Skip to main content

Full text of "Ordbog over det gamle norske sprog"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I Google Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner bar v^rt oppbevart i bibliotekshyller f0r den omhyggelig ble skannet av Google 

som del av et prosjekt for k gj0re verdens boker tilgjengelige pa nettet. 

Den har levd sk lenge at opphavretten er utl0pt, og boken kan legges ut pk offentlig domene. En offentiig domene-bok er en bok som 

aldri har v^rt underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utl0pt. Det kan variere fra land til land om en bok 

finnes pa det offentlige domenet. Offentlig domene-b0ker er var port til fortiden, med et veil av historic, kultur og kunnskap som ofte 

er vanskelig h finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som iinnes i det originale eksemplaret, vises ogsa i denne filen - en paminnelse om 

bokens lange ferd fra utgiver til bibiliotek, og til den ender hos deg, 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over a kunne digitalisere offentlig domene- mat eriale sammen med biblioteker, og gj0re det bredt tilgjengelig, Offentlig 
domene-b0ker tilh0rer offentligheten, og vi er sinipelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, sa for a kunne 
opprettholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for h hindre misbruk av kommersielle akt0rer, inkludert innfpring av 
tekniske restriksjoner pa automatiske S0k. 
Vi ber deg ogsa om fplgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommorsiollo formal 

Google Book Search er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om a bruke disse iilene til personlige, ikke-kommersielle 
form&l, 

• Ikke bruk automatiske S0k 

Ikke send automatiske s0k av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre omrader der tilgang til store mengder tekst kan vsere nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-niateriale til slike formal, og kan va^re til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google-" vannmerkct" som du finncr i liver fil, or viktig for a inforrnoro bnikoro om dotto prosjektct og hjolpc iloin nicil k finno 
Ogsa annet materiale via Google Book Scarcii. Vcnnligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at var vurdering av en bok som tiLh0rende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken ogsa er offenthg tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tiUatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp p& Google Book Search kan brukes pk hvilken som heist mlite, hvor som heist i verden. Erstatningsansvaret ved brudd pk 
opphavsrettigheter kan bli ganske stort. 

Oni Google Book Search 

Googles m^ cr k organiscrc informasjoncn i vcrdcn Og g,]0K dcn univcrsclt tilgjengelig Og utnyttbar. Googlc Book Scarcli hjclpcr lescriio 
med a oppdage verdens b0ker samtidig som vi hjelper forfa ttere og utgivere med a na frem til nytt publikum. Du kan s0ke gjennom 
hele teksten i denne boken p& |http : //books . google . com/| / DrbBog ot>tt ^et gamfe ttorffie Sprog of Dr. ;3ol^an ^^rt^tter. Otnarbeibet foreget og forbebret UbgQt)e. 21 ©efte- Axiftiania. 

5S)cn noTfIc 3f orlagSforcning. 

189 6. 9cfid : et. ^eterdbnrg 

9lieUfoiid 16og^Qnbel Sari Stider Sottbott : 

Xrilbner & do. \. r OttiBog oDcr Pef gamfe tiorfKe <$prog af Dr. Si^'^^iw gri^ncn Cmavbcibct, f*-^^'i^flct ^fl fovfccbvet Ubgat^c* 22bc JQefte. 
sanrn^li^a — skapstorr. iriftiiinia. 

2) en norjt'e §ov(ac^ef o vcninc^. 

189 3. 31. Oftcr^olm & do. 21. Xiuictme ber. H^onbon: 

^riibncr & Go. 


St, ^^cter^butg: 

Cart SRicfcr. litUimg i»r MitHlte inknitiUt. Foms. Sudrl (eHer blot Sudrl): Snb^ 
lebningen til Fornsogur Sufirlanda ut- 
gifna af Gustaf Gederschiold, Sunb 
1844 @ibc I— CCLII. 

86h: S61arlj6d i ben celbre @bba. 

8tat.: ^eiftUgc ©tatuter i NL. Ill; bet 
bebfji^iebe %ai angiber @iben. pi^r.: battr af Gunnari |>idrandabana 
trt^It font %iU(&Q i Ubgabeme af Lax- 
doela saga, ^ji^benl^abn 1826 00 Slfte^ri 
1867... 

6rv.: Orvarodds saga l^erauSgegeben bon 
% ®. 53ocr. Seiben 1888. Utttelfer t% ITrikfeil Iffce »tnb @. 368b: Flat I, 438", la?S: JP/o*. II, 438". 


r Orbliog ot>cr Pet gamfe norfKe $prog af Dr. 3lo]^on gri^ncn Dmarlbcibct, fevj^gct og forbcbrct Ubgatjc. 23be §cftc. 
skapsty^^ — skrja. Iirintiiitt. 

18 9 3. 9. Ofterljfolm k (So. 91. 2:tvtetme^er. i^onbon: 

3:rubucr & 6c. 9liUfon« ®09(anb€(. ®t. Vetetdbutg: 
Garl SHicfcr. OrbBoQ oijcr J)ef c^amk norfKc ^ptog I af Dr. 3i^^^n gri^iien CmavBcibct, for^gct 03 fovbebvet Ubgatjc. 24bc ipcfte. 
8krofast — sdtt. Iriftttniii- 

35cn novffc ^orlac\igf ovcning. 1893. mm 9otf: i^ei))3ig: lifonbon: 

31. Dfietl^olm & (Eo. 91. 2;h)ictmc^er. 3:rubner & 60. 

gil^il.dfon« Sog^anbcl. (Sari SRicfcr. r OrbBog ol>cr l)ef gamfe norfKe ^prog af Dr, S^^ott grislier* Omarbcibct, fer/^gct ccj fovbcbvct Ubgat?e. 25be ^eftc. 
96ttall — stri6. 1 

1 

1 


. * . V 


' 
1 
$1 


riftionit. 
S)Ctt ttOV 


ffc 


§ovlagSfc 

1694. 


> V c n i n g. 


HctD 9ocf: 
Sei^ijig : 


i^onbon: 
s. 


Dftet^clm & go. 


«. 


2:ir»ietme^cr. 


Sriibiicr & 


@o 
9atid: 
@t. 


*ctet§ftttt9 : 
, 


9li($fond 99o0^anbet 


e 


arl Slicfer. 

F •/ /  •' '- 
607781 • • % k 4 » 

* * • 


Orbliog oi)er I)ef gamfe nor(Ke $proa af Dr. ;3(^4dn ^rt^ncr* Dmarteibet, fov^gct o(< fovfcebvct Ubcjace. 26bc §eftc. 
strifta — taka. 
• 

iriftiinit. 
5Dcn nevjfe ^orlaflof ovcninc^. 
189 4. 
9le)o 9ott: liieip)ig: lifonbon: 
«. Oftetl^olm & 60. «. 2lt»ictme^er. 3:rubner & 60. 
9an§: ^t. Vrtetdbutg: 

3«iUfon« Sog^onbcl. (Sari Slider. Krttelfer. stakkaOr 3. 517b gaar ub, og jtbft i famme Sj)a(tc inbfcctteg; 
stakkuttr, stakkottr, adj. text tnap; 0. f. ». jttf. stokkottr. DMh otoer Pet aamk nor|Ke $piog af Dr. ^i^J^tttt gri$iicr» Omarbcibct, fov^gct og fovljcbvet Ubgat)e. 27be ^cftc. 
takfall — um. |riftta«ti. 

SDcn norf!c govlagSf orcniug. 

1895. 


Iiionbon: 
^riibner & (Sic. ^t 9eterdbutg: 
©arl 9«itfer. DMu ober I I pet gamfe norfBe ^prog af Dr. 3lol^an Srt^nct. 

Dmatbcibct, for^qct oq fovbcbrct Ubqavc. 
28be igefte. 
am — yiipiirimi. 
IriftMttta. 
®cn nevjfc govlacjefovcniufl. 
1895. 
9UtP 9er( : ifeipjig : Honbon : 
51. Dfter^otm & €o. 21. 2:ti>tetme»;er. ^riibiur & 6c. 
«Pati*: 3t. ^etet&butg: 


V- 

r. \ Oibbog otoer Pef gamfe wi\h Jpiog af Dr. Sf^J^^w grislier. Dmavbcibct, foiTZ^get c(\ fevbcbvct Ubjat}^ 29be igcfte. 
ydpiifimr — vir^iugamuur. V irtftiotiia. 

1895. a. Dfter^olm & (Eo. 91. Xlrtctmet^er 
92tUfond Sogl^anbel. Hfonbon: 

^riibner & Ge. St Petersburg: 

earl SHictcr. r Oiiiliog otocr Pet gamfc norpc ^prog af Dr. Si^^^n gri^nen Dmarbcibct, fov^gct og forbcbvct llbgat>e. 30tc ^eftc. 
yir5iiij^arb<B]i — ftxnltr^. Irtfttanit. 

SDcn notffc gorlafl^forcning. 

1896. 9leko 9orl: Seuijig: 

9. Cftet]^o(m & Go. 9. Stvtetme^er. bonbon: 

Xr lib tier & (Eo. 


(St. Veterdbttrg: 
(Sari Sllirfer. 
^a^i^i^l>^ OttiBoa otoer ^d aamk norfRe $|rrog af Dr. :3S0^ttn ^ri^ner* Dmavbcibct, forj^gct 09 forbcbrct Ubgat)c* Xrebic Sinb. 

R-O. Irifttaiiiii. 

S)cn norffc govlagSforcning, 

1896. 

fl. Ofter^olm & (So. 91. ^iDtetme^er. ^Crubnev & So. 

VatM: 9t Vetet^littrg: 

9{tUfond Sogl^anbel. (Earl Glider. 

^4^ \'3 
N ^o^yg I 9t «b{{b< «nfe< Sofitt^lteri, Orbfiog ot)er pd gawfe nor|Rc $prog af I)r- Sol^ati ^ri^tter. Dmarbeibet, for08et og forbebret Ubgaoe. Zrebie Sinbd f^rfte ^afobel. 
pA — syimir. . jftriftianta. 
Sen norffe iJfortagdforening. 

1896. 

9m 9otl : 8e{)»}{g : Sottbon : 

9L OftetJ^oItn ft (So. H Xtoittmtptx. %x1xhntx A do. 

Vtitil: Ct. Vetec^Bitrg : ». ^»iifc« 9uUi 9«gtr^ttcri. Orbfioa oloer Pet gawfe norjle $prog af ^^' ^i^ffau Sfrt^ner. Omorbeibet, fotBget og forbebret Ubgabe. treble Sinbd anben ^afobel. 
syinsbel/s;? — Sxnltre. ^riftiania. 
S)cn norffc fjorlaggforcning* 

1896. 

9U!» 9etl: Seipaig: Sonbott: 

X. Oftcrl^olm & So. 9[. Xtoietmel^et. 2:ril&neT & (So. 

SRiUfonft Sogl^anbel. (Sari 9{ider. 


91. ^biibd QnUi Vofitr^ftfri. 3)er er tr^ft to Qipaxat-XxiUx til trebie 9inb for 
bem, font paa ®runb af 93ogend 2!);{lelfe maaf!e funbe 
^nfle at labe ben inbbinbe i to Sele. t^f^rfte ^atobel 
omfattcr ha arf 1—39, anbcn ^atobel 3lrl 40—70. 3 X 1 b. 

^^rfte Ubgat>e af benne Orbbog ubfom i firiftianta 1867 og omfatter 

874 ©ibcr. 3> $aftor gri^nerg fjororb til fi^rfte Ubflat)e, fom cr batcrct 

Zi^Iinfl ^reftegaarb ben 25be Suli 1867, l^eber bet: ^Sfter ben for 3lrbeibet 

lagte $Ian fhilbe Drbbogen faabtbt muligt omfatte ^ele bet ))rofaifIe Orbfonaab, 

mebend be for bet |)oettfEe @))rog eienbommelige Drb og Ubtn^I fhtlbe ubeluHed, 

bog faalebeS at ben fhilbe afgtt)e et til f^orftaaelfen af Sbbabigtene nogenlunbe 

tilfhroeffeligt le^ilalfl $ioel)>emibbel. 3(t mange af be Drb, font Orbbogen f!ulbe 

omfatte, beduagtet beri k)iQe fa\)ned, l^ar iSe lunnet unbgaaed; beld forbi bet 

\>ax uoberfommeligt at giennemgaa og t^ctvptxt aDe be @^rogminbedmoerler, 

fom ere od letonebe, og I^Doraf mange enbnu ^enligge uubgibne, beld forbi 

meget let unbgaar D))mcerIfoml^eben, ^bor gjeme man enb t)i( og ^bor meget 

man enb f^ger at faa mebtaget alt. 9)Ieget l^ar ogfaa maattet ubelabe^ eller 

forbigaaed, forbi betd !DIebtagelfe mlbe ^at)e forjifget 3$<srtetd Dmfang og ftoft^ 

bar^b uben at mebf^re nogen tilft)arenbe 3hftU. Saalebed ere f. @£. faa^ 

bonne fammenfatte Drb, ]^t)i$ f^rfte Sel er en ©enitib, ]et)nligen ubelabte, 

^toor ber iRe i bered Set^bning eller 9lnt)enbelfe fanbted en fceregen ®runb 

til bered ^Rebtagelfe. Set famme er ogfaa ^^ilfcelbe meb mange anbre fammen^ 

fatte Drb, I^Did Set^bning maattt anfee^ tlar og meb ©iflerl^eb tunbe ublebed 

af ben Set^bning, fom til^i^rte be entelte Drb, l^tooraf be toare bannebe. %f 

Subftantiber paa leikr eller leiki er tun ben ene %omx anf^rt; 3(b]eltit)er af 

ben ft)age S^iningdmaabe ere, ^t)or be i 9iominatit) forelommer meb begge 

Gnbelfeme a- og i-, fun op^fivtt meb ben fibftncetjnte/' 

SJet bleto iHe forunbt 5Paftor gri^ner (b^b ben 17be December 1893 
i fit 82be 9(ar) at o))let)e ^Ibenbelfen af ben anben Ubgat)e af bet Drbbogd^ 
arbeibe, ^Dor^aa l^an ^a\)be anbenbt faa megen %\h og §lib. SlDerebe ©om^ 
meren 1892 f^lte ^an jig iffe loenger ftcerl nol til alene at ubf^re Slrbeibet^ IV 

l}an tog berfor to ^ngre 3Sl(znh (6anbtbateme 93erger og $aulfen) til 
^icAp for at unberfti^tte f)am Deb Drbningen og Slenffeibmngen af l^anS Stanu- 
fErit)t til %x\}fttn, og @ommeren berefter 1893 maattt f^an albeled o))gtt)e 
arbcibct, Ofl 2lrt 22 (skilja— skipaferd) i bet 23be $cfte bleb bet fibfte, 
l^toor))aa l^an felb Icefte Jlorreltur. ^ortfcettelfen af Sltbeibet blet) ba oberbraget 
ti( ^rofedfor linger tneb Siflanb af Cand. mag. @. $aulfen; benne ftbfte, 
ber t>ax bant til ^i|nerd iSe altib letlcefte $aanb, bebbleb at renflritoe SDtanu^ 
flri))tet famt loefe f^rfte Jtoneltur; ^rofe^for linger, ber i Jtorreftur l^at)be 
gjennemgaaet be flefte foregaaenbe Wet, Icefte nn anben jtoneftur og Stebijtonen, 
l^bilfen fibfte bog for bet mefte funbe oberlabe^ til ben flin!e @cetter Sl^r. 
Sl^riftehfen, ber t)eb ftn ^^gtigl^eb og Santbittigl^eb^fulbl^eb i l^^i ®rab 
l^ar lettet Slrbeibet. 

itriftiania, 3Raxtd 1896. f tUtg til lirUiriai i»r imraMt Itrkirtelfer. Fljotsd.: FlioisdaSilA bin meiri k^eb i!aas 

lunb. Rh^, 1883. 
Form, Sudrl. (effcr blot Sudrl): Snb^ 

Ubmngen til * Fornsogur Suftrlanda ut- 

gifna af Gustaf Cederschidld, Sunb 

1884, ©ibe I— CCLII. 
Njdla, ubgibet af bet ^ongelige 92orbifEe 

DIbfftiftfelffab. Rh^. 1875—89. 
Sol: S61arlj6a i ben celbre (Sbba. Stat: ®eif)lige@tatuter, i^X.m; bet t)eb« 

f^iebe %al angtber @iben. 
pidr.: |>attr af Gunnari {>idrandabana 

tr^ft font %\U(tQ i Ubgaberne af Lax- 

doela saga, jtjj^benl^abn 1826 og Sdr- 

c^ri 1867. 
Ore: Orvarodds saga herausgegeben von 

R. C. Boer. Leiden. — E. J. Brill. 

1888. -J R. r4, f. (®. r4r) ©tang (5oI!ef|)r. raa, raje; 
ft>. ra Hittz 646 b, Ihre II, 400); fotcs 
fomtner om ben @tang, fom Itgger ^aa 
en til gij!cn« Xurring o^jfjJrt ©id (hjallr), 
00 (t)or^aa Sriflen o)E>^cenged, i Otbet 
raskerding; men betegner alminbeltgtoid 
ben ©tang, l^toortiC et 6!ibd eUer §ar: 
t|Si$ ©ei( er faftet, l^borefter bet braged 
o|> og l^cenger ))eb SRaften, = se^^lra, 
skiprd {Flat. II, 205»; Fbr, 81"); i 
einum mvklum stormi gengr i sundr 

sepflra f)eirra . Skuft* mselti {)a 

vid Gest: yill t>u gera satnan ra vara 
(:= skeyta ra vdra saman Fbr. 81") 
FlaJt. II, 205*; skammar ero skips rar 
Hm. 73 (74); rar langar Jiund. I, 48* 
(49*); rd er eitt tre 6r seglvidum SF. 
IL 18"ffl.; 3 aura firir tre (o: Waft) ok 
6va firir ra (nl. er missir) Gul. 306*; 
ef ra brestr i aktaumum e6a firir uttan 
eda innan, gjaldi 2 aura silfrs, en ef 
ra brestr i dragreipum, gjaldi halfa 
mork silfrs Byl. 9, 18»»f8.; latit nu 
koma feit (nl. finnfeit) i seglit ok festit 
upp um rana Fm. VI, 381"; skip })etta 
vil ek prefa J)er mefi ra ok reifii Keib. 
36 (387»); jtof. Finh. 21 (43»); Stwl. I, 
^»; gefr ek ok (nt. i Xeftament) Hodhu- 
Bseghls (3 : H^fdasegls) kirkju skip mitt 
bet stoersta med raa ok rseida dllum 
2>3r. II, 468" (365«); item Helgo Pals- 
dottor karfan med raa ok reeidha D^. 
II, 468" (866^); gefuer ek AsIsb frende 
minum ok Alfue sveine minum skip 
mit, er Dragsmorken aeitir medr raa 
ok allu reidi J>N. HI, 160 (149"); 
gefer ek Ogmund^ — baath {)en ssem 
ban gaf meer med raa ok reeida DN. 
n, 468 (365«»). 

ra, f. 3laabi?r af ©unlj^n Qbf. rar, r4- 
bukkr)^ kemr 6. at ridandi ok liaf5i 
veitt ema ri (t?. /. hind) Btv. 234**. 

ra, f. Staa, IJrog, ©j^rne (Solfeftr. r6, 
gft>. rra SMyUTl7Jb^\ rp er hyrning 

^|ner: Crb6og. in. huss SF. II, 18"; hrseddr var hver- 
ffaetir, — kleif i ra hverja Am. 58* (62) ; 
nvarf ek {)a me5 kirkjunni annan veg 
hjd vegginum fyrir utan i r4 eina 
Heilag. I, 501"; G. ok fylgftarmanna 
sveit bans skulu verja forskalann ok 
husin; st65 bar fremstr vift rana J6n 
toddi Sturl I, 399"; veitit mer heldr 
bat — , at ek megi heldr her dveljast 
1 einni hverri ra e5a holo |>es8arrar — 
borgar Barl. 162* ; {)& gengr Velent — 
ok setr t)at mannlikan i r& eina f>ar, 
er konungr gekk til kamars Didr. 77* ; 
Antons altari, er biskup Helgi let gera 
ok biskup Eystein let nytja ut i ranee 
i k6renom o. f. \>. EJb. 284'*; leyni- 
ligar rar (v. I. r6ar jtof. Kgs. Brenn. 
138") helntis fylskna Kgs. 114«». 

rabba, v. (afi) ^)Iubre, frcmfi^re mcb jfjfJbcSs 
(0d og u!(ac ^ale, flubbre (iDf. Aasen 
577a*'); Ulien tekr reifiast vi5 J>at spott, 
er hann t>ikkist mcpta, ok svarar me5 
mikilli reifti: vei verfii yfir sy4 mart 
sem })er rabbit Kim. 231*. 

rabband, n. ^erlebaanb l^bid fetter (tdlur) 
ere af 9iab, = raf band, talnaband me5 
raf; eit rabbandh firir 4 k^ DN. XII, 
196". 

rabbi, m. (angftralt 8anle beflaaenbe af 
®tu8 og ©anb (jbf. Aasen 575a*f 00-). 
DN. VIII, 613". 

rabcnda, v. (nd)? Egill t6k hellustcin 
mikinn ok lag6i fyrir brj6st ser ok 
kvi5inn; sidan rabendi hann {)ar at 
tauginni ok vaf5i henni sivafi ok bjo 
sva allt upp um her6amar Eg. 78 
(187"). 

rabita, /. SIrabten, = rabitaland. Pr. 194*. 

rabitaland, n. ^rabten ; ^ar fyrir utan ana 
(nl. go*^***^) cr Rabitaland, en fyrir 
hefian J6rsalaland Symh. 31» jtof. 63" 
(Knm. 175); Pr. 180«; AR. II, 447"f0-; 
Fm. XI, 415". 3t)f. gfr. Arrabiz, Arrabit 
i Chanson de Roland v. 1513. 3081. 3518. rabitr — ra5 rabitr, m. ©tribSBefl (= m^t. ravit Mhd. 
Wh. II, 1, 584b"ffl9.; jDf. rabbine /. c. 
11^ 1, 5^a^'f90-); {)a t6k hann heat einn 
mikinn rabit Kim. 19*^ 

rabukkr, m. 9iaab^r af ^anfjf^n, =: rar (m.) 
(it)f. ra II). Barl 81". 

raft, n. 1) ^Dab ber i et t)ift ^Ufalbe er 
eUer f^ned raabe(igt, tilraabeligt (r46- 
ligt, raduligt), b^r ai^red; likadi bat 
raft 6llum vel Fm. VII, 269»<>; sjndiat 
{)eim ollum samt at lata rad moeta 
rafti o: fatte 2ifl imob Sift, F/o^. I, 46»; 
kalladi annarr t)at rad, er annarr kallafti 
uraft Flat II, 284*^; ef guft vili, at hann 
viki fra uradi til rdfts BN. Ill, 198»* 
(Kalfsk, 108"); J)at er nu rid, seffir 
konungr, at |)u kvedir — Pta^. fil, 
242»; itof. B«7a^. I, a04»; {)at er bezt 
rdft at Yer ssBttimst Flat. II, 133'; hitt 
mun fyrst raft (= hitt mun fyrst til 
OH. 136"; Flat. II, 263") Fm. IV, 
316'^; er {)at r&d at setla Ber h6f en 
snuast {)a til motstdftu, er — Fid. II, 
469*^; er eigi rad at hafa fserri en 30 
manna Nj, 60 (94'); mun eigi raft, at 
ek fari f)e8sa ferft Fm. XI, 263"; eptir 
koma usvinnum raft i hug HeUag. II, 
46*'; |)at sjnist mer raft, at ber riftit 
ofan i ar68 OH. 88" (Flat. II, 172') 
jDf. Flat. II, 167«; Oik. \V\ Mar. 16»; 
bat t>ykki mer raft, at — Nj. 5 (8*); 
fuf. Fi». VI, 128**; Fiis. 382"; Fte^ 
II, 611"; hversu muntu svara? hvat 
|)ikki {)er raft iV}*. 13 (23") ; ekki {>ikki 
mer |)at raft P»i. IX, 499*; konungi 
b6tti eigi bat raft {= {)6tti eigi rAft- 
ligt Fm. IX, 612»*>), at ^eir gengi sva 
famennir Flat. Ill, 150"; lizt mer nu 
hitt raft,. at ek fara meft yftr Nj. 53 
(62**); getgu til bans lendir menn ok 
raftgjafar ok sogftu raft, at hann sseti 
j>ar um pascha Flat. Ill, 143** (Icel. 
sag. I, 207); ek setla t>at raft, at ^li 
farir leiftar |)innar Flat. III^ 412*; 
|>orsteinn let |>at raft at snua upp 
eptir vftllum — , konungr kvaft .})at 
ekki raft Flat. Ill, 150»; aftrir raft- 
menn — kolluftu t}at eitt r6ft at sigla 
undan Flat II, 495**; J)at er bezt raft, 
at — Flat II, 133»; jtof. er t)u tekr 
betra raft OH 146"; ef |)u vilt enn 
til leita, t)a msetti verfta, at t)at gerftist 
enn at goftu rafti Mag. 4"; kalt raft 
fe unbcr kaldr 2; hofum ver legit i 
ilium raftum Fm. VI, 18'; hann kvaft 
))at meira raft (d: raftligra) at vsegjast 
til bans Fid. II, 469"; raft e-s o: bbab 
en ftnber tilraabeligt, )o\\: heimilt a 
Glumr at lofa J)at, en ekki er })at mitt 
raft Nj. 13 (23") ; {)at er mitt raft, at 
— Flat I, 124** jtof. OH 61«; er |)etta i ekki at minu rAfti Fm. VI, 121"; skulu 
ver {)& skipan A gera, sem ver sjAm 
meft bestu manna rAfti, at — NL. IV, 
353"; )>in rAft munu {)6 mest hofft Flat. 
II, 133*M."; ef l)u fylgir minu rafti at 
(nl. bvi) Band. 13**; nu vildu fjeir sitt 
rAft hafa (nl. iftebetfor ai (abe mig raabe 
2. 26) Mag. 20" ; bera rAft sin saman o : 
raabf^re {tg meb ^tnanben: AUx. 101*^; 
boendr bAro rAft sin saman, ok kom f>at 
A samt meft {)eim, at — OH 44** (FloU. 
II, 49") ; anstmenn bAro rAft sin saman 
Ijosv. 28*"; meft beztu manna rAfti o: 
meb be bebfte SRcmbd ^ami^iU, NL. IV, 
353* ; sjA, vita rAft sitt o : bibe, t)(ere entg 
meb ftg \tVo om, l^bab man bit gj^re : |>u 
ser ok rAft f)itt, en miklu mun her skipta 
minn fxStta, hvArt |)u gerir VigagL 11*'; 
sjAm ver eigi rAft til )>an, er vist se, 
at duga muni OH 88* (Flat. II, 177**); 
hann er svA an^raftr nu ok harmsfullr, 
at hann veit eigi rAft sitt, hvat hann 
skal gera efta hvert hann skal sik venda 
efta — Mar. 761**f8.; af hennar birti 
verftum ver allir — svA ottandi, at ver 
vitum eigi vArt rAft- 3far. 1184"; hann 
{)ikkist ei^ vita sitt rAft — , ef hann 
skal nu ^f. 42'»f8.; t>A tekr hverr sitt 
raft — en hirftir {)A ekki um, hvat 
hverigum hentir eftr til rAfts liggr,.ok 
er t)at heldr mitt rAft, at — Fm. IV, 
147*; jDf. OH 61*; J)a v»ri hann vitr, 
ef hann heffti yftur rAft (o: fulgte eberd 
Slaab) Vols. 124* i»f. 123*«; Josef taldi 
t)at sitt rAft — ; konungi fell vel i 
skap rAft bans Pr. 75**"; t)at var f>A 
hygginna manna rAft i ^ann tima 
Flat. I, 106'; meft beztra manna rAfti 
— NL. VI, 353*; meft herra Erlings 
ok Gunnars rAfti ok {)eirra beztra 
manna, er ver meettim nA DN. VIII, 
• 128* ; nu ferr leysingi or fylki fyrir 
utan rAft drottins sins (= Ot)erflriftend 
utan leyfi »kapdr6ttins) Grid. 67*; ef 
karlmaftr kv8enist utan frsenda rAft Bp. 
I, 718"; hann segir, at honum l;^str 
bvi i skap at msela til rAftahags vift 
nana* bun kvaft {)at mundu gjftrt at 
frsenda rAfti ok n^dk neer hennar hug^- 
bokka, en engi latti Fid. II, 347*; er 
petta ekki at minu rAfti Fm. VI, 121"; 
I'ekk Loftinn hennar at frsenda rAfti 
Flat I, 207**; giptast litan frsenda 
rAfts, litan rAfts foftbr sins Landsl. 5, 2* 
\\>l Gul. 51»*f0. (Nj. 25 (38**)); t)ar er 
ekkja er fostnuft manni, ^A skal hennar 
rAft fylg^ja, nema faftir fastni, f)A skal 
hann rafta Grag. 166*1^.* (Grg. II, 
29"i»f."); engi mA konu sva taka i 
sknld, nema hafi frsenda rAft ^nft GhU. 
71*; nu meft yftru rafti vil ek kvangast raft Kim. 43'^; vist er {>etta ekki at minu 
rafti Fm. VI, 121"; Olafr konungr tok 
hana i sitt vald an t)inu radi OT, 46»8; 
godar heir 6 skyldu hittast & t>iDgi,ok 
vera ailir at einu radi o: enige, Oik. 
16". — eiga raft vift e-n o: taabfjJre 
fi0 meb en, = r&dast um vid e-n Nj. 
8 (15^*) : atti konungr ba rad yift menn 
sina Nj.^ 87 (127"); porgeirr svarar 
f)eiin malum vel q)c atti ra6 vid vini 
sina Sturl. I, 43'; eiga e-t raft undir 
e-n 3: i en t)id Sag f^ge Siaab ^od en, 
labe fig raabe af en : t>u ert sa hinn 
t>ridi madr — , at ek mundi t)au raft 
undir eiga, er mer t>ykki allmiklu mali 
skipta Xaa:(f.68(196); ^efa raft o: mebs 
bele ^bab man ftnber tilTaabeUgt, tjen^ 
ligt t ct bift J2)iemeb, Xilfalbc: gefit nu 
raft til — at ek fai haldit konung- 
dominnm OH. 88" {Flat. II, 172»); 
gefa munda ek yftr raft til, ef t)er vilit 
— , at |>j6stolfr fari ekki suftr meft 
henni j)6tt raftit takist Nj. 13 (23»); 
jt>f. Flat. I, 224»fB.; vil ek gefa rdft til 
meft yftr Fm. VIII, 20"; hann gaf })at 
raft tiJ, at konor skyldi — Nj. 49 (76»»); 
it)f. Flat I, 106"; nii man ek gela 
riftit til —: t)er8kulnt— ^'.41 (63'); 
nil gefit raft til, hverjar framferftir ver 
skulnm hafa Flat. I, 111*°; gera rdft 
b: ubftnbe, foreflaa, beflutte noget font 
bet, man t et foreliggenbe Stifcelbe h0x 
Sipxt, ^ax at gi^re: f)at raft gjftrfti 
Hallr, at }>eir skyldi rdfta einn nvem 
f6atbr6ftur hans porskf. 59'; gera beir 
bat rA6 {= })eir taka t>at rafts Flat. 
II, 47«^ OH. 43»; gera r&ft meft e-m 
o: gj^te en Stftale meb nogen: gjftrftu 
menn f>at rdft meft Haraldi, at hann 
skyldi eigi fara suftr um Staft a haust- 
degi Fff. 4 (ft*'); gjdrftu {)eir t>a ekki 
annat rdft, en- (= var |)at rdfts tekit, 
at t)eir Flat. Ill, 150^) stefndu upp a 
Mftrtustokka Icel. s. II, .216'*; gera rdft 
sin 1) for^anble meb ^inanben (jbf. rafta- 
gerftl: gerftu ^eir E. raft sin Flat. II, 
495*^; gerum raft vdr {)a, er Ijoss dagr 
er Laxd. 21 (48**); nu munum ver bafa 
gert raft Tdrt Nj. 3 (5") ; 2) gji^re l^bab 
man ^at aftalt, fotefat jig? er t>ctta 
var gert, t>d heimtu t>eir endana ok 
stytta sva strenginn ok gera raft sin 
Flat, n, 149"; gera rdft fyrir e-u o: 
f0ge ttbt)ei, 9HbbeI, l^bort)eb man !an 
oj}naa, faa no^et : mun {)d t>urfa nokkut 
raft annat fyrir at gjftra, ef hl^fta skal 
Fm. XI, 263*; |)at er likara, at fyrir 
dftru t>urfi^raft at gera, en {)at ben til 
akilnaftar okkars Nj. 151 (261»h vilju 
ver bifta t>e8s, er H. konun^ ok f>6rdr 
Sigbvatsson gftra rdft fyrir Sturl. II, 221"; er })at boenastafir varr, at f)er 
gerit OSS rdft fyrir einum J)eim (nl. le^- 
steini), sem goftum manni vteri soemi- 
ligt undir at liggja DN. X, 40*; hafa 
rdft meft e-m o: ttare i Sebtog meb en: 
nu muntu sjd, meft hveriom })u hefir 
baft rdft ok trunaft, uvini alls mannskyns 
Fo8t 531"; hafa raft e-t meft hondum 
o: k)(sre f^dfelfat meb et f^oretagenbe, 
OH 88" (Flat. II, 172"); hitta raft til 
e-s o: ubfinbe ^t)ab bet Ian tjene, l^joet^e 
til noget: hitti hann raft til (n(. f>ess) 
at smiftrinn veeri af kaupinu 8E. I, 
136* ; kunna rdft til e-s o: ))ibe Ubbei 
til noget: kann ek })ar rdft til ^m. VI, 
128"; jttf. Flat. I, 124"; mi kann ek 
her betra rdft til (a: l^er t>eb jeg bebre 
ai gjj^te), en hvdrr okkar kenni dftrum 
brigftmeeli Fris. 373"; kenna raft til 
e-s o: git)e 3(nbidning ^aa noget fom 
bet, en l^ar at ^jj^re: Ottarr gerfti sem 
Sighvatr kendi rdft til (= S. maelti 
Flat II, 242*) Fm. V, 174*; eigi kunn- 
um ver yftr rdft at kenna Flat. II, 510" 
itof. Fw. VII, 157"; Flat 1, 105«>; koma 
rdfti (eUer rdftum) vift e-n o: !omme ti( 
tette meb en, raabe meb eUer binbe Sugt 
meb en: var hann svd sterkr, at ^eir, 
sem hann geymdu, mdttu varla koma 
rdfti vift hann Mar. 671"; d ek mer 
d6ttur })d, er — ; er mi svd komit at 
ek kem trautt rdfti vift hana Fid. I, 
243"; j6k hann (n(. Eirikr konungr enn 
sigrsseli) riki Svia en varfti harfthendi- 
liga; var oss gott vift hann rdftum at 
koma OH. 68*^ (Flat II, 840; leggja 
rdft d e-t a: gibe 9laab angaaenbe eUer 
i ^nlebning af noget: Rutr sagfti Merfti 
allt efni sitt ok baft hann rdft d leggja 
Nj. 2 (4"); mun ek leggja rdft a 
meft {)er |)at, er {)er mun duga Nj. 7 
(13"); leggja rdft til e-s b. f.: kunni 
hann til alls g6ft raft at leggja Eg. 1 
(1"); legg til |)au rdft, er t)u kannt 
bezt til at ormrinn kann verfta unninn 
0. f. b. Flat. I, 489"ffl. ; nu er til {)ess 
at taka, at t)er leggit rdft in til meft 
OSS Flat n, 132*; jDf. Ni. 21 (31^; 
viltu ndkkut rdft leggja til meft mer 
Flat. II, 77"; eigi mun ek l)at gert 
geta, segir Morftr; ek skal rdftin til 
leggja, segir Valgarftr Nj. 108 (166") ; 
t6k hann {)a ok gerfti ser orft eptir 
sem annarr maftr legfti rdft til Mar, 
90"; hann vildi {)au rdft linjta, er 
Gregorius lagfti til Fm. VII, 258"; 
leita ser rdfts Flat, I, 105"; leita rafta 
SE, I, 184"; 1. rdfta til e-s Flat II, 
4tV^\ leita rdfta i e-t o: f^ge 9laab, §jcel^> 
for noget: ef engra rdfta vseri i leitat, 
md ek eigi lengr t)ar vift haldast Eh. 

1* ra6 63 (114**); leita rafis undir e-n o: raabs 
fp^rge en: maerin rennr |)a til m66ur 
sinnar ok leitar rafis undir hana, hvers 
bifija skyldi Homil. 13'°; leita rafta, 
rads vi6 e-n o: raabf0re ftg mcb en, 
fl^ge ^aoXi l^od ^am: leitar jarl rada 
vid lenda menn Flat II, 46*®; jtjf. Nj. 
49 (76**); leitar Vermundr rafis vifl 
Arakel, hversu — Eh. 25 (40") (jbf. 
©lutningSbemcerlninQen unbcr 9lo. 9); 
eigi t)urftu vdrir feftr at )>igg:ja rafl at 
Vestrgautum um sina landsstjom OH. 
89'; hafa hljtt })eim r46um aftrir lands- 
meiin OH. 89*; Sveinn jarl for fyrst 
til Svi|)j66ar ok leitar }>a rafta vi6 Svia- 
konungi (= af Sviakonungi OH. 42'*), 
hvat hann skyldi upp taka Flat. II, 
47"; })a settust guftin & domstdla ok 
leitudu rafia, ok spurdi hverr annan SB. 

I, 134*' ; rada e-m raft o : gibe en SRaab : 
ek vil rafta f)er annat rafi OH. 45"; 
hann red syni sinum rad med f>e88om 
ordom 2Ef. 49*. 60* ; sva gorfti hann ok 

— 86tti f)au mil i d6m, at hann hefdi 
radit {)au raft borvarfti, at hann skyldi 

— Sturl I, 49«*; jtof. Nj. 41 (61"); rada 
raft meft e-m o: oDcrlceggc, aftale noget 
meb en: h6f8t af njju sa orftromr, at 
S. ok J. heffti {)essi raft raftit meft ^or- 
varfti Starl. 1, 49'*; segja raft o : ^atoc ben 
afgjfjrcnbe Stemme i en ©ag: sagfti ^a 
hinn rikri raft Fm. VIII, 108 v. I. (Flat 

II, 672") jtof. jafnan segir hinn rikri 
raft Mdlsh. 23* og ©ibe 38»«; setia raft 
vift e-u o: anbcfate noget fom SWibbcl 
mob noget: t>au setti hann raft vift 6fati 
at hafa t)at eitt til foezlu ser, er — 
Homil. 12"; sja e-t raft o: finbc noget 
tttraabeltgt, faa at man b^r gji^re bet: 
fsat raft sa konungr at lata hann fara 
1 frifti Flat II, 412 (jbf. sa {)at at rafti 
Fm. VI, 301'); 8J& raft fyrir e-u o: 
l^atje Dmforg for noget (jtof. gjera raft 
fyrir e-u): ek vil berjast vift |)ik, sagfti 
Grettir; sja mun ek fyrst raft fyrir mat 
minum, sagfti Auftunn Grett. 66"; sja 
raft til e-s o: inbfe, fEj^nne l^i)ab ber i 
en @ag eller Slnlebning, t et |2)temeb er 
at gii^re: sja mun ek raft til [)es8 Nj. 
99 (160®); raftgjafar konungs spyrja, 
hvert raft hann seei til Flat I, 124**; 
sjam ver vinir yftrir engi r&ft til {)au, 
er vist se at duga myndi OH. 88' 
{Flat. II, 171"); skjota rafti til e-s, 
undir e-n o : l^cnjl^be en ©ag til nogen 
for at faa l^^re l^anS 9}lening berom eller 
iabe l^am afgj^re ben: var t>^ begar 
raftum skotit mjok til f>eirra, undir |)a 
OH. 88"; Flat II, 172*'; jbf. raftaskot; 
staftfesta raft o : fatte en afgif^renbe Ses 
jlutning, gji^re en S9e{lutning uro!!elig: vil ek, ef {>etta raft skal staftfestast 

meft OSS, at — ; en er konungar hdfftu 

faetta r&ft staftfest sin i milli, f>a — 

OH 61*'-»f6. (Flat. II, 65*'"); taka 

raft o: tage en bid Seftemmelfe, fatte en 

Seflutntng : t6ku t)eir f)at raft, at hann 

gerir })ar jarfthus VoU. 93*; konungr 

t6k {)at raft, at hann f6r upp um Heift- 

mdrk OH. 60" (Flat. II, 64") ; hvert 

raft muntu taka nu Sturl. I, 15" jbf. 

Flat II, 129"; {)eir H. sogftu, at {)eir 

mundu eigi taka raft foessi fyrir hendr 

bondum Sturl. II, 221*; J)a tekr hverr 

sitt rdft, er i kreppingar kemr Fm, IV, 

147"; skal ek eigi skiljast vift J)ik 

enn, ef \t\i tekr betra raft Flat II, 267» 

(OH 146"); taka upp raft = taka raft: 

vil ek, at vift takim f)at raft upp, at f)u. 

vakir i alia nott ok — Eg. 22 (146"); 

er nu fyr {)vi bezt, at ver raftim um 

allir samt, hvert raft upp skal taka 

OH 60" (Flat II, 64*8); {)iggja raft 

at e-m o: Iabe fig foreftrtbe noget af 

en: eigi [)urftu varir feftr at t>^ggja 

raft at Vestrgautum um sina lands- 

stj6rn OH 89*; gefa e-t til rafts o: 

tilraabe noget: for Haukr — ok sagfti, 

hvat m6ftir bans haffti til r&fts gefit 

Flat. I, 105**; hefir her svA jafnan 

verit, at J)at er Uppsvia hofftingjar 

hafa staftfest sin i milli, )>a hafa hHtt 

(hlitt Flat. II, 172") t)eim raftum aftrir 

landsmenn; eigi {)urftu varir feftr at 

f)iggja raft at Vestrgautum um sina 

landsstj6rn OH. 89*f9-; gera e-t at rdfti 

o : beflutte noget : var })etta at rafti gert 

(nl. at l^an ffulbe faa ben til ^uftru, 

fom l^an begjcerebe) Mag. 15**; jbf. Eg. 

80 (193"); Laxd. 20145"); Bp. I, 643*; 

var t)at {)a bratt at raftum gert, at 

Olafr fekk Geiru Flat I, 92"; gerast 

at goftu rafti o: faa et gobt Ubfalb: ef 

})u vilt enn til leita, t)a maetti verfta, 

at f>at gerftist enn at goftu rafti Mag. 

4"; hafa e-t i rafti o: (fabe noget i 

©inbe, til §enfigt: hann hefir i rafti at 

lata klaustrit ok fara aptr til veraldar 

Mar. 484'; hefir keisarinn i rafti undan 

at flfja Bar. 99*; liggja til rafts o: 

bcere titraabetig, = vera til rafta: t>& 

tekr hverr sitt raft — en hirftir {)a ekki 

um, hvat hverigum hentir eftr til rafts 

liggr Fm. IV, 147*; leggja e-t til rdfts 

meft e-m o: tilraabe en noget: hann 

skal fara a fund Sveins konungs ok 

vita, hvat er hann leggi til rafts meft 

honum Flat II, 73"; sja e-t at rafti 

o: anfe no^et. for tilraabeligt : sa hon 

{)at at rafti at heitast {>6rolfi Eg. 9 

(17'); varir hinir mestir ovinir sa bat 

at rafti (= sa {)at raft Flat. Ill, 412") ra6 at lata hann fara i frifli Fm, VI, 301^ ; 
litit er her til rada at 8Ja, er ek er 
Flat II, 36*^; snua at einu hverju rafli 
.■>: fattc en Seflutning: eptir eggjan 
t>e8sa snua f>eir allir at })vi r&di OH, 
61" {Flat, II, 65"); taka undir raft o: 
ia%t ct Saab til (gftertettclfe : flestir 
menn beiddu hann heldr leita a 8k6ga 
ok forda ser; J)orbj6rn tok ekki undir 
t)at raft Flat II, 511»« {Icel 8. 1, 216»); 
uka e-t til rafts edev til rdfta o: gribe 
eftcr, tit noget font en Ubk)ei t ftn ^^or: 
legen^eb: cpptu flestir a Svein ok spurftu, 
hvat til rafts skal taka Flat. II, 495»*; 
roedda {>a um, hvat til rafts (^ hvat 
rafts Flat III, 150*) skvldi taka (= hvat 
til rafts v»ri Icel 8. II, 216««) Fm. IX, 
510**; skulu ver ganga heim — ok sja 
hvat {)eir taka til rafts (= hvat t)eir 
taka rafts 2. 24) Nj. U9 (197"); hvat 
skttlu ver nu til rafta taka Nj. 129 
(201 »); hvat skal nu til rafta taka Nj, 
5 (8^); skjolt skal til rafta taka Bp, 
I. 229'; Oflfoa taka e-t rafts (o: til rdfts) 
Flat II, 47«». Ill, 150*; Heilag. II, 288»; 
Mar. 90»ffl.; Sturl II, 49». 28««; vera 
til rafts eller til rafta o: t)oere tjenligt, 
tilraabeligt : roeddu t>a um, hvat til rafts 
vaeri Icel. 8. II, 216**; hvat er nu til 
rafta Bp. I, 229*; hvat skal nu til rafta? 
broftir! — })ikki nier nu vandast malit 
i^*. 2 (4"); eigi vita menn, hvat bezt 
er til rafta um slika hluti Bp. I, 268«; 
verfta at r4fti o: l^fleS, fommc til 9l^ttc!: 
varft allt at rafti foat, er hann reft 
monnum Nj. 20 (30**); er {)at varft at 
engu rafti, sja t)eir sik fjarlsega ollu 
fulltingi Heilaa. II, 395»o*>f8-; verfta, 
vera at einu rafti o: h\x)o^, ))(ere entge: 
er OSS |)at eigi ofrefli, ef ver verftum 
(emro Flat II, 65*) allir at einu rafti 
OH. 61*; {)eir voru at einu rafti ok 
Eyjolfr Sturl. II, 155«; goftar t)eir 6 
skyldu hittnst a t>ingi ok vera allir at 
einu rafti Oik. 16"!-^-; fcerlig om Sift: 
s^ndist {leim ollum samt at lata raft 
rafti moeta a: fcette Sift imob Sift (it)f. 
lata prett i m6ti prett Flat II, 77") 
Flat I, 46*«. 2) Otjerbcielfe meb ©en-- 
\pn tt( ^i>ab man )fax i Sinbe og Q\exnt 
toil ^atoe ubf^rt, S^tbercbclfe bcraf bcb 
at (cepge $lan bertil (i 392obfoetning til 
©ierningen ^toorteb bet blitoer ikxsrif at); 
slikum retti svarar maftr fyrir raft at 
hervirki sem fyrir verk NL. II, 623**; 
var S. at riftum ok vigi ens g6fga 
manns, er f>orkell f68tri het Mork. 
202^*; menn hOfftu a hdndum Einari, 
at hann vseri i raftum um y\^ Bjamar 
Sturl. I, 47"; f)au ero raft svd, at maftr 
rseftr am annan, ef hann mselir {>at fyrir monnum nOkkut, at hann se t>a 
bana at nserr en heilendi at firr, ef 
f)at kvsemi fram, er hann raeelti Grdg. 
870'; rafta raftum o: gjfjre Jorbercbelfcr, 
Icegge ^aner til noget: baft {)eim heill 
duga, er fyrstr refti raftum til skamma 
J)6ri porskf. 59 jbf. ef maftr rseftr um 
mann drepr&ftum Grdg. 369**ffl0'; ef 
eigi koma fram raft (a: betfom raft 
i!fc fomnte til Ubf^relfe, blibc itoat!fatte) 
Grdg. 369"; ek skal setja raft til {)es8 
Band. 13'®; J)or^ls segir, at hann 
vildi, at t)eir rifti norftr a |)a Brand 
sem hvatast ok vefftist eigi lengi i 
t)essu rafti Sturl. II, 52"; sendit menn 
yftra — til fundar vift J)a menn, er 
petta raft hafa meft hOndum OH. 88'*; 
bessi reikar aptr ok fram sem meft 
litlu rdfti uSy. 2**; kold eru jafnan 
kvenna r4ft Partalop. 30" jtof. 2bet 
a3inbd @ibe 248 a unber kaldr 2. — 
3bf. alj6tsraft, banaraft, dreprafi, ijor- 
raft, sarraft. 3) (EoUegium af 9laabgit>ere 
ellcr ^erfoner font for^anble tncb ffin- 
anben otn foreliggenbe @mner eller @ager 
(jtof. r^ftuneyti; mnt. rat Mnd.Wb. Ill, 
426a^') ; t)essa hjalpsamliga hugrenning 
bar hann upp fyrir frunni en siftan 
fyrir rafti sinu ok st6rmenni Mar. 
422*; ver (Magnus konungr) ok raft 
vart sam ok yfirlasum litskrift — DN. 
I, 166'; var ^etta bref gdrt — ok in- 
siglat hja verandi moeftr varri — ok 
dagligo rafti varo DN. I, 166*®; gengu 
})au syskin ok sira B. — firir raftit 
ok heyrftu jjeir af raftinu jayrfti ok 
sam[)ykt herra Ey steins — {)essom 
m6nnom af raftcno hja verandom ok 
rdftandom bemma kaupmala DN. II, 
82**-**; upphaf sundr|)ykkis milli Jons 
erkibiskups ok konungs rafts Bp. I, 
758'*; Loftinn svarar — at j)eir attu 
fyrst at ja bokinni ok biftja siftan 
miskunnar um ()a hluti, sem — , kon- 
unginn ok bans raft Bp. I, 719^'; J6n 
holvuftprestr a Vanginum a Voss kom 
ok kserfti fyrir rafti varu, at — DN. 
VI, 266*; Marmoria mselti: raft mitt 
veldr {)vi, en eigi ek Partalop. 31*; 
J)at kollum ver raft, er logmaftr ok 
raftsmenn sitja a malum manna ok 
skipa Byl. 6, 6^ 4) JtaabgitJcr, = rafts- 
maOr (jt)f. raftanautr; mnt. rat Mnd. 
TTft. Ill, 426a**); sagfti Dixin ok Oil 
hennar raft, at J)at mundi verfta henni 
til bins mesta styrk, ef — Flat I, 92^*; 
Banaiam gjOrfti Davift konungr sitt hit 
besta raft efta trunaftarmann um levnda 
luti Stj. 510'*. 5) 9lfgi0relfcn i ct gitJet 
Xilfalbe, 3nbf(^bctfebcr^)aa; hafi biskup 
raft yfir, hverir skipta skulu Bj). 1, 718";. ra6 J)orvardr lezt eigi raft eiga meirr en 
eins manns SiurL II, 221*; {)er munufl 
nu })ykkja8t hafa half rad vid mik (o: 
lige meget at ^ge i ©agen fom jeg) eda 
meirr Off. 146", jtjf. rafla halfri stSngu 
£/m. 17*; bera e-n rafium o: berjJbe en 
l^and Snbfl^belfe, SR^nbtg^eb: nu mun 
sem optarr, at {)er munu bera mik 
radum synir roinir ok virda mik engis 
Nj. 129 (198"); er herra electus sva 
borinn radam, at eigi fekk borA a 
stadnum einn brddurson haus Bp. II, 
44^; fara fram e-s rdflum o: i ftn 8lbs 
fcerb tctte fxa cftcr en8 SJiljc: minum 
radum vil ek fram fara — ; })akkafti 
Bjorn honom vel ok kvad bans r&dom 
vilja fram fara OH. 54""; ef Rutr 
ferr minum radum fram, {)& skal ek — 
Nj. 3 (5") ; nu viljum ver {)inum radum 
fram fara, hvem veg hatta skal at- 
logunni Fm. VII, 268*»; jtof. Sturl. I, 
16*«; Flat. II, 8"; Nj. 80 (119»); vera 
at radum o: ffaiot noget at ftge, l^abe 
aR^nbifll^cb cttct SnbflJ^belf c : var bun 
mest at radum, Jpvi at bun var {)eirra 
vi trust Fid. II, 469**^; hon var at radum 
med syni sinum Fridgeiri Eg. 67 (167*'). 
6) 3laabi0l^eb, HK^nbig^eb, ©t^rclfc (jtof. 
burad, landrad); {)at skyldar mik til 
at rita — um J)eirra manna rad, er 
hann (nl. biskupsstolinn) hafa vard- 
veittan JBp. I, 59'*; tok hann ba rad 
ok rikis8tj6rn med henni Flat. 1, 92®^; 
8;^nist mer, sem h6n muni t)a illsku 
drjgt hafa, at hvergi eigi hon rad ne 
riki, heldr hafi hon — Flat. I, 228*»; 
ef h6n veit — , at bondi hennar mundi 
eigi Ija vilja, t)a a h6n eigi rad (nl. til 
at Ija) Grdg. 207" ; p. — lezk eigi rad 
eiga meirr en eins manns Sturl. II, 
221*; a hon her eigi sidr rad fyrir, en 
ek — Sturl. II, 120"; hefir konungr 
eigi t>at rett spurt, at ek eigi meira 
rdd en adrir, t)vi at J)at er nu almenn- 
ingr Flat. II, 240" {OH. 126;«); mi 
munu ver eigi meta vid {)ik radin o: 
(abc big raabe Flat. II, 131"; engi rad 
skaltu taka af mer ok fara hvergi fyrr 
en ek vil Gunl. 4 (205*) ; erkibiskupinn 
la i sinum harmkvselum ok voru oil rad 
af honum tekin Bp. I, 819**; J)eirrar 
konu setla ek at fa, at su rasni f>ik 
hvarki fe ne radum Laxd. 7 (8"); p6r6r 
t6k vid fe oUu ok radum eptir fodur 
sinn Floam. 8 (126**) ; Rutr fekk henni 
611 rad i hendr fyrir innan stokk Nj. 
7 (11*); Bjorgolfr var t)a gamall — ok 
hafdi hann selt i hendr Oil rad syni 
sinum Eg. 7 (10*®); I>orgils var for- 
stjori fyrir bui i Torgum t)a, er {>or- 
olfr var eigi heima, ok hafdi oil rad fyrir bui Eg. 13 (24"); })a skal hann 
stefna honum til Qdrbaugsgards eda 
telja hann af radunum Qanns ella ok 
telja ser radin ok kvedja til 9 bua a 
{>ingi, hvart hann hafi arfskot i f>eim 
rddum radit Grdg. 84*«f08. {Grg. I, 
247*fd-); t>^ skalt fara, jt»vi at ^in a ek 
rad (o: obet big ffat jeg at b^be og 
raabe) Fid. II, 165 {Orv. 10". 11"); 
{)er eigit {>essa rad o: l^ermeb fan 3 
gi^rc fom 3 felt) bil, Flat. II, 132*; 
koma radi vid e-n o: faa gfort ftn 
SRagt eUer HJ^^nbig^eb, ftn SStlje giceU 
benbe lige ober for en, faa at l^an hftitx 
ftg berunber: J)eir, sem hann geymdu, 
mattu varla koma radi vid hann Mar. 
671'*; ek kem trautt radi vid hann 
Fid. I, 243**; (>a monda ek snua ollum 
til kristins sidar (>eim, es ek maetti 
radi vid koma HeUag. II, 43'» jtof. 40». 
7) aSilje, ©antti^fle; })a er ekkja er 
fostnud manna, |)a skal hennar rad 
fylgj& i^' ba f!al bet bcere meb l^enbed 
©antt^ffe), nema fadir fastni, f)a skal 
hann rada Grdg. 156*; ekkja a at 
fastnast sjalf manni t>eim, er hann atti 
fyrr Grdg. 156**fB«. ((7r^. II, 3O*f0.); ef 
kona giptist utan radi f5dur sins eda 
m6dur eda f)e8s, er giptingarmadr er 
fyrir radi hennar Landsl. 5, 2*. 8) Sib 
og 2eiltg^eb til at gji^re noget ({$ol!efj;)r. 
raad 4 Aasen 585 b); kvad f)a vera r4d 
um daginn eptir Pr. 55** {Anal. 182*). 
9) {^orel^abenbe, (^oretagenbe; sendit 
menu ydra til fundar vid })a menn er 
t)etta rad hafa med hondum OH. 88** 
{Flat. II, 172**); med ^vi at })er hafit 
sh'kt rad uppi vid mik El. 88**; grun- 
adi hann, hvart f^etta rad mundi tram- 
gengt verda OH. 89" {Flat. II, 173); 
bidjandi bans himneska spekt — }>at 
rad at bidsa ser i brj6st, sem honum 
gegnir bezt at hafa Heilag. II, 69**; 
mikit rad einum bonda at kalla til sin 
sva marga storeflismenn Vigagl. 20"; 
f). var pa okvsentr, fylgdi hann f>a 
oheimiligu radi takandi ser til lags 
Gudrunu — ; f6ru t)au sva opinberliga 
med sinu radi, at hann lagdi hana i 
sseng ser sem sina eiginkonu Bp, I, 
862*®; ef {)u vilt enn til leita, f>a maetti 
verda at pat gerdist at g6du radi Mag. 
4"; var Jjat at radi gert Eg. 80 (193**); 
i»f. Bp. I, 643'; sendit menn ydra — 
til fundar vid ^a menn, er f)etta*rad 
hafa med hondum OH. 88** {Flat. II, 
172**) ; spurdi 0. {)a fraendr, hvat |)eir 
vildu rada slnna; {)u skalt hafa rad 
fyrir oss, sogdu {)eir Fid. II, 187*f0.; 
hvat skal, er nu rada t)inna o: l^t>ab 
flal bu nu forctage big? Vigagl. 13"; ra6 Krok. 13'; hvat skal du til rada o: 
l^tiab et ber nu at gij^rc? Nj. 2 (4"); 
hvat skal nu til rada taka? b. f. Nj. 

5 (8^; juf. 49 (75«»); t6ku l)at (til) rafts 
at rifta i brott Nj, 99 (153*). a)ennc 
Seti^bning faCber ofte fammen meb ben 
itnbcr ftt. 1 anf^rte, faa at bet i mange 
^Ufslbe fan f^ned tbiblfomt om et @£s 
tm^el b^t l^enf^red unber benne eder f)in, 
f. @^. i leita rada, taka til r&As, rada; 
fe ©. 3b»MM. 5a"fB8-. 10) Sebemaobc, = 
lif 2, lifnadr 1 ; Sveinn hardnadi as f>vi 
meirr i sinni illsku, sem biskup hanu 
oftarr a minnti at betra ra6 sitt (= 
at betra lif sitt Barl 49»S) Bp. I, 288"; 
ek man verda })er isjamaAr, ef t)a var6- 
veitir vel raft t)itt Bp, I, 370^; t)a 
iftraftist husfreirja mjOk otru sinnar — , 
en G. huggafti hana — ok baft, at b6n 
fikyldi vera gaetin um raft sitt l)aftan i 
fra Heilag. 1,395^; er allir lofuftu hann 
{n(. Ambrosium), })& sD^st hann vift 
prestr (nl. Donatus) ok leitar a bans 
raft JBr«7a^. I, 61"; |)eir segja, at engi 
kostr mundi grift a vera, oaftu hann 
raonsaka raft sitt ok tala vift prest 
Stwrl. II, 34"; i Kolni i munkliE — 
Tar brdftir einn sa, er fras5gn er veitt 
9U, er hann haffti sik at mftrgam lutum 
(oftruvis), en t>eim mdnnum s6mdi, er 
f>viUkt raft taka Mar, 83*. 11) ^tiaing 
^Dori et SRenneffe er ftebt eOer befinber 
fig, ^orl^olb ^bori en (eber (= hagr 1 
00 2) eUer Ian lomme; t^ser hinar miklu 
konur )>rdngftu }>eirra manna rafti, er 
bygftu landit Flat, I, 397*«; |)etta er — 
sa maftr, at |)at vill, at f)u — fleiprir 
eigi um mitt r4d; t)enna sprota mun 
ek foera a nasir f>er, ef |)u spair nokkru 
um minn hag Fid, II, 167«" (6rv, 13»*. 
14*. 15'); leggst sva mikil virfting & 
raft Orvarodds (& Odd 6rv, 69*; Fid, 
II, 195'*f8'), at engi maftr t>ykkir kpn- 
ungi honum likr fyrir ails sakir Orv, 
68'; Loftinn gekk til Astriftar ok spurfti, 
hvert raft hennar vseri Flat, I, 207" 
(ibf. Hkr, 132«; Fris, 171"); })at er 
aufts^t, at konungr ma gera af rafti 
Ottars ^at, er hann vill (o: gjf^re meb 
Cttar fom fian bit, = eigi vald at drepa 
OtUr faegar hann vill Flat, III, 242") 
Fm. V, r74''; |)ar kemr r&fti bans, at 
hann verftr sva staddr a mftrkum uti, at 
— Fid. II, 230"; eigi s^nist mer vart 
raft likligt til mikillar framkvsemdar 
ok Btorrsefta Fm, VIII, 20* ; for yftart 
raft ^& betr fram Nj, 129 (198"); heim 
skaltu fara ok una vel vift raft {)itt Nj, 

6 (11"^); undi hann {)a vel rafti sinu 
JSrandJbr. 62" ; mundi hann {)a {)angat 
venda fyst, sem hann haffti aftr lengst verit ok sinu rafti bezt unat Flat. I, 
116'; Yali sagfti g6tt af bans rafti 
Band. 12**; hefi ek set yfir raft })itt, 
ok se ek f)at, at miklu meiri hefir {>u 
fftng, en likligt se, at vel muni fengit 
Band. 43"; guft fylgfti (fe fylgja 5) bans 
rafti nti sem fyrr Pr. 74"; nu ma maftr 
bcBta r&ft sonar sins ok leifta hann i 
eett, ef — Chd. 68*; ek mun verfta {)er 
asjamaftr, ef {)u varftveitir vel {)itt raft 
Bp. I, 370^; ^6ttist bon sja hinn sssla 
J>orlak biskup ok spurfti, hvilikt {)e8s 
manns raft vseri (o: ^borlebed ben 9Ranb 
l^abbe bet), er I)6rftr bet, er andazt 
haffti i Flj6tum; scelt er rdft bans (o: 
l^an l^ar bet gobt), kvaft hann Bp. I, 
370"tfl'; ferr hann nii heim ok ))iKki8t 
mi hafa 1 hendi raft Asmundar sona 
Mag. 25"; {)6ttist {)eir nu fullkomliga 
hafa raft bans i hendi Stj. 416^ jbf. 
Nj. 63 (97'); Fm, VII, 268"; Sturl. I, 
15"; truit a guft v&rt, er allt hefir raft 
yftart i hendi OH. 109" (Flat II, 191"); 
vil ek nu fela allt mitt rdft ^er k hendi 
OH, 211" (Flat. II, 348*); eigi at siftr 
grunuftu menu ok gjorftu m5rg orft a 
um raft })eirra |>orvarfts ok Yngvildar 
Sturl. I, 49« it)f. 48'*; kona bet 56rdis, 
er lettari skyldi verfta, ok borffti raft 
hennar heldr seinliga ok til mikils 
h&ska; prestr sa kom at iinna hana, 
er J6n bet, ok er honum t)6tti rdft 
hennar mj5k seinkast til greifta, })a — 
Bp, 1, 195"". 12) ^uSlige etter j^jem* 
tige {Jor^olb, ^udl^otbning (jbf. bu); t)a 
er J6n var barn at aldri, f)a breyttu 
))au faftir bans ok m6ftir rafti sinu ok 
f6ru utan Bp. I, 152"; belt Asgautr 
vift [)at r&fti sinu ok bui Bp, I, 194^; 
hann var g6ftr b6ndi ok haffti rausnar 
rdft (v. I. bu) KarUefn. 3 (96"); s^nist 
mer raft, at t)es8ir menn halda upp 
rafti (= bui fi. 31) f)inu Vigagl. 7"f0. ; 
J)ar bj6 kona sii, er Svala het — ; h6n 
var vsen kona ok ung, h6n talar til 
tispaks ok biftr hann sja um raft sitt; 
hefa ek jjat frett, at ^u ert bumaftr 
mikill Band. 9"; bitt rdft spyrst mer 
d margan hatt somaskmligt, en |)6 
skortir {)ik einn hlut, at t>u er kvdn- 
lauss, en t>6 hefir ek bugast f)er rdfta- 

kost ; h6n (nl. Vigdis) er kvenna 

friftust ok meft miklu ^, {)vi rdfti mun 
ek t)er i hendr koma. I. — kvazt fuss 
vera t)e88a raftabags Vatsd. 12 (21**"'*); 
bat vilda ek, br6ftir, at t)u boettir rdft 
pitt ok bseftir t)er konu Nj. 2 (2"); 
var Aki f)a st6rauftigr maftr, sn^r nu 
a svinn rdftinu (■= bcetir rdft sitt; jbf. 
hann brd t)d rdftinu o: t>i(be ba for: 
anbre fig, fom bet ^ebet i JoIfefjJtoget, 8 ra6 Mag. W*) ok bi6r Ber konu einnar 
Mag, 16*^; stadfesta r&d 8itt a: fcette 
iBo (W. HtaAfeHta flik Heilag, I, 159'>; 
^ui< if(c rib i benne gotbmbelfe ftat 
o^fattcd i ben nceftfj^I^enbe Seti^bmng): 
{)at hefir mer komit i hug, at pu 
niunir st&AfeBta t&A bitt ok kvsenast 
Laxd, 7 (S*) ; or |>er sa til at stadfesta 
Yk6 |)itt ok kvangast Orett. 5*"; {)at 
hetir uk helzt stadfost med mer at 
li'fTpJa af kaupfei'Air ok staAfesta rdft 
mitt pMefd* lOO»tfl0.. 18) 5lj^n«brifs 
tend ilitfrebdftiaelfe \>t\> (fgemUg Dm-- 
flioenflflfc (lat. coitus) mcllem ^crfoner, 
t()?(nbe ^4J(vfencT af fovilieUtdt Si\0n (jt>f. 
rAAa 24, rnfti; Bamnipfti vi6 konu S{j. 
ai8» 888"; Hei7fl«. II, 642" = sam- 
l)u6 ^Vj. 21"l»f.»». 64»». 6tt««); frat er i 
Moysea lu^k Deuteranomio, at b& skyldi 
ilooma mi\vjar til jfrjtingar, of at yrfti 
um rA6 t)eirra A6r t>»r vn?ri ^iptar, 
som manna konur, of ^ppr t6ku 6heiniila 
monn undir l)Opnilr sum Mar, 17" (it)f. 
6^tof. 20f(i. 22. 88); Krlondr andadist 
on Aw l>,io J>ftr optir — . Sturla f>6r6- 
arson t6k par til rads ok hafdi hana 
lioini ok 4ttu t)Au iimm bt^rn SUtrL h 
41** ivf. KfK 11 (13»); 8n>*r b6ndinn fra 
til Ittjjuvojrar sinu rafti ok vill nii heldr 
lii oina jiuipfni til oipinords (cnb forts 
jortte bet forbubne 8amUi> meb (5nlen)j 
^'Kf\ 89*; Oj^faa i fllut.: kommgr rafelti: | 
)\itt homu \il ok ivkkja i kvold — ; er j 
l^ar jjjor rokkja ok var honni t>ang:Ht 
t>li5't ■-; ^okk |)ttr inn ma^r virdulijra 
I'Utun — , bann ir^kk at bvdunni — ok 
um^hi: bvjnrr |)u illt til rada vift kon- 
nn^Mun /•'W.VI, 1:81** v.V«>''*' ^^^U kom 
oinn konun^r ok roi^ minn vafrlojr* ok 
k\a/t kommn til ra^a vi<> mik Vois. 
146'*; men bette bi>^ tutt cm bet «^te^ 
itabeltcte €^amlti> meUem ^anb e^ ^u: 
♦tttt : e^ifi >kal fadir ney6a dottur sina 
til i"a\^, of bon vil M^iast til noumi 
(vniy, 1^^; ^f^tanda tynr ra^iim a: 
butbw ^sSabfilab. t*w til ^inbtfr eUer 
liK^e ^in^rinaet i ^eien bifT*cr: of sakir 
kvuua a hoiutr b-^"::vj o^ hfn!:i j>a»r, 
or — ^ |v* **<al tK^::a ♦>rir ra^;*.»u *tsu*.da 
(t'i*»{./. l^i** (mv U. v^''*-; of a^rir Kior.n 

i;*u o; xttJ'rratbif i ^ctate^liib: of at rir.tsHi 
u*A*'U: or a\a",:>0 4:j^ * a; ?r:^v.a^-:v*\ 
{*A *Wv* >^ (*viv; mXi r:»>.i"\ of {>ci".i ^ 'a 
(;*■.'.;. 1>T*: sV.^^l I >< I* <>i. kt vrr 
^.vi • .^ v^/.'^ji.. or. r•i^^i. h*3ir: |»cv  

<V \* • «.,\ .»»» ^». >«•. w^ \ i » • »•» V > » » l**^^ 

t^ll^f•ii^ cv^Ji ^:. (-'•y. U. 4'. *- '.;-•</. at eins r46a rddi sino, ef biskup sa 
bannar t)eim eigi, er — ; en hvar jjess 
er t)eim radum er rafiit 8va at eiffi er 
um raftit vid biskup — , {)a verfta odrn 
J)d eigi arfgeng, er sva ero getin Grdg. 
173*"*; antu Gufinino godra rafta Sig. 1, 
46; fyr man h6n Gudruno gofira rada 
en sidan ber sin at i)j6ta Brynh, 3^; 
lezt Sigvaldi nu kominn til rada (= 
r&fiahags fe 68") Jomav, 69" {Fm. XI, 
104"); ef sa ifast r66a, er ser hefir 
kono festa Grdg. 169" (Grg, II, 32") 
ibf. 160« (Org. II, 33«); rafiin takast 
o: bet cegteftabeltge @amUt) begi^nber: 
ef kona ver6r sjuk, {)a skal sa gera 
or6, er fastnat hefir konona, at hon 
er sjuk, en hinn skal ra6a, hvart hann 
vill ganga i sama sseng konuna e6a 
eigi, en ef {)a takast eigi ra6in, l>a 
skal hann ra6a, er inni skal hafa bru6- 
laupit, hvart takast skolo fyrir jafn 
lengd e6a eigi Chrdg, 169*"' (Grg. II, 
32"f8-); er at {)eim malum var setit, 
{)& var {>at af radit, at ))au rad tokust, 
ok fekk ^6r6r Isridar OU. 129* (Flat 
II, 251"); honum l^str t)vi i skap at 
maela til raftahags vid hana; bun kva6 
{)at mundu gjOrt at frsenda ra6i ok 
mjOk naer heunar hug))okka, en engi 
latti, ok tokust riiftin Fid. II, 347J; 
Bar^i var heitit nieyjunni, foau ra6 
skyldu takast at odrn samri, skyldi |>a 
B. scekja nordr t>augat raftit Eg.l (12*); 
gofa muuda ek y6r til ra6, ef t>er vilit 
eigi |>etta lata fyrir radum standa, er 
a6r hefir ordit um bagi Hallgerdar, at 
J>jostolfr fari eiffi sndr me6 benni, j>6tt 
radin takist ^'J. 13 (23*); vekja t>eir 
)>a til vid Gi/ar um bonor^it: Ifkr sva 
mod |>oini« at ridin skyldu taka«t ok 
skyldi bod vera — at Mosfelli Sj. 65 
(H9**>: bor^toinn rildi fara utan fyrst, 
ou rad $kyldu taka$t« |>osrar bann koemi 
aptr p.hrit 38"; skyldu j>vi at eins 
rad takast mt'd |>o:rd Aniori ok J>6rdisi, 
nov.'.a — Vi'j\ttji, 11**; tokust rad |>*ssi 
intd t»r:m lua.a .r-ir-i, at — Sitwri. U 
77"; rad skyMu takan mod Jyeim Halli 
ok IriTi' • Tvru a vo:rr.dtta fcol^. a Fiu'ZTi- 
rcyr; >,«'-*. IK l-U**^^; binn nsesta dag- 
r.v'h.'j^^n |>M. tr rad 5isvl.i_^ takast 
ifr^ir \bi^ ,#;r-^ n. 35*"; brddlaap 
<ky, :: wra a: v^:rr.a::t:m, o: G. krjenii 
t ,:i u: a ^\i <v.rjri — ; ire^tadiss ::;- 
k>a.-"a I'.i'liu^'* on H-e'j:* hu^J: il"^ 
•:: ra>i (;«•*;; 9 t4r ; 0=^: rad ti: 
ok \:d bi- - ,r4 Fm^ X.~iS3*; b4 

ilr*^; fv.v- i^r : <k i rt ^* ^^-i ri^ rada fom nocten gi^r, o^naar beb at faa en 

ftloinbe tt( ^^U, = radafar, rddahagr 2, 

mdakostr; h6n er kvenna fridust ok 

med miklu fe, fivi radi (jbf. radakostr, 

radaha^ 2. 21. 24) mun ek t>er i hendr 

koma Vatsd. 12 (21'^; rad hcfi ek hugat 

fvrir {)er (= rad setla ek at gera fyrir 

|>er Flat I, 304«) JFVs. 88^; Bardi var 

heitit ine3gunni, ra6 t>au skyldu takast 

at odru sumri, skyldi f)a B. soekja nordr 

t>aQgat ridit Eg. 7 (12**^) ; spurfti jarl- 

inn Sighvat, hvat hann »?tladi, hvart 

Olafr koDUDgr myndi fa vilja Astridar, 

ok ef hann vill {>at, t>a vsetti ek, at 

um {>etta raft spyrjum ver ekki Svia 

konung eptir 0H.81» (Flat. II, 116»«); 

faennar hafdi be6it Nordbrikt ok fengit 

eigi radit Flat III, 304*; er konungr 

hafdi fengit t>at hit g6fugliga rad, 

dr6ttningina I>yri, })a -~ Fm.X,342«; 

t>u hefir gert sakar rid Ingolf, en nti 

niattu bceta |}at me5 |>eim hsetti atgipta 

honnm dottur t>ina. er hann l)ess rads 

makligr Vigagl. 15"; |)ar til vilda ek 

hafa fullting t>itt, at ek needa l)vi radi 

Eg. 56 (120*); dottir b6ris jarls — 

heitirVigdis — ; j)vi raoi mun ek {)er 

i hendr koma; I. {>akkadi konungi ok 

kvad^t fuss vera f)essa radahags Vatsd. 

12 (2l«»f8.); |)etta allt saman bar til 

f>ess, at konungr unni rads t)es9aKatIi 

OH. 129* (Flat. II, 251^); unn frsenda 

)>innm god^ rads; {)6tti oss radligast, 

at bu Kvangadist eptir t)vi, sem |)u 

mseftir i fyrra sumar, Jjott f)at se eigi 

|>er meft ollu jafnrcedi sem Hrefna er — ; 

Asgeirr faftir hennar er j^ofugr madr 

ok storeettadr; hann skortir ok eigi fe 

til at frida {)etta rad Laxd.Ab (\^V^\ 

keyptu t)eir sva, at brudlaup skyldi vera 

at vetrnattum — , ef G. koemi eigi ut 

a |)vi sumri, en J>. (©elgaS gabcr) Tauss 

allra mdla vid Hrafn, ef Gunnlaugr 

kvsemi til ok vitjadi radsins Ounl. 9 

(241* jtof. 217"); meb XilfjJicnbe af en 

@enitit>, bet betegnev jlt^inben fom bort^ 

gifted, fom nogen begjcerer eUer faar til 

^uftru: ek red radi hennar fyrr Nj. 

13 (23**); ef kona giptist uttan rads 

foesa, er giptingarroadr er fyrir radi 

hennar Landal. 5, 2'; er Maria var a 

enn fjortanda vetr, |)a vildi biskup 

leita fyrir radi hennar ok ^ipta hana 

Mar. 16*i>>f-'f3'; ek vil t)a eiga vald a 

radi t)inu Fm. VI, 122'; greifans kona 

kvedr Bsering eintals ok segir honum 

9va: — soemd ok dnnur andsefi skaitu 

eignast, ef |)u t>ekki8t mitt rad Beer. 

\\b^; ogfaa om bet ^artt, en jlbinbe 

Ian gi^re \>th at \aa fig en^gtemanb: 

ef |>eir vilja dvelja rad fyrir henni (nl. ekkjunni) ok synja f)eir tveim mdnnum 
{)eim, er jafnreedi t)6tti, ba — Grdg. 
156« (Grg. II, 29«); rcaddu allir eitt 
um, at henni veeri t)etta hit bezta rad 
Flat. I, 92'*; Gudrunsvarar: eigi vissa 
ek ydur ummseli, ok vel msetti fadir 
minn sjd rad fyrir mer, {)6tt {)u (nl. 
Brynhildr) veerir ekki athitt Fdfe.148"; 
h6n mselti — : enda f>ikki mer rad t>etta 
ekki sva mikils hattar, sem t)er hetud 
mer Nj, 10 (17*); renna radi o: fots 
fti^rre et beb gceftemaal fluttet ^artt^ 
faa at beraf xllt blit>er noget @ifters 
maal: ef frsendsemi kemr upp med 
^eim, er kono hafir fastnat ser, ok 
kononni su, er eigi er by^gjandi, ])& 
skal sa beirra fara, er radi vill renna 
0. f. D. Grdg. 156" (Grg. II, 30«). 161". 
(Grg. II, 34»*). 
rdda, V. (reed, red, radinn) 1) obetbeie, 
betcenfc fig, raabfj^re ftg meb nogen (ftg. 
felD eller anbre) angaaenbe en 6ag (um 
e-t), for at man fan blitoe enig meb fig. 
felo berom; konungr — gaf jarli stund 
ok 6rlof at rada um f)etta vid vini sina 
Flat. II, 1 79»« (OH. 97«') ; er nu — bazt, 
at ver radim um allir samt, hvert rad 
skal upp taka OH. 60'*; })ar liggr Reg- 
inn, raedr um vid sik, vill taela mog 
J)ann, er triiir honum SE. I, 358**; 
u^etf. eigi raedr um Jsat o: man bes 
1^0k)er itfe at betoenfe fig bedangaaenbe 
ettcr tbitjle berom, bet er otft: Xbwr.45**. 
54"; Konr*W\ Kr6k.U^\ Orv.eO*\ 
2) t^be, ubfinbe S3et^bntngen af noget 
(e-t): rada e-t at likindum fc unber 
Hkindi 2, ©ibe 523a; {)at er mjok 
mikil synd at rada til ens verra ^at, 
er vera ma vel Leif. 6'*; rada draum 
Nj. 82 (12P0); Vatsd. 42 (68 V. Laxd. 
33 (81'*); Flat. II, 289'»; Fm. X, 270««; 
Sturl. I, 76 »^ Vigagl. 9«; StJ. 200 »». 
2017.14.17, 202»»; Fr. 64»fg0.««f9. (Anal. 
180»«ffi.'«>ffl).74'"-'»««'<>; J5^.86'*; Gunl. 
2 (194". I97y)\ Gisl. 24"; dreymdi 

miK , rad ^u, hvat {)at vseri Am. 

14. 22; h6n red bctr drauma, en adrir 
menu Jomsv. 56" (Flat. I, 99*) jtf. Pr. 
49'° (Anal. 176"f0-); rada gatu: er menn 
freistadu at bera upp gatur fyrir hon- 
um, t)a vard engi su upp borin, at hann 
redi eigi (=r kunni eigi 6r leysa 2. 3 fg.) 
Herv. 234*; hon (nl. drottning su, er 
Sibilla het) — for at reyna vitrleik 
Salomons ok bar upp firir hann gatur; 
hann red allar gatur hennar ok oil 
hennar vandmsDli Heilag. I, 300*°; rada 

visu: Gisli kvad visu . ^ordia 

nam {)egar visuna, gengr heim ok hefir 
radit visuna Gisl. 33". 3) Icefe (Sfrift, 
f. @£. runar, stafi, rit), flj^nne, forftaa 10 rada bet {!ret)ne faa at man l^ar 9iebe ber^aa, 
Ian gj^re j^lebe berfor (forjiiettigt fta 
rada upp, lesa); veiztu, hve rada skal 
(nL runar) Hm. 145« (144«); |)83r (nl. 
hugrunar) of refi — Hroptr Vols. 129'; 
reft ek J>aer runar, er reist f)in systir 
Am. 12 (11); fundu t)eir ninar klapp- 
aftar k steini — ; sifian re6 J6an epi- 
scopus runar HomU. 204'*"; varo i 
homi hvers kyns stafir — , rafta ek ne 
m&ttak Gudr. 2, 22; let hann laust 
ritit, ok t6ko }>eir })at ok maelto, at 
rada skyldi ritit, en er ritit var radit, 
t)a — Heilag. I, 26"ffl.; rdda bat, er a 
norroenu er ritit Bp. I, 59"; er rit 
betta kom til handa Helenu — , f)a red 
non f)at rit, ok ^a er drottningin hafdi 
ritit radit — Heilag. II, 258*f0. jt)f. Post. 
465"; Heilaa. I, 26" {Pr. 444^»); Kim. 
16^; hann SKal lata rada skrd ok Ifsa 
f>ann maldaga (font sa madr, er kirKJo 
vardveitir, l^atobe latit gera allan 4 skra 
S. 13) Grg. I, 15"; menn skolu fast- 
andi til ^ings ganga ok soekja {)ing 
})a, er sol er i austri — ; en prestr sa, 
er bok skal rada, hann skal ringja 
myklo klokko, l)d er hann vill med b6k 
til j)ings ganga Frost. 1, 3'. 4) finbc 
noget raabe(i0t, tiCraabeligt faa at man 
'b0x gl^rc bet (itjf. rad 1, ridligr, rad- 
uligr); af {)eira (nl. Idstura) hdfum ver 
radit (== lat. ratum duximus) at segja 
nOkkura luti Horn. 48'*"*; rsed ek f)at, 
at ver vindum segl v&rt ok stefnum lit 
i haf OH. 140". 5) raabc, tilraabc en 
nogct (e-m e-t), fom man pnber at l^an 
b^r 0i0re; hann red syni sinum rad 
med bessum ordum ^f. 49*. 50*; |)at 
rsed ek J3er hit fyrsta, at J)u — Sigrdrif. 
1J2— 24; jbf. Fafn. 20 fg.; rad mun ek 
))er nu rada Hdrb. 53 ; |>6rdi8 spakona 
red rad til, at borkell skyldi — Frs. 
194*^; hann taldi fyrir t)eini &rla ok 
sidla — red |)eim astrad Horn. 147*°; 
h6n red honom {)at rdd, at hann skyldi 
— Fm. XI, 16^; hann hafdi radit {)au 
rad J)on'ardi, at hann skyldi Sturl. I, 
49**; ek vil rada J)er annat rad OH. 
46'*; vard allt at radi })at, er hann 
red mdnnum Nj. 20 (30*^); ver hdfum 
honum radit {)at hoUasta ok heilasta, 
sem kunnum honom rada eptir f)vi 
viti ok kunnustu, sem — DN. IV, 141 
{133") ; redu j)eir henni at giptast J)eim 
manni, er — Partalop. 1*; vilda ek 
rada ydr rdd — , at f)er hlypit eigi 
upp vid frameggjan Hallgerdar Nj. 41 
{61"); G. mselti tilNjals: heilrsedi em 
ek kominn at soekja at J>er — ; makligr 
ert |)u })eirra, segir Njall, ok red honom 
radin Nj. 45 (71"); leitar jarl r6da vid lenda menn, E. red {>at, at })eir skyldi 
sigla nordr i land Flat II, 15**; redu 
vinir bans honum f)at, at hann berdist 
eigi vid })ik Nj. 22 (33»»); jjbf. Eg. 8 
(4") ; rad {)u mer heilrsedi nokkur Nj» 
56 (85*^); ogfaa rada e-m e-u: f)eB8a 
mun radit hafa sa, er flestu illu rsedr 
SE. 1, 136*M.»; mun ykkr })vi vera vel 
radit, ef |)er segit mer it sanna Mark, 
6'. 6) ^lanlcegge, forbetebe et gorcs 
tagenbe og faalebed locere 0))^atoSmanben 
til noget; {>& menn, er kono hafa numit 
eda |)at hafa radit Ch-dg. 188* {Grg. II, 
57*'); {)eir finnast I'afnan ok rada at- 
fdr vid Gunnar Nj. 72 (107"); red h6n 
J)eim bana Nj. 13 (23*); jbf. 12 (21«^; 
ek red, er })eir (nl. hestar) hurfu HM. 
30 (333®); }>eir er 4 ddrum vinna en (a) 
beim, er gera eda rada vandrsedi NL. 
II, 175« (= NL. IV, 131 ») ; sa er eigi 
minnr sekr fyrir gudi, er rsedr, en sa er 
gj5rir manndrapit, allra helzt, ef sa er 
hofdinginn, er rsedr, en hinir (nl. ero) 
bans undirmenn Post. 238*f8-; hvarki 
radandi ne valdandi Byl. 10 {NL. II, 
287"); t6k ek undanfceslo OnondaOlafs- 
sonar, at hann var hvarki radandi edr 
valdandi um at heng^ja Gunnar oera DN. 
1, 339« (fra SHiSf cbal 9(ar 1354) ; Vifill var 
hvatki radandi, valdandi edr gerandi ei 
heldr f)et barn, er lifcett er DN. VII, 
297'*M-"; var {)et ceggen radenda edse 
valdendae uttan ek DN. I, 420'* (fra 
92igfebal ^ar 1372). 7) Icegge 9iaab o^ i 
ben ipenftgt at toolbe end ^rab eller ^^ 
(rada e-n = rada atfdr vid e-n, rada e-m 
bana); ef kona drepr buanda sinn eda 
rsedr hann Fro5f.4,35nt)f.*(Hd^-.22W.»); 
hann red P16g svarta fddurbana sinn en 
Yngvarr kveisa drap hann JF>». XI, 353^ ; 
mundir bu })at ugloggt, er J)it blOnd- 
udud blodi saman Sigurdr ok {}u, er f)u 
rett hann Vols. 159'*; J>eir setludu, at 
konungr mundi hafa radit hann Fm. IV, 
312"; hann var taeldr af radum kenni- 
manna t)eirra, ok (o : er) roegdan hofdu ok 
r&dinn {)ann mann, er Priscellianus het, 
bann er })eir tdldu villumann Heilag. 
I, 572««; jof. rad i 3Jlobfatning til verk 
Frost 4, 35® ligcfom radandi mobfcetted 
valdandi fc DN. I, 339. 420 albeleS font 
i Gotlandslagen. 8) aftale; redu ^eir 
t)at t)a med ser Nj. 60 (93**); hdfst — 

sa ordr6mr , at Sturla ok Ingi- 

bjdrg hefdi j)es8i rad radit med bor- 
vardi Slurl. I, 49«o. 9) befluttc, be^ 
ftemmc, afgj^re: a) meb Xatit>: Kjartan 
sagdi henni, at hann eetladi utan; hon 
kvad hann J)essu skjdtt hafa rddit Flat. 
1, 309" {Laxd. 40, S. 107". 108*") ; t)eir 
f>. redu })e88u, at J)eir foru i skdginn rada 11 £g. 76 (184^); umagi ma engu kaupi 
kaupa ne rada Gul. 56*; nu nied yftru 
radi vil ek kvangast ok — ; en |>eir 
8T(>rada allir, at ^%im f)6tti f>vi vel 
rafiit Kim, 43" ; man ykkr t)vi (= bat 
Flat VI, 13««) vera vel raftit, ef {)er 
seidt mer it sanna Mork, 6^; b) meb 
9(1: er |>eir hofdu radit samband 
porskf. 59'; bikki mer nu vandast 
malit, er ek nefi adr radit bru61aup 
mitt J^^'. 2 (4**); redu {>eir {)at at fara 
ofan til Rangar Nj, 72 (107"); redu 
{>eir prestr |)at, at b. gekk i vigsgjaldit 
Sturl I, 334«*; raOa e-t til stadar = 
staftrada: vil ek finna konung adr, en 
ek ra5a j>etta til staftar LaxdAl(\ll^^)\ 
r&6a e-t med ser o : blibe enig meb ftg 
felo om noget: b. mselti: hvdrt viltu, 
at vid vekim t)ar K. svarar: eiffi spyr 
|>u t)e8sa af ))vi, at eigi hefir t>u (letta 
a5r rddit med ]>er at vega eigi a 
liggjandi mdnnum Nj. 147 (253^); rada 
e-t vift Rik b. f.: spurdi jarl prain, hvart 
bann vildi })ar vera eda fara til Islands, 
en konu kvazt eigi l)at hafa radit vid 
sik i^". 83 (123") ; rada e-t fyrir ser 
b. f. : er 6lafr hafdi radit fyrir ser, at 
hann mundi snuast til beimferdar Flat. 
II, 323»i*>f.'«; c) meb 3nfin. : af t)eim (nl. 
lostum) bofnm ver r&dit at segja ndkk- 
nra hluti (= lat. pauca dicere ratum 
duximus) Horn, 48'; d) i ^ia^fit): {)at 
var radit, at berja skyldi til Islands 
Sturl, I, 243" ; ^etta mal er miklu 
meira, en ^%\, megi 8kj6tt radast Fm. 
VI, 18»; it)f. Gunl. 5 (213»); eigi mun 
|)etta radast at sinni Jomsv. 55"; bad 
Hallr G. Ingibjargar d6ttur Sturlu, ok 
rtdst ])at a t>ingi urn sumant, hon var 
|)a ))rettan vetra Sturl. II, 144"; var 
engi orskurdr radinn OH. 61'; f>a var 
radin ssettin o: ba \>ax bet befluttet, at 
teT ffulbe blitoc gorlig, Laxd. 71 (206»'); 
var radin ssettarstefnan Svarfd. 25*'; 
)>rja vetr var radit umbodit (o: bet Dar 
faftfat, at ^ulbmagien flulbe gjcelbe for 
ire Sintre), ef Karl koemi eigi til fyrr 
Starfd. 28»<*; |)6tti h6n radin til 6r- 
kumla (o: bet fl^nteS \}\% at ^un bilbe 
blithe orkumlamadr), ef hdn retti vid 
Bp. 1, 343« 10) radast (t?. r.) raabf^rc 
fig, beraabe ftg ineb en (vid e-n): er 
sendimenn — b&ru bonum t>essa ord- 
sendinff, {)a redst bann um vid vini 
sina, ok redu bonum |>at allir, at — 
Eg. 3 (4"); G. gerdi gerdina ok redst 
vid ongan mann um Nj. 61 (80**); 
dngum bdtti rad radit, nema hverr 
redist vio annan um Nj. 98 (151**) jtof. 
109 (167"). 11) fatte i ©etwegelfe, f^re 
cUet fli^tie noget fra eUer til et @teb, f(eite inb i eQet ub af en bid ©tiQing, 
^tv!fom]^eb o. bedt. a) meb ^at. : Egill 
let rada skipi sfnu til blunns, en ba- 
setar vistudust Eg. 70 (167") ; juf. Nj. 
6 (10««); Grg, I, 90'^ sigla J>eir d sker 
upp ok brutu ekki (n(. skipit) at; |>or- 
stemn bad fella seglit sem skjdtast, 
bad menu taka forka ok rada af skipinu 
Laaxl. 18 (36"); b) meb mi: af hefir 
t)u mik rddit brekvisi vid bik Laxd. 
34 (87"); bverr sem tekr viss vitandi 
annars skipara, sekr balfri mork vid 
konung, ok skal \>6 skipari vera f)ar, 
er bann red sik fyrri (o: f^\)ox f}an ^0v 
l^at)be foeftet ftg) NL. IV, 352«»; b6ndi 
sagdi husfreyju sinni, at bann bafdi 
Hrapp radit med ser Nj. 88 (131'); 
red bun f)a til ferdar med ser 18 binu 
beztu drengi Hdk. Iv. 245'; jtof. rada 
a, rada af, rada fra, rada i, rada til, 
rada undan, rada undir, rada ur; ifcer 
radast o : foctte ftg t ©et)agelfe (= gerast 
unber gera 11 Iftc Stnb ©.579 a'): 
Adnanus rsedst a ferdiua (= til ferdar- 
innar S. 39) Heilag. II, 288*; |)at vilda 
ek, at J)u redist austr i fjordu Nj. 38 
(57'); redst S. i Tungu ok bj6 J)ar 
Laxd. 56 (144"); austmadrinn redst i 
flokk med t)eim Nj. 60 (94") jtjf. OH. 
88=** (Fte*. II, 172"; Ottarr skal selja 
jardir sinar ok radast i burt 6r f>essi 
sveit Flat. I, 303«»; jt>f. Eg. 80 (192"); 
Pr. 60**; sagdi |>orgils Aroni, at bann 
mundi radast i gard bans Sturl. II, 111'; 
sidan redst bann i bemad Floam. 8 
(126'*) ; Leifr redst til skips ok felagar 
bans Flat. I, 538"; jtof. Mork. 48"; 
Svarfd. 29'; redst hon til bus med 
bonum til Helgafells Eb. 12 (13'»); p. 
— leitadi eptir vid Haldor ok busfreyju 
bans, at ))au redist til Stadar ok veeri 
t)ar fyrir bui Sturl. II, 144"; v6ru })ar 
margir, er redust til lids med Eiriki 
Hkr. 85" {Flat. 1, 51 ») ; H. spyrr Gunnar, 
ef bann vildi radast til Hakonar jarls 
Nj. 29 (41"); itof. Mork. 60"; mun ek 
radast {)angat til vistar Svarfd. 25**; 
redst bann pa |)angat at fardogum Bp. 
I, 455". 12) fatte ftg t SBeboigelfe, = 
radast (unber 9ir. 11), gera 14; eggjar 
Hakon nu lidit ok rsedr i dalinn Mork. 
90"; Gunnarr soekir ()a at i akafa, en 
f)eir rada i m6t porskf. 65"; rada a 
e-n o: angrtbe en: borolfr t)ordi eigi 
d bann at rdda Hard. 38 (114*); t)eTr 
spruttu upp med illyrdum ok sva kom, 
at })eir radast a Nj. 83 (128"); redu 
beir a bendr bonum, er hann trudi 
bezt Vols. 85'. 13) gji^rc, tftanbbringe, 
= gera 4; er f)eir hofdu radit sam- 
band porskf. 59'; kunnu t>eir ilia ok 12 rada vildu rada dauda bans Heilag, 1, 161^; 
Sturla f6r til Saurboejar ok red bulag 
vid Sverting SturL I, 335*; skal ek per 
fullkomna vinattu fyrir gjalda, ef ek 
get rddit Karlsefn, 3 (99»); radast = 
gerast (unber gera 4, fe Ifte Sinb ©. 
678 a^: af |)eiin ordsendingum rseAst 
foat, at Pall biskup bj6 ferd sina or 
fandi Fm. IX, 433**; rseftsk (= tekst 
Flat. Ill, 395")^ seint mannfallit Mork. 
118"; varft nu Jjessi orrosta h6rd ok 
eigi lOng, ok reftsk nu (= ok rsBfir 
bratt Flat III, 396") mannfallit Mork, 
119**; (jtof. gerfiist mannfall mikit Fm. 
VI, 406"; Eg.bA(\U*'^^\ verdr mann- 
fall mikit Nj. 30 e. 44«*). 14) gj^rc, 
foroatfagc, at en faar noget (rafla e-m 
e-t); vildu (nl. fadir minn ok modir 
min) rada mer kvanfang Heilag. I, 
437"; hefi ek nu tekit vi6 HSskuldi 
ok raftit bonum kvanfang Nj. 98 (151**^); 
gpurdi kouungr, hversu mj6k hann beffti 
radit ser skipverja; bann svarar: allir 
kaupsveinar bafa ser rddit adr skipan 
Fm. VI, 238"f9.; bann rsedr r6 {)eim 
(o: gj^r at ben for^olber ftg rolig), er 
roe^ir ber god oil ok gunia Lok. 55; 
eigi red ek bonum banarad Nj. 12 
(21*®); bann vildi eigi lifa eptir Ingi- 
mund ok red ser sjalfr bana Flat. I, 
410^; einkanliga grsetr raest ))es9i kona, 
er bonum red dauda Mar. 1203*; {)a 
maeltu allir, at bann hafi ser dauda 
radit Fid. II, 349"; em J)er grid radin 
Slurl. II, 269** ; ef {)er vitit mer radin 
syikiffidi Flat. II, 266" (OH. 146"); 
f)ikkir t)eim ser radinn sigrinn (o: bet 
forclommcr bent, at ©eicren er bereS) 
El. 127*®; rsedr bann ser a bendr 
dmaga {)a Grdg. 167" {Grg. II, 38"). 
15) pine en af meb nogct, ber^be en 
noget (e-n e-u), = agf. bersedan (bine 
i'eore berseddon Elene v. 498, jtof. Grrein 
Sprachschatz der ags. Dichter I, 92®ffl8.) ; 
ef madr roedr kono sina eigna lyklum 
eda lasum Barn. 2, 8* (fe 2bet Sinb 
©. 577 a unber lykill; jbf. rada svefni 
Sigrdrif. 28; nema e-n e-u, stela e-n 
e-u). 16) titbeiebringe; rsed ek eigi 
sidr bj6n en bann Nj. 36 (64*®); {)arftu 
smalamann at rada i fyn-a lagi Sturl. 
I) 355; belzti marga haseta beii ek 
nu radit Fm. VI, 239"; keyptu fjeir 
ser skip gdtt ok redu })ar menn til 
Frs. 85*; t6k bann {)at rad, at bann 
fekk ser bafskip, red t)ar menn til Eg. 
30 (60*®); Egill bj6 pk skip sitt ok red 
baseta til Eg. 70 (167"). 17) l^anble, 
bare ftg ab, forl^olbe eUer ojjfj^re f!g ^jaa 
en big SWaabe, = gera 2; segir gyd- 
ingrinn nu sina sogu sanna, ok bve vel bann bafdi i mdti radit vid enn 
kristna mann Heilag. II, 48'* (jtof. gerit 
vel til min Heilag, II, 140^. 18) fore* 
tage ftg noget, gibe fig i %otx\i meb noget, 
bo bet (tgefom gera 15 brugeS til Dm^ 
fEribning af bet i SnpnHib tilfjjiebe Sets 
bums Xem))ud ftnitum; ef ek raed d vag 
at vada Hdrh. 47; Kigr — red at sofna 
Big. 17; bverr er segja raedr Hm. 126 
(124); )>egar8 b6n red vakna Am. 10; 
allir skyldu ein log bafa t>&u, er bann 
red upp at segja (= bann upp segdi) 
tsl, 7 (12**); })at skolo log vera, sem 
bann red upp at kveda (= sem bann 
kvad upp) OH. 65®; annan red b6n 
boggva (= bj6 bon 8. 3) Am. 51' (it)f. 
50*) ; efndi itrborinn allt f)atz red beita 
^»i. 102* (104*); ekki rettu (d: redt ^u> 
leifa Am. 80« (83«). 19) gj^re en tit 
noget, meb to 3lf!ufatiber, af ^bil!e ben 
ene ubgjjjr bet egentltge Dbjeft for rada,. 
men bet anbct er ^rcet. ?art. af et Sers 
bum, fom betegner l^bab ber gj^red t)eb 
2:tngen etter ^bortil ben gj^re^, faa at 
rada beb bette ?artic. ubtr^tter bet fams 
me, fom funbe ^abe toceret ubtrt^ft tjeb 
3:em^ug ftnitum af bet 9Serbum fom ftaar 
i ^rojt. $art., og faalebed ^ar en 5lns 
benbelfe af famme S3ef!affen^eb fom fa, 
gera, geta (fe Ifte 93tnb ©. 362a**f9. 
578b"f9. 591a"f99.); sva 8kj6tt re5 
(hann) um brotit belviti Heilag. IT, 6^^ 
(it)f. a eino augabragdi braut drdttini* 
Jesus allt belviti Heilag. II, 11*®). 
20) ^abe Flaabig^eb ober noget. bare i 
93eftbbelfc af Slfgijjrelfen i eller meb §ens 
f^n til noget; vedr rsedr akri Hm. 87 
(88); nu ma vera, at f>u rsedr t)es8u (or 
at bu faar bin SBilje frem beri); at ek 
beita konungsmdnnum at fylgja {)eim 
Flat. 11, 59*®; ef prestr verdr sjukr, 
ok skal sa madr rada, er kirkju beldr^ 
bve lengi bann vill vardveita bann 
Grag. 21** [Grg. I, 18**); fadir ok 
modir skolo rada giptingam doetra 
sinna Landal. 5, 1*; ek red radi (fe 
rad) bennar fyrri iSTj. 13 (23**); bafa 
sva gort allir Sviakonungar at lata 
boendr rada dllu med ser, er {)eir vildu 
Flat. II, 84" (OH. 69") jjtjf. Fm. VII, 
175"; ek J)vi ried, er J)u rida ser-at 
sidan Baldr at solum Lok. 28; t)u {)vi 
rett, er ek rida skyldak beildg ^}o\\ 
binnig; fe ok fjorvi redi sa inn frdni 
ormr, nema — Fafn. 26; ordbeill j>ia 
skal engu rada Hyndl. 47 (50); lat mik 
sjalfa rada mer Boir. 85**; er bann 
red ser sjalfr Fris. 382*; sem modir 
min bafdi foett mik, })a toku mik i 
brott um n6ttina t)rjar alfkonur — , ok 
vildi ein af t>&ini rada mer ok bafa rada 13 med ser JEL 65^; ef madr hefir vit sitt 

ok ma bui sinu rada ok kaupum, ok 

er hann herroerr ok olfoerr, })a skal 

hann Bjalfr fe sinu raAa LandsL 5, 19^°; 

var Gudrun fostnufl |)orvaldi ok red 

Csyifr einn mildaga Laxd, 34 (87^); 

ef {>at berr kvidr i hag bonum, at hann 

kunni rafta fe sinu til fulls eyris Grdg. 

67" {Grg. I, 223*)/, ^&t vil ek at t)eir 

radi, sem hyffgnari eru — ; reft Om leift- 

soga t)aft&n i fra Laxd. 21 (48*^); skal 

rarr logligr Noregs konungr — rafta 

bofti ok banni ok utforum varum ok 

rafti at logum LandsL 3, I*; {>6rdr 

se$2:ir, at hann hyggr £gil ?era sva 

frjalsan mann, at hann mundi rafta 

4^iga taki heimamanna sinna SturL II, 

120" J»f."; Hafslcekr reft |)ar landa- 

merkjum at fornu fari Eg. 84 (211^); 

setlar |>d eigi, at f>u munir rafta, hversu 

f>er skal bregfta vift banann ? ^at mun 

nu s^nast, hv&rt ek m& nokkuru um {)at 

rafta Fm. VII, 13'*; raeftr hann mestu 

vift buendr Ofi^65^; mun auftsaer vdrr 

kostr, ef hann skal rafta OH. 140" 

(Fiae. II, 244»); h6n skal sjdlf rafta 

Jomsv. 55" ; sva mundu t>it gjftra baftir, 

ef ek skylda rafta Eg. 6 (9*). 21) ub0i)C, 

ubf^re n'oget (e-u), font man ffax at gii^te; 

rafta buraftum G^d^ 173" (6?ra. II, 44"); 

rafta landraftum Flat. I, 63%- {Hkr. 

113^; OH. 52*; Fm. VI, 431"); fc un^ 

bet buraft, landraft. 22) ^aloe noget, 

tJCBTC i Seftbbelfc bcraf (= stjra Hm. 

17*; FiaL I, 538*«; Hraftik. 10'; Fm. 

II, 152»^ IV, 114'); rauftu gulli — hygg 

ek mik rafta munu sva lengi, sem ek 

lifi Sig. 2j 9; hvitum raeftr {)u enn hjoltu- 

num, S.! — en eigi veit ek, hvart |)u 

raeftr enn deigum brapdinum sem a 

.hausti i Alptafirfti Eb. 45 (85"f8.); varu 

margir sfekonungar, er reftu lifti miklu 

>>k attu eigi lOnd Hkr. 28" {Yngl 32); 

' ef t>u vil enn hvarngan {)enna kost, |)a 

man sva t>ykkja |)eim, er Idndum raeftr, 

sem ufriftar mum af ^er van vera OH. 

97"i»f." (Flat. II, 179';f98.); fynr {)eim 

heroftum — reft riki dottir konungs, er 

Geira bet OT. 79« {Fm. X, 233") jl)f. 

FlcU. I, 92*®; })a var orftit hofftingja- 

skipti i Noregi — , reft ba riki Hakon 

jarf enn illi Nj. 29 (41 »V, Gormr het 

konungr, er reft fyrir Danmdrku — , 

hann hafifti {>a lengi raftit rikinu, er — 

Jdmsv. 54"; jDf. Gunl. 8 (229*); er hann 

eyddi ok undir sik braut marga kon- 

unga Noregs vcldis ok reft t)vi einn 

til elli Flat I, 63"; f)a er Sveinn ok 

Hakon reftu Xoregi OH. 29«». 23) tugte, 

xtt>\t, fttaffe (e-m); ver hdfum |)at af 

numit, at }>eim (n(. prestum) skyli meft h5ggum rafta, })vi at ver meegjumk vift 
})a efta latum (n(. {>a) laera sunu vara 
GiU. 15"; hann skal fa honum f6str 
ok kennslu ok sva lata rafta honum 
sveininum, at — , ok sva vift gera, sem 
bans barn vseri; nu vill sveinn eigi 
nema ok leiftist b6k, ba skal hann fcera 
til annarra verka ok rafta honum til 
0. f. to. Grda. 21*ffl8. {Grg. 1, 18M8.); fyrir 
f)at var fostri honum harftr ok reft 
honum raj ok Bp. I, 416" jtof. barftr til 
b6kar ©. 416*' ; guft ser 69tyrkt 6ra ok 
varftveitir oss a miftli bardaga ok raeftr 
OSS til batnaftar sem sonum Heilag. I, 
239'» {LHf. 133*'); Sturla — t6k })ar 
(nl. i R6maborg) 8t6rar skriptir (= 
raftningar); hann var leiddr a milli 
kirknanna allra i R6maborg ok raftit 
(nl. honum) fyrir flestum hofuftkirkjum 
Sturl.lyS\S'^\ kono sinni skal engimaftr 
meft hoggum rafta at ftldr ne at ati 
Gul. 54^ ; ef maftr rseftr kono sinni meft 
horni efta hnefa a 6lbekk Borg. 2, 8*. 
24) beligge, Deb coitus ontgaaed faalebed 
tneb en Jlbinbe eUer et lebenbe Scejen af 
^unlji^n, at ^jj^ndbtiften bert>eb f^ged 
titfrcbgftittet (jtf. ft), ra o: belagra en 
mo, virginem gravidam facere Rietz 
547 a^); mer er ekki mikill hugr a at 
freista f>essa mals (nl. kvanfangs, rafts 
©. 144**. 145*) optarr, meft {)vi at ek 
lift nu a efra aldr ok vant at rafta unga 
konu Bidd. 145*; \\>l r4ft, rafti. — HReb 
$roe^. a: 1) rafta a e-t o: gibe ftg i 
§cerb meb noget, tage fat betpaa, for at 
git}e ftg af bermeb; er t>eir reftu a is- 
hoggit Fm. VI, 336*« (it)f. Mork. 92«; 
Flat. Ill, 376*^) ; ef Judas raeftr a ana 
(?f/d. 20"M.»<»ffl.. 2) rafta a e-n o: an: 
grtbe en: sva harftr ok djarfr, at hann 
reft a herkleedda menu El. 66'; Jjorftu 
aldri 6vinir bans a hann at rafta Nj. 76 
(113*«) jtof. Nj. 147 (253«). 23 (34»); Flov. 
153*; Stj. 411"; sva kom, at f)eir raft- 
ast a Nj. 83 (128**); siftan reftust t)eir 
a ok glimdu heldr sterkliga Grett. 66'^; 
ek bj^ft {)er j)6, at synir minir rifti meft 
)>er, ok mun eigi pa a f)ik raftit Nj. 
60 (93"). 3) rafta e-t a e-u o: tiltoeies 
bvinge noget faa at bet fommer en 2)tng 
tilgobe; ))6ttust menn eigi kunna boetr 
& j^essu rafta Bp. I, 194"; ifar t gors 
btnbelfen rdfta hot, boetr a (j|t)f. rafta b6t 
syndum sinum (= boeta yfir syndum 
sinum Homil. 159«*-») Horn. 199**; rifta 
e-m e-s boetr Barl. 16"): aftrir hlutir 
))eir, sem menn meetti boetr a rafta Fm. 
VII, 162*3ffl. ; {)u munt boetr a rafta, ef J)u 
vilt Laxd. 46 (137**); seg mer — , hvat 
er })ik hryggir, ok skal ek gjarnsamliga 
b6t a rafta (v. I. vinna) Barl. 14*. — 14 raOa nf: 1) lAdA c-n nf e^u o: foraatfage, 
Ottfte at noflfu fommer bovt fta, ub af 
ni>oct faa at ^an ilte (ctngtrf bar no> 
Aft btrtntb at ai^re: af hoiir fad mik 
lAftil birkviwi vi<i |>ik Zaxrf. 84 (87"). 
)i) ^A^A v*u (o-t) nf (*>u o: fl^ttt nogct bott 
at tlUv fva n09(t: f>. bad meim taka 
ft^'kn ilk rAAa af (n(. skorinu) skiuinu 
/«iiaN^ lH(a6^*); bAAu hann af rida her- 
hMuu f»0!«!*a nuMnv«»tti (— r lat omntes 
rum \\{ tU» ronionibus suis porinieret | 
bo^tiam) iifihff, II, 41^*'***; |)08sir voni . 
albr oidsxai'ar • • til J^om at r46a (= ' 
taka ()//. IW*^ Olaf kommg af HH Fiat ' 
lU ii<t^"M ; botti bori j«rli t^kki ofn^tli : 
at lAAa iMaV af dojrum Fht L aaC. 
sH^ iifci>a on af *>: rvbb* en af :^eien.  
ii\\X< bam Wb vMwt { t Wa e-n af liti, 
at \lojsu»w>j bt^tti fi, j*rh vkki ofrvtli 
al U^a Olaf af >V h ^U'; hann 
kxa^t uuuuUi af m^^i tUmenni }H^»$i 
r*#|yW. 4t^ ^77^: >\>ni nu^nn ^»nir at 
t)Am a »k\^^inn — a( Ivita illvirk^annft 
ok laCVa ^ af l>r^mm. li^^; ^at ri^^ 
C,K^r\\| IL at ^nr $kyM« ?*\^ af t^mu 
Kxvm to<ibr\s>ur han$ /K^rsjt'l Si^'; <fk 
i»'au« lAvV* iVb-aUr.wm af — at ^c'^:? — 

\v*v bv*\V al tv'"t'% er Stoiv^rr'ur \»r 
5*f v?iv^ V ^'. Tf *». I ^ ^ '^^'^ * ; v x*. < •♦. t *\ :' • r 

\.^'-- V av^- - r ' iu lA '^ »r* iVi' 
4 "a>V* ^' • *• *" ,* Ktt ci *Ti Ttocct 

^'vv *, N - * A>> X' ?v "'■ jl:*^'^ ■•' vV\i 

V ' * V ^»< ^ /- .'•♦•'' -'"** ' *■?* 

,^ . . t <». ^ ^ , V > •:•: * tv* - * *- * 
I » * I * • • » • • ^ ft ,*.. 


146'; i\>l Laxd. 68 (197*); refist })at 
af, at r&dahaer skyldi takast me6 |>eim 
Gufirunu ok porkeli Leued. 68 (196*»); 
var t>at af dfoit (t>at radit OH, 129*), 
at J)au rid tokust Flat II, 251". — 
at: 1) r&da at e-m o: angribe en, =; 
rida 4 e-m (fe rada a 1): njosnarmenn 
hlupu upp ok reda at }>eim en beir i 
m6t Eg, 76 (184";); segir t>a husb6ndi 
fru sinni, er adrir menn em i svefni, 
at |>au skulu upp standa ok rada at 
kaupmonnum f= vinna at t>eim 2.35) 
Halag, II, 110>*. 2) radast at e-a o: 
0i0Tt ftg til noget, gtt^e ftg til at tsctxt 
noget: redst hann l»a |>ar at hjoni Kj. 
38 (57"). — eptir: 1) ra5a eptir e-u 
d: fbnrHc fig cftcr ncget for at naa og 
gttbe b«t : nedr $endibo5inn eflir kert- 
inn i hendr hu<frd Jfar. 210**. 2) n5a 
eptir e-m o: i«ttf cfttr en for at fors 
f»ldt« C4t naa bam: ferr Oddr ok }>eir A. 
m«^ byrlaranum. en Bjarmar trejstast 
eivri ut at ri^ trptir bt^num 6rr. 28"*^ 
{FUl II. 175»V — fra: ]> rada e-ir 
fra e-u .>: mbditllf cs ha at^ct ililEe 
bom af bcxmtb. ^wtt at boa^tSe faar 
b«t at b<s mt^tt elct nb^aar bet: er 
ham Tar fr% lar.^ii la^inn »=r tekinn 
OH. 34*-i FUs:. U. 37»: ^.ils Diandi 
Hartl/.: k. rir^i — ^«r: t>'kk;a at raA^ 
f '.v^ ;3iri rra rtii. er kkm ey.Mi ok 
u- "r </« br»** TTir^ k"::i»5a X'-re^r* r>vVi-*^ *■'.$; II. 4Ti-*: h_7* f ; -: ^ 


^ ■»-» 5*;-": ^r j>-rsr^ ;.tr«- •«!> ."^^ -r*_ 


i r*^hi55 rr 


m * « « •> ; i --Vt — :i * 1 A a.--a 

' • ^^ J-. * /- . i " . -* •?.i >^ :ra l~ - » --.?.- 


i' 1. 1 


i ^- . i T^— .tl'^^ 1*-^ 


. » -^''* . -» 


^ -^ 


y rr 1 i-^^-^ — 'Tirr 


: -i*\» 


- ' - #-i * 3xCT» r>crrT T5«r 
-1^1 


'--: 'v -1 h\ 1» • 3^ -w'?^ 


*i ' 


' . > 


.  -1 " .-. J'ifr 1 li?-- 


- - « - 


s 


"•*■«. - « ~ • ^"*' .V . ,2. 


^-* > 


« m 


.^"^ > -I.*" T»V "^ — jr 


^--r .. . 


^ 'I 


"*** ;-n ^'^'••'■Qfc- 


* 

^ * 
V- 3"'.i.. 1 *^o -t t:*L. 


•— • 
 


.* • . " •»* 


-■ - *. ^ " ^. j*?^ 


- • » 


•. • 


~ • • • : • - •£ -■«!. 


» - - 


• •• 


- - • • .— . S iT- 
• 


^ - ?^- • ^T- . K ra6a 15 emn ^gsetr madr Flat. I, 92"; sva var 
i hverju fylki, sem lendir menn reflu fyr 
buandamugnuni (= fvrir b6ndalidinu 
Flat II, 41") OH. 38»; k6mu austan 
or STibjoft sendimenn Olafs konungs ok 
refia broeAr tveir fyrir OH, 44'*; |)eir 
spyrja, hverir fyrir rafti skipi {)essu 
Laxd. 21 (49^) ; geDgr P. nu i kastalann 
— ok spyrr, hverr fyrir skipinu refti 
JofMv. 65"; koma f>eir t)ar, er silda- 
ferja ein var ok spardu, hverr fyrir refii 
FizL I, 300"; hann var hofsgodi ok 
nd fyrir hofi |)vi, er — Eg. 88 (225") ; 
J>. ^ekk at dyrum ok spyrr, hverr fyrir 
eldinum refti JF'/atI,299*'; bondi spyrr, 
hverr fjTir eldinum redi o. f. t). Eg. 
46 (93^*); bar reft konungr fyrir, er 
Geir|)j6fr het Hkr. 26« (Yngl 32); eigi 
er mer ktintiugt, hvar hann rseftr fyrir 
OH. 211«» {Flat II, 348>); jtof. Bard. 2"; 
vil ek t>e88 bidja ydr, at {)er latit mik 
ra6a fyrir arfi minum Eg. 9 (16*); sva 
var skilt, at Gudrun skyldi ein rafta 
fyrir fe ^eirra, f>egar er })au koma i 
eina rekkju, ok eiga^alls helming Laxd. 
34 {87'); {lar er samfarar hj6na ero, 
ok skal hann r&da fyrir fe ))eirra ok 
kaupum Grdg. 173" (Grg. II, 44"); 
kona a at rada fyrir halfs eyris kaupi 
0. f. to. Grdg. 173«» {Gr^. II, 44««); freir 
skula rettir vera at rafta fyrir I5gum, 
er aitja a miftjum pdllum Nj. 98 (150"). 

2) rada e-t fyrir e-m o : gj^re noget for 
m, til end ®aton : 61a f>au ser um mik 
mikla sorg, hvat {>e8S skyldi fyrir mer 
ridast, at belzt vseri ndkkurr langframi 
a ok stadfesta HeOag. I, 437««. — i: 
1) rada i e-t o: ffj^nnc noget, faa etter 
finbe 9{ebe paa, ^borUbed bet bermeb for: 
^olber ftg: l)arf ek eigi at leggja ord i 
munn modur minni, bvi at marga ve^a 
ma h6n \>i a bat draga, sva at {)eir 
radi ekki i })at Flat II, 400'; t)6tti mer 
|)at vera merkiligt erendi, ok vsettir 
mik, at eigi mundi i radit Heid. 20 
(3a3*) ibf. 16 (324*); Gormr konungr 
re5 ekki i ^etta Fm. XI, 16«* {Flat I, 
105**); riftum i llokkinn ok aldri meirr 
en einn i senn, ok munu t>eir ekki i 
raOa, er myrkt er — , t)eir fiardi rifia 
h\A flokkinum ok rada menn ekki i {)at 
Heid. 33 (378«"). 2) rdfta e-t i e-t o: 
bringe, f^re noget l^en til et @teb, for 
at bet f!a( blibe ber: radum okkr sidan 
i skip {)atj sem nu er her Bp. 1, 814^'. 

3) radast i e-t o: tafte, bCanbe fig inb 
i noget for at gibe fig af bermeb, be(: 
iage beri, flutte fig bertit: adrir redust 
i kaupferdar til ymissra Ian da Draun\,. 
109'; segja l)eir, at |)eir vilja radast i 
flokkinn Oif. 88»^ {Flat II, 172»); aust- madrinn reftst i fiokk med {)eim' Nj. 
60 (94"). 4) rfifta i e-t o: fcette ftg i 
SBebcegelfe for at fomme til et ^eb: t 
s61ar uppras radit i borgina (= Vulg. 
oriente sole* imie super civitatem) 8tj. 
400^ (2)omm. 9, 33) ; rdfta i veg o : gibe 
ftg affteb ^aa 9$eien: taka sendibodar 
6riof ok rdfia i xeg'Heilag. I, 697*«; 
taka sendimenn f)essar msetastu gjafir 
gladari en gull — en gefa biskupi 
Sepontino — godan dag ^— radandi 
sidan i veg Heilag. I, 709*'. — me 6: 
1) rada e-t me5 ser o: afgjji^re noget 
meb en, lomme oberend meb ^am berom : 
Sturla ok I. hefdi t>e8si rad radit me5 
borvarfii Sturl. I, 49^; redu {)eir |)at 
pa med ser Nj. 60 (93"); eigi spyrr 
\iXk {)es8a af {)V], at eigi heiir pu t>etta 
adr radit med J)er Nj. 147 (253«). 2) rada 
e-n med ser o: tage en meb fig i fit^ 
$0lge: b6ndi sagdi hiisfreyju sinni, at* 
hann hafdi Hrapp radit med ser Nj. 
88 (13P). — m6ti, i m6ti: rada i 
m6ti e-m o : angribe, anfalbe en : i mdti 
Kara red Mdrdr — ; hann hlj6p at baki 
Kara ok lagdi til bans spjoti Nj. 147 
(263"); jbf. Eg. 76 unber rada at; og 
om rada i m6t vid e-n fe Heilag. 48'* 
unber rada 17. — til: 1) rada til e-a 
o: titraabe noget: til foess mun ek rada 
(hsetta Flat II, 266^ at lata 61af 
konung einn r&da OH. 146^*. 2) rada 
til e-8 o: angribe nogen, = gera til 
e-8 ©. 584*®f8- ; t6k hann {)& til hennar 
(nl. dxarinnar) ok reiddi upp, ok red 
til J>orvard8 Sturl I, 228«; litlu sidarr 
kora ormrinn fram odru sinni — en 
t>6 ekki sva, at til bans vseri radanda 
— ; hit bridja sinn kotn hann lit sva, 
at — ; red hann {)a til ok hj6 sundr 
orfiinn Fm. VI, 362"«* {Mork. 71"-»; 
Flat. Ill, 356»"-"); hvat er unicornis 
hefir til radit, lemr |)at edr leggr i 
gegnum med 611u Stj. 69'*. 3) rada, 
radast til e-s o: fare* l^en til et ©teb 
for faalcbed at ff^ge ftg Ubbei eller %\U 
flugt; sa er kostr annarr, at — ; sa er 
kostr annarr at rada til arinnar (= 

leita til arinnar @. 29") ; eptir 

t)at ganga {)eir ofan fyrir hO^'udisinn . 
ok leggjast til sunds — {)a komast 
{)eir yfir ana Laxd. 16 (29 "i»f .«*«»), i»f. 
Bp. I, 465". 4) rada cUer radast til 
e-s : gibe fig i {^cerb meb, tage fat ))aa 
noget (Roretagenbe), ^= gerast til e-s 
©.584a^f80-; red til hefnda hergjam i 
sal Sig. 3, 23 (22); varla dugir t>er til 
hauggdngu at rada, nema — Flat II, 
gi9ji,f.6j^ snemraa redu J)er til saka vid 
hann Vols. 160*; fyrr en f)u radir til 
t)essar ferdar (v. I. farir i t>essa ferd) 14 ra 

af: 1) raOa e-n af e-u o: forflfltfnee, 
gietc at nO(t«n tominti bi>Tt fta, ub af 
nogtt (oa at ^an ilt« Itrnflett ^ot no> 
art benntb at ejpre: af hefir fiu mik 
rftfiit brekviBi viS (lik Zaa^d. 34 (87"). 

2) ra5a e-u (e-t) af e-u a : flljtte nogrt botl 
af enex fta noget: J>. 1)b6 menn taka 
forka ok rada af (nl. ekerinu] skipinu 
Laxd. IB (Seii) ; biOu hann af ri&a ber- 
aftinu jjessa meinvtetti (= lat. orantee 
cum (it de regionibus Buis perimeret 
bestiam) neilag.U,40Si""\ f»easir yini 
allir eiSsvarar — til Jjess at rafla (= 
Uka OH. 199") 6lftf koiiung af llfi Hat. 
II, 3a6"lfl-; fioiti bori jarli ekki ofrefli 
at rAOa 6laf af R<)gum Flat I, 230'. 

3) r46a e-n af a: t^bbt en of Sewn, 
ftiHe ^am »«b fiiuet (= rafla e-n af 115 kvBzt mundu af riba illmenni br 
Vatsd. 4% (77'); v6ru menn vamr 
fara a Bk6einii — at leita illvirkj 
ok rafla pi af Drawn. ]09"; |)p 
fljSrfli H., at beir akyldu rfifla r 
hvera f^8tbr6flur haDS porakf. 
mAtta rfifla CebaliDum af — a' 
Alex. 128"; Jieir — mbAb um 
Tel hefflt at borizt, er Stein 
af rafliDti Vem. I6'»W-"; nr 
'Kinks ok Gunbildar fleBti 
Flat. I, 228"; 
Tteri af riiflnir 
4) rifla e-t af e-m 3: 6((' - 
(Dm ^bittt paa ^am, (■ 
(Rngert befvcnte, foruU 
^efls.atbeirrEefliaftie; 
ok ufrehi {lat, er — iJr 

rafla ekipi af skeri lom. 

rafla Ua). 6) raflr j jtif. 

nogel, faa at bet ' . unbei 

finbet ©teb: 6tti f Jff. 42"; 

ok endaflr Vatad a Fm. IV, 

fietta vandrefli trtebe i 3Dt> 

Flat. I, 304"); meb tn: reflst 

ffitli no at af r nefl henni, er 

Eb. 29 (50"). ,, son. er Mar bet 

noget (ta pP .ia 13 (raflaat til = 

(Bet er ugl ,rs til S.584b"ffle.): 

hvdrttveggi frgm Bkipit af bakka- 

torsfittiiga ,,'. ,j| {v. I. ok t6kst bat) 

at Ifolla . ''"p, X,63'. 6} riSa e-n 

fii noget fom ^an flal 
labe nogen tomme til 
SliQinfl : faflir hennar 
•ceflr hennar hondum 
,B raflnir V6U. 91"; 
{less, at ^li akyldir 
agrar kirk.iu Heilag. 
• niaflrinn bafdi t^t 
fyrir Her en raflit sik 146'; JBf. , 
af, at raiS 
Guflrunu 


' %'- \ J , ---'■• ttirl. 1, 

i  .  flaffe en . 

m. la?'-" um 

' . ' .'fl MaeTiiJa kon- 

,n. VI. li'* (Hkr. 

 - I"); OH- 38' (Ji-ini. 

. J»eir — ok sogflu, 

riOit til eillfra kvata 

.1* |i4 margir ok reflu 

aflrastafii Slurl. 1,48"; 

sTa verfla at akdmin, sem 

til raflit i 6bindandi minni 

'; allir hinir rikustu menn 

r til vinattu vifl Tbomas, l>vi 

^i ))6ttist i |iann tifl hafa mega 

ittu vifl Tbomas HHlag. II, 316".— 

.i: 1) riftft um e-t a: ^utit nogen 

(aabig^tb eQti Ol^nbig^eb, ^atie noget IV, 194"; t>at mun nii sjnast — , hvart 
ek roa nOkkuru um (jat r&fla Fm. VII, 
13". 2) rifla um e-t a: oVnMXt, bf- 
tttnlt noget: bar liggr Ref[in, rsflr um 
vifl sik Fafn. 33 [SE. 1, 858) ; rounu ver 
eigi allir verr kimna um rafla betta 
mil Laxd. 71 (204"); konungr gaf^ jarli 
Btund ok flrlof at rifia um (>etta vifl 
menn sinn OH. 97"; jBf. eijji rteflrum 
))at unber rafla I. 3) ucete t %ax'<> mcb 
noget: (lar lagu skip □<)kkur vifl akkeri, 
ok sveif hnnum f^^r at, ok t6k um 
strenginn ok refl ura at {v. I. ok vildi) 
fara upp i akipit Fm. IX, 24"; refl 
hann um at hlaupa i bart Jvk. 72' (jBf. 
Fm. XI, 127") = lill i brutt Jomsv. 
72". 4] rifla vim vifl e-n a: aJBte bet 
af eHet fotbi mtb en, fit He bant Deb 
SiBrt: var Alfr fia kominn ok Eetlafli 
akj6tt um at rifla vifl I'innboga {v. I. 
rafla hann af lifi) Finb. 29" (c. 13). 
5) riflast um vifl e-n a: roabfpte pS 
meb en; bfln kveflat mundu raflaat um 
via rim aina ok aonu Flat. II, 899"; 
Palnatoki reflak um vifl felaga aina 
fU . bezt ()eirra, 
,rl. I, 106". — 

- rito benna |>att 

its — ok feto bokina 

icodemo ok Josep, en 

{=: hafa upp lesit Biflan 

■«% II. S'lfBt."; let PbH 

'* upp [tj. I. lesa) — jarteinir 

 Porfik, biskups tijer. er her 

.nlaSar i beasi b6k Bp. I, 352"; 

.1 sfimu bref let erkibiskup upp rafta 

- Stflflia upp lesa) Fm. VIII, 293 

»■ *• *; komst at b6k beiiri T. keisari 

— « isWi mefl aer i Miklagarfl ok 

let W upp riflg^ ot varS raOnnum 

?• oatt um Hdlag. II, H"!")-'*. — 

J"" (*r); 1) raCa e-n lir e-u o: lege at 

fm (n ub af nogtt, of Steb (Utt ©ti[= 

'"■S fboti ^an ft : ()eir hertogar 

■•fr* ft undir rikiamenn okheitamiklum 
friAindum ok rada ))ik 6r landi Heilag. 
H-Sa"; Haraldr — bar henni til orfl, 
kt hiin fengi (jat ra6 nakkrat til 
eefit, er hann gasti raCit 6r Jieasum 
vanda Fm. XI, 16*. 2) riCa lir e-u o: 
finit Ubcet of tti gotlegtn^rt, lomme 
lib af fint DtittBrif((tt (Ktt (in Usia^tb 
III rt btfttint Stfultat: menn — tiigfiu 
hoDum til ^leirra vaadreefla, er Hrappr 
gerir mOnnum ok biGja bann nukkut 
fir rafla Laxd. 17 (34"); er nti vant 
ur (nl. Tftndanum, jwf. Fm. XI, 16 un= 
b(i Sr. 1} at rifla Nj. 117 (177"); 
Giinrr ok Hjaiti mefl hoiium taka Noreg 
nk fara |)egar 4 fund Oiafs konungs; 
konnngr tik beim vel ok kvaft ba hafa 
Tel or rfftit Laxd. 41 (119') iBf. Flat. 
1,427"; BirSr hittir Halldir ok Iietr, 
it koDUDgr Tili enskis koatar misaa 
ft^an: Cibbog. ni. 'j^Jsv ti'und ena meiri 

^^N .«"« fyrir rtWa- 

^».S ' (^9- ". 30"); 

^^.  funnf inbtrabe i 

^v ^vi '™ fipssar eakir 

^■^ i '.--Ji ^ """"f 'o'«r fff'iff. 17a" 

■.f ^ J , ilbninfl for at fyaVt fttuBt 

-^.*- 2 * ** rWum (mobf. mefl 

■-■f i-;V(W(. 5, »". 

■■.-erinbe,$ua6c(berfl(, 

i^ j K4ri land at Dyr- 

■S.tar bli; ()au (nl. 

;;%igu [>ar fyrir 

. en f.an (nU St. 

Ui jafnan a>'. 

' - r&Aamann boQum bat aii 
Eg. 8 (4*'); skal i 
Jifi leita rafla Flat. i. 
18"; 0ngumt.6ttirafl(av 
redist via annan am Ni y, 
109 (167"); ef hann heffli 
mik um raftizt Laxd. 71 ( 
kveflBt rnundu rafiast um i 
ok Bonu Flat II, 809"; Gu 
gerftina ok r^flst vi6 Snga 
Nj. 51 (80"); jttf. rafla um 
riflabifl, n. gomtntmng. Dpptl 
UbCtt; Aaa tok vifi p6r6i f 
biC (= um skamma vist Mark. ITlK 
en het honum ekki langviatum Fm. 

rafiabot, f. 3otB(kiin9 af tni StiUinfl; 
S. kyefiat bat mundu til leg^a meO 
Faini, at bann mundi biflja honum 
konu heiirar, er ()er ae rafiabot at 
Flat. I, 155"; iof. hceta raft aitt Ni. 

2 (2). 

riflabrevtni, f. ^aafunb, ffltflutninfl (om 
^ar til ^enfiBt diet ffplgt nogtn Sot= 
anbting i enS StiUmg eflet Siltaot 
(iuf. breyla sinum rafiabaE Vallalj.Z"; 
Vaisd. 14 unbet rafiahagr) ; miinnum 
fi6lti mikil {leaai raftabreytni (nl. at ^an 
agtcbt al fara til Grrenlands) Karlseln. 

3 (102"); hann kom beim ok sagfii 
fSftur ainum beasa rjftahrevtni (nl. at 
Ban ^aOlt (jpel ^albtjottm 'i «t gottpi 
for bHjntb ol i:M(e bott fta Z^ianti tit 
©ommtttn) Fm. II, 26* {Laxd. 40 ©. 
107") ; tiat stendr mer i hug, er finnan 
hefir mer epafi um rafiabreytni (nl, 
bu munt bvgKJa land er Island heitir 
VaUd. 10 (21")) Valsd. 12 (21"); freasi 16 ra5a Stj. 602"; stefna t)eir i m6ti vikingum 
ok rada til orrostu vi6 t)a %^72(172"); 
j^eir redu f)ar til uppg^ongu Eg. 46 (89'*) 
jbf. 47 (94"); Egill reftst til larar ineft 
honum Eg*72{l7l^)\ Adrianus rsedst til 
ferdarinnar (= 2le£ten8 rsefist a ferdina) 
Heilag. II, 288 v. l\ jt)f. Laj;d 20 (45"). 
46 (ia6"); OH. 94" (Flat II, 177«); 
Gunnlaugr re6st til skips meft Hall- 
fredi Gunl 12 (264») Jtof. Laxd.7J0{U^)\ 
Flat, 1, 538'*; J)Rt er erendi vart, at vift 
vildim radast til lifts vift vftr Jomsv. 
65"; jtjf. 1^/a^ I, 51". 168^; eggjafti 
liann marga at fyrlata alia veraldliga 
luti ok radast til munkligs sidferdis 
Heilag. I, 61*®; reftst hann til bus meft 
honum til Helgafells Eb. 12 (13"); ^a 
rsedst til bulags mefi honum Yngvildr 
Sturl. I, 48»; jbf. II, 144'8; ogfaa rafia 
til mcb f^Igcnbc Sttfinitito : allhart hefir 
t>u nu til ra6it ok til sott at hneykja 
oss Heilag. II, 6*°; viljum ver foakka 
yfir, at frer hafit mannliga til raflit at 

fera ydr steinkirkju i stafi fyrir tre- 
irkju eptir ra6i — DN. IV, 2'; reft 
maftr til at hOggva hann, ok kom hoggit 
i h5fuft honum JF7aMI, 317"; bar sina 
steinpikku hvar J)eiiTa ok reftu til at 
brj6ta husit Flov. 153*'; ogfaa ubcn 
Ttogcn fjJlgcnbc Stifinititj, naax bcttc Ian 
fu^^)lcrcg af ©ammcn^oengcn : er nu til 
at rafta, ef {)er vilit Nj. 99 (154") ; 
t>6tti t)eim ser ekki fceri til at rafta 
Eg. 76 (184»); frcmbelcd rafta, raftast 
til mcb et ffJigcnbe SBerbum i fammc 
S3)?ining8form fom rdfta (jtof. gerast til 
©. 584b«^88.): reft Egill fjegar til ok 
hlj6p yfir dikit Eg 72 (172"f9.) ; rceftr 
hann til ok drepr bdandans son Horn. 
159» (OHm. 113«; Flat. II, 384') jbf. 
Fm. I, 33"; Fm. VI, 352 (fc unbcr 
%. 2); Kim. 69'; Gyd. 107««; OH. 42»«; 
rafts t })u til ok far i hauginn Fm. IV, 
28'; raftast til meft e-rri o: trabe i gots 
binbelfe, flutte [\^ f ammen meb en : reftst 
sa maftr til (nt. bus) meft henni, er 
Havarftr het, t)au attu son, er Mar het 
Eb. 11 (13). 6) = r&fta 13 (raftast til = 
gerast til unber gera til ©.584b"fflfi-): 
let konungr setja fram skipit af bakka- 
stokkum, ok reftst til (v. l. ok t6kst {)at) 
allgiptusamliga Fm. X, 53*. 6) r&fta e-n 
til e-s o: fcettc en til noget fom l^an fCal 
fli^re etter bare, labe nogen lomme til 
ft @teb eller i en @ttUing : faftir hennar 
var drepinn, en broeftr hennar hondum 
teknir ok til bana raftnir Vols. 91"; 
reft ffuft |)ik til Jjess, at ^u skyldir 
vera nofftingi heilagrar kirkju Heilag. 
I, 392'*; siftarr er maftrinn haffti tjnt 
ollum fagnaftinum fyrir ser en raftit sik til alsvesaldar af misgerftinni Homik 
169**^; reft hun {)a til ferftar meft ser 
18 hina beztu drengi Hak. Iv. 245'; 
jbf. f)a reft biskup annan prest t)angat 
(o: til t)eirrar kirkju) Sturl I, 109"; 
rafta e-n til meb fjJlgenbe Snjtnittt) : {)at 
var kent Margretu drottnin^u, at nun 
heffti raftit mann til at svikja konung- 
inn i drykk Fm. IX, 5*; ef maftr — 
saerir sik sjaUr efta rseftr annan mann 
til at saera sik Org. I, 148^0-. 7) rafta 
e-t til o: ttlt)etebringe : Egijl bj6 ))4 skip 
sitt ok reft haseta til; Onundr sjoni 
reftst t)ar til Eg. 70 (167»); vilda ek, 
at vift reftum menn til meft okkr Nj. 
29(41"); varu raftin til skip ok menn, 
er fyrir skyldu vera Sturl. I, 243*°. 
8) rafta e-m til e-s o: jiaffe en noget 
(= gera e-m til e-s Hom. 137'*" unber 
gera til 7 S. 685 a) : reft Magnus kon- 
ungr ser til skipa Fm. VI, 74" (Hkr. 
536"). 173" {Hkr. 559"); OH. 38* {Flat. 
II, 41**); t)a svara t)eir — ok sftgftu, 
at ver hefftim oss r&ftit til eilifra kvala 
Mar. 100*^; t6ku' {)& margir ok reftu 
ser til eigna i aftra stafti Sturl. 1, 48*'; 
lati roer eigi sv& verfta at skomm, sem 
ek hefi mer til raftit i ftbindandi minni 
Mar. 123"; allir hinir rikustu menn 
reftu ser til vinattu vift Thomas, })vi 
at engi f»6ttist i {)ann tift hafa mega 
ftvinattu vift Thomas Heilag. II, 316**. — 
um: 1) rafta um e-t o: l^abe nogen 
Staabig^eb eUer ^{^nbig^eb, ^at?e noget 
at fige i eUer angaaenbe en @ag : megum 
ver eigi r&fta um hennar gjaforft Fm. 
IV, 194"; f)at mun nu s^nast — , hvart 
ek ma nokkuru um f)at rafta Fm. VII, 
13**. 2) rafta um e-t o: obetDeie, be^ 
tccnle noget : j)ar liggr Regin, raeftr um 
vift sik Fafn. 33 {SE. 1, 358) ; munu ver 
eigi allir verr kunna um rafta {)etta 
mal Laxd. 71 (204*^) ; konungr gaf jarli 
stund ok 6rlof at rafta um {)etta vift 
menn sina OH. 97"; jbf. eigi raeftr um 
J)at unber rafta 1. 3) tjoete t gccrb meb 
noget : {)ar lagu skip nokkur vift akkeri, 
ok sveif honum ])ar at, ok t6k um 
strenginn ok reft um at {v. I. ok vildi) 
fara upp i skipit Fm. IX, 24**; reft 
hann um at hlaupa i hurt Jvk. 72' (jbf. 
Fm. XI, 127*') = vill i brutt Jomsv. 
72". 4) rdfta um vift e-n o: gji^re bet 
af eUer forbi meb en, fliUe bam beb 
£tbet: var Alfr t)a kominn ok astlafti 
skjfttt um at rafta vift Finnboga {v. I. 
rafta hann af lifi) Finb. 29" (c. 13). 
5) raftast um vift e-n o: raabf^re ftg 
meb en: hon kveftst mundu rdftast um 
vift vini sina ok sonu Flat. II, 399"; 
Palnatoki reftsk um vift felaga sina radabi6 — radabreytni 17 JoMsv. 65**; t>a redst haDn um viO yini 
sina, ok reAu honum {>at allir, at — 
Eg. 3 (4»*). — undan: rWa e-t etter 
e-u undan e-m o: ijeb fine f^toner, 
€ftetfhrcebelfer (raft) f^ge ubtoirfet, ot en 
mtffcer noget, font l^an ffat, at noget gaar 
tabt for bam: hyerir gerast hdfuds- 
menn at pvi at rada land undan mer 
OH. 88* {Flat II, 171»«) jtjf. landrift; 
h6n vildi eigi giptast, {>vi at h6n vildi 
eigi r4da fe undan dottur sinni Sturl. 

I, 271"; veit ek eigi, hverr skylda ydr 
berr til t>e98 at l&ta jarl einn rada sva 
miklu riki andan y6r Fm. I, 62** (Hkr. 
113"; Fris. 87»). — undir: ra6a e-t 
undir e-n d: unbetgibe noget end ffiaa- 
btg^eb eOet SRl^nbigbeb, labe en fomme 
i Seftbbetfe betaf : {>& redu )>eir — god- 
orfi 8itt undir Ratn Bp. I, 643»<»; bor- 
lakr biskup red ok stadfestu undir Oim 
systurson sinn & Breidab61staA — {>& 
stadfestu, er honum })6tti bezt ]>eirra, 
er hann «tti forrafl Sturl I, 108««. — 
upp: rada unp o: opi(t\t (fe unbet 
r&ida 3); K. ok L. — rito benna {>att 
nidrstigningar Krists — ok feto b6kina 
koma 1 hendr Nicodemo ok Josep, en 
peir redo upp (= bafa upp lesit sidan 
e. 17»*->^ Heilag. II, 8"W.»*; let P&U 
biskup rada upp (r. l. lesa) — jarteinir 
ens seela f>orl&K9 biskups {)6Br, er her 
em skrifadar 4 {)e8si bok Bp, I, 352"; 
])e8si somu bref let erkibiskup upp rada 
(== Xejtend upp lesa) Fm. VIII, 293 
r. 2. 4; komst at bok ])eirri T. keisari 
— ok hafdi med ser i Mikiagard ok 
let bar upp r4da, ok yard nidnnum 
^k datt um Heilag. II, 14" M-". — 
ur (6r): 1) rada e-n ur e-u o: f^ge at 
f^re en ub af noget, af 6teb eller BiiU 

lhi0 bttori l^an et: f)eir hertogar 

bera le undir rikismenn ok beita miklum 
fridindum ok rada }>ik 6r landi Heilag. 

II, 32"; Haraldr — bar benni til ord, 
at bun fengi |)at rad nakkvat til 
gefit, er bann gseti radit 6r f)es8um 
vanda Fm. XI, 16*. 2) r4da ur e-u o: 
finbe tlbbei af en ^orlegen^eb, lomme 
ub af ^ne Ol^etbeielfet eUer ftn Ubid^eb 
til ct befiemt Stefultat: menu — sftgdu 
hoDum til {)eirra vandrseda, er Hrappr 
gerir mdnnum ok bidja hann nokkut 
6r rada LaxcL 17 (34"); er nii vant 
ur (nl. Tandanum, ]bf. Fm. XI, 16 un^ 
ber SUt. 1) at rdda Nj. 117 (177"); 
Gizurr ok Hjalti med honum taka Koreg 
ok fara ^egar a fund Olafs konungs; 
konnngr t6k f>eim vel ok kvad |>a bafa 
vel 6r radit Laxd. 41 (119') jbf. Flat. 
I, 427»; B4rdr hittir Hallddr ok leetr, 
at konungr vili enskis kostar missa 

9ritntr: Orbbo0« m. bans t>j6nostu, ok })at rsedsk 6r, at 
Halld6rr ferr; ok halda foeir konungr 
8udr med landi Mark. 47". 2) radast 
6r e-u o: ttceffe ft^ ub af, tilbage fra 
noget, faa at man tffe l^ar mere bermeb 
ftt 910^^ ' er l>6ir redust 6r hernadi, f6r 
Karl til bus sins i Berdlu Eg. 1 (l»f8.). 
— vid: 1) rdda vid e-n o: raabe meb 
en, ^abe faaban SRagt eUer SRt^nbigl^eb, 
at en maa rette fig efter l^and SBilje; nu 
em minir frnndr allir daudir ok muntu 
mi einn vid mik r&da Vols. 179*^ ; vildi 
hann einn r&da vid ))&, er nordr f)ar 
vom Bard. 1". 2) rada vid e-n (e-n 
veg) o: l^anble, op^jixt ftg mob noaen 
paa en bi« SWaabe, Heilag. II, 48" fe 
unber rada 17. 3) rada e-t vid e-n o: 
raabf^re ftg meb en om noget, = r4da 
um e-t vid e-n (fe unber rada um 2): 
hann kvadst eigi {)at bafa radit vid 
8ik Nj. 83 (123^. 4) radast vid e-n 
a: raabf^re fig meb en: ])4 redst hann 
um (n(. {)at) vid vini sina. ok redu 
honum })at allir at samna lidi o. f. b. 
Eg. 3 (4"); skal vid ba rddast (= vid 
f)4 leita rads Flat. Ill, 260") Fm. VI, 
18"; dngum |)6tti rad radit, nema hverr 
redist vid annan um Nj. 98 (151") jbf. 
109 (167"); ef hann hefdi nokkut vid 
mik um rddizt Laxd. 71 (205"); h6n 
kvedst mundu r&dast um vid vini sina 
ok sonu Flat. II, 309"; Gunnarr gerdi 
gerdina ok redst vid 5ngan mann um 
Nj. 51 (80"); ibf. rada um 2. 

r&dabid, n. gorbentning, D)))}ebten af anben 
Ubbei; Asa tok vid J)6rdi fyrst a rada- 
bid (= um skamma vist Mork. 171') 
en bet honum ekki langvistum Fm. 
VII, 112*. 

radab6t, f. gorbebring af end ©tilling; 
S. kvedst bat mundu til leggja med 
Palni, at hann mundi bidja honum 
konu beirrar, er {)er se radab6t at 
Flat. I, 165"; jtof. bceta r4d sitt Nj. 
2(2). 

rddabreytni, f. $aafunb, S3eflutning fom 
^ar txl ^enftgt eUer ^^(ge nogen ^or^ 
anbring i end StiQmg eUer SSilfaar 
(jt)f. breyta sinum radahag Vallalj. 2*^; 
Vatsd. 14 unber r&dabagr); monnura 
|>6tti mikil fiessi radabreytni (nl. at f^an 
agtebe at fara til Groenlands) Karlsefn. 
3 (102^^; haun kom heim ok sagdi 
fodur sinum })e8sa radabreytni (nl. at 
l^an l^abbe Ijf^ot ^alb))arten i et S^^^^ifi 
for bermeb at reife bort fra 3d(anb til 
eommeren) Fm. II, 25* (Laxd. 40 ©. 
107"); j)at stendr mer i hug, er finnan 
hefir mer spad um radabreytni (nl. 
f)u munt bvggja land er Island hcitir 
Vatsd. 10 (21^)) Vatsd. 12 (21"); t)essi 18 ra6abrot — radagerr ra5abreytni porgils (at ffan bilbe retfe 
tit ©r^nlonb (3. 17rf08.) spurdist nu 
vifta um sveitir Floam. 20 (171 "f«.); 
eptir t)at beiddist |>orlau^ at fara i 
brott af landi ok Kvezk iiafa heitit 
romferfi i vanmsetti sinum, en b6rir — 
kvezk 6fu8S vera radabreytni Sturl. I, 
77". 

radabrot, n. pi. b. f.; {>a er hann (n(. 
Snorri) var i t>e8Bum r^dabrotum (nl. at 
hann skyldi taka vift staAnum i Reykja- 
holti @. 211>*f0fl.), dreymdi Egil, at — 
Sturl I, 211". 

radafar, n. ©iftemtaal, = rad 14, radaha^r, 
radakostr; hversa radafars skal leita 
ser Frost 3, 22 Dtocrffrift; ef ma5r 
bidr ser meyjar, f)a skal hann soekja 
t>ann at rddafari, er erfingi hennar er 

. Nu ef sa vil soekja radafara- 

menn {v. I. vefifarar hennar), er kono 
hefir festa, f>a skal hann fara til husa 
fo6ur hennar efta forrseAismanna hennar 
— ok gera honum til manada(r)stefnu, 
at hann se buinn at selja r&dafe 

(v. I. rdfiafar) i hendr honum ok , 

ef hinn er biiinn at selja radafar i 
hendr honum, J)a — NBKr. 26*""; nu 
festir maftr ser kono ok grefst upp 
skylda med {)eim, {)a skal biskups ar- 
madr fa til talumenn 2, adra 2 skal 
hinn fa, er f)at rddafar hefir fest; telst 
saman frsendsemi {>eirra, {)at radafar 
skal skilja sektalaust Borg. 1, 15*^; 
boeti hann firir radafar slikt, sem talt 
er i Idgum; nu ef madr vil eigi missa 
radafars sins, ok hafa o. f. \>. Borg. 
2, 7*f0«; um ra6afar {)er (o: {)ar?) sem 
abyrgdir manna ero saman komnar ok 

vill ma5r })et rjiifa, t)a er {)a i 

sjalf sagt i sundr radafari Borg. 3, 4*'^ 

radafar, adj. fattig toaa gobc SRaab, = raft- 
far; t)eim varft ekki raftafatt Mork. 9^*. 

rdftafaramaftr, m. = giptingarmaftr, for- 
raeftismaftr; mi ef sa vil soekja raftafara- 
menn — NBKr. 25 (fc unber raft afar). 

rafiafe, n. ? NBKr. 25 fc unbcr raft afar. 

raftagerft, f. 1) Slaabflagning, Unberl^anbs 
ling, Dt)crt)ciclfc, Dberloegning (ii)f. sera 
raft sin ©. 3a*%0.); gefit mer stund til 
raftagerftar Fm. VII, 258" (Hkr. 760"); 
ek hefi yftr saman kallat — til rafta- 
gerftar um riki t)etta Flat. I, 242^^^; 
stoftvafti konungr ferft sina {)ann dag, 
sat t>a i raftagerft ok hofftingjar bans 
meft honum Eg. 52 (106**); konungr 
kallafti Finn til tals vift sik ok enn 
ileiri menu {)a, er hann var vanr at 
hafa vift raftagerftir sinar OH. 147" 
{Flat. II, 267*''); litit a hitt — , hversu 
margir hofftingjar ' yftrir sitja her yfir 
raftagerftura meft yftr OH. 88^ (Flat. II, 171*®); riftagjftrftir Svia vift konung 
Flat. II, 172"; attu hofftingjar rifta- 
gerft sina Yngl. 18 {Hkr. 16*) ; er pevr 
sau hann, &ttu f>eir raftagerft um, hversu 
))eir skyldu taka hann Chrett. 118*®; toku 
menn ^& raftagerftir, mceltu flestir, at 
— , en sumum {)6tti })at ofoert — ; var 
})at })a raft vitra manna at heita ndkkuru 
iSiuW.11,53**; siftan toluftii J)eirleyniliga 
rdftagerft sina ok roeddi Ozurr vift Rut 
Nj. 3 (6"f8.) ; Kveldulfr ok Skallagrimr 
roeddu opt um r&ftagjorft sina, ok kom 
{)at allt a samt meft peita. Eg. 25 (50**). 
2) Seflutning, {^ore^ak^enbe, f^oretoaenbe 
fom er eCer pal »ate gtugten, Slcfuls 
tatet af raftagerft 1 ; heyr nu gjorsamliga 
a mina rdftagerft ok nrir utan if staft- 
fasta: aldri skal ek brigfta sattmali 
Jesus Krists ok minu Barl. 114'*; allir 
ver brceftr hftfum verit til beftnir at eiga 
lut i raftagerft |)e88i OH. 88" {Flat. II, 
172*); forvitnuftumst ek um raftagjorftir 
bans Fm. XI, 267"; bessi raftafrerft 
varft framgeng, at — OH. 88*® {Flat. 
II, 172"); su r4ftag:iorft staftfestist i 
skapi mer OH. 147" {Flat. II, 267"); 
Brynjolfr let ilia yfir f)essi raftagerft 
Eg. 7 (11"); siftan gekk I>6rdis til tals 
vio Grim ok sagfti honum raftagerft 
Egils; }>at skal aldri verfta, at hann 
komi {}e8su fram — , sagfti Grimr Eg. 
89 (227**). 3) aRcning fom man l^ar om 
h\>ah ber et forl^aanben, b^r gifted ; ef 
per vilit forvitnast, hvat min rdftagerft 
mun vera, pk skal ek yftr )>at lata heyra 
Fm. VII, 258*;.lat fram ^a faina rafta- 
gjorft Flat. 1, 124"; pk maelti porsteinn: 
hver er nu raftagerft })in? Jokull svarar: 
t)etta veit ek pik eigi fyrr gert hafa 
at leita rafta undir mik Vatsd. 34 (55^) ; 
vitja {)a hingat, er mer f)oetti vsBnst, 
at nokkut vrfti af framkvsemd um mina 
raftagerft Vatsd. 24 (39"). 4) Dmforg 
for, ©t^rclfe af, 5laabig^eb obcr noget; 
Reginn haffti mjok raftagerft fyrir liftinu 
(it)f. gera raft fyrir e-u ©. 3a"f80-) Flat. 

I, 351® {Nomag. 69*). 
raftagerftamaftr, m. ^crfon fom unbcr fin 

Dtocrbcictfc fan finbe gobc Slaab, ubfinbc 
l^Dab ber hfix gj^reS; em {)essir rafta- 
gerftamenn myklir Norftmennirnir Flat. 

II, 125"; ek er litill raftagerftamaftr 
Flat. I, 111®«. 

raftagerftarmaftr,w. b. f. Fm. VII, 326"; 

Clar. 8*®. 
raftagerr, adj. It^gtig til at finbe Ubbeic, 

b^gtig til at ubfinbc l^Dab ber b^r gj^JreS; 

hann var vitr maftr vel hagr ok r&fta- 

gerstr (n= vitr til raftagcrfta FUxt. Ill, 

31'^0.) Fm. IX, 282 v. I. 4. 
raftagjftrft, f. fc raftagerft. radahagr — r&6ama6r 19 ridahagr, m. 1) £ibdftillin0, £it>dt)ilfaar ; 
til |>e88 eerdist hervikiogr nokkurr 
at herja pangat ok }>rdnffya hennar 
radahag (= Mi OT. 26« kosti FlaL 
I, 242'*) ok gerdi henni 2 Kosti, annat- 
hvart at h6n berftist viA hann edr gengi 
me6 honum elligar Fm. X, 282"; H6- 
skuldr yeik mein* af ser umsji um 
radahag Melkorku, en verit hafdi Laxd. 
20 (44"J; 8t6d nu radabagr Hoskulds 
me6 miklum bl6ma ok yirOingu Laxd. 
9 (W); ey6ist fe fyrir j)eim A. ok 
^erist radaha^nn uhcsgr Vigagl. b^\ 
^. kemr at mail viA {>or8teiii ok spyrr, 
nvem hann setlaAi sinn raAahag at 
samri, ^orsteinn kvazt utan ddiXKpJivit. 
38"; pat hefir mer i hug komit at 
breyta minum rddahag ok foera f)angat 
bygd mina (o: fltftte betl^en) Vallalj.2^\ 
bins Tilda ek beida ydr, at l>er breytit 
radahag yfirum ok foerit utan Laxd. 
38- (KM*); t>&i' sem ek ^efir breytt 
radahag minum til t)e88ar ferdar (n(. 
Islands ferdar), {)a mun ek {>angat a 
leita, sem mer var a vi8at til landnama 
Vatsd. 14 (24«»). 2) Oiftctmaal, ^gte* 
{{ab, = radafar, r&dakostr; 8egir h6n 
sTa: eigi man {)etta raAa8t at smni — , 
c>n ef )>er er um rddahag vid mik, {)& 
skaltu — Jomsv. 65"; hann segir, at 
hunum l^str i skap at maela til rada- 
hags vid hana Fid. II, 347*; )>er mun 
kostr radahags vid Sigridi 8yBtur mina, 
ef t>u Till sffittast Ilat. II, 196" ief-"; 
hann er fuss til radahags vid Astridi 
Jomsv. 68*'n)t-**; {)at mun {)vi at eins, 
at ek nai radahag viA Melkorku Laxd. 
20 (45"ivf**); muntu koma at radahag 
vid hana, ef J)u vill Frs. 87» (Flat. I, 
303^); vita skaltu {)at, Griss! at t)u skalt 
Qandskap minn hafa, ef })u setlar {)er 
l)enna radahag Pr. 12** (Frs. 88"); 
mer {>6tti mikit at missa sliks rada- 
hags, enda }>6ttum8t ek hafa ydvart lof 
til {>es8a kvaufangs Fm. VI, 72*'; Ingi- 
mundr kvadst fuss vera f)essa radahags 
(= radakosts fe S. 21) Vatsd. 12 (21»«); 
ek mun lata t>ik vinna til radahags 
t>e68a (nl. at ek gipta |>er Asdisi dottur 
mina @. 45'*f0-) t)rautir ndkkurar Eb. 
28 (46**); konungr hittir nu Astridi 
dottur sina ok spyrr, hversu henni vaeri 
at skapi si radabagr, at hon se gipt 
Sigvalda Jomsv. 68»* (Flat I, 175^); 
veikst h6n eigi undan f>essum radahag, 
ok giptist ]^or^erdr Herjolfi Laxd. 7 
(11*^; er drottmng allkat, ok finnr eigi 
annat a henni, en h6n hyggi allgott 
til radahagsins Fid. I, 18*; redst |)at 
af, at r&dabagr skal takast med beim 
Laxd. 68 (196*'); t>a er j)e8si veizla ok r&dahagr skal takaat Vols. 87"; eptir 
}>enna radahag bjuggu {>au t>ar i Tungu 
Bjau vetr eda &tta Sturl. I, 77"; f>ar 
er menn skolo gera tiund ena meiri 
(o: hdfudtiund) af fe sinu fyrir r&da- 
hags sakir Grdg. 205« (Grg. II, 30"); 
um radahaginn t>3i]^A (nt oxa eQer 
naar fEilte iSgtefoIf lunne inbtroebe i 
n^t ^gteflab) skal um f>e88ar sakir 
8vd fara, sem biskup lofar Grdg. 172*' 
(arg. II, 44"). 

radakenzl, n. Se^^lbning for at l^at)e ftrcebt 
en efter SiDet med radum (mobf. med 
averka S. 16). Frost. 5, 9". 

r&dakona, f. $udbeftl^rerinbe, $udl^oIbetf!e, 
= radskona ; keypti K&ri land at Dyr- 
holmum — ok gerdi f}ar bu; })au (nl. 
jt. 00 l^and $uftru) fQ^gu f)ar fyrir 
radamann ok radakonu, en {)au (nl. jt. 
meb $uftru) v6ru med Njali jafnan Nj. 
91; margs f>arf buit vid, — r4damann 
})yrftir pu ok radakonu, t>essir menn 
skyldi vel birgir ok kunna gdda Qar- 
hagi Sturl. I, 355**. 

radakostr, m. = radabagr 2; f>at rad 
spyrst mer a margan hatt s6masamligt, 
en b6 skortir {)ik einn hlut, at ^u 
ert Kvanlauss; en })6 hefi ek hugsat 
ber radakost — ; h6n (nl. Vigdis) er 
Kvenna fridust ok med miklu fe, {>vi 
radi mun ek f)cr i hendr koma; Ingi- 
mundr f)akkadi konungi ok kvadst fuss 
vera f>essa radahags Vatsd. 12 (21*^) ; 
vist SBtla ek, at ))at mundi vsenst til 
umbota minna harma, ef ek gseta f)enna 
radakost (jt)f. ef ek fenga pessa konu 
Jomsv. 59«>) Fm. XI, 47« ; hann Ini. 
Grimr) bad J)6rdisar — ; en fyrir pvi 
at Egill vissi, at Grimr var madr gdfugr 
ok sa radakostr g6dr, t>^ var pat at 
radi gort Eg. 80 (193«<^); jbf. Vigagl 
10"; Laxd. 4 (4»). 

radalauss, adj. ^(t{p^l0^, uI^Helig; rada- 
laus sala ! illu heilli vartu skapad Horn. 
193". 

radaleitan, f. ^xkn, Setlen, ]^t)orl)eb man 
f^ger at faa ftg en $uftru. Heilag. I, 
408*Jof>". 

radamadr, m. ?Pcrfon font et i SBeftbbclfe af 
en bid 9)2^nbtg^eb, faa at l^an ffax noget 
at raabe oDer a) i en offentlig ©tiding 
eder en ^^t^bingd Xjenefte: Birgir var 
hinn bridi mestr radamadr i landinu 
Fm. X, 27" (it)f. landradamadr S. 11); 
h5fum ver ok mdrg sannlig tilkoU rikis 
i Orkneyjum en erum sjalf nokkurir 
radamenn ok kollud nokkut djupvitr 
Flat. II, 447»* (Icel s. 1, 106"); er Adal- 
steinn spurdi f)etta allt, {)a atti hann 
stefnu vid hOfdinpJa sina ok rddamenn 
Eg. 52 (104*); {>& mcelti konungr til 

2* 14 ra6a af: 1) rafia e-n af e-u o: foraarfrtgc, 
gi^te at nogen !ommer bort fra, ub af 
noget faa at ^an ille (oengere f}av nos 
get bermeb at gjf^re: af heiir pu mik 
raftit brekvisi vid l)ik Laxd. 34 (87"). 

2) rafia e-u (e-t) af e-u o: fl^ttc nogct bort 
af eUer fra noget: |>. bad menn taka 
forka ok rada af (n(. skehnu) skipinu 
Laxd. 18(36"); b&6u hann af rafia ner- 
adinu {)essa meinvtetti (= lot. orantes 
eum ut de regionibus suis perimeret 
bestiam) fl«?fl^.II,409""^; })e8sir v6ru 
allir eiftsvarar — til })e88 at r66a (== 
taka OH.im'^ Olaf konung af lifi Hat 
II, 326"ffl.; })otti b6ri jarli ekki ofrefli 
at raAa 6laf af dogum Flat I, 230^ 

3) rdda e-n af o: t^bbe en af SBeien, 
fitttc l^am toeb Sibet (= rafia e-n af lifi, 
af dogum): t)6tti f>. jarli ekki ofrefli 
— at rafia 6laf af Fm, I, 204»; haDn 
kvazt mundu af rada illmenni |>e88i 
Vatsd. 46 (77'); v6ru menn vanir at 
fara a 8k6ginn — at leita illvirkjanna 
ok rada {>& tif Draum, 109'*^; t)at rad 
gjdrdi H., at beir 8ky]du rada af einn 
hvem f68tbr6dur bans porskf. 69'; ek 
m4tta rada Cebalinum af — at eigi — 
Alex. 128**; j)eir — rceda um, at mj6k 
vel hefdi at borizt, er Steingrimr var 
af radinn Vem. 16" M-'*; nu eru synir 
Eiriks ok Gunhildar flestir af rddnir 
Flat I, 228"; |)at vceri g6tt, ef t)eir 
vaeri af radnir Flat II, 130«« jbf. 131«. 

4) rada e-t af e-m o : befri en fro nogct 
font l^biter paa ffam, faa at ^an t!!e 
tcengere bcfbcere^, forulem^)eg beraf; til 
|)e8s, at ))eir reedi af )>eim agang Grikkja 
ok ufrelsi })at, er — Gyd. 104" (jbf. 
rada skipi af skeri Laxd. 18 unber 
rada 11a). 6) rada* e-t af o: ajffaffe 
noget, faa at bet opff0xtx, ilfe tsngete 
finber Steb : 6tti sa — er mi af rddinn 
ok endadr Vatsd. 4 (9*); |)u*verdr nu 
})etta vandrsedi af at rada Frs. 88*° 
(Flat I, 304**); ek hygg, at f)6roddr 
setli nu at af rada bingatkv^mur |)inar 
Eb. 29 (60**). 6) rada e-t af o: gjjJre 
noget fra ftg faa at intet ftaat tilbage 
eUer er ugfort: er nu ok af radinn 
hvarttveggi hlutrinn sa, er ber b6tti 
torsottligastr, ef |)u skyldirfaGudrunar, 
at Bolla er hefnt, en da er fcorgils fra 
radinn Laxd. 68 (195»«) jbf. 60 (175*^-3*. 
190**f8. 191*). 7) rada e-t af o: bcfCutte, 
beftemme noget, faa at @agen bermeb 
er enbeligen afgjort: rada })eir f)at af, 
at Egill skipar skiitu Eg. 56 (122"); 
red hann {)at af at sigla sudr til Dan- 
merkr Flat II, 275** {OH. 159") ; verdr 
mi t)at af radit, at ^eir Finnr ok Ami 
foru fyrst til fundar vid konung OH. 146'; jbf. Laxd. 68 (197*); redst ^at 
af, at r&dahagr skyldi takast med })eim 
Gudrunu ok borkeli Laxd. 68 (196*»); 
var {)at af radit (t)at radit OH. 129*), 
at |)au r&d tokuet Flat II, 251". — 
at: 1) rada at e-m o: angribe en, =; 
r4da a e-m (fe rada a 1): nj6snarmenn 
hlupu upp ok redu at f)eim en beir i 
m6t Eg. 76 (184"); segir })a hiisbdndi 
fru sinni, er adrir menn eru i svefni, 
at {)au skulu upp stand a ok rada at 
kaupmonnum (= vinna at f>eim S. 35) 
Heilag. II, 110**. 2) radast at e-u o: 
gi^rc fig til nogct, gibe fig til at bare 
noget: redst bann t)a f)ar at bj6ni Nj. 
38 (57"). — eptir: 1) r6da eptir e-u 
o: fttceffe fig efter noget for at naa o^ 
gribe bet; rsedr sendibodinn eftir kert- 
inu i hendr hiisfru Mar. 210**. 2) rada 
eptir e-m o: fatte efter en for at fors 
f^lge og naa ^am : ferr Oddr ok {)eir A. 
med byrlaranum, en Bjarmar treystast 
eigi ut at rdda eptir honum Orv. 28** 
{Fid. II, 176*»). — frd: 1) rada e-ff 
fra e-u o: ubelulfe en fra nogct, jlitte 
l^am af bermeb, gii^re at l^an tile faat 
bet, at ^an tntfter ellet unbgaar bet: er 
bann var fra landi radinn (= tekinn 
OH. 34*') Flat II, 37»«; litils mundi 
Haraldi konungi — vert f>ikkja at rada 
einn jarl frd riki, er hann eyddi ok 
undir sik braut mar^a konunga Noregs 
veldis ok red {)vi emn til elli Flat I, 
63"; ertu Eyvindr fra radinn ^essum 
radahag Fid. II, 472*; hljd })u mik 
ok rad t>ik fra ban a, ella mun ek lata 
{)ik krossfesta Post. 340"; er borgils 
fra radinn Laxd. 68 (195") >f. 67 
(194»). 65 (190*». 191*). 2) radast fra 
e-u: a) o: af^olbe ftg fra noget: Job 
var — madr einfkldr ok rettlatr ok 
hrseddist gud ok redsk fra illu a alia 
vega Heilag. I, 257* ; redu sik fra al- 
{)^du skjaji, at f>eir msetti toemast avalt 
til boena Horn. 186*^ ; b) o^ibe, forlabe 
noget: allir skulu frjalsir fyrir mer ok 
sjalfradir at halda sinu fostrlandi, {)6tt 
ek radumst fra Flat I, 243^*. — fyrir: 
1) rdda fyrir e-u o: t»(e« §c,rre oijcr 
noget, = rada e-u (fe rada 20) ; |^4 re6 
fyrir Panmork Haraldr G.Flat 1, 123*^; 
fyrir Heidmork redu tveir brdsdr OH 
33*« {Flat II, 37*); S. jarl rsedr fyrir 

!i>roendalo'gum (rsedr ollum J>roenda- 
5gum Flat I, 52**) Flat I, ^3"; jtjf. 
Eg. 3 (4*0). 70 (167"). 85 (218*») ; Nj. 
3 (5*); medan iarlar redu her fvrir 
landi OH 4b'\(Flat II, 41**); jtof. 38«; 
ver hofum -allir nOkkut land ok riki 
fyrir at rada (= riki til forrada OH 
34««) Flat II, 38"; red l)ar fyrir lidi ra6a 15 einn agsetr maftr Fiat. I, 92"; sva var 
i hveiju fylki, sem lendir menn redu fyr 
buandamugrnuin (= fvrir b6ndalidinu 
Flat II, 41") OH, 38»; k6mu austan 
or STit>j6d sendimenn 6laf8 konungs ok 
re6u brcBftr tveir fyrir OH, 44'*; J)eir 
spyrja, hverir fynr rafii skipi t)e98u 
Laxd, 21 (49*^); gengr P. nu i kastalann 
— ok spyrr, hverr fyrir skipinu refii 
Jomsv. 65"; koma })eir {)ar, er silda- 
ferja ein var ok spurdu, hverr fyrir refii 
Flat I, 300"; hann var hofsgofii ok 
red fyrir hofi |)vi, er — Eg, 88 (226"); 
I>. ^ekk at dyrum ok spyrr, hverr fyrir 
eldmam refti Flatl,299^\ l36ndi spyrr, 
hverr fyrir eldinum redi o. f. t). Eg. 
46 (^"); bar reft konungr fyrir, er 
Geir|)j6fr het Hkr, 26« {Yngl. 32) ; eigi 
er mer kiinnugt, hvar hann r«dr fynr 
OH, 211» {Flat II, 348»); jtof. Bard, 2"; 
vil ek {>ess bidja ydr, at t>er latit mik 
rada fyrir arfi minum Eg. 9 (16*); sva 
var skilt, at Guftnin skyldi ein rada 
fyrir fe J)eirra, f)egar er {)au koma i 
eina rekkju, ok eiga alls helming Laxd. 
34 (87*); J)ar er samfarar hjona ero, 
ok skal hann rada fyrir fe ()eirra ok 
kaupum Grdg. 173" (Grg. II, 44"); 
kona a at ra6a fyrir halfs eyris kaupi 
0. J. ». Grdg. 173" {Grg. II, 44»»); })eir 
skulu rettir vera at rdfta fyrir logum, 
er sitja a midjum p6llum Nj. 98 (150*^). 

2) raSa e-t fyrir e-m o : gj^rc nogct for 
en« til end &a)i>n : 61u }>au ser um mik 
mikla sorg, hvat {>ess skyldi fyrir mer 
r&dast, at helzt vseri nokkurr langframi 
a ok stadfesta Heilag. I, 437*'. — i: 
1) rada i e-t o: f!i0nne noget, faa eUer 
finbe 9lebe paa, ^t>otlebed bet bertneb for: 
^olber fig: t>arf ek eigi at leggja ord i 
munn moftur minni, bvi at marga \eg& 
ma h6n foa a bat draga, sva at f>eir 
rafti ekki i f)at Flat 11,400^; J)6tti mer 
f)at vera merkiligt erendi, ok vsettir 
mik, at eigi mundi i radit Had. 20 
(333») jtof. 16 (324»); Gormr konungr 
reft ekki i J)etta Fm, XI, 16" {Flatl, 
105"); riftum i flokkinn ok aldri meirr 
en einn i senn, ok muna |)eir ekki i 
rafta, er myrkt er — , })eir B&rfti rifta 
hj4 nokkinum ok rafta menn ekki i {}at 
Heid. BS (378«-"). 2) rafta e-t i e-t o: 
bringe, f^re noget ^en tit et @teb, for 
at bet flal blibe ber: raftuni okkr siftan 
1 skip fttitj sem nu er her Bp. 1, 814". 

3) r&ftast 1 e-t o: fafte, blanbe ftg inb 
i noget for at git>e fig af bertneb, beU 
tage beri, flutte fig bertil: aftrir reftust 
i kaupferftar til ymissra landa Drauni. 
109'; segja |)eir, at j)eir vilja raftast i 
flokkinn OH. 88" {Flat II, 172») ; aust- maftrinn reftst i flokk meft {)eim: Nj. 
60 (94"). 4) rafta i e-t o: fcette ftg i 
S3ebcege(fe for at fomme tit et ^eb: i 
s61ar uppras raftit i borgina (=: Vulg, 
oriente sole' iri-ue super civitatera) Stj. 
400^ (2)omm. 9, 83) ; rafta i veg o : giije 
fig affteb paa Seien: taka sendiboftar 
6rlof ok rdfta i veg Heilag. I, 697*«; 
taka sendimenn ]>es8ar msetastu gjafir 
glaftari en gull — en gefa biskupi 
Sepontino — g6ftan dag — raftandi 
siftan i veg Heilag. I, 709". — meft: 
1) rafta e-t meft ser o: afgjli^re noget 
meb en, !omme ot>erend meb 9am berom : 
Sturla ok I. heffti })es8i raft raftit meft 
;>orvarfti Sturl, I, 49***; reftu })eir {)at 
)4 meft ser Nj. 60 (93"); eigi spyrr 
)u |)es8a af {>vi, at eigi hefir pii {)etta 
aftr raftit meft t)er Nj. 147 (253»). 2) rafta 
e-n meft ser 0: tage en tneb fig i fit^ 
{$j5(ge: b6ndi sagfti husfreyju sinni, at* 
hann haffti Hrapp rdftit meft ser Nj. 
88 (13P). — mftti, i m6ti: rafta 1 
mftti e-m o : angribe, anf albe en : i mftti 
Kara reft Mdrftr — ; hann hljop at baki 
Kara ok lagfti til bans spj6ti j^^'. 147 
(253"); jtjf. Eg, 76 unber rafta at; og 
om rafta i m6t vift e-n fe Heilag. 48" 
unber rafta 17. — til: 1) rafta til e-s 
o: ttlraabe noget: til bess mun ek rafta 
(hsetta Flat II, 266«J at lata Olaf 
konung einn rafta OH, 146". 2) rdfta 
til e-s 0: angribe nogen, = gera til 
e-s @. 584*^9* ; t6k hann t)a til hennar 
(nl. oxarinnar) ok reiddi upp, ok reft 
til f>orvarfts Sturl. I, 228'; litlu siftarr 
kom oi-mrinn fram oftru sinni — en 
t>6 ekki sva, at til bans vsBri raftanda 
— ; hit briftja sinn kom hann ut sva, 
at — ; reft hann t)a til ok hj6 sundr 
orJfiinn Fm, VI, 362"-" {Mork. 71"-»; 
Flat. Ill, 356'"-"); hvat er unicornis 
hefir t'il raftit, lemr {)at eftr leggr i 
gegnum meft ollu S^. 69'*. 3) rafta, 
raftast til e-s 0: farc'^en til et ©teb 
for faalebed at f^ge fig Ubbei eUer %iU 
flugt ; sa er kostr annarr, at — ; sa er 
kostr annarr at rafta til drinnar (:= 

leita til arinnar S. 29") ; eptir 

|)at ganga {)eir ofan fyrir hofuftisinn « 
ok leggjast til sunds — ba komast 
t)eir yfir ana Laxd. 15 (29"f«>f."»), jtjf. 
Bp. I, 455". 4) rafta eQer raftast til 
e-s : git)e fig i gcerb meb, tage fat paa 
"oget (5oretagenbe), = gerast til e-s 
©.584a*^09-; reft til hefnda hergjam i 
sal Sig. 3, 23 (22); varla dugir fjer til 
hauggdngu at rafta, nema — Flat II, 
gi8jt)f.5j^ snemraa reftu f)er til saka vift 
hann Vols. 160*; fyrr en {)u raftir til 
t)essar ferftar {v. I. farir i f)essa ferft) 16 rada /S/J. 602"; stefna t)eir i m6ti vikin^uro 
ok rada til orrostu vift {)a ^0^72(172"); 
^eir refiu |)ar til uppj^ongu £Jg. ^ (89'*) 
jbf. 47 (94"); Egill reftst til larar meft 
honum JE'^.72(171'); Adrianus rsBfist til 
ferfiarinnar (= ^^cjtenft rseftst k ferfiina) 
JHet%. II, 288 V. I] jtjf. Loxei. 20 {46"). 
46 (136"); OH. 94" (Flat. II, 177»); 
Gunnlaugr reAst til skips med Hall- 
frefli Gunl 12 (2643) jn,f ia^d. 20 (44'») ; 
Flat 1,538'*; j)at er erendi vart, at vifl 
vildim radast til lifts vifi yfir Jomsv. 
65"; itof. F/a^ I, 51". 168'; eggjafti 
liann marga at fyrlata alia veraldliga 
liiti ok ridast til munkligs sidferdis 
Heilag. I, 61*®; refist hann til bus meft 
honum til Helgafells Eb. 12 (13"); })4 
rsedst til biilags meft honum Yngvildr 
Sturl I, 48"; jtof. II, 144"; ogfaa rafia 
til meb f0l0cnbc Snfinttit) : allbart hefir 
{>u nu til radit ok til sott at hneykja 
OSS Heilag. II, 6*°; viljum ver f)akka 
ydr, at ()er hafit mannliga til radit at 
gera ydr steinkirkju i stafi fyrir tre- 
kirkju eptir ra6i — DN. IV, 2*; red 
madr til at hoggva hann, ok kom hoggit 
i hofufi honum Flat II, 317"; bar sina 
steinpikku hvar })eirra ok reAu til at 
brj6ta husit Flov. 153"; ogf aa uben 
itogen f0(0enbe ^nftnitit), naar bette fan 
fu))^Iercd af ©ammenl^cengen: er nu til 
at rafta, ef ^er vilit Nj. 99 (154") ; 
))6tti f)eim ser ekki fceri til at rada 
Eg. 76 (184«); frcmbcleS rdfta, radast 
til mcb ct fVlficnbc SScrbum i fammc 
IB^ining^fotm font r&da (it}f. gerast til 
©. 584 b»t00.) : red Egill {)egar til ok 
hlj6p yfir dikit Eg 72 (172"ffl.) ; rseflr 
hann til ok drepr bdandans son Horn. 
159» (OHm. 113"; Flat II, 384«) jtjf. 
Fm. I, 33"; Fm. VI, 352 (fc unbcr 
iRr. 2); Kim. 69'; (?i/d. 107"; Oif. 42"; 
radst f)u til ok far i hauginn Fm. IV, 
1i8*; radast til raed e-rri a: trcebc i gots 
binbelf e, flutte ftfl fammen meb en : redst 
sa madr til (n(. bus) med henni, er 
Havardr bet, |)au attu son, er Mar het 
Eb. 11 (13). 5) = r&da 13 (radast til = 
gerast til unbet gera til 6. 584b"fflfl-): 
let konungr setja fram skipit af bakka- 
stokkum, ok redst til (v. I. ok t6kst {)at) 
allgiptusamliga i^m.X, 53*. 6) rada e-n 
til e-8 o: foette en til noget font l^an f!al 
^i^re eUer k)cere, labc nogen fontme tit 
<t Stcb etter i en ©tilling : fadir hennar 
var drepinn, en broedr hennar hondum 
teknir ok til bana radnir Vols. 91"; 
red gud |)ik til {)ess, at |)u skyldir 
vera hdfdingi heilagrar kirkju Heilag. 
I, 392''; sidarr er niadrinn hafdi tjnt 
ollum fag^adinum fyrir ser en radit sik til alsvesaldar af misgerdinni Homik 
169*°; red hun {)a til ferdar med ser 
18 hina beztu drengi Hak. Iv. 245®; 
jbf. f>i red \)iskup annan prest {)angat 
(o: til |)eirrar kirkju) Sturl. I, 109"; 
rada e-n til meb f/5lgenbe Snpnitti) : {)at 
var kent Margretu dr6ttnin^u, at nun 
hefdi radit mann til at svikja konung- 
inn i drykk Fm. IX, 5*; ef madr — 
seerir sik sjalfr eda raedr annan mann 
til at ssera sik Gh-g. I, 148'f8-. 7) rada 
e-t til : tiltjeicbringe : Egilj bj6 pi skip 
sitt ok red haseta til; Onundr 8J6ni 
redst t)ar til Eg. 70 (167»); vilda* ek, 
at vid redum menn til med okkr Nj. 
29(41"); varu radin til skip ok menn, 
er fyrir skyldu vera Sturl. I, 243". 
8) rada e-m til e-s o: ffaffe en noget 
(= gera e-m til e-s Horn, 137'*" unber 
gera til 7 ©. 585 a) : red Magnus kon- 
ungr ser til skipa Fm. VI, 74" {Hkr. 
536"). 173" {Hkr. 559"); OH. 38« {Flat. 
II, 41"); {)a svara })eir — ok s5gdu, 
at ver hefdim osa r4dit til eilifra kvala 
Mar. 100"; t6ktt> J)^ margir ok redu 
ser til eigna i adra stadi Sturl. I, 48"; 
lati mer eigi svd verda at skomm, sem 
ek hefi mer til radit i 6bindandi mlnni 
Mar. 123"; allir hinir rikustu menn 
redu ser til vinattu vid Thomas, J>vi 
at engi f>6tti8t i f)ann tid hafa mega 
6vin&ttu vid Thomas Heilag. II, 316". — 
um: 1) rada um e-t o: ^abe nogen 
9l{aabtg^eb eUev HJl^nbtgl^eb, f)at>t noget 
at ftge i eQer angaaenbe en ©ag : megum 
ver eigi rada um hennar gjaford Fm. 
IV, 194"; |)at niun nu s^ast — , hvart 
ek ma nokkuru um t)at r4da Fm. VII, 
13'*. 2) rada um e-t o: obetbeie, be^ 
tanle noget : })ar liggr Regin, rsedr um 
vid sik Fafn. 33 {SE. 1, 358) ; munu ver 
eigi allir verr kunna um rada betta 
mal Laxd. 71 (204"); konungr gaf jarli 
stund ok 6rlof at rada um {>etta vid 
menn sina OH. 97"; iijf. ei^i rsedr um 
{)at unber rada 1. 3) toccre i gcerb mcb 
noget: f)ar lagu skip ndkkur vid akkeri, 
ok sveif honum ])ar at, ok t6k um 
strenginn ok red um at {v. I. ok vildi) 
fara upp i skipit Fm. IX, 24"; red 
hann um at hlaupa i hurt Jvk. 72® (jtof. 
Fm. XI, 127") = vill i brutt Jomsv. 
72". 4) rada um vid e-n o: gj^re bet 
af eUer forbi meb en, fEtHe bam beb 
£tk)et: var Alfr {)& kominn ok aetladi 
8kj6tt um at r4da vid Finnboga (v. l. 
rada hann af lifi) Finb. 29" "(c. 13). 
5) rddast um vid e-n o: taabf^re ftg 
meb en : h6n kvedst mundu r&dast um 
vid vini sina ok sonu Flat II, 399"; 
Palnatoki redsk um vid felaga sina radabi6 — radabreytni 17 Jomsv. 65*^; )>a redst hann um viO vini | 
sina, ok reftu honum }>at allir, at — 
Eg. 8 (4»^. — undan: rada e-t eller 
e-a ondan e-m o: Deb pne $(aner, 
tgftftihabelfw (rad) f^ge ubbirfct, at en 
miftet nogft, font l^an l^ar, at noget gaar 
taM for Bam: hverir gerast hofuds- 
meDD at pvi at rada land undan mer 
OH. 88* {Flat II, 171**) jbf. landraft; 
bon Tildi eigi giptast, )>Ti at h6n vildi 
eigi rida fe undan dottur sinni Sturl. 

I, 271"; veit ek eig^i, hverr skylda yflr 
berr til f>e8a at lata jarl einn rada sva 
miklu riki andan yfir Fm. I, 52** {Hkr, 
118"; Fria, 87»). — undir: rdda e-t 
undir e-n o: unbetgit>e noget end Siaas 
big^eb eOer Sti^nbigBeb, (abe en (omme 
i Seftbbelfe betaf : ))a redu )>eir — god- 
ord sitt undir Rafti Bp, I, 643»<^; bor- 
lakr biskup red ok stadfestu undir Orm 
systurson sinn & Breidabdlstad — ^a 
stadfestu, er honum {>6tti bezt t>eirra, 
er hann eetti forrad Sturl I, 108". — 
upp: rada upp o: o|>lafc (fe unber 
rada 3); K. ok L. — rito foenna )>att 
nidrsti^ngar Krists — ok feto b6kina 
koma 1 hendr Nicodemo ok Josep, en 
}>eir redo upp (=: hafa upp lesit sidan 
e. 17"'') Hetlag. II, 8"H»*; let Pall 
biskup rada upp (i;. I. lesa) — jarteinir 
ens saela borl&ks biskups besr, er her 
em skrifadar k t>es8i bok ^p, I, 852"; 
|>es8i sdmu bref let erkibiskup upp rada 
(= Xejteng upp lesa) Fm. VIII, 293 
V. I. 4; komst at bok {)eirri T. keisari 
— ok hafdi med ser i Miklagard ok 
let bar upp rada, ok vard monnum 
H datt um Heihg. II, 14»J»f.". — 
ur (6r): 1) rdda e-n ur e-u o: f^ge at 
f0te en ub af noget, af @teb eQer ^iiU 

ling ^bori l^an er : })eir hertogar 

bera fe undir nkismenn ok heita miklum 
fridindum ok rada ]>ik 6r landi Heilag. 

II, 32"; Haraldr — bar henni til ord, 
at hun fengi ])at rad nakkvat til 
gefit, er hann gaeti radit 6r |)e8sum 
▼an da Fm. XI, 16*. 2) rAda ur e-u o: 
finbe Ubbei af en ^otlegen^eb, fomme 
ub af ftne Obet beielfer eUer fm tlbid^eb 
tii et beftemt 9{efu(tat: menu — sogdu 
honum til }>eirra vandraeda, er Hranpr 
gerir mOnnum ok bidja hann noktcut 
6r rada Laxd. 17 (34"); er mi vant 
ur (nl. vandanum, ibf. Fm. XI, 16 uns 
bet 9lr. 1) at rdda Nj. 117 (177"); 
Gizurr ok Hjalti med honum taka Noreg 
ok fara t)egar a fund (ilafs konungs; 
konungr t6k beim vel ok kvad )>a hafa 
▼el or ridit Laxd. 41 (119^ jbf. Flat. 
I, 427"; Bardr hittir Halld6r ok laetr, 
at konungr vili enskis kostar missa 

9Htnct: Crbbog. III. bans t>J^no8tu, ok [)at rsedsk 6r, at 
Halldorr ferr; ok halda beir konungr 
sudr med landi Mark. 47". 2) radast 
6r e-u o: troelle fxf ub af, tilbage fra 
noget, faa at man tffe ^ax mere betmeb 
At Qi0tt: er )>eir redust 6r hemadi, for 
Kari til bus sins i Berdlu Eg. 1 (l"f8-). 
— vid: 1) rdda vid e-n o: raabe meb 
en, l^abe faaban SRagt eQev HRl^nbig^eb, 
at en maa tette ftg eftet l^and SBUje; nu 
eru minir freendr allir daudir ok muntu 
nu einn vid mik rada Vdls. 179"; ▼ildi 
hann einn r&da vid )>&, er nordr f>ar 
v6ru Bdrd. V\ 2) rada vid e-n (e-n 
▼eg) o: ^anble, op^0xt ftg mob nogen 
paa en bi« SKaabe, HeOag. II, 48^**^ fe 
unber rada 17. 3) rada e-t vid e-n o: 
raabf^re ftg meb en om noget, = r&da 
um e-t vid e-n (fe unber rada um 2): 
hann kvadst eigi {)at hafa radit vid 
sik Nj. 83 (123**). 4) radast vid e-n 
o: raabf^re fig meb en: f>i redst hann 
um (nl. ))at) vid vini sina. ok redu 
honum bat allir at samna lidi o. f. b. 
Eg. 3 (4*»); skal vid ba radast (= vid 
t)a leita rads Flat. Ill, 260") Fm. VI, 
18"; dngum t)6tti rad radit, nema hverr 
redist vid annan um Nj. 98 (151") jbf. 
109 (167"); ef hann hefdi nOkkut vi5 
mik um r&dizt Laxd. 71 (205"); h6n 
kvedst mundu rddast um vid vmi sina 
ok Bonu Flat. II, 309" ; Gunnarr gerdi 
gerdina ok redst vid ongan mann um 
Nj. 61 (80"); jbf. rada um 2. 

radabid, n. gorbentntng, Ot)t)ebien af anben 
Ubbet ; Asa tok vid {>6rdi fyrst a rada- 
bid (= um skamma vist Mork. 171') 
en het honum ekki langvistum Fm. 
VII, 112«. 

radabot, f. gorbebring af en« ©tiCing; 
S. kvedst bat mundu til leggja med 
Palni, at nann mundi bidja honum 
konu foeirrar, er {)er se radabot at 
Flat. I, 155"; jbf. boeta rad sitt Nj. 
2(2). 

radabreytni, f. ^aafunb, SBeflutning fom 
^ar ttl ^enftgt eUer ^^Ige nogen ^cn 
anbring i end @ttlltng eOer SSilfaar 
(jt)f. breyta sinum radahag Vallalj.2*^'^ 
Vatsd. 14 unber rddahagr); monnum 
]>6tti mikil t)e8si radabreytni (nl. at l^an 
agtebe at fara til Groenlands) Karlsefn. 
3 (102"); hann kom heim ok sagdi 
fodur sinum bessa radabreytni (nl. at 
l^an l^abbe fj^ot ^albparten i et f^artj^i 
for bermeb at reife bort fra 38lanb tit 
Sommeren) Fm. II, 25* (Laxd. 40 6. 
107"); })at stendr mer i hug, er finnan 
hefir mer spad um radabreytni (nl. 
|)u munt bvggja land er Island heitir 
Vatsd. 10 (21^)) Vatsd. 12 (21"); t)es8i 18 radabrot — ra6agerr radabreytni {>orgil8 (at l^an M'bt reife 
Hi @r^nlanb (S. ITPfee.) spurdist du 
vida um sveitir Floam. 20 (171"ffl.); 
eptir {)at beiddist borlaug at fara i 
brott af landi ok Kvezk hafa heitit 
T6mferfi i vanmsetti sinum, en b6rir — 
kvezk 6fu8s vera radabreytni ^turl. I, 
77". 

rddabrot, n. pi. b. f.; f)a er hann (nl. 
Snorii) var i t)e8suni r^dabrotum (nl. at 
hann skyldi taka vid 8ta6num i Reykja- 
holti ©. 211»<>f08.), dreymdi Egil, at — 
Sturl I, 211". 

radafar, n. ©iftermaal, = rad 14, r4daha^, 
radakostr; hver8a radafars skal leita 
8er Frost. 3, 22 Dbcrftrift; ef mafir 
bidr ser nieyjar, }>& skal hann 8oekja 
t)ann at r&dafari, er erfingi hennar er 

. Nu ef sa vil soekja radafara- 

menn {v. I. vedfarar hennar), er kono 
hefir festa, {)a skal hann fara til husa 
foftur hennar eda forrsedismanna hennar 
— ok gera honum til inanada(r)8tefnu, 
at hann se buinn at selja radafe 

(v. L rddafar) i hendr honum ok , 

ef hinn er buinn at selja radafar i 
hendr honum, |)a — NBKr, 25*""; mi 
festir madr ser kono ok grefst upp 
skylda mefi f)eim, f)a skal biskups ar- 
madr fa til talumenn 2, adra 2 skal 
hinn fa, er t>at rddafar hefir feat; telst 
saman freendsemi t>eirra, f>at radafar 
skal skilja sektalaust Borg. 1, 15*^; 
boBti hann firir radafar slikt, sem talt 
er i l5gum; nu ef maftr vil eigi missa 
radafars sins, ok hafa o. f. t). Borg. 
2, 7*f9'; um ra6afar {)er (o: {)ar?) sem 
abvrgdir manna ero saman komnar ok 

vill madr {)et rjiifa, })a er {)a i 

sjalf sagt i sundr radafari Borg. 3, 4**^ 

rafiafar, adj. fattig paa gobe Slaab, = raft- 
far; t)eim varfi ekki rafiafatt Mork. 9*'. 

raftafaramaftr, m. = giptingarmafir, for- 
rsedismadr; nu ef s4 vil scekja radafara- 
menn — NBKr. 25 (fc unbcr radafar). 

rafiafe, n. ? NBKr. 25 fe unbcr rafiafar. 

radagerft, f. 1) Kaabftagning, Unbcrl^anb* 
ling, Dt)ert>ciclfc, Dbctlcegning (jbf. gera 
rad sin ©. 3a**ffl9-); gefit mer stund til 
radagerdar Fm. VII, 258" (Hkr. 760") ; 
ek hefi y6r saman kallat — til rada- 
gerftar urn riki J)etta Flat. I, 242*'; 
stodvadi konungr ferd sina J)ann dag, 
sat l)a i rddagerd ok hofdingjar bans 
mefi honum Ea. 52 (106**); konungr 
kalladi Finn til tals vid sik ok enn 
fleiri menu t)a, er hann var vanr at 
hafa vid radagerfiir sinar OH. 147" 
(Flat. II, 267»«); litit a hitt — , hversu 
margir hoffiingjar ' ydrir sitja her yfir 
raflagerfium me6 ydr OH. 88' (Flat. II, 171"); rddagjftrftir Svia vid konung 
Flat. II, 172"; attu hSfftingjar r46a- 
gerft sina Yngl. 18 {Hkr. 15*) ; er {)eir 
sau hann, &ttu t>eir radagerd um, hversu 
f>eir skyldu taka hann Chrett. 118^*; toku 
menn {»a radagerAir, maeltu fiestir, at 
— , en sumum {)6tti f)at ofoert — ; var 
))at (>a rad vitra manna at heita nokkuru 
5^uW.II,o3**; sidan toluAii {)eir leyniliga 
radagerd sina ok roeddi Ozurr viA Rdt 
Nj. 3 (6"ffl.) ; Kveldulfr ok Skallagrimr 
roeddu opt um radagj6rA sina, ok kom 
f)at allt a samt meA ^eitn Eg. 25 (50**). 
2) ^eflutning, f$ore^ak)enbe, goretogenbe 
font ct ellct ftat Dare grugtcn, 9flcful= 
tatet af raAagerA 1 ; heyr nu gjorsamliga 
& mina r&AagerA ok tirir utan if staA- 
fasta: aldri skal ek brigAa sattmali 
Jesus Krists ok minu Barl. 114'*; allir 
ver brceAr hofum verit til beAnir at eiga 
lut i raAagerA l>e8si OH. 88" {Flat. II, 
172*); forvitnuAumst ek um raAagjdrAir 
bans Fm. XI, 267**; faessi raoafrerA 
varA framgeng, at — OH. 88*» {Flat. 
II, 172**); sii raAag;j6rA staAfestist i 
skapi mer OH. 147" {Flat. II, 267"); 
Brynjolfr let ilia yfir |>essi raAagerA 
Eg. 7 (11"); siAan gekk I>6rdis til tals 
vio Grim ok sagAi honum raAagerA 
Egils; t>at skal aldri verAa, at hann 
komi f)essu fram — , sagAi Grimr Eg. 
89 (227**). 3) 3Rcning font man ^ar om 
bijab bcr er forl^aanben, h^v gii^reS; ef 
per vilit forvitnast, hvat min raAagerA 
mun vera, f)a skal ek yAr {)at lata hevra 
Fm. VII, 258*;.14t fram ^i \im& raAa- 
gjorA Flat.l, 124"; \>vl mselti j)orsteinn: 
hver er nu raAagerA J}in? Jokull svarar: 
})etta veit ek J^^ ^iPT^ ^yrr g^rt hafa 
at leita raAa undir mik Vatsd. 34 (55^) ; 
vitja {)a hingat, er mer ])oetti vsenst, 
at nokkut vrAi af framkvsamd um mina 
raAagerA Vatsd. 24 (39"). 4) Dmforg 
for, ©t^telfe af, 9laabigl^eb obcr noget; 
Heginn hafAi mjok raAagerA fyrir liAinu 
(it)f. gera raA fyrir e-u ©. 3a"f98-) Flat. 

I, 35 1« {NoTfiag. 59*). 

raAagerA am a Ar, m. ^erfon font unber ftn 
Dbcrtoeielfe tan ftnbe gobe Slaab, ubfinbe 
^\>a\) bet hpx gii2[red; eru t)e8sir raAa- 
gerA am enn myklir NorAmennirnir Flat. 

II, 125"; ek er litill r&AagerAamaAr 
Flat. I, 111» 

raAagerAarmaAr,m. b. f. Fm. VII, 326" ; 

aar. 8*«. 
raAagerr, adj. !()3[gttg ti( at ftnbe Ubbete, 

b^gtig til at ubfinbe ff^ah bet h0x gii^red; 

hann var vitr maAr vel hagr ok raAa- 

gerstr (= vitr til raAagerAa Flat. Ill, 

3Pf9.) Fm. IX, 282 v. I. 4. 
raAagjorA, f. fe raAagerA. raOahagr — rddama6r 19 lidahagr, m. 1) Sbdftiaing, Sit?dk>illaat ; 
til t>ess eerdist hervikingr nokkurr 
at herja pangat ok t)r6ngva hennar 
radahag (= ildi OT, ^\\o%t\ Flat, 
1, 242^*) ok fferdi benni 2 kosti, annat- 
hvart at h6n ber6ist viA hann edr gengi 
med honum elligar Fm. X, 282'"; Hd- 
skuldr yeik meirr af aer umsja um 
radahag Melkorku, en verit hafdi Laxd. 
20 (Uy, 8t6d nu rddahagr Hdskulds 
Died miklum bl6ma ok viroinga Laxd, 
9 (14**); eydist fe fyrir })eim A. ok 

^. kemr at mah viA |>or8tein ok spyrr, 
nvem hann setlaAi sinn raAabag at 
fiQmri, ^orsteinn kvazt utan B&tlKpJhvit 
38'^; t><^t befir mer i huff komit at 
breyta minum raftabag ok Kera f>angat 
bygd mina (o: fli^itte bet?f«n) VaUcdj.V^\ 
bins vilda ek beifta ydr, at l)er breytit 
radahag yArum ok foBiit utan Laxd. 
38-(104»); |>ar sem ek befir breytt 
radahag minum til {>es8ar ferdar (n(. 
Islands ferdar), )>a mun ek f)angat a 
leita, sem mer var a visat til landnama 
Vaud. 14 (24»^. 2) ©iftetmaal, ^Cgte.' 
ftab, = radafar, ridakostr; se^r bon 
sva: eigi man {>etta radast at smni — , 
en ef {}er er um radahag vid mik, i)a 
skaltu — Jomsv. 65"; hann segir, at 
honum l^str i skap at rasela til rada- 
hags rid hana Fid. II, 347^; f)er mun 
kostr radabags vid Sigridi systur mina, 
ef td vill siBttast Flat, II, 196" i»f."; 
hann er fiiss til radabags vid Astridi 
Jomsv. 68"i»f-**; t>*t wi^n l>vi at eins, 
at ek nai radahag vid Melkorku Laxd. 
20 (4o''M*'); muntu koma at radahag 
vid hana, ef I)u vill Fr8. 87» (Flat. I, 
303'); vita skaltu |>at, Griss! at {)u skalt 
fjandskap minn bafa, ef t>u setlar t)er 
tienna radahag Pr. 12«* (Frs. 88»*); 
mer t>6tti mikit at missa sliks rada- 
bags, enda }>6ttumst ek bafa ydvart lof 
til })e8sa kvaufangs Fw.VI, 72**; Ingi- 
mundr kvadst fuss vera t>es9a radabags 
<= radakosts te 2. 21) Vatsd. 12 (21«^); 
ek mun lata t>ik vinna til radabags 
t>e88a (nl. at ek gipta {>er Asdisi dottur 
mina 6. 45'*f0*) t>rautir ndkkurar Eb. 
28 (46**); konungr hittir nu Astridi 
<16ttur sina ok spyn*, hversu benni veeri 
at skapi s& radabagr, at h6n se gipt 
8i^valda Jomsy. 68** (Flat. I, 175^); 
veikst h6n eigi undan {>e8sum radahag, 
«)k jgiptist fcorgerdr Herjolfi Laxd. 7 
(11*^; er dr^ttmng allkat, ok finnr eigi 
annat a benni, en h6n hyggi allgott 
til radabagsins Fid. I, 18*; redst [)at 
af, at rddahagr skal takast med beim 
Laxd. 68 (l^^)i l>a ^r fre«si veizla ok r&dabagr skal takaat Vols, 87'*; eptir 
f>enna rddabag bjuggu f>au {lar i Tungu 
sjau vetr eda atta Sturl. I, 77'*; J)ar 
er menn skolo gera tiund ena meiri 
(a: bdfudtiund) af fe sinu fyrir r4da- 
bags sakir Qrdg. 205* (Org. II, 30'*); 
um rddabaginn t>^^iT& (n(. om eUer 
naar ftilte l^gtefod lunne inbtroebe i 
nl^t i(Sgtej!ab) skal um f)es8ar sakir 
sv4 fara, sem biskup lofar Grdg. 172" 
(Org. II, 44"). 

radakenzl, n. Befti^lbning for at l^al)e fttoeBt 
en efter 2il}et med radum (mobf. med 
dverka S. 16). Frost. 5, 9". 

r&dakona, f. ^udbeft^tevinbe, ^ud^olberfle, 
= radskona; keypti K&ri land at Dyr- 
holmum — ok gerdi {>ar bu; }>au (n(. 
Jt og l^and $uftru) foagu f>ar fyrir 
radamann ok radakonu, en }>au (n(. it. 
meb $uftnt) v6ru med Njali jafnan Nj. 
91; margs {>arf buit vid, — radamann 
}>yrftir pu ok radakonu, t)e88ir menn 
skyldi vel birgir ok kunna g6da fjar- 
hagi Sturl. I, 355**. 

r&dakostr, m. = radabagr 2; {)at rad 
spyrst mer a margan hatt sdmasamligt, 
en b6 skortir )>ik einn hlut, at ^u 
ert kvanlauss; en )>6 hefi ek bugsat 
ber radakost — ; b6n (nl. Vigdis) er 
Kvenna fridust ok med miklu fe, t>vi 
radi mun ek f>er i hendr koma; Ingi- 
mundr f)akkadi konungi ok kvadst fiiss 
vera f>e8sa radabags vatsd. 12 (21*') ; 
vist setia ek, at {)at mundi vsenst til 
umbota minna harma, ef ek gseta {)enna 
radakost (jt>f. ef ek fenga pessa konu 
Jonvsv. 59**) Fm. XI, 47**; hann (nl. 
Grimrj bad {>6rdisar — ; en fyrir pvi 
at EgiU vissi, at Grimr var madr gofugr 
ok sa radakostr godr, t)a var pat at 
radi gort Eg. 80 (193**); jDf. VigagL 
10'*; Laxd. 4 (4*). 

radalauss, adj. ^iceli)e(0d, ull^Ifelig; rada- 
laus sdla! illu heilli vartu skapad Horn. 
193'*. 

radaleitan, /*. grien, ^etlen, I^Dortoeb man 
f0ger at faa ftg en ^uftru. Heilag. I, 
408* }of .*•'*. 

radamadr, m. ?erfott font er i Seftbbelfe af 
en toid H){^nbig^eb, faa at l^an ^ar noget 
at raabe ober a) i en offentlig Stilling 
etter en ^^tobingS Xjcncfte : Birgir var 
binn bridi mestr radamadr i landinu 
Fm. X, 27'* (it)f. landradamadr 8. 11); 
h6fum ver ok morg sannlig tilkoll rikis 
i Orkneyjum en erum sjalf nokkurir 
rddamenn ok koUud n5kkut djiipvitr 
Flat. II, 447** (Icel s. 1, 106**); er Adal- 
steinn spurdi t)etta allt, })a atti hann 
stefnu vid hOfdinp^a sina ok radamenn 
Eg. 52 (104*); j)a mtelti konungr til 

2* 20 radaudi — ra6asetlan Erlings: nu yi]}um ver |)inum rddum 
fram fara, hvern ve^ hatta skal atldg- 
unni, en fyrir \)\i, at pess eru fieiri rada- 
menn fusari, ba skulu ver nd at f)eim 
leggja i dag jFm. VII, 259'; hann var 
f68trfadir bans ok rddama6r fyrir li5i 
bans, {)vi at konungr var ba a bams 
aldri fyrst, er bann kom til rikis Eg. 
26 (61««); ^vi {)6ttu8t J)eir vita, at bann 
mundi vera raAamadr ndkkuir i stafi- 
num (nl. Konungabella) Fm. All, 194'; 
b) i et Sud eOer en ^udl^olbmna : bann 
var buskarl J)6ris ok r&damaOr fyrir 
biii bans Ea. 43 (83*) jbf. Nj. 91 Oj8 
Sturl. I, 356" wnbcr raftakona; Clafr 
sendi Orm Starkadarson radamann sinn 
— a njosn Sturl. 1, 331'; Hafr radamadr 
(faa ialbet forbi l^an t)ar at rddum med 
beim Sturl I, 253") Sturl 1, 254«; {>es8i 
kurr for af ra5am5nnum (nl. biskups), 
at mikill kostnaftr b6tti standa af ))ar- 
vist |)orgils Sturl 11, 142«>; Skeg^i bet 
niadr, hann var messudjakn at vigslu, 
bann var radamadr at Holum Sturl II, 
228". 

rafiandi, m. eg. ?rccf. ^art. af S3erbet ra5a, 
bruged font @ubftantik> nteb beraf afl^oen: 
gig ©enittb i ^etl^bntng af 1) $erfon 
fom l}av 9iaabigl{feb, SOt^nbigl^eb, $erre: 
bf^mme ot^er noget : radandi kringlu alls 
beims ok mattugr berra binn mikli 
konungr Alexander sendir Aristoteli — 
kveftjo — Alex. 164''; radandi postola 
ok heilagra manna (d: Kristr) SE. I, 
44gi5ibf.Hj bann var auftigr at fe ok 
mikils radandi um allt Halogaland Fid. 
II, 161" (Orv. 504*); ertu nokkurs rad- 
andi ber d: l^at bu l^er nogen SR^nbtgs 
})th, noget at fige, noget at b^be og raabe 
otter? Nj. 36 (54'^^); ^ess verfl ek rafl- 
andi vid menn mina, at f)eir t>ykkja8t 
skyldir til fylgdar vid mik at verja mitt 
land ok riki Fm. XI, 30^ 2) Dj)]^ato8= 
manb til noget: iyrir J)etta skal ek 
radandi {)ins dauoa Vols. 150'* jttf. 
rada 7. 

radari, ni. "= radamadr? Andres radari 
Mk. 131'* (DN. XII, 22«). 

rddarum, n. 9iaaberum, ^anblefril^eb, fri 
2lbgang til at gj^rc noget, = radnim; 
skyndi bverr sem einn at snuask til 
guds, medan bann befir .radarum at 
pvi, {)vi at engi veit, nser su stund 
kemr, er eigi er kostr at leidrettask, 
t)6 at vili Homil 121». 

radaskortr, m. SWangel paa ©tone til at 
finbc Ubtoei, til at flj^nne ^ttab ber er 
at Q\P^^, gortegenl^eb fom beftaar bcri; 
man boniim sizt rfidaskortr Fid. II, 
446*^f0- i»f."f0-. r&daskot, m. $enf!^ben af en @ag til no- 
gen, fom man ^center f!al funne gibe gobt 
9iaab i famme, {!at funne ubrebe ben, 
finbe gob Ubttei til at fomme bel fra bet 
etter afgj^re ben; eru mi ber komnir 
8v4 margir rikir menn ok stdrir bofd- 
ingjar, at til var mun nu |)ykkja litit 
radaskot Fm. XI, 263*^; ekki skaltu 
f)e8s bins digra manns geta fyr m6r, 
edr kalla bann konung 1 minni bird, 
eru til bans ok miklu minni radaskot 
(= skot OH. 67"; Flat. II, 61" jtof. 
Ghil 36">») Fm. IV, 140*. 

r&dasmadr, m. for radsmadr 4. Annfinnr 
Sigurdason Idgmadr i Bjdrgvin, Einarr 
Halvardsson — Annfinnr a Dali radasz- 
menn i Bjdrgvin BN. V, 142'. 

radaspell, n. = radspell. Landsl 5, 5 
V. I 12. 

radastod, f. ^jalp meb Slaab; ber er litt 
til rddastoda (rada Flat. II, 36»») at sja, 
er ek em OH. 33"; bonum var Tristram 
bin mesta radastod. })vi at bann var 
binn vitrasti madr Trist. 7 (38*). 

radastofnan, f. gorel^abenbe, Jforetagenbe,. 
^lan, = radasetlan; bar Sigurdr upp 
fyr konunga radastofnon (= radagerd 
Flat II, SV) Olafs mags sins OH. 33"; 
redst f)at af, at {)ar f6ru festar fram 
ok kvedit a brudlaupsstefnu um vetr- 
natta skeid; sidan ridr Bolli beim f 
Hjardarbolt ok segir 6lafi t>essa rada- 
stofnun Laxd. 43 (123'*) ; var — akvedin 
briidlaupsstefna at vetm6ttum — ; litlu 
adr en brudlaupit skyldi vera, kom 
Gloedir austan — ok fretti mi J>es8i 
tidindi ok radastofnan Vatsd. 44 (71'*) ; 
var akvedin brudlaupsstefnan — ; ^ekk 
fram b^ssi radastofnan ok var veizlan 
g6d Fid. II, 124ntof.«». 

radasj'sia, f, SRbnbigl^eb? mun ek gera 
f)ik yfir {)e8S konar ridas^slu bertoga 
ok bofdingja (= lat. ego te bujus mi- 
ll tise ducem atque principem faciam) 
Heilag. II, 4W^'^\ 

radasok, f. ©ag l^tiori nogen ftgted, ans 
flaged for at ^abe ftrcebt en efter !^iDet, 
f^gt at faa rabbet ^am af Seien, ©effj^lbs 
ning berfor (jtof. rada e-n af lift, rada- 
kenzl): gdfu f)eir berra &b6ta r&dasok 
DN. IV, 90*0; um radasok {)d, sem E. 
befir gefit Borgari ok Aulviri syni bans 
um dauda HaTvardar sonar sins DN. 
II, 226'*; jDf. ^f. 61". 

radasetlan, /". I^toab. en l^ar i @inbe, = 
radastofnan, rddagerd 2; (ilafr kon- 
ungr leiddi mjok at spurningum, bvat 
menn kynni bonum til at segja um 
ferd Svia konungs eda radasetlan OH. 
77* (Flat. II, 1098); ^^.^^ j^j^k bugsjukr radbanamadr — ra6gjafi 21 um ridasetlan (= ridagerft Flat II, 
822«f OH. 196* {Fm. Ill, 48"). 

ridbanamadr, m, $erfon fom t)eb fine 
Gftetfttcebelfet l^ar f^gt at faa tbbbet 
en af SBeien, eUer ftilt ^am ))eb iBiiDet 
(fom riedr e-n af lifi, til dauda; jt>f. 
radakenzl, r&dasok), = r&dbani; hygg 
ek {)at vini Ragnvalds jarls fyrir salt 
hafa, at fiu munir fyrir longu Terit 
hafa r&dbanamadr jaris Flat 11, 510*'. 

raftbani, m. b. f. (gft). rai)bani Schlyter 
o09a"; Suderm. I. Manh, 24; agf. rsed- 
bana; juf. BA, 626'*); sa })eirra — er 
raedr um vid radbana annars Grdg. 406* ; 
Finnr — kalladi, at konungr vteri r46- 
bani bans (nl. Kalfs) Fm, VI, 295* (= 
hef^i radit honum bana v, I,), 

radb6t, f, S^ber fom ben l^ar at betale, 
bet ^ar oolbet end ^^b, eUer ^aafi^rt 
^and Segeme nogen @fabe uben fe(t> ai 
^abe lagt $aanb ^aa l^am. Gul. 180*. 
181*. 

raddaftr, adj. begat)et, ubruftet meb faaban 
9i0ft eUer @temme (rodd), ^))id SSeflaffens 
^eb angbed k>eb et tUffiiet 9lbt>etbium; 
med t>^i at klerkrinn er allvel raddadr, 
8yngr hann hatt versit Mar. 204**ffl'; 
sa lutr er ok einkum sagt — , at bann 
hail vent raddaAr hverjum manni betr 
Bp. I, 154**; gjorir hann hy6fla8kipti 
talandi r4mr ok ilia raddadr, sva 
segjandi — HeUag. II, 94*®. 

raddargrein,/*. @Iagd 9lf$ft; pica — heyrist 
tala med sinni raddargrein sem madr 
Stj. 80* it)f. 81*. 

raddarstafr, m. SoIal5ogftat>,= hljodstafr. 
SE. II, 70»*. 72**«*. 106**. 108*. 3ijf. 
B. M. Olsen Bunerne i den oldialandske 
Literatur ©. 73*. 

raddartol, n. 2:alevebf!ab, XaUorgan; settu 
beir (Sofalen) a fvrst, })vi at t)at er nsest 
binu nedsta raddart61i, er ver k6llum 
lungu, ok t>at ma fyrst skilja i berns- 
liffri raust SE. II, 72»«. 

raddlid, n. ryoll, SRenneflet, fom l^ar en 
@temme, 9^^ft (rddd, xo\. raddaOr), l^bid 
3)efEaffen^eb angik)eg t)eb et tilf^iet Slb^ 
jeltit); b6n hafdi me5 ser 30 manna, 
15 sveina ok 15 meyjar, f)at var radd- 
lid mikit^ t>vi at bar skyldi vera kved- 
andi mikil, sem hon var Orv. 11*' (Fid. 
II, 506**). 

raddmadr, m. ^etfon fom er begat}et, ub: 
niftet meb faaban Stemme, Sl^ft (rodd, 
j9f. raddadr), ^oid Seflaffenl^eb angiDed 
I9eb et tilf^iet Slbieitik) ; mikill raddmadr 
01 ¥erfon fom l^ar en ^^i etter ftoetf 
Stemme, 9i^ft: bann var ok sva mikill 
raddmadr ok sdngmaAr, at af bar songr 
bans ok rodd af 6dnim monnum t)eim 
4fr t>a v6ni honum samtida Bp. I, 127^*; raddmaftr mikill Gre«. 21 *«. 195*>; Sturt 

I, 882*». 

laftdrjugr, adj. rig jf>aa gobe 9laab, bfyg: 
tig til at ^'ictipt ftg felb bermeb eUer 
anbre fom bereiS Siaabgioer (mobf. raft- 
far); Sigurdr — sagdist bat aetla, at 
hann mundi verda raddrjugr, ef bann 
vildi mOnnum gagn gera Flat I, 351** 
(Nornag. 61*). 

radf&r, adj. fattig ))aa gobe Slaab eHer 
(Sk)ne til bermeb at l^ioEl|)e ftg felt) eSer 
anbre, =: raAafar (mobf. raddrjugr); ef 
088 verdr ei^i ri6fatt Fm. VIII, 286**; 
verdr mer eigi til {)es3a radfatt Vatsd. 
34 (55*®) ; meo sva mikinn her, sem ^6r 
hafit, ok bann hdffiingja, er til engis 
verftr rafifatt Fm. \1, 155«*ffl.. 

ra6fara, adj. I^urtig, raff Hi at fcette fig i 
9et)cege(f e, lomme af fteb ; ver5r konungr 
vel radfara at frida land sitt, ok hann 
dvelst lengi i Nordmandi Thom. 311*. 

raftfrettast, v. r. (tt) raabfj^rre fig meb en 
Jaf e-m, vi5 e-n); i t)eirri tjaldbu5 — , 
1 hverri er f)eir raflfret'tust i sinum 
vandamalum vid gud drottin Stj. 294*®; 
for h6n at ra6frettasi af gudi eptir jbvi 
(o: om bet), hversu ver6a mundi otj. 
159«. 

ra5f;^si, f, ? borgarmenn segja, at staftr 
beirra mun ekki veslast i, at jafng6dr 
nofdingi koemi i (nl. stadinn) — ; ok 
at radfysi sjalfra borgarmanna ri5r 
Frifirek inn i stadinn Didr. 41 '^ 

radgast, v. r. (ad) raabfi^re fi^ meb en (vid 
e-n); fyrir hverja skyld bmdr |)u svik- 
rsedi i m6t mer vid son Ysai — ok 
radgadist vid drottin fyrir bans bond, 
hversu — S^j. 476*'; rddgadist hann 
um vid vini sina, hversu nu vaeri fram 
faranda Bp. I, 815*; i)e8si ungi madr 
r&dgadist vid vini sina, hversu hann 
skyldi sins fodur hefna JEf. 33*. 

radgirni,/'.$erfle[^ge, ^aaftaaeligl^eb, @gens 
ftnbigl^eb (ibf. radgjarn). OH. 41'* {Flat. 

II, 46**). 

radgjafi, m. 9laabgtber; sa madr, er hann 
fann i mdrkinni, er 8v4 tdk til ords, 
at hann kvadst vera heill radgjsevi i 
ordom sinum Barl. 10**f9.; ifccr om be 
SRcenb, fom l^i^rte tit ^ongend ncermefte 
Omgioetfer og I^Dtd 9iaab ffan \0qU, inben 
haxi fattebe ftn Seflutning: Arinbjom 
hersir var med Haraldi Eirikssyni ok 
gjordist radgjaii bans ok hafdi af honum 
miklar veizlur Eg. 81 (201 **) ; |)ar var gjor 
mikil hirdstofa, ok hasseti konungs var 
i midri stofunni (hollinni Flat. II, 48**), 
ok innarr fra sat Grimkell hirdbiskup 
bans — en utarr fra radgjafar bans 
OH. 43**; annat ondvej^i var a hinn 
uoedra pall gegnt konungi, skyldi {)ar 22 ra5gjam — raWauss sitja inn oezti raftgjafi konun^s f^rrir 
bans ddrykkju Fm, VI, 459"; hinn 
naesta dag eftir &tti konungr (n(. Har- 
aldr Gormsson) {)ing ok taladi sva: — ; 
raAgjafar konungs spyrja, hvert rad 
hann seei til Flat I, 124*^; ek rotla 
hitt, satt at segja, at yer sem her sex, 
er {>er kallit radgjafa ydra, en allir 
adrir (nl. hOfftingjar^ ^y^R ek, at braut 
86 farnir ok riAnir i herad ok eigu {)ar 
|)ing vifl landsfolkit OH. 88« (Flat U, 
171*); jbf. Fm, VII, 106". 

raftgjarn, adj. ^wffefba, eacnfmbta, = rafi- 
samr Qt)f . radgimi) ; margir kalladu hann 
rlklyndan ok r&dgjaman, harAradan ok 
heiftuffan o. f. to. OHm. 80*'; h6n var 
8t6rrad ok {)6 ra0gj5rn, en konungr 
vildi eigi hafa ofsa hennar Fm, a, 
220*; var biskup minni leidingarmadr 
ok allt rddgjamari, en Eolbeinn eetladi 
Sturl I, 213»». 

radhagr, m, =z r&dahagr 2; hann lezt 
fuss til radhagsins viS konungs d6ttur 
Flat I, 176^i»f.». 

radhollr, acfj. bjcelbfom meb gobe 9{aab; nu 
vilda ek, at t)U vserir mer rafihollr, sva 
mikla stund sem ver leggjum a ydra 
soemd Heid, 23 (341 ") ; ibf.neimskr ma6r 
ertu ok uraflhollr Nj, 49 (68*). 

radhus, n. 9flaab^ud, 92aabftue i itjf^bftab, 
=: rafistofa (jbf. radsmannahus); roit 
varom a rafthtisinu i 0816 DN, II, 533*. 
IV, 595*. 

rdfii. m. §anb^r (jbf. rafia 24); rsefta gengr 
af rafia runa systir olystug (o: runa 
systir rsefia gengr 61ystug at runa) SE. 
II, 216»*f0.. 

raftigr, adj. Kog, Il^fltig, forftanbia, forcs 
tagf om, = raftugr. Hitd. 35«»; Fid. 473»o. 

raflinn, adj. 1) flog, forftanbtg; hann var 
rikr madr ok radinn til Qarhalds GreU. 
22^^; })a er til (nl. til konungs at taka) 
Hringr faftir minn — vitr maftr ok rafi- 
inn Flat II, 357"; jtof. lirdftinn Flat 
I, 309«». 2) faft Beftemt tit at gj^rc 
noget (til e-s, i e-u); ek em radinn til 
{)e8s at fylgja t)er, J>orbergr broflir! 
{)6tt J)u vilir berjast vi6 konung OH. 
146« (jtjf. Flat II, 266»»); ertu eigi 
radinn til litanferfiar? ok Ifetr b6, sem 
f)u skylir kvangast; er J}at ekti jafn- 
rsedi mefi vkkr Helgu, medan {)u ert sva 
ur&fiinn Gunl. 5 (214«M.8 jtof. 216>f0); 
ef hann var radinn til at lata drepa, 
J)a Fm. VII, 319^f0.; af radnum yilja 
Homil. 85'; er fadir minn sa mik i 
f)e8su radinn (n(. at . ek munda hann 
eigi upp gefa o. f. D. S. 27 fg.) Konr. 
55***; er ek ok radinn i, at aldri skal 
hann af mer grid hafa, ef — Flat. II, 
510*®; mi segi ek ydr, at ek em radinn i at fara Mork. 3** (jbf. fastraftinn 2); 
radinn i skapsmunum o: faft af jta^ 
talter : eigi skolo {>eir menn optarr sjast 
en um sinn, er radum skal med rada, 
ddr en {>eirra brudlaup er gert; |>ikkir 
{>at heett vera, ef menn eru eigi radnir t 
skapsmunum, at hann {v. L annat hvart) 
finni ndkkut f)at, er honum f>ikki (v. l. 
er })ikki) at Konr. 60*»; mcb 3nf.: r4d- 
inn at kasta brimr salum sinna dcBtra x 
hdranar foraO sakir stundligs vidvseris 
daudligs likams Heilag. II, 72" (jbf. 
69'*f0B.). 3) bi«, itWer, uttoiblfom: er 
biskup vaknar af vitran f>es8i, syngr 
hann lof hinum saela Mikaeli birtandi 
l^dnum f)a feginsdgu, at radinn er sigr r 
orrostu Heilag. I, 696*'; j)at hygg ek, 
at radinn se 6fridrinn Fris. 382**; t)ikkir 
ber t)at r&dit — , at t)u munir her ^ikkja 
noegr vidskiptis, er menn megu trautt 
heima um t)ik toela Flat. I, 172"; er 

!>at eigi radit, at oss fari sva Nj. 58^ 
89**) ; eiffi er ^at rddit, at honum ^oetti 
allt sem liann taladi Band. 34"; eigi 
hdfum ver enn {)ann fundit, er radit se, 
at af henni beri um vitru ok visdom, 
Konr. 51"; er engi radnari hlutr, at 
fyrir hjdlp varri mon standa heldr en 
heiptreekin Homil. 108*; at radnu o: 
til biSf c, ftffcrt, utt)Uf omt : drottinn van- 
sjalfr mon at r&dnu vera med oss, ef 
hann ser g6 df;^si vara Homil. 10". 

radkrdkr, m. Uftig Ubtoei, Sift; sa madr 
veeri radleitinn, at klidr bessi {)agnadi 
af bans radkr6kum Fm. Vl, 374 v. I. 1 ; 
vid J)vi gat ek ekki gert, at f)u fcerir 
med prettum ok radkrokum eda lygi 
Svarfd. 20" 

radkoenn, adj. flog til at finbc UbDei af 
gorlegcn^eb cller gare. Vallalj. 6*\ 

radlausliga, adv. 1) i eUet tneb 9taabtoilbs 
l^eb; mi sem {)es8i klerkr er sva af- 
settr sinum stett ok hinni fyrri soemd 
— , reikar hann mi her ok hvar mjok 
r. fordandist mannanna brigzli Mar. 
1146»». 2) mcb Ubcfmbigl^eb, Sctfmbigs 
l^cb, ©orglfjgl^eb ; h6n mun aldri karl- 
m'anns kenna ok eigi mun h6n reika 
um daga r. med al[)^du manna Mar. 5*; 
med leik ok hlatri, sukki ok hegoma 
r. reikandi Mar. 26 1'^ 

radlauss, adj. xaa\)lff^, raabt>tlb, forlegen 
mcb §cnf^n til ^toab man ilal gjj^rc. 
8^. 531*; J)randr — mselti sva: her 
eru menn mj6k radlausir; {)eir spyrja 
hann: kanntu her rad til Flat. I, 124"; 
her eru menn heldr radlausir mjok, 
segir hann ; radgjafar konungsins spvrja, 
hvert rad hann seei til Flat I, 124'*; 
er \)u eigi radlauss, ok halt {)u t)essu 
fram Ljosv. 30®^; })a gerdi lidit rad- radleggja - radningarsvipa 23 laast ok Hit samhuga, hvat upp skyldi 
taka Alex. 101». 

radjeggja, v. (-lagdi) tilraabe (e-m e-t); 
AskeU — kvad }>aa ekki vilja hafa af 
fo?i, er t>eim Tar radlagt Vem. 15'; 
Incjaldr gerdi sem Gisli rd61agdi Gish 
49^ radldgAu )>eir honum — at taka at 
8er Oil v5ld Bp, I, 816»; itof. JEf, 68»o. 

radleitino, adj, oml^^ggelig for 00 b^gtig 
til at ubfinbe, ^t>ab ber i et forl^aanben 
l^fierenbe 5Cilf<e(be er ai gj^re (leita raAa)^ 
er menn maeltu t>ar malum sinum, ba 
Tar6 klidr mikill ok hareysti; t>4 mselti 
hofBinginn: 8& maftr vsen raftleitiDn, er 
sva gSBti gert, at l;^dr bessi allr f>agnadi 
Fm. VI, 374» {Flat, ftl, 426») ; Grimr 
Tar maflr r&dleitinn ok Titr ok kom & 
Biettum med {)eim Sturl. I, 131'^ 

radleitni, /. ^\>tt og 12D)^gtigl^eb i at leita 
r&da, (ggenftaben at bcere r&AleitiDD ; hann 
faafdi me6 sinni list ok radleitni nnnit 
Lundnnabor^ Flat III, 237*« (Fm. V, 
226^*f8-); 8;^i8t mer t>at rad, at 8a, er 
radleitni hefir til eptir at leita (= leita 
um fbdurhefnd 2. 6), at s& 8kal kj68a einn 
ko8tgnp af Tarri eigu Vatsd. 24 (40^). 

raftleysi, n. Uforftanb, Ubejtnbigl^cb, Sibens 
Pab {|t>f. raftlausliga). AUx. lOl^ofB-; 
Sturl II, 263*^; su kona (font 9iibberen 
elskadi miklu kserligarr enb jtn egen 
^uflrtt med fullri gerd i alia 8tadi @. 
274**) sTaradi Tel (ba fammc $uftru 
tolebe til ^enbe berom) en gerir sem 
adr, {)6 meirr af riddarans rddleysi 
en ainum illvilja Mar. 275"; hann (nl. 
orrann) kann )>at benda, at karlfuglinn 
kemr ok blandast Ti6 annan karlfugl 
ok gleTmir 8\A sinnar te^undar ok 
nattuniligs edlis af rasandi gimd ok 
fulu rdftleysi Stj. 78«. 

radliga, adv. meb iRIogflab og SBeftnbigBeb ; 
konungr f6r djarfliga ok {)6 varliga 
ok raftliga at koma {it! fram, er hann 
Tildi Fm. X, 29". 

Hidligr, adj. titraabclia, iienlig. Flat. I, 
175« (168%.) ; Lax£ 19 (42"). 40 (1 IS^) ; 
Fm. XI, 263»; i^^. 98 (150*). 28 (40''). 

radmadr, m. 1) $erfon meb l^bilfen man 
raabf^rer ftg, fom beltager i en fRaah-- 

Sagntng; oeptu flestir a STein ok spyrja, 
Tat til rads skal taka — ; hann kTaft t>at 
Tera sitt r46, at — ; en aftrir r&dmenn 
(radsmenn Icel. sag. I, 190'*) meeltu i 
m6ti ok kdlludu {)at eitt r&5 at sigla 
undan Flat. II, 495»«. 2) Waabmanb t 
Hj^bftab (mnt. ratman Mnd.Wb. Ill, 
727a**), = radsmafir 4; thennce eeidh 
skulu radbniennen svseria o. f. b. NL. 
IV, 428*'; i Bergen: Amfinnr Brattzson 
raadhmann DN. II, 458' (9(ar 1379); 
waar wrobodzmann, lagbmannen oc radhmennene DN. VIII, 324 (S. 861^ 
(9lar 1444); i Ddlo: radhmennD.y.VIII, 
325* (9(ar 1445); radmenn Tppa rad- 
stugen DN. VII, 518»M.«* (3lar 1499); i 
SJungberg: raadmenn DN. Ill, 619 (Ear 
1414) ; radmenn i Tunsbergi DN. VII, 
329'' '(9(ar 1398); Jon Karlson loemaftr 
i Tunsbergi, Asgautr N., Anunder S. 
oc Ywar radmenn ))er sama stadharr 
DN VII, 343" (Slar 1405); Gunleik 
Thordesson, Thord Thorbjdmeeson oc 
Bserent Lyneborg radmen i Tunsberge 
DN. VIII, 293' («ar 1434); STeinung 
Asmundzson radhman i Tunsbsergh DN. 
VIII, 339» (Slar 1449). 3»f. raftsmaftr. 

rafinin^, f. 1) Ubtbbning, gforflaring, gor* 
tollntng (jtof. raoa 2); mi skaltu r&5a 
drauminn, 8ag5i hann; bat setla ek, 
sagdi S., at hann {)urfi litla raftning 
(o: at ben er let, fnart ubt^bet), J)vi at 
t)ar er — Fid. II, 172** (jbf. Orv. 22^»f0. 
meb SBariant). 2) (egemlia ^ugtelfe, 9fleb: 
felfe (jbf. rafia 23), = bardagi 1; er 
hann kemr d {)ann aldr, er mann tekr 
undan ra5ningu Alex. 7'; sjalfr gu5 
B^nir {>a einkanliga sina elsku Ti5 sina 
menn, er hann leggr a |)& sprota sinnar 
rafiningar Bp. I, 700'; taka r&fining 
fdstudag hTem um langa fdstu, fim 
hogg et faesta af Tendi e5a 61o st4, 
at sart Terfti Tift DI. I, 241*, jbf. 242^*; 
men ogfaa t mere ubftralt RSet^bning om 
SHebfelf e i Sllmtnbelig^eb : eigi at eins 
lagAist i bessum hlut guds radning a 
hann, heldr lagftist a hann tTennr bar- 
dagi, annarr likamligfr en annarr and- 
ligr Mar. 884'*; J)eir, er her Tildu ekki 
radningar barda^a me5 monnum, {)&■ 
er makligt, at {>eir taka eilifan bardaga 
me5 djoflum Elucid. 163"; ek hefir nu 
tekit ^a radning^ sem mer er maklig; 
en {)6 at f>u fair eigi slika radning, 
segir mer sva hugr um, at t)u munur 
eigi at heldr missa mikillar raftningar, 
J)ott su se annan Teg lagi5 Bp. 1, 762*'*; 
su lagdist ok onnur radning ok hegn- 
ing upp d konungsins hiis Abimelecb 
fyrir skyld Sare, at — Stj. 126®; ero 
nOkkorir i)eir, er leerast af helgum anda, 
ok hafa |}eir raftning ens idra leerifodur, 
f)vi at ^eir hafa eigi en a ^tri leering 
af monnum Heilag. 1, 181"; = skript: 
Hrani beiddist prcsts fundar; kom f)a 
til bans H. prestr ut a skipit; lagfti 
(H.) af ser Tapnin medan ok tok rai- 
ning af prestinum; allir menn sa, er 
hann st65 upp, at hann haf5i mjok Ti6 
komizt Sturl. II, 179*^ 

radningarsTipa, f. XuqUxi^ ©bfJbc; raft- 
ningarsTipa, er aldri J)inom hcefir Alex, 
18«. 24 radningarvondr — ra5smadr radningarvdndr, m. jtioej) fom bruged ti( 
betnteb at {laa ben, fom man bil tugte 
eHcr ftraffe; = sproti raflningar Bp,707 
unber raftning 2; f barer til Fu/^. virga, 
plaga (2 ©am. 7, 14) Stj, 506"; til FWo. 
plaga (2 Sam. 4, 25) Stj. 647". 

radrum, n. = radarum; vi5 gn^nn ok 
vapnabrak vaknadi |>orkell, ok yard eigi 
r&onixn til at fara i bryiyu LJosv. 19*; 
Grettir gefr honum t6m til at kasta 
})vi, sem hanum likr, ok i hvert sinn, 
er Gisli ser r&ftrum til, kastar hann 
einhvexju kleefti Orett. 136". 

rifisamr, culj, l^erffefi^g, felbraabig, = rdft- 

fjam; st6niieniiit kunni ilia t>vi, at 
onungr var raftsamr ok 6ahH6inn 
OjHw. 48". 

ra5sandi,m. ? i rad8andagjdfl2im&.48a^(2'). 

radsemi, f, 5(togf!ab; so stilti hann til 
glogt um uppgonguna af radsemi sinni 
ok viti, at — Flat. Ill, 297'. 

radskona, f. ^udl^olberffe, $udbeft^rerinbe; 
var Martha k511ud til {)j6nustu af allra 
hendi, {>vi at h6n eetlafti sva kost sem 
hin visasta husfru ok hin rdksamasta 
radskona ok hin mildasta modir HeUag. 
I, 514**; eigi er nti aufivelt um Slmusu- 
gerftir, segir raftskona, {)vi at nu eru 
margir gestir til gards komnir; far f)u 
til biskups — , ok man hann ra6a J)er 
nokkut hjalprsefti Bp, I, 247"; ek vil 
senda {)ik til klaustrans systranna, ok 
ef f)u finnr rdd^konu, seg henni — 
Mar. 810»i»>f.*. gtjf. ridsmaftr 2. 

radsmadr, m. 1) ^erfon fom af nogen l^ar 
faaet et iSrinbe at ubfj^re i l^and @teb 
00 paa l^and SSegne; &b6ti nokkurr 
skipadi, sem hann var at kominn dauda, 
at einn ser trulyndr madr skyldi gefa 
fyrir bans sal nokkura skillinga skserra 
peninga. — En sem bessi trulyndi ok 
vitri radsmadr hafdi alia |)essa hluta — 
veitt ok sundrskipt med fatoekum monn- 
um, tok hann krankleika Mar. 893**f0- ; 
raftsmenn ok roektar skal hann (nl. fdu 
flo|f)^)en naar nogcn Hirfc verftr prest- 
lausj fyr setja {)ann, er geeti ok geymi 
tniliga (skyldir "hennar eftr tiundir), 
f)eim til handa, er til kann at koma, 
€da sjalfri kirkjunni til handa DI. I, 
661*. 2) Seft^rcr, gorftanber fat til at 
txere 9)2ellemmanb meUem felloe ^udbon^ 
ben og bem, fom ere i l^and Xjenefte, 
^bor $an ^ar bu; |>orleifr skal fara 
med J^eim, Kolr ok — , SnsekoUr ok 
Ozurr ^rselar bans ok 10 afirir brselar 
ok ridsmadr bans {>6rarinn, pvi at 
|>orgil8 setladi bu at reisa t)a, er hann 
koemi til Groenlands Floam. 20 (141") ; 
reifi hann (nl. J)orgils Boftvarsson skardi) 
vestr til StaOar til bus sins ok skipafti bar fyrir radsmenn )>a, er vera skyldi 
framleiftis Sturl. 11, 234"; Sveinn Ei- 
riksson raftsmann (o : radsmadr) i Gizka, 
* Alfr Eiriksson prestr i ])ann sama stad 
DN. II, 377«; i en Sifjjegaarb effer »eb 
en 8ifj)eftot: var sira Ami Yadi t>a 
radsmadr a erkibiskupsgardi Bp. I, 
900^; J6n biskup fi;ekK til med rdds- 
manni sinum at aetla naut til lifs fiau, 
er heima bar skyldu vera & stadnum 
Bp. I, 244"; sem hann (nl. Audunn 
biskup) kom heim ur visitatione, rak 
hann hurt Skula, er var radsmadr, ok 

t6k af honum allt sitt g6z ; t6k 

herra electus Skula aptr til r&dsmanns 
a H61um, Solva skipadi hann bryta ok 
Gudrunu husfreyju bans rddskonu Bp. 
I, 828»f0. 839"fM.; j61aveizlu let hann 
(nl. Laurentius biskup) jafnan soemiliga 
halda prestum ok ollum klerkum, pr6- 
ventumdnnum, bryta ok r&dskonu ok 
dllum heimamdnnum Bp.I,848"; i Rid 
fter etter anben geiftlia @tiftelfe: Kristin 
abbadis a Bakka ok Siugurdr rddsmadr 
i |>eim sama stad J)N. II, 354'; rdds- 
madr (rsBdsmadr 2. 42, rsedismadr 2. 62) 
= lat. yconomus sive procurator (©. 
16«i.6o 171) jy^ 11^ i6a*^ 3) ^erfon 

fom er i SBcfibbelfe af ftor gnbflbbelfe, 
^ar meget at raabe ober; drifu pa til 
nans hofdingjar ok ridsmenn f)e88 rikis 
ok tdku hann til konungs St4. 496^* 
(2 ©am. 2, 4); stefndi ^ing f>6rdr vid 
boendr ok bodar bar til dllum sinum 
monnum, sem helzt v6ru J)ar rids- 
menn ok nokkurs virdir Fm. XI, 262"; 
forelommer oftere faalebeS, at bet f^ne« 
at bctegne bet famme fom en S^rfte^ 
hdfdin^i, radgjafi: Reidarr sendimadr 
var }>a einn enn mesti hdfdingi vid 
Bdglum ok radsmadr fyrir flokkinum, 
hann mselti fyrir radsmenn Bagla (=: 
V. I. hann kalladi til tals vid sik nokkura 
sveitarhdfdingja af radgjdfum Bagla ok 
maelti f. r. B.) Fm. IX, 239« jtof. 204«; 
t6k f>a Sigurdr konungr ok flutti fram 
s6kn sins m&ls — med aliti rddsmanna 
sinna, er um hu^du med honum Fm. 
VII, 139"; skipreida ok annan varnad 
fa ^eir til vardveizlu Dixin radsmanni 
(= rsedismanni S. 4. 8) Flat. I, 92"; 
jbf. h6n hafdi med ser einn forstjdra 
dyggvan ok truan, er g8Btti hennar 
scBmdar ok virdingar, |)e88i madr het 
Dixin — ; hofdingi Dixin taladi vid bau 
OT. 79*»ffl. 80« (Fm. X, 233"f0. 236"). 
4) 3laabmanb i ilj^bftab (mnt. ratmann 
Mnd.Wb. In, 727 a«0); Magnus medr 
g. n. Noregs konungr, — sendir Aska- 
tini biskupi, ab6tum ok ^^slumonnum 
ok rddsmonnum ok dllum ddrum guds radsmannahds — radstafi 25 vinuTn ok sinum kveftju gufts ok sina 
Byl. Prolog.*; rdAsmenn allir ero sjalf- 
nefndir til Idgt>iDgi8 i Bj5rgvin Byl, 1, 
2^M-*; f>at k6llum ver rad, er Idgmadr 
ok radsmenn sitja a malum manna ok 
skipa; skal logmadr ok gjalkyri ok 
radsmenn til ganga ok 8J4, {>& skal — 
Byl. 6, 6*fd> it)f. gjalkyri ok r&dsmenn 
Byl. 6, 9*'*. 10"; r&dsmenn skulu meta 
nauAsynjar ByL 6, 10^; formenn eda 
radsmenn Byl, I, 4'; stadarmenn ok 
raOsmenn i Bjorgvin DN, VII, 9V (Slat 
1321); bj6dum ver ok radsmOnnum (nl. 
i BjdrgTin), at t>eir le^gi meiri roekt 
a mal manna ok staAanns rett, en f)eir 

hafa fyrr giort , ok at t)eir fan 

enjpran stad 6r bcD v&rum, utan gjalkyri 
Ion }>eim, medan |>eir ero r&dsmenn. 
Gefom ver {)eim, sem radsmenn ero, 
f>es8ar rettarboetr, fyrst, at — Bb. 6, 
7*''; siAan felli hverr smidis verft efla 
auki eptir {>eirri grein, sem adr er 
ritad OK skipad, ok geri {)6 eigi um- 
skipti fyrr, en med gjalkyra radi ok 
radsmanna Bb. 2, 7*®; hj&verandom ok 
sambjkkjandi ))enna minn (nl. Sagmans 
bend) d6m Keitli Yigleikssyni s^slu- 
manni a Vestfold, Ormi — — , por- 

feiri dan radesmdnnum i Tunsbergi 
}N. Vn, 297". 
radsmannahus, n. pi. $ud, ^^gning l^t)ori 
Stabend radsmenn ^olbe fine 9R0bet, 
forfmnled (jbf. r&dstofa, r&dhus); ek 
Sigurdr Haf t>6rs8on I5gmadr i Oslo. — 

ferir ydr kunnikt, at a frj&daginn — 
omo & stefno fyrir mik i radsmanna- 
husum i Bjamagardi i Osld o. f. t). DN. 
IV, 341*;*jt)f. DN. IV, 354». 

rads manned oemi, n. Stilling, SeftiQing font 
inbe^at>ed af radsmadr; t?eb S3i()3eftoten 
t Qtaalffoit HE. I, 661". 

radsmannsst611, m. @tol, 93cenl )paa ff)oiU 
!en r&dsmadr ffax fit @cebe, fin $Iabd; 
tdk herra erkibiskupinn t>vi ollu vel 
(ba sira Egill for a fund erkibiskups ok 
afhendi honum bref, bodskap ok pre- 
sentur herra Laurentii biskups), bj6d- 
andi honum at vera & bans gardi ok 
kosti um vetrinn med einum sveini; 
))& sira £. {>at ok sat a radsmannsst61 
um vetrinn i bezta yfirlsBti Bp. I, 865" 
i»f. 900". 

radsnild, /*. @genfEa6en at bcere radsnjallr; 
bat er allra manna m&l, at H. konungr 
fiafi verit um fram alia Nore^s kon- 
unga at speki ok r&dsnild, hvart sem 
hann skyldi skjdtt til taka edr gjdra 
loDj? r&d fynr ser eda odrum Fm. Ylj 
429*. 

radsnjallr, adj. raf! og Hog til at finbe, 
^t)ab ber i et foreliggenbe ^ilfcelbe er at gj^re. Fm. VII, 102*; {)at er alMdu 
m&l, at engi hdfdingi i Nordrldndum 
hafi verit iafndjupvitr ok radsnjallr sem 
Haraldr Fm. VI, 205"ffl.. 

radsn6tr, a^j. forftanbig til at fe eller 
finbe, Bbab ber er tilraabeltgt ; sjaldan 
eetla ek bd, at {>e8s kyns h&skar komi 
med upijnafi af al|>;^du — , ef beir vsBri 
r&dsnotrir, er gaeta skyldu (nl. landsins) 
Kgs. 74" 

radspakr, ac^j. b. f. : hann valdi b& 3 menn 
af serhverjum kynsj)&ttum {)&, er vitrir 
v6ru ok r&dspakir at skipta landinu 
(= lat. assumsit de singulis tribubus 
tres indus trios viros ad considerandam 
terram Hist, achol. 261«) Stj. 360"; 
Rdgnvaldr hinn riki ok enn radspaki 
(v. I. radsvinni) Fm. I, 192««. 

r&dspeki, f. ©genflaben ai bare radspakr; 
{)6tti mikils vert um &huga bans ok 
r&dspeki Fm. VI, 151**; beedi fjrrir 
vizku sakir ok r&dspeki Fm. XI, 98". 

r&dspell, n. fjorringelfe af bet $artid, 
iSgtefiabS Satbi (jbf. r&d 14, spell, 
spella), fom en SRanb gj^r beb at faa 
en ^binbe til ^gte, @rftatning berfor, 
= r&daspell; mi kemr legordssok a 
f)& konu, er madr hefir ser festa eda 
handselda, {)at legord er fyrr gerdist, 
ok fser bann (a: en bann faer; \o\. v. I. 
en hann fengi {)& konu, en hann fengi 
hennar), }>& & hann radspell en gipt- 
ingarmadr rett (v. I. {>& & hann rett, 
er giptin^armadr er, en sa r&daspell, 
er feer) Landsl. 6, b^i^l**; allar })8er 
meyjar, er menn leggja roekt & ok 
verda {>ser legnar, b& skolu {)ar doema 
12 menn lOgliga til nefndir bsedi rett 
ok radspell eptir f)vi, sem beir 8J&, at 
8& er vel scemdr af, er rettinn & at 
taka Landsl 4, 29" ibf. Hdk. 48". 

r&dspella, v. (ad) Ircenle, beligge (en Ubinbe) ; 
einn klerkr r&dspelladi konu nokkura 
1 vernd ok gardi broedra sinna Bp. 
II, 65 ». 

r&dstafalauss, adj. uben faft D|)l^olbdfteb, 
l^udbilb; t)at er nu hdfdingligt bra^d 
at sj& ndkkut gdtt r&d fyrir t>eim 
monnum dllum, sem her eru nii r&d- 
stafalausir KarUefn. 4 (122"). 

radstafi, m. ^il^olbdfteb, D^^olbdfteb; ber 
{)u t>orgilsi frsenda minum ord til {>ess, 
at nann taki mer nOkkum r&dstafa 
vestr t)ar hj& s6r Fbr. 12*»; Ketill hafdi 
komit vestan um haf af Irlandi — ; 
Idnd v6ru oil bygd & Rosmhvalanesi i 
f)ann tima; redst K. {>vi badan & brott 
ok inn & nes — ok fekk })ar cngan 
radstafa Eg. 80 (192«o); vilda ek, at 
\i\i toekir vid honum ok vid mddur 
bans ok fair t>eim t>ar r&dstafa hj& 26 radstofa — rafr ter Vatad. 20 (34"); siftan kom hann 
aptr ok kvazt set hafa radstafa fyrir 
hanum Ljosv. 28**. 

radstofa, f. = rddhiis; i radstofunni i 
0816 JDiV^. IV, 703» (Star 1400). 

radsvinnr, adj. = rddsDJallr. Flat I, 
221" 

r&dugr, acij. == ridigr. J^m. VI, 155"; 
hann var yitr madr ok r&dugr ok ill- 
gyam Jomsv. 59'; rikr ok r&fiugr Barl, 
113"; Stj. 616». 

rdfiuligr, adj. ttlraabelig, = rdftligr. Fm. 
VIII, 186^*". 3»f. Kgs, 104 v. I 5. 

raftunautr, m. = $etfon font ffpitt til end 
raduneyti 2, en af bent font en taaer 
paa 9iaab nteb fta ; i {)es8om d6ini fellu 
med hanum (nl. Lucifer) allir hans fe- 
lagar ok raftunautar Kgs. IW^ {Brenn. 
133"). 

raduneyti, n. 1) en Siaabgtberd StiUtng 
og ®|emtng Hk^f. radunautr); hann yar 
kosinn ok valdr af greifanum Probo til 
raduneytis um oil vandamal Heilag, I, 
29". 2) = r&6unautar (font (SoDectiJ)) ; 
»ar var ok kona jarlsins ok r&Auneyti 
►eirra Fm, VI, 394" ; hann setti eptir 
)i^urd son sinn til hofdingja yfir 
ey)unum ok fekk honum r&duneyti 
iikr, 646" (Fm. VII, 40"); sagfii hann 
|>at, at heima var raduneyti hans OH, 
97»» (Fm. IV, 226"). 

radvandr, adj. retf!affen, fambitttg^ebSfulb. 
OHm. 30""; Kgs. 67»«; konungrinn 
s4, er rikinu st^rir, f)arf bsedi at vera 
harftr ok radvandr Fm. VIII, 313". 

radvendi, /". Setflaffen^eb, ©amtjittigbebg* 
fulb^eb. Kgs. 2«*. 80* ; sya J)ikkir hon- 
um (n(. Darius), sem drottningin mone 
fyrir t>vi latizt hafa, at hon mundi eigi 
t>ola vilja vid radvendi sina skomm a 
sjalfri ser af Alexandro Alex. 58*f80-. 

raftvendni, f. b. f.; reynd er rdfivendni 
dr6ttins ^ar um, at eigi vill hann |)at 
foifirgja, sem eigi er logliga aflat Fm. 
XI, 446*. 

r&dt)a?gr, adj. btUig tit at l^^re anbred 
9laab 00 rette ftg berefter (t>iggja rad) 
uben at t)(ere einradr; konungar varu 
badir ungir ok radt)8egir sinum rad- 
gjofum Fm. VI, 27'*; Haraldr gilli var 
— — rad|>8egr sva, at hann let vini 
sina rada med ser ollu f>vi, er ))eir 
vildu Fm. VII, 175". 

raf, n. Slab, Semften, lat. electrum; tolur 
med raf o: SlatJjperler: Eindrifti gaf 

henni skallats mottul ok tolur 

med raf (it)f. rafband) DN. Ill, 260". 

raf, n. Sinfeltag font fra Xagr^ggcn (moenir) 
ftraaner neb tit begge @ibet og faalebeS 
banner et Stjut ot)er bet font bcelted 
betaf, = rafr, rjafr, rsefr, hrof; teknir v6ru kirkjustigar i boenum ok bundnir 
hverr vid annan ok settir sunnan vi5 
8t5pulinn 1 Lafranzkirkju; f6r madr 
)»ar upp eptir ok allt upp a rafit (v. I. 
rafrit) )at, er fr4 vissi berginu — , en 
rafit hlifdi honum vid fieirum skotum 
Fm. VIII, 428""; hann (nl. Guftolfr) 
gSBtti sin i kirkju nser boenum, bat var 
g6tt vigi; — — t)eir fengu ser sveit- 
manna ok f6ru at Gudolfi, }>eir t6ktt 
stiga ok settu vid kirlguna ok hjuggu 
rafrit (v. I rcefrit, rdfit) yfir honum ok 
h],j6pu })ar inn ok dr&pu hann Fm. IX, 
399«f0.; Sverrir konungr hafdi 14tit 
setja upp Mariusudina ut i Holmi — 
ok let gera yfir hr6f (v. I. raf) .Fm. 
VIII, 247'; ogf aa ont lignenbe ©fiut 
eUer 3^agboef!e, font er bannet af 92as 
turen: uppi yfir pdllunum (= grad- 
unum, fe fi. 15) l;^kr bjargit sinu rafi 
a f>ann h4tt, sem eitt forhus HeUag. 
I, 695". 
rafband, n. ^erlebaanb §t)t§ $er(er ere af 
Sdab (jbf. tolur med raf unber raf) DN. 

I, 743". Ill, 417»». Dm faabanne „Ra- 
band" og bered 9rug i @t)erige font 
Slofarier, Slofenfranbfe, ^falterier etter 
^aternofterbaanb fe Baker Historiska 
Anmdrknifigar om Kyrkoceremonierne 
@. 435 fg. \r>l ^t>a!b ber om bedlige af 
9lab^erler beftaaenbe ^atemofterbaanb 
er bemcerlet i C. W. Pauli Lubeckische 
Zustdnde II, 52'*ffl-; og bet unber Sirs 
tiflerne korell, kurell anff^rte. 

rafr, m. turret Strimmel af ^Deitend el= 
ler §ettefl^nbrend (pleuronectes hippo- 
glossus) ^berfte og febefie ^ele ncermeft 
^innerne, tilbelS ogf aa tiUigemeb bidfe; 
viljum ver, at allir litlenzkir kaupmenn 
luki af hvarju merkrlagi smcers, skreidar 
eda l^sis, rafa, reklinga, hvals o. f. X>. 
Bb. 47"; hann hafdi komit vid hval- 
reka um sumarit ok hafdi g6tt til 
fostumatar, riklinga ok rafi ok sva 
fiska Sturl. I, 331'*; Arnaldr Jdnsson 
keypti (i Osl6) 3 aura bol jardar fyrir 
— , item mdrk vegna peninga ok 6 rafi 
ok — DN. I, 183"; lofade ok the (nl. 
Sllmuen i Kaudey prestdoemi) at the 
vilia her epter hvart aar ut gifva eina 
gilda sperro fisk eller ein gildan raf 
i erkibiskopsgiof som gamalt hefuer 
vorit DN. V, 616"; raflF oc regling 
DN. IX, ©. 735". 739". 

rafr, n. = raf, rjafr, rsefr, hrof. Fm, 
VIII, 428 (fe unber raf). IX, 399 (fe un^ 
ber raf); vfir uppi var (viett OH. 235**) 
vaxit sein rafr (rsefr OH. 235") Flat. 

II, 378"; er honum veittr einn kofi — 
samtengdr kirkjuvegginum; t)ar eru 
5ngvar dyrr a, pvi at f>ann tima, sem raftr — rak 27 kofinn var gjdrr, f6r hann inn fyrr, en 
rifrit var yfir sett Mar. 511**. 

raftr, m. -=. raptr; fe bette Dtb. 

raggadarklsedi, n. pi. (obne Jtlceber (jt)f. 
rogg). jPW. I, 346«. 

ragmennska, f. ^l^gtagttgl^eb, 9Robl0dl^eb, 
=: ragskapr 1; f>e8sir tveir konungar 
— hafa svikit son minn ok fl^it brott 
undan bans hOfudmerki sakir bleyftu 
ok ragmennsku Kim. 206*^ 

ragmteli, n. Xtltale eHer Omtale, ^"ocxx 
nogen befEblbed for ragmennska; t6k H. 
til orda ok msBlti: af ser rak ^. rag- 
inselit i dag; djarfliga barftist hann ^. 
18 (22'^)\ ^6r6r fangari baud Elaufa 
til glimu meA ragmseli (a: ibet ^an. 
fagbe, at It. ^ax ragr, berfom ^an tffe 

»ilbe efterfomme D^)fotbrin0en) . 

Klau£ segir: {)6 at ek se ungr at aldri, 
|>a er mer {>6 leitt at liggja undir rag- 
mseli J)r8el9 Jiess Svarfa. 16**'". 

ragna, v. (ad) 1) = magna 1; ek hygg, 
at {>u hefir ragnat at mer sva Tandar 
veettir, at ek vard at falla, i)vi at f)at 
varft aldri, at ek felli fyrir einum Flat 
II, 382*. 2) fotlffejc, beb Xtolbom cttcr 
paa obematurlig SRaabe {!abe (e-m); sa 
skal konungr vera at Noregi, er skil- 
getinn er >ioregs konungs sunr, nema 
peim ragni illska eda uvizka Qui. 2'. 

ragnardkkr, n. bet 3RjixU, f))D0xx be 0ubs 
bommelige jlrceftet eQer Soefeiter ftnbe 
pn Unbergang. SKI, 98". 112«^8. 186«. 
436^ 

ragr, ae^j. 1) fr^gtfom, fr^gtagtig, mobs 
t^d, tab, = argr 1, blaufir 1; hugfti 
Guitalin, at f)d voerir konungr ok harOr 
hofOingi, en })u re^ndist ragr sem geit 
(r. l. en f)u ert regimadr Kim. 398®) jbf. 
Fid. II, 291 >« unber argr 1; bid t>u 
1)4, ef |)u ert eigi ragr Nj. 131 (205*') 
= bid J)u nu, ef \>\\ ert eigi blaudr 
Nj, 131 (205"); rennr bu nu tJlfr hinn 
ragi OH. 167«*J»f.»« (Flat. II, 283«>M.«»); 
bat skal Borgfirdingrinn vita, adr sol 
gengr undir, at Sunlendingrinn er eigi 
ragr Sturl. Ij 376'; Asbjom eggjadi, 
at t>eir skyldi a (nl. ana) nda ok kallar 
t>a (o: bem fom if!e bobebe bette) raga, 
ok segir ekki arsedi med f)eim Sturl. 
II, 39*; hinnig vaerir J)u undir brun at 
lita, sem t)u mundir eigi vera ragr Nj. 
37 (55*^); })ik 6ttumst ek eigi ragan 
konung ok dadlausan, er eigi {)orir at 
verja pina borg Flov. 167"; vissa ek 
eijri (fttgbe DIaf ^^r^gjbefon til fin stafn- 
bui og merkismadr Lifr hinn raudi), at 
ek munda eiga stafnbuann baedi raudan 
ok ragan Flat. 1, 480"; vesol erum ver 
konungs, er bsedi er haltr ok ragr Fm. 
VI, 322'; betri er hraustr skjaldsveinn en ragr riddari Stj. 59*. 2) fbinbagtig^ 
titb^ieltg eHer biUig ti( at (abe ftg tnids 
bruge til Sobomtteri (lat. muliebria 
pati), lat. mollis, t>athicus, =: argr 2, 
blaudr 2 (jbf. rassragr) ; var hann kona 
hina niundu hverja n6tt ok burfti f>4 
karlmanns, ok var hann f>vi kalladr 
Refr hinn ragi Kr6k. 16"; ef madr 
kallar mann ragan eda strodinn eda 
sordinn Grdg. 392*®; ef madr heyrir i 
skaldskap ord |)at, er madr a vigt um, 
at hann se ragr eda strodinn (frg. II, 
184*; {>orvaldr svarar: ek f)olda eigi, 
at ))eir kolludu okkr raga (nl. beb at 
ftge : hefir bdm borit biskup niu, t>eirra 
er allra borvaldr fadir 8. 7fgg. jbf. 21> 
Bp. I, 45»« (Flat I, 270") ; t)egi J)u 
rdg vsettr (jbf. 4tta vetr vartu fyrir 
iord nedan k^r molkandi, hefir ])u f)ar 
borit, ok hugda ek {)at args adai Lok. 
23) Lok. 67. 59. 61. 63. 3) onb, == illr 
2 og 3; {)u brytjadir blamenn fyrir enn 
raga karl (= fyrir Qandann Fm. VII^ 
123^) ok hrapadir t>eim sva i helviti 
Mark. 187"; A. svarar: ef j)u vill gera 
)>at, er ek bid {)ik, dr6ttning! {)4 mun 
ek foera t)er hestinn ok sva |>ann, er 
t6k, en f)er er litit fyrir t)vi, |)at er 
dst {)in ok vili g6dr; en drottning 
svarar: ver da ek kona in ragasta, ef 
ek banna t>er at gera bat, er {>u beidist, 
ef j)u foerir mer hdmd J>e8s, er t6k 
Kim. 405"; minn fadir verdi mi manna 
ragastr, ef hann leetr i>ik nokkuru vi5 
koma, nema hengja t>ik sem hinn versta 
J)j6f Flov. 151« (ibf. 195"f8.). 

ragskapr, m. 1) l^ujonert, SRangel paa 
SJ^anbemob, = ragmennska, greyskapr; 
mundu Frankismenn bann dag hafa 
sigr, ef eigi yldi ragskapr Alora (om 
l^bem bet S. 21 figeS, at engi er meiri 
regimadr i allri landeign konungs) Kim. 
80'®; {)eir ^anga vid mikilli itlsku ok 
ragskap, })eir hafa hafnat sinum herra 
af huglevsi Kim. 318'; nu bliknar ^u 
|)egar af hugleysi, ok er se t)inn rag- 
skapr hinn sami El. 83'; t)a hleyptir 
})u fyrir |)eim manni sakir bleydi ok 
ragskapar El. 83*'. 2) = ergi 1, regi; 
af |)e8so t6ku margir uvitrir menn til 
doema at lifa eptir gudum sinum ok 
fylgja sva fuUifi, illsku ok ergi, hor- 
d.6m ok ragskap Bart 138*f8'. 

ragspeki, f. cengftclig 93atfoml^eb cUcr gors 
ftgtigl^eb ? {)er mun meirr gefit ragspeki 
en risna Mag.* 65". 

rak, n. ^bab bcr ligger l^ft ttlbage efterat 
^f^et er famtet i iBunbter og font nu 
maa fammenrageS, famled (fb. rak Eietz 
521b"; jbf. raka 1); aetladi hann J)at 
(nl. hey) heim at binda ok sveinninn 28 rak — rakklatr med honum, en kona t6k rokin Orett, 
109». 

rak, n. fftat, SJcegc i et S^« {Aasen 577b"); 
bun offradi |>ar (>at kerti, er b6n let 
leggja um sik rakit bann tiroa, sem 
h6n var sjuk Mar. 673". 3tof. kertirak. 

rak, n. 1) SSei bbor))aa jlt)(sget btik^ed, 
aaax, font bet T0l0« {Aasen 587 b*); i 
klaufrik. 2) ©teb l^bortil man briber 
Rt)ctQZi for at bet ber fan fi^ge ftn gr^be 
af ©rcedfet, ^abneaang. Bolt @. 124*^ 

raka, v. (ad) 1) rage, fCrabe noget for faa: 
(ebeS at f^t^tte eUer famie bet; einn dag 
svaf hann uti i sdlskini ok settist mf 
margt k skalla honum, en Guftmundr 
rakadi a brott me5 hendi sinni Ljosv, 
16^; raka fe saman o: ffrabe fammen, 
famte ftg ©obS, f^orntue : G. rakadi brdtt 
fe saman, Y6ru tvau hdfud & hvivetna 
t)vi, er hann atti Hard. 5 (14"); hann 
rakadi fe saman refjusamr i fjdrreiftum 
Vigagl. 17*; um varit eptir tekr Refr 
vid bui ok rakadi 8kj6tt fe saman Krok. 
15^; raka hey, Ijd, todu: {>oroddr baA 
menn raka upp heyit, en |>or^nna 
rifjadi })a sitt hey, t6k h6n eigi at 
raka upp, {)6tt bat vteri mselt ^5. 51 
(94'^88-); hann sl6 en kona bans rakadi 
Ija eptir honum Bp. I, 666**; Ormr — 
sleer {>ann da^ allan til kvelds; Stor- 
ulfr sendi gridkonu at raka Ijana eptir 
Ormi Flat. I, 522"; |>eir broe5r varu 
af klsedunum ok rdkudu upp toAuna 
Udv. 24**; raka (a: Bortrage) skegg, 
lokka: nu tok ek erfidi af mdnnum 
jainum, at eigi i)urfu |)eir raka skegg 
t)itt inum vinstra megin (nl. efterat 
|e(e bit benftre Jttnb er bort^ugget) um 
alia daga lifs t>ins Kim. 95^; laerhann 
henni enn hvassasta harknif, ok rakar 
h6n af Samson 7 bans lokka 5^./. 418^; 
raka ser (n(. skegg): }>eir hofdu Idtit 
skafa krunur ok raka ser (= raka sik 
unber raka 2) Sturl I, 323^ 2) f!rabc, 
rage en ©lenftanb beb at borttage ^bab 
ber^aa finbe^, l^bab font bce!!er ben ; fcer^ 
lig om 9iagntng, S3arberen: ^k let hann 
gera ser kerbaft ok for i ok let raka 
sik Fm. X, 147*; hirti hann {)a — , er 
halsinn raka (= lat. ferrum in collo 
circumferunt) flctVa^. II, 405^*". 3) beb 
Strabning, 9lagning frembringe, gjj^re 
noget; um skegg var t>at sidr {)a at 
giora stutt skegg ok snoggvan kamp, 
ok var sidan rakat jadar skegg a {)^o- 
versku Kgs. 66*°. 

raka, v. (aft) rammc, trceffe (fb. raka jbf. 
Aasen 587 b"); svaradhe tha f0rn8emdh 
Biorn — ok tok til knififven ok stak til 
Torgere ok rakadhe hann i axlen DN. \ 862*> (Sfien Star 1463); Omundh 
Niclisson \l0^ samstundis eit hog til 
Omund {>orkiel8on ok rakade j hand- 
fangen j swerdene DN. I, 944*'. 

rakhlaup, n. uafbrubt £i^b i lige 9tetning; 
foegar er bo8ndr taka undan med rak- 
hlaupinu, fad — Flat. Ill, 687* (Fm. 
Vm, 410»«). 

rakkavig, n. ^unbefam)), @(agdmaa( meU 
(em ^unbe; {)eir Kolbeinn b6ndi ok 
prestr bans settu rakkavig uppi i gar5- 
mum, ok vard s4 munr narftfengi, at 
rakki Kolbeins braut fremstu tonn 6r 
|)eim, er prestr dtti Bp. II, 148**. 

rakki, m. 1) $unb (jbf. ^a*e»578a**; BOL 
II, 68**; Molbech JDansk Dial. Lexicon 
©.438"; Bi£tzb7St9i.^)\ fekk konungr tU 
hinn bezta laekni at groeda hundinn, ok 
vard hann heill, en sumir menn segja, 
at hann sendi rakkann til Finns t)es8, 
er heitit hafdi at leekna hanu, sem fyrr 
er ritat Flat. I, 394"; j)at hygg ek, at 
hundr yftvarr Vigi stjrir alUitlu verr 
en ek; freista ma sliks, sagdi konungr 
— ; konungr tok {)a foetr rakkans ok 
lagfii at st^rinu en belt t><^ sjalfr a 
stjrinu jafnfram Flat. I, 405""; la 
rakkinn a husum uppi, ok teygir hann 
rakkann a brott meft ser — ; i })vi ser 
hundrinn, at J}ar eru menn fyrir Nj. 
77 (114"); rakkar {)ar renna, raftask 
mjdk geyja, opt ver5r glaumr hunda 
fyr geira flugum Am. 24 (26); J)at er 
ok vani Indialands kvendis at binda 
hunda i 8k6gum 4 nattar tima fyrir 
J>eim d^rum, sem tigrides heita, ok 
gefa {)eim rakkana upp til ahlaupa 
ok sambudar, ok af {)ess hattar burd 
ok sambud foedast sva griramir ok storir 
rakkar, at — Sti. 71". 72'; t)egar er 
beir hofdu bundit hann (n(. sau5inn), 
fylgdi hann faeim sem rakki Heilag. 
I,273*»; Helgi — gengr til kirkju; t>a 
kom Egill at ok fekk tekit i kapuna 
(fom $|. bar if^rt) ; II. let lausa kapuna 
ok hlj6p i kirkjuna; f)a mselti E.: 
})ar sa refr rakka, en rakki hafdi alls 
ekki Sturl. II, 99*; jbf. p.J6n. 41* un* 
ber refr. 3bf. kofarnrakki, melrakki, 
skikkjurakki, smarakki. 2) SBaanb fom 
^olber @ei(raaen faatebed til SRaften, at 
bet I0ber o^ og neb meb fe(be 9)aaen 
efterfom benne braged o^ eQer fcen!ed 
(jt)f. Aasen 578a**; JDGl II, 68**; Bietz 
522a»»). SE. II, 584»; rakka hirtir ^oet. 
om ©libe Hund. I, 48 (49). 

rakklatr, adj. uforfcerbet (rakkr 2) i ftn 
Slbfcerb, O^Jtrcebcn; Jja var kostr en^i 
rekkum rakklatum raft enn lengr dvel^a 
Am. 61 (65). I rakklsBti — rakr 29 rakklsti, n. ufotfcerbet D^irceben, mobig 
Sbfctrb; rakklsetit ok pniAlifit tOkum 
i TeDJu athsefisins Homil. 22^ 

nkkr. a^j. ran!. lige o^retftaaenbe, font 
tocrfen ^elber i nogen Sietning eUet l^ar 
nogoi Seining, ©tjoeD^eb (jDf. brattr); 
»e ek, at ])u hcldr nokkuru rakkara 
halanum en fyrir stundu Adan Oik. 18"; 
jof. hugrakkr. 

rskleid, f. ben ligc Set, fom et !oriefi og 
^im fnareffc tit Staalet; f6ru t>eir vid 
storskipunam rakleid (= hit beinsta 
Kanung. 146*") norfir til Bjdrffvnjar 
Fm, VIII, 331 »* itof. t?. I 

nkleidr, adj. * gaaenbe i (ige Stetning ; rak- 
leitt (font Wbt>.) = rakleid: t)eir sigldu 
rakleitt (= hit beinsta 2. 9) norftr til 
hcpjarins Km. IX, 484* (Flat III, 135»«; 
Konung. 367'*); er J)eir sa, at })eir 
matta eigi sigla sudr rakleitt J^m. IX, 
473» (Flat. Ill, 130«; Konung. 302»); 
mcBttn |>eir mdnnum, er rakleitt hofAu 
farit 6r hoenum Flat. Ill, 32** (Fm. 
IX, 285»). 

nkna, r. (ad) 1) blitoe ubfiralt i ftn l^ele 
^cmgbe (ont ^t)ab bet er fammen tuQei, 
bunbct, b^tet, f!rum|)et; jof. rakr, rekja); 
Tar |>radr bun din n viA spord orminum, 
ok var hann lauss latinn, en bradrinn 
raknafti af horhnofia Fm. VI, 296»; 
kliedi f>eirra freri, ok urdu sem steinn, 
mittu f>eir ekki i )>au komast; — 
t)ikki mer rad, segir {>., at vid sting- 
nm klaedum okkrum nidr 1 ni6duna, 
bvi at i kuldavatni raknar skjott Fid. 
II, 427*""; {)at er ok hoeveska, at kunna 
Tita, nser er hann )>arf hendr sinar nidr 
fyrir sik at rakna lata ok kyrrar hafa, 
eda nft^r er banii mk sinar hendr hroera 
til einnar hverrar t>j6no8tu annat hvart 
sjalfum ser eda odruni at veita Kgs. 
92*; lata rakna hendr sinar af e-u o: 
|li|»^e noget fom man l^olbet faft ^aa., 
I ettet meb fine $anber: Sigurftr belt 
um skalpinn (nt. sverfisins) — , {)reif 
Kolbeinn um handlegg Siffurdi fyrir 
ofan ulflid, let Sigurdr pa rakna hendr 
af skalpinum Sturl. II, 142*; t6k Lod- 
inn til Sigridar ok belt henni, en h6n 
togadist or hondum honum; ok er t>or- 
modr ser {)at, |)a tekr hann 1 h5nd 
Sigridi ok vill kippa 6r h5ndum LoAni 

; ser j>orkell \>k beirra {xBfu, 

hann mcelti }>a vid LoAin: lit bu Sigridi 
fara leidar sinnar; nu vid p^ssi orA 
{>orkel8 {>a laetr Lodinn rakna hendr 
af Sigridi, ok ferr h6n leidar sinnar 
Flat. II, 207*. 2) flt^)^)e ub, ubgaa af 
bend Sejtbbelfe fom l^ar 2ingen meOem 
$<rnberne, fibber tnbe betmeb; nu ben- 
fat kvidr, at sa do fyrr, er her var, b& raknar (nl. arfrinn) undan t)eim, er 
aftr hofdu Grdf. 76* (Grg. II, 199*); 

nu vill hann heimta mund ; erat 

heimting til mundar, nema soekjandinn 
f&i kvid t>&Dn 5 heimilisbua konunnar, 
at eigi se t>eir annmarkar at henni, ok 
raknar ^k mundrinn (o: ba flat ben 
betale« af gopftemanben) Qrdg. 163*'; 
ef madr tekr bamit a brott frd f68tri, 
sa er &, {)& skolo eptir audsefin dll bau, 
er bangat fylgdu, nema buar ben pat, 
at barni vaeri eigi vaert at fdstrinu, ()& 
skal allt rakna feit f>at, er med var 
fundit Org. II, 22**; nu taka varir 
landar fyrst arf eptir utlenda menn 
her, en frsendr bans koma til sidan 
ok neimta feit, }>& skolo {)eir hafa inn- 
stdduna eina, ef rett var at Qartekjo 
farit, ella verda at rakna leigumar 
allar fyrst; — en ef eigi er rett at 
virdingu farit, ba verda at rakna leig- 
urnar Grdg. 75*** (Grg. II, 198**); l&ta 
e-t rakna o: o^git)e, afftaa, fltj9)9e fra 
fig: skal {)er leyfa at taka fra honum 
fjarhlutina fyrst ok vita, hversu hann 
verdr vid, hvart hann lati rakna nakkvat 
eda rena tru eda vinfengi vid mik Homil. 
95*^; verdit {)er at l&ta eigi sannindi 
rakna fyrir orda })eirra sakir DI. I. 
286** (HE. I, 245*); hann for med Koll 
at finna bangbrand, ok badu hann lata 
rakna ranit (nl. SRaben, fom man meb 
SBoIb l^alJbe ftatagct ^am S. 16*) Bp. I, 
16**; jt>f. iSr<ur;.Il,l45**l»f.*. 181**lt>f>«f8.; 
jatti hann })vi — en skildi t)at til, at 
f>eir mundu lata rakna v&pn ok hesta, 
er menn hofdu tekit a pverareyrum 
Sturl. II, 230*. 3) lomme tit SSeftnbelfe, 
©rficnbclfe meb §enf^n til noget (vid 
e-t); kemr a fyrir \te\m vedr illt ok 
kafafjiik, ok skilst lid {}eirra \^ar til, er 
Gudmundr prestr raknar vid, at f eir 
mundi eigi fara rett Bp. I, 472** ; vera 
kann, at nann (nl. $etobed) mundi vid 
sik rakna (o: lomme til fig felt)) ok 
hl^da radum Johannis Post. 915'. 

rakna, v. (ad) = reikna; sva mikit sem 
raknast Nordmanna skadi s&, er ))eir 
kaera d Dani DN. V, 14«*. 

raknan, f. SRcgning, Seregning, = reiknan 
1 ; med rettri raknan Hirdskrd 36 (429** 
V. I. 44). 

rakningr, m. = vindingr (jjjf. rekja); vafdi 
hann sina arma allt a hendr fram med 
fornum ok 6vendiligum rakningum (v. I. 
reemum (o: reimum)) Mag.* 63*. 

rakr, adj. lige, ret, h^n (Aasen 577 b**; 
jt)f. rakhlaup, rakleid, rakleidr); tok 
Johannes vid ()eim ok baud f)eim sjau 
daga fostu i roku (o: x uafbrubt ^ctlUs 
f^lge) Post. 464»«. 30 rakstr — rammr rakstr, m. for rekstr; urn rakstr NL. I, 
410" juf. hvervetna er vift eft a skip 
rekr k eign manns SKr, 49 ^ 

rakstrmadr, m. $erfon b))td ©jerning er 
at raka; b6n kallar til sin einn rakstr- 
mann (Vulg, tonsorem), ok at hennar 
beidni fser hann henni enn hvassasta 
harknif, ok rakar h6n af Samson 7 
bans lokka Stj, 418* (2)omm. 16, 19). 

rimerki, n. ©rcenbjcfliel (jfD. ramerki 
SchlyterhQb9)\ landameen ok ramerki 
millim Noregs konunffs rikis ok Svia 

konungs i Sveigi i Eterjirdali ; 

kvaAst Lodinn b6ndi muna t>a, er bann 
f6tf6r {)etta ramerki, at t)4 kunni engi 
paternoster i Straumi NL. II, 489"*^' 
(j»)f. AnO. 1844—1845 ©. 147—192). 

rammaukinn, adj. ubruftet nteb ot)erk)cetted 
ftore jtrcefter. Hyndl. 34; Landn, 2, 14. 
4, 5. 

rammbygftr, adj. faft ettcr ftoerlt b^ggct, 
faa at megen ilraft cq ftore Slnftrengelfer 
ntaattc an^enbed, for at ben o))f0rte 9^g: 
ning Ian faaed nebbrubt eller giennetns 
brubt; t>o at ek se i myrkvastofu settr, 
ba ma ek 1 brautu komast, aldri er 
b6n sva rammbygA (nl. at bet iRe fCutbe 
tocere muUgt) Post. 174*^ 

rammbyggiliga, adv. nteb 9lnbenbelfe af 
en ftar! 33^gntn0dmaabe ; busit var r. 
smiftat Fid. I, 88»». 

rammbj'ggiligr, adj. faaban ai Seboelfen 
er forbunben nteb ntegen SBanfleligl^eb, 
l^aarbe 9$t(faar, Irceber ntegen @t^rle, 
ftore drafter; ri6u |}eir — t)angat, sem 
maftr baffii farit ser sjalfr, ok var J)ar 
rammhyggiligt, J)vi at sa gekk aptr 
Bp. I, 467 »». 

rammgerr, adj. ftcerft b^gget (jbf. ramm- 
bygdr) ; p. ser skala standa mjdk st6ran 
ok rammgervan Flat. I, 258®; var {)at 
skip kallat Jambardi, hann var allra 
skipa raramgervastr Flat. I, 482*; [}at 
(nl. smidi, virki S. 11. 14) var mikit 
ok rammgjort Krok. 22". 

rammhugadr, adj. begatjet nteb et fraftigt 
3Kob (rammr hugr). Sig. 3, 25^ 

rammliga, adv. 1) meb ^raft eHer ©t^rle; 
snerisk rammliga Kan or bendi gjalfr- 
d^r konungs at Gnipalundi Hu7id. 1, 30; 
flo til Guthorms grams rammliga kyn- 
birt jarn 6r konungs bendi Sig. 3, 22. 
2) i f}0i ®rab, fcerbeled tneget; rammliga 
njtr, es sva nj'tr, at oil beilog verk 
ok mannkostir ero bans kostir ok bans 
verk Homil. 120". 3) paa faaban HRaabe, 
at ^\)ah man Qifiv fan blt^e beftaaenbe 
etter loarigt; forftoarligen, betri^ggenbe, = 
traustliga, vel; breifloxar eru gildar ok 
balf})ynnur, er rammliga (v. I. vel) eru 
skeptar, ok spj6t {)au, er rammliga {v. I. IS. 

> traustliga) eru skept Landsl. 3, 11 
skjOldr bverr — , er {)rjar jarnspengr 
liggja um bveran ok ^rir munariftar 
innan vid ok traustliga (v. I. rammliga) 
negldir Landsl. 3, 11"; hann batt r. 
menit & hals ser Fris. 13" {Ynal. 24); 
drepi ))d i morgin en bindi pa r. i 
n6tt Nf. 90 (136«>); sva lizt mer — , 
sem ver munum f)urfa rammliga at 
gera samband vart (= l>urfa at gera 
rammligt samband Fm. IV, 148'), at 
engi skjoplist i einurdinni vi5 annan 
OH. 61"; t>6i^ii& umbiinaft f)arf bann 
um best sfnn at bua: bann t>arf at 
vera vel skuadr ok rammliga, sva {)arf 
hann ok um sOAul sinn at bua r., at 
bann se sterkr o. f. b. Kgs. 87^fe*; mun 
8& {)ess {>urfa, er nu gengr undir t>enna 
vanda, at setja rammliga skorftur vift, 
at eiffi — Fm. VII, 280**; dysjuftu J>eir 
f>6rolf ]>ar rammliga (o: paa en faa 
betri^ggenbe SRaabe, at l^an ber flulbe 
bcere Del forDaret og il!e t>tl lunne gaa 
igien) Eb. 33 (60**). 

rammligr, acfj^ af faaban S3ef!affen]^eb, 
font f^neiS betr^ggenbe eUer ftcerl nol; 
sa Qoturr es sva rammligr, ef bann er 
eigi brotinn me5 litillseti, at eigi ma 
til f)e8s eetla at stiga i bimininn me5 
hann Homil. 21*'; naliga 6r hvers manns 
hirzlum bvarf nftkkut, hversu rammligr 
1&S8 sem fyrir var Fbr. 45"; Karlsefni 
Isetr gera skidgard rammligan um boe 
sinn Flat. I, 545** {Aa. 60"); mer er 
sagt, at Helgi se allra manna varastr 
um sik ok bvili i rammli^ri lokrekkju 
Lcucd. 62 (179"); rammligt samband 
Fm. IV, 148» (fe unber rammliga 3). 

rammr, adj. 1) ftoer!; ar kva5u ganga — 
ramman ok roskvan Rig stiganda Ria. 
1; rammr er sterkr maftr SE. II, 20"; 
b6tt sva bafi verit, at nokkvorr lutr 
hafi 8v4 verit rammr efta sterkr, at 

t>6rr hail eigi sigr fengit a unnit SE. 
, 140"; hv&rt hefir J)6rr bvergi svk 
farit, at hann hafi hitt fyrir ser sva 
rikt efta rammt, at honum hefir ofrefli 
i verit fyrir afls sakir efta fjolkyngi 
SE. 1, 140"; fengu |)eir enn meiri villu- 
d6m ok bl6tadu menu {)a, er rikir ok 
rammir v6ru i ))essum heimi, siftan er 
})eir v6ru dau5ir Hb. 15"; einn er gu5 
almattigr sa, er Daniel truir &; mikill 
ertu ok g66r ok rikr ok rammr, er {)u 
orkar })vi, er jjii vilt Hb. 23'; mun 
rammar skorftur f)urfa vi5 at reisa, ef 
duga (blj5a OH. 33") skal Flat II, 
36"^; er jiar vid ramman reip at draga, 
er brandr i Gotu A i hint Fm. IV, 107** 
jtjf. Vatsd. 44 (75*); Nj. 6 (10^); inn 
sterksti vigma6r reiddi sverdit at bon- rammskipadr — ran 31 Qin, sem hann var rammr til Heilag. 
I, 232" {Leif. 121'^; ar kv&ftu ganga 
groenar brautir — ramman ok rOskvan 
Hig stiganda Big. 1; kvaA-at mann 
ramman, b6tt r6a kynni kr5pturligan, 
nema kalk bryti Mym. 28; ramt er 
|)at tre, er ri6a skal ollum at upploki 
Hm, 137. 2) flaxp, ftteng, fttam, bitter 
t @inag (jtof. Aasen 679a"f9«.; Eietz 
o23a**) ; vatn er j)ar, er trysvar er ramt 
(jt>f. lat, amanis mobf. dulcis £. 24) 4 
tveim doegnim, en g6tt {>e88 a milli 
jafnan Hb, 4^; likjast {)eir )>eim, er 
bergja a pipar eda ddru rommu grasi 
Elucid. 141^; akrsurur ero rammar i 
raunni Horn, 119^; haeddo ok at hon- 
um ri|>erar ok bdro ramman drykk 
at munni honum (fJlattb. 27, 29; 3o$. 
19, 29) Homil, 174«>. 3) = illr; hinn 
rammasti guftnidiDgr ok bl6tmadr Flat. 
I, 239'*; ek hygg, at t)u bafir ragnat 
at nier sva rammar (= vondar Pktt. 
I, 382*) vflBttir, at ek varft falla fyrir 
Fm. II, 150'; gsetit ykkr vel vid gjdm- 
iiig^m, fatt er rammara, en fomeskjan 
Grett. 159'^; hon gekk andsoelis um 
treit ok bafi5i {>ar ynr morg romm um- 
maeli Grett. 177*'; hygg ek mik fara 
munu til Islands meirr af forlogum ok 
atkvsedi ramra hluta en if si Vatsd. 12 
(23"); J)au bl6t verfia rdmmust (meat 
Fiat. I, 339««), er menn era bl6ta0ir 
Fm. II, 77'; rammt s6\ Oddrun bitra 
galdra at Borgnjju Oddr. 8 (7); romm 
eru r6g af risin Siardrif. 37; ragna 
rok rdmm sigtiva Vsp. 44. 

rammskipadr, adj. bel, ftccrft bcmanbet; 
Ormrinn langi var allrammskipadr 
hraustum drengjiim Fm. Ill, 13*. 

rammyrkr, ac^j. tilb^iclig til onbc ©jets 
ninger (jbf. rammr 3); t)ar hefir {)u 
rammvrkjan ok ujafngjarnan lagsmann 
Kim. 495««. 

ramr, m. 2oft fom ftrocHer ftg ot)cr ben 
ene (gnbe af en ©uSb^gningS tl^rftc ©tofs 
t)atf (f e Aasen 579a«* ; E. Sundt t Folke- 
rennen 1861 S. Bfgg. 37f00. 42f0g. 224); 
hann ok hans arfar gefi fyrir |)a helfd 
i iandskyld tvd laupa ok byggja t>er 
a eina stofuo n^ghiu alnse langa oc 
tigbiu alnse brseiSa ok fim alna for- 
stofuo firic ok ram ifuir DN. V, 340" 
(3Cat 1389). 

ramr, adj. f^a^, t^t i SRoelet (jbf. Aasen 
588a«>; Rietz 548a*«); ramr er sterkr 
madr, en ramr enn hasi SE. II, 20"; 
hann vard sva hass ok ramr, at cngi 
madr heyrfti, hvat er hann sagfii Flat. 
I, 283*; hann vard sva ramr ok kvaradi 
sva, at ekki nam, hvat hann raselti 
Fm. X, 279" jbf. OT. 24"; er fjandinn skilr, at — , giSjir hann hljodaskipti 
talandi rdmr ok ilia raddadr, 8v4 seg- 
jandi: — HeOa^. II, 94« 
rdn, n. 1) ^anbltng l^borbeb nogen fovs 
^olber anben 9Ranb ^bab bet meb 9letie 
till^^rer eUer tillommer benne; nd vill 
hann (nl. ben fom sitr i arfi ok leggr 
d6m fyrir) eigi or fara, {>a skal hann (nL 
fom kallast til kominn) stefna honum 
t)ing iirir ran ok Isetu Landsl. 5, 17'; 
mi vill faftir eigi gipta dottar sina 
manni )>eim, er fest hafdi hana, t>a 
skal hann honum heim stefna ok gera 
honum eindaga til, at hann vill festar- 
konu sina hafa; nu ef hinn vill eigi 
l&ta hann hafa, {>& skal hann krefja 
ut festarkonu sinnar ok stefna honum 
f)ing firi ran Gul. 51'^; hann s.jalfr 
(nl. biskups armadr) skal fara til huss 
hanum ok kreQa reiAu biskup — ; |>a 
er vel, ef hann geldr, en ef hann vill 
eigi, t)a skal hann stefna honum til 
t>ings firir r4n Gul. 9"; vill sa eigi 
reifta, er reida skal, t>^ sl^al stefna 
honum heim til krofu ok vatta sd^u 
ok bj6fia — ; en ef {)a vill hann eigi 
reida, {>a skal stefna honum til t>ings 
iiri ran ok firi logleysu Gul. 34'; mi 
skal hann (n(. jljf^beren) hitta {)ann, er 
honum seldi (uben at eie Singen eUer 
^abe @teren9 ©amt^IIe bertil), ok heimta 
(fe) sitt af honum; en ef hann vil honum 
eigi i hdnd selja, ))a skal hann honum 

heim stefna ok krefja hann fjar 

sins ok leggja honum ran vid Landsl. 
8, 18"; ef hann (nt. fom l^ar biife til 
Sete l^od en anben 972anb) heldr 4 feno 
ba, er hinn kemr eptir, er 4, ok n4ir 
hann ekki, ok {o: ba) er t>ftt r4n Grog. 
237». 2) bolbfom, retgftribig Xilegnelfe, 
og Sorttagelfe af anben SRanbd ®ien: 
bom, fom berbeb blibet l^am frarjJbet; 
um ran: {)at er handr4n, ef sa tekr 
6r hendi honum eda af honum, ef mafir 
heldr eigi 4 ok kvedst hann f)6 eiga, 
en hann tekr J)ann grip 4 brott, ok 
er |)at rau6a ran Grg. II, 164**; hann 
t6k af r4n oil t>ar i landi ok lagdi sva 
rikt vid, at hann let ongu odni vid 
koma, en {>eir leto lif eda limar Flat 
II, 316>* jbf. OH. 190*; ek m4 aldri 
vera vinr j)ess manns, er riki mitt hefir 
tekit at herfangi ok gert mer margan 
skada i r4ni ok manndr4pum OH. 78*® 
(Flat. II, 110"); J)u leggst i hernad 
sem heidnir vikingar ok foedir {)ik ok 
adra 4 rifsi ok ranum Flat. I, 363*®; 
jafnskj6tt sem vid vilim eigi fara til 
hennar, man h6n reka okkr or landi 
en taka fe okkart allt med r4ni Nj. 
3 (5*°); {)ar fyrir elskadu hann jafnvel 32 ran — rangindi j)eir, er fyrir ranum vurfiu af Sveins 
mOnnum Bp, I, 37"; sd, er fyrir r&ni 
efla hernafti verftr Jb, 66 {NL. IV, 
209'). 3) 9it>\), l^bab nogen ffax tiltanet 
fig, meb'Solb eller paa ulotoUg SRaabe 
|at ftataget anbte, ber^bet bem; hann 
i'6r med Kol at finna ^angbrand ok 
badu hann l&ta rakna ranit Bp. I, 
16"; Halld6rr — beiddi, at J)orgil8 
(font l^abbe l&tit reka k^r bans ok eer 
til Stadar, S. 6), leti rakna r&n t>etta, 
en setti hann at* kirkju ok alia pa, er 
af neyttu raninu Sturl II, 146»^8.M.«>-««; 
Oddr let reka t)adan sauftfe mart — . 
H. biskup 8pur6i |)etta ok sendi menn 
til Odds ok bidr hann lata rakna ranit 
Sturl. II, 181 *•. gtjf. grasran, handran, 
Idgran, rauftar&n. — Drbet f^ned Dflfao 
foretomme i Dtbene |)at er satt at segja, 
•at BJa ma6r hefir allmjok dregit bust 
6t nefi OSS enda mselir ran ok regin 
vi6 OSS a sogurt ofan Oik. 20^ f}\>ox 
fl^orftaaelfen af bidfe Dtb fatber t)anf!e: 
ligr 00 bet ber^od er multgt, at ran ftal 
o^fatteS font ibentifl nteb bet ^er \0U 
genbe ran, f. 

ran, f. ^)oM ©ubinbe; r&n er nefnd 
kona ^gis, en niu doetr }>eirra sva sem 
fyrr er ritat SE. I, 338 jtof. 500*; t)a 
hdfdu menn {)at fyrir satt, at ]>a vaeri 
mOnniim vel fa gnat at Kanar, ef sj6- 
daudir menn vitjudu erfis sins Eb. 64 
(100»). 

ranbaugr, m. S3ob (baugr) fomflutbc be* 
iaM tt( jl'ongen af ben, font ^atobe gjort 
fig fl^Ibig i ran 2; innan gards 4 hverr 
(landnam), sem nu hefi ek talt, hdlfu 
minna eigu menn utan gards; eykst 
landnam at hdlfu, ef fyrirbodit er, ok 
ranbaug konungi GuL 91^ 

randlan, f. fe hrandlan. 

ranfengi, n. ^bab nogen l^ar faaet tilrane 
fig, etl^bcrDe ftg bcb Uretfarbtpl^eb, = 
ran 3 (jDf. fengi); sfndi uvmr alls 
mannkyns (a: fjandinn) berliga i slik- 
um hlutum, hversu naudigr hann let 
laust sitt ranfengi, f>at er at skilja 
allan bann l^d, er hann haf6i hertekinn 
i villuoOndum sinna b5lvadra skurgoda 
Flat. I, 421*; sumir hrosa ser af ran- 
fenginu sem af sinum sigri Pr. 126*. 

ranfengr, w. b. f. (jbf. fengr 1, = rans- 
fengr); h6n er ok ranfengr J)jaza jotuns, 
sva sem fyrr er sagt, at hann tok hana 
braut fra' Asum SE. I, 304". 

rang- (ntobf. rett-) fat foran ^rat. ^att. 
af et Serbum betegner, at $anbltngen 
er ubfi^rt paa en SJtaabe, font er uttgttg, 
ftribenbe mob l^toab ber et fanbt etter ret 
og retfcerbtgt; gerit eigi ranga doma, 
J)a skolu i^er eigi verda rangdoemdir Barl. 44"; hafum ver eigi at hrsedast, 
at ver verdim af gu6i rangdoemdir 
Anecd. 24" (32»«); ef hann fser ei^ 
vitni a hendr honum, er fe rangfengit 
hefir keypt Landal. 3, 17^0* ; um rang- 
flutt bann ok 8t6rm»li Anecd. 24" (82'®); 
ef buar eru f)ar allir rangkvaddir Grg. 
I, 62" jDf. 63*; bitr engan ne ofga gefr 
rangsett bann Anecd. 4'^ (5**); aptr 
skaltu boeta rangtekit g6z nverjum 
manni Post. 677*; sendimadr spurfti, 
hvart hann vildi & holm ganga — um 
t)at at konung^inn vaBri rang^gdr (t;. I. 
rangtekinn) e6r })j6fr Klnt. 27**; ef fe 
verftr 6virt e6a rangvirt, {>a — Chrdg. 
82*^. jlun fjelben forefommer berimob 
rang- faalebed forbunbet nteb Serbunt i 
onbrc gornter, f. ®e. Martinus svaradi 
ok kvad enn gamla mann rangvirda 
(a: fagbe at ben gantle SRanb tog %z\i 
i fit Dmb^mme, fin SWentng, = kvaft inn 
gamla mann eigi virda rett Heilag. I, 
661') Heilag. I, 614* itof. 683"f88.; j)vi 
firr stcedi t>er at rangdoema prestinn 
til daudligrar sektar, at ber settit hann 
eigi rett at doema Bp. II, 60". 

ran^byrfii, w. ben 2)el af gfart^tetS, ©libet* 
©tbe, borfi (jbf. byrfti, miftbyrfii) fom er 
noermeft ©tetonen (rong) ; An skaut ein- 
um fork, er jami Tar buinn. undir 
rangbyrdit a skutunni, ok gjOrftist |}at 
skipti a, at 8J6r kolblar kom i stad- 
inn (v. I. hljdp inn) Fid. II, 366". 

rangdoemi, n. uretfarbig 2)ont, S)0mnten 
(ntobf. rettdoemi); fegirndinni ver6rj[)er 
bo mest af kent rangdoeminu, {)vi at 
hon blindar optliga retts^nis augo AUx. 
4**; hann til galga leiddr orvseriti af 
})eim alls rettdoemis, sem vifi v6ru, het 
ba a hinn helga (3laf konung, at sa 
byrgi honum ok ryfi {)eirra rangdcemi, 
er fyrir rettdoeminu let )>essa heims 
lif Heilag. II, 181". 

rangeygr, adj. ftel^tet, binb^iet; haeddi 
hann |)au (nl. godin) i hvenu orAi ok 
kalladi t>&u rangeyg ok tjuka dust af 
Flat I, 387". 

ranghverfr, adj. bagtoenbt, benbt i en SRet* 
ntng, font aft^tger fta ben rette eUer tils 
bi^rltge ; hversu hart e6a 6barft ok alia 
vega ranghverft er af }>ilikum fram- 
ferdum kunni leerdum ok ulserdum siAan 
at hdndum koma, {>a ma fylgjandi fra- 
sogn birta Thorn. 117". 

rangindi, n. pi. Utetfoerbtgl^eb, uretfoerbig 
abfcetb. Anecd. V'^ (8'«); Frost 3nbs 
lebn. 21'"; mobf. rettindi Anecd. 3* 
(3M0-); med rangindum o: meb Urets 
foerbtgl^eb, wretfoerbtgen, nteb Slitfibefat* 
telfe efler llranfelfe af Sletfccrbig^eb : ranglatligr — rangr 33 Amttd,^ i7^; renrisi a at nurast, at 
rifi T«r5i med rangindmn (r. /. med 
ninginn domii hallat rettnin domi (r. /. 
reudoemii LamdH. 4. 17**; hann stokkti 
lionom or landi en lasrAi nndir sik 
riki hMS» me6 mtgindum fW TI,27>'; 
skal ek JMit eigi £[>la — ^, at hann taki 
m. r. fe af ODmidi 1^.57(156^); toldu 
Hosa ok bans menn fara med logvillur 
einar ok rangindi Xj. 143 (237^; doema 
rangmdi d: fsCbc en IDom, ^tooreftcr 
(Mk fov ct nrctf (Rbigt fEal gfcelbe font 
flct: lat eigi doema rangindi bessi 
E^. 57 (126^); gera e-m rangindi o: 
^#re en Uret: dllum monnum er t>at 
kunnigt, hTart konnngr hafi nokkur 
rangindi gort heilagri kirkju eda l8er5- 
am monnnm Anecd. 4" (4*) ; |)ola rang- 
indi o: ttbe Uret, fmbe ^g ben: nu 
Tiljom Ter |>essor rangindi med engu 
moti lengr |)«ila Fr<w<.3nbrebn.21'W.«; 
latit Tdr on i hug koma, hversn mdrg 
rangindi e^a — Grikkir hafa l>olat 
hofSingjum or Asia Alex. 34*^. 

nnglatligr, adj. af utigtig, uretfcerbtg Se- 
iUffcn^b; ranglatlig gimd Kgs. 4 r. /. 
10; )>ess hattar ranglatlig aeggjan visar 
OS8 eigi |>ann veg, er til liiminnkis 
lij^T Skilag. I, 68X 

r&nglatr, culj. uretfcrrbig i 3:(en!emaabc og 
Xbfarb <nii>bf. rettlatr) ; au6igr ma5r ok 
ranglatr, kapps fullr ok ueirdar Fm. 
VU, 357" Obf Agr.M^ = Fifi.X,420»»); 
si, er sol Isetr skina yfir goda ok ilia, 
ok sra regnir yfir ranglita sem yfir 
retUata (=: Vulg. justos et injustos) 
Horn. IV** (3»att^. 6, 45); Bergonundr 
er hardr ok udsell, ranglatr ok fegjam 
Eg. 56 (122'); t)er enit agjamir heima 
i beradi ok ranglatir Nj. 129 (2d3'«); 
sa, er i dorai er htedi hardr ok djarfr 
ok ranglatr Anecd. 5" (6'); gjorit rettar 
gotur ydrar; t>at er f)a, er 5ndin er 
rettlat, en }>a er at sonnu sva, er hennar 
npphafligt hreinlifi spillist af engum 
fieKk laatanna; ef hun ^kiptir nattir- 
nnni, |>a kallast hun ranglat Heilag. 
I, 65". 

ran^leikr, m. Uretfcetbtg^eb ; stuldir ok 
allir rangleikar Horn. 64*^ 

rangliga, adv. meb Utetfotbig^eb ; r. doemdr 
Anecd. 5'* (6*); menn verfia aflaga ok 
r. <i6ttir ok til laga stefndir Landsl. 

\, 6"; skal hann bceta konungi 

3 aura silfrs fyrir |>at, er hann tok r. 
Landsl. 8, 1*; birtit nu, hvers {)er eigit 
at befna edr bversu r. a oss er gengit 
Fm. IX, 609'. 

rangligr, adj. uretfarbig; rangligt dgirnd- 
arkapp Anecd. 3" (3"). 

^i|ner: Crbbog. III. ranglseti, n. 1) Uretfcetbigl^eb t Sinb oa 
®ieming (mobf. rettlwti 1). Anecd. 2» 
(2^; eigi vil ek vedsetja virding mina 
til mots vi5 illgirni )>ina ok ranglfeti 
£'6.31(56"); hann vir&i meira vilja sinn 
ok ranglsti, en brat skilit var Vatsd. 
22 (35*^. 2) uretfcerbtQ ®)eming (mobf. 
rettlteti 2); har5Ia n\|Ok hefi ek mis- 
gert — , bvi bi5 ek, dnSttinn minn ! at 
pu takir brottu ranglieti (Vnlg. iniqvi- 
tetem) mitt 50'. 546" jbf. 547^(2 Sam. 
24p 10); hann er n\jdk flekka5r af synda 
sauri ok unnit ranglseti en eigi rettlieti 
Mar. 83«. 

rangl8etisd6mr, m. UTetfcerbtg^om. Anecd 
5» (6«»f9.). 

ranglsetisflekkr, m. $(et font et 3Rennefle 
^aafy^ret ftg beb Uretfoerbtg^eb; at eigi 
l^i hana (n(. kristins manns s&l 2. 1) 
nokkurr ranglsetisflekkr Sij. 142^ 

ranglaetisbirzla, f. ©iemnte, ^bori et ^en: 
lagt uretfcerbigt ©obd; stvrkliga veikt 
[)u vagninum, at ranglsetisbirzlan ok 
svikaforkrinn skyldi sundr brotna ok 
flserd upp flotna Heilag. II, 138*^. 

ranglsetiskonungr, m. uretfoerbig, uretmoeds 
ftg 5longe. Heilag, 11, 140*. 

ranglsetisverk, n. uretfcerbtg ® jeming. Stj. 
239*. 

mngmselgi, f. uti(b0r(ig, ufanbf oerbig Halt ; 
hann ^ykkist me5 rogi ok rangmaelgi 
m6ti sannindum ok lOgum ufreegdr 
vera, rcegftr ok ofrogi borinn vera af 
Kolbeini DN. X, 31* 

rangr, arfj. 1) ftjceb (ntobf. rettr 1; ogfaa 
ruangr o: vrangr DN. V, 401'); {>& t6k 
Gusi fleininn, ok stndist honum hallr, 
ok steig hann a (m. fleininn, for at ben 
berbeb (unbe gi^reS rettr, blibc ben, ret) ; 
Ketill mselti: feigr er nu Finnr hinn 
ragi, er hann fottreftr flein sinn rangan 
Fid. II, 122'; skosmiflr bu veerir ne 
skeptissmi5r, nema t)u sjalfum j>er ser, 
skor er skapadr ilia eAa skapt se rangt, 
ba er l)er bols beftit Hm. 127 (126) ; 
h6n stundi ok veinadi sik ilia, sac {>eir 
t>a ok, at fotrinn var rangr, ok bnutu 
setti a sidan, ok ei^i vist, at heill verdi, 
sem f>eim t>ikkir hkt, sva at hon n^ti, 
ok })at vissu })eir, at f6trinn var heill 
a6r BN. IV, 90 (88"). 2) urigtig, af^ 
bigenbe fra ^bab ber er bet rette eUer 
fra bborlebed bet f!u(be bcere; ma 4 sliku 
marka, at ^eir hafa villiiboftord imunni, 
})vi at t)eir bj6fta |)at rangt, er rett 
er, ok [)at rett, er rangt er Anecd. 17^ 
(21"); eigi skammast peir at — telja 
t)at rangt, er rett er, en |)at rett er 
rangt ^v Anecd. 3** (3") ; konun^r doemir 
jafnan eptir t)vi, sem {)eir flytja brceftr, 
hvart sem J)at er rett e6r rangt Flat, 34 rangsattr — rangturna II, 76"; rangt mal: ylfdi hann til raDSfs 
mals Landal. 1, 6«. 8, S'^; raiigr bui: 
buar ero i kvoft rangir }>eir, er ero neesta 
brcefira sakaraftilja Gh-g. 1, 158»<>M."-"; 
rangr dorar; Kgs. 26"; Landal. 4, 17"; 
Anecd. 6 (7*<>«»-«»); Barh 44"; ranffr 
ei6r Landsl 9, 16*; r5ng fjst Flat, II, 
391'^; r6ng girnd Homil. 141*; rangr 
hlutr Homil. 142"; r6ng sftk ^ttecc^. 
6» (6»»); rftng vsett Grg. II, 129"; raDgt 
meelikerald Za7i^2.8,29''; hafa rangara 
o : ]^at)e mere Uret (nt. enb SRobparten) : 
verdi sa dcemdr til dauAa, er rangara 
hefir Horn. 193"; msela rangara o: tale 
faalebed, at end Orb ftemme minbce 
oDerend meb l^bab ber er ret og fanbt, 
enb SRobpartend : sidan er sakir koma i 
d6m, ok verftr sa fesekr, er d6mendom 
bikkir rangara msela Grdg. 215' (Grg. 
II, 141"); rangt (fom 9lbb.) o: )pCi(i en 
urijjttg SRaabe (mobf. rett): ef afirir hafa 
farit rett at vefangi, en afirir rangt, 
t)a — Chrg. 1, 83" ; nann mselti eptir ok 
stefndi rangt — , H. stefndi t)a i annat 
Sinn ok stefndi rett Nj. 23 (36*«>i»f.>*); 
ef hann hefir rangt (mobf. rett S. 17) 
skorit GuL 314*"; at rdngu o: urets 
foerbigen, = rangliga: gimask a annars 
eigin at r5ngu Homil. 142" ; fe t>at allt, 
er hann t6k upp at rdngu her i landi 
Eg. 52 (107**); mefi rdngu b, f.: bann 
biskups })at, sem hann gerir, {>& ni4 
f)at hraedast, hvart sem f)at er g6rt 
meft rango efir retto (= lat. sententia 
pastoris, sive justa sive injusta, semper 
timenda est) Anecd. 4««i»f.«o (4"l»f."). 

rangsattr, adj. uenig, uforligt, == usattr, 
missattr; |)eir v6ru rangs&ttir vifi 
Magnus konung Fm. VIII, 80*; mer 
t)ikkir vid v&Aa buit, ef ver verdum 
rangsattir Flat. I, 559*" (Icel. sag. I, 
17»*). 

rangsemi, f. Uretfcerbigl^eb, = rangleeti; 
var jarlinn fluttr til R6maborgar ok 
f)ar til drdps doemdr fyrir rangsemi 
sina Flat. I, 436*". 

rangsettr, adj. urigtig, utilb^rlig; rang- 
sett bann Anal. 6' (6*"). 

rangsmal, n. = rangt mal ; skal okh ford® 
Torkell geffuee adernepdom Nicies fire 
kiorlseg i kosthald thy lian yldse honom 
rangsmale DN. VI, 616*" jtof. Landsl. 
1, 6. 8, ^'^ unber rangr. 

rangsnua, v. (-sneri) 1) forbenbe, fortoanjle 
no^et (e-u), faa at bet faar en anben 
^tilling, bliber af en anben 93eftaffenl^eb 
enb ben rette; augun hennar voru ok 
rangsnuin i gegn manns natturu (juf. 
rangeygr) Heilag. I, 91'; hryssa {)e88i 
— var fyrr meirr ein mser — , en for- 
daedur hafa henni rangsnuit i t>at efni, sera mi ser })u Heilag. II, 467* ; b6lva6r 
se sa madr, er rangsn^r (= Vulg. per- 
vertit) utlends manns d6m eda ungs 
manns eda ekkju Stj. 343* (5 9Rof. 27, 
19). 2) midtt^be, gbe noget (e-t) et Ub^ 
feenbe, en Set^bntng, fom i!!e fbarer tit 
Sirleltgl^eben : sva gera {)8er systr, fara 
til ok rangsntia allar hennar fyrri gerftir 
3far. 321*^; |)ann hirtingarsprota, sem 
biskupinn naudbeygdist til kvidjanar a 
at leggja fyrir |>eirra lostu, rangsneru 
t)eir sva, at hann ryfi saettir allar ok 
engi madr msetti fri5 f4 fyrir bans una5- 
um Bp. II, 64**. 3) forlebe, forf^re; 
t>essir menn rangsneru alia Judseam 
til {>ess, at engi ma5r tr^di mer Post. 
93*; lat eigi rangsniina ((at. perversam) 
reifti ok rangs^na sigra ^ik Heilag, I, 
404*". 

rangsnuning, f, 1) gortoenbt^eb i ©tnb og 
%cen!emaabe, lai. perversitas. Heilag. 
I, 66^ 68*». 2) awUt^bning; fl6kafullar 
rangsnuningar y^arra spakligra or5a 
(= (at. nodosse sophismatum versutise) 
JTa%. I, 106"*". 

rangs^ni, f. ffioBbt ©^n, fet(agtig 3lnpue(fe 
eUer 9ebf^mme(fe; m& (vera), at mer 
hafi rangs^i gefit um petta Bret. 13 
(164"); {)at er uvizka fiutti meA f61sku 
ok ratigs^ni |)essa manns ok roeddi 
mefi raflleysi Alex. 101*°. 

ran^s^nn, adj. ti(b^ie(ig, bant ti( at fe 
Xtngene i en anben @IiIIe(fe enb ben 
natur(tge, tt( at bebj^mme bem urtgttgen ; 
l&t eigi rangsniina rei5i ok rangs^na 
sigra pik ok speki bin a Heilag, I, 404**. 

rangsoelis, adj. i en Sletntng fom er mobs 
fat @o(end Sana, = andsoelis ; mi gengr 

f)randr r. um Yjoeinn ok blistrar Flat, 
, 553"; M5ndull gengr tysvar r. kring 
um valinn Fid. Ill, 337'. 

rangsoeri, n. fa(fl ®b; sverja rangsoeri 
Homil. 142*"; med rangindum e5a 
rangsoeri Heilag. I, 545". 

rangtniaftr, adj. Ijatterfl, fom ^ar en anben 
^ro enb ben rette; roargir rangtriiadir 
urftu fyrir hann retttruadir Post. 854"". 

rangturna, v. (a6) ^ rangsnda 1 (Jbf. fr. 
tourner); hversu galdramadr ok villu- 
meistari rangturnar login ok alia setn- 
in^ me5 sinni fordsedu Post. 476**; a 
})eirri s6mu n6tt rangturnar Qandinn 
sva ilia husb6ndans hjarta, at — Mar. 
502". 2) = rangsnua 2; kollverpa 
biskupsins livinir ok sva rangturna 
bessu mali, at {)eir kalla hann (n(. 
Kollbeinn) meirr en saklausan Bp. II, 
71 *» (Hb. 46«>); jbf. JEf. 22*"«; {)eir, 
sem med rogi fara, rang^tuma allar 
gerfiir, orft ok vilja erkibiskups; })at 
er hann talar, })J5a })eir til vinstri rangvirda — rannsaka 35 bandar, ok t>at, er hann talar eigi, Ijuga 
pe'iT me5 Ijotum umlestri Thorn. ^4f?\ 

rangrirAa, v. (r6) b^mme, beb^mme utigs 
ttgen. Heilag. I, 614". 

rangvirding, f, urigtig Bebj^mmelfe af bbab 
bcT er for^aanben eUet foregaar; leku 
opt at honum doetr heimskunnar, {>8er 
dal ok rangvirding, stsl at hann vissi 
eigi gjorla, hverr hann var Flat II, 
208* 

rani, m, 1) ©nube, Xr^ne a) paa <Sbm: 
galti goeddi t>a ferdina ok lagdi upp 
ranann ok tennmar a sodultreyju kon- 
ungs, {>a bregdr konungr sverdi sinu 
ok hoggr ranann af galta Flat II, 27" ; 
b) paa naftra: ein nadra mikil ok illilig 
skreid til hans ok gr6f inn sinum rana 
f>ar til, er h6n hjo hans l\jarta Vols. 
178" (c 37). 2) ©^ibfcn, ben fremfte 
2>e( af svinfylking; eigi kemr mer bat 
4 uvart, fi6 at raninn verAr hardsottr 
a fvlking' hans adr, en sol gengr i segi 
i kTeld Flat II, 43*; E. konungr fylkti 
s?a Sinn lidi, at rani var 4, framan & 
fylkincrunni Fm, XI, 304"; Hringr haffti 
svinfylkt dllu lidi sinu, t>4 t^^tti t)6 svi 

!>ykk fvlkingin yiir at sja, at hrani 
o: rani") var i brjosti Fid. I, 380". 

rann, n. ft^tte $u8 (got. razn, friS. ransa 
Bichthof. 984, agf. rsesn = lat. laquear 
(o: lacunar) Wright- Wilhker I, 280^ 
435", agf. 8Bm o : a place, secret place, 
an habitation, a house, cottage Bosw.* 
286, g.eng. em, agf. em, sern Stratmann 
184*0; T^T^^ heitir langt hus Krok. 
36^9- ; margt er t>at i husi karls, er ei 
er i konungs ranni Mag.* 73®; margt 
er |>at i karls hiisi, er eigi er i kon- 
ungs ranni Fid, III, 155"***; ba gjdrflist 
gn^ mikill i hollinni, sem her segir : 
rymr var i ranni o. f. t). Herv. 268^ffl8. 
(FW.I,492**); hvat er })at hlym hlymja, 
er ek heyri nu til ossum ronnum i 
Skim. 14; fram reifl Oftinn, foldvegr 
dundi, hann kom at hafu Heljar ranni 
Vegt. 3. 

rannsak, n. (jbf. gfb. ransak Schlyter bO^a, 
gb. ransak Er. sj. L. 3, 19; J. L. 2, 
d7; g.eng. ransaken Stratmann 452 a) 
1) ^udunberfj^gelfe font foretaged t ben 
^enftgt at op^^^t noget, unberfj^ge, om 
bet ftnbed i ^ufet, = rannsokn; urn 
rannsak : ef madr er stolinn fe sinu — , 
})a skolu {>eir sitja utan gards ok gera 
einn til huss ok segja til erindis, aesta 

til rannsaks ; nu ef hann synjar 

rannsaks Oul. 265*«; jbf. Frost 15,8*] 
nu kemr sa (n(. husbuandinn) ut, en 
hinn Inl. ben beftiaa(ne) berr upp sitt 
mal OK segir i ira, at honum er naut 
boriit ok svd litt sem ek segi; nu hefi ek spurt ok heyrt, at {)u hafir J)vi nauti 
stolit, ok vil ek hafa rann86kn af {)er, 
hann er bj6fr, ef hann synjar rannsaks 
Frost. 15, 7*; nu ef niaflr er stolinn 
fe sinu, {>a skal hann bei6a rannsaks 
t>ann mann, er hann vill, er honum er 
mestr grunr a, at fe hans hafi stolit; 
en hinn skal uppi lata vera rannsak,' 
en ef hann synjar, {>d er hann sannr 
at sok, en sa, er rannsaks beiAir, skal 
hafa med s^ 2 hiisfasta menu, en ei^i 
fleiri; f>eir skulu ganga inn lindalausir 
ok lata rannsaka sik adr en ))eir gangi 
inn Byl 8, 8'"*; men ogf aa om Unbers 
fi^gelfe af $erfon ^od ^bilfen, eller af 
©jemme i ^bilfet man mener, at noget er 
fljult; {)6tt t)er hafit allir rannsakadir 
verit, {>a mun ek |>6 ekki luka upp mina 
kistu til rannsaka (jbf. ranns6kn Fbr. 
46«>) Fhr. 46« ibf. Flat II, 158»^ 2) Un-- 
bevfi^gelfe i eUer af en Sietdfag, ^botbeb 
man f^ger at fomme til ben Opl^Sning 
ettet jiunbflab, fom er fornjjben til beri at 
lunne fcelbe Xom ; ef madr drepr f>ann 
mann, sem hefir bref konungs vars til 
lands vis tar e5a rannsaks Landsl. 4, 4". 
3) 9lefultatet af be i ' en 9letdfag fore^ 
tagne Unberfj^^elfer; rita skolo ^eir til 
konungs — slikt rannsak, sem t>eir hafa 
framast at (nl. mali) pr6fat iMndsl. 1, 
11". • 
rannsaka, v. (aft) 1) unberf^ge noget (f. ©j. 
@teb, ^ud, ©jemme, ^erfon) for at 
!omme til ^unbfEab, om en fabnet ^ing 
bet ffulbe bate at finbe (jbf. gf». ran- 
saka 1 SMyter 505 b^; gb. ransakse 
J. X. 2, 97; Er. sj. L. 3, 19); skal — 
nefna skynsama menu til at rannsaka 
bygfi alia Landsl. 7, 14'; nu kann ek 
bokk ok ofusu, at t>er gangit inn i 
hus var ok rannsakit var heroergi — ; 
gengr Bessi inn — gengr fram eptir 
bat ok rannsakar boeinn ok finnr eigi 
Kolbak Flat II, 151"; Birkibeinar 
h5fdu eigi rannsakat boeinn fyrir fovi, at 
t)eir vildu lit i konungsgarftinn skunda 
sem mest Fm. VIII, 191**; i morgun 
— skolu ver rannsaka alia evna ok 
drepa manninn Eg. 44 (87*) ; rannsaka 
herbergi, bee Fbr. 98'»f9. jDf. 99*; sa 
madr, er missir fjar sins, hann a at 
rannsaka, ef hann vill Org. II, 166 W-*; 
rannsakadi hann riimit, er hiin haf5i 
hvilt, ok {)ar fann hann talkn, ok vani 
bar a ninar Eg. 75 (182**); rannsaka 
hirzlur, menu Fbr. 45"-«* {Flat II, 
168"fflfl') ; rannsokum vit Simonar Post. 
134**'"; skal mi i stafi rannsaka pung 
minn — , var t>4 rannsakat ok fannst 
engi hlutr sa i vitum hans, at — Flat 
I, 329"-"; er allar vanir (o: ©tebet ^bor 

8* 34 rangsattr — rangturna II, TO**; ranfft mal: ylfdi hann til ran^s 
mals Lands!. 1, 6*. 8, 8*°; rangr bui: 
buar ero i kvod rangir t)eir, er ero naesta 
broeftra sakar afiilja Org. 1, 168»®i»f.«*-"; 
rangr domr; Kgs. 26"; LandslA, 17«^; 
Anecd. 6 (7 »<>•«••«); Barl 44"; ranffr 
eiftr Landsl 9, 16*; rdng fjst F/a^ II, 
391'^; rfing gimd Hotnil. 141*; rangr 
hlutr Homil. 142"; rong 85k ^fiec(i. 
6» (6"); rong vsett Grg. II, 129"; rangt 
mselikerald Land8l.S,%9*^; bafa rangara 
: l^aDe mere Uret (nl. enb Slob^arten) : 
verdi sa doemdr til dauAa, er rangara 
hefir Horn. 198"; maela rangara o: talc 
faaUbed, at end Orb ftemme minbre 
oberend meb ^t)ab ber er ret og fanbt, 
enb 92ob|)artend : sidan er sakir koma i 
d6ni, ok verdr sa fesekr, er d6mendom 
bikkir rangara msela Grdg. 216* {Ghrg. 
II, 141"); rangt (font Slbt).) o: ^aa en 
urigtt0 SRaabe (mobf. rett): ef adrir bafa 
farit rett at vefangi, en aArir rangt, 
{)a — Grg. 1, 88" ; bann mselti eptir ok 
stefndi rangt — , H. stefndi ))a i annat 
Sinn ok stefndi rett Nj. 23 (36'0i»f.»); 
ef hann hefir rangt (mobf. rett S. 17) 
skorit Gul. 314"; at rongu o: urets 
fcerbigen, = rangliga: gimask a annars 
eigin at r5ngu Homil 142'; fe |}at allt, 
er hann t6k upp at rdngu her i landi 
Eg. 52 (107**); mefi rongu b. f.: bann 
biskups t)at, sem hann gerir, {)& mk 
f)at hreeOast, hvart sem t>at er g6rt 
med rango eAr retto (= lat. sententia 
pastoris, sive justa sive injusta, semper 
timenda est) Anecd. 4"M.»« (4»»i»>f."). 

rangsattr, acfj. uenig, uforligt, = usattr, 
miss&ttr; {>eir v6ni rangsdttir viA 
Magnus konung Fm. VIII, 80*; mer 
])ikkir vifi v&da btiit, ef ver verfium 
rangsattir Flat I, 669" (Icel. sag. I, 
17«^. 

rangsemi, /*. Uretfoerbigl^eb, = ranglseti; 
var jarlinn fluttr til R6maborgar ok 
f)ar til draps dceradr fyrir rangsemi 
sina Flat I, 486". 

rangsettr, adj. urtgtig, utUb/^r(ig; rang- 
sett bann Anal. 6' (5"). 

rangsmal, n. = rangt mal; skal okh ford«» 
Torkell geffuas adernepdom Nicies fire 
kiorlaeg i kosthald thy lian yldce honom 
rangsmale DN. \1, 616" |bf. Landsl 
1, 6. 8, 8" unber rangr. 

rangsnua, t*. (-sneri) 1) forbenbe, forbanf!e 
noget (e-u), faa at bet faar en anben 
@ttlltng, bliber af en anben Seflaffenl^eb 
enb ben rette; augun hennar voru ok 
rangsnuin i gegn manns natturu (jtof. 
rangeygr) Heilag. I, 91*; hryssa {)essi 
— var fyrr meirr ein meer — , en for- 
daedur bafa henni rangsnuit i ))at efni, sem mi ser j)u Heilag, II, 467* ; bolvaftr 
se s4 ma6r, er rangsn^r (= Vulg. per- 
vertit) utlends manns d6m e6a ungs 
manns e6a ekkju S^. 348* (5 9Rof. 27, 
19). 2) midtt^be, git^e noget (e-t) et Ub- 
feenbe, en Set^bning, fom itfe fbarer ttC 
S3tr!e(tg]^eben : sva gera \>ter systr, fara 
til ok rangsnua allar hennar fyrri gerdir 
Jlfor. 821"; |>ann birtingarsprota, sem 
biskupinn naudbeyg6ist til kvi6janar a 
at leggja fyrir f>eirra lOstu, rangsneru 
f>eir sva, at bann ryfi ssettir allar ok 
engi madr msetti frid fa fyrir bans una6- 
um Bp. II, 64**. 3) forlebe, forf^re; 
{>essir menu rangsneru alia Judseam 
til f)ess, at engi ma6r trjfti mer Post. 
93'; lat eigi rangsnuna (tat. perversam) 
reidi ok rangs^na sigra ^ik Heilag. I, 
404". 

rangsnuning, f, 1) ^orbenbtl^eb i @tnb og 
Scenfemaabe, (at. perversitas. Heilag. 
I, 66^ 68". 2) SWUt^bning ; fldkafullar 
rangsnuningaf yftarra spakligra or6a 
(= (at. nodosse sopbismatum versutise) 
Heilag. I, 106"". 

rangs^ni, f. fijabt Bt)n, fet(agtig 5lnf!ue(fe 
efier 9eb^mme(fe; m& (vera), at mer 
hafi rangs^i gefit um petta Bret 13 
(164^); t>&t er livizka fiutti me6 folsku 
ok ratigs^ni t>essa manns ok roeddi 
meft raOleysi Alex. 101**. 

ran^s^nn, adj. tt(b0ie(tg, bant ti( at fe 
Stngene i en anben @ft!fe(fe enb ben 
natur(ige, ti( at bebf^mme bem urtgtigen ; 
Idt eigi rangsnuna reidi ok rangs^na 
sigra pik ok speki bin a Heilag. I, 404". 

rangsoelis, a^j. t en Sletning fom er mob? 
fat @o(end Sang, = andsoelis ; nu gengr 

f)randr r. um boeinn ok blistrar Flat 
, 653*; Mdndull gengr tysvar r. kring 
um valinn Fid. HI, a37^ 

rangsoeri, n. fa(f! ®b; sverja rangsoeri 
Homil 142**; me6 rangindum efta 
rangsoeri Heilag. I, 545'. 

rangtniaftr, adj. fjoetterfl, fom ^ar en anben 
^ro enb ben rette; roargir rangtruadir 
urflu fyrir bann retttruafiir Post 864". 

rangturna, v. (a6) =: rangsnua 1 (jjbf. fr. 
tourner); hversu galdramadr ok villu- 
meistari rangturnar I5gin ok alia setn- 
in^ meft sinni fordsedu Post 476"; a 
t)eirri sdmu n6tt rangturnar Qandinn 
sva ilia husb6ndans hjarta, at — Mar. 
502®. 2) = rangsnua 2; kollverpa 
biskupsins livinir ok sv& rangturna 
bessu mali, at {)eir kalla hann (n(. 
Kollbeinn) meirr en saklausan Bp. II, 
71" (Hb. 46"); jbf. ^f. 22*"; freir, 
sem me6 rogi fara, rangturna allar 
gerfiir, orft ok vilja erkibiskups; J)at 
er hann talar, })J6a J)eir til vinstri 


rangvirda — rannsaka 35 bandar, ok )>at, er hann talar eigi, IjuRa 
t>eir med lj6tum umlestri Thorn. 34fir^ 

rangrirda, r. (rd) b^mnte, beb^mme utigs 
tigen. Heiiag. I, 614". 

rangvirfting, /*. urigtig Seb^mmelfe af bbab 
bet et for^aanben eUer foregaar; ieku 
opt at honum doetr heimskunnar, })eer 
dul ok rangvirding, sva at hann vissi 
eigi gjorla, hverr hann var JBlat II, 
208" 

rani, m. 1) (Snube, 2:r^ne a) paa @k)in: 
galti gceddi t)a ferdina ok lagAi upp 
ranann ok tennrnar & sodultreyju kon- 
ungs, t>a bregdr konungr sverdi sinu 
ok hoggr ranann af galta Flat II, 27" ; 
b) }paa nadra: ein naAra mikil ok iliilig 
skreid til bans ok gr6f inn sinum rana 
bar til, er h6n hjo bans ^jarta Vols. 
178" (c. 37). 2) ©»)ibfen, ben fcemftc 
2)e( af svinfy Iking; eigi kemr nier ^at 
a uvart, {)6 at raninn verdr bardsottr 
a fvlking_han8 aflr, en 861 gengr i segi 
i kveld Flat. 11, 43*; E. konungr fylkti 
8T& sinu lifti, at rani var &, framan & 
fylkinflrunniJPm.XI,304"; Hringrbaffii 
sVinfylkt 511u liAi sinu, t>^ i>6tti {>6 sva 

!)ykk fvlkingin yfir at sja, at hrani 
o: rani) var i brjosti Fid. I, 380". 

rann, n. ft0rte $ud (got. razn, frid. ransa 
Bichthof. ©84, agf. reesn = lat. laquear 
(o: lacunar) Wright- Witlcker I, 280'. 
436**, agf. aem o: a place, secret place, 
an habitation, a house, cottage Bosw.^ 
286, g.eng. em, a^f. em, sera Stratmann 
184*^; rann heitir lan^t bus Krok. 
d6*fd<; margt er t>&t i busi karls, er ei 
er i konnngs ranni Mag.* 73"; margt 
er )>at i karls busi, er eigi er i kon- 
ungs ranni Fid. Ill, 155**-" ; ba gjorftist 
gnjT mikill i bollinni, sem ner segir: 
rymr var i ranni o. f. ». Herv. 268'ffl0' 
{Fid. 1, 492**) ; hvat er {)at blym hlymja, 
er ek beyri nd til ossum ronnum i 
Skim. 14; fram reifi 6ftinn, foldvegr 
dundi, hann kom at b&fu Heljar ranni 
Vegt. 3. 

rannsak, n. (jbf. gft>. ransak Schlyter 504 &, 
gb. ransak Er. sj, L. 3, 19; J. L. 2, 
97; g.eng. ransaken Stratmann 452 a) 
1) ^udunberf^getfc fom foretaged i ben 
^enftgt at oj)f^ge noget, unberf^ge, om 
bet pnbed i ^ufet, = ranns6kn; um 
rannsak: ef madr er stolinn fe sinu — , 
|)a skolu {)eir sitja utan gards ok gera 
einn til buss ok segja til erindis, sesta 

til rannsaks ; nu ef hann svnjar 

rannsaks Gul. 255*«; jbf. Frost. \6,S*; 
nu kemr sa (nl. busbuandinn) lit, en 
binn fnl. ben beftjoalne) ben* upp sitt 
mal ok segir i Ira, at honum er naut 
borfit ok sva litt sem ek segi; mi bcfi ek spurt ok beyrt, at t)u bafir J)vi nauti 
stolit, ok vil ek hafa ranns6kn af {>er, 
hann er t)j6fr, ef hann synjar rannsaks 
Frost. 16, 7*; nu ef maftr er stolinn 
fe sinu, })a skal hann beiAa rannsaks 
j)ann mann, er hann vill, er honum er 
mestr grunr 4, at fe bans bafi stolit; 
en binn skal uppi lata vera rannsak,' 
en ef hann synjar, t)a er hann sannr 
at sok, en sa, er rannsaks beiSir, skal 
hafa med s^ 2 hiisfasta menu, en ei^i 
fleiri; ))eir skulu ganga inn lindalausir 
ok lata rannsaka sik adr en t>eir gangi 
inn Byl 8, 8*"*; men ogfaa om Unbers 
fi^gelfe af ^erfon ^o« ijtoitlen, eller af 
©iemme t ^k>U!et man menet, at noget er 
fliutt; f)6tt ))er bafit allir rannsaKadir 
verit, ))a mun ek {)6 ekki luka upp mina 
kistu til rannsaks (jtof. ranns6kn Fbr. 
46«») Fbr. 46» jDf. Flat. II, 158". 2) Un-^ 
berf^gelfe i eQer af en Sletdfag, I^Dorbeb 
man f^ger at lomme til ben Oj^I^dning 
eUer jhinbftab, fom er fom^ben til bed at 
lunne falbe ^om; ef ma5r drepr {>ann 
mann, sem hefir bref konungs vars til 
landsvistar eda rannsaks Landsl. 4, 4^^ 
3) 9lefultatet af be i ' en 9letdfag f ore^ 
tagne Unberf^^eifer; rita skolo ^eir til 
konungs — slikt rannsak, sem t>eir hafa 
framast at (nl. mali) pr6fat Landsl. 1, 
11". • 
rannsaka, v. (ad) 1) unbetf^ge noget (f. @£. 
@teb, $ud, ©jemme, ^erfon) for at 
lomme til ^unbflab, om en fatjnet XinQ 
ber fhilbe bcere at ftnbe (jbf. gft). ran- 
saka 1 ScfUyter 5(^b*; gb. ransakse 
J. L. 2, 97; Er. sj. L. 3, 19); skal — 
nefna skynsama menu til at rannsaka 
byffd alia Landsl. 7, 14'; nu kann ek 
bokk ok ofusu, at {)er gaugit inn i 
nus var ok rannsakit var beroergi — ; 
gengr Bessi inn — ^engr fram eptir 
bat ok rannsakar boemn ok finnr eigi 
Kolbak Flat. II, 151*^ Birkibeinar 
bOfdu eigi rannsakat boeinn fyrir bvi, at 
})eir vildu lit i konungsgardinn skunda 
sem mest Fm. VIII, 191"; i morgun 
— skolu ver rannsaka alia eyna ok 
drepa manninn Eg. 44 (87*) ; rannsaka 
berbergi, boe Fbr. 98*»f8- jbf. 99*; s4 
madr, er missir fj&r sins, hann a at 
rannsaka, ef hann \nll Org. II, 166*t»f-'; 
rannsakadi hann rumit, er bun baffii 
bvilt, ok }>ar fann hann talkn, ok varu 
bar a ninar Eg. 75 (182*®); rannsaka 
hirzlur, menn Fbr. 45'«-** (Flat. II, 
168"f89.) ; rannsokum vit Simonar Post. 
J3414.19. g]^^) ,j^ j g^gg rannsaka pung 

minn — , var t>^ rannsakat ok fannst 
engi blutr sa i vitum bans, at — Flat. 
I, 329"-«; er allar vanir (a: @teber ^Dor 

3* 36 rannsakan — ransmadr man funbe k)ente at finbe noget) v6ru 
rannsakadar Flat II, 391* ; menn skolu 
lata rannsakast adr gang! inn, at eigi 
beri t>eir fola a hendr monnum Crrg. 
II, 167**; gangi J)er eigi inn fyrr en 
{>er sed rannsakaAir — , en ef per 
gangit lirannsakadir, {)a er borafoli 
Frost. 15, 8'ffl- ; rannsaka t)u, ef {)u vill, 
ok tak i brott, ef pn finnr nokkut veetta 
bat i minu valdi ok varAveizlu, sem bitt 
er Stj. 181" ibf. 181""»; Ubbi maelti: 
sel t)u fram uhappamennina 80nu {>ina 
— eda ella muntu vera rannsakafir ; A. 
8vara6i: aldri hefi ek enn rannsakaftr 
verit sem l)j6fr Mag. 14"f8. jbf. Flat. II, 
158'^; gud bau6 Petri postola rannsaka 
bann fyrsta fisk, er nann upp droegi 
Kgs. 105* (5Katt^. 17, 27); optliga skaltu 
rannsaka ritningar, ef t)u vilt margvitr 
vera Alex. 6**; \i& er ver leitura vi5 
at rannsaka, hvadan {)e88ar sakir risa 
efta hverir — Bp. I, 572" ; skal af {)vi 
{)at rannsaka, hvat h6n (nl. as tin) se 
e5a hvem veg b6n se haldandi Homil. 
113**; tneb ^xap, at, eptir o: f^ge eftet 
noget for om ntuligt at ^nbe bet: ef silfr 
er horfit manhi, ok ferr sa eptir, er 
stolinn er, ok rannsakar at (nl. silfrinu) 
Frost. 15, 9*; hversu madr skal rann- 
saka eptir Byl. 8, 8 Oberfltift; [>i nsest 
rannsaka t)eir eptir, hvar Dafius kon- 
ungr muni vera Al^x. 112". 3bf- -B-^.. 
639—643. 2) pnbc nogct cftet f oregaaenbc 
Unberfj^gelfe ; ef }>at md rannsakat verda, 
at hann hafi gsett me5 skynsemd Kgs. 
172". 3) unbetf j^ge nogct for at lommc 
Hi j^unbflab om betd S9ej!affenl^eb ; var 
rannsakat lifiit ok haidi hann ekki 
meirr en tvau bundru5 litan sveina 
Fm, IX, 367* ; nu sk Jtr mafir mali sinu 
undan I5gmanni ok til I6gt)ing8, {)a 
rannsaki iBgrettumenn innvirduliga t>at 
mal LandsL 1, 11*; t>eir segja, at engi 
kostr mundi grida vera, oddu hann 
rannsaka ra5 sitt ok tala vi5 prest 
Sturl. II, 34". 

rannsakan, f. Unberf^gelfe (gfb. ransakan 
Schlyter 505 b"; gb. ransaksen J. L. 2^ 
97; Er, sj. L. 3, 19); Jacob mislikafti 
rannsakan Labans Stj. 1 81 «»ibf. »*■"•"; 
hann kvaft t>a mart talat hafa en t)at 
samit, at uppi skyldi vera rannsokun 
(ranns6kn i Kaalunds Ubgabe @. 39*) 
en j)au 6r m&iinu, ef ^6rolfr hittist 
eigi J)ar Laxd. 15 (28*). 

rannsakshus, n. ^uS ^bort en $er{on l^en? 
fcetteS for ber at ^olbeS i gorbaring 
tnbtti l^and @ag !an blibe unberf^gt (jbf. 
rannsak 2); ef raa6r ver6r taksettr i 
gardi manns, foeri hiisbondi bans tak 
raeft honum eptir logum ))angat, sem stefnt var; en ef hann vil eigi var5a, 
foeri {)ann mann til gjalkyra, f)a seti 
gjalkyri hann i rannsakshus til rads 
um morguninn Byl, 6, 7* i»f. 7, 13*"; 
er hann (nl. gjalkyri) ok skyldr at l&ta 
blasa til skipdrittar ok kasta {)eim i 
myrkastofu, er j)at hejTir, efta i rann- 
sakshus ByL 9, 24» (©. 286"). 

rannsdkn, n. = rannsak 1. Crrg. II, 165'; 
sa madr, er missir Qar sins, hann a at 
rannsaka, ef hann vill, hann skal bidja 
menn til rann86knar meft ser — til })e88, 
er hann hefir 30 manna Grg. II, 166*f9- ; 
her hafa verit i vetr stuTdir myklir, 
hefir her mart 6r lokum horfit, viljum 
ver nu hafa uppi ranns6kn Flat. II, 
158" {Fbr. 45*0; f6r Eysteinn i rann- 
86kn ok med honum |>orffeirr fra Lj6sa- 
vatni, ok t>eir koma til Hals ok beiddu 
bar ranns6knar, hann rannsakadi ok 
fann geldin^a sina fimtdn i hiisi Hals 
Vem. 2'^ffl' ; koma nu til Glums ok beifta 
hann rannsoknar ok t)eir fedgar l&ta 
uppi ranns6knina Vem. 18" M-^'; jtof. 
Frost. 15, 7* unber rannsak. 

ranns6knat)dttr, m. 2)e( af Sobbogen, fom 
l^anbler om ranns6knir. Grg. II, 166*. 

ransfe, n. t0M (Sob«. NL. IV, 99"; = 
Vulg. prsBda Stj. 490»* (1 ©am. 30, 24); 
ef ver folium i orrostu, {>a er \>\i vel 
rdftit at fara eigi {)angat med ransfe 
OH. 206M»f.» (Flat. II, 339"). 

rdnsfengr, m. l^bab ber t)eb Stan (ran) er 
tommet i en8 Sefibbelfe, = ranfengr; 
er t)r8Blarnir sa eptirftir, f)& stefndu 
t>eir undan en letu lausan ransfeng 
Sinn Eg. 80 (193^ M*). 

ransflokkr, m. ^M, @!are af ransmenn, 
fom fare omfrtng for at t0\>t og ^l^nbre. 
OH. 212" (itof. Flat. II, 349»<>); Fm. 
VIII, 265" (Flat. Ill, 531"). 

ranshdnd, f, 9l0ber^aanb ; [)a er {)at vel 
rafiit at lara t>angat eigi med rdnshendi 
Fm. V, 55*^; stalu med ranshendi ^f. 
15'; itof. ransfe. 

ranskapr, m. Ubj^bctfe af ran. jEf. 22«'^ 

ransmadr, m. ^0t)tx, SflanSmanb. OHm. 
30"; NL. IV, 99"; f)j6far eda rans- 
menn Barl. 44" (3»att]^. 6, 19 fg.); nu 
ero r&nsmenn ub6tamenn, hvar sem 
|)eir eru ok })eir verda teknir Landsl. 
3, 16*; gerdist M. konungr |)adan af 
nklundadr, hegndi mjok illp^di ok rans* 
menn ok fridadi svd fyrir kaupmonnum 
ok ()dru 8idg6du folki i^'w. VII, 16*; nu 
ferr hann med utlendan her, ok er J)at 
fiest markamenn ok stigamenn eda 
adrir ransmenn OH. 213» (Flat. II, 
349"i»f.»«). rantaka — ras 37 rantaka, v. (-t^k) ta^t meb Solb, tiptoe; 
|>u hefir rantekit (systur) b6anda mins 
ok drepit br6flur minn Beer. So", 

raptabuluDgr, m. @tabe( a\ fammenlagte 
raptar (fe raptr); Skeggi prestr laust 
til Ivan S. ok h\j6p 8i6an upp 4 rapta- 
bulung ok varftist paAan Sturl, I, 237*; 
it>f. pJirad. 19*». 

raptr, m. (®. -9, 91. ?I. -ar) 1) ©to! (jtof. 
gb. reb ok raft DGl II, 70*); vi6ar- 
bulunffr 8t66 fyrir dyrum uti, ok t6k 
hann par af birkirapt mikinn ok reiddi 
um dxi 8v4, at hann nelt nm skalmini&r 
ok hlj6p — at gra6anginum — ; h6f 

t»6roddr upp raptinn ok laust milli 
oma honum sva mikit hOgg, at raptr- 
inn gekk i sundr i skalmunum Eb. 63 
(lis****); J)6rir J)reif einn rapt 6r eld- 
inum ok skaut logbrandinum & Iser 
f^ltanum parskf. ftO*'; viggyrfiludu 

f>eir kirkjugardinn me6 r6i)tum Sturl, 
, 172**; i)at er ok fyrirboftit, at nokk- 
urir utlenzkir menn kaiipi sperrur, 
bordvift efta rapta af oArum indnnum 
en af konungsgarAi eda radsmdnnum 
ok hu8b6ndum i boenuin 126. 53'*. 2) 
en af be i Sinfel mob Binanben retfte 
Bp(txxtt, J)\>otpaa $ufetd Xag (raefr) ^bis 
let, =: raefrvifir Qbf. rafte 2, raftekrok 
Aasen 576 b; ft), raflft Rietz 520a«'ffl.; 
eng. rafter; agf. rcefter = (at. tiffnum 
Wriaht-Wulcker I, 126"); lan^iftir i 
kirkju, {>at ero isar ok stafleegjur, er 
sty5ja ok saman halda baedi roftum 
ok vegrtiUum kirkjunnar Horn, 133*^; 
menn skyldu ganga at asendunum ok 
treysta sva fast, at assinn brotnadi e5r 
raptarnir gengi af dsinum (at brotnadi 
eda ella gengi af innraptamir Laxd. 
64) Laxd.R. 53"; varft hann j)e8s varr, 
at stollinn f6r undir honum upp at rsefri, 
hann stakk Griftarveli upp i raptana ok 
let Bigast fast k 8t61inn SE. I, 288'; 
raptar sundr brustu Am, 62 (66); {)at 
var 3 vetr, er hann la liti a herskipum 
sva, at hann kom eigi undir 86tkan 
rapt Flat, 11, 617* (jtof. m^t. unter 
niszigem raffen fe Osenbrugtfen Ale- 
mannisches Strafrecht e. 50»*f8fl.). 

raptvidarfaOgg, n. ©ugft af raptviflr eller 
rapUr DI, 1, 522**; af Stbgangen til faa^ 
ban i&ugft, font bet fanbted, l^at>e biftnol 
Staftfunb i Seftetaalen {Bolt 146 1'') og 
Slafteftben paa ben ff^nbre Sibe af Sar^ 
angerfiotb faaet ftne 9labne; jbf. Rafta- 
hliX Bp. I, 830«. 890«. 

ras, n. ^urtig^eb, $aft. 6ft?nbing, Slfoer- 
big^eb (fU. ras jR»^£j525a); ver liggjum 
her lengi — , &5r ver vinnum her jafn- 
mikinn sigr, sem ver letum i )>essu 
bradrseAi, ok fylgir tjaldan rad rasi Fm. XI, 377«>; sva mun ^er litast, 
)>egar eigi er ofmikit ras a {)er, at sa 
se hlutrinn virduligri at gipta Oddi syni 
minum d6ttur {>ina Band, 30*^ \ ganga 
i>eir nsesta af vitinu af sinu rasi ok 
rddleysi Thorn, 249"; mundi v&r ferft 
at oUu verri, ef ver hefdim farit at 
rasi i)inu ok 4kafa Fid. Ill, 91". 
rds, f. (it)f. Aasen 688 b"; ft), ras Bietz 
649b") 1) S0b. Stj, 292»; ek setta hest- 
inn a ras Pr, 414"; skjota ma madr 
skapti e6a skidi e6a foeti sinum fyrir 
f>ann, er eptir rennr, um sinn, ef hann 
vill, ok hepta honum sva ras — ; en 
ef hann (nl. ben fl^gtcnbe) verftr hondum 
tekinn i {)eirri ris, ))& — Gul. 189*"'; 
begar er festarnar taka at hepta rds 
nans (nl. vagnsins) Kgs. 90" (it)f. rks- 
halh*) ; hann (nl. Finnr litli) var manna 
minnstr ok allra manna f6thvatastr, 
sva at engri hestr t6k hann a ras OH, 
71" {Flat II,86«'); hafa a r4s o: git)e 
fig tit at (0be : einn varfthaldsmaftr sa, er 
fekk set herinn — hefir f)egar a ras til 
borgarinnar Alex, 31"; jt)f. Krok. 33"; 
Trist, 9 (46**); sa hefir latit best sinn 
ok hefir & r4s upp i Qallshli6ina Alex. 
39"; Egill setrniOrmj56drekkuna,8idan 
hefr hann 4 r4B ok rann til boejarins 
Eg, 46 (92*0; taka r4s o: att)e ftg tiC 
at (^be : t6ku f)eir nu r4s af n^ju Eb, 
18 (24"); taka 4 ras b. f., = hafa 4 
r48, hefia 4 ras: hann t6k {)egar 4 r48 
mikilli Vallalj. 3»"; t6k Egill fregar 4 
r4s fr4 bcBnum Eg. 44 (86"®); |)4 hlj6p 
upp allt buanda Ti6. en enir gautsku 
toko r4s (t6kc) 4 r4s Flat. II, 53'^ undan 
OH, 48"; Bjom bregftr |)4 sverfti ok 
h5ggr dyrvOrftinn banahdgg. en annarr 
tekr 4 f48 undan Flat. It, 289"; hann 
t6k {)at eitt fangar46it, at hann t6k 4 
r4s undan Nj, 147 (253'*); tekr hann 4 
mikilli r4s ofan eptir gotunum Hrafnk. 
7**; trc hvert, er liggr yfir |)veran veg 
ok breg6r hestr r48 {v, I. 4 r4s) fyrir 
o: faa at $eften tffe fan fottfcette ftt 
S^b i famme 9tetning. men maa b^ie af 
berfot (it)f. Pau8 Kong Magni Chde- 
tings Lov ©. 165"; Knstian den fjer- 
des norske Lovbog ubg. af F. HaUager 
og Fr. Brandt ©. 140*») Landsl 7, 46"; 
ogfaa om S^b i ftgurlig 9eti;»bning: st6ra 
loeki stemdi upp af valfalli sv4, at eigi 
n4du r4s sinni o: fi! flr^mme ub, forts 
fatte ftt a^b, Fm. VI, 67«; sv4 berr 
r4s hennar (nl. s61arinnar) til, at hon 
6rrist ))4 staAi siundum, er h6n n41ga8t 
stundum Kgs, 10"; stjrir tunga manns 
. allri ros lifs bans Homil. 210" (it)f. 3ac. 
3, 5). 2) Set, Sabntng l^t)ortgiennem 
noget faafom 93anb og bedlige tager fit 38 rasa — raskerfting S^b; bru6r (o: brunnr) Isetr eigi fram 
6r enni ssDmu r6s (Vulg. de eodera 
foramine) bsef>i B0tt va))a ok beiskt 
senri Homil 210" (3ac. 3, 1); dreifandi 
veraldarinnar vdtn um leyniligar jarfl- 
arinnar rasir ok umferflir Stj. 13'*; eyru 
— t)au skal sva kenna at kalla — munn 
eda rds efia 8J6n efla augu heyrnar- 
innar SE. 1, 538". 3) glof, ©fare (itof. 
skreid 1); {)a bad Petrus helga engla 
ok postola ok pislarvotta ok guds jatara 
ok allar raasir heilagra manna, at f>eir 
Be munkinum miskunnar bidjandi Mar. 
1063*. 

rasa, v. (ad) fnubU ; • mefi \i\i at solinn 
var 8t5kkr (o: glat?) en brukit (^bors 
baa f)an ftob) var hatt, ok fast var til 
lagit (n(. saxinu), t)a rasar Sturla ok 
fellr Bp, I, 627"; rifiu })eir nu yfir 
ana, hestarnir vofiii sterkliga, hestr 
Gofimundar rasadi Fm. Ill, 184"; hj6 
einn af Halls monnum til Asmundar, 
ok kom a hjalminn; hann rasadi vid 
hoggit ok lagdi sverdinu til })ess, er 
hj6 porskf, 76*^; })a fell raaftr fyrir 
foetr konungi, ok rasadi hann (nl. kon- 
ungr) um paun naer til falls, ok vi6 
})at stakk konungr sverdinu vid I)6ri, 
or J)a bar saman i rasinu Fid. Ill, 136"; 
i fifi. 93ct^bn. : allir munu t)er rasa fr4 
r«Htri trii sakir J)eirra luta, er um mik 
gerast a })essi nott (Vulg. omnes vos 
scandalum patiemini in me in ista 
nocte) Post. 12» (TOatt^. 26, 31); eigi 
gildi hann (nt. gud) oss sva ena U'vndri 
sync!, at ver rasim i ena Ijosari ok ena 
torljoettri Homil. 31^'. 

rasa, r, (ad) fare frem mcb i)oIbfom gart 
(jljf. ras, /*.); jdu fort rdsandi mjok Nj. 
100(165"); for nu lydrinn mjok rasandi 
Pr. 219"; hefir folk Jjetta farit ffist 
ok rasanda Fm. XI, 275®; er radligra 
at rasa eigi fyrir rad fram Laxd. 55 
(161"); Jjat eru ^uds log at hegna osidu 
en rasa eigi eptir reidi sinni Flat. II, 
303®*; rasandi reidi 3far.612**; ut skjfd 
undir regn ok rasanda vedr Heilag. II, 
58*-; ej)tir {)es.sa hluti alia kemr ras- 
andi daudi ok tekr })at brott Heilag. 
I, 281*^ 3bf. hrasa mcb fammc SBctl?b= 
ning Hrafnk. 15'"; Bp. I, 368*». 

rasan, f. ©nubUn, JJalben; hann kalladi 
t)a med ser Petrum ok sonu Zebedaei 
ok gerdist hryggr um rasan postulauna 
Post. 13^ itof.*^ 12® unber rasa. 

rasan, f. ftcErf og tjolbfom ©etoagclfc fremab 
(it>f. ras, /*., rasa, f.); rasan fyrir rad 
iram Alex. 146^*^ (jtjf. rasa fyrir rad 
fram Laxd. 55 unbcr rasa); sjiikleikr 
ulpyfdrar lostagirndar framliitr i saur- 
lifis rasan skvldi af takast meds(emili<?o sambandi heilags hjunskaps JKr, A(f\ 
ii)f. ratan. 

rasari, m. £0ber font fatet frem meb ^urttg 
gart (it)f . fyrirrasari) ; om i^eft : „2:rat)er" : 
einn rasara t)ann, sem bestr er af var- 
um hestum ok hann vill sjalfr kjdsa 
BN. V, 212 (167»); item (gefr ek) bor- 
geiri Mathios syni reebbse rasaren VN. 
Ill, 160 (149"). 

rasarskeid, n. S0bebanc? Kgs. 138". 

rasfimr, adj. raflS, i^urtig tit at IjJbe; t>es8i 
hestr — er rasfimr ok hinn skjdtasti 
El. 34*; best hafdi hann godan, er 
Arad het rasfimr mjdk Sudrl. 202*'. 

rashallr, adj. ftoerft ^elbcnbc; skal leggj* 
lit yfir vegskdrd rasholl bord ok skulu 
})essi hj61 par a hlaupa (n(. ut af kastal- 
anum) ok sv4 ut a folkit Kgs, S9^ jt)f. 
90* unber ras. 

raska, v. (ad) 1) forft^rre nogct (e-u) faa 
bets ^eU {omme i Uorben, ub af £at>e; 
verdi engi svd djarfr, at hann raski 
j)vi leidi, sem hann liggr Stj. 650'*; 
ef madr hrindr manni a kaf eda raskar, 
ef hann sitr at J)urftum sinuni Frost. 
4 3nbl^olb8ang. 16 (jttf. Frost. 4, 17) 
= NL. 1, 156" i»f. 164«f0fl.;. lieldr 
kirkja vigslu sinni medan steinunum 
i"r uraskat i altarino ok })at stendr 
sjalft obrugdit Frost. 2, 9; |)6tti 
henni heldr raskat um hjb^li sin 
Grett. 151*'. 2) ber^tje noget (e-u) fin 
SRet eller O^lbtg^eb; t)6 at kirkju rof 
brenni — , {)4 skal eigi vigja endr- 

bnetta kirkju ; |)6 at altari se nidr 

fallit — , ^& skal fat viprja, en eigi 
raskar J)at kirkjuvigslunni JKr. 11*; af 
t)eHsum jartegnum raskar engi fostutid 
drottinsdags haldi, hvegi skyldog h6n 
(nl. fastan) vseri, ef hana bseri a annan 
dag Homil. 74®. 3) !roBn!e noget (e-u), 
forgribc fig bcr^)aa; hann refsti rans- 
monnum hart, t)eir er guds retti raskadi 
OHm. 30"; gaf hann |)a sok Sigurdi 
Hranasyni, at hann hefdi — dregit 
undir sik finnskattinn med agirnd — , 
let |)ar niikla refsing eiga fyrir at 
koma, er konunga eign var raskat 
Fm. VII, 129'; eigi treystust menn at 
raska kosti {)eirra fyrir f)orleiki Laxd. 
36 (95"). 

r&skerd, *. = raskerding; 2 wager ra- 
skerd Bo?^97"; 1 tunne raskerd Bolt 
149"-". 

raskerding, s. et ©tagS $0rfif! (Slaaflicer 
AasenbSS*^)] waag raskerding Bolt ©. 
129**; jtjf. rotskering, roskering, rod- 
skiere DN. VII, 644"«. 645"*»-«*; 
roskcr Hnitfeldt-Kaas Begnskabsheger 
I. 465 fgg. — Drbct f ^nc$ fammcnfat af 
ra (.i: ben ))aa (Viffe^jellen l^ui(enbe ^aa rask6ttr — rau6a 39 cSer @tang, ^t)ox)>aa %x^in f)ax bceret o^: 
^angt) og et af skard, skerda bannet Orb. 

i-askottr, adj. ruftet, ruffifl, ubiib, ube^ 
Bagelig; {)a6an sigldi hann austr fyrir 
Stad, ok fensu hvasst veAr ok hofdu 
raaskott (rausK6tt o: rdskott Pm. VIII, 
199*) fyrir staalinu (o: stalinu? fe 
Strsma Beskrivelse over S0ndm0re II, 
475') Flat II, 606"; jbf. Konung. 85'. 

raskr, adj. xa% ^urttg, = karskr (fc bcttc 
Drb); bj65om ver, (at J)er) farir suftr 
til landsendann til rikisins verju f>et 
rasksta sem Jier kunnor DN. II, 461 ". 

rass, wi. = ars (jDf. fib. „ar8 falbcS bet 
6teb ^t)or (Snbetatmen gaar ub'' Kalkar 
I, 76 b*®); er 8v& fra sagt, at 6rin flygi 
beint i rass konunginum ok svi ut um 
munninn Flat. I, 162'; t6k Bosi 8pj6t 
ok rak i rass t>r8elnum ok nedan eptir 
honu'm endil5nguin, 8v& at oddrinn tok 
ut um vift herdamar Fid. Ill, 211**; 
hoggit ur rofumar neer fdllum vi6 rass 
iipp Fid, 1, 80" ; t)u haffiir bratta lei6 
ok eHida, ok trautt kann ek at setla, 
hversu rassinn mundi sveitast ok erfitt 
hafa ordit i {)esfii ferfi Zjosv. 19". 

rassaklof, n. jll^ften meUem begge ^t^s 
baQerne; bans rassaklof gandi Fbr. 95* 
it>l 94* {Flat II, 215"it)f.6); ^^^^ ^jj 
aurar 12, ef (madr) hoggvinn er um 
rassaklof Gul. 242». 

rassgom, f. ©nbetarmcn (jtof. gb. arstarm 
Kalkar I, 76 a"); er j)er ok iiserr at 
stanga 6r tonnum ^er rassgarnar- 
endann merarinnar, er |>u atzt a6r {)u 
reitt til J)ings Nj. 121 (185«). 

rassbverfingr, m. 2)^r font cr bcl^eftct 
meb ben f^eil eller £^be, af ben i^bve 
IDet af @nbetannen falber, t^rcenger fig 
ub; gjalda besta en eigi marar, gradan 
best ok eigi geldan |)ann bvem, er 
eigi er rassbverfingr, ne skaudbvitr, 
ne skaudmlgr, ne valdoegftr (o: vald- 
eTgdr?), eda aflrir kauplestir a Crul. 
22a«. 

rassragr, adj. tilb^ielig til at labe fit 2t' 
geme tntdbruge ti( ©obomiteri; beyr t>ar 
til, t>u rassragr madr mundir bregAa 
foiar minum rangindum ! Sturl. 1, 245'*^. 

rastafullr, adj. fulb af ftarfe ©tt^mmc 
efler ©tr^m^tJittoler (jbf. rost). Kgs.bVK 

rasnra, v. (ad) flatje, firabe, rabetc (bannet 
of bet lat. ©ubft. rasura); mer saum 
ok — yfirlasom bref undir gofira manna 
insiglum — eigi rasurat ne prettat sva 
vatUndi DK IIL 462«. 

rasveinn, m. ? fom 5Z)genaton i Gunnar ra- 
sveinn. Kalfsk. 33 b". 

rata, r. (a5) 1) fare affteb eUer omfttng 
(jt>f. hitta 1, got. wraton DGr. II, 51»<>); 
vita er j)<irf })eim, er vi6si ratar, dselt er heima bvat Hm. 5; s& einn veit, er 
vi5a ratar Hm. 18; Ving{)6rr ek beiti, 
ek befi vida ratat Alv. 6; {)at vard 
stundum, at menn „brotu5u" ba til 
t>eirra beimkynna, ^6ti menn vilau )>ar 
gjarna aldri komit hafa Fid. Ill, 4*; 
rata i e-t o: fomnte i en md ©tilling, 
toeberfated itoaet, = hitta i e-t (Ifte Stnb 
@. 824): undromk ek |>ik sva vitran 
mann „brata" i sv4 mikla beimsko Post. 
408'; ^essir stdrblutir, er ver bofum i 
„hratat« (i hjarta Flat. I, 292") Fm. I, 
295^'; konungr sagAi vera ska5a mik- 
inn, ef hann ratadi i nokkura olykku 
Flat, n, 74*'; undarligt {)ykki mer um 
bik mann sva vitran — , er {)u skalt 
hafa ratat i sva mikla ubamingju OH. 
145"; ver vitum ok, at enir fyrri fe5r, 
forellrar varir, hafa ratat i jam8t6r 
afelli Alex. 83'*; ek befi ratat i vand- 
raedi mikit ok drepit marga menn Nj. 
64 (98«»). 2) trojffe, ftnbc, ft^be paa 
noget; laxa skolu ver veifta — ef ver 
rotum eigi saufiina j^^'. 44 (69"i»»f«*); 
allvel befir til borit, er ek befi J)ik her 
ratat Laxd. 63 (185"). 3) falbe neb; 
gri6tbi6rg gnata en gifr rata Vsp. 51 
(52. 45) itof. NFkv. 9 9lnm. til 52«. 

ratan, f. ^a{\)\ i @^nb: eptir syndina var 
t)at skipat utan paradisar, at sjukleikr 
uleyfftrar lostagirndar framlutr i saur- 
lifis ratan skyldi af takast mcd soemi- 
liga sambandi beiiags bjuskapar AKr. 
104» {NL. V, 36") ; jbf. JKr. 40* unber 
rasan. 

rati, m. forelommer fom ''}la\>n paa et 93or, 
en 9laDcr; dregr Bolverkr fram nafar 
t>ann, er Rati heitir, ok meelti, at Baugi 
skal bora bjargit (bergit), ef nafarrinn 
bitr SE. I, 222" jtjf. Hm. 106. 

raufta, /*. 1) r^b 'Sav\)t, l^t)ab ber cr r0bt; 
bo at hann (nl. regnboginn) synist at 
hafa 6 litu i ser, ^k befir hann allt at 
eins 2 skjrasta af })eim oUum; })at 
er dokkgroenn litr nsest hinum j"/Ah 
kompasinum til marks um })aDn dom- 
inn — ok rau5an (= lat. rubeum) er — , 
til marks um {)ann dominn, sem at sifi- 
ustunni kemr um eldinn a jarftriki Stj. 
62" (Hist, schol. 41'*). 2) SBIob (ru«f. 
ruda fe Ahlqvist Vestfinska sprdkens 
kulturord ©. 62"); Jjann bang skyldi 
bverr go6i — rj66a bar i rau6u l)16t- 
nauts {)es8, er hann blotafti Isl. s. I, 335', 
IflDor raudu bog ogfaa Ian opfatteS fom 
^at. ©ing. 9lcutr. af 2(b|. rau5r. 3) 
JBlommen i iSgget (= bit rautJa Pr. 
462*); svo sem ett hvita eggs er naest 
album, svo eru votn naest lopti, ok svo 
sem rauda cr i eggi, svo — Arkiv III, 
248". 40 rau5ablastr — rau6eyg6r raudablastr, m. Smeltning af 3R^rmalm, 
3ernmalm (raudi); S. var jarnsmidr 
Tnikill ok haffti raudablastr mikinn a 
vetrum Eg. 30 (61^). 

raudablod, n, en of be fire JBeftanbbele, 
^)}ori 8edabl6d ftiUer ftg, ef |)at stendr 
um stund i keraldi Anal^ 202»*; jtof. 

raufiafjall, w. fotefommer i f^lgenbe got: 
binbelfer: f6r konungr {)adan (nl. 6r 
Bjorgvin upp a Vors ok sva til Hauda- 
i^alls — , komu ofan i Sogn ok dvdldust 
i Aurlandsfirfti (nl. efter at tocere !omne 
bettil gjennem 9iunba(en o^er gi^^bet toeb 
llaarbal til f^IaamSbalen), ok f»a annat 
sinni gekk konungr yfir Eaudafjall ok 
enn meft miklu erhdi (it)f. ©. 50 fa.) Fm. 
VIII, 364*'^f9. ; f6r jarl upp um Borgar- 
skarA ok ofan i Ostrarfjord ok sva 
norfir um RaudaQall ok letti eigi, fyrr 
en hann kom norfir (v. I. Ostrarfjorfi, 
sva upp a Vors, t)a um Raudaijall ok 
ofan 1 Lserdal i Sogni, fta upp 4 
Valdres ok t)&A&n upp i GuAbranasdali 
ok sva norftr um fjall Fm. IX, 226«»-'^) 
til ^randheims Fm. IX, 32»* (226"). 
$aa begge btdfe @teber f^ned Kauda- 
fjall t)cere brugt fom @gennabn, men 
o))nnbe(tgen betegner bet et nj^gent %it% 
fom forg^tbed af @oIenS @traa(er toeb 
bend O^gang (j))f. „naar @o( forg^Iber 
©jergeto^" ; um mvrgininn sem 861 rjfir 
fjftll Fm. XI, 438^; a t)eim vikum 7, 
er s61 rennr & Qoll paschadag Grrg.1, 
32"; rann t)a 861 upp a fjoll OHm. 
38") Icenge f^renb be lunne fatbe neb i 
939gben eUer be lat)ere @gne. 93encebnels 
fen raudafjall er faalebeiS befloegtet meb 
hafit rauda, rauda salt, (tgefom ben mins 
bet om gl6flafeykir, fe bette Drb. 

raudagalinn, adj. a(be(ed fovbirtet eUer for: 
ft^rret i ^ot^ebet faa at man f^av tabt 
@anb$ og @amltng (ibf. gb. rodegalen 
D5rF.I,363b". 365b". IV, 763b"); hann 
— hleypr svd rauAagalinn, at hann biftr 
hana hvarki heila ne ssela (o: at J)an 
albeled forglemmer at ftge l^enbe gattoet 
eUer tage Slfffeb meb ^enbc) Clar. 18»8. 

raudagull, n. == rautt gull. Flor. {AnO. 
1850 ©. 78*). 

raudahaf, n. fe Ifte Sinb @. 675. 

raudalfr, m. r^b alfr; Sigmundr var i 
Iitkl8e6um (o: if0rt r^be ^laber, fe lit- 
klsedi); Skarphedinn mselti : hvart sjait 
per mi raudalfinn? sveinar! [)eir litu 
til ok kvadust sja hann Nj. 45 (70*); 
jk>f. ben i 9lorge forefommenbe B92ening, 
at „9lii8fen" fjenbed paa fin x0ht $ue. 

raudaran, n. et @Iagd ran ]^t)orom bet 
ftged: ef ma5r heldr eigi a ok kvedst 
hann [)6 eiga, en hinn tekr J)ann grip a brott, ok er \>&t rauAa ran; vardar 
^at 8k6ggang Grg. II, 164*^; noget fom 
t!fe ftemmer oDerend meb Otbene: graves 
adhuc immanesque rapinas R5thoran 
cognominare solemus Saxo Grammat 
ed. P. E. Miiller I, 353*«f9,. 

rau5as6tt, f. 93lobf)id ffoi Si\0x. Landsl 
8, 14«. 

raufiaundr, n. fe unber raufti. Kgs. 87'*"**. 

raudavikin^r, m. ? hann hafdi verit rau5a- 
vikingr i oesku sinni, hann var eigi 
daeldarmadr, t>6tt hann vseri gamall 

f.8tang. 48'; jtof. rau5r vikingr Fm. 
I, 12R 
raudbleikr, adj. Ibdrj^b ; raudbleikt skeggit, 
ok liftaftist n5kkut Didr. 176**; rauft- 
bleikr a h&r Eb. 12 (14«); = Vtdg. 
rufus Stj. 460" (1 ©am. 16, 12). 
raudbrunadr, adj. r^bbrunf arbet. Laxd. B. 
59» (= rauftbrunn Laxd. 65 1(189"); 

5. jarl hafAi rau6brunadan kyrtil ok 
rau5a skikkju Fm. VIII, 297"; t6ku 
|>eir sextan alnar klaeAis rauftbrunat, 
er hann atti Sturl. 1, 105"; rauftbninat 
bliaz El. 53*°; biskup gaf honum vsent 
8t65, f)ar med natturadan kristallum ok 
rau5bruna5an kyrtil hladhuinn Bp. II, 
65". 

rau5brunn, adj. rjjbbrun; I>orgil8 var i 
raudbrunum kyrtli Laxd. 66 (189"); 
raudbrunt bl65 (mobf. raudabl6d, svarta- 
bl66) Anal^ 203*. 

rau5drop6ttr, adj. t^bf J)ettet (gollef^r.raud- 
droplott; j[»f. Aasen 115 a**); surair (nl. 
ormar) v6ro groenir, sumir hvitir e5a 
frekn6ttir ok rau5drop6ttir efla svartir 
efta briinir Konr. 74**. 

rauftdj^ri, n. $|ort (n^t. roththier, roth- 
wild); eitt sinni fann J}at (nl. djr, er 
ver kollum rabukk) mikinn fiokk rauA- 
djra ok fylgfii J)eim vifla Barl 81"*; 
h6n — f6r — meft veidihundum at vei5a 
ser rau6d;^ri ok ra Barl. 137"; sa ek 
litinn flokk raudd^ra fara yfir Rin Kim. 
390**; eitt rauftd^i, er sveinar v4rir 
veiddu i dag Bidd. 18'; |)at var siftr 
jarl a user hvert sumar at fara yfir a 
Katanes ok {)ar upp & merkr at veifta 
rauftdjri efla hreina Flat. II, 508'* 
{Icel. s. I, 21 1 *«f 0. it>f . 9Cnm.). S Otbene : 
bj&rn eigo menn at n^ta, hv&rt sem 
er vidbjorn efta hvitabjom, ok raufidjri, 
lyort eda hrein f^neS raufid^ri bmgt 
fom en 3rceaegbenoet>ne(fe, ber omfattebe 
hjort og hrein Qrdg. 43* {Grg. I, 34^. 

raudegg, f. fe unbcr egg (/'.) Ifte S3inb 

6. 293a**. 

rau6eyg6r, ae^j. r^b^iet, = raufteygr; 
h6n gerftist mjok raufteygft af elli, en 
t)6 sa hiin, er nokkut r6r at garfti, hvat 
sem at for Fid. Ill, 594*«. rau6eygr — rau6r 41 raufieygr, adj. b. f.; er jarl var kominn 
i )>etta klsedi, var hann allokenniligr 
— ; eptir bat tekr hann tva stafi i 
hendr ser; karl var heldr raudeygr til 
at sja Mag. 63^. 

rauftfeldr, m. gelb (feldr) fom ex fartoct 
r^b eOer oberitulfet meb r^bt %0i\ fom 
^genaton i Asgeirr raudfeldr Flat, I, 
208"; Svarfd. 14". 

raufiflekk6ttr, adj. tjjbfleflet, t0bf^)ettct; 
ttxi rauAflekkottr Fdiw/". 21»"-"; m&to 
})eir tvser k^r, (aAra) rauAflekk6tta ok 
aftra 9vart86616tta DN. II, 226»'. 

rauAfrekn6ttr, adj. befat meb r^be S^egner ; 
hans andlit er Ijost ok raudirekn6tt 
Didr. 181 » •jt)f. v. I 14. 

rauftgroenn, adj. r^bgr^n. Flov. 142". 

raudgulr, a(Hj. t^bgul; raudgulr a har 
Sturl. II, di5'^; har hafdi hann raud- 
gult, ok Hftadist allt i lokka Kim. IW^ 

raudharr, adj. r^b^aatet. Sturl. II, 95'. 

raudhella, f. x0\> IBiergflabe fom ft0bet tit 
@^en; i Harmi (H&logaland) Bolt 135"; 
i etagn @ogn (Seftfolb) £7J6. 132*. 

raudhserdr, adj. = rau5harr; fri6r maftr 
synuxn, breioleitr ok skammleitr, raud- 
haerdr ok nsesta frekn6ttr Grett. 22**. 

raudi, m. 1) SQ^rmalm ^botaf fmeUed 
3ern (jt)f. ru9f. ruda, to. rauta, (a^j?. 
ruovdde, (ttb. ruda fe Ahlqvtst de vest- 
finnka sprdiens kulturard @. 62 ; fe og 
Olafaena Eeise 6. 407 fg. 663; iCaa^tind 
I, 379); 6 ^vi landi (nl. 3«Ionb) er 
malmr sa mikill, er jam skal af gera, 
ok kalla menn ^ann malm rau5a eptir 
mall^zku sinni, ok svd kalla menn ner 
me5 089 (nL i 9lorge, ik)f. j&mvinna; 
fe og A. C. Smith Beskrivelse over Try- 
sOd Paid, i Topogr. Journal XIX, 32 fg. 
og J. Krafts Beskr. over Norge 1, 583 f g.), 
en sa malmr hefir verit oerinn einn 
dag fundinn — , ok blasa })ar ok gera 
jarn af; {)a heiir 84 rauAi horfit sva 1 
brott, at engi madr veit, hvar hann 
kom nidr, ok er |)at kallat k t)vi landi 
rauftaundr Kgs. 87"-» 2) SRalm (eCet 
Sanb) t 9(m. ; hann fann ok rau5a f>ann 
i j6rdu, er hann blea af gull SE. 1, 14*. 

raudkapumadr, m. ^erfon fom er tfjjtt r^b 
Itaabe eller 5lol)t)e. Fm. VI, 181' (ibf. 
130"). 

raudkembingr, m. et bift ©lagS $bal, om 
^toillen Torf(BU8 Gronlandia antiqua 
6. 94*". 96" ftget: nee tamen — raud- 
kembingus 40 ulnas excedit, aspectu 
ridiculus, rubra juba ut equus. Chrdg. 
45" {Grg. I, 36'«); Kgs. 30» 31". 

raa5kinni, m. et t)tft @lagd ^bibbif^m; mik 
dreymdi, at hingat runnu 30 vargar ok 
voru 8jau bjarnd;^r ok hinn attandi 
rau5kinni Fid. II, 413^ Eirikr het vei5ima5r Groenlendinga, hann haffti 
veitt bjarnd^ eitt akafa fagrt ok rau5- 
kinna Flat, III, 411". 

raudkinnr, m. b. f. ; ek sa (nl. i 3)r0mme) 
baftan renna vargaflokk mikinn — en 
fyrir vorgunum f6r hit 6arga d^ — , 
bar for eptir hvitabjdm, f)at var rau6- 
kinnr Fid. Ill, 77«*. 3t)f. sa ma5r, — , 
er Am6rr het ok var kalladr raufikinnr 
Viaagl IV. 

rauftklsBddr, adj. if^rt r^be jllcebet. Flat. 

I, 254«f8.". 

raudleitr, a^j- tj^bmudfet, r0blig^ i Slnftgtet 
eUer ^inbetne; er konungr sa hann, f)a 
eetlafti hann, at hann vaeri af bvi rau5- 
leitr, at hann heffti i mj65drykKJu verit 
Heilag. I, 222**f8-; hann var svartr 4 
harslit, breiftleitr ok raudleitr May. 7*'; 
sa var svartjarpr a bar, bykkleitr ok 
raudleitr ok mikill i brunum Laxd. 
63 (184>"). 3bf. Stj. 370 unber rau5- 
litaAr. 

raudlitaftr, [adj.) farbet rpb; se her sverft 
mitt — , ^at skal raudlitat verAa i bl6di 
Frankismanna Kim, 505*^; var hann 
bar af kalladr Edom eda af t)vi, sem 
Isidorus segir, at hans likami var n\jok 
raudlitadr Stj. 161'; {>4 gekk kona i 

tunit mikil ok t>iT9^^^i^t ^^P^^iR ^^ 
rau51itu5 (^k)or ben cetbre Ubgabe ffat 
rauftleit), h6n var i dokkblam kyrtli 
Sturl. I, 370"; Sverrir konungr var — 
breidleitr ok vel farit andlitinu, optast 
skapat skegg, rau51itu6 augu Fm. VlII^ 
447'; ^a kallafti niaftr (nl. {>6rr) a 
skipit, sa var ekki h4r ok (var) rau5- 
litaftr (it)f . rauflskeggjafir Flat. 1, 397*f8.) 
OT. 44". 

raufilitr, adj. b. f.; hringr raufilitr sem 
regnbogi Fm. V, 342". 

raudmenginn, adj. if^voengt meb rjibt, = 
raudmengjafir; om ^loebet, %0x: raufl- 
menginn kyrtill D^.II, 165"; jbf. meng- 
inn (Ifte Sinb ©. 677 b) og myrkmeng- 
inn, blarmenginn, grcenmenginn DN. 

II, 165". 

rau5mengja5r, adj. b. f. ; einn rau5r kyrt- 
ill ok annarr rauAmengjadr DN. IV, 
217'*f8-; einn rau5menjya5r mOttult 
DN. IV, 217"; \\>l einn mengjaftr 
m6ttullDJSr.IV,217"; einn kyrtillbla- 
mengjaftr DN. IV, 217". 

raudnet'r, adj. r^bnoefet, fom Bar en r^b 
9?0Bfe; Eindrifii rauftnefr DN. VII, 180*. 

raudr, adj. r^b (jbf. rjofta); dropi sv4 
raudr sem r68a 3far. 884"; eigi porum 
vi5 nu {)at — , segir hann, var hann 
{)a rau5r sem blod Siurl. I, 97'; jarl 
setti })a randan sem bl65 (ba ffan fffixtt 
©unlaugS Orb) Gunl. 6 (220"); Gizuri, 
segir hon, })6tti hver herkerling lik- 42 rau6si66ttr — raufa ligri til at hefna fdftur mins en {)u — ; 
Eyjolfr svarar ongu at (d: ok) var6 raudr 
sem dreyri (jbf. dreyrraudr) Sttirl. II, 
156*; jijf. bera raufia kinn, fe Iftc 93inb 
<S. 282b**; \>At er drep annat, sem averk 
heitir, ef madr l^str mann sva, at blatt 
efta rautt verfii eptir Grog. 302* {Grg. 
I, 147"); |)at varft urrcefti manna, at 
t)eir hetu a t)etta hit rauda skegg (f agbe 
f>6rr), ok t)at gafst t)eim OT. 44*^ Olafr 
Konungr var vsenn maftr — , h&iit Ijos- 
jarpt ok lidadist vel, en nokkuni rauft- 
ara skeggit Flat. Ill, 246"; t)at sa ek, 
at frara undan erminni kom eitt guU- 
lafi ok rautt kleefti Nj, 23 (35"); h6n 
var i raudu kyltli {v. I. raufium kyrtli) 
ok haffti yfir ser skallatsskikkju J^;. 
33 (48"); *hann })6tti8t rifia ofan — 
hesti raudura, ok t)6tti honum trautt 
vifl jftrfiina koma, ok vil ek 8v4 rada, 
at rautt mun fyrir brenna ok til virfi- 
ingar snua Vatsd. 42 (67»*. 68»); baft 
konungr menn vel vifi herfiast — , taldi 
enn myndu n5kkott rautt fyrir brenna, 
ef t)eir kcemi til kristinna manna um- 
siftir Fm. VIII, 34'; gull er kallat i 
kenningum eldr bandar, |)vi at {)at er 
rautt SE. I, 402«<'; {)at er lilikast rautt 
gull ok leir, en meira skil konung ok 
prsel OJEr.87»«f8.(FtoMI,17P); sva sem 
|)er Jiotti hofuftit vera gert af rauftu 

gulli ; sva sem rautt gull er d^rra 

hverjum malmi Flat. II, 298««-*»i»f.*S 
fe 00 Iftc SBtnb ©. 661a*»ffl9.; })ar var 
8U siftvenja, at munkar hofftu rautt vin 
til messusongs Mar. 128*°; suftr fra 
staftnuni i Raftahlift fann hann rautt 
berg, })at let hann upp brjota ok heim 
foeru ok telgja Bp. I, 830', \t>\. raufia- 
berg, rauftabjorg fom ©tcb^natJn; var 
taflit (nl. hnettaflit) allt steypt af silfri 
en gyllt allt it raufta porskf. 63**; hin 
raufta taflan Fid. I, 67". 68**; {)at er 
hneftafl : toflur drepast vapnalausar um 
hnefann ok fylgja honum enar rauftu 
Herv. 249**; raufta hafit fc unber haf 
Iftc 93tnb ©. 675a*«— 676a*^ jtof. raufta- 
fjall ; hit raufta o : Stommcn i ^gflct (jtjf . 
raufta f. S), Pr. 472®; sn^ta rauftu o: faa 
<n blobig !Rafe, forbl^be ftg? (= snyta 
blofti Fid. II, 320* Jbf. ru^f. rudd o: 
^lob fc Ahlqvist vestf. sprdkem kultur- 
ord ©.62**}: j)at aetlum ver, atnokkurir 
eigi rauftu at sn;^ta, aftr ver sem vift 
velli lagftir Flat. I, 412**; margir yftrir 
menn skolu rauftu eiga snyta aftr t)e8si 
maftr se drepinn Kim. 149*°; segir mer 
hugr um, at rautt mun aja i skorina 
(n: at bu bit faa en blobig ^aubc) fyrir 
hinar f)riftju vetrnsetr Vallalj.S^^; rauftr 
vikingr (= rauftavikingr) i'^wj. XI, 121"; raufta salt (= raufta haf) Fm. IV, 193** 
men i bets @teb ^ar OH. 83' og Flat 
II, 116": groena salt. Orbet forefommer 
fom j25genai)n: Eirikr hinn raufti Flat. 
I, 429*^ it)f. 558**; Grimr hinn raufti 
Nj. 142 (231*); Hrafn hinn raufti Nj. 
158 (274«»). 

rauftsift6ttr, adj. r^b otjcr ©iberne eUer Stib? 
benene mcUem 93oben og £aaret; mato 
faeir {>a — eina ku rauftsiftotta firir 
gftrfta minamatabolit DN. II, 225» 

rauftskeggiaftr, adj. r^bfljcgget. Flat. I, 
342»*; Floam. 21 (142*); Eb. 15 (17*»); 
bat er mitt raft, at f)u truir aldri 
laf2runi manni ok rauftskeggjaftum Fm. 
Xr, 428**. 

rauftskeggr, adj. b. f. Grett. 128**. 

rauf, f. $ul, Slabning (jbf. rjdfa) ; rauf var 
a belginum (fom man Babbe dregit 4 
hofuft honum 2. 25) ok getr S. set 
oftrum megin i hliftina Laxd. 38 (102*®) ; 
kona f6r fyrir liftinu — ok haffti duk 
i hendi ok a rauf — ; kona J)essi bra 
dukinum yfir hftfuft beim, ok er raufin 
kom a halsinn, ))a kipti h6n hofftinu 
af hverjum {)eirra Sturl. I, 352*'; ef 
8va mikit bein leysir, at sex raufar 
ma 4 bora Frost. 4, 49* (Bjark. 40*); 
gangit ))er t>angat i nott, sem skip 
buanda eru, ok borit (hoggvit OHm. 
36**) raufar 4 oUum Flat.W, 191* (OH. 
108**); b4ru t)ar i (o: i skipin) grjftt 
ok brutu bar 4 raufar ok soktu niftr 
Eg. 27 (54^°); toku t)eir 3 hellur ok 
settu i egg ok lustu rauf 4 hellunni 
hveiri SE. 1, 184'; t6k dvergrinn {)veng 
ok knif ok vill stinga rauf 4 v5rrum 
Loka ok vil rifa saman munninu 8E. 
I, 346*; honum svalafti mj5k, f6r hann 
J)4 or br6kunum ok skar rauf 4 set- 
geiranum ok smeyjjfti 4 sik ok tok ut 
faftndunum, hjalpafti hann sv4 lifi sinu 
at sinni Fm. VII, 202*'; griftungr — 
stangafti svein einn — sv4 at rauf varft 
4 lifaefti })eirri, er — Bp. I, 368*» ; t)at 
er heilund, er rauf er 4 hausi til heila 
Grda. 299* jbf. Grg. I, 145*«; hugfti at 
handklseftinu, ok var })at raufar einar 
Nj. 117 (1768); j}u guft krafta, er sitr 
yhr cherubin ok seraphin "ok IJ'kr upj) 
raufar himins (o: ^immelcnS ©lufer) ok 
gefr regn a jorft Heilag. 1, 270'w. 3t)f. 
nasrauf. 

raufa, v. (aft) 1) giennemborc en Xing, 
br^be $ul (rauf) ber^jaa, = revfa 1 (Stj. 
337**); b4 staurast {)at (nl. *d<Tit) 8v4 
lengi vift i oviti, at |)at raufar 4 ser 
kviftinn, en foraft {)at fellr ut Pr. 472**; 
f)4 er liroeftr {)inum brjftst raufaftir 
Hund. I, 40 (41) ; se hann grjoti barftr 
efta skeytum raufaftr (Vulg. lapidibus raufari — raun 43 opprimetur aut confodietur jaculis) Stj, 
300" (2 3Rof. 19, 13); |)u skalt t)a eigi 
mefi drum raufa ne sverfii sla 5'/j.620"; 
skjdldr bans var nu skufadr allr af 
skotum ok raufadr viOa Alex. 147". 
2) o^bti^be no^et for at lunne ranfage, 
unberfj^ge bet, ffafjc fig Slbgong bcrtil, 
= ijiifa; rannsaka t)eir eptir, hvar 
Darius konungr muni vera, ok raufa 
alia vaena {>a, er Serkir hafa att Alex. 
112"; p. hleypr upp a husit ok rjfr, 
ok )>ar sem husit raufast, le^gr S. ut 
apjotinu — ; raufast nu husit vioa Flat. 
if, 156"; Vindar — Idgdust a valinn 
ok raufudu ok flettu menn baefii vdpn- 
um ok klaedum Fm. XI, 380" it)f. var ba enn rofinn valrinn OH. 225^ (Flat. 
6, 368*) ; er beir hyg^a, at soflit mun 
vera, raufa peir seyftmn, ok var ekki sodit; ok 1 annat sinn, er ^eir raufa 
sevdinn, |>a er stund var lid in, ok var 
ekki softit SE, I, 208"»; t>ann seyfti 
raufar t)u ^ar — , at betr vaeri, at eigi 
.ryki Laxd. 46 (13780); raufa til e-s o: 
t)eb Dpbr^bntng {laffe ftg Stbgang til 
noget, = ijufa til e-s: t>vi nsest kemr 
upp enn ^rifti bagginn, ok er hann 
fekk t)ar til raufat, t>a var ekki f, nema 
t5trar einir Moik. 106" {Fm. VI, 369»). 

raufari. m. 9l0»er, = reyfari. Alex. 62"; 
fridadi hann veginn — ok drap {)ar 
raufara (reyfara JVt. VI, 162') ok annat 
hemaftarfolk Mork. U"; legsk ill|)jfii 
a {>a Elfargrimana ok- raufarar (rans- 
menn Fm. vll, 27') — ok gera buondum 
r&n ok skada Mork. 141 ^\ 

raufarsteinn, m. ©ten bbori er boret |)u(; 
Helgi het son Ingjalds ok var afglapi 
sem mestr matti vera ok fifl; honum 
var su umbud veitt, at raufarsteinn var 
bundinn vid halsinn, ok beit hann gras 
uti sem fenafir Gisl. 46^**. 

rauflauss, adj. I^el, uben fuller; sem solar- 
geisli skinn i gegnum rauflaust gler 
Mar. 28" (367"). 

rauf6ttr, adj. ^ulCet; hon t6k |)& linhufu 
— alblodga alia ok raufotta Nj. 125 
n93"); verit get ek nokkura {)a hafa 
1 J6msvikinga bardaga, er rauf6ttara 
belg muni t>a5an haft hafa (Jomsv. 77'® 
{Flat. I, 202"; Fm. XI, 167'). 

raumr, m. ftor og ^oedlig ^erfon; er t)at 
kallat, at t)eir menn se miklir raumar, 
sem Ijotir eru ok st6rir Fid. II, 384*°; 
hann var likari jdtni en mennskum 
manni — , (>e8si raumr gekk at hallar- 
dyrum Fid. II, 386*; sefr {)es8i jafnan 
raumrinn, kuflmadrinn Orv. 157** (Fid. 
n, 546"); jtof. raumi SE. I, 533". 

raumska, v. (a5) betxrge ftg i Oj?t)aagnen 
(jtof. romsa Aasen 611b"f8); er G. vaknadi eda raumskadi af svefni, varp 
hann hendinni fra ser Fid. Ill, 11^ 
raun, f. 1) ^rj^toc, Unbcrfi^gclfe, ^tjorbeb 
man fj^ger at fomme til Jlunbftab om 
noget, 9t)orlebed bet l^ar ftg eUer t)i( 
gaa, ^bab man <an o^naa eUer ubrette; 
koma i raun um e-t o: !omme i faa? 
bant Sitfcelbe, at ber !an hix'oz S^^rgd- 
maat om noget Svarfd. 29'*; margar 
ok ymsar velar hefir hann frarami 
ok freistar mefi sj6nhverfingum ok 
heg6mligri raun at hrseda ok skjalfa 
]>a, er i m6ti honum brj6tast Barl. 
197*; Sigurfir konungr sagfti, at hann 
vildi at visu, at malit fan til raunar 
Mark. 180" (Fm. VII, 136^ ; skal hann 
stefna honum til skila ok til rauna 
Grdg. 69" ((?r^. I, 225"). 427"; nu 
kennir ma5r t>r8eli manns herlenzkum, 
at hann hati stolit, {)a skal b6andi 
bj6Aa hann til raunar — , en hinn skal 
halda hann halfan manad til raunar 
ok selja hann aptr limheilan ok legg- 
heilan ok pina hann hvarki vi5 eld ne 
vi6 jdrn ne vid vatn Gul. 262; reyna 
skal krapt {>essar truarinnar — — ; 
eptir messona {>a gengr hann (n(. bi- 
skup) til bessar raunar (n(. at ganga 
yfir gloancla jdrn 8. 13) Fm. XI, 38"; 
gera raun til e-s o : g j0re et f^orfpig paa 
noget, labe bet toife fig toeb en ^r^Jtoc; |)6 
at ek gera enn annat sinni raun til um 
reyfi ^etta (lat. si adhuc semel tenta- 
vero signum quserens in vellere) Stj. 
392" (2)omm. 6, 39); nu hefi ek ^rysvar 
raun til gert, hvern trunad \>vl vildir 
undir mer eiga Stj. 417*. 2) ¥rf<Oetfe, 
^ngftelfc, S^elljmring, Sibelfe, i)t)ah ber 
gaar en ncer til ^jerte; ef |)er hefftit vi6 
mik um radit i fyrstu, |)a myndi aldri 
ordi a hafa verit komit, ok myndi y5r 
{)a engi svivir5a i vera, en nu hafit per 
af hina mestu raun Nj. 92 (139"); 
sveinninn kvaftst eigi hafa j)r6tt til at 
vera Jjar lengjr, ok mundir j}u eigi 
bifija {)es8a, ef jaii vissir hversu mikla 
raun ek hefi af {)essu Laxd. 52 (154"); 
standit J)er eigi sva, ^\i at cerin er |)6 
raun konunnar, at hun sjai eigi mann- 
inn hogginn eftr heyri til Vatsd. 45 
(76®); ek skal aldri lengr bera raunir 
ok ahyggjur fyrir f)essu hinu vesala 
riki — , er ongu er n'^tt hja eilifum 
fagnadi Flat. 1, 242". 3") ban'flelig ©ttt^ 
Itng,.l^t)ort en ^ar ^nlebning Hi at t>xU 
]^k)ab ^anb ^an er, ^t)ortt( l^an buer, 
^t)ab l^an ^ar ©one og 3)2ob til at gj^re, 
= mannraun; jarl soekir at ok hans 
menn, en j)eir verjast vel, ok voru {)eir 
Njalssvnir f)ar jafnan, sem raest var 
raun Nj. 90 (136"); koflmadr — hirti 44 raunarefhi — raunartimi eigi, t)6tt bond! koemi 1 n5kkura raun 
Icel. sag, I, 152^; ef ver komum i 
nokkura raun, Bjaim ^&, ef ek stend 
at baki ofirum Floam. 2 (120"j; kunni 
hana mjdk raunar of aleitni {)a, es h6n 
hafdi haft Bp, I, 340"; eru {)eir jafnan 
snidhvassir i fyrstunni, en verfta se 
udrjugir i allar J)rautir, en j)er enit 
f>Ti traustari ok snarpari, sem raunin 
er meiri ok lengri Fm. VIII, 134"; ei 
Yseri raun i at fara a skifium, ef alia 
vega vseri sem bezt t)at Flat. Ill, 408'*. 
4) ©rfaring, font Difer, l^tjotlebed bet 
toirfelificn fotl^olbcr ftg; at rainni raun 
Bp, I, 581"; nu veit ek at sannri raun^ 
at ()es8i hestr minn er hinn skjdtasti 
EL 24^; raun er sogu rikari Heilag. 
II, 125"; raun skal vin pr6fa Heilag, 
I, 469"; f)u gefr sjalf raun, hver J)u ert 
GretL ISiB"; raun verftr & e-u o: man 
faar @tfaring om noget: hann var hinn 
mesti fuUhugi, sem opt hofdu raunir 4 
orhii HUd. 66"; hafa [)eir rett setlat, 
er sva hefir s^st, sem mi verda margar 
raunir a OHm. 30««; jtof. Grett 198»»; 
er raun o: man etfarcr: var ()&, sem 
opt ero raunir — , at — OH. 184"; 
raun fylgir o: bcrtit fommer ©rfaring: 
med ralsi er vinar nafn, nema raun 
fylgi me6 sannri vingan Heilag. 1, 469*^; 
raun ferr eptir b. f. : t6k ^. bans erind- 
um vel, en kvad raun mundu eptir fara 
urn efndir Sturl. II, 147'*; raun berr 
vitni o: af ©rfaring later, tjeb man: ei 
bar 8V& raun vitni, at hann hef5i undan 
skotizt Held. 21 (335*); hafa raun o: 
erfare: latum ^k hafa ena sdmu raun 
sem fyrr at varum fundum, at beir 
verfia enn a heel at hopa Fm. VlII, 
134"; ben* raun a o: man %\0x (grs 
faring om noget: lagdi hvart t)eirra 
ff65an |)okka til annars — , sem raunir 
Bar a sidan Crunl. 4 (206*) ; sag5i |)eim 
sva hugr um, sem sidarr bar raun a 
Fhr. 5^ (Flat. II, 93«); h6n var allra 
kvenna vftndust — sem opt bar raun 
a Bp. I, 229"; ek vilnumst, at sva skal 
raun a bera Barl. 22"; koma, komast 
at raunum um e-t o: fomme til (Srfaring 
om noget: uu em ek at i:aunum kom- 
inn um f)at, er mik hefir lengi grunat, 
at — Nj. 10 (17"); Affrikamenn varu 
b4 at raun komnir, at — Kim. 297'; 
pn munt at raun um komast, hversu 
eptir gengr (a : ^toorlebed 3)r^mm^n gaar 
i Dj)f^lbctfc) Gunl. 2 (197«); matti {)ar 
ok t)ft mikit at raun komast um t>at o: 
gi0re ben ®rfaring) Bp. 1, 83«. 5) SetJtS 
fom gobtgj^r noget; hefi ek mi skipt 
skaplyndi til {)in ok mun ek gera at 
t)vi ndkkura raun Mark. 171'» (Fm. VII, 113"); f)u mant sjalfr gefa ber raun, 
hverr t)u ert Grett. \%^'^\ v6sk raun = 
raun vaskleiks: fyrir raun )>ina vaska 
vil ek gefa J)er oxi f}e88a Sturl. II, 147"; 
fk>arer tit lot. argumentum i Orbene: 
trtia es raun allra f>eirra hluta, es 
menn mego eigi sja e5a kenna (Vvlg, 
argumentum non apparentium) Homtl. 
209" (gebr. 11, 1). 6) Sirlelig^eben i 
9RobfcBtning tit Ubfeenbe, fom en 3:ing 
l^ar, ben SZening man berom gf^r fig; 
at raun o : i Sanbl^eb, k)irf eltgen : hann 
er eigi svi d^rr, sem hann er at raun 
goftr Heilag. I, 467*; ®enitt)9 raunar 
bruged fom SIbberbium i famme Sett^bs 
ning fom at raun: t)at var raunar, at 
foeir h5ldrinn hdf5u ssetzt 4 laun Flat 
II, 467*; B. — f6r til ok vildi gjora 
saett vi5 Kmit konung, en |)ar bjuggu 
raunar svik undir Fm. XI, 400'; hon 
— skildi {)& raunar, hvat hann meelti 
til hjalpar manninum Vatsd. 45 (76*); 
hafdi hann vitat raunar, at {>ar var t6 
undir, er hann for ofan Vem. 26**; |)eim 
{)ykkir (>u |>ar raunar mj5k (v. I. raun- 
mj5k) sitja yiir sinum lut Laxd. 19 
(42*'); v6ro f)a margir raunar mjdk 
(raunmjok Jomsv. 75') J)reka5ir Fm, 
XI, 143*' 

raunarefni, n. 9(n(ebning til at reynast 
eSer bife ^bab man buer til, l^bor b^gtig 
man er ; nser gefr ok gu5 meira raunar- 
efni vinum sinvm, en f)a er fjandr vilja 
fyrirkoma soemdum nans? Heilag. I, 
459*'. 

raunarlaust, adv. uben ^r^belfe eQer (Srs 
facing; t)6tti i}eim — efanlig sja saga, 
ok kdlludust {)eir eigi mundu trunaft 
4 leggja raunarlaust Laxd. 18 (37**). 

raunarmadr, m. ^erfon jom f!al unberf^ge 
en Sag eUer et gorl^olb, ©^eiber; hann 
sendi porkel raunarmann sudr 4 B14- 
sk6gaheidi Sturl. II, 133*'. 

raunarstafir, m, pi. ©rfaringer; s4 lj5r — , 
sem bans vitni tekr, })at er hlyddir (o : 
hl^5ir?), ok heldr bans kenning, hefir 
merkt, {>at er at skilja ritat i sinu 
hjarta me5 fullum raunarstdfum ok til 
raunar truar ok jartegna t)eirra, sem 
— -, at gu5 er sannsfteull Post 899'; 
ein kona af kyni Gothorum profafti 
skfrum raunarstftfum, hversu mild ok 
mattug er m65ir miskunnar Mar, 279' 
(625'). 

raunarstefna, f. SWiJbe fom afl^olbe^ for bers 
unber at unberf^ge en Sag; f6r Oreekja 
vestr — ok fann Einar — frtenda sinn 
ok stefndi honum raunarstefnu um {)at, 
hv4rt hann — Sturl. I, 388*. 

raunarstund, /. ^r0i)elfc3ttb. Gy6. 10". 

raunartimi, m. b. f. ^f. 99*'. raunarvollr — rausn 46 nonarTdUr. m. So(b. @teb. ^labd. ^t)or 
CB HmK Hal ^a, ^itfred; hinn }>ridi 
fiottinn <k Pb«l. 242^99-) er flestam ^ 
knnnigr. er ^ir koma a raanarvollinn, • 
kTat hn^zlan rinnr at Post. 242**. 

rmoDiL f. ■= raun, reynd ; bcraf at raundum 
-=. at raun, raunar, raunam, raundar 
u: i Siifdid^beii, fom tSTfanngen btfer: 
|Mit setr ok se^r fyrst mannsins natturu 
ndkkura stand, en at raandum ver6a 
fliar prfidis laonir Barl. 123*^. 

raandairi. «•.!) = raun 1; haldi sa arf 
tnnn' 12 manafti, er jordu a, til raun- 
daga. hTart arfi er n5kkurr eda engi 
Frost. 9, 5". 2) = raun 4; sja ast er 
gimdar Terd i ffstum, munlig i raun- 
daga, eilif til Tegsemdar, full fagnaftar 
Haiag. I, 459". 

raundagr, m. ^r^belfedbag ; t>n lofligri 
profast hann pk, er raundagrinn kemr 
Heaag. TL, 664". 

raundar, adv. (eg. ^enitit) af raund) i 
SirteUg^ben, = raunar (unber raun 6); 
fra ]>esso lifi, er margfaldliga s^st 
skemtiligt, ^ at hegomligt se raundar 
Barl. 62". 

raundigr, atfj- tnegft t\fl\ hann var rett- 
vaxinn ok raundigr Flat. Ill, 246" 
{Fm. V, 238»). 

raundijugr, adj. -=. raundigr? effet b^g: 
tig, )>aalibe(ig i $r^belfend @tunb? Olafr 

konungr var hugadlatr ok raun- 

drjuer OBm. 30*. 

raunhar, adj. meget b|Ji; mon eigi mega 
rift dyljask, at aoyrgftin mon raun- 
hatt ganga (o: {hffRe ftg meget langt?) 
TLomH, Tt^. 

raunillr, ad), meget onb, flem; raer virflist, 
»em raunillar hafi verit svefnfararnar 
(d: draumarnir) i nott Wid. 62**. 

raunlitt, adx>. 1) meget ilbe (= raunilla); 
barst hann }>a raunlitt af Flat. I, 564^ 
(Fm. X, 172'»); Gisli let raunlitt i svefni 
Gisl. 65»fB.. 2) meget libt; mun })a ok 
raunlitit tjoa at vanda um tal okkart 
Asdisar Eh. 28 (46«). 

rannmjdk, adv. fcerbeled meget. Jomsv. 
lb* fe unber raun @. 441)^. 

rauntregr, adj. = m.j6k tregr; varfi hann 
rauntregr til ufriftarins Akx, 17**. 

raunvel, orfr. meget toel; gerir {>orkell vi6 
hann raunvel Flat. I, 263«*. 

raunoefr, adj. meget bibpg, bcfttg ; raunoefr 
viftreignar Fm. XI, 78*» {bf. Jomsv. 65*; 
Flat.\ 167" 

raunoruggr, adj. meget ))aalibeUg; raun- 
oruggr (oruggr Flat. I, 297") verftr 
hann raer i allri }>raut (i allar {)rautir 
FUA. I, 297**) Fm. I, 305M8.. raup, 11. 6fe)?b; moigum {)6tti t>^tta 
makliga gert \\h Gisla fyrir umfang 
sitt ok raup arttt. 137» i»f. 133 fgg. 
rau8, ». ^tat, Sno!; mikit raus er 4 
heidingja |>essum (= a:eEten«: hehti 
er heidingi sja Qolmalugr) Elm. 439 
r. I. 18. 
rausa, r. (aft) <)rate, fnoHe; mun ek nu 
fleira rausa (S^e^ten: tala) verfta Konr. 
55 v. /. 6; mart hefir |)u nu rausat (p. I. 
m«lt) Kim. 397**; nu munda ek eigi 
jafhmart hafa rausat, ef ek hef5a vitat 
t)at aftan, er nu veit ek, at ek hefi 
talat vid sjalfan 6laf konung Flat. I, 
471'; jafnan rausum ver (nl. konur) 
j)at })i, er ver erom einar, er litill 
sannleikr fylgir, er ok l)etta sva Qisl. 
99«. 
rausn, f. 1) Slnfeelfe, l^bab bet gi»et «ns 
feelfe, gi0t en ^erfon ettet Xing til ©jen^ 
ftanb for en fotbelagtig Oj^mccrlfom^eb 
etter Omtate; nu ma oss sjnast, sem 
eigi hafi slikr skorungr verit a Islandi, 
sem Klsengr biskup var; vi\jum ver 
ok })at setla, at bans rausn muni uppi 
vera me5an Island er bygt Bp. I, 86^; 
allmikla rausn (= tign OK. 57*; Flat 
n, 61**) ma her sj4 margs konar Fm. 
IV, 139*; ber eruft engum konungi likir 
at rausn ok orleik ok allri st6rmennsku 
Fm IV, 138*; Hoskuldi DalakoUssyni 
b6tti t>at a vant um rausn sina, at 
honum botti beer sinn husaftr verr en 
hann vildi Laxd. 11 {Kaalunds Ubg. 
©. 26*'); sva segja menn, at Hrutr 
vseri sva a |)ingi eitt sumar, at fi6rtan 
synir v»ri meS honum, })vi er J)e88a 
getit, at ^at J)6tti vera rausn mikil ok 
afli Laxd. 19 (Kaalunds Ubg. @. 58*') ; 
mikil rausn er i at lata gera f)vilika 
gripi or. 52**; t6k borolfr skip J)au, 
er hann atti, ok bar^ar 4 lausafe allt 
bat, er hann — ; for siAan norftr 4 
Sandnes til bus sins, haffti ^. J)ar eigi 
minna fjolmenni ok eigi nunni rausn 
Fg. 16 (30**); Hakon konungr haffti 
mikla rausn um j61in Fm. IX, 347**; 
hann (nt. Brandr) var vinssell madr ok 
haffti bar mart manna mefi ser ok belt 
ser vel upp ok haffti mikla rausn i biii 
Sturl. II, 67**. 2) ben ftemftc 3)el af et 
5lrig«pib (dreki) meUem stafn og austr- 
rum; aptr fr4 stafninum til austrrums 
var kallat a rausn, bat var skipat ber- 
serkjum Kkr. 53*« (Fm. 42*) ; at lykt- 
um varfi Haraldr konungr sva odr ok 
reiftr, at hann gekk fram a rausn a 
skipi sinu ok barAist t)4 sva — BMr, 
55** (Fm. 43**); {lessir voru 4 rausn 
i soxum Fm. II, 252* (Bkr. 203*'; Fm. 
156»»). 48 refill — refr Jomsv. 68"; svortum tjdldum ok gram 
vefjum Flat. I, 105") Fm. XI, 17>; 
refla |)es8a viljum ver gefa })er — , er 
])u matt vel pr^da stofuna t)ina med 
5p. I, 877*; stoA faa kerlingin upp ok 
klseddist ok fal sit d bak reflunum ok 
leyndist sva at verda vis J)e88, er f)ar 
gerftisk 5ir. 77"; blanbt 3nt)entariet ^ao 
@rIebif!o^dgaarben i @unbned (©acl^aug 
@ogn paa 92otbftbtn a\ Xronb^iem^fjoics 
benj ncebned 3 refla item 2 duka til 
unclirtjoid Bolt 168"; fser ek honom 
hoegindi mitt mesta o. f. t>., en husprcBy 
bans Jerfirufti refla forna meft undir- 
tjoldum ok hcegindi — DN. II, 45*f0- ; 
til stofona (tit^^renbe $eIo $rcebenbe i 
D8Io) gefuer ek kistasengen — , ein 
raefuil, sem ek fekk eftir Hakon |>ore8- 
son med undirtjollom DN. II, 627**f0-; 
ein reiuill ))rjatighi alnse langr ok 
Qorskeptu nitian alnse maeder undir- 
tiauldhum ok 8ottdrupth firir flm 
merker DN. IV, 328*»ffl. ; btanbt Sn^ 
Dentaret ))eb §)(ml^eimd ^itfe i @ogn 
nocbned tveir lutir af korinum tjaldadir 
med reflom fornom med undirtjoldum; 
item utar i kirkju fj6rir reflar fornir 
meft undirtjoldum Kalfsk. 83*»-**. SWcb 
$enf)^n til ^nk)enbelfen af reflar paa 3^' 
lanb til betmeb at ^r^be j^irlerne !an §er 
fun l^enbifed til Oxf.48SWM', ba ^bgang 
ti( at ben^tte gortegnelferne ober bidfed 
Snbentattum bedtooevre enbnu ilfe er ble^ 
Dcn tilgcenaclig i DI. 3bf. rekkjurefill. 

refill, m. i blodreflll, tannreflll f^ned at 
t^cere et anbet Drb eUer l^abe en anbefi 
SBet^bning enb bet forepaaenbe Drb. 

refilstigr, m. 93et paa l^uillen 'man fcerbeg 
ufeet, ubemoerfet ligefom naar man fljuler 
fig ha^ ct g3(eggcta|)^e (fc Sir. 77" uns 
ber refill; it)f. hin nefiri leift, hit neftra, 
unber nedri); Gylfi 8a mann i ballar- 
durum — ; 84 spurfii hann fyrr at nafni, 
bann nefndist gangleri ok kominn af 
refilstigum SE. I, B4"f9. (jtof. f6r mefi 
laun ©. 32"). Samme SBettobning f^ncS 
Drbet at l^abe Flat. I, 214". 25cn Fm. 
XII, 70^00. 00 Lex. poet. 649 a unber 
refill gitone gorftaring f^neg berimob 
libet acce))tabel og ^enl^idntn^en til Lex. 
mythol 6. 781 f^neS feilagttg. 

refiltjald, n. 95cct> (vefr, refill) fom brugcS 
til bermeb ai b(cl!e, i)r^be SSoeggene i et 
$u8; refiltjald = mlat. cortina (fe Da 
Cange I, 1239»*f99.; Diez I, 140^»; fr. 
courtine). Gloss. I, 15*^ 

refjur, f. pi. gortrceb, gorurettelf er ; er 
mer t)es8 van — , t)egar varast, at {)eir 
munu stefna bingat i fjordinn; munu 
jjeir gera v^r illar refjur (allar unadir 
Flat. II, 672*; mikinn ufagnad Fm. VIII, 371*); marga bindrvitni bafi j)er 
{)a, er ek se til einskis koma — ; |)6tti 
mer ))a betri siftr, er menn v6ru heidnir 
kallaAir, ok vil ek bafa mat minn en 
engar reQur (unber ¥aaf!ub af, at bet 
er SuCebag imorgen og berfor skylt at 
fasta i dag 8. 7fg.) Grett. 77". 

reQu8amr, adj. tilb^ielig til Urebelig^^eb, 
til beb Ub^ugter at unbbrage ftg for 
Dpf^lbelfen af fine gorpligtelfer ; refju- 
samr i ^arreifium Vigagl. 17'; b. var 
madr urefjusamr ok rettldtr ok ualeit- 
inn vifi menn Eg. 88 (226"). 

refkeila, f. §unrat) (fe unber keila 1). 
Hdv. 46"; Fid. II, 413»" «l 

refla, v. (ad) lante, forf^ne jltoebningdft^lte 
meb en @trimmel fom ^antning, S9orb, 
Srcem; gudvefjarskikkju fodraoa bvit- 
um skinnum en reflada svortum safala 
Er. c. 5 (6. 13^). 

refla, v. (ad) unberf^ge, ranfage, cfterforfte; 
var at reflat i blj6di, bverr f)ar mundi 
vera guds vinr Heilag. 1, 26*« (Pr. 443**) ; 
ef b6n jattar t>vi (nl. radi), t>a se nefndir 
vattar vid, ok t)es8 i milium se reflat, 
(v. I. skal profa; j[t>f. rannsaka S. 21), 
at engi finnist meinbugir a JjfiCr. 40"; 
bverr prestr skal kross skera, er beldr 
kirkjusdkn, ok lata fara fyrir belgum 

degi bverjum ok fdstudegi , en 

ef bann gerir eigi, sem mselt er, eda 
misskerr bann krossa eda reflar eigi, 
a — Frost. 2, 22*; ibf. JKr. 20*; ef 
ingsbod ferr eda bvertki bod sem ferr, 
a skal armadr refla (v. I. refsa) a 
fyrsta bingi ok bafa sdtt fyrir }>ridia 
bing Frost. 2, 23*. 

reflan, f. Unberf^gelfe, = prof, rannsak, 
raun; ef byffdarfleyt er, at madr befir 
frseudkonu sma — , |>a gefi biskups um- 
bodsmadr bonum s5k a })vi ok stefni 
bonum i)ing til reflanar (v. I, undan- 
foerslu, it)f. til raunar Gul. 262'^8.) Grdg. 
69 (Grg. I, 226"). 427. 

refligr, adj. eienbommclig for, ^enb^renbe 
til Slcett (refr) ; lyraska refligrar sloegdar 
r/iom. 94^; reflig kriina (o: knina sam- 
sett refahftlum) Thorn. 94"i»f.««. 

reformasott, f. 3lingormf^gbom. Hkr. 628" 
{Fris. 254«»). 

reformr, m. Slingorm; ogfaa = reforma- 
s6tt; vanbeilindi ^at, er menn kalla 
reform Fm. VI, 438«f8.. 

refr, m. ((S. -s, ^. ^l. -ar) Sioeb, lat. vulpes. 
Stj. 4128«. 413*; slikt er ok maelt um 
ulif ok ref, ef {)eir ero fardir ut bingat 
Grdg. 373" (it>f. Grg. II, 189"); sa ek, 
at refr nftkkurr skauzt or urdum Anal. 
180" {Pr. 64*f0S-); Iserdir menn breeda 
088 vid belviti, sem kona brpedir barn 
sitt; f)egi J)u, barn! segir hon, ek Iset refsa — regimaftr 49 refinn at f>er, ef t>u begir eigi Horn. 
212"; kom Egill at (nl. Helga) ok fekk 
tekit i k&puna: Helgi let lausa kapuna 
ok h\j6p i kirkjana; ^k maBlti Egill: 
{>ar sd refr rakka, en rakki haf5i alls 
«kki Sturl II, 99«; var J)at allt jafn- 
finimma, at landsfolkit ste & bryggju- 
spordinn ok hinir kipptu at ser; ok 
sa |>a refr rakka, en rakki haf6i alls 
ekki pel. J, 41*; putt! putt! skomm 
hunda! skitu refar i brunn karls Fm, 

VII, 21'; t>u ert mestr i malinu sem 
refarnir i holunum Hdv. 9"; jtof. Fm, 

VIII, 360"; refsins slcegd liggr i hal- 
anum TAom. 366'*i»>f-'* ; sloegr sem refr 
Flat. II, 330"; Bp. I, 750«*. 

refsa, tj. (st og a6) ftraffe, rebfe ; })eir ero 
Tist refsingar verftir, er fiserAsamlig bref 
ero til send, ef fteir vilja eigi refsa 
lygrjliga flflerd — ; t>eir hOfftinejar, er 
eigi gi at refsa flserdsamliga beiftsla- 
menn, pk — Anecd. 20"" (26". 26») ; 
refsa e-m e-t o: ftraffe en for noget: 
konungr bannadi mOnnum hernaft innan 
lands ok ran dll, utan hann sjalfr leti 
refsa monnum rangyndi sin Flat. I, 
363"; lof se varum dr6ttni, er hann 
pinir sina vini ok refsar {)eim okynni 
HeUag. I, 446'; skal ek refsa honura, 
sem vert er, {)enna gloep Flov. 126"; 
refsa e-m o: fitaffe en (r= refsa e-n 
Anecd. 20, jt)f. refsa e-m e-t): gu6i hefir 
ekki jafnleitt verit sem ofmetnadar- 
menn, hefir hann ok {)eim hardast 
refsat Fm. VIII, 240»; ofsiftla hefi ek 
refst })eim Kim. 293»; jtof. 316". 

refsan, f. Sletofelfe. SE. I, 456*. 

refsing, f. b. f.; rett refsing Kgs. 146"; 
striS refsing Kgs. 148'; konunglig refs- 
ing Kgs. 146". 147*; konungs refsing 
Kgs. 148**i»f-"; laga refsing Landsl. 
3nb(ebn. (NL. II, 9"); gera refsingar 
me6 manndrapum Kgs. 146"; veita e-m 
refsing o: ftraffe en: hann veitti st6rar 
refsingar f)eim, er eigi vildu hij'da bans 
or6um OH. 60" jbf. 206»*; hafa refsing 
o: (ibe @traf: hann let lika refsing 
hafa rikan ok urikan OH. 190"; hinir 
skyldu haft hafa refsing, er til hofdu 
gert Nj. 90 (137"); ver6a fyrir refs- 
mgum o: rammed af @traf, Ajjr*. 148"; 
sseta refsingum b. f.: Eg. 22 (40"); Fm. 
XI, 242». 

refsingafullr, adj. = refsingasamr. Fsk. 
266" 

ref6ingard6mr, m. ©traffebom. Kgs. 148"; 
Barl. 93»*. 

refsingarlaust, adv. uftraffet, uben at k)orbe 
fhaffet; er ^&r |)ess ekki biftjanda, at 
Egill fari r. he6an — , slikt sem hann 
hefir til saka gert Eg. 63 (147*^8); 

^riincr: Orb6o0. III. engi man sa vera, er {>essum orftum 
mselir fyrir Svia konungi, at r. komist 
4 braut OR. 63" (Flat. II, 59"). 

refsingarleysi, n. ®fter(aben^eb, @(a)}l^eb 
i at ftraffe; at refsing bans vseri eigi 
ofstrid fyrir liknarleysis sakir e6a of- 
veik fyrir refsingarleysis sakir Kga. 
109 «. I. 3. 

refsingarmaftr, m. $erfon l^bid ^^(igt bet 
er at faa bem ftraffebe, font l^abe fors 
tjent @traf; & hann at liggja undir 
hardum d6mi refsingarmanns (= lat. 
severitati subjaceat judicantis) Anecd. 
20"i»f." (26"M."). 

refsingarsver6,n. (Straff end @l9(erb ; hanum 
(nl. Konungi) hefir gu6 ok i hendr selt 
refsingarsverd {)at, er hann skal hdggva 
me6, er barf — ; hann (nl. Salomon) 
lagdi Joab undir refsingarsverd Kgs. 
171"". 

refsingarvdndr, m. jtje^ font bruged tit 
bernteb at ftraffe, retjfe (jt)f. raftningar- 
v6ndr). Kgs. 153^- "ffl.; Stj. 661 "fff-. 

refsingarf>ing, n. Xing font |olbed i bet 
piemeb ^aa famme at faa tb^mt ^^or^ 
brl?bere @traf, = refsit)in^ (OH. 88*<»); 
ft^arer til gft;. r8Bfsingat>ing (Schlyter 
619 a) Flat. II, 172», ^bor ber er tale 
ont fbenfle ^orl^olb. 

refsingasamr, ad^. nibtjoer, ftreng til at 
ftraffe. Stj. 552"; monnum t)6tti hann 
harftr ok refsingasamr OH. 190" (Flat. 
II, 316"); hann (nl. Sigurfir konungr 
J6rsalafari) var 8tj6rnsamr, ok refsinga- 
samr, h^lt vel login, ok var ekki mikill 
lagamadr Morh. 168". 

ref8i{)ing, n. =: refsingar{)ing. OH. 88". 

refst, /*. (Jl. $1. -ir) =r refsmg (= gfb. 
reefst Schlyter 519a). DN. VII, 100 
(118"); laga refst (= laga refsing i 
X^icttn) Landsl. 3nblebn. (NL. II, 9 
V. I. 20); likamlig refst eptir lagad6mi 
NL. IV, 352». 

regi, f. = ergi, ragskapr (jbf. argr, ragr); 

bera beir upj) ))etta illmseli , at 

Refr nafi fvrir regi sakir gjorr verit 
af Islandi "Krok. 16" (jtjf. Refr hinn 
ragi Krok. 16*'^; var hann (nl. Refr) 
ekki i oedi sem adrir karlar, heldr var 
hann kona hina niundu hverja nott ok 
burfti {)4 karlmanns, var hann f)\T 
kalladr Refr hinn ragi Krok. 16". 

regiligr, adj. utugtig, DcU^ftig, tat. mollis ; 
Teikr sa var kserr monnum — , at kveda 
skyldi karlmadr til konu i dans blautlig 
kvsedi ok regilig ok kona til karlmanns 
mansongsvisur Bp. I, 237". 

regimaftr, m. ^ujon, = ragr madr; {)u 
ert regiraadr (%i%itn: j)u reyndist ragr 
sem geit) Kim. 398 v. I. 9; er {)vi ilia 
radit fyrir t)vij at engi er meiri regi- 60 regin — reglustaftr madr i allri landeign konuDgs Kim, 
80**; hann var hreystiroaftr mikill at 
hug ok fullr geminga, sa hefir mselt 
at drengmanns Idgum, at fyrir allt 
veraldar gull vill hann eigi vera kalladr 
regimaftr Kim, 503*®. 

regin, n, pi. (®cn. ragna) l^^icrc S5afcn 
font raabcr ober 3Jlennef!cnc8 ©Ijabne 
(jbf. got. ragin, al^t. ragin, regin Graff 
II, 383; fe og i)3f.» 23 fg.; J. Ghnmm 
Beinhart Fuchs CCXLfg.); {)a gerigu 
regin oil a rOkstdla, ginnheilOg god, 
ok um ^at gsettust o.). D. Vsp. 6. 9; 
fjold ek f6r, fjold ek freistada, fjold 
ek reynda regin Vafpr, 3. 44 o. f. t).\ 
holl regin Lok. 4 ; blift regin Lok, 32 ; 
njt regin Vafpr. 25; regin heita go6 
heifiin, b6nd ok rogn 5^11,430 (614); 
meela ran ok regin fe unber ran. gbf. 
ragnarokkr. 

regind6mr, m. ftor 2)om ? kemr hinn riki 
at regind6mi oflugr ofan, sa er 6llu 
rceftr Vsp. 63 (58. 65). 

regin grj6t, «. ftore ©tcnc? mun-at J)u 
halda Hleiftrar stoli, raudum hringum 
ne regingrj6ti Grott. 19 (20) = SE, I, 
388". 

reginkunnigr, adj. meget flo^? f)a hraut 
vi5 inn reginkunngi baldr i brynju sem 
bj5rn hryti Hamd. 26. 

reginkunnr, adj. af gubbommelig @lcegt 
$crIomft? t)at er ^k reynt, er J)u at 
runura spyrr enum reginkunnum )eim, 
er gorftu ginnregin ok fadi fimbulj)ulr, 
|)a hefir hann bazt, ef hann t)egir Hm. 
79 (80). 

reginnagli, iw. ? })ar (nl. a Hofstoftum) let 
hann reisa hof, ok var )>at mikit hus; 
Yoru d3rrr a hliftvegginum ok neer o6rum 
endanum, {)ar fyrir innan 8t6du 6nd- 
vegissiilurnar, ok v6ru {)ar i naglar; 
t)eir hetu reginnaglar Eb, 4 (16"); Th. 
Mohiua (Altnord. Gloss. (S. 341') jebn^ 
f^ter lat. clavi sacri mcb §cni>i8ning 
til Preller rom. Myth. ©. 231. 

regla, f. 1) Stang, ^\>\^ ©iber f^Ige cffer 
bannc en ret Sinic, lat. re'^ula: sa ek — 
ok guUiga reglu edr rettiskift (= t. 
rechtscheit) vagandi 60 skillinga (= 
Vulg. regulamque auream quinquaginta 
siclonim) Stj. 363" (3o3ba 7, 21); jbf. 
J)u Cange III, 566"-»*«^ 2) 9legel, fom 
ffal fjJlgeg, ^borefter man flal tette pg; 
lat. regula; geeta reglu heilagra laga — , 
varftveita retta reglu heilagrar messu 
ok allra ti6a Kgs. 136%-. 3) DtbenS= 
regel, Xugt og Slegler, fom be ere unber= 
gibne, ber til^^re en bid 3J2un!e: eUer 
9lonneorben, = regula; ef munkrinn 
er uhl^flinn ab6ta sinum — , t)a skal 
hann })egar vera ut rekinn fra heilagri reglu ok or klaustra sinum ok haldinn 
sem einn leikmadr Kgs. 162*. 

reglubrodir, m. DrbenSbrober, manbligt 
SUleblem af en geiftlig Corporation, fom 
er for|)ligtet til ai lebe efter be for famme 
gjalbenbe 9tegler (canonice, regulariter 
vivere Bu Cange l, 753^*ffl-); bann (8&> 
gj5rla, at ))at var i m6ti guds logum, 
at reglubrceftr vseri uti i veroldu sem 
aftrir veraldarprestar Bp, I, 840**. 

reglufafiir, m. ©tifter af en SKunfeorben^ 
af reglulif eUer reglulifnadr; Dominions 
reglufafiir predikabroeftra FkU. Illy 
625«». 

regluhald, n. 1) Qagttagelfe af regluldg; 
ganga undir regluhald o: unberfafte ^g 
reglulog, gaa i Softer, Flat. II, 321". 
2) regelbunbet, regelmcedftgt, orbentltgt 
Sebnet i 2llm.; hjonskapr er rett reglu- 
hald, ef |)at er rett haldit NBKr. 15*. 

regluhus, n. 5(lofter, = reglulifnaftr ; f)at 
mundi s^nast — vel falTit — , at einn 
hverr af re^lulifnadi V8eri kjorinn til 
ssetis i Cancia, J)vi at Augustinus fyrsti 
erchibiskup var af regluhusi kominn 
Thorn. 315«. 

reglukanunkr, m. 5tanni! fom er unber^ 
giben JWofterlibetd Slcgler, mlat. canon- 
icus regularis (mobfat c. secularis Du 
Cange I, 763) Thorn, 28««'. 

reglulifnadr, m. = regluhus; fe unber 
bette Orb. 

regluligr, adj. 1) beb 3legler orbnet, bertit 
fn^ttet, beri beftaaenbe; fornra fedra 
regluligr rettr = lat. an ti quorum pa- 
trum canonica institutio TAom. 60***'^; 
upp skulu vera lesnar opinberliga fyrir 
alt>^6u sinn 4 hverju ari at oUum bi- 
skupsstolum regluligar skipanar heil- 
agra feftra J)8Br, sem — Stat. 233". 
2) ? ^6ttist hon standa i nokkurri 
regluligri liniu (= lat. in quadam linea 
(v. I. regula) lignea) Heilag. I, 124®-'f8-. 

reglul5g, n. pi. Sob fom inbel^olber ^ots 
ffrtfter, SRegler for bercd Sib, fom til|^re 
en geiftlig ©ttftelfe, ere 2Reblemmer af 
en geiftlig Drben; var f)ar (nl. i munk- 
lifinu S. 38) mikill munkasafnaftr fagr- 
liga f>j6nandi undir reglulogum Heilag, 
11, 85'*o. 

reglumadr, m. ^erfon fom flal inbrette fit 
Sebnet, f^re fit Sib i DberenSftemmelfe 
meb reglulog, mobf. veraldarmafir; fyrir- 
bodit er ollum klaustranna formonnum 
at taka nokkum reglumann meftr kau])i 
e6a skildaga, sva at taka proventumenn 
lUan biskups sam})ykki Stat. 279'*f8- }bf. 
280*». 

reglustaftr, w. lirlelig ©tiftelfe, l^biS Sems 
mer beb reglulOg ere bunbne, for))ltgtebe 
til regluhald, = regulustadr; menn f6ru reglusystir — reiOa 51 til kanokasetrs |>orlak8 abota 6r Qdrum 
manklifum eda reglustodum Bp, 1, 97". 

repflusvstir, f. jlbinbc fom beb regluldg er 
for»)ii8tet til regluhald. Stat 28O»f0.. 

regn, n. 9f{e0n ; regn haffti verit mikit um 
daginn Nj. 8 {15«S); jt)f. JPW. II, 37«; 
lat hann nu sva gera, at vedr se skfjat 
a morgon en re^n ekki OH. 108** (Plat. 
II, 190**) ; J)ar vara vellir blautir, [tvi at 
regn hofBu verit mikil Eg. 72 (17l»*); 
landit er blautt, ok t>6gar regn koma, 
|>a er uvsert at bua ))ar, sem l&gt liggr 
Flat. VI, 136»; nu er sa timi, er — 
sizt er regna van Stj. 449*. 

regna, r. (nd) rcgne (lat. pluere), = rigna; 
sa, er sv4 regnir (lat. pluit) yfir rang- 
lata sem yfir rettlata Horn. 11" jtof. 
Fm. X, 323* (SRattl^. 5, 46) ; gu6 haffii 
t>a eigi regna latit (= non pluerat) 
vfir jordina Stj. 30» (1 3Wof. 2, 5). 

regnbogi, m. Slegnbuc. Stj. 62"; Pr. 70"; 
J57uctd S6"; SE. I, 60". 

regnel, n. Slegniling, Slcanbfage. ijgi^. 82". 

regnligr, adj. af Seflaftcnbcb fom Slegn; 
regnlig dogg Kgs. 132*^; S. hl6fi heyi — , 
en honum potti heldr regnligt gerast 
FTat I, 521". 

regnsamr, adj. rcgnfulb ; ek hy gg, at h6n 
(nl. vikan) mun verfla regnsom Eb. 30 
(52»). 

regnskur, /. Slcgnb^ge. Kgs. 52". 

regnvatn, n. Slcgntoanb, SJanb, fom falbcr 
neb i SHegnbeir. Pr. 306". 

regula, f. be for iHoftetlibet gjoelbenbe 
SReglet, = regla 3; ganga undir re- 

Silu {= ganga undir regluhald Flat. 
, 321'') OH. 195". 

regulubok, f. S3og fom inbel^olbcr regula. 
HeOag. I, 66^. 

regulnhald, n. = regluhald. Bp. I, 96**. 

regululif, n. Sib fom f^reS i DbercnSftems 
melfe meb regula. Bp. I, 96**. 

regulustadr, m. geiftltp ©tiftelfe, l^bift Sems 
met flulle f^re fit Sib i Dberengftemmctfe 
meb regula; hann setti regulustaft i 
bykkvaboe Landn. 4, 10 jtjf. v. I. (fe 
Bp. I, 96Mfl.). 

rcift, f. {% $1. -ar) 1) 9libcn, Sflibmng; 
sendi faAir minn til min einn dag, at 
ek skyldi bua 2 hesta til reidar Fm. 
VI, 130"; var honum {>& fenginn hestr 
til reidar, en med bvi at hann var 
livanr reiftum, {)a — Fm. VI, 210«*f9. jbf. 
Laxd. 21 (53«); t6ku ^eir nu & reid 
mikilli (o: be gabe ftg nu til at tibe 
^urtigt affieb), ok var allcrdtt at rifta 
ofan eptir heradinu Sturl. fl, 160'*l»f."; 
nd er sed reid manna fjoorurra o: nu 
fer man fire SRcenb ribe, Het6. 31 (369^); 
var ok nu sen reift t)eirra Finboga 
Vatsd. 35 (56*); Rafn var riflinn lit i Einarshofn til skips ok var einn i rei5 
(o: og reb alcnc) JPWam.9(126"); hestr 
g6ftr at reift o: gob Siibel^eft: {)eir v6ru 
beztir hestar at reifi i heradinu Nj, 52. 
HReb ^enf^n til bet SSeift^IIed Soengbe, 
fom en riber ben $eft, l^an l^ar taget i 
Srug, ftjelncg ber mellem bin meiri rei5 
og in minni reifi Grrdg.207^^9'. 2) SSogn, 
5!i^rerebf!ab (jbf. lat. rheda); {)6rr a 
reid f)a, er hann ekr, en hafrarnir draga 
reidna SE. 1, 90M8. ; Brynhildr var sidan 
brend, ok var h6n i reid {)eirri, er gud- 
vefjum var tjoldud; svd er sagt, at 
Brynhildr 6k med reidinni a helveg 
Heir. Brynh. gnblebning; jbf. henni var 
ekit i reid einni o. f. b. Flat. I, 355". 
3) Xorbenbeir; gaf gud f)egar 4 f>eima 
degi reidir ok regn (Vulg. voces et 
pluvias) Stj. 449' (I ©am. 12, 17); {)vi 
naest Hugu eldingar ok reidar Jomsv. 
74* ; {)ar fylgdu reidar ok eldingar — , 
heyrdi |)6 gn J raikinn af reidunum ok 
af illvidrinu Fid. I, 372***; ef reid Ijstr 
(nl. fenad), |)a skal un^a Borg. I, 15**; 
su reid bin sama, er yxnina hafdi slegit, 
slser undan honum annan f6tinn Mar. 
508««. 
reida, v. (dd) 1) fcette noget i en l^alb: 
cirfclformig Sebccgclfe, bborunber bet er 
fceftet til et bift $unft fom »eb«gelfcn« 
(Sentrum, faa at bet ridr (fc rida 1) ; sem 
til skipadir menn reiddu {v. I. hroerdu) 
fcetr bjarnarins med fyrr s5gdum hsetti 
(fe S. 18fgg.), s^ndist, sem bjorninn 
])rammadi fyrir tjaldinu ok flutti i)at 
Clar. 9*^; ^6rolfr reiddi ketilinn af 
eldinum, en feldi & ullarhladann ok 
lagdi lit remmuna, sva at |)eir^. mattu 
eigi vera allnser dyrunum Vatsd. 28 
(45"), ibf. rida Hm. 137; dag ok ndtt 
hafa gengit valslongur |)8er, er eigi hafa 
fserri menn reitt en 3 hundrod Didr. 
274" (ibf. reid galgatreit unber rida 1). 
2) ^(ebe, l^fte bet SSaaben, ^bormeb man 
bil ^ugge eller fom man bil lafte, for 
berbeb at gibe bet en ftoerfere $art, faa 
at bet !an rammc l^aarbere (jbf. Aasen 
59Ob*f90-) = reida upp; hann sa engil- 
inn standa med reiddu sverdi ok sva 
sem buinn at hoggva Kgs. 159'®; hljop 
hann f)a fram med reidda oxina (jbf. 
reiddi upp oxina Fm. I, 180**) Fm. I, 
181"; it)f. Sturl. I, 311"; Sn. t6k |)a 
upp stein ok reiddi, hann mselti: se 
nu vid, Hallr! en hann sendi Rdgnvaldi 
stein {)ann Sturl. I, 309*. 3)'loegge, 
bopre noget faalebed i Sigebcegt ^aa et 
bift .Unberft^ttelfe«|)unlt, at bet ^biler 
ber^aa; sa ek, at Qandinn hafdi nfit 
upp galgann ok reiddi um 6x1, ok t6k 
a ferd cesiligri eptir mer Pr. 414*®; 

4* 62 reida Burst! hafdi t>a akrkvisl i hendi .ok 
hann reiddi um 6x1 kvislina OT. 8"; 
ekki hafdi hann hoffgvapn annat, en 
hann reiddi mykireku sina um oxl 
JF'twfe. 60"; hein haffii hann fyrir vapn 
ok reiddi of 5x1 SE. I, 274"; hann er 
rj6fir 1 asj6nu mj5k, hefir hann ok annat 
mis^yktarmark, f)at er 8t6r palmastika 
reidd um 5x1 Post 506". 4) bringc 
noget ub af Siget)oedten, faa at bet "^aU 
bet mob fit galb; Bjorn hinn bretski 
reiddi sik til falls — ok fell fyrir foBtr 

tiorkeli leiru flatr, borkell fell um 
ann Fm. I, 181"; kastat var kleefii 
yfir h5fu5 honum ok tekinn upp af 
jordu — J sfdan var farit me5 hann ok 
reiddr til falls, en j)ar var undir sjor, 
ok var keyrftr a kaf OH. 139** {Flat 
II, 243**); Hemingr gengr upp a fjallit, 
stigr a skift sin ok rennir ofan fyrir 
fjallit — ; honum kastadi aldri sva, at 
ei yrfii undir honum skidin, ok f)vi 
naest kemr hann {>ar ni5r, sem {>eir 
v6ru, ok stydr nidr skidageislanum, er 
hann kerar a fram a bjargit, ok hleypr 
i lopt upp; skidin hlaupa fram undan 
honum, hann kemr f6tum undir sik 
a framanverftu })jarginu, hann reifiir 
(uJ)erfonI.) mjok, hann f)rifr i skikkjuna 
konungs Flat III, 409**; reifiit hana 
af baki (nl. ^efter^ggen), sva at hon 
falli Heid. 22 (339*»). .6) tocie, ubbcie, 
betale, Iet)ete noget (til en, font ^ax ^rat? 
bet|)aa, f!al j^atoc bet) (jt>f. reizla 1) ; var 
{)at at kaupi med {>eim, at 6lafr skyldi 
reifia {)rjar merkr silfrs fyrir londin 
Laxd. 24 (62"); K. Ormsson fekk S. 
brceftr siuum — sitt umbod at soekja I. 
stjukmoftur sina ok fyrirsogn at veita 
fyrir |)vi tolf m. b61i i Hyllini, er iadir 
{)eirra atti, aura at reida ok alia loglicra 
s6kn ok 8v5r firir at hafa DN, II, 232 *«; 
mi leigir madr gull efta silfr at manni 
— , f)a skal hann leigu af reifia, sem a 
var logft Gul. 42*; hann ba6 Sigurft 
lata ve^a feit, ok reiddist })at vel (= 
v6ru vel vegnar Fm. VII, 146*^) 5 merkr 
Mork. 185*^; settust {)a ni5r ok reiddu 
<= vogu Flat II, 248^0) |)a silfrit OH, 
j 51739. r^i5a nu silfrit, ok varu })at {)rjar 
merkr vegnar Laxd. 12 (19" juf. reizla 
S. 10) ; siftan v6ru teknar skalir ok met 
(= reiftlor Mork. 21*), var J3a reitt i 
sundr feit ok skipt nllu mefi vagum 
Fm. VI, 183^;; leysti Isleifr l)a alia af 
hendi ok gekk i hvalgrafir ok reiddi 
hverjum t)rjar vaettir Sturh I, 132"; 
reiftir hann ranorar vgottir e6a mselir 
rangar alnar Grdg. 290* (Grg. 11,169"); 
skulo konungs |)roelar taka vi5 korni 
t)visa, ok (ver) reida allt vsettum ok mselum Heilag, II, 29"; ek heit y5r 
~m, at eigi munit einskis mselis missa 
)&, er her reidit kornit af hendi Heilag. 
tl, 29'*f8-; ^sirnir reiddu Hreidmari 
feit Vols. 114» (c. 14); a b6ndinn at 
sinu heimili at stefna f)ar um kaup (o: 
ben gridmadr (obebe £)^n), ef hann hefir 
reitt (0: betalt ben) Grg. 1, 133**; vakti 
S. til vid b6ndann, ef hann vildi selja 
sveininn vid verdi, man ek nu {)egar 
reida verd firir Fm. X, 227*; ))a mselti 
Hdskuldr: hversu d^r skal sja kona, 
ef ek vil kaupa? Gilli se^ir: t>u skalt 
reida (= gjalda S. 29) fyrir hana {)rj4r 
merkr silfrs Laxd. 12 (18*'); jtof. Grg. 
II, 106*^; {)e8Ba skikkju kaupir Haukr 
ok reidir. t'yrir festarpening ok gengr 
i brott ok eptir fenu Flat. I, 577*^; 
hvar er nu J)at gull, er f)u reidir (= 
leidir Fris. 207»; leg^r Fm. VI, 183*') 
nu her i gegn (== 1 mdti Flat III, 
310"; Hkr. 664**) t)essom knapph5fda 
Mork. 21"; ef biskup kemr i fylki eda 
i fjdrrdung, f)a skal hann — f)ing kenna 
ok leggja eindaga til {)es8, at hann 
vill reidu sina hafa ; |)a er vel, ef menn 
reida honum Grul. 9^; hverr madr er sitr 
sva vetr 3, at hann reidir eigi biskupi 
reidu eda presti reidu Gul. 22** ji)f. 
V. I. 6) beboege paa faaban SRaabe 
font naai be Xing fcetted i Setxegetfe, 
ber fl^be ^aa ^atetd Dberflabe; nu reida 
mik 8t6rar bylgjur mikils sjofar ok 
margar hridir a hugar skipi Heilag. 
I, 149*'; uberfonl. sem hann reidir i 
bylgjum bessarrar ahy^gju sem i storu 
hafi, ok hann ma eigi finna ser nyt- 
samliga hofn ilfar. 840*^it)f. 1128^ 1194*»; 
logdu {)eir |)a i rett ok letu reida fyrir 
n5kkurar naetr Eg. 60 (133»«). 7) felt) 
ribenbe fi^re noget meb fig paa ^efte^ 
'^^flScn (it)f. ^a^en 590 b*); Egill bad 
J)ord at fara med honum til leiks; t>ft 
var hann a sjaunda vetri; b6rdr let J)at 
eptir honum ok reiddi hann at baki 
ser Eg. 40 (77"); af \>\i vard myrkrit 
ok sva vindrinn, er henni feykti ofan 
til naustanna; {)eir V. hofdu '})ar veot 
i naustiiiu, ok t6ku |)eir vid J>6ru ok 
reiddu brott Vem. 14«« (iJ)f. 2. 26fgg.); 
ridu J)eir {)a austr yfir Markarflj6t ok 
fundu })ar konur snaudar, ok badu (nl. 
{)8Br), at {)8Br skyldi reida yfir fij6tit 
vestr Nj. 113 (142^) jtof. 113 (142"*»); 
reid hann J)a heiman — ; hann reiddi 
i knjam ser kistu vel mikla Eg. 61 
(139"); ef madr fidr (nl. drottinsdag) 
saud einn um haust i rett, ok (0: bd) 
er honum rett at fara heim med, hv&rtz 
hann vill reida eda annan veg med fara 
Grdg. 29*« (Grg. I, 25*); ef fe manns rei6a 63 Terdr sjukt i haga dti, ok er honum 
r^tt at reida heim, ef t>at hefir t>a heldr 
lif sitt Grdg. 28" {Org, 1, 23*) : ef maflr 
foerir bu sitt dr6ttinsdag 1 fardOgum, 
)>4 er honum rett at reka m&lnyto sina 
til {>e88 boejar, er hann skal bua t)au 
miBseri, eigi skal {)a reida yfir T5tn 
eda ferja Grdg. 29'« jtif. 30» (Grg, I, 
25*i^f-') ; bann sa t>ar tv& menn a hest- 
um t>4, er reiddu milium sin eina langa 
tr6du, ok yildu foessir rida inn jafnfram 
um port mustensins, en })eir mattu i>at 
eigi fyrir trenu, er J)eir hdf5u a herft- 
unum Heilag. II, 548"; })au sa einn 
dag, at 10 menn aAu i enginu — , {)eir 
v6ru allir i litklsedum, vesl haffti einn 
vfir ser ok sloefiur af g6ftu klsedi — ; 
nann bra sverfti ok sneio af nedan f>at, 

er saurugt haf5i vorftit i reiftinni ; 

hann kyaftst eigi vilja reida eptir ser 
saur Vatsd. 31 (51»). 8) fcette t »c-- 
bcegetfe »eb Xx\fi eller ©t|8[b ; jieir reiddu 
hann aptr ok fram eptir vellinum ok 
rifu af honum klsedin Ljosv. 23*''; |)eir 
v4ru komnir j)ar i f)r(>ng mikla, reifiir 
(u^erf.) ymist aptr efia fram t>rdngina — ; 
r^ir nu heldr ndkkut um ))rongina 
— , IsBtr hann reidast {)angat at, er 
fair menn v6ru i milium j)eirra Sturl. 
1, 26«**»; om S5inb, fom f^rcr afftcb bet, 
fom p^bet ^aa SSanbet: skip j)at — 
reiddi vindr til R6maborgar Heilag. I, 
25' (Pr. 442''); batinn undir honum 
reiddi vindr ok straumar norftr meft 
landi, ok kom um siftir at eyju einni 
(= batinn rak undir honum fyrir vindi 
ok straumi nordr meA landi ok reiddi 
(uptv^.) um siflir at eyju einni Flat. I, 
291") Fm. I, 294'; ogf. uptx\. orkina 
reiddi um haf — fyr vindi Pr. 70*; 
t6k \i& at reiOa saman skipin Nj. 157 
(273^. 9) trand^)ortfTe, f^re frcm ettcr 
affteb k>eb ^ialp af et mi\>M, Slebjlab, 
Sctth^i, SIcebe o. bedl.; myki skal rcida 
undan nautum (n(. beb $i(e(^ af myki- 
kvisl; jbf. myki undan foera Frost. 2, 
30f 8) til miftdags (5te, 6tc og 7be 3)ag 
i 3uUn) Frost. 2, S4^; mdnadag (i ^aa- 
ften) t>t^ lofar biskup monnum at skafa 
fyrir naut sin ok neim reifta, ef aftr 
var hoggvit af stufni — ; leysa skal 
halm {v. I. hjalm) firir naut sin ok 
myki undan foera ok eigi ifir midjan 
dag, ok rei5a skal hcEy heim Frost. 
2, 30'**; ef madr reifiir fararhlass it 
fyrsta i garft (§t)ortil ^an flatter), {)a — ; 
en ef hann leggr eigi fimtarstcl'nu, |)a 
hafi sa j6r5, er til reiddi Frost. 13, l'-«; 
vetrarmyki skal reida alia i trOA t>ar, 
sem umykjat, nema |)a nott eina, er 
hann ferr i brott myrgminn eptir Frost. 13, 1"; ma5r var & s^slo ok reiddi ta5 
& akrland Bp. I, 348*'; skal prestr 
reida timbr a tuft til jamg6drar kirkju 
Frost 2, 12'; {)essa bifijom ver yfir — , 
at ber — — reiftit grj6t ok viflu til 
kirkjugerftarinnar, sem mannlig gata 
liggr DN. IV, 2"; hvergi m& sky Ida 
annan til gar6lags t)ar, er eigi of tekr 
f hja torf e5a grj6t, ok bera verftr til 
mefi eyk e6a reifta Grdg. 451"; jt)f. 
reifla boft = bera, foera bo5 NL. II, 
485i»-»*; ogfaa reifta bofti NL. II, 485". 
10) f^re, f))rebe noget ub ibianbt ^olf 
bcb at nabne, omtale, fottaffc bet; ef 
madr reiftir auknefni til haftungar hon- 
um Grdg. 392 « {Grg. II, 182^; jbf. 
Grdg. 393*; likafti honum afar ilia, er 
jarl skyldi sv4 harfa brugdizt honum, 
en {>6 let hann ekki ])at a ser finna, 
sva at nokkurr ma6r maetti {)at reifta 
Hdk. Iv. 259"; nu kann vera, at f)eir 
reifla or5 min fyr aflra menn Mork. 
39" (it)f. Fm. VI, 208*); kallast Gellir 
hafa lostit Ref 2 hdgg mikil, ok reidir 
betta vifla (jtof. ek heyrfta J)at viflast 
Dorit Krok. 12") ok sagfti Ref eigi 
mundu hefna Krok. 11". 11) fatte i 
©tanb (jbf. Aasen 590 b**); hann skuldi 
aftar gera ok reifta sumarhallina i Teig- 

um t)a sem hallen verftr reidd sva 

vel — sem nu er sagt DN. Ill, 409*"". 
12) uj)erf. reiflir e-n veg o: bet taget en 
bid SSenbing, faar et bift Ubfalb; varu 
margir hrseddir um, hvem veg reifta 
mundi Hkr. 687"; hann gjorftist mjok 
fuss at vita fyrir, hversu reifta mundi 
(jDf. hvern enda hafi varir bardagar S. 
16) Pr. 373*. — 3Reb ¥ra^). og 2Cb».: a: 
reifta e-t a e-t o: fringe, flaa tneb noget 
(reifla 1) faatebeS, at bet rammer, trcejfer 
en 2^tng : reidda ek sverftit a virgulinn 
Pr. 414". — af: 1) reifta e-t af e-u o: 
fatte noget i en Sebccgelfe, ber ftal mebs 
fjJre, ^at)e tit g^tge, at bet falber neb 
af bet, ^bor^aa bet l^bitebe: reiftit hana 
af baki (nl. hestsins), sva at hon falli 
^eid. 22 (339"); man sa timi koma — , 
at t)u mant bans janauftarok af reifta 
|)inum halsi Stj. 168« (1 2Rof. 27, 40). 
2) reifta e-n af e-u o: ubeCuffe en af 
noget: at ver brott reknir ok af reiddir 
samkundu engilligrar skemtanar ok 
glefti — sitjum i Babilon Stj. 53*. 3) 
reifta e-t af o: afgif<re noget, en ©ag: 
skulu {)eir — bifta {)ar til, or fyrir 
kirkjunnar d6mara er |)etta mal meft 
ollu af reitt a annan hvarn liatt Stat. 
243"; ui)erf. reiftir e-n veg af .): bet 
faar et bift Ubfalb, en bid Gnbc: kann 
t)a enn vel vera, at vol reifti af, j)6 
nokkurr vandi liggi a Fm. VI, 10'; 64 reida v6ru t)a margir hrseddir um, hversu 
af mundi reida Fm, VII, 156" := voru 
menn hrseddir um, hveraig af mundi 
reifta Fris. SOO*®. 4) reifta leigu af 
e-u fc Gul. 42 unbct reifta 5. — aptr: 
1) rei6a aptr o: tUbagebetale, tilBage: 
letoere: hasetar skolo slikt reida aptr 
baedi mat'ar ok Qar, sem tala rennr til, 
ok |>eir hafa lilaunat (o : if!e l^atoe o^tjjent) 
Frost. 7, 21*. 2) reifta aptr o : re^>arere, 
= reifia 11, gera aptr BN. Ill, 409", fc 
reifta (v.) 11. — at: reifla e-t at e-m o: 
ftjinge, flaa noget efter en i ben ^enftat, 
at bet fjfal ramnte ijoxa: hlj6p hann pa 
upp ok bra sverdi ok reiddi at honum 
grimmliga badum' hondum Fm. VII, 
167'* it)f. Mork. 190"; inn stcrksti vig- 
roadr reiddi sverdit at honum, sem hann 
var ramr til Heilag. I, 232**; I)orkell 
reifiir at sverftit (= hoggr meft sverftinu 
Jomsv. 76**) ok setlar at veita honum 
J)at (t)at tilrsBfii Fm. XI. 151*), er hann 
baft, at hoggva hann hart ok skjott 
FkU. I, 199^. — fram: 1) reifta fram 
e-t o: ft)tnge noget (Saaben) fremober i 
ben ^enftfit betmeb at tamme, traffe: 
greip hann til hamarsins ok bregdr a 
lopt, en er hann skal fram reida, {)a 
ser hann t)ar hvergi Ij tgardaloka SE, I, 
164**; })a er frumlaup logmselt, ef maftr 
reiftir fram vfgvol, er hann vil ofirum 
mein meft gora Grdq. 296^; jbf. jjat 
er hlaup, er maftr reioir fram, ok berr 
f)at kvidr, at hann vildi a mann lata 
koma Grg, I, 144^ 2) ubbetale: er 
hann haf6i fram reitt guUit Vols, 144^ 
(c. 14). — fyrir: reifta e-t fyrir e-t o: 
betale noget for en Xing: Grg. II, 106"; 
Fm. X, 227>0; Laxd. 12 (18«»*»). 24 (62") ; 
Flat I, 577^"; fe unber reifia (v.) 5. — 
til: reida e-n til falls Fm. I, 181"; 
Flat.^I, 243** fe unber reifia 4. — 
reifla e-t um e-t o: Icegge en Xing 
ctter Ij^abe ben liggenbe i £igebccgt otjer 
noget font Unberft0ttelfeS^unft, fe unber 
reida 3. — upp: reida e-t upp o: fbinge, 
l0fte noget i 35eirct (= reida 2) for ber^ I 
^aa at funne bruge bet til @lag (fe reida 
fram) meb faameget ft^rre X^ngbe og 
^raft: i t)vi, er h6n reiddi ui)p sverdit 
Trist. 9 (48"); tok hann t)a til hennar 
(nl. oxarinnar) ok reiddi (nl. hana) upp 
iS^uW. 1, 228"; Orn nam stadar ok reiddi 
upp oxi mikla, er hann hafdi i hendi 
porsJcf. 62*; J), reiddi upp oxina hatt 
Fm. I, 180**; jbf. reida 2. 
reida, v. (dd) gj^fre »reb (reidr); {)6 at kon- 
uuginum mislikadi roeda bans, {)a vildi 
hann })6 eigi reida hann ok svaradi sva: 
sunr minn! ek skal gera, sem {)er likar 
Barl. 14"; ifcer reidast o: k)rebeS, bfibe breb: ef j)eir reidast, f)a springr jordin 
Flat. I, 43*®; reidast e-u o: bttbe breb 
ober, for, J)aa ®r\tnb af noget: hann 
reiddist favi mjok, er hdn maelti J>at opt 
Fris. 16* ( Yngl. 24) ; konungr reiddist 
ordum hennar Fm. VI, 4' ; slikum dvit- 
um reiddist Brictius Heilag. I, 574"; 
reidast e-m o: blibe breb ^aa en: kon- 
ungr reiddist henni ok mselti Flat. Ill, 
251**f0- ; reiddist J)6rr jotninum sv4 at 
— SE. I, 168*; reiddist hann henni 
optsamliga Str. 81'*; reidast vid e-t == 
reidast e-u: konungr reiddist mjok vid 
roedur ][>e8sar Eg. 12 (23*®); skal-at 
madr reidast vid fjordungi visu, nema 
lastmseli se i Grdg. 392*" (Grg. II, 183*); 
ef madr gefr manni nafn annat, en 
hann eigi, ok vardar t)at fjdrbaugsgard, 
ef hinn (hann Grg. II, 182*°) vill reidast 
vid Grdg. 391*». 
reida, f. 1) l^bab ber ubIrcebeiS til ^ioel^ 
beb en ©jeming, tjener til at af^jcslj^e 
en JornjJben^eb ; at t)eirri veizlu yannst 
allt sjalft, baedi vist ok ftl ok oil reida, 
er til veizlunnar t)urfti 5£. 1,338*; ein 
kona hafdi vanheilso mikla — , hon reis 
upp or rekkjo lotom ok vann at nokk- 
verjum hlut til reido ser Bp. I, 353*; 
sidan tok sa hinn ungi madr vid hon- 
um i herbergi sino ok fekk honum alia 
reido gnogliga Post. 131**; freyja min 
es vanheil ok lik{)ra, ok vinn ek til reido 
okkr badum Post. 135**; let Clemens 
bua farskost godan til handa Bamabe 
postola ok fekk alia reido a skip t>at 
pa, er hann |)urfti at hafa Post 132**; 
ef prestr syngr messo sva, at hann 
hefir eigi t)essa reido til, alia ametto 

ok messoserk ok boekr sva, at 

hann bjargist vid, ok lj6s ok 2 menn 
fastandi adra en hann sjalfr DI. 1, 243**; 

Erestr skal eigi sva fara heiman — , at 
ann hafi eigi ()a reidu alia med ser, er 
hann megi barn skira Grdg, 3***® {Grg. 
I, 4** jtof. 5*); ef sa bondi er kvadar 
vsettis, er eigi & t)ingfarararkaupi at 
gegna, edr gridmadr J)e88 vaettis, er 
hann maetti eigi or segjast, })& er rett 
at kvedja i gegn hvarom tveggja [)eirra 
allrar J)eirrar reido, er til pingfarar 
})arf at hafa Grdg. 328MW.*^-** {Grg. II, 
201**-*«) jbf. Grg. 1, 119**; drmadr hverr 
i fylki leggi mat ok fe i homlur 3 yfir 
bvert skip ok alia reidu Frost. 7, 14*; 
hasetar skulo slikt reida biiondum aptr 
b«di matar ok ^'ar, sem tala rennr til 
ok {)eir hafa ulaunat, en ef t)eir ero 
lengr, en ^eim var reida til fengin ok 
fe, f)a skulo bcBndr til boeta Frost. 7, 
21*; Erlendr af Husaboe or He^gni gai 
Filippo konungsnafn ok doemdi honum reifta 55 leiftangr, r65 ok reidu Fm. IX, 36*' jtof. 
r. /. 8; nann (n(. Pharao) bad t)a fara 
eptir fedr sinum ok flytja bangat allt 
lid sitt — , ok lezt hann {)a mundu fa 
{>eim alia reiAu (= alia t)d bezta luti, 
sem i bifir allri Egipto 8tj. 221« = 
Vulg. omnia bona ^gypti 1 9Rof. 45, 
18) iV. 76*. 2) ©jerning, gorretning, 
font ))aali00er en font ^(iat, font l^an 
%ax at ubf^re; t skyldarreioa: t)etta a 
nm nsetr at vera bans skyldar reida 
eda s^sla Kgs. 105"; ifccr ont faaban 
^orretninS/ font $reft ^ar at ubf^re: 
fylkisprestr eda annarr i stad bans 
skal heima vera ok gera mdnnum reidu 
sina beim, er j)urfa Frost, 2, 17*; fcers 
tig a) ont ^aab: ef bam lifnar (efter 
en 920bbaab), f)a skal prestr veita |)vi 
alia reidu {>4, er upp er f)adan fra, er 
t>vi er i vain drepit; eigi skal skira i 
annat sinn, ef rett var at skim farit 
Grog. 6^ (Org, I, 7»); b) ont 2Keb.be^ 
telfe af ^errend ^abt)ere tt( en b^enbe, 
^Setettelfe" (embsetti, fydnasta; jtof. 
ntlat. viaticum a: sacra eucbaristia, 
quae segris et morituris datur Du Conge 
III, 1306 fg.); i Sotbinbelferne gera e-ra 
reidu, vinna e-m reidu, fa reidu: tha 
sem sira Asgaut giordbse Ronnogo sine 
redho DN, I, 830" i^ax 1464); aa 
bOrandes sere Paedber kappelaan uppa 
Hoff, som bans redbse giordbse i bans 
ydherst® tiidb DN, I, 892" (2lar 1470); 
herre Kolbidm Marteins son prestr a 
Fagaberge giorde HansHenriksyne alia 
sina r00de, gud bans saal ndue DN. 
I, 925*; er su tid kom, er dr6ttinn 
vildi taka Ond bans, \>b, maelti Alexis 
vid t>ann, er reido vann bonom Hcilag. 

I, 25" (Pr. 443*); Hrafn la brjdr naetr 
i sarnm ok fekk alia reidu ok andadist 
sidan Sturl I, 136". 3) gorntuegan* 
Itggenbe, = Qarreida; vardar bonum 
brauthdfn bennar ok fjar bennar sidan 
sem \>&VL (nl. ^an og $uftruen) bafi 
engar fjdrreidor saman attar, ok at 
engo er bonom su kona heimilli sidan, 
er skilnadr t)eirra var gcirr, beldr, en 
su onnor, er bann befir engar reidor 
vid attar Gh-dg. 172" (Org. II, 44"). 

4) etittina ntcb §enf^n Hi Xi^x^H^iiU 
Iclfen af £tt>etd (Jorn^ben^eber; & t)eim 
sk6gi var sva bord reidan j^eirra, at ekki 
var at eta, nema bdrk af vidi ok safi, 
ok {>au ber, er undir snjo bofdu legit 
um vetrinn Fm. VIII, 32'; gerdist nu 
sva bord vis tin ok reidan a bjarginu, at 
litit var til matarins annat en — Flat. 

II, 698* jtof. Fm. VIII, 440 v. I 13. 

5) Betebfiab, ©tiUtng, ^toori noget er til^ 
^iceitgeltgt, font gtDet SCbgang tU noget; i gorbinbelfernc vera til reidu o: bcete 
for^aanben, tilftebe, titgioengeltg, faa at 
man f^ax Staabtgl^eb berober: ek bad 
bann vetrarvistar, en bann kvad mer 
f>at til reidu at sitja j[>ar svd lengi, sem 
ek vilda verit bafa Flat, II, 137"; p6 
at f>eir blutir se eigi til reidu at senda 
Agulando Kim. 229'; nu er til reidu 
skattrinn KJlm. 229 v. l. 3; til reidu er 
(ydr) her vetrvist SvarfcL 7"; eldrinn 
ok treit eru her til reidu (= Vulg. 
ecce ignis et ligna) Stj. 131»* (1 2Kof. 
22, 7); allt var til reidu med t>eim, sem 
h6n t)urfti at bafa Fm, X, 103^; ogfaa 
vera reidu (for vera til reidu; jbf. reidu- 
biiinn): bjddom ver ok bandgengnum 
mdnnum ok dllum — , at f)eir se ok 
(o: okkr?) reidu i fyrr sagdan dag 
DN, II, 535«o (3lar 1393); l&ta e-t tfl 
reidu o: o|)tabe, oberlabe, tnbr^mme (= 
lata e-t vera til reidu): bad hann kon- 
ung V. fd ser herskip ok lidsmenn; 
konungr let |)at til reidu Flat. I, 90*; 
t6k bann vid f)eim forkunnar vel ok 
let f)egar til reidu f)at, sem {)eir beiddu 
Heilag. 1, 672«*. 6) 9lebe font man tager 
eUer faar paa noget (d e-u), SefEeb, Rnxib: 
Hah om noget; jarl spurdi, hvert bann 
foeri f)adan; {)eir kvddust eigi reidur 
bafa a bent Nj. 89 (133"); konungr 
spurdi, bvat Grimr hafdi talat vid bana, 
en bun kvedst eigi bafa bent reidur 
d t>vi Fid. Ill, 530". 7) Ubrebfcl, S3es 
taltng fom titfom a) ^i^toppzn, b) ^re^ 
ften; a) ef biskup koemr i fylki eda i 
fjordung, f)d skal nann eda bans erend- 
reki {)ing kenna ok leggja eindaga til 
))ess, at bann vil reidu sina bafa; I>d 
er vel, ef menn reida bonum G-ul. 9* 
it>f. 9*""; bverr madr, er sitr svd, at 
bann reidir eigi biskupi reidu eda 
prestreidu (v. 1. presti reidu) GhU, 
22^9-; Grjatgardr X. lofadi — — 
berra Eysteini ra. g. n. biskop i Osl6 
— tigbiu merker forngildar nrir f)et, 
at hann bafdi ekki loket biskopsskat 

um tolf ar ok ei reidhu giort 

m6ti biskopenum sem adrir boendr 
0. f. b. DN. IV, 534»-"; sakar {)ess, at 
biskup befir sjaldan farit her med ydr 
visiterandi, efar ymisa um, bvar bonom 
reidu gera skal: {)vi se ydr kunnigt, 
at t)ar sem tiundar gerast, taka prestar 
moti biskupi sinum svd, at kirkjan af 
sinu uppbeldisg6zi hielper ))eim alls 
ekki f>ar til; svd berr ok b6ndom 
bar, sem ei gerist tiund, reida biskupi 
Kost ok hestaf6dr uskoddu kirkjunnar 
uppbeldis^6zi ; ok af ^wiy at her a 
{>elamdrkmni bafa boendr sik skilt (o : 
skylt?) at gera biskupi skatt d hverju 66 reifiabtiiiin — reifig66r &ri ok reifiu {)&, (er) hann fen* at ferma 
bdm, ok presti reiftu fyrir tv4 luti 
tiundar ok t>ridja halda uppi kirkium 
sinum, J)vi bj6ftuxn ver yflr b6naum 
Ollum, at ber gerir syk saman reiAuna, 
Bern a er lagt, l)eim i hendr sem oss. 

— Skipum ver sva sem ok geymist 
Tiftara hvar a belam5rku, at ))a er 
biskup bj6r reftu siDa ut at gera — 
geri nverr meft laups vyr*Bi i smoeri ok 
adrum t)eim lutum, sem EJb. 674" — 
676" (DK IX, 187 @. 187«*— 188*). 
b) = gift, lagagift, prestgift, prest- 
reida, reiftugift: ef hann (nl. prestr) 
vil eigi fara (ttl. til erfdadlda e6a 861o- 
dlda), t>a skal hann f>ama6t tiundar 
(0. reidu) sinnar t>eirrar, er hann skal 
taka 12 manaftr 6r )>eirri manngerft, 
er dlgerd var i; en ]}& M. tiund (0. 
reiftu) skal sa ma6r taka, er erfingi 
er bins, er ol er eptir gort Grul. 23 
(16*ffl8'); ef hann (nl. fylkisprestr e6r 
annarr i staft bans) ferr fr4 nau683rnja- 
laust ok koemr madr nie6 naunga sinn 
daudan eda k hann aflrar nauOsynjar 
ok missir hann prest heima. {)a hefir 
prestr fyrirfarit reifiu (= gilt 1 Borg. 
12". 16; 2 Borg, 20"; fe unbcr gilt) 
sinni i )>eim attungi, er sa maftr er 
or, {)4 12 mdnafti Frost. 2, 14*; ef 
nokkorr er t)en, er — heldr presti 
reido sina, i)4 — EJb. 676" {DN, IX, 
@. 189^); hafa boendr skilt sik at gera 

— presti reifiu fyrir tv4 luti tiundar 
ok (fyrir) {)rifija halda uppi kirkju sina 
EJb, 674 neb. S. (DN. IX, 186"). Sige* 
fom reifia l^er betegner bet famme font 
gift, lagagift, prestgift, reifiugift \aa: 
febed er skattr i flere 3:ilf(elbe biftno! 
intet anbet enb J^t)ab ber eUerS lalbed 
reifia, noget font !an flutter beraf at i 
^elemarlen ftielneS meUem ^ienbetaget 
oa @!at(anbet i Dk)erend(temnielfe meb 
Scobfcetninaen meQem reifia og tiund 
Gttl 23 (15%.) ; der (nl. toeb Telebrekke 
V* Sjerbing f^boft for 2(aen Orvella) 
slipper Telemarken og Skatlandet, som 
bor til Hammers Stigt; och Tindtaget 
begyndis der, som nor til Oslo Stigt 
J. Nielsens Visitatsbog 8. 398^^3 jtof. 
16^»f0.. 3bf. JET. J. Wille BeskriveUe 
over SiUejords Prestegjeld S. 282^ — 
283"; P. A. Munch d. n. F, Historie 
Unionsperioden II, 356. 

reifiabuinn, adj. = reifiubuinn. DN II, 

536". 
reifiagift, /*. = reifiugift; reidsegifht af 

0yre DN. I, 626^ 
reifialauss, adp. faaban fom er uben reifii 

(m.) a, fom tif e ev f orf^net bermeb ; hann 

(nl. Eirikr konungr) veitti Haraldi at veizlum ok yfirferfi Halland ok gaf 
honom 8 langski^ reifialaus Fm, Yll^ 
180*; var bat mikit skip ok mjfik reifia- 
laust Fm. VIII, 146*. 

reifiarbunafir, m. 9libet0i, l^bab ber Iceggei^ 
paa en ©eft, fom en ftal ribe (jbf. reifi 1, 
rifia 4) ; var f)& fram leiddr hinn g6fii 
hestr bans mefi ollum reifiarbiinafii 8tr^ 
39» 

reifiarduna, f. Xorbenflralb, = reifiiduna 
(jbf . reifi 3) ; hvem tima er hann he^rfii 
reifiardunur (v. I. reifiar[>rumur) matti 
hann varla t>ola ok fittafiisf sva, at nser 
skildist bans find vifi hann Mar. 884"; 
bar gekk reifiarduna (= reifiiduna Flat, 
III, 176", reifi Konung. 412") mefi eld- 
ingu ok laust i f)ekju J)es8 .lopts, er — ; 
var {)at mikil gufis miskunn, at eld- 
ingin laust eigi inn Fm. X, 30". 

reifiar j)ruma, /". b. f. Fl(U.ly7S^9'\ t>egar 
i hrifiinni let gufi verfia 6gurligar eld- 
ingar mefir hagldropum ok hrsefiiligum 
reifiarj)rumum [Vulg. dominus dedit 
tonitrua et grandinem ac discurrentia 
fulgura super terram) S^. 274" (2 HRof. 
9, 23); f>a s;^ndist |)eim, sem baefii fylgfii 
eldingar ok reifiar})rumur (= eldingar 
ok reifiar Jomsv. 74») Flat. I, 192"; 
ba heyrist monnum, sem dynr komi 
likr reifiar{)rumu Kgs. 22 v. I. 18. 

reififari efler reififara, adj. lun t Sorbins 
bclfen verfia vel reififara o: faa gjort 
en I^Welig SReife ober $abet (um hafit, 
hMU Drb i 2«minbeligl^eb ubelabeS); 
peir urfiu vel reififara urn hafit, koma 
vifi Noreg Flat II, 142"; siglir {)or- 
gerfir k haf, ok verfir skip {)at vel reifi- 
fara ok kemr vifi Noreg Laxd. 7 (ll"ffl«> 
it>f. 38 (104^**); |)eir urfiu vel reififari ok 
k6mu til Noregs um haustit Fh. 13- 
(14"); urfiu {)eir v. r. ok tfiku J)rand- 
heim Fm. VI, 201"; ffiru {)eir aptr til 
Noregs ok urfiu v. r. Fm. VI, 298"; 
er ekki sagt fra ferfi })eirra fyrr, en 
eir kvamu i Danmfirk ok urfiu v. r. I p. I, 160*; f6r hann ut hingat (nl. til 
stands) ok varfi v. r. Bp. I, 411***; f6r 
V. til Islands — ok varfi v. r. ok kom 
heim i Bjarnarhofn til bus sins Eb. 25 
(40") ; Isetr h6n i haf ok verfir v. r. ok 
kemr skipi sinu fyrir sunn an land a 
Vikrarskeifi, {)ar brj6ta {)au skip it i 
span, menn allir heldust ok 8v& fe 
Laxd. 6 (5"). 

reifigata, f. 9libe)^ei, S3et ^aa l^biKen man 
fan eHer ^Icter tibe. Eg. 87 (222") ; Sturl 
I, 50"; DI. I, 577". 

reifig6fir, adj. gob, tjenlig til at ribe ^aa; 
J), hefir raufian best, veenan ok reifi- 
gofian ok mikinn vexti Fbr. 26'*. reifthestr — reifti 57 reidheetr, m, 9fKbel^€fl; {>eir Y6ra beztir 
reidhestar (^esten: hestar at reift) i 
heraAinu Nj, 82 i7. 2. ; {)4 t^dist reid- 
hestr Herdisar Bp. I, IBS"; hann varA- 
Teitti reidhesta Bjarna, bvi at hann 
▼ar kalladr hrossama6r p,8tang. 48^; 
engi siti eptir — , stigi sa a reidhest, 
er eig^ hefoi v&pnhest Kim. 295^. 

rei6i, m. 9iebftab, Stl&e^j^r, \oa\> bet maa 
I9cete tiljlebe eEer fotl^aanben for at man 
))eb ^xctVp betaf Ian bruge en %\n^ og 
bftmeb ubretie bet, ^bottu ben efter fin 
Beftemmelfe flat tjene (jbf. reidskapr), 
faafom bt)ab man bel^^ber til Qruget 
af a) 9ltbel^eft, £aftbl?r, @((ebe o. bed(. 
b) gart^i, etib, c) 9Rf^ae: reidi heitir 
fargervi skips efta hross SE, \, 644'^; 
a) peir fOgnudu yel jarlinum ok t6ku 
vi6 hestum l)eirra ok reifla OH, GG**; 
fekl^ Jarisleifr konungr ollum t)eim 
eyki ok bar reifta med sva, sem })urfti 
On. 197>* (Flat. II, 324*); Abraham 
klffiddi medr reida eiiin (sinn) asna 
(Vulg. stravit asinum Buum) Stj. 131'^ 
(1 fRof. 22, 3); hestr Baldrs var leiddr 
k balit med ollum reida (S^e^ten: dllu 
reidi) SE. I, 178 v. h 2\ hOffiu {)eir 
hesta ok sleda — ok oku upp a land 
— , t6ku huskarlar Arm6dar vid hestum 
t)eirra ok reifta Eg. 74 (178» jijf. 177*-«); 
f)at er sidr manna, er aka lan|?ar lei5ir, 
at hafa meA ser lausataugir, ef at 
reifta f)arf at gera Eg. 78 (187»); b) gaf 
6lafr konungr honum langskip mikit ok 
g6tt meft dllum rei6a OH. 94" (Flat. 
II, 177*); konungr gaf {>6rolfi langskip 
r6tt mefl reida 6Mum Eg. 9 (16»'); 
»riAjungr leggist skipi ok reida til urn- 
»6ta JKr. 19 (NL. 864 v. I. 11); sidan 
fekk hann {>orgil8i rddrarskutu eina ok 
{)ar med reida allan, svd tjdld ok vistir 
ok allt bat, er t)eir burftu til ferdar 
sinnar Eg. 18 (34"); p6rolfr atti skip 
mikit, t>at var lagt til hafs — ; {)ar 
fylgdi segl stafat med vendi blam ok 
raudum; allr var reidi vandadr mj5k 
med skipinu Eg. 17 (3F); setto fra 
skipit, var }>ar i naustinu allr reidinn 
OH. 62"; eptir paskana let konungr 
setja fram skip sin ok bera til reida 
ok arar, let {)ilja skipin ok tjalda ok 
let fljdta sva buin vid brvggjur OH. 
103» (Flat. II, 185"); komi t)eir (nt. 
boendr) til med evkjum sinum, er |)vi 
koma vid; skolu peir hafa 6 aura iirir 
lest hverja, er {)eir na upp (v. I. vinna 
upp), |>eir skolu {)ar med bjarga skipi 
ok reida Landsl. 7, 23^; menn skulu 
rvdja skipin ok bera rcidann i kirkju 
ok 611 dnnur fdng Sturl. II, 60**; hann 
setr menn til at setja upp skip t>eirra edr bua um reida t>eirra ok annast 
vamad t>ann, er f)eir (n(. 6lafr Hdskulds 
son 00 ^and f^^Iae, ba be ^atobe libt 
©fibbvub ipaa Sdianb) &ttu Laxd. 21 
(53^); rennr skip )>eirra (Bardar) fram 
hj& skipi Refs — ; Steinn hdggr allar 
hdfudbendur ()eirra, f6r f)a seglit tit- 
byrdis med dllum sinum reida — ; skip- 
verjar Bardar gatu borgit reida sinum 
Krok. 30"*"; hefir f)u ok {)ann varning 
flutt i land virt (nt. Noregs konungs)- 
— , sem- er svdrdr til reida 6 skipum 
v&rum Krok. 37**; bdtr, skip, karfi med- 
ra ok reida DN. II, 468 (366««". 366'); 
gaf jarl honum kndrr med r& ok reida 
Sturl. I, 90'; jarl gaf Finnboga skip 
med ra ok reida Find. 43*; jtof. svard- 
reidi; c) ek E. prestr a Oystusyn gengr 
vid — , at ek hefir tekit af sira J6ni — , 
en ddr fyrir mer sdng 4 0ystusyn, f 
upplykt kua {)eirra, er licrgja til prest- 
rentu a 0. — , item kvernnus med sloki 
ok reida — Kalfsk. 81b*; jbf. reid- 
skapr EJb. 249*; jamreidi (n.) unber 
reidi (n.) c. 

reidi, n. = reidi, m. I.: a) hestr Baldrs 
var leiddr a b&lit med dllu reidi 8E, 
I, 178'; 1 raoti ndtt v6ru |)ar bunir 
tveir g6dir hestar med enu beztu reidi 
Fm. XI, 193*; jtof. sOdulreidi OH. 15«»; 
b) bridjungr leggist skipi ok reida til 
umbota med {)eira heetti, at sidan er 
skip ok segl er fullkomit ok allt reidi 
til fengit, jja — JKr. 19 (NL. II, 354 
V. I. 11); skip j)etta vil ek gefa ydr 
med ra ok reidi (v. I. reida) Hei6. 36- 
(387®); allir menn skolo gjalda hafnar- 
toll, nema — ; landeigandi skal {)at fe 
hafa, enda skal hann fa hiisrum til reidis 
})eirra Grg. II, 71'It)f."-»*; h6n (nl. eld- 
ingin) f6r sidan a vagiln lit ok laust 
siglutre a kjol einum, er flaut fyrir 
boenum, ok t6k reidi sundr i smar 
flisir ; einn lutr af trenu vard at skada 
manni Flat. Ill, 176"; skip mitt, er 
Dragsmorkin heitir, medr r& ok ollu 
reidi BN. Ill, 160 (149"); c) i jam- 
reidi (it>f. jarngreidi DN. II, 425*°): 
mvlnukvern med ollu jarnreidi DN. 
V,' 736". 

reidi, f. SBrcbe (jbf. reidr d: breb); reid- 
innar pining = (at. passio irvibUeilag.Wy 
5'72".34. hitna til reidi =(at.exardescere 
in iracundia ir(«7r/</. II, 644"f8''^; reidi 
heitir |)at, er madr er i ilium hug 
(5olfef|)r. „er vond" Aasen 944r); reidin 
litr eigi hit sanna Fbr. 85"; reidi 
hleypr a e-n o: en bliUcr kJteb: Haraldr 
konungr reiddist, en J)6 minntist hann 
j)ess, er hattr bans var i hvert sinn,. 
er fljot reidi (= er skj6t oedi eda reidi 58 reidiandi — rei6ing Hkr, 79^) hlj6p 4 hano, at hann stilti 
sik i fyrstu ok let sva renna ser reidi 
Flat, I, 46**; rei6i rennr a e-n b. f.: 
|>egar er Saul heyrdi t^^ssa hluti, {)a 
rann a hann {)e^ar rei6i ok ofund vi5 
David Kgs, 154*®; reidi rennr af e-m 
o : SBreben f orlaber en, faa at l^and Srebe 
o))l^^rer, at l^an ifh tcengere er breb, Fm, 
111,73"; reidi rennr e-m b. f.: rann nu 
konunginum reidi vid mag sinn (= gaf 
konungr honum upp reidi sina Jomsv. 
57*^ffl-) Fm. XI, 13»%-; konungi rann 
reidi vid Absalon (= (at. rex cessavit 
velle persequi Absalon HisLschoLSSS^) 
Stj, 522'*; lata renna ser reidi o: o^)i 
^i»e fin Srcbe, labe ben opff^u, Flat. 
I, 46'* (fe obenfor); lata renna af ser 
reidina b. f. Hkr. 76®f0'; fa refdi e-s 
o: ^aabrage fig end S^vebe: t)ikkir Egli 
nu mikils urn vert, fengit reidi konungs 
Flat II, 144«» ibf. 1469* ; hafa reidi e-s 
^: ^atoe ^aabtaget ftg en§ SBrebe: ef 
nokkurr madr hermir {)e88i ord eda 
visur, ))a skal sa i brottu ok hafa f)6 
reidi mina Nj. 44 (68®); bidja af ser 
reidi o: bebe om S^^^^^^^^f^f iilgbelfc, 
OH. 169« (Flat. II, 145") ; hafa reidi 
a e-m o : tocerc toreb ^aa en : gaf hann 
honum upp reidi sina, er hann hafdi 
a honum fvrir |)at, er hann f6r lit i 
banni hans Icelsag. II, 237" (Fm. X, 3'*; 
Flat. Ill, 164*) ; taka af e-m reidi sina 
o: opff0u meb at toccre Dreb paa en = 
gefa e-m upp reidi sina (Icel.sag. 11,237; 
fe obcnf or unbcr hafa reidi a e-m) : takit 
af mer reidi ydra Fm. VI, 215»o (Mork. 
43*); gefa ro reidi o: ilfc labe ftg obers 
tie af fin SBrebe (jtof. 9lom. 12, 19; ®pf). 
4, 26; 3ac. 1, 19): vil ek mi bidja })ik, 
Flosi! at f)u gefr r6 reidi ok takir {)at 
upp, er minipt vandrsSdi standi af Nj. 
116 (175"); lat standa n6tt fyrir braedi 
ok gef ro reidi f)inni Kim. 99'*; F. 
4r6ttning bad hana groeda Tristram, 
ok vid bcenir hennar, {)a gaf h6n r6 
reidi Trist. 48**; jjtof. skomm mun ro 
reidi, ef t)u reynir gerva brada barn- 
"oesku Am. 75. — Dlaar ber Borg. 1, 18* 
forelommcr ruseidi for reidi, ligefom 
anbenftcbS ruangr for raugr, maa bette 
ruseidi o^fattcS fom en Slfcenbring af 
vreidi, ber ftoarer til agf. wrad, vrsed, 
ntebend feltoe ben o^rinbelige gorm vreidi 
forelommer i Drbenc: vara konunglighe 
hemd ok — ok vara godra manna 
vblidhu oc vreidhe DN. II, 4.69»* (2lar 
1381). 

reidiandi, m. SSrebagtigl^eb, = lat. spiritus 
iracundisB Heilag. II, 585®*^ 

reidibola, f. 9lnfalb, Ubbrub af SSrebe; er 
hann hafdi fyllt it {)ridja sinn ok vatz- kerit valt, gripr hann {)at ok keyrir 
nidr 1 reidibolu, sva at pegar brotnadi 
(=: lat. arrepto vase fre^it illud iratus) 
Heilaa. II, 585''** ; J>6tt hinn gamli madr 
rsBki uann lit stundum i reidibolu, b& 
beid hann uti jafnan Heilaa. II, 668*^; 
ba meelti Sigurdr konungr i reidibolom 
(= med reidi mikilli Fm. VII, 142'*) 
Mork. 183'^; i)d vinnr hann af honum 
riddara i reidibolu (men reidiboli fi. 8) 
Bidd. 18r». 

reididuna, f. = reidarduna. F^. HI, 
175" (fe unber reidarduna); adrir d6 
ok af guds hefnd, af reididunum ok 
eldingum Barl. 25*^; vard hann 8v4 
ottafullr, sem 8t6rar reididunur (v. I. 
reidif)rumur, reidar{)rumur) ok eldingar 
hefdi lostit hann Barl. 172". 

reidihestr, m. SRibel^cft, = reidhestr; hafda 
ek hingat 10 vapnhesta ok 10 miila, 
hina hoegjasto reidihesta (v. I. reid- 
8kj6ta), er brodir ydarr sendi ydr Fl. 
93". 

reidihugr, m. brebt ©inbelag, 9Jrebe; at 
ver mjkim n5kkut reidihug ^odanna^ 
er lengi hefir hardnat ok aukizt oss i 
gegn Flat. I, 318". 

reidiliga, adv. ^ao. en 'Siao!t>t fom finned 
t^be SSrebe; {)ar k6mo fram ormar reidi- 
liga hveesandi; birnur birtust {)ar ok 
rerajandi reiduliga Barl. 53". 

reidiligr, adj. breb af Ubfeenbe; reidilig i 
yfirbragdi Mar. 194®. 

reidilostr, m. Srebagtigl^eb, Xilb^ieligl^eb 
til at torebeg; hann lezt ijortan ar at 
hafa bedit gud i morkinni — , at hann 
gaefi honum dvgd at sigra reidilostinn 
Heilag. II, 650 »«. 

reidimal, n. ^bab ber ftgeS, er fagt i 95rebe; 
var t)at mein* reidimal (= reidimseli 
Fris. 198"J en sannyrdi Hkr. 553"; 
Ingimundi potti J)at reidimal Fra. 189^*; 
h6n kvad {}etta eigi f)urfa at reidimalum 
gera Vatsd. 10 (20»). 

reidimeeli, 7*. =: reidimal. Fria. 198", fe 
unber reidimal. 

reiding, f. 1) SBebcegelfe frem og tilBage (jbf. 
reida 8); f^a bad K. gron, at honum 
skyldi hrinda a fylking {)eirra Gizurar- 
manna, ok J)at var gort; var |)a i reid- 
ingu mikilli (v. I. varo {)a i hrongl mikit) 
Sturl. II, 164»; i fig. Set^bning: l)ikkir 
{)a i reidingum vera (a: bet f^neS ba 
ubift, fnart faa og fnart anberlebcg), 
hversu honum eirir, ef hann velir einn 
um Mork. 40*». 2) Ubbrcbelfe af ^bab 
man l^ar ^^rt, l^borbeb man laber bette 
blibe betjjenbt og lomme i (^olfemunbe 
(ibf. reida 10). Grdg. 393». reidingr — reiftlyndi 69 reidingr, m. == reidi (m.) I a; allr reifi- 
ingr hestanna gI6a8i vid gull Flat. I, 
359*®; skulu menn ininir sjalfir geyma 
hestanna ok sja fyrir reidingi, en ek 
mun ganga inn Fm. VI, 390®; f6r 
Audun til ok tok enn gra hestinn ok 
setti fyrir tveggja yxna slefta ok 6k 
saman alia todu sina; hestrinn var 
^66r medferdar um middegit — en 
eptir solarfall sleit hann allan reiding- 
inn ok hljop til vatnsins Landn. 2, 10 
(94*f0.); erpanghrandr reift austan, f>a 
brast i sundr j5rdin undir hesti hans, en 
hann hlj6p af hestinam'ok komst upp 
d bakkann, en jordin svalg hestinn meO 
ollum reiftingi Nj, 102 (158"); gj5r6i 
ana — 6reida, en h6n vildi heim koma 
at nefndum degi — , let h6n sidan 
soekja skip ok foera til arinnar, ok fara 
}>au sidan til skipsins: Herdis o. f. t>.; 
yfir ana for fyrst Ketill ok Bjom, farar- 
«kj6tAr ok reidingar t)eirra, ba t^ndist 
reifthestr Herdisar JBp. I, 138**f9-; Gu6- 
mundr mtelti: — })u skalt hverfa hedan 
i brott, en ek mun fa \teT i hendr 
hesta tv& — baksara ok {)ar meA klafa 
a ok osta i ok varskinn — ; still pu 
sva til, at t)u komir til ^orkels i vandu 
veftri — ; sidan f6r Rindill ok kom til 
dxarar i drapvedri miklu ; {>orkell var 
uti ok — ; J>orkell mselti: muntu vera 
kotbondi nokkurr, bvi at {)es8ligr er 
vamingr binn, ok ber inn reidinginn 
I^oav. 18*»-"'; |)orsteinn hafdi s6tt 
kom am daginn ok kom heim til eld- 
husdyra, J)ar var fUugi bryti; fcor- 
steinn spyrr, hvar menn vaeri allir; 
})at skiptir jjik ongu, vardveit j)u rei&- 
mginum ok foer hestinn a gras; {>or- 
steinn skerr {)a gagntokin ok hrindr 
ofan reiflinginum ok klyfjunum med 
Sturl II, 97»«-*» ; setr Krdkr t)a softul 
a best sinn, en beir rannsaka allan 
hans reiding ok allan hans klaednad ok 
bing ok finna {)ar ekki i o. f. b. Sturl, 
II, 257«*— 258'; J)eir riftast nu at meft 
miklu kappi — ok berr hvarr annan 
brutt af sinum hesti, J)vi at allr reifi- 
ingr vann fieim eigi meira en eitt 
laufsblafi El. 129". 

reidinn, ctdj. brebagtig, tilbj^ielig tit at 
btebed; var hann kappsamr mjdk ok 
reidinn Eg. 40 (77"); hinn reidni br6dir 
Heilag. if, 582» it)f. 581". 

reidir, m. = reifii (m.) Lb (o: ^toob bet 
^^rer meb til et ©libS Ubruftntng); mi 
fymast skip eda naust i heradi eda 
forlast reidir Landsl. 3, 1"; af skipa- 
leigum genst (nl. tiund) mefl J)eim 
haetti, at sidan en skip er fullgort ok 
segl ok reidir til fenginn i fyrstu, gerist af tveim lutum leigunnar i fyrsta ferd, 
en ^ridjungr leggst til umb6ta skipi 
ok reida. j2Cr. 19" {NL. II, SM'% 

reidiraust, f. toreb 9l0ft cttcr ©tcmmc; fyrir 
hvi toludu J)j6dir med reidiraust (Vulg. 
quare fremuerunt gentes) Post 26*' (3lp. 
®i. 4, 25). 

reidisproti, m. ^ixp font man btuger, ^t)ors 
meb man flaar for at labe en f0(e fin 
9Srebe; retti dr6ttinn sinn reidisprota 
yfir t>a Stj. ,382»« (2)omm. 3, 8). 

reidistoll, m. == reidustoll. Konr. 62 v. I. 
16; skipat var dllu foruneyti konungs 
upp a h4pallana, {)a var alskipat stofan 
it efra med veggjum, en heimamenn 
ok firirbodsmenn sdtu a reidist61um 
(= skipudu reidust61a Fm. V, 332) 
Flat, it 293". 

reidisverk, n. ©jerning l^))ork)eb man paa^ 
brager ftg end (e-s) $rebe; i gudsreidis- 
verk Post. 486»«; Kim. 652*«; Thorn. 
262"; itjf. reidiverk. 

reidisvipr, m. t)reb 3kmt, Urebt Ubfeenbe; 
kongrinn setr sik ekki sva blidan her 
i mot, sem margr mundi hyggja, heldr 
med nokkurum reidisvip tekr hann sva 
til ords: — ^f. 78"; er t)eir Rafn 
ridu 6t gardi, mseiti hann med miklum 
reidisvip: nu — Bp. I, 774**; allir menn 
sja mikinn reidisvip & konungi (= oll- 
um monnum var audsenn reidi{)okki 4 
konungi Flat. Ill, 403") Icel. sag. I, 
349". 

reidiverk, n. = reidisverk; reidiverk {)au 
(er) f)u vunnit hefir, boet f)u eigi illu 
yfir Sol. 26. 

reidif)oka, f. gorblinbclfe f om f)ax fin ®runb 
i ^rebe, naar benne nemtig l^inbrer et 
HRennef!e i at fe fftab ber er ret eUer 
retfarbi^t; hann ser eigi Ijos rettlsetis 
fyrir reidiJ)oku (= lat. cali^ine furoris 
non videt claritatem justitiae) Horn. 
38»«f9.3». 

reidif)okki, m. = reidisvipr. Flat. Ill, 
403" (fe unber reidisvipr); tveim sinn- 
um s^ndist bun henni, en hit t)ridja 
sinn badum {)eim ok med reidibokka 
ok eldligu andliti Heilag. I, 533 . 

reidit)ruma, f. Xorben, Xorbenflralb, = 
reidarduna, reididuna, reidarl)ruma; 
glumrandi reidi |)ruma med ogurligum 
eldinguro Kgs. 52*^ jtof. Barl. 172" 
unber reididuna. 

roidi{)ykkja, f. = reidi |>okki. Anal. 190*. 

reidkltedi, n. pi. Slibebragt, Slibcltoebning ; 
t)8er v6ru allar a raudum hestum ok i 
raudum reidklsedura Flat. I, 359 *^ 

reidlyndi, n. orebagtigt, treblabent ©inbes 
lag; ek hefi lengi verit i reidlyndi ok 
skapillsku til allra t)eirra, er mer hafa 
fylgt Bidd. 69". 60 reidlyndr — reifiskjdti reidlpdr, adj. tJrebagttg, bteblaben, tiU 
b^telig til SSrebe; Margant hinn reid- 
lyndi El 4V, 

reiOni, f. SStcbagtigl^cb, = reifilyndi (jbf. 
reifiinn); vitleysi er t)at likt, ef einn 
hverr girnist at dr6ttna ()6ruin ok 
dr6ttni eigi ddr reidni sjalfs sins Hei- 
lag. II, 664»«. 

reifir, /*. ? a |)eira degi, er stjrimaftr vill 
skipi sinu ut leggja, J)a skulu allir 
skiparar til koma — ; en hverr f>eirra 
manna/ er heill er ok eptir stendr ok 
koemr eigi til skips adr, en rei6r se 
rudd, {)& — Bjark. 171*. 

reiftr, adj. faaban fom fan ribcd, cr fretits 
fommclig for ribenbc (jt)f. ri6a 4); var 
flcedr sjofar ok eigi reitt (o: man funbe 
xlU tibc) yfir voftla Sturl. II,- 38**; gjorfti 
(m)etf.) ana oreida (o: uftentfommcUg tit 
$eft ettcr for ribenbc) Bp. I, 138". 

reiftr, adj. 1) faaban fom ftaar til en8 ^aa-- 
big^eb, cr l^am til reifiu; pilagrimum se 
f)ar (nl. i bet ber 04)f^rte boenahus) reitt 
messo hafa i v&ro lofi })a, (er) f)eir 
koma eigi inn i kirkjuna DN. I, 546" 
(EJb. 463"). 2) rebe, fom bctaleg i eUcr 
meb llingenbe SW^nt; {)egar sem J)eir 
(nl. stallarar konunes) hafa eigi sj-slu 
af honum, {}a skolu peir taka 1 reidum 
peningum {v. I. i reifiupeningum) 15 
merkr af konungs gardi Hirdskrd 49*. 

reiflr, adj. Dreb (jtof. rei5i, /*.). Fm. VI, 
123**; reifir e-m o: jjrcb paa nogen 
(jtof. reidast e-m): ertu sjiikr eda reiftr 
manni nokkurum OH. 52"; konungr 
varfl sva reifir Agli, at — Flat. II, 
144"; ek man varla, hversu reidr ek 
var yflr Mar. 1052"**; Magun verfii mer 
rei5r, — er ek berjumst fjTir sakir 
hennar El. 81*; reidr e-ii o: t>reb ot)cr, 
for, paa Orunb af noget (jt>f. reifiast 
e-u): konungr varfi {)essu mjok reidr 
Flat. I, 45*; reidr af e-u b. f.: Bevis — 
var mjok reiftr af ordum mevjarinnar 
Bev. 220*<>. 

reidskapr, m. = reidi (m.) b: skulu |)eir 
ok {}etta nfja skip til reidu hafa med 
ollum J)eim reidskap, sem f)ar til heyrir 
DN. 1, 470"; c) mvlna med ollum reid- 
skap EJb. 249»; jbf. Kalfsk. 81 b^ 

reidskj6tabod, n. ^^ilftgelfc af ^cftefl^bS 
cffer Sf^bS til Sanbg, Subflab fom inbe^ 
l^olber faaban Xilfigelfe. Frost. 3nbl. 
19*; Landsl 3, Wh-. 

reidskjotabodfall, n. Unblabclfc, gorfjJms 
mclfe af at bcforbre, fjt^re frem cUer 
toibere ubfenbt reidskjotabod. Frost. 
2, 44". 

reidskj6tabref, n. @!^b8^a3, SBrei) fom 
inbc^olber reidskjotabod eUer bercttigcr 
nogen til at faa reidskjota til Scfors bring paa fin Steife; ef ver faom nokk- 
urum manni reidslg6tabref fyrir naud- 
synar v6ra saker, {)& skulum ver & 
nemna i breiino, hvarsu marga hesta 
B& skal hafa, skulu boendr {)ann skj6t 
^era at jafnade en eigi t)een same 
jamnan Bb. 6, 9". 

reidskjdtamadr, m. ^erfon fom l^ar at toge 
SSare paa ©eftene (reidskjdtar). Fm. IX, 
855* (v. I. hestasveinar). 

reid8kj6taros8, n. ©I^bgbeft; boendr skolu 
gera biskupi reidskjotaross hvert, er 
sddull eda seli henr a komit hvert 
sem erkibiskup ferr nema &rmadr hans 
l&ta annan veg bj6da Frost. 2, 44'. 

reidskj6taskipti, n. Omfliftning af ©l^b^ 
fittanbg. Frost. 2, 44«; Landsl. 3, 15«. 

reidskjoti, m. I^bab ber tfener til enS Ses 
forbring paa l^and $ei eUer 9teife: ont 
1) ©Icebe eSer Sogn, = reidsledi: hann 
leetr hus gera nser kirkju Ambrosii ok 
i hiisinu leetr hann biia einn reid- 
sleda ok setlar med bro^duligu til- 
stilli at koma biskupi i gildru f)essa — 
ok aka hann sva ut or bor^inni til 
utlegdar; — d |)eim sama degi, er 
hann hugdist veida mundu biskup, {)» 
vard hann fyrir sannar sakir & t)essum 
sama reidskjota eda reidsleda brott 
rekinn Heilag. 1, 32'*. 2) §eft, ^= reid- 
skj6tr 2. Grdg. 170» (Org. II, 42«); 
OH. 14". 170". 3) @!^b« fom ^be* 
jlongen, 0t)rig^ebgf)erfoner og bedlige til 
bereS ©eforbring paa 3leifcr i Sanbet; 
biiendr skolb gera konongi reidskjdta 
sva mykinn sem hann J)arf, en drmadr 
skal gera reidskj6tabod, en buendr 
allir, er bod kemr til ^ards, f)4 skolo 
beir gera reidskj6ta konungi, hvert 
hross skal i reidskj6ta hans fara, er 
seli eda sOdull hefir a komit; en ef 
konung skortir reidskj6ta, j)a — Frost. 
Qnbl. 19*f00'; ef konung skortir reid- 
skjota, ()& gjaldi bdndi hverr, er bo6 
kom til gards ok eigi greiddi reid- 
skj6ta, eyri ailfrs konungi firir hvern 
eyk, er eigi kom til reidskjota skiptis 
forfallalaust Landsl. 3, 15. — 3t)f. gb. 
retskjut o. be^l.: „Item dominus rex 
prevideat regnum in posterurn": Item 
nuUi detur reszskot [v. I. raethskoth) nisi 
regi vel reginee venienti vel filiis ejus; 
et quicunque mittitur ex parte domini 
regis, prevideat sibi exactor in evec- 
tione; si aliquis duxerit extra hserseth 
jumentum pro reszskot, profugus sit 
Aarsheretning fra det k. d. Geheime- 
arkiv V, IVm- (fra 2lar 1261); faa og 
rethskiut I. c. V, 13**-«^ (fra Slarenc 
1267—1259) jtof. Kofod Anchers Lansk 
Lovhistorie I, 601. reidslgdtr — reiduligr 61 reid8kj6tr, m. 1) = reidskjdti 8; reid8kj6tr 
skal eiugom fleirom gerast en virdulig- 
um herra f66ur virum ok oss, herra 
biskupif ok sendiboftum {>eim, sem fara 
varra efta landsins erenda DN. YI, 
238^9.. 2) $eft ^^.64(152**) ; konungr- 
inn Eirekr fell at baki br&ftum hesti, 
8V& at fostmir v6ru fastir i stigreipum, 
«o hdfudit moetti viAum ok grjoti alia 
stand, medan rei58kj6trinn rann undan 
beim, sem eptir sdttu Bp. I, 743"; ef 
pd kemr, |>& skal ek gefa ^er {>ann rei5- 
8kj6t, er einn hinn versti |>j6fr d at 
bafa (nL galgann) ok skaltu ^ar a ri^a 
Ridd. 168» it)f. Ifte »inb ©. 809b»*fflfl.. 

reiftsledi, m. @l(ebe font brugeS til itj^rfel; 
tak eyk ok reidslefta ( Vulg. currum) Stj. 
626^' (2 5ton0. 9, 17); bessir 2 stiga upp 
i reidsleda einn ok aka i brott — ; nii 
er minnst er v&n, slongir beim b&6om 
6r reidsledanum — , ok koma b&ftir 
daufiir a jftrft Heilag. I, 86*-»*>; jbf. 
HeUag. I, 32'*'** unbcr reifiskjdti. 

reidubumn, adj. fcerbig, betebt, rebe faa 
at bertil er frt Stbgang og man Ian faa 
bet, (at. paratus, = buinn til reidu ()k)f. 
lata Tera til reiftu unber reiAa (/*.) 3); 
var {>a rei6ubuit skip ok menn med 
Tapnum, hvar sem konungr t)urfti at 
krefja Fsk. 82"; nu er skattrinn reifiu- 
buinn (r. I. er til rei^u skattrinn) Kim, 
229^; Flosi leit a bekkina ok sa, at 
allt var reiftiibuit f)at, er menn t)urftu 
at hafa (nl. til 9Raaltibet) Nj. 137 (220»); 
fyrir mjdk loneu var borfi reidubuit 
iiott 6*'; {)aa skal allsss {)8Bir89 jactrde 
peningaBlaust vera reidubuit DN. IX, 
216". 

reidogangspeningr, m. ? DN. IV, 347®-'; 
fe unber reidupeningr. 

reidugift, f. ^fgift font tilfom $reften i 
be <^ne, ^t)OT bet if(e ^bebed ^ienbe, 
= gipt 3 (Borg. 1, 10". 12»; 2, 20>), 
reida 7, prestreiAa; kaerdi t)a sira 
bjostolfr (prestr at Skeftakrs ok Hofs 
kirkjam a L6m), at s6knarboendr bans 
^ilja eigi luka honum med fullnadi 
reidagift, tva maeli fuUr b6ndi ok einn 
mseli einyrki, eftir bvi, sem forn vani 
er til ok jafnan henr lokit verit nseri 
um sextigi ar f>eim prestum oUum 
bvorjum eftir annan, sem |)ar bafa 
sungit firir honum, ok sva ser um niu 
ar sidan bann kom t)ar, utan allt m6ti- 
mselgi adr, en )>eir neitadi honum i 
Qord DN. I, 287»-"bf."ffl.«*f9.»f9.«-**f8. 
j»f. 377**"; |)eir heldu saman af einni 
halfo Ulfhefiinn Petersson (fc DN. Ill, 
o71*. V, 405') en af annarri A. Eivindar- 

son , at um t>& l)rfietu, er j)eir 

hdf5u sin 4 milium um reidsegift af 0yr8e (a Vingareimi DN. HI, 896") ok 

86 um Tofaia DN. I, 626"; Hav- 

ardr m. g. n. biskup i Hamri sendir 
oUum mOnnum i SkeOakers sokn, Boear 
8., Giffiilo 8. ok Nes 86kn kveOju g. ok 
sina: f>et se ydr kunnigt, at sira Steini 
Petrsson 86knarprestr yAarr hefir ksert 
firir 088, at {)er vilir ei luka honum 
reidugift eftir bvi, sem gamall sidvani 
er til ok — ; pvi bidjum ver yftr ok 
bj6dum OUum — , at ^er lukir honum 
sina skyldn eftir t)vi, sem — , ok firir- 
bj6dum ver |)er, sira Steini! at gefa 
nokkurum ])eim gufts likam at p&skum, 
sem fyrnefnda reidugift firirnemast at 
luka DN. I, 377*-"; af fomo medan 
prestr sat bar (nl. beb 9)lo 5tirfe i Sand- 
aukadali) fekk hann i reidugift tolf 
laupa smoers ok tolf mdnadamata mjdls 
EJh. 22"; i reidugift 8 punda laup 
smoers ok 5 spann mjdl af hvorjom 
lida ok ero tolf lidar i allri s6kninni 
(nl. Roedaness kirkju); ok serdelis gefr 
hvarr fullvirkr b6ndi ha(l)fsaald koms, 
en hvarr halfvirkr 3 settonga kom, ok 
f)et sama gefst a 0yjamark ok Aramark ; 
en f)6 i Klunds sokn ^efr hvarr full- 
virkr said koms en halivirkr ha(l)fsald 
EJh. 149»*f09.. 3t)f. redegerd, redemel 
J. NiUens Visitatsbog ©. 363"»*»' O0 
H. J. Willes Beskrivelse over SiUe- 
gjords Prestegjeld @. 282 fg. 

reidugliga, adv. paa en 9Raabe, font f^neS 
r0be Srebe, =: reiduliga I; portarinn 
svarar honum reidugliga Bev. 213*. 

reidugligr, adj. breb af Ubfccnbe, = reidu- 
lip; pi mselti konungr: lengra skolum 
ver mi skj6ta, ok t6K dr ema ok var 
reidugligr (=r var mjdk reiduligr Icel. 
sag. I, 153^) F/a^ III, 406"; hann var 
sva reidugligr (= reiduligr Icel. sag. 

I, 355"), at engi madr |)ordi vid hann 
at msela Flat. Ill, 408^ 

reiduliga, adv. i eller nteb SSrebe; fa& 
ygldist hann ok leit r. til t>eirra OH. 
63" {Flat. II, 68"); konungr litr vid 
Tofa r. ok bidr hann brott ganga Flat. 

II, 144**; jarl svarar r. ok sagdi, at — 
Flat. I, 559"; {)a maelti G. konungr 
reiduliga: illt eina 7- Didr. 313®. 

reiduliga, adi?. rebeligen (jtof. reida (/".) 8); 
hann heimtir ut peninga Halvards af 
hverjum manni en allir luka vel ok r. 
Vigagl. @. 103^; betta allt saman fekk 
hann r. JEf. 88»1». 

reiduligr, adj. Drcb af Ubfeenbe, = reidug- 
ligr. Konr. 62**; reiduligr ertu mi son, 
ok eigi sa ek f^ik slikan fvrr Nj. 54 
(83"); hann sa far Magnus Konung ok 
sva J)at, at hann var reiduligr Fm. VI, 62 reiftuligr — reifa 122**; madrinn var ekki storr vexti, 
en allreiduligr var hann Vigl. 69'*. 
reiftuli^, adj. ^njfclig, forbelagtig, bel^agcs 
lig ; iduliga skiptist madrinn um reidu- 
liga ok gagnverduliga hluti ok veil eigi, 
neer hann skal deyja (= lat. assidue 
variatur homo per prospera et adversa 
et ignorat, quando moriatur Berhardi 
Clarevallensis meditationes piissimm de 
cognitione humance conditionis cap, 2 i 
Migne Patrol, latina CLXXXIV, col- 
488") Leif. 191'*; ferr sva til einn dag 
sem t)eir, meistari ok ungi madr, sitja 
bafiir samt i sinu reiftuligu herbergi 

rei6uma6r, w. 1) ^erfon font l^ar at tits 
bcrcbc SMaben og fatte ben frent for bcm, 
font ftuffc beltagc i SWaaltibct (it)f. reid- 
deigja, reidekona Aasen 590 b); {>a 
mselti m6dir Jesu vid reiftumenn (= 
Vulg. dicit mater ejus ministris) Homil. 
187" (3ol^. 2, 5); reiftumenn vissu 
{Vulg, ministri autem sciebant Homil. 
188* (30)^. 2, 9), i»f. 190'»tB.. 2) en af be 
aJloenb font ^ber for pn 3!)el af %atifi\ti 
og be berboerenbe t^erfonerS SSeb!ommenbe 
l^abbe omborb at geeta allra mala ok at 
sQpkja sem gjalkyri i kaupangi Bjark. 
172»-*f0. 173*. 

reiftupeningr, m. lUngenbe 3R^nt, rebe 
$enae; ef reidupeningar eru eigi {)a 
til, p4 lukist i Oftru bauggildu fe eftir 
gangspeningum metit DN. II, 183"; 
Ijkr hann 8 merkr norroena reifiupen- 
inga edr svenska, |)a er lokin mork 
gulls, en f)at, sem ei l^kst i peningum, 
pa skal liika 8 merkr bauggildar til 
iomgilds metit fyrir mdrk gulls DN. 
Ill, 266*%9«; })ar sem ei kunnu rei6u- 
peningar til vera, {)a skal liikast i 
oftrum auralogum, sem vyt er til nor- 
roena peninga at reikna DN. IV, 269" 
jbf. lauk ok {)a — sira H. Ogmundi — 
5 merkr ok 20 til gangspeninga at 
reikna i guUpeningum ok enskum pen- 
ingum S. 16; hus min i korsbrcefira- 
gardi, er ek keypti firir atta tighi 
marka fiosopenin^a, gefr ek half — 
herra Salomoni biskupi en half husin 
vil ek, at selist firir reifiupeninga ok 

gefist fatceku folki DN. IV, 350*^; sira 
[jarrandi keypti — 5 aura b61 ok 4 
marka b61 — i Bjarku — , firir halfa 
Q6rfta m6rk gangspeninga hvart eyris- 
bol meflr t)eim haetti, at sira H. skyldi 

luka Kara })a i hendr fjdra. tigi 

marka i reidugangspeningum, ok sidan 
bar sem ei vseri reifiupeningar til, i 
pessom kaupmannavarningi — DN. IV, 
268 "ffl-; lauk sira E. mer 20 merkr 
reidugangspeninga fyrir — , ok bar ek upp af sira J)oreri — fim merkr reiftu- 
peninga fjrrir eyrisb61 i J)eirri samri 
j6r6u DN IV, 347«-». 

rei6ust611, m. 1^8 Stol (93(enf) font fait 
flj^tte^ og fcetteg l^bor man for iilfcelbct 
bit ^abc bert ftaaenbe, = rei6ist611; 
reidustoll st6d lyrir konungi (v. I. fyrir 
borftinu 8t66 einn rei6istoll) ok v6ru 
drekahofud a, t>au t6ku svd hatt upp,. 
at })au bar hserra en borftit — ; hann 
festir hofufiin upp a 8t61inn sinu megin 
hvdrt ok stigr eptir j)at undir borfiit 
Konr. 62** jtof. SBarianteme; er Flovent 
kom 1 hus einsetumanns, f)a fann hann 
eigi palla ne reidustola, heldr v6ru |)ar 
eiki stobar a at sitja Flov. 128"; J)& er 
skipat var ollu fOruneyti (= forunautum 
Fm. V, 332*^9.) konungs upp a ha- 
pallana {= pallana Fm. V, 332"), {)& 
var alskipuft stofan hit efra meft vegg- 
jum, en heimamenn ok firirbodsmenn 
satu a rei6ust61um {= skipudu rei6u- 
st61a ok forseti Fm. V, 332"); Rau6- 
ulfr b6ndi sat framan a t)eim st61num 
(a reifiustol Fm. V, 332**), er st66 fyi-ir 
lendum m5nnum Flat. II, 293"; hann 
sa, hvar rei6ust611 st66 a golfinu, hann 
gekk {)angat ok t6k st6Tinn ok setti 
at framan bar, sem Olof sat; K. settist 
sifian a stolinn Ejaln. 7 {tsl. s. 418*); 
einn hlj6p i kirkjuna af monnum Kalfs^ 
ok var sa seerdr allt innar hja reidu- 
st61 Bp. I, 506* {Sturl. I, 227"); reiftu- 
stoll ncebneS btanbt bet Mariu kirkja 
a Skardsstrond tilB^renbe Snbentarium 
DL II, 117*». 

reifivrfii, n. Orb l^bori en ubtaler fin SSrebe* 
Kgs. 173*Mt)f."f0.. 

reifa, v. (f5) 1) fremme, forfremme, fcettc t 
en bcbre og forbelagtigere ©tilling (jbf 
reifr); ek mun avalt [v. I. allt) bitt mal 
reifa i {)vi, er ek ma Konr. 66**; hrceft- 
ist ekki ills manns orfi eftr verk, J)vi 
er {)at er ekki meira vert en mold eftr 
maurr, i dag reiiist hann (nl. illr ma6r) 
en i morgin eydist hann {Vulg, hodie 
extoUitur et eras non invenietur) Gy6. 
11 "f0. (1 SRaccab. 2, 63). 2) begabe en 
meb noget (e-n e-u); hringum rauftum 
reiffii hiin huskarla Ghv. 39 ; okkr mun 
gramr gulli reifa gloraufiu Am. 13; unz 
mik Gjiiki gulli reiffti Guiir. 2, 1; nu 
f6r konungr af veizlu ok var reifSr 

g6dum gjofum Jomsv. 60*^; sifian reifir 
ann gjofum meiri menn ok minni 
alia f)a, er hann haf6i til sin bo6it 
Alex. 161**; tak {)u ^riggja ndtta veizlu 
mefi mer — , en siflan skal ek reifa 
faik gjoftim Orv. 17* {Fid. II, 508'<'); 
hve moni gu6 {)ann gj5fum reifa fyr 
naudungarverkit, es naufiigr viftr g6tt reifabarn — reik 63- ef hann gerir |>atki, at hann lofi ))aiin, 
68 6neyddr gerir g6tt, ef {)6 gerir hann 
tregliga Homil. 115^ 3) omtale, aabens 
bare, fremfi^te i Otb; hvart ^at skal 
fyrst fara i hlj6di ok reifa petta fyr 
ndkkanini vitrum mdnnum Fm. IV, 79** 
(|»f. OH. 32'; Flat. II, 36«; Hkr, 240"); 
^& segir Bjarni — ok kvad {>6rarinn 
|>at bafa bodit ser at reifa ongvan hlut 
ebr krittu i konungs boll Fm, V, 320^; 
{orngen: reifa ma] o: refumere en @a0 
i 9letten, bet git>e en Obetftgt af famme 
eOer bend $rocebute, en e^temftiUing 
berof (fe Qrdg. Ill, 659*»fM.; Arnesens 
isl Bettergang 8. 322«— 582) : t>4 6t6d 
sa upp, er sokin bafdi ytir hdfuft verit 
fram sogA, ok reifAi mdlit; bann reifdi 
t>at fyrst, er M. baud at hl^da til ei6- 
spjalls sins — , t>at reif5i bann })vi 
n«st, er — Nj. 146 (243*-"); ef t)eir 
veita bonum eigi |}at at reifa mal bans, 
{>a — Org. I, 7r-»« 72«; fieir skolo 
sokn reifa bvers mals fyrr en vom 
Org. I, 72'""; sidan var nefndr dyra- 
d6inr ok sagdar fram sakir — , voru 
|>ar kvidir bomir, reif5 mal ok doemd 
Eb. 65 (102>»). 4) fjire tit noget (e-u, 
at e-u) font Slefultatet, l^abe noget til 
Stefultat; )>at mundi eigi g6du reifa 
(r. /. sseta) Oreit. 182'*; kvad bann ilia 
gort bafa at ganga a saettir manna, 
8ag6i t>at illu reifa mundu VaUafj.4^^; 
ogfaa meb Xilf^ienbe af et ^erfonend 
^ati)9, font angtber, ^Dem Slefultatet 
Mtt)et tt( ®abn eUer @!abe: t>6tta er 
illt verk ok umannligt, mun t>er {)etta 
illu reifa Laxd. 79 (226"); varir mer, 
at f)er reifi illu, ef f>u ferr Krok. 25*® ; 
jtof. mseltu j)at margir menn — , at {>eim 
bafai at illu reift Fm. XI, 294»<>. 

reifabarn, n. BtyffUhatn, 93arn font ligger 
tnbfU^bt (vafit) i reifum (fcreifar); reifa- 
barn var bann (nl. Hercules) j)a, er bann 
gerdi |>etta 8t6rvirki (nl. kreisti i sundr 
orma tT& me5 sinni bendi bvarn) Alex. 
2**; kona bans rakadi Ija eptir honum 
ok bar reifabarn a baki ser })at, er 
b6n foeddi a brjosti Sturl. I, 181» (Bp. 
L 666»). 

reifalindi, m. 8b0b (lindi) font Icegged 
Tunbtom nogetr ^bort noget tnbft)^bed, 
= reifar; ^ann sama nagla drottin- 
ligrar piningar offrar bann Keisaranum, 
bar me6 part af krossi dr6ttin8, reifa- 
linda bans (juf. Mar. 643'* unber reifar) 
Kim. 547» (JEy. II*"). 

reifar, f. pi. 6b0b ^bort nogen tnbft)|^bed, 
font trilled om noget; vafdi b6n (nl. 
Maria) hann i reifum ok lagdi i etu 
Horn. 67*'; batt sjalf Mana bann i 
reifum Mar. 27* (366*>) jof. AR. II, 417 a"; sem hinn ung^i Nicolaus er 
lac6r i voggu vafinn reifum HeUaa. II, 
63^; bar var — af krossi vars laus- 
nara ok af })eim reifum, sem bann var 
i vafiftr, ok af f>eim duk, er bdfu6it 
var me6 sveipat Mar. 643** (jbf. lik- 
bleejur med sveitaduk ok bl6di Erists 
AB. II, 416**); komu a m6ti honum 
menn t)eir, er baru vaming sinn a 
•morgum eykjum, en er kykve'ndin s* 
Martein i svortum klaedum, {>& faeldust 
bau ok blupu af gdtunni (= undusk 
hestar af gotu ©. 666*. 622*) ok vofdust 
i reifunum (= taumum @. 566*. 622*) 
ok gerOist farartalmi beim Heilag. I, 
689". 
reifing, f. ©anblingen at reifa mal (fe 
unber reifa 2); um reifing Org. I, 71*; 
m&l buit til reifingar Band. 17**. 

reifingarmadr, m. SWanb font ffav at reifa 
mil. Org. I, 71*; Nj. 125 (243««). 

reifr, adj. benlig, t)cltoittig, o^jtjiJmt, bcl 
ftetnt; glaftr ok reifr skyli gumna hveiT 
unz sinn bidr bana Hm. 14; beima 
gladr ok vift gcsti reifr Hm. 102; er 
Gudmundr reii'r vifi (>4 ok veitir ^eim 
stormannliga Heid. 37 (388"). 

reigjast, v. r. (gd) 1) gj^re et jlaft meb 
9^alfen font ^egn paa Obermob, 2:robd, 
3R\^n0\t, Ubilje; t>^ ^^ (gradungrinn)- 
Glaesir var 4 vetra gamall, gekk hann 
eigi undan konum, bornum e6r ung- 
mennum, ok ef karlar genga Iga hon- 
um, reygdist bann vid ok let utruliga, 
en gekk undan }>eim i [)raut Eb. 63- 
(117*®); Grima t6k vift honum me6 
miklu gledibragdi, en bordis reygftist 
nokkut sva vid hann ok skaut oxi vi6- 
|>6rmodi, sem konur eru jafnan vanar 
pa, er beim likar eigi allt vid karla 
Fbr. 38^; Ketill mselti: hvert setlar 
))u? f6stra! bun reigdist vid honum ok 
mselti: ek — Fid. II, 131"; sva sem 
a leid beirra tal, fo& reigdust ok ee bvi 
meirr vid lidsmenn t>eir, er samdrykk- 
juna heldu Fm. VIII, 158* {Konung. 
68"). 2) blibeji^eftig, ibrig; sva reigdist 
(v. I. hardnadi) talit sem t)eir hofdu 
lengr talat Sturl. II, 182**. 

reik, f. SliUelinte paa SRenneftetd $obeb 
fra $anben til ^atUn, ^t>orfta ^aaret 
beler fig og falber nebober til begge 
©ibcr (golfef^r. reik Aasen 591 a) ; bar 
bans var odrum megin reikar blcikt 
en odrum megin rautt OHm. 46 (34*) ; 
af var rotnat skegg allt af jarli ok 
barit (idrum megin reikar Flat. 1, 212**; 
hlj6p ))& ein (nl. konan) i mik ok 
greip i mitt bar ok reif af mer ddrum 
megin reikar Fid. Ill, 392". €4 reik — reikanarstigr reik, n. 1) Beboegelfe ftem og titlbage uben 
beftemt SRaal eller SBeftemmelfe, SSaHen; 
tekr b6n nu at ukyrrast bit pridja sinn 
eva, at nu slsr h6n i reik urn her- 
bergit — ; bar reika meyjamar mefi 
benni til bvarrar bandar, sem saet Tar 
^f. 85B"'; f)ar var belzt reik d rafiinu, 
bvart ek munda af r&da Fid, II, 335'^ 
^) Seftnbenbe, ^ilftanb, StiUing; vera 
vel til reika o: bcsTe i Selgaaenbe, be- 
finbe fig be(: Odd^eirr var ))a fagrliffa 
klseddr ok vel til reika, sva ball^i 
-Gloriant konungs d6ttir vift bann buit 
Kim: 113"; fafiir yflarr, m6dir ok systir 
«ro vel til reika ok allr J}eirra varnaftr 
DN. VIII, 99»*; varom beilir ok vel til 
reika {>&, er t)etta bref var gort DN. 
VIII, 116"; sem bann baffii drukkit 
^f>etta), var bann miklu betr til reika 
en afir Bp. I, 268**. ©aaUbcS ogfaa 
gfb. til raka: var bon (fom i mange 
^t l^atobe boeret „alt bort numin") swa 
til raka, at bon folgdbe tbem langt 
vppa wagbin Fornsv. Legend. Ill, 236*; 
manga siwka — giordbe gud for banna 
fikuld alztingx til raka, tba bon tbem 
smordbe medb tbe wighde olio I. c. Ill, 
258"; tbe bafwa spitalska. sottena 
fangit, tbem skal tbu gdra til raka 
Sidlens throat e. 447"; wil idbar 
brodbir til raka warda I. c. ©. 447'^; 
mnt. to reke werden, to reke macken, 
to reke syn Mnd.Wb. Ill, 454 a jDf. J. 
Grimm Reinhard Fuchs ©. 274*; m^t. 
zu gerecbe Mhd.Wb. II, 1, 687b8»f9fl.. 

reika, v. (aft) 1) fare, fjJrciS frem og tils 
bage, l^ib og bib, o^ og neb uben at ftebne 
mob et t)ift !IRaal eUer !unne tomme til 
9lo; binn ^tri (nl. partr af Zeugis) er 
fullr af onagris — , sem i eydimorkum 
liti reika ok renna Stj. 94"; slser ein 
alda — skipit ok steyter ut alia saman 
i 8J6inn mefi sva einkanligum bsetti, 
at engin jjeirra ferr i kaf — , utan bar- 
urnar leika undir Jjeim upp ok niftr — , 
ok i staft — kemr Jacobus gangandi at 
J>eim {)ar, sem })eir reika i byigjunum 
Post. 690**; Gautr reikadi a golfinu ok 
nokkurir menu i myrkrinu Flat. II, 
379"; Bjdrn jjekk 4 land med nokkura 
menu ok reikadi fram med sjonum 
Laxd. 3 (8"); I)randr reikadi eptir 
Ijorunni ok skipverjar bans ok voni 
eiffi i ats6kn Flat. I, 129« {Fm. Ill, 
^^); eptir maltidina dagliga reikadi 
bann (n(. biskupinn) fyrst, for bann 1)4 
i sitt studium Bp. I, 338**; bann kemr 
ut ok beilsar fyrr Ufeigi — ok spyrr, 
bvert erendi bans er; U. svarar: bin^at 
varft mer nu reikat Band. 28*f0'; reika 
a f6tum, a f6tunum o: bebcege fig fremab meb en t>a!(enbe @ang; faalebed at man 
ligefom flabet fig frem; ferr boekilbjiigr, 
bvarfiar milli biidanna ok reikar 4 
f6tum Band. 22**; t6k bann at reika 
a fdtunum Ljosv. 23"*; bi reikadi 
|>6rir 4 f6tunum, er bann var brummr 
ok bratafii a fram Fm. VH, 12" {{bf. 
Mork. 135^); {>& kom s6tt 4 \>Aim best, 
er bann rei5, 8v4 4k5f, at bann t6k 
eigi 4 j6r6 (o: beit eigi, fe ©. 339") 
ok reikafti 4 fotum Bt>. I, 338»*. 2) = 
reika 4 f6tum; stendr bann upp — 
meirr reikandi en gangandi Mar. 611'*. 
3) bebcege fig meb en baKenbe SUje, tocete 
ubeftemt; om SRenneffetS @tnb, &\dl 
(bugr) : reikar bugrinn jafnan 4 bvi, er 
})arRau8a er Frump. LXXIV"; bonum 
fekk t>e88i saga mikillar 4byggju, ok 
reikafti bans hugr Fm. VIII, 12'; at 
dcemi megi styrkja rekanda {o: reik- 
anda) bug, es eigi m4 skynsemi ein 
saman (=: (at. quatenus fiuctuanti ani- 
mo, quod plena ratio non valeat, ex- 
empla svadeant) HeUaq. I, 239" (Leif. 
132'*); bvert sinn er bugr v4rr rekar 
(a: reikar HeUag. I, 204 t;. I. 1) langt 
fr4 {)urft v4rri (= lat. quoties per 
cogitationis motum extra nos ducimur) 
Eeilag. I, 204 » (Leif. 109**). 

reikan, f. 1) garen omlring uben noget bes 
ftemt 3Raal; sumir foro 6r biisinu i 
borgina til bvildar en sumir Jt borg- 
inni ut til reikonar Homil. 48"; reikon 
bugrenningar = lat. cogitationis lapsus, 
reikan bugar = lat. vagatio mentis 
(Gregorii m. Dialog, lib. 2 § 3) Ileilag. 
I, 204"-*<' (Leif. 110"-"); 6unafis6m 
reikon meelir: ef |)u truir gufi vera 
bvarvetna, fyr bvi varftveitir f)u einn 
staft 8v4 roekiliga {)ann, er t)6 er f)er 
mart illt gort Frump. LXXXIII". 

reikanarmaftr, m. omftreif enbe ^wfon, Sanbs 
ftr^ger fom iRc ^ar noget ©jem eEer faft 
O^)^o(b^fteb; s4 maftr var })ar fyrir 4 
gistingu, er Viftfari bet, bann var reik- 
unarmaftr, blj6p bann 4 milli landsboma 
Hasnsn. 7 (143*); Otkell var reikunar- 
maftr, bann f6r meft konu ok bar kerold 
af Strondum til solu Sturl. I, 319*^ 

reikanarsamr, adj. farenbe frem og tils 
bagc, l^ib og bib, toaflenbe; Gizuri var 
reiKunarsamt i orftum, 4ftr bann spurfti 
|)etta Sturl II, 173*. 

reikanarstigr, m. 6tt, 93ei ^aa l^bilfen 
man gaar meb uft!re, baflenbe ©ftibt 
uben ret at bibe, l^bab man t)il, eller 
bolbe faft beb bet, fom man l^at forefat 
fig; at eigi })r6nffvi t)ann 6reign a 
reikanarstig, er ffufti skyldast at bj6na 
meft sannri staft^stu Thorn. 324". reikanligr — reikningskapr 65 nakkurr klerkr var storliga heimskr 

3far. 260«ffl.; himir ok hangir reikan- 
iiCT 1 augunum en hertekinn i huj?- 
skotum (= lat. stabat vagus oculis et Xmg for noget; Ysaach - reiknafii sik 
hundradfaldan 4v6xt hafa fengit a hi 
sama an hja f>i, sem fyrr hafSi hann 
sail ( lat. 8B8timavit secundum quod 
recordabatur de jacto olim semine 

^tj. 162*»; hinn sidarra hlut b6karinnar 
Kaiia menn perfectam fortitudinem, 

CT«/ Vj ""kI^V^^ ?t ^^Si^'^an styrkleik 
^at, II, 634"; & forsaldartima manns 
reiknast margir vinir bans JEf. 92": 
biskupmn reiknadi Kofiran i banni 
var 8u sok bans reiknuft, at hann haffti 
broBdr a Modruvdllum Idtit hafa vald 
1 veralclar r46um, reiknafii hann, at bat 

Lf^ t- ,\^^^^^ sheening, Slegnftab 

X *?. ^®':'\) ' ^^""^ (f*>»" *>« 8:f'slumadr 

edr rettan kongsins l6gligra framferfta 

- • 3) reiknadi adra, er med f6ru konjrs- 

^eTcgmng otoer noget for at u^finbe, bDor 

JltSfL*"^/ ^u r^'"" ]f^Sil^r, fft>oxUui bet 
beimeb forbolber ftg; reiknafii hann i 
f essu hardia litt -, heldr hitt eina, at 
hann veHti virfiing heilogum fedr ok — 
^eilag, H 623«; herra Haukr ok herra 
JvetiU reiknudu viseyri urn allt land 
ok f6ru badir til Noregs Ann. 219^; 
Fetnis sendibodi kom til Noregs at 
reikna pafafe Ann. 220"; allir beir 
sem henm eru reikning skyldugir — ' 
komi fyrir hennar umbodsmenn — ok 
reikni me* fullnadi ok upp liiki bat 
allt, sem a hvern reiknast meftr retto 
D^. II, 2a3«ffi. ; t)a er |)eir reiknufiust 

V?T^T:;r ^*J !** *^^ ^* ^"u reiknat, at — 
IW. III. 232^; S. - ok G. - reiknudust 
vidr um auralykt {)d, sem — DN IV 
288»; itof. Hb. 33»; J,eir reikna sin d 
millem 2>:^r. II, 468 (366«); reiknudust 
beir t>^ ,vid um frsendsemi ok gekk 
RO^nvaldr vifi faderni Flat I, 299"- 
tekr t>a nfv konungr n:^ja rafigiafa ok 
reiknar yhr smu g6zi ok visevri JEf. 

^7- fr ^> ^^««^«' mebregne, mebtagc i 
%ai etter Seregning; afirir sex (nl. kon- 

''iSF^^'hr^''^^^^^'^'^'^ ''^^^^^^ i sinni bok 
F'iae. II, 68«; reiknafti b. jarfiir bwr 
er meyiarnar erffio eftir Askel fdflur 
Triftnrr : Drbbcfl. iti. Sinn — ; er her ba reiknat inn i f)at 2 
manaftarmata b6l, er — DN. 1, 146"-*; 
hversu makligr J)orlakr var — at 
reiknast milli f)eirra biskupa, er — 
Bp. I, 280*0. 6) tage for fto, gitje fra 
fig noget faalcbeg at man rcgner efter, 
f)t)a\> ctter l^bor mcget bet er ellcr bliticr; 
beir fengu honum i bond biju vers 
fyrsta saltarasalms ok baftu tann bau 
hversdagliga hugleifta; hann dvalaist 
8 daga sffian meft f)eim prestunum ok 
reiknafli bessi brju vers sift ok snemma 
Heilag. II, 413'; varum ver j)vingafiir 
til^ — at fara til Alexandriam eptir 
sva miklu hveiti, sem allt er meelt ok 
reiknat upp i herra keisarans vamaft 

; reiknit ut hundraft mcela hveitis 

af hverju skipi kauplaust Heilaa, IL 

108»" jt)f. 108"-«; lauk - siri h! 

Ogmundi — 5 merkr ok 20 til gangs 

peninga at reikna i gullpeningum ok 

enskum peningum — ; {)ar sem ei kunnu 

reiftupeningar til vera, |)a skal lukast 

i ofirum auralagum sem vert er til 

norroena peninga at reikna JDN. IV, 

269"-«>. 6) forf^ne, betjoertc; er })ar 

eftir vana dgsBt veizla meft drykk ok 

djran kost; mi sem a liftr daginn ok 

menn gerast vel reiknaftir, verdr sva 

undarliga — , at allt })etta samsseti 

r^fst brott af hollinni Post 384>; eru 

sendibodar a konungs gardi um'nottina 

frjalsliga reiknadir bsedi med blifiu ok 

g66um kosti Thorn. 365"; er a lifir 

daginn, sem menn eru vel reiknadir 

meft vsenan kost ok vin, verfir sva — 

^f. 24»8. 

reiknan, f. = reikning, reikningr. DN. 

I, 145". 
reikning, f. = reikningr. DN. II, 233»«. 

X, 32". 
reikningr, w, Slegning, Seregning, SRegns 
flab; skyldi sva metast hverr ok einn 
sykn ok sekr af kongsins soemdum sem 
hann let reikning a falla ^f. 48"; 
segir hann, at heilog kirkja skal fra 
t)eim degi engan reikning edr maeling 
(Xejtcn: engan hlut) vid hann eiga, 
heldr skal a nefndum degi skipta akr- 
inum bsedi til jarftar ok aftektar JEf. 
19 V. I 20; eyddust (af drepsott og 
mannfall) beedi kastalar ok kauptun 
sva skjott, at naer engir fengu gcrt 
reikning sinn Ann. 2135*; ferr hann 
(nl. fjandinn) j)a mefi salina ok setr 
hennar reikning a sinar skrar oft) 
Heilag. I, 683"; fyrir reikningskap 
pann, sem nu er profastdcemi, er hann 
haffii af mik (o: mer) X>2V;iI,468(367"). 
reikningskapr, m. SRegnflab, gWcflcmrea^ 
ntnfl, OpQ\0x\ Gu6J)ormr fekk Andresi 66 reikufir — reina admefiidum i reikningskap sva mikit, 
sem hann &tti i bdrshofi DN, lY, 418'. 

reikudr, m. =: reiKan; foera e-n 1 reikuA 
: buff e, fti^be en, Mork. 37" (Fm. VI, 
203^»); Vem. 26«*; Floam, 26 (150«*). 

reim, /*. 9lem, Saanb; t)at var monnum 
ba titt at hafa reimar fivilikar sem 
lindar vfieri, ok var bvi vafit frd 8k6 
ok til knee, ok hdfduj>at jafaan helztu 
menn ok tignir — ; Bjorn bafdi skipt 
um reimar vifi konung HUd, 19**" (i»f. 
rakningr, vindingr) ; freir skulu — bcekr 
hennar (n(. kirkjunnar) allar smaerri 
ok stoerri lata bmda sem bezt ok um 
Yoela, spenzlum ok reimum uppi halda 
EJb, 439". 

reima, f. =: reim; su bin sama reema (o: 
reima; = sii silkirsema Fm, IV, 111'; 
jDf. silkibond Fm. IV, 110») Eitd. 19". 

reima, v. (aft) ; i Salemaaben reima af o : 
af6ri;[be ©^^gctict (fe reimleikr), bringc 
bet til at oj}$0re: t>^ ™&Q ^^^^ annat 
hvart, at nann man eigi lengi a ser 
sitja, e5a man af reimast meirr en eina 
natt 6?rctt. 82". 

reiman, f. cr bifhtol fcilflrebet for remjan. 
Heilag. II, 361" jbf. 360*». 

reimleikr, m. ©p^geri af b|?be SHcnneflctS 
©jengangerc (jt)f. reimr, adj.); bann 
dreymdi eina nott, at kcemi at bonam 
6lafr Geirstada alfr, ok J36tti bann 
fyrst eegja ser skyndiliga aefi sina alia 
ok um haugsgerd, f)a um reimleik Flat 
II, 7" (Fm. IV, 27") ; ifccr ^iux. reim- 
leikar: bratt eptir t)etta gerdust reim- 
leikar miklir M, 63 (98"); andadist 
J)a meirr konur en karlar, letust \tk 
enn 6 menn i bridinni, en sumt fl^fii 
fvrir reimleikum ok aptrgongum Eb. 

54 (101«<>); eptir J)at tokust af allar 
aptrgongur at Frofta ok reimleikar Fb. 

55 (102") ; er varadi ok solargangr var 
sem mestr, letti beldr aptrgongum — ; 

t^egar at haustadi, t6ku at vaxa reim- 
eikar Grett 34 (81'-^); banum (nl. 
Gretti) var mjok la git at koraa af 
reimleikum eftr aptrgongum Grett 64 
(149»») iyl 67 (155»); Gufimundr biskup 
var i Kerlingarfirdi um brifi ok boetti 
J)ar mjok at reimleikum t)eim, er menn 
jDottust J)ar eigi mega uti bua aftr, en 
sifian vard origum manni at t)vi mein 
Sturl I, 240" jbf. Bp. I, 598=^*^ t>ar 
bofdu verit reimleikar sva miklir, at 
menn })6ttust eigi byggja mega sakir 
trftl lagan gs, adr berra Gudmundr bi- 
skup vann bata med })e8sum hsetti Bp, 
II, 109^®; aum em ek orftin i alia nott 
fyrir tvenna brsezlu, brottvist f)ina ok 
{)a reimleika, sem i boenum bafa verit 
^f. 90»«>. reimr, m. Sammerflage, = jarmr; si er 
a hann trdir, bann ma lifa me5 englum 
ok bans belgum ; t>ar er eigi bungr ne 
{>orsti, ne elli, .ne myrkr, n6 6p, ne 
reimr. ne veinan, ne gr&tr, ne sorg, ne 
sdrleikr Horn. 60"; par (nl. i belviti> 
er illr reimr armra sain a, ok msela 
allar einni roddu: vsei oss, ysei oss, at 
ver — Horn. 62««. 

reimr, adj. fotelommer lun Btugt uptxs 
fonligt i (l^orbinbelfen ^at er reimt or 
ber er utr^gt, ber er man ubfat for at 
bet f!al qaa en ilbe paa ©runb af reim- 
leikr; {)ar var reimt mjOk, ok fekk 
bann varla sauftamann sva, at matti 
duga Grett 76» jtof. 75". 76"f0.; bar 
{)6tti mdnnum reimt mjdk sakir trdlla- 
gangs Grett 148" jDf. 149»-**ffl-; reimt 
pykkir f)ar sidan vera bja kumlum 
J)eirra Hard. 39 (115"); })ar {)6tti reimt 
jafnan siftan, er byg5 Gr6 baf5i vent, 
ok vildu menn t>ar eigi biia frd t)vi upp 
Vatsd, 36*' ; ogf aa i mere alminbelig ©es 
t^bning om ^at^, Utr^g^eb i bet l^ele 
taaet: {)6tti jjar reimt fyrir (:= ubreint 
i bofninni Konung. 166"; trGll fyrir 
dyrum Flat II, 672"), er {)eir kendu, 
at Sigrflugan var a lopti Fm. VIII, 374 
V. 1. 14; reimt mun ber bar bykkja Fid, 
II, 115". 

reimunarkefli, n. ? t)u befir tekit reim- 
unarkefli, ok befir ()u f)at bvarki telgt 
vint ne skagt ok ekki oslett, ok t)at 
befir fimligast verit, sem J)u befir vi6 
leitat Krok. 8". 

rein, f. grceSgroet Sorbftrtmmel, fom ilfc 
maa brl^bed o^ meb $lot) eUer @))abe^ 
men berimob ftal tjcne til ©rcenfe for 
Slger eller ©rccnfefljel mellcm to Sorbs 
eienbomme, og fom faabant ©rcenfefljel 
gierne betegnebed t)eb beri nebgrat)ne 
@tene eder berj^aa bo^enbe Grocer (jbf. 
ml^t. rainstain, rainbaum Schmeller III, 
94®°; Oesterreichtsche Weisthumer VI, 
637a"). fom ingen maatte o^)br^be cUcr 
fcelbe (fjolfef^r. rein Aasen 591**; gf», 
hvar sem bryter up ren ok sten Vestg. 
I Jordab. 19; II Jordab. 45 (©. 51* 
192*); gb. ren Jyd^ke Lov 2, 73; ml^t. 
rain Schmeller III j9S^^: Oesterreichtsche 
Weisthumer VI, 634a»fflfl. 703b ^99.); i 
akrrein, markrein. 

reina, f. = rein ; i kaupreina, markreina. 

reina, v. (nd) abftille, afmarle, begrcenfe 
fra tilftpbenbe fremmeb Sotbeienbom Deb 
en meEemliggenbe rein (ml^t. rain en 
Schmeller III, 94^°f09«; OesterreichiscJhe 
WeisihumerXl, 634a***) ; f orelommcr fun 
i gorbinbcUcn reindr ok steindr (jtof. 
gfb. rend ok stend i Vestg. I Jordab. 
18; II Jordab. 43; ml^t. steinen und reip — reisa 67 rainen fe Osenbruggen Bechtalierthumer 
aus Oesterreichischen Pantaidingen i 
Sitzungsbertchte derphilos, hiator, Ckisse 
der Kais. Acad, der Wissenschaften in 
TrtenXLI,212**); fim aura b61 1 noersta 
yats{>yeit, sem R0y88e goeyrdi eitir ok 
steint ok reint er um slk DN, IV, 640"; 
then jordin er seiviDS skipt 6\\ innen 
g^rdzs badhe akser ok em^h reindh 
ok steindh j mellnm huar luthin ok 
fylger soknse prestin sudher luthin a 
nserdre Bondinnee o. f. to, DN, VIII, 
286(319"); er ther stenth ok reinth i 
myllbm bode gordhen 0ffre Kalladberg 
oc nedrte, ok merkess gordhen stonder 
ther en nw DN. IX, 612«»; i H0vikum 
08tra gardenum half m'. b61 reint ok 
steint EJb, 96^^; i Stokkum 6 aura 
bol baedi steint ok reint EJb, 106*; i 
Asom synzta, noerftra lutanum 6 aura 
b61 steint ok reint EJb, 143**f9. ; Bsergh 
halfa jdrdena steint ok reint med bus- 
um EJb. 466«>. 
reip, n. ffitb, lat funis (jtof. simi); er 
hestrinn kenndi, hvat hrossi f>etta var, 
|)a oeddist hann ok sleit sundr reipin 
ok hljop til merarinnar SE. I, 136"; 
at hudafangi skal reip meta (toeb Ubs 
rufhiing af §artfJi), eyri fyrir hiift hverja 
Gul. 30iB* (jtof. svarfireip) ; se festar ei^ 
dsterkari en reip t)au tiu, er tveggja 
manna afli haldi hvert Crrdg, 516"; t)a 
ristu ^eir boroddr i sunclr i strengi 
ieldi sina ok kn^ttu saman ok gjordu 
Doda af endanum ok kostuftu upp a 
jkemmugolfit o. f. to. OH. 162" (Flat. 
II, 272"); eigi skal hlass gera a helgum 
dagum j)at, er gyrfii tdng (togi Borg. 
3, 21*^ efta reipi Borg. 1, 14*; sunr 
bjborinn, ef honum er frelsi gefit fra 
nomi ok fra hnappi ok — , ok t6k 
hvarki til reips ne til reko, f)a skal 
hann taka bridjungi minna rett eo 
faftir bans Frost. 10, 47*; (konungr 
mselti:) ef godr madr skilr, at honum 
er g6tt gefit, f)a er honum naudsyn a 
at 5mbuna g66u ok l&ta gjafarann eigi 
leng^ launa bifta; f>. svarar: herra 
konungr! kenna ma ek mitt mark a 
f)vi, at mikit stendr a minu reipi rid 
ydr um alia hluti; t)at er vol, freendi! 
sagdi konungr, at J)ii skilr, at {>etta 
er til |)in taht, |>yi at })at skaltu vita, 
at ba G^Af, er ek gaf })er mi nsest, 
f)ikkir pu g6du eiga at launa Flat. I, 
406**— 407*; sva er |)er vifi ramman 
reip at draga, er {>randr i G5tu a i 
hlut, at — Fm. II, 107"; vifi ramman 
man reip at draga — , ok leyfi j)er 
honnm at fara sem honum ^egnir bezt 
Nj. 6 (10'); m& vera, at vid ramman vseri reip at draga Voted. 44 (75^). — 
3tof. svarftreip. 

reipa, v. (ad) 1) fafte, p^ttc toeb Xntoen* 
belf e of reip ; var reipat treit fnl. siglu- 
treit o: SJ^af^en) d skipinu ok borinn 
reiAi a skip Fm. IX, 480 t;. I. 15 (Icel 
sag. n, 193*ffl-). 2) reipast vi5 e-t o: 
f otbinbe jta til nogei (jtof. binda 9) ; hann 
— spyrr, hverso mdrg skip hann myni 
fa t>er til fariarinnar, ef f>u reipast vid 
at fara Fm. XI, 113* 

reipareifti, m. HRaftctaug, 95ant (jtof. reipa 
1)? let konungr allan biinaft vanda til 
skipsins beefti segl ok reipareida, akkeri 
ok strengi 2^m. Vl, 308*. 

reipari, m. 9iebflaaer (mnt. reeper Bartsch 
Oermania XVI, 274; Mnd.Wb. HI, 
464b«»f8.). Byl 3, 8 t;. I 26. 

reipshald, n. jaa meget font et 9leb l^otber; 
H. — hj6 a halsinn, ok t6k af hofuftit 
sva, at eigi belt meira en reipshaldi 
5<mW.I,311»*; jtof. (?rd^. 516" unber reip. 

reisa, v. (st) 1) faa en (liggenbe) til at teife 
ftg (risa) efler ftaa op, fatte en i Se* 
toccgelfe, = reisa upp 1; sa a d^r, er 
reisir, medan hann vil eptir fara, 1)6 at 
annarr veiftir Landsl. 7,59* (jtof. gfto. })80n 
a rsef ser reser Veata.l. I Forn. 7 § 1 fi. 
65*); hann reisti mis af likams daufta til 
lifs Post. 461** ; ur5u heilir 50 manna ok 
einn reistr af daufla ^f. 11«". 2) (attc 
noget t en faaban @tilltng, at bet ftaar 
opreift paa fm @nbe etter Stani, f. (gj. 
a) Stana eQer @ten: ef ma5r reisir 
manni mfistdng G^rd^r. 392* (G^r^.II,183«); 
sjaldan bautasteinar standa brautu user, 
nema reisi nidr at nid Hm. 71 ; f)a (nl. 
i brunaold) skyldi brenna alia dau5a 
ok reisa eptir bautasteina Fris. 1**; 
fig. reisa skorfiur m6ti, vi5 e-u, fe unber 
skorfia ; b) ® orn, ^ijlcgarn = leggja 
(net): fig. t)d reisir hann (nl. heimrinn) 
net sitt a n^ja leik at veida f)d, er 
bans vilja fvlma Barl. 55"; c) 9Raft i 
{Jfari^i: gekk nann a ^at skip ok reisti 
treit Str. 4"; jtof. reisir upp merkit en 
ristir 8pj6tit Kim. 227**; let hann reisa 
viftuna ok draga seglit OH. 170** (Flat. 
II, 286") jtof. 165"; ilia kunnit ^er at 
r6a androda, takit nu t)a ok reisit vi5- 
una, dragit sidan seglin ok idtum ganga 
norftr sk'ipin Fm. Vll, 310"; d)'gjfjre 
SSeg^nbelfen til et @fibd Signing toeb 
at Icegge Sti0Un og o^ftiUe betd innvidir; 
let Olafr konungr reisa langskip mikit 
& eyrunum vi5 ^16 Flat. I, 326**; um 
vetrinn reisti {)6rfir ferju niftr vift Mi5- 
fjardar 6s ok var f)ar longum um dagana 
p.hned. 10*'; l^t hann reisa skip inn 
undir Ulafihomrum — ; I)orbergr — ok 
f>. — voru stafnasmidir at skipinu ok 

5* 68 reisa — reison hofudsmidir at reisa i fyrstu Flat. I, 
433"-" (it)f. Hkr.'19V^)\ konungr let 
{)a ra6a til skipagerdar, eptir paska 
voru reist 8 skip Fm. VIII, 372"; en 
a bakka at reisa leidangrsskip, ^a 
skal reisa i hvers manns jordu, er vill 

0. f. D. Frost 8, 268 (j^j Landsl 3, 2*); 
e) op^0xt en SB^gning: er })eir hufftu 
reistan laup kirkjunnar o: bend ©tabs 
Dccrl) Flat I, 442® jtof. reisa kirkju 
2. 3. 5; afir kirkjan var reist, var 
lutat urn, hv&rum megin vagsins standa 
skyldi Bp. I, 20"f9- ; j)eir reisa bufiir 
i Xesjum niftri vi6 4na Siurl. I, 404"; 
J)eir — hOffiu reist J)6r8 hof vestr })ar 
porskf. 55^; \)k er reist var hiisit S^. 
664"; \>B.r alls staftar er hann braut 
hof, t)a let hann kirkjur gera eftr munk- 
lifi reisa Heilag. I, 613*^; t)at sama 
munklifisklaustr, sem hann hafdi af 
Bjalfs sins gozi reisa latit Stj, 167"; 
af {>eim sta6, er kirkjan reisist, skal 
hann sina foetr hvergi brott fcera fyrr, 
en musterit er gjOrt til lykta Heilag. 

1, 706*'; brjotandi skurdgo6 sin ok 
reisandi heilog gu6s musteri Heilag. 
I, 633*'. 3) iftanbbringe, anlcegge; reisa 
biinafi Vatsd. 15 (25**) ; reisa boe Laxd. 
24 (62"); Vatsd. 10 (19»«); reisa kaup- 
stad OH. V^. 4) fcettc noget i ©ang 
ellcr SeDoegelfc (= hefja upp), i Sar! 
ellcr SSirffoml^eb ; })ar er mal er med 
rcttu reist, me6 drengskap haldit ok 
mefi stadfestu fylgt Heilag. I, 452**; 
J)6tti A. rangliga reist hafa morg mal 
Bp. I, 738*; skipadi hann morgum J)eim 
malum til vsegfiar, er H. haf6i mefi 
freko reist Agr. 70" (Fm. X, 409*) ; ef 
hann reisir her ufrift i landi l<'/a^.Ij82**; 
er J)essi lagasetning kom upp ok — , 
|)a t6ku menn {)egar at reisa ulfufi i 
moti Flat. II, 370^®; t)eir reisa lygi, at 
beir hefdi sofnat vokumeuninir Heilag. 

I, 629**; reistu })eir ferd or bygdum 
sinum at Ribbungura Fm. IX, 344**; 
hvernig reisa skai fra upphafi |)essa 
letlan (rafiagerfi 0^. 32*«) Flat. H, 36*; 
reisa nu login rikuliga ok hefna usifii 
hennanna Gy6. 10**^; fegjold — af Pals 
hendi munu til vaegdar snuask, J)vi at 
f)au voru me6 freku reist SUirl. I, 84**; 
reisast v. r. tagc fin ©cg^nbclfc, l^abc 
fit Ubfjjring, fm D%)rinbelfc: hon (nl. 
ain Phison) reisist a {)a leifi (nl. at hon 
aukast ok fyllist af f eim storam, sem 
i hana falla 2. 19) Stj. 69*^ — HKcb 
$rce^. upp: reisa upp 1) = reisa 1: 
tok (M.) si6an i honu honum ok reisti 
hann upp heilan af rekkju Heilag. 

II, 418**M-"-''^ gekk hann upp fyrir 
erkibiskupinn fallandi fram fyrir hann, biAjandi hann fyrirlatningar — ; erki- 
biskupinn 8t66 upp i mot honum f)egar 
reisandi hann upp Bp. I, 899**; gu6i 
er ekki um magn at reisa hann upp 
af dauda Stj. 132^; at hann reisi upp 
andir ykkrar af eilifum dau6a til heilsu 
Post 461'*; reisast upp o: rcife fig, 
ftaa 0^: bryti reistist upp vi6 olboga 
^f. 28**®; sem kongrinn reisist upp 
JEf. 18"; {)es8i mafir matti aldri kom- 
ast sjalfr or sinni saeng, eigi reisast 
upp at sitja Mar. 959". 2) = reisa 2:* 
|>ar skal ek upp lata reisa einn eikias 
})er til atreifiar El. 6» jtjf. 10". 11*. 
3) reftaurere; Olafr — let J)ar t)egar 
buast um 1 ^eim husum, er uppi 8t66u, 
en reisa upp f)au, es a6r voru fallin 
OH. 37" {Flat II, 40*®); vil ek t)ess 
bidja y6r, at t>er latit |)8er (n(. kirkjur, 
er D. let nidr brjota 2. 7) upp reisa 
Post. 467'; geystist at {)vi allr lands- 
mugr, at — reisa })a upp af nj'ju })at 
riki, er eignazt haf^i H. enn harfagri 
OH. 34" {Flat II, 373^); reisti hann 
upp log i landinu Fm. XI, 296*; toku 
menn pegar at reisa hugi sina upp i 
mot ({)essi lagasetning) OH. 227"; ek 
(Erlendr) hefir tekit af sira Joni L., 
er adr fyrir mer song a 0ystasyn — ; 
skal ek reisa allt f)etta upp i kviku 
bufe, neer sem ek kann skiljast vi6 
0ystasyn Kalfsk. 81b*. 

reisa, f. 1) 3lci|e, = fer6; {)eir v6ru mjok 
dasadir af langri reisu ^eirra Bev. 256 
V. I. 18; bad hann hann segja ser, 
hversu honum heffii reisan gen^it Bp. 
I, 900*; a Jjeim degi var sva hor6 
reisan (S^cjten: reiftan) })eirra, at — 
Fm. VIII, 32 V. I. 3; ef gu6 kann krefja 
minnar andar a {)essari reisu DN. IV, 
282* {^ax 1344); ef gud krefr minnar 
andar mi i {)essi reiso, sem ek setlar 
^ at fara utlendis BN. IV, 562" (Star 
' 1389) ; jt)f. pilagrimsreisa. 2) ®ang, = 
sinn (n.), \q. resa (ii)f. Aasen 592 b*; 
mnt. reiso Mnd.Wl. Ill, 451b"f0. il)f. 
SchmelUr III, 126**); thetta mal hafuer 
mi 3 reysor waret a stemfno fore mik 
BN. V, 761" (2lar 1449); skulo ok 
kanikana holda mina artidh adhra reiso 
um aret — eith sinne BN. V, 785*<» 
(2lar 1454); twa resor BN I, 862" 
(2lar 1463). 

reising, f, Dj3f0rcUc (af Signing, fc reisa 
2e); sem hann kemr })ar, ser hann 611 
merki, sera honum var j4tat, bjarg ok 
naut bundit — ok fasena musteris reis- 
ing t)vilika Heilag. I, 706*». 

reisn, f. i uppreisn. 

reison {v. I. reson), f. z= fr. raison, lat. 
ratio? M. hafSi — fengit honum munka- reist — reitr 69 klsednad — ok kent honum reglunnar 
reison Beilag. II, 414»M.8^. 

reist, f, i uppreist. 

reista, v. (st) b0ie; KufluDgar vildu fram 
setja skipit — ; var skipit sva reist ok 
hrist, at i sundr brotnadi brandamir 
Fm. VIII, 247*; lagftist. litt sverdit, ok 
siOan reisti hann bat i glugg einum 
Fid. II, 465". 

reistingj/.^S^ien, Seining; smiftrinn kvafl 
{>at ofraun sverftinu ok let f>at til b5ggs 
buit en eigi til reistingar Fid, II, 465**. 

reisuligr, adj. anfeltg (= risuligr?); J)6r- 
hallr — foerir bdstad sinn upp i dalinn 
ok gerir J)ar reisuligan boe Hdv. 53'*; 
j»f. Hrafnk. 22 v. h 2; hann let {)egar 
um haustit leggja ofan skala, ok yard 
upp gerr at vetri; hann var mikill ok 
reisuligr (= risuligr Laxd. 69 S. 199"f9.) 
Laxd. B. 62** 

reisuviftr, m. ? hann skal — {)8ekkia stof- 
wnnse med ny spoon oc nioense med ny 
nsefuer — ok reesa bona a allse waegge 
med ny reeso widh DN. V, 637". 

reita, t?. (tt) oj)^ibfe, o^)xrrc <n tocb at 
foette ffan^ @tnb i 9et?oegetfe (ft), reta, 
jt)f. t. reizen); dregst su mannfi^la mjftk 
u|>arfi til — at reita osa Vatsd. 29 
(46**) ; vitjast honum fjandinn spyijandi 
— , hvi hann reitti hann sva jafnan 
skrifandi hann sva Ijotligan 3far.ll73"; 
ek vilda eigi reita i)ik Heilag. II, 652'^; 
eigi mun ek — eta j>essi epli, at ek 
reiti eigi br65ur minn (= lat. ne fra-, 
trem meum scandalizem) Heilag. II, 
4239.81. i^tj^ j^f — ^i reita forlogin 

Alex. 55* ; til hvera skal ek reita hug 
binn i t>essum malum? ek skylda {)ik 
tugg* Heilag. I, 605" = til hvers 
grceti ek {)ik — i {)essu riti, J)ar er 
ek vilda, at J)u vserir huggadr Heilag. 
I, 640"; uggi ek, at gu6 reiftist oss, ef 
ver reitim i ndkkuru hug {)eirra Heilag. 
I, 671*'; ef bii birtir f)etta fefir minum, 
foa er bat eicki annat, en })u reitir hug 
nans ok fyllir af ahyggju ok hryggleik 
Barl. 96**; af })vi, at ek hugleidda {)ra- 
lyndi |>itt, fa5ir! pi reitti f>at mik mjok 
ok hryffdi, ok vilda ek eigi reita hug 
binn ne hryggja Barl. IH'"; fyrir hvi 
neiir {>u reitta Fhilistfeos i inot oss 
Stj. 4l4*'t af |)essu reitir madr mot ser 
siun mildasta lausnara Hirdskrd 28**; 
J)eir reittu gufts reifii i moti ser Sij. 
54"; ef {)er heyrifi eigi rddd dr6ttins 
— , nema heldr reiti |)er rei5i bans 
iVulg. exasperaveritis sermones ejus) 
Stj. '449* (1 earn. 12, 15); ef {)er 6ttizt 
dr6ttin — ok ^j6nid honum, en reitift 
eigi munn bans moti ydr (Vulg. non 
exasperaveritis os domini) Stj. 448** (1 Bam. 12, 14); oeska reitir bat (= 
yppir })vi 8. 19), elli bevgir pat (nl. 
J)etta lif S. 14) Heilag. I,''281»*; {)etta 
skilr binn r6mverski munkr af skj^rleik 
sinuni, at br65ir reitist ok hug5i a heim- 
ferfi Heilag. II, 655**; heilagr faftir telr 
))& sitt lif {)at, er li5it var, er hann 
8& hann reittan (= stygfian fc 8. 656**) 
Heilag. II, 655**. — u^)crf. reitist & e-t 
o: bet fommer til nogct, noget tnbs 
trabcr, binbcr gremgang: mon a bar- 
daga reitask Agr. 36» (Fm. X, 393»); 
fam oss 5lteiti n5kkura, mun pk enn 
a reitast gaman manna (= mun ba enn 
4 rsetast, a roetast o. f. t). Fm. VII, 119*; 
Hkr.eSV") Fm.293*; reitist a um e-t 
b. f. : bar opt saman fundi })eirra st^- 
manns ok b6nda dottur, ok reittist d 
um tal ok kossa ok kneikingar me5 
alv5ru ok bliSu, ok fylgdi framkvaemd 
byrgisskapar Flat, 1, 411**; h6n tok vi5 
l>6rdi fyrst um skamma vist, skemti 
hann vel ok kunni gott umstilli um rad 
hennar, ok reitist a um vist hennar, ok 
er hann bar um vetrinn ok i {)vi raeira 
haldi af hiisfreyju, sem hann var lengr 
Mork. 171* itjf. Fm, VII, 112"; reitist 
af utn e-t o: bet aftogcr meb noget: er 
hann sagdi })at, })a reitist ekki af um 
talit vift hann Vigagl. 6*' ; {)at tal f)6tti 
Agli gott, ok roettist (o: reittist) vel 
af Eg. 82 (205«*). 

reiting, f. faaban ^aabtTlning, l^botbeb 
et aWennepeS ©tnb eHer Segeme, biSfeS 
gunfttoner fcctteg i ©ebagelfe, irtiteted 
(jbf. SSerbct reita); hvar er mi f6ta- 
stangan t)in eda likams reiting (v, I, 
hrcering) = lat. quare non teris pede, 
non digito loqueris Heilag. I, 333** 
(Visio Tungdali ed. Schade ©. 4*); ef 
yftr er eigi reiting vifi heimsins gimdia 
(= lat. si nulla vobis passio fuerit ergr 
mundana desideria) Heilag. II, 388**'*^ ; 
sveinninn var sva opt koronadr af gu5i, 
sem hann hafdi hugsanar reiting (= 
6r6a hugsanar @. 652*^) fyrir bans skyld 
sigrat jE^ito^.11,653**; blidka |)u blezzafi 
andlit bins signada sonar — me5 pin\i 
boenafulltingi, hvem ver fatoekir 6ttu5- 
umst aldri reidan gera me5 sarligu 
synda framferfti — , ^vi at engi er sva 
til fallinn at m^kja reiting sonarins 
sem modir bans eiginlig Mar, 338**. 

-reitinn, adj. i malreitinn. 

reitr, m, 1) 9lib3, fjure, gorb^bning font 
gijJveS meb et ^axpt Slebffab toeb at rita 
(it)f. (b. okavratt Bieiz S20sl^^9'); {)eir 
skolo rista reito 2 fyrir litan p&t, er 
domendr sitja Grrg. 1, 72'*; }>at v6ru 
holmgongulog, at feldr skal vera 5 alna 
i skaut ok lykkjur i honum, skyldi t>ar 70 reizla — reka setja nidr hsela, f>rir reitar skulu urn- 
hverfis feldinn lets breidir; ut fra reit- 
um skulu vera stengr 4 ok heita bat 
hoslur Zbrm.86»f9. (20»»f9.); hvert sinn 
aftr bu hefir barizt, f6rt pu til skdgar 
ok prsell f)inn med ber ok breiddir 
nidr eina oxahud blodu^a ok settist 

Jiar d ok relet umhverns 4 jordinni 
j4 |>er ^ reita med bl65refli sYerftsms 
Mar, 7ST Qtof. 730". 148* ; Frump. 
LXIX"); I>rdndr haffii ^& Idtit ffera 
elda mykla i eldaskdla, ok grindr Qorar 
leetr hann gera me6 fjorum homum ok 
9 reita ristr j)randr alia vega lit fra 
grindunum Fiat. I, 556". 2) afftuRcn, 
oegtoenfet@tr(e!ning,3flabe; landbui skal 
engum manni lofa reit at gera, nema 
syni sinum ok sveinum efta frjalsum 
manni {)eim, er vinnr me5 honum, nema 
leyfi Iandsdr6ttin8 se til o. f. to. Frost, 
13,2*(iafwfei.7,18"); J)ar skal hverjum 
manni i skipa 1 hinn sama reit (== part 
S. 19) j^f, 86»'; var ok allan tima 
sumarsins sv& mattugr fiskigangr i 
b6ndans reit (= veiftistGd 8. lU^'^) 
Bp. n, 145'. 3ijf. arreitr, bl65reitr, 
neepnareitr (= gfb. rofnavreter Bydqv. 
V, 56~), 8.i6reitr Bp, II, 179». 3) »ube 
paa %a\>Vbttt; var 5nnur hver tafian af 
gulli, en onnur hver af brendu silfri, 
sva hit sama v6ro ok reitimir a tafl- 
borfiinu, at annarr hverr var gyltr en 
annarr hverr var f)aktr af hvitu silfri 
Kim. 486«« (i\)lpor8kf, 63") ; tefla teitir 
skak, satt er t)eim lid allt, er i sj65 
kemr, en a reitum reitt Fid. I, 473". 
reizla, f. 1) ^eien, SBeining; ii |>u til mann 
at sj& reizlor (= fd ^u til mann at 
sja, er vegit er Flat II, 248'f8.) — ; 
settust ]}4 ni5r ok reiddu f>a silfrit OH, 
157" M.^". 2) SBoegt; Isetr nu Haraldr 
konungr bera upp gullit ok bera til 
reidlor (= skalar ok met Fm. VI, 
183") ok skipta milli sin Mork, 21*; 
um reizlor — : nu reifiir hann rangar yrottir G^^.11,169"; basagftiHdskuldr: 

ok sja 
8J6dr s4, er ek hefi her^ Gilli gjonr lat fram reizluna ok sjam hvat vegi sva, reifia nu silfrit ok varu J)at prjar 
merkr vegnar Laxd, 12 (19"). 

reizlumadr, m, = raftsmaAr eQer reidu- 
maftr? beir J6n Alason ok reizlumaAr 
|)eirra Bp. I, 472«*. 

rek, n. 1) 9k)ab font brit>er om paa @i^en; 
rek |)au oil, er rekr (= er reka Gul, 
145^) i almenninga Landsl. 8, 26'; j[t)f. 
hafrek, vagrek. 2) I^Dab font btit^er, 
tilfl^nber, bet^ceger en til noget, SBet>cegs 
grunb; forn rek ero til t)ess ok gu61ig 

skipan , at hverr kristinn madr 

a at gera rettliga tiund af allum rettom afla NL, I, 459«. 8) gotctagenbe, »cs 
fttoebclfe Ijibotnteb man Tj^ger at faa ub$ 
rettet noget fremmet en 6ag (jbf. reka 
(v.) 8); p. — ok synir hennar letu ilia 
yiir i)e88u verki ok kvadu betta mesta 
iihapp ok kvadust setla her mundu 
miklir eptirmdlsmenn ver5a ok mikil 
rek at gjor' pUir. 372 (250"). 3»f. 
afrek, farrek, torrek. 
reka, t^. (rak, rekinn) 1) briber fage et 
(ebenbe S^cefen fra eUer tt( et @ieb, i en 
bid 9letntng; Laukhamars menu mein- 
adu henni jamnan at reka bu sitt 8u5r 
yfir afimefnda a BN. X, 21"; rdku 
menn {>& bu sitt a igdll Sturl. II, 29'; 
f>eir sd, hvar undan f>eim v6ru rekin 
naut ok hross, ok voru me5 l>rir menn 
Sturl. II, 29"; reka fe ardg, 459'f88- 
(Grg, n, 118»fB0.); 2^/. 80 (119*^); I^oav, 
14'*; reka mdln^tu sma (rrdflr. 29" (Chrg, 
I, 25'); ef ma5r kaupir geldfe d haust, 
ok er honum rett at reka heim ok me5 
at fara, }>6tt drdttinsdagr s6 Grog, 30' 
(Grg, I, 25®); hjor5 rekr bandar vanr 
Hm, 70; rak hann nautin uvsegili^a Eg. 
84 (211'^; beir finna {)ar mann, ok rekr 
fyrir ser 3 \jr ok geitr tolf Jomsv. 72* ; 
reknir v6ru klyQahestir fram um marina 
Nj. 152 (264"); her eru naut hjd gardi, 
ok skulum ver })au reka d husin |)ar, 
sem J)orvaldr hvilir undir ok teygjum 
hann svd ut Vigagl. 27"; reka heim 
smala sinn Grg. II, 121'; moku6u ()eir 
yfir moldu ok si5an huldu beir med 
tafti ok raku inn svinin Fm. X, 269"; 
reka skulu Ottomenn mdtt sinum um 
Dalsmanna teiga DN. I, 174"; deyddi 
hann fyrst m65urina en rak nu bamit 
d husgang Hard. 29 (24') ; rak R. f)d i 
brott ok settist f)ar i bu Flat I, 291*; 
mi rekr madr hval i hvalvd^ annars 
manns ok stikar fyrir Landsl, 7, 64 
(148*"); S. — drepr einn ^eirra en 
rekr tvd i kaf Flat. Il, 399"; reka flott- 
ann fe unber flotti 2. 2) foette noget i 
en SBeboegelfe, ^borbeb bet f^reS l^en i^aa, 
eUer inb i noget; rak h6n klseftin ofan 
d I)or8tein Grett, 199'; rekr mi knifinn 
fyrir brjdst ser Gy6, 85'; s^ndist hon- 
um, sem dj6fullinn — i liki eins grafi- 
ungs — vildi reka sin horn i gegnum 
hann Mar, 842"; HOgni — rekr at- 
geirinn i gegnum hann .A^. 80 (119"); 
Kdri — rak sverdit i gegnum hann Nj. 
152 (264"); (Vagn) gnpr upp spjot eitt 
ok skjtr eptir honum ok rekr (z=. keyrir 
Jomsv. 72") d honum midjum Flat. I, 
187"; {)ar spurda ek )>ik ekki at Icyfis, 
sagdi sveinninn ok reidir upp sverAit 
ok rekr d halsinn borkeli svd, at af 
tok h5fu5it Gisl, 56 , hleypr hann upp reka 71 ok rekr & honam talguknif Band. 42"; 
selrinn gekk ]>a niftr yi6 (nl. bet @lag, 
lorn ben fif), sem hann reeki hsel Eg. 
35 (99'^; dragst i brant 8kj6tt, eda ek 
man reka kvislina i hofuft per OT. 8'"; 
Flosi kastadi af ser skikkjuna ok rak 
i fang henni Nj. 117(176); Egill drap 
benna ok rak hann utbyrAis Eg. 45 (88*) ; 
H. — f)reif til bans ok bra honum a 
lopt ok rak hann at h5fdi i sodketilinn 
Nj. 146 (248*); em nd reknar hendr 
j>eirra & bak aptr ok bundinn hverr 
hja 55rum Fm. XI, 146"; u^jetf. rekr 
e-t o: a) noget fatted i SSetxcgelfe, f^red 
fli^benbe om paa Sanbet bret)et af SSinb, 
@tr0m: G. kevrir hann (nt ben brce&te) 
i^ a Ranga, ok rekr hann ofan a vadit 
Nj. 78 (108*^; gerfii R. sverd, at 8va 
hvasst var, at Sigurftr bra nidr i renn- 
an da vatn ok i sundr ullarlagft, er rak 
fyrir straominam at sverftsegginni SE. 
1, 356*<^; f6r h6n til sj6far ok hlj6p d 
Bseinn ok vildi t^na ser, en hana rak 
yfir Qorfiinn SE. I, 866"; viftuna rak 
Tida um eyjar, homstafina rak i )>4 ey, 
«r Stafey heitir aifian Laxd. 76 (218'»); 
kugj? einn rak Fyn. X, i35»i»f.M.M.8i.84, 

136'ffl*>*; 8t65 ek {)& upp ok lOgdumsk 
i eikjuna, ok rak hana fra landi; t>vi 
ntest kom sv& mikill stormr at eikjnnni, 
at litlu 8kj6tara ro&tti skipum sigla, en 
hana rak Bter. 8»*»-"; rak mik i haf 
nt Bisr. 8d^; batinn rak undir honum 
fyrir vindi ok 8traumi — ; fyrir ey 
i)eirri, er b4tinn rak at Flat 1, 291"-*^ 
rak t>a vi5a um hafit Laxd. 21 (48^); 
fija f>eir mdttulinn rekinn i eyri eina 
Fm. X, 269*'; ef hey rekr i engi, i haga 
manns Grda. 512' jbf. 511" (Grg. IIj 
124'f80*); nu rekr hval i almenning, i 
fjoni Landsl 64*« (148*") ; ef vi5 rekr 
a land Hdk. 92* jtof. porskf, 56® ; men 
t>eb Siben af bette utoerfonlige rekr e-t 
forefommer ogfaa reka brugt font ^er$ 
fonligt SSetbum nteb bet Drb font @ub: 
jeft^ bet beteaner ben bribenbe ©jenftanb 

81 GuL 145^ unber rek) t fiigl^eb nteb 
nl9enbelfen af renna (nd) font inttanft^ 
tit)t Serbunt; b) noget briber i Sanb |)aa 
^tranben, = rekr e-t upp: bl6ta5i H. 
8yni sinum til bes8, at t>&^ vv&ki tre 
8extugt, ok eru par enn ))8er 5ndvegi8- 
sulur, er hann let 6r trenu sera (xisl. 
143*'; ef {)ar rekr fugla e5a nska, sela 
e5a hnisur Hdk, 92*; f6ru me5 fj6r- 
unni ok leitu5u, ef lik bans vseri rekit 
3far. 95"; fundu })eir bar borfi n^ekit 
Vatsd. 14 (25»). 3) forfl^be, fotfafke, 
t)rage; 8att er hit fomkve5na: 8y& 
ergist hyerr 8em eldist; Bva er {>er ok, 
I>randr! Isetr Karl enn moerska reka fe fyrir t)er i dag allan OH. 157" (Flat 
II, 247W) ; })er leitit Jjess me5 511u kost- 
geefi, er gagnsta51igt er lifi ok heilsu 
— , ok rekit allt |)at, er unaftligt er 
i heiminum Heilag. I, 286**. 4) fors 
briDe, forjage noget faalebed at bet ifle 
Icengere er for^aanben, tilftebe; vildu 
{>er ekki f)eim gefa ok rakud t>a frd 
durum yftrum Horn. 63'; j)ykki mer 
ok rekin van (ber f^neS mig ilfe nogcn 
Ubfigt ti(), at f)er foorit Ejartan heim 
at scekja, ef per porit eigi at finna 
hann nu Laxd. 48 (144*»). 5) ubft^re, 
^rbbe nteb tnblagte jjfigurer (jl^f. renna 
(na) 4); hann haf5i stdlhufu a hoffii 
en oxi forna ok rekna i hendr, er 
Stjarna bet 5ft«r/. I, 375~; Snorri gaf 
Audgisli oxi rekna, er hann for i brott 
Laxd. 67 (193*) ; hann reift i steindum 
85dli ok nafdi oxi I'ekna a dxl neer 
alnar fyrir munn porskf. 64"; mun 
ek f)a hafa i hendi handoxi mina rekna 
Ljosv. 10**; \\>\. ffullrekinn, silfrrekinn. 
6) forf^Ige; biiendr raku skamt fl6ttann 
OH. 219«> (Flat II, 359") ; nu eru ver 
gj5rvir rsekir ok reknir 8em 8koe5ir 
vargar Bp. 1, 47". 7) ^)(age nteb S^gS* 
ntaat, 9iettergang; beir ^yngja sva f)eim 
monnum i margfaldligumrekstrum, sem 
KJama vilja lagamenn vera, at f>eir gefa 
^ufara upp Bin malefni e5a gelda (o: 
cjalda) eptir I>vi, sem lensmenn leggja 
a fod, heldr en f>eir vili um hit sama 
mal reknir ver5a Bb. 19 (64") ; ssettast 
beir heima vift 86knarann, ba skulu 
^eir luka helfdina af sakareyrinum, en 
tva luta ef t>eir rekast til logmanns 
8y4, at t)eir vildu ei &5r heima boeta 
BN. VI, 238««; hefir {)6 sytlumaftr fo : 
B^slumadr) hverr eptir annan stemt 
optliga Oddi um ))etta mal ok Bj5m 
lengi rekizt ok fekk aldri rett 4 DN. 
I, 116". 8) bribe paa en ©ag, ubf^re 
bbab ber er at gi^re for at ben Ian t^tnbe 
^rentgang; verd ek viftara um heiminn 
at reka min forlog Pr. 228^; hann rak 
kaupferdir til ymissa landa OH. 50"; 
jbf. Barl. 4'*; m4 vera, at annat se 
eyrendi })eirra, en at reka kaupstefnu 
ema saman Flat. II, 399'; Magnus kon- 
ungr rak bemad um eyjamar Fm. VII, 
43**; bf. Flat 1, 94"; Gunnhildr — rak 
enn frettir til um Astridi (= heldr G. 
frettum til Astriftar Flat I, 75") Fm. 

I, 73'; hvi skulu ver reka sparmaelit (o: 
bife @!aanfel) vid sk6garmanninn Orett 
186"; reka minni til e-s fe unber minni 1 
©. 702a"f88-; eigi skolo t>eir sv4 reka 
a5ra s;^slu, at |)at dveli garfilagit Chrg. 

II, 121*; })at er mer litit starf at reka 
l)etta erendi Eg. 62 (143*) ; f6r I>. ut 72 reka til Islands ok rak ei^ eyrendi br60ur 
sins JPm. VII, 103*®; jtjf. reka konungs 
erendi OH. 46«. 46* (Flat, 11,49". 50«^); 
skal hann (n(. lensmadr) hafa t)anii tima, 
sem hann rekr lenit, eiffi fleiri sveina 
en tva innfoedda, spaka ok skilrika DN. 
VI, 238 (279»). 9) f j^ge $et)n, Dj)rct8ntn0, 
gjjlbcftgii^rclfc for nogct (e-s): t)6tt {)u 
berir eigi traust til at reka t>innar svi- 
virdingar, t>a mun ek t>6 eigi nenna at 
sitja kyrr fyrir Flat II, 197*; allir {)eir, 
er harma sinna setti at reka vid Olaf 
konung (= allir {>eir menn, er harma 
ok heiptir retti at gjalda Olafi OH. 216") 
^^^^^.11,352"; margir |)eir menn, erser 
vildu fjar afla ok attu at reka harma 
sinna i Noregi Flat. II, 120"; skal J)at 
mselt (n(. vera), at foessa mals skal rekit 
vera Sturl. II, 146"; men ogf aa reka e-t 
i famme SSeti^bning: foikkir Refr oslseliga 
hafa rekit illmselit Krok. 19"; hafi {)er 
— rekit mar^a manna sneypu ok svi- 
virding (= svivirfiingar Fbr. 17") Flat. 
II, 100"; jlof. ef nokkut msetti {)eir reka 
rettir {v. I. rettar) sinna svivirfiinga 
Vem, 30"; mj6k I6g6u menn til or6s 

Sorkeli — , er hann rak eigi t>essa rettar 
007(2.67(166^; attu ver pa guds rettar 
at reka OIT. 205» (Flat II, 339*); ef 
>er rekit eigi t>e8sa rettar, {)a munu 
)er engra skamma reka Nj. 44 (68"). 
.0) ubtr^!!e jtg faalebed, at man be- 
n^ttct Dmj!nt)ntn0er iftcbctfor at bes 
tegne Xingen beb bend eget, egenttige 
92abn: niunda (n(. leyfi h&ttauna) er 
bat, at reka til hinnar fimtu kenn- 
ingar, en or »ttum er, ef lengra er 
rekit SE. I, 612*f9. ; vel ma njta at 
hafa eptir t)eim heiti ok kenningar eigi 
lengra reknar, en Snorri lofar SE. II, 
8'; vifiris vedr er her kallat orrosta, 
en vondr vigs sverftit, en menn stafir 
sverdsins, her er beefti orrosta ok vapn 
haft til kenningar mannsins; t>&t er 
rekit kallat, er sva er ort SE. I, 438«s. 
11) rekast {v. r.) o : foetbcS, bare paa 
9ieife; litit er mer um t>at at rekast 
milli kaupsta6a a haustdegi Laxd. 73 
(208"); OSS virdist, at J)er se betr 
hent at {>j6na tignum monnum, en 
gerast at kaupmanni ok rekast landa 
a milli Flat. I, 340"; fornmenn, er her 
rekast dagliga Grett. 134"; ek hefi 
rekizt uti i allan vetr a morkum ok 
sk6gum Flat. I, 330" ; rekast i d^m 
klseOum Clar. 19^. — SKeb ?r«t). og 
^bb. a: reka e-t & e-m eUer e-n o: 
foette 9iebf!a6 eder SSaaben i faaban f&a 
bcegelfe, at bet rammer $erfon eUer @teb, 
Flat. I, 187"; Band. 42"; Gisl. 66 (fe 
unber reka 2). 2) u})erf. rekr e-t a o: noget inbtrceber, lommer ttlflebe: rak 6 
fyrir |)eim- hri6 Halfr. 10 (Frs. 108"). 
3) rekast a e-m o: troenge fig inb ipaOr 
en, bife fig ^aatrcengenbe mob l^am: segir 
Vemundr til J)orgeirs: vil ek gjarna 
gefa })er mat, me6an vi6 erum her — , 
kvad f)at makligast, at hann rsekist 
ekki ^ar a 66rum mftnnum Vem. 12". 
— at: reka e-t af e-u o: bortfjeme, 
borttage noget fra ben Xing, fom ^at 
bceret berunber, bceret bebcettet eSer bes 
ti^nget beraf, fra bet @teb l^bor bet l^ar 
bceret: bat (n(. bar bans) t>yngdi hann 
sva, at nann var6 um sinn a hverju an 
at l&ta reka af ser Stj. 624««» (2 ©am. 
14, 26); hann rak (£e^ten: rakar) af 
t>eim narit ok ger6i ^eim koll okjbar 
i tj5ru eptir, si6an tok hann knif sinn 
or skei6um ok rak (v. I. skar) af {)eim 
ollum eyrun Hdv. 48** v. I. 49*; raku 
foeir af honum hdrit ok gerdu honum 
koll Trist. 6* (30»); hann batt hann ok 
rak af honum harit Fid. II, 341*^;. 
hljopu beir til skipa sinna ok raku af 
ser tjoldin Flat. II, 630" [Fm. VIII, 
263'); af ser rak |>6rarinn ragmselit £ 
dag Eb. 18 (23*^) ; er oss p&i hm mesta 
skomm, ef ver |)orum eigi at reka af 
OSS f)essa illsku Flat I, 233'^; sj^nist 
OSS einssett herra ! at f)er unnit Sveinka 
straumbrots firir at reka illb^fii af 
hondum Mork. 142* {Fm. VII, 27"); 
hann ba6 ydr rekast af hdndum 6aldar- 
flokka slika OH. 213» (Flat II, 349*«) ; 
gj5r6ut i)er hann litlaga ok rakut hann 
af landi Eg. 62 (146**); at hann raekist 
eigi lengr af eignum sinum ok odulum 
Fm. IX, 443*^; 0. var rsektr ok rekinn 
af pafasse ti Ann. 1 16**. — a p t r : 1) reka 
e-n aptr o: bribe, jage en tilbage: nu 
er bu ert her kominn vid sva mikit 
fe, pa nenni ek ekki at reka t)ik aptr 
sem biirakka Laxd. 29 (73**). 2) reka 
e-n aptr o: gjenbribe en: nu vil ek tja 
{)er, hversu ek skal aptr reka {)& — , 
er ^ik eggja6u at afvirda fyrir mer mitt 
soemdarrad Barl. 21*; landsdrottins 
saga skal standa, nema leiglendingr 
reki aptr mefi vitni Frost. 13, 1**. 3) 
jiaa igien (^0x) og faalebed (u!le (hurd): 
lilj6p hann inn ok rak aptr hurfiina 
Eg. 88 (224*°); huskarl hleypr inn ok 
rekr aptr hurdina Hosnsn. 10 (168*); 
Varbelgir raku aptr kirkjuhur6ina Fm. 
IX, 618^ 4) Iuf!e Slum, Scerelfe (beb 
at ftange, j^inbre JJ^bgangen), gjj^re bet 
utilgjcengeligt : beir raku j[>egar ^tr 
st5pulinn ok heldu ser f)ar lengi Fm, 
VIII, 247" (Flat II, 624*^). 6) tilbage. 
!atbe, o|)l^cet)e, gjf^re ugblbig (en Slftate, 
DberenSfomft) : t>^ skalt — lata hver- reka 7a vetna fa]t smidit ok reka aptr kaupin 
mjdk Nj, 22 (32"; it)f. taka aptr kaup 
8. 10). — at: reka e-t at e-m o: forcs 
faftc, bebrcibc en nogct: hvat reki {)er 
at OS8? ver gerdum ydr ekki til angrs 
Vols. 148" (c. 28). — brott, hurt, braut: 
reka e-n brott o: bortjage, forjage, brtte 
boxt fro ftg: Mar. 656*; Post m^*; 
komu her — ndkkurir menn i von- 
dum klsedum — ok baftu mik nsetr- 
vistar, en ek rak {)a 1 burt, t)vi at 
mer era allir stafkarlar leidir Flat. I, 
73»it)f.W; g ver6r mi reiftr akafliga 
ok rekr a brott sendimenn jarls met 
mikilli reidi Fm. X, 264««; Sigrifir 
kvad sik mega reka brott af stad- 
festu sinni, en aldri kvadsk h6n at 
heldr eiga Grund (jtof. Sigridi rak hann 
norfir i Grund S. 4) Sturl. II, 5^; r6tt- 
l&tir kennast eigi vid |>a menn, er [)eir 
sja brott rekna fra skapara sinum Leif. 
43"; bessi jungfru hafdi hann frelst 
ok rekit brott djofulinn (r= langt i 
brott frd honum 2. Sfg.) Mar. 843^ — 
eptir: rekast eptir e-m o: fiJige en, 
rette eUer tem^e ftg efter end S^tlje: 
Giznri botti Sighvatr ei^a at rekast 
eptir J>orvardi, en Sighvati b6tti Gizurr 
aldri vilja veita ser Sturl. II, 263". — 
fra: reka e-n fra e-m o: bortiage nos 
gen fra en: hann rak djoila fra 6d- 
um mdnnum ok gaf lif daudum Post. 
333*®; s« er gridnifiingr, er gridum 
spillir, raekr ok rekinn fra gudi ok 
dllom gu6s monnum Grdg. 404". — 
fyrir: reka e-t fyrir e-t o: fafte, fcette. 
togge noget foran en Xing: hann t>reif 
hudfat 6r ssetinu ok rak fyrir sk&la- 
dyrin nyrftri sva at aldri gekk upp 
(nl. hurdin) Sturl II, 162"; gengr hon 
brott af stufunni ok rekr lyrir las Sturl. 
II, 87^; h6n rak las fyrir kistuna ok 
settist J)ar upp a Grett. 168". 2) reka 
e-n fynr o: forbritoe, forjage: hann rak 
fyrir yikinca, er J)eir hdfdu gert 6frid 
langa stuna Pr. 94*; t>a varu villumenn 
fyrir reknir Pr. 100®; \>e\T bordust hvem 
dag a m6ti I5stam ok l^tum, ok raku 
sva fyrir 6s^niliga fjandr med andligum 
vapnum Homil. 159"; j)at vas lofat — , 
at gddir menn ok guds vinir skyldi 
reka fyrir, ef |)eir mtetti, guAs and- 
skota ok sina Homil. 163^; hann vard 
{>ungliga fyrir rekinn me6 spamanns 
ordum Heilag. I, 579". — i: reka e-n 
i e-t o: t)eb Sntjenbetfe af ^agt eUer 
Xt>ang brit^e bet bertit, at nogen fommer 
inb i en t)id StiUing, Dmgit>e(fe: sidan 
viltist bann i tru ok var rekinn i lit- 
legft Pr. 100"; |>eir gerdu suma hand- 
tekna ok r4ku i bdnd Fm. VI, 222*. — ni5r: reka nidr = reka ofan: rak G. 
hann t)a nifir undir sik Grett. 136'^; G. 
maelti : — , rekr sidan skyrtuna fram yfir 
h5fu5 hanum ok leetr ganga limann um 
bak hanum ok badar sidumar Grett. 
136". — ofan: reka ofan o: brit)e, brage 
neb: slitnadi br6klindi Falgeirs, rak 
|)orgeirr |)a ofan brcekrnar Fbr. 49*. — 
saman: reka e-n saman o: gienbrt)[)e 
en, bringe ]^a;n til Saudl^eb: er ek fekk 
hann eigi med einum samt ordum sigrat 
ne saman rekit (=r lat. quia concludere 
eum verbis non poteram) Heilag. II, 
422«-". — til: 1) reka e-n til e-s o: 
btitje, tilfl^nbe, tbinge en til noget: J)er 
vegit vig pau, er yftr rekr litit til (o: 
l^toortil 3 ]^at)e Uben 2:i(jH>nbeIfe, ®runb) 
Nj. 99 (154®); hann segir, hver naud- 
syn hann rekr til, at eigi liggi sja 
illska lengr yfir })eim Fm. X, 265*; 
til t)ess rekin at vera fol ollum til 
hlatrs Kim. 60'^ 2) reka e-n til e-s 
o: beftemmc en tit noget, fom ftal bebcr* 
fared ^am: var })a hogginn tiundi 
hverr madr, sem hlutr rak til (= 
sem hlutfall beidir 2. 13) Heilag. I, 
648". 3) reka e-t til e-s o: labc 
noget beberfared, titfalbe en 3:ing faa^ 
lebed ttt benne blti^er ©jenjlanb berfor; 
i Ubtr^lfet reka minni til e-s a: minbed 
noget: {>. sagdi svd, at hann skyldi bar 
t)at hervirki ^ora, at Egill rseki alian 
aldr minni til, f)6tt hann heldi lifinu 
Sturl. II, 200« i»f. Flat. I, 262"; Mork. 
54"; Sturl. II, 115*® unber minni 1. 
4) reka til e-s o: beb anfttangcnbe 
^irlfom^eb fpge at o))naa noget? ef 
}>r8ell manns rekr til lausnar at leysa 
sik (jof. reka 8) Frost. 4, 55*. — 
undan: 1) reka e-n undan e-u a: brtDe 
noget faalebed affteb, ai bet tommev ubaf 
ftn ©titttng unber noget: Sigurdr hoggr 
til |)ess, er at honum 86tti, .ok rekr 
undan honum foetr bada fyrir ofan kne 
F/aMI,399»; t6ku ^k Leif— ok letu, 
sem [)eir mundu reka fot undan honum 
Sturl.ll^o^^. 2) uj)erf. e-n rekr undan 
: en unbfU^^er, unbf ommer (jDf. berr e-n 
undan, dregr e-n undan): hefir t)ik ekki 
til einskis undan rekit Fhr. 94"; bafi (>& 
eigi lata Gretti undan reka Grett. 138*; 
|)6tti mer ilia, ef undan berr (nl. veid- 
ina), en ek treysti mer bezt, at eigi 
dragi undan; til skolu vid sva stefna, 
segir Helgi, ef vift komumst i foeri, at 
eigi reki undan Nj. 100 (155*); rekast 
undan a: unbfli))j3e: ef Kjartan skal nu 
undan rekast Laxd. 49 (148*); men ogs 
faa reka undan intranfitiot t famme ^f- 
t^bning Itgefom renna (rendi) og reka 
i Orbene rek t>&u oil er reka Gul. 74 reka — reki 145* : mk \>k enn vera, at ek hafi undan 
rekit til nokkurs Fbr. 95> (jtof . 94" otocn- 
fot). — upp: 1) reka e-t upp o: fatte 
noget i ®ang, i Setxegelfe (ibf. ]j68ta 
upp, setja upp): ))eir r&ku upp nlatr 
mikinn Fm. Ill, 182". 2) uj)erf. rekr 
e-t upp o: noaet briber i fianb (= rekr 
e-t, fc 6. Tla*") : haffii rekit upp reyfii 
inikla Eb. 67 (245*); rak skipit upp & 
leirur Grunl, 10 (245'); fjindu peir, hvar 
upp rekin var kista Kveldulfs JEg. 27 
(56"). — ur: reka e-t ur e-u o: bribe 
itoget ub af, bort fta noget: man h6n 
reka okkr ur landi Nj, 3 (5**); beir 
foerdu stettir f>8Br i 4na, er aldri 8i5an 
hefir ur rekit hv&rki meft vatnavoxtum, 
ne isal5gum e5r jdklagangi CrrettAS2''^, 
— ut: u^)crf. rekr e-t ut o: noget briber 
ub fta @tranben : ef hval rekr ut Landsl. 
7, 64"; abyrgjast f)eir vi5 J)vi, at ut 
reki, er skdro hval ok upp baro Grog. 
619*. — yfir: reka e-t ynr e-t o: fcette 
noget i faaban SBebcegelfe, at bet farer 
l^en ober noget, ok)er en @trce!ning: sva 
langt, at hann mdtti eigi auga yfir 
reka o : at l^an t!!e funbe obetfe bet, at 
^an^ 0\c i!!e lunbe tceRe frem berot^er, 
Jomsv. 56'. 2) lata rekast yfir o : fialU 
omiring?: hann hafdi vist a sumrum en 
let rekast yfir d vetrum Flat II, 102". 

reka, /*. ©!uffe, ©^abe. Fmb. 60"ittf.»[; 
stikk mer i, kvaft reka Mork, 172" 
{Fm, VII, 116"); t6k hann hvarki til 
reips ne reku Frost 10, 47* (fc unber 
reip); pfill ok reka Grdg. 14"; Dpi. 
28^; Gunl 2 (193"); Mag* 138" fe 
unber pdll. 

rekabui, m. SSonbe font Bor beb eUer i 
9Joer^eben af reki 1 (jt>f. buar, er neestir 
bua rekanum Grdg, 519"). Grdg, 523«. 

rekabutr, m. @t^I!e, @tum^ af 2)ribbeb 

(ibf. rekatre). Flat I, 213". 
rekafjara, f. gjccreftranb l^bor ber ^leier 

bribe noget (jof. reki 1) x Sanb. Grdg. 

613" {Grg, II, 126"). 
rekahvalr, m. $bal font er breuen i Sanb 

(iof. rekhvalr). Grdg. 529". 631"; Grg. 

I, 32». II, 131"; ni. II, 71». 

rekald, n. noget font brit^er om ^aa, inb 
fra 6^en, = rek 1. DL I, 636*«; skal 
})a sva meta, scm t)eir se andadir, ok 
eigi fyrr, nema rekdld se kend af skipi 
beirra Grdg. 94" {Grg. I, 246*); t6ko 
peir af Klaengi rekaldit (nl. reyfii nj- 
dau6a S. 12) naudgum Vigagl. 27^^; er 
fc. einn liti ok ser i vok reKald mikit 
Floam. 24 (145»); ^6tti L. hafa sent 
t)eim illt rekald Vatsd. 18 (31"). 

rekamadr, m. SKanb font er 6ier af reki 1. 
Grdg. 514". 623« jbf. 512». rekamark, n. ©tranbUnfe font begrcmfer 
reki I. Grdg. 612". 513"; DL II, 
76". 81~ 

rekandir, f. pi. = rekendr; bd fello rek- 
andirnar ( Vulg. catenae) at Petro Post 
292" (aj). ©j. 12, 7), ibf. svaf Petrus — 
bundinn tvennum j&mrekdndum S. 6. 

rekastrOnd, f. ©tranb, l^bor faabanne 3Jing, 
font fC^be paa Bfitn (reki 1), pltit bribe 
t Sanb, ^»or ber er reki (2). Crrdg. 29" 
(Grg. I, 24"). 

rekatre, «. Stl?ffe S^ribbeb eller3)rtbt^mmer 
(jbf. rekavidr) ; ef ma6r finnr rekatre i 
ijdru sinni. Grdg. 30"; i tuninu 14 
rekatr6 Hdv. 7"; jDf. Sturl. II, 309" 
(Bp. I, 674"). 

rekavidr, m. ^rtbbeb, ^ribti^mmer (f^olles 
f|)r. rekved, jof. Aasen 594 a-b). Grdg. 
417"ffl.; Eg. 29 (58"); Krok. W. 

rekat)attr,m. S)el, Slffnit af Sobbogen, l^bort 
ber l^anbled om be ^tng, font bribe i Sanb 
fra e^en (jof. reki 1). Grdg. 510"; 
NL. IV, 292". 

rekendi, n. jl^jcebe, Socnie (agf. racente 
Bosw.^ 780 a"; racenteah Wright- W. 
I, 336"; gl^t. rahchinza Graff 11, 413"); 
munlaug eina skal d6ttir hafa, nema 
rekendi (= rekendr Hdk. 76") se fast 
d medal, {)d skal h6n hafa bdftar Frost. 
9, 9"; lagdi hann rekindi ndkkur d 
bak mer, f>d er hann vildi eigi Idta 
a6ra menn vita, ok ba6 mik bera bat 
ofan til strandar Post 176"; Affulanaus 
— eetlar at drepa alia {)a, er J>er fylgja, 
en taka sjalfan {>ik hdndum ok binda 
sterkum rekendum Kim. 228\ 

rekendr, f. pi. £an!e, S(en!er, = festar 
(gfb. rekendr: rekendr sein aj lengrin 
ban {>rir stelkir oc fiardi hamar Gottl.1. 
I, 36 S 1 ©. 76"f9. = mnt. dy kete sy 
nicht lenger denne 3 gelenke, das virde 
das twer ysen Gottl.l. II, 47 § 1) ; hann 
let gera jdrnrekendr ok sumt af vi6um 
ok leggja um J)veran vaginn, — f^eim 
var engi kostr brott at fara, |)vi at 
rekendmar gsettu fyrir litan Fm. VII, 
183". 184"; jdrnrekendr (= jamfestar 
Mork. 14"; Flat III. 305") Idgu um 
})vert sundit — , rendu {)d galeidrnar 
upp d rekendrnar (= festamar Mork. 
14"; jamfestarnar Flat III, 206") Fm. 
VI, 168" ; h6n (nl. Maria) dr6ttnar ok 
yfir b^6r alia helvizka anda ok sjalfa 
nelvizka rekendr ok Idsa Mar. 570". 

rekhvalr, m. = rekahvalr. Chrdg. 40". 
631". 

reki, m. 1) Steb l^bor faabanne S^tng, font 
fltobe ^aa @^end Dberftabe, ^(ete bribe 
t Sanb (ibf. reka v. 2) Grdg. 513". 617«; 
jbf. hvalreki. 2) SBrag, l^bab font briber 
omfring )paQi @/^en, briber i Sanb ; hverr -reki — rekja 76 madr a reka fyrir landi sino vidar ok 
hvala ok sela, fiska ok fugla ok ))ara, 
nema — Grdg. 510«»ffl. 61lC 512^; fjrrir 
ey f)eiiTi, er batinn rak at, red einn 
bl6tmadr — , {>e8si madr fann rekann 
Flat 1, 291*^; )>4 laust hvidu f se^^lit ok 
bvelfdi skipinu — -, viduna rak vi6a um 
eyjar — ; sendi Gudnin menn sina at 
forvitnast um ferft l)eirra — , var J)4 
rekinn vifta kominn um eyjamar^ok 
8va til hvarrartveggju strandar Lcixd. 
76 (218**f0.*». 219") ; er t)at flestra manna 
sogn, at {)au hafi tfazi i DynrOst fyrir 
sunnan Hjaltland, f)Yi at rekinn kom 
sunnan a Hjaltland Fm. X, 31^ (Flat. 
in, 176»; Icel sag, II, 267"). 3) ? ef 
hann a sunu enga arfgenga, }>& skulu 
beir menn i bann 8k6 stitra, er ba ero 
arfi hans nsBtir, en ]>ann mann skal 
leida a reka skaut ok lygja jPro«^.9, 1^ 
4) $aatale af fDlidgjerning eller f^oruret^ 
telfe, ^t)orfor \fiati O^reiSning, t^^lbeft- 
Qj^tetfc (it)f. reka v. 8, rek 3); var 
fyrir bvi eigi sva mikill reki at gj&rr 
um vigit J^. 38 (69*); gerdu mikinn 
reka at {>eim verkum, erjbar v6ru ger 
(= at f>e8sum dverkum Flat. II, 166*») 
Fbr, 59"; Ei6r var )>4 mj6k gamladr, 
er f>etta var tiAinda, var at {)vi at 
)>e8su ^drr engi reki; mjdk Idgfiu 
menn til ords |>orkeli E., er hann rak 
ei^i {>es8a rettar Laxd. hll (166*fd*)- 

-reki, m. i erendreki, bjardreki, landreki, 
nautreki, 8audreki. 

rekingrr, m. forftubt, ctxzW ^erfon, font 
er ubeluliet fra ^ceberlige !D2ennefEerd 
Samf unb (jbf. rekningr) ; })a 8neri hann 
jamskj6tt sinum hesti at honum, {)vi 
at hann vildi ])at (heldr) en rekinffr 
heita El. 44^; hinn vandi rekingr! ilia 
likai 088 laeti l)in, at fru — El. 22'; 
ver riki f)itt ok sselu f}ina, at eigi 8er 
}>u rekingr ok huglau88 firir f)es8um 
El. 83". 

rekinn, adi. eg. $roet. ^art. af reka, fe 
unber reka 5 og 9. 

rekja, v. (rakti) 1) oj^rik^e, ubbifle, ubbrebe 
(^k)ab ber ex fammen Ia6t),= rekja sundr, 
i sundr, lata rakna; er skikkjan kvam 
til hennar, ])a settist h6n upp ok rakti 
skikkjuna fyrir 8er ok hafdi a um 8tund 
Ounl. 13 (275*); s^ndi h6n borsteini 
marga duka, ok rOktu i sundr Grett 
199^; h6n rakti motrinn ok leit a um 
brift Laxd. 36 (134"); lat hendr })inar 
(ber Ugge faatebed, at bu ^olber nteb ben 
^0tie |>aanb om bet ))enftre ^aanbleb) i 
tomi rekjast (o: rakna) nidr fyrir J)ik, 
sem ))eim er hoegast Kgs. 67"; ek 
vsera t)eygi ver5r at leysa sk6|)veng 
bans, p6t ek laega allr vi5 jdr5o rakidr fyr honum Homil. 12^; t>4 er hann 
rakti b6kina, fann hann t)etta sama 
vers ritat d 5llum blddunum Heilaa. 
I, 544"'; hann hittir ])ar i eitt bref, 
hann rekr })at i sundr ok less Didr. 
243"; skulu ver rekja hu5f6t var 
Flat II, 460"' {Icel sag. I, 127"«); 
var f)radr bundinn of spor5inn ok 
ormrinn lauss 14tinn, hroktist hann i>a 
br4tt, en br45rinn raktist af tvinna- 
hnoftanu Hkr. 690^ (Fris. 225») ; var t)4 
Br65ir hdndum tekinn ; Ulfr — reist 4 
honum kvidinn ok leiddi hann um eik ok 
rakti 8v4 6r honum })armana Nj. 158 
(275"); siAan opnadi Brusi kvid 4 As- 
birni ok n4di {)armaenda bans ok kn;ftti 
um j4rnsuluna ok leiddi Asbj5rn bar i 
bring um, en Asbjdm gekk einailt ok 
roktust sv4 4 enda allir bans f)armar 
Flat 1, 527". 2) f orf^Ige, granfle, efterf e, 
unberffige noget for bert)eb ai faa Dj}(bds 
ning om, 9iebe paa noget: beir hdiAu 
rakit sponn allt at gammanum okfundu 
ekki Plat I, 43"^; hundarnir r6ktu 
sporin aptr til bcDJarins OH. 152*f8» 
(Flat II, 272"); sem fyrr greindir — 
menn 8J4 hestinn, rekja |)eir f)egar aptr 
spor bestsins i 8k6ginn Mar. 653" |bf. 
1199"; litt rekjum ver drauma til flestra 
luta Nj. 119 (178"*'); guftin rftktu til 
8p4d6ma SE. I, 104"; 8J4 undarligr 
Hbr liktist beim, er rdktu letrin, hvar 
Jesus mundi foedast (it}f. SRattl^. 2, 
'^fdd*)} ^^ of86ttu hann siftan Bp. II, 
73^; frsendr ens unga manns (font 
enbnu tfle 16 3lar gammel l^ar brcebt 
nogen) skolo gjalda hinn vegna ni5- 
gjoldum ok boeta f)at vig, par skal 
rekja til baugatal Grdg. 333"». 3) ubs 
k>t!te, ubrebe, fcette ub fra l^inanben, fors 
Hare, = rekja lit, greina 5; {>a rakti 
(Vulg. interpretabatur) hann — helgar 
ritningar J)ser, er of hann sjalfan voro 
8krifa6ar Homil. 73" (fiuc. 24, 27); 84 
sveini), er stjarna hafdi fylgt ok margar 
spar v6ru fr4 rakdar, at konungr vseri 
Gyfiinga Mar. 377*; eptir f)vi, sem — 
er sagt i fornkvsedum e5a i langfeft- 
gat5lu finnst f>ar, er konungar hafa 
rakit settir sinar OH. 2"'; jtof. Hyndl. 
42 (45) ; tolum ver ^etta um Heinreks- 
garft i einni grein, en Gunnarr mun 
ydr t)aAan af lengra kunna at rekja 
BN. VIII, 126"3. 4) relyast, v. r. = 
rakna 3; roskr tok at rosda, raktist 
6r svefni Am. 88 (90). — SReb ^xctp. 
og 9lbt). af a: rekja e-t af e-u o: afbtHe 
noget faa ai ben ©jenftanb bliber l0i, 
blottet, font er inbfbjjbt beri: nu liftr opt 
at bami 4 vegum liti sv4, at haett er vi5 
dauda ; af (nl. barninu) skulu {)au (nl. sa 76 rekka — rekkja karlmadr ok su kona, er barn bera til 
hafniDgar) klsedi rekja (r. I. veQa jtjf. 
Borg. 3, V*) Borg. 1, 2\ — fram: 
rekja e-t fram: fremfj^re, ubtalc, for; 
I^nbe; bad hann fram rekja guds log 
nimversk JF'm.VIII,277*^8«; raxti fram 
fagrligar forspar (FuZ^.prophetavit) Stj. 
444" (1 5eong. 10, 10); i teira haleita 
lofsongi roktu {)au fram — marp^ar 
fagrligar forspar gufti til djTftar S^^ 
388**; r5ktu fram sin visindi (Vulg. 
prophetabant) <5(;.602" (1 5^ong. 22, 10). 
— Bundr: rekja i sundr = rekja 1: 
Konradr selr honura (nl. konunginum) 
pellit; konungr rekr i sundr ok ser, 
hver gersimi [)at var Konr. 81*®ffl-; 
sjndi hon t)or9teini marga duka ok 
rdktu i sundr Grett. 199*; {)rifr Hrefna 
upp motrinn ok rekr i sundr Laxd, 
44 (127«); hann hittir {)ar i eitt bref, 
hann rekr {)at i sundr ok less Didr, 
243**; kyi'til saumadan let hann Paulum 
sundr rekja ok saman sauma ok {>a 
enn sundr rekja Heilag. II, 482*. — 
lit: 1) ubbrebc, ubftrceffe: hann (nl. 
fjandinn) gaf henni vit ok orfign6tt dt 
at rekja ok breifta net villusamt, at 
h6n msetti sva tcela — konungs son 
Barl. 167«* jtjf. 160». 2) ubrcbe, ubbiHc, 
ftemftiUc: sidan greindi hon ut alia fra- 
s6gn lifs sins; ok eptir ^at, er hon var 
ut rakin, mselti hon: Heilag. I, 538". 

rekka cUer rekkja, v. bcEtc tilfttceffclig (fe 
Aasen 694b*f08.; Bydqvist I, 192*f8); 
rsekker {)8et ei till, \>a. — ; eef {)8et 
rsekker sei till, t)aa — EJb, 575*-»« 
(DN. IX, 186"-^»). 

rekkja, /'. ©cng, = hvila, sseng; sa hann 
rekkju eina, h6n var miklu meiri en 
nokkur sseng, er J>. haffii fyrr set Vatsd. 
3 (6**); er ^eir voni mettir, bjuggu 
t)eir rekkjur sinar i^/aM, 43*®; er peir 
motudust, t)a kOstudu J)eir lit beinum 
ollum, sifian bjuggust {)eir til rekkna 
ok logdust nidr i seti ()ar vid eldinn 
OH. 1538« (jtof. Flat. II, 27383); skrymir 
vaknar ok spyrr — , hvart })eir heffii {)& 
matazt ok se bunir til rekkna SE. I, 
148®; er menn bjuggust til rekkna at 
Mosfelli Eg. 89 {227«*); sifian foru {^eir 
i rekkjur en konungr vakti {)& nott 
OH. l68*» (OHm. 36*^; Flat. II, 190«<'); 
fara menn i rekkjur um kveldit Gisl. 
99**; snemma ferr fafiir varr i rekkju, 
ok er {)at sem van er, hann er mafir 
gamall Nj. 130 (201»*); lifir nu a vetr- 
inn ok dregr at jolum; J>. bifir menn 
hlj6da vera ok fara snemma i rekkju 
Floam. 22 (143"]; gekk bdrgerfir upp 
i hvilugolfit — , lagoist hon nidr i adra 
rekkju, er t)ar var Eg, 81 (196*<>); hann breif til hennar u^yrmiliga sva, at h6n 
fagdist i rekkju af, ok af t)vi d6 h6n 
sidan, ok sogdu menn, at hon hefdi 
verit ulett Grett. 161**; var hann pk 
af 5llu lim&ttugr, sva at hann lagdist 
i rekkju Eg. 27 (55'); er varar, skaltu 
kasta a bik sott ok leggjast i rekkju 
Nj. 7 (14V, er P. heyrdi {)etta, t)ikkir 
honum sva mikit, at hann leggst i 
rekkju af Jdwwu. 59'*; Valdimarr kon- 
un^ &tti modur mj5k gamla ok af 
elli 6rvasa, ok mdtti ekki or rekkju 
risa Flat. I, 77*'; mser sii, er S. het, 
var5 vanheil mjok sva, at reis ekki 6r 
rekkju Bp. I, 181*°; sat hja henni sonr 
huss, roeddu ok rjndu, rekkju gdrdu 
t>r8ell ok \)fr |)rungin doegr, born 61u 
^au Big. llfg.; Jon a ser fridlu ok b;^r 
faftir hennar i dal einum, t)angat ferr 
hann a fund hennar — ; ok um kveldit, 
er {)au eru i rekkju komin, f)a — Flat. 
II, 138*®; er at kom svefns tima ok 
rekkjukonur ok svefnbiirsveinar bjuggu 
ok gerdu rekkju brudarinnar, f>k — 
8tr. 21**f89'; hon vissi, at herra erki- 
biskup mundi {)ar koma at signa rekkju 
Jieirra (nl. 33rubcparrctS) 5^r. 22'; var 
drukkit ve^ligt brufilaup ok siftan leidd 
i eina rekkju Palnir ok In gibj org eTow^r. 
60*; var honum sidan fostnu5 mser — 
ok var sift an at samkundu fen git — ok 
var })ar glefii mikil ok fOgnuftr J>ann 
dag allan, en at apni var honum fylgt 
til rekkjo, en er allir v6ru ut gengnir, 
f)a settist hann a hvilostokk o. f. t>. 
Heilag. 1, 23**; er brufilaupsstefna kom, 
j)a gengu J)au konungr ok Guftrun i 
eina rekkju (= sceng Flat. 1,325**; jtof. 
Fm. II, 49**; Flat 1, 325**) Fm. II, 49*®; 
Bjorgolfr — segir honum, at erendi er 
{)at hingat, at — dottir t)in fari me5 
mer, ok mun ek nu gjora til hennar 
lausabrullaup. — Bjorgolfr keypti hana 
me 6 eyri ^ulls, ok gengu J)au i eina 
rekkju bsedi Eg. 7 (11**); pess (strengda 
ek heit), at elc skylda koma i rekKJu 
Ingibiargar d6ttur J>orkels leiru an 
frsenda radi Jomsv. 76^*; rekkja {)eirra 
karls ok kerlingar Fid. I, 249**; su (nl. 
kona, liveendiskona), er ti^nust var, 
skipadi ser rekkju hja Ingvari, \>k reidd- 
ist hann ok — Ingv. 7 (158a*®); skilja 
rekkju: eigi skolu {)au (trf. hjon) skyld 
at skilja rekkju sina (o: opff0xz meb at 
bclc 6eng fammcn) fyrir fieim (nl. fa- 
toekis) sokum Grdg. 203*; mi skolu 
menn ok skilja rekkjur vid konur sinar 
unz lidr dr6ttinsdag eptir paskaviku 
Frump. LXXVI**. 
rekkja, v. (kt) 1) Itggc, = hvila; {)eir Otun 
ok Jofrey rekktu i hestastalli Flov, rekkja — rekkjustokkr 77 129'; sa er hinn |>ri5i (nt. reiduznadr), 
«r hvilir i stamni aptr nsest st^ri- 
manni, en sa er hinn {jorfii, er relckr 
i rumi undir vindasi ok hvilir k bak- 
bordi Bjark. 172'; Haraldr sagfii svein- 
inum, at hann skyldi rekkja i hudfati 
bans um nottina, en H. gekk upp a 
land — ; en er Lodinn vard {)es8 var, 
lezt hann — , ok spurfti, hverr honum 
befdi visat at rekkja bja dugandi monn- 
um Fm. VII, 166"-«»; er h6n frifi kona, 
hja henni vil ek rekkja i n6tt Fm. VI, 
121*; konungr rekkr hja dottur buanda 
um n6ttina Fm. XI, 52"t»f.*f8.; siSan 
^ekk Hoskuldr heim til budar sinnar; 
pat sama kveld i*ekkti H. hja henni 
(nl. ben fj^btc arabatt Laxd. 12 (19« 
jtjf. 18* — 19"); var fniinn a {)vi sama 
kveldi leidd til seengr konungsins — ; 
})at er sagt, at {)rjar naetr rekkti kon- 
ungr med J)e8sarri fni Mag.* 26"*'*; 
|>orkell f6r fyrst i rekkju, en er As- 
gerftr kom til rekkjunnar, ba tok J>. 
til orda: ekki setla ek J>er her at 
rekkja i n6tt, segir hann; hvat er 
annat soerailigra, segir h6n, en ek 
rekkja hj& bonda minom Gisl. 99**ffl'. 
2) = gera rekkju {Biff. 11; Str. 2P»); 
er menn skulu rekkja undir ser Fid. 

I, 249'«. 

rekkja, v, (kt) o^lbe (af rakkr); drekka 
t>eir nu gladir ok rekkir t)a bratt 
drykkrinn Sturl. I, 17*; jtjf. Lex. poet 
6o6a»f38-. 

rekkja, v. (kt) bare tilftrceflelig, fc rekka. 

rekkjublaeja, f. ©engcboeffe, ©engclagcn (fe 
blaeja, j»f. blajjur rekkjunnar El. 75®). 
Kim. 295»f0.. 

rekkjubunaftr, m. I^toab ber f)0xtx til en 
©engd Ubft)?r. ?Pr^betfc (f. (S5. rekkju- 
blaeja, rekkjudf na, rekkjuklrodi, rekkju- 
refill, rekkjutjald, rekkjuvadmal), = 
8ffingrbunin^r'(E/. 75»). ' Eb. 50 (93"); 
blasjur rekkjunnar v&ro bin beztu silki 
ok abreizl soemiligt ok rikuliga buit, 
ok allr annarr rekkjubunadr var soemi- 
ligr sva, at hinn bazti h5fdingi f)essa 
heims rikis roatti rikuliga i hvila (^= 
r. I. msetti 1 {>e88i sseng vel hvila) 
El. 75». 

rekkjud Jna, /*. Sengeb^ne (jDf. dyna). DN. 
IV, 475". 

rekkjufelagi, m. ©enge!amcrat ; engi madr 
af bans munnum skyldi einn saman 
fara i salerni um nattina, favl at hverr, 
sem ganga beiddist, skyldi me6 ser 
kalla sinn rekkjufelaga Flat. I, 416*°; 
hann %'akti {>6rd merkismann rekkju- 
felaga sinn, ok gengu faeir ut Flat. 

II, 87". 

rekkjugolf, n. ©engelammet, = hvilugolf [Eg. 81); van bradara {x^tti henni lj6s 
bera i rekkjugolfit Mar. 156"Ii)f.«>; 
gakk \)u nu hingat til min i rekkju- 
golfit p.8tang. 65>°M.»*. 

rekkjuillr, adj. faa f^g, at man maa l^olbe 
Sengen, tjcre fcngctiggenbe? Vem. 4". 

rekkjuklsedi, n. pi. ©engllceber; ^9x T6ru 
eigi rekkjuklsedi Flov. 129^; lauk h6n 
upp orkina ok t6k j)ar upp 6r rekkju- 
kloedi Eb. 50 (93"); sem hann kendi 
sik sserdan til ulifis, )>a — ok steig i 
rekkjuna i hja henni ok bl6dgudu8t 511 
rekkjuklaedin hennar af bl6dras bans 
Str. 78". 

rekkjukona, f. jlt)inbe l^k)td ©jerntng bet 
er at orbne @engen for ben, font fta( 
ligge beri; nu er at kom svefnstima, 
ok rekkjukonnr ok svefnbufssveinar 
bjuggu ok gerftu rekkju bruAarinnar, 
ba kastadi non skikkju sinni — ok 
kalladi til sin rekkjusveina ok kendi 
})eim rekkju at gera 0. f. b. Str. 21**. 

rekkjuligr, adj. faaban fom 1^0rcr til, er 
eienbommelig for rekkja: ^ess hattar 
likami vildu {)eir eigi i j5rd grafa, 
heldr vardveita heima at sin sva sem 
med rekkjuligum umbunadi HeUag. I, 
117". 

rekkjumaftr, m. SKanb, ^crfon fom ligger 
t Seng, til ©cngS; fiar var rekkjumaflr 
i skut Ljosv. 28". 

rekkjurefill, m. @cngetej)i)c (jtjf. refill, 
rekkjutjald). Eb. 60 (93"). 

rekkjuskraut, n. ©enge^r^belfc; allir g65ir 
menn skyldu meirr girnast mannd jrflir 
en fjarins ok pr^ftast meirr meft vdpna- 
biinadi en at rekkjuskrauti (= lat. arraa 
non suppellectilem decori esse) Pr. 303* 
(Sallust Jug. c. 85). 

rekkjustokkr, m. ©cngcftol, ©to! fom be^ 
grccnfcr ©engcn paa bcnS Sangfibc, grcms 
fibe, == saengarstokkr. Nj. 24 (36"); 
Fm. Ill, 125^; jarl svaf i skala ok bans 
sveit; laugarmorguninn snemma kom 
til jarls a rekkjustokk H. |>6rbjarnar- 
son Sturl. II, 264^*; ek vilda geyma 
hana \>er til handa ok er h6n ospillt 
af mer — ; hofum ver ok aldri undir 
einum klsefium legit, J)vi at rekkju- 
stokkr tekr upp a milium ruma okkarra, 
\)6 at vi6 h5fum baft eitt aklsefii Vigl. 
91'; hann var mi klseddr, t)reifar nu 
ni5r med rekkju stokkinn ok {)rifr {)ar 
upp knif einn Krok. 7*; kann ek eigi 
skaplyndi Kagnhildar froendkonu, ef 
honum (nl. l^enbcS 9Kanb Hakon fvars- 
son) yrfli au5velt at koraast yfir rekkju- 
stokkinn hennar {0: fomme til benbe 
og faa bclc 6eng mcb l^enbe), ef hann 
hef5i l&tit merkin Mork. 9l*« (Flat. 
Ill, 375««). 78 rekkjusveinn — rekstr rekkjusveinD, m. Jiammctfijenb, = svefn- 
burssveinD. Str, 12*. 21"t»f.«»; Kim. 
295**. 

rekkjutjald, n. = rekkjurefill. Eb. 61 

rekkjuvadm41, n. S^abmel font brugeS tU 
@engebce!Ie; h6n tok fot hans dll ok 
rak nidr i hlandgrof — ; en er })au 
vAru i brottu, spratt J>6r^mr upp (nl. 
af @en0en) ok t6k reklguvaAmal sitt 
ok yafdi at ser, t>vi at f5t vara engi 
Dpi 20»*. 

rekkr, w. (®. -s, 91. ^I. -ar) ©tribSmanb, 
9Ranb i 2«m. (agf. rinc Bosw. 799b"; 
gnt. rink Heliand fe ilf. Heines Ubg. @. 
290a ; jtof. Ofif aa Mhd. Wb. II, 1 , 592b"f0.) ; 
rekkar voru kalladir f)eir menn, er 
fylpfdii ' Halfi konungi (fc Hdlfsa, 16*. 
21"f8. 24"-«»f0. 89"-»), ok af l)eirra nafni 
eru rekkar kalladirhermenn, ok er rett 
at kenna 8v4 alia menn SE. I, 528"*"; 
reesis rekka, er })u vildir R&n gefa 
Hat, 18; gefr hann (n(. herjafadir) 
mannsemi inor^um rekki Hyndl. 8; 
langt er at leita I^Aa sinnis til of 
ro8muQdll Rinar rekka 6neissa Ohe, 
17; vadir mfnar gaf ek — tveim tre- 
mdnnum, rekkar pat fa6ttusk, er ])eir 
rift hofdu; neiss er ndKkvidr balr Hm. 
48 (49). 

reklingr, m. = rekingr, rekningr; {)u ert 
allra r6p ok reklingr El. 83* (jbf. rek- 
ingr 83»). 

reklingr, m. SlelUng, 9Rtbbe(forten af turret 
j(t>eite eUer ^eQeftfT, nemli^ ben @ort, 
font er ti(t)ir!et af ^Dab bet Itgger nteKem 
raf 00 ben t^Kefte eUer meUemfte S)e( 
af 5tffen, = riklingr (mnt. rekelink 
3fwrf.TF&. Ill, 465b"); merkrlag smoers, 
skreiAar e5a l]^sis, rafa, reklinga, bvals 
0. f. D. Bb. 47**; quadringentos quin- 
quaginta rcekklingh i)JV;ifl,914(666»«). 

rekning, f. 1) Dntfringf^ten, Dmpalfen; 
{)otti t)e88i madr vel fallinn til at bera 
meyna a rekning Hc^6. 9 (23'; jbf. 
deyddi hann (nl. Torfi) fyrst m6durina 
en rak nu barnit d husgang @. 24"). 
2) gortrceb, Sorf^Igelfe; nieiri rjan ok 
rekning hefir f)u ok af kirkjunnar 
ovinum {)olt medr t)vi vasi ok vesdld, 
er {)u he6r i f)]num rekstrum a {)ik 
tekit, en ndkkurr annarra Thorn. 138*. 

rekningr, m. 1) forflubt ^crfon, font er 
ubelulfet fta bet Samfunb, ^k)orttI {^axi 
^^rte eUer flulbe ^^xt\ fagna ))eir nu 
beim 8ya sem sinum lagsmonnum, er 
peir fyrirlitu fyrr sva sem rekninga 
Horn. 70*; gjftrfiu hann rekning or 
sinni 8veit Ittilag. I, 309'*; Bifian var 
Kain rekningr fra gu6i Pr. 68*; rekn- 
ingr guds o: ^erfon font @ub l^ar fots fEubt, font er ubetu!Iet fra ®ubd Sams 
unb (= braut rekinn fra skapara sinum 
S. 31) Leif. 43**; i gegfn gufii gerAi 
^eir, ef |>eir beedi fyrir rekningum nans 
Elucid. 165**. 2) = rekningr gufis, 
Krists Horn. 140"; HeOag. I, 246^ 

reksaumr, m. (coU.) @^nt font brtt^eS inb 

i %x(ztt tnbtt( bet fibber faft i famnte 

mobf. hnodsaumr o: jllinlff^m) ; saum 

)arft t>u ok mikinn & skip at hafa me6 

}er 6V& Bt6ran, sem {)vi skipi hosfir, 

er f)4 hefir t>u, hvarttveggja reksaum 

ok hnodsaum Kgs. 8'*; konungr fekk 

ok reksaum i hvert halfr^mi ok ba5 

faa varftveita, er {)ar bygdu, ok taka 

til, er })eir })yrfti Fm. VIII, 199«; toku 

|)4 reksauminn — ok festu svar61ykkjur 

allt innan i bordunum, setti {)ar i stuAla 

ok festu t)ar vi6 viggyrftlana Fm, VIII, 

216». 

rekstarvegr, m. = rekstrarvegr. DN, II, 
770 (680«). 

rekstr, m, (®. rekstar, % ^l. rekstar) = 
rekstr (@. rekstrar); bj6dgata, saetr- 
gata ok allir rekstar Oul. 90*. 

rekstr, m. (®. rekstrar, 91. $t. rekstrar) 
1) =rekstrargata, rekstrarvegr. Landsl. 
7, 43*. 2) UtemtJe, ^ortrab (jtof. reka 
(v.) 6). Thorn. 138»l»T.«»-»; Augustinus 
— segir, at domanda se eigi lofat at 
selja rattan d6m, ok a hann i )>eim 
fjorum atburdum hinum sifiarum (fe 
©. 881"ffl. 882**ffl0.) beim aptr at gefa, 
sem gaf, ef hann vildi fyrir g65u gefa 
til })e8s at fa sin rettindi e6a leysa 
sik undan rekstri kostnafti ok un46um 
Po5^ 883*; graftungsins hvarf gerir rika 
manni mikla hugsott ok margan rekstr 
hans at leita sid ok snemma Heilag. 
I, 706" iol Bb. 19 (64*») unbet reka 6; 
hefir — Bjorn lengi rekizt ok fekk 
aldri rett a — ; doemdist Birni firir 
rekstr sinn ok kostnad, er hann haf5i 
firir besso mali, {)rj4r merkr o. f. to. 
DN. I, 116'*M.**; j^ser tiu merkr, er 
Aslaki varo doemdar at luka fru In^- 
bjorgu fyrir rekstr ok kostnaft ok breta- 
lausn DN. II, 116«*i»f."f9.; skilafio vi5 
ba Asgeiri peninga sina af fru Kagn- 
nildi })a, sem eptir varo — , ok i fjar- 
{)amad, rekstr ok kostnad halfa mdrk 
a hverju ari DN. II, 119*»i»f.*. 

rekstr, n. b. f. ; er s Jalumaftr jammykit 
skyldugr at luka af sinu f>eim, sem sinn 
rett vill soekja, sem hann a at hafa af 
brjot fyrir rekstr sitt ok kostnaft, ef 
uann m setti honum til laga ok d6ma 
koma. ef s^-slumaftr afroBkist rett at 
gera Bb. 62**; Bj6m haffti my kit rekstr 
ok moefii um |)etta m&l DN. I, 116*^ rekstraxgata — rendr 79 rekstrargata, f, tnbl^egnei SSei, font Bruges 
ti( bet^aa at brit>e ^ot, = rekstrgata. 
LandsL 7, 23 v, I 

rekstrarvegr, m. Set, ^borpaa man briber 
Sfa eSer JUDceg. Landsl, 7, 43 v. I 

rekstrgata, f. = rekstrargata. Landsl. 
7, 43 17. /. 

rekst>egii, m. 9Ranb font till^^rte en Stanb, 
^tooii ^an ^abbe ftn*$tabd nteQem leys- 
ingi ok arborinn madr; skal vaxa hVers 
manns rettr )>ridjungi upp fra hauldi 
ok sva {>verra: arbomum manni 4 aura, 
reksf>egni 3 aura en leysingja 2 aura 
Froit. 4, 49'; ef hauldr saerir mann, 
)>a er hann sekr baugum 6 vid kon- 
uDg — , en ef arborinn madr saerir 
mann, bann skal boeta 4 baugum, en ef 
rekstiegn saerir mann, hann skal bceta 
baugum 3, en ef leysingi sserir mann, 
hann skal boeta baugum 2 Fro8t.4,bS'; 
ef hann maelir (fullrettisord) vid hauld- 
mann, gjaldi 3 merkr, arbomum manni 
2 merkr, reksbegni 12 aura, leysingja 
(syni) mork FrosL 10, 35»; jDf. 10, 41^ 
461 13, 15». 

j-ektre, n. 2)rttot)eb, %xci font c« tnbbretoet 
fia Sj^en; mikill vidarkostr stoA fyrir 
karldyrum af rektrjam Krok. 7***. 

rembast, v, r. (bd) = drambast. Fid. Ill, 
131**; komast |)eir sva langt i hdllina, 
at J>eir sja, hvar Afiils konungr rembist 
i hasKtinu Fid. I, 81*®; j)essi rembist 
raikit — , ok vaeri vel, at ver freistafiim 
bans nokkut Ounl. 6 (219*); yftrir uvinir 
rembast i mot yfir Pr. 126* (Sallust. 
Jug. c. 31). 

rembili^a, adv. meb ^obmobtfil^eb, = 
dramosamliga; hvadan kom sva mikil 
dirfA binu harta, at bu tekr })ann veg 
rembiliga eyrendi j)vilik8 konungs Kim. 
227*'. 

reiubumafir, m. ^obmobigt SDlennefle, = 
(Irambamadr; hvar era mi {)eir hr68- 
arar ok hinir miklu rembumenn, er 
mik kdlludu ba falsara o. f. )). Kim. 
292 V. l. 20. 

remja, v. (ad) br^le (fe Aasen 696a"; jDf. 
reiman); var hann mi at sja sem stort 
leo hlaupandi ogurliga ok akafliga 
remjandi i m6t honum (Xejtcn: mot 
honum rennanda) Mar. 843"; rann i 
mot j)eim einn leo grimmr ok gradugr, 
l>6 at ungr vjeri, nrsediliga remjandi 
Stj. 411"; birnir birtust par ok rem- 
jandi reiftuliga Barl. 53»'; oil })e8si 
skrimsl f6ru remjandi hvert eptir sinni 
nattura ok raust Heilag. I, 57**; sem 
hann (nL myrkra hofftingi) nalgafiist, 
remjadi hann Mar. 1186*; hinn sjuki 
niaftr remjar hrsediliga, ok sva let hann 
Mtt vesla lif Mar. 986«». remjan, f. ^tj^ten; ut gefandi geysiligan 
grat med remjan (v. 1. reiman) $jartans 
((at. mugitum cordis gemitumque ede- 
bat ©. 360») Eeilag. II, 361^; bans 
r&dd var sem mikil remjan Mar. 667"; 
kalladi hann hatt til himins hrsediligri 
remjan Mar. 674". 

remma, v. (md) ft^rle, gi^re flax! (rammr); 
t)enna umbiinaO ])arf at remma vel ok 
fastliga, at eigi skjdplist, t)6 at 8kj6t- 
liga se a hlaupit Kgs. 86*®; dementia 
er ok i {)eirra samseeti, er mjok remmir 
riki konunganna Alex. 71 ^ 

remma, f. (Sfcr^^eb, ©ttaml^cb, Sittet^eb, 
l{ft)oraf @anbfetne faa en ube^agelig ^on 
nemmelfe, k)eb Sugt, ©mag o. beSt. (jbf. 
Aasen 596a*'); |)6rolfr reiddi ketilinn 
af eldinum, en feldi & ullarhladann, ok 
lagdi lit remmuna {o: ben ubel^agelige 
9{00), sva at beir |>orsteinn m4ttu eigi 
vera allneer ayranum Vatsd. 28 (46"); 
sva sem ^eivj er tendra upp, grata 
fyrir remmu reyksins adr en |)eir nai 
vaeru Heilag. II, 630"; sem beir kenndu 
a, kolludu t>eir svd segjandi: dau6i er 
i katlinum — ok megu ver eigi eta: 
hann t6k litit af mj5lvi ok kastafti a 
ketilinn (Vulg. in ollam), si5an ba6 
hann foera folkinu at eta, ok var t)a 
af dll remma ok beiskleikr (Vulg. et 
non fuit amplius quidqvam amaritudinia 
in olla) Stj. 616«« (2 llong. 4, 41). 

ren, n. Sttftagenbe, gotminbftelf e ; eptir J)at 
var hann oleadr; var nOkkut ren k 
bans 86tt unz hann f6r af smurningar- 
klaedum ok tvaer naetr sidan Bp. 1, 145^ 

rena, v. (afi) aftage, blitoe nttnbre, forringeS^ 
forfalbe (jbf. -4a*cn596a**); er orrostan 
renafii Fm. VII, 189" it)f. Agr. 39» 
(Fm. X, 394"); t)ar komu engi frost a 
vetnim ok litt renu5u t)ar gros Flat. 
I, 639"; ef renar kirkja svd, at eigi 
ma tiftir veita i hverjo veflri, ok skal 
hann — Grdg. 18" (Grg. I, 17«); godi 
skyldi boil upp halda af sjalfs sins 
kostnadi sva, at eigi rcnaOi (Xe^ten: 
hrOruaai) Eb. 4 (6 i;. I. 13); ef loggarfir 
reenar (o: renar) sa, er merkigarfir er 
meft mdnnum Ordg. 453*. 

renan, f. = ren; i renan er mjdk f>eirra 
vinfen^ Fm. X, 352" (jtof. XI, 41**) ; var 
heldr i renan vindtta })eirra Hitd. 68*. 

rend, f. S^b, gart, = rensl (jtof. renna (».), 
^rat. rann); hann (nl. ©liljJberen) stingr 
1 einni rend (v. I. rensl) sinni 9 hreina 
med spj6ti sinu ok t)adan af fleiri 
Kgs. 20^ 

rendr, adj. 1) forf^nct meb 5tant etter 
Slanb (rond 1); hann haffti skjold jarni 
rendan fyrir ser Grett. 95"; S. — f6r 
fyrstr ok haffti torguskjSld einn rendan 80 rengd — reana (= byrdan) Nj, 63 (96 v. l)\ flest tre 
voru ^ar med kopparajamum rend Fm. 
V, 339". 2) ftriBct, = rond6ttr (jttf. 
rond 2); rend {v. I. rondott) klaadi DI. 
II, 25*; jtjf. blarendr, in6rendr. 

rengd, f. ^ortoroengning, gortoanpning; i 
lo^rengd. 

rengi, n. ben folbebc ctter r^nl«bc 93ug uns 
ber ^0x\)t>aUn (reyfir, jtjf. Kgs.Sl^^QQ^]; 
hlasshvalr skal nu vera 6 atta fj6rdunga 
vettir, halft hvart spik ok rengi, ef 
J)ess kyns hvalr er Grdg, 517*; jtof. E, 
Olafsem Beise ©. 541 fgg. (§ 660). 

rengja, v. (gft) gi0re torang (jbf. rangr): 

1) brcenge, fcette noget i en ftjceb @iUs 
ling, font er mobfat ben rctte, lige, eller 
font aft)iger bcrfra; haffii karl ^rong 
mikla ok hreekdi mjok i skeggit, rengdi 
tiJ auq:un (men rendi til auburn Flat 
I, 330*®), \)6 at uskygn vseri, ef hann 
88ei nokkut manna uti Flat II, 59*^ 

2) forbanf!e; runar nam at rista, rengdi 
J)8er Vingi — , afir hann fram seidi 
Am. 4. 3) forfafte noget font urigtigt, 
utobtigt; Eyjolfr nefndfi ser vatta: — 
ryfl ek ykkr 6r kviftburfiinum at — 
allsherjarlogum ; kva6 E. ser nu mjok 
a ovart koma, ef t>6tta msetti rengja 
Nj. 143 (236^) jtof. rett logruftning 8. 
3fg. ; rengja mann or d6mi (o: ryftja 
mann 6r domi nteb ^aaftanb ont, at 
l^an er rangr i domi fc Grg.l, 158*®-"): 
ek muu sva rengja mann 6r d6mi, sem 
ek hygg sannast ok rettast ok helzt at 
logum Grg. I, 46** ; hann hefir rengdan 
f)ridjungsmann hans 6r domi Chrg. I, 
48*'; ef f)eir (nl. bauggildismenn ok 
nefgildismenn ok namagar) ero settir 
i dom, j)a skal rengja 6r med v&ttum 
Gul. 266«*. 

renna, v. rann, runninn) 1) l0bc, = hlaupa 
3; rakkar t)ar renna Am. 24 (25); nu 
rennr djr af veidistigum Gul. 95*; vargr 
kom rennandi — , ok rann hann })egar 
aptr til skogar Heilag. I, 260*'; festr 
man slitna ok freki renna Vsp. 48 
(NFky. 31*, ©. 22b«o) ; Ratatoskr heitir 
ikorni, er renna skal at aski Yggdrasils 
Grimn.S%\ renni rokn bitlufl til regin- 
))inga Hund. 1, 50 ; Grani rann at t>ingi 
Gudr. 2, 4; best inn raSfoera lat {)u 
hinnig renna Ghv. 18 ; renni-a sa marr, 
er und Jjer renni Hund. 2, 30 (32); 
sva skal vegu alia boeta, at foerir se 
bsefti at renna ok ri6a LandsL 7, 45'; 
sva mjukr varft honum })egar f6trinn 
bsefii at rifia ok at renna, jamt sem 
aldrigi hefSi hanum verit mein at OUm. 
125** {Horn. 168*0; B. komst 6r bardaga 
ok rann sera mest matti bann Stj. 
434««; jbf. 432*»-*'-*': rnnn m6fiir hans ahy^gjufuU hingat ok f)in^at — ok 
vissi eigi, bvat hon skyldi til taka, en 
er hon fra, at Blasius f6r i nand, tok 
b6n son sinn i faftm ser ok rann til 
fundar biskups Heilag. I, 258**; |>a 
mselti B., at {)eir Haddr ok Fr65i skyldi 
fram renna milli meginmerkrinnar ok 
gaeta, at bjorninn naedi eigi skoginum ; 
Bergonundr rann fram at runninum Eg. 

60 (I35f9); var J)ar g6tt skei5 at renna 
eptir slettum velli SE. I, 154* ; baft 
hann renna i kopp vid f>jalfa SE. I, 
154*; ogfaa nteb et tilf^iet %lt. font be? 
tegner @tebet ^enober eller gjjennem f^M-- 
!et ber I^beS : hon 4 {)ann best, er rennr 
lopt ok log SE. I, 116«*f8., jbf. 344*; 
hann mun freista at renna skeifi nokkur 
vid einhvern J^ann, er Otgardaloki fser 
til SE. I, 152*'; S. red til i annat sinn 
ok rennr upp vegginn Nj. 131 (202"); 
rennr hana breedi Frost 4, 35® jbf. 
renna a 1; ogfaa om libl^fe XtngS 
gart gicnnem Suften: {)a sk^tr Hemingr; 
spjotit ferr skjott ok rennr aptr yfir 
hvirlilinn Flat III, 406". 2) IfJbc affteb 
etter bort, = hlaupa 4; varu drepnir 
menu — ok margir sva sserdir, at eigi 
mattu renna Pr. 318*^; get ek, f)ar felli 
fleiri en her renni fleiri JF'/n. VII, 11*^; 
J), nam stadar })a, er adrir fljdu — ; 
pa spurdi K., hvi hann rynni eigi sva 
sem adrir Nj. 158(275*); rennr ^u mi 
Ulfr hinn ragi Flat II, 283«»J*>f.»* {OH. 
167'*f9-); \>i reyndust ilia mennf)6ris ok 
runnu fra honum Fm. VII, 15*'; sva var 
mselt, at engi akvldi renna fra odrum 
OH. 134'* (Flat II, 257^) ; ek get t)e98, 
at })u vilir eigi renna undan ^eim Nj. 

61 (95*') ; reidi rennr e-m o : SSreben fors 
laber en: hattr hans var i bvert sinn, 
er flj6t reidi hlj6p a hann, at bann 
stilti sik i fyrstu ok let sva renna ser 
reidi, leit sidan a sakir ureidr Flat 
I, 46**; drottning hafdi sva til stilt, 
at honum var runnin bin mesta reidi 
Vatsd. 5 (11*'). 3) fl^be, ftr^mme, rinbe, 
= hlaupa 6; undir fjallinu rann a Stj, 
4'°; bvat merkir a nema fljotandi ras 
mannkyns, es rennr fra uppruna sinum 
sem a til ssefar Leif. 19**f0'; gerdi 
Begin sverd, at sva bvasst var, at 
Sigurdr bra nidr i rennanda vatn, ok 
t6k i sundr ullarlagd, er rak fyrir 
strauminum at sverdsegginni SE. I, 
356**; sprettr upp brunnr einn 6r 
berginu, ok rennr t)adan litill loekr 
Flat I, 246*^; Ifing heitir a — , opin 
b6n renna skal um aldrdaga, verdr-at 
iss a a Vafpr. 16 ; 4 hugda ek her inn 
renna Am. 25 (26); kenningar j}eirra 
fljota um alia verold sem rennandi ar renna 81 Horn. 78*°; ittf. Leif. 19"; regns dropi 
rann nidr urn kne Cru6r, 1, 15; dllum 
sadist xnj61k renna 6r sarum t>eirra 
heldr en bl6d Heilag. I, 264'^; {>at 
»tla ek ninnit hafa or kleedum Ingi- 
mundar Vatsd. 23 (38^^); h6n yildi eiffi 
bera i hdfuft ser t>at vain, er rynni or 
hari Gudninu 5^. I, 362"; 6r sdrinu 
rann bl6d SYa mikit, at engi gat stdAvat 
Fri8. 83« (it)f. Hkr. 107»^) ; var kesja 
bans dll bl6dug allt upp a skaptit, 8V& 
at bl65it rann upp a bendr honum Fm, 
VllI, 352'; {)eir logdu 8p.j6ti i siftu m6r 
sva at blod rann a jOrd Horn, 63"; gull 
sva heitt sem n^nmnit veri i afli AR. II, 
165a« V. I ; ogfaa meb titf^iet 9[!Iufatib, 
font angiDet ^k)ab font ot^erfCi^Sed, Dcebed 
af bet flt^benbe: sa h6n doglings skdr 
dreyra runna Gudr. I, 14. 4) l0bc, 
om'^unb^t, font biUe parte fig, labe 
ftg bebceWe ettet befrugte (ibf. JJoHefJ)r. 
laupa 3, rennast Aasen 427 a, 639 a'); 
skal madr eigi abyrgjast, at k^r (nl. 
font ffan ffax t^Qtt paa t^ober) renni eigi 
kalfs, ef nann hefir oxa i nautum sinum 
GmL 43'^ 5) flige op (nl. ont @oIen, 
^agen), = renna upp 2 (it>f. renna 5 
Acuen 496 b, solrenmng Aasen 728b); 
sem leid ni6ti degi ok s61in rann Bev. 
259**; fyrr en sol rennr & fjoll Grg. 
I, 32*«; i»f. rauftafjall. 6) qaa eUcr 
fhcelfe ftg i en »td Sletning; ef |)j65- 
vegir renna at gardi Landsl, 7, 30*; 
|)at beita allt )>j60vegir, er renna eptir 
endildngum bygdum, ok )>eir, er renna 
fra fjalli ok til {jOru, en allir aftrir 
ve^r, er renna til boeja manna, i>at 
heita |)vervegir, — ; en j^eir vegir allir, 
er renna yfir almenninga, {)a eru t)eir 
— Landsl 7, 46*ffl-**. — a»eb ?rce)o. og 
Sbt). a: 1) renna a e-t o: anfalbe, others 
falbe. = hlanpa a: rennr b6n (n(. leona) 
4 |>ik, bitt nana ok lei5 sva til min 
Heilag. 11,529"; }>4 rann a hann f)egar 
reifti ok dfund vift David Kgs. 154"; 
f>v] fiidr grandafii eldrinn bennar lik- 
ama, at bvergi rann a bennar klsedi 
ne b&r Mar, 278**; rann t>ft umegin & 
hann Fm. VIII, 332"; rann a hann 
bdfgi i m6ti deginum, en er bann 
vakna5i. rann dagr upp OH, 207'' 
{Flat II, 342*^); bann balla5ist ok 
lagdi bdfu5 i kne Finni A., ba rann a 
bann svefn OH. 210«> (Flat II, 346") ; 
rennr a bann syefnbdfgi ok dreymir 
bann GUI. 67^; {>eir runnust a all- 
sterkligra Laxd. 38 (103*^) ; nu rennast 
& hestamir Nj. 59 (91**); renna a bendr 
konu o: t^olbtaae Abtnbe: veri b6n ok 
utlfleg, nema runnit vseri i bendr benni 
Frost. 3, 3*®; kona fari utlssg, nema 

9ri|ner: Orbbog. in. runnit se (nema ma5r renni AKr, 150*; 
NL. V, 41»«) a bdnd bennar Frost. 
3, 16'. 2) renna & o: opftaa, fomme 
tilftebe, inbfinbe fig, begl^nbe: er Bi5m 
yar albuinn ok byrr rann a Eg. 32 (65) ; 
))a rann & byrr, ok sigldu ^eir brainn 
til hafs Nj. 89 (136"); var {)a ok eiffi 
langt at bi5a, a5r byrr rann a af landi 
Eg. 60 (137"). — at: renna af e-m o: 
forlabe, fli))))e en (mobf. renna a e-n 
|t)f. renna e-m unber renna 2): reidi 
rann af honum Fm. Ill, 73"; f)a rann 
af Gretti umegi(ni)t GreU. 85»^ — 
aptr: renna aptr o: l^be ttlbage: ont 
ben aabnebe grind, bur5: svd skal grind 
setja, at h6n renni sjolf aptr Landsl. 
7, 30*. — at: renna at e-u o: I^be 
fantnten ont, faft til noget (\\>l atrenna, 
atreunulyklga): vildu {)eir heimta sndr- 
una at balsi honum, {>yi at t)eim f)6tti^ 
sem ei vildi sjalf at renna; f>i mselti 
£bba (font \>ax l^cengt i ©algen) : megit 
{)er eigi sjd, at eigi ma snaran renna 
at balsi mer, me5an 8J& bin ssela 
h6nd (nl. 3ft. !D2atiad) er medal kverka 
minna ok snorunnar Mar. 950" jtof. 
82"*". — eptir: renna eptir e-m o:. 
I0ht eftet en fot at f0lge eUet inbljfente 
l^am: rann bann eptir honum en 111- 
virkinn undan Post. 458**fS-; bann (n(. 
brutrinn) var sva spakr, at hann 8t65 
fyrir uti ok rann eptir {)eim t)ar, sem 
f)eir gengu Grett. 169'; {>& var runnit 
eptir foeim, er flottann raku, ok sagt 
^eim fallit Brjans Nj. 158 (276*'). — 
i'ra: renna fra e-m o: I^be fra en, 
fotlabe Jfam: trur man ek ^er vera ok 
eigi renna fr& foer, medan })u stendr 
uppi Gfrett. 158**. — i: renna i e-t 
o: l0be, fate, ttange inb i noget: bor- 
valdr kom fyrir sik skildinum; por- 
geirr hj6 i skjoldinn ok klauf allan, en 
byman su in fremri rann i brj6stit ok 
gekk 4 bol, ok fell |>orvaldr f>egar 
Nj. 146 (245*') ibf. kom (nl. hog^t) 4 
6xlina — ok hljop allt ofan i brj6stit 
Nj. 146 (245*'); fig. renna e-m i skap 
o: gaa en til ^jette: var nu 8v4 komit, 
at honum rann i skap ok reiddist hann 
Fm. VI, 212»*; eigi (er) tnit, at mer 
bafi eigi i skap runnit sonardaudinn 
pMang. 55*'. — inn: renna inn o: 
tnbl0be, fore!ontme, o^ftaa: spuming 
mun inn renna me6 vitrum manni, 
hve — Pos^ 502**. — saman: renna 
saman o: binbe ftg, forene fig, gro fants 
men : ef net kunnu saman at renna (v. I. 
koma, falla) af straumum e6a stormum 
Landsl. 7, 51"; ))a var saman runninn 
leggrinn (Jrctt. 177* jtof. 176*'f9.. — til: 
hugr rennr e-m til e-rrar Flat. 1, 279"; 

6 82 renna Troj. 10 (24") Jtof. renna hug til e-s. — 
um: renna um e-t o: omtale noget, = 
far a um e-t ordum (fc Iftc Sinb ©. 
887b«^80., 2bet Sinb ©. 896b>»f98.): nu 
er um runnit 1 sk5mmu m&li, hversu 
gerzt hefir uppras herraNicholaiJ3c«7a^. 
ll, 63'^ — undir: renna undir o: trabe 
ft^ttenbc til, fommc til ©jceH): bratt var 
Hdskuldr vinsaBll i bdi sinu, i>vi at 
margar stodir runnu undir, beefii Irsendr 
ok vinir Laxd. 7 (10^*). — upp: renna 
upp 1) opftaa, lommc frem: renn ok 
r6ad upp iyrir hverju orfti o : for ^bett 
Orb, fom ubtaleS, frcmfotnntct bet en 
8^b, SE, 11,46*; andblasnar seftar renna 
j)ar upp ok roetast SE. 11,44^; yar |)e88 
vdn, at illr av6xtr mundi upp renna af 
illri r6t Flat I, 324". 2) = renna 5 
(om ©olcn, 2)agen): rennr {)a dagr upp 
ok Ijsir Kgs. 50**; t>^ rann sol upp 
OH. 109" (Flat II, 191«« = t)a rann 
861 upp a fjOll OHm. 38") jbf. OH. 
240"; t)d rann dagr upp Flat II, 342"; 
^at var allt senn, at dagrinn rann iipp 
ok konungr kom til eldanna Fm. IX, 
353". 
renna, v. (nd) 1) btibe en (e-m) til at l0ht 
(renna intr. 1), = hleypa; nu fara menu 
a djra veifti, t)a skal hverr fara bar, 
'sem hann a mi^k, at renna hundum 
at djrum (o : for at op\pQt, o^jage bent) 
Gul. 95* ibf. Landsl. 7, 59>-«; se nu 
(segir gestrinn), er ek hleypi hesti 
minum yfir garAinn; hestrinn hopadi 
til ; |)a keyrfti hann hestinn sporum ok 
rendi honum at; hestrinn hljop yfir 
garfiinn Fm. IX, 56"; maftrinn hljop 
upp ok stefndi at kirkjugarfiinum ; kon- 
ungr rendi eptir honum hestinum Fm. 
VIII, 353»; ibf. Bev. 94»«; Kim. Ul^Q-; 
El 132". 2) bribe en (e-m) paa giuflten 
(jbf. renna intr. 2); t)eir riftu tveir at 15 
monnum ok drapu |)a 5, en rendu \>e\m. 
10, er undan k6must Nj. 147 (254"); 
|)eir broefir attu einn gra6an best — ; 
hverjum hesti rendi hann, sem honum 
var vift att Vigl 58". 3) labc nogct (e-t) 
fl^be «b, neb, bort (jbf. renna intr. 3) ; 
hann. rendi ok af verpli .vsenan drykk 
1 8t6rt stettarker Vatsd. 3 (5«>); hann 
tekr ser |)at ker, sem vinit skyldi i 
renna, ok Ijkr upp kjallaranum, en fyrr 
en hann hafSi rent vinit, taka — Mar. 
1202**; f)6rir mfelti vift mann sinn, 
at renna skyldi 6r tunnunni (^tjori la 
drykkr bans 2. 31) i bolla OH. 148" 
(Jbf. Flat II, 2683«); rennir Aristodimus 
a bikarann, er J)eir hafa af dnikkit 
Post 658*; renna mjolk o: labc SWelfen 
l0be ub af bet ^oilbcnbe ^ar unber gi0= 
ben, fom ^folbe^ tilbagc og forblitter beri: kerling var at (o : bar f ^Sfelfat meb) at 
renna mj61k Fid. Ill, 373". 4) l^clbc 
noget ub i fmeltet, fl^benbe ^ilftanb, faa 
at bet fibber ber^en, l^bor man bil, at 
bet flal banne en faft SRadfe, fom faa> 
ban fi^lbe et 9ftum, fom er bannet til at 
mobtage bet (jbf. rekinn); dll bans (nl. 
hjartarins) horn v6ru grafin ok gulli 
rent i skurfiina Fid. HI, 273«« v. l.\ 
hann let filsleggina grafa ok gulli 
renna t)ar i eptir Konr. 84**; jbf. Krok. 
23**; {)at bus var hardla fa^rt, ok gulli 
ok silfri var rent i skurftma Flat. I, 
144" ; jbf . Vigl. 48«. 5) fli^^)c, labe noget 
falbe etter l^be ftn 9Sei; par er })eir v6ru 
staddir, v6ru ber a einni biifu, konungr 
tekr berin ok rennir f lofa ser Flat 
II, 347'; Astriftr dr6ttning rendi fingr- 
rulli a golfit til Ottars ok maelti: tak 
>u, skald! gneista f)ann ok eig Flat, 
til, 242'* ; renn veiftarfoeri J)inu ( Vulg. 
mitte hamum tuum) Post. 8" (SKattl^. 
17*^); hafi sa varp, er fyrri kastadi eda 
renai togum sinum (= fom ffUrft ubs 
gab ftt %oi> Pans e. 161*f8.) Ijindsl 
7, 51®i»>f-®; lagfti hann |)at i munn 
sveininum, en hann rendi niftr (=: svalg 
OH. 197*; Flat II, 323*) Fm. V, 40»; 
hverr sem t)vi rendi ni5r i brjostit, J)a 
var {)egar heilt El. 75«it>f.". 6) fl^tte 
meb SSanb og berbeb renfe; f>ar sem 
hann hefir kerit upp tekit af sinni 
— hirzlu — , s^st honum j)6, sem 
renna f>urfi innan, adr hann skenki, ok 
berr — lit meft beirri eetlan at hreinsa 
kerit HeOag. 11, 182*. 7) forl^inbre, 
foreb^gge, lulbfafte ; eigi ma skopunum 
renna Hard. 35 (106^^; f)at hygg ek, 
at ek skyla rent hafa peim skopura, 
at — Orv. 16" {Fid. II, 169."); rent 
mun })eim 6skopum, at — Orv. 193" 
(Fid. II, 568"); ^dttist hann eigi sjd 
betra r&ft fynr aurum sinum (en) at 
renna ^\i radi, at kyngfifgar meyjar 
vseri til saurlifis seldar Heilag. II, 22*^ ; 
ek skal })vi (nl. heiti) renna Joi7»t;. 76*'; 
renna radi (nl. ^aatcenft ^gteffab) Grdg. 
156". 161" (Grg. II, 30«. 34"); er rent 
J)eim raftahag Vallalj. 1 ^*. 8) f cette noget 
(e-u eHer e-t) i SBebcegelfe: hvar er sa 
ma5r, er mest rendi raustum afian Grett. 
198"; meb tilf^iet ^xap. m. m., fom an= 
giber ^ 93ebcegelfen§ S3e{!affenl^eb : hann 
belt a tannara ok rendi par af spanu 
OH. 197**; renna gininum a e-t o: 
fatte i^ormobning, 3Rtdtan!e: mi hann 
f)a ongum gnmum d renna, at bu ser 
eigi tniligr Fm. X, 355**, jbf. Bp. II, 
132*; Sturl. II, 428 unber grunr; Tjorvi 
rendi fyrir hann torgu Nj. 43 (144**); 
atgeirinum rendi (uj)erf.) i gegnum i i ■■^' renna — rennidrif 83 skjdldinn Nj, 78 (116«); ifoer renna 

augum, hug tneb f^Igenbe ^rce^. m. m. 

fom angit)et ©jenj^anben for end 0))' 

mcetif om^eb : renna augum til e-s Crunl. 

3 (199*); 11 (261»); Fbr. 36"; VaUd, 17 

(29»^; Band, 19»; OUm, 96*»: renna 

anga yfir e-t o: olJCtfc, Pr. 318"; renna 

hog smum til e-8 (mobf. snua hug sinum 

fri e-u) Horn. 196»; Heilag. 11, 179"; 

Flea, II, 386". 387~; ver skulum renna 

hug varom i Betlehem Horn. 71"; renni 

no hverr heim hug um, hve — o: cm 

fctoer ouetDcie meb fia felt) l^toorlebeS — 

Jtfbrifc. 138" (Fm. Vll, 19); ma svd 

hug eptir renna, at {)eim mun sdran 

Bern henni var pisl sonar sins en — , 

f>eim mun meiri Tagnadr vard henni — 

Mar, 388'; hann vildi, at maAr rendi 

hug yfir sinar afgerdir k kveldit, adr 

hann sofnadi Heilag, I, 684**. 9) intt. 

fare frem meb en ^urtig 99e)}(sgelfe : 

a) om $erfon: hann rendi t>egar fra 6A- 

Wa iV}'. 93(144'<10); Hemin^r ate pi 

a skid ok rennir fram um hlidma ^mist 

upp e*r ofan Flat III, 408"tfl. jtjf . 409" 

(Icel. sag. I, 366M«9. jtof. 357«ffl-) ; renna 

fetskrifiu Nj. 93 (144»); Vem. 16 (278"); 

Fatta/i.5"»; b) otn Sart^i, ©lib: kon- 

angs skipin rendu at t)eim Fm. VII, 

11^; \>a, rendi at lyptingunni skuta 

ein OT. 64*; skip Kormaks rendi vift, 

er f>at misti hjalmvalar Korm. 230" 

{52*) ; sa )>eir, at floti M. konungs rendi 

at faeim — , t)d rendu saman skipin 

Fm. VIII, 222»" jtof. 288'*; t)4 rendust 

skipin hj& Eg. 58 (129") ; skipin rendu 

skjott fyrir straumi Fm. VII, 260«; 

skipin rendu at vidum fram, f)a rendi 

hvert & arar annars ok braut i sundr 

Fm. VIII, 288"; c) om gifl, Drm i 

Sanbet: hleypr hann (n(. laxinn) upp 

yfir ^inulinn ok rennir upp i forsinn 

~ J>6rr g^eip eptir honum ok tok um 

hann, ok rendi hann i hendi honum 

^^A at — SE. I, 182» 184*; k6mu npp orniar tveir svimandi ok rendu 4 sitt bord (skipinu) hvarr Beer. 119^*; 
rendi jamit (fom bar Wmt fra @Iaftet 
eg falbet i Sanbet) nedan sem fiskr at 
ongli ok yard }>egar fast i hepti (ba 
3knebictud ftaf bette i SSanbet) Heilag. 
h 206**; d) om gugl i fiuf ten: drap 
konimgs haukr i einu renzli 2 orra, ok 
iKgar eptir rendi hann enn fram ok 
arap 3 orra Ofl^.78"; e) om libt^fe (Sjens 
^nbc: er mer var minstar v&nir, t>^ 
rendi hrin^rinn af hendi mer ok 4 vatnit 
Laxd. 33 (82*^ ; var6 honum laus oxin 
'k rendi frd honum Stj. 66"; hann 
rra sTcrdina ok hj6 sidan, ok kom a 
'^ndlegginn, — , en sverfiit rendi meft beininu iS^uW.11,38^'; i })vi lagdi J6marr 
spjoti i leer borbimi ok rendi lagit i 
sma^armana Flat. II, 509«; OH. 177". 
219» (Flat. 11, 303". 357«). 

renna, f. = rend, renzl; om 2^ib, XibiSs 
Ij^b, iibSrum: f6r Knutr enn riki — 

til Englands med her mikinn ; i 

))eirri rennu lagdi Knutr allt England 
undir sik OHm. 9**; nu er skfrAr allr 
D ana h err i |>essi rennu Fm. XI, 39'; 
i f>es8i renno kom Knutr konungr meA 
fjdlda skipa i Noreg OHm. 1%\ 

rennari, m. 1) ^erfon fom lommer (0benbe, 
I^ber. S0'.434»»i»>f.». 2)8rebbarer(mtat. 
cursor, tabellarius Du Caw^cl,318**ffl8.; 
fr. courrier; jjtjf. fantr, gdngusveinn); 
eru bod ok bref gj6r mefi rennarum 
vifts vegar ut i rikin Po*<. 478"; runnu 
gjorvir rennarar um rikit mefi njjum 
stridum kongsbrefum, at — ^/l 48"; 
|)a t6k Karlamagnus brefit ok insigladi 
meft fingrgulli Namluns x)k fekk siftan 
rennaranum brefit Kim. 6'*i»f-". 3) = 
mlat. prfiBco (= mlat. cursor publicus 
Bu Cangel, 318«*ffl9-); er {)ar eflt i staft- 
num bruAlaup eitt — rennarar ut gjdrvir 
i hverja sett med pipum ok trumbum, 
at hverr sa madr, er — ^f. 10^*; gerir 
konungrinn f>egar einn rennara ut af 
sinni curia t)ann, er t)at kallar, at kon- 
ungrinn fyrirbj8r hveijum manni at 
mis|)yrma o. f. to. (= tat. mox regio 
edicto preeconis voce proclamatum est, 
ne qvis homines archiepiscopi molesta- 
ret) Thorn. 119"'"; at {)rim d6gum 
lidnum fara rennarar (=: Vulg. pree- 
cones) S^. 353*f8. (3oft)a 3, 2) ; tfar om 
ben ^perfon i ^i^bftaben, f)M ©j^rning, 
^ligt bet t)ar i et offentligt ^renbe og 
inbtrceffenbe Silfcelbe at !unbgi0re eUer 
^)aab^be nogct; ef herr ferr til boBJar 
ok verfta varfimenn varir vift, |)4 skulu 
beir renna til 8t5pul8varda(r) ok bidja 
lata klykkja, en sumir til rennara at 
bidja lata blasa i horn sem skj6tast 
ma hann Byl. 6, 3*°; ef styrimaftr biflr 
4 festum taka, {)4 leiti ))rysvar viA, en 
ef ei^i gengr f)a skip upp efia ut, {)4 — 
gangi. gjalkyri annat strseti en annat 
rennari (Xe^ten: kallari) ok sesti hvem 
mann taks, er {)eir hitta Bui. 6, 17 
V. I. 26; hafi hann heim meO ser ok 
seti i rannsakshus ok krefi gjalkyra 
horns, en rennari blasi til m6ts um 
morguninn eptir Byl. 7, 13"; vanum 
br4Aara kom t)ar rennarinn 6r ])oenum 
— ok hljop i hiisit ok fann t)ar klcrkinn 
ok let taka hann ok alia f>4 monn, er 
inni voru, ok gaf t>eim 511 am r4dasok 
ok til galga leiddi ^f. 61". 

rennidrif, n, 9lennefog, l^t)orbeb ben falbne 

6* 84 rennikvi — rett 00 t0xxt Sne af aSinbcn f^reS afftcb 
longS Sorbcn (jtf. Aasen 597a'*. b*); 
|)eir f6ngu harfta veftrattu, bsefti frost 
ok sDJodrif, ok einn dag f6ru {>eir eina 
skogargOtu mikla, \ik sa t)eir mann fara 
a moti 86r i rennidrifinu J^m. 111,74". 

rennikvi, f. Snb^cgning, golb, JItoi fom 
ben^tted tt( beti at inbbribe og fatnle 
jtbceget Sceet; hann let {)egar bj6da tit 
leidan^ — ok hugfiist mundu taka f)a 
i rennikvi (2!esten: i kvium) sem saudi 
til skurftar Fm. VIII, 60 v. I 5. 

rennistaurr, m. o^rct ©tol ettct ©taut, 

iiDortU biife et faalebed bunbet eKet 
oeftet, at en tt( Jtlaben fceftet S^IIe 
oltbcr op ctter neb om ©toHcn eftet fom 
io^ret beboeger fta, rcifcr eUcr Iceggct pg ; 
ef best er i bandi eda rennistaurr iirir, 
ba er l>at eigi bans bandv6mm (om 
klafi kyrkir bans fulgunaut) Gul. 43* 
{Hdk. 121'); jbf. Aasen 697 b«». 

renta, f. gnbtcegt fom man l^ar af nogct, 
S0n fom man l^ar for noget; mantu 
nOkkut til engrar rentu mer vilja t>j<^na 
{Vulg, num gratis servies mihi) 8tj, 
171«'^(1 3Rof. 29, 16); ^^etta minna vart 
insigli skipum ver sira Ivari — kan- 
cellario me6 16 marka rentu; sira 
Erlendi Styrkarssyni skipum ver fe- 
birzlu vdra meft 20 marka rentu iJ6. 
26»f0. {DN, XI, 6"fs. jbf. ©. 13") ; bat 
er bo6 v&rt ok sannr vili, at })u fair 
k6r8broedrum at Marie kirkju i Asld 
ok kommuni {)eirra hundrafi marka 
tircett norroena af rentum J)eim, er bu 
befir umbod um DN. II, 118*; allir 
klerkar skyldi um 6 nsestu ar leggja 
tiundir af dllum rentum sinum Bp. I, 
697**; t)e88ar eignir keyptum ver meft 
varum visum rentum j)N. Ill, 7'*; 
rentor ok provendor kommunsbords 
vfiars (nl. korsbrceflra Nifiar6ss kirkju 
S. 2) v6ru mjOk iitlar ok fatoekar DN, 
III, 11» 

renzl, f. = rend; i einni renzl Kgs. 20 
V. I. 4; fc unbcr rend. 

renzl, n. b. f.; drap konungri eino renzli 
tva orra OH. 78*t8.. 

renzla, f. 20h, S3cboegclfe, ®ang; a) 6olen8 
(= ras Kgs. 10"): ^egSLV sem 861 tekr 
ninar Jztu renzlur — til norftrs, b4 
hdfum ver yfrinn 861argang, en |)eir 
(nl. er bua a yztum sidum beimsins 
til sudrs 2. 14) bafa {>a kaldan vetr 
jKb5. 60»«M.». b) SBanbctS (jbf. ras 2): 
t6Ku v5tnin at baegja (o: beygja?) ras 
sinni, ok um sidir fell rennslan aptr 
vestr Landn. 4, 5 (©. 251 v. I. 13). 

repetera, v. (aft) gjcntagc (tat. repetere); 
oftar en um sinn repeterar berra Jo- 
bannes t)es8or or* '^*~ ^-mn rifir 6r garfti Tost. 486*; (ver) repeterum ok 
endm^'um alleluja opt ok iduliga a 
nsesta laugardag fyrir niu vikna fdstu 
8tj. 63'* it)f. margfaldast g. 19 fg. 

repta, v. (pt) rabc (jtof. BieU 529b*'fM.) 
Sturl. I, 18"*"; repta aptr = drita: 
65inn sp;ftti midinum i kerin en 
Bumum repti hann aptr (=: sendi bann 
aptr suman 8E. I, 122>») 8E. II, 296» 
ibf. I, 222". 

resignera, v. (ad) affjtaa, o^Iabe, gibe fra 
ftg (Bbab man l^ar i ftn Sepbbelfe); meb 
^fl. Post. 608"; Thorn. 316"; Mf. 22« 
27**; meb SDat. Mf. 22«. 

responsi, m. @ang, ^botmeb 5(oret unbet 
©ubStieneften falbt inb i Stntebntng af 
eQer til Sbar ^aa, l^t^ab en enlelt $etf on 
l^av ubtalt, forelceft eSer funget (mlat. 
responsorium, fc Kraus Bealencyclo- 
peedie der chrisUichen AUerthilmer ET, 
534a«; Du Cange III, 591a*<*ffl«.; Bing- 
hami Opera "VI, 5'*fflfl-); bann var6 
fegnari, en fr4 megi segja — , ok orti 
einn enn fegrsta responsa: o decus 
virginitatis, ok er f>etta responsorium 
opt sungit til lofs ok d^rdar gu5a 
m65ur Marie Mar. 79". 

rett, f. 1) ©anbling oi bribe (reka) goe, 
%aax, 5tbceg for at famie bem inb i en 
bertil opfat Snb^cgning (rett 2, jbf. kyi); 
f)etta sama baust attu menn rett fjdl- 
menna i Tungu milli Laxa upp fra 
Helgafelli, f6ru til rettar heimamenn 
Snorra go6a 13). 23 (37*f0); {)ann dag 
skulu vera rettir i f>6rarinsdal ok a5rar 
i ofanverftum Hitardal Hitd. 61*; Bjdm 
var heima ok fatt manna, varu sumir 
biiskarlar farnir til retta i Langavatns- 
dal Hitd. 69"; eigi skolu rettir fyrr 
vera, en 4 vikor lifa sumars 6?rd^. 483"; 
Klaufi bad Karl fara upp i dalinn til 
rettanna 8varfd. 21" M."*"; ^at var 
eitt baust, at j)6rir vandar um vi6 rett 
porskf. 16 (71"). 2) inbl^egnet eteb, 
Sanb, Sorbftralning, l^toori man fomler 
gaar, ^boeg beb ai bribe bem inb i 
famme; bar skal sau5 ofan reka, sem 
bann er bagfastr, ok rettum upp balda 
hvarr eptir sauda magni — nu rekr 
sa sinn sauft i rett, er kyrran & JR6. 
10, 6"" (Rettarb6t for gcer^erne) ; f)at 
var um baustit, er sauftir v6ru i rett 
reknir ok setlaftir til skurftar Fm, VII, 
218"ibf.«* (Mork. 204"ief.>*); {)& v6ru 
logrettir uti 1 Tungunum, ok raku feit 
til rettarinnar fefigar tveir 6r Teigs- 
fjalli Svarfd. 19"f8- ; Sturla sendi Svart- 
b5f6a Dufgusson ofan i Eyjar eptir 
yxnum Kols (fom benne bar ^am ^^U 
big, fe S. 14 fg.); en er {)eir v6ru vi5 
yxnarettin, kom Bj5m J)ar ok var rett — retta 85 med Kol i greizlum ; {)eir S. vildu hafa 
ardroxa, er bar var i rettinni, en faeir 
Bjdm vildu nann undan ok budu fyrir 
annan oxa — ; )>d hlj6p Guftmundr 
bosoll i rettina ok elti ut alia oxana 
SturL 1, 362'*-"; i rett sdtu konur tvser 
parskf, 14 (63"); bar stigu allir af baki 
vid rett }>a, er par var fyrir sunnan 
husin (nl. & Flugum^) Sturl II, 160«>; 
ver hofum nu bus ok rettir fenafti var- 
um {Vula. caulas ovium fabricabimus 
et stabula jumentorum) Stj. 341*^ (4 
aRof. 32, 16 jtof. Hist «cAoZ. 235"); 
blezzadar se (h)jardir nauta f)inna ok 
saufia ok rettir beirra {Vulg. caulse 
ovium tuarum) St^, 343" (6 3Rof. 28, 4) 
it)f. Arhiv III, 263". 
rett, adv. (e^. 9}eutr. @in0. 91II. af SlDj. 
rettr) 1) Uge, bent, i Uge Sftetning, = 
beint 1, gegnt 1, jafnt 1; Ribbungar 
hu^du, at byrdingar einir foen d m6ti 
)>eim, ok stefndu rett a f)a {v. I. ok 
rdru sem beinst & m6ti) Fm.IX,301"; 
berbuftir heidingja v6ru \ihr rett undir 
nidri i dalnum {Vtdg. subter in valle) 
S{i. 393» (ajomm. 7, 8). 2) paa ben 
tette anaabe (mobf. rangt ©. 34a»^) ; ef 
rett 1^8 1 er eno meira sari Grdg, 311** 
{Grg.h 153') ; ef bann hefir rett at kvdA 
farit Org. I, 63«; i»>f. Grg. I, 83"; Nj. 
23 (36"*^); G^u/. 314". 3) tilfulbe, til 
^Ib!ommenl^eb, |uft, neto)), = beint 2, 
jafnt 2; 84 er rett inn sami Sturl, 11, 
110"; 8u borg st^Sft rett vi5 veginn Stj, 
395; N. &tti einn vingarA — rett bj& 
hdll konungs Stj. 600"; {)6ttu8t setja 
hana (nl. 5rkina) soemiliga 1 mu8teri 
gufts sins, er ]}eir kolludu Dagon, ok 
rett sem naest sjalfum Dagon Stj. 435*; 
f>at rett: bvat t)ikki ^er )>ar meat & 
skorta? |)at rett, segir bann, at f)(i 
skelfr allr af hraezlu Mar. 629" ; her 
rett: her r6tt i ^essi borg er einn 
i^aeir guds vin Stj. 442*; nu r6tt: nu 
rett s4 ek — Absalon hanga i h&limum 
einnar eikr her frammi fyrir oss Stj. 
534"; nu rett gekk ek fr& festarmdlum, 
ok var ek vittrinn ok 6feiffr Ljosv. 
12''; rett ok slett: bann bles oUum 
locustis rett ok slett 8v4 gjOrsamliga 
i brott — , at — Stj, 276"l2 «lof. 10, 
19); rett — sem o: albeled, juft font: 
r^tt })ikkir mer {ler fara sem klamum, 
bann soekir bangat meat, sem hann er 
kvaldastr Fid, fl, 252«»; rett f6r sem 
(a: bet ail albeted font) hann gat Heilag. 
I, 705"; f)ann luta lands, er Dana 
konungr haffti haft, t6k hann meft 
valdi ok reft fyrir f>eim luta rett (= 
slikt OH. 90'M sem annars stadar i 
landi Fm. IV, 211"; rett skal slikt hlutskipti taka s4, er til bardaga ferr^ 
sem hinn, er eptir dvelst at bera klsefti 
eda annat fargagn Stj. 49V; jlom^arattb 
rettara o: tit ftf^rre gulbfontmen^eb : at 
ek skylda ^vi rettara skilja pat, er 
fram f6r Post. 681"; at \>vi rettara 
megi hann alia hluti skipa Thorn. 304'*^ 
— rett — (ntobfat rang-, mis-) fattcS 
foran ^rcet. $art. af aSel^aanbe Sietber 
for <xi betegne ^anblingen font faaban, 
at ber))aa intet et at ubfoette, (afte: ef 
)>eir doema hann misbundinn, })& er sa 
sekr, er hann batt — ; en ef f)eir doema 
hann rettbundinn, |)a — Gul, 263'^f0- ; 
ef synd vseri i rettholdnnm l^juskap, 
es .at logum guds ok manna er gjorr, 
ba mundi eigi dr6ttinn til bru5kaups 
Koma ok eigi bar bd jarteinir gdra 
Homil. 188". 
retta, v. (tt) 1) gj^re ret Qtof. Slbj. rettr 1) 
ben, (ige (mobl. beygja, kneppa, krep^a); 
bans kne beygftust sv4, at hselamir lagu 
vid {)j6in, ok dr6 hann 8v& hrseftiliga 
saman, at hann var6 sem einn bOllr — ; 

5 a t6ku {)eir knutar, sem saman hdf5u 
regit bans likam, at losna — , ok sva 
toku nokkut foetrnir at rettna (v, I. 
rettast); rettist (v. I. reistist jtof. S. 
959") hann ^k upp ok sat Mar. 959". 
962"; hann retti a ser iing^ma ok virti 
Aron {)at 8v&, sem hann visa5i honum 
i hurt Bp. I, 628'^ (Sturl. II, 337'M; 
er hann par })6 i eyjunum ok hefir 
bat at visu i hug ser at retta })ann 
krok Laxd 14 (24"); ^at dreymdi mik, 
at ek |)6ttumk hafa morbjugahlut i 
hendi heitan ok af sneisarhaldit; ek 
f>6ttumk retta (v, I, slita t)at i sundr) 
milli handa mer, ok {)a er ek haf5a 
rett, gaf ek ydr dllum at eta af Sturl, 
I, 305"; Grettir haffti fast krept fingr 
at medalkaflanum — ; Iguggu {)eir af 
honum hdndina i ulfiidnum, {)a rettust 
fingrnir ok losnudu af meftalkaflanum 
Grett. 186"*"; hann kann hvarki kreppa 
sik ne retta EL 56". 2) ftraffe, ub^ 
ftroelfe, ra!le; retta sik, retta hendr 
sinar i kross Bp, I, 630* {Sturl II, 
339»f8.) ; Sturl. if, 265", fe 2bet »inb 
@. 351; hann retti fr4 ser hendrnar, 
hafandi asj6nuna i jorAunni ok sfndi 
8v4 me5 retting sinna lima merking 
piningar vArs herra J. Krists Mar. 842" ; 
felir gridungrinn ok retti fra ser alia 
foetr Bp. I, 345"; p. haffti rett f6t 
sinn annan undan klsedum (bet ^k>ov 
l^an fob i konungs herbergi) OH. 74" 
(Flat. II, 89"); hefir hann sofnat siftan 
ok hefir rettan f6tinn ut undan fotunum 
Hrafnk. 15'; J>6rir hundr gekk {)ar til, 
er var lik 6lats konungs, ok veitti f>ar Li 86 retta umbunad, lagdi nifir likit ok retti ok 
breiddi klsefti yfir OH, 219" (Flat. II, 
358"); var engi 8va m6ftr eda hungr- 
adr, at sina h5nd retti til at kenna 
(o: fmagc) Stj.Ah'^^\ retti Olafr 8pj6ts- 
nalann at nverjum ])eirra (a: ^eaebe 
meb ©^^bgenben (jbf. hali 2) ^paa fber 
af bent) ok nefndi })a alia, er bar 
v6ru Laxd. 33 (85"); 8& f6r ok retti 
8J66inn at Sigmundi (o: oberrofte ©igs 
munb ^ungen) Flat 1, 149"; sveinnirin 
mselti: hvart muntu lofa mer at 8Ja 
(nt. Bverfiit)? |>orkell svarar: — „inun 
ek })etta leyta })er," ok rettir (nl. 
8ver6it) at honum Crish 65**; rett fram 
hOndina ok handsala mer landit Eh, 
14 (38^*5 » K^kk B. til tjamarinnar ok 
t6k snifiilsneptit — ok retti f)at i 
tjomina Eeilag, I, 206»'; hann r6tti 
fram sverdit, er hann hafSi i hendi, i 
hunangit iS^^;.453'°; hann rettir hSndina 
at moti fesj6dnum (fom Vigdis l^abbe 
bcbet l^om mobtagc) iMxd. 16 (31**); hvi 
skyli eigi mannsins vit fusliga soekja til 
J)es8 (o: grtbc eftcr bet), er gu6 rettir i 
m6ti (o: rcelfer l^ant) Leif, 8*** {Prosp, 
Aquitan. Epigr. 27 de proficiendo). 
3) reifc (l^bab fom er t en Uggenbe, l^ccls 
benbe, lubenbe ©tiding) faa at bet !an 
ftaa o^reift ^aa @nte font t)aa fine Sen, 
lomme i fin rette ©tilling, = reisa 2; 
hversu hamingjuhlj61it valt meft bradum 
atburd ok hversu flj6tt mot likindum 
})at rettist aptr-<35y.48'*; hvelfdi skipinu 
— , en dvergarnir rettu skip sitt (o: 
bragte bet ^aa. ret ^\^l) ok rem til 
lands SE, I, 218* jbf. retta upp, rett- 
ast upp. 4) intranf. = retta, rettast 
upp; t6k hann f)yngd sva mikla, at 
hann retti (v, I. reis) ekki or rekkju 
Bp. I, 69"; jbf. retta vi6. 5) bringe, 
^ioe(^e noget \taci gobe faa at bet fom^ 
mer f en bebre, forbelagtigere ©tilling, 
rette ^aa noget faa oX bet Ian btibe 
bermcb fom bet ffulbc bare; eggjudu 
margir Arna biskup at halda eigi — 
bau sammseli, er ger voru a al))ingi, ok 
leita fyrst at retta kirkju sina ok stafti 
Bp. I, 773"; uvinir Snorra gofia l5gdu 
honum til amselis, at hann f)6tti seint 
retta hluta Alfs Eh. 61 (HI"); Uni — 
sagfii honum sin vandrsefii um vig Odds 
sonar sins^ ok vilda ek hafa |)itt li6- 
sinni at retta mitt mal — ; sidan f6ni 
{)eir a fund Ssemundar ok badu hann 
retta malit Vatsd. 20 (33**-«); konungr 
vildi ekki retta {)etta mal, er kasrt var 
fyrir honum Flat. I, 153*®; retta kvi6, 
kvifiburft, vsetti o : formulere kvid o. f. t>., 
gibe fammeS Ubtr^I ctter Orbl^benbe ben 
rette 5o?;m, Grdg. 330"-".i9ffl. 3311. g^g I, 58»*". 67"f8.; Nj, 143 (238"); ibf. 
retta I6g sin Grg. I, 212*^. 6) fj^rc fra 
Slfbei tiCBoge ^aa ret Sei, tt( fit rette 
©teb ; t6k David t>ar badar konur sinar 
ok retti (v. I, retti aptr) alt rdnit sva 
gersamliga, at eigi misti bins minnsta 
lutar af dllu {)vi, er Amalechite hdfftu 
hertekit Stj.A^'^ (1 ©am. 30, 18 fg.) ; 8v4 
sem bat var lesit tysvar fyrir honum, 
retti hann f>a klerkinn i sumum ordum 
beim, sem hann las ei sem skrifat var 
VN. V, 182 (141»); rettast 0: ombenbe 
fig, = leiftrettast: {)eir ero rettir af 
minni rasan (a: mit (^alb) Heilag, II, 
646"; allir rettosk eptir uppriso Krists 
t)eir, er hann baft fyrir; at {)vi mattu 
ei^ hofdingjar Gyftinga rettask, at f>eir 
misgerdu meirr af illsku en af 6koensku; 
— en hinir leidrettosk af kenningom 
postola, es — Homil, 68'f0- M'^^ ; skolom 
ver ok sitja })olinm6dliga meingerftir 
nangom 6rom til pesSy at f)eir megi 
rettast af varri })olinmcefli Homil.67^; 
illvirki krossfestr 661adist — lif eilift 
ba, er hann rettist a eno efsta doegri 
lifs sins Eeilag. 1, 388"i»t.*^. 7) ^aipt 
en til pn SRet, retfcerbtg jj^re ; logmafir 
fari med s;^slumanni f>a, er hann ferr 
at retta menn 1 s^slu sinni DN. XI, 
6 (12") = Bh, 26 (76«>); hverr mon 
annat tveggja rettask e6a fyrdoemask 
(= lat. justificatur aut condemnatur) 
Horn. 47"-*'. ' 8) bj^mme; skal ok herra 
ab6ti sjalfr retta eptir logum yfir sina 
ok klaustrsins dagliga sveina DN, II, 
307". 9) bribe, = reka 1 (jijf. rett f. 1) ; 
eigi skal "ftribleiftinar mafir re(t)ta 
smala sinum um bos bins (o: ben am 
bend) sidan, er grind er fyrir (nl. Skipa- 
vikar hlifi S. 11) DN. IV, 6" jbf. DN. 
I, 174"; {)egar hann bykkist fuUrosk- 
inn, rettir hann af ser okit ok gerist 
ofsamadr mikill Bp. II, 142". 10) labc 
bribe, = leggja i rett (fe rettr, m. 7) ; 
vard \>SL at hlada seglum ok retta; 
eptir bat kom a stein6flr litnyrfiinffr, 
matti pa eigi lengr retta, ok sigldu p& 
vift eitt rif Fid, III, 118". — 3Reb 
^tap. og 9(bb. a: retta a 0: anrette, 
foette aWab, SRetter (ibf. rettr 6) paa ©or.- 
bet, =: retta upp 4: seint er at telja 
alia f)a d^ra retti ok fasena, sem fram 
komu i t>6ssarri veizlu, ok f>i manum 
ver ])ar um li6a ok f)ar til vikja, sem 
a er rett fyrir keisara son ok kongs 
dottur Clar. 7". — fram: retta fram 
0: rceHe frem: J>orsteinn spratt upp 
ok bad hann selja af h5ndum godoroit 
ok retta fram hondina Pr. 46" {Anal. 
173*); rett fram h5ndina ok handsala 
mer nu landit Eh. 14 (16"). — upp: retta — rettamadr 87 1) retta e-t upp o: tette eKer retfe noget 
faalebed opah, at bet faat en paa bet noets 
tnefte lobret ©tiding, Stetning = retta 3: 
nu leysa ]>eir skip 6r festum ok scekir 
madr eigi halfr^mi sitt, f)4 skal retta 
upp ar bans ok skirskota i)riggja marka 
sekt a hendr honum Gul. ^V; kottr- 
inn beyg5i keDgit sva, sem {>6rr retti 
upp hdndina SE. I, 168"; 2) rettast 
upp o: teife {tg: t6ku ndkkut foetmir 
at rettna, rettist {v. I, reistist) hann t)a 
upp ok sat Mar. 962*^; f)ar var kona 
sd, er atjan vetr haf5i hryggbrotin 
verit ok matti eigi upp llta; Jesus 
kalladi hana til sin ok meelti: kona! 
fyrlatit heiir bik 86tt f>in; f)a lagfti 
hann hendr ytir hana, ok rettist h6n 
upp t>^gar Leif. 8o*^; ek settumst a 
fotskdrina ok kl6 ek f6tinn |)ar til, er 
bsedi sofnadi konunn* ok biskup; b& 
rettumst ek upp vfir Konung ok setlaoa 
ek at fyrirfara honum Flat. I, 400*; 
gat hann (nl. Halfredr, font hafdi lagzt 
niftr at kveykja eldinn fi. 6) retzt upp 
med Onund (font f)an l^a)9be o)9en oioer 
fig) ok foBrdi hann ni6r sva mikit fall, 
at — Flat. I, 342» jbf. Frs. lOF; reri 
madr at skipi jarlsins 4 bati — ; {>essi 
madr kaliadi upp a skipit — ; jarl 8t6fi — 
ok stddvadi manni bl66 — ; ))a mselti 
batmaArinn: bi^RJ^ mxin ek lif af {)er, 
jarl ! ef {>u vill veita; Hakon jarl rettist 
upp ok nefndi til t?a menn ok bad 
|>a flytja hann til lands Fm. VI, 320*^ 
3) rettast upp o: gj^re 0|>ftanb (upp- 
reian, uppreist): vidr bans kvamu rett- 
ust upp at n^ju frsendr Sichem til 
uspektar Stj. 400^^; man Israel nu 
rettast upp i m6t Philistseis (= Vulg. 
erexit se Israel adversus Philistos) Stj. 
450'» (1 StonQ. 13, 4). 4) retta e-t upp 
= retta e-t &: er klerkar sja fram koma 
hardla litit brand ok vin ser upp rettat, 
styggjast {>eir fyrirlitandi sendingina 
8va sem engis verfta Heilag. II, 120"*. — 
yid: retta vid a: lomme ftg af @^gs 
bom, fitbdfare, ^0h, gorle^en^eb (af e-u, 
or e-u): keisaranum bra 8v& yid, er 
hann heyrAi orA heilagrar meyjar, at 
i fyrstu matti hann engu svara; en er 
hann retti viA sva sem af ndkkuru 
omegni eAa 6viti, t)4 — Heilag. 1,403^; 
siAan gekk hann til rums sins ok fekk 
langt uvit, ok retti b6 viA 6r J)vi Nj. 
126 (195"); Narfi rettir viA 6r rotinu 
Korm. 62" (15«); cepti illj)r8eli aAr 
odds kendi, t6m lezk at eiga — yinna 
it yergasta, ef hann viA retti Am. 59; 
ef hann rettir viA ok groer fyrir tungu- 
stufinn, \ii kemr mer f>at i hug, at 
hann mun msela mega Flat. II, 387'^; Kolgrimr var pi handtekinn, ok let 
Kalfr varAveita hann i jamum en vildi 
eigi lata drepa hann fyrr, en vitat vseri 
hvart ^6rAr (font ffan ^abbe ttlf^iet et 
banvsent sar) retti viAr Fm, VI, 34"; 
siAan skal prestr leysa hann, ei hann 
er dauAvani, ok veita honum |)j6nostu 
— ; rettir hann viA eptir lau8nina,J>a 
skal hann — Stat. 247". 248» jbf. DI. 
n, 32'*; honum gat ek kipt k framan- 
verAan stokk, en {)a gat hann of allt 
viA rett ok settist niAr aptr fyrir mer 
Flat. II, 136»». — a)ct bemoetfeS, at ntc^ 
bend retti er ben atntinbelige ^roetetis 
tumSform af SJerbet retta, forelomnter 
font faaban ogfaa rettaAi, nteb ^biden 
$omt retta maa anfeed for et 2)enos 
minatib, for bbillet rettr o: Slet 3Rab 
ligger til ®runb, fe Heilag. II, 120»* 
unber retta upp 4; l^borimob retta 4 i 
fantnte Set^bmng forelomnter nteb ^roet. 
JSart. rett Clar. 7«, fe unber retta 4. 

retta, /*. i Idgretta, viAretta. 

rettafar, n. Dj»rei«ning etter g^lbeflgi^relfe 
for ^ranlelfe etter Uret, font er tilf^iet 
nogen, Sietten til at faa faaban D^rei^s 
ning, = rettarfar. Ordg. 137*; heimta 
rettafar at e-m Ordg.l?^*; berst retta- 
far um e-n o : ber inbtrceber bet Xt(f oelbe, 
at ber !an IroeDed Ojoretdning for ^roens 

lelfe, font er tilf^iet en ^erfon, Grdg. 
237S1-M-S7. jjj^p g^^ gj^g gigu menn at 

heimta — rettafar um J)4 menn, er 
|)eir hafa fram foerAa Grd^f. 186'* j[bf. 
137*; ef laungetin b5rn eigu rettafar 
um m6Aur sina Grdg. 207^; 4 h6n (nl. 
m6Air) {iriAjung rettafars um doetr sinar 
viA broBAr samfeAra Grg. 1, 171®; taka 
rettafar um konu Grdg. 137». 203«; ef 
hju eru skilit 6 misseri — , J)4 skal 
hann bjoAa henni til fenginnar vistar 
— , ok skal hann f)at gera hvert y4r, 
ella er hann af rettafari um hana (= 
af rettarfari hennar Grg. II, 235") o: 
etterg ^ar ban forfJ)ilbt ftn "Stti tit rettar- 
far Grg. II, 65"; eiga rettafar konu (:= 
rettafar um konu) Grdg. 171*; Grg. II, 
55^; jbf. Grdg. 137"; rettafar m4i8 o: 
g^lbeftgi^rclfe for etter i Slntebning af 
en ©ag, Grdg. 137^ 

rettafarssok, f. SlletSfag angaaenbe, i Sn? 
lebning af rettafar; scekja rettafarssok 
Grdg. 207«; Gra. I, 17i"f8. 168". 

rettamaAr, m. ^erfon font er f^Sfelfat tncb 
at reka fcit etter Deb rett 1. 2; Klaufi 
baA Karl fara upp i dalinn til rettanna 
— ; mi er feit relsit at vaAinu, en Klaufi 
verr vaAit ok er viA fimta mann, en 
rettamenn margir, ok tekst {)ar bar- 
dagi, en l5grettin var 4 IIseringsstoAum 
Svarfd. 21". 88 rettarb6t — rettarlauss rettarb6t, f, 1) gorbebrtng of enS ©tiffing 
(rettr 6); hann het f>eim sinni vinattu 
fuUkominni ok rettarb6t, ef hann yrdi 
einvaldskonungr OH. 86*; yfir var 
heitit fridi ok rettarb6t, en nu hafi6 
ber dnaud ok {)r8Blkon OR, 227"« (¥lat 
ll, 370'*); kom 8J4 deila fyr jarlinn 
Felicem, ok badu hann gefa t>eim meiri 
r6ttarb6t, er honum t)6tti sannara msela 
7?Q8U 260"; hvat ok er hann hefir pint 
me6 rani ok rangindi^ afarkost ok ut- 
legdum, skal aftr skipast serhverjum 
med iullri rettarb6t soemdar, igat* ok 
frelsia Po«t 478'; optliga gera ok {)e88 
hattar vdtn (nl. font ^ifEojp ©ubrnunb 
l^abbe loiet, fe 2. 14) meiri* rettarb6t {>&, 
er ufoBrast hestar manna, en fd ])ar af 
^6tan bata Bp, II, 18**. 2) fongelig 
gorotbning fom tilftgtcr gotbcbring \ 
ben beftaaenbe 9let, af be gjalbenbe Sob^ 
beftemmelfet; her" hefr npp rettarbcetr 
b8er, er konungar gafu JFrosU 16, 1* 
ftof. 2^ 4M0.; 226. 5, 6«. 15« 

rettarb6tarbref, n. 8reto, ©enbebreb, l^bori 
bcr gibeS HRebbelelfe om rettarboetr; ver 
viljum, at t>er vitir, at ^6 at sva v&tti 
i rettarb6tarbrefi y6ru, at t)er skulu 
hafa ydra vdpnas^n einn tima a bverju 
ari 8v4 sem — , {)& h5fum ver nu {)6 — 

m, 76". 

rettarfar, n. retdligt jitab J}aa S^^^^ftQi^' 
relfe, ©rftatning for ntiSlig ^bfoerb, uti(s 
bi^tltgt ^or^olb; Halvardr GuAbranda- 
8on erljcnbte *Vs 1395, at hann haffii 
leigt af Andresi 6laf88yni 6 aurab61 i 
Rugabergi (jtof. EJh. 63**), mzxi. batobe 
fiben bygt famme til Herlaug Alfsson; 
be, fom berbeb bate tilftebe, babe ba 
aStflo^^jcn i DSlo, ^bcm famme %t^x\i 
»ar tilb^mt, at Herlaugr maatte kvittr 
vera um rettarfarit, medan bans heim- 
oldarmadr var })ar a stefnunni, |)vi 
vendi biskupinn 8ik til Halvard8 um 
rettarfarit, I6d ok laudnam af honom 
krefiandi, ok f)ar kom enginn endir 4 
DJVr. VI, 345 ("/a 1396); men ben \^h 
genbe 2)ag ^i^rte man, at Halvarfir fyrr- 
nefndr lagdi med vam herra biskupinn 
um alia ^a tilt5lu, sem hann hefir til 
bans at tala B^, IV, 642>ofS'; it)f. |)eir 
hofdu selt adrnefndum sira Ulfi 20 aura 
1)61 jarftar i G5r6um — meft al(l)u 
ret(t)ofari ok meft allum lutum ok 
lunnindum BN. IV, 726*^ ©oerlig 
btugcS Drbet i Xtlfcelbe, l^Dor bet et 
^ale om ilroenfclfe, fom er titfjJiet ?ers 
jon: um rattarfar manna: a engi madr 
rett a ser optarr en tysvar, ef hann 
hefnist eigi a milli Gul, 186 ; um rettar- 
far a festarkonu manns Gul, 201; ef 
madr sneypir d6ttur manns eda konu e6a vidr (o: vinnr) hann eitt hvert verk, 
er ma6r a rettarfar a Wrost, 11, 11'; 
skal {)6 fullretti uppi vera — vi6 pann, 
er (ukvaeftismal) mselt er til, nema hinn 
eigi at Idgum sDk 4 {^vi m41i; )>4 er 
^ar ekki rettarfar 4 LandsL 4, 28*'. 
3bf. rettafar. 

rettargardr, m. ^jerbe fom omgiber, tnbes 
flutter golb, «bi (rett 2); Helgi het 
8au6amadr Snorra, hann 14 4 rettar- 
garfiinum Eb. 28 (37*); hljdpu i>eir 4 
rettargardinn Svarfd. 19"; t)at var eina 
n6tt um v4rit, at p6rir m4tti eigi sofa, 
hann gekk {>4 dt ok var regn mikit, 
hann heyrfti jarm |>angat, er stiat var; 
|>6rir gekk t)angat ok 84 4 rettargarft- 
mum, at f)ar lagu ki6 tvau bundin ok 
I6mb tvau porskf, 14 (68«>). 

rettari, m. Sletfcerbigbebend ^aanb^ceber, 
fom flal gera rett (fe unber rettr, m. 2); 
i einu landi em mOrg heru6, ok er 
f)at hattr konunga at setja }>ar rettara 
yfir 8v4 morg neru6, sem hann gefr 
vald yfir, ok heita peir hersar e6a 
lendir menn i danskn tungu — ; beir 
skulu ok vera rettir d6marar ok rettir 
landvarnarmenn yfir J)vi riki, er t>eim er 
feneit til stjomar 8E. 1, 456*; einn hverr 
Frakka konungr haffti undir sinu valdi 
{>ann 8tj6mara, er sumir menn kalla 
s^slumann efta rettara kongsins Idgligra 
framferda JEf, 48'; rettari =: rettar- 
maftr, valdsmaftr ^f. 19"-»" »»«»> v. /.; 
eptir {>etta t6k hann hinn naudgan ok 
lei Air fyrir valdsmanninn ok 48akar hann 
bar; hinn ungi ma6r — beiddist eins 
dags frests til svara; rettarinn j4ttadi 
bvi ^Z". 70«*-»*-**-*»-«»; i morgin skal ek 
Kunnigt gera stadanns rettara, hversu 
t)er hafit lj6tliga gjdrt ok illraannliga 
Heilag. II, 146'; hann kendi (hinn) 
himneska rettara me6 sinni signudu 
hendi hafa snortit hjarta bins stundliga 
Noregs rettara Bp, I, 769"ffl.; tal'di 
konungr broeAr sina fyrir jungfrunni 
— ; sagdi, at Friftrekr var — , let hann 
vera rettara g6dan i sinu riki Fm. 
X, 88*; skolu bessi ^dld doema tolf 
menn logliga til nefndir af rettaranum 
Landsl. 4, 6* jbf. 26"; fyrir hv4rt t)eirra 
(nl. Iftgmanns ok s^slumanns (B. 76") 
insigli skal ekki gefast, t>vi at {>eir 
eru 4dr skipaftir r^ttarar allra manna 
i milli Bb, 25 (77*); t)ar ok, sem menn 
soekja fj4rs6knir sinar i heradi me6 at- 
fara}>ingi, liggi {)ar vi6 half m5rk sylfrs, 
sem a5r 14 evrir fteim, er {)rj6zka8t 
heira at fara at }>inginume& rettaranum 
r6tt at gera, hverr sem soekir Bb. 36, 7'. 

rettarlauss, adj. cereljJS, fom tffc 4 rett 
4 ser, = rettlauss. Frost. 13, 25*. rettarlog — rettindi 89 rettarlOg, n. pi. 2o^ fom inbel^olber Se^ 
flemmelfet out end Sidaav, Siettig^eber; 
seg f>eim fyrir iram dll rettarldg {v. I. 
fram fyrir rett log) ok l;^Askyldu, er 

fieim noefir at veita konungi slnum 
Vulg, preedic eis jus regis, qui regna- 
turus est super eos) 8tj. 440^ (1 &am. 
8, 9 jjjf. Hist schol 301»"f8). 

rettarmaftr, m. = rettari. ^f, 19"». 

rettarstadr, m, l^bab fom berettiger en til 
at taka rett, l^ar rettarfar tit ^I'lge; t)a 
gorir ma6r nalfretti vid annan manu, 
ef gOrir f)& rettarstafti, er ijOrbaugsgard 
Tarda Gh'dg. 896^; gefr ek minum herra 
erkibiskupinnm alla(n) t>aiin rettarstaA, 
sem hann er mik (o: mer) skyldugr 
fyrir reikningskap ben, sem haun DN, 
U, 468 (867") ; eigu peir efia })eirra arfar 
f)etta allt meA nillum aptrgj&ldum ok 
rettarstddum at boeta Po8tS90 {v, 1 21). 

rettaskift, n. := rettiskid, regla 1. Stj. 
363 V. I 9. 

rettborinn, adj, toeb pn Sj^bfel fulbt be-- 
tettiget til noget (til e-s); beim kou- 
ungum, er rettbomir vseri her til rikis 
Flat II, 60»; Fm, VII, 8* (Mork, 133«). 

rettdcemdr, ad^, retfcerbigen b^mt. Kgs. 
26«. 

rettdoemi, n. Sietfcecbigl^eb fom nogen ubs 
^bet, Icegget for ^ogen i fine ^omme 
(mobf. raugdoemi, fe A(^«.26'^fl-; He*lag. 
n, 181"f9.); Kgs. 148«. 161". 164^; 
Anecd 7" (8^«). 24«»ffl. (32») ; fleitei/. 
II, 160^ BarL 6~ 49»; refsing er g6tt 
Terk, ef Hon er gor eptir rettdoemi 
Kgs. 148''; vil ek pess spyija — , hv&rt 
]>at var rettdoemi, at hann drap hann ; 
efta var bat af brafiri reidi Kgs, 148**; 
hann vildi heldr lata af tigninni en af 
rettdoeminu OH. 190**. 

rettdcemr, adj. retfatbig i fine 2)omme. 
Leif, 14". 68~; Flat II, 123**; VigagL 
17"; Flov. 6&\ 

rettferdiligr, adi. fti for Uretfocrbigl^eb, 
Sebrageri; allir utlenzkir kaupmenn 
|>eir, sem hingat koma, af hveiju landi 
sem {}et er, meft slnum rettferdiligum 
kaupeyri DN. VII, 136«? (Bb. 70«^. 

rettfer6ngr,adj.retfarbig, retfEaffen; mefian 
|>eir ero rettferdugir i sinum lifnaA ok 
1 rett(r)i hl^dni vid sjalfan gaA ok oss 
Stat, 299»*. 

rettfundinn, adj. erijenbt for ri^tig, fom 
man l^ar funbet at txere rigtig; eigi var su 
sdk vi5 hann rettfundin, at hann vseri 
hnoggr 5ar vi6 sina menn OH. 190'*. 

retthati, adj. i retmoedfig Befibbelfe af 
noget (at e-u). Grog. 438»*. 

rettharr, adj. gtat^aaret (mobf. hrokkin- 
harr), = rettheerdr. Bp. I, 312*«; Sturl 
I, 307»; Vigagl 5^ retthendr, adj.\ retthent !albe§ SBerfe^ 
maalet, naar aUe Sinjerim ere aAal- 
hendingar. SE. I, 654. 

retthflBrftr, acfj. = rettharr. Flat I, 463«». 
II, 74«'. 

-retti, n. i fiillretti, halfretti, ja&retti, 
vanretti. 

rettiliga, adv. retteligen, meb rette; f)ikkir 
088 hann f>at r. mega heimta Bp, I. 
739"; {)& mega {)eir r. bannsetjast at 
biskupi DL II, 266" (HE, I, 471"). 

rettiligr, adj. oberendftemmenbe meb l^bab 
fom er ret, retfoerbigt; t>^ ^^ t>^^ ^^^' 
efni se rettiligri Sturl. I,, 36. 

rettindi, n. 1) l^t)ab fom er'ret eUer rets 
fcerbigt (mobf. rangindi, it)f. sannindi); 
en mserin heyrir bans or6 mj^k gagn- 
sta61igt 6llu rettindi Mar. 227«»; kon- 
ungr halladi meirr d6mi eptir vilja 
sinum en eptir rettindum Kgs, 26''; 
gu5 er jafnan rettdoemr, ok fara t>vi 
guds d6mar jafnan eptir rettindum 
en eigi eptir ranglseti iy^°°^ manna 
ok svikfullra Anecd. 4" (4"); Qdrlutir 
v&rir sumir verAa af oss teknir tned 
rettyndum, en ))egar er {)r^tr (nl. rett- 
indi), f>& skal at komast med sakar- 
ffiptum ok rangyndum Anecd, S'fflfl- 
^*fBfl'); s^nist ydr {)at me6 nOkkurum 
rettindum, at gefa gaum at sliku, er 
engis er vert, en — Band, 18^; ver 
erum eigi skyldir at fylgja ^inum bod- 
ordum m6ti rettindum Barl. 108"; er 
bat eigi abyrgAarlutr mikill at doema 
pann syknan, er dr&ps er verdr, ok 
dcema sva m6ti rettindum? foeir sdgftu, 
at t>eim {xstti ))at eigi rettligt Band., 
18"; eru J)ar margir f)eir menn, er 
65albomir )>oettist til vera at hafa 
rettindi af jafnbomum mOnnum ser 
OH. 112» (Flat II, 198); J). kva6st 
tregr til vandraeda vid frsendr sina, 
en J>6 er eigi orvcent, at J)ar komi, ef 
ver naim eigi rettindum Vatsd. 29 (47"). 
2) Sftettig^eb, SRet eUer »erettigelfe til 
noget: ver takum kdrsbroeftr i ^idarosi 
ok allt f)at, er f)eir eigu i rettyndum 
ok g6z — i vdra full a vernd DN. II, 
32*; hann skyldi ekki 6nada ok rugla 
k6rsbroedr i })eim eignum ok rettindum, 
sem t)eim ero doerad DjY^.IV, 64*®; meb 
tilfi^iet ©enitib fom betegner ben fom 
9lettigj^eben til^^rer, ben fom er beret: 
tiget til noget : missa slnna rettinda Bp. 
1, 770"; kirkjunnar rettindi Mar. 200^*; 
kirkjan fser eigi sin rettindi Bp. 1, 770"; 
it)f. 738'"**; ef mafir foer eigi rettindi 
sin heima eda fyrir logmanni, skal 
sakaraberi stefna honum til lOpr^ingis, 
er hann fcer eigi rett af Landsl, 1, 12*; 
Esau — for sidan i brott ok virfti 90 retting — rettlei6a litils }>at, er hann hafdi framburdanna 
rettindi ok forprisanir selt S^. 161*. 
8) rigtig Scb^mmclfe af fotclommenbc 
@ag eUet Xxi^aVot, 9letf(Etbi^^eb font 
nogcn Difer i jtn i)otn, = rettdcBmi ; 
at {)es8um tveim 6vinum brott reknam, 
f)& kallit til ydar i stadinn til rettra 
skilninga tvd sanns Jna aldyggja vini — , 
en |)at er vizka ok rettendi BarL 6" 
jbf. vizka ok rettdcemi Barh 6**; hann 
baud hverium manni log ok rettindi 
Fm. IV, 207«> ibf. Idg ok landsrett S. 1; 
Flat II, 172*°; konungr mun oss l&ta 
na Idgum . ok rettindum^ a mali f)es8u 
Eg. 56 (122"); viljum ver ok bj6flum, 
at \>er styrkit f)4 til laga ok rettinda 
DN. II, 34*; |)eir ^oldu honum eigi 
rettindi, en hann vildi heldr lata af 
tign en af rettinum (= rettdoeminu 
OH. 190) Flat. II, 316*8; ^ei^ eyftir 
J>ii malit fyrir fegirni {)ina en rettindi 
Floam. 6 (126"); hann gengr upp a 
f)a — meb ofriKi eda ofkappi umfram 
log efta rettindi DN. II, 12". 4) 3lct^ 
fatbigBeb i SRcbfcetning til @]^nb;^ ))er 
varut prselar syndarinnar — en nu ero 
t)er frjalsir, er {)er t)j6ni6 undir rettindi 
{Vulg. fuistis servi peccati — liberati 
autem a peccato servi facti estis ju- 
stitiflB) Barl 79" (Kom. 6, 18); su synd 
var 089 eigi litil, heldr lj6tlig, ef — ; 
eigi erom ver 8v4 blaudir efta veikir, 
at ver seljom vid verOi reifti |)innar 
rettindi var Barl. 108". 

retting, f. 1) Ubftralfen (jtof. retta 2); 
rettir hann fra ser hendmar hafandi 

. asj6nuna 1 jorOunni ok s^ndi sva med 
retting sinna lima merking piningar 
v4rs herra J. Krists Mar. 854" it)f. Bp. 
I, 630* unbcr retta {v.) 2. 2) Slettclfc, 
l^t)orbeb man Bringet noget i ben tette 
Drben, ©titttng o. bc8(. (jbf. retta 6); 
er t>essi figura (fe 2. 1) jafnan sett i 
brefum, er menn sendast i millnm, eda 
{)eim prologis b6ka, er einhverjum eru 
setladar til rettingar edr framburdar 
SE. II, 204»*; ek tek miskvifiu alia 6r 
malinu, hvart sem mer verfir ofmselt 
eda vanmeelt; vil ek ciga retting allra 
orda minna unz ek kem mali minu til 
rettra laga Nj. 143 (230**); ef mafir 
hefir })a sok at soekja, er vattorft fylgir, 
ok a hann at beida rettingar at ok 
framburdar Grg. I, 75^; jDf. retta kvid, 
vaetti unber retta 6. 3) Dmtjcnbelfe, 
= leidretting (jDf. retta 6); f6r Pall 
postoli til tl^rsalaborgar ok fann {)ar 
guds postola ok laerisveina, ok trndu 
peir eigi fyrst rettingu bans Post. 242** 
ibf. rettast unbcr retta 6. 4) D^jrciSs 
ning, 5i?lbcftgi^relfe, fom gibcS nogcn for Ubt Urci; {)ykkir hanum t>a vel hafa 
vegnat, ef Hals msetti nu fa retting 
sins mals Vem. 3'*; vard t>6ssa engi 
retting af Onundi Gunl 13 (273«). 

rettiskid, n. = regla 1. 8tj. 363", fc 
unbcr regla 1. 

rettkominn, adj. bercttigct; rettkominn 
til rikis OH. 45*^; H. konungr er rett- 
kominn erfingi eptir fddur sinn Fm. 
IX, 333^; hann er rettkominn til alls 
Noregs eptir fddur sinn Fm. IX, 335*f8.. 

rettkosmn, adj. rcttcUgen ubbalgt; ertu 
ok myklo vitrari madr, en bu monir 
vilja — eflast m6ti konungi f)inum 
rettkosnum ok settbomum til lands 
{)essa Mork. 140^ 

rettkristinn, adj. Iriftcn meb ben rctte %to 
cUcr Scfjcnbclfc i aWobfcetning til villu- 
menn ettcr $aretilere. Flat. I, 511"; 
rettkristinn biskup Heilag. I, 30'®*'; 
hinn rettkristni keisari Theodosius Hei- 
lag. I, 42". 

rettlatr, ac^. rctfoerbig; mobfat ranglatr 
Heilag. I, 65***"; = lat. Justus Mom. 
11''"; mantu fyrirfara rettlatum manni 
med ranglatum (Vulg. justum cum im- 
pio) 8tj. 120* (1 a»of. 18, 24); J)orsteinn 
var madr ure^usamr ok rettlatr ok 
ualeitinn vid menn Eg. 88 (226"). 

rettlauss, adj. = rettarlauss; skolo t)eir 
(n(. sa maor, er med hiisum ferr lands- 
ofringi rettr) eigi arf taka, medan {)eir 
fara sva ok ero rettlausir Grdq. 77"; 
geri ek fyrir averka Lodins ndkKut — ; 
en j[)at vseri makligra, at t>u Lodinn 
vcerir rettlauss Fm. VII, 168"; segja 
{)eir SV&, at f)eir eigu oss enffu at 
svara, ne vidr oss at boeta, sva sem 
ver sem til Jjess skipadir at vera fyrir 
{)eim rettlausir menn ok makligir at 
t)ola af f)eim allar skemdir, sem f)eir 
vilja at oss g6rt hafa Anecd. 3" (3**). 

rettleida,^. (dd) 1) f^rc paa ret 95ct, orbnc, 
= leidretta; foru ver i Rygjafylki eptir 
vilja ok bodskap vars v. h. H&konar 
Noregs hertoga at sja ok rettleida af 
bans halfu ba luti, sem rettleidingar 
jjurftu DN. II, 35®. 2) ombenbe (t ntos 
ralf! eUer !riftclig 93et^bmng); f)a helg- 
ask nafn bans (nl. guds), es heidnir 
menn kristnask, villumenn vitkaslc, 
syndgir rettleidask (=: leidrettask 2bct 
©inb 6.464a"), rettlatir helgask Homil. 
29"; rettleida sik o: omtocnbc ftg DN. 
IX, 17"; it>f. rettsleida. 3) rettleida sik 
vid e-n o: forlige fig meb en; bj6dumver 
(Audfinnr m. g. m. biskup i Bjdrgvin] J)er 
undir messusongs pinu, at f)u minnir 
hann a i dag — undir banns pinu ok 
adra tva sunnudaga samfasta her eftir 
i soknarkirkju sinni, at hann rettleidi rettleiding — rettmaeli 91 sik viA guA ok heilaga kirkju um fyrr 
sagda tiandargerd o. f. b. DN. I, 194"; 
hofiim ver optliga bedit hann ok a 
minnt at rettleiAa sik fyrir {)etta viA 
guft, helga kirkju ok oss DN, IV, 70'; 
par til, er hann ok (>au vilja sik rett- 
leida vid heilaga kirkju ok oss DN, 
DC, 114**; biftjum veer theim aliee ok 
b0ghelighsB radhom, at their reetlseidha 
sigh ok forlike msedher ford Qlaf Buk 
DN, III, 751 (541"). 
rettleiding, f. 1) Setlebmng, Scbetfe fom 
f^rer en )paa ben rette SSet; {)e9si hju 

inL 3A<^<t^iAd pg @(ifabet), er falslaust 
>j6nu5u gudi ok v6ru rettlat — i ollum 
>oAor5um gu5s ok rettleidingum Post. 
852*»ffl.. 2) Dm^enbelfe, = leiftretta 2, 
leifiretting 2 (ik>f. rettleiAa 2); skulo te 
(d : j)eir) nafua vwenata (o : uvinattu) 
af oss ok lagligar aminningjar til ret- 
ledingar DN, V, 821~ (@rfebiflo^) Dlafd 
»tej) af 1459); jtof. rettsnuning. 3) Orb* 
ntng. DN, II, 35« (fe unber rettleifta 1); 
hann ok fyrrsagAir broedr skyldu koma 
til var i Stafan^r til pr6fs ok rann- 
saks ok rettleidmgar um fyrr8agda(r) 
akserslor i bann stefnudag, er ver gerd- 
um DN, IV, 90". . 4) gotlig (fe rett- 
leida 3); bj65um ver ykkr, at t>it segir 
hann ut af heilaerar kirkju f)ar til, 
sem hann kemr til reetlingar (o : rett- 
leidingar) vift gu6 ok oss DN IV, 70". 

rettleidis, adv, 1) lige frem, i Itge Wea- 
ning; (fadir bans) bad hann bifia sin 
at roeda vid hann, en sveinninn gaf ei 
gaum ordum bans, stefndi rettleidis ok 
kom f>vi naest i mdrkina Str. 45'; ekki 
hafa t>eir eltan mik sva, at eigi foera 
ek rettleidis Viqagl. 27^; hann hugdi, 
at sd foeri rettleidis Grdg. 146". 2) ^aa 
ben rette Set; venda t>eim r., er i mis- 
felli hefir hitt Heilag. I, 468»; bidr 
hann nu — , at f)eir — sniii ser r. ok 
trui 4 sannan gud Fm. X, 274" jt)f. 277*. 

rettleiki, m. Ggenffaben at bo^re rettr, uben 
nogen 93^ining; hann hafdi i hendi gull- 
staf, en eptir rettleika stafsins ganga 
Idg hans Kim, 447". 

rettleitr, adj. Begabet meb regelmcedftge 
^Cnftgtdtrce!; rettharr ok rettleitr Bp, 
I, 812"; rettleitr i andliti Bp. I, 641* 
(Sturl II, 276'*); rettleitr ok ennibreidr 
ok opineygdr OHm. 30'; rettleitr madr 
ok raudlitadr Hrafnk. 13"; rettleitr ok 
Ijdslitadr Eb. 15 (17»); Fm. VI,232"; 
rettleitr ok bjarteygr Flat. Ill, 246". 
(Se 9lettelfe 8. 1096). 

rettliga, adv. 1) paa ben rette 9Raabe; Ufa r. 
Heilag. 1, 72'; soekja Idgliga ok r. m41it 
Fm, VII, 133". 2) meb rette; g6z })vi, 
sem |>eir eigu r. at hafa DN II, 34^ rettligr, adj. tilb^rlig; er {)at nu ok rett- 
ligt ok vel vidrkvaemiligt (Fw/^. justum 
est igiturj, at ek veita sjalfs mins husi 
forsja Stj. 177» (1 3»of. 30, 30); rettlig 
drdttnan eiginligrar reidi Heilaa, 1, 72*; 
rettligt veeri {>at, en uggir mik, at H. 
jarl kalli ser bsedi ])at ok annat, {)vi 
at hann. er mjok fegjam Floam, 14 
(132"). 

rettlaeta, v. (tt) gji^re retfarbig; t)vi at 
t>eir rettlaeta sjalfa sik ok tigna med 
upphafning bjartans ok dramban, en 
litulsetast eigi ne laegjast sin k medal 
(= lat. justificantes se ipsos in cor- 
dibus suis cum exaltatione superbia^ 
non humiliantur invicem) Heilag. II, 
548"-"; segir heilagr Paulus, at rang- 
latr madr mun rettlsetast fyrir gdda 
konu Mar. 296". 

rettlceti, n. Ketfarbia^cb 1) i ftn 2)otn 
eller ^^mmen, = rettindi 3; engi hdfd- 
ingi skal setja heimska doemendr — 
bvi at heimskr veit eigi rettlseti guds 
fyrir dkcensku (= lat. nam stultus 
per ignaviam ignorat justitiam) Horn, 
37"*"; {)ann hlut gerdi hann fyrir rett- 
Isetis sakir at hegna {)eim, er rangt 
vildu gera Flat. Il, 316"; t)refaldadi8t 
rettlfleti Moyses i {)essarri refsing Kgs, 
148'. 2) i ftt ©inb og Scbnet, fom er 
ubefmittet af ©Jnb, = rettindi 4; reidi 
manns .vinnr eigi rettlc^i guds (Vulg. 
ira viri justitiam dei non operatur) 
Heilag. I, 165'^ (3ac. 1, 20); hann er 
mj5k flekkadr af synda sauri ok unnit 
rangleeti en eigi rettlsBti Mar. 83"; 
Abraham trudi gudi ok vard honum 
j)at til fullkomins rettlaetis (Vulg. re- 
putatum est illi ad justitiam) 5t;.lll** 
(I 2Rof. 16, 6). 

rettlsetisgata, f. 9tetf cerbtgl^ebend %t\ ; ganga 
rettlffitisgotu Leif. 36". 

rettlflBtisgjof, f. = rettlseti 2(?), mobfatte^ 
frumgjbf, fe bette Orb. 

rettlsetispallr, m. ScenI ^aa l^biden Siet^ 
fcerbig^eb ^ar fit Scebe; st6d hann a 
dhdllum rettleetispalli alia stund einn 
veg moti rikum sem fatoekum Heilag, 
II, 84«>. 

rettlsBtisstigr, m. 9letfccrbigbeben« 9Sei, = 
rettlaetisvegr. Leif. 81**Tfl-. 

rettlsetisvag,/: gHetfarbig^ebenS 38cegt, Sagt^ 
ftang; hverr er rettdoemr er, hann berr 
rettlsetisvag (= lat. stateram) i hendi 
ser Horn. 37'-»\ 

rettlaetisvegr, m. = rettlaetisstigr; fyrir 
gjdrd dr6ttningar himinrikis ser hann 
sitt verk falsat a villtum rettlaetisveg 
Post. 501". 

rettmaeli, n. = rett mal; {)eira & ok 
heimolt at vera traust af konunga 92 rettna - rettr monnum til allra rettmsBla {)ar, sem 
}>eir eiffu xn&lum at skipta Kgs, 61'^ 

|t)f. V, I; euga hluti t^^^gj^ \^^^ ^^ 
konuDgi, nema hald ok traust til rett- 
mselis vifi aftra menn Kgs. 60 *^ 

rettna, v, (aft) blibe ret, ben, liae, = rettast 
(fe rettr 1, retta 2); t6ku peir knutar, 
sem saman h&f5u arepit bans likam, at 
losna — , ok sva t6ku n5kkut foetrnir 
at rettna Mar, 962«». 

rettnefjaftr, adj. font ^ox ben, Itge, ille 
!rum etter b^tet Siafe (mobf. bjugneflaftr). 
IHdr. 20"; hann var rettnefjaftr ok 
hafit upp i framanvert (o: og !Rcefes 
ti^)^)en nogct o^)ftuni})et?) Nj. 19 (29"); 
rettnefjadr ok heldr langleitr Flat, I, 
308". 

rettnaamr, adj, betettiget til at nema rett 
a 8er, f om a rett a ser (Landsl. 4, 28'). 
Chtl 122«; Landal. 4, 28*. 6, 14». 7,56*. 

rettordliga, adv. fanbfcetbtgen, i Dk>erends 
ftemmelfe meb @anbl^eben; segir hann 
r. allan tilgang t>6irra mala Hak, Iv. 
248". 

rettorfir, a^j- yanbfatbig, ^jaalibeltg i ftne 
Orb etter Ubtalelfer. Bp. I, 351"; Flat 
I, 67'; ba6ir muno vift, hvat vi5 hOfum 
vid meelzt, f>6tt vid sem mi eigi badir 
rettorftir 1 ir&sftgninni Heilag. II, 4S^^; 
eptir )>at h6f gydingrinn upp sva mal 
sitt: — hardla rettorftir ok fastmalir 
eru kristnir menn Mar. 91"; ver })u 
sem rettoroastr Nj. 49 (77*'). 

rettr, adj. 1) lige, ben, ret (mobf. fijceb, 
!rum, rangr; (at. rectus, got. raihts 
Sue. 3, 5; jbf. retta, v. 1); runnu upp 
I'agrir lundar rettir sem skdpt Kim. 
1^; hvat er skapti rettara Herv. 247'' 
{Fid. I, 470*); rettr sem laukr Jdtv. 4 
(22«o); Kgs. 31*; rettr sem kerti Kgs. 
31* V. I. 2; gekk Rigr at |)at rettar 
brautir, kom hann at hiisi Mig. 14; 
gerit rettar gotur yftrar Heilag. I, 66" 
jt)f. lat. rectas facite semitas ejus SRatt^. 
S, 3; SKorc. 1, 3; mobf. skjalgr: fr4 
{>eima degi m^tti hann (nl. Saul) eigi 
rettum augum sja David (Vulg. non 
rectis oculis Saul aspiciebat David a 
die ilia) Stj. 466" (1 ©am. 18, 9); })& 
ofundadi hann 6laf — ok matti eigi 
rettum augum til bans lita Fm. IV, 48*; 
l^erttl l^^rer maaffe ogfaa Ubtr^flet af 
rettu cetterni DN. XI, 6 (12»*). 2) o\» 
teift, o^jret (mobf. nidrbjugr, nidrleitr); 
madrinn er eigi f)aleidis skapadr lutr 
ok nidrleitr sem skynlaus kvikendi, er 
bans likams voxtr rettr formerafir upp 
til biminsins 5^^'. 20**; mannsins likami 
at eins er rettr skapadr ok uppreistr 
{v. I. upprettr) til bimins sem fyrr var 
sagt Stj. 22*; (ittarr 8t6ft rettr ok bra s^r ekki vid (ba 5tongen br& sverdi ok 
reiddi at honum) Fm. VII, 157**; var 
BV& mikill ofsi Sturlu S., at user engir 
menn her 4 landi heldi ser rettum fyrir 
honum o: at ber l^er i Sanbet ncsften 
tife bar nogen, fom unblob at b^ie fig 
for l^am, Sturl. I, 351*. 3) ret, rigtig, 
tilbf^rlig (mobf. rangr 2); te^ja f)at rangt, 
er rett er Anecd. 3»* (3") jbf. 17 (21"); 
betta er t)er eigi rett, })ii att eigi at 
lata festarmey |>ina an hennar lofi Mar. 
120'; meft rango eflr retto Anecd. 4** 
(4**); meft rettu Flat. I, 241** = at 
rettu Flat. I, 241**; {)eir8ifiir, er i kon- 
ungs hirfi skyldi vera at rettu Kgs. 61"; 
OSS berr at halda — allum mannum 
fri5 ok nddir t>eim, er til lands vars 

koma ok me5 retto vilja fara 

sva sem rettir pilagrimar DN. I, 87**'; 
rettr Nore^s konungr Flat. I, 241*'; 
rettr })inghamadr 6rg. I, 63"; rettr i 
kvifi Org. I, 62". 63"; rett log Flat 
I, 241*<>; rett tru Bp. I, 13*; Kgs. 26"; 
rettr d6mr Kgs. 26"; su er frsendsemis- 
tala sdnn ok rett Grg. I, 48"; ek mun 
sva rengja mann 6r domi, sem ek hygg 
sannast ok rettast ok helzt at Idgum 
Grrg. I, 46*^, mun })at rettara Fm. VT, 
299* ; {)rj6tkast retto at svara DN. 11. 
164"; hann {)6ttist eigi na retto af 
honom Sturl. 11, 85"; svd, at {)eir 
me^u eigi rettu n4 i t>eirra vidskiptum 
Kgs. 58**. 4) retflaffen, retfarbtg (jtof. 
rettlatr); mun gudi t)okk 4 bvi vera, 
at ver sem nu friftsamir ok rettir Fm, 
Vm, 230* {Flat II, 617"). 
rettr, m. (®en. -ar, «R. $1. -ir) 1) = rett 
f. 2; }>au misseri bordust {>eir at rett- 
inum {v. I. rettum) sufir i F16a Bp. I, 
415**; jDf. afrettr, yxnarettr. 2) Op-- 
reiSntng, S^lbeftgj^relfe fom fl^lbe* og 
!an !roBbei8 for tilf^iet SIranfelfe; eiga 
rett 4 e-m : \fa\>t 9let til g^Ibeftgjj^relfe 
for ben en ?Jerfon tilf^iebe jtrcenlelfe: 
ver hofum unnt ok gefit v4rom hollom 
})eenarom Tideke S. ok Gudbrandi E. 
allan t)ann rett, sem oss konungdom- 
inum berr at bafa af b. koU um aftak 
ok vandreefti herra Halvardar, bv4 ok 
allan {>ann rett, sem v4rr herra ok 
faftir — hafdi til bans at tala DN. II, 
469*"®; hverr ma5r er halfu d^rri at 
retti sinum {}ar (nl. at dldrhusi) en 
heima Gul. 187*; engi ma5r 4 rett a 
ser oftarr en j)rysvar, hv4rki karl ne 
kona, ef hann hemnisk eigi 4 milli 
(xul. 186; nu 4 mafir (rett) a festar- 
konu sinni, ef madr liggr med henni, 
slikt sem hann 4 at levsa hana 6r hers 
hondum meft Gul. 201; hvem rett er 
fa5ir 4 4 d6ttur Frost. 11, 12; jbf. J)eir rettr 93 dcemdu |>oraldi halfa mdrk gulls af 
borgeiri i rett fyrir systur sina (o : ^and) 
I)N- X, 66*; taka rett o: oppthaxt 5fals 
beftgi^rdfe : uraagi engi skal rett talca 
ok eoean gjalda Oul. 190^; maftr a at 
taka a skuldarkonu sinni slikan rett 
sem — Chtl, 198*fO*; skulu allir menn 
taka rett eptir fe6r sinum GuL 200^; 
eiga rett a e-u o: l^abe SHet til g^ lb efts 
gi^relfe for noget: t>&t heitir argafas, 
engan a konungr rett a t>vi LandsL 
4, 21^'; ef konur berjast, |>ar & engi 
roadr rett a, nema {)8er sjalfar Crul. 
190'; ef menn kasta vapnum sidan ok 
fpr hvarr tveggja i bar OArum, — bar 
a engi maftr rett a })vi Qui. 195**; 
bcBta e-m retti Gul 190. 195>f0fl. 199*. 
208; gera e-m rett a e-u o: ffaffe en 
fftH, giylbeftgij^relfe for noget (juf. Sue. 
18, 7): t)ar um gifo t)eir herra 4b6ta 
riftasdk ok bado oss (Ketil biskup) 
ok kraffio cera ser rett a DN. IV, 90*<> 
jtjf. S. 88"*"'*; gera e-ra rett af e-m o: 
ftaffe en Sl;^lbejigj^TeIfe af eUer l^oS en: 
nu bi6r ek, at t>u gerir mer rett af 
bonum ok doemir bann at I6gum Post. 
368'*; viljum ver, at beim (nl. !Rotbs 
mcsnb fom paa 3^tflnb kunnu brotligir 
at verda), se {>ar sakir gefnar ok rett 
af )>eim gert — ok sva se ))eim ok 
rett gert, ef nOkkurir gera {)eim rangt, 
en ef s^slumadr fyrirnemst rett at gera, 
ba svari bann sokinni NL. IV, 347*; 
Dj66um ver (Hakon m. g. m. Noregs 
konungr) at |>er bafir rett gort fyr- 
s6gdum monnum (nl. Hafri o. \. to. f e DN. 
IV, 90 e. 88'^80.) — vitandi — , at })er 
skolu firir sliku svara sem — ok gera 
b6 rett, at siftarr se DN. IV, 105««; 
nann (n(. biskup) segir ok, at t)eir 
mundi eigi neinn samning vid bann 
gera, utan konungsmenn gerdi bonum 
rett ok beilagri kirkju Bp. I, 738"; 
me6an bann (nl. s^slumaArinn) dvelst 
1 bans s^slu at gera rett manna i 
millim Eb. 26" {DN. XI, 6"); skolu 
s^slumenn {)at vita, at ef t>eir gleyma 
rett at gera eda vilja eigi rett gera 
sakar einbverra luta Bb. 26'^ffl- {DN. 
XI, 6**) ; gera rett af mali o : afgi^tc 
en @a0 faalebed, at enl^ber lommer til 
ftn 9ict, faav ben ^am tit!ommenbe ^t^U 
beflgi^telfe : eigi viljum ver — , at ber 
takit bref af garftinum til bvers mals, 
er ber eigit rett at gera af {v. I. yfir 
M. DN. XI, 6 ©. 12") Rb. 25 (76*); 
kunnu nrestar gera skuldir vift leik- 
menn ok vilja eigi greida si6an i mal- 
daga rettnm {>eirra i milium se scekt 
pr6fasti ok geri bann rett af {)esso — ; 
en ef pr6fa8tr gleymir ok gerir eigi rett af, })a — DN. V, 43**-^i»f.«>; 
rettr e-s o: l^toab ber tit!ommet en font 
S^lbeftfii^relfe for tilf^iet Uret eller lltan* 
!elfe : bverr ma5r er balfu d Jrri at retti 
sinum t>&r (nl. at dldrbusi en beim a) 
Chil. 187»; armanns rettr Gul. 198"; 
b6anda rettr Gul. 200"; bauldsrettr 
Chil 200*-"; bauldsmanns rettr Gul 
208; forfEfellige Slagd rettir bare ein- 
arfir rettr Gul. 189". 197 fg. 2OO*f0.; 
einfaldr rettr DN. IV, 90 (88»); fuUr 
rettr (jbf. fuUretti) Gul 195«; balfr rettr 
(it>f. balfretti) Gul 191*. 195'; tvefaldr 
rettr Gul 199* ; talinn rettr Frost. Sj2\ 

3) Wetfoerbigl^eb, = rettdoemi ; bann vildi 
beldr 14ta af tign en af rettinum (= 
rettdoeminu OH. 190") Flat. II, 316»*. 

4) Sob og 9iet font ev eller ffal bopre qiaU 
benbe; })at er fom rettr Frost. 2, 11'; 
b6nda rettr: til begningarkristins spells 
t>a skolu f)essi m&l fylgja b6nda retti 
um sektir: kvenna mdl o. f. t)., en 611 
5nnur m&\ skolu falla til talins rettar 
ok allar sektir silfrmetnar i kristnum 
retti Frost. 3, 2*; Olafr konungr efldi 
i mdrgu kristinn rett Flat. Ill, 246»* 
{Fm. V, 238"); gu6s rettr: bann refsti 
ransmOnnum bart, t>6ii' ^^ gaba retti 
raskafli OHm. 30**; geri bann rett af 
{)esso ok a allu adru, er a Iterda menn 
verftr kaBrt, eftir })vi sem leikmenn f 
landsins rett gera aftr um kirkju vett 
D2V:V,43**f8.; bittist J)essi rettr kirkna 
ok lendra manna 4 Jamtalandi af si6- 
venju DN. V, 43*. 5) ©titting, SSilfaat; 
t6k {)a at versna rettr t)eirra frsenda 
(nl. 3ofef« ©laat i ^g^*)ten) Pr. 76^; 
bann (nl. Erlendr konungr) baf&i miklar 
krafir vift boendr ok gerfti bardan {)eirra 
rett Flat. I, 70'*; bann (nl. H. gra- 
feldr) baffti miklar krafir vi6 boendr ok 
gordi bardan rett landsmanna Agr. 19'* 
(Fm. X, 385«^); Haraldr konungr vildi 
ekki annat, en allir jafnbornir menn 
i Noregi heffti jafnan rett Fm. VI^ 
339"l*f-*; |)eir, sem mi ero lendir menn^ 
baldi beiftr sinum ok rett um sina 
daga — ; baldir dr6ttningina Eufemiam 
til |)ess rettar, sem ver bafum gefit 
benni DN. XI, 6 (8. 12«. 16^. 2) «et 
9Rab; b6n skal bafa f>ar i m6ti af 
biskupi — manna vist fyrir sik ok sinn 
t>j6nostumann bversdagliga af f)eim 
rettom, sem — DN. II, 44"; t)at er 
ok likligt, at A. bafi t>4 i fyrstunni 
setlat menn vera, t)ar sem bann bj6 
|)eim fyrr sagda sina retto (lat. bsec 
xenia paravit) Stj. US'* {Hist, schol 
57**> ibf. 1 SWof . 18, 6 fg.) ; fyrir t)at, er 
bann (nl. Z]at) fekk jafnan g6fia rettu 
{Vulg. eo quod de venationibus illiua 94 rettrce6r — rettviss vesceretur) Stj. 160" (1 SKof. 26, 28) ; 
ber bingat til min retti (v. I. rettu) 
ba — , sem bu hefir mer matbuit af 
finum veiftiskap Stj. 166" jtof. 166»; 
1 3Wof. 27, 7; hinn fyrsta rett baru inn 
bessir lendir menn B. — ; hit fyrsta 
Ker skenktu upp Hakon konungr fedr 
sinum, Knutr jarl kardinala o. f. t). 
Fm. X, 17*; hverjum })eim hofftinff- 
liffum rett, sem benni var settr, kastaoi 
bon a golf fram ok gaf bundum at 
eta Stj. 207"; seint er nu at telja alia 
b&' d^a retti ok fasena, sem fram 
K6mu i )>essarri veizlu, ok \>i manum 
ver {)ar um lida ok })ar til vikja, sem 
a er rett fyrir keisara sun ok kongs 
d6ttur Clar. 7«. 7) ©Iib8 2)rtft ^oa 
^0tn for SSinben; j^d gerdist austan- 
veftr mikit med regni, ok urdu })eir 
{)a at blada seglum ok leggja i rett; 
eptir t>at gekk veAr til utsuArs, t)vi nsest 
til landnordrs, svd at eiffi fengu |)eir 
lengi i retti legit, ok sigldu })eir |)d vifi 
eitt rif Beer. 92'*'"; t)a kemr andvidii 
ok rekr ba allt vestr fyrir Skagafj5rd, 
ba letti peim retti, ok berkja peir ba 
1 annat sinn norftr f^Tir Langanes; pa 
kemr enn landvidri ok leggja enn i 
rett, ok rekr vestr i haf Bp. I, 482". 
483'; |>. bofleysa vildi balda skipinu til 
rettar ok vita, ef byr gsefi fyrir Jokul- 
inn; |)a var eptir leitat, bvarir fleiri 
vaeri skipverjar, {)eir, er sigla vildu, 
eda {)eir, er i rett vildu leggja Fbr. 
69^, 60*; er J)a bar 6r ban, s& {)eir 
land ok leggja skipit i rett um n6ttina, 
en sigla til lands at lj68um degi Flat. 

I, 332"; er landit var horfit, fengu {)eir 
rett mikinn, skipit var beldr lekt ok 
|)oldi ilia rettinn areU. 32". 

rettroefir, adj. faaban font faar, ellcr fores 
fotnmcr nteb, fin rette Ubtalc ; rita enskir 
menn enskuna eftir stQfum ollum f)eim, 
er rettrceftir verfia i enskunni, en })ar 
er f)eir vinnast eigi til, ba bafa ))eir 
vid adra stafi sva marga ok ))ess konar 
sem f)arf, en hina taka })eir 6r, er 
eigi ero rettroefiir i beirra m&li SE. 

II, 12"-". 

rettskilinn, adj. ret forftaaet (iV)f. skilja); 
f>etta es sva rettskilit d: bette er faa: 
Iebe« at forftaa, Homil 31"f90.i»f.^ 

rettskriptafir, adj. unbcrgiben tilb^rlig 33 ob 

iskript); fyrr nefndr pafi setti m6ti 
)e88i dreps6tt messo, er sva byrjast: 
recordare domine &c., ok gaf {)ar meft 
pardun rettskriftadum 260 daga Ann. 
224';- viljom ver y6rar kirkjur beidra 
med afgiptum yftr ok yfirum eftir- 
komandum til bu^ganar ok salahjalpar 
ok ollum rettskriftadom monnum til svnda aflausna, er t)it DN. IX, 186 
(i89") = JEJ6. 577». 

rettsleida, t?. (dd)=rettleifia; })eir skamm- 
ast i t>es8 augliti sik rettsleida (o: onts 
benbe fig, = sik rettleifia 2. 32) ok 
boeta, er ))eir eigi skammadust med 
sliku gudlasti ok ofbeldi reita DN. 
IX, 117". 

rettsliga, adv, = rettli^a; allt f>at sem 
hann rettsliga gerir til gagns — rikinu 
1)N. VIII, 126". 

rettsnuning, f. Dmbenbelfe, = rettleifi- 
ing 8, leidretting; rettsnuning beidinna 
|)jofta HeUag. I, 136"; herra biskup 
(nl. Sigurfir) skyldi hafa frjdlsa yfir- 
ferd um allt Sviariki at predika gu6s 
eyrendi til rettsnuningar t)eirri aumu 
bj6fi, er — Flat. I, 642^; hann gaf sitt 
njarta brott fra allri ifiran, rettsnuning 
ok yfirbot Post. 643®; mun {)essi nott 
mer l^sast sem dagr til rettsnuningar 
Mar. 927^ 

rettstreymr, adj. ftr^mmenbe lige fremab; 
{)au eru komin inn a sun din ok hafa 
vel rettstreymt o: l^abe ©tr/^mmen »cl, 
ttlfulbe nteb ftg, GisL 137". 

rettsjni, n. gorftanb, Snbftgt til at finbe, 
tnbfe bet rette; postolinn — bad fyrir 
t)eim uverdugum, at gud gsefi ])eim 
retts^i til sinnar trtiar at hverfa Post. 
367**; justitia ({)at er rettlseti) hallar 
engan veg sinu rettsjni J.fea;. 70"; bon 
(nl. fegimdin) blindar optliga retts^nis 
augu Alex. 4**. 

rettsfnn, adj. forflanbig, fornuftig (jbf. 
sanns^^n). OH. 30"; Fm. VII, 8". 

rettscelis, adv. meb ©olcn, t en Sietning 
fom falber fammen meb (Solent a3ei)a= 
gelfe, 0ang (mobf. rangsoelis); hinn 
heilagi Jon gekk ))rysvar um galgann 
rettsoBlis Bp. I, 226^». 

rettniadr, adj. rettroenbe. Heilag. I, 87". 

rettruandi, adj. b. f. Stj. 60**. 

rettvaxinn, adj. rani af SBocjt; bar 4 vdxt 
ok rettvaxinn Floam. 11 (129"); rett- 
vaxinn ok raundigr Flat. HI, 246". 

rettvirding, f. rigtigt Dmb^mme, retf«rbtg 
SBebj^mmclfe. Thorn. 402". 

rettvisa, /*. = rettvisi. Horn. 63" v. I. 2. 

rettvisi, f. Slietfofrbtgl^eb, Wetjlaffenl^eb. 
Laxd. 84 (235"); \k meelti gud vid 
rettvisi, at h6n skyldi dceraa Kgs. 109*. 

rettvisi, n. b. f.; man t)a mitt rettvisi 
framleidis mer i m6ti koma Stj. 177*' 
(1 SWof. 30, 33). 

rettvisliga, adv. retfcerbigen, meb 9letfccrs 
bigl^eb. Mar. 200"-"; Bb. 39*«. 

rettviss, adj. retfcerbig; hann lifdi sitt lif 
st6rum heilagliga ok finnst alia gotu 
verit hafa enn rettvisasti, en hvarki 
halladi nokkurn tima rettum domi fyrir rettyrdi — reykelsiligr 95 femutum ne manna mun 3far. 200^'; i 
arfskiptum beiira hafdi hann eim. rett- 
viss Terit ok dregit undir sik nennar, 
hlut Kim. 562*; van* dr6ttinn — batt 
ij&ndann i helviti — ok i6k alia menn 
' rettvisa 6r helviti ok foerfli med ser til 
himinrikis Horn. 98*'; audgir menn, {)eir 
skulo hjalpa aumnm mdnnum ok fa- 
toekjum ok vinna ser med J)vi ok odrum 
rettvisum verkum hipinavist Horn. 66*. 

rettyrfti, f. Sanbbtul^eb, ©anbfatbigl^eb, 
@0en{!aben at \xzxt rettordr; vildi hann 

— rsena Johannem lifi ok gefa honum 

— landraA at sok heldr en eina saman 
rettyrfii ok heila kenning Post. 913"; 
reyndr at rettyrfli Bp. 1, 99*. 

reyfiarhvalr, m. = reyfir I. SturL 1, 175". 

reydr, f. (®. reyftar) ffiifxff\)al, = reyftar- 
hvalr (fe Strem SBndmers Beskrivelse 
I, 298**; Leem Beakr. over Finmarkens 
Lapper ©. 298; jtof. rengi); J)ar er enn 
eitt hvalakyn, er reydr er kallat, ok 
er sa fiskr allra beztr atu o. f. b. Kgs. 
31*; annan dag eptir var ve5r gott, 
genga f>eir {)a um fjorar ok sd, hvar 
rekin var revAr mikil, gengu jbeir 
bangat ok t6ku til hvalskurdar Fid. 
U, 148*'; ut fra Stiku — haffii rekit 
upp reyfti mikla, i hval |)eim attu 
mest S. goAi ok Sturla {>j65rek8son 
Eb. 57 (106«»); er })eir k6mu ut 6r 
firdinum, fundu t)eir rey6i n;^dau5a, 
keyrdu i festar ok sigldu med inn eptir 
firoinum Vigagl 27**, l^bot reifti er fcils 
agttgt, ntebend berimob bet rette (reydi) 
^abed i tslendinga sogur II (Jtb^at)n 
1830) ©. 392". 

revftr, /*. (0. reyftar etter revftrar) "S^x, 
91^^ (et Slagd 3rer{It>anbdfi{!, salmo 
alpinus £., fe Strem Beskrivelse over 
Sendmar I, 302 fg., Fabricii Fauna 
Gronland. 173 ffl., jtjf. rSvder Aasen 
627b"). SE. 1, 578*' ; II, 480*'; J)ar l&gu 
f)eim eptir 4 reydar f)8er, er t>eir t6ku 
i anni Landn, 5, 12 (@. 313'); aurifta 
fiski ok rcefira Bolt 147**. 

reyfa, v, (fd) 1) gjennembore, = raufa 2; 
me5 drum munu t)eir {)a raufa (Vulq. 
perforabunt sagittis) S1Q.r^l^ (4 SJlof. 
24, 8). 2) ritoe, ^>lu!!e; ^uV/gara verdr 
upp at reyfa (v. I. rifa) J)8er roBtr ok 
tsegr, er vald hafa til at greinast ok 
vaxa vida JBaW. 86**; baud konungrinn 
i sinni reidi at skera af tungur t>eirra 
ok ut reyfa (v. I. rifa) augun 6r hausum 
|>eirra Barl. 109*. 3) ^)I^nbte; Vindr 
rdku skamt fl6ttann ok logdust a val- 
inn ok raufudu ok flcttu menn bsedi 
vapnura ok klsedum Fm. XI, 380". 

reyfaraskapr, m. Si^ben; ran ok reyfara- skapr Safn til sogu islands II, 192**; 
DL I, 690*. 

reyfari, m. f^fOott, = raufari ; fridadi hann 
veginn allt ut til Jordanar ok drap bar 
reyfara (= raufara Mork. 11") Fm. Vl, 
162*; fdru ^eir — i hernad ok fengu 
miklar tekjur fjar af reyfdrum ok rans- 
mdnnum ]>eim, sem logdust & fe boenda 
edr kaupmanna Vatsd. 7 (14*^). 

reyfi, n. 1) Ulben font ritoe^ af gfl«^c* 
naar f^oetbingdtiben et fovbaanben (fe 
Hehn^ 16» 460**), lat. vellus; annat 
hvdrt skal vera, at h6n (n(. aerin S. 14) 
skal lata af ser allt reyfi t edr ganga 
med fullu reyfi heim Sturl I, 153*Mfl.; 
uUar reyfi {)at, er 6 gdri hespo eda 
lambs gsBro Grg. II, 71*. 205*; ullar 
reyfi ))eirra, er 6 geri hespu Grg. I, 
25**; ddttir & (nl. i snoberarto fe S. 1) 
saudi 5 ok lin allt ok gam ok 5 reyfi 
ullar ok gaess J^'ro^t 9,9'; meirr undir 
t)eirri grein, at J)at (nl. kid S. 21) se — 
at dllu val heilt, en {)at se til reyfi sins 
talat (lat. sine macula non quidem vel- 
leris sed corporis) Stj. 279** {Hist, schol. 
126*«). 2) 6!inb meb Ulben, $aarene 
paa, nl^t. vliesz; fara i {>ann stad, sem 
Kolkis heitir, at soekja {)angat reyfi t>at, 
er guUspuni einn er Troj. 7 (16**). 

reygjast, t?. r. (gd) gj^re et ftaft meb !Raf5 
len fom Ubtr^l for Dtjermob; ef karlar 
gengu hj& honum (nl. gradun^inum), ]>a 
reygdist hann ok let litruliga — en 
firekk undan ()eim i t)raut ^6. 63 (117*<>); 
Grima tok vid honum med miklu gledi- 
bragdi, en |>6rdi8 reygdist nokkut sva 
vid nonum ok skaut oxl vid {>orm6di, 
sem konur eru jafnan vanar f)a, er 
{)eim likar ekki allt vid karla Fbr. 38'. 
(Se Wettelfe ©. 1099). 

reykberi, m. Sebning for Sl^gen, I^Dors 
igiennem benne faar Ubl^b af Stuen 
(jtof. bera reykinn ut Bp. I, 630* unber 
reykr); 8v& var t>ar hattat, at ganga 
matti af hladanum (o: vdruhladanum 
fe S. 8) ok i einn stdran reykbera, sem 
a var skalanum Vatsd. 3 (6^); ofn i 
hiisinu til eldingar ok sva meistarliga 
um buit med reykbera, at menn svafu 
inni medan elt var ^Z". 85 B***i»f. **♦-***, 
l^toor reykberi er = reykhafr ^/*.85 A**. 

reykblindr, adj. blenbet af Sj^g fom ^inbrcr 
en fra at fe, fbagf^net; {)ikki m5nnum 
einsetomadrinn eigi reykblindr verit 
hafa OHm. 19**; konungr sannar })at, 
ok kallar hann vera 6reykblindan Fid. 
I, 94**. 

revkelsi, n. 9fl^gelfe. Flat. I, 376*°; Bp. 
1, 370 fg.; Hom. 182«>. 

reykelsiligr, adj. benl^^rcnbe til, !ommen 
fra 9lj?gclfe; reykelsiligr ilmr Stj. 74*°. 96 reykelsisker — reyna reykelsisker, n. 9l^Qe(feIar; tt( 8ntg l>eb 
®ub«ticncftc. Str, 80»«. 

reykfastr, adj. fulb af tort, ttfl W^g; vard 
mjok reykfast i husunum Fbr. 98** 
(Fte>. II, 218»). 

reykhdfr, m. Sl^afang, SH^gl^attc; I>orbj5rg 
let gera reykhafa stora — ; madr si6d 
i einuua rey'khafinum Hard. 30 (91«. 92^); 
ek befi allt herbergi mitt hla6it af 
ffrosum upp at reykhafinum Heilag. II, 
BS?*^; s^ndist })d 8v4, sem hon flygi 
f)ar ut um rsefrit sem reykhafrinn var 4 
JEf. 85A»», ]^»or reykhafrinn (= reyk- 
berinn) er b. f. f. einn skorsteinn, er 
revk skyldi ut leggja 6r stofunni ^f. 
86A«»f8.. 

reykja, v. (kt) r^ac, afgbe SljJg (reykr); 
bd skalt (eigi) hnsta brotinn reyr ok 
knosaftan, ne sldkkva reykjanda li'n 
( VtUg. linum fumigans) Heilag. II, 637'* 

i®f. 42, 8); reykelsisker, meft hverju 
)eir reyktu Str. 80**; reykja e-n inni 
o: inbelu!!e nogen i et ffium, font flatbed 
meb 9l;^g, for beri at fDcele l^ant: eigi 
viljom ver reykjast inni sem illdjri 
Gyd. 75"; jtjf. hann kafnafti i stoJu- 
reyk sem hundr ChreU. 88"; em ek 
ok f>ess ufuss at lata svsela mik inni 
sem melrakka i greni Nj. 129 (198**). 

reykjardaunn, m. Sfl^flluat, = reykjarbefr. 
Fm. II, 98». 

reykjareimr, m. Sl^gbom^ ; = Vulg. vapor 
fumi Post. 22» (3oeI 2, 30). 

reykjar{)efr, m. = reykjardaunn. Flat, 
I, 131"; Fern. 4««>. 

reyklauss, adj. fri for Slj^g; ramt var i 
nusunum af reyk, ok v6ru J)au heldr 
skemr inni, en ^au mundi, ef reyklaust 
vseri Fbr. 99« (Flat. II, 21 8«'). 

reykmselir, m. o: maelir malts, sem hverr 
buandi skyldi fa konungi af ami (fet(: 
agtigt afiri Flat. II, 370*) hverjum efter 
be n^ l5g, fom jtong Sveinn Alfifuson 
haffii i land um marga luti (Ojff.227*f8-; 
^A:r.504«),= aringjaTd. Frost. 16, V. 2\ 

reykr, m. (®. reykjar, 9fl. $1. reykir) SR^g ; 

gera reyk o: frembringc 9l0g; hafdi 
ann J)ar (nl. i badstofu) gort reyk o: 
tanbt 3tb, Sturl. II, 30"; leggr reyk 
: ber fommer Si^g : leggr reyk i augu 
mer Krok. 17**; si (|)eir) reyk ytir 
husunum, ok spurdi Einarr, hvdrt f)eim 
s^ndist Bva sem honum, at reykrinn 
vseri eigi allblar; t)eir so^du, at {)eim 
sadist sva; E. sagdi sva lizt mer a 
reykinn, sem Qdlment muni vera i hus- 
unum ok mun af monnum leggja reyk- 
inn Vigagl. 27*®; hverr sem einn maAr 
gerir kbossmark i enni sinu, en t>&t 
sama ma dj5fullinn eigi standast ok 
hverfr i brott t)vi likast, sem reyk legfii Mar. 168»; hvarf Qindi i brott 
sem reykr Mar. 116» jbf. 874~. 887»; 

, Post. 109"; JEf. 44**; k6must t)eir meft 
reyk 4 hurt (n(. fra bet brcenbenbe $ud 
S. 2) Flat I, 300"; gerdist br4tt sveela 
mikil 1 husum ok reykr t6k at vaxa 
Pr. 48" {Anal. 175'); bera reykinn ut 
o: gibe 9i0gen Ubl^b af @tuen: hann let 
gera ofn i timbrstofuna, sem gjOrt er i 
Noregi, ok bera lit reykinn, j)0 at hann 
seeti sjalfr inni JBp. I, 830® ibf. reykberi, 
reykhafr; leggja reykinn ut b. f.: ^f. 
85a'*f09-, fe unber reykh4fr; 6truadir 
menu ok kveljarar fl^du 8kj6tiiga ok 
hurfu sem reykr (jijf. gft>. sem r5ker j 
wadhre Sial. throst 377") Mar. 934"; 
reykja reyk (o: l^atje r^genbe ©forftcn) 
figed et $ud, I^Dori ber er en ^uSl^oIbning, 
^bor ber tife er gjort kaldakol Gul. 19*. 
— 3bf. ft). r6k i Set^bning af hushaU 
RietzbA^A*^; eigen ranch haben i Osen- 
bruggen Bechtsalterthumer aus oester- 
reichischen Weisthumer (SBien 1863) ©. 
172"; mit eigen ruck (o: Slrne) Oester- 
reUMsche Weisthumer VI, 637 b; auf 
dem echtedinge der allgemeinen ver- 
sammlung der gemeine — waren nur 
solche biirger, die eigenen ranch batten, 
zu erscheinen verpflichtet C W. PauU 
Lubeckische Zustdnde I, 67*f8-; fe om 
lignenbe Set^bning eKer Slnbenbelfe af 
fr. feu A. Babeau la vie ruraU dans 
Tandenne France* (^orig 1885) S. 28. 

reyma, v. (md) r/^mme, P^gte; eptir t)at 
(nl. SrsialS galb, SDi^b fe S. 22. 15) 
reymdi Bj6m brott 6r heimili sinu 
BN. II, 123«». 

reyna, v. (nd) 1) unberfj^ge, ^x^'oz noget beb 
raun 1, pr6f 1 for faatebe* oi lommt 
til jlunbf!ab beront, Icere at Ijjenbe betd 
Scf!affen^eb, =: pr6fa 1 ; menn eru vi6 
heygard f)inn ok reyna desjarnar Laxd, 
84 (234); setjom menn til vapnada at 
reyna varfthaldit Mork. 12" {Fm. VI, 
163**); nu fljfiu allir menn felmsfullir 
til klerks eins — t)ess, er Stephan var 
nemdr; hann bj6nudi f)ar inni helga 
6lafs kirkju ok vildu vist freista — 
styrks ok veldis bins helga Olafs kon- 
ungs ok .^na sva til sanns sogur 
annarra SiA45ia Anal. 286**; var kon- 
ungi sagt ok bedinn })4 til ganga at 
revna svik Nordbrikts Mork. 12* {Fm. 
Vll,63'); bj6 Ingvarr ferfi sina ok aetlafti 
at reyna ok kanna lengd ar t)es8arrar 
Ingv. 5 (150*); reiddist Gu5r65r kqn- 
ungr mjok, segir sva, at hann skyldi 
1 ongu hafa mmna hlut en H.; segir 
ok, at hann er buinn, at beir reyni 
J)at Fris. 91*°; mer er mikill grunr 4, 
at mer muni slikir menn illir tiltaks, ef reynd — reyndar 97 t>at barf at reyna Eg. 71 (170**) ; sagfli 
Njall sva mer, at hann hafdi sv& kent 
|>6rhalli Idg, at hann mundi niestr 
iagamadr vera a fslandi, ))6tt ])at revna 
Jiyrfti Nj, 143 (237"); lengi skal mann- 
inn reyna Grett 48"; Einarr spur6i 
Egil, hvar bann hefAi t>es8 verit staddr, 
at hann hefdi meat reynt sik (nt. Btab 
3Q!lanb ^an k)at, ]^t}ab bet k)ar om 9am, 
^Dortil \iCin bucbc) J?^, 82 (205**); nu 
em ek at nokkuru reyndr, en Jja var 
ek at engu Nj. 81 (46^*); reyna d6m 
um e-t o: ^ri^be ^om i en @ag, (abe 
Ubfalbet eOer Slfgif^relfen af^cenge af en 
lZ)oin, G'r^. I. 141*^; reyna sekt e-s 0: 
labe bet ftaa fin $r^be, om en fCal bf^ms 
med, DOtbe sekr &ra^. 281*'; reyna e-t 
vid e-n o: ^r0be ^k)or(ebeS bet for^olber 
fig meb end ^^gtigl^eb i noget (ige oDer: 
for eder i ©ammenltgning meb en anben: 
liann let Gunnar reyna ymsar ij)r6ttir 
vifl menn sina Nj, 31 (46"); skidaferd 
hirdi ek eigi, vi6 hvern ek reyni, af 
|>vi at \i'At skal engi um mik vinna 
Flat. Ill, 405'* jtof. revna kappsund 
e. 407""; ogfaa uben DbjeftSaffufatib 
lejTia me6 ser o: ^)rj^toe ©t^r!e, 3)^>0s 
tigl^eb, £^!fe meb ^inanben: ek setla mer 
vera goftan kost, hvarr sem upp kemr, 
ef vii f)orsteinn skulum revna nieft 
okkr Eq, 84 (212'«); reynum\id med 
okkr Ljosv, 1^; reyna vid e-n 0: (len^ 
k>enbe ftg til en meb et ($otf0g, en ^x0)at : 
ek setla, ek rouna aldri heyrt hafa {)at 
nafn; en visa mun ek t>^r til manns, 
er ek eetla, at muni kunna, Einarr 
nsepa; j)a var reynt vi6 hann, ok nefnir 
hann nafnit SturL I, 97^; reyna eptir 
e-u : gj jfre fig Umage for at f aa ^unb- 
ftab om noget [aa t>p\pox^i noget: jarl 
lagdi fe til hofuds honum, en het jpo 
at fara sjalfr ok reyna eptir honum 
Nj. 88 (l'31"); engan bifir minn lika 
i frcefti ok framsjni at reyna eptir 
t)i, sem stolit er iS^j. 218^^®; borkell 
spaki bj6 i Njarfivik, hann reynni eptir 
mOrgum blutum — ; Ilrafnkell godi gaf 
honum bundrad silfrs til, at hann reyndi 
eptir, hvar Grimr vseri nifir kominn 
Dpi. 34*'""; reyna til e-s = reyna eptir 
e-u: lofa ek {)er enda, at |)u reynir til, 
hversu hann verdi vi5 vanheilsuna ok 
vi5 sarleika t>a, es bu veitir honum — ; 
veit ek afir, bverso nann mun viS verda, 
en |)u mon eigi trua afir reynt es, j)vi 
at }>u veitzt eigi aftr HomiL 97"''^; 
Br6dir reyndi til mefi forneskju, hversu 
ganga mundi orrostan Nj. 158 (273**); 
eigi h5fum ver til reynt (nl. at koma 
i Durt skdg^rmanni {>eim 2. 12), en 
mdrgum lizt hann tors6ttligr vera 

^rifner: Orbbog. III. Grrett 133"; reyna meb f^Igenbe objeltit) 
©^0rgef cetning : reynit, ef er elskit gu6 
sannliga Leif. 30". 2) beb ^riJbe etter 
©rfaring !omme til 5^unbffab om noget 
= pr6la 2 (mebend bet bog oftc fan 
f^ned tt)tlfomt, om Orbet flal taged i 
benne eller ben unber 9lr. 1 o^fj^rte SBes 
t^bning, jbf. raun 1 og 2, pr6f 1 og 2); 
ba veit {)at, er reynt er Grett 96"; 
fatt veit fyrr, en reynt er Fm. VI, 155"*; 
fleira veit sa, er fieira reynir Grett. 23"; 
reynt hefi ek brattara Grett, 133"; J)at 
ek })a reynd a, er ek i reyri sat ok 
vaettak mine munar Hm. 95 (96) jof. 
101 (102); hart er at hyggja til, en 
veiTa at reyna Heilag, 11, 46*®; vera 
ma, at })u iftrist {)4, er \iu reynir {)at, 
er eptir kemr Vols. 179* (Fid. I, 220"); 
hann — aetladi,' sem reyndist {v. L 
hugdi, sem var), at {)eir mundu minnr 
varast vitrlig raft, medan eigi var kom- 
inn sjalfr boffiinginn Fm. VIII, 34"; 
reyndi hann eptir (0: bagcfter, fenere), 
sem jafnan birtist, at ekki er annat 
tnitt, nema j)at, er af gufti er Mar. 10**; 
reyna e-t af e-m 0: beberfared noget 
af en: (sakir tryggrar) Jyonustu, er 
ver bofum jafnan af {)eim reynt DN. 
Ill, 7®; reyna meb 2 2t!!ufatioer 0: ers 
fare, at en Xing er noget, er af en t>x^ 
S3eflaffenl^cb : bann hafdi eigi skip reynt 
jafngott Stiganda Vatsd. 29 (47"); er 
skylt at hafa t)at, es sannara reynist 
IsL Snblebn.; reyndist Gunnlaugr binn 
braustasti 0. f . b. G^«7.12(264"); reyna 
e-t meb fjJlgenbe 2lbb. b. f. f. @j. reyna 
e-n ilia, vel 0: erfare, at en er illr, 
g66r: reyndust ilia menn f)6ris Fm. 
Vll, 11"; svd ilia sem f)eir reyndust 
foftur bans Fm. VI, 20'; heidrligum 
manni ok vel reyndum Holta J>. — 
senda Bjorn — kvedju guds ok sina 
DN. VI, 167*; reyna e-n at e-u 0: 
erfare at en er noget, = reyna meb to 
9l(fufatit7er: })er erut reyndir atgodum 
monnum ok rettordum Flat. 1, 67^; 
hefi ek |)ik reynt at godum drengi 
Hallfredar saga c. 9 (Frs. 104*') ; hver 
smid {v. I. bvert smidi) i {)eima greinum 
reynist at annarri voru ok eigi selist 
i sinum baetti, sem mi var reiknud, 

t>a — Rb. 2, 7**; reyna e-t af e-m o: 
aa ftg noget bebiftaf en, beberfareS 
noget af en: bann baffti reynt af B66- 
vari vinattu mikla Sturl. II, 109"; sakir 
tryggrar |)j6nustu, er ver bofum jafnan 
af beim reynt DN. Ill, 7*. 

reyna, f. ©rfaring, = raund, raun 4; eru 
})eir ulikir t>eim s^ndum en miklu 
ulikari reyndum SE. I, 78'. 

reyndar, adv. i SJirletigl^eben, = raundar 98 reynilundr — reyrsproti (eg. ®en. Sing, af reynd); ^u skalt fara 
i kaupferd til Dyninar a Irland, en 
reyndar skaltu spyrja, hvart sa mafir 
er vestr {)ar, er kallast 6li hinn girzki 
Flat. I, 217*; Vseringjar hafa sva sagt 
norftr hingat, — , ok sii sok veeri mest 
vi6 hann, er hann vildi brott 6r Mikla- 
garfti JPm. VI, 164*; jtjf. Mork, 12". 

reynilundr, m. Slognetrce, = reynir, reyni- 
rannr. Sturl. I, 4". 5Web §cnf^n til ben 
l^er omtalte Ok)eriro tan ^enbifed til 
Jamiesons Scottish Dictionary unbet 
rountree, roantree, rowantree; beduben 
til A. Kuhn die Herabkunft des Feuers 
6. 202 ii)f. Zeitschr. fiir vergleichende 
Sprachforschung XIII, 61 fg. 

reynir, m. 9i0n, Siogn (sorbus aucuparia £.). 
SK I, 288*. 

reynirunnr, m. = reynilundr, reynividr. 
Sturl I, 4". 6»; SE. I, 288«. 

reynivifir, m. b. f. Sturl. I, 6". 

reynivondr, m. St'iap fom et tagen af et 
Slognetra. Sturl I, 6* jDf. 4". 6^ 

reyra, v. (r6) 1) omDille, omtoinbe mcb 
Xraab eller 8aanb (e-u), furte (jtof. 
Aasen 628 b«0); var h6n (nl. orin S. 8) 
audkend t)vi, at h6n (var) gulli reyrfl 
Jomsv. 62" (Flat. 1, 162»<>; Fm. XI, 65») 
tt)f. guUvafid or Fm. X,a56" (Or.56»«); 
hann let gera jamkroka — ok strengi 
jafnmarga — ok reyrfii jami Flat. II, 
23'; ogfoa reyra e-t med e-u eller vift 
e-t: let hann leggja strengi reyrfta med 
jami af hamrinum fram o. f. to. Pr. 362®; 
let hann upp setja gulli buna vedrvita 
ok let reyra stengr ok allar hofud- 
bendur vi6 gull Ma^. 6". 2) faftbinbe, 
furre noget til en 2;ing; hann var bund- 
inn at hdndum ok fotum ok reyrfir 
sterkliga vid einn ds Fid. UI, 270"; 
kaupmenn — hofftu hvert fat a skipi 
ok Idgdu lit & 41inn ok lagu f)ar um 
strengi; Sturlusynir Idgdu at ferjunum 
ok vildu h5ggva strengina, en kaup- 
menn hofdu reyrt jam vid strengina 
Sturl I, 210« 

reyra, v. (r6) Begrabe i ©tenrjjg, Stcnbl^nge 
(reyrr, jtof. dys, kds), = dysja, kasa (gf». 
r6ra Schlifter62QtL*^)\ {)at (nl. barn) skal 
a forve foera ok roeyra {)ar, er hvarki 

fengr yfir menn ne fenaftr Borg. 1, 1^ 
, 3®; Ilk f)orbjamar ok — v6ru flutt 
til kirkju, en 611 lik af lidi Slittunga 
voru bar reyrfl (t?. I. grafin), sem faeir 
fellu Fm. IX, 274" {Flat. III. 27') ; ^eir 
dr6gu brott likama bans ok reyrdu i 
hreysi Fm. VH, 227». 
reyrband, n. Saanb fom et biHct (fc reyra I) 
om $ilen8 @^ib3 og @!aft for faalebed 
at foefte l^in til bette; Einarr skaut or at 
Eirlki jarli, ok kom i st^risknappinn fyrir ofan h5fud jarli ok sva hart, (at) 
allt gekk upp at reyrbdndum Flat. I, 
486*'; Birkibeinar skutu sva, at uppi 
stoft a reyrbondunum ; Xikol&s meelti: 
Ijgr skjoldrinn nu at mer (lyki skjold- 
inn at mer Fm. VII, 323"), |)ar fell 
Nikolas Fris. 383* (fTAr. 809"); hestr- 
inn haf6i 3 broddskot sva, at 511 stodu 
uppi a reyrbondum Fm. IX, 528' {Icel. 
sag. II, 229**). 

reyrr, m. ^pt, ©ib, lat. arundo ; i vatninu 
er einn holmr reyrvaxinn, {langat megu 
faer fara ok t>ar felast i reyrinum Flaf^ 
I, 74®; ek hljop f)a ofan fyrir elfar- 
bakkann ok fell ek i reyrina ok bar 

ek a mik reyr ok sand ; eikja 

ein stod at f6tum mer bar, sem ek la 
i reymum B€er. 89****'; nun er bundin 
ok hladit dllum megin upp i hja henni 
med smdm vidum ok reyr, sidan er 
lagdr i eldr ; sem {>essi tre em brunnin 
— , stendr konan upp i midju heil Mar. 
1203"; i husa{)ekjum t)ar, sem {)akt 
var reyr eftr halmi Fm. VI, 163**. 

reyrr, m. ©tcnr0^, ©tenbfange (afto. ror 
Schlyter 526a"; Bydqv. II, 110^'; Bietz 
553*'*T8'); hlupu at menn ok drapu 
Tryggva konung — , ok liggr hann 
{)ar, sem sifian er kalladr fryggva 
reyrr Flat, I, 67'°; er hann |)ar reyrftr 
a nesino, ok standa \>kt hja bauta- 
steinar at hofdi ok fotom, ok heitir 
bat Tryggva reyr (= raur Agr. 30*; 
Fm. X, 390") OT. 4". 3t>f. hreysar, 
hreysi. 

reyr8k6gr, m. ©lob af 3fl^r eller ©ib. Slj. 
226". 

reyrsproti, m. SljJrftangel, ffi0xl\(zp (jtof. 
reyrteinn, reyrvondr); j)a fekk Hross- 
harsgrani geir i bond honum ok sejrir, 
at {)at mundi sjnast reyrsproti Fid. 
Ill, 33" it)f. 34*%.; gekk Eirikr j hof 
6dins ok gafst honum til sigrs ser — ; 
litlu sidarr sa hann mann mikinn me6 
sidum hetti; sa seldi honum reyrsprota 
i bond ok ba5 hann 8kj6ta honum yfir 
lift Styrbjamar, ok bat skyldi hann 
msela: Ofiinn a yfir alia Flat. 11,72^^; 
kom hann (nl. M. konungr) fyrir Harald 
frsenda sinn ok hafdi i hendi reyrteina 
tva (2 reyrteina fagra Mork. 20"; Fsk, 
169") ok meelti: hvdm villbu t)iggja 
teininn (hvarn reyrtein vilit per af oss 
at gjof Mork. 20" jtof. Fsk. 169")? 
Haraldr svarar: {)ann, sem nserr mer 
er; f>a msBlti M. konungr: med t>68Som 
reyrsprota r= Mork. 20"; Fsk. 169") 
gef ek yfir nalft Noregs veldi vifi mik 
Fm. VI, 181" (Mork. 20"; Fsk. 169"). 
3b f. E. Uertzberg Grundtrakkene i den 
norske Proces ©. 95"f9-. reyrteinn-ribbaldi 99 reyrteinn, m. = reyrsproti. Fm, VI, 181"°; 
Mark. 20*f «• (fe unber reyrsproti) ; Vols. 
167* (Fid. I, 2O9'0. 

reyrvaxinn, adj. betJOgct, otoergtoet mcb 
ffi0x. jPtefc I, 74» (fc unbcr reyrr 1); 
fann ek eyri eina t)uiTa ok reyrvaxna 
AJex. 1708«. 

reyrvondr, m. = reyrteinn, reyrsproti; 
tekr keisarinn einn langan reyrvdnd 
ser i bond — ok greinir hverja fylking 
fra annarri, sem honum s^nist Kim. 
224". 

reyr{)akinn, adj. tcellet meb 3i^t\ husin 
voru reyr{)akin oil Flat. Ill, 299". 

reyste, v. (st) 1) labe ftg, fin ©temmc, SlfJft 
(raust) l^^re; fyr {)eim reysta fagrir lof- 
sdngvar engla Elucid. 76*; |)ar (nl. i 
^labiS) reystir hlj6mr engla Post. 
815*; gudspjalls r5dd reystir yfir allar 
fiettir heinis Leif. 2'; j>ar ero settir 
englar at reysta til skemtunar Pr. 407"'. 
2) labe noget (e-t) l^^ted; sva er hann 
idinn i starfinu, at — , ^at med sva 
^ladr sem galinn vaeri, reystir mikinn 
fdngiim kvaedi ok kvidlinga sva hatt ok 
hvellt, at kvefir i morkinni Mar. 1050*^ 

reystingr, m. ^nbttngen at reysta (a: (abe 

iin SR^ft l^^rc); h6n fortekr (o: ncegter) 
>egar med miklum reysting, segir — 
^f. 9". 
reyta, v. (tt) 1) ribc. f[ibc, t^Ife, ^>IuI!c 
noget faalebed, at bet betbeb !ommer bort 
eOer ftiOed fra ^ingen, @tebet, l^botbaa 
bet fanbted eHet toat; S. hleypr a bus 
upp ok reytir gras, ok 8etlu6u {)eir, er 
inni v6ru, at fenaftr vseri Nj. 80 (119*^; 
reyta e-t af e-u: sumir reyttu ok riiu 
af honum f>& hina vonda leppa, sem 
hann haffti Flat I, 391»«; Finnr gekk 
inn ok sk^fii godin af stdllunum en 
reytti ok ruplaoi af pern allt |)at, er 
femsett var Flat. I, 392"; hiin reytti 
|>at soemiliga har af sinu h5fdi Mar. 
1109^; ^at skard, er Ormr frcendi f)inn 
reytti af t>er fyrir manspngsdrapu, er 
t)u ortir um konu bans Oik. 19**; foglar 
(ero) t>eir, er (ja6rar reyta af frsendum 
sinum Anal.* 246*; Jig. at t)essir reyti 
eigi af smselingum sma eign ^f. 28"*; 
reyta e-t a e-n o : rtbe, t\ftU noget faa^ 
Cebed l^en ober en Xing, at benne ffjuled 
bevaf: leitufiu t)eir ser )>& fylgnis (o: 
fylsknis) ok reyttu 4 sik mosa Nj. 154 
(267«»). 2) r^fle, |)lu!!e, tibe Xing eHer 
$erfon faalebed, at benne berbeb blotted, 
at bet, font bceifebe ellet fijulte famme, 
borttibed beraf ; her meft leysir h6n b&r 
sitt ok re]rtir sik sarliga Mar. 165**; 
sem' |>eir 8J4 — 6laf einn saman reka 
^4 me5 byrftum fyrir ser bertekna ok 
-•"t {>eirra (ok) sau5i, oepa J)eir ok ^la 4kafliga ok hrifa upp i b5fud ser 
ok reyta sik Flat. II, 25*^ ; pi bnykti 
Frakdrk af ser faldinum ok reytti sik * 
Flat II, . 438** ; m65ir sveinsins var 
brum af elli, h6n f6r fyrir likinu ok 
reytti sik ok veinadi ok mselti: vei 
mer — Post 331**; orin flaug i auga 
honum, leid sifian undir bdnd flagd- 
konunni ok lit undir afira, en bon 
blj6p upp vi6 ok flo a byrlann ok 
reytti hann Oro. 49* (Fid. II, 519«); 
reyta e-t i sundr o: fi^nberribe : t)eir 
reyta ok rifa i sundr medr 6llu lifandis , 
menn S^j. 71*. 

reyta, f. i flarreyta. 

ribbaldaskapr, m. Slbfarb, gremganggs 
maabe fom er eienbommelig for ribb- 
aldar (fe ribbaldi); r4n ok ribbalda- 
skapr Post 879*; koma rdnsmenn ok 
taka me5 ribbaldaskap {)at, (er) bcBndr 
. attu Bp. II, 134^ 

ribbaldi, m. tj^iledlf^d, ubifct^lineret, ragged? 
i0i, bolbfom $erfon (mlat. ribaldus Du 
Cange III, 606*— 609** Jtof. Gesta Bo- 
manorum ed. Oesterley @. 361'*; Hof. 
Leb. II, 168«>f0. ; ml^t. ribalt Mhd. Wb. II. 
678b*f08-; afr. ribaud; it. ribaldo IHez^ 
I, 348**); hann var einn hinn fyrsti 
ok hinn mesti ofbeldismaAr — , hann 
var rammr at afli, manndrapari ok 
hinn mesti d^angsmadr — ; t>adan af 
var sa orfiskvidr — , |)a er talat var af 
nokkurum rdmmum ribbalda, at hann 
var sterkr madr ok illr sem Nemroth 
Stj. 66**; ver viljum yfir kunnigt gera, 
at sakir beirra stdru ribbalda ok ann- 
arra landhlaupara, er seg^a sik skulu 
fara pilagrimsferftir Bh. 17'; {)er hafi5 
g6da vaktan ok geymslu a bygdum 
fyri f)j6fum ok ransmdnnum ok oorum 
{)eim sterkum ribbuldum ok snattarum, 
er at illu einu eru kendir, hvar er |)eir 
koma fram Bb. 56*; rettarmadr treystist 
eigi fram at halda vid hann logligri 
kvol ok let hlaupa undan ribbalda 
hvert, er honum likafii Fm. XI, 445" 
(2Ef. 19***); bessi fylking fylgir ok 
mikill QSldi ribbalda Didr. 273**; |)ar 
var ok mikil ribbalda sveit, er henni 
(nl. nominni) hratt 6r saeti sinu, ok 
fell h6n til jardar Flat. I, 358**; eigi er 
illmennis ra5, {)6tt ^li veitir eign foina 
fdtoekum monnum heldr, en ribbaldar 
ok portkonur eyfii henni ok sundri 
Heilag. II, 627**; \>gt vseri betra at 
hugsa um bufe ok geyma hesta ok 
hlaupa hradliga a foeti sem einn ribb- 
aldi, en vera riddari i einum hofgarfti 
slikum, sem fadirminnheldr J?(sr.220*^; 
{)at heyr5um ver ok, at kdrsbroedr 16tu 
taka optliga klerka ribbalda ok hirtu, 

7* 100 ribbungr — ri6 sem f)eim stndist DN. Ill, 34" (38") ; 
J6n Engla konungr haffti sent Sverri 
konungi a6r um sumarit huiidra6 her- 
nianna t)eirra, er Ribbaldar v6ru kall- 
aftir, t)eir v6ru ok miklir bogmenn 
ok yfrit djarfir ok sp5r6u eigi illt at 
gera o. f. t>. Fm, VIII, 432 fg. (Flat, 

II, 694»f80.; Konuna. 194«fgfl.). 
ribbungr, m. = ribbaldi ; |)eir hinir sdmu, 

er vent hdfdu verkmenn, en sumir ran8- 
menn efia ribbungar (v. I, ribbaldar) 
Fm. Vm, 105" (Konung. 45") = f)eir 
hinir sumu, sem verit hofdu verkmenn, 
rseningjar ok ribbaldar 2^/afc II, 571^*; 
beir hdfftu mikit lift ok fritt ok v6ru 
kallaftir Ribbungar Konung. 274* (Flat. 

III, 37"; Fm. IX, 294»); Sigurdr ribb- 
ungr Flat. II, 79"«« (Fm. IX, 376». 377«) 
= Sig^rftr ribbungr konungr Flat III, 
526**; Sigurfir ribbunga konungr Flat. 
m, 5278. 

rifi, n. 1) Setoagctfc, l^toori ben %\n% er, 
fom ftjtnged eUer font ba!(er, balancerer 
faalebed, at ben ene ^berltgl^eb let fan faa 
Dtoerbcegten (juf.rifta 1) ; Hermundr snar- 
adi me5 reidda oxi })ar til, sem Snorri 
sat; sveinninn bra upp hendinni ok 
mselti h6g^ mik eigi, mafir! — H. hafdi 
it sama n5it ok hjo a halsinn Sturl. 
I, 31 P'; 8va mikil sem er at tja djrfi 
allra gufts postola um {)at fram sem ann- 
arra neilagra manna, |)a ero \i6 miklu 
fitoerri ri6 at orftin (d: faa l^ar bet bog 
faaet (angt ft^rre Scegt, langt mere at 
bet^be), hversu sjalfr J. Kr. hefir J)essa 
raenn tignat um adra menu fram Post. 
214*'; t)at kann opt verfta, er menn 
hitta i slika hluti (fe 2. 12) ok verdr 
sva mikit rift at, ef n5kkut verftr vift 
blandit forneskju, at menn trua a })at 
ofmj5k Heid.S^ (391*°); sva gerfti Stein- 

v6r bin gamla , ok hefir {)at aldri 

rift orftit, munu })ar stoerri rift i vera 
GreU. 20*^ 2) ©tjalgang, (Satteri fom 
ubgaar fra, l^cenger faft i)eb lopt etter 
loptstofa, Xxapp^QaxiQ, fom f^rcr op 
bertil (jtof . loptrift) ; Jon ok Sigrift kona 
bans skolu ciga {)a stofuna, er nrost er 
s.j6farstofunni i Bellagarfti (t Bergen) 
^tra veginn, ok J)8er 2 buftirnar, er [)ar 
era undir nefian at, ok rift til husanna 
skal sva standa, sem at forno hefir 
verit DN. I, 146"; mer varom i lopt- 
stofunni a noerftra riftinu i Kverndal- 
inum (nl. i Osl6 fe DN. I, 903>^ III, 
176*. 562*. VI, 128) DN. IV, 225*; rift 
a njjum husum frii Ingiriftar a })eim 
bcE i S6knardal, er Hvall heitir i Sogni 
DN. VI, 84»M.*; p. skyldi gera (^aa 
(^aarben Vallser i Akrs 6ogn) einn 
nfen stall 1 ny swdjjsekkio norftser firi lofteno 2 ridh hwan wseghen at 
lofteno D^. IV, 559*<^; kvamu l)eir at 
utibiiri akafliga st6ra, f)ar v6ru a uti- 
dyrr ok sterkr l&ss fyrir — ; J)ar var 
hja salerni mikit ok sterkt ok eitt 
8kjaldf)ili milli husanna; hiisin 8t6ftu 
hatt, ok var nokkut rift upp at ganga. 

— er {)eim (nt. berserkjunum) var 
minnst v4n, hlj6p hann lit 6r husinu 
ok greip i hespuna ok rbkr aptr husit 
ok setr las fyrir. — hlaupa beir (nl. 
berserkirnir) a hurftina ok finna, at 
h6n var laest, — |)eir fa brotit skjald- 
{)ilit ok kvamust 8v& fram i gangrumit 
ok {)ar lit a riftit — ; kvam Grettir at, 
hann tvihenti spjfttit a ^6ri miftjum, 
er hann setlafti ofan fyrir riftit Grett. 
44". 46*®; mikill kamarr var i garft- 
inum, ok stoft a stofum en rift upp at 
ganga til dyranna (= loptrift var at 
ganga til salernis Flat. II, 87*) OH. 
72*i»f.*'; hann stftft upp um nftttina ok 
8k6sveinn bans meft nonum ok gengu 
ut til bins mikla kamars, en er {)eir 
skvldu aptr ganga ok ofan fyrir riftit, 
fad skriftnafti Sighvatr OH. 72" (Flat. 
II, 87"; Aoth lokar ok leesir mi innan 
lopthusit sem vandiigast, gengr siftan 
ofan um riftit i undirskemmuna ok f)ar 
lit (Vulg. Aod autem clausis diligen- 
tissime ostiis coenaculi et obfirmatis 
sera per posticum egressus est) Stj. 
383" (2)omm. 3, 23 fg.); synist honum 

— gufts moftir Maria sem sitjandi i 
ofanverftu rifti n5kkuru {)vi, sem var 
naer einni af fyrr nefndum likneskjum 

(fe 8. 5); ser hun til bans miklu 

bliftligarr en fyrr ok visandi honum 
meft hendinni til J)ess stigs, sem var 
fvrir fotum hennar Mar. 1036" jbf. 
1037"; hann (nl. Pdll biskup) let gjftra 
stopul sva mjok vandaftan — , at hann 
bar eigi miftr af olliim tresmiftum 4 
Islandi, en aftr kirkjan ?jalf; hann let 
gjora kirkju uppi i stoplinum ok rift 
upp at ganga o. f. b. Bp. I, 132**-**; 
hollina mikla let ek gera i Bjorgyn 
ok Postulakirkju ok riftit i milli Fm. 
VII, 122" (Mork. 187**); Askell t;?ga 
haffti j)a boejarbygftina (nl. i Bjftrgyn) 
ok belt sveit i bcenum; hann var at 
messu i Steinkirkju ok belt sveit i 
boenum ok varft eigi fyrr varr vift, en 
Kuflungar k6mu meft alvsepni, Askell 
hljop upp i riftit ok 8v4 i stftpulinn 
Fm. VIII, 247**; 6r kastala biskups (i 
Osl6) v6ru gftng nokkur upp i kirkju; 
baru Birkibeinar |)ar a reip ok feldu 
})au niftr, ok faa feldu {)eir ofan riftit 
milli kastala biskups ok kirkjunnar; 
))ar var i riftinu Hakon laukr hirftmaftr ri6a 101 hertogans, ok enn letust t>ar fleiri Var- 
belgir, |>egar rifiit fell (= begar gongin 
fellu S. 9) ; Fm. IX, 523*f6S. "fsfl- jtof. 
Konung. 389»*f89.. 4) SSciftl^Rc fom 
ftralfct fig f Ucr f^rcr frem forbt et gjelb 
tUtx en gfielbtxeg paa Ugnenbe 3]>laabe 
fom et @alleri fotbi en ^udbceg; Eaun- 
doelir.eiga at gera ok upp halda alluni 
vegarb6tum i Kaundali ok Raundals- 
kleif allri, nema nezta ridit eigu at 
halda uppi Klifsmadr ok Karahvals- 
mafir DN. VI, 167" 

rida, V, (reid, riftinn) 1) to cere i en ^altoj 
cirfelfoxmig Setxegelfe, bet breier ftg om 
Centrum fom ^iuletd SRabtud, i en ^ah 
(en mob ttoenbe ^betlanter, meUem tbenbe 
5)berIi0Beber ; er upp reid galgatreit Fm. 
YII, 12**ffl-, fe unbet galgatre ; treit var 
hallt a einn veg, sva at eins jnt var, at 
{>angat mundi ^Ua ok bundo t)eir Mar- 
tinum t)ar undir trenu — , en munkar 
stoOu langt fra ok greto, ok vsetto eigi 
lifs Martino, en er treit reid ofan at 
hdl(5i honum, f)a gordi hann krossmark 
a moti t)yi ok hafdi traust allt i gudi; 

, t'a fell treit af t)vero fra Martino, sva 
sem vindi Ivsti a mot Heilag. I, SSB''' 
(582*. 612«)"it>f. Heilaff. II, 113»*; reisa 
skyldi tre (o: SDlaft) a konungsskipinu, 
ok {>a er reist var treit, tok treit at 
falla fram eftir stokkinum; konungr 
8t66 undir, er treit reid, ok tok madr 
i belti honum ok kipti honum ut at 
bordinu Fm. IX, 386"; hann bar kafi- 
alinn um einn kastalastafinn ok dr6gu 
fast, tok ba kastalinu at rida mjok Fm. 
VIII, 429"; A. konungr leggr — spjoti 
a iilinum sva, at l)egar gengr a hoi, 
af falli bans vard mikill dykr, ok i {)vi, 
er filinn tok at rida, setr — Alex. 76*°; 
K. — skjtr til drains (nl. filsins) spjoti, 
ok kemr i narann, en hann kippist vid 
hart ok vildi snuast, en hann var hardla 
liuijukr ok rifir af ut ok fellr Xbwr. 73**; 
utarr gengr hann eptir hollinni hardla 
snudigt ok stydsk vid spjotskapt sitt, 

tvi at hann reid a ymsar hlidar, ok 
onum t>6tti vid bvi buit, at {)a ok {>a 
mundi hann falla JKonr. 76**; rendu sva 
galeiftr upp a jarnin (o : jarnrekendrnar 
§. 3), en })egar festi ok af tok skrid- 
'inn, t)a baft hann alia hlaupa fram i, 
ok |)eirri galeidinni, er Haraldr var 
a, steypti fram af jarnum, en onnur 
8prakk su, er Haraldr var eigi i, er 
hon reid a jaminu Fsk. 163*°; rammt 
er t>at tre (o: ^^rceflinle), er rifia skal 
(ilium at upploki Hm. 137 (136) jtof. p. 
reiddi ketilinn af eldinura Vatsd. 28 
(45"); stod hann upp — ok hjo mefi 
oxi til M. konungs — , madr nokkurr, er sa, at-dxijk/eid, skaut honum fr& Fm. 
VII, 326**^,*4^oijjingr bra flotu sverfiinu, 
er ofan kom jK^^a^ift Fm. VII, 157") at 
hdfdino, en f^Ifst'Veiddi hann baftom 
hondum Mork. ll9J)'5» reift t)a ofan 611 
bekjan Nj. 203 v. Kj[*K93. ©• 441«»); 
oiskup stod rettr m^dan ^ann tala5i 
vid konung, ok t)6 sem'baitp byggi til 
halsinn, ef konungr leti brfafi rifia (= ef 
hann reiddi ofan Mork. 197*J)''sver5it 
Fm. VII, 172"; kemr riddarinn aJtUan 
ok hSggr eptir honum (nl. JamKlil) *— 
Jamund steypir ser fram af hesfeftujn, 
i {)vi, er hann heyrfti sverfiit rifta I^liji' 
161"; gripr broftirinn sverfiit — ok af« '^ 
slidrar — , Isetr sidan rida a halsinn a * 
f)eim leida dreng sva rOskliga, at h5f- 
uflit f^kr af JEf. 22«»; S. S. leggr til, 
at biskup geri nokkura linan a peirra 
mali, f)eim til lifs, er nu reifi sverft 
at svira Bp. II, 74^'; hann t6k tveim 
h5ndum skjoldinn ok bar upp vift, er at 
honum reifl hoggit porskf. 62"; baft 
hann {>6rgeir lata rida (o: ^6rgeir 
reida) stong sina (o: hestastannn) at 
hOfdi Steingrims Vem. 12**; i bvi, er 
hann heyrdi, at oxin reid at honum 
Flat. I, 342"; reid at honum brun- 
assinn Nj. 131 (202"). 2) ^at>e fig 
(ogfaa rida upp, oj)nnbelt0en toel om 
l(ft)ab ber lifted t)eb ipjcelp af en ulige^ 
armet Scegtftang fom galgatre, fe bette 
Drb); ^eir fengu tekit hann vid klif, 
er upp ridr or fjorunni Eh. 32 (58"); 
{)a er sol ridr upp, ok f)ar til, er h6n 
sezk Frost. 10, 4*; upp riss sva mikil 
alda med ofvidri, at nun sjnir sk;fran 
dauda })eim manni, sem {)ar er staddr 

a litlum bati ; en 8v4 sem hann 

hefir sagt nokkur vers" af Venite ok 
segir invitatorium i milli Ave Maria, 
f)a ridr (nl. alda jDf. S. 10) at batinura 
sva ftflugt, at honum hvelfir, rekr {)a 
klerkinn i kaf Mar. 6053°. 3) j^g^ p„ 
bid SJenbing, fao et tjift Ubfalb fom 
9lefultat af be 6oingninger, ben SBaflen, 
^bormeb noget bebceger fig meUem to 
Slltetnatitocr, HKulig^eber eflcr ?)betlig5 
l^ebet: a) rida e-m til e-s, i e-t o: f^re 
til noget for en, ^aabrage en noget: skal 
})eim sii sok rida til tjons ok tapanar 
Post. 477'*; reid um sidir sjalfum Petro 
i krossfesting Post. 474'*; b) ridr e-u 
um e-t : en 2^ing l^ar noget at bet^be, 
et af en bid 3«tc^cgfe, ftor elter liben: 
honum JD6tti i })er mest vinkaup ok 
stoerstu rida um |)ina hollostu Flat. 
II, 289"; enn i annat sinn bad hann 
frest 4 (nl. g^jaldit) ok kalladi ser {>& 
miklu meira skipta, kvad t>^ 8t6rum 
rida mundu Heilag. II, 48"; t)a heimti 100 ribbungr — ri6 Bern f)eim sf ndist DN. Ill, 34" (38") ; 
J6n Engla kouungr haffti sent Sverri 
konungi &dr um sumarit hundrad her- 
manna })eirra, er Ribbaldar voru kall- 
afiir, t)eir voru ok miklir bogmenn 
ok yfrit djarfir ok sp6rfiu eigi illt at 
gera o. f. to. Fm. VIII, 432 fg. (Flat. 

II, 694»f08.; Konuna. 194*f98.). 
ribbungr, »». = ribbaldi ; t)eir hinir 85mu, 

er vent h5fdu verkmenn, en sumir rans- 
menn efia ribbungar (v. I. ribbaldar) 
Fm. Vm, 106" {Konung. 46") = {)eir 
hinir sumu, sem verit hfiffiu verkmenn, 
rseningjar ok ribbaldar F/ai. II, 671"; 
faeir h5f6u mikit lift ok fritt ok v6ru 
kalladir Ribbungar Konung. 274» (Flat. 

III, 37"; 2^m. IX, 294'); Sigurftr ribb- 
ungr Flat II, 79"»« (Fm. IX, 376». 377») 
= Sigurfir ribbungr konungr Flat. Ill, 
626'*; Sigurfir ribbunga konungr Flat. 
Ill, 6273. 

rift, n. 1) 83ctoa0clfc, l^toori ben 2:tn0 cr, 
font ftoinged cUcr font »a!lcr, balanccrer 
faalcbeS, at ben cnc §)berli0^cb let fan fan 
Dbertoccgten (jtof-rlftal); Hermundr sna' 
a6i me6 reidda oxi J)ar til, sem Snc- 
sat; sveinninn bra upp hendinni 
maelti h6g^ mik eigi, maflr! — H. ^ 
it sama ridit ok bjo a halsinn 
I, 311'^; sva mikil sem er at • 
allra gu6s postola um {)at fram 
arra neilagra manna, f)a ere 
stoerri rid at orftin (o: faa I- 
faact langt fti^rrc Sagt, Ui. 
bet^be), hversu sjalfr J. ]<■ 
menn tignat um a6ra m; 
214*«; {)at kann opt ^ ; ' 

hitta i slika hluti (fo 
8V& mikit rid at, cf 
blandit forneskjn, iV 
ofmj5kflet(5.39(391 
vor bin gamla — ^Xtt <\ rift ordit, mmiu 

GreU. 20»o. 2) 

ttbgaar fra, X\- 

loptstofa, ^\. 

bcrtil (it)f. 1< 

bans skoli! 

8J6farstni'. 

^tra vep- 

eru till' 

skal - 

vent 

stolV 

imi 

17' 

n ..•X" , M ;aptr) 

,'.xn kvam 

— ; hevrii 

^.vA-rirn ok barit 
, ,.4. lit brakaOl 
■>^* T^« 83«*-" 

sjhM meb en Db v 11 


::: .x<xxj«<t a) 3)Vret Jom 

^ . ,.ssi «nbet noa4a): 

^.-r* at rida hesta, 

\; V^ ok hlaup Fm. 14" 

^,J %o»un^r gaf honum 

»\ »•! jYi^ su^r ok sunnan 

^ >. a^t^bet *e«n, Bixah 

^iltt man f«tbe« ribenbc : firi lofteno 2 ridh h\\ 
lofteno pN. IV, 669 »^' 
utiburi akafliga ston 
dyrr ok sterkr las- 
hjd salerni mikit 
skjaldf>ili milli ] 
hatt, ok var no' 
— er |)eim  
minnst vdn, 1 
ok greip i li 
ok setr la- 
berserkirii h6n var 
t)ilit ok 
ok {>av 
liann 
er li 
44'  i. m6dur 
r'inn kon- 
I'o/.s. 146"; 
' Tvidoegra 
•::tn i bygft- 
r J3a bratta 
• sjau daga 
M (35) ; Atli 
)■ iimm mel- 
t Ghe. 3 jtof. 
Aiti at' m5nn- 
]:\>'\ — Dftcft in :: 3"ilfcicnbc af nogct 

„ i cuantio, font tntran* 

.i;n af at ribe, f. ®j. 

r ridi ma6r |>ingi at 

> a vel at rida El. 93*; 

' • uardi Po5^. 486«; Sturia 

.:r Shirl. II, 224^'"; \ad 

•(^i Saemundr jafnan rifiit 

^y*'; S. reifi i brott ondverda 

\ It ek eigi, hvert hann er 

: . -r. 10"f9-; ^ar til, er flokkr 

> var um fram riftinn Sturl. II, 

— carligc gorbinbclfer af rida 

•: .n vlctenbe ?pra^ofttton ere: a: rifta 

, -,. .*: fibe \>aa, mob en faalebeS, at 

s«70> ctfiaar et ©antmenftpb: i t>vi er 

. , >' *rr stendr upp, ri6r Otkell 4 hann 

t-i Sj. 53 (82«M."); bad hann menn 

•ui :?ik ok rifla &, hvat sem fyrir vaeri 

S'.r/.II,224". — af: rida e-n af baki, 

a! hesti : ijeb et Slngreb tit $eft ft0be 

tn anben af ©abeten, faa at l^an falber 

ril Qorben: ek set vifi hundrad marka 

siit'rs, at hann ridr mik eigi af baki 

J5<fr. 94" jbf. 94". 93*»ffl.; rifir Bseringr 

at Bernard, Ijkr 8v& meft t)eim, at 

Bernard riftst af hesti Kim. 175'*; 

hversu J)e9sir tveir rifiast af hestunum 

Kim. 360**; ogf aa t pgurltg ©et^bning 

om at bitbe end Ot^erntanb: hafa her 

ymissir afira af baki rifiit Fid. 1, 663". 

— at: rida at e-m = ri6a 4 e-n: }>at 

hafdi ek setlat, ef ek rida at honum, at 

aldri skyldir f)u bans kona verfta El. 

91**; {)at sinn riftu hvarigir at ofirum 

Sturl. II, 224*^; hann bad f^a at soekja, 

en Griss reid eigi at Frs. 108"; rida 

{)e8sir fj6rir riddarar djarfliga fram 

at hinum med hardasta atreid Kim. 

176"J»f.»«. — i: rida 1 e-t o: ribe inb 

t noget, i et 9tum: mi koma {)eir at 

hoUinni ok vildi Onundr af baki stiga, 

en Ingvarr bad {)& rida i hdllina; {>eir 

gjora nu 8v6, at {)eir rida allt innarr 

fyrir hasseti Evmundar o. f. \). Ingv. 3 

(6. 146b*°— 147a^f89.). — 9Keb §enf^n til 

bbab ber Ingv. 3 fortcelled om Onunds 

9iibt inb i ©tuen Ian op{\)U^, at ber i 

Dunlop Geschichte der Prosadichtung ri5a — ri6a 103 •lix Liehrecht ©. 71 a 

"a @n0(anb paa, at 

'tben ijtberc riber 

Gbbarb ben 

^r omgibcn 

"^ues of 

I the i<: a' 
.nan 
ciatiU 
am, men 
aauct fom 
.*' 3tucb^ren, 
n. 3 Th. Col8- 
> aiis dem Liine- 
« >' /usJahrbuch III, 
.11 vollem „Gesprunc" 
1 lochzeitbitter, Brauti- 
 iImt das Gehoft bis auf 
.It'll sojrar dann und wann 
in- kr. Dm en ^oftor SSints 
Jltboga gil bcr efter „Skildringar 
 n.ska prestmdns lif" (©tocl^olm 
;r 5. 385^<> bet 3l^0te, „at hann j>k 
•:irnsol inridit i stugan och til hast 
.f.ottagit valkomman". Qbf- S. J. Wille 
Jieskrivelse over Sillejords Prestegjeld 
e. 2o8»ffl.. 
rida, V. (aft) »ccre i ftobtg ©ebcegelfe frem 
og tilbage, fta ben ene til ben anben 
Sibe; ridudu augu Big, 18; |>6rdr var 
— eygftr vel ok lagu vel augun — 
sa upp mjok ok ridadi lit tat Sturh 
I, 17*^. 
rifta, V. (reift, ridinn) 1) bribe, fn^tte (agf. 
wriAan); rifta knut fe unber knutr 2; 
rifta knapp fe unber knappr; rida net 
d: binbe ®arn: f)etta net reiO fjandinn 
nu til min (o: for beri at fange mig) 
Heilag. I, 441"; rida rsexna o: fnJjtte 
Itnuber: t6k hann lingarn ok reid 4 
nexna, sem net er siftan SE. I, 182'; 
har fann er heidingja ridit i hrin^ 
raudum Ghe, 8; gengr madr af landi 
ofan ok leiAir eptir ser konu sv& nokta, 
at aldri beid a henni ridanda rsexn o: 
faa megen Straab, at man beraf funbe 
fn^tte en STOafle, Unube) 5t?ar/a. 31»»ffl. ; 
ridinn vi6 e-t o: i faaban StiUtng, at 
man er in^ttet til ^n @ag, ftaar i gfors 
binbelfe bermeb, faa at ben ilfe er en 
ubeblommenbe : hann var vi6 oil satt- 
mal ridinn i heradi, ]>vi at hann var 
baedi vitr ok rettdoemr Vigeigl. 17*®; 
verdr hann litt vid sdguna ridinn VigaaL 
6"; Bddvarr — sagdi ser leitt allt 
sandr{>ykki manna i heradi ok kvadst ' enn mundu litan fara ok vera eigi vid 
ridinn Vallalj. 6'; t)at var i m5rgu lagi 
godr kostr, en illt f)ikki mer, at |>or- 
gils er t)ar nc^kkut vid ridinn Floam. 
32 (158"). 2) gnibe, fm/jre; ass la i 
tuninu, hann toku ))eir ok baru upp 
a husin ok rida honum sva, at braaa 
t6k i hverju tre Fid, II, 427«»; engill 
sa — , er sat hja grof drottins ok 
bodadi upprisu hans konom )>eim, er 
t)angat kvomo at rida smyrslum a lik 
bans JSomil, 71"; hann let taka siment 
— ok rida })vi heitu a limar ok kvistu 
vidarins Fm, VI, 153*^; kann vera, at 
fuglunum verdi uhoegt at hefja foetma 
af limunum er leirinn blautu er 4 ridit 
Mork. 7"; skal hann rida a snjavinum 
med hondum ser Grdg, 5*M«* (Grrg, I, 
6"i*>f."); hann t6k vid norninu ok reist 
a ninar ok reid a bl6dinu £W. 44(85'*); 
t6k hann til trafanna — ok reidr (o: 
reid) 4 kverknar i kross Bp, I, 347*'; 
tak gras t)at, er heitir Mecon ok stappa 
i suro vini ok rid t)at um allan likam 
manns Pr, 470* jbf. 471"; rida e-t 4 
a: bruge noget, tage bet t Srug eUer 
Slnbenbelfe; ef sii stund koemi, er j)eir 
vildi rida a vit sin ok kannast vid 
sjalfa sik Kim, 225'®; rida e-t at b. f.: 
er G. ser, at hann fser eigi vid spornat, 
hefir hann allt eitt at ridit, at hann 
hleypr sem hardast i fang {)r8elnum ok 
spymir — Ghrett. 84"; hann hafdi t)4 
allt eitt at ridit, at hann t)reif i hjalm- 
inn vinstri hendi ok svipti vikinginom 
af baki Grett. 95"ffl-; rida e-u i e-t 
o: antbe noget i, tnb i en Zing: tdk 
ek bein 6r pussi minum ok reid ek i 
eggina, 8v4 at 6xin var 8v4 slse, at hl6 
m6ti mer adr vid skildum Sturl, 1. 249*'; 
hann t6k ser stafkarls gervi ok oreytti 
sem mest 4sj6nu sinni — ok let rida 
kolum ok leir i andlit ser Flat. 1,330"; 
rida e-t med e-u o: gnibe, tnbgnibe en 
2:ing meb noget, fom gnibeS ber^aa: 
f4ir braudleifar ok |)urrir, vardir (v, I. 
ridnir) med salti (= lat. sale adspersa) 
Heilag. II, 397*-«»; rida e-t e-u b. f. : 
konan kemr opt at honum ok vil rida 
hann bl6di ok rodru Gisl. 45*; s4 likami 
var ridinn t>eim smyrslum, er t)4nattura 
bera, at — Flat. Ill, 508"; rida til o: 
ftribe Hi noget, fom man bit gii^re, gibe 
fta i %ax^ bermeb: })4 reid Jeronimus 
til ok roeddi vid sialfum Malcum ok 
fretti — Heilag. I, 437«^ 3) flaa etter 
fm^re tit en eUer noget, fm^re ^am op: 
ef madr bregdr manni, at hann vseri 
stafkarl, eda ridr honum kinn (o : giber 
l^am et Preftgen) Bjark. 81*; jbf. gfw. 
vredh bans bak Ivan Lejonridd, 1328. 106 ridderi — rif beir v6ru vel v&pnaftir ok attu g6fla 
testa: })a mselti Otun: — riddarar 
peBBiT heidnir — Flov. 130'*. 2) eicns 
bommelig fot riddari 2; a skammri 
stundu hafdi hann numit allan riddar- 
ligan b&tt ok orrostuliga speki Fm, 
X, 230"f9.. 

ridderi, m. = riddari. El. 4». IP-". 17»-*. 

rifieri, m. b. f. Post. 131". 138». 

ridhenda, /V et 6la08 9lim, l^boront fc 8E, 
I, 64; Ha«. II, 19 fg. 

rifthendr, adj. faaban fom f)ax rifthendur: 
ridhendr h4ttr SE. II, 162»; her er i 
fyrsta ok {)ridja visuorfti hattlausa en 
i oAru ok fj6rda skotbent ok ridhent 
SE. 668'* ii)f. Hdtt. I, 50'. 73*. 

rifli, w. i mundridi. 

ridla, V. (aft) 1) bclc, O|)l0fc i rifilar (fc 
rifiull); var 8v4 mikill liftsmunratfjOld- 
anum, at Eoglar riAludu sveitirnar — ; 
losnar fylking ok ridlast, ok fellr mj5k 
lift Haralds konungs Mork. 118"""; er 
ridladist flotinn, f6r einn ser Dana herr 
ok a annan staA Svia konungs lid OT. 
63" (it)f. Fri8. 162*; FkU. I, 481'); rid- 
ladist ^a fylkingin ok losnaAi 511 Eg. 
54 (114*); |>egar er los kom i liftit, ba 
kom hverr at oftnim til })e8a, er allt 
ridladist 1 sma ilokka OH. 122*; verdr 
nu 8V& at kveldi, at ftll fylgft t)e88arra 
t>riggja er dreifft ok rifilufi i natt- 
rayrkri Pi\ 410**; er 16ng hrift hafdi 
sva gengit, t)a ridlast sveitir Brands 
ok Urdu {)a manndrapin Sturl. II, 73'*; 
eptir })enna atburd taka saman at 
ridlast rajok sveitirnar Alex. 37*'. 2) 
banhe itt^nge. illofc, forf^nc bcrtneb; 
Olafr konungr Tiyggvason setti vin- 
gardinn, en enn helgi 6lafr konungr let 
riftlast vinberin meft f5grum blomum 
ok ridludum vinvifium at* vinberjum ok 
allskyns aldini OT. S9^. 

ridr, m. balancctenbe ^et)cege(fe paa et 
fmalt, t^nbt Unbcrlag: rendu })d gal- 
eifirnar upp a rekendrnar, ok f)egar 

er festi ok skridinn tok af ; })a 

steypti galeidinni })eirri, sem Haraldr 
var a, ok stokk su af j&rnunum vi6 
riftinn Fm. VI, 168'^ 

rifiskelfdr, adj. = rifiusjiikr (|bf. rida /*., 
riOusott); ridskelfdir boetast Thorn. 
600»«. 

riftull, m. 1) §ob, ©fare; Sturla nam 
staftar i Selardal ok hafdi nOkkurn 
ridul manna Bp. I, 622*'; litlu sifiarr 
kom J)6rhaddr ok synir bans ok riAuU 
manna Pr. 46'° {Anal. 173*'); H. — 
segir mfinnum sinum, at Jjeir ber- 
klseddist leynili^a, ok gangit sv& uti 
i ridlum ok vitit, hvat tids er Herv, 
231**; {)ann sid bofum ver Birkibeinar upp tekit, at fylkja ekki J)a, er ver 
berjumst ok rennum at ridlum saman 
Fm. VIII, 403*' {Flat II, 654*<>); k6mu 
{)a Birkibeinar nedan 6r boenum ridlum 
saman (= 2 eda 3, 4 eda 7 saman Fm. 
VIII, 124**) Flat. II, 578*; var {)etta lid 
— litill ridull manna bja )>eim uvigja 
ber, er bans uvinir bofdu Fm. II, 306'*; 
konungr bafdi ridul einn manna bja 
ber {)eirra (= bafdi litit lid Fm. VlII, 
355'; bafdi ridul einn manna Konung. 
157") Flat. II, 666»«; mikill manna 
ridull {Vulg. populus multus) Stj. 622** 
(2 5long. 13, 24). 2) «l^nge, ^afe af 
S3lomfter ellcr grugt; gerir bann (nl. 
palmvidrinn) & bverjum t)rim tigum 
daga einn ridul, vinnr mer sa bdrf, 
medan annarr vex Heilag. II, 629** jtjf. 
OT. 39" unbet ridla. — Sbf. golfef^jt. 
riel, ridel om Unuber t eller ^aa Xrcc, 
flammet S$eb. 

ridusjukr, adj. f^g af itolbfebcr. Mar. 
548"; Kim. 674*' {^f. 11«*»); Tost. 
234". 303'; Heilag. I, 699*'. II, 93*°. 

ridu86tt, f. Holbfebcr, = rida (gb. ritbsBsott 
Harpestreng 138'«. lU^) Mar. 131'*; 
Gyd. 63**; lagdi gud t)a eitt audkent 
mark & Kayn, |>at var ndfudskjalfti sva 
sem af ridus6tt {Vulg. in Cain tremorem 
capitis Hist, schol. SV^) Stj. 4S*'; lj6sta 
mun drottinn t)ik med ridus6tt, frosti 
ok bruna Stj. 344' (jbf . 5 SRof . 28, 22) ; J)at 
mein (nl. ridus6tt) er fullt med spilling 
ok sifeldum skjalfta Thorn. 463"; {)4 
tok bann (n(. Benedictus) ridus6tt mikla 
Heilag.l, 178'; busfreyja bans (nl. Petri) 
var mjdk f)r6ngd af ridusott Post. 419 
jt)f. Vulg. vidit socrum ejus jacentem 
et febricitantem SKatt]^. 8, 14 {'Slate, 1, 
^fdOi eigin kona bans (nl. rsedismanns 
bans) br}'ddir bann ok gaddar — , b6n 
er bans ridus6tt ok ma vera bonum 
sem sarb6t Str. 25'* jbf. ek skjalfr allr 
ok |)6 usjukr 2. 8. 

ridusdttarmadr, m. = ridusjukr madr; 
sv4 muntu skjalfa af, sem ridu86ttar- 
madr Sudrl. 205". 

ridvaxinn, adj. tatb^gget, ftrflaaren, unbers 
fcetftg af SSce^t; ridvaxinn ok ekki bar 
Flat. I, 246*' {OH. 30*); madr ekki 
b&r ok ridvaxinn Eg. 37 (74*); rid- 
vaxinn ok berdimikill Fl)r. 104**; lagr 
a vdxt ok mjok ridvaxinn Fid. Ill, 
298**. 

ridvolr, m. St\t\)U, Jirocft^ffe fom brupeS 
til berom eHer betoDer at Binbe (fe rida 
II, 1) HJlaftcrne t et 9let, ®arn o. beSl. 
(jbf. kjevle 2, ridel ^twen 357a«. 601a*0) 
Dpi 29»*; Hkr. 695'*. 

rif, n. 1) Slibben, lat. costa; tok ^d brott 
af bonum eitt rif ok sva mikit kjot, rif — rifa 107 sem {>vi til heyrfti, en let kjot koma i 
stad rifsins ok skapadi konuna — af 
bi Sam a rifi gdrandi hennar likam af 
kjotinu en beinin af sjalfu rifinu {Vulg, 
tulit unaxn de costis ejus et replevit 
carnem pro ea 1 5Wof. 2, 21) Stj, 33" 
jbf. Elucid. 63"; Barl, 23"; 6r bans 
siAu sofanda t6k gud eitt rif o. f. t). 
Pr. 66f8'; gengu i sundr |}rju ritin i 
siftu mer Bar. 89**; kom lagit i sifiu 
a bestinum ok blj6p milium rifjanna 
porskf. 72«<»; blj6p |)& sverftit Kara a 
siduna MoAcSlfi ok i milium riijanna 
Nj, 161 (262"); bann bri {)a saxi ok 
reist bloddm a baki bonum ok skar 
oil riiin fr& brvggnum ok dr6 jpuT ut 
lungun Flat I,"581*; i»f. Flat I, 223" 
{IceL sag. I, 8"); eigi getr 6lafr kon- 
ungr f)ess rett, ef bann eetlar, at ek 
rauna vilja eta kal allt af Englandi; 
ek monda vilja beldr, at bann fyndi 
^at, at mer b^r fleira innan riija en 
kal eitt, bvi at bedan skolu bonum 
koma k6la raft undan bverju rifi OH. 
132" {Flat II, 264««ffl.); reift Einari 
slikt at rifjum (o: bette t)at for @inar 
en forlifl ©ag, ubfotte bam for Sate?) 
8va ok })at med, at Haraldr ^ottist 
varla einn konungr yfir landi mcdan 
Einarr var 4 lifi Hdk.'lv. 243"; af j)eim 
riQum o: af ben Orunb: konor {)8er, er 
oarfgengjar voro af f)eim rifjom, at 
f)ffir b5fdu leynt barngetnadi sinum 
Grdg. 101'; -skal a kve6a, af bverjum 
riQura bann fcerir (nl. limaga) Grdg. 
113*; er bann beyrfti rcett um esett ok 
landaskipti milli Sv]|)j6dar ok Noregs, 
)>a skildi bann, af bverjum riQum vera 
myndi (o: ^I9ab bette V)>be at bet^be, 
^^bab SReningen betmeb bat) OH. 67"; 
vid bat vaknar Geirmundr ok sezt upp 
ok kennir barnit ok {>ykkist vita, af 
bverjum riQum vera niun Laxd. 30 
(76") ; fyrir utan rif ser o : ubenj^aa fit 
Sememe: b6n — segist allt {)ar vilja til 
gefa fyrir utan rif ser, at bonum se 
^& bofgnara en afir Clar. 19"i»f'"ffl'. 

ril, n. ©runb, Sfleb t 60en, ©ttcefning 
^bor bet er Ubet 93anb, Sanbet l^ar 
tinge ^bbbe; ut til bolmsins la eitt rif 
iniott ok lan^t Bdr6. 41" ibf. 44»";"; 
rif ndkkut gekk milli lands ok eyjar, 
ok gengu Baglar f>ar ut um nottina 
at Qdru ok upp i eyna Fm. VIII, 306«; 
um morguninn eptir eigldi konungr 
fyrir JaAar, ok er {)eir k6mu fyrir 
rifit, gerfii d storm vedrs Fm. IX, 503* 
(Konung. 378"; IceL sag, II. 210«). 

rif, n. 9teb i @etl; i>& var andvidri sv&, 
at byrdingar sigldu a m6ti t>eim vid 
tvau rif Fm, IX, 20"; bvesti vedrit ok sviptu J)a til eins rifs Fm, IX, 21"; 
var a stormr sva, at ei^i fengu {)eir 
lengi i retti legit, ok sigldu peir f)a 
vid eitt rif BfBr, 92"; var veftrit bart 
8va, at t)eir sigldu med eitt rif i midju 
tre Bp. II, 50". 

rif, (n.) 1) Siben, ©^nberttben (jbf. rifa); 
rif ok slit Bp. II, 143"; berti (a: fttam^ 
tnebe) seglit sva, (at) belt vift rif, tekr 
nu bvert band at slitna Fid. Ill, 652*. 
2) $l^nbren, l^borbeb man tittibet fta 
noget; me5 r4ni ok rifi Bp. I, 134**. 

rifa, V, (rif, reif, rifinn; jbf. bnfa) 1) tibe; 
J)eir aflrir — rifu af raefrit af selinu 
Laxd. 46 (187"); sumir lifu ok reyttu 
af bonum ^k hina vonda leppa, sem 
bann baffii Flat, I, 391"; Jldi bann 
ok oepti rifandi {v. I. snidandi) af ser 
sin klsedi S^, 194"; sneift bann \>i ok 
reif klsedin af ser Stj, 195'; Sigbvatr 

fekk einn dag um {)orp nokkut ok 
eyrfti, at einn bu8b6ndi veinadi mj5k, 
er bann baf5i mist konu sinnar, bardi 
a brjdstit ok reif klsedi af ser OH, 
236"; (>er skulut rifa mat af diskum 
DN. II, 143*; |). vildi eigi annat, en 
aptr vferi rifit sarit {o: enb at bet loegte 
@aat bleb o^tebet igien) ok sett b5fu6it 
rettara Eb. 46 (88"); kasrdi B. bdsfreyja 
i Kollavdgi a berra borvald |>6rissun 
ok vildi aptr rifa (o: fulbfafte) s4tt- 
mal f)au tvau, sem hon bafdi gert vid 
bann DN, 1, 109»; gerftist dfrit sva illt 
vififangs, at })at reif niftr hj6r5 fyrir 
monnum 6rrett.50*; rifu t)eir ofan veiSnn 
ok i sundr Nj. 158 (279*); var bar 
bverr fiskr or ro/ii rifinn Eb, 64 (101 ") ; 
rifjadi bann saman varrarnar, ok reif 
6r flesunum <Si^. I, 346*; eitt bit versta 
dfr reif i sundr ok «t gleypanda — sun 
minn Josef Stj. 195*; greip b6n (nl. 
trollkonan) t>ann mann, er nsestr benni 
var, ok reif b6n {)ann allan i sundr 
Flat II, 274*; blj6p upp mikill Qdldi 
— ok sogdust skyldu nfa i sundr prest 
kvikvan Fm. IX, 261*; purpurinn ok 
dnnur en d^rstu klsedi varu rifin i sundr 
{>ar, er bverr rifsafti slikt, er bann fekk 
Alex. 93"; bverir eru t)essir {xjofarnir 
— , er rifu i sundr bey mitt fynr farar- 
skj6ta sina Laxd. 84 (235*); vilda ek 
eigi, at s61 rifi i sundr n^ja timbrveggi 
edr litt brsBdda Flat I, 290«; ^at ero 
risbrif (= risrif fi. 9) er menn rifa upp 
Crrdg, 462". 2) = rifa i sundr: segl 
skal eigi rifa meirr en i tva luti Ghil, 
305*; fessi vandr svikari — befir — 
vsett klcedi min, rifit ok un^tt meft ollu 
Bp. I, 40**; batrinn var brotinn en 
seglit var rifit Fm. IX, 387"i»f."; kom 
at bonum leo 6r skdgi ok drap bann 108 rifa — rifna , en hit oarga d^r — grandadi 

eigi asnanum (l^botpaa l^an fab), ok reif 
eigi likaraann Stj. 681**; Danir t6ko lik 
hans — ok logAu upp a haug einn, 
letu faa rifa djr ok hrafna hr»in Fris. 
20" (Yngl 26); rifandi vargr Anecd. 
7 (S^). 3) ub^I^nbre; i m6rgum stdft- 
um audffar hinn riki sik me6, at hann 
rifr til (0 : i bcttc Picmeb) hinn fatoeka 
Bp, II, 160» 

rifa, V. (aft) fi^? t6k dvergrinn {)veng ok 
knif ok vil stinga rauf {v. I. raufar) a 
Yorrum Loka ok vil rifa saman munn- 
inn (v. l. eetlar at rifa saman varrir Loka 
ok vil stinga raufar fyrir a vominum), 
en knifrinn beit ekki; {)& mselti hann, 
at betri vseri t>ar air br6dur hans; en 
jafnskj6tt sem hann nefndi hann, |)a 
var t>ar alrinn ok beit hann varrarnar ; 
rifjadi {v. L rifadi) hann saman varr- 
arnar, ok reif 6r eesunum; sa bvengr, 
er mudrinn Loka var saman rifadr 
(meft), heitir Vartari SE. I, 346«; G. 
let foera ena dauAa i uth;^si eitt, ok 
var btiit um J)orvald virftuligast, j)vi 
at kleedi v6ru borin undir hann, ok 
var hann rifaflr i hu6 Vigagl. 23"; 
hann vard djdful6dr ok var rifaflr i 
hud innan ok var foerflr sidan nordan i 
Kirkjuvag til bins helga Magnus jarls 
ok fekk hann bar heilsu sfna Icel, sag, 
I, 94». 

rifa, /'. Slebnc, ©|)rce!fc; D. undrar mjok 
bessa hluti ok gengr at dyrunum, en 
pvi at hurdin var i la si, ser hann inn um 
rifu i kirkjuna Mar. 725'M»f.**; verda 
munu ok — 8t6rar rifur a t)eim ioklum, 
er k landinu lig^ja Kgs. 482M»f.»\ 3i)f. 
berffrifa, bjargnfa. 

rifanskinna, /'. forclcmmct fom !Rot)nct )9aa 
et bift ©lagg 5u0l. SE. II, 489" 

rifbaldi, m. — ribbaldi. Fid. I, 3'f0.. 

rifblautr, adj. bIfJb cllcr m^g obcr Slibs 
benene; om fcb §cft Bp. I, 889". 

rifhris, n. 9lig, Krat fom ribeS o^ af Sots 
ben, l^tjoti bet er Dojet; {)at er rifhris, 
er skjotara er at rifa upp en soekja 
5xi Grag. 469« jijf. 452^ 

rifinn, adj. f^nberreuen ($rcct. ?5art. af 
SBerbet rifa), fulb af Slctoner, ©|>ra;!fet? 
hellir einn var heimili mitt, ok var 
hann hrjiifr ok rifinn, ok j)6 vel at 
dropum buinn Heilag. I, 442*. 

rifja, V. (ad) 1) k^enbe (^0 fom ligger ube 
for at tfjrreg) faa at berDeb bet unberfte 
eKer neberfte !ommer op x Sk^fei; kom 
sk}^fi6ki svartr a hiraininn — ; ^ottust 
menn sja, at regn myndi i sk^inu; kall- 
adi f>6roddr })a sem akafast a menn, 
at upp skyldi raka heyit, en |>6rgunna 
riQadi |>a sitt hey, tok hou eigi at raka upp, |)6tt })at vaeri maelt Eb. 61 (94**) 
meb SBartant 6. 2) labe noget lomme 
frem fov £^fet eUer i S)a0en, ubrebe, 
ubbi!Ie, forHare; mikil skynsemi er at 
riQa vandliga bat {v. I. rifja {>at vand- 
liga upp) SE. 1, 86"; sagfti Jonbiskup 
alia hluti — , nema uxadrauminn rifjadi 
{v. I. sagdi) hann eigi Heilag. II, 300"*; 
var {)at m&l fyrst at rifja a {)inginu, 

hvart Magnus konungr msetti ; 

sidan var eptir {>vl leitat, hvart Sigurdr 
— Mark. 182"-". 

rifka, V. (ad| gj^re forbelagtig, attraaboet: 
big, 0nf!elt0' (ibf. Slbj. rifr) ; er naudsyn 
at drepa nidr illu ordi ok boeta honum 
son sinn ok rifka sv4 rad fyrir d6ttur 
t)inni Nj. 12 (21"). 

rifliga, adv. ^ao en forbelagtig eller fin-- 
fteltg SJ^aabe, faalebeS, at man bermeb 
!an bare tilfrebS; fi6rar gildar k^r firir 
mork brenda, eda dikur af gildum hiid- 
um, niu laupa smoers eda sva marga 
gangspeninga sem brent silfr, kfr,hudir 
ok smoer fser {)a rifliga at kaupa DN. 
II, 67». 

rifligr, adj. faaban fom Ian anfeeg for 
0ob, ^nftelig (rifr); hefir t)at (nl. raal 
Odds) verit rifligra en nu Band. 23"; 
veit ek eigi, hvart hann veldr })essu 
(nl. at bu er frugtfommelig) eda adrir 
hleypimenn, \)6 at eigi se jafnrifligr 
sem Brandr Ljosv. 22"; viljum ver 
gjarna f)er fylgja, hvart sem er rifligt 
eda lirifligt, en J>at er eptir metnad- 
arins, at ek vil eigi vera i beirri ferd, 
er ek veit eigi, hvert ek skal fara Hdv. 
40"; verdit skal beedi rifligt, {)at er 
B. hefir mer fvrir heitit landit, ok 
gjaldast skjott Laxd. 47 (140") ; lond 
— , gull ok silfr, norroenan varning, 
jamsmidi, rifligir gripir J)eir, sem ekki 
vseri minna fe en kugildi Sturl. I, 38"; 
Sigurdr bjdr honum at heimta fe hans 
til helmingar af {)eim skuldastodum, er 
drifligstir voru Flat. II, 395"; hann er 
ekki {)es8 skvldr at fara sva orifligar 
sendiferdir Eg. 73 (176«); skal t)etta 
gjaldast i — baugabrotum ok i ollu 
fvi, (er) urifligast fsest til Band. 36"; 
eigi synist mer ferd })essi riflig, en 
gjama (vil ek) fara hvert, er })er vil it 
senda mik Flat. I, 329^ jbf. H. kvad 
ferdina urifliga Frs. 97"; skal fara 
annarr okkarr, ok vertu eptir, ef J)ii 
vilt; {)at er mer enn sidr nent, segir 
Bjorn — ; Karl taldist ok eigi undan 
at vera eptir, |)6 hvarki vseri rifligt 
Fm. VI, 13»-". 

rifna, r. (ad) rebne, ribeS itu, f jJnberrtbed ; 
eigi bad Sigurdr svipta seglunum, |)6tt rifr — rikddmr 109 rifnudu, heldr bad hann hserra setja en 
afir Vols. 116"; bat er beilund — er 
rauT er a hausi til iieila, bvart sem hann 
er hoggvinn efla rifnaftr efta brotinn 
Ordg. 299'; eldr kom upjp a Heklu- 
felli me6 svk miklu afli, at Qallit rifnaAi 
Bp. 1, 803'*; kom sva naer andliti bans, 
at kinnbeinit rifnadi Fm. Ill,* 186»; 
oxin b1j6p nidr i steininn sva, at muAr- 
inn brast 6r allr ok rifnadi upp i 
gegnum berduna Eg. 38 (75*); por- 
steinn gripr i f6tinn binn eftra ok svd 
bart, at bsedi rifnadi hud ok hold Flat, 
1,262^; hann t)rutnadi sva, at kyrtillinn 
rifnadi af honum ok sva hosurnar Eg. 
81 (195*'); ef klsedi rifnar af manni t>a, 
er heilagt er, ok skal sauma at honum 
Grog. 32'*; rifnudu aptr Bar bans ok 
Urdu seint gi'cedd Sturl.lj 158*'; rifnudu 
aptr (nl! sarin) {)a, er groin vdruporskf. 
79'. 
rifr, m. (®. riQar) ©to!, 5la8 i en S5ai)s 
fiol, fom bruged til bet))aa at o^ruUe 
Stenbingen eUer ben fcerbige Scet) (jDf. 
riv Aasen 606 b"; ftt. rev Bietz 530 b«») ; 
madr telgdi t)ar meid til riQar Big. 15. 

rifr, adj. faaban fom man gjerne M ffa^ot, 
^borefter man er Begiocrlig; nu skulu 
per bera ut slikan mat, sem fyrr var 
nfastr, en ekki annan Flat. I, 545'^; 
gait Kolr Arnason Ormi Q6ra tigi 
huodrada rifs fjar Sturl. I, 313" Ji)f. 
i gulli ok brendu silfri edr i rifum 
aunim Isl. 8, I, 331*. 3^f- hlauprifr. 

rifa,^ n. Wot), ^I^nbrtng (it>f. ran, brifs); 
t>u — leggst i hernad sem heidnir 
vikingar ok foedir {)ik ok adra a rifsi 
ok ranum J'fa^. I, 363*'; fara med r&n 
ok rifs Fm. VI, 42**. VIII, 263". 

rifsa, V. (ad) ritoe til fig, r^Dc; en dfrstu 
klsedi varo rifin i sundr bar, er nverr 
rifsadi slikt, er hann fekk Alex. 93**; 
eigi er \ies9i madr fyrir |)at l^ttr ok 
lastadr, at hann bafi t)at raent ok ripsat 
{v. I. rifsat) edr grimmliga grapat, er 
adrir menn attu Stj. 164" (Greg. Homil. 
40 6. 1654*f09.); t>eir — rifsudu (= 
rupludu Flat. II, 679*') buin {>eirra 
drjugum Fm. VIII, 390**. 3t)f. grapa. 

rifskipadr, adj. forf^net meb gobt 9)lanbi 
f!ab; ger ok skip pitt fjsiligt, f)a veljast 
g6dir menn til ok verdr b& rifskipat 
Kgs. 8*^ 

riga, V. (ad) 1) bek)(cge (e-u); er f)eir vildu 
hrcera honum, fo^ fengu beir hvargi 
rigat honum Eb. 63 (115*); riga {)u 
{>er.& foetr, ragr ok blaudrl ok tak bu 
sverdit aptr af mer, ef j)u J)6rir Fid. 
n,369*>. 2)intr. = rigast; Hrafnsagdi, 
at hann leti eigi rinna fiat, er meira Id vid, en riga at sliku {o: giDe ftg tfcetb 
meb faabant?) Vem. 13«. 
riga, /. ©ugt, 8ue, jttumning; leitar vadr- 
inn at jdrdunni ok berr eigi sv& sk^rt 
eda merkiliga, hverja rigu gjdrir yfir 
um ^f. 19'o V. I. (Fm. XI, 441 v. l). 

rigna, V. (nd) t)cebe meb nebfatbenbe 9legn; 
at er |^eritsk synir fddur ydvars {)e8S, 
er a himnom er ok sdl sina Isetr skina 
jafnt vfir v6nda sem g6da ok rignir 
slikt /fir ilia Homil. 163^^ (SWatt^. 5, 45) ; 
Bveinninn var i skinnstakki, ok var hann 
med engu m6ti rigndr eda vatr, heldr 
hlutlauss allrar ddggvar Bp. I, 322'*; 
u)9erf. rigndi & })& bl6di vellanda Nj. 
157 (272'H«); 6r skjdnu kom svd mikit 
regn, at — ; s& menn, at bl6di hafdi 
rignt i skurinni Eb. 51 (94«*) ; gud let 
rigna eldi ok brennusteini yfir Sodoma 
ok Gomorra Pr. 72". 3*>f- regna. 

rigr, m. ©aarbl^eb, ©ttcng^eb (lat. rigor, 
ft. rigeur); reglunnar rigr {v. I. rigur) 
fjsir, at hann flji (nl. ub af Jlloftcret) 
Mar. 484*'. 

rikborinn, adj. af ffpx, fomem eHet anfelig 
©erlomft, nebftammcnbe fra rikir menn; 
hann (nl. Eirikr) var rikbomastr (nl. 
allra sona Haralds konungs) at moderni 
Flat. I, 42^; nu segi ek ))^r f)etta at 
aheyrdndum dllum t)eim, sem her sitja 
ok rikbornastir ero i {)essi borg (= 
Vulg. majoribus natu de populo meo) 
Stj. 425*' (aHut^ 4, 4). 

rikdomliga, adv. ^aa faaban SOlaabe, fom 
toibner om ben ^anblenbeS rikddmr. Fm. 
VII, 24*'. 

rikdomr, m. 1) HJlagt, §0il^eb, Slnfeelfe; 
hann hefir mikit vald ok rikd6m austr 
J)ar vid Elfina Fm. VII, 17'*; |)a mun 
eyddst f)inn rikd6mr (v. I. J)itt riki) Stj. 
151*; er f)at mikil byrdr emu kotkarls- 
barni at skipta sva miklum rikddmi 
Fm. IX, 330"; £ bessum vidbunadi 
megum ver reyna bans stormennsku 
ok rikdom, ef hann ridr rettan veg at 
borginni o. f. D. Fm. VII, 87*; ef einn- 
bverr girnist af sjalfs sins rikdomi at 
bjoda sinum ciginligum broedr meirr 
en med gudhraezlu Heilag. II, 609** jtof. 
664*'; varr rikd6mr o: toot SRaieftat, bi 
fom l^ar 3)lagten og SR^nbtgl^cben : hvat 
ver budum ydr undir skyldri hl^dni 
at hafa orkat vdrum rikdomi Mag.* 31'. 
2) Wgbom; gef })u dngvan gaum at 
minum rikdomi — eda binu feleysi, 
J)vi at mattugr er gud audoefum (v. I. 
audraedum) veraldar at skipta o. f. to. 
Mar. 299*^; var hann herra yfir hj'ski 
morgu ok miklum rikddmi Heilag. II, 
143'; mer i)ykkir rett sagt, at bdka- 110 rikdomsleysi — riki kista min se allr minn rikd6mr Bp. 
II, 104»«. 

rikd6m8ley8i, n. ^attigbom; vildu f^essir 
helga fe6r komast yfir aDa, en rik- 
domsleysi dvaldi framkveemd ferftar- 
innar Heilag. II, 45J4«M.w 

rikdcemi, n, = rikd6mr 1. Fm, III, 45'; 
it)f. FkU. II, 310". 

riki, n. {^ot richi, gl^t. richi Graff U, 390, 
ml^t. riche Mhd.Wb. II, 1, 692»; it)f. gn. 
2lbi. rikr) 1) SKagt, $^t^eb, anfelig Stil^ 
ting; ek hefi hafit bik til rikis af litlum 
nianni OH. 216"; lians (nl. gufts) veldi 
ok riki er umattuligt at sigra, ))vi at 
hann er um frain allan styrk Barl. 
113"; mikit var riki })ingamanna Fm. 
XI, 159**; bii hefir ekki riki til at maela 
i m6ti 6laii konungi OH. 67" (Flat II, 
82**); ma ek ekki heita lendr mafir, ef 
ek skal eigi hafa riki vid einum islenzk- 
um stafkarli ^m. VII, 114**; er mer sva 
sagt fra konungi, at hann se — {)ess orr 
at — veita riki J)eim, er honum Jjykkja 
til {)e8s fallnir Eg. 6 (9"); sva sagfti 
Sturla, at sa {)uHti ser eigi til mann- 
virftingar cptla efia rikis, er i Dftlum 
saeti, ef J>6rfir vaeri i fsafirfti Sturl. I, 
307'; J)6ttust J)eir skilja, at engi varft 
uppganga })eirra, ef svd buit stoedi riki 
Hrafns 5i< tiW. II, 266"; vinir bans urfiu 
honum allfegnir i fyrstu, en er })eir 
bugsuAu um riki Kolbeins unga, hversu 
mikit vorftit var, })6tti J)eim naliga, 
sem hann veeri latirin Sturl. II, 4". 
2) 9R^nbt0^eb, $erreb0mme fom gi^er en 
9laabi0^eb eOet SJIagt ot^er noget, fom er 
f^am unbertagt; ver beiddum oss kon- 
ung {)ar, sem ver vdrum aftr undir rafti 
ok riki vars dr6ttin8 Stj. 449"; hann 
belt riki vfir f)eim heidnum {)j66um ok 
1J6 er kaUafir var Chanaan Stj. 386"; 
tok {)a riki eftir hann Jatmundr kon- 
ungr brodir bans Flat. I, 61*; lagdist 
land allt undir nki Haralds konungs 
Fm. VII, lSb*^\ Haraldr vann ok eifi, 

— at hann skyldi ekki til rikis kalla 
medan Magnus lifdi Fm. X, 418*'; 
konungr var })a a bams aldri fyrst er 
hann kom til rikis Eg. 26 (ol*«); j)au 

— ngdu, at {)au mundu rekin af rik- 
inu fyrir sinar udadir Post. 847"; at 
lyktum t)eirrar stefnu fengust J)eir or- 
skurdir at taka Magnus svd fra riki, 
at hann matti eigi kallast konungr 
t)a6an i fr4 Fm. VII, 186"; i |)ann tima 
v6ru fiogur riki yfir Gyfiingalandi, sem 
i gudspj5llum er sagt, re6 einum florft- 
ungi lands Pilatus, odrum Lisania, 
brioja Herodes, hinum fj6rda Philippus 
br6dir bans Post. 846"; berr {)eim 611- 
um, er gu6 hefir med riki ok mefi hufft- ingjanafni g5fgat, at styftja hana (nC. 
gufis helgu kirkju S. 1) til allra rettra 
luta DN. I, 61» {NL. I, 448 fg.); gufis 
riki Horn. 196*<>f88.; a |)rifija an rikis 
mins herra Hakonar konungs DN. I, 
93; ver (|>. med guds miskunn biskup i 
Stafangri) viljum Ollum m5nnum kunnigt 
gera,' at a eno fimtanda ari rikis vars, 
pa — DN. X, 4*; gaf Askell erkibiskup 
upp sitt riki ok bad Absalon biskup 
taka vid erkibiskupsdceminu Fm. XI, 
392»»; ibf. JEf. 19"; ogfaa om aRj^nbig. 
I^eber ^t)oraf $^k)bingerne paa S^Canb 
bate eiler lunbe fomme i 93eftbbe(fe: 
|>6rdr bjost til litanferdar, hann fekk 
rikit til gcymslu Halfdani magi sinum 
Sturl. II, 76*; gafu Jjeir upp godordin 
1 vald Hakonar konungs ok v6ru med 
honum tva vetr; sidan gefr konungr 
)eim orlof til Islands ok I'aer hann 
)eim aptr riki sitt Sturl. II, 82*; f6ru 
)eir — lit til Islands ok toku }>au riki 
undir sik, sem konungr hafdi skipat 
beim Fm. X, 61®; a {)eim fundi skipti 
p6rfir riki meft })eim o. f. t). Sturl. II, 
SI**"**; f6r |>6rftr 6r Borgarfirfii i Dali 
vestr ok skipti rikinu meft {)eim fraend- 
um sinum Sturlu J)6r6ar8yni ok J6ni 
Sturlusyni Sturl. II, 80'; i Viflim^ var 
kastali sa, er Snorri Sturluson let ^ora 
b4, er Arnorr Tumason hafdi skipat 
nonum riki sitt, er hann f6r utan Sturl. 
I, 290»*. 3) giibljcer^eb, ^aotb^eb i at 
^aanb^oebe ftn SRagtftiaing eOet SR^n^ 
btg^eb faatebed, at anbte tnaa b^ie fig 
bcrfor: })at maelti hann (nl. Sl^oftelcn 
$aulud) vid Titum, at hann skyldi dvita 
mefi riki (Vulg. cum omni imperio %\t 
1, 15; mobfat kenna mefl h6gv8eri) 
Homil. 141*»f88. jtof. Leif. 175»»— 176*; 
maelti engi madr i moti fyrir riki kon- 
ungs Eg. 17 (30**); kom yfir oss ill 
6ld af riki Alfifu, sva at hvers manns 
fe var i lifrifii Fm. VI, 96»; sv4 mikit 
var riki fraenda hennar vi6 hana ok 
festarmanns, at bun treystist eigi ber- 
liga at s^a &st hjarta sins t}a, er h6n 
unni Kristi Heilag. I, 276«. 4) l^toab 
font er unbetlagt enS ©ettebj^mme efler 
©t^rclfe (il)f. veldi); ek vil, at allir 
lendir menu i varu riki liiti til var e6v 
stokkvi af eignum sinum ellar Fm. VII, 
17*; for konungr beim eptir f)etta i 
riki sitt Fm. XI, 392"; bar red })4 
fyrir riki Roflgeirr hertogi Fm. VI, 86^; 
))& v6ru upplendinga konungar margir, 
f)eir, er rikjum (= fylkjum OH. 33**) 
reftu Flat II, 37*; afir hOfflu jarlar 
vent i j>vi riki (nl. Sikileyjar veldi 
S. 17) Fm. VII, 85"; skal ek fa menu 
til at varfiveita rikit Eg. 26 (62"i»f.«); rikilatr — rikleikr 111 Skotland var kallat f)ridjuDgr rikis vift 
England Eg, 61 (102*«); f6r hann 8t4 
um allt f)at riki (nt. UpplOnd; = fylki 
OH. 60») Flat. 1, 64"; at frifir ok naftir 
nnsetti verfta riknanna milli, Noregs ok 
Danmarkar DN. VI, 69*; Babilon er 
8Y& frseg borg, at b6n kallast bdfu6 
rikisins ok fyrir t>ann skyld kallast 
oil {)au t>rju riki Kaldea, Assyria ok 
Mesopotamia k sumum b6kum medr 
Babilonar nafni Stj. 74*; jbf. Noregs- 
riki, Sviariki, Raumariki, Hringanki, 
Austrriki m. m. 6) 2anbflab; iyrir 
vestan Limafj6rd er f>at riki, er beitir 
Vendilskagi Fm. XI, 230*. 

rikilatr, adj. l^etftefl^e, nibtjcer i Scetobelfe 
00 Ub^toelfc af ftn SK^nbtgl^eb. Fm. VII, 
321*. 

rikisdjarfr, adj. felbraabtg; boendr ok al- 
t)^6a gerask t>a rikisdjfu*fir ok dbl^6nir, 
sja ilia vid sOkum ok boeta f&r — , eiga 
samTeldis t>ing o. f. )>. Kgs. 77'*. 

rikisdjdfull, m. en af be fomemfle 2)iceb(e; 
rikisdjAflar (= hdfuddjoflar Heilag. II, 
5"; rikist)ursar Heilag. II, 11»; bOfft- 
ingjar belvitis Heilag. II, 16*^) i belviti 
mselto vib kappa sina (= smiAjukappa 
sina Heilag. II, 16") Heilag. II, 6". 16". 

rikisfolk, n. = rikismenn ; inargir jarlar 
— ok allra banda rikisfolk var |)4 til 
Lunduna komit Bar. 91*; jDf. 92*. 

rikisforraft, n. »eftbbelfc, Ub^toelfe af 9les 
gietingen; er beir k6mu til rikisforrafta 
(= til rikis Flat. I, 62**) i Noregi Fm. 
I, 51". 

rikisfrn, f. fotnem Ubinbe, = rikiskona. 
Mott 15". 

rikisgull, n. fongeltg ©ignetring (i))f. gull 
2)? Mag.* 26**. 

rikisgffizla, f. Saretagelfe af Stegietingen 
o\>tt et £anb; V. dr6ttning gerdi adra 
veizlu sinum bdfdingjum t)eini, sem 
beima bdfftu vent tiFrikisgaezlu me6 
henni Kgs. 98»; jtjf. 98". 

rikisb&ski, m. gate font truer et 9%ige. 
Trist 88*. 

rikiskona, f. foment, anfettg Abinbe (it)f. 
rikismadr); af bennar (n(. Freyju) nafni 
er }>at tignamafn, er rikiskonur em 
kalladar fnivor SE. I, 96"; biskup sat 
til hoe^ bandar bonum (n(. konungi) 
en drottning til vinstri bandar ok t>ar 
rikiskonur ut fr& benni til beggja banda 
Flat II, 298". 

rikismaAr, m. 1) foment 9Ranb (jbf. a\pan. 
rico bombre) Eg. 3 (4**). 8 (12*^. 52 
(103**); Ordg. 368*; Flov. 124**; Fm. 
VII, 288^ 2) = rikisdjarfr maftr ? bann 
raekti ofstopamenn ok riki8(menn), en 
hann buggadi bvem, er bryggr kom 

. til bans Heilag. U, 24". rikismunr, m. Sorfljel meb ^enf^n til SKagt 
eUer ^nbfl^belfe; er s4 rikismunr okkarr, 
at \>VL munt taka mega bey fyrir mer, 
ef J)u viU Hcensn. 5 (139»). 

rikissproti, w, BtpUx, = rikisv5ndr. Stj. 
651". 

rikisstj6ri, m. 9ltgdforftatiber, Slegent, tit 
l^bilfen Sanbetd @t);retfe er oberbraget; 
rseftismadr bans ok rikis8tj6ri vard 
bryggr ok barmsfullr af {>ungleik sins 
berra Sir. 25*». 

rikis8tj6m, /. 9ltg«ft^relfc, Segjertng; t6k 
bann ])& rad ok nki88tj6m me6 benni 
Flat. I, 92*'; t)eir, er me5 mer geeta 
rikisstjdmar (= (at. in regimine regni 
laborant) Kgs. 133** jDf. 131*f8.. 

rikisst611, m. ^rone; bann virdist at skipa 
{)er yfir riki8Bt61 sins lj5s fsrael Stj. 
671*^ (1 5long. 10, 9). 

rikistroll, n. 2lrolb font er rikismafir, = 
rikisdjdfull, r]kist)urs. Heilag. II, 3". 

rikisvQndr, m. ©e^)ter, = rikissproti. Fm. 
X, 15"; Alex. 100*>; Mar. 681*. 

rikis|)ur8, m. = rikisdjdfull, rikistrdll. 
Heilag. II, 11". 

rikja, V. (kt) 1) l^erfte; bann rikti Q5gur 
ar ok tuttugu Flat II, 23**; sva var 
bonum rikuliga t>j6nat, sem bann V8?ri 
yfir ollum beimi rikjandi Partalop, 11*; 
fundu |)ar Pbilippum rikjanda yfir borg- 
inni Gy6. 30*; sva margar jarfiir viro 
keyptar til klaustrans, meftan Asa ab- 
badis rikti EJb. 34*'; ogfaa rikja e-m 
o: belter jle en, l^erfle otjer en: binn ellri 
rikti jamnan hinum ynp-a Str. 160'; 
bvar sem ofdrykkja rikir tuanni, {>ar 
rikir djofullinn Hom. 62"ffl.. 2) bat)e 
noget i 9if^(rngig^ebdfor§olb til ftg i 
gramntatt!a(fl Set^bntng (ibf. st;^ra 2); 
er {)etta ord „flugu^ mar^faldliga (o: 
i Slertal, ^hiralid) sett i binum fyrrum 
visuordum, en Jsat rikir (a : ^ar til @ubs 
jjeft) tvau einslig ndfn i binum sidamim 
visuorftum SE. II, 142". 

rikjaskipti, n. Sltgerd deling nteUent flere. 
Fm. V, 297**. 

riklatr, a^j. ftoragttg; t>698^ mafir var 
riklatr ok vildi eigi se^ja lengra en 
bann spurfti Laxd. 21 {Kaalunds Ubg. 
©. 69"«»). 

rikleikr, m. SKagt, Slnfeelfe; ofraetnaflr sa, 
er bann fyldist upp af sinum rikleika, 
bafdi varla rum i bans bjarta Flat. II, 
23**; bann (nl. konungr) a sjalfr sik at 
s^na lettldtan ok bliftan Ollum g65um 
mOnnum, at engi bafi sv& mikla 6gn 
af banum, at bann bleydist at bera oil 
naudsynjamal sin fram fyrir konungi 
fyrir bans rikleiks (Xe£ten: grimmleiks) 
sakar Kga. 105 v. I. 102 rida ' • * p. enn at Bjama skuloii)^ en B. svarar 
nla; en f). var vel HilV'cfk sagdi slikt 
sma nda {o : at fai;$tfnjt tl!e l^aDbe ftort 
at bet^bc) Sturl'^X^S^^; eigi })arf nu 
meira vi6, at fnllu'mun f)etta rifta o: 
bcttc toil bfi^rt. fjrlbt tilftraffcltflt Sturl 
1, 811". .4-tii>e a) meb %i^0kn\>t af ct 
6ubftan|i6;. font betcgncr 2)^ret o. be3I., 
l^bot:|[>aa ^f ribed : haltr ridr hrossi Hm, 
70;'iieldr maetti t)er hestum rifia ok 
ht; feua Big. 44\ )>6tti i)at ollum mikil 
•"fifedft" — , at menn heffti rifiit inum 

•, doinum hestum i einni reifl af f). ok 
''"til H. 1 Bva miklum 6foerduni, sem })4 

. * v6ru 5<uW. II, 21"; h6n ser maiin rifla 
at gardi svortum hesti Nj. 36 (54**); er 
h6n (nl. gygrinn) kom ok reifi vargi 
ok hafdi hoggorm at taumum, f)& hlj6p 
h6n af hestinum SE, I, 176*; ogfaa: 
f)eir kunnu vel kj61 at rida Big. 45 (48) ; 
om kveldrifia, trSllrifia, font ftgcS at rifta 
manni ((tgefom man enbnu Ian f}0xt fagt 
om en ^crfon, at Jf^nbcn rtbcr l^am, naar 
\)ani uttlb^rltge ^bfcerb btfer, at ^an t!!e 
er fxQ felt) mcegtig, iffe fan ft^re eUet 
bel^erPe fig fclb): um trollkonu (v. I 
trdllrifiu): ef \>&t er kent konu, at h6n 
Hdr manni eda kono bans e5a hj6m 
(= t>j6num Bids. 1, 46) Bids. 2, 35»; 
um n6ttina, er |>. sa ut, fann hann 
Gunnlaug son sinn fyrir durum, Id hann 
}>ar ok var vitlauss; — la hann allan 
vetrinn i sarum, ok var margroett um 
hans vanheilsu; flutti bat 0. — , at 
Geirrid mun hafa ridit nonum, segir, 
at bau hefdi skilit i stuttleikum um 
kvefdit — ; reid J), i MafahliA ok 
stefndi Geirrifii um Jjat, at h6n vseri 
kveldrida J?^. 16 [19^^; (Sjcngangerc 
ftgeS at rida husum, skala: urdu menn 
})e8S varir, at opt var rifiit skalanura 
(nl. af b6rolfr bcegifotr, font eftcr fin 
a)|Jb gekk aptr) Eb, 34 (ei**'); })ri nsest 
t6k Glamr at rida hiisum a nsetr sva, 
at la vid brotum, gekk hann {)a (aptr) 
naliga nsetr ok daga — ; jafnan kvam 
Gl&mr heim ok reid husum -=-; hevrdi 
Grettir ut dunur miklar, var f)a farit 
upp a hiisin ok ridit sk&lanum ok barit 
bselunum um })ekjuDa sva, at brakadi 
i hverju tre Grett. 78». 79". 83»*-" 
j|i)f. aptrgdngur, reimleikar ©. 81'*^; 
men rida forbinbeS ogfaa meb en Oh-- 
jeftSaifufatti), fom betegner a) S^^iet fom 
tilribeS (jbf. rida hrossi unbet nda 4 a): 
))at var sidvenja f)eirra at rida hesta, 
temja bsedi vid gang ok hlaup Fris, 14" 
{Hkr, 18***); jbf. konungr gaf honum 
best t)ann, er hann reid sudr ok sunnan 
Sturl I, 346*^; b) etebct, SScien, ©ttoel^ 
ntngen, paa l^Dille man fcetbed ribenbe: su skal rida \tk, er regin deyja, mddur 
brautir mser Vafpr. 47; kom einn kon- 
ungr ok reid minn vafrloga Vols. 146" ; 
faeir rida sudr heidi {>4, er Tvidoegra 
heitir, ok ridu [)eir mikinn ofan i bygd- 
ina Grett, 29*t8'; ridu })eir t)a bratta 
brekku Sturl. I, 364®; ver sjau daga 
svalt land ridum (?tidr. 2, 34 (35) ; Atli 
mik sendi rida drindi mar inum mel- 
greypa myrkvid inn dkunna Ghe. 3 it)f. 
8'; ^essi gata mun vera ridin af mdnn- 
um Jarisleifs Flat. II, 132»«. — Dftcjl 
fore!ommer rida, uben itlf^ienbe af noget 
beraf af^cengigt Subftantitt, fom intran* 
fitibt i SBet^bningen af at ttbe, f. ©j. 
Jjveginn ok mettr ridi madr {)ingi at 
Hm. 60 (61); nema vel at rida El. 93«; 
adr hann ridr af gardi Po5^ 486®; Sturla 
reid heim, vestr Sturl II, 224^*"; vid 
f)at sverd hafdi Saemundr jafnan ridit 
Stur*l. I, 363* ; S. reid i brott ondverda 
ndtt — , veit ek eigi, hvert hann er 
ridinn Didr. 10'*f8'; ^ar til, er flokkr 
Kolbeins var um fram ridinn Sturl II, 
2186. — ©cerlige gforbtnbelfer af rida 
meb en fj^lgenbe $r(e)>ofition ere: &: rida 
a e-n o: ribe ifiaa, mob en faalebed, at 
beri)eb o^)ftaar et ©ammenftpb : i t)vi er 
Gunnarr stendr upp, ridr Otkell 4 hann 
ofan Nj. 53 (82®i»f."); bad hann menn 
bua sik ok rida a, hvat sem fyrir vseri 
Sturl II, 224". — af: rida e-n af baki, 
af hesti o : loeb et 9(ngreb tit $eft ft^be 
en anben af Sabelen^ faa at l^an falber 
til 3orben: ek set vid hundrad marka 
silfrs, at hann ridr mik eigi af baki 
B(er. 94" jtof. 94". 93*«ffl.; ridr Bseringr 
at Bernard, l^kr sv4 med }>eim, at 
Bernard ridst af hesti Kim. 175"; 
hversu {)essir tveir ridast af hestunum 
Kim. 350"; ogfaa i figurlig ©et^bmng 
om at btitje end DDermanb: hafa her 
ymissir adra af baki ridit Fid. 1, 553". 
— at: rida at e-m = rida k e-n: |)at 
hafdi ek eetlat, ef ek rida at honum, at 
aldri skyldir pu hans kona verda El 
91"; l^at sinn ridu hvarigir at odrum 
Sturl. II, 224"; hann bad {)& at scekja, 
en Griss reid eigi at Frs. 108"; rida 
f)e8sir Ijdrir riddarar djarfiiga fram 
at hinum med hardasta atreid Kim. 
175" M.". — i: rida i e-t o: ribe tnb 
i noget, i et 9lum: mi koma ^eir at 
hdllinni ok vildi Onundr af baki stiga, 
en Ingvarr bad |)& rida i hdllina; {>eir 
gjdra nu sv&, at t>eir rida allt innarr 
fvrir hasseti P]vmundar o. f. to. Ingv. 3 
(©. 146b"— 147a»fM.). — SJ^eb ©enf^n til 
^t)ab ber Ingv. 3 fortatted om Onunds 
Slibt inb i @tuen !an of)(i9fed, at ber i 
Dunlop GescMchte der ProsadicJUung ri6a — rifta 103 uberiragen vfon Felix Liebrecht @. 71 a 
ncetoned 2 @]rem|)(et fra (Snglanb paa, at 
en 9libbeT eUer SRinfttel uben t^ibere tiber 
inb i en jtonaed (Strt^urd, @bk)arb ben 
anbend) 2>al, ^bori benne fibber omgiben 
af pne 9libbere, fe Percy Reliques of 
ancient en^lish poetry I : a essay on the 
ancient minstrels nota z. 3 et @t^ffe 
om SoKelib, @cebet og 8Ii!!e i Sittauen 
optaget i „Fra alle Lande**, ^argang 
1870, 2ben a)el, ©. 22 fortatte* ber om 
^(abdmefteren (eUer ben font obetbringer 
3nbb^belfen ti( SSr^Uu^), at ^bor i^an 
lommer ^en, benter l^an iRe til ©tafit^ 
laagen eUer Sebet aabned for ^am, men 
fcetter meb ^eften berober faabel fom 
ot>er ben neberfte ^atbbel af ©tueb^^ren, 
^an rtber lige inb i ©tuen. 3 Th. Cols- 
horn Hochzeitgebrauche aus dem Lune- 
buroischen i Weimarisches Jahrbuch III, 
366*<*f8. ^cber bet: In vollem „Ge9prunc" 
jagen sie (nl. die Hochzeitbitter, Brauti- 
^amsknechte) iiber das Gehoft bis auf 
die Diele, reiten sof^ar dann und wann 
in die Stube &c. Om en $aftor Sints 
roftuft i Slrboga %\l ber efter „Skildringar 
ur svenska prestmdns lif" (©todf^olm 
1872) ©. 386»* bet Rj^gte, „at hann pa 
et barnsol inridit i stugan och til hast 
TOottagit valkomman". 3bf. -H. J- Wille 
Beskrivelse over Sillejords Prestegjeld 
©. 258»ffl.. 
rida, V. (ad) bcere i ftabtg Sebcegelfe frem 
00 tilbage, fra ben ene til ben anben 
©ibe; riSudu augu Rig, 18; |>6rAr var 
— eygflr vel ok l&gu vel augun — 
84 upp mjok ok ridadi lit tat SturL 

rifta, V. (reift, riftinn) 1) bribe, !nbtte (agf. 
wriAan); rida knut fe unber Knutr 2; 
rida knapp fe unber knappr; rida net 
o : binbe ®arn : t>etta net reiA fjandinn 
nu til min (o: for beri at fange mtg) 
Heilag. I, 441'*; rifta rsexna o: fn^tte 
itnuber: t6k hann lingarn ok reid a 
raexna, sem net er sidan SE. I, 182^; 
har fann er heidingja ridit i bring 
raudum Gfie, 8; gengr roadr af landi 
ofan ok leiAir eptir ser konu sv& n()kta, 
at aldri beid a henni ridanda reexn a: 
faa megen %taa!t, at man beraf funbe 
!ni?tte en SRafle, JInube) Svarfd^SV^^-; 
riftinn vift e-t o: i faaban ©tilling, at 
man er fn^ttet til ^n ©ag, ftaar i ^ot: 
binbelfe bermeb, faa at ben ilfe er en 
ubeblommenbe: hann var vid Qll satt- 
inal riftinn i heradi, ))vi at hann var 
bsefti vitr ok rettdoemr Vigagl. 17*®; 
verdr hann litt rid sdguna ridmn Vigaal, 
5"; BdAvarr — sagAi ser leitt allt 
8nndrt)ykki manna i heraAi ok kvadst ' enn mundu utan fara ok vera eigi viA 
riAinn Vallalj. 6'; t)at var i mArgu lagi 
goAr kostr, en illt t)ikki mer, at f>or- 
gils er |)ar nokkut viA riAinn Floam, 
32 (168"). 2) gnibe, fm^^re; ass la i 
tiininu, hann t6ku t>eii' ok baru upp 
& husin ok riAa honum sva, at braKa 
t6k i hverju tre Fid, II, 427"; engill 
sa — , er sat hja grof drottins ok 
boAaAi upprisu bans konom {)eim, er 
bangat kvomo at riAa smyrslum a Hk 
nans j5bmf7. 71''; hann let taka siment 
— ok riAa J)vi heitu a limar ok kvistu 
viAarins Fm. VI, 153**^; kann vera, at 
fuglunum verAi uha^gt at hefja foetma 
af limunum er leirinu blautu er a riAit 
Mork. 7"; skal hann riAa a snjavinum 
meA hondum ser Ghrdg, 5'M-* (Grrg, I, 
6**i»f.**); hann tok viA hominu ok reist 
a runar ok reiA a blAAinu EW. 44(85'*); 
t6k hann til trafanna — ok reiAr (.">: 
reiA) & kverknar i kross Bp, I, 347'^; 
tak gras t>at, er heitir Mecon ok stappa 
i suro vini ok riA |>at um allan likam 
manns Pr, 470* jtof. 471"; riAa e-t & 
o: bruge noget, tage bet i S3rug eHer 
Slnbenbelfe; ef su stund koemi, er t>eir 
vildi riAa a vit sin ok kannast viA 
sjalfa sik Kim, 225*^; riAa e-t at b. f.: 
er G. ser, at hann fser eigi viA spornat, 
hefir hann allt eitt at riAit, at hann 
hleypr sem harAast i fang {)r8elnum ok 
spyrnir — Grett. 84'^; hann hafAi })a 
allt eitt at riAit, at hann t>reif i Ig'alm- 
inn vinstri hendi ok svipti vikinginom 
af baki GreU. 95"f8.; riAa e-u i e-t 
o: anibe noget i, inb i en Xing: t6k 
ek hein or pussi minum ok reiA ek i 
eggina, sv& at oxin var svd slee, at hl6 
m6ti mer aAr viA skildum Sturl, 1. 249"; 
hann t6k ser stafkarls gervi ok breytti 
sem mest asjonu sinni — ok let riAa 
kolum ok leir i andlit ser Flat, 1, 330'; 
riAa e-t meA e-u o: gnibe, inbgnibe en 
Xing meb noget, fom ^nibed ber^jaa: 
fair brauAleifar ok t)urrir, varAir [v, I. 
riAnir) meA salti (= lat. sale adspersa) 
Heilag. II, 397»-«>; riAa e-t e-u b. f.: 
konan kemr opt at honum ok vil riAa 
hann bl6Ai ok roAru Gisl. 45*; salikami 
var riAinn ))eim smyrslum, er })anattura 
bera, at — Flat. Ill, 508"; riAa til o: 
jhibe til noget, fom man bil gii^re, gibe 
fta i (Jfcerb bermeb: pk reiA Jeronimus 
til ok roBddi viA sialfum Malcum ok 
fretti — Heilag. I, 437«». 3) flaa eCer 
fm^re til en eUer noget, fm^re l^am op: 
ef maAr brcgAr manni, at hann vseri 
stafkarl, cAa riAr honum kinn (o: giber 
l^am et Prepgen) Bjark. 31*; jbf. gfb. 
vredh bans bak Ivan Lejonridd, 1328. 104 -ri6a — riddaraslekt 4) beb Sribning ub|>redfe; xnj6Ik sii, er 
nflin er or selju bftrk Pr. 473". 

-rifia, f. i foradarida; jbf. ridanda raexn? 

-rifta, f. i kveldrida, myrkrifta, trdllrifia, 
tunrida. 

-rifia, adj. i trOllrifta. 

rifta, f. ^olbfebcr {golf cf J>r. ristekolla) : = 
ri6us6tt (g^t. ritt Graff II, 476 ^q.\ mbt. 
der ritt Keller Faatnachtspiele 36". 53**. 
55" (56»*). 237"; rite Lexer II, 463" jtof. 
BM} 1107). J5r</*. 32"; i dag er liftinn 
sidan Toanadr, er rida t6k mik ^/. 80^^; 
Gregorius var ok sva litt heill, medan 
hann var pafi, at rida gekk aldri af 
hSndum hon\xm Heilag, I, 390". 3Df. 
rifiskelfdr, rifiusjiikr. 

ridari, m. = riddari. Pr. 96**; Heilag. 

I, 250". 

riddaral)unaftr, m. ^bab ber iiblrabcS tU 
bend ^e!(cebntn0 og Ubruftning, font er 
cllet fJal tocere riddari; mafir rei6 fram 
6r skoginum med agsetum riddara- 
bunad, var f)essi madr hinn kurteisasti 
ok rendi fagrliga sinum hesti eptir 
vellinum Fm. VI, 225*; let hann taka 
af honum riddarabuna6 Heilag. II, 202**; 
iOf. Alex. 169". 

riddarabuningr, m. b. \. ; let Decius skrffla 
hann riddarabuningi Heilag. I, 430**. 

riddarahurtreid, /*. lumering af Slibbere. 
Bar. 95*. 

riddarad6mr, m. Slibberbcerbig^eb, Slibbets 
ftanb; skrifadr a lifsbok undir {>ann 
riddaradoni, er hann oftladist i holl 
himnakonungs Thorn. 334**. 

riddaraferft, f. $cerffare; engilligr herr 
himneskrar riddaraferftar ( Vulg. multi- 
tudo militise coelestis Sue. 2, 13) Mar. 
29" = fjoldi engla himneskrar her- 
ferfiar Mar. 368®. 

riddaraherklsedi, n. 5t(cebmng font bcereS af 
riddari; keypti hann mer i dag riddara- 
herklcefti ok let dubba mik El. 24*. 

riddaraherr, m. $ccr af SR^ttere; keisari 
hafdi mikinn riddaraher en miklu meira 
f6tg6nguher Fris. Ill** (Hkr. 144»). 

riddarahestr, m. 9i^ttetl^eft ; S. konungr 
atti — 12 t)U9undir riddarahesta vel 
tamda til orrostu Stj. 660". 

riddarahofftingi, m. $^bbtng font f^at ridd- 
arar unber fin Sefaling eder SJInnbigl^eb 
(jbf. riddarameistari) Heilag. I, 607^^°; 
Placidus riddarahdfdingi /fei7a/7.Il,196** 
jtof. 193*. 191**; Phuolriddarahoffiingi 
bans {Vulg. dux militum) Stj. 163**f9- 
(1 9Mof. 26, 26); riddarahSWingi Stj. 
195*' = princeps militum Hist, schol, 
91*«; ridtlarahoffiingjar fiei'%. II, 105" 
= hofdingjar fyrir li5i keisaraus Heilag. 

II, 97*«-«. riddaraif)r6tt, f. garbigl^eb, 3)l?gttgl^eb font 
er etenbommelig for riddari, l^Doraf ^an 
b^r Ucerc t Sefibbelfe; Iserfti hun 8kj6tt 
allar riddarait>r6ttir {)egar a unga aldri 
Fid. I, 463". 

riddarakappi, m. 9lanb font ubmcerfer ftg 
Deb riddarai|)r6tt. El. 24". 

riddarakona, /*. $uftru l^t)td ^gtemanb er 
riddari; Margrete riddarakona DN. 
XI, 41". 

riddaralifi, n. 5trig8foIl til $eft; er hann 
sotti langt a land upp fra skipunum, 
f)a kom a m6ti honum sva mikit ridd- 
aralift, at — Bp. I, 37**; 40 t)usunda 
riddaralids = Vulg. qvadraginta millia 
eqvitum Stj. 513" (2 ©ant. 10, 18); 
20 J)U8undir riddaralifts ok 4 hundru6 
{)usunda fotgongulifis Alex. 166**; skip- 
verjar Olafs sjd mikit riddaralifi ri5a 
til J)eirra Laxd. 21 (51*). 

riddaraligr, ac(j. faaban font titl^^rer, er 
etenbommelig for riddari ; f>u skalt t)ar 
gera at eina riddaraliga atrei5 sva sem 
hestrinn m4 8kj6ta8t hlaupa El. 6'; 
agSBtr — at ollum manndomligum list- 
um riddaraligrar slektar SE. I, 20*; 
mikill herr kom her saman meft ridd- 
araligri mekt ok almuga Klm.hiS** (JEf. 
11*®); einn raikils hattar riddari lagfti 
nifir sin riddaralig vapn Mar. 880*^ 

riddarameistari, m. $cerf(Jrer; = Vulg. 
raagister militiee, princeps militice S^. 
513" (2 @am. 10, 16. 18). 

riddaranafn, n. 3iibbertitel, Xitel af riddari ; 
gaf Magnus konungr — skutilsveinum 
riddaranftfn ok herra Bp. I, 706** jtjf. 
Ann. 69". 

riddaranafnb6t, /*. b. f. ; er hann eigi 
meirr revndr til at bera riddaranafnb6t 
heldr en ubreyttr maflr El. 4". 

riddaraskapr, m. 2)^gtig^cb til at o^trcebe 
eller tiife fig fom en riddari ; um hrausta 
riddaraskapi (= gfr. exploits chevala- 
resques @. 43**) Mott. 1"; koenn vi6 
allan riddaraskap Fm. X, 231"; ek se 
jarlsmenn hvern dag reyna riddaraskap 
sinn B(Br. 93**; ridr mi f)annog, sem 
})eir fremja riddaraskap sinn Beer. 93** 
|bf. 96"; eftir f)vi, sem ek se hreysti 
J)ina ok riddaraskap, vaskleik ok at- 
ger5 El.Q^] Valdamar konungr — let 
Irora hann a vigfimi ok riddaraskap 
Fm. I, 97* jtof. Slat. I, 89^f8-; cf [)6r 
kceniit {)eim af liestum, v8eri bat g6dr 
riddaraskapr Kim. 175"; vel laerfir til 
vapna ok riddaraskaps Kgs. 85*. 

riddaraskjoldr, m. faaban skjoldr fom brus 
ge3, bared af riddari. Fm. VII, 148**. 

riddaraslekt, f. = riddaraskapr (juf. slekt); 
hann er son Karlamagnus konungs ok riddaxasveinn — riddarligr 106 hann meetti eftir bans r&dum ok ridd- 
araslekt afla ser rikis til forrada El, 4^^ 

riddarasveinn, m. Dngltng fom er i en 9libs 
berd Sjenefte 09 f^tger ffam fom knapi 
(fc bctte Orb og Hof. Leb. I, 189 fgg.); 
ek haf9i enga nafnb6t heldr en einn 
riddarasveinn Fm. VI, 93'®. 

riddaras^'sla, f. ©tiUing fom end riddari 2 
cttet 3. Heilag, I, 607'*; fyrir predikan 
Pauli fyrirletu margir menn riddara- 
afslu af herlifti Neronis Post 91"; 
fyrir kenning Pals postola hurfu margir 
til rettrar truar fra riddaras^slu Post, 
185" M'**; let Decius skrjfia hann 
riddarabuningi — ok maelti vid bann: 
minnzt ^u riddaras^slu })innar t)eirrar, 
sem J)u bafftir, ok ver vinr varr sem 
iyrr ok biota Heilag. I, 430*. 

riddaravapn, n. SSaaben fom bruged, bcered 
af riddari; vil ek, at bd kaupir mer 
aburAsklaedi bvit ok oil riddaravapn 
bvit, sem J)ar beyra til B(Br. 93"j» 

riddari, m. (ml^t. ritter Mhd. Wb. II, 1, 
739a*fflfl.) 1) 9li?ttet, = lat. eques, mobf. 
fotgongumaftr, gangandi madr; H. var 
t)ar kominn meft iivigjan ber, bsefli 
riddara ok f6tg5ngumanna Fm, VI, 
413*»; jbf. 411*». 413*". 414'; samnar 
Lisias ber saman 6 bundrud f6tgdngu- 
manna ok 50 riddara Cry6. 16^; kallar 
bann til sin bofdingja sina alia ok ber- 
li5 ok laetr sidan telja, ok var bundrad 
fotgongamanna ok 20 riddara Gy6. 26'*; 
Salomon konungr dr6 saman kerrur 
r>k riddara — sva at bann dtti berligar 
kerrur f)usund ok 400 ok 12 t)U8undir 
einvala riddara (Vulg, congregavitque 
S. currus et equites, et facti sunt ei 
mille quadringenti currus et duodecim 
roillia eqvitum) Stj. 573"» (1 Hong. 10, 
26) jbf. 4ll««. 412". 414'*°; bann var 
skipadr yfir bundrad riddara ( Vulg. cen- 
tuno conortis) Po.?^. 41"; bann skipafti 
ok i sina fylking ondverfia fornum rom- 
verskum riddarum ok skipti |>eim i co- 
bortes (= lat. ille cobortes veteranas 
— in fronte — locat) Pr. a52»« (Sallust 
Catilina c. 49). 2) Solbat, SKanb fom 
gi^r Hriggtjenefte 903 en (e-s), = lat. 
miles (jt)f. m^t. da namen die ritter 
( Vulg, milites 3o^. 19, 2) unsern berrn 
und vlocbten ain iron von dornen o.f.b. 
Zeitschr, f. deutsche Alterthum, XXIV, 
129'»); bvat skilr (o: bjJmmer, mener) ()u 
um riddara? fatt g6tt, {)vi at t)eir lifa 
vi5 ran ok audgast af bernadi Elucid. 
148*; Krists riddari em ek (jbf. Vulg. 
miles Cbristi, gr. arQUTitairis L X. 2 %m. 
2, 3) Heilag. 1, 430««; ^uds riddari Nj. 82 
(121"); uvinrinn vissi sik vanmattugan 
at geta nokkura motstodu baft vid sva agsBtan gu5s riddara, sem var binn 
beilagi 6lafr Flat, II, 26' (jbf. gotes 
ritter Mhd. Wb, II, 1 , 739b«) ; einn mikils 
battar riddari lagdi nidr sin riddaralig 
v&pn ok gerftist guds riddari takandi 
munkabiinaft Mar. 880^. 3) SWanb fom 
ftaar i en g^rfteS etter i en anben fors 
nem ?Perfon3 ^^jenefte (jbf. Du Cange II, 
643"f00-''f98- unber miles, militare); er 
dllum riddurum (= buskOrlum S. 23) 
var skipat til veidarinnar Heilag. II, 
193'*; reftst bun (nl. jungfruin fngil- 
borg) til ferfiar meft {)eim ok vift benni 
2 riddarar ok sveinar bennar Fm, X, 
104® (Konung. 453"); riddara ok marga 
adra kurteisa })j6nustumenn belt bon 
(n(. Martba) a sinum kosti Heilag, I, 
514"; af stoinim febofium ok soemda- 
beitum Kniits konungs riddara, t>a t6ku 
n£er allir landsb5fdingjar Kniit til kon- 
ungs yfir ser Heilag. II, 160"; Sturla 
— , er sidan varft riddari Magnusar 
konungs Bp, II, 162'*; k6mu riddarar 
ok t6ku bann bondum ok leiddu fyrir 
Decium keisara Heilag. I, 430"*** jof. 
425'*f0'; konungr gerfii mik riddara 
sinn Bidd. 12'*; })essi karl var b6ndi 
at nafnbot en riddari at tign Bidd. 1* 
jbf. 2'*; i konungs bdll var 500 manna, 
ok bafdi engi minni nafnb6t, en riddari 
B(si\ 95«». 4) 3Ranb fom er i ©eftbbelfe 
af SUtbberboerbtg^eben, et dubbaftr til 
riddara (itjf. riddarasveinn og Hof. Leb. 
I, 141 — 148); var Martinus seldr fram 
af feflr sinum ok dubbadr til riddara, 
ok var bonum fenginn einn sk6sveinn 
til t)j6nu8tu, en })a var M. fimtan vetra 
gamalK er bann vard riddari Heilag, 
I, 608"-" jbf. riddara malagydf S. 27. 
5) 3Hanb ber fom skutilsveinn er i SBes 
^bbelfe af Sflibberbcerbig^eben ; a ^essu 
ari gaf Magnus konungr lendum monn- 
um barruna nofn ok berra en skutil- 
sveinum riddara nofn ok berra Bp. I, 
706'| (Sturl. II, 382"f8.; Ann. 195"); 
Ssebjom Helgason ok Ogmundr Sig- 
mundarson barrunar, Erlingr Amunda- 
son ok Haukr Erlendson Gula))ing9 log- 
madr riddarar Di^T. Ill, 93*. 6) ben 
Sriffe i (Sfaff^)ii, fom fatbeS ©^)ringeren 
(gfr. cbevalier Hof. Leb. I, 416«-«»f90.) ; 
er {)eir leko at skaktaili Knutr kon- 
ungr ok Ulfr jarl, t>a skekti jarl af 
bonum riddara OH. 167'» {Flat. II, 
283'); t)a skildi a um tail, vildi Samr 
bera aptr riddara, er bann bafdi teflt 
i uppnam, en borgils let \t\i ekki nk 
Sturl. II, 105^*. 3t}f. riftari, rideri, 
ridderi meb famme ©et^bning. 
riddarligr, adj. 1) faaban fom riddari 1; 
sa Otun ridarliga menn a bergi einu, 106 ridden — rif beir voru vel vipnaAir ok attu g6fla 
nesta: t)a maelti Otun: — riddarar 
Jjessir heiftnir — Flov. 130". 2) cicns 
bommeUa fot riddari 2; a skammri 
stundu nafAi hann numit allan riddar- 
ligan h&tt ok orrostuliga speki Fm, 
X 230 "f 9' . 

ridderi, w. = riddari. El. 4». IP'". 17»-*. 

rifteri, m. b. f. Post. 131". 138«». 

ridhenda, f. et ©lagS Slim, l^toorom fc SE, 
I, 64; Hd«. II, 19f0. 

rifthendr, adj. faaban fom l^ar ridhendur: 
rifthendr hattr 5K II, 152»; her er i 
fyrsta ok t)ridja visuorfti faattlausa en 
i oftru ok fj6r6a skothent ok rifihent 
SE. 668«« ibf. Hdtt. I, 50^ 73'. 

ridi, m. i mundridi. 

riftla, V. (a6) 1) bcic, o%)l0fc i rifilar (fe 
riftull); var sva mikill liftsmunr at fj6ld- 
anum, at Englar rifllufiu sveitirnar — ; 
losDar fylking ok ridlast, ok fellr mjok 
lift Haralds konungs Mork. 118""; er 
ridladist flotinn, f6r einn ser Dana heir 
ok a annan stad Svia konungs lid OT. 
53" (jbf. Fris. 162»; Flat. I, 481^); rid- 
ladist ^a fylkingin ok losnadi Oil Eg. 
54 (114*); i)egar er los kom i lifiit, ba 
kom hverr at ftftrum til [>e88, er allt 
riftlafiist i sma flokka OH. 122'; verfir 
nu SV& at kveldi, at 511 fylgd ))es8arra 
t)riggja er dreifft ok rifiluft i ndtt- 
rayrkri Pr. 410"; er I6ng hrifi haffii 
sva gengit, t>a rifilast sveitir Brands 
ok Urdu f)& manndrapin Sturl. II, 73'*; 
eptir t)enna atburd taka saman at 
ridlast m.j5k sveitirnar Alex. 37". 2) 
baniic ilt^ngc, lllafc, fotf^ne bermcb; 
Olafr konungr Ti*yggvason setti vin- 
gardinn, en enn helgi 6lafr konungr let 
ridlast vinberin mefi f5grum bl6mum 
ok rifilufium vinvifturn af vinberjum ok 
allskyns aldini OT. 39»^ 

ridr, m. balancerenbe SBetxsgelfe \>aa et 
\mait, t^nbt Unbcttag; rendu f)& gal- 
eifirnar upp a rekendrnar, ok {)egar 

er festi ok skridinn t6k af ; f)a 

steypti galeiftinni {)eirri, sem Haraldr 
var &, ok 8t5kk su af j&rnunum vid 
riftinn Fm. VI, 168«i. 

rifiskelfdr, adj. = riftusjiikr (jbf. rifta /"., 
riflusdtt); ridskelfdir boetast Thorn. 
600". 

ridull, m. 1) $ob, @{are; Sturla nam 
stadar i Selardal ok hafdi n5kkurn 
riftul manna Bp. I, 622"; litlu eiftarr 
kom J>6rhaddr ok synir bans ok riftull 
manna Pr. 46" {Anal. 173"); H. — 
aegir mftnnum einum, at J)eir her- 
klseddist leynili^a, ok gangit svd uti 
i ridlum ok vitit, bvat tifts er Herv. 
231"; {)ann sift hofum ver Birkibeinar upp tekit, at fylkja ekki t)a, er ver 
berjumst ok rennum at riftlum saman 
Fm. Vm, 403" {Flat II, 654"); k6mu 
|)a Birkibeinar neftan 6r boenum riftlum 
saman (= 2 efta 3, 4 eAa 7 saman Fm. 
VIII, 124") Flat. II, 678*; var t)etta lift 
— 11 till ridull manna hj& f>eim uvigja 
her, er bans uvinir h6fdu Fm. II, 306"; 
konungr hafdi riftul einn manna hj& 
her t)eirra (= haffii litit lid Fm. VIII, 
355'; hafdi riftul einn manna Konung. 
157»') Flat. II, 666"; mikill manna 
ridull {Vulg. populus multus) Stj. 522" 
(2 jlong. 13, 24). 2) mtftiQt, ^afe af 
©lomfter ettcr S'^ufit; gerir hann (nl. 
palmvidrinn) 4 hverjum ))rim tigum 
daga einn rifiul, vinnr mer sa bdrf, 
medan annarr vex Heilag. II, 629" jtjf. 
OT. 39'^ unber rifila. — Sbf. golfcf^jt. 
riel, ridel otn ^nuber i elter )paa %xa, 
flammet $eb. 

ridusjukr, adj. f^g af iloIbfcBcr. Mar. 
548"; Kim. 674" {Mf. 11"»); Post. 
234". 303«; Heilag. I, 699". II, 93". 

ridusdtt, f. ilolbfcber, = rida (gb. rithsesott 
Harpesireng 138". 144") Mar. 131"; 
Gyd. 63"; lagdi gu5 {)a eitt audkent 
mark a Kayn, t>at var hdfudskjalfti sva 
sem af ridus6tt {VtUg. in Cain tremorem 
capitis Hist, schol. SV^) 5^(7.43"; Ijosta 
mun drottinn t)ik meft ri6us6tt, frosti 
ok bruna Stj. 344» (jtof . 6 2Rof . 28, 22) ; t)at 
mein (nl. ri5us6tt) er fuUt me5 spilling 
ok sifeldum skjalfta Thorn. 463"; {)& 
t6k hann (n(. Benedictus) ri5us6tt mikla 
Heilag.l, 178'; husfreyja bans (nl. Petri) 
var mjdk {)r6ngd af rifiusdtt Post. 419 
jijf. Vulg. vidit sorrum ejus jacentem 
et febricitantem gOlattl^. 8, 14 (SRarc. 1, 
30fg.); eigin kona bans (nl. rsedismanns 
bans) bryddir hann ok gaddar — , h6n 
er bans ri5u86tt ok ma vera honum 
sem 8&rb6t Str. 25" jtof. ek skjalfr allr 
ok \>6 usjukr 2. 8. 

ri5us6ttarmadr, m. = ridusjukr mafir; 
sva muntu skjalfa af, sem ridusdttar- 
maftr SuM. 205". 

ridvaxinn, acH. tcetb^ggct, prftaatcn, unbcr* 
fcetftg af SSoe^t; ridvaxinn ok ekki har 
Flat. I, 246" {OH. 30'); madr ekki 
bar ok ridvaxinn Eg. 37 (74*); rid- 
vaxinn ok herdimikill Fbr. 104"; lajrr 
a vdxt ok mjdk ridvaxinn Fid. Ill, 
298". 

ridvdlr, m. Jljeble, 3^raft^IIe fom brujcS 
til betom cUcr bcrotoer at binbe (fc nda 
II, 1) SKajIcrnc i ct Sflet, ®arn o. bcSl. 
(jtof. kjevle 2, ridel Aasen 357a". 601a") 
Dpi. 29"; Hkr. 695". 

rif, n. 1) Slibbcn, tat. costa; tdk ^ud brott 
af honum eitt rif ok sva mikit kjot, rif — rifa 107 sem t)vi til heyrfii, en let kj6t koma i 
stad rifsins ok skapadi konuna — af 
bi sain a rifi gdrandi hennar likam af 
kj5tina en beinin af sjalfu ri&nu {Vulg. 
tulit unam de costis ejus et replevit 
carnem pro ea 1 SWof. 2, 21) Stj. 33" 
ji)f. Elucid. 63"; BarL 23>«; 6r bans 
sidu sofanda t6k ffud eitt rif o. f. b. 
Pr. 66f8'; gengu i sundr J)rju rifin i 
sidu mer Bter. 89'*; kom lagit i siftu 
a hestinum ok blj6p milium rifjanna 
parskf. 72'^; hljop p4 sverftit Kara a 
sidana Mod61fi ok i milium rifjanna 
Nj, 151 (262"); hann bra {)» saxi ok 
reist bl6d5rn a baki honum ok skar 
oil rifin fra hrvggnum ok dr6 })ar ut 
luDgiin Flat. 1/5318; jj,| pi^t, I, 223«» 
(IceL sag. I, 8"); eigi getr Olafr kon- 
ungr f)es8 rett, ef hann setlar, at ek 
muna vilja eta kal allt af Englandi; 
ek monda vilja heldr, at bann fyndi 
t)at, at mer b^r fleira innan rifja en 
kal eitt, bvi at heftan skolu honum 
koma kola rad undan hverju rifi OH. 
132" {Flat II, 254««f8.); rei5 Einari 
slikt at rifjum (o: bette \>at for @inat 
en farlig ©ag, ubfatte ffam for gcxrc?) 
sva ok t>at med, at Haraldr fottist 
varla einn konungr yfir landi niedan 
Einarr var & lifi Hdk.Iv. 243"; af {)eim 
rifjum o: af ben @runb: konor })8er, er 
6arfgengiar voro af t)eim rifjora, at 
))eer h5fdu leynt barngetnadi sinum 
Grdg. 101*; -skal d kveSa, af hverjum 
riQura hann fcerir (nl. umaga) Ordg, 
113*; er hann heyrdi roett um ssett ok 
landaskipti milli SviJ)j6dar ok Noregs, 
1)4 skildi hann, af hverjum rifjum vera 
myndi (o: I^Dab bette V^^^ ^^ bet^be, 
^^pab aWeningen bermeb toar) OH. 67"; 
vi5 bat vaknar Geirmundr ok sezt upp 
ok kennir bamit ok [lykkist vita, af 
hverjum ri^um vera mun Laxd. 30 
(76**); fyrir utan rif ser o: ubcn^aa fit 
Segeme: hon — segist allt p&T vilja til 
gefa fvrir titan rif ser, at honum se 
^4 bofgnara en 46r Clar, 193»i»f.«>f8.. 

rif, n. ®runb, Sleb i ©^cn, ©trorfning 
^t>or ber er libet SBanb, SSanbet l^ar 
tinge ^bbbe; ut til holmsins 14 eitt rif 
mjott ok lan^t Bard, 41" jtof. 44*»-»; 
rif ndkkut gekk milli lands ok eyjar, 
ok gengu Baglar {)ar ut um nottina 
at fjoru ok upp i eyna Fm. VIII, 306"; 
nm morguninn eptir sigldi konungr 
fyrir Jadar, ok er j)eir k6mu fyrir 
nfit, gerdi 4 storm vefirs Fm. IX, 503* 
(Konung. 378»«; Icel, sag, II, 210«). 

rif, n, Kel) i ©eil; J)4 var andviftri 8v4, 
at byrdingar sigldu 4 moti j>eim vid 
tvau rif Fm. IX, 20"; hvesti vefirit ok sviptu 1)4 til eins rifs Fm, IX, 21"; 
var 4 stormr sva, at ei^i fengu f)eir 
lengi 1 retti legit, ok sigldu peir f)4 
vift eitt rif Bar. 92*^; var vefirit hart 
sv4, at })eir sigldu med eitt rif i mi6ju 
tre Bp. II, 50« 

rif, in.) 1) aHiben, ©^nberritoen (jtof. rifa); 
rif ok slit Bp. II, 143"; herti (o: ftram^ 
ntebe) seglit sv4, (at) belt vift rif, tekr 
nu hvert band at slitna Fid. Ill, 652*. 
2) ^l^nbren, l^borbeb man tilriber fig 
noget; me5 r4ni ok rifi Bp. I, 134** 

rifa, V. (rif, reif, rifinn; jbf. hnfa) 1) ribc; 
|)eir afirir — rifu af rsefrit af selinu 
Laxd. 46 (187"); sumir rifu ok reyttu 
af honum t)4 hina vonda leppa, sem 
hann haffti Flat, I, 391"; Jldi hann 
ok oepti rifandi {v. I. snidandi) af ser 
sin klsedi Sij, 194"^; sneid hann f)4 ok 
reif klaedin af ser Stj. 195*; Sighvatr 

fekk einn dag um f)orp ndkkut ok 
eyrdi, at einn huBb6ndi veinadi mj6k, 
er hann haf5i mist konu sinnar, bardi 
4 brj6stit ok reif klsefti af ser OH, 
236"; t)er skulut rifa mat af diskum 
DN. II, 143*; J), vildi eigi annat, en 
aptr vaeri rifit sarit (d: enb at bet lopgte 
©aar 6(eb o^rebet igien) ok sett hofudit 
rettara Eb. 45 (88"); kaerfti B. hiisfreyja 
i Kollavagi 4 nerra f)orvald |>6ris8un 
ok vildi aptr rifa (d: lulblafte) s4tt- 
m41 {)au tvau, sem hon haf5i gert vid 
hann DN, 1, 109*; gerftist d^it 8v4 illt 
vidfangs, at {)at reif niftr hjorft fyrir 
monnum 6rrett. 50*; rifu J)eir ofan vefinn 
ok i sundr Nj. 158 (279*); var {)ar 
hverr fiskr 6r ro/Ji rifinn J56. 54(101"); 
rifjadi hann saman varrarnar, ok reif 
6r sesunum SE, I, 346*; eitt hit versta 
d^r reif i sundr ok <it gleypanda — sun 
minn Josef Stj, 195*; greip h6n (nL 
tr5llkonan) f)ann mann, er nsestr henni 
var, ok reif hon {>ann allan i sundr 
Flat. II, 274* ; hlj6p upp mikill fisldi 
— ok sOgdust skyldu nfa i sundr prest 
kvikvan Fm. IX, 261*; purpurinn ok 
5nnur en djfrstu kleeAi v4ru nfin i sundr 
{)ar, er hverr rifsadi slikt, er hann fekk 
Alex. 93"; hverir eru f)essir {)j6farnir 
— , er rifu i sundr hey mitt fyrir farar- 
skj6ta sina Laxd, 84 (235*); vilda ek 
eigi, at s61 rifi i sundr njja timbrveggi 
edr litt brsedda Flat, I, 290*; ^at ero 
rishrif (= risrif S. 9) er menn rifa upp 
Chrdg, 452". 2) = rifa i sundr: segl 
skal eigi rifa meirr en i tv4 luti Oul, 
305*; pessi v4ndr svikari — hefir — 
veett kleedi min, rifit ok un^tt med ollu 
Bp. I, 40**; b4trinn var brotinn en 
seglit var rifit Fm. IX, 387"i»f."; kom 
at honum leo 6r 8k6gi ok drap hann 108 rifa — rifna , en hit oarf^a djr — grandadi 

eigi asDanum (l^bor^aa Ifan fab), ok reif 
eigi likamann Stj, 681"; Danir toko lik 
bans — ok Idgdu upp 4 haug einn, 
letu f)a rifa d^r ok hrafna hrsBin Fris. 
20» {Yngl. 26); rifandi vargr Anecd. 
7 (8*0). 3) ub^)l^nbrc; i mOrgum stod- 
um audgar hinn riki sik meA, at hann 
rifr til (0 : t bette fZ)temeb) hinn fatoeka 
Bp. II, 160«». 

rifa, t;. (aft) f^? t6k dvergrinn t)veng ok 
knif ok vil stinga rauf (v. I. raufar) a 
vorrum Loka ok vil rifa saman munn- 
inn (v. I. eetlar at rifa saman varrir Loka 
ok vil stinga raufar fyrir d vOrrunum), 
en knifrinn beit ekki; f)a mselti hann, 
at betri vseri {)ar air brdflur bans; en 
jafnskjdtt sem hann nefndi hann, }>a 
var bar alrinn ok beit hann varrarnar; 
rifjaOi {v. L rifafti) hann saman varr- 
arnar, ok reif 6r aesunum; sa J)vengr, 
er mudrinn Loka var saman rifaAr 
(mefl), heitir Vartari SE. I, 346«; G. 
let foera ena dauda i uth^si eitt, ok 
var buit um |>orvald virftuligast, })vi 
at klsedi voru borin undir hann, ok 
var hann rifafir i hu6 Vigagl. 23^; 
hann var6 djftful6dr ok var rifaflr i 
hud innan ok var fcerdr si5an nordan i 
Kirkjuvag til bins helga Magnus jarls 
ok fekk hann bar beilsu sina Icel. sag, 
I, 94«. 

rifa, f. 9lct)nc, ©|)rallc; D. undrar mjok 
bessa hluti ok gengr at dyrunum, en 
pvi at hurdin var i lasi, ser hann inn um 
rifu i kirkjuna Mar. 726"i>»f.Mj verfta 
munu ok — 8t6rar rifur a j)eim ioklum, 
er a landinu lig^ja Kgs. 48"i»>f.*«. 3t)f. 
bergrifa, bjargnfa. 

rifanskinna, f, fotefommet font ^at>ntt paa 
et bift 6lag« gugl. SE. II, 489". 

rifbaldi, m. = ribbaldi. Fid. I, S^fS-. 

rifblautr, adj. bipb cllct tn^g ot)cr Sltbs 
bencnc; om fcb §cft Bp. h 389". 

rifbris, n. 3li^, 5lrat fom tit)e8 op af 3 or; 
ben, ^t)ori bet er Dojet; l)at er rifbris, 
er 8kj6tara er at rifa upp en soekja 
oxi Grdg. 469« jtof. 452«. 

rifinn, adj. f^nberreben (?roBt. ^axt af 
SSerbet rifa), fulb af 5lebner, BpxMtxl 
hellir einn var beimili mitt, ok var 
hann hrjiifr ok rifinn, ok |)6 vel at 
dropum buinn Heilag. I, 442*. 

rifja, t\ (a6) 1) benbc (§0 font ligger ube 
for at t^rrei^) faa at berbeb bet unberfte 
cKer neberfte !ommer o^ i S^fet; kom 
sk^^floki svartr a himininn — ; ^6ttust 
menn sja, at regn niyndi i sk^inu; kall- 
adi |>6roddr }pi sem akafast a menn, 
at upp skyldi raka heyit, en |>6rgunna 
rifjafti t)a sitt hey, tok hon eigi at raka upp, f)6tt t)at vaeri meelt Eb, 61 (94"') 
meb Variant 6. 2) labe noget !omme 
frent for fi^fet etter i 2)agenr ubrebe, 
ubk>ille, forllare; mikil sk^semi er at 
ri^a vandliga bat {v. I. rifja t>at vand- 
li^a upp) SE. I, 86**; sagfti Jon'biskup 
alia hluti — , nema uxadrauminn rifjadi 
{v. I. sagdi) hann eigi Heilag. II, 300'*; 
var )>at mal fyrst at riQa a f>inginu, 

hvart Magnus konungr maetti ; 

sidan var eptir bvi leitat, hvart Sigurdr 
— Mork. 182"-^ 

rifka, V. (aft) gjj^re forbelagttg, attraabar? 
big, ^nffelij* (jtof. Slbj. rifr) ; er nauftsyn 
at drepa niftr illu orfti ok boeta honum 
son sinn ok rifka sv& raft fyrir d6ttur 
^inni Nj. 12 (21**). 

rifliga, adv. paa en forbelagttg eller ^n: 
ftelig snaabe, faatebeS, at man bermeb 
Ian t)oere tilfrebS; fjorar gildar kfr firir 
mdrk brenda, efta dikur af gildum huft- 
um, nlu laupa smoers efta sva marga 
gangspeninga sem lirent silfr, kf r, huftir 
ok smoer fser ba rifliga at kaupa DN. 
II, 67». 

rifligr, adj. faaban fom tan anfeed for 
gob, 0niiCeltg (rifr); hefir J)at (nl. mal 
Odds) verit rifligra en mi Band. 23**; 
veit ek eigi, hvart hann veldr {>essu 
(nl. at bu er frugtfommelig) efta aftrir 
bleypimenn, t)6 at eigi se jafnrifligr 
sem Brandr Ljosv. 22*'; viljum ver 
gjama })er fylgja, hvart sem er rifligt 
efta urifligt, en J)at er eptir metnafi- 
arins, at ek vil eigi vera i beirri ferft, 
er ek veit eigi, hvert ek skai fara Hdv. 
40*®; verftit skal bsefti rifligt, [)&t er 
B. hefir mer fvrir heitit landit, ok 
gjaldast skjott Laxd. 47 (140*»); 15nd 
— , gull ok silfr, uorrceuan varning, 
jarnsmifti, rifligir gripir {)eir, sem ekki 
vaeri minna fe en kugildi SUirl. I, 38*^; 
Sigurftr bV'ftr honum at heimta fe bans 
til helmingar af \>e\m skuldastoftum, er 
6rifligstir v6ru Flat. II, 395*^; hann er 
ekki faess skvldr at fara sva orifligar 
sendiferftir Eg. 73 (176»); skal ^etta 
gjaldast i — baugabrotum ok i ollu 
^vi, (er) urifligast fsest til Band. 36*'; 
eigi sjnist mer ferft {)essi riflig, en 
gjarna (vil ek) fara hvert, er })er vil it 
senda mik Flat. I, 3293 jj,f jj. kvaft 
ferftina urifliga Frs. 97*^; skal fara 
annarr okkarr, ok vertu eptir, ef })u 
vilt; {)at er mer enn siftr hent, segir 
Bjorn — ; Karl taldist ok eigi undan 
at vera eptir, J)6 bvarki vaeri rifligt 
Fm. VI, 13^". 

rifna, V. (aft) retonc, ribe^ itu, f jJnberrtbeg ; 
eigi baft Sigurftr svipta seglunum, {)6tt rifr — nkddmr 109 rifnudu, heldr bad hann hserra setja en 
adr Vols. 116**; bat er heilund — er 
rauf er a hausi til neilaf hvart sem hann 
er hOggvinn efia rifnafir efla brotinn 
Grdg. 299'; eldr kom upjp a Heklu- 
felli med 8y& miklu afli, at ^allit rifnaAi 
Bp. 1, 803'*; kom sva nser andliti bans, 
at kinnbeinit rifnadi Fiw. Ill,' 186««; 
oxin hlj6p nidr i steininn sva, at mudr- 
inn brast 6r allr ok rifnadi upp i 
gegnum herftuna Eg. 38 (75*); por- 
steinn gripr i fotinn hinn eftra ok 8v4 
haH, at bsedi rifnadi hud ok hold FlcU. 
I, 262^; hann )>rutnadi sva, at kyrtillinn 
rifnadi af honum ok sva hosurnar Eg, 
81 (196**); ef klseAi rifnar af manni ^a, 
er heilagt er, ok skal sauma at honum 
Grdg. 32^*; rifnudu aptr sar bans ok 
urftu seipt gi'oedd Sturl.lj 158"; rifnuftu 
aptr (nt. sarin) {)a, er groin v6ru porskf. 

rifr, m. (0. rifjar) ©tol, 9lad i en SScctJs 
fto(, font bruged tit bet^aa at o^ruSe 
9^enbingen eUer ben fcerbige Seek) (i)>f. 
riv ^a»«i 606 b"; ftt. rev Bietz 530b««) ; 
madr telgdi {>ar meift til rifjar Big. 15. 

rifr, adj. faaban font man gjerne k)tl Babe, 
^t>orefteT ntan er begiartig; nu skulu 
per bera ut slikan mat, sem fyrr var 
rifastr, en ekki annan Flat. I, 545"; 
gait Kolr Arnason Ormi Q6ra tigi 
hundrada rifs fjar Sturl. I, 313" jbf. 
i guUi ok brendu silfri efir i rifum 
aurum tsl. 8. I, 331*. Qbf. hlauprifr. 

rifs, w. 9lo», ^l^nbring (itof. ran, hrifs); 
t)u — leggst i hernad sem heidnir 
vikingar ok foedir |>ik ok a5ra a rifsi 
ok ranum Flat I, 363*'; fara mefi ran 
ok rifs Fm. VI, 42". VIII, 263". 

rifsa, V. (ad) ri»e til fig, r/J»e; en djrstu 
klsedi varo rifin i sundr Jjar, er hverr 
rifsadi slikt, er hann fekk Alex. 93**; 
eigi er j)e88i madr fyrir |)at l^ttr ok 
lastadr, at hann haR t)at raent ok ripsat 
{v, I. rifsat) edr grimmliga grapat, er 
adrir menn dttu Stj. 154*' (Greg. Homil. 
40 6. 1654'f9fl.); peiv — rilsudu (= 
rupludu Flat. II, 679") buin {)eirra 
drjugum Fm. VIII, 390". 3t)f. grapa. 

rifskipadr, adj. forf^net nteb gobt SKanbs 
flab ; ger ok skip ^itt f;^siligt, {)a veljast 
g6dir menn til ok verdr bk rifakipat 
Egs. 8". 

riga, 1?. (ad) 1) beboege (e-u); er ^eir vildu 
hroera honum, bd fengu faeir hvargi 
rigat honum Eo. 63 (115*); riga {)u 
t>er,4 foetr, rapr ok blaudr! ok tak ^u 
sverdit aptr af mer, ef J)u J)6rir Fid. 
II,369*«. 2) tntr. = rigast ; Hrafn sagdi, 
at hann leti eigi vinna |)at, er meira la vid, en riga at sliku (o: gitje ftg ifcerb 
nteb faabant?) Fern. 13«. 
"?a» /*• Sugt, Sue, Urumning; leitar vadr- 
inn at j6rdunni ok berr eigi svd sk^rt 
eda merkiliga, hveria rigu gjdrir yfir 
um ^f. 19«> V. l. (Fm. XI, 441 v. l). 

rigna, v. (nd) babe meb ncbfalbenbe Sflegn; 
at er geritsk synir fddur ydvars J)e8B, 
er a himnom er ok sdl sina Isetr skina 
jafnt yfir v6nda sem g6da ok rignir 
slikt yfir lUa Homil. 163^> (3»attl^. 5, 46) ; 
sveinninn var i skinnstakki, ok var hann 
med engu m6ti rigndr eda vatr, heldr 
hlutlauss allrar dOggvar Bp. I, 322"; 
u^jerf. rigndi d })a bl6di vellanda J^^- 
167 (272»M»); 6r 8k:^nu kom sva mikit 
regn, at — ; 8& menn, at bl6di hafdi 
rignt i skiirinni Eb. 51 (94") ; gud let 
rigna eldi ok brennusteini yfir Sodoma 
ok Gomorra Pr. 72*'. 3bf. regna. 

rigr, m. $aarb^eb, ©tteng^eb ((at. rigor, 
ft. rigeur); reglunnar rigr {v. I. rigur) 
f^sir, at hann fl^i (nl. ub af 5llofteret) 
Mar. 484". 

rikborinn, adj. af ff0x, foment eller anfelig 
©erfomfi nebftamntenbe fra rikir menn; 
hann (nt. Eirikr) var rikbomastr (nl. 
allra sona Haralds konungs) at modemi 
Flat. I, 42*; mi segi ek })6r betta at 
aheyrdndum dllum t>eim, sem her sitja 
ok rikbornastir ero i {)e88i borg (r= 
Vulg. majoribus natu de populo meo) 
Stj. 426" («ut^ 4, 4). 

rikdomliga, adv. paa faaban Sl^aabe, font 
toibner ont ben ^anblenbed rikddmr. Fm. 
VII, 24". 

rikd6mr, m. 1) 9Kagt, $0il^cb, Slnfeelfe; 
hann hefir mikit vald ok rikdom austr 
{)ar vid Elfina Fm. VII, 17"; t)a mun 
eyddst J)inn rikddmr (v. I. |)itt riki) Stj. 
151*; er |)at mikil byrdr einu kotkarls- 
barni at skipta sva miklum rikddmi 
Fm. IX, 330*«; i bessum vidbunadi 
megum ver reyna nans st6rraennsku 
ok rikd6m, ef hann ridr rettan veg at 
borginni o. f. t). Fm. VII, 87®; ef einn- 
hverr girnist af sjalfs sins rikdomi at 
bj6da sinum eiginligum broedr meirr 
en med gudhrsezlu Heilag. II, 609" j[ijf. 
664"; vdrr rikdomr o: toot SRajeftat, toi 
font l^ar ^agten og !IR^nbig^eben: hvat 
ver budum ydr undir skyldri hl^dni 
at hafa orkat varum rikdomi Mag.* 31*. 
2) Sltgbont; gef \)n 5ngvan gaum at 
minum rikd6mi — eda binu feleysi, 
j)vi at mattugr er gud audoefum {v. I. 
audraedum) veraldar at skipta 0. f. to. 
Mar. 299"; var hann herra yfir hjski 
morgu ok miklum rikddmi Heilag. II, 
143^; mer t)ykkir rctt sagt, at bdka- 110 rikdomsleysi — liki kista min se allr minn nkd6mr Bp. 
II, 104»«. 

rikddmsleysi, n. gattifibom; vildu f^essir 
helgu te6T komast yiir ana, en rfk- 
doinsleysi dvaldi framkvaemd ferdar- 
innar Heilag, II, 424"l»f.» 

rikdoemi, n. = rikd6mr 1. Fm, III, 46'; 
it)f. Flat. II, 310". 

riki, n. (got. richi, gl^t. richi Graff Jl, 390, 
mfft riche Mhd.Wb. II, 1, 692"; itof. gn. 
2lbi. rikr) 1) aKagt, $0i^eb, anfclig ©ttl^ 
ling; ek hefi hafit })ik til rikis af litlum 
raanni OH. 216"; bans (nl. gu6s) veldi 
ok riki er umattuligt at sigra, pYi at 
hann er um fram allan styrk Barl. 
113"; inikit var liki }}iiigamanna Fm. 
XI, 159'*; |)u hefir ekki riki til at msela 
i in6ti Olafi konungi OH. 67" (Flat. II, 
82**); ma ek ekki heita lendr maftr, ef 
ek skal eigi hafa riki vid einum islenzk- 
um stafkarli 2^m. VII, 114**; er mer sva 
sagt fr4 konuDgi, at hann se — {)e88 orr 
at — veita riki jjeim, er honum ^ykkja 
til {)ess fallnir Eg. 6 (9"); svd sagdi 
Sturla, at sa {)urtti ser eigi til mann- 
virftingar sptla efta rikis, er i Ddlum 
sKti, ef |)6rfir vseri i fsafirdi Sturl. I, 
307'; i)6ttust |)eir skilja, at engi varft 
})eirra, ef sva buit stoedi riki u 
Lratns Sturl. 11, 266^* ; vinir bans urdu 
honum allfegnir i fyrstu, en er peiv 
hugsudu um riki Kolbeins unga, hversu 
mikit vorftit var, {)6tti })eim naliga, 
sem hann vaeri latinn Sturl. II, 4". 
2) aW^nbigl^eb, ipcrtebjjmme font gitjcr en 
9laabtgl^eb eller 3Ragt ot)er no get, font er 
l^ant unberlagt; ver beiddum oss kon- 
ung {)ar, sem ver varum adr undir rafii 
ok riki vars dr6ttins Sij. 449**; hann 
belt riki yfir {)eim heidnum ])j6dum ok 
\f6 er kallafir var Chanaan Stj. 386"; 
t6k f)a riki eftir hann Jatmundr kon- 
ungr brodir bans Flat. I, 51*; lagftist 
land allt undir riki Haralds konungs 
Fm. VII, 185*0; Haraldr yann ok eifi, 

— at hann skyldi ekki til rikis kalla 
me6an Magnus lifdi Fm. X, 418*'; 
konungr var })d a barns aldri fyrst er 
hann kom til rikis Eg. 26 (61*»); {)au 

— uflfdu, at {)au mundu rekin af rik- 
inu fyrir sinar udaftir Post. 847"; at 
lyktum {)eirrar stefnu fengust })eir or- 
skurdir at taka Magnus sva fra riki, 
at hann matti eigi kallast konungr 
{)adan i fri Fm. VII, 186"; i {lann tima 
v6ru 5<^KW riki yfir Gydingalandi, sem 
i gudspjOllum er sagt, reft einum fjdrft- 
ungi lands Filatus, oftrum Lisania, 
brioja Herodes, hinum fj6rda Pbilippus 
br66ir bans Po«^. 846*®; berr t)eim 611- 
um, er guft hefir meft riki ok meft hOfft- ingjanafni gofgat, at styftja hana (nl. 
gufts helgu kirkju S. 1) til allra rettra 
luta DN. I, 51" (NL. I, 448 fg.); gufts 
riki Horn. 196«>f88.; a ^riftja an rikis 
mins herra Hakonar konungs DN. I, 
93 ; ver (J), meft gufts raiskunn biskup i 
Stafangn) viljum 6llum mOnnura kunnigt 
gera,' at a eno fimtanda ari rikis vars, 
pa — DN. X, 4*; gaf Askell erkibiskup 
upp sitt riki ok baft Absalon biskup 
taka vift erkibiskupsdoeminu Fm. XI, 
392*'; it)f. JEf. 19"; ogfaa ont aR^nbtg= 
^>cber Itjoraf §^t)btngerne paa Qglanb 
Dare eQer !unbe fomme i $efibbe(fe: 
|)6rftr bjost til utanferftar, hann fekk 
n'kit til geymslu Halfdani magi sinum 
Sturl. II, 76*; gafu })eir upp goftorftin 
i vald Hakonar konungs ok v6ru meft 
honum tva vetr; siftan gefr konungr 
)eim orlof til Islands ok Teer hann 
3eim aptr riki sitt Sturl. II, 82®; f6ru 
)eir — lit til Islands ok t6ku \>bm riki 
undir sik, sem konungr haffti skipat 
beim Fm. X, 61®; a {)eim fundi skipti 
p6rftr riki meft t)eim o. f. to. Sturl. II, 
81**-*»; for ^6rftr 6r Borgarfirfti i Dali 
vestr ok skipti rikinu meft ^eim frsend- 
um sinum Sturlu borftarsyni ok Joni 
Sturlusyni Sturl. II, 80*; i Viftirajri var 
kastali sa, er Snorri Sturluson let gora 
fa&, er Arnorr Tumason haffti skipat 
nonum riki sitt, er hann f6r utan Sturl. 
I, 290". 3) 5«ibf jcer^eb, §aarb^eb t at 
l^aanbl^cebe fin SRagtftiaing cHer HR^ns 
bigl^eb faalebe^, at anbte ntaa b^ie fig 
bcrfor: })at mselti hann (nl. 2lpoftcIen 
$aulud) vift Titum, at hann skyldi dvita 
meft riki (Vulg. cum omni imperio 3^it. 
1, 15; mobfat kenna meft h6gv8eri) 
Homil. 141*®f08. jtof. Leif. 1758»-yl76*; 
mselti engi maftr i m6ti fyrir riki kon- 
ungs Eg. 17 (30*0) . jjonj ygj. ^gg m 

Old af riki Alfifu, sva at bvers manns 
fe var i lifrifti Fm. VI, 96"; sva niikit 
var riki frsenda hennar vift hana ok 
festarmanns, at bun treystist eigi ber- 
liga at s;^na &st hjarta sins f)a, er h6n 
unni Kristi Heilag. I, 276*. 4) l^toab 
font er unberlagt end iperrebji^mme eller 
©t^relfe (jtof. veldi); ek vil, at allir 
lendir menu i varu riki luti til var eftr 
stokkvi af eignum sinum ellar Fm. VII, 
17®; for konungr beim eptir t)etta i 
riki sitt Fm. XI, 392"; bar reft \>k 
fyrir riki Roftgeirr hertogi F'm. VI, 85'; 
})4 v6ru upplendinga konungar margir, 
j)eir, er rikjum (= fylkjum OH. 33*®) 
reftu Flat II, 37*; aftr hdfftu jariar 
vent i {)vi riki (nl. Sikileyjar veldi 
S. 17) Fm. VII, 85*»; skal ek fa menn 
til at varftveita rikit Eg. 26 (62"i»f-®); rikilatr — rikleikr 111 Skotland var kallat {>riAjuDgr rikis vid 
England Eg. 51 (102»); f6r hann sva 
um allt {>at riki (nl. Uppl5nd; = fylki 
OH. 60») Flat. 1, 64"; at friftr ok naftir 
msetti verda riknanna niilli, Noregs ok 
Danmarkar DN. VI, 69*; Babilon er 
sva fraeg borg, at h6n kallast hdfuA 
rikisins ok fyrir f)ann skyld kallast 
oil }>au {>rjd riki Kaldea, Assyria ok 
Mesopotamia a sumum b6kiim medr 
Babilonar nafni Stj. 74*; jtof. Noreffs- 
riki, Sviariki, Rauraariki, HringariKi, 
Austrriki m. m. 5) fianb^ab; iyrir 
yestan Limafjord er t>at riki, er heitir 
Vendilskagi Fm, XI, 230*. 

rikil&tr, adj. l^erftef^g, niblioer i ^oel^belfe 
ofl Ub^Dclfc af pn 3«^nbtgbeb. Fm. VII, 
321». 

rikisdjarfr, adj. felt)raabig; boendr ok al- 
{}^da gerask f)a rikisdjarifir ok lihl^dnir, 
8Ja ilia viA sokum ok boeta far — , eiga 
samveldis j)ing o. f. t). Kgs. Tl^^. 

rikisdjofull, m. en of be fotnetnfte 2)joeDle; 
rikisdjoflar (= h5fuddj5flar Heilag. II, 
5'*; riki8|)ur8ar Heilag. II, 11'; bofft- 
ingjar helvitis Heilag, il, 15'*) i helviti 
mselto vid kappa sina (= smidjukappa 
sina Heilag. II, 15") Heilag. II, 6". 16". 

rikisfolk, n. =: rikismenn; margir jarlar 
— ok allra banda rikisfolk var \>k til 
Lunddua komit Bar. 91'; jbf. 92*. 

rikisforraft, n. Seftbbelfe, Ub^toclfe af Sle^ 
0ietingen; er beir k6mu til rikisforrada 
(= til rikis Flat. I, 62") i Noregi Fm. 
I, 61«*. 

rikisfni, f. fornetn ilt)inbe, = rikiskona. 
Mdtt 15". 

rikisgull, n. iongelig ©tgnetring (it)f. gull 
2)? Mag.* 26»'. 

rikisgeezla, f. SSaretagelfe af SHegievingen 
otjet et £anb; V. dr6ttning gerfti adra 
veizlu sinam hofdingjum f)eiin, sem 
heima bdfftu vent til rikisgsezlu me6 
henni Kgs. 98*; jt)f. 98". 

rikisbdski, m. gfate font truer et 9lige. 
Trist. 83». 

rikiskona, f. foment, anfelig JtDinbe (ji^f. 
rikismadr); af bennar (nl. Freyju) nafni 
er |>at tignamafn, er rikiskonur eru 
kalladar fruvor SE. I, 96"; biskup sat 
til hoegn bandar bonum (nt. konungi) 
en drottning til vinstri bandar ok })ar 
rikiskonur dt iri bcnni til beggja banda 
Flat II, 293". 

rikisinadr, m. 1) fomein SRanb (it)f. gf))an. 
rico bombre) Eg. 3 (4"). 8 (12% 62 
(103««); Grdg. 368*; Flov. 124«»; Fm. 
VII, 288^ 2) = rikisdjarfr maftr ? bann 
rskti ofstopamenn ok rikis(menn), en 
bann bagga6i bvem, er bryggr kom 

. til bans Heilag. U, 24". rikismunr, m. l^orfEjel nteb $enf^n til 3flaQt 
eUer !^nbf[^be[fe; er sa rikismunr okkarr, 
at {)u munt taka mega bey fyrir mer, 
ef t>u vill Hoinm. 5 (139>). 

rikissproti, m. @et>ter, =: rikisvdndr. 8tj. 
661". 

riki8stj6ri, m. SiigSforfta^ber, Slegent, til 
l^ioilien Sanbetd St^relfe er oberbraget; 
reeftismadr bans ok riki8stj6ri vard 
bryggr ok barmsfullr af f>ungleik sins 
berra Sir. 26«». 

riki88tj6rn, /. SligSftyrelfe, Sftcgjering; t6k 
bann ))d t&6 ok nki8stj6rn me6 benni 
Flat. I, 92'^; |)eir, er me6 mer gesta 
rikisstjomar (= lat. in regimine regni 
laborant) Kgs. 133** jtof. 131*f8.. 

rikisst6Il, m. Srone; bann virdist at skipa 
f)er yfir riki88t61 sins lJ6s Israel Stj. 
671«' (1 itong. 10, 9). 

rikistroll, n. S^rolb fom er rikismafir, = 
rikisdjofull, rikisf)ur8. Heilag. II, 3". 

rikisvOndr, m. ©ejjter, = rikissproti. Fm. 
X, 15"; Alex. 100"; Mar. 681». 

riki8f)ur8, m. = rikisdjofull, rikistrOll. 
Heilag. II, 11*. 

rikja, V. (kt) 1) ^erffe; bann rikti QOgur 
ar ok tuttugu Flat. II, 23«*; sv4 var 
bonum rikuliga f)j6nat, sem bann vseri 
yfir Ollura beimi rikjandi Partalop. 11*; 
fundu j)ar Pbilippum rikjanda yfir borg- 
inni Gyd. 30'; sva margar jardir varo 
keyptar til klaustrans, medan Asa ab- 
badis rikti EJb. 34**; ogfaa rikja e-m 
o: bel^erfte en, l^erfEc otoer en: binn ellri 
rikti jamnan binum yn^a Sir. 160'; 
bvar sem ofdrykkja rikir teanni, J)ar 
rikir djofullinn Hom. 62"f8-. 2) IJotoe 
noget i ^fl^cengigl^ebSfor^olb til fig i 
grammatt!alfl 33et^bning (jtof. st^ 2); 
er t>etta or6 „flugu" mar^faldliga (o: 
i glertal, ^hiroliS) sett i binum fyrrum 
visuordum, en )>at rikir (o : ^ar til @u6s 
jeh) tvau einslig ndfn i binum sidamim 
visuordum SE. II, 142". 

rikjaskipti, n. Sligerd deling nteUem flere. 
Fm. V, 297'*. 

riklatr, adj. ftoragtig; f)essi maftr var 
riklatr ok vildi eigi sejicia lengra en 
bann spurdi Laxd. 21 [Kaalunds Ubg. 
e. 69""). 

rikleikr, m. Wagt, 3lnfeelfc; ofmetnaftr sa, 
er bann fyldist upp af sinum rikleika, 
baffli varia rum i bans hjarta Flat. II, 
23**; bann (nl. konungr) a sjalfr sik at 
s^na lettlatan ok bliOan Ollum g66um 
mOnnum, at engi bafi sv& mikla 6gn 
af banum, at bann bleyOist at bera oil 
naudsynjamal sin fram fyrir konungi 
fyrir bans rikleiks (J^cgten: grimmleiks) 
sakar Kgs. 105 v. I. 112 riklingr — rikr riklingr, m. = reklingr II; kjarf riklinga 
Frost 2, 37»; JBtjar*. 1, 4*; hann halfli 
gott til fdstumatar riklinga ok rafi ok 
8V& fiska Sturl I, 331». 

riklundaftr, a<Hj. ftolt, botomobtg, l^erjlef^a, 
= riklvndr. Flat. U. 431* (IceL sag. I, 
74^) ; Jarisleifr var ekki kallaAr mildr 
af fe sinu, en var sti6m8ainr konungr 
ok riklundaftr Flat 11, 121'; dr6ttning 
var riklundud ok ekki vel til stjupbarna 
sinna Flat II, 109" (Off. 77"); hann 
(nt. Alfr konungr) var {>5guli madr, 
riklundafir ok ut)Jdr Fris. W*(Hkr. 24); 

ferdist Maffnus t)a6an af riklundaftr, 
egndi mjOK illMdi ok ransmenn ok 
fridadi sva fyrir KaupmOnnum ok odru 
siftgodu folki Fm. VII, 16«». 

riklyndi, n. @toUBeb, $ot>mob, $erf!ef^ge, 
©treng^eb; ef pu vil nokkut lina hit 
hardasta hans riklyndi (Vulg. imperi- 
um patris tui durissimum) Stj. 578*° 
(1 itong. 12, 4); at t)eir — sjni heldr 
undirmonnum soetleik litillsetis en matt 
veldisins sva at af sniAist hjartarotinni 
riklyndisins herdi Heilag, II, 664^. 

riklyndr, adj. = riklundafir; margir kall- 
aftu hann riklyndan ok radgjarnan (j[bf. 
Flat. Ill, 247^*) — ; en ^eir (er) gj6rr 
vissu kalladu nann — rikjan ok r&5- 

. vandan OHm. 30"; Olafr konungr var 
maftr riklyndr (= riklundadr OH. 77**) 
ok 6J>^dr i mdli Flat. II, lOO**; Timo- 
theus var riklvndr (mobf. mjuklyndr 
£.29) Hotnil 141" jbf. riki fi. 26 (Leif. 
176**). 

rikmannliga, adv. paa @iormanb§t)td, paa 
faaban 30'^aabe font be, ber gjerne k)iUe 
inbtage og bet)are en anfeet, oDetlegen 
©titttng blanbt ftne Dmgtt)elfet; at ond 
min fyrirdoemist eigi med hins audga 
manns t>6ss, er flutt er, at fagrliga 
kraestist hen* i heimi ok rikmannliga (= 
(at. qui epulabatur in isto mundo deli- 
ciose et eplendide) Heilag. II, 650*^*"; 
gekk Zoe |)ar i hj& ok sa hversu {)eir 
letu rikmannliga ok hugadliga, er |)eir 
sast ekki um F'm. VI, 141"; mael her 
ekki 8va rikmannliga eda neisuliga til 
h5f6ingja vars Fm. X, 222"; maelti 
hann til sinna manna, at f)eir ekyldu 
rida rikmannliga ok vdlduliga i borgina 
Fm. VII, 94»*. 

rikmannligr, adj. anfelia ; mikill madr ok 
rikmannligr (= itarligr Mork. 116**; 
itrmannligr Fm. VI, 414") Fris. 247"; 
lanklsedi gera ))ann margan her rik- 
mannligan, er fatcekr var Alex. 85". 

rikr, adj. (got. reiks, g^t. richi Graff II, 
387; m^t. rich Mhd.Wb. II, 1, 686 a^); 
1) ftor, anfclig, mopgtig, foment, frent: 
ragenbe ober fine Omgi»eI(er; Tosti het madr i Svit)j6d, hann var einn rikastr 
(rikastr ok gdfgastr Fm. I, 61*') madr 
i t)vi landi Flat. I, 68"; Eirikr kon- 
ungr gerdist nu rikr hdf&ingi ok agsetr 
Fm. XI, 298*; madr het Ingvarr rikr 
ok audigr Eg. 20 (37«*) jbf. 7 (10"); i 
})ann tima var bdndafolkit au5igt ok 
rikt ok uvant 6frelsi ok ofriki nokk- 
anna Fm. VII, 243^; a t>es8i stefou 
8t6d upp einn rikr maftr 8&, er Eschinus 
h6t Alex. W; hann (nl. Mordr) var rikr 
hdfdingi ok m&lafylsjumadr Nj. 1 (1); 
f6r hann 8v& um allt t)at fylki, jafnt 
hegndi hann rikjan sem urika OH. 60* 
= jaftit hefndi hann rikum sem tirikum 
Flat. II, 64"; fyrirbjofium ver hverjum 
manni rikum ok 6rikum |)essa vara 
skipan rifta eda rjufa DN. I, 60*; kona 
hans bad, at hann skyldi bj6da kon- 
ungi til veizlu sem margir adrir menn 
gerdu Fm. VI, 342*; var nann udsell ok 
usidugr sva, at hann tok rikra manna 
konur ok doeti ok hafdi hj4 ser Fm. 
VI, 345*; rikri rdd sagdi Am. 62* (66); 
sagdi |>a hinn rikri (rikari Flat. II, 
572**) rad Konung. 47*; her i landi er 
bess van um alia f)ina daga, at ver 
traendr sem rikri Eg. 66 (156"); var 
8j6n sogu rikari OH. 180*^; er fdtt 
skopum rikara Vatsd. 12 (23**); ekki 
skortir mik afla til at halda einord 
minni fyrir rikara manni, en |)u ert 
Flat. I, 76**; r^gr heitir sii kona, er 
rikust er SE. I, 530**; J)eir menn voru 
rikastir i broendalogum Fm. VI, 24*; 
hann (nl. Knutr hinn riki) hefir verit 
rikastr konungr ok vidlendastr a danska 
tungu Fm. XI, 201*^ i»f. 203* ; synir 
Amoi skulu gera rikt brudlaup frsenda 
sins Gyd. 38*^ i l)e88i borg (nl. Slt^en) 
var fordum rikastr — skoli Alex. 10**; 
|)ar dvelst hann um nokkur ar bald- 
audi rikan skola med morgum tiginna 
manna sonum ^Jf. 95**; Cresoentius 
kastali er hsestr i borginni (nl. 9lom) 
fyrir hedan ana hardla rikr Symb. 23** ; 
h6n klaeddist j^a sva rikum skinnkyrtli 
hinna hvitostu skinnu — , at — El. 86*; 
sidan gyrdi mserin sik einu riku belti 
El. 87^; sendi ver til ydar — meirr 
minniliga en rika sending, eitt skingr 
ok syrkot ok kaprun m. m. DN. X, 9** ; 
ganga rikt o : kjcere ftor, tage Ober^aanb : 
sva gekk mildin rikt med {o: ifo^) hon- 
um Alex. 56**; ma t>ar sja, hve rikt 
langa fasta gengr, es slik h&tid kemr 
eigi fdstunni af Homil 140'*; lat })u 
eigi {)a feed — , sva rikt ganga. at })u 
virdir (hana) raeira en Jjat, at — p.knEd. 
20*; ek maetta svikia J)ik, ef ligoefa min 
gengi rikara en lukka f>in pMang. 54**; rikuliga — rimma 113 leggja rikt vid e-t o: bcftcntmc, forf^nbe 
at noget flat l^abe alborlige ^0lQtx, at 
man ftal lomme til at unbgjcelbe l^aarbt 
berfor (ibf. \e^gjsL vid 5, @. 452a^) : kendi 
hann beim retta sidu ok lagdi sva rikt 
(= mikit OH. 00^; Flat. II, 64«) vift, ef 
nokkurir veeri Jjeir, er eigi vildi — 
Fm. IV, 144«»; Flat 1, 565** 2) tig, 
= au5igr, Ut. dives. Mar. 298«— 299"^; 
er ^at med ollu engi gloepr, at |)u 
gimist at eiga eina luti ok adra, ))i at 
ekki g()rir t>u bat med ))eirri astundan, 
at bvL hirflir nkr at vera, litan — Stj, 
143'*; 08B virdist, sem f)e88i maftr megi 
varla f&toekr kallast heftan i fr4 — ; 
skulom ver he^an af heldr kalla hann 
inn rika mann, einkanliga, ef N. gerir 
enn sem fyrr sina ferd til at au5ga 
hann Heaag. II, 72"l»t.««; rikr at, 
meft e-u o : tig paa noget (font man f)at 
i Ot>erf[^bigl^eb): soekir hann heim ^fl- 
ing nokkum 8t6rliga rlkan at gulh ok 
silfri Heilag. II, 134*; furftuliga rikr — 
med hvers kyns auftoefum Heilag. II, 
183*"; hin rikasta (ey) me5 alls konar 
d^ravei5i — , auftig at vingdrdum en 
rik at vinum Heilag. I, 330" jbf. 9tns 
mtedningen bertil; it)f. fullrikr Fm. VI, 
273* 00 (Eiiateme i Ifte »inbd @.503a. 
3) fbrang, ^aaftaaelig, ub^ielig, ^t)or bet 
gicelbet om at l^aanb$oet)e fin ^iQie, fcette 
ben igjennem; hann vas dsell ok hinn 
mildasti vid alia g6da menn — ok vas 
rikr vi5 vanda menn Heilag. II, 46'; 
hann (nl. Thomas erkibiskup) er rikr 
vi5 dsiftamenn bsefti Iserda ok ulserfta, 
mjuklyndr var hann vi5 alia sidlata 
menn Heilag. II, 319^; var [)ar rikt 
varfthald Fm. XI, 247". 
rikuliga, adv. 1) ^aa faaban H9>2aabe, at man 
fjfger, ^ax %&xt beraf (it)f. rikmannliga), 
t)inbet S(nf eelf e berbeb ; bj6 konungr hann 
r. Ollum riddarakleedum Str. 3*°; sa 6 
skipit sva frittok fagrt ok sva r. buit, 
at aldri s& h6n annat slikt Str. 6*"; 

teir spurdu, hvi |)eir gengu sva r., en 
ann i'retti,hvi t)eir gengu svafatoekliga 
Bidd. 51"; hann belt {)a drengiliga ok 
rikuliga sina vini iS^W.11,314^; ek skal 
f& ]>er styrk til f)e88ar ferdar, at })u 
megir fara sva r. sem t>u vilt Laxd. 21 
(47"); f6r Sigurftr rikuliga me5 marga 
menn (=: rikmannliga mc5 miklu fjol- 
menni Fm. 1, 79") Hkr. 128"; t)eir er r. 
lifa a {)es8arri jdrd Magnus s. c. 4 {Icel. 
8. 1, 239*') ; sva t>6tti honum ser rikuliga 
bj6nat sem hinum rikuliga sta hofdingja 
Fartalop. 3*». 2) meb ©trcnolSfeb (jtof. 
rikr 3) ; hann var rettdoemr ok belt r. 
guds log Fm. XI, 298"; {)enna bodskap 
belt allr lj6r svd r. at — Stj. 453*«. 

^vUner: Crb6o|i. in. rikuligr, adj. anfclig. Partalop. 6 (unber 
rikuliga); hann var ok binn rikuligsti 
maftr ok manna baestr Agr. 89** (Fm. 
X, 418«); rikulig veizla Fm. VI, 342"; 
Alex. 161"; rikulig snsefiing Heilag. 
II, 493«. 

rim, f. ©J)tle (Aasen 602 b*^; ft), remma 
Bietz 529 a; jbf. rem Molbech d. Dia- 
lekUexicon ©. 443**) i ®rinb, Ojetbe 
eQet SBsg ; sa er annarr gardr, er heitir 
rimagardr, ()ar skolu vera 4 rimar ok 
okar a endum, ok festi sva fast med 
hdnkum, at eigi falli nifir fyrir vindi 
e5a bufe Landsl. 7, 29'; ef fyo^vegir 
renna at gardi, {>a skal hlid a vera ok 
grind fynr ok okar 2 a endum ok 
krossband a Landsl. 7, 30*. 

rim, n. 3flcgning, S3ercgning (jbf. g^t. rim 
Graff II, 506; SchmellerUi, 68*; agf. in 
catalogo o: in rime Wright-Wulcker I, 
506**; rimcrseft o: arithmetica Wright- 
Wulcker I, 342". 500**); i messudajra- 
rim; jtof. boekr 7 med jafnlengdanmi 
DI. II, 64*'; stjornurimsmeistari o: 
Slftronom Stj. 278*; Barl 189"; nema 
rim spilli Bimb. 58 b (20"). 

rim, n. ffiim, timet ^igt (af lat. rythmus; 
jt)f. mH rim Mhd.Wh. II, 1, 703b; ft. 
rime Diez 1, 351"f8') ; gerdu ser heimskir 
menn morg rim ok roedur Barl. 134** 
jtof. 140*"; ceith thyst rim ^aa en fots 
gl^lbt sylgja af S^lb DN. V, 640«». 

rimagardr, m. ©jetbe fom et gjott af rimar 
(fe rim f.), et fammenfat, beftaat af flete 
))eb $i(el|p af SSibiet eUet henkr (fe honk) 
fammenbunbne, meb Binanben fammen^ 
l^olbte @tinbet. Landsl. 7, 29', fe unbct 
rim f. 

rimanaust, n. 92^ft {o: Squ^ l^boti Saabe, 

tatt^iet inbfcetted naat be btaged paa 
anb), ^Did Soegge bt^iaa af o^tetftaaenbe 
rimar meb aabne Slum mettcm bigfe; E. 
hlj6p {)& til rimanausts, er ferja var i, 
ok bardi um hana Sturl. I, 256'. 

rimi, m. S^tbt^g, langfttoft gotl^jJtning i 
S^ettanet ellct Scnbet (i»f. Aasen 603 a"). 
SE. I, 586"; er sja rimi kalladr at 
Kambi Svarfd. 13**. 

rimkoenn, adj. fl?nbij i 9latet8 lalenbarijie 
Seregning (jbf. nm, n. I); hann var 
kalladr stjornu-Oddi, hann var rim- 
koenn madr sva, at engi madr var bans 
maki honum samtida a ollu Islandi 
Draum. 106*. 

rimma, f. Dbetfalb meb bettil l^jJtenbe 
Satm, Btpi (ibf. ahlaup); oestisk oil 
al})5'da a hendr honum, ok k^studu 
t)eir at honum grjoti ok trjom ok hvi- 
vetna, er {)eir mattu til fa; i fieirri 
rimmu toku J)eir borgarmenn Simon 
enn ilia a braut or An|)ekio Post. 140*'; 

8 114 rimspillir — ripting t6ku t)a menn hans (n(. Kolbeins) ok 
dr6gu hann ofgan a milli skipanna til 
sin, ok i J)eirri rimmu fekk hann fjogur 
sar Sturl. II, 68"; u^gi ek, at Snorri 
— muni hafa gert vina skipti — , er 
niik uggir, at ver frsendr munim raesta 
rimmu af hlj6ta, afir Ijkr Sturl. I, 
314*; bcraf rimmugjgr font 9^at)n pact, 
6!ar^jl^cbtn8 JZ)£C Nj, 121 (184"). 

rimspillir, m. g^rft^rretfc t, SlfDigclfc fra 
ben alminbelige jtalenberberegntng, ogfaa 
= rimspillisvetr E6.58b"-"-*« (20«-"-"); 
en ef {)at berr saman, at crucis messa 
er drdttinsdag, enda skyli t>a vid sumar 
leggja: t)at sumar })a ero imbrodagarnir 
a fimto viko en eigi a fjorfio, ok beitir 
vetr sa rimspillir Rimb. 68a^* (19"). 

rimspillisvetr, m. SSintcr, 2lar, ^bori bcr 
fotcfommcr en gorft^trelfe i, inbtraber 
en ^fb'igelfe fra ben alminbelige jtalenbet^ 
beregning; verfta 6 concurrentes enn 
fimta vetr aldar, enn sctta vetr 7 
concurrentes; nu skolo \>eiv verfia eigi 
fleiri, skal af })vi vesa einn concurrens 
enn sjaunda vetr, en 2 enn atta, ok heitir 
sa vetr rimspillisvetr Bimb. 60b*® (25"). 

rimtal, n. SlaretS falenbarijle 93eregning; 
er j)at rimtal elzt ok eozt, er guft bau6 
honum (nl. aKofeS) Rimb. 61 a» (8"); 
eptir f)at gengr sol fyr skala merki, 
f)ar keomr h6n 3 n6ttom eptir crucis 
messo, })a er jamdeogre a f}vi merke 
at rimtali Riinb. 65 b^ (34«); {)at er 
rimtal sva, er enom fyrrom monnom 
})6tte skylt at vita, hve solraerki standa, 
efia hversu J)au greinask, ok hve neer 
s61 skiptir sinni gongu fvr hvert {)eirra 
eda sva tungl Rimb. 241)" (32"); hann 
(nt. Romulus) setti fyrst rimtal ok 
skipadi })& fyrst arinu i 9 manadi — 
en litlu sidarr var skipt i 12 manafti 
Pr. 384". 3t)f. gfb. ban (nl. Peder 
predikaren) sagdhe oc opta swa som 
kalzsande, ther ban saa rimtal: sen 
skal mit nampn scrifwas (her) medh 
helghom mannom Fornsv. Legend. II, 
830« jbf. 11422%.. 

rindill, m. et ©Iag§ gugl, motacilla fusca 
ef ter Ola f sens Reise ©. 584 fg. ; maftr er 
nefndr Bergr rindill, hann var b6ndi 
ok mikill angrgapi Bp. I, 807"; ek 
heiti J)orbj6rn, seg^ir hann, ok kalladr 
rindill Ljosv. IS^^^i^^f.^*. 

rindil{)vari, m. ct ©tagS JJugl (motacilla 
troglodvtes L.? jtof. Arnorr t)vari Hitd. 
39"). iSE. II, 748. 

ringskr, adj. J^jemmcJ^j^renbe t, eicnbommes 
lig for Dtingerige (Ringariki, Hringariki); 
merkibol ringst i Ryttarakri, er liggr i 
Steins sokn a Ringariki DN. lY, 440". riokkja, f, = rekkja Iv. 35 b** i Cod. Holm, 
perg. 6 qv. (Ridd. 126*«) jbf. riukkja. 

rippa, V. (aft) ^)Iu!fe (jbf. ribba Aa^en 
600b*); i gorbinbelfen rippa e-t upp o: 
o^jri^ji>e, tage for fig og gi/^re til ®iens 
ftanb for Dmtale og Dberbeielfe; ok 
er |)eir attu tal meft ser frsendr, })a 
rippudu f)eir upp 611 malaferli f)eirra 
vel ok einardliga Vdpnf, 30*'. 

ripsa, V, (aft) fe rifsa. 

ript, /*. = ripting; nema h6n seli sva 
smam landit, sem dftr var tint, ok of 
segir-at hann 6s4tt sina fyrr k kaupit 
en hann & riftina Grdg. 419". 

ript, f. ©t^ffe %^\ eHer illcebe; rekkar 
})at {)6ttust, er J)eir rift hofftu, neiss 
er nokkviftr hair Hm, 42; jbf. lat. rep- 
tus Bu Cange Gloss, ed. Henschel V, 
716c®*f8B. og valaript, lerept. 

ripta, V, (pt) 1) opf)(s\)t, fulb!afte, gjsrtc 
ugl^lbig; ripta kaup Mar. 113*^ 114*; 
BI. I, 497**; skal })6 hvartveggi hafa 
ript kaupit, ef hyggr (nl. at ripta), a 
tolf manaftum enum nsestum, ella er 
fast kaupit Grdg. 418**; bftandi hennar 
a kaup at ripta, ef h6n keypir meira 
en sv4 Grdg. 174» (Grg. II, 44**); nu 
selr h6n — , ^s, a lograftandi hennar 

at ripta alia landsoluna , hann 

skal segja osatt sina a kaupi a log- 
ber^i — , ella er fast kaupit Crrdg. 419"; 
engi maftr 4 at ripta gjof sina Grdg. 
84** (Grg. I, 247"); sva gerfti Steinv6r 
bin gam la vift In golf afa minn, at h6n 
t)a af honum Rosmhvalanes allt ok gaf 
iyrir heklu flekk6tta, ok hefir bat aldri 
rift orftit Grett, 20®; fyrirbjooum ver 
hverjum manni — j^essa vara skipan 
rifta efta rjufa efta rofsmenn til fa 
DN. I, 60*; leggjom ver viftr gufts 
bann ok reifti Eins helga Svithuns 
hverjum, sem i J)vi starfar {)essa vara 
gjof ok skipan at ripta DN. II, 13". 
2) inbl^fe (3orb fom er fommen i frems 
meb Seftbbelfe, tieS af $ erf on, fom er 
ubenfor ©Icegten); \>&t er mer sagt, at 
Kolskeggr atti mal frammi at hafa ok 
ripta fjorftung i Moeiftarhvali, er foftur 
})inum var goldit i sonarboetr Nj. 67 
(102"). 

ripti, n. jlloebe, = ript, f. II; Nanna sendi 
Frig^ ripti {v, I. nisti, fald) SE. 1, 180»; 
joft 61 Amma — , kolluftu karl, kona 
sveip ripti rauftan ok rj6fian JRi^. 18; 
huskona hugfti at ormum, strauk of 
ripti, sterti ermar Rig. 25; Snftr heitir 
su, settist undir ripti, bjuggu hjon 
Rig. 20; hana Sigurftr sveipr i ripti 
Sig. 3, 8. 

ripting, f. ^ulbfaftelfe af et beftaacnbe 
gor^olb (jbf. ript f. I, ripta v. 1) ; hversu ris — risavoxtr 116 mikit fe er beir (nl. er til biskupsstola 
eda til munklifa vilja raftast ©. OT'^ffl*) 
gefa med ser — , ])a skal engi ripting 
til t)ess vera Grdg. 98»itof.». 

ris, 8. mi, Slifengr^n omtatc8 Eh. 69». 78«>. 
89' (205« 208") blanbt SBarcr, font tnb= 
\pxti til oa ubfoelged i SSergen. 

-risa, adj. i blofirisa. 

risa, t>. (ris, reis, risinn) 1) tcifc ftg, ftaa 
0^ fra en (iggenbe eQer ftbbenbe Stiding; 
{>a skal risa 6r rekkiu ok kve6ja menn 
til ferdar me6 ser Nj. 7 (14^); ar skal 
risa (nl. 6r rekkju) sa, er a yrkendr 
fa, ok ganga sins verka a vit Hm, 58 
(59); ar skal risa s4, er annars vill fe 
eda fjor hafa; sjaldan sofandi o. f. \>, 
Hm. 57 (58); n6tt {)u ris-at, nema a 
iijosn ser e5a |)d leitir — Hm. 113* 
(112*); sem latro heyrir, ))a riss hann 
hart Post. 487**; reis fra borfti reft 
at sofna Rig. 17 (19) jtof. 30 (33); risa 
af <Uu6a, vera af daada risinn Post 
6»->«. 2) ffat)t ftg, bcbage fig ojjob; 
)>egar i stad sem kerit nalaegist sjoinn, 
er {)vi likast, sem ein bara risi i opit 
kerit sva hart, at — Heilag. II, 132*; 
skal hann (nl. skippundari) risa at halfu 
skippundi ok f)ar til, er verfir halft 

annat skippund; skal hann (n(. 

handpundari) risa at halfri vett (v. I. 
mdrk) ok f)ar til, er ma vega halft 
skippund Landsl 8, 29«*" jDf. Jb. 375. 
3) opfomme, op^taa, ubf^tinge, tage ftn 
t3egt)nbelfe ; Isetr husfruin risa nu ]>&t 
or5 i fyrstu, at bondi hafi ~ JEf. 9*8; 
ver skulum allir stund a leggja, at usatt 
falli, satt risi 5^ttr/. 1, 224"; vita {)ottist 
hann af hverjum r6tum t>etta haffii risit 
JPiw. IX, 808'^; sendu Judar — \>i menn 
til Johannem — at spyrja hann, hverr 
hann vaeri, ok reis spurningin af al[)^du 
rom {)eim, sem {)at taladi, at hann vseri 
Kristr Post 888^9-; })4 er ver leitum 
vi5 at rannsaka, hvadan |)essar sakir 
risa Sturl. II, 224"^. — 2Rcb '^xap. og 
Slbb. a: 1) i. Ubtrb!!et ord riss a e-u 
o: noget bliber ©jcnftanb for Dmtalc: 
riss ()a enn illt orft a Sigurfti Flat. II, 
398'; mikit orft reis a um helgi Jons 
biskups Bp. I, 182*'; 2) risa a legg fe 
unber leggr 2 ©.482b. — af: risa af 
e-a o: i^aue fin Djjrinbelfc fra noget, Post 
888«; Sturl. I, 224«>, fe unber nsa 3. — 
moti, i m6ti, i m6t e-u o: rcife ftg 
til SRobftanb mob noget, = risa vid 
e-m: {)a reis i m6ti {)eim allr mugr 
ok margmenni ok hratt t)eim ufrifti af 
ser OH. 34*; aetlar hann at lyfja {)eim 
sitt ofbeldi, er fyrst gerftust til {)es8 
at risa i m6t honum Alex. 10*. — 
upp: risa upp 1) = risa 1: reis hann upjp })adan (n(. fra 9){aalttbet), rezk at 
sofa Big. 5 ; i f)vi er hann kostar upp 
at risa (= leitar upp at standa 2. 22) 
Alex. 144*'; risa upp aria ok falla 4 
knebeft ok bidja iyrir ser Horn. 122"; 
G. spurdi, hvirt E. broftir bans vaeri* 
upp risinn; hann segir: eigi er f)at; 
G. mselti: bid hann upp standa Ljosv. 
©. 261»*f8.; elli 86tti t)a fast at Unni 
Bva, at h6n reis ekki upp fyrir miftjan 
dag en h6n lagdist snemma nidr Laxd, 
7 (§"); naesta brcefira eigu upp at risa 
or domi ok n&nari at frsendsemi (jtjf. 
ryftja e-n 6r d6mi Grg. I, 46") Grg. 
I, 47"i»f.8; j,^ giaftif! @ren btoiS %op 
er b^iet nebab mob Qorben: kvistrinn 
reis upp ok hof upp konunginn vifl 
limar, ok do hann par Fid. Ill, 34*^ 
2) tage fin Seg^nbelfe, = risa 3 : sunnu- 
dags helgi riss upp a laugardag fra 
noni ^ro»^. 2, 24*; risa \>k upp at njju 
gamanroeftur Post. 386**. 3) o^ftaa 
fra be b^be: bu segir, at eptir dau5a 
mannsins — pa skal hann o5ru sinni 
upp ris^ Barl. 33*®; daudir risa upp 
Elucid. 67*0. 4) ^^^^^ pg { ©ebcegelfc 
(til et goretagenbe) : ris upp nu \>k ok 
heimt her saman Stj. 400'*. 5) fomme 
tilf^ne eHer tilftebe : jja reis upp myrkvi 
sva mikill, at — Eb. 68*; paftan (nl. 
af austri) risa oil himintungl upp Horn. 
195**. 6) risa upp fyrir e-m o: Jjigc 
^labfen for en: eigi vil ek hafa tvi- 
b^li a Mo&ruvollum ok eigi risa upp 
fyrir |)er Ljosv. 22®. — vi5: risa vio 
e-m = risa i mot e-m: vil ek me5 
yftrura styrk ok rafii risa vift livinum 
minum Alex. 98*; er hann kemr i Reyk- 
jardal, er honum sagt, at Eyfirftingar 
muni vid honum risa Sturl. I, 243® jtf. 
295**; Ijandskapr mun fyrir koma, ef 
nokkurr riss vi5 Band. 27**. 

risabarn, n. ©am af risakyn; h6n leggr 
hann \>k i voggu hja risabarninu Fid. 
234**; Orv. 122*®. 

risafolk, «. = risar. Fid. II, 384*. 

risakyn, n. ©Iccgt af risar (fe risi m.); 
hann var risakyns Fid. II, 383®. 

risaland, n. Sanb fom er beboet af risar, 
^bori be l^atjc fit §iem. Fid. II, 233**. 
246*" (Orv. 121*. 130**). 

risaligr, adj. af Seflaffcnl^eb fom risar, 

eienbommcttg for bem; {)at eetla ek -, 

at nokkurr audveldligr otti hafi komit 
i })at et gofugliga brjost ok risaligt 
hjarta konungsins Alex. 67***. 

risavdxtr, m. = risaligr voxtr; sd Ijflr, 
sem })ar er, ero med risavexti (Vulg. 
populus, quern aspeximus procerse sta- 
turse est) Stj. 326** (4 3)iof. 13, 33). 

8* 116 rishofdi — rist rishoffti, m, fom I ft)ettjle Sotoe Bctegncr et 
9arn, font {Jabeten, meb?nd f}an tjar t 
utlegd, f^ax ablet meb fin ^ufttu (fe 
Schlyter 513 b) fotclommer i bet norjie 
©tebSnabtt rishofftarjdfir EJh. 341'«. 

risi, m. m^tij! 93(ejen af HjcenH^eftillelf e ; 
Oddr — roer jStuninn a burtu ; 0. spyrr 
hann at nafni, en bann kvedsk Hildir 
heita ok vera risi einn af Risalandi Fid, 
II, 232«>-2« (Orv. 121*); sd J)eir folkit a 
land ok ^6 fait mj5k, en 8t6rt yar^at 
sva, at t>eir skildu, at {)at v6ru risar Fid. 
n, 517*; t><tt busdi hann, at |)vi mundi 
886 ta t)at et mikla hark ok op, er hann 
heyrfti, at risarnir (o: Oigontetnc) mondi 
berjast annat sinn vid Jovem Alex. 67'; 
a J)vi landi gerfti Nemroth risi (= Nem- 
roth gigas Isidori Orig, IX, 2, 3) ok 
aftrir risar me5 honum borg mikla ok 
stSpul i borginni (nl. S3ab^Ion) Hh. 8"; 
risar gerfiu stOpul f)ann, er Babel var 
kalladr Eludd. 150^; David hafdi drepit 
Goliam risa Kgs, 154^*; risi einn af 
kyni Goliath var kominn af Siria Kim. 
277'; mikill sem risi, grimmligr sem 
leo Gy6. 11'*; ek hefi farit land af 
landi ok mcett bsefti risum ok bla- 
monnum Flat. I, 382"; J)ar (nl. i Svi- 
t)j6d enni miklu) em risar ok t)ar eru 
dvergar, f)ar eru ok blamenn Yngl. 
1"; risi e5a halftrdll Mag. 28**; spyrr 
f>i5rekr til eins risa, er mikit gull ok 
silfr hefir varfiveitt Didr. 37O*'*f90. ; risi 
ok bergbui Herv. 204* ; land })etta (nl. 
Noregr) var bygt forftum daga af risum 
n6kkurum Flat. 1, 397"; {)ar (nl. i Ymis- 
landi) bygAu t)a risar vida, en sumir 
varu halfrisar, var |>a mikit sambland 
bj65anna {)vi, at risar fengu kvenna af 
Ymtslandi Herv. 203 (jtof. 1 3Rof. 6, 4); 
))6tti mikit forstoft i honum vera fynr 
risum ok tr5llum ok uvsettum Bdr6. 1"; 
er beir kv6mu at landi, sau f)eir spor 
6grligt risa, bat var atta feta langt 
Inav. c. 6 {AM. 154*). 3bf. bergrisi, 
halfrisi. 

risinn, adj. begabet meb, i 93cftbbelfe of 
risna, risni; i gestrisinn, vigrisinn. 

rismal, n. ben ^ib om HTZorgenen, ba man 
pUkt ftaa op fra Seict eftcr flattens 
^t)tle; v6ru t)a rismal lifiin, eigi var folk 
upp stadit Hrafnk. 20**; f)a var jafn- 
nser rismalum ok dagmalum Hrafnk. 
25*®; hann let taka a einum morni 
milli rismala ok dagmala 11 konunga 
ok konungborna menn OHm. 24*; jtof. 
9lt8maaldfjelb Ifte Sinb @. 359a; hann 
skal hafa fundit fe sitt, er s61 er i 
Rustri miftju, t)at heitir hirfiis rismal 
Grdg. 426* {Grg. II, 84^) jbf. Einarr 
6kipa5i saudamanni sinum, at hann skyldi snemma upp risa hvern dag ok 
fylgja s61u me5an hsest vseri sumars; 
ok {)egar er ut hallafii a kveldum, 
skjrldi hann halda til stj6mu ok vera 
liti meft solsetnim Ljosv. 14**fS'. 3 
Sdagraphia horologii Islandid tils 
f^tet Rimbegla i ben Slmamagnceanfte 
Ubgabe @. 34 fg. antaged hirdis rismal 
at bare = rismal eller 2;iben Stl. 4*/« 
om aWorgenen. 

risna, f. SBidigl^eb til l^berfen at f^are {tn 
$erfon eUer ©ienbom l^t)or bet gjcslber 
om ot f^lbcftgij^re ^rend Rxat) (af ris- 
inn, jbf. risa upp fyrir e-m?), = risni, 
jtjf. rausn; hvergi ^ikkir nu minni rausn 
ne risna a buinu Band. 9*; {)a er Har- 
aldr jarl var at veizlunni, varfl {)eim 
mart talat af risnu Sveins Flat. II, 
613*« {Icel. sag. I, 219*); hann matti 
eigi halda teknum hsetti um risnu ok 
orlseti Fm. II, 118'^; um tign ok ristnu 
Gudmundar konungs m4 eigi i fam 
orfium segja Flat.% 362**; spurfti p. 
verkstj6ri |>6rarins, hvat kostat haldi 
{>6rarin, er hann hafdi haldit menn 
sva marga, er {)ar hafdi verit um vetr- 
inn; hann kvadst SDtla, at miklu hafdi 
kostat, ok lofadi risnu J>6rarins Fm. 
V, 315*; hann kvazt a braut setla — , 
{)vi at ek hefi spurt, at Vodu-Brandr 
er lit kominn, en ek veit risnu J)ina, 
at t>u munt taka vid honum, en til 
bans ma engi madr soema Ljosv, 9^. 

risni, f. -= risna; i gestrisni. 

risnuliga, adv. = med risnu; husb6ndi 
gengr sjalfr til hurdar hardia risnuliga, 
leidir inn f)ann, er kominn var, j}V8er 
fcetr 0. f. to. HeUag. II, 444*»i»>f-**f9.. 

risnumaflr, m. ^etfon fom o^troeber, o|)5 
f^rcr ftg risnuliga, fom laggcr risnu for 
S)agen i fm Slbfccrb eHer D^jfjJrfcl; ^6rir 
var fyrir {)eim broeflrum at virAmgu, 
er hann var lendr maftr konungs, en 
heima i bunadi var Sigurfir i ongan 
stad minni risnumafir (= rausnarmafir 
OH. 112'*) Flat. II, 227*. 

rispa, V. (aft) o^)ribe (jtof. golfcf^jr. rispa 2 
ia^en 605 b); klorar hann J)a ok rispar 
ok rifr oil bans innyfli, ok J)ar af deyr 
hann Stj. 77 v. I. 14. 

rispa, f. 3iift, ojjtcben ©tribe; riftr Otkell 
a hann ofan ok ristr mikla rispu (= 
2:eEten« ristu) Nj. 53 (82*°) v. I. 

rist, f. SRift, ©tegertft (jof. brandreift); 
fjorer potter, einn ketill, ein pannse, 
ein rist DN. IV, 328". 

rist, f. {%. ristar, «R. ^l. ristr) 9ltft, »rift 
X^yci gobenS gorftbc ^tjor gobblabet og 
Sceggen m/Jbe8 (Bietzbd^h^^ agf. og eng. 
wrist jof. Bichthof. 1161f99-; ml^t. rist 
Mfid.Wb. II, 7293%. jof. DGr. Ill, rista — rista 117 404^; }>eim (n(. andfcBtingum) horfa 
foetrnir ok ristrnar a bak aptr S^. 94'; 
foeddist annarr Bva, at belt um sins 
broedr il ok rist ( Vulg, plantam fratris 
tenebat manu) Stj. 160 (1 9Rof. 25, 26) ; 
sittu a ristrnar fram, ok var })at af 
tre allt; J)er sjndist, sem fcetrnir v8Bri 
misldgum lagdir a krossinum ok settr 
jamgaddr i gegnum badar ristrnar — 
bar er {)d s&tt einn jamgadd i gegnum 
badar ristr — Flat. II, 300«*»*"; sin- 
umar — J)ier, er framan liggja a bein- 
um i kalfab6tum bans, ok f)8Br, er i 
ristum framan la^n Didr, 86^^; Bosi 
leit opt h^rliga tal hennar ok ste foeti 
Binum a nst benni, ok jsetta bragft lek 
bun bonum Fid. Ill, 209" 

rista, V. (reist, ristinn) I) ftjare, fure, meb 
tilf^iet CbiettdaRufatit), font betegner 
a) 6tebct fom gienncmfure^ : kilir ristu 
baf Lista Flat II, 68*« (i»f. Fm. VI, 
180"); toku ^ar allir eitt rad, letu rista 
4rar (nl. sjoinn) a annat bord en rem 
sem mest a landborfta ok sneru sva 
sudr undan Fm, VIII, 117" (Konung. 
187*); b) Sdetninacn efler SBirfninacn: 
Hariusudin reist langan kr6k, er peir 
skyldii snua benni Fm. VIII, 122"; sva 
var skipat mdnnum me6 fe {)essu, at 
|)at (nl. ^ocet unber 2)tiften) skyldi 
engan krOk rista Laxd. 24 (63^) ; i bvi 
er Gunnarr stendr upp, ri6r Otkell d 
bann ofan, ok rekr sporann viA eyra 
Gunnari ok ristr mikla ristu Nj. 63 
(82") ; j>eir skolu rista reito tva Grg. I, 
72"; it)f. Mar. 737«; jarl let rista bldft- 
dm a baki bonum me6 sverfti ok skera 
fra rifin brygginum Flat I, 223»» i»f. 
Hkr.7l^^) ristr kross i lofa ser sva (at) 
bl66kemrutJF7a^.II,140"; 8ip-unar})u 
skalt rista — 4 bjalti bjdrs Sigrdrif. 6; 
OmJ reist rdnar 4 kefli Flat. I, 261»; 

, t6k Gisli kefli ok ristr a runar ok kastar 
inn Gisl 46" Jttf. 67*; bann tok vi6 

{lominu ok reist a runar JSj^. 44 (86'*); 
si en din gr sa runar ristnar a kistunni 
Fm. VI, 271"; man ek kveda J)ar um 
kvKdi, en t>u skalt rista eptir 4 kefli 

. Grett. 144*; vilda ek, at t)u msettir 
yrkja erfikvsefti eptir Bo6var, en ek 

. mun rista a kefli E^^r. 81 (196"); allan 
beirra kvedskap ok sameign bofdu bau 
ristit 4 speldi Fid. II, 66" \\>\. 668**" 
(tfrc.196*'"); J)at ero nid, ef ma6r skerr 
manni treni6 e6a ristr e6a reisir manni 
nidstong Grg. II, 183» (Grdg.Z%%^)\ ogs 
faa uben Dbjelt: in fremri byrnan (6xar- 
innar) — reist ofan i briostit 4 bol Nj. 
147 (263 nebetfte S.) ; Egill laust skildin- 
ttm vi6 kesjunni ok bar ballan sv4, at 
kesjan reist 6r skildinum ok flaug i voUinn Eg. 60 (136»). 2) oj>f!iatc, bcb 
©fioettng eUet Snbfnit aabne (ibf. Aasen 
606"-"); tak 41 kvikvan ok rist bann ok 
tak 6r bonum bsedi bI6d ok gall Pr. 
471^; Ulfr brsefta reist 4 bonum kvidinn 
Nj. 168 (276") it)f. Flat. I, 627" ; b6n 
setti fyrir brj6st mer skalmina ok reist 
4 mer kvidinn allan ok t6k 4 brott 
innyflin Laxd. 48 (143^ l^Dor bette fore^ 
lommeT i jtjartand f^ociceQing af ^t)ab 
l^an l^abbe br^mt; |)n munt hdggva 
nvossu sverdi, brynju rista me6 bana 
Fafnis Sig. 1, 13. 3) jljcere ub, fljccte 
Ij^d : bann lag6i sver6i 4 b61 vid brygg- 
inn ok reist rifin dll ofan alt 4 lendar, 
dr6 tar ut lungun Fris. 66" (Ekr. 71»); 
stigr bann 4 best ok reid sv4 lengi, at 
oUklsedi voru af bonum ristin Partalop. 
22"; An gekk inn ok ristu konur klsedi 
af bonum Sturl. II, 44*; kom bo^git — 
4 brjost binum beidna, sy4 at reist alia 
brynju af bonum ok oil inniflin 6r 
bonum El. 46'; bus bans (nl. rostungs) 
er god ok {)ykk til reipa, ok rista menu 

Jiar af sterkar 41ar Kgs. 41'*; eptir j>at 
et bann rista buAina umkringis bofudit 
fyrir ofan eyrun ok rifa sidan af svorft- 
inn meh ollu b4rinu Gyd. 6"; ganga 
skyldi undir jarftarmen (KaalundsUtQ.: 
|)at er) bar torfa var ristin 6r velli Laxd. 
18 (37**); her ero blautar m^'rar — , 
))angat sendi ek )>ik me6 lj4 at rista torf 
Sturl. I, 16»*; bann reist (nl. et Strife) 
af borddukinum ok t>er6i ser ))ar 4 Nj. 
117 (176"); Trausti reist (nl. ct ©t^Wc, 
en ©trimmel) af skyrtu sinni ok batt (nl. 
bermeb) upp brunina 4 brodur sinum (ba 
Jokull ^at)be sett knottinn i andlit 4 
Viglundi sv4, at ofan bljop brunin) Vigh 
68"f0'. 4) tiipjonre, beb ©liccting banne, 
gil^re; Hrafn 14 i bekk ok reist sp4n, 
pvi at bann var bagr Sturl. 1, 136* it)f. 
y.l.l. 6) rista e-t i sundr o : fljcere noget 
itu : {>orm6dr reist i sundr linbr6k sina 
Flat. II, 160'; ristu })eir p. i sundr i 
strengi feldi sina OH. 152" (Flat. H, 
272"); br4 bann sver6i ^vi, er bann 
var gyr6r, ok reist i sundr mottul sinn 
i midju Heilaf. I, 676« (666"). 

rista, V, (st) = nsta (reist) 3; l^str J>6r6r 
borstein me6 bestastahium, ok kom 4 
brunina, ok blj6p b6n ofan fyrir augat; 
b4 risti |>or8teinn af skyrtubladi sinu, 
oindr upp brunina p.8tana. 49"; eitt 
bvitt stykki baldakin — ok rist ut at 
annarri siftunni betr en yflr balft stvkkit 
DN. Ill, 344"; Hrafn risti sp4n Sturl. 
I, 136 V. I. 1. 

rista, f. SHift, @Iaar, Slabning, (3ah fom 
fremlommer i en ©jenftanb, naax et 
^axpi 9lebflab troenget inb igjcnnem bend 118 ristarliftr — rita Dbctfrabe. Nj. 53 (82»°) fc unber SScrbet 
rista I 3lx. 1. b; t>u skalt hafa merkis- 
9taf |)inn i hendi t)er ok draga stafinn 
sva, at broddrinn nemi jorft, sva at 8Ja 
megi ristuna eptir a jordinni Heilag. 
II, 278«. 

ristarliftr, m. Scb fom t Sliftcn (rist II) 
forcner goben mcb Sccggcn, 5ln!cllcb; 
Gnmr hjo f6t at* Skildi i riatarlift Nj, 
46 (70**) ; hdggr J)6roddr til J)orl)jarnar 
ok af fotinn i ristarlidnum Hard. 30 
(365"). 

ristill, m. 1) Sfioetcjcrn paa ^log fom tjes 
net til at optitoc S^i^^c" (Aasen eoea***); 
fagandi honum (nl. drottni) himneskan 
akr med ublekkiligum ristli frjosamra 
fyrirheita Post. 596*^; arftrjani Jaat, er 
ristill {Vulg. vomer S5omm. 3, 31) heitir 
Stj. 386^; })in hugskotsjord her til 
fagud me5 heilogum ristli gangi fram 
i tvifaldan avoxt Heilag. II, TO***; sadu 
margir |)e89u hveitikorni til avaxtar, 
ok blektist engi modr i tomum ristli 
Heilag. II, 108". 2) ristill er kollud 
811 kona, er skoruglynd er SE. I, 536" 

ristjarn, n. 9lift, ©tcgcrift, = rist, f. I; 
eptir |)at sa ^eir (nl. i $cluebc) annan 
irann ))ann, sem hinir svSrtustu andar 
flogu lifanda ok gneru bans likama 
med saiti steikjandi hann a ristjami 
Mar. 1166«*. 

ristubragft, n. inbfEaarcn eller inbriftct 
i^tgur; Hrungnir atti hjarta j)at, er 
freegt er, me6 3 hornum sva sem sidan 
er gert ristubragfi f)at, er Hrungnis 
hjarta heitir SE. I, 274*. 

risuligr, arfj. anfclig; madrinn var skfimmu 
r5skr ok risuligr vexti Fm. X, 377**f8. 
{Agr. 2"); var \ik bu risuligt saman sett 
Sturl. II, 103"; var hann maftr stor- 
audigr, hann hafdi mikit bu ok risuligt 
Eg. 69 (lee**); t)at var bii risuligast i 
Lax4rdal, er Olafr atti Laxd. 24 (61**^; 
t)e88i boer var risuligr Laxd. 24 (62"). 

rit, n. 1) ^anbltngen at ffrtbc (rita I, 2); 
at rit verdi minna ok skj6tara ok b6k- 
fell drjugara SE. II, 40«J»f.«; t)at er 
rit minna, er stafir em feerri SE. II, 
34"; hann var hagr at hvivetna t)vi, 
er hann gjordi, baedi at liti ok at 
ddru Bp. I, 127"; einn dag er hann 
sat at riti, {)a med vAveiHigum at- 
burft fell hann fra ritinn Bp. I, 191". 
2) l^Dab en bar flrebet; {)a kenni hann 
|)ing ok hail {)ar rit (r. I. bref) biskups 
eda stadarins, ef biskup er eigi heima 
Frost. 3, 24"; ef })eir hafa rit ok in- 
sigli biskups Grdg. 26"; hafi rit ok 
insigli konungs ok soeki ])at m&l at 
l5gum Landsl, 4, 3'; ger mer rit til Rollands af hendi Karlamagnus — ok 
seg sva a ritinu, at — Kim. 379"***. 

rita, t?. (rit, reit, ritinn); jbf. agf. vritan, 
0nt. writan Heliand herausg. von M. 
J3e.yn«378b««; m^t. rizen Mhd.Wb. II, 
1, 765b»»f00.; 1) ribfc (jljf. rista. reist); 
bu skalt hafa merkisstaf t>inn i hendi 
per ok draga stafinn sva, at sja megi 
ristuna eptir ajordunni |)ar, er stafrinn 
hefir nidr tekit; i })aun farveg skaltu 
upp reisa borgarveggi — . En konungr 
let J)ar upp reisa borgarveggi i {)ann 
farveg, er stafsbroddrinn hatfii a ritit 
Heilag. II, 278«<>. 2) priuc. Homil 
ll«>ffl.; h6n (nl. bokin) var oil ritin 
gullstdfum Fm. VII, 156"; rita stat 
SE. II, 32"". 34"". 40; })a heimti 
biskup ()angat ritara ok let rita t>essi 
orft Leif. 94" jtof. 94»»f8.; i Miklagarfii, 
i pollutum enum fomum, er rit {)at, er 
drottinn varr reit sjalfr sinum hondum 

, AR. II, 416 a"; Karinus ok Leucius 
rito (skrifaflu Heilag. II, 17") |3enna 
{)att nifirstigningar Krists Halag. II, 
8". 14"; maelti Alexius vid bairn er 
reifii vann honum — : sel f)u mer toeki 
J)au, at ek mega rita, en er honum var 
t>at selt, {)a reit hann allt lif sitt fra 
upphafi Heilag. I, 25««f0. {Pr. 443*); 
Zacharias beiddi rit {Vulg. pugillarem) 
ok reit sva: Johannes er bans nafn 
Post. 8433« (Sue. 1, 63); er fyrst ritin 
aeli Ynj^linga Fris. I, 1"; })ott slikir 
se ritnir Bp. I, 440'; menn skolo at 
bok vinna eida }>a alia at fimtardomi 
})eirra er heilog or6 ero a ritin Grg. I, 
80"; eru mdrg bans afreksverk uritin 
ok berr til jjess var fafrcedi ok f)at 
annat at ver viljum eigi rita vitnis- 
lausar sogur Fm. VI, 265"; at })vi er 
ritit er i s5gu bans (nl. Edmunds ens 
helgu tslendb. cap, 1 (4"); sva sera 
ritit er i gufispjollum Heilag. II, 14". 

rita, I?, (aft) 1) ffnbc, = rita (reit 2). SE. 
I,40'f8' ; bans lif skein mOrgum kroptura 
sem sannar sagnar vatta ritadar af bans 
verkum Heilag. 1, 655*; sem adr er ritat 
Fm. VI,265»3; ritafiu J^eir sidan aftr til 
var bref opit undir sinum insiglum DN. 
Ill, 30"; var f)etta bref gort i Stafangri 
— en Gabriel klerkr varr ritafti DN, 
I,80»*; itof. 111". 2) o|)flritoe, ta?Uc, rcgne; 
hvi gegnir J)at, at allr heimr var ritat 
at manntali — , nema })vi, at J)a vitra5- 
isk sa i likam, er ritat hefir tal allra 
valdra manna sinna a lifsbok; i)ar a 
moti er sva maelt um vanda menn: 
mask t>6ir af lifs bok ok ritask eigi 
med rettlatom Horn. 68**""; A. konungr 
sendi bodorA um allan heim at 14ta 
rita manntal i hverri borg (Vulg, ut ritagerd — rja 119 describeretur universus orbis) Horn. 
67" (£uc. 2, 1); ollu 8amJ)ykkja8t t)eir 
)>yi, er likamanum ))ykkir blitt vera, 
rita stundum fe sitt ok blida t)ar 4 
huginn Post 425". 

ritagerft. f. 93retof!ritonin0, = brefagerfi; 
haffti Lambkarr — ritagerfiir Kolbeins 
allar Bp I, 475"i*)f.". 

ritanligr, adj. faaban font !an fErtt?ed, Bes 
iegned eHer ubtr^ffed i eUer tneb (Bfttft; 
ritanlig rodd SE. II, 66^9- ; a })a leifi, 
sem madr berr fram med ritanligum 
figurum })at ord meA sinum eiginligum 
munni, sem adr hefir bann getit, t)at 
er: fyrirbugsat i bjarta Post. 898'*. 

ritari, m. Sfritoer, fictfon font Ian firibc 
eUer ^t9td ©ierntng bet er at flribe; ^i 
beimti biskup t><^°g&t ritara ok let 
rita J)e8si orft : Sabinus byskup bjdr — 
Leif. 94"; kom til bans einn al leeri- 
aveinum bans, ritari g65r — ; bann 
bafdi med ser bok, er bann bafdi ritat 
ok gjftrva presti ciniiin Bp.1, 175*W«"; 
jttf. 191*'; mselti bann (nt Ami biskup) 
vid prest sinn bann, er Hallr bet ok 
var ritari bans Bp. I, 700". Seb Drbct 
ritari otoerfcetted lat. scriba ogfaa i ^i(: 
falbc, ^bor bette betegner en ftriftf^nbig, 
fttifttcetb SDllanb (faafom i Sulgata : @drad 
7, 11 fg.; SKatt^. 16, 21), f. ©£. ^/ex.66«; 
Post. 6". 

ritfceri, n. ©Iribematettalier ; baru sifian 
ritfoeri at Zakaria ok badu bann rita, 
bve bann skyldi beita, en {)a er bann 
hafti ritit, |)4 — Homil. 1 1*» (Post. 843««). 

ritgerftarmadr, m. = ritari; Theodoras, 
er i>k var ritgerdarmafir bans Ueilag, 
I, 45« 

ritklefi, m. Aantmer I^Dori bet ftrtbed ; sem 
bann sitr i sinum ritklefa ok skrifar a 
eitt kvaterni ^f. 25". 3bf. ritstofa. 

ritmadr, m. := ritari; Herodes samnadi 
saman dllum bofdingjum kennimanna 
ok ritmonnum (Vulg. scribas populi) 
HomU. 57* many. % 4). 

ritmeistari, m. = ritari: 1) SIrtber, ^er? 
fon font ffribev: ser bann nu t)enna 
binn bansetta ritmeistara (nl. ^j(S: 
t>elen S. 18fgg.) gripa t)at sama bokfell, 
er bann belt a o. f. b. Mar. 1145**. 
2) ©WftHog, Sfriftloirb, = Vulg. scriba 
((g«ra« 7, llfg.; 3Watt^. 16, 2), fe nnber 
ritari; einn ritmeistari Pbariseorum 
Josias at nafni Post. 686" jtof. scriba 
Josias Pr. 587*. 

ritning, /*. 1) ©Itift, l^bob font er ffrebet; 
at ek mega t)adan af Icsa allar ritn- 
ingar mannTita yftars Kgs. 4**; sumir 
segja, at {>at yar annarr Srirus, er sii 
ritning er um gj5r Kgs. 97**; meftr 
binnm sama heetti berr vitni Gelasius pafi i binni samu ritning Anecd. 5 (5^ ; 
eptir {)vi, sem enn berr iJecretum vitni 
um ok beilog ritning Anecd. 4*** (4**); 
beilog ritning (= beilog skript Stj. 5*®) 
Str. 13**, jt)f. ritninjrin S^. 5*'; guftligar 
ritningar Stj. 5°; sa atburftr er sagAr af 
vitrum mOunum, f)6 at bann standi eigi 
1 ritningum, Mar. 1022**; spamanna 
boekr ok postolanna ritningar Stj. 30*'; 
a skriptarinnar skurum ok ritningar- 
innar regnum Stj. 30*'*** jDf. 30**; segja 
eigi sva allar y5rar fornar ritningar, 
• at — ? Barl 158". 2) = reiting; vitit 
y5r {)egar })r6ast at krdptum, ef yftr 
er enp ritning (= XejtenS reiting, = 
lat. stimulatio) vi5 hcimsins gimdir (-= 
lat. si nulla vobis passio fuerit erga 
mundana desideria 2. 37) Heilag. II, 
388". 

ritningaruppbaf, m. be f/Jrfte Drb, ^bors 
meb ct ©!rift bcg^nbcr. Post. 482**. 

ritningr, m. 2)olf, ilnit) (saxknifr), font 
barc§ t 33celtct, forbunben nteb bette beb 
en 3lent og font brugeS tit bermeb at 
rif^je en i §uben (rita e-u fe 3Serbet 
riia (reit) 1); ritningar (rytningar Hdk. 
44) eru fyrirboftnir at bera, en sd, er 
berr, er sekr 3 aurum vi6 konung, en 
sa, er bregftr knifi at manni ok kemr 
eigi fram, nann skal boeta bonum full- 
retti — en konungi 3 aura silfrs; mi 
ef mafir leggr mann meft knifi, |)a er 
sa utlaegr ok -- Landsl. 4, 14*f08-. 2)c 
oftere forelommenbe gornter rytninj^r og 
rytingr ntaa anfeeg for gortoanftninger 
af ritningr og bette font en 9lflebning 
af SJerbet rita (reit), ber ligefom banjl 
„rifpe" ^ar bocret brugt baabe om ^IjJis 
ning og om ben ^x\i, bet ©aar, fom »eb 
et ftarpt 93aaben tilf^iebed bet menneffcs 
ligc fiegeme. 3tof. rj^tningr, rj^tingr. 

ritsending, f. Sreofenbing ; spurfli bann 
(nl. Sighvatr skald) {)at af ritsendingum 
Ingigerdar, — at — OH. 81*^ 

ritsbattr, m. Sllfabet; h6n (nl. Isis) kendi 
egintskum monnum nftkkura j)a b6k- 
stan ok ritshatta (lat. quosdam apices 
literarum Hist, schol. 74*'ffl.), sem t)eir 
kunnu eigi aftr Stj. 164". 

ritstofa, f. ©!rit>eftue, 5lontor, ©ancelli (jbf. 
ritklefi) Bp. II, 148**. 

rja, V. (aft) =: brja; for bann hingat 
til t>iii^sins raed mer, en f)6 er bann 
mi brott rjaftr (v. I. brjaftr) nokkut 
Fm. VI, 204"; klerkr, sem bann er af 
ollum rjaOr ok rekinn, fl>h* til sins 
buggara — inn i Mariu kirkju — til 
boenar fallandi Mar. 178* j»f. rekinn ok 
rjadan (v. I. hrjafian ok rekinn) Mar. 
337*; erum ver mi reknir ok rjaftir 
bvar sem ver komum Fm. VIII, 78*; 120 rja — rj66rhogginn ef {>eir rja (v. I. hrja) menn ok reka af- 
Idgliga um |)au malefni, sem var bref 
liggja fyrir Bb. 19" (65«) ; J)eir b4flu 
hann glima yid einn hvern, hann kvazt 
nidr hafa lagt at rja, en gaman l)6tti 
mer at })Yi um skeid Grett. 164". 

rja, f. = rekstr 2, rjan; her fyrir munu 
^er fd miklar hrjar ok unafiir Mag.* 
42'*; SV& dr6st leikrinn um sidir, at 
f)eir gerfiu honum heldr hardleikit — ; 
ba maelti Hreidarr: er du m&l at heetta, 
pvi at mer tekr at leidast f)e88i rj& Fm. 
VI, 212"; aldri vildi Oddr at leikum 
vera ne at rja annarri sem ungmenni 
onnur Fid. U, 505« {Orv, 7"). 

rjafr, n. = raf, rafr, rsefr; Gl&mr — rettist 
upp, er hann kvam inn i dymar, hann 
gnseffti ofarliga vifi rjafrinu Grett. Si^; 
skrin bat var Bva gjdrt sem likkista 
ok svalir undir en yfir upp vaxit sem 
rjdfr Fm. V, 120". 

rjan, f. = rja; meiri rjan ok rekning 
hefir {)u ok af kirkjunnar 6vinum f>olt 
— , en nOkkurr annarra Thorn. 138*. 

rj66a, v. (r^ft, raufi, roftinn) gj^re rjrt) 
(raudr); hann skyldi sjalfr — rjo^a 
hann (nt. bauginn) {)ar i r6dru bl6t- 
nauts bess, er hann bl6tadi t)ar sjalfr 
Flat. I, 249««; Hoskuldr maelti: ver 
skulum rj6da oss i godabl6di at fornum 
sid — ok hjo hnit einn ok kalladi ser 
goAorft Arnsteins ok raud hendmar i 
bl65i hrutsins Ljosv. 4^; j)er6o f)8er 
blod ok sveita af Blasio med dukum 
sinum ok ru6u sik i blodi bans Heilag, 
I, 262"; skal ek fj^jarna fyrstr manna 
brand rj65a i heidingjans bI6di Kim. 
237® ; tok h6n knif sinn ok reist ninar 
a rotinni ok raud i b]66i sinu ok kvad 
yfir ^aldra Grett. 177"; t)at fylgfli ok 
J)eim s5gu, at {)ar vseri drepin naut 
ok hross, en rodnir stallar i blodinu 
(r= af blodi OH. 102", mefi blofti Fm. 
IV, 234") Flat. II, 184«» ; gufis englar 
bera {)ar kross enn helga fram, es 
Kristr dr6ttinn vdrr var pindr a, sva 
dreyrgan ok sva bl6fii rodinn, sem 
hann var i pisl Kri8t(B) Homil. 45*; 
fou a Fafni raud ))inn inn frana maeki 
Fafn. 1; B. raufi po, fyrst hOnd a 
einum h5f5ingja heidinna manna ok 
bar hann med spj6ti sinu af hesti ok 
feldi dauAan til jardar Kim. 424^; hefi 
ek nu n5kkut rodit tonn a })eim, er 
ek tok hdndum' Hakon jarl OH. 32*« 
{Flat. II, 36*), i ^MU Drb cr benl?ttct 
ti Ubtr^f, font i egentUg SSetbbning lun 
Ian bruged om 9iol9b^r; ef sakar gerast 
sidan & milli beirra annat en }>at, er 
vel er, f>at skal fe boeta, en eigi fleiri rj6fta Gra. I, 206"; mi ef t>eir hitta & 
her ok purfa ^eir at rj6da odd eda 
egfc til pens fjar (nl. for at lomme i 
Sefibbelfe af I^Dab font er bent frar^bet) 
GulSW {LandslS, 16") jbf. gfb. riu|)a 
od ok aeg Schlyter 515 b", gb. rithser 
odd 00 «g Er. sj. L. 2, 31; rj6fta 
bl6A (9*. fnt^re Slob) a e-t: graftung 
j[)ann, er Kormakr drap, skaltu fa ok 
rj6da bl6d gradungsins a holinn utan 
en gera alfum veizlu af slatrinu, ok 
mun t)er batna Korm. 216 (48'*); um 
myrgininn, sem 861 r^5r fjoll (=r i s61- 
arroA Flat. I, 172"; Fm. VIII, 132". 
202"; Gunh 12) Fm. XL 438" jbf. 
raudafjall; var {)etta rett i {)ann tima, 
er s61in tekr fyrst at rj65a (nl. fjoll) 
Kim. 244^; aria sunnudags morguninn, 
er sol rau6 Bp, II, 47". 

rj65r, n. aabent, trcelfi^ft @teb i 6Ioben; 
v6ru fyrst vellir slettir ok t)ar nsest 
mdrk mikil — ; f)eir k6mu ^a fram i 
eitt rj65r mikit, en i rjoftrinu var skift- 
ffarfir Flat. II, 257»fi. (OH. 135'f8.); 
Hrappr ferr um 8k6ginn ])ar til, er 
hann kom i rj65r eitt Nj. 88 (130"); 
biiar skolo sva skipta skogi, at })eir 
skolo rj6dr deila {>eim, er meir hefir 
neytt skogar; ef eigi er rj6drum hdgg- 
vinn skogrinn ok er validr, ]}4 skolu 
biiar sva skipta, at hinn hafi |>eim mun 
vidara, er miftr neytti Grog. 473'ffl' 
(Grg. II, 109*f9.). ©ammenfat nteb et 
foregaaenbe ©enitil? fore!ommer ij6dr 
font @tebdnabn i Haf8teinsrj6dr, Ris- 
hofdarj65r EJb. 34l««-~ 

rj65r, adj. rjJb, = raudr; allr |)eirra bun- 
afir var rj65r (v. I. raufir) af guUi Kim. 
181*; j66 61 Amma — , kdlluftu karl, 
kona sveip ripti rau5an ok rjodan Big. 
18; rj65r i andliti OH. W\ Fm. Vlft, 
26". X, 85"; bar bans gult me5 fdffrum 
lokkum, andlit hit fridasta me5 rjodum 
lit Stj. 44"; tekr bun merki konungs 
ok gyrdir sik me5 ok t6k at kasta 
hdndum ok andvarpafti mjok, gj6r5ist 
stundum bleik en stundum rj65; t>etta 
sa dr6ttning ok t>ottist vita, at bun 
var ulett Flor. i AnO. 1850 ©. 69»; 
guds en gill stendr a annan veg rj65r 
ok reidr af meingerdum t>e8sa manns 
0. f. b. Heilag. I, 685"; Jacobus postoli 
kom inn i kirkjuna rj6dr ok reiftuligr 
Tost. 697". 

rj65rhogginn, adj. faalebeS l^uggen, ubs 
l^uggen, at ber gtDed entelte 6teber i 
(Stolen, I^Dor aUe %xazx uben UbDalg 
ere fcetbebe for ^t^'bt (= rj66rum hogg- 
vinn; fe unber rj65r, n. Grdg. 473^. 
Jb. 237, men NL. IV, 267 l^ar rj65rum 
hoggvinn. rjiife-rjiika 121 rjdfa, p. (rff, rauf, rofinn) 1) faafcbeS op-- 
brl^be noget, at bert)aa frembringed ei 
^u(, en ^^abning (rauf), en S^Iittelfe 
eflet Slbf^rebelfe, O^l^Sning ; er t)eir — 
setludu mn at ganga ok fengu eigi 
upp brotit hurAina, hlj6pu f)eir pa upp 
a hiisin ok t6ku at rjiifa Eb, 42 (75*); 
hiupu })eir upp a skalann ok rufu Grett, 
186* jDf. JF'm. IX, 55^ ef maftr J}arf at 
rjufa {v. I. ef rifa {)arf) bus fyrir elds- 
|2^angi ok vil sa fyrir 8 tan da, er })au 
bus a, f)a boeti — , ok skal f)6 nidr 
rjufa bus at usekju; en ef eldr std5vast 
vid })au bus, er nidr ero rofin (v, I. 

rifin, brotin), })a u En ef ebir 

ferr um t>«^u "^s, er nifir vdro rifin 
(t7. 1, brotin), t)a skolu })eir engu boeta 
Byl 6, 12>»fflfl-; aetla ek nu, at ver 
xnegum ekki mjdk rjufa bulkann (ibf. 
rannsaka skip y6vart 2. 7) Fm. VI, 
878" (Mork. 106«); var ^k enn rofinn 
valrinn, fluttu menn {>& ^ braut lik 
frsenda sinna OH, 225^ ; er H. konungr 
f6r nordan ok menn ui5u varir, at 
J>6rolfr var af lifi tekinn, Jja rufu })eir 
samnadinn Eg, 23 (44^°); burfu allir 
Judar aptr af t>e8su berblaupi ok rufu 
samnadinn Stj. 579**; vsenti ek, segir 
hann, ef n5kkurir rada til at rjufa (= 
ryfa OH, 205^) samnaAinn, at ba munu 
bratt raufast fylkingar Flat, II, 339«f8. ; 
med ))e8su raufst pingit ok for bvert 
til sins heinia Stj. 679"; var f>at rad 
tekit at rjufa leiAangrinn Flat II, 
111** (OH, 79'*); raufst ba sa flokkr 
allr Fm. IX, 217"; varft }a at rjiifast 
eu illingaseta Bp. I, 142"*; u^erf. rjfr 
e-t o: bet gaar ^u( joaa noget, ber inbs 
trceber en ©j^Uttelfe af noget: rjfr {)ok- 
una Fid, II, 516" (6rv, 39") ; rjfr ve5rit 
o: Suften flamer, (^dner: var hvasst 
vedrit {>a, er rauf, en vindlitit {)e8s i 
milli Laxd, 18 (36*); \ik var rofit veftrit 
ok korait jarftQuk Vallalj, 6". 2) toeb 
0))brt^bntng frembrtnge, foraarfage nos 
get; ^eir kunnu vel — undir rjufa Big. 
45. 3) afbti^be, o|>^(e\)e, !ulbfafte noget 
faalebed, at bet iaber {tn ©^Ibtgl^eb, i({e 
toengere ftaar t)eb 9Ragt; ma J)at skipti 
eigi rjufa Landsl. 6, 3*; sa er r^fr dom 
logsamdan Landsl, 1, 8*; ber rufut 
d6m alls herjar, er gerr var a Uppsala 
}>ingi Flat. 1*1, 171«" {OH, 87»»); ef ha- 
seti r^fr skipan undir st^manni Byl. 
9, 6M»f.*-"*"; ef menn lesta skip sitt, 
}>a skulu hasetar bifia balfan m&nad 
yrkra daga, ef boetandi er; en ef ])eir 
rjufa skip fyrr, |)a rjufa t>6ir skipan 
undir st^manni Bjark, 174 jtof. 175*; 
konungr mun ]>\i valda, at saettin er 
rofin Plat. II, 111"; hann haf5i rofit I festarmal vi6 d6ttur bans Fm, VI, 423*" ; 
ekki er um betta at tala, at ek mana 
rjufa mina vigslueida fyrir bleyfti sakir 
Fm. Vin, 155'; Serkja konungr rauf f)a 
beit sin ok allt sattmal vid nann Stj. 
641"; f)rifist sa madr hvergi, er f)e88i 
gri5 r^fr — ; se gu5 hollr beim, er 
heldr grifium, en gramr {)eim, er rjfr 
Grdg, 403** " jtof. 406"; Heid. 33 (382"); 
rjufast o: )9ife ftg uj^aaltbelig, ufanbs 
fcerbtg: t>6ttist hann spurt hafa, at 
fiugumenn mundu hingat komnir vera 
— , ok bad hann mik Ija ser lidit ))ar 
til, er annat hvart veeri, at }>at rytist, 
eda bitt ella, at t>at vseri upp vist, ok 
vaeri }>eim a brott stokkt (= v. I, annat 
hvart vseri t>eim a hurt stokkt) Konr, 
55*'; eftr kvittrinn ryfist; vilda ek, 
at |)u ledir mer lid )>itt til fylgdar 
hri5 nokkura, medan eigi r^fst ^essi 
kvittr Konr, 56"*. 4) t0bc, aabenbare; 
ef prestr r^fr skript at manni sva, at 
byskopi }>eim {)ikKir naudsynjalaust, 
er s& prestr er {)4 undir Ordg, 25"; 
prestrinn, er skriptamalin hafdi heyrt, 
vard lisattr vi5 husfruina sva, at i 
mikilli braedi ok brjostsins vanstilli 
r^fr hann alia skriptina ok brigzlar 
henni manndr&pinu Mar. 277*". — SWeb 
^x<tp. og 3lbtJ. i: rjfr i veftrit o: bet 
!(arner i Suften: t)6ttu8t Jomsvikingar 
sja konu a skipi Hakonar jarls })a, er 
i rauf veftrit Fm, I, 175**; er nokkut 
litit rauf i vedrit, sa J)eir fyrir ser 
bratta bamra Fm. VII, 63 v, t 4; nu 
sem i r^fr heimsku{)okuna fyrir bon- 
um, ser hann, hverr dari hann er 
vordinn allra manna Mar. 283^; ogfaa 
rjfr i = rjfr i vedrit: fyrst rauf i o: 
faa fnart bet !Iarnebe, Fm, VIII, 53 
V. I. 4; rjfr upp vedr o: bet Ilarner 
op: gdrdi a drifu ok |)vi nsest fjuk — ; 
f}eir lagu uti um nottina i Sk6rdunum, 
en vedr rauf upp 1 mot degi Sturl, II, 
254". 

rjiika, v. (rjk, rank, rokinn) 1) t^ge, gibe 
fra fig 9l^g; Qarghiis rjuka (unber ^ran^ 
ben) Oke. 42; hvat r^kr a diskinum fyrir 
})er Fm, VII, 160*; nu vardar eigi, bott 
sa seydir rjiiki, er t)eir hafa hreyft Fm. 
VII, 105**; {)ann seydi raufar })u J)ar, at 
betr veeri, at eigi ryki Jjoxd, 46 (137") ; 
rjukandi ofnseldr {Vulg. clibanus fu- 
migans) Stj. 112" (1 9Rof. 15, 17); u%)erf. 
r^kr o: bet r^ger: letu bukarlar eigi 
mjdk rjuka a t>6i^ ^olf manudum 
naestum, |>vi at {)eir keisarinn brendu 
bygdina ok {)orpin Fm. XI, 36**; hann 
varp af ser klaedum heldr moediliga, 
ok rank af honum Fm, VI, 226"; am- 
bdttin reri i hurt alsveit af moedi, ok 122 rjiipa — r6a rauk af benni Gisl. 61". 2) mcb en 
ufrit^iUtg 00 l^urtig Sekxcgelfe ff^veiS afs 
fteb gjennem Suften font ffi0a for SSinben; 
mjdllin var laus ok rauk non Flat. I, 
579*; })6tt stormr {)j6ti en sjor rjuki 
Bp. II, 116"; K. tok upp t5rffuna Bersa 
ok laust a, ok rauk or eldr Korm. 84" 
(20***); sjndist, sem dust ryki af hrein- 
bjalbanum OH. 218**; rjkr {)ar or dust 
mikit OHm. 53 (39»») ; {)at {)olir bann 
eigi — ok t6k sinni hendi bvarn svein- 
inn, slser nifir vi6 steininum sva, at 
i^kr heilinn urn Finb. (c. 29) 62"; p. 
steyptist vi6 — , ok fellr bann, en 
sverftit rauk 6r bendi bonum Fm. XI, 
153*^; sveinninn rann eptir anni ok 
drap fceti ok rauk ut a ana ok drukna5i 
Post. 773"; bann slo bann (nl. Askel) 
meft steininum, er bann belt a, rauk 
Ask ell af vidunni ofan Konung. 173*^ 
(Fm. VIII, 388 v. L 15); med ^vi, at 
d;^rit brauzt um fast en rumit litit, f)a 
ruku |)eir baftir (nl. 83j0rncn og Grettir) 
ofan fyrir bjargit GretU 52"; bann 
rauk ofan fyrir bjargit Flat. Ill, 409*' 
jtof. 410' (fc Icel. sag. I, 357 fgg.) ; bann 
(nl. {)rcellinn Glamr) hafdi t)a togazt 
vi5 at draga Gretti at ser, ok |)vi 
kiknadi Glamr a bak aptr ok rauk 
ftfugr lit a dyrnar Grett. 84'*; Isetr 
berra pafi rjiika a bann })e88i or5: er 
})at — JEf. '22"». 3) titr^ge, f^lbc mcb 
9l0g? {)ar var m.j6k beitt, fivi at eldr 
baldi verit um kveldit ok var litt rokin 
stofan Grett, 170*. — SRcb ^xap. upp 
(t^ge op, ftigc o^ i Suften fom 3ipg): 
bann ser svarta ok braediliga turna, 6r 
bverjum er rauk upp svartr reykr Mar, 
1166*; bus stendr ^ar ut vi6 garfiinn, 
ok r^'kr upp (ujjerf.) af Ljosv. 14""; 
gjor J)u fyrir oss })8er jarteinir, at rjuki 
upp 6r jordu sva sem ilmr d^rligra 
smyrsla i beim stad, sem kross Krists 
liggr — • ^^"^ 6r Judas lauk boen sinni, 
J)a skalf jor6 ok kom reykr upp or 
.l6r5u med ilm djrligum Heilag. I, 307". 

rjupa, f. 9l^^c (tetrao lagopus L.). Grog. 
607'*; Grg. I, 34"; Herv. 340«; Fid. I, 
477"; DpL^^\ })6 at 20riddarar kcemi 
at bonum, {)a gaf bann ser eigi meira 
um en eina rjiipu, J)6 at jjeir — Bev. 
215**; sem valr flygi eptir rjiipu Sudrl. 
213*. 

rjupkeri, m, ©ant^^c? Gisl,%l^\ fc uns 
bcr keri. 

ro, f, 9lo, Sloligl^cb, grcb; Magnus reft 
siftan Danmork ok holi'um Noregi meft 
kyrd ok med ro Agr. 63a" (Fm. X, 
405**); prestr sagfti, at litit var af nott, 
bad |)a sofa i ro Fm. VII, 317*; fekk 
K. sjiikleika sva mikinn, at bann lagdist f rekkju af — ; bonum t)6tti ser {)at 
belzt til r6ar at beyra eigi gn^f' ok 
glam Fm. VI, 156*'; baft t>a . ^ruin 
prj6no8tumey sina, at b6n skyldi gefa 
riddaranum svefnhvild ok ro Sir. 8* jjbf. 
ur6 S. 4. 7. 10; letta regnskurir — ^ — 
ok letta allir stormar, kemr ro eptir 
bvildarlaust r6t Kgs. 54*; bida, eiga 
r6 o: l^atoc Slo, gtcb: Gunbildr — let 
bat seida, at Egill S. skyldi aldri ro 
bida a Islandi lyrr, en b6n seei bann 
Eg. 62 (141"); bann kaupir ok vid 
|>orgrim nef, at bann magni seid sva, 
at J)eim manni verdi ekki at bjorg, er 

t^orgrim (nl. a Ssebdli) befir vegit, ok 
ann megi ser bvergi ro eiga a landi 
Gisl. 116'; gefa ro reidi o: labc Srcbcn 
fcrttc fig, gaa ot)cr (itof. Vula. date lo- 
cum irse Slom. 12, 19): vil ek nu bidja 
f)ik, Flosi ! at JDii gefir ro reidi ok takir 
J)at upp, er minnst vandrasdi standi 
af Nj. 116 (175"); F. drottninff bad 
bana grceda Tristram — , ok vid boenir 
bennar, J3a gaf b6n r6 reidi Trist. c. 9 
(48"); lat standa n6tt fyrir broedi ok 
gef ro reidi binni, en a morgin snemma 
dags Jja skaltu eiga bus{)ing Kbn. 99**; 
sk6mm mun ro reidi, ef J)u reynir gerva 
brada bamoBsku Am. 75. 

r6, f. = ra (/*.) I; om seglrd: ro, rakki, 
ref (= ra, rakki, nf SE. II, 482 a"). 
SE. I, 584*; r6 er eitt tre 6r seglvidum 
SE. II, 18". 3tof. ^asen609a**; Schlyter 
503 b. 

ro, f. ? ro (r0 SE. II, 483^) almr ok rot 
SE. II, 566*'. 

ro, f. (®. r6ar) SSraa, ©i^tnc (|t?f. Aasen 
609 a*'; ft), ra, ro Rietz 638". 820"); 
r6 er byrning buss SE. II, 18"; ^9iV 
sem leyniligar roar (v. I. rar) belvitis 
fylskna eru berar ok sjniligar i bans 
augliti Kgs. 114«». 

ro, /'. (91. «P(. roer) gcm^jtabe mcb ct $ul 
i SWtbtcn, ^bori ct SlibSs cttcr ©aabfpmS 
@^tb« cttcr Dbb trabc« inb, for at bcnne 
bcrocb fan !linfcS cttcr flabl^amrcS (jDf. 
Aasen QO^(i^% 3far. 280** fc unbcr ro- 
spolr; eyri fyrir nagla bvern ok r6 a 
(fom fattcg, mangier) Gul. 306". 

r6a, V. (reri, roeri, reyri; ^rcet. ^art. r6- 
inn) 1) ro, lat. remigare; mcb gtttt^i^t 
tilfpfict i 2)atio : ef menn sigla eda roa 
a menn bafskipi (rra^. 379**; rem f)eir 
langskipinu upp i ana Eg. 19 (36^); 
baud bann Simoni at roa ut a djup 
skipinu Post. 3"; oil v6ru })essi skip 
bordmikil at {)vi, sem {)au voru roin 
(v. I. rumum) til i^m. VIII, 372"; men 
ogfaa : reru ^k inn ollum berinum Fm, 
VIII, 315"; mcb tilfjJtct «!fufattb, fom 
bctcgncr ©trcefningcn, bcr roc8, cttcr roast — r66a 12a 9lontn0end 93ef(aff enl^cb, 0temeb : sa skal 
fa skip ok mat ok see roa, er taki sk^tr 
Gul. 102"; t)eir rem arstrauminn Fm. 
VII, 264*; nu ferr madr a skip annat, 
en bann a at fara, \>k gerir bann bffidi, 
at bann reoer leidangrinn ok geldr vitit 
Gul. 301"; nu veit ek eigi, nema ver 
roim leidina ok gjaldim leidvitit Flat. 
1, 84*^; ba as bonum t>e8s manns doemi, 
es roer leiflina enda geldr p6 leidvitit, 
Homil. IH"*; |)enna einn leidangr reri 
Sigurdr, medan bann var konungr at 
Noregi -Fm. VII, 182». 2) to ub j»aa 
@0en fra Sanb, = r6a lit; g6tt veftr 
mun a myrgin ok munum ver t)a r6a 
Fbr. 103*; |>enna morgin bj68t {>. a 
8j6 at roa Grett. 16«*; ifar i Ubtr^Rct 
vera roinn: bann stfgr a skip ok r^r 
tit i Bjarneyjar, ok er bann kom {)ar, 
v6ru allir menn ronir, nema J). Nj. 11 
(19*); t>^nn dag er Ingjaldr ^oinn 4 
vaztir Gisl. 48"; ser bann at — , ok 
f>ikkist vita, at buskarlar f>orunnar 
munu vera r6nir Fbr. 103M*>0*; roinn 
a Galilea sj6 til matfiska Post. 16*®. 
8) foette, l^olbe ftg i en rolfenbe, t)uggenbe 
53etoagclfe, font Itgncr ben rocnbeS; gekk 
{>orm6dr inn i skaJann ok let roa 
tinglit Hdv. V juf. IV®; bann jjottist 
koma i bus eitt mikit, f)ar satu inni 
konur 2, j^ser voru blodgar ok rem 
a fram; bonum \>6iii rigna bl6di i 
gluggana; dnnur kvad konan: roum 
vid ok r6um vift, rignir blofli 0. f. \>. 
En i Austfjdrdum dreymdi mann |)at, 
at bann {idttist koma i litla stofu ok 
satu {)ar inni 2 menn svartklseddir ok 
h5fdu gr4 ko]lb5ttu a bofdi ok tokust 
i bendr, ok sat i sinum bekk bvarr ok 
reru \)ht ok rdku bendraar a veggina 
8va fast, at })a reiddi til falls Bp. I, 
4g7«i.M.84 ^gf^ri i^ 220«-*-"); var {)at 

almenniligr bygflarromr, at Refr mundi 
fifl vera, par bann ekki neitt fyrir ser 
lagdi annat en dfram r6a ok veijast 
fyrir f 6 turn |)eirra, er j)ar um gengu 
krok, c. 1 i ]!i/larcu88on dgatar forn- 
manna sogur ($o(um 1756) ©. 63*^ 

r6a8t, V. r. (a6) = r6a 3; t)a ukyrrist f>or- 
modr mj6k ok r6ast (= r;^fist Flat. II, 
219'*) um ok ballar skipinu ymsa vega; 
Egill mselti: bvi Isetr f)u sva beimskliga 
ok ferr sem cerir menn Fbr. 100'*. 

ro6, w. R^bbiggj^telfc (af brj66a, rj6da) 
i fletroft. 

rod, n. 9i)9bmen, ^ntagelfe af T0b f^atbe 
(af r}6da) t blunnrod, solarroft. 

r6ft, n. ?; Erlendr — gaf Filippo kon- 
ungsnafn, })a 8t66 upp annarr buandi 
ok dcemdi leidangr, rod ok reidi Fm, 
IX, 36» (Konung. 226«). rod, n. ©finb )^aa %\% Jijlel^ub (Aasen 
609b"f98»); var ^ar hverr fiskr or rodi 
nfinn sva, at {)ar beid enginn fisk i, 
])egar nidr sotti i bladann Eb. 64 
(101*^; tok bun binnu t)unna eda rod 
af iiski ok bandi of andlit ser Post. 
129". 

roda, V. (ad) lafte et r^bt ©lin, en rj^b 
gortjc fra fig ettcr oocr nogct; u^jerf.i 
sva var at sja i fjallit upp, sem i loga 
ssei t>4, er rodadi af skjOldunum Fm. 
VIII, 210^; konungs d6ttir rodnadi mjok 
vid |)essa sogn ok vard |>vi likast, sem 
ba, er rodar fyrir upprennandi s61u i 
ninu fegrsta beidi Kim. 111'*. 

roda, V. (ad) t^bbe, toaltc (for broeda? jtof. 
brodi 2, rydja); rodudu eyjarskeggjar 
saman 8t6rar eikr — ok josu sidau 
yfir grj6ti ok sandi Fid. I, 429«. 

rdda, /'. (agf. rod = lat. crux, staurus 
Wright -Wuleker I, 126«*. 326 »». 546'' 
jof. Bo8w^ 801a; gfaj. ruoda Heliand 
5734 jtjf. Gloss.\ gfrieS. rode Richthof. 
997b"f99.; gl^t. ruoda Graff U, 491; 
mote Mhd.Wb. II, 1, 817b"; fto. rod 
Bietz 538a««i»f.*'); 1) ©tang, ©tof; i 
bjalmroda Landsl. 7, 20*', l^toor roda bcs 
tegner en ©tol, fom i beybjalmr, korn- 
bjalmr banner ben ©t^tte, bet 9Kibbels 
)9un!t l^t)orom $0et eUer hornet k)eb Snb^ 
^f^ftningen o^tcegged. 2) ©tang, ©tof 
ipaa eUer toeb $t)i(!en e^orbr^bere etter 
SWart^rer lebe ©traf, "^xn^Xtx (jtof. stagl); 
krossar ok rodur merkja likams mein- 
Iceti, })at ero fSstur ok vokur Horn. 
135'; ogfaa og oftcft om ilorS meb eHcr 
uben berpaa t}cerenbe iBt^ebe af ben 
lorSfcpftebe 5^riftu«: JEf. 16"'-*«»; ^er 
s^ndist i svefni kross standa a j5rd- 
unni mikill ok groenn sem gras ok 
likneskju a krossinum, en er ))u sdtt 
bofudit r6dunnar, ok var t>at af raudu 
gulli gcrt, — J)a leiddir J)u fyrir augu 
ber fadm ok brjost rodunnar ok lit 
hendrnar a krossinum Flat. II, 298'^efl- 
299" (Fm. V, 342**f08. 344"); var })ar 
sett upp r6da, er Brandr fell, ok beitir 
})ar Rodugrund sidan Sturl. II, 74"; 
})ar er r6da su, er Nirodemus let pera 
eptir gudi sjalfum Symb 20"it)f.42*%fl-; 
|)A sveittist rodan helga (i steinkirkja 
1 Bjdrgvn) sva, at draup a altarit olan 
Fm. Vlll, 247". 3) ^elgenbittebe i 3«* 
minbelig^eb ; Andresr6donne til l:^si3 
fim certoga • b61 i eystra Sundbv gaf 
Ormr a Sunbv EJb. 47«8, itjf. sancti 
Andres rodha" EJb. 59"; i M5rk bl. 
merka b. gaf A. a Jsedre til iirtida 
balds ok b. oeyrisb61 Jobannis rodonne 
til IJsis EJb. 2^^' jof. 84"; Marirodan 
EJb. 103". 110". 363"'^; Marierodan 124 rodagras — r66ra EJb. 137"; (Jlaf8r65an EJb. 103"". — 
Otbet f^ned ogfaa forelontme fom 92at>n 
^aa en Scet et (ibet Sanbli^b eUer l^abe 
benne SBet^bning, meb ^bitfen bet bets 
noeft er gaaet ober til at betegne en 
berk)eb Uggenbe Sotbeienbom, fe f. ®i. 
EJb. 1. 85. 226». 308; Di^T. IX, 338. 468. 

rodagras, n. 5tta^; gras t)at, er rubea 
heitir, {)at er rodagras Pr. 472". 

roftausa, f. = rofthafr. Landsl, 7, 12 
r. Z. 6. 

roftavetr, m. IBinter unber l^btden man l^ar 
feet iptmmelen o^jt^ft meb et r^bt @fin 
(rofti, fe Flat II, 354" unber bette Drb); 
rodavetr, f>etta er kallat undra ar Ann. 
112««. 

rodh&fr, m. $ob, fom bruged til bermeb 
at 0fe 0)) af ^anbet t^ifl, fom er inbe: 
ftoengt i et 92ottaft eUer ber l^bor man 
ijfar kastat Idgfnom til sildar (2. 11), 
Landsl. 7, 12 jtof. v. I. 6. 

rodi, m. 9l0bme, r^bt ©Itn {{at rubor); 
es orrostan t6k8t, }>a laust roda a 
himininn ok a solina, ok &5r en letti, 
gerfti myrkt 8em n6tt Flat. II, 354" 
(OH. 216**); nifir undir stolpanum varu 
fj6rir ruftjar raudir ok gl6du sem ro5i 
fyrr sdlu upp rennandi, er hon skinn 
i austri Bidd. 80 t?. Z. 30; bliknan kemr 
eptir rsBzlu sem ro5i eptir skdmm SE. 
II, 166*; blaeygr ok snareygr ok ro6i 
i kinnunum Nj. 19 (30*); var audkent 
likit fyrir t)vi, at ekki var bru^ftit yfir- 
bragdinu ok eigi roAinn 6r kinnunum 
Fm. VIII, 232»o {Flat II, 618"); syndist 
fagr roAi i andlitinu sem a lifanda 
manni Fm. X, 149*^; andlit konungsins 
var sva fagrt ok ro5i i kinnum sem f)a, 
at hann avsefi OH. 219" {Flat II, 359") 
jt)f. 229" {Flat II, 375"). 3»f. kinnrofti. 

r6di, m. lata e-n fyrir r6da o: oberlabe 
en Hi l^anS @!jcebne uben at btUe taQt 
ftg af 9and Selfcerb eUer l^jcel^e Ijfam i 
9are mob Vilt^tU (meb $enf^n til Se^ 
t^bningen af r65i fan l^enbifed til Lex. 
poet. 673 b); vaetti ek af t)er (3omfru 
SJlarie!) allrar miskunnar naest godi, 
at J)u munir mer vi5 bjalpa — ok eigi 
mik fyr r6da lata i naudsyn minni 
Homil. 195*; enn auftgi madr — trufti 
t)vi fastliga, at gu5 mundi hann eigi 
fyrir r6fia l&ta (= S^ejrtenS fyrirlata 
e. 133*) ok en saela Maria Mar. 133«>; 
f)6 mun ek vi5 foer taka, \>yi at ek man 
eigi, at ek ban beimamann minn fyr 
roOa latit Ljosv. 9^*; Jjii betzt mer, at 
bu mundir mik eigi fyrir roda lata, ef 
pin raft m»tti standa Flat. II, 362**. 
3kJf. Flat I, 327*«; leggja e-n fyrir 
rofta = 14ta e-n fyrir r6fta: ek sagfta, 
at ek munda hann eigi fyrir r6da leggja (= aiestenS: eigi upp gefa) Konr. 55 
V. I. 25. Ubtr^tfet f^ned at l^abe nogen 
Sigl^eb meb fb. lemna fdr vag och vind. 

roftinn, adj. (ep. $roet. $art. af Serbet 
rj6da) 1) blobtg, bl^benbe; hann 6dlaftist 
fyrst af postolasveitinni at ganga roftinn 
ok krunaftr i himinriki Po^t.570**; svi 
hvilist haleitr herra Johannes evange- 
lista miftil roftinna gufts vina Po^^ 496"; 
t)at bam — mun siftarr gera miklar 
raddir upp a gufts 6vini gangandi hvitr 
i sonnu hreinlifi, roftinn i {^olinmceftis 
eptirdoemi Mar. 193". 2) forgblbt? 
Hogne gaf Gyryftu ademerapde albune 
seng b(ez)tee griip einse oagasiulgu 
roftnsB ok oil kirkjukleefte sin DN, III, 
472». 

roftmi, m. Sl^bme, =: rofti m. I; peg&r 
er vatnit kom innan tanna sveimnum, 
bd varft begar roftmi i kinnum bans 
Heila^. it 320«. 

roftna, v. (aft) 1) ri^bme, bltbe tjJb; bat er 
nattura vinsins, ef ^at kemr a klaefti, 
at roftnar af klseftit Mar. 128'*; sem 
ungi maftr hefir {)au bref — yfir lesit, 
roftna bans baftar kinnr Mar. 1039". 
2) blibe tfih X Jtinberne {paa (Srunb af 
©inbdbebagelfe). Eg. 11 (20"); Laxd. 
37 (96"); Vatsd. 3 (10»). 

r6ftr, m. {(^. r6ftrar) Stoning, 9floen meb 
Slater; t>it skulut sitja i rumunum ok 
hafa bunar arar til rftftrar Flat 1, 336"; 
sa t>eir, at t)at (nl. skipit) var skipat 
friftum drengjum ok hofftu fagran r6ftr 
Fm. VI, 120"; er r6ftr var greiddr a 
Tronunni, pi gekk hon inn d Qdrftinn 
Flat. I, 394**; |>a var vandaftr mjftk 
r6ftr a drekanum Fm. X, 300'; let 
konungr taka roftr eptir })eim norftr 
um sundin Eg. 58 fl28"); 0. konun^ 
— Isetr luka skjaldoorg um oil skipin 
ok Isetr bera jamkroka um stolpa ok 
skotasa, beina siftan r6ftr meft straums 
fulltingi ok r6a undan stolpa alia ok 
skotasa Flat II, 23*. 

rftftra, f. 93lob; slatrum s^sliga, sjam f)4 
r6ftru Am. 19 (20); pa.nx\ bang skyldi 
hverr gofti hafa a hendi ser til log- 
bin^a })eirra allra, er hann skyldi sjalfr 
neyja ok rj6fta hann {>ar i roftru bl6t- 
nauts bess, er hann bl6tafti t>ar sjalfr 
Flat I, 249"; konan {o: draumkonan) 
su bin verri kemr opt at honum ok vil 
jafnan rifta hann blofti ok r6ftru Crisl. 
45^; dreymir hann, at fuglar koma i 
husit, er Isemingar heita, — ok letu 
illiliga ok hOfftu valkazt i r6ftni ok 
bl6fti GUI. 67**; j)a s^ndist ok hafit 
sjalft as^nis sem bloft eftr roftra Pr. 
186*'; viku fyrir andlat P&ls biskups 
s^ndist tungl sva, sem roftra veeri Bp. r66rarferja — r6fa 125 I, 145^; SV& var sjarinn, sem i r6dru 
88ei Vols. 116» (c. 17). 

rddrarferja, f. 9lofart^i, 5art0i fom beb 
9lontn0 bribed fremab paa SSanb eUer 
B0, Eg, 25 (48«); hann haffti til {)eirrar 
(nt. ferdar) r6drarferju ok i)ar a |>rja 
tigi manna Eg. 68 (163*); reri ok fjoldi 
annarra skipa ut or hdfninni — skiitur 
ok r66rarfeijur, en langskipit, er Arin- 
bjom 8tjr5i, f6r siAast J>vi, at f)at var 
tyngst undir arum Eg, 57 (127**) ; Ey- 
vindr skipafti roArart'erju huskorlum 
sinum ok landsbuum ok reri {)annug 
til, sem sildin var rekin Hkr. 123**; 
hafdi hann r6drarferju ok voru f)ar a 
tolf huskarlar I)6ri8 Eg. 43 (83*); var 
|>a fyrir )>eim samflot ndkkut, byrd- 
ingar ok roftrarfeijur ok skutur, f)at^ 
var vdkuli6 ok for inn til bcejar Fm. 
VII, 310*». 

rodrarhanzki, m. $anb{!e font en bruger, 
naor ffan f!al to. Fid. II, 132'. 

r6drarhufr, m. ben jJberfte 2)el af et gars 
t0td Sorbflcebning, i eUer ^aa l^toilfen 
9Larerne bet^cege ftg unber 9loningen (jl^f. 
hufr, meginhufr). Byl, 9, 18". 

r6drarlei6i, n. Slbgang, Seilig^cb til at 
bmge Slarerne og bert)eb fontme^remab 
^aa Sanbet, @0en meb fit ^axtfii; fengu 
(}>eir) vedrarbalk hardan, hvoss vedr 
ok uhagstoed, en beir 86ttu ferdina 
knaliga t6ku r6firarlei6i Eg. 43 (83"); 
J)eir toku roArarleidi — , rceddi Sveinn 
um, at t)eir mundi eigi kvelja sik 
lengr a rodri, ok bad pa snua skip- 
unum, vinda a segl sin ok snua undan 
veftrinu Flat II, 498**-» {Icel. sag. I, 
195»-»<*); t6ku t)eir rofirarleifii Grett 
175"; itof. Bp. I, 520*«; Sturl II, 50**; 
Ingv. c. 10 (AB, U, 164a»). 

rodrarskip, n. fyartf^i (skip) font bribed 
fremab paa ISanbet, @^en beb Stoning 
eUer Srug af 9larer (jbf. roflrarferja); 
fnndu |)eir — rodrarskip morg a hverju 
eyjarsundi Eg. 22 (41"); Sveinn f6r i 
varviking, \>k tor me A honum Hakon son 
Haralds jarls; t)eir hdf6u fim roftrar- 
skip ok 311 stdr, f)eir herjudu um Sudr- 
eyjar Flat II, 512" {led. sag. I, 218') ; 
ef madr ferr 4 rodrarskip, ok skal madr 
eigi hafa meira hofga en halfa vett 
helgan dag Grrdg. 31*^; f6ru {)a land- 
▼eg upp a Voss til vatns |)ess, er |)ar 
veror, en lei5 {)eirra bar sva til, at 
J)eir skyldi |)ar yfir fara; fengu |)eir 
r6drar8kip {)at, er vi6 (leirra hoefi var, 
rem siftan yfir vatnit Eg. 26 (48*°); 
suraa sendi hann upp til vatsins (nt. 
SRj^fen) at taka r65rarskip (skip Flat. 

II, 66««) t>au, er |)eir fengu OH. 62**. r65rarskipsrei5i, m. XxlU'^^x, Qnbentarium 
font til^0rer roftrarskip ; skolu {>eir (naar 
be fomme ti( ^i^bftaben ^aa en Sib, ba 
ber er heilagt) ekki upp bera fata sinna, 
nema — ok hudfat sitt ok segl ok 
rdfirarskipsreifia allan Bjark. I, 4'J^f-* 
{Frost 2, 37*). 

r66rarskuta, f. faaban skuta (gart^i) font 
bruged til Sloning; ferr Sigmundr inn 
til Borgundar me6 tolf menu a einni 
r66rar8kutu Flat I, 142*». 

r6firg6ltr, m. faabant 3flebf!ab, faaban S"^- 
retning paa ^rigdfEibed fremfte ®nbe, font 
flulbe gi0re ©fabe paa gienbeng garti^ier 
beb at bribed meb 3(arerne fremab mob 
biSfe; roftrgoltr er gofir i orrostu med 
jarnadum mula Kgs, 86"; fe ben oelbre 
UbgabeS ©ibe 395"ffl9-. 

r66ukross, m. ©rucipE, S3ittebe af ben 
lorSfoeftebe ^riftug. DI. II, 84*; hann 
})6ttist vera a been fyrir einum miklum 
r6dukro88i, ok )>vi nsest |)6tti honum 
likneskit a krossinum hneigjast at ser 
ok — Bp. I, 173**; ba bar bangbrandr 
rofiukross fyrir skjOldinn JVj. 102 (158*); 
skrjfddist biskup dllum messuskruda ok 
gekk fram i stafn 4 konungsskipinu, 
let hann |)ar setja upp r6dukross ok 
tendra fyrir kerti ok bar reykelsi o. f. b. 
Flat I, 394"; hann kastafti f)6r i 
brottu ok setti r6dukro88 i stadinn i 
mid j an stafn a Jambarfiinum Flat I, 
489*®; bangbrandr laust meft r65u- 
krossi a hondina ok vard jarte^n sva 
mikil, at sverftit fell 6r hendi ber- 
serkinum Nj. 104 (162**). 

rof, n. 1) Oj)l08ning, ®iennembrub, l^bor? 
beb noget rjfst (fe SJerbet rjufa 1) etter 
S)e(ene fEiUeS fra l^inanben, bet aabne 
etter (ebige fHum fom berbeb o^ftaar; 
var |)ar mikit rof, er J)eir ridu i fylk- 
ingunni Flov. 139*'; (>a losnafii fylk- 
ingin — ok i rofinu gekk H. konungr 
fram Fsk. 207'; at eigi taki — rof a 
gerast bundinni skjaldborg Kgs. 85***. 
2) D|)^(Bbelfe, ^ulblaftelfe af noget bt- 
ftaaenbe, af en Seftemmelfe effer Slfgj^s 
relfe, fom berbeb berj^beS fin ©^Ibig^eb; 
rof gjafar {Grdg. 84*»; Grg. I, 247"); 
verdr })a rof m&ls, ef — Grdg. 86* 
{Grg. I, 248"); Ifsa d6mi til rofs Grg. 
I, 77"; stefna d6mi, kaupi til rofs Grdg. 
438"; Grg. I, 101" jbf. Sturl. I, 389*«; 
mi vil hon fwra rof a festamial — ok 
kveftst naudig fest vera, t>^ — Frost 
3, 22'. 

r6f, n. ? i malr6f, 8tafr6f, 

r6f, n. = raf, rafr, rjafr, rsefr. DN. Ill, 

9Q6 

r6fa, V. ©aleftillen (jbf. hali, tagl) a) ^ao 
hross: mi hoggr ma5r hala af hesti 126 rofna — rogmaeli manns ok fylgir n5kkut af r6fu, {)a er 
bat spellvirki 6ruZ. 96^*; ef hann hoggr 
hala af hrossi sva, at r6fa fylgir Frost 
' 10, 46®; gjorit sem ek bjd: hoggit ur 
r6fumar naer fdllum vift rass (v. I. vid 
lend) upp ok skerit ur toppana st&, at 
f)ar fylgi meft ennileftrit Fid. I, 80«°; 
1)) paCL Daut: sa madr, er upp kom a 
hladann, sa {)au tidendi, at upp 6r 
hladauum kom rofa vaxin sem nauts- 
r6fa svidin, hon var snogg ok selhar; 
sa madr, er — , tok i rofuna ok togadi 

0. f. t>. Eb. 64 (101*fM.)- Orbet fotcs 
lommet font 3lat)n paa ^^gb, £anbs 
ftrcelning: Brota i Rofonni EJb. 240* 
($eni ©ogn); fom <Steb«nat)n EJb.404\ 
BN. I, 594"; og cnbnu t flcrc ©ognc 
)pcia Pftftbcn af G^riftianiafiorben ; i»f. aff 
Jzsto ceyjo i cestasta gardenom spanns 
1., er kali at buddarofe Bolt 53®. 

rofna, v. (aft) 1) faa et §ul, en 9labning 
berkjeb, at noget Ij^dribed ellet o^ribeg; 
t6ku husin at drjupa, sem likligt var, 
er takit t6k at rofna Gisl 22»<>; A. 
konungr t)6ttist finna, at rofna tok 
fylking 6lafs konungs Eg, 54 (114'); 
t6k prestr bond af sarinu, var hiin t)a 
albeit, sva at 1 tveim stdftum sa (o: 
faa bet ub), sem hrofnat(!) vseri fvrir 
nagli JBp. I. 378". 2) tabc fin retStige 
^raft ener ©^Ibigl^eb (jtof. rof 2) a) om 
kaup, sala: en ef kaup rofnar, f)a a 
sa, er keypti, heimting at henni allra 
})eirra aura, sem hann reiddi henni 
Hdk. 83^; hvarvetna {)e8s, er arfsOlur 
rofna Grg. I, 248"; b) om domr: ef 
hvarigir hafa farit rett at vefangi, })a 
4 ^eirra domr at rofna, sem firr hafa 
farit J)vi at vefangi, sem log ero Grg. 

1, 83" jjbf. 83"; skal d6rai stefna til 
rofs sa, er a gSgnin kveftr, ok d6mr 
at rofna, ef at Ijugvitni verftr, ef domr- 
inn rofnar Grg, I, 83"; c) om sekt: 
rofnar sekt fjorbaugmanns, ef eigi verftr 
at logum attr eptir hann feransd6mr 
Grg. X 92«; d) om festing: ek hefi 
fastnat mer aftra mey aftr (fe ©. 118**f8-) 
ok gaf ek henni tru mina, ok a })at at 
haldast, er fvrr var g<')rt, en f^^tta at 
rofna Mar. 120". Sbf. rjufa. 

rofsmaftr, m. ^erfon fom o^>trceber mcb 
?Paaftanb om, at en 2)om, ^fgjfjrclfe iffe 
ffal tocerc gj^lbig; sa er f)etta r<'fr efla 
rofsmenn til feer, j)a — DN. I, 7®; jjeir 
allir, er f)essa mina gjof rjiifa efta rofs- 
menn til fa DN. I, 51^; fyrirbjoftum 
ver hverjum manni rikum ok orikum 
))essa vara skipan rifta efta rjiiia efta 
rofsmenn til fa DN. I, 60®. 

roftorfsveggr, m. 93ceg fom cr ojjf^rt af 
OraStoroft^ffer; S. sagfti, at roftorfs- veggr var undir kamri s&, er ekki vaeri 
fyrir undan at ganga Sturl. I, 282". 

rog, n. 1) ^ale ^tJOtDeb ber lafted en 
<^(^gg^ ^Aa nogen, eKer bet ))aaff^red 
l^am et SBanr^gtc; borftuet er broeftr 
ungir, barust rog milli Am. 95 (97); 
sva fremi skalltu rogit i frammi hafa, 
er orftin er vindtta meft yOr mikil Nj. 
108 (166") ; bera e-n i r6g (vift e-n) o: 
tale i(be om en (til nogen) : & l)etta allt 
ofan bar hann mik i rog vift yftr ( Vulg. 
accusavit me) Stj. 538*® (2 ©am. 19. 47); 
sva er sagt, at sa maftr var borinn 1 
rog vift Magnus konun^ Fm. VI, 95*; 
bera r6g meftal, a milh manna o: t)Cb 
Sagtalelfe fj^ge at faa ftiftet Uenigl^cb, 
gienbffab imcttem golf: baru margir 
ofundarmenn fullt rog meftal {)eirra 
Bp. I, 812"; |)eir baru r6g saman a 
milli konungsins ok Thomas biskups 
Heilag. II, 319**; sftgftu fiat vera mundu 
rog illra manna Eg. 13 (25*°) jtof. Landn. 
1, 18 (55®); ef maftr kennir |)at rog 
manni, at hann hafi fengit 6|)okka kon- 
ungs af bans orftum, haldi fyrir einseifti 
efta gialdi fyrir eptir sex manna domi 
sakarabera, en eigi a sok a sonnu rogi 
Landsl 4, 24*f99. 2) Xbift, ©trtb, iltam* 
mcrif var })er t)at skapat, at })ii at r6gi 
rikmenni vart Hund. 2, 26 (28); {>at skal 
gull — brceftrum tveim at bana verfta 
ok oftlingum atta at rogi Sig. 2, 5; ck 
a f&r dcetr fyrir at sja ok vilda ek, at 
engum manni yrfti bar at rogi Gunl, 
9 (240"); {)ar mun hcfiast frsenda rog 
ok illar deilur Flat II, 300^'; enori 
skvldi })ar (nt. i Jomsborff) r6g kveikja 
milli manna Flat. I, 166^'. 

r6gapaldr, m. 5^riger (^octif! Sencebnelfc); 
sift muntu hringum rafta, rikr rog- 
apaldr! Hat. 6. 

r6gberari, m. Sagtaler, SBagbaflcr, 9lns 
flager. Elucid. 165* ; om ben ftorc 2ln« 
f lager, S^jceoelen: sem r6gberarinn vil 
ferftast til sjalfs undirdjupsins^y/*.25®*. 

rogberi, »i. b. f. Heilag. I, 138®; rog- 
beri Asanna (o: 2o!c) SE. I, 104*; = 
lat. delator. Thom. 15^ 

roggirni, f. XilbiJicItg^eb til at bagtale fjne 
aWcbmenneffer, talc onbt om bem, = rog- 
semi. Horn. 122*®. 

rogmalmr, m. ®ulb (poetif! SBenoebnetfc) ; 
Rin skal rafta r6gmalmi skatna Ghe. 
27; nu er f>at sagt, af hverju gull er 
otrgjold kailat — efta r6gmalmr SE. 
I, 356*. 

rogmaeli, n. Sagtalclfe, Sagtoaffelfe, 33e: 
ft^lbning ; I>. kaupir at houum, at hann 
skal fara — ok bera ^ar upp r6gm8eli 
um J)orstein meft })vi m6ti, at {>or- 
steinn vaeri kona ena niundu hverja r6gr — r6maborg 127 nott ok 4tti \>i vidskipti vid karlmenn 
Pr. 49» {Anal 175"). 

r6gr, HI. = rog (n.) j)eim (|>e8sum i Orkney- 
tnga Saga, Ubgatjcn of 1780 ©. 122"; 
J)essu Icel. sag. I, 286") r6gi kom sva 
med umtali vandra manna, at — Flat, 
II, 431". 

rogsamr, adj, bagtaletft, tilb^teltg til at 
tale onbt om anbre BDlennefCer; lyginn 
ok rogsamr Flat, I, 125"; J}eir skulu 
eta ok naga sinar tungur, sem eru 
bakmalgir ok r6gsamir jEf. 40**. 

roprsbref, n. Sret), 6Irift ^toori noaen an- 
naflc«, bagtalcS. P(wfc 499«M»f.*»f98.. 

r6gsemi, /*. = r6ggimi. Homil. 147". 

rofrsniadr, m. $erfon fom anftager, bags 
taler en (e-s). Landsl, 4, 24^ ; skolu rogs- 
menn foinir gjalda lygi sinnar Heikig. 
I, 292"; l&tum eigi rdgsmenn spilla 
frffinclsemi varri Fm, XI, 330*. 

rofT^oi-n, m. j!)oettf! omflribenbe Ubtr^! om 
etoarbei (7A<r. 29. 

r6i, m. = r6 f. 1; {)6tti8t Olafr — vita, 
at nokkvorr r6i mundi a verda bar- 
daganum ok hvild Fm, X, 354*; {>at 
er djarfligt Iseti dau51igra manna at 
setja sitt seeti yfir guds r6a i himin- 
riki ^f, 16» 

rokindusta, adj. ft^Det, fulb af &0\> (dust); 
lofadi hann ekki gu5in, heldr — kaliadi 
ban — rokindusta (= rjuka dust af 
Flat, I, 387*>) Fm, II, 154. 

rokkr, m. ©pinberof ; er J)eir Amkell k6mu 
a bceinn, lilj6pu foeir inn ok til stofu 
ok sat Katla d palli ok spann — ; fdru- 
nautar bans t6ku rokkinn ok bjoggu i 
sundr Eb. 20 (33""); jtof. Katla spann 
i^am at rokki &c. Eb. 20 (32*->'0; 1& frar 
rokkr Kbtlu i bekkinum Eb. 20 (32*^); 
sat t>ar kona sveigdi rokk Rig, 16. 

rokkr, m. Hjortel (g^t. rork, roki Graff U, 
430; m^t. ron Mhd,Wb. II, 1, 767a**ffl); 
forefoinmet i brynjurokkr, skinnrokkr, 
vapnrokkr. 

r61an9s, adj. uroltg. fom i!Ie tillaber en at 
^abe 9%o ellet ^bile; rolaust erfidi Kgs. 
34 V. I. 2. 

rolifi, ft. roltgt, ftiHe £it), ^bid e!fteb tl!e 
er ubfat for eller unberfaftet nogen ^^or^ 
ftbrrelfe. Leif. 8"; odlinist ver i oflrn 
lin kyrt ok hcegt ok ftrugt rolifi meft 
frifti ok fagnadi 4n enda Bp. I, 581*'. 

roligr, adj. roltg, uforft^rret; t>at kalla 
ek vitrliga setlat, at ma5r siti ok neyti 
TOe5 g6du hofi ok rdligri hvild um vetr- 
inn {)ess, sem hann anar me5 starfi um 
snmarit Kgft. 53". 

rolla, f. -^a^^ir etter ^eraamcnt fom er 
fammeuruUet (mlat. rotula, rotulus Du 
Cange III, %W^\ fr. role, eng. roll D/cz* 
1, 358fg.); kom sira Laurentius til erki- biskups haldandi a einni rollu; erki- 
biskupinn leit a ok lofadi letrit ok 
mselti: les fyrir oss t>at, er faii liefir 
diktat Bp, I, 799>«; Sturla gekk |)a til 
kirkju ok tok rollu or pussi ok sdng 
af boenir sinar Sturl. I, 373**; bjoftum 
ver {>eim ok monnum, sem her nemnast 
i t)essarri rollo, sera her er viftrfest 
f>etta v&rt bref, at bera t)er rettan 
vitnisburft um DN. II, 501**; sem fyrsti 
articulus ter i })eirri rollo, sem {)er 
OSS sendir DN. VII, 146". 

rolyndr, adf, ftilfarbig, fagtmobtg af ©tubes 
lag; lifdi hann f)a likara hlj6dlatum ok 
r61yndum einsetumanni heldr en har5- 
lyndum ok hlutsamum l;^5bi8kupi, sem 
6vinir bans hofdu orft um Sturl. 1, 348"; 
i^orsteinn bet ma5r vinssell ok rolyndr 
Sturl, I, 7«*. 

r6m, 8. ©taben 9tom, = r6ma (/*.), roma- 
borg; fara til R6ms Pr, 126*^. 140"; let 
Laurentius hann bua Jonsbolla H61a- 
biskups, hvern er hann haffli til R6m8 
Bp, I, 900";,ferr Jugurtha lit af R6m 
Pr. 128"***; sendi hann eptir sinum 
.monnum {>eim, er fljit hofdu 6r R6m 
Pr. 159"; hversu ek hefir reynzt hin- 
um beztum mdnnum i R6m Pr, 121'*; 
pretor i Rom Pr. 126". 

roma, v. (aft) 1) tale mcb ^0x Sl^ft (r6mr 
1); hvat hlj65ar her linefndr leo, litan 
Ave Maria? hvat r6mar varr leo nema 
verbum caro? Post, 482*'; sem {)eir 
salugir hafa langa stund sva r6mat 
Heilag. II, 104'*. 2) bifalbe (jbf. r6mr 2) ; 
allir menn rayndi t)egja me5an hann 
mselti at logbergi, en siftan es hann 
{)agnadi, at p& myndi allir })at r6ma, 
er hann haf5i ma3lt fsl. 4; sva tala5i 
B. — en engi r6mr varft at mali — ; 
einn maftr varft til at svara konungsins 
crendi — ; eptir J)at, er {)ossi madr 
haffii maelt, var5 r6mat af lidinu rdd 
konungs Alex, 99' jt>f. 98"; })etta raft 
varft af ollura yel r6mat Flat. I, 288"; 
er biskup haffti lokit sinu mali r6mudu 
klcrkar ok mugr vel Bp. I, 740". 

r6ma, f. ©trib; van erom romu Hund, 

I, 25; j)eir hafa reiftir romu hafta Fid. 

II, 212" (Orv. 98»). 

r6ma, 8. ©tcbSnaton, 9lom; })at er sagt, at 
Roma se 4 milur a len^d en 2 4 breidd 
Symb. 22*; Roma heitir fyrir (norftan) 
Tifr, en Latran fyrir sunnan, en J)6 allt 
R6maborg Symb. 24'*; til R6mam Pr, 
183"; aptr i Romam Pr, 157«>. 159'*; 
af, 6r Roma Fm. VI, 228; Pr. 121"; 
i Roma Pr. 127*. 129^ 

r6maborg, /*.. ©taben 'SHorn. Symb. 24'* 
fe unber r6ma. 128 rbmaborgarkeisari — romr romaborgarkeisari, m. ben romctffe heifer; 
|)eirra son var Fri6rikr, er si dan varfi 
romaborgarkeisari Fm. VII, 86*; f)ar 
fann hann Lotarium romaborgarkeisara 
Fm, VII, 99«. 

romaborgarkirkja, f. ben tomcrfEe StixU 
(mobfat ben b^jantinfle); ef ndkkurr 
segir ok fylgir J)vi, at romaborgar- 
kirkja se eigi h5iud kristninnar Stat. 
234"; jtof. r6mverja kristni Stat 234^ 

romaborgarland, n. bet til bet romerfte 
Stige l^^renbe Sanb; um morgininn for 
hann yfir ana (nl. Rubicon @. 181") 
ok a sjalft R6mabor|?arland Pr. 182*; 
Julius red nu einn 5llu K6maborgar- 
landi Pr. 196«. 

romaborgarlj'dr, m. bet rometfCc god (jtjf. 
r6mverjar). Pr. Ill" 

rdmaborgarriki, n. bet ronterftc Sltge; 
bd v6ru keisarar yiir r6raaborgarriki 
Filippus af Svava ut a Pul en Otta 
son Heinreks hertoga fyrir nordan fjall 
Fm. IX, 229«; sva t)6tti drupa Island 
eptir frdfall Gizurar biskups sem roma- 
borgarriki eptir fall Gregorii p&fa Bp. 
I, 71". 

r6makirkja, f. = rdmaborgarkirkja. j^f. 
3^. 15«. 95'oo-»<». 

r6niariki, n. bet romerjie 9ltge; var Bom- 
ilcar utlsBgr af r6mariki Pr. 128*°; 
leitar hann ser trausts ok baud Sam- 
nitiko konungi at koma undir hann 
6llu r6mariki Pr. 158^°; hvem tima 
sem litlendr herr hefir gengit a K6ma- 
riki Pr. 198". 

romaskattr, m. ^eterSpenge, = rumaskattr 
(agf. romescot, l&Dorom bet l^ebcr iffJlge 
Liber censuum Bomane ecclesie a Cencio 
Camerario compositus anno 1192: pecu- 
niam autem sancti Petri, quam Anglici 
Romescoth vocant, sit persoluta in 
festo sancti Petri in principio Augusti 
mensis, fe Ny Kirkehistoriske Sam- 
linger ubgii)ne af SeUkabet for Dan- 
marks Kirkehistorie VI, 687**; jbf. A. 
Taranger den angels. Kirkes Indflydelse 
paa den Norske ©. 290 fg.). Thorn. 
898"; Frump. LXXVII"; ^f. 16«^ 
AKr.W. 194"; ver (Eilifr m. g. m. 
erkibiskup i Niftarosi) viljum, at {)er 
vitit, at ver t6kum af herra biskupi i 
Stavang^ romaskatt firir tutugta arit 
ok annat ok t)ri6ja {)ar nsest tiu merkr 
norroenar firir hvart 4rit DN. I, 172*; 
pro censu seu denario beati Petri apo- 
stoli et basilicarum urbis Rome vul- 
gariter romaskatt appellate DN. II, 
665" il)f. 645««; geymir ok gjorla — 
at J)er gerir Rumaskatt talinn pening 
f)en minsta eer feller af konungs stedja 
nvar man ssem aembete tseker, aa ^a peningK sancte Peter aa Rome, ok bvi 
8Bitir |)8et Romaskattr EJb. ©. 577*-" 
(DN. IX, ©. 189««. 190>) fe unber nima- 
skattr. 3tof. romskatt, romaskat DN. 
II, 645«>. 665". 

r6mavegr, m. SBei fom fj^rer til SRom ; t>a er 
dagfor austr af R6maborg til Melans- 
borgar; ef t)u ferr rettan romaveg, {)a 
er dagfor til Papeyjar Symb. 19*ffl-; 
J)ar (nl. a Ptil) gekk Rognvaldr jarl ok 
Erlingr af skipum sinum — ok ofludu 
ser })ar hesta ok ridu t)adan fyrst til 
Romaborgar ok sva litan romaveg {)ar 
til, er J>eir koma til Danmerkr Flat. 
II, 488»*. 

r6mfer6, /'. Sleife til 9lom, = rumferd. 
Flat I, 502". 661». 

r6mferill, m. $erfon fom er eHer Bar bceret 
a r6mferd. Symb. 15"; Fm. VI, 302^ 

romkostr, m. Dm!oftningerne beb en Sleife 
til 9iom ; samsetr hann heit fyrir allra 
beirra b5nd, at hverr sa madr, er goz 
hefir i skipi, skal leggja til r6mko8tar 
einum manni Bp. 11, 94". 

r6mneskr, adj. romerft; romnesk kirkja 
(:= r6maborgarkirkja) Bp. II, 3^ 

r6mr, m. 1) SRjJft, ©temme, fi^b, l^bormeb 
nogen laber fig l^jJre; heldr S. Petrus 
sagdan hatt gerandi ndkkut mark 
Jolanni eigi medr r6m eOa orSom 
heldr likams hrcering — ; ok drottinn 
Jesus svarar honum med litlum rom 
sva at fair heyrdu Post. 556^'" (jbf. 
3o^. ®bang. 13, 22—27); alllikt er })etta 
romi Klaufa vars, |)a er ver heyrdum 
til bans Svarfd. 23'; nu er {)etta hefir 
raielt H., verdr mikill romr (t*. l. grdtr) 
um alia Bern af konum ok b6rnum, 
sumar gratu sina menn, sumar sonu 
Didr. 255"; er h6n heyrdi rom bins 
helga Pemenis — , kalladi h6n halfu 
hserra (rt= lat. ilia autem voce filii cognita 
amplius exclamavit) Heilag. II, 620'***; 
J)at er {)ess steins nattura, at hann svarar 
med dvergmala hverju hinu sidasta ordi, 
ef sva hatt er talat, at r6mr verdi at 
Mag.* 123^; hann heyrir til vagna ok 
t)ar med manna rom ^f. 95*'; Gizurr 
var blidmseltr ok mikill romrinn Sturl. 
I, 351"; var romrinn sva mikill yfir 
malinu, at, })6 at hann {)oetti eigi hdtt 
tala, t)a skildu allir, f)6 at fjarri vseri 
Fm. VIII, 447%.; sidan talar hann 
l)etta med litlum romi: ei for nu sem 
skyldi Bp. II, 148". 2) Ubtalelfe om 
noget; engi romr vard at mali bans 
Alex. 98*; at tali Bjamar gerdu menn 
godan rom JPto. 11,57*; talar um J)at 
iangt erendi ok snjallt ok fckk g6dan 
r6m at mdli sinu Flat. II, 38*^; at 
f)e88u eyrendi var romr mikill sva, at rdmskattr — ros 129 b6ndamugrinn oepti ok kallafti, at ]}eir 
Yildu hann til konungs taka Flat. I, 
49"; var gerr mikill i'6mr, at Merfti 
meeltist yel Nj. 142 (230^); talar hann 
Tiu meft {>eim ordum ok r6m, sem 
Verstr var vanr at hafa ^f. 90"«; 
f<er(i9 om ^\>a\> bet gaat i 9ol!etnunbe: 
riss upp mikill romr, at t)e88i er einn 
agaetismaflr ^f,SS^; ver6r nu mikill 
romr, — , at |)e8si maftr heimtir m 
peninga at konungi ^f. 81, 3^^; einn 
er allra r6mr, {)6 at lagt foeri, at t>&i' 
er {)eim ab6ta efni JSf. 26»; b6ndi 
heyrir t>6QD& I'^m ok t>olir })6 marga 
daga — |)ar til, at iifrsegd ofrast meirr 
ok meirr JEf, 9*; er husfru heyrfii 
)>enna rom, at S. man jartegnir gj5ra, 
talar hon 8va: JEf. 9^*. 

romskattr, m. = rdmaskattr: DN, II, 

romvegr, m. = r6mavegr. ^f, 77*'. 

romverir, m. pL Sfiomete, lat. romani, = 
r6mverjar. Pr. 108". 

romverjafylking, /*. g^Hing l^Did 3Wanbf!aB 
\>av Siomere; yard nu hord orro8ta ok 
fell me8t hinn utlendi herrinn, ok er 
Julius hafdi sigrat, ])4 sneri hann })egar 
4 r6mverjafylking Pr. 222**. 

romverjaherr, m. romerfE $cer; 1)4 er 
Lucius Calpumius stjrfli r6mverjaher 
Pr. 144«» it)f. 206". 

romverjahortingi, m. romctfC ^^bbing; 
hann var nu einn rikastr madr af r6m- 
verjahOfdingjum Pr. 160®. 

rdmverjakristni, f. ben romerfle SOQenigs 
beb, Stixti, ^riften^eb; era ok allir ^eir 
Dundnir i eilifu banni, sem odruvis skilja 
ok Isera, en heilOg r6mverjakristni (= 
r6maborgarkirk^a 2. 23) predikar ok 
varAveitir af heilagri skirn o. f. t). Stat. 
234^ 

romverjaljftr, m. SlDtnetfoIfet, bet romctfCe 
gotf, r= r6maborgarl^6r. Pr. 173". 

romveriapifi, m. tometjl ^at)e. Pr. 14". 

r6mverjar, w. p/. = r6mverir. Pr. 110*^ 
122"; = lat. populus romanus Pr. 108* 
(Sallust. Jug. c. 5). 

r6mverjariddarar, m. pi. romerj!c Slibbere; 
iat. equites romani; let Julius kanna 
valinn, ok fundust f)ar 15000 r6mverja- 
riddara einna, en annarr l^dr var eigi 
taldr Pr. 226**. 

r6mverjariki, n. bet tomcrfte Kige. Pr. 
ni". 206". 

r6mver8kr, adv. rometp, lat. romanus. Pr. 
164*". 177"*"; r6mver8kr keisaraddmr 
Kim. 128**; romversk kristni (= r6m- 
veijakristni) Kim. 129**. 

r6p — r6p8tanga fe hr6p m. m. 

ropa, V. (pt) xctit (Aaaen 581b**); upp 

^{fner: Orbbog. III. ropti hjarta mitt gofiu or5i Heilag. II, 
267*. 3tof. ropi. 

ropi, m. ^oeben; t>ar er ok gula, f)at er 
offylli mefi stdra ropa ok stynfuUan 
kvid Alex. 153"; J)egar er hann (o: 
ben Sfif^) ^kal eta, f)a gefr hann ropa 
mikinn upp 6r halsi ser ok fylgir t)eim 
ropa mikil ata Kga. 32**; gefr hvart- 
tveggja ropa af undirdjiipum sinum 
Kgs. 48*«. 

r6r, adj. roltg, ftilfcerbtg, frebfommelig ; 
synir M. konungs v6ru allir r6ir ok 
fridsamir vi5 sina undirmenn Mark. 
156^^; eftir Magnus {>& stiga til nkis 
sunir bans |)rir, — allir goftir menn 
ok listuligir, r6ir menn, h6gsamir ok 
frifisamir Agr. 84" (Fm. X, 415**); s4 
er satt vil segja, t)4 f)arf si litt or5- 
anna at leita e5a gera ser t)at of vinn, 
sem miklo ero r6ari (= tat. quietiores 
Prosp. Aqvitan, Epigr. 66) g66ir menn 
en illir ok hlj65ari Let/. 15**; gufis bo6- 
ord ma nekkvi helzt enn r6i hugr (= 
lat. quieta mens Prosp. Aqvitan. Epigr. 
26) of rannsaka !/«/. 7**; J)i5rekrKon- 
ungr er heima ok sitr um kyrt, en t>vi 
d hann sjaldan at hr6sa i sinum aldri; 
fo6tti honum ok ]}a at eins vel eda 
hugr sinn r6r, er hann skyldi i stor- 
rseoum lut eiga Didr. 157**; gefi hann 
OSS hoegt ok rott lif {Vulg. quietam 
et tranquillam vitam) Homil. 70** (1 
^imoti^. 2, 2); segir mer {)a hugr um, 
at I>orbj6rn muni eigi ror i bygflinni 
vid t>ik, b6 vel hafi fallit a med okkr 
Krok. S\ 

r68, /*. (91. «pi. -ir) I) Siofe, lat. rosa; tak 
))essa ros, sem ek hafda me5 mer af 
paradis ok fa honum hana til vitnis- 
burftar Mar. 1015^***ffl.; i |)ann tima, 
sem vetrinn er kaldastr — , t)a gefr 
hann (nl. gu5 allsvaldandi S. 29) henni 
(nl. Sorben) n^ar r6sir ok epli Heilag. I, 
827**; sed J)au bin fdgru blom, er jor5in 
berr, liliu ok ros ok onnur ynnilig grOs 
jBarl. 44*'; optliga rennr f5gr r68 upp 
af hveiti JSf. 54\ 2) et Bia^^ »ri?ft= 
fm^!Ie eOer ^rt^belfe til at bcete paa 
Sdr^ftet? r6s skal d6ttir hafa edakingu, 
hvdrt sem h6n vil, e5a bri'6stbuna5 hinn 
bezta Hdk. 75*; hafdi hann saroit til 
eina silkir6s at hylja meinit, {>vl at 
IJtit (nl. eitt oexl ©. 602**) var all- 
mikit Post. GOSK 3) et ©lagS ScEjer? 
til utferftar (nl. min SegraDclfe) skipar 
ek kistu eina ok r6sir minar, er t>. 
hefir, adra gylta ok hann vantar aUs 
i halft annat spann smoers af mer, ok 
adra, er Haraldr hefir, hvar er ek a 
sreida i 12 aura, skulo bser vera til 
utferdar minnar ok k6rsL)roe5r mega 

9 130 r6sa — rospolx b&5ar ut leysa DN. II, 45"; ein liti) 
t6b ok ein spira ok einn kross ok ein 
sylfrskil DN. II, 166»«; gefr ek k6r8- 
broednim ok capitulo skrukkuker, er 
3D6dir min &tti, gylta rds ok 8p6n 
DN. II, 265" ; tvser gyltar r68ir innan 
ok ein ogylt — , item fj6rar rdsir gyltar 
innan beitlostnar Kalfsk. 84b"-*; it>f. 
Qorar 8m4r68ir DN. V, 212 (167"); 
fj6rar 8ilfrr68ir smar BN. V, 212*'; 
ij6rar silfrrosir, sem i einu leftrhusi 
eru BN. II, 305'^ 

r68a, f. Slofc, = t6% 1 ; ro6inn i kinnunum 
sem rosa Trist 1 (@. 36'*) ; sunn an at 
Farthia liggr hit rauda baf — , t>e88 
8J6r er 8va rauftr sem rosa Stj. 72*°; 
ymsir f6ru litir 6r hennar andliti, stund- 
iim var h6n rau5 sem bl65 eda rosa, 
en stundum hvit sem lilia Partalop. 
42*; bann er sem r68a su, er af klungri 
rennr upp ^f, 52^. 

rosa, f. X noldrosa (jtof. kjdtrosa Aasen 
360 b*«). 

rosaligr, adj. rofenfartoct, rofcnrjJb, = r6s- 
uligr; skser ok skemtilig yar hennar 
asjona med raudam ok rdsaligum kinn- 
um Pr. 406"; dr6 bun diikinn me5 r6sa- 
ligum (v. I. r6suligum) dreyra runninn 
or faAmi ser ok sjiidi {)eim Post. 121". 

rosavatn, n. 9lof cnDanb ; af rosavatni para- 
disar munu J)eir drekka Stj. 209'*. 

rosenkranz, m. 3lofcnfran8, ^Jaternofters 
boanb, mlat. rosarium (^k)orom fe C. 
Molbechs Herr Michaels tre danake 
Bimvarker, Rhf}at>n 1836, gottale og 
A. J. Binterins Benkwurdigkeiten der 
christ'katholischen Kirche VII, 1, 98 — 
136) ; sa sem t)at ma gjora ok less {)ann 
sama dag einn rosenkranz Mar. 1014'*. 

rosi, m. Se 9icttclfc 6. 1099. 

roskering, s. = raskerft, raskerding. BN. 
IX, 712 (734*). 713 (738). 787. 

roskinleikr, m. SuIb!ommenl^eb, Xilftanb 
^t)ori noget er paa fit bebfte, er faabant 
at bet i!fe tan boare eQer blibe bebre; 
hann er ok likr hinum fj6r5a manns*- 
aldrinum ^eim, sem er fra bi, er hann 
hefir 8 vetr ok tvitiigt ok fram til 
f>e8s, sem hann er timtu^r, rikir sa 
aldr roskinleiksins soemihga milium 
annarra aldranna Stj. 26'*; allar a5rar 
systr ser jafngamlar sigradi bun med 
h6fsamligum roskinleik heilagra sida 
Mar. 226«. 

roskinmannliga, adv. paa faaban SD^Zaabe 
fom man tan bente ftg af en, font er 
roskinn; fadir ok m6dir hennar ok sva 
allr l^dr 8& ok leit f)e8sa ena fo^ru 
jartein, er t)revetr mafir (mobf. alroskmn 
madr &. 33) skyldi sva roskinmannliga 
renna tit eptir pollunum, sem hon rinn Homil. ISO'^S*; hann svarar t>eim 
coskinmannliga svd segjandi — HeUag. 
II, 132". jtof. roskinn i ordum. 

roskinmannligr, adj* af. ttbfeenbe eUer %bs 
fcerb fom roskinn ma5r; hann var ))4 15 
vetra gamall, mikill nia5r ok roskin- 

: mannligr OH. 199«*. 

roskinn, adj. fommen til fulblommen ^o- 
ben^eb, ubbiftet tt( (Julblommenl^eb (jbf. 
got. vrisqvan Sue. 8, 14; fe S. Grundttig^ 
\ Hist Tidsskr. 4be KobKc I, 70''); sva 
var hon roskin, at ee s^ndist sva bezt^ 
sem h6n let vera ^f. 86**; var |)e8si 
mi i fftruneyti ok eigi roskinn (= 
^estenS frumvaxta ok eigi alvaxinn) 
Bidr. 249 >. l. 18; Kv. var t)a mjok a 
efra aldri, er synir bans varu rosknir 
Eg. 1 (2**); var J)orgunn {>& roskin kona, 
er f)etta sefintyr gerftist Flat. I, 250"; 
begar |). jarl var roskinn. t)a gerfti hann 
bod til Einars br65ur sins ok beiddist 
af honum rikis f)e88, er hann fx^ttist 
eiga i Orkneyjum Flat, 1, 559'* ; hann 84 
|>orger5i Hauldabrudi sitja (nl. i gofia- 
husi), ok var h6n sva mikil sem madr 
roskinn Nj. 89 (131") ; verit J)er bernskir 
at illsku en rosknir at viti ( Kt</|(/. malitia 
parvuli estote, sensibus autem perfecti} 
Horn. 84' (1 ©or. 14, 20) ; sveinninn var 
sprsekr {v. I. mjdk spakr), f)6 at litill 
vseri v6xtrinn, ok roskinn mjok i or5- 
um (jbf. Heilag. II, 132'* unber roskin- 
mannliga) Fm. IX, 241"; sveinn sjau 
vetra gamall skal skira barn, ef eigi 
er rosknari madr til Grdg. 5". 

rosknast, v. r. (ad) bIU)e roskinn, o))naa 
ben mobne 2llber; er hann var mj6k 
rosknadr, f)a for hann landa a milli 
ok virdist hvervetna vel, er hann kom 
Gunl. 5 (208'); er f)orfinnr rosknadist 
(= var roskinn, fe Flat. I, 559 unber 
roskinn), f)a gerdi hann bod til Einars 
brodur sins OH. 93" 

rosmhvalr, m. $)}a(rod, 9iodmaa( {Aasen 
613b'°), =r rostungr (trichecus rosmarus 
L.); rosmhval ok sel, }^At skal eta a 
f)eim tidum at eins, er kjdt er aett 
Ghrdg. 43® {Grg. I, 34'); rosmhval ei^o 
menn at veida, ok a sa halfan, er veidir, 
en halfan 8&, er land a Grdg. 40'* {Grg. 
I, 31**); rosmhvalr kom upp a land ok 
foru menn til at saera hann, en hvalr- 
inn hljop a sjo ok sdkk }>vi, at hann 
var sserdr a hoi Bp. I, 641*'. 2)eraf 
Kosmhvalanes Landn. 2, 14 (133'). 5, 
14(316'); ibf. Kaalundl,S2^^Q-; Rosm- 
hvelingr o : ^erfon fom ber l^ar ftt $iem 
Sturl I, 352'*. 

r6spolr, m. liben gernftang (fe spolr), fom 
(Smeben gj^r fig for beraf bcb §ioeI^) af 
SDleifel, ©eitel (fe Aasen 48 a«*) at af» rosshvalr — rota 131 l^u90e ben ene ro efter ben anben <fe 

fotan ©. 122b«fB9.)- 

rosshvalr, m. fe hrosshvalr. 

rosta, f, 6tnb, Jtlammeri, @(agdmaa(; 
foerir karl undir sik atafina ok getr ))a 
stirAlat ser a fcetr ok var ordinn xi\j6k 
modr af f>e88i rdstu Mag* 64^; er 
eiei bitt, at f>u berir a ddrum ok {)u 
Taldir foessi r68tu Mag»* 66''; t>e^& 
rostu ok vapnabrak heyrftu Baglar — 
ok ffrunafti, at ufrifir mundi vera Fm. 
Vllf, 355*; Kolbeinn kvad i bafa gj5rzt 
nokkura rostu Flat, III, 452^^ 

rdstast, v. r. (ad) blitoe !nap, liben, utUs 
fhceKelig; rostadist af t)vi forlag fenaftar 
fyrst ok sidan manoa JB^p. I, 137^^ 

r6stuleikr, m. = rdsta; {less get ek, at 
ydr )>ikki t>at verAa bardr r68tuleikr, 
er j)eir hdggvast at Mag* 99*'. 

rostu niadr, m. $eTf on font et tilb^ielig til 
ai l7j»|)e Jtib, tnb(abe ftg i ^lammeri eSer 
Strib meb anbre; r6stumadrmikill t>ikki 
mer j>u vera M<t^,* 66*^. 

rostumikil], adj, ng ^aa @trib, l!am)>; 
r68tuinikit mun verAa t)iD^it Nj, 65 
(86"); man verda r6stumikit i heradi 

pJiTiBd, 23". 

rostungr, m, $baIrod, = rosmhvalr (tri- 

checus rosmarus X.)> ^^ ^^ t'^^ ^^° 
eitt kyn eptir — , er rostungr beitir, 
ok verda })eir at vexti Q6rtan alna efla 
fimtin !t>eir, sem lengstir verAa Kga, 
41«; SB. I, 580"; Grag, 514". 3t)f. 
bann t6k bar ok sverdit Kostung, er 
{>a atti Vilhjalmr Sturl I, 363"; var 
st^madr |>orkell rostungr Sturl, I, 
210*; Ogmundr rostungr DN. Ill, 171". 

rostuDgsbauss, m. i^ietneffaUe af en $t)a(: 
rod ; f>ridi gripr var rostungabauss me5 
dllum tdnnum sinum Krok. 23". 

rostusamljgr, a^, = rostumikill; sogdu 

{^eir r6stu8amligt 6r fjordunum Sturl, 
, 334". 

r6suligr, ae(j. = r68aligr ; f e unbet bette Orb. 

r6t, f. (0. r6Ur, 51. ?l. rcetr) 1) »ob; 
tak r6t af \>\i grasi, er verbsena beitir, 
JPr, 471'*; ^juggu upp tr6 mikit ok 
fcerdu limamar fram af berginu ok baru 
gijot a rotina j&or^iS;/*. 50'; sveigdu J)eir 
treit ailt til j)e8s, er limamar voru 
komnar allt at jorftu uidr, ok undu sva 
treit allt at rdtinni Flat II, 128'; var 
bess van, at lUr dvoxtr mundi koma 
af illri r6t Flat I, 324". 2) Op^a\>, 
Ubf)9nn0, D|)rinbe(fe; vera rot e-s o: 
t»(rre Xatfagen, Opttnbelfen til noget: 
bessa r6t ok uppbaf var alls Knutr 
hinn riki JPtof.111,245"; barmafti bann 
{>at, at bann 8& rot alls ens ilia upp 
renna ok {>r6a8t mi Hi manna, ))at er 
i&gimi Heihg* I, 48'; vera rot undir e-u b. f.: bat var ok mikil r6t undir 
fj&ndskap peirra Lopts ok Bjamar, at 
— Sturl I, 246"; var mest r6t undir 
bvi med ^eijn Sturla Bardarson Sturl, 
I, 258'; er j^at ok maelt, at bann bafi 
r6t verit undir })essum blutum, er til 
ssettabrigfta bafa orftit Sturl. I, 304««; 
bann balAi ^k virding a, at Snorri bafdi 
r6t verit undir {)essum ufrifti Sturl, I, 
288"; koma, renna, risa af r6t e-rri, 
r6t e-8 o: l^at>e fit Ubf^ring, fin D^rins 
belfe fra noget: man f>etta vera komit 
af rotum ok ra6um J>eirra, er — Fm. 
IX, 264'; a t)eim mei6i, er manngi veit, 
bvers bann af rotum renn Hm. 139 
(138); vita t)6ttist bann, af bverjum 
r6tum |)etta bafi rieit Fm. IX, 308"; 
sva bar til af r6t vandra manna, at — 
Bp. II, 93". 3) moh i matematif! Set^b^ 
ning. Algwr. 370«<>'»f9. ; ii)f . rotardrattr. 

r6t, n. ? engi ma6r skal bafa i husi sinu 
staf efta stalla, vit eda blot e6r rott 
Elds. 1, 24 V. I. 3. 

rot, n. Slfmagt, @t)ime, bebibftlj^d eUer be^ 
b^bet Xtlftanb; 8l6 Kolfidr sveininn i 
rot Kjaln. 8 (421'); laust Kormakr 
hjalmvelinum vifi eyra Jborvaldi, ok fell 
bann fra stjrinu i rot Jrorm.62' (230"); 
spyrndi G. sva fast vi6 eyrun & tveim, 
at {)eir lau i roti Grett, 118"; Kormakr 
bleypr at Narfa ok IJstr & skjoldinn, 
ok er at bonum berr skjoldinn, skeinist 
bann a bringunni ok fell af baki — . 
Narfi rettir viA or rotinu ok talast beir 
vi6 Korm. 15" (62"). 

r6t, n. ben inbbenbige 3)el af ©ufet unbet 
bets ^ag og meQem betted Slafer eOfer 
©patter {Aasen 614a"). Bp. I, 209'; 
fe unbet burdass. 

rot, «. Dmbaltnina, 9i^e, gotji^rtelfc; 
varfi sva mikit rot ok rugl i bygftinni, 
at t>eir ofra sinn bug til t)eirrar guds 
reidi at efla {>ann berskap m6ti biskup- 
inum, sem — Bp, II, 112**; pi a bverr 
(nl. 4 v&rsdegi) til sins (kirkjugards) 
at ganga ok ba3ta sva um, at hvarki 
brjoti nifir raeg (o: hregg) e5a rott 
(= repi ne rot Eids. 2, 31*) Eids. 1, 
38'; letta allir stormar, kemr r6 eptir 
bvildarlaust rot Kgs. 54*; jDf. gb. regen 
oc raad i P. Palladii Visitatsbog ubg. 
af Heiberg 6. 6". 91". 

rota, f. 9legnjl^l, t)olbfomt Slegn; |)ann 
dag var a rota mikil, sva at stokk 
saurr af jdrdu, en sa, er {>ar bj6, atti 
van til sin margra gesta ok vanda- 
manna, en t)ar var ekki sva oruggr 
busakostr, at ekki j^oetti t>ar beinaspell 
mundu verda at nusadropum ok lata 
meiding, ef ekki letti v4tvi6ri J)vi eno 
mikla, er d var, en at midjum degi 

9* 132 r6ta — rotsetja {>es8 dags for hann buandinn til kirkju 
— ok var {)& rota a sem mest ok 
b6tti oveent til uppletta o. f. to. Bp. 

I, 334 "f89- !»!•**; var bcedi hregg ok 
rota (= hregg ok regn Fris, 319"; 
Fm. VII, 196*8) 5;tT. 716«»; §>> yar 
bsedi a hregg ok rota ok sva lisvast, 
at trautt (>6tti uti vsert; {)& het M. 
buandi a enn saela |>. biskup, at vedr 
ekyldi J)oma Bp. I, 339"ffl9. ; skotv&pn 
eru TnjOk kend til hagls eda drifu eda 
rotu SE, I, 420". 

rota, V. (ad) 1) robe, tocelte, titoc fe-u); hann 
sa at rautt kleedi t6k or bruKinu, hann 
r6tar af t)aranum ok ser, at {>ar liggr 
madr Flat. I, 654**; hann r6tar ofan i 
meisinn oUum fiskunum Orett 143"; 
]}a er skipt var, r6ta6i Karl saman 
fenu 5rar/(i. 27*°*-**'; um daginn eptir 
tefldi Grimr vi6 austmann ok rann at 
borftinu eveinn, er — , ok rotafti taflinu 
Dpi. 31"; r6ti eldinum i sundr hingat 
ok t)ingat {Vulg. ignem hue illacque 
dispergat Sij. 330« (4 9Rof. 16, 37). 
2) opX0vt, forft^ttc; margfaldli^ar hug- 
renningar — sturla ok r6ta gnmmliga 
sjalfan mik Barl. 180". 

r6taklumba, f. itj^Ue, illubSe font beftaar 
af en Xtcerob i 5^^^i«^^U« «i«^ ben 
ncermefte 35el af ©tamnten, = r6takylfa; 
|)e88i maftr rJ6r ser g6tu sva, at hann 
drepr 15 menn mefi rotakluinbu einni 
Alex. 77"i»f.«^ Dm faabanne il^Uer, 
fom bcftobe af et %x<z, man felto ^atobe 
r^Ket op meb 9ioben og bet^aa brugte 
fom Saaben mob ftn gienbe, fe Fid. II, 
328"t8. 00 DaF. IV, 671b*ffl«.. 

r6takylfa, /". b. f.; hann haffii hdggvit ser 
r6takylfu mikla (= hann haffii hdggvit 
ser kylfu i skdgi e6a halfr6teldi Jomsv. 
72" itof. Flat I, 189"f8.) Fm. I, 177*; 
t6k hann i h6nd ser r6takylfu mikla 
(= eina kylfu stora Flat. I, 392»») Fm. 

II, 163*; hann hafdi i hendi eina rota- 
kvlfu ok barfti henni & badar hendr 
Floam. 16 {136«). 

r6tardr&ttr, m. Ubbragning af et Xald 
9tob (fe r6t 3). Algor. 370 fag. 

r6tartre, n. %x(t fom er o^r^lfet af 3ors 
ben meb fine 9l0bber; haltradi h6n fram 
meft sjanum — J)ar sem la fyrir henni 
rotartre sva mikit sem axlbyrfir Grrett. 
177". 

r6teldi, n. fe halfr6teldi. 

r6tfastr, adj. robfaft, fceftet i Sorben meb 
fine 9lj^ber; ver hellom vatni & tre 
bau, er ver setjum i J6r6, unz j)au r6t- 
testask, en {>& latum ver af at ddggva 
})au, es |>au er eru rotf&st Leif. 24*' 
(Pr. 462*); nu verdr mafir utlagr a 
jdrdu manns, i)a skal hann leigu hafa, ef ureidd var, ok 6r6 alia r6tfasta Chd. 
80; eignast jord allt t^&t, er r6tfast er 
Gul. 162*; ])at, sem {>& er eptir af hdsi 
Juda, man setja rotf&st ssedi (= %t^tn^ 
rotsetja ssedi) ok gera h&leitan 4v6xt 
{Vulg. mittet radicem deorsum et fa- 
ciet fructum sursum) Stj. 644" (2 jlong. 
19, 30) ; hon t)6ttist — taka f)om einn 
or serk ser; en er h6n helt a honum, 
f>a 6x hann sva — at annarr endir 
t6k i j6r6 ok var6 bratt rotfastr, en 
annarr endir t6k h&tt i lopt upp Fris. 
36" {Hkr. 46"); fra verda beir bratt i 
syndum rdtfastir Barl. 86**. 

r6tfesta, v. (st) 1) Qifitt robfaft, (abe noget 
f!^be 9l/Jbber; t>^ kom til eyrna raer 
elskuligt or6, er sva r6tfesti sitt ssedi 
i hjarta mitt, at mi er aufts^nt her, 
(at) avdxtr & er orftinn Barl. 5'*; r6t- 
festast o: robfcefte fig, fccfte 3^0bber Leif. 
24" fe unber r6tfastr. 2) forfte Slob, = 
r6tfestast; l&t aldrigi groa ne r6tfesta 
nokkut unjtt me6 J)er Barl. 86"; meirr 
hefir roeda j)e88i rdtfest {v, I. rdtfestzt) 
— i brj6sti \)er — heldr en nu s^ir 
t)u Barl. 95»*. 

roti, m. ©fare, gflol (gfr. rote, ml^t. og 
n^t. rotte f e Diez' I, 359>'^9. ; Mhd. Wb. 
II, 1, 772a"ffl9.; DGr. I, 494»*f9fl.; segir 
Lucanus, at aldri um aldr muni jafn- 
mikill herr hafa saman dregizt i einn 
rota Pr. 198«. 

rotinn, adj. raabben (eg. toel ?rat. ?art. 
af et SBerbum fom er bletoet ubrugetigt, 
men l^tooraf l^atoed i Sel^olb bet aflebebe 
rotna) ; en j>eim husum af rotnum, sem 
— , t)a radsB Jieirrse eftirkomande DN. 
IV, 751"; eptir daufia mannsins, er 
hann er rotinn ok at moldu orftinn 
Barl. 33"; dau6ra manna bein rotin 
Barl. 81*; gamall karl r&ftlauss ok 
rotinn Barl. Ill'*; er vinit rotit en 
leglar lekir S^. 367" (Softoa 9, 13). 

rotna, t;. (a6) forbcertoeS, fortcere«, opi0\t9, 
tilintetgj^red ; lik skal eigi inni standa 
yfir fimt naudsynjalaust; en ef stendr 
lengr, \>& skal boeta fjrir f)at aurum 
3 biskupi ok fcera lik til kirkju, en ef 
hann vill t>at eigi ok Isetr inni rotna 
(jtof. funa) mann dau6an, f>a — Qui, 
23* itof. NL. IV, 17". 

r6tsetja, v. (tt) IJ labe noget robfcefte fig, 
f!bbe Slabber; pat sem |)4 er eptir af 
husi Juda, man r6t8etja ssefii (Vul^. 
mittet radicem deorsum) ok gera ha- 
leitan &v5xt Stj. 644" (2 ilong. 19, 30); 
r6tsetti hann i sk6ginum tre ymisligra 
avaxta (o: forftiettiae ©lag8 Srugttroeer) 
Heilag. II, 373*M**f9.; r6t8etti hann 
|)a kilgarft i litilli torfu undir flallinu 
Heilag. I, 85»*; i figurlig etter reltgtjJ« r6tsetjari — ru6sta6r 133 93etl?bnin0: gr6f hann syndir — or 
brjosti manna — ok rotsetti i stadinn 
ast ok elsku <fec. Post 738'; |)er setlit 
at — upp slita t>a tru, er rotsetist i 
varum brj68tum Heilag. I, 106"; af 
snidandi Idstu, rdisetjandi kraptaverk 
ok bjalpsamlig bodord skipandi Stat, 
271". 

rotaetjari, m. ^etfoit fom J)Iantcr. Post 
738^ 

rotusumar, n. tegnfulb ©ommer (jbf. rota/!). 
Ann. 127« 

Tuajif^ligdL, adv. = rangliga (a: vrangliga). 
EJb. 576«. 

ruangr, adj. = rangr (o: ^Tangr); sira 
E. — a Sondum — aflofaOi hvarjum 
manni ruangar agangur a bona (nl. 
prestjordina a Sondum) at veita DN. 
V, 401^; fyrir ruangra manna skuld 
EJb. 574". 

rud, n. @teb fom et o^rl^bbet i @!ot)en t)eb 
at falbe be ber ftaacnbc %x<ztv\ Onundr 
konungr lagdi & ))at kapp mikit ok 
kostnad at rydja markir ok byggja 
eptir ru6m Yngl. 37 (mr. 30*); ef 
byggist rudstadr i heraOi, t}a skal 8a 
skyldr vera at bera bofi, er bygfti, 
innan t^riggja vetra — ; sa, er a rudi 
bfr, skal kalla til bonda a heradsbingi 
innan ^riggja vetra NL. II, 485"i»f.»^; 
rud l^ar beU uben @amtnen(oetning meb 
noget foregaacnbe ©enititi f. ®e, EJb. 
67" (itof. bog 182*^, bcl« i faaban Sams 
menfoetning locetet brugt fom @tebdnak)n, 
f. @r. EJb. 1**; Bassarud, Maggurufi 
EJb. I"f8.; Karlsrufl DN. VIII, 207^ 
jtof. 435"; Magtildaruft DN VIII, 207. 
Rudin fotefommer oftete fom ^am paa 
et toift ©tr^g, en biS ®gn, ber fanbf^ns 
ltgt)td et falbet faa paa ©runb af be 
mange ru5 fom fanbted inben fammei^ 
^(Tcenfer, f, ©g. i Rudunum i GeiloJ)veit 
(i Spj6taberg8 6ogn) EJb. IW; i Rud- 
unum i Undreimsdali EJb. 64"; Leir- 
skalli a Rudunum EJb. 298"; Dalr ut a 
Rudinum (o: Ruftunura) i fammc ©troels 
ning af bet nubcerenbe J2)ftre ^terd @ogn, 
^bori ogfaa Grimaugr a Ru6um EJb. 
300** og Tungubroti ut moti Ruftunum 
EJb. 263* maa f^geS. 25ette rufiin fore^ 
fommer meb benne ^et^bning ogfaa fom 
anben 2)e( af fammenfatte 9{abne, fft>ii 
fjjrfjte 2)el er et ©tebinaton, bet angiber 
©eliagen^eben : Gerftarudakirkja EJb. 
138"; Maktildaruft som ligger i J>ugna- 
rufium 0. f. to. DN. I, 6"2*; Karlsrud 
i bugnarufium t)6 i Ro6o s6kn DN. 
VIII, 200^ (jtof. 435"); var ek a Jorek- 
staftum k heraftsstefnu ok tok ek |)ar 
tveggja manna vitni, er bera let Bjorn 
i Horni i umbo6i allra {)eirra stokk- lendinganna, er bua i „rudhumraa" 
nordr i fra Jorekstadum ok Gaustheimi 
— , ok skildu sva undir vitni sitt, at 
faftir {)eirra bjo i Horni 3 vetr ok 20, 
ok f)at med, at ()eir bjuggu baftir brcedr 
sidan 1 Aralid betr en 20 vetr ok hofdu 
fyrrnefndir stokklendingar t)a frjdlsan 
ok akserolausan hagann allan, er liggr 
fyrir ofan Fagabergs rudin allt fra ut- 
gardum sinum ok upp undir Medal- 
neims mork, baedi hofn ok hogstr allt 
til {>e8s, er Bjorn Bassason ok brandr 
brodir bans bygdu |)ar i rudstaoi DN. 
m, 120'-". 

rudda, f. = klubba, klumba, kylfa; Her- 
raudr greip upp ruddu 8t6ra — ok slo 
a nasar Siggeiri Fid. Ill, 229««; bann 
var gyrdr sverdi ok bafdi ruddu mikla 
i hendi OHm. 36«». 

rudduvetr, m. ftreng, l^aatb SSinter. Flat 
III, 506"; Ann. 107*. 

rudi, m. (®en. rudja) Slubin; nidr undir 
stolpanum vain fjdrir rudjar raudir ok 
gl6du sem rodi fyrir s61u upp rennandi, 
er b6n 8kinn i austri Ridd. 80'*' ". 

rudland, n. oprbbbet 2anb; fom ©tebgs 
nabn? DN v, 84*^ 

rudning, f. §anblingen at rydja (d6m, kvid), 
= hrudning, hrydning. Grg. I, 62**. 
63". 64«*. 162". 

rudningarmal, n. pi Orb fom anbenbed, 
flat brugeS beb rudning; msela rudning- 
armalum Grg. I, 46". 49*. 62"; hann 
rvdr })a alia 4 menn or kvidburdinnm 
ok mcd rettum rudningarmalum Nj. 
143 (237*). 

rudningr, m. §anbltngen at bortt^bbe, op^ 
rbbbc; logsagdi ek Bjorn (Idgmadr i 
Skidu 2. 2), J>6rdi ok {)orleiii adr 
nefndan rudstad f)ann, sem Anundr 
bafdi i setzt, med busum ok slikum 
rudningi, sera Anundr bafdi a lagt 
DN VI, 131*0. 

rudr, m. = runnr. Frost 4, 22' jbf. Hdk. 
293. 

rudatadr, m. ©teb fom er o^>rbbbet i ©fobcn 
til 2)^rlning af 3orben. DN. VI, 131 
(fe unbcr rudningr); nu byggist rudstadr 
i beradi eda i almenningi, {)a skal sa, 
er rydr, bafa 3 vetr leigulaust ok allra 
utboda, ok eigi skyldr bodburdar ok 
eigi forumanna flutnings, en at 3 vetr- 
um lidnum f)a skolu 6 skynsamir menn 
meta, bvat sa rudstadr ma leigu bera 
eda leidangrs Landsl 7, 53»f9.it>f.*-"; 
ef byggist rudstadr i beradi, {)a skal 
sd skyldr vera at fcera bod, er bygdi, 
innan {jriggja vetra iV^L.II,485"M."-"; 
kserdi fyrr nefndr|>orleifraf sinna vegna 
ok I>6rdar — , at Anundr bafdi tekit 
rudstad af konungs umbodsmonnum, 134 ruftulitill — rugla ok sagdi Anundr })eim, at {)at var kon- 
ungs almenningr; sam ver pa bref Au6- 
unaf l^nsmanns, at hann hafdi tekit um 
tveggja manna vitni, er sva 8v6ro a 
b6k, at fyrr nefndr ruftstadr la i skogs- 
haga til eignar f)eirra |>6rdar ok |>or- 
leifs; t6kum ver })& enn sex -manna 
vitni {)ar a ))inginu, er — sva 8v6ro a 
b6k, at rufistadr sa, er A. haffti tekit, 
at hann la til 8k6^s ok f>eir hofdu n^tt 
fra fomo ok njju sem eigandar, er 
skog bygftu — ; ok eftir pessi vitni 
gengin logsagAl ek — J)6rOi ok J>or- 
leiii ddmelndum rudstaO {)ann, sem A. 
haffti i setzt, med husum ok slikum 
rufiningi, sem Anundr haffli a lagt DN, 
VI, lai^fflfl.; 8v4 mikit i Saurbce a 
Raumariki i Ullinshofs kirkjus6kn, er 
Gyfta husproBya atti ^ar i, mefi rufi- 
stadnura peim, sem t)ar er nu i ^drr 
D^. II, 59*; {)eir seettust um, at Bj6m 
skal eiga einn saman sk6ginn firir 
vestan pjodveginn basn, sem heldr 6r 
Kisugotu ok lit i AuOsklif, ok f>ridjung- 
inn 1 oeystra skoginum ok settunginn 
i rudstadinum f)eim, er bygftr var f)ar 
6r fyrr nefndum skogi DN. V, 73"; 
Galta ruftstafir EJb. 113"; tolf aurabol 
i Radfita6 t)eim, er liggr vifir Askeims 
mork i Ass kirkju86kn i Folio DN. II, 
98>0; i Rufistaft vi6r Lu6r EJb. 123". 
3t)f. DN. Ill, 12O»*f0., fe unbcr ru6. 

rudulitill, adj. ltbet..b^gti0 til eKer ibrig 
i at rydjast um? Ogmundr var ok eigi 
rudulitill i bardaganum, {)vi at hann 
hafdi drepit a litilii stundu 30 manna 
kbr — Fid. II, 266»f8. {Orv. 136«'). 

rudumal, n. ? G. — skal hafa rett bygfia- 
prof i bygftinni, hversu sem arfen er 
fallen miUiom {)eirra, ok koma sva 
med rudumalenom afteer i Skidu firir 
logsen DN. VII, 360"ffl.. 

rufa, f. ©tabel, = hruga (goHefJjr. ruva 
Aasen 620 b^, ft), ruva Mietz 644 a''); 
ein br0dhiel som waar weigghise j 
mellom oc waar thakidh af 2 ruwor 
DN. IX, 325". 

rufinn, adj. fttibl^aaret, buftct (^olfef^Jt. 
ruven Aasen Q20h*^)\ t)at matti ok sja 
a honum (n(. Sriftoteled), hversu mikla 
stund hann hafdi lagt k bok fo&, er 
hann hafdi {}a saman sett, ok hversu 
Htt hann hafdi medan annars gaett, 
hann var rufinn ok 6j)veginn, magr 
ok bleikr i andliti Alex. 3". 

rugakr, m. Slugager, ^gev ^bor^aa bet 
Dojct 3lu9. Vols. 134" (c. 22); Fid. 
173"; Didr. 180". 

rugbraud, n. 9lug6r^b, Sri^b font er bagt 
af g^uemcl. Pr. 470" ; S^. 560^ mgbroti, n. Sraate eUer affbebet @!obIanb, 
|bori bet faacS. cr faact Slug; huar 
skattebonde oc landboo skall plict- 
huger warse huarie aare at leggie 6 
humle kulser paa syne egne eighe oo 
legemol oc j mol mgbrodhae huart 
aar DN. II. 963". 

rugfragge, 8. ? at merkr mjoli {v. I. mdrk 
mjolva) skal standa rughleifr halfa 
fimtu mork, ok geldr sa ein penningh, 
en rughfragge stande leifr sjau merkr 
ok selist enn fyrir penningh veghin 
Bb. 13, 7. 

T^gg^j V- (ad) tugge, toHe, bugge, foette 
eOet l^olbe noget i en g^ngenbe Sebce^ 
gelfe, i en baflenbe ©tilling (ibf. r6a; fe 
og Aasen 616a^'f06-); hann s& {)ar tveer 
konur, ok vaf 5nnur gudvef en dnnur 
ruggadi barni Fm. Ill, 178"; hafdi hann 
ruggat alia dygd Jiide Post. 566"; setr 
hann upp 8t6r 6p — , segir {)ar med, 
at 8& uvinrinn, er hann gleypti (t)eb at 
brilfc) af loBknum, rifr ok ruggar 611 
bans idr Bp. II, 87". 

rughleifr, m. Sr0b font er bagt af Slugtnel. 
Bb. 13, 7; fe unber rugfragge. 

rugl, n. fjorft^rrelfe; s& hann, at ef hann 
hoefi kseru yfir {)es8u, msetti mikit rugl 
ok 8undr})ykki (= lat. perturbatio et 
discordia S. 463^) upp kveikjast milium 
rikisins ok kirkjunnar NL. 11, 469". 
3bf. rupl. 

rugla, V. (ad) forftJ^rre, brtnge i Uorben, 
fortrabige, forr^fle noget (e-u); J)etta 
kalla menn sandhof: })a er s61in hefir 
lengstum f>ert sanda ^essa — ok bl&si 
sidan vindr 4 ok rugli }>ann tima sand- 
inum |)eir, er yfir fara Alex. 50"; audr 
bans er t>vi naest skiptr i firam stadi ok 
ruglat 6r stad allri bans athofn Kgs. 
76*; hann var hofsamligrar natturu, 
ef sva vandsligt raduneyti hefdi eigi 
ruglat honum ^f. 28"; men ogfaa nteb 
9lli. rugla e-t: i ddrum utad er h6n 
(n(. hdfudain Ganges) skiaer en i ddrum 
ruglat ok blandin Stj. 32"; ef einn 
formadr ruglar vatnit ok spillir, em 
bans eftirkomendr eigi radvandari en 
sva, at t)eir drekka gjarna }>ann leirinn, 
er hann leifdi j)eim ^f. 16"; hann- 
setjum ver |>& ok alia, sem dirfist upp 
at risa m6ti konunginum ok Nore^s 
riki ok rugla med verki edr radi fnd 
rikisins Stat. 240"; menn Kolbeins 
rugla 88 kirkjunnar rett med einshverjum 
ohoefum Bp. II, 64'; hann skyldi ekki 
6nada ok rugla. korsbroedr i })eim 
eignum ok rettindum DN II, 54"; 
J. ottadist ))a eigi mistruandi edr dr- 
vilnandi af englanna fyrirheiti, heldr 
sva sem af mannligri natturu hraeddr niglan' rum 136 ok rugladr (btt. non de promissione 
angelorum diffidens sed more hominura 
perturbatas Mst schol 83») Stj. 183"; 
raglaftist hiin )>a t>egaF af {)eiin ordum, 
sem h6n hafdi til bans talai Stj. 206>^ 

ruglan, f: JJotftJ^ttelfe, gott)itrtna, S3a!Ien 
0. f. \).; i binum nedra part befir {)at 
(nt. loptit) inarga ru^Ian af vindum ok 
vaetnm, ))okum ok reiftar))rumum o. f. t>. 
5(7*. 13*; reinn ok skflerr skilningr utan 
alia ruglan ok bareysti ok tungnanna 
ymisleik er meftr gufti fefir sva sem 
tal ok tungna ^rein S^. 4**; bann tru6i 
eigi s¥& fulluliga, sem bann skyldi, af 
)>eirri ruglan ok hrs&zlu, sem bann baf5i 
fengit ((at. ex perturbatione nondum 
plene credens domino Hist, schol, 59") 
Stj, 122» 

rugmjSl, n. 9lugme(; pund rugmjols BN. 
IV, 728"; tunna rugmjOls BN, XI, 71». 

rugpund, n, $unb (©li^punb) 9iug. Kb. 

2, 10 (15). 
rugr, m. (®. rugar) 9tu0 (gft). rugber Schlyter 515bf0g.; itl^t. roggen, gbt. 
rogge Graff II, 433 jtof. MM, Wb. II, 
1, 759 b*"; J, Ghrimm Gesch. der d, 
Sprache I, 64*f8-); 2 skippund rugar 
DN, I, 251 »; pund rugbar DN. II, 
305^*fS* ; t>e8sar tiundir skulu ok gerast 
— af sa5i Ollu, rug ok bveiti, bampi 
0. f. t>. JKr, 19". 

rukka, f. "Sil^nU, = brukka (it)f. brokkva, 
brokkinn); or refabalanum dr^pr sva 
akafiiga i fang konunffinum. at 8kj6tt 
fyllir allar rukkur ok skukkur bans 
kleedis me5r bl65inu umkringis bann 
Thorn, 116**; eigi f)oma5i h6n (nl. 
bans 48J6na £. 8) ok eigi gr6fu f>ykkar 
rukkur (== lat. rugSB densiores 2. 35) 
bans enni Thorn, 272*; |>u skalt sj&lfr 
upp risa (nl. 6r funtinum fe 6. 173") 
reinn fyrir utan alia flekka, ok enga 
rukku fomra synda skalt ^dk t)er finna 
Barl. 174». 3t)f. skukka. 

rum, n, 1) 9{um font er tilfir(c!!e(i0t til at 
rumme, o|)ta0e, inbe^olbe noget; f65r 
bdfum ver i n6g bsefti bey ok saftir, 
ok rum bindrar pik eigi at vera, bvar 
er t)u vill Stj. 136*^; mon okkr eigi 
vinna rum baftom i grfifinni — rum 
mon okkr b&5um i grofinni HeUag, I, 
28'*f8.J»f •'*••'•'•; gengr |>orm6dr til 8J6- 
far ok gerir ser rum i einu f)arabruki, 
liggr tmr um daginn Fbr. 103*; sdgdu 
menn Adalsteins, at tjdld ()eirra vseri 
611 full af mdnnum svi, at bvergi nssr 
bef5i ^ar rum lift t)eirra Eg, 52 (106*) ; 
bann lag5i fram kesjunni, ok 8t5kk fra 
allt t>&t, er fyrir 8t6d, ok gafst bonum 
8t4 rum fram i gegnum fylkingina Eg, 72 (173"V, bann var i sloefium ok skinn- 
olpu, 8 tod (letta lit af bonum, er bann 
var allfrosinn, ok })urfti bann rum mikit 
ok foerdist at eldinum ok vildi bi5a 
sik Vatsd, 32 (52*^) ; bann gaf f>a rum 
fifundinni Heilag, 1, 164«»J»f."; i bvam- 
tveggja sta5 a rum til g6d8 ok beg6ma 
HeUag, 1, 467". 2) ©teb I^Dor noget ct 
eUer fan t)(ere, Bk)or en l^ar jtt 2;il^olb, 
ligget, fibber o. f. b. ; rjjftja ser til rums 
fe unber ryftja til 1; lizt mer sem oss 
se tveir kostir gefnir, at fl^ja land e5a 
vera drepnir bverr i sinu rumi Laxd. 
2 (2*); skulu {>er sitja i rumum y5rum, 
en vi5 Oddr munum fram ganga Eb, 
20(32*»); |)eir (nl. Iftgrettumenn) skolo 
allir sitja a miftpalli, ok f)ar eigo bi- 
skupir varir rum Chrg. I, 211***; ef |)eir 
koma til Idgrettu, er ])ar eigo setur, 
en adrir bafa sezt i rum {)eirra, ))a 
skolo f)eir beifia ser ruma, ok er binum 
vitislaust, ef |>eir ganga f>& i brott 
Grg. I, 212«»; b6n (nl. jarlsdottir) g6kk 
um golf ok skemti ser; Egill si66 upp 
ok g6kk til rums |>e8s, er dottir jarls 
baf5i setit um daginn; en er menn 
skipuAust i seeti sin, ^4 gekk jarls- 
d6ttir at rumi sfnu Eg. 48 (96***); 
finnan var sett b4tt ok buit um bana 
vegliga, t>ftDg&t gen^ menn til fretta 
bverr 6r sinu rumi Vatsd, 10 (19"); 
einlyndr })6tti {)eim |>orkell vera, aldri 
gekk bann or rumi sinu, nema jarl 
gen^i Vatsd. 43 (69*®); b4 er Gizurr 
f6r utan, {)4 setti bann Hjalta frsenda 
sinn i rum sitt Sturl. II, 1^ 8) = 
rekkja (ibf. riimstokkr); gekk bann f)ar 
til, er konan 14, ok roeddi vi5 bana, 
bann bad t)4 befja bana 6r ruminu ok 
leggja undir bana brein kleedi, ok 8v4 
vargjort: siftan rannsakafti bann rumit, 
er b6n hafSi bvilt i Eg. 75 (182**); 
ganga munu ver nu til bvilu okkarrar, 
segir NJ411, ok leggjast ni5r; — f)au 
leggjast nu bsedi ni5r i rumit Nj. 130 
(201*''*); {)ar s4 bann reklgu eina, b6n 
var miklu meiri en ndkkur sseng, er 
f)orsteinn baffli fyrr set, })6tti bonum 
s4 cerit b4r, er f)etta rum var m4tuligt 
Vatsd, 3 (5"); kveikti I>or8teinn log 
ok gekk at rekkjunni — ; {>orsteinn 
br4 {)4 saxinu ok lagfii fyrir brj68t 
enum mikla manni ok veitti bonum 
mikit s4r; f)esBi br4st vi5 fast ok kipti 
bonum upp i rumit ly'4 ser Vatsd. 3 (7*); 
|>6r5r {)reif ofan slgdld, er bekk yfir 

ruminu ok fekk {>oi*giIsi Bergr 

mselti i gegnum rauf, er var a )>ilinu 
milium rumanna: {>at bvgg ek, |>or- 
gils! at — Sturl. II, 128*-*'; var gluggr 
kringl6ttr 4 ^ilinu milli rumanna Sturl, 136 nim — riimheilagr n, 161"; borvaldr — gekk heim 8kj6tt 
ok inn iskala at rumi b6nda ok sagdi, 
at — . O^mundr stendr upp |>effar ok 
tekr brynjur nokkurar tiu, er nengu 
fyrir rtSmi f>eirra, ok kastar eptir setjun- 
um ok bad menn upp standa Sturl. II, 
87»««». 4) 9lutn i ct gartfJi, ©lib; nu 
ero })eir eigi fcerir, er fimm nim flj6ta 
a tvitugsessu efia fleiri Gul. 301* (jt)f. 
Paus ly 232**); |)eir ero fjdriT reiftu- 
menn, er ek vil yftr til segja — , sa er 
hinn §6rfii, er rekkr i nimi undir vind- 
asi ok hvilir a bakborfti Bjark. 172*; 
a Langorrai varu Ijdgur riim ok 30 
Flat. I, 435"; Magnus konungr haffti 
mikit skip, ^ar voru 6 rum ok 20 
Fm. VIII, 131 »; var f)at (nl. skip) 30 
rumum (= 30 rumatali Flat. II, 672") 
er i konungsgardi var gert Fm. VIII, 
372**; skauzt nidr {)ilja undir f6tum 
honum, ok fell hann i rumit — ; hann 
(nl. Helgi) fekk i 5x1 konungi ok studdi 
hann upp 6r ruminu Fm. VIII, 76**'; 
sidan herklaeddust t)eir ok bj6 hverr 
sik ok sitt rum Fm. VI, 76". ©om 
^at)nt paa forftjjeUige riim i et %axt0x 
forcfomme fyrirrum, klofarum, krappa- 
rum, hofudbitanim. 5) $labd; sira 
'i>ordr skal eiga ok fyigja f^seira (o: 
)eirri?) oefro stofuone msed kofuom ok 
jreeifueno, som J)er er vider faest aust- 
aste budene under stofuone oc lopp- 
teno vider stseikara huset wreiknado 
stofuo rumeno, seldhus rumeno ok 
gardsnimeno DN. IV, 707**. 6) %iH'- 
rum; 4 t)vi |>nggja daga rumi, sem hann 
bad {)au bida {)e8sa takns Post. 31*®; 
prestr beiddist t>riggja daga rum at 
hugita sik, hvat hann skal upp taka Bp. 
II, 121«3. 7) ©tiaing ^toon nogen cr, 
fom noQcn inbtager, inbcl^atict mcb §ens 
f^n til ftn ft^rtc cUcr minbrc 3lnfcelfe, 
SBetfaben^cb; Gisli — sagdist ekki \)6 sva 
litilliga vid hann gjOra mundu, ef hann 
stcedi i bans riimi (o: om f)an bar i 
l^anS ©teb) Gisl. 44*; er ok varkunn, 
at slikir lutir lig^a i miklu rumi OH. 
33* (Flat. II, 36**); allir boendr kollu6u 
hina mesta naudsyn at duga honum til, 
ok varkunn, at nraustum manni Isegi 
slikt i miklu rumi Flat. I, 234*; henni 
liggr i miklu- rumi [)essi vanvirfting, er 
Alexander hefir gert til hennar Alex. 
152*°; fundu menn bat a orftum hennar, 
at eigi veeri vist, hvart odrum leegi i 
meira rumi en henni Laxd. 47 (139); 
profaflist hanni hverju rumi (o: t enl^ber 
§enfecnbe, ©tilling) beefti rSksamligr ok 
storum heilagr o. f. to. JEf, 95 **^ — 
3[k)f. eldhusriim, gardsrum, stofurum 
DN. IV, 707. rum, n. ©taben Rom, = r6m; til Eiims 
Fm. XI, 202*. 

ruma, v. (ad) tale, = r6ma; um fiat er 
Araundi remba rumar Konung. 292*^ 
(Fm. IX, 332 v. I. 9). 

riimaborg, f. = r6maborg. Pr. 88*. 87**; 
Hb. 13*. 40". 41'; jtjf. nimaborgar- 
hofdingi Elucid. 74*; nimaborgarland 
Hb. 12**; nimaborgarmadr Hb. 34*. 

rumaskattr, m. = r6ma8kattr, r6mskattr; 
rumaskatt skal gera a hverjum 12 man- 
adum hverr madr pening talinn {)eirra, 
er til 3 marka talmna a Frost. 2, 20*; 
rumaskattr af Stafangrs biskupsdoemi 
DN. IV, 318^f0.. 3t)f. EJb. ©. 19. 

nimatalj n. 2lntal af nim 4 i ct ©fib cllcr 
^art^t; hann sjalfr hafdi dreka {>ann, 
er sva var mikill, at 60 (o: sextugr) 
var at rumatali OH. 161**f0-; t)a er 
skipit var algert, var J)at 30 (o: t)ri- 
tugt) at rumatali Fris. 143*. 

nimavegr, m. = r6mavegr; K. konungr 
var a rumavegi Fm. IX, 202*. 

nimboradr, adj. faaban fom l^ar ftorc, bibe 
fuller (borur); synist mer sva, sem her 
vadi allt saman, kalfar ok ulfar; kann 
vera, at ydr t)ikki nimborat said mitt 
Fm. VIII, 243*. 

nimelsi, n. gri^eb, fri Slaabigl^eb; s^ist 
mer, sem vidrkveemiligt maetti vera, at 
keisari maetti meira nimelsi eiga a um 
kvanfang en adrir menn Heilaa. l^ 
28'®; kynni ok so at verda, at ndkkbt 
rummoeylsi koemi a ydrar annir, J)a 
hugdum ver, at hver^i maetti })er betr 
vid komast at finna biskupinn af Orkn- 
eyjum, en her adr hann hedan fari DN. 
Vil, 169». 

nimfar, adj. trang, fnceber, fatttg paa tiU 
ftroeffcltgt SRum ; {)ar verdr nalica nim- 

• fatt Alex. 79*; segja sva Englismenn 
at i henni (o: i {)essi kapellu 2. 19) 
verdi aldri rumfatt, hversu margt folk 
er inni stendr Mar. 1047*®. 

rumferd, f. = r6mferd. DN. 11, 298». 

rumheilagr, adj. faaban (3)ag) fom iffe 
flat l^olbcS ^cllig (jbf. ^o^en 610—611); 
rumheilagr dagr mobf. logheilagr dagr, 
heilagr dagr Homil. 1093; q^^^^ 216"' 
(Grg. II, 142"); sa er fardagr hinn 
fyrsti, er rumheilagr er eptir {irettanda 
dag um jol Frost 13, 1*; ef nim- 
heilagt er eptir helgan dag Grdg. 36*^ 
(Grg. I, 28*«); ef fimt berr a helgan 
dag, {)a se stemna hinn fyrsta nim- 
helgan dag eptir Frost. 14, 7*°; hann 
baud rikt at halda frjadaga fostu sva, 
at ongan skyldi tvimaelt eta rumhelgan^ 
nema bann einn, er i paskaviku er Bp, 
I, 106**; hann (nl. Olalr konungr) veitti 
{)eim annan hvern dag slatr ok 61, ok 10- rdmlendi — run 137 skyldi bera minni um eld, hvart sem 
var heilagt eda rumheila^i^t OHm. 23^. 

rumlendi, n. aahtnt Serrcen tUtt SanbfCab, 
Btoot man ffax gobt og frit 9lum til at 
bet^cege ftg efter ftt (2)nf(e; k6mu sidan 
a rumlendi ok a fa^an voll Fm, YIII, 
14^ (Flat. II, 638"). 

rdmlendr, adj. aabentltggenbe, tummelig 
(om ®gn, S^errcen eUer Sanbflab); hann 
gerir nd ^at raA, at )>egar er herr 
nans kcerai fram 6r dalnum })annug, 
sem rumlent (tnobf. {)r5nglent 2. 18) 
Tar Alex. 32". 

nimliga, adv. rummeltgen, uben at Ube 
3:rcengfel cUer iomme i gfotlegenl^eb a\ 
3>2angel paa tilftrcefleligt ffium; i {)eirri 
hdll mattu r. sitja Qogur hundruA 
manna Ridd. 29*^; hliS svd mikit, at 
einn madr efia bafiir tveir megi rum- 
liga hlaupa med ollum vapnum sinum 
gegnum Kgs. 86**; einn stdrr stoll or 
settr a m6tit sva, (at) sitja mega i r. 
tveir menn Fid. I, 68*; pallar — 8v& 
vi6ir, at r. megi sitja a hverjum })eiiTa 
femar tylftir manna Grg, I, 211®. — 
3)9f. ^ar til, er inn koemi kommunsins 
g6z ok f)eir msetti rumleghre fara DN. 
IV, 234'". 

ramr, adj. 1) tummelig, bib cttct breb (mobf. 
j>r5ngr); gatan var eigi r^mri, en einn 
mafir matti rifla senn Fm. VIII, 81* 
{Flatlh 562^*); t)6 at fair fylgi^eim 
veg, hinum t)ronga, er leidir til lifs ok 
sseiu, eda t><^ at hinum fylgi margir 
veginum, er rumr s^nist Barl. 70"; 
er konungsgar6r i-umr inngangs en 
^rSngr brottfarar Eg. 71 (169*); 50 ara 
1 samt hafdi hann vid hafzt i t)ein*i 
rumu eydimdrk, at ekki manns mal 
ffer verAugliga talt hennar audn ok 
ogn HcUag. U, 434'; hefir hann hendr 
at Qotrinum ok foerir hann af ser, ok 
sem hann er lauss, ))ykkir honum skdr 
rjmra Fid. II, 226'~ (Orv. Ill*'); me6 
bvi, at fjOturrinn var rumr, fekk hann 
komit honum af ser Fm. VI, 15'*; 
Vandr&ftr stjr6i })ar, sem honum J)6tti 
r^st milli skipanna Fm. VI, 321". 
2) be!t)em, beleilig ; ^6 at ver settim ytJr 
dag neest til samtals — Seljumanna 
messndag i sumar, er kcmr, {)a sseim 
ver bo gerna bsodi sakar {)e8S, at vAr 
vyrfli rjmre (o: r^mra) um til heim- 
ferftar aptr sumarit o. f. t). BN. I, 238*. 

rumsnara, f. Slcnbel^tte, Slenbefnore (renne- 
lykkja iiewtfn 597 b"); ganga ({)eir) nu 
at tjaldinu ok gera rumsnoru a streng- 
inn ok hafa vi6 spj6tsk5ftin ok foera k 
vefirvitann, er upp var af stonginni a 
landtjaldi konungsins Flat. II, 129^f0-; 
kristnir menn reisa upp fjora staura mjok hafa en reka rumsnoru at fotum 
gudanna ok draga |)a stundum upp en 
lata stundum detta langt nidr Klm^ 
161'^; er gu6in varu komin i Jjeirra 
vald, vurfiu })8Br gla5ar ok — , t6ku 
sldan sin leggjabdnd ok brug6u saman 
gerandi rumsndru a endunum ok kn^ttu 
um hals g^dunum, drogu eptir })at um 
ber^ ok um hamra ok um siAir 1 sinar 
budir Kim. 173'; gjorir hann sva rd6 
fyrir, at rafrit af kofa Petri se upp 
tekit ok digrt reip til uppdrdttar mfir 
dregit; getr Petr |>at gjarna at reka 
rumsndru at fotum kernngar, at hun 
megi uti verfia Mar. 513'M»f.". 
rtimstokkr, m. ©cngftol (jtof. rum 3,^ fe 
Aasen 644b*^, = rekkjustokkr; gekk 
|)orsteinn fram ok drap mikit hogg 
a rumstokkinn — ; siAan kveikti J)or- 
steinn log ok gekk at rekkjunni — 
ok ser, at hann (nl. skalabuinn S. 27) 
liggr t)ar — . J>orsteinn bri })a saxinu 
ok lagAi fyrir brjost enum mikla manni 
— , {)essi brast vid fast ok {)reif ti) 

E)or8teins ok kipti honum upp i rumit 
ja ser — , en sva fast hatdi f). til 
lagit, at oddrinn 8t6d i beAinn Vatsd. 
3 (6'*f9.); W- rum 2. 

rums8Bvi, n. rummeligt garbanb (ibf. Fm. 
VI, 321 unber rumr 1); Irt hann leggja 
iimm skip fram i sundit, sva at j^eir 
mattu t)egar lata siga a h5mlu, en t>oir 
vildu, ^vi at rumssevi var mikit at baki 
l)eim Grett. 6". 

rumt, adv. (eg. 21!!. ©ing. % af Slbj. nimr) 

1) rummetigen, faale^ed at ber i!!e er 
trangt^ men gobt SRum; skipin lagu 
rumt i hofninni 1^. II, 622' ( (5rt?. 56*). 

2) rummeligt, i!!e !na^t regnet, ^eUer 
mere og i!!e minbre enb; moAir hennar 
var gipt til Aurdals rumt fyrir halfan 
setta tig vetra o : for f em og femti SBintre 
eUer feller bel faa lang %xt> ftben, DN. 
I, 168"; hann hefir tekit lik I)6rAar 
bratts — ok haldit f)i rumt timtigi, 
sem oheyriligr lutr er at firra nokorn 
kristinn mann sinum heilagum legsta5 
um jamlangan tima DN. IV, 141 (©. 
133'^). 

rumverir, m. =: romverir. Elucid. 151*. 

rumverjaland, n. 9lomerne§ 8anb (jtof. riim- 
verjariki). Hb. 24". 

rumverjar, m. pi. Slomere. Pr. 88^'"'"; 
nimverjaherr Pr. 88". 

rumverjariki,n. Slomerned Sligc, bctromerjie 
aiige. Pr. 93**. 94». 

run, n. ^an!e af Sten, fom banner Greens 
fen meUem to Sanbe, men ogfaa fcetter 
bem i faaban Jyorbiubetfe meb ^inanben, 
at Dered ^nb^olb tan Ipbe inb og ub, 
ftem og tilbage efter Omftcenbig^ebcrne, 138 r6n — runhendr tit famine Xih fom ben gj^r 3:ienefte 
font en S5ro for ^obgiangere (jt)f. Aatien 
612a'); {)aftaQ i runit sem bekkrinn 
fellr 6v mjava vatni i Kelduaevatnift) 
DN, I, 8P. 

run, f. fortrolig SBentnbe (jtof. gfto. runa o: 
famtalc Sidl. throat ©. 18"); kona er 
kdlluft run buanda sfns SE. I, 538«; 
ibf. Kristrun Sturl II, 288»*; fe oa DM.'' 
1175. 

Tuna, /*. b. f. SE. II, 612«; jbf. eyraruna, runi. ninafura, f. fj^rtetra (fura) Bbori ber finbeS 
tnbffaaret Sfluncr. NL, II, 487*. 489*. 

riinakefli, n. Xraft^Ife l^l)ori man l^ar inb: 
ftaaret Sluner (jtjf. OrnJ reist ninar a 
kefli Flat. I, 251»). F»i. IX, 390". 
490^0.; Grett, 154*; fifvar/rf. 15". 

runamal, w. Slunealfabet; samhljodendr 
eru ellifu i runamali iSJ5. II, 72"; i 
runamali eda i fomu latinustafr6fi 8E, 
II, 78». 

runameistari, m. ^erfon fom er f^nbtg i 
9tunerned ^tua; boroddr runameistari 
SE. II, 4«»f8.. 

rtinar, f. pi. 1) Sogflabcr; runar heita 
>;reltir, en ninar raalstafir SE. I, 22"; 
))8&r ninar funnust a 8teinf)r6 pafans 
Post. 150" (jbf. 6. XVI); hurfu {)eir 
til t)e8s haugs, er — , ok fundu stein- 
{)r6ar t)8er ^rjar, {)ar fundu t>eir ok 
ninar klappadar a steini, er sva mselto: 
her hvilir Stephanus — Heilag. II, 301" 
jt)f. Homa. 204»lt»f."; vax var ok hj& 
|)eim ok ninar {)8er, er sogfiu atburd 
um liflat })eirra <5^ttW. 1, 106"; eigi er 
|)at ninanna kostr, \)6 at ))u lesir vel 
eda radir vel at likindum, bar sem 
riinar visa osk^rt, heldr er pat f)inn 
kostr SE, II, 16*. 2) Sfluncr, 9300= 
ftabcr fom Bruges i, ^cnl^i^re til norroent 
stafr6f; runa mal {SE. I, 72*f8.". 78^) 
mobfat Iatinu8tafr6f {SE. 1, 78»-"). SE. 
1^7818.16.19. ijunrii h6n skil runa iim.9; 

einn dag fundu f)eir ararstiif einn, ok 
v6ru a ninar |)essar Frs. 177**; ifar i 
tJorbinbelfen rafia, rista ninar: ristnar 
nafa verit ninar, ok er sa einn b6ndason 
hedan skamt i brott, er {)at gjorfti, ok 

er sidan miklu verr en adr t ; sldan 

rannsakadi hann nimit, er h6n hafdi 
hvilt i, ok f)ar fann hann talkn, ok 
varu {)ar & ninar; Egill las peer ok 
sidan telgdi bann af ninamar ok 8k6f 
})at i eld nidr Eg. 75 (182»*— 183* jbf. 
183*""); ))& skal hann rista nafn bans, 
ef hann kann ninar ^ro^^ 4, 43^; skal-at 
madr ninar rista, nema rada vel kunni 
Eff. 75 (183*); red ek l)8er ninar, er 
reist t)in systir Am. 12; Karl reft {)& skipi, er ninar v6ru ristnar Svarfd. 17"; 
rista ninar & kefli Flat. I, 251*; Eg, 80 
(196~); Grett. IU\ 164*; rista ninar 
a stdng, niftstong ^^.60 (137.*i»f.»«f9.); 
r. runar a saluenda Vatsd. 34 (56*) |k)f. 
33 (54*); rista ninar a kistu Fm. Vl, 
271 ; rista ninar & homi Eg. 44 (85"-«*). 
3) 5tunbftab, Soerbom, £ttetatur; ekki 
nam ek girzkar ninar = lat. neque 
literas grsecas didici Fr. 302* {Sallust 
Jug. c. 85) ; koma f)ar Baldr ok Hodurr 
fra heljar, setjast t>a allir samt ok 
minnast a ninar sinar ok roe5a of ti5- 
indi bau, er fyrrum hdf5u verit SE. I, 
202* }bf. Vsp. 58 (57); of ninar heyrfta 
e^k doema Hm. 112 (111); fr& jdtna 
ninum ok allra gofia seg }>u it sann- 
asta Vafpr. 42 (43). 4) magiffe ^avah 
tcrer fom brugteg til Ub^belfe af %toU 
bom, Itgefom gormularer, ber i bette 
0iemeb inbriftebed paa forftieUige ©ien? 
ftonbe fe Eg. 75 unber ^x. 3; J)at kann 
ek it tolpta, ef ek se a tre uppi v&fa 
virgilna, svd ek rist ok i ninum fdk, 
at sa gengr gumi ok mselir vi5 mik 
Hm. 158 (157) ; hann t6k vift hominu 
ok reist a ninar ok rei5 a bl65inu — ; 
hornit sprakk i sundr i midju Eg. 44 
(85"'*'); allar })eB8ar ij)r6ttir kendi 
hann med ninum ok lj6dum f)eim, er 
galdrar heita Yngl. 7 {Hkr. 8«*) ; t6k 
h6n knif sinn ok reist ninar d r6tinni 
ok rauft i bl6di sinu ok kvaft yfir galdra 
Grrett. 177**; varist menu ok lyf, runir 
ok galdra Stat. 286*; peymir y5r fyrir 
ninum, gOldrum, gemingum, lyQum — 
Stat. 300"; ef maftr ferr meftr spa- 
d6mi, ninum, galdrum, gemingum efir 
hindrvitnura, sem doemast fyrir villu 
JKr. 65 (©. 385 v. I. 26). — Dm fHu'^ 
nerne og bcre« ©rug fe Bj0rn Olsens 
@frift: Runeme i den oldislandske 
Literatur. 

runastafr, m. Slunebogftab. SE. II, 78*. 
80**. 

runasteinn, m. ©ten ^bori ber er tnb^uggct 
SRuner (jbf. runafura). NL. II, 489". 

runhenda, f. 93er8art. Serfemaal af ben 
93ef!affenl^eb, at SScrfetg Sinier enber meb 
bet famme 9lim, = runhendr hattr (fe 
K A. Gislason AnO. 1875 ©. 102— 
108, jtof. J. Ola f son om Nor dens gamU 
Dtgtekunst 6. 67fgg., Hatt. I, 57fgg. 
II, 47fg. 120fgg.). SE. I, 696". 704". 
706*-*. 708**-**; bin minni runhenda SE. 
I, 698"; bin minsta runhenda SE. I, 
698**. 

runhending, f. b. f. SE. I, 698*. 700*^ 
702". 704^ 

runhendr, o^y. faaban at SBerdtinteme enbe 
meb famme ^elrim. SE. I, 698*. 700»». runi — rydf ullr 139 702". 706"ffi. 768"; ninhendr t)attr = 
ninhenda SE. I, 696". 702««. 

runi, m. Drne, lat. verre (golfef^>r. rone 
-4«5en612a*'; gf». rune, uren Schtvter 

• 616 a**. 673a" j^f. rane Bietz 648b^). 
SE, I, 486*; runar heita geltir 8E. 
U, 22". 

runi, m. fortroUg 5Ben (jbf. run, runa); 
hirdmenn eru kalladir konungs runar 
SE. I, 458» 

runnr, m. (®. -s, 91. ^t. -ar) ©ujl, 5ll^ngc 
af flete Slub, font ere o^)runbnc of famme 
dio\>, ttUigemeb ben (^runb font b(sf!ed 
berof (jbf. runn ^<Mcn 618b'<^ffl0-; gfb. 
runne Soderm.laa Bygn, i^ § 3 @. 
106**); var hann oorinn undir hrisrann 
einn, er 6t6d & eyrinni, ok hlj6p bl6A 
inikit 6r sarinu ok st6ft bl6dtjdrn i 
runninum Eb. 40 (71*°); {)ar gengu 
fram skogamef af ra5rkinni ok runnar 
i sumum stOdum, sveinninn segir })eim, 
hvar bjdminn hafdi verit i ninninom 
^^.60(134*'); leit hann eigi fjarri ser 
i einum bykkum runn hjartkollu eina 
Stj. 3**; par vara hrisrunnar n5kkurir 
— , ok \>&r hittir hann jardhuemunna; 
|)ar var |>ann veg um biiit, at bar var — 
ok var sva a at sia, sem heilir runnar 
stoedi, ef eigi var allt at gengit Fern. 4**; 
for Asvardr at leita hennar ok fann }>au 
liggja i runni baedi saman ^'.83 (129*^. 

runsa, v. (aft) = rupla? Birkibeinar t6ku 
Bjama M. ok Brynjolf i Mjolu ok marga 
adra g6fta drenjri ok runsuftu buin (= 
rupluftu buin Flat II, 679"; rifsuftu 
bum Fm. VIII, 390") J)eirra Konung, 
174*. 3»f. rans, ransa Aasen 618b*'f00.. 

rupl, n. Si^tte, Slob; eftirleifar minnar 
erfftar — man ek upp gefa i vald 
sinna uvina (Vulg, iniraicorum ejus), 
sva at {)eir manu verfta at rupli ok 
ranfengi sinum m6tst5ftumonnum (Ft<2^. 
erunt in vastitatem et rapinam cunctis 
adversnriis suis) Slj. 647" (2 ilong. 21, 
14). 3bf. ruprl. 

rupla, V. (aft) 1) (^Sribe, o))Tibe, brtnge i 
Uorben, forft^rre; Finnr gekk inn ok 
sk^ffti goftin af stdllunum en reytti ok 
ruplafti af {)eim allt t>at, er femeett var, 
ok bar i belginn Flat. I, 392". 2) beb 
3lob, ^l^nbring fEitte en af nteb noget 
(e-n e-u); )>eB8ir aamu biskupar — 
rupla kirkjumar oUu }>vi, sem hendr 
mi & festa JEf. 16"*; ef maftr ruplar 
drukkinn mann leyndri hendi fbtum 
sinum efta fe efta vapnum, hvart sem 
hann ruplar konu efta karlmann Byl. 
6, 2"; nteb ?erfonenS Sllfufatib atene: 
grunnuftligt er })in orftit |>6 at hafa 4 
hann r&ftit, er t)ik ruplar HeUag. II, 
12'*; hverr rifsafti slikt er hann fekk — • jafnvel ruplafto Grikkir ok rsentu skurft- 
goftin sjalf Alex. 93"*"; s& er rettr 
hirftmanna siftr at fletta eigi val meirr, 
en baefti se a likum broekr ok skyrta, 
en {)6 er ley ft at taka ef silfr er a; 
en sa, er ruplar meirr lik, en nu er 
sagt, geldr hirftmaftr mork — ; en ef 
knapi efta sveinn ruppar (v. I. ruplar 
af efta flettir) meirr en mi er mselt, 
pjaldi — Hirdskrd 38 (434»ffl.); meb 
jCtngeniS ^atib atene: rupluftu ^eir ok 
rsentu hvivetna allt umhverfis borgina 
Stj. 477". 3bf. rugla. 

ruplan, f. 1) = ru^lan; hugar ruplan 
{v. I. ruglan) = animi perturbatio Stj. 
121«f8. {Hist schol 68*»). 2) Sl^toen, 
^(^nbven; hafa e-t til raplanar efta 
rangliga fefanga Anecd. 7** (8*'). 

ruppa, V. (aft) = rupla 2. Hirdskrd 38 
(434f8-)i fe unber rupla. 

rust, f. ©ainling, 9lab af nebfalbne ©tene; 
i garftsrust Sturl. I, 381** 

razia, f. RuSlanb; i })vi riki (nl. Svi|)i6ft 
en mikla) er })at, er Buzia heitir, pat 
kollum ver Garftariki Symb. 10a"; 
borvaldr andaftist i Ruzia skamt fra 
Palteskju Bp. I, 25**; itof. Rusia Fm. 
X, 242*«-*». 

ruzzaland, n. 9luS(anb; austr af Noregi 
er Ruzzaland. Symb. 10a**. 

ruzzar, m.pl. 9lu^fet; um tilhjftlp Haloga- 
lands verju m6ti gufts 6vinum, Finnum, 
Ruzsum ok Karelum DN. VIII, 79».- 

rf, f. et ©logs %appt (fe rya Aasen 
621 a^; Biete 545 b"); en 8k0nn sengh 
mett alldt thobeh0ringh en ny ry ok 
10 skinddyner DN. IX, 712 (©.734"); 
noghen bulster, rver, laghen oc seng- 
cledher DN. 1X,>15 (746~). 

ryft, n. Sluft; J)ar er eigi grandar ryft ne 
molr (= lat. nee serugo nee tinea) Horn. 
30"-"; 611 tre {)in ok dvoxtu mun r>'ft 
eyfta (ViUg. omnes arbores tuas et 
fruges terrae tusB rubigo consumet Stj. 
346' (5aRof.28,42); brandrinn var hvass 
ok beift eigi ryft & Laxd. 29 (Kaalunds 
Ubg.©.99®); f)or8teinn tok vift sverftinu 
ok bra, ok s^ndist ryftfrakki einn vera 
— ; laust jarl niftr hjoltunum a stein, 
ok fell af ryft allt Svarfd. 8**««. 

ryftfrakka, f. tuftet SSaaben eller SRebffab; 
vilda ek gjarna (segir h6n), at ))d leftir 
mer torfoxi |)ina; hann svarafti — : her 
eru 2 til ok 5nnur riftfrakka mikil fom 
ok 8k6rft6tt Hdv. 22*«. 

ryftfrakki, m. b. f, Svarfd. 8**-*' fe uns 
ber ryft. 

ryftfullr, adj. ruftet, fulb af Sluft, = ryft- 
ugr, ryftgenginn; strengjandi sinar sam- 
vizkur meft ryftfullum rekendum dramb- 
visrar ofundar Post 647*** 140 ry6ga — ry6ja ryfiga, v. (aft) gj^te ruften; upcrf. {)at (nl. 
geijdrn) kann eigi rydga ne 8t5kkya 
Fid. Ill, 240«. 

ryfigenginn, adj'. angrcBen af Stuft, ruften ; 
oxin var ryftgengin Eg. 38 (75**). 

ryftja, v. (ruddi) 1) rpbbiggi/^rc, ipmmt 
(e-t), = eyda 1; j)eir Sigmundr ryftja 
drekann sva, at ^eir drepa hvert manns- 
barn, er a var Flat.}, 139*; Skalla- 
grimr ruddi framstafninn ok drap Sig- 
tiy gg Eg. 27 (53*«); skiptu {)eir (Grimr) 
f)a skipununi, hlodu {)etta, sem t)a hofdu 
})eir fengit, en ruddu hitt, er j)eir hoffiu 
adr JS"^. 27 (64»); er nu hitt til, As- 
bjOrnl at })er gangit d land — , {)vi at 
ver viljum enga j)rong hafa at' yfir, 
medan ver ry6jum skipit — , en J)6rir 
let flytja farminn all an af skipinu, ok 
er rutt var skipit, |)a — OH. 115«-*» 
(Flat. II, 229**-**); menn skulu ryftja 
skipin ok bera reidann i kirkju ok 611 
onnur long Sturl. II, 60**; ruddu j>eir 
bat skip sva vandliga, at naliga var 
nverr maftr drepinn e6a fyrir borfi 
rekinn Sturl. II, 66*» jtof. v. I. 3; Slettu- 
karlar ruddu kaupskipit Fbr. 58'; {)a 
kolludu ])eir ok badu Smjorka frsenda 
rydja hofnina; Baglar logfiu \)k (nl. 
skipin) 6r hol'ninni JPm. IX, 45*l9- ; f)at 
var einn dag, er konun^r var mettr, 
er konungr klappadi knih a bordit ok 
ba6 rydja Flat. Ill, 418«»; ef hann 
kemst undan, {)a fari litlagr ok komi 
aldrigi i land aptr, nema meS kon- 
ungi })eini, er sjalfr ry6r land fyrir ser 
Frost. 4, 52*; er {)at sjnt i fessarri 
frasogn, hverr sifir var Haralds kon- 
ungs t)a hrid, er bann ruddi riki fyrir 
ser Fsk. 6*. 2) r^bbe, o^jr^bbe og bers 
»cb gjjJrc bcbocltg cHer fremfommclig, 
farbar; sti bygfi var mjok sundrlaus, 
var bygt vid vatnit eftr f)ar sem markir 
v6ru ruddar, en fastadar bygftir sam- 
fastar Flat. II, 292>«; her eltir ruddist 
landit ok siftaftist Flat. I, 575*; A. kon- 
ungr lagdi a t)at kapp mikit ok kostnad 
mikinn at ryftja markir ok byggva 
si5an, hann let ok ryftja vejju yfir eyda- 

• merkr Fris. 23'*; J)ar dveljast J)eir ok 
ruddu mftrkina, brenna ok byggva siflan 
Fris. 29M»f.^-*0; ^^ gi^^U rydja — 
gotu yfir hraunit lit til Bjai*narhafnar 
Eb. 28 (46»<'); konungr for til Sefsurfiar 
({)ar) sem t)eir skyldu veginn rydja OH. 
187"l^t-*'**; hann drap marga, ruddi 
hann sva stiginn fram at merki jarlsins 
Eg. 53 (110**); sa, er fyrstr — ruddi 
gStur fyrir Kristi i hjortum manna 
Horn. 185". 3) r^bbe op cttcr forctagc 
Ci)r^bmng i nogct for bcrtjeb at rcnfc 
bet fra alt ^»ab fom bcr i!fe flulbc finbcS eEer t)cere: b^'d ek til sakar soekjanda 
ok sakar verjanda at rydja dom ^enna 
Grg. I, 39"; sa madr, er hann vil 
dom rydja (=: rydja e-m 6r d6mi 8. 15) 
Grg. I, 46»«-"f8. jbf. rydja kvid Gr^. 

I, 61"***'**f0-; hvert sinn er menn vilja 
rydja logrettu Grg. I, 212«« jbf. Grdg, 

II, 663**ffl8« ; mi ^rseta menn um Idgmal^ 
ok ma {)a rydja lOgrettu til, ef eigi 
skera skrar 6r Grg. I, 213"; })a skal 
Idg fyrir 16d festa ok leggja fimtar- 
stefnu, ok rydi hvartveggi sin vitni 
til bokar AKr. 184* (NL. V, 48«<>f0.). 

4) rl^bbe 93ei foran ftg faalebeiS, at matt 
Ian fommc frem; hann f6r greiyandi ok 
emjandi, ok ruddi sva, at hann hj6 a 
badar hendr Agr. 14* (Fm. X, 383*). 

5) gi^re @nbe paa noget, ^aa at beraf 
il!e cr noget ttlbage (jDf. rydja brott); 
sva undarliga mart folk, sem samnazt 
hafdi i buanda herinn, {)& \)6tti monnum 
|)at eigi midr fra likindum, hvernig 
8kj6tt ruddi samnadinn OH. 220»«. — 
3Reb ^xap. a: rydja e-u a e-t o: tocelte 
noget l^cnoDcr en Xing: vidkdstr var 
fyrir dyrum; |)eir J>. ruddu vidinum a 
hurdina ok baru eld i porskf. 60". — 
af: 1) rydja e-u af e-u o: bortr^bbe 
noget fra en berunber bcerenbc Xing, 
faa at benne tffe (cengere bceved, ircengei^ 
etter baWeS beraf: Butraldi — tekr upp 
skammrifit ok skerr ok neytir ok leggr 
ekki nidr fyrr, en allt var rudt af rifjum 
Fhr. 20««; (beir) letust til mundu fara 
at rydja flokki bans brott med ofridi, 
ef hann vildi eigi sjalfr af ser rj^dja 
Sturl, I, 252®; hann ruddi f)4 af ser 
med sverdinu ok drap a badar hendr 
El. 70®. 2) rydja e-t af e-u o : r^bbigs 
gi0re, t^mme et @teb for nogct, i)eb bers 
fra at fjerne bette : var hann (nl. ormrinn) 
rannsakadr ok ruddr af likum daudra 
manna Flat 1,496**; var fjordrinn eigi 
ruddr af isum, en |)eyr mikill hafdi a 
verit Sturl II, 38**. — brott: rydja 
e-u i brott o: bortr^bbc, fjerne, forbrit)ej 
rl^bbe af SSeien: a lam misserum hafdi 
hann i brott rutt ollum biiondum t)eim, 
er t)ar (nl. a J)j6ttu) bjuggu adr OH. 
101^ — fyrir: r^'dja e-t fyrir ser o; 
i^^^^iflfllJ^'^c «*>gct til gorbel for fig, for 
at Jomme i Sefibbelfe beraf: med kon- 
ungi j)eim, er sjalfr rydr land fyrir ser ' 
Frost. 4, 52*; {)ar er {)at sjnt — , hverr 
sidr var Ilaralds konungs {)a hrid, er 
hann ruddi riki fyrir ser Fsk. 6* ; J>ess 
kyns tignarmadr skal hverr vera, sem 
hann rydr (tign) fyrir ser med sdnnum 
vitnum Flat. II, 567*. — til: 1) rydja 
ser til c-d o: ffaffe ftg 2lbgang til at 
faa noget t)cb at bortr^bbe l^bab fom er rydjandi — rykkja 141 til §inber bctfor (j|tof. r^ma til e-s): })es8 
kyns tignarmaftr sjcal hverr vera, sem 
bann sjalfr rydr ser til rums (= ryftr 
fyrir ser Flat. II, 567*), sa hirflmafir, 
€r hirdmann drepr JP'm. VIII, 93** ; for 
Odnguhrolfr 6r landi ok herjadi lengi 
sidan um Yestrlond ok ruddi ser til 
rikis i Vallandi Flat II, 30"; vil ek 
I'vfija mer til rikis med yfiru fuUtingi 
Gyd. 55". 2) ryftja til e-s o: betcbc 
Seien for nogct, flitte Slnlebning ettct Snbs 
lebning til noget, gi0te fig Umage for 
tiogct (= i;^ma til e-s): f). biskup ruddi 
til ^ess a sinum dOgum, at ))a var settr 
ok ritaAr kristinna laga t)&ttr Bp, I, 
73**; mselti hann, at — , sagdi, at {)ar 
af mundu gerast bardagar ok ufridr, 
ok mundi t)at ry5ja til landaudnar 
Bp. I, 24**; hafa t>essar frasagnir — 
eitt endamark at ryftja til t>eirra at- 
burda (o: tjene fom Snblebning til ^r^ 
iattingen om be Ipanbelfcr), sem — Fm. 
II, 89*. — um: rydjast um = brj6tast 
um: D. keisari brauzt um fast ok 
biytjar nidr kristni gu6s til beggja 
handa, ok i {)eDna punkt frasagnar 
ry5st haun um austr a Piil ok gjorir 
|>ar mikit mannfall guddr6ttins vina 
.^Z*. 4**. — upp: 1) ryfija upp e-u o: 
o)E)T^bbe, o))Tik)e noget fra bet @teb, |^t)ors 
1paa bet er: {)& t6ku |)eir til ok glimdu 
me5 miklum atgangi ok umannligum^ 
J)vi at j)eir ruddu upp jorfiu ok grj6ti 
sem lausri mj6llu Fid. II, 25I«. 2) ryftja 
e-t upp o: Deb D|)r^bning tiltoeicbtinge, 
iftanbbringe noget: mer varom a Eids- 
bergi at ska5a veg }>enn, sem 0. hefir 
upp rutt DN. V, 409*. 3) ryftja e-n 
upp a: ubft^be en fom uberetttget til at 
te^olbe bet 6oebe, f^an l^ar inbtaget i en 
tjorfamling, toeb et 9R|^be (jDf. rydja 3, 
rydja ur), men er fti^lbig til at risa upp : 
er honum rett at rydja hann upp Grg. 
I, 62"i»f'". — u r : ryfija e-m ur e-u o : 
tibfl^be, ubft^be en, J^aaftaa, at ^an flat 
t)ige bet @(ebe, ^an l^ar inbtaget i en 
gforfamling, et 3R^be : er honum f)6 rett 
at mffila rudningarmalum t)ars hann 
hyggr, at si ma6r hafi setit, er hann 
vil 6r d6mi ry^ja Chrg. I, 46". — ut: 
rydja e-u ut o: ubrl^bbe, bortr^bbe noget: 
A. gekk til ok ruddi lit hrseum manna 
OH. 148". 

ryftjandi, w. (eg. $rcef. ?art.) ^erfon fom 
flal rvftja dom, kvi6, lOgrettu. Grg, 
I, 49>'»"fe.. 

rydr, m. Siuft, = ryfi; etall ryftr fyrir- 
kemr hdrdu jdrni Alex. 132"; {)at (nl. 
sverd) skal sva bita jarn sem klsedi, ok 
aldri ry6r a festast Herv. 205" (Fid. 
I, 614»*). ryfttekinn, adj. angreben af SHuft (jtof . ryft- 
genginn); fundust })ar smidart61 fomlig 
ok rydtekin Heilag. II, 185". 

rydugr, adj. ruften; hurdajarn ryfiug Flat 

I, 392". 

r^fa, V. = rjufa; ef nftkkurir rafta til at 
rffa (= rjiifa Flat II, 339*) samnaftinn 
OH. 205"; mobf. gefa Frost 9, 4«. 

ryfi, f. == hryfi (jjtof. hrufa); sl6 ut um 
hdrund bans ryfi ok u{>vera me5 kl45a 
miklum ok svida Bp. I, 181^. 

ryfta, v. (ft) = rifta, ripta; hvarir sem 
ei heldi petta skiptij rjfi efta ryfti efta 
rofsmenn til fengi, skyldi sliku fyrir 
svara sem ryft trygftir e5a tolf manna 
d6m DN. Ill, 142^. 

ryga, v. (a6) = riga; er j)eir vildu hroera 
hann, t>a fengu faeir hvergi rvgat honum 
(v. I. hroerftan hann) Eb. 63 (115*). 

ryggjadr, adj. tt)unben? 4 drseghlar meder 
spranghado ryggjafto game — eith lin- 
lak meder sprangado ryggjado game 
DN. IV, 457 ©. 353«*. 

rygiligr, adj. ? haffii hann rygili^ (S^ejten : 
tygili^) ord um, at eigi mundi sva buit 
sjatna Bp. I, 653" v. I. 

rygr, f. (0. rygjar) jttoinbe; Herv. 337*-«; 
= husfreyja Flat II, 113»*i»f.»*; rygr 
heitir sii kona, er rikust er SE. 1, 536"; 
husfreyja hver (skyldi fa) rygjar t6 
(rykkjar to OH. 227«) OHm. 77"; Flat 

II, 370^; itof. Frost 16, 2'; ef hann a 
sunu enga arfgenga, t)a skulo t>eir menn 
i {)ann sko (fe S. 4) stiga, er ^a ero arfi 
bans nsestir, en t)ann mann skal leida 
a reka skaut ok rygja Frost 9, 1'. 

rygskr, adj. ^^jemmel^j^renbe i, !ommen fra 
Kogaland. Fris. 166". 

rj'ja, V. (ru5i) aftage, afritoe ben.atterebe i 
fRottn l0dnebe Ulb, naar tJcelbningdtiben 
er forl^aanben; i f>ann tima hafdi A. 
farit upp i dalinn at r^a gemlinga 
Svarfd. 20'; Bj6m for emn saman til 
saudahuss ok skal r^ja saudi fyrr en 
aflrir menn Vem. 23®*; hann gerfii Loptr 
ruinn fyr n4grindr ne5an Fjolsv. 26 jtof. 
JVFA;!7.347b". 

ryk, n. I^toab fom farer, britoer om i Suften 
fom 3i0Q for aSinben (itof. rjuka 2); sa 
f)eir R. mikinn j6reyk leg^'a a himininn, 
en {>eir s4 ekki li5it fynr sk6gum, er 
nsBr f)eim v6ru, ok 8Btlu5u fyrst, at af 
vindi myndi vera rykit, sem ^ar kann 
opt verfta, er sendin er jordin, en er |)eir 
sa rykit me5 jofnu ganga — , t)a — Pr. 
273«ffl. i»f. SaliustJug. c. 53 »eg^nbelfen. 

rykkja, v. (kt) 1) ri»e, r^Ile noget (e-u) faa^ 
lebed bort fra ftt ©teb, at ©e^agelfen 
inbtroeber ^lubfelig og foregaar meb ftcert 
^art; sem boenin er uti, er hann kom- 
inn at seenginni med brugdnu svcrfti, 142 i^^kkr — r^ma {)nfr i barit a hinum unga manni ok 
setlar at rykkja h5f6inu fram a stokk- 
inn ; vid ))enna rykk vaknar husfru Fm. 
XI, 438*^; Ormr halAi vafit skegginu am 
bond ser ok rykkir til sv& fast, at bann 

. dfr af Brusa all an skeggstadinn Flat. 
I, 530**; f)eir tolf ryktu bonum (nl. 
karfanmn) J)egar fram (nt. af SJ^ftct) 4 
^6r«grj6tit (h'ett.AV^; bann dro 6rina 
fyrir odd ok rykkir i sundr boganum 
i tva bluti (= rekr i sundr bogann 
Orv. 149») Fid, II, 164" (Orv. 148»); 
ogfaa mcb SlWuffttiD: rykkja e-t: rykti 
t>a Keidarr ut knif sinn ok stakk fyrr 
nefndan Einar, ok t)ar af fekk bann 
bana DN. II, 295"; vill bann me5 
ongu m6ti bans bo5 brjdta, sterkan 
knif tit rykkjandi ok me 5 bonum af 
ser getnadarliminn snidandi Mar, 869*^ 
2) fceite ftg i ftoet! o% raft ^et^cegelfe; 
er biin ser |>orstein, kastar bun nidr 
fotunum — ok bleypr aptr a veg; f). 
leetr ok eftir sfnar vatzfdtur ok bleypr 
eftir, en er stulkan ser bat, rykkir bon 
bart undan, bleypr f)a bvart sem getr 
Flat. I, 258«. 

rykkr, m. W^l ftcctf gart, j^tootmcb noget 
' fcctte« i 53ct)cr0elfc. Fm. X, 438»'>" (fc 
unber rj^kkja 1); njtr b6ndi afls ok 
kippir roskliga vadnum, ))vi at bann 
bug5i baldit annan veg eigi bila, en 
^at f6r annan veg, })vi at erkibiskup 
brapar vid rykk inn ok fellr a fram 
Fm. XI, 442'; f)orsteinn befir allan 
einn rykkinn, at bann slokkvir Ijdsit, 
ok stokkr upp yfir flagdit i ssengina 
Flat I, 268**; gripr br65irinn sverftit 
beefii bart ok titt ok afslidrar i einum 
rykk ^f, 22»« \\>l Bp. II, 111*'. 1798^; 
tekst f)ar en snarpasta orrosta, ok i 
fyrsta rykk fellr af Gofarius 2 |>us- 
undrud manna Bret. 8 (136*). 

r^a, V. (md) 1) gi^re nogct rummetigcrc 
(it)f. rumr), faa ot man iffc trangeS cttcr 
trl^!fed beri, ilte fat^ner bet forn^bne 
eUcT j?nf!eltge Slum til frit at funne be: 
tJ^gc ftg, lomme frem; r^i a bonum 
fjotrinum, eva at bann megi ganga inn 
i stofu Fm. VI, 35*; enn ungi mafir 
finnr, at varfibaldit rjmist (o: b(it)er 
minbre ftrengt) Post. 486"; fannst Kol- 
beini mikit um {)enna lut ok lietr r^a 
varftbaldit Bp. II, 148«»; |)u skalt — 
r^ma fjalir (a: tilbeiebvinge en ^abntn^ 
meUem fjalimar) i golfinu, sv& at i)u 
fair t)ar lagt atgeiri i gegnum Eb. 26 
(42^) ; bvers (nl. 3lbcl«) bl66 er af {)eirri 
somu jdrftu kalladi til guds, sem sik 
r^mdi til t>e88, at b6n drakk t>&t sama 
bl6ft Stj. 51«» ibf. 42«'; bann atti einn 
n^jan nagranna, er mjok freistadi at kaupa btisit ok r^a gard sinn ^/l 
70*^; 80 birdmanna voru berklseddir at 
r^ma fyri (nl. 6llu folki S. 1) veginn 
til Kristskirkju Fm. X, 15'; mi gekk 
Bseringr til berbergis sins ok leit mik* 
inn riddaraflokk komanda i borgina,. 
ok badu r^raa strseti ok'bringja i m6ti 
Lucio Rumverja keisara Boer. 105''; 
u^etf. skdginn r^mir ekki o: Sloben er 
ftembeleS lige tJ?!, toit (fe.S. 21) Mar. 
249** V* 1. 8; annarr segist — eigi lengra 
fa gengit, annarr er nokkuru braustari 
ok oidr bann enn vel til duga segjandi, 
at morkina muni bratt r^ma sva, at f)eir 
megi sja klaustr ndkkur Mar, 249*'; 
refl. er bann kemr inn f)ar, tekr bellir- 
inn bratt at i-Jmast HeUag, II, 185'; 
r^mast tekr dalrinn Laxd. 48 (145**); 
u|)erf. rjmist o: bet hlx'otx mere Slum, 
ber Miber rummeltgere: Kolbeinn ba5 
hk lit ganga ok sagdi t>^t belzt til 
bjalpar, ef r^mdist i kirkjunni, t)vi at 
folkinu belzt vi5 sprejig Sturl. I, 378**. 
2) = ryftja (jjjf. JPm. X, 15 og Beer, 
105 unber Sir. 1); r^mdi Grettir f>a 
fram a golfit Ghrett. 57"; rjma til e-s 
= ry5ja til e-s: f)a let almattigr gu6 
til {>ess r^ma, sem bann bafdi 45r fyrir 
bugat, at bans vegr skyldi magnast ok 
vaxa or J)vi, sem t>a var Bp. I, 98**; 
rjma e-u brott = rydja e-u brott: 
r^mit brott })ungum barmi af y5ru 
brjosti Kim. 213**. 3) r^mme, forlabe, 
o^gi^^/ frat)ige @teb, )^aoi l^k)U!et man ^ar 
baft fU ©cebe, ftt O^^olbgfteb; vur5u 
peir at taka vi5 kristni e5a |)ola dauda 
ella e5a r^a land ella (= undan at 
fljja Flat. II, 187**) Fm. IV, 239*; eigi 
er annarr utvegr en utlaegjast ok r^ma 
land ^/*. 16"*; bjodandi s^slumonnum 
— at gripa fyrr nefnda illverka ok Idta 
refsa peim eptir logum, ef {)eir r^ma 
eigi bygftimar, sift an (>etta vart bref 
verfir upp lesit Bb. 21*'; r^ma e-t fyrir 
e-m o: forlabe, o^git^e ^))ab man ^ar 
IJaft i fin ©efibbelfe, for at en anben 
fan tnbtage bet: maelti bann, at rfma 
skyldi pallinn f>ann inn lioedra fyrir 
>eim Eg. 55 (116**); Vermundr beilsar 
>eini ok rjmdi })egar ondvegit fyrir 
>6rami Eh. 19 (26**); kallar Skapti, at 
►orleifr skyldi rjma bofnina fyrir bon- 
um ok leggja or laeginu Hkr, 139** 
(Ffis. 108*'). 4) t)ige bort, fjernc ftg; 
skulu ()er allir, sagdi bann talandi 
til folksins, eta ber inni, en ek mun 
r^ma Bp. I, 853*; r^ma fyrir e-m o: 
bige $labfen for en: mi }>vi, at bann 
rjmdi fyrir herra Asgrimi, f6r bann 
beim i Skalabolt Bp. I, 716**; rjma fra 
e-u o: Dige bort fra noget: sem munk- rymja - r«Oa 14a arnar beyra t>etta, r;^ma t>eir {)egar 
fr& dyrunum Thorn. 256" jtjf. r^a fra 

. @. 267*'; vard {>a6an at r^ma ok brott 

- at fl^ja Assur enn af sonum Sem Stj. 
66*; hann {)ykkist f)r6Dgr^t hafa ok 
vildi, at t>orparar r^di brott ^f. 28"; 
r^a = r^ma brott: ek hefi nauftsyn 
at rjma en koma aptr i staft ^f, 86"®; 
i^ma undan b. f. Kim. 346" {^f. ll**). 

rymja, v. (rumdi) hx0U, brumme, = lat. 
rugire, labe ^jJrc en grot) S^b ; eigi rymr 

. onager nema )>a, er hann hungrar; — 
sva er djdfuU i gegn oss sem leo rym- 
janda, faranda ok leitanda, hvat bann 
of sliti Anal* 250*'" ($iob 6, 5; 1 ^«tri 
5, 6); er Qandr sja |>at, ^ella ^eir raed 

r'mmum {^yt rymjandi raddar Bp. 
, 108, 

rymr, m. groto 2^b, 9i|Jfk; rymr onagri 
AnaV 250". 251**; rvmr var i ranni 
Rer^. 268'* (Fid. I, 492**); liddi randa 
rym Hund. 1, 17. 

r^a, 17. (nd) taU, famtale i (^ottrolig^eb 
eller SScitftabelig^eb (i»f. eyraruna); ni5- 
jar hvdttu Gunnar, ne naungr ajinarr, 
T^nendt ne radendr Ght. 9; sat bja 
benni sonr biiss; roeddu ok r^ndu, 
rekkju gjordu "Rig, 11; rjna eptir e-u 
o: t>eb fine Xrolbbomd JIunfter f^ge at 
faa oj)fjpotet noget. Fid. I, 5". 

r^dr, orfjf. bi^gtig i Ub^ijelfe of 2:roIbbom; 
bann gekk ok neest Kognvaldi um allar 
]'|>r6ttir, en eina it)r6tt baf5i bann um 
fram a5ra menn i Saxlandi, bann er 
r^dr 8va, at f)at er ofrefli Mag. 8** (jbf. 
eina i{>r6tt bafdi bann um fram adra 
menn i Saxlandi, sd kallast nigro- 
mautia, bvi at 8v6 kunni bann mikit i 
rdnum ok kuklaraskap, at hann gjordi 
margs konar sjdnhveriingar, sva at 
dngvir undir8t6du bans leika Mag.* 
37*»). 

rynni, f. Xatefunffc, ^^gtigl^eb i at tale; 
skald eru hofnndar allrar rynni eda 
mals greinar sem smidir gripa eda 
Idgmenn laga SE. II, 26^ 

rypta, v. o|)IaPe, ubfafte (jtof. ropi, ropa, v.) 
■=. ropta; allra J)eirra lista, er nu b5f- 
nm ver um roett, (m er t>6 hofudvapn 
bjugr skjaldjdtunn ryptandi (t;. /, rdpt- 
andi) med eldligum loga Kgs. 91"; j|t)f. 
Kga.* 430* meb 3(nm, 

r^liga, adv. faalebed at bet ev af liben 
Set^benl^eb; i 6r^rliga: hefir mik ein- 
kar 6r^rliga dreymt um mik, en all- 
Hrligt um J)ik Fhr. 16" (Flat. II, 100"). 

rjrligr, adj. ringe, ubeti^belig; i allrjrligt 
unocr r^rliga, 

r^, adj. ubet^belig, utilflrceflettg, unber- 
legen (jtof. Aasen 622 a»». b»f8.); stefnit 
bjngat 511am ungum mdnnum, ok ef {)eir koma vel bunir, (>& veentir mik, 
at beiftingjar ver5a rjrir Kim. 185^*; 
rjrt verdr nu tal varra manna, efia 
hvat er nu eptir? berra! sogftu t)eir, 
eptir eru 27 ^«a/.*267»»(-^W. 11,481*'^); 
Ysetti ek, at r^ verfti f)raela8ettin fyrir 
OSS Ljosv. 1*'; bversu marga rounu ver 
menn f>urfa, segir Starkafir, i fyrirsat? 
rjrt mun ver5a fyrir bonum smdmennit, 
segir bann (nl. Sigurfir), ok er eigi ra5 
at hafa fserri en ^ manna i^'. 61 (94*); 
|)ar sem* hann f6r, var5 rfrt fyrir ok 
gekk hann i gegnum fylkingar f)ann 
dag Fid. I, 281 «. 

ryskill, m. i fufiryskill, fe bette Drb. 

rysking, f. i harrysking. 

ryski8s6tt, f. !albe3 et Slagd 6fagbom; 
r. 4 Islandi Flat. Ill, 637* 

ryskja, v. (kt) rttoe, r^ffe; tfcet om at tibe 
en i Saaret (golfef^jr. ryskja Aasen 
623"; fb. ruska jBie<-3r544a"); biisprcey 
Hafrs ryskti broflur Arna ok si 6 tvau 

nefabogg ; pk doemdum ver ok 

fyrr sagdir d6msmenn fyrst Hafri til 
soemdar fyrir {>au niu b5gg, harrysking 
ok nykki ng, er bann kvad ser veitt vera,, 
en — DN: IV, 90 (88"»); ek mun fara 
ok svara minni sok, {>vi at klaedlausum 
er bezt at leika ok mun broedrum g6tt 
{>ykkja at ryslgast her vid kollottan 
^f. 22»". 

rjtin^r, w. = ritningr, rytningr (gfto. 
rytmger Schlyter 517 b); bann setti 
digran rating i barka sveininum Jesu, 
er myndadr var i }>eim sama 8ta5 
Moi-. 254 17. /. 

rytningr, m. = ritningr, rjtingr; Hroerekr 
sprat t {)a upp skj6tt ok hart ok lagdi 
til 6lafs konungs saxknifi f)eim, er 
rytningr heitir Flat. II, 88** (OH. 73««; 
Hkr. 299*); rytningar eru fyrirboflnir 
at bera Hdk. 44*. 

rytta, f. •= vesol skepna; fafiir varr bann 
var rikr, rytta! (= vesol veettr! ©. 19P% 
vesol skepna! 6. 192*», vesal B. 192') 
Hbw.192"; hann vesall vissi eigi, bversu 
beediligt nidrfall er hann fekk gomul 
ok vesol rytta af einum konungssyni 
mefl gufis styrk Barl. 154"; beyr, J)u 
hinn bolvadi biskup, gomul rytta! (figer 
ganben) bvi gerir {)u mer rangt, bvi 
rsenir {)u mik minu berfan^i Barl. 88"; 
engi ydarr {)orir at sja eitt bogg 
^essarar gomlu ryttu El. 88**. 

rseda, adj. ^arrel^ften, begjcerlig efter at 
befrugted af ^anbt^r (jDf. ra5 13, rada 
17. 24, radi m. ; g^^^^ft'i^- rsefta v., raeda 
f. II Aasen 624a**"; gb. vrad Sk. L. 
9, 3. 11, 9; om @o eUer @ugge: raeda 
gengr af rada runa systir 61ystug SE. 144 r8e6i — rsekibrseka II, 216"; ef maflr leiftir — au rofia (o: 
r«6a) til galtar Grdg, 236". 

rsedi, ti. 9iaabtg]^eb, HR^nbtgj^eb, ©t^relfe; 
er t)eir fundust, })a kvaddi biskup hann 
bliftliga — ok tekk honum oil raefii 
bau, er hann haffti haft med fyrra 
biskupi Mar. 67**; fru abbadis skipar 
henni oil heyrilig void ok rsefii staft- 
arins Mar, 516^; skal hann hafa rsedi 
})eirra ok lykla f)eprar f)eir vilja honum 
t)ar urn bj6fia DN. Ill, 88/«. 3t)f. fa- 
rsefii, fullrsefti, jafnrsefti, mikilreefii, til- 
rsefti, urreefii m. tti. 

reeftingr, m. %t^ font 0})lcefcS, fEal o))lafe8 
(agf. rsedinp); betra er })er — at fara 
ut til kirkju ok sja vfir rcefiing {)inn, 
er t)u att at lesa i nott, }>vi at pu last 
allt rangt i fyrri nott Bp. II, 186"; 
su er atvinna })e9sa fjar, at ]}ar skal 
vera prestr ok djakn ok syngja allar 
heimiiistidir ok messu ofvalt, er niu 
rffiftingar em DL I, 413" jtof. 412»f99.. 

rsediskona, f. = radskona; ek vil senda 
t)ik til klaustrs systranna, ok er ))u finnr 
raediskonu, seg henni at — Mar, 690". 

rsedismadr, m. 1) = rAftsmafir; f)eir skolu 
ok ^j6na i konungsgardi allt t}at er 
rseftismadr krefr J)a til Kgs. 68'; kon- 
ungr leit astaraugum til hennar; hann 
kalladi til sin raedismann sinn ok sagdi, 
at hann skal sva um biia, at t>essi kona 
se i hvilu hja konunginum um nottina 
Fw.XI,227"; J>6rollr f6r hvert suraar 
1 hernad ok setti Rognvald heima rseftis- 
mann fyrir bu sitt Flat I, 289"; hus- 
freyja var at olgerft ok me6 henni B. 
Sigurfiarson reedismadr Sturl. II, 127"; 
sira Siugurdr reedismadr 4 erkibiskups- 

garfii BN. II, 236'; Helgi Ramsson (o: 
[rafnsson) reedesman (a: rsedismadr) i 
Teigum (nl. biskupsgarfti) 2)J^.III,606«; 
1 t)enna tima var Loptr — rsefiismadr 
a stafinum i Skalaholti Bp. I, 716"; 
varom ver i hja i kommunsstofu k6r9- 
broedra at Mariukirkju i A8l6 ok sam 
handsal Gunnildar modor sira J6n8 
Arna sonar, sira Ogmundar Hal dors- 
sonar ok sira Erlings {>or8tein88onar, 
er f)4 varo raedismenn i firirsagdu 
kommuni; gaf Gunnildr ok afhendi 
ser j6r6 |)a, er Garfiar heitir — me6r 
beim hsetti, at hon skal hafa kost i 
kommuninu um sina lifdaga slikan, 
sem sjaliir broedr hafa; f)ar med skulu 
rseftismenninir, hverir sem J)a ero, fd 
henni hvart ar eina m5rk fomgilda ser 
til tseripeninga BN. Ill, 149»"M."f0.; 
Geira reft })ar fyrir landi mefi dr6ttn- 
ingar nafni eftir b6nda sinn — hennar 
rsefiismaftr het Dixin Flat 1, 92*. 2) = lat. consul, imperator; kOllufiu j)eir 
t>a menn consules en ver t)^dum bat 
rsefiismenn Pr, 386"; fekk hon (nt. 
borg var) varla upp haldit alt)^6u- 
• rettinum af Idstum rsefiismanna ok 
meistarad6manna (== (at. rursus res- 
publica magnitudine sua imperatorum 
atque magistratuum vitia sustentabat) 
Pr, 346" {SaUust CatUina c. 26). 
raedismannsstofa, f. @tue fom till^^rer 
reeftismadr; varom mer i rfedismanns- 
stofonni a biskupsgarfti i Hamri DN. 

IV, 399«. 

raefr, n. = i^jafr, rafr, rdf; raefr kirlgo 
merkir })a menn, er — hlifa sva kristn- 
inni i boenum vi6 freistni, sem rcefr hlifir 
kirkju vi6 regni Horn, 133"; raefr yfir 
veggjum merkir van ok &huga f>ann, 
er ver skulum hafa iipp .til gufts yfir 
dllum g66um verkumlTom. 134"; hann 
let Atla penta allt reefr innan i stOpl- 
inum ok sva bj6rinn Bp. 1, 132" ; {)eir 
t6ku stiga ok settu vi6 kirkjuna ok 
hjuggu raefrit yfir honum Fm. IX, 399 

V. I. 11; {)orger6r spyrr, hvi hann (nl. 
Helgi fom bar lommen o^ a t>ilit) laetr 
sva, at klifa i rsefr upp ok vera ekki 
kyrr Gisl. 48*; Egill — skaut t)eim 
endanum, er logadi, upp undir upsina 
ok 8V& up{) i naefrina ok festi ^ar 
eldinn i skjott — ; eldrinn las 8kj6tt 
tr66vi6inn, en |)eir, er vi6 drykkjuna 
sdtu, fundu eigi fyrr, en loginn 8t66 
inn una rsefrit Eg, 46 (93*^); t6ku ver 
strengina ok berum um asendana en 
festum adra endana um steina ok 
sniium i vindasa ok vindum af r«frit 
af skalanum Nj. 78 (115"). 511. ?lur. 
raefrar i Drbenc t>at segja menn, at F. 
hafi undit eldskifiu i rsefrarnar, sva at 
salrinn logafii allr Fid, II, 87" fi^ncS 
tare feilagtigt iftebctfor nsefrar, jtof. Eg. 
22. 46 unbcr nsefr ©. 846b»fM.. 

raBfrviftr, m. 6^3artc, en af be to ©toRe 
fom i moenir ft^be fammen og banne 
en SSinfel; asar, er styftja rcefrvifio, 
merkja biftlund {)a, er sty6r van v&ra 
Horn. 136«. 

rsBingi, m. ^udltng, ^erfon fom ilfe buer 
til noget (jlt9f. halfraein^i) ; {)ar kemr J6n 
Hunrodarson me6 mikla raeinga sveit 
ok gems mikit Sturl I, 101" {Bp, I, 
427*); sofnudust {)eir saman ok f6ru 
at {)cim ok t6ku af {)eim f6 allt, en 
drapu af {)eim menn alia {}d, er dug- 
andi v6ru, en sendu aptr raeingja nokk- 
ura (o: „be fom bare tntct aftenbtS") 
Icel. sag. I, 42» jbf. 42 b" tiaigemeb 

XIX". xxn». 

raekibrfleka, f. ? f)& (nl. a f)vi leikm6ti, er 
vera skal nsBsta morgin S. 3) skal bera rsekiligr — rsena 146 til 8;^nir t>at kl6kasta sm&f>ing, sem 
hvers hj&kona hefir sprangat; eptir 
been gjdrva li6r n6ttin ok kemr mal- 
stefna; berr hann ok })a hverr fram 
a raekibrseku ))at glys, sem hann hefir 
sjslat 0. f. ». Thorn. 301 ». IDen i Sons 
bon 1875 ubfomne Ubgatoe bar @. 24' 
rsesibrekka (o: hroesibrekka ?). 

wekili^, adj. fotlaftcUg, afjl^elig (jt)f. 
r8ek)a), =: lat. nefandus, nei'arius Pr. 
332*. 346« (Sallust Catilina c. 15. 52); 
i)6tti f>at raekiligt at hafa bat (nl. 
prselafolkit) i einu sambandi ok i ein- 
um logum ok R6maborgar l^d sjalfan 
Pr. 349'; angrar mina veslu ond nu 
mest um {)at rsekiliga bref minnar neit- 
ingar, t)at bolvada rit, sem ek insigladi 
minu fingrgulli Mar. 1101®; E. segir: 
hverja kallar )>u ilia? konungr segir: 
heidingia ok rsekiliga kristna menn 
Fid, III, 664« ii)f. heidnir menn allir 
ok guftniftingar Flat. I, 30'*. 

reekindi, n. \^'oo!b fom et urent eder gi^r 
noget faa urent, at bet i!fe maa f^ifed 
(jbf. Stj. 317'* unber reekja) ; hann kvazt 
aldri etit hafa rsekindi ok kvedst {)a 
eigi eta mundu Fm. VIII, 107"; ef 
rsekindi fall a i grj'tu af leiri gjdrva 
Stj. 317'-'* (3 HJlof. 11, 32 fg.). 

rsekja, t7. (kt) forlaftc, ubcluHe, afjlfa, afs 
llaffe; ef mislikar /ambatt) augum drott- 
ms sins }>ess, er nana hefir keypta, ))a 
lati hann hana & brott fara, eigi skal 
hann selja hana utlendum l^d, {)6 at 
hann rseki (Vulg. si spreverit eam) Sti. 
302» (2 3Kof. 21, 8); allr mugr Svia 
h]j6p upp mefi einu samt)ykki at rsekja 
sett lugjalds konungs ok alia bans vini 
Fris. 29» (Hkr. 36»^ Yngl. 46); kvad 
ongva sok til bess vera, at rcBkja (o: 
rsekja) J)yrfti Ithacium byskup ne lags- 
menn bans Heilag. I, 598^^; hann hafdi 
blandazk i samlagi })eirra, er honum 
botti roekjandi (o: rsekjandi) vera Hei- 
lag. 1, 573"*; J)4 kom 6lafr Haraldsson i 
land ok kristnadi Upplond en rsekti oil 
blot OT. 39"; h6rdom ok allan likams- 
losta — skolom ver rsekja J?om»7.211*°; 
ek rseki {v. l. ver drsekjum) ofmetnad 
ok dramb Heilag. I, 292**; ^i stigum 
ver yfir oss sjalfa, er ver byrgjum liti 
illan vilja ok rsekjum t)at rad visliga, 
ef ver fjsumst ovisliga Heilag. II, 250**; 
hafi villa sja end a — ok rsekjum mer 
f>ann vanda, er 6vitra bar en heimska 
foeddi Heilag. II, 264**; at per vitit 
grein hreinna kvikvenda ok ohreinna, 
at |}er vitit, hvat t>^r skulit eta eAa 
hvat ^er skulut rsekja Stj. 317**. 

rsekr, adj. 1) forfaftelig, affl^elig, fom man 
iffe t^r ^at)e eller bruge, men jlal reka ; 

9ri|ncr: Orbbog. HI. bird eigi {)u at fyrirlita oesku mina svd, 
at |)u hyggir mik rsekja — , {)vi at gu6 
virdir menn meirr at hugskoti ok tru 
en at aldri Heilag. I, 17"^; ugftu f)eir 
})at — , at hann roundi rsekja gera 
tidagerd })eirra Heilag. I, 572**; at sii 
ful synd ver&i {)eim mun rsekari StcU. 
280** it>f. 276"; bid ek {)ik — at — 
eigi gerir |)u rseka eda fyrirlitna mina 
been, t)6 at ek se syndugr o. f. t). Mar, 
1099**; ero ver gjftrvir rsekir ok reknir 
sem skoediligir vargar med hrseftiligu 
6pi ok styrj6ld Bp. I, 47"; sa er grift- 
mdingr, er ^i5um spillir, rsekr ok rek- 
inn fra gu5i ok g6dum monnum ollum 
Grdg. 405"; brennuvargar eru rsekastir 
gervir i gu5s I5gum ok manna Siurl. 
II, 228*; rsekt er hvert kvikendi ^at, 
er skridr a jordu, ok skal bat eigi til 
foezlu hafa Stj. 317"; rsek eru brse 
j)eirra 8^. 316*^ Qtof. heraftrsekr, lid- 
rsekr. 2) mcb tranSitit) ©et^bning af 
9$erbet reka i heiptrsekr, langrsekr. 

rsela, v. forefommer fun (mcb ut>\i SBet^bs 
ning) i JDrbene: sva mselir heilagr andi 
fyrir munn Davids konungs: hegomliga 
rselist margr madrinn; ok enn mselir 
hann lengra fram: sa er saman dregr 
fjarlut ok veit eigi, hverjum til handa 
hann safnar saman Post. 424*^ =: lat. 
dicente saneto spiritu per prophetam: 
vane conturbatur omnis homo, quia 
thesaurizat et ignorat, cui congregat 
ea; fe Mellitus £s passione s. Johannis 
apostoli X J. A, Fabricii cod. apocr. 
N. T. pars tertia (§amb. 1719) S. 612**. 

rsema, f. = reim, reima. Hitd. 19". 

rsena, v. (nt) toeb ffian (ran) frar^toe, bes 
rjJbe en (e-n) noget, ulobligen etter mcb 
Uret flitte en af mcb noget : a) rsena e-n 
e-u: 11. — ferr si5an i Borgundarholm 
ok rsenir })ar Veseta 3 biium j)eim, er 
— Jomsv. 65**; hefir |)u rajok sva brott 
tekit si^nina fra mer ok nsesta rsent 
likam minn ollu afli sinu Barl. Ill**; 
eigi munut {)er vilja rajna mik logum 
(o: min lobligc 9let), at ek — iMxd, 
26 (67**) ; sumum stokti hann — a hurt 
{)eim, er med valdi ok vikingskap hefdi 
sezt i skattlond V. konungs ok rsent 
hann rammliga riki sinu Flat. I, 90*°; 
nu skaltu — segja f>orbrand8sonum 
at {)eir fari til Ulfarfells ok lata nu 
eigi rsena sik leysingjaarfinum Eb. 32 
(58**); b) rsena e-n e-s: aldregi var 
mser ne ekkja ne hjalplausir omagar 
rsentir sinna scsmda, eigna ne erTda 
ne Qarluta af bans radum ne rang- 
indum El. 1*°; c) rsena e-n af e-u: 
rsen mik eigi fyrir sakir synda minna. 
af })inni g6du miskunn Barl.ld8^; {)eir 

10 146 raeningi — r(B6a hdfdu doemt f>eim kirkjuna & Mserioni 
ok allt g6z henoar, sva sem {>eim var 
gefin, ok j)eir varo siftan rsentir af henni 
ok g6z hennar DN. II, 63» (56»); d) 
rsena e-n: |>6rolfr haffti reent konun^ 
ok 8va })egi]a hans ok farit med hemadi 
{)ar innan lands Eg. 21 (38'*) ; f)eir lagu 
& morkum, stundum hljopu {)eir i herad 
ok rsentu menn ok drapu Fris, 19* 
(Hkr.9A^\ Ynaim)) Gu6brandr heimti 
landsk^ld af Simuni magi sinum af fyrr 
nefndri jQrd ok keerdi, at hann hafdi 
rcent hann (nl. landskyldinni) DN. I, 
98"; e) rsena e-u: ef ek skylda rifta, 
ba mundu ver herskildi fara um allar 
bygflir, rsena fe oUu en brenna o. f. to. 
OH. 205" (Flat. II, 338"); G. — kyafi 
a, t>ar skyldi 5ngu raena ok ongu spilla 
j^'. 78(117"); f) rsena uben ^erfoneng 
eUer XingenS Dbjelt: t>ar sem t)eir k6mu 
vifi England, t6ko Jjeir at herja ok at 
rsena Flat. II, 412"; J)ar sem \ie\T 
k6mu vift land, rsentu t)eir Eg. 19 (36**); 
g) rsenast o: rcena til sin, rsena ser: 
raenast til mefir r5ngu ok gripa ann- 
arra eigu Kim. 192". 

rseningi, m. ^crfon font bliber ub^)l^nbtct, 
frariitoct fin ©icnbom af nogcn (e-s); var 
eigi f)at, SteinarrI at j)u — lagdir 
undir t)ik eigu hans ok setlaftir, at 
hann mundi vera sva mikill settleri, at 
hann mundi vilja vera rseningi J)inn 
Eg. 86 (219«»); skal ek til rafia allt at 
einu, er })u munt likjast fofiur })inum 
ok vilja vera raeningi Lj6ts sem margir 
adrir Hdv. 37®; ekki var6i mik })e88, 
at {)u mundir vilja vera reeningi broeftra 
minna Svarfd. 22^*; hvi vili per fietta 
mik sem einn reeningja Bar. 92". 

rsBsa, fj. (st) fcctte noget i ©etocegelfe (rds) 
for at bet fan l^abe gremgang : sa fl^tr, 
er rsesir, en sa heldr upp, er stoftvar 
SE. I, 624"; rsesa e-t 4 hendr e-m o: 
labc noget gaa ub otocr en: eigi var 
mer {)e8s van, at ^n mundir t)etta reesa 
a hendr (mer, jbf. Fm. XI, 64"; flytja 
t)etta mer a hendr Flat I, 168") 
Jomav. 61*; raesir draum (u^jerf.) o: 
3)r^m gaar i Dbf^lbelfc: \>6iti skj6tt 
hafa reest draum pann, er hann dreymdi 
afir um n6ttina bturl. I, 98^; vsenti ek, 
at hann (nt. drauminn) mun nu rsesa 
Troj. c. 15 (36"); ek em draumamadr 
mikill ok ei ulikligt, at bratt rassi suma, 
en allir muno eiga nokkurn stad Pr. 
64* (Anal. 180"); |)ar dreymdi Guft- 
mund prest um n6ttina, at — ; en {)at 
rsestist sva, at — Bp. I, 471". 

rtesimadr, m. ? hann f6r nt sidan ok f)6tti 
reesimadr, hvar sem hann var Ljosv. 
31"f8.. rsBsir, m. S^rfte (agf. rseswa). Hjorv. 18; 
Sig. 2, 14. 

rsesta, v. (st) renfe noget beb Sottrl^bning 
fta ©tcbet af be ^ing, fom ere til §inber 
eKer IKem^e; })a mselti gridkona vid 
Ingjald: sva er loekr varr saurugr, at 
varla er drekkanda or; J)vi -ssetir {)at, 
at hann var stifldr, segir hann, en ek 
f6r til at rsesta hann Dpi. 34"; konur 
skulu rsesta husin ok tjalda ok bua 
Flosa ondugi Nj. 117 (175); nu Isetr 
jarl reesta hc^llina, ok eru hinir dau5u 
ut bomir Flat. I, 212**; Antenor var 
})ar eftir — i borginni Troju {)4, er 
Girkir foru i brott, ok rsestu t)eir sidan 
ok ruddu borgina Troj. 36 (100^). 

raexn, m. itnubc (agf. wrasan Wright- 
Wulcker I, 34**; jbf. invitvrasne An- 
dreas SBerS 64 meb ©. 97" i J. Grimms 
Ubgaue; g^t. reisan (zra/f II, 543) ; ef 
A. helzk enn i 6tru sinni, t>4 skolum 
ver leys a rexna tortrygdar hans ok 
14ta eigi af, dfir hann kennir skapara 
sinn Post. 464*; t6k hann lingarn ok 
rei6 4 raexna (v. I. moskva), sem net 
er siftan SE. 1, 182' ; gyftingr nekkverr 
taldi J)at fyrir henni, at h6n byndi i 
h4r{)r8edi sinum fingrgull t)at, es steinn 
sa var i folginn, es — ; en er hon f6r 
leidar sinnar — , J)a sa hon fyrir fotum 
ser liggja a gotu fingrgullit, es hon 
haffii kn^tt i harj)r8e5inum, \)k undrad- 
ist hon ok leitadi til har|)radarins ok 
fann hon heilan med ollom rsexnom 
sinom Homil. 206"; einn hvern dag 
gengr mafir af landi ofan ok lei6ir 
eptir ser konu svd n5kta, at aldri bei6 
4 henni ridanda rsexn Svarfd. 31". 

roefta, v. (dd) 1) tale, famtalc; kom |>ar 
bratt talinu, at {)eir roeddu um skald- 
skap JS;^. 82 (205"); Jjeir kendu fyrst 
eigi drottin, er t)eir toku vid at rceft- 
ast Homil. 73*; gud — gefi g6dan 
skilning til t)eirra or5a, er ek vil roett 
hafa Anecd. 1*; viljum ver mi her t)a luti 
fram foera ok fyrir yfir rodhvi. Anecd. 1*; 
konungr roeddi fatt um t)essi tidindi 
fyrir m5nnum Eg. 12 (23"); sv4 sem 
bcendr hafa roett (v. I. mselt) meft ser 
4 t>i"gi Frost. 2, 23'; mi er at rcefia 
um klokkur t)8Br, er kennimenn ringja 
1 kirkjum eda i klokknahusum Horn, 
103"; jbf. Hom. 185*'; ekki rcefta ek 
um t)at ZroA;. 25". 2) ubtale; Gizurr 
byskop sonr Isleifs var vig6r til by- 
skops at boen landsmanna a dogom 
Olafs konungs Haraldssonar 2 vetrom 
eptir {)at, es fsleifr andaftisk; )>ann 
vas hann annan her 4 landi en annan 
4 Gautlandi, en {)4 vas namn hans 
roett, at hann het Gisr&6r tsl. 10 (15). r(B6a — roekja 147 roeda, /. XaU, ©amtale; l)6tti hv4rum- 
tTeggisL ^etr roedur skemtiligar E^. 
82 (205"); konungr reiddist mjok vifl 
rcedur bessar Eg. 12 (23*'); sifian skilja 
beir sina rceftu Kim, 143*; J)eir — 
komu a roedu vid {>6ri, hvat hann 
aetlar Eg. 36 (72*); var konungr \ik 
lettr i Ollum roeftum vift f>orgiIs ^^. 
13 (25*') ; siftan vandi Hrolteifr t)angat 
g^ngur sinar ok settist a roedur viA 
Hrofinjju Vatsd. 18 (32 V» forclommcr 
i orftroefta. 

roBda, /*. i hjalmroeda for bjalmroda. 

Toefti, m. Socr, SlorSIarl; Egill var g66r 
rcedi (= roeAir Flat. II, 219»«) ok vel 
svndr Fbr. 100". 

roefti, n. 9lor, ©t^re, STarcr m. m.; kalla 
menn munninn skip en varrarnar borft- 
it, tunga rredit eda stjrit SE. I, 540'; 
Yeif5i hann roedi vefirs annars til Hym. 
25; letu vdrdu a halda um nottina, at 
en^i ma5r skyldi komast af skipunum 
})eirra — J6msyikiyga ok t6ku fra 
rei5in (roeftin Jomsv.* 119") 611 fra 
skipunum Fm. XI, 142»» == Isetr Eirikr 
jarl t>ft taka reidann allan fra skipinu 
ok fra dlluni skipum ok roa vid {)at 
fra Jomsv. 74"; roftrarskips roefii allt 
JKr. 33 V. I. 17 = rodrarskips reifti 
allan Frost. 2, 37*. 

roedir, m. = roefii m. fc bettc Drb. 

roedr, adj. i be fammenfatte Xalotb sjau- 
roeftr, attroeAr, tiroeftr, tolfroefir. 

roeftri, n. = roedi, «.; bera ma mafir ok 
oil t>iljufdt roedri skips ok roeftri allt — 
bera ma madr (ill t)il,jufdr roedra skips 
ok roeftri allt at usekju JKr. 33 v. 1. 17. 

roegili^, adj. = lat. accusativns ; her er 
roegiligt fall sett fvrir goefilipru falli 
(o: iftebetfor casus dativus) SE. II, 116". 

rcegja, v. (g6) 1) anftagc (jtof. rog); s4 
er roegir sik sjalfan i syndum sinum, 
)>ann mun djofuUinn eigi rcegja i annat 
sinn 4 d6m8degi Horn. 19* i)3f. 1 ^or. 
11, 31 fg.; ef t)er roegit ydr glOggt nu 
sjaIRr — , t)4 munu t)er vist eigi verfta 
roeffdir annars heims Homil. lO6"f0'; at 
Tizkan ropgi efia veri samvizkuna Leif. 
192*®; naer eru J)eir nu, er |)ik roegja 
ok segja, at }>u ert kristin Heilag. I, 
292" (it)f. r6g, rogsmenn S. 21. 29); 
l^tin jamvel skulu Koma ok hana (nl. 
mannsins sal £. 3) rcegja med m^rgum 
ok margfoldum sOkum Leif, 192"; ef 
madr raugir (o: roegir) mann vid kon- 
ung e6a — , sv4 at hann verfir land- 
flotta Grdg. 318*; jtof. Hak. 39»; Fm. 
V, 319". 2) toeb Slnftafle, ScfC^lbning 
ubfcttte noget for Jare, faa at man tjaa ©runb beraf Ian lomme tU at mifte bet 
(e-u); ef hann roegir fjdrvi manns, f)a 
skal hann sinu Qdrvi fyrir rnegt hafa 
(o: ba f!al l^an l[>eb fit r6g ^ak)e fors 
brubt ftt Sit>) ; nu roegir hann fe manns, 
{){l skal sa sino fe jafnmiklu roegt hafa 
Hdk. 39. 3) roegja menn saman o: 
beb ftt r6g fremlalbe, foraarfage Rienbs 
flab meflem 9Ranb ; ef maftr merkir fe 
biianda annars manns marki ok rsegir 
hann t>4 sva saman Grdg. 483*®; vil 
ek, at f>u launir t)eim t)vi, at t)eim 
dragi Ollum til bana; en i)at er til 
f)ess, at f)u roegir ]>a saman Nj. 
108 (166"); f)u hefir ^at ilia g5rt at 
roegja okkr Torfa saman Hard. 20 (65') ; 
Hrcerekr konungr var blindadr ok var 
med Olafi konungi t>ar til, er hann 
sveik hann ok roegdi saman hirdmenn 
bans, sva at beir drapust Flat. II, 1 18'*; 
jt)f. hl;^dit ekki a roedur illra manna 
ok ofundarfullra, er oss roegja Fm, VII, 
132'**. 

roegsla, f. Bagtatelfe; marga hluti fengn 
()eir til roegslu (v, I. r6g8) vid konung 
Fm. VIII, 295^ 

roekiliga, adv. 0111^^00^^*8^", ^^"^ S^i^ ^^^^ 
iRtblioer^eb (roekt) ; &llu hafnadi hann t)vi 
vandliga — en vardveitti roekiliga Jesus 
krists bodorft Barl. 148'; gjor roekiliga 
vid dauda menn — bii bu vandliga um 
lik |)eirra Vols. 133* (Fid. I, 172»). 

roekili^r, adj. om^^ggelig, n^ieregnenbe; 
roekilig idran lidinna misgerda Barl. 
42". 

roekja, v. (kt) 1) tage ftg noget nccr, tabe 
k)oere fig magtpaaliggenbe eHer t)ebIoms 
menbe, §t)or(ebed bet for^otber ftg eUer 
gaar bermeb, brbbe ftg om noget, (enfe 
bet; roekir bu etki (:= Vulg. non est 
tibi cura), drottinn! |)at, er systir min 
laetr mik eina {>j6na Leif, 154 (Sue. 10, 
40); hofnudu margir bans bodi — ok 
virdu litit veraldligs konungs bod — , en 
roektu f>at, sem heilagri kirkju hoefdi 
ok heyrdi til eins ok eilifs guds Barl, 
2"; roek rad mfn, fylg fortolum minum 
Barl. 119"; menn skyldi fjdlmenna 
eptir sidvenju fornri ))angat at soekja 
ok hina somu hatid soemiliga at roekja 
gudum sinum til soemdar ok virdingar 
JBarl, 150'*; mattu vel skilja, at ek 
mynda — med dllum hug ok kostgsefi 
}>at helzt roekja, er hagligast vseri s&lu 
minni Barl. 120"; austr skulum liita 
ok gefast Kristi, roekja kirkjur ok 
kennimenn Borg. 1, 1*. 3, J* jof. Fm. 
VIII, 410**; Hrolleifr kvad {)at skamm- 
samligt at krikta um sma hluti en 
roekja eigi aettmenn sina Vatsd. 18 

10* 148 rcekr — roeta (31^; ef nokkurr slaest i mat ok mun- 
frsLi ok rcekir {)at meirr en t>ingit 
Landsl. 1, 3"; et* hann vill — , ^k mon 
ek eiffi rcekja fjarskada minn Heilag, 
II, 43 , })ar sem 2 menn eda fleiri ei^ 
grip saman — {>anD, er annarr viU 
gagn at hafa, en annarr afroekist e5a 
ma eigi rcekja {)a — Landsl, 8, 18*; 
roekti Ami {)etta allt saman {)a, er 
hann var biskup orftinn, framarliga vift 
Helga ok 611 bans born Bp, I, 680»»; 
eru honum tryggvir um alia hluti ok 
roekja vizku ok astsemi vift hann Kgs. 
59". 2) forf/Jrgc, forfJ^ne en mcb nogct, 
labe en faa noget (e-m e-t); skal then, 
8om prior er, a klostrens wegnse ware 
skyldugher lathe r0kia honom eftir 
thy honom behofwer a krankdomsen 
wegna BN. V, 794". 

rcekr, adj. oml^^ggeltg for at t)aretage, ^\9ab 
bet er ai gi^te; ef sa er eigi nser, er 
arfi er roekr, f)a er arfr toemist, ok 
setsk sa i arf, er nanastr er at frsend- 
semi, {)4 — ; en {)ar sem arfi rcekr 
setsk i, {)& skal engi mafir hann 6r 
scekja Frost. 8, 17; h6n var hin rsek- 
asta kona Fm. Ill, 153«». 

rcekt, f. D^marffom^eb, 9lgt|)aagitocn^eb, 
Drnforg, Dml^u; of boenahald {)at, er 
bofiit er i skriftum, t)a gorit t)at med 
rcekt ok asthuga Homil. 110"; hann 
let fara med ser Yngvildi fagrkinn, ok 
gerdi hann l)at til skapraunar vid hana 
en eigi fyrir rcektar sakar Svarfd. 29®; 
ef bu vilt til hennar fara ok foera henni 
bref mitt — , })a man hon til leggja rdft 
ok rcekt Sir. 55"; allar beer meyjar, 
er menn leggja rcekt a, ok verfia Jeer 
legnar, })a — Landsl. 4, 29"; er sva 
hafdi farit t)rjar nsetr, at t)a er Gun- 
hildr svaf, vakti hvarr {)eirra yfir 66- 
rum sakir rcektar }}eirrar, er t)eir hofftu 
k henni, J3a mselti Gunhildr — Flat. 
I, 43*^; ef hann hefir eigi kost eda vill 
ei rcekt hafa a (nl. at upp lata gera 
kirkju C- f- i).)? ^a eigu boendr fe nans 
allt at hafa til kirkjugerfiar Fids. 1, 35*; 
sa er {)r6ngvir likams rcekt Heilag. II, 
6533®. — 3bf. urcekt, vanroekt. 

rcekta, v. (a6) 1) = rcekja 1 ; fyrir hverja 
skynsemdar grein blezaftr gu6s postoli 
rcektar {)annig geymslu Hispanie Kim. 
137*°; hann var vel kristinn ok roektafti 
vel tru sina Vatsd. 47 (80"); Abraham 
var vel hl^fiinn ollu minu tali var^veit- 
andi scemiliga min bo6or5 — , rcektandi 
J)ar meftr min logmal ok rettindi Stj. 
162"; rcekta sinar s6knarkirkjur ok 
til [}eirra ganga Stat. 290*® jbf. roekja 
Borg. I, 1 . Ill, 1*; k6mu pafa sendi- 
bofiar i Noreg at rcekta erindi Jorsala- lands Ann. 203*^. 2) rcekta e-m e-t =r 
rcekja 2; jattadi hann f)eim, at hann 
skyldi rcekta {>eim af herra ab6ta ok 
brcefirunum brceftralagsbref DN. V, 
342". 
roektarleysi, n. ©fj^beSIj^Sl^eb, gorfj^tits 
melfe af ben forn^bne eUer ttlbj^rltge 
Dmforg; sumir t^ndust fyrir leti sakir 
ok roektarleysi Kgs. 1". • 

rcektarmadr, m. ^ctfon fom barer Dmforg, 
ffal tage SSare ^aa noget, at intet flat 
forf0mme« eHer tage ©fabe; ef nokkur 
kirkja verftr personalaus efia prestlaus, 
|)a skal biskup ei taka skyldir hennar 
— , en radsmenn efta rcektar(-menn) 
skal hann fyrir setja o. f. \>. NL, I, 
455" i»f. V. L 

rcektarf)okki, m. ^^ibfjcer^eb, DrnJ^^ggetigs 
^b (it)f. rcekt); hann mun gl6ffgf)ekkinn 
at vera, me6 hverjum rcektarpokka {)at 
(nl. hatidarhaldit) er framit af hvers 
v4rs hendi Homil. 143". 

rcema, v. (md) zr»r6ma; sva l^kr D. kon- 
ungr sinu mali, ok menn hans rcema 
litt |)essa rafiagerft Alex. 84*; konungr 
spyrr, ef })eir vildi skim taka, j)eir 
rcema J)at litt Laxd. 40 (113''); allir 
rcemdii vel mal konungs Mork. 133®; 
jbf. Alex. 108**; t)etta erendi rcemdist 
vel Laxd. 45 (130**); {)etta var vel roemt 
af 6llum ok var {)etta raft tekit Vdpnf. 
9^; sa stuldr rsemdist (o: rcemdist) 
sidan a hendr J)ingmanni Hrafns Sturl. 

I, 147" V. I 1. 

-rcenn, adj. i aldrcenn, einrcenn, fjall- 
rcenn, herrcenn, nor6rcenn, suftrcenn, 
austroenn, vestrcenn. 

rcppa, V. = hrcepa; Blasium ()ann, es 
mik fyrirleit ok — rcepti gu8 var ok 
sokti atti tigum manna nidr at djiip, 
hann doe mi ek til hoggs Heilag. I, 
270". 

rceta, v. (tt) 1) tage meb Sioben; i fjors 
binbelfernc rceta brott, rceta upp: geyni- 
im ver alia {)yrna brott rcetta Mar, 
196**; {)at sjndist mer aldri at roeta 
})ina elsku brott 6r ,minu hjarta Mar. 

516"; raun allr Ijdr i Noregi 

hafa eilifar menjar ok minningar {>e8sa 
stolpa ok styrktarmanns guds kristni, 
er upp mun roeta {)yrniklungr ok allt 
illgresi 6r gu6s akri ok vingarfii Flat. 

II, 24^ 2) rceta st, v. r. = rotfestast; 
er hann haffti )}essu or5a sadi sait i 
brjost })eim, \>k tok f)at at rcetask ok 
festask meft Jieim bafium Fm. X, 236*'; 
imbrodagar of sumar ero til ^ess settir, 
at gu5 lati saft rcetask f jordu ok upp 
renna, er hann laetr fvrst sait verfta i 
jorft Homil. 35*°; {)eir hafa eigi brjost ro6 — rodd 149 |>at, er beir f)yrfti ok eigi &star vekku 
ser i brjosti, er guds saedi msetti {)ar 
roetask {>eim til gagns ok goda Horn. 
103*; vid hjartat liggr baefii barki ok 
yelendi, ok andblasnar aedar renna f)ar 
upp ok roetast SE. II, 44*. 3) en fots 
tanftet fjorm af SJcrbct reita; mun a 
bardaga rcetast Hkr. 148'*; jt)f. l^'m. 
VII, 119»; ITifcr. 681 «^ E"^. 82 (205*»), 
^toorHt er ^enbift S. 69b"". 
r6fi, f, (®. radar) 1) 31^0 (= bryggr i egents 
lid <>d fi0ur(ig 93et^bning). Crbet f^ned 
ft^are ti( m^t. grat, fom ^ax SSet^bningen 
af Si^grab, men bruged t 93e{^nber(tg]^eb 
tit at betegne be 98olbc af ©ten og @ru«, 
font i minbre eHer ft^rre ^Ifftanb fra Sj^en 
fttcelle fig langd benne (fe KeiOiau i N, 
Mag. f. Naturvidensk. I, 141 fgg. og Th. 
Kjerulf Udsigt over det sydlige Norges 
Geologi Wriftiania 1879) ©. 39 fgg.) og 
)paa lange Strcefninger l^at^e afgioet en 
naturlig SSeibane: then vseg sem b0n- 
dheriie a ouan aat rodhene (nl. beb 
@anbefjotb ^aa $0tben obenfor @anbe 
jlirte) DN. I, 599 (431«*). 2)en SJet, fom 
ligger otoen^aa og f^Iger en faaban 93o(b 
eUer rod, lalbed enbnu i J^oUef^roget 
„raveien", en ^enccionelfe, fom fearer 
albeled til agf. hrvcgweg Bosw.^ 564*; 
Kemble Cod. diplom. III, 427", eng. high- 
way, n^t. hochstrasse, hochweg DWb. 
IV; 2, 1634. 1639. 2)en DN. I, 599 
iiCBt)nte ro6 ftroeller fig lige fra 2aagen 
(lOgrinn) etler ben Sro, fom f^rer otjer 
famme i nogen SIfftanb ot>enfor @taben 
2orDif, til ©unben af X^ndbergfjorb, l^oor 
ben efter en fort 2lfbr^belfc ber^aa ftrafs 
!er ftg toibere langS ©j^en lige til Sorten, 
paa ^Dilfen ©training ben l^ar gitoet 
tttenbe ber liggenbe ©aarbe fit 9{at)n, 
^en ene i ^Icerl^eben af ^adgaarbftranb 
lige beb @aarben St\ax paa ©ranfen af 
©lagnd og 33orre ©ogne (ftof. Ker ved 
Rod lig^andis i Sem sonkth DN. IX, 
296f9-; 1 Kierre i synste gardinum son 
ligger i Seems aokn widh Raddhene D-AT. 
YIII, 293", mebeng ben anben fom lias 
get paa Sorreraben Ialbe« EJb. 284": 
Rod vider Borro kirkiu). 3 ©anbe^ereb 
ftnbed JJ^Ecrub (o : Foxareyra S. 6) fom 
ligger with Radhen DN, VII, 197. 3 
^iftop Jena Nilsens Visitatsbog omtaled 
oftere, at ^and 9leife gil langd 9iaben 
fra Sarbif norboDer paa ben t)eftre ©ibe 
af Siorben, fom ©. 433: drog bispen 
over Loven (o: Laagen) fra Sundgaar- 
den som kaldes Faret ok fort hen ad 
Raden til Hen Peders gaard paa Sande ; 
©. 434**ffl9-: drog bispen fra Stocke i 
nordvest 1 fiering igiennem en liden 
Bkog til Skiede {o: Ske, Skeidhauga) kirke — . Der komme vi paa raen, som 
lober fram om kircken, hvilken wi 
haffde paa den venstre haand. Thi wi 
fore da i nordoust henad raen indtil 
Uglum bro 1 myl fra Skiede kircke. 
^enS norbligfte ©nbebunft ^ar t)i fanbs 
f^nligbiS i ben rafiar broddr, ber i Yng- 
linga saga c. 75 ncetoned fom bet ©teb, 
h\>ox ben brulnebe Hong @^fteinn ligger 
begratjen, {>ar er elkaldr Vodlu straumr 
at vagi (nl. SIsedavagi?) kemr. Dgfaa 
paa Pftfiben af gjorben gil ben SBet, fom 
Sifto^pen fulgte ^aa fine Sifitat^reifer, 
ab SRaben (o : at roftinni), f e Jens Nilsens 
Visitatsbog ©. 478". 480". 48riff."'»«. 
2) SRab, Stcelle? sva var skipat monnum 
d {)inginu, at radir v6ru settar i hringa 
ok citt hlid a, er ganga matti i milli 
Fid. Ill, 292*'. 
rodd, "/*. (®.raddar, 91. ^l. raddir) 1) 2^b 
fom ubftfJbeS af et Icbenbe 95cefeng 3Kunb, 
©temme fom bet laber l^^re (jbf. raust 1); 
hann vard mjok hraeddr ok hamstoli 
vid rddd ok vid rautan ok grimmlig 
laeti djrsins Barl. 56^; {)ar er sa einn 
gamall bukarl, er veit fyrir marga 
hluti — , ok })at hyggjum ver, at hann 
kunni fugls rodd at skilja Fm. VI, 
445"; men ifar bog om ben menneflelige 
©temmed Sbb: hinar s5mu raddir ok 
orft eru af liinu sama efni meftr dllum 
f)j6dum (= lat. voces eaedem sunt apud 
omnes gentes), en medr ^missu kyni 
skildi hann ok greindi ordanna myndir 
ok malshattu Stj. 67" {Hist, schol. 44»*); 
hann var ok svd mikill raddmadr ok 
songmadr, at af bar sdngr bans ok 
r5dd af oftrum m5nnum ^eim, er — 
Bp. 1, 127**; me5 lifia upphafning hdfst 
i kirkjunni fagrlig samhljodan songsins 
i korinum ok hofst soetlig hlj65 radd- 
anna Bp. I, 240*®; hon inn um gekk 
endlangan sal, stofi a golfi, stilti r6ddu 
Vol. 15 (16); hon heyrfii konuna kalla 
sva opt hit aama meft skjalfandi roddu 
Fm. Vlir, 8«. 2) l^oab en ubtaler fom 
fin 9Kening eHer aSilje, ©temme fom l^ar 
a)el i etter 3nbfl^belfe paa en ©agS 2lfs 
gi^relfe (= raust 2), ogfaa 3Ragt, 3laa- 
big^eb, fom nogen gif^r eUer fan gj^re 
jcelbenbe : hvat er hann fram ferr, sam- 
ykkja allir gjarna, ok enn er hann sva 
arrar raddar i t>cssum mikla vanda, 
at — Heilag. II, 76*®; Constantinopolis 
var adr kftUufl ok skipud hsestrar raddar 
ok virfiingar Heilag. II, 53*'; her til 
draga j)eir — f^a menn, er {)eir hugdu 
mundu virdast haestrar raddar i land- 
inu Bp. II, 120^; skipar biskup — sira 
Gufimundi haesta rodd yfir alia kenni- 
meun nsest biskupinum, hvat lesa skal 150 ro6ull — rokkja 0. f. b. Bp, II, 23". 3) SSocaa^b, = 
blj6d; var tunga hefir fiesta alia (stafi) 
hlj6fts efia raddar SE. II, 14* i»f. hlj66 
= rodd £. 20 og 13. 

rOdull, m, 1) StraaleglanbiS, lat. nimbus; 
})a er hon (n(. 861) tekr at vitja austrs 
aettar meft vOrmum ok bjOrtum geislum, 
])a tekr )>ar fyrst dagr upp at letta 
austanvindi siltrligar br^n ok blitt and- 
lit, en ])vi nsBst verdr hann k6r6nadr 
meft gulligum rodli Kgs. 10^\ at settri 
861u })a tekr utnyrAingr at letta f5grum 
brunum ok bendir mefi lettri brun ollum 
grdnnum sinum, at hann hefir 1 sinni 
geezlu skinanda rOdul Kgs. IV. 2) @o(; 
rdflull er 861, ok gengr h6n fyrir eld 
i allum kenningura SE. I, 624". 

r6gg, f. ellcr r6ggr, m. (®. roprgvar, 31. ?pi. 
roggvar) langc $aar, lang Ulb (gollcfjjr. 
ce fto.ragg Aa8en577^\ Rietz620h^f9'), 
= lagdr; skikkjur ero })eer a Islandi, 
er feldir bcita, er {)at ^mist kallat k 
feldinum rog^r efia lagfir Krok. 36**; 
vararfeldr fyrir 2 aura sa, er fjOgurra 
{>unialalna er langr en 2 breidr, 13 
rftggva'r um {)veran fell (o: feld) Grrg. 
II, 192"; })e88i bekla var svd um buk- 
inn allt niftr i fald, at h6n var gj5r 
a mynd sem olpa e6r lodkapa, \ii er 
ftnnur r5gg fell ofan fyrir aftra, en 
])es8ar roggvar voru af skeljum o. f. t>. 
Mag* 63®. 3tof. feldarrOggvar, rOggvar- 
feldr. 

rok, n. pi. I^toab bet l^^rcr tit en ^ing, ftaar 
i gotSinbclfc bcrmcb fom benS D^)rinbclfc, 
0|>^a\), 3lar(ag, ©runb, Xegn ))aa eller 
SBibnedb^rb berom, ©ammen^cengen, ^on 

fiolbet, Dmftcenbigl^ebetne bermeb, ®nbe 
om ben faar; af f)essum rokum hofst 
BJa batld ok er nu bodin si6an um alia 
kristni Horn. 176"; af {)vi es naufisyn 
— at msela of djrfi dr6ttin8dagsin8 ok 
skVra, hver tign bans er efia af nverjum 
r5Kum hann es haldinn Homil. 25*'; 
bat byrjar oss at leida t)at miklum at- 
huga, af hverjum reokom ver hdldom 
helgarhatidir£bmt7.84"; nu skal segja 
af hverjum rOkum heifinir menu heldu 
,l61 sin Flat. 1, 664"; af hverjum rokum 
Urarhom er upp runnit Fid. Ill, 633"; 
hann bet at segja 511 rok burftar ok 
pislar Krists sins Heilag. II, 268®^; mi 
skal tina ndkkut um rauk tidanna, at 
|)a rsekim (o : roekim) ver {)eer betr, er — 
Messusk. 164"; mi ero {)es8i rauk ottu- 
s&ngva tveggja, at enn fyrri jarteignir 
hingatkv6mu bans — ok t)at, at hann 
man enn koma ftdru sinni — Messusk. 
167"; dr6ttinn vdrr sjndi a beim viku- 
dag flest r0k sinnar d^rdar Homil.26*''\ 
8vd |>undr um reist fyr t)j66a rdk, t)ar hann upp um reis, er hann aptr of kom 
Hm. 146; alls ^u tiva rdk 611 — vitir 
Vafpr. 38. 40 jtof. 42. 55; seg {)u mer 
J>at — oil of rok fira Alv. 10. 12. 14. 
16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34; i 
aldar rok hann mun aptr koma Vafpr. 
39; hvart eru J>at svik ein, er ek sja 
{)ikkjumk, e5a ragna rdk? rida menn 
aaudir Hund. 2, 38 (40) ; g5rvan hugda 
ek |)er galga, gengir pu at hanga, seti 
J)ik ormar, yrda ek jbik kvikvan, gftrft- 
ist rok ragna, t&6 pu, hvat p&t vseri 
Am. 22; orTogum ykkrum skylit aldri^ 
segja seggjum fra, hvat 15 sesir tveir 
dryg5u5 i ardaga, firrist 8B fom rok 
firar Lok. 25; nu ero f)e88i r5k til, hvi 
gu5 vildi, at bans m65ir heti Maria 
Mar. 7**; r5k til f)essarrar hatifiar eru 
t)au, at her hafi verit i Miklagarfii rikr 
madr — Mar. S7^^\ eigi rsefti (o: rcedi) 
ek fyrir })vi at eins um versatal t>essa 
psalma, at hitt se sidr, at }>]^5ing })eirra 
nvorra ser til {)eirra r0ka, sem nu er 
nokkut um skilit Messusk. 171"; ver 
vitom, at hann (nl. dr6ttinn varr) vas 
borinn med miklum rokum, en })6 var 
hann me5 meirum taknom skir5r, t>vi at 
enn sami audi, sa es me5 honum var i 
m65ur kvifti, sd kom yfir hann i dufu 
liki 1 skirn Homil. 187*; klukku hlj65 
jarteignir spasdgur heilagra propheta, 
er fjTir sdgdu hingatkv6mu drottinns 
ok })au rdk, er hann sjndi i heimi ok 
Iddudu menn til bans, sva sem klukka 
ladar menn til tidasdngs Messusk. 164". 
— Dm SBet^bningen af Drbet rdk i 
©bbabigtenc finbcS Scmarfntngcr af If. 
Mullenhoff t Z. f. d. Alterthiimer XVI, 
147 fg. 
rdkkja, v. (rdkk, rakk etter rdkk) naa, 
x<ztU, ftroeffe til, forflaa (ibf. goIfef|)r. 
rdkkja Aasen 6^4WM', fto. rakkja Rietz 
55Ob"f90., Schlyter 62Oa"ffl0. jDf. 62 a". 
645b**f0fl-); ^ar fyrir vil ek, at brigdist 
einn brunn hestr, sem stendr hja rial- 
vardi brcedr minum, 8v4 langt sem 
hann roekker ok })at meira af minum 
})ingum, sem ^ar tilh0fuer DN. IV, 
564" («ar 1389) ; vrerddser Eiriki nokot 
ofrialst i Medalaeime, t)a skall hen 
vikise til sua mykyss aftteer i Kissae, 
me{)an J)et roekkeer till, en f)a maeirse 
veerdeer ofrialst en {)et roekkaer, ba skal 
hen vikiae til siau aure boll i Fogru- 
lid BN. VIII, 166"f0.; saettae J)a of- 
nemdher |>araldher lit jordaena Sanz- 
mork — , sem ligher i Sire sokn i 
waedher fyrir mala hennar ok annat 
lausa goz, medan hon raekker DN. VII, 
339"; Ingimunder borghadi Erlende a 
waeghna piltsens Gunnars sit godz i roksamliga — rdksemdarstyrkr 151 laaso ok fosto sua mykit sem Holm- 
fridar optnemda godz r0kker eighe 
til at hon se fullvediad DN, IV, 457 
(353*'); han skuldhe ssetia doettrum 
sinum swa mykit fasta godz i mote 
ok goera t>eira luth oc modor arf jepn- 

godan, 8om {)en Eriker brodher {>er8e 
afde up borit, medhan ey rak laussB 
peninga til DN, I, 723**; biodhom wer 
ydhier — , at |)eer gerer swa saman 
reidhonse, saem aa aer Taght t)eim i heen- 
der ssem oss firir kost sagho. Kaekker 
))8et aei till, t)a Iseggir swa mykit till, 
at widertaku men se skadalausir EJb. 
575* {DK IX, 186 ©. 187"). 

roksamliga, adv. paa faaban ^aabe font 
gitoer grunbet jtrat) paa Slnfeelfe eder 
^iUib; er ok eigi likt, hvart sannligri 
er {>es8i saga, er sva er til komin r5k- 
samiiga, e5r hinar adrar, er j^misligir 
roenn hafa fyrir sagt ok haft }>6 ekki 
til nema sogusdgn eina ok mega b6 
sannar vera Fm. VIII, 1" (Flat II, 
533«). 

r5ksamligr, adj. faaban font paa ©runb af 
fin Stnfeclfe eller Slutotttet ^ar beretttget 
Stxa\> paa ZiQib, ^rotxetbig^eb, ^rb^: 
btg^fb, Unberf aftelfe ; heilaga skript ok 
roksamliga ritning hefir hann (n(. van* 
konungr, sa sem stjornar meAr sjalfs 
sins valdi vindum ok veraldarsj6 2. 10) 
ser til J>eirrar hallar ok heimoligs her- 
bergis, sem hann veitir i Stj. 1"; h5fud 
Johannis, sem med roksamligri aminn- 
ing hafdi adr bannat h6rd6ms uhoefuna 
Pcw^916**; hon svaradi dj5flunum meft 
rdksamligri roddu {= %iiUn meb rok- 
semd) Mar. 76" v. l; \mt vilja rdk- 
samligar (v. I. roksamar) ritningar segja 
— , at ^essa luti haii drottinn a sunnu- 
degi gert Mar. 30"; ma vera, at Jwi 
lengr sem hann hefir yfir yftr at rikja, 
at {)vi rettari ok rftksamligri verfti 
hans refsing, sem hann mun betr 
lika guAi ok g65um monnum en ek 
JFT^. I, 409''; roksamligr i stj6rn Bp. 
II, 3». 

rdksamr, adj. = roksamligr. Mar. 30** 
(fe unber rdksamligr); {>ar sem menn 
veittu veizlur v4nini herra J. Kr., var 
Martha koUad til t)j6nu8tu af allra 
hendi, )>vi at h6n eetladi sva kost sem 
bin visasta husfru ok bin r^ksamasta 
radskona ok bin mildasta m6dir Heilag. 
I, 514'». 

rdksemd,/: l)3(nfeelfe,9Iutorttet; mannsins 
rdksemd er augljds (== tat. manifesta est 
hominis auctoritas) Heilag. II, 609***"; 
reiAin mannligar r5ksemdar broerist se 
af dvinarins 6r6a ok &kefd (= [at. quee 
antem ex auctoritate et iracundia vel conturbatione ex iniraico sunt) Heilag. 
II, 609'***'f «• ; n^jar alogur md konungr 
eda hdfdingi fyrir nauAsyn at eins a 
le^gja ok einkanliga med rdksemd 
heilagrar kirkju ok fyrir retta sdk 
Post 879"; viljom ver ^6 kalla vatt- 
andi fagnafti hatidar varrar ok v&tt- 
andi roksemdir til hatidar varrar — ; 
se Kristr opinberliga me5 oss ok medal 
krasa varra, sva at ver haldim varar 
samkundur med rCksemd sjalfs upp- 
hefjarans Tost. 917''"; sja vigsla fremst 
fyrir titan alia rdksemd Thome erki- 
biskups I%om. 416"; meiri er rdksemd 
bessarrar ritningar — , en allr gldgg- 
Jeikr ok skodan mannligs skilnings ok 
hugvits, er — Stj. 12"; at eigi msetti 
predikan su, er hinn saeli Johannis 
oar fram, sjnast lisannlig, ef eyrend- 
rekinn vaeri bradliga upp runninn af 
kynsmonnum litillar rdksemdar, heldr 
gerdi frsegd fyrirfarandi frsenda g6da 
vaenting sannrar rdksemdar honnm ok 
hans frambornum ordum Po^t 851*^0.; 
h6n svaradi med rdksemd (v. I. rdk- 
samligri roddu) ok mselti sva: Mar. 
76'*; sva segir hann i mikilli rdksemd, 
en fjdfar verda brseddari, en fra megi 
segja JPost 145"J»f«*f00.; postolig rdk- 
semd, er segir, at astin sigrar alia hluti 
Heilag. II, 50"; skal t)etta (nl. valdit 
i Campostella 2. 2) vera hit t>ridja saeti 
hsest i dllum heiminum medr guds valdi 
ok postoligri rdksemd til aflausnar s'yn- 
danna ok — Post. 676*; audlast hon 
(nl. Cantuarensis kirkja) virduligan erki- 
biskup med pallio ok postoligri rdk- 
semd Thorn. 319"; })e8si bjdr honum 
undir rdksemdar valdi, at hann tali 
hedan af med fuUu trausti J)at, er skipat 
verdr af gudi i hans munni Mar. 197**. 
2) ^e»tflf0retie, ot)ctbct)ifenbc ®runb cllcr 
5(raft; vid sva h&leita skynsemd t>agnar 
keisarinn, j)vi at i eigit brjost skildi 
hann, hversu rdksemdin var rett Kim. 
549"; {)eir hofdu rad Stephani um 
samankall Gydinga, }>6 at {)eir reiddist 
rdksemd hans vaskligra ok einardligra 
andsvara Post. 33*'; Beda segir — , 
at manni er leyft at beidast t&kna 
eda rdksemda af f)eim hlutum, er 
madr segir honum Post 853". 

rdksemdartuUr, adj. nt^nbig, ftrcng; sva 
mjukr sem hann var vid litilniagnann, 
sva var hann rikr ok rdksemdarfuUr 
vid ribbaldann Thorn. 323". 

rdk8emdarmadr,m.3Wanb af Slnfeelfe, HJlJ^ns 
bigl^cb,5lutoritct; mikill rdksemdarmadr 
i guds kristni Bp. II, 39*. 

rdksemdarstyrkr, m. ftcerl Stutoritet, SW^ns 
big^cb; er djdflarnir heyra i)vilik ord 152 roksemdarvald — ro8kr meft n6gligu valdi ok rokseradarstyrk 
fram borin, ))ora t)eir eigi at haldast 
vid lengr Mar. 263". 

rdksemdarvald, n. SD^agt og SJli^nbigl^eb 
l^botaf nogcn er i SSefibbctfe; |)essi byfir 
honum undir roksemdarvaldi, at hann 
tali hedan af med fullu trausti p&t, er 
skipat verdr af gudi i hans munni Mar. 
197«>. 

rok8t611, m. ©tol, ©oebc, font nogcn tagcr 
i fin SScftbbetfc, inbel^atjcr }paa ®runb 
af ben f}am tU^j^renbe SO^9nbi0^eb;^a 
gengu regin 611 a r5kst61a prinnheilog 
go6 Vsp. 6. 9; SE. I, 64M38« Qtof. {)ar 
nsest settust gudin upp i sseti sin ok 
rettu d6ma sina SE. I, 622»f8. ; {)a sett- 
ust gudin upp i domstola sina SE. I, 
134*^^; settust JEsirnir a ddmstola SE. 

I, 342"). 

rSnd, f. (®. randar, 31. ?!. randir) 1) SRanb, 
5tant (JDf; strond, bord); eiAa skaltu 
mer adr alia vinna at skips bordi ok 
at skjaldar rond Vol 30 (33); slong 
upp vi6 ra raudum skildi, rond var 6r 
gulli Hund. 1, 33; a fornum skjdldum 
var titt at skrifa ronft {)a, er baugr var 
kalladr, ok eru vid jiann baug skildir 
kendir SE. I, 420"; jtjf. skjaldarond; 
hversu })vkt flikkit var i rondina ^f. 
90««. 2) ©tribe (jk)f. rendr, londottr, 
5ol!efj)r. rand Aasen 508 a*); rau6 rond 
liggr eptir baki honum (nl. S'uglen 
$^0ni£ ©. 408*ffl-) endilongu fogr, sem 
gull se brent Pr. 408"; pat var dukr 
sa, er la a konungs bordinu, hann var 
rae6 gulligam rondum Fm. Ill, 177"; 
hann (nl. hallrinn) var hvitr i midju en 
raufir ofiru megin, en gul rond litan 
urn Fm. Ill, 180". 3) ©Ijolb ; undir 
randir ek gel Hm. 157 (156); reisa rond 
vifl e-ra o: gi0rc en SJJobftanb: er {)e8si 
tidindi spurdust, at J)eir Egill hofdu 
barizt vid ofrefli lids a skoginum ok 
sigrat, |)a \>6tii Arraodi engi van, at 
hann mundi reisa rond vifi Agli Eg. 
79 (190«) i»f. Fid. II, 190'^ 21 P {Orv. 
59» 96»«); Heilag. 1, 315*; leggja randir 
saman ok berjast Fm. XI, 95^; Fid. 

II, 208" (92«). 

r6nd6ttr, acfj. ftribet, ranbet (jDf. rond 2, 
jjolfefjjr. rendutt, randutt jiasen 596a") ; 
yatnormar mefi jmisligum litum, sumir 
raudir en sumir hvitir, sumir svartir 
efia r6nd6ttir Alex. 168"; skolo prestar 
einlitt hafa alls kyns, utan eigi gult 
eda groent, rautt eda rondott Stat. 
262*^ 

rongr, f. Sina, jlrumtroe i Saab eHer gats 
t0i, l^kjortjeb be l^oCbed fammen oa f)t>oxtxi 
©orbene ere foeftebc t>eb ^Rogter (goIlefj)r. rong Aasen 612a"; gft). rang, vrang 
Schlf/ten 605 a, Bietz 819 a"; gfr. var- 
angue, f^)anft varenga Diez* II, 449"); 
nu ef brestr 6r byr6i efia barfii eda 
brestr rong Byl. 9, 16*. 

ropta, V. = rypta; rdpta J)a fehirzlur af 
hafum hroka, en hann sialfan hungrar 
ok ma hvartki bita ne supa t>ann tima 
Post. 651". 

roskleikr, m. SRafl^eb, 2Rob, goretagfoml^eb, 
2)i?gti0^eb, Uforfcerbct^eb ; ek vil gefa 
l)er fyrir {)inn roskleik (fe ©. 34") halft 
skipit via Illuga Fm. VI, 35''*; leitit nu 
ydr heldr vaskra manna doema {)eirra, 
er vel fylgflu Sverri konungi e6r ofirum 
hSfdingjum; |)a er te uppi f)eirra frajgd 
ok godr roskleikr Sturl. I, 373'; t)eir 
attu orrostu adra, ok J)6 at R. \>k sem 
adr s^ndi sinn roskleik, vann {)at litit 
JEf. 17"*; einn versificator snjallr ok 
roskr kom til eins kongs ok offradi 
honum vers sin — ; kongr t6k soemiliga 
vid honum fyrir roskleiks hans sakir 
JSf. 62*; itof. ^f. 85»*. 

roskliga, adv. meb Uforfarbet^eb, 2)^gti05 
l^eb (=r med rftskleik). ^f. 10". 19**. 
22**. 48"». 49*; {)essi var herdimadr 
mikill fyrir sen er sva r. vann at ok 
sast ekki fyrir Nj. 156 (270»*); kastadi 
hann {)a aftr boganum, tok skjold sinn 
ok sverd ok bardist r. Fris. 164"; 
roskliga segir {)u, en eigi ma sva vera 
Grett. 187"; med t)vi at biskupi for 
sva r., var })at samit, at |)etta fe laukst 
eptir urn varit Bp. I, 772". 

r6skligr, adj. faaban fom r^Ber, toifer Ufor= 
foerbctl^eb, SDj^gtig^eb ; var hann allra 
manna roskligastr Fm. XI, 272**; reid 
hann f>a heim ok ()6tti sja ferd rdsklig 
Sturl. II, 242*. 

roskr, adj. 1) fremflrcbcn tit HJlobenl^eb i 
fin Ubt}iIUng, b^gtig og billig tit at o)9s 
trcebe og l^anbte faatebed fom Omfta^n^ 
bigl^ebernc ubfral^c; ef adilja fjykkir 
sveinn sa sva roskr at viti, at hann 
vill lofat hafa G^rd^. 335*«; ek vil gefa 
faer — hund, er mer var gefinn a Is- 
landi; hann er mikill ok eigi verri til 
fylgdar en rdskr madr Nj. 71 (106"); 
roskr tok at roeda, J)6tt hann reidr vseri 
Am. 51 (54) it)f. 88 (90); gor sem til 
lystir, gladr munk })e8s bida, roskr 
mun })er reynask, reynt heti ek fyrr 
brattara Am. 56 (60) ; })essir — hrsedd- 
ust ekki vsetta, ok verda eigi rdskari 
menu en jjessir at minni raun Bp. I, 
581*; mikill skadr er Jiat um sva rosk- 
van mann, sem \>u. ert, er })ik hefir 
hent su uvizka at radast til illvirkja 
med utlegdarmanni {)essum Orett, 187'; roskvast — rost 153 8a madr ma aldrigi roskr heita, er eigi 
rekr bessa oaldarflokka af ser Sturl. 
I, 373*; J)u att g65a konu ok gj6r vel 
til hennar, })vi at ek hygg at faar munu 
finnast jafnroskvar Fm, XI, 229*. 2) = 
r5sklig; eigi t)6tti roskvari fer6 farin 
bafa verit en 8U, er Jdkull f6r {)a Vatsd. 
30 (51«). 

roskvast, v, r. (aft) fommc til fulb HKobctis 
^eb a) om ^^rugt: sadist mer visirinn 
vaxa smam ))eim berandi sin blomstr 
ok allan avoxt |)ar til, en sjalf vinberin 
roskudust (= Vulg. post flores uvas 
maturescere) Stj. 200** (1 HRof. 40, 10); 
b) om 9Wennej!c; er hann rdskvaftist, 
lekk Rolfr konungr honum skip Fid. 
Ill, 188*. 3^f- roskinn, roskna. 

roskvi, /*. = rdskleikr; Tauron bet einn 
riddari konungs, er opt hafdi reyndr 
terit at roskvi Alex. 89". 

rost, f. (®. rastar, % ^L rastir) 1) 5Bct, 
Sti; i bifrost, heimrftst (Law^foZ. 7, 46" 
j»f. Patut I, 156'; JJolfef^r. rast, rost 
Aaseh 582b8. 613b««). 2) Sanbftrcef= 
ning; t heimrost 2, netrdst, litrdst (o: 
Ubmarf, = utvegr). 3) ct ix^t Soengbcs 
niaal (got. rasta = gr. fitUov 9Ratt^. 5, 
41; g^t. rasta (?ra/f II, 5555; m^t. raste 
Mhd. Wh. II, 1 , 556 b" jtof . Schmeller III, 
142**f0fl. og Du Ca??^c III, 615"f09-, f)t>ox 
rasta i flctc Sttater forclommcr font 3la\>n 
paa et germanift Scengbemaal af ftji^rre 
cttcr minbrcUbftrcclning); um breidd vats- 
ins var bru nijok long ok var 16fa breift, 
en lengd bruarinnar var half rost (= 
lat. duo miliaria) Bei7a^. I,339"-89; fca 
skal soekjandi ok verjandi leggja dom- 
stefnu at markam6ti {)eirra a mellom, 
telja rOstom ok fjorfiongum ok skapa 
til leidarlengd Gul 266 (87"); fell sva 
|)ykt valrinn, at J)at var rost leifiar, 
er eigi nadi foeti nidr i milli bukanna 
Fsk. 144"; |)at var eina nott, at eigi 
var lengra milli nattstaAa t^^ii'i*^ ^^^ 
rost Fm. VII, 63»; riftu |)eir nokk- 
ura halfa rost i gotu Fm. IX, 523"; 
Klemens af Holmi for a fyrstan vord 
— ', hann helt- halfa rost fra konung- 
inum Fm. IX, 351^*; t)eir s6ttu sva 
hart {)e88a eydimdrk, at skammar v6ru 
t)a 13 rastir eptir Fm. VIII, 33"; {)6 
at iss vaeri i)riggja rasta langr FUxt 
ni, 68»; 30 rasta 8t6d hvarki borg 
ne kastali, ekki g6 }>ar hundr ne hani 
g61, sva hoffiu |)eir eytt allt i<7or. 1 
(6*); {)at var eigi minnr en half rost, 
at hvarki maftr ne hestr mattl sinum 
fceti a bera jorft stiga Kim. 183"; 
fondo f>eir, at {>ctta var heilrsedi, ok 
snero |)egar brott, en heidingjar reka 
t>a meirr en tveer rastir EL 47"; betr en halfa rost var hvergi jSrftin 
her, sva at einn hestr fengi eigi stall 
sinn i Kim, 290"; eigu {)a Jamtar norftr 
a Finnmork fra Straumi 19 rastir at 
veida d^ ok ikorna NL. II, 490"; 
annan dag for konungr i {)a bygd, er 
Vingr heitir, ok eru ^at 2 rastir Fm, 
IX, 351"; jiat eru langar 2 rastir at 
draga um mjrar ok skoga, adr {)eir 
k6mu i vatnit, sidan drogu ^eir rastar 
langt eifi, aflr k6mu i Elfina Fm. IX, 
394* (Flat. Ill, 88""); ferr hann yfir 
})ann skog hinn fyrsta, er 12 rasta 
var langr, aftr er hann kom i iEkis- 
herad Fm. VIII, 30*<> (Flat. II, 544"-"); 
skipadi hann lidi sinu, ba5 f)a draga 
skip t)au, er voru i K5nd, 5 rastir (v. I. 
milur) l)ar, sem aldri var fyrr farit med 
skip — ; jieir lettu eigi fyrr, en |)eir 
k6mu i Mjors Fm. VIII, 45"; i mifi- 
lim adrnefndra boea Steds ok Eara- 
stada svoru f)eir vera halfa rost a land! 
en langan fjorftung a vatni at fara DN. 
11,257*'; Olafi kom njosnin um kveldit, 
on {)eir gengu um nottina sex rastir, 
ok jjotti mOTinum J^at furfiu mikit farit 
Fm. VII, 317" (Hkr. 804**). — Som 
ben Sangbc, bcr bctcgncbcS bcb Drbct 
rasta, if^lge Du Cange 1. c, tffc obcr 
alt toar ligc [tor, fan fiangben af rost 
^eder ilfe meb @i!!er^eb og !R0iagtig]^eb 
angik)ed eUer ubregneg font en og ben 
fantntc oberalt, l^»or Drbet forefommer, 
om enb flctc af be citcrebe ©teber f^neS 
git)e faaban Unberfj^gelfe et brugbart 
©runblag ai bl^gge ^aa. 6^0rgdmaa(ct 
om, ^t^ilfcn Soengbe betegned beb rdst, 
er be^anbtet i N. M. Petersens gammel- 
nordvik Geografi I, 132 faa og i NS. 
Ill, 178fg. og V, 180fg. 9Rcb rost jbf. 
ruSf. verst, fto. wirsta. 
rost, f. (®. rastar) SDlalftr^m, ©tr^m^bitbel 
(go[Iefpr.r6st^a«en627*f8.); sigldu })a 
hvarirtveggju yfir Gandvik; nott var 
()a enn Ijos; sigldu t)eir t)a baedi nsetr 
ok daga allt til f)es8, er {)eir Karli 
logdu aptan dags at eyjum nokkurum; 
Iftgdu {)eir segT ok kostuftu akkerum 
ok bifiu {)ar straumfalls, t)vi at rost 
mikil var fyrir t)eim OH. 136* (Flat. 
11,258"); t)eir — foru til Bjarmalands 
ok gerfiu t)ar hit mesta hervirki — ok 
fengu stormikit fe — ; ok er jjeir f6ru 
norftan, sigldu J)eir i raust norftr fyrir 
Straumneskinnum (t)cb iRorbfinn cller 
5linnarobben, mobfat Dftfinn o: rudf. 
Sviatnos eHer bet ^cttige 9lceS beb Snbs 
Ubct tit ^bibel^abet) Flat. Ill, 50" (Fm. 
IX, 320*); er ^eir sigldu yfir Pentlands- 
ijorfi, var uppi rost mikil a firftinum, 
ok tyndist Jar i eitt skip or Rygja- 154 sa fylki ok allir menn f)eir, sem 4 v6ru; 
J6n i HestbcB rak austr eptir firfii, ok 
lagdi nser, at hann mundi reka i svel^- 
inn, en med guds miskunn rak skipit 
austr a haf Fm. X, 145* {Flat III, 
228***); rem J)eir ut fyrir Dynrastar- 
h6fda ok fyrir innan Hundhoiraa ; bar 
var straummikit, er t>eir satu, ok iour 
storar; skyldi sitja i idunni en fiskja 
6r rdstinni; koflmadr sat i halsi ok andoefdi, en b6ndi skyldi fiskja . 

Litlu sidarr bar ))a i rOstina — . Ok 
varft b6ndi sva hrseddr, at hann gret 
— ; koflmadr svarar: ver k4tr, bondit 
ok grdt eigi, f)vi at s& mun okkr 6r 
draga rdstinni, er okkr let i koma; 
sidan reri koflmadr 6r rOstinni IceL 
sag. I, ]51««— 152". 3i)f. Dynrastar- 
vagr Icel. sag. I, 151*"; Reykjanesrost 
Kaalund I, 39*». 39». s, sa (fern, sii, neutr. f)at; IR. $1. {>eir, \>teT, 
f)au) 1) pron. dem, ben, bet (^an, l^un) 
t)ifenbe til&age ^aa en i bet foregaaenbe 
noek^nt Xing eUer ^erfon a) uben titf^iet 
Slngik)elfe a\, ^d(!en benne er: almattigr. 
gud, sa er (o: l^an er) einn 1 gudd6mi 
Flat I, 30*; hann er lifanda brauft, sa 
er (o: l^an font) 6r himnum steig, ok sa 
(a: oa l^an) sedr oss med lifligo brauAi 
sins heilags likams ok med d^rd sins 
heilsamligs bl6ds Horn, 93"ffl«; mser 
ein skemti monnum vel, sii (o: ^un) 
var stjupdottir konungsins Horn. 145"; 
st6d madr vid siglu, sa (o: \fan, ben 
SWanb) var j silkitreyju Nj, 85 (125«); 
dr liggr uti 4 vegginum, ok er su af 
(o: er ben en af) peirra drum Nj, 78 
(115®); setr hann hjalm 4 hofud ser, 
s4 (o: ben) er vel skygdr Didr. 81*; 
|)ar ridr einn madr, s4 (o: ben SWanb, 
^an) hefir skjdld mikinn, s4 skjdldr 
soemdi mer vel, ok hann verd ek at 
hafa Didr. 101"; b) meb tilf^iet \0l'. 
genbe ©u6ftantit>; s4 boer Dpi. 5**; sii 
gidf Eg. 9 (16"); s4 hjalmr Didr. 97"; 
su idran, })eirrar idranar Horn. 20^ 21**^; 
s4 ormr Didr. ^1^\ s4 otimi Horn. 162*^ 
jbf. 16180. 162"; OHm. 116««; sa skjdldr 
Didr. 101 ««; su 6hamingja OHm, 116"; 
su sdtt Horn. 50"; sa vandi Nj. 125 
(192®); l^t?ortil fommer, at hinn oftc fan 
tilf^ieS i ®nben af et ©ubftantit), fom 
aQerebe l^ar 84 foran fig: )>ann mann- 
inn, sem hon finnr hreinan, gerir h6n 
saurgan Post. 914**; men ogfao 4 su 
mun skiija {)essi Idnd; — ^at kom 
honum i hug, at 4 su mundi falla 6r 
paradiso Flat. I, 3O'**f0.; meb Slbjeftit) 
fat mellem s4 og bet fj^lgenbc ©ubftantit) : 
s4 ungi madr Horn. 154*; su ilia (su bin 
ilia OiTm. 116*) atkv4ma Horn. 162"; b4 
helga hatid Horn. 162"; f)a illu s6tt 
Horn, 161*» (OHm, 116*); t)ann mikla 
anzypti Horn. 161"; 84 mildi drdttinn 
ok sii milda fru, er — Mar, 677**; men ogfaa: hdrd er su pina, er ek t>oli, ok 
enn {)ungari s4 eilil'r daudi Jtfar. 677"; 
c) tiff^iet et foregaaenbe @ubftantit), fom 
l^ar et hinn i @nben : visnar ^4 likneskjan 
su ok J)ornar Mar. 567**; ligefom man 
ofte finber ben beftemte Slrtifel hinn inbs 
jiubt imeUem s4 og bet f/9(genbe $lbie!tit> 
t ben foage S'orm: mintisthennarsuhin 
ilia atkv4ma OHm. 116*; s4 hinn uvitri 
greifi Horn. 153"; s4 hinn helgi madr 
Horn. 148" jtof. 149*. 153"; Barl. 74". 
76 jbf. 177*f8.; s4 inn sami madr Fm, 
IV, 122*; i t)eim harmi enom mikla 
Fm. IV, 122*. 2) ben (i SRobfoetning 
til „bennc" etler til sj4, |)es8i), = hinn 
(fe hinn 2 c); s4 eldr (nl. pislareldrinn) 
brennir ok Ij'sir ekki ok {)eim mun 
heitari en v4rr eldr, sem sj4 se likneski 
skrifat eptir hinum Elucid. 162**"; s4 
burdr sendi Krist hingat i hljodi 4n 
vitni, en sj4 skirdi dr6ttin med gud- 
ddms vitni Homil, 187". 3) beftemt 
3lrtifct, == hinn 5 (ifcer foran et Slbs 
jeftib; m^t. der Mhd.Wb. I, 316b**f8.); 
})4 kallar gud \>SLnn brott af himinrikis 
gledi til })ess tiunda englaskara, sem 
fell medr andskotanum or himnum DN. 
II, 166^; f>e8s helga konungs (jbf. bins 
helga Olafs S. 15) Horn. 162"; gud baud 
Petri — at rannsaka |)ann fyrsta (= 
hinn fyrsta S. 7) fisk, er hann upp 
droegi Kgs, 106*; ek doemdi fyrr sagda 
fiski k6rsbroedrom i S. ok kost sinn, 
sem ^eir hafa til lagt {)eirrar (o: hinnar^ 
fomo flskinnar DN. IV, 63"; leysandi 
mannkvnit af sekt t)eirrar somu syndar 
Stj. 41*; 4 {)i saraa |)ingi Bp. I, 115"; 
E. hafdi ok fylgdi })eim kvaennsefosse 
ok kvsen, er liger — vider fossbrunse 
beet nestee husit ok t)6 \)8st naedra 
kveennselegret DN, III, 298"; a mann- 
daudasumarit {)8et st6ra DN. Ill, 298"; 
i 4na |)4 noerdre DN. X, 24"; med 
f)eim hvassasta {)yrni, er til fser Stj. 
396"; sem hann hafdi tekit bref ok 8a 15& jarteignir af t)eiin gamla einsetumanni 
Mar, 742'; hrarf ssel guds m6dir med 
]>eim belfrustum 5ndum til himinrikis 
Mar. 746^^; vitradist su g6da kona 
versificatrix hinum sjuka manni Mar. 
eSO** jtof. 650**; i })eim fyrra daudanum 
BN. IV, 464"'^; {)8er tyser budirnar, 
er — skultt fylgja |>eiin innra lutanum 
BN. II, 223^8.»M»f."-»*f80. ; t6k h6n 
]}a hvitasta hinnu Mag.* 9**; skulum 
ver — & {)es8um tima ar eptir ar 
meftr J)eirri mestu bindandi — moeAa 
ok mesra v4ra likami Stj. 147*"; {)ar 
hverf ek fra vidrcBftom })eirra andskota 
(a : vidrcedum andskotanna) Heilag. II, 
10"; i Cartaginni })eirri hofu6borg (d: i 
Cartagine hofuftborginni) vestr i Africa 
Heilag. II, 183"; heyra ^eir limir 6vin- 
arins fullgerla rddd klerksins fram i 
f)inghu8it Mar. 204^'. 4) ben: bif cnbc 
fremab til en )>aaf0(genbe {^otllaring 
gben a) t)eb en inflnitibtf! ©cetning: 
fld s^n at sja son sinn pindan Horn. 
169*'; eru nii tveir kostir til — sa 
annarr at hverfa fra — hinn annarr 
at — Nj. 129 (199"); b) i)eb en relatib 
^artifel «) at: vil ek — vita, hvart 
ndkkurr er sa her, at oss vili eigi 
veita at J)essu mali Nj. 126 (191"); 
J>at var litlu Bidarr — , at |)or8teinn 
gekk lit Vatsd. 3 (5*); sd atburftr vard 
at Hlidarenda, at smalamadr ok grid- 
kona raku fe Nj. 79 (llS^ffl.); sii (nt. 
gloepiliga gerft) var bin fyrsta, at t)er 
budut honum a samkundu o. f. t). Flat. 

I, 323"; /J) er: mun sa betr hafa, er 
eigi tekr vi6 })er Nj. 89 (132»«); si er 
seell, er slika giptu leer Barl. 87^; sala 
8U, er or^'ilnast Barl. 69*®; su er ha 
kona, er })ar for Nj. 130 (200*»f9.); sa 
fegrsti vinvidr, er a jorfiu mun vaxa 
JJidd. 80**; noar sa nccrmere beftemmeS 
»eb et tUfjJiet ©ubftontit), j^ar bette ofte 
ben beftemte 2lrti!el tUfj^iet i ©nben: 
sa d6marinn, er allt veit Barl. 32**; 
hyrnan sii en fremri Nj. 129 (198»<»); 
su er ein sagan eptir, er ek l)ori eigi 
at segja Fm. VI, 355"; hordomr er 
oil 6reinsa likamlig sii, er von er at 
verda af vanstillingi losta ok ostyrkt 
andar Jieirrar, er lifir eptir holdi sinu 
Horn. 49*%.; y) sem: J)ann mann- 
inn, sem bon finnr hreinan, gerir h6n 
saurgan Post. 914*^; um marga bluti 
b4, sem (>eirra milli boffiu farit BN. 

II, 226"; sa er meb fiJigenbe SSerbum 
bruged ofte ligefom bverr er i SBet^b: 
ning of „bber ben font" (bverr sa er): 
sa er dvelr at sniiast til gads, bann 
gerir haska ond sinni Horn. 23*^; sa 
er roegir sik sjalfan i syndum sinum, {>ann ma 4J5fullinn eigi roegja i annat 
sinn a d6m8degi \0bm. 19^6-; s& er 
mik elskar, sa beldr mdl min Leif^ 
29**; ogf<ut sa = sa er: s& einfaldan 
b6rd6m dr^gir, sekr 3 morkum BI. II, 
60'; men iftebetfor bann etter sa i bea 
fibfte 6cetning forefommer ofte J)a etter 
en oblil 5lafu$ af sa, og ba man sa er 
niJbbenbigbig obcrfcetteS beb „berfom nos 

&cn" (jtof. bverr er o. beSl. unber Dtbet 
verr ©. 135a*ffl- og allir, er koma til 
bans med sakar vandrsedi, t)a fara 
allir sattir a braut SE. I, 102*«): sa es. 
6br£ediliga jatir Krists nafni, })a skal 
bann eigi dramba af sino — Homil. 18*; 
foglinn varp n«r ekki, en sa es varp, 
})a bar 6rmnn undan jamskj6tt Bp. X 
350*'; sa es ilminn kennir meft n6s- 
unum, ])a befir bann alia t>ft sselu, er 
nasavitit ma fa Mar. 360*^; sa er leynir 
syndum sinum ok — , j)a man bann 
bann bafa bemnanda i annat sinn, er nu 
hefir bann vatt (o: fom ban nu ^ax tit. 
aSibnc beti)aa) Bom. 20"*"; jbf. Leif. 
15". 29*; Horn. 22»<^»; sa er tjener ogfaa 
tit at giengit)e eder erftatte anbre @))rog^ 
bectinable 9tetatib^ronomen (tat. qui): 
vegsama {)u foftur |)inn ok m6dur t)ina,. 
at |)u sert langserr yfir jorftunni, {>& er 
gud mun gefa per (Vulg. super terram, 
quam dominus deus tuus dauit tibi) 5(;. 
301" (2 3Kof. 20, 12); sendi bann siftan 
menn meft brefura — , J)au er (o: l^bilfe 
Srebe) sva mseitu: — Fm. IX, 389"; 
eru ok margir menn f)eir i J)eim flokki, 
er OSS msetti minnisom vera f>eirra 
bandaverk (o: l^big $cenber8 ©jerninger 

0. f. b.) Fm. VII, 295**f0. ; finna beir bans 
likam vera bordu barklsedi klaeddan, 
i)at er — Thom. 274"; 61ust t)a6an 
af mannkindir, {)eim er (o: tit ^Oitfe^ 
bygftin var gefin undir Midgardi SE^ 
li, 52**; binn fj6rda dag gafo J)eir 
Mercurio, {)ann er (o: fom) ver kdllum 
Odin Hb. 17'; bann refsti ransmdnnum 
bart, })eir er gads retti raskadu OHm^ 
30"; lati festarmadr bera 2 manna 
vitni um beimanfylgju, bvat meelt var, 
f)eir er bja v&ru (o: tat. testimonium 
duorum bominum, qui aderant) LandsL 
5, 1'; mal er dverga i Dvalins lidi 
Ijona kindum til Lofars telja, f^^ii* ^^ 
— (f)eim er — NFkv. 20 b**') Vsp. 14 
{NFkv. 3a*». 13 b**). 5) fom (relatibt 
^ronomcn) = sa er 6. 155 a*®), = mbt, 
n^t. der {BGr. Ill, 18**f9.; Mhd.Wb. 

1, 318"ffl9.); ^a komu blaupandi djr 
mdrg, })au (== })au er) scorpiones beita 
Alex. l^S*\ margir fyrirf6rost, ^e\r (or 
beir er) i Ijalli voru skipadir Heilag. 
II, 275*^ 6) af faaban «cflaffen^et> 156 sa — 8a6 font: for6unbet a) meb @ubftanib i SBe^ 
t^bningcn „faaban'«: tj^ir drengir ero 
bar innan borfis, at sjalfir megom ver 
pat vita — , at oss er betra at missa 
f)essa skips heldr en sja skeid bidi 
sva buin OT. 51*'; vera kann, at enn 
se sa rikismunr, at ver faim eigi rett 
af |)e88u mali fyrir |)er Eg. 9 (18««); 
hann er matnidingr sa, at hann kvelr 
gesti sin a, ef honum })ikkia ofmargir 
koma Grimn, 3nblcbn. (NFkv. 76 a*); 
hann er sa heilhugi, at ek setla hann 
eigi sinu skapti vilja skj6ta najSti Olafi 
konungi Flat. 11, 318"; b) mcb 3lb<- 
jeltib i Set^bningcn r,faa": hann er sa 
orfthakr, at hann svif'st engis Fm. VI, 
372». 7) = nokkurr i Ubtr^I, l^toor sa 
maa o^fatteg ellij}ttf!, faatebed at ber un^ 
berforftaaed cUcr fup|}letcS en ©oetning, 
ber angit^er a) ^t)OTban ben (^jenftanb 
\)av, etter b) i f}\)ox f)0x ®rab ben ©gens 
ffab fanbteg, font betegneS beb bet Drb, 
l^t>orti( s& l^enl^0rer: a) hon lauk upp 
hurAinni ok 8t6d i gattum stund \ii ok 
|)agfii Flat I, 547"; Strutharaldr haffti 
tjaldat upp fra stund {)a (= upp stundu 
lengra fra sse Jomsv. 66*); gekk madr 
lit of n6tt 6r tjaldi, ok spurdi H. kon- 
ungr at vefiri, er sa kom inn, en hann 
sagdi: stendr undir bakki sa Mork. 
89«* (Flat III, 382"); b) laudnyrd- 
ingr var a lettr sa innan or firftinum 
Fm. VIII, 335 »<> (Flat II, 65". 85>0; 
Konung. 148") ; jbf. litinn t)ann, smam 
{)eim Stj. 200"; rajok sva, nokkut 
sva. 8) !R. $1. nt. {)eir fat foran et 
^erfonnat)n bctegncr ben eUer bent font 
ere i l^and Splge etter ftaa i et bift gor^ 
l^olb tit ^ant, ]^at)e noget meb l^am at 
gi0re, ntebenS gorl^olbetS 93ef!affen^eb 
ian fee^ af ©antnten^oengen, l^bori Ub: 
tr^ffet forefommer: er Odinn spurfti, at 
ff6ftir landskostir varu austr at Gylfa, 
f6r hann ))annog, ok gerdu j)eir Gylfi 
(o: ^an og ®^Ifi) ssett sina Yngl. 5 
iWcr. 7") ; f)a er {)eir Satan (= lat. 
Satan prinreps et inferus Cod. apocr. 
N. T. 715'') roeddust vift Heilag. II, 
4Mi»f.»'. 9) 9fl. «pi. nt. J)eir meb \^U 
genbe ^bt^erbium etter ^rce^ofttton meb 
^ilbe^^r betegner be SKccnb, fom ere t 
en Did ©titttng, fom bert}eb betegned 
etter angibed (l^t)ormeb !an fammenl^ols 
beS Itgnenbe Ubtri^fdmaaber i bet grcef!e 
©jjrog, fe B. Kuhner Grammatik der 
griechischen Sprache II, 119""*^); beir 
undan J)rihyrningi Nj. 60 (93®); peir 
uppi vid fjollin Gunl. 5 (215"); J)eir 
nordr j>ar Ljosv. 7'*; beir norftan ana 
DN. XI, 229"; |)eir af radinu DN. II, 
82«i»>f.**. s&, V. (seri, sainn ; $rcei. ogfaa s&di, ffMUt 
er en fenere 5orm, f. ®e. Flat II, 250'); 

1) ftr0, fijrebe, = dreifa, m. ^at; sa 
6sku (for bertoeb at fljule @|)or) Flat 

I, 43»*. II, 2o8» (OH. 135»»); Hb. 21"; 
gulli seri in gaglbjarta, hringum rau6- 
um reifdi hun hiiskarla Ghe. 39; sidan 
eetla ek at sa silfrinu, ok t)ikkir mer 
undarligt, ef allir skipta vel sin i milli 
Eg. 89 (227); letu konungar sa gulli 
ok silfri a gdtuna, at menn dveldist 
bar at Heilag. I, 27»*; \>k tok Hrolfr 
Kraki hcegri hendi gullit ofan i hornit 
ok seri a lit um gdtuna, en er Sviar 
sja {)at, hlaupa f)eir or solium, ok tok 
hverr slikt, er fekk SE. I, 398»f0. (ii)f. 
Tngl. 33, og l^bab ben brugtc Sift an: 
gaar: Fm. VI, 262»»f08.). 2) faa, m. 
3)at.; sa korni Grg. I, 206*'; hinn, er 
sa vil saefti sinu, ))a ferr hann ut &e. 
Barl. 18**; er hann hafdi bessu or6a- 
safti sait i brjost {)eim Fm. X, 236**; sa 
niftr b. f. (jtof. foera niftr, kasta nifir) 
Flat II, 24»0; Nj. 53 (82«); at t)vi frsei 
nifir, sem f)u vilt upp skera Heilag. I, 
329* jtjf. 287"; m. 2«f.; skal ek ski6tt 
sa J)ar i gu6s orfi Barl. 18**. 3) tilfaa, 
befaa; ^a skal hann sa {)a j5rd Gul. 
76*; flestir boendr seru jardir sinar 
Fris. 105*^; hann bjuggi jier um {)riu 
ar, sseri hanse (nl. jordina) ok fjordse 
sat hann grasssetri i)N. II, 448"; hann 
skal liika Bimi E. avoxt af bvi, sem 
hann s&di ok t>vi, er hann slo e8a si a 
let a 1)4 j6r6 Mk. 105^ (DN. XII, 62"). 

sa6, f. (91. ^i. -ar & -ir) ©aab, 9lt>ne, etter 
l^tjab ber af l^almartet Seffaffen^eb ubs 
f!iUe« fra l^ornet t)eb betS SlcnSning; 
hleifr t)runginn sadum Big. 4; blanda 
agnir ok sadir vid braud Ags. 73** (jtof. 
s&dahaugr); verdr {)a me6 monnum 
jafndjrar sadar efta d^frri en hreint 
korn, medan ar er Kgs. 73*®; = lat. 
palea Stj. 136*^ 263*«; Heilag. I, 240*». 

sad, n. 1) ^k)ab ber faaed, Ubfcrb; sa nidr 
frj61igu sadi heila^ra gufis orfia Flat. 

II, 24^®; sa, er minna a en sex kua bii 
efia sex salda sad Gul.^^ (jtjf.saldssad); 
prestb61it allt, 6 punda sad EJb. 1". 

2) jlornabl; ekki sad er i |)vl landi 
Kgs. 43*» i»f. 44**; hafa sad o: l^atoc 
^ovna\>l Stj. 162**; Kgs. 44*; biluda 
monnum sad ok ssefong Bp. I, 137". 

3) bet paa 2lgeren bojenbe ^orn; ei^i 
ma bsedi samt vel vaxa, gras ok sad 
(^ lat. herba et semen) Heilag. II, 
692". 4) 2lfgr/Jbe; heyi ok korni ok 
allskonar sadi skal bjarga — , hvat 
degi sem er, ef naudsyn krefr NL. I, 
455^; gefi menn tiundir sinar vel ok 
rettliga af allskonar sadi NL. I, 462**; 8a6abaugr — saga 157 lielfifar sinar allar skulo f)eir halda 
frjusliga, sva ok gef ek upp t>ridjuiig 
safts alls at eilifu Gy6. 42^. 

saAahaugr, m. 2)l^nge, §ob I^Dori 9[t)neme 
famie ftg, naar ^fgr^ben !afteg efter 
^cerflningen; i 16fanum ero ok mjdk 
fa kornin t)au, er hirfi ero ok i hl6dur 
borin, hj4 })vi sem sadahaugamir eda 
agna HomU, 167«». 

saAahleifr, m. Sr^b (hleifr) font er bagt 
af 6aabeT eKer bertneb obblanbet 9ReI. 
J5r^in. 61" jDf. 62" 

sadberandi, adj. fmgtbcwenbe, ft/Jboerenbe. 
Stj, 14". 

sadgerd, /*. Itomabling, = korngerfi. Bb. 

10, 2; Post 78» 

sadgjord, /*. ? half sadgiorden ok inang 
annor buskafsting BN. IX, 325"; 2 
merkse bol sadgieerd I)N. X, 279". 

sadjdrd, /*. Stgctlanb, g^^^^ ^^^ ttlfaacS, 
fan tilfaacS. fi«7ap. II, 446». 

sidkast, n, Ubfaaen, Ubfceb; var {)at sifian 
opinbert i avextinum, er {)a var safi- 
kastinu starfat Heilag. I, 644*. 

sadkorn, w. ©abcforn. 5aW. 19*; Heilag, 

11, 421"; DiSr. IX, 114*0. 

saftland, n. 3lgcrlanb, = s&djdrd. Nj. 

53 (82»). 
sadleiki, m. SiZcettelfe; sadleiki svefnsins 

(lat. satietas somni) Heilag. II, 491*. 

490«»; jDf. 660*«*. 
sadnin^, /*. 9Kcettclfe; gefa e-m brauft til 

sadmngar Stj. 157**; let ertr til grjtu 

til sadningar Heilag. II, 495*. 
sadplogr, m. ^{^tning ^borbeb Sorben hf- 

rcbeg til Ubfoeb. Stj. 164**. 
saftr, adj. mat. Hjfm. 1; safir e-s o: niflet 

af noget, Jffdr&. 3. 
sadr, ac(j. = sannr, fc bettc. 
sadtid, f. @cebetib, @aatib; 3ta\>n paa en 

af iiaxtii 9){aaneber (= gaukmanadr). 

SE. I, 510**. 
safttimi, m. ©aattb, ©oebetib. Stj. 61*. 
sadugr, adj. fulb af @aaber. Bidd. 110**. 
saen, 8. et 92at7net )9aa et ©(agd Si^i 

(fbf. hosen von sei, sein Hof. Leb. I, 

27O*f0-''f8-); sein undir kiurtel med saen 

DN. XI, 93' ; gaf ban — sira Kisetuli 

a Andabu sin saaens kisede DN. XI, 

93». 
safal, n. @obe({linb, = safali, safalaskinn. 

Hor. 5. 7. 10; mottuU med gram skinn- 

um ok safal DN, IV, 217*«. 
safalaskinn, n. b. f. Flor. i AnO, ©. 77; 

El. 73» 
safali, m. b. f. ^^. 14 (26«). 16 fg.; J7a^ 

I, 545**. II, 256*^. 
safi, m. @abe, @et)je, ben meQem ^rceetd 

@tanime oa SBart o^fttaenbe SScebfle. 

JPm. Vm, 32 fg.; Fid. Ill, 208**. 
safl for safal. DN. V, 69**. safna, safnadr fe samna, samnadr. 
saga, V. (aft) fljare meb ©ag (sdg) ; kross- 
mn var sagadr i sundr eptir miftju Fm, 

VII, 89'; J)ann kallar {)u gud, er j)u 
s4t skOmmu a5r hogginn ok sagadan, 
skorinn ok skapaftan Barl. 166^ 

saga, f. 1) f)t>ah en ftger, Orb font ftge^^ 
Ubfagn; ))vilika sogu segir hann feftr 
sinum, at hann vil braut fara af landi 
Didr. 131**; segir {)eim — , hversu 
maArinn var nau5uliga kominn ok hann 
mundi drepinn, nema })eir frelsi hann 
— ; bar hon sina sogu mefi inum mesta 
akafa Sturl. II, 114**; ef eigi kemr fram 
a fyrsta ping vigl^sing, ok sa^a bins 
sara Landsl. 4, ll**'f8«; 6. tok til orfta: 
nu reift E. her um tun ; ok er J>. heyrfii 
l^essa sogu (o: biSfe Drb), — Flat. II, 
167**; seg heill sogu Fm. VI, 207**; 
seg {)u allra kerlinga ormust sogu Fid. 
II, 508'^ (Orv. 15*'); ma vera, at sonn 
se saga f)in (o: at bet er fanbt, l^bab 
bu figer) Bp. I, 228*^ at sogu e-s o: 
efter enS Ubfagn, tsl. 7, 10; segja sogu 
a bond, k hendr e-m o: angtDe en 
font ©ierning^manben, Gul. 57 (30** jtjf. 
3016.20) 1553 2) 2:e5ten, bet fagte i 3»ob^ 
fatntng til gorflaringen berotjer; sagan 
sjalf er grundvollr — ; su skjring af 
heilagri skrift, sem segir, hvat er hvert 
verkit i s6gunni hefir at merkja, er 
hinn hserri veggrinn Stj. V. 3) fjor* 
tceKtng om en k)tr!eltg eUer o^btgtet 93e: 
gtben^eb. OH. %^^\ Sturl. II, 245*«f8.; 
setja saman sogu o : forfatte (com^onere) 
en faaban gortoeUing, Heilag. I, 51*'; 
Sturl. II, 272*; segja s6gu a: munbts 
ligen forebrage ben, Sturl. II, 271*f8-; 
OH. 2*^ 116**; Fbr. 87**. 88*»; jtof. freer 
Bogur, er a b6kum eru sagdar Fm. 

VIII, 4** (Flat. II, 534*»); rita sogu o: 
nebflriDe ben, OH. 2**; lesa sogu o: 
Iccfe ben, Sturl. II, 245«>-*'; Fm. X, 371^; 
vera i sogu o : omtalcS i en gortccUtng, 
Fbr. 87*»-** (Flat. II, 210»); mi frarf frat 
at hafa i soguna (a: nu er bet at for^ 
tatte), at — ^jf. 22*»«. 28»*«; vera 6r 
sogunni o: tffe mere omtaled i gors 
taUingen, Nj. 17 (29*) jtif. 82 (121**); 
brcedr frrir eru nefndir til sbgunnar 
Nj. 13 (22**); sa maftr er nefndr til 
sogunnar, er Arnorr bet Vigagl. 11*; nu 
vikr sogunni vestr til Breidafjardardala 
Nj. 1 (1®); vera, koma vi5 sogu o: ^abe 
2)el i be SSegitocnl^cber, font gortccUtngen 
omtaler, Fbr. 87*^; Eb. 65 (122*»); fra 
hverjum er saga sii (= fra hverjum 
segir hann sogu Flat. II, 210*f8-) o: 
om bttem ^anbler benne gortaUing, Fbr. 
87**10'; nu ferr tveim sogunum fram 
o: nu beler gortcettingen, Segitjen^ebcn 158 sagand8or6 — saka6r fig i to aft>i0enbe S^etntnger, Sturl. I, 
23"; ^at er upphaf a sdgu t)e88i, at — 
Gisl. V; en tilf^iet ©enitit) angber ben 
eQet be $erfoner, SSegitoenJ^eber, font en 
^ortceQing ifoer om^anbler, l^t>oraf ben 
^ar faaet fit iRat)n : Laxdeela saga Eb. 
65 (122"); Grett. 16"; Skjoldunga s. 
YnjZ. 33»; Bandamanna 8. GVe«. 22"; 
Einks 8. Flat I, 429"; Heifiarviga s. 
Eb, 66 (122*'); sem segir i jarla sOj^um 
Flat II, 347*; Huldar b. Sturl II, 270"; 
stjiipmoBftra sogur OT. V\ 4) Segi^ 
t)enl^eb font er eQet Ian Deere ^mne, 
^jenftanb for en gortccHing; sogdu {)eir 
alia 65gu, 8em gengit hafdi — yfir {)a 
Heilag. II, 202"; hann var {)a mjok 
bniginn a efra aldr, er sja saga gerd- 
ist Flat I, 277" jbf. Vatsd. 1 (1*); 
Vigagl. V\ ver6r ^ar ok umroeda til 
AmbrosiuB, M. biskup er i aleitni vid 
liann (= leitar a bans raft S. 17), en 
P. segir, hversu presti f6r Donate (fc 
S. 18 fg.); en f)essa sogu — reynir a 
ser M. biskup (o: ^toab ber beberforeS 
2)., bet fi! 3Jl. af ^rfaring fule )paa fm 
egen ^erfon, lat. qvod ille de alio dic- 
tum ae se oraculum maturo suo exitu 
comprobavit) Heilag.ljbV^; bann segir 
henni alia soguna o: fortcrtter l^enbe, 
^t)orlebe8 alt tjar gaaet tit, Frs. 102*«. 

■sagandsord, n. = sagord. DN. II, 119". 

«agatennr, f. pi. ^oenbcr i ©age (©auge); 
nokkurir t)eir fiskar, sem hvasskom- 
b6ttir eru um bakit, sem sagatenn se 
Slj. 77". 

sagnamafir, m. §iftorief!rit)er, gortceUer af 
93egitoen^>eber. Mar. 36". 374"; Post 
654". 603"; Heilag, II, 261"; Sturl. 
I, 8". 

^agnameistari, m. b. f. Stj. 246". 

flagnaskemtan, f. unber^olbcnbe gortaitting 
af SBegittenlj^cber (saga 3). Karlsefn, 7 
(Aa. 168). 

-sagning i tilsagning. 

sagorfl, n. Ubfagn, = saga 1. Borg. 2, 14*. 

I. saka, V. (a6) ftabe en, tilff^te ^am noget 
onbt; gu6 ann ba6um, en annan lemr 
hann at mega lilt ok styrkir annan at 
mega gott, elskar t)6 bvarntveggja en 
sakar hvdmcri Heilag. I, 469®; unz ek 
gef mer tom til at dcema of y6r ok 
saka yflr of {)essi mal lfet7a^. II, 237"; 
ekki mun mik saka (nl. sdrit) o : j|eg "oxi 
ingcn ©labe l^abe beraf, Fm. VII, 72'; 
|)a mselti Ivarr: f)at uggi ek, at {)u ser 
sirr; (®. fvarebe): ver katr firir j)vi, 
ekki sakar mik Vigagl. 3^; j)at (nl. 
lioffg) muntu setla, at saka muni Ljosv. 
'21"; eigi mun mik saka — , er ver 
erum 'tveir saman Eb, 16 (18"); jtof. 
Flat I, 101"; Anecd. 6"-" (7""); Nj. 36 (63") ; hvat sem at var gert, sakadi 
hann ekki SE, I, 172"; var6 Gisli 
sakadr nokkut en hinn litt Sturl. II, 
233* ittf. II, 108*; Floam, 25 (149«); var 
eigi bord sakat i skipi ()eirra Lojcd. 21 
(49"); sakast vifi e-t o: ^otoe Slabe af 
noget, Beilag. I, 66". 94". 664". 602^ 
Post 783"; saka til o: l^at)e ftabelige 
Sutger, Fm. I, 189" (jtjf. Flat. I, 217") ; 
Laxd, 21 (49"); saka e-u o: gj^re noget 
tit ©fabe: hvi mundi t>at saka o: f)i)ah 
@!abe ftutbe t>et bet !unne gjj^re? Sturl. 
II, 94". — 3t)f. saki, sakmaftr. 

II. saka, V. (ad) anftage en, bebreibe l^ant 
noget, = asaka (= nttat. causare, font 
bermeb er otoerfat Heilag. II, 430"; A.lex, 
81"; ligefont asaka er= nttat. in causare). 
Post 901"i»f.*^ saka e-n um (of) e-t 
FZaM, 97". II,25«; ^omi7.86"; Heilag. 
I,572"(j0f.697"); saka sjalfan sik fyr 
alt Jjat, er misgert verftr Homil. 142"; 
ekki mun tja at saka sik um ordinn 
hlut Nj. 12 (20"); ogfaa saka e-n e-s 
o: anftage en for noget, gjj^re en Ses 
Breibetfer berf or : sakast |)eir |}a gimda 

sinna Leif. 53"; skamdist hinn 

ok sakadir sik J)vi meirr syndar sinnar, 
sem — Heilag. I, 211"; sakast sar- 
yrftum Lok. 6; sakast a: beftage fig, 
tat. causari: jafnskj6tt er hann kennir 
gufts mann vera, fylgir hann honum 
fram at anni, sakast sidan um nokkut 
sva, lezt ekki hafa skip til yfirferOar (= 
tat. sequi eum coepit a() flumen, et 
cum causaretur non inveniri navigium 

0. f. t?.) Heilag, II, 430"". 

sakaboptr, f. pi. Spber font betated tit g^ts 
beftgj0rclfe for en eUer anben ©rjsbe. 
Vatsd. 20 (34*). 

sakadolgr, m. 9Wob^)art i en 5lctdfag, = 
sokudolgr. Vatsd. 40 (63"); Fbr. 102". 

sakaftr, adj. 1) ?Jrcet. ?Part. af saka I, 
fe bcrunber. 2) anttaget, fagfjB<gt (jtjf. 
saka II). Landsl. 9, Ufg. 3) \a^W' 
big, fl^tbtg t en eller anben Sri^be (sok), 
l^oorfor man ftaar tit Slnfoar. Fm. IX, 
427«f8.; Sturl. II, 150"; skal ek vi5 
ydr allan tima mikilliga sakaftr vera, 
ef — Stj. 215"; en })at {leirra hj6na, 
en skilnadi veldr, f>a er ))at sakat sex 
aurum vi5 biskup Eids. 1, 22'; ef sa 
veeri nokkurr efta })eir ndkkurir, er sik 
kendi sakada t)eirrar ger6ar DN. IV, 
66'; ek er sakaftr allra {)eirra sdla (o: 
bcerer 9lnfoar for atle etc.) Tidsskr. for 
Philol, og PcBdag. VI, 262>; sakadr ok 
sif jafir : ben font ftaar i fienbtligt gors 
^olb tit, og ben font ftaar i (^r<enbf!abg: 
forbinbetfe meb en (vi5 e-n), Landsl 

1, 3». 2, IV, 9, 13*. sakafuUr — sakferli 159 sakafullr, adj, Br^befulb, faflffblbig, = 
sakafir 8. Fm. VIII, 326«»; Kgs. 116«». 

sakagipt, /*. SefKt^lbning, 9(nflage; i $(ut. 
sakagiptir. Fm, VI, 1«3»*. VII, 293^ 

sakalauss, adj, = saklauss. Kgs. 76'\ 

aakalaust, adv. uben at forf0(ge Sagen ab 
Siettenft Sei; })at vilda ek, at ^u toBkir 
ssettir ok sjalf'doemi sakalaust Ljosv. 11^ 

sakaroaftr, m. ^erfon font er tilb^ieltg Hi 
at f0re ?Jtoce«fer. Laxd, 32 (80"). 

aakan, /*. 9lnl(age, Sebteibetfe. Heilag. 
II, 6«*. 

sakaraberi, m. @agf0ger. Landsl, 1, 5*'; 
i"^. 141" 143". 

aakaradili, m. $ot)eb|)etfonen, fra l^k>t(fen 
en @(agd $aata(e og ($orf0lge[fe {lal 
ubgaa, i S92obfcetning til sa er med mal 
ferr eUet font f^ax @agen unber ^oenber 
paa ®runb of D»etbragelfe. G^rd'^. 283* 
(Grg, I, 127«) jtof. Org. I, 47*; G^d^. 
188~; Nj. 144 (239"). 

aakareyrir, m. SS^ber tit {2^t)rig^eben for 
begaoet J^'^^^^bclfc. = sakevrir. Fm, 
VIL 300*f8.; DN, I, 163'; iV'L. I, 449» 
{DN, I, 51»). 

aakarferli, n. = sakferli, mdlaferli. Stj. 
164**. 

sakargipt, /". Bcfli^Ibning, SlnKagc (jbf. 
sakagipt) Anted, 6"; $(ut. sakargiptir 
Fm. XI, 251". 

sakarspell, n. $etl i ^rocedf^relfen, l^t>ors 
beb ben, font beri gjjJt ftg fl^lbig, for? 
f^ilber ftn ^ti iW @agend gorf^lgelfe. 
Grg, I, 66"; i^;. 143 (235~). 

aakarstadr, m. S(nlebntng, @runb font en 
^ar tit at ff^ge @ag mob en anben. Nj, 
107 (166»); Finh. 84"; Fern. 1**; om 
Orbetd Sorefomft ^aa ftbftncet)nte @teb 
finbed Sentarfninger af K. Maurer i 
Abhandl,phtlolog.'philosoph. Classe der 
Bay, Akad d, VTissensch, Xll, 2, 194. 

fiakarsoekjandi, m. SagfjJger. Org. 1, 93"; 
jtf. sakasoekjcDdr Org. I, 46**". 

«akart()kuT&ttr, m, $erfon font ffax at af; 
Icegge sakartokuvretti. Nj^ 143 (234*). 

sakartoknvsBtti, n. SBtbnedb^rb om at nogen 
Bar af sakaraAili faaet ftg oi^erbtaget 
3f0relfen af en ©ag. Nj. 24 (36"). 143 
(234"). 

sakarvandraeAi, n. fjfortegenbeb fom (at ftn 
<S(ntnb t en 6agd Se^affen^eb, S3anf!e.' 
Itg^eb fom bermeb er forbunben; allir, 
er koina til hans med sakarvandraedi, 
ba fara allir sdttir a braut SE, I, 102««. 

sakanrerjandi, m. @agf0gte ber (ar at for: 
fbare ftg tmob en Hnltage, mob sakar- 
Bcekjandi. Grg. I, 93". 

aakarvArn, f. ^ot^t>ax mob en SCnflage eUer 
Seftl^lbntnfl. Kgs. 109»*. 116*». 

sakasTeinn, m. ? forefotnmer fomfSgenabn: 
A«kell 8. DN, I, 98\ 100". 8akaukab6t, f, 990be fom tidommer en 
sakauki. Frost 6, 14*. 2P. 

sakauki, m. en af be Gul. 236 fg.; Frost 
6, 5; Grg, I, 207' oj)regnebe ^erfoner, 
fom bare beretttgebe tU sakboetr, frsend- 
boetr (oS ^rabdmanben og (and (greens 
ber. Frost, 6, 21. 28*. 

sakbitinn, adj, fagfl^lbtg, unbergiben ^ns 
fbar t en 6ag (jbf. sakaftr 3). Fm. VII, 
135". 294»»f0.; Heid. 35. 

sakb6t, f. 1) IB^be fom b^bed, ^beft nogen 
t f^l^lbeftgii^retfe for (am ti(fi5tet ^orurets 
tetfe; at ^eim vill gu6 eigi skriptaboetr 
heimta, es fyr gu5s sakar vilja eigi sak- 
boetr taka 'Homil. 31«*. 2J «0be fom 
2!)rabdmanbend f^rcenber (at)be at betale 
til ben brcebte«. Grg. I, 201"; ?Iur. 
sakboetr Grg. I, 201« 202". 203»"; 
{>ar er menn verfta sekir um vig, ()& 
skal soekjandi kj6sa mann til veganda 
— {)ann, er hann vil {>eirra manna, er 
at vigi Y6ru, ok skal* hann i t>esB att 
telja til sakbota Grg, I, 178". 194". 

sakb6tatala, f, Ubbetaling af sakboetr 1; 
ef Tnadr a sdk at manni, ok vill sa eigi 
g^jalda, er reida skal, t)a skal stefna 
honum beim til krofu ok vatta sdgu, 
ok bjoda honum 8akb6tatdlu; f^^ss 
fj&r skal t)rvsvar kreQa sem annars 
Qar Gul 34%.. 

sakevrir, m. 1) = sakmetinn eyrir. Fm. 
Vfll, 270*. 2) r= sakareyrir. Fw. VII, 
300*f8.. 

sakfall, n. = sakareyrir, ©agefalb. Bolt 
120»f8.. 

sakfe, n. ®obd, @ienbe(, fom en betater i 
Sdf^ber (sakb6t); gjalda eigi sverA i 
sakfe, nema hiiit se meft gulli e5a med 
silfri Gul, 223". 

r 

sakfella, f. = sakfelli; fik jak tee joordh 
j sakfello firir jserdan (o: gerdan) averk 
DN. I, 882'; fem helda land i sadul- 
bergs sokn sem erkibiskop fek af An- 
ders symoDsson i sakfello Bolt 10'^ 

sakfelli, n. = sakfall. DN, IX, 337"; 
skal hann 511 ))au malefni sem her 
kunna falla edr fallit hafa ok heilagrar 
kirkju umdoemi byrr yfir at taka — 
soekja, sekta ok s&ttmala um at gera 

ok sakfelli af upp bera ok skal 

hann hafa {)ridjunginn af alio sakfelli, 
J)y sem hann soekir eftr stemnir fore 
OSS DN. IV, 803"«*; ^6 at nokkur sak- 
felli kunni til at falla meA {)eim, sem 
konun^dominum til heyra Rb.b6^\ \iKi 
sakfelli sem Bjdm var i fallinn DN. 
IV, 606'; ibf. DN. IX, 337". 

sakferli, n. ^toce§, = sakarferli, mdla- 
ferli. Oik. 19"; stjra sakferli Flat, 
I, 249". i 160 sakgildr — sal sakgildr, a^j* = sakmetinn; silfrmetit 
er arborinna fe en eakgilt t>yrm8la- 
manna fe Frost. 10, 46; {>at er silfr 
sakgilt i baugum ok sva i {>dkum ok 
bveitum, er eigi se verra heldr, en var 
Idgsilfr et forna o. f. t). Grg. I, 204». 

sakgsefinn, adj. iiihpkiXQ iil at f^Qe Sag 
mob anbte (gefa e-m sdk a e-u, gefa 
e-m e-t at eok). Flat II, 469" {Icel. 
sag. I, 142"). 

sakgsefr, adj. b. f. Eb. 57 (106«). 

saki, tn. @Iabe (jbf. saka 1); f)a \>6iii 
honum saki at mikill um vatnit Bp. 
I, 461". 

sakir, prap. formebctft, = lat. propter, 
meb ^!f. ligefom bette Orb; eigi gafu 

 beir upp sina fyrirsetlan sakir 6vinattu 
Herodis, f>6 at bann vildi {)a drepa, 
eigi sakir {)a mikla moedu, sem fjeir 
})oldu a sva miklum ok erfidum veg 
Mar. 1182»o. 

saklauss, adj. uff^lbig. Eg. 12 (22"); Nj. 
116 (175^); befir margr maftr saklauss 
orfiit sitt fe at lata iyrir oss Flat. II, 
35^^; ganga upp a saklausa menn Gunl. 
7; saklauss at' e-u o: ufl^lbig i noact 
toeb il!c at l^at)c 2)el bcri, Didr. 331*^; 
Mag.* 60**; saklauss i verkura (l^toab 
end (S^jerninger angaar) Heilaa. I, 257'; 
ek virAi sva, at aldri vseri saklaust vid 
sonu Pals ok |>orbjargar, medan bon 
lifdi, en nu samir eigi vel at veita {>eiin 
agang, er h6n er onduft Sturl. I, 85*'. 

saklaust, adv. uben at bertit er gtDen tils 
ftroeRelig Slntebning, = fyrir sakleysi. 
Landsl. 5, 6*; Heilag. I, 450*. 

sakleysi, n. 1) Ufl^lbig^cb, Sagedl^Sl^cb. 
Heilag. I, 292"l0-; skulum ver deyja 
i sakleysi beimsins (=r lat. in simpli- 
citate nostra 1 SKaccab. 2, 37) Gyd. 9"f9-. 
2) SRangcl af tilftroilfettg (Srunb til at 
ojjtrabc ^aa en \)\% SWaabe: eigi er s. 
vifl t)a, er i moti yflr eru OH. 215**; 
jbf. OHm. 15*^; sumir menn kalla, at 
eigi se sakleysi i, })6tt Hrutr beffti 
Ijoxd. 19 (41"); fyrir sakleysi = sak- 
laust Flat. I, 296**; um saklevsi b. f. 
Nj. 71 (106«). 156 (270"); Bp. I, 19". 

sakmaftr, m. $erfon font oberfalber ben 
beifarenbc, = illvirki (jtjf. saka I; fe 
Diez^ I, 361 unber sacco). Didr. 125". 

sakmetinn, adj. rcgnct eftcr ben ©etalingSs 
ntaabe font gjcclber t)eb Ubrebelfe af 5lon: 
genS ©ag^re (jtof. evrir 2 c), =: sakgildr, 
silfrmetinn. Fm. Vll, 300*. 

sakmaeli, n. 6ag font fan gifted ti( ©jen^ 
ftanb for SRettergang. DN. IX, 192**. 

sakna, v. (ad) fat)ne, bltDe fortrcebiget eHer 
finbe ftg fEabelibenbe beb %ah af noget 
(e-s). Flat II, 272"; Fm. VI, 325»; menn soknudu mi Skeggja 6r flokk- 
inum Chrett. 30*' (jtJf. raftast i flokkinn). 

saknaAr, m. Ba\)n. Sig. 3, 13. 

sakni, tn. @fabe, = saki, skafti; er fam 
monnum skadi at mik, t>at belzt, at 
ek a konu unga, ok er benni sakni (== 
skadi Flat. Ill, 327") Mork, 44"; jtjf. 
Fm. VIII, 156 V. I. 12. 

saknsBroi, n. 9iet tit ^aatate; skal GlcBftir 
bafa fyrrnefnda jord med ollu saknsemi, 
en (o: ef) nokkurr befir ulika vifir bana 
giort DN. VIII, 250". 

saknsemr, adj. faaban font ber er ttlftrcelles 
lig ©runb tit at anflage (gefa sok). Hei- 
lag. I, 34**; uf)erf. eigi skal saknsemt, 
{)6 at — Flat. I, 446»»; eiga nokkut 
saknaemt vid e-n o : ^abe nogen ^nteb: 
ning, ©runb tit at anflage en, Heid, 
35 (385*0); jSeilag. II, 354*». 

sakrad, n. 9laab i Stetdfager angaaenbe 
bereg fji^relfe. Grg. I, 216**. 

sakrunar, f. pi. Sefl^lbninger, Sebreibelfer. 
Hund. 2, 32. 

8aks6kn, /*. @agfjjgntng, $roced. Fm. 
VII, 142«; fsl. 5; Heilag. I, 29*». 

saksaell, adj. I^elbig til at k)inbe fine @ager 
for Sletten. Hitd. 45**. 

saktaka, v. (-tok) = sekja. Ljosv. 27*". 
saktal, n. 1) C))regntng af, gfortegnelfe 
ober be forfljellige Irsendboetr eHer sak- 
bcetr (fe 8akb6t 2), = soktal. Gul. 316 
Dberftrift; Fris. 37». 2) = sakboetr? 
allar adrar frsendboetr ok saktal falli 
ni6r Landsl. 4, 12« \\>l Hdk. 42*. 

saktala, f. = saktal 1. Grg. I, 194*. 

sakvernd, /*. =: sakarv5m, sakvorn. Thorn. ' 
415**. 

sakvorn, f. = sakarvorn. Heilag. II, 
292**. 

sal, n. Setaling, Xermin bcb l^bilfen ber 
ffal betaled; taka sal o: mobtage SSe^ 
taltng, ^m/.223**; sa er rjfr logsamdan 
d6m fyrir sal efia at fyrstum solum (o: 
fjjrenb bet ib^mte er forfalbet til Scs 
taltng eder t)eb f^rfte ^etalingdterntin) 
Gul. 32**; sal j)at it fyrsta skal fram 
koma innan f)ess manadar, nema sa 
vil indsella gera bonum, er taka a sal 
{o: meb mtnbre at ben fom flat mobtage 
S3etaltngen toil gji^re l^am (o : ©f ^Ibneren) 
nogen ^nbr^mmelfe til l^and ^orbel) Hdk. 
6 it)f. Frost. 5, 46^ Landsl. 1, 8*; at 
fyrsta sali OH. 86**; ekki minna i 
bverju sali en 4 k^rlog DN. Ill, 94**. 

sal, f. {31. $1. -ir) ©jccl, =: sala; sal bvers 
kristins manns er agoetari at eAlis 
skapan en likaminn Flat. II, 391**; 
litit nu a, oldrykkjumenninir! J)a er 
|)er skilizt fra ollu i senn drykkjunni 
ok litinu, bvat likast er, bverr {)a raon 
vid gripa salinni (v. I. bverr {)& gripi sala — 8alaba6 161 saluna) Fm. VIII, 263**; gjarna vilda 
ek afla gudi hedan af ndkkurra manna 
salir ined sdgdum bring heldr en gera 
mer saluskada af bans varAveizlu FlcU. 

1, 514'; t^a greip bann i beislit ok 
leiddi bann (nl. bestinn) mj6k skjott i 
taumi med ser ok bdlva6i f)eirri sal, 
er bann bafdi vant sva i bernsku, at 
bann kunni eigi rida El. 98" M.*^; J)etta 
fe skal gefa Tyr sal t>eirra manna, er 
med budndum ero i orrostu ok falla 
fyr vapnum varra manna OH. 207*® i»f." 
{Flat II, 342»»-"); t)a gekk Sicbvatr til 
kirkju ok vakti klukkarann ok oad bann 
bringja firi sal birdmanna kouungs OH. 
72» (Flat. II, 88«); gefr ek prestinum 
til altidabalds firir beggja okkra sal 
laupsland i Salgerdi DN. XI, 41*. 

sala, f. 1) ©alg (jttf. selja 3); a miftviku- 
daginn setladist hinn vesli Judas fyrir 
med beriiligri bugrenning af vars berra 
8dlu (= lat. de traditione domini) Hei- 
lag. 11,404**"; fiska Jjeir [)at, sem {)eir 
neyta eptir, a J)eim dogum, er sildfiski 
er eigi leyfd, {)a sekjast J)eir eigi, en 
ekki til salu ne birzlu Frost. 2, 27*; 
bonnudu i)eir kaup oil til stadarins ok 
solur Sturl. I, 214"; samt)ykti ^k As- 
kell — salu J)a, er b6ra baffii selt i 
nefira gardinum & Moi BN, IV, 261 »; 

hon jakvfieddi ok 8am{)ykti salu 

^eirri, er bann bafdi selt sira Hjarranda 
— DN. IV, 275*; b6n kvazt enga gripi 
eiga til solu Eb. 50 (93>); bvart er 
beldr, at fostri {)inn befir en gin bey 
til sdlu, edr vill bann eigi selja Hcdnsn. 
5 (138*). 2) 93etalin03tcrmtn, cfler 33c» 
taling ?om til en tjiS Xib ffal foregaa, 
= sal, n.; i fyrste salunne 2 m. gulds 
ok eina Eidzka m. en at andre salo 
10 m. um Miobialis messo mi nest kom- 
mande ar DN. IX, 286» (3lar 1443). 

sala, f. 1) ejcfl, = sal. Fm. VIII, 252 
V. I. 12 (fc unbcr sal); f)vi nsest fekk 
bann beilsu likams ok salu OHm. 122 
(87**); at bans sala fai l)vi meiri na6ir 
meftr gudi DN. Ill, 43"; {)essir gofiu 
englar salnanna geymarar Stj. 9*; t>ar 
er illr reimr armra salna Horn. 62*^; 
8ver ek eigi at eins j)enna eift firir 
mik, nema firir allra J)eirra salo, er i 
Noregs konungs riki eru ok f)egnskyldu 
Landsl 2, 12". 2) 2^!!c, Sl^Ifaltg^cb; 
= ssela; eftir langan missi salu ok 
soemdar Flat I, 364»^ 

salabaft eUet salubad, n. Sab, font t)eb en 
afb^bd SBegtabelfe eKer artid 0at)ed be 
.mbbubne ^am til salubjalpar, 09 ^bots 
meb Sebartning meb ^ab og 2)rif{e bar 
forbunben; gefr ek (mer til salohjalpar 

2. 6) item 2 salobofi eftir fornom 

^ttner: Orbbofl. m. vanda ok ringing um boeenn (nl. Nifi- 
ar68) DN II, 255*»-"; item i salabaft 
ber i bjnom (nl. Nidar6s) tunnu bjors 
ok 2 tunnur mungatz ok so mykin 
mat sem |)fier til boeyrer DN. II, 468 
(367«f00.); juf. anno domini 1420 obiit 
Katberina Wsedekes, que babet anni- 
versarium (gn. artid) de duobus solidis 
grossorum per tu tores annuatim fa- 
ciendum racione cujusdam fundi (i 
ilj^ben^abn), in quo est domus lapidea 
constituta inter pannicidas ad au strum, 
et fiet eciam balneum animarum cum 
una lagena cerevisie danice per eosdem 
tutores Script, rer. Danic. VIU, 548^*. 
3 gorl^anblingctne )paa Stabanger ©tiftS 
©^nobc 1573 (fc Theol. Tidsskr. f. den 
ev. luth. Kirke i Norge II, 251) Has 
gebeS ober ,,be ugubelige ©jelebab ubt 
§bil!c gol! be babe fig, lafer for be bjJbe, 
brifle ftg bruHen meb megcn anben Ugubes 
lig^eb" ; ligefom ©joelebab inbtil ben fibfte 
%\\> enbnu i ©unbl^orblanbd og 9i^f^l!e3 
golIef^)rog l^or l^abt ©ct^bning af et 
0rab0t, mebcng bet er ubift, Ij^Dab ber 
l^ar gioet ^nlebning til, at en nu tilbeld 
tgienf^lbt Sr^nb )paa @aarben Ulbeftab 
i 35olben^ ©ogn jjaa ©j^nbmijre l^ar faaet 
!Ratjnet Saalabadsbrfinnen (fe Aarsbe- 
retning for 1868 fra Foreningen for 
Norske Fortidsmindesincdrkers Beva- 
ring ©. 169«). ^or X^bftlanbS SBeb-- 
fommenbe Ian l^enbifeS til ^.Seelbdder 
vou H. G. Genzler i Zeitschrift fur 
deuische Kulturgeschichtey neue fjotge 
II (1873) ©. 571—582; jDf. Schmeller 
Bayerisches Worterbuch III, 226««-««; 
E. L. Rochholz i Pfeiffers Germania 
XI (1866), 38fgg.; ist der todte et- 
was gewest, so lest man ime seelbat 
nacbthun, da sicb die armen leute 
baden und man inen bier und brot 
giebt. Parnacb bestelt man vor sicb 
und die Freundscbaft aucb ein bad und 
baden aucb und halten einen guten pras 
fe Kosegarten Potjusrania 1816. II, ©. 
405 fgg. efter Homeyer Der dreizigste i 
Abhandlungen der Akademie der Wis- 
senschaften in Berlin 1864 B. 157. 
$ermeb !an fammenJ^olbed gortccltingen 
om, at en anfommen ^ilegrim bcber 
(Saarbeng grue rebe ^am en Sabftue 
for ^enbeg $u8bonbe3 ©jcel DgF. IV, 
515 SerS 21fgg. 517 SJerg 26fgg. 522 
SBerg 24fgg. Slngaaenbe en anben Dp^aU 
ning af bet i salubaft forefommenbe bafi, 
l^borefter bette ligefom mlat. balneum 
ffulbe bct^be et 2)ril!elag, fan ^enbifeS 
til Du Cange I, U9; DWb. 1, 1073"f98. 
unber baden og til Birlinger Alemannia 
VII, 47«f8."f0.. 3bf. saluol. 

11 162 saladagr — salr saladagr, m. SBetalingdbag; at ^Ai-um sala- 
degi DK III, 94"; it)f. Landsl 4, 2 
V. 1. 22. 

saladagr, m. aEe ©joeled 3)ag, ben 2ben 
92obember ; a saladagen nsst eftir helg- 
onameasudag DN. IV, 633*'. 

saladr, adj. fe unber salast. 

salagipt, f. ?)bclfe til ^reftcn beb en afs 
b0b8 ©egratjelje (= 0f». sialagift 2> 
Schlyter 545 b), = salugipt, salugjOf; 
canonica porcio dirta utierft vel alio 
nomine salagipt DN. V, 660 (@. 472*); 
jtof. Synodalia Moskildensia 1566 i Pon- 
toppid. Annal. eccles. Dan. Ill, 406'^ 

salahjalp, f. J^icclp, grclfc for ct 9Wcnnci!e3 
©jocl cftct S5jjbcn. DJST. IV, 115". 

salabringing, /'. Stinaen, Slingning fyrir 
sdl e-s (ji>f. Ffat II, 88«; DiST. II, 265). 
DN. V, 785««. 

salakarl. m. 9}2anb bet foreftaar ei salu- 
hus, = stofukarl. DN. IV, 502*. 

salakynni, n. p^ ipjem, ©olig, =: salkynni, 
husakynni. Vaf'pr. 3. 

salamessa, /*. = salnmessa. DN II, 
243"- "ffl. 250. Ill, 7*«. 160". 404»». IV, 
282». 

salartidir, f. pi. = salatidir, salutidir; 
segja salomessu firir saiir varar ok lesa 
salartiftir DN, III, 262®; syugja efta 
syngja lata a hverjom 12 manadom 
fvrir sal vara 3 salamessor me6 salo- 
tifium DN. Ill, 7*«. 

salaskra, /'. ^og. l^t^ori beted 9{atone ;n. m. 
ere tnbfVtte, for ^toilfc ber i en SixxU 
l^olbcS 9Ke3fe eUer 93|^nner til bcftcmte 
^iber (jbf. altidabok, artift). DN III, 
394»». 

salast, t\ r. (afi) ^0 = andast. Stj. 41"; 
Bp. I, 762*®; Baladr = andaftr: vera 
salafir o: tjoerc bjJb, Bp. I, 381"; F/at. 

I, 513". 

salastefna, f. SSetatin^dterntin, faftfat SRj^be 
l^k)or SSetaling fCal f!e. Landsl. 4, 2; 
jbf. 17. Z. 

salatidir, f. pi. SB^nncr fom Iccfcd til bebfte 
for be afbpbeS ©joele, = salutifiir. DN 

II, 250". IV, 282»ffl. 296; lesa salati6ir 
DN II, 194»; syngja salatidir DN II, 
243". Ill, 4O4"f09-; psalteri me5 sala- 
tidum DN II, 255 (©. 213«). 

said, n. 1) ©olb at fcclbe eHer figte meb; 
kann vera, at ydr |)ikki riimborat mitt 
sdld Fm. VIII, 243*; t)a tokr einsetu- 
madr {)eim 2 bvgghleifa, er aldrigi hofdu 
i sild komit Flor. 128". 2) SWaal for 
^ornbarer i ©arbeleS^eb: = V« skip- 
pund =r 6 meelar Landsl. 8, 29; sdid 
korns Borg. 2, 20; DN III, 164". IV, 
710". VIII, 253"; Bolt 116«; sild malts 
(7m/. 3*'; triggja salda ol Gul. 58*; Flat I, 307*; sex salda s&d G^ttZ. 6*; 

men ogfaa for t^aabe SBarer: eigi minna 

vatn, en 6 menn se um said, ffulbe 

bj^re meb til et ©fib« gorf^ning. Org, 

IL 71". 
saldagr, m. l^ag fom er fat til 93etalinQds 

termin (jbf. saladagar Landsl. 4, 2 v. /. 

22). DJV; III, 258". IV, 228". 651~ 
saldrott, f. $ufet« Sol! (jbf. sal{)j6ft). 

Hm. 101. 
saidssad, n. faa ftor Sorb at ber^aa ub- 

faae« et Saalb ilorn. Frost 13, 1". 17*. 
saldvifir, m. ? kyrrsetti t)a Gestr sva mik- 

inn saldvid fvrir, sem fvrmefndr Stillugr 

haffii lag a \eiginn DN IV, 680". ^ 
salerni, n. ^ritjet, = annat hiis, garfthus, 

heimilishus 2, kamarr, nadbus, skdlhus. 

Flat I, 416*. II, 87»; Sturl. I, 294". 

373"; Laxd. 47 (138"); Didr. 77"; 

p.Jon. 51". 
salf for safl, safal? DN II, 166"". 
salfalli, adj. f!^lbig i Ubeblit)elfe meb Se^ 

taling. DN X, 55«. 
salgarftr, m. SBoeg, ©udbojg. Vol. 28. 
salgofnir, m. pott iBencebnelfe ^aa $anen. 

Hund. 2, 47. 
salbtis, n. SScerelfe. Ghe. 7. 
sdlhus, n. = salubus; forelommer fom 

@tebdnabn, ibet bert^eb betegned (9aarb, 

3orbeienbom ^borpaa sdlubus er o|)f0rt, 

cUer fom er ffjoinfct til betd SSebliges 

l^olbelfe. Bolt 79"; af Flj66ura allt 

salbus Bolt 451 
s&lbuspartr, m. Qorbft^We fom er tiHagt 

salubus. Bolt 38^^ jt)f. salbusin vi5 

sj6inn Bolt 166". 
sali, m. ©alger (jtof. kaupi). Gul 276*; 

Landsl. 6, 13*. 
salifa, f. &ppt, lat. saliva; sp^ta sdlifu 

Bp. II, 95". 
salkona, f. 5ltoinbe fom l^ar ftn ©jerntng 

inbc i $ufet. Sig. 3, 45. 48. 
salkvnni, n. = salakvnni. Grimn. 9fg.; 

Sicirn. 17 fg.; Big.S. 5. 17. 
salla6r, w. = salseladr? Sturl. II, 122". 
salli, m. X bveitissalli, fe bette Orb. 
salmari, m. = salmaskald; David salraari 

Heilag. I, 388". 
salmaskald, n. @almebigter; saimask&ldit 

o: 8almiften, gorfatteren af 3)abib« 

Salmer, Mar. 180"; Horn. 73"; Post 

666"; Homil. 189". 
salmasGngr, m. ©almefang. Barl. 207"; 

B(WM. 134*. 
salmr, m. (®. -s, !R. ^l. -ar) ©alme, = 

psalmr. Barl. 122"; Jtfar. 7"; Heilag. 

I, 48"; Fm. VL 353"; Sturl I, 91*; t6k 

bann at syngja t)enna salm: salvum 

me fac, deus! Beilaa, II, 220". 
saining, f. ©alg, = sala. Post. 698". 
salr, m. (®. -ar, «R. ^l. -ir, 21. $1. -i) See* salsela6r — saltan 163 Tclfe. Vsp. 5. 41 fg. ; Hm, 35 ; Grimn, 
5f0.; Skim. 16; Big. 23; Sig. 3, 22; 
Yn^/. 40; kapella er t)eir kalla salinn 
(i Selia) 07. 26, 30; Drbct fotelommer 
font ftbfte ^alDbel af flere @tebdnat)ne, 
f. 6e. Uppsalir, Skyringssalr, Tesalr, 
Hundsalr. 

salseladr, m. ? faltet ^^ifl, = saLsamenta. 
Heilag, II, 655*«. 3tjf. sallafir, gfr. 
saultier, lat. salsedo. 

salt, n. IJ ©alt; Olafr etr salt ok brauft 
Flat II, 24*; Krokr skal eftr bans 
eriingar luka 3 lestir salts at Halvards- 
messo neestse {)8er seftir ok skal upp veg- 
ast a sydri Selvikum DN. II, 221 "fe-; 
pund, Jispund salts fe unber pund 1 
©(utningen @. 961b; kserdi Asgeirr, at 
bann hefir eigi fengit meira af {)eim 
8ext4n xndrkum at tiu sertogar salti, 
er bann fekk berra Petri logmanni, en 
^at balfrar merkr bol, er — DN. II, 
119*; firir 7 merkr ok 20 at sva g6dom 
peningi at balfrae raerker smoere ok 10 
certogber salt DN. II, 160'; i salti liggr 
85k, ef scekjendr duga ^u/.39^; sa bann 
eigi annan likara utveg en leggja sjalfan 
sik i bsettu, at eigi veeri fyrir bans 
leti 1 salt lagid sdk bins krossfesta ok 
rettindin undir f6tum trodin Bp. 960*®; 
bon (nl. t)cssi fras5gn) l}arf mjok g6dra 
manna tillogu, ))vi at b6n be6r lengi i 
salti legit, ok eru nu allir daudir, |)eir er 
bana setluAu langa at jrera o. f. t>. Bp, 

I, 565»* (it>f. f^Igcnbe Orb af B. Auer- 
backs Schicarzwdlder - Dorfgeschichten 
III, 280*: „in der Angelegenbeit Rep- 
penberger, der erst var kurzem ein- 
gebracbt, aber docb in dieser Gerirbts- 
periode abgeurtbeilt werde, sowobl um 
ibn nicbt nocb auf ein Vierteljabr im 
Salz liegen zu lassen, als aucb um 
rascb ein abscbieckendes Beispiel liir 
das iiberband nebmende Verbrefhen 
zu geben"). 2)cr omtaled et ©lag^ 6ttlt, 
fom lalbted bvita salt, om ^biltet bet 
ftged: bvita salt sva mikit la |}ar um- 
bverfis opnuna (vid elds uppkomu i 
Heklufelli ^ar 1314), at klytja matti 
hesta af, ok brennusteinn Flat. Ill, 559** 
jtof. Olafsens Beise ©. 865*M9fl.; lipcfaa: 
tok Mysingr ssekonun^r grottu ok let 
mala hvita salt a skipum sinuni bar 
til, er bau sukku a Petlandsfirdl SE. 

II, 431»*. 516". HWcbeng bet er uflart, 
l^r>ab @la0§ 6att bermeb mened (og meb 
bet bvita salt, fom ncet)ned Ingv. lo5a*, 
^bor bet l^eber: t>^^<' dr6gu lotinii til 
skips ok sQltudu i bvita salti) ei* bet 
benmob fiftert, at ber Deb svarta salt 
betegnebed faabant ©alt, fom ttluirfebed 
t)eb 9ranbin0 af XanQ eder Xare. ^Der- om l^abed nemlia SibneSbt^rb i f^Igenbe 
Drb af Lucas Debes Fceroa reserata 
©. 160»*f8fl.: ©ooebet (nl. ^aa (Srinbes 
l^balen) er naften alt glcf!; af gleflet 
fmelte be mefte $arten %xan, en ^el 
falte be njeb fort ©alt Itgefom anbet 
glef!. 3)ette forte ©alt berebe be af 
%an^, ffMUi be t^rfe og branbe til 
2lfte, meb l^biKen 2lfle be falte gleflet; 
og om faabant ©alt er ber utbilfomt 
3:ale i fjJlgenbe Drb : er bann (nl. Har- 
aldr konungr Sigurdarson) kom fyrir 

Lista, })a s& .{>eir 2 menn & bdti ; 

binn fridi var uppi a berginu ok 

brendi [)ara ; })essi madr, er 

saltit brendi, beyrSi kvedskapinn Fris. 
2557.35.87. neefrar skal bann eigi lj6sta 
til solu, nema bann ))urfi at kaupa ser 
svarta salt Gul. 75««f8.. ®t anbet ©lagS 
©alt tilbirfebed beb at foge ©i^Danb i 
saltketil beb Slnbenbclfe af Seb fra 
©foben; noget fom gato Slnlebning til 
at Seiloenbtnger i Qnblanbet, fom l^abbe 
©!ott, ofte bctalte Sanbft^lben meb ©alt; 
jof. saltrettr. 2)-$at); bit evstra salt 
0: Pftcrfpen, Flat I, 69*. 137". 277* ; 
er t)eir konia sinu fari i {)aTin sj6, er 
beitir Eystrasalt Mar. 1054*°; rauda 
salt poet, for raufia baf Fm. IV, 193***, 
men groena salt OH. 83' {Flat IL 1161'). 
salta, V. (ad) falte, neblcegge i ©alt; var 
Ilk bans saltat, at eigi {>efadi |}at ilia 
at sumarligum solarbita ok fyrirfoerist 
Heilag. II, 187"; {)eir segja — , bversu 
ferliga bann bati me5 farit, saltat 
bofudit urn vetrinn en flutt til al{)ingis 
um sumarit Ljosv. 32** ; bukana sjalfa 
B^nist ])eim at salta nidr i eina grof 
Heilag Al, 111*; saltat flesk Bidd.24'''\ 
)>eir drogu fotinn til skips ok soituAu 
i bvita salti Ingv. 6 (155 a**). 

saltan, f. ©altning; buda saltan DN. 
II, 93««. 

8altarab6k, f. = saltan. DI. I, 519^ 

saltarasalmr, m. ©alme af 2)abibd ©aimer. 
Heilag. II, 413>*. 

saltari, tn. Sog fom inbel^olber S)abtbd ©al^ 
mer, = psaltari. Post 926"; Heilag. 
I, 659>*f0. II, 35'. 124**; DN. II, 468 
(365**). IV, 457 (363"). VIII, 153"; b6n 
hafde selt Ama ddr nefndom einn 
godan saltara, alia bofudstafina med 
gull 2)^.XI,73'; b6n nam fyrst kvenna 
saltara a fslandi, bon var lOngura um 
naetr at kirkju a boenum sinum Laxd. 
76 (220'). 3tof. Salter Germania XIII, 
190'. 192"; af tbessom steneuom iir 
scrifwat i scbaltarenom: Lapidem &c., 
bt}or berbeb mened 2)abtbd ©aimer, nl. 
$f. 118«» ibf. 3KattlJ. 21. 42. 

11* 164 saltbrenna — saltrettr saltbrenna, f. ^Ubitftting af Salt toeb 
93ranbcn (\^\. brenqa salt unber salt); 
karl segist meirr hafa hugsat um salt- 
brenna en konunga sidu Fid. II, 91 ^ 

saltbrennukarl, m. SRanb fom git^er ftg 
af meb saltbrenna. Fid. II, 94^ 

saltbuft, f. »ob (bu6 2), fom brugeS af 
bcm, fom bcti etc fWfclfatte meb %\U 
toirfning af ©alt; skal engi fyrir 66rum 
brenna — ssetrbud ne saltbuft (v. I. 
saltketilsbud) Landsl 7, 28». 

saltdiskr, m. ©altfar. Sir. 45". 

salterium, n. tifttenaet mufifalft S^fttus 
ment, fom l^atobe Sigl^eb meb en Git^er 
(lat. psalterium Du Ccmge III, 457" 
it)f. Hof. Leb. I, 430). Fm. VII, 97»*; 
El. 11 9». 

•altfl66, n. ©altftrj^m, ©altfjJ; snerust 
allar J)8Br borgir ok bygftarlag i salt- 
flod ufrj6tt, bvat er nii kallast dauda 
haf Stj. 123«». 

saltgerd, f. 2:ilbtrfning af ©alt. DI. I, 
273>«; iandn. 2, 2 (131 «). 

saltkarl, m. Slanb, j^tjtd ©ietntng bet er 
at tilt)ir!e ©alt (j»f. saltbrennukarl); 
saltkarlarnir ok allir veidimenn bapAi a 
sj6 ok landi, t)a varo allir (>eir honum 
ij^dskyldir ij,>. 4 (6»); ek hefi verit 
einn saltkarl Htils battar, f)6 (at) mer 
hafi nu dregizt peningar Fm. VI, 9*; 
nu hefik sveimat siflan me6 saltkdrlum 
bjalpar [)urfandi, adr en ek hingat kom 
Fid. II, 92*0; berra Jon saltkarl DN. 
I, 292'; Amunder saltkarl Bolt 52^; 
Gunnarr saltkarl DN. V, 286". 

saltkarlskufl, m. faaban kufl fom salt- 
karlar pitie bcere eUer txere if^rte; t6k 
bann ser saltkarlskufl einn mikinn ok 
steypti bonum yfir sik Fid. II, 499". 

saltketilJ, m. iljebel fom brugeS til beri 
at foge ©alt; skyldi hann luka i baust, 
en var, J)rja fj6r6unga af saltkatli fyrir 
. balft ellifta k^lag DN. I, 348*. 

saltketilsbiid, f. Sob, l^toori ber Bruges 
saltketill, = saltbuA. Landsl. 7, 28 
V. I. 12. 

saltketilsfj6r6unffr, m. gi^^be^jarten i eUcr 
af en saltketill (jljf. DN. I, 348* unber 
saltketill); var ek ok i bja i Osl6, en 
Gunnarr Erlendsson ok R. 0. afbendo 
fyrrnemdom Joscppe — |)rja saltketils- 
fj6rdunga ))a, er st6do 12 laupa, enn 
fyrir fyrrnemda j6r5 DN. V, 234^. 

saltketilssat, f. ©teb J)\)ov ber bruged, meb 
gorbel Ian bruged saltketill, = salt- 
ketilsuppsat; giordi — badbe broedber 
skiptbe sin i mellom, at belten af 
salktetilz satben — i nordba gardben 
i RuminaB (i SBergS ©ogn, ^ttrc ©orges 
f^gfel) DN. VII, 477»i»f.«; saltketila- 
saten vid Moss EJb. 224'; i Josunne i Aska sokn 12 aura bol b. jordben ok 
serdelis saltkeeitiuls sotense alia {)er i 
bja ssem kallaz Holmsbuder EJb. 214" 
(^Uortil DN. IV, 694" : bvart j)ar ma 
vella einn ketill eflr fleiri); sex salt- 
kietulsater vider Rambsek er Rambekkir 
eeitir i Grjotvikar skogi ok skogben 
EJb. 19"; 4 Sundomanesi (i gbbe ©fib* 
rebe) balfs sjaunde saltkseitiulsseeter ok 
ero bygbdeer af tvseaer ssetenner firir 
balft annett pund salss en bueer bin 
firir pund DN. IV, 278"; gat ek I>oro 
— bennser til giftingar balfan vestra 
garden i nedra Sande, er ligbser i Hofs 

sokn a Hudrimura medaer skogb- 

om ok saltketiuls satom o. f. t). DN. 
IV, 469"; fim lutina i saltkietiuls sot- 
enne i Remfnobudura er liggr i Hofs 
sokn a Hudrimum DN. IV, 694'*; halit 
Haslunes, medallutann ok \>sdn austasta 
ok saltketilssatina ))a nordra EJb.224^\ 

saltketilssat, n. b. f. ; saltketilssatit i Elda- 
budum, er liggr i samri (nl. Aska) soku 
DiV:iV,574>*; Vestmann atti eitt salt- 
ketilssat vestast ] Eldabud i Aska s6kn 
DN IV, 656» it)f. Vll, 327"". 

saltketilssseter, ? a Sundomanesi balfs 
sjaunde saltkseitiuls saeter ok ero bygd- 
ser af tveer saetenner firir balft annett 

i)und salss, en buaer bin firir pund DN. 
V, 2'J8". 

saltketilsuppsat, f. b. f.; klaustrinn at 
Munklifi skal fylgja sk6gi ok ollum 
lunnendum {)eim, sem liggja til Bakka 
eda fra fornu bafa legit t)ar til, undan 
tekinni saltketilsuppsat ATA;. 41 "ffl'; ein 
saltketilsuppsdt, sera liggr i millim 
Bu})veituteigs ok Bursteigs i Kinnzar- 
vik kirkjusokn DN VIII, 225". 

saltkorn, n. ©altlom, libet ©t^!fe ©alt 
(j[t)f. baglkorn); 8i6rinn — rauk sem 
saltkora Vigl. 63«X 

saltkubbi, m. := saltkarl (jbf. fb. gubbe)? 
Eivindr saltkubbi EJb. 390»*. ^ 

saltmadr, m. = saltkarl; {)eir voru litils 
battar at burftum en framkyaemdar- 
raenn j)6 miklir, bofftu fyrr verit salt- 
menn en nu groett y>enninga ok gerzt 
kaupmenn Fm. VI, 7" (Flat. Ill, 263*") 

saltr, adj. fait; \>k varft sser saltr SE. 
I, B78*; hennar (nl. tjarnarinnar) vatn 
vpidr 3 sinnum a bverjum degi salt 
ok beiskt, en alia tima a6ra er {)at 
satt ok medr ollu usalt Stj. 93"f8-. 

saltrettr, m. Slet til at branbe eHer loge 
©alt i ©tranben beb $iaH) af ben 
bertil fra ©foben nebf0rte Srcenbfel? 
Myrkdcplir ofan 6r Vinjar kirkju sikn 
eigu at lepgja til bennar (nl. Uppbruar- 
innar fc S. 20) einn bruaris a djiip- 


ji«». ^ — — — _____ 

TU'IUL i S.K«»Zi^T.- .r^ J»' -r- ; — ' - _ _._ 

* fL :-ii'«'^ri'fi. 7.= ^i»- — Ji-_xu. — _-- - 7 - 

IX, ]41^'-^ . . _ — 1 •" ' ^- -_ 

siujJi., ih. ^mura or ^'z^l irx — ■= z. -_• _r.* -"- * "- 

C■l^l»al^eI>£. Fon. 4<4- ^ ~ .. -=±:^ ~ . ~ z, I 

•.*Ti. J>ar i^ ti^rrir J>JV II 4^^ y Es r"r. ^r "-^ :=^ m^ ^ — - Z ' 

sa-::'.oi. /- 1> ®arn. r>icslr ^pi mi S:ir. ?-i i >. - = ' - ' - 

<^/T. 1. 127**. 246**; J^'<A<:. b. 17* E -- '^^ "----* 

ir/:^; B^lag. 1. 4:^^^. 4H**''; Jii. H ^ _, i^ - --r-:=3 p.^ 

H4^*; Lartdsl. 5. 25-. 2 rtTtimn* r ?. rr= ^-j» r* — r " — 

J'kT fyrir J)ijriiini v^^t at t**.* ^.:r 1 :..'^ .. •• -— - — -.^,. ,"'* 

t^ ♦^ iifau fagnaft anna'-- ij*-ii:i- J'la^ .^^ .. __ 

•i:..-:?k. /■- — Raluhuv 2. J?i.»».. a-:^» sl - ..- *' ---,' ^ - . . .. 

♦^.-:.ar. m. pi »aal omoxt re anKmfc Ba^^K rnnrrcf^ J.rv^ n„ n^ 

al f^itibcUobplbclk a^ en aftrw bit>{ti. L. ., *** ^''T' '^ ^ ^*f^ ^cEt 

•rti i>ivs CUjtibcne Stomm. i'r. 21]*. 7ani!''^*""" .^"^ * ^-'*' ^' ''• 

234**- .• ^ ,^J:. ^' ••" "* "- '-H aiar- 

.a..'. :.r v,6 .-. J'/ot. L 26-^ " ..,,^ . n...;;...'^,^!.;^'^ 

Lk-'. -uttb *vnr «tar Mr u:. rnjs .. r^ -^ '^r^.- S— ^ '.„ "* - .^'^''**"- 

T- ' -'~'^'- »;t '.1 " .r '""" i**t^:> f 1-* w-ri 1^ tCJIITl*. i<Triit'«*b .L- - r •—.• ** i^.rzi. 15 luuTi'u ■*Tu*f- C • r »». irjLL^ t>«-r *-*-Tii vr***". v^-'O: n;-'--..!' ^j ^^_ ^ :i*-> ^ __,, ^ -* • - Wt. . 


2r/r*; --' iu«^ -'----r 1.. 1,... ••- ... i.rTCv '^^ 

\r%.\ *r-, la.. -jr; . t:- -r- • .^'^ :•• *-^. s- 


!»-. ■— •-*'n -fu.ir •:•• •:*'-^. ....... a^ , ** " ' '*- -^ - -"^ ^jl 

* * ' -«-'- ^ I'u — • -tat- At 166 salusyikari — saraan 8&lu8vikari, m. @)<clef anger, ^forfj^rer; {>at 
varo ^immir djoflar ok salusvikarar 
Hh. 19**. 

Bdlutiiir, f.pl = silatiftir. Bp, I» 712«; 
Stj. 238>; BN. II, 77 fa.; lesa salutiftir 
ok salumessu DN. Ill, 146*'; syngja 
7 salumessur meft oilum salutidum 
Stat. 250* iDf. 309»; BN III, 7»-« 

8&lutj6n, n. = s&luskaAi. Kgs, %V\ Bp. 
II, 68". 

8&luv£enn, ad(j. font )9T^ber ©joeten, eder 
loDer gobt for ben; bann Iserdi eigi at 
eins fr6dar b6klistir, heldr jafnvel salu- 
vaenar manndjrdir Post 498*. 

Balu{>arfligr, adj. fom^ben. tienlig Hi 3frem< 
me af enS ©aliglS^eb. Stat. 291". 

8&ltit>urft, /*. @ice(end Sebfte, aanbeUgt 
®at)n. Ifom. 129«»; Hdlag. I, 437". 

8&lu()1, n. ®rat)^(, Segrat)e(fedgtlbe (enbnu 
falbet 886 lal paa ©jceSanb fe banf! Ifi^^ 
Tidsakr. IV, 121); ef menn pera 61 ok 
kalla 8a1u5l, {)& skolo }>eir til bj6da 
presti |)eim, er beir kaupa tifiir at; 
nann skal bonum bi6da \ib ))ridja mann 
hit fsBsta Gul 23". SIf be ber brugte 
Ubtry! fer bet ub, fom at erfiol fif 9la»n 
af 8alu5l, naar $rceften berttl Met? inb? 
buben, 00 af Landsl. 5, 25' fom ai bet 
B(et) lalbt faatebed forbi bet l^o(bted til 
8&lub6tar vi5 t)anii, er fram er farinn. 
3t)f. s&laba5. 

8aludld, n. b. f.; prestr a til at fara nau5- 
8ynialaust til erfdaolda e5a saloolda 
Gul. 23*^. 

8all)j6d, /•. = saldr6tt. Vol. 21. 

8am- i fjjrfte 3)el af be bermeb fammen^ 
fatte Orb ubtr^ffer en ^orbinbelfe, en 
(Jrorentng eUer omtrent bet famme fom 
saman. 

8ama, v. (samdi, samat) |)adfe jtg, bcere 
^aMenbe; sva samdi Kristi at lata pin- 
ast Homil. 73»» (Sue. 24, 26); mart ferr 
nu annan veg, en bezt mundi sama 
Flat. II, 353"; bat birtist nu, hversu 
8amat hefir at leyna ^vi AUx. 125'; 
rosela roal i>at, er vel samir Flat. 11^ 
59"; t>G88i fom samir binni kurteisi 
El. 113®; eptir J)vi sem nann vildi ok 
b65um jieim samdi (somdi Flat. Ill, 
166"; sdradi Fm. X, 8"| led. sag. II, 
241*'; ilia samir })er at berjast i moti 
mer Flat. II, 353*iDf.350"; Gu6r. ?, 27; 
vil ek sja, hvernin J)er sami skyrtan 
Fid. II, 201 ~ (Orv. 80»o); sama ser vel 
o: tage fig gobt ub Kim. 466"; Nj. 14 
(26*). 

8amag65r, adj. af gobt Ubfeenbe, fom tager 
ftg gobt ub (jbf. sama ser vel) Sturl. I, 
807"; er t)er |)at baefii vandaminna ok 
samabezt Flat. Ill, 367^*. saman, adv. tUfammen, i {^orentng,=8amt,. 
a sarat (jk)f. samr); eigi nenni ek at 
bafa ))at (o : be to %\Xi%) saman, at veita 
H3gna enda ok drepa broAur bans Nj. 
93 (145'*); Engey skulum vi5 eiga badir 
saman Nj. 14 (25*); hvarz ]>88r naetr 
em allar saman e5a ser hver Grg. I^ 
126®; skolu f)eir rada, er fleiri era saman 
(o: fom ubgi^re glertattet) Grg. I, 67'; 
konungr var med t>eim, er siftarst f6ni, 
ok v6ru })eir brir saman Fm. VIII, 34'; 
f)eir voru ndkkurir menn saman Fig. * 
80 (193*); {)eir ur5u saman 16, 7 era 
nefndir f)6rarinn ok — Vigagl. 22**; 
allr saman o: l^el, ubelt: bcendr ur5u 
svd hreeddir vi5 t>enna atburd allan 
saman (o: l^ele benne ©egttoenl^eb), at — 
OHm. 38^'; hversu ma guA kallast allr 
i 5llum stdftum vera ok jamnan allr 
saman i einom sta5 — ; allr saman 
segist hann vera, |)vi at hann st^ir 
ftllum senn i austri ok i vestri Eludd. 
101'-*; allir saman 1) atte tilfammen,. 
ben ene fom ben anben: til [)essar gdtu 
Ia6a5i hann alia menn saman Let/. 1^®; 
fluttust sv4 allir saman ut & ijorftinn 
0£r.40«>; 2) atte tit^obe, igorening, naar 
be ere famlebe: holAu t)eir allir saman 
her mikinn Fg.A (5"); einn saraan o: 
aUne, uben at tocere i nogenS 3^(ge eUer 
l^abe nogen meb ftg, =: einn samt (fe 
Ifte «tnb e. 309a>»f9.) Heilag. II, 341«; i 
elli gjorftist hann {)ungfoBrr ok glapna6i 
bonum bsefii heyrn ok sjn, hann gjordist 
ok f6t8tir5r — ; })at var einn dag, at 
Egill gekk liti nie5 y^^% ok drap foeti 
ok fell ; konur n5kkurar sa t>at ok hl6gu 
ok mseltu: farinn er {)u mi, Egill! me5 
dllu, er ))u fellr einn saman (o: naar 
bu gaar atene uben at ^at)e nogen me^ 
big) Eg. 89 (225"); Hrappr t6k i h6nd 
henni ok leiddi hana ema saman (o: 
uben at ber bar nogen anben i S^Ige 
meb bem) Nj. 83 (129«»); rifiu {)eir i 
Holt til {>orgeir8 ok s5gdu honum 
einum saman lid in din Nj. 153 (265'*); 
jbf. Ifte «inb S. 309a»»fM.; tilffirtet et 
©ubftanttb f^ned saman ^abe famme 
iBett^bning fom allr saman: t)6 at eitt 
orft se ort urn mann ok fari {)6 helm- 
ingr saman eda lengra, b& er kostr at 
scekja um Grdg. 395* (Grg. I, 1^5*); 
of faflm saman Grdg. 499'*. SWeb $ens 
f^n til Drbetd gotbinbelfe meb forf!iettige 
SSerber faafom bua, eiga, halda, koma, 
rada l^ent>tfed tit l^t)ab berom forefom^ 
mer unber Serbet. 3)eiSuben forefommer 
saman i 2^a(emaaberne morgum, smam 
saman: ()ikkir mdnnum t)at gott til 
gledi at drekka morgum mdnnum saman 
Flat. II, 185"; ef utlenzkir menn selja samanburftr — saraborinn 167 i ddram stOAum in6ti {>essari skipan 
smaBnim saman eda 5druvis, en nu er 
ffreint, |)a — Bb. 49 (123"). Slf Ub^ 
feenbf font en ®enitit)fomi af saman 
forcfommer samans efter et foregaaenbe 
til meb famme SSett^bning font saman: 
})eir bam rad sin til samans Bp, I, 68'; 
sva vdndust ^au (nLsveinninn ok mserin 
fe 2, 23 fg.) til samans, at ut gekk i 
holdliga ast Mar. 298'*i»f.« ^bf. samol. 

samanburdr, m. Gom))o{ttion, ]^orfattel{e, 
= samsetning. Post. 849". 

samandrattr, m. @am(en; samandr&ttr 
lidsins OHm. 84'. 

samaneign, /*. 8tttb, ffam)), = saraeign 1, 
vidskipti. Bp. II, 139^; Stj. 523*. 

samanhladning, f. Sammenf^ining, inbs 
bt^rbed ($forbinbc(fe, mobf. sundrtekning. 
SE. II, 130^ 152". 

aamanjafna, v. (ad) ftide beb @tben af ^tns 
anben, fammen^olbe, fantmenliane. DN, 
II, 223". 

samankall, n. Sammenfalbelfe. Post, 33^. 

aamankallan, /'. b. f. Post, 33*^. 

aamankoma, f. @ammenfomft. Barl. 161'^; 
DN. VI, 143». 

aamanlestr, m. €ammenfam(en, = sam- 
lestr. SE. II, 246"; om Compilation: 
PosU 850*. 

samanliming, f. n0\t ^orbinbelfe; saman- 
liming tveggja raddarstafa i einni sam- 
8t5fu SE, iT, 78»* ' 

samansamnadr, m. gotfamling af 3D2ennes 
ftet (e-rra). Slj. 566»; Post. 928«». 

aamansamnan, f, gorfamCen af noget (e-s). 
Post. 928'. 

aamansamnanligr, adj. lat. collectivus; 
nafn samansamnanligt (o: nomen col- 
lectivum) SE. II, 144». 

aamantengja, v. (gd) forbinbe inbb^rbed 
fommcn; 50 nista or eiri gjor skulu 
vid tengjast krokunum, at tjoldin megi 
samantengjast Stj. 307"i»f*«. 

samband, n. ^orbtnbelfe, (^orening. Sturl. 
II, 100« 123"; Post. 363«»; iV;.33(49'). 
55 (Se'*). 76 (113'). 89 (135"); ein er 
heildg kirkja ok samband g6dra krist- 
inna manna DN. II, 97'®; samband 
ined lofataki Ann. 74'. ^bf* hjuskapar- 
aamband. 

sain ban dsma5r, m. ^erfon fom ftaar i 
^orbinbelfe^ @amfunb meb en (e-s). S^. 
261". 

sambeit, f. fceOeS @rcedgang, ^tJortiC flere 
ete betettigebe. DL 1, 4U4*»'. 

sambera, v. (-bar) = vera sambeeriligr 2, 
tnobf. bera fr4 (OH. 74"); kvaft eigi 
^at sambera (o: fagbe at bet toar noget 
ganfte oberorbenttigt), hve vel honum 
leizt hann OT, 33". 

sambinda, v. (-batt) forbinbe; sambinda vinattu Stj. 602 v. I. 5; sambindast v. r. 
inbgaa en gorbinbelfe, gorening; sam- 
bindast {)r»tum6nnum Thorn. 396"; 
sambindast m6ti e-m Thorn. 351". 

sambiskup, m. 9]^ebbif!o^. Heilag. 1, 142". 

sambjoda, v. (-baud) ftide ftg, ftaa toeb 
Siben of en (e-m), noget (e-u) fom ieDn* 
gob meb famme, = jafnbj65a. Flat. I, 
310'»; ^f. 2»". 25'*. 

sambland, n. (^orbinbelfe, grotening ; skiljast 
{>au med sambland sinna boena Bp. II, 
46"; if at om Ij^beligt ©amittem mellem 
$erfoner af forffjettigt Jlj^n; var )>a 
mikit sambland bjodftnna, ))vi at risar 
fengo k Venn a af Ymislandi Herv. 203' ; 
t)a vildi Ragnhildr ekki sambland eiga 
vi5 hann Flat. I, 225'*; sja bin agseta 
mser mun son geta &n flekk ok brygg- 
vingu, an karlmanns samblandi Mar, 
5"; Maria — , er sinn son — gat dtan 
karlmanns sambland verandi sefinliga 
skspr jungfru Mar. 1188'*. 

samblanda, v. (aft) fammenblanbe meb l^in^ 
anben (meb 3)at.); samblanda {)eir sinu 
brofturligu tari j^f. 2"'; gorr af raalm- 
arasteinum med allskonar litum — 
samblandaftum El. 2'; jtof. me5 iftgrum 
skilningi ok samblandinni hrygd (fe uns 
ber blanda) ^f. 11«'. 

samblandan, f. = sambland, sambu5; 
vaxit })it ok fjolgizt, hvat er eigi matti 
verda litan f)eirra samblandan (=: sam- 
bud milli karlmanns ok konu S. 17) 
Stj. 21". 

samblandning, f. b. f. Homil. 133"; Stj. 
34". 

sarablasa, v. (-bles) 1) fammenbloefe, o^s 
^)ufte; samblasa gufls reifti Bp. II, 72'*. 
2) flutte fig fammen, = lat. conspirare; 
samblasa moti e-m o: fammenfucerge, 
forene fig mob en. Post. 578". 

samblastr, m. gorentng melfem flere til et 
Piemeb. Bp. II. 3". 62»; sambl&str 
moti e-m DN. IV, 69". 

samblastrmaftr, m. ^erfon fom l^ar forenet 
fig meb en (e-s). Heilag. II, 103". 

samborgari, m. SJlebborger. Heilag. 1,541**. 

samborgarmadr, m. b. f. Stj. 9"; Post, 
362". 363'. 

samborinn, adij. f0bt fom "i&CiXXi af famme 
9){ober, famme So^o^^^^^i ^^^ Josef 
litadist um, t>a sa hann sinn samborinn 
broftur (== sinn sambrodur) Benjamin 
Stj 217*; j)eir varo sambornir broeftr 
Omunder ok Alfr Asmundssynir, ok 
erfdu |)eir sinn m6durbr6ftur Eivind 
Bassason Bp. II, 762"; llaldorr Sig- 
urftarson samborinn br6dir meft Olaf 
Sigmundarson DN. II, 646*; {)8er varo 
sambornar systr at faderni ok eiginna 
kvenna doetr DN. V, 182 (141««); herra 168 sambr65ir — samdreginn Hafborir ok frii Rangdit varo samborin 
systKin baefii til fa6ur ok moftur DN. 
li, 375"; J)uridr ok Sunnifa voru sam- 
bomar systr beefti til ft>dur ok m6ftur 
skilgetnar DN. II, 556"; vare beir sam- 
borne br0der Sveinn i R. ok Nikulas i 
B. bade til fader ok moder DN. IX, 
346"; })at er eigi visliga vitat, hvart 
beir hafa verit optnefndri Astrifti sam- 
Dornir i biftar tettir edr eigi Flat. I, 
78«*. 
sambroftir, m. 1) gulbbrobcr, B0n af fonts 
me gabcr og 9)lober (gft). 8ainbro|)er, 
samsyster ScJtlyter 532 b. 533 b"; gb. 
sambrodre DGl. II, 84*; jt>f. gfk). han 
het Benjamin, han var Jo8ep8 8am- 
brodher, thy at han var b8Bggin8 thera 
brodhir, the andro varo Joseps brodhir 
a fadhirs wegna ooh ey a modhers 
Sjdl. ihrost ©. 405"; samsyster cllcr 
halfsyster Sv. Medeltidens bihclarheten 

I, 363''t0-); Guftleikr Gudbrandsson ok 
fcordr Gufibrandsson 8aml)r66ir bans 
DN. Ill, 535^; var })at skilit undir ei5- 
inn, at hvarr sera andadist barnlauss, 
{)a skyldi sa, sem eptir lif5i, taka allan 
arf eptir hinn sem sambroftir Fm. VI, 
28*; it)f. samsystir. 2) 5Wanb fom ftaar 
i et broberltgt ^^orl^otb tit en anben uben 
at toare ^anS fjjjbcltge SBrober, = lat. 
confrater; |)a er einn gu6s engill hafdi 
sjnt honura forkunnlig stornierki, ok 
ssell Johannes vildi fram fallinn f)akka 
honum |)ar fyrir, talar sva engillinn: 
geym at t>inni gjorft, segir hann, sam- 
broedr erum mid Post. 478'*®; men ifcer 
om bem, bet ftaa t faabant {^orl^olb til 
l^inanben fom 3Keblcmmcr af fammc 2)oms 
!a»)itcl, ©ottcgium. DN. II, 255««. 263", 
468*8« IV, 564^ 877". VI, 294^ VIII, 
194«. 

sambrugga, v. (ad) iflanbbringe, tiffoDe beb 

©ammcnfatning af flerc Xing; s. eitr 

Heilag. II, 93». 
sambuft, f. 1) ©ammcnboen, ©amltb, ©ams 

bare, = sambunaftr. NL. I, 239" jtof. 

Frost. 13, 17. 19; Bp. I, 632*; UeUag. 

II, 618"; broeftra sambud Heilag. II, 
651'*; sem hiin (nl. salan) neyddist af 
sambud daudligs likams Heilag. 1, 81*®. 
2) Ij0beItgt ©amft)em meUem ^cefener af 
forftielligt ^j0n (jtof. lat. in thoro nun- 
quam ei voluit cohabitare Hof, Leb. I, 
476 n. 3; fe og biia mefi konu, bda 
saman Ifte Sinb ©. 208a»-"). Stj.bi^K 
5g«6.33 571 247«; sambuft milli karl- 
manns ok konu Stj. 21"; sambud konu 
0: ©amleie meb ^binbe, Stj. 192". 

sambudarnattura, /*. ©tone, 3)rift til tj^bc; 
Itg Dmgang meb bet anbet iljj^n. Stj. 
195". sambiidartimi, m. %xh ba man lebet i 
inbb^rbeS Dmgang, ©amlib ; nu er sam- 
budartimi aptr kominn, at {)er frjovizt 
ok fjolgizt i verdldinni (= lat. nunc 
rediit tempus amplectendi ut multi- 
plioemini super terram Hist schol. 40*®) 
Stj.^ 60". 

sambunadr, m. = sambud 1. Frost. 13 
gnb^olb {NL. I, 239"). 

samburdarol, n. S)ri!felag f}\)ii Dmfofts 
ninger fammenfl^beS, bcftrtbcd af 3)eltas 
gcrne. Gtil.Q^; Fm. VII, 190"f9. 303»f3.; 
Flat. II, 271*«. 

samburdr, w. 1) ©amltoem, gorbinbelfe 
mettcm flere ^erfoner. Heilag. I, 446*®. 
II, 104*^ (it)f. 34**); Barl 150". 2) = 
sambiid 2. OT. 36^ 

sambygd, f. = sambud 1. Stj. 367*«. 

sambygdarmadr, m. ©amb^gbing, ^erfon 
ber*^ opl^olber ftg i famme S3^gb fom en 
anben (e-s). Stj. 446". 

sambseriligr, adj. 1) fom fan fammenligned 
meb, ftiUeS beb ©iben af noget (e-u), lat. 
comparabilis. Barl. 98". 2) otierenSs 
ftemmenbe meb, fom lober fig forene meb 
XingeneS fcebtoanlige Drben, mobf. fra- 
bseriligr. Barl. 136**; Heilag. I, 213*. 

sambserr, adj. fe usambserr. 

samdags, adv. \>aa, inben famme 2)ag; 
samdags ok samstundis DN. IV, 221"; 
samstundis ok samdags DN. II, 271". 

samdaudi, m. ©amtibigl^eb i flereS Xph, 
mobf. misdaudi; man ykkarr samdaudi 
verda 0: :3 {omme til at hp famtibtgen, 
GreU. 159«. 

samdauni, adj. fortrotig meb ©tanlen af 
noget, faa at ben iffe finbed afft^elig; 
fig. sa verdr samdauni vid annaiTa 
syndir, er sva elskar vini sina, at hann 
hatar eigi ill verk t>eirra, heldr eflir 
hann \>k til synda Homil. 185'*; Horn. 
87*^0-; vesall madr sa, er vefst i syn- 
dum, |)a verdr sva samdauna, at eigi 
kennir knyk Barl. 86". 

samd6ma, adj. enig i fin 35om (um e-t, 
a e-t). Frost. 3nbl. 16; Grg. I, 101"; 
Ljosv. 14"*; Heilag. I, 599*. 

samdrattr, m. 1) ©amlen i 911m.; sam- 
drattr fjar Barl \W. 2) ©amlen af 
golf, gnanbjlab. Sturl. 1, 352**. 3) l^toab 
en l^ar famlet; J3.j6fr var haldinn ok 
sinum samdreetti fratekinn Thorn. 478**. 
4) 9leb; ek man reita (Vulg. extendam) 
— yfir Hierusalem samdratt (Vulg. 
funiculum) Samarie Stj. 647" (2 ^ong. 
21, 13). 

samdreginn, adj. fobret, obertruffen (jbf. 
dreginn DN. lY, 328"); skikkja sam- 
dregin snjahvitum skinnum, med hinum 
beztum gram skinnum ^/w.178"; Flat 
I, 466*^ Fm. VI, 358**ffl.. samdrykkja — samfelagi 169 sa samdrykkja, /*. ^riflelag; hofdu f>eir sam- 
drykkju um j61in vid f)ann maun, er 
H. het — , ok veitti Eirikr fyrr Grett. 
12ffl-; Tiii kemr atfangadagr j61a — ; 
hverr sotti til annars, t)angat sem sam- 
drykkjan var sett Grett. 41* jttf. Stj. 
418'*; f)ar sem samdrykkjur e6r gildi 
era haldin Flat. I, 2m^ (Fm. I, 280»). 

samdoBgars eQer samdoegers, adv. = sam- 
dcegris. DN. Ill, 225«». XT, 51" 

samdoegnis, adv. tnben famme $a(t)b00n. 
OHm. 121'; Frost. 4, 5»; NL. II, bOl^-^^ 
radcegris, adv. b. f. Grg. I, 53"; Grdg. 
313»*; Landsl. 4, 4»«; JPto. II, 28^^; 
Floam. 28 (163"); Stj. 34« 

samdoenidr, adj. b|^mt titfammen, unberet 
mcb nogcn. Bp. II, 68" {Hb. 43"). 

sameiga, f. ©omcic. DjV. II, 819^*-»«". 

sameiginliga, adv. tilfammen, i {^ccUeSffab, 
= saman. Mar. 799«»; J3e«%. I, 88«»; 
fif/j. 223". 

sameiginligr, adj. foeQed, = sameiginn 1. 
Flat. I, 437««; fliriZa^r. II, 658^* I, 87»^ 
Stj, 8*. 75***; sameiginligt nafn = lat. 
nomen appellativum SE. II. 116^ 

sameiginn, adj. 1) fatted. 5^j. 403**'; Alex. 
113«». 154"; Het%.I, 87«o; Thorn. SS^; 
Bp. II. n**; hvat er J)er saraeigit med 
OSS? Heilag. I, 60*. 2) alminbeligen 
forefommcnbe ; saraeigit 61 Clar. 16"'; 
sameiginn sidr o: lat^olff (mobf. ^OBtetitl) 
%X0, Heilag. II, 380 »^ 

sameign, f. 1) Strib, 5!am^) = samaneign. 
Grett. 87*; 5^'. 523 v. I. 4; sameign 
Gii'kja ok Trojamanna Hb. 5'. 2) ^tjab 
to ^ar meb ^inanbcn at 0JiJre, = vifireign. 
JTrdiS:. 36'; ser {)u sameign t)eiri'a hana 
ok hoenu? Floam. 31 (156*') j»f. sam- 
bu6, samfarar. 3) gorcning, ©amfunb; 
beilagra sameign = (at. sanctorum 
coramunio HomH. 149". 

saraeignarmaftr, m. ^crfon, l^bU (Sicnbom 
ft^ber ti( etter Ugger i {fcettedflab meb 
en onbcnS (vifi e-n). DN. VIII, 83*. 

sameigumaftr, m. 9Kebcicr? beir vara f)ar 
i bja ok heyrdu a a Kluku, at um 
hesthaga f)ann, er fyrri nefndist ok 
sameigumenn i Kluku kserdu a vid 
Sigbvat a |>umlastodum — hafdu {)eir 
))at i eidi smum, at sira Sigurdr rsedis- 
maftr — ok sameigumenn i Kluku 
gerdu Sigbvati balfmanadarstefnu DN. 
IV, 124'-"; sameigumafir i jdrft DN. 
X, 226*^; bann hafdi upp l&tit, selt ok 
afbent fyrr nefndum sire Hanse sva 
mykit, som bann eigir ok bans foreldri 
atto ok fylgdo firir bonom i ceffre 
Brekko, som &dmefndr sire Hans er 
sameigbsemaftr vidr DN. V, 803" jbf. 
804'; hon haffii gefit til Hofvini kirkju 
i L^sadftli — merkarb61 i oefra gard- inum i Rufii — medr {)vi skilordi, at 8B 
medan sameigumadr sitr a ))vi merkar- 
b61i, skal luka i landskyld a bvart 
ar ()ri aura gilda, balft prestenum a 
Hofuini til vidrlifis en balft kirkjunni 
l>ar til uppbeldis DN. II, 608". 

sameiguskdgr, m. ©fob fom liggct, ctc3 
i Soettegflab. DN. II, 819«. X, 218»; 
skogen, som ligger upp med anni 
ofan fyr Ogarden, eer sameigseskog 
me6 0. til Sandaker beefti til bog ok 
bafn DN. V, 808», iDf. eineigse S. 11. 

sameilifr, adj. tigc ebig fom (e-m). Mar. 
335«>; Homil 161«*; Leif. 32\ 

sameldi, n. ©amlit) (for samheldi?); })ar er 
beilagt sameldi allra guds engla Horn. 
130^^ 

samerfingi, m. 3Rcbari)ing. Flat. II, 184**; 
Elucid. 78"; Post. 493"f9.. 

samfagna, v. (&6) glcebc ftg mcb en, be Is 
tage i ^an« ®lcebe (e-m). Stj. 9". 426"; 
Post. 862®; b6n samfagnar go do Homil. 
213'. S^^f- sambarma. 

samfagnadr, m. foetteS @(oebe og S^ffe. 
Flat. I, 374". 

samCallinn, adj. ^aSfenbe; vaeri ykkur ast 
vel samfallin, ef {lit vserit bsedi stafi- 
fost Sir. 8". 

samfang. n. Snbttoebctfc i iSgteffab. Frost. 
11, 6\ 

samfara, adj. reifenbe t gcctteSflab meb en 
anben. Eb. 61 (112»); Sturl. I, 68". 

samfast, adv. f amlet, t ©ammenl^ccng ; r6um 
siftan samfast O-ET. 71"; tengdu ^eir — 
ekki sin skip ok f6ru ekki samfast, {)vi 
at J)eir reru f)veran arstrauminn Fm. 
VII, 264«; reifi flokkrinn s. Sturl. II, 
210'*; fekk eigi meelt 2 ordum lengra 
samfast (samt OH. 87»*) Flat. II, 171"; 
{)rja frjadaga, 3 sumor s. Frost. 2, 38'; 
G^r^. 1, 209*; vera samfast (o: uofbrubt) 
i beradi, kaupangi Frost. 7, 11*. 

samfastr, adj. 1) faft i, befoeftet t)cb ; voru 
t)eirra binir efri endari loptinusamfastir 
Post. 42«f9. (91^). ®i. 10, 1 1). 2) fammens 
l^angcnbe, = fastr3; Galilee eru tvennar 
— ok bo samfastar sin i milli Stj. 76*°; 
bann for sex daga samfasta Barl. 103". 
3) bunben toeb aScrfelunftcnS SRegler, mobf. 
sundrlauss. Flat. II, 263*. 

samfeddr, adj. fom ^ar fcette* Jaber meb en 
anben (jtof . sammcBddr). Frost. 6, 9" ; Fsk. 
137*; i>i\r.II,317*". 880«; Heilaa.l,6U''. 

samfedra, adj. b. f. Frost. 6, 9*; GuL 
103*; Grg. I, 218*f9.; Fm. VI, 57". 

samfelag, n. ©amfunb l^bori flere ere fors 
bunbne meb ^inanben. Flat. I, 240"; 
Heilag. I, 687*^'; Post 363*. 

samfelagi, m. $erfon fom ftaar i @ams 
funb meb en anben, l^ar !J)el i noget; 
at binn baleiti bimnakonungr — muni 170 samfella — samgangr — gera bik mer samfelaga i rettum 
dtrunafti Flat. I, 366*; samfelagi hel- 
vizkrar sveitar Mar. 628*; samfelagi 
vara haska Heilag. I, 650". 

samfella, v. (Id) famtnenf^ic, fommenfcettc; 
hann er af J)eim tveim samfeldr SE, 

11, 14"; j»f. B. M. Olsen Bunerne i 
den oldislandske LiteraLur @. 91'^. 

samfelldr, adj. uafBrubt; }>eir munu koma 
til samfelldrar hatidar me5 honum (a: 
gufii) Homl. 162". 

eamfelliDg, f. ©ammcnf fining. Str. 4". 

samfenginn, adj. tagen i ^\^xi%, faa ai ber 
iHc gjiJreS noget SSalg, nogcn gorffiel 
^aa ®runb af be enfelte Xingd eUer 
^eUiS inbb^tbed aft^igenbe 8e{!affen^eb. 
Oidg. 516"; DJST. II, 96"; samfengit 
folk = lat. populus, plebs, vulgus Stj. 
438". 456^« (1 ©am. 6, 19. 15, 8); sam- 
fenginn — lat. communis Boat. 42". 
43« (Sip. ®i. 10, 14). 

samfestiliga, adv. i'@ainmen^ceng, fammen, 
mobf. sundrgreint. Sij. 60". 246«. 

samfesting, f. Xilfammenf joining. Stj.'^V^\ 
SE. II, 206*. 

8amQ6rdungs, adv. inben famme gfjecbtng. 
Org. I, 199«. II, 37". 

samfleytr, adj. 1) uafbrubt, = 8amfa8tr2; 
hvat girnist ^essi sut eda sva mikill 
samfleytr harmr? Mar. 827". 2) oijcrs 
cnSftcmmenbc, fom falbcr fammcn meb 
noget (j)of. samfljota); samfloett vitni 
nN. VIII, 334"; jbf. samfleytir 6r- 
skurflir Bb. 73"f9.. 

samfleytt, adv. = samfast; haldandi sjau 
daga samflevtt {)6gn Mar. 1025*®; Frost. 

12, 4"; Landsl. 4, 19^ DN. I, 287"; 
Fid. II, 446*»; mobf. sundrslita Fm. IX, 
382 V. I. 6. 

8amflj6ta, v. (-flaut) fl^bc fammcn og faa? 

lebcS forenc fig meb noget (e-u). Mar. 

463*«; Thorn. 320*®; ^f. form. B*«. 
samflot, n. 1) Samling. ^^aabe af Slibe 

fom etc i g^lge meb l^oeranbre. Fm. 

VII, 286*3. 310^*. 2) lyjJlgc fom ^crc 
Slibe l^at^c meb l^tnanben unber en 9leif e ; 
leggja (o: aftale) samflot sitt sin i 
milium Byl. 9, 19*f9-; vera i samfloti 
med e-m Byl. 9, 19'; halda samfloti, 
samflot (vid e-n) Eg. 27 (55"); Stj. 572»*; 
Sturl I, 3"; hafa samflot b. f. Fm. 

VIII, 213«; skilja samflot sitt ok felag 
Sturl. I, 3". 

samfloti. m. = samflot 1; 1) skip Egils 

— gekk bratt fram fra samflotanum 
Eg. 67 (127*8). 2) hafa samflota Grett. 
12*'; halda samflota Dpi. o*. 

samfundr, m. ©ammenfomft. Kgs. 64"; 

stefna samfund Sturl. I, 28^*. 
samfylliligr, adj. fulbftccnbtg, fom ubgj0r 

ct $cle; samstafa er samfyllilig stafa- setning me6 einum anda ok einni 
hlj6dsgrein 68undrgreiniliga samansett 
ok framfcerft SE. II, 82>. 

samfoerr, a4j. 1) fom Ian bcere i ^i^lge 
meb, ftaa t>cb Siben af, er jcDngob meb 
(vid e-t) Fm. VIII, 335*. 2) o»eren«* 
ftemmenbe, fom er i §armoni eller laber 
ftg forenc meb noget. Flat. I, 458"; 
Alex. 95"; Mag. 2" (Mag.* 13*«); segist 
i)es8 — leita vilja, at {)eirra hugir vseri 
samfoerir her um Clar. 7^ 

samfor, f. 1) ©amlib i 3llm., at bet ene 
9Rennef!e fommer i aSer^rclfe meb bet 
anbet, l^ar noget meb bet at gij^re; at 
samfdrum dllum ok samvistum Ordg. 
406«; i ollum samforum 5«(5. 33 (382«) ; 
GreU. 165**. 2) oegtcflabeligt ©amliD 
mcUem SRanb og Jlbinbe i ©orrbelcd&eb; 
ef madr Isetr konu sina eina, en non 
gengr me5 odrum manni, f)a mon hinn 
eigi samfor hafa med hana sidan Leif. 
84", Oerem. 3, 1 ) ; \>& varftar fjorbaugs- 
garft samfftrin G^-^.11,31* (Grdg. 157"); 
samfor ])eirra var eigi long, ok andadist 
hann a t)eim misserum Flat. I, 21'; 
samfOr J)eirra var g65 Laxd. 35 (90*); 
ifoer $lur. samfarar: maela til samfara 
vi5 e-a j): begicerc en til ©uftru, Laxd. 
70 (202"); Floam. 2 (121**). 10 (128*); 
))eir H. ok B. kvadu eigi 6v8ent stefnt 
ok sogdust eigi mundu af svara um 
samfarar |)eirra Vallalj. P*; gerftust 
samfarar |}eirra (a : be inbtraabte i ^gtcs 
f!ab meb binanben), var {)ar hin skoru- 
liffsta veizla J5rawd^r.62"; naudga e-rri 
til samfara vid sik Flat I, 242*<>; jtif. 
Fm. XI, 26'; h6n vildi ekki vi6 hann 
samfarar o: lebe fammcn meb l^am, 
Yngl.9] voru, gerdust samfarar [)eirra 
g66ar Flat. I, 156"; Fm. VI, 124^; 
Floam. 10 (128^. 18 (139"). 31 (156*°); 
fatt var mp6 {)eim Hruti um samfarar 
Nj. 6 (it)f. 7) ; hon hefir getit af ykkrura 
samforum d6ttur Homil. 132"; Guftnin 
segir (til fin ^Sgtemanb BoUi): — ok 
mun lokit ollum samforum med oss, 
ef J)u skerst (= Gudrun segir ok lokit 
})eirra samvist, ef hann skaerist Laxd.B. 
21*») undan forinni Laxd. 48 (144*'); 
bra I. bui ok reift vestr til Ass — til 
Tuma mags hans me5 Sigridi konu 
sinni, f)vi at samfarar {)eirra voru eigi 
me5 vserdum. — Um haustit f6r I. brott 
6r Asi, {)vi at {)au Sigriftr njttu eigi 
af samforum Sturl. I, 94»**». 3) ^ox-^ 
binbelfe. SE. II, 34*. 

samganga, f. @ammcngaacn; eiga sam- 
gongur fjar vid e-s te Grdg. 234*. 

samgangr, m. 1) = samfdr 1. Sturl. I, 
2938*. 2) = samfor 2. Sij. 196*»; gera 
samgang sinn o: inbtrcebe i ^gteftab samgeta — samjafnan 171 tncb ^inanben, Flat. I, 371"; samgangr 

jjeirra, hj6na er gerr cttcr verftr Grg. 

II, as*. 38"; Bev. 251". 252"; JBf. 

90» jttf. 96>«; Fid. II, 400"; JKr. 47«>. 

3) ftcnbtUgt SammenftjJb. SE. 1, 190"; 

Ki^a^i. 12»«. 
samgela, v. (-^at) mebDtrte til 9lt}(in0; 

foeddist i* heiminn raed l"6fturligu boAi 

ok samgetandi helgum anda sunr guAs 

af heilagri mey Barl. 183". 
samg;iama. adv. = jafDgjarna. Fm. Ill, 

46'o. 
samgledjast, v. r. (-gladdist) gtcebed meb 

en (e-m), = samfagna. Post. 629". 
8aingr6a, v. {-greri) gro fammen mcb, faft 

til noflet e-u). Mar. 628". 
samgongufil, n. JDriffclag font l^olbcd i 

Snlebning af et $ard ^Br^Qu)) (ik}f. sam- 

gangr 2). iSfa^. 288*. 
samhald, n. 1) ©ammcn^olb, S^tcning, 

gorbunb. Fm. M, 286»». 2) 2lf^olben= 

^cb (utigtig Dberfccttelfc af lat. con- 

tinentia). Heilag. II, 365*. 623". 629« 
samhaldinn, adj. uafBrubt, tat. continuus. 

Bp. II, 5«*. 25". 66«». 156" o. fl. @t. 
samhaldr, adj. b. f. Heilag. II, 560". 
sarabarma, v, (a5) bcltagc i anbreg 6org, 

f^rge mcb bem, m. Xat. Bp. I, 166". 

170"; Heilag. I, 90". 95»; Mar. 1110»; 

^Z". 42". 
samharman, f. SKeblibenbeb. Mar. 428"; 

r^om. 348". 
samhamir, m. b. f. Post. 478'^ 
samheiti, n. SBencetonelfe fom er cnS, falbcr 

fammen meb en anben (vid #-t); kona 

er selja gulls bess, er h6n gefr, ok 

samheiti vi6 selju er tre SE. I, 480*^ 
eambeitiliga, ae2t7. meb famme, faUeS 9lat)n; 

ver kolium s. god lofiur varn Homil. 

196« 
samheldi, n. gorening mcb en (vi6 e-n), 

= samhald 1. Fm. IX, 395". 401"; 

taka sitt, ser samheldi o: inbgaa %0Xi 

ening meb l^inanben, Fm, IX, 344'^; Rb. 

6, 2^ 
samhenda, f. Sinjerim fom banneS af als 

beled en^l^benbe ©tatjelfer. SE. 1, 658«l 
sambending, f. b. f. SE. I, 610". 
samhent, adj. n. !albcd SSerfemaalet, naar 

9timene i fjjtfte og trebie SScrdlinjc bes 

ftaa af samhendingar iftebetfor skot- 

hendingar. SE. I, 658". 
samberads, adv. inben famme SQtXih eHer 

»^gb. iawcfo/. 7, 16*. 
samberradr, adj. otJerenSftemmenbe i fit 

Ubfogn (jt)f. herma); Gunilde fyrnemd 

var ok samhermd i tesso vitnisburfl 

DK XI, 229". 
samhlaup, n. 0^>l^b. Rb, 6, 2«. 
samblaupa, arfj. fom gj0r et D^)t|Jb, l^bet 

fammen. i^/a<. II, 235««. samblaupast, t?. r. (-hlj6p8t) IjjBe fammen, 

gi^rc et OpW. Bp. 11, 67«. 
samhlevpi, n. ©ammenl^ben, Dj)l/Jb. flei- 

/a^. It, 98". 
samhljofi, n. 5tonfonant SE. II, 16'*. 
saTnblj65a, t?. (a5) famftemme, ftemme obet* 

end meb (e-u). Mar, 1043*®; Bp, II, 

6". 38". 
8amhl.j6dan, f. ©amftemmen, §armoni. Stj. 

45»«; SE. II, 64". 
sambljodandi. m, jtonfonant, = samblj65. 

SE, I, 596". -II, W'\ 
samhljodi, adj. jettngob i S^b meb (e-u)» 

Mag. 17%.. 
sambljodr, adj. b. f. Mag.* 56*. 
sambrinp^ja. v. (g5) tinge famtibigen meb 

fere RioiUx, B^. f, 847**; nu ero 
lokkur tvser ok sitt sinni bv&rri hringt, 
en sambringt bit l)ri5ja sinn, |)& ertu 
j)ry8var kraldr af gufts bolfu Horn, 104*; 
)t)f. sem sambringir oUum klukkunum 
Mar, 855". 

sambringja, f. et ©lagS J!toffe; bann 
keypti enn fleiri klukkur til stopulsins 
ok 8va sambrinp^jur tvser uppi i kirk- 
junni Bp. 1, 132**; tvennar sambringjur 
ni. II, 3593«. 

sambugi, m. ®nig^eb. Flat. I, 20"; Fid, 
II, 4668^ 

sambugi, adj. entg. Grdg. 204'; Fm. VI, 
263'; sambugi e-m Flat, I, 375«; s. vi5 
e-n Bp. I, 107«. 

sambiiss, adv, inben famme $ud; vera 
samhiiss e-m Hom. 170**. 

sambyggja, v. (-bugdi) bare entg. Ghv.b; 
fjandinn mikillatr fell iiiflr ok varp nifir 
hverjom sinom sambygg:ianda Leif,\b^, 

sami, m. 1) l^bab ber er tilb^rli^t; })at er 
ekki sami, at menu se lisattir a kaup- 
skipum i bafi Fbr. 81»*. 2) Xiltom^ 
menbe, l^toab ber tilfommer en; fa, bafa 
sinn sama Fm. VI, 20"; BN. Ill, 56 
(65**); sem ek haffta fong a ok {)inn 
var sami til Barl. 66". 3) == ssett; 
koma sama a me5 e-m Flat. I, 149*'. 

samjafn, adj. Itge gob fom (e-m). Fm. 
II, 122". VI, 344'. — 3tof. Post. 907**. 

samjafna, v. (afi) fammenligne meb, ftiHc 
beb @iben af (e-u); maunsins lif sam- 
jafnat eilifri djrfi er barftia skamt 
Heilag. I, 62'®; t)eir dirfast |>ann enn 
sama ok enn sanna gud at samjafna ok 
samteija sinni skepnu Heilag. I, 100*; 
samjalnast e-m o : gjjJre fig ietjngob meb 
en, = jafnast Fm. VIII, 240 v. I. 9. 

samjafnan,/: ©ammenligning; koma i sam- 
jafnan vift e-n o: fammenligned, [tilled 
beb ©iben af en, Homil. 3®; af sam- 
jafnan {jeirra o: i ©ammenltgning meb 
bem, Heilag. I, 66"; = lat. comparatio 
i grammatifalft SBet^bning SE, II, 114". 172 samjafnanligr — samkvae5i damjafDanligr, adj. = lat. comparativus ; 
sarajafnanligt^nafn o: jtombaratit), SE. 
II, 1168. 

samka, v. (afi) famlc, fanfc, = samna. Stj. 
99 V. I. 6; Bp. II, d6^\ m. 'S:)at samka 
upp sp6num Horn. 156*®; samkast, v. r. 
famleg, fommc fammcn, Barl. 51". 

flamkall, n. ©ommcnfalbelfe til et HWj^bc? 
Thorn. 312» 

samkaupa, t?. (-keypti) fluttc 2l!!orb cttcr 
Dt)ercn8!omft om (at — ). Mar. 663«. 

flamkaupa, adj. alforbcret, forliat (um e-t). 
Byl 9, P. 

8amkeypi,n. 1) DDerenSfomft. Fm.II,96'°. 
2) ot to ^jat>c nogct meb l^inanbcn ot 
0I0re; ekki {)ykki mer samkeypi yfivart 
kaupmanna g6tt, |)u gerir [)eim ulog — 
en })eir heitast at steypa |)er yfir borfi 
Grett. 33*^; aetla til samkeypis vifi e-n 
: agtc at gbe pfl i ^aft meb en, Pr. 134". 

sarakoma, f. 1) fienbtligt ©ammenftjJb, = 
samkvama 1, samgaiigr 3; hann sa sik 
Rigradan i hinni fyrstu samkomu Barl. 
196". 2) = samkvama 4; ein manad 
ondverftan var samkoma at Halsi i 
Fnj6skadal, — en nu er h6n i Eaupangi 
Ljosv. 23*; {)at er sagt jjat sumar, at 
Eyjolfr atti samkomu i heradi Ljosv. 
23«*. 

samkomulag, n. I^bab font er aftalt, afj 
gjort i samkoma 2; geldfjar kugildi 
eptir samkomulagi er rett at bvggja 
12 alnum Jb. 361 (NL. IV, 307**). 

samkomumal, n. ©ag fom fjJgeS ofgjort 
tocb samkoma 2 (jbf. samkvamumal). 
Liosv. 23*. 

samkristinn, adj. 3Kcbfriftcn, = jafn- 
kristiim. Bj). II, 13". 21". 

samkroekja, v. (kt) !ommc i ©ttib cUcv 
5ltammcn meb en. Finb. 47". 

samkund, f. = samkunda. Landsl. 7, 
52"; Str. 21*«; Barl. 36"; Fost. 917". 

samkunda, f. ©ammen!omft. Am. 1 ; ifar 
om f eftlig, felftabelig ©ammcnfomft, ®ilbe 
(= lat. convivium Leif. 48"; Post. 916". 
917"; Thorn. 29"-"). Am. 76 ; Gtd. 75" ; 
JKr. 14«; OT. 24«; Flat. I, 283*^ 564"; 
l^m. VI, 44l*^ X, 377" U>r. 1"). XI, 
109"; OHm. 121*; ,Sf^wr/. II, 157« ; Finb. 
276*»; 7ir(75. 80«»; jffom. 31"; guds sam- 
kunda Xe«/. 49"-**; nu kemr ek bodinn 
til t)innar spellar samkundu Po5^. 493'*; 
om ben i ^irfen forfamlcbe SKentabeb; 
Heilag. II, 77**. 

samkundardi, n. fcftlig ©ammenfomft meb 
S)rtl!etag (jbf. Landsl. 7, 62"). SKr. 
1 {409*«). 

samkundufagnadr, m. ® joeftebubdgloebe ; 
pr^fiit foetr bans g6dum skoklsedum ok 
buit OSS samkundufagnad med beztum 
krasum Mar. 420» {jbf. Sue. 15, 22 fg.). samkundufor, f. Sleife til samkunda. Leif. 

samkunduhus, n. $ud fom tjener til Sams 
menlomft (e-rra). Mar. 455**. 

samkundumadr, m. ^erfon fom er tilftebe i 
samkunda; gladdi hann samkundumenn 
njju vini HomU. 189" it)f. 3o^. 1, 2. 

samkunduvitni, n. ©ilbel^uSbibne (= 5ldr- 
husvitni Frost. 11, 8). Hdk. 52*. 

samkvama, f. 1) ©ammenft0b, i^ottifion 
mctlem gicnber; brynjur voru oruggar, 
ok sakadi {>a ekki t)e88i samkvama 
Bev. 262**. 2) ©ammenf^ining, %xn% 
fom er fammenf^iet meb en anben; hvi 
hann matti ser sva 61ikr vera allan 
hagleik frammi at hafa, grafa ok gim- 
steinum setja, lika ok samicvamur sundr 
teknar undarliga vel formera sva, at 
J)e8si gersimi var hinn mesti hnossa- 
gripr Heilag. II, 130**. 3) ©ammcns 
!omft i 2llminbelig^cb, SK^be; er t)ar 
samkvama folks til t>e8s at heyra sk Jr- 
ing heilagra d6ma gu6s Kgs. 171". 
4) et af be aarligc SWpber fom |)aa 3^- 
lanb om §0ften i l^bcr hreppr ^olbteS til 
Sel^anbling af bend fommunale Slnligs 
gcnber og for at fatte 93eflutning om 
toidfe Sieglcr, fom inben Stephen ^ulbe 
l^atoe lobmoeSfig ®^lbigl^eb; samkvamur 
skolo menu eiga um haust i hrepp 
hverjum eigi fyrr, en 4 vikur lifa sumars, 
ok skipta tiundum Grg. II, 206" jtof. 
206". 207"-"->'f9.; Grog. 4S\ 49"•"•*^ 
258«o.«3fQ.. samkvama var vi6 Djupa- 
dalsa Vigagl. 13**; ef ndkkurr kemr 
eigi til saniKvamu a haust efta umbods- 
madr bans fyrir mifijan dag, sekr 3 
aurum DL II, 59". 5) r= sambud 2; 
se ok samkvama t)eirra fyrir getnaftar 
sakir en eigi losta Heilag. I, 466"f9', 

samkvamumadr, m. SRanb fom m0ber og 
beltagcr i gor^anblingerne ^aa sam- 
kvama 4. Grg. II, 207^-"-*o.m. 2O8*; 
Grdg. 49*^**. 50". 

samkvamumal, w. 1) Ubtalelfe, gor^anbs 
ling i samkvama 4; um daginn milli 
tida skyldi msela samkvamumdlum ok 
var stofan skipud Sturl. I, 43". 2) »e= 
flutning, ©eftemmclfe fom er fattet i sam- 
kvama 4. Grdg. 259*-**-**, 260*. 3bf. 
samkomumdl. 

samkvaedi, n. ©nigl^eb, Ubtalelfe l^borbeb 
man ftger ftg enig meb en, i eller ans 
gaaenbe en ©ag. ifci<5.29(361";; baftir 
guldu samkvsefii (0: fagbe fig enige i), 
at MOrfir nefndi ser borodd i vsetti 
Nj. 143 (233"); jpess skaltu mer sam- 
kvsefii gjalda, ef ^u kcBmr Didr, 183*'; 
guldu allir samkvsefii at })vi, at gj5ra 
sem hann mtelti Fm. V, 70**f8.; skal 
einn maftr skilja fyrir, en aftrir gjalda samkv8e6r — samlagari 173 samkvfiefiia GV^.I,209*ii)f.57'«-"; skal 
einn hverr J)eirra telja vsBtti fram — , 
en {>eir skolo adrir gjalda samkvsedi 
Bitt at vitnisburd |)eim, er hann hefir 
})ar borit Grg. I, 54»«ffl.. gDf. jakvaedi, 
sam}>ykki. 

samkvsedr, adj, enSI^benbe nteb noget (viA 
e-t). 5K I, 612«. 

Bamkvaemd, f. ^orening. Fost 363' (t?. I. 
samband). 

samkvsemiligr, adj, 1) ot)eren$ftemmenbe; 
ni^kkurir hlutir em samkvseiniligir milli 
guds ok annarra hluta Stj. 20'. , 2) faas 
ban fom (aber fxg forene meb noget; 
metnadr medr miklu kappi ok at' aim- 
arri halfu favizka mefir ugsefu em eigi 
samkvsemiligir hlutir sin i midil Kim. 
197". 

samkynja, adj. af fammc ©lagt. Stj. 254*. 

samkynnis, ae^t?. i famme $ud eller ^tabo? 
(ag (it)f. kynni, kynnisvist); f^sir mik 
{)angat at fara beldr en sitja samkynnis 
vid t)ik FaWay. 2**. 

samlag, n. 1) ©atnmentcegning af flere 
Xing; ef (hjii) })au hafa g0rt samlag 
fjai', foa skal hvart f)eirra at {)eim lut 
fcBra bdrnin fram eda omaga adra, sem 
i feno a Grdg. 106". 2) Jorbinbelfc, 
Sotening fom man inbgaar meb nogen 
(vid e-n), =^ samband; biftja j)eir nu 
samlags vi6 Atla jarl Floam. 2 (120"); 
ber t6kut oss til samlags vi6 yfir Fm. 
VI, 183'; f)e9sir bundu sik i saett ok 
eamlagi vidr Abram Stj. 107**; bundu 
beir |)a samlag sitt Flat. I, 237*; taka 
peir vid Vagni ok eru mi i samlagi ok 
logum mc6 |)eim Flat. I, 174"; eptir 
samlag f)eirra f)a skyldi eiga halft fe 
hvart vi6 annat fengit ok 6fengit Sturl. 
I, 77"; kona, sem pu gaft mer til sam- 
lags (= lat. dedisti mihi sociam), gaf 
mer af l)vi tre Stj. 36*^i»f-»' (1 a)iof. 3, 12). 
3) Samlib, @amfunb meb nogen (e-s); 
ef — hyggi l>er eigi jafngott til go6- 
anna samlags, sem margr mundi aetla 
Flat. I, 318"; hitti hann — biskup einn 
ok baft hann veita ser heilaga skim — , 
ok msetti hann vera i samlagi kristinna 
manna — Fm. X, 242"; hann skal vera 
hvers manns nidingr ok vera hvergi i 
samlagi g66ra manna, hafa goda gremi 
ok griAnidings nafn Vatsd. 33 (54^); 
veitir gud {)eim samlag enprla sinna ok 
allra heilagra Frump. LXXXVI" 656e); 
hann het monnum engiligu samlagi (v. I. 
sambandi) Post. 928*. 4) ©amleje eller 
fji^beUg Omgang meb $erfon af bet anbet 
Sj^n; hafit {)er meirr gert samlag vi6 
mik af heipt en af ast Fm. XI, 310"; 
ef nokkurr madr atti samlag vid konu 
innan borgar, {>a loddu t>au saman sem hundar Fm. XI, 385"; saumgligt 
samlag hefi ek ekki vid hana att Fm. 
VI, 123"; allir em jafnlikligir til sam- 
lags vifi Frifigerfii Ljosv. 23**; SBtlafti 
hann sva at naudga hana til samlags ^ 
(= samfara Flat I, 242'°) Fm. I, 225*; 
k^s ek mik til yndis ok samlaga 
Gautrek konung Fid. Ill, 61'; allra 
]>j6da konungar foerdu honum heim 
doetr sinar til samlags Stj. 673^^; t)egar 
beir sa, at ast er me6 okkr, {>& hyggja 
peir, at |)at se af samlagi okkru en 
eigi af gufts halfu Heilag. I, 443"; nu 
var t)at rafi 6v gort, at eptir |)etta 
for Simun i bii meb henni, eigi var 
samlag t>ei"*a hoegt Sturl. I, 134'*; 
var {)etta samlag {)eirra opinbert me5 
barngetnadi; foru t>au sva opinberliga 
med sinu radi, at hann lagdi hana i 
seeng ser sem sina eiginkonu Bp. I, 
852*1 
samlaga, v. (ad) 1) tage en til @am(ete sam- 
lag 4); gerdist konungr sva usidugr, at 
hann samlagadi ser — mikinn fjolda 
heidinna kvenna, t)i at allra t)j6da kon- 
ungar fcerdu honiim doetr sinar til sam- 
lags Stj. 573'®; hann br6ngir optliga 
drottningunni freistanai marga vega, 
at hann sinum illvilja fai hana sam- 
lagandi Mar. 423^. 2) samlagast e-rri 
eOler e-m o: ^abe @amleie eQer !ij^be(tg 
Omgang meb ^erfon af bet anbet Ri0n; 

fud hefir bodit fra upphafi heims, at 
arlmadr skyldi samlagast konu Post. 
363**; allr Ijftrinn kallar sem einni 
roddu, at dr6ttning {)eirra samlagist 
nu bonda sinum Mar. 438". 3) fors 
ene, forbinbe; samlagadir i einu sam- 
bykki ok sattmali Flat. I, 446"; sam- 
lagast — |)eirra fagnadi ok felagskap, 
er {)er hafit sva lengi til stundat Flat 
I, 318"; samlagast — einfoldum safnafti 
kirkjunnar sona Post. 471**. 4) fam* 
menftille, ftitte beb ©iben af noget (e-u). 
Bp. II, 4". 

samlaga, f. ©ammenlccggen ; 6lafr kon- 
ungr let blasa til samlogu \>eim ellifu 
skipum, er hann hafdi f)ar, var konungs- 
skipit i midju o. f- b. Flat I, 480* it)f. 
Fm. VIII, 135'*. 

samlaga, adj. forenet i samlag 2 eQer 3 
meb nogen (e-m); skal \)\n sal hinn 
beinsta veg til himinrikis fara ok 
samlaga verda heilogum ^uds cnglum 
Mar. 486'. Jbf. samlagari, samlagi. 

samlagari, m. ^erfon fom er i samlapr 2, i 
samoand meb nogen (e-s), = samfelagi; 
i morgin skaltu fagnaftarssell me6 mer 
fara ok minn samlagari vera i djr5 
eilifra fagnafia Mar. 486'*f8- ; sal Geir- 
ardi er samlagari vorftinn heilagra engla 174 samliigi — samna Mar. 498"; t>anD hvern mun hann l&ta 
verda felaga ok samlagara (= samlaga 
S. 28) rangldtra djftfla i eilifri kv6l 
Post. 116« 

samlagi, m. = sarolagari; mun gud gera 
xnanninn sinn gdfgara ok faganannann 
ok sinn luttakara ok samlaga (v. I. sam- 
lagara) sinna engla Post 116** i*>t- **•*•; 
vildi (Herodes) alia gera luttakara 
gloepsins, sem hann hafdi samlaga 
bodsins Post. 916". 

samlagsmadr, m. = samlagi, samlagari? 
Alff Amundson sagdee oc swor, at 
Bergulff var bans samlags man med 
bans radb oc haffdae ther hws oc beim- 
frid DN. XI, 284". 

flaralandi, ?n. fianbSmanb (e-s). Flat. I, 
364»*; Bp. I, 48"; Fm. VII, 33«^ 

samleitr, adj. graabrun, ntf^rflaben (jtf. 
samr). Barl 166»«. 199". 

samleifi, f. failed 9Sei; eiga samleift vid 
e-n o: ^otoe famme Sci at reifc fom en, 
Jb. 13 {NL. IV, 188"). 

fiamlendr, adj. 1) fra famme 2anb fom en; 
samlendr e-m Flat I, 186"; Post.B60^\ 
samlendr vi6 e-n Flat. II, 60". 2) fom 
o^l^olbet ftg inbenlanbg; )paa S^Ianb: 
Grdg. 377'; Org. I, 168" (Grdg. 335"); 
Heid. 35 (386); Hitd. 5"; Fm. V, 314'». 
— 3Keb ©cnf^n til DrbctS ^tiet^bigl^cb, 
ben SWidforftaaelfe, bet begaarfag fan 
t>are unbcr!aftct, og ben unberfunbigc 
SBrug, fom beSaarfag !an 0i0te§ beraf, 
fe Laxd. 69. 65 (174*. 190««). 

saralestr, m. (SammenfamUn (it>f. saman- 
lestr). Bp. II, 164««. 

samlifis, adv. i fammc SJ^^flc fom en (e-m). 
Thorn. 435". 

8amlifna6r, m. ©amlit); f. 6j. samlifnafir 
alf)Jfiu (.): meb goll i 5I(m.). Po*e. 930". 

samlika, v. (aft) fammenligne (e-t e-u). Stj. 
20". 

samlikan, /*. ©ammenligntng. Thorn. 299'', 

samlikr, adj'. = likr. Vem. 11"; 2?p. II, 
36". 137"; metnafir ok ofrefli eru sara- 
likir felagar Kim. 308"; {)essi penni 
er samlikr minni bendi Post. 600*. 

aamlitr, adj. af famme garDe fom noget 
(vi6 e-t). Ljosv. 10»*. 

aamlofa, v. (-a6) prife i gocHeSflab. Mar. 
29". 

samlyndi, n. ©nig^eb, = samf)ykki, mobf. 
sundrlyndi. Thorn. 54". 

samlyndr, adj. enig, af famme ©inbelag. 
Bp. II, 75"; Thorn. 102'; Z/<?i7a^. I, 
262»; Vem. 25"; andir rettlatra — ero 
svA samlyndar vi6 rettlaeti guds, at — 
Leif. 43»*. 

fiamlsegis, adv. beb ©iben af noget, faa 
at bet ftj9ber umibbelbart til noget anbet 
(vi6 e-t). DN. IV, 976". Bamlaegr, adj. tilft^benbe, liggenbe beb 
©iben af noget; seldi — Oddi manada 
mata bol i Ulfaldastodum einskilt ok 
samlsegt (fom ilte laa i gcelledflab meb, 
men bog laa i ©ammen^cmg) medr bvi 
briggja mana6a mata b61i, er Oddr 
behr &c. DN. Ill, 164*. 

samlrerfir, adj. o^lart, unbertoift tiHigemeb 
en; samleerftum manni (= lat. condi- 
scipulo i Fabricii Cod. apocryphus N.T. 
trt^ft i ©amburg 1703) ok elskuligum 
Ijrnatio beilsar lag ok litil ambatt J. 
Chr. Post. 490^ 

samlaerisveinn, m. SKebbifci^el. Elucid. 
53»«. 

sammdla, adj. fom toler, Ian tale fammen 
meb anbte; skolo })eir vera sattir ok 
sammala, bvar sem t)eir finnast Grdg. 
407«; Grett. 165"; Beid. 33 (381"). 3t)f. 
samvaerr. 

sammali, m. Slftale, DberenSlomft, := sam- 
mffili. DN. V, 109 (94*). 

sammattugr, adj. i fcelleg S^epbbelfe af 
SKagten meb en, ligc mcegtig fom en (e-m). 
Barl 28'^ 

sammattulig'r, adj. b. f. Barl. 100". 113". 

sammilskaftr, adj. fammenblanbet, fotenet 
meb noget. fhom. 323". 

samniynda, v. (ad) gitje noget famme libs 
feenbe fom noget anbet, faa at bet lig? 
ner famme; sammyndast e-m i klseS- 
nadi Thorn. 377"; G. bar sammyndat 
l)16m sinni vei-u Post. 471". 

sammsplast, v. r. (It) aftale, blitte enige om 
noaet (a o-t). Nj. 56 (86); Floam. 10 
(128"); Flat. II, 402«0; Fid. II, 237«»f8. 
{Orv. 124"). 

sammflpli, n. = sammali. Flat. I, 130"; 
Bp. h 773'*; Rb. 73*; DN. II, 64". 

sammcBddr, adj. fobt af famme HRober. 
Frost 6, 9»; Nj. 1 (2'); Fsk. 137*; 
Stj. 188»; Heilag. I, 514'. 

sammoedri, acH. b. f. Gul. 103'; Frost 
6, 9*; Grg.X 218'; Fm. VI, 93"; Eg. 
80 (193"); Fsk. 137* v. I. 

samna, v. (aft) famle (af saman, jijf. samka 
og ben forbanffebe men oftere forefom? 
menbe gotm safna Fm. X, 394* {Agr. 
17"); Nj. 13 (23»); F/af. 1, 116»; porskf. 
67»°; Bp. 1, 134"; Heilag. I, 314"i»f."); 
meb 3)at.: samna J)vi til annars tun^ls 
i?i?wft. 60a (23"); samna monnnm, lifti 
Sturl. II, 64*; Eg. 3 (4"); stefndu [)eir 
berniim inn i |)randheim ok s6mnuftii 
{)a saman {)ar allri aljjjftu OH. 212*; 
meb 9lff.: bann (nl. maurr) samnar })at 
ok saman dregr a sumarit, sem bann 
etr a vetrinn Stj.99^\ samnar 6lafr kon- 
ungr saman mikinn ber Fm. X, 337"; 
samnast o: forfamle fig, lomme fammen: 
8y4 undarliga mikit folk, sem samnazt samna6arherr — samr 175 hafdi i buanda berinn OH. 220"; ifcer 
samnast saman b. f.: samnast saman 
(r= tat. convenit) otalligr flokkr fjanda 
HeUag. II, 363*; jt)f. OH. 212^; Eg. 14 
(26«»); Flat. 1, 116«; Vatsd, 8 (16*); e-m 
samnast e-t o: en faar famlet tit fig 
noget: honum samnast bratt utalligr 
herr Alex, \V\ 

samnaAarherr, m. §ccr af golf, fom man 
l^ar famlet; er mer grunr a, at f)essi 
saronadarberr muni litill vera a moti 
her Haralds konungs Mork, 89® (Flat, 
III, 373^ it)f. M(yrk, 89» (Flat, III, 373'). 

samnadarmaAr, m. $erfon fom l^f^rer tit 
en {^orfamling; meb ^ibegreb af ilfe at 
l^ate noget fotub for be i^t^rige: t>at er 
audsa?tt, at {)er t>ykkizt litils verfiir — 
ok eign megi })er kappar beita, beldr 
samnafiarmenn Fid. II, 480*® (Anal} 
266"). 

samnadarol, n. = samburfiarCl. OT. 24*. 

saranadr, m. (ogfaa safnaftr Fm, VI, 406'. 
X, 344*; Jwa^.«266") 1) eamltng. got= 
famling af noget (e-s); var {sat iolk 
farit i buanda samnad OH. 205^ 2) 
©amling af aJlenneflet, golf, = lid- 
samnadr; gafsk ])a upp samnadrinn 
Sturl. II, 64"lt>t.'; samnafir raikill var 
aSelundi Yngl.hX (iI^'r. 26»); samnafir 
em 60 8E. I, 534; afir J)eir k6mu J)ar, 
var gen* samnadr m6ti J)eim JFVi. IX, 
369"; kouungarnir hafa nu lengi legit 
i ))essum safnadi, ok \io\\v liSit iTla 
Fm, X, 344*; jtjf. OH, 207"; Fm, VII, 
294*'; var jiar fyrir samnadr ok ber- 
laup, ok boendr "attu {)ing OH. 88'*; 
F. sagdi, at bucndr mundi margir lausir 
vift samnadinn OH. 205**; vsenti ek, ef 
ndkkurir ra5a til at r^fa samnadinn, at 
})& muni bratt })ynna8t fylking })eirra 
OH, 205*J>; |)6tti monnum eigi t)at 
miftr fra likindum, bvernig skjott ruddi 
samnaftinn OH, 220»«. 3) (Samfunb, 
gotening; breinlifra manna samnadr 
Mar. 495*tfl«; er bann tekinn i broeftra 
samnad Mar, 494*'. 

samnafni, m. = nafni. Flat. II, 11*^ 

samnan, f. ©amien. Homil. \2V\ Stj.62^\ 

samnefndr, adj, faaban fom boeter famme 
3(a\>n meb en (e-m). j^f. 2". 

samnetjast, v. r. (aft) tnbbilte fig i gotJ 
binbelfe meb en (e-m). Thorn, 828*'. 

samneyta, v. (tt) l^atoe Dmgang meb en; 
samneyta e-m Bp. I, 41". 490"; Flat. 

I, 469"; Sturl I, 214*»; samneyta vift 
e-n Sturl. I, 214*'; samneytast o: l^abe 
Dmgang meb l^inanben, DN. I, 195". 

II, 97*0. 

«amneyti, n. 1) ©amfunb, gorening, l^bori 
ben ene ftutter ftg tit ben anben. Grg. 
I, 76 fg.; vinskapar samneyti Flat. I, 286"; samneyti beilagra manna Flat, 
II, 391". 2) i SeJ^nbetligl^cb : ben Dm-- 
gang meb ftiftne HKcnneflet, ^botfta §cbs 
ninger, Sljcettere og banfattc 2Rcnnefler 
ffulbe bare ubeluttebc (jbf. Gul. 22; 
Frost, 2, 4)"; samneyti e-s o: Dmgang 
meb en, Bp, II, 61***, samneyti vift e-n 
b. f. Sturl. I, 214«>««; Heilag. I, 630*'; 
t)eir menn, er primsigndir varu, bftfftu 
allt samneyti vift kristna menn ok svd 
beiftna Eg, 50 (102"). 

samnevting, f. = samneyti 2. Heilag, I, 
632"; Bp, I, 490". 

samneyzla, f, b. f.; samneyzla annarra 
manna Anecd, 6" ; kristinna « manna 
samneyzla DN. IX, 117"; vera i sam- 
neyzlu meft e-m Barl, 113^ 

samningarmaftr, m, fortigetigt SRennejIe, 
?erfon fom gjeme bit aftocetgc ©trib, 
bilcegge 2bift. Laxd, 30 (75**). 

samnin^, m. DberenSfomft, gorlig; eptir 
samnmg J)eirra Magnuss prests Sturl, 

I, 212*; setla, sja til samningar o: agte, 
f^gc at faa en DbercnSfomft i Stanb, 
Sturl II, 150'; Flat, II, 397"; var upp- 
lesinn samningr sa, er — ^p. 1, 735*'; 
ssett ok samningr Flat, I, 512*; Sturl 

II, 150'; samningr ok sattmali DN, 
X, 38'. 

samningr, m, 5?onbent i Stofter? ek &tta 
kaup nokkut vift brceftr at Munklifi i 
Biorgvin at vilja alls samnungs DN, 
VIII, 2*. 

samnoegja, v, (gft) gibe ftg titfrebg ^o8 en 
(e-m, vift e-n). Mag,* 9'. 26*. 

samokan, f, itonjugatton. SE, II, 114". 

samol, adv, = saman ; tbe beldo bandom 
samol {= |)eir beldo bondum saman 
DN, XI, 186') DN. XI, 188. 3bf. samla 
= samna Aaseti 633 b*'. 

sampina, f. SDlebliben^eb, = sampining. 
Post, 493*'; Mar. 828". 

sampinast, v, r. (nd) l^abe SReblibcn^eb 
meb en (e-m). Bp. I, 238". 

sampiniliga, adv. af SWebtibenl^eb, meb 
Sarml^iettigl^eb. Heilag, II, 116'. 

sampining, f. = sampina (jbf. sambarman). 
Stj. 155'; Bp. II, 90"; Mar. 828**. 

samr, adj. 1) faa tig noget (e-u), oi bet 
ingen gorfljet er; samr lezk ok Atli 
(ftldrykKJu) at sin a (broeftr) gftrva Am. 
71; maftr er moldo samr Sol, 47; bott 
{)eir vaeri greindir i stoftum, voru peir 
samir i andsvftrum Bp, II, 41". 2) faa; 
ban fom man ^ar i gceUedflab meb nogen 
(e-m); bann vissi eigi, at bann vseri 1 
sama busi konu })eirri siftan, en — Chrg, 
II, 34"; siftan var bann leiddr i somu 
sseng konu )>eirri, er bann fekk Mar, 
130; binn skal rafta, bvart bann vil 176 samr — sainrei6 ganga i sama sseng konuDni eda eigi 
Grg, II, 32'; let konungr leifia i somu 
sseng ser Justinu Heilag. I, 29^; kom 
h6n aldri i somu sseng Arngrim Vigagl. 
21". 3) uforanbtet; kom til min i 
morgin, cf jier (er) ba samt i hug Mar. 
1063^*; jt)f. HeiUkg. II, 134"; samr hiti 
er t)8er (o: {)ar) jafnan AUx. 60*'; ar- 
fer6 var som efta verri Ynal. 18 {Hkr. 
14**); spurfii ma5r, hversu nann matti, 
en hon sagdi saman matt hans Heilag. 
I, 297"; var Oroekja samr i bodum 
sinura, at biskup skyldi gera Sturl. I, 
404'* jtof. 402"; konungr var samr um 
ydra ferd, hversu tcekist Flat. I, 19'** 
\Fm. Ill, 84**) ; f)6rarinn var samr um 
Sturl. II, 120**; at sOmu o: ligcIebcS: 
J)at m6t verfir, er moetast skulu allra 
manna likamir ok salur ])eirra at sdmu 
Horn. 138**; sva ma frsendi bans at 
somu gefa honum frelsi af hendi hans 
Gul 37 (31') ; sva skal (nl. boeta) brodur- 
syni bins dauda at somu Gul. 226'; sva 
at somu b. f.: sv& at somu rennr ok 
godgerning ^ess manns fr& honum, er 
liggr i bdfudsyndum ok vill eigi af lata 
Hum. 106*. 4) uafbrubt, fammcn^ans 
genbe; i samt == samfast: ))rja daga i 
samt i nifirfallinu fyrr en hann fyndi 
botninn Mar. 487"; var })at 7 daga i 
samt, at hvarir fylktu lifti i mot 66rum, 
en hvarigir reftu 4 5^^.698'*; })ar skaltu 
sofa i vetrarnatt ena fyrstu ok 3 neetr 
i samt Fm. XI, 4"; um samt b. f. : um 
sunnudagsverk oil 6 aura fyrir hvarn, ef 
vinnr tva um samt Gul. 238*. 5) famme ; 
kemr i samt lag, sem fyrr hafdi verit 
um skemtan hans ok gledi Mork. 168"; 
h6n faer som erfiSislaun sem fyrr Clar. 
22'*; sams fjorftungs o: inbcn famme 
(SanbctS) Sjctbing, Grg. I, 91». 132»»; 
sams misseris o: inben famme $atbaat, 
Gudr. 1, 9; enn er samt sem fyrra dag 
Fm. VII, 146"; mi ef ber er samt i 
hug Heilag. II, 134*^*; ninn sami o: 
ben famme : sa er mafir hinn sami Fbr. 
2g'*. 68"; Grett. 67*«. 72"; sa er rett 
inn sami Sturl. II, 110*'; Havarftr segir, 
at sa er hinn sami Hdv. 16'*; h6n 

fengr — vi6 {)at i brott ok moetir — 
inum sama manni ok (o: fom) tva 
tima fyrr Clar. 22*^; mjuklaeti hans ok 
linkin(} st6d (o: tebblet} at Deere) in 
sama Bp. II, 132*'; frettir })etta hinn 
\>n6i ok gftrir slikt it sama Mag. 15*''; 
sa enn sami o: ^an ben famme: sa enn 
sami, er {)ik hetir skrydda, hann hefir 
t>ik kosit ser til unnastu ITei/ar/. 1,461*^; 
sa sami o: ben famme, = hinn sami: 
\)A vilda ek segja, at f)u veerir sa sami 
Bevers, er ek hefi lengi eptir {)rait Bev. 231'; ek er sa sami br66ir ydarr, sem 
t)er seldit Stj. 220'; f)a var ek ok 
annars manns kona lypt upp 4 einn 
ulfalda ok sa sami rekinn sem fara 
matti Heilaff. I, 440" jbf. Kim. 74"f8.; 
8J4 sami, sja enn sami o: benne famme: 
sja sami er t>inn unnasti, er sva hefir 
vitjat bin Heilag. I, 471'*; sja enn sami 
gerfli pat Fbr. 35® ; slikr sami o : neto^ 
faaban: med slikum samahsetti^eiTa^. 
I, 64*'. — hit sama 1) ftembeleS, liges 
fom f0r: aldri s4 t>eii* hann rodna ne 
blikna edr annan veg bregdast i sinu 
yfirbragfti, heldr var hit sama blidligr 
ok glaftligr ok bekkiligr i ollu yfir- 
bragfti Post. 432*; mi kvedr skaldit it 
sama sitt Mork. 31*®; hann gen^r fram 
hvat sem fyrir er ok rjdst um hit sama 
sitt Flat.X 1^*®; 2) ligctebcS: deyr 
fe, deyja frsendr, deyr sjalfr it sama 
Hm. 75 jttf. 76; Gunlaugr t>&kkadi 
honum gjofina ok bod hit sama Gunl. 
8 (231**); nafn — fodur mins, sva hit 
sama mitt nafn, }>egar g\i6 vil mik 
hedan kalla, f)a skyldi skrasetja oil 
DN. I, 61"; sv4 hit sama skolu ok 
gefast med f)eirra radi ok samt)vkt allar 
kirkjur i boenum o. f. b. DN. Ill, 39*'; 
sva sem hurrandi hSggormr skjffii Evu 
af paradiso, sv4 it sama (= lat. ita) 
glatar sa bsedi sinni sal ok aheyrandans, 
er — Heilag. II, 604*»'* it)f. Homil. 127". 
131"; slikt hit sama := hit sama 2: 
tekr })egar sinn hjalm ok setr a h5fu6 
ser — ok slikt efi sama Folkher Didr. 
318*'; slikt hit sama, slikt sama (= 
lat. similiter) er rennande (o: rennanda) 
med sannri van til hugganar yfirligrar 
mildi i hverri kvol Horn. 7'; jtof. meft 
slikum sama haetti Heilag. I, Q4^^ \ slikt 
sama vildi h6u koma |)er i hel ok mer 
Didr. 333*. 

samr, adj. m^xU^xaa (it)f. Aasen 638'). 
Herv. 260*»; jtof. samleitr. 

samrafta, adj. bclagtig i at beflutte, fores 
tage fig noget (e-u, at e-u). Stj. 560*; 
Hard. 31 (93") ; allir uraildir urftu sam- 
rada 4 dauda Krists Elucid. 70'; i)}f. 
samradr. 

samradinn, adj. befluttet (af ficrc) i gors 
cning; hafa e-t samrafiit jEfet<).24(344*®). 

samradr, adj. enig i ftne 9laabflutninger 
og Scftemmelfer (mcb anbre); ver skul- 
um allir sattir ok samradir ok saman 
haldast DN. I, 156**. 

samrei6, f. 9libcn tilfammen i et gjJigc; 
{)a rida {)eir Antiochus konungr einn 
dag at skemta ser, ok i ^eirri sam- 
rei6 veitir (nl. Trifon) konungi bradan 
bana Gyd. 110' (1 3»accab. 13, 31 = 
Hist, schol. 646*'). samreikna — samstundar 177 fiamreikna, v. (aft) regnc en fammen mcb 
anbrc (e-m), tit bcre« %al Po5^. 476"; 
Thorn, 490»«. 

sainreki, m. = reki 1 (B. 741)), fom tils 
^0rcr pcrc i S^Hc^ffa'^- Grdg. 519*. 

sanirekkja, v. (kt) bcU ©cng mcb en (e-rn). 
Clar. 24*'; hiiiar tignustu husfriir — 
vildu t)adan i fra ekki samrekkja vid 
bcendr sina Post. 91**; samrekti hann 
bj& henni Fni. IX, 230>» 

samretti, n. JaarcneS 3)riben i gccffegffab 
^aa famme ©rceggang. Bb. 10, 2. 5. 

samriddari, m. StxiQ^tammixat (at. com- 
milito. Pr. 116*; ^eiZa^^. I, 544»l 608". 
646»; fig. Heilag. I, 317». 

samrikja, v. (kt) regjerc i ©amfunb mcb 
en (e-m); almattigr gud mun J)er veita 
— at samrikja sinum soeta syni — i 
hinni heestu himinrikis djrd Flat, I, 
365" (Fm. II, 122«»). 

samraedi, n. 1) = samninffr; fa sgett ok 
samrsefii af c-m Str. 66**. 2) (Snig^eb, 
Sambrcegtigl^eb ; drag aldri j)Jdu eda 
samreedi til bans uvina Kgs. 80*^ 3) 
@amleie, = sambufi (jtof. raft 13, rafta 
r. 24); samrsefti vift konu HkrMiS^^ (Fris. 
52"); Stj, 318««. 338*''. 540*; Heilag. II, 
642"; Mag. S**] Post. 151". 

samroeftumaftr, i». DmgangStoen, mcb l^»em 
man ^jlcier famtalc; gufts samroeftumaftr 
ok saintalsi'elagi Bail. 93*®. 

«ains, adv. (eg. ®cn. af samr) ogfaa, til; 
Itge; gufi er mildr ok sams vill jsraliga 
vera b eft inn af oss Heilag. I, 388'*. 

samsaga, adj. otjcrendftemmenbe i fin Ubs 
talelfe; at jaeir nia?tti samsaga verfta 
ok sam|)ykkir JEf. 87". 

samsess, m. ©ammenfibben, = samsaeti 1. 
Heilag. II, 224*«. 456*3. 

fiamsetja, t?. (tt) 1) fammcnfatte noget mcb 
noget, af ficre ^ele, ber faatebcS lommc 
til at ubgipre et §clt. Heilaq. II, 91*''; 
samsetja e-t af tveim lutum SE.ll, 34fg. ; 
samsetja e-t meft e-u Bp. II, 111**; 
kruna samsett refabolum Thorn. 356'*; 
samsett tala Algor. 356**. 2) for^atte, 
= kompona, komponera, setja saman; 
samsetja bref ^/m.543*; samsetja sogu 
Stj. 59*«; Trist. 10 (58**); Flat. Ill, 248*. 
3) iftanbbringe ; samsetja heit, list Bp. 
II, 49**; Heilag. I, 106**. 4) bclagtig^ 
gjjjre i, bringe i gorening mcb noget 
(e-u); samsetja e-n sinni vinattu Bp. 
II, 126*^ 

semsetjari, w. ^orfatter; samsetjari |)essa 
dikts Mar. 686*^ 

sarasetning, /. ©ammen[atning af noget, 
ber ubgjjjr flere 2)ele (lat. compositio); 
samsetnin^ stafligrar raddar SE. II, 
66*'; er m.)5k l)arflauslig {)r8etulig sam- 
setning yftarra or ft a Heilag. I, 106**. ' 

^i|ner: Orbbog. III. samsifti, m. ^erfon fom leber t 6elj!ab, 

©amfunb mcb en anben, lat. socius; 

konan var skSpuft bans samsifti bonum 

til bugganar ok 'eptirlsetis Stj. 51*^ 
samsiftis, adv. beb ©iben af noget (e-u); 

Isetr hon hann samsiftis ser — bveija 

nott liggja Mar. 1135'. 
samsiniia, v. (aft) flutte fig til, famftemme 

meb en (e-m). Heilag. I, 526**. 
samsinnijW. 1) Xilflutning; veita e-m sam- 

ainni (= samsinna e-m) i m&li Heilag. 

1, 386'*. 2) ©amfunb, gorening. Homil. 

124*'; Heilag. I, 657'*; Konr. 45 v. I. 4; 

Leif. 5*». 
samskapa, adj. enig, af famme ©inb. 

Sturl I, 74». 
samskara, v. (aft) fammenffjic (to ©teller) 

toeb at loegge be tjcb 'Suxtx cllcr bcSlige 

fammen^jadfebe 5!anter otocr ^inanben. 

Fm. VIII, 196** (Konung. 83«»); fe un^ 

ber skftr 5. 
samskipa, adj. fom er )pOia famme ©fib 

meb en (e-m). Fhr. 27'<>; Grg. I, 243*«; 

Grett. 88'. 
samskipti, n. alt, l^t^ab man l^ar meb en 

anbcn at gjfJre, = viftskipti; eiga sam- 
skipti (= eiga samlag, samraefti 3) vift 

konu, mann Mag.* 11*«. 26^*. 34*. 
samskola, adj. unbcrtoift i ©lole fammen 

meb en (e-m); bofftu verit iyrr bonum 

samskola ^jf. 1". 
samskulda, f. ligc 9l0bbenbig]^eb fom et 

HJlenncftc i to S^ilfalbe er unbcrfaftct, 

faa at bet lige faa libt i bet ene fom 

i bet anbet er fig fclu raabig, cller fan 

regne ftg bet til gortjencftc cller ©f^lb. 

Flat. I, 448*» (Fm. II, 246*°). 
samskylda, f. b. f. ; samskyldu a nattura 

a enum unga sem a cnum gamla, hon 

aukar efta vanar vetratal eptir vild 

sinni,. allir bua undir einni skyldu 

Heilag. I, 448*'. 
saraskcx^gi, n. ©fou fom liggcr i gcetteSflab, 

er fierce ©ienbom. BN. VIII, 249^ 
samsraaftr, m. = samningarmaftr. OH. 

92*. 
samsnsefta, v. (dd) f^ife fammen meb en 

(e-m). Post. 46'». 
samstafa, f. ©tatoelfe. SE. I, 594«>. 608*». 

II, 26**. 82*'. 
samstafan, f. b. f. SE. I, 596*'. II, 26*f8.. 
samstafligr, adj. l^cn^^renbe til, af ©Cs 

ffaffen^eb fom en ©tatoelfe. SE.ll, 88*«. 
samstafr, adj. ?»glftggt fae ek set, bvat 

draumar })es8ir eru, en mjok mun J)er 

samstaft (v. I. samstafnt) {)vkkja Laxd. 

33 (83*'). 
samstunda, adj. famtibig mcb noget (e-u). 

Heilag. II, 287*'. 
samstundar, adw tit fomme 2^ib. DN. II, 

225*'. IV, 266**. 

12 176 samr — samreid ganga i saiua sceng konunni eAa eigi 
Grg, II, 32'; let konungr leifia i sdmu 
saeng ser Justinu Heilag. I, 29^; kom 
li6n aldri i 85mu sseng Arngrim Vigagl, 
21". 3) uforonbtet; kom til min i 
morgin, of t)er (er) ba samt i hug Mar, 
1053**; jt)f. HeUag. II, 134"; samr hiti 
er |)8er (a: t)ar) jafnan AUx, 60**; ar- 
ferd var som eda verri Yngt 18 {Hkr, 
14**); 8pur6i maftr, hversu hann matti, 
en hon sagdi saman matt bans Heilag, 
I, 297"; var (Jroekja samr i bodum 
sinum, at biskup skyldi gera Sturl. I, 
404** jt)f. 402**; konungr var samr um 
yftra ferd, hversu tcBkist Flat, I, 19*° 
{Fm. Ill, 84") ; {)6rarinn var samr um 
Sturl. II, 120**; at sdmu o: ligclcbcS: 
t)at mot verftr, er moetast skulu allra 
manna likamir ok salur t)eirra at s&mu 
Horn, 138^* \ sva ma fraendi bans at 
85mu gefa honum frelsi af hendi bans 
Gul. 37 (31^) ; sva skal (nt. boeta) brodur- 
syni bins dauda at somu Gul. 226'; sva 
at somu b. f.: sva at somu rennr ok 
^6dgerning ^ess manns fr& honum, er 
liggr i bofudsyndum ok vill eigi af 14ta 
Hum. 106*. 4) uafbrubt, fammcnl^an; 
genbe; i samt =r samfast: })rja daga i 
samt i niftrfallinu fyrr en hann fyndi 
botninn Mar, 487"; var f)at 7 daga i 
samt, at bvarir fylktu lidi i mot odrum, 
en bvarigir reftu a Stj.b9S^^; J)ar skaltu 
sofa i vetrarnatt ena fyrstu ok 3 nsetr 
i samt Fm, XI, 4**; um samt b. f. : um 
sunnudagsverk 611 6 aura fyrir bvarn, ef 
vinnr tva um samt Gul, 238^ 5) fammc ; 
kemr i samt lag, sem fyrr bafdi verit 
um skemtan bans ok gledi Mork. 168"; 
h6n ffler som erfidislaun sem fyrr Clar. 
22^*; sama fjorftungs o: inbcn fammc 
(Sanbctg) gjcrbing, Grg, I, 91». 132"; 
sams misseris o: inbcn fammc $atbaat, 
Gudr, 1, 9; enn er samt sem fyrra dag 
Fm, VII, 146"; mi ef ber er samt i 
hug Heilag. II, 134'®; hinn sami o: 
ben fammc: sa er madr hinn sami Fbr. 
2g8i. 58'*; Grett. 67". 72«'; sa er rett 
inn sami Sturl, II, 110*®; Havarftr segir, 
at sa er hinn sami Hdv. 16'*; h6n 

fengr — vi6 t)at i brott ok moetir — 
inum sama manni ok (o: fom) tva 
tima fvrr Clar, 22*^; mjuklseti bans ok 
linking stod (o: ticbblct) at bccrc) in 
sama Bp. II, 132*^; frettir {)etta hinn 
J}ri6i ok gorir slikt it sama Mag, 15*®; 
sa enn sami o: f)an ben fammc: sa enn 
sami, er ^ik hefir skr^dda, hann hefir 
{)ik kosit ser til unnastu lfei7a^. 1,461"; 
sa sami o: ben fammc, = bmn sami: 
\>B. vilda ek segja, at ))u vaerir sa sami 
Bevers, er ek hefi lengi eptir {)rait Bev, 231'; ek er sa sami br6ftir y6arr, sem 
t)er seldit Stj. 220^ t>^ var ek ok 
annars manns kona lypt upp 4 einn 
ulfalda ok sa sami rekinn sem fara 
matti Heilag, I, 440'^ jtjf. Kim, 74»f8.; 
sja sami, sja enn sami o: bcnnc fammc: 
sja sami er \)inn unnasti, er sva hefir 
vitjat bin Heilag. I, 471"; sja enn sami 
gerfti pat Fbr, 35® ; slikr sami o : ncto|> 
faaban: med slikum sama bsetti ^eito^. 
I, 64*'. — hit sama 1) frcmbcle^, lige^ 
fom f^r: aldri sa t>eir hann rodna ne 
blikna edr annan veg bregdast i sinu 
yfirbragdi, heldr var hit sama blifiligr 
ok glaAligr ok f)ekkiligr i ollu yfir- 
bragdi Post. 432*; nu kvefir skaldit it 
sama aitt Mork. 31®^; hann gengr fram 
hvat sem fyrir er ok rjdst um hit sama 
sitt Flat,!, 1^"; 2) UgclcbcS: deyr 
fe, deyja frsendr, deyr sjalfr it sama 
Hm, 75 it)f. 76; Gunlaugr t)akka5i 
honum gj6fina ok bod bit sama Gunl. 
8 (231**); nafn — fodur mins, sva hit 
sama mitt nafn, |)egar guA vil mik 
hedan kalla, {)a skyldi skrasetja oil 
DN, I, 51'*; sva hit sama skolu ok 
gefast med f)eirra radi ok sam[)vkt allar 
kirkjur i boenum o. f. to. DN. Ill, 39**; 
sva sem burrandi bdggormr skjffii Evu 
af paradiso, sva it sama (== lat. ita) 
glatar sa bsedi sinni sal ok aheyrandans, 
er — Heilag, II, 604*«'* jt)f. Homil. 127'«. 
131**; slikt hit sama = bit sama 2: 
tekr J)cgar sinn hjalm ok setr a bofuft 
ser — ok slikt efi sama Folkber Didr. 
318*^; slikt hit sama, slikt sama (= 
lat. similiter) er rennande (o: rennanda) 
me6 sannri van til bugganar yfirligrar 
mildi i hverri kvol Horn, 7'; jtof. med 
slikum sama baetti ITeiVa^. 1, 64*'; slikt 
sama vildi h6n koma |)er i hel ok mer 
Didr. 333*. 

samr, adj. mjJrfcgraa (jbf. Aasen 638^). 
Herv, 260*'*; jbf. samleitr. 

samrada, adj, bclagtig i at bcfluttc, forcs 
tagc fig nogct (e-u, at e-u). Stj. 550*; 
Hard. 31 (93"); allir umildir urdu sam- 
rada a dauda Krists Elucid, 70^; jbf. 
samradr. 

samradinn, adj, bcfluttet (af flere) i gor? 
cning; hafa e-t samradit fiieid. 24 (344**). 

samradr, adj. cnig i fine Slaabflutningcr 
og 93cftcmmclfcr (mcb anbrc); ver skul- 
um allir sattir ok samradir ok saman 
haldast DN. I, 156**. 

samreid, f. 3libcn tilfammcn t ct Sl^lgc; 
ba rida beir Antiochus konungr einn 
dag at SKemta ser, ok i })eirri sam- 
reid veitir (nl. Trifon) konungi bradan 
bana Ggd. IW (1 3»accab. 13, 31 = 
Hist, schol. 546**). samreikna — samstundar 177 samreikna, v. (ad) regne en fammen meb 
onbrc (e-m), til bcrcg %al Po5^.476««; 
Tliom. 490". 

samreki, m. = reki 1 pS. 74b), fom tils 
^0rer f[crc i goettcSffab. Grdg, 519». 

sanirekkja, v. (kt) bclc ©eng meb en (e-m). 
Clar. 24"; binar tignustu husfriir — 
vildu i}adan i fra ekki samrekkja vifi 
bcendr sina Post. 91**; samrekti hann 
bja henni Fm. IX, 230". 

samretti, n. gaareneS 2)riben i gatteSflab 
paa famme ©rcedgang. i26. 10, 2. 5. 

samriddari, m. ^rig^Iammerat, lat. com- 
milito. Pr. 116*; Heilag. 1, 544^3 608". 
646*»; fig. Heilag. I, 3I7«. 

samrikja, v. (kt) regjcre i ©amfunb meb 
en (e-m); almatlip:r gud muri \>er veita 
— at samrikja sinum soeta svni — i 
hinni haestn himiiirikis djr6 Flat. I, 
365" {Fm. II, 122««). 

samrsedi, n. 1) = samiiingr; fa saett ok 
samrsefii af e-m Str. 66**. 2) (Snig^cb, 
Sambrcegtigl^eb ; drag aldri \)'}d\i eda 
samreedi til bans uvina Kgs. 80^^ 3) 
€amleie, = sambuA (jt)f. raft 13, rada 
V. 24); samraedi vift komi JTA;r.66^^ (Fm. 
52"); Stj. 318*«. 338". 540"^; Heilag. II, 
642"; 3fa^. 3**; Post. 151*^ 

samroedumadr, m. Dmgangdt)en, meb l^t)em 
man j?leicr famtalc ; gu6s samrceAumadr 
ok samtalsfelagi Barl. 93". 

«ams, adv. (eg. @en. af samr) ogfaa, tils 
lige; gu6 er mildr ok sams vill |)raliga 
vera befiinn af oss Heilag. I, 388^*. 

flam saga, adj. otjerenSftemmenbe i fin Ubs 
talelfe; at J)eir rasetti samsaga verfla 
ok 8aml)ykkir ^f. 87". 

samsess, m. ©ammenfibbcn, = samsseti 1. 
Heilag. II, 224*^ 456". 

samsetja, t:. (tt) 1) fammenfcctte noget meb 
nogct, af flerc XtU, ber faalebcS fomme 
til at ubgifjrc et §elt. Heilaq. II, 91"; 
samsetja e-t af tveim hitum SE.ll, 34fg. ; 
samsetja e-t meft e-u Bp. II, 111"; 
kruna samsett refabolum Thorn. 356''*; 
samsett tala Algor. 356'*. 2) forfatte, 
= kompona, komponera, setja saman; 
samsetia bref ir/m.543*; samsetja sogu 
Slj. 59"; Trist. 10 (68**); Flat. HI, 248*. 
3) iftanbbringe ; samsetja heit, list Bp. 
II, 49»»; Heilag. I, 106*». 4) belagtig-. 
gii^re i, bringe i gorcning meb noget 
(e-u); samsetja e-n sinni vinattu Bp. 
II, 126*^ 

semsetjari, m. gorfatter; samsetjari t)essa 
dikts Mar, 686»<'. 

«amsetning, /. ©ammenfcetning af noget, 
ber ubgi^r pere 3)ele (lat. compositio); 
samsetnin^ stafligrar raddar SE. II, 
66**; er mjftk |>arflauslig {)r8etulig sam- 
setning yftarra orfta Heilag. I, 106**. • 

^ri^ncr: Orbbog. III. samsidi, m. ^erfon fom let>er i ©eljTab, 

©amfunb meb en anben, lat. socius; 

konan var skopud bans samsidi bonum 

til huggaiiar ok 'eptirleetis Stj. 51'*. 
samsiftis, adv. beb ©iben af noget (e-u); 

Isetr hon bann samsidis ser — hverja 

nott liggja Mar. 1135^ 
samsinna, v. (aft) fluttc fig til, fampemmc 

meb en (e-m). Heilag. I, 526**. 
samsinni, n. 1) Xilflutning; veita e-m sam- 

sinni (= samsinna e-m) i mali Heilag. 

1, 386^*. 2) ©amfunb. gorening. Homil. 

124**; Htilag. I, 657«»; Konr. 45 v. I. 4; 

Leif. 5*». 
samskapa, adj. enig, af famme ©inb. 

Stiirl. I, 74». 
samskara, v. (aft) fammenf^ic (to ©t^Her) 

toeb at Icegge be Deb Surer eUcr bedlige 

fammen^agfebe banter otoer ^inanben. 

Fm. VIII, 196** (Konung. 83««); fe \xn'> 

ber skor 5. 
samskipa, adj. fom er "pad famme ©fib 

meb en (♦^-m). Fbr. 27«<>; Grg. I, 243*«; 

Grett. 881 
samskipti, n. alt, l^toab man ^ar meb en 

anben at gjjJre, = viftskipti; eiga sam- 
skipti (= eiga samlag, samrsefti 3) vift 

konu, mann Mag.* 11*«. 26*». 34*. 
samskola, adj. unbcrtoift i ©lole fammen 

meb en (e-m); bofftu verit fyrr bonum 

samskola ^f. 1". 
samskulda, f. lige 9l0btoenbigl^eb fom et 

SRenneffe i to ^ilfcelbc er unberfaftet, 

faa at bet lige faa libt i bet enc fom 

i bet anbet er fig felb raabig, eller fan 

regne pg bet til gortjcnefte etter ©f^lb. 

Flat. I, 448*» (Fm. II, 246*°). 
samskylda, f. b. f. ; samakyldu a nattura 

a enum unga sem d enum ganila, b6n 

aukar efta vanar vetratal eptir vild 

sinni, allir bua undir einni skyldu 

Heilag. I, 448**. 
samskcegi, n. ©fob fom ligger i SocHeSflab, 

er flered Gienbom. BN. VIII, 249^ 
samsmaftr, m. = samningarmaftr. OH. 

92^ 
samsnaefta, v. (dd) f^ife fammen meb en 

(e-m). Post. 46»». 
samstafa. f. ©tabelfc. SE. I, 594«». 608*». 

II, 26**. 82*». 
samstafan, f. b. f. SE. I, 596*». II, 26%.. 
samstafligr, adj, ^cn^^renbc til, af 93es 

ffaffen^eb fom en ©tabelfe. SE.ll, 88*«. 
samstafr, adj. ? • glftggt fee ek set, bvat 

draumar {)essir eru, en mjok mun {)er 

samstaft (v. I. samstafnt) J)vkkja Laxd. 

33 (83*«). 
samstunda, adj. famtibig meb noget (e-u). 

Heilag. IT, 287 *«. 
samstundar, adv. til fammc %\\>. DN. II, 

225**. IV, 266**. 

12 178 samstundis — samtal samstundis, adv. b. f.; DN, IV, 271®. X, 
62(55*"); samstundis ok samda^s DN. 
II, 271"; samdags ©k samstuodis DN, 
IV, 221*®; samstundis (o: ftras) eftir 
861ogla6an DN. I, 245". 

samsumars, adv. inben famme @otnmer. 
Aa. 226"; Grett. 191 ; Eb. 29 (52^); Nj. 
146 (251»); ^nn. 192"; 205*"; Sturl 

II, yo*». 

samsvarning, f. ©ammenfbatgclfe, lat. con- 

spiratio. Pr. 241". 
samsvarningarmadr, m. en af be fammeits 

ft)orne. Pr. 348". 
samsveit, /*. = sveit; drottning yfir allar 

samsveitir heilajjra Mar. 211'*. 
samaveitungr, m. ^erfon bcr iii^pxtt famme 

sveit fom en anben (e-s). Heilag. II, 

341". 
samsverjast, v. r. (-86r) fammenfboerge fig 

meb en (e-m). Thorn. 382'». 383". 
samsystir, f. fyulbfi^fter. DN. IX, 788"; 

jbf. sambrodir. 
samsystkin, n. joZ. gulbfj^bflenbe (nemlig 

SBrobcr og Softer). DN. II, 807'. 
samsseng, /. ©eng fom en belcr meb en 

anben (e-s). Heilag. II, 584*. 
samsaeti, n. 1) @tbben titfammen. Htilag. 

I, 389"; veita e-m samsseti at sjalls 
sins borfti Stj. 539*; haia e-n i samseeti 
meft ser Flat. I, 459*; taka samsseti 
o: foette fig neb fammen, Flat. I, 457*®; 
Sti' 460®; mart sem konungsmenn em 
staddir i samsaeti eda eru peir i iylgd 
mefi konungi Kgs. 83*®; sa hann einn 
mann klseddan i f)eim bunadi, er eigi 
var bseriligr i sliku samsseti Barl. 36*® 
(SWatt^. 22, 11 fg.); it)f. Svarfd. 15 (151*). 
2) be bcr fibber fammen meb l^inonben, 
meb en (e-s); allt bans samseeti a: aUe 
be fom fabe meb ^axa til SBorbS, Barl. 
88*®; Mar. 1051''®; ^riftja satfisseti o: 
treble ©orbfcetning, r/tow.30*. 3) eam-- 
funb, = samneyti; vera i samsseti me5 
voskum monnum Fm. XI, 92*; ver6a 
med 8t6rm8elum fratekinn samseeti ann- 
arra kristinna manna Anecd. 6" (i))f. 
6"-*®). 

samseetisdrykkja, f. 2)rif!elag, = sam- 

di-ykkja. Kgs. 80". 
samseetismadr, m. ^erfon fom fibber fam; 

men meb en onben (e-s). Kgs. 82®*-**. 
samsaett, f. = seett. NL. II, 475"; DN. 

II, 64®; Ldf. 197*®. ^ 

samseetta, v'. (tt) forlige* = seetta; sam- 
seetta sik vid gu5 Barl. 176**; sam- 
seettast, v. r. forlige fig, inbgaa gorlig 
meb ^inanben, DN. II, 666". VI, 131**. 

samt, adv. (eg. ^If. n. sing, af samr) = 
saman; i t)e6sum bernadi ollum samt 
J'w. VI, 169"; eru allir samt (o : famlebc) 
a sunnudOgum Heilag. II, 460*i»f.**f8.; Egiptskir menn s4tu ser samt — ok 
binir komnu broedr ser einir saman 
(v. I. samt) ^(;.jil7**; ))egar hina fyrstu 
natt, er ^au lagu baedi samt Flat I, 
325"; bann bj6 einn samt i eydimdrk- 
inni Heilag. I, 60*®; reift H. — beiman 
einn samt Gun^. 13 (273"); J6n skakki 
fell einn samt i loptinu Fm. IX, 25 
V. I. 14; bugdist bann falla fyrir 8J6n- 
inni einni samt {v. I. saman) SE. 1, 144*; 
me5 einum samt ordum ^«7a^.II,364"; 
sem {)eir foru tveir samt Stj. 131**; f6ru 
siftan baftir samt til — Stj. 131*®; jtof. 
Khn. 74"; skiptandi bee6i samt, sififerdi 
ok kleefiabunafti ilfar. 182'*; boffiu {)ar 
samt allir mikla sveit Eb. 56 (104") ; pvi 
bcefir — , at ver allir samt befim upp 
ok styrkim tru vara Heilag. I, 62"; 
|)at bikki mer — skemtiligra, at ver 
drekkim allir samt Flat. I, 467*®f8-; 
8;^ndist {)eim ollum samt at lata raft 
rafti moeta Flat. I, 46*®; e-t kemr samt 
o: man bltber entg om en 3^ing: kemr 
})at eitt ollum samt, at — Mar. 1039®; 
a J)eirri stefnu reftu })eir sva, at samt 
kom med ollum, at — Hkr.b4S**\ jbf. 
2bet Sinb ©. 320b"; bera e-t samt vid 
e-t o: fammen^olbe, fammenlignc noget 
meb en ^tng : bar bann samt slikt, sem 
bann bafdi lesit, vi6 orft ok kenning 
})es8a villumanns Heilag. I, 126*; a 
samt =: samt: korau allar roeftur vel a 
samt med {)eim Heilag. II, 172*; kemr 
J)at a samt meft ^eim. at — o: be btetoe 
enige berom, ot — Fris. 194**; Flat. 
II, 271"; it)f. 2bet »inb ©. 320b®f98.; 
i samt o: uafbrubt, i ©ammenbang, = 
samfast: benni (nl. orrostunni) letti eigi 
80 daga i samt Bret. 20 (50**); ^rja 
daga 1 samt var hann i nifirfallinu Mar, 
487*7 jj,| 2^„, XI, 4*®; Heilag. I, 364®. 
372*-"; %. 598®*; um samt b. f.: 6 
aura firir hvarn (nl. sunnudag), ef vinnr 
tva um samt (= samfast 2. 3. 6) Frost. 
2, 38®. 

samtak, n. gorening, DberenSfomft. DL 
II, 357'; Safn. II, 169*®"; bafa samtak 
at e-u o: inbgaa Dtoercn^Iomft om noget, 
Hard. 36 (106*®); bafa samtak moti e-m 
o: forene fig mob en. Flat. Ill, 661*'^. 
563*®; gera samtak moti e-m b. f. HE, 
I, 433**. 

samtaka, v. (-t6k) forene fig, fomme otoets 
enS om noget; samtaka e-t med e-m 
Stj. 258*^ 439®®; Gyd. 10**; Ann. 213*; 
NL. I, 448*. 

samtaka, f. ©amlcn, Snbfamlen; samtaka 
tiundar DN. II, 263®*f9.. 

samtal, n. 1) ©ammcnrcgning; vera i sam- 
tali med e-m o : regned fammen meb en, samtala — samvista 179 Barl 99«. 2) ©amtate. Fm, VI, 226". 

3) DuetenSfomft, = sattmal. Mar, 697". 
samtala, v. (ad) gjj^re en ^ftale, Dberend^ 

fomft (samtal 3). S^. 187"; Mar. 1161« 
samtala, f. BamiaU; = (at. colloquium. 

NL. I, 451«« i»f. 450»*. 
samtal 8 felagi, m. ^erfon tneb ^Dem man 

f^rcr ©amtale. Bart. 93" jtof. samroedu- 

madr. 
samteigr, m. Si^v^ft^tt^ font linger i ©am- 

eie, «r flete8 (gicnbom. DN, II, 112". 
samtelja, v. (-taldi) tatte, tcgne fomtncn; 

samtaldir imbrudagar merkja kenning 

12 postola Homil. 35**; vera samtaldr 

gufis jatorum Heilag. I, 80«>; jtof. 100». 
samtempra, r. (aft) blanbe fammcn, bringc 

i Oberendftemmelfe meb noget (e-u); sa 

er kraftrinn nsest gudi, at sterkr sam- 

temprist veikum Post. 473'; samtempr- 

andi fftgru fyrirheiti bsedi lif ok sifi- 

ferdi Post. 490^; reykelsi samtemprat 

himnesku thimiamate Mar. 546" (jbf. 

Heilag. I, 707«). 
samtempran, f. 1) ©ammcnblanbcn. Post. 

6«; Bp. II, 61»«. 2) Slanbing, l^tjab bcr 

fremtommer beb at fammenblanbe flere 

Xing. Thorn. 644". 
samtenging, /". 1) gorbinbelfe, gotening. 

SE. II, 106»; Barl 210^; How. 113H". 

2) ieonjunction. SE. II, 92. 154« jtof. 

-B. If. O&en om Eunerne ©. 63^ 3) 

Jtommunion i ^ertend 9?abbere. Eeilag. 

II, 436". 
samtengja, v. (gd) forbinbe, forcne. Stj. 

68". 307"; Fm. VI, 218»; Anecd, 9"; 

samtengja skip Flat. 1, 42®^ ; samtengja 

e-t e-u Bp. I, 177"; Hetlag. I, 213"; 

6^0*- 28«*. 34". 85'. 573"; Po^^ 363»'«*. 
samtengdr, adj. ftaacnbe t gotbinbelfe meb 

noget (e-s); pesssL gloeps mattu kenna 

t)ik samtengdan (= samvitugan 2. 34) 

a nalsegum lima Hetlag. II, 100*°. 
samtengr, adj. forbunben, fotenet (maafic 

foT samtengdr); nu er hann samtengr 

Stephano i djrfi Horn. 75»^ 
samtida, adv. famtibigen, til famme Xib. 

Bp. II, 181«>; Flat. II, 137»«; F/dam. 5; 

samtiAa e-m o : famtibigen meb en, Bp. 

I, 619". II, 104*; Sturl. I, 86'"; Jomsv. 

58*»; 2?7dam. 5 (124'0. 
8amti6ar, adv. b. f. ; nu r^tt samtidar 

Post. 473**. 
samtiftis, adv. b. f. Fated. 16 (28"). 
samtima, adv. b. f. Bp. II, 29". 
samtimis, adr. b. f. Eg. 86 (217"). 
samtruadr, a^. af famme Sto, fom ffat 

famme iro. Heilag. II, 47®. 
samtjnis, arft\ 1) inben famme ©jerbe, i 

famme ®aarb. G-ul. 19*. 88*; Landsl. 

7, 16'-'. 2) i !RaboIag meb en; sitja (a: 

o^Jl^olbe fig) 8. vifi e-n Vem. 18 (285«); Laxd. 56 (164"); Eb. 19 (SI*); ffifeJ. 
39"; p.hr<E6. 29**; DiV; II, 729". 

samtdkumaftr, m. $erfon ^btd g^^^^tning 
bet er at inbfamle noget (e-s) ; samtbku- 
menn t)eirra almosna DN. VIII, 76 
(95"). 

samveldi, n. 1) "^Mti^cA, ^elagtigl^eb i 
9legiering; t6k hann }>ann mann til 
samveldis ok i keisarad6m med ser, 
er — Heaag. I, 302*. 2) S)elagttgbeb t 
noget (e-s) i 3Clm.; af samveldi guOligs 
mals (Vulg. ex consortio sermouis do- 
mini 2 gRof. 34, 29) Stj. 314»*. 3) Sam^ 
lit). Post. 242«>; Fm. X, 310". 311*°. 
XI, 312»; V6U. 149" (Fid. I, 190") ; 
Pr. 66*. 

8amveldi8[)ing, n. ©ammenfomfl. Kgs.77^\ 

samvera, f. ©amtocerc, ©amlib. JZr. 44'; 
Stj. 1". 

samverskr, adj. famaritanf!. AE. II, 417a'. 

samvild, f. ' ©amt^fle, @ntgl^eb. Thorn. 
493 »«. 

samvili, m. b. f. Horn. 207*. 

samvinna, v. (-vann) unberftfJttc, \\otVipt 
en (e-m) i l^anS ©jerning. Hetlag. I, 
64«. II, 90"; i^O*. 198*'. 467*; Fm. XI, 
310\ 

samvinnari, m. §joc(j)et. iSE. II, 210". 

samvirda, v. (r5) ftiUe beb ©iben af noget 
(e-u) fom jebngob bermeb. Fm. X, 338*®; 
Slj. 25«*. 83**. 422«. 

samvirdiiigr, adj. fom fan ftiHeS beb Sis 
ben af noget (e-u) fom jetongob. Post. 
156"; Heilag. II, 349". 

samvirftinp^, f. Vf ©ammenftitling, ©ams 
menltgmnp; i samvirdingu e-s o-. i 
©ammenltgning meb noget, Post. 894^^; 
sva langt umfram i ollum hlutum, at 
Qngri ma samvirdingu a koma Mar. 
55*. 2) l^tjab ber o^oeier noget, cequis 
Dalerer bermeb; at yftr veitist })at eigi 
sva i verkkaup ok fulla samvirfiing fynr 
Jjau g6ft verk, sem |)er hafit gert Stj. 
156*«. 

samvist, f. 1) = samvera (samf5r 1). 
Grag. 406* (tsl s. II, 491); Kgs. 63"; 
stundlig samvist o: Samlib ^er i ^iben, 
Grett. 208*; vera samvistum me6 e-m, 
vi6 e-n Frost. 3, 23'; Homil. 34"; Grg. 
I, 123«. 2) cegteflabcligt ©amlit), = 
samfdr 2. Fm. XI, 424; Landsl. 5, 5"; 
njtti Hrafn litit at samvistum vift hana 
Gunl. 11 (250*); v6ru |)au i Reykja- 
holti lengstum t>Au misseri, en ekki 
n;^tti af nenni um samvistir, ef t)au 
voru eigi |>ar Sturl. I, 238>. 3) 9Ranb8 
og 5!t>inbed @amlib i Utugt ubenfor 
^gteflab. Str. 9*». 

samvista, /'. = samvist 1) samvista vi5 
e-n Ghg. I, 78'; skilja samvistu, sam- 
vistur e-rra d: gj0re 6nbe )paa nogcnS 

12* 180 samvista — sam{)ykkja eamlit), Fm. VI, 226'»; Xax^.66 (191«) ; 
Vatsd. 47 (80"). 2) Landsl. 6, 5«; mefi 
litilli bliftu var fjeirra samvista Vols. 
166" (Fid, I, 209«); j»f. er {jeirra sam- 
vista falig VoU, 167" (2^d. I, 209»3). 
3) hon (Batseba) haffii fengit barn- 
getnafi af {)eirra samvistu Stj. 514*; 
sagdi, at J)at veeri vel fallit, at })au 
bygfti eina rekkju, a medan konungr 
vaeri i burtu ok kalladi miklu betri 
})eirra samvistu en })at hiin eetti sva 
gamlan mann Fid. I, 50". 

samvista, cidj. lc»cnbe fammcn mcb en; 
vera samvista vid e-n Stj, 318*. 

samvistili^r, adj. fammcnl^prcnbc, forcnet; 
samvistiligir i lifi siiiu Stj. 495*. 

samvit, n. gorftanb ; sem ek bezt kann — 
eftir mint) bezto samviti HE. I, 561*°; 
heil ok lisjuk baefii til samvits ok lifs 
Mk, 32"; heill at samviti f)6 at krankr 
i likamanum Mk. 39"; BN. XI, 40*; 
heill at samviti f)6 at krankdomr mneddi 
likam bans BN. XI, 50^ jtof. 53^ ; j^f . i 
fullu ok skellegha samviti sinu, j)6 at 
h6n var krank at likami sinum BN, 
XI, 91". 

samvitand, f. SKebtoibcnbc, SJibcnbe; mefi 
samvitand kenniraanna Post. 9*; B. 
hafdi triinaA ok samvitand lierra pafans 
-^^22"; hafa heimolleik ok samvitand 
e-s me6 e-m Post. 489^°; lata [jeir alia 
})a menn eifia vinna, er i samvitand eni 
{)essarra liraAa Thorn. 434**; bref J)etta 
er hvarki min aekt firir gudi ne sam- 
vitand Post. 500". * 

samvitandi, adj. mcbbibenbc, toibcnbc om 
nogct (e-s). Fbr. 34»; Mar, 150**. 818**; 
Hedag. I, 91«». 

samvitugr, adj. bctoibft, lat. conscius; 
|)es8a gloeps — matt t>u kenna {)ik 
samvitugan Heilag. II, 100'*; i»f. ^f. 
95"*. 

samvizka, f, 1) gorftanb; })at gorir oss 
samvizkan at skilja Flat. I, 93"; skilr 
hon af samvizku sinni, at — Trist, 9 
(48^); leizt honum sva i samvizku (v. I. 
8amt)ykkju) sinni, sem — Barl, 125*®; 
heill at samvizku 1)6 at krankr i likama 
M^*.49**. 84*^0-; heill at samvizku sinni, 
b6 at hann vreri sjukr at likama sinum 
BN. XI, 93" ; jbf . 6*7". 2) ©amtoittig^eb. 
Barl. 85"; Stat. 284". 

samvizkualdr, m. Sllber, ^bori man cr 
!ommen til ©fjcIS 9lar. Stat 253". 

samvizkugdfir, adj. forftanbtg. Post. 116'*. 

samvaegja, v. (gd) 1) bcerc liac i SBagt, o^)s 
beie, m. S)at. Flat. I, 521**. 2) lemjjc 
fig eftet l^inanbcn o% faalcbeS bitlc til 
en 00b gforftaaelfe. Stj. 384**. 

samveerr, adj. font fan bate famnten meb 
nogen. Qrdg, 406' (tsl. s. II, 491*«). samjTfti, n. fmubftg, uren Xale? klaekiligar 
visur ok 6tilheyrilij?ar meft mansongs 
sneidingi ok samyrAi Bp. I, 165 v. I. 2. 
3tof. samr. 

8am|)inga, t;. ^olbe ^ing famnten, forl^anble 
mcb l^inanben paa 2:ing. Fm. VIII. 173". 

8amJ)ingandi, m. (eg. ^raf. $art.) ^erfon 
fom |ar at ^otbe ^ing fammen meb en 
anben. Gul, Si\ 

samf)ingi, adj, l^enl^f^renbe til famme ^tng. 
Grg. I, 86". 98*. 106**. II, 211". 

samjiin^isgofti, m. Oobe fom l^^rer til fam? 
me 2:ing etter 3:inglag. Grg. I, 107**; 
Vigagl. 24*«; Nj. 135 (214>). 

8amJ)ing8gofii, m. b. f. Grg. I, 43**. 

6am|)ingt, adj. n, g. hafa saml)ingt o: 
l^at>e bet faalebed at man Ian f^ge, f^ger 
iing fammen (vera i logum hvarir vi5 
aftra jbf. tsl. 7 ©. 11**); I)16ti |)eir sem 
ver, ok munum ver t)a samt>ingt hafa 
Post. 794". 

sam{)r8ell, m. 3Rebtjener, lat. eonservus. 
Post. 434. 493"; Bom. 70*; Heilag. II, 
189**. 

8am|)J'5ast, v, r, (dd) forene fig (vifi e-n). 
Pr. 90**. 

sam])ykki, n. 1) ©nigbcb, mobf.sundrjjvkki. 
Fm. VI, 185*^ 220**; samfiykki vid e-n 
Flat. I, 446**; seraja samfsykki sin i 
mill! Heilag. II, 512®; meft einu sam- 
bvkki o : i fulb (Snigl^eb, Yngl. 46 ; Flat. 
I," 446**. II, 171**. 2) Samt^ffe, l^bor-- 
meb en f^ier fig efter en anbeng SBillie; 
leita sam|)ykkis af e-m Hef7a^.I,443**; 
utan {)itt sam[}ykki Sturl. II, 131**. 
3) Jjibab man er enig om; 6lafr hefir 
sflgt hvarstvegpya sam|)ykki Sturl. II, 
131*'; ef J)at vapri samt)vkki biskups 
ok b6nda Sturl. II, 183**; var |>at allra 
8amt>ykki landsmanna Frs. 163'; var 
))at jpB. samf)ykki kennimanna Sturl. 
II, 102*; ef })at vseri jarls vili ok sam- 
t)ykki Eb. 25 (40*); her var djrligt ok 
iagrligt 8am))ykki, \t\i atjafnskjottsem 
hann tok corpus domini i sinn likam, 
\)i gaf hann })egar dndina i m6ti Heilag. 
I, 49**. 

8am|)vkkiliga, adv. 1) enbroegtigen. Str. 
54*; BN. I, 303**; Mar. IS2\ 2) otoer^ 
engftemmenbe meb noget (e-u); lOgunum 
R. Heilag, II, 60*. 

sam})ykkilipr, adj. famftemmig, enftemmia; 
8am|>vkkiligr fagnadr, domr Mar. 184**; 
BN.ni 179*'. 

samj)ykki8fullr, adj. b. f. Mar. 174*. 

8am{)ykkja, v. (kkt) 1) forlige, bringe til 
Oberendftemmelfe, ©nig^eb; 8am|)ykkja 
usaetti Algor. 372**; samjjvkkja e-t vift 
e-t Barl. 99*. 115*; Homil. 86** [Horn. 
101*«); 8am})ykkja e-t e-u Horn. 118*; 
vil ek samt>ykkja allan minn vilja undir 8amf)ykkja — sandr 181 vald ok for8J6 fofiur ok &c. Barl. 112'*; 
at samt>yktum mugiiium Akx. 9^; 
saiDt>ykkja9t e-u o: fantt^tfe i noget, 
BarL 175"; Flat II, 166". 2) fam* 
t^!(e i. gik)e ftt Samt^He til noget, m. 
««. J)at sam{)yktu flestir Pr. 123"; 
bidjum ver — , at {)er 8amt>ykkit varn 
vilja Thorn, 315**; sam^ykti {)a A. 
salii |)a DK IV, 261«; juf. ^«n. 213«; 
skriptin (.) : StUebet) beygfii })egar finffr- 
inn at gullinu, sem var fru sain})ykti 
ine6 J)vi J)at, er klerkrinn hafdi talat 
Mar. 1034^'; m. Xai. h(Sn jakvwddi ok 
Baint)ykti — salu jseirri 2)^. IV, 275*. 

3) fpie ftg efter en, 6lit)e entg i eUer !ontme 
. otoerenS meb en; klerkar ok klaustra- 

menn ok \>eim sam{)ykkjandi<S^a^283*®; 
Sigurfir — sain|>ykti vift Sigridi — , 
at — Mk, 49®; A. bondi, er i \>es9i 
endimerki 8amt)ykti me6 osa DN. II, 
36"; })a munda ek eigi — 9am{)ykkja 
hoDum meft likams losta Heilag. 1, 443^ 

4) be^age en, l^inbe l^and Sifalb, m. ^at. 
j)at sain|)ykti ollum, at — Kim. 162*; 
8am)>vkkir t>^t klerkuni kirkjunnar at 
bida *— Bp. II, 158-^ 5) ftemrne otoet: 
end meb noget (e-u); 8amt)ykkir vel 
{)essarTa stjoin (or6um) ()eim, sem — 
Mar. 192*; Jjat 9amt)ykkir ari vars 
herra, at J)a hafi hann erkibiskup verit 
j)rja vetr en — Thorn. 357^*. 

sam^ykkja, f. Dt)ercn«!omft. DN. II, 36». 
sani|>vkkjaligr, adj. = 8am{)ykkiligr. Eb. 

sani|)ykkr, adj. 1) enig, fambrccgtig, mobf. 
8undrJ)ykkr Heilag. I, 61"; Fm. VII, I 
150'^; Laxd. 14 (23'»*); v6ru |)au pk\ 
saiD^ykk a J3etta raft Str. 77^°; heyrdu 
optliga af sam{)ykki'i sogn miinka 
Heilag. I, 95"; pa — , es samj)ykkir 
ero vid 8lika atferfi Homil. 115'*'^ 2) 
oDerenSftcmmenbe meb noget (e-u); t)at 
inun per |)ykkja 8am[)ykt fara sjn 
l)eirri, er — Post. 505^ 

8am{)ykt, /*. 1) Dtjerendfomft ; var {)essi 
var allra saml^ykt g5r a p\'i ari, er — 
Mk. 86*. 2) ©amt^ffe; med 8am{)ykt 
herra Una DN. II, 103®; med Jjeirra 
likismanna 8am|3ykt, sem — DN. VIII, 
60'^; af pafaligu valdi ok sjalfra t)eirra 
samjjykt DN. IV, 49»^ 3) pu (nt. 
drotiinn!) ert oil min 8arat)vkt Leif. 
184". 

8amt)vktargerd, f. 3ftanbbringelfe af Dtjer? 
enelomft. DN. V, 112^9-. 

samol, n. = samdrykkja. Fsk. 265 (178'). 

sandbakki, m. af @anb beftaaenbe f}0x 
Slabreb etter 93anfc. Bp. I, 287>«. 

sandbara, f, ©anbbjjlge, of SSinben fammens 
blflcft ©anbfonb. Alex. 51*. sandbrekka, f. ©anbbaffe, ©anbbreffc. 
Grett. 132^ 

sandfall, n. Sanbregn (beb bulfanf! Ub* 
brub jtof. Bp. I, 804*f9.). ^mia/. i Sturl 
II, 384"; it)f. Ann. 72^\ 

sandfalhvetr, n. SBinter, i l^t>i(fen bet fats 
bcr megen 6anbregn. Flat. Ill, 611"; 
Ann. 111". 

sandfjuk,n. ©anbfo!, ©anbbrett. Pr. 294'*. 

sandfok, n. b. f. Alex. 50". 51*. 

sandfonn, f. ©anbfonb (jbf. sandbara). 
Pr. 236 >. 

sandgrof, f. ©anbgrot), ®rab iib^utct i 
©anb. Post. 504^ 

sandhaf, n. ©anb^ato. -4/cx. 50**. 51*. 

sandhafri,m. ©tranbrug, Elymus arenarius 
L. (fe Strem Beskr. over S0ndm0r I, 
85*®t9- jbf. J2«><z 557*f8.) ; font jSgcnobn: 
Jon 8. Fm. IX, 3701 

8andh611, m. $0i fom beftaar af ©anb; 
bann nemr stadar a einum sandbol 
Kim. 241*®; komu j)eir upp a sandbol 
einn bafan ok Jjurran ok fvlktu })ar 
liftiuu Pr. 201*«. 

sandbverfa, f. et ©Iag§ glJ^nbre : rhombus 
vulgaris. SE. I, 579®. 

sandhverfi, n. ©teb, Sanbftr^g ^bor ber er 
meget ©anb (it)f. hverfi, Sandshverfi). 
DN. Ill, 109^ 

sandklypt, f. ? 5J. $(. sandklyptir font 
©teb«nat)n: /S'^utZ. I, 34®. 

sandkoraa, /. ©anbregn, ©anbflugt; sand- 
koma fyrir nordan land ok 5skufall 
ok mvrkr mi kit Ann. 52®. 

sandlaeRJa, f. et ©lagS §bal. SE. I, 581*. 

sandleid, f. SJci fom [0xtx gjennem ©anb, 
otoer en ©anbftrccfning. Vem. 5**. 

sandmelr, m. 1) ©anb, = sandr 1. Bp. 
II, 36^ 2) ©anbmccle, ©anbbanle. OH. 
226*»; ia«rf«. 2, 5. 

sandmol, f. ©anbt)olb i ©tranben. Floam. 
22 (143*0). 

sandr, m. (®. -s, 91. ?t. -ar) 1) ©anb, tat. 
arena. Alex. 50*''^^; |)u skalt fela {)at 
(nt. sverftit) i sandi, ok seg honum, at 
t)ii vitir eigi hjolt pessti sverfis fyrir 
ofan jord Floam. 15 (134*®); ef tre efta 
bein — ero i floeftarmali, j)6 at sandi 
se urpit eda i grjoti fast Grdg. 512* 
(Grg. II, 124"); seint fiina monn i sand- 
inum OH. 229*® (F/aMI, 376*) ; megom 
ver p6 eigi med heilli samvizku })ar 
sandi yfir sopa, sem sva er opinberliga 
moti geugit guds logum ok hcilagrar 
kirkju rett DN. II, 97^ 2) ©anbftrcfl- 
ning; gengr sj6rinn a landit ok rydr 
jorftina — ui)p at skoginum — , en sidan 
fellir hann morkina — , grefr brott gras- 
rot alia ok gcrir sem einn slettan sand 
alia leift upp i milli anna Heilag. 1, 704*'; 
avaxtlausir sandar Alex. 50*^i»Jt-**; eru 182 sandsumar — sanua })ar nu siftan sandar ok aursefi Ann. 
212*; (fjallit Astrixis) greinir ok sundr 
skilr }>anii part af landinu, sem fzjor 
er, ok {)urra sanda allt ut til uthafsins 
Stj. 95». 3) eanbftranb fom ft^ber til, 
bcp^HeS af ©^en; var-a sandr ne sser, 
ne svalar unnir Vsp. 3; snuast her at 
sandi snoefgir kj61ar Hund. I, 49; Au6r 
var grafin i sandi f)ar, sem iloedr gekk 
yfir Flat. I, 266»; ifopt ^l. sandar: eru 
par smair sandar allt med sse Eg. 30 
(61"); for hann austr med endilongu 
landi, var ba ekki — , nema sandar ok 
auroefi ok orim mikit fyrir utan Fris. 
118"; pyttir voru um sandana viAa, 
ok v6ru fullir me6 vatni, f)6 at fjaran 
vaeri Floam. 32 (157"j; fyrir t)vi, at 
ve6r var hvasst en brim a landit ok 
ekki hafnligt, f)& sigldu f)eir vestr um 
landit fyrir sandana Eg. 23 (44**); 
rak skip Bserings a sanda nokkura ok 
braut oil i spdn Bar. 92^. 

sandsumar, n. @ommer, i bt)i(!en ber fa(s 
bcr ©anbrcgn (jijf. sandfall). Bp. 1, 554*. 

sandtorfa, f. Xortoc af ©anbjorb. Eb. 41 
(74»'»). 

sandvetr, m. = sandfallsvetr. Bp. 1, 548"; 
Ann. 127'». 

8and{)ufa, f. Xue fom beftaar of @anb. 
Grett 191«. 

sanka, v. (ad) = samka. Barl. 37". 206". 

sanna, v. (a6) 1) fige nogct mcb ?Paaftanb 
om fit Ubfagnd Xrotxerbigl^eb ; sva sem 
g66r f)ra}ll — eigi t)orir {)at at sanna 
(= lat. assererc), at fyrir sakir lidins 
erfiftis skyli hann frjals vera siftan af 
ftllu starfi ok t)j6nan HeOag. I, 63»*; 
dirfdist hann — at sanna sina villu- 
fulla aftrii (lat. fidei 8U8b asserere pravi- 
tatem) med hattudu munnskalpi Ueilag. 
II, 468"*''; t)at sama sannar (= lat. 
testatur) hann fyri Ezechielem spamann 
Heilag. I, 64*; eru {)eir fleiri, er {)at 
sanna, at 6lafr Tryggvason hafi 2 vetr 
haft ok 20, er hann kom i land ok t6k 
riki Fm. X, 275» (OT. 22««) jbf. J)6 eru 
J)eir sumir menn froftir, er sva vilja 
segja Fm. X, 275« (OT. 22««); skal t)at 
nu sanna (:= {)at ma nu heyra OT.22*'), 
hversu {)eir telja Fm. X, 275'; er a 
leid sumarit, ^a sannadi annarr en 
annarr synjafii, at hann mundi koma 
Flat. II, 264**; hvarrtveggja sannadi 
sik mi rikara ok meira fyrirburd hv4rr 
oftrum set hafa Pr. 383**; sanna e-t a 
e-n, a hendr e-m o: ^aaftaa at en cr 
ft^lbig i noget, at nogen ^r/^be eUer 
@!9lb ^t)iler ))aa ^am, befl^lbe en for 
noget: kom onnur ambatt ok sannadi 
a hendr honum, at hann vseri af lidi 
Jesu Homil 171" (3o^. ®». 26, 71); vist s;^nir sa sik — svikanna sekjan, 
er hann sannar t)eim a hendr svikin, 
er sykn er Alex. 25"; ef hann vil 
hvatki gera, })a sannar hann ser skuld 
a hendr Gul. 37"; ef hinn synjar rann- 
saks, f)a sannar hann ser stuld 4 hendr 
^m/. 255*; aldri vard {)at a mik sannat 
(= komit Flat. Ill, 21*), at ek vafiri 
falsari Fm. IX, 262» (Konung. 257»»); 
lata e-t a sannast o: inbr^mme, ti(ftaa: 
nu Isetr hann a sannast — , at hann 
er valdr af saudatdkunni, ok biftr hann 
mi asja nokkurrar; Vermundi {)6tti nu 
ilia, at Hanefr duldi hann fyrr sauda- 
tdkunnar Vem. 5**; gekk hann meft 
{)etta (nl. hey) heim til St6rulf8hvAl8; 
var bondi liti ok sa, fannst honum 
mikit um ok let a sannast (.o: titftob), 
at hann mvndi eigi sjalfr sva rayklu 
orkat hafa ^lat. I, 523*»; Brandr let 
aldri a sannast, at hann (nl. |>orvaldr) 
heffii })8er dyrr lit hlaupit, er hann 
(nt. Brandr) naffii fyrr verit Sturl. I, 
258'*i*>f-"; sanna e-n at e-u o: beftl^lbe 
en for nogct (jtof. sannr at sok): mun 
ek eigi veita fostbroftrum minum 61i5 
eda sanna )>a at \ivi mali, er allir eru 
jafnlikligir til samlags vi6 Friftgerfii 
Ljosv. 23". 2) bc!ra;fte, ftabfceftc, bcs 
t)ife, gobtgi^rc ©anbl^eben ettcr Sligtigs 
l^cben af noget; t)eir A. ok frsendr hans 
bera upp sitt mal ok duldi E. alls um 
J)at — ; f)a var Bjorn til leiddr ok 
sannar hann s5gu j)eirra Askels Vem. 
3**; innti Einarr t)a upp en J6n sann- 
afti Sturl. I, 322*; hann baud fyrir sik 
skirslur ok festi jdrnburd, at svi skyldi 
sanna mal hans Fm. VII, 230"; Swen 
skal upp luka — swo mykinn arf seem 
Gunnan b0r at hafa i sinn helming — 
ok seidh sin ofan a, ok twer rasen 
sanne eidh hans DJV: XI, 74" jtof. VIII, 
447"; toldu {>eir {)& frsendsemina ok 
sonnudu med eidi Nj. 143 (235*); {)& 
sanni {)at med einseidi, at — Frost. 
10, 48*; Karl sannadi med jarteignum 
sogn sina Fm. VI, 64*; sanna frsend- 
semistolu Org. I, 47^; erfingjar t)ess, 
er austr andadist, skolu stefna {>eim, 
er feit hafa, til gjalda ok til utgongu 
en lata sanna at d6mi dauda t)e8s, er 
erlendis var Orag. 76' [Grg. II, 108**); 
t)at mundi mikit mal |)ykkja, ef eigi 
sannadim ver med vitni heilagra ritn- 
inga Leif. 66**; Macharius sannadi hof- 
samliga sina kenning med einfaldligum 
milshsetti Heilag. II» 468"; foerligen 
om bet 33ctoiS for ©anbl^ebcn, fom frem? 
lommer beb en ^crfonS ©jcrning eCer 
inbtraffenbe ©egitoen^cber: nu sannar J)u 
enn {>at, er mselt er til {)in, at |)u munir sanna — sannindareiftr 183 eigi spara flest lilt at gera Hdv, 21'*; 
eannat hefir Kjartan (o: af ]^t)0rlebed 
bet 0il nteb St., fit man ^ek)td for @anb: 
l^eben af Drbfproget, at) hatidir ero til 
heilla beztar Laxd. 40 (116*); heyrfti 
hann |)a mikil amseli af mOrgum, ok 
hann mundi {)at sanna, er menn kolludu 
iiann Hakon svefn Fm, IX, 482« {Flat. 
Ill, 134«; Ice/, ^a^^. II, 194"); seinn 
vartu enn {>6rir svefn ok sannadir nafn 
})itt Sturl. I, *310**; })at mun ek segja 
ydr, sem ver vaentum, at sannast man 
Fm. IX, 498«» (Flat. Ill, 143"; Icelsag. 
II, 206*®); Jja er f>u reisir bee t)inn, ba 
mun saga mm sannast Vatsd. 10 (19^); 
nu man t)at sannast, er ek sagda f>er 
Nj. 3 (6**); konungr segir, at })at mundi 
aannast, er I'adir bans haffti meelt Eg. 
45 (89**); mundi t)at sannast, ef Arin- 
bjorn vaeri ber i landi, at ver mundim 
eigi {>ola ofriki slikum manni, sem 
Ljotr er Eg. 67 (159»f0.). 
sanna, f. SeutS fom gobtflj^r ©anb^cben, 
3Rt0tigl^cbcn af nogct; fa, finna sdnnur 
4 sinu mali Flat. II, 23«»; Band. 37»«; 
bj66a s6nnur til e-s Fm. X, 41 8'' 
(Agrip. 90"); vinna margar sdnnur at 
e-u Flat. I, 468". 
sannadarmaftr, m. = sannanarmafir 2. 
Grg. 1, 48". 62". 79«». 189". II, 11". 
3Df. Grdg. II, 664^f90.. 
sannaftarvattr, m. ^erfon fom aflaggcr 
sannaAarvitni, sannar cn§ mal, eid o. f. to. 
BN. XIII, 2*. 
sanna darvitni, n. SBibncSb^rb fom flal ftabs 
fcefte en ?Jerfon8 Ubfagn (fe E. Hertzberg 
den aldste norske Proces ©. 237''f09-). 
Gul 266 (87"). 
sannaliga, adv. ^aattbeltgen. EJb. V. 
sannaligr, adj. (aabon fom anfecS, maa 
anfeeS for paatibelig; J}6tti oss sva 
sannaligt vera eptir varu samviti, at — 
DN. XI, 94". 
sannan, f. 1) «paaftanb. Stj. 3»». 2) Se^ 
Irccftelfe, Stabfoeftctfe; dul 6r laun, en 
vitni er sannan SE. I, 626"; \>& skaltu 
fa })er tolf boendr — ok eifiafuUting 
til sonnunar ftins mals Fid. II, 533*. 
«annanard6mr, m. ^toab ber tjener til SctoiS 
for, til at otoerbeuife om nogct. Heilag. 
I, 238« {Leif. 132**). 
sannanarmafir, m. 1) ^crfon fom bc!rocfter, 
ftabfccfter noget; hafa sannanarmann 
sftgu sinnar Vem. 3*«f0. v. I. 33. 2) SReb's 
ebdmanb, ber sannar eift e-s (fe DN. 
VIII, 447 jt)f. sanna 2); i iimtard6mi 
skyldu ok sannanarmenn fylgja eifium, 
ok skyldu {)eir pi eifia vinna Nj. 145 
(241"); sannanarmenn bans 2 skolo 
eifia vinna, at su er frsendsemistala 
Bdnn Grg. II, 196«« (NL. I, 438*«). sannanarmark, n. ^egn fom fan bebife, 
otoerbebtfe om noget; |)at er vissuligt 
sannanarmark til t>e8sarra hluta Stj. 
203«. 

sannanarorft, n. forllarenbc, Belraftenbe 
Drb; j)at er studning, er annat sann- 
anarord fylgir sannkenning SE. 1, 604'*. 

sannara, adv. comp. Ij^ctter, rettere; = lot. 
verius. Thorn. 58*«-". 

sannfregna, v. (-fra) lommc til fiffcr ^unbs 
flab om, erfare fom oift. Str. 38*1 51'. 

sannfretta, v. (tt) b. f. Pr. 136"; Bar. 
110*». 

sannfr66r, adj. t ©eftbbelfe af paalibelig, 
filter jtunbftab ; 8annfr65r um e-t Barl. 
98*; Kgs. 57"; s. at e-u OH. 2»; s. af 
e-u Heilag. I, 300"; Fm. IX, 253"; 
Urdu ))a 8annfr6dir, at — 0: fom ba 
til fiffcr Kunbftab om, at — Sturl. II, 
137**; eptir f)i, sem stendr i sannfrodum 
b<Skum Stj. 47". 

sannfroeftast, v. (dd) faa ftffcr Hunbffab 
om noget; af f>e8sarri sogu ma hann 
sannfroedast, at — Str. 29^. 

sannfrcefli. f. |)aalibclig Unberretning, ftffer 
^unbffab. Kgs. 34". 

sanngjarn, adj. tilb^iclig til at l^olbe fig 
til l^Dab ber cr fanbt og ret. Barl. l(r. 

aanngdfugr, ac^. i ©anb^cb, birfcligen ans 
felig (gofugr). Bp. I, 134**. 

sannbeilagr, adj. birfeligen l^cQig. Bp. I, 
84*»; Fm. VII, 40»; Flat. II, 370< 

sannind, f. Sorftffrtng, S3efrccftclfe ; til 
sannindar ber um DN. I, 365*'. Ill, 
505*'; men ogfaa: til sannyndar sakir 
DN. Ill, 388*»; til sannynd her um 
DN. Ill, 388**. 

sanninda. f. b. f.; til sannyndu ber um 
DN. II, 498*». 499**. 501". 552**. 

sannindalauss, adj. ufanb, ugrunbet ; sakir 
J)»r, er {)u kve5r J)er sannar |)ykkja 
ok ero \i6 rangar ok sannindalausar 
Heilag. I, 440*'. 

sannindamadr, m. 1) fanbfarbigt, jsaalibe? 
ligt SRenneffe; [)eir menn, er — , ok 
sannyndamenn vilja cigi sverja fyrir, 
at j)eir se herafisboefir NL. I, 459*'; 
sannadu ()eir sogur sinar med marg- 
faldligum jarteignum, at af t)vi vaeri 
beir reyndir sannindamenn BaW. 33**; 
nann hafdi af morgum sannindamanni 
beyrda marga g6da luti sagda af hon- 
um Thom. 49**. 2) ^erfon fom meb 
^aalibelig^eb fan aflcegge Sibnedb^rb 
om nogct (e-s); reisi S. nu pi upp 
gridunginn i nafni J. Krists, at ver 
megim vera sannindamenn gudd6ms 
bans Heilag. II, 271". 

sannindareiftr, m. Sefrceftelfedeb; hverr 
skyldi odrum vera skyldugr dannindar- 
eid at segja til godz |}es3, er ei gseti 184 sannindasamliga — sannkristinn Er6fat, er jja mistrygdi um, hver (o: 
var) ni6r vaeri komit &c. DN. V, 182«'. 

sannindasamliga, adv. i Dt?erendftemme(fe 
meb l^bab fom cr fanbt ogtct; |)arf hann 
{>at s. (r. I. skynsamliga) at skipa ok 
skygna, at hverr se mundangsmafir i 
J^eirri tigund, aem hann er i skipadr 
Kgs. 1058». 

sannindasogn, /*. Ubfagn fom ftemmcr obcrs 
cnS mcb ©anbl^eben; hafa j)6 margir 
froe6inienn haft |)at Jyrir sannindasogn 
SE. II, 22 ^ 

sannindavitni, n. SBibnedB^rb om, at en er 
sannindaraadr; hann hefir mikit sann- 
indavitni meb ser, en eigi er }>at truligt, 
at hann heimti meira, en hann hefir 
latit ^f, 61". 

sannindi, f. 1) ©anb^cb; sannindi gekk 
fram ok mselti vi6 Adam Kgs. 108'; 
sannindi ok rettvisi Kgs. 122^"''* jtjf. 
123". 2) = sannind; fyrir sannindi 
skyld DN, h 375». 

sannindi, n. 1) l^bab fom er fanbt; ef hann 
vill heldr trua lygi en sannindum ok 
einur6 Eg. 16 (28'*); j)essi tvau orfiin, er 
seeta sannindum ok rettindum Band; 
18"; jatum ver allir saman a vara tru, 
sannindi ok heidr, at ver skulum — 
DN. I, 290'o {NL. IV, 373") ; af Hall- 
freflar kvsefium tokum ver visindi ok 
sannindi J)at, er })ar er sagt fra Clafi 
konungi Hkr. 194^^; faftir minn A. — 
sendi mik hingat ok bidr, at {)u virft- 
ist at tja honum mefi mer sannindi af 
J>vi miskunnar oleo, er gu6 het honum 
Heilag. I, 299" {Anal.^ 206 »); vattandi 
med rettu sannindi, at })etta er likne- 
skja virduligs herra Nicolai Heilag. II, 
142*'; vildi hann eigi lata sva buit 
vera, at hann reyndi eigi, hvat sann- 
indi i vaeri Barl. 9'®; biskup trufti, at 
j)at mundi sannindi vera Flat. II, 373®*; 
mefi sannindum o: i DtJerenSftcmmelfe 
meb l^toab fom er fanbt: mefi sannindum 
at segja J)er — , ba er J)essi J)in dottir 
Gunl. 3 (201«); vill hann (nl. gud) t)at 
hvers manns me6 sannleiki ja, sem ja 
er, ok J}at me6 sannindum nei, sem nei 
er^^AV. 200" {NL. V, 51"'); biskup 
trufti, at })at mundi meft sannindum, er 
sagt er fra OH. 228"; reyndist {)at 
allt m. s., er Dagr sagfti honum OH. 
175*"; fara meft sannindum o: gaa faas 
lebeS frem i fm Slbfarb, at man tf!e af* 
toigcr fra l^toab fom er fanbt; fara f)essir 
menn meft sannindum J)idr. 309'^; 
reynum, mefi hverjum sannindum er 
Bja madr ferr OHm. 34 (25®f 8-); er |)at 
sagt mefi sannindum, at — Yngl. 6 
(Hkr. 7**); til sanninda o: til bidfe: 
{)a skill nu til fulls ok viti til sann- inda Anecd. 24*. 2) ®eDt3 for ©anbs 
beben af noget (e-s, til e-s); genga 
hvarirtveggja j)ar til, er domrinn var 
settr, at flytja fram sannindi sin Eg. 
57 (123"); engi 5nnur sannindi hafa 
menn til J)ess, nema t>au, sem — Eb. 
64 (122"); mun ek eigi meela til framarr 
en, at ver sem ei^i raentir sannindum 
Ljosv. 22"*; hinir vitrari menn — 
fystu ^ess at unna Eiriki sanninda um 
faderni sitt (= v. I. at sanna fademi 
sitt) Fm. VIII, 149"; til sanninda e-s, 
um e-t o: tit ©eiJtS for, ©eftrceftclfe af 
noget: fram draga athugasaralig doemi 
af sinum bokum — til sanninda ok 
staftfestu sins frofileiks ok heilagrar 
truar Kgs. 100**; til sanninda (= til 
sanns vitnisburdar DN. I, 359*) her 
um DN. I, 360-371. 512*°. Ill, 294". 
310fg.; til fullra sanninda her um DN, 
I, 276*'; fyrir sanninda sakir (nl. her 
um) b. f. DN. Ill, 297^ 301'. 309". 
317 fa. 322". 326 fg.; fyrir sanninda 
skyld DN. I, 355. 375». 403. Ill, 302». 
XI, 49"; fyrir sannindi b. f. DN. Ill, 
285'^; til sannynda sakar b. f. DN. I, 
279". 280*0 jif. 487"; til sanninda 
skuld DN. Ill, 373'; sakir sannindi 
skuld b. f. DN. I, 424"; sakir sanninda 
b. f. DN. I, 347". Ill, 324". 355"; sakir 
sannindi b. f. DN. Ill, 480'. 

sannindisumroeda, f. %oXz om en ©ag, 
ber inbel^olber en famme bebfommenbe 
gorfi!ring ; {)enna ei6 (nl. at }>eir skolu 
^ann til konungs taka, er })eim sjnist 
fyrir gudi, at bezt sc til failinn) skolu 
jamvel byskupar abyrgjast vid gud, t)6 
at {)eir vinni eigi, sem {)eir, er sverja, 
at hann leggi sennendisumrcedu til 
})essa mals jamvel sem hinir liloerdu, 
er sverja, sem gu6 gefr f)eim s^n til 
rettligast at sja Landsl. 2, 6 (28^). 

sannkalla, v. (ad) ftge noget meb ©anbs 
^eb ; er {>at sannkallat, at t)eir se heldr 
troll en menn Fid. Ill, 106". 

sannkenna, v. (nd) meb rettc befl^lbc en 
for noget (e-n at e-u; jbf. kenna e-n 
at e-u unber kenna 7); j)eir er sann- 
kendir voru at svikraedum Alex. 124". 

sannkenning, f. Setegnelfe af en (Sgenffab 
enten toeb til §otoeborbet at f^ie et 2lbs 
ieftit) eller 2lbi>erbium SE. I, 602". 604, 
eller beb bcraf at banne et fammenfat 
Drb, ^tjtS f/jrfte 3)el ubtr^ffer ®gens 
f!aben. SE. I, 534'. 636»; jljf. SE. II, 
423". 

sannkristinn, adj. toirfeligen eHer i ©anbs 
^eb hiften (= sannliga kristinn Heilag. 
1, 128»), = rettkristinn. Heilag. I, 29»». 
128". sannleikr — sannr 18& sannleikr. m. Sanb^eb, ^\>ah ber er fanbt. 
JforJt. 230" {Fm. VII, 359*>); 5<;. 751'; 
i, med sannleik a: mrfeligen; sa madr 
er i sannleik bafdi Tigit unnit ^f. 
92***g.; her er sa madr. er nie^ sann- 
leik (= (at. ex Teritate) kann at bjalpa 
vid salnm manna UeiJag. II, 607''**; 
cm ben Iriftelige Sanb^fb mobf. villa: 
Fm. in, 51«; 5f:. L 10**^". 

sannlifa. r. (fd) Iei>e t Sanbbeb. Flat. 
I. 513» 

cannliga, adt. meb 6anb^eb, i Sanb^eb, 
=r sennilii^a: «annli(?a mattu h*.-ita (o: 
meb Sanb^eb tan man tatbe bia) vand- 
rsdaskald Frf. OS**; ji^-tta er s, min 
.>rdsendin^ Fm. VI, 20**; T»t. JJar/. 
66**; sesga e-i «ann!i2ra /*/. I; rita 
tf-t sannliga (-k faalfbed at man iffe 
tmler om Sanb^ben bcTa»» Barl. 14". 
6*i"; JFw. IX, 249". 

sannli^, adj. 1 1 fonbipnlig, ^om ^tnH flier 
ier ub til ot »<rre mnb, = ««»nnu likr. 
Pi«rt. 106**; StHrl. I. 396*; Fm. VL 
94'. IX, 463". 2) ret. nlbi*tlig rtet 
t'em b<t f»ne4. A>. 2« 1-I6»; J7at 
1, U9«*. II. oO«; IT^. 71 .17r.; HoTum. 
5 (ia5); F«. VI. 151". 353" MI. 115". 
IX. 249". X, 376*» xAgrip. 6-^. 

«annmall. adj. tanb^or^i^ i nn %aU, 
= sannordr, 5ann?«'»tmIL mrb». Ivir.nn, 
PoiL Ifto**. 

sannrcaju^r. adj. b. i, =r sannrr.seltr. 'ann- 
oi^r. Hir&strn 28**. 

*annmaeli, «. llb*agn, Sitnelt?!^, bft 
nemmfr c»«Tni§ met Bznthz'i. Ly^r, 
16"; OIL K7» 2:52='; Bp. II. l-o*-; 
Fto. IL 418« 

^annmaela. r. ilti n^e nr^et isset 2ar.?Sfb; 
|)at er ^anon.^.:. at — Vatfd. 22 ^^'i. 
a4 (54*,; P«/. 212*. 

sannmsltr, adj. »^Jib^^:; Lir^n var — 
^annmaeltr. ok •r.i:. r^i^* r:--rr.r^ a* i 
liins msumi TSEri .'z. :'-r.i^n A5*. lul'. 

sannnefni. n. ficra. BesarTwl** va er i 
Cterensnnnul'e «ej J:r.;n:5 i^^i-- 
*ni^b; Tar L'.»!:.=. Iri; *i:.rr..:n. Fm. 
VI, 34€f*; krad kii.*! {>*•. i-r.L.ri.'ir- 
nafni sananrrrn. en r..-. I'.s.r.-T.. /?/.. I. 
589**; ek attia (n: ^. »-r* --r.* •xr.::- 
n*-fni, en i'l l-zz, *r« -'/-^r. l *::.:. z-rr 
Flat II, 77*. 

fanni>rftr. adj. kait^miz i rr. XcU. -=. 
*anniiiall Bp. L 42**; J'a*. Vii. ^-r/': 

ssnnprofA, r. n^ 1 er^ire -rret r:ei 
^Ib exHei^. £-<i. I-.. 4. 4 •: /' .. 1. 
1^1*; Sy. 671 «. 2  

Sictt ti^ %t*ix i «;«. .VJL. TV sannprofan, /". Grfaring, Setnd fom giber 
fulb Siffer^eb. Tkom. 308» 

sannr. adf;. 1) t^irfeltg, t»id, Oaalibelig, ober^ 
endttemmenbe meb Sanb^eben; bann er 
— sannr gud ok sannr madr Mar. 416'*; 
Y. — bad |>a f)egar g-oft liknar — ok 
sfndi a ser sanna iikran Heilag.ll,&)b^^i 
sadr ok eilifr es fo^oftr godn. manna 
med godi /*/. *. I, 386'*; jf ra freir til 
ydar sem sannir ovinir Barl. 5"; ef 
nokknrir koma J)^ir, er «annir fnt. kon- 
un?i«Tnir) era F^k. 26S (180"); eijn 
er t)at «att Frs. 97" jt». J7<it I, 329; 
satt er |>at, er nu sesrir l»u ^. 47 (91"); 
|)at er <alt, eipri bf fir m*^r i bng koniit 
at sesya, at ek rlrap >:<rird {>. i «iag^ 
Vtgagl. 8*; t>at ^r <at:, at ek b*rfir 
ekki gefit he*ti J>or2^1i<5 bins auA^a 
GiJfl. 112**; |>ai er satt at «'-jya, at — 
SE. 1. 166*pf*-*; hon sagdi J>6r satt fra 
Geirrod; SE. I. 386'; n-i «kal ek 8»*ir;a 
|)er it ^'anna SE. L 162*; j>aa m-jna 
freita, hvadau \r^r '•*d. *rn p*:r •••'iit 
bit -anna til (nL |>rT*i Flat. III. AfK^"*; 
b'^-nn; J^otti Laijn eiV; hafa Vfr al!' *'t*.t 
til «a::t cm u*k »u.t Kjartan* Lard, 
44 il2^'»; let hann t;«.ka F.i.n einn. frr 
marcr'ro^r var. ok t:. :• n-v^i bann •..! 
•anr:rar ^».<ri FriM. 'i7'^; \.'.ni sv.t ok 
«rpr*. DX II. 140»; f,.: b-?i fk {kV 
fj-rfr *att Xj. 6 rKr*,; k'jnM:7r ♦ET.di 
fa b- n .rr. *:innar jart'^'crTi> :.i J>ordar 
£^. tiri '156=,; H. kv^ii V.z ,:-. rn/ar 
*ak:r bafa i\T.-i'.' f>ordi fwer. ^r *aiii.'*r 
Tspr. Laxd. 16i33**,; har,n varAl -ar-nar 
•ak:r x:.*-^ kkri^..T-::. '/-^urri Pr.\W*\ 
\.>'-. -anrjara .»: bxtt ^tetten cac nn 
Sire •: en Xrin;: *a ok^Arr *k%. > It* 
>arr, -it i ^r*::,. er «ann^ra h-^r Fiat, 
IL %^f**; *ka^ k n .r,;rr i;:.*; •-r;*- ^•"*'^'' 
«^nr.^r4 ban Sffrnoa. 52* •/'/y. I. 317-.; 
jTrra e-*. 'at: *: acrir^re. ter:«e at 
nriet er *2r.M: K'-ra '»-:; ^-»:r Jf-l pit 
•a:* y J7/I/. II. :>/i^; c: - f-f.a •-*.% 
er t: •^::.r /7i;. III. 4-il»; ---/^ *:-n 
»• tr. ; v: ie^rl:e ea 'cr fcrii *ztz tt 

ir.r^ *.•''' ' T.Z.T. -*i *• T-T. * •': ■'*r" 
^^'1. ''f.'tf 'Z5' r ;,v-» » - * - ' . ' n 

i — : J. 


±1. ^ i- '• »-•' ' -. ^ ^ r *•.-'..- 21 4' : •-•** J... r. •* - -^ 


,^'-^ .« At. i :*.•* i > "• * 


« ' . L :r. 186 sannr — sannvitr 309»«; jDf. El 87^ Heilag. II, 603»«; til 
sanns o : meb SStSl^eb : vita e-t til sanns 
Eg, 76 (183"). 64 (152»); Fm. XI, fm^^; 
spyrja e-t til sanns o : faa fifler Unbcts 
reining om nogct, OH. 204"; Landsh 
6, 17**. 3) ret, tilbfJtltfi/ tiflttg; efmenn 
bua 1 grend saman, |)a skal fara 6r 
busahaga, er tveir manafiir ero af 
sumri, nema })eim {jykkir ollum annat 
sannara Gid. 81***; vaerir t)u iys verfir 
fra mer, ok vseri J)at sannara, at {)u 
vPBrir drepinn 6rw?/. 50"; t)at mun 
sannara at boeta fyrir {)a menn, er 
f61skufor {)e8sa f6ru med mer Sturl. 
I, 278«». 4) fl^tbtg i nogct (at e-u) 
fom ©ierning^manb (jbf. lat. sons, in- 
Bons, fe Soph. Bugge t Curtius^s Stu- 
dien zur griech. und lat Gramm. Ill, 
205 fg.); sannr at sdkinni Band. 16^; 
Nj. 56 (87") ; miinum ver |)at fyrir satt 
hafa, at })u ser sannr at sftkinni Eb. 18 
(22'*); sannr at fjorradum, landradum, 
svikrceftum, t)i6fskap Floam. 32 (159'); 
Flat II, 83". '67*; Grg. II, 163"; sannr 
at faflerni Ljosv. 23**. 
sannr, m. 1) \)t)a\> fom er fanbt, bift, paas 
libeligt, = sannindi 1; f)6rftis skeggja 
er su kona k5llud, sem sagt er, at uti 
sppti, en eigi vitum ver sann a J)vi Fm. 
VII, 275". 2) «ebreibe[fe, SBeftplbning, 
Srettefoettclf c ; sendir S. konun^r slefa 
sina menn til bua J>orkels ok let flytja 
{)a6an i burt Olofu konu bans ok heim 
til sin ok lag6i bana i rekkju bja ser; 
bon mselti ba: — rangt geri per ok 
nmakliga o. {. b. ; konungr mselti: kenn 
mer engan sann Flat. I, 20** ; {)at er 
erendi mitt at foera \)er beim sanninn, 
bvi at {)eim nordr bikkir {)u bafa of- 
litinn a6r I^josv. 7''Mtof.". 3) 2Rening 
fom en f)ax cUer bit gji^re gjcclbcnbe ans 
{laaenbe l^bab fom er ret, tilbi^rltgt; ef 
ek sat i d6mi, sveipfia ek bvergi rett- 
laetis sann (o: mtn 5Kening om l^bab fom 
bar ret), \i6it synir minir setti i bliit 
Heilag. ll,4ib^^^f-^^Q'; |)orsteinn keypti 
iitjarnar en boetti Helga averkann vid 
(o: i Dberengftemmelfe meb) goftra manna 
sann Fbr. 43"; jDf. vil ek {)at boeta 
vifi g65ra manna sann Sturl. II, 119"; 
fer5 a Kalfstadi vildi bann doema 
vid sann Brodda Sturl. II, 233*« jbf. 
131*; mj6k t)ikki mer M. frsendi mfnn 
bera sinn sann a {>etta ok unna oss 
varla laga Vatsd. 29 (46"). 4) l^bab 
fom anfeeS for ot boere ret, |)aSfenbe, 
tUb^rligt, faa at man berjjaa life l^ar 
noget at ubfatte; astir j)eirra v6ru at 
g66um sanni Hiid. 12"; fellsk-at sa6r 
(o: sannr) svidri, sjsti um {)6rf gesta 
Am. 6; vil ek bjodast til, segir bann, at gera f milli yftvar, ok |)6tt mer se 

meiri vandi a vid Einar son minn, J)a 

skal })at \>6 um gera, er mer ok Ofirum 

mOnnum lizt nser sanni Flat. Ill, 451*; 

Sigurfir konungr gerftist mikill ofstopa- 

madr — ; sva var ok Eysteinn konungr, 

ok ^otti bann 1)6 nokknt nserr sanni 

um ofstopa Fm. VII, 238". 
sannreyna, v. (nd) 1) erfarc at nogct er 

fanbt; mi sannreyni ek or5 beilagra 

ritninga, at eigi ma — Heilag. I, 352**; 

t)at er meelt en eigi sannreynt Fm. 

VI, 144". 2) erf are at en er ff^lbtg 

(sannr adj. 4). Frs. 97"; Band. 18"; 

sannreyndr t)j6fr Fm. VII, 115". 
sannsaga, /*. 1) = sannmeeli. Bar?. 112"; 

Heilag. I, 464\ 2) ^aaftanb (jbf. sanna 

1). iliom. 422». 
sannsakadr. adj. oberbebift om fin @!^(b 

(jbf. sakaflr 3). Frost 3nbl. 16"; Stat. 

237». 
sannsegja, v. (-sagfti) = sannmaela. Stj. 

524". 
sannsorftinn, adj. birfeligen sorfiinn ((at. 

muliebria passus, fe ser6a; jbf. ragr). 

Gul. 196«. 
sannspar, adj. fom fbaar faalebeS, at 

©jjaabommen gaar i JDjjf^lbelfe. Laxd. 

51 (153"); Sturl II, 266"; Kr6k.2!y^. 
sannspyrja, v. (-spurdi)