Skip to main content

Full text of "Orain ghaidhealach. : Le Donnchadh Macantsaoir."

See other formats


1/ 



i 



VJi 



i 



-c/^-f 







O R A* I N 



GHAIDHEÀLACH, 



ENTEREt) in 



STATIONERS HALL, 

AocorcUng to A61 of Parliamènt. 



O R A I N 



CxHAIDHEALACH. 



LE : - 

DONNCHADH MACANTSAOIR. 



Clo-bhuailt' ann 

DUNEIDIUNN, 

Gu feim an Ughdair. 



M.DCC.XC. 



§ \\ HO'*] 
ù& 1949 J^ 
SCO"V v: 



TÒ THE 
RIGHT HONOURABLE 

JOHN CAMPBELLÌ' 

ÈARL OF BREADALBANE AND HOLLAND, 

DEPUTY-GOVERNOR OF_ THE BRITISH SOGIETY 

FOR EXTENDING T'HE FISHERIES S 

VICE-PRESIDENT OF THE HÌGHLAND SGCIETY 

AT EDINBURGH, 

THE FOLLO^ING . 

COLLECTTON OÌ^GAELIC POEMS 

ARE RESPECTFULLY INSCRIBED, 
BY HIS LORDSHIP'S MUCH OBLIGED 
AND MOST OBEDIENT HUMBLE SERVANT* " 

P-UNCAN M C INTYRE. 



JlJuncan M^Tntyre, Author 01 the foiìcw- 
ingPoems, was born in Glenorchy, Argylefhire, 
in the year 1724. The only amufement of his 
vouth was'fowling and fiihing. He was for 
fome time in the army : Afterwards a Fo- 
refter to the Right Honourable the Earl 01 
Breadalbane, in Coire-Cheathaich and Beinn- 
Dourain •, and thereafter to his Grace the- 
Duke- of Argyle, in Buachill-Eite. He was- 
likewife, for a confiderahle time, in the Citv- 
guard of Edinburgh,— He began to cornpofe 
Songs in the twenty-third year of his age. — - 
Though he has received no education, nc^ 
been affifted by any perfon, yet the following 
Songs, ÈsrV. are wholly of his own compofU 
tion. 



An C L A R. 

\J RA N do bhlar na h Euglaìs hrice - i 

Oran do Thai/bcart a bha aig Ban-ri Ivlairì 6 

Oran do'n Mhufg - - - IO 

Oran dan Righ - - - 13 

Oran do Mhorair Ghlinn-urchaidh - 19 

Ccir'-a^cheathaich - - - 

Cumhadh Choire-cheathaich 

Oran feacharan fei/g 

Vran do Ioin Caimbeu/ a bhanc 

Oran Ghlin-urchaidh - 

Orati an t Samhraidh 

Oran do Chaiptean Geard Dhuineidin - <5i 

Oran an Taileir - - - 67 

Cumha Ghi/eafpaig Acha/adoir 

Cumha y Chaihin G/inu-iuthair 

Marbh-rann coi/ich - 36-. 

CratJy mar gun deanadh Niau e do Niain ei/e 90 

Oran Beitm-Dourain - - - 92 

Oran do Chei/e Nuadh-phoifde - . - 1 10 

Orau do /eatiabh-a/irom 1 16 



27 

33 
29 
42 

49 

52 



74 

19 



X AN €LAR. 

Oran gaoit - - - tlp- 

Oran fugraidh - - - 122 

Oran do chaora a fhuaradh a ghìbht mhnaoi 

uafail armid - - 127 

Oran luaidh - - - - 137 

Oran do Ghunna ganaìnm Nioc-Coifeam 141 

Oran Duthcha - - - 144 

Oran Aììjìair - - . - 147 

Oran do r n tfeann Fhreacadan Ghaileach 14.8 

Oran do Reifimeid Earra-ghael - 1 £2 

Cumhadh larla Bhraid-Albann - 1$6 

Oran do'n Eideadh Ghaelach - 161 

Oran, ndm Fhteachan afhuair Fearann o J n 

Ri 
Oran a Bhotail 
Oran a Bhranndi 




RANN don-Pha'adh - - 176 

Rann Atm - - « - * - fi 7 

Rann d(?n GhaeHic V do'n Phiob mhoir 

bliadhna^ 1 781 -• - i8tf 

Rann dc/u Ghae'/ic V do*n Phiob mhoir 

bliadhna x 1782 - - 183' 



C 5 1 

XI. 
Àn cloìdheamh braoifgeach, bh'aig na daoine 
Nach d'rinn caonag 's nach d'thug buillean, 
Cha ro eugas air an t faoghal," 
'S maìrg a fbaoruich leis an cumeafg; 
An cloidheamh duth air an ro 'n taìmhleas 
Gun chrios, gun chrambait, gun duille, 
Gun ruinn, gun fhaobhar, gun cheanbheartj 
*S mairg a tharladh leis an cunthart, 

XII. 

Thug mi lium an cloidheamh bearnach, 
*S b'olc an an afuig e fa' chabhaig, 
Bhi ga ghiulan ar mo {hliafuid ; 
'S mairg mi riamh a thug o'n bhail è } 
Cha toir è ftobadh na fathadh^ 
'S cha ro è laidir gu gearradh 
Gu'm b'e diuthadh a bhuill airm e y 
'Se air meirgeadh air an fharadh* 

XIII. 
Chruinnich ttàiflean Earraghaidheal, 
Àrmaiìt laidir do mhilifi, [Iach^ 

'S chuaidh iad mu choinnimh Phrionns' Tear- 
'S duil aca r'a champ a bhriileadh 5 
S ioma fear a bh' ann fan ait' ud 
Nach ro fabhailt mur bha mife, 
A'mhead fa dhfhag fìnn an fan àraich^ 
La blàr na h Eaglais brice. 
Aiij 



ORAN II. 

Qran do Thailbcart a bha aìg Ban-rì Mairh 

ì. 

Deoch flalnte Ri Deorfa, 

Gu'n olainn ar thus, 

Le onoir 's le buaidh 

Nan daoin uaifì' tha na ehuirt^. 

Le Sèanalair Hawley, 

As Maidfear Cochun, 

Gun di' chuimhn' air Mairi, 

Bean mhàlta mo ruin. 

II. 
Mo bheannachd gu bràth 
Aig a Bhan-ri nach beo -, 
'San aic' a bha Mairi, 
G'a h àrach 's i og •, 
Bean fhiobhalta, (hamhach, 
'S i nàrach gu leor : 
'Nuair theid mi 'n tigh thairne, 
'Si phaigheadh mo ftòp. 



L 7 ] 

III. 

'Stu chumadh an co'throm 
J S an onoir 'ud rium, 
'S a chuireadh a'm fporan, 
Na dollair 's na crùin, 
Ged' a dh' olainn leann laidir, 
Fion Spàinteach as rùm ; 
'S tu b' urrain a phaigh, 
'S tu 'n ait air mo chùL 

IV. 

Nuair thiginn leat dathigh^ 
Thar faithch' an rabhiu, 
*S tu sinnt ann am bhreacan, 
Bu taitneach leam thu ; 
Gu'n deanuin do thafguidh 3 
Far am faicinn do ghnuis, 
Mo Mhairi dhonn mhaifeach 3 
Air 'n do leag mi mo rùn. 

V. 

'S ann do nian na Ban-rs 
Thug mi gradh as mi òg, 
O'n a f huair mi air laimh i$ 
Cha ro faillin a'm lòn j 
Fhuair mi coir ort o'n chaiptein 3 
Nach tugainn feachad air òr, 
'S ge do rachuin am blàr leat^ 
Cha 'n fhàgain thu beo> 



C » I 

VI. 

'S ann a f huair mis' an toifeach> 
Leis an fhortan a bh' ann, 
A bhean as dirichc pearfa, 
Theid a mach fa? chommand j 
'S a dh'àindeoin na h aoife, 
Cha dean i h aogas a chall, 
Cha chaoluiclra cafan, 
'S cha mho ghlafas a ceann. 

VII. 
Tha Mairi cho boigheach 
Ri mnaoi oig a tha 's tir, 
'S i gun uireafbhuidh foghluinv 
Uafal, mordhalach, grirm ; 
'Se m' aidhir 's mo iliòlas, 
Gu'm bheil i pòfda rium fhin, 
'S ge 'd a thearuig dhuinn ftoraSf, 
Gheibh fìn òr aig an Ri. 

VIII. 
Bi finn uil' aig Ri Deorfa, 
'S cha ghòruiche dhuinn ; 
O's ann aige tha' n flòras 
As còir air a chrùn ; 
Bheir è 'm paigh 'nar dorn duinn, 
'S cha 'n iar è oirn dad g'a chion, 
Gheibh finn anart as aodach 
Co faor ris a bhùrn. 



[ 9 1 

IX. 
Cha *neil triobloid r'a chunntas, 
Air muintir an Ri, 
Ach miorag as fugradh, 
'S bi gun churam do ni ; 
Ged' a dh' òlainn na galain^ 
A h uile car a theìd diom^ 
Cha troideadh mo bhean rfum, 
'S cha leig i an t aran am dhi. 

X. 

r S ann agams* tha 'n leannan, 
Nach 'eil feammach na brein* 
'Si 'n uaifì' tha na mala, 
Tha cuir a ceanaii an geil, 
'S tha mi fad an am barail* 
Nach 'eil a coimeas fu' 'n ghrein, 
'S ni mi pòrfan dith daingean, 
Mu bhios i mairthean a'm dheigh, 



ORAN IIL 

Oran do '« Mhufg* 

L 

o i o M A d H car a dh'f heudas tighn air na fearaibn 

Is theag' gu'n gabh iadgaol air an tè nach fhuìgh 

iad, [mi, 

Thug mi fichead bliadhna do'n chiad tè ghabh 

Is chuir i 'rithift cùi rium r is bha mi folamh. 

II. 

Is thainig mi Bhun-eudan a dh'iarraidh lean- 
nain, [bhaile r 

Is thùirt an Caiptin Caimbeul, 's è 'n geard a 
Gu'm b'aithne dha bantrach ann àite falaich, 
Is gu'n deanadh è àird air a cur a'm 'charaibh.. 

III. 

Rinn è mar a t' amhaift co'mhaith 's a 
ghealladh, 
Thug è dhamh air Iaimh i, 's am pàidh marri ; 
Is ge b'e bhios a feòraich a h ainm no floinneadh^ 
Their iad ria Seònaid^ 's b'e Deorfa fean-air* 



t * 1 

IV. 

Tha i foitheamh, fuaircc, gun ghruaim, gun 
fmalan, 
Is i cho' àrd ann uaille re mnaoi fan fhearan, 
Ts culaidh a m' chumaii fuas ì> o'n tha i marrium, 
Is mòr an t' àdh'r fmuairein do'p. fhear nach 
fhuigh i. 

V. 

Leig me dhiom Nic-coihum ge d'tha i mair- 

thean, [aire, 

Is leig mi na daimh chrocach an taobh bha 'n 

Is thao' mi ris an og mhnaoi, 'fann lium nach 

aithreach, 
Cha n'eil mi gun flòras on phòs mi 'n ainnir. 

VI. 

Bheir mi fhein mo bhriathr' g-u bheil i ro* 
mhaith, 
Is nach d'athinich mi riamh orra cron am falach, 
Ach gu foinneamh, finealta, direach, fallain, 
Is i gun ghàoid, gun ghk>mh 5 gun char fiar^ 
gun chamadh* 

VII. 

Bithidh i air mo ghiulan, 's gur maith an airidh, 
Ni mi f hein a fgùradh gu maith 's a glanadh, 
Chuirinn ri' an t uiileadh ga cumail ceanalt, 
Is cuiridh mi ri m' fhuil i, 's cha diult i aingeaL 



t ii ] 

VIII. 
'Nuairhhios cion an ftòrais air daoimbh ganna, 
Cha leigeadh nian Deorfa mo phoca folamh ; 
Cumaidh i rium 61 ann fna tighibh leanna, 
? S pàidh i gach itòpan a ni mi cheannach. 

IX. 

Ni i mar bu mhian leam a h uile car dhamh, 

Cha 'n innis thi breug dhamhj no fgeul am 

mearachd ; [lium, 

Cumaidh i mo theaghlach co-maith 's bu mhaith 

Ge nach dean mi foathair no obair fhalach. 

X. 

Sgithich mi ri gniomh, ge nach d'rinn mi 

earras, [fgaloig, 

Thug mi boid nach fhiach leam bhi ann a'm 

Sguiridh mi g'am phianadh, o'n thug mi 'n aire, 

Gur th' è* n duine diamhaoin is fhaide mhaireas. 

XI. 
? Si mo bheanag ghaolach nach dean mo mhe- 
alladh, 
Foghnuidh i dhamh daonan a dheanamh arain ; 
Cha bhi fàilliun eadaich orm no anart, 
'£ cliuaidh curam an tfaoghail a nois' as m'aire, 



ORAN IV„ 

Qran don Righ* 

L 

Oi deoch fiaint' an Rìgh as àil linn s 
Sin an ioc-fhlaint aluinn', uaial, 
Bhi ga h ol a dh'fhian na Spainte, 
No do phuinfe laidir, naihhreach ? 
'Nuair a bhios i air a itràchdadh 
Co làn 'fa chumas na'cuachan, 
Ge b'e lamh an dean i tachairt, 
'S coir gu'm faiceadh è muncuairt I. 

II. 

'S mor an fonas th' ann fan rioghachd^ 
Ona chuai-dh an Ri fo chrùnadh, 
Ann fan &iè a bh' aig a fliinns'reachd, 
An d'fhuair a fhèan-feanair còir dhùthchaiSj 
Albainn, as Safgunn, as Eirimì-, 
'Nois' a' gèileachduin do 'n aop fhear 5 
Mar nach fhacas iad riamh roimhe 
O'n a chothuicheadh ai*" thùs aird, 
B 



E 14 3 
iii. 

'S mor an 1 4dh a th' àir an oig-f hear^ 
An treas Deors' a fhuith fa' chaiihir, 
Cha neil Ri ann fan Roinn-eorpa, 
Chumas còmhrag ris le cloidheamh ; 
*S òg a thoifich è ri cruadal, 
? S tha bhuanachd gu tric na lamhan, 
Fearann chaich 'ga fbir thoirt uatha, 
"S na h uil' aite fhuair e ghleidheadh. 

IV. 

'S iomadh ait ? an ro chuid armailt, 
Ciiutach, ainmeil 'nuair a thairnt' iad 
A choifichin lùtharj calma, 
A's troup meamnach nan each laidir ; 
Eba Eirionnaich, Gaoill, as Sas'naichj 
'Nan gaifgich ann tir an namhaid, 
'S mairg a thach'radh air na fearuibh, 
'Nuair a theannadh iad ri lamhach. 

V. 
Ann fa h uiie càs a's cunthart, 
*S mor an t urram f huair na Gaidhil, 
'S bha'as greis ga 'n cuir an duileachd, 
Mar nach b.uineadh iad do'n phairti ; 
Ach 'nuah fhuair iad mios as creid'eas, 
■\Sa chreideadh nach deanadh iad failling, 
'Siad bu fheafmhaich' air an onair 
A thug lann molais a fcshart. 



E 15 1 

VL 
Bha iad bras a h uile latha, 
Ki àm catha dol fna blàruibh, 
Chuaidh gach duine dhiu air chruadal, 
?S ann orra bha buaidh gach larach, 
Bha commifean aig gach oig-fhear, 
? S e toirt òrdugh d'a bhratailean, 
J S ìad cho dileas do Ri Deoria, 
? Sa bhiodh na Ieoghain dha'n cuid àlaich. 

VII. 
Bha chairt-iuil is cùimhP an fhortain, 
Bha feoid a chogaidh gu leir ìeat j 
Aun fa h uile blir a bh' aea, 
Rinn Mars na bu choir dha fein deth : 
? N àm do loingis bhi 'gan gluafad, 
Chuir ^Holus fuaim led' bhrèidean ; . 
Thug Nepturie co-throm a chuain duit, 
} S co bha uait a dheanadh feurn' djhiiij., 

VIIL 

Bha na gearafdain cho daingean, 
\S gu'm b 5 amaideach dol gan feifdeadh 5 
Aghaidh laidir air gach balla,- 
Chum nam barag a bhi gleidhteach, 
Rampaìr àrd nach reachta thairis, 
Bat'raidh 's canain orra gleufda, 
Bu mhairg a bhiodh roimh an anaìl 
'Nuair a theannadh iad ri geifgih 
Bij 



[ I* J 

IX, 
Gach Ri a thoifìch ad' aghaidh,. 
Ghabh iad mar roghain an diutha, 
'S ionan fin 's mur dh'eirich dhaibhfan^ 
'S mor a chaill iad air a chùis ud, 
Thug thu tarruing bhar an Fhrancaich, 
'S fhuair thu ceanglaiehin a*s cumhnant,. 
Nach togadh è rithifd t'angar, 
Mu'n eireadh aimhleas ni bu mho dha.. 



Bha Ban-ri Hungary gòraeh, 
'Nuair a thcifich i ri ftri riut g. 
'S cha bu ghlice Ri na Spainte, 
Thoifich è gu dana mi-mho'il : 
Ged* a bha 'n dithifd ud laidir, 
'S Ri no dha a bh'ann fna h innfeanj 
Fhuair thu dhiu gach cuis a dh'iarr thujj 
5 S tha na fìachan air an dioladh.. 

XI. 

Tha 'n Rj ar.ois' mar as aill'leis>. 
Sàbhailt a dh' fhaodas è luighe, 
Tharruing è gu tir a chamhlach, 
'S channeii feum air camp a ghlèidheadh 
Gach duine bha dha 'nan naimhdean, 
Chinn iad da 'nan cairdean matha, 
'S tha iad uile dha cho dileas, 
'S dh' fhuirich an t fiocha' fin fhathafd. 



C 17 1 

Xlt. 

An ceithir airdean an t faoghàil, 
T'ha fearunn as daoin , aig Deorfa, 
'S tha chinn-euglais ann fgach àite 
Chum an fàbhaladh o dho-bheairr, 
Tha lagh a r s parlamaid aca, 
Chumail ceartais riu a's còrach, 
'S tha mheirl' ann deigh a cafga, 
Sguir na creachan a's an tòrachd. 

XIII. 
Bi' a h uiìe diuc a's iarla, 
Mar as miann leo am fad as beo thu, 
*S gheibh gach mor-fhear, as gaeh tighearn', 
A h uile dlitheadh as coir dhoibh ; 
Tha daon uaifl', as tuath an fhearuinn 
JMar as math leo thaobh an florais, 
Tha luchd ceaird a faotain cofnaidh, 
'S channeil duine boclid gun phòrfan* 



Tha toradh am fàs na talmhuin, 
Gu miofach, ar' arach, porach, 
Chinn ann fpreidh gu bliochdach, bainn'or, 
Sona, fiiochdòr, fàilleach, feolòr, 
Tha fitheann air fliabh gach garbhluich, 
Sealgairean a faotain fpòrfa, 
'S tha tighin air iafg na fairge, 
'S paillt an t alrgiod ri linn Dheorfa. 
B iij 



f *8 ] 

XV. 
'S mòr a rinn e dh' fhearas-tighe,. 
Sgaoiì è h uile matheas oirne, 
Chuir è drochaid air gach àlitan, 
'S rèitich è na ràidean-mora ; 
Chuir è fcoil fa' h uile gleann, 
A los gu'm faigheadh ar clann foghlum, 
'S gheibh fmn airm a's aodach Gaidh'leaclv 
O y fe 's fhear linn gu bhi fporfaih 

XVI. 

'Se as airde do na fìaithibh, 
'S am mac-ratha o thùs oige, 
Ceannard laidir fa.' h uil' ionad, 
Air gach fineadh 's air gach feorfa -y 
Titul Bhseattain a's na Fraince, 
Tha na banntan fin 'na phòchda, 
Stoileadh Eirinn, fleibh a' chreidimh, 
G'a chumail creid'eafach ann òrdugh, 

XVII. 

Gu meal thu do chrùn 's do chaithir, 
D' uinein, do chloidh' 's do mhor-chuis, 
'S do theaghlach mòr, rioghail, cliutach, 
'S an lu chairt am bheil thu chomhnuidh 5 
Ge b'e uair a thig an aois ort, 
Na chaochla's tu bhar an t feoil fin, 
Gu'm bi do mhac-oighre fàbhailt 5 
Ann ad' aite mar is coir dha. 



ORAN V. , 
Oran do Mhor-fhear GMlnn-urchaÌdfr* 

I. 

Sgeul a b' ait leam r'a innfeadh, 
Mu'n og aigeannach, riomhach, 
Laoineach, bhafclalach, phrifeil, 
Chaoineil, mhacanta, fhiobhailt, 
A rinn gaeh beart a bha rioghail, 
Ann an ceartas Tam firinn, 
O thoifeach na ftri' fo thainig % 
O thoifeach, &c. 

II. 

'S ioma ait' am bheil cliu ort, 
Nach ro 'm pairti do dhuthcha, 
Sheas thu dàna gun chùram, 
Gun fhailing, gun lùbadh, 
Gu neo'-fgàthach le dùrachd, 
Ann fan aite bu rùn leat, 
Far na gheall thu o thùs a bhi cairdeach ; 
Far na gheall, Zsfc. 



20 



III. 
"S ann am gluafaid, na carraid, 
Bha thu cruadalach, fearail, 
Mar bu dual duit o d' fheanair, 
Choifinn buaidh ann an Gallaibh, 
'Nuair a bhuanaich è 'm fearann, 
Bha na tuadhaich gun anam, 
'N deis an ruagadh 's an gearradh fan arfhaich' ; : 
'N deis, £srY. 

IV, 
Laoich ghleufda gun tioma, 
Bu mhòr feum ànn fan iomairt^ 
Nach geilleadh le giorag, 
Fhuair iad rèite le milleadh, 
'S cha b'i 'n eacoir a fhir iad ; 
'S mor d* fheums' air bhi fgileil, 
O 's tu fhein a tha 'n ionad nan armann: 
O 's tu, fgte. \ 



Sàr cheannard gach fin' thu, 
Deagh mhaighifdir narj gillean, 
'S an commandair gun tioma, 
An tùs ai'-reit 110 iomart, 
Nach dean parladh a fhireadh 
Le d' lanndaibh geur, biorach, 
Bhiodh caldach as iomain air namhaid 
Bhiodh, fcrY. 



E 21 i 

VI. 

*S bidh do chinne mor fhein leat, 
Ann fgach cunn'art.an d'theid thu, 
'S iad gu fuileachdach, feumai.1, 
Bhualadh bhuiiean as fpèicean, 
? S Jionar curaidh 'na eideadh^ 
Bhi'os ullamh gu eiridh, 
Anàm dhuit bhi *g eubhaxh crois-taraidh s 
Ann àm, cjrV». 

VIL 
'S ioma caraid muncuairt duit» 
Eadar Beaiach a's Cruachan, 
Leis 'm bu mhath thu bhi 'n uachdar 
Le neart tein' agus luaidhe, 
*S nan lann tanay geur, cruaidhe, 
Rachadh marriut g'am bualadh, 
'Naair a thogadh tu fuaicheantas ardar. 
'Nuair, cjrV, 

vm. 

'S 'nuair a fgaoilte do bhratach r 
Ri crann caol, direach, fnaighte, 
Ofcionn dhaoin' air an fhaiche, 
Chluinte gleoghraich nam marcachy 
Eu ghraodhnaiche tartar ; 
Na cinn-f headhna 's na gaifgich 
Le maoim-bheirt' amach leo buaìdh laracK ; 
Le maoim 3 &c. 



t p 1 

IX. 

Reacar, ardanach, morchuis* 
Duineal ceanfalach, feòlta, 
Marcach àrd, nan each mora, 
Bu mhor frann, 's bu mhaith foghlum p 
Fafan Gallta gu leoir ort, 
'S maith thig àd a bhil oir dhuit, 
Air chùl clannach bu bhoidhche meafg Ghaidhea! : 
Air chùl, &c. 

X. 

Aghaidh mhacanta, chaoineil, 
Mhalta, mheachair mar mhaighdin K 
Dàna, fmachdail mar fhaighd-fhear,v 
Cridhe foilleir gun fhoill 
Ann fa chomb is gloine na 'n doimein, 
13' aigne uile le foifle, 

Mar ghrian chaoineil a boifgeadìv air fàireadh 
Mar ghrian, &c» 

xr. 

Suairce, fiobhallta, fearail, 
Suii liondach^ ghorm, mheallach,, 
Bu chaol, fìnealta mala- 
Gruaidh, ghris-dhearg,. channach, 
Beul bi a bu taine, 
Cneas min-gheal mar chanach, 
Channeil ti a thug barraclid air d'ailkaehd $ 
Channeil, &c. 



1 23 I 

XII. 

Thuair thu urram gach cùife^ 
On a b' urrain thu ghiulan ; 
'Nàm fuithe na cùirte 
Far 'm.bu lion'ora diùcan, 
£u riomhach do dhiuti, 
Bhi caradh ,a chruin, 
Air an Ri d'am bhuil duthchas an aite ; 
Air, &c 

XIIL 
Sàr chuirteir na maife 
Dh'an ro cliu air gach fafan, 
Fhuair iul.ann anlSafgon 
Air na cuifeannuibh tagraidh, 
'Se do thùr a bha beacail, 
Tha 'n duthaich làn aitis 
-On a thainig thu dhathigh le failte : 
On a, .&c 

XIV. 
Sar phoiteir an fhion thu, 
'S tu dh'.oladh 'fa.dhioladh ; 
Fhuair thu foghlum gach rioghachd 5 
Meoir is grinne ni fgriobhadh, 
,Bu tix fealgair na fithne 
Led' chuileabhair caol direach, 
'Nuair a tharla' tu 'm fri' nam beann àrda 
*Nuair, .&c. 



1 2 4 3 



Ann àm dhuit bhi taoghal 
Ann fa' bheinn am bi -ii fhaodhailtj 
Leat bu mhiannach a ghreadhain s 
Fuaim mhiofar ri h aodhairc, 
Gunna glaice do roghainn, 
Gairm ghallanaich gaothair, 
'Nuair a rachadh è 'n diaigh flr craice : 
^Nuair, &c. 

XVI. 
'S 'nuair a loifge tu 'm fùdar s 
Leis a ghunna nach diultadh, 
Bhiodh na peilearan du'-ghormj 
Le teine 'gan ftiu'radh 
Ri h eilid na ftuice, 
*S bhiodh a ceireannan bruite, 
As do ghillean 'ga giulan a fafach : 
As do, &c. 

XVII. 
'S 'fruair a thearnda' gud* bhailc, 
Mu oidhche le faram 
Bu ghleoghrach an talla, 
Tur greadhnach fin Ehealaich 
Mòr chaoimhneas air d'aire 
Bhiodh Joinn air luchd ealaidh 
Leis an feinnte gach caithream a b' ail leat 
Lcis, &c. 



C 25 ] 

XVIII. 
Mu chroma' na greine 
'Nuair a dhonnadh na fpeuran, 
Gheibhte follain as aoibhneas, 
Ann tigh foilleir aa feile, 
Gach ceol bu bhinne x'an eifdeachd, 
Co'-fhreagairt a cheile 
An f hiadhal, 's na teudan, 'fa chlàrfach : 
An, &c. 

XIX. 
Maduin ihoileir ag eiridh, .. 
Gheibhte chomainè cheudna, 
Piob am follais 'ga fpeiceadh 
Feadain loma 'gan gleufadh, 
Dofa donna ri beus doibh, 
Ceol loinneil bu reithe, 
Sir chaithe' na feafd' ■anti adt àros : 
Sir, &c. 

XX. 

'Si-an trompaid 's na h'oragain, 
Bu ghlan prondol as monmor, 
? Nuair a lomda gach corra-mheur 
Nach bu trom air an t forachan^, 
Bu phuncail an toraman, 
Gu fonnarach, foirmeil, 
Ann an teaghlach a mhorfhir ri abhaehd 
Ann, &c. 

C 



L' 26 | 

XXI. 

Talla flaitheafach, rioghail, 
A'n ro maìtheas, gun mhi-run, 
Gheibht' ann tadhaich gu lion'ar^ 
Do mhaitheamh na riqghachd, 
Seol air caithe' an fhiona, 
Uifge beatha ann am piofan, 
A sir ghabhail iìos nan deoch flainte : 
A sir, &c. 

XXII. 

Mar bu mhiannach leat fhaicin, 
Bhi gu fialaidh mar chìeachd thu, 
Miofail, miaghail, gun airceas, 
Uaiil' as riomhadh as fafan ; 
Or lion'ar g'a fgapadh, 
Cluiche dian g'a chuir feachad, 
Air dhiofnan, air chairtibh, 's air thaileafg 
Air, &c. 

XXIII. 

Eeus nach b' ainneamh led' thioghlach, 
Bhi gu farumach, greadhnach, 
Ceol as aiteas gach oidhche 
Seomar laifde le coinlibh, 
'Se Glean urchaidh do ftaoileadh, 
'S thu air Bealach a'd oidhre 
Gu meal thu do ghreim air an aites 
Gu meal, &c. 



ORAN VL 

Coir r -a-cheathaich\ 

I, 

De coir'-a-cheathaìch nan aigheatt fiùbhJach, 

An coire rùnach, a's ùrar fonn, 

Gu lurach, miad-fheurach, min geal, fùghar, 

Gach luifean flùar bu chùbraidh leam \ 

Gu molach dùbh-ghorm, torrach lùifreagach, 

Corrach plùireanaeh, dlù'-ghlan grinn ; 

Caoin baliach ditheanach, cannach mifleanaeh, 

Gleann a' mhilltich,. is lionmhor manng. 

II. 

Tha failuing, dhùinte, gu daingeàn, dubuuV, 
A mhair'eas ùine, m' an rùifg i lom, 
Do'n fhèur a 's cùi-fhinne dh' fhàs na h ùrach, 
'S a bhàr air lùbadh le drùchda trom, 
Mu choire guanach nan torran uaine, 
A' bheil luigh is luachair a fuas g'a cheann, 
'S am fàfach guamach ann càs a bhuanadh, 
Num b' àite cruaidh è, 'm biodh tuath le'n fuirrio 
Cij 



[ 28 ] 

III. 

Tha trufcan faolaidh air cruit an aonaich,. 
Chuir fult as aoidh air gach taobh a d' chom, 
Min-fheur chaorach is barra bhraonan, 
'S gach lus a dh' fheudadh bhi 'n aodain thom. 
M'an choir' is aoidheala tha r'a fhaotain, 
A chunna daoine an taofoh fo 'n Fhraing ; 
Mur dean è caochladh, b' è 'n. t aithir faoghalt 
Da ghillean ea-trom bhi daonan ann. 

IV. 
S S ann m'an ruadh ais'-righ dh'fhas na cuartagan, 
Clùthar, cuaicheanach cuannar, àrd, 
A h uile cluainèag 's am bàr air luafgadh, 
? S à ghaoth 'g an fguabadh a nun 's a nall i 
Bun na cipe is bàr a' mhilltich, 
A chuifeag dhireach, 's an fhiteag cham ; 
Muran brioghar, 's an grunnafg lionmhor, 
M' an chuilidh ùhiomhair, am bi na fuinn. 



Tha fììabh ha làirig an raibh mae Bhaidi, 
'Na mhothar fafaid?, 's 'na ftràchda trom ; 
iSlios na bun-leachdain ; cha 'm is tàire, 
'8 gur trjc a dh' àraieh i 'n làn damh donn : 
'Sna h aìghean dàra nach d'theitr a 'n bhà-thigh, 
A bhios le 'n àlach gu h àrd 'nan grunn, 
'S na laoigh gu h uifeil a là 'fa dh'oidhche, 
'S na h uiread cruinn diubh air druim-clachfionn. 



C n 1 

VI. 

Do leachda chaoineil gu dearcach braoileagach, 
Breac le feireagan 's cruinn dearg ceann ; 
An creamh 'na chaithriehibh, am bac nan ftaith- 

richean, 
Stacan fraoidhneafach nach bu ghann : 
Am bearnan-bride, 's a' pheighin rioghail, 
? S an canach min geal, 's am miflean ann 3 
'S a h uile mir dheth, o'n bhun is ifle 
G.u h ionad cirean na crich' is àird'. 

vir. 

'S riamhach cota na craige mòire, 
? S cha 'n 'eil am fò'lach a' d'ehòir 'fan àm^ 
Ach meunan còinich, o 's è bu nòfaire, 
Air a chòtachadh os is thall : 
Na lagain chònard am bun nan fròineag, 
Am bì 'na fomhraichean, 's neònain fann, 
Gu biieach, feòrnaineach, miiis, roineagach, 
Molach, rdmach, gach feòrt' a th' ann, 

VIIL 

Tha mala ghruamach do'n bhiolar uame, 
M'an h uile fuaran a' th' ann fan fhonn ; 
Is doire ihealbhag aig bun nan garbh-chlach, 
'San grinneal gain&ìch' gu meanbh-gheal pronn; 
'N a ghlugan plumbach air ghoil gun aon teas, 
Ach coilich bùirn tighin a grund eas lom, 
Gach ftruthan uafal 'na chuailean cùl-ghorm a 
A' ruidh 'na fpùta, 's na lùba fteolh 
Ciij 



IX. 

Tha braddan tara-ghèal fa choire gharalaich, 
Tha tigh'n o'n fhairge bu ghaikach tonxi, 
Le Juinneis mheamnach a'ceapa'mhean'-chuileag, 
Gu neo chearbach le cham-ghob crom : 
Air bhuinne borb,. as è leum gu foirmeil, 
? Na èididh colgail bu ghorm-glas druim, 
Le fhoiflean airgid, gu h iteach mean'-bhreac, 
Gu lannach, dearg-bhalJach^.earr-gheal fliom^ 



'S è coir'-a-cheathaich an t aithir prifei'l, 
\S an t àite rioghail mu'm bidht' a' fealg,: 
Is bi' ferdh air ghiulan le lamhach fùdair, 
A' cur luaidhe dhù'-ghorm gu dlu' nan calg : 
An gunna gleufda, s' an cuilean ea-trom, 
Gu fuiìeach, feumanach, treubhach, garg, 
A ruidh gu fmbhlach, a' gearradh fhurdag, 
'S a dol g'a dhùlan re curfan dearg. 

XL 

Gheibhte daonnan mu d' ghlacaibh faoine, 
Na h aighean maola ; na laoigh, 's na mainng, 
Sùd bu mhiann leinn am maidain ghrianaich, 
Bhi dol g' an iarraidh, 's a' fìadhach bheann, 
Ge do thigeadh fianntaÌn oirnn' uifg' is dile, 
Bha fcol g'ar didnein mu'n chrich fan àm, 
An creagan iofal am bun na fridhe, 
*3 an leaba dhiona', 's mi m' fìuneadh ann. 



[ 3* 1 

XIL 

Sa' mhadain chiuin-ghil, ann am dhamh dùfgadh> 
Aig bun na ftùice be' »' fugra' leam ; 
A' chearc le fgiucan a' gabhail tùchain, 
'S an coileach cùirteil a' dùrdail crom. 
An dreathan fùrdeil, 's a riobhaid ehiuiL aige r 
A' cur nan fmùid'deth gu lùthar binn, 
An druid's am.brù^dhearg, le moran ùnaich,. . 
Ri ceilear funndach bu fhiubhlach rann* 

XIII. 
Bha eoin an t fleibhe 'n an ealtain ghle ghlciap 
A' gabhail bheufan air ghèig fa' choill, 
An uifeag cheutach,. 's a luinneag fein aice^, 
Feadan fpeifeil gu reidh a feirm : 
A chuag 's fmeorach am bàr an ògain,. 
A gabhail òrain gu ceolmhor binn : 
'Nuair ghoir aia cuanal giv loinneil guanach,, 
'S è 's gloin' a chualas, am fuaim fa' ghleanrt, 

XIV. 

'Nuair thig iad còmhla' na bheil a' d' choirfe 
Do na h uile feorta bu choir bhi ann ;. ' 
Damh na aoice sir frath na mòintich, 
'S è gabhail crònain le dreocam àrd : 
A' dol fan f heathai' gu bras le h aoibhneas^ 
A' mire-leumnaich re eildeig dhuinn, 
B'i fm an ribhinn a dh'fhas gu mileanta^ 
Foìnniumh, fineilte 3 direach^ feanng. 



C 32 I 

XV. 

Tha mhaoiileach chul-bhui air feadh na dufluingj 
Aig bun nam fiuran 'g an rufga' lom, 
'S am boc gu h ùtluidh re leaba chùirteil, 
'S è 'ga bnrach' le rùtan crom ; 
'S am minnein riathach bu luime eliathach, 
Le chuinnean fiadhta, a's fiadhaich ceann, 
'Na chodal guamach ann lagan uaigneach, 
Fuidh bhàr na luachrach y na chuartaig chrainn. 

XVI. 
Is lionmhar cruafachd a bha m'an cuairt duit, 
Ri àm am buanadh bu luaineach clann ; 
Ri tional guamach, gu fearail, fuairce, 
'S a' roinn gu h uafal na fhuair iad ann : 
Ceir-bheach 'na cnuacaibh, 's an nead 'na 

chuairtaig, 
'S a mhil 'ga buannachd air cruaidh art tuim^ 
Aig feillein riadhcha, breaca, frianach, 
Le 'n cronan cianail a's nadhta frann. 

XVII, 

Bha cus r'a fhaotaiu do chnomhan caome, 
'S cha b' iad na caochagan ea-trom gann 
Ach bagailt, mhaola, bu taine plaoifg,' 
A' toirt brigh a laoghan na mao-fhlait fann, 
Srath nan caochan 'na dhofaibh caòrain, 
'Sna phreafaibh caoia, làn chraobh is mheang, 
Na gallain ùra, 's na faillein dhlntha, 
*S am barrach duinte mu chùi nau crann. 



[ 32 1 

> XVIII. 
Gach aite timchiol 'n am fafach iom-Iarr 
Màm is non-ghleann, 'san tuilm 'ga choir ; 
Meall-tionail Ìàimh ris, gu mollach, tlàthail 
B'è chulaidh dh'arach an àlaich oig, 
Na daimh 's na h eildean am madain cheitein,- 
Gu moch ag eirigh air reidhlein feoir, 
Greidhein dhearg dhiuhh air taobh gach leargain, 
Mu *n choire gharalaich, 'g an ainni an Ceo~ 



ORAN vir. 

Cumhadh Ghoìre-cheathaich,- 
Aìrfonriy The Flowers of Edinburgh, 

I. 

S Duilich leam an caradh 
Th' air coire gorm an fhàfaich,, 
Ann raibh mi greis am arach 
T S an bhraidhe fo thall; 
\S iomadh fear a bharr orm,, 
A thaitneadh e r'a nàdur, 



t 34 1 

Na 'm biodh e mar a bha è y 
'Nuair dh' flìag mi e nall \ 
Gunnaireachd is Iamhach 
Spurt is adhbhar ghaire, 
Chleachd bhi aig na h àrmuinn 
A b'abhaifd bhi fa' ghleann,, 
Rinn na fir ud fhagaiJ, 
'S mac eoghain tanna drafta, 
Mar chlach an ionnad càpaig 
An aite na bh' ann. 

II. 

Tha 'n coir r air dol am fàillm, 
Gecl' ithear thun a bhlair e, 
Gun duin aig am bheil càs deth 
Mun ait' ann fan am ; 
Na feidh a bh' ann air fhagàil> 
Cha d' fhuirich gin air arruinn, 
'Scha 'neil an aite tàmha 
Mar bha e fa ghleann. 
Tha 'm Baran air a fharuch' 
'S dhartluich air an taladh, 
Gun fgil aig air an nadar 
Ged' thainic e ann. 
B' fhear dha bhi mar b' abhaifi, 
Ofcionn an t foigheich chàtha^ 
'Sa lamhan a bhi làn di, 
Ga fafgadh gu teanm 



I 35 I 

III. 

Se mùgha' air an t faoghal 
An coire Iaoghach gaolach, 
A dhol anois air faoin-traigh, 
'S am maor a theachd ann i 
'S gur h è bu chieachdain riamh dha, 
Bhi trufa nan cearc biata, 
Gur tric a rinn iad fiathnail, 
JLe pianadli do Ìamh, 
Is iad na 'm baidnibh riabhach, 
Mu d' amhaich 's ann ad fgiathan^ 
Bhiodh iotaillich is fgiabail 
Mu d' fhiacian fan àm, 
Bu ghiobach thu re riaghailt, 
Mu chidfìn tighe 'n iarla, 
Gar nach b'e do mhiann 
Bhi cuir bhian air an ftaing. 

IV. 

Ged' tha thu 'nois fa' bhraìghe 5 
=Cha chompanach le càch thu, 
?S tha h uile duine tàir ort 
O'n thainìg thu ann ; 
3 S eigin duit am fagail 
Na *s meafa na mar thainic, 
£ha taitinn thu re 'n nàdur, 
£»e cnamhan 's le cainnt; 
Gad fhaiceadh tu ghreidh uallach,. 
'Nuair rachadh tu mun-cuairt doibh^ 



I 36 3 

Cha dean thu ach am fuadachadh, 

Suas feadh nam beann. 

Leis a ghunnadh nach raibh buaghar, 

? Sa mheirg air a toll cluaife, 

-Cha 'n eirmis i na cruachan, 

An cuaiile dubh cam. 

V. 

Se 'n coire chuaidh an deis-laimh, 
G'n tha e nois' gun fheidh ann, 
Gun duin aig am bheil fpeis diu 3 
Ni feum air an cùl, 
On tha iad gun fhear ghlèdhte, 
Cha n' f huirich iad ri chèile ; 
^S ann a ghabh iad an ra-treata 
Seach rèdhlean nan lùb. 
Cha 'n 'eil pris an ruadh-bhuic, 
An coille na air fuaran, 
Nach b' eigin da bhi gluafad 
Le ruaig feadh na duth'ch' : 
? S cha' n' eil a nois' mun-cuairt da, 
Aon fpùrt a dheanadh fuairceas, 
Na thaitneadh re duin-uafal . 
Ged' fhuafgladh e chù. 

* VI. 

Tha choille bh' ann fan f hri ud, 
Na cuiflin fada direach 
Air tuitim is air crionadh 
Sios as ari rùfg ; 



C 37 1 

Na prilein a bha brioghar 

Na dofaibh tiugha iiomnhur, 

Air feachda' mar gu'n fpiont' ktd 

A nios as an ùir : 

Na faillcinin bu bhoidhcheadh, 

Na flatan is na hògain, 

'San t àit' am biodh an fmeòrach 

Gu mòdhar a fein ciùil, 

Tha iad uii' air coachladh, 

Cha d' f huirich fiodh na frao'ch ann 

Tha mullach bhar gach craoibhe 3 

•5 am maor 'ga thoirt diù. 

VII. 
. Tha uifge frath na dige, 
Na fhruthladh dùbh. gun fioIa% 
Le barraig uaine liogh-ghlais 
Gu mi4>hlafda grannd ; 
Feur-lochain is tàchair 
An cinn an duilliag bhaite, 
Cha 'n 'eil gne tuille fàs 
An fan ait' ud fan àm; 
Glumagan a chàthair, 
Na ghluguibh domhain, ■fàmhach, 
Co tiugh re fùdhan càthadh, 
'Na làthaich 's na phlàm ; 
Sean bhurn fàlach ruodhain 
Cha ghloine ghrunnd na uachdar s 
Gur coflach re muir ruaidh e, 
Na ruaimle feadh ftanng. 



[ 38 ] 

VIII. 
Tha 'n t ait an raibh na fuarain 
Air fàs na chroite cruaidhe, 
Gun fòbhrach, gun dail-chuach, 
Gun lus uafal air carn ; 
Àn fliadh an raibh na h èildean^ 
An aite laidhe 's eiridh 
Cho' lom re caufar fèille, 
'S am feur chinn e gann ; 
Chuir Alaflair le gheifgeil, 
A ghreidh ud as a cheile, 
'S thur leam gur mor an èu-coir 
An eadail a chall j 

Cha lughadh 'n t adhbhar mio-thlachdj, 
Am fear a chleachd bhi tiorail, 
A' tearnadh is a direadh 
Re fri nan damh feang. 

IX. 

Ach ma's duine do fhliochd Phà.ruic 5 
A theid a nois' do'n àite, 
? S jfu 'n cuir e as a làraich 
,An tàch'ran a tha 'nn ; 
Bidh 'n coire mar a bha e, 
Bidh laoigh is aidhein dàr ann, 
Bidh daimh a dol fan dàmhair, 
Air fafach nam beann ; 
£i' buic fna baddan blàtha, 
Na bric fan abhuinn laimh riu ; 



r 39 3 

Sna feidh an frath na Jàir'ge 
Ag àrach na mang, 
Thlg gach uile ni g'a àbhaifr, 
Le aidheir is le àbhachd, 
'Nuair gheibh am Baran bairlin, 
Sud fhagail gun taing. 



ORAN VIII.. 
Gran Jeacharan Jeìlg. 

Chunnaìc nù \ft damh donn 't na h eildean 9 

Direadh a hhealuich le cheile s 

Chunnàic mi 'n damh donn 's na h eildean. 

5mi tearnadh a Coir'-a-cheathaich, 
J S mòr mo mighean 's mi gun aidhir, 
Siubhal frithe rè an làtha, 
Thilg mi 'n fpraidh nach d'rinn feum dhamh* 
Chunnaic mi, &c. 

Ged' tha bacadh air ha h armuibh, 
Ghleidh mi 'n Spainteach thun na fealga^ 
Ge do rinn i orm do chearbaich, 
Nach do mharbh i mac na h eilde. 
Ckunnak tnì, &c. 

Bij 



C 4° ] 

'Nuair a dh'erich mi i fa'.mhaduihj 
Chuir mi innte fùdar Ghlafcho, 
Peulair teann is tri.puift Shas'nàeh,. 
Cuiphein afgairt air a dheidh fìn. 
Chunnaic mi t . &c. 

Bha 'n fpor ùr an dèis' a breacadh, 
Chuir mi ùille ris an acfuin, 
lEagai drinc bha mùdan craicin, 
Cumail fafgaidh air mo cheile, 
Chunnaic mi t &c. 

Luidh an eilid air an fhuaran, 
Chtiaith mi farrafda muncuairt di, 
Leig mi 'n deannal ud m'a tuairmfe,. 
Leam as cruaidh gu'h d'rinn i eiridh, 
Chunnaic mt^ &c 

Ranuig mife taohh na bruaiche,. 
\S chofd mi ria mo chuid Juaidhe \ 
'S 'nuair a fliaoil mi i bhi buailte^ 
Sin an uair a b' aird' a leum u 

Chunnaic mi y &c. 

'S muladach bhì ììubhal frithe, 
Ri là gaoith', as uifg', as dile, 
',S ordugh teann ag iavraidh sith'ne, 
C'uir nan gimeanach 'nan eigin. 
Chunnaic mi } &c. 



[ 4' 3 

*S mithich tearnadh do na gleannuibhj 
O'n tha gruamaich air na beannuibh, 
*S ceathach duinte mu na meallaibh, 
A' cuir daliadh air ar leirfm. 
Chunnaic mi % Jkc, 

Bi' fmn beo ann dòchas ro-mhath, 
Gu'm bi' chùis ni's f hear an t ath la% 
Gu'm bi' gaoth, as grian, as talamh, 
Mur as maith linn air na fleibhtean. 
'Chunnaic mi, &c. 

Bìthidh an Iuaidh ghlas 'na deannuibh 3 
Siùbhal reith aig conaibh feanga, 
*S an damh donn a fileadh fola, 
f S àbhachd aig na fearuibh gleufda. 
Chunnak mu &c. 



D iìj 



ORAN IX. 

Oran do loln Caìmheul a' hhanc 

I. 

Ioin Chaimbeul a' bhanca s 

Gu'ni faiceam thu flàn, 

Fhir a chumail na dàimh, 

'Gam buineadh bhi mòr ; 

Le d'' chroidhe fi'al,. fearail, 

A thug barrachcj air càch,. 

Ann iomadaidh cas 

A thuilleadh nan flògh.. 

Fhuair thu meas, nach r eil bichiont> 

A meafg Bhreatonach : 

Banc an oir bhi fuidh d' fgoit, 

Ann an còir dhleafdanaich, 

Na th f ann, cha y n è 'm beagan 

l's è 'm freafdal re d' ftait, 

Fuidh leagadh do làmh 

'S gu freagradh do bhcoil. 

II. 

'S tu marcach nan frann-each. 
Is farramach ccum, 



I 43 3 

Le r m fallai.reachd fein 

Gu farafta fòil : 

Air dhiollait nan cùrfan 

Bu dubailte freun, 

'S tu bhuidhneadh gach rèis, 

A fhiubhladh an ròd. . 

Na h r eich bhearrcafach chalma,. 

Bhiodh garbh cumachdail,. 

Is iad gu h anmadail meamnach, v 

Le 'm falbh gruilleamach,. | 

Cruidbeach, dlùth thairgneach, 

Mear, ainfheafach, fuafgailteach, 

Ceann-ardach, cluas-bhiorach^ 

Uallach gu leoir. 

III. 

B'e do roghainn a dh'armachd, 
An targait chruinn ùr, | 

Gu meanbh-bhallach dlù, 
Bui tairgneach cruaidh feolt : 
Is cloidheamh chinn airgid 
Cruaidh, calma nach lùb, 
Lann thana gheur-chuil 
Gu daingean a'd dhòrn. 
Marri dag ullamh ghrad, 
A bhiodh a fnap freafdalach, 
Nach biodh ftad air a fraid 
Ach bhi 'mach freagarach : 
Fùdar cruaidh fgeilceara 
Am feadan g!è dhireach^ 



C 44 Ì 

A ? d lamhan geal^ miue, 
J S coliomhar caol, gorm. 

Bu chean-ard air feac thu> 
An am gaifgidh no feum ^ 
Fear mi'fhcachail treun 
A y fhiofrach gach feal. 
A fhùair fòghkim is fàfan* 
Is aiteas g'a reir, 
Tùr pailte le ceill 
A' cur aignidh am mòid. 
Ann 4m fuidhe na cùirte, 
No dùbladh an t feifein, 
An uchd barra no binne, 
\Si t f hirinn a fheafadh : 
Deadh theang fhear gu deafput 
Bu fhreagarach cainnt, 
A bhuidhneadh gach geall 
9 3 a chumadh a choir. 

V. 

'Se do fhiigradh bha earailteach, 
Ceannalta, fuairc, 
Ann am tional nan uaiflean 
Marruit a dh' 61, 
Gu fàilteachail, furanach, 
A cuireadh a fuas, ' 
Gach duine do'n t fluagh, 
G'am buincadh bhi d' chòir. 



t 45 1 

Na diujbhcan bu riamhaiche, 

A chit ann am Breatan, 

Is bu chompanach Righ thu, 

Le firinn 's Ie teiftneas, 

Fhir ghreadhnuich buiheirceala,. 

Sheaiadh air biàr, 

Fuidh 'n deife bhiodh làn, 

Do ìaftainean 'eir. 

VI. 
'S maith thig dhuit fan f hafan^ 
An àd is a ghruag, 
Air an dreafadh a fuas^ 
Am fafan an t floigh : 
Gu camagach daithte, 
Làn chaifreag is chuach, 
Gu bach'lach m'an cuairtj 
Le rnaifhe ro-mhor. 
Tha gach ciabh mar àa mhiann^ 
Air an fniamh cumachdail, 
Fiamh dhonn, torrach, tronv 
Gun bhcnn uireafbhuidh, 
Amlagach, cleachdach, 
Cruinne cas-bhuidh tla, . 
Co-ghafda re bàr, 
Th' air mac fan Roinn-eorp, 

VII. 

*Si t aghaìdh ghlan, fhoilleir, 
Bha caoineii le fuairc, 



Caot mhala gun ghniamt* 
? Suil mheallach bu bhoidhch% 
Gnuis ailidh mar chanach, 
Bu cheanalta, fnuaglr, 
Min cannach do ghruaidh, 
Mar bhara nan ròs. 
Cha 'n eil ailleachd air cach, 
Nach d' thug pairt urram dhuif J 
Foinneamh finealta, direach^ 
Deas, fior chumachdail, 
Calpa cruin comhthromach^ 
Corrach gu d' fliàil, 
Gun chron ort a' fàs, 
O mhulach gu bròig. 

VIII. 

Do fmaointine glice, 
Le mifnich 's le ceill, 
Do thuigfe ghlan, gheur, 
'S deadh thuiteamas beoil ; 
Gun tuirfneadh, gun bhriit.eadh> 
Gun triobloid, fo'n ghrein, 
A b'. fhiofrach mi fein, 
Is mifd thu bhi d' chohv 
'S ioma gibht a tha 'nois, 
Lionmhor tric minig ort, 
Iul is fios, muirn 's mios> 
Flur a' miofg fìnnich thu, 
An uaifle le fpiorad, 
Air mhireadh a' d' chiil, 






t 47 1 

*S tu iriofal, baidheil, 
Cinneadail, coir. 

IX, . 

Gheibhte fùd ann ad thalìa* 
Fion geal is maith tuar, 
Deoch thana gun druaip, 
Is i fallain gu pòit ; 
Bhiodh funnd agus farum 
Air aire ann t fl'uaigh, 
Deadh ghean ann fail uair, 
A teannadh r'a h 61. 
Ann fan tigh bu rnhor feadh, 
Leis nach dragh aithnichean, 
Muirn is caoin, a bhios air fheaxlh 
Cupa 's gloin, canachan, 
Coimhleirein airgid, 
Dreois ghailtheach a'n cheir, 
Feadh t aitreamh gu leir, 
Is iad pailte gu leoir. 

X 
B'e do mhiann a lucha ealaidh^ 
Piob fgalanta chruaidh, 
Le caithreim cho-Iuath, 
'S a ghearradh' na meoir $ 
Puirt fhiuiacha mheara, 
Is fior alloil cur fuas, 
Ann an talla nam buagh 
Bu b&arrailmu'nita. 



[ 48 3 

Cruite cìuil, torman ùr, 

Is è gu dluth ruidh-leumnach, 

Feadain lom, chruinne, dhonn, 

Thogadh fonn mireanacli, 

Clàrfach le grinneas, 

Bu bhian-fhoclach fuaira, 

'Sa cha tilleadh tu 'n duais, 

f Nuair a fhireadh tu ceol. 

XI. 

'S iomadh ait' am bheil do charaid, 
A d'fharaid mu'n cuairt, 
Ann deas is ann tuath, 
Cho' dleas'nach 's bu choir j 
Diubhc Eara-ghaidhleach ainmeil, 
Ceann armailt' nam buagh, 
Leis' na dhearbhadh lamh chrùaidh 5 
Is ris an d'earbadh gu leoir. 
An t Iarlo' cliutach g'an dù'chas, 
Bhi 'n tour Bheallaich, 
A chuir an ruaig le chuid fluaigh, 
Air na fuar Ghailùich, 
Morair Loudon nan feang-each, 
Ard fheanoileir caimp, 
Fhuair urram command, 
Far na bhuidhin na feoid. 

XII. 
Tha iomadh cas eile, 
Nach ceilinn fan uair, 



£ 49 ] 

Tha tarruing ort buaidh, 
A mhaireas re d' bheo, 
Fuil rioghail air lafadh, 
Amach ann a'd ghruaidh, 
Cuir h aigne a fuas 
Le aiteas ro-mhor ; 
Tha buntam as leirfin 
Gu leir ann a'd phearfain, 
Fhir fhunntaich na feile, 
Sgeul aobhain a b' ait leam 5 
Na 'm faicinn a' maireach 
Le abhachd 's le muirn, 
Bhi 'd charamh fu' 'nchrùn 
Ann aite Ri' Deors'. 



ORAN X, 
'Vran Ghlìn-urchaidh* 

I. 

Mun d'-thig ceann bliadhna tuillè^ 
Cha bhi fmn uile 'n Tora-mhuilt'; 
Theid fmn thar tia bealaichin, 
Do'n fhearann ann raibh 'n tlùs : 
Far am bheil ar diflean, 
Ann fan tir am bheil ar cuid ; 
E 



[ 5« ] 

*S an 't ait' an còr dhuinn criochnachadh, 
? S an tiodhlaicear ar cuirp. 

II. 

Is ann Clachan-an-difeirt, 
Bu ghrinn bhi ann an diu, 
Suidhe 'n eagiais mhior'ailteaeh, 
Ann dafg bu riamhach cur, 
Ag eifdeachd ris na.dh'innfeadh dhuin # 
Am fear bu fhiobhailt g.nth ; 
Is è toirt fgeul a phiobail duin, 
J S a bhrigh a' tigh'n gu buil. 

III. 

Gleannan blàth na tioralachd, 
Ann ro-mhaith 'n cinn an ftuth, 
Far am bheil na h innfeagan, 
Am bheil an fiol ann cur : 
Cinnidh arbhar crao'ach ann 
Co'-chaoin gheal ris a' ghruth, 
Gu reachdmhar, biadhchar, brioghmhar ? 
Trom, torach, liontach, tiuth. 

IV. 

Bu chriodhail bhi fa' ghearnhradh ann, 
Air bainfean gheibhteadh fpùrt, 
Fonn cheol reidh na piobaireachd, 
Cha bhiodh fgios mu a fgur : 
Fuaim nan teud aig fìleirean, 
A fheinneadh fios na cuir j 



c st 3 

f S an ìuinneag fein aig nionagan, 
' Bu bhinne mhillfe guth. 

V. 
Gheibhteadh bradan fior-uifg' ann, 
A direadh rìs gach fruth ; 
Eoin an t fleibh gu Honmhor, 
'S namiiitean coileach dubh ; 
Earba bheag an fgriobain, 
Na minnein chrion 's na buic, 
'Sa ghlean ani bheil na frigheachan s 
'S na giomanaich "n am bun. 

VI. 

O'n a thamig mi do'n fhe.aran fo, 
Cha 'n fhuigh mi pris an eoin, 
J S cha 'n 'eil fàth bhi bruidhinn, 
Mu'n fhear bhuidh , air am bi 'n croc : 
Cha b'ionnann 's bhi mar b'àmhaft damh, 
Aig bràigh dcire-chro, 
Far am bi' na làn-daimh, 
A ni 'n damhair ann fa cheo. 

vir. 

Mo fhoriiidh do Ghìean-urchaidh 
Kan tulchan glafa feoir, 
Far am bheil na fealgoirean, 
? Sa fhuair iad ainm bhi còrr j 
A dhireadh ris na garbhluichean, 
Am bidh greidh' dhearg na leoir, 
Eij 



: S bhiodh gilleaa trom le eallchan 
A dh'f hàgadh tavbhach bòrd. 

VIII. 
*S an uair a thigteadh dhathigh leo^ 
Gu*m b'fhafanta bhur feòl^ 
A fuidhe a ftigh-thairne, 
'S bhi dannfa marrlceòl : 
Crotdhealas r'a cheiìe, 
'S na bèin a bhi 'gan 61 j 
? S cha 'n f haicle cùis 'na h eigin 
Ann am eigheach air an ftapi 



ORAK XI. 

Oran an t Samhraidh,, 

I. 

Nuair thig an Samhra' geugach oirnnV 
Theid Gann nan fpeur ò'n ghruamaiche, 
Thig tlus is blàs is aoibhneas. Theid 
Gaeh ni g'a reir am buadhalachd. 
Thig fcart le neart na greine.oirnn', 
Ni 'n faogha) gu leir a chuartachadn ;, 
Thig teas o fiios 'nuair dh'eir'eas i 
Ni feuni, 's cha treigear uainne è. 



[ 53 3 

II. 

Bi'dh por ann an tir ghraiseirean, 
C hur sil ann fan tim ghnathaicht' : 
A' toirt bridh as an ùr nàdurra ; 
O'n bhlàr g'a bhàrr a ghluaifeas e. 
Gu reachdmhor, breac, neo-fhailleanach^ 
Trom-chuinlionach garbh-ghràineanach 
Gu diafach, riathach, caileanach, 
Gu biadhchar, làn, 'nuair bhuainear &, 

III. 

3 8 glan faileadh nan geug liomhora, 
Mu ghàrradh nan feud ìion'ora, 
Am biodh àileagain glè riamhacha 
X»e blàs a' iior-chur fnuadh' orra. 
Gu h ùbhlach, peurach, figufach, 
Glan, brioghmhar,. diomhair, guaimeifeach 
Gach fràid' is aillidh grineachan, 
Mar Pheàlas Righ r'an euartachadh, 

IV. 
*S ro-ghreannar gach gleann fior-mhonaidhj, 
Cur iomhaigh ghrinn an uachdar air j 
Gach lus le bhàr cho'-mhior'ailteach, 
A' fas fuidh mhile fuaicheantas ; 
Gu duilleach, lurach, ditheanach, 
Glan, riamhach, lionmhor, cuaieheanach 5 
Gu ropach, dofach, mifleanach, 
Gu millteachail, min uainealach. 
E iij 



£ 54 ] 

Bidli fcnn air gach neach nàdurray 
Bhi fealltainn gach ni gnàthaichte *, 
Am blàr lom a' cur dreach fafaich ahv 
Gach là cur ftràchd' neothruailli air, 
Gu molaeh, torach, càtuineaeh, 
Gu craobhaeh, cràfgach, cruafachdach,, 
Gu h ùrar, dù-ghcrm, aileanta, 
Le fràfa blàtha, bruaidleanaeh., 

VX. 
B?dh gach fri gu Kontach,. feurach; 's theid 
Na feidh 'nan eidi'dh fuaicheanta, 
Gu h uallach, hinneach, ceumannach, 
Grad-leumanach, bior-chluaifeanach, 
Gu cròcach, caprach, ceir-ghealach •, 
Gu manrrgach, eanngach, eildeagach, 
'Gan grianadh fa' mhios eheiteanach, 
Air flios an t fleibh m'an cuartaich iad. 

yn r 

Bì-'dh lao' re tao ? gach aighe dhiubh, 
'Nan luidhe mar is coir dhoibh j bi'dh 
Gach damh is manng cho'aithearach, 
'Nuair thig Fil-leathan ròid orra. 
Bu tuille loin is faogharl, 
Do gach neach a ghabhadh gaol orra 
Bhi tric ag amharc caol orra, 
Is ag eifdeachd gaoir an crònanaich. 



I 5$ 3 

VIII. 
Bi'dh maoifleach a chinn ghuanaichj, 
A cur dreach is fnuadh is tuar orra, 
'Si tilgeadh cuilg a' gheamhraidh, 
A chuir gurt is greann is fuachd orra. 
O'n thainig blathas an t Samhraidh oirnnj,, 
Cuiridh ife mànntal ruadh orra,- 
? S tha inntin ghrinn g'a reir aice, 
Gu falJain, feitheach, fuafgailteach. 

IX. 

Bi'dh am mkmein ùrar meanbh-bhallach, 
Gros tioram air a ghnùis bu fgeinmeiìe ; 
Gu mireineach, lnthar,. anmadail, 
Re fliannin na h earb' ann guailleacham. 
Bu chlis feadh pris mu. anmoch iad,. 
Gu tric fuidh ioc nam mean'-chuileag^ 
Gu fgrideil,- gibeach, gear-mhafach, 
An fliochd 'gan ainm na ruaghagan. 

X.- 

Bi'dh gach creatair failiineach,. 
A bha greis ann cas na fuaralachd, 
A togail ann cinn gu h àbhachdach* 
O'n a thainig blàthas le huaidh orra. 
Na h 'eoin fa' phorinc am b'àmhaift doibh^ 
Gu ceolmhar, fonnar, failteachail •, 
Feadh phreas is thom re gàìrdeachas 
Gun chàs a dh'fhàgadh truailli iad. 



I 5* 1 

XI, 
'S neo-thruaillidh am pòr Honmhor ud, 
*S gur fpeifeil grinn a ghluaifeas iadj 
Le'm beus a 'feinn mar fhileirean, 
Gur h aoibhinn binn rem' chluafaibh iad. 
'S glan luinneagach, fìor-inntineach, 
A' chànmhain chinn thig uatha-fan : 
'S iad gobach, fgiathach, cireineach, 
Gu h iteach, dionach, cluaineifeach. 

XII. 

Bi'dh an coileach le thorman tuchanach^ 
Air chnocana gorm a dùrdanaich, 
Puirt fhileanta, cheolmhor, fhiubhlacha, 
Le ribheid a' dlu'-chur feoil orra ; 
Gob crom nam ponnca luthora, 
'Sa chneas le dreach air a dhublacha' 
Gu flios-dubh, girt-gheal, ùr-bhallach, 
'S dà chirc a fugradh boidheach ris. 

XIII. 
Thig a chuag fa' mhios cheitein oirnn, 
'S bi'dh 'n uifeag 'na feuchdan comhluadh rij 
'S an dreathan a gleufadh fheannfoirean, 
Air a gheig a's aird' a mhothuicheas e. 
Bi'dh choill gu lcir 'fna gleanntaichean, 
Air chrathadh le h'aoibhneas canntoireachd, 
Aig fuaim a chuanail cheamrfalaich 
Feadh phreas, is chrann, is òganan. 



[ n i 

XIV. 

Na doireaehean coill' bu diamhaire," 
'Sna croinn mu'n iadh na fmeoraichean y 
Theid gach craobh ann ciatoichead 
Bì'dh caochladh flamh is neoil orra ; 
Gu meanganach, direach, fniomhanach, 
Theid croidhe nam friamh ann fògharreachd^ , 
Le trufgan ùr g'a mhìudachadh, 
Bar-guc air mhiuraibh nòfara. 

XV. 

Bi'dh am heatha gu cuifleach, fluranach-, \ 
Gu failfeanach, fìatach, ùr-fhafach ; 
Thig fnothach fuidh 'n chairt u drùifealachd^. 
Bi'dh duiìleach is rùfg mar chomhdach air.: 
Le bruthinn theid brigh na dùfìain ann 
Am barrach diuth nan òganan, 
Gu pluireineach, caoin, mao'-bhlafda, 
Mo roghainn do fhnaoifean froine è» 

XVI. 
'Sa bhiolaire liridneach, fhliom-chluafach 
Ghlas, chruinn-cheannach, chaoin, ghormneulacn, 
Is i fàs gjan, uchd-ard, gilmeineach,, 
Fuidh bar geal, iomlan, fonraichte ; 
Air ghlaic, bu taitneach cearmpnta, 
Le feamragan 's 1$ neoineanan : 
'S gach lus a dh'fheudainn ainmeachadh^ 
Cuir anbharra dhrcach boidhchead; ahv 



C 58 3 

XVII., 
Gur badanach, caoineil r miliortta, 
Cruinn, mopach, min-chruthach, mongoineach s 
Fraoch groganach, dùbh-dhonn, gris-dearg, 
Barr cluigeanach, sinteach, gorm-bhileach y 
Gu dofach, gafach, uain-neulach, 
Gu cluthor, cluaineach, tolmagach; 
'Sa mhil 'na fùdar grùaige dha, 
'Ga chumail fuas ann fpòrfalachd. 

XVIII. 

'Si gruag an deataicH riamhaich i, 
*S mòr a brigh 's is lionmhor buaidh orra., - 
Ceir-bheach nan fgeap a cinntin orr', 
Seillean breac feadh tuim 'ga chruafachd fud^ 
Gu cianail, tiamhaidh, frann aige, 
Air bharra nam meas a' dranndanaich, 
Bhiodh miann bhan 6g is bhain-tighearnan 
'Na fhàrdoich ghreannar, ghuamaifich. 

XIX. 
Is è gu friteach, riathach, ciar-cheannach., 
Breac, buidh, ftiallach, frian-bhallach, 
Gobach, dubhanach, riafgach, iargalta, 
Ri gniomh gu dian mar thuathanach , 
Gu furdail, grunndail, dianadach, 
Neo'-dhiomhanach 'na uaireinean , 
'Se fàile lufan fìadhaiche 
Bhios aige bhiadh 'fa thuarafdal. 



C 59 3 

XX. 

:Oach tàìn a's airde chruinnicheas 

Do'n àirigh uile ghluaifeas iad ; 

Thig blioc is dàir gun uireafbhuidh, 

Craobh àrd air cuman gruagaiche. 

Na h aighean a's òige làdaire, 

Nach d'fhiofraich trà' nam buarakhèan : 

Bi'dh luinneag aig righbhin chùl-duinn doibh^ 

? Gam briodal ciuin le duanaga-n. 

XX& 

'S fior ionmhuin mu thra' noine 
Na laoigh òga choir na buaile fin, 
Gu tarra-gheal, ball-bhreac, botainneach, 
Sgiathach, dipuim-f hionn, froin-fhionn, guailleach^ 
Is iad gu Mth-dhonn, ciar-dhubh, càraideach, 
Buidh, grjs-fhionn, crà' dhearg, fuaichionta, 
Seang, flios'ora direach, far-chumpach, 
Min, fliogta, bàrr an fuanaiche. 

XXIL 

Bi'dh foirm ,is colg air creatairean, 
.;Gu ftoirmeil, gleuft' 'g ath-nuadhachadh 5 
Le forgan torchuirt feudalach, 
An treud, 's an fpreidh, 's am buachaille : 
An gleann, barrach, bileach, reidhleanach f 
-Creamh,. rainneach, reifg, is luachaireach, . 
'S è caoin, cannach, min-chruthach, ceutach^. 
^ireachj fleibhteach, feurach, fuaranach* 



'XXIII. 

B?dh mionntain, camomhil, 's foghraichean, 
Gèur-bhileach, lonaeh, Luafganach, 
Cathair thalamhonta, 's carhhin chròc-cheannach 
Gharg, amlach, ròmach, .chluas-bhiorach^ 
Suthan làire, 's fàile ghroifeidean ; 
Lan liligh' 's ròfa cuaicheanach s 
Is clann-bheug a trufa' leòlaichean, 
Buain chòr ann cos nam bruachagan, 

X5CIV. 
'BiMh 'm blàr fuidh ftràchd le ùraireachd, 
Oidhch' iuchair bhruinneach, cheo-banach, 
Gach fràbh 'fa bàr air lùbadh orra 
Le cudthrom an drùchd 's le 16'dalachd 
"Na phaideirean lionmhar cùrnaineach, 
Gu brioghmhor, fughmhor, fòlafach, 
Cuìridh ghrian gu dian 'na fmùidean è, 
Le fìamh a gnùis.fan òg-mhaduin. 

XXV. 

'Nuair a dhearfas a gnuis bhaoifgeil, 
Gu fial, .flathai), . fiamh, geal, caoineil oirn^ 
Thig nihaitheas is gniomh le faibhireachd, 
Chuir loinn air an Roinn-eorpa fo ; 
Le aoibhneas greine foillfeachadh, 
Air an fpeur gu reith a fpaoileas i, 
Cuir an geil gach feum a rinn i dhuin, 
G'a'fhoillfeachadh 's g'a mhoideachadh. 



ORAN XII. 

Orati do Chaìptean Geard Dhuineid'm, 

L 

J\ bhliadhn' a chruinnich an canipa. 

'Sa thainig an triobloid, 

Bha Donnacha òg Caimbeal 

Air cheann na milifi 5 

Fear urramach, feolta, 

Bu mhor foghlum as miiheach, 

G'an tarruing ann òrdugh 

Ann an coireanuibh miofail. 

IL 

'S mor do mhios aig na daoine, 
Bh'air do thaobh ann fan uair fin, 
A'dol air an adhairt, 
Ann an aghaidh an fhuaghais ; 
'Nuair bu bhrais a bha'n teine, 
As fras pheileir muncuairt dhuit 9 
'S ann air thoifeach na h armaiit, 
A dhearbh thu do chruadal. 
F 



III. 

Ann an 14 Chuileoidir, 
A dol an toifeach a bhattailt, 
? S mor a b'fheaird iad thu rompa, 
A thoirt doibh profnacha facail ; 
Fir Ghlinn-urchaidh bha 'd dhiaighj 
'S bu tu roghain a Chaiptein, 
Ge bu fheanalair àrd thu, 
B' fhiach thu an t aite bhi agad. 

IV. 
5 S cha do fmaointich thu gealitachd, 
*S cha b' 'afan leat cùram, 
'S ann a bha t inntin a togail 
An am lofgaidh an fhùdair; 
'S nan geur lannan glafa 
Bhi Ie braife 'g an rùfgadh, 
Bu tu ceannart an fheuchda 
Nach gabhadh feachda na lùbadh. 

V. 

Bu cheann-faona deus calm thu, 
Nach raibh cearbach a 'd ghaifgeadh, 
Tarruing fuas do chuid daoine, 
'Nuair a fgaoileadh a bhrattach, 
Dh'eirich leatfa buaidh larach, 
Ann 'fgach cas a chuaidh feaehad, 
'S na fhuair thu do phairti 
R.inn thu 'n ajreamh thoirt da-thigh. 



L 63 ] 

VI. 
Ccann na ceilr as na euideachd, 
Bu mhor tuigs' agus riafun, 
Am fear mifneachail cliuteach, 
Comhlan ùr do fhliochd Dhiarmaid 5 
Tha d' aigne mar leodhan, 
Chuir thu moran ann gniomh dheth, 
Led' chainnt bhunnailtich phuncail, 
Sàr chompanach iaii' u. 

. VII, 
Dhearbh thu fein a bhi fuairce, 
Ann an uaill , as an gìaoine, 
*S ioma car air gach taobh dhiot, 
Air am feudainn do flìloinneadh, 
Shliochd nan comhlan bu chaoineìle, 
O thigh Achaloinne, 
Do'n fhuil as airde fhiiochd Dhiarmaid, 
Tha 'n dream chiatfhaeh g'am bhèil thu, 

VIII. 
'Se-meud na h uaifle tha 'd chorp 5 
Tha sir chuir mofgla a'd inntin, 
Bu mhor t fheum ann fa chogadh^ 
'Nuair a b' oiffigeach Ri thu ; 
Rinn thu gnothach do chairdean, 
Gu natura dileas, 
'S cliu a chofnadh o'd naimhdean, 
'Nuair a thainic an t fiochaint. 
F ii 



[ <*4 1 

IX. 

À Bhliadhn' a thogadh na creachan, 
'S a loifgeadh aitreamh nan garbh-chrioch, 
'S mor a rinn thu g'am bacadh, 
O ìuchd nan cafaga dearga, 
A ìiuthad beannachdan bliochdan, 
A rinn thu. chos'nadh fan àm fin^. 
Tha gu fiorruidh am freafda],, 
Ri bhi leafacha' d' anama. 

X. 

Cha b'e d' f hafan bhi 'n ti, 
Air cuid nam fior dhaoine bochda,- 
Ach an leigeadh rci' d' lionuibh, 
Ann fgach tir air 'n do chroifg thu, 
'Nuair bhiodh cach ann fna cùiltibh,, 
Re fpùindeadh 's re ropadh^ 
'S ann a bhiodh tu le d' dhaoinibh^ 
Amacb air aodain nan cnocau. 

XI. 

Bha thu teom' air gach fear-ghleus,, 
A fhiubhal garbhluich an t ileibhe, 
Bu tu roghain ari. t feaigoir, 
A dhol a mharbhadh na h eilte, 
Ann am fàfach na coille, 
Na 'n doire na geige, 
Bu tu namhaid a choilich, 
Is moch a ghaoireadh fa' cheiteaìn. 



C ^5 ] 

XII. 

>S maith thig 'èileadh cruinn uafal, 
Mun cuairt air do bhreacan, 
Bonaid ghorm a bhile (hid ort, 
'S peiteag riomhach do'n tartan, 
Bròg theann air dheagh chumadh 
Mu'n troidh is cuimeir air faiche, 
'S air do chalpanna foilleir, 
Ofain ghaoraid as gartain. 

XIII. 

'S maith thig cloidheamh geur cuil ort^ 
Lann ùr nan tri chlaifean, 
Tana, faobharach, fuileach, 
Eu-trom, guineach, geur, %aiteach, • 
Dias chuimeir do'n ftailein, 
\Si fpairt ann ceann aifnich, 
Ann an iomachar ualach, 
'S an crios guailean fan fhafan. 

XIV, 
Paidhir dhag air do ghiulan, 
B'è do rùn a bhi 'd lliiubhal, 
Marri cuileabhair deus eu-trom, 
Gunna caol a bheoil chuthain, 
Aodharc chuimeir an fhùdair, 
Flafg chùibhui 's beui luthaidh, 
Sgiath bhreac nam ball dlùtha, 
Lann fcriuta 'na h ubhal. 
Tiij 



[ 66 3 

XV. 
Cha mhios' thig dhuit biodag, 
Cho'-maith 'fa thigeadh o'n chearduich^ 
Stiioman lion'ora.croraa,. 
Air a cois dhromanuich, chargnuich, 
'Si gu finealta, fgeanail, 
Direach, tana', gle fgeanamail,. 
Eidir bhonn agus mhuineal, 
An taoim 'fan duille 'sa. chrambaiL. 

XVL 
Bha thu uafal a tighin, 
Air gach flighe tha 'n taic riut, 
9 S cha. do leig thu fhein _a rithifdj, 
Bonn don d flighe ud feachad ; 
Fhir bu fhiobhalta bruidhin, 
Bu tu breitheamh a cheartais,, 
Sàr phoiteir na dithe, 
G'an raibh 'n croidhe fial, farfuing., 

XVII. 
'S gach car a •chuaidh dhiotfa,., 
Ann an rioghachd na h Alba, 
Cha chualas do mhi-chliu : 
Air do fgriob feadh nan garbh chriòchj 
Aig feothas do ghiulain, 
Bha chuis ud duit ainmeil, 
Le barantas dùbailt, 
Fhuair thu cliu na elia-fheanchuidh. 



ORAN XIIL 
Oran an Taileir. 

I, 

j\ dhomh'uil Bhàin mhic 6 Neacaìn^ 

Tha 'n droch nàtur à d' phearfuin, 

Cha ghnàthaich thu 'n ceartas, 

Gus am bàfaich thu 'n pheacadh, 

'S mairg àit' ann s'na thachair, 

Am ball-fampuil gun chneaftachd, 

'A rinn gràineil an fgaiteach'd ud oirn.% 

*A rinn graineil, &c. 

n. 

Fhir a thòifich re ealaidh,. 
Bha thu gòrach a d' bharail, 
'Ga feòladh àm' charaibh, 
'S gun mi t' fheòraich, no t' fharaid^ 
Chuir thu fgleò dhiot is fanoid, 
Cho dhiubh 's deoin leat no's ain-deoin, 
Tha mi 'n dochas gu'm faigh thu do leoir^, 
Tha mi, £sV, 



t 68 J 

III. 

Dhamh-fa b'aithne do bheufan | 
Tha thu ain-eolach, beumnach, 
Is do theanga mar reufar, 
Le tainnead 's le-geiread, 
Thug thu deannal damh fhein dith, 
O's ann agad tha 'n eacoir, 
Com' nach paidhin thu 'n 'eirig do fgeoiJ, 
Com' nach, Zsfc. 

IV. 

'S tu chraobh ghrodlaich air crionadh, 
Làn mofgain, is fhineag, 
A dh'fhàs croganach, iofal, * 
Gaoraid, crotach, neimh-dhireach, 
Stoc thu togairt a'n ghriofaich, 
A thoill do Ipfgadh mar iobairt, 
Leig thu 'n foifgeul air di-chuimhn' gu mor, 
Leig thu, &c. 

V. 
Bu bheag an diùdhail è thachairr, 
An là thùr thu na facail, 
Dà phunnd agus cairteal, 
A dh'fhùdar cruaidh, fgairteal, 
A bhi à d' bhroin air a chalcadh, 
'S bhi 'g ad' fgàineadh le maitfe, 
Gus am fàfadh tu d' ablach gun deo, 
Gus, \sfc 



[ ^9 3 

VI. 
'S blionach rithinn gun fheum thu i 
Ge do bhithcadh tu 'm feithe, 
Coin is fithich a' d' theumadh, 
Cha bhiodh an diol beidh ac'. 
'S tric thu teann air 'na h eibhlean, 
Bhreac do ftiuimeir gu t èiflich, 
Blath an tein' air do fhleifdibh gu mòr^ 
Blàth, bV. 

VTI. 
O nach Taileir is fhiu thu, 
Chuir càch as a' chuirt thu ; 
Bi'dh tu ghnà.ann 'fna cùiltean,,. 
A' càradh nan lùireach, 
Bu tu àfuin nan clùtan, 
'S tric a flràidh thu fan fmùrach, 
'Nuair a bhithinns' air cùl fir nan crdc^ 
'Nuair, &c 

vin. 

'S è do choltas r'a innfeadhy 
Fear fop-cheannach, grimeach^ 
Gun bhonait, gun phior-bhuic, 
Gun bhad-muliaich, gun chirean, 
L'om uil' air a fpionadh, 
Car gu t uilinn a fios ort,, 
Stràcbd na dunach do'n fgribich mu'd cheo?>. 
'-Stràchd, &c. 



I 70 1 

IX. 

J S iomadh àit' ann 's na thachair> 
An taileir MacNeacain, 
Eidir Albain is Safun, 
Bailtean margaidh is machair, 
'S tric a fhealg thu air praifìch, 
O nach d' fhalbh thu le clapa, 
Choidh' cha mharbh e duin' aca do'n t flogh 5 
Choidh', &c. 

X. 

? S duine dona gun mhios u, t 
Dh'fhas gun onair gun ghliocas, 
Fear gun chomas gun bhriofgadh, 
Chaill do fpionnadh 's do mhifneach, 
Leis na rinn thu do'n bhidfeachd, 
Bu tu 'n flaidhtire mifgeach, 
'S cian o'n thoill thu do chuipeadh mu'n 61, 
'S cian, &c. 

XL 

'S iomadh ceapaire ròmais, 
Rinn thu ghlacadh a' d' chrògan, 
Is bhi ga ftailceadh le d' òrdaig, 
Ann ad chap dheudach fgòrnach, 
'S reamhar farfaing do fgòrnan, 
Brù mar chuileati an òtraicb, 
Fhuair thu urram nan geòcach re d' bheo, 
Fhuair, &c. 



t 71 3 

XIL 
Bi'dh na mnathan ag ràit, 
*Nuair a rachadh tu 'n airidh, 
Gun tolladh tu 'n t àros, 
Ann 'fam bitheadh an càife ; 
'Nuair a dh'itheadh tu pairt deth, 
*S a bhiodh tu air trafgadh, 
Ann fa' mhuidhe gu'n fpàrr thu do chrog, 
Ann, &c 

XIIL 
'S tu 'n tollaran cnaimhteach 5 
Ge bu ghionach do mhaileid, 
Tha do mhionach air t' f hàgail 9 
Gun chrioman deth làthair, 
Cochall glogach mu d' aruinn 5 
Tha do fgamhan is d' àinean 
Làn galair is fàflaich, is chòs, 
Làn, &c. 

XIV. 
Beul do chtèibh air a thachdadh, 
Air sèideadh 's air brachadh, 
'S è gu h 'eididh air malcadh, 
'S mòr f heum air a chartadh, 
Gach aon ea-cail a' d' phearfuin, 
Caitheamh, 'eitich, is cafdaich, 
'Gus an d' eirich do chraicean 0' d' fheoi^ 
Gus, &Co 



E 72 ] 
xv. 

Tha do chreuebdun, 's do chuiflean,- 
Làn ea-cail is trufdair, 
'S thu feumach air f urtachd, 
Tha 'n deideadh a' d' phluicin, 
'S thu t eigin le clupaid 
D' anail bhreun, gu trom, murtaidh, 
9 S mairg adh'f heachadhdhiotmoch-thradothochd, 
5 S mairg, &c. 

XVL 

Do dheud fgròb-bhearnach, cabach, 
Am bheii na fgòir-fhiaclan glafa, 
Mofgain, còfacha 5 fgealpach, 
Luibte, grannda, cam, feachta, 
A null 's a nall air an tairfinn, 
Cuid diubh caiilt, air dol afad, 
S S na bheil ann diubh.air fpagadh do bheoil, 
'S na, &c. 

xvir. 

Bi'dh na ronna-n gu filteach, 
s Nan tonnaibh gorm, ruidhteach, 
A gabhail toinneamh o d' liopan, 
Thar cromadh do fmige ; 
7 S dorcha doilleir do chlifneach, 
Comh-dubh ris a phice, 
Uchd na curra, cean circ' ort, gob geòidh, 
Uchd, &c. 



[ 73 ] 

XVIII. 
Do mhaol chruacach air faiieadh, 
Gun chiuafan, gun fhailiean ; 
Tha thu uainealach tanna, 
Co'-chruaidh ris an darach ; 
'S thu gun faanadh, gun anart, 
'S adh'r truais thu re d' ghearan, 
'S gu fuair thu na gaiilean an reor, 
'S gur a &c. 

XIX. 
Tha cean binneach 'na ftùic orl, 
Oeocach, leith-cheannach, giugach, 
Aodan brucainneach, grugach, 
'Sròn phiucach na -mùire, 
Tha cruit air do chùlaobh, 
'S moran lurcuich a'd' ghlùinibh, 
Dà chois chama, chaol, chrùbach, gun treoir, 
Dà chois, &c. 

XX. 
Cha 'n 'eil niread nan faiìtean, 
Aig à phliutaire fpàgach, 
Nach 'eil cufpach is gagach, 
Tha thu d' chrioplach 's a'd' chraigheach, 
'Siionmhor tubaift an taleir, 
Dh' fhàg an faoghal 'na thràil è, 
'S mairg a fhaòraich air h àrach 's tu òg, 
'S mairg, &c. 

G 



C 74 ] 

XXI. 

Mu's ann do fhliochd Adhamh thu, 
Cha cholfach re càch thu, 
Aig olca 's a dh' f hàs thu, 
O thoifeach do làithean : 
Cha 'd thig cobhair gu bràth ort, 
Gus am foghain am bàs duit, 
J S do chorp òdhar a chàramh fo'n fhòidj 
*S do chorp, &c. 



ORAN XIV. 

Cutnha' Ghileofpaig AchalaaQÌr* 

t 

vxur muladach 'tha finn, 
Mu Mhàidfeir Achaladoir ; 
E bhi dhi air an aireamh, 
'Nuair thainig càch thairis oirn% 
Chuaidh gach duine g'an àite, 
*S an leith-pàigh 'ga tharuing ac', 
'S ann tha eifean air fhàgail, 
Ann fan àr-fhaich gun charuchadh. 



L 75 



Bii cheann-feadhna deas calm' thu % 
3 N àm dhuit falbh as an fhearann fo, 
Air thoifeach na h armailr, 
Far 'na dhearbh thu do cheann-ardachd^ 
Chaidh tu null air muir-dhubh-ghuirm, 
'S bhi 'ga ftiubhradh le Maraichean, 
Dol ma choinneamh nam Francach, 
Is iad 'nan camp air gach Gearafdan. 

m ■;■,, 

Bhà thu cruadalach, dàna, 
Ann fgach càs a bhiodh barraichte, 
A' dol air h adhairt fna blàruibh ; 
Bu neo-fgàthach 'gan taruing thu, 
Thug fm thu gu àite, 
'S theireadh cach gur tu b'airidh air, 
Bha do mifneach is d' eolas, 
Mar à dh' fhoghnadh do meanalair* 

IV. 

Bha d' aigni mar Ieomhan, 
Ann am mòr-chuis, le fearachas | 
Brais is àrdan le cheile, 
Ann àm feuma no cabhaige, 
Lamh chruaidh air chul fceith, 
Cho' treabhach 's a b' aithne dhamh § 
'S ann àm bhualadh nan fpeicean, 
Cha raibh deifin ann ceangal riut. 
Gij 



c y ] 

V. 
Be do mhiann na 'h airm ghaifge,. 
l3hi gu acuineach, farumach ; 
Coiliobhar caol fnaithte, 
Nach do dhiult a fnap aingeal duit 5 
jLann thana, gheur, ftaiiin, 
Chruaidh, laidir gu gearradh, 
Deigh fpionna do laimhe, 
Bhiodh d© namhad 'fa gearanach. 

VL 
Ann an là blàr champin, 
'Nuair bhuail an tacaid an feanalai'r,, 
Chuaidh a lot ann fan àraich, 
'S dh'f hàg cacii a call foladh è, 
Thug thu mach e air ghiulan, 
'Siri an turn nach raibh aithreach dhuit>, 
'N àm fuithe na cuirte, 
? S gach aon chuis be do charaid è. 

VII. 
'S è la Phealan-houfain 
A rinn an diuthail gu.'h ath-ghaoraid,, 
'Nuair a thuit an commandair, 
A' b' aird' air na fearuibh 'ucl, 
Air a phicaid a bha thu,. 
Ofcionn chàch fhuair thu barantas, 
Ann an onoir na rioghachd, 
*S an righ fhad 's. bu mhairthean thu* 



C 77 ] 

VIII. 
Ge do theireadh luchd fàoineachd, 
An taobh fo gu h ain-eolach ; 
Gu'n do thearuing fliochd Dhiarmad, 
Gun reahadh, gun ghearradh ann, 
*Nan fealladh iad direach, 
'S gu'm bi % f hirin a chanadh iad j 
'S mòr ar call le Righ Deorfa, 
O'n a thoifìch a charraid fo. 

IX. 

Chaidh Gilefpic a bhualadh, 
Thain' an luaithe n-a deannuimh air s 
Far nach f haiceadh è naimhdean, 
*S craobhan arda 'gam folach air 5 
Thuit mifneach na pàirti 
A bha 'n la' fìn ann caradh dhuu> 
Bha 'n taic air am fàgail, 
r Nuair a bha thu gun anail acV 

X. 

'Nuair a thafnig a ghafaid, 
Thug fios do bhàis thairis duin% 
Bu mhuladach, cràiteach, 
Do bhrathair, 's do phearuichean %< 
Do chleamhnun gu 'h àraid, 
'S do chairdean a bharrachd orr' 5 
'S hu mhor an cin-fàth air, 
'S 'nu bha air an aire-fin. 
Giij 



I 78 2 

XI. 

Bha thu maìth ann àm fìochainty. 
Gu fiobhalta, faraftàj, 
Cho-uafal ad' inntin, 
? S gu'm bu ghrinn gach ni chanadh tu \ 
Mar bu dual duit òd fhins'reachd, 
Thaobh gach linn a cfiaidh tharud diu 3: 
Cruaigh a fheufamh na làruch, 
'S bhi blàth an àm caruinis. 

xn. 

Bu tu maighifdir na tuatha,. 
'S an deagh uachdaran fearruin,-., 
Ann am paighe dhuit cifean, 
Cha bhiodh didi air do theanandan j; 
'Stu nach fealladh gu miothur 
Air an ni thoirt a dh'ain-deoin uap%, 
'Se bu mhianach led' inntin, 
Iad a chinntin mar raineach dhuit.. 

XIII. 
Bu tu croidhe na feile, 
Ceann na ceil' rs a cheanaltuis, 
Bu mhaith labhairt is leirfin, 
'Nàm dhuit fein bhi meafg aithnichin^. 
Sàr phoiteir an fhiona, 
Lamh dhioladh nan galan thu, 
Marcach funntach eich cheumnaich, 
Bhuithneadh rèis ann an cabhaig thuv 



[ 79 J 

XIV. 
'S an deireadh an' t famhraidh,. 
Thug do naimhdean an aire dhuit, 
y Nuair a fhuair iad o'ri champ thuy 
Air commarrd a mhor chalia dhuin,* 
3 S adhbhar mulad as campuir, 
Do gach aon duine dhearadh orfr, 
Bhi cluinntin do bheufan, 
*S gun tu f hein a bhi mairtheàn ac ? « 



ORAN XV. 

Cumha' Chailein Qlinn-iuthah 



umaointean truagh a th'air m' aigrre^ 
Dh' fhag orm fmuairean, is airfneul, 
Ann àm giuafad am leabidh, 
Cha chadal ach dùiig, 
Tha mo ghruaighean air feachda* 5 
Gun dion uair air mo rofguibh, 
Mu'n fgeul a chualas o'n Appuin 5 
A ghluais a chaifmeachd 'ud duin ? 5 



[ 8o ] 

Fear Giinn-iuthalr a dhi oirn',. 

Le puthar luchd mio-rùin, 

Mo fgeul duthach r'a ìnnfeadh 

Thu bhi 'd iTiine' fan ùir, 

? S truagh gach duine do 'd dhilfean, 

O'n a chuaith do chorp prifeil, 

Ann cifle chuthainn,. chaoil, dionaich, 

'S ann. an lin-anart ùr. 

II. 

B'e iln an corp àluin, 
'Nuair bha thu roimhe fo 'd ihlainte^ 
Gun chion cumachd, no fàs ort, 
Gu foinnimh, daicheiì, deus, ùr, 
Suairce, foifinneach, fàilteach, 
Uafal, iorafal, baidheil, 
Caoineil, cineadail, cairdeil, 
Gun chron r'a gh'rait air a chùl, 
Làn do ghliocas, 's do l'eirfin, 
Gu dana, miofnachail, treubhach, 
Gach ait' an firte gu feum thu, 
'S ann leat a dh'eireadh gach cùis ; 
B'e do choimeas an dreagan, 
Na 'n t feothag 'fna fpeurau, 
Co bu choilach r'a cheile 
Ach iad fein agus tu ? 

III. 
'S cruaidh an teacair a thainic, 
1 S truagh mar thachair an clràfla. 



[ 8S ] 

Nach do {heachuin thu 'n t àite s 

'N do ghlac am bàs thu air thùs i 

Suas o chachuile ghàruidh, 

Fhuair thu 'n taoaid a ehràith mi, 

'S gun do thaic a bhi laimh riut, 

'Nuair ghahh iad fàth ort o'd chùl,- 

Air do thaobh 's thu gun chomhradh P 

San àm *n do chaochail an deo uait, 

3D' ùil chraobhach, dhearg, bhoidheach^..- 

A gabhail dorta 'na brùchd, 

Le gniomh an amadain ghòraich, 

A bha gun aithne gun eolas, 

A chreic anam air ftòras, 

Nach do chuir ann tròcair a 'dhùil. 

IV. 

B'e 'n croidhe gun tioma, gun deifei% 
Gun àdh, gun chineas, gua cheatamh s 
A chuir lamh a'd mhille gun reafan, 
Le cion ceil' agus tyir, 
'Se ghlàc mar chomhairl' an eucohy. 
'S boc an gnothach mar dh'eirich^ 
Dh'fhàg è fmne fuidh euflain, 
Is e fein 'na fhear cù-irn, 
y S ge nach fàmhach aJeaba^, 
Le eagal a ghlacadh, 
Cha 'ne tha mi 'g acain, 
Ach mar a thaehair do'n chùiv 
An t armun deus, tIachdmhor 8 
A tha 'n dràft' ann Ardchàtain* 



L 8* | 

An deis a charamh an tafguidh, 
Ann àite codail nach dùifg. 

V. 

'Se do chadal gu fioruidh, 
A dh'fhag m' aigne cho tiomhaidh j- 
'S tric fmaointeana diomhain, 
A tigh'n gu dian orm as ùr, 
'S trom a dh'fhàs orm an iargain, 
As goirte tàrfa na 'm fiadhrus, 
Mo chcmh-alt àluin, deus, ciatfach^ 
An deis a reubadh gu dlù' ; 
Mile molachd do'n laimh fin, 
A'ghabh cothrum is fath ort, 
A thug an comas do'n lamhach, 
'Nuair chuir e 'n Spàinteach r'a mùil s 
Sgeula foilleir a b' àil leam, 
Gu'n cluinnt' am follais aig càch, 
E bhi dol ri crommaig le fàradh, 
Gus am miofa dha-fa na dhuinn.- 

VI. 

Ge b'e neach a ^rinn plot ort, 
Le droch dhùrachd o thoifeach, 
Bu dana chuis dha tigh'n ort-fa, 
Na do lota as ùr j 
Bha 'na rùn bhi gu h olc dhuit, 
'S gun a chroidh' aig aodan a nochdadh, 
'S ann a thain' è iàmhach mu'n chnocan, 
? S a ghabh ort focair o'd chùl. 



[ 8 3 ] 

*5 e mo dhiùthail a thachair, 
Ann àm do'n fhiidar 'ud lafadh, 
Nach raibh 'ad chairdean ann taic riut, 
Na bheireadh aicheamhail diù' ; 
'Sa liuthad -fiuran deus, tlachdmhor, 
Nach gabhadh cùram ro' bhagra, 
A chuireadh fmùid ris an Appuin, 
A chion gu'm faiceadh iad thu. 

VII. 
'S trom a phaigh finn an iobairt, 
,A chuir ar namhaid a dhi oirnn, 
Ged' tha 'n aich'mhail gun dioladh, 
Thig fhathafd liondan mu'n chùìs 5 
Chuireas càch ann ftaid iofail, 
Airfon an aileagain phriofail, 
JBh' ann fan àite mar fhirean, 
A chleachd firinn is cliu : 
p boc an nuaidheachd r'a aireamh, 
Gur ann aa nafguidh a tha thu, 
Nach d'thainic fhathafd mu'n chas 'ud s 
Na dheanadh àbhachd thoirt duinn, 
Ach air'fhad 's gam bi' dàil ann 
Eomh cheart 's tha mi 'g raite, 
Bi'dh an fhalachd 'ud- paighte, 
Mun d' theid an gamhlas air chùl 

VIII. 
'S iad na fineachan laidir, 
Bu mhaith a ghabhail do phairti, 



[ 8 4 ] 

Ann Righ, is Diuc Earaghaidhealj 

Nach fhaiceadh fàìlinn ad' chùis, 

Iarla dligheach Bhraideaìban, 

Air thùs a tighinn gun chearbuieh, 

? S gur ioma' fear armach, 

A {heas'adh calma r'a chùl-; 

Mac Caoi 's a kichd leanmhuin, 

Leis an eireadh fuinn nach bu leanbuidh, 

Na laoich buidhneach, mhòr, mheamnach, 

Le'n lanna ceann-bheartach, cùil ; 

Mac Dhom'uil duith, 's cloinn Chamroin 5 

? S gu leoir a thighearnan ainmeal ; 

"S fhad o'n chuala' finn feanchas 3 

Gu'n do dhearbh iad an cliù. 

IX. 
*S ghabh thu àite le òrdugh, 
Air pàirt do Shrath-Iochay, 
'S cha b' ann air ghaol flòrais, 
? Na los am pòrfan tho.irt diù' ; 
Ach a fheufamh an còrach, 
Le meud do chelfd air an t feors' ud, 
''S an oidhre dleafnach air fogra, 
G'am bu choir bhi fa' chùirt : 
'S ge do theireadh luchd fàoineachd, 
Gu'n raibh 'd aire-fa daonan, 
Bhi fgainneart nan daoin ud, 
Na 'n leigcadh fgaoilteach air chùl 5 
Chite fhathafd a chaochladh, 
Num fuighe tu faoghal, 



C 8j ] 

Gur è bhi tarruing luchd gaoil ort s 
As gach taobh, a.bha 'd rùn. 

X. 
Bu tu croidhe na feile, 
Dh' fhàs gu tighearnail, ceut'ach, 
Ann lathair britheamh Dhuineidin, 
J S tric a reitich thu cùis j 
? S oil leam caramh do cheud-mhna, 
'S òg a banntrach ad' dheidh i 3 
Lion campar gu leir i, 
O'n a dheug a ceile deus, ùr ; 
Fhuair mi 'n fealladh nach b' aoibhin, 
An uaigh mud' choinnimh 'ga reitich, 
'S truagh gach comman thug fpeis dhuitj 
O'n chuaidh tu fein ann fan ùir, 
'S gun dùil a nois' ri thu dh'eiridh, 
*Se dh'fhàg mife fuidh eu-ilain, 
Bhi 'n diu ag innfeadh do bheufan, 
*S nach d' thig thu dh'eifdeachd mo fgiùiL 



H 



ORAN XVL 

JMarbh-rann coìlicK 

I. 

X\n cuala fibh an t fealg, 

A bha ainmeal air feadh nam bailtean ; ' 

Rinneadh i fan an-moch, 

■'S cha b' fhear dhuinn i bhi fa mhaduin; 

O'n a' bha i cearbach 

Le dearbhadh, 'nuàir chuaidh i feachad, 

Cumaidh finn am foirm, 

Gu'n raibh'n dorch ann, \% nach f heudta faicinn. 

'S olc an obair oidhche, 

Le coinnlean, ged' theid an lafadh, 

Gunnaireachd dhaoin òga ; 

9 S i ghòraich a thug amach iad. 

II. 

Chùal iad fa h uil' aite, 
Am breamas a rinn Pàraic, 
'Nuair a dh'innis è do chàch è, 
Gu'n d' thainig an croman-lachcìan, 
Bheireadh' è na bòidean 
Gur mòr c, 'fa bhroileach glas air, 
Is gu'n do luidh è direach 
Air cirein mulaich na h aitreabh. 



1 



Mur cumadh a' chomhP' è, 

Gu'm biodh na h eoin air an fgapadh ; 

Nach mòr a bhiodh beo dhiubh, 

Gu'n leon mu'n- d' thigeadh a' mhadain= 

III, 

Sin 'nuair ghlac an fealgair, 
An gunna.bh' air an ealchain, 
'S chuir è'Iuaith gharbh innte, 
Dairearach do'n acfuin Shas'naich i 
Chum è fùd r'a fhealbhan, 
'S gu'm b' fhear gu-'n rachadh i feachad^ 
'S ann a rinn è marbhadh, 
A b' ainmic a leithid fhaicinn. 
'Nuair a las am fùdar, 
'S è 'n dùil gu'n dianadh è thapadh, 
? Se coileach an dùnain, 
A bha 'n a chrùban fa chìappaiL 

IV. 

B'è Cm an coileach boidheach, 
Bha cuid air fiamh an òir dheth, 
Cuid eile mar na ròfan, 
*S bha mòran deth mar an fneachda, 
Bu leathan a chrògan, 
B'è 'n fmògaimeach è air faithche, 
Bu ro.mhaith na botan, 
An ròmaich''a bh' air a chofan;. 
Bha fpuir air a fpogan, 
^ha còrr a dh'ionnfuidh a' ghleachdaidh, 
H ij 



[ 83 } 

'Nuair a thigeadh Di-màirt', 

A bhiodh càck a' feuchain an gaifge, 

V. 
B'è fin an coileach ceutach^ 
Eha colfach ris a' pheacaig, 
3 S an uair a chuaidh a reubadh, 
B' è 'n dèifean leam bhi 'ga fhaicinnj, 
Cha leighifeadh leigh è, 
? Sa chreuchdan a' dol am braifead, 
Tonnan g'a fhuil chrao'aich, 
A taomachadh as a chraicean.- 
An t fealg a rinn na daoine, 
Gun faoireachadh fad' air aftar, 
Gun uchdach a dhireadh* 
Ach eidir a ghriòfach 's an ftairfneach, 

VI. 
'S an dithifd thug am binne, 
? S a dh' fhag è fin 'na fhineadh, 
B' è 'm breitheamh rinn a dhiteadh 
'S b'è 'n giomanach rinn a leagadh, 
'S cha 'n fhàgadh iad fliios è, 
Nam fuigheadh è firinn is ceartas :. 
Cha d'rinn è riamh ea-coir, 
\S deadh bheufan aige mar fhafan* 
Theannadh e re eigheach, 
Gu h eifeachdach 's fmn 'nar codal, 
Is dhùifgeadh è gu leir finn, 
'S- gu'n eireamaid ann fa mhadain^ 



C s 9 ] 

VII. 
Chuaidh litir a Shrath-eirion,. 
A dh' ionnfuidh nion Sheumais,; 
A dh' innfeadh ceart an fgeula, 
Do'n tè dhiubh air am bheil Sefi. 
Gu bheil fmn fuidh champar, 
O'n àm an d' thainig an fneachda, 
Mu'n choileach a chaill fmn, 
A's gann a dh' fheudar a fneachnadh,. 
O's tè nach 'eil teann i, 
J S nach ganndar a rinn i -chleachdadh,- 
Gu'n dean i ruinn fàbhor, 
O's àmhaift rud a bhi aice. 

VIII.- 
Beannachd aig an righbhinn, 
A bha gu fuairce fiobhàiit, 
Nach ,do leig airdi-chuimhny 
An.fgriobha fin a chuir dha-thigh | 
Chuir i gill 7 an tir fo, 
Le fiokaiche do na cearcan, 
'S gjiiulain è : gu riomhach, 
A ghibht phriofail ud na achlais. 
Tha dreach an fhir a 'dh' fhàg finn 5 
A fàs air an fhear a th' againn, 
'S o'n tha e*na àite, 
Saoilidh càch 'gur h è mhac è. 

H iij 



ORAN XVIL 

Oran y mar gun deanadh Nian.e do Niaìn eite* 

V^huir nian du' Raineach OTm' farran i's mi- 

thlachd, 
Nach cuir mi dhiom ie cabhaig an dràfìr, 
Ghaoid i mo fporran, 'fna dollair gu lionmhor, 
Bh' agam fu' 's niofal feathamh re m' laimh. 

II. 

Nam biodh a chail' 'ud gu daingeann am priofan, 
Rachuinn g*a diteadh dh'icnnfuidh a bhàis ; 
A chion gu'n do ghaoid i 'n rud beug bha fa' 

chlùdan, 
Bh' agam fa' chùil nach d' innis mi chach* 

III, 

'S muladach mife gun f hios ciod e ni mi, 
O'n a tha mi gun fearrach, gun lair, 
Gun chaora, gun oifg, gun ghabhar, gun mfri- 

feach, 
Gun a mart min a cjiraoimeas am blàr, 






[ 9* 3 

IV. 

Cha faibh mi gun airgiod gus an d* fhaLbh c 
go mi-mh'ail, 
Leis an te chrion nach do fheal air mo chàs y 
Rinn i mo chreachadh 's bu pheacach an ni dhi% 
Mis 'a chuir fios, gun i fein chuir a naird. 

V. 

Ciomar a cheanuicheas mi camruig na side> 
Na 'n leig mi dhiom è tuille gu bràth j 
Ged' thig a marfant le phachda do'n tir, 
Cha 'n f haigh fìnn aon sion bhios aige air dàil. 

VI. 

Bha mho chuid ftòrais am phoca co-ualIach 5 
? S ged* a bhiodh buaile mhart air mo fgàth, 
'Si rinn an eu-coir a bheifd a thug uam è y 
? S tha mi fu' ghruaim 'o mhaduin Di-mairt. 

VIL 
A righ nach raibh mairlich na cearaa fo f u 
rioghachd, 
Ann fa mhuir iofail, fada 'o thràigh 5 
Is caile dhuth Raineach fan eummain an iochdar^ 
Chuideacha bi' do phartan nan fpàg. 






ORAN XVIII. 

Orcin Bcììi'Douraln, 



Aìr fonti). Piobaireachd* 



tt r l 4 r... 
I. 



An t urram thar gach beinn 
Aig Beinn-douram, 
Na chimnaic me fuidh: 'n ghrehv 
Si bu fchoidhche leam, • 
Monadh fada, reidh, 
Cuilidh 'm fuighte fèidh, 
Soilleireachd an t fleibh/ 
JBha mi fonruchadh;". 
Doireachan nan geug, 
Ccill' ann àam bi feucr, 
/S foineufach an fpreidh, 
Bhios a ch&mhuuidh ann -, 
Greadhainn bu gheal cèir, 
Faoghaid air an deigh, 
'S laoghach le?,m an freud, 
A bha frcincifeach. 



E 9-3 1 

*S aigeannach fear ea-trom, 
Gun mhor-chuis, 
Theid fafanda na eitidh, 
Neimh-fporfail, 
Thà mhamital uime fefn, 
Caidhtiche nach treig, - 
Brattach dhearg mar cheir 
Bhios mar chomhdach àir % 
'S culuidh g'a chuir eùg, 
Duin' a dheanadh teùchd,. 
Gunna bu mhaith gleus, 
Ann glac òganaich, 
Spor ann fam biodh bear% 
Tarran air a ceann, 
Snap a bhuaileadh teana 
Ris na h orduibh i ; 
Ochdfhlifneach gun fheall, 
Stoc do'n fhiodh gun mheang s 
Lotadh an damh feang, 
Is a leonadh è. 

'S fear a bhiodh mar cheaird, 
Riu' fonraichte, 
Ì Dh' f hodhnadh dhoibh gun taingj 
Le chuid feolanain ; 
Gheibhte fud re àm 
Padruic ann fa' ghleann, 
Gillean as coin Iheang, 
*S è toirt orduibh dhoibhj 
Peileirean nan deann, 
Teine g'an cuir ann, 



L 94 2 



Eilid nam beann àrd, 
Theid a leonadh leo. 



SIUBHAL 
II. 

Si 'n eilid bheag, bhinneacB, 



Bu-ghunuiche frapnadh, 

Le cuinnein geur, biorach, 

A fireadh na gaoithe, 

Gafganach,- fpeireach, 

Feadh chreachan na beinn/^ 

Le eagal roimh theine, 

Cha teirin i 'n t aonach; 

Ge do theid i na cabhaig, ~ 

Cha ghearain i maothan \ 

Bha finnfireachd fallàin, 

'Nuair a fhineadh r h annail^, 

*S toil-inntin leam tannafg, 

G'a lanngan a chluinntin, 

'Si 'g iarraidh a lcànnain, 

'N àm darraidh le caoi'neas, 

'S è damh a chin alluidh 

Bu gheal-cheireach feaman,. 

Gu caparach, ceann-àrd, 

A b' fharumach raoiceadh, ' 

'S è chomhnuidh 'm Beinn-dourain/ 

9 S è eolach m'a fraoinibh. 






I 95 1 

'S ann am Bein-dourain ; 

Bu mhòr dhamh r'a innfeadhj, 

A liùthad damh ceannard, 

Tha fànntuin fan fhri-ud, 

Eilid chaol, eangach, 

'S a laoighean 'ga leantuin, 

Le 'n gafgana geala, 

Re bealach a direadh, 

Re fraoidh choire-chruiteir ? 

A chuideachda phiceach : 

'Nuair a fhineas i h iongan, • 

^S a theid i na' deannaibh, 

Cha faltradh air thalamh, 

Ach barra nan inean, 

Co b'urrain g'a leantuin, 

A dh' f hearaibh na rioghachd ? 

*S arraideach, farumach, 

Carach air grine, 

A chòifri nach f hanadh 

Gnè fmaì air an inntin 

Ach caochlaideach, curaideach 

Caol-ehafach, uilamh, 

An aois cha chuir tr.u'm orra, 

Mulad, no mi-ghion ; 

'Se ihìànuich an cujaidh, 

Feoil mhàis, agus mhuineil, 

B-hi tàmhachd am bunailr, 

Ann cuilidh na frithe, 

Le àilleas a fuireach, 



t 9* ] 

Air fàfach 'n an grunnaibh, 
9 Si 'n afain a mhuime, 
Tha cumail na ciche 
Ris na laoigh bhreaca, bhallach ?; 
Nach meathluich na fìannta, 
Le 'n criodhacha meara 
Le bainne na cipe, 
Groifeanach, eangach s 
Le 'n girteaga geala, 
Le 'n corpanna glanna, 
Le fallaineachd fior uifg ; 
Le farum gun ghearan, 
Feadh ghleannan na milltich^ 
Ge do thigeadh an fneachda 
Cha 'n iarradh iad aitreabh, 
*Se è lag a choir'^altrum 
Bhios aca g'an diodunn. 
Feadh ftacan, is bhacan, 
Is ghlacaga diomhair, 
Le 'n leapaichean fafgach, 
An taic Ais-an-tiain. 



U R L A R, 
III. 

Tha *n eilid ann fan fhri 
Mar bu chòir dhi bhi, 
Far am fuigh i millteach 
Glan-feornaineach : 



C 97 1 

Bruchorachd ìs cip, 
Luifean am bi brigh, 
Chuireadh fult is igh 
-Air a lòineinibh. 
Fuaran ann 's ambi 
Biolaire gun ditfr, 
'S milfe lea' na 'm fion^ 
S S è gu'n eladh i. 
Cuifeagan is riafg, 
Chinneas air an-t fliabh, 
B' annfadh lea? mar bhiadh 
Na na fòghlaichean. 
'S ann do'n tiochd-an-tir 
A bha fèghar lea', 
Sobhrach is eala-bhi 
"'S bara neonagan : 
Dobhrach bhahach, mhin, 
Ghobhlach, bharrach, fhliom s 
Lòintean far an cinn 
I 'na mòthraichean. 
Sùd am pòrfan-bidh 
Mhèudaicheadh-an cli, 
Bheireadh iad a nios 
Ri àm dò-iltlvchean : 
Chuireadh air an druim 
Brata faille cruinn, 
Air an carcais luim 
Nach ■b.u lòdail. 



•c 9* : 

pB' è fin aii caidreamh grinn 

Mu thrà' nòine, 

'Nuair a thionaìadh iad cruinn 

Ann fa' ghlomuinn : 

Air fhad 's ga'm biodh an oidheh 5 , 

Dad cha d' thigeadh ribh, 

Fafgadh bhun an tuim 

B' àite còmhnuidh dhaibhc 

Leapaichean nam fiadh, 

Far an raibh iad riamh, 

Ann aonach farfaing fial, 

'S ann am mpr-mhonadh. 

''S iad bu taitneach fiamh, 

'Nuair bu daithte am bian, 

'S cha b'i 'n airc am miann, 

Ach Beinn-dorain. 

s i u B h A L.. 
IV. 

A bheinn luifeanach, fhailleanaclv 
JNlheallanach liontach, 
Gun choi'-meas 'ga falluing 
Air tfialamh na Criofd'achd ; 
■'S ro-neònach tha mife, 
Xe bòidhchead a fliofa, 
Nach 'cil còir aic' an cilTe 
Air tiotal na rioghachd : 
'S i air dubladh le gibhtibh, 
'S air lùifreadh le miofaibh, 



E 99 1 

Hach 'eil bichiont' a' brifteadh 
Air phrifeanaibh tire : 
Làn trufgan gun deireas, 
Le ufgruichean coille, 
Bar guc' air gach doire, 
Gun choir' ort r'a innfeadh ; 
Far an uchd-ardach coikach, 
Le fhriutaichibh loinneil, 
'S eoin bhuchaiach bheag' eile 
Le'n ceileirìbh lionmhor. 
'S am buicean beag fgiulta, 
Bu fguibealt' air grine, 
Gun fgiorradh gun tubuin?, 
Gun tuiileadh gun diobradlv 
Crodhanach biorach 
Feadh coire 'ga fhireadh, 
Feadh fraoich agus firich, 
Air mhireadh 'ga dhireadh 5 
Feadh rannoich is barraich 
Gu'm b' araideach inntinn, 
Ann an iofal gach feadain, 
? S air àirde gach creagain, 
Gu mireanach, beiceafach* 
Eafgonach sinteach. 
'Nuair a theid è 'na bhoile 
Le clifge fa' choille, 
ìs è ruidh feadh gach doire^ 
Air dheireadh cha bhi è. 



[ I'C© ] 

Lcis an eangaig bu chaoile 

*S è b' ea-truime sinteag, 

Mu chnoeanaibh donna.. 

Le ruidh dara-tomain, 

? S è togairt ann coinniumh 

Bean-chomuinn os 'n iofal. . 

Tha mhaoifleach beag bhranngacli 

Sa' ghleannan a chomhnuidh, 

r S i fuireach fan fhireach. 

Le minneinean òga :. 

Cluas bhiorach gu claifteachdj. 

vSùil chorrach gu faicinn, . 

'S i earbfach 'na cafaji,., 

Chur feachad na mointich. 

Ge do thig Caoilte 's Cuchullin, 

'S gach duine do'n t fedrs' \xd r . 

Na tha dhaoine 's do dh' eachaibh^ 

Air fafta' Righ Decrfa, 

Nan tearnadh a croiceanr 

O luaithe 's o lafair, 

Cha chual' is cha 'n f hac' i 

Na ghlacadh r'a beo i y 

'S i grad-charach, fad-chofachj» 

Aigionnach neònach,, 

Geal-cheireach gafganach>, 

Gealtach roi' mhadadh, 

Air chaifead na leachdainn 

Cha faltradh i còmhnard, 



E ioi 1 

'Si noigeaiiach, groigeafach, 
Gog-cheannach, fòrnach : 
Bior-fliùileach, fgur-fhuiìeach, 
Frionafach, furachair, 
A fuireach' fa' mhonadh, 
Ann do thuinich a feòrfa* 

p R l A R. 
V. 
B'i fm a mhaoifleach ìuaineach 3 
Feadh òganan ; 
Biolaichean nam bruach 
? S àite-còmhnuidh dh'i, 
Duilleagan nan craohh, 
Bileagan an f hraoich, 
Criomagan a gaoil, 
Cha -b'è 'm fòtrus. 
A h aigneadh ea-trom fuairc, 
Aobhach ait gun ghruaim, 
Ceann bu bhraife, ghuanaiche, 
Ghòraiche j 

A' chrè bu cheanalt' ftuaim, 
Chalaich i gu buan 
Ann gleann a' bharaich uaine 
Bu nòfaire. 

J S tric a ghabh i cluain 
Sa' chreig mhòir, 
O'n is miofail leatha bhi luan 
Is a dhòmhnach ann : 




E «02 J 

Pris an dean i fuain- 
Bichionta m'an cuairt, 
A bhrifteas a' ghaoth tuatri^ 
'S nach leig deò orra, 
Am fafgadh doire-chròf. 
An taiceadh ris an t fròin, 
Am meafg nam failiean òg 
Is nan còfagan. 
Mafgàdh 'n fhuaram mhoir,. 
'S è paiite gu lewv 
? S blafda lea' na bheoir. 
Gu bhi pòit orra. 
Deoch do'n t fruthan uafal 
R'a 61 aice, 

Dh' fhàgas fallain fuafgaUteach: 
Ogail i : 

Grad-charach re uair, 
'S eathlamh bheir i cuairt 
'Nuair thachaireadh i'n ruaig 
'Sa bhiodh tòir orra. 
■ 'S mao-bhuidh daitht' a fnuaghy 
Dearg a dreach fa tuar, 
S gur a h iomadh buaigh 
Tha mar chornhluath orra ; 
Fulangach air fuachd, 
Is i gun chum' air luathas; 
Urram claifteachd cluas 
Na Rinn-Eorpa dh r i. 



t "3 1 



SIUBHAL 



VI. 
Bu ghrinn leam am pannal 
A' tarruing ann ordugh, 
A' direadh le fàrum 
Ri carraig na fròine. 
Eidir fdabh craobh-na-h-ainnis s 
Is beul choire-clhaingein 
Bu bhiadhchar greidh cheann-ard' 
Nach ceannaich am pòrfàn ; 
Dà thao' choire-rannoich 
Mu fgèith fin a' bhealaich, 
Coire rèidh Beinn-Achaladair 
Is thairis mu'n chonn-lon : 
Air lurgain na-laoidhre 
Bu ghreadhnach a' chòifri, 
Mu làrach-na-fèinne 
? S a' chraig (heilich 'na dheigh Cm r 
Far an cruinnich na h eildean 
Bu neo-fpeifeal mu'n fhothlach : 
'S gu'm b'è 'n aithir is an aoibhneas 
Bhi faicheachd air rèidhlein 
A' comh-mhacnus ri chèile 
'S a' leumnaich feadh mòmtich ; 
Ann am pollachaibh daimfeir 
Le fodradh gu meamnadh, 
Gu togarrach mearrachdafach, 
Ain-fheafach gòrach. 



[ 104 1 

' V S cha bhiodh iot air an- teangaidli 

Tao' fhios a' mhili-teanail, 

Le fion-uillt na h Annaid, 

Blas meala r'a 61 air : 

Sruth brioghmhar geal tana 

r S è siothlagh roimh 'n ghaineamh ; 

'S è 's milfe na 'n caineal, 

Cha b' ain-eolach oirn' è. 

Sùd an ioc-fhlainte mhairtheann, 

A thig a iochdar an taìamh, 

Gheibhte lionmhoireachd mhaith dh'ith 

Gun a cheannach' le ftoras j 

Air fàruin na beinne 

Is dàicheala fealladh, 

A dh'fhàs anri fa' cheithreamh 

A' bheil mi 'n Rinn-Eorpa j 

Le gloinid a h uifge, 

Gu mao-bhlafda brifg-gheal, 

Caoin, caomhail, glan, meafahV 

Neo-mhifgeach re pòit' air : 

Le fuaranaibh grinne 

Am bun gruamach na biolair'^ 

Còineach uaine mu'n iomall, 

Is iomadacTi feorfa. 

Bu ghlan uachdar na linne 

Gu neo-bhuaireafach miìis, 

Tighn 'na chuartaig o'n ghrinneal 

Àir flinnein Beinn'-dòrain. 

Tha leith-tao' na leachdainn 

Le mais' air a còmhdach, 



[ io5 3 

*S a-m fri'-choirean creagach 
? Na (heafamh g'a chòir fin. 
©u ftobanach ftacanash,, 
Slocanach laganach, 
Cnocanach crapanach, 
Caiteanach ròmach •, 
Pafgainneach badanach,., 
Bachlagach bòldheach : 
A h aifeirine' corrach. 
*Nam fafraichibh mollach, 
'Si b'afadh dhamh mholladh^ 
Bha fonas gu leoir orra.; 
Cluigeanach gucagach, 
Uchdanach comhnard, 
JuQ dithean glan ruiteach 
Breac miileanach fultmhor % 
Tha 'n fhri air a bufgadh 
San trufgan bu chòir dh'L 

URLAR^ 

VII. 

»S am mona* farfaing faoia 
Glacach, frònagach ;. 
Lag a' choire f hraoich 
Cuid bu bhoidhche dheth* 
Sin am fearan caoin 
Air an d'fhas an aoidh 3 
Far am bi na laoigh - 
f S na daimh chròcach ' r 



e 106 : 

Is è deifearach re grèin, 

Seafgoireachd g'a reir, 

5 S neo-bheag aìr an eildeig 

Bhi chomhnuidh ann. 

? S glan fallain a crè, 

Is banail i 'na beus ; 

Cha raibh h anail breun, 

Ge b'è phoga'dh i. 

P S è 'n coire chofainn gaol 

A h uil' òganaich, 

A chunna' riamh a thaobh P 

'S a ghabh èolas air r 

J S lionmhor feadan caol 

Air an eirich gaoth, 

Far am bi na laoich 

Cumail comhdhalach, 

Bruthaichean nan learg 

Far am biodh greidh dhearg^ 

Ceann-uithe gach fealg 

Fad am beo-fhlaint' j 

Is è lan do'n h uile maoin, 

A thig amach le bi;aon ; 

Fàile nan fugh craobh, 

Is nan ròfan ann. 

Gheibhte tachdar èifg ■ 

Air a còrfa, 

Is bhi 'gan ruidh le leus 

Ann fna mor fhruithean ' s 

Mordha cumhann geur, 

Le chrann giuthais f hein, 



C Io 7- J 

Aig fir mubhach threubhaeh 

■'Nan dòrnaibh : 

£u fholafach a' leum 

..JBric air buinne rèidh, 

A' ceapadh chuileag ea-trom- 

'Nan dorlaichean. 

Cha 'n'eil muir na tir 

A' bheil tuille' brigh 

'S tha feadh do chrich 

Air a h orduchadh. 

,AN CRUNLUAITK." 

vxix. 

Tha 7 n eilid anns a ghleannan fo, 
C!ha 'n amadan gun eolas 
A leanadh i mar b' aithne dha 
Tigh'n farafda na codhail, 
Gu faiteach bhi 'na h earaìas, 
Tigh'n am faigfe dhi mun caruich 'u 
Gu faicilleachj gle earraìgeach, 
Mu'm fairich i ga coir è ; 
Feadh fhlochd, is ghlac, is chamhanan 3 
h chlach a dheanadh folach air, 
Bhi beachdail air an talamh, 
S-^ir a' char a thig na neoil air ; 
'S an t afdar bhi 'ga tharruing air 
Cho-macanta 's a b' aithne dha, 
Gu'n glacadh è ga h aindeoin i 
Uq h anabharra Jfeòltachd 5 



t 1.08 ] 

Ce tur, gun ghainne baralach, 

An t fùil a chuir gu danara, 

A' ftiùbhra' na du'-bannaiche, 

'Sah aire ri fear-cròice ; 

Bhiodh rùdan air an tarruing 

Leis an lùbt' an t iarun-earra, 

Bheireadh ionnfuidh nach biodh mearachdaclì 

Do'n f hear a bhiodh 'ga feòladh ; 

Spor ùr an dèis a teannachadh, 

BuilP uird a' fgailceadh daingcan ris, 

Cha diùlt an t frad, 'nuair bheanas i 

Do'n deannaiga bha neònach: 

? Sè 'm fùdar tioram tean-abaich 

Air chùl an afgairt ghreannaich, 

Chuireadh fmùid ri acfuin'mheallanaicb 

A baraille Nic-Còifeam. 

B'ionmhuinn le fir cheanalta, 

Nach b'aithnealach mu fpòrfda, 

Bhi timchiolJ air na bealaichibh 

Le fearalachd na h:òige : 

Far am bi na fèidh gu farumach, 

9 S na fir 'nan deigh gu caithrifeach, 

Le gunna bu.mhaith barrandas 

Thoirt aingil 'nuair bu chòir dhi; 

'S le cuilean foirmeal togarrach, 

'G am biodh a ftiuir air bhogadan, 

'S è mioPairteich gu fodanach 

7 S nach,ob è dol 'n an còmhdhail; 



C 109 ] 

'Na fhurbuidh làidir cofgarrach, 

Ra inntinneach, neo-fhoìfeannach, 

Gu guineach, fgiamhach, gob-eafgaidh 

San obair bh' aig a fheorfa ; 

'S a fhrioghan cuilg a' tog'ail air, 

Gu maildheach, gtuamach, -doi-chiallach ; 

'S a gheanachafì cnuafaichd fofgailt', 

3 Comh-bhogartaich r'an fgornan. 

Gu'm b' araideach a' charachd ud, 

9 S bu chabhagach i 'n còmhnuidh, 

'Nuair a fhineadh iad na h iongannan 

Le h athghaoraid na mòintich ; 

Na bcanntaichean 's na bealaichean 

Gu'mfreagradh iad rnac-thalla dhuii* 

Le fuaim na gairme g&llanaich 

Aig faram a' choin romaich : 

'Gan tearnadh as-na mullaichibh 
» 

Gu linnichean nach grunnaich iad, 
5 S ann a bhitheas iad feadh na tuinne 
Ann fan luineinich 's iad ìeointe, 
'S na cuileinean gu fulafgach 
'G an cumail air na muneiiibh, 
\S nach urrainn iad dol tuillead'h as, 
Ach fureach, 's bhi gun deò annt'. 
'S ge do thubh'rt mi beagan riu, 
Mu'n innfinn uile an dleafd'nas orra 3 
Chuireadh iad a' m' bhreiflich mi 
Xe deifimearachd chòmhraidh. 



K 



ORAN XIX. 

Cran do Cheìle Nuadh-phoifde* 

I. 

A mharai bhàn og, 's tu 'n oigh th'air m'aire, 

Ki'm bheo bhi far am bithinn fhein > 

O'n fhuair -mi ort còir cho-mòr 's bu mha' leam, 

Le pòfadh ceangailt' o'n chleir, 

Le cùmhnanta teann, 's le banntaibh daingean, 

'S le fnaim a dli'fhanas, nach trèig : 

\S è t fhaotain air làimh le gràdh gach caraid 

Rinn flàinte mhairtheann a'm' chrè. 

II. 

: Nuair bha mi gu tinn 's mi 'n cinnfeal Ieannain* 
.-Gun chinnt co theannadh rium fhein, 
5 S ann a chunna' mi 'n oigh air bord tigh-leanna, 
■'S bu mhòthar ceanalt' a beus : 
Tharruing mi fuas ria, 's fhuair mi gealladh 
.O'n ghruagaich bhanail bhi 'm reir : 
>S mife bha aobhach t fhaotain marrum, 
? S crobh-laoigh a' bharain a'd' dheigh. 



III 



III. 

Maduin Di-Juaìn, ge buan an t flighe, 
'Nuair ghluais mi ruidhinn mar ghaoth, 
A dh' f haicinn mo luaidh 's rud uainn' n.ar dithift 
Nach dual da rithift gu'n fgaoil ; 
Thug-mi i 'n uaigneas uair a bhruithinn, 
'S" ann f huair an nion mo ghaol, 
Is chluinneadh mo chluas an fhuaim a bhitheadfe 
Aig luathas mo chroidhe ri 'ra thaobh. 

IV, 
Sin 'nuair chuìr Cupid an t uldach a'm' bhroilleach, 
G'a ihaighdean eorranach caol, [choluinn, 

A dhrùith air mo chu-iflean, a chuir luchd air mo 
Leis an do thuit mi ge b'oil leam 's gu'n d'aom^ 
Dh'innis mi fgeul do'n tè rinn m' acain, 
Nach leigh a chaifgeadh mo ghaoid ; 
^Sè leighis gach creuchd, i fhein le feartan 
Theachd rèidh a'm' ghlacaibh mar fnaoil. 



Bheir'inn mo phòg do'n òg-mh-naoi fhomult^ 
A dh' fhas gu boinneanta, caoin, 
Gu mi'leant, còmhnard, feòcaii, foinneamh ; 
Do chòmhradh gheibh mi gu faor. 
Tha mi air iheòl gu leoir aYf chomain, 
A mhòid 'Ta chuir thu gu faoin 
Do m' fmaointean gòrach, pròis nam boireannachj 
'S còir dhamh fuireach le h aon, 
Kij 



[ 112 | 

VI. 

Chuaidh mì do'n choill' ann raibh croinn as 
Bu bhoifgeil fealladh mu'n cuairt, . [gallain, 
*S bha miann mo fhùl do dh'fhiùran barrùicht' 
Ann dlù's nam meangana fuas, 
Geug fu' bhlà' o bàr gu talamh,_ 
A lùb mi farrafda nuas : 
Bu duiìich do chàch gu brafch a gearradhY - 
'S è 'n dan danih 'm faillean a bhuain. ; 

VII. 

Shuidhich mi iion air fior-uifg taiia>. 
J S mi ftjri' 'ga tharruing air bruaich, 
*S thug mi ìe fgriob air tir a ghealag, 
5 S a ìiih mar eal' air a' chuan j 
'S toilicht' a dh'fhag è 'n là fm.m' aigne, 
An roinn a bh'agam fan uair j., 
B'i eoi'raeas mo cheud mhn'a' reult na maidne* 
Mo chèile codaii 's mi 'm liìuain, 

VIII. 

'Sè b'fhafan leat riamh bhi ciallaeh banai-1 
Ri gniomh, 's ri ceanal mna-uaifl' ; 
Gu pàirteach, bàigheal, blà', gun choire, 
Gun gbiamh, gun ghoinne, gun chruas, 
Gu dèirceach, daonntach, faoilidh, . farrafd', 
Ri daoine fanna, boc', truagh. , 
Is tha mi le'd' ìheòl, ann dòchas ro-rnha', 
Gur lòn a d' anam do dhuais. 






£ m i 

IX. 

Chuir mì air thus ort iùl as aithft'e, 
Le fùgra' ceanalta, ftiairc, 
'Nuair theannain riut dlù', bu chùraidh' d' anail 
Na ùbhlan meaia 'gam buain : 
Cha bhiodh fgcu.l rùin air grunnd mo ftamaic, 
Ab' fhiu, nach mealladh i uam ; 
Nan cuireadh i cùl rium 's diulta' bailcacb, 
Bu chùis damh anart as ùaigh. 

X. 

Do bhriodal fcia fdo mharan sillj$» 
Do nadur grinneas gac-h uair, 
Gu bialchair gaireach aluinn coineil, 
■Gun chas a thoille dhuit fuath, 
Chuir i gu.in bhais fad rai 'm bhulneal 
Dh'fhag ìan mi mhulad fa ghruaim 
Nuair' t-huig i rriar bha fà thàr mi nulaidh 
Ghrad fpar ì 'n cunnart'ud uam. 






'S ann thog e mi 'm pris o'n tiom fo 'n uraidh ? 
An ni 'fan urrain a fhuair, 
'Sguab do'n ire fhior-ghloin chruineachd, 
An fiol a's urramach buaidh. 
rSin na chuir mi co-riomhach umad j 
Bha d' inntin bunailteach buan : 
Lionadh do fgiamhachd miann gach duine^ 
An dreach, fiamh, an cumachd, 's.an fnuagh, 
K iij 



[ H4 3 

XII. 

Do chuach-fhalt bàn air fàs cho-barraif y 
? Sa bhàr làn chamag as dhual j 
T aghaidh ghlan, mhalta, nàrach, bhanail,. 
Do dhà chaoì mhalaidh gun ghruaim ; 
Sùii ghorr% lionntach, mhin-rofg, mheallaehv 
Gun dith cur faP ann a'd' ghruaidh, 
Deud geal iobhraidh dionach, daingean* 
Beul bidh nacli eanadh ach ftuaim,. 

XIII. 
Shiùbhladh tu fàfach àiridh glinne 
'San àit' an cinneadh an fprèidh, 
G' am bleothan mu chrd, 's bhi chòir na h innis, 
Laoigh òg a' myreadh 's a' leum j 
Cha mhiofa do làmh 's tu làimh re coinnil 
Na 'n feomar foilleir ri grèin, 
A' fuaidheal 's a' faìthmeadh bhann as phicnar, 
An am chur grinnis air greus. 

XIV. 
Do chneas mar an èiteag glè ghlan, fallain^ 
Corp feamh mar chanach an t ilèibh ; 
Do bhràigh co-mhin, 's do chiochan corrach 
S iad liontach, fc-luiil le chèil' : 
Gaoirdeine tlà' geal lamh na h ainnir, 
Caol mheoir, glac thana, bas rèidh ; 
Calpa deas ùr, troigh dhlù' 'm bròìg chuimii 
Is lùthar innealta ceum. 



c m ] 

XV. 

'S ann fhuair mi bhean chaoin aìg taobh Mham- 
charraidh, 
'Sa gaol a'm' mhealladh o'ni chèill'j [tliarruing; 
Bha ào chroidhe dhamh faor, 'nuair dh'fheud mi 
Cha b'fhaoin damh bhar'ail bhi d' reir : 
'S ioma' fuil uafal, uai'reach, fharumach, 
Suas ri d' cheann-aghaidh fhein, 
Gad' chumail am pris an Righ 's MacCaileirh, 
'S tu fhiol nam fear a bha 'n Slèit'* 

XVL 
5 Nam faighinn an dràit do chàramh dainneann 
Ann àite faìuich o'n eug; 

Ge d' thigeadh è tì' dhail, as rn' fhàgaiì'falamh 
Cha b' àiil leam bean eiì' a'd' dheigh : 
Cha toir mi gu bràth dhui-t dranndan teallaich,' 
IMu'n àrdaich aileag do chlèibh, 
Ach rogha' gach màrrain, gràdh as furran 3 
Cho-blà' 'fa b'urrainn mo bheuL 

XVII. 

Dheanuinn duit ceann, as crann, as dearrad^ 
An àm cljur ghearran an eilJ, 
Is dheanainn mar chàch air tràigh na mara, 
Chur àird air mealladh an èifg : 
Mharbhainn duit geoidh, as rojn, as eala^ 
'S na h eoin air bharra nan geug, 
'S cha bhi thu ri d' bheo gu'n feol air ara% 
'S mi chomhnuidh far am bi fèidh» 



ORAN XX. 

Oran do lea?iahh-altrom+ 

I. 

Iseabal og an òr-fhuilt bhuidh, ♦ 
Do ghruai' mar ròs., y s do phog mar ubhalf, 
Do bheul dreachmhor meachair grinn, 
Q'm fuighte na h orain cheòlmhor bhinn, 

II. 

'S tu 's gloine 's is cannaiche bhanaile fnuadh, 
Gur deirge na'n t futhag an ruthadh tha d' ghruaidh, 
Do mhin rofg liontach, fiobhailt, fuairc, 
Gnùis mhàlta narach, làn .do lluaim. 

III. 
'S e cofail na h ainnir an eal' air an t fnamh, 
Do chneas mar an canach co-cheanalta thla', 
Do chiochan corrach air bhroileach geal bàn, 
Do^bhràigh mar ghrian, 's do bhian mar chnàimh, 



I w* 3 

IV, 

Do chuach-f halt bachallàch, cas-bhuidh,, dlù ? ? 
Gu h. amlagach, daithte,. làn chaifreag is-lùb, 
'Na chiabhannaibh cleachdach am pleata' gu dlù* 3 
Air fniamh gu.lèir mar theuda-ciuih 

V. 

'S ioma' fuil uafal gun truaiìle', gun tàìr, 
Tha togail 'na ftuaidheannaibh fuas ann ad bhàrf, 
Clann Dòmhnail a' chruadail f huair buaigh ann 

s gach blàr, •. 
Gus an d' thain' au latha fuaràch thugadh uath' 

an deas iàmh. 

S' bari-Chaimbeulach dhireach an ribhinn dheas 

òg, [tha beo. ; 

Cha ftriochdadh do dhilfean- a luchd miorui'n 

*S gach car tha dol diotfa ga d' ihior-chur am mòid 

y S thu theaghlach an larla ihliochd Dhiarmaid 

nan frofc 

VII. 

Tha Cinneadh do (hean-mhath ? r mor ainmeil 

gu leoir, 

Na Camronaich mheamnach bu gharg air an toir \ 

? S iomadh àit' ann s'na dhearbh iad !e fearghleus 

an dòrn, [Bheors'. 

Bhi marbhtach le'n armachd air dearganaich 






r ** 3 

vnr. 

'Si 'n ammr hu taitnic'h' a bW a£' ann à ftny 
A thachair bhi agam 'ga h altrom le cich ; 
'Nuair a fh'eafas i fathaft air faidhir an righ^ 
Bi'dh ioma' fear-fearainn a' faraid, Co i ? 

IX. 

Gruagach gheal, fhomuka, fhoilleir gu Ieoir r 
■*Si finealta foinrtearnh, gun chroma', gun fgeòp 5 
Calpa deas cofail, a choificheadh rod, 
Troigh ehuimir, fhocair, nach dochuinn a' bhròg^ 

X. 

'S maith thig dhuit fan fhafan gùn daithte do'n 
t frol, 
Le'ftaidhs 'ga theannadhcho-daingean^buchòir^ 
Yàinneacha daoimein air roinn gach meoir^ 
&i'4h ruaes is ruibein air Ifeabail 6ig» 



. 



ORAN XXL 

Oran gapil» 

I. 

A Mharai b'hàn gur barraif thu s 
'S gur barraicht' air gach feòl thu, 
O'n thug mi.gaol cho-daingean duit* 
*S mi t f harraid ann s gach còmh'aii : 
'S earbfach mi a d' cheanaltas, 
*S na fhuair mi cheana d' cIiGmhra.dh, 
Nach urrainn càch do mhealladh uara 
*N dèis do gheallaidh dhamh-fa. 



II. 

'S chuala mi mar fhean-f hoca! 
Mu'ri darach, gur fiodh còrr è, 
3 S gur geinn dheth f hein 'ga theannachadh 
A fpealtadlt è- 'na òirdnibh : 
'S mi 'n dùil, a reir na h ealaidh fin, 
Cur maith leat mi bhi.d' ihedrfa, 
Nach trèig thu mi, 's gu 'm faigh mi thu 
JLe bannaibh daingean pòfaidh, 



L 120 j 

III. 

9 S e chum an raoìr mi m' aithreachadh 
An fpèis a ghabh mi òg dhiot ; , 
Bha fmaointean tric air .m' aithre-fe 
Mu'n ainnir a's fhearr fòghlum : 
Cha 'n 'eil cron r'a.aireamh ort, 
O' d' bhàrr gu fàil do bbròige, 
Ach ciallach, fialaidh, fàbhorach, 
Air fiamh.do ..ghàire 'n còmhnuidh, 

IV. 
'S do chùl daite Iàn mhaifeach 
M' an cuairt a d' bhràigh -n òrdugh, 
Air fniamh, mar theudaclarfaiche, 
*Na fhàinneaehaibh- glan nòfar : 
Gu lith-dhonn, pleatach, fàr-chleachdach, 
Gu dofach, fàfmhar, dòmhail, 
Gu lùbach, dualach, bachlach, guairfgeach, 
Snafmhor, cuachach, òr-bhuidh. - 

V. - 
Tha t aghaidh nàrach bhanail, 
Dà chaol mhaluidh mar ight eom ort ; 
Rofga rèidhe fallaine, 
9 S dà (hùil ghorm mheallach mhothar : 
Do ghruaidh mar chaoran meangain, 
A thug barrachd air na ròfan ; 
Do dheud geal dreachmhor meachair grinn, 
f S do bheul, o'm binn thig òran. 






C i2i 3 

VI. 

Tha do phog mar ùbhlan gàrraidh, 
'S tha do bhràigh mar an neoinein ; 
Do chiochan liontach mulanach, 
'S an sit 'g a» cumail còmhnard : 
Corp feamh, geal, gneadhaiJ, furanachj 
Deadh-chumachdail, neo-fpòrfail $ 
Do chalpa cruinne, lùthora, 
J S an troigh nach lùb am feoirnein. 

VII. 

'S è 'm fàth mu'm biodh tu talach orm, 
Gur ra-bheag leat mo ftòras : 
'Bha da-rud-dheug a' tarruing uam 
Na thionail mi do phorfan. 
Ehiodh 61, is fèifd, is banais ann ; 
Bha ceolj is beus, iè ceannaichean, 
'N fhèill, 's na gibhte leannanachd, 
An amaideachd 's an oige. 

VIII. 
'S a nis' nam faighinn marram thu s 
Cha leanainn air an t feòl fin j 
Dheanainn iiteach fearainn, 
Is crobh bainne chur mu chrò dhuit : 
Mharainn iafg na mara dhuit, 
'S am fìadh fa' bhealach cheòthar 
Le gunna caol nach mearachdaich, 
'S a mhealladh fear na cròice. 
L 



I 122 ] 

IX. 
1 S mòr an gaol a ghabh mi ort 
jLe ra-bheagan a d' eòlas, 
? S mi 'n dùil gur tu bu leannan damh, 
*S nach mealladh tu mi m' dhòchas : 
Ge d' bhiodh am bas an caraibh dhamh, 
Gun bhar'ail ri tigh'n beo uaith, 
? S è dh'fhagadh fian mi *h righbhinn mhàlta 3 
Màrai bhàn o Loch-lairig. 



ORAN XXII. 

Oran fugraidh, 

^£)i nion rno ghaoil 
An nion donn òg ; 
Nam biodh tu re m' thaobh, 
Cha bhithinn fo bhròn. 
'Si nion mo ghaoil 
An nion donn òg. 
9 $i Marai Nic-Neachduin 
Is daicheile pearfa, 
Ghabh mis' uiread bheaclid ort 
Ri neach a tha beo. 
'Sì nÌQti) &c. ' 



r ^3 i 

*Nuair fheallas mi t aodann, 
'S mi 'n coinneamh ri t f haotai-nn, 
Gur maith ìeam nam feudainn 
Bhi daonann a'd' chòii\ 



O'n a thug thu dhamh geaììadh, 
'S ann duitfe nach aithreach, 
f S cha 'n f haic iad thu 'n ath-bhliadhnn, 
A'd' bhan-araich bho. 
} Si niofi) &c. 

Cha d' theid thu do'n bhuailidh, 
A bhleothan cruibh ghuaill-fhionn \ 
Cha chuir thu ort cuaran, 
; S gur uallach do bhrèg. 
'Si nion } &c. 

Cha 'n fhoghnadh le m' chruinneig, 
A' bhuarach no chu.inneag, 
*S cha chluinnear gu'n cumadh tu 
Cuman a'd' dhorn. 
'Si ?non, 

Cha d' theid thu Bhad-odhair 
A leigeadh nan gabhar, 
'S minn bheag as an deothaidh 
'G an deothal mu'n chro. 
'Si nion 9 &c. 



C 124 3 

Cha leig mi thu 9 a fhireach 
Thoirt a' chruibh as. an innis* 
Air eagal na gillean 
Bhi fireadh do phòg» 
'Si motiy &c. 

Cha taobh.thu dum'-uafal, 
'S cha 'n àill leat am buachaill^. 
'S cha '» f heairde fear-fuadain 
Bhi cruaidh air do thòir. 



Cha taobh i fear idir, 
Air eagal mo thriobloid ^ 
'S cha toilich tè mife 
Ach ife le deoin. 
*Si tiioti, &c* 

Si ri'bhinn a bhaile, 
Tha sior-thigh'n air m' aire ' y 
Nam bithidh i marrum, 
Cha d' f harraid mi ftòr.. 



Bheir mis' thu Dhùn-eudainn 
A dh'iunnfacha' beurla, 
'S cha 'n fhag mi thu t èiginn*. 
Ri fprèidh an fhir mhòir, 
'Si niotty &c. 



L' 125 | 

A 'nicn na gruaige, 
Cha chreidinn ort tuailios ; 
O'n a tharruing mi iuas riut 3 
Cha 'n fhuath leam eìo fliecl 



r S è mheaduich mo ghaol ort 
Gu'n d' fhas thu cho-aobhach, 
? S gu'n leumadh' tu daonnan 
Cho-eutrom 's na heoin. 

'SlnÌG'rly &C 

9 Si 'n togarrach lao'ach 
A thogainn mar roghùinn, 
Nam bithinn a' taoghal 
San tigh am bi'n t 6U 



'Si 



nion. ccc, 



Gu'm b' fheairde daòin'-uaiflfe 
'N am thionnda' nan. cuach thu ? . 
A thoirt luineagan-luaidh dhoibh 
Mu'n cuairt air an ftòp. 
9 Si nion, &c. 



? S leat urram an damhfaidh, 
'S an fhidheall 'na teann-ruidh 
Bu chriodhal fan àm thu, 
'S an dram air a' hhòrd. 
f Si niotiy &c. 

L iij 



C 125 ] 

>S tu fhreagradh gu h inneallt* 
Am feadan 's an ribheid, 
A fheinneadh gu fileanta 
Ruidh-leumnaich ceoil. 
'Sì nion 3 &c. 

*S tu thogadh mo fpiorad, 
'Nuair a theid thu air mhireadh, 
Le d' cheiìeiribh binne, 
'S le grinneas do bheoil. 
f Si nion, &c. 

Leis na ghabh mi do cheifd ort 
Am madainn s am feafgar, 
Dheanainn riut cleafachd 
Is beadurra gu leoir : 
9 Si nion, &c. 

Dheanalnn riut furan 
Am bliadhnn is an uraidh, 
Bu d<kha na'n t uirealbhuidh P 
Tuill' as a' chòir. 
9 Si niotiy &c. 



ORAN XXIII. 

Qran do chaora a fhuaradh a ghìhht o mhnaoì uafaiì 
àrraid. 






Hem o y ho ioy ho ro chaora chean-fìnon-n^ 
Hem o y ho io. 

... 

S a' chaora f huair mi o Shiùfaidh, 
Gun an cuinn a dhol g'a ceannach j 
Hem o, &c. 

Gu'm bu flàn do'n t faT-mhnaoì uafai% 
O'n d'f huaradh a' chaora chean-f hionn : 
Hem o } &c. 

Cuimhnichidh mi do dheoch-flàinte 
Sa' h uil' àit' ann 61 mi drama. 
Hem o } &c. 

Chaora thainig a Coir'-uanain 
Pàirt g'a fuanaich mar an canach : 
Hemo } &c. 

Bha cuid dhith air dhath na carnaid^ 
'S cuid eile mar bhàr na bealuidhj 

Hem o 3 &c. 



[ 123 ] 

f S ann bu chofail ris an t side 
Caora mhin nan cafa geala^ 
Hem o, &c. 

'S iomadh cuileag hun an iafguich,. 
Thàinig riamh as a cùl cannach : 
Hem 0) &c. 

Cungaidh mhaith nam breacan daor& 
Ann s a h uile taobh g'a falluing $ 
Hem o y &c. 

Cuiridh iad i air na claduibh, 
>S àluin i 'nuair theid a tarruing. 
Hem o, &c. 

9 S i bu mholaiche na 'n lion 
} S fhearr.tha cinntinn aig na Galluibhv 
Hem o, &c. 

Bhiodh aice dii uan fa' bhliadhnna 
5 S bha h uile h aon riamh dhiubh fallainj 
Hem o t &c. 

: S 'nuair a thigeadh mios roimh Bhealltuinn, 
B' fheairde mi na bh' aice bhainne ; 

Hem o, &c. 

Chumadh i rium gruth is uachdar, 
Air fhuairid 's g'am biodh an t earrach: 
Hem o y &c. 



C 129 ] 

Dh' f hoghnadh t dhamh fad an t famhruidh 
Chumail annloin rium is aram 
Hem o 9 &c. 

Cha raibh leithid hun an eadruidh 
Am fad is freagradh do Mhac Cailein> 
Hem o } &c. 

Bhiodh i air thoifeach an t fealmhain 
A' tighinn 's a* faibh o 5 n bhaìle. 

o. 
Hem o, &c. 

f S mife fhuair an fgohadh creachuidk 
'N la a leag iad i fan ranuich % 
Hem 0, &c. 

'S tric tha mi 'g amharc an àit* 
'N raibh i blàth, ? s i call a fola : 
Hem o, &c. 

'S ann fan fhraoch a-ig taohh Uillt-ghartai% 
Rinn i 'n codaJ as nach d' fhairich : 
Hemo, &e. 

'S diomach mi do'n ghile-mhàrtuin% 
Bha-cho'-dàna 's dol 'na caruibh. 
Hem o 9 &c. 

Feuduidh na h eunlain bhi ròichdefi 
Ag itheadh a feòla 's a faiHe : 
Hem o % &c. 



I '3° 3 

Cha f n 'eil eun a laidh air fulachd 
Nach raibh umad ann an cabhaig* 
Hem 0) &c. 

Am fear ruadh a chuir gu bàa. i 
Thug è pairt dhith hun na garuidìu 

Hem Oj &c# 

'Nuaìr a rànuig mis* an àr-fhaich r , 
Cha raibh làthair dhiot ach failess^ 
Hem o, &c. 

Bha na cnaimhean air an lomadh*. 
Is bha 'n olann air a pealladh. 
Hem o s &c. 

O'n a chaill mi 'nois mo chaora, 
5 S cofail a m' aodach bhi tana : 
Hem o } '&c. 

Cia leis a nitear dhamh cota, 
O nach beo a' chaora chean-fhionm 
Hem o } &c. 

H uile bean a th' ann a s duthaich, 
Tha mi 'n dùil ann durachd maith dhamh^ 
Hem o, &c. 

'S theid mi dh' iarruidh na faoidh-chlòimhe,,, 
Air mnathan còire an fhearainn. 
Hem o, &c. 



I i3i 1 

Taoghluidh mi air Inner-ghinneachd, 
'S innfidh mi-na bhios air m' aire j 
Hem <?, &c. 

Gheibh mi tlàm a chlòimh nan caorach 3 
Ona tha mi ffhi aodach falamh ; 
Hem o, &c. 

Gheibh mi rùfg an Tigh-na-fròine 
O'n mhnaoi chòir a bha fan Arrar. 
Hem o, &c. 

An Gleann-ceitilein an fheoir 
Gheibh mi na rùifg mhòra, gheaìa. 
Hem o } &c. 

Gheibh mi lan na flige-chreachùinn 
O nion-Dònuil ghlais an drama 5 
Hem o } &c. 

•Cuiridh mi fud thar mo rùchan, 
*S fheaird' a ghiùlaineas mi 'n eallach, 
Hem o, &c. 

Ruigidh mi bean Cheann loch 'eite, 
Tha mi 'm èigin, 's cha bu mhaith lea'5 
Hem o } &c. 

Gheibh mi uaithe tlàm a dh'fhaoidhe., 
Tlàm eile a thao' bhi 'm chàraid^ 
Hem 0, &c. 



C n* 1 

Their an tè tha ? n Guala-chuilinn, 
*S mòr is duilich leam do ghearan ; 
Hem o, &c. 

Bheir i nuas an t uifge-beatha 
Dh' fheuchainnan crath è dhiom an fmailan ( 
He?n o y &c. 

Their gach tè tha 'n Druim-a-chòthuis, 
Gheibh thu rud, 's gur maith an airidh ; 
Hem o, &c. 

^Nuair a theid mi dh' Iner-chàrnain, 
Cha leigaon tè th' annmi falamh. 
Hem o, &c. 

? Nuair theid mi 'n bhaiP tha làimh ris, 
Gheibh mi tlàman ann 's gach talla. 
Hem o y &c. 

Cha'n~'eil tè tha 'n Daile-'n-eafa 
Nach d' theid mi 'm freafdal a-ceanail, 
Hem o, &c. 

Thig mi dhathigh lcis na .gheibh mi, 
'S tomad deth co-mhòr ri gearran : 
Hem 0, &c. 

Foghnuidh fùd damh còr as bliadhna 
-Chumail fniamh ri nian a' bharain ; 

Hem o y &c. 



Q *33 1 

|S 'nuair a theid è fuidh na fpàluibh, • 
'Ni i -fàbhor rium a bhaiu-fhitheach. 
Hem o_ 3 &c. 

|3 ioma' tè ni aodach guamach 
Ach cha iuaidh i è gun chearthar. 
Hem o, &c. 

Th' uile gruagach tha 9 n Gleann-èite 
Dh' fheuniainhs* iad a thigh'n do'n bhailej 
Hem o 3 &c. 

'S 'nuair a chuireas mi air &61 iad, 
? S ann a theid an- clò' a theannadh ; 
Hem o 3 &c. 

'Nuair a theannas iad re fùchdadh, 
Cha bhi tùchadh air an anail; 

Hem o 3 &c. 

'Nuair a flmidheas iad air creidh, 
Gu'n cluinnt' an eughach thar na beannuibli 
Hem Q y &c. 

Nuair a flieinneas iad na h 6rain, 
!uiridh iad na h eoin an crannuibh 5 
Hem o 3 &c. 

Nuair a theannas iad ri Iuinneag, 
S binn' iad na guileag na h eala , 
Hem o 3 &c. 

M 



E 134 ] 

3 S mor is binne fuaim nan nionag 
Na ceòl piob air thùs a J phannail j 
Hem 0, &c. 

•Bithidh a tùrn an làimh gach tè dhiubb, 
*S' bithidh a beui a' feinn na h ealaidh* 
Hem o, &c. 

Tè ri bùrn, as tè ri moinidh, 
Tè a' cur feòl air an ainneal, 
Hem o, &c. 

'T^ ga phofìadfc ann an tùbadh 
Tè 'ga luidreadh, tè 'ga ghlanadh, 

Hem <?, &c. 

Dithis 'ga fhlachdadh gu làidir, 
Dithis 'ga fhàfgadh gu gramail, 
Hem o s &c. 

Ach mu'n cuir iad as an lai' è 
'D cinnteach mi gu'm fàs è daingeann ; 
Hem o } &c. 

Theid a thiormachadh air bràighidh 
Garra chàil a|r aai bi barrann, 
Hem o, &c. 

Mur d' thig e 'm ionnfuidh an taileir, 
'o nàr dha è 's gu'n d' thug finn bean da. 

Hcm o y &c> 



I i3S I 

'S ann an fin a theid mo chomhdach* 
Leis a' chlòimh a rinn mi thionaL 
Hem o> &c. 

Gur mife tha gu duthach 
Ri cumha do 'n chaora chean-f hion'n, 
Hem o, Wc, 

J S heag an t ionghnadh dhamh bhi duilich 
Mulad a bhi orm as faran j 
Hem o, &c. 

'Nuair a fhuidheas mi air tulaich, 
'S-turaman a bhios air rrr' aire, 
Hem o 3 &c. 

A' cuimhneacha' cofail na caorach 
Nach raibh h eug'as ann fan fhearan j 
Hem o, &c* 

Bha i riathacb, 's bha i lachdunn, 
Bha i cais-f hkmn, 's bha i cean-f hionn j 
Hem o t &c. 

Bha i croidhrfhionn, 's bha i bòtach % 
Bha geal mòr air bàr a breamain. 
Hem o 9 &c. 

'Nuair theid mi fhealltuinn nan caorach 9 
Iundraichidh mi chaora chean-fhionn \ 
Hem o } &c. 

. M ij 



C »3« ] 

S' mifde mì gu'n d'rinn i m' fhàgail, 
'S b'fhcairde mì i 'm fad 'i a dh'fhan i 5 
Hem o> &c. 

Cha do leig i riamh an fhailing' 
Ann am àrdaich, fhad 's a mhair iy 
Hem o y &c. 

'Nnah* a rachuinn chum na h àiridh^ 
Chuireadh i na tràighean tharum, 
Hcm o 3 &c. 

'S ro-mhaith thogadh i na pàifdean, 
Bhiodh iad fathach 'nuair bu mhaith leam* 
Hem o y &c. 

*S mifè bha air hlicagan faoithreach 
*M fad *s a bha mo chaora mairtheann : 
Hem 0y &c. 

O'na thàinig ceann a faoghail, 
'S eigin aarnh bhi daor (a' cbeannachd- 
Heni Oy &c. 

Gtfxn bu flàn do'n chàta' chaorach 
As an d 5 thàin' a' chaora cheaan-f hionn ; 
Hem Oy &c. 

'S an tè o'n d'fhuair mi t 'n toifcach, 
'S ro-mliaith chofainn i mo bhcannachd.. 
Hem o, &c. 



L 537 1 

Beannachd leis an rud a dh'f halbhas *, 
Cha 'ne 's f hearr dhuinn ach na dh'f hanas ; 
Hem o, &c. 

? S fhearr bhi cviodhail leis na dh'fhuirgheaSj 
Na bhi tuirfeach mu na chailleas. 
Hern o &fc. 



ORAN XXIV. 

Qran luaidh. 

Ho ro gu'n togainn air hùgan fhathafd* 

Ho ro io mu'n d' theid mi laidhe ; 

Ho ro gu'n togainn air hùgan f hathafd. 

Togamaid fonn air luadh' a' ehlpthlain \ 
Ga'aidh finn ceòl, is òraiu mhatha, 
Hem o, &c. 

B' fheaird' an clòth bhì choir nan gruagachj 
A dhèanadh an luadha' le 'n lamhan ; 
Ho ro y &c» 

Miij 



[ >3S J 

'Nuair a thionndas iad air clèidh è 
Chluinnte fuaim gach tè dhiuhh lahhairt* 
Ho ro y &c. 

Orain ghrinne, bh-inne, mhifle r 
Aig na riobhainnean 'g an ga'ail ; 
Ho ro y &c; 

Lùinneag ac' air luadh' arr aodaieh 5 
Sunndach, faothrachail ri maitheas. 
Ho r.Q y &c, 

Thogamaìd fonn gu ceòì'ar, ao-tronu,. 
Air a' chlòth bu daoire dathan. 
Ho- ro } &c. 

A-n cloth brionnach, ballach, ciatfhachy 
Triuchanach, ftlaìlagacn, gathach j 

Ho ro } &c. 

An clpth taitneach, baiTaeh, boifgeil, 
Laifde, oacimeineach, 's è leathan- 
Ho ro y &c. 

Gu'm bu uan a bhios na caoraich 
Air an d' fhas an t aodach fiathaiL 
Ho ro, &c. 

Beannachd aig an lài' a fhniomh e ; 
'Si rinn gnicmh na deagh bhean-tighe : 
Ho roj &c, 



C n9 1 

? S ann is cofail ris an t sid è 
Dh' fhàg i min è, 's rinn i maith è> 
ifr rv, &c. 

Snith co-rith:nn ris na teudan, 

S' è co'-rèidh !s a dh' fheudta {hnaitheadh 2 

/fc f», &C 

Cha raibh pluc, no meall, no gaog ann, 
No giog chaol, no fliaiuid reamhar. 
Ho ro, &c. 

. 'Nuair a theid an clòth a'n mhargadh 3 
'S è ni 'nt airgiod air 211 rathad. 
Ho ro y &c. 

Cha bhi ftat a sios a chrùn dèth, 
Miann gach fuil è ann fan fhaidhir, 
Ho ro } £sfY, 

Cha bhi fu^igkfofe? ann fan •dù.thaich 
Nach bidh 'n dùil ri pàirt deth fhaighinn* 
Ho ro t &c. 

'S ann a tha y n toil inntin aodaich 
Aig na daoin' a bhios 'ga chaithe'. 
Ho ro 9 &c. 

Thogainn am fonn a dh'iarradh poitear, 
Is luaidhinn an clòth bu rrihiann le mnathan* 
Ho ro } &c, 



C *4° 3 

*S olc an ofeair luadh* no*fucadh, 
Ma bhios tùchadh oirn' le padhadh. 

Ho ro, &c. 

Chuireadh è funnd air muintir òga, 
Suidheadh mu bhòrd ag òl gu latha* 
Ho ro, &c. 

Puinfe le gloineacha' Jàna,. 
Deochanria'-flàinte 'gan ga'aiij 
Ho ro, &c. 

Greis air fion, is greis air branndi/ 
Greis air dram do'h ùifgc-bheatha, 
Ho ro, &c. 

Creis air fidhleireachd 's air dannfa, 
Greis air cantaireaehd r s air aidhear j 
Ho rq, &c. 

'Nuair theid ftàirn an àird an aodainn, 
? S ro-mhaith 'n t àm do dhaoinibh- laidhc*. 
Ho ro, &c. 



ORAN- XXV fl 
Oran do Ghunna ga naìnm Nioc-Coìfeam* 

Horo mo chuid chuideachd thu, 
Gur muladach leam uam thu, 
Horo mo chuid chuideàchd thu^ 
Smi direadh.bheann is uchdanan Sr 
Bait leam thu bhi cuidir rium, 
Sdo chuidrim air mo ghualinn. 

Nuair chuaidh mi do Gleatinlocha 3 
Sa cheannuich mi Nioc-Coifeam, 
Smife nach ro gorach, 
Nuair chuir mi 'ntor ga fuafgladh, 
Horo, &c. 

Thug mi choirecheathaich thu," 
Nuair bha mi fhein a thaieh an-n 5 
Stric a chuir mi laidhe leat, 
Na daimh fna haidhean ruadha> 
Horo> &c. 



C *4* 1 

Thug mi Bheinn a chaftil thu r 
Sdon f hafach atha 'ntaice ria, 
Am am is Creug an Aparrain * 
Air leaca Beinn nam fuaran. 
Horoy &c. 

Thug mi thu Bheinn-dourain, 
'Ncinne na Daimh chrocach, 
Nuair theanna iad ri cronan 
Bu bhoidheach leam an Nuallan, 
Horo, &c. 

Thug mi choire chruitèir thuy 
Os aite grianach tluleil e, 
Gu biachar fearach luifeanacrr 
Bhiodh fpurt ann aig daoin uaillfe. 
Horo, &c» 

Ghiulain mi Ghleann-eite t|iU ? 
Thog mi ris na creifean thu, 
Se mhead fa thug mi fpeus duit 
A dhfhag mo cheum cho luaineach, 
Horoy &c. 

Smath am Meall a Bhuiridh thu, 
Cho mhiofa 'm Beinn a chrulaift thu, 
Stric a loifg mi fudar leat, 
An coire chul na cruaiche* 

Horo s &c. 



[ 143 ] 

T'hug mi Lairig Gharftain thu 5 
Os aluinn an coir altrum i, 
■Sna feidh a deanarnh leabaichean 
Air Creachuinn Ghlas a bhuachailL 
Haroy &c. 

Thug mi thu don fhas ghlaic, 
Sa Gleann am bi na lan daimh^ 
Stric a Chuaidh an àrach 
Mu bhraidhe cloich an tuairneir* 
Horoy &C. 

.Chuaidh nri do Dhf headha chaorinn^ 
Le aighear Choire-chaolain, 
^Far an rabh na daoine , ) 
Abha 'n gaol air a ghraoidh ualluich. 
Hcroy &c. 

Thug mi Bheinn a chaorach thu, 
Shireadh Bhoc is Mhaoifeach, 
Cho beagal gun a faotinn 
^Biad daonnan fan tor uaine, 
Horoy &c 

Nuaìr theid mi ris a mhona 
Stu mo raoghuinn do na Gunnachafl 
On f huair thu fèin an turram fin, 
-Co nois a chumas uait e, 
Jforo, &c. 



C 144 3, 

Gad tha mi gann a ftoras, 
Gu fuidhe leis na Poìtearan, 
Gad theid mi do'n tigh Ofda, 
Cha nol mi ann a'n cuaich thu. 

Horo s &c. 



ORAN XXVI. 

Oran Duthcha. 

Horìnno ho ìrìrio Horinno ho iririo 

Horinn hiri uofi mo dhuthaich a dhjha'g mì. 



Ijta'd a tha finn car tamuill, 
A tamh aig na Gallaibh, 
Tha mo Dhuthaich air maire, 
? S cho mhail leam a haithcheadh. 
Horinno, &c. 

Ga'd is eiginn dhuinn ga'il, 
Leis gach ni thig fan rathad, 
Gum bfhearr na na frathan, 
Bhi tathaich fa bhraidhe, 
Horinno, &c. 



[ HS 3 

Ga'd is comhnard na Sraidean, 
Smor a bfhearr bhi air airidh, 
Am fri nam Beann arda, 
Snam fafaichean blatha. 
Horinno, £sV. 

Beurla chruaidh gach aon ìatha, 
Nar cluais o cheann ghrabhuinn, 
eSe bu dual duinn 6r Nathair, 
Bhi labhairt na Gaelic. 
Horinno, &c. 

Ga'd is cliuteach a Mhachthir, 
Le cunra 's le faflan 
Bè air duthrachd dol Dathigh 
'Sblìi 'n taice ra'r cairdean. 
Horinnoy &c. 

Bhi 'u Clachan an Difeiit, 
A faicinn air Dillfean 
Gum baitt Ieinn an tir fin, 
Onafi rinn air nathrach. 
Horinnoy &c. 

Cha be fafTan nan«daoin ud 
Bhi 'nconas na 'n caonnaig, 
Ach fonas an tfaoghaiì, 
'Sbhi gaolach mar bhraithrean. 
Horinnoj &c. 

N 



[ 14* 3 

Nam fuidhe 'ftigh ofda, 
Gu luinneagach ceolar, 
Bu bhinn air cuid oran, 
'Sbhi gol na'n deoch ilainte. 
Horinno, &c. 

Luchd dhireadh nan ftuicean, 
X»e'n Gunnachan dughorm, 
A loifge am fudar, 
Ri udlaiche lan Daimh. 
Horinno, &c. 

Se bu mhiann lels na Macaibh s 
Bhi trìall leis na flattan, 
A chuir frian ris a Bhraddan 
Cha be fhaflan am fagail. 
Horinno, &c. 

Gu fìaghach a mhonaidh, 
Na dh' iafgach air buinne, 
Ann fgach gniomh a ni duine 
Smor urram na 'n GaidheiL 
Horinno, &c. 



ORAN XXVIL 



Oran Alijtair. 



Alijlair nanjlop ann anfraida chuil r 
Sin an duine coir air am bheìl mo run, 

Ocoma leat an file, bannfa leat an ftòp, 
Cha'n e fin bu dochadh ach am botal mor, 
AUJìair r &c- 

Theid thu don tigh ofda 's oluidh tu gu fial 
Cho rabh gainne ftorais air do phoca riamhr 
Aliftair, &c. 

Bha thu greis ad aimfir ann an arm an Ri, 
Cumaidh fin riut airgiod s f-hearra dhuit e na ni, 
AUJìair, &c. 

Gheibhe tu le'd cheanal leannan ann fgach tir 
Gad a bhiodh tu falamh cho bhiodh bean ad dhi. 
AUJìair, &c. 

Tha thu maith air fairge, ftric thu marbha eifg 
# Cas a fliiubhal garaiich, theid thu fhealg an fheidL 
Alijìair y &c. 

Nij 



C 148 3 

Gad thu'irt Callum breac nach rabh thu tappi rìamh 
Co a chreidde fin ach duine bha gun chialk 
Al'ijìair^ &c. 

Nuair a theid mi Ghlafcha fìaitneach leam bhi gol, 
Ann an tigh mo charraid Alifbir nan flòp. 
Alijìair, &c. 



ORAN XXVIII. 
Oran don tfiann Fhreacadan Ghaìleach> 

I. 

JDeoch Slainte an Fòreàcadairi, 's aill Ieinn gun 

cheift i, 
'Si ?.n fhailte nach beag olrnn dhol deafal ar cleibh, 
Cha'n fhag finn am feait i, òri tha finn co dleafdanach, 
Do na h armain bu Sheirc' eile Sheafamh an Sreud, 
Na curai' can calma, gam buineadh bhi 'n Albainn, 
Feàdh mhoninnean garbhlaich a' fealg air na Feidh, 
Fhuair mis' orra feanachas, nach mios' an cois Fairg^ 

iacì, 
JBhithidh an citcheanan tarbhach le marbha' an eifg. 



E M9 3 
11. 

Buaidh gu brathair na Fleafgaich, fhuairan arach, 

am Breattann, 
Chuaidh air Sail o cheann ghreis uainn, dhol am freafdal 

re feam, 
An loingeas laidir thug leìs iad, nach Saruiche beagan 
Muir a' gàrrach gan greafa 'si freagradh dhoibh fein, 
Chuir gach lamh mar bu deife, buill do'n charcaich 

bu treife, 
Ri barr nan crann Seafmhachre leath-taobh gach breid, 
5 Si 'gimtheachd air chuantain,. 'n uair a dheirich gaotk 

tuath le 
B'ainmeil air luathas i, 'fi gluafad gu reidh, 

III. 

'N uair a chuir iad na h àrmainn air tir ànn aa 

FLigh'ras, 
? Siad fada o'm pairti, 'fo'n aiteachan fein, 
Bha onoir nan gaidheil an earbfa r'an tabhachd, 
Bha fin mar a b'abhaift gun fhaillinn fui' 'n ghrein, 
Tha urram an drail aig' gach tir ann fan d'xhas iad 5 
Le feabhas an abhairl an naduir fam beus, 
Bhi dilis d'an cairdean, cur fios air an naimhde, 
'S iomadh rioghachd an d'fhag iad, fuil bhla' air arà 

fheur 

IV. 

'Se la Fontenoi thug onoir gu leoir dhoibh, 
'N uair a chruinnich iad co' la Sa thoiuch an Streap 9 
Bu tart'rach ar Cornaiì, cur ghaifgeach an ordu ; 
Na Iafcairean oga, chuaidh deonach na dheigh 3 
. K iij 



E x 5° ] 

Na glèachdairean co'ruig is fearr th'aig' Righ Deorfa. 3 

A fhuair fafon is foghlum is eolas ga reir. 

'Sè duil am bheil mifè 'nam rufgadh na trioplaid, 

Gun d'tugadh a fichead dhiubh brifeadh a' ceud. 

V. 

Fir aigeannach mheamnaeh, le glas-lann an ceann- 
bheart, 
S i Sgaiteach ga bar-dheas, y fi an-barrach geur, 
An taice re targaid, crios breac nam ball airgiod, 
San dag nach roibh cearbach, gan tearmunn nan Sge, 
I.,e'n gunnacha glana, nach diultadh dhoibh ainneal, 
Spuir ur air an teannadh gu daingeann nan gleus, 
Gu cuingfeorach biodagach, fudarach miofarach, 
Adharcach miofail, gu mifneachail treun. 

VI. 

Na fpealpan gun a'adh a chleachd bhi ri fgathadh, 
Nach feachna, dol fhathafd an rathad fm fhcin, 
'N tafdar a gha'il fa 'nceartas a thathaich, 
Tri chlaifeach na'n lamhan leis an caithe iad beum 
Dol maidinn gu mathas cha niarradh iad aithis ; 
Gu deire an latha 'fam laidhe don Ghrein, 
'Sdeas fhaclach an labhairt le caifmeachd chatha, 
Se 'n Caifteal a'n claidhe, ga 'ngleidhe gun bheud< 

VII. 

Fir acuinneach armacli, le'm brataichean ball-bhreac, 
Bu tlachdmhor an armailt' iad, 's b'ainmeil am feum, 
id altrom nan garbh-chrioch, am feachd a tha 
earbfach, 
coifgear an ainens gu'n dcavbh iad nach geill, 



C 'S' ] 

Lcinn is fad o na dli' fhalbli Sibh air aftar au 

Gherma'ih. 
Chur as do gach cealgoir chuir fearg oirbh fefn, 
An glacadh 's amarbhadh, fan fgapadh mar mhcana- 

chro' 
Sna madaidh gan ieanmhuinn air leargainn an t Sleibh. 

VIII. 

Sliochd fineachan uafal a g'hin o na tuathaich, 
San iomairt bu dual dhoibh dol fuas air gach ceum, 
Gach cas mar bu iuaithe, 's gach lamh mar bu 

chruaidhe, 
San ardan an uachdar a'bualadh nan Speic, 
Bu ghna' le'n luchd fuatha, bhi fan ar-fhaich gun 

ghluafad, 
Sa phairt dhiubh dhalbh uàtha, 'bhi an ruaig air'an 

deidh, 
Le lamhach nan Gillean, 'ile lanntan geur biorach, 
Bhithidh an naimhdean airiomain a' iìlleadh nan creac. 

IX. 

Bu chlìutach na lafcairean iira deas gaftadh, 
Mionn ful iad r'an faicinn do gach neach leis an Ieir, 
Gach feol mar a chleachd iad, le'n co'ducha 

dreachmhor, 
Le n ofanà breaca, 's le'm breacana'n fheil, 
Tha mo dhuil r'an ti'inn dhathigh, gun an uin' a 

bhi fada, 
Le cumhnanta ceartais fir Shaffann gu leir, 
Le fdiuradh an Aigeil, muir dhubh-ghorm chur feachad, 
JjSnach curn an cuan fairlìng orra bacadh, no * eis. 

* MaiÌÌe, 



t 152 ] 

X. 

^Nuair a thainig an trioploid 'fi a * dha fan da 
fhicheod, 
Blia dana le mifneach, 's le mios orra fein, 
Bras ardanach fiofrach, gun fhaillinn gun bhrifeadh, 
? S cuid, airidh ga'n gibhtean, bhi'n gliocas San ceill, 
Tha talanndan tric' aig' a phairti ùd bithchionnt, 
Sna h uil' ait 'ann fan tig iad, na idir a theid, 
Co ann dràll a their mife, thig an aird ribh a chlifge, 
Mar fag fibh e nois, aig' an t Sliochd thig' nar deigtu 

* 4 2d. 



ORANXXIX. 

Oran do Reìfimeìd Earra-ghael, 

I. 

A Ri gur } mi tha aithearach, 
Mu'n nuaidheachd fo tha ùr ann 5 
Tha m' inntinn air a h ardachadh 
O'n thainÌGi; fir mo dhù'cha': 
Guidheamfa buai'-làrach leibh 
'S gach àite 'n loifg fibh fùdar, 
Toilinntinn aig air cairdean 
'S 'air naimhdean a bhi tùirfeach. 



C 153 3 
11. 

Nuair thainig Mor'ear Frederic, 
Thug Dun-eideann cliu dha, 
Gur Confpull air cheann fluàigh e, 
Nuair ghluaifeas iad r'a chul-thaobhj 
Sàr cheann-feadhna treubhach 
'S e leirfinneach 'g an ftiuradh, 
Ag im'eachd leis an Reifimeid 
'S e fein a' deanadh iuil doibh. 

III. 

Tha oighichearan gafda 

Co math 'f a tha fu'n chrùn ann, 

'S math a thig an airm-ghaifge dhoibh 

'S iad fafanta ga'n giulan. 

'S toil-inntinne r'am faicinn 

Na lafgairean glan ùra, 

Nuair thog iad pfob is brataichean 

Air machraichean nan dù-ghall: 

IV. 

Is irmfidh mi le barantas 

O'n a b'aithne dhomh o thùs fibh;, 

A'iY chruas an àit' an taehair fibh 

Cha chèim air ais air dù'chas : 

Sìiochd nan curaidh calma, 

Bh'anns na h-armailtean bha cliuiteach, 

Ri'n goireadh càch na h-Earra-ghaelich 

'S am fearg cha bu chùis Ihùgraidh, 



"C *54 1 

V. 

Tha buaidh air feachd Earra-ghàel 

Cha ghabh iad fgà no cùram, 

'S iad neartmhor beachdail ardanach 

Gu reachdmhor làidir lùgh'or. 

'S daoin' uaiile ceart tha fàs ann 

Nach eii fàillinneach na lùbach, 

*S neo~fheachantach na h-armuinn firì 

Ag iomain chàieh gu'n dù'lan* 

VI. 
*S math thig dol na'n eide' dhoibh. 
'S tha reufan air a chùis ud 
Tha gunnachan dea-ghleufd' aca^ 
S cha'n 'eil tè dhiu' dhiùltas, 
An criof-gualann fein orra 
? S an cloìdhe' gle-gheur cùil ann, 
Bu mhath ann àm an fheime iad 
Nuair a leumadh fibh ga'n rùfgadh» 

VII. 

Tha iad leathan mu na broillichean y 

Fir chothromach 's iad dùmhail, 

Le 'n calpanna deas direach, 

'S iad liontach fu' na glùinean j 

Ofain ghairid bhreaca 

Le dreach air an cur umpa, 

'S math thig gartain charnaid doibh 

Is fearr a th' anns na buithin. 






[ *55 1 

VIII. 
Is lionmhor ^^^-^1163™' innealta 5 
Nach fireadh i le dùrachd 
Ach cead bhi anns na bileidean 3 
'S na gillean fo bhi dlù dhoibh ; 
A bheireadh pog le fireadh •dhoibh 
Cho milis ris an t fiucar, 
'S a bheireadh miltean dolar dhoibh 
? S na fporanan g* an giulan. 



Tha fuaicheantas na h- Al b^ agaibh 

Is dh' fhalbh fibh leis gu funntach, 

Am fògh'nnan cruaidh calgarra 

*S neo-chearbach cur a chrùin air, 

An luigh is gairge riafgaiche 

A bha riamh am meafg nam flùran, 

Is ceann na muice fiadhaiche 

A leag Diarmad 's a choill ùdlaidh. 

X. 

^S e thubhairt na bha 'g amharc oirbh s 
An latha bha 'n Rebheu ann, 
Gu'ra bu f hreagarach 'air làmhach, 
Nuair a thairngeadh fibh na rùdain •, 
B' fharumach 'air gluafad, 
A' tarruing fuas gu fiubhlacb, 
S S am breacan cruinn an fhèile 
Air fleifdean geal nam fiuran. 



E i# ] 

XI. 

? S fiathail na daoin uaill , a th' ann, 
y S neul cruadail air gach aon fhear, 
Na faighdearan deas cumachdail, 
'S gach duine dhiu co ionnfuicht, 
Nam bitheadh eàs no cunthart ann 
Cò b' urrainn ga thoirt dhiu'fan ? 
f S i 'n Reinmeid as urramaich' 
A chunnaic mi le m' fhùilean. 



ORAN XXX. 

Cumhadh larla Bhraìd-Albann, 



OTRUAGH r'a èifdeachd an fgeul 
Fhuair mi fèin tuille 's luath. 
Rinn an t-eug ceann na cèille 
? S nam beus a thoirt uainn. 
Cha 'n'eil lèigh tha fo 'n ghrein, 
Ijheanadh feum dhuit fan uair : 
r S bochd a'd' dheigh fmn gu leir, 
T S cha Veil feum bhi 'ga luaidh. 



L l 57 j 

IL 

Tha do chairdean làidir lionmhor 
Anns gach tir a tha m'an cuairt ; 
So na dh'fhàg an aigneadh iofal, 
Do chorp prifeil bhi fan uaigh ; 
Is iad mar loingeas gun bhi dionach,. 
Fad o thir air druim a' chuain : 
? S tufa b'urrainn an toirt fàbhailt, 
Ge 4o bhitheadh an gàbhadh cruaidh. 

III. 

? S ann an diugh a chaidh do chàradh 
'An cifte chlàr 'fan leabaidh 'uair. 
Is muladach -a'd' dhèigh an tràths' 
A' chuid is airde do d' dhaoin' uaifT. 
Tha gach duin' agad fo phràfhh, 
'3 goirt an càs am bheii an tuath. 
'S iad do bhochdan a tha craiteach ; 
Thugadh an taic laidir uatha. 

IV. 

ò g 

Bha le h-ainnis air dhroch (hnuagh, 
Seann daoine 's bantraichean fanna 
Bha faotainn beathachaldh uaìt. 
'S ann bu truagh a' ghaoir a bh'acà 
'S deolr gu frafàch air an gruaidh, 
Caoineadh cruaidh, is bualadh b:. 
*S bhi toirt pàirt d'am falt a nuas. 

O 



I# 



*S mnladaeh àn nochd do dhùthaichj 
*S dtibhach tùirfeach. tha do fhluagh : 
Oia 'n ioghnadh fìn, 's mòr an diubhai! 
An tionndadh fo thigh'n oirn co luath^ 
Am fear a b'àbhaift bhi le dùrachd 
Gabhaii cùram dhiubh gach uair, 
Dh'fhàg iad 'na laidhe fan ùir e 
Far nach dùifg e gu la Luain. 

VI 

'S ann an tiàthaibh na Feill-bride 
Thàinig crioch air faoi nam buadh. 
? S lom a th-ug an t-eug an fgriob oins, 
•Och mo dhith cha teichd a luath'sj 
Bhuail an gath air flath na firinn 
Bha 'gar dionadh o gach cruas; 
'S goirid leinn do rè fan àite, 
Gad' their càch gu robh thu buan. 

VII. 

•Cha do fheall thu riamh gu h-iofal 
Air .ni chuireadh sios an tuath. 
Bu chùl-taic dhoibh anns gach ait tlia^ 
'S tu bha ghnàth 'gan cumail fuas. 
Cha bu mhiann leat togail ùlaidh ; 
Sin a' chùis d'an d'thug thu fuath. 
Bha thu faotainn gaoil gach duine, 
*$ ghleidh thu 'n t~urram fin a fhuair. 



C *S9 3 

VIII. 

Bha thu lèirfinneach le fuairceas $ 
Dh'fhas a'd' chom an uaifìe mhòr. 
Ciall is mifneach, marre cruadal, 
Fhuair thu 'n dualchas fin o d' fheors'. 
Bha thu fiofrach, glic, neo-Iuaineach^- 
Bha t'inntinn buan anns a' chòir. 
O 'na thug iad air ghiùlan fluaigh thuj 
3 S aobhar fin a luathaich deoir. 

IX, 

Cha 'n'eil ei'neas ann am Beaiach ; 
Cha 'n'eil farum- ànn na ceòi 5 
Daoine dubhach, 's mnathan galach^ 
Is iad gun ealaidh ach am bron, 
O 'na chaidh do ghiùlanr dachaidh 
O 'n mhachair air mhùthadh feoil j 
5 N àit' an èidigh fin a chleacìid thu ? 
Cifte, 's lèine, 's brat do'n t-froL 

X, 

'Nam bu daoine bheireadh dhinn tliu^ 

Dh'èireadh miltean air an toir : 

O bheul Tatha gu Lathurn iochdrach y 

Sin fo chis duit agus còr : 

Far an d'fhàs na gallain fhior-ghlan, 

Is iad lionmhor ann gu Ieoir y ■ 

A rachadh togarrach gud' dhioladh, 

Nach obadh dol sios le deoin. 

O i| 



[ l<5o ] 

XI. 

; Sann tha chùis ni's fearr mar tha i, 

Dochas làidir thu bhi beo 

Am meafg nan àingeal a tha 'm pharras> 

Ann an gairdeachas ro-mhòr. 

Gur e 'n Ti a ghlac air làimh thu 

Thug fan àite iìn dhuit còir 

Air oigkreachd a's fearr na dh'fhàg thu, 

? An àros àghmhor Righ na glòir. 

XII. 

Gad' tha 'm fear a thig a'd' àite 
Thali an tràths' thar chuantan mòr, 
Guidheam dlù gu'n d'thig e fàbhailt 
(Soirbheas ard re cul gach feoil) 
A dh'fhaotainn feilbh air* an t-faibhreas 
'S air an oighreachd fin ba chòir, 
A ghabhail curam ga chuid fearainn, 
*S ga chuid daoine is fean òg» 



ORAN XXXI. 

Qran do r n Eìdeadh Ghaelack* 

I. 

. Fhuatr mi nuaidheachd' as ùiy 
Tha taitneadli re run mo chroidh j 
Gu fuighemid fafan na dùthch' y 
A chleachd finn an tùs ar tim. 
O'n tha finn le gloineachan làn r 
A' bruidheann air mànran bkin> 
So i deoch Slainte Mhontrofe^ 
À fheafamh a choir fo dhuinn.' 

II. 

Chunnaic mi 'n diugh an Dun-eadàinn,. 
Comunn na feile cruinn, 
Litir an fhortuin thug fgeul, 
Air toifeach an ei'neis dhuinn.' 
Piob gu loinneit an gleus> 
Air foiileireachd rè an tuim, 
Thug finn am follas ar 'n eideadb> 
Is co a theìr Reabail rinm 

iij 



C l<fr I 

III. 

Deich bliadhna fichid is corr, 

Bha cafag do'n chlo m'ar druim^. 

Fhuair fmn àd agus cloc, 

3 S cha bhuineadh an feors' ùd dhuinn ;> ; 

Buchdaiìl a' dùna>ar bròg, 

'Se 'm bar-ial bu bhòiche leinn, 

Rinn an drqeh.fhafan a bh'oirnn, 

Na hodaich d'ar 'n oigridh ghrinn* 

IV. 
MIiill e pairt d'ar cumachd 
O'n bhlàr, gu mullach ar cinn. 
Bha finn co làn do mhulad, 
'S gun d'f has gach duine gu tin% 
5 S ann a bha 'n càs co duiiich, 
? Sa thainig uile re'm linn, 
'Nuair a rinn pairte Lunduinn, 
Gach ait' is urram thoirt dhinii; 

V. ♦ 

'S fhada bha 'n onoir air chall 3 . 

Is fafan nan Gall oirnn dlù, 

Cota ruigeadh an t fail, 

Cha d' tigeadh è dachail dhuinn'. 

B'cìgin d'on bhrigis bhi ann, 

'N uair a chuaidh ar comannd cho ciuin 

'S gun drinneadh gach fine nan tràill, 

'Sgach fìreannach fhagail ruifgt,' 






VI. 

Tha finn anois mar as maith lernn, 
'S gur ard ar caraid fa' chuirt, 
A chuir air na daoin' am fafan, 
Rinn parlaimid Shafann. thoirt' diu', 
Beannachd gu brath d'on Mharcua, 
A thagair an dràft ar cuis. 
F'huair è gach dlighe air' ais dhuinn', 
Le ceartas an Riogh fa chrain, 

VII. 

F'huair e dhuinn' comas nan arm 9 
A dheànamh dhuinn Sealg nan Stuc y 
'S a ghleadha ar daoine fa champ, 
Le fagail an naimhdean brdit. 
Thogadh e mifneach nan clann 5 
Gu iomairt nan lann le funnt, 
Piob, is bratach re crann, 
? Si caifeamachd ard mu rùin, 

VIII. 
Fhuair finn cothrom an dràft, 
A thoileichis gradh gach dùthch'X 
Comas ar cuiaidh chur oirnn, 
'Gun fharaid do phòr nan lubj, 
Tha finn anois mar as coir, 
Is taitnidh an feol r'ar fuil, 
Chuir finn' am brigis air làr 
■'S cha d'tig e gu brath a cuii. 



164 3 



IX. 

Chuir finn a fuas an deife, 
Bhios uallach freagarach dhuinn% 
Breacan an fheile preafach 
Is peiteag d'on eadach ùr. 
Còt a chadadh nam ball, 
Am bitheadh a' charnad dlù', 
Ofan nach ceangail ar ceim, 
*S nach ruigeadh mar rèrs an glùijo 

X. 

Toagaidh na Gaidheil an ceannj, 
Cha bhi iad an fang n'as mo, 
Dh' fhalbh na fpeirichin teann, 
Thug orra bhi mall gun lùgh. 
Siubhlaidh iad fìreach nam beann, 
A dh' iarruidh dhamh feang le'n ciì, 
'S eatrom theid iad a dhannfa, 
Freagraidh iad frann gach cuih 

XI. 

Tha fmn an comain an Uafail^ 
A choifmn le chruadal cliu,. 
Chuir e le teomachd laidir, 
Faoineachd chàich air cùl. 
Oighre cinn-feadhna nan Gràmach 
'S ioma fuil ard na ghnuis 
'Sann tha Marcus an àidh 
Ana mac thig an àit'an Duic» 



ORAN XXXIL 
Oran, nam Fineachan a fhuair Fearann V 'n iò*» 

i. 

1 ha fgeul ùr ar> trath fo's duthaigh, 
'S chuir è fùnt ro mhòr oirnn, 
Gu'n d'fhuair ar cairdean,. mar a b'abhainV 
Bhi nan àite comhnuidh : 
Gach fearann àr-bhaiticht' a bh'ann^, 
O linn a Chaimp bha gòrach, 
Rinn na h aithrichean a chall % 
Ach fhuair a ehlann an coir air. 

II. 

*S Mor an fonas ann fan, rioghachd, ■ 

Rioghalachd na h oigri",, 

A ghluas gu feum, re guaiilibh cheile, 

'S iad gu leir co deonach, 

Cirm fheadhna thretin, le'n daoine fein^ 

Gach reafamaid an ordugh, 

Le cliu gun cheilg, 's le durachd dearbht/ 

B' e 'n rùn bhi 'n feirbheas Dheo-rfa, 



t m i 

in. 

Na laoich ghafta dh'eirigh leat, ; 

Do dh'ior fhuil cheart Chlann Domhnuìlt t 

S' lionmhòr gaifgeach treubhach tapaidh, 

A thain' amach 'gan comhnadh, 

Bha buaidh is feart, nan ruag, s T nam feachd^ 

Na dhualchas ac o'n feorfa, 

Dol fuas gu bras, Ie luas nan cas, 

Sa'n cruaidh-lann ghlas nan dornuibfu 

IV. 
'Slion'ar lafcair thig o'n Apinn 9 
Piobach bratach Srolach, 
Fir chalma ghafìa, is arm.nan glaic, 
Co ac fhuineach 's bu choir dhoibh, 
Bhiodh luaidh amach le fuaim nan fhap^ 
A' bualadh chlaeh re ordaibh 
Aig' fluagh le'n fafan cruadal ceart 
Sa fhuair a chleachduinn òg dhoibh, 

V. 

*S ùnntach meamnach tteubhach ainmeil^ 
Camaranìch o Lochaidh,. 
Fir threin gun chealg, le'm beus bhi garg^ 
*S iad fein a dhearbh gu leor dheth,. 
Bhiodh gleus an arm nan eibhle dearg,. * 
*S lann gheur gun chearb ga choir fin, 
Bhiodh reubail marbh an deigh an fealg> 
'N uair dheixeadh fearg nan oig fhear. 



C x*7 3 

VI. 

*S lionmhor curaidh thig a Drumaii 

Feumail ullamh ordail, 

Eidear Muileann uifge Thurraid, 

Agus mulìach Moirbheinn ; 

Leis nach duilich dol an cunntart; 

Tir is muir a fneòladh, 

4 S fhuair iad urram buaiadh bhuillean 5 

Ann ia h uiie comhdhaiL 

wm 

Tha Sar cheann feachd is laidir taic, 
. A thig o'n Chaifteil Leodach^ 
Le pairtiah cheart, 's iad ard nam beachd, 
A dlrfhas gu reachdmhor fòghluimt/ 
Tha 'n leabhai pailt a dh'eiridh leat, 

u feum do neart a cho'nadh, 
S bhi piob an gleas, is ceann an fheigh 5 
e crann is breid an t froii ris. 

VIIL 
hig o'n Mhor-fhaich co'lain bhorb, 
A theid le foirm ann ordugh, 
Gu dana coigail, lan air ftorbadh, 
gS arda ftoirm an t-feors' ud, 
Dol luath nan eideadh, cruaidh r am feàchainn, 
Gluafaid ceill is mòrchuis, 
l^ig' fluagh nach geill, tha b^aidh nan deigh^ 
San uaifle fein ga cho' duch'. 



IX. 

Thig Laoich bharruight a' Cinnalla\ 

? S ard an air' air morchuis, 

Air mhead na carraid, beus nam fear ùd, 

Gleuftachd far an coir dhoibh 

An ciiu bh'aig' finfireachd naii-gallan,, 

Cha chaiìlear ra'm beo è, 

Daoine rioghail diìeas daingean, 

Fior 'nan gealladh comhradh. 

X. 
Thig Clann Ghrigair le fàr mhifnich, 
Anns a mheas 'm bu choir dhoibh, 
Gu priofail, aghar, lion'ar laidir, 
.Rioghail, ftatail, proifail : 
Chuaidh riam.h 'lgach aite dian fnablaraibh 
'S gniomh an laimh a chòdach 
J S iad ard fa chuirt le 'n ainm as ur 
Ge d' thuga dhiu 'n Gleann Freoin e» 

XI. 

Thig o Chluaini' far dhaoin' uaifle, 
Thairneas fuas gu f-òlta, 
''S fad o'n chualas gu'm be'n dualchas, 
Buidhinn buaidh a' chomhruig, 
Teine 's luaidhe, s lamhan luatha, 
Far an gluais iad comhla' 
Ruidh na ruaig air din luchd fuathath, 
San cur uatha brònach- 



C 169 J 

XII. 
Thig o Shruthan na fir ùradh, 
JLaidir luthmhòr eolach, 
? S o'n du' ghiufaich theid gu fiu'Iach, 
Ann an tùs na do' ruinn, 
Luaidh is fudar chuir na fmùidean, 
Is fuil na bruchda dortadh, 
Claidhean cuil a bhi 'gan rùfgadh, 
'S ruidh gu dlù f'an toreachd.- 

XI'IL 

Thig na Cannamich nan deannamh, 

? S iad a tional comhla', 

Theid ceart fa chabhaig, 's neart d'an caraid, 

An dream is fearrail dochas, 

Ga b'e theannadh -riu le falachd, 

Bhiodh am barail gòrrach, 

'S mairg re'ii tachradh an am gaifgidh, 

Aghaidh neart nan comhlan. 

XIV. 
? S eideach arraiceach treud na h Alba^ 
Dh'eireagh fealbh gu leor dhoibh, 
Gu'm fead iadialbh gu faor fo'n armadh, 
Is eadach ball-bhreac boi'each : 
O'n thraoigh gach fearg, a thaobh gach cealg, 
Sean argumaid a thoifeach, 
Tha gaòl ga dhearbha, s feadar earbs', 
A' deagh luchd ieanmhuin Dhecrfa. 

P 



[ 170 ] • 
xv. 

f S mòr an onoir th'aig' an Righ, 

Rinn dilfm ga luchd fògruidh, 

Thug dhoibh a' ris, gach àite priofal, 

Ann's gach tir tha m'eolas, 

A bh' aig' an fmfireachd, fui chiofean, 

A chuaidh gan di le foirneart, 

'S maìth an durachd th'aig gach duthaigh, 

A toirt cliu ga Mhorachd. 

XVI. 

Na cinn cheille 's fearr fui' 'n ghrein, 

Le'n inntinn fein a thoifìch, 

Ri gniomh an fheum, a luaigh gu leir, 

Sa chuir an geill gun fòradh, 

Le fìathan feile, a labhair reafan 

A ghleadha fteigh na corach, 

Fhuair gach oighre an ni, fan Staoile', 

An fai'bhreas fan cuid ftorais. 

XVII. 
Thainig coir, is dh'fhalbh an eacoir, 
Is leum àr croidh' le fòlas, 
Tha uaiflean treun fan uair fo fein, 
Gu h uallach eatrom ceòl mhòr, 
Tha 'n tuath re feide fuas tein' ei'neis, 
Air aa fleibhtean mòra, 
So a' bhliadhna chrun an reite, 
3in an fgeul tha co> duight.' 



ORAN XXXIII. 

Oran a Bhoiail 
I. 

'JN uair a fliuidheas fmn focair fa dh' olas finn 

botal, 
Cha'n aithnigh ar ftoe uainn na chuiris finn ann 
Thig onoir is fortan le fonas a chopain, 
Garfon nach bi deoch oirnn mu 'n tog fmn ar 

ceann. 

11. 

2 ^eir an fluth grinn oirnn, feinn gu fiìeantay 
ò? l 1S - thoii-inntin binneas nar cainnt, 
Chaifg in 5r d iota »'n fhir dheoch mhillis, 
Bu mhuladach L me na m biodh i air chalL 

III. 

Deoch flainte nan gaifgeach nan Gaelibh gaita^ 
Gam b' abhaift mar fhafan bhi poit air an dram, 
Luchd gaoil an ftuth bhlafta, 's ar dhaoirid an 

lacha 
Nacli caomhna am beartas a fcapa' fan am. 



[ i?2 3 

IV. 

Fear 'ga bheil ni. gheabh e na fhireas e* 

Fear f| tha crionda fanadh è thall, 

Fear a tha mi-'or- cha fhulaing finn' e, 

'S am fear a bheil grinneas theid ioman- a naìì. 

V. 
'B ra rloghail an obair fruth brioghar na togalach 
loclaint a bhogaicheas croidh tha gann 
'S e chuireadh an fodan air fear a bhiodh togarach 
'S chuireadh è arn bodach a fear a bhiodh teanru 

VI. 
Cha' n'cil fan tir uafal no cumanta,. 
Nach' eil air thi gach urram.a th' ann r 
Ga dobhio' ftrith ma thogail na muirichinn, 
Cia mar a's urrainn finn' fuirreach o'n dram- 

VI L 
Tha e fionnar da'n chreabhaig a h-uile 1 
Thig teas, o na fpeura thar neibhte-n«. eann, 
'Se math ri !a reoghta chuir bl?vh's ann am pora 
Anfhir theid ga dheòin ann tigh ofda na dheann, 

VIII. 
Cuiridh e funnt air muinntir eireachdail, . 
Tiomchioll a bhuird 's cuid eile dhiu danns' 
Thogamaid foim neo throm is ceileinn, 
'S frea^arrach flieinnis fmn deire gach- rann. 



t 189 1 

Feara buighne bidh è cliutach, 

I'* wa dhuthaigh 's ga chairdeaity 
' ^ir a ghiùlan, 
Gar vit.. tì maifeaoh* 



FvANN VL- 

Rann cto J n GhaeTic V *&'» P&c£ {%&?& hlladhn&p- 
1784, 

Innsi' mi fgeul airi'd dhuibh 3 , 
Air ca'nain, is air ceol,. 
Raogha na deas ghailic, 
? S i ìs fearr gu innfe fgeoil, 
A chainnt is lionrahor pairtin 5: 
*S is milfe mànran beòil, 
Gu freagrach deas-labhrach, 
? S i ard chuifeach gu leoir. 

'S i chainnt a bh'aig 'na righridh r 
Gan roibh 'n rioghachd fò nàn coir 3 
'S i bruidhean Dhuic, is' Iarlàchan,. 
'S i dh'iarradh iad raa'n bòrd, 



f *9° | 

•*S i bh' aig 'na daoin' uaifle, 
cSa gheabht' alg' an tuath choir; 
? S i bha, fa tha aig' Buachaillean, 
A' cuartachadh nam bò. 

? N uair a fga^. v -**iiitin, 

Aig' tùr ai T readh mor, 
Fhuair a ghaidhlig maighftearachd, 
San am fin thar gach feorV, 
Gur i is fearr gu teangaireachd, 
Tha 'n ceann aon neach tha beo ? 
Geur foilleir fònnmhor oranacK 
An feomraichean an òil. 

*S Iionmhor urram laidir, 
Fhuair a ghailic air gach feol, 
'S i rinn a cheud facramaint, 
Do'n phap' a bha fan Roimh r 
Is i th'aig' cleir an àite fo, 
Gach la toirt comhairl' oirn% 
Gaol fìlli, is lucbd dàna, 
Chainnt nadurra gun gho. 

S i fhuair finn o na paranta, 
A rinn ar 'n athrach òg, 
'S i bu mhaith leinn fhagail, 
Aig' an àl tha teachd oirn', 
Tha h uile car a dh'innfinn orr,' 
A' cur a pris a' moid, 



I 191 1 

Gur i cainnt is brioghora, 
*S i phiob is fearr gu ceòl. 

A phiob ùr fo thainig do'n bhaile, 

A dh'fnaoitin urram, 

'S i ceann inneal ciuil an fhearainn, 

Sna duthch' ui3e, 

Le meoir luthmhor air a crannaibh, 

'S le diu'-bhuiilean. 

'S ard a chluint i 's binn a langan, 

'S grinn a cumachd. 

Tha dofan 3e iobhruidh balfoch, 
Cochuil do 'n t fide ma muineal, 
'S ofgara' dionach a callan 
Air thoifeach mhiltm air thurus, 
Profnuchadh rioghail na carraid, 
An cabhaig, an {±n\ nan cumafg, 
Cha bhi fprochd fan tir am fan i, 
Is fortunach an ti g'am buin i. 

Is deo' greine leis an luchd ealaidh, 
Tha 'n Albainn gu leir, fann Lunduin, 
A phiob is maith gleus, is gearradfyj, 
Laidir falluin, eatrom ullamh, 
'S mòr an tei'neas i ga leannan, 
Bhi aige na fge' ga cumail, 
Fònn cheol rè a' crè na h ainnir, 
Beufan glana na treun chulaidh, 



[ w .] 

'S e cheud cheol a bh'air an talamh, 

A phiob mhor is boi'each guileag, 

? S i bh'aig' Ficnn, aig' GoH s 's aig' Garadh^ 

Ann an talla n?.n laoch fuileach, 

*S mairg a chitheadh air feòl calla, 

Caifmeachd chairifeach nan curaidh 

Mhofgladh i le feid ga h ainail, 

Gu feum ealamh an Fheìnn uile. 

Mo ghibht phriofail gun a ceannach, 
Tha 'n coi' thional fo air chumail, 
Breitheachan dileas gan tarruing, 
A ni ceart an f hirinn uile, 
Gheibh gach fearr a reir na healaidh, 
Ann fam bi è fhein na urrainn, 
'S tha è faòr aig maith an airi', 
A phiob f haotainn thar gach duine. 



RANN VII. 

Ìlahh do ì n GhaeTic 'j" do ì ?i Ph'wb mheir bliadhna* 
1785. 

00 cruinrieachadh uaiflin meafaiì, 
Tha a' cumail fuas am fafan, 
Na cainnt a tha buagh-mhor fiofrach, 
Le 'n fior bhrifc, a chualas eachdraidh^ 
Tha i luath 's cha' n'eil i liotach, 
'S tha i cruaìcìh ma labhrar ceart i, 
J S cha 'n 'eil a luchd fuath bicheant, 
Si bha tric aig' luchd nam breacan. 

Can'mhuin gan truailleadh gun mheafgà 3 
'S gaidheil gan dual i bhi aca, 
'S nadura ga fuaim bhi miofail, 
'S mifneachail an Sluagh a chleachd 3, 
Cainnt mhathaireil gun bhruaidlein idir, 
Ach bhi, lan do Shuairceas tlachd-mhòr, 
Ceòl gàire ga luaidh gu bicheant, 
? S luchd dàna ga luadh chur-feachad» 

Tha Lunduin gle ard am mifnich, 
Le fpionnadh nan gaidheil gaftaj 
R 



[ m 1 

A fhuair urram 's gach ait' an firt' iad, 

Na curaidhean calma reachd-mhòr, 

Tha gabhail curam ricchdail, 

A chumail na rioghachd neart-mhor, 

? S dh' orduigh gu fìorriiidh nach briosfior, 

Gaidhiig, piobaireachd, is braiach. 

Tha uaflean Dhun-eudain le gliocas, . 
Gu rioghail re-bheartach tlachd-mhor, 
Cha 'n fhead eacoir bhi nam meafg fan, 
S-in dhoibh fein is leir an ceartas, 
Ris an fheumach tha iad iochdmhòr, 
Is air na beiftein tha iad fmachdail, 
Ann am treabhantas no triobloid, 
? S mairg a theannadh re leum tharta. 

Co theannadh re leum thairis, 
Air na laochaibh fearaii treubhach, 
Na Gaidheil ardanach uaibhr'each, 
'S iad laidir re guaillibh a cheile, 
A chuireadh crith air cach le fuathas, 
Ann am bhualadh nan lann geura', 
'S mairg air an cromadh na tuathaich, 
Comunn cruadalach nach geilleadh. 

Tha gach car tha tigh'n m'an cuairt dhoibh, 
An tra's as buaghmhòra na cheile, 
Am fearann a chuaidh a thoirt uatha, 
G.m d'fhuair iad uile gu lèir e, 



c m 1 

Bithicih gach dligheach far 'm bu dual dhcibh, 
'S uachdaiiain air an cuid fein iad, 
Bithidh na h oighreachan fuas dheth, 
'S cha bhi tuathnach na eigin. 

'Nuair a flieallas finn air ar falluhin, 
Bheir finn beannachd air a Ghreumach, 
Is air Mac-Shimidh mòr na Moraich, 
A, moirear a bu mhath feum dhuinn^ 
S a chùirt a b'airde bha 'n Lunduin y 
Fhuair iad ann urram is eifteachd, 
'S tha 'n rioghachd uile nan comain, 
Fhuair iad dhuinn comas ar 'n eideadh. 

Tha coi'-thionail rioghail ghaidheil, 

Ann tràs am bai'le Dhun^eudain, 

A' cumail am prios na gaidh/ig, 

A thaobh nadair o's ciònn beurla, 

'S a' gleidheadh piob mhòr mar b'abhaift, 

'O 's cionn clarfakb y na ceòl theudan, 

San da thoii-inntin fìn fhagail, 

Aig' an àlach thig 'nar deiglme. 



R 



rann vnr. 

Kann dò n Ghae'lìc V d'oìi Phiob mhoìr blìadhna y 
1789. 

Prosnachadh cluiche na pioba^ 

Dh' innfmn pairt deth, 

Ann toifeach, a gleufadh, 

'Nuair a lionar fèìd na màladh, 

Fonnar freagarrach ga cheile,. 

Na duis arda, 

Làn toil-inntin do'n luchd eifteachd, 

Bhios ga clàiiin. 

Tiob uaìlach na maidin rèithe, 

jS na'n ceanna cnamha, 

Do 'n fhiogh chruaidh thig a Seumèca^ 

'S ffcearr tha fàs ann, 

Air a thuairneireachd cruinn direach, 

lobhuireach fainneach, 

Gaoidhearach, feadanach, fìnealt, 

Le binne chaileachd. 

\S freagarrach a chuid a (leach dhi, 

7 S tha 'n taobh 'mach dhi dreachar daicheil, 



C 197 ] 

Tonnagach, Ribeineach, riomhacb, 
Dofan do'n t fhioda ri frannraich, 
Mu mhuineal nam buaidhean prifeil, 
Cumail dion air a min bhragad, 
Cuilc na flugan tha ga lionadh, 
Air a dhionachadh le fnaithean. 

'Si phiob ùr a tha 'n Dun-eudann, 

Eabhnas Ghaidheil, 

Inneal ciu.il a's fhearr fui' 'n ghrein, 

Le reafan arraid, 

Tha i mafmhor, maifeach, fìnealt, 

Cuimir, dreaehdmhor, dionach, laidir 5 

Gu binne, boigheach, feocaiì, ceutach, 

Ceolmhor, eatrom, eabhuinn, aluinn. 

Piob a chuireadh fund gu mire, 

Fonn is farum, 

Air gach diuc is ard cheann-cinnidh, 

? S oighre fearainn, 

Biodh gach duin' uafal ga fireadh, 

Gu togail na iluaigh 's a charraid, 

'Nam tharruing a fuas gach fine, 

Dhol a bhualadh nan cruaidh lannan. 

Ceol a's rioghaile 's a's fme chuala finne, 
Bhi air thalamh, 

Ceol as brioghmhoire 's a's binne, 
S a's grinne thug meoir a crannaibh, 
R iij 



E 198 1 

Cha chualas neach riamh a dhhnaH, 
Dreach is deanadas na hainnir, 
f S fhuair i eliu le beul gach fili, 
A bha 's duthaich b fhiach gu rannam 

Tha 'n rioghachd làn eabhnais uile, 
'S Dun-eudann gu tric nan aire, 
Liughad treun-fhear th' ann a cumail^ 
Reachd is reafan a choi-thionail, 
Caint a's geire chuala duine, 
5 S ur.rarnach gach beul a chanasj 
A chànain ata reidh ullamh, 
Beufach furanach, gle eallamh.. 

*S onair do*n GhaiPteachd turas^ 
Na thainig an draft do'n bhaile, 
Chumail am pris briogh an t meanachaÌ3 P - 
Tha farmadach lei-s na Gallaibh,. 
Gailie Albannach nan curaidh, 
'S a phiob bana-mhaiftir gach ealaidb, 
An ceoi 's a chaint afhuair gach urram, 
*S iuaithe bh' ann 's a's fhaide mbaireasV 



RANN IX. 



Rami Uyieau. 



± urras a chuaidh mi air aftar a Chinntaile, 
Chunna mi daofn Uailfe tlachdmhor, caoineil 

pairteach, 
Bha aon Bhallach ann air Bainis, a thug dhamh 

tamailt, 
O na bha eifean mar fin damhfa,. bi mife mar fo 

dhàfan. 

Sann an fin a thorfich Uifteany 
Mar a ni cu'n droch naduir, 
Taumhannaich ri fluadh na Duthcha^- 
'S bè run gu'n gearra' è 'n failtean ; 
'Smath a'n Companach don chu è, 
'Sdona 'n companach le cach è, 
Cho chuideachd è Bhard no Phiobair, 
Aig a mhiomhalachd fa dha r s è. 

Aidich fhein nach 'eil thu 'd phiobair, 
'Sleig dhiot bhi 'ìn barail gur Bard thu^ 
Daoine criodheil iad le cheile, 
'S bithidh iad gu leir a tair ort, 



[ 200 ] 

Fear ciuil gun bhinneas gun ghrinneas? 

Fuadaichi' finn as air pairt e', 

Mar a thilgeas iad craobh chrionaieh, 

y n Ffhionain a mach as a Gharradhv 

Mu chi thufa Bard na Filii, 
No fear dana, 

Mu bhios aon diubh giarruidh Gille', 
Ghiulan mailaid, 
Lean an duine fin le duthrachd, 
Los gu y n fiu'là tu huil aite, 
Smor a'nglanadh air do dhuthakh,: 

1 chuir cul riut 's thu ga fagail. 

Na ma chi thu fear a fheinneas,. 
Piob no clarfach, 
Feaduidh tufa 'n tinneal ciuil, 
A Ghiulan dafan, 
Gus ambi craiceann do dhroma', 
Fas na bhallaibh lomma bana, 
Mar a chi thu miile' Srathrach^ 
Air gearran a bhios ri aiteach. 

Cia mar a dheana' è oran, 
Gun eolas gun tuigfe Nacluir, 
O nach dean.i' è air doidh è, 
Bu chora dha fuireach famhach, 
Bruidhinn ghluggach 's cuid di mabbach, 
Moran ftaddich aun am pairt di, 



[ 201 J 

Na m e phlabbartieh chomhradh r 
Cho bh«o na thuigeas a Ghaslic. 

'Sgimmeleir cheanna na'm bord thu r 
Far am fuidh thu 'ntol gun phàidh, 
Cia mar chunntas finn na geocaich, 
Mar bi Uiftean òg fan akeamh, 
Cha rabh do bhru riamh aig fiothcha' ? , 
Gus an liona tu bhiadh chaich i, 
Smor an tolc na chaifge tiotadh, 
Nuair a chit thu fdo ghloc paiteach.. 

'Stric do ieab an lagg an otraich, 
Na'n cul garraidh, 
Bi do cheann air conntom comhnart^ 
'Sro mhath 'ntait è, 
Bithi' na coin a giomlich teofaig, 
A toirtdiot a bheoiì fa chaìrean, 
13o chraos dreammach toirt phog fallach^ 
A'd dhearra bhraithrean. 

Na'n cluinne' fibh muc a rucaii^ 
Geoidh is tunnagan a racail, 
Sann mar tvfi a bha piob Uiftean, 
Bronach muladach a ranaich, 
Muineal gun 'Aolmarm air tucha^ 
'Nribheid cho nf heud bhi laidir, 
'Se call daonnan air a chulaibh, 
Na gaoth bu choir dol ia rnhalachV 



C 202 J 

Bha l'urga coìn airfon gaòir* 
A'd chraos fair.fjn, K 

'Sculai' fin a thogail Plaigh, 
Sa 'n cnai' air roalca, 
Rinn è tanail fallach brein, 
Mu theid neaeh fo'n Ghrein an taic riut, 
"'Sfhearr bhi eìdir thu fa gliaoth, 
Na feafanih air tao' an afga'. 

Cia mar a ni. Uiftean òg dhuibh, 
Ceol gu dannfa, 
Nuair a chithe tu fruth ronn, 
On huile toll a .bh' air an tfiunnfair y 
'Sgeul tha fior a dhinufcas mife, 
Gur he dh'ag, e nois cho manntach, 
Gun dtug iad dheth leis an tiofar, 
Bar na teanga. 

'Seidi' Uifteàn Piob an rongain,. 

'Smor a hanntlachd, 

Bithidh i cofa'il ri gaoir chonnfp.each, 

A bhiodh an cnoe fraoich a dranndail, 

'N circeapoll lai' ri Tongue, 

A baiggearachd air muinntir Bainns', 

Fhuair mife piobaire 'nrumbuil), 

'Sdh' ag mi ann è. 



RANN X 

Rann Atina. 

Anna Nion uilleam a'n Cromba, 
Bean gun chonn fi fhein air ai'rea', 
Nùair chuaidh mi 'ntoifeach ga feolltainn^ 
Cho'n è 'mfortan a ehuir ann mi, 
Bhruidhinn mife famhach focair, 
Mar dhuine bochd a giarruidh fardaich, 
Thoifìch ife mar chu crofda, 
Bhiodh ann fna dorfan a dranndail. 

'Sann aice tha beul na fgallais, 
Gu fanoid a dheanadh air feannduin^ 
Nach Urainn a dheanadh feum dhi, 
Mar a bha i fein an gea]l air, 
Chunna mife laeth' ghluaifinn, 
Leis na Gruagaichean mar chairdeas, ' 
Dhaithnich i gun dalbh an uair fin, 
'Schuir i uaithe mi le angar. 

Innfidh mi dhuibh teifnas Anna, 
O na faithne dhamh fan am i 9 



[ 20 4 ] 

Bean a dhol a peighinn phifich, 
Cho bheo idir gun an dram i, 
Cho neonach leam i bhi mifgeach, 
Si 'ncomhnuidh a meafg a Bhranndi^ 
'Stric a bha na broinn a leoir dheth, 
f Sbha tuille fa choir na ceann deth. 

Cha'n eil a leannan ra fhaicinn, 
Ach fear ma feach do na ceardaibh, 
Se nonoir is fmo th' aice, 
Ou'm fairtlich i air na bardaibh, 
Thug i dhiom om beul fa'n tfhron, 
O na dh'ag i beo mi tha mi taiugeil, 
Chuir i mife famhach balbh, 
*Sdhalbh mi mun dtuga' i 'nceann diom* 

Smor an treuntas le Anna, 
Bhi cho gheur le fgainneil chainnte, 
^Smairg air na thachair bean bheumnachj 
Aig am bheil am beul gun aime, 
'Mfear a bheir ife dhathigh, 
'Sann air thig a chreach fa'n calldach, 
Kuair fhaoil è gum.bu bhean cheart i, 
Sann thachair e ri Bhana-mhàighifdir. 

A Bhana-chleufaiche gun ghrinneas, 
Smairg fleufgach a theid na carramh, 
'Stric i tuiteam Jeis na Gillean, 
Ceap tuiflidh i do na fearaibh, 



C 205 ] 

A Bhean bhruidlineach mhifgeach ghionach 
Ghlearach lonach, ihanntach fhallach, 
Roinn gu reuba' air a teangai, 
Cofail ri g-ath geur na Nathrach. 

Comhdach nach falaich a craiceann, 
Leomach gun feol air cuir leis ann, 
Cha'n eil brogan iìan mu caflan, 
Cha'n eii cota nairt mu leaflan, 
'Orra tha aogafg na glaiflig, 
Neul an Aoig na haodan preaflTach, 
Cloflach i air fearga', Iachdan, 
Scoflail i ri deaìbh na Leifge. 

Tigh tha lan do mlrnathan mifgeach, 
''Solc an tait an drinn mi tachairt, 
Ga'd thalne me ann gun fhios damh s 
*S fhearv falbh tra na fuireach aca, 
Banamhaifdir a chomuinn bhrifdich, 
Anna tha atnmeil fan Eachdrai',^ 
Mu gheibh cach i mar fhuair mis i, 
Cha dtig iad gu brath ga faicinu. 



RANN XI. 

Ratiti a ghabhas Maìghdean ga leannan* 

Cha neolas graidh dhuit, 
Uifge fhrabh na fhnp ; 
Ach gradh an fhir thig riut, 
Le blas a tharruing ort ; 
Eirich moch Didomhnuich, 
Gu lic chomhnairt phlattaich ; 
'S thoir leat beannachd Pobuill, 
Agus currachd Sagairt ; 
Tog fud air a ghualinn, 
Agus fluafaid mhaide, 
Faigh naoi gaiTan ranaich, 
Air an gearra le tuaith ; 
Is tri chnaimhean feannduine, 
Air an tarruing è uaidh ; 
Loifg air teine crionaich è, 
Dean fud gu leir na luath ; 
Suath (in ra gheala-bhroilleach, 
An aghaidh na gaoth tuath ; 
'Stheid mife 'nra fa'm barrantas, 
Nach falbh 'mfear ùd uait. 



RANN XIL 

Rann I-chalìum-chille, 

jBeannachadh X-chalum-chille^ 
Innis tha beannuichte cheana, 
Eilean a tha 'n iochdar mhuile, 
'Se uile fui' chis Mhic Cailein, 
Ionad naomha a fhuair urram, 
Ofcionn iomad tir is fearann, 
Ghabhas dilis ris gach duine, 
Thig o'n uile rioghachd aineil. 

'S iomad righ a th' ann fan tulaich, 
*S daoin' uaifle riomhach a bharrachd, 
Sa 'n cuirp phrifeii bu mhnth cumachd,. 
Àir an leagail fios fui 'n talamh, 
O 'fe deireadh crich gaeh duine, 
Tuiteam nan uir 's na min ghaineamh, 
Mo dhochus ann Criofd a dh' fhulaing, 
Gu'n d' ullmhaich e fith d'an anam. 

Mile is da chiad da h uillidh, 
Do bhliannachan air dol thakis* 
Sij 



[ 208- J 

O na muithich a èheùd duine, 

Dea' chiach bhunaidh itè a bhalla, 

? S iomad 'dealbh a th' ann a iuireach, 

'S leachdannan mharbh air dhea' ghearradh> 

Clach {hnaite o'n bhiar gu mhullach^ 



t'iiuair fìnn fearmain fhoilleir ullamh, 
O'n fhearr a bha'n de 's a ehcannaigg 
"8 chuala mi Iuchd' eideachd urle, 
Toirt urram do 'n bheul achan i, 
'Nois o na dh' eug Callum-cille, 
'S nach bu dù dha fein bhi maireann. a 
Tha aoiblmeas air duthaich mhuilc, 
Du'all a bhi 'n aite Chalum. 



RANN XIII. 

Rann Co'dhwia'ulh. 

1 ha mife 'm fhuidh air an unigh, 
Tha 'n Ieaba' fin fuar 'gu Ieoir, 
Gu'nfhios agam cait' an tim, 
Gus an teannar mi fhin da coirj 
Comhdach flanin 's Jeine lin, . 
Is cifte dhu' dhionach bhord, 



I 209 I 

Air mhead fga 'n cruinnich mi ni, 
Sud na theid leam fios fo'n 'Oid 5 

'Sbeag air curam ro 'n bhas, 
*Mfad a bhios finn laidir og, 
Saoilidh finn mu gheibh ìiriri daii 3 
Gur e air n-aite fuireach beo ; 
Feaduidh finn fhaicinn air cach 5 
: S iad gar fagail gach aon lo, 
Gur nadurra dhuinne gach trath^ 
Gu bheil am bas a teanna oirn , 

Tha mo pheacafa' ra throm, 
Smuladach fin liom an dràfd r 
Tha mi fmaoineacha' gu tric, 
Liuthad uair a bhrifd mi naithn y : 
Le miann mo dhroch inntin fein, 
Leis an rabh mo chrebhag lan ; 
Gun chuimhn air ughdarras Dhe, 
Le duthrachd am bheul nam iaimh $ 

Ge'd is mor mo pheaca gmomb, 
Smi 'n cionta ciad pheacaidh Adh'mh 3 
Cheannacha' mi le fuil gu daor, 
À dhoirte fgaoilteach air a bhlàr, 
Tha mo dhuil fcho dochas faoin, 
Ri iochd fhaotinn air a fga', 
Gu'n glacar manam gu fith, 
Le fulannas Chriofd amhain § 
S iij 



E 2I ° 1 

Tha mo dhochas ann a'n Criofti, 
Nach dibir e rrn gu brath ; 
Nuair a leagar mo chorp a fios, 
Ann an ftaid iofaiì fo'n bhlar ; 
Gun togar manam a fuas> 
Gu rioghachd na'm buadh fna'n gràs, 
Gum bi mo leaba fo dhion, 
Cois cathrach an ti is aird' ; 

Cha bhiodh meagall ro an aog, 
Ge'd thigeadh è 'm thaobh gun dail, 
Nam bithinn do pheaca faor,. 
'Ndeis a ghaoil a thug mi dha ; 
Tha mo dhuiJ ann fan Dia bheo, 
Gun dean e trocair orm an drafd, 
Mo thoirt a 'fteach a dhionad naomh, 
5 Ncuideachd Mhaois Is Àbraham j 

Ga'aidh mi nois mo chead an tfluagh, 
Lan toirt fuas doibh ann arn chainnt, 
Fagaidh mi aca na chnuafich, 
Na- ftuaghan a bhann am cheann, 
Los gu nabair iad ra cheile, 
Mar a leugh finn fhein gach rann, 
Co air an dteid finn ga'n fineadh, 
Nois cho'n eil am PhUh ann. 



L I S T 



F 



SUBSCRIBERS, 



A 



H 



ER Grace the Duchefs of Athoì 
Mr John Anderfon, KingaiTie 
Mr John Andei " 



B 



Dngald Bannatyne, Efq. Glafgow 

William M'Leod Bannatyne, Efq. 

Mr Archibald Ballantine, Edinburgh 

Mr Alexander Baillie, of Little Taruil 

Mr Robert Baigrie, Leith 

Mr Henry Balneavis, of Edradour 

Mr John Bayne, merchant, Gban 

Mr John Beil, writer, Inverary 

Mr Archibald Bellj writer, Inverary 

Mr Donald Bell, menenger, [nverary 

Mr Aixhibald Bell, Killichamaig 

Rev. John Bethune, Dornach 

Rev. Williara Bethune, Sky 

Mr John Bethune, Breaboit, Sky ** 

Mr John Beatton, Mongaftle 



£12 tlSt OF SUBSCRÌBERS. 

Mr Nieì Beton, Oroboft, Sky 

Mr Angus Beaton, bookfeller, Edinburgh 

Mr Andrevv Black, Invervoidde 

Mr Alexander Blew, Arinachkìne 

Mr James Boog, of Shalbo 

Mr Charles Borrie, Athothoufe 

Mr Daniel Brodie, Glafgow 

Mr Peter Brolachan, fenior, Campbleton 

Mr Peter Brolachan, junior, Campbleton 

Mr John Brown, merchant, Inverary 

Mr John Brown, Achbeg 

Mr Donald Brovvn, Eafter Dimcrofk 

Mr William Biwn, Aberuchiìl 

Henry Butter, Efq. of Pit-Lochrie 

Mr Thomas Butter, fchoolmalter, Fortingaì 

John Buchanan, Eiq. Cambufmore 

llev. John Buchanan, Harris 

Mr James Buchanan, writer, Glafgow 

Mr James B-uchanan, at the Saracen's Head 

Mr Archibald Buchanan, comptrolìer 01 tlie cuflomsj. 

Campbleton 
Mr Archibald Buchanan, vintner, Callander 
Mr John Buchanan, Carftoun 
Mr John Buchanan, Narachan 
Mr Peter Buchanan, Leney 
Mr William Byron, Holloton 



Ewen Cameron Efq. of Fasfern 
Ewen Cameron Efq. of Glenevis 
Angus Cameron, Efq. Kenlochleven 
John Carneron, Efq. of Callort 
George Cameron, Efq. of Letterfinley 
Capt. Donald Cameron, Strontian 
Lieut. John Cameron, Strontian 
Lieut. Ronald Cameron, yòth regiment 



LIST OF SUBSCRIBERS". 215" 

Lieut. Donald Cameron, Fort-William 

Lieut. Jobn Cameron, Glenroy 

Lieut. Ronald Carneronj Muirihearlach 

Mr James Cameron, Kenlochieven 

Mr Gecrge Cameron, engraver, Edinburgh 

Mr Donald Cameron, of Clunes 

Mr John Cameroii, of Drimnafali) r 

Mr Hecìor Cameron, merchant, Glafgow 

Mr Ewen Cameron, cf Muick 

Mr John Cameron, Grafs-rnarket, Edinburgh 

Mr John Cameronj Lochairkaig 

Mr James' Cameron, Mouiin 

Mr John Camerorr, Moulin 

Mr John Cameron, Wefter Camguran? 

Mr Duncan Cameron, Kirktoun 

Mr John Cameron, Kenlochbeg 

Mr John Cameron-, Culchinna 

Mr Allan Cameron, Lundavra 

Mr Donald Cameron, Ltckroy 

Mr Donald Cameron, Fort-WiIIiam 

Mr Ewen Cameron, Fort-Wiiliam 

Mr Allan Cameron, merchant, Fort-WiIKam 

Mr John Cameron, teaeher; Auchdrom 

Mr John Carneron, Lo.v-bridcre 

Mr Hugh Cameron, r :rcha it, SLrontiaa 

Mr John Càmeren, Lindalìy 

Mr John Carneron, Inveruilhv^Iia 

Mr Alexunder Cameron, Moy 

Mr John Camercn, Gieniulag 

Mr Dugald Cameron, Barr 

Mr Dougaid Cameron, Aehnaberle 

Mr Ewen Cameron r Eariack 

Mr Donaid Cameron, Stronlia 

Mr Donald Cameron, Kenlochiel 

Mr Lachiane Cameron>. Stronleah. 

Mr Jfohn Cameron, Achdaleu- 

Mr Oi-iean Cameron, Glenpean 

Mr Alexander Cameroii, Glencamagary 



214 LIST OF SUBSCRIBERS> 

Mr Donald Cameron, Glenhurrich 

Mr Donald Cameron, Poloch 

Mr Allan Cameron,, Scamadale 

Mr Alexander Cameron, Achanelan 

Mr James Carneron, Glenboradaie 

Mr Donald Cameron, Clam 

Mr Ewen Cameron, Arundle 

Mr Donald Cameron^ merchant, Ranachan 

Mr Donald Cameron, Strontian 

Mr Dougald Cameron, Anaheilte 

Mr Alexander Cameron, Gortaneorn 

Mr John Cameron, Kenlochaline 

Mr Hugh Cameron, Knock Morvern 

Right Honourable John Campbell Earl of Breadalbane 3 

8 copies 
Right Hcnourable John Campbell Lord Stonfìeld, 2 

copies 
William Campbell, Efq. of Glenfailach 
Mr Colin CampbelJ, younger, of Gienfallach 
Alexander Campbelì, Efq. of Barcaldine,- 2 copies 
John Campbell, E£q. of Airds, 2 copies 
Donald Campbell, Efq.. of Sonrachan 
Donald Campbeil, Efq. of Dunilafìnage 
John Campbell, Efq. of Otter 

Colin Campbell, Efq. younger, of Baliveclan, 2 copies 
Patrick Campbell, Efq. of Ardehattan, 2 copies 
Robert Campbell, Efq. of Aikniìh, 
David Campbell, Efq. of Glenlyon, 
Alexander Campbeli, Efq. of Ormidale 
Akxander Campbell,. Efq. of Ballchyle 
Ròbert Campbell, Efq. of Dunloikine 
Duncan Campbell, Efq. collector of excife 
General Campbeli, Strachur, 2 copies 
Dugald CampbeH, Efq. of Ederline 
Dugald Qampbell, Efq. of Carradell, 2 copiea 
Arcuibaki Campbtll, Efq. of Jura 
James Campbell, Efq. Silvereraig 



T.1ST OF SUBSCRIBERS. 21$ 

John Campbell, Efq. of Lochend, 2 copies 

Àrchibald Campbell, Efq. of Glenmore 

Duncan Campbell, Efq, of Glenfeachan 

John Campbell, Efq. lieutenant-governor of Fort- 

George, 2 copies 
John CampbeH, Efq. vvriter to the fignet, 8 copies 
Lieutenant-colonel Alexander Campbell, Glendarual 
Major Colìn Campbell, Glendarual 
Major Archibald Campbell, ef Afkomell 
Capt. N. Campbell, Inerliver 
Capt. James Camphell, 42 d regiment, 2 copies 
Captain Colin Campbell, of the 4^th regiment 
Lieut. Hugh Campbell, Barcaldine 
Lieut. Niel Campbell, 2a batal. Royals 
Lieut. Dugal Campbell, Achlian 
Lieut. James Campbell, Corryghoyell 
Lieut. Kenneth Campbell, Harries 
Lieut. Ronald Campbell, Achrioch 
Lieut. Daniel Campbeli, Ardtarig 
Lieut. Archibald Campbell, Sunipoll 
Lieut. John Campbell, Auch 
Lieut. William Campbell, 74th regiment 
Enfign William Campbell, Barnamuck 
Enfign Alexander Campbell, Aflint 
Capt. Niel Campbell, of Milford 
Rev. Alexander Campbell, M. A. Kilcalmoniil 
Rev. Patrick Campbell, Kìlninver 
Rev. Dugald Campbell, Kilmichael 
Rev. Hugh Campbell, Kilmartin 
Rev. Archibald Campbell, N. Knapdale 
Rev. Dugald Campbdl, Rofs, Mull 
Mr Alexander Campbell, comptroller of the cufloms, 

2 copies 
Mr Peter Campbell, younger, of Combie 
Mr Colin Campbell, younger, of Kilmuiline 
Mr Colin Campbell, younger, of Edefiine 
Mr Patrick Campbell, writer, Greenock 
Mr Malcolm Campbell, of Barmoloch 
Ivlr Duncan Campbell, junior, Greenock 



2l6 LJST OT SUB-SCRIEER'S.. 

Mr Duncan Campbell, writer, Campbleton, 2 copies 

Mr Patrick Campbell, of Corries 

Mr Archibald Campbell, KiIIchamaig 

Mr Alexander Campbell, of Blaracherin 

Mr Donald Campbeiì, ftudent of divinity, Glenorchy 

Mr Colin Campbell, collecìior of the cuitoms 

Mr Alexander Campbell, Fort-William 

Mifs Catharine Campbell, Lix 

Mifs P. Campbell, Lochdochart 

Mr Dun. Campbell, of Aros, Mull 

Mr John Campbell, af Knock, Mull 

Mr Archibald Campbell, of Killuchronan 

Mr John Campbell, of Trachadale 

Mr Archibald CampbelL, of Treflinifh 

Mr Don. Campbell," merchant, Campbletoo 

Mrs Margaret Campbelì, Camufnaherie 

Mr Dun. Campbell, furgeon, Killin 

Mr James Campbell, furgeon, Mull 

Mr Alexander Campbell, Barmad.ly 

Mr John Campbell, Chamberlain, of Tiry 

Mr Archibald Campbell, merchant, Kinchraichan 

Mr John Campbelì, wright, Lochgilphead 

Mr James CampojU, inn-keeper, Foord 

Mr Robert Campbell, Barnaìine, Lochow 

Mr Angus Campbell, Upper Fernach 

Dr Dun. Gampbell, GkìYghour 

Mr Angus CampbcII, DunAafTac - re 

Mr Alexander Campbtll, merchaat, Glafgow 

Mr Alexmder Campbell, grocer, Glafgow 

Mr Maìcoìm Campbell, groqer, Glaigow 

Mr Alexander Caa pfceìl, candle-maker, Glafgow 

Mr Jphn OMv.pbell, iaud-waiter 

Mr Miirdoch Campbeìl, tavl. r, Greenock 

Mrjohn CampbeU, Cpflieflan 

Mr James CampbeT. Inveiary 

Mr Peter Campbell, Kinchregrn 

Mr Alexander Campbèll, Achlean 

Mr Dun. CampbelÌ. Brailey 



LÌST OlF SÙBSCRIBERS-. ll*} 

■Mr John Campbell, Drimnamuikloch 

Mr Niel Campbell, Achenewie 

Mr James Campbell, junior. writer, Edinburgh 

Mr Col. Campbell, larid-waiter, Gampbelton 

Mr Dugald Campbell, Kintarbert 

Mr Martin "Càìripbell, Càmpbelton 

Mr Niel Campbell> fa&or, in Kintyre 

Mr Archibald Campbeli, Eafdale 

Mr Alexander Campbell, ■Stforichòrmaig 

Mr Alexander Campbell, merchant, Oban 

Mr Archibald Campbell, Craig-mtagart 

Mr Duncail'Càmpbell, Drimliart 

Mr Patrick Campbell, Clafghour 

Mr Donald Campbell, Coflarich, Sky V 

Mr Murdoch Campbelì, Corlarich, Sky ^ 

Mr Colin Campbeh\ Sannuige, Ifla'y 

Mr Archibald Campbell, Ardnahow 

Mr Colin Campbefi, facìor, Roflheath 

Mr John Campbell, of the Prince of Wales cuttef 

Mr James Campbell, Barcaldine<-Wood 

Mr John Campbell, at Airds 

Mr Du^ald Campbelì, Appine carrict 

Mr Alexander Campbell) Back-wymdj Glafgow 

Mr Kenneth Cam'pbelì, Scalpa 

Mrs Campbell, Scalpa 

Mr Kenneth Campbell, Strond, Harrfs 

Lieut. Colin Campbell, late ~74th regiment, at Àùch 

Mr John Campbell, collectof of the cuiioms-, Ifle* 

martin 
Mr Alexander Campbelì, mufio-maìlef 
Mr Patrick Campbell, Royal Bank 
Mr Alexander Campbell, merchant, Perth 
Mr James Campbell, merchant, Loggierate 
Mr John Campbell, flax-dreffer 
Mr Dun. Campbelì, Eafter Carie 
Mr John Campbell, mafon, Kenmore 
Mr John Campbell, manufadìurer, KiUin 
Mr Malcolm Campbell, Killia 
T 



2f8 LIST OF SUBSCRIBERS. 

Mr John Campbe'U, Benraore, Glendochart 

Mr William Campbell, Benmore 

Mr James Campbell, iìax-dreffer, Comrie 

Mr John Campbell, Callender 

Mr Dun. Campbell, Inverfcadle 

Mr Patrick Campbell, Inverfcadle, 2 copies 

Mr Archibald Campbell, Gergudei 

Mr Donald Campbell, Mingaiy 

Mr Donald Campbell, Glenmaffon 

Mr Alexander Campbell, Kilmun 

Mr Donald Campbell, Lochgoiihead 

Jvlr Lachlan Campbdl, Achdacheranmore 

Mr Ronald Campbell, Achinbreack 

Mr George Campbell, Ardtarig 

Mr Andrew Campbell, Balimore 

Mr Archibald Campbell, Afiìpoll 

Mr John Campbell, Fidden 

Mr Maìcom Campbell, Baliphetris 

Mr Archibald Campbell, Searinifh 

Mr Hugh Campbcll, Killundine 

Mr John Campbell, (hip-mafter, Oban 

Mr Patrick Campbell, of Auch and Beinndouraìn 

Mr John Campbell, Ncrth Poll 

Mr Alexander Campbell, excife-officer, Dunbarton 

Mr John Cameron, brevyer, Fasfern 

Mr Patrick Carmichael, Cuftom-houfe, Port-Glafgow 

Mr John Carmichael, Balichattigine 

Mr Donald Carmichael, teacher, S. Uiil 

Mr Archibald Carmichael, Renton 

Mr John Carmichael, Crieff 

Lieut. John Chiiholrn, Fafnakyle 

John Chirtiolm, M. A. P. Fafnakyle 

Eneas Chifholm, M. A. Crochel 

Mr Hugh Chimolm, Kintail 

Mr Hugh Chriftie, Lochearnhead 

Lieut. Alexander Clark, Invernahavan, 2 copies 

}Ar John Clark, clerk of the mail-coach, Edinburgh 

M.r Donald Clark ? Auchmore, of Ovie 



LIST OF SUBSCRIBERS. 21^ 

Mr Robert Clark, Garachran 

Mr Gordon Clunes, Dornoch 

Mr William Colby, vintner, Killin 

Robert Colquhoun, Efq. Camiftrodan 

Mr Dun. Colquhoun, taylor, Appin Stewart 

Mr Lauchlan Colquhoun, Cuil, Appin 

Mr Angus Colquhoun, Arturr 

Mr Peter Comrie, furgeon, Comrie 

Mr Charles Connachar, merchant, Logierait 

Mr Donald Connachar, Logierait 

Mr Duncan Cowan, mercliant, Edinburgh 

Ronald Crawford, Efq.. of FrifKey 

Mr Samuel Crawford, furgeon, Iilay 

Mr John Crawford, hofier 

Mr Robert Craigie, advocate 

Mr John Corrie, Crogan, Mull 

Mr Alexander Caldel, Moulin 

Mr George Ci'omar, Tayndroin 

Mr Hugh -Cumming r fchoolmaiter, Balrain, Stratherie 

Mr John Cumming, Auchdalew 

Mr Patrick Cunningham Acha, Benderloch 

Mr John Curry, meffenger, Iflay 

Mr Lachlan Curry, South Uiil 

Ivlr Archibald Currie, Garachran 



D 



George Dempfter, Efq. M. K 

David Dale, Efq. Glafgow 

Mr Andrew Davidfon, of Overiliibo 

Mr Colin Daves, Torblaran 

Mr John Dallas, Airds 

Mr John Darrach, tailor, Kilcalmonell 

Mr James Dewar, Tempar, Rannach 

Mr John Dewar, tailor, Luffantulich 

Mr John Dewar, Wefter Temper 

Mr John Dewar, merchant, Killia 

Tij 



220 UST 0F SUBSCRIBSRS. 

Mr John Dow, of Tirshard 

Mr John Dow, Haggertfon's wynd 

Mr John Dow, grammar-fchool, Glafgcw. 

Mr Murda Dawnie, writer, E'dmburgh 

Mr John, Downie, merchant,, Glafgow 

Mr Patrick Downie, merchant, Stornaway 

Mr A. Downie, Urray, Dingwall 

Mr Donald DufF,, merchant, Lpgierait 

Mr Don.ald Duff, Tumbk 

Mr John Duff, Pitlochry 

Mr john'X)unbar, Glenlochy* Abernethy 

Mr P^obert Dunmore, merchant, Glafgow 



Eieut. John Farquharfon, 42^ regimenfc 

Mr Alexaader Farquharfon, fchoolmailcr, Blair ia. 

Athol 
Mr Jobn Farquharfoii, Aberfeldy 
Mr Duncjan Farquarfon, earter, Ponton-ftreet 
Rev. Duucan Fergufon, Binbieula 
Mr John Fergufon, jun'ior, of GlenmeJIich 
Mr James Fergufun* Edinburga 
Mr Jamts Fergnfon, Pàifley 
Mr Fergus Fergufon, teacher, N. Ujft' 
Mr Dariiel Fergufon, teaeher, Comrie 
Mr Robert Fergufon, Killichangie 
Mr John Fèrgufon, Weffier Dundurn 
Mr John Fergufon, mafon, Callander 
Mr Robert Fergufon, Stronvar, Balquhidder 
Mr James Finlay, merchant, Glafgow 
Mr Duncan Fiiher, Weft Tarbevt 
john Fktcher,. Efq. of Bcrnie 
Donaìd Flctchor, Efq. younger, of Bernie 
Angus Fletcher, Efq. ofDunan 
'.i.'u -ut. Andrew Fletcher, Bernie 
Mr Archibajd Flefccher, writer to the %n.et 



LIST OF SfUBSCRIBERS. 22* 

Mr Archibald Fletcher, tailor, Achalader 

Mr Angus Fletcher, Ardvrecknifh 

Mr Hugh Fktcher, meriff-ofiìcer, Appin 

Mr Thomas Fleming, Moulin 

Mr John Fleming, Bridge-end of Tilt 

James Foi'bes, Efq. Ardchoyline 

Mr John Forbes, teacher, Fofs 

Mr James Forbes, Findynet 

Mr Donald Forbes, Ribigle 

Alexander Frafer, Efq. of Struy 

Colonel Frafer, of Bruick 

William Frafer, Efq. of Culbockie 

Rev. William Frafer, M. A. Keantra 

Rev. Paul Frafer, Craignifh 

Rev. Alexander Frafer, Invernefs 

Rev. John Frafer, Glafgow 

Rev. Alexander Frafer, KirkhilÌ- 

Rev. William Frafer, Arafaig 

Rev. Alexander Frafer, Kilmalie 

Rev. John Frafer, Kilmorach 

Mr Simon Frafer, Bublany 

Mrs Frafer, Brueach 

Mrs Eìizabeth Frafer, Blair in Athol 

Mr Simon Frafer, younger, Foyers 

Mr Alexander Frafer, Foyers 

Mr Donald Frafer, Dulcrag 

Mr David Frafer, ofScer of excife, Ardnamurchuil 

Mr Thomas Frafer, ftudent of divinity, Coll 

Mr John Frafer, at Kirktoun, by Dornoch 

Mr Neil Fullerton, Prince William Henry cutter 



Rev. Andrew Gallie, of Kincardine 

Mr Archibald Galbreath, fludent of divinity, Inverary 

Mr Ephraim Gardner, Glafgow 

Rev. John Gillefpie, Arrochar 

Tiij 






22*2 MS.T OF SUESGP<rISER&, 

Mr Tbomas Gìllefpie, GlencGich, Killinaife 

Mr Arcbibald Gillies, Bowmore, Iflay 

Mr Dugald Gilchrift, c£ Ofpiìoile 

Mr George Gillandera, of Highiìeld 

Her Grace the. Duchefs of Gordon, 8 copiea- 

Lieut. George Gordon, Tongue_ 

Lieut.. Robert Gordon, Rhine. 

Mr John Gordon, of Carrol: 

jofeph Gordon, Nairdale 

Rev... Patrick Graham,. Aberfoyle 

Mr Robert Graham,. of Burden 

John Glaham, Efq. of' Drunky 

Mr Patrick Graham, Balictìatrigine 

Mr Robert Graham, gardiner, Greenock: 

'\<v WilKam Graham, Rogart 

Sir Jàmes Grant, of Grant,. 2 copies 

James Grant, Efq. of Corimony 

James Grant, Efq. of Shugiie 

Patrick Grant, Efq. of Glenmorifton 

Coloneì William Grant, of Rothimurchus. 

Mujor James Grant, Birchfìeld 

Mujor Louis Grant, Achernuk . 

Capfe. Grant, Glenmorilton 

Capt. Gregory Grant, Lakefield 

Capt. Allan Grant, o£ Inverwick 

Lieut. Robert Grant, 55th regiment 

Lieut.. John Granf, Acnterblair 

Lrcut.. Wiiliam Grant, 55 tli regiment 

Lieut. Charles Grant, 55 th regiment, 2 copieas- 

Dr Gr.egory Grant 

EnfigQ john Grant, of Atinlia 

Rcv. Patrick Grant, Duthii 

Rev. john Grant, Abernethy 

Mr John Grant, Gartmore 

Mr Alexander Grant, of Port-CIair 

Mr P. Grant, Fort-Auguftus 

Mr John Grant, vintner, Po)chor 

Mr John Grant s vininer, Lufs 



LIST OT SU3SCRTIBERS. 22$ 

Mr Alexander Grant, Tullachgrebin 

Mr James Grant, Dilrachin 

Mr James Grant, Laggan 

Lieut. Alexander Grigorfon, Greenock 

Mr John Grigorfon, Ardtorinifh 

Mr Charles Grierfon, merchant, Glafgow 

Mr Duncan Gray, merchant, Glafgow 

Mr Donald Gray, Kilbride 

Mrs E, Gray, Jura 

H 

Capt. Archibald Hamiìion, Oban 

Mr James Hamilton, Prince Willia'm Heiìry cut£er 

Mr Wiliiam Hagart, Leith 

Mr William Hardie, Glafgow 

Mr Donald Henderfon, Àriveon 

Mr Donald Henderfon r Lubnamart 

Mr James Hill, mafter of the Iilay packet 

Mr Hugh Houfton, of Brora 

M'r James Hufack, offìcer of excife, Dunkeld' 

Mr Peter Hunter, Glafgow 

Mr Robert Hutchifon, bookfeller, Campbelton. 



ij 

Mr William Ingram, Giafgow, 6 copiesf 
Mr Hugh Innes, Callort 
Mr Hugh Inglis, printer, Edinburgh 
Mr Wifìiam Johnfton, Achtrichtan 
Mr Archibald Johnfton, Taycarmigan 



K 

Rev, Wiliiam Kieth, Golfpie 

Rev. John Kennedy, Auchteraw 

Mr Hugh Kennedy, merchant, Glafgow, 2 eopies 



224 JLIST OF SUBSCRI'BKRS. 

Mr Duncan Kennedy, merchant, Glafgow 

Mr Daniel Kennedy, merchant, Glafgow 

Mr Danieì Kennedy, gardineiy Glafgow 

Mr Donaid Kennedy,. grocer, Anderfton 

Mr Duncan Kennedy, teacher, Logierait 

Mr Samuel Kennedy, Fombowy 

Mr John Kennedy, Auldlochran 

Mr John Kennedy, Comrie 

Mr Angus Kennedy, Paifley 

Mr Daniel Kerr, merchant, Paifley 



Colonel Adam Livingfton, of Bantailh'ne 

Mr Duncan Livingfton, Inverghaunain, engineer to 

the king y s road 
Mr John Livingfton, Fort-William 
Mr Malcolm Livingfton, North Garvant 
Mr Niel Livingfton, Oban 
Mr Hugh Leflie, writer, Dornach 
Mr Gabriel Laird, bookfeller, Greenocfc 
Mr Co. Lindfay, writer, Inverary 
Mr James Litch, Grachvoil 



M 



Rev. Alexander Macadam, of Nigg 

Angus Macalafter, Efq. of Loup 

John Macalafter, Efq. of Cour 

Capt. William Macalpine, Drumlane 

Mr Donald Macalpine, Brenichyle 

Mr Daniel Macalpine, Glafgow 

Rev. Archibald M.icarthur, Kilninean 

Mr Àrchibald Macarthur, ftudent of divinity 

Mr Peter Macarthur, writer, Inverary 

Mr John Macarthur, vintner, Glafgow 



LIST OT SUESCRIBEItS. %Z$ 

Mr John Macarthur, merchant, Tarbert 

Mr Duncan Macarthur, teacher, Rora 

Mr Donald Macarthur, Coirrecharmig 

Mr Robert Macarthur, Callander 

Mr Donald Macarthur, king's carpenter 

Mr Arthur Macarthur, Greenock 

Mr John Macarthur, Ballimeiieach 

Mr Duncan Macarthur, Tobermory 

Mr Aulay Macaulay, Sandaig 

Mr John Macaulay, Badintarbet 

Mr Murdoch Macaulay, mip-mafler 

Mr Donald Macaulày, Lenfheder, Lewis 

Mr George Macaulay, Catterniih, Lewis Iflanc!? 

Mr Niel Macbrayne, of Summer Lee, 3 copies 

Mr Kenneth M'Calium, merchant, Glafgow 

Mr Dugald M'CalIum, merchant, Greenock 

Mr Donald M'Callum, merchant, Inverveach 

Mr Hugh M'Callum, merchant, Campbelton 

Mr Jolin M'Callum, flore-keeper, Eafdale 

Mr Alexander M'Callum,, cow-feeder, Edinburgh: 

Mr John M'Callum, Auchnafrie 

Mr John M'Callum, Coileatir,. Glenfaloch 

Mr Edward M'Callum, Benglafh, Glenfalsch 

Mr Edward M'CalIum, Crianlarach 

Mr Donaid M'Callum, tailor, Muckern 

Mr John M'Calman, Portfonachan 

Mr Donald M'Calman, Invernahile 

Mr Andrew M'Carra, mèrchant,. Edinburgh- 

Mr John. M'Cafkill, furgeon, Sky 

Mr Kenneth, M'CaflciIl, of Ruduna, Sky 

Mr Hugh M'Coll, Salchari 

Mr Dugald M'Colì, Glafgow 

Mr Archibald M'Cofl, DruimchoifL 

Mr John M'CoIlj Druimchoilh 

Rev. Donald M'Coll, Inverco 

Mr John M'Coll, Balìachelifh 

Mr Donald M'Coll, Glenahyle- 

Mx Donald M'Coll, Tayantohar- 



226 LIST OF SUBSCRIBERS,- 

Mr Donald M'Cormick, Achofragain 
Mr Duncan M'Cormick,. Achofragain 
jNIr John M'Corquodale, writer, Inverary 
Mr H. M'Corquodale, merchant, Greenock 
Mr John M'Corquodale, merchant, Balabeg 
Mr Duncan M'Corquodale,. merchant, Oban 
Mr Angus M'Cuaig, Cragabofs, Iflay 
Rev. David M'Culloch, Strathfillan 

RightHonourable Alexander Macdonald, lord of Slate 

Colin Macdonald, Efq. of Boifdale, 4 copies 

Mrs Macdonald, 2 copies 

Lieut. Donald Macdonald, Boifdale 

John Macdonald, Efq. of Kenlochmoidart 

John Macdonald, Efq. of Moror 

Simon Macdonald, Efq. younger, of Moror, 2 copies 

Eneas Macdonald, Efq. of Scothoufe, 2 copies 

Mr Norman Macdonald, cf Scalpa 

Capt. Allan Macdonald, S^th regiment 

Capt. M'Donald, 55th regiment 

Capt. Charles Macdonald, at Airds 

Lieut. Donald Macdonald, at Ayr 

Lieut. James Macdonald, S^ Uift 

Lieut. Wiiliam Macdonald,. Blarich 

Lieut. Angus Macdonald, junior, Milton 

Lieut. R. Macdonald, ^..d regiment, by Dornoch 

Lieut. Duncan MacdonaId> . 5th regiment 

Lieut. Alexander Macdonald, late. 82d regiment 

Adjut. Donald Macdonald, late 1 ooth regiment, Dal-- 

chofme 
Enfign Angus Macdonalcl, late ^th regiment 
Rev. Norman Macdonald, D. D. Arifaig 
Mr Coll Macdonald, of Barifdale 
Mr Donald Macdonald, of Broadford 
Mr Ronald Maedonald, of Meable, 2 copies 
Mr John Macdonald, fhcrirF-fubflitute, Sky 
Mr Donald Macdonald, factor for General Macleod 
Mr John Macdonald, late of Crowlin 



<L'IST OF SUBSCRIBERSi tl'J 

Mr Angus Macdonald, Milton 

JNlr Angus Macdonald, grocer, Edinburgh 

Mr Donald Macdonald, of Lochanmoydart 

Mr James Macdonald, Bororadale 

Mr John Macdonald, cotton-fpinner, Glafgow 

Mr Donald Macdonald, Bunaw 

Mr Gilbert MacdonalcL, teacher, Campbelton 

Mr Andrew Macdonald, merchant, Orafaig 

Mr Hugh Macdcnald, Meuble 

Mr Archibald Macdonald, Lagavuline 

Mr John Macdonald, Sandaig 

Mr James Macdonald, merchant, Portrie 

Mr Angus Macdonald, tnerchant, Portrie 

Mr Archibald Macdonald, Armidale 

Mr Angus Macdonald, Coniita 

Mr Duncan Maedonald, fmith, Portrie 

Mr William Macdonald, poilmafler, Sconfier 

Mr James Macdonald, Knock Slate 

Mr Angus Macdonald, Gillen Slate 

Mr Dugald Macdonald, Drimmore 

Mr John Macdonald, merchant, Kildonan, S. Uift 

John Macdonald Efq. Bornim 

Mr Rcnald Macdonald, Bornim, S. Uià 

Mr Ewen Macdonald, Dreamifdale 

Mr Alexander Macdonald, Boifdale 

Mr Donald Macdonald, Ballifher 

Mr Allan Macdonald, merchaat, N. Uift 

Mr Alexander Macdonald, Valay, N. Uifl 

Mr John Macdonald, Kyles, Bernara 

Mr Niel Macdonald, Sandwick 

Mr John Macdonald, of Strathy, Sutherland 

Mr Angus Macdonald, Dalilea 

Mr Peter Macdonald, Fort-Auguftus 

Mr Alexander Macdoneli, Garva 

Mr William Macdonald, Finelairg, Strathfpe 

Mr Dun. Macdonald, Rinichulick 

Mr William Macdonald, St. Martins 

Mr Archibald Macdonald, glafier, Edinburgh 



228 L'ISY OE SÙBSCR'IB'ÈRS. 

Mr Donald Macdonald, Blair in Athol 

Mr John Macdonaìd, Auchochar 

Mr Alexander Macdonald, Brolofs 

Mr John Macdcnald, Bealachroy 

Mr Docald Macdonald, Balranald 

Mr John Macdonell, Aberardor 

Mr Ranald Macdonell, Glenturatt 

Mr Angus Macdonald, Cranachan 

Mr Alexander Macdonald, Dalilea 

Mr Donald Macdonald, Dnraintorran 

uvlr Angus Macdouald, mafon, Fort-Williarft 

Alexander Macdoiiald, Efq* 'Gkaco, 2 copies 

Angus Macdonell, Efq. of Achtrichtan 

■Coll Macdonald, Efq. Dalnefs 

Mr Aneas Macdonald, Achtrichtan 

Mr James Macdonald, at Gìenco 

Mr Donald Macdonald, furgeon, Fort-William 

Mr John Macdonald, junior, Duchamifs 

Mr Angus Macdonell, Inch 

Mr Ronald Macdonell, Keapach 

Mifs Juliet Macdonell, Keapach 

Mr Alexander Macdonell, M. Ap. Badanach 

Mr Allan Macdonald, of Gallavy 

Mr Archibald Macdonell, Brealaggan 

Mr Angus Macdonell, Strathmaihie 

Mr Donald Macdonald, Gienartney 

Mr Alexander Macdonald, Penninerin, S. TJift 

Mr Archibald Macdonald, Sanda. 

Rev. James Macdiarmid, Weems 

Rev. Hugh Macdiarmid, Comrie 

Mr Angus Macdiarmid, preacher, Iflay 

Mr Colin Macdiarmid, Glenure 

Mr George MacdiaiTnid, Eafthaugh 

Mr John Macdiarmid, Dunan, Rannach 

Mr Dun. Macdiarmid, Kynnachanone 

Mr Donald Macdiarmid, Archyle 

Mr Archibald Macdiarmid, Kenknock 

Mr John Macdiarmid, Tomchrocher 



11 ST OF SUBSCìUESTlS-, 12X) 

Mr Duncan Macdougall, Dunollie 

Mr Allan Macdougall, writer to the iignet, Edin- 

'burgh 
Mr Patrlck Macdougall, Gallanach 
Rev. Dùgald Macdougall, Lechgilehead 
Mr Sanwel Macdougall, younger, of Soroba 
Mr Alexander Macdougall, ftudent of philofophy, 

Edinburgh 
John Macdougall, Efq. of Ltinga 
Mr Donald Macdougall, Lochfinehead 
Mr John Macdougall, Clatich, Lochow 
Mr Dun. Macdougall, Bridge-end, Iflay 
Mr John Macdougall, Pklochry 
Mr James Macdowall, furgeon, Tort-WiIIiam 
Mr Alexander Macdougall, Milton, -of Artalanàig 
Mr Dun. Macdoygall, Crogan 
Mr Allan Macdoùgall, Drimfaynibeg 
Mr John Macdougall, Upper ; Fernoch 
Mr Alexander Maceachan,, Hovebèag, S. Uiit 
Mr John Maceachan, furgeon, Moydart 
Mr He&or Maceachan,., Pennineran, S. Uift, 2 co= 

pies 
ilev. Rouald Irkvcea'chan, S. Ui-ft 
Mr Gilbert Macewen,' teacher, Caliander 
Rev. Dun. Maqfarlane, Perth 
Rev. Alexander Macfarlane, Killiìnan 
Rev. Jobn Maefarlaue, -Saoile 
Mr Peter Micfarlane, droyer, Glafgow 
Mr Robert~MacfarIane, maaufafturer, Lufs 
Mr Donald Macfarlane, teacher, Glenary 
Mr Patrick Macfa-rlane, teacher, Glenco 
Mr WilKam Matffa rlan ? , Ed i n don ich 
Mr John Macfarlane, juaior, merchant, Tarbert 
Mr John Macfarlane, dver, Comiele 
Mr Dun. Macfarlane, Iilarcrine 
Mr Dun. Macfarlane, Auchnagavan 
Mr Norman Macfarlane, Gariftock 
Mr John Macfarlane, merchant, Giendochart 
U 



23O JLIST QV SUBSCRIBERS. 

Mr Robert Macfarlane, Lix, Glendochart 

Mr Peter Macfarlane, junior, Comrie 

Mr Walter Macfarlane, General Excife-office, Edin- 

burgh 
Mr Charles Macfarlane, Auchnard 
JMr Robert Macfarlane, teacher, -Edinburgh 
Mr Andrew Macfarìane, Auchrofian 
Mr George Macfarlane, Auchrofian 
Mr John Macfee, mufician, Inverary 
Mr John Macfaiden, miller, Strathlachan 
Rev. Jofeph R. Macgregor, Edinburgh 
Capt. John Maegregor, Invernefs 
Mr Robert Macgregor, ftudent of philofophy, Ard* 

trafkirt 
Mr John Macgregor, teacher, Kinnoul 
Mr John Macgregor, merchant, Kinnoul 
Mr Robert Macgregor, factor to Rathimurchus 
Mr John Macgregor, Glafgow 
Mr Alexander Macgregor, Dalquhurn 
Mr Dun. Macgregor, junior, merchaut 
Mr Rcbert Macgregor, Paifley 
Mr Dugald Maegregor, Taynuilt 
Mr John Macgregor, of the Cuftom-lioufe, Invernefs 
Jtfr Gregor M.tcgregor, Ai dcheanrochdar 
Mr Gregor Macgregor, Gartnafuara 
J\ir Gregor Macgregor, Ardnandave 
Mr James Macgregor, Kirktoun 
Mr Alexander Macgregor, Dalnahatnich 
Mr Malcolm Macgregor, at Ovie 
JVir Patrick Macgregor, Glentarkin 
Mr James Miegregor, Garrechew 
Mr Roderick Macgregor, tailor, Edinburgh 
Mr Niel Miegibbon, writer, Inverary 
Mr james Micgibbon, teacher, Killin 
Mr Patrick Macgibbon, Windfor, Jamaica 
Mr Alexander Macglafhen, muliciaa, Edinburgh 
Mr John Macglafhen, teacher, Inverneadan 
J^[r Dugàl Macglafhen, Stronchmore 



LIST OF SUBSC&IBER.5. 33! 

Rev. John Mackeich, Tarbert 

Mr Don. Mackeich, of Damiìde 

Mr John Machardy, Kingaffie 

Mr James Macintyre, of Glenoe, 4 copies 

Capt. John Macintyre, late fecretary to the Board of 

Ordnance, Bengal, 4 copies 
Donald Macintyre, Efq. of Blarchoni, Glenartney 
Donald Macintyre, Efq. Elarmore 
John Macintyre, Efq. Murlakan, Balquhidder 
Jofeph Macintyre, D. D. Glenorchy, 2 copies 
Rev. Dun. Macintyre, Fort-William 
Rev. John Macintyre, minifter, Amalrie 
Mr Samuel Macintyre, furgeon, Gìenorchy 
Mr John Macintyre, furgeon, Maryburgh 
Mr Evven Macintyre, of Drumafoor 
Mr Archibaid Macintyre, of Reihpoll 
Mr James Macintyre, vvriter, Gordonburgh 
Mr James Macintyre, teacher, Glendochart 
Mr Peter Macintyre, teacher, Inverarnan 
Mr John Macintyre, junior, Craig 
Mr John Macintyre, Stronmilochan 
Mr John Macintyre, drover, Glafgow 
Mr Hugh Macintyre, drover, Glafgow 
Mr John Macintyre, Inverary, 8 copies 
Mr Alexander Macintyre, merchant, Glafgow 
Mr Archibald Macintyre, dancing-mafter, Eafdale 
Mr John Macintyre-, -fhip-grieve, Eafdale 
Mr Donald Macintyre, Cuitom-houfe, Oban 
Mr Donald Macintyre, Clachanfoiie 
Mr Donald Macintyre, fawer, Glafgow 
Mr Donald Maclntyre, Glalgow 
Mr Donald Macintyre, Dalchanan 
Mr Donald Macintyre, Tullich 
Mr Donald Macintyre, Narachan 
Mr Donald Micintyre, Blair in Athol 
Mr Donald Macintyre, gardiner, Inverary 
Mr Donald Macintyre, officer, Inverary 
Mr Alexander Macintyre, rneffenger, Inverary 
Uij 



jB^ 2 "- BIST OF SUBSCRIBERS. 

Mr Pcter Macintyre, Geddies's Clofe, E'dmburg& 

Mr John Macintyre, InveraFy 

Mr john Macintyre, gardiner, Inverary 

Mr Malcolm Macintyre, Glafgow 

Mr Malcolm Macintyre, fh©emaker, Glafgow 

Mr Angus Macintyre, Glafgow 

Mr Alexander Macintyre, Inverary 

Mr Archibald Macintyre, gardiner, Paifiey 

Mr Dun. Macintyre, Eiìblathan 

Mr Aiexander Macintyre, merchant, EorL- William.- . 

Mr Peter Macintyre, Kilblain 

Mr Dun. Macintyre, innkeeper, Xnverary 

Mr Dun. Macintyre, Bunaw' 

Mr Duncan- Macintyre, grocer, Edinburgh- 

Mr Dun. Macintyre, wriglvt, Inverary 

Mr Peter Macintyre, Kilbla-than 

Mr John Macintyre, merchant, Edinburgk 

Mr John Macintyre, Kinnchrachra 

Mrs Macintyre, Kinnchrachin 

Mr James Macintyre, Mam 

Mr Archibald Macintyre, Accurach 

Mr Giibert Macintyre, Duchail 

Mrs Miry Macintyre, Eornfurnace 

Mrs Mary Macintyre, Roxburgh-'s Clofe, Edinburgfit 

Mr Finlay Macintyre, <lyer, Benderloaeh 

Mr-Dun. Macintyre, Dwo 

Mr Malcolm Macintyre, Inverinanbeg 

Mr Dun. Macintyre, Inverinaumore 

Mr John Macintyre, Killchamanaig 

Mr Archibald Macintvre, Dippen 

Mr Jofeph Macintyre, carpenter, Oban 

Mr John Macintyre, at Lefter 

Mr Archibald Macintyre, Drimìiart 

Mr John Macintyre, fenior, Glafghour 

Mr [olui Macintyrc, janÌGfcj Glafghour 

Mr Patrick Macintyre. Glafghour 

Mr Hugh Macintyre, Derinanfaor 

Mr Duacan Macintyre, forreiler, Dalnefù 






t!ST OT SUBSCRIBERS. 233 

Mr Donald Maclntyre, Iuverellan 
Mr John Macintyre, Dailcliaderly 
Mr Peter Macìntyre, Inverellan 
Mr John Macintyre, Kenlocheatie 
Mr Duncan Macirrtyre, in Barr 
Mr Peter Macintyre, Cadderìie 
Mr Diui. Macintyre, of the Mally floop, Obati 
Mr& jean Macintyre, Ardachy 
Mr Donald Macintyre, Ardachy 
Mr John Macintyre, Ardachy 
Mr Donald Macintyre, Achanrear 
Mr Patrick Macintyre, Ruardchoirck 
Mr Eugen Macintyre, merchant, Port, Appin, 4C0pie3 
Mr Archibald Macintyre, railler, Taycharnan 
Mr John Macintyre, Brecldet 
Mr Duncan Macintyre, Gortanlongart 
Mr John Macintyre, Kilchonnan, Iflay 
Mr Archibald Macintyre, tailor, Edinburgh, 4 copiea 
Mr Angus Macintyre, Carnach 
Mr Duncan Macintyre, ilore-keeper, Balicheliih. 
Mrs Janet Macintyre, Dailchaiderly 
Mr John Macintyre, Innvercharnan 
Mr Ewen Macintyre, wright, Maryburgh 
Mr Alexander Macintyre, Camufhaherie 
Mr Patrick Macintyre, Clafhfern 
Mr Patrick Macintyre, writer, Fort-William 
Mr Alexander Macintyre, Fort-William 
Mr Duncan Macintyre, Fort-William 
Mr Donaid Macintyre, vintner, Fort-WiIIiam 
Mr Allan-Macintyre, Miryburgh 
Mr Duncan Macintyre,~Drumafoor > 
Mr John Macintyre, Annate 
Mr Peter Macintyre, Glendarual 
Mr John Macintyre, Inveronich 
Mr Niel Macintyre, Ardelnifh 
Mr Donald Macintyre, Glafgow 
Mr Gilbert Macintyre, Lefmore 
Mr John Macintyre, Badenach 
Uiij 



^34- LTST OT SlTBSCKJrEERS, 

Mr Samuel Macintyre, Coui; Badenoch 

Mr John Macintyre, merchant, Kenmore 

Mr Duncan Macintyre, Kenmore 

Mr John Macintyre, merchant, Stuicks 

Mr John Macintyre, Lagancha 

Mr John Macintyre, Miggerney 

Mr Malcòlm Macintyre, Invercharnan 

Mr Duacan Macintyre, Craigelik 

Mrs Macintyre, Craigelik 

Mr James Macintyre, Kenmore 

Mr James Macintyre, fmith, Kiilm 

Mr Hugh Macintyre, Inverarnan 

Mr John Macintyre, Dalchlachaig 

Mr Donald Macintyre^ Auchiner 

Mr Patrick Macintyre, baker, Cal-lander. 

Mr John Macintyre, Gartnafuran 

Mr John Macintyre, junior, da^ow 

Mr J.ohn Macintyre, Glafgow 

Mr Peter Macintyre, marmer 

Mr Alexander Macintyre, Cannonmills 

Mr Jolm Macintyre, New Towu, Edinburgfe ' 

Mr Duncan Macintyre, Tuìibanuchar 

Mr Malcolna Macintyre, Refipoll 

Mr John Macintyre, fmith, Obarfoil 

Mr Colin Macintyre, innkeeper, Edinburgh 

Mr Johu Macinnis, Salachan 

Mr John Macinnis, foioer, S. Uift 

Mr Lachlan Macinnis, Drimfarn 

Mr Donakl Macinnis, junior, Bunrie 

Mr Thomas Macilchor.d, Little Port, Lochearn, 

Rev. Murdoch Maciver, Lochalfh 

Rev.^Colin Maciver, Glenelg 

Mr Kenneth Maciver, merchant, Stornaway 

Mr Alexander Maciver, fenior, merchant, Stornaway 

Mr Alexander Maciver, junior, merchant, Stornaway 

Mr Donald Maciver, fhip-maller, Stornaway 

Mr Roderick Maciver, fhip-maiter, Stornaway 

Mr Ewan Maciver, Grefs, Lewis lfland 



EIST OF SUBSCRIBERSv "21$ 

Mr Alexander Macintoiìi, Glentlg 

Mr Geòrge Macintoih, Glafgow 

Mr Divncan Macintofh, Rathimurchus 

Mr Angus Macintom, mcrc.a.it, Eort-Williarrr 

Mr Alexander Macintofh, teacher, Locharkaig' 

George Mackay, Efq. of Bighoufe 

Mrs Louifa Mackay, Eighouie 

Mrs Mackay, of Barvas^ 

Capt. John Mackay, Fort-AugTifhrs- 

Dr Alexander Mackay, Kylitrom 

Mr Donald Mackay, of Eriboll 

John Mackay, Efq. of Borgie 

Mr Robert Mackay, Glafgow, 2 copies 

Mr Hugh Maekay, writer, Campbeltcn 

Mr Robert Mackay, Ediaburgh 

Mr Kenneth Mackay, Muckle Torboll 

Mr Donald Mackay', Clafhady 

Mr Hugh Mackay, of CHbrig, by Ton-gue 

Sir He£tor Mackenzie, Baronet, of Gairloch, 2 copies- 

Mr Kenneth MackenMe, Dundonald, 4 copies 

Thomas Mackenzie, Efq. cf Aplecrofs, 2 copies 

Laurence Mackenzie, Eiq. coilector of excife 

John Maekenzie, Efq. of Lentron, 2 copies 

Capt. AkxamLr Mackenzie, jià regiment, Rives- 

Lieut. John Maekenzie, of Guenard 

Lieut. John Mackenzie, Afiìnt 

En-Sgn Alexanoler Mackenzie, Ledbeg' 

Enfign Alexander Mackenzie, Letterice - 

Rev. William Mackenziey Affint 

Rev. Lachlan Macke. zie, Lochcarron 

Rev. Roderick Mackenzie, by Dingwall 

Mr John Mackenzie, iìfh-curer, Cullaig, AiTmt 

Mr He&or Mackenzie, of Inverafpidale 

Mr Thomas Mackenzie, of Langwell 

Mr George Mackenzie, of Achnahaird 

Mr Roderick Mackenzie, of Achvany 

Mr Roderick Mack&nzie, junior, Kimcra 

Mr Murdoch Mackenzie, of Letterice 



236 tTST OF SUBSCRIEKRS. 

Mr Alexander Mackenzie, of Lochend 

Mr Roderick Maekenzie, of Kernfary 

Mr Colin Mackenzie, of Faichrinieh, Lochbroom 

Mr Wiìliam Macktnzie, of Eaiterfearn 

Mr Colin M:\ckcnzie, of Achilty 

Mr John Maekenzie, of Kineray 

Mr Charles Mackenzic, of Rikoy, Tore 

Mr Thomas Mackenzie, of Ord 

Mr Kenneth Mackenzie, Ledbeg 

Mr Murdoch M:ickenzie, Lukmilm 

Mr Murdoch Mackenzie, Stronchrubie 

Mr Donald Mackenzie, Skinct 

Mr Hugh M'.ckenzie, teacher, Tonguc 

Mr Duncan Mackenzie, Eray 

Mr John Mackenzie, merchant, Strath 

Mr Kenneth Mackenzie, of Strathnafhaìg 

Mr George Mackenzie, Kildonan, Lochln-oorrt 

Mr Aìexander Mackenzie, of Badchro, Gairloch 

Mr William Mackenzie, Skinidine 

Mr William Mackenzie, Pollcw 

Mr Murdoch Mackenzic, Inverafpidale 

Mr John Mackenzìe, Balton 

Mr Murdoch Mackenzie, Rivachan 

Mr Donald Mnckenzie, fhop-keeper, Inverary 

Mr Duncan Mackenzie, Canipbclton 

Mr Nicol Mackenzie, Glackeriika 

Mr Kenneth Mackenzic, Dachcairn, by Dingwall 

Mr Peter Mackenzie, Paiiìey 

Mr John Mackenzie, v.niter, South Bridge 

Mr John Mackellar, Kilmun 

Mr john Mackcliar, Kilmun 

Mr Milcolm Mackellar, Gkifgow 

Mr Finlay Maekerchcr, Kenewmore 

Rev. John Mackilican, D-;res 

Mr Alcxander Mackinlay, Cuitom-hairfe, Greenock 

Mr Dun. Mackinlay, Ani. 

Mr John Mackinlay, Aul.'iillary 

Mr Alexander Mackinlay, Kilmua 



MST OF SUESCRIBER3, 2$7 

Rev. Donald Mackinnon, Strath 

Lieut. John Mackinnon, Cornchatan 

Rev. John Mackinnon, Glendarual 

Mr Jobn Mackinnon, Mibort, Strath 

Mr Charles Mackinnon, Breckim 

Mr John Mackinnon, Duifdale Beg 

Mr Chàrles M.ickinnon, Gkunokile 

Mr Jobn Mackinnon, Argyle-houle 

3Ntr Robert Mackinnon, tailor, Kilcolmcnelì 

Mr John Mackown, Crortachony 

Donald Maclachlasi; Efq. of Clanlachlan, 2 copies 

Major Lachlan Maclachkn, ìate yìd regìment 

Lieut. Art: Maclachlan, Couitreville 

Rev. L. Màclaclilari, Inverary 

Mr Dugald Maclachlan, furgeon, Glafgow 

Mr Robert MacIachIaa,'of Dunda 

Mr Alexander Maclachlan, ìnerchant, Port-GIafgoW 

Mr Archibald Maclachlan, writer, Fort-WiHiam 

Mr Alexander Maclachlan, deputy poit.-maft.er, Fert- 

William 
Mr Archibaìd Maclachlan, younger, of Craigantoiris . 
Mr Peter Maclaclilan^ of-the late 74 th regiment 
Mr Donald Miclacblan, land-waiter, Greenoek. 
Mrs Unnie Maclacldan, Bowmore 
Mr Dun. Macìachlan, gawlirter 
Mr John Maclachlan, Aryhoulan 
Mr Dona-Id MacMchkii, Glenfanda 3 
Mr Lachlan Mielaehlan, Kilbridemore 
Mr John Maclachlan, Ballingry 
Mr Donald Maclachlan, Laggan, Morvern 
Mr Hugh Maelachìan, vintner, Tarbert - - 
Mr Dugàld Madachlan, Coiruanain 
Mr Dugald M.Lckchhui, Achnacraig 
Mr Evveu Maclachlan, Achnacraig 
Mr James Maclaehlan, fhoemaker, Edinburgli 
Rev. James Maclagan, Blair in Athol 
Mr John Maclagan, M. D. Taymouth 
Rev. Archibald Macla^ Bute 



1$S JLIST OF SUBSCRIEER3. 

Mr Angus Maclardy, Otter, Ferrey 

Mr L'dchlan Maclather, tailor, Iflay 

Dr Malcolm Maclaren, Inverefrigan 

Mr John Maclauren, ftudent of divinity, Ardtorinfdi 

Mr John Maclaren, teaclier, Bridge of Turk 

Mr Aìexander Macieran, mefTenger, Inverary 

Mr Dun. Macleran, St. Catharine's 

Mr Don. Maclaren, femor, merchant, Moulia 

Mr Lachlan Maclauren, Inverleith 

Mr Afcxander Maclaurin, Edinburgh 

Mr Archibald Maclaren, Blairgarie 

Mr Dun, Maclaren, Daiveich 

Mr Finìay Maclaren, merchant, Callander 

Mr Peter Macleran, Ardveich 

Mr John Macleran, teacher, Appine 

Mr John Macleran, Stockwalì, Glafgow 

Mr Duncan Maclaurin, drover at Lochèamhead 

Hecìor Macleaa, Efq. of Trumpan 

Donald Maclean, Efq. of Kingerloch, 2 copies 

John Maclean, Efq. of Bororay 

Lachlan Miclean," Efq. of Torloifk 

Alexandei Maclean, Efq. of Coll 

Mrs Maclean, Coll 

AÌIan Macìean, Efq. of Drimnan ~ 

Alexander Maclean, Efq. of Shuna 

Mr Alexander Macìean, of Mingary 

Capt. Lachlan Maclean, of lflamonk 

Lieut. Angus Miclean, Cuidrach ?**■ 

Lieut. Murdocli Maclean, Greenock 

Lieut. Hugh Miclean, Cliad 

Lieut. Arcìaibald Maclean, Scuir, MulT 

Mr Andrew Maclean, furgeon, Mull 

Mr Donald Maclean, clerk to the chamberlain, eÌ 

Kintyre 
Mr John Maclean, Glafgow 
Mr Donald Maolean, Inverary 
Mr John Miclean, Cluny 
Mr Colin Maclean, Kingerloch 



* 



LIST OF SUBSdUBERS. 2^9 

Mr Heftor Maclean, Salachan, Ardgour 

Mr Donald Maclean, Achalenny 

Mr Donald Maclean, Crogan, Mull 

M • john Maelean, Crogun, Mull 

Mr Hecìor Maclean, Ardnnaig- 

Mr John Maclean, Torrinbeg 

Mr John Maciean, Lagan, Uìva 

Donald Maclean, Efq. Iflamouik 

Mr Allan Maclean, Crofspoll 

Mr Archibald Maclean, Kilmoluag, Tyrie 

Mr John Maclean, merchant, Ballaminach, Tyrfe 

Mr John Maclean, Gruline 

Mr Niel Maclaine, of the Highland Society, Lqb- 

don 
Mr John Maclean, of Achdindrein 
Mr Niel Maclean, Eafdale 
Mr Archibald Maclean, Pennycrofs 
Mr Godfrey Maclean, Elifter 
Mr Niel Maclean, Breabift, Sky 
Mr Heclor Maclean, Vallin 
Mr John Maclean, Edinbain 
Mr Archibald Maclean, Heifker 
Mr Niel Maclean, Ardfinaig 
Mf Archibald Maclean, Sollas, N. Uift 
Mr John Maclean, junior, Cluny 
Mr Allan Maclean, Ruthven 
Mr John Maclean, of Inverfcadle 
Mr John Maclean, Quality-ftreet, Leìth 
Alexander Macleod, Efq. of Ullinifli 
James Macleod, Efq. of Raafy 
Mrs Macleod, of Raafy 
Major Alexander Macleod, Dunvegan 
Major Roderick Macleod, Balmeanach 
Capt. Alexander Macleod, Cleggin 
John Macleod, Efq. of Unifh 
Lieut. John Macleod, junior, Unifli 
Lieut. Norman Macleod, Gruile 
Mr Malcolm Mackod, of Eyre 



24° IMT 0<F SUESCRIBER3. 

Dr Murdoch Macleod, cf Eyre 

Alexander Macleod, Efq. of Bay 

Dr Macleod, Glafgow 

Dr William Macleod, Lufkentue 

Mrs Macleod, Lufkentue 

Rev. Norman Macleod, Morven 

Rev. Joim Macleocljj ^GulcSth^rJ&eig 

Rev. Roderick Macleod, Bracadale 

Rev. John Macleod, Harrifs 

Mrs Macleod 

Mr'Kenneth Macleod, of Svvardle, Sky 

Mr Murdoch Macleod, furgeon, N. Uift 

Mr Roderiek Macleod, of Bnlnacile 

Mr Macìeod, of Rogart, hy Dornach 

Mr Donald Macle.od, 'jyniòr, Arnifdale 

Mr Norman Micleod, Drynach 

Mr William Macleod, merchant, S. Uift 

Mr Mardoch Micleod, Frafland, £i;y 

IMr William Macleod. of Hamir 

Mr Niel Maciecd, Gefto 

Mr Alexander Macleod, Ferrinilea 

Mr Norman Macleod, Baimore 

jMr Malcolm Miclcnnon, fhip-mafter, Stornaway 

Mr Donald Maclennon, Bervie, Uig. 

Rev. George Micleiih, Saddle 

Rev. John Micleifn, Killchonnan, Tfiay 

Mr John Macluh'ch, poft-maiter, Tath'ert 

D ; mcan Mìcniillan, Efq. of Dunmore 

Allan Macmiilan, Efq. of Glenpeinmore I 

Lieut. Alexandct Macmillan, Glenpeinmbre 

Rev. William Micmillan, Jura 

Mr Daniel Micmillan, fhocmaker, Glafgow 

M Hec"ìor Mscniilhn, groeev, ('h';uj\v 

M Archibaìd Micmillan, M irlagan, 'Lochairkaig 

M John M icmillan, Gieugan y 

M/ Angus M'cmillan, mercharft, Fort-Williara 

Mr Alexander M 'cmillan, M».h<gan. 

Mr Dondd Macmartùy Corhunch 






EIST OF SUBSCRIB£RS-» 24 1 

Fran. Macnab, Efq. of Macnab 
Major-general Archibald Macnab 
Lieut. Duncan Macnab, Roudle 
Mr John Macnab, \vriter, Edinburgh 
Mr John Macnab, Catnim 
Mr Alexander" Macnab, Baron, Gienorchy 
Mr Duncan Macnab, near Falkirk 
Mr John Macnab, -Barchaftlan 
.Mr Pf *er Macnab, Edi-ndonich 
Mr Ma^colm Macnab, Barchalllan 
IVlr Archibald Macnab, Campbelton 
Mr Dun. Macnab, Sleoich 
Mr Robert Macnab, Millmere 
Mr Robert Macnab, Portend 
Mr Archibald Macnab, Callender 
Mr John Macnab, fenior, Callender 
Mr John Macnab, junior, Callender 
Mr Donald Macnab, fmith, Barachaitlan 
Mr Daniel Macnab, piper to Macnab, of Macnab 
Mr Daniel Macnaughtan, Edinburgh 
Mr Dun. Macnaughtan, fchoolmafter, Muirtown 
Mr Finlay Macnaughtan, meffenger, Stirling 
Mr Duncan Macnaughtan, Glenlyon 
Mr Dun. Macnaughtan, Meggernie 
Mr Robert Macnaughtan, Inverarnan 
Mr Dun. Macnaughtan, teacher, Callender 
Mr Kugh Macnaughtan, Tarbert 
Mr Duncan Macnaughtan, junior, Meggernie 
Rev. Donald Macnicol, Lìfmore 
Mr Patrick Macnicol, Lifmore, 2 copies 
Mr Archibald Macnicol, factor for Lord Stonneld 
Mr Alexander Macnicol, Lara&afh 
Mr Dun. Macnicol, Achnafaundach 
Mr John Macnicol, Corries, Glenorchy 
Mr Nicol Macnicol, Achalader 
Mr Archibald Macnicol, Carnwall _•_, 

Mr Nicol Macnicol, Glafgow 
Mr James Macnicol, Duiletter 
X 



"?4- -LIST OF SUBSCRII5ERS* 

Mr Alexander Macnicol, Sockoch 

Mr Donald Macnicol, Arrichaftlich 

Mr Peter Macnicol, Paifley 

Mr John MacHÌcol, mufician, Glenorchy 

Mr Donald Macnicol, fmith, Port Appin 

Mr Duncan Macnicol, Port Appin 

Mr Donald Macnicol, Kirktoun 

Mr Ronald Macnicol, Ruebodach 

Mr John Macnicol, Ruebodach 

Mr Archibald Macnicol,. Inverary 

Capt. Godfrey Macniel, of the Weft Fencibles 

Mr. Heclor Macniel, Canna 

Mr Roderick Macniel, Pabby, Harriis 

Mr John Macniel, Oranfay 

Mr Dun. Macnie, Lochearnhead, flioemaker 

Mr Alexander Macniven, Leittermore 

Mr John Macnuior, Gargunnock 

Sir John Macpherfon, baronet, 2 copies 

Capt J. Macpherfon, of Benachar, Badenoch 

Capt. Charles Macpherfon, Gordonhall, 2 copies 

Capt. John Macpherfon, Inverefl-cie, 2 copies 

Mr Jarnes Macpherfon, of Belleville, 2 copies 

Lieut. Evan Macpherion, Cullachie 

Lieut. Llugh Macpherfon, Lochfìnehead 

Lieut. Donald Macpherfon, Gailcmore 

Enfigu Allan Macpherfon, Fort-William 

Mr Macpherfon, of Invernahaun 

Rev. Martin Macpherfon, Sleat, 2 copies 

Mrs Macpherfon, Sleat 

Mr Peter Macpherfon, Callender 

Mr Alexander Macpherfon, deputy barrack-mafter, 

Duort-caftle 
Mr Alexander Macpherfon, Coulufmore, 2 copies 
Mr Alexander Macpherfon, Shion 
Mr Kenneth Macpherfon, Gauloch 
Mr Alexander Macpherfon, by Ruthven 
Mr Donald Macpherfon, Laggan 
Mr Evan Macpherfon, Ruthven 



LIST OF SUBSCRIBER3. 243 

Mr John Macpherfon, Ballachroaii 

Mr Joìm Macpherfon, Tomachlagan 

Mr Andrew Macpherfon, Sawmilìer 

Mr Charles Macpherfon, Sherowbeg 

Mr Alexander Macpherfon, Blaragy 

Mf Evan Macpherfon, Muckoul 

Mr Alexander Macphcrfon, Taynìuìb 

Mr John Macpherfon, Corychoily 

Mr Alexander Macpherfon, Coullone 

Mr Duncan Macphail, Leadchary 

Mr John Macphie, of Crief » 

Mr Donald Macphie, Fòrt-William 

Rev, John Macqueen, Applecrofs 

Rev. Allan Macqueen, N. Uift 

Rev. Edmund Macqueen, of Barra 

Mr William Macqueen, late of Carolina 

Mr Murdoch Macqueen, of Skirrinifn 

Mr Charles Macquarie, Lochbuy 

Mr Aixhibald Macq.uilkan, writer, Campbtltofi 

Mr Donald Macquiitan, Campbelton 

Mr Farq. Macrae, Inverinate 

Mr Dun. Macrae, Inverinate 

Mr Àrchibald Macrae, of Ardintoul 

Mr Farq. Macrae, of Conchrae 

Mr Duu. Macrae, junior, of Achtertyre 

Rev. John Macrae, Glenfheil 

Mr Peter Maccraw, merchant, Comric 

Rev. Hugh Mactaviih, Inverchaolan 

Mr John Mactavifli, writer, Inverary 

Mr Donald Mactavilh, Acharn 

Mrs Anna Nic-Thaufh, Maighdean-chiuil an Duin-- 

eidean 
Mr Archibald Mactavifh, meiTenger, Invernefs 
Mr Donald Mactavidi, Tomchrochar 
Mr Donald Mactavim, Tirchardie 
Mr Archibald Mactàmfom, Ead Crigans 
Mr Alexander Macturk, Achachar 
Rev. Patrick: Ivliicvean, of Kenmore 
Xij 



244- tlST OF SUBSCRIBEKSY 

Mr Charles Macvean, Tulloch 

Mr Malcolm Macvean, merchant,' Glenorchy 

Mr John Macvean, Callort 

Mr Peter Macvean, in Carnis, Glenaray 

Mr John Macvean, Iniihdaive 

Mr Alexander Macvean, Kenknock 

Mr John Macvean, Botuarniemore 

Mr Dun. Macvean, Botuarniebeg 

Mr John Macbean, Fort-Winiam carrier 

Mr John Macvean, Inifnchaorach 

Mr Patrick Macvean, ìnifhchaorach 

Mr James Macvean, Stirling 

Mr Archibald Macvicar, pòftrntìftèf, Inverary- 

James Rivers Maxwell, Efq. of South Carolina 

James Maxwell, Efq. Chamberlain of Mull 

Mr Archibald Mathie, collc&or, Inverary 

Mr Alexander Mathifon, of Attadale 

Capt. Donald Mathifon, of Shiniik j 

Capt. J'ohn Martin, Hodigary 

Rev. Donald Mai-cin, Kilinuir j 

Mr John- Martin, Carndovv / 

Mr Thomas Manfon, Strachur 

Mr Niel Marquis, grocer, Glafgow 

Allan Mafterton, Edinburgh 

Mr Farq. Mathifon-, Attadale 

Mr James Mathifon, Tulluch 

Rev. Archibakl Menzies, Dull, Appin, 

Mr Robert Menzies, M. A. Edinburgh, 2 copies- 

Lieut. Menzies,. Bolfracks 

Mr Robert Menzies, vvriter, Edinburgh 

Mr Archibald Menzies, merchant, Edinburgh 

Mr John Menzies, Cuitom-houfc, Edinburgh 

Mr Akxander Menzies, ftabler, Ed'inburgh 

Mr Colin Menzies, Cuftoms, Greenuck 

Mr Jòhn Menzies, Farteycr 

Mr Jolm Menzics, writer, Edinburgh 

Mr Alexander Menzies, Cofheville 

Mr John Meuziee, Innervare. 



fclST OF SUSSCRIBERS. 2'4j 

Mr William Menzies, wright, Sheftal 

Rev. John Melvill, Dunoon 

Rev. John Moncreiffe, miniiter of Rannach 

Mr Matthew Moon, merchant, illand of Bute 

Rev. Mr Roderick Moriion, Kintail 

Mr William Morifon, writer, Edinburgh 

Mr Donald Moriibn, elder, Glafgow 

Mr Donald Morifon, Tarbet, Harrifs 

Mr James Morifon, merchant, Stornaway 

Mr Kenneth Moriìbn, Stornaway 

Mr John Morifon, Druimchork 

Mrs Morifon 

Mrs Morifon, Tanira 

Mr Hugh Morifon, mefienger, Kilbeg 

Simon Munro,- Efq. London, 2 copies 

William Munro, Efq. of Achaniis, by Dornacfì 

Archibald Munro, Efq. of Stuchtaghay 

j\lr Wiiiiam Munro, writer, Inverary 

Rev. Hugh Munro, Uig 

Rev. George Munro, S. Uiil 

Mr George Munro, of Rives 

Mr Martin Munro, Paifley 

Mr Donaid Munro, Glenary 

Mr George Munro, Culrain- 

Mr William Munro, of the 55th regirnent 

Mr Robert Muirhead, merchant, Glafgow 

Rev. John Murcloch, Bowmore 

Mr John Murchifon, of Beclary, Glenelg 

Lieutenant-colonel Alexander Murray 

Mr Roderick Murray, of Suaniboil, Lewis 

Mr John Murray, TalIIfkir, Sky 

Mr George Murray, teacher, Sornaway 

Mr James Murray, merchant, Edinburgh 

N 

Robert Nafmyth, Efq. advocate 
Mr Kenneth Nicolfon, of Edtrahile, Uig 
Xnj 



24-6 LIST O'F SUBSCRIBERS. 

Mr John Nicolfon, of Carnifh, Uig 
Mr Donald Nicolfon, of' Aird 
Mr Patrick Nicolfon, Nuntoun, 2 copies- 
Mr John Nicolfon, Borline 
f Mr Malcoim Nicolfon, Scorbreak 
fc^ Mr Malcolm Nicolfon, Kiltarlity 

Mr Waìter Nielfon, merchant, Glafgow 
Mr WiHiam Neilfon, Gartchofan, Iflai 



Mr Wiìliam Paterfon, iludent of divinity, Lefmore 

Mr Peter Paterfon, writer, Giafgow 

Mr Lachlan PaterTon, brewer, Port Appin 

R 

Alexander Robertfon, Efq. of Strowan, 4 copies 

Rev. James Robertfon, Callender 

Alexander Robertfon, Efq. colleclor of excife, Inver- 

nefs 
John Robertfon, Efq. younger, of Tullibelton 
Robert Robertfon, Efq. youuger, of Auchlecks 
Dun. Robertfon, Efq. of Trinafor 
Capt. William Robertfon, youngtr, ofLeod, 2 copies 
Lieut. John Robertfon, of tl\t? 55th regiment 
James Robertfon, Efq. younger, of Kindrochit 
Rev. Harry Robertfou, Kiltearn 
Mr James Robertfon, controller of the cuiloms, Stor- 

naway 
Mr Andrew Robertfon, merchant, Glafgow 
Mr John Robertfon, waiter, Inverary 
Mr Andrew Robertfon, Glafgow 
Mr Nitl Robertfon, Killmore 
Mr Donald Robertfon, millcr, S. Uift 
Mr William Robertfon, Perth 
JMr Robert Robertfon, Logurait 



LIST OF SUESCK.IEERS. 247 

MrThomas Robertfon, -Baìliniiug 
Mr Dnncan Ilobertibn, Eafihaugh 
Mr Wilìiam Robertfon, Tuìloch 
Mr jolm Robertfon, teacher, Murlegan 
Mr Peter Robertfon, vintner,. Dalwhinie 
Mr Niel Robertfon, Invercomrie 
Mr James Robertfon, Tumble Bridge 
Mr John Robertfon, Finlarig 
Mr Daniel Robertfon, fox-hunter, Breadalbane 
Mr Patrick Roberfon, .fòx-himter, Cachladow 
Mr WiIIiam Robertfon, Teuchnouk, by Beauly 
Hugh Rofe, Efq. of Aòtnock 
ProfelTor Richardfon, Gìafgow 
Rev. Robert Rofe, Invernefs 
Rev. Walter Rofs, Clyne 
Lieut. John Rris, Ederton 
Mr David Rofe, teacher, Lairg 
Mr John Rofs, of Inveran, by Dornoch 
Mr Gecrge Rofs, Midfearn, by Tain 
Mr John Rofs, junior, merchant, Stornaway 
Mr Roderick Rofs, tackfman, Cromore 
Mr William Rofs, Lindali 
Mr Alexander Rofs, carpenter, Strath 
Mr William Rofe, teacher, Strathfillan 
Rev. Thomas Rofs, Kilmanivaig 
Mr Patrick Ranken, furgeon, Strontian 
Mr John Ranken, fmith, Ballacheliui, 
-Mr Angus Ranken, Torgulbin 
Mr John Reid, collec?tor of the cuftoms, Stornaway 
Mr David Reid, Pitlochry 
Mr David Reid, Inch of Tullymk 
Mr Mungo Reid, Bvaes of Fofs \ - f T 

Mr John Rowan, fhoemaker, 



Duncan Stewart, Efq. of Ardfheal 
Alexander Stewart, Efq. of Invernaliyle 



248 ttSt 0? SUESCRISERS*- 

Lieut. Du^ald Stewart, Tnvernahyle 
john Stewart, Efq. of Balachaolifh 
Colonel Allan Stewart, 2 copies 
Capt. Dun. Stewart, Woodhde 
Capt. James Stewart r Edinburgh, 
Mr James Stewart, of Derculich 
Ronald Stewart, Efq. of Fafnacloieh. 
Mr Peter Stewart, of Tartnefs 
Mr John Stewart, of Culrofs 

Stewart, Efq. of Ardvcrl ; ::h 

David Stewaft, Efq. of Glenbuckie 

Robert Stewart, Efq. of Gairth- 

Jofeph Stewart, Efq. junior, of Fofs 

Lieut. Stewart, of the Invalids, Fort-Augufliia . 

Lieut. John Stewart, Ifaaig 

I^ieut. Duncan Stewart, Leck 

Lieut. Kenneth Stewart, Sky 

Mr Angus Stewart, Inverefragan 

Eniìgn James Stewart, Killin 

Rev. Patrick Stewart, Kiìlin 

Rev. John Stewart, Lufs 

Alexander Stewart, Efq. Fort-Auguftus, 3 copies 

John Stewart, Efq. of Crofsmount 

John Stevvart, Efq. of Shierglafs 

Gilbert Stewart, Efq. of Foncaule 

Rev. Charles Stewart, Strachur 

Rev. Dun. Stevvart, Balquhidder 

Mr Duncan Stewart, deputy barrack-mailer, Fort- 

William. 
Mr Adam Stewart, writer, Edinburgh, 2 copies 
Mr Robert Stevvart, writer, Edinburgh 
Mr Alexander Stewart, Leck 
Mr John Stewart, Lagnaha 
Mr Charles Stewart, Coilifnacon 
Mr'Robert Stewart, Achadaminaig, Mull 
Mr William Stewart, teacher, Kenlochfpelre 
Mr James Stewart, Erifka 
Mr David Stewart, Duniverig, Monteith 



M3T 0F SUBSCRIBERS. 249 

Mr Alexander Stewart, Shanochyle 

Mr James Stewart, Offerance 

Mr Dun. Stewàrt, Ardeheanrochdan 

Mr Robert Stewart,' D.uar.t,, Glènfinglafe 

Mr John Stewart, Duart, Glenfinglafs 

Mr James.Stewart,. Duart, Glenfinglafs 

Mr Robert Stewart, Aitchnahard 

Mr Walter Stewart, Ederlackhie 

Mr Alexander Stewart, merchant, Mouline 

Mr John Stewart, merchant, Pitiochry 

Mr Charles Stewart, Pitlochiy 

Mr Henry Stewart, of Balingry 

Mr John Stewart, Blair in Athol 

Mr Donaìd Stewart, Blair in Athol 

Mr James Stewart, Blair in Athol 

Mr Dun. Stewart, Blair in Athol 

Mr Alexander Stewart, Biair in Athol 

Mr John Stewart, Tighnafiad. 

Mr John Stewart, Pityoulifh 

Mr John Stewart, Tempar,. Elder 

Mr WiIIiam Stewart, junior, Dalchalloch 

Mr Allan Stewart, lnnerhaddan 

Mr WiIIiam Stewart, Perth 

Mr Donald Stewart, Cafhlie 

Mr Malcolrn Stuart, Cambuflai 

Mr Finlay Stewart, Mukon, Eonanj, Glenlyon; 

Mr Robert Stewart, Kirktoun, of Fortingale 

Mr Duncan Stewart, join.er, Glenorchy 

Mr Robert Stewart, L.ochearnhead 

Mr Alexander Stewart, merchant, Callanrler 

Mr Dun. Stewart, Achlefkin 

Mr Donala Stewart, Craickinifh 

Mr Alexander Stewart, Ifhaig 

Mr Dun. Stewart, Ardfhell 

Mr Don. Stewart, 'fenior, Achnacon 

Mr Don. Stewart, junior, Achnacott 

Mr John Stewart, Achnacon. 

Mr Jarnes Stewart T Shuna 



2^0 LIST OF SUE'SCRIEERS. 

Mr Allan Stewart, drover, Glafgow 

Mr Peter Stewart, drover, Glafgow 

Mr John Stewart,. Portnecroifh 

Mr Jobn Stewavt, Achnadarrach 

Mr Allari Stewart, CouII, Appiri 

james Stewart, Efq. Fafnacìoich, 

Mr Allan Stewart, Colifnàcon 

Mr Peter Stewart, at Clathick 

Mr Sohn-Stewart, Tempar, Rannach 

Mr John Stewart, merchant, Edinburgh. 

JLieut. John Scobie, Glendow 

Lieut. John Scobie, Milnefs 

I)r Hugh Scobie, Ardmore, by Tain 

Mr Kenneth Scobie, Achmore, Affint 

Mr James Scot, metchant, Moulin 

Mr Alexander Scot, Mulleon 

Mr Finlay Scot, Balagulan 

Mr James Scot, Kingaffie 

Lieut. Donald Shaw, Harrifs 

Mr Angus Shaw, Dunvegan 

Mr Alexander Shearer, officer of excife 

Mr Robert Sincìair, merchant, Greenock 

Mr Duncan Sinclair, teacher, Dalavich 

Mr Archibald Sinclair, Glenorcby 

Mr Donald Sinclair, Croitachruaran 

Mr Angus Sinclair, Kilchrinan 

Mr Alexander Sinclair, Kilchamaig 

Mr John Sincìair, BalievcoIIan 

Mr Archibald Sinclair, Paifiey 

Mr Johu Sinclair, Taymouth 

Mr Hugh Sinclair, rniller, Roro 

Mr Archibaìd Sinclair, Auchiucr 

Rev. John Sinith, Canvpbelton 

Mr Donald Smith, Lochgilphead 

Mr Patrick Srnitli, merchant, Glenorchy, 2 copies 

Mr Niel Smith, tailor, Glafgow 

Mr Avchibald Smith, Crnnnachy 

Mr John Spalding, Moulinft 



XIST OF SUBSCRIBERS. f$l 

Mr Thoinas Stevenfon, Oban 

Mr F. Stobie, Dunkeld 

Rev. Alexander Stronach, Lochbroom 

Mrs Sti-onach 

Mr Thomas Stoddart, Killman 

Mr Donald Stalker, merchant, Comrrè 

Major Geofge Sutherland, of Rierchar 

Mr David Sutherland, of Debidale 

Mr James Sutherland, of Uppat 

Mr Robert Sutherland, Clyne, Milnton 



Right Honourable George Hay, Marquis of Tweedale^ 

2 copies 
Profeffor Thorkeline, of Copenhagen- 
Mr Wiìliam Taylor, writer, Dornach 
Mr Daniel Thomfon, merchant, Edinburgh 
Mr Alexander Thomfon, grocer, Edinburgh 
Mr Dugald Thomfon, Achrear 
Mr Patrick Thomfon, ferjeant, late Wefl Fencibles 
Mr Dugald Thomfon, Dunoon* 
Mr John Tolme, Dunvegan "' 
Mr Thomas Tolme, Dunvegan 
Mr Coll Turner, fmith, in Lufs 
Mr Martin Turner, portioner of Druimlie 
Mr Donald Turner, Druimlie 
Mr John Turner, in Bovuy 
Mr Dugald Turner, Barbreck 



w 



Rev. John Widrow, Iflay 

Mr Da. Urquhart, Brelangweìl 

Mr James Wallace, Blair in Athol 

Mr Alexander Weir, merchant, Paijfley 

John Wright, Efq. advocate 



SJ2 t>rST OT SUB'SCRIBERS. 

Mr John Wright, Nicolfon's Square, 4 copies 

Mi*s Wright, 2 copies 

Mr Archibald Wright, clruggift, Glafgow, 6 copìes 

Mrs Wright, 2 copies 

Mr Malcolm Wright, of Glenmowing 

Mr John Wright, junior, merchant, Glafgow 

Mr John Wright, gardiner, Anderfton 

Mrs Wright 

Mr John Wright, farmer, Glafgow 

Mr John Wright, merchant, L.ochowfide 

Mr John Wright, tailor, Paifley 

Mr Donaìd Wright, vintner 

Mr Peter Wright, gardiner 

Mr Dun. Wrigìit, Paifley 

*Mr WÌÌltam Wright, Fort-William 

Mr George Wyllie, furveyor of the cuftoms, Storna- 

way 
Mr Alexander Wyllie, fliip-mafter, Stornaway 



Mr Thomas Young, ftudent of divinity, Collinfay 
Mr Robert Young, tailor, Garengill 
Mr William Young, farmer, Stennymuir 
Mrs Jean Young, Cornrigg 



THE END. 



Oran jfain Faochag. Le D. Macanifaoir, 

Jain Faochag ann an SaiTann, 

Smor a mhafladh is a mhìchiiu : 

Chaill e na bhaige do chairdean, 

*S tha r.aimhdean air cmntinn lion'or, 

Ge P fhada theich e air aftar, 

Chaidh a ghlaca, 's tha e ciofnaicht, 

Chàirich iad e fo na glailan, 

'S tha niuchair taifgt aig niaòr a phrfofum, 

Tha e nife' 'n aite cumhann 
3 Se na chruban dubhach ceiirach 
A chas daingeann ann an iarunn 
Ga phianadlì is e nà eigirn i 
Bafadh dha bhi ann fan fhia'rus 
Na 'n iargain a tha na chreubhaig, 
S' e 'n fm o cheann cor as biiadii:ia 3 
A h nile la ag iarruidh reitei 

Ach na'iri faidhe' tufa reit'e, v 

An eirig na rinn thu meanacha?, 
Baobhar mifnich do gach beift è 
Gu'm feudadh iad fein do lcanmrunrm y 
Fear giua feadh gun laodh gun reafan, 
Sann fan eacoir a tha tearbfa, 
Theann thu mach o achd na cleire, 
3 S thug thu moid nach eifd thu Searmain* 

Thug thu di-meas air air an Eaglais, 

Air a Cììreidimh 's air ua faiundean 

Chuir thu breugan air an Trionaid, 

'S air na h ìartafan a dh'ag iad ; 

Tha e nis na ghnothach cofail, 

A reir an t fhoifgeil tha mi clainnn 

Gun a chuir thu cu! ri fochair, 

Na iaorfainn a choiiìnn air Slanuigh'ear. 

Chuir thu ci.il ri'd mhoidean-baifde, . 
'S mor a mafla' dhuit an aicheadh, 
Chaill thu chuirt am biodh an ceartas 
Raoinich thu 'm peacadh na hàitc 



[ 1 1 

Ghleidh thu 'n riaghailt fa'n feol fliuraidh, 
A bh'aÌg Judas do dbearbh-bhrathair, 
'S mor an fgainnil air do dhuthaich, 
Thufa bhruit gu'n d'rinn th'u fàs innt. 

Ach ga do Shealita huile doire 

Cha raibh coille riamh gun chrionach, 

'S tha ftos aig an t faoghal uile 

Nach bi choill uile cho direach : 

S' tufa chraobh tha'n diaigh feaehda, . 

Gun chairt, gun mheangam, gun mheurari 

Gun, fnothach, gun bhri gun duilkach, 

Gan rufg, gun urad nam freumhan. 

? S tu 'n teun a caaidh fan deachamb, 
y S e'n nead creacht' an deacha t' fhagail, 
'S tu 'm tìtheach nach d' rinn an ceartas, 
A chaidh air thea.chdaireachd o'n airce : 
'S tu 'm madadh-alluidh gun fhiaclan 
'S mairg a dhiarradh bhi mar tha thu, 
*S tu 'n Cca'.m-cinnidh aig na biaitan, 
As tha gach duin a 's fhiach a tair.ort. 

Cha 'n ioghnadh leam thu bhi'd bhalacch 

Is bhi falaeh ann ad nàdar 

O'n alean thu ris an duthchas 

A bh' aig na fgiurfaiiean o'n d' thain thu- 

'S tu an tifean a fhuair an tumaiJh 

Ris an t iiurfaich air na fraidean, 

Si 'n droch-bheirt a thog ad chloinn thu, 

Sann ad ihlaoigntire chaidh t arach 

Thoifìch thu 'n toifeach gu hiofai, 
Aìr a chriae 's air a bhocluluinn, 
'Sc 'n donas a thug dhuit bhi fpòrfail, 
*3ann bu choir dhuit bhi gad choifncadh j 
*S olc nach d' fHan thu aig do dhu'chas,. 
Ad bhriu'air a bruich nam poitean, 
l\ cumail dibhe ris gach Giudair 
Nuair a dhruitheadh iad na boì.aih 



c 3 : -. . 

Bha tlitì greis ad th-m ad Ehaigeir, 
'S laidh thu 'n fhad im aìr na cairdean.,.- 
A bhi' oidhch ann fgach tigh as duthaich'y 
A dhuraigeadh cuid an tiath dhuit j 
Mhead fa bha do dh' ainmheach ortfa, 
Chuir thu cuid nam bochd ga phaidheadk 
Ciod e nis' a chuir an itoc thu, 
Ach an robaireachd fa mheirleadh. 

Shaoil thu ga'm faitheadh tu achain 
Bu mhaflach ga'm biodh i'd thairgfe^ 
Cead fuidhe 'm Parlamaid Bhreatar:, 
Gun chiall gun c*heartas ad teanachinr. % 
Duine dall a chaidh air feachran, 
Nach eil beachdail air na s'fhcar'r dha s 
I^e comhradh, tubaiìdeach tuiileach, 
? S le fior dhroch thuiteamas cearbach. 

Duine gun fhearann gun oighreachd, 

Gun ni gun ftaoile gun airgicd, 

Gun b.lieus gun chreideamh gnn chreideas y 

Gun gbin a chreidis a fheanachas \ 

Duine mifgeach brifteach breugach, 

Buitì tha na bheifd fna ainmhidh, 

'S trioblaid inntin air itheadh deiineach, 

Gu tric a teurnadh a chroidhe cheaigaich, 

Tha thu fonraicht ann ad chonan, 
A togaiì conais a miofg dhaoine, 
Cha chualas roiriihe do choimeas, 
A bhi dhonas air an t faoghal, 
Ach an Naitheir an Gara-Edain, 
A mheall Eubh aig bun na craoibu 
A chomhairlich gu buain a mhios i 
A dh' fhag ris an Cinnea'-daoiue. 

Thoifich thu 'n toifeach fan eucair, 
Ag mnfeadh bhreugan air Ri'-Deorfa, 
Cha chreid duine uait an fgeuì ud, 
■'Scha d' thoiriad e.iideachd ad cho'radh 5 



C 4 1 

*S beag a dhfuitheas clo dhroch dhurachcl, 
Ais oighr' a chruin is tìa còrach, 
Sh Hv*i J had neach a tha gu toiltach, 
A toirt onorach ga mhoiàchd. 

Ga beag ortfa Moroir Loudin, 
Baithne dhamhfa 'n fonn o.'n dh'fhas ■ c, 
Duin-uafal fi-ifrnneach fomVa'r, 
Criodh connar, aigneadh arda, 
Seanailear air trrus n'a harmaitt, 
A buaainmeil ann fna blaraibh, 
Cha rnhifd è madadh air bhaitheaì 
A bhi tabhunnaich an traVris. 

'S gorach à labhair ttfu moratT 

Air cul Javlo Baoid aiv tarmunr/, 

Co'fbaìl onorach le firinn, 

A feafamh na rioghaehd ga laidir, 

'S e gu hard urramach priicrl, 

Ann an cuirt an Riogh' fna .Bannogh'ny 

Adhaindeoiu na Fàbihaig 's na 'ra biafdan,- 

Leis am b' f hiach dc>l ann àm pairt ris. 

Bhrmthin thu gu leir ntu Albainn, 

7 S b fhearr dhuit gìì 'm fanadh tu' famhac'h^ 

Na 'n cV tigeadh tu' cboir na 'rr garbh chrioch 

Bu mhairg a bhiodh ann ad aite, 

Bhiodh tu 'm prioian re do rathan, 

JJh' aiiideoin na ghabhadh do phnirtfe, 

'S an eiric na rinu thu dhroch-bheirt, 

Bheirte chroich mar ghalair bnis duit, 

Cha 'n ioghrfòdh dhuit bhi ftì mhulad, 
Fhuair thu dioin gach duin an al fo, 
Se fin fhein a bha thu coifncadh, 
'S creutair crofd thu o'n dh fhas thu, 
'Sliunar mio-run ann ad chuideachd, 
Mallachd ua Cu»gfe fa Ph >p ort ; 
Mallachd an tfaoghail gu kir ort, 
Smo idiallaehd Ìlx'liì marri' cach ott* 



FHTJATR «11 SgeuJ alr Muintir Heptouav 
Cha fgèul beag, e. 
ls Dona b f hiach iad riamh an togaU, 

Sluagh nach freagradh 
Gealtairean nan eadas boga 

Siof na bleide, 
A dh iarras paighe's, nachdean objur. 
Leis an Eagal, 

Dhiarradh orra dol do Shafgatì 

Ann Chinfeal Cegaidh, 
Gu faigheadh iadfaor An t Ailèag'/ 

Air ghaol focair, 
Leag iad ar Caoineadh 's air bairaic̣ 

S'trom an ofnaigh, 
Tha iad ren faoghai fu mhafladfi, 

Dh' f haiteadhan Crochadh. 

Ma gheibh na Gaidhail an tairgfe 

Fhuair na daoine ud, 
Cha ioradh iad druim no fairge, 

Le feol gaoirhe, 
Siuibhlaidh iad Safgan is Àlbain £ 

Suantach eatrom 
Gunfhiamh gun eagàl gun Chearbaici^ 

Gun Leifg Saouhreclu 

Sliochd nara fineachan'is ainmeil 

Tha ar an t Shao^hal, 
Is mor an Cruadal a bhaann earbfadl* 

Riu'a Daonnan, 
Js onair d'ar. Duthaich gun d fhalbfèì 

Sibh thighin an taobh fo, 
S'ann an traths tha Cuis re dhearbhadh F 

Is ciiu ra fhaotain. 

CRiocm 



M 



0* m ncfm Balgahca*. 



Ho hn o hn ra Balgairean, 
O's ainmig iad ri' i} fao.ain i 
Ho hu o ho na Balgaire.tr!, 

O bheannachd aig na Balgairean, 
A. chionn bbi fealg nan Caurach. 
Ho hu o ho, &c. 



A'n iad na Caoirich cheann-riadhach, 
Rinn aimhrek fea' an t faoghail ? 
Ho hu o ho, &c. 

Am fearann a chur fas eirnn, 
Js a mal a chuir an daoiread. 
Ho hu o ho, &c. 

Cho'n eil ait aig Tuathan ich, 
Tha bhuannachdfan air claonadh*] 
Ho hu o ho, 8cc. 

Is eigina dha bhi fagail, 
An ait ann fan ro' dhaoine. 
Ho ha o ho, &c. 

Na Bailtean is na h ^iridhnean, 
Am faighte blas is faoileachd. 
Ao hu o ho, &e. 

Gun Taighean ach na Laraichean, 
Gun aiteach aii na ;<aointean. 
Ho hu o ho, Scc 

Tha h uile feol a b' abhaift, 
Ana (a Ghaidheahachd air caochladh. 
Ho hu o ho, &c 



Air ctnntm gu mro-nadiira, 
*S na h .ì'teana' bha aoidheiL 
Ho hu ho, &c. 

Cho'n ei! Loth no Lair, 
'Bhiodh fearach ia:nh ra taobh ami, 
Hohu oho, &c. 



Cho'n eii Aighean dara. 
ig arach an cuid 
Ho huoho, &c. 



Bhios ag arach an cuid Laogh anrìo- 



Cho'n eil feum air Gruagsichean, 
Tha h uile Huail air fgaoileadiu 
Ho hu o ho, &c. 

Cho'n f haigh Gil!e tuarafdal, 
Ach Buachaile nan Caorach. 
lìohu oho, &c. 



Dh'fliatbh na Gabhair phrifei!, 
>ha dh' ordaieh f 
Ho hu o ho, «c. 



Bu Righa dh' ordaieh faor iade 



Earba bheag na dtrflaìa, 
Cho duifgear i lebiaoghan. 
Ho hu o ho, &c. 

Cho'n eil Fiadh air fuaran, 
O'n chaill na h Uaiflean gàol doiofè, 
Ho hu o ho , &c. 

Tha gach Frigheir fuafgailte, 
Gun duais a cheann a fhaoithreachv 
Ho hu o ho s &c. 

Is diombach air an duitie me, 
A ni na Sionnaich aoidhreadfe. 
Hohu 9ho» &c« 



tk chuireas Cn g*as ruagadliy, 
No thilgeas luaithe chaol orr'. 
Ho hu o ho, &c t 

CJa ma flan na Cnileineaa, 
Tlia fuireachann an faobhaidh* 
Ho im o hoj &c. 

Na*m faigheadh iad mo dhuraehd, 
Cho churam dhoibh cion faoghail. 
Ho hu o ho, &c 

Bhiodh pifeach air arj oigridh, 
Is bhicdh beogus arn marbhadh aois ia& 
Ho hu o ho na Balgairean, 
O's aimnig iad ri'm faotain ì 
H* h& o ko na Balgaireauu 



Oran do larla Bhraidealbuìnn <s da Reifeamaid. 

L 

EOCH flainte an Iarla cuir dian nar caramh 
*S mo gheibh finn lan i, gùm fag finn falamh i 
Nuair thig i oirne gu'm bi iìnn ceolar 
S gu n c gabh finn orain 'ga th c oi gu faramach. 

Ii. 
S e c n t c arman fuairce a ghluas a Bealach leinn 
S c na far dhaoin-uaifle r'a ghualainn mar ris ann 
O n c dh-eirich fluagh leat gu feum c fa chruadal 
Areir do dhualchais bithidh buaidh a dhain-deoin 
leat 

III. 
Gur deas am fiuran air thus na n c gallan thu 
*Scha ghabh tbu curam, roimh ghnius na c n ain«« 

eolach 
Le c d cho c llain ura c s thu fein gan c ftiutadh 
A c s flr do dhuthcha, ri d c chul mar bharantas. 

IV. 
*Stu ceann na riaghailt c atha ciallach carthannach 
Na daoine a thriallleat gur briathaam pannal iad 
*Stu thog na ciadan a fhliochd uam Fiantan 
*S c an ama ghniomha, bu dian fa charraid iacL 

V. 
Ma thig na Francaich a nan do c n fhearann fo 
Bheir finne tra dhoibh cion- fath an aithreachuis 
Theid cuid gu bas dhiu c s cuid eile baite 
Mu c m faigh iad bata c s mu c m fag iad thairis finra 

VI. 
On c f huair finn gunnachan, gur ullamh ealamh iad 
*S cha c neilgin uille dhiubh nach freagair ainneal 

dhuinn 
Gha c n fhaic na cuiriaean, <M fios m chnnthart: 
dhiobh 



C 2 ] 

^S gur rioghail urramach a dhioladh falachd iad. 

VII. 
Nuair theid gach treun fhear na eideidh ceannar^ 

tacb, 
Le'n armuibh gleufda co gheur <lbu mhath leinn 

iad 
Bithidh iomad creuchdan I f em buillibh beumnach 
Cha leigheas leigh iad <s cha ghleidh e c n tanam 'tixà 

VIII. 
<Si fm a gharbh bhratach, a dh c fhalbh o<n bhaile 

leinn 
*S iad fìr Bhraidealbuinn gu dearbh a leanas i 
'F'iT ura, chalma, atha luthar meamnach 
Ma dhuifgear fearg orra ( s mairg a bheanas dhoibh 

IX. 
Tha connfpuill araid a Braigh ghlinnfallach Leinn 
A muair buaidh larach fgach aite fann do tharruing 

iad 
Le luchd an lamhaich ri uchd an namhaid 
Bithidh cuirp fann araich air lar gun charrachadh. 

X. 
Cuid eile an phairti, gu dan le fearalachd 
Theid lionmhor laidir fan aite a gheallas iad 
Fir ihuntach dhaicheil a grundEarr* ghaidheal 
Nach diult «fna blaruibh le lamhach cairifeach. 

XI. 
Na hurrachaich eireachdail len urrachair fgallanta 
Cuir fuas nam peiilearainn nach cuallas mearrach 

dach 
S iad buaghar iommairteach s cha dualehas giorrag 

dhoibh 
Sann ruaig cha tiileadh iad fgur cruaidh len lan- 

nadh iad 

XII. 
Na huaiflean eilkaunach fann nainn nach fannadh 

m s 



t 3 ] 
S tìrr chuartach beinne iad f air chuan nam marra* 

ichin 
Luchd bhualladh bhuillean iad fa Ìhuair an turrara 

fin 
Safuaim an gunnaireachd cho luadh ri deallanaich. 

XIII. 
*Sann tha ar naimhdean c fan am fo amaideach 
«Sa mhifneach ard tha c nar ceann, c s a dh c fhanas 

ann 
Tha { n Riogh ag earbfadh gun diol fibh argh c maid 
Le ftri na h c armailt mar dhearbh ar c nathraichean 

XIV. 
Nuair thog iad frol f s na fìr mhora tarruing ris 
<S o c n fhuair iad eolas ar foghlum cabhagach 
Cha c n fhaicear comh luath, do ghaifgich oga 
Am feachd Righ Deorfa, aon phor thug barrachd 

orra 

XV. 
Tha c n iamhradh blath ann, o c n dh c fhag an t-ear- 

rach fmn 
Ma ni fmn camp, c fe bhitheas ann dhuinn fallain- 

eachd 
Tha ni ar glean tuibh, cha bhi finn gann dhiubh 
^S gur lionmhor gall atha cuir aird air aran dhuinn 

XVI. 
'S e c n togail intinn co ghrinn fa b- c aithne dhamh 
Bhi c n cuirt an Righ gun bhi flri ri fgalagachd 
Cha dean finn feoruich*air tuille ftorais 
«S cha teirig lon dhuinn ra c r beo air Gearafdan 

CRIOCH, 



t 4 ] 



Rann do Chloìthìdh Riomhach. 

^jjrUM bu flan do laimh an Iarla, a chiùr am' 

charamh 
An cloithidh a fhuair me di-ciadain, ann am Bealach, 
Stailinn chruadhach, buadhar, ciat'ach c fegeur tana 
Nach lub c s nach leumadh c s nach bearnadh, c s 

nach gabh camadh 
Cloithidh cuil a choifmd cliu, ged c fhuair e a dh r 

f heuchainn 
«Stric a thug e buille druiteach le laimh threubhaich 
*Sar cheann ileach laidir dionach, c slann dareir fm 
Ghearradh e ubhal air uifge le fior-gheiread 
Cloithidh li-ghormnam tri chlaifean, fhuair 

a-chleachda ris na creuchdaibh 
B c fheirde duinuafalua ghlaice, no c mbiodh e f fa f n 

• fheachd ag eiridh 
e S deas a laitheadh e air gaifgeach, nuair a reachadh 

e ceart c na eideadh 
«S bhiodh c ga ghiuian c an crios gualann air uachdar 

breacain an f heilidh 
'Nuair a bha c n faoghal air aimhreit, fann fa c champ 

a 'flrica bhae 
'Scha do chuir riamh fear a ghiulain, cul r c a nam- 

haid 
Gach duine a tharruing a truail e, fann air a bha 

buaidh gach larach 
f Se c s fearr a tha.nig riamh a cearduich, c fa rin- 

neadh le Andra Fearara 
«Se rinn Andra c n obair chiatfhach, a thoilicheadh 

miann gach Gaidhil 
,S eireachdail a air an c tfliafaid, c s cha mhiofadh gu 

gniomh fan laimh e 
Bha e tamull aig na Fiannan daoine fiadhaich ann 

h 



C 5 1 
«s na blaruibh 
«S> rinneadh e'n toifeach do Dhiarmad, <s ann ag 
Sliochd Dmarmaid a tha e. 

C R I O C H. 

IUINNEAG. 

O ri il, Ho 10 a, Ho u il, Ho re 
Is he hillin ho ro a ho, hi urabh ho re, &c» 
Sann a baidhreach fìnne mun ionnad fo an de 
Air traigh obair' rein a g amharc na reife. 

Ho ri il, &c. 
Bha na piobairin ullamh is bha n drumma nagleus 
Na feiddagan ceolmhor gu boìdheach ri beus. 

Ho ri il, &c. 
Sin a gol do dheoch laidìr na beairde flnn f'hein 
Los nachfaigheadh mid mafladh tighin dachidh nar 
ceili. 

Ho ri il, &c. 
JDeoch llainte naird chorneil tha oirne gu leir 
Gum paigh fin gu deonach s gun oi finn gu re. 

Ho ri il, &c. 
Sann a fhuair e na fiurain na dhuth channan fhein 
Tha cruaidh a nam rufgaidh air chul nan arm geur 

Ho ril il, &c 
S len gunnachan du,ghorm is fpuir ura nangleus 
A nam lofgadh an fhudair cho diultadh aon te 

Ho ri il, &c. 
Bha n fuaicheantas araid f na harmain da reir 
Breid froil ri crannarda is torc laidir nach geill 

Ho ri il, &c. 
Nuair*à fgaoileadh a bhrattach is far ghaifgich na 

deiyh' 
Bu mhaith antus feachd iad thabhairt amach an re« 
trevit. 

Hq 



. ,: tAl 

Ho ri il, &c. 
Sann a theid na fir ura gu fiubhlach gufeurn 
Siad uafal nan giulan s bu lughar an ceum. 

Ho ri il, &c. 
Bu bhoidheach remfaicfin air faithchidh glan re 
Na fìr oga lem breacain air am pleitadh an f heiil 

Ho ri il, &c. 
Smairg namhaid a thachradh air na ìafgairin treun 
Gleidhidh cruadalnan gaidheal buaidh larach 
dhoib fhein. 

Ho ri il ho ro a ho u il ho re 

Is he hiliìn, ho ro a ho, hi, hurabh, ho, re» 



CRIOCH* 



4^-f- *-v.^> 







j$*^. . 



/7f¥ 



w