 
alva Uoa-uiaoovog dfiei?\Mcloio TvxSaav , 
Scta^TafJLivov fjLiya KVfjta SiaK^iSov d?2^okv ccTka 

S j X42 o n n I A N o T 

Ttifi©^ JltTffTS-h^m dyi^cu mvcLKia-Ti S-iHff^cug 410 

ia-^sro/JLivcu /jLiQtTsracriv • Jl ifKu^ag dXitjav 

7ro?^i^v ffii^iag cty^fiv f A6v> «f^' dfjnya^ov. 

d}ka ro jjliv vavr^a^tv dXi^ficm K^oviaiv 

i/jL(^vSt@^ > Vfieg Si StoL TrXaxv KVfJLa B^iotiv 

avfcug ivKfjXoKTtv d^zs-fjfjLovigs ^Jl dTivaKJot , 41 f 

<Po§TOV dfJLOtQcLtOta^l )jLiTi^X^fJLiVCU KafJLaTOtCtV. . 

hffiff^^otg J\^ dl^oia vofffMTa Tixvfjo^aS^cu 
i^iVf d^zFfjfjLoavv^ Si viSv fjuiTaZouvifJLiv dy^. 

JjvfJL<pi^^g SovaKoiv <PaKi/\^g dfJLa yv^a^a^avjig 
Sivcug ifKcijidfjKaVf ivi^Si Si Kaav iSfia-av ^a^D 

(iftSvv v^po^fjLiqijfa * ra fjLiv fjLaAa 'pravjar Ka6' vSoi^ 
ttT^ifjLa Stvivaa^t '/^tXoa^Kta J\^ avTtKa 0v?^a 
l^zs-^zarnfio^v dyiAfjSov dyii^Tcu > dfjL0i Si vooTa 
n^ofJLivoi SovaKia^Ttv dvar^i^a^t fJLivovTig . 
Toig Si TOT da^ctAifjig i^zsrt^zsr^aa^tv iToifjLfjv 42 J' 

^tg ay^v , dfKt<r^a J[^ uW uSactv o^zsr^^a^avjig 
yr^fjLTsma-^y ot Jl i^vaa-tv dfjia a^znvSovTig oM6fov. 
iig Si KvvcLg li^cofjLja-tv dvfj^ {'ori fjLcS/^v o^vu 
itvivodv fJLia^a^oia-tv i^^o^ta* ro) J^ i^zri ya/r^i 
t^^ox^ fJLa^ycuvovTig v^zFo^P^aSov d^ayt Kvtra-f^ 430 

dThyjT^v '7r^o6i^a't , Kcit ig x^^ Tra^zfjaivaa-tv 
dvS^og» o^zsTfi fi}^iiiv ' i^tg J^ dvaOeuviT oSovtcov 
iog oiy dfKt^fota^tv i^srcLia^a-^a^tv iToifJLoag. 
ffiiSiodg J\^ dy^iVTov i^va-a-icu d)h,ov iiar d)i\jcd 
x^cu^zFvog ioov * a^To\ yaf ima^ivSaa-' d/uij&iv 43 ^ 

fid^ovy v*ZF d^P^aSii/a-tv iov fjLO(ov ifKoviovTig. 

Toif^ i^zs-tfP^oa-vvri Koi mfi^ziriXot dy^ooa-a-ovTCU * 
xcLt ya^ Toig 'ia-ov fJTO^ iTsr) aKti^ola^t Tro^oiat . 

Tiv6iat ^l dr^aKJov Ttg dvfjg i*zsrtfjLfjxavock)TO , 
ivTvvcov JcAa)9?f* TaviiKi?^ov* dfjL0i cf^ d(f avTM 44 
TrvKva KCLJcL^iv^^itiv dvaK?Jvcov yiwiora-tv 
dfKt<^^ dy^s^fl^^ta-t TrcL^cL^iSov , oU ^^sart arSfJLek 
TTOtKtKov ifJL^ZSnigitiV lii?iiS@^ ,. vTif\ia x^oL^xi AAIETTI.KnN A. I4J 

SviyiJiCLT i^iK^visj]av , y^ewxSi^ S' iisri (iivSi^n Ai[A,vfig 
Tolov. ccva\l/ct[jLivog crv^et SoAov if cf^ ioriS^frcL 445 

Ttu^iff iOoo^f^tlQfi TE , Kcu clf4,<pii7srii(rct mi^et ' 

iKfjLcc/^iotg 3v(rccvoig» iTrcLyi/i ,Jl cVi ;^€/A€cri %afiA)6£' 
iJ(/|^ €Ti x<P6i (jLiiJLamcL XiTsruv Svvclt 9 d?iC diKna-cc 
■ i/ocircuy uvTOTsrXiKlov iov St/jLcLg dfjL(piSctXS(rct, 

Kct) f^iv Ttg XifJLivi(r<n ttcl^ ciK/ivs^OKTi B-cLXdToyig i^^^ 
ay^v ifx^Xvoov Tixv^l^rcLTo kS$(^ ddv^m. 

iVTi^OV olog iAuV TTi^lfJLflKiTOV ffKi KCl6' vSoOff 

iKJcLSiov SoXiX^^^v d?Jfiuov offju^(nv. 

jf S' itnSStr i^zs^o^aa-^y kcl) ta-^cLcrt* T%y Si x^vS<rctif 

tyVOOy KCLl fJLf\AUQV OUpOLO KXJpTCOTiV CtVTjLLI^ 4^f 

ifKCLTOV ifJUTSrViiodV ' TO Jl dvi^CLTCU a/^fJLCLTt AclS^U) 
olScLAiCV, ^TTXija^i Si TlTCUVOfJLiVOV <yOfJLOL S&lX^g 
ifX^XvOg • TTVOi^ Si TTi^tq-iViTCU fjLoyina-oL 
dvS^OfJLilJi SiSiTCU Si KCLt lifJLiVfJ TTiO dPiV^CU» 

ua-QKiv oiScLiViia-cLf kcu cL%iTOV dSrfiaiv^Tct, 4^0 

v\poa-' dvct^srAooa^n 9 kcli uW dy^vTfj^t yivfjTcu. 
ujg J\^ oTi Tig TrAiia TFHoodfJLiv®^ dfjL<pi^o§^og 

CLVAOV iX^V fi^lia^iV VTSro ^OfJLX Pva^fiTfl^CL f 
CLS^fJLClTl J^ CLV i^vet fJLidvog TTOTOV ifJLTSrctXlV \?\XOi)V 

X^^iX^f^^v dK^TcLTOig^ TO ^ dvcLT^iX^ di/S^og dvTfJLt^ * ^6f 
cog cLty e/5tS2Ai»g^ Trvoiyjg VTffo KVftcuvna-ou 
tAKovTcu SoXtoto ttotI <rofJLcL (pvTfiTfjfog , 

E5"i Si Ttg^viTS-oScov SetXog kcl) cLKtKug 'ofJLtX^t 
dSAfjx^^ dpvfjg clSivov yivog , cu kuMovtcu • 
ify^ctv}\£tg • dycL6f} St (ioa-ig TruvTio-a-iv icLo-iv 470 

iX^vrtv ' cuu Si a-piv iv) (p^ia-) Ov^cl SiSt^i • 
TruvTCL J^ vTxroT^ofjLiaa^i , a^vv d)^fi\cug Si %u5e7cr<5« 

a-OOQflSoV fJiifJLV^a-i , KcCi dS^OCU ifJL^ZFiPvcLO-iV > 

jfi/T dvcLfKcuoio jiifiv Sia-fjLolo (pi^^a^cu • 

iSi Ki fJLfp:ia-cuo StcCK^ia-iv iv^i(^ ia-fjLS* 47^ 

SSi Mfa-iv • Tolov ycc^ iv d?^fi\)jTiv ixovTcu . 

^0?^CLKI fJLiV KCU Vfjig iv iPfJUCLOriV tjir iKiAa-cLV 

Kuvcug' TToTi^cLKi Si T^iv ivi^srf^fia^a^^a-iv i^irfjLolg 144 onniANOT 

xsi^fff yriTfcupjg ctTi xoi^a^og dmTi/j^et^ 4So 

Kcu ^y Ttg finTsr/Sjyci (ic^^ofiov i6vg dii^ebg 

ipyfAvMig \twu^i , kcu i AiKi^ tnSpj^af 

^H^og cmm » i3«MifV J\^ dyiAijg d*iSFiScia-T<t\o fjLo7(euu 

xeu Tijg fJLiv KtipaXfiy TriMKvg TdfAi > t^V ^ iKoXaa^v 

if^gy Tfiy J\ fffifiat /MiorfiVt riyy J^ iiAiy eczs-M-ecv. ^gy 

^ ^l iJl ^i iheiAoyf > XM ix ditr^Kctv tjQia-cu 

Swfiov iov ' Toiog ti^ iv\ c^itri yofj(4>og ec^^t» 

xai Ktv Tig TruXelfjLifa-iv , etTt t^UfJuiAoiO (ietStifig, 

dvTictTet^g 9 KtivifTiv i*zsr Ix^vetg dfJLfiTeuTO . 

Tcig Jl o^ZFOTctv (p^cta-ccovTcu izr) tr^ici TrtZFJftvictg 490 

IxSvQo^joi 9 KOk^a-^ TTtfi^zifjvca^ifa-i a-etyfiveug 

da-Tffcta-ioog t mTis.fiv ii ^ou f/ffyfjuvetg etyaa-iv 

ctypiVf voa^i Tovoio, xeti ctfytct irctvr d((>vfynv 

tv T dKctTag tzrXfia-etv , eV nioa-i ^i fiaAticug 

J^fjfjuovctg vfjfja-uv d^zrti^a-ifjg x^^^^ ^Y?*l^ • , 49 T 

Jtov Jl i^yctTivcu AfjSg ttovov ifiltMa-ctvTtg » 

^oi^g x^^^^S '^ SutKflvaiVTtg i^Tfiolg, 

xa^ov ivr^oxuXoM fita-^v xetTci x^^ov d/iUfjg 

yroXS.ov ivfjfia-uvTO , m^i^zs-AfiQaa-u Jk ^ctimi 

m^SoKog <3t<Pcuin/i MvKcuvtTcu tvSov u^sjuSig* foo 

iog TOT disrti^a-ii^ai Trt^i^zr^dfig d/pvifFW 

i<p^vg dfx^u^ MvKcuvtTou cuytuMlo. ' 

^vAu ii, yrfiXufjLvioiV ix fjttv ytvog tla) &'etXeta'a-9jg 
i.v^tivny S-vvvfjg it ^€t^v(p^ovcg tWudvieu. " 
xeiuui yu^ McuuTkg o^srfi ^fjiSctXt^tTcu uXfiif %0^ 

dy^ofJLtvcu 9 MfAVouav v^zro ^ofjtu ku) SovctKnetg 
v^^ffj^g coJiivl^ iw€tXyi@^ i/JLvriO-uvTO . 
xcti Tcc fJLtv oT^u Kix;^at fjLiroL^^ofJLciiffv KUTtSiia-iv 
eiu y TU Jl iv iovuKtaa-i ku) iv ^oivom fjLivovTot 
jrtiAufjLv^cov dythug »^ TtKtv * ou^ oTt KVfJLU flO 
^^Tov t^zrt^ui^eaah tto^oio Tt yrtiotiacovTcu 9 
^tivcv ^d^og a^tviaat fJLtTU TrXoov » iJl iStMan 
/Aifmiv tvft fyivovTo, xeu nScueu irt^ iiaut^ / AAIETTlKnN A. I^f 

€X r2 Kixi T6 MsAflt; XiXA^VlCETtfl» K^e £ Actj^oi 1 

A«V > i?^* v^l^oTsr^joi i^arAfdcHnn» iiireu . | 

fy ^ ci^et oi x^6iJLoing v^iaroiS^x^oi Tn^hia^i 

KolXoiy 7rfi/M)im^9 d6iTiPa.roi 9 otg tn TroT^ei 

Thcfirui, ^CeuoTvii^ l<r Ix^vo-i Scurcbg o<J)6A?v«* ^20 * 

ivSa Kcu d^iyovom irl^ Ttfcirt^ct KiX&jia 

^KoLfiv&»v io-fMmv^ i^srii mficicMv clTSSmv 

iiva^cav tPficra^acri ^HTctia x^^l^rf^ o^finv 

X^f^ S^ TrtjActfivSiff-a-iv cbta-cLfiQ^sjjvH ^doc o(ra*ut. 

ivBct jy iv iv^omM^w dXog KKyov^irm ma-icreu f af 

WJTO^g SrfivvnTiv 9 dl^OfJ^OU Si fiivnTi 

?^aoov Crtf • T^ <fc ^i Kcu 'ifJUi^@^ u^vircu tvvijg. 

irKr^a-cLfjiiiveu h roKUo > ^cb^dfiraro^i cLvrtg Uvrcu 

jrarr^aov fjutrd KvfMt fJioyev J^ dis-o ycUt^os tSivfo. 

Tclg S^ firoi MiXecvog fjuiv VTTi^ fia6v /^cuTfia Tro^oio f 3 o 
B^ritKig dy^eoa-a^iSTtv d/ervfvu x^f^^^ ^^ » 
iS-fj^ d^a?\jiffv KOi dn^Tsrta , Sffonfr^ 
S-tfTfJLov v(p' cufJLaroivja y kcu ay^iov euxrajv oXti^m 
£91 Ti^ i SoMxv f^^y > ^'Tctf Trdxog o rjt fuyi^, 
fiiKog oa-ov frijxpg t ^iGa^ ioKlg* iv Siol aKpf f 3( 
9ro^^ fjtiv jlmA/Coio x^a-ig > 7ro)^eu ^ ariSvii^u 
euxf^ Tf^y^X^y^ i^SFCLcravrt^cu Tn^cLa^i * 
Ttua^fjia it fjLsv TrtfifJUfiKig ivaKoKov dfjL^tGiGfiKi^ 
Sa^^i ^l dva^zrP^jua^amg 9 dhog wo^og tvSa fiaJii^og » 
tV j8i;doV viiqoma KaraK^tfitg ^Kcev tvt^t f 40 

onAfJLivog il^miva K^art^ov Stvog * €U\l/a h. fi^zTf 
czn^ofjLtnav » fJLo?d<oa) Tf Karofffzarig ^H a-iAif», 
aixjtreu ig vtarfjg u^cLg dhog > tv6^ dfJL&tjveug 
TffiXafJLva^i Tr^iirvri^i» iv lAuVi mrsf\fioicug • 
arvv^f £A£ , avv St iro^art» oa-ov Kixt JWAoV ofJuXffV . ^'^y 
fi ^£ S-ooig elvtfva^ccv i?\9i?<afiivcLg ^£^1 j^etAic»» 
TcM.ofxivcLg i?^JUtveL a-iSfjgtiifg o^vvpa-i. 
Tog Si Ti^ tia-ofionf Kolm S^gaavKeL^ag dv^f 

T 146 onniANor 

Tfjg fiiv yoi^ hoLyovio-aiv i^,fi?ictro JWfoV «tXA>iwy , 550 
T^J Si KO^ '^ilS-U^ B-OQV (ii^jog» jf J^ Cisrio i^}\f 
iiTct^cUf Vfifhv cfl inofigy «A^i/c <^ iM vuTct 
i^ifwg ct^g $ eMcni Si /Aio-ov KX»ioivcL in^wa^cu * 

^iKJfoM^UV fJLOyi^ola-lV ioiKOTCL TMflcQct, ViKfolg. 

m J\^ oTsroTii K(iv6tyTog ivuaJJoio KuSoifiS, 55 f 

- S^^l<PcLT}ig KOVlfig n Ku) CUfiM^ i^Ct»i\OVTig 

tvvfiv ig Trv^oiffTctAi ioi ^iTisiiCw iTcu^i 
iw^ofmoi* TcL h mTkoL KM cLlQ?\jaL crcafMo^i viK^av 
€Ajc€«6» navToicLi Ti (ioXcLi 7r?Jidii<riv ccpiog' 
ug Kcu TTfiXcLfdAjSiTcnv imwfi^zs-H k/jcict TrcLnTj , 5 5o 
. uioaXov TToXAfJbOLO , <piMv yi fiiif cia-TsrcLXiiva-iv . 

AXt^Oi Jl ari k^oiti ^dvoig cAoy i^vt dOoMmv 
^KoLfivim. cLAi yoL^ dvcl Kvi^cLg^ TJi kiv ciKfMff 
ifA7Srilsf\l} , T^fJLi^Ci , ^o&v J^ o^vcuov ix^triv ' 
9^vij^ dy^o^tra-ovTcUt cLTv^ofjLHfcu kcltcl fiivSog. ^fff 
HkIvcl yoLf fjLoLka kS<Pcl /Jvoov ^ficcLvng iKoL^P^oiv 
xvK^ioa^i iivivaat > /3/^ Biivovng i^irfuiv 
vuTov dhogy KovTolg ii Ko^oLiyifff KltrsFinTiv. 
ai Jl vTxro fjLct^ficLfvyfig Tuxvfifiog ^f^ ofzaJoio 
(Pv^cL?iicu S-^a^Kiga^i, AiW ^ ig fco/czrov Uyrcu J70 
aT^ifjLoLg i^STog > oiOfJLivcu o^KiTarcLg uvou $ 

fffZFiCU, CU i^TSrOiO ^oGcf fJLOfOV iiOi^Zri^CtJf» 

tvff oi fJLiv ^oivoio-iv inana^i^x^a'' iKctTi^h , 

eiKivov i^i^ovng iw ijovctg • cu dl o^ooiacu 

%oiViig KiWfjLivcLg, elvifJui/M SiifJLcLT ixna^cu > f7f 

ti?i0fJLi9cu Tflf^orna-Lf KoLi dS^ocu ia^mi^vjprrou^ 

TroXticL Kiv oiy^a^oiffi tot dpfiacuTo S^otTi 

iiKlvSo?J!^f fJLflT iv Ti S-0^7v iKloSi ?UV0iO , 

finn Ti Kkwfjuivoif Su^cu yro(ov . ^v ydg Uoivrou 
VfihAfJUuSig , TcLx/t irSa^cu v^zsri^ K^oio A/voio fl^ 

ig ^6ov diTcraa^ifKcLt a^zrppcloit ^J^zfov ay^. 
^Jl^fi ar^L fiaKa^v rtg di^mlJirK^jm n^ffirn » AAIETTIKXIN A. I47 

tf ^e KM iv ^Ao^oiTiK ef[i^t^t «y^ur?^ 
tlXoy eivA/iKU9if ihjoi^mv fvay^u Ttxfn/ f 

i^idm ^a-anrrd S-M Ttl^ * rai ^' ia-o^trcu 
ijAifiaTct Tflda-a-aa^i xstfov (poloov, iii mxdavcu f^O 
fAO^/i^iaig 7f}%fuyia'a'i» drv^ofjL&cu fAifAcufO-vf^ 
ua-oxA Sjfftfriifi^ i^ardi^cmig f Aawi. 

Ka) fAi¥ Tyg JWJiff «AMtfy tvfMfXcf^cg ifyaif 
yia^i iokit iraikaitfMfn» i^zrot^ctf «Asy cNJTcOg 
iX^^* nvTiX^^^ dfiuZofJLim^ tto^ov uXfifjgf f^f 
a-cL^oy Tl Tfiavctila, ^oQca > ioO\»i¥ t€ a-xicuvcuf • 
a-ct^o) fAiv SvaraS\ig doTjUns ig fwxov aAfiffg 
tiAofA&oi TfjfiTa-aa^tv» iv clXt^niMig £i x^ovtcu » 
ioxf^^ dfA^pi^gsria^omg 9 ivaOfia^a^i J^ dxcuficug 
vciTct fUTcuc?Jvovjig 9 ctTt a-XAXirarara-i» dzraYn\ 60<B 

(Pfct^dfjuvoi injxjifoiariTn^iS^fiov i^Kog aMifig 
dy^ofAoi, a^irrya-i fAtyow irom* iSt xtv av ng 
ia^ooUfi * 0-iu?Aoi yd^ iprrvaa-i xiXMvSa * 
oitg x^ivotg ix av Tig iviX^f4A^i¥ iToifAug, 
iJ[ tTari xfif^ ficihoi* m^) yag ^^ia-a-aa-i xJtXASvd^ 60^ 
TrfoKfoa^a^cu irvxMoia'!» vTsro ^tOjMffo-n AKavScu. 
dXt<d Tig l^fjLoavmfTtv dvfi^ vrsro KivSta mvTa 
ia-a-vfAtvc^ Svorro > Trtfi^^orro ii TravTff 
a-a^ig » tvda xd^ rt xm igaifi K^Ja-tg cujtSv * 
Xii^ J^ v^zs-if Kt^ctX^a^i ^ct?\dv i KctSvTo-tfii» dKctvdag 6i<i 
^Kct KaTc^i^cm, iznx^oi n ^ii^v^ 
cl Jl avTOig fJUfMfHTiv dffifOTtg dX^nX^ior» 
d^fjt/ptig^ ^^&A^9'i maroi6aTig o^rjTi»* 
tv6a Jc/oi ^ct^xtfiafa^iv dv^f iKaTt^i» dti^ctg 
aiuTig dva^zFXiiei rcAia-ce^ 'x*ajmFiK?jyarav t^yov. ^ij; 

JlfT^tiMqy ^ a^Kicum^ iwnif ^iCog i^Tof ixfrflM* 

T z \ I4g o n n I A N o T 

4 mlcug ci?ui}cnv h^iS^fJUi» 9 M xcu vyfiis 

CPvKicraf^ ^ ya^ ain fii/sjH erKi^zFee^, om ctmwm 620 

it^ai^tyov fV(TcuTo , xA^ J^ ccoa, Si^trcu olcv 

(P^a^i^^y iUOciXfiv ii Kctlfig^v-Ki/cea-cL kcu c(ra^ » 

t^m^iTcu iJ% o^occa-a» ^.cc6uv ofo^i«r@^ i<pc^f4iiV'. 

^ ^e Tic ^'^9?f fl^ i^ssriTcruiJidvoia xiovT@* 

fialocc/ag iv Aa^jtt^T; kcutc^ T^i^l/cure^ Kccoiivoy , 62 f 

[jLct^^i&flv (pvXccKVfv T^oTtlocc^i^iTcu 9 i^l i{fcutS^cu 

iX-ZFiTcUf iuroKi ^^ fiiv i^z^cti^ctgcXoofB^ri^ 

icLfScCiln)* Ttjg ^ ^to^ ifmio^i iSt Ka^^oyt- > 

dfK^JvHy ioKiet it KCU iX^Uf4»iV7l mQ dAurcu ^ 

Tolcc ii Ku) AiQviiig Tfl^civ licTov dfKv^^oSei^v^ 630 

uii^srico Tixvci^'^' fiiXi^ &i ol\^)sxro Tix^tf^ 
ig dTct/^ KiH^Civ VTS'* iXTSFo^^i^or^ g^Kicuvcu. 
KtK^irsfjai ' Tctx^ y^ fMf i^ira-climog TrcLKcifjta^a^w 
dy^iVTYi() dmiSv Ti KcCi dj^^aivyffctv e<J^pj«c . 

Toa-Tcb fiiv IxJhQo^MV iicLnv dMi^sct tIxv^ djj; 
ivivicLt KcCiToa:a-omv i^zff ix^vciTriK^ov/oM^^v.^ 
ng Jl cL^ag ^vfM^zretvlcLg ifjuoiK^ cuarct KiXf^^» 
xvfTCOv T 9 dfKi^r^cav T6 9 /ictiy^MKlDg Ti ?iiy0i0^9 
firzsriig Ti T^iiSovTog^ o(r iyjf^wrin w^a Ttx^i^g - . 

TO^ fliV J •ZJTJfjM.fl&T&J , Tiig Jl io^f^og UM.&CLfJb%nct4% ^(Of 

ivT dv v^zs-o TrQc^Toy WKJog Kvi<Pccg ao-zrafcAi^Cf 
TTv^Tov dvcfil/ctfMH/oi , yXcc(pvfov a-KctdPog l6movTis^x 
Ix^wiv dT^fjtiaa^iv diiSiXov cuTcm dyj^tv * 
iySi ol fjtiv TT&JKiig M^zsra^^ <PMy\ icafxiPthocmig ' 
dfjt/p)^ diKaTca S^tjvaan, Kcum J^ Xi^ ia^TS-i^v ^u^y 64% 
fk^srijg T(tyMaX^v@^ dfjteijSjKloia Tvxovng. 

E^i Si ng B-i^^g iTt^og vofjtojg Ix^vlooiKQiff-i- 
(PaffMKlcug 9 (u/ivy^ov e-ar* ixSvari fMfriaranO' 

(pCtfj^fMtMJOV 9 ciKVfJtO^V ii Ti?\@!* Vm^oSiO-a-iV tiffiUt^J 

u S fiTOL TT^oif jjtiv i^srcfo^aculi^g ^oAiiicrariy df o AAIETTIKniir A. I49 ilMvcr^ vvsri^v AiAaitr W%fltf ftf ^vet xodof^v ' 

tvff oi fJUiY iuvatriv v^zs-o yM^^v^^g (TsriAcliirci • 

T« «Je yn^tirrio-uyTO' A<V«v tvi^Kict Trdrrif 6^f 

aitvet KVK?^(rams 9 air dvifccci Svrfitvairch 

Si^zs-^djn^ear^GetAoyTtg dvce^ut rtlxtoL TTir^g^ 

KM ror dyfjf i,(yi^av ofc^ ^Ui^v eLu^ag r 

fiSetiY &^9 nvKVK/m/imv i^PfifUTetv ifrnj^^r 

l^i^ecg h jret/A/jLifpr$f (Tt/a} (pv^viceilo /M^etg* 6^0 

TToiVTCf (P ifKcbltTrotXJo Xivcav Ijrt^ • dfjL<p) i* eeJ avrcug 

KOiXcta^i Kou S-eL^af4a)ari Svo-clm ^cL^fjutK aXer^t 

^ifTfjuiT^ iyfioSoTsroia > KcCi V^tfJUtfvt S-eoAeta-arctv . 

KM TOV fJLtV TTCt^O^OV oXt^^CL ipetffjLCb^CtVTeO 

it^cLTo vaSg* r^ J^ oSi\\nt kclk^. km etvdga-iog oSfJt^ 66^ 
^feSrct fiiv iv S-et^xtfJtifaaiv^ iKctvtrsu • d^x/^ox J^ oa-ort 
Kcu K&(pet?^ Ku) yvict (^ctqvnrcUi Hi Svvctvrcu : 
fiifjuvttv iv KSvdfjbSa-iv , ctrv^ofjttvoi St x^^'''^^ * • 

iKTog draro JViA^oiv ' ^ St ar(purL oraXv .Stct?<a0a^ 
mK^oTtffi • Toiov yaf iv otSfjLctn TriffJLco Trt^v^ou • 670 
•i ^ Oitr eivoSaftlgi oAo^ fi%6vovTtg eivrfiL^, 
Trctvrri Smv^a-i , Kcu^tsr^t x^^v t^x/dTt 
?[HZirofjL&fOV KUKOTfiJogy ('zreiiySfiv St Xivoia-t' 
a^Tfft^X^fjLtvoi "M-i^zrliia^k SaxAoPtGtv fttfzaMTtg • 
ctXtC i Tig xctXfZffig ctrfig AvW» ^^ ctAfAi^ * 67$ 
^oM^ St frsr^ Tt Ka) ctAfjLarL KvftaJvovrcce 
r€i(0fjLt»OL ' ro St TToThjov i^zartf^x^ ccf/jpir^iTi) 
iykvfjLtvo^ (pvanifJLct , To T ix^va-of tTS^Mro Sn^Slg. 
oifjLo^yff • Toi J^ iKJog ivr OLKyta^vif itar^ahjS^tg 
Tt^oft^tvoi fJLifjLvaa-^ ecKfiSttgf turoKt a^iyif 6io> 

TOVTOV fA^» ^Aoia^ Si kcu d^aXtoto KvSotfii 
TFava^eavrcu,^ ^avovraccv disroTsrvwa^ajvTtg dvrfjtifiv^ 
fteii roT dwot^ic^v vtxjvmv i^vaa-iv o/^iAojf 
^2 TtiuiifiiTctg, ifJLi /sjoJSiiTo^t TroTfua. IfO o n n I A N o r O^Hov iiXSofimi fouccu xoAiy * iJ^ eLviucn 

TrrifAoiob linMvomg im e-^pia-iv, d^i^ct^Kcu v^cog 

KOfiveu^v 0et^fMt^ci;if oMS^iOV - ol J^ iw) m^Qtg 

MfAM T cc^aMo) Kcu oi^vi /MxSi^ovTig , 

viciTi T ix^oSozs-^, 9vyt(ov kou cLukicl 'TroT/jbw 6S0 

oXtiVVTcu», viKvafV ^i 'jToM^ ^vzrMfiiv a^araa-cb* 

iig oi Mvya^itf t% fio^ jmi aiivKii iroTfM 

dvi^i (pctff4,cuclic$v vVo^fc^sm^ oMvto. 
^^Oe^|!€$ ifi: T»janir ^ra-^ O n n I A N O T 

A A I E T T I K Q N 

BiBAioN nEMnroN. 

IJLffr^i KafjLew > i KoX^arov dv iv^ivra S-cLXcurer^g^ 
dT^cL Tig UTfiKiag iKi/jjv fjutKei^arcn yinS/jfv 

UT i^ lOLTffiToio yCVOg f 7rO?W/M9JTCt n^lJL9j6itJi , 

dvrcd^ov iJUtKce^a^i KccfJLi yiv@^ > vSctTt ycucti^ 
^caa-ctg, K^ctSiffv Si S^iuv ix^La-i» dAoid)^' 

UT CC^ KOX Xv6^IO S^iOpfVTH iKf&OfMU&Ct 

TiTfimv i yct^ ft TrtXet KctBvzri^i^ov dvSgcSv, lo 

yo(r(pi S^iciv fiavourt J^ vmf^ofjtip dQccvclroia-iv . 
oa-a^ag fJtiv Kctrr o^Cpt f^ifjv ctr^i^ov ij^vrctg 
S-iffctg v^i^Mj^g ^^og ia-Qtfftv * offo^ct Sl ^t/Act 

oUoVoiv H^pi/^Ti KCt) ffi^t ShViVOVTCL 

uMt X^H^^n^i^ ^. ^Xfi^y SifJtctg • iSijUovlco ly 

ftia-ctr dyffvo^iff Sfdafinjfjtivcu* iJ^ ia-cuiia-iy 

euirov ^vifjtoetg wli^vycdv fo6og * dXtut kcu hfSof 

S-fj^a Kihcuvo^mv v^Sfi^Qtov ctx6@^ dvctfkif 

xXivav iisnQqia-cemg > t/Vo ^ivy>^t J^ i6fiKoty 

ipi^f TCtActi^OI^ iXetV TTOVOV i/jcv^^ct . 2o ' 

KfjTUt Jl oca^a mAMct UoarHSctcav^ ivctA^Mt^ 

ivT(i(PiTcUf rd fjtiv ^ rt XH^^^ ^^1^^ Sa^^^jBM-ara^ 

Tix]fi0 dfjto^pciyo^v TvUm xfimg % dxsd Kcti d?^^ if a o n n I A N o r 

t^jv iv n^sru^u x/^^^v yivog, i8i nv d^xfj^ !|f 

iiJl cmpf iLO^cia-i • S^cc^^ict^a-aifi ^i xi^xdvif * 

ijjub^ B-cL^cbKitg Tif iv oUidMri» dmQo^^crH. 

€ia\ J\^ iv) r(«(pf ^ AitQoi xuW "^ ci?j^,ci xximvi9 

fii^oeA/oif i^ ^ Ttf dvcu^tifiv i^iaet^ . 

yr^ic^iuv ycdm iXoov ^cIk(^' ti)keL B-cb^MVHQ )# 

^oT€^oy. ^j^e^ j^oy /teV €'ari7i/>;tfa'iy v^i^flu * 

^oAK^ J\^ iv fadioif K^vt^r^cu . oi fteV €ofij-i 

xfio) firjMvo/ji^ TiScurov fiorov ' iit S-cb^aaviig 

X(u!ig /JutPax/^m ervvoia-trcu » o^ jc£ TnAua^aii* 

rig a Toa-ov x^^^ (po^let ^ivog , oa-aov a,cL*zr\Qt Jf 

?J,fjuvcuy Tig St Ktovrog in (p^Tiv cu^tc» obAxif > 

^a^a-fi fiyiSccv^a-if ivfae^aaijo IjjycUvcug \ 

<PooKfiv ii ^Koav^v Kcu insFi x^ovi %o(fn7€o-0-ou 

4t^jc]oi TnpfiKctai » Kcti ig /juo^ov dvnocaa-cu 

ScUlvuvtcu * TOiWi fjuiAsi Sii^iTat B^oXcia^acb . . 4^ I 

dXt^ ifjL^zsTfjg Kcu Toiaav iTrf^^claacufTo fia^Tc» ^ 

aTTjv ^fiificiiv ctfjLcLxov yivog • €« J^ dMnoinf 

^ThxJVTCU , KflTCtOV OT i^ fJLoSoV O^fJLfia-mTCU . 

tZv i^iod S^fi^g Ii^i6vv ^Troyov • dTi^ dioiTt 

ttifJUViTcu (icta-i^Siig 9 oKufJL^ZFicL Tiix^ ycufig. 4;* 

KnTicL fjtecra-oraro^ig fjLif iviT^(piTcu fnXctytavi 
7rKu<rcL T€ KcLi Ti^i/jLtl^ * TCL J\^ Qk d^ct^vilcu k?(fll9jg 
Ayfitftx/f , d?iC v^ZFivi^iv €%« KffiTxriSct S^cLhcLorayig 
fifiS-oavvif' fJLcLifjLd Si liopjg d?y\x^i Xvrarf^ 
cu^ ^etifuovTctf Kcti isTffOTi wiSv(^ cuvig fO 

fJLizgyoavvfjv dvavTcL • Ttyct^ roaov ia^atTcu u9ctg » 
ea-aov iviTO-Xwcu yct^^og X'^^ * oaa-ev ct^7sf\ev 
ig KO(ov dfJLTffCLvTcu Kiivuv yiwvi ei ^.Kcii cLvTei 
dXt^/\^g oMKna-i ,' xj^^ovct (Pi^ifog d?\x^ 
TTiipyodv 9 dXt^?\aig ii (ie^ kcu Sding tcba-t . { ^ 

^o^Kouu KCLi vfjia^a-iv ayet ^i@^ dmociVTX 

ia^i^iOV KCLTCL TrOVTOV iGfl^iKOV 9 ivQct, fJLCtKl^Ct 

yihevog OKWOie /^iwir dtiaOcLlev vim^ A A I E r T I K a N E. If } 

^oT^cLKi ii vXoLfx^iSla KOLi ^ovog i/yvg uutvH 60 

oifx^loa£Ssf on Kty rtg iV) a-^^icriy i^zBrX^ono. 

w<r<Pi xvyoif» fictfvyvM KCU ^K iVZS-^KJA KiMuSco» 

am yotf iUro^ooicraf ohsro^zrfodty , ^r€ S-el^cbo^a-ctv 

TrSjTcuf i^zsri^ixH^i (ict^yofAivot lA^iia-Ti» 6f 

THViKcb Kcu Trdniff^a-w ofjUs^oX®^ i^x^Tcu i%^wV 
^cuog l^tiv 9 ^oAi%oV re Mfju^^ Mzrji^ Si ol i^^ 
^h^Xfi^ 0^ Tr^ozrcigodiv ouKog ^o(0¥ ^yifJLoyivH 
orfiiJLcuyoiy * t£ kou fMf i^tifiKrcL» tiyn^foL • 70 

jwJtu' Jl iK^srcLy/Mg ic6%fi6f io-^EVo^ i^)y iTcu^©^ , 

VOfJL^U Ti , <Pf J^f «V Tl • $€f« ii fJLiV , J K i^i^^O-L , 

ftiiSio^g ' Kiivaf ya,^ i^Krsrilcu lx6vi fJLiivca 

yrtf^i ^i^ov kxfi^y clIu voov • ifyv^L J\^ cujtS 

t^^^oLTCU , TOfwu ii Tra^cb^iSov o^daXfjLolTty 7f 

>i^y9 9 olkKO^cLTrL^pavo-K^TeUj uii Ttv ety^ 

if)y iM^Vy uj iv n Ko^trtnTCu ipyvSt Tr^fjLco» 

UT o^Jyti Tronoto wiXn x^^^* ^ oMuyew 

jSeAre^ov ' cLvifiia-TO, ^ owo^g iv^UKWTcu i^ 

TrdyTCL fjLcl?\! dT^uUoig' to Si 7rii6iT€U ii^aTos ctx^og. i9 

KHvog ycLf Tr^ofJucLXOi n, kcu hatcl kcu (pdoq Ix^vg 

Sif^i TriXH * Kiiycf J^ aiuy kuvm ^i iiio^Kiv, 

^VL i^srir^t^ag (r^piTi^a fiioToio (PvAeia-aH» • 

^g Jk Tcuf yiViTnfci ^a^jtcn^y dfjLnpayetrsra^Uf 

^^nia-L yfj^KofJLOia-iv arzro S-^^sfJn^ieo Tiyooy, gf 

roy Jl fiSfi fJLiMiora^L kcu ofjLfjLcta-ty dS^ioncb / 

iySvKio^g fjLiSi^sro^y yrqoa^va-a^iTou , iv Ti KiAivdetg 

X^^ o§iya>y, Ka^Trda-ty ly i^fjLcurtv avTog dfivvoay 

frcLT^t Si yfifcoTKont viov S^iv^^ vliig ila^iy 

0g Kuvog 0tAoT^t m^fsflva-aH ^etK^ uAfjLfig ' ^ 

i%5uV» VVTi y^CL VifMiV O^lfpU ^gOftAiVfiJ. 

n Tra TOi yivuig ir^Tfig a^sro avfjfjpvroy oufjLco 
iTkcux^f hi M^y «m/toV iKoiy ircLpia-TeoTO SvfjLoi. 

V ' if 4 onniA'NdT ' 

m^ HT fiyo^ifjs 9 HT uoiog t^srMr oveict^ 

^oa-crovy o(rof TT^eua-iS^eAV' d/oc?i Jl civtfMXiog a(p^. 95* 

Kcti Tg fiiyct (ifteiiorte^ KctTKT^oKnv » viJt iccco^ 

^ouog UMfi^ tvfifiTtg* i^ZFti kcu KfJT@^ ctet^ov 

ciwAeeroiV fnXioov iXiyov 7r^TiZoL)h.(\cu ix^vv. 

TnviKOL Tig TrAfJuzxr^oiTov tAot TKo^srov fiyfjfrvi^cL 

KHVOVy uW dfKi^foto fiiif 9 Kcti ScLiTi So^MCetg. lOO 

a yetf Kt ^o0ovTog iTffJo^itrag ietfictarcuo 

KVcLSotMv • Oixof^iva Si S-ooiTi^o^ ta-artT ctt^^J!^. 

i yx^ er nff othfjtfig iotiSt(^ olSt KtMu6ct 

dT^tKtcog , i Tnifict 7rcL^ct%tSov i^aMctS^cu * 

dXtC avrafg» art ^o^)g oAa^Aorof Mwjrr^p®^, 105" 

7r?^tvcu et^tsrQo^Pv^iOKlov 9 dfz/rixavovy ^ Ktv ayif^rt 

yXecuKov vSoofi > (rKorcicig St kcu d^^u^Oifrt Tro^uni^ ^ 

ifjt^i^cu» ;tjijffi>tf€V<»pifyoV@^ lyW^oio. 

TTQ^isMU Kcii TTiT^Tl KCti ^ioVtTTlV tKtXo^t 

frXct^ofjttvov Toifi oHtst of^ficta-t Trtwlareu dx^vg ^ ilo 

oti pa Tor orpj^Kn vwfifJtctriv tg tovov ay^ffg 

IX^vfoo/iOi Tzart^Satnv , i^iv^etfitvot fJtaKci^ci 

KffToCPovotg, dXtyetvov tAeiv rt^ctg dfAJ$ir^Tfig . 

tog Jl ort ^fJttvtm (i^ict^og Xox®^ dmloioici 

9<aS^iog ifJuzFtKcuiy fitorarriv itin vvKJa ioKtvo-etg, III* 

tvSovTctg Jl iKiX^trt (pv^jotKffi^ctg tt^o TrvKctoaVi 

Af g(^ tvfJtmovTog , iviis^Aii^^ctg J^ iid^aumv ' 

fvSiv iTsrerr axffjv rt ^oAiv Kcti rv^iv e-zr* avTnif 

3'et^aXtot a^mxjinTi , Trv^og (itXog , a^tog arffv > 

ia?^v ivSfjtfiTa>¥ fityctfav iou^^ (pf^ovrig • lao 

ci>g rort B-a^ahto^ d?^tvg ^^arog ifKOVtiftriv 

ctOffou^ov fjtird S^tj^t TTtOaTfjttvii i$vvTif(@^^ 

rS (f[ fjTOi TrfSkov fjttv ivi (p^Ti rtKfJtoti^ovreu 

axSog oa-oVf fjttytSog rt' fd i' ityAi^o Cfffjte^a yno^. 

%i fjtiv ya^ TToVTOio Kv/jvSofittvog fjttra Sivoug 125 

^euov v^csrt^t^Tlo , faxi» Ao^uyi/ rt (pativodv 

ctK^v , ? fjtiya fum , ftcti tSpx^^ * ^i y<*V ^W 

ffllSicag ^^ot fUf dvox/^^^ B^dhjxrcra"' AAIETTIKnN E. If f 

€/ ^£ ri x€ti KWTdio CceeiVmM» ^f rotrov ux^^ 

ctrc^g rs TT^oT^og Vffog m?\JH ^ti fiaiiitig^ 

IfT o?uyfjg" fJfSiii®^ a nTaiv^cu a^^Ktov «ypj. 

€t/k¥T^v ^ iviffytg i^zrfffAo^cug mxei^aKlcu ijf 

y/^xJ^vm ^^eCoA^a-tiv dKaxf^ivov df4.^oTi(oid& ^ 

oJov KOi mT^ €Ai«y > xai foaiyeL&e^ iTrufcu, 

Totrcov iTvv x^u$^y , loc^trov ^n^) "Xfi^f^ xteAv^^* 

Sivomfi Jl et/^a-ig ^ifiSetXt^Tcu aK^ct, xh/mvS 

dfffii^^^ ^&t^» ;^«AK^'Aa7o(» ti kj& o^ov\m 140 

^%vyaX%f][v eiviXfiiTO fiiffv, Koi x^f^^^^ ^X4^* 

Sec/XM Jl iv /jLuranra T^oxoeiSia KVK\a titvk\ou9 

Tnjxvd Tra^ d)iJi?^yriv » k Kiv ^^^klMfya^ igvKOi 

(poiTAMag t /MiJl i6vg drBroffvi^Hi a-iSff^ 

^cuOaa-roiVf ^M^ci m^io^i^x^g oivvi^iv^ I4f 

dXS^a mft^^^a^ffv TrXaficlov S^ofjtov u/Jormro * 

iMra Jl iTff dfki^(&) ^i^ia ^n-oprwwi 

Tov^ov fJUiXojv ffTsrc^ d^sroK^hov 9 if e Keu coftov 

Tav^Biov yiwwcsv ioiKOTa ^cuw/ji^ivoio « 

vroTiMi Jl dy^nuTtj^iv ofjuo^oXoiy u<r ig a^y ifO 

Bifyomcu K^cm^ir dKiSigy ^JoO^Ti T^icuvtu^ 

k^cuy ^fszr^Siyig n ^a^<rofJiOiy o^ca TtToleo 

aKfJLOCi Sva^KO^dSoig fcwrfi^ia %AAxit;«nr^ • 

ia-a-vfJLivci^g efl dKaTOia-iv iwiXfJiOig iwiGeLrrtg 9 

crry^ vivera^ovTig n x^i®^ d^^^joio^f lyy 

q%7^0VTcu ' Ku^srt^a^i ^' uW €t;i6frAoio~i B^aXaa^fo» 

dT^fjut MvKaiVHOTi 9 cpv/MTa-o/JLfvoi fjutha S^ov» 

/ifj Ti /JiaSoi /liya xSiTog » dMvo/Jimiv ii viorro 

fiva-a-ov xraro^xj^y aXiov ii Ki fjLox^o^ afOiVTo. 

dXtC ori ol TriP^a^ooa^iv 9 o/JLcux^JL^arcda^iT di6>sjuy Ko 

Ay TOTi S-cL^aM^ ^f»^ oL^sro Bi>i^i 7riA«^« 

^fj/uc JoAy 7r^}i6fiKAv * Jl (ig iii Scura (ia^ajf^ 

oMo, xeu w d/ii^&^ dmuUiyoj^^i m$iia:cLg^ 

V 1 \ jf6 o n rr I A N o T * 

fzd^^^i cfl i^zFt^vTctg yvctfjL^zFJov fio^w > uvriKA J^' cicr^ 
eifiai^ov Kctn&j ndocofjLivov tv^u XcufM* 1 6f 

iv ^ i^zFcLy^ yhiaxyrvi ' o J\^ \>Mi StvfJiov i(ivk)g » 
'TT^oorci fitv ci'j(cL\oo^v oAofiv yiwv cLvrict 7rct?^et > ^ 

Xct^ociifiv S-cifufyct iiufeurcu f/tmetivoov • 
d>K' ei^ct ol Htvtof rirctjcu ttovQ^ • tvkv %7arei}ct 
cnFifx^fjtivog OMyiifa-w irs-oxU^p^v oiovifTt^ 170 

Svirou iv Ko^zsroiTiv wVoCfu^/oi^* S^ctXctrcrfig . 
rco Sy rctx' cta"zrct?iiijig iTgrirfo^wSriv ctwaoret» 
o^/jnyiv^ i fjtiv yctf m S^iv®^ civS^^^-zroid-iVy 
'oiTTov r etu ipjtrcu > Kcti clvetivofjtmv ictfjtcttrcuScu 
fi^o TTtXoo^* fict yd^ a-^i ff-vv ctvrolgcriAfjtcta^i vnicSv 17^ 
i\Kva-c^ TTori (iva-a-ov y o^' o^f^ria-m (pi^t^cu . 
. ol ii ol o^fjun '^focrct^^rctg tv^ag eta^Kng 
TTVOfSig etvS^fJtifig ^%rzr?^6oretg iv6vg ig ISoif 
• ivofjtivca TTifJtisriia^w * J^ ox6i^v oSwifa-i 
fivujf iK oLxiyet , Kotrci J[ ia-Txreta-iv ^k i6t/^vjets igo 
friiSicr)g» otx^oio ?^Xcuoftivi<g dXog ct<p(i. 
d?^' o^zroT ig ^cizs-iSov mXcia^i) fJLtfioyvion Svfi£ , 
^fj pct fJLty d^()ioc^ > Tirifffjttvog . o^g St rig 'hnsrcg 
«Vjwr' t^civva-etg KXfJtetlooStct rt(fjte[j@>» ctKfif y 
tc<p(a v<P' oufjtctroiv\i yt\tvv a-Ko?iuiia-i ^^^AivoTif I gf 

ifjm^iH^ B-t^fXov Si Sid <rofJtct KiSvoLrou ciS^fiet* 
tag fJLty d^fJLctivaiv otfjtrs-ctvircu > iiU ol da-Koi 
fjtifjiveiv hfJLtvcti irt^ iTsrtT^^aa-iv tvt(8tv * 
^ccAr^ct J\^ dvpo T^zartv^aa-iy Koi t^ct?\.oi dia-a^^a^t 
moi^ det^ofJLtm* ru J^ 'hcilou rt^@^ ett6?\^* 190 

iy6* viroi iri^Srov fJttv i^zrctia-a-si ytinita-a-i 
fmriv fJUV^iSit(v » A£Aiif/A€v@^ oiaj i^vovret 
Si^fJLcLr dfJLvvtSeu * rd J^ dviTsfjetrcu » ^it i fJti/jtviu 
(Ptvyn S^ ^oioia^iv d?^vofJt%voi&af ofJLoict* 
ttvrdff oy djc/otkmv fJtvxin^ Trci^iv ft\cu etXfJttfv ' if?% 
'TroTis.dg Si ^^o0ct?ufyetg i^Ia-a-trcu 9 u?^' dvetfKif 9 
a?St\jo6' ixdvf €Aj66N^ n Kcti i^KojjLtvog ^et?\Jvo^o^^ 
oig Jl m ia^rofJLot ^ov mm dd^ivact A A T E r T I K n N E. If7 

^tua Tr^^vi^TTiV iTariTzrivina-i t^Mttcu • 200 

dfJL(pO^ Si T^XUOHH i^^OpL^VOiO Ti^n^i^ 

dXx^v cLv i^kiTii KoCi irsroTi TOOTCg oSovTm . 
rtT^cLy^ou fjudp oJfAcv > i*zsreiyofJLmg J^ iKciri^ 

K/\.oi^Ci T€» TT^iH r€> KClV ifJL^ZrcL^iiV tAKiTCU cu%i: 

TtiOV KOi fiVOiTi 7n?<U KOi B-fi^i icL^osv^ 20f 

HiKog dvO^fMvoig n > (iico^ofjLtvoig S-' iKecTi^hv . 

^oT^r^V J\^ CtifJLCtTOiTTCUf VWH^ tChog tTff\\)TU OLXWff 
TrCLOXa^OdV civVyTI» ' V^ZFoSgUXfOV it fJLifJLVXS 
fJLCUVCfJLiV^ (PvTilfjLCL ' TTi^^lTGU Sl Oi vic^f . 

ctfjtSdXcL^v * ^ctifig Ki¥ vTsr OiifjLcLTL TrcLTa» cUirfjLiiv ai6 
Xivdof^iVflV BOfiCLO AjTMog eLvfd^i^cu ' 
TOTTov clmS^fJLcLiVii XaQ^ fJLivl^* dfi(p) ^t TVKVe^ 
iivcug oi^cLXiTjTiV iAjiTTOfJi&eu ^r^^^/yK 

cl^fJbCtTOL KCiAeUVHTi SiWcLfJLiVOiO TTO^iO • 

MV Jl lOViOiC TCLfCL ^OfJLeLy KOLi Ki?^On@^ 2l}* 

Tv^fJV^ TTOVTOiO fJLiTfi WO^dfJLOiO SiOLffO^^ 

U?\£iTcu > ^ietSfGiTiV fhsr ebS^fJLcLTi TvPa£iv@^ 
fjLcuvofJLiyfj f Siiveti Si TijeuvofjLiveu ^^o^fi&Ai/ye^ 

KVfJLcL S^OOV KCLfJUul^Tii 7n^^0iTCU Si Ki/kCUVf^ 

i?ocofjLiVfi SiVifTi TTet/upfOi^oiTi XcL^vS^ig . 220 

COg TGTi KSfTiiOiTiV VIST CLt^fJLOLTi %«f@^ e^OLnff 
^CUvifHVOg ^ifJLSiKOLg iAlTTiTCU dfJLpiT^TVjg . 

iv6eL Tig ixSvQoXoov yXetipvfov TKOL^og cixjvg ifiTTCaV 
ig %s^oy KecTcLyoilo > KOi dKlaifjg dzro TTiT^g 
iffjLifjv di\j(JUTo > Keu ouvTiKa votf-fiTea > 22$^ 

TTpjfjLVcuoig oLTi nia KaToxfMTctg v^wo SiTfJLoig . ' 
rov J\^ OTE 7reu(PeLTT0VTa /sfiLinf KOfog, \k t oAjvomv 
3"^^ oXoog fJLi^if 9 KafjLaTOi ii ol dy^iov ^to^ 

K/JvfJTCUt ^£'4? Jb fJLO^it <9Vyi^iO TcbiCLVTaf 

djTKog fJLiv TrfooTi^og dviffafjLi m^iqara viKiig 236 

dfyiThmy fJLiya J\^ ^toj iv dy^nuTfi^iv an^^ 
Oiov efl dXyivoiVT@* dvifx^fi&fov TroXifJLOio 
iinsoK dfiyvpioiTsv iv ilfJLeoTiv , vjii Tr^ararcf « 

V 3 ' ifS o n n I A N o T 

Octi^fS x^/%4AoA»m( ioi i^ih^zr^civ iTcu^oi » 

cutriov oifyi?iiifv Trort^iyfjLivoi avtuc UKSa-cu^ a3f 

6)^ oi ^ccbfxcLhouiTtv iff-ccS^fia-cLVTMg eyc^£ 

pofov civi^x^ijUvfiv tvapyO^jov^ «tJr/x« J\^'eMjoi 

eLcKoi iiSFcmiT^a^i tuu eiv^Vifa-i S-aP^acra^g p 

fiotSv TTiAuf av(0VT%g * o J^ \/jcitcu ihoijumq Syj^ 

;iit ih^MVy i^^ox^ca re kcu k/Mt&vfjuov dXvoay. 240 

iv6cu TOT ix6v&o?^v B-^cir©^ gyfiTcu 9 afx^ Si viictc 

fvKco^zsra^ iAooia-iy iTsrHye/d^ivomv i^/ioU* 

7roXt\jl ii a^fjLct^YV , ^0^1; Jl eufeu ttovtov dvT^ 

crm^XoiJLivoiV TiT^rix^ > ^ dXt^fi/iHf ig eciSAov 

x£JcAo/ifW . (Pcuffi Kf» iwd^ov wovo» dvS^v 24f 

Si^Ki&GU * Toivi yct^ iv\ ^fiJTiV 'i^CtTCU d^Mi * 

Toa^a-^^ ii <P?xuo^g Ti kou 'IfAi^ lajxf^^^* 
Tuv fjuiv ng kcu t«A€ iva-fixM iS^ov dKna^ccg 

CUTS^OA^, h l2ce£vfJMXt^V iV ufKiO-l 7r£v KOfJU^V» 

ififVTOfJiog TTiVKfjg oMTfj^y h S^ij^ctg ivcu^Vt 2^0 

S^cLfJtSfia-cLg TTOVT^ Ti Kcu ^ovog ifyvg iKctvet» 

^cLg Si KcLTci ^^oOSJTog 9 v7S-if<picLMv TTOVOV dvSfoiv 

(PvXoTff-ii^^ 0vdifjg S-tjffa-UTo , Keu Ti/^og ecypig 

iKiffcuyhii* Ti^^ J\^ vy^og et^g ua^iq-og o^ivet. 

%v(t fJLiv iv TrcLXcLfjLtfo^t TCLwy/MX^vcL T^ieuvcLv 25 f 

TTCLXt^et , Jl o^tifjg dKiS@^ jQfcAoj , oi Si (pi^nariv 

ivKcLfjLTff-fj i^wetvfiVt Si Ttg (iifw?SjyeL Tiraim 

dfjt/ptrofJLOV 9 TTcia-iSi •n-ovog, Tda-i ii a-iSfjf^ 

%£7pav iCpoTS-^J^H (i^tcL^i^ yiwg • dfxt cfg 3^poft 

(icLXtiiiTi iroL^iicrii KCLTCLiySffv iXooiVTig. 26(9 

avTcLf cy' i^vofiifjg fjLiv v^sr^^fPicLAoto M?\:fj^cu > 

icfl €t' €%« yiWiO-a^t KCU lifJI4V0g Tn^ i^K&tv 

VficLg iTsrio-avfjLivcLg 9 yfli^ycav J^ fksri(ax6ii ptTS-^ 
cLK^ T d^jcaii) (iv6tov Sta KVfjLa /^axaofcov^ 
ifjL^sraXtv ig Tt^fjLvag ddu Hetg 9 ipya J\ i^fjteiv 26 f 
dvS^v T nvo^ifjv yvafjuzs^et yra/^v^ nvT dvjTfjg 
dvTtStog TT^^tv ivemia Kvfia xv^vSoiv • 
tHv Jl ivOHFfl KiKPlJfjy^V i^ptifJLiVCiV '^ovii^eu • AAlfeTTIKHN £• If9 

KUfiet JY ouzs-et^ XvS^to iMkunrctt iKXVfiivoio 
(iru/^g oAfljfo'* • to it ^€« cLTa-XtTov vSea^ a^d 

difjLOTi Kifnica» yXetvKyi J^ i^ctmTcu kXixff^ 
dg J\^ ort %€*jtAef/ow KctTifx^fiiva ^orcLfjLolo 

KoXTffOV ig olSl^LCLTOmcL ^^UV cL^SFO^ fJLlJ^OKei^vm t 

IXvg aificftoio^rcL Kv/Jv^reu victr(^ OQfJtX^t 
xmcL/tivfj SivifTiv* iKcLg Jl ifvdcunrcu uJiv^ 27 f 

^cLvSfjg iK Kovifig , Xvd^g J^ ix^ ^^ S^el/xtarret^' 
ug Tort KffTiioio ^oj®*At/5^w ^gcpu^tfw, 

Ooivi@^ iV TT^X^V^^ SeU^OfJLiVa fitAitTCtV • 

iv ii ol cireiX^T-tv ei^vca-cifuvet foov etn?^ 

mvKifctvov ^ci^T , if Jl € Ajceo-i /Mayircu «A/tif g Jo 

ijvn iril^ y KM Bii^ o/\MTetTOv ^ij/fy oAiS^v^ 

eSg ^i Aiog fJicLertyt (iet,Xu r^owtv etidiftev ttv^ 

'^ovrov dfjLuloOfJLivtfv 9 vifJLirett ^i fitv etiSct/iOicrTa 

ffzrn • rnv J^ trt fieiX^ov i^zsror^vvaa-cb ko^tth 

fjuayofJLivfi Siota-i¥ o/jlS 'xv^Toleri S^aXeLa-acL' aSf 

ug KUVif ^t^otAfzr^ re jSoAo^ iSvvcLg n Kopjaaet 

avrk^ TnjQofJLivoto SvacLtog ky^tov vSa^. 

dTStC on fjLiv ifJUffitvrcL TroXxjt^rotg oivvifTw 

flSfj A£t;y«Aeoio 'TTCL^eL Ttoivfotg S^etvaroto 

fJuot^GL <Pi^t , ron Sfi fjuv (Lvet;^eLfJUivoi ttou ;^€f0^oy 290 

yffSoTvvot crvfnatv* i J^ ikKircu ^k i6i?^v Tn^ ' 

voH^at yA&)%«ri Trrarct^fjbiv^f fivn yofJLQotg^ 

nu^cL^av oAooTo fJLO^^ riAo^ oivoQeL^iioov . 

ol St fJLiycLv vtKfig Tret^ovcL KvScuvovn^ , 

ilfio-iif a^sri^X^vng i^zriK^^d^at S-ctAcurai/ 9 ^ 29^ 

i^v i^zaniryofJLiveug i\eLreug vofJLov diiSovng. 

eig J^ iTsroT iiveL/Joto &cLK^tvdivr@^ cL^g 

VficLg dvcLi^jcLfJUtaiot , Vf\oiv iTsriSfiro^cLg cLvi^eLg 

iva-fjLtncLg Trort ;^6po*oR i^m-etyofJLivot KCLrdyaort 

yflOoa-vvot , viKfjg Si StcL^ar^Ttov jSoocoat JOO 

vcLufjLetxoy ii^ii/g TreunavcL * rol Jl diKovng 

dxffvftivot Srfiota-tv dvctfKcLii/ ^iTsrovreu • 

ft»f o'iy ctivo-zs-iMijov difCL^l/dfJLivoi SclkJ^ ccAfifig l6o o n n I A N o T 

ilJbTartXx(n} , Tore Sfi fuy iryfrvfiog ea^%» oMd(@>> ' iOS 
AoicB^i^^i da^cu^n» iia^cuvet r% S-c^cLortra» 
(Tiifi^aMcug Trji^ytTP^iy » ar iurvKlca m^) (ici/M 
ofvig i\iT^o[jfiv9i S^ctvara ^^(pci^jpyi xcA^v^ • 
^tia-fAO^og' ^ iAot,\ct, TTc^ei /a^eutrcu oXifJMff iKi^eu * 
ATkci 01 fivoolf^ M^jvrcu cS^ey®^» iii ri yvHc^ 3 19 

TTtikrcUy ig xi^ov 81 xct6i?^ilcu cuvov di&m 9 
<PofTiff o^ss-oog iv§M ^oAu^uy®^» ijy n S^cL/xca^a-tjg 
€ivi(ig i^i^ccoriv eVi r^ct^iffnv dvccyovng^ 
X^if^Tog Wafiivoio » fjLiretm^vrcu KctfjuLroi» 
TTOvro^zB-o^ ' (i^iSvg ii irovog vctvnfo-^ fjLifjifiMv* 3If 

cog oiy 0(0^1 fjtoyviov i^sr) y^ova Kfir(^ aywi. 
"Tr/Sja-iv Jl ffovcL Trda-av u7ff dTarKccrai^ fjLi/ma^ort 
* xiKMfJLivoig ) rirccrcU Si viKvg fiyi^og liicQ^cu . 
rS fJiiv ng (p6ifJLivoio , kcu iv ;^flovi Tri^sfjctfjLtvoio 
iicriri ^eifietivei TnAarcu Sva-Si^Kii hk^o), 32O 

ra^Qii r imt iona , kcu fiixofjtivao yn^ ifjtwfjg 
' mnO^iKcog avrola^iv iv) yvaAfJuoiariv oiavrctg * 
a^^i oV S-a^ntTavng cLo?i<iig dfJiOayi^ovrcu 9 
S^ctf^Get Tra^urlcctvovng i^iTsnov d. ^ i^{^ . 
€vfi\oi fAiv yivvcdv oKoog ^ixctg tiycta-a^cLvrp , 325 

ietviig x^^^^^^ » dvcuSiagy nvr aKovrctg 
r^i^cixii ,'Ti<pv£rag i^zrcta-avri^iv dxMKcug. 
a^oi Jl oJretAag Tro^ju^Tj^iroio TnMopa 
Xc^^^To^iii d(poa)a-iy • cf\^ o^^vTS-^ca^v aKc6iv6a¥ 
S-tjihcu arfjLi^fhola-iv dviq-afjuivriv rKo/iO^ana^a-iV ' 330 

a?^oi ^ d^xcu9}v , in^oi yroXvx^viia vtiSvv 9 
Kcu Ki^PaXviv dTariM^^ov o^fJLHvo^ liyaa-rctvro . 
' Kcu Ti^ dvvi^ ogocov (iMav^ov SaKog dfiCjXir^irfig x 
fjSiTiv iv r^a^Pi^ola-i* tto^v wkIov lyg viia-a-i 
ifjSvvGovt ira^oia-i fjnnvviTsriv ifyvg iia-i* 33 J 

Tcuay (piXfi S-fiTrjei^ai a-v fjuiv riKig , ife?' iKOfjua^a^ccg 
0«f^ X^?^^ * KoMffOig J)^ ivi aiio $-elvoifii» 
^f^a^ or dvrfia-cii ro fjto^iiJLov* igya Si,7Fovr^ 

iV/JLOHOi AAlETTIKnN E. l6t 

iv/jLmoif x^^V^^ UOTii^ctaivat a-iOoifjLt' 

fiflSi j^ iv d^foLXicig o/Jyov So^ kvfJUKri m/M^zroh 3 40 

i ya^ €c^tg foiiMV Tocrcog (poSogf hJI dXiyeivvis 
dvS^cLa-t vctvTt?uifg kcu oi^vog, iiv fMyiaa-tv, 
/ euu SuarKiXeiSoia^i avvirst^sFivovTig di^^cug, 
iJl u/sg i)iSi)fjf,ivoig Sti^og fjLo^og ' d?^' iri Totag 34^ 
icuTVfJLovu/g fJUfMnariv ^ dTvfJiQiVT^ S% TcUtoto» 
S^tj^a XctifMio fivx^g TThvia-a.no , TvxovTig . 
SnfJieuvod Toioov i%g«y t^oOov • dTi^x B-ct^hcLa-a-a, 
. Xcu^t fiot Ik yctifigy tKetSiv ^' ifjuii ffsn^^ ufig. 

Krjict fjiiv Toicia^iv iSifaaetyTo Trovoia^iv, j^O 

ea^a^ct SifJiug 7rf>ohiQfiKiv v^wi^uigy axhia irovT^* 
oa-a^A Si ficuoTi^odv fjLiMoov A«;^e, tcTit* kou cuy^ 
ficuoTi^ f S-fi^a^t Jl ioucoTct Tivx^ %curt * 
fjLiiovig o^fJLuu y fjtnioiv yiwg dfKi^^io » 
(pofC^ 'TTov^igtlf ymluv So?^, dn) Si fi»Sv 3{f 

§uyoSo^v d^^^iSii difa^zrlofji^cu KoXoKvvTfig 
d^cbXifjg S-ii^ov etva Sifietg ckZ ifvaa-t. 

AafJLVfig Si a-KvfjLVota-iv ot d^fia-mar dAtfii^» 
^oTh^cuu Kcu T(>orwov cuutov, iTaret^tct Sio-fjbov i^fiit 
^^arcLfJLVioi '^(nretvei» iv oXSfJuta^iv* if ^ ia-iSSa-cL ^60 
taravro9 kcu ymoAV Tr^iu fjiivog y cu^eiSia^^ ^ 
iv%cfiivoi fJLif^vna-afy ut iv Sia-fMiO-iv , oSovng . 
dfKuXoi ' iv6iv t^zreilcL Trovog fiii^cg iXi^cu 
?iclfiJVffv TpiyAw%iv®^ v^zFc fiTS-^an a-iSiifif^ 

lE^cX'^ ^ iT^oSoTsroHg iv) K^Tio^i fJLa^cLivaa-i . ^6f 
XeufjLM Xalofcavvtf n xwSiv vTsrifprsr?\xt yivi6?\xi * 
t^cxa J\^ vio(i<rcu Kcu dyffvcfig , iSi xjoj euvn 
dvTofJi^ci T^ia-cruav, dvcuStiijv dxa^Jvcv, 
ak) KVfJLaivna-av i*zar) (Pftia-) ^jua-a-av ixovTig. 
mTi^aKi Jl ix6tjfoc?<ioia-i ku) ig ?uvcv di^avng, 379 

wu^oig T ifjLTS-O^joa-avTig , iSfi^Jia-avff d?jiwraf 
ay^v ix^vcia-a^ojv 9 iviv ^^iva ^taivcvTig. 
riig Si ng da^a?^eug StScKfifJLivog ix^v^i» cuuTolg^ 

X 1^2 o n n I A N O T 

ffli^ictjg i^erei TTipi yoteyiqt fjuu/Movrag . 3 7 f 

WjOI cfl iK etfKifT^ riTiVX^TCU > KTf Tltf CUX^^ 

T^iyMf^^og, h ^ ^^01 fUivfjf S^iJUbg* ihflXet ycl( (Mv 

fivog J-zrep /teAco^y 96^617 Xctx^» cC^</xov IfKcg^ 

dXtC W iv^zrMKtia^a-t ^Jvoig TioiKUK^MO-oncu 

Ouxaffv dcrsj-a^j^tg iv Ix^wnv ^k ihP^vng» iSo 

Ji; TOTi Toig Kfcwmoi n Trovo^ ovhH t€ x^eAxc^ 

SiKivov ig ffiyfjuvccgt i^mi ^ciK^H /Jkiijutvia» ^ 

iK dv i^Tvaru%9 kcu tl fJLcc/icL TToTiiA TreLfiiff , 

^iKJva f pfiiiiciig Sf (iiif r oVu^^y 3*' vTsrdxMKcug 

fffSlik T 9 df^ Tif KcCi ta-a-ilcu Ix^va-tv i/xof jgf 

ii/iOfjLivoig , /jLiya J^ a,Kyog iv\ <^^fr\v da^aM$icii¥ . 

d^ u (juv KoAiT^triv v^sfoO^o^ov ifyvdi yaJ^g^ 

ivScl^i Kcu TfioiovTi 9 Ku) i^6ifjLoig foTsrciAoio-i» 

S^fcuri n ^ifofit^urk KtiTdiy^v^ iXocmi^ 

ig K^oTa^nft m0vii<n»* sVei ^oixiia-i» oMdfo^ 390 

i'^TCLJ^ Ki^CL^^OiV iKOtViTCU ijafAJiVJfa-k . 

Nfl&i fjLfiv Kcu ;^€Auef /^Ao» mThjOXig dvTMdCcu 
B^ti^v /^Qfia-avjoy Koi dv^^cLO^i ynjfJLa yivovTO. 
TaMV J[ insFMTo fJLox^og iXuv f9]i<r®^ dwaAilm 

dvi^i $-CL(TaMaf KeCi dTCL^GiU SvfJLOV iX^VTli 391* 

ii ycL^ Tig KcLJcLSvg Kfava^v %cAuv iv foSioiTiv 

V^sfliOV dvj(i'ii/iiiV irS^ O^fCLKOVy ^KiTi KiivfJ » 

^oXKa kclI lifjLiVfif Svvarcu fio^v i^oMuveu* 

t/;}/< Jl dva^srAooei k50ov ttAoov , da-^srcu^^Tct 

TToa-a-^v y d\og f^fjuavia' yi^Mg ^ ix^ dy^vjfjfctg^ 400* 

Tfiv Jl on fiiv S-iivaa^L. a^iSfi^ia^L fioAja-i» , 

a?^0Ti Jl iv fi^oxJSi^TTiv d»a}\/afjuvoi fjLidi^arycaf ^ 

cSg Jl oTi vfTJsriaxa 0^vicov yruig i^a-i^PoiTov 

dvT^rt^nf Tffix^lajv i/icov ;tgAuy, n ^l «''«r/ vcotc^ 

KiK\ifjLiVfi fjLoAa 7ro)is,cL ^jAaiiTcu aScLg Iki&cu , 40^^ 

(iKva 'X'oi£v criiaa^a Ka\ dfKv/MyavaTcCy fJLox^^ 

TTVKvov iTsraa^zarcLi^aa-af yiAcog ^ ixa og Kiv t^cu*" 

ag KHiVfig ofJLo<Pv?^v dAog ScLKog vw\iov aAfiiji, J AAIETTIKHN £. 16} 

TTo^tMu ^ fiV r^a^ipiv dveufia-arcu , {k Si ^Kam 4 10 
ft^Ai^ ^oXiiaq wmScuireUt ctva, Si yv7a 
ig iroYtov ^o(%H' rfiv J^ ix%u xm fJHfjieujlew 

«/• /^» < / / «*'. «/^»•»11' 
v;|/i ftaA > itfAiVfpf vianrfi$ a?iog 01 dl la-mvng 

iX^Moo/^i fia^a fua xeu eiir^arcurudg iSaiA^ccrav . ^1% 

AiX^pivav Jl ayfff fAAv eiaror^ozs-og 9 iii S-ioTc^ 

xuvog IT ifi^arOUa-oit Svrvt^ <pi?\Jog , iii UA ^fki 

vjayioig ^eujtrmf * ofudfo^iiff ii fjuaiva , 

'^gKW iKoiv SiKCpla-inf iTsri^Pfaa-a^ffrea oAid^, 

Ira ya^ avS^fji^otff'i» euvnxfieu^^Ti (povouri ^ZO 

Saifiong uva}dm o/\^ov fjuo^v ^ytirii^v . 

40"^ yag eivdfc^oia^i vonfjutra kcu ^go^zro/^ia^i 

Znvog d?\MySi7sroio * ro XM ^iAonrn yivedAiyf 

^TCPivrcu > fAsrd J^ ua^ erwetfSfuoi dXtsji^xia-t» ^ 

fl^ yd^ SiX^pln/S iniiif dvS^cla-iv ciijv 42S 

ay^ %\jhf^ov iu ix6va» fi^AiWotrro 

mja-ea iv EuSoii} fMra wjfjuww Alyeuoia'i¥. 

%vn ya^ ia^i^ ^n^ ^ovov ifKoviaa-i» 

ixfi^oMi t n^sfoiiiTm m^og (Po^ovng ofxoKklfli 

hsyi xet?juioiO S-oov irixag% oi ^ i^zrovjeu 430 

^(plvi^9 avv6ti^v i^a^iaviv^vng oA.sd^y» 

tvS" oi fiiv r^fiiomg d/sror^vcrdSvpf d?,iovrcu 

iX^^» ^i ^ iKJo<^i» irareuararovliig ofjut^ 

ii?^(pi¥iig (PoGiaori, xa) iifjt^ivag izri (iua-a-op 

r^am^a&eu wcrri xl^^ov eUcLfo-iOV cleAoWi » 43 f 

Tvx»ov i*ari$(eiaiumg » ar dvifwri Sij^TifCi 

Sijfa Kuvi^ mvovng afioi(oalifg v/jaK^cri. 

rig Jl dfxM ^«Ti xi^ov drv^ofJLivag «Ai^f^ 

ffliHoig fia^JSaa-tnf ivy?^x^H r^cuvif. 

rouri ^ aOvKJa Ki?^v6a, ^io^x^vvleu ^ iv^ 7rov}ut 44O 

Keii TTv^) KOi ^(pTa-af i?xu)vo/juiyoi (icun/j^a-isf . 

dXS,' o^arorojif S-iiffig %»ay^i(^ tfiyov avnreu t 

^^T^* d^euri^it vrct^a^iiop ifirat?<idovr$/g • 1^4 o n H I A H O T 

fiiSov ojJLoO^ocvvfig» B-Ji^g ci^ss^oSct^fim cuff^tt»* 
ti Jl ^K ^vytvoLvro , ^o^ov J^ ivay^icb fMH^av 44^ 

da-^cLff-ia^g • ti yct^ rig uVef^ictA^i)? dXhfjxcu, 
^Kin ol ii\(plvtg dpfyovtg tlch i^sr' iy^. 

Kct) fxiv ng AiQ^Zoio '7roLXcii<pct\ov i^ov. doiSi 
ikXviv y oSg SiX(pl>v@^ cx^^itretfcevog m^\ voorcA 
KVficL fjLiKccv Tri^cLcbo-Ki KetQfj fjLtvog , ctr^fJLog firoa , j^fo 
duSooV', Koi TTorfJLOv v^STiKCpvyi ?^i<rriPm9 
TcnvcLPti} r iTATsXcta-ciy t i^zari TT^ofecXija-i ActXMvoify . 
KUi Tra rig AiQvog Kn^a Troiov olSiv dKnoiv » 
r5 TTon Trosfjtcclyoyr©^ i^cttrcctro S^^fJLov i^oorct 
ckApi^, (Tvv </)J yi$v()i ttclo yja-iy Kcti KiXaSuvn 455 
n^ofJLivcg cv^ipyi XiXakro 'Trmaiv cuurolg 
fjLicryi&oUf wiyrov n XiTsruVi '^Xox^g r ct(piKi&cu, 
cl?is! ijy iiiioio TToSiig gW) v£<ra Xi?srscu 
AioA/jf ' a rt Tra^.cuov , €0' ^fJtinp) Si yivtSAif* 
Si}^<p)g a>g Tron TraiScg i^ctccaro vfiacuoto. 460 

vfico) ^l iwaiiCKiv 9 dii J^ ixi yauAc%oy o^fJLov > 
ds^og o^zs-oogt ira^ov Si ^uTsrSv i^vyvaro Svfjta. 
d?^' avrS fJbifjuva^i Tra^i^tog i^irt rvjdS 9 
WKvfjivog di^Sitg , oXiycv (i^i^og > ijSia^t TrcuSog 

'' <rvvr^o^og* dy^ o5' iKovjonXog yijct^Jtiog ij&jg, 4^^ 
Kcti f fJLiv iiSiotct fjtinw^^iSriy, avra^ wovrc^ 
(aKura\(^ SiX(p\g in^oov "Tr^i^i^ri^og fnv , 
Sfi oa ror iK^arayKov n , Ka) i (parov^, «T i^ariiX^sflcv 
B^afJtQf^ ifjv ^ivoiat Kcti iwainfTtv iSit^cu . 
TroTh^g Jl u^o^i (pmtg iSuv o-iQctg o^fjtfjdivrctg 9 470 

vtSiov SiX<plvi cvvfLSoooovretg irai^a^ • 
^o^^ctt J\^ iiovoov dyo(a) TnActg ^fjtaQ iissr rificbf 
iifjtivoov 'i^avTo a-iSctg fJLiya S-fjiia-ctScu . 
tv6* fJLiv ifJtOiQaag ctKarov , KoiAoto 7rctoot6i» 

'" o^fJts dva^zr^jooUTKi, KoMt Si fJLtv iivofjt dva^ctjg 47 j* 

x£vo > ro fJLtv (pfifJLt^iv iri ^^cirfig dTsr^o (Ptir^Jig' 
SiK^pig Jl fivr oi^og , iTarii K><vi 'rcuSog ioo^v , 
Kfcwarvcu «9-|W dKctroto <pi/^g cifxi^og Uavi > AAIETTIlCaN E. I5f 

(rctivciov r i§ctii} , Ki^ciJ\jjv r avct yetvgog dupav, 
^cuSog i^zar^-^l/ctvTcu. Xi?nvi[jLiyog * mreif o ^fifow 4 gO 
nKot Ke£let(t^fa-K% 9 <Pt?\.o<p^(rvinju'tv ircu^v 
dfji/payet^sret^ofjttv^ > t5 ^' 'iiro Svfiog iKi^cu 
uvryiv ilg UKct}ov TreuSog TrtXetg, d?iC $r ig ct^fjtTiV 
K^Cpct KuQi^rjTH^ y oJl ifyvSi^iix^ro K^^Hy 
avr^tri TrMv^f^tn yret^ TrAfv^dg cLvcm^oov, * 48f 

avr^a^i ymjitm ^eArtf ytvWi if^g JwtpvFw 
ifX^i/jfsflcav K^<PetAiiv* (Petitjg kI fjtiy i/Jtiifoyret 
Kva^trou , KoLi <r^^ot(n mot^v^^cu fimceivsiv 
^iStoy ' roiif yct^ oTaraovi Vfjx^'^^ p^j . 
«frA\* 0T€ Kct) mheKTHt irct^ ifOTiv, ctvriKct k5^^ 490 
ei\]/ct>[jLtvog ?io(pi^g Aep^v i*(XrtSf}<rctjo yoncdv • 
avret^ oy da^ts-ctrioog TrcuSog ^tfjtctg tv^^ovh Bvfjui 
St^UfJL&^ (poircurKiv o^srfi voog ^iStoio 
flAeuvy ur tri Trovrov iTsr" tv^etrvjM KtXtvot 
StXt<!tcB'* , ur ctvri ?JfJttv(^ Sia x^oov cifAuQeiv , 49 j* 
V X^^o^ TriKdevi/ » ^ i^^tiBtro 7rStrct;v i(ptrfA,»iv . 
arre rtg v\viox^ TrcaAX^ rorov tv ytvvta^ci 
/jtetXSctKog ixjyyctfMzfjomv i^ierTsrilcu ait xctKivoig • 
}iJt ng dy^tvrij^i kvcov iSctg or^j^^ovn 
roa^Tov v^sretKctUodv i^irartiotrcu , 5 Ktv ctyiynv • 500 

hJl trt KtK?iofJttvoto roa-ov B-t^ctTsrovrtg ayctKJ!^ 
Trndofjttvot fi^a-tv tK^Ttov t^ov tx^yrtg^ 
ea-a-ov iTsr i^iSio) AaOW (p/A(^ or^vovrt 
mi6tr atrtp ^tvyXfig n, tita^ofjttvav t£ ^^A^v^j^. 
i fjtty fjttv fjtivov 0o^tHv B-i?xy > d?^ Kcti ctTisxf f of 
7rtidtro9 ra fuv etvutyiif cwct^ iogy otv J\^ iKOfJtt^t 
voirotg , }irtvot fiox^ov dycuvo[Jttv(^ Qt^^.cr-.^irt . 
roifi fjttv ^cjcS <pt?J^ TrtX.iv ' d?is! ort -Trcu^ct 
7rorfJt(^ eAe , Trf^oorov fjttv oovoofjttvco drctActvrof 
^S<t?i<P)g ^iovtxra^tv i^sriS^ctfjttv , vi?.tKet k^^jov f 10 

fJtet^tvcov <pcUf\g Ktv irijrvfjtov oa^a^cty dK^ttv 
fJtJv^fjttva 9 roiov fjuv dfjtfjx^^vov ctfJtrsrtx^ Trtviog, 
iU rt KtK^^a-Kna^ty inruhro Tro^i^cuug d/roHg 

X3 166 o n n I A N o r 

Vficredoigf i fi^eitny ifiywfiivffv ideMa^M 

KUVfig, iSi rtg avrov i^t^^da-eLT » iJl tri ;^^r 
ijcero. roy fttr Tm frcuSoq 7rod(^ oixpfU¥ow 
ta4ta%9 av¥ it B^cLvom S-cufUv la^fua^ iral^a • 

A^' £/t^ Kou roa-a-A iv9fMf ^^ifonagt 
xai roTov a»6gc^ounv otAoPfova Svfiov %Xfiv\a^. f ao 

€>^Mg vG^t^cu» XM oToi Bv^oyr^ tx^iv 
a^9 ai&f^^ta-i vovifAajTw ciy^oiaaiiaiv . 
^ fjiiy dra^fi^) Ka\ elrcLAaXor ih x€ ^aJiluVt 
i Trarifcav Oiio-cuvjo , Kccaiyviiritf J^ o/Jko^w 
ff0c^g' roioqii vofAog ^^^-ifzriof aypif. ftf 

fjLfir^) fAiv ctivoroxM Si^fjuov yivog ifytk o*a^u 
iiXOivc^Vp dra^la-iv ci?<ifKtov ni6iourr 
G^iKig av Kcii roia'i¥ drnivag ihvvovrcup 
^eiKafjuivoi ^cfu Ki(Pov dra^a^av ig ttovov aypfg^ 
cl fjuiv ^ Mva-aovng i^zrHyofjuavov a^Kci^og ajvrvfv f 30 
drfifiiif fjufivaai Ka\ ig (piQav ix i^oaaiv > 
a riv oiofjumiot fiiqcarcdv oo?\aVi a&i riv arvfv 
'l^i^cUf a-cUvaa-i J^ ivffia^ ^vS' iraifng 
yfjSiavvot , xJS'iH"zf\ovng iov x^^^ oMSfov. 
€i ii 3-ocig i^jMcmig dKovr»^$ifi rftcuvift f 3f 

rviv r dxiSa xMinatt liiXog K^i^c^ov ay^g% 
Si?K(pivctfv iva kS^v» dvuiitrco fid?<av an/ • 
ctvra^ oy iOvcoQitg oavvfig vwo TroL^ov ax^^oiVf 
avrix vwoQfvxf^g uaa» KarccSvircu a/ifMig, 
ix^^v a^^ctKi/^ n Koi d^aAii/a-iv dvicug. f^o 

Oi di fjuv HK i^aai fMafjL&oi $1 ycL^ cuv ay^ 
fJLa-i^ft^ifig d}^v kcu irciaiov l^ov a^trro * 
dT^ ol lifiivca So/ux^v i^tda^w aya&cu 
fJLflfivdov» Kcu wjaKcblcLa^ifXI^^^ ^S^'^/^^» ^ 
ia^ofiivoi^^<p7v@^ drv^fjLivoio KO^Sotg. f4f 

€tA\' on TsssuiyakiffTi Kaxfiwi/iicov iSvvijai ^ 
xdfivif 9 Kcu y/^ax^at in^ia-KcupfTi criH^* 
ifi fa ror diganuv dvaSvncu 9 a/oufjLa yvTc^ AAIETTIKnN E. 15? 

vq-etnrct <pvor$oo)y • ituTifP Je fe<v ^ won MivTH , c co 

du^ra-oS&f , d^jjuiyt^ n , jca/ dmoTajov ^mx^cq 

iiSoiJiiyfi ' <^^97; Je€y oAj^/JLiVfiy ofeuuQ^cu 

[JLffTifcb, 'Tn^Softivfjg To?uog yrt^) ^va^fMivita^cri » 

'jraiS^v B-* i)^fAivm trzra ?^i3cb Saoog civufKn * t c c 

o); iry ^MV ce;(2^^a-4 daiQifMvof vi^t Treudi » 

6)9'' «eJr^ ficyi^a, Koi ^hfiOuTct ciAfoo) , 

iivivet * ToV ^ 4X\oy Sjg dzro wcuIScl KiMv6it 

S^i^i^ iTarifjL^wtzflaccL, kou or^vna^ou SuiKH* 

<Pivyij TiKog, fHfcarig ycc^ dfdfa-ioi, ^KiS* iTcUfOi ftfo- 

^fMVf ciXt^d a^iififov i^PoTsr/d^a kcu cty^v^ 

i^Aj kcu SiX^pla-iv immvHCi» cL^cb, 

a^oviccg r dSctJvctTCiV fcai ofie^foa^vvnv d/uTovjig 

iffiiTifffV, T^v TTfoStv iw* i7iJi?\mg ihfMj&eb» 

ToicL Kcu ccOdofyog Trt^ ofMog nKHca-LV iola-i ^6^ 

fwSuTcu » Kccd Tov fAiv flfrTsrgr^^zrs rijM (piGu^cu^* 

Tf J\^ in^ct) Kovi^g fjUfioyfioTL a-vfJLfjLoyma^co 

^'^g ocfx dKccTOio avvioyariTcUy iJ\^ ci/zs-oMizg^ei*^ 

'iii Tig UfjL&fog ntf «^or^s\|/e<€ TixiTctv, 

m ^cc/^MV , OT ^XS.0 0ifa>v iiog • dXti! dfJLcc Trou^n. fyo 

i?^fiiycM> Sv^r(v^ dviXKiTcu , opQcc Tnhsca-a^ 

ivaiJLiifia>y v^ssro x^f^f ' dvoc^ioL ij fny otAirpoi 

«5yt> ar mlKlii^iia-w dTv($fjLiVfjv ofoaovrig, 

HTi voov yvdfjLzrjaa-i a-iSfi^ > dJiSjoo kcu covTfiv 

JCftMuLcug dKiiio-a-L KATdiySfiv iAcuramg, 57f 

TcHSct, n Kai yiviTOt^cuf ofJLtf awous^iOdiTccv ecTt)^ 

i^Sia-ce^y ifK diKna-cLV , iwu Tn^t irouSk S-ccvovTt 

fLflTff^ KCU (P^yiHTCL KOU lifJLiVfl SilSoUK\cU^ 

«V Jl ortffOT ofrBftA/^pm yf^hj^oa-L vfrsriuxoia-L 

VifS&f uW i^ ofopoto Tvxfi^v o<Pig dfx^ 7ri?<ouraif^ j%Q> 

Md ri^^ fJLiv Kari^nn^pyt, KOd ia^cuny iviov 9Jov}a;v,. 

fejfnjf ii ^^oy ftiv dTv^ofjLivfj ^ovfjTcu 

)^iyiou nT^iiyvio^ ^ova. yoov ' dXtC an TreuScog, V i6S o n n I A N o r 

tiS^a-if ^9if4.iviii » f^Jl iKiTi <Puhv oXiB^if 

ii^iTcUj ci?iC avTViO-tv v^cu y&vitrGn ^cLKorH^ |8f 

uMhcUi jjt^io-^' c^VkV kAj TrcuSoicioy^^ i,Tfi* 

ii^ u^a Kctl Si^(p1n via> avvaua-i<p6iT0 fMirfj^, 

TCfii^ U ix^vQo/x^v avTay^T@^ wvfjO-ctJTCL* 

E6viet Jl o^^uKo^ivaf TcL 5"' i^v^^a-i S-ctAaa^ai/f 

TAVTCt (pCLTl^ f^riVfig fUV dt^OfliVfig KCtTO, KVK^V f99 

a-uoKi m^iwXriSeiVf Kcti TrXilavct veuifiiv oJkov* 
(p^ivaa^fi^ Jl 9 i\ccvTtg d/pcivgoTi^ig fuhtwa^i 
pMvSS^cu. Totfi Tiq m <r(pia'iiv fcViK dvcLrKff. 
r£v St TCL fjiiv SvvovTig u^oQp^x^ /tJ^f^' Xtyovrcu 
dvi^ig iK '^afjLoAoiOy Tci J^ tK cisriKct^^m i^vHori Y9f 
voiMfjLig ifjL7sn(pvcSTcL f rd /[ ^oa-iv t^^va-cLV oujToug 

KUflCLTCLf KCLl (iod^iirt XcLXOAVOfJLlVfig l\jOLfJUi6oiO » 

Uo^vfcu cttJ m^L ifi n fur o^^iciv icta^L 
}Jx^cu • TOifi ii a<Piv ir^TVfjLog 'ircLTcu ky^. 
xufriS^ig fiQoAcu raJid^ig ytycLcLriv ofJLoiou tOO 

TrvKf^a-t %oivom rtruyfjLivcu • iv Jj^ afcL r^a-t 
^^ofjJong ovfKhiitravrig ofJL^ x^l^^ riQivrcu . 
€U Jl oTCLv ifJLwt^a^coTi (io^g fJL^Svaa-cu i^anrif 
y^a-a-av vir iK S-cLXdfJLfjg ^oP^x^^ (ict?sj)Vf »f Si TtTVKlcu 
XrzBfJff T o^iiti Tii itcL %oivo^ J^ iTcmnra^cLv 6oS 

<Po^g kfjLivaif ^rtAe-ZB-^j Jl ^vrfia-av iScaSiig, 
yXua-a-a ya^ iv %oivoi(nv i^etSofJLivfi TrvKLvria-iv 
oiSaviTcu , fiivet Si Xvysov (ioixog > ^J^ ir c^iara-u 
dvSvvii fjLifjLcunai fjLivet d[ oivvfja'i rcLBua^a, 
iicoKiv cLu i^a-ooa-t Tfi^i yA^V^ fjLifjLOvicLgt 610 

TTo^v^ioig KaXSj^ov vOda-fjLOJTiv av6^ ayovng . 

J^TS-ofyojofji^Gov (T ^ <PfifM KcLKeiri^v aXt^v ai6?^ 
ififjLOfcu , idl avS^tri» oi^vgein^ t^ev. 
ol J[ fjTOt ^aTov fjLiv or ig ttovov o^sr/J^ovrcLt » 
(i^CdfJLff r fiii 'TTojoTa-tv d^av^oji^otff-t fjLiMvTeu» 6lf 

v^srvta r ix d^vcaf iotKort fjLO^cLa-a-ovrcu. 
cSg dl CT dvfif ivyfjpjv i(Po^?J^otr ig dySva, 
fLo/mfig i^(Poffufy^ ijouv ^otGiiiov ivxfiS > 

r«^4 AAIETTIKON R l69 

ireitra, i% ol fitMrcu KoiJuSn » ^cmfi /^e (PvXcl^ch^ 

mcumv ig at6\cL y^yvO^opya fAtMg ctviijg ' ^ 6>20 

ag o'iy ivSuKioig Ko//^i^fiv iv^pfnfiov ix^ariv, 

o<P^oL <r<pi TTVOifi re. fteyj TTori fivfrcrov iicri» 

dtTKtid^gf 7t(0Tt^M Jl dvoAlAJ^aa^i 'ttovoio. 

d?k* OT cliSMvca^o^i ^eycw "jrovov iifitiworoamg , 

tvXo/jiivoi fJucbKO^a^a-iv dkog fU^tnTi (iccSilfjg * jSZf 

d^vTou KifTitoy dM^ijarcu ar<pi<ri TrpjfM, 

fjJfTt Tiv dvTiGLcrcu AwSyv dhog • ifiv J\^ iciSosiVTeu 

kclTJs.ix^vv f TOTi ^ri a-^i voov fJf^yoL S-affO-og iKUvet^ 

i ycg^ TTOi Kuvifori vofjuug m kiJt^^ clcuzfJoVs 

i Scucog, iSt Ti TT^fAob S^cLXa^criov clX^o (pcutvS^* ffjo 

dT^ cuu KaQcLfola^iv dTSTTffjucviOig t€ Tro^oio-t 

Ti^^srovTcUy tZ Kcti fjLiv i<Ptjfd,tTcLV ii^ov IxJ^vv. 

TfitJ o^ i^znyriQricrcm-ig i^snar^vrtvS^a-i: 7rovoi<n . 

TruarfJUUTi fJLVjKiicMfa fJuiTcmig v^art^ l^og dvvi^ 

f^c^cUf Trcb^cLfJUfO-iJl iv dfjt^oTi^a-iv dti^u, 63 f 

r^ /jLiv i§iG§i6ii fjLo/JSig xvcTiv dfjLpifiifjLOfzrcig , 

Je|iT€^P Jl CL^ffV iVtlKM %«p) TlTCtivU * 

Cf^a^l ^l iv yivvicrtriv v^sro q-ofJLOL Mvkov aMi<PcLql 

q^dg ^ Otf uWgf ^gCOpig ia-Ki^^JCLTO ttovtiov olSflOLi 

i^fJLcUvoiV fi^iSvv TE TTOvov Kou dU(r<pc[\ov v&id^. ' 640 
o\ St fJLiv oTQVvna-iv i^TffKran^XMa-i Tt fJLvSoig 
B-cL^cLXiotg i^sr) fJLoxSov» olt iv wa^o-i} ^GaLokck 
. uvSqcl TroScnKUfig SiScctifjLivov ' d?iC on Sv/jl^ 
S-cL^a-tia-^f Sivcug fJLtv ivtiXcLTOf tov Si Ka6i?\M>H 
lifjLmv ttoMS fJLo?JGii (iiQgiSoTi^ o^fJLvi. 645 

cLvrd^ oy ig ^a^a^ov 7rQOfJLo?\.odv i^t^sfjva dXoi<pvi9 ' 

y^ Si fJLiyCL <ri?Joii Ti KCU vScLTi fJLioyiTCU cLvy^ , 

o^<Pv9ig i^vTi Trv^aog dm^ KVi<PcLg IfjLfJLcL <Pauvoiv . 
TTiT^cug Jl ifjLWiXcLtTcLg a^ofyag "iSiv " 01 Si <pvovJcu 
iv vidroig 7r?^cLJcLfjLSatv 9 dgti^oTig iv a^zs-iXcLSia-ai' tf^Q 
KoLi a^io-i Ko^ mottjv ^drtg ifJLfjLis/eu , otu kcl) cL^JSj^g^ 
liaacL 7ro?^vfcL6cLyota'iv iv) aTs-tXdSia^an <pvov}ca. 
tu^a Jl iwdi^cLg «Spe-aMtyp TclfjLi ;u«fi^flft%e/j> / 170 onniANor aaiett. e. 

ii<9t rig eL/jLfirvi^» (rzropyav Sifjui^i iSi ri fiixtijH 
Sfi6vvmy %olyov ii S^oSi Ktvfia^ 9 ireu^ ■ 6^^ 

0jjfji>etlvooy KfcwarvoSg fjuv dvOjLifJu&f €Ufjutyet^ ix^Q^^ 
€LuriK diffo c^sropycov fctAc^JU^irou » dfji/pl ^ a^ ivS^i 
tlXureu 9 mot^ it Sooraii mXS.etxi ^oiret, 
tcGio^i fJLVK\vi^a^v ivi%ofjLevog jS^V Ixfi^f • 
rhv&cei, /<a4'^(£g dvetSvircu » a)9'i votfiJbeu , 660 

i^ofJLmg * rov fJLiv rig iioov 7r^(pt/yoy}eb 3-et?Mra^^ 

€LfJl/pU yvfiviTHi^ Mi olxlii^V dKOLX^ITO. 

£^i yeif i^snieuitoieL ^etfHfjLtvy MMira-i , 
iiifietn Ka) KcLfjLetrea BvfJLa?^ii yvla, M/<vvjeu. 
vroJiMci Jl iX^i^g n rvxfiiv kcu ehsyjviog eiy^g» 66 f 
€tXfJL&(^ ig TTovroio (ietdvv ^ofov ixjir d»i%i% 
^va^fJLOf®^, dvrLcta^etg Aja^iifKii Sij^) TriMtfea* 
xeti f fiiv otg iretfomv iwunioov S-afid Sia-fjtov 
xiKMreu av i^etv * ro Si ol SifjLetg i^fd^iSeuKlov 
x»iriifi n fiifj kcll ofJLo^oMi ia^eta-av av^^g* 6^0 

mKJfov iiuv, eri vfjog i(PufJL&ov kcu irai^odv. ~ 
el ii B-oSg KHvov n 'jto^ovt kcu Pwygov atSMv. 
dxy^fJLWh Xii^zr^TL , Kcu ig xi^^ov Karayovreu » 
?\,it^eLva A)^vou> mfucXeuavn^ ircti^if . 

Toa-a^ i^cufv, a-KtfwlSx^ (ftoJfgCpeV» i^f^ S-etf^a^g* tf yf 
€^01 e/l euu Vfjig fjtiv d^arfjfjLovig iSvvomo > 
mfjLTsrofiafcu ^aagola^i kou iSirsro^oia-sv dfircug» 
€Uii Jl Ix^voia^a-a Tn^irss-^JidoiTo S-et^^cta-a-a * 
yetijg Jl dsv<pi\LKla noa^etietoav ipiom 
M^et/jog, fi^x^ S-if^il/^a vigk (pv/Jjra-mv ^ 6%/:^ 
E T T E K N I O T 

TOr 2 0*I2T0T 

nAPAOPAXIS TilN o n n I A N o T 

H MAAAOH 

AIONTSIOT ^^'n^- 
I S E T T I K Q N 

EN Aorois TriSL &fe,;. 
A o r o 2 n paTos. \Ji AiTo) 7rXu<roy v^zsri^r^itn ruv ifviay > dg xeii 
Toig tS Aiog <ncf\7sf]^tg afx^ rZv Kt^awSv i^srucetS-fjcB^a^^ 
fTi^iviScu. Vsf\cmeu y% fjLfjV vnsn^ rov di^ce,, kcu ^gog 
avTOV Tov cildi^ct ivfjLct^Mgy Kcti o^v StSo^XM-i l^iX^^ Tfig 
yfis 9 cig fjLijSi Tci /MKocc, ^cov0icL Au4f6uvuv avTng T^^fjg 
X^^^ovTccg, Kuv ilg S-diAViig i^zs^iKciAv^otVTo . AfvcSv St 

KOU l^Q^COV KCU TOOV TCLX^^TOOV hxtyomv CCt^^tV fjSoVTCU ^ 
KOU ViX^OV iK cLv (PuyOiiV , il fJLfl 'TTU^ CtVTciv Tl ^OdOV KU^ 

TU^fj<^6ufj. E? S^ To Toov voo-cav UK@^ Tug xOsjuivag i<^t^^ 
ri y Kcu *o(ru ig ttotov , UTsroxpi '^o ^v Byi^odfJLivoiv cufico 
^oo6t)V uvTolg , ct)<ri HK ccv vSco^ Trlotiv . Kui Tccg UK^ug ol^ 
kitrt Tug iv rolg l^io^t 7n^t(puvi7g n Kcct J\J/j;A«^ , UTt 
uvuisruvhfig SiotvTo fJLiTU S-fj^uvy ttn Tolg nKvotg oIkoSo- 
fjLUv (iii\otv\o Ku?^ug 9 oo<Ti o^jyuKtg i^zFt tu TnSiu (Jgfe- 

^CU TOOV TTiT^COV U^PfofjUfJCiVOVg > TU "TTOT^U St UVTOOV 

ixeiiiv (iAi^Ziruv tov ^^uvov. Hv Si ^TxroTVuiv Sii^» KOfJU- 
cuvng Ttvu XiSov Tcug Koi?\.cug ivrtiicca-t KU^ddig, 'ivu iv 
Kcu^a riKJocfrt , ku) fjctj ro rtKJofjiivov tt^o r^f co^ug unhi^ 
^ov coSijrut vTsr i%v^. Ov fJLfjV i<^t tru/ptg Tn^) t5 A/^^' 
T^^ ytvooa-Keiv , dXs! ol fjnv uvrov cLtsto ruv KuvKOLo-ioov 
i^avy oi Si uiffo rf^g rS cokmv^ ^x^^g <Puar\ KOfii^icB^cu y 
MvKov v^ZTB^voog ovru Kcci fJLtq^ov ivSo^iv TTviv fjLGb\@^ 9 oog 
Ku) «%ov ccTxrorOJiy il klvoIto . Tiicliitrif cf^ uvtgv ii rtg 
yvvcuKt TTiQtw^eii , iXtS^uiveiv StuKcoAva ro fi^i^@^. 
'Euv iv M<ofiTt 7ru(phoc^ovr(^ vSujog irsrt'^uv<r\^ , rviv r5 
TTvgog vMfiTa TTUJvroog i%yv * Ku) yvf}(rtoTfjl@^ Si roov nxr- 

Y 3 174 ISETTIKQM L 

uciv ^^oifo^ fAtMi OAjToig » KCLi TT^og dyl^ona nAioy hmh 
tUc ^iia-H Kfivaa-i tcu Tg^deiTflt , kcu to wxjjflcV i/Wo t?c 
^V?(» V KATCLiwa-wf % HK cLv Ynffl^m w/M^ihi, viio» Hp 
Koi Tiis Ket/nag d^anXciiumcu , 

IL Tag A^Oig ^s K^e l^uv avyix^ '^^i dvSfci^oic 
i^ji* TCLg TfcLXVTATetg yuf oIkSo^i ^€Tf<*^, Koi Tolg viorlolg 
im Tcug vi^n^Xcug 0ct^ay^i Troiian Tctg KctXMg % Toig 
K^fMoig cIvt) ^fifAvm ff kcu K^iav i^a-ucctdvifi&cu . «i^ 
ASa*! ii Tci tIkvcl Cwif^Sgt Koi il Xctdoiv Tig dy^oiKog 
a^ffg viOTJag vTsroKAi^zrJH » vwi^o^l/rrcu fiiv TTJg T^o^ijg^ 
iK d^srozfjma^TU^ h th T^g Kct^jug » oSv^fjuZv Si Trcmcb 
ifjL^a-^jia-et f kcu yvveuKct, ng ihroi B-^eivy kcu SctK^u» 
i*sFi^^ Tccg ^agnag avTijg i^sFacXv^Hv. IlTi^v ii avTcug 
M^iv 04 Ti ^dfuai y Kcu dvii^v fii^og , a^i ti ylvucv 
fJLiXf^ TTig ^ipjg u^zroSkKVvveu • Kai tSto Tcug Ufwcug 
tS^ov ayifiuov* fJLoveu tSv ofviScov ^iSoig T^i^ovToUy kcu 
Toig Tuv Tib^eu TiSwjKOTCov Sjjfiatv o^ioig. £i fiiv i&treo^ 
"za-iuv SvvcuvTo , ^Siag afJLa to 7r(o^x^^ yn^iTarifjuzraa'!» * 
ra fiii^ova Si Toig Troa') a^vXS.afjLGavaa^i n , kcu dvi^zrjafJL^ 
weu KttTa tSv 'TriTfoSv d^ida^i TroXt^akigt a^ awT^iCivla 
i&inv. Affco^ruv ii cuuTag i fJLiAeLg fi^6iig d^zsroxcih 
?^v€i Kia^a^og. 

III. O/ Tvmg Tji t2v Ti6vfiKOTcov v^i^cti^VTis Jbr- 
^a^fiicLy tooStov d^ZFix^cuvovTcu Tr^og Ta fjLvfU, ii^if 
dv Klfivag a\^aiVTo nJy9|«or(^f itrig ccvtS rdg a-clfKctc 
i^zFoMiyl/Ui fjuo^ . 

IV. Tmg tSv li^OKUiv dfyoTCLTOi » Kcii ^^og TflJf ^i^ 

CTHg OKVaiUg , O)^ Tfi^^CU ^CL^* iTifUV idi^JHV 9 KCU 

iil/i tS kcu^S TTfog ay^ offiavt kcu fiuTfdxoLg i^zrni^ 
tiS^eu fiivoig . AXSjoi Si 'X-oXifJUOL KcpjicL^aig kcu ^cAi^dVfr 
Koi TavTif yi avT^g avjymig av Tng uzfol tS TfifO^m 
X^ df4,0\mTlmi/ yvig ttSv yiy(^ igvicifp ingor, mt ISETTIKaN A. I7f 

jMi S-i^a/zr^la» rS Trddy^ i^i^cuB^cu * ycl?ict Si i<ii B-^i^ 

icia^g. 

V* T£y\K\iyay ^ iK ay rig dyccdiicr^v uisroi • xcci s^ar) 
cturfl^ o^fMa-i Tcov dvSftoiTsrcov Tcigx^S^f* TinTi fiiv to$ 
TjyV TT^o^yiKiia-a^v iiK9[V 9 Tyg iroSa^ iv ftjTa Tm t5 tT^fKcu» 
fu a^oS^ot, ei6>dcag dhyHmg. ^ari Si ccvTsg fjujii Ttf 
foul TTom iTsriKetAti&cu tZv itvSfcov » /jLfi^i o(£y iU?^ 
avTtiv • Kcu cLTan^ov fteV> K^cmi Si ?^y@^ m(i mjtSv » 
«Ti yce/teTijv ti; i^aroQA^Mv dvff^ , SvyctTtgcb tc t| ctvTfjg 
ix^y> ovo/ut J:^Sfiy » tlSiv cu^(j(£g iig TnvKo^^ co^i tS 
Trarr^og ttiv iju^iv iKKPJvitact» t^ rijg fiyjTfig icumjy i^srt^ 
c^ci^cu Tct^of * UTct Buiv , ^etcr\ , to 7rci6@^ cAeif^tftr^ 
Taiy> dviiKev ex t2 cuimI(^ to Stvi^y ^ yijy tov f% ttcu- 
Tt^et ytyovoTct iKpvoP cptvyetv ctwoSiv Qeta^i Tctg Ttig av/Ar' 
(pofdg vzs-ofivma-etg 9 KeCt Sk i^aruuiAvi&ou tm itv^fa, 

VL Oi St o(VHg oi Mtfivoyig yiv(^ fiiv /JLi/ia^ccTuv 
jddM^zs-av iia^f Ttjv ii Ai6umria;y KctTa/nTaroyjig 9 cSg Tr^og 
yov^v ctvToTg > ii vmfSoMv S^fi^tig > dxgiia» > m) iSi Bi" 
Aom^ iv eujT^ miuv Kct^jcig , Tci ycif dct ivSvg Trctvja^g 
i n^j^ Kctja0?Uyc<9 ^r^og tov (ioffciv^ Kcii ti^v OfUKtiV 
i^ima-sv ig Je Tov2XS!i^a^oy\ov d/PiKOfjtevoi KeiiTtivT^ietv, 
tTs-l tS Tct^a tS Mif^yoy@* dyo^yi^ovTcu 'pr^og dXSj^^^g^ 
Kcu Tov dzsro /jfl^vyav lix^^ da^^sriSo^v ctv ti^ efTs-eiKcta^Git 
yi\v7sr^g uveu. eTtat?^ tM^xyf^ ?^^a¥Tig srepi tqv foov t3 
Ala-fi^zsra dwo^inovTCU > ttovi^ovTcu Te i^zs') Tvjg ^l^UfJtfAii 
m^i<r^<pofJtiyoi 9 Kcii tcS Ta^Pca tS Mtfjtvovf^ i^pt^Tj^ctfjig 
Tcug i^AutKcug dK^ia-i ^fj^cuvaa-i Tcig 'Trji^vy^jg , Tnv re eV 
etvTcug KOViv aTffii^aaiv eWi tcH tS MtfJtfOA^h tx(Pci> , Su" 

KVVVTtg^ olfJtCUi KdvTivSiV, cig i^ CtvS^iMi^DS-m fJtiTaSAfjQiV^ 

ng ug o^ng art Tng j3<wr«A<K^t: Ttfi/i^ > i^e tS^ sroAg^ix^j 
i^jyoi^ia-i fJtt^iTtig. 176 ISETTIKftM A. 

VII. T-zrgp St t£v Ko^eucoov i^fMV rAvTtt WtoVt eigiK 
vrdvTOdy tSv o^vicov fJLovci Tolg weua-) ttotov i xo^itr^ 
ofiywfA^iVii tS dv6i(ioivog tu6vg ijlitu, Tfjv fAi^iv uvTtng. T^ 
fjUfO^filJLOL tSto 7ra?<cucig uv@^ Cpawiv dfJLcL^^®^ • vSu^ 
yetf ivifKiiV KiMuS^itgy i^vikco iv T^iKKif tov A(rK/.fi'snof 
«Tixjg Ko^omgt t5 KiMvc^iVT^ v^zs-igiicov iXcuyviviTOf 
xcu Aci rSro fJLfivig K7sro)i\xav^ iig o^viv olvtov fiiAcu/a 
T^i^osret , KoCk SiXot' ^ot5 Tctg flvag ttoiu oLv^avi&ou , KO^h 
TiS6iv iivcu Tolg viorjolg /ivzsrfi^orccjov . Kcuvov yi /JUfiv kcu r^ J TifTo i^ari rcAV koqclkcov i<9iv' a fJnywvTcu ir^iv nvet, rcu^ 
S^fjMicug dSviv coa^zFi^ yetiJLn^ia, TriqiK^oc^cu • ou ii ttH" 
4^ii<rou arco a^wacioL^Ti • 

VIIL Tcug Kc^covfiug «J^\ Kctrei roc Xoi^arcL Tfjtjvdy 
rcSv acov fobyivvcov ^ ifJu^zsr^Oi^iv i7ff\ ro <roficCf dXs! i^o- 
'zruB^iv , TTfcorec TT^o^XtsmH rd o^xeA^ > TT^ida-iV oi ys- 
«tJc/. 

IX. t£v iXa(pcdV oi Hi^SiKig i^a^nv v^an^vaig , orvv^ 
ytfjLiS^cuTi avrolg» Ka) ^Si d*Ziro(poirav tts l^^^^ovrcut 
^a^ofjLci^ia-i Si Kcu avv6i^a-i , Ka) roig vcoroig i7sriKa6v^ 
fjLivoi Sia^cuviia-i rocg T^i%ag avrm > cog Kcci dXia-KicBcu 
TTfociovrag da-fjLivcog > ijv UKova iXoUpa M^Hi» dy^ujTffg. 
Tts^ dO^oSio-icov Si dyodVi^ovrcu ^TT^og d^/^gs Kai TTfog 
fJLiv rag fjcf^g avmg Tra^or^vvet ro ia^ vifJLOfJLivoi J^ iv 
Tcug vXcug dyi^yjSov 9 ii (Pcaiiifj S-ijAeiaf Sii<ravTcu9 Keu 
mMfjL^a-tv dXS.fl/.oig , Ka) yiviTou rS Kix^arfjKorog if .&^- 
Aeta* Si dvaSody kou yiyfi6iv » coa-^ztn^ xp^a^oVi fi 
Ko^fjv , ff Ti yigotg iTifov iK TroXifJLn Aflt&V d^t^vg. AXi 
ih S'a?m'€iv ra ooa rcug S-fiXucug i^srirfi^nciv , kcu 
vTsroKXi^sfj^a-iv avra Tr^og Tfjv fJLi^iv CTsnvSovrig • kcu to< 
xdKiiVou TToXt^aKig» cog danXyiigi oXiyco^Sa-i TreuSor^ 
Oiag. Kcu^oM^ov ro yiv(^ i<riv» cog avr^g viorli^g yy- 
vcoa-KHVf 'czFcog avS^a XS^ Tr^aovra i^^zarccldv^ (PvX" 
Aw^, n KhaSoiSi n rm rSv Tr^oTrvxmm Koi?^'^afjLiv}ig* I2ETTIK12N A. I77 

^Tmrcu 7nr§cug d^PofjtAi^fJt^mi. 

X« nAcflv «Tg, jj-arff ^i?^i r^g ihd^ai ol Trl^tia^^ 
fjLvr^icTi mg ovigg ol ^yivSoi, kav irBrV<PvrS KO^^Mg S^fi^ 
cuyiySa rgi<Pancu veoTjfli, ra iivS^ea 'n-hficid/ra^ ov®* 
civsu^i Travrce^ cLvra^^ Kotl ofKfia'cLf4.iv@^ r«v Kvacct^ cu- 

ywSoy d/^S/MTCU TTOtU. 

XL O KoKKu'^ Je , i TT^urt^ rSv Xoswuv iflffvSv ^fxh 
ro iot^ dpyiXSMVi oLvrog fjuiv KctMav S ttoiu» ru eJg tco9 
iri^cov o^vi^cov dd KuruB^ieiy kgu iv d?^or§ut rvcoov dOi-* 

^GLTCU KCiXidi KCU B-ah^SS-H fJLiV £T6f@^ A' UyVOtCtV TCU 

Tixhvrot, , p£%p*^ dv rcb tcSv dav 'iStf xf oxuif/fltfla , r^f 
Si d^srdrfjg cu&ofjuiv©^ d^Ziro^jefzret rt otvrd , kcu irl^oa 
TToiu KctXiav * St KOKKul^ iAdoov r^o^Pfiv rort rolg iotvlS 
SiScoa-i viofjoiig. 

XII* To7g A^OKi^A^^t Kcuvov rt yrot^d rav B-teafSlio^ 
rcu Soifov * €i KciJ^MV rtg a^rSv i^art^^ct^M /JSoig ij |c;- 
Aoi^, 'zrocLv rtvcL Tr^og rSro iyvooa-fjLiVfiv obvro^tg dvi^ofiivoip 
KOLi Tca Tfjg KcL/^tag ^^Tayayovng ^TOfiart , dvoiynH rt 
avTfiv * * * Kou TtdvTetg dTS-oK^niaa-t Ti^f a-OfJKcbg . Kcu 
rdg KMlg S^ rSv Sv^v ivfia^g t^y ^oav iKiivffV i^srt^ 
^dfjuv®^ XvH. 

XIII. Aiy* f^^^ TP^eiSKig «Vi rSv yr^Qdronv S^Sa^cu 
rdvrov SSifiict;v ^l^a-t (i^dJ^nv. A^* iKUvo Wiov m^) otu- 
rSv9 ort rig fJLv^fjifiKOLg d^^oK^^ew fiaXofJLiifcu viofjSv, iv 
r^ KCL?it£ Ka^Siav ixaa-t WKli^iS@^, dg rSv fw^fJLfjKcov 
d^zsroP^UTsriiv KOLi r^g ictvrSv <PoiM^g cu^nf^^ivcov 9 ii vvKn- 
giiog rtg iv avrolg S-iifi KO^ia». 

XIV- iKJi^og rtg d^wo rfig JO^otdg ivofid^ircu , ov it rS 
vddet r^a rtg dvn^ixil^^y^ *<5? * ^^hat irdftav o^riKm I7S ISETTIKaN A. 

XV. Tflt ii TjyV Yiiccrrs T^og rccg tSv Cmciv fjti/Afia-eii 
TToog Uv ng uisroi TrMoviKJiffjutTa, , ku) 7ro(rot clv tiveu 5»« 
<?o^€ig. ^iifyofjtivfig TTOTi Kicro-rig, fJiy,Kcc(^ai iM^tov coriSfpf 
ctKia-cti, Kcu cog Tiig fJLfiT^og xod^i&tvTCL ^ct^cL To hv- 
S^ov e^wTOV t i<P' i Kot^y.^o KiTO-ct fioStrct • ijLcvKctTo ivSvg, 
Kct) fio%$v ciofJtriv • ihcc cig Tr^oQctTov iCXriXctTO , kcu to¥ 

tS TrOljJLiM®^ TiX@^ ifA,ijULVfJ-Ct}o GVfJiyfJtOV , ^ fJtiTCt Tfff 
VOfJtfiv iTSri TTOTCV CtyH TCt TT^oCctTCt , CO<Ti o4^€ TTOTt im 
TCOV K^CtScaV iSuiV fJtiQctXtiOfliVflV CtVTffV , Ct^STi^ CtV fJtCtO-Ct Tfj- 

/Jkcc ftix^i Kcu Tciy o^vicov iivcu Toi S-ilct ico^-^fjtctjct. 

XVI. TiJ^ ^iTJuK^g ii , yg HK iv hjXivotg KXeoSo7g , 
d?^' iv (TiSfi^olg (P^^quv dictfKcuov , fiix^i Trgog Tfig i^fjth 
Ttpfg y^^^ra^fig ciSiiyf}<ri ictg fjufjtfja-etg jj <pv(rig. , 

XVII. Kcu Tcug Afjioa-i S-ctvfjtpt^v nvct cdSfjg SiSci)K& 
ci^fiovluVf cic Kcu r^^ viorjifg ciScug fjtci?^ov ^ T^Ocug ctX 
huig iKT^ip^tTiv . VvYitri^g fJtiv t^^^ i\j(p^o[yiig riynfjnvcu^ 
S'i^ct'Ziritctg dBS(rt jrctVToictg , ci^srokTtnvi^a-i Si Tifg d 2^icf 
yw> cog iK d^iotv yiviotv tcov ATJtKcov dfjSovcov. Tov Si 
Kcu Tvig iXivdi^ictg ctvTolg i^cdTct toct^tov ivTtSimv, c^g ii 
Ai/spflmVf fJtfiTi dSeiv iSiXetVy Kcu Tf^v yKci(ra-ctv dTffo- 
TifJtvciv iv6vg, 

XVIII. XvvfiSag [jtctXi^a Kott ofjLOTgoOot Toig dv^m- 
votg cu Xi?^ovig imvt ilg fjtiv ofJvtSctg Afi^pSita-cu 9 ^viKct 
^v dvfif €T* 0f flt| Tfj^ivg ' ^V Si fiiTaGctXovTct KttKeivov 
iiSov iig o^iv » Tct Trjfivet i^vyov Tr^og Tctg t£v dvS^d^c^ 
ctKfia^Hg. AXtC iSi tov Boffcivi iSi tmv iK t?? ©f^xjy^ 
dvtfjuav ^rifya^i rfiv mofiv , Kctl Tctg Kothjtdg {k tcov Tot^^ 
tcov TniVfJtctTcov olKoSofjtSa^tv d^zri^^ctfjtfjtivctg . T^g vioT\ig 
Si Tfi^P^io-ty Wcog iv Tct^eiy ojfe u Si^ccfjtivog Ttg Tnv t^ 
0ny fUTaSctifi Tov ToVoK, ^K ctv SoHiv uvStg y 7r^)v dvoc' 
S^ctfiif. Ei St fjufiv Ttg ccuTciv Tci TiKVct d^zs-OTV^pXcia-Ciiy t^v 
X^Mcmt fioTcln^ mjaiifivwcti ra ^ofjtctri, Koi rov e| 'i IZETTlKnNA. 179 

XIX* UO?\v(oO^TitloV opfiOV if XiMVic)^ , KAI fJUiTcl 

xAfciW 6«^%?^ (i<PiKV^[mov To7g dy^oiKoig y ffv Tolg ku^oI^ 
aK^iSav ifyivfprcu ^rA^tf®^ • oti Toug fJLiv ^etyigTi , Tug 

ii KCU /JLOVIf CKld dvcUfictV . EKK^ivHTlV Ctg dv KUTUiPctr' 

yodCTi fetSia^ avriKct , Kcti yro^nfjLivoig dv&^eun ^mKviv ctf 
Ttg iyarot a-vfifjutx^cLv iXfjXviivcu . AXtC ii T^g xct(;nog ng 

re? O^V^itg dTS-O^i^tTHi > SlCt(p6ii(ii^tV CLVTCU TOV (TOdiiVTCk 
KCt^OV • KOLV dwOKliivi) T<f (TihiVKiSfit 0fiVoO\.CtSf}g , ^KiT ' 

dvi v^sr dx^iSuv tZv Ka^oiv Kei^otfiivMV , iig t^v x^?^^ 
iKiivca iX^oiii/ (iorfioi. 

XX» Tcug 0ctQfJLctKi<rt yvveu^t 'T^or^tXilg Ivfyig* 
Tpo(*p^^ &i oiSi fiiTaXctfjJootvaa-t . Tag fjtaK^dg yyJdO-Tctg^ 
axTTS^i^ ol dXtug offztavyiKliivaa-cUf Kat iig drccmov Ttva 
ifjiQctP^crcu , fiv^fjLfiKctg eag cVi ^^Sitrtv a-^zs-iviovjctg uWd- 
iiXovTCu dK^tiooig , ihra Tfiv y^^jUTO-etv Kara fitKgov \^XH^ 
a^eu T^^ d^vTctg icB^iaa^t. 

XXL Xo^OfovSa^tv vzrio wav o^visf cuT^ongy kcu 
awaa^ictg ii d^x^v mturcu to (piXfjf^a • Ka) Tr^iaSvri^a 
fjLiv ^K ctv dvixotroi TTfo rijg rm %«Afcw a-vfJLQoXijg ^ fjLt^ 
^iag • al St vicu 7rQ>jtMug TT^og rfjv avvaaictv KcCt Six^ 
raiv <PtXfifJLarodv i^fJLoia^tv. Ei ii fJL^ TrcL^iifi dpfffv, vta^d 
rov K9tvov t£v o^ioov vofjLov i^m-tZcuv^a^tv dXS.fjXcug cti S^n-* 
?\iHeu , Kcu cid riKlna-tVf ^ ii Tr^og viorjSv yovfiv i^^n^ua. 

XXil* Kcii rdg KalotKtiiifg o^vtSag tafjLiv dMKl^ovuV' 
'Xfi^^tg^ K€tt iv rcug %€fo-i r2v yvvcuKoov S-f^fJLatvofJLivag 
riKletv cia. Ufog ivroKiaiv ii cturcug^ ijv ciSt^oSvrcUt x?^-^ 
crtfJLOv tK t^^ yiig rS ^ofjLari ko^®^ ?\.aQSv , Koi i^^k- 
rtdivcu roig voirotg. lC*arif\ii Travrara^ffvd rag aMKJ^ 
ivag iro^ciig tTfJtiv x^^^^ fJLcixof^^ ^^ avvnTiatg, ^om 

Za JgO ISETTIKnH. A. 

x€%«tf iorftei^o* , KoLi Tctg rm yctfiirm ciiHvc^ Tra^vfyo^itn 
T^ KAa/mia, TmTTomVi co^t yi^ijlcuqv n if.ou M^sfjov ecSetv 
u$ wu§ctiM6iotv aAjToug • 

XXllL Ilfo «?£ roiv ?^omoiv ^eovrodv ifviSo^Vy in %«- 
fim(^ oyroff, o Yio(r(rv(p(^ ci^os-oTiKJHi Kcu %tft/f« /tAt/f|oif 
Kcii SiL<Pv<tkf9 Kuwco^iT^oiiv ccAa-io-iy ku) rcug tvSctMa-i 
MvKcug, mvKcug n kcu TrKcLrcLvoig ^ kcu rcug SiwMd^t- 
^^mrvci, Kou Kia-a^olg, Avo ii eVi ytvfi Koora-v^Poiv ^ kou 

♦* fJLlV TTCOvltl /Xi?\,0tVtg, ol Si Kt}^ TCC X^^^ TrQOO^iOlKOTtg y 

Xiou t£v iri^oiv iMiTisjo» TTfog rctg dSdg iTsriTfiieioi . 

XXIV» To K^TJSJ!^ Si Tcuog ro oIkuop nQctvfjLcc- 
jciv » Kcu ii KctXov ng ctvrov ovofjbcureav , iuSvg roov jfl^Qwv 
Tco covdfj fJHfjuyfjLivet X^vtrca oo^rzsn^ rivu XetfJuSivou SitKvva-tf 
dvcctrfl^rcLg 9 TiPietyoiiv ilg kvk?<ov covtoo AarijuyfjLivoig 

QfJLfJLCLO^tV ' TOL Si KOLTCL 75?^ ioclg ^OLfJL^^SSraO^LV i(7'2!r€^ d^t^ 

ftg . Kcl) il KccTiSoiiv rtg i^ds-ouvia^eav iTxr) rci Kct?it^ei > €$u* 
riKct (piMrtfJLfidiiatrou* o-ic^i^fltyr©* Je to@^ > rnv ^^4* 
d^ZFOK^^^^H fjua^civ o^a-^an^ rov <piXo?joiSo^ov . ^Q^oog 8r@^ 
?v rrig Ug^ mKct U^cb irs^t ctvr^ ix^i^srcuvw • E^fJLffg Si 
dvHK^ etvrovt kcli ri\ivrfjTOLvr\§)^ , dvrJKiy ii y^ o^viv t«» 
ipQu/ifjLoov iX^VTct rd ayjfulct rd Tr^oS^i» • 

XXV* E9* Si Kou Uo^v^iodv dTsro rng X^aiag 
KcihifJLivov optioy' ifivS^ov otvrS ro poLfJLp(^i<ri> kouka^ 
rct Kipct?\Sig £%« oiia-wi^ rtvct mMVy oTS-oing ol ro^ortu 
Hi^a^tKo) ^ofia^i * rolg KctrotKiSiotg o^via-iv ta-og ilg fjtiyiSog » 
arAjfv oTi ;i5f?TtfM aitiMa-i fjuctK^i^otg . Ovr®^ ^ a» 
mn ilg fJLt^i» ihioit ofdvr^ kcu frcL^ovrog dvS^og* Ov" 
roi ii a-GoP^odV i<sri 9 dg fJLfiSi o^dv dvSfct $-i?\uv icwrS yotm 
/JUT^ awovret' ii Si fJtotx^ctg dtSouo, dSv/jii TQa-ira^ ^ ISETTIK£2N A. Igl 

XXVI» Oi SiO^Tvyigy w rdg Tnfori^etg vofMg a-zjr^ 
/ufimuvaxrtv 9 avvi^zfletiVTcu n ciXt^?\^tg, kcu fjLiS, t^v B-d-- 
Xciff-a-ctv oofc^ 'Tci^cbfjLti^frty Trjtjvaov ovng o^^vTctloi^ KcCt 
JfeiAoi fcVi rofl-Srw, a^ (p^TJuv tS Trs/^dyag t^v o\l/iVp 
Kcu Tci ^Xi^Pct^cc i^zff-ifjivm, kcu Tolg Wioig TroXt^dKfg Tm 
vtSy TrtPtfpvyvvAcu > ku) Tirw TrafccTcSvvctvTMV S-fffetS^cu 
Tov T§o7srov. Sls Jl ctv tliu%»i TroT^ov ^ti?^Xv6cta-nf 9 ^ 
irzBra, To m?^y(^ » mi^ ctvrolg Tuocrh Tgo^zr^ e|- 
tv^ou. T^Hg tKO/r®^ ^i^ag (^s^x^^ «'zri tS <rofjLcbT(^ 
0£fei, kclS ivu Tt d^ififfiVi dK^fJtivi^ TroTi^ov fi tig 
v^co^ ifj^Tsrt-sfjo^Ktv 9 kcu iti Trjn^ncig fjucK^e^ctgi. ii im 
Tfig yng iv^vtKlcu, kcu Kcu^og iiXH civccTsrctva^c^g . 

'XXVIL Mtdi^sr^M ^i o^vidcov ytvtj vo/Kci, a^ ctu^ 
tZv Tijg Tt iK^fifJtictg Kcii Tig o^mro^ictg fjttT^ct yivt&cu ^ 
7r\iv fJtmv tSv IHhct^Sv^ visrif uv iiK ctv Ttg ctK^iQcSg 

ttSodg U^SS-Ql, mkv TIKiiTtVf ij TiifJtTSTCt^JV d^SFtS^tV . Ol 

fjtiv tK AvKictg ctvTisgy ol h f^ AlStoTS-ictg \^xt&ou (PaLoriv^ 
ckv To fJLv^iov v^od^ tS N«A^ Tng iv Aiyv^ca '?roiU Kot^ 
'sr^g Tr?icLTWQfjtivov . Oaxjfjbcuro) h Kcii dfxfvoot turt » ijv Tt 
(pv>ji^€t^aA ^/^dCffV 9 fiv Tg iKTta-cu Uif x^^^ ivtoyta-ictg. 
Kcu Ti Tri^t ctvTUV Toiovi^dKfjKOct. Ai6a Ttg a-KiXog tKAct^ 
a-t TnActoyS • o h ot^o rijj ojutS TrKctytog t^zsna^ KctAtetg. 
urot ywduKtg otvTov a^KO^ovjet S^tcta^UfJLtvcu , tcta^ctrro hotr- 
QSa-cti • Koji ^ob^i^v fjSfi vtKridtVTog tS TrctSi^g a-vv Toig Aoi- 
"ss-oig dwi^9 )tctt TrdXtv i^tovT®^ tot^(^9 tig Tvfv otvTfiv 
ii^fjtffcrtv oiKictVy Kcii iyvc^^fj fJttv d/aro tZv Tfig ^fie^Ae/**^ 
a-fjfjttioiv 9 fja^ ^t TOtg ywuiKctgy oTt Trct^ ctvTctg fjK&f dar-^ 
fjttvcdg. Tolg fjtaxpiig Si x^^^^^ ixeivi^ Ai^ov tHv Tifjtioov 
Trt^tKay^u^aTov TTfoV ToTg 7roa-)v fjfjtta-t ywcuKcov • ai Si 
tyveoa:uv 9 eog tig x^^®^ dfJtotSfjv ku) dvSoZv TroT^UKtg tl- 
<r)v ol Tnhct^oi Tr^dvfjton^t. Ev Vrct/Ja» St n Mytrcu 
avfjt&ivcu tqiStov . N€or|i^$ Ttvccv TrtKot^m o<pig a-zsro T^^g 
yfjg KotTfj&itv dvt^v^cov , Kct) tig tq kr^^v TrctAiv iT@^ 
rw ire^y toIs a/vTdig ^d<p^st tokqv . oi ^i ^tthdfitmt^ 

Z i 182 ISETTlKnS A. 

TT^g Tfiv ^tvffv » JCflU '^irca fiKovTig,Ka4m rivee o^w ix i^ 

6iVTCt TTQOTigOV ('SnifyayoVTO ^ (ifetX^Ti^OV fJLiV MtSv 9 fAfi0^ 

(Pog St Jmo Tfig Ki0(t?^g o^ kou fjLiyitrov cog Ti ^^o&«A-« 

XOIJLWV |/Cp@^. 11«^ ipflft tSv V%OTi£v OLVTm T^V Jv^r^ZBTOT- 

fjLict^ dpyu?\Mmg , tiV* <Je yr^og t^v i^zFuca^ictv i?\6uv mir- 
(Tcumg ('O-cLpyi^iaig, ii Xopng $ ti fjLn aqcl Tig ciyyoi><iCL fiiMV 
TT^og oi)h,fiXiig Q^ifyi^cu /^ifoi rig ti o^ug tuu tcl S-fi^icL. 

O Si TiKVa^V fJLiV HK CVTCOV iU TOig 'TriKoLfXyoig 9 iTSri TCLg 

oLVTOLg vofjLiicLg fiKi Tolg KiKXfiKO(ri ' viorjiva^ctVTcLg Si d^i^ 

^at^OLi fJLiV TTOffCdtKCU TfjO^OLg KOfli^iiV i^u ToHg Ti ViOT}olg 

Kcu ToJ QvXaKif Tov ^i {'zri Tfjg KaAicig ftivuv i^snovTa 

rov 0(PiV . ILOU fJLiK^OV Vi-igOV iK T^ 06i)Xi5 yr(OiX$Ci)V dvi" 
CoQii T^? V€OT]^f , m CrvfJLLLax(^ 7rQ0l<rf{Kii f KCU TCOUii 

^fj TM pafjLOii Tov o(PiV' ^i kx v^ziTii^ag 9 cl)^ak KOU TOV 
ikKov dvcLiyiccLg , Tr^og t€ Tfjv i^av i^ii(rafiiv@^ dvTilaT^ 
TiTO , Kcw^/jfynv TraXiv ii^afjLivog» ma dvriTax^iig roug 
c^arii^cug ^i^iQa^tiV rov o^viv i^&iiyiTo , fJLarfiV ^AeiVoif 
Xl^cofjLiv©^ iXiyfjLCig, O ya^ c^vig vTs-i^pivyi fo^ioog Tolg 
Trli^olg KH^iicfJLivog' kgu r^g vicr\ig o fJLiv dvi?.€iv itr^zs-iv- 
ii¥f i Jk cujtrcu, fJLiX^i TTfcg 10 rm r^oujfJLaTm TrAfjQog 
i c(pig d^mmcdv Sii<p6cLpif iaKcov yi fJLiv rov o^viv iv r^ 
cvfJL^sr/^yA) y Kou Tcv /icv oujTw t£v oSovTOiv tfxi^ag t cig 
Kcu ra ifli^a cujtS Travra SiOffivcai. tS Kai^S Si Tfig 
dvoL^^c<Pfig nKOVT(^ , cl fiiv AoiTS-ci TravTig d^pi^zflavrc 
irihpi^oi • oig h Tr^og xov o^i^icoKora r^g viof\iig ifAiMv 
dfJLCiOfigf avv avrclg ifjL&fov Tclg vioflclg f fJLiXJi^g iKiivof 
na ^ifi^pvvou Tfji^a > kcu awa^zsn/jSeiv v^z^ijf^iv avr clg. 

XXVIII» AKffKca Si TroL^ rclg IvSoHg oog o^vig Ufi yc- 
vfig oLTi^ , 4>o7w| Tnvofia • kcu fii^uav ><«f)? vOi^avoUf 
Kcu (iiSv,(Pa(riV i^zs^ 7rXei<rov kou fiird TrdjTfig d(pcSicLg 
avrcVf dog im rc^^eigf irn A/tfoi^, 9f KaAclfjLOigy fi Trayaig 
t£v dvS^cov Ti Tr^cg avrov Trciuv Treigoifiivcov . O Si S^avcu^ 
rog avrS rtjv d^x^v Troiurcu riig ^oofjg • ijv yag Trcrt ytj-* 
foa-Kcov Tr^og rcLg ?fl^cetg ictvrov iia vc^Sii^igov, fi rcU I S E T^T I K n N A. I8j 

Myoig r£v ofi/ietTav iXaTJafiivag , - «(?' J^^A^f Trirfug 
Ka^CPfl (rv^.%\ag, yrO^av tiva rfjg TiMvTfjg, ij Ko^icty (tujtA 
Sfia-i Tfjg ^ciifigy lyF , iv fjbia-cf KaSfjfJLivif t^ (PomKogt if t2p 
i/MKcSy dKliyav iK/pXiyH S^i^/jLoTfig * inoog ^i Aa(p6a^^ . 
Tog ctvTSf nog IK Tfjg Ti(p^<tg OAjSig gT€f@- yiviTcu (pol^ 
Fi^, Kcu Tolg TTctT^caoig iQiTi xs^tcu, eo<ri v^zsro Tfjg ifA^ ' 
OKTJg fjLom ctvyijg, TraT^og n Kct) fJiaiTfog x^(^i» '^^v opi^ 
yivuBcu THTov. 

AOrOS AETTEPOS. 

JLyiJcJiOV ^i KCU TTi^) tSv UfJtOi&COV O^idcOV , OCTCUTn S^C^ 

Xaa-a-f) X^S^a-i.xM rcug ccKJcug i^Pi^avna-t, kcu Tr^gTo^ig 
ouyictkolg TToiivTcu Tctg KU?iiccg , a^v i<^i yivfj tMico kcu 
miKiAct ' i ya^ iXuTJifg TQidpet rijg yijg o^viSatg ^ 3-cU 
KcLo-a-cL . Ov fjiif\v fdcL (Pwyg T^oig t€ kcu x^^^ioig i^iv • 
d)^ci Tolg /Jtiv insr) Tctig a^ct^^iv d^cuoTi^et khvtcu yrji^ , 
Kcu TT^og Tviv jayficLV X^firifia iflyjcriv • TTVKvd ^i kcu 
iSctfMg TtiOvKOTa (i^iz^ac iwiTKiTsret r^g cLfjt^iSiagp 
co^i vjy^EoS"^ avTolg dS^a^Qoxotg f^i7vcu. Kcei Tro^iig g;^^- 
an i^sr) roov q^oftxrcav TXxTilg, A* d)V rov MiOhvra Ix^vv 
TToL^cfTS-ifjfZ^^a-iv ilg Tffv yot^^a ivKoXoog • A^at Ka) ^g- 
yciMoi rolg TrAiiq-oig wo^ig ilaivy oig i0* vSaTu^v oJa Koa^ 
Tarcug x^cofJLivot vtixovrcu. Kcu ^va^tg fjLivavroig^SiKotvyi" . 
SvvctfjiH ^i. v70ri^^a)i^)iTi r^g Aotrss-ng ol AMctiiToi , ro fJLiv 
iiS^ To7g %6f(rflt/oi5' ciiTo7g ioiKOTig> (^ooa (?€ %o^/^gyo^ 
S-aKotTJia , Ka) r^g Ix^vg fJua^M^a S^fj^oivTig iKiivag , oi 
TrAilv ^kStiv iTsr) otK^oov rcov vSaroov vrixofJtivoi , ^^s kcu 
fii^(^av:o7g iK^^avig ibou r^ a-ao/zari^. Ov fjtrjv ciil 
Xin^ov ra Tfjg ay^otg TeA(^ eV< • roig ydo fjLii^ocrtv ixSva-t 
TToT^ctKig rag KafjtTsrvXag rcov ovvxcov iTxriQaTAovTig dKn 
f^>. Tr^og fJtiv rov di^a avmg ^k icfQjna-iv cag ^otoiig; 184 iSJ^rTIKflN B. 

atHur^arciG-cUy kclt^x^/^^^^ ^^ etvToi ^ut^hl^oneuB^Srls^ 
9j Sia/phi^a^riy Tr^og rov rijg B^oLXob^a-rig 7rv6/A.i'^'ct rfjg iSu^ 
yfig r^g Ix^vg irsray^orvtg » roiv ii ijc i<)(jjoyraiv Sicm-a^v- 
Tcug cl^srct^ vTsrwhva-ou rig iwxeLg. Ti^i^ Cpcta-} vohg 
vrouSag dtrm uvcu %£^^«Ma;v> Kcii rS^ Trar^ujoov Kct^p 
Acc rSro i^i/\ij?U(Bcu , ihcL v^sri rm r^ci<pivrag ctXt^ig 
c^vioig» rcig i^zrl r^g y?j iKK?Jvuv Sictr^JoCLgy kcu roig ^- 
Aetygra i;V6f%flft/fwv. ol ySv d^ug avr^g dg ivKJiiv rm 
xeu cua-iov o\l/iv d/rsra^ovrcu . 

IL AXtJ^ ^i rig o^vig i^h * cSg ol rSv Aa^oav iXac^ 
covig y l%v§og Si^ Ka) mv x^oiav MvKogy ku) rolg rccg <Pac^ 
cag clvai^ia-iv U^a^i Tr^oa-QjjLoi®^^ og ovofAa^irai Y.araf- 
fcucjfig' Tuv vyixo/^ivoov ya^ rivag rr,^yia-ag lx6voovy 6§aii 
xou fJLiXi^ "^^. '^^^ S^aXcta^arig (2v6Sy 'rrqog v'if/@^ ioAjrQV 
€u^ii , KcCi Tco Trli^cc Trcma av^iiAagi ilg rov Trovrov , owfi 
TTiTfflodV 9 ota^iTcu , Siarifjuav rov cU^a , Tavrog olv u^zroyg 
(iih^g o^vTi^v , Kcu xAraSvircu f^iXS^ o^yvidg , ^ kcu 
TrXioVt eoS"' ore a-vTi^aJSoov rov ixSvv dvaa-^d^ Kcoi dvir 
^sfjafjLivog in TrctXt^ovra KuriS^iU» Tolg a^Ko^sn/^ig Se kcu 
rolg cuyia^ig i^Pi^am, kgu roug %oifa<r/ Trir^igy cU 
fiiK^ov v^zirifKvsfliia-i rrjg B-aXcurayig , KOLi Tr^og rov TtoroVf 
i KUTCL mg dXk^g 0^'iig %f?T<*i TrorafjLolg ri Trrfycug , dTii 
vSart Q^cLhaa^a^ica , kcu fi^a i^ZFi roov Tnr^ooff ro7g dolg 
iTsritr^odvwa^iv 9 ari B-oLh^z^oov % Ka)ro7g.dvifjLOig cevrcc SicL 
^avrog i^ZFtrr^i^zs-oov. VicLi i^zs-) rolg dolg roiovSi n S^Zaa 
cl Karaffax^ai ' ol fiiv d^ivig KcLtaXcLSovng , olg ivi^» 
cL^aiVj ou S-9}?\.etai Si ofJLoi&)g rdB"/}XicLf kcu rolg Troa-a 
ima-ply^amg f^^^og rov di^ dvi^ZFJdvrou , kgu kcltcl ttv 
P^ayag (^i^iS^cu d/piaa^iv» iira Tr^og ro vSoao i-srofJL&oi 
S-afjov d^cL^a-i t5 TnXcLyag cLvra, avvix^g rSro iv 
na-i TroiSvrtg rifjLi^cug. Ovroog ^ (Po^cL S^^fjLifvcoa^a roiv oooiv 
7rqo<pi^ii mg viofjisg' ol ii ro <Poog iSovngi iv6vg i^zr) tA 
TutXioov iK dvixovrcu Siar^iSiiV , dXts,d tj toov TiKovraif 
t^Fi^cu Trjfia^i ptAovUKScLV * ura ol yovug v^zFoKctGovng avrig I S E T T I IC n N B. I8f 

twrag dOteia-t vrdMv ug rcv livdcy, xeCi itJiKw cl^d^a^ 
^^iiyfAhmg 9 iAu^^^orrsf rov Trom ecvroTs • ira yd^ m 
UKcuructt^ avTag Trcucnv iroFi ym^ictv i^wofjLimg yvyn^ 
(UKCiT4 TTOnr^) > m o fJbiv i^sridtig t^aoiv c^for^ov dvxr%fiv€i 
Tfiv y^v, St ifyilrcu, crlrov i^ar) a-Tsro^ov iKX^^v' i^cf^ 
^jJLtwig St TrartiQ i(Pt*rK^> SiScLff-Kmv afjuct kcu yiyift 
Bc^g. Oi KArctffccKlcu S% vtoi fuv Ivrtg rag ^(cbxug dfwor' 
^cri r2v IxfivoiVf Kcii iSi rmdKl£v 'mjciS^cu woffo^ S-af- 
fS<riif i ctv^hyrtf Si rolg fx%t^oc$v i^oi^?^ovrcu , tuu rSif 
dfA><piQa>v ^curruiv Kcuuov rtMuTZcw i^viodv . T^aro yvi^o^ 
ycL^ avroTg rng o^^ic^ dfJiJo/^vdetamg 9 vySvrcu ftiv im 
To 7riXay@^ (pgpgoS'^ , riig ay^cLg iQitfjLivoi rjig awfi6iig9 
TTir^aig Si iixpifjLvoLg Tn^fffiyvvfdSvoL SiaJ^6u^&vTcu . 

IIL Kai ti Tfox^i Si rSv dfi^iQUav ogvioi>v ua-) , kcu 
^fog roig cuyicL?Jiig TQixj^a^iV tgroii TToXSjaKig 9 dg o^vri^ 
avroiv rvjg 7fjtta%ci»g uvcu rov Sgofiw^ Ex^a-i ySv Koi rifV 
Tt^nyogiav imv6& . ToHg fJLiyd/joig Si iK i^snx^^Sa-tv 
Ix^va-iv^ dXtC d^zFox^ Syj^a Kct^xMaM^ avrolg^ h avX-- 
?^a(ouv a?i<o n t£v oTs^oa-a Tr^og Ti^ aiyta^^g ix/pi^ rd 
TCAjfjLara. NifjLovrcu Si ol d^&ng fur dXKii?MV9 Kcuxfi^ 
fig 'TTcO^ ai $-fj^£tcu , xdi t5 ia^(^ i*ari<rcivT^ i^sror* 
fjL%vcu Tt^og avvaa-ict^ ou ^i\h£tou Tr^ort^ roig df^iv i<Po^ 
fjLoia^t» fJLHK^ov TL iro^ avroig om dSaa-i, nr^iyvHcu^ '^rm 

Tf iKKd?\ZvTeU TT^Og fJLihv9 KCU T^ ^(O-STOfJL^ZS^ fJLO?^ aKH^ 

cmg el dff&fig fJLiywvrcu^ f^^XS^ dv ^i^ZFOitiKivcu da Sta 
rn^ fJLi^g oiffiaa^i , kou tt^ clutuv Tra^ tKa^oi xi^gS^ 
n vofjLcLg, ToSv dffivcAv fJLiv iSi fJLiK^ov in ?<oyov nig tm 
TrctiSo^ iKl^o0ijg mnffJLivc^v 9 iiSi rijg (U^icdg fjLviifjLffv . Tm 
S-fj^^jnSv Si i*m rolg vtorjpig Kafjw^a-Zv , Kdi Trfog dXts,n?iag 
Tfiv a^aSfiv HfjLOfjLivc^ , ai fjLtv rd dd B-d^.TsrnTa^ fjuivy^ 

V riv iv rdig Kct^cug^ aiSi r^o^Pfjv avfKOfii^a^ rcug S-a?^ 
'SS'bcra4g9 km S^Sa^i rSro dfjLOiQa^ov , rd cSd r^ rSv TrJ^ 
^v S^iffjLctivaff^cu T^jctjuarei • ina «Vi rov aiyiaXov rig vi- 

' $fl^g drf^crnf aAj^Unrag, iv arok dffia-i viuut&aL <[>i?^0 

' Aa Igg; ISETTIKaN B, 

Kcu fii^uB^iVTtg ovTOog iTffoneti To7g khfici icou TCL$g3iiMloug 
cl TTouSigy a)?'^ ioiKivcu TTfoQaTOig ciTsro tHv Troiiiiym 
fiiTit Tcig iv Tctig voficug ovfji./jLi^iig ^^^f^o/^evoi^ • 

IV. Ol Aci^oiToig dv6^isro^ wt ir^oa-^p^i^aTO^i iue< 
* ^>\yi(riov uvtcov oiKS^nv cog tn/vfjSis^cLTot • Kcti ii S-icta-cuvTo 
d?^iebg trayvivfjiv i^iAKOVTocg , cSg KOivcovo) Tijg ay^ctg srAi^- 
aa^Ci Toig aKaTug » Keii Tn^t Ta SiKJva KVc^yoTig fioi* 
fav a/arouTici Tfjg S^ti^f Ka) Tra^ix^triv ol y^vsFiig fAiv 
xaTcc B^ccXoca-a-vig firsf\SvTig tcSv Ix^vcov Tivag , ol ^i T>ig 
n fi^sflafJLivag iTsr^^afMovTig i&inin, kou UTivig ^ivc^Pv^ 
yonv aTisjoi toov ^vo^v > iK^iXovTcu kcu fiaha iToifd^g ccu" 
TjJ^ , a>q-i uvou So^^uv , 0T< TTOTi yiyovoTig avS^ , kcIa 
TT^UTOk S-fj^av Tffv S-a^cta-a^iav VJ^afASvot , ^ kcu S-iciv BaX^ 
fiitafjLH(p6iVTig iig a^veig , Ttig ^ocheuag iTi fjLifmprrcu 
izr^flfivig , i 'zroffco rcov woMoiV kou t£v Xff/Livo^v i^sfja- 
fievoi • JlAei^ ii eV^ yivfi toov Aa^oov * ku) oi fjLiv amm 
MvKoi Ti iia) , kcu dg ai 'Trt^^ifcu /3f flft%«f • ei ii Ti^TOAV 
fiiv iiai fjLii^ovig kcu i%v(oTi§oi , TrvKvoTaToig Si wlioHg 
^fia-KiwovTcu 9 Kai rmg in THTOdv ivfjisyi6i^i^ot. Anfh 
Kcc Si i^i Kcu THTotg Trjifa , TrXfjv oaov iTrlTolgdK^aToig 
evv^i Kcu To7g T^ot^x^Xoig fJL^Xouvavrou . Kou Tyro^ a^zs-oih 
ng oi ?^i7aroi Xaftoi vofiSjg n ku) i^^ocg cog (icuriMvau/^ 
vmiKna-i 9 KoCi yfi^aa-Knai M avTolg Kvavta yiviTcu toL 
Trji^ai Kcu Kara tSv TriT^v, iv cug f/uaXicra vSoo^ t^$ 
yHgTroTifJLOv d^ss-offih viorjivaaiv , «^g TygTrdiiag S-ctXao''- 
a*ia fiiv Tpo^pj , yAvKil Jg viari X^^^ > f^^X^S avai^ 
^diVTig i^va-aaw dOiwJcLS^cu tSv ku/mv , Ton ^i kou 
Tfo^J Kcu TTOT^ x^viS^cu S-aAaa-Tiof . Ilf ©V ^i t^S vvi^Mg 
wx®^ ^K ei» o^vig mp©^ i^iacii ?\,d§cd • 

V» Ai ii Aidviou T^(pfig fJLiv 'TrXi^vjg ogiyovTcu , xtu 
iK av iran ^Kifiadrliiacu Ko^iS^leV' , t^^V ^i iSiofJLivag i%-* 
ivecg ivSvg S^aTfjg i^^ag iKK^iv^TiVi eog Kaci ^mrocg dTsro^ 
^ifA/zs-eiv iS'* m. Kcu fjLovcu tSv dfjL<piQoov Kanrei rdu^ 
T0I &'fu^i n Kcu 'mlemou ' kou iS^inTi T^g yojy^^ » iSETTIKaN B. 187 

XJ^i Kebra^vvjfig $ iceur^g A)^g ii ix^ot^ xctrct&uiKiitrWy 
aJf Si^<Pms ii fcuve^ . K^ m cV tvTip wi/^ayi(n f4om, dX" 
hci TUfA iy roug /JfJLveug wi » fMb?^u ictv ^eiXfj rig uW 
dv%/M¥ txv ^i^ ^(L?\Mrtrtf» * tdti yci^ ^k {6i?^Tt¥ eV 
SiOnr^iQeiv «eJr^, K«u /My<e( r0&ur«^ ^curiv Ik '7ra,i\oov rSv 
srltivm fJ^ri a^kva^ ^mnv > pfn dKHiiv ivva^ai. 

VI* K^ r^(n£A€jaW> oJg ii^iv 01 r^dx>l?^oi fJLiiKt<roh 
rfo(^gixi^ ^0^®^ i /tt&W^ «A\« Tra^rff Kara rag aA" 
Svictg ro trufjLa ^' Kara^vvnTiv » dog ol KuQ%*rSvrig Sl r^ 
fjuiv r^axy\?^g avvtxSg Ket6ia(nv ^ otg fiVi f^fJK^^ o^tjag, 
rdvarraii J^arsf rijgS-e^eMVtjgiiiKVvovcni koa r^gdTtaV'* 
rcivrag Kan&incri irojne^ ix^^ » ftey/Vo) %^/^«n 
^(idff-efe^A/teevoi. K^/ r$g Ko?<arog avrolg i^ti^vjreu w^o rSf 
<3^voovt tig ov orzreureMf rtiv r^^fjv i^sretyofiivoi rioog ifju- 
Geixtina-iv i ari rvfiHv > nri a7C?\s/i^ fw£v chrixofAfvoi. £t>V 
ii avreug reug a^xjizs^eug ncag ro ir^a-rvxov 'TnqiTanfju* 
^ovng 9 ilra djvifJiovfjLmi ^aAiv artiravra ra ndviSra » 
irreo rdg fjLiv cOt^KOjg i^iovort^ ra ii o^^axa Tropfoo 
prsf^ova-r fjLifivKora ya^ iv r£ ^v, fJLnra rfjv rtAfiunfV 
woiyavreu Keu ^ii^eevreu • 

VII* Tm A^xvovoiv ^k av ursroi rtg iig 0oov^v o^veig 
^Siag 9 i^i roig S^7g roTg S-a^arjioig ^^ocrCpiAiW^ > ^ 
Kcu ya?4vfl¥ avreugt ra KvfjLc^a Treuiovngy Kai ars-voLO» 
7ream?i£g wifi rov kcu^ov ^^f/^on-^^r^v diivoov. Ev ^fJLi^ 
^eug i0i^g i^zrjd riKJsiTi n Koi iKJ^i^PaTi ri^g viorj^g. 
VlflffiiSoiV Si i^eu rSro Soi^v i^m 0i?M^(ia TTi^ivircu » on 
rov avrfjg avS^ KiivKa iv rS 7n?^yo$ Aa/p6a^vra S-pt^ 
vsarcL iTOTi di)(jireog if A?jcvdv jtoreCXff^ /JLiv iig o^v, rS 
ii 'TrdA^g iK iwiXi?^eu • ^i^Stl ii lcrc^ rffv S-ebiaa^a^a» 
cig wet^ roig xvfjLOxrL riiiveu rag Ket^jetg , kcu ra iM 

Aa a Jg^ r r B T T I K ri KT B. 

^eTe Kci^^fi TYi^ y^g KareL T^g X^m^g o^vug, (iguciit kcu 
UfJL^SFO^iSctg > Kcu (ios^ffvx^ > ^&^ ci^c^^etg , kcu /3ot<6- 
yce^ iri^ctg tK t5 TCiXcLy^g avXt^i^ata^eu miinou ta^; kcu^ 
JKiclg» K<3U ei tov i^a^ct Ti^^riicrdu avf4,Cctifiy (io^ 

itcL^pSufovTcUt Kcu Tcig diag St u KcvtwisFc^ew fteX^oiey» 

^6)1^?^ /itifT* e'y^ > f^^'^* cLTjsi^ ng ciKifTcu - (p^niScug yctf 
%eu TOsxuTObg o^fMbfH Kcu ^u7u%ij/iceT« • Aio^zaref OMT^ig 
iv vokII vifJLi&cLi , Kou TTifl rci fti^ raiv XiftvSv kcu TroTOr 
l/MV SuiyHv TOi i^fjtiraTCb Tttzroi^iW o Zimg , dg ctsf fMi 
Tolg dvSgcLa-k Jieyo^^iey » 

Vin* ^lXTctTOi Je iiiriv olE^iioi rolg avdqommgi kbu^ 
T^o-fifict&iia-t. S-i^ag n kcu x^UfJtm©^ Kctt^Vp fMAi^ct 
TTfog iKUvo To fAi^^9 odiv ctv fit?idf i a^oSqcnruTog. ctvi- 
fMg meivt i^zari toTi^ s^Sto-i Totg Kt^ct/^ag KATaxAivomg. 
JSavTfjg ya^- i^uStov iK ojv mrt dzroKJuveitv , . eWe^ Tn^ 
^vovTcu Tolg d^iva^iv iv Tjf S^ctActa^a-i} aiifjutimf , a^oa^ct 
Toig S-fi^aToug iTarlTtjg.yfjg li^ctKig^ ^ctai it avr^^ kol 
^viKa fiia, t^oO^ ^ounv ^y rdlg o^vtatgf Tr^ag (io^v iK^ 
rSov v^aTcov tvftas Kou ira^ ajoxm mg Mi^zarag Trwrctg 
iK^iSax^nvcu* imS^T^TixfnsfJttyoLXotvx^^^^ourroigi kcu 
Hi avTov iharovTotg vfZFtf vn^g ifi^Hv Svvot^ou a^ipla^i toV 
Moa^CiSciycti, TifV iwi^fjuvnv d^zroCctAeiv , rS Sw fjtfjvia-ailog* 
h Kou T^ &ctfW(tii^cunv irzriTou^ aiotig fnyot/^^^ovSvTt 
^nwoifiKivou rag Maarctg^. Evrtaldev iv olfjttv ?^7srot tcu^ 
ng ofy$6ig ro uJa»^ iuyaimg Si^^na-i r^g lj^otg.y ai& 
ifooSm tS Vfix^^ ^npiSivTtg, i^Brl roig ouyutXoig iq-img 
Sfl^iicru a^o^oy rt fjuyjxaio^fjuivoi kou %<t(iey ^^oV r^vrm 
ig^Svm Wffarvff^ Vravrou yd^ tvctVTi reiy ff^uctKcSv ok^U 
IWK, m fJtii Tfiv a-Kuuf avToiy T^g ix^vctg, o^aivTotg iKK^ 
HHv. lLout<riv ojvTm ytvff fWfiob* 01 fJtiyyotQ oujrSf ^^ 
^g n eioTi KOd^ Aet^icoi » aX^ai H TroiKi^i keci fjt/d^ovas^r 
IfAm^ (£r Itm^. K^tms^ iMt^ wi^i&¥. iizs:t lis, xjiipotiS^ r s E r T r K a if b. 189 

^XoxofM^f aX\oic ii mTm^riq fioTpJX®^ ehri/ei^eu. 

ra4 Ka?MC. 

IX» Oi ^i^rroVoJkc MzrJoTf /it» cxg^im XfSmu » 

i^VfOTi^ T^v KclnrM6%¥ yim txfi^- Tr^ajjyvTa»» /Mvifw 
HiuStri T^V a,vcii6&^ ^ 

. X. Kt^(pov (Jg tr%^v o^v iK T^r jQ/<panfJ(^ o£ 
ti^ueiq ovofjLci^a-i - ro ya^ viag clk^v roTg yrocn» i^srirfi^ 
X/H r Kcu ai>ifAcuvH To^g eiAiuijrw ivrvxfav* dMpr^iGain Sl^. 
%y6a afLUvH^ rm ix6vw eiyi/M ejov » kcu /ut^j^a, roTf: 
JQvwoiq tTS-ovreu» ori rm fi^xi^^S^ ^^* KetTeLri/iUfovng: 
ToT^ iiia-vf ix6veov oidfKag $1 l»ag , eug oi ka^ot^Poi r^i^ov^ 
Tcu 9 K!e£let?n/A7raviiaiy iv roif vieuriv . ILcu fifiv kcu Sih<pl^ 
^-iv dKo/<ii6S(rir r^c^V' ro cufM ^oiafjbmt ruv ix6vuv » 
^ civ d^sroKlwuff-af oi J^iXOTvtg * Keu eiur^v Si r^v t^ 
S-a^da^aiit clxw i&i^an > kou iuc av ng Ki^ssr^p^g n^fySv-^ 
rojg vi KoJkvSo^ra^y hti t^zsri riig yHi fecSia^t im i^m riit 
B^cLfJurarvfg S^eia-curat dX^* 9 Sjf^a-tv, 97 Tnrovrai». Keui 
rccg^ (ifovrdg JIe *^c^ S^iccrvt > U<ti > . ei 0^ovriig aKSdorcu^ ^ 
sx r^ oA^^ irvsr\m ag iirouKaLarcra» . , &rs irjai^* 

wuirm , ur% ira^ rS dif^^riKTevreu^" kcu ycL^ if WT*^ 
mg KctfWHi i^arl rcug (ifovrcug dvif^w cLvrcfULrngs. 

XL B^jO^lgJi egviov €9»» rdi.w\t^ ^TraMTCc imirotg: 
fdnoyg iJidpccv '^xi^a^ ioucore^ S^i^i % Kcu.rftOireu Kctrdt 
'^f X^^^^ ^fya^y "rviv y?suiTarw fHyi^ ica/v Uarsrif 
iffjud^ iig. To u^A)^ eW TnaAu KebffiitTet » irmr n Kctrct 
fMK^ov im rav /icufjidv dA/^xacra^rov ctf^uV toV d*sraT9f6iv^ 
HBbf ds inBS-npetva-ctvrartidi. KcuTr^oa toa^t^v fJi»ot SoKSn 
^QTifav cl d?ijeig vm /lutxfm na^sd f M» eesrccpiiircu^ r^ 190 ISETTIKriN B. 

fjuti¥ ituT^(» ^ yu| t2to aweufafKAa-HW 9 dXtC e^i ra^y joh 
pXTO^y ei^i » to k^®^ /tif ^oncore^ » xeu inixoyrcu rih 
avifiM¥ a/za>vifCLnio¥ , tag av fjuvi ri} a-^P^SorffTt ^M&img 
izri Tfj¥ yijv ir<m Koi ira^ yveaf/ufif %^x^^^* 

Xni. Tamov Si kbu o\ B^Kig ovo/M^oiuyoiy KMoi 
.txrfim TTOiHa-iv opm^» eVi rnv yfjv ftoyoy eig 7«?0T|f«ty» 
9ywjue «y riKioia-iif, e^iom^. 

XIV» H JIb Kiffig d^ief9 t£v eia'iS»i6ivTc^ Si^oon Sua^t 
«Ti TK Mmw®^ i^eu^uTa^ kcu tov '7rof<pv^Sv "n-KoKAfW 
rS TteLT^og iKl^iSa-et, tviv ^etTfiSet iiMro TrfoSSveuTaMh 
vuii* « JtB T^ Tr^oSariec KcCi fmei t^v vixniv fj^if4Al^ei/A&@^9 
ujzriivfl^ Tf eLvriiV v^og, Keu Kmct n^V S-eiheura-a» ueiat 
<Pt^i&eu. Keu fJLQeiSiO^eu fj^iv ^n^A^ tlg o^ov, fJuaS- 
reu St Kcu ^«f€t Tremm o^imf kccv el?aeuil^ S-tela-eulo 
auT^v Tr/^e^fjUvfjv 9 §v6vg i^MfJLi»(^ itaJp6ii^. 

XV« Ei^ tSv eifjup£im ifyim eVi Keui i ^ox^v®^» 
c( e^ aeT»y uyeu voO^ Keu ti^euce^v Tri^ereu . Tfiv yo^ 
v«y J^e euhS TOiec^S^i Tre^^og ilveu fiiiMTeu Xoy@^. E^i 
yivog Stc^ fjucj^v ii^eucav » eig iv reug ileo^iveiig eo^cug 7r£« 
cetv i^a-^i^i^eU n^y i%vv » Koi Tretfci rm fiMXfrraray 
fr^ii6m KaleticlxinS^eu * tS S^ifHg Si im/i6ovTO( » Keii tov 
difet tS a-ei^ia <P?dyovT@^9 eivet^UfjiSeivH t^v ^va/juvp 
Kcu THi fJLiv ^(ii6^ KfCd^v clvaKMif ^ ovXt^afiloctjym iS^iih 
Koi ioKH yrcd^ ctvTaig retg vlofiig ifKaXHv Tctg Tr^i^ag^ 
£i ii eirrS S-fiMiag eiKna-Hi, w^a-izfletreu cujt^ » Koi fju* 
ywreu iroTisxMAg i^arsra^erai^ * if ii trsro tS X^^^®^ ^f* 
vi6og ug ro Kvety i/MSa-a » im S-dXTsruv ei^iol ra Tix6iv\a 
da, Kfu tig av /^a6tf » ^o^ mt tZv airm 'iwjaTeu rm 
eiffivm. ii ya^ atS^oarra, Siei/pdufHa-iv i^thavvoinr%s i^i 
7y f^^X^ '^dy\odt em^y • Tm miy ii ihro tcu^ ^?\jMKeug ISETTlKaH B, 191 

ilci Kcu Toig IxSvctv oMS^ioi. 

XVI. mcu Tvyfjg o^iig fVJv dvafioSv dti kou aSnivSor^ 
Koay y Kcu Tfjv Trgoa-fiyo^ietv imuQtv i%«v, og Tng offvetg if 
ni)c]i KATi&iet Tng eLfi(PiSw. Tfjv ixj^a y/sMT]ctv u t^ 
ciTs-oTtfiet x^/jtu, Kou Oayuv Jo/jj tm /jLfi^zrco ?\jet^5vTk 
TTcuSicf > TrdvTOog mtS tc^(M^ Kwh t^v a^Ujmr^n 

XVIL Krt) T^jo \<i%ov in^i TB^ctvav. i:v)i<ix^^^^ 
chraa^ctg, oTccv fAiXSMarw ciTaroM/jmclvm t^v &^k»iv ^ dfvU 
§H [AicL^Kcci dvcucfct^et ' irroo rs d<pi7sflctncu Trda-cu » rS^ 
\iiAAq inyaa-fjg^ h ng axhctg ^yvunx dS^ifBurctg * Tcig 'ttmt-* 
WTi^ di TctTluv Tr^coTctg iv Ti^ Trlfia^ei y ag ctv fjtfj Kctfivotiv, 
dKo?iiiduv Tcug vicug dvctfKct^ofJt&fcu . Kcu K^cury^v d<P$ei^ 
Q-iv uWf t£ fjt^ dnsr d7iJ\hMV yfA^i^&ou , lue) u to@^ 

KCtfJLViiayig CuSomO > SuO T^V KiKilfJKZfCtV iKCtTi^6& TCblg 

TJi^^i ^aSSia-cu v^oKn^pi^a-tv , fj kcu i^srl vdTtov i'zari<pi>^ 
(nai To7g Toarivy kg i^mTcu yivcoa-Kna-i Tcug iviictig. K^k 
'Xfiifioivs^ cu&omo^ Ty yj Tr^o^fJti^ovTcu , fiiXf^ ^ctdfjr 
(ig Trct?^ ivSictg , Kcti WKJog ^^anXaJoiiaJig , iwi Tng yro^ 
Tctfiag a^ivS^a^i > Kotdi^ovTcu rs iv fjtio^oig Toig ixjiivcovyft^ 
Ao$)oiff, yg aa^zn^ Tivag vtia-ag Tngipfei ro vSco^ ^?'^*- 
iofimv. Kcii TroiSan tSto (poSmTcov imSnMvovTcov S-tjg^ 
m^ dg ij &sO\JIhv to viao^ ^k 1%vovtcov , fj Ttvct Troi^rrcti» 
ix^ > h i^avasfia-eti , Kcti iig <Pvy^ irctncog T^i\^etiv ctv-- 
Tctg, KctSivSi^a-i Tt i^" ivog a-KiP^ag cu Trda-cu, kcu Tog 
x^<Pa\ctg Tcug ifli^^i Tn^iKa^trsfjaa-i . ^XoMg S% ua't 
vetvTcog KOLi liyifjtovig ol wi^ivo^r^vrig * Kotv un dvS^og at- 
*^6ovTUi 7r^k0VT@^9Un S-fi^inf Tr^Qooia-i fjtiycti Ka\Tn^ 
ipoiov a-fifjtctivaa-iiv 9 dg ctv (p6curcutv d^sro^^etarcu ^ 

XVIIL Kcii ol Xfiyig ^i Ofioicog tx^a-i Ttig Trjija-iGiig . 
nyiftovctg i kcutS 'vma (p^a^iig dvctSooSnctg dii" kou yd^ 
^i^ificlTii (pcifv^ xS^l^^f a-CpoS^a o^jycUig a-iycSa-i^ KaX 192 I S B T T I K a HT B. 

^q xaprtfSvji^ MTfiv * Kcu TTOiStn tSto ^oSta rm dijoiv » 
iviXM av r$ o^@^ ^ii} Siwzf\fiyou rov TaJu^y. U^og S% rag 
vo/M^» raiy rons-m^ u Ka2iJimg y^jtSig iy avrolg Tu%oi€y> 
f£^a iwlAa;yda¥oyra4 9 Koi iid rSro %Wsy iy ir?\Mcug du. 
KfiU riKi^&^OAjroig ix r^g roia^rfig l^/^figi^iy' i ya^ 
d/JcKovla^ fo^iag Tra^a raiy rfi^7y rag r£y o^iody Siar^ 
Gagy KOi fizf\ety inFi rSro rsri^iMra uaQoranf, ck ^m» 
Tf;V AifV ('^^ '^^^ a»rig ro^ag iK d^PMifMoi. 

XIX. Oi JLvKyoi ii im roHg ^jHfuS<n Koi raTg d^aig 
T^t^povjod, Ka) roug A/]m^^» Kai dvrfi^ciy avro7g ain" 
€riy oin ^JCo^zrfAoij xdi ai ^agajyi/g, k«i ftiiCiKcSjaTiig 
vtayjm rariig i^i6m t(rfi& » xm ii^^g Kcb/^fJt^t» A*aro?i^ 
i<^. AiSeucidi i;^ S^^fjyoiSig » coa-^a-t^ dXKuoy%fy dSC 
^Ju n KOi /JtOuxfoy > kcu moy av^jolg ^ Kidafcug x^f^ 
m . Kat ujiBmig Si Wit kcu Trgog rd u'4/iy m7Js.GLKig i^zr- 
TafJLfaioi TT^g rtig dfrag fjcaxoylcUi uri avrolg i^snxei^&i 
tir% yiorjolg' i /Ji^ffy doxovjcu fiaxfig» dXLa rfiv u^ffff 
^t^ovariy fAix^g dy dfny i^ • rSro ya^ Ka) r^^tjg nySv^ 
Tcu y?juKur$^oy. AiiovTi Siv^iv dyi%uy jfAiov» lig if ipt 
fjuct rort fJuiTJSjoiy i^OKou^a (iov^afJLmi» kou i^ZFi rcug rS 
^tXayoug dKJtcig , u fjuri x^H^^ ^V » ^^ ^ '^^v Kufjuaron 
iclvTsr^ aSu» avntg dTsroTfi^a-i/ , oig r2v dtrfjuLrcoy rSn 
iSicdv ^K i^arcMroyrctg • JLai rii^ eoiijg , Kay i^sn TeAfurffV 
Mvri^g ro y?f*j ayif > fiifjLViieroyrcu • jj ^i '^rlo^y fjtiy «V^r, 
f\7ari^ yid^docpttf , dg m ^ dyariimy roy r^dx^y , ixi 
w^sAJvyety ra Trji^ SwafJiiyoAy couroiy . Ta ^i(pv(a> ii Tr^os 
ro ctJfteAfiV Xfi^vrcu^ ycoSfcSy uiv iffSfi r£y ckO^yt rSf 
fJiO^y Si cLuroig ovrcay d^QvfH^i^cov . Kcii TTfog nya om)^ 
?\My riKiurav Tors^ov d^a^ox^^f ^v6a avrS fCffSiig in^ 
^t^vig aSovr^ dKntnrcu , KUKy®^ St ecTJsi^ ^k ivox/^ 
ru aSovn , kou u TrXfioriov m rvx^^ f W'' a/urnv uicig mu 
avr£ ovfJLZfio^cu nMur^v^ 

Aoros I s E T T I K n N r. 195 

I 
- AOrOS TPITOS. fjLovfig rijg yng kcu rng S-a^.cta-ffnjg Kccrctro^ifjuHff^iv ol uv^ 
6^ca7sroi , dykct Kou TTf^og ccvroy n^ij ruvoncu rov difiCL , ro^tg 
7ro\xj^?^viTiV i'ariX'^^ivTf^ o^toig. &fi0circ£ig /jutv ^tj kcu 
d/uivci TrMiodv d^saravrZ jro^ctKig 0oSogM if rtg^l/ig' «ire 
TK^ dvifJL^g (TKO^zroifi ng iv ru Tn^Jiyoi , {d<p' ^y) Si(tfoil\'' 
ywvrcu rct, VKct0fj* un rccv Kfjroov rr,v 1%VV9 d(p' i\g 
roixViCt iia/pSii^vrou' urt rag iv rolg o(Ji(ri (pcoM^g rcov 
S-fj^ioov , d(p' m roig UAjVffyircug i^zririkvrcu TroXt^ctKig ov 
7r^o<pdivrtg , dg fifjrt cUri%uv Svvol&cUj fJLYji iKK?uvah 
Kou mAtfJiSvng rolg tS-fj^ig KccjuSaXt^ovrcu TroTitioiKig 9 kuI 
iut<p6u^ovrcu , Kcti dtsro ruv K^fjuvoiv iv rcug ^v^coficug 
dtrc^ct drarorsri*zf\ii<rL . . Toig l^fvreiig Si iSiig diffo rSv o^ 
viSoav ij rijg roieuvrfjg Kivivv^ «S^nW» ^^ ^* ^S^^ ™^ '^^^ 
o^Zv Xo^ag dvcbfKcticoglia-iViimTrdogrctgx^f^Sfdg. im 
. yd^ rSv TTiiiodV , Kcu rZv d?,croiv , kou rSv MifJLoovoiV etxH 
roig drs-oxjpi *frXavd&eu n^^srofJLtvotg , kcu (podvijg dx^ow 
r£v dSovro^v vjSiict^j i '^iptr^ XS^H^^^^^^» ^ f07srct?\.0ig 9 ff 
So^aa-iv , ij Siil^vet kou Kvvctg iTsrayofjLivoig , d?itC i|oV » kcu 
KotMtfJL^g , Si oov euiroig vj yr^og rov di^ct rijg S^n^ctg i^jOf 
iSog y Kcu ^A^sflct ?dvct , kcu Kv^ag <Pi^ vrsro fjLa?<fjc 
' iXoL^p^oLrag , £^i St 'en kou pvrov» dXt^^iifg avrZmr 
^iUvng KXetSagy iwiKOfJii^ovrcu , 9Ut; XJ^^ovjkig o^idag im 
rrf KOivoovioL t?j dy^cLg . eJvcu Si avrag raxiig Tr^viKOi , 
KOLi ivX^S^ » ^f^ oedv o^ 9 Kcu TT^og rdg i^znvoioLg ^t- 
^Kivou n , »V ^ o^i^cav uSivcu fjLifjLeuB^cu <pdofynv , 'ivct 
Kou fJL^oL?hAULiv>ig iv roig Tr^ifjLvoig o^oovng t^oovrcu . Am 
yiv TT^g TJjV ptfttW rot t^et SicufouB-eu riig Ay^% i^ci 

Bb 194 ISETTIKn» r* 

%^/teyof;> fl S^gi^iv l^ZFWiieug t fj /Jvoigj n ituycuq^ ^ 
Kcu 7ni}t\i(nv% '« r^^jl ^iMcc^Tiv » ^ rou avfjUpv/dW o^» 
t^zrJuKWiia-i • 

IL Kflei 1^2 fji^iv etlfSvTcu Kc^ctXo^t kcu ci rctx^ 
hfT^ctyctihjivoii 6i r% hii/7ffi>\loiv%g o\ K^orccroi %kou q\ dS^i- 
nig BaSSrcu, oiri hct^lrcUf Kui'a\ Jl£^ig, KcuJ^/srivoit 
KcuT^mgi Kcu kfri^ig^ oJg i^S^og t€ kvkX(^ sVJi' 
i^Tzrt^ ciq-fjf lisrV rcug Ki^cL?\Mg. kcu aroi fjLtv cl[jm rolg 
aXS^ig s^fnSioigr roig kcltcu rov (iohfZv i-zfi^fifji^n rS ^ctfogp 
i^M SyjgcivTcu 9, rolg Kct^iJbQig i7sriKct6ia:cLvng. 

IIT* A^.oi Jf rivig^(iiSo\ kcu. iv r^ S-ctXcc/juj ii im^ 
mctg roMvrfig dy^ivovrcu. Mv^ivfjg avvifio-ctmg Svo KXor 
i^g ciThjiXioig > %\g ro kcltoo avfKct/jusflaa-iv, iK h rS irifa 
M^zflfjg [JLfi(iv6ii (i^oxov f^ct'J^ctvrig, cty^fn Sici rS iri^a xA^ 
& Tfjv fjtfigivSov, l^K^2 re i^zsrtarOipyaa-i. Trcta-a-cthcA <ripf^. 
JS^^ctg Si nTog relg ^^aSioig Tra^ixircu ^(j^ctv • Kctt H %o»)- 
^ovrtg vTsrvov Kctdurcuiv^ o\u3:aivH /Jtiv iK rfjg o^srfjg tS 
k/J^ov fctSicog TTcta-a-aM^y Tn^i^T^ct^iiig. Sl l (i({0X@* 
xolg, Trocrl rS. ^^iioV' avfusr^Ktrcu:.. 

I V • o\ St I^^zrivoif Kcu ctt Tfvyovig; v^zs-o SivS^ea Sif^ih 
xcu 9 u av/jt(Pv^^v ogviv i^sr) ro7g rS SivS^v 9eA€%€ra XSom 
xctSi^o/Jtivov. OvK di) Si X?^<riov rctvTi} Tj ciy^ct, dXs! it 
n<PiTolg Kcu x^l^^^» yv/jtvm nSij rm> Ovrm ovrav , ftai 
vtZcthovlm ra (PvXSa, ' ronyct^' iS^ctg rt kcu a-Kirarfig 
25p?§)mf olr^v^oXf roig:vo6oig.riKcu.criff'o(PKrfjtivoi§^r^oig 
x^aSoig cSg dAfidia-i^Trfoa-iizsfjctvrcu. BiafJtcirodv Si ^^(Jifflr 
^fovQisg ofdv f^^TTifZinSfifJt&vovg,, kcu Kara^i^zifloyrctg.. 

V»^ N^: fii^v KctKeivo i^t X'^^^'^^'^^^ i^v ('ZFctyfjfcti ng 
kfctKar m(i yr^fjtvov <PvrS KaranQ^ riy kcu o\ ^^ovtoi 
&iawrtgy wu^fJu&oirtXaAiiv^ vts-o rolgpv^oig KftvTfjoiv^ 
mik», AO(|f&! TT^pg; rou li^ctKot (iis,m:ovx.i^y koa^ u W t£ <po<dom ISETTIKftN r. Ipr 

^resrtSfif^ivOi > eJ^ ol P^r^-tjv tivcl i^a^zs^ivtig 906iVTet eiymmih 
re^ oShoUy xou fjLiTci t^v <p^i)cj^v B-ictv ^H dvoiSqafiiiv ^ 
»Tg Tr^oSHjveu S-uppSvTif' Td«T©^ €;C«,(pfl£©^ Koi Tovg 
^^ovSiig tlg Tov U^cuub (ixiTffovTog . O ^i dy^ivT^g Tt^og 
rov i'ariietx6incL (PoGov crvvTiTcb^etyfJLivovf a^uT^g dwo tS 
Stvi^ KATci %oknv XaJSO^VOTH . 

VI. AXt^A Kcu TokyrXi£\o1gTmg Its) tSv Scur%i2v d^ov^ 
fSvi v*moiu X^r^^ovTiSt Trt^Fzri^zifjovci^Jvoig^eTCLVii^Mv Svov^ 
T®^ WKJigivog iTsrli) Kcu^og . 

VIL O* Ui^iKig B-fj^mTcu ^Jvoig Ti xcu wviKita-iv ^ ^ 
0«V9 7ri^iK@^y i\ 7ru§o'^v6ivTig ilg fjutxnvf ^ ixd^w 
So^u. To yctf ^SovtSto ^i/^vjig v^i^<PvSg9 i^ct^srciJGovTcu, 
UTig dvfjf Si^fzct ^i^i6ifiiv(^ iXct(Pov , Kcu iwidug tS 
fiiTUTffCio Ki^dlctf TT^oirlot ?\joiv6xvm avTolgt kcu dXtjSSg 
uvcui/\,ctpav clvj^iVTig, wi^ti^zrovTiTi avTov» Kcti TrXfianci* 
^ovTt ^ceijoovff^f > Kcti iSi d^i*rct&cu (iiXovTaii oog tivco 

CVVlidfl KCuAfJLViMKCt ViOV fJLiTa fJtCtK^aV dTSro^TJfJLiaV B^iafJLir 

m . t5 Si i^T®^ avToig o Kct^og , (i^oxotg Te vrifrzs^i- 
a-iiv y fi Toig Tctg TrvKvaq fioXiGSaivctg ixavCi ?\Jvoig % Keu 
,Tm d/n i?sjoL^>av tov ts dy^^mfiv kcu tvJv d^zaraTfiv iiuv . 

VIIL OF Si «Vi Toig iAet<Potg ixova^tf ol Tri^StKig cf «- 
Tflt» tStov i^m Toig i^zar^zsroig ai SlriSig* Kai Tig iK TiiTov 
Ktvr avTng i^znvavofiTcu t^o^sst^. Aiva Ti^ TroTafjtS tt?^ 
riov fi >dfjuvfig i^zrrrfiSiica ^ifa-ag Xfi^^ica » ku^ fjLiK^v r^vc^ 
iv fJLta-otg ajoroig Karet^jrsrm SioSov^ci^i ivct ivvctScu i^sr-- 
Tffia Sn^iKhiivy Tcug tiriTtv i^srifetKvvet rov 'rsr^srov * ai Sk 
Izrovreu 7r(o6jffJLeog avrSf ret Tfji^ei yrema dTarheia-aa-cu^ 
fJLiXS^g etv fjLiv Ji* iKuvs t2 ^ivi SiiHS^afJLrf x^fia » ai 3i 
wriSi^ TTcurcu mft^zr^McSa-t ro7g ?uvotg. 

IX# Oi Si OfTvyig iv wK(i vi<pi?Mg B-fi^Zvreu f iru^ 
hoA^i^m u»sm dvetK^ct^ovrm ofTtiym* t^ ^m'^ yctg 

Bb a 195 lEETTIKnN r. 

i^srti^liovjfg , Tn^mhfln^i Touq cttyfivcug . Er* ^ riq «5u- 
rav cty^ct joirM kou [4,iS* i^fjn^ay. E-ari t?^ yijg A/Wt<5 
d^ZtT^^jucretg 9 to t£ IfjictTMV u^zrep t>;v Ki<pc^Mv dvcLTUvatg to 
ieujjSi Kct) KdXxfM^g iKcijtpaidiv dvix^* ^^^ ^^^ ^^^ 
/juuc^ov TT^oloUivuv' cLijTOig Si i^zssia-i Sioq 7r§og a^ctv Tijg 
ivTivSiv KdKiikv i^tviviitrvig iS^iJTi^ , ;*€%P'J w 'iKUVfiv 
^ivyovTig m^iTsritrckxri Tcug roSv ^Jvav «t^^Jiri . 

X« Kcil T^ ATJcty^vctg Kctfci t^tov rig eu^f\T^ rov Tf o- 
'orov. tStux^ yctoToSv TroSoivTrXiov ij tj 7f\f\crH 6ctpp5vlctg 
atJTag, dg Xafooiig t S^fjootjmg i^arctyofjLivog Kvvctg 9 S^fi^iva-H. 

XL AlS^Ti^cKvoiKctff iTi^kfg cihia-KovTou T^oTsrag. Kai 

ii K0?^KVv6vig ht^oig TOV TfCtXV^OV iKiifMV T/? , KOti^ Koi?\}fV 

TTOifia^ctg ctvTf\Vy i^« Ti ivSo6iv Kulctx^ia^ag ifjtldct)it^ot Kctv^ 

tct^OVf flivlvioSiV JifelcA^ftlV i6i/^V >T%»;V«, TzS KjVSTCa 
Si ^ yi^etvog Tr^OTS^CtfJtSa-Ct , TfJV T€ KiOctP^flV KOtAetTOt , KOU 

ij^Sa^ot Tov KctvQct^ov , Kcti ctvTo To kvt(^ Tfjg KoXoKuvSffg 

{TVVCt^Ua^H TTifi tS fjtiTOO^arCt) KOU TCUg O^6ot?iflo7g KiifJtiVOV, 

TteCi ft^m Tolg Trji^Oig KoX^aiSiv , cig fjtfjTi o^£v , fjttjTi tt^ 
GetifHV Svvo^ou , eiT^fjLilv Si Ku) Wotvcu , fJtiX^ig otv et^i^ 
tjjV TOiig %€f o-i a:v)^otJ^fjfTcu TrXfia-iota^ctg . Kot) KQOfjtfjtva Sl 
(Pv?i\.ov , ii fjtfi TTct^iifi Kotv6oL()og , ifJLZot?\.CiV ci^zsrox^ ™ 
Tijg Ko?\.oKvv6fig KOi?\MfJtaTi . ¥ia) Trayta-i Si cd^Tou paSi- 
ag , €1 TUfjteov Ttg Ka?\.afjtov , ku) iw) Toug Sva-) T^a-otg d^ 
Xotigy iv6iifi Kct(f<pfi Xi^a 9 Si^SFXag avTolg Troiffcctg y?^ 
Xivctg , Sl oov KVK^Ma-et tov IS^oxov , ?ii6dv Kcifroo6iv t^ov 
dTs-ofTfia-ag , Kal KATa fjna^ov tS Ka^xtfjta ?^<sfjiiv Tnvot 
Tn^ovfjv a^iSfi^dv ifjtGoMov , Kvafjtov Ti iiariTS-i^otg ctuT^, 
TT^og flv jf yi^vog fiXiWiia^a, toJ (i^oxcATnv ^^otXviv ifif 
&t^i, Ka) Ti.fJtiv Kvafjta S^a^iTcUi dvaviva-eu Si /S^ 
T^^iica^ m^i Tca T^cvxviXcd TctdiVT^ dvctor^eiaretTOv jS^o^ 
XoVf fJrflft eu&ofjttvfi tS do?^y dvaTsfjiivou fjtiv TTU^cia^lcu 
^oT^aKigy Tfog Si to dx6(^ Tii ?d6H Ka6i^xvc&ija^TCit% 

MfcX?<« iy OtVTfig ^ •S'^f«Ti;V i^ZFi^loflTOU . iSETTiKnN r. 197 

^rm yci^ cu&^)ji%vcu yTeixi<9CL eiisro<pivyitciy • eiXkei koX 
mroCi nxMvrai ^oXco. Q^etccLfJUiv^ yci^ Syj^e^T^g im 
iiv^fif KcfJfi/jt^ivctg avTcLg^ chs-/^l xaTcc tS iia^agTC iiHr^ 
Tuoy» MTsfjov i^sTi^oCb^oiv ccxu^Vy oo^ K^^^m avTo^ 

^CLTa'^ T€ iTi^ i(pi^tri Tm 'TTciXoU ^^fjLiVOiV 9 TV^Aoi^ 

cagtKoi T^g TToicog avToiv Ai^zrjcug dzFoititrctg trzrcofToig, 
A' dv ccoTcig Kweiv crvvcufafKeuroi nvaa^a^S^cu . T^ kIv^h 
a clKncaa^cu Tr^orr^XM^^ ^<* Adi^arflti» Tfiv r% vofA^v Kcu t«^ 
Sivifa ciTsroPirarSa^ai * ura iKiUf©* v^sro rm KO^vic^ 
Xfm\ofX0tvogy ^oMjf i^virtiv tuv ?Jvcov fjufifo^oviwiluvotf 
Kcu TTunctg ftf4,S Tng q-a^jKctg dva/^viirag > cu^reu rag: 
^aa-ff-cog rolg ri ^ava KoK^zsroig ifJt,^tiSF\o)Kutag . ToiHTOig 
Si Kcu Tcig Tii^i^i^ i*zsrur*z3ra^^ig aifia^iv ciXS,a kcu 
&jKo?\Mnfov avrag S^fi^va^etng fifox^- 

XIIT. Tw Koa-av^pag ^e , kcu rdg iv^civyg A^j^ova^. 
i<riv iXiiVi iv roig. a-vvixia^i S-afjLvug ^rtO-uvra 'prayfjv, vjg 
ivo fjiiv KvK?\xn^7g ua^iv dvrvfig , J-aro T<iig ^r^^zfloig rS AA-- 
va KoX^sroig K^yzf\ofJLiveu ^ kcu reug v^zs-oxcug iuKuiaiTcug 
S-aMa-a-iaig ' viS^ail (iocg i^iTUvovrcu, fjLfjKigfig ivrafAi" 
aa fctQSii> KiifJLiVfig' d^zra^Sa^i h avrSv fLfi^ivQov n kcu' 
va^zrkrfya^Kci^i tn iiMuf ivnSicLffiVs oiov fjLv^fJUfiKOi ii yijg 
im^Vy a> ^MaSiv ro o^viovy i^arr^^jOJUH rijg irdyfig, Koii 
iv^fiSriO-ircu , Tn^i^^pivreov iKiivav , oTffoara n da-iv im^ 
T? Sfi^ec awnrayfJLiva. Kara rS Koa-av(pou Jig Ka\ raS^ 
Tov Ti Toig fjLu^cLKioig i^zriVivofircu. IlCfi rov rS %«ft«v@- 
Kctipov y. ort TfoPfjg fjLcLM<ra ro ofv$ov d^zro^i^ (io6^av o^-^ 
^cLyTig^ iAaiccg ifJLZebhjova-i kokkov ii ia0vfig, kcu TrcL^t^ 
fma-i n Ki^dfjLov K^cLo^fjLa fJUKoov * iir i^zr iKUvca TrcuT' 
raXov ivnQicoTLi kuX t£ TPeoca^aMi i^^afjuovg.niveva-i Svo^ 
olg Kou va-*srM(y^i' aT^oo^viov iwiKHreu. UMia-ia^v ii 
7t:eLvroog Ko^avO©^ r^Ofjg hofJLivog iv rco (io9fcCf kcU'- 
nerovT@^ i^a^zrivfjg rS o^^KOVy ifKMuB^fia^rai . KaTci 
rSm cLi^Sifrcu xoy T^i^zroif Kaiai KiX^ai^ kcu culbj^fou. 

Bb } 198 t 2 E T T I K n N. r. 

XIV. O Je Aiyiyfl®- S-TifUTcu xAwCfiS > iv a TrethM 
Syj^uSu^s iTi(@^ i7sr\ To fioiv KctTAxMiiTcu f S^v^v i(r2v{^ 

fKUTigOikv SvO * KeU i%Mci^ <Vi KCtgUOV > ij G-Kcihfi^ , fl Tl 
TOtSTOVi ^ TO O^ViOV VTSTO TTJg P«W TTgO^fCtn^tV iQo^fJLffO^ 

AX^ va-w/jfy^ kcu TOUTctf wm^^i^H Tctg ^^% a^ 
Miff-iAiovTct Toy 4uyiv6ov iK txHif iKTsflijvcu • 

XV. KciXctv^fov Sg Qk av ti? eAoi fatSicog^ u fifi7r?\3f* 
ciov viaT@^ B-Ufi TQ ^Jvov ' fjtiv yd^ tS Trcnri yji^^ 
vrgochriuTUi , i ii dy^WTfig Ticog iv KoAviei) ?\jetv6ctvciv , 
xcu i^zFmivm Hvga> to iiKJvov, mvovTcb-KoAv^l/H tov KcCf* 

XV !• Sfi^SvTcu ^e Kcti T^yovtgt ir^g etvTctg eiy^crfig 
i^m JTfiynv , fig ku) ^/.^ciov o S-fi^ctTvjg Kcc/iet/jLov 'i^fia-i » 
^tfct dw UKfov 7r^oc&>i<rag 9 m if Ktvfiing StooKU t€» kcu 
(PoGa TrMl^fov ctvTctg * ct?js! iTifctv Tivct Tr^oTifov tlXfifJtfjttvffV 
KctTctjiSiTai Tr^^^ia-iovTfvyovat iiv S-Mo-a/itvahKcu w^o<r7f\S^ 
^ai K€t6i^v\eUi «t/Tft^^ t6 i^OjvuS^tvlog alfwvjcu tovAIvou» 

X VIL rAtf uxi Si al Kepj9€t?JStg ctyftvoVTcu » iiv i 
S^fifaTfig im Tiv@^ %«Ajc?f <rficag tv^iSl^ Tivctcrcretf 
cwa^a cvvi^xfig i*iriTumv 9 Ka) 7n§t6ug kuk?\xo paGSict 
vr^Xj^iVTa i^a. Ti^v yhcLVKa to wKJi^ivov ofviov crzsnxh 
Sevcw al KogvSaJdSig iXuv > tZ n i|^ Keii Tctig faZSoig 

4iAurK0VTCU. 

XVIIL E*m Si Tovg e^Coag Ko/^iovg TOMAJTfi t<5 
ay^a Tra^aa-Kivet^iTcu. TaloSov i*m t^ y^ Sil Trtj^eu (jut^ 
K^btVf iK fjufi^iv6ii Si avT^ Tr^Ta-i^cu (i^oxovy fJLia-ccTi 
va^Aflfyay Tif^ iKangcoiiv Xvyag tj 7n^i^0^ KaAvrlov^ 
ra* i^zsr ctK^ig Si avTfjg Kiia-frcu Kct^og cAfitwe^, KaTiv* 
6v TiTayfjLiva t5 (i^oxn* ^ u i^ss-rt^/ava-^a-iv ol xoAowi> 
jf fxiv verw/^fiy^ KaTC^nS^aivu , ivuXix^ua^a Si ^ fciSSog 
^ i^SrcUiKcu Tov (i^oxfiv HTag i(pi?\xiTcu, ci^iTcivKo?^iciv I s E T T r K, li N r. 199 

tig r^xi^^ ^n^6ijva4^ Kcu 7<t( Kia-a-ctg, ii katcL roV 
avro¥ r^o^aro» cu^ia-i» oi l^wreu^ 

XIX* KcueLXtiogKo?^¥ (jxf^etg^r^o^n-oii^rw, "Eko^n^ 
etpyog ifi7sr?Jicrei^ ridfta-ty, eos% rag koMw o(£¥ w ctvra^ 
cl Si i^mg %¥ ra apy%t rdg ieunSt (fiicoW/ , xoAoiot/i 
iri^iig vo/ju^n, Keu ug ro fA^oy Kefrensfjelntg,. ifjuzrfiiei^ 
ciy tv6vg t ureb Ijreig kcu ree Trji^ kcu ret j4,iAii fiee^m^ 
reu r£ iAeUee /3^;t^mf » eSg fi9i iwei&eu daimfyfeUp 
xeu KnreL rSrou tvQvg eufSvreu reif rgpwe» » 

XX. AiySSeLXe» ii u rig eLy^vereu ^i?<uray S-ffAiyV 
iuycg 7recvro6&f i^a Keeretx^iu * Si yofcAob t?j aiyog inw 
i^aretyofAiveg , vTrt^iyfleLrcu fjLtv ra S-gifKieL, Tr^og Si t^V fMM^ 
S^cLv ix6cov f To fcLfJLCpog €'27*1 rov rijg cuyog iftiSti fjuee^ovp 
Kcu t5 i^S I^TCJt^ ret^m cujtS iieexj^irtog, ei?JaiUTeu^ 

XXI» Ufog St Tfjv ri llo^(pv^ie^eg etr/^a^ r kts i ^otr 
ri^> art ?Jym Stna^treuy ei?js! ei fiovov Tra KoBfjfjuyov iwk^ 
Tfi^a-etg clvtov > o^x^fJt&og KATei fjUK^ov 7r?^ieli§oi • Toi^ 
ii liTOi^g i^ra ij rng o^Tffia^g o\^$g «Jtg7«, a^ ^K^darpm 
trtfia-treu 9 Ketim^ o^v Tr^iovrce rov euSfeey KOffieret ^i 
Kcu etvTog o^x^fJLiv®^ rei fjLt?^^. rci ieevrSf r^p ayfcm 
i?\.ofJLmg SioiTfiv o^Xfia-iv^ 

XXIL JlOiylanvtiKoycegimy^^^eiyrtglxS^citViS^^ 
ari r^g KetTctffetKlcLg'- avv oj/t^ yetg dgiTrLriyet KetrctTflcuh 
rtg ix^vvy Trt^ifffiywmu rcug aretyian, Keti Siet^dtifovreu . 
Km o^vtig ii etXt^agKcu^ Sk o^Jyag ?Jyoif rs kcu Treiycug 
etlfSa^i VfixpfJttvag 9 ii kcu T^og nvetg Ai^ioyretg ctKletg 9 fV 
aJg rei Trjt^ ^ljvxtiv» k KctStu^ , ii; fjurei ko^ tkiiet&iW 
ei ogyeigSictyMsretvtS^cu.. 

XXIIL Keu Tctyicri'. fjmtv kcu fi^oxoK 061 N?^«riw 5if* 
fSmxuv xcikoljMyiigyoi-» Kcc^ioiKslxsi'^^»*^^^^^^^ 200 I B E T T I K n H T. 

991 X?f^£v 9 Ka) 01 TtLXU^ ^iX^lvAi , Kcu €U ^ctAd^i^^ 9 xati 
TrXu^cb iTt^cL rm cifji<PiloUAv i^vi^v^ d^srcLJfjQtvrcL TfO^J. 
Upog ycc( Tolg tSp X^fMoiv ^ tHv TroTU/Aiciv 'x^ih&^i K^Actq 
xaTCM^zrufiiCiv f ii oAu^«^, ij KiJxfiov. Kcltu St Tof 

XflVciiv KOi CL^ Ti fLifAfiX^iAfffrCU. SvXWOV Tig %^V« TTOlfl^ 

ccLfi^eivan i^zri^cctg avrov^ KaTcLfjLovovTil^?ufivfigd(pi^ 

VfCi , 'KCU TT^i t5tOV OVvlaa-lV o\ X^^^f > TVsfjaO-i TC CtVTOP, 

cif cl)^ot^io¥ Tfjg cLVT^v ciyi/jjg SuaKoiTig ' S-fi^aTYt^ Si 
iv iwfiAuSj Kfuz/}ofjLiv©^f Kai Mwjijv Tiva KaTixoiv ftiy- 
f »tfov , fVi Ti!iV yiiv i?oLH Tqv ^/jvov x*i^^ ' ^i ^^ <Pivy€w 
€UJTov okiiiVTig cLKO^^SSci , KOLv ucci) yiVdVTcu t£v /dvm 
SiaKcvnjg 9 TOTi Tti^ KafjLaKag i^sncr^srarafjLiv^ o B'fi^&M' 
TiyV f fccu ro iiKJvov dva^a-cLg , kolv^ ^cLvrcLg m^uccL^" 
^€i T^^ x^^^ ^P* '^•^^ ^t/Aivoy vffx^ivag . 

XXIV* A^' iiii el KcL?^fjLivoi G^Kig o^€tg 9 ^^ ol 
AuuYOi f Kcu oi Ko^vfiCoi riq B-fi^ardg iicLOivyaa-i , Kav 
fravfffJLifiov vrXfi^vTcu , ii?^ ii KaKiivag dy^vaa-tv . Otclv 
ufLivfjrov f} iuL yahfivfiv ro mXay^f ilg aKM^ov a-KeL- 
<pog ifjJ^dm^ , TT^g fiat^ov irXiWf» > ug av fjL^ riig u^ 
^icLg rig o^Mf • KJvTSf^ d*zaroiui'^€iiv • Eha ug fJLiv i*sr) 
T?^ ^(vfjLVfig i^fiKi Xivov rzr'$(Pi^opLiv@^ 9 mf@- -^i i^m 
T^ TT^^ t£ vfiScL/def Kara fiuL^ov Tr^ayo^v ro a-Kcu- 
<po^, Ka) ^ivx^ov iv Ki^dfMa 0i^v 9 olkov imSiiKwaHv , orctf 
wMia^icL^ roTg opfia-^v, Ol ii i Xvx^ov , d?^ d<9i^a So- 
xSvngo^aVf Tt^OHSa-cLv itx^^^ '''^v fro^fiiSa 9 yivofii" 
ifffg ii ifyv^9 K^^sflei fjLiv iv t£ Koi^M rvig viog rfjv /.Ufih 
vctSa SjjfivTvgf 'iva fAfi yv&^cB'^ rolg o^ia-iv So?\,(^\ 
)o ii fJLCMQov avTo7g i^zrifffsflHAivov dwAua-ctgf xcu groAr 
Ay^ IC06AJ'4^ i^iMH^ 

Toa-avrd fioiy xfotTi^ Baa-^Mv^ "Tn^i tS (iiou xcu t% 

aygcLjS tZv ofviScov i*riv ihs-Sv • Aiovva-^og ii avra 

^cL^ rS Tfjg AfirSg Asro?i^vl^ 

SiSax^fivM (^firi» OPPI ANI 

D£ 

VENATIONE 

LIERl IV. 

EX 

INTERPRETATIONE LATINA 
EMENDATIORE 

ADRIANI TURNEBL Cc O P P I A N I 

DE VENATIONE LIB. I. Tibi , fortunate , cano , terrx illuflxe praefidiuniy 
lumen martiorum amabiie Romulidum , Aufo- 
nii Jovis dulcis ftirps, Antonine, quem ma- 
gna magno procreavit Domna Severo, beato nupta« 
&beatum enixa» ({ponfa praeftantiiCmi madti, puer- 
peraque pulcherrimi partus, Aflyria Vcnus, & non 
deficiens luna,) nihilo inferiorem Jovis Saturniiprole; 
(ignofcas Titan Phaethon, & Phocbus Apoilo) Cui qui- 
dem pater , validis cum acquifiviflet brachiis , dedit 
habere omnem terram , totumque mare. Tibi enim 
florefcens parturit ahnus ager, rurfumque tranquillum 
pafcit infignia genera mare , tibique omnes fluunt ab 
Oceano amnes, laeteque ridens eurrit illuftris Matuta. 

16. Namque aveo venationis nobiles artes canere. 
Iftud mihi Calliope imperat , iftud Diana ipia. Audi*. 
vi , utfas eft , divinam audivi vocem , & deae refpon^ 
di viciffim. prior autem me fic compellavit : D. Sur- 
ge fis, & afperam ingrediamur viam, quam Tnorta- 
Uum nondum quis fuis calcavit carminibus. 0. Fave 
veneranda dea , qux in animo tuo agitas , nos noftra 
kumana eloquemur oratione. D. Nolo triennalem 
te nimc montanum Bacchum canere , non choreas 
Aonii ad gurgites Afopi. 0. Mittam, utimperas» 
Bacchi ceiebrare nodhirna (acra: per&pe duxi choreas 
Thyonseo Libero patri» D. Ne genus heroum dica$» 
ne fluAivagam Argo» neque proclia hominum , ne 
noihi funeftinp Martem canas. 0. Nou dicam bella» 

Caa 204 P/P I A N I 

non MarrisJacinora perniciofiflima. Novi ParthorBt&. 
que clades, & Ctefiphontem (captam). D. De bellis ne- 
fariis taceto, ac relinque ceftos. Odi quos dicunt 
lufus marinae Vcneris. "0. Audivimus te,diva, nu* 
ptiarum expertem efle. D. Cane pugnas & ferarum, 
& virorum venatorum. cane genera canum , & 4quo- 
rum pernices coetus , confilia folertia , indaginis (k- 
gaci^ & quxftuofae officia: odia mihi ferina dicito» 
amicitias canito, & thalamosin montibus lacrimis 
carentis veneris, & partus in feris obftetrice carentis 
nixus. 0. Hujufmodi juifajovismagnifiliae. Audi^ 
vit cano. Utinam autem vox mea fcopum feriat. 
At tu, qui ab oriente ad Oceanum ufque imperas, 
placide ambrofiis fub liiperciliis tuis renidens , dex- 
tram pr%be clementem<»munificam terrae, &urbibus, 
& venatoriis hifce carminibus. 

47^ Triplicem venationem deus conceflit homini. 
bus , aeriam , terreftrem, & marinam amoenam : ve« 
rum non par labor. Nam qui tandcm paria fuerint , 
pifcem trepidantem e gurgitibus protraxifle, & paiEs 
volantes alis aves e coelo deduxiife, ailt cum feris t^u- 
cibus in montibus eertafle ? Sed tamen iiec pifcatori» 
ncc ut^unque aucupi venatio citra laborem : at labo- 
rem una obledatio fequitur fola , nec uUa csede 
fefe cruentant. Nempe ille fcopulis infidens littoreiSj, 
fiexis calamis , & hamis facvis intrepidus pifcator kn- 
pedit folertem pifcem ; obledatio vero eft , quando 
ferri gehis confixum perquam fiiblime emicantem fu- 
per sequora palpitantemque marinum toliit per aerem 
laltatorem (pifcem). Jam vero aucupi labor jucundus 
cft: qi^ippe ad venationem non enfem, non falcatum 
gladium, nonferreas haftas ferunt, fed ipfbs ad fyl- 
vas comes fequitur accipiter, & longi funes, humi- 
diTmque ntellci coloris vifcum , quique aeriam calami 
ambulant viam. Ecqiiis veiro hacc aufit dicere paris 
momenti ? aut regi leoni quis aquilam opponat? cum 
veneno autem pardorum quis murxnam comparet? 
aut thoas cum accipitribus > aut rhiaocerQtas cum echk ' DB VEN ATIONE LIB. I. 20f 

nis ? aut larum cum capris fylVeftribus , aut ccte 
omnia cum elephanto? venatorcs lupos pcrimunt, 
thynnos vero pifcatores: praedatores oves (fylveftres)» 
columbas capiunt calamis aucupantes : urlum venato* 
res, & mormyrum pifcatores: tigrinautem eqjuites, 
& niuUos pifcatores: aprum veftigatorcs, &iufcinia» 
vifco fallcntes. Verum tu mihi , Ncreu , & dii Am- 
phitrites» & aves amantium Dryadum coctus propitii 
ijti&. Quippe viciflim me carx vocant camocnac, 
& diis ferarum vaftatoribus converfus eo cantatum. 

8 1 . Primum quidem adolefcentes ne mihi valde ob- 
efi funto. etenim inter fcopulos confcendere valde 
ingentem equum necefle eft : opus porro foflam faltu 
fiiperare : faepenumero etiam in nemoribus nece^e 
feram fedlari , genubus agilem & levibus artubus. Ita«« 
que ne obefi ad venationis certamen eant , ne quid 
graciles. etenim aliquando dimic^re cum feris belii« 
cofis necefle venationis ftudiofum virum» Proinde 
mihi corpore fic temperato eant (venatum), fimul & 
veloci ad currendum , & forti ad dimicandum. Quin 
etiam dextra quidem vibrent jacyla gemina lon^a* 
enfem autem falcatum in medio cingulo , quibus & 
feris acerbam mortem inferant, & maleficorum infi* 
dias hominum propulfent. Lseva autem pedes quidem 
ducat canes, eques vero equorum regat moderatrices 
habenas. Expedite autem tunicam & genuum tenus 
aftridam geftet > connedlatur autem alternis loris : c^r- 
vicis dein ex utraque parte pendulum e manibus pal- 
Hum conftridum habeat pone , validos fuper bumeros» 
faciliorem ad laborem : nudis autem pedibus incedai^t 
illi, quibus veftigia curae funt obfcura ferarum, ut nc 
feris cx ocuhs fomnum adimat ftrepitus attritorum per-* 
nicibus fub pedibus calceorum: omninoveropallium 
non habere multo fatius eft : quia paliium facpcnumero 
motum flatu increbefccntis vcnti , fcras perterrefacit : 
«xilierant autem ad fugiendum. Sic quidem bene 
compoiicum habeant velox. corpus venatores, Talcs 
euim amat Diana jacuktrix» 

C c j 205 P P f ,A V I 

iio. Altas autemalio tetnpore inferas proficifcan. 

tur, die ineunte, & die cadente» &Qiedio, sionnun- 

t^uam vefpertino^ nonnunquam etiam feras fubradiis 

lunaribus domuerunt. Dies quidem protrahitur uti- 

lis venatori , tota ferena, ad perpetes curfus , vere 

firondofo , & folia decutiente autumno. Egregie enim 

funt & equis , & hominibus , & canibus fxvis ad 

currendum moderata tempora vere aureo , gelidarum 

nubium expulfore, quando navitis apertum eO: navi- 

gantibusmare, alba pandentibus velivoiarum artna- 

menta navium : quando terra hominibus ftirpes co- 

lentibus gaudet: quando & calycibus & floribus no- 

dos folvit» aut rurfus extremo autumnali folftitio, 

quando domus floret frudus legentis agricolae: fru. 

dus Minervse pinguem quando alveum implct, & (vin- 

demiator) uvam vitium calcans in torculari exfultat : 

aivearia apum quando floridi favi ftipant. Hieme 

autem media, medio die venatum eas : cum aliquis in 

fyhris fub antrum fe recipiens , foi^itibus colledis, 

& brevi flamma cumulata, prope ignem recumbens, 

inftruit prandium lignator. At xftate oportet vitare 

flammeas minas, ardoremque folis. Jubeo autem in 

certamen venire primum fub diluculum , quando ma« 

ne ruftici temonem fubter fub aftabre&da ftiva ter- 

ram profcindens juvencis aptatum dirigimt aratrum. 

aut rurfum vcfperi, quando fol juga fledit, quando 

dant (Ignum fuis gregibus paftores, cum vadunt ad 

iua rurfum ftabula graves mammis , & uberibus ex- 

undantes : ilii autem a lapideis trepidantes proflliunt 

feptis, omnefque circum fuas charas lafciviunt matres , 

circum quidem magnoculas juvencas truces vituli, 

circum vero cornigeras oves balantes agni, circum- 

que capras hoedi, & circum equas veloces equulei; 

147. Jam verohxcceferant ad montes faltufque ad- 
miniftratores ftrenui venationis illuftris inftrumenta , 
armaque venaticam multum fpirantiac9edem,retiaque, 
varofque , cafles, nexiliaque vimina, ingentemque 
panthera, laqueorumque triftes iiexus , fpiculumtri- DE VENATIONK LIB. I. 207 

fulcuni , lanceam capitatam , telum leporarium » ha- 
ftiliaque & pcnnatam velocem fagittam, enfes» l^cu. 
refque, leporum interfedioremque tridentem, unctnos 
curvos, plumbo vincftofque annulos, fpartaceum fu- 
nem, beneque textam pedicam, nexufque, vallofque, 
maculofafque plagas. 

I f g. Equos autmi venatum inprimis generofbs du« 
cantmarcs: nonfuium quod deteriores funt pedibus 
foeminae , ad peragendum iongum curfum in faltibus; 
verum quod vitare necefle efl: coitus amantem ani« 
mum equorum Velocium, equam autem procul arce* 
re, ut ne hinniant cupidi coitus, atque audientes fo- 
num terrificum fugam ineant hinnuii » capreaeque 
veioces, & timidus lepus. 

166^ Equorum autem varia genera. Tot enim na» 
ttones infinitse equuleorum, quot mortalibus genera 
divifa funt fruge vefcentibus j verumtamen dicam qui 
inter omnes praeftantes funt, quique equeftribus ex- 
celluut pugnis : Tyrrheni, Siculi, Cretenfes, Mazi- 
ces, Achaei, Cappadoces, Mauri, Scythae, Magnetes, 
Epei, lones, Armenii, Afri, Thraces, Arabes. 

173. Equum autem inter omnes egregium obfer- 
varunt periti curriculorum circenfium , & armento- 
rum cuftodes , forma qui hujufmodi toto corpore or- 
natus eft : argutum fuper cervicem arduum alte caput 
tollat, ingens ipfe qui fit teretibus membris, alto ca- 
pite : & mentum in pedlore quafi recumbat : latum fit 
laetumque fuperciliorum difcrimen: extemporibus 
autem circum frontem comarum crebrae aliudant ca- 
pronae. Oculus acer, flammeus, palpebrarum fug- 
geftu truculentus, patulae nares, os autem latum, 
aures breves, incurvetur in arcum cervix equi bene 
jubata , initar fetofae criftse in galea nutantis. Amplum 
fit peclus, longam corpus, lata terga, & fpina du- 
plex in medio coxas opimas reddens : extendatur au- 
tem magna pone filvofa cauda: femora autem compa- 
fta ,'mufculofa : caeterum fubter reAse iong^que peduni ao8 o p p I A N I 

& teretes tibiae, ac valde graciles, & carne carentia 
crura, cujufmodi cornigeris pernicibus eervis : & ta-. 
lumflexum habeat; obeat autemrqtunda unguia alte 
jatis a terra, denfa, cornea, foUda. Talis mihi eat 
in acre ferinum bellum animofus , certaminis focius 
martius, ftrenuus equus. Tyrrheni tales, atque Ar« 
menii, & Achaci, Cappadocefque praeclari, qui ante Tau« 
rum p»fcuntur. Miraculum porro in Cappadocibus 
ingens animadverti pernicibus. Quamdiu quidetn 
primxvum in ore dentem, & molle ferunt corpus, 
fegnes funtt velociores autem funt, quanto magis 
confenefcunt. lUos ad bella fortia armato, {aeva£. 
queinferas. nam egregie animofi funt, stautarmis 
TCCurrant , denfamqiie rumpant aciem, & adverfum 
feras martias dimicentur. 

206. Quo pado enim in prceliis martius ' audit 
equus ciangorem lelticum pugnam incitnntem longa- 
rum tibiarum? aut quomodo contra afpicit inconni- 
ventibus oculis , juvenibus cohortem confcrtam arma- 
tis , & %s Q)lendidum, & corufcans ferrum? & didi- 
cit quando manere oportist, quandoque rurfus impe- 
tumfacere, & didicit audire fortium teiTeram ducum? 
faepe etiam hoftium virorum acceflit ad arces quietus» 
quando mortalibus ciypeus fupra caput tranfverfum 
fpiendidum , pinratum , ciypeum firmat, quando cu- 
piuni; hoftium urbcm excinderc & campum extruunt 
fubiimem feptem boum tergoribus (L e. fcutis), artifi- 
ciofum , denfum^ multis umbonibus vailatum , ac con- 
tra fpiendor xs refuitat fbiaris : repente autem retro 
reflexo radio fulget muitus sether. 

2^1. Fraecipue equis natura largita eft foiers 
hominum audaciam, & in pedoribus dociiem ani- 
mum. Semper agnofcunt fuum charum redorem , d: 
hinniunt confpicati iiluftrem ducem, & qui bello ce- 
ciderit , muitum gemunt focium. Equus in pugna ru- 
pitaiiquando vincuia fiientii^ & naturse leges fupera- 
vil^ & accepit vocem humanam , & iinguam fimilem 

hominibus. DE VEWHTIOXE tlB. I. SDf 

iiominihm. Exjuus vero martius Macedonis rcgis Bu» 
oephalus armis contra dimicabat. Equus fuper fpicas 
ourrebat levibus pedibus: alius fupcr mare, neque 
iingulam tinxic. Equus fuper nubes Chinraerae intcr- 
fediorem vexit virum : & hinniens aliquando equus 
equifonis dolis crtavit Per&rum Afianorum rcgem. 
Eximie autem rurfum venerantur naturam : iftud pe- 
nitus inauditum ad coitum accefliiTe nefarium : fed 
«uinent puri fcelerum , caftamque amant venerem. 

239. Audivi ut olim locuplcs quidam rex (Scythiae) 
egrcgium habcbac in agris equorum gregalem ccetum, 
quos omnes deindc cum aboleviflet equinus morbus, re- 
liquitduos, matrem folam , & matris carae fubru- 
mrum adhuc pulium. Sed poftquam adolcverat , ten- 
tabat improbus vir matrem nati fui in complexum mit- 
tere. Eos vero ubi vidit recufentes admiifuram , & 
nuptias utrifque interdidas , ftatim dcinde nefaria 
moliens, dolofiim confiliumtexebat, iperans fe revo- 
oaturum fobolem cquis denuo. Ambo quidem primum 
obvolvit, altiuS dolos verfans, alio corio, d^inde ve- 
ro perungit unguento totum corpus odorato , fra- 
grante. Iperabat enim odorem antiquiorem fe oblitcra- 
turum cupidine : ac fefeHit, dii, veftram fidem, faciens 
fcelerate & pcrpetratae funt communes execrand^ nu* 
ptiae , invififllmse equis , cujufmodi apud homines 
Gontradte funt olim Thebanae nupti^ inceftx miferi 
QSdipi. lUi autem ubi nudati fuum fcclus inteilexe- 
runt, obliquis vero afpex^runt triftcs oculis, illa qui- 
dem mifera natum non natum, illc vero mifer mari- 
tus, incefto pollutus ciibili, matrem nonmatrem^ 
infeliccm , alte fane fe arrexerunt implacabiliter frc* 
mentes , vincuUfque ruptis ibant clare hinnientes , 
velutidcosbeatos antcftantes fceleris, dirafi}j;e impre- 
cantes perniciol<) pronubo. Tandcm autem lugentet 
que & effrenato impctu ruentes, adverfis fcopulis fua 
capita illidentes oifa comminuerunt : fiiam autem vi- 
tam peremerurit, fu3c fibi nccis audores, inclinatis 
alter in alterum capite. Sic fama vetu$ gloriam equis 
magnam praedicat. D d aio © p p r A N E 

ayr. Equoninr autcm quotcunquc genera educavit 
Jmmenfa tellus, celerrimi SicuH, Lilybeum quique 
deparcuntur, &tricipitem montem, ubi operimentum, 
Enceladi, flammas aethercas erudataiitis fulminis ,. equc 
Sicania^tna ebullit «ternus ignis. Velociores autem 
Siculis ad EUphratis fluenta Armemi,'Farthique pro- 
funda coma funt : attameii & Parthis eximie excellunt' 
Iberi velocioribus pedibus infultantes folo. Illis forte 
fola xquiparari poffit aquila in «thereis pracpeti ^mi- 
cans volatu plagis , aut accipiter palfis volaus a!is , 
aut delphis. per canos labens fludus : taiitum Iberi 
funt perniccs pedibusi, verum parvi imbecillique vi-. 
ribus, & malcfortes animo, &curfu paucis fufficiunt 
ftadiis. Speciem autem infignem inciyto corpori in- 
duit natura:. ungulam. vero noa firmam, in luto nu- 
tritam ,, latam.. 

28y. Maurorum autem vclocia: geiiera multo prae- 
ffant omnibus & curfus continuationc & laboris pa- 
tientia. EtLibycipoft eos longum curfumperficiunt.. 
Spccies. autcm utrifque fimilis , prsetcrquam fane ma-: 
jpres afpedu Libyci fortes funt; fcd corpore longi.. 
circum latera eiiim latiorem quam alii coftarum pedli- 
ncm habent ,. quocirca funt ampHorcs fpecie & meliorcs 
f ontra irruere : bontautemfolis ferre acftuofum ira- 
pctunv,. &meridionales fitis acres minas. Equiautem 
Tyrrhenr, & ingentia Crefia genera^, fimul & veloces 
ad currendum, & longifunt: Mauris velociores Si- 
culi, Siculis. vero Parthi^ & cxfii funt, & eximie 
j^lendidi „ & foli ferunt magnum rugitum leonis.. 
Quippc ferasinalias alia genera. equorum idonea funt, 
qux ut plurimum tibi loquuntiu: oculi. In cervos pc-- 
dibus variegatos ,, caeruJeos armato : in urfos ,. glau- 
cosv &inpardbs5 fanguineos:. flagrantes autem.equos; 
igncis oculis , in apros :. caetcrum oculorum acie fuU 
gentes,, cacfios , in caefios. leones.. 

j;jOi Fulchritudine autem ihtcr.omnes efteximiugi 
«qjtus.Nif«us,» qucmi nutriunt: opulentii reges, puU DETENATIO^E XTB. T. Sll 

clier arpedlu, mollifque ad ferendum, facile parens 
habense, argutus quidem capite , verum denfus pro- 
funda juba in cervice , jfloriofe utrinque £avas jubas 
jadans. 

31^. Quin edam aliud genus decorum videasjmt- 
culofum, confpicuum,quos orynges vocant, fivc quod 
pulchricomis in montibus proveniunt, five quod fo- 
knt feminas ufque appeterc. Duae autem oryngum 
floridx funt fpecies. Quippe alii cervicem , & erine 
deeora lata terga pida habent longis crebro tseniis^ 
quemadmodum tigres , velox celerisZephyri foboles. 
Alii autem rotundis in orbem variantur maculis cre- 
bris fimiliter ac pardi : quos adhuc puUos pinxerunt 
artifices viri, candente aerc longum pilum inurcntes. 

327. 'Saepe etiam alia mortales folertlffima excogi- 
tarunt, pullun\ut pingsrent , etiamnum in utero ma- 
tris agentcm. O quanta folertia, quanta jnortalibus 
ineft mens ! Faciunt quomodocunque volunt , xeddunt . 
verficolores equos , matris adhuc ladeis qui concipi- 
untur ilibus. Quando enim foeminam pervafit libidi- 
nis impetus, equum autemprope vadentem inclytum 
magnaninnim cxpedat , tunc pingunt maritum for- 
mofum : undique autem totum corpus m^culofis cir* 
cum coloribus delineant, & ad coitum adducunt for- 
ma fuperbicntem. Ut vero adolefcens ab ornatricibus 
mulieribus vcftibus candidis , & floribus purpureis 
redimitus, fpiranfque Palseftinum unguentum, in 
thalamum vadit , Hymen hymcnaeum cantans : fic 
equum properantem nuptiali cum hinnitu (&) coram 
fua conjuge fpumantem iliuftrem maritum , diu rcti- 
nent cari cupidum goitus : tandem tamen dimittunt 
attiabilem in complexum. Ea autem gravida fafta ma- 
culofum gignit pullum , utero mariti foecundo femi- 
ne haufto, accepta veraforma difcolore oculis. 

348. Eadem etiam illi quibus calami curae funt,. 
ifxcogitaruat folerti ingenio aucupes , quando variant 

Dd z iSIS O P P 1 A N I 

& tingunt cotumbts pipiones. Cum enim invenerent 
veloces columbae coeunt & mifceatur rodiris cum ge* 
mebundis maritis , tum artificium texit inclytum co^ 
lumbarius paftor ; juxta autem feeminas ponit colo. 
Kibus varia multa pallia purpurea: at illae iimis ocu- 
lis afpicieates» & animo obledtatse ,, pariuntpurpureos 
putlos* 

3ST'' QuinetxamhxcLacetracmonileatlidecpmmen. 
ti iunt ftiis caris uxoribus ^ quando utero incumciit». 
pidlas in tabulis prope ponunt eg^egias formas^ qui 
olim effulferunt fpecie inter homines ephebos , NJU 
rftim & Narciifum, fortem Hyacinthum^ Caftorem.. 
que galea infignem & Amyci interfedorem Poliuccm^ 
adoleftentefque juvenes , quique inter divos egregii^ 
Phoebum laureatum , & hcderigerum Bacchum. Iliac 
' vero obiedlantur venuftam formam confpicatde , parii- 
Qntque formofbs^ putchritudine attonitae. 

^67. Hadlenus quidem de equis 1 verum defcende,. 
*care anime , in viam canum: (dic) quot ex omnibus. 
canibus inprimis cenfentur , valdeque venatoribus. 
curaefunt. Paeones, Aufonii, Cares„Thraces, Iberi,- 
Arcades, Argolici, Lacedsemonii » Tegeatae, Sarma^ 
tici, Gattici, Cretici, Magnetes,. £pei, &quotquot 
JEgypti arenofas ad ripas armentorum cuftodes (Cunt)» 
Locri, glaucique Motofli. 

37f • Quod fi tibi mifcere ptacuerit gencrofa gene^ 
ra, verc primum cubitc parato canibus. Vere eniim 
magis venerea curae eft res & feris & canibus & exi^ 
tiofis anguibus aereifque avilms, & marinis pifcibus». 
Vcre quidcm tetro vipera fuifufa veneno adit cubile 
ad tittus marinae conjugis. Vere marc totum etiam.. 
perftrepit venere, & pilces coeuntes fiiriunt in tran^' 
quillitatc. Vere etiam columbr ruunt in cotumbas:: 
cqui autem in equas armentates armantur : tauri vero» 
mgreftes in juvcncas feruntur, & arietes tortuofiCcor* 
xibus) vere aves ineuutj & apri ignei liibant £ies^ DE VENATIONE IIB. 1. %l% 

& hirct htfpidis iuequitant capris : atque adea ipfis: 
hominibus vere magis amoxes, Vere enim. vulgivaga: 
ingravefcit Venus^ 

39a. Genera vero canum dnm admifces^ cura ut 
& congruae inter fe , fimilefque egregiae ftirpcs fint. 
Afeadicos cum Eleis mifceto , cum Paeoniis Cretico&. 
Garicos cum Thracibus ,. Tyrrhenam ftirpem cum 
Laconibus; Sarmaticuraque maritum adducas adlbe» 
ricam iponfam. Sic quidcm bene miieueris , verumtaw 
men praeftantiilima omnium genera manent fimpliciar. 
ifta praecipue notarunt tiiri venator es ,. eae vera infi- 
nitae ftirpes. font^ 

400. Quarum nimirum & fbrma, ft fpecies hu^ 
jufinodi fit. Longum , validum corpus , amplum ca^ 
put(&} leve,. oculis decorum : caBruler ftilgeant ocu- 
li : dentibus ferratum , didudum fit os : parvae autem; 
fuperne auriculae tenuibus obducantur mcmbranis*. 
CoUum longum, & pedorafubter valida, lata:>prio-% 
res vero breviores pcdes fiinto : redae crurum ^ lon-* 
gae „ prolixae tibiae ^ lati armi , coftarum obliqui pro^ 
>aeflu5, lumbi.torofi, non pingues: eaetenmi pono: 
gracilifquc & porredla fit longa cauda. Tales^quidem» 
proten£b armentur curfu, in damas, & ce^vos, &^ 
pernice pede currentem leporem« 

413« Pugnaces rurfusalteri, ,quibus bellicofum re*. 
bur , qui etiam tauros adoriuntur grandia paleariat 
habentes & apros violentos irruentes interficiunt , qur 
neque leones fiios timent reges , ampli ,. coilibus fi« 
miles alte eminentibu8::paulo magis fima quidetp funt 
fkcie, rainaciar vero fuperne prominent orbi fuperci- 
liorum frontis difcrinuna, & flammei oculi,. glauca^ 
micantes acier pellis totahirta, firmum corpus, latai 
terga. Veloce». autem non funt , verum virtus intus 
muha, & robur immcmorabile , mens & animus. i 
perterritus.. 

Dd X 214 P P I A N I 

424. Igitur jam ad venationem armato hiijufmodi 
genera pugnacium canum , qui beliuas omnes perfe- 
quuntur. Colores.autem albique pcrquam mali, ni- 
grique Neque enim folis perferre vim facile poflunt, 
i:icque nivofi vim hiberni temporis. lUi autem inter 
omnes praeftant canes ^ quibus fimilis forma multum 
fcris crudivoris, ovium interfedloribus lupis, autfi- 
gribus pemicibus, aut ctiam vulpibus, celeribufque 
pardis , aut qui frugi perfimilem fpeciem habent trid- 
co concolores. vaide enim veloces ifoenuiquc funt. 

43 f. Quod fi tibi folerscatuloTumTiutricatuscurx 
cft , ne unquam ladentur catuli recenti mamma ca- 
prarum, aut ovium , neque domefticis canibus : quip- 
pe fegnes atque nuUius pretii ingravefcerent; fed aut 
cervarum mamma manfuetaeque leaenae, aut caprea- 
xum , aut nodivagac iupae. Nam fic & fortes , & ce- 
leres admodum xeddideris ^ iimiles ipfis ladantibus 
mutricibus. 

44;. Cacterum nominibus brevibus canes appellan- 
«di lunt , quo celerius quifque vocatus exaudiat. Equis 
:autem validis fanriliares vcnatoriis jam inde a prima 
xtate fint , liominibufque omnibus aflueti , & blandi, 
folisautemferis infefti: ne latrare velint. quando- 
quidem valde vcnatoriblis filentium fandum ett, po- 
.tifiiimum tamen indagatoribus. 

450. Gencra porro vefttgationis obfcurae funt duo, 
virorum & canum : nempe homines callidi oculis no- 
tant, & bene obfervant vias: naribus vero canes ve- 
ftigia qusevis deprehendunt. Jam vero hominibus eft 
commodum tempus hibernum , nuUo e^iim indagant 
labore oculorumj propterea quod in nive fignata 
omnia fimul cernuntur , & luto manent imprefla ve- 
ftigiapedum. Infeftum vero ver caniliiis , commodus 
autem eft autumnus. Vere enim plantis abunde her- 
barum nutrix tellus florumque referta eft odoribus : 
oindique autem paflim florida prata citra cultum pur- Di; VEN ATI ONE LIB. !• 2If 

purafcunt, &omnem indagatoribus fagacibus canibus 
odorem ducem obliterant arva.. Sed foecundo dulces^ 
uvas maturante autumno herbse & plantae & flojrcs (e- 
nefcunt: & iiber catuiis manet ferarum odon. 

467. Eft porro quoddam catulorum genus ffrcnuum' 
veftigatorum, parvum: verum taraen quod magna 
dignum Gt celebratione : quos educarunt fxvae gentcs; 
Britannorum tergo pidorum : caeterum nominc eos: 
AgafTaeos nominant: quoriim nempe magnitudo fimi-* 
lis viiibus liguritoribus domefticis menfarum affeclisi 
canibus: curvum, vefcum^ hirtum, oculis langui- 
dum 5 verum unguibus pedes armatos habens faevis, 
& crebris dentibus munitum venenatis : naribus porro- 
longe praeftantiflimus eft AgalTaeus , & ad veftigandumi 
optimus ; quoniam non folum terreftrium animalium;, 
veftigium fagaciter invenit ,. verum: &. ipfum> peritus? 
aerium exadte defignare odorem.. 

480. Atque aliquis: venatorum explorarc catulos: 
cupiens, ante portasexcelfas,. autmortuum, autvi- 
vum fert manibus leporem : antecedit autem juxtai: 
feniitem primum quidiem reda ,. deinde obliquc" 
incedens, Jseva, dextra, finuoiam viam undique im- 
plicat: verum ubi valde longe ab urbe & portis ve- 
ncrit , tum fane foiTa fa(fla defodit.. Rcverfijs autenii 
in urbem retrorfum extemplo adducit prope viam ca- 
nem acrem: ille vcroftatim fremit excitatus leporis» 
ex odore: veftigia vero indagat per terrara ,. ncc 1x1'- 
venire valde (licet) cupiens poteft: valdc autem foli- 
citus vagatur.. Quemadmodiim autem quandb aliquat 
puella decimum circa menfem lunae primipara puer-^ 
pcrii a doloribus ida. , folvit crines,. & ornamenta' 
mararriarum, acfinetunica, miferaqiie & abfquere- 
dimiculo capitis erratquocunque per »des, &dolbre^ 
cruciata, modo in veftibulumpergit,. modb rurfumi 
in cubile tendit , modo in pufvere abjedla iamcn- 
tatur rofeas lacerans gcnas : ficillb animum exeden- 
tihus^ a£edus>doioribus>, hua&illuc: properat^, &;: «Itf O P P I A N I 

ordtae fcrutatur omnetn lapidem , & ontnem clmmi» 
& omnem tramitem , arboi^fque, vitefque, &fepes9 
& fundos. Verum ubi veftigium tandem aerium na- 
dus fuerit^ geftit, gannitque lastus, quemadmodum 
parvae lafciviunt junices circum juvencas ubere gran- 
des : ilc etiam illi valde animus gi^udet : ruens autem 
Vertitur oblique incedens per campos. Neque vero 
eum abduxeris, ne ii procul quidcm arceas : reda au- 
tem tenditpertinacitcr,ftuivi apprehenfo odore, quo- 
ad finem laboris, & ad metam pervenerit* Quod ii 
etim armes in non captos lepores , clanculum quideoi 
accedit, veltigium prope veftigium figit, fummiflus» 
fub vitibus tedus, aut ftipulis, quemadmodum lu- 
pus haedorum raptor ^ qui paftorem dormieiitem 
prope ob£ervans, placide accedit: verimi ubiad luftra 
leporariapropinquavit, ccleriter exilit fagittse limilis, 
aut angui fihilanti , quem excitavit fuum ante quief- 
centem venenatum iatibulum meifor, aut aliquis ara- 
tor: fic ille laetus celer exiUt: quod ficeperit, facile 
^ep acutis perenipto unguibus , .& malis capto onere 
magno occurrit Celeriter adferat laborans , & licet 
gravatus accedat. Quemadmodum autem ex arvo vc- 
hit fruges meilis , onuftumque tritico in villam vadit 
plauftrum: id autem conipicati prodcunt frequentcs 
ruftici, ilieet obviam occiurrentes, iiliiis rotas urget, 
alius vehiculuni, alius axi innixus boves adjuvat: in 
villam autem ubi pervenerunt, folvunt temonem: 
tauri veco fudantes refpirant a labore : aniraus autem . 
fatigati valde laetatur aurigae: ficille venit onus malis 
portans. celeriter vero ftatim occurrit laetus venator: 
ambos autem alte fublatos a matre terra ampleditur, 
f eram^ & ipfum ferac interfedorem. 
BE VENATIONE LIB. II. j^I^ 

O P P I A N I 

DE VENATIONE LIB. II. 

Nunc agefis mihi Jovis fiUa decora pedibus Phoebe, 
virgo aurea fuccindla zona , gemina foboles cum 
ApoUine, narra hominum quifnam fortiuraque he- 
roum a tua manu acceperit illuftres artes vcnatlonis. 

^. Ad pedcs Pholoes ventofae feva genera femifera 
hominum quidcm lumborum teniis , verum a lumbis 
cquorum femihominum , ad vidlum invenerunt ve- 
nationem. Verum inter homines primus, quiGorgo- 
nis cervicem amputavit , Jovis aurei filius inclytus 
invenit Pcrfeus , qui pedura velocibus fublatus alis , 
& lepores, & thoas capiebat, &genus caprarum fc- 
rarum, dorcadafque pcrnices , orygumquc genera, 
aut vero ipforum cervorum maculoforum ardua capi- 
ta. Equcftrcm autem venationem lucifer reperit Ca- 
ftor , & quafdam interfecit in fcopum reda jaculum 
deftinans , quafdam rurfum pernicibus equis agitans 
feras cepit in luftris mcridiano curfu. Verum ad cer- 
tainina ferarum canes armavit truculentos nobilis pri- 
mus Lacedaemonius Pollux« etenim pugilatu nefarios 
interfecit homines , & catulis celeribus varias domuit 
feras. Egrcgie vcro in ftatariis montanis pugnis CEnei 
filius effulfit bcUicofusMeleagcr. Cafles rurfum &la- 
queos , & finuofa retia primus Hippolytiis hominibus 
venatoribus oftendit. Schocnei vero prima inclyta filia 
Atalanta feris c^edcm pinnatam apri interfedrix inve- 
nit puella. Nodurnas autem infidias , nodurnamque 
faUaciifimam venationem » Orion primus excogitavit 
iftutus. 

3a Tot quidem venationis fortcs olim audores 
liEitrunt, Multos autem rurfum poftea amor inccfiit 

£e 218' O P P I A N I 

acris. non enim quifquani ftimulis tadus venationis 
amanae , poftca lubenr rcliquerit : fed tenent cum 
ingentia vincula. Quam cnim fuavis fopor in flori- 
bus veris tempore! quam porro rurfum acftate dulcis 
in antro cubatio humi ! cujufmodi porra in rupibus 
' v^natoribus cibum capere voluptas ! quanta autem 
jucunditas eos fcquitur carpentes ipfos melliti florem 
autumni ! jam frigida ex antro profufa argentea aqua, 
qualis fatigatis potus , dulceque kvacrum J quam por- 
ro in faltibus grata munera ferunt in ladeis fifcellis 
gregum paftores! 

4^. Verumagefis taurorutn nationera rivalis peni- 
tus impatientem primum canamus , &'^ingentem valde 
eontentionem , quo pado de thalamo faeviflSme pu- 
gnare folont» Urius rex armento imperitans , lon- 
ge prxftantiflimus minoribus tauris, & fecminis do- 
minatur : horret autem armentum cornigcrum tna- 
gnum ducem : ipfae autem rurfum formidant fuum 
maritum excandefcentem, cum fxvum mugierit, vacc3B : 
verum ubi in eum alius fecedens ab armento, latam 
cervicem excutiens taurus vadit, etiam ille rcx fuis 
imperans , tunccerte utrique funeftum inftat pfaeliunu 
Primum quidem adverfis ociilis alter alterum intuea- 
tes , acerbe excandefcente indignatione vehementcr 
feviunt, & igneum fpirant, & hauriunt (fpargunt^ 
pfedibns fecrram, veluti (ludatores) qui pulvere £e 
Gonfpergunt,. & provocant fe invicem utrinque alte 
frementcs bellico freraitu. Verum ubi tuba fignum de- 
derunt ad pugnam triftem, indomita vi irruunt: fuis 
autem ilico cornibus totum corpus alter alterius invi- 
cem fauciant. Quemadmodum autem in bello navali^ 
quando navalis mars eertamen excitat , duae egregiar 
naves fulgentes crcbris e diverfo miiitibus, a^verfo 
impetu proris in frontem concurrunt, impulfe ven- 
toque vehementimanibufque iiautarum : circum arma 
vero acrea crepat fragor virorum, & navium quae fran- 
guntur: plangit autem»totus undarum aeftuJNereusr 
talis. etiam tauri& ia aerem {h:epitu& abit^ dum & £&• DE VENATIONE LTB. II. 219 

riunt fine fine » & feriuntur cornibus , quoad alter 
ferat caram diu dubiam vidoriam. Caeterum ilU 
haudquaquam fert fervile jugum, fed erubcfcens & 
graviter geipens iii opacam abit fylvam : folus autem 
in fcopulis voiventibus annis nutritur montanis feor- 
fumin nemoribus, veluti aliquis athleticam exercens : 
firmum autem cum robur videt , & vires pares , mu»- 
giit extemplo in montibus : cxterum ille remugit» 
infonuitque faltus. Aft ubi confidere coepit vehemen- 
tioribus mugitibus, tumfane ex montibus^n hoftem 
ipfe ultro venit: facile autem vincit. alimentis enim 
fuum corpus firmavit, procul iu (ylvis a Venere vi^ 
res euervante^ 

83- Formae vero raultae funt & mores innumeri 
tauris. iEgyptii nempe funt ad ripas fertiles Nili fru- 
giferi multifidi amnis , nivei colore , raagnitudine 
omnium longe prseftantiflimi , diceres per terram in« 
cedere profundam & ingentera navem $ placido vero 
funt animo , & familiares homiiiibus. Quodcunque 
autem mortales jubent, juvenes perferunt. Phrygii 
colore quidem infignes funt, flavique, rutilique : pro- 
fundse autcm m cervice pulpae : globofum autem fu« 
perne fublime in alto tuber : prodigiola vero in cor- 
nibus natura illis eft. Non enim firmis fuper capiti- 
bus fixa funt, vcrum movent cornua, & inclinant 
utrinquc. Solipedes funt Aonii ,' varium genust 
unicornes & cx media cornu exitiofum attollunt fron- 
te, Armeniis geminum quidem cornu, fed flexuofum 
culpidibus, ingens exitium, retortum pendet. 

100. Sjnriaci tauri vero , Cherronefi foboles, edi. 
tam qui circum Pellam bene raunitam pafcuntur, 
fulvi funt, validi, gcnerofi , lata fronte, in agris fta- 
bulantes, robufti, cornu valentes, feroces animo» 
mugitores, torvi, aemuli, lato prxditi mento , atnon 
obefi corpore amplo gravelcunt, nequerurfum maci- 
lenti fuo corpore infirmi funt. Sic deorum prxclara 
munera temperata habentes ferunt , fimul &pernjces 
ad currendum^ & fortes ad pugnandum. 

£e z 220 J P I A N I 

109. Hos vero fama eft Jovis filium Hcrculem for* 
tcm, luclaiitem abegiflcantea exErythia, quandoad 
Oceanum ceriavit. cumGeryone, eumqueinterfecitin 
fpcculi : quoniam laborcm aHum parabat non Jiinoni 
obire, neque Euryfthei juflis, fed Archippo focio, 
Fellae duci amoenae. Quippe antea ad radices Embioni 
totus campus ftagnabat. nam ingcns femper Orontes 
niebat properans , glaucique oblivifcebatur maris, 
incenfus arjiore Nymphac coeruleae, Oceani filiae : im- 
. morabatur autem ad montes, occulebatque laeta arva, 
nolens omittere perditum amorem Meliboeae. Monti- 
bus vero utrinque circum oingebattur, attoUentibus 
utrinque inter fe juga. Ibat ab ortu Diocleum corpus 
(jugum)arduum : verum ab occafu laevum cornu Em- 
bloni : ipfe autem in mediis rapide ruens campis, fem- 
per crefcens , & prope moenia accedens , continentem 
fimul & infulam , meani patriam , alluebaL Itaque 
mox parabat Jovis filius utrifque gurgitem metiriy 
c!ava &manibus validis, atque aquas ex campo fcor- 
' fum coercere pulchricomi lacus (Meliboese), & rapidi 
fluminis. Peregitautem magnum laborem, ubi fafti- 
jgium excidit circumjedorum montium: folvitquefa- 
xea vincula , & fluvium emifit erumpentem per mon- 
tium crepidines , violente aeftuantem , & immaniter 
murmurantem. Direxit vero cum ad littora : fremuit 
autem mare clamofum , & Syriaci fragorem edidit 
atnim corpus littoris. Non tales ex utraque parte fb- 
jnori maris adyerfo currentes alveo fluvii defcendunt 
tinda rapida : illinc quidem aquilonis fecans candidas 
vias, per Scythiaralfter ftrepit vehementer undique 
prorfiis, labens per pr?ecipitia & fludlibus vexataju- 
ga montium : illinc rurfus ex Africa fhcrum flumen 
.jPgypti circum ie fradtum formidat fonorus pontus : 
ut fluvius edebat ingens in littoribus Oronres hor^ 
rendum mugitum: vehementer autem relbnabant lit- 
tora recipientia finu recentis undam maris : terra au- 
tem refpirabat nigra , foecunda ubere glebae , undis 
cmerfa,novus campusHerculis. Ubique autem etiam 
nunc fpicigera funt arva, pafiimque labores boum DE VENATIONE LIB. IX. 221 

llorentes oncrant areas Memnonis drcum fiinum, uM 
Aflyrii incote Memnona lugent inclytum filium Au- 
rorx, quem aliquanda Trojanis auxilio profcdum 
audax maritus Daidamise celeriter domuit. Sed haec 
quidem , ut decet , canemus ampla ornamenta patriie 
noftrx afraoeno Pimpleo carmine : nunc autem con- 
verfo itinere pergo ad inclytum dc venatione carmenj 

1^9. Eft atrox inter cruentos tauros gcnus, quof 
vocant Biftonas , quia ex patria funt Biltonide Thra- 
cia j verum formam habent talem : horrentem jubani 
quidem in armis quatiunt circum cervices opimas & 
circum mollia menta: & quemadmodum jubati in« 
fignem formam habcnt fulvi, torvi , ferarum reges 
leones. Acuti porro cornuum multa cufpidc minaces 
mucrones, aereis inflexis perfimiles hamis. venim 
non ut aliis contra fe invicem inclinantur infefto. 
rum cornuum obh'quae culpides , verum fupini 
fpedant in coelum funefti ftimuii. Quocirca quan« 
do aliquem invaferint adfecuti , aut hominem , aut 
aliquam feram , fublintem tollunc. Lingua vero angu. 
fta quidem , verum afpera maximc, quafi ferrum exe- 
dentis eft inftrumentum fcrri (limae), & lingua lam* 
bentes cruentant eutem» 

ij6. Qiiin ctiam vdocium cervorum genus alit 
terra cornigerum, grandibus oculis, infigne, tcrgo 
varium , notatum , zelotypum , fluvios tranans , alte 
caput attollens , obefiira tergo , & gracile cruribus : 
tenuis cervix , & minima rurfum eauda , quadrifidae 
nares, quadnipliccsrefptrationis mcatus: imbecillum 
cor , & animus intus imbeliis. £t inutiles cornuuni' 
mucrones tantum exurgunt. nunquam enim capite 
contra pugnaverint cum feris validis, neccumacri- 
bus canibus, neque cum ipfis timidis crura hifpida 
habentibus lcporibus. 

igy. Vehcmcns porro cervis amor, multaque ve- 
nus, & aiiimus ad cubilc incenfus toto die, veluti 

Ee j 222 O P P I A N I 

fempcr falacibiis galUnaccis pugnatoribus , ommbut 
que floridis pennigeris alitibus. Occulunt autcm lum- 
bisfubipfo intus vcntregeminostefticulos, quos fi quis 
«xfecuerit fcrro 5 ilico foeminam reddiderit: totum au- 
tem defluxerit e capitibus acutum cornuum variura 
dcgans ramale. Neque vero concubitus illis lex^qua- 
lis feris aliis , fcd inufitata libido illis cur« eft. Ne- 
que enim ftantes in faltibus agreftibus , neque jacen- 
tcs humilibus in floribus graminis , cum foeminis cer- 
yis una concumbunt ; fed pedibus celeribus currens 
aflequitur currentcm , fugientemque prehendit , & 
ampleditur conjugcm. Verum ncc fic quidcm perfua- 
det» geftans enim maritum tergo ufque fugit, inexo- 
rabilem animum habens. C^erum illc fequens duo- 
bus velocitcr pedibus, non remittit libidinem, fed 
ijmptialem peragit morem. Verum cum poftea vol- 
yentibus menfibus focmina parit, femitam hominiira 
yitat , propterea quod viae hominum feris infe- 
Jtaatur. 

. 209. Egrcgie autem intcr feras pulchritudinc efFc- 
tuntur mafculi cornigeri , elegans ramale gcrentes. 
Ubi cnim pulchrifida cornua ftato tempore c^ciderint, 
foflam quidem humi excavantes defodiunt, ut nequis 
capiat in fulco reperta. Occultantur autem ipfi remo- 
tiffimis denfifque dumis , erubefcentes feris capita 
cjufmodi oftendere nuda, qux antca aitc toUebant 

: 217* Duobus autem elementis viyunt cervi. etenim 
tcrram peragrant , & marc tranant , grcgalem inter 
fe navigationcm i^avigantes, cum trajiciunt niarc. 
antc quidem unus cervorum caterVls dux cft, veluti 
gubernator tenens clavum navis : ei autcm alius a ter- 
go innixus pone cervice & capite , fimul per marc 
gradiens^ alius autcm alium deinde ferens , fecant 
mare. Verum ubi natantcm labor primum occuparit, 
ordine is rclido abit in tergum agminis , & requiefcit 
rcclinatus in alterum paulum a labore , alius autem 
Kurfiim gubernacula habens in mare progreditur. DE VEN<ATIONB LIE. II. 22J 

Omnes autem natantes, per vices duces, pedibu^ 
quidem tanquam remis verrunt atram aquam , at» 
que alte attollunt cornuum egregium decus, tanquam 
vela navis perraittcntes ventis. 

233. Jam vero inimicitias inter fe exitiales femper 
cxercent omne anguium & cervorum genus : paflim 
autcm invcftigat montis in callibus ecrvus audacem 
ferpentem : verum ubi vidit fpiris plicatum longis ve- 
ftigium ferpentis , valde laetus accedit propc latibu- 
Jum, & laresadmovet latibulo, Ipiritu vioiento attra* 
hens ad pugnam ferpentcm perniciofum : eura auteni 
nolentem pugnare halitus vialentus inti^ia extraxit 
cubili. Continuo enim vidit hoftem, & in aercm alte 
toUit tetram ccrvicem : candidos autcm expedit den- 
tes acutis mucronibus horrentes , comploditque ma- 
las acerbis fpirans fibilis venenata beftia. Extcmpla 
autem rurfum ccrvus , irridenti fimilis , lacerat ore 
fniftra pugnantcm , atque eum involutum genibus & 
circum ccrvicem ufque mandit: humi autem raultac 
}acent iparfae rcliquiae micantes & palpitantes caede^r 
ut facile te ejus mifereri pojflTct, tametfi immitis val* 
defit, xrudivori, disjedi & lacerati cxdibus^ 

2S?- Equos autem pafccntis Libyac in finibus muU 
tus vagatur iimumerus exitiofus exercitus varius 
anguium. Verum cum proftratus ccrvus arenofis iu ' 
jugis folus fucrit, eum ftatim invadit undiquc infertum 
examen infinitonxm anguium,^ invifacque phalanges 
vencnatae : cuti autem) amaros infigunt dentes , artu* 
b^us omnibus cervi unilique circumfufi. Alii quippe 
fuperne converfo capite , cilia & frontem lancinant 
malis: alii autcm gracilc colium & pedtus inferne, & 
ilia & vcntrem ore laniant : alii rurfiis utrinque^ eir- 
cum later^a haerent: femora rurfus alii & tergum fu- 
perne depafcmitur : alius vero alia ex parte infefte itu 
fixus i^idet- Verimi ille omni genere abundans do- 
iorum , primum quidem eifugere anpititur pernicibujs. 
p«dibu$.,t £ed^ eum vires ^ieficiunt. hujufmodi ipfum i 224 O P P I A N I 

innumeraturbavaria circundat truculcnta ferpentum. 
Tum igitur opprcflu^ reftitit vehementi fubadlus ne- 
oellitate : manditque ore infinita hoftilia genera : ge- 
mifcens vero doloribus quoquoverfura utraque ex 
parte neutiquam fugiens genus reptile profligat : ve- 
rum illi non remittunt, fed pcreuntcs etiam nianent, 
intrepidum pedus habentes impudentla animi, & par« 
tim quidem malis laniat, partim pedibus & ungulis 
interimit : fluit autem in terram infinita fiinies cruenta 
ab anguibus: membra atitem ferarum artufque fen\i- 
comeu humi,paipitant: alia autefn in lateribus fert 
rurfum femiianiata. Quippe etiam mortui tenent acri- 
bus dentibus : cuti autem inhaerentia capita fola la- 
tent. At ille fciens divinitus quod fortitus eft donum, 
paflim inveftigat tenebrofum fluvii gurgitem. illinc 
cancellos fuismalis mandens, medicamentum , quod 
natura euni docuit, habet cxitialis noxse. $tacim au- 
tcm acerbarum quidem in terram reliquiae peftium 
flecidunt c cutc aitte pedes fponte devolutac : vulnera 
autcm utrinque coalefcunt dentium* Vivit porro cer- 
>us lengum tempus : vereque homincs eum quatuor 
cornicum «tates vivere celebrant. 

29 g. Alios autem vocant homines rurfum Euryce- 
rotes, per omnia cervis (imiles : naturam autem cor. 
nuum fupra^ qualem nomen feris inefle iignificat , ge- 
rwnt. 

296. Alios autem Tocantin faltibus damas. &illis 
«ervi corpus : pellem autem in tergo maculofam totam 
ferunt infigniter variam , yt ferarum pantherarum 
xiotae in peile fplendent. 

300. Bubalus rurftim eft minor corpore platycero* 
tes minor platycerote , verum caprea multo prseftan- 
tior, oculis fplendidus, amoenus colore, failaris aipe- 
^: & cornuUm redi quidem ex capite nafcuntur 
rami longi , in fummo autem rurfum tergum ver&s 
retrorfum fl.edh)ntur recurvis mucronibus. Mirifice 

porr» DE VENATIONE LIB. II. 22^ 

porro iftud genus fuam domum amat , confiietaque 
cubilia , carumque in fylvis tedum. Quod fi eum tor- 
tis vincftum laqueis yenatores ducant in alia protinus 
loca, & procul in faltibus liberum illic relmquant, 
facile ad dulces xdes rcdit, ubi ante habitabat , nequei 
fuftinet ceu hofpes apud exteros vagari. Non igitur 
folis cara patria hominibus ; ctiam maculofarum de- 
fiderium ejus quoddam infufum eft animis ferarum* 

31 ^. Jam vero perniciflimorum capreolorum infig- 
nia gene;ra , formamque novimus omnes , fimiliter & 
magnituainem, & vires. Perdices vero pugnaces, igneis 
oculis, collo vcrficolorey, cum cis amicitiam in faUibu» 
fanxerunt, familiarefque funt, & inter fe contuber- 
nales, cubiliaque propinqua habeiit, neque feorfura 
pafcuntur. Profedlo poftea aliquando focietatcm ilico 
amaram, & amicitiam fenferunt triftem, iijuandoho- 
mines aftuti in raiferos callida confilia moliuntur , per- 
dices in capreolos caros illecebras comparantes, vicit 
autem caprcolos in focios pariter perdices, 

^26. Caprarum autem rurfum funt oviumquefert 
genera, non multo his ovibus & villofis capris ma- 
jores , verum rfd currendum vcloces , fortcfque ad pu- 
gnandum, contortis in capite armatae cornibus. Ro- 
bur autem rurfum ovibus in infeftis frontibus. Sacpc- 
numero cnim dato impetu in fylvis ftraverunt etiancj 
apros violentos humi palpitantes : nqnnunquam au- 
tcm inter fe cominus irrucntes pugnant: ingen§ au- 
tcm in CGelum fragor venit : ncque fugere fas eft ho- 
ftcm eis : fed vidloriam alterutri ferrc inconcufla ne- 
ceflitas , aut mortuam jacere. Hujufmodi inter eas 
contentio cooritur. 

338- Capris autem fcris quidam per ipfos dentcs 
meatus perexigui fpiritus,inter cornua medius,ad ipfiim 
cor, & in pulmones rcdla ducit. Quod fi quis caprae 
fylvcftris ceram cornibus circumlinat, vit» iutcrciu- 
feritvifis» refpirationifque meatus. 

Ff 226 P P I A N I 

^4^. Mirum autem in modum mater tcncros adhuc 
infantes fuos liberos fovet : in fenedlute autem raa* 
trem liberi. Ut autem homines parentem impeditum 
improbis fenedutis vinculis^, pedibus gravem , artu- 
bus incurvum , imbecillum manibus , tremulum cor. 
pore , oculis caligantem , omni pietate profequentes 
diligenter colunt, penfantes laborem educationis mo- 
leftae : fic caprarum foetus caros fovent parentes' de- 
erepitos, cum vincula triftia artus illigant : pabuhjm 
nempe porrigunt rofoidum floridum decerptum orc, 
potumque labris fummis ex fliimine ferunt, haufla 
atra aqua. Lingua autem foventes totum corpus ter- 
gunt. Quod fi laqueis folam matrem ceperis , proti- 
nus etiam manibus ceperis teneros agnos. Illam enim 
putes Uberos verbis abigere precantem tali eminus 
balatu : fugite mihi cari liberi infauftos vcnatores , ne 
me miferam capti matrem non matrem reddatis. Hu- 
jufmodi fari dixeris : eos aucem ftantes coram , pri- 
mum quidcm occiriere lugubrem naeniam circum ma- 
trem, caeterum deinde proloqui dixeris humanamvo- 
cem rupto balatu , oreque fic fonare loquentibus 
fimilcs , & precantibus pares : per Jovem precamur , 
per ipfam Dianam fagittiferam, liberato matrem mihi 
caram, pretiumque redemptionis accipe, quod pen- 
dcre poflumus mifcri pro matre calamitofa , nos mi- 
fero natos fatoj fledte tuum immitem animum, ve- 
rens & deorum fas , & patris fenedlutem , fi forte tibi 
pater locuplete in domo rdlidus eft. Talia quis cen- 
fuerit prccantes dicere. Verum ubi illius cor impla- 
cabile viderint , (pudor o quantus , quantum defide- 
jrium eft parentum! ) fponte vindHvoluntariiaccedunt» 

377. Sunt autem oves rufe ultimae infinibus Crc- 
tae, in humili regione Gortynia, quadricornes j viltus 
autelm purpureus tergori obdudus eft, multus & du- 
'^rus, pene caprae fimilis durifi[imis pilis afperitate,, 
non ovium. 

382. Talem fere ctiam fubus habet rufam faciem^ 
eolore Ipleadidus » verum iioa jam viliofam, nequa DE VENATIONE. LIB. IT. 23^ 

rurfum quatuor armatur cornibus , yerum duobus 
validis fuper lata fronte. Ambiguae vitae etiam fubus: 
nam etiam marc ingreditur. QuandoTero in profun* 
dum vadit, celeres fludus fecans, tura fane ingens 
multitudo fimul per mare gradiens pifcium fequitur , 
qui membra ejus lambunt , dcle<5lati cornigero amico 
moUifubo; prxcipuevero pagri, &imbecillimelanurit 
&acus, &mulii, & aftacus utrinque fequuntur. 

393« Mirum eft etiam beftias alienos curare amo* 
res & immoderatas illecebras. Non enim inter fe tan* 
tum amoris mutui foedus naturale habent a deo, qua* 
tenus eorum genus propagetur femper fobolefcente 
vita. Mirum quidem etiam iftud , copulari bruta ge« 
nera vinculis amoris , & congenerem cupiditatem 
perfentifcere , & ratione deftituta, amorem inter fo 
milcere , quemadmodum hominibus mens & ratio per 
oculos apertos hauftum amorem recipit animo. Sed 
&pe peregrinis furiunt etiam amoribus : qualis in in- 
fignes cervos amor eft attagenum ? quantus porro er* 
ga cornutos caprcolos perdicum ? qui vero rurfum per- 
nicibus gaudent equis otides, quibus floret fcmper hi- 
fpidifHma auris ? PHttacus rurfum lupufque ^na alter 
cum altero pafcuntur s femper enim deliderant lupi 
viridem avera, 

410. Potentiifime Amor quantus es, quanta tU4 
imtnenfa poteftas, quantum cogitas, quantumimpe* 
ras, quantum, dive, ludis Tellus eft ftabilis : telis ta- 
roen tuis quatitur. Inquietus eft pontus , tu tamen 
ctiam eura fiftis. Vcnifti in aetherem , novitquc tc 
vaftus Olympus. Timent autem te omnia , & coelunt 
latum fuperne & fub terra quae funt & gentes miferac 
mortuorum, qui Lethcs hauferunt ore moldftiae ex- 
pertcm aquam, & cffugerunt dolorcs omncs', tc ta- 
men etiamnum formidant. Tuis porro viribus ctiam 
procul penctras , quo nunquam pcrvencrit fol luci- 
dus : tuo dcmum igni ctiam lux ccdit formidans , & 
Jovis fimilitcr cedunt fulmina. Hujufmodi , f«vc 

Ff a 228 P P I A N I 

deus, habes ignitas fagittas , amarns , fervidas , metw 
tis corruptriccs , ttitnulatrices , tabcin fpirantes , in- 
fanabiles , quibus ctiam ipfas beftias concitafti ad pe- 
regrinos amores. 

426. Stupendum eft, quando cornigeri cervi pen- 
nati attagenes tergis maculofis infiiiunt , aut capreolis 
pcf dices alas denlks injicientes fudorem rcfrigerant , 
& recreant animum ab acftu torrcnte agitatis alis: 
aut quando anteit fonipedem equum otis iabcns per 
aerem amabilis : aut fargi ad caprarum greges accedunt : 
ant^ vcrb fubum genus omne pifcium vagabundum 
ftupet , & fcquuntur fimul omnes , quando per fsevos 
fludus tendit. Condenfantur utrinque laeti : circuui 
autem mare fpumat , candidis verberatum pinnis. Ve- 
rum ille non curans alienam amicitiam impius, ma- 
rinos focios vorat ore cruento mandens : at ilH necem 
oculis cernentes, ne fic quidem oderunt, neque relin- 
quunt interfedorem. Sube improbe , nefarie , etiam 
ipfi tibi poftea marinum venatores parabunt exitiumx 
quantumvis dolofo & pifcium interfedori. 

445. Eft autem quaedam fylvarum incola, acutis 
eornibus fcra, faevus oryx, formidandus beftiis raa- 
xime. Hujus color quidem tanquam verni ladis, fo- 
lis in facie nigricantibus genis. Dupiex autem eipone 
dorfum , opimum adipe : acuti porro. cornuum alte 
prominent mucrone^tetri, nigri fpecie, qui aere acu- 
to, ferroque atroci , faxoque duropraeftant, veneaa- 
ti. cava vero cornua natura eife ajunt. Sed ani- - 
mus rurfus orygibus audax & immanis. neque enim 
fagacis canis formidant latratum, non fuis feriin ru- 
pibus fremitum , neque vero tauri valtum mugitum 
timent : pantherarum vocem triftem non horrent, 
neque ipfius fugiunt ingentem rugitum lconis , ne- 
que mortales curant prx audacia animi. Saepenumc- 
xo enim in jugis periit rohuftus vir venator, cum 
x)rygibus cruentis congrelTus. Qiiando autem viderit 
oiyx animofaraferam, aut aprum exertis dentibuSjk DEVENATIONE LIB> II. 229 

lOt ferratis dcntibus leoncm ,, aut tetrorum urforum 
exitiofam audaciam , ftatim humi inclinat caput 
frontemque prorfus obfirmat connixus, & dcfixis hu- 
mi acerbis tclis, irruentcm expe<Stat, euraquc interfe- 
cit capitis impetu. Obliquam enim inclinans paulum 
cornigeram frontem , armis acutioribus obfervans in- 
cidit in feram. Verum iila non curat, fed ef&enate 
reda incurrft, acute horrentibus infixa mucronibus^' 
Quemadmodum autcm in fylvis irruentem leonem Di- 
anae muneribus ornatus ftrenuus vir, venabulum ful- 
gidum tenens vaiidis manibus, didudo pajSTu expedlat, 
eumque immanitcr excandefcentem excipit projedlo 
ancipiti telo : fic oryges cxpeaant irruentes tum feras, 
fibi necem infcrentes , fua vecordia oppetentes, Facile 
cnim in pedora labuntur cufpides cornuum. Multum 
autem cruorem atrum, ex vulneribus utrinque profu- 
fum,linguis fuum ilieo lambunt. Nequewero cffugere 
ne cupientibus quidem licet : verum fefe interficiunt 
mutua caede, Ac quifpiam rufticorum, aut armenta- 
rius, aut aliquis arator, dum duo cadavera ante pe- 
des reperit,^ prxdam opimam habebit, valde attanitus 
animo. 

489. Deinceps inter beluas coniigeras canere par 
eft genera immanium elephantorum. lUa enim in 
malis immania fpicula duo, fimilia dentibus exertis, 
in coelum eminentia , alii quidem ex vulgo tetros no- 
minent dentes, errantes: nobis vero cornua appellare 
placet. fic enim nobis natura cofnuum didat. Airgu- 
menta vero perfpicua haec funt ad conjiciendum. 
Quippe feris propagines malis ex fuperioribus quac- 
cunque cornese funt, furfum fc exerunt : fin deorfum 
fpedent, vcre funt dentes. Illis porro duobus ele- 
phantinis cornibus radices quidem primum ex capite 
nafcunfur, ex magno magnx, inftar fagorum: fubter 
autem deinde latentes fub cute, fubeuntcs tempora 
in malam extruduntur , e malis vero nudae exeuntes^ 
falfam vutgo opinionem piaebuerunt dentium. Quia 
etiam aliud nobis iliuftriifimum cft argumeutum» 

Ffj 31J2 O P P I A N I 

crigit velut tcgumcntum iiativ^e doraus.Quomodo nera- 
pc pavones fuam caudam infignem , clegantem, tergo to- 
to variegatam, ut umbraculum infledlunt-, quibus nihil 
hominibusjovis fabricata eft fapientia gratius afpedu 
Cex omnibus animalibus) , quaccunque in alma matre 
^crra incedunt, vel quae pennis per aera vaftum meant, 
vel quaeingurgitibus facvosfludus fecant; hujufmodi 
in pavonibus egrcgiis micat auro purpureo mixtus ar- 
dens ignis. i 

5^98. ,>^ori mcmorabo horridum genus afperi eri-. 
nacei majoris : duplices enim erinaceis aculeatis tetr» 
fpecies, horrenfque undique ambiens tegumentum» 
Nam alii parvi & imbecilli funt parvis horrentes in 
cute acuieis : alii vero etiam proccritate multo majo- 
-rcs , & utrinque infcfte horrent majoribus fpicuhs. 

dof . Relinquo tria genera fimiarum , peflimam 
(hominis) imitationem. Quis enim non oderit ejuf- 
jnodigenus, fcedum fpccie , imbecillum, invifura, 
afpedufoedum, verfutum? IUae etiam catulis fuis dc- 
formibus, geminos cum pepererunt, non^ utrique 
«qualem fuum impertiuntur amorem , fed alterum 
amant, alterum oderunt foetum, qui ipGs etiara in 
parcntum amplcxibus- moritur. ^ 

/ 6i2. Ncque vero talparum terrigenam gentem hcr- 
bis vefcentium , coecorum , canerc volunt camoenae , 
tametfi fama ievis per homines pcrvafit , talpas regio 
cx fanguine fefe natos jadlare Phinei, quem nutric- 
bat inciytus Thracix collisj nam Phineo aliquando 
fulgidus infcnfus Titan , fetiloqui Phoebi indignatus 
obvidoriam, luccmadcmit, & obfcoena immifit ge- 

nera, Harpyias, pcnnigeram, coenaeafleclam, acerbam 
nation^m. Verum cum navigarcnt ad aurei velieris 
prsemium in Argo navi ,» Jafoni opem fcrentes , filii 
Borese inclyti, Zetes Calaifque miferati funt fc- 
nem, & intcrfeceruntgentem, & jucundum miferi 
dederunt ori cibum. Verumne fic quidemTitan iram 

fedavit;» D E V H N A T I N E LIB. Ilf. 2^| 

fedavit, verura ipfum repentc talparum fecit genus, 
quod nntea iion fuerat Idcirco nunc & coDcum ma* 
iict , & vorax cibl. s O P P I A N I 

DE VENATIONE LIB. III. 

ed poftquam cornigerarum cecinimus gentcs fera- 

rum, tauros & cervos, & eurycerotas infignes, 

- & capreolos,oryges , & fplcndidos damas, &iilia, qui- 

bus fupra capita armata funt, nunc agelis fcrratis 

dcntibus truculenta, mufa, memoremus carnivora- 

rum ferarum, & exertis prscdita dentibus genera. 

7. Primum autem lconi inclytum confecremus car* 
men. Jovis erant altorcs pt»potentis Saturnii infan- 
tis Curetcs , quando recens natum ipfura, fubreptum 
patri immiti Saturno , furto partum Rhea depo- 
iuit in antris Cretx. Coeli fiiius autem cum videret 
fortem adolefcentem filium, primos mutavitjoviscu- 
ftodes illuftres, & ferasreddidit mutatos Curetas. Illi 
autem pofteaquam confilio dei humanam fpeciem cxu- 
crunt Saturni , ^ induerunt leones , munere poftear 
Jovis iate imperant feris montivagis & horrificum 
«elcrem currum Opis partu bentee iub jugo vchunt. 

20. Varia autem gencra illis & formse feris fingu- 
lis. Quos igitur ad gurgites fonori fluvii , ad Iftrum 
la'te fluentem pepcrit jaculatrix Armcnia , & Partho- ' 
rum frugifera fMrfc^a tcr^a^^ rutili funt & non ufque 
adeogencrofi. Torofiorem quidem fprunt cervi^em, 
atque pr%grande caput, ocuios autem fulgentes, & 
fupercilia promifla vald^ hif|)ida ad nares , triftia : ex 
«ervice autem &gcnis utrinque agiles luxuriant jub?e« 

' Gg 234 P P I A N I 

29. Quos autem educsit munifica Arabum rurfum 
tellus, quam gentes homjnum felicem-vocant, coUa 
ctiam illis & pedlora hirta funt, & ignis emicant ab 
oculis fciiitill'*>:. Egregic porro inter omnes eximii 
funt: verum rariim horum genus habet immenfa tel- 
lus. Magna autem in Africa glcbofa fiticulofa terra 
multitudo rudit validorum leonum, non jam hirta, 
fed cxigua corpus lanugo veftit; harrendus facie, 
Sccervice; in omnibus autem artubus mixtam atrum 
coeruleo fert csolorcm: viB autem in membrisimmen- 
fa 5 & inter leoncs reges Libyci longe prveftant leones. 

42, Aliquando autcm ab iEthiopia in Libyam venit 
terram, mirandus afpedu, nigricans & jubatus, la- 
to fupra capite, pedibus villofis, oculis autcm nigris, 
folo flavo rutilefcens ore. Non audivi, fed vidi illam ali- 
quffndo feram truculentara , qusd imperatoris vernt 
miifa ad oculos. 

48. Paftu non egentfinguHsdiebusgenera leonum: 
verumunus oibistribuitur, alter autem rurfum labo- 
ribus : neque fomnum ultimis capit in fpeluncis faxo- 
rum, fed palam dormit animi prseftamia fretus : dor- 
• mit autem ubi oppreflerit prxpotens vcfpertina nox. 
Audivi rurfum etiam illud ex praefedlis leonum curae 
juvenibus , dextra fub manu ferre violentum leoneni 
torporem celercm , quo omnia folvat genua fcrarum. 

^6. Quinquies axitfem fcemina in pafrtu fdlvit 20- 
nam. Fama igitur eft plane falfa, quod unum pariat. 
Quinque parit primum: vcfum quatuor deinde parit 
catulos , & dcinccps infeme ex utero tertio tres 
exeunt , ex qnarto autem duo catuli, ultimum au- 
tem unum cdit-mater ex ventte fcccundo inclytum 
regcm leaneni. * 

' '63. Paa^er» atitem fiimeftBe duptexJg5enus, aliac qui- 
-demfuht!najoresfpjede»& torofiorcs latis ter^is : aliae 
autem funt miuores quidem , at viribus Hihil dete- DE VENATIONE LIB. III. 2Jf 

riorcs, Forraa autcm utrifque fiiniliter variegatur 
praeter unam caudam , qua divcrfac fpedlantur : mi- 
noribus quidem major eft, proccris autem minor: 
compacla femora, longum corpus, oculus fulgens, 
glaucx fplendcnt pupillac fub palpebris , glaucx- 
que iimul funt , & intus rubefcmit , flagrantibus 
iimilcs, igneae : caeterum infra luridique, venenati. 
que in ore dentes : pellis varia, colore fplendido, fufca , 
crebris nigricansmacularumoculis. Ferniciilime cur- 
rit, atque ftrenuc redla contra invadit. diceres, cum 
videiis , per aerem fublimem ferri. Itidem ctiam iftud 
genus canunt poetx olim fuiflc Bacchi uviferi nutri- 
ces : idcirco nunc quoque vino mirum in modum gau- 
dent, cum accipiunt ore Liberi patris magnum munus. 
Quaecaufa exhominibus inclitasmutavcritmulieres iu 
hoc pantherarum genus faevum , poftea canam. 

84. Jam vero aliud pcrnix geminum genus videaa» 
lynces illuftres : quaedam enim funt fpecie parvulae » 
&minores invadunt lepores: aliae autem majores funt^ 
adoriunturque facile cornigeros cervos, & violentos 
oryges , formam vero ambo plane fimiiem habent j 
pares quidcm fub genis ab oculis fulgores blande mu 
cant, facies etiam. utrifque laeta eft, breveque ca- 
puc, &curvaauris. Solus autcm afpcdu diilimilis eft 
color: minores qiuidem lynces ambit pellis rubra: 
snajoribus autem croceus fulphurique fimilis color eft. 

96. Prxcipue autem ifta gencra caram amant fobo- 
lem, perfpicaces lynces , & oculis ardentibus truculcn* 
ti leones , pantheraeque tetrae , & tigres pernices. 
Harum enim ubi catulos tencros in fylvis fubripue- 
tant intrepidi vcnatores , & illae deinde reverfae vide« 
runt repente vacuas domos, &defertas aedes, lugent 
flebiliter magnocjulatu & longegemitum mittunt que- 
rulum, quemadmodum patria expugnata fubhaftaft 
incenfa igni rapido , amplexae natos mifere plangunt 
mulieres : fcUicet tantum & foetus & recentis ac tene- 
rae fi)balis. amoreia cordi inftiUavit deus> neque adco 

Gg» 2^6 F P I A N I 

folis hominibus, qui omiiia ingenio invcnerunt, re- 
rum etiam ferpentibus , & pifcibus, atque ettam ipfis 
beluis crudivoris, & pr^cpctibus gregibus alitum: ut 
que adeo natura omnium rerum fortiilima eft. Quani 
curam catulorum in fludibus delphis femper ,agit, 
glaucufque cicfius, vitulufquc marinus tetrum olens. 
Ecquo vero padto in alitibus caritatem immutabilem 
habent fuorum natorum oflifragac, gemcbundseque 
columbae , & aquilina genera , vivacefque cornices. 
Qiiomodo vero gallina in sedibus , contubernalis ho- 
minum, cum pepcrit, teneros trepidans circum puilos, 
accipitrem fuper teda delabentem confpicata, acute 
quidem vociferatur repente, & profilitacute cucuriens: 
Cervicem autcm alte tollit in aerem incurvans , & 
omnibus utrinque fuis inhbrrefcit pinnis , & alas ta- 
tas laxac in terram: illi autem trepidi fub muro ala- 
rum teneri pipiunt pulli : ea autem etiam retro fugat 
& pellit alitem impudcntem , fcrvans caros liberos , 
qiios adhuc tencros atit, implumes, folventium co- 
iMas thalamorum liberatos vinculo : fic etiam in feris 
rugientcs leaenae , & pantherae ccleres , & tigres macu- 
lofae, pro catulis propugnant, & cum venatoribus 
decertant, atque pro fuis liberis iiiftinent intcrfici, 
contra cum armatis congrediente« hominibus, neque 
unquam horrent pro fua in certamine fobole , Tion 
multitudinem inftantem jaculatorum juvenum , non 
ses fulgens , & micans ferrum , neque jadus mifiRlium 
celcres, & molarium crebros^ Feftinant autem aut 
ante mori, aut catulos fervare» 

1^9. Urfi autem feri, crudete genus, callidum, 
villo quidem denfo , afpero amidi funt : forma autem 
non honefta , penitus trifti & tetra facie , afperis den- 
tibusperniciofum, magnumos,caeruleusnafus, oculus 
-acer, pcs cclcrrimus , corpus agile, latum caput, 
manus manibus hominum fimiles , pedefque pedibus, 
horrendus rugitus, fraudulentum cor, fubdolus ani- 
mus , multa & immodica venus. Diebus enim & ncK 
(^bus.cupid^ amuri$ ipfse fcemio» valde mares a^:. DE VENATIONE tlB. Ilt. 2J7 

petnnt , panim iiitermitteiites nuptiale /ucundum 
cubile , quando fcetu przegnantcs , utero turgent^ 
Non enim feris confuetudo , venter quando gravidus 
cft , in cubile euntibus patrare venereum opus , folos 
pr^er lynces , imbellefque lepores. Urfa autem nu- 
ptiarum cupida , & perticfa cubile viduum habere , 
tam gravia in foetum fuftinet moliri. Antequam par* 
tus veniat tempus, antequam ftatus dies, ventrem ex- 
primit , & vim adfert Lucinae Junoni. Tanta libido 
eft , tahtus impetus ad venerem ! Parit autem femi- 
perfedum, &non formatumfoetum: fed carnem ru-. 
dem, inarticulatam , informem fp^cie: fimulque li- 
bidini educationique dat operani: recenfque fceta cun[^ 
mare Itatimcubat: lambitque iingua foetum fuum, 
quemadmodum juvenci lambunt fe invipem, linguis 
alt<?r alterum obledsmtes : gaudet autem bovis cute- 
pulcricornis bos : neque difcedunt priufquam ani-i 
mum voluptate litiarint : animum vero concomitan^ 
tis iaetitia atficiunt paftoris : fic urfa lingens caros foi^ 
mat foetus , donec gamiitu impudenter rugiaat. 

170. Jam vero hibernam mirum in modum horret 
tempcrtatem quamvis villofa. cum enim nive omni» 
confternic occiduus Zephyrus denfe fparfa , conditur 
in jpelunca „ ful» tegminc lato & amplo , & cibo egens»^ 
pedes manufque Hngit tanquam fugens , & ventris: 
fallit defidcrium. Talia in gurgitibus vafti maris po- 
Jypi obliqui in fludlibus faciunt. Media cum hiems 
gelidas fpirat minas , condunt fe in fpeluncis , fua 
flagella rodentes. Cxterum ubi ver humidum almum 
eftioruerit, brachia eis celeriter nova rurfum crcfcunt: 
rurfumque bene criniti vaftum navigant mare. 

.183. Deinceps mcmoremus pedibusvalentem, ae- 
rium, pernicem, ventipedem, ungulis firmiffimum» 
procerum onagrum 5 qui quidem eft laetus corpore , 
amplus , latus afpedhj , argenteus coiore , auribas 
longis , perniciiHmus curfu. Fafcia autem nigra me- 
dium dorfum redimit , niveis uixinque cindta lineis ;. 

Gg a 24<> O P P I A N I 

ventris inevitabilem impetum agnorum hadorumquc 
verfutum raptorem : hanc autcm nodligradam nodi- 
vagamque , ptopterea quod no<Stu videt , interdiu 
"Vero caecutit. Forma autem utrifque diffimiUs feris 
faevis. Alterum enim canibus perfimilem ccrnas ma- 
' joribus paftoralibus , villola autem addida eft cauda. 
Altera vero gibbcr habet medio in dorfo,utrinque autera 
paffim hirta eft, & VHriegatum eft corpus tetrum ni- 
-gris u trinquc cf ebris lincis : gracilifque oblongaque eft 
& dorfo) & cauda , pellemque utrique prxdicant 
tnortuo horrificam: hu jus enim corium diffedlum cir- 
-cum pedes fi gefte« , habes canum magnum tdrrorem 
validorum , & te canes in illis incedentcm calccis 
contra non allatrant, ctiamfi antea latrantes. Qiiodfi 
lupum cxcoriaveris & ex pelle conficias tympanum 
fonorum , Didymaeum , frugiperdum , Iblum utique 
inter omnia raucifonum clangit fonitum , & folum 
'ftrepiti^ alia autem fonora qu« antea fucrant tym- 
pana filent, compefcuntquc omne murmur. Nam & 
mortuae ovcs mortuum hipum timent. Prodigium 
porro etiam iftud audivi de maculofis hyaenis , natu- 
ram eas mutare annua vice , atque interdum;cffc 
•caligantem fponfum , affidue cupidum iiuptiarum, 
nonnunquam rurfum apparcrc foeminam, conjugcm, 
puerpcram & matrem fcdulam^ 

^9?. Verum hiporunr canorum quinque funt ge- 
ncra: formas autem inter fe diffimiles obfervarunt 
homines paftores, quibus infeftiffima funt. Primus 
quidem quem vocant audacem fagittarium. Flavus 
quidem toto hafbitu , verum teretes artus & caput gc- 
ftat muhomajus, & velocia crura ; ventrem autem 
albicantem habet cana macula. Horrendum autemin 
mpdum ululat & cx alto prorfus irruit , femper qua- 
tiens caput , & ignds cernens ocuUs. Alter atttem 
rurfum magnitudine fuperior, mcmbrifque oblongu^, 
inter omnes celerrimus lupos': quem homines accipi* 
trcmque & raptorem vocant. Magno autem cum fre- 
fnitu valde matutinus prxdatum it fub primum^r^ 

pufcu« DE VESrATlOKTE Ll B. IIL 24I 

.pufciilura, faeile enim indiget cibo . color autem can- 
didus Ipkndet in laCeribus & cauda : incolit autem 
montes vaftos , quos ubi hicmis temporc ex nubibus 
profefa nix geiida operdit , tum fane quoque prope 
urbem accedit fera fscva , omni impudentia armpta 
cibi cau{a, clamque accedit valdeque tacita, quoad 
capram invaferit , quam repente pemicibus unguibus 
inuncat. 

314. Eft porro aliquis Tauri nivofa fupta juga 
babitans Cilicios montes 8c vertices Amani, puU 
cher fpecie , inter feras eximius , quem riominant 
aureum, fulgentem denfiflimis villis, ^ non lupus, 
verum lupo prsgftantior, faevilEma fera, dentibus aereis 
armatus, ingens robore. Ssepeuumero etiim'^s rigi- 
dum, & faxum fortiter perfregit , & durum ferrumt 
& canem firium novit , cujus exortum timet. itaque 
iHco hiatum fubit iatae terrae , aut fpeluncam tenebro- 
fam, quoad seftus folis cei&verit, & dirx caiiiculx 
fidus. 

^%6. Aemones (iaquiU id alias nomin) rurfum 
duo , cruencum genus , cervice brevi , latifque armis, . 
verum hifpidis femoribus , & pedibus , & tapite 
parvi , oculis exigui. Quorum alter candido tergo » 
& ventrc albo nitet , foi^que extremitat€S pedum ni- 
gricant. qucm quidam milvum canum homines vo- 
carunt. cacterumalter colore nigricante fpedatur,minor 
quidem priore, at robore non carens. venatur autem 
prsecipue in lepores irruens , omnefque ex artubus 
rcfti horrent piii. 

33^. S«penumero rurfum lupi etiam cum panthc* 
ris cruentis mifcentur , unde robufta geiiera, Thoes. 
fimul autem ferunt duplicem mixtum colorem , ma- 
trisquidem pelle, capite autem rurfum parentis. 

340. Tigridis autem deinceps infigne corpus ca^ 
uamus, qua nihil vcnuftius natura prsebuit folers ociv- 

Hh 242 O P P I A N I 

)is ad fpedandum in ferarum magna multitudine. 
Tantum autem inter feras exceliit tigris , quantum 
inter aereas pavo pulcher volucres. tota apparet tan- 
quam monticola lesena, praeter folam pellem, qua varia 
circundata eft , varie purpurefcente , & floribus mi- 
cante. Talem quidem flammeum fub ciliis oculi ful- 
gorem jaculantur> corpufque tale eft , validum, 
opimum> talis longa cauda^ talis circa ora vultus» 
tale fupraprominetfupercilium; talesfrendcntdentes. 
eft autem perniciflima inter veloces fcras. Ipfa eitim 
curfu fimilis eft Favonio parenti , neque tamen pa- 
renti^ quis enim crediderit , feras comprimi abaereo 
fponfo ? eft enim illa vana fama , totum iftud ge- 
nus foemineum efle, & expers concubitus maris. 
Interdum enim videas floridum formofum ' ma* 
xem. non tamen laciie eum ceperis , quippe qui 
reli(fla fua foboie rapide fugit, venatores ubividcrit. 
At mater fequitur catulos, ex animoque mocfta, vo- 
luptas. magna venatoribus^ ad cafles ilica venit. 

354. Aper autem martius multum pncftat inter 
feras. cubilia quidem amat ultimis in recefHbus prae- 
cipitiorum, & mirifice odit ftrepitum tumuituofum 
feranim. Foeminam autem fine fiine appetcns errat, 
& amore valde vecors ferocit» in cervice autem ri- 
gidsehorrentfetx, inftar criftatst galex, & fpumamin 
terram deftillat , dentiumque clauftrum pulfans candi- 
dum anhclitu fervido,& ira in nuptiis multo major quam 
verecundia. Foemina autem fiquidem fe fubmittens 
maneat,, extinguit omncm iram, & placatfer^c impe. 
tum y quod fi afpcrnata fugiat venereum cubiie , ex- 
templo percitus. fcrvido & igneo ftimulo , aut vi nu- 
ptias peragit , impetu violento fubada fosmina , aut 
moribundam humiabjicit dentihus. exertisi irruens» 

579^. Effi autem fama,. in apri albo» dente occultami 
intus efle igneam vim , cujus argumeutum homini* 
bus perfpicuum hoc; eft. Cvm enim magna turba 
Qonferta venatorumi cum canibus. audacibus. humi DE VENATIONE LIB. III. 24? 

feram proftraverunt, veiiabulis longis crebro conjedlis 
confedam , fi quis ex cervice evulfum pilum tenuem 
ferse adhuc anhelantis adraoveat denti, celerrimc in 
orbem eonvolvitur aduftus piius. Quin etiam ipfis 
canibus in lateribus utrinque , ubi eos apri malarum 
percuflerunt fervidi dentes, veftigia adufta per pel- 
lem apparent^paffim, 

391. Hyftricibus autcm nihil quicquam eftinopa- 
ca fylva formidandum magis afpedu , neque funeftius 
aliud. Horum nempc magnitudo quidem quanta lu- 
porum ferocium, breve parvum & validum corpus: 
utrinque autem pelKs afperis hifpidis undique horret 
fcti^, qualibus armantur erinaceorum varia genc- 
ra. Verum cum eum perfequuntur multo valentio- 
res belu3e , tum ilia molitur talia : acutis fcilicet in- 
horrefcit Tetis , atque retrorfum dorfo prxpilatum 
volucri redla jaculatur noxium telum, fimulque rapide 
fugit, fugiendoque pugnat. S«pe etiam interficit ca- 
nem afperis dentibus truculentum : fic diceres juve- 
nem arcu peritum jaculari. Proinde quando eum ve- 
natores cernunt, non cancs immittunt, fcd dolum 
moliuntur, quempofteadicam, ferarum csedem cum 
memorabo» 

407. Ichneumon parvus quidem, verum aeque ac 
magnx ferse defcribi meretur ob folertiam , & ob 
virtutem ftrenuam imbecilli corporis. Quippe dolis 
interfecit duo genera , & reptiles angues , & trucu- 
lentos crocodilos , Niliacos illos , cruentumf genus. 
Cum enim fera truculenta dormit, triplici dentium feric 
armatum os aperietls & riduni latum , ,& ingens den- 
tium clauftrum, tum vero ichneumon fraudulentum 
confilium te^ens , limis oculis vaftam beluam obfer- 
vat, quoad alto eum fopore fepultum crediderit. ftau 
tim igitur in arena & in luto volutatus , ilico emicat, 
veftibulum tranfvolans mortis audaci corde & per 
latas pcrvadit fauces. Caterum ille ex alto foporc 
expergifcitur mifer » & malum ini ilibus gerens tan- 

Hh 2 S44 P P I A H I 

tum mfperatum , quocunque furens, & confHii inops 
Dircumvagatur , interdum in fundum ruens ultimi flu* 
vii , mox vero rurfum in arenis fe volvens per ter- 
ram, £evum inmodtmi fpirahs» fefe verfans undique 
cx doloribus. At ille nihil curat, j^cundo vero dele- 
datur paftu, >ecorique prope quam maxi^e aflidens 
epulatur. Tandem autem relido inani corpore exilik 
c fera. Ichneumon , iiigens miraculum , ftj^enuif}ime, 
folertiflune , quantam corde audaciam capis , quan- 
tum periculum fuhiss qui morti corpus tuum tam 
prope obtrudis 1 . 

4; 3. Caeterum afpidem vkulenitam tali iiiterficit 
folertia. totum corpusin arena occultatferaeinfidians, 
prseter (blam caudam & oculos igneos. Nam cauda ei 
procera & ferpentina eft, fummis. apicibus de&per 
convolutLs , contra nigricans ,. ferpentum fquamis 
fimilis. Eam autem,ubi fuliginofam viperam fibiJaUi- 
tem vidit ,: contrain gjrrum contorquens, provocat aa<» 
guem teterrimum : aQ>is autem venenatum accedens at- 
toUit caput ^ pedufque dilatat , durofque exferit 
dentes , pugnans malis incaifum peftiferis. Tum 
vero ichneumon bellicofus non in arenis moratur, 
fedamaras exiliens comprehendit fauces^ , & laniat ge» 
nis volutantem fe utrinque » & mortuam ilico reddit^ 
iruftra expuentem acerbum, mortis amicums, pluri^. 
mo feile fuffufum venenum- 

449. Jam vero affuta inter agreftes maacime fera» 
cft vulpes , oppido martia animo , & prudens habitat 
ultimis in latibulis feptem portisapertam domum & cu.- 
bilia perforata procul a fe invicem, ne eam venatores; 
circa oftium infidiantes inlaqueos^conjiciant: &vi£. 
£ma dentibus ^ quibus etiam cominus pugnat cum 
feris fortioribus , & venaticis canibus. qjuando autem 
Biems inftat rigida, & cibo. eget, nuds&que vites; 
racemis ciircum circa cernuntur , tum etiam ia feras* 
acerbumcondliunL-ftruit,, qua& alites doXQic cagiatw 
& catulos leporuou PE VTENATIONE LIB. III. 24f 

451. Memora mihi etiam illa , o facunda hiufa, 
arguta , mixta natuf a ferai um ex duobus confufa ge*. 
nera, animal pantherx tergofimile, fimul&camelo. 
Juppiterpater, quam folers quot genera nobis fevifti,, 
4U% terreftribus animaUbus tribuifti, quas marinis 
pifbibus : qui iftam formafti caineli prorfus variara 
fpeciem, inducns pcUibus faevarum; pantherarum, 
£plcndidum , amoenum , mimfuetum genus hominibus» 
CqUum ei longum , macuUs pidum corpus* , auireft 
breves, glabriun fupra caput, longi pedes , lataeplan* 
tse 3 crurum autem non pares moduli , pedes hott 
omninosequales, verum ei priores funt longiores» 
pofteriores autem muito breviores , & fubfidentibus 
fimiles^ Cseterum ex medio capite geminum cornu re- 
iksL cmergity non cornu verum , verum fecundum aureSv 
in medio capite parvi in temporibus eminent api^ 
Ge&: fati^s patulum ut cervo tenerum o», tenueique 
intus fixi funt ladlei undique deates. Splendorem 
folgentem vibrant ocuU. Cxterum cauda Inrevis quem^ 
admodum velocibus capreis» {ummis in fine nigricanti^ 
bus villis. 

482,^ Sed & aliurf gemis meis vidi ocirKsv genu- 
fium r ingens. prodigium » cum paflere cameium , 
quam licet vclocibus annumeratam avibus & volucrem, 
mea canent carmina , propterea quod noftr^e eam ca- 
pit ratio aftuta venationis» Non aUtum eam domuerit 
fiiiieftum vilcum , neque aeream calami permeante s 
iriam, fed equi canefque pernices, & occulti iaquei. 
Hujus igitur magpttudx> immanis eft, ut pofiit dorfb 
kito gefl:are adolefcentem puerum, & pedes proceri, fi-^ 
miles ptgris camelis , veluti crebris indudi fquamis 
irigidum ufque ad duplex genu : alte autem toUit par» 
Tum quidem caput» magnum aucem proUxis obdu** 
dum pilis coUum coeruleum. Quamvismultis inftrudtd^ 
plumis<.non tamen aeris fublimibus innatant viis, verun* 
tamen ad currendum pedibus perntcesy ipfis habent pa« 
zem celeritatem avibus. neque vero eis. , ut reliquis; 
Evibus. a{ibexiiiU& concubitus^ £ed aver& ut BadxiaiUK: 246 P P I A N 1 

cameli cosunt. Pariunt autem ingens ovum , quantum 
capiat tantamalitem , undique lapidea munitum crufta. 

^04. Lepores canamus venationis uberem frudum. 
corpus eH parvum, hirtum, longiflima auris,parvum 
fuperne caput , parvipedes, non paria crura. Colore 
autem amidi funt diflimili : alii quidem cccrulei & 
fufci puilam habitant terram. Rutili autem rurfum 
alii in campis miniaceis. Caeterum grandibus pupil- 
lis prxditi, cxda fulgent oculi acie, vigiliis armata. 
nunquam enim foporem oculis fopiti capiimt , quo- 
niam ferarum impetum , & hominum celerem foler- 
tiam timent. Nodu vero vigilant, & ad venerem ac- 
cedunt. perpetuo autem cupiunt nuptias & gravidac 
etiamnum non recufant mariti ikiacis impetum : ne 
tum quidem cum in utero habent foccundam velo» 
» cem fagittam (Lucinx). Prxcipue enim iftud genus 
cxiis, quae immenfa nutrit terra, foecundum eft. 
aiius nempe extra uterum foctus exit perfedus : aliura 
autem intus abfque piio geftat , alius autem inchoa- 
tus crefcit , aiium autem informem habet ex femine 
vix concretum foetum. Ordine vero eosparit, &nun- 
quam fcemina impudens oblivifcitur libidinis , fcd 
perficit quicquid animus fuadet, ne in ipfo quidem 
partus dolore recufans venerem. 

O P P I A N I 

DE VENATIONE LIB. IV. 

Spccies tam mult» ferarum , tot in opacafylva nu- 
ptiales amores& confuetudines funt, odiaque, 
atrocefque pugnae, fylveftriaque cubiiia: nunc vero 
laborioforum virorum opus ingens canamus , fimul 
& ftrenuam virtutem, & callidum conGiium , frau- 
4esquc varias^ fagacibufque dolis inftrudam animam. DE VENATIONE LIB. IV. 247 

His enim cum atrocibus generibus pugnatur , qui- 
bus deus robur indidit & audaciam generofam , & 
folertiam, qua nec ipfis multum cedant venatoribu^. 

10. Modi multi funt inclytae & laboriofe vcnatio- 
nis fccundum feras, & nationes , & luftra varia & 
infinita. Ecquis vero omnia urio pedore compledli, 
& memorare apte canoris carminibus poflit ? ecquts 
vero omnia viderc , quis tot res fimul contueri poflit 
homo natus ? foli enim dei facile omnia cernunt. 
Ego vero dicam, qusc meis vidi oculis, venationem 
fplendidam obiens in fylvis , quaeque ex hominibus 
didici , quibus illa curae funt , cailida variae & amoe- 
nx myfteria artis r cupiens ifta oronia Sevcri Jovis 
fiiio canere : tu vero, vencranda dea , domina venatio- 
nis, propitia velocibusimperatoriishsecmemorato kn^ 
ribus, ut tuorum opcrum edodus difciplinam omncra, 
feras intcrficiat , felix pariter manu & cantu^ 

2f. Ex feris qusedam funt prudentes , callidae, ve* 
rum corpore parvae : aliae contra fortes , folertia vero 
animi imbcUes : alise autem pariter & corde timidae , 
& mcmbris funt debiles, verum pedibus pernicest 
quibufdam vero deus largitu» eft omnia fimul, confi. 
li^m aftutum, validas vires, velocia gcnua. Intelli- 
gunt autem quaeque fuae naturae praeclara muncra ^ 
ubi & debiles, & ubi fint noxiael. Non cervus cor-. 
nibus eft audax , fed cornibus taurus : non malis 
oryx fortis , malis leones : non pedibus rhinoccros: 
confidet, pedes armalcporum: panthcra novit teter- 
rima manuura fiineftum venenum , & robur atrox 
ovis magnum faxeae frontis , & aper vircs novit fuo- 
rum immancs dentium. 

3^- QP* igitur funt venatoribus atrocibus fcorfum 
itt fcopulis artes » fallaciaeque, diftindas memorabimus 
venenationes in unaquaque fera. Communia autem 
quae funt,. communi dicentur carmine. Communes: 
igitur venationes caiExipi, communes pedicae ,, com^ 248 O F P I A N I 

muniter edam horaines velocia omnia genera eqtiis 
& canibus perfequuntur. intcrdum etiam rurfum & 
iblis equis abfque canibus reda agitant, . equis (in- 
quam) illis, qui in Mauritania terra nutriuntur, 
aut Libycis^ qui non vi inianuum re^mtur lupatis 
violenti frxni« Parem; enim virgis quocunque homQ 
ducit« Qiiocirca eqnites iUorum fe^ores equorum , 
& eanes relinquunt caros^freti autemvenancurequis, 
folifque radiis, & abfque adjutoribus. Commune 
porro jaiculari , & contra fagittis ferire feras majores, 
qu?eque cum liomiuibus audader pugnant. 

5^* Verfus aotera.caffesneccflc cft^dirigerc gubcr- 
oiacula yenationis, & fiatum ventorum fugere , & 
j^entum obfervare. quemadmodum autem pontigra. 
ilorum navigiorum rcdores fedentes in puppibus na- 
yium tradantes clavos , aerem circumfpiciunt , & 
albis auftris parentes 5 pandunt velivoiarum carbafa 
aiavium: fic etiam in terra jubeo venatores viros ob- 
iecvare utrinque fpirantes ventos, ut retia tendant, 
iroceque agitent feras vento occurrentcs , quando- 
guidem valde feris omnibus (agax eft narium ^donu 
tus 'y quodfi perceperint aut varorum odorem , aut 
)Bxteivforum retiiun, retro ruunt, & ponverii fugiunt 
/contra ipfos venatores , laboremque venationis vanuoi 
reddunt. Itaque mihi obfervent ingruentes ventos 
venatores, varofquc indagiuemque inftruant adver- 
fum venti flatunx, a tergo autem agitent auftrum 
;irerfus , fudifico fpirante aquilone , verfus boream 
autem, fufurrante obfcuro auftro, euro autem £ante, 
«urrant in favonium ventum^ crebr^fcente vero fa. 
i^onio, v^rfiis eurumiigitent. 

77. Verum tu mihiprimum leoniun cximi^m vc- 
mtionem percipito, & virorum "ftrenuam audaciam. 
Locum fcilicct primum deiignant advenientes , ubi Ift 
tintris graviter rugiens jubatus leo ftabulatur, ingens 
terror boum , & ipforum paftorum. Deinde horrcn- 
Ji» cir^uulpiciunt ierse veftigiis tritamviam, inqua 

fircquens DE VENATIONE LIB. IT. 249 

frequens larglter potaturus ad fluracn pcrgit. Ibifci* 
licet fovcaoT rotundam eifodiunt latatn , & immenfam» 
& media in fovea columnam extruunt magnam , aU 
tam, arduam. Ab ifta autcm (ufpendunt fublimem 
agnum tenerum, abreptum a parente recens foeta.. Ex- 
tra autem circum foveam ducunt maceriam firmatam 
crebris lapidibus , ne apprbqinquans dolofam foveam 
cenut. Tum vero agnus fubrumus alte fufpenfus ba« 
lat, cujus vocem ubi leo famelicus percipit, pergit 
ad ejus veiligium Ixtus animo, praedam qu^erens ,huo 
& ilbic circunfpiciens igneis oculis , ibtimque acce- 
dit prope dolum , circumque vertitur ; vehemens 
enim eum fames urget. Extemplo autem maceriam 
traufilit ventri obfcquutus , excipitque eutnfoveava- 
fta circumfepta , neque fendt iile fe in fundum irr&^ 
meabilis barathri delapfum. Tum vero in omnes par« 
tes fe vertit & ufque in altum iubfilit, qualis circum 
metam certator pemix equus , quem manus aurigae 
& frenum coercet. Venatores autem ex fpecula con« 
(picati accurrunt » fe^^ilibusque loris religatam de* 
mittunt flexilem afFabre fadlam caveam, & illic afli 
cibi dolum occultatum ponunt. Cseterum iileexfovea 
iperans mox fe evafurum, infilitlaetus, necilli deia-^ 
de exitus patet. Sic quidem in areno& Afrorum fiticu- 
loia terra leones capiunt. 

III. At latiflui ad ripas Euphratis equos caefiosge- 
nerofos inftruunt ad ferinum praelium , quandoquii* 
dem caefii funt pernicifiimi ad currendum , & audaces 
ad fortiter pugfiandum , Sc foli ferunt leonum coram 
mgitum. AUi autem timent , & declinant oculos » 
metuentes regis fui igneum oculum, ficuti etiam jam 
.in carmine de equis memoravL Feditesautemexpan«- 
dunt Vetium finuofam indaginem , cafles crebrioribus 
extfuentes vaps. Tantum vero utrinque prominet 
cornu, quantum infleditur eornu novae lunse. Tre^ 
.autem delitefcunt ad retia venatores , unus medius^ 
duo autem in fummis cornibus , ita ut fi medius voce 
ali^iiid iigmficarit tttrifque 9 &cile ex audiant extre*^ ftfd P P I A N I 

mx alx cuftodes. Alii.autem confiftunt more belUfu- 
nefti faces -ardentes igne micantes undique habentes. 
Virorum autem unusquifquc habet fcutum in raanu 
teva ciypei fonori , qui feris maximus eft timor cru- 
^ntis , dextra autem fert ex picea flagrantem ignem. 
valde enim timet ignis vim jubatus leo , neque in- 
tueri fuftinet irretortis oculis. Equites autem ubi vi- 
derint leonum generofum pedlus , omnes pariter ir- 
tuunt & undique pedites fequuntur cum ftrcpitu fcu- 
torum , itque clamor coelo. Ferse autem non manent, 
fedconverfi infugam difcedunt, animo mordicus infren- 
dentes , pugnare recufantes. Ut vero pifces per nodlem 
aftuti pifcatores ad retis jadum dirigunt velocibus 
lembis geftantes ardentes faces : illi autem timent cer* 
nentes pifces , neque ferre poflunt micantem fulgo- 
rcm : fic ieones reges connivent oculis j & tunc for- 
midantes multitudinem hominum, &flammam tseda- 
rum , {ponte ad plexos retium finus accedunt. 

147. Eft autem quaedam venationis tertia ratio 
JEthiopum magni laboris , miranda , quam viri valen- 
tes iEthiopes virtute freti quatuor perficiunt. Texta 
^ fcuta conficiunt nexilibus viminibus fortia , & lateri- 
bus rotiinda : coriumque bubulum ficcum extendunt 
fuper clypeos rotundos , ut arceat vim faevorum un- 
guium dentiumque funeftorum. Ipfi autem ovis flore 
(lana) univerfum corpus induunt , vincientes fuperne 
crebris f^fciis 5 capita caffide tegunt , fola vero appa- 
tent nuda labra , & nafus , & oculi micantes. In fe- 
ram autem vadunt cum impetu fragofo , flageHis cre- 
bris aerem verberantes. Caeterum ille ex antro pro- 
Ipiciens immanis, rugit palfo funefto ridlu contravi- 
ros, csefiis oculis fulgentem ignem micans, ira fer- 
vidus, fimilis coelefti fulmini. Non ita Gangis fluen- 
tum advcrfum foli Indicam fuper terram Maryando- 
rum fblum peragrans Tugit mugitum horrendum, 
cum e rupibus erumpcns dperuit veniens corpus litto* 
ri^, qui quamvis ipfe iatiffimus etiam viginti aliis 
augetur fluminibus » intumefcens rapido gurgite: DE VENATIONE LIB. IV. afJJi 

quemadmoduQi fylva refonat, & fcopuli rugitu leo- 
nis funefto 5 reboat vero totus aether. Atquc ille qui« 
dem ftatim irruit, cupiens fe csede virorum fatiare, 
procelix perfimilis : verum illi expedant immoti fulr 
mineum impetum. Cxterum ille & unguibus &nialis 
funeftis indomitus , quemcunque arripuit irruens la- 
cerat. Eum autem alius pone apprime vigens adole- 
fcens revocat ftrepitu ingentique clamore» Tumque 
converfus magnanimus jubatMS leo , ruit relido quem 
ore corripuerat , & rurfum alius , ez obliquo juba- 
tam lacefHt feram diram/ Aiii autem aliun.de frequen- 
tes eum agitant coriis freti, clypeifque & loris, quk 
neque validi malarum fecant dentes , neque ferreonim 
unguium pcnetrant cufpides. Caeterum ille irritum 
confumit laborem temere furens , alium quidem re- 
linquens , alium autem a terra repente tollens fubli« 
men, alium autem rurfum indomitus redia adoriens. 
Quemadmodum autem cum in bello martium virum 
fortem hoftilis cinxit corona fervidi praelii: ille vero 
fpirans robur martium huc & illuc ruit, manu qua- 
tiens cruentam haftam : tandem ailtem eum fubigit 
bellatrix turba virorum , dum omnes fimul ingruunt; 
ille autem fuccidit in terram confixus crebris Iongi& 
que fpiculis : fic leo defatigatus irritis laboribus. tan- 
dem mortalibus concedit prsemia omnia pugnse , fpu- 
mamque deftillat cruentam , & quafi erubefcens humi 
dejicit oculos* Quemadmodum autem vir mulias me- 
ritus coronas pugillatus in certaminibus , ab homine 
valenti comminus xrebris vuhieribus domitus, pri- 
mum quidcm ftat madidus fanguine largo , tanquam 
cbrius titubans, nutanfque capite: deinde vcro in 
terram fucciduo poplite fliernitur : fic ille in arena 
defeflbs artus porrigit. Illi autem tunc urgent multo 
magis, ftatimque iuperne omnes inftant & validis 
vinciunt vinculis nihil repugnantem* fed valde quic^ 
tum manentem. O multum audaces , quantum faci- 
nus conceperunt, quantum patrarunt, qui truculen» 
tum illud monftrum» tanquam manfuetum ariotem 
toUunt! 

li » afi O P P I A N I 

212. Audivi foveis & fimili firaude capi edam thoas 
impudentes, & genera pantherarum falli, verum mul« 
to minoribus foveis. Columnam vero non lapideam 
crigunt, fed ftipitem quercus fedum. nec fublimem 
caprae foctum fufpendunt, fed canis, cujus genitalia 
deligant loris tenuibus. Ille autem ftatim cruciatus 
doloribus ululans latrat, & pantheras inclamat« £a 
autem valde gaudet , perque Iilvam redla ruit. Vcluti 
cpm pifcatores naflae fraudehi inftruunt , textx fparto 
Salabinio, & in finu polypum aut mugilem aflatum 
ponunt. nidor autem fpetuncas pervadic , & ad nafl 
iam pifces {ponte inducit, ncque pofluntrurfus elabi, 
fed trifli occurrunt exitio : fic Ula catulum eminus 
audiens currit & infilit, nullam fufpicata fraudem, 
ventrique obfecuta penetralia fubit barathri. . 

2JO* Pantheras & munera Liberi patris fubigunt, 
dolofum potum mifcentibus dolofis venatoribus, qui 
magnei dei, Liberi patris, iram non timent. Pandicrae 
nunc quidem in ferarum fiint genere, verum antea 
non ferse truculentse, fed formofac glaucis oculis erant 
muliercs, vinolentae,' pampiniferae, trietericse, fio- 
ribus redimitse caput, Bacchjfuriofi & choreasaman* 
tis nutrices« Infantem enim Bacchum Agenoris edu* 
cabat Ino, mammam praebens primo ladle manantem 
fiUo Jovis. Simul autem pariter nutriebant Autouoe 
& Agavc, veruntamen non in Athamantis nefandis 
xdibus , fed in monte , quem Merum (femur) cogno. 
mine vocabant. Jovis enim magnam conjugem vaide 
formidantes, & Pentheum tyrannum filium Echionis 
timentes, in abiegna cifta Jovis fobolem condiderant, 
pellihus hinnulorum tedum, racemifque coronatura, 
&in antro circa puerum myfticis choreis tripudiabant, 
tympanaque pulfabant, & cymbala manibus quatie- 
bant, quo pueri vagitus celar^nt Primae vero aperie- 
bant Bacchi facra myftica occultam circum ciftam & 
cum his Boeoticae occulteorgia cclebrabant multjeres. 
Deinde ex monte aiitem fidis cum fociis parabant va- 
jari Bceoticam cxtra terram* Futurum enim erat jamj^ ,DE VENATIONE LIB. IV. Zf^ 

ut rudis antea terra vites produceret cura Bacchi Ly- 

3ci. Ciftam igitur arcanam facer coetus tollentes coro- 

natam tergo impofucrunt afini, & Euripi yenerunt ad 

littora , ubi ofFenderunt fenem pifcatorem cum libe- 

ris. Tum omnes circum pifcatores fufe orabant , ut 

#retum lembis transjiccrent : ilie autem reverentiit 

'ducftus facras recipiebat mulieres. Tum vero &virens 

efflorefcebat in tranftris trixus , puppem aiitcm fdr- 

mofum apium & hcdera implicabat. Pifcatores terrore 

ingenti pcrculfi jam parabant in mare fe precipitare, 

fed antea in terram ratis appulfa erat, ubi iilEubceam 

muliercs adAriftaeiaedes deduxerunt deumjquifummuni. 

incolebat montem frigido fub antro. Plurimumille eru- 

divit rufticam vitam hominum , & primus pecuariam 

rem inftituit. Primus ille agreftis baccas exprefljt oli- 

Yx pinguis, & coagulo primus lac conduxit, & inal« 

vos ex qucrcu fumptas manfuetas iriclufit apes. Qui 

tum etiam Liberum patrem infantem fiio in aritro 

Inoa educavit acceptum ex cifta , & cum Dryadibus 

nutr vit, & apiariis Nymphis, & eum Euboicis pu- 

cUis , & Boeoticis mulieribus. Jam autcm pucr cum 

fociis pueris ludebat , ferulaque feda dura fauciabat 

fexa : illa autem deo vinum jucundum profutidebant 

cx vulneribus. Interdum autem agnos cum ipfis dit 

cerpebat pellibus mcmbratim concifos, mprtuofque 

abjiciebat humi 5 &rurfus membra manibus apte con- 

jungebat, ita ut agni ftatim revivifcerent & yiride 

carperent pabulum. Et jam thiafos curabat, &perto- 

tum orbem terrarum fpargebantur munera Thyonaei 

Bacchi, & ubique in itincre fuo mortalibus munera 

fua monftrabat. Tandem vero & Thebas adiit , ubi 

puero cx igne nato omnes obviam occurrcbant The- 

banae. At veianus Pentheus non ligandas Bacchi ma- 

nus ligare parabat, & deum fuis minitabatur manibus 

fe dilaniaturum , nori Tyrii Gidmi reventus capillum 

canum, neque advolutam fuis pcdibus Agaven*: ve- 

rum mifcre morituris acclamabat fociis , ut tradum 

includerent, 'ccetumque abigebat mulierum. Igitur 

Bacchum Penthei fatellites vinculis exiftimabant fcj^'» 

li J 2f4 O P P I A N I 

reis duti , aliique Thebani , at deum nulla tenebant 
vincula. Bacchx vero confternebantur animis , omned 
que in terram projiciebant de temporibus coronas , 
& thyrfos ex manibus , & cunclis raanabant evanti- 
bus lacrimse ex genis. Statim autcm exclamarunt , 
lo ! beate, o Bacche, acccnde fulminis paterni 
ignem, concute terram, atrocique irroga poenam ce- 
leritcr tyranno. Fac ut Pentheus in taunim infandum 
mutatus per montium juga erret , nos vero in feras 
€rudivoras diris armatas unguibus yevPx^ Pentheum, 
o Bacche , ore difcerpamus. Sic fatae funt precantes : 
cito autem audiitNyfx rex, &Pentheum quidem in 
taurum vertit, truculentum oculis, cervicemque por- 
rexit, & cornu erexit ex fronte, Bacchis vero glau-. 
cam ferae induit fpecicm, & malas armayit , notavit- 
que in dorfo pellem pomis , & faeva fecit genera* 
Illae autem Dei nlimine mutato corpore pulchro pan. 
therse Pentheum in rupibus dilaniarunt. Talia fcilicet 
canamus , talia animis credamus , quae vero Cithx* 
ronis in clivis facinora mulierum , aut infandas illas 
alienas a Baccho memorant matres , impie mentiun-. 
tur poetae. 

320. Venator autcm aliquis fic dolum cum fociis 
aliis feris vini amantibus inftruit pantheris : fontem 
cligentes Africse in fiticulofa tcrra, quique exiguus 
multam ficciffimum per tradum improvife obfcuram 
ftillat nigram aquam , neque longe profunditur cum 
murmure , fed perquam maligne manat , refefquc 
manet , & in arenam conditur, Illinc pantherarum 
genus immane vadit interdiu ; illi vero ilico no<2u 
Jprofedi venatores ferunt viginti amphoras vini fua- 
vis , quod undccim abhinc annis calcavcrat vinearum 
aliquis cultor , & aquse immifcent fuave vinuni , & 
rclido fonte rubro , non longe cubant, fedulo tegen- 
tes corpus validum , autftragufis, autipGs retibus, 
quoniam operimentum nuUum poflunt reperire , neque 
« lapidibus , nequc frondofis arboribus. Tota enim 
porrigitur arenofa, & arboribus carens regio. £as DE VENATIONE L I B. IV. ^ff 

autcm aflagrante fole percuflas, fimul fitis & jucun- 
dus allicitodor. Igitur ad fontem accedunt vinofum, 
& magnis hauftibus lambunt nigrum vinum, tumque 
iri fe muto omnes incurrunt primum , tripudiantibus 
fimiles, deinde corpore ingravefcentes, capitibus ia 
terramvaftam fenfim nutant deorfum, deinde tan- 
dem omnes fopor violcntus humi paflim profternit. 
XJt autem cum in celebri convivio hauricntes vinum 
ex crateris aequales adhuc pueri , adhuc pubentcs la- 
uuginc prima , fuaviter canunt invitantes fc invicem 
poft epulas utrinquc mutuis poculis : tandem vcro 
^idos cos Jjrofternit alium fuper alium ^ientcm 
& oculos aggravans vis vini : fic illac prorfus ferae fu- 
pra fe invicem fufae abfquc labote magno a vcnatori- 
bus fubiguntur. 

3^4, In urfos moliuntur infignem admirandam ve- 
nationem ad Tigrin qui incoiunt, Armeniam arcu 
inclytam. Magna multitudo proficifcuntur in altos fil- 
varum reccflus, folertes numellatis cum fagacibus ca- 
nibus 5 veftigia inquirentes faevarum errabunda fera- 
rum. Verum ubi viderunfcanes fignapedum, fe- 
quuntur, venatorefque veftigantes ducuntfimul, na- 
ribus longis folo prope.inhxrcntesj fi autem quod 
recentius viderint veftigium , rctro propcrantes emi- 
cant ilico geftientes , obliti prioris : ubi autem ad fi- 
nem pervenerunt profperae veftigationis, & ad ferac 
folers cubile , ftatim ille profilic e manu vejiatoris 
miferabilitcr latrans, & valde animo laetus. Quem- 
admodum autem cum virgo lade exuperantis veris 
tempore nudis pedibus per montes omnes vagatur, 
flores quserens: ipfi autem valde procul fragrantem 
violamindicat odor : pueilac vero gaudio exultat levis 
animus, & vagatur infatiabilisj deinde redimita ca- 
put redit cum cantu in rufticorum sedes parentum: 
fic canis laetatur animus audax. Venator autem eum 
quamvis properantem vi retinet lori, & gavifus rc- 
vertitur ad turbam fociorum, quibus faltum indicat, 
& ubi feram diram ipfe cum cane focio deprehenfam %f6 p P P I A N I 

reliquerint. Illi tum feftiaantes perticas defigunt va^ 
lidas^ reciaque expandunt, & cafTes eircumponunt. 
Binos vero coUocant in utroque cornu virosad extrc- 
mitaces retium prope faxofos coUes. £x ipfis porro 
cornibus, & juvenibus cullodibus , ad laevam quidem 
funtcm bene tortum extendunt longum, lineum, pau- 
lum fupra terram , ut umbilico tenus homims perti- 
neat nexus. £x hoc vero fufpenduntur varie pi(5lx & 
floridse fafcix , formido ferarum ; tum etiam pinnx 
infinitas corufcantes, aviumque aeriarum formofsc alae» 
vulturum, alborumque olorum» procerarumque ci- 
coniarum. Dextra autem inddias fub rupibus colio- 
cant, aut virentibus frondibus celeriter condruunt 
umbracula, paulum afeinvicem, & in unoquoque 
quatuor abdunt homines , ramis totum corpus tcgeu- 
tes. Cxterum ubi,> yt decet, parata omnia funt, 
claflicum increpant horrenduminmodum: illaautem 
jex cubiii acuto cum rugitu profilit & torvum tuetur. 
Juvcnes autem invadunt conferti, & utrinque contra 
beluam vadunt catervatim tumultuantes : illa autem 
turba virorum relida recfta pergit, liberum qua videt 
campum vaftum : illinc deinde poft tergiim ordinc 
turba virorum exiftit, & maximo cum fragore excita- 
tam feram ad fupercilium iineas pellunt, & fbrmidi- 
nem verdcolorem: illa autem mifera, dubia animi& 
perterrita circumerrat , fimulque catervam -, frago- 
jrem, tubam, clamorem, formidolofamque lineamti- 
met : nam fpirante vento fafcix fuperne per aerem 
agitantur, & pinnae motx argute fibilant. Itaque uh- 
dique circumfpiciens in caiTes reda tendit , & incidit 
in lineos dolos. Qui autem prope fiint in fummis re«' 
tium coriubus , emicant , & feftinanter defuper Ipar- 
taceo fiine attrado retium limbos conjungunt , & rete 
claudunt. Valde enim tum fxviunt urfi , & dentibus 
& afperis manibus. Sxpenumero etiam repeutc effii- 
gerunt v^natores , retiaque evaferunt, &irritam ope- 
ram reddiderunt. Verum tum fortis aliquis vir ma- 
num ligat urfi dextram, adimitque ei omnem vinu 
Tumque bene vindum alligat nd fiipitfimt & deixule 

includii DE VENATIONE LIB. IV. 2f 7 

includit cavea ex arbore picca, multis voluminibus 
fiium corpus intorquentem. 

42?» Oportet autem a jugo quidem acclivi &mon- 
te agitare procurrentia perniciagcnera leporum, con- 
tra vero declivia folcrter impellere. Uico enim , ubi 
canes & venatores confpicuunt , ad coliem reda con- 
tendunt : bene enim fciunt , quod illis pedes anterio- 
res breviores funt. Itaque faciles leporibus funlj 
coJles, faciles (inquam) lcporibus, difficiles cquiti- 
bus. Inprimis devita vias tritas & femitas, &infolo 
vervado agita. Expeditius enim currunt in fe- 
mitis pedibus levibus , fed in tcrra arata faci- 
le oiFendunt. iEftate vero ingravefcunt pcdes , & 
hiemis tcmpore crurum tenus cxitialem crepidam fe- 
runt. Quod fi agitas caprcam , caveto ne poft muU 
tum, prolixum , iongumque curfum, in fine labori» 
pauium requiefcat , & ex ilibus urinam reddat. Nam 
capreis prvecipue curfibiis in mcdiis vcfica turget na- 
tiu"ali urinae imbre gravata, & ilia ad coxam ufque 
fubfidunt. Quod fi paulum rcfpirarint exanheiis fau- 
cibus , muito vcgetiores , celeriorefque fiunt , geni. 
bus agilioribus, & extis levioribus. 

44g. Vulpem vero ncc laqucis ceperis , neque rc* 
tibus, neque caifibus, mira enim folertia dolos de- 
prehendit, funefque diflecat & tiodos diflblvit, ut 
callidis fraudibus mortem cvadat. Verum canes illi 
immittunt frequentes , qui tamen quamvis vaUdi noti 
fine (anguine facile eam fubigunt. 

Reliqua dejidermttarm 
Kk OPPIANI DB PISCATIONE 

LIBRI r. 

I NTERP RETE 

JOH.G0TTL. SCHNEIDER. Kka O P P I A N I 

DE PISCATIONE LIB. I. 

TT^ quoreas gentcs lativagafque cohortes gencris 
/JH pifcium varii , natatile pecus Amphitrites , 
•^ -^^ edifferam ,' Antonine , orbis fuprema potcftas, 
quot mare teneant, ubi fingula morentur generaj di- 
cam humida connubia & humidas generationes , vi^ 
tam, odia, amicitias , folertiam pifcium, & varias 
lucrofae pifcationis artes , quotcunque homines exco-^ 
gitaruntin gcnus pifcium imprudens, dum obfcurum 
pervagatur mare. Illi fcilicet audaces animo ipfe ma- 
ris tenebrofa penetralia perfpexerunt, artifque, folertia 
pelagi vias partiti funt. Venatbr quidem aprum mon- 
tanum aut urfum videt, bccurrentcmque ocuHs obfer- 
vat, ut vel eminus tfelo ferire vel cominus congredi 
poflit, & uterquc tuto fuper tcrra confiftit. ' Sequun- 
tur etiam canes , venatiouis focii & redores , qui fe. 
ras indiccnt, & dominum ad ipfa latibula ducantj 
ncque hic a frigore nec ab seftate quicquam timet, 
cum fe in frutices denfos aut juga montium nativam- 
que antri domum receperit, undc pellucidifontisaqua 
decurrit, qua & fitim exftingcre,& in lavacro uti poteft. 
Nec defunt virides herbx, unde moHem fibi ledum 
propter flumina fternat, cum a labore quiefcere, aut 
eorpus dapibus Clveftrium fruduum reficere voluerit. 
Atque omnino plus deledlationis quam laboris vena- 
tio habet. Qui vero avibus perniciem ftruunt, &fa- 
eiiem & apertam confpicuamque capturam habent. 
alias enim dorraientes nido depraedantur , alias cala- 
mis invjfcant , qusedam vero ipfx in plexilia retia in- 
currunt, dum cubile fibi quserunt, trifte nadse do- 
micilium. At pifcator obfcuros maris fludos laboribus 
fatigat, & dubia fempcr fpes ceu fomnium aniraura 
permulcet, quoniam non ftabiii fuper terra dccertat, 
&d cum horrido furentique mari colludandum illi eft^ 

Kk 3 t6Z P P I A N I 

quod yel exterravifum, oculifquetantumuiiirpatum 
terrorem afFert. Tum' in ligno exiguo ufque emu 
bundus procellis obfequitur , animumque fiudibus 
intentum habet, & oculos coelo fixos tenet, quibus 
cxruleas nubes obfervet, & femper vias exhorrefcen* 
tis maris extimefcit, cum nec ullum contra vento^ 
rum impetum tegumentum ad6t , nec quo fe ab im- 
bribus, aut cxli aeftu defendere poflit. Adhaec terri- 
ficorum fxvi maris monftrorum occurfum pertime- 
fcit, cum in fundum pelagi penetrat ; nec canis ali- 
quis viam maris aut veftigia pifcium obfcura demon- 
llrat, ncque fcit, ubi inpr^dam incidet, quqniam 
dubiis pifces inerrant viis, nccunoinloco confilhint, 
Omnis ci Ipes & vis in debili pilo, hamique recurvi 
culpidibus & arundine & retibus eft. 

5S. Nec tamen omni plsme voluptate deftituitur 
pifcatio , fi dele(^e animum volueris s jucunda 
certe regi noftro paratur captura. Navem & firmam 
& levem inprimis juvenes celeritcr remis impellunt » 
fedet in puppi gubernator , qui navem in fpaciolum 
& mitem fludlibus maris campum fledit, ubi innumera 
pifcium genera pafcuntur , quos fnmuli diligenter 
ciba dapibusque pinguibus curant , paratam tibi , 
Rex, & filio generofo praedam. Tum lineam bene 
tortam in mare demittis , ftatimque occurrit , qui 
acutum Ks devorat pifcis, nec invitus regia extrahi. 
tur manu , animumque exhilarat tuum , cum palpi^ 
tantem & undique fe vcrfantem vides prxdam, 

73« At tu mihi , lati a^quoris rex, Saturnide Ne- 
ptune , ipfumque mare , Diique maris incolae , pro- 
pitii efte , & veftros greges, & genera pecoris marini 
dicere concedite j tu vero , vcneranda Dea, curfum 
omnem rege, &haec carminis tui muneragrata orbif 
terrarum regi & filip eifice. 

So. Varia igitur & infinita in gurgite maris vagan^ 
^xpifcium geacra» qu% uemo facile enumeraverit| Dl PISCATIONE LIB. I. 26i 

neque enim adhuc quisquam ad uitimos maris fines 
pervenit, nec ultra paflus treccntos hominibus explo»» 
rata eft ejus altitudo. Reliqua profunditas ^ quae 
contineat, nobis incognlta , nemo dixerit hominum, 
ut quibus exigua vis & mens data fuit. Nec ego qui*. 
dem pauciores in mari terreftribus greges pafd puto , 
verum scqualia fint genera , an alterum numero anti. 
i^et, foli fcilicet Dii certo noverunt > noc pro ho>» 
minis ingenio rationes inibimus. 

93. Pifces ergo & ortu & moribus & habitatione 
a fe invicem diftinguuntur » nec omnibus eadem fiint 
pafcua. Alii enim ad litora humilia degunt & arena 
vivunt, qu^queex arena proyeniunt» equifcilicett 
& celeres cuculi, flavique rubeliiones , cithari^mul- 
lus, melanurique imbecilles, & trachurorum greges, 
bugloiTa &pIaQruri, taeniae infirmae , &mormyruspi- 
dus , fcombri , cyprini , & quicunque alii litora 
amanc» 

102. Alit coenum & vada maris depafcuntur, ba- 
tides, boumque ingentia genera, & diificilislpaftina. 
ca, & vcri nominis torpedo, fftttxCpaJferes)^ cal- 
lariac, triglidcs, afelli, fkvai (lacerti)^ fcepani (tf//a- 
pni)^ & quicunque alii coeno innutriuntur. 

107. In litore algofb vero fub viridi herba degunt 
msenides, hirci, atherinx, finarides, blennus, fpa- 
rique & bocum duplex genus , & quicunque alii ma» 
ris viridi herba gaudent. 

III. Mugilesvero & capitottes, marini generisju. 
ftiffimi;lupi, audacefqueamiae,diremetes, petamy» 
des , congri, & quem lubricum (^/flwi//or/f}appellant» 
hi omnes vicinum fluviis mare incolunt aut lacubus, 
ubi marina falfugo dulci temperatur aqua , & copiofai 
cojni colluvies fluviorum vorticibus a terra ablati fua- 
vi eos cibo pinguefacit. Lupus etiam ipfos fluvibs ink 
greditur, & ex mari in eorum oftia afcendit^ Ai^^l» 
€x &uviis marc ingrediuntur» t64 O P P I A N I 

122. Scopuli circa niare varii funt; alii fuco hu^ 
mido tcdi algaque copiofa, quos amant percae, iuli- 
des, channi, falpx tergopidfce, graciles turdi, phy- 
cides , & quos pifcatores cin^e.dos appellare folent. 
Alii fcabri , humili & arenofo mari circumdati funt , 
quos circa cirrhis, hy«na, bafiiifci, myli, mullufque 
rofei coloris degunt. 

I ? I. Petras vero herbis virentes dcpafcuntur fargi, 
umbra, faber, coracinus nigro colori . cognominis , 
fcarus , qui foius inter pifccs voccm habet , folufque 
cibum egeftum ruminatur ad inftar ovium. 

I3g. Qpae chamisaut patellis abundant petrx, & 
latibula pifcibus recipiendis commoda habent, frequcn- 
tantur a phagris, audacibufque agriophagris , cercu- 
i:is, opfophagis , & difficili murxna, lacertis Calii 
fiqmhris) orphifque, qui omnium diutiflime in terra 
vivunt, & lerro difledi adhuc palpitant & moventur. 

X4f • Alii in profundis maris caverhis latitant , oves 
Ibilicet» pulmones, prepontes, magni & validi viri- 
bus , fed tardi inceflu } quare nunquam fcopulos lia« 
quunt, fed ibi juxta latebramfuam inddianturparvis 
piTcibus , (1 qui forte acceflerint , mortemque lis in- 
ferunt. In his etiam afinus eft , qui omnium maxime 
caniculae aeftum timet; ideoque in fpecu latet, nee 
prius progreditur » quam vis fcralis ilellas remiferit. 

if V- Eft quidam circamaris fcopulos degens, for- 
ma mugili fimilis , flavus afpedu pifcis , quem Ado- 
nim, alii Exocoetum appellant , quod folus pifeium, 
qui branchias foliatas ex utraque capitis parte habent, 
Inam cetaceifro iis fulmones habent)^ in ficcum fomni 
caufa exit. Pacato enim tranquilloque mari , undarum 
impetu pervedus ad faxa fefe exponit, & placido per- 
fruitur fomno« Aves vero marinas timct illi infeftas» 
^uarum ficubi quam confpicatus fuerit , crebro fefti- 
. nans faltu fe in mare demergit^ & flui5tibus provolutus 
f ericulum evadit. \6Z* Sunt DE FISCATIONE L I B. I. »6f 

» 

1^8. Sunt qui & circa pctras &; in arena degant, 
aurata, a fplendore dixAa, dracones, fimi, glauci» 
& robufti fynodontcs (dintices) fcorpiique impetuofi, 
geminum genus , & gcminae Ipfiyracnae procero cor- 
pore, acus gracilis , charax, lcvefque faltatores go-i 
bii , & murium difficile genus , qui licet corporc non 
magni , inexpugnabilis funt audacize , quippe qui prae. 
dura pelie & dentium robore confifi, cum majoribus 
pifcibus & ipfis etiam fortiilunis pifcatoribus pugnent. 

179, Alii longe a tcrraimmenfo maris tradu iner- 
raat , nec unquam ad litus accedunt , ut funt thynni, . 
omnium pifcium & vi & celeritate praBftantiifimi , gla- 
dii, ingentcs orcyni , premades, cybiae, coliae, fcy- 
talac & hippuri. Hos inter & caliichthys , faccr pifcis, 
& pompilus , quem nautae inprimis venerantur. Huic 
cx eo nomen impofitum , quod naves marc decurren- 
tes multo agmine comitantur, &undique circimidant, 
adeo, ut non fpontc, fed vi aliqua adados & invitos 
fequi diceres. Ac velutircgemaliquem,autcertarainis 
vidorem, recenti corona cindum, pucri juvenefque & 
viri frequenti ccrtu domum comitantur, & ad limeii 
ufque deducunt s fic illi naves fedantur , ufque dum 
terram, quamimprimis exhorrcnt,conlpicatifuerint. 
Tum enim omnes fimul quafi a meta revertuntur ; 
hocque figno nautae cognofcunt terram prope clTe, 
cum fcilicet comites retroccdere viderint. Hujus ctiam 
indicio placidos ventos praefagiunt, nec enim nifi ma« 
ri tranquillo apparet. 

2 12. Pelago amica eft etiam remora, corporc ob. 
longo , cubitali , fubfufco colore , anguillae fimilis. 
Os habet parvum, acutum, quod infra caput deor- 
fum retorquetur , ut rotimdi hami cufpis. Rem mi- 
ram de ea nautx narrant, omnibus qui non viderunt 
incredibilcm. Navi enim fecundi vcnti vi impul- 
fae, paflifque velis per mare currenti , cchcneis 
infixo ore carinx vim infert, & mordicus to- 
tam detiuet , perinde ac fi in tranquillo portu quiefc^ 

Ll / 266 P P I A N I 

rct. Fruftra vela omnia circum rndentcs tument,fru. 
ftra ftrident funes , fruftra antenna vi vcnti inclina- 
tur, fruftra denique gubernator omnespuppi immittit 
habenas, nayemque impellit, quxtamen nec guberna^ 
culi nec ventorum neque fludluum vim quicquam cu- 
rat , fed invita & immota parvi pifcis denitetur ore. 
Tum nautas inceflit timor, cum vincula maris vident 
tam parva, oculifque fuis vix credunt, tanquam fo- 
mnio ludificati. Ac vcluti cum ven^tor cervi curfu 
rapido elati veftigium fummum telo transfixerit, iile 
tum doloribus faucius , invitus audacem venatorem 
manet; tali etiam vinculo navem tenet remora, un- 
de nomen nada eft. 

244. Chalcides , thriflae, abramides, confertae nunc 
petras, nunc pelagus, nunc litora fequuntur , &fem- 
pcr velut crrones vagantur. 

248. Anthix pr«cipuc in profundis faxis dcgunt, 
non femper tamcn 5 nam cum fint voraciffimi , quo- 
cunque gula/vocat, paffim oberrantj fed oshabentin- 
crme & dentibus carent. Quatuor horum magna funt 
gencra , unum flavum (rufum) , altcrum album , ter- 
tium nigrum. Alios euopos vel aulopos (aulopias) ap* 
pellant , quod illis oculi parte fuperiore in orbcm veluti 
fupercilio rotundo , nigro, cindi & coronati funt 

2^9. Carabus & aftacus, uterquc dura tedusvelu- 
ti tunica, circa petras dcgunt & pafcuntur. Hic quidem 
aculeatus mirum quoproprii cubilis amore ducaturi 
quod fi cnim cum comprehenfum & procul exporta- 
tum, iterum in maredimiferis, tum ille paulopoftad 
priorem fpeiuncam properans redibit. Conftanter cnim 
alienam domum detrcdtet, & cubile illud, ubi ado- 
leverat, perfequitur, nec odio habet patrium mare, 
unde eum vi pifcatorcs abftraxerant. Adeo etiam pi-i 
fces domus fuse patriique raaris, ubi nati funt, co- 
dem plane amore ducuntur ac homines, quibus nihil. 
miferabilius eo videtur, qui patrla profugus indeco» DE PISCATIONE LIB. !• 26^ 

ram inter peregrinos vitara ^xigcre cogitur, Horum 
in genereetiam cancri funt erronei, caridumque grc- 
ges , & paguri impudentes , qui in utroque elemento 
vivere poflunt. 

Sgj. Omnesvero qui crufta tedhimhabent corpus, 
vetus tegumentum exuunt , p^o quo novum ex carnt 
extremafubnafcitur. Paguri igitur cumid primum lu« 
xari & a carne abfcedere fentiunt , huc & illuc tan- 
quam furiis incitati feruntur, vidlum pleniorem inqui- 
rentes » ut tumoris acceflione & corporis mole ihflati» 
involucrum facilius rumpere poifint £x quo ubi ela- 
P&& iiberi funt, in fabulo jacent mortuorum fpeci- 
cm gerentes. Nec cibum capiunt , dum de nafcente 
pelie^, etiamnum molii & tenera maxime.timent, de- 
inde vero colledo paulatim animo vitaque fabulum 
primum deguftant. Tam diu autem timidi funt & vi- 
ribus fuis difHdentes , donec tegumentum novum 
membris agglutinari & folidefcere coeperit. Non ali- 
ter medicus segrotantem primis quidem diebus cibo 
abitinet, ut vires mali diminuat & frangat» poftea 
vero paulatim cibo commodo reficit , donec doiores 
omnemque corpore noxam expulerit. 

30f • Quidam reptiles maris cavenias habitant, ceu 
polypi obliqui , cordylufque & pifcatoribus invi& 
fcolopendra , atque ofmylus (^qzdna^^ qui etiam am«> 
phibii funt. Saepe enim ofmylum aut polypum agri- 
colaB in locis prope mare oleis confitis deprehendunt^ 
quarum ramos complexi frudum comedunt. Annu* 
merantur huic generi etiam dolofa fepia & reiiqua te- 
ftacea , quorum plurima circa petras , quaedam vero 
in arenis degunt , ut nerit» , ftrombi (turhines) , pur- 
purse, buccini, mures (rnituli) , & verum nomen fo- 
len , oftreaque rofcida & afperi echini , quos fi in 
parvula frufta difledos in mare abjeceris , moxiterum 
concreti revivifcunt. 

02O, Nudi primum canceili nafcuntur , ddinde cotW 

LU 268; p»p I A wr I 

chas & domicilia ad habitandumdeligunt, eafqive {e^ 
cum geftantes munimento (ibi , ita progrediuntur. 
Cum enim vacuas & inanes offenderunt conchalas 
turbinis aut neritae aut buccini > turbines quidem prse 
exteris amant, quod & capaciores funt & geftatu le- 
viores 3 primo intra eas tngrediuntur ^ deinde cum 
in ampliorem magnitudinetn excreverunt , quam iis 
ut capi queant , in teftam ^axiorem tanquam domum 
alteram demigrant. Saepe etiam de conchis inanibus 
multo certamine inter fe contendunt, viribufque in- 
feriore expulfo, vidtor exuvias. a&quitur no<vamque 
habitat domum. 

338. Eftintcftaconcavatatensfpecies polypoGmi- 
Us, nautilus, itaexnavigationis quadam fpecie didtus. 
In arena quidem: degit , fed in fumma maris etiam ik 
pronus efFert, nateftam aqua compleatj. fed cum in 
lummum aequor emerferit , converfe tefta navigar, 
tanquam gubernandae fcaphae peritus homoi. Duos fci- 
licet pedes tanquam> rudentes^ extendit, inter quos te- 
nuismembrana veluti velum panditur, vcnto fpirante; 
fiibcer veroalilduoaquam c ontingentes , ^ubernaGu- 
lis fimiles , & domum & navem & pifcem^ regunt & 
dedueunt. Quod fi mali quid alicunde immineat , ru- 
dentes omnes , vela, gubernacula eontrahens, haufta 
aqua gravatus demergitur. Hunc fane pifcem natai^- 
tem viderat,, quicunque demum primus navigiorum 
ufum reperit, five is homo feu Deotum aliquis fue. 
rit, quimaris vias primus aperuit, hujus enim fcili. 
cet ad exemplum navem. fabricatus , vela rudentibus. 
expanfit obverfa v^itis.^ aavemque ia puppi guber-^ 
jaaculo rexit. 

3^0« Ceti , immania pelagi monftra , terribiles afpe» 
&n , robore indefeflb pollent , & continua rabie furunt, 
f lurimi in alto. maris immenfi degunt, pauci tantunv 
ad litora accedunt, quorum fcilicet pondus litus^ ferre 
valet. Ex his funt terrificus leo, torvaque zygaena^ 
Sacdatefqiie peraplcioik^ & ixx^etuoft phyfaUQpiijK/e^ DE PISCATIONE LIB. I. 2^9 

teres) thynnorum nigrorum genus validum , prcftis 
cruenta , lamna crudelis infeufto ridu , maltha a tu 
gore 5 quem infert , dida , capri difficiles , & infeftum 
pondushysenae, canefque impudentes & rapaces. Ho-. 
rum' triplcx genus cft j feri quidam inter cete robu» 
ftiilimanumerantur&inpelago verlanturi exreliquis. 
duobus generibus , qux cum majoribus & validiori- 
b«s pifcibus in coeno profundo degutit, alterum ani-^ 
gro aculeo centrinx, alterum communi nomine galet 
(muftelt^ appellantur; hoc vero plura alia divcrfe gc- 
nera compledlitur , fcjrmnum(^a/K/«»i) fqilicet, leias> 
(Uves) y acanthias (^/>ioybx) , fquatinam, vulpem,, 
poccilos (yarios). Hi omnes & vidu (alias fortniai) & 
moribus inter fe conveniunt, unaque pafcuntur. 

jg'?. Delphini fitora laxofa amant, & mare pro* 
fiindum habitant, ut mare nufquam fine delphihis fit. 
Praecipue enim eosNeptunus diligit, eo quod Amphi- 
triten Nereifiliam, caeruleis oculis pulcram , aliquan- 
do connubium ejus fugientem , & in aedibus Oceani 
latitantem ipfi prodiderunt. Unde Neptunus raptam 
virginem conjugem fuam & maris reginam fecit,nun- 
ciis vero delphinis fummumin aquatiiium genera ho«^ 
norem decrevit.. 

394. Sunt inter cete , quae mari reiicflo etiam in 
terram egrediuntur. Anguillae vero & fcutata teftudo 
diu in litore & agris mari vicinis morantur , etiam ca- 
ftorides perniciofae , quw triftem ia litoribus infau- 
ftumque edunt fonitum , & gravifiime rugiunt v haruni 
vocem qnicunque audiverit , ei vicina mors proten- 
ditur. Dicitur etiam phalaeua ( b^ana ) in terram 
«gredi,&in fole apricari. Phocaefemper quidem no<flu: 
mare dcferunc, fedetiam interdiu ad faxa aut in are. 
nis recumbunt & extra mare £bmno perfruuntur.. 
Proh ! Jupiter , jFons & ortgo rerum , feu tu fupremi 
aetheris domum, five ubiquc locorum habitas, fcire 
cium homini nefas , quam amico aethercm fulgidum». 
aerem«r aquam- liquidani» & terxam, commuuem aniii- 370 CV P P. I A N I 

maliumqiie parentcm , feparata a fe elementa conju- 
gio , quamque firmo concordiac vinculo oninia inter fe 
inviccm coUigafti , adeo ut nufquam aether abfque aere, 
necaerabfquc aqua, aut aqua absque terra Ct, fed 
fingula invicem mifta fecum communicent. Hinc 
igitur mutu9C amicitiac quafi obfidcs ambigy» ani- 
mantia vitae fibi dant , quorum quaedam ex mari in 
terram afcendunt, alia in aere volantia mareadeunt, 
ut levcs lari , gcmcbundumque halcyonum & validae 

.. rapacisque aquilae genus , & quaecunque alia in mari 
praedantur. Porro ex mari in aerem fe efferunt loli- 
gines, accipitrcs & marina hirundo , & alii quidam, 
fi forte pifcem vilidiorem propc extimefcunt , e mari 
fubniiunt & per aerem volitant. Loligines quidem 
pinnis fuis longiflSmo & fublimi tracflu gregatim more 
avium efferunturj hirundines vero humilius volant ; ac- 
cipitrcs deniquc paulo fupra fummam aquam maris toi- 

. luntur, ut diiHcile fit ad judicandum natentne au volenu 

4;g. Fifcium quidam una quafi in civitate aliqua, ^ 
alii coetibus *a fe feparati vivunt Sunt qui coa« 
ferti vagantur, fimilitcr atque greges pecorum, vel 
ordines militum turmatim euiitium, hique gregales 
appellantur. Alii fecundum ordines , ahi manipulis 
fimilcs» aut velutidecuritatiproficifcuntur, alii bini, 
alius denique folitariusvagatur, nonniiiU in cavemis 
fc tenent, ibique vitam agitant. 

445. Hicme , cum mare maxima undatum vento- 
rumque tempcftate furit , pifces gratum aiias ae- 
quor exhorrent. Itaque ex ipfis funt , qui arenas 
pinnis aggerant, atque ita timidae lateants alii in- 
tra faxorum anguftias rcconduntur conferti , alii in 
pelagi cavernis abftrufi , iram maris frigorisquc dolores 
Yitant. neque cnim maris fundum ita ventorum pro» 
ccllarumque vis ciet & cxafpcrat^ At ubipurpureum 
floridumque Vcr ex terra renidct , vcntorumque vi 
remifla pacatummare blandis provolvitur undis» tum 
pifces undique conferti prope terram accedunt. Ac DE PISCATIONE LIB. I. 271 

veluti urbs opulenta diisque cara, quam diu aerea 
hoftium vis circumfurebat , ubi tandem bello libera 
peiniciofam Martis proceliam efFugit , gaudio epulis* 
que & tripudiis indulget , & duici perfruitur pacc ; 
fiG illi , ubi tandem hiemis labores & maris iram ef- 
fugerunt , fupcr mari laeti & veluti tripudianteS cx- 
fultant. Vere enim libidiuis ardore flagrant & ftimu- 
lis amoris incitantur quaecunque in tcrra , mari & 
aerc degunt beftiac. 

477. Vere plurimi pifces ova pariunt. FeminaB 
quidem partus gravatx doloribus , ventrcin aronis 
atterunt , ut ova , quse nexa & conferta in utero haeJ 
rent , facilius difcedant. Ita tandem anguftiis partus 
cruciatae fvtetum edunt. Adeo etiam natantium generi 
molefti funt partus dolores , quos feminse intcr ho- 
mines tantum exhorrefcunt ! Mares vero alii quidem 
gulofi littoraaccedunt , ut pifcibus pernicienl ftruant, 
(ova devorantesi) alii antecedunt, feminae autcm lil 
bidinis ardore flagrantes magno cum impetu fe- 
quuntur ; tumque illi ventrem invicem inter fe atte- 
rcntes femen deftillant , quod feminae avido invaden- 
tes ore deglutiunt, atquc ita concipiunt foetum. Haec 
plurimorum ferepifcium connubiis lex cftj nonnuUi 
autem fejundi cum feminis in thalamo vivunt. Nec 
enim caret genus hoc amoris violentia , rivalitatisquc 
ftimulis & quaecunquc alia fervidus amor parit, cum 
graviter hominum animos inceffit. Saepe etiam ad- 
vcrfis viribus propter eoncubitum inter fe pugnant, 
veluti proci', qui ob puellam aliquam forma & divi- 
tiis invicem contcndunt. Haec quidem pifcibus non 
adfunt , fed corporum viribus & dentibus acutis con- 
fifi, inpraclium nuptialc dcfcendunt, unaque cum vi- 
doria conjugem auferunt. Quidam plures habent 
conjuges , ut fargus , & fulva mcrula , alii una con- 
tcnti vivunt, ut canthari (fcarabai) & fctnaei. 

I 5*13. Peculi£(ris quaedam & a communi pifciufa 
more.divcrj& coitus ratio in anguillis , teftudinibus,. «74 © p p r A N I 

jtixtexet Bolporum Thracium intrant , Bebryciumque 
mare & oftia Ponti angufta tranfmittunt. Ut vero, 
cum.fublimis gruum exercitus, ab £thiopibus Nilique 
fluentis, Atlantis gelido & riivofo jugo, Pygmaeorum- 
que imbelli relido populo , rcvertitur , longo & con- 
tinuo agmine totum obnubit coeluni ^ ita tum infiniti 
numero pifces undique Euxinum in Pontum properant, 
totumque msure: crebris pinnanmi puldbus inhorrefcit, 
dum ad metam itineris longi pervcnprint. Autumni 
vero tempeftate affeifta , reditum parant , quoniam 
finus ille „ utpote non adeo profundus, omnium ma- 
zime procellis. & tempeftatibus vexatur. Igitur metu 
Ama2onio a mari cum. prole fua fugiunt , & fuum 
<|uifque ad domicilium. & paCbua fua ia pelagus re- 
vertuntur;. 

^; g*. O mne genus ptfcium ,. qui molles diciintur , 
& qui fanguine & oflibus carent ,, porro ii , qui cre- 
bris integuntur fquamis aut cortice operiuntur , omnes 
fimiliter ova. pariunt.. Canum vero voracium , aquilae, 
&: quicunque cartilag^nei dicuntur ,. delphinorum , 
phocarumque magnocularum' proles ftatim a primo 
ortu parentibus fimilis exiftit. Vivipari autem quicmv 
que mare habitant, amant: & tuentur fobolem.. 

^48.. Delphinis: nihil excellentius: effi. Hi fcilicet 
homines erant,. unaque cumi hominibushabitabant, 
antequam Bacchi voluntate* in pifces transformati ma^ 
re fubierunt y inde. etiamnum» prudentiam animi mo- 
rcfque hominum confcrvant., Binos. pariunt catulos, 
qui, ubinatifunt,. ftatim^ circa. parentem lafciviunt,. 
& in os matris intrant,, ibique morantur. lila: vero 
Isetata facile patitur ,. & cum gauxlioi circa^ liberos ver- 
fitur.Singulo mamillhm,praebetlactandamv habet enim 
&mam^Uas fimiles;muliebribus,atquejin\iis: ladis co- 
pianv naturae; beneficio acceptam.. Jam robuftioribus 
&dis macer ad venationem» pifcium praeit „ nec prius^ 
quam adultos deferit ,, fed ufque comcs & cuftios eos^ 
&qjiiitur.. MirunL & jucundium; vifu ,, cunt mari tranw DE PISC4TI0NE L I B, 1. 27f 

quillo greges dclphinorum procedunt; minores in 
prima acie funt , & quafi tripudiantes ezfultant ^ quos 
parcntcs cuftodes, ut paftor teneros vere agnos„ aut 
pueros a fchola redeuntes pxdagogi feneda vencrabi- 
les, morumque infpedlores, a tergo profequuntur^ 
ne in periculum aliquod incurranx. 

68^. Nihilofecius cttam phoca lobolem curat , cum 
in terram egrcfla pepereriti habet enim & mammas 
& ladis copiaifi. Duodedm dies matcr cum catulis in 
terra degit , decimo terlio die 'Complexa in mare de- 
ferc & immergit , eofque tanquam lAater filium ia 
alieno &peregrinofolo enixa, in patriam propriafquc 
fedes deducit« ifili fingula a matre monftrata perliN 
ftrant. 

702. Proh Diil quam non homines lolum, fed 
aves etiam, immanefque ferae, & crudivori pifccs 
prolem & liberos amant, quibiis nihil carius habent, 
& malunt mala omnia ipfamquc pro iis mortem fubire ! 
Sxpe venatores leaenam viderunt pro catulis fuis pu- 
gnantcm , quae imperterrita faxorum telorumquc ja^ 
dlus manet, mortemque obire, quam liberos cubili 
dereptos in venatorum poteftate videre mavult. Pa- 
ftor etiam , ubi forte ad cubile reccns cnixae canis ac- 
cefferit, timidus recedit , iramque matrisevitat, quK 
tum nec ipfum dominum revcretur , nec alium quem*- 
piam appropinquare patitur. Vaccx non alitc^ fere ac 
mulieres abftradtis vitulis gemunt & Cjulantur,ipfo& 
que ctiam interdum paftores dolore alficiunt. Oflifra* 
ga miferabiliter amiffos pullos mane lugct, pcrinde 
ut iufcinia & hirundo , quarum nidos aut homo cru* 
deiis aut ferpens fortc deprsedatus fuerit, 

733« Ut delphini, ita etiam alii pifccs prolem lu- 
am curant & tuentur. Mirum hoc dc canc marina nar- 
rant. Simul ac pcpcrit , catulos fuos una fccum na* 
tantcs habetj hi fi quid fortc periculi timcant, pcr 
gcnitaiia in ventrem matris rccipiuntur» atquc indcj^ 
ubi timor abierit , rurfus prodeunt. M m a 27^ O P P I A N I 

742. Eodem fere modo fquatina catulos fuos pro- 
tegit} verum non in ventrem eos recipit, ut canes, 
fed in hiatus feu fciifuras , quas fub pinnis in utroque 
latere reliquorum pifcium ori fimiles habet , foetus 
luetuentes occultat. Alii prolem timentem in os reci- 
piunt, quemadmodum glaucus (^a/^u/), qui ovipa- 
rorum pifcium omnium maximc foetus fuos diligit. 
Hic feminae adidet , donec foetus ovo eruperit s tum 
eos ubique a latere comitatur , & fi forte majorem 
timcntes pifqem viderit , ore aperto admittit : deinde 
timore pr^terito, ex faucibus revomit. 

iS^' ThynnO' femina nulium facile impiorem repe* 
fias pifcem. Ipfa enim ova fua, quotquot aflecuta fue. 
rit , avide devorat impia , foetumque (uum fugae ad- 
huc nefcium ita crudeUter interficit !. 

7^2. Oftrea n^que coitu neque parente procrean- 
tur 5 ac nimirum omnia ex coeno nafeunmr. iiloruni 
enim neque femina neque mas diftindus eft» fed ejuf^ 
dem naturae funt, atque adeo inter fe fimilia, ut non 
marem a femina internofcere pofiis. Ita & apuse, im- 
bellc genus, fponte fine coitu nafcuntur. Cum enim 
mare largis profufis imbribus tumidum fpumat, ills: 
obfcura origine prognatae fubito exiftunt plurimae & 
albae, quam ob rem aphritides (^/^2011^^) dicun<» 
tur. Aliw ex limo proveniuntj, cum enim coRnum ex 
ventorun^ procellis marifque fludibus congeltum con- 
creverit, valde & limofum & atrum efficitur , deinde 
tranquiilitatfr redeunte y ex {brdibus arenifque putre^ 
fadis infinitae tapquam iumbrici prorepunt. NihiL 
lioG genere infirmius , quod reliqui pifces lubenter 
dcvorant. Cibo non indig^nt, fed fiifficiteis,. ut mu- 
tuo fe lambant» Cum per mare fe diffundunt, utin 
faxis^ umbrofis aut cavernis.latebras quaerknt,. tam den- 
fis agminibus natant, ut totum, qua natant» mare 
albicet, nonaliter quamarea niyeconfperfa» adea ut 
AulUua terxae veftigiumia ea. compareat^ DE PISCATIONE LIB^II. 277 

O P P I A N I 

DE PISCATIONj: LIB.IL 

Atque ita quidem greges pifcium vagfintuT , talibuC. 
que junguntur connubiis; quae ^idemDeorum' 
aliquis homini fignlficafle videtur. Quid enim abfque 
eorum ope poflumus , qui ne pcdem quidem tollere 
oculqsve aperire fine iis valeamu«? Hi fcilicet omnia 
regunt& gubernant, ctiam cumprocul: fiint, adftan- 
tes , iifque refragari aut veluti ferocem equum freno' 
reludari nullo modo licet. Igitur deorum voluntati, 
quicunque fepit, obfequitur, pfiufquam diro flagclla. 
invitus compellatur. Hi genus humanum univerfes 
artes docuerunt, omncmque anirais noftris folcrtiamj 
indideruntj fed alius alirpraefidet operi, undeetiant 
finguli nomen & honorem fbrtiti funt. Prima Ceres 
boves aratro jungere > terram arare , frugefque metere 
docuitj navesfabricari,domumque aed^care, veftet 
que de lana texere a Pallade didicimus} Marti gladios 
3ereafquc tunicas & galeas & haftas , quaeque alia funt 
belli inftrumcnta,debemus icarmintbasApoIlo&Mufie^ 
eoncionibus (e/o3«f ;///<e) & certaminibusinventorMerw 
curius prseeft. fabrili arti Vulcanus pnefidet. Deoxum 
fgitur aliquis etiam naturam numerumque pifcium & 
pifcatatorias artes hominibus monftravit , ille videli- 
cet, qui terrx cavo conjundis fluviis repleto, ama* 
rumniare effudit, atque undique litorum fiiperciliis? 
cindum continuit, five eum N^ptunum, feu tu Ne^ 
reum, aut Phorcyn, aut alium quempiam deorum ma» 
rinorum appellare mavis. At tibr, rexbeate , illuftrii 
4|ue filio , omnes caelicolac Dii , quique terram* & 
mare^ habitant> pcopitiifint> carminibusque noftris 
&veant^ »78 O P P I A N I 

43. Pifcibus nuUa juftitiae aut amicitix reverentin 
eft, orancsquefibi invicem infcfti robuftiores quique 
imbecilliores aggrediuntur & devorant. Alii dentibus 
corporisque robore confidunt ; alii venenum in ore 
•gerunt ; alii fpinarum diris idibus , nonnuUi denique 
aculei venenati vi hoftem ulcifcuntur. Quibus vero 
deus arma haec denegavit, his folcrtiam animi frau- 
desque indidit, quibus majores etiam robuftioresque 
&pe vincunt pifces, veluti torpedo , cui pro robore 
venenum a natura datum eft. MoUis enim & infirma 
reliquo corpore , & tarditate gravis, tamlente proce. 
dit, ut non natare, fed ferpere videatur ; verum in 
fubfidium imbeciliitatis duos in lateribus radios 
CveltU alas radiis confexfas) habet, qui contadi fta. 
tim omnes membrorum vires exftinguunt , (angui- 
nemque in venis cogunt , ita ut membra omhia lento 
Sorpore rigeant , nec ampiius moveri queant. Bene- 
£cium fuum non ignorat^ eoque contra pifces utitur. 
Supina torpedo fefe in arenam abjicit, &humiftrata 
jacet immobilis tanquam mortua : ac fi quis ex pifci- 
busadeam appropinquat, hic primum tanquam vin- 
culis conftri&us tenetur, & tanquam ardiffimo fomno 
opprimitun Poft vero hse, quamvis non ievis. fit, 
tamen ceieriter ex l^ebris erumpens , pifcem mor- 
tuo fimilem edit ; & faepe ita in natantes mediis in 
fludibuspiicesincurrens,eorum celeritatem tardat, & 
quamvis properantes fuis vincuiis aftringit. ii debilitati 
^ obftupefadi , fugere oblivifcuntur ; illa vera tor- 
pentes nihilque reCufantes exedit & confumit. Non 
aiiter quifpiam vanis fomniorum iudibriis perterritus, 
animo quidem fugam cogitat» verum pedes gravi 
veluti vinculo iigatos fruftra movet. 

^6. Non minor ranae (pifcatrici) foiertia ad dU 
bum guiae comparandum. Piger & moiiis eft pifcis, 
foediifimus afpedu. os iate didudlum habet. Hic igi« 
tur in locis caenofis abditus, caruncuiam parvaffl, 
tenuem, atbam tetrique odoris, quae inferne ex ore 
crumpit, protenlam firequenter motat » adquamcum DE PISCATIONE LIB. If. 279 

pifciculi tanquam ad efcam adnatant, tum ille fenfim' 
carunculam (appendicem cameam) vibrantem m o% 
fubducit , donec pifces appropinquante» , nihilque 
opinantes, comprehenderit, Non aliter auceps, cum) 
\ alitibus infidias ftruit , triticum cum intus tum 
' ante domus dolofae fores repagulo fuffultas fpargit v 
ilte cibum appetentes ingrediuntur , & perniciofisi 
potiuntur epulis , dum nuUibi reditus patet. Simi- 
lem etiam avibus dolum ftruit vulpes. Supina i» 
terra jacet, membris omnibus porredis , oculisque " 
occlufis atque ore contento, utgravi fepultam fomno 
aut vere mortuam diceres. Aves tum ea confpeda 
confertse advolant, jacentisque pilos unguibus velli- 
cant , veluti mortuae illuderentj illa vero, ubi ad 
os acceflcrint, proximam quamque avium maximo' 
hiatu excipit, pnedaque potitur*. 

I20. Callide etiamfepia praedamvenatur. excapitc^ 
cnim enatis ramis praelongis & tenuibus, velutil 
cirrhis, pifces tanquam lineis capit, dum prona fe; 
in arena fub tefta condit. lisdem in flucftibus & tem*. 
peftatibus ad faxa adhaeret ,. quemBdmodunli navis> 
,rudentibus ad littorales fcopulo& aiiigata.. 

lag. Squillae (^gibha^ exigtiae & imBeciHae fortiflR*- 
mum hoftem doio perimunt ,, lupum voracitate fuai 
infignem , qui eas in cibum appetit. Devoratae abeo,> 
cum. nequc refiftere ei ,, neque effugere poflint, ini 
ore Tupi celeri frequentique- motui circumaguntur , & 
cornuacuto,. quod e fummo ipferum capite prominet,, 
medium huftis palatura configunt & vulnerant.. lUe- 
quidem in praefcntia cibi cupidus^ negligit , poftea» 
vero ferpente: &. depafcente vulnere „ prae. cruciatui 
emoritur.. 

1:4:1.. Eftbospifcisvorax,, incotecoeni, liatiflikus: 
onmium;. fxpe enim ad undecim vel duodecim- cubii- 
tos; latitudine accedit , fed viribus plane? imbellis ,> 
&: corpore. molliv dendjbus; obXburisj,,, exig]ais,, inEr^ ^ f ^O O P P I A N I 

mis. Non vi, fed dolo foletti/fimos ctiam pifeatores 
capit ; inprimis enim in cibo humanam carncm appetit. 
Itaque li quem forte pifcatorem in fundum maris 
dcfcendentem viderit, adnans in altum fe tollit, & 
incurvatus defupA fe injicit, ac fuo pondere depri- 
imt, & toto corpore gravis illi , operculi aut tedi 
tnftar^ fuperimminens, & membris omnibus fuis ceu 
vinculis impediens , emergere hominem & refpirare 
prohibet Quamobrem homo fpirandi facultate ere- 
ptsi » extinguitur. bos prseda fruitiu:. Similiter fere 
iibi mus decipulam a pucro ftrudlam cibo allcdus in- 
traverit, mox cavum defuper operculum increpat, 
captoque exitum occiudic» lUunpuer, prseda gavifus, 
raptum occiderit* 

J67. Cancrimirabitur folertiam, quicunqne per- 
Ipexerit, qua machinatione in muicofis cavernis 
oftrea ^piat. Oftreum cum fuas conchas coeni 
&'aquae defidcrio ad faxa pat^factt, is fuis brachiis 
fublatuTilJ a littore calcuhim in concharum hiatum 
injicit, quointerpofito, oftreum tcftas claudere non 
potcft» atque a cancro exeditur & coit£citur. 

itT. Idem faciunt ftellse marinac reptiles» utoftrea 
capiant; fedhaenonIapidem,fed afpcrumcrus mediis 
conchis immittunt, claudique prohibcnt , ut earum 
carne expleantur. 

Igtf. Pifcis eft quidam, pinna di<5his, qui teftamin 
(iando maris habitat imbecillus , fine mente , iine 
aftu; fed hofpitem cancrum excipit , a quo nutritur 
& aiftoditur, undc pinnophyhix vocatur. Quumigi- 
tur pifcis teftam fubit, pinna nihil advcrtens acancro 
vellicatur morfu , & ftatim prse dolore teftas concre- 
pat, prsedamque intus incluiam cum focio partitur. 
Adeo etiam inter pifoes fiint , qui omm mentis ibler- 
tia deftituuntur, aliique verfuti, |)ariter ut humano 
in genere -, neque enim omnibus dextrum eft ingeniunu DE PlfiCATIONE £ I B* II. :28l 

- T99. Pifcis eft quidam hemerocoetes di^fhis^ qui 
teliquum genus ftultitia & fegmtie fuperat. Hic bau- 
lis fupra caput fitis reda caelum intueturj (unJe 
ttiant uramfcopm diSus) os fithilitcir int^r piedios 
oculos habet. Toto die proftratus in arejia dormU-^ 
tko&u vcro expergefadus circumerrat, unde etiain 
▼efpcrtilio dicitur. Infaturabilem labiem nunquam 
explerc poteft; quin adco vorax eft, ut ciborumco- 
pia nimis diftento ventre difnunpatur , Sc fupinus 
procidat, dum aiiusfupcrvenien&pifcis humiftratumt 
ciboque onuftum occidat. Eum autem eSk infatiabiU 
voracitate hoc ipfum declarat : nam fi edendumdbum 
huic capto objcceris vel porrexeris , fuam fatietateih 
tam diu fuperare conatur , dum cibus exaggeratus aii 
ipfum os tedundet. Difcant hinc mortales , qui ftuU 
t^m voracitatem gulamquc finis fcquatur ! Quare 
unusquisqae excmplo hcmcrotcoetse trifti admonitu^ 
ab inertia animum manusque abftineat , nec ventri 
obtcmpcret, quod niulti hominum faciunt, ne.fimili 
exitu pereat. . 

2^5. Miractiamafperi.echini{biertiafunt. Quotiet 
enim procellas tempeftatenique prsefagiunt , fpinis 
fuis lapidem ad geftandum facilem tollunt, & quafi 
iaburra dorfum aggravant» ut nc fluduum incurfu tn 
litus cjiciantur. 

232. Polyporum aftutiam nemo fedle ignorat Hl 
cnim fexis, qusecunque acetabulis fuis complexi fiic- 
rint,-iimilem colorem referunt, quo & pifcatores & 
niajores pifces, qui illis infidiantur, facUc faliunt, 
At ubi minor & debilior pifds^ fippropinquaverit , 
polypus relumto naturali colote, pifds iterum apparet, 
doloque pr^dam capit. Hieme nunquam cubilibus 
fuis prodire dicuntur , fed ibi procellarum metu la- 
tentes pedes fuos non alitcr quam alienas carnes 
abfumunt; hi vero poft Neptuni quodam benefido 
renafcuntur. Idem etiamtorvi, montani urfi faciunt. 
Dum emm hicmis mcta in fpelunca abditi latent^ 

Nn - ; 282 O P P I A N I 

pcdesfuos ia cibi quandam fpeciec» fambuntv &de^ 
mum vere redeunte ex latehra progrediuutur» 

25:3. Odio immicitiarum C2q>ttati inter ie diilident 

SRuraensr, polypus & tocufta^ &muttia csede fe iiiter- 

ficiunt & devorant. Cum murxna e &xo ad inqui- 

rendum cibum prodiens potypum oon^xit y extre- 

snum litus^ perreptantem : ftatim gaudia eiata Jucun- 

dani appetit pr»Iam. Is fentiens^ fe in proximum di- 

fcrtmen addudum ^ fuga (ibi confutere coaiatuc. at 

liullo modo reptando natantem & irruentenn effugcre 

poteftmurBenam. Itaque mordicus eum premeiis , in- 

Titum pugnare cogit. Hic vero coadus magnum & 

diiHcite inire certamenv primum vario & multiplici 

gyro brachia huc illuc verfet^ & horuni jadtatione 

ipfam a Te depellere conatur i ateninai nuUa arte eva- 

dere poteft. facileenim murxna tubricitate cotrporis ex 

vincnlis polypi velut aqua elabitur. I& vero- modo 

dorfum illius» modo coilumy modo caucbm circum- 

pledtitur , modo in os ejufdem incurrit. Ac nimirum 

quemadmodum in ludlatione hominesv cum diu viret 

liias experti funt inter fe ,. tandem defeifi manibus 

Cemere orrant & quafi; fiuduant r (ic polypus aceta* 

Imlis nulto ordine & fruftra jadatis- tandem defatiga* 

:.tur : mur»na vera tafllun acutis dentiibus difcerpit ac 

lacerat,. & partim mandit,. partim femtcomefta & 

palpitantiahucillucdiftrahit membra.. Vetuti cervus, 

:«eft|g^ feirpefiti? ^gaciter indagato,, prope tatibuluni 

Wt^ij^r at^^mque continuo devorat, dum ille 

« genua^ cotlttmqwe & pcftus hoftisr variis iniplicat gy- 

.ia«»; memlMrftver0ipartimfemiconi»fifahumi fufajacent,. 

, fartim dentibtts- cervi difcerpuntur. ita pofjrpus varie 

ff ovet & implicat Brachia (ua,, (ed fruftra Nec prodeft 

I^Iypp h«ref e faxis V eoromque , utlateat^ imitari 

-^oknm*^. novitQnimhuncajusdolummuracna.. Tum 

. «r 0iifefucrit ne&jidf^ pereutiti^ morte^ cum ipfe 

< 4i»df9ii io petrai timi^ufr bter, iUa yesro^iroipe aftans: 

&bfidQOti veiiMT iiridei,. & fii^ eum afiaxi videturr 

, Q|ii4trepi4is,, dotoi^'^ qwm ne cog^tas; decipeiQ? 

fiatim exf eriajE» il fbrte ikxom hoc iutuft receptum DE PISCATIONE UB. II. »81 

tc occultct: Continuo deifribus polypum itiTadit^^ 
& faxo vi abftrai^in devorat : ille vero pertinaciter 
ufque faxo inhaeret, dum fo)a acetabula infixa relin*. 
quantur. Non aliter cum urbe aliqua bello capta 
liberi matrcique in captivitatem trahuatur, puerum 
miles matris coilo amplexuque hwreiit^ vi aveUit $ 
illa vere ejulans fimul abdilci , quam carum pij;nus 
complexu fuo dimittere , mavult. 

321. Jam rurfus magna fiduda locufta mvraenam 
ad pugnam veluti propugnatorinacie lacellit, exten- 
fis tanquam irritans juxta petram , cujus incola efl 
murxna, geminis cornibus. Harc ira exaeftuans, collo 
iiiflexo ad certamcn ruic at €tfi undique locuftam 
dentibus vexat, tamen ipfam duro tegumento cir-* 
cummunitam parum Ixdit , & fruftra ideo dentes de« 
figit, qnod tanquam a iilice repulfi & retuH hebefcunt 
& debiiitantur. Mursena interim magis mi^isque 
animo incitatur , dum fuum collum iongis iocuftas 
brachiis ftringi & veluti ferreo forcipe tenere fentit» 
nihilque remitti , quantumlibet violenter fefe in fugam 
impellere conetur , & fummo doloris fenfu affeda» 
quoquoverfum corpus fuum intorqueat. Cum enim 
acuieatum locuibe dorfum temere invadit & circuntK 
pledlitur, interea aculeis transfigitur» tandemque 
multisvulneribus accepiis,fua imprudentia conficitur. 
Sic gladiator congregato in circo populo pantheram 
fcuticae fonitu efferatam projedo gladio obliqatoque 
corpore excipitj illa veroconlpedo telofurens irruit» 
riduque ingenti conjedum veluti devorat jfa:rum« 
Simiiiter fere anguiscum erinaceip, oum forte ia (ilva 
fibi occurreruHt, depugott> nkm etiam hi mutuo iu» 
vicem odio flagrant. liTe iquide»! coafpcdo hofte ia 
orbem fe convolvit, fpinarumqiie obice fe defendit» 
ferpei» •coatitiuo veuenatis «um lavadit dcntibus^ Sc 
undique morfu glol)ofum vexat corpus, fed fruftra: 
ille emm p^rum duritie «b ^mm vigiaere tutus» 
cr foris volumin&bu^ iK^rtidjum corpue famdiu rotat^ 
dum CGtpcmbtm £gims Confijicaim vulncr^ Tum hsQ 

Nn Z 284 O F F I A N I 

toto corporis tradhi erinaceum compiexiis , quafi vin- 
culis illigiitum tcnct, & undique morfu impetit, ne- 
que impctum remittit, licet }am tc^s diris aculeis 
iiifixus veluti clavis hsereat , donec exfpiraverit» 
Sxpe etiam feram corporis preflu fimul interficit^ 
interdum vero erinaceus vinculis elabitur, mortui 
ferpentis membra fpinis adhuc infixa gerens. 

389« J^ni vero locuftam duris aculeis armatam & 
Telocem, tardus polypus & imbecillidr expugnat. 
Hic enim , cum eam tn faxea aliqua caverna moran- 
tem deprchenderit, in ejus dorfum latenter invadit, 
& vincula circumjicit^ & fortibus acetabuHs fauces 
intercludit, ne fpirare poffit^ nam etiatn prfces re« 
^irationis ufum habent. Locufta vera iliius circum- 
plicatione ad moriendum vicina , nunc quieicit, nunc 
movetur, nunc ad faxa aliiditur. is vero non inter» 
mittit tamdiu oppugnare, quoad exederit & confece- 
rit: nec aliter carnes fugendo «x ejus tefta exhaurit, 
quam infans aliquis ex uberibus nutricis lac trahit. 
Sic fere impius latro , nefandum animo condlium 
agitans, fub nodem in angiportu delitefcit , & fi 
quis forte a coena .ebrius , mollique carmine animum 
obledans, prseterereat, a tergo invadit, defpoliatunu 
que & fefiiim(^tuum humi proftratum reiiaquit» . 

422. Alii pifcium veneno os armatum habent, 
dirumque vulneri virusMnfundunt, ut fcolopendra 
marina, fimilis terreftri , quod ad corporis fpcciem, 
fed tadu nocentior. Venenatus enim e}us morfua 
pruritiim inducit , & rubicundum in cute colorem 
€xcitat, ficut papulam herba urtica inurit. Pifcato- 
ribus etiam fcolopeitdra infeftiflima eft. poftea enira 
quam hamum h%c contigerit , nuHus pifcis ad efcam 
acctdit, quod hujus tetra odoreprocut pellituc. 

' 434. Simile julides varia: (piStay venenum ore 
•continent , moleft» inprimis infeftaeque urinantibus 
& fpoagiarum pifcatoribuaw In hos emm ^. cum. ia DE PISCATIQNE L.IB. II. 2&^ 

fuhdum maris pergunt , denlis agminibuS' undique 
ingruunt a petris, & marfibus impetunt > fruftra illi 
raanibu$. pedibus infeftum examen abigere laborant» 
ne(iu& enim quicquam de impudentia remittunt , fed 
imperterritae inAant» veluti mufcarum settivi exer^ 
citus me^bres undique frejfuentes moleftant , nec 
prius difcedunt, quam moriantur , aut dulci homi^ 
num fanguine exlaturcntur. P0I7PU&& fepia non fine 
venenOy ied exiguo, mordent. 

4f 7. Aculeis diris inffirudi fimt gobius & feorpius, 
quorum hic in faxis , iile in arenis degit , deinde hi» 
rundines celeres , dracones & canes inde centrophort 
(acuUati} didi, (^ui omnes pungenda venenum im- 
mittunt: 

4<$2. Paftinacam & gTadium natura vatidifirmx) telo» 
armavit. Xiphias enim fupra maxillam eredlum & 
acutum glacfium gerit , ipfb ferro acutiorcm , cujusr 
horribilem mucronem haudquaquam durus lapis fcrre 
poteft. Paftinaca vero radium ( extremn ) in cauda 
cminchtem habet, & validum & venencno tetalem;^ 
Uterque , niff quem vivum aut nrortuum percuffe* 
rint, in ciba non attingunt. Extin<flo gtadio fimul' 
ctiam Gorrumpitur tetum , armaque una' cum* iplb^ 
domino exftinguuntur^ &deindeos manet inefficax». 
neque cum eo quidquam eflicipoteft. Radio paftina- 
cx nihil execrabilius , quippe cujus veneno mortife- 
r^eque vi Perfarum venenata tela- cedunt : qurmortua- 
etiam paftinaca vires fuas fervat, quas non foium ia 
animantes , fed etlam in iaxa , herbas arboresque , & 
quaecunque contigcrit, excrit. Si quis entm eum iii 
radicibus vegetK virentisque arboris defixerit , noa' 
mutto pofl: amittit folia , deindc tota exarefcit & conu 
tabefcit. Hunc fciticet Circe venefica filio Telegona 
haftiti pracfigendum dedit, ut eo tn lioftes uteretur. 
Is vero ami ad infutam capris foccundftm apputiffet^ 
& greges depracdaretur , infcius patrem fuum Viyfrem,, 
quera quaerebat, & ad quem greges itti pertinebant,, 
defcndendi eaufa accurrentem , uno idlu occidit,. agff t) p p I A N I 

^o5. Thyiini 8c gladii diram fcmper noxara fub 
canis cxortum, afilum fcilicet, pinnis infidentem ha- 
tent, qui eos tantis doloribus infeftat, atque ita 
divexat & furore concitat, ut in navcs interdum ex- 
filiant, atque etiam aliquando in litus , ipfam mor- 
tem crociatibus praeoptantes. Similis hoftis etiam bo- 
vesinfeftat, qui, cum aculei ejus vim in lateribus 
perfentifcunt , paftore pafcuisque & grege relidis, 
quafi furore perciti aufugiuntj nec aut fluvius aut 
prseruptum fexum , aut raare eorum impetum mora- 
tur, fed omnia loca erroribus & raugitibus implcnt. 

£x Paraphrnjle Oppiatii innominato apud Ck)NRAD. 

Gesnerum H. A. p. ^ss. Rei jides penes 

autorem fit. 

Giadius balaenam confpicatus ulquc adeo metu 
confternatur, utgladium fuum in terram , aut faxum, 
aut obvium alium quemcunque fundi locum impin- 
gat , & ita eapite infixo fe contineat. Balaena vero 
truncum, aut aliud quidpiam efle putans, negligens 
prxternatat. Sol« autcm maenides eum conficiunt, 
eo qaod peUem tenuiffimam habeat. nam cum vide^ 
rint eum , adpropinquant & exedunt. 

533. Delphinus in omnc pifcium genus dominatur^ 
xieque modo robore praeftat, fed & formae pulchritu- 
dine & celeritate excellit : nam tanquam fagicta nervo 
cxpulfa, fic ad natandum velox eft- Vifu oculorum 
acutiilimo valet , ita ut pifcem ctiam fub iapide vel 
in ar.enis latentcm pcrfpiciat. Similiter enim atque 
volucribusaquila, terrenis leo imperat , & ferpentibus 
cfraco, in pilcium natioae hic dominatur ; neque pifces 
ad eum appropinquarc) neque intucri audent , fed pro- 
cul cxaudito ejus flatu fugiunt. Is cum cibum inquiriu 
multos pifcium gr.^^ conturbat^earuudemjque lon-» 
gam &latam fugam ^^it, qui dumconferti inlatebris 
fe pccultant, optimum quemque diripit & pr^datiu:. 

153* Cum deiplaiiii^ tamen magnum & hoftilecer- DE piscatioS:e LIB. 11. 2S7 

tamen ineunt fbte amiae,. (TroSa JEliano t. s.y 
corporis magiiitudine thynnis inferioresj quibus etfii 
carnes infirmae & mollesy dentes frequemes. & acu-^ 
cutiflimi funtr iis maxime confidentes potentem pi;^ 
fcium regem tam plagdare contemnunt, utcumfolumB 
quempiam ab aliis fegregatum obfervaverint, undique 
tanquam figno dato , frequcnte& in eum invadant» 
Delphinus iuo robore nitens , primumhoftiumvim ne* 
gligit f & longe lateque infequens , partim earum» 
lacerat , partim exedit & conficit. Poffrema magna: 
earum multitudinc circiraifefTus dolet,, quod feununi) 
folum contra tantam multitudincm videat.. Itaque 
revocatis omnibus viribus,. fortiterfe defendere anni* 
titur. Hse contra dclphini membris cireumfufae , & 
pertinaciter inhaerentes, dentes defigmit, &partini 
illius. latera convellunt , partim roftrum & pinnas,, 
partim ventrem accrbis morfibus affligunt,. partim 
fummam caudam comptehendmit, partim dorfumi 
exedunt: tum aliac ex vertice, alix ex collo pendent* 
Is autem vario & multiplici dolore refertus, inftar 
turbinis mare concitat, & pcrmulto ftirore agitatus„ 
in omnes partes fefe verfat , & feltanti fimilis , nune^ 
tanquam procella flucftus fummos decurfat , nunc int 
profundum deferturj fkpe mari fublimis exfultans, 
effugcre conatur examen infeftum. Hx vcro nihil de 
violentia remittentes » magis magtsque in eum incum- 
bunt, & cum demergitur, eandem ipfe viam confi- 
ciunt r cum rurfus extra aquam cminet,. eacdem quo-. 
que tradlx una cum ipfo in fublime feruntur. Dixe- 
lis Neptunum novum aliquod monftrum ex dctphirfi» 
& amiis finxiife. adeo enim dentiumpcrtinacia colH- 
gantur, ut ex illius corpore nunquaim dentes tol* 
lant , nifi partem apprehenfam abftrahant. Cum au- 
tem abfcedente& aliquod fpatium ei dant refpirandi 
acertamine, tum videas rabiem ducis irati, tum> 
©ortifera amtis pemicies infertur.. Hsequidem itt fei- 
gam feimpeiruttt,. ille verofuImintfiiTiiliSr Ifesatri- 
ter infequitur, & difcerpit & hcerat,, fimidque elFu- 
& muita fanguiae mare pur£iuxe&it. ^^an aHter m S88 O P P I A M I 

« 

filvis thoes fcroces ccrvum aliquetn circutnven- 
tum lacerant , calcntemque fanguinem delingunt : 
ille vero doloribus faucius, & letalibus vulneribus 
j)lenus, per montium juga rapide fertur , nec tamen 
lioftes undique inftantes effugit , fed vivus , dircpta 
jclle, difcerpitur. Vcrum thoes nullam c^dis pocnm 
luunt, fed mortuo etiam infultant: atamiae moxdeU 
jphino audaciae pcenas dant. 

62%. Hoc etiam in delphino mirandum, quodubi 
rxnortemfuam prsefagit, in litus erumpit, ibique obit, 
.ut aut hominum aliquis reverentia Neptunii Famuli 
rduftus, jacentem arena rCon^cgat, aut ipfum mare 
injedis arenis cadav^r occultet, ne pifcium aliquis 
mortuum regem infpiciat , neve inimicus aliquis 
^nortuo infultet, (autfic jaccntem devoret.) Scilicet 
v& morientes yirtujs & cura honoris fequitur delphinos. 

642. Mugilesex oranibus pifcihus jnaxime juftos 
iiuiocentelsque audio. Soli enim nunquam alieni ge- 
neris pifcem Isedunt, ncque in univerfum carnibus 
^vefcuntur , fjfed alga .viridi& limo vivunt, &fuain- 
Ticem corpora lambunt. Hinc etiam ob iiuioccntiani 
Juam quodam inter pifoes reliquos honore digni ha- 
hentur , uec quisquam eorum fobolem , ut in reliquis 
fit , devofat. Adeo virtus & juftitia ubique & laudatur 
,& honoratur! Omnes vero reliqui pifces perpetuis 
infidiis fe invicem petunti quamohrcmnunquanifere 
dormiunt, fed vigiles femper hoftium occurfum ob- 
fcrvant , & infirmiQres occidunt. Scarum tamen 
(moUem) ex eo dormire conjicitur, quodnadunon 
capiatur, utpote in latibulo dormiens. 

664. Vef umtamen^ non adco mirura eft juftitiam 
a mari exulares neque enim adeo multum eft tempus» 
cum procul etiam ab humano gcnere abeffet, & triftia 
bella & feditiones mortales mutuis inimicitiis feracum 
inftar in {e invicem concitatos exagitarent, cum ur- 
J)cs domusquc hoftilibus ignibus conflagrarent, & 

iplk r)E piscKtroNfi ttB. ni. 289 

ipft Dcbrum tenipla caede hum»ia polluerentur^ ' 
donec Jupiter humanam miferatus gentem vobis, ' 
^neadae * orbem terrarum concrcditum commifit* 
Vcrum ctiamnum fub prioiibus Romanorum impera- 
toribus horrida belia Celtas , feroccsque Iberos & ' 
Libyam & Rhenum , Iftrumque atque Euphratem 
furoribus armabant. Sed quid ego nunc martia praelia 
commenioro ? video enim te, alma Juftitia, amice 
humano cum genere habitantem , a quo regio con- 
fcenfo foiio divinus pater cum illuftri ftirpe , dulce 
prsefidium meum 9 iraperium rcgunt. Hosmihi, Ju- 
piter pater cum reUquo caelttum. choro , per niultas 
annorum ferics (decades) incolumcs fervate, &, fi 
qna apud vos pietatis cura eft, longa fdicitate eorum 
imperium b^ate. ' 

G P P I A N I 

DE PISCATIONE LIB. III. ^ 

Nunc age variasque-fraudes, &certamina , & ieges 
marinae pifcationis^ exponamus ; tu vero , Impe* 
nitor, propitius carmini noftro iattende. tuo enim 
fob imperio latum voivitur mar«, tibi fervit Neptu- 
nium pecus , tuaque ex voiuntate omnia ubique fiunt. 
Equidem a Diis , qui in Cilicia Mercurii fub penetra- 
Ubus habitant , maifus adfum , ut fuavi carmine te 
obleiflem. At tu 9 Mercuri , patrie Deus , natorum 
Jovis prxflantifiime , rDeorum fotexifiime ^ ades 
mihi , & curfum, carminis confilio tuo rege ; ipfe 
. enim primus univerfe pifcationis artes infidiasi 
que reperifti, & Pani Corycio, filio tuo , tradidifti, 
Jovis illi fervatori &Typhonis interfedori. Ille enim 
terxibilem Typhonem dapibus pifcium circumventum^ 
ex profunda. obfciuraque voragine in litora maris eli<^ 
cuit , ubi eum Jupiter igneis fulminum idibus prse^ 

Oo %9^ O P P I A N I 

cipitem evertit, & largis flamtnarutn imbribus &xo^ 
rumque )kdibus afHidum conculcavit. .Inde etiam- 
numJitoris ora Typhaonia caede rubet* Tu igitur, 
Mercuri ingeniofe , quem pircatores inprimis vene- 
rantur, cum reliquis pifcatorum diis yocatus mihi 
adfis » dum carminis iter ingredior. 

^9* Primum pifcator fit corporis habitu robufto & 
agili, inter pinguedinem & maciem med a, utpiCces, 
quibus robur ingens , dum in finu adhuc maris ver- 
fantur, ineft, vidos extrahere valeat, petrasque fa« 
dli faltu fuperet » &, fi vigente opere ufus venerit, 
macis fludusfubeat, imumque fundum perveftiget, 
ibique labori intentus veluti in terra morari pofiit. 
Animo fit & prudenti & folerti i varia enim pifces 
comminifcuntur, ut capti dolo elabantur. Prxterea 
audaxfit oportet, &intrepidus, ventrique & fomno 
temperets acute videat, & facile cum frigora hiemis 
tum seftatis fervorem fcrat. Inprimis laboris amans fit i 
ita enimMercurio acceptus felicem habebit capturam. 

50. Optime per aeftatem pifcatio mane & vefperi, 
per hiemem vero fole exoriente inftituitur ; vere per 
totum diem capturam exercebis cum frudu : tunc ^ 
enim omne pifcium genus veneris cupiditate &partus 
doloribus ad litora tradum accedit. Ventum obfcrva- 
to benignum &ferenum, qui mare non nimis exalpe- 
ret^ timent emm ventorum violentiam pifces , nec 
audent tunc in iummum mare progredi. Cum vero 
clementior aura fpiraverit, omnes fimul contra ven« 
tos marifque fludlus natantes ad litora tendunt^ it» 
enim facilioreqp^ habent viam, nec eos a tergo ingm- 
ens ventus turbatos divexat. Igitur pifcator rete 
ventorum flatibusobtendat, itaquidem, ut humido 
fpirante auftro , borex, boreaflante, auftip, ingru* 
cnte euro, zephyro, deniqae {iirgente zephyro, euro 
obvius in fcapha pei^at ; fic enim innumeri pifciuoi 
ctccurrent greges» & felix obcinget capttfica. DE PISCJITIONE LIB. 111. 291 

7a. Qaatuor in iiniverfum pifcationis modi funt. 
Frimus hamis uitur. Ea igitur , quse hamo fit pifcatio, 
dupUx eft : aut enim calamo iive arundini annexa eft 
linea, ex pilis equinis fieri folita: aut manui aptatur 
tortus e lino funiculus, a quo vel piures dependent 
hami» velunus, catheter feilicet, ( major fine diibio^ 
^ majorem efcam continens , qui ad pifces cetaceos ca^ 
piendos fltmbo aggravatus in profundum demitti vim 
detur. ) Deinde retibus utuntur » quorum alia am- 
phibleftra ( jacula') ^ alia griphi , gangamaque 
(.ad ojrea capienda^ & hypochac , rotundse fage- 
nae ( verricula ) , caly mmata ( vela ) , pezae Cplaga ) , 
fphaerones, &panagri(obliqui) appellanturs pneterea 
multa alia retium genera e lino pleduntur. Naflarum 
ufus magno lucro exiguum pifcatoris laborem remu- 
neratur, eo enim dormientc prxdam ipfse capiunt. 
Quarto pifcatio conto vel tridente fit, cum ex terra, 
tum c navi. Horum vero iiiftrumentorum , qui talia 
fabricautur, & formam &meufuram tenent, 

92. Pifcium generi non folum contra fe invicem 
folertia mira eft, fed ipfos etiam pifcatores faepe dolo 
faliunt, & jam hamo capti vel reti inclufi, infidias 
^ludunt. 

98. Mugil quidem irretitus , non fe infidiis circum- 
^rentum effe ignorans , in fublime effertur , &nititur 
retia traafilire^ neque confiiii fui frudu fraudatun 
Saepe enim retium exgdiitatem & fuberes trajiciens • 
exmortifcro periculo cvadit. Quodfi primi faltus ab- 
crratione in rete rurfus delabitur , non poftea amplius 
tentat traEnfilite, fed anxius quiefcit, & piroftratus a 
praedone caedem.Gxpedlat. Non aliter aliquis diuturno 
morbo conAid);atus» ubi jam diem vitae ultimum ap« 
propinqjua^tem videt j initio qiiidem falutis.fpe yitae^ 
que amor^ lubenter medici voluntati obfequituri 
poftea vero, cum dira fati neceffitas fpem faiutis ab- 
fcidicrit, pmni vitae cura abjecaa, quietus «chauftum 
doloribus corpus nprti.permittit. 

Oo a 292 O P P I A N I 

ii2. Muraena, cutn fe reti inclufam fenfit, cir- 
cumquaque fe vertit , & fi fortc laxiorcm retis macu- 
]am repererit» lubrico corpore eludando^ velut an* 
guis , elabitur. 

121. Lupus pifcis pinnis arcnam arat', atque ita 
conditum in fovea , & veluti in ledo jacentem retc 
tranfit. Similiter etiam mormyrus , ubi fe reti cir- 
cumdatum fenfit, in arenam fe demergtt. Lupiis ubi 
hamo hxferit , furfum fcrtur , & fgepius caput vio- 
lenter in ipfam Uneam impelKt, donec, laxato vulne- 
re, hamus excidat. * 

132. Orcynus, cetaceus pifcis, cum hamo trans- 
fixus fuerit , linca pifcatoris manu violenter abrepta , 
in fundrum mark pergit , ibique capite acl folum alli- 
fo, & vulncre laxato, fcrrum exlpuit abjicitque. 

i3g, Pifces quidam magnt, vcluti boves, rajac, 
tardique afini, hamo (cathetere) capti , eo mprdicus 
apprehenfo fequi nolunt , & gravi corporis mole ad 
arenam adhserentes, tiahcntibus r-enituntur, ac ela- 
buntur interdum ab hamow , 

143. Celercs amiae (JEliano L c. 5. troSfa^^ Sc 
vulpes pifces, cum fe deglutiflc ferrum fenferint, fta- 
tim fucfura exilientes , hamum medium vel iplam li- 
«leam praeroduntj quamobrem pifcatores longiorem 
hamo cervicem (anfarn) addunt , ne dentibus lineam 
fecare poffint. 

i. 149. Torpedo cum hami vuln«rc dolet, Ifticam la- 
teribus (pinnis in latere utroque) ampleclitur , mox per 
lineam virgamque ftupor in pifcatoris manum immit- 
titur, ita ut &pe ei calamus prae torpore de manu 
exci^j;. ' >t. ^ ' A ' 

iftf. Sepia , cum le a pifcatoribus peti cognofcit, 
atramcnta, quod in tunica vel vefica.aUqtta > quat DE PISCATiONfe 'LIB, III. ^2^J 

graece papaveris nomtne appellatur, pice nigrius, re* 
eonditum habet, effufo, circum omnes maris vias 
obfaifat , atqu« ita vifum fallens , pifcatorum majo- 
rumque pifcium infidifts evailit. Loligines eodem doto 
utuntur , nifi quod atramantum m fubrubrum eft» 

i^iy. Quamvis vafri pifccs, t^men pilcatorum fo* 
lertia vincuntur. IUi quidem , qui iil aito maris dd^ 
gunt, fimpliciore quam reKqut funt ingenio, 5c 
faciliores captu^ quippequi cepis, nudoque adeo hS- 
mo inefcentur. Illi vero , qui prope litora verfiiittuf^, 
acutiori funt ingenio, fed & ipfi tamen dolis cifcunr* 
veniuntur. Parvi quidcmfquilli^, roligine, pfli^Iypo ,. 
cancellis, lumbricis adfaxa degcntibus, &quavis vel 
pifcium vcl falfa carne inefcantur. Majoribiis minoi- 
res fempcr efcam porrigas. Eft enim* pifcium geiius 
gulofifl^mum & voracitate cibi interitum fiium icce- 
• lerant. /Thynnus coracino, hipus fquilla pihgui, pvL 
grus channo capitur,' bbces de'ntice, iuli hippuris,, 
orphus mullo, cirrhis pcrca, aurata maenide decipii- 
tur ; muraena polypos in eibo amat: Cetaceorum pf* 
fcium callichthys thynno , prcyntis ^Mlo ,. anthias 
iupOy gladius hippuro, glaocus mtigffe , S;ficporf<i 
major femper minore alieni geheris pifce inefcatufi v 
Adeo nihil ventris cibiqne intettiperantia pcrniciofius ! 
Haec enim noh folum plurimos homfnum* recflo men^ 
tis. confilio dejedos in noxam* & probta conjecit,. feJ 
terrcftribus etiam ahimalibus , , avibufque & inprimis 
pifciuni univerfo generi exitio effi.. - -^ . - - ^ ' f 

ao^. Prihimh audf, qmi'rati6ne th patria mea-iu- 
pra Sarpedonis promontorium , quicunque Corytiumiv 
Mercurio i^cram , & infulam Eteufam , nayibus in- 
dytam, habitarit, anthias capiuntl Pifcatdr propi^ ' 
terranr obferyat petra^- cavembfiis ^/ quas incblere tx}^ 
leni anthiae: •& fn liavicula pl^ve<ftus maghiim Ii%niii. 
intei^ fe collifis {fee^itHml excit^Hso gaudeht anthias; 
itaque cmergenti aliciii, 'percds auir toracinos in aqiiam 
pfojieit^ ilkraptim epulttiis, fraudtilcnta pifcatoii 

Oo a 294 o p e 1 A N I 

ulterioris cibi fpe adulatur. Ac veluti cum artifei? 
openim &ma celeber, aut aliquis {apientia infignis 
vir, adhofpitis liberalem devertitur, hiceum bene- 
vole ^ donis epulifque exceptum colit» & uterque ad 
menfam mu(uis fe pocuUs invitaut. Ita pifcacor dulci 
prsed» fpe exhilaratur, pifcis vero novo laetatur cibo. 
Tum quotidie pifcator iiluc redit, & tanquam invi- 
t^atis convivis > qui femper plures apparent » cibum 
praebet. Manent illi eodem in loco , & navim veluti 
nutricem expedant : quam cum appellere fenferint , 
mo3^ omnes obviam laeti & ludentes adnant» fimiles 
hirundinum puUis, qui matri cibum aiferenti l'<cti 
nidoque fubfultantes obviam ftrident, ita ut tota ho- 
ipitis domus refonet» Tandem ica manfuefcunt, ut 
^ontredantis etiam manum , & porrigentis cibum 
non rcfugiant: & quocunque manum egerit, ceu (1- 
gno dato, illuc ftatim» tanquam pueri in gymnaiio 
^morigeri magiftro , ferecipiant, continentem verfus,. 
ante navim,retro. Sic cicuratis illis , tandem hamum 
injicit mari. primum vero dextra fignificat omnibu$ 
recedendum, aut lapi^em projicit, quem illi efcam 
eSe rati fequuntur. Uni alicuirelido hamym efcaob- 
teilhim fupra mare porrigit : quo niufer ilie vorato, 
moxambabus pifcatoris manibus rapitur, utreliquam 
turbam lateat. nam (i ceteri captum aut viderent, 
aut ftrepitum extrahendi audireut , nullis amplius 
efcis revocari poiTent, fed locum atque infidias fuge- 
rent exofi. Quamobrem pifcator validus & agilis dt 
oportet, aut etiam a fopio ;idjuvetur. 

z$i. Alii non efcis, autulia fimulatione, fedfuis 
freti viribus anthias adoriuntur. Hamum ex aere vet 
ferro faciunt, dupliciter alligatum valido funi. hamo 
lupum pifcem inferunt vivum,^ aut in os mortui iiu 
difutplumbum, quod delphinum vocant, cujus pon« 
^ere- caput ita inclinat & reclins^t ^c Q viveret;. Remi^ 

Santibus. ceteris vnus a puppi, pum jamftrepitu au« 
itpapparentanthix, h^mum in m^rp leniter circum* 
aAum injicit. Sequuntur illi c^rmtim ioavim & efcam DE PISCATIONE tlB. III. 29f 

ceu fugientem. pifcator vero obfervans anthi9e,quem 
prseftantiorem viderit, eam admovet» quicaptusvix 
magno labore & contentilllmo nifu retinetur, remi- 
gantibus interim ceteris. Pifcator quidem prono cor« 
pore vi reiudantis anthiae e puppi retrahitur , manus-r 
que faucia languinem dettiUat» & funls ftridet > iu« 
hilo minus tamen totts viribua obnititur, atque ita 
uterque diu inter ie decertant, veluti cum viri dua 
vinculum funis pari certamine invieem trahunt retr^*. 
huntque. Neque focio capto defunt gregales reliqui. 
pifces: & dum juvare cupiunt» dorfis ad eum con<» 
junAis & iemere conglobati,c impediunt magis* Alu 
quando & fumculum roflxo^ ied fruftra, prsemordere. 
conantur. dentibus enim careuL Itaque tandem segre 
defeffum labore &'Vulneribus, & remigio navisfupe- 
ratum, extrahit pifcator, qui & vel paululum ei con« 
cederet , non amplius attradhirus foret s adeo ingens 
eorum vis e(l. Nec rarp acutam fupra dorfi (j^inam 
refeda linea , evadit aathias. Tale robur etian^ palU 
icbfhys habet, & orcynus , aliique pifces cet^cei, q^i 
iimiliter lacertorum viribus vincendi funt. 

^jg. Canthari pifces , qui circa petras afperas 
(afpratiics) degunt, inefcantur polypoaut carabo af^ 
fo, innaflam vimineam, vel exfparto Hifpanicople»i^ 
xam, amplamque indito , adfaxum aliquod inolina-f 
tam : cujus venter Htbene capax, os vero obliquunv 
(alias angujhwt). Ingredietur enim primum cantharus 
aliquis , nid(^e alledlus , & mox poftquam paftus e.ft^ 
tanquam Hbi metueiis , rurfus ^xibit« PiicatQr novan^ 
fubinde efcam reponet : don^ alio aUum.convivam 
fecum adducente, multis magniique tandem cQUe^is^ 
hos jam domicilio gaudentes naifa ,. operculo ori ob^ 
firmato , capiat. Non aliter adolefcentes male fobrii 
quotidie ad pupilli sequaiis domum & fponte vocati-i 
que confluentes, rem familiarem imprudentis domini 
vina epulifque confpmunt , tandemque ex malevo- 
}entia communi pleduAtui: fuppliciQ.« 296 b p P I A sr I 

371. Admoes autumno^ nafla viminea capiuntiir , 
quam mediis fludibus imtniflkm ; infra appenfo pro 
aHChora topho, fuberes fuftineut. Induntur quatuor 
e4itore calculi) qui ex humore marisiadeum mucum 
ceiligunt, quem pifciculi gulofi appetentes naflam in- 
gcediuntur. Admoes, ubi congregatos in naila pifci- 
culos confpexemnt , mox conferti in eos veluti in 
pratdam irruuat ; hi vero iacile elabuntur nafla , quod 
admoes efEcere non poifunt, ied doio inclufi , quam 
aliis ihud>ant, fibi ipii reperiunt peniiciem. Simili 
fere modo pardali ilruunt infidias. Veiiator canem in 
fevea aliqua abdit, cu)usr.g^italia vinculo ligats hic 
prse dolore magnos^ uluUtos edit., quibus auditis fera, 
vocis veftigiufn fedutas ad prsodam ruit, foveaeque 
infilit, & fimul canis dolo furfumrapitur^ illa vero 
inclufa& circumquaque exitum quaereus, capitur. 

^g. ThnSkfalaufa vet cluped)^ chalcides, lari- 
ni, traohuri (gregales ) per autumnum naila viminea 
capiuittuT' tn mari ftrfpenia , <Hii includitut eica, ma^a 
videlicet de ervis friaisi & Aflyrise Myrriiae Cqnam 
nefando patris amore exarfiife , & invita Venere cum 
Theahte coifle ferimt, poftea vero in cognonlinem 
arborem mutatam^, lacrimisprofufisfiitum fuum defle- 
fe.) lacrima (fiicooj) vino odorato excepta, eujus odore 
illedi naflam^ntrant confiRrtij^ -& in ^rxdsLtn pifcatori 
aeduut. > . . 

414. Salp^e ut humidis ^lgis gaudent, ita eifdem 
eapiuntur, hoc nK)do< Pifcator atiquis per dies qua- 
tuor unum adlocum navigan^, lapidesalgis circmn. 
4atos demittit. quinto poftea die (alpis jam illic coii. 
gregatis , naflam , lapidibus bbtedlis alga immiflts , 
ponit, & circa introitum herbas marinas altigat, qui- 
bus falpac tfliique herbivori pifces deledantur. Dein. 
Ae {^recedens) vhi jam inclufos pifces fenfit, tadtc 
mox adnavigat^, viriti remifque filentibus, & naflam 
extrahit. Silentium vero cum ad ajias ptfcationes, 

tum DE PI SCATfoNE LIB. III. ^97 

lum falparum inprimis utile eft , ut quac naturae pavi« 
dae fint ,' (^ aeri auditu , ut Ariflotelts tradit.) 

432. Qiiicquid in mari fordidum , inquinatum 8c 
foetidum eft^prsecipue Vero putrefcentia naufragoru» 
G^davera mullt- appetunt. quamobrem foctidis efcis' 
facile eos alliciunt. Non maie igitur mullos porcis 
comparaveris ; utrique enim fordidiflimis & male olen«»^ 
tibus in cibo deledUintur, & ut illi inter anlmatiti^ 
terreftria , ita hi inter pifcfes Cfafore) cxcellimt, 

443. -Melanurum (oculatam) non facile nafla aut 
rcti ceperis. eft enim omnium pifcium vel maxime 
imbecillus & timidus , & ab omnibus ciborum iilece- 
bris abftinet. Tranquilio mari in arena defes quiefcit. 

Eerturbato vero , perinde acfi inteliigeret a pifcatori- 
us tum mare non adiri , nec pifces in fundo nletu 
latitantes progredi audere, iibere fpatiantur, & cir- 
cum petras errant, atque in cibo habent quicquid un- 
dae maris turbati obtuierint. Vincuntur tamen & hi 
fGlertia, Cum mare tempeftatibus agitatur , & meln^ 
nuri profundicate reiida circa petras oberrant, pifca- 
tor fuper iaxo prdminente , ubi vel maxime furit nmre» 
cafeum pani permixtum in dudus diipergit, donec 
meianuri complures hujus efcse cupidi congregentun 
Avertit autem corpus in obiiquuni, ne umbra fui iii 
aqua comparens pifcibus terrorem incutiat. lis colie- 
Qis a parva arundine exilem & fimplicem lineam muU 
tis inftrudlam exiguis hamis , eademrefertis cfca, iu 
aeftuantes maris undas demittit : illi approperant, 8t 
fiium fibi exitium giutiunt. Subinde autem iiie, nun« 
quam fere quiefcente manu , e votticibus hamos ex- 
trahit , fsepe etiam vacuos. neque enim inter seftus 
maris faciie dignafcit , pifcisne aiiquis haereat, an 
temerQ ab uiidis agitctur linea. Quod fi quis hamo 
transfixus inhaereat, r^pente extrahitur, nedolo qc- 
teri animadverfo perterreantur. 

483. Mugilem qiiantumvis temptranjtem» tamen 

Pp 298 P P I A N I 

capiimt dolis circumventum. Hamo angufto & parvo 

efcam ex pane &cafeo confedam & cum menta(quam 

Cocyto natam , Plutonis pellicem fuiffe ferunt s poftea 

vero , cum isProferpinam ab £tna monte raptam con. 

nubio fibi junxiflet, Mintha (menta latine) autem ri« 

valem exdfa duris incefleret verbis , & Plutonem mox 

ad fui tanquam pulcrioris amorem reveriurum , alte- 

ramque domo ejcdhirumefle ja<flaret, Ceres irata eam 

pedibus conculcatatn in nominis fui plantam mutavit,) 

cum menta igitur fubadam indimt. mugil odore alle* 

Aus primum quidem procul iimis dculis hamum in- 

tuetur, dolum fufpicatus , yeiuti vi^tor aliquis , qui 

in triviuminciderit, diuque fecum dextram an Hwu 

. ftram infiftat viam dubitat. Deinde paulatim cpnfir* 

mato animo accedit, & mox refugit, iterumque ap* 

propinquat, & cauda cfcam verberat, ne quid caloris 

ei forte adhuc infit; nihil enim vivi attingit. Tandem 

vero fummo ore cibum arrodens, &hamo ita ut equus 

freno confixus , a pifcatore furfum rapitur & palpitans 

in terram extrahitur» 

529. Cladius etiam hamis capitur, licetiiulla eis 
infit.efca. Nudusenim hamus, nec occultatus a linea 
dependet, duplici recurvus unco. Supra eum vero 
mollem aliqucm pifcem e genere alborum, palmas 
circiter tres fuperius , fummo labro artificiofe alligant. 
quem dum invadens gladius vorat, partes ejus aliquse 
delabentes circa hamum inhserent, quas ille dolo non 
animadverfo fimiliter devoratiurus capitur & extrahi- 
tur. Porro circa Tyrrhenum mare , Maifiliam & Gal- 
liam, ubi ingentes gladii reperiuntur, pifcatores na- 
^ yiculas ipfis pifcibus oum corpore tum gladio & mu- 
crone roftri fimiles fabricant. Uli alios fui generis 
pifces videre fe rati, non refugiunt, donec acymbis 
undiquaque circumdati fufcinis feriantur , adeo ut 
efiugere nequeant. Fit quidem aliquando, ut gladio 
fuo belua navim penetrando perforct , tum pifcatores 
illico fecuri maxillas ejus confringunt , & navim per- 
feratam davo obturant» ac pifcem viribus defedum. DE PISCATIONE EIB. III. '»99 

extrahunt. Quin etiam finuofis retibus ihclufus ali* * 
quando gladius capitur , & ftolidus oblitufque robo- 
ris fui ad maculas trepidat , nec audet appropinquare. 
Itaque ad iitus extradi caput clavis ae;t fudibus com- 
minuunt pifcatores» 

f75. Ut gladii» ita etiam fcombri, thurnii (pin- 
gues) , acus , & dentices ( gregales ) floliditatis fux 
pcenas captivi luunt. Scombri , cum alios vident reti 
inciufos, ad eos ingredi cupiunt, non aliter atque 
pueri, qui flammam contredare cupiunt, &moxma« 
uu porreda vim ignis cum dolore ezperiuntur. In- 
grein autem, alii imingres^ per maculas rurfus eva* 
dunt : alii Qnajores) dctinentur, & dum rete ad litora 
trahitur, muitos in reti fcombros hxrentes» ac inftar 
eunei impadlos videas utrinque, aliis ingreflum, aliis 
exitum molientibus. 

^96. Simili temeritate & thynni capiuntur : non 
tamen perveniunt intra retia , qui foris funt, feddum 
ingredi cupiunt ^ & macuias dentibus recurvis appe- 
tunt, iifdem haerentes & intricati capiuntur. 

60%. Acus, ubi reti elapfx fuerint, ftatim rever. 
(k, quafi fe ultur», xete dentibus , quos frequentet 
kabent, appetunt, atque ita ihfixx & hasrentes ca« 
piuntur« 

610. Synodontes (dentices^ fecundum xtatum dill 
crimina veluti turmatim natant. Cum pifcator hamum 
in eos demiferit, procul confiftentes invicem fe in- 
tuentur, nec accedere audent. ubi vero aliquis ex alio 
grege profiiiens , efcam devoraverit, omnesreliqui, 
fixemplo primi andaciores fadi appropinquant , ci* 
boque deledati veluti inter fe contendunt , qui pri- 
mus pifcatoris manu extradus moriatur» 

620. Thynni cx Oceano veniunt in mediterranenm 
jjsare» cum veread fobolis prDpagationem inftigantur. 

Pp Z 300 P P I A N I 

Hiprimnm (perfretum Gaditamm ex Oceano intrantes) 
in Iberico mari , deinde cifca Rhodani oftium a Cel- 
tis & Maflilientibus capiuntur: poftea a Siculis , & 
maris Tyrrheni accoUs : hinc vero paflim reliquum 
mare pererrant. Primumigitur marislocum litori vi- 
cinum deligunt, non nimis angullum, nec qui ven- 
tispateiat»>fedtranquillum & cavernis luce temperatis 
inftrudum. Inde aliquis (thynnofcopus) in editiore 
rupe thynnorum advenientium viam & numeri^m ob- 
fervat & fociis denunciat , qui ftatim retia cxplicant 
veftibulo , portaque & atrio inftrudla. Thynni viriis 
fecundumaetatem turmis diftindli, veluti hoftiles pha^ 
langes irrumpunt, donec retia impleta fuerint. 

O P P I A N I 

DE PISCATIONE LIB. IV. 

Sunt quos amore perculfos exitiali, perniciofaeque 
veneris appetentes e mari deprscdantur pifces, 
quorum capturam jam carmine explicabo, quaie a 
Muds dodus accepi , ut tuum , fortiflime Imperato- 
rum , Antonin^, filiique tui animjiim fuavitate cantus 
perfufum delinirem. Vos igitur ineeptis fayete , &. 
benigne canentem aufcultate. 

, II. Fraudulente, exitialis Amor ! deorum qtiidem 
, omnium longe pulcherrime, fed idem crudeliflime , 
. cum improvifus hominum mentem vcluti procella il- 
lapfus, flammis dolorumque fludibus exaeftuantem 
furiafti! Maximae tibi voluptati funt lacrimae genis 
profufe , & trada intimis de praecordiis fufpiria exau- 
dire aves incxorabilis, ubi vifceribuS penitus cxulce- 
ratis genifque excavatis , miferos mentis ftatu dejedos 
confiftere non finis, fedadeo faepe , quos poteiltiam. 
tuam atque iracuudiae vires experiri volueris ^ inper^ DE PISC ATIONE.LIB. IV. JOl 

niciem fiiam prxcipftes agis. At tu , five deorum an- 
tiquiffimus, Chao prognatus, primus conjugiorum 
junxi(H vincula, connubiique leges inftituitti, five 
tu Vcnere matre genitus , propitius mihifis, lenifquc 
& plaeidus alpira. Nec cnim quifquam eft, qui im- 
perium tuum legefve tuas detrciflet , fed omncs tc & 
defiderant fimul & exhorrefcunt. Beatus ille , qui pla- 
cidum & mitem animo colit amorem^' Quin tibi noii 
fatis cft, deorum hominumque genus perdomuiife, 
fed ne ferarum quidem filveftrium aeriarumque avium 
imperium dedignatus, ipfos adco niaris rcceflus penft. 
trafti, ut etiam genus aquatile telorum tuorum vulnc- 
ribus faucium vim pcrfentifcat. 

40. Scari quidcm , (varii , aculeati} mutui amoris 
vinculo jundi, fibi invicem in periculo fuccurrunt, 
nec unquam fc dcftituunt. Scarus enim ubl dcglutiit 
hamum , ftatim alius veluti propugnator approperans 
lineam abrodit, fociun^ue non fine pifcatoris dolore 
ferrat. Nafla vero inclufus, cxitum mcditatur, non 
quidem qua intravit, infcfto viminum vallo deterrcu- 
te, & oculos ejus vulnerante : fed capite deorfum 
verfo , rctrorfum natare & caud^ laxarc vimina moli- 
tur. Vident hoc alii foris fcati, & ut laboranti fuc- 
currant, eorum aliquis vcl fuam caudam naflae inler- 
tam capto mordendam porrigit , vcl capti exertam 
mordicus apprchendens ipfc, trahcndo educit. Ita 
fere cum viri afperum per obfcurse nodis tenebras 
coUem confcendere nituntur , jundlis invicem mani- 
bus trahunt trahunturque, ut mutuo labore fe Icvcnt. 
Scaro vero iplc hic amor, & amici adjuvandi defide- 
rium in pcrniciem eonjicit. Quatuor pifcatores in una 
navi {lint. horum duo remigant, tertius fcarum fenii- 
nam (ummo labro alligatam funiculo linco trahit. eam 
vivam efle prxftat : fin minus, plumbum, quod deU 
phinumnominant, infcrcndumeftori. Abinfimaetiam 
cxtreraa parte funiculi gravis c plumbo rotundusglo- 
bus annedlitur. Dum ita trahitur pifcis femina , quar- 
tiii interim. naflam proxime contra ipfum dolum ia 3oa P P I A N I 

mfln trahit. iuterea congregati fcari frequentes , & fu- 
rore libidinis perciti, tanquam opem laturi fequuntur 
magna celeritate , & navim utcunque acceleratam cir- 
cumdant Tandem pifcator » ubi fatis multos eiTe con* 
jecerit, feminam elevato funiculo, & plumbo infra 
«ppenfo in naflam deponit » in quam faciie plumbi 
pondere deprimitur: mares vero illico certatim fe- 
quuntur, includunturque pariter, non aliter ac cur- 
lores, qui pariter carceribus emicant, omnefque con- 
tada meta certaminis prxmium auferre nituntur« Sunt 
qui naflam fub faxis » quibus famiiiares funt fcari (la- 
dei), inclttfa femina deponunt: circa quam colledi 
mares , libidinis impulfu , univerfi temere ingrefH ca- 
piuntur. Ita fere auceps illicem avem denfis ramorum 
foliis abditam collocat , cujus voce mares decepti ui- 
tro in laqueos veniunt. 

127. Similiter etiam capitones (^lianusI. 12. ex 
h. 1. cepfmlos oxyrynchos i. e. capftones acuto capite 
nominat^) amore fuo pereunt. Feminam pifcator per 
fludus maristrahit, quee formofa & pinguis fit opor- 
tet: itaenim plures pulchritudinis illecebra illediac- 
cedunt, & feminam etiam in litus ufque extradtam 
perfequuntur , veluti adolefcentes libidinofi, qui femi- 
nam formofs(m forte confpicati , primum quidem pro- 
cul intucntur , deinde prope accedentes , animum fu* 
um fuavi vencris cogitatione demulqent. Pifcator 
(alius fubfequens) ita congregatis rctc jaculum mjicit, 
cujus involuti finu capiuntur. 

147. Ad fepiam capiendam neque nafrse neque re« 
tium (jaculoruni) infidiis opus habent : fed amoris il- 
lecebris eam ad hanc rationem pifcantur , ut fepiam 
(feminam ) ligatam in fludibus trahant 2 quam ubi 
procul aliae confpexerint (wam), ftatim cupide in 
* eam feruntur , & amicam flexibilibus nodis etiam at- 
que etiam, velutiforores fratrem aut patrem reducem, 
vel {ponfa maritum , diligcnter compledhmtur , donec 
a pifcatoribus mutuis etiamnum amplexibus haerentes DE PtSCATIONE tlB. IV. JOJ 

in oriam fubtradlae capiantur. Naflis ctiam vcrno 
tempore decipiuntur. Myrti enim aut arbuti aliifve 
frondibus naflas inumbratas in arenofo litore expo^ 
nunt. fepix vero foboiis & libidinis defiderioingr^flki 
capiuntur. 

172. Zelotypia merulis, ut capiantur, caufa eft. 
Hx enim turdos amant , & quxque cum pluribus fe. 
minis thalamo feparatis connubio & complexu vene- 
reo jungitur; qui fereMedorum& Perfarum inoseft» 
ut quifque cum pluribus per vices mulieribus concum« 
bat , & &p^ adeo de pellice aliqua inter fe depugnent» 
Dum tuxdi (feminie) in thalamo,' veluti iponfae pudi- 
C3e, abiiti latent, maritus omnium pifcium maicime 
zelotypus conllanter ante fpeluncas excubat, & con*. 
jugium per vices fedulo infpedlat. Nodu paulum in- 
termittit hanc cuftodiendi neceflitatem , cibumque 
exquirit. Cum vero parturiendi doloribus femin^ to« 
nentur , hic anxius quaquaverfus ruit, partuitimcns, 
non aliter ac mater, quae filiae diledae primum exhor- 
refcens partum anxia animo per totam domum cir.i 
xumvagatur, fufpiratque & vota faeit , dumexaudito 
foris clamore, partus labore liberatam cognoverit» 
Dum igitur circa faxa trepidat, pifcator validum ha*- 
mum, indita fquilla viva, & annexo «fupra hamum 
grayi plumbi globo , clam ad ipias cavernas demittit^ 
& crebro motu merulam maritum excitat & irritat , 
qui fquiliam, hoftem efle exiftimans , & ne cubicU'. 
lum conjugum intret, timens, dentibus invadit, ha* 
moque confixus extrahitur. Turdi feminae cum mari. 
tummortuum vident, foras prodeuntes circumecrant^ 
& communem cum eo mortem oppetunt Adeo nihil 
vel hominum vel pifcium generi zelotypia exitialiua 
eft! Multos haec gemitus & dolores peperit, & fcre 
femper in furorem vcrfa in perniciem ipfa fuam ruit l 
(JTenendum eji Oppianum merulArum ^ tHrdorwn fe-^ 
xum fpeciemque 9 quikm tamen differunt^ confudijje ^ 
ita ut ex ejm opinione merula in eodem genere mas^ 
turdus vero feminafit. jElianm tamen in loci /lujus por^ 
raphrafiL /4. fibi ab hoc errore cavtjfe re&e videtur.^ J04 P F X A M I 

242. At vero galei canes , & nigrorum centroplio- 
rorum genus amore & ftudio , quo fibi invicem fuc- 
currere ftudent, pereunt. Pifcator album pifcem (fpi^ 
na dorfi exfeSla» addit^LlANUS I. f f.) hamo iliigat 
& in maris profundum , ubi coenum ad multQrum 
pafTuum altitudinem fubffdet, demitcit. unum aliqfaem 
captum ceteri omnes ftatim tam avide infequuntur ad 
navim ufque, ceu fimul-volentes perire: nec ante fii- 
giunt , quam focium extradhim viderint. Quare ma- 
gnus eorum numerus partim reti (hypocha) eonclufi, 
partim tridente laucii, partim aliis decepti dolis ca- 
piuntur. Stc parentes filii unici funus ad tumulum 
elatum moerentes cbmitantur , & fepuicro veluti iiifi- 
xi hxrentes una cumfilio mori, quamdomum here- 
de vacuam reverti malunt. 

264. Alii peregrinis amoribus a genere fuo in ter- 
ram abducuntur » veluti polypi & fargorum 4>etris 
amicum genus , quorum illi ad oleas prope litus na- 
fcentes , odore confecuti , ceu canes fagaces , acce- 
dunt Mirum eft , aquaticum genus defiderio arboris 
trahi. Ubi euim oleam mari vicinam perceperit po- 
Ijpus , ftatim in terram egreflus , primum circa ra- 
diccs & truncum volutatur, fimilts puero, qui pro. 
tenfis manibus ad complexum nutricis advenientis 
properat: deinde altius cirris fuis enixus, ramos & 
frondes iniplicat, alium ex alio velut ofculatus» atque ita 
omnem oleam veluti hedera perreptat. Tandein ubi 
animum fuum defiderio & amore oleagineo exfatura. 
verit , defcendit & in mare revertitur. Quamobrera 
pifcatores vegetis olivx germinibus coliigatis in fa- 
tfc$m, plumbum in medium indunt, & a navicula 
tarahunt : quem fktim amplexus aliquis poiypus hx- 
ret, neque remittit, ne in navim quidem pertradtis. 

308« Sargi tantopere capras amant , ut cum illae 
a paftoribus in magnis acftibus ad litora , ubi lavent, 
aguntur , (argi mox audito balatu, conferti quantimi- 
vis «lias tardi approperent, ac circumfilientes mirifico 

gaudii DE PISCATIONE tlB. IV. iof 

gAudii argumento lambant: nec afpernantur eas ca- 
prae tanquam amantes. Ubi vero e mari jam exeunt 
caprac^ tum fargi moerentes univerfi ad extremum uCm 
que iitoris marginem comitantur & inviti dcferunt. 
Verum perniciolus hic cis amor eft. obfervat enim 
pilbator geminos fcopulos angufto inter eos Ipatio fo* 
Um admittente , quod multi pariter (argi incolunt: 
iolis «nim radiis admodum gaudent. Ibi pellem indu- 
tus caprinam , eminentibus fupra caput cornilnis » 
manet, & injicit in mare farinam carni adipique ca« 
prinse permixtam. Allefti itaquc fargi ipfum mare in- 
greflum ceu capram ampleduntur. Is vero mox cala- 
mo duro (e como arbore ^lianus I. ja. exhocloco 
habet) extenfp, lineara e Kno cano demittit, & ha- 
mo carnem de ungula caprina inferit , & mox" quem 
ceperitfargum, celeriter manu extrahit. namfidolum 
animadverterint pifces , fimul omnes trepidi refugi^ 
unt: fin clam & celeriter pergat, nullus eum quin 
capiatur efiugiet. Capiuntur & alio modo. Mares in« 
ter fe pro ferainis verno tempore certant :> qui vice- 
rit, folus feminis omnibus potitur, quas in aliquem 
intra petras recefluhi agit. Itaque pifcatot naifam am- 
plam & rotundam in mare deponit , multis circa in^ 
troitum myrti , aut lauri aliifve frondibus obunibra* 
tjam: & cum peradlo certamine vidor aliquiscvafit> 
mox feminas omnes in naflam. ceu aliquod petr?e ia« 
tibulum colligit , foris interim ipfe ceteros mares ar- . 
cens. tandem&ipfe ultimus ingreditur : atqueficpa-. 
riter capiuntur. Tantum amori in aquatilium gcnus eft 
imperium, ut mutuo fui defiderio circumventi pereant. 

404. Hippuri fi quid in mari vagum & fludibus 
obnoxium vidprint , omnes ftatim frequentes proxi- 
me comitantur : maxime vcro fi naufragae navis disje- 
dla oberrent fragmenta. In haec qui inciderit pifcator, 
faciie uberem horum pifcium praedam confequitur. 
Sed naufragia deus avertat. nam aliter quoque capi^ 
untur hippuri. Confertos arundinum fafces lapide in« 
ferius alligato, quo deprimantur, in mare dejiciunt. 3o6 P P X A N I 

Circa hos illico hippuri umbrx amantes cotigregantuF,^ 
& dorfa arundinibus alFricare gaudentes manent. Tum 
pjfcatoreshamos efcisintirudosdemittunt, quos illi 
certatim apprehendere fcftinant, ita ut permultos de- 
iuceps facillinie capiant: magis enim aviditas pifcium 
nimia in/hamos propera ruit, quam pifcatores ipfi 
feftinare hamis immittendis &. extrahendis queant. 
Pompili pariter umbram amant, atque eadem ratione 
captyntur. 

439. Ad loligines capiendas lignum (telum) fufo 
iimile parant^ & frequentcs in eo hamos inBgunt, 
quorum recurvas cufpides fuperinduda iulide pifce 
Dccultant. Hanc efcam linea per mare trahunt. mox 
enim eamconfpedlam loligofuis invadens cirris transE- 
gitur & compr^henditur. 

4fo. Anguillas pueri circa finus maris tranquillos 
hoc modo capiunt: Inteftinum ovillum perlongum 
veluti lineam in aquam demittunt, quod anguilla coti- 
^edum ftatim hiante ore invadit & detrahere cona- 
tur. At enira pifcator inteftinum Carundine^ ad quam 
aUigatwn efi^ addit^LlAWUS XIV. g.) quoad poteft, 
inflat, donecventopenitusintumefcat, &faucesillius 
opplec, atque fpiritum eatenus obftruat , ut anguilla 
dentibus infixa captiva tandem fubtrahatur. Simili 
£ere modo, fiphonepleno vafi admoto, vinum fpiri- 
tu extrahere folent. 

• 
. 4tfg. Eft quoddam apuae timidum & infirmum ge« 
nus, engraules (dlii encra/icholos ^ alii lycojlomos ap- 
pellant , ut ^li anus in hujus loci paraphrafi VIII. 1 8- 
tradit) vocantur. Hae quod ab aliis pifcibus in cibo 
expetantur, ad infidias^ quibus funtopportunee, vi-' 
tandas eatenus confertis turmis denfae h, fibi invicem 
yeluti infixae haerent , ut naves faepe in earum agmea 
veluti in fcopulos incurrant , & remi eeu faxo illifi 
adhacrefcant. Ita vero inter fe reftride & pertinacitcr 
fanquam ciavis confixae cohserent , ut ne fecuri quidem DE PISCATIONE LIB. iV. JOy 

tmmiiTa eas divellas, fed alius aliam partem abruptam 
auferas , & manu veiuti iii profundam arenam immiflk 
immenfam & iacilem prscdam referas. Has igitur ita 
(ibi.invicem implexas pifcatores fagenis circumdant, 
captafque facili iabore in Utora extrahunt, quae longe 
lateque magnis apuarum acervis veluti areae corona^ 
cum agricolae^ frumentum cribris ventilant , exftruda 
albicant. 

504. Thynna pelamydes (cordylas) parit in Ponto 
Euxino , circa oftium paludis Maeotidis , quo mari 
conjungitur. Ova edita partim matres fecbitae devo- 
rant , partim inter arundines & juncos detcnta perfi. 
xiuntur. mox autem ut ex ovis hi pifces nati funt, 
iiatalem locum relinquunt. Eft autem receflus quidam 
Thraciimaris profundiflimus , uride & Meias i. e, ni- 
]ger cognominatnr , idemque ventis minime expofitus. 
In eo loca multa funt cava & ccenofa , ubi multa pi- 
fcibns parvis alendis idonea nafcuntur. In hunc pri- 
tnum immigrant pelamydes (irorJjyAe)} tcmpeftates 
enim & frigus , unde oculi earum hebctantur , ap* 
prime oderunt. Itaque immorantur & crefcunt ufque 
md vernum tempus. quin etiam coeunt ibi, & ad pa* 
trias inde undas revertuntur, ut pariant. HasThraces 
iupra Melanem finum per hiemem capiunt. Trabem 
xrafliifimam, non longiorem tamen cubito, plumbo 
ab altera extremitate , & crebris uncis tricufpidibus 
armatam , & fune iongifiimo ligatam » navigantes pu 
fcatores, qua profundifiimus eft finus, ad fundum 
maris immittunt. Fettur ea magna vi pondere fuo; 
& quafcunque circa vadum in limo contigerit pelamy. 
dcs (cordylas) , configit. Tum -iili celeriter extrahunc 
cum transfixis miferabiliter pifcibus lignum. Alii ve« 
To retibus capiunt eas nodu, quo tempore ptoptec 
timiditatem, metuuntenim quicquidin mare incideritr 
circa vadum congregantur. Itaque pifcatores difpofitig 
retibus , remis & contis fiimmum mare verberantes 
quantum poflunt ftrepitum cient. Pdamydes vero 
niottt fimul remorum micantium SMTonitu jperculfse^ 308 O P P I A N I 

in rete ctu refuguim quoddatn trepidae confugiunt» 
& extrahuntnr, in anguftumprx metu colledae, dum 
funes» quibus trahitur rete » commotos timent. In- 
terea pifcatores diis vovent , tie quid e rcti exfiliat » 
& ceteris viam monftret. hoc enim vifo , mox omnes 
evadunt. Quod fi nihii adverfi eveniat, plerumque 
mipfam ferram pelamydes , retia relinquere nolentes 
'extfahunt Sic etiam in filvis ceryos capiunt venato- 
res y dum prse metu ad formidinem variis tvium pen- 
nis ornatam accedere non audent# 

f93. Urinator aliquis peritus in mari facile etiam 
manibus fargos ceperit & fciaenas (tmbras). Sargi enira 
trepidi in anguftumaliquem locum maris fe recipiunc, 
catervatim colledti , & fpinis dorfi rigentibus ita hor- 
rent , ceu vineae alicujus fepimentum Ipinis confi- 
tum , lit traOabiles non fint. fed peritus urinatqr 
animadvertens capitis caudseque fitum in fingulis» a 
capite primum contingens fpinas permulcet ac depri- 
mit, utraque manu fingulum apprehendens. Manent 
illi condenfati & capiimtur. 

6i6. Eodem modo etiam fciaenam C&^tilem, mol- 
lem,) capiunt. Haec enim in metu ad &xa feftinans» 
cavum aliquod quaerit^ autfciHuram, aut herbasma^ 
rinas iiibit. contenta efl: autem capite tantum occuL 
tato, de reliquo corpore non folicita, tanquamfifuis 
ip(a oculis non videat , ab alienis quoque non videa. 
tur. itaque ftolida facile comprehenditur ab urinatore* 
Sic ftruthio & bubalus Africani , hic cum irruentem 
leonem metuit» capite & oculis in fruticibus afafcon» 
ditis, totos fe tatere putant, donecab hofte circunw 
venti pereant. 

63^. Hi funt pifcationis modi quos novimus; re. 
liqui vero pifces pariter nallis » vel liamis retibufvc 
aut comis interdiu vel nocau capiuntur. Nodlurna 
quidem captijra cura facibus fit '> dum enim pifcea 
flammac fulgore excitati circa naviculam pifcatoris tXt^ 
iultaut> tridentis idlibus conEguntur» OE PISCATIONE XIB. IV. 309 

^47. Eft quaedam pifcandi ratio , quae celeretn pi* 
fdbus yeneno perniciem parat^ Frimum quidem timi- 
dos greges jaculorum contorumque impulfu & remo* 
rum verberatione in locum cavernis.frequeiitem un* 
dique cogimt, quem pi&atores moxretibus difpofitis 
cingunt, & quafi muro circumvaliant. Tum aliquis 
gemtiiam ex argilla & herba cyclamino inter fe mixtis 
confeclam maflam manu capit , & mare fuper retibus 
ingreifus faxorum cavernas veneno oblinit, cujus 
gravis & infeilus odor ftatim marc inficit. Quo fkd^ 
in naviculam revertitur: pifces vero fimui atqueoda^ 
rem peililentem percepennt, capite obnubilato & cor- 
pore totd ingravefcente foras propelluntur, & dum 
veluti ebrii oberrant, in retia incurrunt, unde nuU 
lus eis reditus patet. Tandem vero ubi gemebundi 
exipiraverint , & mari fiientium redditum fuerit^ pu 
fcatores innumera mortuorum pifcium cadavera cum 
gaudio in iitus extrahunt. Non aliter martii yiri cum 
iiulia inimicse urbis expugnandae fpes fupereft , dvh 
minaque & fontes veneno inficiunt^ quo fadio civitas 
diu cum fame & infortunio fuo collu<flata» miferrime 
tandem infeibe aquae potu perit, & tou cadaveribus 
oppletur. ' j O P P I A N I 

DE PISCATIONE LIB. V. 

am vero attende, terrarum orbis domine , quam 
_ nihil homini nec in terra neque in mari ad perfi^ 
ciendiim diificile fits quippe cetera diis fimilis, viri- 
bus folummodo inferior eft. Noti enim nifi iramor-* 
talibus ccdimus ingenio & potcntiaj five vafcr ille 
Prometheus Japeti filius humunum genus luto fin- 
xerit, & cor divina perunxerit parttcula j- five Tita- 
num «xde cruema progoati fumus. Quas cnim fera^ (JIO OPPIANI 

. quatnvis viribus audaciaque immanes non extinxent, 
quafve aves, licet aerc pcndeutes, terreftre animal 
liomo non ceperit, qui & ipfum leonem domet, avi^ 
umque pemiciifimam aquilam aflequatur, & Indicam 
ibeluam (ilepAantum) mole vaftiflimam veiuti mulum 
fub jugum mittat? His vero mole &robore praeftant, 
touas mare finu alit immenfo beluas , nec numeroin- 
feriores. Quae enim in terra innoxia nuUis viribus 
poUet teftudo , huic quamlibet audax in mari vix im- 
pune occurreris ; funt canes marini terrefttibus & 
audaciores impudentiorefquei pantherse marinse mor- 
-fu quam tcrreltrcs magis nocent, & hyaenae in mari 
imagis quam in terra fseviunt. Arictes , manfuetum 
jpecus, in terra paftorem fequuntur, quos ferociflimos 
in mari quicunque acceflerit, experietur; nec aper , 
^uamvis immanis robore cum lamna, nec leo cum 
sygaena fortitudine contenderit. Phocam etiam terrc- 
ftres urfi timent occurrentera, & fi congreffi fuerint, 
vincuntur. At nihilo minus tam ingentes immanefque 
maris beluas laboriofo certamine animique folertia 
perdomitos homines capiunt eo, quem mox exponam, 
modo. Vos igitur, terrarum domini , propitii canen« 
tem aufcultate. 

46. Varia & magnitudine immcnfa cete medio in< 
nutriuntur mari, & femper in fuado pelagi degunt, 
molis fuae pondere: fempcr famelica, ut quorum va- 
fta ventris vorago fit inexplebilis : quare & fc invi- 
cem conficiunt, robuftior infirmiorcm. Saepe obvias 
terrent naves in mari Iberico, ubi proxime relique- 
runt dceanum, & ceu corbitae oberrant. Interdum 
ftiam adlitora deferuntur, fi quis eaaggreifus fuerit, 

62. Omniavero cetacea, exceptis canibus, tarda 
in natando funt, & vifu debilias quare pfoptermem- 
brorum gravitatem non omne adeunt mare , aeque 
line pifdculo duce quoquam progrediuntur. Albo co- 
lore ({euftifco. vulgo erat: parvmafpe&u) hic eft, 
«orpore oblongo, cauda tenui & anguft^j qu|anteit^ D E P I S C A T I N E ^L I B. V. '311 

viamque monftrat, unde dux nominatur. beluis ma* 
rinis adeo gratus & amicus eft, ut quo is velit, fe- 
quantur, in eoque vitae falutifque fpem omnem fitam 
habeant. Hic parte cauda extrema oculis admota fin* 
gula illis oftendit, five praeda praefto fit, five alic- 
unde periculum inftet , five propinqua vada & brevia 
vitanda fint : hunc hibentes veluti temoncm navis, 
aut filium ducentcm parens oculis debilisr, fequuntur, 
per hunc audiunt , & vident , neque tontoperc vafti» 
cetis vires profunt, quam aftutia parvi pifciculi, qut 
generis fahguinifque cognatione , an amicitia addu- 
dus ca comitetur , incertum eft. Quamobrem aftutus 
pifcator primum efcanim illecebra & hamo ducem ca« 
pit 5 quo fadlo nullo labore monftra comprehendit. 
neque enim duce orba amplius maris vias vident, non 
propinquum periculum fentiunt, fed tanquam navcs 
gubernatore privatae temcre vagantur, ignara quonam- 
fludlibus deferantur. Interdum etiam prac nimia ocu- 
lorum caligine (pragravi fuperciliorum pondere obru^ 
torum^ ut ait Piinius, velpra nimia camium pingue-- 
dine ^ mole , ut jElianus ex A. L Omnes enim cetacei 
fifces oculos pro reliqua corporls ntole exiguos habent , 
palpebris teclos ^ quas in hoc genere agnofctmt TysON 
& Artedi. ) ad fcopulos & litora expuUk oflfendunt. 
Tum robufti pifcatores ex beluis aliquam infidiis at- 
tentare deliberant , fed primo illius magnitudinem^ 
pondufque conjedluris afleqimntur. Nam fi illius ver* 
tcx & fpina dorfi extra aquam paululum eminet , non 
obfcura fignificatio eft, beluam ingentem eife: quod 
fi dorfum bene emineat extra fummam aquam , noti 
tanta eft: namminores, quia leviores funt, idcirco 
altius eminent, Pifcatores lincam ex frequentibus fu- 
niculis contortam faciunt, craflitudine rudentis navis 
mediocris , longitudine , qusc fuificere videatur. Huic 
addunt catenam ferream, qfuani hamo inferunt, ne 
dentibus beluac laceretur. Hamum magnum alterna-^ 
que cufpidum ferie utrinque armatum ^ faciunt , quan- 
tus faucibus beluae comprehendi commode poflit , adeo 
validum, utn^ faxo quidem cedat. lamedia catena* 3It P P 1 A N I 

orbes (pttimhei) frequentes funt, qutfuriofos belusc 
inotus cohibeant , ne ferrum perfringat contorquendo. 
cedunt enim iili in gyrum , unde fit • ut catena loco I 
non maneat. £(ca eft jecur aut fcapula tauri. Multi ' 
autem funt pifcatorum focii & opiferi; qui in promtu 
habent fpicula, fufcinas {nlces (enfcs falcatoi) 9 fecu* 
res , & alia hujufmodi febrorum arte confedla iiiftru- I 
menta. Tum tacte remigantes , nutu (iquid opus eft, 
(ignificant, & fummopere cavent , ne ullo fonitu per- 
cepto belua in profundum refugiat. Ubi vero jara 
prope funt, efcam e prora demiflam ceto oiFerunt; 
]^ic ut efcam videt , nuUa mora interpoHta, efFrcni 
i^viditate eam appetit, atque ftatim ferro ejus guttur 
transfigitur , cujus dolore incitatus , catenam exedere 
& conficere conatur: quod ipfiim poftquam diu mnU 
tumque conatus eft, acerrimis doloribus afFedlus, in 
pelagi profundum demergitur. Tum omnem funem 
iiuip relaxant, quod nullis viribus humanis retrahi 
poflet , & facile exagitata fera navem cum reniigibus 
in profundum detraheret : fimul & amplos utres venti 
plenos ex funibus belua mare fubeunte appendunt. 
Illa vulneris dolore ftimulata, utres contemnit , & re« 
hidantes, & fumniam aquam femper appetentes , in 
altitudinem maris deprimit. Cum autem pervenit ad 
imatp maris fedem , defatigata quiefcit , ingentes flu- 
^s anheians. at enim quiefcere cupienti utres non 
permittunt, fefe in fublime eiferentes. Itaque contra . 
hos renovat aitque inftaurat pugnam, & veluti ani» 
malia fibi infefta perfequitur ulcifcendi animo , & ite- 
rum ac fsepius fruftra utres detrahit. hi furfum ver- 
fus fubvolant: iUa vero graviter dolens, rurfuspro* 
fundum petit: & modo alieno impulfu^ modo fua 
{ponte trahitur, & tantopere furit, &aquarum pro- 
cellas anhelando commovet , ut exiftimes fub Bu&u, 
faus Boream ftabulari. Tum pifcatorum aliquis illioo 
ad litus remigans , Uneam faxo alicui alligat, & in 
mare redit. Tandem defeffa , & viribus jam exhaufta 
fa^lua , uter aliquis vidoriae nuncius eflertur fufalimis: 
moz etiam ceteri, & cum iis cetus vel invitus attra« 

hitur« DE PIBClATrOWE >I.IB. V« ItJ 

faitur. Morpi&atom &is navigiisconi^egMitiif, ^^ 
Gofaortatione mtttua , tanquam in prselio » magnis ani. 
^j»is, magno tumuittt, £Br3m aggrecfiuntur. Alii ja^ 
culis, alii tridentibus, aUifecuribus^ faloibus, aliii& 
qne inftrumentis armati caedunt utcunque renitentem 
fiatuque cieiitem prooeUsKS^ ^ ^Mneribw; qmbuc 
inflidis mare rubeTcit , putridam fentinae aquam in^ 
fundunt» acrem & ignis inftar mordacem* Expugna^ 
tam deniquecum gaudip & cantu. veluti poft pr9^|ium 
navaie»; adjitus trahunt atqueejiaunt » ubi iUa nepy 
quicquam }am moribund^, palpitat ^ pinnafaiie iiici^; 
tat, &grave fpirat, tandcmque moritur. Atquehic 
ubi feram per litus totum jacentem vident» primum 
quidem'accedere propius non audent, fed jam mor^ 
tuam etiuunnum exfaorrent; deinde vero fumto znu 
mo circum congregati pifcatores cadavei; crudiyorx 
befti^e con^emplantur : hic triplicem dentiumrfaaibu 
rum inftar exfertorum feries ftupet; ille vulnera coxir 
tredat, alius {jpinam diris horrentem.fpiculis, cau« 
damque & caput immenfum ventremque fpatiofupi 
miratur. Tumque aliquis terram quam naves luben» 
tius habitans ita adftantem afFatur amicum: Amicf 
nutrix , Terra, qux me natum iii finu tuo-educafti^ 
tuo etiam in amplexu mori mihi contingat. !Procul 
mihi mare fit propitiunu procnl in^terra Neptunum 
yenerer« nunquam ego me, fragili ligno vedus, ven^ 
torum & maris pbjedhis irx, fludibus credam. Sci* 
licet non fatis erat homini furentibus cum. procelUi( 
fepper decertare , animainque mari deipon/iere i fed 
etiam ejufmodi lurcones manet, rquorum in £uicibw| 
tumulum iibi inveniat. Equidem exhotreo talim^ 
monftrorum exitiique patrem, pontum egoprocul e 
terra ialutem, proculque mihipropitium faabeam* £t 
Ik>c quidem n\odo cete grandia caf^untur : minQrui^ 
vero ut facilior eft captura, fic inftrumenta^ utjpw 
eft, minora: faamus, inquam, efca & lin^a. & pr^ 
i^tribw cw^n^ ci^iurbitx arid^e adl^ -,r,^ 

.^58« ljmm(tmma}yfsto, catulos utcRpii^»^,^^ ^14 :0 ff F I A H I 

^s lorain» quo remus fcalmoalligatur, folutum por» 
xigunt'» cut illi deutes iufliguiit, qui quoniamre. 
curvi funt» impeditt ceu vinculo retinentur^ atque 
ita cridente'ptrcttffi.pereunt ^ 

* ^6^. Inter eete inpriiftis canes vdrace^, cMtume^ 
llofiac impudentes funt» peTpet^aque falnis ifabie coh- 
citantur. Itaque fsepi^ ^ifces etiam iu retibus & nalfis 
l^ifcatDrum populantur tic devofant. titque interea 
quahdoque durn ventri induTgent , hamo con&ci cuiti 
reUqiii9't»i^ibas apttrahuntur. 
u''i :• • '. /'• •• • ' . . 

' ^7^. Phoca feu vitulus marinus adco robttfto co* 
rio obducitur, ut neque hamo, nequefiifcina com- 
prehendatur. Ac primum ut irretitus teri^tur, pifca- 
tore» ftatini' magrio ftudio reteinlitus ext>flluntatquc 
ejicirini nam etfi variis & multipHcifciis retibus illa- 
queatus eft , ea tanlen unguibus facifc laceraret , & 
j^fcibus firoul captis adjumento ad exitiim cflet 
Quamobrerii magna celcritate ad terram lubthihunt , 
nbi fttridente & fortibus davis contifque capixt per- 
totiiint; dtfficulter enim, nifi temporibus capitis eli* 
fi^ , intcrflciruir. ' ' 

' 392. AKquarido teftudines importUiie pifcaritibus 
obvias , prxdae parandae nocent, damnumqub aHerunt. 
Sed fecile eft aiidaci & intrepido viro eas yincefe. Si 
*uis iiiffai fe in niare immergiens tcfttidin^ fii]f)iriam 
m derl^iril everterit ,' 'quanttmiviff a^nftattjt, fk-^ 
totivitArfc^hdri ^Weft; ledthalturti tev«<»Wii<i^^ 
^ue pkl^liihijvHfeirrb pearcutitur, ariti Iftqrieb ittUiitA 
^diltus^ptfrttafhitur. Sacpfe etiahi in tefrttri egfeffis iti 
fclis vapore tortex ficcatuir i ut in riisA^ i^edeuntc^ 
ft!etgi^*e(g[ueaftti' inviti»4ue fliiitenti a^^6^ittnkr^ 
ftWithimWd*.- • ^ ■■ ^ ■ \ ;■■■ -/-■ - '*'' ■ ' ' 

^tS. ijeipnfiuint ddpsre ■nfefaisf flc^^rnpmnf "^ eTr ^ ^^K 
quifbuis occiderit, is utpote impurus neque ad deos DE PIS|;i).T,Ip¥l% §IB. V. fir 

potefl:^ & fiios %uoq^ cQntuVenialec^ pgiluitt H9(hnA^. 
{lus iiifcftus eft 4ii$, qii^tn hpqaicidii «liquisi» S^i^un^ 
^nim&i^geqiuiq homiais^ai^ent, qimre etiama9io<^ 
rc prolem^fuaqi pro&qMHfit^uir&amic» iut^r fe yiviont*; . 
Jam yei^o m tuhm f»^k ^&^i iQfi4li i^ciiAdiL: ^qcie^ 
t^}:i^:i;im, Jiiomi^ibfi& iiwmtc mmr enim ^noa^if ii^. 
l^^j^ piB?fu|rt^ Aitp^ aieiiQa Jatflrna,^ 

cujus fpiendore pifces terreantur, «A^lphini auxiiio 
accurrunt» & pifces metu iuminis obftupefadlos fugi- 
enteiqite undique yeli^ti ^cane^ vei^atorii it|futtantes 
in iitus compellunt, ub; tridente faciie g|^rcy|:imitur 5 
aiii in . ai^f^las. a dclp.liiuis cpn^piijii^ metuque lucis^ . 
pe^ mare.p:epi|dantss^(^iunti;ir. ]Fjiiito. jial^^re , del^ 
phiniaccediint, prxd^eq^e partem in opene fuae mer<^ 
cedem depofcunt^ fua negata pifcatoresao^aiUBUu^^ 
cos captur» adjutoj;e? habebunt, ,' 

44g. Narratur ptiamAxinntm L^sbium ciiha(jq^dufi| 
jikipbini torgo iu(cepiiim> iajtronum liafidia^ £^bt^U^ 
g^Shf &ivumque ad/TaBnjarimiLacosiij08e'regioiikpr/^ 
ixu^ntortum.appdiflEe; Ned delphioi in?piienim tihy^ 
xum amor ignoratuar » quocum peeora ad liti»rpafc9f|^ 
te iudere:» adeoque filveftriap^cua quam mareh^bb» 
Jare matebat. Noflra denique memoria delphiiiosi]^ 
fxAmyXTordsfekftem^f .Teiiiti divisri liabitabati, pue]» 
iaiju£lafn'anK>re:du<3^8» jcum qao(jeducatysv£ilm 
;nec unquam portu decedefaot. Igitiir cum: «terquc 
grandior fadus eflet » mirum quam amanter inter £e 
invicem ludebnm: > qutmobrm mttlli lu^min.i^ coe- 
jtus quoti4iq in. titsus. novit^^ amitvtbe . ^ddiidi^^oji- 
.iByebani;. Puer cojnfGenik.£3rmbii!atttctpQi(^^ 
jbat, &,n^ine ^ iqood s pddma infwlsfrttnip^ftfitui^ 4 
Jfueratj fpci^m aptscUafaatiiiiile pitfltiiv^oeliuflita ts^ 
quam fagittn advi^s» joaiifiEl .adtt>liiu^batur, «pi-' 
teque fublato eum ampiexari cupiebat Quod fi puer 
Jh in marejd^j^ilEk, juta eam naeainit » at^ue ^«^ • 
quocunqueicbimtft , ftqudbatur; Hunc; ad litora.'4p- 
.«edens iwgojMdpieba* , . & \S&i m< afafutn «mare ^^ptr* 

Kv % anfano obfeqttebatur. Nec folum puertim' geftaBat^ 
ftd quemcunque alium tlle Tolui&t, tergo fuftinere 
non: detredabat. . Quum vero puer ebiiflet, primum 
ille moecents fimilis foehim per titora quaerebBtr ap« 
pelbHvs non exaudiebat» nec cibum ampUus aeeipere 
difnabatur» tandem e eonfpe^ kommum prorrus 
tYanuit, non vana fui^ii^toiie ,. puevi dsfiderio^ eom 
exftindum fiiiift. 

f 19. Thracev tametr, ft qui circa Byzantiism ha* 
bhant, barbari & immanes ^ ^dphinos capere audent^ 
nulta amoris> quo homines proiequuntur , ratione 
habita. Tndetttem five jaculnm trimlcum parantV lon* 
riflima fmn annexum pilcatores , lc matrem aHcufat 
cum gtmtRis catulis oberrantem obfervant, eifque 
«dnavigant. Delphim fine metu uilave fulpicione lo^ 
co manent y donec alter ex catulis jaculo feriatur. 
percuflum pi&atbres nxm attrafauiit, neque enim pof. 
fentt ied funem laxant, & remigando. celeriter tk 
^umttc K doneo tUcf tandem viribua exhaitftus im 
fttnmimi effertur aquam« Ulum ubi<^e mifera &in€Si» 
ika (equituir mater, nec ufquam deferit:: altefum in^ 
terim adhuc incolumem a tk propeUece> & ut fuga 
^iconfulat hortarii^detur. Saudo leeroadeo^adhas. 
wtr. uriuiUo^ modb sd^fteareri , ne idibus. quidem» 
tfut diveUi ab eo^quMt. itai^e fiinuL cum. filio nee: 
savtta capituff & oGciditur» 

5g^. Oftntcodtenn onim nniverfo gfenerf , quodm»^ 
ire perreptat , coatingere ajmit , ufr cum^ luna pariter 
yt^^tt pariterque dbcrefcanc Ifaic pifcatolf es mare 
'febeuntes pattim^ matubusi ex aoma legunt ^ partim 
&opuliB &:miterkihsprentia vl abftrahunt. alia a fLtJh^ 
Aibus jm lacuna^ efibflSe arense expolfiL capiuntur». 

' ^99. PorporaioftreDnimtnaxiniegulbfif eff. Mo. 

dusverov ^o capitus^ is. eft. <^ ParvBs» naffiia den&s 

•iontexta:, oidadua fimiles»<e vttQiti^ilua nedunt pi« 

fbatoscs pttrpttnm ii&ttta>a»p«dia^]ial&&oiabi^oiu^ t) E W S C ATl R E 1 1 B. r. #1^ 

chamis pomintai: a<l eam allicienchm. 'Pufpur» e&as 
eiipiditate linguam r quam* prseloiigam , tefluemque 
& aeutam habet ^ pet yimina in&ric , efcamque ekfu* 
git; qteire lingua^intume&enter & macularumangu» 
ftii&inhxrenteeapitur, ut florcLfua veilera ting^ 

6i2. Operodus nihil eff nec miferabilius certa»» 
mtne, quod urinatores ineunt, cum ipongia» ampt». 
tant. Primum quidem cibo potuque modico & levi 
{e* prseparant , ne corpore pleno relpiratio eis^ minus 
libcra fit^ & fomno non conveniente piicatoribus 
(i e. longion^ noSuma) corpora demulcent. Prius 
vcro quam opus aggredumtur dtfficile, vota diis ma* 
fitds faciunt , ne in cetos aut aliam noxam incurranl^ 
ubt deinde callichthyn . ( ^^^^'^^ AiriftoteUs vocat} 
coi^pexerint, confirmato animo laetique operi fe ac« 
eii^unt. nulla enim belua^» necaliud noxium animal 
in mari tllic reperiturv ubi hicpi£bis fuerit : quam«^ 
ol»rem & &crum cognominarunt, quod purum &in«. 
noxium circa eum mare fit. Urinator fune oblongo 
&pra coxas cindhis, plumbum altera manu, altera 
£ilcem gerit. oleum ore tenet. Obfervat de prorat 
mare> & ubi fociorum vocibus animatus in fhuto» 
defiliit, plumbi pondere in vadum detradus oleumi 
exfpuit, ut aqua iUuflxetur,. ficut nox lumine accen» 
£>. Spongi^ extremis laxis. veluti affix» inhacreiii;^ 
Spiritum (odoratum) etiam aliquem ,^ ceu reliquit 
Cqftrea^ conchyUa^) qu« ad icopulos nafcuntur , ha^ 
bcre creduntur. Quare pifcator celeriter vibrata.faU 
ee, tanquam meflbr , eas a (axo refecat, acque abje^ 
fta omni cundatione fune tradlo fbcios admonet , ut 
ex ima* maris fede ceieriter fubtrahatur. nam iknies 
a (pongiis csefis manans, non modo^tetrum odorem? 
ledolet, fedad nares adfaaerefcens , ikpe eum ^dSom^ 
eat. ExtraAum fene a foctis qui vidcrit,. miferctur ^ 
metu & labore (tadum, Eff quando infeftantibus ce^ 
lisr vei i«milacecum vel prorfus non extrahunt.. |I8 OPPIANI DE PISC. LIB. y. 

Hffc habui» divine Imperator, de nwrino piTcatio-. 

nis opere diccre s tibi vero falvsc incolumefque levi* 

bus auris per mare decurrant navesi tibique 

femper pifcibus abundet mare, & terrae 

iaconcuflk fervet fundamenta 

Neptunus. i; EUTECNII SOPHISTifi 
PARAPHRASIS 

O P P I A N I 

VEL POTIUS 

DIONYSII 

LIBR ORU M 

DE 

A U C U P 1 0, 

INTERPRETE 

CONRADO GESNERO. .. r LIBER PRIMUS. 

Aquite multum reliquis avibus praeftant, adcout 
Jovis fceptro juxta fulmina infidcre perhibean- 
tur. Aerem volatu fuperant & fublimius ad 
jpliim xtherem evadunt j vifu accrrimo valent , ut 
quaiDvis parva animautia per terram reptantia , aut 
inter frutices latitantia,^ profpiciant, cum fames eo» 
exftimulat. Deledantur agnina, hinnuiorum & le-. 
porum pulpis« cadaver nullum attingunt , nifi forte 
2Cb ipfis relidi animalis. Tcftudines pro medicamento 
vorant. jquod ad potum, fanguis animalium quse ce-- 
perint, eis tufficit, aquamvero non guftant. Mo^n-' 
tium vertices cditos & confpicuos incolunt, five cum' 
a venatu ad quietem fe recipiunt , five foboli nidos 
phrant: & raro fane ad campos rupibus relidis defccn- 
dunt. fed ut plurimum c fpeculis fuis coelum profpe- 
^ant. Cum parturiunt, lapidem nidis imponunt, ut 
tcmpeftive pariant, neque per vira pulfo foetu imma- 
turo abortiant. Non conftat autcm de hoc lapide t 
font qui de montibus Caucafiis , alii ab Oceani litorc 
petitradunt, colorc candidiflimo, fpiritu gravidum , 
qui^tiam ex agitatione fotium^dat, ita potentem, ut 
aqu» bullientis in lebete fervorera extinguat. Feminae 
prsegnanti alligatus , abortura amolitur. Maxime cu- 
r^nt aquite', ^t ^eherofos foetus alant j quare pullos 
vplatu adverfus folem probant , & nimio fplendori 
cedentcm, aut oculis conniventcm pro fpurio rejieiunt 
nidoque pellunt. 

IL Harpoe confpcdlui raro fe offerunt , rupium a^ei:^ 
rimarum incolae. Nidos enim :pullfs ftruimt in altitf 
montium hiatibus; prxcipitiis, ut reliqux volucres 
truncis ac ramis , infidunt. Ptrllos amorc miro profe- 
quuntur , adco , ut fi quis rufticus pullum harpse la- 
tenter fuffuratus fuerit , illa nidtrm dcincepS cibo 
licgledio' non relinquat , &'locum omneni gemittt }22 DE AtJCUPI LI B. I. 

plorantis inftar mulieris impleat , & lacrym»rum de- 
fluxu gcnas madefaciat. Vcftiuntur autem cis maxiU 
lae & mentum 4am irequcntihus pluniis , ut barbse 
quandam fpeciera aJ coUum demiflam reprefentcnt , 
& hsec eis inter omnes aves nota peculiaris cft. La. 
pidibus vefcuntur, & pridem mortuorum animalium 
offibus. Quodfi deglutire polllnt^ avide quod ob^ 
tigerit ingerunt j majora vero unguibus apprehcnla 
in fublime volantes pcr faxa dejiciunt toties , donec 
frangantur , edcndoque fint. Morbos hedera nigra (k- 
nant , aut praeveniunt. 

IIL Vuitures cadaverum foetore gaudcnt, & tanto*. 
pere averfantur ungucnta ^ ut ne armcnta quidcm 
mortua, quorum carues unguento illita fucrint, at« 
tingant. 

IV. Accipitres quidam adeo ignavi & ad volandum 
pigrlfunt, ut ab aliis nutriri malint» & fcro tandem 
-venatttQi profe(9;i ranas tantum aggrediantur. Alii 
alaudas & hirundines. infcftant, quamobrem cogna^ 
tos Teteo cos dixcris. Ooulorum hebetudini prae ce^ 
teris avibus ita obnoxii funt , ut etiam curationem 
hujus a;gritudinis in promtuhabeant, laducae fciiicet 
agrcftis , quam : medicinx gratia rcfcindunt , liqua^ 

^ V. Impudentifiimi omnium milvi funt, qui etiam 
ad hominum ufque manus provoiant. Juftas igitur 
poenas Itiunt , cum certo anni tempore magnum in 
pedibus dolorum patiuntur. Punicae malo nunquam 
eos infidere ferunt , & ne afpcAum quidem ejus fufti- 
oere. Ferturau^mf fi credere dignum eft, virum 
fuendam amiOra uxore ^ ex qua filiam nomine Siden 
jufceperat^ libidinis atfedu in filiam cxarfiiTe. Illam ve* 
ro ne a.parente contamttiaretur, iiiper materno tu- 
mulo.fefe jugulaife, poftea yero Diis hiinccafummi* 
lerati^, tecram de fanguine arborem produxiife, & 
patrem mut^tum in milvum calamitatis fu% moau^ 
luenta refugere, nec infidere hulc arbori. DE AirCUPIO LIB. I. jaj^ 

VI. Memnonet aves genus a nigerrimis £thiopi* 
faus ducunts fed iEthtopia retidbi» ut quae nimio ca-* 
lore foeturam impediat, ne nidos qiiidem in ea ftru^ 
unt y (fol enim (btim ova omnia comhureret) & Aqui* 
lonem verfus ac Thraciam feruntur. Cum amem ad 
Hellefpontum &Trojampervenerunt» fuperMemno^ 
nis fepulcro inter fe tanta pnelia mifcent , ut ftrepi* 
tus alarum fcuta relbnantia repracfentet. deinde cum 
defitum eft pugnari , circa fluvium £fepum fe lavant* 
& in arena fe volutantcs pulvere fparguntur» ac fu- 
per Memnonis fepulcro alas ad folem ficcant» coUe- 
«5himque pennis puiverem monumento infpergunt, 
vel hoc argumento, ni iallor, ex humana in avium 
formam fe tran(H£fe, & neque regiun^ honorem, neque 
belii meditattonen} a £e negligi declaratues. 

VII. Corvi foli pullis iuis potum non miniftrant, 
gutture eis.ftatim a coitn dehifoente» quod veterlscu* 
jufdam peccati culpa ets accider e fama eft. Nam ciim 
Coronis in Tricca JEfculapium parerct , Corax aquari 
juflus re negledla alieubi fe obiedabat ; quamobrem 
iratusApoIio convertit eum inavmi atram » & abfque 
potu fcArum ei.ezcreiccrefecit, quae res puilis eft 
moleftiifima. Etiam hoc iu eis infolens , quod corvi 
mares non coeunt cum feminis, priufquam cantu quo- 
dam ceu nuptiaH^ hymenaeo eas demulferint; hst 
-vero maresita-conciiiataeadmittunt* 

VIIL Cdfnicum pulli ovis non ad caput ruptisi 
vt ceterarum avium , fed retrorfum , pedibus primum 
prolatis, excluduntur. 

IX. Perdices mirififi^ cervos amant & paici cum 
cisgeftiunt, nec uf^uam difoedere volunt, fedcomi- 
tantur & una^ourrunt , & dotfts ktfiiieAtes piios eorum 
vellicant , qua re etiam facile capiuntur ab auciipe , 
qui cervi imaginem eis oftenderit. Depugnant inter 
fe propter venerem , ad quam tempore veris prseci* 
pue moventur < & cum gregatim per n^mora pafcentt 

Ss % J24 DE Aucurio tlB IJ 

bu6 eis femina fe ofFert , diflidium pugnomque cient ; 
cedit autem femina vidlori. Ille protinus tanquam 
prseclarus aliquis bellator , auroaut pueilaaut alio hcw 
norario munere donatus, exclamat. O va feminis. inciu^ 
bare non permittunt, eaque obnovum veneris'deiide. 
Hum fufFurantur , quanquam & ipfse matres nonnun- 
qiiam pne libidine negligant. In univcrfum autem do-^ 
lofsc funt adeo , ut puUi quoque accedentem aucupem 
dccipere calleant, firondibus aiit ramis autiilia mate- 
ria fe occultantes : qiii dolus etiam polyporum efty 
proxim?e cujufquc petr^- colorem (imulaiitium. 

X. Perdices non tam cervos amant, ac iE^ithi aj(2«i 
nos odcruut, quQrum puilos nidulo fpinetis aifixo 
hxrentcs accedens. adnus deturbat^ rudendoque ova 
vegithi per abortum abigit. 

XL Cuculus primus avium Tcrm temporis nuncius 
eft. Nidum non facit ipfc , aliarum vero avinm devo- 
ratis ovis, & fuis fuppofitis difcedit. Foventur ea per 
alienam matrem , donec exclufis pullis fraus detega- 
tur , qua ^ ognita eos relinqutt , & alium nidum ftruit» 
& ita dcmum cuculus accedens puUos nutricatur. 

XII. Ficus martius fingulare a natura beneficiom 
habet, Si quis lapide aut ligno immiifo ei foramen ni« 
di obftruxeric , ilie herbam fibi cogmtam.afiert, eo^ 
que orificio oppofito nidulum aperit omnefque vefpas 
(6hfia€tiia) rcfpovet. Hanc herbam qwidiprit; nnllo 
w^otio januarum eti^m f§ras refolvet, , 

XIII. Noduae oves infeftant & oderunt. Cum for- 
fXiicas a fuis pullis abigere cupiunt, vefpertilioniscor 
in nidohabent, tanquam formicis.fua euam latibula 
^defer^ntibu^ » £1 qUis cor VefpertilionisL impofuerit;» 

XIV. Iderus ayis quaedam a colore nominatur, 
quam (i quis hujus nominis morbo detentus inipexo^ 
.rit 3 mo:ii; intcgre a morbo liberabitur» DE AUCUPIO LIB. li . ja^f 

XV. Picae in ypcis itfiitatibne fingularern natur^m, 
& quam divaria animalia reprsefentet , quis facile di« 
xtriti £go ^ltquRndo garrienteni picani audiens hocdi 
vocem arbitrflbar , qui a matre feparatus juxta arborenl 
eam requireret ,, cui picaclaniansdnfideWt. Etiterum 
^ditx) mugitii vituium refi^rebat$.deindeQvis inilarba* 
labat s pofttemQ fiftuiamfive fibiium paftoris imitaba*^ 
tur ) quo ille poft pafcua oves ad potum ducit. Vin 
vero taildem pigk per ramos fattehte confpeda, mira^ 
tus &m.tanta cum in ceteris rebus :tum in avibusi 4i* 
vin% largitatis dona fplendere. 

XVI. Pfittacos non in ligneis fed ferreis caveii^ fer- 
vare oportet ; eos natura voces etiam humanas imi» 
tari docuit. , 

XVII. Dedit & lufciniis natura miram cotfecntus 
fuavitatem. Hae pullos fuos ad cantum potius quam 
(alimentis) temef e educant : & quorum puta verint efle 
genuinos eantus, illosomni diligentia curant, mutos 
autepi occidunt , tanquam ihdignam Atticis (ufciniis 
fdbotem. Quin etiara libertatis amOrem tant^m pUlli* 
-fuis inftiUant, ut fi capiantur, c^ntum.onmino red^ 
fent & elingues fiant/ 

XVIII. Hirupdines hominibus maxime familiares 
& contubernales Tiint.- In aves faiutatse ftint^^cum vit 
adhuc eflet Thracius ille Tereus; poftquam vero' ft 
illum mutattim viderunt ih avem , ^retiiilo omni aviuni 
confortio ad bominum domicilia cbnfu^gerunt. Qiiin 
etiam neque R<)ream ^ neque ventorum qui e Thracia 
fpii*aht flatus amant, & liidos mde averfos coUecant. 
puUos fues hoc ordine pafcunt ^^ ut illi , qui cibo ac- 
cepto locum mutaverit ^ nthil'aj!ttpliu^ largiantur» 
donec ad priftiiium fuum locum redierit. Si quis ea- 
rurh pullos excaecaverit , hirundinarise herb» roftro 
demorfe liquorem oculis infundunt & rioxam cseci^ 
tatis amoliuntur, . 

Ss 5 ^26 DE AUCUFIO LIB. T. 

XIX. VoracifCma avis eft Seleucis, & agricotis m«- 
xime exoptata, cum fruges locuftis infeftantur. Has 
enim partim devorant, partim vei umbraiiia enecant» 
Ingeftas nullo negotio per alvura excemunt Adven- 
fum ikne ipfarum peregrinorum miUtum itibfidio re&e 
<^mp^raverit aliquis. ni(i tamen gratitudinis aliquod 
fpecimen in ipfas mutuo referatur, confervatas a & 
iniges popukintur« Jam fi quis mentis parum compos 
&leiieidem intecfecerit, reliqudc ad defendendas a lo* 
«uftarom injuriafruges in regionem nonrevertuntur. 

XX. Jynges a mulieribus ad veneficia quaeruntur. 
Cibum vero hoc modo capiunt. Linguas prsdongas, ut 
pifcatores lineas extendunt , qua formicae tranfeunt. 
Accelerant illx tanquam ad cfcam, & ubi jamplures 
iniederint, paulatim jyngeslingua retracta captas de- 
•vorwit 

XXJ. Turtures prae qeteris avibus caftae funt & pu- 
jdkx4 Ofcula, antequam procreandse foboli indulgcant, 
permifcent, idque inter eas» qu» provedliores setate 
iiint, perpetuum eft : juniores non raro abfque ofculis 
id faiciunt. Qjiodfi mas deiat , femime prxter comtnur 
nem avium legem fe invicem ponfcendunt, & ova» 
fed infsecunda progenerant. 

XXII*^ Novimus altiles gallinas fiue maris pperi^ 
imuUerum tantum manibus confotas , ova peperiflc. 
Facilius pariunt , fi feftucam e terra ore apprehenfam 
4orfo impofuerint. Galliprde pmnibus, avibus pugnar 
ces & libidinofi funt. Luce inprimis gaudent, dienir- 
que quafi folis pr9efentialxtiannun<;iant. Partuscoa- 
jugum levare & dolores p^jticipatione £b}ai:i videntur, 
^dum placida & exili;voce eis accinuut* 

XXUL Merulse ptfius quam reliq^» aye$ ante ex- 
ad^ni hiemem foetificant» Myrtis, lauris & cupreflb 
confitis nemoribus gaudet, & laeta populo, .picea, 
pinuque frondofa 9 denique hedera fe oblcdlant. Du« DK AUCUPIO LIB. t. i%y 

carum gencra funt, quarum altcrum undei^uaquc rfi- 
grum (fufcumO alterum roftro cereo, idemquc ijj»^ 
gis canorum. 

XXIV. Pavo fuam ipfe miratur pulchritudinem ^ 
& fi quis .cum formofum appellaverit , mox floridas 
auricomajsquV pennas, expandit & veluti pratum floci* 
bus refertum crigen$ o^entat & oculis ipfe luftrana 
in orbem circumdujcit Adeo cauda ei tanquani ftcK 
lata nttet) ac fi qiiis eum laudaverit de pulchritudine». 
ambitiollus fe gcret: fi vcrorcprchcnderit». caudare- 
condita quafi calumniatorcm odio Hbi efle tcftabitur^ 
Favo quondam Ar^s erat» qui convcriam Jo in vac* 
cam Junonis ira., cuftodiebat, a Mercurio demum, 
interfedus : cx cu jUs cadav^re tellus avem protulit,. 
in qua etiamnum figna cehtum/quos habuit >. oculo^ 
rum apparcnt» 

XXV. Porphyrio, cui a colore nomcn» roftrum 
habet mbicundum^ & in capite veluti criftam, qua* 
lem faciunt & gcftant fi^ttifcri Pcxfsc , par magni* 
tudine gallinis altiiibus^ fcd cnira ei longiora. In bo^^ 
minum conlpci^ nunquam conjugi fux mifcetur: 
natura ^nim adeo cafliis eft » ut ne maritum quidcm 
uxori concumbentem luftineat » & fi adulterium de-t- 
prehenderit^ nimio dolore contabefcat» 

XXVL Coturnices palcuis prioribus relidiis gre-i 
gatim volitant > & maris fpatium volatu non inter^* 
miflb ceu avium celerrimse fuperant 9 tam timidae in« 
tcrim 5 ut mai^s afpedum exhorreant, & oculis con-i^ 
niveant» unde aliquando velis illifae navium a nautiir 
cipiuntur. Ut autem intelligsint 9 an fu{ieratum> 
jam ipfis mare fit necne» (ingutie ternos ora lapillp^ 
ferunt, quorwm (ingulos. per iptervaUa d^itcunt^ 
& diligenter obfervaht, utrum in mare lapillus quisr 
que deciderit » uiteriufque volandum fit» anin<terram> 
& jtempus jam adiit quiefcendi» 32Z DE AUCUPIO LIB. !• 

' XXVII. Avium multa gcnera locum ita mutant, 
ilt ccrtum fit unde & quo fe recipiant j ciconix vero 
tinde veniant, quo revcrtantur non fatis conftat. 
Quidam ex Lycia volare ajunt, alii.ex iEthiopia, quo 
loco inchoata Nili exundatione foecundatur JEgyptus. 
Mirabilis omnino & fplertis ingcnii funt , five inju- 
fia cavcnda, five gratitudinis edendum aliquod fignura 
fuerit. Nara & hoc accidifle ferunt. Cum quidam ci- 
coniae crus lapide cbnftegiflet, eaque innidum trans- 
Verfa, utpotcrat, fereciperet, a mulieribus, quac clau- 
dicantcm vidcrant , reftituta eft , & cum cctcris avo- 
fevit. Scquentis dcindc anni vere , cum rcdiiflTct ad 
eundem lociim , agnofccbatur autem ex claudicatio- 
nis Cgno, & nfiilieres confpedu , ccu quae libenter 
apud ipfas divorterct, rcxhilaraflet, mox e' roftro ob- 
longo egrcgiam & pretiolam gemmam ad pedes mu- 
iierum cvomuit, quod quidem illae gratitudinis ergo 
j&cri intellexcrunt, Liltalia^ utfcrtur, cum fcrpens 
quidam ad nidum prorepcns ciconiarum pullos de- 
voraflet, & altcram fcqucntis annifoeturam fimiliter 
perdidtflcf , ciconiae tcrtio dcmum anno rcverfae, no- 
vam quandam avem & prius non viftm , qux brcvior 
^uidcm ciconiis erat , fed roftrummagnum i&acutum 
citfis inftar e capitc excrebat, fecum adduxcrc, ihdi- 
etitn ninrirum ei foetus calamitate fui^i five poilicita- 
tionibus ullis,'livc vcrbis, ut opem ferrct,incitatam. 
Nam utrum aves & anima;ites alii fuum inter fc col- 
loquiuin nohis ignofrum miftcant , in dubium vocari 
poteft. Avis haec nondum abfoluto eiconiarum foeta, 
ad pafcua €a« fcquebatur ; pullis vero jam exclufis , 
cum parentcs ad comparandum puliis avique cuftodi 
vidlum longiiis ^volarcnt , ipfa nidum non deferuit, 
ut ferpcnti ribfifterct. Serpens igimr paulo poft pro- 
greflus c latibulopiilids iiggredit^r, & Mcet ab ave* 
cuftode roftro impeteretur , non ftatim rcceffit, ftd 
eredus corpore caudaeque innitens fe opponcbat, & 
fecundo 5am idus , fpiris involvcre cuftodcm fruftra 
molicbatur, utcunque plurimis fe flcxibus infinuarct; 
lam facilc evadebatavis iufublime fc recipicns. Sic 

dura DE AUCUPIO LTB. U ja^ 

diim iUe petdere , haecfervare puUos annituntur) p^u- 
rimis tandem illc vulneribus coiifoflus jacuit , at non 
impune, Avem cnim in conflictu dentibus venenatis 
adeo laelit, ut omncs ei pennae defluerent. Cum vero. 
rcvertcndi tempus appetiifTel; 9 ac reliquae ciconias jam 
avolaflent, parentescum puUis fervacis , ut beneflcii 
memores fe declararent, tantifper manfere, donec 
novis ei pennis renatis fimui avolarent. 

XXVni. Phoenici apud Indos , utperhibcnt, lon- 
giinma & fecura vita contigit , cum nullis hominum 
infidiis petamr) non fagittis , non lapidibus , non ca- 
lamis, non aeniquc laqueis. Mors ei initium vitaeJ 
Nam ubi )am per aetatem ad volatum debiliorem fe 
aiV^ aciem oculorum obtufam fenferit, colle<Ais in ex. 
celfa rupe cremiis & feftucis rogum fibi mortalem , 
vitalem autem novae proli nidum conftruit, qui a fo« 
hiribus radiis, anfideflte ave, inccnfus conflagrat. Sic 
illa confumta, altera novaPhocnix e ciaere furgit, & 
pro more patris iifdem in locis vitam degit. Res mira 
fine .genitorjb , fine genetrice, folo (plcndorePhoebeo 
avem hanc procreari. LIBER SECUNDUS. 

Dicendum etiam de avibus , quas amphibias vo^ 
cant , qux mari gaudent » litoribufqiie in^ 
morantur , atque in oris nuuritimis nidos conftruunt. 
Flura earum funt genera, eaque varia. Neque enim 
mare pauciores quam tcUus aves alit j at natura non 
eadem aquaticis, quae terreftribus eft. Hisenim cor^ 
pus rarioribus tegitur pennis, quibus celerius volexits . 
aquaticae vero plumas crebriores & fpiiSores, qu» 
non temere madefianty habent, adeo ut ficcis eisju& 
qliequaque volare liceat. Meatus roftri didudiores 
quoque habent , quo pifcem atreptum iiullo negotio 

Tt Jja DE AUCUPIO LIB. lU 

in ventrem demittant. Palmipede&{imt,,adeoque pedi- 
bas remorum inftar in aquis utuntur. Hsec quidem 
uniYerfis communia funt. Kobore vero inter reliquas 
aquaticas ave&aquila marina praeilantiiEma eft> fpe. 
die quidem terreftribua non diillroilis,. fed e mari vi« 
Aiut, &pifcium pneda, illorum maxime , qui fub- 
limius & in fuperficie aqi^ natant » ita ut corporis 
ipforum pars aliqua (ub con{pe<2um veniat. At noa. 
^perpetuus ei fucceffu& eft. Interdum enim cum in ma« 
^res pifces aduncos. ungium mucronea iniixere , nec 
in altiun levare poflunt, pondere vidi una cum pifci* 
bus peCum eunt,. & perduntur magis quam perdant, 
ad imumpelagtfunidum tradi, quopifces.u^entedolore 
& reciptunt.. Hos: ajunt fpurium eife foctum terreftri- 
um aquilarum ,. ideoque a patcrttisnidis. repelli, deij^- 
de per alios. quofdam alite& educatos». negleda terra 
maritimum vidfaim amptedi. quamobrem confpeftus. 
^forum exoptatus. bonique indicii (iiimirum copixi 
pifcium) apud pifcatorea habetur» 

' n. Gttaradtes avis in(hir tariminoris eft, robuftior 
ft colore. candido , accipitri palumbario* fimilis. Ubi 
cnim pifces: aliquot nataiues; videritv. perfpicacii1unu& 
«utem eft vel ad fundum: ufque maris.» aldus volat ,. 
& penni& oiimibus contradlis ,. iix tnare tanquam de* 
lapfus per medium aeris; intervallum quavis telo ce-^ 
lerius fertur,.& ad pairus.fpatiumimmergitur^ donec: 
eomprehenfum; pifcem extraxerit,, quem mox evolans: 
f alpitantem adhua devorat. Scopulofis: litioribus. & 
petris> (upra aquam eminentibus; infidet » in potu ma-. 
lina^ aquft,, non ut ceterae^ aves. fluviatili aut fontana 
Jifttitur. Fticum aut dXgjsmt ovis. iuper petram inftcr- 
aunt,. necaliter {bvent,, ied ventis femper expodm 
selinquunt; Prxjberea fic etiam traidtant ova fua. Mz% 
iila» undemaremi procreancbim conjtcit^ &mina, un^ 
4e femiisim ,. in fuhlime ferunt: unguibus eomprehen- 
4ky inde mittunt in pefagus,. alsjue hoc fiihinde repe- 
itunt pcr dies: aliquot. Hoc motu concalefadis. ovis; 
^yallii ( nrohirfi i nn ir;. PuUii iz»;>x ut lucem: ai^exi^nt^ DE A\JCUPIO IIB. !!• JJl 

nufta iii nidiB mora parentes volatu fequi contendunt» 
a parentibus autem fufcepti in mare demittuntur & 
Turfus illico extrahuntur , ut fic facilius auxilio paren- 
tum hoc genus exercitii ipfis reddatur. Itaque non 
iiiepte comparayeri& eos fiiiis agricolae alicujus» gra^^ 
vem annis patrem fequentibus , quorum alter impo- 
fito bubus aratro terram profbindit, praeit alter, & 
fulcis femina committitj operantibus pater docens fi- 
tnul & gaudens afilftit. Teneri adhuc pifciculos tan- 
tum captant ; > adultiores deinde majores invadunt. 
Mors illis gravior , quam uUi ambiguae vitae avium 
contingit. Acies.enim oculorum fenio confe<^is obtu* 
fa in caufa eft» ut in mare fe praecipites ferri ad pi<« 
icium praedam arbitrantes , fcopulis ac praecipitiis iU 
Udantur & pereant» 

III. Sunt etiam ex amphibiis avibus trochili didE» 
Hi per litora diicurrunt tanta fiepius celeritate , ul 
curfus eorum volatu etiam pernicior fit^ atque hino 
Bomen eisapud graecos merito iftipofitum*. Pifces ma« 
gnos non aggrediuntur, canceliis , & fi quae fludlibus 
ad litora propelluncur, contenti. Mares feorfim a fe*»* 
minis , feminae a maribus pafcuntur. Ineunte vere 
priores feminae foUcitant mares ad cditum* fequwn* 
tur enim & prope eos peculiari quodam cantu ftrident^ 
quo vix tandem alle<^i mares accedunt. Mox iterum 
foetu procreato feparantur, & ad fua fexus uterque 
pafcua feorfim revertitur. Tunc mares omnem fo^f^ 
rae & veneris curam relinquiint » feminis labor foli$ 
incumbit, eumqueillae inter fe partiuntur. Jam siliai» 
ova iu nidis fovent , aliae foventibus cibum conge« 
runt , & fic alternis €»va fua plumis concalefsicere per^ 
gunt. Pullos jam adultos ad litus producurtt» ubinuu 
res verfari- folent > ibi femellae etiam ex puUts cuitt 
fexu fuo rcmanent, mafculi vero feparantur. Sio 
oves inter pafcendum mixtae a paftoribus fecernuntur« 

IV. Lari hominum amantiffiim funtt & pcope eot; 
tanqmm Buu(iip«&miUar«s verfantur, ac ubi videttttfi 

Tt a Jf% DE AUCUPIO LIBV 11. 

pifcatores extrahcrc fua retia, ceu praedac particfpes^^ 
adjutigunt fe navicuUs , & clamore partem aliquam 
fibi polhilant. llli pifccs aliquot projiciunt , qtios lari 
ftatim vorant, & fi qui alii fortc fagenas fubterfugc*- 
rintj promte excipiunt. Vulgo celebratur opinio la- 
ros olim homincs fuiffe , qui primi venationem & 
pr«dam marinam exercuerint. deinde , fic volentibus 
diis, in aves mutatos, jiixta urbes 8c portus volitan- 
tes veteris etiamnum artis meminifle. Plura autem- 
corum funt genera, Albi funt quidam & minoribus 
eolumbis fimiles, His alii majores & robuftiores fiint, 
ac peimis denfius veftiti. His- rurftis tertium genus 
majus eft, albis itidem pennis, cxtremis tantunrun- 
gtiibus & oolla nigricans-, iifque cetcri omnes lari de^ 
pafcuis & fede tanquam regibus concedunt Senefcenw 
tibus pennas coeruleus color inficit. Fcetificant in pe* 
tris, prsecipue a quihuspotabiiisaquanranat, utfoe- 
«os corum vidlu quicfem marino, aqua vero(inpotu7 
dulci utantur ,. donec adulti mdos relinquant; quov 
tcmpore jam cibo fimul ac potu ex mari utuntur.. 
Quod ad natandi velocxtatem » vix avis uUa kco con-. 
tendecit*. 

V. Mergi iniatiabities funt & maxinie voraces. Pi- 
fees ingeftos mox alvo- reddunt , atque etiam vi vos- 
itonnunquam. Sbliinter amphibias aves volitando pi^- 
Ibantur ita , ut fimul utrumque faciant. Cpngros,, 
anguilla» & alios lubricos lacvcfquc pilbes degiutiunt.. 
Urinantur & fub aqua manent diutiffime. Alios quo» 
que pifbes delphinorum & canicularum inftar perfe*- 
quuntHr. Non in pelagO' folum ,- fed-paiudibus etiam' 
▼crlant*>r, tum maxime cum vis aliqua- ventorum* 
niare infeftlati tunc enim immorari in eo noii foJent., 
Mas in avium> gcnere folas vocem emitterc aut perci- 
pcrc negant*. 

» » '' 

VI. Pclecini , non mihus quam lari (ntergi) vorat 
oer, ijon toto tamen corpore raerguntur, ftd ut fb-^ 
Itaitiqui/fe in cagut prwcipiles volvunts. coJla., qiiibuk DE AUCUPrO LIB. 11. JJJ 

uliiae proceritas eft, fubinde demittunt, diorfis intc^ 
rim fupra mare promincntrbrus. Pifcem obvium quemJ 
que ampliffimis fsiucihm exccptum devoraiH. Sinuff. 
q^uidam ante* pedhis dependet , in quem cibiim omnem? 
tuburcinantcs aliquamiiper recondunt, 8t ne tethyifc* 
quidem nec durilfimis mitulis abftinent , fedumicunr 
teftis primunr qupd fe obtulerit deglutiunt; detiide 
mortua in os revocant , & rejcdis teftis pulpam vo* 
rant. Nam quae du?n vivcrent, occliifae erant conchscil 
vita fpoliatae apcriuntur & dehifcunt.. 

Vir. Avcs, qu3e fuavfus quam alcyones cantillent',; 
nemo ullus dixcrit, nulla quoqye diis marinis dile- 
Aior*, quippe quf tranqufllitatem miaris' fludibus 8c 
ventis omnibus compodtis fub partus tempora ei&i 
concelferint. Pariunt feptem ordlne diebus , & edu* 
cant foetum. Fertut autem beneficium hoc Nereidias^' 
ineas contuliflfe proptef iiifigriem in maritum Ceyca; 
pietatem, quem fludibus maris abfumptum curti in- 
continenter lugeret, in avem mutata fuit, necetiam-' 
mim caramitatis fusc oBlivifcitur. Mare adeo amant,, 
ut prope ftudus nidifiocnt , pedhis aquis alpergant,. 
caudam in terra ficca imponant^ Nirfosut fibi ftruanr 
alcyones , non ut cetcr» aves feftucas e terra coili- 
gutit, fed marinas aliquot lierbafs, quafcs fimt ftici,^ 
algse, ampelides (^m^A mtxrinay^ boftryehes, ( cajpiyr 
mariyii) otaeides , & aliae. A maritorum bbitu multo*^ 
teijipore lugent & fe difperdunt-. defiturge canere,. 
ccyx, ccyx, aliquoties repetimt, atque ita ceifant, 
Porro ceycis VGcem nunquam vel mihi vel aliis au. 
diendam optarim-j curas enim & mortes- & infortunia: 
fignificatj quamobrem Jnpiter eas nocftu pafci voluit,. 
& locis circa ftagna fluviofque maxime' delfertir, ncj 
qtiid hominibus moieft% forent; 

Vni. Arde« hominibus cfiariflimae fiiint, & «ftatis? 
Hiemifque tempus praefagiunt , capita fcilicet pcdorit 
imponunt , eoque mairime inclinant , unde concita*^ 
tj^Sjtmis ventus^cxpedi^ debet. Nautanun^uam ox:^ 334 X>E AUCUFIO LIB. Il4 

ciderit ardeam. nam quod accipitres in terra venato^ 
ribus, hoc iii mari pifcatoribus ardese fignificare cre- 
duntur. Ab ardeis vidum ex aquis primum inventum 
ajunt , reiiquas ab eis didicifle , cum vidus uaus mu 
tio omnibus eiTet itvibus ; deinde cum gloriarentur 
faoc invento, & ne ipfum quidem Neptunum natan- 
do cum eis contendere pofle jadarent , hanc artem 
irato deo amififle -» quod etiam Thamyridi fuperbo 
cantori ex Mufis contigifle ajunt. «Hinc adeo reliquae 
omncs aves captandis pifcibus merguntur in aquam ; 
ardeae natandi facultatis expertes in litore ftantes vc- 
nantur. Fifces captant induftrie ftne & dolofe; nem- 
pe fotis radios ita excipiunt, ne pifces vifa ipfarum 
umbra refugiant. Genera ardearum infinita funt. 
Ahx enim breves & albx funt i quxdam majores , 
colore vario, alix mediocres. *Sunt quibus a capite 
ceu crifta quaedam nutet , aliae criftatae uon funt. 
Licet omnes ex mari vivant » in terra tamen nidi- 
ficant, 

IX. Imantopodes aves nomen a crurum tenuitate 
habent; hoc novum in eis,^quod, maxilla inferiore 
fixa» fupetior folum ipfis moveatur. 

X*. Cepphus avis a levitate nomen tulit apud pi- 
fcatores. Currt^ enim per fummam aquam , & pro- 
fperum pifcatoribus fucceflum promittits verfari enim 
his in iocis gaudent, in quibus meliores pifcium gre- 
ges fuerint i thunnos maxime comitantur , quod ab 
iis pifeiculonun , quos dentibus fuis difcerpunt , ca- 
runculae aliquot in aquis relinquuntur, quas cepphi 
ftatim ingurgitant. SequunQir etiam delphinos , & 
pifciym ab illi$ occiforum fanguine pafcmitur. fed 
maris quoque fpumam ingerunt. Nunquam fane otio-> 
fos aut dormientes cepphos terra marive aliquis fa- 
cile deprehenderit , femper enim vemntur aut tc^- 
t^nt» Ad tonitrua adeo timidi fuut, ut eorum {bnitu 
exaudito ex aere in mare decidant. Generatio qui- 
dem eorum ex marine an ex aere fit, non conft^t. DE AUCUPIO LIB. I !• JJf 

Nam terra ctiam , cum toiiuerit» fru<aus quofdam 
(^ftmgos &c.) facilc emittit. 

XL Elaphis pennas in dorfo omnes cervinac pelli 
colore nmiles habet, (unde etiam nomcn apud gnecos,. 
quafi tu latine cerviam ant cervariam dixeris.) PafeU 
tur autem hxc in aquis ficut jynges in terra.^ Lin* 
guam nenipe longiflimam linejc aut funiculi inftar iit 
aquam proculextendic, & fenfim ad fauces deceptunt 
aliquem pifcem, qui ad confpedlam adnataverit lin-* 
guam , allicit. Ad hujus imitationem nimirum piica* 
tores oltm ad longam arundinem ex pilis equinis li^.' 
neam fufpenderunt. 

XIL Colymbi ftmper natant, & ne fbmni quidem 
aut cibi gratia in continentem exeunt^ ne no43u quiw 
dem, neque tempellatis metu aut frigoris» &d fota 
partus tempore. Ventis adverfi natant , ne iliorum vi 
aliquando. inviti in terram extrudantur» 

. XIIL Quod Thraces etiam ac Dytini faciimt 

XIV. Cirrhis dlgnam crimine pccnam luit, quod 
IKinois amore addiida purpureum patris capitlum ab^^ 
lciderit , patriamque Minoi prodiderit.. Ille vera vi* 
^ria potitus, & proditionem deteftatus, dd< navi**^ 
gium ip(am religavit, ac fludibus permifit;^^ atqueitai 
m avem mutata ab omnibus avibus odio irunc habe - 
tur, & fi aquila marina tpfam oberrantam. viderit,, 
nox per infidias eam adoritur & perdit.. 

XV". Inter amphibias; quoque Theocronus- nothi^ 
avis eft, accipitre patre & aquila matre progenitus ,, 
ttt fcrtur.. Generationem ejus vetns^ fabula ita tradit. 
Genus quoddam acdpitri& adeo in libidinem profu^ 
fum eft,. ut verno temporec omni robore amiffi> mu- 
norum etiam. avicularum morfibus obm^ium fit*. 
Deinde adulta acftate,, & fub canicula viribus; recupci-. 
]fld& dc aviculi& fele: ulcifcitur ^ & quaicunque: afi&- 3J5 JDE AUCUFIO LIB. II. 

cutusfuerit, xlevorat Quodfi aquike femiiije vocem 
audiverit, advolaiis cum ea mircetur. Itia^ quse ex 
igfiobiliore ave conceperit, ova ne incubare quidem 
ctiguatur , ^ ut aquilas roares iateat , pirocul ab eis 
avolat. Nam illiy quamadulterio corruptani fenferint, 
omniuo ulcifcuntur & abigunt. Pulli tandem K)vis foie 
concalefadis excluii amphibii funt & pifcium captu* 
f a vidlitant. 

- XVI. Gygcs avis cft fcmper claraofa & canora , 
unde&nomeneiimpofitum. Hsec avcs amphibias no. 
iku devorat. Ling^jam cjus aere exfedlam ii quis in-. 
fanti , qui tardius loqui indpiat , .edendam deilerit , 
mox filentium ejus iplvetur, ut fari incipiat. 

-. XVIL De gruibus hoc memorandum eft. Cum 
Thraciam relidturae funt , una reliquas omnes luftrat 
& exclamatj tum ceterae avolant, ea, quse colledtas 
iivesluftraverat,fola rcmanente. ^revedtiores actate in. 
primum ordinem volando collocant, ne fcilicct fe 
fatigeut himium fequcndo:, fi. juniores pr^ecedereiit. 
Clamorem etiam edunt , ne feparentur nimium alise 
ftb ahis. Si quam fenfece 4efeflam, aliae dux utrin- 
qAe alis fublevant , aut etiam fuper dorfis & pedibus^ 
&runt. retrorfum enim cselo fereno pedes exteiidere 
folent. Si vcro tempeftatcm pr»fenferint, terram pe- 
tunt , doncc certa affulferit ferenitas. Nodte ^fuper- 
yeniente ad fluvios feftinant , & in mediis illorum col* 
libus , jquos amnis infularum inftar circumfiuit , rc^ 
fidentf atque.hocad infidias cavendasiaciunt, quod 
infidiofae ferae aut trajicerc flumen non pofiiint , aut 
trajiciendo (altcm ftrepitum cieantt quo iplae a fomno 
excitse aufugiant Omnes uno .crure innixse dormiunti 
& capjta aljs obvelajit. Cuftodes feroper ac duces cir- 
cumeunt, fivc homo fiyc fera accedat, cxclamant^ 
altaque voce infidias iudicanjt , ut reUqu?e in tempore 
fuga jfibi confulaut. 

- xvm. •' bE Vucopib LiB/nl"* jjy 

XVIIL^ Anfcrcs fimiliter ut gruc« tum yoJandi du- 
ces, tumTomni cuftodes habent, nuiiquarti fine cla- 
more. Vox cis abfurda, filcntium rarum, quod ubi 
ncceflarium videtur, lapillo ori immiiTo vocem con>- 
tinent, tanquam non aliterfibi temperaturi. Hocau? 
tem faciohtofemctumaquilarum/ N&raTaurum moni- 
tem fuperaturii ut)i aquilas tirtieht, lapillos roftris 
ftrunt ad coercendam linguam. Ceterum palcua lo- 
corum, etiamfi tetiflima m£ti fuerint, facile oblivi* 
fcuntur, ideoquefemper oberrant, & vagantur. Sed 
liicri nonnihil ex hoc malo eis acccdit, Iquod non fa- 
cile capiantur ab aucupibus , qui familiares avibus 
Jocos obfervant , '& quo ire tedireque folent, femina 
ad illiciendum projiciunt ; anferes ve^o propter obli- 
vionis vitium locos cofdem non repetunt, 

XIX. Cygni in pratis , litoribus & ftagnis aluntun 
Canentibus lcopuli & valles refpondeuti omiiium fa^ 
ne avium inprimis mufici feruatur , ; qup nomine 
Apollini confecraixtur. Canunt autem non iugubri^ 
ut alcedines , fed fuavi & mellito cantu > veluti tibiis 
aut citharis adhibitis. Robuftse funt aves, adeo, ut 
etiam fsepe altius volando evedi aquilas impugnent « 
n quid illse in ipros aut pullos eorum mali moliantuiT} . 
non tamen incipiunt pugnam , fed pacem , quoad li^ 
pet, confervnnt& placidam vitam alimentis etiamanr* 
teponunt. Diluculo canunt ante folis ortum » tanquam 
in aere vacuo per id tempus audiendi clarius* Ca^ 
nunt etiam in maris litoribus, iiifi tempeftas & prOf- 
cellarum fonus cantum difluadeaut. Hoc enim yigcnte 
ne* fuis quidem ipfi cantilenis fatis perfrui poScnt« 
Sed ne In feneda quidem morti vicini caiitus oblivi*- 
{cuntur, qui tamen eisin illaBetateremiilior eft quam 
in juventa, quum neque cervicem ampliu$ erigere* 
ncquc pennas extendere queant. . Favonium tunc ad 
banendi focietatem jobfetvant» ignavi }am crurib?;^ Jk; 
membrorum viribus defedi.' Moriturus fecedit aliquo» 
ubi nulla avis canentem audiat, .nec olores alii iu- 
£luofe interpellent, fi qui forte adeflcnt^ quifimileni 
yit^ exitum fibi imroiuere intelligerent. 
- - • Vy l$2i DE AU<;UPI(> hl3. III. LIBER TERTIUS. 

Jiam. vero ex iis» qux dicemus, intelliges , poten* 
dflime Imperator > mortales non terrx roium ma- 
lifque pericula contemnere , fed ipfum etiam aerem 
audacia fua petunt ». & mxiltivggis avibus iiindias 
firuunt.. Venatorum quidem & piicatorum major fse. 
vpe metus eft , quam deledatio , five veutos fpedtave. 
xis, cujus f^epe impetu cymbae in mari.confringuntur, 
&u robuccetorum, cuifacile fuccumbunt^ fivecon- 
fideres ferarum luftra montana, unde fkpe venatores 
tmprudentesadoriuntur, ut reiiftere nequeant, neque 
ixnpetum ipforum evitare , fed faepius proftcrnantur 
Sc pereant, & afummis praecipitiis per anguftias lo- 
corum deturhentur. Aucupibus vero nihil vel ab avi. 
bus ip(k , vel a venatione periculi immihec, quippe 
qui non opus habeantmontiumvertices confcendere, 
%el in voragines fe demittere. Satis enim iis eft per 
campos r lucos 8t prata non; fine vohiptate quadani 
vagari, fuavelqueavium concentusaudire. Nongla- 
diisv clavis, haftifve utuntur , non canes fecuni du- 
cunt,, nec retiafcrunt j, verum vifto fekem opus eft,, 
& arundinibus, quarum ope ad aerem venando via 
patet ,. linifque tenuibus & levibus retibus , qux fub. 
ala geftent: Interdum ctiam ftirpem , alienis: ramis. 
«ircumpofitis fecum ferunt >, & cicures aves , quae ad! 
^nandi focietacem veniant. Oportet autem celeres ,. 
ft manibiis expeduos efle,. vifii perfpicaces , iiigenio 
^erfiitos , ut & avium imitari voces poffiht , & ipfas. 
^fcr ramos falismtes inkqvA. Oper a igitur venandi ad: 
&igulo6 ufiis 4iftrib«enda eft, five vifco, fcu fetis; 
%quinis^, Vc^l filis veHaqtieis ,. compage etiam , aut 
4rf63(s vel «vfs Hticio.res. sgenda. fit*. 

- II: VifcoigiturcapiimtarAl^dki,, ceTere$ Aftragai^ 
%ui (jsm^uelet^ ): ievcs. Ampeli0nes>/dehiies.(^arp/3j^\ DE AOCUPro LIB 111. JJ^ 

BudytacV Batitte, Sodes, Spiiii (/r/«^/i?ie,) Turtures, 
Afteres i. e. Stellx, quibus mbicundus circulus ftellac' 
iiiftar iu tapite fulget, Atque hse quidem aves omnes 
cum reliquis pafleribus , qui yfirna ^ftate cum Borea 
Yento advenilint, vifco capiuntur, dum anindmibiis* 
infident. . ' 

in. Alix quxdam aviculae etiarh in cutiUbus ruis 
hoc artificio capiuntur. G>nnedluntur duo tpyrti ra- 
mufGuli, quos deorfum incurvant, atque ex alterUjtro 
laqueum fili tenuiffimiTufpehdunt , filo per altertim 
ramufculura tranfmiflb ,,. quod.parvo, paxillo ardius 
iiifuper aftringuht. 'Hiiic paxillo aviculae infidehtij 
dumque addormiendum fe componunt, excidit facil- 
lime ex ramufcuii foramine paxillus , laqueus vero 
circumvcrfus pedibus infidentis aviculae circumfuii^j 

ditUr, ' ; r 

IV. Spini Sc Turtures lub arlbrrbus. caphmtur^ 
fi congenerem avem arboris ramis infidentem confpe- 
xerint. Neque tamen hac captura femper , fed Jiiber- 
no & nivofo tempore uti fatius fuerit. Tum enim , 
foliis arborum dccuffis , aviculae ftatione & latibulo' 
iftdigentes in fiftos fubornatofque ramufculos tanquam 
veros adVolant. Vifif admodum jucundum eft, cum* 
aviculse vifco irretitie deciditnt. 

V. Atnonminus jUQundum Ipedaculum eft, cuiii* 
aii6ej5s accipitrem' circa aliqucm arboris truncum dc- 
ponit. Hujus confpedi metu avicute fub frondibus le 
occultant, & timore aftridi ,^ ta^ijuam homines^n 
itSnere , cumftfbito appariiit latrp,';niillam inpatteut 
provolare audent, fed oblique ufqii^ accipitircm inttr- 
entur. Tum auccps fic perturbatas & attonitas paula- 
tfan ab arbore detrahit ' ■ ■' , -^ 

Vt; Qukdani etiam , dum .^q^e ihgij^Wnteip arvijt. 
dcnfioribus ad fomfium fe componjjnt^,' l^liis.imjjliciltj, 
capiuntut, ■ ' -^ * ^ . ' - • 

Vv » I4P IXE AU9UPIO LIB. 111« 

VII. Perdices capiuntur retibus , aut comps^e , 
aut voce perdicis > aut provocatde ad pugnam , aut c(^* 
Yina pclle. Vehementer enim cervos amant, &peHe 
decipiuntur hoc modo^ Si quis pellem cervi iadutu^ 
cornuar capiti imponat» ^ Furthn accedat» illae verum 
cervum efle ratac, fiifpiciunt coluntque eum , & acce- 
dente gaudent adeo , utdifcedereab eo nolint, ac H 
femiliarem aliquem & coaetaneum adolefcentem a lcm. 
ga peregrinatione viderent Hac bene volentia & amore 
nihil quam Igqueos aut plumbata recia lucrancur, ac 
ut pro cervo venatorem detedla fraude afpiciant. 

Vni. Qui perdicum in ccrvos , idem in equos Oti- 
diim amor eftj quamobrem hujufniodi induftria faU 
luntur* Retia aUquis prope fluvium aut ftagnum ido- 
neo loco erigit, anguftoque per medium tranfitu re- 
Hdo, quo eques unus tranfire pbflit, cquum avibus 
oftendit. Sequuntur illx ftatim pennis omnibus ex- 
panfis^ donec cqim&ex loco illo angjufto recedat , ipik 
^cro incliifac omiics irretiantur. 

IX. Coturnices nodu retibus, qua? nebulas vo. 
cant, capiuntux, clamitantibus aliis. natu majoribus 
(illicibus,) ad quarym vocemdum accurnmt, in fa« 
genas incidunt. Intcrdiu etiam in tcrra hoc modo 
capiuntur. Rcti extenfo aliquis .tunicam fupra caput 
eredam utrinque calamis fuftinens movct , paiilatim 

Srogrediens. Metuunt illae fibi , & dum veftis hue 
luc liutantis umbram fugiunt, retium laqueis ia* 
Irolvuntur. ' . 

V X Attagencs pedum celcHtate mag^s: quam yolatu 
firetos venator caoiliijs^immiilis tanquamlepores capicL. 

' "Xl; 'Grucs curn aliis modis ,. ttun ita capiuiitur.. 
Cucurbita ficca & decollata excavatur, vifco intus. 
illinitur , injicitiur {carabeus , qui exitum ^aercns 
ftnmurmiirabiC' eo ionitu txcitata gru^ acciirret^ &- 
^ite iixIeAb jt captoque fcarabeo; ipfuhi'^tiaqi^cucur- 

;t y 7 DE AUCyPIO LIB. III. /)4t 

Ibita^ vas Qeulis» capitiqu^ ag^udnabit» ut eo pemiis 
kserente jam neque vifu neque progreiTu uti valeat*» 
ied uno in loco coiififtat„ donec ab aucupe mambiic 
.eapiatur. Si deHt icarabeits ,. eepse folium iBJecifle in 
alvumi cucurbitse £it &«rit. Laqueis etiam &cile ca^ 
.pietur» G quis ai;undinem fedlam utrinque perforet» 
& exiles feftucas imponat , a^ peiforatum lapidem ab 
arundine fufpendat. .n media autem arundine ferream 
acum figat^ &fabam ei inferat» quam grus refpictens 
laquco caput iniinuet:. Hac arrepta > jam retcadura 
caput, colluta iliaqueatum {entiet ,. perceptoque do« 
lor furfum evol.are mtetur, fed lapidis pondus ob£U 
&etx donec ab^ccurrente au£upe compi^ehendatur.. , 

XII. Farumbi diHicillime capimitur; (latim enimt 
vifis: aucupibus procul avolant. Vincimtur tamen & 
ipfae dolo. Nam auceps arbori infidentes confpicatusy 
reteia folo extendit,. 9!C.tenues paleas inlpergit , ut 
lateat , & palumbos alios olim captos exc?ecatpfqiK 
imponit, & pedibus funiculum iiligat, quo commoto 
fefe- concatere &ftrepitum. edere palumbos cogit. £o 
percepto ceteri pafcuis & arbuftis relidis advolant» 
Auceps iu aitegia conditu», quantum poteil retiumi 
&inem.adtrahit, & pecticis (amitibus) iimui Gmnibusr 
everfis > palumbos retium ilnibus intricatos capit^ 
Ejuihiodi retibus cpliunbae etiam comprehenduntur > 
&d multa facilius laqueis^ . 

!?^nL Merulas & eanoras Luicinios capere Ircebttt 
laqueo l^r^ii tranfennd) inter denfii fruteta collocato^: 
qjueia biui.orbes conftttuant,, fihiiotbaiSi finibus re- 
tis latentes , & marinis retibus , qu3e hypochas vocantr 
fimiles. Intenduntur etiam longilfmii nervi bubuli,. 
poGta. in medio virga 5 a< nervis fuiiiculus & laqueus 
&fpen4uatur. Adhacc efqa imponitur vermiculus ali- 
quis a^ lumbrkus 9 qua ioefcataavis illaqueatuf , Sc^ 
oipnibus illis:» quae ad capturam deftinata erantv cir«.^ 
cufQai^iS', di9tineatur. Cetemm tn«m^ruias aliumt etiami: 
^(M}M«i^$i4um addLdx^esi^xQogitarunt. Sa:a^ 

Yv j 94t DE AUCtPIO LIB. III', ' 

liieme fodiunt, cum avis maxime cibi inops efl:, & 
4>liv9e aut lauri baccam injiciunt , ac prope teihe fra- 
Igmentum vel lateris ponunt fcrobi item paxillum in* 
ferunt, quo teflas binas intendunt. Apponitur & al- 
tera avis laqueis ligata. Sic omnino menila famelica 
sdvolabit & fcrobem fubibit f ubi fubito incidentibus 
teguiisindudetur. Sicetiam Turdi& pTrrhae capiuntur. 

XIV. JEginthus (xgithus) capitar cavea, cuialius 
pridem captus ad aUiciendum voce includitur. Forcs 
vtrinque binx, efca nux ponitur, aut venmiculus, 
aut aliquid aliud, cui vocc ille(aa avis advolet. Has 
quidem fores laqueus (rffa^/ww) amfaiat, (ctrcumct- 
gat) ne ingreflus ^gitlius iterum evolet. 

XV. Calandrum nemo fecile ceperit , nifi reti juxta 
aquam extenfo ab aucupe juxta in tugurio latitante, 
^ui avem ad potum hauriendum accedentcm funiculo 
iretis attrado involvat. 

XVI. Turtures capiuntut , cum fiticulofae ad fon* 
tem acceflerint , prope quem venator arundinem cri- 
git , pennis ad fummum alligatis , quarum motus tur- 
tures admodum terret fugatque. Sed alia turtur jam 
pridem capta, in propinquo ponitur, qua confpcdla 
ceterae advolitant, &retis tratftu obteguntur. 

XVII. Alaudx capiuntur ope nodluae, qua auceps 
expofita in apfide aliqua %rea, fubinde funiculum at- 
trahit, & virgulas undique circumpofitas vifco illinit.- 
Tum alaudx ad noduam capiendam prdperailtes in- 

vifcantur. 

XVin. Adverfus clamofos graculos venatio talisi 
inftituitur. Virga oblonga terrse infigitur^ cui laqueus^ 
ad funiculum additur , & in medio tendicula, quse^ 
eircumardlu fuo vimina utilttqie fita concegat. I» 
fumitiam virgam oleae baccaimportituf , CKft e regibne- 
laqueuspendet, quemubicontigeregraottUi^teildicultf DE AUCUPio IIS. II & 543. 

delabitur , & virg? ere<aa laqueus ita attrahitur , uC: 
avium ccrvices inhxreant. Similiter etiam piqis infi- 
diantur aucupes^^^ Efl: & alius dohis graculis capiendis 
accommodatus. Vas oleo plenum eo in looo expomk 
tur, ubi confpicidtur a gracuiis. Illifiws inirsTe ima^ 
gin^s intuiti , aliofque graGulos cfle rati in oieum d^ 
volant , & licet {lacim refiliant „ madidi ttmen olea» 
ita pennis & membris omnibus gravantur, ut avolarr 
nequeant, eo<j^ue ilatim inloco comprehendantur.. 

XIX. ^githaliim (capritmlgum) captums oqirapr 
papillam vifco circvmlinat. Ccterum avis caprinumi: 
lac hauftura, cumultra faepesin ftabuhim pcrvolave-i' 
rit, & fugere capram inceperit,. efiulb. eiadpedesu£- 
que vifqo. deprehenditur.. 

XX. Porphyriont capiendb ncqiie vifoum neque* 
retia adhiberiopus eft , fed ubinam folus confideat,, 
obfervare & >faltando paulatim acocdere. Saitationis? 
enim fpedaculotantoperedeledatur, uttioetacceden«- 
tem magis magifque hominem viderit ,. non jtamem 
avoiet , led ipie etiam & moveat>jfejad[faltMulummcm^ 
bra componat, tkmiea o^iatur;, 

XXI. Catarradfes imagihibus pifcium fupcr tabu- 
las. pidis capiunt. nam dum impetu in ilias ceu vivos: 
pifces feruntur , iilifi pcreunt. Piiircs etiam' alias avesj 
retibusj& laq^ueis capiunt vci inter natandum, vcl ubi: 
in litora progredimitur ,. ubi velpcnnas cxficcare, vcB. 
dbrmire „ vel poftpaffium quiefcere: coufueverunt- 

XXII. Laqueis & retibus ansrt» capiuntur, &Li-. 
nurgi,. &Cenchrit3c, & alia genetaanferum, & ce-- 
leres Pheliinaev & Phaiaridesr&pluriniae ali^ aves am* 
phibix , cibo dieceptje. Nam ad ripas^lacmim aut flu- 
viorum hordeum,, filiginem, aut milium Ipargunt.. 
Anferibus. capicndis etiam alius dbius excogitatus eft.. 
E. iigno anfercm fabricatur auceps,. quem func alli- 
jj^um^» in paiude. immotum: coxitinet^ huncdycGm 344 OE AUCUPIO LIB. tih 

congregantur anferes, impugnantefqtte roftro veluti 
alienum a grege nbigunt. Auceps ii^attegia conditus 
tenui funiculo nd terram propius ligneum anferem tra- 
hit. lUi vero fiigientem quali infequuntur , & iibi 
intra retia perfequendo devenerint, perticas auceps 
contrahit, eredumque rete omnes fimul anferes cit« 
oum ligneum natantes obvolvit. 

XXIII. Quamvis Thraces aves , Dytini , & Coly ra* 
bi omni tempore natare foleant , non tamen efFugiunt 
venatores, qui, cum tmnquillum eft mare , naviau. 
lam ingreifi aliquo ufque navigant , quatenus aves 
remigii ftrepitu non terrentur. Tum is qui rete fort, 
puppi infiftit^ alter vero prorx, paulatim naviculam 
temone promovens, qui & lucernam in tefta gerit, 
quam avibus oftendit , cum jam prope fuerint. A ves 
ftellam fe videre putantJss , naviculam propius acce- 
4<M:e patiuntur. Tum auceps iuoernam navi occulta- 
tam , ne aves dolum intelligant , rete extenfum ei^ 
injicit^ multofque ita obvokitos capit. 

- Atque haec, Potentifltme Cxfar, de natura & ca- 
ptura avium dicenda habui. Hanc vero Dionyfius ab* 
Apoliine Latonx filio fe edodlum profitetur« 
ANIMAD. 

k^^-t.*^. ^^^A 
ANIMADVERSIONES 

I N 

OPPIA.NI DE VENATIONE 

LIBRUM PRIMUM. V. erfu 4* Omnes editiones pr^ter Turncblanam (fvlita-uro ha* 
bent, quod correximus afTentientibus Codicibus cTOrvilliano 
in Obf. Mifc. 2. p. 199« & Regio, ir. 6. ufi^G^ovUi» male- 
i>at d'JrnaudLc&, Gr.p. 177. ^. 9. Editi sv/mevieg. fedvidc 
Sdiottupi ObC Hum. p.6g« Codex Regius ivf^iyiov. t^, io. 
Omnes libri rey px —M-iyuy^^rt, quae ledio nullam prorfus ngni-^ 
ficationem habe^, licct Turnebus & Rittersh. cui magnis for'^' 
mato manibus dedit habere : ille vero : queni quidem pater. 
magnis cum formajjet palmis : verterint. Recepimus igitur 
certiffimam -Brwnc-i^a emendationem, fubftituta voce xfargffw, 
quam nefcio unde in margine Ritt. memoravit, utfcnfusfit: 
cui pater orbis imperium hahere dedit , quod ipfe validis 
lacertis acquijtvcrat^ Refpicit Oppianus bella ciyilia Severi » 
quibus cum AUbinum denique imperii semulum viciflet, &. 
paulopoft, bello Parthico profligato, Ctefiphontem cepiflTct, 
quem cafum poeta verfu 1 1 . innuit : E(p^x(r»iuLyiv Ilccf^a^v re Ivocg 
ococ) K%(n(^ouiyTx , filium niajorem , M* Jlurelium Antoninum 
primum A. U. C. 951. circa hiemem imperii participem fccit, 
ut ex Spartiano docet Reimarus 2id Dionem Ca^w/n p. 126}. 
§. S^ Hoc igitur de Venatiore carmen paulo poft ea tcmpora 
fcripfiffe videtur Oppianus^ vivo adhuc Severo, qui demuin 
A* U* C. 964. d. 4. Febr. obiit, contra ac voluit Tillemont ^ qui 
in Hiftorialmperatorum Romanorum ita ait: Le poemefur la 
piche futfait apres la guerre^ lorfque Severe &? Caracalla 
regnoient enfenible , & ainji vers Can 2 00. au plutot, Sca^ 
ligerfur une conje^ure tres foible croit , (jue ce fut vers It 
tems des jcux feculiers quife cclebrcrent cn :io4. II efadref 
fe d Antonin CaracaUa» Lepoemc de la chajfe eji adrejf^ 

Xx J4« ' ^OJt^ 

au mtme Prince^ mais qui apparement regnoitfeul dori. 
Scaliger nifeebtiCur his poetae verbis Halioutia Lll« ▼«dgit ubi 
de pace orbi Romano reddita loquitur : 

ifijp^ BiraUiig rt «-omsf «oe} ^tdiifA&^ •t^n^' 

ri^ fMt »«1 pvtS-€ Jtflti fiuvc&v MtSvoirt 

iroA^«rc hf hftolita^Ttv iyj^v^iujjfm' btuvrSf^ 
Fbterat rerpondi, decennium poetica ratione ab Oppianopto 
^ooTii annonim numero adhiberi » fed maTttic tamen Saz- 
tgeri conjeAaram cum Fabricio nuperrime ettam CA. Saxius 
ad annum Mtdt Vulgatae 204 fequi; quidnt enim, ajunt, po* 
eta xviXoM^iv» wt\ alia (imili voce ufaafiiiflet, ni& refpexerat 
ad illud imperii Severi & Antonini filii' tempoa» quod tomfci- 
licetr cum hoc carmen fcriptum eft, A» U»C«.9ff* exeunte, 
ludorum ob decennium, reditumque & vidorias Severi infti* 
tutorum fplendore & magnificentia exftabat? VidcReirnarum 
ad Dioneni p. 1271. Verum eft Halieutic» proprie Antonine 
infcribi, quem L. I. v. ;. alloquitur, yuin^ ZuJlw x^ur^^ kxl<^ 
wvr; fed nec patrcm Severum omifit, quem nominat verC 66. 
«noi rt fAoUocf 9 nxl weuSi fAtyocv^u. yrm» Biifn^ * Quse verba ad An- 
toninum ejufque filium referri noapoiTunt» fi verumeft, quod 
multis vincere argunientit annifus eft Reimarus ad Dionem 
p. 1276» Antoninum ex Plautilla nullum habuiffe filium* Se- 
▼ernm igitar iterum intelligit, ubi verfu 76 ait: ««] Trxrfixu) 
i/f/v ^otiiASocft>SI&*' L. III. verfu primo folum Antoninum voce 
#x9rW72%f alloquitur; fed iterum L. IV* verfn 4. ita Antoninum 
ailoquitur, ut non Severum cum filxOi fed Antoninum cum 
filio inteJligtre videatur : 

Jx^i av /Mi xot^t^t ^roXtT^bX^^ Botrikfojv ^, 

avTo; r Arrunm j ««} w£@- iiyocHov * Jf 

^fi^oytg tlvotiotrt,, 
Libri quthti primo verfu Caracallam feu Antoninum folum at» 
Ibquitur, notfxit yx(n?j fed deinceps verfa 44. patrem & fili- 
lim: uJ^ dfotrt tvfAtTfhou ffxTty^St^y ixifimu rtiyj^ot yotin^. Liber 
quintus finitur ailocutione ad Antoninum folum : ricv ikcV 
^tiTBflSxi itvrft^i; — ro) t/l' ult) &c^ Hit difficultatibus » quas mi- 
ror neminem atrigtfTe aut vidifle^ aliter nos vix expedibimus,. 
nifi ut dicamus, Antonino fuifle ex Plaurilla filium» quem 
ana cum patre interdum Oppianus atloquitur , quo dato^ 
Scaligcri conjeftnra de decennio Severi , voce itPoHtTork nota* 
to, concidit; aut nomine Antonini intelligi Severum^, quod 
tamen ficri ab Oppiano potuiffc vir mihi perfuadco , qui ini* 
rib Cynegedcorum Caracallam eo nomine folum compellave- 
rat , ita ut nalla ibi de Severo fufpicio relicla fit.. Accedit te« 
ftimenium innominati autoris , qui: vitam Oppiani fcripfit^ 
quae licet varie in variiscodicibus legatur, omnia tamen exem» 
pta in eo confentiunt , ut Oppianum Roraam mortuo demunk 
Severo profeaium efle y & publicc carmea de pifcatione corank ^O^ 347 

Imperatore Antonino ft renatu legiffe af&rment. Certom enim 
eft, & a quoTis animadverti poteft, Yitam illam Oppiani^ 
quifquis illiusautorf rcferri ad unum de pifcatione carmen, 
cum carminis de Venatione ft Aucupio tantum obitcr mentio 
ibi fiat. Quare , fi his tamen autoritatis dubi« Teftigiis tuto 
infiftere licet, dubiuri non poteft» carmen de Pifcatione aut 
fub ipfum Severi obitum, aut , quod magis probtfverim , poft 
cjtts mortem fcriptum ab Oppiam fuifie, cui jam tum Anta» 
ninus favorem fmim fignificaire videtur ; quamobrem poeta 
Halieut. 2. 689* ait • f« ri7y jicoi rXtwK of/uQH Miw»7o^}f; ^nr^r»- 
sroM * i e* qiiorum ex imperio dulct mihi prdjidium^ (portus) 
paratum efti ubi glofla Cod Sylb. Antoninum ft Commodum 
nominat. At vero ad L. I. 66. glolfaCod. Sylb. habebat mifij 
XH kwrtiitUu. ubi Rittersh. edidit r^ Arra^v/vfiu. gloifa Paiatini i* 
rofSiMv^ habct* Patet vel hinc dobitatum jam olim Aiiife de 
Imperatore , cui Oppianus pdtgniata fua dedicavit. Suidas 
cum Eufebio Niitrcum Antoninum nominat; Sozomenus vero 
Severum ait Oppiano pro fingulis verfibus carminis de pifca* 
tiooe aureom dooaife, quod iteriun male coogruit cuni iis, 
quae habet fcriptor vitae Oppiani^ <xijus teftimonio conftat, 
Oppianum^ ftatim poft, quam abAntonino patris reditumim- 
petrafletf & ctim eo in patriam rediifTet, peftis faevitia trige^ 
fimo sBtads anno extindum fuifle. Hinc vero judicari poteftf 
quam juvenlt fcripferit de Venationc carmen, de quo in vita 
Oppiani , qoam ex Codice Palatino minore Rittershujius 
prodidit, (nam reliqua exempla ea verba non habent) haecle« 
guntur: ^whec^t il hoi) uJk» noiifMtrx B-ctviuLK^x ^kT^ «Sv cri, roiit 
lliwrpti xei2 KifVfrysrmol , exoirs^cc cv /ii^ot; ^ivrt ^roc^i f*i^^ ^tfi^ 
KodStiv, iv rifroi; S^ (Halicuticis nempe) fJLocXt^ot &c«fc^cy , £rc Hl 
mfit rjfv ffxM^iv rf ^fovcrv ytyfyfi/uLivi^. dnod fi annum U. C« 964. 
quo Severus mortuus eft, cum A. U. C. 9^1. poft quem fcri- 
ptum cflc ab Oppiano (puero adhuc, ut vutt autor vitse inno» 
iBinatus) carmen de Vcnatione certuni eft, fuppotamus, con* 
jcdtura fatis verifimils coUigere licet, nondum vigefimum an^ 
num attigifle poctam eum libros de Venatione fcriberet , fi vel 
tribuf demum annis poft Sevcri mortem eum vita ereptum fii- 
iflc ftatuat • An vero foli Antonino Cynegetica dedicarit , du- 
bitarc Hcet ob verfum 20. L IV. ubi i/uc/fft^v roiis TtirrtL "2^^^ 
Z^oc wZ Mtdtn in libris omnibus & fcriptis & editis, quos vi^ 
dimos , exitat ; Brodaus tan^en aliique T€wi$n legendum eflc 
ccnfucrunt, quos edam Brunckius fequi maiuit, quamvis de 
ncutra lcdtionc liquidc pronnnciare liceat. His ita difpu* 
tatit ft, prout in obfcuro & lubrico argumento licuit, confti« 
tptis, fatis apparct mirifice falii cum Scaligerg Vojpum^ qui 
UL Ubro dc Poetis Graecis p* 22i»fcripfit, Caracallse olyatvrcKti 
dcdicata fuiflTc, vivo adhuc Severo patre, Cynegetica vero^ 
cidcm, moftoo patrc N<^ojam eo argumento uti, quod a 
fiatura rerum & ordinc animalium petitum ^ multum ad quas 
ttonttti hanc falqro potcft , oum vero fHnilius fit Oppianum 

Xx 2 348 ^OJt^ 

a terreftrium animalium natura, quam marinonlm, eaeorrum 
fuiire; eft cnim mihi alia ratioin promtu, qua ita conlido., 
ut liquide pronunciare audeam , carmen de Venationc ab O^- 
piano% nifi pene puero adhuc , & germ^nae indolis linguas 
graecae prorfus ignaro, fcribi non potuiCTe. Comparent quaefo 
viri intelligentes , & grsecae lingux probe periti elegantiara 
librorum c^Pifcatione , cum duritief fere dixerim barbarie 
ii(flionit^ quas per quatuor reliquos Cynageticorum libros ubi- 
f\w magis latinx linguae indoiem « quam grarcae didionis n»- 
tivum & germanum nitorem prse fe fert ; confiderent fmgulas 
juniverfi operis totiufque devenatione difcipiinas partes, quani 
snale ilructas > quam inepte verbis & fententiis conjunclse fmt, 
nec credo^ dubiubunt fententis uoftrx accedere. De fide & 
idiligentia in defcribenda animalium forma & natura hic noa 
difputamus, quibus Oppianum propenfam meruifTe laudem 
magnamque a noftra inprimis*aBtato<» qua rerum naturalium 
perfcrucatio acerripiis & felicibus virorum dodtoruni iludits 
viget, iniille gratiam coniitemur. Denique quod TiUcniont 
cx verfu } I. E 'cxToiiuLyiv IlMf^a^v r£ ivu^ xoci Kmivt^iafVToc eliciebat 
(criptum olim ab Oppiano ^mffc bellum Perftcum , falfumefTe» 
cuilibet, qui grsecam linguam caliet.» apparebit* Verbuni ad- 
dam de fcriptis Oppiani. Quatuor de Venatione libros nume- 
rat Suidas^ unde conjicias quintum ejus astate non amplius 
exftitide , quod de Ixeuticis etiam ex vita Oppiani a Conftan. 
tino il/tfn^^(? fcripta coUigerelicet» Suidas Mncndxxo^lxcu' 
ticorum libros nominat; contra auter vitas Oppianiin codicp 
Juntino, quam j^Idus ^ Turnebus repetierunt» & iu PalAtino 
minore affirmat Oppianum carmen de Venatione, alterumque 
de Aucupio quinis libris comprehendiffe. Habemus hodietres 
de Aucupio iibros ex paraphrafi profaica Eutecnii vel alius 
innominati autoris, fed ex numero librormn*pafaplifafeos de 
dii^ributione ipfius earniinis conjedura fiefi Qeqoit; detnde 
ctiam non levis eft de vero libroium de Aucupio autore du* 
t>itatio , quod infra apparebit. Quod denique de dooo fplen- 
didifTimo » quo Antoninus y feu ut Sozpnienus vutt , Severus 
Oppianum honoravit|. traditur, ad unum de pifcatione car- 
men pertinere ex Sozomeno & ipfo Scriptore vit» Oppiant 
clarum eft; Quare nollem Ritterslmjtus & JVindin^ius in- 
genium digitosque in fupputandis rationibus Suiddt contrivif- 
fent, cum fere omnia quae dc.Oppiano traduntur, dulm & 
incerta fint. Equidem hic cum Socrate fapere .maitterim. 

i^. 12, Q>xxitiTifi Turnebus in variesate memQrat,& Codex 
Segius fuperfcriptum habet, f.. 15. Aldina mii »AutoV* 
Schottus Obf, Hum. p. 88. in mcmbranis. vihn ^>.vTOi reperit» 
Cod. Regius. f. 22- y^. <Xcco fuperfctiptum , & deinceps r» V 
(y <p^ifr\ habet« quod uitimum bonum eft^ cum & Codex Sylb^^ 
habeat t»V In (Pfsn. Idem j^^ 21: ifjuri^ mxfrc- incptc^ 
ir. 24. Aidina t^Utw, Regius liber tiUtw it&n» , fuper Jw 
fcripto €u t, z%. Pro AomV V. J), in margine Aldinx. »0«« malebat , & itmctpn Aldmum vu iid^i? m<roc0dioc emendabat, 

.Kegius codex rd froi &%in,y £um glofTa yJyin, Pro xn>j/aAc«i cum 

Aldina habet X£/^|/oM«y> & f. 29. do&oU, ir. %z. >^Xnt Se 

. cft ex Cod* Sylb. & Regio ; vuigo re h« 1. iegebatur. f, ;4. 

Cod. Sylb. £fA.yfi^w, In Regio fcribitur ujuuxlev iS^ecY d/uLvnrofy 

ubi fuper mai«)i7ov fcriptum «immovf deinde rp. aV«3^. 2^* |s» 

Codex Reg*. Atod^&^v habet. 1^. )?* Omnes editi Ubri .tWf^eM, 

vbi d'j§rnaud p. j8i« malebat ^«'^efxc(^. Nofiraih ledtionem 

F. jD. margini Aldinae afcripfesat. }^. |^ WArndudf.1%2^ 

conjSciebat : o^tvv «citscx^Toto.' peiTime. Altera ejus oonje^ura 

V ocK^^TPto xvB-ficrg nihilo melior. j^'4o» Codex Regius eib 

hibet Bif^ac/uLQyo<^oxi/ eixn^ifig» voluit: «^^0'* eljuwy6i?0Ktfi, Nefcio 

an idem voluerit librariu^ , qui in Codice Syib. dederat : ^^S 

,oifjLuioi^oXo, LycGplnon Y%%t^, ^ey^i^i oliiyfff dixit; deledlio» 

.ne ipfa nihil deccrno. 

^. 46. Editi fvHntrtr quod F. D. Ald. oorcexit , aftipu» 
Jante codice Regio. . f.^^. Idem €<)dex ^^ou^ocij deinde 
f»';^. oc>dn prxfertcum Ald. ubi vulgo oihUt. if. S5« vulg» 
.^ovo^. f. 59. Omnes libri x«itfc6'y vsrep» ^^d V, B* iii maF^^ 
^ine Aldinae emendavit, ut olim etiam voluit Vi^canius ad 
jiriftoU de Mundo p.22i. Pro ocTjrocifoyloc male Regius elirxcc^ 
fovlu. V. 66* Wf«V una voce, ut olim legebatur III. 488- mal^ 
bat dUrnaUd p, i8(« quod ipfum h. 1. Turnebus in vairietate 
snemorac 

^«.7r« Ift Vaticano «p. ScJiottum Obf. Hun^ p. 88* cft 
AaVvdv, uiide yir dodtus XicVv', hxxoi; efficicbat, quod^nonidU 
telligo magis quam ledtionem Regii Codicis , qui A«Vv)iy pi^ 
fert. ;^. 72. Codex Regius ^ti^tdSfeg, deinde redte>vvyvp 
abfque ii habct. Idem ;^. 74, fio^fjLv^v. f* 76. Vulgo 
moitrfov Ixnvlnffg x»t ocniivocg, Nos Bodini emendationem fequi* 
iBur, quam jirmat liber Regtus, uUtamen W adeft. x^*77« 
wv fiiv Turnebus in varictate habet ; Codex Regius Njjfevc. 

j^. 79. Cod, Reg. nyiii forte voluit i'Jn» dcindc 7^. 8«« 
habet : £* y«V w — '^of"v a*8^ ?^» 8^. Liber Reg. «? x€v i)io^ 
(Pfi^ovTi habet; prius etiam editi, praeter Turneb. ubi «-«V 
cditum c(t RutgerJjusY.L. p. 71. malebat cJf x^eV fed nec 
hoc fenfum habet* Nollra lexltio ccrte Oppiano digna vide* 
tur. f:%6. Regius libet i^n 'niochin — iyosiv & verfu fe- 
quenti mi^' ^tkivlocxsoi.. f.. 87« Wem Iw^ovrt X9^ ^otxtoc-^ 
yfix. Turnebus ^ohvu^ioc in varietate memorat* f. 88^ 
Turnebus ibidem Ta^xinrocfjtfvot .^^iony^ refcrt. ;^. 9«. Orancs 
libri KfutsfVom--' o^fvvfovVeexhifoent, nos Brodaum fequimuiv 
if* 9). Malc iterum omncs libri iraWquodcorreximus. f.^^^m 
Turnebus in varictate S* »v habet,. fed refte Cod. Rcg* >Mtf 
ii m^og, quod tenendum eft. 

f. loz, AWina vtihiTo^ etiam Codex Reg. 7vfxvot<rt ii ^f- 

XEff-tf*! fJLOCXi^O^ XiivOtq y TOWV jf%»lf, fTSXg?*!. ^?", IO4. .God. Reg..i 

^t/3afo7g vtso ttco-W, , f. io6.: fcribe aVnw ut Libro IV. 40^«.. 

i^^iiQt Codi^x Rcg. ('sd.aTJ^jpWy. x^. iu« Omnesiibci 3fo «^O^ 

iniiiifM» f.tti. Turmhus ^nLwsii^^ meflaorat }^« 120. 
Aldina fiarod. Cod. Reg. i9«r«2 ^ixourwau^ In Vattcano ap« 
Schottum Obf. Hum» p. 89* JB«rM} «f xvn I^Jxxrrxt , unde V. 
D* malebat roJBvn. Eqaidt m legerim : lieiTeti rdiB^yo-t xiymh- 
^j* Tiirnebus verfu fequenci Jff ^uuvfAlfOiTt alicunde me- 
morat. ^. 127. Omnea libri fiirfvf quod ultimam habet 
lofigam. ^4 iaS« Volgo «^x/Ai, Ted noftnim ox codtce alt- 
quo laudavit Turnebus* /* 1^9. Ald. Tumeb. fiim^ Tur^ 
nebus etiam «Vf»mifv commemorat. 

3^. i|a. Editi «/Mofy^c. emendavit Schottus Obf. Hum. 
pag* 89* & d*Arnaud pag. 1 88« Cod« Reg. i^soJrrotro o/ito^;. 
3^. IH- Sditi o(v(oeyr\ Schottus p« 89« reperit in membranis 
ot^evr®', unde reAe i^Wyr reftituit, quod ipfom Cod. Reg. 
liabet D'jfrnaiiflfp.190, onVo^v Gonjecerat. T^- 1!7. Cod. 
Reg. i»fU>urn. i^^ 1)8* dele difttnifUonit notam poft 
'inrtfifiTiy ^ quod ad ^» MXTvfi referendnm , nec &f»tg fubi »teU 
ligitur. J^/i)9. C. Reg* rffM«MWfy tii';. ?^. 140. Noftrale* 
^o eft ez Cod* Sylb. Tulgo nwru^xw mti. Reg. %ttr»^ixiuvi 
^wl habet. f. 14?. Cod. Reg. ^fi^ifut^ -* xvmomvw. 
]i^. 145* Vulgo tvntfclni. not e margine Rittershuf. recepimus, 
qood edam i*OrvUle probavit yanno Critic, p. 167* fednooc 
malim CUm Cod* Reg. oevro2f ivK^odpta iteif wtft Bknxi^iet^ dfiwi^ 
f^ 146. Editi Au>Ko(^, quod correxerat d*jirnaud p,t^o. re* 
de Cod. Reg. i^. 149. F,D. in margine Aldinae «§ voi» ma- 
lebat. i^. ifo. TLoxiTm» commentum VlitU ad Gratii 
Falifci Terf. 28« probare videtur d'^rniiu^ p. 197. Porro Cod. 
Reg. &Sylb. iv^ooUonli >im* 

^•K^. Kofvvoi^ mavult d*Jrnaud p. 19). quem probo. 
Omnes libri deinde fU>JSo9^nryi»^. f.i^%. Cod- Reg. ciV — 
oiyii^ta. ^ poftea f. i6{. >jiktuipLVfou habet. f. 164. Ideni 
cum editis iUm^. Not tiodinum fequimur. :!^. §66. Omnes 
libri ^flm^v. Sequimur d^Arnaud p« 19^. Cod. Reg. W f^eoi 
06)rcov — iiifjLfifiivoi. ^. 170. Bedte Regiuscum Aldina MoL- 
^txo^ praefert, quod reponi juflit Eerkel ad Stephan. Byz. v. 
Alflcifwf. Maledeh.l. Gf/hcrui de Qpadr. p. 4S9. J^. 176. 
v^tKa^my una Toce legi &'^ii(oi ad yvm referri yolebat d' j/r- 
Tzat/^ p. 19$. ;i^. 178. Omnes libri xifot habent. j^. igi. 
Cod^ Reg. continue fcriptum habet ffmi xtwli. f. 1 84, Omnes 
Itbri ygvoi. f. 189; Rede Cod. Regius w%faryit% «vxo^ 
prajfert. 

^. 194. Cod. Reg. «ponFocnV-fW. V. ^96« Editi ro/oirf .^. 208« 
Editi otVoei/ ^ofKty ineotiioifAvxlotvgo * cum tamcn Aldina » vo( habeatt 
unde rede uvU V. D. in margine ibtdem effecerat , quod Cod. 
Reg. exhibet, ubi fuper ivomoiSf fcriptum eft r, quafi t^otwrouf 
].e. if(»yaoui voluerit» In voce iruffnvitlotvn fequimur Bentle* 
jum^ quem vide ad Horatium p> is, f.tiz. xfoirefuv ma- 
lefoat V. D. in margine Aldin«. ^. ai|. Cod. Reg. firfjv 
pro iriUit habet. v« 314. Omnes libri iom*iit<rirotf habent. 
F. JD. ia margine Aldinae maldbat. U^o^otkiHfweto aot ot^tfi^vw». Koftram a Bruhckio eft« v. 2 1 ^ Ald. Ritt imniftn^. v.zi^. 

Cod> Reg, i^afmoTt Ixhivlut SifVov vrixtf^ V, 32 1 * Itrmt^ yif 
Turnebus edidit , & alteram ledionem fn varietate memorat. 
V. 22 ^ Scrifwndum inL v« 226» Cod. Re^. uvf^vivvi pS^t wHi^ 
Verfu 2)o. LocumdeBucephalaCod.Reg. omittit, & v«2)r» 
i^-it. v.2)r« Gum editis r»v Ilffri7v habet, & v. 2;/^. cun» 
iifdem «^i?or , quod jam emendaverat Gejhcrus de Qaadrup. 
p. 48S* V. 2)^. Cod» Reg« ri 'jte«(oA. Idem v. 240« fxoi*. 
V.24I. Aldina Rittersh, Woctf^tf-MMeW Verfu fequtnti Cod. 
Rcg. trpvAive, V. 24g. v^tv mavult Brunck^ v. 349. Cod; 
Reg. cum A)dina m-arem.. 

V. 2(9« Cod. Reg. xo^i? Y unde xo^» ^i^vi^on Icgendum 
erit. V.262. iyi^TUY Turnebus in varietate commemorat.' 
Cod.Reg cum editis ^vTioWe; habet, quod immutavitFre/ztciEv 
V. 267. Cod. Reg, dmvirfwf. Tutnebus iig: »oV«c in varieta* 
te laudat. V* 210» Afdina fiiT mHu* eadem tamen cunt 
Cod. Reg. reAe Woio*/ habet. ^^272« Cod. Reg^ comAU 
dina >a$vnY quod jam correxerat Gefnerus- p. ^6%. v. 27^^ 
Omnes libri Siiux/ir;, quod reftituendnm. V. 277. Cod*. 
Rcg. A§iiiivt9i rty & V. 278. oTau' yr ndf^m, unde malot 

oeJ!i^« yc kmI ncx^^oj^. V. 2g0. Cod, Rcg. »iivot(ri ii.^ Reftc 

Brunck cmendat «ivo/j y(?r. vidclL 380. v. 2g2. Omne» 
libri roLvvfrvifjLiva^ quod male immutavimuSy fecutf SArnaudt 
V* >98- Quintus Calaber V*4J7. deaquila: Trojrur ivB-x xott 
fvB-x rxvvv^oitMvi^ Ttlt^vytrTn Hinc Tf»f| rxwri^tfo^ Hejiodo^' 
Galli hunc volatum egregie verbo planer exprimunt. 

V. 299. Pto TT-uvfx V. Di in margine Aldinae vtvfx malebat» 
▼ulgatam nuUa ratione explicare Ifcet^ quicquid tentaverit 
Gefnerus p. 460. Bcne fuccurrit Co4 Rcg. «bi eft :: rm x».vr 
^Uvfx 'TFouTfriovx TSvtntr tlriv : undc ingeniofa con jedtura & vera, 
ni fallor^ Sri/nci^ efficit: moro-ovx rSv xXbuuv ^"ktv^oivvOivx ' rSvtnef 
M. Voccm nlivx de coftarum ordine dici Hefycfiius docet^ 
& Gefnerus 1.. c. v- 295. Cod, Reg. fui^vt^ tvBig ifoiftv.. 
Noftrum IB-v^ debetur Pierfono Verilim. p«. 167. v. 298- 
Cod. Sylb.. xmyJiv* V. ?of.. Cod'. Reg. cum Aldina pro» 
Ilctf^oi habent^vMovy quod redte ex Libro IV. 112« corirdums 
fgit a Turnebo^ Vitio vulgari dcccptus ctiam fuit G^herus' 
p. 461«. v. ;of» Aldina rede o^omou y quod deinde male 
in oisuvfxX^ mutatum fuit, v. ?o6. Aldina, Rittersh. fixToiaro- 
iotg ixx^oi^^ Turnebus tik7oWW edidit , quod ignorabat 
d^Jrnaud p. 198» Sed nunc malo cum Cod, Rcg^^, ^iy^loTgfoinv^ 
lcgere; Porro Cod. Reg.. Kvxvti^iix;. v. J i ^. Rittersh. pef- 
fime Aldinae u^oltrxior revocavit. Cod. Reg. di^i<rxi9^ fimiiiter 
ac in Quinta Calabrolh 617^ Sr"^ «^ atv ifLQv <t>x®h otsi^xilo* 
pro cJflr>io-flMro.Iegitur,. male, quicquid obloquatur Paw. 

•V* ?07. Cod. Rcg* ^xfiixyStvtrr^ V. ?09. Aldina iiaetyXii-- 
ttr- TurnebusSc Rittersh. edid^Tunt iityhijvii^,. Brodausivyki-- 
Srmalebat^ Cod.. Reg. tTslyxivxt habet,. quod placet Bruns^ 
€kio'^ v.in-. Codt Reg; isf^Htiig-r & V. jxjv Bocj^,wiiXP«f ' habet V*{I4, Omnes libri /JuXix^vrnrtv. Rittersh. male^ 
bat iui>u%f©S*(ny. — V. )19« d*jirnaud p. 201. malebat B-f^^J- 
B^t. Deequis, quos OppianushA» oifvTyo^ vocat, nihilaliun- 
deconftac, Etymologia, quam tpfe poeta afFert, convenit 
etiam in ifi»y i^U mulum, Forte huc pertinet. quod Arijlo^ 

Sles .in Mirabiiibus p. 90« ed Sylb. ait efle in Syria greges 
veiirium equorum » quorum duces minoribus natu , fi aufi 
fuerint reminam aliquam attingere, tedes infbrto inter crura 
ore avellant. 

V* }22. Omnes libri W, quod cum V. B. in margine 
Aldinae mutavit Bfunck. V. 324. Cod. Reg. v^fccyrTi. rede. 
V.» 32S« A'Arnaud p. 201. legebat ri^ i^sft i. e. iviy^xylocv. 
y. J27* Qmncs libri *«/. Noftra le<flio dcbetur Valckenario 
id jEuripidis PhoeniiT. p. 99» V. n^* Omnes libri G-aug 
l^ixuart quod-mutavit Brunck. v. m- Cod. Reg. Wov7' iyy-Ji 
iivret. quod probo» Idem V..))S. iCrvKlAKn. De niira imagi- 
oum fub ipfo c^nceptu hauftarUm vi ad coloris forma?que va- 
i;ietatem foboli inducendam quae h. 1« traduntur, variis au- 
^orum locis allatis , illuftrat Bodiart. T. I. .p. 54^» V. 348. 
Cod. Reg. rtrm^ivoaui habet. Rede. 

V. )so* jCod. Regius cum editis »ao%o«o , quod JGuietus ira- 
mutavit. v-js** Turnebus jr^X£;orf«<pof in varictate memo- 
ittt. Re&t h. L Cod. Reg. t^^ve prseiert. v. )s8« Omnes 
libri xvjiAxivifri. quod tenendum cenfeo. V. \6\. Cod. Reg. 
cum edids twV iv. v. 164. Cod. Reg. redle Tixma-irs. 
V. ^67. idem cum editis ricT^jniv. quod male immutatum fuit. 
V. i)72. Omnes libri . AMOf^oi , quod quid fit, nemo facile di- 
xerit« Quare cumEIeocum canum, quos tamen poeta infra 
V. 17). memorat^ nuUa h. l. mentio fieret» rccepimus inge- 
niofam Brunckii conje(5turam. v^ jgo. Cod. Sylb. ofig. 
V. 984. Omnes libri fiVi^t^Wi > quodcorrcxit £?/zi;icjt. Regiui 
ctiam Trii^tut, v- ^90. Forte legendum xac/ r xvroT^. v.j^g» 
Omnes libri r» y 1^0%». 

V. 399. Cod. Rcg, ^«mff i^ocicl.fiis; 9 & V. 400. yreXitO-u 

(uperfcripto M-fhitO-u habet. Noftra editio wihit^uv vitio typo- 
graphico habet« Pofteriorem codicis iedlionem probaverim. 
\. 40^ Idcm libcr^^ow« ^' habet, & V. 404« ^^i<^i»xiB^. 
V. 4io^ Wem g-fv^wj, & v. 412. fupra fcriptum uiXb.o7ro^ n 
babet, quae forma JL j. i84^ repcritur. V. 417. Omncs 
libri cfyiohi(pann. Correxit Pierfbn Verifim. p. i^g. V.42}. 
Omncs iterum libri xoc3-«fov , ubi Bodinus x$oclesiv malebat. 
Nos fequimur viros dodos in Ohf. Mifc. 2. p. 201. v. 4^2. 
Barbarum ocXuftiiwTs corrcximus , quod omnes libri cxhibent. 
Vide EtymoL M. h. v. v. 4n* ^i^i^rri^ou ncvxocxecg fiai^ 
pro ladtare barbarum , & folo Oppiano dignum. Dicitur 
iy.ixy£t^ou fi»^ov , yclxx , ^iijxtQ-oti fA.oL^v , yaXa , ctiam ^cS-ai 
pTo olniixyetv ap. Homerum OdyiT. J. 89. fed otjuLsXyuv rtvoc /jLx^rZ 
nemo fanus aut linguae pcritus dixerit. Forte tamen poeta W- 
s^Mt^m pro ^ii<roct fcripfit , quod Hefychio l^ifgiv , ^j^voci. 

' V. 4J9. Vi 4J9. Cod. Rcg. £X«f«V — ri^aVw re. V, 44^. Malc 
h, 1. CX Cod. Sylb. xy^evrii^eg pro vulgato oty^evryi^tnv receptum 
fuit. Cod. Reg, «Vf«Wfe5-/v. v. 448. Cod. Reg. vXxu fupra 
fcripto tJxaa — ^ffrjpin. unde legenduin vt^xuv, V* 4so. 
W invarietate rwr/ie6wf liabct. v,4?2. Recepfmus ejus- 
dem V.D. in*margine Ald. emendationem. Vulgo ««i eVi«V- 
^«»7«, V. 4<4. Sy^ti fro Z^ti Turnebus mtmot2it V. 4^?. 
Cod. Reg. fi^ti<r{'.T\ V. 4^6. Idcm Svsx* xev unde efficio 
thixcc «fltf. Detnccps omncs libri rtrwxvfxtyx uy£>M rx^ry nifi 
quod Regius ijeAoc habet. Emendavit h, 1. Brunck. V. 4^8, 
Cod. Reg. f3'*vtfV(Wfov. v. 461. Cod, Reg. redle ^of^t)^»^/» 
Volgo -wof^uffiWi. 

v. 46^ Aldina 05-«?. Cod. Reg. oa-w. reliqui libri oVaci!? 
quod correximus ex verfu a^?* deinceps legitur ubiquc ^f£<r- 
/Svrg/fw, quod cum & fenfu plane careat, & metroreludetur, 
rccepimus ingeniofam Brunckii conjeduram. qui iyiri^^xv 
huc ex verfu 2^5. revocavit, ibique 'jr^tfr^vrUfiv x^jrxfixxivvxt 
pro iyiru^xv xiuLx\^vxt repofu#. Ibi enim o'Vjt ^$£(rSvri^7i me-. 
lius quam iyytru^x legi videtur, cum fignificetur odor ille na- 
tivus, quo matres in animaiium genere prolem fuam, & haec 
mattvm facile dignofcunt , antiquior illo libidinis infligatore 
odorc, quo animalia in coitum ducuntur. v. 466. Cod. 
Rcg. fupra fcriptum ^exsi, deinde male xyotr^n^ habct, 

V. 47^. Cod. Reg. ^tfo-i. voluit 3-«M/vo»o-iv oSj<n. Idem 
V. 477- ^ihtviu deinccps omnes lihri x«< yxixv. ubi cum Rittersh. 
Hctrx yxlxf fcripfimus. Canem Agajjeum f. Britannicum GuiL 
Camdenus in Britannia p. 190. eundem efle vult . quem hodic 
edam Angli a Gqft hound appeliant. Sed de anriquitate ar- 
ticuli a in lingua Britannorum dubito V.48)« Omnes libri 
/3rocf«//3«7ov. Facilifma cft , & veriflima Rittershujii cmendatio, 
quam recepimtis. kWttt Rutgerjtus 6l ^^'yirnaud^.^o^^ Por- 
ro Cod. Reg. i^nri^ni. V, 489. ^^^olv ex varietate Turnehi 
& Cod. Rcg. rcccpimuspro evB-sTxv. vide Obf. Mifc. 1I# p.2o2i 
Vano conatu fa« 1. tcntabat d'Jrnaud p. 204. quem rei^lius 
interpun^iim oportebat. Comparabimus locum jEliani H. A» 

XUI. 14. dc lcpofum CUrfu : i^OfJLGV ^i %vx xx) Ihvv i ^ii^ Jevft 
$£ xaxffuTf frocfxityjyu xxt i^s>Jrlu ry nx) rf{ iKTfXiirluv rn^ xvvocj. 

V. 490. ocV xvrfjLfi^ Turnebus in varietatc habet V 492. 
Cod. Rcg. iV«'f«. V. 49^ Turnebus in varictatc ixtixxov ki* 
sncmorat» Cod. Reg cum Aldina redtc xvtre ^ habet. v. 49^» 
Cod. Rcg. jf SJ x/7«o it je««« — IStu. V. soo. Omncs libri poU^ 
X|rw— ttrto^fJLvxnTx 9 nifi quod Regius rcdtc Im^iJLixii^» habct, 
quod ipfum cx Brunckii conjedtnra dcdimus. Eft vero ImfrfAA'' 
;t«v h. 1, pro • ««itar>j/r7fiv. Ita xXKrfjLyiycloio apud Lycophronem 
V«994* quod pro vulgari xXtTfiiytJoio Scaliger rcponi volebat, 
& Codcx Rcgius vctuffimus minio fuprafcriptum habet, cum 
glofla: v«o 9-«x«<r(nf? trfJLv^x^fjLivn. V. so2. Aldina Rittersh. 
'i^t %»u Turnebus ^vun prodidit, in varictatc *Mvu mcmo- 
rans. Cod. Rcg. l^vm nus. 

Yy 35-4 ^O^ 

V. %o6. Editi libri kv/$i « quod emendavit d'Arnaud p.io^» 
Hede Cod. Rcg. xw^rexhibet Pro tvtB-xI Turncbus in varjc- 
tate Xi?fXi memorat. v. $07. Reftitue ex editis vmfTivin iu^ 
imUxou, Cod. Reg 0-xi|rfvnv habet. V. s lo. Scripnmus nfXoV* 
pro vulgato rW^* ex verfu i6z. V. $ 14« Omnes libri oc^fn'- 
TOiri. Brunck maluit Broddum fequi. V. Uf. Refte Cod. 
Reg. ifACffiV^ cum Aldina habet. V.%16^ Omnes libri ificpo^v 
xxo9o;, quodmutavit V. D. in margine Aldinae. v. si9* 
fSvfg re(fte Cod. Reg* cum Aldina* nil ^focxovri in varietate 
memorat TurncbuS' V. kzo. Cod. Rcg« dTsofAicrrx. male. 
V. S2}. d*Arnaud p. 207» ©'fvr/foir* — yovJxftf-c-^ malebat , de 
inetro fcilicet fruftra foHicitus ; idem tamen rede auv & o€v7e- 

S ifl-i pro vulgato ttlv — o'|wr/fj!<r* emendavit V. $25. Cod. 
eg. ^sf *i — ^{hoi^u habet. 
V. S27» Vulgo fUTxvxioy una voce. Emendavit Pierfon 
Verifim. p, 168. cui aftipulatur Cod. Reg. qui v. s^g. ^^o^awrt 
Sfv9jJ(ravr«f — ^idu habct. Dcinceps omnes libri V uf u^ovoc, 
d' Arnaud p. 209. legebat ^osd^'|ov«. Poftea itefum omnes 
libri pwcorffiV — cifryoiK V. sV» Ald. Turneb fXvo-arov. 

Noftrum Turnebus in varietatc pofuit. Cod. Rcg. exiJ^ravro. 
V. S)?- Omncs libri m-ocxoc %iff«ro. Recepimus, quodTurnebus 
in varietatc habet» Deniquc xoxmn B-iro rede Cod. Reg* 

AD LIBRUM SECUNDUM. 

V. %. Editi itJiq)i'stol&' *oXoiff , quod vitium correxit Rutger^ 
Jtus V. L. p. ;os« cui adftipulatur Cod. Reg. qui tamen verfu 
fequenti cum cditis habet cV lliiocc ifvo^iv U. Noftram ledtio- 
ncm a Guieto recepit Brunck. Sed nunc ipfe vir illuftris ma« 
gis in meam fententtam propendet, qua legendum cenfebam 
Iv l^ixg l^viStv ilf quod certe Oppiano dignum cft. Ita inc* 
ptus poeta inAnthoIog. IVechel. p 4^2 dcChirone centauro: 
dvlfiStv tHxlxyr tur^x&^^ dviigocfii JC l^^i^^ «Wf. Prxterca in 
Cuieti emendattone illud meoffendit^ quod l^vv ultimam bre- 
vem habet, quaeab Oppiano in Gmilibus vocibus fcmper pro^ 
ducitur. Pro ifu^iTw d*Arnaud Le{i, Gr. p. sio. legcbatiiAti- 
rifMiv, Sed operam perdimus in perfanando loco corrupto, 
ajut quem ipfc poeta ingenii abortu profudcrat. v. S* Vulgo 
nifl^oc;. Reccpimus Iccfldionem a 7Y/r/i^6c>'Iaudatan», probante 
Wajio in Obf. MifccU. 2. p. 204 V. 9. Cod. Reg. fimili. 
tcr ut vcrfu 27. tvftTo^ vulgata fuprafcripca , habet v. i6» 
Codex Turnebi & Regius iSfXfWv» fed pofterior verfu i s. coo. 
tinue fcriptum habet £xotri SicMtwv , unde iuixoiv ad verfom fe» 
qucntcm pro varictate vocis ex«jJv«vrefcrendum videtur. v. 17» 
Ald. Rittersh. ^vXoxfvu Turnebiana ftvvoxv^^y ot eft in Regio» 
Quocuoque te vertas, nulins ex h. 1. fenfus ext^rqueri potefb 
V. 21. Cod Rcg. BiMii. V. 28. Vulgo Sox^ff. Secuti fumus 
^mqndationcm V^ D. AJdinae adfcriptam. v. )t. Cod. Reg. 
wox^g i JC «V. Idea verfu }]• cuj^ ^itis o^n> &. vedU ^ cum Aldina SjpmAt^»i( Rvrorrt, ^viod fi in i(€^.%iuLtvot? niutetur, 
fatis bonum videtur. Noftra ledtio Guielo debetur. Elegantior 
tamen Brunckii conje^ura avTG$ri$e»lofii>9iTi, Reltquae editio* 
nes i^v4/ocfAifoti ocvToTtri habent* v. 42. y>jKy€poTg Brunck dedit. 
Ficrjbn Verifimil. pag. 169. malebat Xvymtg. Vulgo yKuxtfoT^, 
V. 48- Vulgo m(P(i)iu. Noftrcm Turncbus reponi juflerat. Re« 
dlius tamen Cod. Reg. ^i^^titg ^2 habet. v. 49. Ald. Cod. Reg. 
Hy^tclovrx. Detnceps Turnebus cum Aldina habet fivwlvoctr 
ety^tot /8o£;» fed in varittate memorat: oe^* ore fULVTiiivxrr iy^iot 
/3o€5 aAKori. Rittcrsh, edidit : /iai;xijV«iw «yfioi iSocf. Vera eft le- 
iftio Cod. Reg. /nvK^tmr otyfiov^, /Soe;. Dcinde ubique legitur : 
f^' £xb.u rotvf®' — 0^0? iif. Guictus etiam cV aJra^^ malebat, quem 
fecutus h. 1. conftituit Brunck^ qui nunc tanien mavult: eu 
JC oivro^ rfofiiwv lov aroViv ofyo^ou, Turncbus oJo? iti memorat» 
In Regio pro €iiw rede rnW fcribitur. Poftea vulgo c^erisotn 
legitur. V. ^). Cod.Reg. ivtvr^f in margine hvu, 

V. $8. VulgoTocvrAuxK. Re<ftius dedimus ex Codice Sylb. 
tfOmflu ObCMifc. 2» p. ao6. &Regio, qui pofteriorcs etiam 
fyvoOaWi praeferunt. V. 61. Vulgo ocWxoio-iv» quod mutavit 
Brunck. V. 6^. ri/rnffcwi ocm'€oxo» memorat. v. 70. Cod. 
Rcg. Suorof. gloffa o/i^. An «tV©^« voluit? V. 70. Cod. Rcg, 
W oJmivm. rcdtc. Deinde idem ll l^viuLm fuprafcripto ifvfiS. 
Vuigatum ^ mutavimus. v. 79* Omnes editiones prxterVa- 
fcofanam dvrfJLoCiq. Redum in varietate Turnebus pofuit. conf» 
Obf. Mifc. 2, p. 206. V. go. Cod. Reg. & Dorviliianus Obf. 
Mifcell. 2. p. 2o6* iM^ pro «Jro? habcnt. Deinceps' rcdlc Re- 
gius sxc(pof&»;. V. 82« Aldina U ftore^ Rcgius i^ rirt habent» 
In Regio (uper ^o^^oum fcriptum : y^. oi^xtov, i^i^^s^^v ^dyjv 
vtxaivw, & in margine 9f ^'vvroc^t;, c^E^fvl/e ^o^^ooiT^ ro oc^ivvocrov o^u^m 
fjM i^ao rig yjxyniotg. V. 84. Editi Alyv^prm^ ubi Guietus Af- 
yvjrria tentabat ; Brunckii ementiationem ftrmat Cod. Reg. qui 
verfu 89. vsif yf oei habet cum gloiTa ^o^ivSSvout quaG vtiifjLtvou fcrl* 
ptum fuerit. V. 92. Idcm ^(pou^airo^ n habet cum glofla ^(«P 
yvx&' rf»x>fX^. Incpte. Redc Turnebus tuber vertit. Carico« 
& Syriacos boves Fiinius 9. f. 70« gibbere fupcr armis a cet« 
vicibus eminente defcribit«. DeSyriacis dlitcr JiriJIoteles i.^t» 
H. A. qui tamen dc mobilitate comuum in Phrygfis Oppianl^ 
affcntitur H* A» III. 9. ilynKofio^v Gefnerus de Quadr. p. t6. 
^npliGAtJicerratiiisJlexionibus tanquam hedera retorquetuf. 
V.94. Cod« Reg« xf(r«xf<pi. re^e. V«9f«Idem uptyJvitv-t 9 SlvA 
vocem Aovioi adfcriptum ^f/Souot habct Idem v. 97« cumedi« 
tis oc^avrix^an prxfert, & vcrfu 98. otffiwiou^ cum glofla nfH-' 
^vitui. Idem voluit Cod. Sylb. ubi uffAwifn exftabat v. 99« 
Vulgo ^ifmruv. Noftrum a Turnebo laudatum con&rmat Cod» 
Reg. qui rc^c cmn Aldina mjcfji^tp dm V ci!ii!ii gtoflW jSox^tiV ha- 
bct. Dc Aoftiis bobns^ qui nullibi memorantur, fufpicio eft 
Bocharti Hieroz« L v^i^^* Oppianumhxc ex fcriptore aliquo 
tranftttUfle, ubi poft bovcsoM ovoi in cenfu fiovnjaftirAiv pone^i 
iwam I unde man £cn\mvm eftort oUm^ ftiftimi tflti f poeta* fcriptiirae vitio falfum fuiiTe. Accedefe etiani^ Hlud , qiiod boi 
ves hi s^ixTov yiy&' appellenour h» 1. unde apparere putat perti» 
nere hxc ad afmos unicornes » qui pattim albi » partim puir. 
purei erant* 

v« loi. Re^e Cod. Reg. roi llfja^y, & verfu to^, lufoto^ 
nliif quod etiam Guictia malebat \. so^* Vulgo Bos^whvp^ 
quod ex Codd. Sylb. Regio correxinutt* V, io6 Ald. Regius 
Tu^jrUoifTUiy quod r(irn(Zi<i^ mutavit « nefcio an rede. Videtur 
potius >j70T«(fxi( accentu mutato fcribendum. v, 109, Cod/ 
B eg. %um cum gloffa o/u6»<. fchoHon : i juXm xoLi e/iAotot , ^ sug 
To xctVoi 9<yM)fV* ro ^2 rig oVo/tfC* rouiTH? av <pei9i %u) S^ &C« Sci- 
licet editi habent xzmt rvc ^o^r<;. ubi Guietus matebat xai vtl 
9tf rjf ^(xn(. Noftra ledio a Brunckia eft« v. 116. Cod. Reg« 
redte l^cxil^ro. Ceterum qu« de Syriacis bobus traduntur h 1, 
alibivix reperias; de Apamea, quas olim Xfp^ovn*^ & Tli».» 
d'nfta fuit , vidc Slraboiycm XVI. pag^io^i. v. 125. Cod. 
Reg. iu <K olvTo}Jr,h— Atoix^^tov 9 & verfu i^^. cuni editis cWi- 
y/^«vhabet, ubi Guietus Myx^v malebat v. 127. Voigo 
Xivuiv. V. in» Cod. Rcg. xvtre U. recfle. v. ij6, VuIro 
«t^Jr»» quod Guietus emendavit. Turnebus tamenedidit ^oV 
T®- ?^£<r«. Cod, Reg. Xdvvi fine k redle. v. 1 §7. Ald, Turn. 
«oyfitSm. Redlum a Turnebo memoratum recepit RittershuC 
V« 140. Vulgo rtfiut^ ocfynrx zoOavx, Vocem ifyiTot mutavit 
Guietu^y reliqua emendavit Bruntk. V 141. Cod. Rcg. x/* 
Aflcxf. bene« fed v. 142« male cum editis viotrowy&rtv y quod 

.iROXltx\t GuietUS* V. 144. Cod, Rcg. ofr/tt<^i? pyfyvv/uavov ^.loo- 

nmxfrot tov7(^. v. 148» Idem ocvhvsvtre redte. . v, i^o* Tur- 
nebiana & Regius redtum sw^tvwcoMitfn dederunt. Male dehj» 
.d* jirnaud p. 21 1. V^is;. vulgo SatfWiv. Noftrum habent: 
Codd. Sylb. Dorvillianus Obf. Mi&ell. 2, p. 207*. & Reghis , 
qui deinceps oV»erfi n^ocfuieuvt praefert V- iss« Ald. Rit^ 
tersh. Troe^s^^ocfAi* Turnebus ^ivormlA edidit,. quod & Cod. 
Keg. fupericriptum habet. Jam vero poilquam Ici^tionis va.- 
xieutem perfecuti fumus , bceviter etiam de fehfu totius lod 
. videndum. Primum animadvertcfidum Oppianum de Apamea 
ad Orontem ioqui, quam etiam Xep^oWoy di<ftam» (quod 
poetae A^lfo-ov oVf Kal vj^o-ev) tradit Strabo , eamque urbem 
fiiam patriam (e/u«iv sro^ojr} appeliace , quod tamen nemo alius 
memoravit; alii enim Anaziurbum, aUi Cer]K:um nominant*. 
Nec recentiorum fcriptovum aliquis hunc poetae locum.teti- 
gtt, unde hop faltem conjicere licebit , Oppianunt plurium 
civitatum jps habuiffe , quod eo tempore non foium in viro« 
£um,de patria & literis bene meritorum honor«m , .fed in 
cujusvis etiam certaminis publici vidtorum prxmium efFunde* 
. bdtuc Ab Antonino Caracalla^ cum . hoc confeciKum fuifle 
poft impetratum patris reditum^ dicere non' aufim, eum mihi 
perfuafum-faafoeam hoc de venationecarmen longo tempore 
ante alterum illud de pifcatione , quo tantam ab imperatore 
g);atiam iniit y fcriptum a poetsi&iffii^ Qeiade de ^rcAipis^ YtlXxo duce (eB Apameac rege , de Rympha MeRboea aliunde 
nihii conftat, & dubium eR nn Oppianus ^ q^uod verru i$6^ 
promiferat fe de patriae fuas Apameas antiquitatibus &, orna- 
xnentis aliquanto copioflus didurum efTc^ unquam prasftiterit. 
Meliboeam fntelltgi lacum circa Apameam , qua? totam illam 
regionem mire focundam reddebat , (atift clarum t& ex hit 
Strabonis XVL p. 1091. i JC Aisolfjiuoc *«i ^ixtv txu IS »x/oii 

fvs^fcn ' Xo^of yoc^ l^iv h ^tiict). WXflrf Ttruxi^l^v@f »ocXol; , Sv vottt 
Xsppovyt^t^ovJot Opov7wf xx) yJjuLVfi '^t^nctiiULivyi /iisyochji x ^ fM 'Jr>jo3iot% 
XttjULoHvx; 7? /Sa^orng xxl tv^srof^oTktg iiocxtoM/viig , vTrtfBolx^oyrocg rt 
fK.iyt^(^, unde illuftratur verfu« loi. oclvtmv Tolni»Mv IvKltrov 
cc/ui<PtviiuLovToa j de bobus regionis illfus, Difpiciendum jamerit^ 
qui montes Apameae vicini intelligantur h. l, ab Qppiano^ 
qut alterum ad dextram Apameae orientent verfus pofitum 
Aiox>^ovii7iutMg oclnrv ^ alterum £Ai/?x<um dixit , qui laeva verfua 
occidentem verticibus contra Dioclem eminens , & cum eo 
conjundus , Orontem fluvium ita intercluferit ,. ut aquis: 
ftagnantibus totam illam circaApameam regionem» quae %sp7e- 
vMP-c? di(fta fuit, inundaret, anteqtiam Hercules in Archippi 
gradam verticibus utriusque montis difciOls , liberum Orontis 
fluVium ad mare deduceret, in qjuod prope Laodiceam effun* 
ditun Satis;; hinc apparet , haud procut Apamea quaerendo» 
efTe hos duo montes, quibus olim Orontes inclufbs fuiife tra-^ 
ditux; quare fufpicor tntelligi iltas xofv^pdcgr de quibus Strabof 
h c. ubi de monte Laodiceae imminente, & vitibus confita 

nfque ad xo^v(poig iflas , fiixf^ vx^^^'* ^^ '^^y xofv 0alv • oci Ss xofvCPoct 
rSg fitv Aocoiixtiocg ^oxd oc^aMv tlrtvy vi$iuoc ocm" uvTflg x«« »oirT 
i>Jyov ocvoat}aviiuL€vott ,. rSg Airocjuisiocg. tl v^s^xv^stlas^xt l^aT o^$tov v^l/^ 
dvxrtroc/uLivou, Hos vertices communi nomine AtojoSfg intelligi h. U 
ft^icor; ad Libanumfnontem pertinuifle credlbile eft. Alterun&= 
montem E/ul/Skuvov verfus occidentem fitumy Cafium fn Seleucide 
fitum elTe fufpicor. Neque enim poflum aflenciri Sr^oddo quil 
priore loco vc Atffdvoto emendafle dicitur ; faltem hasc ratia 
non procedit verfu 124, ubi eft >Mtov xifug EfiBxuvoTo, Quan- 
tum equidtm ex Ortelii Thef. Geogr. perfpicid , voluit vir 
dbdtiflimus Dioclem montem Antilibanum , Emblonum vero> 
Libanum inteHigi , quod nullo modo fieri pofle credo , fi qui- 
dem conceflcris^ quod verfu ii^. dlcitur i» y«f %t. ^goyrocsotSt- 
^ufoc) ^ oiocg-.^E/ucQ^KwfoTo ^ocv 'prstiov ^t}Myt^sv 9 non ad vetufiatem* 
temporis , quanquam etiam de ea T^ozsuioiit dicatur , fed po-< 
tiuf ad fitum- campi ftagnantis antc Apameam referrii qui nec 
Libano nec Antilibano convenit, fed, nifi fallor , Cafio monti^ 
Ihfcitiam TzetZdr^ qui ad: Lycoph, v; 697. & 7i7- ^^c omnia.^ 
td Neapolin Italiae urbem tranifert , verbo indicaflc fatis elt..' 
V. 160; Editi B/sTwvcef , quod ceftatim viri dodiemendarunt, 
alii B/«v«f> quod Codtx Sylb. & Reg. praebenty alii B*V«v«r 
fabftttuendor Mihi unice placet, quod F. D. in marginaeAl- 
dinae conjecerat & Regius codex fuperfcriptum habet B/5-«voif,v 
quo' admiiro legcndum eft ; 3(^m bg %u>iwh Ita qiiiduiu 3f8 «WO^ 

ctymologi» A patria cum nomine congriiunt Jam olim Conr, 
Gr/n^ri/jfufpicabatur latinorum & 0/7/7zflni bifonera C bifon- 
tem eundem efTe cum Bonafo ab Arijlotelc H. A. 9* 4S« de- 
fcripto, quam viri incomparabilis conjedluram probatam plu« 
ribus argumentis adftruere conatus eft III. Buffon T. XI. p. )o|» 
cum quo ego etiam fentio* Primum patria in utroque conve- 
nit, quam Arijloteles Ueuonxiv %«} MM^ijuJy nominat, quae po- 
tterior pars Thracix eft, Macedoniae contigua; hinc Oppi» 
anus Biftoniam Thr*aciam dixit. Deinde eadem eft in utroque 
forma cornuum, qux Arijloteles ymA^ *»i 9uxxfi/^vot tr|o( 
JiMMf Oppianus 9Cto fupina, retro verfa, & hami initar 
reflexa aic. Dicitur vero yxfAyl^iv & yy«/uo7ev pariter de hamo 
recurvo. Poftea bonafus jubam habet promifTam ab oculis ad 
Mtmot^Cfiixtt m djtfoijidoci) denfam , colore flavo, quod itidem 
de fuo Oppianus : ^^iKotllm x^^'^^^ M^y ezrcu/biot^oy xlSvTvaa-iv uv' 
X(ft trMyJiQm xoti otV^* oiToiXoiTi yiviioi^ (ubi cum Broddo & Guie- 
to malo ifJL^t^oOsim ysvdoi^ 9 denlis , hirtis) oTfX n >Mxy^ivreg i^y- 
mii^M tti^' etnrt \xvh¥.ifjLou ( Gc enim redte Cod. Reg. ) fixosrf 
^)f ^fSv fMUovrst yJovTti. quse comparatio, quin ad pilorum 
colorem referenda fit, nullus dubito, quanivis Gejherusolm 
contra Petr. Gzffii/m difputaverit de Quadr. p. 14.^* ad jubam 
tantum in utroque^ leone & bifonte» fimilem, non ad colo* 
tem fulvum eam pertinere* 

V. i6j. Turnebus ivot^kHu memorat v. r66# Quod V, 
D. in margine Aldinae malebat Trg^tyxdxivegt habet Cod. Reg. 
quo fenfu , non dixerim. Vulgatum ^t/f/yXwAriy^; non magjs in- 
telligo. V. 16S Omhes libri «i; tTi^ctTiv Ivxvtiov. Noftra ledio 
t Guieto eft. Quodfi vero vulgatam retinere placuerit, tam 
etiam legendum eft cv/^^otoo-isi xIxm-x]^ vTzltx i'' eWofiuia-iv. v. 171» 
Ald. Cod. Reg. xtivTt^. Regius etiam Sjj rtvx habet* v. 17 u 
Vulgo Urot. Noftrum ex Codd. Sylb. Rcgio. v. 17^. erfx- 
0fv redte emendabat F. D. in margine Aldinae , cui adftipula- 
tur Cod. Reg. v. 184. Ald. h^Uxtro. ^ v. 187. Cod. Ueg. 
JC elv iXx(potvt. fatis bene. Idem re<fte xu^i^ot^ una voce fcri- 
ptum exhibet. & deinceps v. igv.fr^cm &xiilti(rt Gne v prae- 
fcrt. y;i9i. svioSt Turnebus mcmorat. Caftratis cervis cor- 
ilua decidere negant alii veterum , quorum autoritatem po- 
tiorem habebat Gefnerus p. 559. qui monet eW? h, l. tefticu- 
los cfrc. Gefneri opinionem firmat IIL Buffon T. VI. p. gc* 
v« 196. vulgo livtoiTi, Regius iuvtotrsf unde legendumSayoi&E. 
Saepe ^ivtog & ^eTvog , quas plurimum fignificatione differunc, 
in poetis confunduntur. Cf. etiam Obf. MifcelL 2» |q9» 
V. 207. Cum reliqui autores omnes co.ntra de cervi moreiub 
partus tempora fenferint, Gefnerusp.\6i. emcndarc h.l. ju. 
bebat: rfiBov xv^^uv ix xxstivei% ut Oppiano cum illis convcni» 
ret. Sed fenfus verborum hanc mutationem nonpatitur; fuot 
enim fiiSyiXot xrfxzftlol quaG l^ivtfMt » viae qu« unicuique pa« 
teht, & hominum foliis vcl veftigiis frequentantur. Deinde 
vtox ^/6x@- translata fuit ad locum profanwn^ quo cuilibet 
iixtrarf Ucebat» V, 217. Omnes libri Tfx(p€§nv ^s^ouTt «ai ^qvtov ^txTiuTtf 
quod Brunck cmcnJavit. v. 219. Mutanda eft diftindtio, & 

CUm Cod, Rcg. Icgcndum : { mvTiXiijv srXcJovrff ot i^ocvvaa-t ^cl' 
?^<rocv. V,220. Cod, Rcg. 6*W, &Y,22J eVafrgr ?rovTrare- 
fey«v, fcd ifix^Tv fupcrrcriptum lcgitur. V. 224. Ald. Ri;t- 
tersh. Tcifivf!(n. Tcnendum Ti/Ay«y/ puto , qucd Turnebus^ Cod. 
Sylb, & Ktg. habent. v. 225. vulgatum v,,:^oVvey crfoJri^-oy 
niutavit 5rw/2c*. Rcdle taihcn Cod. Rcg rx>i« prafcrt, qul 
ctiam V. 226. rcdte eAtoXf, & V.2J0. fyo-o-tfT/ fincvutetlam 
Aldina, cxhibet. V. f H* Cod. Rcg. hic & fcre ubiquc 
Mfvrrvfct^ dcinde V. 20. Sre W — io>uxoi?<r$. Prius ctia|n T^/r- 
7?^fewj memorat. V. 259. Ald. hifyiv. v. 242. Omncs libri 
«n{/oc yaV^» Quod Guictus immutavit. v* 241* Cod. Reg, 
>.€vy.ii; t lm<rivvifzv oiovTug praefcrt, dc quo ad librum tertium vcr. 
fu 44«. V. 24?. Cod. Reg. rcctc ^vxvoTg praefcrt v. 246^ 
xai otiofum videtur; quare fufpicor lcgcndum KUTUfiuiooiVTi 
i. c. xotTocyfXwvri irridcnti fimilis« V. 2$o. Vulgatum ^o/^vV- 
••ovroc cmcndavit d'Jrnaud p. 212. Verfu fcquenti Rcgius xo«l 
rs Td;c* hdbct, & vcrfu 2^6. oTog f>iy. 

V. 260 Cod. Rcg iTTt^fi-^xvTu Elcgans eft Brunckii coajcdtu- 
ra , qui ra-j^^^ocvTE lcgi volcbat. V. 2^6. vTnivztJLilovlut Turnebus 
mcmorat Idemv. 2^9« ««ijwrer laudat. vcrf. 375. V. D, in 
«larg Ald. il poft i&£Qv%<wfaddcbat; fcd malim cum Cod. Rcg^ 
•ivvfifTiv , e r t^fe0cch>iv </C €K0CTi(hv iih u>^vofA,Evov ytv®-. Nam Vulga- 
tum ctT^vofuvog nihili eft* v. 276. Cod. Sylb. & Rcg» ut(o^ok 
V. 28'. Reg ^>avfv[g ^yJHiu^ ut cervus pcllc corrugata infixuni 
angncm contincat* v. 282. Idcm cum cditis ^lifiivoi yufy redtius, 
«t equidem exittimo. Idcm ht , quod cx Guieti cmendatio. 
nc rccepimus pro vulgato M, firmat V. 288. Pro ^nfJr 
cnm V. D in marginc Aldinae jmfm fciipfimus. Dcinccps rc- 
ac Cod. lcg cum Ald, Himin pVo?o. V. 292. MalcAId.Rcg» 
ywvtiTtg, v. 29 j (v$vyjf<i^g funt, qui PHnio Xh }. platy- 
ccrotcsdicuntur, vulgares damaf, ut Gefnerus ctiam moBuit, 
fcd quod idem p. 526. iV^V caprcolos cfTc volcbat, facilc cx 
tnentionc lofxm redarguitur, quos verfu ji^, Oppianus fc- 
paratim dcfcribit, iterumquc L. III. 3. iV^J? & JoViff nominc 
diftinguit Ncc convenit macularum , quales in panthera con- 
fpiciuntur, mentio verfu 299. fadla. Quarc diligentius crit 
Inquircndum , qua in re to^y.dhq & »-fo'xff, quarum priores 
Arijlotelesf.k IIL 2. cornigerorum animalium minimasait, 
cum Oppiani HfKotg & iofxotg convcniant. 

v. 297 x^>cimt Turnebus memorat. v. 299. Cod. Reg; 
ir«pJbcX/iwy. V JOO. Idcm ^r/xe^ ^eXuxfc/iuy, vcl xf sVirfijy , deitldc 
V. }oi. fiiSuv pw fAiioiv, Illud x^iWvcl xfsVrwy mihi valdc fu- 
fpedum , & dubito, an Iibrarius darc volucrit, quod Cod* 
Sylb. cxhibct auiW «/fotsv Bubalum cfTc , quam recentiores 
Vac/ie dc Barbaric nominant , cum Aldrovando fcntit liU 
Buffon T. XI. p. 297. V* J04. Omncs libri uv^ig. v. jo^* 
Codt Reg; woXuyvuf^wr^tvtv, & V«^o6« reVf*vXoy,dcindcV,J07» yoimr<rt habet V. U^- Ald. Rcg. vifnav. \V'?I2» Omncs 

Kbri cV «;»^oS. «xdTiO^oci. fed yideHalieut. L271, Pro dxx^m 

Cod. Sy1b. oi»<tixm7(rt TTxrfiCi^M^ Ilegius i^UirouQ-Ms fuperfcrl* 

pto uhuJ^Mt hdbet. V. )i). Otnnes libri ot^» rof, quod ob 

Verfum ^47. redlum cenfeo. Pro/8(*x/«i» V^ D. in margine Ali 

cmendabat x»<r»«K. Pro «t;f«S«£; V.117, rc^c Cod, Reg. m^i' 

msg pracfert. v. 52J. Re<ftc F.D. in marginc Ald. fjLftrla-a^» 

cmendat Guietus malcbat ctiam ttifitu roK lnXeTnv fvi(f>f09x, 

quae cotiie(flura mihi quidem admodum ingeniofa videtur. 

V. 32S. Cod. Reg. cum Ald. trifoii. v 127, Omnes libri 

m^iv. V. }29. Cod* Rcg. $-f e3r7or<rf y & vcrfu H^. male m^vv- 

«Tpeff cxhibct. Idera verfu |j6. fof/f<. v. j4o« Ald. ^vstJ/itcv^ 

cv^tJf. Uldmum cum rcliqois tdhi^ etiam liber Regius habet» 

V. }4i. Saibc ^cf acftoi cura edids. Noftrum Ald«&Cod.Reg« 

habent. Ceterum quae h. I.^b Oppiano de capris filveftribus 

dicuntur , non ad Strepjicerotas didtas , fed ad rupicapras re- 

ferri volebat G^pxerus p. )2o. qui <rfewr« aifoiroL h. L cornua 

in dorfum refiexa interpretabatur. Bodiartus vcro dc peca- 

liari quodam caprarum genere poetam loqiii exi(timat Hieroz. 

I; 918^ ibice fcilicet, quae Arabice Alorvia in Dandre dica* 

tur. Sane verum efl:» quae h. U de capris filveftribus mdun* 

tur y cadem omnia ibi ad alorvias referri. -Loca Damiris^ quas 

jnire Oppiani verba illuftrant , latinc huc ex magni viri in- 

terpretationc tran&feram, utalii, qui regiones Afrkas & Afise 

aliquando vifuri funt, diligjcntius in hanc rem inquirant^ 

Dicuntur ejje in cornibus duo foramina , per ^ucs rejpirat ; 

€^uaJI obturentur^ perit ilico. Etiam natur.alis ipjt eji amor 

crga catulosJiiQS , quorum Ji quem capiant venatores , zY- 

lumfequitur^ & laffat^ quam diu eji in eodem corfortio* 

Etiam e natura ejus eji pietas erga parentes , ita ut cibum 

ipjis apparet; & cum ita infirmi funt -^ ut perfe^omedere 

nonpojtnt^ prdmanfo jcibo eost^iunt: ubi advertes qu» 

dc foraminibus in cornibus dicuntur ; inde enim apparet «f- 

|et<wv A«Voy apud Oppiarmm t{^t per mcdia cornua » quod cum 

ignoraret Paw , prorfus inepte volebat refcribi it^^oco^v juLi^ 

ad HorapoU, p. )85. Jara olkn fuit Alcmnonis opinio ab yfri- 

Jiotele H. A« I. II. rejedta^ ra; ulyoi^ xxroi roc iroL dmwiuv^ 

quod ex Archtlao^ ftrcnuo nugatore, & qui hiftoriam nacu- 

ralcm turpiifimis mendaciis fcedatam conturbavit , referunt 

Varro dcR. R. }. ^. &,Plinius g. %o^ Philes c. 47* Non omni 

tamen verifimilitudinis fpecic figmentnm hoc toties repetitum 

> carorc videbitur» faltem quo fontcerxor promanaverit , appa* 
rct , fiquidem vera funt, quas Aclbio undc fumta tradit cla» 
riffimus Gallus JBomcrr fub vocc Chamois^ Yfard^ Chevrt 
des Alpes. Ita vero illc: Qn remarque deux ouvertures der» 
riere les cornes du diamoisi on aprAendUy que ces troux. 
ferx^oient d la refpiration de Vanimal^ iorsqi/en fouillant 
pour diercher les racines des herhes^ dont ilfait fa nour* 
riturc'^ la, terrc hd boudioitpar hawrd Jc^ narines. Ccttc opinion difparoit)par Fobfervatibnj pujfqu^onaremarqu/^ 
gue k cranefe trouve au fond de ces ouvertures^ & qu'il 
rCy a aucune ijjue. Dictionnairb d'Histoire Natii- 
RELLE. Exftat tamen Jo/2. Conr. Peyeri obfervatioin Ephe- 
merid. Natur. CurioC Decad. II. An. I. Obf. 86. p. 206. qui 
fbramina duo poft rupicaprarum cornua, in valle tranfalpina 
Madia a fe itentidem obfervata, quemadmodum etiaminRhas- 
tia ab Haderoy Medico Bafdeenii, ad ipfum pulmonem aeris 
capiendi ergo pertingere affirmat. Conferre etiam jubebat ck- 
riflimus Argentoratenfmm Profeffor, HerrmannuSj cui Feye" 
rian^ obfervationis indicium debeo, librum, quem adhibere 
non potui, ^ami(bf<iltiittittn. SSttlin 1770. pag. ^79 - 5S4- 

V. 354. Codd. Sylb. Reg. *or«/u«ro ^f «w. Prior etiam 
d^vva-o/Mvou. V. 9S9* Vulgatum lAvxfiSfiom emendavit d'^r« 
naud p. 191. cui adftipulatur Cod. Reg. qui cum Cod. Turn.. 
«tBroor^o^g habet. V. )68. Vu]go Xvo-co /nfiri^u fMt ^iknvt ubi ta- 
men Cod. Reg. ^ix/jfv. recte. Noftra iediio a Brunckio £&• 
V. 369. Cod.Reg. xvT-ff , & verC 372. i§tc vv roi. Legendum vi- 
detur xio^ff ^efi M-nT^t htKoi. v. 374. Cod, Sylb. onTovy quod 
tenendum. Quod enim ex vulgads libris dedimus rtv fme ac- 
centu, lenfum congruum non habet ^ V. 377. Omnes^ybri 
lcevtfoi, quod tenendum erat Pro frviAoiTfii F, D. in mar&ine 
Ald. malebat «'VAtaVoiff. 378. Cod. Reg. ^u^otiuaxfr «liijpraEfert* 
V. 380. Picr/bn Verifimil. p. 170 malebat iic iroo^ , quodipfum 
cft in libro Regio , & fere ubique ab Oppiano ufurpatur. I^em 
codex rdx «V oilyii. Codex Syib. paulo ante i *ocxi rt exhibet 

- Quae vero h. 1. ab Oppiano de ovibus fdveflribus Cretae qua^ 
tuor cornibus inifaru(^s dicuntur, non reperio in Belonio^ qui 
infulam totam peragravijt , & diligenter arietes & hircos filver 
ftres in fummis Cretae montibus pafcentes defcripfit Obferv. 
L. I. c. Xllt XIV. Non alienum erit h. t referre , quae de ca- 

.pris Armenicis ttaduntur in carmine Crinagora knaleSorum 

Poet Gr. T.II. p. 146. quod totum ponam: Tjff Si^ ymi fu9 

Ayoepp<x>! » iv$oc y Af a|su v^tA^ m>A^i^oi% fti^irou Xf/xiVioii. ILocTrou ST 

. i /U.91XMV Sr€ ^y fiotKocxo7g I^btI /nccAkoi^ , '^s^veti c/C ayfori^ojv r^vsxiru 

. fou x^fjiocim *' NjjSoff %\ r^SoKit dcvcl frxv irj^ * 1« ti yccXocxlo^ BnXi 

. mu fioc^S wxi^erou iS-ocrla. BXnX^ JC oc^-croroirta rsfivvi^ /Awt>iV«7i m^- 

. 5^» * SxbM yoif »».07x1 wivroc 4>ifitwt yiou. Hanc yidelicet capram 

Tiberius in expeditione Armenica (de qua Dio Cqffius p. 738.) 

retulifle Romam, & ladte ejus in potu ufus effe videtur, quod 

. clare apparet ex aUo ejufdem Crinagora carmine ibid. p..i47i 

feu Antholog. "Wechel. p. 67. 

V. 386. Vulgo Im) xt^xiTv®-' oievuf quod V. D. in margine 

Aldinae emendavit Guietus vifsvec vel vievu legebat Idemver- 

fu 387. vulgarem ledbionem oWoVs ycc^ immu.tavit& verfu^S?» 

. pro xf^iiiv malebat x^i^nv , i. e. caput Deinceps Cod. Reg. ^tio*- 

. €ocv quodedam Rittersh. dedit Turnebus ^yivvocv ^idit, <&ia 

Tarietate ^«pi &i<rfocv memorat v. 392. Cod. Turn.. & Reg* 

- «g-fmc/. Vttlgo ocyMKoc. Regius etiam Kottrfiyxou. DeSuboaliunde 

Zz f6l «^O^ 

»on conftat Ad oviunl filveftre genus rfcftrendiim ex ord{n# 
defcribendU fufpicabatur Gejherus de Quadr. p. 982. qui dein- 
de in animadveiGonibus in jElianum H. A. XIV. 14. conjecit 
fubum ejufdem efTe generis cum Libyca fera MimJi'^ nominc- 
ab jEliano defcripta, pilis perquam hirfuta, cornibus adver- 
fi6 , & vittt ambigiias, quae omnia inSubum Oppimni & damaiR 
Plinii c(Hiyemre putabat vir magnus. v. j^g. Ald. Turne- 
biana, Cod. Reg. jrv praefemnt Turncbtis iv memorat , qnod 
Kittersh. reccpit V. 401. Cod. Reg. Ivipfojvffi « ysW « ha- 
bet Latet hic ommno ulcus aliquod. 

V. 405. Omnes libri « & Jtoc/. Igitur Rittershujiiis y cum 
fetitiret vulgarem Ie(ftionem fenfum abrumpere , appofuit h. L 
afterifcos , quibus fignificaret qoaedam excidifle. Tentabat ta- 
mcn ipfe ii\ yuiij Bodinus i% ««}, quo lacunae fufpicionem 
^lerent At vero Brunck feUciter hunc locum peHanavit fub- 
ffituto oi»J x«i , quod clare Cod. Reg. exhibet Turnebus m 
Yarietate ff9m/Ai«ro habet Fro u^^i^t Brunck malebat 'inx^axf, 
V. ^94. Cod. Sylb. ??•%« (pixT^a praefert V. 40^. ?rf<^r€ pro 
h rede correxit Rittersh. Pro vulgato ^«wKf «<fe«; Guietus & 
d* Arnaudp. 21^. reponendum viderunt r«yt;xf M/poi; , quodcon- 
firmat Cod. Reg. 41 s- omnes iibri ociMf', quod d^Orviile ad 
Charit. p. 745. eorrigi juffit V.427. Turnebus Bvfimg 9 quod 
&Cod.Reg. iirmat,edidit; Rittersh. Aldinum S^^vrou revoca- 
Vit A%«iWirv graece hinnulum dici primus Sabnajtus dociiit, 
Gujus opinionem inprimis iiic locus confirmat , ubi yuroe f^ixri 
memorantur, quaehinnulo conveniunt, Gallorum f aon , quand 
ilporte encorela livr^e. Similiter PhaUcus in epigrammate 
jinaleS. T.I. p.421. JtoA «^vx^ «Ac^i$of v ^ik?09 «xocAVeA». ubi 
alii xx^i^^^ habent; fed malo alterum cum J. Toupio in Curis 
NoviiTimis in Suidam p. ). In Ixeudcis L. III. $. 7. fimpliciter 
xXa(^M memorantur, ubi h. L iif*9i funt 

V. 4^0. Ald. iciTt^flUm?. Tumeb. Rittcrsh. >oc«fojit^f. Ve- 
ram le<ftionem ex codice fuo reftituit SOrviUe Obf. Mifcell.n. 
t6i. Udtur verbo xoervmo^ Oppianus Halieut I. 627. unde 
kudat Eujiath, ad Homer. p. ^gi* p* 4n* Habet edam Hefy^ 
4hius XxTvv^u 9 9rlefv9TeTou 9 vv%froei9 TotfdvT€$9 Ttfol^vu^ Tv^rtti 
}soiKll^tt, Cod. Reg. ^rvovoMsveihabet, quod proxime verum ac- 
cedit V.4H' Cod. Reg. cum Ald. Turn. rc/v»' Rittsrshirfl 
W/uvEi ex Broddi oonje<fkira recepit V.496. Vulgo ^tix^oiu 
'Noftnim ex Codd. Sylb. Reg. 440. Cod. Reg. Ithoiiotg i^iitifl^^ 
V. 44i;. Idem cum Ald. «roefrwtftfiv. V.445. Idem il&tv^bii^ 
£did i^v\ti^9 quod male mutatum fuit v. 4So^ Turnebus 
'furJio^ memorat V.494. Ald. l^i^t^ wtttii^U. TurnebusS: 
mttersh. xtniv edidenmt IVlale d!Arnaudp. 217. emwckbat 
««W. Cbd; Reg. hpi fot Knttit^ i^ ^irw xifittr^t hky^ru Nobi&DtH 
Upifoi prasfert edam ^Arnaud l. c De oryge vetenim Bodtat'^ 
^'tus HteroZk I. p. 94^. ita difputat, ut primum con&a Bekmt- 
um doceat , orygem ab Arahum vetenim gazeSis diflBsire, 
•uffl3fi»^a%clyer^«^capr^hiaisoIu8fit} Amdtdmm^ ftrare annititur orygem Oppiani a reliquonim fcriptorum ory^ 

i^e natura fua non difFerre, fed eundem effe, quod multi co- 
oris dl^eriitate & cornuum numero, quas Oppianus gemint 
orygi tribuit, indudti ne^gaverunt Sed fateor mihi virum do- 
dtiiumum fententiam fuam non approbaffe. Magis placet, quod 

idem p.969. pofuit, Hebraeorum recm efle Oppiani orygem; 
omnia enim ^ qax Arabes de fuo rim tradunt, oonveniunt ory- 
gi Oppianif -quod ut claiius appareat » ponam Damiris verbt 

. a Bodiarto p. 962. latine verfa : Divtrfi colorisjimt capred, 
NempeiUarum tresfimtfpecies. Prima earunit qud vocan^ 
tur aram, qudfunt Jincerd albedinisj cujusjtnguiaris eji 
jrim. Bd in arenis habitant. EaJUem ajunt caprearum effc 
mes , quia plurimum habent carnis & pingucdinis Secun' 
dafpecies &c. £x recentionim fcriptis nihil habeo, quod ad 
Oppiani orygen\ referre poiGm, & qusenam ex numero^aze/- 
larum magno, quasUI. Bujffbn T. XII. p. zoi defcribit, cunt 
eo comparari poilit, nefcio. cf. tamen ^c/iax^ Travels p. 417. 
V. 466. Ald. Cod. Reg. «vnV d^ounv. Turnebusotvri» yeU^. 

.Rittersh. «vriV Sf ui^ edidit, quam ledionem Turnebuseddm 
commemoravit v. 467. Vulgatum n\f^iiti Kiq^ca^), mutavlt 
Guietus. V. 469. Ald. ^f wr®' Mfo^v , cui proxima ledbio Cod. 
Reg. 9F^wr&' ivouf6,t9. Rittersh. ^^ wr@^ houfuv prodidit , Turne- 
bus vero yoe^fii if*,ii. Noiha ledlio debetur ingenio Bocharti 
Hieroz. I. pag.'968. quam etiam SArnaud P* ^i^ magni viji 
autoritatem ignorans , conjedtura afTecutus eft. y. 472. Tur^ 
nebus €v6vq memorat v. 475. Omnes libri ef/w ^rt^tKit «w- 
tfttiifit9&' nwsixotvi. fed redte F. D. in margine h. 1. emenda* 
vit : i^tTt ^t^ff^oiTtf ifttiGiuL£v&' vaoxovtwtv y quod recepimu^, 
mutato o&Vj in •Si*. v. 477. Iddem omnes iibri awVvii, cuih 
fequatur &'|)ff«#. Quare vulgarem ledionem emendavit Guietus. 
V. 491. Codex Regius miW y»p h ysvittro-tv. V. 493. Al- 
dina & Turnebiana Invtftvxv habent, quod F. D in margiqc 
^dinae mutavit in invioitv, Rittersk. iviq^wot» nefcio unde arre- 
ptum prodidit. Codex Regius : «V o\ fih ^ti^tts i^joi^ cv^m» ^nf 
iiivToti. V. 49$. Aldina & reliqv» in, «ySnXA, quam ledionem 
Cuietus & V. D.in margine Aldinap emendarunt. Codex Reff. 
J» ifiii)M prsefert, quod unice verum. Sic IV. |22. ivfo^iro^ 
if^v iypiro^et M^^v v^i» V. 498* Regius cum Aldina , 
Turnebiana ^ctfitmv » quod e conje<^ra ip^ Turnebus corre- 
xit, aquo Rittersh. lufit^^voit recepit. v. soo. Cod.Reg. wf- 
voKTi a. redte. v. ^04. ^ poil yiribtv addidit GuietuSi Code?L- 
JLegQis ycvvwv c?^»habet Paulo antea bene idem Guietus emen^ 
^e iddetur : mvoig in W^ok. v. sio. Brunck n^avult ^v $1 
BiSrou fc. i Ktfott^^. V. su- ^ ^ ^^9»*» edkilibri, quoil 
t^orrexit Guietus , cm aditipiikl^r cod. Re^« V. 5i4<IdeQP 
yvit/lm habet , & veriw ^i s- cu» libris editjs B:n^l U rot , q^od 
x^orreximus. , k, « 

V. 5:^0. Regius i^ei^^if. V. ^z6* Editi libn yot( h M^ 
cqpi0i]i$ M^vdaOoom a y. 4>. ovurgiiu Aldinae ajUcriptaia* 

Zz z 364 ^OJ^ 

Cod. Rcg. v-ii^t (/C 0» '^^itO-zv ^roxJ. V. ^27. Idem liber uv ri 
^fjLX? praefert, deinde verfu ^28. $c^^o? ru Voculam x£ poftro»« 
h. 1. primus Kittersk. inferuit, cui Regius codex adftipulatur. 

V. 55 5' Regius eyw'*^»? ^^viirt, quod Turnebus c6idity 
ip varietate memorans ^H;76r(ri , quod KzYf f rj/i. recepit. v. s+r. 
Reg. Codcx TQvhfi^ovTi? prsefert. v. S4S« Regius ^imf. V. 54^^ 
yivwT«fi in varietate Turnebus habet. v. 952. Omnes libri 
«•oAKov exhibent. V. 5^4« Aldina te Siarf jIvm ev. unde Turne- 
buS refte hxr^fivutv efFecit. Noftram ledtionem V. D. margini 
Aldinae adfcripferat. Rittershujii n hxr^itrutv habet Reg. Cod. 
V.%61. Legendum eit ex certHTima Brunckii conje<ftura ®f«^(u 
yC iv lig itdxntcu. V. $62. Codex Rcgius e< ^r^^Ttfn^ — sB^Xev. 
V. s<53. Omnes libri ^«yrg»^«. V. ^66. Aldina cum libro Re- 
gio vyfOTcpoiTi. V. s^g. Codex Reg. i^^tx^ unde legendum 
•9fg« r videtur. V. 575. Idem iiber nxToiyiitfiTtv habet. v. S78. 
Idem g%cvrg?, vulgata fuperfcripta. v. 579. Regius Codex S & 
nxv^ habet. V. ^81. Requiritur iS^iiirunrt. V. 58?. xpcTrilxa-xu 
ro, quod primus Rittersli. pro vulgari ifJi^tlxTxvTo dedit, firmat 
Codex Reg. Bodinus maluit ixnilxTxvTo. V. 585. Omnes li- 
bri xvh; , Regius etiam ^xxtv iyivovro. 

V. 58^. Codex Regius ocvrixku it , & verfu 989* cum editis 
iijULovj quod Guietus immutavit, deinde ^paw^ov , fuperfcripto 
yf. y^x/jrlov habct. V. 592. Codex Reg. cum ^ ditis (pxt^§oT£§oi 
rgf ^rvortf IV , quodex Cod. Sylb. &d'OrviUii Obf. Mifc. 3. p. 56. 
correximus. V. 595. Malim cum C6dice Sylb. I^' xy^tx xw- 
fixTx Mvti. V. 597. lege ^profCvfovTi. V. 602. Rede Regius 
Codex TTfo^nv xxocvB-xti , quodAldina&Turnebiana etiamha- 
bent. Rittersh. ^fo&>\xt<rtv dxoiv$xtg prodidit, quam le<ftionem 
edam Gefnerus de Quadr. p. 401. ex codice aliquo, nifallor, 
memorat, & in ^fcfoxfTiv olxoivSyi^ mutat. 

V. 60^. Omnes libri x«x(uy , quod V. D. in margine Aldinse 
& Guietus emendarunt. V. 606. Regius <^vyiu - l%df ov l^xt. 
V. 609. Aldina male ^oBTmiv. v. 610. Aldina, Turneb. & Co- 
dcx Regius xixoto. Alterum jro$-oi« a Turnebo in varietatc po- 
fitum recepit Rittersh v. 61 1. Omncs libri tTilttvt To^iim , nifi 
quod Regius xvtxT^ xfttxyJHitinrtv habet. Cert^tim viri dodti h. I. 
re^jfg cmendarunt, Paxo ad HorapoU. p. 982. & ante eum 
Rutgcrjius V. L. p. 45^ quiJDa/i* Heinjti de h. L fententiam 
ibidem prodidit, Cannegieter ad Avienum p. 191. legebat: 
ro (^ i^^B-oufart " Tro^trt^ xvtxT^ JC xf%x>Shor<rtv tm IjSfivs roxjfwv* 
Noftra lcdio debetur iJru/icitzo. 

V. 61 s- Praeclare liber Regius tranfpofitis verfibus : ^tvi®* 
Tov p XTtTTf^t xXuni (^frfiwx xoXwvn , ^ivei yxf ^qti ^ 6cc. undc 
legendum eft: ^mV» tov f' XTtTyiXty vel ^m®-, ov f driTfiXt. 
MonendBm tamen in codice fuper noraine <&ivl^ appidum effe 
«t, quo lci^io vulgarium libronim indicatur. v. 620. Aldina 
^t^i^tx. Turnebus editionis fuae ledionem Ttfi<^tx immutari jut 
ferat in 'procfi<^tx^ quod Rittetsh. recepit. Brunck malebat cum 
Guieto Tt{ei<s-M legere. v» 62} • Aldina 7i?^mm , uW K i). ia margine tcxeutvd emendabat. Guietus k><gMviv malebat JfzYfm/f. 
Brodai r.txxivov recepit. Noftram ledionem firmat Codex Reg, 
qiii tamen male cum editis ^o^uovsca pracfert, quod Guietus re- 
de emendavic v. 624. oljclufovn pro vulgato oixVg/f «vro , quod 
etiamin libroRegioeft, refcripferat /?zYterj/i. quafi fit partici» 
pium verbi olUlsi^uv. Porro Codex Regius HXT€>c?sivocvTo re (pvXoc'. 
ubi vulgo Kuri^lsivxv ^ots ^xx, Gui^tus malebat ^or» ^vxx^ 
lajudata Hefi/diii glof6 : ^ftrrf , Trotvivii , ifr%fx. Totum h. 1, con- 
ftituit Brunck. V. 62^. fAiXisvti ynlgb legitur, etiam in Regio, 
quod emendavit i^ /,rnaud p. 21 ^. Ultimo verfu Cod.iSylburg. 
IMou^y Regius e^wS^j?, Vaticanus ^pnd Schottuni Obf. Hum* 
p. 89* >>ocvxov iicii^xTi habent. AB LIBRUM TERTIUM. 

> 

V. 2. Regius tcoci bJifttt. V. 4. Vulgatum itufiotTot rr»%i?* 
tnot male mutavimus cum ^Arnaud p. 215. qui etiam «-gwerf- 
fvrof malebat. v. 16. Editi&Regius «At0eS«xe»ro , quod-ffrr/nct 
cum Guicto immutavit , qui pofterior etiam oivTft7k.o(!^i malebat 
Sed olfA,(psooixovTo in i»»^a|«vro mutandum efle cum Brunckio 
nunc non dubito. Porro Regius re<fte >«?©/« ab^ue y. 
V. 21. Regius rtfj inh 5v, verfu 22. l^sa «V jJft) pVoyr®-, ubi 
cditi Ir?* sV 5tJf w piovTt , quod Erunck cum Brodcsi Ti/^t per- 
mutavit. v. 25. Cod. Reg. cum Aldina (f^^iovrocL v. 29. Edi- 
ti & Regius «v^/f. ^ V. H- Regius oVywv habet. Pro mvo/(^,' 
quod de univerfa terra dicitur , Brunck h. 1. malebat ATtolg «f«, 

V. 37. Ita h. 1. emendavit Rutgerf. V. L. p. 72. Vulgo, 
ctiam in libro Regio, legitur aiVx>f , quod tamen Gejherus H. 
Quadr. p. 64^. ita explicabat, ut leones Libyci non ut alii mut 
to pilo nec ita fplendido veftiri dicantur. v. 42. Regius U ^ 
TOT, Ceterum in toto leonum genere nullam coloris varietatem 
agnovit olim Arijioteles de Generatione V. 6. de qua etiam du- 
bitat 111. Buffon T. IX. p. 12. cf. Bocfiart. Hieroz. T. I. p. 718. 
v. 43 . Brunck malebat H ■■ of*.®* x7; , ofjLM-ocirn ul^'^. v. 47. Cod. 
Reg. «^AtoXe. redle. 

V. 9<;. vo/?«oe defendit Bocharti Hieroz. T.I. p. 7J4. 2?iN 
tershujtus recepit Brodai commentum cd^ycoc, quod ejufdem 
pretii cum Pawii ad HorapoU p. ;io* oLkxoc. Porto pro xwi» 
Aldina xuyf «v , quod Gefnerus p. 660. red:e emendavit. Regius 
voivTx Xi/y^xy «isro habet, fuprafcripto «ww, quod non capio. 
Quod vero de leaena h. 1. Oppianus habet , de Syriis modo af- 
firmabat Arifloteles H. A 6. 31. fed de univerfo genere etiam' 
^lianus H. A. V. 39. De tota re dubitat 111. Buffon T. IX* 
p. f 8. V. 64. Regius ■xoi^frovi^. svoix & vojTx. Idem 6^. xl U 
r ixi^iTs^x^. Deinde verfu 70. redtilfime ux$/iA,x(§ii(r'xi praefert. 

V. 74. Editi %fo/)f r immicfjL(fixvo(»Krx , quod jam Hochart 
Hieroz. T.I. p. 78^. in xfc/f r Izft^aroifjcci^xvooicyi mutandum vide- 
lat. Noftrum, quod ^Brunckio eft, confirmat liber Regius^ 366 ^O^ 

V. 76. Editi cum Reeio MrctTw ^du — <?XMiMoy i^iu^ v. 79. 
Regius ift^ot^iy^M vel f^iroe^tS^oio. Ledlio emm in Codice ambi- 
l^ua eft. De duplicipantherarum genere, quodfolus vet^rum 
Oppianus. h. 1. memorat &defcribit, quac fuerit fentencia Gef- 
ncTi^ vide de Quadr. p. 9^9. item Bochart Hieroz. T. I. p.8o). 
.qui locum ex Damire iLrabice laudat, ubi duplex pardorym 
genus iifdqm nods, quibus h. 1. ab Oppiano diilinguitur. Aii 
perdnet huc edam genus panthette,quoai£7ianz/i H. A. IX. ^9. 
pauda carere ait? Ul. Buffon majorem pardalim fub nomine 
la Pantheret mtnorem VOnce defcripfit T. IX. p. 1^4. & lati* 
Hos miinorera P£zr<6//n dJixifle exiftimabat. 

V. 8?. Aidina «vVo U fed Codex Sylb. & Regius noftruin 
habent Deinceps edid cum Regio uvh^. Monendum efi in U- 
bro Regio ubique >a!y>«( duplici > fcribi. V. 87. Edid cum 
Regio bis rt ei^jb^nt koc vqfu , ybi tamen uidmum tenendum 
cenfeo. Quod vero verfu fequcnd ^Arncuid conje<Sfcura affe- 
cutus iuerat, o|vK^foif 9 pisefert Uber Regius. v. 89. Edid 
cum Regio eeiuL^ilvtioy I quod Brunck emendavit Deinceps ver- 
fu 95. Regius yfOKottrt exiiibet, non fpernendum. De duplici 
lyncum genere hodie nondum fads conftat Hoc tamen cer- 
ium eft JEliani H. A. XIV. 6, XuCya^ , quae in Mauritania ex- 
ftabant, «-efSacXMi; /bi2y crj k«} it>Ivf ^tfi9Ci9 itc^ yt fivv roi orrx 
xiineuj eafdem efle, quse ab Academids Parijienfibus defcri- 
ptse funt fub nomine Loup-Cervier in Jlemoires pourjervir 
d thifloire dts Animaux Part I. p. 127. Qupd fi vero confta- 
ret , quid Oppianus Uiis verbis yujuLvvKot Jo^ inteilexerit , an 
piios illos iongos, qui paulum inflexi aurem terminant, nulla 
dubitado fupereffet, eofdem h. i. defcribi. Sed hxc interpre- 
tado verbis grxcis majorem vim quam iucem a£Ferre videtur; 
nec fads etiam coior utriufque generis cum GaUonim ifto Loup' 
Cervier convenit Bochartus Hieroz. T. I. p. 796. fe liis diffi- 
^uitadbus non fads extricavit Quae lil. Buffoni fiierit de hac 
re fentenda videT.IX. p. 2^6. Exilat quidem hodie in monu- 
mento Pneneftino iyncis nomen, fed eo tempore, cum opus 
piufivum ex loco fuo in Principum Praeneftinorum paladum 
transferretur , turpiffimo operarum errore , ut milii quidem 
perfuafi> rdatufti fuit ad iqiaginem alienam, quam onagrieffe 
yoiebat Schaw Traveis p. 4) i. v- 102. Cod. Rcg. A«X6^f« 
cxliibet, & verfu log. f«?« -^eo? v. 109. Idem vnifixTx fu* 
prafcr. voif/tKxri prsfert V. 12^. Revocavimus ex Aidina eCvli- 
fpyov t quod & Regius dat Reliqus tJ«^ ^ltfvyuv. Porro Reg. 
reOe cum editis rfv^i. Verfum 128/ nondum inteiiigo. Re* 
gius habet 3-oeXf»iu«y yf, wltfvy^v, giojTa.: noti irutMt Srr» wfi^ 
^$ofecif 1« rS itrfii rfi!» hvm^im^ «flfi tMtfvywf ^tffjMyw. GuietUS 
^crmiji/Lw legendum fufpicabatuF, quod wbis quideoi fadsfacit, 
cum %ifiM$ de piumis ut & i$ttfw Oppianeum flt v. 141. Prae» 
clare Regius ^(pvfiy dKv , r^fiv i^«c. liinc emm exU^t le<%o. 
ttis veritas: omm« rofity r^vfiv aJ«iiy <9«oV iim^. YexCu {equeofci 
ildina habet: ^ih ^ n vmU qiiM xopef^us, Turndus & Rittersh. tdidemntwiii^ «Sl WWi. Regius Uber: xtTjpic x*pf^ 

HfoT^v ixfX«i , ^o&f ii Ti vcvnv, quo fcilicet ordine priora verba 
exhiBet etiamAldina & reliquse. ^So&rnm^ Bruntkio eft. D'^r- 
naud p, 21%, maiebat: WJ«f «ur« «•«&wir. 

V. 150. Regius vMv y ert KUAUKiWi. V. 19;. malebflt 
d^Arnaui p. 319. uf4(»>\^9 quod hoc Op/7iaRX£r nullibi de lyo^ 
cibus tradiderit. 

V. 1^6. Edid & R<egi «^f^v rdxcforo fjL^iv &ftiVf quod Bruncjk 
immutavit. v. 161. Editi cum Regio yeifni> w^^f^^i^ Tt$d' 
/tnxsy, quod reponendum. 

V. 166. £diti-ffVezrxa|9vr(xi. Noftrum etiam liber Regivs 
babet. Vir dodhis in margine Aldinae probabili conjedura atn^^ 
hiiiwTcu emendabat. v. 169. Aldina rtvS^oft^i» Regius TwB-b* 
fv^«<rj. Turneb, & Rittersh. ediderunt TtvSfi^^n^ 

V. 171. Regius ^dvy »Wxtv£/ , quod edam ih verfioiie 
Rittersh. Sc Turnebus expreflerant , ne£cio unde arreptum. 
V. 1 76. Aldina rorov pvtt (Siv6smv. Regius rdrov uvro Siv^m , quod 
nihiii eft. Verfu 178. Aldina x«iiiu«r^ i jMvecT^f 

ubi F. D. %c<^«v^ piSfrotTH emendabat^ quod recepimus. Tur^ 
neb. & Rittersh, dederunt xn>«r^ oT. Optime tamen Regius 
Codex xfiM-otT^ £x M*»'*^» — • rf «ovr«g himiv, 

V. 189. Omnes libri ntfievT»^ quod Gejherus p. 2o.de cp- 
lore ex cinereo fplendido^ quem Graeci dudo ab ipfo a£no 
vocabulo xiXiov dicebant, expUcat Oppianus ipfe fuprav. 75. 
JivoV— AJfOijf wi ^u/u^uvodtry isfiu? dixit. Noftram leiflionem de- 
dit Brunck a Guieto excogitatam. Verfu 186. Brunck mate- 
bat ol^0€&*, 

V. 193. Regius en^^onTt r ofXflxoin V. 197. Aldina ^fx^ 
'•/l* (xftffn xorovv, Im. ubi F. Z). emendaba^cffi «-^trifotTt JC ifiyu. 
Y. 199. Vulgata r»«ov ingeniofam Brunekii conjeduram fubfti- 
tuiraus. V. 303. Male Regtus flrgXjf. Legendum enim eft «w- 
Xoi , quemadmodum iSbi «ft verfu 304, ubi redtius liber R^us 
n /ufv (^of. Idem verfu^o^. ^'xa» iroXifMiroft. deinde e^ofc fitfAutig. 
Aldina habet h. I. ^^) f/LiiTo$i , unde efFecerant ineptum «t^fW- 
TOft. V. 306. Cod. Reg. cum Aldina tB^o^s, Broddi conjedtu* 
ram a Rittersh. memoratam , qui verfu 307. malebat legere 
fi^ yi juuv ifMJdifTuvf j pro vulgato v^ov yi fiisv rfSragv leviter im- 
mutatam recepimus. . 

V. 310. Brunck mavult «j J£ otocv h «'oXc>i&>, quod v.3ia. 
Reg. Cod. xlsivwrt & ifvomv habet. Idem verfu 314. arreftXiiv cum 
editis prxfert, quod immutavit Guietus, 

V. 330. Aldina ^^i^mroc, Ibidcm Regius cum editis r«V « v 
wdf&' habet, a V. D. in margine AldinaB corredtura. 

V. 33J. Edid cnm Rcgio ItSi^ov. Emendavit Pierson Ke- 
Tijim. p. 170* Rittersh. malebat lo(SpXov, y^is^yov eadem no- 
tionedixit Diofcorides in epigrammate AnaiecL T. I. p. 49^- 
quod prxchiQ 2L MuJgraviOy ni fallor, emendatum nuperri- 
. me dedit Jo. TouP. Curis Novijf. in Suidarn p. ji. jtnti- 
phiius ycvx ibid» T. II, p, 173. Togyig hj^HtUog , ut Lycophfon fMffMCfCnrn^ dbdt. . V. 228. Reghks liber habet: 
l|«x^9-«(. deinde verfu2)2.eyt/xcm. \. 2}6, BrunckmdYult: 

■ Imnfi^oii ^ofJLoirtTvn octfnliTt fJHicc ^cu^i^. V. 241. Aldina r>]fii- 
r«i » cui fimile , quod in Regioexftat, xou ^ou^x^ r lf(V«<. 
V«247. Cod. Reg. ko} poft Artfii^ onfittit, vacuo reliclo fpatiQ. 
Scribendum rf . DeThemiftone, quse v. 248* memoratur, vide 
Interpretes ad Mythograplios Latinos p. ig. edit Stavern. 
Jam vero profligata orationis graecx emendatione,. propius ad 
tpiam onagri defcriptionem accedamus^ quam uni Oppiam 
-ex vetuftioribus fcriptoribus debemus. Plinius 8* c. 44. ona- 
gros\n Phrygia & Lycaonia pr^ecipuos effe, & montem, qui 
Cappadociama Lycia dividit, nontranfire cap. 58* memorat; 
fed hi mukum a noftro hoc diverfi. Verum quod ibidem addit: 
puUis eorum^ ceu praftantibusjapore^ Africa gloriatur ^ 
quos hlijioffes appeUant: ad ^nus Oppiani pertinet, quem- 
admodum etiam quc L. 8- c. )o. traduntur : Hyante pluriind 
g^nuntur in Africa^ qua i^, qfinorum Jilvejirium multitu- 
dinemfundit. Mares in eo genete finguli feminarum gregi' 
bus imperitant, Timent libidinis dnmlos^ &f ideo gravidas 
^Jiodiunt , morfunue natos mares cajirant, Contra gruvida 
latebras petunt, ti parere furto cupiuntf gaudentque co» 

' pia Ubidinis. Nunc vero adhibeamus locum Pkilojiorgii L. 
3. c. II. ^ 43. ed. Godofr. quo etiam Bochart ufus eft Hie- 
roz. T.L p. 867. ubiplurima animaliaexultimaAfricaRomam 
allata & a fe vifa accurate, & diligenter defcribit Sic igitur 
JUe : ««) etvrn S) x^6^ ^ ^'^f olyfitii MOtVvc fv M-syihi (fi^u , xoti 
tJv iofif KocTtt ro |ev/^ov (forte $o(vd-/^ov) ^iisotKth^vyi ^ ysv^S tr^Ut 
^tti fdXM^i^ yjftiitxt.r^ i noiToi fuxfiv w^MSfotmXbAMivii 9 ol)S^ec ^iavod 
Ttm itti rSg tolxi^ <v2 r«f irKev^i tcxI riv xmX/ocv xoiBiixtia-M^ x«2 
irrotvB-x f^sti^t^ifitvoci xeti Hotroi rtvccg TrtftPt^dug d»Jixxt^ hOaTlofJUE' 

'9t€tf BxtvftocTiiif TPfot K«i .$£vify ixstfryi^QMTOtt srXoxiiy xoei ^otxthtotv, 
Habes hic Oppiuni ^t^^dvot; z^^iotg^ quibus corpus aitrinque 
a dorfo cingitur («•gfiftjEra*)^ nigram vero taeniam.^ quae fpinam 
dorfi percurrit , {ia bande noire , la raie , qui s*etend le long 
du dos ^ croife enfuitefur lesfiancs & les €j)aules^) Philo^ 
Jiorgius non adeo clareicxpreffit, in varietate coloris notanda 
tnagis htc quam Oppianus occupatus. Quod fi vero utriufque 
defcriptionem cirm imagine animalis, quod.fub nomine Con- 

fenfium Zebre delineatum <& diligenter defcriptum dcdit 111. 
\uffon T. Xil. p.7. feqq. contukris, plane tibi mecum per- 
fuadebis , Zebram iilam ob Oppiano hic defcribi, quod dz 
onagro Philojhrgii & onagro pukro Martialis XIIL Ep. 
loi. jam docuit Ja6. LudoifUik. ^tHop. T. II. p. 150. Ho- 
die etiam Lufitani fimiiitCT ac veteres graeci aytores zebram ap- 
pellantafinum filveftrem, Burro do matto* . ^ 

V. 2^1. Codex Sylburgii Iv EtJxwfVo'? exhibet. Deinde verC 

562. Aldina ^fi^io SJw, ubi V. D. in margine noflxum vvv fijp- 

plevit Turneb. & Rittersh. edidenint ?if «^« JiJ Wo. Regius 

; ^^•c^go Juo habet Pierfon Yerifun. p. 172. malebat (Pii^o So/iu. 

Denique . ^0^ 369 

Denique verfij 263. Editi cum Regio «^^<; habent v. 267, 
Editi d^yivv^v ^t(^(uv rs 'ttoXvvXoicov. Yerum vidit Pierfon Verifl^ 
mil. p. 172. Duciteodemlediolibri Fvegii: d^\^v l^C^m re>oxy- 
^xo;«oy VulgatumjToXwBrXoxov mutavit Brunck v. 2^8. Aldina 
rviv Pc vvxJt^ao^ov , ubi F. D in margine rede rriv <f\! «v emenda- 
bat, quod tenendum cenfeo. Regius liber riv il vvxlt-aifov x(kI 
vvxli^xuviiriv ri>Ji(^Htrxv. voluit ey T«y . v. 274. Inepte Turn, Rit^. 
tersh. tipoi^nlou. v. 276. Omnes libri ti*vj» rt. Verfu fequenti li- 
bri omnes & fcripti & editi, quos vidimus, corrupti 'm ultima 
voce. Aldina Usi%\v8viv JSoriny. Regius pnivr oc/x^orifomv lisi- 
xKeivTiv o%Mr/y. Turnebus^ a quo ineptuoi iiSvtv recepit&adeo 
vertit Ritttrshujius , in varietate otrotrtv memorat. Quod vero 
nos recepimus, planum certe & fignificantius , debetur inge- 
nio cultilfimi Pierfon Verifim. p. 175. Mavult tamen Brunck 
hei^Xilha-iv ccwJo/legere, quod fan« ad vetuftam lec^ionem pro- 
pius accedit; faepe etiam de poetis imxKtiuv ufurpatur. Inepte 
de h. I. Paw ad Horapoli. p. 587. 

v."282- Aldina praebet: «»V<*f hiv oc^sliKy.veuo. Reg. liber: 
^i§xg Siff ov umnyOriVQiio , glofla vero habet : in^ov ivxixx^ov » sVi 
ipioXv ivxixociovy deinde ad «JxsfftVafiy®- annotavit: oliui.ou Zn itoc 
ro B^vxmoc ox^vri ro$ tfjJo^vK. Sed redte Rittershujtus docuit 
tympanum itadici, quoniam miniftri Cybeles, quibus tympa^ 
num in ornatu peculiare erat , exfed;i femine , virilitatis argu- 
mento , veluti Irixq genus quoddam ^^xtffixx^mv didum , care- 
bant; ita etiam Bodiart Hieroz. T. L p. ^jo. ubi ex Damire 
eafdem de pelle lupi in tympano adhibita ineptias profert. Ge- 
terum ip-ihxhiv Turnebus in varietate memorat, v. 287. Re* 
gius cum editis <p6ifAtvoi habet. 

v. 290. Reg. cum editis y-u) f iri. Noftnim V. D, hiargini 
Ald. adfcripferat. Falfam de hyaena, nattiram ^ fexum mutante, 
opinionem olim jam exploferat Arijioteies H. A. VL ^2. G. ki 
111. 6. Mirum ergo eam h. 1. ab Oppiario repeti, nili tumre- 
rum naturalium cognitione & hiftoria retro in pejus lapfa veterem 
errorem fegnior ingenio setas adoptaverat. cf.lll. BuffonT.V&:. 
p. 412. v.'299. Regius «VofT^ejj Tor<ri ^«x«. unde perfpici- 
mus, unde fiuxerit L. I. 132. ci^.o^yic v. ;oo. »«'%€' dederant 
Codices Sylburgii, 6!0rviUii Obf JVlifc. j; p. 57. & Regius. 
Vulgo rx^h 

v. 502. Editi oci-i^x JC «V. Regius «fof/a JC «V habet. Ve- 
ram ledlionem Rittersh. in margine nefcio unde laudavit Si- 
militer ixi Qidnto Calabro 1. 655. ro) l\ fAoyc^ ^oviivn nr^vfAfiivot 
Si-^toc ^olvrt? legeudum, ubi vulgo. pelfime ou-loi 7roe,vrc^ editur. 
X. 305. Regius cum editis ^^^t^. - Veram lecSionem Rittersh, 
iteruni in marginelaudavit, nef^io.iinde. . • 

V.507. oij^yv(^ivi ex Codice Syli3. & Regio habemus. Vulgo 
etfyuf^>f. v. 512. Code^Sylb. habet tfi^sftXclnh Deinceps «W 
.fcripfimus pro cJyoft, quod tamen Regius etiam cum hz^^^^* 
^abet. 

T. 314. M?le fcjipti & editi lityi. .f<>t7af?., Quod v^fo v. J iJ5. 
* ' " ' Aaa' ' _ J70 HvO^ fubftituit Brunckf »f«^8f£Vef(»' pro vulgato «•? o^ff/g-otr®- , libcr 
Regius firmat, qui tamen paulo poft v. ^19. male cum editis 
W?vy/uii^ habet. Noftrum in margine Ritfrrsh. aliunde memo- 
latur. V. ;2i. Regius liber ivifytrs fuprafcriptum habct.'Ax,u«if 
Mejj/chio genus aquiix dicitur; inde lupis^ de quibus h.l. Op- 
piahus^ nomen inditum redte fu(picabatur Gejherus Ilift. Avium 
f. 189. V. )26. Redtius fcribe cum Brunckio ^»vr7troct \JC i>^ 
phu. V. 129. Regius cum cditis «fyt;p^/y. Poftea verfu ^56. 
cdUi pefittte ««fitixiSfm habent Noftrum Reghis Cod. firmat 
»fvtTifixf» vcrfa fequenti dc valido corpore intelligendum , 
aut K^fwntx» l^endum ccnfebat Ge/herusH. Qtiadr. p. 769. 
Tlu)em Arijiotelis IIL Buffbn T. XIII. p. 26^. majorem ejus 
gcncris ^ qsod vulgo Chaad vocatur , feram exiftimat ; ejuC 
dcm vero Ariftotelts ^in^x efle minorem fpeciem generis Cha- 
cal^ qux vulgo Adlve dicitur, ut adeo «"«vS-jrf altera fit thoum 
fpecies , de qua Arijlotties IX. 44. ex vulgr opinione memorat 
Ipfq enim thoas non genere fuo, fed fecundum anni tempeft^i- 
tem corporis tantum fpecie differre affirmat. Quare libro IV. 
c. ; ^. ubi de panthere agit, nvUo modo> quafi de minori fpecie 
thoum loqui cenieri poteft , quod Buffon voluit ; qui proinde 
jxihil cx Oppiani ioco L.II. v. ^72. conficit, ubi 7F%v^y,^zq %«- 
fmoi in fcris imbdlibus cum fciibus memorantur. Adde quod 
OppianuSy qui patriam eandenf cum his animalibus habita- 
bat, thoas & «-«»31»?«? nominc diftin<ftos feparatim defcribit. * 
SuUto etiam an vir ilittftris ad coloris vanctatem , quam Op- 
pianus h. 1. )*«xif» /ue/K«fvy/K^ev Mv^ vocat, attcnderit; capitc 
enim & fecie lupis i)m»ies , rdiquo corpore fpecicm & colorem 
peilis pantherae referunt, ut quidem Oppianus docet. Eftetiam 
iocuB Arriani in Indicis, a kodiarto T.I. p. 847. allatus, ubi 
VeardlUS ait: iq rtfx^ xalni^Hi opfOiuev ««J riy^Kx^ Kct>Joiu,€y , B-atx; 
U9eu «Ia>^g» xoei fui^woti ijmf rv^ xi^n^ $-a>x^ i. e. quoy vide- 
mus ^ tigres vocamus , thoas ejfe varios feu variegatos ^ 
aliis thoibus mqjoreft Unde de coloris varietate in thoum ge- 
nere conftat ^fe Bodiartus operofe docere conatur Hieroz. 
T. L p. 842. ^^^ a veteribus mcmorates elfe coiHem cum Per- 
iammjciagal^ AT^hvim Jtliis avvi & barbarorum fcriptorum 
papixmibus feu babuinis, Pantheras (^«vSTrfw^) vero Oppiani 
cfle, quos recentiores (criptores gneci Xu«o^«v97if«? & Troa^vip» 
▼ocent, quod deinde nomen a pdlerioribus Grsecis thoibus in- 
•ditum fuedt Sed hac quidem difputatione dodtiores non red- 
dknur ; quie cnim funt eaer fcKB , qua» flii recentiores grseci 
itMtSki^oii & xoK#««i«&iff«< dixerunt? Vide etmm Sdiaw Travcls 
p. 17^. V. ^4^^ Incuria^mea h. I. irrepfit fjih pro /Rtv, quod 
editi & Regius habent ▼. f ^2. Regius cum cdifcrs XT«>u«^fwiv. 
Quod tecepiaius, cft a F/Vr/bn(y Veriflm. p. 174^. Porro refte 
&eghss liber i^m prasfert 

¥. f ^^^ Edid ire ye, quod emendkvit BrwTic* ,cut'accedit 
Cod. Regius. v. %6o, Editi '^uoi yx^ i^ dv tSp/?, Regius cum 
SjJlbucgtaso ^0» ycHf e« £v^ thMg. Quod cdicHmus efta Brimckio^ qpii tamen nunc mayult: pit» Uy w uv fxo<(. ia. quo plane ac*- 
quiefco. 

V. }^S- Editi ocvxiyot^f quod emcnd. d'Arnaud p.22o.cui 
adftipulatur Cod. Regius. V. 371. Editi ^0;».«? mK^^ru^^ quod 
emendavit Brunck. Regius liber 7to»<iv iwixfocrui. V. J). m 
margine /Udinse oxxov tentabat. 

V. 380. Aldina ouWv. Bodinus cytflrflv emendabat, quod 

tenendum equidem puto. Sic L. L i ^. fkoyJe^racf ey<tn(v. V. D. 

m margine Aldinx dvrftiv adfcripferat, quod Broddus etiam 

voluit, & Brunck recepit, qui etiam exe<» fcripfit cum Guieto 

pro vulgato Ifity. Regius liber habet ^ecV/j, ^gfi XfvKov iUrr» 

ivTog (jULsv — m^ffiiv, Idem cum Oppiano tradit Xenopiwn de Ve* 

natione Cap. X. f. 17. rt!^i&t(^ yxf eJS-t)? Uv tk i«» riv iiivrtc 

lat6^ r^iX,oti f awr^ixao-tv ' ir^ ftVi SrsffULoL ^Civrt i\ iitiw^oi » oroev 

$^(Gi^9frut' i yotf otv r£v xvvHvf ocjuLec^roivo^v r^ ^htryf rS ^^oifiocr&^y 

MHfoc roc roix^MMl» mfievifjLZffx, V. 384^ Scripfi Ifroctrvvrifot^t 

ubi Regius cum editis muo-rvrtfov. Pro d-o^filloer verfu 396. Gc<i« 

itus mavuit 3-«fttVm-\ v. 398. Regius cum editis ^ocHg JC <0f<^ 

§sy > & verfu 402. Wo(>rK ?)^£iv£ xvvoe preefcrt , ubi noftrum (^* 

locx< JC eKluvi^ Turnebusin varietate habet. v.406. Regiu» 

cum editis ociiiu. Hic vero locus arguit mancum Oppiani de 

Venatione poema ad nos pervenifle ; nuUibi enim apparet hyi- 

ftricum venatio. Verfu fequenti Aldina 0^0*®*. v. 418. ikv^tt 

a Brunckio eiK Editi ihiS-iig. Regius edam noftrum Iku^i^g» 

,fed juxta paulo fuperius adfcriptum xuXioQ-f); habct, quod equi^ 

dem magis probaverim. v. 424. Pro T«fAc«T legendum reXftotT 

fufpicabatur d^Arnaud p. 220. v. 457« Lectio, quam h. L re- 

cepimus, debetur ingenio Gefneri p. 6}6. Aldina habet: xe- 

^oeXiiv W» iofuvotort, Hinc 7Virne6i/j vulgatam eruit : xifuxniiy 

litlofiivoirt xofvfd^tg, Stiipttus Obf. Hum. p. 89- ex membranis 

fuis profert: lu^puki ^o^iit il fjLh olirt xo^vfjilSotu Regius habet: 

xi^uhiv ioviii efC u^fuvTi y^vfif^ig fJLi>Mtvofiivttv, 

V.441. Editi m>uiorurr Su^^ quod ex Cod. Sylb. & met»- 
branis fuis correxit Schottus L c. Regius habet xihdo-ur Hit^y 
quod ipfum Bredaus malebat. v.442. Cod. Reg. rede nv^wz 
habet. wriwfiv iiovrot quid fit nefcio. Hoc vero video, require- 
re fententiam t^erere^ reftringere dentes, L. H. 24^. m fi- 
mili [re \sW$ vvi^^ftv Hovrxg non minus ineptum eft. Jam ver# 
de conjedtura mta, quam in textom orationis recipere nonau- 
fiis fum, minus dubito, cujus mihi fundus fadus eft Codeil 
Kegins, ubifupralL 24^. E^io^qr^fv exftat; unde utrpque loco 
v^irftfiv vel oiniftv , ab ai]ktiquo verbo ^uiptv , Italbrum digri- 
gnare i denti, unde o^^d; & vvonvvtfok frequentatur, l^en- 
dum aiHrmo. Hoc vero loco Regius nihil mutat, nifi quod fv- 
^£Xov JC habet. Qiiod Sdiottus in raembranis reperit h. 1, v^i- 
. JpfXfv» nihill eft. v. 446. Regius cum editis fcsfSoc^* ii,^ Idem 
, 457. xixtt & xariiit praefert. Deinde vero ^sg; yvM»«* 4' «Wf»'- 
^( — lvici)S^vrou. ubi editi etiam $r habent v.459. Re^us 

9^ crtfl ^r# ifnotm^ Ubi «dfti *oi fPait^ ^m. ^im^ l^K^Bl CWeil- 

davit Brunck. A a a '2 372 ^OJl^ 

V. 4.6^ Atdma om» ax/c*?, quod Tb-^iffct/x correxlt , & 
Rittersk. demum recepit li ilvxKim^^ ut ell etiam in libroRe- 
gio. Sed pro jSperoTw omnino legendum cenfeo /SsrsTs-r/ ^^.rrf- 
JkrUms animalibus , quod etiam in verfionem Tiirneinanam 
kituli. Deindc ^of J^x/gfl-w iterum corruptum eft, cui fubftituen- 
dum ^of^xxioict putoi Brungk vero m^ebat legere ^jyor? stiyXjf- 

V. 470. Omnes interpretes, quos confului, atque adeo 
Gefntrus \J//X9v vcrtunt parvum , quod proprJe glabruni , /?«- 
^///n cft. Conftat tamen ex defcriptione HaffhliiuiJH in Itiiier. 
Valacftin. p. 2>2. etiam caput pilis brevilfimis rigidis tegi. Hic 
fciiicet feram hanc ex vifu pellis defcripfit methodo fJnn^a- 
rta ,• fed eam multis modis nec injurie carpit 111. Buffbn « qui 
T. Xlli. p. I. feqq. ubi camelopard ilin fub nomine Gltaffc 
defcripfit, Bchnii defcriptionem ceu multo diligentiorem prae- 
fert. Quse veteres de camelopatdaii tradiderunt , vide apud 
Oefncrum & BorJiartum Hieroz. T. I. p. 910. Unus Oppla^ 
nus ex vetuftis fcriptoribus cornua feu comuum fpeciem , quac 
in media fronte velut apices eminent, & de quorum natura 
tnagni adhuc dubitatio eft, menioravit, etiam in reliqua de- 
fcriptione praecipuam hudem meritus. Exftat in opere mufivo 
Pracneftino maris ^ feminaj camelopardalis imago cum homine 
adfcripto, quod tamen in exemplo mbnumenti prseftantiifimi 
apud Montfaucon^ quo ufus eft Schaw Travels p. 42^. feq. 
omilfum eft, aeque atque^ in eo, qaowl olim clariftimus Argento^ 
fatenfium Profelfor, Joh Dan. Schccpflin , Romae ab ipfo mo- 
numento defumtum ?ivis coloribus pingi curaverat. Hoc biw 
biiothecce An^entoratenfis cimeliiim fub oculis habebam, cum 
haec lcriberem; in eo igitur velut in altero exemplo, quod ab 
Ilhiltri Comite Caylus fibi traditum #mnium fere optime ex- 
plicuit BartUclcmy in Mcmoircs de rAcadcmie des BcUes- 
Lettres T. XXX. p. ^o^. feqq. video pilos longiffimos & rigi- 
■dos, quibus cornuum apices tedti latent, inaltera harum fe- 
jrarum, mare videlicet, in femina non item, clariflime appa- 
rere. Quod fi imago ifta naturae fidem fequitur , magnum pro- 
fccto momentum hsc obfervado acl dubitationem de natura 
cornuum in camclopardali.haberedebet. Ineodem monumen- 
to praeter ichneumonis cum afpide pugnam , 6c fhinocerotem , 
-apparet etiam fera, quae adfcriptum nonlen Tu^itg habet, ado- 
*d:iifimo Anglo Sc/iaiv ad camelum reltituirt p. 4^- 9S^^^^ v«o»j 
^ex voo? gtlhhcroCum fieri potuerit. Veram ofhnino cenfeo fen- 
-^ntiam dodinTimi Galli Barthelcmy^ qui leviufcula- immuta- 
•tionc NxSW; legendum exiftimabat, & ipfam imagiiem ad feram 
\ffithiopicam Nahin didam transferebat, quam PUrtius g. c. ig. 
•male cum cameloparpali confudiflTe videtur. 

V. 478. J^^ffe in Obf. Mifcell. j. p.-^y. fimiliter utGuie- 
• fuj emendabat yX3c<7o:x:?9f?. Ald. Reg. ocfitfgJflft^* habet. A-Twr- 
nebo i§€i^QoiToii recepit Rittersh. v. 48^. Mst^ <r^if^oio xxV^xci^ 
*i e. T^vSfitUfs^Mff qaem pari v^borum caifipoikione Arabe^ appellant, ut monet Nicbour Sefd&tetbuttg tron 5frabfen ©; 
i68. Confer omnino 111. Bufvn T. XIV. p. 404. V. 489. 
Cod, Regius fjU-K-^nTiv. v. 489. Pro vulgato dzt^ix aim Guictc* 
& Regio libro fcripfimus ye/^gxoc. v. 49 1 . Vulgo va^rr*. Cod. 
Reg. vw^iTfT*. ,v. 496. Turnebus refcribi juflit y^uvTjTi ^oxu fr76jov, 
quod etiam Cod. Reglus' habet. Rec1:e. Qiii vero ab hoc verfU 
f equebantur in editis S: fcriptis libris verfus tres , recle , utpote 
cx L. IV. 75. huc tranUatos, expungi juffit Schottus Obf. Hum. 
p. 58. quod fenferat etiam Guictus & adeo ipfe Rittershujius^ 
V. 497. Cod. Reg. u^J^t^oootrn ^X V. 498. Editi x^amvsr^ , quod 
emendavit A' Arnaud pag. 224. qui tamen male verfu fequenti 
uvTot^ i 0o^iiiTt corrigi volebat. Cod. Reg. ^rog-i x^xtmu rixi^a-» 
(Txt. v. soo- Regius cum editis aV^oe^^, quod tamen jant 
Turncbus corrigi juflerat. ocvx0x^ov folennis ea in re vox eft 
apud Arifwtclcm. Vulgo etiam peifime otx re legebatur. 

V. so?' Regius cum Aldina xs>.v(poifrt, Idem verfu i^a^, 
xx^x , quod etiam in editis eft. V. 508. ivo(pe§o) Js Regiu^ cura 
editis. Primus Ki^tcrsh. rz emendavit v. 511. Regius cuni 

editis xsxefvS^/ueysv. GuictUS volebat aut xavS-o? — X5;«oft;$-/M.£yfij, aut 

xx\-^ot — xf':c5u3-/U£vc/. V. ^i^. Aldina ixixovTxi habet, quod 
Cjefrierus in juLtyHvxi mutabat p. 682. fed noltrum, quoc! nefcio 
unde Rittersh. in marglne memorat y quafi vulgatam lecrioncm\ 
firmat liber Regius. V. ^iS- Aldina v^^it/Xc Ijmsi^iio-i , yxfji.m 
tfC irt iryvglSfxi, ubi F. D. in margine emendat: tiLisi^ac-i yx- 
Moiiv • €Ti JC ificvfdfrxt vel ?r^-vot ^Txt. Turnebus etiam trt tyxvot 
ia-xt reponi jufferat, cui tamen Rittersh. non obfecutus eft. 
Codex Regius habet : vwXE^ts? ' ihf-^tonTi yxfAUiv e/l trt Ifyv^ iS(rxr. 
Unde Toy.uv a Rittersh. memoretur nefcio. V. ^17. Cod. Re*- 
gius di^oiTt, vulgata fuprafcripta. o'jVov dixit h. I. Oppianus pro 
doloribus. partus ,' quos jyomen/x tela Lucinje dixerat ; hinc 
etiam in Halieuticis faepe /3ex©- pro r2l); & yvj(^ pofitum vide- 
bimus. Pertinet huc locus Etymologici M. voce Bcr/Mfrix n E^ 
'Kii^vtx , /JoXxj yx^ Txg dj^Tvxg djvofjLx^ov. Sed fcripturam fanam 
prcellare nolim. Denique verfu 52 ^. Regius liber xTTroccx^xi 
praefert» 

AD LIBRUM aUARTUM. 

Ipfo ftatim initio male omnes librr Too-xt (K dvx pneferunt;, 
V. 10. Editi & Regius likx. Noftruni a Brunckio eft, qui etiam 
9roXvs^y«^ ^ro vulgato ^exv«fx£(^ dedit. Rittcrsh. cum Brodao 
malebat '7rohvol§y.v<^ vel croxtgpH^- Regius rroxjyu(^ cum gloflk 
Trig £i:«W ^oX^^T d^-vxg. etgcr 7foXvx§xv(^ VxAuit. V. 12. Poft 
Xo^9yi<rst£v interpunximus ^ ut EtVgVcvof; vertendum fit: ut dicat^ 
Scholiaftes- Cod. Reg. Ivvxtro expiicat, quo fenfu etiam accipt 
vocem- x(»j^ilv docet Abrefch fn JEfchyi. p. 6^0. fed ea fignifi- 
* catio h. I. non fatis convenit. v. 18. Aldina rowt habet. 

V. 20. Ald. Turneb. Ritt. 2f»fe^ cum Regio habent , quod 
-primua Turncbus gorrigi juffit. v. 2^. Aldina, Reg. oit^fAxlcu 

Aaa i J74 ^O^ 

Turnebus in fecunda habet iotfi^-nxrut & ia varietate ^^iirfMlott 
quod Rittersh. recepit Manus do^ in margine Vafcof. tenta-. 
bat wciviuLetTct, quod & ipfum cum ho^ls-fjioir» propinaffe Brodtt^ 
um legimus. Bodinus d^fivtJMTot, dicitur habere. V. 39. Cod. 
Sylb. 'ninm habet , quod equidem non capio. 

V. 42. imn(i JC f».«x« editi & Reg. ita verfu feq. iterum 
bis S^>habent , ubi noflra tu v. 47. Cod. Reg. Tv^oia-i Tuivotrt. 
V. 49. BiOifjJmo xocXjctf Ald. Regius Bn^iAiyoio xo(X4Vtf.. V. ^i.. 
Hoc loco qusdam turbata fuiife, vel adeo excidiffe Brunck ex 
vocc JiS verfu feq. arguebat, ubi Regius mfrwot efC dat. Cete- 
xum quod poft verf. s?. Schottus Obf. Hum. II. 41. ex Codd. 
Vaticano &Salmanticenfi immittere velud fupplementum jube- 
bat : fiy yxf tu ti)Jn ^Xvyjmf ^' ^f ^? Kx/uwf^v $ glofTa potius eft. 
Vulgatum exo««» wrTOf correxit A^Arnaud p. 324. cui Regius 
accedit; fed quod idem malebat: iodHyi $oy<^; oifAocjVGTftv d^bt- 
yif 9 quamvis abblandiretur , recipcre non aufi fumus. 

V. 70. Ald. $->jf»<pcv®-. Ira etiam verfu feq. Ald. il cxoifv, 
quod Bodinus emendafTe dicitur , utt eft in Regio. 

V. 74. Vulgatum i^oirs^oTo Sdiottus Obf Hum. p. 88. ex 
membranis fuis correxit. Vocem ^tcXatyih He/i/chius explicat: 
rotidvvuv. i yi^ ^fovr/j «•«x«. Locus Luciani Pfeudom. T. II. 
p. 259. nihil huc facit. 

A verfu 74. quae defcribitur leonum venatio, eft etiamapud 
Xcnoph de Venatione c. XI. C 4. t^t il oU ocvTm «om i^vyfAocTot 
TToiSn «-«f/f gf J , fieyocXoi , fiocB-t7xv iv juLia-ifi XgiVemf xiov» tS? yig, 
hii ^\ TXVTVi iU vvkIx iTidzTxv iiic-xvTa^ ouyXf 910U i^^od^xv kvkXv 
To ofvyfMC t^Xjf, wfg Aw! 9rs§tofaiv ^ UToiov i ^xixovTS^, tx il xyciovlx 
T?c ^oivti^ iv rjT writi , xuxXcf) rov (Pfxyfiiv 'sriftUiin y »x} imtiocv fii 
tvfinof lioiovy vzftfVfiioi 9 xMt x>dncfTou. Oppianus tamen, cum 
h. 1. agnum memoraverit , poftea verfu 214. hoedum no- 
minat. Sed horum ufus erat in hac venatione promifcuus, ut 
apparet ex locis allatis a Bodiart Hieroz. T. I. p. 761. 

V. 84. Editi & Regius xocj ov , quod mutavit Brunck. Idera 
quod verfu 9^. etiam in Regio eft 'tSws correxit, quemadmo- 
dum etiam reliquis in locis , ubi voci ISiiuv fignificatio rucndi 
cum magno defiderio ineft, quoniam Mvuv ferfc femper ageu- 
di vimhabet. 

V. loi. Vulgatum «Wg-o/o correxi. Ita etiam v. 102. .pofui 
flrecvreVf, ubi Ald. TrocVTors. Rittersh. vero CUm Turn. -a-o/vroSt 
habet. v. lo^. Ald. oi JC oi^x ntomyii. v. 106. Editi& R^. 
iftTfjLnrot9rt9 quod emendavit Guietus. v. loi. Ald.Reg. M£Xf5f«f 
quod in niXErfx mutandum cenfebat G^nerusH. Qpadr. p. 66i. 
idemque Broddo placebat , cujus in Oppianum annotatioaes 
Gefnerus manufcriptas apud Oporinum vidcrat. Turnebus vero 
At^xo^f flt pofuit , quem fecutus eft RitterslL V. io8- Aldina 
ISwSotlf. V. 109. xxv^u* Ald. quod qui deinde in «xySw im- 
mutarunt, forte credebant ita laciuiani, quse flatim fenfum fe* 
liebat, induci poflfe. Deerat enim verfus iio. quera Schottus 
.OJbC Hum. 2.. 41. ex Mtis Ubris fiqptpkvit, ubi tamw iBale^ *«f e fcriptum crat pro tv^ofs , quod a Brunckio pofitum Reg. 
Codex firmat v. iii. Ald. Regius aJ? Jl m^v, quod Gefncrus^ 
Hift. Quadr. p. 66i. in wj J«At« mutatum volebat. Reliquae edt 
tiones , quas vidimus , wcfe /uih habent. 

V. ii^ Vulgatum oi^umfTiq gk podd. Sylb. Reg. correxi- 
mus. V. II 8. Aldina «-cfi Mfnriet^ 

V. 121. Revocavimus ex A|i. & Regio dTrjrif^t^^ quod rc» 
liquas male in ocaiMi^ri^ immutaVunt Poftea Brunck ivifivuy 

Suod & h. 1. & vcrfu 144. Ald. habct, rcftituit, atque itare- 
quislocis, ubi recentiores editores de metro malc foHiciti 
lvii/i/.v£* fubftituerunt. Liquida enim pronunciando duplicatur. 
Vide Ahrefcli ad ticfychium h. v. v. 127. Cod. Reg. InfxSi^ 
«xfozjXeuf « ^wrwir. V. I^o. Edlti & Rcglus fi^ ^Urdyffi ^ quod 
correxi. jyArnaud p. 226. malebat «W/X« ^fizroffuybiv. v. i j i. 
Cod. Reg. -^fo-i fiiy*. V. iH' e^*^A editi, quod corrcximus, 
quemadmodum in Regio legitur. Porro legeoatur ocfncoc^iotfAV'^ 
xlotriy^ in codice vero d'0nrr7/fz0bf. Mifc. III. p. ^g. ut etiam 
in Regio «V-afWyTo/f*» erat Nos fequintur ^e/it/^am adHp. 
rat I. Od. 5. licet obnitatur d'Arnaud p. 226. 

V. 149. Recepimus quod nefdd unde in margine Rictcrsh. 
laudat. Editi & Rcgius rtxiSittrt. V. i s^2. Editi & Regius «x- 
xKp eVgvr ovi/'%«v, quod flruncj^ correxrt. v. 1^9. Editirt?^f>f- 
trst;^ quod itcrum cmcndavit Brunck affentiente Cod.Reg. v. r 5 6. 
Editi cum Reg. ;(joW ^ui ptoc^ rz. Noftrum eft a Brunckio, 

V. is8* Quid eft.«?M«»i svidkeiioiTt ; an tumultuantiurti 
tlangor virortim armoramque? Vide an magis h. 1. conve- 
niat: d/xo^fStt^ ev^axdhui fioct^t^ B^ufimTiri &c. fublato poft ivxtXol^ 
Wi commate.-.flf.««ff«V fcilicet enmt venatioms comites , focii^ 
qui fcuticarum flagellorumque crephu fetas compellunt in in- 
fidias & pcrniciem. imde o?iU.ep6g7v, dfjcogSeiSstv ^rofcmiiy comi-- 
tari, Regitts ifjioc piufAxtg iviXoihc^t fuprafcr. iVTLzxdsotfri habet 
Conferatur dcli:riptio venationis leortum , quafem Africani in- 
ftituunt, ap; Marmolium m AfWcaT. T. p. ^4. v. 165. Cod. Re^. 
itoart xfp«ovo7?, quam ledtionem etiam Turncbus in varietate 
laudat V. 164. Cod. Reg. cum Aldina Tolfyoto. v. 16^. M«- 
fVDcviix Ald. habet Moc^vocvBi» ediderunt Turncbus &rBittersh^ 
quamvis idem Turncbus in varietate Moiv$ocv6iu emendari jufTe- 
rit, quod etiam Bodino placuifte Rittersh. monet Regius 
fioc^vuUx habet,. & verfu 167. UvXt<r<ri pro vulgato t%oly^vif,i. 

V. 1 76. Ald. Regius imdvtrruv , ubi forte liar^ Jwv latet. Ita 
cnim infra verfu 186» pro vulgato -9-i;(iuv Regius ^Jfl-o-wv habet 
V. 177. Ald. /Jiiyoc 5>fpwv oci^nog. Regius fdyoc ^§m «v^jwv. unde 
cffecerunt meV «V-^fwv ai^cSv. Sed maliift cum Brunckio fit^ 
yocS-tyioiv oci^nSv, 

V. 188. Ald. xxiT®-. Brodaus ocvoc$c^tS^ rtalebat Regius 
i\i%iroy habet, fuprafcripto uXt^nterou. V. 190. Cod. Reg. «a- 
^tSocXit. V. 195. Noftrum Ald. habet Rittersh. cum Turnebo 
cdidit rxwfot^oKrtv. Regius rocwypci^ota-t. Altcr Regius , quem 
Guietus ad h. I.memorat, rocwcl^ot^tv habet v. 196; Cod. Reg» 
Avn;W*ir habct, fuper v appi(ao w, utfit ivmir^wh. 57« «^O^ 

V, 197. Duo hemiftichia poft olfroroixdei ^ fupplevit cx 
Codd. Vatic. & Salmantic. Scliottus Obf. Hum. II. 41. ubi ta- 
men x«Vo» fcriptum erat, quod Sdiottus emendavit. Idem 
vulgatum l^tduv ex Vaticano correxit, 

V. 202. Importunum il poft «vdjv , quod etiam Reg. fer- 
vat, fuftulit Brunck, At*verfu 204. Regius mpoxxivsokv habet, 
unde fi Irf^flox^jvwv efficias , veram habes ledionem. v, 208. 
lictirolfJLsvoi recepimus a Pierfono Verifimil. v. 174- Vulgo lovft- 
ffXfJLiwt'. V. 209. Redte Cod. Reg. oixiviM.Bm. Vulg. dMvocf^svou 
•V. 212. Paulo diverfam pantherarum capiendarum rationem 
enarrat jElianus H. A. IX. 10. conf. etiam Oppianus Halieut. 
III. 386. feqq. V. 215. Ald. male x/S-oif habet. Paulo antea 
Cod. Reg. oVojo«ri Ts. V, 220. Editi l^v^. fic verfu 170. pro 
d^/©- Ald. XpJi^ habebat. v. 222. Recepimus Tccxx^viit ab 
IP Voffio ad Mdam p. 19}. ubi vulgo 'S.otxxfjunh legebatur, 
quod Brodaeus in 2«Xftv«i>j mutari volebat. ^ocXxSl; hodie, fi 
Voffio credimus , Salabreiia dicitur. Spartum hodie etiam 
Hifpanorum idioma tuetur, Efparto, unde apud illos efpartena, 
locus ubi fpartum provenit, efpartero & efpartera derivantur. 
y.226. Rcgius praebet hocrntnv 0^.11^89 quodequidem non 
capio. \.2^^. Guictus m'2LVM\ti'aiixT7e penetrat. v. 230. 
Cod. Reg. S3cV«T£ habet. v. 2ji. Ald. civoxwvrwv. Noftrum 
etiam Regius habet, qui verfu234. redte Bxoavsoci habet. vide 
verf 3 S2. & ?78» Idem verfu 2; ^. cum editis (i%o^o$oi habet, 
Jbd rectius v. 2^- loixxov prodit. 

V. 241. Ald. cv jULTi^oy omiffo rors. Vide Straljon. XV. pag. 
1008. Arrianuni de Expeditione Alex. V. p. 197. Plinium 
Vl. 21. Codex Sylburg. S^n ov dabat Regius nqftrum exhibet. 
Idem V. 242. recftius AtacXa hLfjLouvno-ou. 

V. 24^. Aldina vEvporeri— (rWg*. Reg. vgSpiV* r —ff-arae/. Tur- 
nebus in varietate h vi^t memorat. v. 248. Editi yXccv^fjLv^i- 
fjLuv. Regius xX«yS-Atvf/<rAtwv. Malui xXscv^-Atff i&iiv , quod aeque at- 
<iue alterum, metro importunum, d, oo^xv^fjLv^l^oi derivatur. 

V. 251. Ald. Reg. otT£^fjLO(rvvtty habent. Turneb. &Rittersh. 
Ky^fjLoa-vvyiv ediderunL Noftrum a Broddo eft. 

V. 2^5. Aldina ^rfJ/aVcvcci. Codcx Sylb. Reg. & Bodinus 
pA^oifjLiyxi legunt. Turnebi 'nifjL^lxfjLzvoi etiani Rittersh. recepit. 
V. 259. Aldina ysi(^ixg ^ ubi F. D emendabat £;!i^.tVff-ovro. Re- 
gius y^i(pixi^ bJa-c-ovro Omnino illud Ix^Uo-ovre tenendum h. I. 
puto, nifi cum dHArnaud p. 229. fHaXofJLivxt cogitatione fenfui 
malis adjunger^, v. 262. >? o-EXivog infolens & forte inauditum.. 
Quare malim cum Broddo ^xn©- i. e. vitis ., racemus. Locus 
iqui fequitiir verfu 267. ex emendatione Brunckii conftitutus dl 
Aldina habet: vttxtov — o^n y.x) por/ia-tv. Regius o§si x«< pcfTiVy 
quod:& Sdicttus ObC Hum. p-. 99. in membranis fuis reperit. 
' Malebat tamen ipfe fcx) pHtiv, quod non intelligo. Turneb. & 
7?tom/2. edideruht: «pcf - ;t?f «Ww» vts xvt^h. ille tamen in va* 
rietate y-Xia-lyjtrt legendum cenfebat. v. 268. Yulgo oly^xvXiv ^ 
^uod <:orrexit Bruncki approbante.Regio librp. V.259; Noftra ledio a Guieto eft. Aldina, Regius wu/Ae-^ 
n'<wv ISpveraro Turnebus & Rittcrsli, ediderunt TrctfJLtyttuv y M^i^ 
(TXTo, Non dubito Turnebiun voiuifie ^^Gi/uLividv y «^fvo-aro dare, 
& metro timentem importunum illud yi inferuifle , quo rejedto 
pjaEclara exiftit ledtio -xotjniviov l^ivtruTo , quaj omnino tenenda eft. 
7roifA.iviov pro arniento , grege habet Oppianus Kvvf\y, IIL 264. 
V. 270. t^yj/^iv , quod nefcio unde laudat Rittersh, recepimus, 
ita jubente verfujp. Editi & Regius grfiTj/e, v. 276. Reiflc 
Regius Ev^oUi re. Vcrfu fequcnti Aldina habet sTi^atg — Truirtv. 
Regius etiam higmq. Guietus non male emendabat: voJfS^jjK^e 
T§orufA.(iv g-u^^eXof? Sru^ Ti viTfxg, V. 28l. Cod. Regius r«Ve- 
V. 282. ocvrr, Codex Sylb. & Regius. Vulgo ocv$tg. Porro Aldi- 
na : %€f «v Iv^coAc*jv tvvsXx^^s. Turnebus in varietate vtw^ilw me- 
morat. Unde nefcio cur idem eumque fecutus Rittersh prodi- 
derit ineptam ledionem : vewct' vgo;» «ryvg iot^ev. Codex Sylburg. 
vgw^i vlm avviSoiXt.i videtur habuifTe. Veram ledtionem vidit Bo- 
dinus. Regius vws-axgiw^ <rt;v€Sjc».£. V. 287. ExAldino ^upi^r»/^ 
effinximus veram ledionem. Male Regius, editio Turnebij 
Rittcrsh. '7r^\^»ili. Nobifcum facit d' Arnaud p. 2^0. 

V.289. Aldina 4?% iJc ra^, quod Turnebus correxit, Sc re- 
<fte Regius. v. 294. Regius zo^ov 4' > fed redle ly^olutms. Vul- 
go »xa£<rx£. V. 29^. Idem rede IlJvWaia/ , ubi editi nevS-W- 
Jgff. Utrumque vitium emendaverat etiam Guietus. Ineptum eft 
quod Turnebiis invarictate ad verf. 297. nefcio unde laudat: 

V. 500. Aldina^K^Mi €9«^«ov. Cod. Syib.'^«fff/«/, utRk- 
tersh. annotat; fed videtur etiam hocxuov habuifle. Reg. ^utrut 
JC hoihocov — Trx^ueci. Si vulgatam ample<fteris , Brodai hocXotx 
praeftiterit, fed malini nunc, utCodices praemonftrant : Trola-xtg 
0/2,* i^oixxGV B^ofJudTtvt ^ocx^v 'Trx^uxi, 

V. 508. Pro «vag Regius praeclare apr^, exaudivit preces 

. habet. cf. Homer. OdyfT. J. v, 767. Deinde v. 309. Aldina /twf 
raufov omifTo Sij , quod ex God. vSylb. addidimus. Turneb. & 
Ritt. ediderunt iugv txv^uov. lile etiam iii varietate pofuit: nev- 
Mi fJLiv Txvfuov» Cod. Reg. TlivB-ii f/.h ^jj rxv^ov , fed txv^8 fuprU- 
fcriptum habet. Idem verfu 312. cum Aldina y.xiiy^x-ii habet. 
V. 313. o«w^ivor<ri. Vertendum falteni tt^t pomis .^ ut conveni- 
ret cum Gallorumpeai/ pommclee, quod voluit Salmajtus ad 
Script. H. A. p. S12. Sed durum & ineptum prorfus in poeta 

- mellitiilimp , fi Piis & Salmafio placet, videtur, cum dicitur 
pellis pomis pingi , nec injuria h. 1. Aldina afterifcum appofi- 
tum habet. Quare prohteor ingenue mirum in modum mihi 
placerc, quod in Codice Regio exftat, ubi oV«? vevf ro-i & fupra 
ȣ^jpo?ri fcribitur; alter Regius, quem Guietus obiter tantum 

. pertraiftaverat, etiam otyw? veuf rtri cxhibebat, quod vidimus adco 

. margini Codicis 2737. adfcriptum. Quod fi probaveris, locus 
perfanatus «ffe videtur. veSpo? fcilicet peliem ejufmodi variam 
.habet initio, quod Galli dicimt: quand il (lefaon) porte m- 

^ cgre la Hvref. V. 3 18. Editi^(r€f«?,.quad Guicjtus corr«xe#at 

Bbb j& Regius (irmat. v. ^2::. Kditi ^S: Rcgius'S^$oeM£vo<. Hanc ve- 
so piacheraruni vino capiencLircMn rationeni memorat eciam ex 
AEahibus Da/nir ap. Bochart Hicroz. T. I. p. 790. v. 327. 
Il^iufi ev^sv irofioe^W Idem v. ; ;q. t^uni editis vyi^ufjLotoy quod 
CK ufu-O/i/yianwfacTle erat corrigere. v. ?;i. Legebatur e^- 
«o«rt^^/ 'eti»m in Regio , quod mutavtmus. Sed tnhacret adhuc 
jnuka durities & ««uo^x/» h. 1. Licet enim Homeri exeniplo 
«raeae a 'CaUrmacfio oivom$(^ il\»i dicatur, vix.tamen licuerit 
hiXfc ^iuimi^ 4.^91 i$f^7f9 •effingere-^ di ifoiliocrt jcaftam & feveram 
£:rfbeadifad£mem fequi votuoais. Quace vide an preftet legere 
•wofiiW, ^lomi £runakia eiWt^» ^b/woAtoWi. Verfu ij^ 
fjuenti.Mnnes editi librl dabscatiPc^xmvn. Quoii fubftituimus, 
lyipcobat K^gius. 

V. ;^g. £diti &Reg. vftftiml^t jquod rcde Brodteus emen- 
daveret. Idem verfu ))9. pro vulgato i««cdiuit» legebat I-.cLxbv- 
.r^y. Nofttum debetur GuictD, v. ^4^9. £diti>MiAa(v vocD^^iiO' 
^tvrov, 12 ji laltem hnvTn >erat legendum. Quod irecepimus a 
Gideto ^eil; nunc >veto non jdobitsmus in ^Regio itbro ledtionis 
\eritatem confervatam latere , itbi ibtibttur fAtrecx»^oit una vo- 
«e. Unde efficiendum iniyK vel /bioixx p.m^iv, GIoi& in codice 
Jippofita, ;t;v^<i<nx», quid iibi veiitne&io, nift, quod fiifpicor, 
ad verfum fequentempeiimet^ nbi ccedibile dR: olim&riptum 
^foiiTe: Is «Wxii^ ^l xv^iifixi, Codex ibi aG(Aijxofo-i fuprafcriptum 
ftobet. V. H^- C^<^- B.eg. jsced£ «Mfrtuff^ 

V. 394. Regiusliber habet: «fx7o*T< Si* xXmV ^of ^»^19» a^>fir» 
.itelStrxoev. Fo£te «Yoluit.: «pxTMwJfl^uQfffm^ittl^amxXwMv &c. 
il^Bod &quilur «vT^XuT^Tfv , iion intelligo. Tufii^BBUS num- 
ntntdlatos vertetat , quod verbum nos etiam liquimus. Fotefl 
4{uidcm sCoUare vimineum «Mt^oVyov dici, ii. e.^ex (blis vimini- 
bus confedtum, tortum, ut grxce <»&r^|vx^ & .piura alia ha- 
ibemus ; 4»d quifnam 'fknus & ItngDS peritus ipfos .canes tali al- 
ligatos vincuio MvriOaiytti dbsent^- Gutetus .expUcabat : des li-- 
*miers en< laiQe. V. ^ 98* MM^vruvr . Ald. *& «Regius Noftrum 
Tvrneb. & Rittensh. faabent. JDeincep^ yroTnimidvt» eil etiam in 
«Regio,. quoti tamen metrum violat ;; quare iPr«9aiffXffvo( fcripfi- 
4jnus.. V. ^62. R^ins Tedte acoarnuw. 

V. niJ. Male -Rt^s. enm editis nu&iTe il. Idcm v. 176. 
JiJiwrttj ivoluit '^oorm. Tcctc. v. 3 83. «" ^fc «diti \& iR^ius v 
-fluam iedti<M»em inznautaiat Gtdetut. v.^ 8 5.- AW. Tum. Ritt. 
tRegius4iber ^stXtytaivi > 'ied tnnwiQtate ^Tuniebus '^^JUkutumi. po- 
tnit, i^ttod.drunc^.CDm Giiitf^o-^rastuiit;. 

'V.586. Regius oVyov r£./iuv .{iipca&Tipto rtMov., deindeif'' 
«SWf^^. Verfu {equenti GunelXtf- tnalcbat 'ofiipftfxf. ^poi^x</>>a, 
«^dd'deviimbilici.oib9s nwBQtov intttiligi^ynlefaat. rv.^^91. Editf 
«^.Rsgius ot%iwv :y£. j^ra.Tasfvc* Regitts 1«?«^ "habet 'Verfu j^.. 
»Omnino pcobandum, quod & Regius liber offert, -J^^XMfw?, 
'& Ritlcfsh..in.nmginenefcio unde laudat. .Oodex-ftegius ta- 
t*€tt AjX9fp«yV — S-oov habet; v. ^97; Regius «r»v — ^ixAtvnu.. ^^^ 379 

t Schotto Obf. Hum. p. 88. €X membranis prolatum. \. 405, 
Omnes libri 'rrxlxySinv. V. 407. /ulxXx ^oIvtx Turnebus in va- 
rietate habet. V. 409. Aldina & Regius ImxeXuiovl^ — r«<- 
vixt Jl* habent, quod Turnebus correxiL *^xHnrt dicltur h. 1. 
nefcio an redle, pro yfx^xovrxi, Proximum htyiix noftrum eft. 
Aldina & Regius il Xtyix. Turneb, Sc Rittersli ediderunt >dyztxi. 
V. 412. Regius xoirorpH/(^ x§riiv. Hinc legendum eft %xr olf>cv^ 
dvriov , ut initio verfus rSvi^u. Voceni vn^t^^ofjLov ineptiffime ver- 
terant Rittersh. & Turnebus^ quod in koc,. viro latine &graB- 
ce dodiffimo, maxime miror. Videdeh. 1. Ulitium ad Scri- 
ptores Rei Venaticae p. 17. ed. KjempR 

V.422. TnrnebusSc Rittersh. edidcrunt: rxvvfrtv rf ^drl- 
JvXw roi;. Aldina habet : rolvvaig rs TTori ivx$. Codex Regius r»- 
wriv n «rori |J>ww. Nos Eodinum fequimuT. v. 456. Aldina 
'TFoUovrx. Rittersh. recepit a Bodino ^^o^iovrxj quod etiam in 
libro Regio eft. V.432. Idcm pfi^i^tot habet. v. 45 j. Duo 
hemifticWa a voce xr^xirtroTo ad yeunM^tfitrt ex membranis fup* 
plevit Schottus 11. c.41. Liber Regius corruptiora habet ; ibi 
«nim Wyey— ro7(n — «Xfywwfy. V. 436. Omnes, quos vidimus, 
libri Ev/S-fw^nctf^ habent, quod cum prxtcr Juhjliltim incedere^ 
vix aliud quidquam fignificet, adeoque fententi» poetae adveF«- 
fetur , recepi ingeniofiffimam Brunckii conjeduram , quae egre^- 
gie firmatur ex annotarione Euflathii ad Homerum pag. 62^ 
1. 27. feqq. quem videbis. Porro ot^Ti^xiuJvii Aldina cum Regio 
libro. 

V. 4n- ^oJ«f noftrum eft. Omnes libri srojgj. Verfu feq. 
liber Regius l^TtttrTv^luiv JC habet , ut adeo verba xx) z^ifjLoclo; Z§^ 
cum fententia prioris verfus continuanda fint. v. 439. Edit^ 
f x>jj , quod Guietus , firmante nunc Codice Regio , correxit 

V. 447. Regius s^y/uLoo-t fuprafcripto e^yfjLxa-t , quod Aldina 
habet , fed Turnebus vcram ledionem prodidit. v. 449. Re»- 
gius Sri pmuv habet. Idcmv.4^0. hiv^ av r?, & infincxvxtnK^i, 
Mutiium effe poema hoc cuivis apparet ; nec ejus redintegranr 
di uUa fpes eft, cum & ipfa grgeca xjardphrafis, Euiecnii ut 
volunt 5 his finiatur verbis : otx ^xs? irvuJcxivetv ^o^ocxi? h rolq 
rotirot%<^ iv^tv rot nu) rxxi th x^^lov Trz^inrxvrtq oifjcoc^ HyxyjiVf 
ut refert Lambedus Comment. de Bibliotheca Vindob. T. H: 
p. ^94. & de Medicco codice Bandini Cataiog. Biblioth. Lauf, 
JMedic. T.II. p.77. 
Bbb 2 380 ^OJl^ 

ANIMADVERSIONES 

IN 

OPP.IANI DE PISCATIONE 

LIBRUM PRIMUM. 

V crfu 30. Omneslibri t«ro\{/i®- habetit, quod Erunck imniu- 
tavit V. ; I. P. a. S. Ih^tUxvro, P. a. jtoc^i^g. v. ^2. P. a. «Vg- 

ffirxTxy. Keg. I. Mrjrotvxv. V. JS- P. »• Reg. 2. ^aXf-r^l V. 4.0. 
Vulgo Jt cfjLfjiXTt, Noflrum ex Junt. Ald. P. a. InReg. 2. anno- 
tatur ^y,riTxJ}:xt. V. 46. ofXx^v — «xx-/.: eodem verfu mihi non 
placent. Quare vide an pro altero «fx©- legendum fit. Etiam 
in Nicandri Alexiph. 4}. pro xxxx^ Mediceus «fx®- praebet 

V. 49. S. VTTOo^VXl^l. V. 51. P. 2. *XV)J m/v. V. 52. P. 2. 057-01. 

V. s^ Vulgo 'l^xTxt. Noftrum ex P. a. InReg. i. ad vulgatam 
jpro gloffa adfcribitur i^x^txi , Arof ewr«i. v* 54. Ledlionem no- 
ftram Junt P. a. S. habent Aldina 3-f#5iv <K w sSocvflt'?. Turne- 
"fciana: $-f<|< JC i^jnlxjiln^ ubi Turnebus tamenipfe in varietate 
S-f*?* JL Iv jiVfSocvfo-i refcribi juflit, quam ipfam ledionem Reg. 
2. exhibet v. 56. Junt P. a. v fih habent v. 59. Vulgo 
miyofiivoi^. Noftrum ex P. 2. v. 60. Vulgo iJC h ^iu^viTiv , 
cum tamen redle Juntina or Iv ^rfuVvjfo-iv exhibeat, quamledio- 
nem firmat Reg. i. v. 6}. Junt Ald. P. i. iv^xh. v. 7;. , 
Omnes libri prcCter Reg. 2. ^ifa. \. 76. Vulgo ipnTl^x^ li^ 
ubi ti omittunt Cod. Turnebi, & P. a. V.gi* Junt Ald. IJo- 
vof*.y\v^. V. 82. Vulgo p)ivJ/wff. Nolbrum habent Junt P. a. S. 
Reg. I. PorroP. a. Reg. i. mWo. Sylb. Reg. 2. «'^/ ero. Hunc 
locum de profunditate maris explorata habet ^lianuslX. 39. 
v. 8^ S. ifyvtiuiv. V. 84. P. a. S. reAe iVflto-/ «. v. 89. Reg. 

V. 92. Vulgo (pifufuv. Noftrum ex S. V.9^ Omnesli- 
bri ix^vTt yx^ , quod cum Rittersh. & Guieto mutavit Brunck^ 
y. 96. v/i'ovrici Turnebus annotaviit v. 98. Vulgo x*3-«f)f. Jun- 
tina ftiB-x^xtj quod etiam Reg. i. a prima manu habuit Au- 
da(fter x/3-«fo* fcripfi, quod nomen ab omhibus autoribus fre- 
quentatur; alterum vero nuliibi occurrit v. 99. Vulgo Hi- 
yMKTVot »x) 'TrXotirutifoi. Juntina ^Hyhuvv^oi re icxt TnXxTvtf^i , quod 
etiam P. a. S. Rcg. 2. habent Sine dubio voluerunt, quod 
Reg. I . clarifTime praefert , & nos recepimus. ' ^tas Oppiani 
neutrum genus in hac nomine praetulit, ut etiam ex Marcello 
Sidete apparet. De 'TrxxTvijotg aliunde non conftat. Vide tamen 
Gefnerum H. A. p. 867. Forte idem eft qui Marceilo Sidetae 
verf. 22. jjiofiff xo'}kiif(^ dicitur , aiiunde non notus. Forte etiam^ 
mm hxQ xujd gonje^ris re$ agi Aon poteft, kgendum efth. L Biiy7ivT^roi rt ^rXotlvii^ot , ut pofterior vox alteri addatur. t^uxdctt; 
ab aliis (rxv^tt? dici monet Xenocratcs de Alimento ex Aquat, 
$. 7. V. 100. Editi libri /xoffjLvx&' habent, quod ex Pppiani 
Cyneg. I. 74. mumvL MofAttJfigV' etiam a;)ud .-liijiotclcm eit^ 
& AlarcCiltfrn iSidetca v. 17. ix^fjLv^^ ulyiy.xi-j; tc. Artcmidorus 
II. 14. iilter a-iXx sis; o^oidi A*«v XfWi^W7ory, iJx txo'Tx; il Xsmiioc; 
refert -S-^-vyjv , TnnXxuvoXi njULOVt vPv^ouvxv, x.oX:ixy (•.oX/jcv) , /uof- 

M-v^ac. Pauio antea h. 1. Junt. Aldina rxmxi tca^)^,xsou habent. 
V. lo^. Omnes libri x;c* xAocpiMi , quod nomen hodie in nomen- 
claturis ubique regnit. At cum id ex altero & vcriore KuXLx^iou 
Gcfnerus ethm p. 107. fateatur contradhim, tum vero prima 
f/llaba neceflario producatur, confidenter xotX^xfiut refcripfi, 
quod, fpero, oinnes fadlura probabunt. Leve corruptelx vefti- 
gium apparet in Regio i ubi icx) eKXx^txi fme accentu & ipiritu 
fcribitar. Tf/yXij h. 1. manifefte a rfiVxjf diftindta , Gefncro p. 
671. Dorionis tl^vn rfiyxrn? cffe videtur. Pro^xolf Reg. ^.^Tn^x-Z. 
V. io5. cr^vxvol Ti. Dorion ?i.pud Athenaum ocrlxytmv ma- 
rinum, delicati faporis, tr smvov ctiam appellat, qui Oppiani 
o-^s^zxvi^ efTe videtur , licet Gejtierus p. 126. nihil deiiniat. 
Piinio 32. c. II. cum aliis fmyrus Sc Jccpini memorantur in 
vetufiis editionibus; nam Harduinus ex Codd. fepia fcripfit. 
Nominis quidem nulli cft diflFerentia. Nam o- ivxvoq 6c (r-isim^ 
ali.bi edam permutantur. Priore verbo uticur Oppianus L. IIL 
637* <rKsyrMVQ7^ KtviuoJTi ; alteram formnn uftirpavit /fetiusLAh 
p. ;6. ubi Galenum L. ^ c. 29. de Aiimentorum facultate ex- 
{cripfit, pro Ti<wtsr>jX>iv kx) x vvlovx habet cx^-aivyrv r.x} ol-.vjulqvx,. 
GloiraCodicisSylb. a-Kivxvoi interpretatur xoWvo; , quocumprae- 
clare conveniunt, qaae Belonii pofuit verba Gcfnerus in thyn- 
no : Liffa vel gli[l\i Cretenfbus tJvjnni genus eji , quod ex- 
tra Cretam copanuni vocunt ^ contorta fortaffe afcepano 
diiiione &c. v. 107. P. a. x\f^^xX;. v. 109. AlJina cum Jun- 
tina fl-*«f5/. P. a. (rx.X;(^, fed P. 2. (ry.x::.i fupcrfcriptiim habet. 
Turnebus /primus (rjrx^oi edidit. S. fr-cK^^. [ing. i. <rroc^oi. Vi- 
tium vulgatae ledionis vidit primus Ripp. Saloianus deAquat. 
Hiftor. $6. foL 177. qui in Codice Vaticano a fe confulto-(rToc|>o# 
reperit, quam ledtionem cum eo probarunt Gcfnerusp. 1058- 
1286. ^ Aldrovandus. Idem Salvianus WHoi.yi^. fol. 92. 
Oppianum cum PUnio taxat, quod cyprinum in marinis pifci- 
bus numerant. Pro <rfjLx^ih; Reg. i. Txv^i^i; habet. v. iio. ot/tt- 
(piTcfoi Ti /Jwxgj. Solus Oppianus duas bocum fpecies nominat. 
Ji/orccZ^J Sidetes y. 8» ^oiygoi Tiy yXxvxoi re, ^^i-^ovlsg, ^i(^^x\- 
fLoi rs, & verfu 15. /Swjtofj nominat, quafi diverfos; fed licet 
fufpicari Oppianum nomine /36??^ g? , qui alias .jSw^rg? dicuntur ^ 
MarceUi ^a^^xhfjm^ & /3<wjta^ ctJmprehendifle. v. 112. XfiW 
ri% nominantur etiam ab jEliano H. A. XV. 11. undebarba- 
tos effe apparet. Vide Gefncrum p. 267. v. ii^. oxiSov. Hic 
aliunde non notus. Vide Gefnerum p. 742. Gloffa P. i. yXocveoV 
i e. glanin interpretatur. Addit glofl^ Sylb. yxi^oo^ yup Wu 

V. 114. P* I. TTOTOlfJLOiO. V. 115- f^srxrXViTUi uX^tli ^ glofljUi 

Bbb j 382 ^O^ 

mui in IcC^onem viilgatam non convcniunt Videtur luLiJxxivUxi 
2\uif olim h. 1. fuilie, aut htpJrytJM &kfi9i, quae pofterior eft 
conjciftura Rrunckii. V. ii6. Omnes libri5ro».jf h, & veriu 

II 8. yXt'*'':? ^'- 

V. 122. Vulgo 'jrhfou rtf quod cx Rcg. I. correximiis. 
V. 124.. Vulgatum 5c««»« exjunt Ald. correximus. P. a. S. ;^«- 
voi. V. 126. Vulgo 5fl9-' «x«r«5. Turncbum cdeTQ voluiffe 5o^' 
MMiTe; ex appcndice variantium ledionum apparet , idque noi 
recepimus. Intelligitur enim vox Ix^vf , & verum pifcis nomen 
m/vomS^ feu «x^g-»»? eft, quod Hroddus apud Gejhcrnm p. %^6, 
& Rondtlctius ibidem monuerunt Vitium Aidinae «rtr* «xtjTf; 
permovit ifzpp. Salvianum^ ut vetuftiirima Vaticanas biblio- 
thecae exempiaria confuleret, quod dubitaret an Tede (tv ih^ 
h. 1. infoecundae dicantur, quod Laur. Lippii verfio praefert, 
ubi eft: 1'hucides cunuthi vcro dc nominediifa. Ita enim le- 
<ftionem Aldinam intelligebat, quafi i^-r «xi;?? ad dvidhi; re- 
feratur. Profitetur igitur inlibro pra^claro de Aquatilib. fol. 226. 
Hiftor.6v fe in uno exemplo, ubi antiqui cujufdam grasci in- 
terpretis expofitio exftaret , in ejus loci expofitione ita fcri- 
ptum inveniife : Hoc ioco dctrakit poeta cuidam eunucho , 
qui patrcni ipjtus ad rcgcm dctuierat , ob idnue in exiliuni 
mijfus fucrat ,• in ceteris tribus etiam exemplis fuper <^t/xi^£j 
gloffematis loco xtmvxt fcriptum fulffe; poftremo in omnibus 
reperiffe fe ao^' , non i<rT , & in uno exemplarium fuper y ad- 
fcriptum fuiffe : ^at^ix^u. Hinc Salvianus » licet re<ftam viam 
ingreffus veritatem ledionis pene teneret , niliiio minus lapfus 
eft in eo , cum grseculi nugatoris annotatione indudtus exifti- 
maret, nomen phycidi ab eunucho aliquo impofitum foiffe, 
non quod ipfde eunuchi nomine appellatae fuerint Plane eaC 
dem gracculi ineptias ex fcholiis Codicis Palatini 2. retulit Rit- 
tcrshuftus: hruvSx Xo/Sof c7 r<vo( ft/vtfxev ^oofrij?, ^*otfi^ovr« rof^ 
wotfsixg «yrtf , x.xrxXuXyiTXyJoc AyftTiXor^ Tfog rev Rxrt>Jx TcSJpof ' 
& nos etiam in Regio i. reperimus. Pro xs^ivxt quodex codice 
Vaticano memorat Salvianus ^ in Palatino i. &Reg. i* -Knmyou 
fcriptum eft. 

V. 128. Recte Reg. 2. cum vulgatk x^xt l\ %^«At«xot) , quod 
peffime ex P. a. mutavi. Juntina pro «/%* habet «W* v. 129. 
Vulgo y.iotq, Juntina & Reg. i . mdppt^, Aldina ^lph^, Turnebus 
in varietate <ndft% habet, quod eft in Regio i. Infira L. III. 187. 
x/j^d($x vulgabatur, ubi P. i. (mtppiix, P. z-. x^'%e, S. xijijrW, 
quod ultimum hoc loco ex Codice Syihtirgfi p^o gloffa vDcifi 
fix(ri>J<rMt'] vfttpitx retatuih ftiit ft RfttCTShi^ Stipeteft ut ra- 
tiones explicemus, qwkim indtKli iap^t^ recepi^titas ^ quem e^ 
eundem putamiis cum eo pifce, ^^iA xji^vfe riii A^ted <rf/?i<f- 
rum p. 226. appellant Alexdnder Tralliaftus p. r8«. ed.l^driC 
feu p. 604. ed. Bafil. ubi •disWKItTft podagl^icfe pt^afcrib^t, ita ait: 
^uci ifd-ix^ Sf i ht rirojv ^^hjjt^^ ^* , xorf /ewcX«<r« £x rfi^v txXi!<« •Vpajt&cgp/Awv. Hic vero Gariopontus L. 4. c. 9. p. 87. qui Ale- 
xandri locum exlcripiit , habet : Duriores quoque mmme pi- 
fces, orphos^ drrideSj dentices, fepias, pedines, fed^ 
oftreas, & cochleas non timeas dare. Iterum /itcxanderp. 106. 
Parif. 525. Bafil. twv i) ix^^u^iiv lcB-UruTxv Tti; r^-XK^orxoyca; ^ oTov 
o^^ov) yXxv^Uy XTf^/^Xy xoxxuyoc^ otxl ojclsiiziix icxi a-yistxg, Ubt 
Plinius Valerianus^ cujus totus liber quintus ex TraUiani me- 
dici (criptis canfaccinatus eft, (quod hucdum nemo animad- 
vertit, ) L. V. c. XVi. de pifcibus autem utantur duras carnes 
^abentibus» quaies funt accrma , orphon, cajlon, cerida,. 
coccida, &^iftapodes, acfepias, & oftragoderinas , id eftafta- 
gines , ciretias & pcTftines, In graecis hic eft : x«* toTv or§xxoii§* 
lAOiy d^xxi; % nott ftfi^wcix , kx) iQiyix » unde latina nomina facile 
reftituenturr Utor eiiim fola e^iti.one Btfileenli Torini , quac 
tota vitiis teterrimis obfita eft ; Ronianam , qu« hic in biblio- 
theca Argentoratenjt affervatur , nondum confului. Torinus 
in Faraphraji latina Alexandri Tralliani , cui plurima ex an- 
tiqua verfione barbara, (quam Cangius in GloflC Lat. faepenu- 
mero memorat, ego vero nondura uancifci potui.,) admifcuit, 
pag. 166. habet: acerina^ cyrini, (i. t\ceri^ces) peAines, or- 
phus, ceridae ac carabi . citocopa (i. e. o€iopoda) (epiae. Ipfe 
Torinus vero alicubi in paraphrafi fua nionet, acerinam efle or- 
phum. Gejherusveto H. A. p.^.829. ex nomine atherina cor- 
niptam vocem effe cenfebat Scilicet ubi Trallianus pag. 44.. 
P. 1^4.. B. de oculotum paffione ait: wVof^jw, y.x\ ro^i^ x».oi;: 

To7g «^jff ©^ocfxwf i;cWt/ , yXxv^Uy ynfwuotg&C^ ibl TorinuS p,']^, 
pifces orphoidic, quae & acerin^e diciiiiTtun "Deindeubi Trallia'' 
nus^ p.l8o..'P^ x«i iVwe^fe i pi rjkruty w^£Xi/ao? eV^» xxlixoixt^x 
a Ix rww ffxXjipmVwv , oJov oopSj xij//S®^ ,. tevSi J©- r o-iizftxg , KfmuiV 
^xoLt tw» a^fxx^fputiv • ibi Plinius Xaierianus V. c. 41. habet :: 
fecus daWs eis i&rfluviales pifces, liac eft Xaxvttiles , fumena, 
acerma^ fep», pectines quoque & oftrese. Sufncnahic ex gra?- 
co- fc^ verfum , acerma vero pro acerina & gneco x«p/S^ 
eft pofitum. Denique Alexander ^. i-^z, P. twv l\ »peW«v f^xhi" 
^u rm ^otko^rrtuiv 'jr^oT^i^sS-xi^ itt TiJf ^tr^oua; h tcx^x^x B-xXxtrrri' 
'3<«iT»Atsytfr r ©rov *rxX«v, a^oc§ovr i^ifiTTav,. r$iyXxv 9 x§uto(I>}vv* roT;: 
ii — xoa >ixS^otxx r xocio^^ivy xa) xn^^x, xxl rov s| uvtuv 'to-txov^ 
m quo loco Plinius Valerianus V. 2^. plurima nomina omifit; 
Aridernajcus verapeffime in Bafileenfi; Kv^i^x prodidit. Torinus: 
in Paraphraftp.2i2. nominatycarw/?! , thejjdm^ chryfdphosr 
Jygenam — deinde labraca^ orphum^ ci/rida. Alia etiamva- . 
jfietasin hoc nomihe obfervatur; uhi Alexcmder p.i^^. P. twv 
il ix^^vatv' rvfx^i^H itiovxi^ xC)c>MV y: xova-v^ovy «jfp/Jsc, %f u<ro(?»fvv , 
xe^ ^Xfbv ^xvrw r^iyXxv, ibf Plinius V. 26, de pifcibus dandil 
funt meruljc, coffifus, ccreda. Torinusp. zi^. habet: menr- 
he , coffi' , orphus , recltt: quod ultTmum' pro r^fyxx didum eff. 
Hsec vero copiofiiis deduxi, quo clariffime appareret, yyi^i^oe- 
Grsecorum a recentioribus in cirridem verfam , adeoque eunr- 
demeflejifienrji dectt}u$;|iatura&gjenerehdbemusJS:;^£Etiif 384 ^O^ 

& Gefneri conje<fturas ^ quos le<ftor adire poteft. Oppianus 
KneU » xjff/S* vetuftum nomen, an recentius, ut vicletur, y^V^u 
uiurparit, dubitari poteft. Bflt<r«x/ffx<^{ , quos deinceps 0/;^iflmzj 
memorat, alaudas efle fufpicabatur Gefnerus p. 21. MarccUo 

SidetX V. 26. otvWs^S HxtriXiTxi^. 

V. I jo. P. I. MtJ^^w- V. i}^. Vulgo iiuiiiiv, Noftra lec^Ho 

eft ex Reg. a. v. i}7. Omnes libri i^ccslim praeferunt , quod 

nos ex emendatione Bodiarti in Hieroz* T. I. p. 45. mutavi- 

mus. jELumus II. $4. qui omnino hic conferendus eft, dvx^^ 

.Xitv habet: r6^» l^xXxTjiuiv ^w^dvojtMU /Kovey rov ntti^ov niv t^o^v 

gcvotvoyJiToivlx susiQ^luv , (ijTsrsfSv Koct Toc 0}\3iix;nToi , S ^i xoc) /u«fyx«- 

S-xi hiyvTi. Magis etiam Bodiarti emendationem , quam pefll- 

me interpretatus eft Ahr, Gronovius , juvat locus Suid* in vkx- 

g&' : ovofJM lx^i&', AiXiocvef . /a,ov(^ B-, m. ri}» rpo^ijv clvuvoXeTf 

Zrvsf Toi Rkrx^^Tx — «votwoXei' t/v • xvxMrvu , /Jinfv* i^cTxt. V. 138. 

S. ^cptVXcoi. V. 139. Reg. 2. ^xXocjuiot. V. 140. Vulgo rf«» 

Ji' o|t;^«yfOi — oVo^aVpsi. Junt Ald. rfo-j ii xoti <pxy^oi. — o\J/0.^'of- 

yoi,- & fic etiam li. 1. exhibent P. a. S. In Regio i. eft T-^trt Jt 

Jii^xyfot — o-4^(pocyoi. Primus Turnebus nefcio qua aucftoritate 

vulgatum o^J/o^atypoi invexit, nifi fecutus fuerit Reg. 2. qui il- 

lam ledionem exhibet. De ipfis pifcibus nihU niii nomina tene^ 

mus. Vide Gcfnerum p.744- &?• 775- De xffxiJfoiff Idem p. 22^. 

Deinceps vulgatur xvvyfxi. P. i. cum Jundna otvii»f«i, quas gloC 

fa eft vocis ocvty^x), quam re(fle P. 2. exhibet v. 142. Vulgo 

€xojuL^fot rs, quod iterum Turnebus primus invexit cx Aidina, 

cum Juntina cum P. a. S. o-avfc/ ts exhibeat In P. 2. eneoAt- 

^ot 9 in Reg. 2. orxvfoi annotatur. Reftat tamen de h. 1. dubita- 

tio; nam verfu loi. «xoVSipov jam nominaverat; at verfu 106. 

«•cevf^ etiam occurrit Vidit haec Gefnerus p. 1015. Pprro P. 

C. S. oiJ/iAtofov prafferunt P. 2. <r/xifxtvxi, v. 144. P. 2. ^'/JirM* 

rti. Deinceps vulgo fwtfo-i. Noftrum Juntina & omnes Cod. ha- 

bent V. 14^. Vulgo Iv /8f v^eo-o-iv , quod Brunck immutavit 

Equidem vulgatum ampledtor. Hunc locum tranflxilit jFlianus 

H. A. IX. 38- V. 146. TfEsrsvrof? ex h^ i. nominat yEIianus lo- 

co citato, & Marceilu^ Sidetes verfu 8. qnod latebat Gcjne- 

rum p. 770. qui non ccte cum Rondcletio , fed magnos pifces 

effe contcndit Ceterum h. L P. 2. S. «a«r©-. P. a. (fwxtijc. 

V. 147. Vulgo yiu$-fOi rr. Recte folus Sylburgianus l\ cum Junt 

Aldina praefert, quod coniirmat yF/iant/J. V. 149. Rccte P.a. 

S. '7ry:ix fJLvxov. V. I^O. S. ^u^ori^tiiv aimotat V. 151. VulgO 

IV Pc v®- y,iivoiq lvx^iB-f.'.i(^, Noftram iQclionem S. prasfert. ev *cu 
ctiam P. 2. habet. Keg. i. Iv ^l Kxt ev©-, unde iv &' r ov^ ef- 
"finTdt Brunck. Cf. omnino ^//fl/zwj VI. 50. 

V. 1^2. Malim i^laiimt , cujus conjecturje rationem infra 
reddam. v. is^. Hunc locum ^Lianush?ihQt IX. ^6. Verfu 
162. Sylb. fjLt^o^fAn^uc, P. 2. oT;vofMio9-g/?. Uterque maie. ^lia- 
nus: tS yvf*.xT(^ l-sroxiJ.uEv^ rp ofAJt'. Pro A^afo^??? verfu priore 
Turnebus %«xet!r;?j memorat V. 16^. Vulgo r&Tv ov rtvx. No. 
ftrum «x P. 2. quod & jElianus interpretatur. v. 167. Juntina 

rariXaJh» WiX« J«v vtaro. V. 1 70. Omnes libri praeter Reg. 2. xhxt^ot) tx^ 
hibent. V. 172. Vulgo pu<ptisg </[ ewi rp«y. Noftrum ex P. a. 
Mv^xtvxi ioXixoi''^ Reg. 2. V. 17^. x«V? defcribitur ab /^f/i^. 
«460 8. p. n^- & ^liano XIL c. 25. Cf* Gefnerus pag. 265, 
V. 174. /itv» Oppiani eundem cum xxvrpnc^ apud Athcnaum 
fecit Ronddct, ap. Gejherum p. 214. Hunc vero locum trans- 
tulit jElinnus 9. 41. ut vidit etiam Gejherus p. 695. Hos 0/7- 

j7f^/zi fitlot; intelligit edam Marcellus Sidetes verfu ^o. »»< /uve^ 
«vS-oJfUJtgj. V. 17S. Juntina xxr uvi^do-iv» v. 179. Vulgp 

^ dfJLiT^irfnq ocvhjv, Noftnim ex P. a. quod etiam Reg. a. voluiffe 
videntur, QXioram i. uuiT^otTiv etvxtv , alter vero dtJLirpiroivtv 
^eXxysTo-iv ocvhav habct V, ig^ P. 2. Bijvot , quod fere ubique 
propter etymologiam, quam h. 1. affert, prsetulerim. Saepffli- 
me hanc ledtionem optimi quique Codices in Oppiano offe- 
runt, quos tamen non ubique laudavL v^ 18?. Omnes editi 
& fcripti libri TfWS*-? cxhibent. Sylb. crf/vocJg$. Veftigium verae 
le(^ionis fervavit vetufttlFimus Vaticanae bibliothccae Codex, 
quem Hipp. Salvianus confuluit, ubi '^r^mvoih; legitur, ut 
ipfe tcftatur de Aquat Hift. 36. fol. 124. Hinc confidenter ^fif» 
fjLochg refcripfi , <iuod nomen etiamnum in HefyoJiio latet, qui 

- w^ff/uLoiie^ Kou TTfyifjLvxt et5^ ^vvoiiiig lx^(^ expiicat , unde ferfi 
eft ut fufpicer, dupiicem jam olim hujus vocis fuifle fcripturam; 
a ^fwAtvoM enim facile ^f>iMv«&? deducuntur. Arijhteli H. A'. 

^> I ^. femel 'Tr^tfjLa^iut memorantur, de quo Ipco yide Gefneruiti 
p. 891. Kt^Sg/*/ nuUibi occurrunt; at falfamentum xvSov didhim 
ab hoc pifce frequentius memoratur. Vide Gefnerum in hoc 
nomine. 

V. 184» Omnes editi erKdXiaJ, quod correxeram anteaquam 
idem G^fnero pag. 1008. vifum fuiffe fciebam. Pro <ryajToc><.ttt 
JVottonus apud Gejherum p. 209. emendabat (rKv».ca, Porro 
l^TzifiitoxihivdxV, a. S. Cod. Turnebi, Reg. 2. quodprobabat 
fVaJJe. V. 19^. P- I. Reg, 2. iulvot^. P. 2. xs/vy?. V. 19^ S. 
g3rso&-a*, quod & Reg. i. habet, vulgata fuperfcjipta. v. 198. 
■P. a. S. Reg. I. V£o^(i3%i<ri. redtc. Turntbus vio^^iizlotrt in varie- 

-tate annotat. v. 200L Juntina, P. a S. iltrxyavt, v. 201. S. R^. 
2. £Je?*£wv habent v. 20;. Reg. 2. exkji. Idem (p^xTiroviou cum 

gloffa voy\(rHori, V. 205. P. a- xvhu V. 208. Rcg. I. ii^w«. 

vulgata fuperfcripta. v. 209. P. 2. i/«vr>f«y nrtvitAivi, P. i. S. 
Reg. I. vxvrt^hiT^fTt nrimivi, Reg. 2. yxvTt>Sopfft rtTtvttJiht, V. 212. 

S. yMt fjLTiv li, V. 214. P.a. xj^oifi, redte. Paulo antea v. 21;. 

• malim cum Reg. i. i JC iVo/. ibi edam vulgata fuperfcripta eft, 

T& paulo fuperius ad marginem X£^7>J cum gloffa nxxnix julx\^, 

. Glofla P. I. S. xl$it'Koi(ra'x interpr^tatur : owoSo£/S>i?, s-^^w^^»?. In 

. Regio I. eft jULihocsvxi <rafo^oii^gf 9«*7o£iJ>(?. jElionus 2. 17. que|n 

fija ex h. 1. haufifle vidit etiam Gefnerus pag. 414. habet : ni» 

^•^iv iJLiXxg, ' FaraphraJies vero Oppiani , quem Gejnerus 1. c. 

dicit, 9«»3o;Kfo®- interpretatur h. 1. ubi Gefnerus <^t7Qixfo(^,lQ- 

gere malebat Et fane ipfe Oppianus 242. remoram a»oXov Iz- 

' ^v appellat; fcd conftanter kaionem ^^yQijc^&^ fervat Co4ex 

Cc c Segius I. ubi poft ipfum carmen exftat haec non quidem para» 
phrafis, fed porius fynopfis Halieuticorum, quae in fine demum 
ibbfcriptum nabet : Tix»(r?( l%wyi^tbi^ ci(>a2 OwtxvS AxtsvltxTL 
Jbi igitur totus de remora locus ita legitur: Ori fiMx^ exei i 
^cyifi( irovnx^i* ^XiOixfo^f ijMloi i/x^Xvn rifMti^ etvrSg o$t) ^e- 
^VKCV «yw^cv I» rJ!'( xc^otTJT; K»fAVVkn df^t^^oi&ii, Hxftt rt nyy vxm 
rf rp««iSi ^^o)fo7ir %AlMt% ^yJttvoeVf. »«) ^acvro^;. sreicr d^Mov, Gef- 

nerus vero ex fuo codice verba Sa^^vw* rjj yc«? riv T^i-srtv lau- 
dkt; undefiifpiceris quxdam diverfe iniilo fcripta fuifFe. Sed 
de hac.replura in Praefatione noibra dicemus. 

V. 218. Sylb. i jmiv a annotat. v. 219. Juntina, Ald. 
tch) lULiv habent. V. 226. P.I. dhnO^^otfrn, V. 228. VulgO £ar«- 

Mv«. Recle P. 2. Rcg. i. Giiietus emendabat ivvivvtiy appofita 
Hefychii glolTa: IWtaryoy, hre^iuv, v. 254. P. a. S. ^«ra. P. 2. 
•aron annotat, quod 6c Turnebus in varietate & Reg. a.habent 
V. 2SS' P- a. ^-gT.u*. male. ' v. 237- S. Iru^h, V. 243. P.a. 
Xflc^gv. V. 247. Vulgo SewV 0%'v. Redte P. a. Reg. a. v.2s2. 
Junt. Ald; S. Tttii Toivrx?^ quod etiam in Reg. i. cum ofJMa- 
y<^, ut in P. I. eft. Reg. 2. ^roevrwv fuperfcriptum habet. Su- 
fipicor oiim h. 1. ledum fuilTe t%X» y»f 'Jrdvrm dihf(l>dyoi; okfo^ 
bixvvu,. Vide infra ad Librum IV. 351.. V. 2^5. «vx&wartfj. -rfW- 
fioteUs H". A. 6. 17; ri lu ti xod i oevXamtxg iv xuxSnv xvB-txvt 
ri ^f8i.. jElianus XIII. 17; aulopiam Tyrrhenici maris defcri- 
hit, &niagnos, patulos, rotundos oculos ei tribuit, nihil ve- 
1» de^ ikfv'i- Oppiani , quam utcunque cum Rondeletio inter- 
pretatus ftim; kpud. Oppianum^. 191.. xMi^^vr thynno capi- 
tur, fortior fciiicet. debUiori , quod\i^/far;tif etiam de fuo aJ- 
xa^/ft affirmat. L III. )^s* pc^quam Oppiane/i anthiarum ca- 
pturam defcripferat,, addit: roiev xoe) y.dxux^i <%» ^v(^, vlk 
yvf{$x»i ofKvviwv, oirTotTt J^/Afltf itirrwSccff «Aoi. Quae vero jElianus 
de captura aulbpiae fui narrat, ita cum captura anthiarum ap. 
Oppianumm, 20^. feqq; convcniunt, ut verfa ex poeta no- 
ftro jure fufpiceris. 

v. 259; AowJ Reg. I. quod & Pi 2. annotat. Pbrro Junt 
Aldina dfnforfgi Voluerunt x(vifir£j quod probo.. v. 260. Vul- 
go iviwxtijtfv-t, Nbftrum ex Juntina, S. Reg. i.. Nunc tamen ma- 
Um m^Xjuart ob. verfum ^. Deinceps o^wrxyvig non eft tentan- 
dum cum Guieto^ eft eium idem quod o'|ySe>uif II. HS- Ita 
jipoUonides AniiQ^t. T. 11. p. 158. ofawv cfvS-fj} <^waj e^^t^s^- 
yviv, V. 268. Aldinai iJJf 3-/xo<. Deinde vulgo ce».oy IxiS-ou, No- 
ftrum ex P. 2. eft. V..269. P. 2. male !«>»!? jr^rfif?. Pejus R^. 

I. ^irffi^ dfi^^tlSdJS^xt , Cum gloffa IrtkxfjJ^nt ^ 'Sfovifyi^st y ^Xii- 

vtdist. V. 270. Juntiha , S. fivx^v xxjung. v. 272. P. a. Reg. i. 
dU^ovoiy quod & S. annotat. Vide L. IV. 149; DeincepsReg.i. 
9rx«r>rfo-iv , quod & Reg..2. voluit, ubi ^xwrf «v eft. v. 275. 
P. a. /Ssx^. Sed P. i. yav®- annotat Sylb. /S^x(^ pro gloffa ha- 
heL V; 278. VulgO <fv^i-oXiy rcX/oTf; P. 2. S.. (^ugjVoX/?. P. I. 

Reg. I. ^v5/toX*v. Ddnde rcx/o-ci ex Reg. i. recepimus. Junti- 
nai^v&[xoXiy^«:eW,«x/i## Etiam.P*.2..«roWhabet. v«^.79.. VuL- go lerrtfy. Rcde Junt. Ald. P. a. S. fic Cyncget 11. j 12. ir try^ 

V. 28s. Totum hunc de paguro locum tranftulit jElianus 
IX. 43. Jrtemidorus 2. 14. inter.ea aquatilia, quap fenedhitem . 
exuunt, refert cc^oaciv koc^xIvov , 'Prxyn^ov^ xxi riv Xiyc/Aivnv y^xvv^ 
unde praeclare illuftratur & de&nditur locus Epicharmi apud 
Athendium VII. p. Jlg. vdxujfoi n cnmut ri xoti ^oroivou nvB-ihi 
X cc ivTcaitig jSox^n; y y^xTol r l^tSaKo^ini' ubi male Cafauborius 
fubfticui volebat y^v/Muoi r\ Vocem tamen igiB-xicojitig rede il- 
luftravit ex Hejyckii g^ «3-«x>j — ««1 ro l/io/Xiov.Twv 4A:^t;«v twv /uoc- 
xocidoiv. Miror Artemidori locum latuiffe hadtenus viros dodos, 
unde tamen magna lux afFulget his Hefydiii glpffis: x«f«S'&f , 
y^xs^ lAi^vfjLVxm, poftea idem Z^ocf /^£; , p^f <x £( , %ou Ixfiiitx fiitx^cc, 
Scilicet carabi a Methymnseis Ttoc^xQhg didtse fuerunt, quas 
vulgari nomine , y^xsq , Hejychius interpretatur , quod video 
recle jam Gefnerum H. A. pag. 578. obfeiTafTe. Nicandro in 
Alexiph. V. 591. ubi remedia contra dorycnii venenum recen- 
ftt , carabi xiffot^/&? dicuntur. ^rgoM-^v ^l ^oxi) ^yJcv H n xxx- 
%>!? f xjffof^i&^, ^/vviif n xMt xl^^evr^ «A:«vtf. ubi Cod. Medi- 
ceus & Riccardianus %c»x«)»j exhibent. Eutecnius fimpliciter in 
paraphrafi ycoy^dttq %X4 xv^»^ilx% pofuit. inepte. xocXxuv purpu- 
ram eife conftat ex loco Scholiafbs ad Sophoclis Antigon. v. 20« 
& docuit Salmafius de Homonymia Hyles Jatricae p. 29. Sed 
etiam xaV)f eadem dida, ut apparet exHefychio, qui xd^^nv. 
^o$(f)vfxv interpretatur, quod Nicandri autoritate coniprobare 
nunc licet. Omnes enim veteres medici, qui alexipharmica fua 
ex Nicandro tranfhilerunt, purpuras & carabos in eo loco no^j 
minant; fed praeflat hic unum Diqfcoridem in Parabilibus c. 
15. 8. in tefHmoniium vocare , qui verbotenus Nicandri i^xd^ 
cepta repetit: txmh ydrx^txou 'xof<pvfxi xx\'y^xti^z{, «•?vgf(Ge/^ 
nerus redte 5r/vvfl«, emendat) *7cv«f , xifvxeg, wVa xx) i(pB-oc uQ-ti^ 
fjLsvx. ubi Gefnerus {Conr.) Kcefffig? vel rtifx^i^s; fubftituebat pro 
xpcl yftc<pii€i. Sed legendum «ontcndo y.ocfod^hg , quod fimili, 
errore in iwt* yfoc(Pi%g mutatum, quo fuprain Oppiano xoOSk.»^ 
§ioct inxoM xxxfiou transformatum fuit Hejychius 'xi^x<ptg^ «a- 
fflfS©-. ubi Nicandri locum refpexifTe videtur. Kocf o&QfSif dicun^ 
tur ab Alexandro Tralliano 7. p. lo^. ubi glofTa X4**^«i male 
in textum irrepfit. Unum adhuc obiter Hefychii locum de 
xotXA;?! illufhrabo. Habet ille: xxxxocg — f/Lif&' xe^poo^g xiov^^-. 
quo fenfu vox ifta occurrit in monum^to ^etufliffimo Attico 
apud Chandlerum inlnfcript. Atticis p. 38. 1. 90. rxg xdxxecs^ 
rocg M ro7g het^Tdotg l^sfyda-ou^xt, qux litteris antiquis ante 
Eudidem ufitatis faripta non intellexit dodiffimus Editor. JajDpt 
vero ad Oppianum redeamus. 

V. 286. Vulgo ffx^oivrxt, Noflrum Junt. Ald. At P. a.S. 
SLeg. a. ^sHwovroct habent y> 290. Jimdna h^^-i^xiAxktTi.^Ktig^ 
I. rdwvrou. V. 295. S. Reg. 2. liMfvmt. V. X^. VulgO xlfx^ 
viovroc. Noflrum ex P. a. S. v. 298. P. 2. Reg. i. cum Juntina 
^g 4'- ?r»v inrjJf-iftJxji. V.-aoq. P, 2. S. ^XotSi^oj', V. JOJ^R^g.a^ 

C CC 2 2$ rU y rcdtc. V. ^o^ Hic verfiis cum prsBcedenti nalla ra- 
tionc conjungi potcft, & nullum plane fenfiim habet, quod 
fufpicor etiam Guietum fcnfilfe , qui eum in fuo exemplo in^ • 
duxerat. Exiftimo ^itur unum hic alterumvc excidiife verfum, 
quocum iUa 5; ro»y* «fr<^tirMw etvo/o-o-vw iXttrfoif^ connexa 
fucrant. 

V. ^o^. P. a. S. Cod. Turnebt Ivflct5x«f. v. ^06. Vulgo 
€Mfiv^&'- Noftrum cxftat in Rcgio i. Vide Sylburgium ad 
Arijioutis H. A. p. 53 1. v. ^og. Hunc locum tranftulit jElia-^ 
nus IX. 45. cf. HaKcutic. IV. 268. v. 310. P. 2. irKol^unt 
vulgata fuperfcripta. Deinde Junt. cum P. 2. *x«Xoi<ri v. 3 1?. 

P. 2. ixWo-iv pro OiS/itao-iV habet. V. ^14- Reg. 2. (Pvoyrxt. V. 
315. P. a. yivrt Deinde omnes libri ut verfu'^29. m^hoth quod 
mutavimus^. v. 317. Hunc locum tranftulit jElianus IX. 
47. V. 519. P. a. S. p/i|/£i. V. 520. P. a. vV U^a^w. v. 321. 
P. a. fx ym?j. Hunc locum tranftulit ^//j/ii/j 7- ?i« v. ??4, 
Sylb. oTc/^raj annotat. v. ^n- Omncs libri cxhibent «V<?^£^«r' 
«i)rf f quod emendavi. v. 559. Reg. 2. «•«Xyflrofco-o^* tvoxiAiof. 
V. 540. vxt/TiXoff ab Artcmidoro 2. 14. vocvTXioj tiici videtur , 
nbi inter mollia refert vav^Xiov, rn/^f $oe , «-op^o/wva-, nr^ixx,v, Por- 
phyrionem iftum aliunde non novi nifi ex Hefydiic^ qui ^rof- 
^piwv «x^vf iroiof habet , qua glofla male abufus eft Gcfnerus 
H. A. p. 240. & 89». V. J41. Reg. a. ^ufiddii^, v. J47- Omnes 
libri «V/uy S/. V. ^49. Vulgo «royttW ri. Junt. Ald. P. i.Reg. a.- 
}k pracfcrunt. Scd S. particulam omniho nobifcum omittit. P: 
35. frifiTttT i^vvart. V. J ^ i . R. l . «r/ff /tf/aji V. J $4. Vulgo fiot^ 
yifuv^ ^. V. ^60. Omncs libri vvfwv cxhibent. Recepimus- 
w,;At»v ex conjcdtura Pawii ad Pliilen p. 344. cVfularo xv^. 
^tfntrouy quod verfu 156. legitur, etiam Guieto difplicuit;^ qui- 
vrtvfoiTo fubitituebat 

V. ^60. Totum hunc locunt , qui fequitur tranfcripfit 
JElianus IX. 49. unde ^uo-ocxoi pro vulgato ^o-o«xoi recepi, 
quod etiam P. a. & Reg. a. prarferunt , nifi- quod in Reg. 2. a^ 
prima manu Wo-oexoi idvvrSfff fcriptum eft. Nobifbum fent^ 
Gefnerus. V. ^61. P. a. ittvoi imv Saynti. V. ^6y. P. 2. Reg. 2.. 

feri5-fc>froti V. 164. P. a. fftftaiyoci. male. Trefiawroci fignificant 
aequoris fiindum, planitiem. v. ^66. Pi r. Cod. Turnebi-, 
Reg. I. i5x oVox«iW«ii V. ^67. Vulgo «ft/w. Noftrum ex- 
God. Turnebi, P.a. Reg. i. fumtum eft. Pro ISx$<rvfi. P. a. >ffo^ 
(fi! repetunt. v. ^68. Mirum omnes libros vitiofum ocUvUfi^tf 
prsefferre, quod cum Guieto correximus cx Cyneget II. 5^2; 
ubi tamen Cod. Regi aiSi^vrJjf j habet. Leonidas in Analeiiis 
T. L pag. 22J. Ji/vwtofj ««Si;'7?fflef dixit v. 969. Omnes libri 
/KnXav^vvvoiv una vocc exhibent ,. quod cum Gefnero emendavii 
mus; V. 570. Vulgo ^piVic. Junt Ald. P.2. Reg. i. noftrum 
«•fj^if prseferunt, quod ScA^lianus ex h. 1. & Suidas ex -^//c* 
710 habet De veritate ledtionis non dubitabit , qui pereruditam 
de hoc nomine difputationem Gefncrip. 8s^- fegerit De xacV»* 
fiiigicantur^ effeEro AdfMt^ di^him.. Anhuc Jicrtinet HefiichiL *^0^ 38Sf 

gloffa ^^dxottvoc^ A«Wk«oj? V. 371. P. a. S. exhibent Wx- 
^ T tf fAxXecot^trtf, quam ledtionem ctiam ex Codice Vaticano» 
laudat Sehottus ObC Hum. V. 27. Reg. z. foper 3» adfcriptum 
tf hab^t Reg. i. vulgatam exhibet, fed Scholiaftes au^x^ r i 
fMCKotx^tnv, i yct^ rocTg ixxySooMUi^ u^^ottiou^ ewdJw/u^^ , dHt^ l%v^fL 
htVf i ^§ogT9 ovof^oo larrf n /it«x9^ &c. Simile gloflema t Vati- 
cane libro protulit Schottus ^ ut vehementer adeo dubitem, 
quid de hac varietate ftatuendum fit Aliunde nihil de. fjux>^* 
conftat; -^/ianwf <ft ^wirfoi nuda nomiha ponunt. Rondcktiusf 
vulgatam ita explicabat, ut fioixSfi pifcis hic di<^s fit, quo-' 
mam carnes ejus comeCe ventrcm laxent. At vero cum igno^ 
remus qualem eo nomine pifcem veteres appellarint, qui po^ 
tuit vir dodiifimus talia vaticinari? Prseflat cum G^^ro igno- 
rantiam ingenue profiteri. v. 375. Juntina, Sylb. «koe « ^v-^ 
}M. Totum hunc locum JElianus videtur tranftuMe T. 55. qur 
fctvTftToci cutn Phile habet, ubi Oppianus ttevrfivou^ cf. Oppia- 
7?ai.Halieut. II. 460. Reg. 2. hic Ktvyx^Jotg wvotfiB-iuLiov fuper^ 
fcriptum habet. v. n^- R^g. i. xp«TiV«<r<» ki ix^a-t. v. 
J78. Vulgo hsdwfAiv. Recepi conjeduram Gejheri p. 728. qui» 
xsvTfivou etiam fervandum efle docuit. v. 380. Turnebus X£T«i 
annotat, quod & P. 2. S. praeferunt, vulgata fuperfcripta. De- 
indeP. i. «»«v$tsi, quod & P. 2. fuperfcriptum habet. v. 382- 
Syib. roTfriv of4,t. Deinde vulgo Ataff>» n^dl vifjLovTut^ ExReg.i.. 
recepimus re. De ledione «^o^jJ, quam S. fuperfcripfcam , 60 
Reg. r. in textu, altera atmotata in margine, habet, dubita-^ 
tio reftat, lictt eam fi^affe unice probandam cenferet. No-- 
men pfvou corruptum h. L cenfebat Gejherus pag. 201. & «VJv. 
fubftitui voiebait , quod ' fquatinae nunquam in genere canum 
fuerint, nec jElianus pivu; ex h. L memorat, quod monuit: 
Gefnerus p. 1081. Utebatur fcilicet vir magnus kW^riz AthC'- 
nai editione, in cujus Libro VII. c. XII. p. 294. ubihodiele-- 

gltur: AfifOTEXr? il £*S>I «WTMV (Pifc-h iJvoot ^Xf /w , ocxu^^B-iuVy >^rov,- 
«ro/xrXdv^, VKVfJLVOVy olxomfeiocv 9 *pivvv,- Aoi^iuvil &c. Aldina editia 
mentibnem pivng, omiferat. Fruftra hodie in Arijiotele quserun- ♦ 
tur, quae Athen^us ex eo habet. Artemidorus 2. 14. interpi- 
fces «x«xiVr ^oww? refert rfio^^a , vocftm', BSv, dirov^ y«x«ov, 
p<vwy. unde vulgaris hujus loci ledio fatis defenditur. JElianuSr 
l c. yooy^ii dicimonet r^? x«r6 WA** v«^? » eofdemque paulo poft. 
^roix/xsrvocat, peUe duriore & capite latiore.- ol ti Ttz^oi fUK^oi 
rt ttoci TtKngot rnv S»f«v fA.iv roi ovreg , xot# rjjv xe^xxiv ^t ocvnimo-ocv 
fij o*|t) ?xovrff, xtcirnv xf &«>' "V ro Xfiv-ov ocVoxp/vovroc/. ubi retftii^- 
fime Gejherus pro fitxfoiTt legendum effe oVo%fv? cenfebat. 
Nam paulo 'poG: ipk' ^iianus addit: obJoTceroit'^ rwv xuvwv riJy 
rAtixfwv rtuyfe IxfltTefOK- ( fic enim cum. (7e/}iero pro IxarffwStv le-- 
gendum) Ix r?? ixtl®* ttxi tS ^rjfX^. ubi' manifefte centrinae & 
galei intelliguntur , quos ihdtioxapitis 'prnxocisg rjjv ^«Viv dixerat; 
Adutramqueigiturfpeciem', yx>^it ku ^Gtxixag jEliani y Sc 
xtvTpivxg pertinet captura, cujus rationem eodem piane modo» 
exglicat, quo O^iaaus. L.IV. 242. xoe* .fih &i, (PiXorw^-Hal^^*^ 390 ^O^ 

pifotjt. Vides igitur poetam cum jEiiano in eo confentire, uc 
nvvatf appellet in eo genere cetaceos, reliquas duas fpecies mi- 
nores yxxsi^ & «fvrf/v»;. Sunt vero ^liani ^pndxu , utpote qui 
totum galeorum genus comprehendant , ab Oppiani ^oKixu; 
diverTi, qui mihi non ad galeorum genus pertinere videntur , 
fed a poeta iimpliciter inter cetaceos pifces, qui in fiindo ma- 
ris ut ipfa cete degunt, cum fquatina & vulpe marina nume- 
rantur, quod clarum eft ex verbis iv JC ocfx roiTt pTvou^ quibus 
nihil commune eft cum enumeitdone galeorum , quam poeta 

ita abfolverat: KXiiorrou yoO^oi * ycc}<iiiv 4* irtfirf9VX (pvXot nttfA' 
Mi » Koej XtXn Hcti «««v^-iou. 

V. 98?* Vulso iHr»m, Aldina inrotX^. Noftrum ex Reg. i. 
quod & P. 2. voluiire videtur, ubi ittrotXvt rt exftat. Pro yoem- 

rou P. 2. vi/umTou. V. J84. Junt Ald. P. I. STfo^t, V. ?88» 
P. 2. vv wttxvoh. y. jgz. Vulgo jfyemy. Noftrum habet S. 
V. 596. Vulgo Snfo» re. Recepimus i\ ex Junt Ald. Reg. i. 
Gejnenis in Caftore p. 22^. protulit graeci paraphraftae, quem 
dicit, verba , qui peffime h. 1. interpretatus eft: fuywrou i ?r- 
X^^ T9 «crari^oeiif r xeXoivif iv ro?; euymXoX^ , iraftf xotl i xM<fo$ii. 
Swwiwviy^ ii i^tv i xocfofif . i( yif «v ixbir^ rjf ^«vif j uvtS rt- 
xtvrf^ Regius Codex, de quo fupra monui, hunc locum ita 
habet: ort « tlxtXvg iv rors oeiyiotXoK rir — - furytrxtf »oti n scocs-ooiV. 
uvrti &' €5*1 2iv0'oi«Jyi9'^ — ^tovjf xvrSg rtXtvrot» De Caftoride ea- 
dem cum Oppiano habet jSlianus IX. $0. fedde ipfo animale 
feu pifce, quem poeta in ficcum egredi ait, non conftat. Ca* 
Jiorem efle dubitabat Gtjherus $ fabulofum animal pronunciat 
Bochartus Hieroz. T. I. p. io68> ^«403, ouvorim xsivn xvin 
in nominativo ex Juntina & codicibus fefcripfimus, ubi vulgo 
dativus ferebatur. v. 407. Vulgo f flri. Junt. Ald. ^irfouq JC «v*- 
Noftram codices pracferunt leiftionem. v« 409. P. 2. ippiioirott. 
V.412. P, a. S. Reg. I* ir*fJoftr«^, quod & Aldina praeiert v. 
416. Redte Juntina, Aldina & Codd. ippiSjclu praeferunt , quod 
pcffime Il/rn^^uj immutavit v.428. Hunc locumtranftulit 
jEUanus IX. ^2. v. 432. Itirc ex S. pro vulgato UXrou rece- 
pimus. v.4^j. Vulgo tlfTofim. Re<fte Juntina, P*2. Reg. i. 
tlrofixv habent 

V. 4.38. H. 1. explicat jEiianus IX. sj. V.439,Reg. 2. 
^-xxia-iTfii habet, & in margine ytviSxn^ annotat v. 449. Junt 
Ald. oiWjjri — B-xxifMtrt. unde oi3«ioi<ri efFecerunt Nobifcum 
Sylb. & Koen ad Gregor, p. 269. Oppianum a v. 44^- ad4.82. 
cxfcripfiffe videtur jElianus IX. 57. V. 449. Junt Ald.^. 
Reg. I. ^t^fixxTt habent v. 4^5. Omnes libri i8v<rroiv. fed ex 
JEliano $v(r<rov recepi. v. 454. Vulgo £rt xijfv. Nobifcum P. i. 
Reg. I. AtReg. 2. Srt xifiv- iJC vn iJirxts. v. 460. Vulgo 
il yivnrxt. Jundna %\ ^ixnrou , cum Reg. 2. qui redte yotxnvoun 
per vrvx^ explicat Nobifcum P. a faciunt v. 461. P. i. S. 
«A@M. V. 462. Vulgo Trxrrviiti. Nohifcum Juntina, P. i. S. 
Heg. i. V. 466. P. a. iwXvixrx, Reg. ^ inovxi^xrx cum glofla iiKfivyStru. V. 47^- VulgO ^fdni^T «V(nr«n xdfdiWjfm 
•Mow/. P. a. $^p««eomf praefctunL Vcram ledtionem fervavit Rc- 
gius I. ubi vulgata annotatur in margine. Deindc xofonwi^n 
tecepimus ex cmendationc do<ftiffimi d'4rnaud in Lcd. Gr. 
cf. Cyneget. IV. 541. Glofla Reg. i. roTi Tfiw%<rt ri ii»(p^ h 
TOMrxoforff manifefte noftram ledtionem refpicit; altera: x^t^^ 
ad ;to?o/ryW>j«v pertinct. V. 476. Male omnes libri itviovrutf 
quod cum Guieto correximus. Vidc ad IIL J4« Hunc vero lo- 
cum tranftulit jFlianus IX. 6 j. V.477. Vulgo *>s(fon^ quod 
e P. a. S. Cod. Turnebi correximus. jgysifo^ in Reg. i. fuper* 
fcriptum. v. 478. «o<pofoy Cod. Tumebi & Reg. 2. V. 479. 
Omnes libri habent: o\ ttXv yxf ytm? Hsxfn/nim^ «f Jrroxoio ijf- 
x«j. nifi quod Turnebus 01 fiivroi annotavit. Vitium vulgaris 
ledionis vir acutiflimi ingenii, Guietusy vidit & cmcndavife, 
a (juo in eo difceffimus, utoi M-h, quod illc in «1 fih mutabat, 
relinqueremus. Locus pkne geminus exftat L. IV. Halieut. v. 
168. ui cV &fA.cc fA,h ytvsHs xsxt^fUmt i?8j xa^tuwf. Oppiano yi' 
»©-, yov>) , ymj) pro Tly.i^ , partu, dicitur etiam I. %%6. proprole 
feu liberis ufurpatur L. I. 711. hinc fequiorc aevo yevi«V proli- 
beris dixerunt. Vide Xylandrum ad Plutorchi Timoleontcm 
T. IL p. 251. ed. UpC V. 486. Vulgatum Imix^ovivnrt non erat 
ex Sylb. mutandum. v. 488. «» »%^«^< pro vulgato Cm ex Junt. 
& Aldina jrcftituimus. v.495. Vulgo ^ref/. Noftrum ex Junt. 
Ald. P. a. S. Rcg. I. V. 494. Reg. i. aW«^«(nv. v. 49^. 
Omnes libri x«W7»o-<v exhibent , quod cum Kocnio ad Gregor. 
p. 247- correximus. V. 501. P. a. S. Reg.;R. lye/ffi, vulga- 
tam tamen P. 2. S. Reg. 2. annotant. v.. soj.'vv/x^«?S.Reg.2. 
V. S08. Vulgo rewv XI», quod ex P. 2. mutavi. Deinde ydfji^ 
pro vulgato y«V» ex P. i.Reg. i. recepimys. Pro «5f«rd Junt 
^Ald. Reg. 2. fp«ra. cf.IV. 163. ' 

V. 5L2. Vide jEliafium L i^ qui h. L exfcripfit. v. %i6. 
Vulgo hs ol»^hjf(rts Noftra le<aio eft^x Reg. i. y. ^24. wx/ov 
pro adverbio habet Reg, 2. redc. Vide fupra ad verfum 28. 
Li Reg. I. ^roxt). il ^x/of «Ay®- fuperfcribitur. : v. 526. Vulgo 
ix vVofijt7ov.. Redlc Juntina, & P. a. S^ Reg, i. cf. Eujiath. ad: 
Homerum p. i87V & iS99« otproxelfoaclov annotatur in P. a. S. 
Turnebus (uum ix v^osntlov ex Reg. 2. invexifle videtur. v.. 
528. «vr«3cV<w«v pro olvTiic-aio-tv ex P..a. fcripfimus. v. 530. Vul- 
go 0$ (/L*0xif€uv fvvjfv — lytifftov, P. 2. ffvvii'? , P. 2. S. R. I. iaitrtot 
dedcrunt, reliqua Valcken. adPhoeniflas p. 200. v. ^^^..Vuigo 
x6ovtfi<rt. Noftrum habet Cod. Turncbi & Rcg. 1. elv»?JoKrt V. j. 
Locum de polypo, qui fequitur ,^ tranfiulit-^Yzfl/zMj VI. 2^. 
V. S39. P. I. S. «V In fuyJa^t. t: hi- *^ro vulgato «Wo-wor 
€X P. a. refcripfimus c«v««Vw«4 Verfu praecedenti Reg. a. rei^c 
otvTo^ & praeferunt. v. 950. Juntiha, P. a. S. Wtwam. v. 
55|. Omnes libri oMW«ro«« yocMo/o-* exhibent, quod immutavit 
Brunck. v. 554. Hunc de muraena locum tranfcripfit uElia' 
nus IX. 66. V. S5S- Reg. i. g|«».®-. voluit iiux&*. redle. 
Vide. n. 59J.. V.557, S..&-Cod, TuroeW «^e^w/*«i'^,. V,'559> 392 ^O^ 

Vulgo •^15. Noftrum habent Juntma, P. a. S. Reg. i. AtReg. 

2. myt^i^ oCiq yxix Sf. V. «s^o. Vulgo rvi 4* tv/, t^aod exjun- 

^a & S. niutaviraus. v. 562. Vulgo xvnicus Noftrum ex 

V/VLi dmf^xt. Reg. I. qui elvni(r>i<n voluit V. 568. Juntina, 

?. a. Reg. I. xot^nv. V. s7i. Junt. Ald. S. Reg. 2. Isr) xI^th, 

'V. S7v 1*. I- otiofum M<v omittit. V. ^80. Reg. 2. Ivr^W*. 

' V. 5 8 1 . Juntina xafrvv» «. V. s 8 5 . Hunc locum exfcripfit uElia' 

■nus X, 2. V. 591. Cod. Turneb. & Reg. 2. ygv®-, quod &S. 

annotat Sed vide ad Cyneget III. 520. v. S9V P. a «H- 

V. 59 s« S. T«xo« >f yovoio. V. ^97. S. CoA Turneb. Reg. 2. 

-w^nif^^i v^fJL^vt. redle. Reg. l. e»< «•^«rcfoiw. 

V. ^98. Redte P. a. Reg. 2. ^§iuL<a(»jvrcu, Hunc vero locum 

-exptefSk /Elianus 4. 9. Scquenti verfu rixaiVTxt ex P. a. pro vul- 

-gato «xoi«» recepiraus. Vide Dawefii Mifcell. Critica pag, 8?. 

v. 613. Vulgo tvtTvi^xM^t, quod probum cenfeo. Noftra ledio 

•^eft in P. a. S. Reg. i. Deinde Juntina , P. 2. S. Reg.a. vis^act. 

- V.614. Vulgo ««ce^£v «A^oj. Noftrum ex P. a. fumtum. v.616. 
Vulge «^, Recepi lecftionem, quam S. Reg. i, praeferunt, vul- 

-gatft tamen annotata in margine. V.617. Divifis vocibus/8ooj 
Wfov exReg. 1« fcripfimus, ut volebat Gui<tus. v. 619.VUI- 
go ^ofov, Noftra ledtio exftat in P. 2. Cod, Turnebi, quam 

■ Wajpe edam probabat. v. 622. Codices quidam XivSfroct. v. 
624. P. a. S. Reg. 2. dvifr1»fjUv^rt. V. 626. P. a^ S. Reg. 2. 

'^rijuLvttrt <p»\otfytg: quac ledio fi cui placuerit, tum verfu fequenti 

• « S. fiiyx %vfiu legendum erit P. a. /ttsVov xvmoc exhibent, quod 

• non capio. v. 629. S. ito'wov , quod & Reg. 2, annotat. Cod. 
TurneW 'prifov. v. 6}o. Vulgo Trccfot^eix^^viv. Nofeum ex S. 
Cod. Tum. Reg. i. v. 6^6. otvrt^ ex Reg. i. pro otJ^f? fcripfi- 
mus. Deinde P. 2. v^o^f^i^v annotat. In Cynegeticis IV. v. 
138. «tr/^-fo^aJjjv extat. V. 657. y^vocvrut pro «nt/WvroM exP. I. 
-fcripfimus. Eodem v. editi rfi^l/ovrxt, Deinde S. Juntina ?x«g-oj. 
In Reg. 2. rf£0ovr«ieft, unde Brunck ^fi-^vrou efficiebat, & 
probabat. Hanc ledtionem glofla P. i. manifefte refpicit, «jua 
Jiabet: f».tXb.wt rfxtfmvou. V. 658. S. oTo-tv olvxiiUMv, v. 64^, Junt. 
Aldina, P. a. yrvgjf?, quod & Reg. i. annotat. v. 6si. Junt. 
Aldina, & omnes codices vvriuLst^l^ociro prdeferunt. Vulgatam fo- 

• lus Reg. i. fuperfcriptam babet. v.6^4, Juntin. Ald. e>v9-oi. 
V. 661. P. 2. 9^£vxov yp. x«fev. V. 664. S. Cod. Turnebi x»- 

' fi^««-/v. Reg. 2. xi/f/Sw«v. jyArnaud inXed. Gr. ^gi^^trt viiv 
'\fl9^'v@-malebat^ quod ipfum etiam Gw/efwjconjecerat, quima- 

• gis tamen probabat altetam fuam conje<toram yca^i^oim viov ykvoq^ 
' Sed ' ftatim fequitur i^nfroi^i rs\s<r^ofx yvm xot) ocXKfiv. 

Y,66<;, Cod. Tufriebt «V voVov aVf>j;. V.666, Wfjyv rt 

- pro Sl ex Reg. i. feripfimus. • v. 670. Reg. i. roJg ^xvim. 

• V. 67^. P. 2. Reg. I. JC koiinrxv. V. 676. VuIgO ;roix*Xo'W. 
Noftrum ex P. a. S. Reg. i. fumtum. v. 680. Aldina W«v. 

•V.^^Rcg. 2. 'Kfitr^vrifot rede. V. 684. P. f. Se>upw-/v loTj, 
• -unde Rittersh. h-K^tp vioig effiGiebat. • V. 68^. P^ i. Reg. i» 

• iiirf^^xmffrti^, V.-688. x«^wv vulgo> quod ex Jundna, S. 

Rcg, Reg, I. mutavimusi v.689. ^ov&^ CpA Tutn. , v.d^jj, ^vV 
Cod. Turn. v. 696. Vulgo ^«v^jMgf/w. NoftrumexP, a. S. eft. 
y. 697. Vulgo At>jTfof voVov. Rede Guictus vojulov fcribi juflit, 
i. e. nutale matris folum v- 701. Reg. a. ^ti%vv<nv. v. 70^. 
rjSef:^^ ad Lycophr, p. 51. a. x«} Ozstsmvo; il tx tUvx (foii^ 
d^ty^^cc xoci StOTOio Xiyu. V. 706. P. 2. yXvxvg, y^. ^f///.tJj. V. ^og. 
Vulgo dvaT>SifFoci. Noftrum ex S- «varxjvc*/ Rj^g. 2. prsefert 
V. 71^ Glofla Sylb. arfEg-ev explicat, quod probo. v* 714. P.a. 
M«5vaVev©-. Deinde pro Ift^xdVVv®- veram ledSonem ex Junt. 
Ald. Reg. a. P. i. S. reflituimus. V-7is. Vulgo olvoi(^<i».elxtf 
quae eft interpretatio nofliae ledionis , quam habent P. a. S. 
Cod. Turn. Reg. i. Deinde Reg. a. cT«<Swy. Prior tamen corre- 
dus fuit a fecunda manu. v. 716. P. r. Reg. a. «ViW?, fed 
Reg. I. pro glofla mi^ocviiy quod P. 2, in textu^ habet, & in 
margine yj, ^fA^^ocpni?» v. 718. Vulgd tl^;t^€vr«5, Noftrum Junt 
Ald. P. a. habent v. 722. P. 2. annotat ocvJfwv, quod ipfum 
Reg. 2. habet v. 724. Vulgo a^^axow^. Noftrum ex Junt Ald. 
P. a. S. fumtum, quod & Reg. i. annotet v. 72?. P. 2. re- 
yx^nfrxi annotat v. 726. Reg. i. xwxyrov fuperfcripto wv. . 
, V. 734. Hunc locum expreflit J5:/iflnwj I. 17. v. ^n» Juq- 
tina^ F. a. Reg. 2. eVw xxyivstrirtv v. 740. Quod Juntina.h^- 
let, & ScJiottus ex^membranis Vaticanis profert vzhK^octo^ 
in reliquis codicibus pro glofla vulgatas iadfcriptum efl:. V.743. 

P. I. S. x£/v>}j. V. 744. P. a. Reg. I. d^oi^u o\ h TFhEV^flO-tV 

habent, quaeledio fatis indicat olinf hunc locum varie ledtum. 
Accedit P. 2. qui vi^o ^(pdyi^ exhibet>, & Cod. Turnebi , qui 
v^o praeferebat. unde conjicio Palatinos codices cum Regio *. 
voluifle : d^ oc^x ol ^h£v^ti<riv v^o 9-Jocy\<; u/ui(poTi^ojhv, Eujfo^ 
thius ad Homerum p. 134» Pv897« P- J47^- lM7(^oiyiq ex hoc 
loco laudat, quod monuit etianr (^ejherus p. io8v qui tamen 
nihil de hac varietate' decernit. Mini hoco-^ocyig propter ffequeni 
v^o 'Tcl^vyoiv placet V. 749. Hunc locum jElianus I. 16. 
II. ^5. de galeo injterpretaturi v. 7^0. Reg. 2. eV Ix^vjrt. 
V.7S2. P. a. iSeg. ^2. iisuahoi , quod & Reg. i. fuperfciiptum 
habet, ubi glofla ««*. J-wo.twv wwv Ti^.TofAivot ^ liTOi ovTtq iVw rwv 
«wv. alterar.w ?|w rwv «Jwv. quae pofterior etiam in Reg. 2. effi. 
V. 7^3. Junt Ald. t%/. . V. 7S4. Vulgo xara. Noftrum P. si. 
S. Reg. I. habent v. 756. lyo^v S. Cod. Turn. Reg. i. lyS' 
K^ifjLi^oT^ov t qubd pofterius etiam P. 2. habet V.758. Vul- 
go Tiy.Yi<rtv i^v cJ^voc. Nofixum ex P. a. Reg. i.fumtum. v. 76a 
Vulgatum a TtuToi TiKvx, ex Juntina, P. a. S. correximus. Ik 
Reg. 2. jf ycoci Toc Tivoc fcribitur; unde x«ra ortum, quod P. 2; 
praefert , vera ledione fuperfcripta. Atticulus hic neceflario ad. 
efle debet;^ ideo Brunck ? ts ri tocv» mavult Deinde P. .2- 
hri^xdut habet 

y. 76}. ^viTou Turnehus annotat Reg. i. uvT0My<£v6oc, & 

in margine uvTOTt>st<;oc cum glofla uuro^txJoc annotat. Paulb 

antea male vulgatum Srs yov^a-i in yivotTt mutavi. V. 764. S* 

•fff» J« rvMVXTfToc-^Toly W». P.. 2. t« 4' ^'>^v*. Pro xWgrflM P.J^i 

^ - Ddd * TfiUrou. V. 76^. Vulgo yJC ««»• P^ 2- ^fr «aro. Reg. I. »r 
•f^' olfjLfiMii. recte- Reg. 2. *?<4* «« ufJUitGa^. v. 766. P. a. 
jtfw^. V. 767. P. a. S. Cod. Turn. «iriixvir?. Sed vulgatam 
fequitur EtynioL M. v. «<ptliy , ubi <u^c xom legitur. v. 768. Jun- 
tina, P. a. yimo pro Toxif«*y praeferunt, fed vulgacam fequitur 
EtynwL iL v.769. P. i. ««wVotj S. «^. v. 770. P. a. 
fJ^vff «TOo-oc. V. 771. Omnes fere libri S/viio-i» «iOflc ^rXji^jfT* prar- 
ferunt, Cod. Tumebi srxyf^vo-i; at Juntina a,aoe ^otfa-i habet, 
cui proximum iivfivt ^xXtiiAwoi\i9-i ex Sylb. edidimus. v. 474. 
Vulgo ersxTiv. Juntina & P. 2. Ulfoc^ev. Noftrum ex P. i. Reg. 

. I. ell, de quo vide Ernefti ad CaUimadii Hymn. in Jovem 
V. 5S- ^ V. 776. Vulgo legitur cK(PprfrAf. EtymoL M. olpviinhg 
annotat, cui proximtim P.2. «^JrAj. Noftram ledtionem Reg. 
I. ciare exhibet v. 777. Hunc locum exprelfit ^/zanwj II. 22. 
Reg. 2. tXyo£yr«f, ut fupraverfu 774. n</l' iixWay , malehabet 
v. 780. P. I. Tm^ 'Ofjiiyvi^, Deinde P. a. ovvi^x^rott. V. 782. Vul- 
go «5 ocvT>i;. Nobifcum P. i. V. 78;. S. Cod. Turn. U il xloy- 

'Txt. ^ V.784. P. 2. irw. S. & Cod. Turn. yx^ n. V. 787. VuK 
go jSioroio TiTvx^xt. Noftra ledtio Reg. i. debetur. P. ». roV« &'. 
redle. V..792. Junt Ald. P. a. Reg. a. V txaru. Paulo antea 
verfu 788. ex Reg. i. f>garwy pro ttivoartv fcripfimus. Verfu 
'iiltimo olfytvoiTorx ex Reg. i. pro x^y^iro-x fcripfimus. 

AD LIBR^UM SECUNDUM. 

Verfu !♦ P. I. Ix^v^oTxi Ti habet v.6. P. 2. xtJjtXoy. 
Reg- I. irtgnco^ix xvxXot, vuigatam in margine habet. v. 8* 
P. 2. ociiixxli^, quod & Reg. i. memorat V. ij. Vulgo f? 
%t. Noftrum ex Reg i. v. 16. Vulgo iiHx^xv. Reg i. S. 
§lviii<xvj unde £Vf wocy efFecit firi/nc^. Reg. i. «Wtneoir®' in mar- 
gine, & verfu 18. MfoOov fuperfcriptum habet, quod pofterius 
ctiam in Codice Sylb. v. 22. P. i. ev9-«xWi, quod /rqffi 
probabat. v. }2. Reg. i. im^Txg. v. H» Sy^t>» '^ margine 
l&Vff^^f • Cod. Turnebi llerpn^g habet. Pro «yeW Juntina «yg- 
Xiifiy quod mihi quidem magis placet. v. ^6» P« i. vli tiv xxtiov. 

V. 40» P* 2« S. liifX Ti VodtiTiV. V. 50. Junt. Ald. XfJLVvilJlSVOUj 

quod & P. 2. adfcriptum habet. v. ^i. Ttvxvxi P. 2 &Reg. i» 
annotant. S. %^vltvT(^. v. ^^. Pro Biiyrrxt P. 2. Codex Turn. 
ipvsTxt habent, quod &.in Reg. i. annotatur, ubi ad «cpyo-c-ad- 
•fcribitur iBji<t pro varietate. V. 94. &X9amJ;^«»cv habet P. i. & 
annotavit Reg. i. v. 56. vxfioig Ti^m zfoi* quod Rittersh. 
cx codice aliquo laudat, etiam in Regio i. annotatur. v. 59* 
■Juntina vu^g U v. 62, P. a. ocvxhxin^, quod Guictus praefe- 
rebat. Fere ubique Codices Palatini hanc formam exhibent, 
quam Oppianus in xi^yiocv & quibuiHam aliis adhibuit. Quare 
dubitandum, an redle vulgatam ledionem ubique fecuti fimus. 
V. 6f . Vuigo «-Xfvfify. Reg. I. ^«f« ^X£vf«7j. Sed malim equi- 
dem ^rXfvf ac. V» 67. voff «jf? emendabat Jo. Ger. VoJJins de 
Oxigine IdoIoIatriacL» IV» c» XJ» p* 482»^ Opp^ fed fkpius etiaui. vir dodtus Oppianum non fatis intelleftum immerita cenfuni 
vexavit» /A«f«*»oAt£vo<o poeta pro fjLoioxivoM-iytf) ex more feculi fui 
dixit, quem Quintus Calaber ubique fequitur* v» 70» S* oTn 
w«yc. Faulo antea P* 2* male Ixioimj», v, 71» P, a. S» Reg» 
!• hxiii^ vel €y%f*4'« praeferunt» V* 72» Vulgo Rx^i^. No- 
ftrum F» I* S. qui xotxo» fuperfcriptum habent» Porro ocSfoey% 
P. !♦ Cod. Turnebi* Reg* 2. qui verfu 7^» otmocVao-oc habet«. 
Infra edam verfu iii» /8a^t)y t/zivoy dixit» Guietus fioc^vxya^u ma- 
lebat; fed eadem coiiftruc^tio eft II* 41 s» «x»vf r^ Auy «yf^oy S«r- 
yoy. V* 76 P* a. Reg. a» Cod. Turnebi i^aetyofUvt^. v» 78» 
Gloffae vocem uvooJot inte.rpretantur Swfo), xaralw^o». inepte» 
Vide Kujlcr. ^d Jriftoph» 0£^/ao^. v 853. V*8} Juntina 
^•fwo-fy. V. 88. Juntina ocvEu^gro. V. 91. VuIgO^g^yxfii No- 
fixum ex P, I» Reg* i* v. 96* Vtilgo fzsr/. S* oty«. Noftrum ex 
Cod. Turnebi, Reg. a. ^.97» Vulgo oiiriroijuLBvot. Noftrum ex 
Reg. !♦ ubi oitrolfjuvot annotatur, quod eft in P* a. Deinceps, 
jf^fot Turncbi Cod» & Reg»2* V. 99. Vulgo fV«Swv. Nobifcum 
Juntina, S. Reg* i. V. loo» Vulgo Wxgd. Noftrum Juntina 
habet» P* a. S* Aldina> XoVtf» fed P. 2, lo\ov fuperfcriptum 
habet» v. loi» Vulgo Im^r^t^s, Noftrum Turncbus memorat, 
& habet Reg. i* Pro vulgato ilw-i^ edidimus ««xev ex S* ubl 
pro gloffa g^jfxfv adfcriptum* Reg. i* ?^>jxey, fed gloffa: Ivi^u^s^ 
irxo$izt<r€ , quorum ultimum magis ad hxev pertinere videtur» 
V*I04* Junt. sv^Gvlo. 106. C*Turn.R* 2» vmTaocvev. R* i» disivztot^ 
wvt. V. 107. Junt Ald» P* I* g«xXvoy V» Io8» P* 3. *tiotTU 

V. 109. Vulgo If-xtv^itiroL, Redte P. a. S* At Reg. i* xoxAtoc*^ 
«T^XivS-e-rtrot y^. Sox:/tt/>J avetxXi^-griroc Porro P* a. rocvva-oc/JLivn. V* I lo» 
Vulgo Izrmvit. Noftrum ex Reg. i* lismM-tit P* 2. fed is fme 
dubio listfjifi.vii voluit ; nam pronunciando litera x duplicatur , 
& * breve producitur» v. 1 1 5 » P, 2. ^nr^vfrourx Deinceps w«- 

|fle5>^'S>jy eft dolofe. HcfycJlius Trx^oc^yJi^Ky ^ ocwotrjjixwj, ttx^oCKo^ 
yi^tn^g, Gloffa P* I. tlnistXcjfJLivui;. P* 2» & S. 9fA,ot(tirticug inter- 
pretantun v* iid* P, i* IzsiL 

V. 119» Vulgo oifjLrarocToc, Noftrum cx Reg^ !♦ V. I2r* 
Vulgo l>uJC ot^» oi Noftrum ex P, i* Reg* i, Hunc locum 
tranftulit jElianus V. 41* V. 12^. P. i. «*vo<? ^ ^xox*m«". 
Reg» 2* ^vfi V» 126* Vulgo v«w. Noftrum Juntina , Reg. i. 
P. i, S* habent. V. 127. P. 2. S* vV dyOodyi<rtv. V. \i%. Yul- 
go lirou %\ Tcoci oiy^tlv. Noftrum Reg. i. fuperfcriptum habet^ 
V* 129* Codex Turnebi &Reg. 2* WtfMv. K z. ioxotg xoc« T^d*- 

jULOV, 

V* 1^0. Hunc de caride I6cum jElianush jo, habet 
V* 13 1* Vulgo lB-vify<rt Gloffa in Codice Sylb» & Reg. i. oV«- 
r/, quod ad noftrum i^vatrt pertineU V. 132. Legendum vi- 
detur bTi <pvyiiv - in pLpcx^^oct. Reg. 2 Sn fiocxe^B^oct clare ex- 
hibet» V*iJ7* Crunciir legendum cenfet: (fthy xizotfmi^&' 
»y^' V* IJ9. P* !♦ ^vSifjLsvov. Vulgatum r^fiicof^svov ex Junt,. 
Aldina correximus, v* 140* Hunc de bove pifce Jocum trans- 
fcripfit jElianus !♦ lo* v. 14»* Reg. i* «v yds 0} ^S^og ,, vulgati 

^ ' pad2^ /9« '^O^ 

etiam annotata V. 14?. P. a. rhuxlxt. v. 144» Vulgo fi/sf. 
Noftrum ex P. i. S. fumtum. Sed retfls Reg. i..i?nSj6voff. ^s /S/i. 
Rem ipfam copiolius exponit uElianus ^ ut Cu^picm liceat, eum 
cx alio fo*ite fua deduxiffe, v. 147. ?, 2, ttoxv^oovx;. S. U^ 
^jovx;. V 148., Vulgo nAiyx ri^vfirxi Nollrum ex lleg. r*. 
^^ 1^0. Reg» I» evrt yoi^ rtv* «%i(<rfi. Deinceps vulgo l3vT<rxv; 
Noftrum in Sylb, Cddice annotatur his verbis: yf. Ctffo (^vTtriv. 
?9< ti oItJucov ri Tuvroirli^xt ndrtiv BtiT^x/^u; rw vzro^ l^vTorov d^trivi^ 
xa;. Paw ad Philen p. 301. ubique Qvttov & viocrov fcribendum. 
cenfuit V. i^i. Vulgo ^o^. Nofttum P. i. & S. quod & 
JVaJJe probabat propter yerfum 4J7» jEUanusSxc: orxv i'Jij t<- 
v«J? v>fXoVfvov, n "^ovijuLfvoy. hf rxT; v^o9ii$xi; V, 1^2. Onmes 
Ebri x^x>^^ quod h. I. nuUa ratione de bove, pigro & fegni 
pifce, ferri' pocerat. Tgitur Pau; ad Pfiilcn p 301, ex .dE/m^i 
IWixvfrojS-cJ; ingenipfe corrigebat xv?roji noftrum tamen *t;(poV» 
a^ Brunckio excogitatum, vulgato propius eft. V. 156, R'eg» 
I. Sylb w; 0/1* 0« ^«K. Deinde f evov Reg. 2* Juntina, quod & 
P. 2. adfcriptum habei;. V. 157. s-wVera* P* i.S. Reg. 2. quod 
pro ?iiTy,rxt. Sylb* TriJ-^v memorat Porro P^a»S. SoXov. v. 15^* 
Reg. I, v.^iT/uLxoxyn^iv , vulgata fuperfcripta. GiofTa: l^exa^myr 
SxvTiv, griof vox aliam nobis ignotam leJtionem refpicere vi- 
detur. v,i6o. g-ioritfov ex Junt. & Reg i. Vtilgp yxx(f>v§iv. 
Glofla Reg. 1. yf. xx) yXst^ufev ^yyv /Sx^Jy. V. 165. Reg^ I* «- 
€iyczv. oiv.TfMliv ^ quod probari potcrat, nifi Opp /a.izij alterum 
obique adhibuiflet» V. ^64. Vulgo •^i^vxvi Noflram cmendatio-^ 
nem firmare videtur Sylb ubi \^y%>}v je ol fjnrxTtvivTVi Reg. 2* 
ynTiKTfiTvi ., quod & Turncbus annotat» v* 167. Vulgo Jro. 
Noftruni Cod. Turnebi, S. Reg. i. habent. v. 171. P. a. Reg» 
i. B-v^xvy, Y, 175. P. a. v^iifJLivx^ quam le(flionem & S. anno- 
tat, P. 2. annotat l^miv W xMxiviTiv. \. i^j-j. Junt. ivB-x^iirnrx, 
v^ i8i» Hunc de ftellis marinis locum habet ^lioJiuslX, 
22* V. 18^2. P: I* v7r"hfioc V* ig^ P* a. S.Reg. I. (pi^nTty, 
quae glofla eft. oxStrt fcripfifle Oppianum fufpicatur Brunck. 
y* 190* Junt^ Ald. P;a».^l^€fi H /Atv. Hunc de pinna locum ex- 
prcflifle videtur Mlianus IIL.29i V» 193^ Unus Codex Sylb. 
%xyii/LXTt exhibet. ixsv corruptum videtur» v 194. Vulgo o<?^ix: 
svfATocIxy^Ts» Redte Junt» Aldina, P* a* S. & Eiiftathius ad/fo- 
merum p. 1290. exquo (ryu^xotr«>^« reftituimus Oppiano- Sic- 
Antiphilus kntholog. Wiechel. p* 76* five Anale^orum T.IL 
p. 175» uvrUx JC o^^xwi; iTfKxTxyyifri io/UL(^j & Afcaus Atvale^, 
T»I p» 488» fenfu adtivo/ryV^rocvov £Vx«rocV>»« dixit, Ouintus: 
Calaber inepte, pro more fuo, habetlll. 177* yxtx JC VrgT-xcc- 
'rdyftTi, Deinceps P* 2. Ivhi i(p^xTTxro xy^tjv. Guietus malebat- 

fvSov itfix^xro xy§7iv. V. 19^ VulgO fi»voV e/C o^oc — fXovro, Scri- 

pfimus iSivTo ex margihe Sylb. v* 196. Reg. 2, TrXojrr^Tiv. 
Finna;^ qui a fquiil^ hofpite alatur, fatis e-x Oppiano apparet; 
fed etiam cuftodire eam & ab hoftium vi defendere diciturfquil- 
*la , quod e^ graecorum pifcatoriim fermonibus retulit HaJJeU- 
quij in; Itiner^ f al«ftt'Et »I3>» &fit' 4J8s;' --• - ^O^ - 397 

T* 200» VuIgO «•ffl. Redle-P* !♦ V» 206. ?, Z^ K^tjutoccyotv 

pro varietate habet Guietus KTmuLccrioio malebat* v* 208; 
Omnes libri xuovov «s* iSiJSpw^-iv, qiiafi ultima vox pro epitheto 
habenda fit» Brunck recipi juflit Gwz> f z xvc-iroyit«v>i' , de quo ta* 
iRen mihi nunc dubitatio non levis occurrit ex L. V* ubi ver- 
fii 368, fere fhniliter legitur: i^i ksv «v rr oIvtiI/u^svov rpTTuotv 
Kyxihlmv «%«Xivov , otlt) xuAtot/ygrocv t^a) ^pg<r)- Xvo-o-ocv ^xovTt^, Judl- 
cent peritiores. V. 211. P.a. «iW? U, S. S-aS»?, quod&Reg.p. 
habet, vulgata ih marginc annotata*. v.2i^ P. 2. ot^tfxot^yotor. 
Reg. I. «Vfxiuaf^Mo annotat. V. 21$. Cod. Turnebi ^efero. Jun- 
tina ocvT$, V. 22 1 . Vulgo ^«ydotvitri. Nobifcum P. a-. Reg. i. ' 
V. 229^. Hunc de echinis locum habetuf^//aAiw-jVII. }}, Co.- 
dex Reg. i. hi Sl x«/. v. 226. Sylb. i8/«v , quam ledtioncni 
N^affe probabat. v. 2^27. P. 2*. Ivoxx/^wiv. ^,229. P. a. S. 
ftfMJ??. V. 231. xvx/<r>i ex P. I. Vulgo KwXiVrjf. Juntina wV «io- 

vcff-fn exhibet. V. 2H» ^•2« vzfti^ot^. Reg. I. o^erfaif « jSxXw«. 
^'f». srffi&eXKovrsci. Hanc fedionem ctiam Turnebus annotat. 
V. 2}<;. S. Reg. r. «v^psc? rf. V. 24P. Vulgo- fdfSjv jj»^»|c«»ro.. 
Noftrum habent Juntina, P. 2. S. Reg. i. At P.i. tv fe SoXow 
%fo«{v i^d^otvTo, Turnebi Codex ctiam %?«>iv praeferebat. Guie^ 
tus emendabat C)opSiv r' jff-jyoelbcvro. v. 242. Reg. i.i^tT^ojuiitivtv. 
V. 245. P. 2. Iv/^ojiwvoi. S. Reg. 2. l^t^ifAtyoi. Reg. l. yXx(pvfo7(rtv 
ht^ifjLivot B-uXxM.otm. V. 246. P'. 2. ImmevTt , vulgata in margi-- 
ne annotata. v. 247. P.a. Reg. 2. jSXoo-vfow-i. Deinceps editL 
duiuLx^yoKri, Noftrum exjunt. Ald. P.a. etiam in Regioi. fuper- 
fcriptum. V. 248. Juntina xXvtncociaa-iv; V. 290. P. i. xi^iua/- 
fHTt , qua forma Oppimus irt Gynegeticis utitur. Porro W a. 
«<5rv9ov, ih P. 2. xTin<;ov # x^xkov annotatur. V. 255. P. i. W- 
vottrtv cum gloflk ocywo-iv. Hunc de mutuis^ carabi. & muraena^ ini- 
micitiis locum exfcripfit^/iflnui t 52. v. 297. Vulgo larxjf- 
wxTo. Nbftrum- ex Reg. I. €Mi!r>«J<rc«ro S; V. 262. VulgO y>»tfo<ruvw« 
quodexReg. i. immutavit Brunck. Reg. 2. e/yt)? !««•«. v. 56^.- 
Vulgo «Wsrx. Noftrum eftinS. idemque P. 2.Reg. i. annotant. 
V. 268. Reg. I. x)ik.oTi xn.oi% fuperfcriptum habet. v. 269. ^\ i. 
Cod. Turnebi, Reg. a. <rfpeOT<riv. Vv275.-4* «vVoIVP. 2. S. Jun- 
tfna ; idem in marginc Reg. r. annotatur. v. 277. P. 2.. yvix^- 
yA^ fuperfcriptum , Reg. i. ih textu habety fed gloffa :. yvmv 
x«i M^Tvc^v- «x«iVwv ^so/ugvr f manifefte ad vulgatam pertinet. v . 2 79. . 
Vulgo Xi^«f«V. Noftra ledtio eft in P. 2. S; Reg. i. >aiar«poj inP. 
2. & Reg. I . annotatur ; fed Sylb.- pro- gloffemate- %x<«floi,- , >,t^oi- 
foc habere dicitur. V. 2^1. Reg. i.A' l^r^ x^f^- vulgata fuper- 
fcripta. v. 284. Vulgoo?vrgf>iTiv-vW. Nibftrum- habent Junti- 
na, P. r.S. Verfum 285. peffitne intellexit uElianus', aut lo- 
cus in eo corruptus eft. v. 288. .Junt. Ald. P: a. S. RegM. /rsi- 
0vr(rovTX', in quo idtimo gloffae o^fAoivTx; Ktvifuvx vulgatam re— 
lj>iciunt. V. 292. VulgatumJg ex P; 1. correximus., qui etiam- " 
yvlx praefcrt. v. 297. P. i. « >«? ^»* Turnebus. 'ttxix ^ir^x: 
-annotat. S. R-eg. 2. aWjitgv®- redte; V. 2f8. Cod. Turnebii 
•^hd^Tcttf Reg, X, «>fiWo7irofi comgloiTa: .dfA^fuSsiMzoih^ df^^t^ 

&d4; % 398 ^OJt^ 

Jvnjrxi. V.299. Vulgo oJa' tf fULVfxUnf quod correxihius cx fi- 
mili loco infra verfu 650. v. ?oo. Reg. i. hl ctigit. y^. ^ £>.£/. 
V.jo^. P. a. v^ouuroctj quam lectionem S. &Reg. i. in margi- 
nc memorant ; fed quo pertineat , ignoro. Reg. 2. loiiirxi^ 
V. 504. Reg. I. xffTOfjLifiTi annotat. v. 506. Reg. 2.S. ^v «. 
V. 507. P. I. «I Jg--xfleXv\t/«. Reg. 2. etiam xoo^v-^ithabct. v. 508. 
S. iJxoo» & «T vhov pro glofla habet Porro Junt. Ald. S. ««srf »»- 
wotTot. P. I. Reg. a. (warXjfo-fta-A. cum glofFa yvEfAtc-xToc, P. 3. et^i- 
«^VoM-tf, voluit tmv^Xiilaco^oc. V. )IO. oeJr»^ oy Srt iSe ^ou^ojul^^ 
y(^abfurdum concentum faciunt. v. )i2. Vulgo ?y£tzrovIoci. No- 
ftrum ex S. & editione Turnebiana. Junt. Mbfvev habet. v. 3 14. 
S. Reg. 2. Sb'fix7i!r«v, V. )i6. Vulgo voaov Noftrum ex S. 
Reg. a. Antea P. i. i$vit. P. 2. «?«''?• v. ) 18. Junt Ald. xwxv/wv. 
Turnebus edam o'/a«; annotat. V. {19. $o>up^oy HfMcg annotat 
Turnebus. 

V. 521. Hunc locum transfcripfit jEIianus I. ?2. v. 522. 
Ald. Turnebiana •cvro^ovjfwv. v. 325. Reg. 2. €g /jlo^ov. v. 326. 
Vulgo W y otVywV. Redle Ald. P. a. S. Reg. i. r^r^ a>5-e/>r Jun- 
tina fola habet. v. 328. S. x«prJvav cum Regio2. v. 3; 2. 
^ocKoc/uLii^ il itoct^ocTu xiXatvyii Antc ^-otXotM»»? pundum fuperius , 
ut in editis libris , ponendum eft ; jam enim oratio ad murac- 
nam redit, ubi diligentia fcribendi in poeta etiam articulum ii 
requirebat, cujusloco potuit kjXoc*vj} adhibere. Atque hoc equi- 
dem tenendum puto. Quid enim B-xXolfAn xixouvoc ? At ««xoc*vJ 
f^vfxif» etiam eft in Libro I. ^^4. v. 326. Juntina, Ald. P. 2. 

S. fMdviToct V. 340. P. I. S. XhXjTo-* fA.iToct^oci, V. 342. P; I. S. 

Xxit rf. Dekiceps vulgatum x«xxfe/ji ^v^oiy^ ex P. 2. S. Reg. i. 
miitavimus. V. 343. Sylb. ^oc^ochi^ou, v. 347. Vulgo o-xoXoVg^r- 
vty quod ex P. a. S. mutavimus. Reg. i. <rjc«X)j<r*v habet, cum 
glofla x£vrfOij5 vulgata in margine annotatur, & Scholiaftes Re- 
gii Codicis : y^i^PiToct %ou n.biXotvt to7; o^iot^ , Htoi tS o^^ocxa tq7; 
i^vTXTOtg TtivTfotg. Tcvfleoq Si xuXoc ^vhx Ttvoc iKXTi((»*Siv i^ix f Z§ii<Tt^ 
fjLx To7g fAxxofMvotg , oc^' a kx) to ifA.zifihov otcwXov. quae omnia ad 
a-uXoto^t pertinent. Reg. 2. ^oixotg n y.od. V. 352. P. I. ocvsp^oi- 
^onv ifjLoceB-Tsjii. V. 3^3. P. I. ?/%" c/C ix!^ixiTxtf quod & P. 2. ad- 
fcriptum habet, qui rowvW» praefert. Reg. 2. c x:£ %cx^. Sed 
vox ;k;oX^ corrupta. Requiritur fio^o? vel fimile aliquid. v. 3 ^8- 
P. 2. «vrort;a'ijo-*v V. 363. Vulgo ^poSoXfo"*v ocxocydng. At P. a. S. 
o{xocv^«<?prasferunt; quare ^^o^hS^rtv fcripfit Brunck. Vide infra 
ad verfum 400. P. i . habet : ^ ^ o&xfo-iv vwo ysf ejTo-^v xycxv^xi^, 
V. 36^. P. I. Reg. a. S-y«v. S. /*«wv y^ xoti 3-yv«)v. V. 3 66. Editi 
^gf/o^gp;b«* Noifarum ex P. i. v. 371. P. i. ^rvx^vorn V. 373. 
S. o^vTofJLoiiriv , quod ob additum^ot/rufpraeferendum eft. v. 376. 
Vulgro xvypoff. Noftrum.P. 2. Cod. Turnobi, Reg. i.praeferunL 
V. 378. P.a. S. Txx^ ^xTxt. rede, ut puto. v. 379. P. 2. iv) 
«■iroxoVio-o-4. V. 381- Vulgo yofjL<^otTtv ocTotfJLu^TotTtv. Noftrumex 
S. recipi iuBit Brunck, . V. 382. S. otvVw. Deinde Juntina f^r*- 

i6t(ri. Poftea P. I. Wfoc Sot^/vov. V. 383. P. I. 'JToTi^ocKi J^ otAjf- 

xoio-i Mof«J. y- 384« Edi4 Je/^of, Noftrum Juntina, P. a. Reg. i. n^O^ 399 

habeut. V. }87. P. a. S. Reg. i. locimuTxt praeferunt. Reg. i. 
xihxTou ocTT(i habet. Idem verfu 5 89. habet «u tptix^v xod k^ouwW 
«•£f eoVof. unde vera ledtio exiftit; xol^xSov ocv T^nxvf Tng ofiu^ 
xxi KfXiTirviv eorrx, V. ?9I. P. i. vowV?* V. J92. P. 2. S. Cod* 
Turnebi ocTfciuLioiiTx. V. ^58. P- i. fiXfroa ociig. V.^oo, P. i, 
ux^oTs oc9"axifet, Deinde editi ^foSoXjTT*». S. x«^foS^a-iv Sxfxt^. 
P. 2. ^foSXjTtfiv. fuperfcripto ^^o€bxjr«v. v.402. P. i. S. -s-voiiT 
Ti xxi ochxii, V. 409. VuIgO xvT l^vu yy.vx^iv, Prius «/rf 

omnes libri praeter Juntinam & Ald. pertinaciter tenent, qui 
mire inter x/«f ov t ixo«cov, xXiocfcv, }\jvxgivj Xx^ov Sc ifvm ^ l^vn 
flu(fhiant. V. 406. Juntina ox^s^^io. v. 407. P. a. iiiTXfiTXTo. 
Debebamus etiam hic ut fupra verfu 257. «vfwXuVotro fcribere. 
v. 408. S. «? ol' oTi. V. 409. Dubito an ipfi Hemjierhufio , 
poftquam illam ingenii maturitatem , & eruditionis faftigiurii 
attigiffet, quo nemo alius facile eludlabitur , fuum «S»; 5isot 
dxi^oii/ placuerit, quod ei acceptumrefert d'^rA7(iwrf. v. 410. 
P. I. «V xyvtxxq, V. 411. Vulgo 9rxf ilxx^ivfiv. Noftrum ha- 
bent Junt. Ald. P. a. Reg. i. l^ox>i(rs P. 2. v. 417. Reg. i. 
Jvrxc-pS^ ^i, vf. ivvh^yit!, V.419. P. l. ?|o%« xxrtv, V. 420. S^ 
fuperlc. habet «»oXoi?oVo/?. Reg. i. annotet xUxo^vTotg, ToTgsxao-t 
Wsi /xjtv rwv fixvtxvy qux gloffa ad ocisxo^o/ro/j pertinet. V.425. 

S. ^xy/JLXCtv, 

V. 425. Hunclocumtransfcripfit-^/zfl^Mj VII. ;^. Pro«r>jv 
P. I. Reg. 2 «rjf. Antea-verfu 424. P. i. crov.. v.427. Vulgo 
xvr?'*? xoci VIS0 x^oi, Noftrum ex Cod. Turnebi, P. a. Reg. i. 
^i^iJik Aldinahabet. Similis locus eft IV. 17. (ruxxfxvois J\! v-sso 
S-cfAtov f pfvS-®- ^oivi^xt, JE^lianus 1. c. e*Sot?«roci re kx) xvmtiX, 
V.428. P. a. (rM«S>j|. V. 429. Reg. I. xv/^« xoXfW^v y^ . xixX^V- 

xtfw. unde apparet olim *vi^>fv xocXfW/v ledhim fuiffe. V.450. 
P. a. S.Reg. 2. Ix^i^i' Reg. I. ^«v£|ox«. S. WaiwM®-. V.4J1. 
Vulgo t/^myJitv. Noflrum ex Juntina, P. 2. Reg. i. Deinde 
omnes Ubri Ixvt^h-, quod rede mutavit ex conjedura Gejnerus 
H. Aquat. p. loii. Glofla tamen in P. i.&S. tS ocfKi?P8, in 
P. 2. & Reg. I» t5 iiXixT®^ tS to xfkt^^ov c-xirovl(^ vulgatam 
interpretantur. v. 432. S, i xiv Ttg, v.^^. P. 2. S. «Vgx.^/«j| 
quod ipfum Gefnents p. 101 1. e conjedhira reponi juffit. 

V. 434. Vro 0xxtyi(rt P. i. dcxi7i<rtv. P. 2. annotat. y$, pxhv.f[<rty 
i ocxir!<rtv , n ^>^(rj^y!(rtv, Hunc vero de julide locum egregie ex- 
plicat jElianusW, 44. qui aliunde fua duxiffe videtur. v. 458. 
Vulgo '^sit $v(r(rov, Noftrum ex P. a. S. Reg. i. v.459. vulgo 
v?ri, Nobifcura ^unt Ald. P. 2. V. 441. Reg. i. xXk.o$sv JC v 
«^oc<. v.442. Vulgo xvx&is^. Noftrum ex P. 2. eft. v. 44^. 
UxTt eft ex Cod. Turnebi. Vulgo viW<, P. i. ^^^ottrtv, ^.446* 
P. I. uTferMg, Voluit ocrf ex/wj. P. a. S. Cod. Turnebi , Reg. i. 
hxxiP^Mi, P. I. tvs^otg. v. 448. P. 2. a fecunda manu ccV<^</- 
^rovrflM exhibet V. 450. Juntina, P* a. dvtx^a^rt ii,. Re£^. u 
fivixtg, V.4Si^ P. I. ocvxtiing, IdemL. V. ^6$- ocvou^iyiv praefert. 
V. 452. Vulgo |o6v3-ov iV ocvff^ Ex P.a. S. Reg. i. recepimus 
«Vo; deinde glofla P. i. ^xv^iv interpretatur yxW., unde 400 ^O^ 

redlc /Toji conjecerat , olim S«Wv h. 1. leAumfuiffe, quod 
recepimus. Sic enim Heg. i. in margine: yp. xx^iv xai Sj^ov. 
rf ro dtpiuov» if ro /iti! «xfarov, «lyi^v yVoXfyxov. Reg. 2. » ro f«v- 
3-ov reevif (&* flcr/u». V. 455. rol^ Cod. Turnebi, & Reg. 2. 
quamledionem & Reg. i. annotat. v. 4^4. Vulgo M.h Wv, No- 
'ftrum ex P. a. v^4ss. P.a. S. Reg. i. tr^v^iig. v. 4^7 Cod. 
Turnebi w£wcJBr«. v 464. Sylb. y9c) rS f^, v 465. Sylb. 
rAVy^ V. 468. Reg 2. »1 vrjj^cTo-» praefert. ^ 

v.469. 5«M«v>!f ri /3*)!. P. i.S. Reg. a. Vulgatam tamen 
S.eg. I. annotat. Verfu 471, ocyp<ov I<2 Tlwr/ifZiwj annotavit. 
y. 47J. Vulgo ^fooy iWrocvro. Noftrum ex P. 2. ^fo'd9-s ;aV«yr« 
Reg. I, habet. -v. 474. P. i. iriiru. "v 479. Reg. i. xx/ «•?• 
iwv®-. V. 480 P. a S.Reg. I. rcvyivi JC S^&t. V 48i.Reg.2. 
W af« ;-?:£;. V. 486. Vulgo ovfr«/. Recte P. a S. Reg i. 
.& Codex Turnebi. v. 487. i'- i. otT-poyn©- S. «rf£^7syyf. ar^s- 
«rov, Deinceps P. a. S. Rcg. i. ^mmv «JjjXov, Glofla Reg i. 
•^^«fo^oiov, d^.xvi^noiv, Vide adCyneg. II 49^ v. 489. Vulgo 
'rroJiirTu. Noftrum habent P. a Reg. i. Nimis audader Paw 
ad Pliilen p. 3 14. pro «rjVfwv reponebat «•fl.avov. v. 490. Vulgo 
ffi3-«A^if. Noftrum P.a. S. Reg. i. pra:ferunt. v.492. Reg. i. 

y,o. aV>jv«i'. P I. vvyjnuri. V. 494. VulgO xc<SSi f/ei. Noftrum eX 

P.a S. In Regio i eft xxrx JC otv \iu. v. 499. P. 2 Reg. a. 
JniW. Vuigata in Reg i. fuperfcripta. w, (^02. Turnebus dmjLX' 
Xuro annotavit. Tzctzcs ad Lycophroncm p. 86. etiam in an- 
tiquiffimo Codice Regio Tr^^tfjLx^uro ex h. 1. laudat. v. 504. 
P. I . Srysoc cum glofla Mfi, Deinde idem Codex jroXvrXuVoio-iv, 
quod & P. 2. fuperfcriptum habet. v. ^o^. Vulgo 5-oj^. No- 
ftrum habent Junt. Ald. P. a. S. Reg. i. At ,Reg. 2. /uug xocrcv)/. 

V 512. ^u^i^scg rede interpretatur 5c/ip///2y?ej Reg. i. qVV- - 
rocf, i /xuxt^cv fjLiB-vtrx; inebrians.^fpk Op^ianus covv-Mi; 'jtti^vojf 
•dixit alibi , fed B-c^ctia-Tuv o^vvy^; hoc^quidem fenfu S: durum, & 
9r«|)£v5ypo-5v pocticum fpirare mihi videtur. Deinceps vulgo i-Kr- 
^isX^v JC dUovTxg Nobifcum Junt. Ald. P a, Reg i. faciunt. 

V. 515. PtO ;)/oc£i;(a£v * ol t\ xshxiv^ Rcg. I.annotat. xociKr-To/uf.svii 

il KeXxivZ y. $22. "S. A'Reg. i. £mxi'^J^4*i habent. Dein- 
ceps S. x^oog P. 2. annotat lioog , quod iprum Aldina, & 
Reg. I. habent. Juntlna ivafW" iSex@- Turnebus «fsc^oK an- 
notat. V. 52;. Vulgo vo/u^C^. Noftrum ex P. a. S. Feg. i. 
T. ^24. Vulgo 8^L Noftrum Reg. i. habet. v. $2^. ^ T-Tcoifjiivoi 
S, & Cod Turnebi, quod&inRegio i. annotatum. v. ^26. 
«roroeAtof P. I. S. Reg.a. V. 528. P. I . gVeio-^reVoi R eg. I. l-.ikru. 
fijpra minio fcriptum l5r;;r£o-£r, uvot^xfru, Reg- 2. sVi^s*. v. 5J0. 
P. I. ^rocvwj At^v h^vy^. P. 2. /8fu5%gi, gl. /Eoa. Deinde S. Reg. i. 
■irxvrx %i o\, Dcnique P. I. *lx^ix. 

V. 554« ^* I- Reg. 2. flcxoi cum Junt..& Aldina habent. 
T. ^3^. S. ^x\x(r<rn;, y» ?j6. VulgO (puyizv n. Noftrum & ha- 
bent P. I. & Reg. i. (pxiym P. a. Reg. 2. v. 537« S. J^o^7y'- 
S«vr«. Reg. I. v7ro7rV,<rxvr». V. S40. Reg. 2. ujuLyiryi^Ti. V. ^4« 

' ' ' Legen* Legendum cenfeo v^ovldirtniTh v. hs- '^ulgo ^t>(rjow»r«. No- 
ftnim folus Reg. i. habet. v. ^48. S. -rocM^tJf J»jv. Forte legen-' 
dum 'TTct^vyhf. V. 5^1. Yulgo uXvimiiKov ^ ^(pf iSixtiTt, Frius 
verbum immutavit Brunck, Rationem non perfpicio , cum ea- 
dem fit origo verborum nxu , eiXv/uLt , IxtVerw , ex eXw , feu £>.««, 
volvo , protrudo , convolvo , congrego natorum. ov x' l^gx?f« 
cx Juntina recepimus , quam leclionem&Reg. i. commemorat. 
V. SS4. ^lianus I. 5. omnia haec Tf a!jc7>i fuo adfcribit, qua 
{)ppianu5 h. I. de amia habet. Vide Gejherum p. 4?. V. ss7- 
P. r. '^rxiuLisFxv, GlofTa Reg^i. octpocurtxoi habet, unde apparet 
xxSfot olim fcriptum fuiife , quod clareReg. 2. exhibet. v. 559. 
Editi icocTxis}cjT<rii<riv , quod Brunck , a quo feorfum fentio , ex 
P. i.S. Reg. i. immutavit. P. 2. wVeMovJa v. 561. P. i. olvrixi. 
V. s6j. P. 2. Reg. 2. Cod. Turnebi oco».£ef quod &Reg. i. an- 
notat. Deindewfc pro vulgato wj ex Juntina recepimus. V.s65. 
Vulgo x».(^ k «^»» » u^^srolyifiv, Juntina «;»co^6y ix^tiv , quod 
A\OrvillC praeferebat. Aldina xX^ot k «^jj». R. i. S. uX^ot hs £»aiv^ 
Noftrum P. a. praeferunt. '' Turnebus annotavit /ulstU JC lo^izilxt 
uXb.OTe xX^fi. RegiuS 2. imiTii JC ^(r^ilxt ocXk.iT hr uX^tiv^ V. ^68- 
P. 2. ^m^^i4^a>(rt. V. 569. P. i.S. Reg. i. xwtXw<rovroci. Juntina, 
P. 2. Reg. 2. xvnxdtrrTxt. V. $70. Regius i. W roVg M*v annotat, 
qufE ledio in Regio 2. eft. Redle. vide Valckenair ad r/rr o-. 
critump.iT. V. S72. Sylb. «».^, in margine ojxxjf habet. 
V. S7S- ^ocvrjf rc P. a. Porro ur^oTrot pro vulgato xr^oixot recepl- 
mus ex Juntina, P.a. S. At in Regio i. eft xT^oixot. in marginc 
y^. oc/uierxT^i^lot , quo noftrum xT^moi fignificatur. v. 576. P.i. 
Cod. Turnebi & Reg. 2. ^xevfjfj. Reg. i.yp. ^rxgvfor?. Idemcum 
P. I. S. habet yEvvojv. v. s8o. Vulgo oti Jf l^vTre^B-sv. Noflrum 
dudtum eft ex Reg. 2. In Reg. i. fcribitur: xl JC x§' vWvep^gv^ 
Glofla tamen V7n^xv(»ihv habet. v. s82. P. 2. w£f i-a-xex^-gt j . Reg. 

1* ?r£fi-;TX>jc8-g/?. V. $8^ P. I. oVx-^. V. S86. ^g ante loty-ca^ 

omneslibri fcripti, prapter Regium 2. omittunt. P. i. cumCod. 
Turnebi o^toi®- habent. v. 589. Vulgo vTgx-^w-rjtwv. Rede 
Juntiha, P. i. At in Regio i. eft vTg>t$-f&5(ncwv, gloffa tamen: 
^orl S? vTTi^xvoi t3 x<p^S Tii^ S-aXocVo-jjf 'jrn^ojv, Ex eodem Codicc 
& P. 2. ti I pro vulgato H xe recepimus. P. i. «£, fed gloffa g? 
wojg xvTov habet. v. 590. Sylb. x>Jxtov. re<fte, ut puto. 

V. ^92. Reg. a: Sts I3ing fJLiB-ieTiTiv. Etiam S. iVe. P. I. iJSe. 
V. 995. Vulgo xvdt^. Noftrum ex Turnebiana, P. i. S. Reg. i. 
Deinde P. 2. tvv II «xs? memorat. V. 596. Vulgo x^yxyJtuv. 
Nobifcum Cod. Turnebi, P. 2. S. Reg. i. v. S98. Sylb. re £ 
froXv 7C dvx^trtov, Voluit^^^Xt) % xm^oriov. V. ^99. VulgO Se. Sed 
P. I. S. r£ habent, quod admifimus, ut fenfum utcunque ad- 
juvaremus. Mihi enim perfuafum habeo hunc locum adhuc ul- 
ceribus fcatere , aut quaedam excidifle. v. 602. Reg. 2. Jf sx- 
«froci. V. 60 J. P. 2. S. Reg. I. xiixo^o^r^. V. ^06. Vulga n^ 
tixx^-^tv. Noflrum ex Cod. Turnebi, P. 2. At Regius i. «-or 
i/uLxi-il/tv habet. Reg. 2. cv nv ifjLx^-^xv. v.6o§. Vulgq iTrl-^txt^ 
Noftnjm Eft in Juntiria & P.a. Jterum vereor ne levitatis cut 

Eee 4oa ^O^ 

pam in me admiferiia» dum alibi l-iyl/m hicvero & quibusdam 
aliis locis iTQi^ixt invexi. Sed talia properanti mihi ut ledor 
eondonctbenigiius, rojo. V. 609. Kfvi^xT^ anlrotat Turnebus. 
Reg. 2. «»«^u?r«i. V. 613. Vulgo ineptiffime >uxAta^a;v, cum 
tame;^ in Juntina ixxM-oliuiv fit, quod proxime itxxf^xi^ny Cod. 
Sylb. accedit. Noftrum P.s. praefert. Reg. i. Xi%A*«xwp cum' 
^lofla xaxwv. yf . ix^ioi .%v. Deinde idem cum P. a. S ttoc^oIv 
habet v. 618. Omnes libri wVxTjajv exhibent , quod glofla 
Segii I. «Su* xnruwifA^^wf y iijuLxyfjJv&' explicat, qua quidem 
fignificadone mihi verbum oii/unia-Tuv nondum occurrit, GlofTa 
€odicis Sylb. olimovuf manifefte aliam ledtionem refpiclt, qua: 
tamen nuUibi exprefla exftat. Reg. 2. xxTrlnTtv ds) dX kImJo-- 
#«v. Rccepimus interim Brunckii «j^axowv , dum aliunde vera 
leclio comparuerit ; infra vero v. 14S ubivulgo lcgebatur fir.JC 
iX^^y aVsp?)!?!^ a^iiyi^ov xljULoia-a-uv f GXcjTi Trs^tTUs^x^i Wvjjo** » Cum 
glpfla in P. X. uvou^ifAiv^y Brunck ^xitdTTUiv fubftituit. Fote- 
rant niulta alia excogitari ut oV»^wv, iit«/,uwwy, quibus poeta 
alibi in fimili re ufus eft. v.6:o, P.i.S. A^vri oixk.oiojv Siamx- 
vxTou P. I. quod & P. 2. fuperfcriptum habet. £^^»1^ Reg. i. 
vulgata fuperfcrjpta. v. 629. Vulgo Ik JC iyiy.xavuv aVe^5<At£- 
#eif. Noftrum eft ex Cod. Turnebi, P. 2. Reg. i. Deinceps 
vulgo fequebatur verfus ^xtr» xs^MtvoTocrnv ti ku\ «Xy*Vwv «^roiJiVocv- 
7f;, quem nos autoritate omnium codicum, quos vel /?z«erj- 
Ai^^wjvelnos ipfi infpeximus, repofuimus fuo loco pott ver- 
fum 623. In eo vero pro ^ot^Tuvltf P. a. S. Reg. 2. habent ixa- 
0QiTtv\ fed Regius i. qui & hoc ipfum prjefert , in margine 
^ovnVjtvrif annotat , quod una cum glofla P. i. Trot^vri^ Brun^ 
ckiuni in veiligium noftrae lectionis perduxit. v. 627. Vulgo 
xvvtutu. Noftrum ex P. 2. & Reg. a. Glofla Reg. i. ad hiioruvTQ 

habet hi.u,'Mfii9ytTUv, 

Verfu 629. To7; tSr uv omiflb ii P. i. S. redte, nififallor. 
V. 6;i. «cvrtf Cod. Turnebi, quod & Reg. i. annotat. v. 633. 
Reg. I. tvB-x oiiaowdtiTt glofla: iai ^ tvft/. Deinde l^l pro vul- 
gatoiv ex S. recepimus. v. 654. S. T^i(pnv cum glofla: iSxov. 
ro ^iiiJLiJiX , Tov ^i^usovlu , TTu^u ri r^i^iS-ui Jzsr' uvth , i 'prct^oi ri 
izfo^o^uv feJovjt:. 97i!u.jtivtt St kocI riv TOfaiuTov , « S^Xov , i oifytXov 
^u^u ri r^ixetv , quorum pars ultima ad t^ oxiv pertinet \ prior 
v.ero adTfo^iv, quod clare exhibent Reg. a. cumglofla: AtsVav, 
# ^Ti^-o^v h-i^ujaovru • quorum pofterius ad r^i^c^y in margine anno- 
tatum refertur. Vox r^i<piv alibi non occurrit , laudatur tamen 
ex h. 1. etiam ab Euftathio ad Homerum p. 1468. Vide Hefy^ 
Chium m r^iipt^ & T^oXi?' V.6j^. VulgO xotXu%J.>j. P. I. icuXvyLii, 
Regius I. ulUTTilui — x^ovi Kochvyl/fi fuperfcripto xotXv^J/oi quod 
rccepimus. ul^irTirut & x^ovt habent etiam P. a. V.6)8. Vul- 
go 1«%. Noftrum ex Junt. & Reg. i. fumtum eft. 

V. 642. P. I. ocXo? TixikTTtv. . V. 65J. P. I. S. upio^oiyov, 
V. 6^7. Reg. 2. iJ3Tvwr7ovrocj. V. 659. ,P. I. jruvuy^vzrv&'. V.660, 
VuIgolxoWi. Nobifcum Juntina, P. 2. S. idemque Reg, i. an- 
ttotat V. 66z» P. 2. ©xeoy , quod&Reg. i. in margine annotau De fcaro idem tradit Seleucus Tarfenfis ap. Jlthendtum 7.. 

f.j2o. a. V.66}. Vulgo xoiX>f«r. Noftrum inReg. i. Deinde 
.ja. Reg. I. visi. re(fte. v. 664. Vulgo «zrocVff^g. Noftrum ha- 
bent Junt. P. i. S. i m-Iv fjLot Reg. i. « m£v t* roVg P. i. Malim 
tf ^'» ro< riyt B-uvjulx, V. 666. P. i. tx"* ^*- 667. Editi libri 
habent ^Mios&' S-m^ , ubi P. a. Reg. 2. (fSitnivo^og am , quod 
& Reg. I. habet, in quo ^^iinfvwf®- fuperfcribitur , cumgloira: 
if ^6uf89-» rig uvi^oc^. P. i. interponit x»), Quoniam vero dihtrt]' 
wf^,», infolensvidebatur,& Oppiani stateindignum, Brunck 
^W^iSf or^ repofuit, quo admiifo tamenfenfus vacillat, tibi-. 
cine aliquo , re vel xoc) indigens. Equidem ievi mutatione infti- 
tuta legendum fufpicor xxi S-^f ^ «ffvj ^^i<r>!vof ^ «rif. v. 669. 
P. I. iuvm, V. 670. 5ro'Xi£j..glofra Reg. I. oLvrt rS o» iv^^wsot^ 
fed qux fequuntur cum hac iedione nuUa ratione conciliari 
poffunt , fi quidem poeta humane loqui voluerit. Admififfem 
Ltopardi emendationem ab eo L. XX. Emendat. c. 20. pro- 
pofitam , xat^ijuvoi ^oxit? /tJLs^l^acnv etrocv , fi mihi judicium meum 
fequi ubique licuiffet. Irrepfit in editionem noftram ulvir^tu » 
ubi omnes libri uivirefot habent 

V. 671. Juntina ^v^i^ U. v. 67). Vulgo xxrtivvov. Aldina ' 
xotnfvoo». Gloffa Reg. I. mxc/tfv, la^Xiifirfv, quam pofteriorem in« 
terpretationem etiam ex P. i. &S. proditam legimus. Nos vero 
recepimus Leopardi emendationem I. c. propofitam ab eo, 
xurtUvovj quod ad Homeri exemplum pro xoSsxJhvvlov (ita 
cnim KOLloLttvvov ex eo interpretatur Hefychius) vel i^ayJi^nv di- 
dtum eft. V. 675. Isirieve Aldina, P. 2. Reg. i. ProaW^J/otfS. 
Szfouruv praebet. V. 678. Reg. a. ^oxvv ftivov. v. 679. Vulgo 
Et;(Pf«n»v. Noftram le<ftionem unus Reg. 2. praefert, alter vero 
in margine annotat. v. 682. Reg. 2. e% a-S m«<. quod etiam 
Reg. I. annotat, cum gloffa ex <rS m hxuioTvvru V. 683. Vul- 
go wVj. P,a. Reg.2. ofW^I exhibent, quod Reg. i. inmargin^ 
annotat. v. 68^. Vulgo ptJfoS^g , quam ledlioncm habet etiam 
Tzetzes Chiliad. X. 480. Noftram dederunt P.2. S. Reg. i. 
Verfu ultimo S. vxivfl^m. In Regio i. fuper vxiiislfa) appidum 
cft V , & SchoIlafteS habet : ri «t?w7^ov oivri-mldidi lyiv. « wxJi^al^oi^ 
n f^M^tji. P. z* f^Mftjire praefert. 

AD LIBRUM TERTIUM. 

V. 2. Aldina P. 2. S. Reg. a. (^goT^eo. vulgo 0f«^oio. v. jl 
(Ivolxiov ex Reg. i. ubi tamen gloffa r«v Ixfivuv vulgatum €iv«xiwf 
reipicit. v. 10. Juntina, P.a. R.2. 1» uduvurow^ viyuJLUy quod 
ita intelligendum erit , ut ipfe Mercurius vim» xef Sis-ov i. t.folerr 
tijpmus animo omnium deorum dicatur. V. 14. Vulgo ivg^- 
vu;. Noftrum Codices habent omnes, V. i s- Etymol. M. v^ 
Kwfwxwv, ubih. 1. laudatur, male TFot^uxMilo habet. V. i6l 
P.2. 3-«w» pvrjfi». V. 18. Vulgo uV. Noftrum ex: Junt P.2. , 
Reg. a. V. 22. o^Cf^ Junt. P. 2. V. 24. Vix capio lcdionem 
W«f#M , quam P.:2. & Reg. a. Cod". Turnebi in textu, Sylb. vert 

Eec 2 404 ^O^ 

in margme habent. v. 27. P.a. Reg. 2. uiUxg. (Juae h. 1. dc 
Panis dolo, & pifcaiiJi arce, quuni Mercurius Panem edocuit, 
traduntur, alibi vix occurrunt. Magnam tanien fabulx hdjus 
de Typhone partcm ad Ciiiciam etiam pertinuilTe conllat ex 
JlpoUodoro L. I. 6. ubi tradit Typhonem falcem Jovi ereptam, 
nervosque manuum *S: pcduni eidem excifos per mare in Cili- 
ciam pertulifTe & in antro Corycio Delphuiae cuftodiendos 
tradidifle. Unde Pan & Mercurius fufFurati nervos Jovi reddir 
derunt, qui Typhonem poftea fulminum jadlibus in Nyfam 
monteni perfccutu^s^ dt, ubi fimilis Parcarum dolusab jlpoUo- 
doro memoratur : 5^« «I Mstfafi kvtqv ^KtixdiyTu iTroiTYt^uv, Tfn- 
«S-iij y«f OT^ lM^Y,7iTxi fixXk^ov , iytvvuTo rwv l(?)j/U£^a;y ycx^TTuv. Dc 
Coryco «5c aiitro Corycio etiam omnia pervulgata funt; fed illud 
non prcetcreundum eft, quod Oppianus h. 1. Mercurium ^ra- 
Tf&Ji5v appellat, cujus norainis eaclem plane ratio eft atque ia 
Zivg TTXT^Z&^ 9 aW^wv ^«rp(?(^ apud Athenienfes, quos nemo 
nifi civis Athenarum hoc nomine appellare poterat. Habemus 
crgo fatis manifeftum ipfius poet£e teftimonium , qui fe Coryco 
oriundum, vel Coryci tamen civem profitetur; adde nunc al- 
terum locum infra verfu 208. ubi eft: ow «Vmfi»? l^ncv^iog «yTtJ- 
fOVTXt 'TTXT^ri; IvvHtT^^zg vm^ "^x^Trniov©^ xxo^v y ta-^otS* E^junixo '^oTuf 
txva-rAy.'jfov x^v Kui^vxtov vxiafri y,x) u/uLCPi^vTyiV "EXsSa-xv, quo tamen 
ipfo Rittershujius ad fententiam hanc oppugnandam maleab- 
ufus eft , cum non animadvertiflet oca-otTt h. 1. ab Oppiano pro 
cT«, quod fere ubique facit, ufurpatum. Confentit etiara 
Suidas qui Corycum nominat ; fed duo Codices Palatini in vita 
Oppiani inter Corycum & Anazarbum fluduant, cun\ reliqui 
codices omnes conftanter Anazarbum nominent. Diximus 
jam ea de re ad initium Cynegeticorum, ctim de vita & fcriptis 
Oppiani ex vulgari, qu:e publice concepta, & virorumdo- 
ftorum turpi confenfu jam confirmata eft , exiftimatione dU 
fputabamus. At vero nunc liquide pronunciare pdle mihi vi- 
deor , autorem carminis de Venatione Apamea oriundum y qui 
imperante Caracalla Severi filio fcripferat , plane diverfum efle 
ab 0/;/7/a^zo HaKeuticorum autore, qui fub Marco Antonino 
cjusque filio Commodo vixit , & carmen fuuni- de pifcafione 
iisdem dedicavit, quod redlc jam olim Eufcbius cum Suida 
affirmarunt Argumento utor , quod nuHdm plane dubitatio- 
nemadraittit, dudo ex eo, quod Athendtus^ quemidem Sid- 
rfflj rcde Marci Antonini aetate vixiiTc afiirmat, L. 12. p. S37. 
Commodum cosevum fibi nominat, tov xot^* >rV«? KoVAtoScy, 
libro vero primo p. 13. Oppianum Halieuticorum fcriptarem 
Cfficem paulo ante fuam setatem fcripfiffe affirmat his verbis: 
'fov ohiy(»i ^f^ iixZv ytvofJiivov- O^frixvov Kbjxx. Ex his duobus 
iocis , unde jam olim Tan. FaberEpi^. I. p. 64.. & G. J. l^of- 
fius ^Q poft eos Alb^ Fabriciui aetatem Athendi conftitberc 
vano conatu nifi funt, longe redtius ea de re judicare licet & 
dc tota illa dilputaticw, ^uam ad initium Cyaegeticorum. ia- 
ftitwmw. V. ;o. P. 2. Reg. I. ecfjL^orsgx, V. )4. ioviorrxi ex Juntina 
dedimus. Vulgo SsveWa*. P. 2. Reg. 2. JmW<x/. v. 38. Cod* 
Sylb. Reg. 2. Zi it/. v. 39. Cod. Sylb. im ^ovr(ji. v. 40^ 
Cod. Sylb. fjiQx^ov. v* 41 Vulgo vot.m-x, Noftrum Ald. Junt. P.a. 
Sylb. Reg.a. habent. Porro ^o>.t;J«/Joc>>©- F. j. &Sylb. Keg. 2. 
V.44- PrOKrfOAtoj, P. I. S. a}^ifiL(^. ' V. 45. v^tvwv P. 2. Vulgp 
^iAewv. Noftrum ex P. 2. S. At Reg. i'. vtzvov Cix/wv fuperlc. 
Zma <(n\ioi habet. V. 47. P. 2. tJye ^£^9 - &'iJ/£^, fed ^efo< ibi 
ut in R. I. fuperfcriptum. v. 49. Efwi^ Cod. Turnebu v.^o. 
P. i. izrufivoTa-tf. V. 51. P. I. avflfiJaTf. Juntina dvuTi».ii, v. s^. 
S. T5Jt£wv. Forte royUluiv voluit , quod & ipfc conjeceram. Porro 
P. a. SnJ/£/. V. 67. Vulgo uVfof. Noftrum ex P. 2. verfu 68. 
Reg. I. adlcriptum habet lyn^otJt.ivH. v. 71. Reg. i. «vr/ ff-tT/v , 
id eft^ ocvTixtniiTiv &^TocTM ( fuperfcriptum) habet. Reg. 2. cum 

P. 2. ocvTZTinr'' wff fvSbx©-.. V. 77. Solus P. X. TcuSiToio-t dcdit 

pro vulgato Jtot^mfw. Antipater Sidonius in epigrammate Ana- 
lecft. T. II p. H' rfix/vifff K«^V« habet. Jrtemidorus Oniroct. 
2.14. ubi inftrumenta pifcatoria recenfet, o-oeyjfvjiv, yf/srov, aV- 

(^i^M^iov 9 o§f^ix§9 «ixis-f*» xo^erjfag-, xa; riJf Xfyo/Acvyf ScXfi?- 
'»«j, quosultimos equidem aliunde non nofco. Hic verd ^r- 
teniidori locus fugit Gcfnerum p. 997. qiio praeeunte totum 
hunc locum de inftrumentis artis pifca^torise " diftindius in ver- 
fione latina explicare conati fumus. V. 79. IvTvvuS-oct vulgp. 
Noftrum exP. 2. Reg. i. v. 80. Juntina yxCyxfjLxt iJC C^zcxxi. 
Ald. yxfyxfjLXL T iJC vtsoxx) Juntiiiam fequuntur P. a. S. At 
Reg. I. yxfyx^xi'T itJC iizo:c«^h ita tamen ut appareat, antea 
fuiflb yxfyxfix. Retc oftreis capiundis fuifle folus HeJJ/diius 
annotavit. lli^xg aliunde non nofco ; plagas efle' fulpicbr. 
c^i^vZvxg porro Ald. Junt. . v. 84. Aldina , P. a. S. Reg. i. /nLtf- 
|i« r habent. Reg. i. 7roXvy?x(^im fuperfcriptum habet. V. 89. 
Reg. I. x^V^ «foei £x vcwj «Jj iSixact. Vulgo w? x' UtKuio-i. Pauca 
adhuc de nominibusinftrumentorum addamus. T^i^pac naflSe ge- 
nus e vimine textum efle, quae Plauto Capt. IV. 2-56. fifpi- 
culae pifcatori» dicuntur, Scaliger olim contra KoborteUum 
contendebat> quemmulti fecuti funt ^ fed retis efle genus fatis 
manifefte hic Oppiani locus docet. Gracis Italica nomina 
leddere conatus eft Vicolaus Parthenius Giannctejius ^ qtJi 
univieiram pifcandi difciplinam carmine luculento explicuit,. 
'NeapoU 1689. cujus audloritati quatenus hac in re fidendum 
fit , nefcio. Jaculum rete igitur Italice Jacchio , y^cfmq Rez- 
Zolay vpxt^Zvxq Rezze di Poflay Trotvxyfv Sciabica^ v^oxxf 
Tartanaj iiyclvov Tariarone tfk voTeh^t; ya/y«/<oft etiamhodie 
Cangama ab Italis pifcatoribus dfci anriotavic. ' ^ 

V. io8. Vulgo B-v.uov pro ^xpo^, quod ex P. i. S. V. m. 
Vulgo l*iTso7(rw. Noftrum ex P. i. Reg. i. Dernde vulgo ^cxwv- 
Ixty quod ex P.a. Si Reg; i. correximus. Verlu fequenti pi^siv 
S. & Turn. Codex. v. 112. P. 2. fW<-{«7£W*. V. 113. Prt> 
Yulgato i ' iT 11SUTX fiixu $ib Codices hoc?:Txt habent, quod 
cqiiideai conieiaur* BruMkii praferebam. v, r 1 5. Sylb. Cotf^ 40^ *^0.^ 

piifof. V. 117. a^^ufouyoM — m«X)j$a)a''. Veram ledtionem ierva- 
vit P. I. quam & reftitui jufferat Gcfntrus. JElianus quidem 
ex h. 1. v^i^Mfou habet I. 35. fed Phiks ex jBkano fAvfouvou. 
Reg. I. a prima manu /Avfouvou habuit, ouod deinde inarcptv^xtfou 
mutatum. Idem codex cum P. i. lyivXirSfiDo-i dedit Cf. Homcri 
11. At. 72. o. }44. Odyff.,^. 468. V. llg. Vulgo J/^oyroM-&. 
nvnirou. Noftrum Reg. i. fuperfcriptum habet. Etiam P. i. 
it^i/jLtfeu praefert. Pro /3f 0x0» Sylb. »dfoy. v. i2S- Rcg. i. Tfx®* 
eVlftf» gloffa: ro tS tJvu ^tfi^fotyjuLgt. altera ledio fuperfcripta 
legitur. V. 126. P. I. tv uyfwf. V. 151. Reg. l. yivirrou xoA 
ifQ>vyiiTty Sxs^^ov fuperfcripto yivoiTo. Vulgo legitur yivoiTo xocl 
dr^hsoio (^vyyiTivy quod correxit Brunck, Equidcm cx veftigiis 
libri Regii malim yivotTo x») U(pvyiviTtv o\i^ov. V. i}]- Vulgo 
dfizolicjTt^yvxfAvJoTo o-tiyigti, Utrumque ex Junt P. a. S. Reg. i. 
correximus. Regius i. yy«':7oro habet cum P. 2. Hunc vero lo- 
cum tranfcrlpfit JEIianusl. 40. v. 1)4. Qvttxv editi quod 
mutavimus. Reg. r. adfcnptum habet yf. nxi ^v/xocTnv, v.i;6. 
Vulgo TfivovTeu quod ex P. 2. Reg. i. correximus. v. i J8. Vul- 
go xetAiT^Tt. Noftrum ex P.a. vide fupraad verfum?^. Verfu 
140. vulgo SlAt«f. Noftrum ex Juut P.2. S. Reg. i. v. 142. 
P. I. tjuLmyJytrt. v. 145. Vulgo TrtTovlsg. Noftrum exP. 2. Cod. 
Tumebi, Reg. i. 

V. 144. Dubito an hunc de amiis locum exfcripferlt ^/z^- 
nus I. ^. qui eadem omnia de pifce T^»^7>f memorat. Sed is 
idem cum amia videtur etiam Hipp. Salviano de Aquat £bL 
122. D. & Rohdclctio apud Gcfncrum p. 4j. V. 146. Vulgo 
iiil xoU. Noftrum ex P. i. S. V.147. Reg. i. Ix«>jai;tf-«y habet 
V. 148. Vulgo «iJxoy, quod ex Ald. Junt & Codicibus emen- 
davimus. In Reg. i. gloffa habet: g-evoj «riAt«««? mox*©®-, 
jElianus «T*»Vfwy xocSaf dixit Porro vulgatum «xy®- ex S. 
margine correximus cum Paiv ad Philcn p. 167. Reg. i. ?f - ©• 
adfcriptum"habet V. 149. P. i. ««) At>fv. V. 1^2. Vulgo U 
cl'. Noftrum ex Juntina. v. 154. Vulgo ^rlm, Noftrum ex 
P. I. S. Reg. I, V. 159. Omnes codices xptJs-«x®- praeferunt 
P. 2. |y/|froM. V. 159. P.2. o^gf. Reg. I. jt««. V. i6r. Vul- 
go ^ov7oy. Noftrum ex P. 2. V. 164. Vulgo ^t ui&oo.ievl&*. 
Noftrum ex P. i. & Reg, i. ubi gloffa x«J tmtuvS. 

V. 167. Vulgo Mftv$&'. Cod. Sylb. vVjpv^f©-. qui etiam 
it oifot^ poftea S-ofof . ut fupra verfu 197. habet V. 169. P. i. 
Totolit fjUv. V. 171. Vulgo rjf fJLtv yois. Noftrum ex Junt P.a.S. 
• V. 173. yiTwxTtv i xfofJLvotTt Sylb. praefert V. 174. ^rgXayorfc- 
^ov Juntina & Reg. i. v. 176. Scrihendum ccnfeo ToTTt juiiv, 
V. 177. Sylb. cum Reg. a. xotf/Jew, Reg. 2. oc^»v$otoItouu 
V. 178« Reg. I. oifJL<ptx(ivovTou f & aliam ledtionem Ttnkimi^ 
^Toivoii annotat v. 181. PLti^ovoos Sylb. v. 182. P. 2. ysXoW 
«?♦ V. i8j. «^xA» exh.l. pro voraccMfl^fy^expUcat-Ez^/^aM. 
ad Homcr. p. 972. Un. 34. Gloffain Regio i. habet rt;^Xov, & 

ad vyioi.^'vTAiv legitur r«y ceSoXj^wv. V. 18.5. P* 2. X«vv@-. S. 

%«W. Reg. I. xwfv&^yi. xfivotos Recentior aetas ;(;«yy^, quam ^OJt^ 407 

%wy>j maluit, quod ex Marcello Sidete & Jrtemidoro 2. 14. 
apparet, qui xxyva^ cum ftromateo inter varios (^WXi^f) pifces 
refert. y. 187. P. i. .<r>.i/prJ« P. 2. Reg. 2. x#J«. S. xi;p7&ev. 
Reg. I. x/faJ«. Hejydiius xippx 9 *%^t)j ^o^o;. Dixi de hoc no- 
mine ad Librum primum. v. i88. Vulgo M-ouvUt. Nobifcum 
Junt. P. I. S. Reg. i. In Sylburg. (tacV^ fuperfcriptum. v.189. 
P. 2. a-f^v^xtmt, Ad vocem uviy^scl glofla inReg. i. habet xvwjj- 
f «i xxi yxix^x) , quod ultimum ad aliaih le(^onem , olvvyfoci fci- 
licet, refpicit. Vid. L. I. 141. v. 190. Vulgo ocTot n. Noftrum 
Reg. I. habet. v. 191. Cod. Turn. Reg. i. owV*wf* vulgo 
oV<rxw. V. 195. Aldina, P.2. hfst%i. V, 195. P. l. Xoiyv®-. 
Reg. I. xixv^ «la-xjjj-oj yg. ««i Sxs^^&^. ' V. 198. Reg. I. «W 
viwj vulgata fuperfc. v. 201. P. i. HvefKi. P. 2. S, «Mjfx«. Porrp 
l/xotWJjKTg ex P. I. S. Juntina l/3««rgj«w. Vulgo l/xaTg^Tjxg. 

V. 202. Juntina > Reg. a. yx^is x<xi , quod praefero. v. 205 . 

i Syib. olv$i((»iv fA.h v^oiToc. V. 207. Mirum quo confenfu omnes 

libri in yitiofam ledtionem «tx7?f vel «*7>iy confpirent. Sarpe- 

donis promontorium ' (x^^^fwv) habet StraboXLY. p. 980. De 

I infula Coryco condgua vide EtymoL M. h. v. & Stephan. 

Byz. h. V. V. 211. vV « v3"/ati ex Reg. i. vulgo iV «v^i«/. 

^ V. 2X2. Reg. i. ^oLfjLtvMvt. V. 214. P. 2. S. Reg.i. habentl^^-vuj 

fuperfcripta tamen altera ledione, v. 215. Vulgo r^ xoti rtg. 

l Noflrum JuntiAa, & Reg. i» fuperfcriptum habet. v. 217. 

j P. I. IB-vc, V. 220. VuIgO eroctvii U. V. 221. VulgO *£X-if. P.2. 

xiKc-ct Noftrum S. & Reg. i. In Reg. 2. annotutur Xc/^g/ ri Itocv. 

Vide ad L.IV. 28-!. Verfu 225. fola Juntina redle iThif^h qi»od 

\ codices confirmant. Vulgo hht^. Antea omnes libri e^^hi- 

^ bent: ocssfotTla? ri fjitv eJ^ev. quod correxi. V.229. Vulgo fv^-a 

j Jt €^itB-\ Noftrum ex Sylb. & Juntina. Deinceps S. P. i. Jar»:- 

j fioiTi&^y qnod Jub diem fignificat. Vide L. IV. 640. v. 2? 6. 

■. P. I. Reg. i. oLT tv habent V. 257* Vulgo x^^fj^^mXvtv. No- 

[ ftrum ex P. i. v. 240. P. i. ^iTk.ofA.ivnv , quod etiam Reg. r. 

\ fuperfcriptum habet. P. 2. cum Juntina rg omittit. V. 241. 

Ij Juntina hvzvovTQ. V. 24J. Reg. i. <r«f|!. V. 244. Vulgo ««f ivw. 

Nobifcum P 2. Reg. i. V. 250. P. 2. x^^^otyclvTsrov fuperfc. ha- 

' bet. Deinceps vulgo w? olvoc. Noftrum ex Junt. Ald. P. a. S.. 

V. 2$i. Vulgo eVocTfffrg^oio-i, quod ex Codd. Uittersh. correxi- 

, mus. V 252. P. 2.S. im^l^ocvity quod & Juntina cum Xti^xivit 

i habet. v. 258. P. i. S^ x<«r«'. V. 259. V.i.ythsvu S.&Reg. 

;. i. KiXivTu. Juntina xiXivfi. f. 260. Vulgo Wf«? ^^' Dedimus 

* Wf» ex Sylb. l\ exReg. i. ^.261. Vulgo^gpi Xaijr. Noftrum 

Jl cjx Juntina P. a.S.Reg. i. f. 262. P. i. 'liiTxt—drxi^sa Tt. 

^ f. 263. Aldina, P. a. Reg. i. «'aiT^t^t f. 26^. Vulgo oV^j, 

' x««v JC uvixdv. Noftrum Junt P.a. S- habent. Reg. i. r^wv 

fuperfcripto Ixa^v^ 
^ f. 267. VulgO xf%«^A«yov IV hi^ffvotTiY. P. I. xsxoc^^ivov hiizvotc.. 

Reg. I. Kixx^i^vov v<occ!x himot^ unde fatis patet h. I. turb:ituni 
fuifle. Exveftigiis ledionis Re^ii libri forte alii rerumindaga- 
bunt; nos interim conjefturam Brunckii fubftituimus, qui 408 ^O^ 

tamen ipfe agnofcit magis huic loco conyemrQjluItitia notio- 
nem , cui fi quis aptam vocem , quae metrum non violet , re- 
pererit, optimus vates habebitur. ^.270. o'$erav P. i . S. Reg. 
I. Cod. Turnebi ^^.271. Reg. i. «».ov xof»». ,/-272. Vulgo 
^fix^xyri^ oiUuri, Reg. I. TfjLot^xyiit 9 P. I. S. xiunri dederunt. 
Vide verfum 295. Verfu274. P. 2. aaro JC ivfln(r(rxv e%5p>/votv7ef. 
Reg. 2. £V/rfo*«^v habet. ^. 276. P. 2. xfxre^ii T£ ii, S. «Mx- 
xfiv. Reg. I. «Vxjaiv omiffoS, & fupeffcripto ocVxhq^. ;^. 278. 
irMv pro vulgato «yfjiv R. i. dedit. ^. 280. P. 2. eSroxog , P. i. 
?Sox®- fuperfcriptum habent. ^. 281. Reg. i. xe<pwv fuperfcri- 
ptumhabet. ii^. 282. uvB^nT ?.u Sylb. Reg. i. praeferunt. 
quod non fpemendum. ^. 286. Syuiriv P. i. dat. ^ 287. ^S- 
At« XivoVp«^o» P.2. fupcrfcriptum habet. ??^. 288. Sylb. &>f\ao-«v, 
;^. 289. ^'«v" Reg.i. videtur 3-«vo< ex Reg. 2. legendum. ;<?^.296. • 
P. I. <ff Iv fryJidovTi. V. 29T. P.2. xocfjiv. ??-. 292. 5-wV-<ySex 
P. 2. S. recepimus. Sed vulgatum W/i*/S redte etiam Reg. i. 
tuerividctur. ;<^. 293. Malim *v«% w^w^i , quod Cod. 7W/2e6£ 
& Rcg. I. praefcrunt. 

j^.^oz. P. 2. flfflcpgV^o. ?^. }o}. Vulgox«5uv. Noftrumex 
P. a. Reg. I. ubi etiam juiWxocSgv, vulgata fuperfcripta. 7^. ;o8. 
•JlflMWi annotat. ;^. 309. P. i. Reg. i. fioc^vxTociy quod & 
P. 2. S. fuperfcriptum habent. ?^. po. vulgo ivvuv. Noftrum 
cx Juntina , P. a. S. Reg. r. ^. lii. «o^fra malo confilio in 
textum invexi, ubi vulgo redle oc^iTx. ;^. Ji^. P. 2. S. e^x^' 
Tou. Reg. I» axofhabet, &glo{ra: xocToi. in margine y§, xod 
«xoff flcXiitJ;. Voluit ox@-. ;^. ?i9. Juntina h^cvT. Reg. i* 
pafticulam omittit» j^. 321. Reg. i. iVv^ va*®- oAtowv. Simile 
▼itium habebimus infralV. 126. ^.322. Junt. Ald. Uxi^ut^ 
P»i. ofva^flc*. ^. J2}. Sylb. «f».®- oAt^x©- habet. Hunclocum 
tranftulit jElianus I. 4. 

^.529. Vulgo f>ix£(ri. Nobifcum Cod. Turnebi, P. 2. S. 
Corruptum ?Aoc^Reg. i. habct. f. ^31. Reg. i. aprimamanu 
iTrti^zTxi habet ^. ^2. ecyrwv editi» Noftrum P. 2. Reg. i. 
^- ?31» Sylb. oJJ^ofcv in textu, P. i. ocvk^if/ocs habet. Glofla 
Reg. a. Jaof/af explicat ^x>}o-<«(r«?. Satis vel hinc apparet ver- 
bum loi-^x^ effe corruptum ; gloffator enim vldetur legiffe 
«-oWkj ti TTsXoiirxg ixx^v o^vTC^bi^w iTjiifi^Ss f^ 3 34. Reg. I. sl^g, 

gloffa VTTEXf^OrfrS , X:i;vyS. f^ 339. P. 2. S. Reg» I. U TGl. 

^. Ho* Reg» I. yiy>ih. jElianus 1. 26. de cantharis pifcibus: 
yivovTxi ^l iv ro7? xxx^fxivoig xTTr^oig xu^loig. quje ipfa vox latina eft, 
qua grsecum xe^fp? fignificatur. Poetis Xfxfoc de fcabra petra, 
afpera terra ; fed etiam /iavog htTr^og in monumento de ^nibus 
Samiorum &"Prienenfium conftituendis apud Chandkrum eft. 
J^.'34i^ Juntina <K f^ ^>J^xf , quod etiam in Reg. i. cum ot7« 
Totxt<ooc. ^. H?* gloffa P. I. Reg. i. X£t;f>) explicat 7sv>j Junti- 
na £5-0^4 habet. ^. U4. P. 2. S. yxrrfii. .^.347. P. 2. S. 
^^vttIov. S. KXg^7ov fuperfc. habet P. i. ya/>j? pro xgVf tj? prsefert. 
R. 2. 9rXe>c7iv xur®- habet. ?{^. U8» P* 2. iyxxivotg. ^, 350, 

Vv%o 3-fl<fTccXg<w?# Nobifcum Junt» Aldina^S, Reg. i» ?^. ^ s^* 

Vulgo Vulgo «viifxiuf, Noftnim cx Reg. 1. «jrfl^«m P. i. Snpra ver- 
fii 30). pro co dixit ftmJf «At» , fi I<^s fanus eft. Reg. i. Jn*- 
rocVeyov , vulgata fuperfcripta , habet. ' Male deinceps P, 2. ?»$■« 
ift' stfetr»» 

V. J S2. P. I. Reg. I- Jtvpm; /itcy. V. } ^2. Rcg. I. MBevTou,' 
Dcinceps S. habet in textu ttSre pro vulgato «KPa. Poftea Iyto^ 
pro vulgato ek f» Junti P. 2. S. Reg. i. cxhibent V. J5^- P- 1-^ 
elT^fjLiofTe?. ^* l^^' Aldina cum Jundna mnivMf, fic & P. a. & 
Reg. I. irf»tr«» ^/bMtp Sylb. Vulgo flr«w?jKflfp. v.j6o. Syib. rwJ 
npLxUf, V. 363. Vulgo Kxioa&*. Noftrum Junt. P. i. S. Rcg. i. 
V. 565. Reg. I. elfonv, Sylb. Reg. 2. ev l^ juate^poffvvijr» xocxjfv, 
quod etiam P. 2. voluiiTe videtur. Haec vero ledio mire mihi 
quidem arridet v. }64. Cod. Turnebi & Reg. a. «ypn v. 567^ 
P.a.S. Reg. I. «>«?«?♦ V. 369. P.2. Rcg. i. rareiitfTtt uterquc 
vulgatam (uperlcriptam habet 

. V. }7'« A^« omiflb v ex P. 2. Reg. i. Infrajgo. Junt, 
Aldina F. i. AWve; habent Pifces hi alibi hoc quidem nomin^ 
vix mcmorantur, hec de iis Gcfntrus quicquam monuit, quod 
annotatu dignum fit GlofTa Palatini i. wcttdoi^ ad verfum 57 rl 
explicat, quo nomine apud graecos rccentiores ^r7ce appellari 
videtur, ut docct Gefnerus H. Aquat p. 791. & 890. v. 372. 
Editi of Ati^ovTflfi , quod correximus. V. 57^ P- 1- vgf^-f M€v «4'«- 
fjLtvou V. ^79. P. I. vwotrf ofcovrs; S. vttozr^oSiovTeg Deinde i\ fjU» 
' vao-i Juntina cum R. i. habet v. 380. Vulgo xvfToio, Noftrum 
Junt P. i.S.Reg. i. confirmant v. ^82. Vulgo i;c ^xov. No- 
ftrum ex P. i. At Reg. i. ix 'i^ov y^, y.cti i xixov. v. 384. Cod. 
TumebiJoXov. V. 38^- TOfo-vv«vrff Cod. Turneb. & P, 2. Ver* 
fu 387. Codex Turnebi >fvrt;vjv. Rcg. i. yl^rrTeY, v. 389. S.Regi 
I. juLv^ofAevoio. V. 391. Vulgo ei^xfLiv, Nobifcum P. a. S. Reg. i. 
v. 392. Vulgo jf|€ xcc) eeO-o^e. Noftmm ex Reg. i. l^e habetetiam 
P. I. &S. V. 396. Juntina Sc^Xov. V. 397. Vulgo £<^ofAt>!o-«vro, 
Noftnim Aldina , Turnebiana; Juntina £o-wfM>!o-ocvro. P« i. co-of- 
fifio-onTo, V» 399. Omnes libri Xocfiuov praeter Reg. i, qui x«fii- 
vov yf. >MftfMv habet. Accedit autoritas Hefychii , qui xijiv@HV 
i;fc^i^ ^woV habet Sed hinc de natura ipfius nihil diftimus. 
ffiquc obfcuta funt, quae habet Hffychius xap/voerov, yLvfrov ol 
BrXifif rov €«Xex€oc?, ^ m^ocv. Dcinde Xocj iv6i/r>|ff , ocXijJy. V» 401. 
Vulgo eveviwtlo, Juntina IvWxocro. Noftrum P. 2. S. Reg. i. Iwe^jJ- 
xotro P. I. Rcg. 2. V. 403. ^eixvTiii^. Vide Interpretes ad An- 
tonini Libcralis cap. 34. V. 405. Vulgo hAelv JC k^ Nobifcum 
Reg. i: fecit V. 406. Forte rcdtius legatur : ecV wffif fjuv &'r- 
Sfov. Vulgatum xoei fenfum aeque atque ore perturbat. v. 407* 
P. 2. yoflfe< *«*. V. 408. P. I. l^aifJiiTym. V. 409. Syib. evof/tt/^ei. 
V. 410. P. 2. S. oirfJii, P. I. eo-iTzlxro. V. 4IU Vuigo 91 ie <pi- 
fovroi. Nobifcum P* i* Rcg. i. 

v^4i6* «V TffJLua-ivV. I. ^xaloi Reg. I. habet V 418. Jun- 
tina frep(ptndoc» Vulgo «f«, ^vxe». P. a. S. Cod. Turneb, ^vxiot^ 
Reg. I. *«?« (pvxiu rnXtlxovrx. Svlb. rti>^e$06>i\rxg^ ^.419. S. ore 
ft. Junt ?.*♦ S. wivov. P. I. ^rovoir yf. roW. Reg» l# ^o'»ov,fed 

Fff 4IO *VO.*if* 

& 4U. Codex Tumebi ^Reg. 7^ Cuivrvvu. ^ y« 426. 9l>x^3t<rdQv 
j|iihi rufpechiax in pafllvo. v* 427* P. a. iTtxtirxt. fed «vsrou 
legendum puto ex L. IV* 528* v. 429» Vulgo legitur W^ mv 
i^ivufi^ ^^itdi. ubi Junt Aldina Re& 2* •«e/x^/A©^ P« f« o;pe. 
2u^(^. P* 3. iyitrmJiSf yf. o>te^^* Urlfumqye af eAiM©-*& oi^cx- 
rjfi^ ex Qpoiano mcmorat Eujiai:h.^d HQtntr. p» 1472^« fed 
jofterioreiale^UQaem cum JV^JJiGi Mae^re.bat SOrville. m- 
cyri» ^'^0»; «X P« a« eft j^egiiMfi i«.nabet: iti^vw •f€X<M®^ — 

V* 4)1* Sylb* roMfi Si .«eW-- f^if««v (;um gl^Ha ro7; c»Mev. 
#i^. VuJgQ »7o/if>-''?AH(c Noifaiftmex Reg* i* Hunc de mullQ 
lecum e)dS:uiprt( jSlianus II. 41. v* 43 7. Vu]go i«<»rveiW<v «vr- 

^f. Noftoim P. a, S» habent» Reg* I. (ive<sr7v8T$v dvrfi^v yf, 
««oW7wyw«v. V* 439. Vulgo rfiyXfitri vtliripL re. Noftrum ex Junt, 
P. 2*R^. I. V. 442. Reg» r. x^ffotinmv, ^^.44^ Junt. Ali 
iiw<nr«u. Hunc dc malaiuii<a locum. ex&riprit JSIiaaus L 41* 
qui fimilem antac»i ia Iftro captura^ meiil^rat XIV« cap. 26» 
V. 444. Reg. ^^>Jvoifyi'C KUiOiffi iuperfcripto XivoefxcV. V. 446. P. 
1« Tsco^fovsfi. V. 455* Vulgo s&J^v. Noftrum ex Sylb« v. 4^6. 
Vulgo vvoU. NQftnim P. i. Reg. i» V.4S7. Reg. i» ti</C «Wjh 
r»v. Sylb. or^. Mire Codices variant in wo^a.oy & ^0».$ cum 
CDmpaiatbco conjundis. Forte erravimus, quod eandem nor. 
inam nQnubique fecuti fumus. V.4S9« P« 1. irt. Vulgo ^qi. 
Nobifcum P. a* S» Cod. Turnebi, Reg. 1, v* 460.^ P* a. S. 
S.eg« 2, if «c«i f c v.4<^2* P*a Coi Turncbi gVifWf «i. Verfu 
4^h Vulgo irti^vffAivov. Noftrum habent P* i. S«&laudatex h* L 
Eujiath. ad Homerurn p. 1450, V.464. Sylb. Reg, 2^ octrwoi^ 
mnv^ quod probaverim V. 468* Reg, i, x««rrof nj. V*469* 
P. a, Reg, I. «varxojt^ Ex pofteriore codice etiam y pro 4* 
dedimus, v* 470. Vulgo iSflc/orjr . Noftrum X£a?d«V P* a S. Cod. 
Turnebi, Reg, i. exhibent; fed particulam « P* !♦ & Reg. !♦ 
omittunt. i\ ex Cod. Turnebi exhibemus» V*47i» Vulgo roK 
^ szve^ifxc Nobifcum Juntina, P» i* S. Reg« i^ v* 474. Sylb« 
Codex vv%voi annotavit) in textu cum Reg. 2. no^ habet« 
v*47s» «fw P.2, Reg I. praefcrunt v»477» P» i* «*« A"» «£• 
«D( redte; V.48o« Reg.2. P« i. S. « zreioevokri. V« 483« Vul- 
gatum ^simi^ soiTMvrf;. ex Codicibus emendavimus» 

V* 488* P. a. Sv Reg. 2. AiSw«e(§^'. V. 489^ Vulgp jtiagvvyivnv. 
Kdfarum' ex P^ i^ Ebfo-e^ovayv Juntina, Sylb, Reg^ i. pracferuiit» 
/V. 493. Reg, U i(y>Mvorif7t V» 494» P. I. M*» otvriv. V. 496. 
B. 2. il. irf>i£v V. 498» Reg. 2. «w' utnl^fouu V. 501. P. j^ 
•V 'S-ocXA^orovv of A Reg* I . o^ofAMOK oV^ >9* o^<Sb(>WMM^ o|^ 9 nvw 
Skxsi; ^rumzir ih Codiee oVcfii legebat Dubia enim le(flio. Verfv 
502. Vulgo *i/vw, quodex Cod. Sylb. correimus. Proxv^j»^^ 
1. 1. Reg 2* vowflHJif V. $0;. xf«J/jf rt ex Reg. i* V^ulgo &'. 
V. ^04« Vid^ ci$ eSov. Noftrum Juntina & Reg i» habent;» 
V. so8f 0X0 IUUV&' vulgo. Noftrum P. i., S In Reg. 2. (sVyfMStf 
«f^ V. s;q. Juntina, P. 1« «u/rMc» Sif. i^z. Cod. Turn. awViM^ yxf. Ceite «Ji^fii.tenendum erat. v. si4«M9fffoV %^xmp» fcbau* 
iditur h», ut apud jfpoUofdum Rhodium II. 1198« v. ^i^. 
Junttna, Cod. Tumebi, F. ^. noftnim habent Vtilgo xvoiffi- 
mSou. At ab alteroWo7fow«Sij» frequ^ntatur, v. %i^. S. &«Wf. 
V. ^ig. P. 2, Reg. a. vrironnou^ Glofla tamen Kegii Cod. Ig»-; 
«^Kfi»y7(w yulgatam refpicit V, $19. Vulgo i^ W ivi, t.i, t^t 
rln 'jrot^odfnn. P. %. Reg. i. noftmm habent v. %2Z. Vulgo 
nr/. Ndlrum ex Regio x. qui minio ii.i u fupeifisnftuin b&be^^ 
quod etiam Aldina , P. i. S. praeferunt CeteiilUH Ikuflic lo^ttA 
de mugtle transfedf^t JElicainsX*'^' 

V. ^25* P.2^ Tnt^oai^oiiw «motat v. %%i. Itefbio mit 
Rittersh. fvcyrvvtfriv prodidit V. ^40. Vulgo i itUmtn livf^i^ 
;ov. P. 2. vx s&X)! yyerar7ov ^Xov. Juntina Jx fSfl{« YHtfim%¥ pi.ifm. 

Reg) I. Mc eioeif yvae/cW/ov SoXov & vulgatam fuperfcriptam habet 
V. 54). De c^tura gladiorum in mari Tyrrheno circa Scy'lla&< 
IHH praeArus eft Polybii locus ap. Strabonem l. p. 44. .unde 
conftat vulgad loquendi confuetudine gladios cum caiubus ma<^ 
rinis confiifos & yoi^fair»; didtos etiam fuiffe. Hinc xiw ^m^ 
apud jinwdppuminjEiiani H. A. XIII. c. 4. v. 548. S. rf^gw- 
€»vT€^. V. 549. P. 2. <?yf?f, Giofla in Cod. S. & Reg. i. oivot^ir 
rxt interpretatur dvoi&ixksTou. VMe ad L. I. ver£ 715. V. 550* 
Ivtrb^it^ P. 2, S. Reg. I. rede praeferunt P. i. ivkf^Hi liabet 
V. S85. Vulgo oclxfA^. Noftrum ex P. i. ¥,550* P. i. ^oxUia 
f/Liif. V. S^8. P. I. i^^^^at^ccv. V. 564. Reg. I. l^siyofAlvoivi a-ox/- 
roi?. V. S70. Vulgo «v^*f. Noftrum ex Reg, i. qui etiam tlyvm 
^irf habet. Juntina xixov. v. 571. Vulgo «fw*. Noftrum 
Sylb. «fir^fi Junt Aldina, P.a. Reg. a. v. s7?. P.2. /ntTiiivocg* 
Deinde P. a. S. tvB-x fe,quod praefero. Vide L.V. J89.&595i 
V. 574. P. i. Reg. 2. 6WflMVS«v. fed infra L. V. 260. xurociyinviKi^ 
«vTfj conflanter legitur, quod &- h. 1. reftituendum. Reg. t* 
lkx<rccv1eg habet V. 575. Vulgo BvfjL^. Elegantiffimam iedionem 
^ir/Kki debes Regio i. qui vulgatam fcperfcriptam habet Verfu 
580. Reg. I. hsiixtroci. V. s8i. Vulgo omo/«. Noflxum ex P. a. 
S. Reg.'i. eft. V. 582. Cod. Ttoiebi, P.2. imoui^fjjfuo. Jun- 
tina cum Reg. i. w od^fAivoio. v. 586. P. i. ivcai^m. v. %%>fi 
P. I. ifL^atwiuVf 

V. 590. P* %. ocvi^vocv'. P. I. S.Reg. I. t^wliv. V* 1J9I» 
Reg. I* /uf^fXjeo/u^vcio. V. S9i> Vulgo yi^t^o/f. Noftrom Juntlni 
P. a. S. Reg. a. habent. v. 591. JuAtiha «reX^/tar. v. 594. R 
I. S. Kocicintloc V. S9S. Vulgo ixAu*xA»«-i. N^ftrnm «* P* H, 
V.596. P. I. ncifnS^oi^fiLhj quod propter feq&en^ oettcfl! pr^A>^» 
V.600. Omnes libri hivvttv. Ceterum gioffii in ftegio u habdt 
vTsoi^xti fioif%uto. Scilicet autor ejus cum Gukto eidAlfKiitltt 
fubintelligi h. 1. «^i , fed potefl: etiam Cau^o; irt ^ 'fopertedl^ 
cogitatione repeti. v. 6oj. Jiintina P.a. Re^ ai fm^oiti 9t 
verfu 604. ocxvtf-oii habent ) ut verfu 60^. Rle^. 2v /6fW)e^Mipiek 
fert Quae varifetas quid fibi vdit non pci^^ido, ttffi Vfeffii ^9^ 
^ivvou le<fktm olim fueritv quo e^m teftrri liibet^ (fSQ^i.-l^ 
terfu 597, rofK prp 1%% h^et. 

Fff 2 4t* ^OJ^ 

V. 607. avrii ex Reg, I. Vulgo »v9if\, V, 6og. Vulgo etarx-: 
wfiHri. Jundna »5r««rf/fi/ri S. ^y/it«r hn^sr^t^t/n y^, Ivgnt^ievt, P,2/ 
nri«fttfr:>di. P. i. ^»v/btafr' Invti^H^t f quod & Reg. !■ annotat ^ 
qui JayA^r* Ivhif^ttiu habei:* V. 609. P. !• -«■w^ivwy f»7o«9<y •tav- 
TMT. Hunc locum tfansrcripfit ^ianusYL^6, unde «Vdi atate 
dquales explicandi videntur. Y. 6 1 1. ?♦ i» «^i/if cf. IV. 22^.- 
v.6ii.- P.a. Cod. Turneb. Reg.a. «j^ixXivw. V. 6is» Vulga 
ifmiiiH. Noftrum Reg. i* habet» P. 1« S. ot^oifyt-'%oU r^. P.2» 
ifmi^. V*6i7.R«i»«Wxoi(. ;^. 62o.$^w6.»v«uP.i»R.i. uterque 
edam tvfvrifoio habet. v.^21. l^*if/HirefiKSylb» v. 622. Vulgo 
f{0Cfmi. NoKrum Jundna, Ald«Sylb. v.62s« Yulgo hirt^oc^. 
P«a.Reg. I. 4* irV«vo70. S. itirtiw JC )tV^'^**«<»- Junt Ald. &J- 
rtfov Hfi#«vd7o. Porro ^rotfoi ex P. t. pro vulgato ^rcfS recepimus. 
V. 6)0. Vulgo «viW^tfri. Noftrum ex Reg. i. V. 651. ?♦ a. 
Cod. lyxmtbi fu^irotrou. quodtenendum puto» Thynni exalio 
in aliud mare demigrant, & cum eis captura tl^norum. 
V. 6|2 fioefivwv edid. Noftrum ex Reg. i. Deinde vulgo ofAui- 
wirrou. Noftrum exS. i^imifrtavi P. 1« & Codex Turnebi. v 634. 
Vulgo M. Re<ftum ex Junt Ald. reftituimus. V. 6^« «»0^10» 
Reg. I. Porro fcribendum eft v^t xoXa>vov divifis vocibus. Alia 
eft rado Cyneget 4. 87. V 638. Reg. j. Im^Myu — o; «f. Reg. 
2. tin tuirotg, Sed moifxSotim legendum vidit Bergler ad Alci' 
phronem p 64. V. 640 Juntina, P. i Wvrj» , quod inReg.i. 
fijperfcriptum. v. 642. Vulgo ^oQia. Junt Ald. P. a. S. Cod. 
Turnebi luQw^ exhibent Reg i. clare &x7vw, fed v minio fu- 
pcradditum eft. v. 647. P. i. Reg i. If^iiiinru deinde P. i. 
lov^^biirxi ubi vulgamm iy^o/xiv^i; emendavimus. De hodierna 
thynnorum apudMaflilienfes captura quaedam obiter tradita re^ 
peri in libro gallico: Voya^es d'Italie & de HoUande , par 
i'Al}b^ CoYER Tomell. p. 128. 

AD LIBRUM dUARTUM. 

Verfii 2. fe ex Juntina & R^. i. Vulgo rt. v.4. «-oXnf- 
X*Mr praebent P. i. Reg. i. 2, V. 6. livoxiVi redte P. i. Reg. i.2, 
V. 8. Uterque Regius aoiJj'. non male. Vulgo ixfirotvi At«vi«ir. 
Re^tameh Juntina cum P. i. ixptroirt prseffert ivioui; dedit 
Reg. I* qui tamen ix^irotvtv habet v. 16. Reg. i ttgocxSmt:. 
V. 17. Editi raxdlxmg JC habent. Reg. i Tjrxilxyui/ fuperfcri- 
ptum habet Idem verfu 18 x?f^k « pro vulgato & dedit 
V. 21. P. I. ivrtSoxia-itg. Y.ZS» i^v^oeo eft ex P» 1. vulgo i^iv^oco. 
Turnebuf fottt ex Regio 2. hmig niemorat v. 27 Mv Z^t§ 
cx conje<fhira Rittersh recipere, quam vulgatum S-tov maluit 
Brunch^ V. 53. P. i. Aldina, Juntina, o<rxsv^KOfjiit-'(pvxx<rTu, 
quod etiam inReg. i. dl» qui rede o^i? habet» & fuprafcfr- 
ptum ^ofiii pro xo/u/fi. VulgO orxiv — 'OM«>f — : wXarrjf. V. 36. P. 

I. cum Aldina irgvy4m;. Reg. a. cum editis irfvyirti. Porro 
P. I. Rec. a. viocroif. In Regio 2. eft iSiv^eri. V. n* Vidgo ovxp^ 
i*^ Noftnim ex P. i. Reg. u cf. veifum ^64* v.^o* Legeex ^'%^0^ 413- 

Atd. Junt. & CodiciiHis pwvrou, Locum dc fcaromm amore mu- 
tuo exfcripfit jElianus H. Anim. 1. 4. 

V.44. VulgoccW?, quod emendavit Pierfon. Verfu 46. 
Omnes libri ^«Ai/u^XflcxsWT' , quod emendavi. v*49. Reg. 2. 
iriryi SoXcy. V. s?. Aldina Hk Xitrtf«. Juntina hH yJ^srovru». Reg. 
2. yJzTtuvrxt. P. I. hiiv^rrou, Vulgo iJ$€ Uztom^. Noftrum Reg. I. 
dedit. V. 58. Vulgo <^f6^» «v«5t«y. Noftrum ex P. i. Porro 
omnes libri in hoc verfu r«f aWvo» pneferunt , quod Brunck ex 
V. 262. mutavit v. 62. olxirH^ pro vulgato £ovt@- ex Reg.a. 
V. 69. Juntiiia fZovToit habet. V. 76. Reg. i. rw JC iret^ ut & 
Reg. z. habet. & 77. u(?«/y£f Vulgo vcpxhoi^. 

Vi 87- Vulgo £v^v?, quod immutavi. v.88. Reg. i. 3?^^* 
fv<r(uvrxi. GlofTa sxxvirojTt , xvrfcaTftw» utramque le<ftionem refpi- 
cit. Rectum videtur pvavroet. v. 89. Rec. i. «ta^w yf . uyrocvln^. 
fed forte olim pro axarov fcriptum fuit wTrdmvf qtiod elegantius 
videtur. Iterum h. 1. de captura fcarorum exfcripfiffe videtur 
j^lianus H.Anim.1. 2. v. 92. P. i. tirmou uy^n* Reg. i. U- 
«r dsojy^ fuperfcriptum habet. v. 94, vri Reg. i. v. 95. Re- 
Aum >Jv^v opers corruperunt» i^.^j* elTexexvvto Cod, Tum. R.2r 
V. 99. siTpoCox«ci rt ex Junt. P. i. Reg. i. vulgo ^fo^xJl re, v. 100. 
Aldina, Junt. roTrtv yol^, Antea dfyoodcuv edid; noftrum Reg.i, 
fuperfcriptum habet. v. 104. Reg. 2. to5^ pro iro*»@- habet, 
rede. v. 109. Reg. i. IxoVref & in margine y^. tx^m^j quod 
pofterius editi habent. «owrf^ ex conjcdtura Erunckii dedimus, 
Pro oly^nv Reg. 2. olrTfv habet. v. iio. Editi »<^^xw<r/v^, nifi 
quod Junt. ^twXuTi Noftrura ex P, «. Reg. i, Pro vulgato i^pr* 
/ttffov re(flius ex P. i. &Reg. i. dediiiius. Pro xexxtvS Reg. 2. (pcc- 
tnS habet, & verfu 112. ipcuUTocvTf^. v. n8. P- 1. Reg. 2. k 
JC s^tTov — do^U^. ultimum etiam in Reg. i- v. 1 19. ^ov(wy P. 
I. quod & Reg. i. fuperfcriptum habet- v. 122. StjV? Turne- 
bus annotavit V.124. wj jSfoxov Turnebus memoravit. Vulga- 
tum uvriv correxit Pierjon» v. 126. Vuigo ^^ auvot , quod cor- 
rexit Mrunck. 

v. 1 27. Juntina & Reg. i. m&cXb.trui, P. i» il omittit. 
Hunc Oppiani locum exfcripfit jFlianus L 12. fed de cephali» 
oxyrynchis eadem omnia tradit, quod monuit etiam Gefnerus 
p.658. Ariftoteles iimpHciter de mugilibus haec commemorat, 
H. Anim. V. ^. cx quo Plinius 9 c. 17. v. 129. '7ri>jot ex P. i» 
recepimus. Vulgo rs «-^xa Reg. a. ^^ ^xe* , fuperfcripto ^jxoi, 
quo&gloffa wroi^iroii refcrtun Scmel hic monuiffe fatis eft, 
fere omnes gloflas in utrpque Codice Regro ad ledionem fuper- 
fcriptam , aut quam gbffator aliiuide annotare voluerat , & ta- 
men omiferat , referri. Noftram lectionem jFiianus ciariffime 
habet. v» i^^. Reg i. iytfJLovzin, v. 154» %if«-ov vTrz^s^vuv. Si- 
militer Cnwa^oraj Analed. T. II. p. 148- xi^^^ov iTrt-.^oihovrt y,oi^ 
r<ximguB-t7<roc xXt;Swvi. Hinc emcndandum carmen Dioclis Caryftti 
apud ifei jt^ Anthol. Ceph. N. 604. five Analedt. T.II. p. 18?. 

ubi legitur: xi^^V ^ t^TnyJ^ouvtt tfJLtv yoi^tv vh/ri ^f/,rq, Lcge %Ef- 

m vvsnSuivUf, nam w!rt%^yu in Cod Lipfienii fuit* V^iig,^ 

Fff j 4»4 «^O^ iyoui/uuvt dedimus ex Junt P. i. Reg. i. Vulgo dytivifit^G*. 
V. 141. vwi i$in!i cx Reg. i. pro vulgato wroU. Turnebus Qti^LOk 
Bvo^imm forte ex Reg: 2. commemorat. v. 149- >^^oi» »/1^1- 
&x«V dicit d/A^tSkn^^ 9 rete jaculum. Similiter Leonidas Ana- 
leSL T. I. p. 22|. xod irXuTm tvirXnfit ifi^tSiktv. V. I S ^ Vul- 
go ifi^piuLnmf quod, quia fyllaba fecunda neceflario longa efle 
tfidetur, correxit Brunck. v» is8. «vx^v»Reg. i. InReg. 2* 
eft i^irmjxinx. V. 1^9. Reg. i. m)fTtHr9i9» & minio ceu glofla 
yvfwfwr» fuperlcriptum. Turnebus etiam fetmXurecT» commemo- 
rat V. i6i. iiia^t ex Junt P. i. Reg. i. vuigo *? y«V ^^** 
V. 165» fMffUn; editi. Nofeum habet Reg. i. in altero Mvt<rim 
fuperfcriptum eft, qui deinde verfu 166. un nou ol)i^^ habet. 
Mjfrtum tamen ex k. 1. vertit edam Gyllius apud Gefnerum 
p, IOJ2. V. 169. Junttna Juf«« & verfu 170. J«vf»; habet 

V. 170. Hunc de menilislocum halbttjEiianus 1. 14. Ver- 
fu 175. Reg. I. mfvv^ 4* habet Sed malim cum Brunckio 
rZii yi^ 5t sM legere. v. 178. «•»* «At«p divifis vocibus.ubi- 
que j etiam nuUa codicum autoritate accedente , fcripiimus , 
quoniam prima in irocvS/Mtf* fi conjun<ftae fuerint, neceflario 
corripitur, ut inirocnxrtov & fimilibus. jyOrviUii difputatio 
nobis hic non fatisfecit Juntina hoc verfu ro2V<y prsefert Ver- 
fu 181. Reg. 2. ifX^pUvot^. irr« ^t. rede, V. 189. VulgO aveJyfli. 

Noftrum ex P. i. Reg. i. v. 185. Reg. 2. iH x« «Ap. v. 186. 
«jRim Sx^i ^oiirloUfOitv dedimus ex Aldina , & Juntina ; haec ta- 
men ^wrloum^ illa vero ^ooJ^jt^; Tt tmI habet Vulgo i^ort JC 
ix^Ui irotjrloUm, Reg. I. «aitcm ijkni TronfloUvn^ahjifAu; Ttxou ha- 
bet V. 187* Reg.a. &■' «ri. v. 192* «SiWiv ex Juntina revo- 
cavimus. Vulgo (uSiy»r<v. v. 194. Hic verfusplane ineptus eft 
ob tautologiam. v. 19^. Reg. i. rorov, Locutio i^c^oq dxvet an 
fana & proba fit , dubito^ Forte aSfx-S-w ocxvet poeta dixerat Ver- 
fu 197. Vulgo ^foiTolixtt. Noftrum ex P. i. «■fwroxox» Reg. i. 
minio ceu gloflam fupcrfcriptum habet Pro W« Turnebu^ 
'jrifxot cemmemorat v.-i^S. Juntina ^tz xh^^^^' v. 202. fjiiyoi 
>i**H-«j habent P. I. Reg.utetque» & Turnebi codex. Vulgo 
^rtftixitToct. V. 20J. Vulgo ivTvveuB-oct. Noftnim ex Reg. i. Ver- 
fu 205. ivvoctTyifi; prseferunt Juntina , P* i. Reg. i. v. 208. Vul- 
go fjUyu. Noftrum ex P. i. Reg. a. v. 21 s- Reg. i. ib^-vxt<rsv 
fuperfcriptum habet , quod huc ex verfu 20 translatum fuifle 
videtur. v. 216. Sg ex Cod. Turnehi & Reg* i. pro vulgato «Jj. 
V. 218» Hunc demerularum captura locum etfcripfit^/ia* 
nusl. 15. In verfu 221* Reg. 2. »V «ftiVfo«. V.22J. Jtmti- 
na «vVov fcilicet fc'xe». V. 292. VuIgO Toiotvn ^ xffroju*W;y. 
Noftrum uterque Regius habent V. 23^. Reg.2. wv ii vvv 
»>^oxv; habet v. 2^« ^^ pro ro< Juntina, P. i. Reg» i. dede- 
runt V. 2n- Reg. i. <roi fuprafGriptum habet. Y.2%%. Reg. 
t\ x^vrloto vulgata fuperferipta. GetenMtl cautfeis in hoc loc© 
verfatur Milanus^ qui ol iifxEft ^rtft>^i dSidi i qudm Oppit^ 
nus^ qui »/%X0rt; tanqUani feihiiiinuRi mvvifm ^Niw nbmUiat 
Monuenmt hat de i^e Hippoiiftus StthHmus ^ Af^tM>n^ foL 
222. G. & Gefnerusk V. 242. hf»fci^ tK Aidiaa , Junt & Codicibus reffituimm 
pro vulgato iuayt^. v.246. Vttlgo iiptifnu. Nirflnim cxP,i. 
Reg. I. V. 247. itctB4mci ex P- 1. fcripfimus . quod habuit edam 
;£lianus L 56. qoi h. 1. tansfaripfit Vulgo Ksni^. Credibi* 
le tamen eft JSiiofium fua aliunde traaftuliiie; ita enim ille : 
•cXirjesrai il r«F xwm rm vpLoifuif rmii fTUrifov U dfe /^u®* x«| 
^5 o-jjxi-. AgXjfl^ «t;Vo& xt^n» IxfivHf ktvxor hirilfAnfiim rnv poixi^ 
irxv To/yy» efg «Xg?, ««) rw »pti<^^u ^ttfivi^t vdm^ d ^ocvsifuvot 
rvfA^yiiaia-n avr^ , xfie/ toi xotriiia rXxoyit/iwa ivefroci rt xotL AU^ riTr 
H«? iJ» ocvx<?e».ifjLsyei. De verbis jrjiXK «i*ofe vide Mrefch ad 
Hefychium h. v. V. 249- Vulgo «iJ» f^wTflw. Noftrum Junt 
P. I. Reg. I. habent v.2^4. •««» Turnebus commemcrat 
V. 2 s 8* Vulgo rfixvysrov - ^t^ifMfxH^im. Noftra lecflio] ex Juntina 
eft. P. I. etiam ^«piMox^Vawi habet 

V. 265. oftJro» ^XsS-^ov oXuvroci fi pfO r«» ottJro» dicitur, aoa 
fatis gracum videtur ; fin ipfam mwtem poeta vohiit , fenten. 
tia languet, & elocutio friget Videnum magis conveniat «J- 
ro) oXtB-^ov - txuvrxt. V. 266. Junt f t/Jofff habet V. 269. ifJlx 
itr^ocrxy wri B-xXt^T^ num recfte & graece dicatur cum Bruncki^ 
dubito; magis etiam ineptum eft, quod fequitur »o^w itvi^rizvri^ 
V.271. x«sr«ftf & P. I. Reg. I. V.274. Vulgo iu Noftrum ex 
Juntina. v. 289. Ali P. i* %ocrr«if. Noftrum etiam Juntina, 
Reg. I. vide Hemjier/iuis ad Lucianum T. I. p. 414. v. 290» 
delevimus importunum Si poft xXt.ort. v. 25^2, exta-Tofiiviii Turr 
nebus forte c Reg. 2. annotat. V. 293. Vulgo «fmf. Noftrun^ 
Junt. P. i.Reg. I. V. 297. P. I. Reg. 2. <?iXiWi. Reg. i. <pihi. 
ovri fcriptum fiabet, ubi tamen antea Kuyiovri adfiuffe apparet. 
V. 298. P. I. Xfti^jjVei. Reg. I. e»3r£^. V. joo. P. i, Reg. I» 
bene «xg habent Vulgo £X«v. v. jij. Vuigo pVAt»»»?. No- 
ftrum ex Reg. i. V. J17. Junt P, i.^ B%§vxi% habent. V. 32^* 
Omnes libri ^x^fMtai xxrnft^itaat. Hic mihi exemplum opezlt 
typographicis defcribenti error obrepfit, cujus veniam peto* 
V. 5JI. ^csvfenfum perturbat Rede P. i. Reg* i. eo omifli 
Kiiy,v praeferunt, quodvel uno i admiflb in aSw^aV®** pronuo^ 
ciatione producitur* v. ;,;4* Elegantiam in voce yihA)g expli^. 
Gat Cafaub^ ad StrabonemXL. p. 766. v, 336. Vulgo rvlxt 
X^ivx. Redte Reg. a. v uo- Vulgo M Noftrum ex P i» 
V. 343. Illud xoci jtgvrif valde xopti^oivov dL Forte legendum 
tfrwf xdxtivHi;. rtg, 

V. 347 Reg. I* x?{«f W? glofla B-xvocra^ <ri;. In altero cfi: 
hsirit-^.tv. Hunc locumtranftulit\^//j;2Wf L23. unde apparet^ 
quid verfii 3 so« ^>^^ ^'« >:^^^ ixnfnv Ct. redte Schol. editu» 
iKeVov ixa^iv V. 3S2. P. I. Rcg. I. oVojtXirov V 354. VuIgO 

ouV«v. NoftruEft Cod. Turnebi. Reg. i. ''. i. habent v. 355. 
Cod. Turnebi &Reg. i. o^gr/f oio-i o-uvd-^^xg habent v. 3^8« Junt» 
Ald. Reg. i. fiVW In Reg. 2. eft gVwW.. V..363. Reg. 1 xl^ 
ytiomv^ In Reg 2 (P^t<n tiLin\4oi<rK rede V. ^64 px&ov"- x^o^ 
vxiiv. JElianus ixSin yfxveixc habet, ex corno arbore fadam» 
v^ 365. Vulgo /8»)a^ Noftma cx Reg. i.- ¥♦ j^* Omn^slibii 41^ ^Ojt» 

wetxth* <pxod Mtcm valida manu vttttndum trzt^ Noftnitn 
Gejhcrus p. 998 conjecit. V. )68. F. i. Reg. i. otmou redte, 
opinor. v. 370. Juntina cum Reg. f 2. nollrum dvQ<;iionri^ 
habent Aldina»«ro97«$oevrE(. Turnebiana vvofl9vi«m;. P. i.ocT-e- 
tflvvufltf. V. } 72. ifh» ex h. L laudat Eufiath, ad Homerum 
p. isos. Reg. I. ifStflc cum glofla iotr^&c. v. 372. Rcg- i. 
tfSc Tif Sy(9iu V. n^- R^» *♦ ^tftfuUftTM. V. 377* Reg. i. fu- 
perfcriptum Tyof/ «tJiWnff fiabet. v. 378. Correxi «Vpjc$. Vul- 
go itiTfmf. Reg. I. MotXoroi. v. 382. Vulgo nVfOoiTiv. Nobifcum 
P. I. Reg. I. V. 384* Vulgo tvxtr hvti. Noftnim ex Cod. Tur^ 
lubi & P. I. cf. Cyneg.lf. 53. V. 388 Omnes editi vvA'.^cr@f 
lo*» s-oW In Reg.a. »v/n(^'(^, fed alter pro glofla ro» wiJitiy.Qt 
habet, unde emendado noftra confirmatur. v. 390. P. i. i'2v. 
y. 391. Turnebus Sg-a?^ «yf>f coramemorat. v. 392. Vulg^ 
irfAttnf/i». Noftrum Pl i. dedit. Vide infra v. 54^» &L. II. 414, 
Alia (argorum capiendorum ratio Caribus frequentata defcribi- 
tur ab jEliano XIU. c. 2* 

V.400. P. i. TflS^oo' ««o/nrf. Reg. a. IvB-oft tci^iu v. 40^, 

Reg. 2. iftXouatg foiy» \ftXog. V. 403. P. I. Reg. a \\ocjrdr^Tn 

ff uiAocvtfio^tv. Latet hic ulcus, nec ufitata videtur vox t^xTrxm. 
Srunck tamen conjiciebatelot^arifo-ivJcV^Mo^yeofrg; exovro. v*4o7. 
P»i. iouo^ifitvov t quod&R.i. fuperfcriptumhabet; gloflatamen 
fitfirolfAtvov habet v.409. Vulgo ^igin. Noftrum ex P. i* R.i^ 
V* 410. Reg. i^ rJM®* iWjJfw», Saltem TvijuiOTh una voce fcri- 
bendum. v* 419. P. i. Reg. 2. wfi^pvfTb?. Cod. Turnebi tvm^ 
^Wf ? quod & Reg. i. a fecunda manu habet ; prius enim 
cvfjL^fTHi fuerat. Omnes vero libri in vulgatum o-^pxxixag con- 
-fentiunt, quod correxit Valckenair ad Jmmonium p2Lg. 220^ 
v.42^. Vulgo iToTjMt. Noftrum ex Re^. I. fro/jao» P. i, dabat. 
V.427. Vulgo l^vnort fJMXat. Noftrum ex Reg. i. videverf. 439. 
Deinde verfu 428* P. i. tyii^> Turnebi Codex&Reg 2. uyti^et. 
V. 429, P. I. Reg. I. 01 </C Im. v. 43 !♦ Omnes libri ocX^JiT^^ ^rpo. 
^Wi, quod graecum non eft, nifi pocta hoc pro voc^x^nrt^ 
quod genuinum erat verbum, pofuit. v* 434. Reg. i. l^vo-o-eJou. 
V. 440. Vulgatum Ivrwowv ex Juntina & Codicibus correximiis. 
V. 444. Nefcio cm^idy/xxJoc hic Oppianus ufurpavit, cumalibi 
iiiy/uLdJoi pofuiflet. Reg. i. idxi^dSoc^ quam formam etiam in 
yicandro codices praeferunt. Reg. 2. yXxvxoT; h ^i\^m habet»' 
Tj^445. vv^oi fcripferam ex Ald. Junt. &^eg. i. InReg. i. e^*- 
Jafcflc exftat. V. 446. Vulgo d/jL^fprto-So-». Noftrum ex Reg» i^ 
V. 4^0. Turnebus xt/xivto-oriv dTuitXv^otoriv commemorat, v. 4S4. 
Reg. I. hrtiSirot. V. 4S7. Vulgo ^x«o-£» Nobifcum P. i. Reg.i, 
V. 463. ocvKov ixdv Juntina. Eandeni anguillarum capturam , qua 
in Pado circa Patavium ufi fuerint, aliunde copiolius & dijRdiK. 
<tius defcripfit ^lianus H. Anim. XIV* 8. 

V. 476* Vulgo d^i\oi(ri/v. Noftrum ex P. i. Reg. u v. 477^ 
Omnes libri ifyfioco-ti quod correxeram, ante quam vidiflem 
Jam olim id yoluifle Cqfaubonm ^d Stn^oncm p. 6.6^. Ixk 

Reg. z^ Reg. 2. gloiTa ^ftyfiMTtv 9 ttttxv/niiiou-tf B-oikowrUt; ylUt^ xvtfVfjt^jL&m 
vot^ habet , ubi adeo vera ledio latet V. 487, ivl vq^Ui Co- 
dices. V. 488. Vulgo xa« /uiv T<j. Noftruin Reg. i. fuperfcri^ 
ptum habet. Deinceps vulgo xani^^tv ««' IzQv^v xfjLntrxtro, Juii» 
tina fola xeinifrt fjLiT Ix^vTt, Brunckius noftram ledionem «- 
cogitavit, ubi )ce('yifr<y ad manus^ ^xxxfixg^ referendum, & 
l^jrxfjLXTxS-xt gafllico verbo amajjer explicandum. Mihi tamen 
ledtio Juntina magis placet Reg. i. xf/»oi« praefert. v. 490. 
Vulgo oVoTf (^fofrrwflfi NoftrumexP. I. Reg. i. Aldina Mrt 
^fxa-fTUiVTxt. V. 494. Vulgo i</C olxMTyi. Noi&am ledtionem ex 
P. I. dudtam probaverunt fVaJJe ad h.l. & d'OrviUe ad Cha-- 
ritonem pag. 126. Reg. i. h JC oim3ov^ Reg. 2. M' oMeocTov r 
?9rXfj«-ofv , quod Brunckio placebat in h JC xkxHt t tTrxttrxv mu- 
tatum. V.49^ Reg. 2. x^Tnt^iThv xvvtv habet. v. 497. P. i. 
Siofrp/vovTg?. Totum hunc locum de encraficholorum captura 
mire illuftrat jElianus H. A. 8» i8* qui tamen aliunde fuadu- 
xifle videtur, adjundis de fuo quibusdam nugis. Cf. etiam 
Arijioteles H. A. 6. 15. Athenaus 7. 14. Verfu 501. Reg. z^ 
■Tgfi^xjj^w d^vria-tv habet. V. 507, Reg. 2. uStvi^ v-r' otxyea-iv. 

V. 508. Vitiofum fisToilf97rolifiv Turnebus ex Reg. 2. prodi- 
difTe videtur. Reg. i. xtxao-t fjuTxifQfjLoiifiv 9 ubi vulgo xiza^rt^ 
5ed faltem %tzS<rt hinc efficiendum erat. v, 511. Vulgo l^r*. 
^'ocvtrutrt. Noftrum ex P. i, v. 514. otXog Mig Turnebus forte 
eReg. 2. annotavit. v. 520. Reg. i. TtjSiTouj 0ottoTg & prp 
JfltrTotf fuperfcriptum yp S^)itocf habet. v. ^27. P.i. ix5votrff,quod 
& Reg. I. fuperfcriptum habet. v.s^. Reg. i. iohtxr ^ uvTolf. 
Deinceps omnes Hbri 9rot%£TOf « fMyi<^n, ubi t£ nimium eilb 
Quare h.l. emendavit Brunck. v. 5J5. Vulgo U^ Noftrum 
Junt. P. I. Reg. i. V. 543. P. i. Reg. i. Iv vg«Tof*? pi^xig. VuL 
go viotTxg^ quod mutavimus. v. 940. Omnes libri ^i^tx^xTlg^ 
quod ob fequens %^xTi^ov o9^'v®- ineptum. Quare emendavit 
Brunck, eadem opera & TnftK^iM-U fcribi poterat. Jxov Turnebus 
memorat v. 544. Reg. 2. l\vi, v. 949. olxleifxt reftituimus 
ex Junt P. I. Reg. i. Vulgo o»«7£/foi. Ald. oW«f?f- v. ^54. 
Hunc verfum Brunck huctranftulit, qui antea poftverfum485 
legebatur: olxl^iv ih7v /uey£foio*<v ietKOTU arJifJLXTi vnc^oiv , Mihi fads 
placethic verfus, & fi «-«/lea?» fcribatur , locum fuum tueri 
pofle videtur; hic enim ante comparationem pofitus abundat» 
illic vero poeta brevi imagine defungi voiuit. V. s^s. Edifi 
xXiv^«v7®-. P. I. Reg.* I. }tx*3-gv7@-. ffle tocu^-Iv?®-, hic vero^atJ- 
tf-ottT®', TfowrgvT®» pro glofla habet Noftrum dedit Brunck. 
Vide V. 297. 

V. ^^0. Noftrum Juntina dedit. Aldina & P. i. imTr^im 
clxyix, Reliquae imT^itxyyix. Reg. i. i^tr^ix^t xxyix fuperfcri- 
ptO imTSiTrit, glofla<^gp£i. V. 564. P. i. Reg.i- itJi.friv%. V. 569. 
•R. i: eixi^ifjiivxt vulgata fuperfcripta. v. 567. Reg. i. B^vovTig 
«f gr/uoJ? fuperfcripto 3-£/vovT£?. EtiamJuntina,Reg. 2. P. i. isiTfAoZ; 
habent, quodprobum eft. v.568. Reg. i. ^k^ov xxii vulgata 
fuperfcripta. In Rcg.2. refte nivrotg Ti legitur. v. 569, Vulgo 

Ggg 41« ^OJl^ 

«ICvsrj futffiMfvyn^ ^r^kuacd^f ubi Picrfon iti VerifiinilibuS: 
«mendabat «1 ^ varl t^futfoyjl^ Btifvtfxf&^f quod poftremum P.i«. 
cxhibet Reg. i.. clare habet ed Jf wfi v/MCfoytis.. maigo:. y^. 
Mf-a/ffmfvySs» glofla. xnm^tbtif, ^otrrewiki.. In Bjegio>2.. f^juM^vyS; 
mhvofii^ ewAU Noftnua kdionem. Turndbus in vatietate 
commemoraTtt , & Euftath. ad Homericum lAMffjLdivyiv- ^EtT» 
#qSwi p. 1595.. ex Koc Oppiani loco^ lUMffjMfyyif' laudat. Efl 
«rgo. celet remomm. contorumqpe quafi: micantium> motus.. li- 
cet etiam.aliam.adjungere rationemi ex eo*,. quodi recentiotes 
•biervarunt,, mare fervente; pifcadonis. opete „ temorum pul- 
fiitione turbatumL velut oleumi tradtu pinguefcere ,. & adeo 
fiepe igniculos jacere v qui /bioefA»^ju>7iv facer&omnino videntur. 
T. 576. Reg.. I.. slxvfuveu. gl.. xfvfrlofjisyeu. J;untina. fflfLffWHvu 
V. S78' P* i..»x^vS!a®-«. V..579.. Reg..2. e»y«f iWr**.. Senfiim 
iferborum At»»V v» r«. et. cet. Gejnerus. li..A., p..iif6.. explevit 
JiDco jElianiXV. 6.. addufto,. ubi in captura thynnoxum Eon- 
Isca pilcatorum vota memorat. v. s8^. Vulgp.a-<piy.. Nobilcum 
P. I. Reg..i. InReg,.2. vtf/itnirv eft.. V..585. Vulgo.sr^jr^nwoM.. 
Noftram lejdtionem memoravit Tur.nebus.. Reg.. i.. vulgatam in 
^xtu habet,. ubi tamen inepte. gJbfTa. aeque ac in P.. i. vocem 
wtilrlttvloct petKfi>(yM explicat, fed fuperfcriptum eft. «ut})». /iqf. 
ftvBwiroTivkvi» ^sffiKvtxt », quod unice verum.,. fiquidemi 9rt(fifi» 
xvXou probaveris. V..587.. ijKxiktum thxifim ex. J.undna reiHcui- 
«lus, ubi; vulgp)cx«0oy.» quafi. ijnOMm. adjeii^vum fit. Reg. i.. 
JljfUkiuv •- iv/ tvxyfit habet. 

V^.53.9.. Regvl.. Txi €/C'tir9fuireu.. V. 590.. j?X8A«7« ex Junt. 
& P. i.recepimus. YulgqMfioclUn Nobifcum: &cit: dlOrvJlle 
©b£. Mifc; Tl X. p.4. qui etiam monuit Jx(/?fl//2. ad://bmer«/n 
fl. J8i.. MfMlov ex. h..l. laudare.. v. 591. m*^*^/»'? ex P.i.. 
secepimus» Nunc. tamen. vuljgatumi M«^i&«p praetulerim ,, quodl 
Codices noftii habent. v. 592.. Juntiha hcoti%xvTjxq.. v.. 597.. 
Yulgo; foVaimf.. Noibrum ex^ Reg, i.. Deinde' Mov- Turnebusi 
aimotavit. v.. 598.. ^^Ao^teyei.^^ca^a-^fttv,. quod: correxil. Mihi* 
verba.^^yVotiy & «7««»«» ,, quacabj uno/ fionte. fluunt:,, ita. tameii* 
fignificatiQne;di8ferre a.fe.invicein:videntur,, utVyjfVo-eiy.&inde: 
derivata. verba' velnullo; veli tertio> cafii: perfbnae.adjundta, vd* 
denique cafu- loci cumi i iV vel- iv addito,, GaUorum^/e blottin de- 
notet,, alterum.vero„ irliimnf, quartum' cafum.adjiiniftumha- 
liet, & fimpliciter^x/ncre^/ii/i/em/ fignificat. Non ignoro in. 
ia aliisautoribus aeque:atqiie in>0ppia/2o,haec: duo» v.erba. per- 
mutata.inviceini fuifie „ fejilihraribtumj iheogitantia- noftxae ob- 
firvatibnii nihili derogat:,, quami forte; nohifcum: aliii viri: d6<fti: 
approbahunt; Porro* ^^^j^ ex Codicej Schotti. JE.jwjcwrwi.ma- 
tetet^, quod etiamin Reg,.3.. extat. V..599.. Jjantiha.acv«iT£<roV 
7«i V. 600.. Vulgoi ff,sTjx}OJixvlegi. Nbftrum.ex; P:. i.. Reg, r- 
V;.6di.. Reg..i.. «^xvjfi.. refte;. Ytrb2L\o<rqffi.fJLiyxv. •jrovov ex.h. L. 
hu^t:Euflathius.2Ld.Hdn2erum! ^..1^49.. Vi.604.. Vulgo, Iro/^ 
It^oic Noftrum.ex:?; i..&Reg* I. V..605., Reg..i..i8aAJii v.6o6.. 
^Si.u.mnutgftfi. v;.6.07..Vtilgp;i8«vAw.. NDftrumi ex.P..i..& Iteg. I.. ubi gloiBi Bilhi. Yi 608. Vulgo wtf^fdi^ nX Md, ' 
cum t.i.Sc Reg. i. «'cfi^fofmiro fthabent Noftrum ex Jiintiaft 
t&. Y.610, «juKv^flec omHTo Srex P. i. recepimus. Vulgo of 
dxeivB-eui;. Reg. I. «juKvd-o;, •& fuperfcriptum iSffXoi habet, quo 
admiffo , Tecte iegitur : xJ^Tf» JC wrlf iu^«x^^i jSoc^di, tia^vref^t 
JC »*ehB-Xi. V. 611. VulgO X0(7«pp^ifv. Juntina xuroiifi^sttv tc 
antea dcKxvQuf habet. Prius etiam Reg. i. qnod in uoeretfpi^ut^ 
in noftra editione degeneravit. , Feflime. ialtem«ifetM^«j^^M 
rt Deinceps male P i. UnoJm, Totum hunclocumexfcrlpfit 
jEHanus I. 2^. qui ita hac de re: iric ri xa(ru fAif&» dtri yt rnc 
iupoaSii liwxS 'wrdyuv » tTr» nxlvif noci mdvo^ &C. 

V.613. P, I. Reg, a. d^tfi^ti, & fic Ald. Junt. Vulgo 
m^tfiJpii. V. 619. ffyov pro vtflgato oiy^nf cx Jutttina & Reg. i. 
dedimus. Y. 6 17. Vulgatum lo^/dm^ Mo-nSo prdxfus ineptum. 
Quare Brunckii emendationem Tecepimus. Ipie tentatveradi 
tirmoDrioi^^ivivonSlo. V. 619. Vulgo i^tSjpaAuy» quod ex Juntina 
¥. i.Reg. !• immutatum fuit. v.620. VulgovSiWf. Redtum 
habent Jimt. Ald. P, i.Reg. i, V.62Z. xxlo^fimlHvot dan%: 
Junt. P. I. Reg, I. Y. 625. P. I. T^^t(€cc, fupra tamen verfu 
^ I 7g(^»i ^ ^ru ntipat^if rt, xei) tortrt relidlum fuit V. 626> 
Vulgo ^6ri^«»^7ow. NoftnuncxP. I. cf. verfus 98. Juntinaver- 
fu629. i/kx/verexhibet. v.6y%. Cod. rarnefci &lleg.a. ««axi 
habent. Porro omnes libri fit>^v^ty habent., nifi quod P. i. au- 
y^tovif exhibet, quod vitium Cyneg. II. 625» etiam obfe^. 
derat. «mfirivinvexitBrunc^; equidemvulgatamteneo. V.6n« 
Eeg. I. tfu^ifjuv®- gl. tkKvo-ocg. idem vitium adfirit Cyneg.4. 
2og. Verfu 6^6. mntfov dedimus ex Juntina, P. i. Reg. i,. 
Vulgo Xoypov. V. 698. Juntina cum P. i. BotSvfrxoni^ exhibet. 
Reg. 2. ^oxvatxtxi^ in textu habet Mire in hac forma variant 
librL Vide ad Libri V, 3 79, & fiipra verfu 47. Suidas ex epi* 
grammate laudat ^exvflrxotxei^ in voce wwi^ » ubi hodie Ana^ 
ieSL T,L p. 228- ^o>jj^Xoc9{&' conftanter iegitur. V» 640» 
iottiAfrtroi^ TYir/if 6ur laudat. Y.64). RedeReg. i>. irfiiijiHnu 
gl. jftft;%Ǥ^i. 

Y, 647. A PhoBnlcibus ollm pifces mari verbafco infeftQ^ 
capi folitos fiiiife memorat Ariftottles H. A. VIII. c. 20. qui 
Blibi, LibroIV. g. monet, pifces petris falfo odore oblitis ad 
capturam evocarL v. 6^}* Omnes libri male wr«yvvV»*«> 
prster Reg.2. ubi t5^<*yvt;ja/voi|?extat,exhibent, quod Rittersh* 
x;orrexit V. 659. piixv i?v P. i. Reg. i. Paulo antea R^. i* 
A^tchiov gl. x«wei}v habet. Y. 661;, xvrxi^ ex Cod. Turneb. P. i^ 
Vulgo KVTMVv quodReg. I. intextu habet) altera ledtione fu« 
perfcripta. ^^.66^ Vulgo ihro. Noftrum Reg. i. fuperfcri» 
ptumhabet V.67o* Vulgo J3«ri. Noftrum ex P. i. &Rcg.i» 
Yerfu 676. Juntina habetft«ir^X\um. Turnebi Codex^oAfeuM^ 
4* u! jifffTTi xoti ihfJtMott. VuIgO xoJS^aer; l\ ptmou^ rt xx) S>QitMiru 
P* I. fm^arem utrobiquc prefert. Reg. i. woa.J' 4* «v h'^? '^ 
No^ i>4*>xrt. Reg. 2. ^oA^j JC h h§" - «XA*««. V. '677 Vulgo 
m^vr^rw* Noftru9l l»beat Juatt Hld. Reg. i, T^j678»Yu%o 

Ggg % 420 «^O^ 

riJC l:(fivT$. noftrum ex Juntina,Rcg, i* Dcinccps editi libri 
)^>oi» quod e conjedtura emendaveram ^ quam nunc Reg. z^ 
firmat» V. 682. Reg. i* v»i(n!lou. v. 685* Vulgo ewiyjiVwvrott. 
Noftrumex P. i. R«g. i- v.688' Reg. 2* xfir»«rov praefert* 
V. 692« Vulgo oluMi. Noftrum habent Jundna, P. i. <!^Reg. i. 
iibi tamen glofla «Vfftrer ad alteram ledtionem , ibi omifTam 
lefcrtur» v,693* Junt Ald. Reg. a» SKurrui. Porro ^«f/it«*7j- 
«V fola Jundna & Rcg» i. habent, reliqui iibri fttffMKlS^viif. 

, AD LIBRUM aUINTUM. 

V. 2. Ald. Junt. a h\ ynifi. P. i. Reg. i. iJC hi. V. 12. 
Reg. I. a9ff97ov fuperfcriptum habet Idem yerfu i;.. erarce<re 
fuperfcriptum habet V. 20. Reg. i. Ixxug-?p« cum gloilafx t5 
f Xk« \>oLiivou ^fjLfifixu;. ' V. 27. ^ufvukii^ cx Reg. a. repofui > 
ubivulgo 9^3ef<r«x/«f. V. 30. Rcg. 2. habct fro^iothim (fuper- 

fcriptO voifiaOJuv ) yfy^ 0X00 v ^'x^ f olxkioc B-oiKolovTi^ 9 ouyore^xu 

Unde dupliccm h. I. lciftioncm olim fuiiTe fuipicatur Bruncki 
nempe alteram: ^«fJ«x/«v ^«/1« o'x©o\ yfv^, oi)st.oc B-xholtrang j 
ouvoVff ov. Huc cnim referri videtur ocUirtfov > quod pro vulgato 
tuvoTifou exhibet P. i. & in margine Reg. i. Altera vcro ledtio 

habuifle videtur : 'jrofiolyuig youvi^ oXoiv iocx&' , oi»M BoejJvorng^ 
ouvir^tu. V.^l. P. I. Reg. I. flroAoK V.4S. VulgO fvpnnsu 
Noftrum P. I. Reg.a» habent v. 90. Reg. 2. iguvoiorroi. unde 
l^ ^rfivMwvr» V. 54. Reg. 2. ^igroer^^. V. 60» Reg.I. ii%o'v«^ 
fKVo; ixavci, fsd minio «10 v(^ Ifyv^ corredum. v. 60. JuntLna^ 
P. I. Rcg. I. olfx^&iil^i. Locum qui fequitur, averfu 62. ex- 
preffit jElianus H. A. 2. ij. qui ex verfu 68^ «f^ocxiiy Tr^oioL^xfig^ 
rcddere videtur^ ubi Oppianus ioXixigrt &>op?. Vulgo SaXi%oV 
legebatur , deinde lixio^ f^eTv , quod cum SbxixoV non convenit*. 
Quare eo confidendus <pouoi repofui cx MLiano qui habet \x^^ 
pLxxfig uxt Xivxo;9 Tih «f^oeXjJv TrfotJLiixn^ ^ quod idcm voluifle 
Ronddetium vidcbam ^ cui tamen intcmpefte oblocutus eft 
Gefnerus p. 1^4.. Sed ille malebat XfW?/ Noftrum vulgato» 
jMropius eft, licct non ignorem vulgo ^«wV jafws vertL At 
^hfji&' etiam, quod cx eodcm fonte promanat ^ fplendidus^ 
candidus fignificat Similitcr apud Arijlotelem H. A. IX. 19^. 
in hiftoria merularum $ouig & (^ouig permutata fuKTe docuit 
Gefnerus. v.84« Reg. i. irocXou^oiUv. V. 89. Rcg. i. vTe^ 
ioLwn. V.92. JuBtina u ^» roi ytv&tSs^ V*98. Reg. 1. ^ori- 
SdxJlocu V. lo^. oiis pro cT^f ex Keg. a. 7ecq>imus% v. 107. 
P. I. i^ocv^onrtf quod& Reg. i. fuperfcriptum habct. v^ii^*. 
Yulga f AWJTfXof «Tf Nos P. i^ Reg.i. fequimur. v. 120. Junt* 
Ald.«i5^«. Nt)ftralcdtii>P..i. Reg.a. debetur: v. 12^. Reg^i^. 
whiviiM-mv. V. 1 9 8- roV«v iVw xfvcfwv. Incpte^ Rittersh. fcu^ 
tum interpretatur. Paulo melius gto{& P. i.. Ttfftipifuocv^ Smi^ 
Kter Julianus in Analeilis Gi. Poet T. 11. p. 494. yvf wy t 
ofWyfwvxdtAtiryXoWocv irfv dixit» V. 143. Rcg. I. fft;>' j habet. 

iT^i^^* y^otlx^u Noftiumexf^u Keg. x.. &.Vaticanoapu£i «V0^ 421 

Schottum Obf. Hum. ^. z^. v. 14^ Omncs libri ultxiirTw\ 
ut fupra 11. 618. ubi vide. V. 146. Junt. «•X£x?ov ^foxe» «%V- 
r»iTo» quod & P. I. Reg. i. habcnt. Noftrum eft ex Vaticano 
apud Schottum, Reg. 2. ^Tiocfxliv Bgixov ibJtro-otro habet. Reii- 
quae editiones male ^x. vS^. ibJvtnim praeferunt. v. 152. Vulgo 
ia^v^o/uiu. Noftrum ex P. i. Reg. 2. quod & gloffator Reg. i. 
refpexit, qui &ocfvHvocx1oi ad vulgatam annotat. v.i^g.Vulgo 
uX£voiiuLevov. NoftrumexP. I. PorroReg. I. /itfic^ in textu habet. 
Cetemm eadem fere captura eft filuronim Iftrianorum , quam 
defcribit ^lianus XIV. 2^. Differt tamen in eo, quod nulla 
utrium meiitio ibi fiat, fed protelo boum pffces in fitus extra* 
huntur. Reliqua de jocinore taurino {Aliianus tamen pulmo» 
nem ponit ) & hamo plane convenire videntur. Ponam hic ea 
verba, quae de hamo habet; r?? /xh Sv lULnsivB-it s^efioc^ Son; icocl 
fHyxvocxltKti? — %«Toc ^ocTifoc ^ferjif/fy oifxi^^ov l%vgov xodfiivTOi xoiX 
TtBTtyitiivov Se/v»s » ^sfnifocq $i oifoc uvt^ wsvjulovx TUvfn Ti^foc/ULiVit — 
usrtf tS o-vviiov1(^ ro oifyu^fov yJva , i^oc^oc^ tov ocfxSivTX /aiiTaSiov , 
efoy ilg rnv £x|<t^ tJfou if/uLoc avr^. Hinc apparet quae Oppiano 
V. 142. {mt Tfoxwiiot %viOsMy plumbei nempe orbes, qualem 
Ifvmov lULoUSoio Bxfvv xvSov 4. 4^. dixerat Reliqua in verfione 
ktina diftiniftius reddere praeeunte Gcjhero p. 2 j 5. conatus fum. 

V. 164. Vulgo ^oxov. Noftmm Junt. P. i. Reg. i* habent, 
& Reg. 2. in margine. V. 16^. Juntina fola o|« x«xxf pro 
tvfii yioufji^ habet. V. 170. P. i. Reg*i. ^Xoy«if« tcou o'%S'/^(wv- 
prarferunt. V. 1 7 1 . Junt. Ald. Ivvilxi. Noftrum ex P. i . Reg.a. 
Guictus vulgatum Uvtlui Hejiodi auctoritate defendebat. v. 1 76. 
Reg. 2. dvTcxv. Deinde malo £Xxy(r«i. v.178. Rcg.a. IB-vg^ 
V. 193. P. I. xvi^xTutr quod cx 4»4S^- male huc traCtum fuit. 
Reg a. ocfAvvoct^ou ^ & Reg. I. iH rg /uLijULtii habet. v. 19^. /xv^ 
^nv pio jjLvxocTrv cx Rcg. i. reccpimus. v. 198. Reg. 2. ^reW 
Mihxwcv V.202. P. I. Reg. I. ixv^o^Sovrwv^, quod &Rcg.2. 
annotat. Deinde Rcg. i. hfuyofiivoi^ siMTifB-iv. ^^204. P. i» 
tfZ^ut xiii. V. 206. j8<«<fo/tt£vo/j ex P. I. Reg.^i. reccpimust 
cui ^ulgatum ocvsXxomcvu aequavimus. Vulgo enim Rtx^of^vki le* 
gebatur^ quod & Reg. 2. fervat , fed pro Ixargf^fv prsebct m- 
fwdfv, quod cwi^Rtxiofdvotg jundhim veram ledionem praefcrre 
videtur. V. 207. P. i. R. i. vTsif. V. 212» R.2. irvycvx pricfert, 
V.2i^. Junt. &P. i. W 9oV«. Reg. I. iror< habet» v* 216* 
P. I . Reg. a. TvmvZ. V. 2 T 7. Hunc locum refpexit Eujiathius 
ad Homerum p. 1716. qui dtaoHJi legiffe videtur ; ait enim 
& lit «arcpfwrof TCo^^f^Z yJyn^ l ilv^^ V.218» fAxtvof*.ivm CX Junt*. 
P.i. Reg. I* recepimus. Vulgo f«ivo/u£v>i. 

V. 220 Junt» Ald. ^ivvitj-t '7rx><tBpoiTfi(Ft. Rellquse invxTot ^oc^ 

Xtppoiiiirt. Reg. I. *otXippot'<cj«r<. Reg. 2* T«X*ppQ/ffiom. P. I* ^ot^ 

Xippo/^jKTi praefert» Lycophron tanien vcrfu ;8o, dixit Hvxt^ 'ptoc^ 
XippoiTjtnv ihxQvK^ o-3cx«, ubi Scaliger 'Trxxtppoii^yftrtv emendabatj 
fed Canterus & Codex Regius vctuftiffimus vulgatam fervant» 
V. 221. Juntina xtrrdoKTL V, 22^. Reg* 2^ otc«(^@- I^i)$ g^ sVrwv^ 
\.227. Reg.2^ To» JC Ir hiodvmlx'' e« Jilhabet^ V»as^ 

Ggg j 4» ^O^ 

Junt Ald, P» u Rcg, u /mWm. v. aa^* ?• '" «x»»!»- ^'4^ » - 
jRftfffOM. uldmum etiam Jimt &Reg.i. habent. v.2|i* Junt» 

«f/fMV. V. 240. Rcg. 2. Wo» «X»«»- V* 241* VulgO «yffrou. 

Noftrum eft in Reg. a* auod & gtoiTa P« i. refpexit» Deinceps 
Rcg» I. flf/t^) SttSetf habet, vulgata fuperfcripta. . v.245. Vul- 
go «Vr/uil. Redte P« i^ & i;loi& Rut^trfiU vide 0^/: ATz/a/Z. 
9- p. 128. 

V. 2f^ Junt P. i^Rcg. I. IhfvyTiiixtfm. y.2S9» Reg.i^ 
Mftfifn vulgata fuperfcripta« Ddnceps £yx^ fl S^f« pro «/14^2 ei: 
Rcg. I* rccepimus ; vmgata tamen ibi laudatur. v. 260. Reg. i . 

lx«Wiy. V.262. Reg. I. flrff ukiieu. V. 267. Rcg. 2. ««m'« 
uuT/iM w>Jfi<kf¥^ Idem yerfu 269» xvSfOM ^fiio-otrM habet 
V* 271. Vulgo ifvticUvtTcut quodcx Reg. a. conreximus. V. 27 j< 
Rcg. 2* «'oW fe habet v. 274» Junt M'^»W«fn«-». V. 275. 
Iterumcditi IguQgccifiTtu. Re<5te P. i. Reg.2. V.276. xi;3ffo(« 
P. I* V.278. pro vulgato ^«iwVtf«<f ^foxof « recepimus iectio- 
nemP. I. quam&Rc?. i. fuperfcriptum habct v.28i.Junt. 
Hrt TTvfKUSf iXociTecl of v^i^ff SxtB-fOf, P. I. ^eL^ttnf UCiXxin^iiTt 
^fHaxJi eXo6!r«7oy. Eandcm ledtionem prxfert Reg. i. ubi ta- 
inen eft ^iit^i^* i JH fXxfn. Unde fufpicor.olim 1l1. iedum 
iuiile: t^i^tn* JC tX^w fjuvyifuf^ oJXff ivTt 'nv^^^oCii i>sMiTot-* 
•7ov «^tj/nr oXlS-f 0». fivCo-a^^'* j» «^* f Xxfo-i AuWMe Wf ^X; &C. Reg.Z. 
habct : r«^tfO'<v » • 4* f ^(«'< M^ryHm Hth iiTt ^vf xeti ^f I eXvv- 
Tffo», V.282. P. I. Reg. I. fi«Xff. v,28s- VulgoSjjiWi. P.i. 
Reg. I. htfiSvi. Noftnim habet Regiusalter. v. 287 Reg. i. 
sirof yf . vSotf. V. 288* «did «-oXvr/xvrei^ Noftrum P. i, Reg. a. 
cxhibent. vidcadL.II. 504. V.291. P. i. yjf^oo-iJvj. ^.294* 
P. I. Reg. 2. redte ^ly» praeferunt Paulo antea P. i. %u3ecy6m. 
Hoc vero loco omncs libri malc fiff^^?; & i^os cum illis, exhi- 
bent Re(^m eft tl^iwlngt de carmine nautico, quod remiges 
celeufte prseeunte cantabant Hinc ocvuTf il^nriocf tqX^ iKxvfttvw 
apud Phitarch. in Alcibiade T.II. p.6$. ed. Lipf. ubiitidem 
male Interpres vocem vertit 

V. 299. Regius I. stnxxJ^tfri cum gloffa xfXM^afri. V. 307. 
P. I, vocfoi $6ijuLS. Voxofvif haud dubie corruptaeft; quisenim 
fanus cetum moribundum undequaque veriantem fefe & volu- 
tantem cum alite palpitante comparaverit? Deindequsenamaut 
qualis ales intelligitur? fcimus enim avium in facdficiis ufum 
rarum fiiifle. Malim itaque cum Brunckio r«wf^ legere. 

V. ^I. Reg.2. ttocTifX^TOCc odfif eciWonr. V. }I}. Idcm CodeX 
«Sffww» prafcrt • V. 5 16, P. i. Reg. a. ftri x^ov/. v. j 17. 9rxw- 
w pro vulgato ^xyrecv e conjedura mea dedi. V. 322. P. i. 
Rcg.I. hrl yfocB-fioTori, V^ 927. Rcg. I. rfis^iA:?. Forte rf ig-o/j^ijf 
voluit V. 329. Reg. I. ;c«>^^of». V. 337- «^w» ex Juntina, 
Reg.a. & Gloffis Rutgerfi recepimus. Vulgo ro», quod jam 
oUm cum altero confufum fiiit , ut ex Ammonio h. v. apparet 
jy OroiUemtc malebat V. 3 )8. RjQg. i . urriw lutl ri. V. 3 j 9. 
Reg. I. tvfMfioti. V. J4** OmneslibriiJyflff «x«ff>quodemen- 
davit Picrfon. v. }45- ^^*^ krhrimu P.i. R^.«. 4^« tditf^ V. n 3 • cdiid inm^' Reifte P. i . Rcg. i . v* j 6 !• K. i .. 

tlfi(fitilt o-fiff habet. v. ^6).. Ald. Reg.i.. ixiS-eur quod pro' 
•At^rffou; eft„ proud legit Reg. 2. 2^..j68. Reg. a. dvmhhy JC 
«xaxiw». j^* J7I. Vulgo <*At««x»a-«v7f?. Noftra leftiO' in Junt*. 
Ald. P« i. Reg.a. e^t.. Forro IW^ocv/aP. i. Reg. i. habent«, 
iSr. 57^.*. P.i. Reg.i. ffwi. Vuigoyocs-ff»» quodfetifitt L.IIL. 
44.0. defenditur; noftrum^ex Reg.a. repofuit £r£/Azdr. f.'^^^. 
Reg. 2. ifr' «rxis-f» habet* f.. n9- Junt fuwxoKiWi; Videad 
L. IV. 6}8. ubi P. I. iSflfc^Mrxwf ®* prarfert. ?^. 381. P.i. Reg,i. 
»f ecisarvor T£ Wvoi, ^^«386. Junt* Pl 1« Reg. i. M 9^10*/.. PrO' 
vulgato IxxoAAsvoK ex Reg. i. eiXtMcW; repofuimus. ;^. 388- 
Vulgo. rv^o( ye. ubijunt P.. I,. Reg^ i..yromittunt.Reft&Regr9^> 
<vS^oe.l, quoduniceverum.. 

^- 397« Vulgo dvffi^i/ittvr quod cx verfu 404; mutavimus.. 
:^. 398. Junt. ^o»M ^ef. ^.401.. Reg.i. 0-1^1/99-1.. Reg.2.. 
^^tW< pro S-c/vv^n habet. i^.^oz^ Junt. tix^l^Mwrn.^ 7^.4^4.. 
Vulgo; drr^i^u. Tfptxj^TotK Redte P. I.. Reg, I.. ybitameno^Vfr^}^ 
fcribitur.. Noftrum.otrrfi^clare Reg,.2. habet.. t^-.^^o^.. Vul. 
go ivMTudfjnrx. P: I.. Reg.- 1«. fsrMxoc/f tfff-ot „ undendtram leAio- 
nem effinximus, ^.410. Vuljgo 0evo(vif%erai; P. r.. Reg. i. W: 
rf.o(0ff^y dvitwou habent, fed noftra ledtio clanffiffie. inReg,2«- 
laudatur. ^^.417. Junt Ald. ^fnliif. Reg.2. Sw/ivv. 2^.420«. 
Junt fVfx^of/f w. ;?. 4^4. Vulgo Atfc^flp. NoftrumexP.i. Reg,i.. 
f.^26.. Reg. I.. fvWffwov - f«xi««vro. jy. 428. Junt P. i^ 
Reg, i. frxov^awiv; Hunc locum exfcripiit^/zaneij II. 8- 

;^. 43^0. Junt. viovTihMgr quod non fpernendum. 7^.433. 
Reg.2. hroii^paflt^. ;i^. 434. libri editi /Suo-mv. :^.440. itpo&^ 
itofZfvvTcu. omittunt Junt Ald. P..i..Reg. i. Deinde veifu 441.. 
1, 1. Reg. I. fXoevvo/ufvoic exfaibent ;^. 443. Reg. 2. tfimxol^otv^' 
Tfj.. j^. 449.. vwT^ ex P..I.. Rcg. I.' vulgo* vwrw?. 3^. 4^D. «Tfo- 
/ifi^ irrof Junt. P.. i. Reg.. i.. dederunt. vulgo ocVfoV^ «**f* 
;i^. 45.2. Tixivotf/ti^ T (mhumr quod' Brunck: probat. T^. 455.. 
P. I.. Reg. I.. jfioVi MfXoe$Eiv^r omifTo xoc}:. deinde poft xiXce/ffO) 
mterponunt U f.. 458. VuIgO/ legitur ^rofe. ? ri ^otTof x/xnSw* 
ubi Junt tvy^Motiroc^,. ut etiam P. i.. Reg. a.. AtWfej P.i..Rcg.i.. 
cxhibent.. xexji^ cx more Oppfonr reftituimus.. ?^. 4S9- S^' 
^ahotUf adverbialiter.. Sic; CdJlimachus. in^ Delum- verf. 1 98 in 
«raXxiov» d^ llTt. tch /MTi^u&ti Tt^od^m iiznT« <Pvk&'.. 71^. 460.. 
Reg. 2.. wi ^o^^ii x^. 461.. vfiiru) ilex:^.i.. Reg..i..Tcripfimu8. 
vulgo vifV^ Tf w Jundna vaJxojcov ff^^ov praEfert i^. 4,6^;. Vulga» 
xvioifxfi^;. Reifte P. I.. Reg; n. i?:. 4^7- «x^ Ree. i .. ^fp^tfhtf&" 
vro^Tr^Giptfi^Dcl®-* fcripfimus:. Rcg, 2.. fr«'f«v pra-tert-. Idem; vet- 
Sj. 470.. wf of f . ^«rif i . ;^. 47 1 .. R eg.. 2'.. «i^ov SfX^ivoc ,. ^ & ih mar»* 
gihe annotatur :: Xf/srfi- «ro;^» ? «1». ;#^..474.. OmneS' libri ocxocth», 
quod ex^ IV^ 7S..correxil. ?^..478- J^^*^* P- i- Reg» i.. «y^is-ov.. 
)f;.479.. Junt.tff*'»»^.. ^^.480.. Reg; 2;. iroMWr S<«i|;«t;o-oM.. Eort«i 
voluit.^^iSo? rf ■^etvTsu;, j^. 48S- Quod dfedimusi exPIi.Rcg.i.. 
eft.. Juntiha' «%oc Vxfwf,«rflro{fm/fwv ,. quodld'Omffr praferebats. 
lEid^i rXivfiirnj difot: wTavfpti^ iimttfpnn. t'4S9^* editiLwSfi^, y^ 424 ^OJf^ 

correximus. ;i^. 4.91. Keg. 2. oi-^oiiMWi x^vt^^» 7^.492. rece- 
pimus fw«?fovj ex emend. Rittersh. pro vulgato siuL<p^ovt. f. 494. 
P. I. Reg. I. «r' JW. Rede Reg. 2. nr u^xtfovtov. y. 499. 
Vulgo tiy ir^f quam le^onem d*OrviUe defendebat contra 
JVqffiwn^ qui ut hvtS P. i. Reg. i. praeferebat. f. 499- «^ 
rKpnefert. ^.^01; Reg. 2. iJl hrnuxJiOfjLivoio. f. so2. Guie* 
tus htovTti maiebat 7^. 506. P* i. Reg. i. hJCiniiuii^s. ^.507. 
P. J. Reg.2. <ptxoTifl&'. Reg. i. ^<xotu7« i^. so8. Junt. Ald. 
re/}f /uiv yscf ^w^, ubi ro^f ex varietate ledionis eii. v. 509. 
fxe ex Juat. P. i. Reg. i. reftituimus. Vulgo exij. v. s^o* 
Reg. 2. UiTffxtv. V. sii. Reg. I. «xi?wv. v. sn« P.i.Reg. a. 
«vWf pro «V«Mr habent v. ^i^. Reg. i. yjro-a/»??. v. 91?* 

Reg. 2. At«X« JC oily)/U KOM c| habet & V. 5*9- «^' eVw>J<: rig roV- 

#w. Quac veroa vcrfu 520. traduntur, expreflit^//a/iwil.i8» 
V. 525. vf^. V. ^28. Reg. 2. «V gVi Tolfrtv. V. 929. P. r. 
Reg. I» Wfovaypjf^. V. ^n» Vulgo legebatur S-ow? irgXocVav?^?. 
Correxi hunc locum ex verfu 579. Deinde verfu 996 edebatur 
rrfv «x/Sot, cum tamen uxi? a tridente differat. Vide L. V. 2f;6^ 
Emendavi igitur h. 1. confifus etiam autoritate jEliani qui 
titrumque inftrumentum in hac captura diflinguit In P. i. 
Reg. I. w JC ttTuioi extat. Pro «yfifff Juntina £x/*>r; exhibet , 
quod non fbemendum. Dicitur enim «»<? ab Oppiano /Six^ 
u^vt^^irnlov o(X/A)r; , quemadmodum Philippus in AnaleHis Gr* 
Foet T. II. p. 2l8* xnro^ivov reT^iouvxvt h wStw/ ««^Tefov f/A;(^ 
tridentem appellat v. 938* Reg. 2. v^o Svaiov «%e^'<vv habet 
▼ide fupra ad verf. 240 notata. v. 540. oc^ocyJristv ex Jant. 
Reg.a. dedimus. Vulgo d^yoCkioKrn. v. 542« P. i. Reg.a. fM^ 
fi/tiioi^. rede. v. 549. P. i. iitO-xtpro £yeS-ou. In Reg i. liy^ 

S-ou e& CUm glofla fFo^tvt^ou. V. %^6. VulgO XgvyocXcp? o^jywi- 

yJoiv. Noftruni ex P. i* Reg. a. ubi tamen Kevyuxiom fcriptum 
Cft. V. 548. Reg. 2. XxvfJLX ytHot. V. ;9i* P. i. Reg. a. eSr 
dviivlt^ V. 5S2. P. I. Reg. I. ocxvviuLfvn ^if. V. 5^6. Vulga 
iocX^ofiivv 9 quod ex P. i. Reg. a. correximus. Reg.2. «-0«^« ha- 
bet. V. 559. P. I. Reg. I. mifi^sfliio-». Deinceps vulgo 0T§vviiiT»i 
quod cum fenfui adverfaretur, ^mendavimus. v. ^62. Vulgo 
hrol^vvanv. Noftrum ex P. i. Reg. i. Quintus CalaberlV. 500. 
«V A^ot vioi «»>f€f IvsvTvvsS^e isSXdy. V. 579. P. I. Reg^ i. 
vmmnixiivt ^ & veffu 580 ^iXoivint. v. S^2. is^vnrou dedimus 
CX Junt Reg. i. P- 1. vulgo 'jrtvinHlou. 

V. ^87. P.i. Reg. !♦ viov v£fAxH(f>6tro)uLvr(L V. Sss.Junt. 
, P. I. xcTfof? Iwi faabent Reg. i. ivl-^dlvriou^-x. v. $91. P. i. 
Reg. a. *»ovoc. V 601. Reg. I. ^rvxv^vt %otv^ort — roro-* habet. 
V. 602. Omnes libri tre/xfiXo-oevrg? praeferunt , quod mutavit 
Brunck* v. 607. P. i. %otvvi(rt. Reg. i. frvJuv^<Ti. Purpurarum 
capturam ex fa. I. defcripfit .^/zani/j 7. 94. dequa antiquiffi-- 
mus & clalficus bous eft apud Ariflotelem H. A. IV. 19. ikj 
xMl ^v>Ar%<Ft Iv roi^ xJfroj (Codex B. Rhenani roti; omiftit) 
?«? Jtv oiB-^ot(&-»Tt xoci %o>M9(i)ctv. (Codex iotv oiSfoicojvt /) oi msv Sf 
Jff X"MOi 9f^ig ToTi ieXioMHV i xoAlevo» ii\ ^fo^Jl^v rig xivfritg » «$-< M Sk vvv «fM-fl^^rWiv» Smc caiy Mvtifrfi , ui cc^rdkvnriu. (CodcK 
red;e «Vo^ujrroi.) Has yero naflas paulo fuperius ^ofpiicci no*- 
minaverat eo loco, quem hic ex codice Rhenani emendatum 
ponam: iotv Sl ^fh hOtxiiv uKSivtVy IvUn 6V rouq (^offjunv i% ojry 
crvxcv bOlxliiTtv 9 «Ai* cig rtivTo iSrou , wnre^ n«2 Iv rf 3-«X«fir||. 
0tX^o( ^io^ rwv 5'£ve.Xft>f/«v yivovreu eiovci Birfv^, Hic vulgo legitUf': 
Jwtf fryxev — «Xif ct rs!» «tJrw Seou , oWf^ Iv rj" BtiXbiffo^. ^Uiti 
rwv. Gefnerus de varietate ledionis ex Athendo admonuit p. 
908. fed verum nonidrecutuseft. Stromborum&tu]i>inume(ca 
purpuras capi monet Arifloteles de P. A. 11. 17. Hiceflus cha- 
mas etiam cum Oppiano nominat NaiTas purpuris capiendis 
xmi? 9rxex7i}; vocat Sophocles in Peleo apud Schol. Ariftoph. 
ad Equites verfu 1147« »v4A>m; ad formam te^v^ plexas no* 
minat P^Uux Onomaft.IV. fed. 4^;. ubi capturam purpuraniin 
apud Phoenices defcribit, quem quidem locum multo integriorem 
cxEudocid Iiuvif defcriptum dcditDu Cange in AppendL Glofll 
Gr. V. «o/3ti;X£i;7«i p. 10?. quod interpretes P0////C/1 latuifTe miror. 
;^. 610. Vulgo tlirix otv fift/0'<u<r<. Juntina tamen propius ve» 
rum cto-ox* Kv fvttvi. P. i^ Reg. 1« cto-o'r av eift/owi. Correximus 
h. L ex more Oppiani. f.6n. Junt. ^ofivfm. P. i. Rep. i, 
wof^fet^m ^.615« Reg. 2, /SffiJ/nir; )?}£ — » /XovroM. ^.6x7. P. I' 
Reg.a. €(f>ozf>a^ou «>«y«. ??^.6ig, Junt. V, i. Rcg, i. ?fyov pro 
rJ%®- habent 1^.620. Reg. 2. oto^Jwj. Idem verfu 621. ?M^ftf- 
f«v, ubijunt. o^yvovvhabet 7^.622. Vulgo /tuvoi. RedteReg.2» 
At Reg. i, o-fcf— wvoijjn At«r«i— jQwVoocv, fuperfcripto /u^vci. Etiam 
Reg. 2. /StJo-o-otv habet. ^^.624. Vulgo iegitur ole^Mviiin ixirov 
vi^ov c|«vvovrcj. Junt. ac^xcuVwi exhibet Noftra le<ftio exftat in 
P, I. Reg. a. Quem Oppianus deinde verfu 627. xocXt<tx6vv no- 
minat, is Arifloteli n. A. IX. 37- anthias dicitur: %v^ JC iv 
Mixq ofotB-^ f ax i^t Bififi$v (f) xoc) cTHXsiv %^«J/x.evoi KulxxoXvfjJcuo^tv 

01 raofyih > »9" xaXy o-iv icf «? ix^v^ rHTne^ Oppianus tamen , qui 
1. 2S4. anthiarum genera perCequitur , feparatim xoi^x^w inter 
thynnos & fimiles verfu 185. nominat Vide ad L. I. v. 256» 
V- 629. Junt vo/AoTf V. 6}S« P« ^- Reg. I. W ocM-^Gri^fsvtVm 

V. 642. S-offrocxioi; noftrum firmat Reg 2. vulgo B-ocfvooJujg. De- 
inceps P. i. Rcg. i. fMfMcoiroc praeferunt v. 646. Reg. 2. iSt/o-- 

rf^av. V 4547. Idem /vLtru^ixiSit habet v. 649, P. i. ^crfjr. Reg. 
' I. 'Jrerfjfg. V. 652. Reg. 2* «ror) ovn}Mh<ro-t praefert V. 659. 

Reg. !♦ 5toivft>v Sc S^owv. V. 6S9. Reg. 2. otva^toVvl^. V. 660. 

P* I. Reg. i. x«i xoci-vtiffw?. Vide an olim rivexoc xm) xtwi}/>!oof «V 

cfx«^o« fcriptum fuerit In P, i. ivi^xQou pro gloffa apponitur.. 

V. 662. Junt yuWfl-cic xoci. reliquae yjjWo-ei rc xoci. P. i. Reg. a. 

yjiWo-cil rc Koci. V. 66;. Reg. 2. ^oc^efjiivtf), gloffa tamen xoti cxXc- 

xi;iit/vtf. V 666. Reg. 2, poV v.672. P. i. Reg. i* oxc^fov. 

V. 679, Junt yocin; rc. P. i. Reg, i. yocivi U. Ultimo verfu P. i. 

Reg. I, «V^ocxcioff, qua forma cognomen hoc Neptuni fcribitur 

in Schol. Arifloph. adAves v. 509. quem locum exfcripfit Sui' 

das v, Tocivoc^oq^ qui & hunc ipfum Oppiani locum laudat in 

voce Ao-^ocXi^. H h h 42« •I^O.^ 

ANIMADVERSIONES 

IN 

LIBROS TRES DE AUCUPIO- 

IN LIBRUM PRIMUJVL 

Cap.I. 1. 9» j«r«xjf^f/if.^ Gtfntruty ut ex verfibne ejus ap- 
paret, h. I. in codicefuo xoerwxci^tfc/if reperit. 1. 19. editio 
dabat cJ^erro. De argumento totius capitis ledtorem ad laborio- 
fhm & dodhim Gejheri de Avibus volumen ahlegare, quamlo- 
cis autorum ab eo diligenter congeftis 6c comparatis cum eju$ 
meoque faftidia repetendis operam tempusque perdere malo ^ 
quod in univerfum etiam de reliquia capidbus. didlum volo.. 
Cap« II. Ofllfragae fere omnia convenire , qua& h.. h Oppianus 
five Dionyfius. de ufmi. obfervat , monuit etiam Gefnerus , qul 
tamen vulturem aureum vulgo. di<ftum proprie h.. I. intelligi 
volebat. 1. 12* editio fiWif. I. i^ editio e^ixXilTfi.. verfio /nodf* 
faciet. I..20. editio dabat: dvt^sifisyotr xoc): xxtcI tuv- ^: u-^uv u^i^ 
tkon Quod de vi(ftu h. I. dicitur, harpam unam avium lapides 
devorare, q^ra^^ latinorum convenit; quaK vcro eodem no- 
mine avis ab Ariftotelc appellatur H» A. IX. i8» inprimis reli- 
quarum avium oculos in ciboappetit:. ii ti xocKtiuiyti <^aii| titov 
f^^fi »f oV rx £jSk.oc * fjLxyj^oi yxf Wiv ^TB^xXfAoSijf©^ tuv optSm. ^o^ ' 
'hijuuog ^l rj «f-orjf ' xx) yif £X£/v« ofMto^ioT^.. unde£Iianus H. A.. 
II. 47. Tf Sl ofui^ oigTryi tuv opiddiv 'Tr^oTTSivirot;. Ttii o^jxKfjie^ oc^xf^ 
w^si, Ceterum in Ariftotelis loco legendum citt Truivy^ certiffi* 
mis argumentis me viciffe arbitror in cenfura editionis novilll^ 
mae Antonini Liberalis a Ferhet/k V. C, curatae , ad cap. V. 

Cap.III. Editio vmfxotifoyrxt. In fequenti cap.IV. oiyiUq^ 
quae vox, ut ex jEliano II. 4;. H. A. apparet, neceffaria eft, 
in codice Gefneri omiffum fuerat, Cap. V. Initio editum rm 
hLTivatv i^K «V «f Fabulae de Side , quam alias vix repereris me- 
moratam , veftigium deprehendiffe mihi videor in loco ^liani 
H. A. 6. 46. x(f x@' ^i xx) Xsff ^ , xx2 Tfvyuv , xxi > ia-Tu^^ , 
iMe) ri yv^tiiv s^^ ,. iotoc^ o'/S>jv Mevua^xv si hxTfdyoisv , 9C-?roXojXotft* 
Credibile eft a vulturum gcnere & , quem xif xov vocant , trans- 
latam fuiffe a poeds fabulam ad milvos. Cap. VI. Edido 0» 
HsfAvov^ dabat, cui pnetulimus , quod Gefnerus in codice fuo 
reperiffe fe teftatur p. 575 quam quidem formam (MfVvovEj) au- 
toritate JElianiH.A. V. i* & Quinti Calabri Paralip. H. 646. 
oonfirmatam habemus, ut adeo nqn neceffe fit eam cum GeC 
nero h. L immutare. 1. 9. quod fVindingius edidit, & Gefne^ 
Tus m verfione fecurus pofuit, m(i to if^ rev Ajfrjfo-ev, admo- 
Hitu&demiuria tfrtmcilriacorrexi;, fluvium: enim£fepumiubique^ at montem lioc ftomine nuUibi memoratum reperias. Diverfus 
vero Memnonis tumulus h. L commemoratus a templo Memno* 
nis in Syria non procul Apamea fito y cujus mentionem ^cit 
autor Cyneget. II. 192. Ignorabam tum, cum quardam de fitu 
Embloni & Dioclis mondum commentarer, praeciarum Strabo- 
nis locum XV. p. 1058. qui tenebras r^ mira luce perfundit: 
r«<??vottiiJ }JygTou VUtMtin ^efl UMov rjiy ^v^xg weitfx Beiiocv sro- 
rotfjiiv s flJc u§7pte ^tfiwfHini h Mifxvovt iiBv^xfA^ roHv ^nXtxxSv, De 
fitu urbis Palticonfer5fr£z6o/iem XVI. p. iq9J. Arttmidorum 
apud Steph. Byz. v. Koifvn & nixr^. tliniumY, 20. 

Cap. VII. 1, 2. Negationem in fuo codice defuifle teftatur 
Gcfnerus pag. 5 H ubi eam ex ingenio fupplevit. Pervulgata 
quidem eft veterum opinio corvos fiti segrefcere per longum 
aeftatis tempus; pailim edam labelia fuper hac re memoratur; 
fed radonem^ quam hic afferri videmus, cur pullis potum non 
miniftrent 9 nullibi annotatam reperio ; nec eft adeo facUe ad 
intelligendum, quomodo guttur corvis ftadm a coitu dirumpa- 
tur , five ad notam in coitu exofculadonem corvini & colum- 
bini avium generis, five ad vulgarem opinionem, qua corvi 
ore coire tradebantur , vocem m«&? retuleris 1. 6. quod legi- 
tur iXuyviiiTo, Gejherus p. ;)4. in g^pa/yevero ingeniofa conje- 
^ra mutari volebat, quam tamen recipere non aufus fum , 
quoniam varie n^rrata fuifTe fabula videtur. Pofui interim in 
verfione ladna verbum obleQqre , quod utcunque Gefneriand 
edam emendadonis fenfum in fe habet. cf. jEliani H. A. L 47* 
Cap.VIII. Cum autore Plinio, omnes aves in pedes adverfe 
nafcantur , folam cornicem a cauda , cruribus primum proje* 
€tis ex ovo prodire , Oppianus h 1. affirmat , cum quo con* 
fentit Hylas ap. Plinium X* c. XVI. qui tradiderat noduam , 
bubonem^ picum arborescavantem^ trygonem^ cornicem^ 
a cauda de ovo exire , quoniam pondere capitum perverja 
ovas pojieriorem partem corporum fovendam matri ap^ 
plicent. 

Cap.IX. linea uldma edido habet: 9rf •«■(xifidrovroM , cujus in 
locum repofui ^foxtfJitrtiivloct. Vide tamen , an cum Brunckio 
malis ^foffifiiTuvToii legere. Cap. X.* lin. ultima editum erat 
ol/x&s,mou, Quae vero n* 1. clicuntur de segintho , mire illuftrant 
Ariftotelis de eodem locum H. A. IX i. quem varie tentatum 
fuiffe dixi glim in Pcriculo Cridco ad Antigonum Caryftium. 
Cap.XII. De lacuna, quae in editione JVindingii annotatur, 
nihil admonuit Gefnerus i qui totum h. L ftriijim commemp- 
ravit, nec omnino verdt. Exiftimarem equidem nihil prorfiis 
deeffe, fi pro o-fjjcag repofueris ffewvot?. Cuneos hac in hiftoria 
memorat etiam Plinius X. cap. 18. Qu» in fine de viribus 
herbas , quam eadem opera exquirendam commendamus ii$ , 
jqui lapidem philofophorum adhuc indagant, fuperflitiofa & 
vana addxmtur , habentur edam apud Autorem. Kyraniduni^ ut 
Gejherus pridem monuit. Cap. XHL Quo ab inido legw. 
tax ordine vejrba graecjt, vix fenfijm alique?! habe»^> CWfli in 

Hhh z 428 ^O^ 

praecedend capite, qiro rcftrantur, nihil exftet VidetuT crgo 
capuc totum fuo loco motun> in alienum tmmigrafle. Gcfnerus 
vicium codicis fuf diflimfuhne videtur; vertitentm pag. 59^. 
'NoSudt aw odcrunt 6f infeftant. An igttur caput de caprU 
mulgo imcTcidit, qoem mammillas caprarum fugendo excoe- 
care fcrebant? L ^. edebatur opsroyumTK Inepdas de corde vc- 
fpertilionis habes etiam in fragmento de Antipathiis ap. Fal^ri- 
cium B. Gr. IV. p. 298. Cap. XIV. D? Idcro ave vide Plr- 
nium XXX. c. 11. & Gefnerum de Avibus p. %j%, & p. 24^. 
nbi monet a quibufdam eundem cum charadrio exiftimari. 
Gallorum Loriot eundem eflfe^ cum ave, quae Arifloteli xxw?/w» 
dicitur , & Ptinii galgulo & i<ftero cenfct Gucneau de Motit- 
beiUard ap. Bufon T. XVIII. p. 25^. 

Ciip. XVII» 1. 2» Tfo^xTt in Codice fuo Gefherus habuifle 
iion vidctur» L 4. edebatur dmrmvtrxt , quod fFinding ver- 
tcrat : perinmnt. GefnerusvcropoMtoccidunt^ Cap. XVIII. 
1. 2. ih fjdv^ oou^ot^ KtrPhiTo», Hic locus mihi quidem fanus non 
yidetur. Videtur A«r«S>oiM(nw legendum , cui "Windingii 
transformuttt convenit in verfione Fatina. L 11. pro edito 
' M.otTxlifjLrdvi repoftti >xTot!iiuLyiiTocty quoi magiy congruum rnihi 
videbatun Cap. XIX. De Seleucide ave vide Galenum de 
Locis Aflfedis L»6. c. j. Suidamh. v. PliniumX. 27. Vidctar 
locuflarum iter profequi, quod diligenter in Afia obfervavit 
Hasselquist Itiner PaUft. p. 2S4» Quodfi vero idem eft, 
quem LlNNi£US turdum Seleucidem in6iifft3Yit y habes eum 
ex vifu avis exliccatae defcriptum , fatis tamen obfcure , ih 
FoRSROAL Dejcript, Animai Arab, p.6. Ridiculum ceremo- 
niarum morem , quo ab hodiernis Afr<e incolis ad locuilarum 
peftem profligandam veliit invitatHr fub nomine Samdrmog^ 
vel, ut apud Fqrskoal eft, Samdrmar defcr^ftt Niebouv 
Sitfdfttibuwc^ Don 2trabten p. 174. feqq. 

Cap. XX. ff^indingius ediderat nJ? «XwVaj. Cap. XXI» 
1. 5. Codex JVindingii & G^ncri habebant: flra^tfw :Wx««i — . 
d^yixoti 01 olpivn^, fed Gcfherus p. 304. corrigendum vidit h. L 
nt edidi, ex Ariftot. H. A. VI. 2. qui omnia eadem de colum- 
bis tradit. Turtures tamen mares etiam cavea feorfuin a fenri- 
nis inclufos , nimia libidine exardefcentes fe ihvicem inire, 
teftatur iiluftris Buffon T. XVIII. p. 5^0. Cap. XXII. 1. 7. 
cditio- dabat ^poow/yf A»<ri. Vide , qusefo , quo hominunr inge- 
nium, cujus levitas inprimis in interpretandis animalium mo- 
ribus fpedatur , detorferit, quod Arijloteks H. A. VI. 2. a fe 
•bfervatum fimpliciter pofuit: ox£vh7<rxs Si xifuv o$vi3-ig (PfirliiH 
n ycxt xvtortiovToa , xad ^o^iKofxi? x«p^(^ *£fiS«»iovrDM. ^ot^Tt fe' ri 
xvTo tSto yoou- TexSrxi moTt. Hunc locum ita interpretatur Pff- 
nius X 41* viUaribus gaJHinis gf reiigio intft. inhorrefcunt 
edito aoo-y excutiuntnuefefe^ & circuma^a purificantfim 
ftuca aliqua fefe , &? ova lufirant. Hac religionis fpecie,. 
quam Plinius ex ingenio fuo confinxit, non contentus fuit Op* 
jpimui & moi fiagmenti ^t^^ irrmAum apud FabriUum-lL G.IV. p. 299. fed voluerunt feftucx HU vim nefcio quam ad 
par tum promovendum inefle» Ita luddicamur & ipii , aliofc^ue 
deludimus^ dum.nimium ingenio indulgemus! Cap. XXIIL 
De merularum partu Arijioteles H. A. V. ij. t« M-h iy ^jiwr« 

wxvTJuv. ubi veram leiflionem Tr^uHxiTotloi fervavit Codex B, Rhc^ 
nani. Cap. XXY. 1. g. edebatur «To^to. Cap. XXVL L z. 
fcgebatur «a'oX//itWvi^«v. 

Cap. XXVII. 1. 7. male edebatur ifv ti — «v St iiffifrw. h »5. 
antca fuit «-«f* olvtx^^ nxey. 1. )3» ^'^'^ ^^i? «vrdg vo/Mfocg tiki rdlq 
xeKTojitoTu Debetur h. 1. emendktio Brunckio^ antea eniin erat 
jsMysioig Gefnerui , qui ih verfione pofuesat : corijunHa eis non 
crat , vidctur J% w in codice fuo reperiffe. Ceterum priorem 
fabellam paulo aliter narrat^/zan H. A.-8» 27» Cap. XXVIIL 
Initio tranfpofui verba *oivi| T«foAu« , quae vulgo contra ratio- 
nem grammaticam fjc legebantur locata: %ou M-ibf^v x^f^ ^^^ 
^ocvou^ ^uvt^ rSvo/jLoc. 1.8* edebatur bMo^cofUvoig,. Liceat obiter 
hoc loco, ubi de Indica ave agitur , addere quaedam de Orione 
& Catreo avibus ejufdem Indias, quas ex Ciitarcho defcribit 
jElianus H.'A. XVII. 2a. 2^ & Strabo XV* p. 1046. ubi ini. 
do qusdam funt de harum avTum ufu in pompa legia ab£Iia- 
' no Omifla: o*^ Sc KXEiT«f%o^? ^wrtv «fAoiloig rdfotxvxXifg iivifu xe/iu* 
^iia-u; T«v fJLeyoc>jOrvXi.(»iv » «S Sj dmt^dou yivr\ rtffoiratvofuvtiv o^viojnf^ 
&>v ivfcjviroclo» fnh £if«x« tov wf/w»« &c. ubi verbum otmifytrotp 
manifefte corruptum efl:. Videtur igitur oc^v^TiHxi legendum, 
ut pltirnna avium genera ex arboribus illis caveis fcilicet inclu- 
fa dependifle dicantur» Miror nuUum interpretem ad evplican- 
da jEliani & Strabonis loca adhibuifle Nonnum Dionyfiac* 
L. XXVI. p. 688. qui Orionem & Catreura ad Arizantiam In- 
diae regionem refert, ubi iUum quidem ramis arborum meUx- 
flu^m infidentem .fuave , veluti cy^num, & hymenaro fimlLe 
quid cantillare» hunc vero fub arboribus tatitantem liigubre 
lufciniarum more carmenconcinere, futurumque imbrem voce 
fua prxdicere ait. Totus iUe locus dignus eft,. qpi diUgenter 
a lectore ftudiofo conferatur. 

IN LIBRUM SECUBrDUM. 

Cap. I. Avium. aquaticarum difcrimiha. repetft Autor a plu- 
marum, quibus corpus eis veftitur, denfitate, membrana, qua 
pedum junguntur digiti ,. & latitudine roflxi j. hoc enim fignifi- 
catj-cum r. lo. dixit: ^of« ^*^' ^<"^ ^yOfAolrojv ^^Kxrug. Arijiote" 
les P.A. III. c. I. ^xocTvfv/x* aquatica genera appeUat. ReH- 
quas in hoc genere avium differentias diligentius perfecutum 
tSt recentiorum ingenium , quorum obfervationes breviter ex* 
plicatas habes ap. iUuftrem l^uffon T. XVI. p. 43. L 8- male 
editio habebat lario-xgVfi TOK «V^Sio*?.. De aquilk marina , Bur* 
gundorum CraupMerot , BuFFONll Ruibuzard T, XVI. p. 
soi, fcq. qu» fequuntur,. varie Ubrariorum ofcitantia corruptai 4lo ^OJl^ 

ferebantur , quas utcunque correximus* 1. 24. incwticoivToc^ dedi 
pro vul^:ito itxTsfot^ivTx;^ quod W1NDIN6 infixos interpreta- 
tur. Plutarch. Timoleont T. 2. p. 216. ed. Lipf. de aquih 
ait: Sfo^ ov7« r«K ovv^iv l^t^t ^ioiwtvotf/xivw. 1.22, quod legituT 
xuTtf ^ifitvw 9 malim in xx^-sxxoWvm mutare, quod rei magis 
convenit. 1. 10. wufxvi/xvyo-iv tU niv yu^i^u {JxoXa»;. Magis hoc 
verbum equidem probaverim, quam quod Sermone I. c.II. de 
liarpa legitur: t\ tih kutuvuXv ivvutvlof tliioii u/ulu ro «-fog-t/xov 
ittftvifAvnvn. Ita tamen iterum Serm. IL c, VI de pelecino eft: 
Tib)^ ro Wfo^vxiv 'PrtffxifjLiovTti. 

Cap. II. 1. s. xu) fiixfi rb Tvli d-dtXxm; 0v^S. Ita redte 
emendavit h. 1. Brunck , cum antea legebatur : xu) /jLtTixti tS 
tJ; ^«xiVT»iff iSvW Wl!H>iNG interprctatus eilh.l. acute quip' 
pc cernit & ad fundum ufquc maris, Similiter fere Gefne- 
ruSy cujus verlionem infpicere a nobis politam licet. 1. 7 01'- 
•trott recepimus ab If VoJJJo , qui h, L habet ad Pompon. Me» 
Uunp, 7V WiNDlNG ediderat oUTMf quod antequam VoJJium 
infpexeram , in or%£roti mutabam ; ab eodem accepimus gixoij 
pro vulgato emjff Totum hoc caput omnino pefTima interpun- 
, dtione a IVindingio corruptum, melius diftinximus. L icrorir 
o-xow/xeiff emendavit Brunck . qui magis tamen probabat: roii 
mosixdhfft il ulytuXoig. VulgO legitur: rfiu o-toWXfc> Sie kou tok «h 
ytuXoTq l. 17, polui afo^vt^ pro eo.9 quod vulgatum eft, 01 nh 
ufnvoiv ^ & L 22. wotSrrtg pro edito vtSyTui. lin. )^. ufx(it&uv 
wuvTuv pro edito wuvTbt^ dedi. Ceterum de catarradte ave unus 

eft ARISTOTELIS loCUS H. A. 9« 12. 0* ^ xuTuppoixliii ^M^v frtfi 
^ikurvuv « %TUv ti kocB^ Iuvtov lU ro BuBv , /Jiivtt Xf ovov ix, bJiT- 
TovUf vt %Tov ^Xs%ov &cx9-oi TK* ??< it ?Xo(r7oy tifUM.&» to ofveov* 
quac fatis cum iis coneruunt quac Oppianus h, L habet copi- 
ofiora. JuBA Diomedeas aves catarra<ftas vocaverat, ut Plin. 
monet X. c.44« cf Gesnerus de Avibus p. 2^9. 

Cap.IILLs. fVinding Ktfw},u%&' tdiicit &vertit* Rede 
Gesnerus canccUos pofuit. 1. 16. ««.ijXtf?, quod edebatur, 
correximus. Cap. IV. L 16. Male vulgabatur olim ^t^t^rxiisJov^ 
Tuty cum tamen verfio haberet vejiiuntur. L 17. antea erat 
r«K ocyfoTUTutg ovvit.^ L 2o. vereor, ut redte Brunck mutaverit 
vulgatum tcvuvu, Utitur enim hac forma pro Kvolveu ipfe Oppia- 
nus Kvvny. L 402 aliique. Cap.V. L g, kuToc^vvrsg pro edito 
xuTuSva-et monitus a BRUNCKia refcripfi, utctiara Lii» exv 
pro £;t". Cap VI. L 5. htxvva^rt pro edito htxvva-t. lin. 11» 
uvtfi.ifi.ivot pro uvifi.(afjLtvut. L 12. lc^iHTi —' ynslnTt pro cdito x«i 
5tu iO-iovTi; — pi^lSvTt^ repofuimus. L 9. ubi"WlNDING thB-Sv 
prodidit, Gesneri codex, ut ipfe teftatur p. 608. habebat ?« 
r«x»wv , cui verbo ex conjecftura ««i/vwv fublfitutum ibat. ReU- 
quum eft, ut animadvertas iterum hic ab Ai^tor.e duo genera, 
etiamipfo nomine ab Aristotel^ diftiftdta, in unum com- 
mutato nomine confudim fuiffe , nifi cylpam in aevum hominis 
ipfum^transferre mavis. QuaeeniniARiSTOTJeLEsH.A..IX. lo. 
de wsXtKuvi habet" ei il Tttxtftuvtg y 01 h toTs ^oroc^ug ywofit^^ x»T»^ivit^t TX^ MsyofXa; xo/]^mx«} XeiW trocv^JC ^ ^f ^fo Titf wt^ 

tuiri: eaOppianus, vel fequior actas ad 7ri\Exmv tranftulit» A'RI- 
STOTELEM fequitur iEnANUS H» A. III. 20. PliniusX. 40, qui 
plateas vocat Galli Paic ou Palette, vel Bec d cuiUcr^ Eec 
dfpatule , cujus accuratam defcriptioncm Autore pERAI/ra 
habemus in Monumentis Academid, Scientiarum Gallicis T» 
IIL Part. IIL Sinus ex faucibus ante pedbis propendens, qui 
h. 1. pelecino tribuitur , arguit Onocrotalum a PlinioX» 47- 
dictum, ab andquioribus latinis fcriptoribiis rrm>nr/7r, nJixm 
ab ^LiANO H. A. YL4« a fpecie facci propendends, ut janr 
Gesnerus monuit, didtum, unde JSfOKifXir & reliqua fimilia 
deducuntur, QzWoxum PelicanouGrand-Gqfier. Conferomni- 
no , quae diligenter ad h. L annotavit Gejherus in Hiil» Avium , 
p» 608- 640 641. 642 Bediartiis Hieroz. T. II. p. 279. 

Cap. VII. 1. 1)« «M^fX/Scp funt vites mannae 9 quarum mc-^ 
minit Theophrast. H. P* IV. 7. iSeVwt?» fi redte fe habet 
vulgata ie(^o, (untrf/%ff inter herbas marinas, quibus pifcium 
aliqui vefcuntur , didl» ab £liano H. A. XIIL J* qui ibidem 
aV^/Xtf? & ^vx/othabet florocxAf; vero, quae inter herbas fint,. 
nefcio, necullibi memoratas reperio. Forte vidiim in vuigari 
fcriptura latet, quod ne conjedtura quidem aflequi poiTum^ 
1. 19, ol-ufrui pofiii pro vulgato «xjj^. Dubitat vero Gefnerur 
p. ^8* num vox alcedbnis maris intelligatur, an feminac , ma* 
ritum fc^pius ea voce inclamands. Quod vero idem p 86. L^ $. 
cx Oppiana afFert: ex atte in marefe immittit: refta nimi- 
rum ut catarraiftes , & aliac quapdam aves pifcivorae , in WiN* 
Bingii codice non exftitiffc videtur. Cap. VIII. 1. 4. xtxrot- 
nx/vovre? refcripfimus pro vulgato xaroexx/yocvrff . Quod vero h. I. 
de lan^tate ardearum dicituf , fecus erat apud Colchos , qui- 
bus^ invifa fuit avis , quoniiam ejus indicio maris vadum tranf^ 
cuntes hbffes Brion Golchorum urbem ceperant , ut teilatur 
Antiphitus in Epigr, 7^9. ap. Reiske Ant/iolog. Cephal. Sed 
carmen illud adhuc mire corruptum peritioris medici opem ex- 
pedlat. Obiter hic emendabo locum praeclarum Hippona^is 
ap. Scholiafl. Nicandri p. ^i» ed. Colon. 'K%if*.wrvu ii ^rttToxn^ 
X®- wcHfwJtf. ubi re^usy ut puto, Codex Lorrianus l^uihS 
habet. Idem codex, ubi p. 26. legitur : oVo/w^ xmI h i/uLtotiu,ISotg 
h T^ vvffyjrotrToMyy 2t8>w • habet: Jta» Hp«W Iv ifitociuLSotg iv rw 

mfty?oc(^oftiv(i) vztvtkf. FragmenUim ipfum ita habet : :^ftJy« fnh £»• 

irpromti » yurf r hcvB^Sv ^f/ffSw? tfXiT — BotTTffifi xotXvyl/oj Ten» 

tavit ingenium fuum etiam, hoc in fragmento TouPius 
Emendat ^ p. ^o^ Salmaf ad Script. H. A. p. 189. F. Quare 
vero Rarnejius. Ucum ad Anacreontem autorem (vide ejus 
Fragm. v. 1120. Fa/?r/awi autem ad ipfiim Nicandt um Tctu-- 
lerint, plane non: video.. Tutiusjam- autoritatemi codicis; vetii-^ 
fti fequemur. 

Gap. IX Himamtopodes; unde dicantur , patetetiam exna* 
mihe gentis; HimantopQdum:,> quam Aicto l^ icf^ i^ nxemoiatqi 43* «^O^ 

vbi miror If.Vofftum hoc Oppiani loco ufum non fiiiflk. Ali- 
bi hae aves rix commemoratae leguntur, nifi in vetuflis Ftnii edi« 
tionibus » X. c. 47. ubi Harduinus , ledtore varietads non ad- 
monito, fumatopodas i^ro^^t, Certe vetuftiflima Veneta anni 
if$9. editio Imantopodes habet. Conferedam Gtfnerum H. 
A. p* 527. Sed de hac re judicent illi, quibus edidonum vete- 
nim omnium & codicum manufcriptonim infpiciendorum co- 
pia eft. In Linnjei Charadrio Imantopode notam maxiiia? fu- 
perioris , quam hic memoratam vides , non reperio apud MiL- 
LERUM Syftcni. N^t. ££/i/t. p.421. Sed omnino nihU tribuen- 
dum eft huic nommum fimilitudini , quae LiNNffius temere 
plenimque , & nimium faepe depravata in prasclarum de Natu- 
xa (4)us tranftulit. Cap. X. L 14. Lacunam, quae h L con- 
fyicitur, fuo edam in codice fe reperiffe teftatur Gefr%:rus p» 
282. quam quomodo ipfe ex ingenio interpolaverit, ex verfio- 
ne ejus ledlor videre poterit. 

Cap. XL Avem ixrtfik nullibi memoratam » eandem vd 
cognatam yxufrli^ Ariftotelis fufpicabatur Gejherus p.}69.&5oi. 
Cap. XIL 1. j. editum arvvxvxrfotTii Cap. XIV. De febula vidc 
Gifnerum p. ^o. Interpretes Hygini ad fabul. CXCIX. p )3o. 
cd. Stantrn, Huc refpexit, utputo, poeta, cujus fragmen- 
tum habet Suidas v. xfcxoc ^og^v^inif Sf/mn xf/x« purpureum 
dbfcidit capiUum Nunc video idem de fragmento hoc fendre 
Toup. Curis Novifll p* Su qui ex tripode pronunciat, CoiZi- 
/nnaii ex Hecale eflfe , quod apparere ait ex re ipfa , ftilo & 
JStymol. M. v. 4^/^. Annon eodejn jure fufpicari mihi liceat 
Parthenii efle » qui fabulam hanc tradtafle dicitur ab EuftO' 
thio ad DionyC v.420? Cap.*Xy« 0<«xfoy^ cum plurimis 
aliis avibus, quas in hoc libro memoratas legimus, ialtem no- 
mina earum , aUbi vix-reperiuntur , nifi huc referre velis locum 
jEliani H. A. II. 4^. wtg^ivovTiU il tTyou Ufcvceg Ku) vi^ii dvxxft- 
Bivrtg flrpc; ruq r^v dtroiv <^xofe. i. e. qui cerfentur in generc 
nquilarum^ ur reddus verdt Gcjnerus H. A. p.40. ubi de no- 
firo loco agit. 1. 8* quod edebatur: ^fd^ttv ^wl, itat ocv<o<ufju 
(Soivbiv uQ-tu' in verfione Windingii: auicuku male canere 
cit: correxit Brunck. Quid Gtfnerus habuerit, mihinonli- 
quidum eft ex ejus interpretatione , quam prouti a viro magno 
profecfta eft, reliquimus. L i j. Xic%i vulgabatur. 

Cap.XVI. viyn^ Unde haec vox derivanda fit, ncc Gef 
nerus dixit , nec equidem fcio. Aliunde huic loco hix infe- 
xenda erat, ut quam avem intelligi voluerit autor, conftaret; 
nec equidem dubito latere e|us nomen alicubi in Autore Kyra- 
nidum , qui plurimas inepdas , quales nobis hic Oppianus de 
mira aviculac linguae vl in folvenda infantum loqueia propinat , 
pofteritari ridendas tradidit; fed liber mihi haec fcribend ad 
manus non erat. Obiter hic emendabo Euphorionis locum ap. 
Tzetzem ad Lycophr. v. ^ij. ubi xgVi clamofa, & .aufpicata 
Wpdis avis memoratur : «-ojx/x^ i^ ( adde 9rx$^3-e ) mxolB-fuv 
ifXf^&* i^% niim (lego fii^v) Sv 4' ^«ir« (lege i</C Sufrt)Hu^iv 

yoifMv yAf^w Iz^lfkw^ xf/5' Ayoce iSiJd^v eft nomen fl?^* probuBone, 
qui vulgo /SJocj dicitur, ap. Antoninum LibercUem c^X, aquo 
difFert ^vtnrx ab eodem c. XV. di(fla , LeucodieaB facra avis, 
quam aliunde non novi; n^cHtfydiii $vt^»v riv ij/«f « convenit. 
Cap. XVII. 1. 2. edebatur m^«^w. U 8. «k ^lhv^t. !♦ lo. eSe- 
ftiroM IVinding interpretatur : (/woj extendere norimt: Ges- 
NERUS vero p. ^13. retrorfum enim pedes extendere folent. 
h 17* repofui t^ liavu^irnt ^ ubi JVinding iq ediderat, & ine- 
pte verterat. Ibidem etiam ^^iyjyetev edebatur* L 20. 9r»v7w^mi- 
hi fufpedum, Winding pofuit: undique circumeunt: Ges- 
VERV s femper vertit. Ibidem vulgabatur ku) eirt — out^otvro^ 
quod cmendavit Brunck. lin. 22. IVinding ^li^ruty prodidit. 
Cap. XVni. De anferum foiertia hac vide etiam Plutarchum 
Opufc» jMoral. p. 967» 

AD LIBRUM TERTIUM. 

Cap.L L6. Uncis inclufaverba, adfenfum abfolvendum 
necdTaria» ex ingenio fupplevimus, L ii. edebatur «'pot€«x- 
xovroci, cui fubftitui »«Tee&«'«^ovroM; ita refpondet verbo , quod 
Winding in verfione pofuerat , projiernuntur, L 1 5, pro «vccP 
TtMiiu^ legebatur a>«/>t«re¥, quod fcnfum impediebat» L 27. /ue- 
^oci^atdviii vulgabatur. Hacc omnia in eorum gratiam annotavi.^ 
qui minutiarum ftudio etiam in re critica ducuntur, & vel le- 
vifTimos errores nifi publica veluti autoritate non effe corrigen- 
dos exiftimant» Cap. II. L 2. A?-fffy«xrvo<. De his Autor /fy- 
ranidumzpud Gefnerum pag.2^^. Zena^ id eji avis Jovis^ 
quam Graci vocant ajiragalinum , nos vero carduelem &c 
AJirolinum^ & AJhrogallum Matth^us Sylvaticus car- 
dellam vel cardueilum avem interpretatur , utrumqxie corrupte 
pro ajhagatino^ ut monuit Gefncrus^ cui tamen Oppiani 
K7^xyoi>Syoi diverfi, & pafferibus annumerandi videntur; fed 
hac in re, cum|nihil defcriptionis dederit Oppianus^ definire 
aliquid temerarium mihi videtur. Kfjnsodt^n^ » quse h« L dicun- 
tur aves, vetuftiorum graecorum ofV^^^^^Sgj funt, ut monet Pol- 
lux VI. ^2. ccpLmyJie^ £g vvv K^itrgx/fiovoc; xoeXvo'i. Vetuftiori nomine 
occurrunt apud Ariftophanem in Avibus verC jo$. — Bbivrm. 
Gefnerus H. A. 2^5. & p. S94» 59^« ex etymo nominis conjicit 
genus effe motaciUae, fimile vel idem cum ea ave, quam Ar- 
gentoratenfes @icfer(ein vocant. Eadem ratione x/^tx®- etiam 
apud Hefychium /8«eox/v>i didta videtur Gefnero , quoniam ar- 
menta mufcarum caufa amat & circumvolitat. De reliquis ne 
conjecfhnram quidem facerc libuit Gefnero , nifi quod p. 2 J s« 
ajkrem Oppiani carduelem effe fufpicetur; at p. 08» dubitat 
^n fit linaria rubra. De nomine Tuhg vereor utlahum fit. 

Oap. ni» L 7. edebatur xiV^otvreg. Capite fequenti 1. 1* Uv^ 
ifa pro vulgato Sev^wv repofui. Cap. V. Initio editio habet 
%eci fifiv xfwtvo^, quod Tede , fi quid ego hac in re perfpicio , 
J?ru/f c* cmendavit. Kn. a» edebatur jcocrot^i^fTri— xfvWJevr^i» 

lii 4H «I^O^ 

^uod todem autore correxi. Gepierui malebat ttQtro&Tr ut tx 
verfionc ejus apparet, ubi poft aeponit^ additur uncis inciu- 
fum alligat. 1. 9. 9vvt€$L^xyfuv^^ repofui pro edito ^kotrilxyfd" 
yoc^, quod WiNDiKO vettit: ptnerrefa^as ti quaji fluptn» 
tes: fiimiliter etiam Gesnerus p.2^ Ceterum quod Gesne- 
RUS) at quantus vir! inHiftoria Avium negaverat, genus au- 
cupii per accipitres , quod olim in aula Conftandnopolitana 
fifdem Imperatorum ftudiis , quibus noftra etiam memoria in 
Saxonia, patria mea quondam vigebat, prorfua ignotura vew 
tuftiori «tati fuiffe ,, Paulus. IVindingius in Praefatione ad 
hunc ipfum Oppiani libellum variis argumentis refutard 
conatus eft, fed redle Gefnerum pronunciaffe multis docere 
poflem , nifi fufficerent qus difputavit hac de re Bochartus 
Hieroz* T;Lp.27i.. 

Cap..VIL Tbixllisif qua proprie dicantur, hodie nldeir 
fgura vel defcriptibne , qua caremus. , coofbre non potdt. 
Diftinguuntur tamen a «•«Vawf ab Arijiophane m Avibus v. s-^S. 
nbr Schok m^if JJ^ lixlvH. AriJiotelesU.AAX. 8. ubi iddem 
de perdicum venatione memorat, 7)fx7«; nominat,. quastamen 
^lianus 4* 16. ^eiyxi appellat. Adhasfit adhanc nominum va- 
iietatem etiam Gejkerus H.. Avium p. 6> i.. Bochartas Hieroz^ 
T* II- p» 90.. ^df Arijiotelis cayeas vimineas efle vult^ aliQ 
Bomine jwcfraAtff &. xXwSJf dicftos, cui equidem crediderim. 
En. g. correximus , quod editum tx^t ^n^jxav vkv ,, barbanim , 
lufi dicas hujufcemodi foxdes. Qppiano ex aevo graeci paraphra- 
fl^ translatas: adhsfiffev L 10. fM>uSixs vulgabatur,. qpod cum 
. aiicubi ufurpatum legi ignorarem, correxi.. 

Cap^ViII. Q,rtg Gallorum Qutardty ut quidem contendit. 
, aiuftris BUFFOH T* XVIL p.. i ). qui amicitiae cum equo ratio- 
ncm repetit a cupiditate , qua grana frumenti fima equina 
adhuc cruda inhaerentia appetit , fecutus ea in re Ptutardii 
judicium* Vereor tamen,. ut viri do<^ adhua rite. anhnumad- 
verterintad notam, qua otidesah Oppiana ILwnytTain IL 407« 
diftihguuntur , ubi ait :. wdit oitri. ri^Uvi iii. XoarMirurov Soeg, 
Idem de oto fuo Afijtoteles H, A. VIIL 1 1.. ^tf) t« Sroa.Trli^vyM, 
f%»»» quodi apprime convenit y?rfe£ ota^ quempenniij, fex fe- 
cundum aurium..duiflus:. ere(%s,, & auricularum fpeciemmenr 
^bidbus veftitum. defcrijpfit KASSZLdViST Itim Po/^/f. p. apo* 
An igitut Oppianus: otum cum oUde confudine. dicendus dl,, 
jyod plures. veteuun fecifle; conftat?.' Cap.. IX* L ;:♦ editum 
niexat (h a r*j— AteA' ifWftf^i Ceterum tibia etiaia oI£tn. iaufi^ 
venationis. cot^umicumfuiffe; videtur;, meiUDrat enim intiN iiv; 
ftrumenta vcfi^toria. Leonidas.. Tarentuius; AnaleSor. T L 
jf..Z2^.. otixiv 19 Sfp/yj- ril^otvdfvroi^ £7« «otl, quod vulga ant^ 
fff 0; liegebatur , cumimportunadfflihifbonefuftw 

CajH X. fodem de venatione: attagenym tradit: AxsjcAN-^ 
BtER Myndius apu^ Athjen:«um L. IX.p. iST- GaUice diGitut 
ayw hxcjrancplin 2LBelonio$ iUuftris Buffon XXVH. p,2s2« 
siamea gfaecuok, setinett, Sed «jiipd. ibidem vix: {«i^darus. % annotarione fubjunxit de Oppi ano : Cet Auttur qjoutt tju^ils 
aiment tts cerfs Esf qu^ils ont au contraire de i*antipathit 
pour ies coqs : planefalfum eft, nec ab ullo veterum autorum 
tale quid traditum eft, Cap» XI. 1. 6. ccvrn ro »t/r@- male 
editum erat', & 1. 13, rf/u«if. Cap. XII» lin. 7. editum erat 
KnfloiXq Tmi^Tou^, lin. 14. Tfniroi^ li kol) repofui, ubi antea Koii 
deerat* 1. it. ri^ ^dyaxxg dvx^iirotq. iVinding verterat : ever* 
Jfs paxiUis, inepte. Gejnerus p.^oi, everjis perticis. etiam 
male. Intelliguntur h. 1. duo orbes femicirculares lignei, qui- 
bus rete annexum hsret ita, ut utroque furfum propulfo, 
praedam includat. Totam fabricam MTvatffof ftatim appeUat^ 
quod proprie tamen funis eft , quo orbes lignei attra<fti vi fur- 
ium propelluntur« Ita vocem ufurpat Antipater Sidonius in 
AnaleSis Poet. Gr, T. IL p. 10. ubi in inltrumentis venato- 
.riis ponit: KXwSJc t «lULtptppuyuf ^ otvuTwocrii n isgoirzocif — icocJ 

Cap. Xni. 1. 10. vulgabatur rvrrOotnlvoi^ quod^^lNDiNG 
vertit: praparata. Gesnerus dejiinata. lin. 10. of^ %oti Snw 
«x>fy|i «;sKo ofifeoi» «tr/xjirai WiNDiNGinterpretatur: quibus alia 
aryis aUigata injidet. Ita etiam Gefnerus p. 581» cujus verfio- 
ncm [fervavi, quod meliorem dare nequeo, cum ipfe graeca 
verba non capiam. An vr&\fry\ h. 1. laqueus» quod Gesnerus 
voluit? Ipfo ftatim initio male idem Gejnerus oriy^v verbo /a-» 
queo interpretatus eft , nimium pro fenfu h. L vago» Apparet 
enim intelligi rete duobus orbibus ligneis inclufum , & per ter- 
ram tenfum, quod, nifi egregie fallor , Plauti tranfennam 
efle , nunc primum ex h. 1. clarum fit ; magnopere enim fai- 
Utur Bochartus Hieroz» T. II. p. 90. qui tranfennam caveam 
vimineam effe volebat. Ita vero flautus Bacchid.IV. vi. 21. 
nunc ab tranfennahic turdus Iwnbricum pctit, pendebit ho* 
die pulcre. ita intendi tenus Deinde in Perfa IV. iii. 12, 
hunc ego hominem hodie in tranfennam. doiiis ducam dolis. 
Poftea in Rudente IV. 7. 10. fiunt tranfenna » ubi deoipiuntur 
dolis. atque edepolin eas plerumque efca imponitUTy quam 
fl quis aoidus pofcit efcam avariter , decipitur in tranfenna. 
Aliorum autorum loca ,-^uk ad hanc fignificatidnem non per- 
tinent, vide ap. Grdnovium Le(fb. Plaut. p, 581. Tenus Plauti 
cft laqueus, vel funiculus, ut re<fte Nonius expUcat; fed vo- 
cem germanam effe grxcam, primus Salmajius ad Plautum 
monuit, comparans Wv^, Tin&*f cujus tamen autoritas niii 
apud Hefychium non exfiat , qui : tievv(^ ^t^ono^ iTMtvog t^iff) irt* 
^tKpyitiiv^: qualis latinorum coroha palmea lemnifcata. Proxi- 
mum eft a re/vw , vel iEolico rivv« derivare laldnum tennere « 
pro tendete, iinde tenus pro tendoiie, tendicula*, utgraecum 
r/ywv nervus a n/voi fit. De captura turdorum antiquiffimus eft 
locus Homeri Odyff. X. 468. quem Oppianus Halieut. I. 94. 
cxprcffit In fine capitis riominantur -xv^fceit quae in Gefneri 
codiei^ ^vppiott kgebantur ^ ut ipfe teftatfar p. 694. uhde male- 
hkt rcponcre ol m4i(»fi JEliAnus E. A. IV. ^. rf^in tt^ iti^^Ar 

lif z 43^ «^O^/* 

}i»^«fflj« ubi Paw emendat ^rvftCetf. Quod vero JSianus d« 
srvpji^» idem de pyrallide Ariftotcks H. A. IX. i. »«) r^vy^h ka^ 
<rvfft>J( («•ex/Au«)« rowi^ yJp rjf wM»fff »«i iS/^ o «Jrpj. Miror 
Gcfneriim jELicuii locum praeteryidinTe 9 unde conftat jam, fi 
quid in hac nominum varietate conftitui poteft , & grseculi au- 
toritati confidere hic licet, ^v^pxv & irvfu^Jicc eandem elTe avem. 
H^fi^chius ex Ariftotcle ^ypjlocAi; habet ^rvppixxv Ariftotclis a 
pyralide ejufdem difFerre jam pridem monuit Gcfnerus p. 701. 

Cap. XIV. 1. ^ WiNDiNO verterat: cctcrum ocduduntur 
npagulo forcs, Gesnerus p.703. has quidenifores Idqueus 
ambit. Prouti verba graeca habent, vertendum erat: repagu- 
lum has forcs drcumadas occhidit. Scilicet exiftimo SreAn/yoc 
graece dici fruftulum ligni , cui laqueus ad virgulam incurva- 
tam intenditur , & cujus circumadbi delabentis remifli virgulx 
fines cum vi diflUiunt , avemque pedibus intricatam laqueo ca- 
piunt. Eft igitur Gallorum marchettc , noftrumque ©tell^olj / 
©dS^nefl&ol^ Apparet hoc inprimis ex capite XVIIL ubi eft: 
/jLfTtfi ri vruxijyx ry; iKXTifaiiiv Xvy^; ( hi funt virgulx incurvatae 
fines) rf ;ref*5'pfl0?i' jcxXvuIovtx, fed ultima vox corrupta fine du- 
bio eft » nec ex verfione Gefncri , quam tamen reliquimus , fen- 
fus exiftit. Requiritur xaxwvrof aut limiie verbum. Simili igitur 
ligno fores caveae , de qua hoc capite agitur , intenfa: » ilatim 
circumaguntur & occiuduntur y cum pedibus avis caveam in- 
gref& illud contigcrit aut pulfaverit Apud Theocritum Idyll. 
8. ^8. generatim v<rsr>s»ryi de dolo avibus ibru^flo dicitur. Pro 
^v^fo^? eft apud Dionyfium Periegetem v. izi. ubi multa Eu-. 
ftathius habet, fed a re noftra aliena. 

Cap. XV. Gefnerus p. 79. priore loco A;«x«vSf«v , pofte- 
riore xccXflcv^; ov in codice fuo fe reperifle teflatur , & dubitat 
alaudarum an diverfi generis fit. Mihi fatis verifimile videtur 
hanc efle avem, quam gra:co fervato nomine GaUi -Calandrc» 
Hifpani Calandria , itidemque Itali , Angli & Germani appel- 
lant;. Matthdus Sylvaticus quoque galeritam Kalandram inter- 
pretatur. Idem: Cham^ezelus Kalandrus avis. cf. Gefnerus p.^j^. 
Cap. XVT. 1. 4. eri^xv r>iv editum erat Cap. XVII. 1. 2. «Va 
riv^ edebatur. De aucupio noduae PaUadius Septembr. XII. 
Vunc in amitibus apparetur auaipium noSuAy catcraquc 
inftrunienta captura^ ut circa calendas cxcrccatur aSobris. 
Sunt hic amites perticac, quibus nodua imponitur. Atapud. 
Horatium Epod.2. 35. aut amite levi rara tcndit retia tur^. 
dis furculae funt, quibus retc tenfum includitur , graece c«x^. 
x£;, quod tamen vocabirium etiam long^ alio fenfu de varis, 

Juibus retia venatoria fuftinentur, ufurpatur. . Cap. XVIIL. 
3. AtJif»v^« rt editum, 1. 6. im^l^v^viy vulgabatur. Capite fie- 
quenti lin. i. xy^xq addidit Brunck. 1. J. etiam elxim^ addidi, 
I. 4. licmiurif edebatur. L 6. /S^ 5%«Vff . Pofteriorem capturam 
defcribit etiam Athenaeus 9. 11. & ex eo, fi Perizonio credi^ 
mus, jElianusH. k. 4 ;o. T^set;^" Chiliad. IV. 119. v.4^ 
Cap. XX* Metrum impediit f oetam, quomiaus re(^us nomeo. «*yo^nW poneret y ufe monuit ctiam Gcjheruf p. 6r^. I. f . 
I^tyxix repofui , ubi rftxl» edebatur.. Verfio WiNDlNGii & 
GE&mERlJepes habet. Caprimulgum vero caprarum ubera ex« 
fugere, in kifula Creta ixequentem/rcfert ctiam Belonius Ob- 
fervat. L. I. cap. X. 

Cap.XXI. lin j. Editio «rXiffl-wc^ci. 1.6. Winding edidit: 
w o^A;>i8-*y Ixwvtf itx riv uyfet» intcrpretatus : ufque durji fal^ 
tans tandem capiatur. Gejherus quid legerit, ex verfione ejus 
non apparet» Nos inverfo ordine verba graeca coUpcavimus j ut 
faltem aliquem fenfum funderent Cap. XXlll. Ajvttiy^i, 
Kiyz^hoLt in anferum genere alibi non memorantur. Gejherus 
nomina iis a granorum fpecie^ qua quodque genus gaudeaty 
indita fuifle fufpicabatur. *«xap/&f eaedcm videntur effe , qu« 
^«xjff&'? feu phalerides Plinio Xj. c.4;. in Seleucia Parrfiorum 
& in Afia aquaticarum hudatiflimas dicuntur. Semel tantum 
ab Arijiotele H. A. VIII. 3. inter palmipedcs aves cum anate 
(pa\x$4g memoratur. MemorabUis eft de hoc genere locus Ky^ 
ranidum quem apud Ge^erum p. 125. videas. Porro pro edi- 
to ^oJvu iponte mea fccipfi ^tsUvou » ut ita anlerum quoddam 
genus a natandi levitate didum fuerit. Nam vulgatum nomen 
unde derivetur non. habet, nec (ftx^vig etiam dicitur, nili de 
opere ex fubere confeda; at <pt^ivx^ eft levitate fuberis prat- 
ditiis. Hefydiius ; (ptxtxko^ jt£f»®- ««0 th (pe^S> Ideni (p€)ik.euov 
a (p£jSi.ivstv interpretatur IvizryJov innatans. Ita- (PiX^i^sfoizg a levi- 
tate pedum didti homines apud Lucianum. 

Cap. XXIV.. 1.. 10. editum erat vXfKriol^tk In*EpiIogo» Wm-^ 
dingius A<ovy<r(^ edidit & in verfione rednuit.' Gejherus qiiid 
infuocodicehabucrit, ignoramus, cum hanc particulam omi^ 
fenit At Ja. Ger, Td^wj de Poetis Graecis Tom.lII. Opp. p 2201 
A<ovi?(rio?habet,ubf exhoc epilogo Tzetz<e vel alterius (ipfafunt 
V* D. verba) docere voluit DionVfium Periegetem Oppiana 
antiquiorem effe, quippe ab illah .1. laudatum. Vertcbat igitur 
h. L homines ea effe cdoSIos ab ApoUint. Sed hoc ita fieri ra- 
tio grammatica non permittitv quae vultr. Dionyjius vero pro^ 
jitetur^ hacje nb ApoUine edb3um fuiOh Ut adeo-ipfe Dio- 
nyfius autor libri dicendus fit, non Oppiartus ; nam vulgatunt 
Windingii Aiovy(r(^ fenfum planc non habet , ^i de Baccho ca- 
piatur. Atque ita quidem ratiocinabar , antequam in If. VoJJii 
commentarlum in Melani incidiffem, ubi p. 79. commemora- 
tum videbam Dionyfum Characenum in Ixeuticis aliquando 
a nobis in lucem proferendis ^ & locum de catarradle ave pro- 
latum, qui in hoc ipfb libro exftat Debuit igitur If. VoJJii 
Codex infcriptum habuiffe Dionyjti Churaceni nomen^ nec 
milii perfiraderc poffum patriam a VoJJio confidtam Dionyfii 
nomini, quod in EpUogo legerat, additam fuiffe. NihU nos 
juvat Pauli Colomejii Catalogus Mtorum If VoJJii^ ubi pag. 
859. legitur: Oppiani feu potius Dionyjti Perieget£ trium ^ 
quos de aucupio fcripft , librorum Paraphrajis. Obiter 
ediam ledorem monebimus Bochartufn. in Hierozoieo T. U» 458 ^OJt» 

p. 280. laudarc Dwnuftum Characenum Oppiani parapfirM' 
ften f fed, cum ipfe Tocum de catarradlc a yojf^o defumtuln 
pofueritf aut oculis mule ufus, aut memoria deceptus fit, opor- 
tet Gfjherus quidem cum in Bibliotheca fua m voce Oppia- 
nus , tum in Indice autorum Hiftorix Avium praeminb , t€^tiit 
fe in Codice Veneto , unde exemplum fuum defcripierat, nul- 
lum nomen adfcriptum reperiffe, cum in fronte paraphrafepj 
Hbronim de Venatione & Pifcatione , quae in eadem membrana 
cxftabat , utrobique Eutecnii nomen additum legeretur ; quare 
cdam Ixeudcorum paraphrafm ab eodem autore profe<ftam fu- 
^icabatur. Tum etiam Jb. Ger. Voffius^ cujus verba fupra po- 
fiii) non utique de autore dubitaflet, fi nomen adfcriptum in 
codice reperiffet. De IVindingio mihi liquidum non eft, quid 
in Codice utroque , unde excmplum ejus fumtum eft, repere- 
rit; fed utrumque initio mutilum fuiffe clariftimis verbis affir- 
mat, unde non kvis eft fufpicio Eutecnii nomen e conjectura 
ab ipfofuiffe additum, quemadmodum etiam, ftulto fane con- 
filio, praefetionem Eutecnii ad paraphrafm Cynegeticorum (non 
Theriacorum Nicandri , quod ille amrmat) a Lambecio , & nu- 
per etiam a Bandino pofitam , mutato tamen xvviry(rt%oif verbo 
ki liivTiytoivf ad initium libri de Aucupio tranftulit , quam 
nos rejecimus. Interim dum aliunde fatis exquifitum fuerit de 
autore hujus libri , prudenter me fa<fhirum exiftimabam, A 
utrumque nomen Oppiani videlicet & Dionyjti in elogii fo- 
cietatem admitterem, itatamen, ut (igniiicarem, piagismein 
eorum fententiam propendere , qui fecundum Dionyfium de 
poffeflione nominis judicanint. 
Excudebat JOH. Henr. Heitz, Academi» typogr. •y 1 r ■Kl 

il;' 
H\ •i j • : 'Jf i r