Skip to main content

Full text of "Lexicon Caesarianum"

See other formats


LL 

LEXICON 
CAESARIANUM CONFECIT ,0' h: m e u s e l VOLUJVIEN II 


/ f/./ PJPIKOT.INI 

W. WEBEH 
MDCCCXCIII LEXICON 
CAESAEIANUM CONFECIT H. MEUSEL VOLUMEN II 
PARS 1 

(iaceo- Puleio) BEROTvINT 

W. WEBER 

MDCCCXCIII P II A E F A T I O. 

lis, qiiae in prioriH uoluminis ijraefatione dixi, jjauca uidentur adilenda Iiire a quibus- 
dam uiris doctis, qui de priuio huius lexici uolumine iudicium fecerunt, reprelieusum est, quod 
non seuere secundum litterarum ordinem uoces digesserim In duobus sane uocabulorum ge- 
neribus pauluni ab illo ordine discessi: nam et aduerbia seuiper adiectiuis, a quibus ducta sunt, 
subiunxi, et participia, etiam si adiectiuorum munere funguntur, constanter ea uerba, a quibus 
originem ducunt, subsequi uohii. Qua quidem ratione paucis quibusdam locis aliquid incommodi 
ortum est. Sed in altero uolumine huic malo ita mederi conatus sum , ut suo loco indicarem, 
qua in pagina eius modi uoces iauenirentur. Vt in hac re constantia, ita in alia re iucon.stantia 
uituperatione digna est. Nam cum primo certis quibusdam uocibus, maxime noniiuibus propriis, 
ut acies (p. 8G), Aduatuca, Aduatuci, Alesia, antesignanus, addidissem, quibus in 
libris de his ipsis rebus, locis, populis accuratiua esset disputatum, aliquamdiu, quod quam 
manca necessario es.set haec librorum euumeratio intellegebam, hoc iudicare omisi Postea tamen, 
cum non pauci uiri docti hanc ipsam operae meae partem uehemeuter probarent, deuuo ea, quae 
congesseram, adscribere constitui. Ea, quae in lexico ipso suo loco desiderantur quaeque sero 
inueni, in Addendis adiunxi. Sed cum multa ex iis, quae collegeram, duobus libris, qui eodem 
fere tempore atque lexicon meum in Francogallia in lucem prodierunt, contineri animaduertcrem, 
omnia, quae ipse conquisieram , cum iis contuli, quae in duobus illis libris enumerata sunt, et 
quaecumque ibi reperiuntur ipse praetermisi. Illorum librorum alter inscriptus est: Bibliograpliie 
ijeniralc des Oaulcs. Ecpertoire sysUinaliqiic et alphabiiiqtie des oiivrayes, memoires et nutices coii- 
cernant 1'histoire, la topograpliie , la rciigion, lcs antiquitcs et le langagc de la Gaulc Jnsqii'(i la 
l'm dii V" siccle, par Ch.-Kmile liuelle. Paris 1880S(1; alter inscribitur: Bibliographie des 
travaii.r historiques et arcliiologiqucs puhlies par les Sociitcs savantes de la Fraiiee, drcs.sis . . . 
par liohert de Lasteyric et Kuyinc Lcftvre-PoHtalis. Paris 1885 sqq. Eius quem secundo loco 
commemoraui libri uix dimidiam partem absolutam esse, cum singulari quadam cura atcpie dili- 
gentia confectus sit, ualde dolui. Horum librorum in Addendis demum rationem habcre potui. 
- - In reliquis rebus eandem quam priore uolumine rationem institui, nisi quod inde a littcra L 
iMterposita littora {o} significaui, in uerlxirum ordine discrepare libros manu scrii^to.s, cum aiitea 
(liiaiiilibet libroruni dissonsionein iiidicassom litLora {e). Praotoroa iii altero uoluiiiiiio roligiosius 
etiam ijuam in priore codioum sori])turam rospoxi ac pliirimos looos dciiuo exaiiiiiiiuii, iio qui 
error Hiibreperet iii codicum diHcrcpautia iiidicanda, yuac autem codicum loctionos adforuntiir, 
eas Hoinper fere ad unum illud uocabulum, quod antecedit, pertinere moneo, nisi si locus ipse 
Ratis dcolarat ad plura ucrba eas esse referendas. — Orationum Caosaris curum taiitum me du- 
xisse rationcni, qiias a Caesare scriptas esse cimstat, neino prudciis iniprobabit. Itaquo cousulto 
ea, quae a Suctonio (1). lul. (id) Caosari tribuiiiitiir, quani(iiiani ct a Rlorguelio et a Meugio re- 
copta Huiit, sjiiciii, praOKOrtini cuni oratio ijwa olaiiiot ('aosaris illa uorba iioii csse. 

Ciiieiii ad iikkIuiii iii jiriiiii iioluiiiiiiis i^raoliitioiio poUioiliiH siini , talmhim ooiiioctiiniruiii 
liiiic iioliniiiiii ndioci. Vniiiorsani iioro melioruui odiliouum uariolatoiii, qiiaiiuiiiam colloolaiii 
liabeo, tnmou, ne duplicaretur huius tabulae ambltus, nddoro nolui. Ac pliiriiiia ex iis, i|iiao 
Iiraotorniisi, nulliiiH iiioiuoiiti HUiit; (|iiiio iitilia sunt, cn oiiiiiia in taluilaiii illaiii rooopi. II 

Continentur igitur hoc libro hoininum doctorum coniecturae, quibus Caesaris commentariorum 
uerba, qualia uetustissimis libris manu scriptis memoriae sunt tradita, emendare conati sunt. Quas 
ut colligerem, tredecim annorum spatio plus tria milia uoluminum perscrutatus sum : editiones et 
Caesaris et multorum scriptorum Graecorum Romanorumque , acta litteraria commentationesque 
academiarum, dissertationes inaugurales, libellos gymnasiorum, annales, ephemerides, miscellanea, 
symbolas litterarias, bibliothecas criticas, animaduersiones , obseruationes , analecta, opuscula, 
multa alia, quae quidem usque ad exitum anni 1891 publici iuris facta sunt. Quamquam ex 
maxima horum librorum libellorumquc parte, quos inspexi et uolutaui, aut nullum aut admodum 
esiguum fructum percepi. Ex ueteribus Caesaris commentariorum editionibus diligenter contuli 
editionem principem , Aldinam (1513) , Parisinas Vascosani et Rob. Stephani, ex recentioribus 
Schneideri, Nipperdei, Frigellii , Diibneri , Dinteri priorem , Holderi editioues. Inspexi praeterea 
editiones Beroaldi, Pauli Manutii, Lipsii, Scaligeri omnibus iis locis, quibus, cum mendura esse 
uideatur in codicibus manu scriptis, inter se discrepant editores. Sed ex ingenti coniecturarum 
numero non recepi eas, quae idcirco a uiris doctis factae sunt, quod meliorum librorum manu 
scriptorura lectionem ignorabant, neque eas , quae prorsus absurdae sunt. Saepe sane haesitaui, 
utrum commemorarera certas quasdam coniecturas an silentio praetermitterem. Praestare tamen 
uisum est quam maxime esse in hac re facilem , liberalem, indulgentem. Itaque non raro men- 
tionem feci coniecturarum, quae aperte falsae sunt longissimeque a uero abhorrent, si aut pluri- 
bus hominibus doctis dignae uisae sunt commemoratione aut locus ille, quem sanare conau- 
tur, prorsus est desperatus. Recentiores codices, quippe qui originem ducant omnes ex uetustiori- 
bus, qui etiam nunc exstant, in Bello Gallico plane neglexi; sed alia instituenda fuit ratio in 
Belli Ciuilis commentariis. In ueteribus enim editionibus satis multae exstant lectiones, quae 
quamquam ex recentioribus tantum codicibus adhuc cognitae sunt, tamen aut uerae aut certe 
non plane reiciendae uidentur. Ex his non paucas ex uetustis libris mauu scriptis fluxisse 
docuit me codicis Ashburnhamiani et partis cuiusdam antiquissimi codicis Laurentiani (pl. 68, 8) 
collatio. Itaque quaecumque ueterum editionum lectiones in commentariis de Bello Ciuili a codici- 
bus « (= aflil) discrepantes aut bonae aut certe nou improbandae uisae sunt, etiamsi ex libris 
mscr. petitae sunt, eas omnes in hanc tabulam recipiendas existimaui. Consulto in toto opere 
omisi leuiores quasdam res, uelut discrepantiam in uocibus et — atque, nee—neque, tieu tmie, 
(■OHtinnasse—eonfirmauisse, ii—hi, quaeque aut ad orthographiam quam dicunt pertinent aut ad 
uerborum conlocationem. 

Cum maxime breuitati esset studendum, certis quibusdam signis notisque constanter usus sum. 
Stellula hominum quorundam doctorum nominibus adposita (*Paiil, *]VXitsehe, *PHarre, 
*BKiihIer, *Frig.) indicaui, hos uiros aut praesentes aut per litteras ea, quae adferuntur, mecum 
comniunicasse. Biuis stellulis significaui, coniecturae auctorem arbitrari unam uocem interisse, 
ut 3,64,1 „**cohortes Forchh."; ternis stellulis indicatur plura uerba intercidisse, ut 1,18,3 
„se deiecerunt.*** Attius Paul" idem ualet quod „PauI censet inter uoces deiecerunt et 
Attius plura a librariis esse omissa." Vncorum tria (uel quattuor) adhibui genera: BG. 11,1 
„aliam] alteram Aimoin., Ilotm." significare, in libris et scriptis et editis exstare aliam eamque 
uocem ah Aimoino et Hotmano mutari in uocem alteram, uix est quod commemorem; — 
„.ab aliis [quaerit] ii;js., Scal." (11S,2) signiticat in codicibus esse uerba ab aliis quaerit, sed 
uerbum quaerit a Lipsio et Scaligero deleri; — „<et) ante se Ashb.; mtt. edd." (BC. 1, 70, 3) 
significat particulam et in codd. x. (apd) deesse, addi in cod. Ashb. et ueteribus editionibus 
(quattuor); „sed (illatum) defenderit Cmcc." (1 44, 6) significat participium illatum in nuUo 
codice manu scripto inueniri, addi a Ciacconio; — lunulis plerumque inclusi eas coniecturas, 
quas ipsi auctores dubitanter proposuerunt, ut V52, 1 „(neque enim uel paruulo Ciacc.)"; non 
luunquam in iis lectionibus usus sum his luuulis, quas ex deterioribus codicibus uidentur hausisse 
ueteres editores, uelut 11124,1 „(acie instructa uett. cdd.)". — Si quae emendatio ab omnibus 
editoribus recepta est, eam addito auctoris nomine primo loco posui, subieci codicum scripturam, 
ut (11,5): „Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam Ald.; oceanum finibus belgarum attingit. 
etiam X;" (3, 1, 6) „hos ed. pr. ; hoc ?." Si omnes libri et manu scripti et typis expressi consentiunt, 
coniecturas hominum doctorum plerumque ita adfero, ut ea uerba, in quibus discedunt ab om- 
nibus Ubris, litteris latius dispositis indicem atque distinguam; cf. 2,41,8 „fortuna ser- 
uare uoluisset Cornelissen" (libri omnes habent: fortuna seruare potuisset). — Praeterea rfe/e«- 
dendi et tuetuli uerbo ita semper usus sum, ut ad codicum mscr. uerba pertineat , uelut VI 5, 2 m 

„eo quod meruerat del. Apiix, Vielh.; defend. Di., AHomer" idem est quod „uerba eo quod 
meruerat delenda censent Apitz et Vielliaber, eadem uerba a Caesare scripta esse demonstrare 
conantur Dinter et AHorner." Contra prohandi et improbandi uerba semper pertinent ad con- 
iecturas, uelut VI 7, 6 uerbis „in consilio dcl. Paul; prob. li.Schn." indicaui Rudolfuni Schnei- 
derum probare Guileimi Paul coniecturam, qui uerba illa deienda censet. (Probari autem coniec- 
turam ab aliis saepe eonsuito non commemoraui.) — Haec fere sunt, quae explicatione uiden- 
tur egere. 

Reliquum est, ut addam ipsum me eas, quas commemoraui, coniecturas ex editionibus, an- 
naUbus aliisque libria libellisue bausisse, aliorum uerbis me fidem non habuisse. Si qua coniectura- 
rum , quas ipse non inueneram , ab aliis facta erat mentio , eos libros, in quibus prolata dice- 
batur illa coniectura, ipse euolui; si aliorum uerba discrepabant ab iis, quae ego exscripseram, 
denuo eius modi locos inspexi aut conatus sum (uam uiginti fere locis non licuit) inspicere. 
Qua in re cum unum meum, jjermultos aliorum deprebenderim errores, sperare licet non 
admodum magnum fore eorum locorum numerum, quo errauerim. Nihilo minus non nulla a 
me praetermissa, non nuUa non recte aUata esse ueri simUe est; de quibus qui me admonuerit 
gratissimura mUii fecerit. 

Vnde singula petierim et quibus notis uaus sim, ex eo quem subieci indice c^gnoscetur. 
Acltaintre = Caius Julius Caesar ad codices Parisinos recensitus cum . . . eruditorum notis, 

quibus suas adiecerunt N. L. Achaiutre et N. E. Lemaire. Vol. I. II. Paris. 1819. 20 

(raro inspexi). 
l4i^tjvaioy, avyyQa^i^ta ueQtodixov. l^O^/^vi^atv (1872— )1882. 
Aicardus. Quae adferuntur, ea hausta sunt ex Oudendorpii editione. Cf. Oud. praefat. fol. 

**3 uers. 
Aim. = Aimoinus, De gestis Francorum, praefat. (Commemoraui pauca ex us, quae ab Oud. et 

Nipp. proferuntur.) 
Ald. = Caesaris commentar. Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae soceri 1513 mense Aprili. 
Atd. nep. = SchoUa Aldi Manutii PauUi F. Aldi N. (Vsus sum editioue Jungermanni, nou 

numquam ipsius Aldi editionem a. 1588 inspexi.) 
d'Anville = Jean Baptiste d^AuWile, Notice de l'ancienne Gaule. Paris 1760. 4°. 
Apitx = C. I. Caesaris commentarii de Bello Gallico. Emendauit . . . loannes Apitzius. Bero- 

lini 1837. — Apit'. (SchCr.) = Schedae criticae in C. I. Caesaris comm. de B. Gall. Scripsit 

I. Apitzius. Lips. 1835. — C. 1. Caesaris comm. de Bello CiuiU. Emend. I. Apitzius. 

Berolini 1837. 
H. d'Arbois de JubainviUe, Les noms gaulois chez C4sar et Hirtius de B. Gall. Paris 1891. 
Antonim Augustinus commemoratur ab Ursino. 
Arch. f. Lex. = Archiv fur lateinische Lexikographie uud Grammatik, hggb. v. Ed. Wijltiliii. 

Leipz. 1884—90. 
Seebodes Archiv u. Seebode. 

Basiner = O. Basiner, De bello ciuiU Caesariano. Mosquae 1883 (Ipse hunc iibrum non uidi.) 
BB. = Blatter fur das bayerische Gymuasia!schul\ve.sen Bd. 1. Bamberg 18t;5; Bd. 27. Miinchen 

1891. 
Bcntl. = Caii Julii Caesaris . . . commentarii. Notas et Animaduersiones addidit Tho. Bentleius. 

Accessere Conjecturae et Emendationes Jacobi Jurini. Londini 1742. 
liBentl. = Richardus Bentleius. (Lucani Pharsalla c. notis Hugonis Grotii et Kich. Bentleu. 

Strawberry-Hill. 17()0. 4".) 
Ber. = Commentarii Caesaris recogniti per Philippuni Beroaldum. 1512. 8". 
Beri/k (khcinl.) = Thcod. Bergk, Zur (ieschichto unti Topographie der Eheinlamle in romischer 

Zeit. I.ieipzig 1882. 
Krit. Bibl. = Kritische BibUothek fur das Schul- und Uuterrichtswesen. Hildesheim. 
Bipont. = C. lulii Caesaris opera ad optimas editiones coUata studiis societatis Bipuutiuae. 

2 uoU. Biponti 1782 (raro inspexi). 
LBos {Anim.) — Lambcrtus Bos, Animaduersiones ad scriptores quosduui Graecos. Accedit 

Biiecimen aninuuIucrH. Latiiiar. l'"runckenie 1715. 
Brant. = loan. Braulu (Autvcrpiani) ud CueMariH comm. uotae criticae (huiutae ex Junger- 

maimi ed.) IV 

Bruson = BBrisson, De formulis et sollemnibus populi Rom. uerbis. Francofurt. 1592. Fol. 
JBritxelmayr = Kritische Bemerkungen zu Stellen in . . Caesar. Progr. Landshut 1868. 
Brut. = lo. Michaelis Bruti libellus uariarum lection. ^Vsus sum Jungermanni edit.) 
Camei-arius — loachimi Camerarii (Pabepergensis) aunotationes (liaustae ex Jungerm.) 
Cant. (NL.) = Guil. Canteri Nouarum lection. libri VII. Basil. 1581. (Antverp. 1571.) 
CcUar. = C. lulii Caesaris commentarii . . . Christoph. Cellarius recensuit. (Vsus sum ed. Lips. 

1767, sed raro.) — Eiusdem Curae posteriores. Jenae 1687. 
JM. Centr. = Literarisches Centralblatt, hggb. v. F. Zarnclfe. Iveipz. 
Cicfcc. = Petri Ciacconii Toletani in Caesaris comment. notae (petitae ex Jungerm. edit.) 
Clark. = Caesaris commentar. Accesserunt annotat. Sam. Clarlce. Loud. (1712) 1720. (Clarliii 

coniecturas hausi ex Oudendorpii edit.) 
Class. Rev. u. Rev. 

JClericm = J. Clerici Ars critica. Amstelod. 1697. 
Cluver = Phil. Cluveri Germaniae antiquae libri III. Lugd. Bat. 1616 Fol. — Eiusdem Italia 

antiqua. LB. 1624. Fol. 
Cornelissen = Aduersaria critica, scripsit JJCornelissen , in Mnemosyne, Noua Series, uol. 17 

p. 44-49. 
WCorr. = Correspondenzblatt fiir die Gelebrten- und Realscliulen Wiirttembergs. Tiibingen. 
Orusius (Prob. crit.) = Chr. Crusius, Probabilia critica. Lips. 1753. 
Ouiacius. Eius coniecturae commemorantur ab Oud. et Madv. 

Daehne = C. lulii Caesaris comment. Annotat. critic. adiecit lo. Christoph. Daehne. Lips. 1825. 
D'Anville u. Anville. 
Dav. = C. Julii Caesaris Quae exstant Omnia. Ex recens. Joaunis Davisii. Cantabrig. 

1706. 4". — Dav.'^ = ed. altera additis curis secundis Davisii. Lond. 1727. (Davisii 

coniecturas hausi ex Oudendorp. edit. ; paucis locis ipsius Davisii edit. priorem adii.) 
Db. [Diibn.) = C. Julii Caesaris comment. Aunotat. crit. instruxit F. Dubner. 2 tomi. Paris. 

1867. 4°; — Db. 1858 = C. Julii Caesaris commentarii. Texte revu . . . par Fr. Diibner. 

Paris 1858. 
Dederich (5, . . .) = ADederich, Kritische uud exegetische Bemerkungen zu Caes. B. Civile in: 

Zeitschr. fiir die Alterthumswissenschaft, 3. Jahrg. 1836. 
Dint. u. Dt. 
Dittenb. = C. lulii Caesaris comm. de B. Gall. Erkliirt von Fr. Kraner. 15. Aufl. v. WDitten- 

berger. Berlin 1890. Kritischer Anhang (p. 393 sqq.) 
Doering = Mauritius Guil. Doering, Obseruationes criticae in aliquot lulii Caesaris loca. (Pr.) 

Fribergae (1821). 
Dt. [Dint.) = C. luli Caesaris commentar. recogn. B. Dinter. Lips. Teubn. 1864(— 83). 

1870(-87); — Dt."- = altera editio eiusdem libri. Lips. 1884; BC. 1888. — Dt. [prf.) = 

Caes. comm. recogn. B. Dinter. Vol. I. Comm. de B. Gall. Lips. 1864 p. XIII— LII. 

Vol. II. Comm. de B. Ciuili. Lips. 1870 p. V— LXXVI. — Dt. {(Ju.) = Quaestiones Cae- 

sarianae. Scrips. B. Diuter. Grimae 1876 (GP. Grimma 1876). — Dt.-Dob. = Caes. 

conim. de B. Ciiiili. Erkliirt von A. Doberenz. 5. Aufl. besorgt v. G. B. Dinter. Leipz. 1884. 
Donatus [ad Liu.). Eius coniecturas sumpsi ex Drakenborchii edit. Amstel. 1738. 
Diibn. u. Db. 

Jac. Durantii Casellii Variae lectiones in Grut. Lamp. III. 

edd. = editiones; uett. edd. = editio princeps, Aldina a. 1513, Vascosani, Roberti Stephani. 
ed. ine. = Caes. comm. de B. Gall. 1473 Fol. s. 1. 

ed. j)r. = editio princeps. Rome, iii domo Petri de Maximis. 1469. Fol. 
Elberl. (Obs.) = C. G. Elberling , Obseruationes criticae ad Caii lulii Caesaris comm. de B. 

Ciuili. Havniae 1828. 
EUebodius u. Nicas. 
Endl. = J. P. Endler, Quaestionum Caesarianarum specimen. Norimbergae 1859. (GP. 

Niirnberg 1859.) 
Eos = Eos. Siiddeutsche Zeitschrift fiir Philologie und Gymnasialwosen. 1. 2. Wiirzburg 

1864. 66. i Kussn. iJB.) = Adam EuKsner in: Jahresbericht iiber die Fortschritte der classischen Alterthiims- 

wissenschaft. Berlin. Calvary. 
PFaber (Semesir.) = Peiri Fabri Semestria. Lib. I et II Geneuae 1660; Lib. III Lugd. 1595. 4». 
Faern. =. Gabr. Faernus. Eius coniecturae passim commeinorantur ab Ursino, Aldo Manutio 

aliisque in Jungermanni editione. 
Flade = Ghrist. Gottlob Flade, Obseruationes ad loca quaedam lulii CaesariB. Fribergae 

1813. (GP.) 
CFleischer {Festschr.) = Curt H. Fleischer, Kritisches und Exegetisches zum Bellum Gallicum. 

Festschrift. Meiasen 1879. 
Flod. = Flodoardus, Historia ecclesiae Remensis. 
Forchh. = J. N. G. Forchhammer, Quaestiones criticae de uera commentar. de Bell. Ciuili . . . 

emendandi ratione. Hauniae 1852. 
Fr. u. Frig. 
Freinsh. (Curt — Flor.) = Q. Curtius Kufus, cum suppl., commentariis et ind. Jo. Freinshemii. 

Argentorati 1670; — L. Annaeus Florus, ed. Jo. Freinshemiug. Argentor. 1669. 
Friff. = C. lulii Caesaris de B. Gall. libri. Recens. Andr. Frigell. Vol. I (B. Gall. I— VIII); 

Vol. II. P. 1 (coUatio librorum); Vol. III. P. I. (de mendis codicum Caesaris) Upsaliae 1861. 
FFrdhlich = Franz Frohlich, Das Kriegswesen Casars. Zurich 1889. 90. 
Qeorges {[^xic.) = Ausfiihrliches latein.-deutsches Handworterbuch ausgearbeitet v. Karl Ernst 

Georges. 7. Aufl. Leipz. 1879. 80. 
(•eyer (.JB.) = P. Geyer, Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin (in ZG.) 
Oitlb. = C. lulii Caesaris comm. de B. Gall. Recens. Michael Gitlbauer. Friburgi Brisg. 1884. 

85. (Raro inspexi.) 
Qland. = Joannis Glandorpii annotationes in Caes. (haustae ex Jungermanni editione.) 
Qlar. = In Caesaris comment. Henrici Glareani annotationes (haustae ex Jungermanni edit.) 
Qliiclc = Christian Wilh. Gliick, l)ie bei Caius Julius Caesar vorkommenden keltischen Namen. 

Miinchen l^bl. 
vOiJl. = August von Goler. Quae pertinent ad B. Gall. I — VI, ea sumpta sunt ex libro, qui 

inHcribitur: Casar'8 Galiischer Krieg iu den Jahren 58—53 v. Chr. Stuttgart 1858; — quae 

pertinent ad BG. VII, inueniuntur in: Cii8ar's Gallischer Krieg i. d. J. 52 v. Chr. Karls- 

ruhe 1859; — B. Ciuil. lib. I. tractatur ab eodem in h. 1. : Burgerkrieg zwischen Ciisar 

und Pompeius i. J, 50/49 v. Chr. Heidelberg 1861 (= vOol., Burgerkr.); — B. Ciuil. lib. 

III in libro: Die Kampfe bei Dyrrhachium und Pharsalus i. J. 48 v. Chr. Karlsruhe 1854 

(= vQiil., Dyrrh.) — vQiJi* = Caesars (iallischer Krieg und Theile seines Biirgerkriegs v. 

Freih. Aug. v. Goler. Zweite Aufl. hggb. v. Freih. E. A. v. (joler. (I. Theii = B. Gall.; 

II. Th. = B. Ciuile.) Freiburg u. Tiibingen 1880. 
JOoerlilx. = Joannes Goerlitz, Emendationes lulianae. GP. Wittenberg 1827. 
QP. = Gymnasial-Programm. 

Oraev. = C. lulius Caesar. Ex Musaeo J. G. Graevii. Lugd. Bat. 1713. (Raro iuspexi.) 
Oron. (Obs.) = Joh. Fred. Gronovii Obseruationum libri quatuor. (Vsus Bum edit. Platneriana 

Llps. 1755.) 
Qroase = Bemerkungen iiber einige Stellen in Jul. Cii8ar's Biichern vom Gall. Kriege, von Prediger 

Gro&e 2. GP. Stendal 1827. 
Qrut. = Janus Gruterus. Eius coniecturas petiui ex Oudcndorpii edit. — Qrut. Lavip. = 

Lampas artium liberalium seu Fax critica. Ed. J. Gruterus. T. 1—7. Francof. 1602—34. 
Qryph. = Seb. Gryphius. Quae commemorantur, hausta sunt ex Oud. ed. 
Ouischardyt) (Mciii. iiiilit.) = Charles Guischardt, M^moires militaires sur lcs Grecs et les 

Bomains. Haye 1758. 4°; — (JMfm. crit.} = Ch. Guischard, nomme Quintus Icilius, 

Mdmoires critiqucs et liiHtoriques sur i>lusieurs points d'antiquitcs niilitaires. Beriin 1774. 4°. 
ilaiid ('Dirs.) = Ferdinandi llaudii TurHcllinus. Vol. I — IV. Lips. 1H29 45. 
hllait\ (AdiKit.) = H. Hartz, Adnotationum ad CJaesaris de H. Ciuili libros rasriculus. ()P. 

Ziillichau 1864. — HIIartK (Conicct.) = Coniectanea Caesariaua scripsit llcnricus Harlz. 

Altonauiae 1886. (GP. Altona 1886) 
Recker = WAAHecker, Quaestiones do commentariis Caesaris do B. Gallico. (Diss. inaug.) VI 

Groningae (1888). (Hunc libellum cum absoluto demum meo libro et partim typis expresso 
cognouerim, partem tantum coniecturarum recipere potui.) 
Heim. uel NEeins. (Aduers.) — Nicol. Heinsius, Aduersariorum libri IV. Harlingae 1742. 4°. 

— Reliquae Heinsii coniecturae ex Oudendorpii edit. petitae sunt. 

Held = Caji Julii Caesaris comment. de B. Gall. Mit Anmerkungen von J. C. Held. 4. Aufl. 

Sulzbach 1851; — Caes. comm. de B. Ciuili. Mit Anm. v. J. C. Held. 3. Aufl. Sukbach 

1834. 
Hell. (JB.) = Heinrich Justus Heller, Jahresbericht uber die Fortschritte der class. Alter- 

thumswissenscb. Berlin, Calvary 1891; — Hell. (Pli. Suppl. 5) = HJHeUer, Kritische 

und exegetische Bemerkungen zu Caesars Commentarien. 5. Supplementband zum Philologus. 

(1885.) 
Helhvig = Paul Hellwig, tjber den Pleonasmus bei Casar. Pr. Berlin, Sophien-Gymnas. 1889. 
Herm. = Hermes. Zeitschrift fiir classische Philologie. Berlin. Bd. 1. 1866; Bd. 26. 1891. 
HJ. = Heidelberger Jahrbiicher fur Literatur. Jahrg. 1—65. Heidelberg 1808-72. 
Hist. Ztschr. u. Ztschr. 
HM u. M. 
EHoffm.'^ = C. lulii Caesaris comment. Kecogn. Emanuel Hoffmann. Vol. II. Vindobonae 1857. 

Praefatio p. IV — LXXVI; — EHoffm.'' = Caesaris comm. Iterum recogn. Eman. Hoifmann. 

Vindobonae 1890. Vol. I p. I— XXXV; uol. II p. III— XLVIII; — EHoffm. {Stttd.) 

z= Em. Hoffmann, Studien auf dem Gebiete der lateinischen Syntax. Wien 1884. 
FHofm. = C. lulii Caesaris comm. de B. Ciuili. Erkliirt von Fr. Kraner. (Dritte— )zehnte 

Aufl. von Friedrich Hofmann. Berlin (1864 — )1890. Vsus sum editt. quarta, octaua, decima ; 

— FHofm. (OBC.) = Friderici Hofmanni de origine belli ciuilis Caesariani commentarius. 
Berolmi 1857. 

Hold. = C. luli Caesaris B. Gall. libri VII. Recens. Alfred Holder. Freiburg i. B. und 

Tubingen 1882. 
AHorner (I. //.) = Beitrage zu Casar. Von Anton Horner. Pr. des Gymnas. zu Wr.-Neustadt. 

(/ = Wiener-Xeustadt 1878; // = Wr.-Neust. 1879.) 
Hotm. (s. Hot&m.) = Francisci Hotmani J. C. in Caesaris comm. notae renouatae (haustae ex 

Jungermanni edit.). 
Hug (JB.) = Arnold Hug, Jahresbericht iiber die Fortschritte der class. Alterthumswissensch. 

Berlin, Calvary. 
Hxg = C. Julii Caesaris commentariorum de B. Gall. libri VIII. Erklart von Christian Gottlob 

Herzog. 2. Aufl. Leipz. 1831 ; — C. Julii Caesaris comm. de B. Ciuili libri III. Erkl. v. 

Chr. G. Herzog. Leipz. 1834. 
D. .Jannoctii coniecturae non numquam commemorantur a Jo. Mich. Bruto. 
JJ. (= Jahns Jahrbiicher) = (Neue) Jahrbucher fiir Philologie und Piidagogik. Leipzig, 

(Teubner) 1826—1891; — JJ., Suppl. = Supplementband (1—17) zu den Jahrbuchem fur 

classische Philologie. Leipz. (Teubner) 1855—90. 
JRh. = Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft 1 — 89. Borm 

1842—1890. 
de .Jubainville u. d' Arbois. 
.Jungerm. = C. Julii Caesaris quae exstant. Editio adomata opera et studio Gothofredi Junger- 

mani. Francofurti 1606. (Vsus sum editione altera, quae prodiit Francof. 1669, sed non 

raro priorem illam consului.) 
ed. Juni. = editio Florent. (ex officina Philippi de Giunta) 1514. (Ipse hanc edit. non uidi.) 
Jur. uel Jurin. u. Bentl.; — Jur. [Addeiul.) = Bentl. p. 567 — 571. 
AKayssler = De rebus a C. lulio Caesare apud Ilerdam in Hispania gestis, v. Kayssler. GP. 

Oppeln 1862. 
Kindsch. (Em.) = Franc. Kindscher, Emendationes Caesarianae. Servestae 1860. (GP. Zerbst 

1860.) — Kindsch. (Qu.) = Franc. Kindscheri Quaestiones Caesarianae. GP. Zerbst 1864. 
Kdchly = Gaius Julius Casar's Memoiren iiber den Gallischen Krieg. Deutsch von H. Kochly 

und W. Riistow. 3. Aufl. Stuttg. 1866; — Gaius Julius Casar^s Memoiren iiber den 

Bttrger-Krieg. Deutsch von H. Kochly. Stuttg. 1868; — Kochly (kl. phil. Schr.) = Herm. 

Kochly, opuscula philolog. Vol. II. Lips. 1882. VII 

Kohl = Franc. Theod. Kohlii Comnientationes criticae. Hamburgi et Kiloni 1727. 

Kraff. uel Kraff. (Beitr.) = Hermann Kraffer!, Beitriige zur Kritik und Erklarung lateinischer 

Autoren. GP. Aurich 1881 et 1882. 
Krati. = C. lulii Caesaris commentarii. Ed. Fridericus Kraner. Lips. (B. Tauchnitz) 1861; 

— Kran.^ = C. lulii Caesaria comment. de B. Ciuili. Erkliirt von Fr. Kraner. 2. Aufi. 

Berlin (Weidmann) 1860; (cf. FUofm.;) — Kran. [Obs.) = Frid. Kraneri Obseruationes 

in aliquot Caesaris locos de interpolatione suspectos. Misenae. (GP. Meissen 1852.) 
Kreyssig = 0. lulii Caesaris comm. Adnotat. critic. adiecit Joa. Theoph. Kreyssig. Lips. 1826. 

(Hac editione uti mihi non licuit; quae commemorantur Kreyssigii coniecturae, eae er 

Daebnii, Nipperdei aliorumque editionibus haustae sunt.) 
Krit. Bibl. u. Bibl. 
Kiihnast [lAv. Synt.) = Ludwig Kiihuast, Die Hauptpunkte der Livianiscbeu Syntax. 2. Aufi. 

BerUn 1872. 
JKrilala [ap. Fr.) u. Pramm.; — eae coniecturae, quibus additur Listy filoL, commemorantur in 

PhW. 3, 1137. 
Laehm. (ad Lucr.) = Caroli Lachmanni in T. Lucretii Cari de rerum natura libros commen- 

tarius. (* Berolini 1882.) 
Lambin. [ad Comel.) = Cornel. Nepos c. commentar. Diouys. Lambini, G. Longolii, H. Magii. 

Francof. 1608. Fol. 
Landyraf ( Unters.) = Gustav Landgraf, Untersucbungen zu Caesar und seinen Fortsetzern. Er- 

langen 1888. 
I.atinus iMtinitis commemoratur a Ciacc. 
JCLaurer = Zur Kritik und Erklarung von Caesars Buchcrn iiber den Gall. Krieg. Beitriige von 

J. C. Laurer. Progr. Schwabacb; Laurer (/) = Schwabach 1883; Laurer (U) = Schwa- 

bach 1884. 
Lemaire u. Aehaintre. 

FLLentx, = Variae Lectiones. GP. Konigsberg, Kneiphof. Gymnas. 1852. 
Leodius u. Thmnas. 
Lippert = C. Julii Caesaris commentarii de B. Gallico, erliiutert v. J. G. Lippert. Leipz. 1835. 

(Raro inspexi.) 
Lips. = C. Julii Caesaria commentarii de B. Gall. et ciuili etc. Oninia nunc opera uiri docti 

emendata et edita. Antverp. (Plantin.) 1586; — Lips. (Pol.) = Justi Lipsi Poliorceticon 

libri V; — Lips. (Mit. R.) = 3. Lipsi de militia Romana libri V; — Lips. (Anat.) — 

J. L. Analecta siue obseruationes reliquae ad niilitiam ; — Lips. (El.) = J. L. Electorum 

libri II; — Lips. (Saturn.) = J. L. Saturnalium sermonum libr. II. 
Lit. Ceiitr. u. Centr. 
Lochier = G. W. C. Locbuer, Obseruationes ad Caesaris comment. locos quosdam. Norimbergae 

1828. 
UM = H. Meusel; — UM (LC.) = Lexicon Caesarianura confecit H. Meusel. i. Berolini 1887; 

//. Berol. 1893; — UM (JB.) — HM in: Jalircsberichte des philol. Vereins zu BerUn (Zeitscbr. 

f. d. Gymnasialvvesen 1885. 86). 
MadiK uel Madv. (AC. //) = Jo. Nic. Madvigii Aducrsaria critica ad scriptores Latuios. Hauuiae 

1873 p. 247—280; — Madv. (op. ac.) = Madv. opuscula academica (altera). Hauuiae 

1842; — Madv. (I<}tn. Liu.) = Madv. Emendationos Liuianao. Hauniae 1860. ("1877.) — 

Madv. [KL phil. Hchr.) =■ Madv., Kleine philologiaclio Schriften. Ijoipz. ISIC^ 
Man, uel PMan. uel Manut. = Caesaris comraeutarii cum correctionibus Paulli Manutii. 

Venetiis (Ald.) 1559. 
Mannert = Konrad Mannert, Geographie der Griecheu und Romer. Niirnberg 1788 sqq. 
Markl. = Jer. Markiandi cxpiicationoa uoterum aliquot auotorum, in: Euripidia Supplicea Jlulieres 

c. notis Jer. Marklandi iiitcgris et aliorum aolectis. (liond. 1775) Lipsiao 1822; pag. 

262-279 ed. Loudin. (= p. 309-324 ed. Lipsiou».) 
Maurcr (Crue. phil.) = Tlieodor Maurer, Cruces philologioao. Gl'. Mainz 1882 (etiam separatim 

edit. Mainz 1882). 
UMg = Rudolf Monge; ItMg (LC.) = Lexicon Caesariauum composuerunt Hud. Menge et Sieg- 

uuuidus 1'rouaH. Lips. 1890; — U.Mg (Krit. Aith.) — Ivritischer Anhaug zu Caes. couuu. do vni 

B. Gall. herausgegeb. v. R. Menge. Gotha 1885; — RMcj {Qu.) = Quaestiones Caesarianae. 

Scrips. R. Menge. GP. Eisenach 1883; — RMy {Rel.) — R. Menge, tjber das Relativum 

in der Sprache Casars. GP. Halle a. S. (Lateinische Hauptschule) 1889. 
MMiller = Max Miller, Kritische und exegetische Beitrage zu Caesar. Pr. Aschaffenburg 1874. 
Mn. (Mrifm.) =r Mnemosyne. Tijdschrift voor classieke litteratur. Deel 1 — 11. Leyden 1852—62; 

Nova series. Vol. 1-19. Lugd. Bat. 1873—91. {M?iem. = 1852-62; Mn. = Nova series 

1873-91.) 
{Tli)Momms. {CIL) = Theodor Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum; — Momms. {RO.) 

— Th. Mommsen, Romische Geschichte. Berlin, Weidmann. (Vsus sum editione quinta 
1868. 69); - Momms {RSt.) = ThM., Romisches Staatsrecht. Leipz. »1871—87; n876. ^887. 

— (Paucae Mommseni coniecturae commemorantur in Kraneri edit. Weidmanniana.) 
Mmitan. = C. lulii Caesaris quae exstant, opera et studio Arnoldi Montani. Amstelod. 1661. 

(Raro inspexi.) 
Mor. {Morus) = C. lulii Caesaris comment. Curauit editionem Sam. Fr. Nathan. Morus. Lips. 

1780. (Plerumque u.fus sum editione Oberliniana, ipsius Mori editionem nonnumquam inspexi.) 
Morstadt — Robert Adolf Morstadt, Abhandlung, worin vier Bruchstiicke anderer Werke, 

die sich in Casar's Biicher vom Biirgerkriege eingeschlichen haben, nachgewiesen werden. GP. 

Schafifhausen 1850. 
BMilller = Bemhard Miiller, Zur Kritik und Erkliirung von Caesars gallischem Kriege. Pr. 

Kaiserslautern 1877. 
H.JMiiller (Symb.) = Hermann Johannes Miiller, Symbolae ad emendandos scriptores Latinos. 

Partic. II, in: Festschrift zu der 2. Siicularfeier des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums. 

Berlin 1881. 
(IwMiHler = Iwan Miiller, tn : Eos, Siiddeutsche Zeitschr. f. Philol. u. Gymnasialwesen. I. Wiirz- 

burg 1864, p. 65 sqq.) 
RMiiller {JB.) = Richard Miiller, in: Jahresberichte des phil. Vereins zu Berlin. (ZG. 1875. 

1878.) 
Muret. ( V. L.) = M. Antonii Mureti Variarum Lectionum libri XIX. (Vsus sum edit. Ruhnken. 

Lugd. Bat. 1789) 
Musemi = Le Musi^on. Revue internationale. Tome 1—10. Louvain 1882—91. 
Napol. = (NapoI(5on III.) Histoire de Jules C6sai. Tome II. Paris 1866. 
Nicas. = Nicasius EUebodius Casletanus. Eius coniecturae commemorantur in editione Junger- 

mann. (ab Aido Manutio, Ciacc. aliueis.) 
Nipp. uel Np. = C. lulii Caesaris commentarii. Carolus Nipperdeius recensuit, optimorum 

codicum auctoritates annotauit, quaestiones criticas praemisit. Lips. 1847. 
Oberl. = C. Julii Caesaris comment. Post Cellarium et Morum denuo curauit ler. lac. Ober- 

linus. Lips. 1805. 
Oeld. = C. lulii Caesaris comment. Recogn. Franciscus Oehler. Lips. 1850. 
OZ. = Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien. Jahrg. 1—42. Wien 1850 — 91. 
Oud. = C. Julii Caesaris . . . comment. c. integris notis Dionysii Vossii, Joannis Davisii, et 

Samuelis Clarkii. Cura et studio Francisci Oudendorpii. Lugd. Bat. et Rotterodami 1737. 

4». (2 uoll.) 
(Octauii) Pantagathi et Passeratii coniecturae inueniuntur ap. Oud. 
Paul — C. lulii Caesaris comment. de Bello Ciuili. Edid. Guilelm. Theod. Paul. Editio maior. 

Vindobonae, Pragae, Lipsiae 1889. (Quae lunulis ( ) inclusa sunt, ea aut du- 

bitanter proposuit P. aut nnnc improbat.) 
Perixonii coniecturas petii ex Oud. edit. 

Petavius (ad Themist.) = Themistius cum commentario. D. Petavii. Paris. 1618. 4°. 
SPetitus (Obseru.) = Sam. Petiti Obseruationum libri III. Paris. 1642. 4°. 
Ph, = Philologus. Zeitschrift fur das klassische Alterthum. Jahrg. 1—49. (Stolbcrg) Gottingen 

1846-91. (Sttppl. 5 = Fiinfter Supplementband 1885.) 
PhA. = Philologischer Anzeiger. Hggb. v. E. v. Leutsch. Band 1—17. Gottmgen 1869—87. 
PJ^i. = (Neue) Philologische Rundschau. Hggb. v. C. Wagener u. E. Ludwig. Bremen 1881—85; 
' Gotha 1886-91. 
PhW. = Berliner Philologische Wochenschrift. Jahrg. 1—11. Berlin, Calvary 1881-91. IX 

Pighii mentio fit ap. D. Voss. 

Pluyg. = Guil. Georg. Pluygere, Ad Caeearem, in: Mnemosyne, noua ser. uol. IX (1881) p. 

1-12. 
Pr. = Programm. 
Pramm. — C. lulii Caesaris comm. de Bello Gali. edid. Ignatius Prammer. Pragae, Lipsiae 

1883 p. V— XX; — Pr.^ = edit. altera Lips. 1887 p. XXI. XXII; — Pr. (Lexikogr.) — 

Ignaz Prammer, Zur Lexiliograpiiie von Caesar de B. Gall. Pr. des Staatsgymnas. im VIII. 

Bezir)£e Wiens. Wien 1884. 
Procksch [CT.) =■ A. Proclsscli, Die consecutio temporum bei Ciisar. Pr. Eisenberg 1874. 

(Leipz., Teubner 1874.) 
Queck = C. lulii Caesaris comment. de BeUo Ciuili 1. 111. Erklart von Gustav Queclc. Jena 

1853. 
PB. = Eevue de l'instruction publique en Belgique. 

RC. = Eevue critique d'histoire et de litt^rature. 1.— 25. annee. Paris 1866—91. 
Rev. celt. = Kevue celtique (fondee par H. Gaidoz. 1870 — 85.) Publi^e sous la direction 

de H. d'Arbois de Jubainville. Paris. 
Class. Eev. = Tlie Ciassical Ee\iew. Vol. 1—5. London 1887—91. 
Rhellic. = Joh. Rliellicani (^Tigurini) iu Caesaris comm. annotationes (liaustae ex Jungermanni 

edit.) 
B. Rhenan. = Beati Rlienani Eerum Germanicarum libri III. Basil. 1551. Fol. 
RhM. = Kheinisches Museum fiir Philologie. Neue Folge. Frankf. 1842—91. (Jahrg. 1—46.) 
Barth. Rieius commemoratur ab Oudendorpio. 

Riv. di Fil. = Eivista di Filologia e d'Istruzione classica. Torino, Loescher. 
Robortellm = Fr. Eobortelli annotationes , in Gruteri Lampade, tom. II. Francof. 1604. 
RPh. = Eevue de philologie, de litterature et d'histoue anciennes. Tome 1—15. Paris 1877—91. 
Riib. uel Kubenins [El.) = Phil. Rubenii Electorum libri II. Antverp. 1608. 4°. 
Riistow = W. Rustow, Heerwesen und Kjiegfiihrung C. Julius Ciisars. 2. Aufl. Nordhausen 1862. 
JRuigers. = Jani Eutgersii Variarum Lectionum libri VI. Lugd. Bat. 1618. 4°. 
A. H. de Sallengre, Nouus Thesaurus autiquitatum Rouianar. Venet. 1735. Fol. 
Sambue. = J. Sambuci in comm. J. Caesaris lectiones et spicilegia quaedam (petit. ex Jimgerm- 

edit.). 
Scal. = C. lulii Caesaris quae extant. Ex emendatione los. Scaligeri. (Vsus sum plerumque 

editione Elzeviriana, quae prodiit Amstelod. 1061,' aliquamdiu edit. Elzevir. anni 1635; ubi 

uigum est, inspexi edit. Janssonianam, Amsterodami 1628.) 
OSchambach (Reit.) = Schambach, Die Reiterci bei Caesar. GP. Miihlhausen in Thiiringen 1881. 
Jo. Scheffer, De militia uauali ueterum libri IV. Ubsaliae 1654. 4°. 
Schelius (ad llygin.) = Hygini Gromatici . . . quae exstant c. not. R- H. S. (= Ratboldi 

Hermanni Schelii.) Amstelod. 1660. 4°. 
Schleussinger (Rhcinbr.) = August Schleussinger, Studie zu Caesars Kheinbriicke. Miinchen 1884. 

(Separat- Abdruck aus d. Bliittern f. d. bayer. Gymuasialschulwesen.) 
Schn. = Commentarii de beliis C. lulii Caesaris. Recens. et UIuHtr. Car. Em. Christ. Schneider. 

Pars L Halis 1840. Pars II. Halis 1849-1855. 
ESchn. = Henricus Schneider, Loci Caesaris de Bello Ciuili commentariorum nonnulli explicati 

et emendati. Dissert. inaug. Vrntislauiae 1869. 
ItSchn. (JB.) = Kudolf Sibncider, Jahresberichte des pliilol. Vereina zu Berlin (ZG. 1885—1891); 

— RSchn. (llerila) = Kud. Schneider, llerda. Eiu Beitrag zur romischeu Kriegsgeschichte. 

Berlin 1886. 
Schnell = J. R. Scbnell, Specimen obseruntionum iii Caesaris comment. Basileae 1789. 4°. 
Schweix. Anx. = Anzeiger fiir Hchwelzer. Geschichte und Altertumskunde. 
Seebode'a At^hiv = Archiv liir Philologie und Piidagogik. Leipz., Teubner 1832—53. 
St. = C. lulii Caesaris rerum ab se gestarum commeutarli. Lutetiae. Ex ofdcina Rob. Stephaui. 

1544. 
Achillis Statii coniecturae profcruntur a Ciacc. et Hotm. et Dav. 
Steuchm Eugubiuun commemoratur ab Hutmauo. X 

Stoephasim — Caesarls comm. ed. Joa. Chr. Stoephasius Magdeburg. (1815.) 1819. (Quae com- 

memorantur, hausta sunt ex Daehnii edit.) 
Stoffel = Stoffel, Histoire de Jules C&ar. Guerre civile. 2 Vol. Paris 1887. 
Wiener Studien, Zeitsciirift fur classische Pliilologie. Wien 1879—91. 
Taylor, Lectiones Lysiacae in : Lysias ed. Taylor. Londini 1739 (et Oratores Graeci ed. Reiske VI 

p. 219 sqq. Lips. 1772). 
lerpstra = D. Terpstra, Obseruationes Criticae in Caesaris Commentarium de Bello Ciuili. 

(Miacellanea phUoIoga. Ediderunt gymnasiorum Batauorum doctores societate coniuncti. Ul- 

traiecti 1854. p. 36-75.) 
Thoiiiann = Konr. Thomann, Der franzosische Atlas zu Casars gallischem Kriege. Progr. der 

Kantonsschule in Ziirich; Thomami (/) = Ziirich 1868; // = 1871; /// = 1874. 
Hubertus Thomas Leodius, De Tungris et Eburonibus. Argentorati 1541. 
Tidskr. = Tidskrift for Philologi og Piidagogik. 1-10. Kjobenhavn 1860-73. 
Rob. Titius [Cmitroners.) = Robert. Titius, Locorum controuersorum libri X. Florent. 1584. 4°. 
Turneh. (Adiiers.) = Adriani Turnebi aduersariorum tomi III. Argentinae 1599. Fol. 
Ukert [Oeogr.) = Fr. Aug. Ukert, Geographie der Griechen und Romer. Weimar 1816—46. 
Urs. uel Ursin. = Fuluii Ursini (Romani) notae in Caesaris comment. (haustae ex Junger- 

manni editione.) 
Valesius = Hadriani Valesii Notitia Galliarum. Paris. 1675. Fol. 
Vasc. = C. lulii Caesaris rerum ab se gestarum commentarii. Parisiis. Ex ofiicina JlichaeUs 

Vascosani 1543; — iiig. Vasc. = margo editionis Vascos. 
u£tt. edd. u. edd. 
PVict. uel Victor. = Petri Victorii Variarum et antiquarum lectionum libri XXXVIII. Argent. 

1609. 
Vielh. (Beitr.) =■ Leop. VieLbaber, Beitrage zur Kritik des Casarianischen bellum ciuile etc. 

Progr. d. Theres. Akad. Wien 1864; — Vielh. (Spec. ememl.) = L. Vielhaber, Specimen emen- 

dationum (der 18. Philologen- Versammlung gewidmet). Wien 1858. (Hunc libellum inspicere 

non potui.) 
Voss. = Dionysii Vossii animaduersiones in Caesaris comment. (Eas hausi ex Oudendorpii 

edit. , non numquam Davisii et Graevii edit. mspexi.) 
Walther = C. lulii Caesaris de bello GalUco comment. Recens. H. Walther. Paderbornae et 

Monasterii 1887; — Waltlwr (Pr.) = H. Walther, De Caesaris codicibus interpolatis. Pr. 

Griinberg i. Schl. 1885. 
Wasse = SaUust. recens. Jos. Wasse. Cantabrig. 1710. 
WCorr. u. Corr. 
AWeidner (Pr. FrWO.) = AWeidner, Criticarum scriptionum specimen. Pr. Koln, Friedr.- 

Wilh.-Gymn. 1864. 
Whitte = Gaji Julu Caesaris de bello GalUco comm. Recens. loannes Kofod Whitte. Havniae 

1844 p. III— XXXI; — Whitte^ = ed. tertia. Hauniae 1877. 
Wiener Studien u. Studien. 

WklPh. = Wochenschrift fiir klassische Philologie. Jahrg. 1—8. BerUn 1884—91. 
Wolff. = Henricus WoIiJel, Emendationes ad Caesaris Ubros de beUo ciuiU. Norimbergae. (GP. 

Niirnberg.) / = 1865; // = 1866. 
Th Wopkens (Lect. Ttdl.) = Thomae Wopkens Lectionum TuIUanarum libri III. Iterum edid. F. 

Handius. Jenae 1829. 
Wsbg = Alb. Sadolinus Wesenberg, Emendat. Ciceronis epistolarum. Dissert. inaug. Hauniae 1840. 
Zander ( V. VI.) = C. L. E. Zander, Andeutungen zur Geschichte des Romischen Kriegsweaens. 

Fiinfte (sechste) Fortsetzung. Pr. Ratzeburg 1859. 1864. 
ZAW. = Zeitschrift fiir die Alterthumswissenschaft. 1834 Giessen; 1835-42 Darmstadt; 1843 

Marburg; 1844—54 Cassel. 
ZO. = Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen. Jahrg. 1—45. Berlin, Weidmann 1847—91. 
Histor. Ztschr. = Historische Zeitschrift. Hggb. v. H. v. Sybel. Miinchen (und Leipzig) 1859 — 91. 

Reliqua suo loco accuratius indicantur. Codicum notae. 

A = Bongarsianus I. 8. Amstelodain. 
Ashb. = AshburnhamenBis 
B = Parisinus I. 
C = Vossianus I. 
D = Egmondanus 
E = Vratislauiensis I. 
H = Gottorpiensis s. Hauniensis II. 
M — Vaticanus 3864 
N = Petauianus 
O = Dresdensis I. 
(J = Moysiacensis 
X = AQBMah\ 
a = AQBM \ in B. Gall. 
(i = ah(tl) ) 
a = Parisinus II. s. Thuaneua 

h = Leidensis I. 

c = Scaligeranus 

d = Cuiacianus 

e = Hauniensis I. 

f = Vindobonensis I. 

h = Vrsinianus 

i = Andinus 

k = Oxoniensis 

; = Kiccardianus s. Florentinus 

X = archetypuB codicum afhl (in B. Ciuili) 
rec. = cod. quidam recens 
reve. = codices non nuUi recentes I laceo: ut, cum priiui eorum (hostium) ce- 
cidissent, proximi iacentibus insisterent atque 
ex eorum corporibus pugnarent: II 27,3; exani- 
niatus . . concidit. hunc ex proximis unus 
iacentem transgressus eodem illo munere funge- 
batur: VII 25, 3. 

lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret 
uis, . . . neue (c) hac despectus parte iaceres! 
ap. Suet. uit. Terent. 5. 

lacetani : Oscenses . . . sese . . impe- 
rata factunis poUicentur. hos Tarraconenses et 
lacetani et Ausetani et . . . lUurgauonenses, qui 
tiumen Hiberum attiugimt, insequuntur {an 
sequuntur?): 1,60,2; cf. § 3. 

iacio. A. = ^uXkeiv: quae tamen (naues) 
ancoris iactis cum fiuctibus complerentur: 
IV 28, 3; ^ (Aduatuci) armorum magna 

multitudine de muro in fossam . . . iacta . . . 
pace sunt usi: 1132,4; ^ alii faces atque 

aridam matcriem (materiam [i) de niuro in 
aggerem eminus iaciebant: VII 24, 4; ^ 

septimo oppugnationis die maximo coorto uento 
feruentes fusiles (c) ex argilla glandes fundis 
(oOT. [i) et feruefacta iacula (iac. feru. p) in 
casas . . . iacere coeperunt (Neruii) : V 43, 1 ; 
1 antecedebat testudo . . . conuoluta (c) omni- 
bus rebus, quibus ignis iactus et lapides (la- 
pidis Ciacc.) defendi possent (posset Ciacc.): 
2,2,4; ut ab igni, qui ex muro iaceretur, (mu- 
sculus) tutus esset: 2,10,5; f ubi circum- 

iecta nuiltitudine hominum . . . undique in 
murum lapidcs iaci coepti sunt: 116,2; 2,2, 
4 u. igiiis; % materiem: VII 24, 4 n. 

faces; t ui ultitudinem : 1132,4 it. arma; 
' cx hoc (genere radiois) edbctos panes, cum 
in conloquiis Pompciani fanieni nostris obiec- 
tarent, uulgo in eos iaciebant: 3,48,2; 1 

<iui ex {om. fj) uallo turribusque tela iace- 
rent: 1133,4; quod cx totis ripis in uiium at- 
que arigiiHtum locuni ida iacifliiintiir: 1,50,2; 
militcs in exteriorcm ^c) iialium tcla iaciebanl: iiol 
•■|,03,(); persuasi cquitibus nostris, . . . iit . 

l.oxio. Cuvaur. II. prius perturbatum exercitum pellerent quam a 
nobis telum in hostem iaceretur: 3,86,3. 

B. = yficv: celeriter uineis ad oppidum actis, 
aggere iacto turribusque constitutis . . . lega- 
tos ... mittunt: 1112,5; 1,25,5 u. moles; 
T moles atque aggerem ab utraque parte lito- 
ris iaciebat: 1,25,5; haec insula . . . a supe- 
rioribus regibus (c) in longitudinem passuuni 
DCCCC in mare iactis molibus angusto itinere 
*ut ponte cum oppido coniungitur: 3,112,2; 
ab utroque portus comu moles (-is Bait.) ia- 
cimus: ap. Cic. ad Atl. 1X14,1. 

iacto. A. propr. ; a) = iacere: matres 
familiae de muro uestem argentumque 
iactabant : VII 47, 5. 

b) = ag-itare : multi ut diu iactato bracchio 
praeoptarent scutum (c) manu emittere: 125,4. 

IJ. trsl.; a) — agitare (uerbis, sermoni- 
bus): quod pluribus praesentibus eas res iac- 
tari uolebat: 1 18, 1. 

b) = ostentare: cum Lcntulus aetatis houo- 
rem ostentaret, Domitius urbanam gratiam 
dignitatemque iactaret (proferret /}: 3,83,1. 

iactara. A. = (lamuuiu: si nullam prae- 
terquam uitae nostrae iacturam fieri uide- 
rem: VII 77, 6; in quo iacturam diguitatis at- 
que honoris ipse facturus esset: 1,32,4; — 
tamen hanc iacturam honoris sui rei publicae 
causa aequo animo (se) tulisse: 1,9,3; ^ 

qua rei familiaris iactura perpetuum imperium 
libertatemque se (c) consequi uideaut: VII 
64, 3 ; — id silentio noctis conati iion magna 
iactura suorum sese (c) effecturos spera- 
bant ((•): VII 26, 2. 

It, = dona, sumptus: maguis enim iacturis 
sibi quisque eorum animos conciliabat: 3, 
112,10; — Germanos atque Ariouistum sibi 
.'idiunxerant eosque ad se magnis iacturis 
poUicilatioiiibusquc perduxcrant: VI 12, 2. 

tiacdlM, IIN : antcccdebat testuilo . . . con- 
iioliitu \i oiiuiibus rcbus, quibus igiiis iac- 
tiis ct liipides <,lapidis Oiucc.} dctciidi pos- 

1 iactns — iam sent (possit(?) Ctaec.}: 2,2,4; t ut 

essent ab ictu (iactu Cobet) telortim remiges 
tuti: 2,4,2.) 

iavnlnni: feruentes . . . glandes fuudis et 
feruefacta iacula (iac. feruef. fJ) in casas . . . 
iacere coeperunt: V 43, 1 ; 1 has (litteras) 

ille in (om. fl) iaculo (sagulo Kramr) in- 
ligatas effert (c): V45, 4. 

iani. I. ad tempus pertinet; 1. uoii addit. 
Megatioiie; A. = /y'^/^; a) c. ucrl)is; a) non 
seqiiitui* c u ni iu apodosi ; tza) iudicat. n) piaes. : 
frustra, inquit, meae uitae .subuenire conamini, 
quem iam sanguis uiresque deficiunt (deficiant 
Fr.): VII 50, 6. 

6) perf. : 3, 83, 1 u. S)). 

c) Impf. : iam Caesar a (c) Gergouia disces- 
sisse audiebatur, iam de Haeduorum defec- 
tione . . . rumores adferebantur Gallique . . . 
Caesarem . . . in prouinciam contendisse con- 
firmabant. Bellouaci autem . . . coeperunt. tum 
(cum a) Labienus . . . intellegebat : Vn59, 1; 
itaque de deditione omnes (in adil. ;. ; iam Voss., 
Dt.; om. 0) palam loquebantur et cum P. 
Attio agebant, ne . . . perturbari uellet. 
haec cum agerentur . . .: 2,36,2; nuntiabantur 
haec eadem Curioni . . . ; iamque Caesaris in 
Hispania res secundae in Africam nuntiis ac 
(c) litteris perferebantur. quibus omnibus rebus 
. . .: 2,37,2; iamque frumenta maturescere in- 
cipiebant, atque ipsa spes inopiam sustentabat 
. . . ; crebraeque uoces militum . . . audieban- 
tur: 3,49,1; iamque Pompeiani magna caede 
nostrorum castris Marcellini adpropinquabant 
. . . et (cum Kellerbauer) M. Antonius . . . 
cum cohortibus XII descendens ex loco supe- 
riore cernebatur. cuius aduentus . . .: 3,65,1. 
2; spes uictoriae augetur, adeo ut . . . dice- 
rent. iamque inter se palam de praeraiis (CC) 
ac de (c) sacerdotiis contendebant in annos- 
que consulatum definiebant, alii . . . petebant; 
magna . . . fiiit controuersia : 3,82,4; magna 
. . . laetitia omnium discessum est; ac iam (ac 
etiam /') animo uictoriam praecipiebant , quod 
. . . uidebatur : 3, 87, 7 ; etsi totius diei conti- 
nenti labore erant confeoti (milites) noxque iam 
.suberat, tamen munitione flumen a monte se- 
clusit: 3, 97, 4; iamque de Cacsaris aduentu 
fama ad ciuitates perferebatur. quibus cognitis 
rebus Pompeius . . . peruenit: 3,102,8. 

b) ppf. : cum . . . id frater, qui iam proelio 
excesserat, procul auimaduertisset: IV 12, 6; eo 
cum uenisset, maiores iam {om. [i) undique in 
eum locum copiae Britannorum conueneraut: 
Vll,8; copias cogere . . . coepit. ac tantam 
sibi iam his rebus in Gallia (c) auctoritatem comparauer.at, ut: V55, 4; constiibat inter om- 
nes, quod iam ipse Caesar per exploratores 
cognouerat, . . .: VII 44, 3; Caesar continuato 
diem noctemque opere . . . huc iam *deduxe- 
rat rem, ut: 1,62,1; tertio die magna iam pars 
operis Caesaris {CC) processerat. illi . . . edu- 
cunt: 1,82,1; cuius (salis) magna uis iam ex 
prosimis erat salinis eo congesta: 2,37,5; sed 
eo fama iam praecurrerat (c), quam supra do- 
cuimus .... itaque: 3, 80, 2;"iam de sacerdotio 
Caesaris Domitius, Scipio Spintherque (c) Len- 
tulus cotidianis contentionibus ad grauissimas 
uerborum contumelias palam descenderunt 
(-erant Voss. recte, ni /aWo»-) : 3, 83, 1 ; haec 
constabant ex Gabinianis militibus, qui iam in 
consuetudinem Alexandrinae uitae ac licentiae 
uenerant et . . . dedidicerant (c) uxoresque 
duxerant : 3, 110, 2. 

c) impf. et ppf.: Heluetii iam per angustias 
. . . suas copias traduxerant et in Haeduorum 
fines peruenerant eorumque agros populabantur. 
Haedui . . .: 111,1; his tanicn omnibus *rebus 
annona creuit; iamque ad denarios (c) L in 
singulos modios annoua peruenerat et militum 
uires inopia frumenti deminuerat atque incom- 
moda in dies augebantur: 1,52,2. 

f) impf. et i)f. (praes. J): iamque hiems ad- 
propinquabat et tantis detrimeutis acceptis (c) 
Octauius . . . Dyrrachium sese ad Pompeium 
recepit (01; edd.; recipit afli): 3,9,8. 

pp) coni,; a) praes.: (VII 50, 6 u. aa) n).) 

6) iiupf.: Sabinus . . . castris sese (e) tene- 
bat . . . , ut iam non solum hostibus in con- 
temptionem Sabinus ueniret, sed etiam uostro- 
rum militum uocibus non nihil carperetur: III 
17,5; — quo in consilio (c), cum tantum rt- 
pentini periculi . . . accidisset ao iam omnia 
fere superiora loca multitudine armatorum com- 
pleta conspicerentur neque . . . possent, prope 
iam desperata salute . . . sententiae dicebantur, 
ut: 1113,2; magno spatio . . . confecto, cum 
iam pecus atque extrema impediraenta ab 
nostris tenerentur, ipsi densiores siluas pe- 
terent, eius modi sunt tempestates ic) con- 
secutiie, uti: 11129,2; iis aliquantum itineris 
progressis, cum iam extremi essent iu pro- 
spectu, equites a Q. Atrio . . . uenerunt: V 
10,2; his rebus . . . Caesari nuntiatis, cum iam 
ille urbanas res . . . commodiorem in statum 
peruenisse intellegeret, . . . profectus est: VII 
6, 1 ; his quam longissime possent progredi (c) 
iussis , cum iam ex diei (c) tempore coniectu- 
ram caperet (fJ; Schn.; ceperat BM; edd.; coe- 
perit A; ceperit Q) in castra peruentum, . . . 
poutem reficere coepit : VII 35, 4 ; cum iam uie- 6 ridies (c) adpropinquare uideretur, ad ea ca- 
stra . . . conteiKirt: VII 83, 8; una (naui.s) prae- 
mlssa Massiliam huius nuntii perferendi gratia 
cum iam adpropinquaret urbi, omnis se.se mui- 
titudo efludit (c): 2,7,3; proiiide. sibi ac rei 
publicae parcerent, quom (Np.: cum D/i., Dt. ; 
oiii. codd.) quantum in beUo fortuna posset iam 
ipsi incommodis suis satis essent documento: 
3,10,6; cum graui uulnere esset adfectus aqui- 
lifer et a <iam Vielh.; Dt.; om. N) uiribus 
deficcretur, . . . iuquit: 3,64,3; tunc Caesar 
apud suos, cum iani esset agmen in portis , dif- 
fercndum est, inquit, iter:3, 85, 4; — Pompeius, 
iam cum intra uallum nostri uersarentur, . .. 
se ex castris eiecit : 3, 96, 3. 

c) |)|)f. : cognita Gallorum infirmitate quan- 
tum iam apud eos bostes uno proelio auctori- 
tatis cssent consecuti sentiebat: IV 13,3; cum 
iam muro turres adpropiuquassent (turris -asset 
p) , ex captiuis Caesar cognouit: VII 18, 1 ; et 
cum iam nostris (c) remissiore uento adpro- 
pinquasset (c) , idem auster increbuit (c) : 3, 
•26,2. 

b) iiiipf. ot ppf. : cum iam amplius lioris 
sex (c) contincntcr pugnaretur ac non solum 
uircs, sed etiani tcla nostros (c) deficercnt atcjuc 
liostes acrius instarciit languidioribusquc uoslris 
. . . fossas complere coepissent resque esset iain 
ad extremum perducta (deducta Ciacc.) casum, 
. . . adcurrunt: 1115,1. 

yj') i"f-; o) pr. : ubi iam .se ad eam rcin pa- 
latos e.s.sc arbitrati sunt, oppida sua omnia . . . 
incendunt: 15,2; frumentum Scqiianos, Leucos, 
liiiigoncs suniiuinistrare, iamque e.sse in agris 
Irumcnta matura: 140,11; VII 83, 8 u. fifi) fc); 
iibi paulatim retorqueri agmen . . . conspexe- 
niiit iainquc primos superare regioncm castro- 
runi aiiiiiium aduortcrunt, ncmo erat adeo tar- 
dus . . ., quiii: 1,69,3; oniuesque sc iani (iani 
se Olil) ab equitatu circumueniri arliitrabantur: 
2,34,6;- tantus fuit omiiium terror, ut alii adessc 
copias lubae diccrcnt, alii cum legionibus in- 
stare Varum iamque se puluerem ueiiicntium 
cernere : 2, 43, 2. 

li) pf. : alius castra iam capta (AQ^j; iani ca- 
stra cajita BM ; Schn., Np., Dt.\ iam ca])ta castra 
rcrc; Dl).) proniiiitiat, alius . . . contciidit: VI 
.'17,7; (lcniiaiii (k's]ierata cx])iignationc ca.stro- 
riim , quod noHtros iani constitissc in munitioni- 
biis iiidcbaiit, . . . sese receperunt: VI 41,1; 
VII 6,1 u. (ifi) li); Afranianos coiitra inultis 
icbus sui timoris signa t misisse ((iani) dcdisso 
Mailii.): 1,71,3; intcriiii alii suos in castra in- 
iiitaiKli caiisa adilucunt, alii ab suis abduciin- 
tur (c), luloo iit uiia castia iaiii lacla c,\ biiiiK uiderentur: 1,74,4; sed satis iam fecisse (se) 
officio satisque supplicii tulisse: 1,84,3; his 
rebus taiitum fiduciae . . . Pompeianis accessit, 
ut non de ratione belli cogitarent, sed uicisse 
iam sibi ') niderentur: 3,72,1. 

()()) i)te. ; n) couiuiictum: laborantibus 
iam suis Germanos equites circiter CCCC sum- 
mittit: VII 13, 1; (neque uero Pompeius . . . 
moram ullam ad insequendum intulit, sed }" 
eadem (eo iam Ikll.; u. CC) spectans, si . . . 
perterritos deprehendere posset, exercitum . . . 
eduxit: 3,75,3;) 1 Ariouistum . . . de- 

sperantes iani de pugna et dispcrsos su- 
bito adortum : I 40, 8 ; T Catuuolcus . . . 

aetate iam confectus . . . se exaniraauit: VI 
31,5; pars iam egressa portis ab equitibus est 
interfecta: VII 28, 3; munitiones enim . . . ex- 
pugnatis iani castris Pompei propriam expe- 
ditamquc (que om. NOfhl; prope iam expeditam 
1 dct.; partam iam expeditamque Pliiyg.) Cae- 
saris uictoriam interpellauerimt : 3,70,2; siue 
error aliquis (c) siue etiam fortuna partam 
(partem af) iam (una add. »') praesentemque 
uictoriam intcrpellauisset : 3, 73, 5. 

b) abl. abs. : ac iam conuersis in cam jiai- 
tem nauibus . . . tanta subito . . . tranqiiillitas 
cxstitit, ut: 11115,3; hostes maximo clamore 
sicuti (c) parta iam atque explorata uictoria 
, . . coeperunt: V43, 3; his rebus comparatis 
rcpresso iam (om. h') Lucterio et remoto . . . 
in Hcluios ]iioficiscitur : VII 8,1; {larte iam ob- 
sidum tradita . . . equitatus hostiiiin ]>rocuI 
uisus est : VII 12, 4 ; cum in omnibiis locis con- 
sumj)ta iam reliqua jiarte noctis pugnaretur: 
VII 25, 1 ; M. Petronius . . . sibi desperans 
multis iam (om.. fi) uulneribus acceptis . . . in- 
quit: VII 50, 4; (decurritur ad illud . . . sena- 
tus consultum, qiio nisi paenc in ijiso urbis 
incendio atquc in desperatione oninium salutis 
(atijiic iain desiieiata oninium salute Vielh.) 
. . . numquam ante descensum (c) est: 1,5,3;) 
conipluribus (e) iam lapidibus ex illa (c) . . . turri 
subductis lepcntiua ruina pars eius turris con- 
cidit: 2,11,4; uos autcni incerta (c) uictoria 
Caesarcm secuti diiudicata iani belli fortuna 
uictuiii Hcquamini? 2,32,6; coufecto iam laboro 
c-xcrcitu . . . constitit: 2,41,1; nuinitioiics cnim 
. . . expugnatis iam castris Pompei propriam 
(CC) cxjieditamque (c) Caesaris uictoriam iu- 
terpcllauerunt: 3,70,2; Scij)ionis milites cohor- 
tatur , ut jiarta iani iiictoria j)raedae ac jjrae- 
niionim uclint cs.so jiartkijics: 3, 82, 1; liis con- 
.stitiitis rebus sigiio iani jiroliTtionis dato laber- 
iiaciilis(|ii(' (lctciisis (c^» aiiiiiuim aduersum (c) 
cst: 3,85,3; ((luo i^iaiii add. Ald.) jwfecto (c) 

1* 8 opere illi de deditione . . . agere coeperunt (c) : 
3, 97, 5 ;) cum . . . properarem atque essem in 
itinere praemissis iam legionibus, praeterire 
tamen non potui, quin: ap. Cie. ad Att. IX 6 A; 
ne quo progredereris proclinata (e) iam re, quo 
integra etiam progrediendum tibi non existi- 
masses: ap. Cic. ad Att. X 8 jB, 1. 

^) iii apodosi secxnitur cnm u. cxaea.p. 774 
c) (2 (3) loc). 

b) c. adiect. etnumeral.; a)adieet.: (com- 
plures: 2,11,4««. a) a) Sd) 6);) 1i quae 
(uictoria) iam esset sibi atque omnibus Gallis 
explorata: VII 20,7; 1 propter linguae 
Gallicae scientiam , qua multa iam Ariouistus 
longinqua consuetudine utebatur (qua multum 
Ar. longa iam consu. uteb. Ciacc; quorum 
amicitia iam ariouistus (ariou. iam a) longin- 
qua (longa h) consu. uteb. fi); 147,4; (V 25, 
3 «<. p) J3,S) tertius;) quos iUe multa iam 
nocte silentio (c) ex (c) fuga (c) excepit: VII 
28,6; 50,4 ti. a) a) SS) 6); etsi multis iam 
rebus perfidiam Haeduorum {<•) perspectam ha- 
bebat: VII 54, 2; quos (exercitus) contra se 
multos iam annos aluerint: 1,85,5; multi_ iam 
menses erant et hiems praecipitauerat , neque 
. . . ueniebant: 3,25,1. 

,3) nnmer. ; aa) cardiual.: iam duo prae- 
fecti fabrum Pompei in meam potestatem uene- 
runt et a me missi sunt : ap. Cic. ad Att. IX 7 
(7. 2; T[ certior factus ,est tres iam partes 

copiarum Heluetios id flunien traduxisse, quar- 
tam fere (e) partem citra fiumen Ararim reli- 
quam esse : 1 12, 2. 

!ifl) ordinal. : erant in ea legione fortissimi 
iiiri centuriones, qui primis (iam primis '^; 
Schn.; primis iam Fr.) ordinibus adpropinqua- 
rent: V44, 1; ^tertium iam hunc an- 

num regnantem inimici palam multis ex ciui- 
tate auctoribus interfecerunt {sic ,3; tertium i. 
h. a. r. inimicis iam multis palam ex ciuitate 
et iis auctoribus eum interfecerunt sic a; u. CC) : 
V25,3; t tandem . . . quartum iam 

diem sine pabulo retentis iumentis . . . conlo- 
quium petunt : 1, 84, 1 ; •; Baculus . . . 

diem iam (om. M) quintum cibo caruerat: 
VI 38,1. 

c) c. aduerl).: iam amplius horis sex (c): 
•1115,1 u. a) a) (i[i) J)) ; t iam ante u. 

ante p- 275 b) (7 loc.J; ^ huc iam: 

1,62,1 u. a) a) aa) b); 1 omnia haec 

iam pridem contra se parari: 1,85,8; "i 

quo in consilio (c) . . . prope iam desperata 
salute non nullae huius (c) modi sententiae 
dicebantur: III 3, 2. 3; Caesar, etsi prope exSWa 
iam aestas erat, tamen . . . adduxit: III 28, 1; idque se prope iam efFectum habere: VII 
29, 6 ; iam prope hieme confecta . . . legati . . . 
ueniimt (c): VII 32, 2; munitiones . . . expu- 
guatis iam castris Pompei propriam (prope iam 
1 det.; Voss.) expeditamque (que o/n. NOfhl; 
Voss.) Caesaris uictoriam interpellauerunt: 3, 
70, 2; quae (frumenta?) prope iam matura erant: 
3,81,3; ^ qua spe adducti Germani latius 

(latius iam P) uagabantur: IV 6, 4. 

d) c. snbst.: quod in (iam in [j) concilio 
Haeduorum Dumnorix dixerat: V6, 2; 'i 

Curio in Atricam profectus ex Sicilia et iam 
(etiam Paul) ab initio copias P. Attii Vari 
(c) despiciens duas legiones . . . transportabat: 
2, 23, 1 ; *[ ut paene uno tempore et (c) 

ad siluas et in flumine et iam {om. p) in ma- 
nibus nostris (et iam in m. n. del. Paul; 
u. CC) hostes uiderentur: 1119,7; ^ tan- 

tamque opinionem timoris praebuit, ut iam ad 
uallum castrorum hostes accedere auderent: 
11117,6. 

B. = statim , breui : quid uos , inquit , hanc 
miseram ac tenuem sectamini praedam, quibus 
licet iam esse fortunatissimos (c)? VI 35, 8; an 
dubitamus , quin nefario facinore admisso Eo- 
mani iam ad nos interficiendos concurrant? VII 
38,8; quod si iniquitatem loci timeret, datum 
iri (e) iam {Madu.; tamen eodd.) aequo 
{Madu.; aliquo Ox; u. CC) loco pugnandi fa- 
cultatem: 1,71,4; magnaque ex parte iam 
me una uobiscum de re iudicium facturum 
confido: 2, 31, 8; — Caesar enim aduentare 
iam iamque et adesse eius equites falso 
nuntiabantur (c>: 1,14,1. 

V. = tandeui: iamque eum (i. e. Ariouistum) 
ad sanitatem reuerti arbitrabatur, cum . . . pol- 
liceretur: 142,2; proLnde ad praedam, ad glo- 
riam properate, ut iam de praemiis uestris et 
de referenda gratia cogitare incipiamus: 2, 
39, 3. 

D. = tum: eodem fere tempore ponsin Hi- 
bero prope eflectus nuntiabatur et in Sicori 
uadiun reperiebatur. iam uero eo magis illi ma- 
turandum iter existimabant: 1, 63, 1; quae ciun 
nauibus nostris adpropinquassent (c), nostri . . . 
refugiebant, iUi . . . incautius sequebantur. iam 
(nam dett., prob. Clark. et Oud.; tum Voss.) 
ex onmibus partibus subito Antonianae scaphae 
. . . se in hostes incitauerunt : 3, 24, 3. 

2. add. uegat. (oixiTi): refr.ictis portis, cum 
iam defenderet nemo: 1133,6; •; postquam 
omnes Belgarum copias . . . ad se uenire uidit 
neque iam longe abesse . . . cognouit: 115, 
4; hoc facto proelio Caesar neque iam sibi le- 
gatos audiendos neque condiciones accipiendas ibi 10 arbitrabatux: IV13, 1; simili omnein exercitum 
inopia premi, nec iam uires suiificere cuiusquam 
nec ferre operis laborem posse: VII 20, 11 ; 
uehementer huic illos (c) loco timere nec iam 
aliter seutire, . . . quin (e) paeue circumuallati 
. . . uiderentur : VII 44, 4 ; tum <c) Labienus 
. . . louge aliud sibi capiendum consilium . . . 
itit«llegebat neque iam ut aliquid adquireret 
I<roelioque hostes lacesseret, sed ut incolumem 
ixercitum Agedincum reduceret cogitabat: VII 
59,4; agger ab uniuersis in munitionem (c) 
I coniectus . . . ea, quae in terra occultauerant Ko- 
mani, contegit ; nec iam arma nostris nec ulres 
suppetunt : VII 85, 6 ; ^ hi propter propin- 

quitatem <c) et celeritatem (c) hostium nihil 
iam Caesaris imperium exspectabant (c): II 
20,4; T si iam principatum Galliae obti- 

nere non possint (c) : 117,3; primipilo . . . 
uiiJLueribus confecto, ut iam se sustiuere non 
posset: II 25, 1. 

II. si^'iiilicat traiisiri ad allam rem : ac iam 
ut omnia contra opinionem acciderent (c), tamen 
se plurimum nauibus posse : III 9, 6 ; quod si 
iam, inquit, haec explorata habeamus, quae 
de exercitus alienatione dicuntur, . . . quanto 
haec dissimulari (c) . . . quam per nos coniirmari 
praestet? 2,31, 5; 3,83,1 u. p. 4 b>. 

[Falso: intellegere sese, tametsi (i;im et si 
BMk) . . . poenas bello repetisset: 130,2; at, 
credo, [sij Caesarem probatis, in {N; iam Oa) 
me offenditis: 2,32,10.] 
k iani iamque: 1,14,1 ?/. iaiu I. 1. B. 
exlr. 

IlanuariuM : (litteris t a fabio c. cuesaris 
(his litteris Kal. lan. in curia Vielli.) con- 
sulibus redditis: 1,1,1;) haec senatus consulto 
(CC) perscribuntur a. d. VII. {CC) Id. lan.: 
1,5,4; Caesar ut Brundisium uenit, contioua- 
tus apud milites ... II. Non. lan. nnues sol- 
uit: 3,6,2. 

ibi. 1. lul locuui pertiuet: .4. ri-rerciKliiiu 
cst ad res (lucu), quae autc couiinciiioratac 
>uiit; u) — co loco: (iii Veuetos . . . conten- 
ilit. cum ex alto se aestus iucitauisset , quod 
bis (ibi yielli.) accidit semper horariun XII 
spatio (u. CC): 11112,1;) 11125,1 «. com- 
plere; ^ appellare: VII 54, 1 u. di.scere; 

* Alexainlriue de Pompei morte cognoK-it at^iue 
ilii primuiii e nnue egrediens clamorcni iiiilituni 
.1 udit: 3, 10(j,4; ^ inipcdiniciilis ca.stris- 

i|iie uostri potiti suut. ibi Oigetorigis tilia v^r) 
:itqiie unuH e tiliia captu» est: 120,4; t 

circuuiire: 11125,2 u. complere; ^ iliii- 

I bus . cx regionibus ueniniit (|uasque ibi res 
1'ogiioiicriii 1: IV5,L'; hiI iiiirliiiii lliiim . . . peruenit. ibi cognoscit . . . ; reUquas (nanes) . . . 
instructas inuenit. eodem equitatus . . . con- 
uenit: V5. 2; uenit . . . in Nemiorum fines. ibi 
ex captiuis cognoscit . . .: V48, 2; Caesar . . . 
in Italiam . . . proficiscitur. ibi coguoscit de 
Clodii caede rfe senatusque consulto certior 
factus . . . dilectum tota prouincia habere in- 
stituit: VII 1,1; locum castris deUgit . . . ab 
Auarico longe niilia passuum XVI. ibi per cer- 
tos exploratores . . . quae ad Auaricum gere- 
rentur (e) cognoscebat et (c) quid fieri uellet 
imperabat : VII 16, 2 ; Massiliam peruenit. ibi 
. . . cognoscit: 2,21,5; Cyprum peruenit. ibi 
cognoscit consensu omnium Antiochensium 
ciuiumque Komanorum , qui iUic negotiarentur, 
arcem (c) captam esse: 3,102,6; *', coi- 

cere: 11125,1 u. complere; \ (colere: 

V 12, 2 u. permanere;) ^ cohortes V 

. . . pontem tiuminis interrumpebant, qui erat 
ab oppido milia passuum circiter III. ibi 
cum anteeursoribus Caesaris proelio com- 
uiisso celeriter Domitiani a ponte repulsi se 
in oppidum receperunt: 1,16,3; ^ com- 

muuicare: 2,4,5 u. expedire; ^ hos 

(coUes) primum praesidiis tcnuit castellaque ibi 
communiit (c). inde . . .: 3,43,1; T 

ad hostium castra contendit. ibi (ubi [i> cum 
alii (c) fossas complerent, alii multis telis 
coniectis defensores . . . depellerent, auxiliares- 
que . . . lapidibus telisque subministrandis et 
. . . caespitibus comportandis speciem . . . pu- 
gnantium praeberent, cum item ab hostibus 
constanter . . . pugnaretur t«laque . . . missa 
uon frustra acciderent \c), equites circiunitis 
hostium castris Orasso renuutiauerunt : III 
25, 1. 2; 1 qua proximum iter iu 

ulteriorem Galliam per Alpes erat, ... ire 
couteudit. ibi Ceutrones et Graioceli (c) et 
Caturiges locis superioribus occupatis itinere 
exercilum prohibere conantur: 110,4; 119, 
4 II. reperire; *, i^alonas peruenit. ibi cou- 

citatis Didmatis reliquisque barbaris Iss;\m 
(c) a Caesaiis amicitia auertit: 3,9,1; \ 

ipsi idoneum locuni iiacti reliquam noctis par- 
tem ibi coufecerunt: 3,28,6; ^ con- 

firmare: 2,4, 5 ". expedire; ', occupato- 

que oppido ibi praesidium conlocat: 138,7; 
ad e.xtrcmas fossas castella coustituit ibique 
tormenta coiilocaiiit: 118,4; inde profectus 
Gorgobinani, lioioruiii oppidum, qiios ibi ^quod 
sibi a ; quo sibi // ; qiios ibi .U^o^ lieluetico 
proelio iiictos (c> Caesar coulocauorat . . ., op- 
pugnare iiistituit: VII 9, 6; deiirto prne.iidio 
potitus loco duas ibi legiones conlociuiit: VII 
36,7; idoiieuiii lociiiii iiactus ibi ^sibi uf) co- 11 ibi 12 pias conlocauit: 3,30,5; Pompeius neque a 
mari Dyrracliioque discedere uolebat, quod 
omiiem apparatum belli . . . ibi conlocauerat : 
3, 44, 1 ; t intra hanc fbssam legiones re- 

ducit atque ibi sub annis proxima nocte con- 
quiescit: 1,41,6; 1 ipse in Italiam . . . 

contendit duasque ibi legiones conscribit: I 
10,3; neque enim sex legiones alia de causa 
missas In Hispaniam septimamque ibi con- 
scriptam: 1,85,6; f plerosque Belgas 

esse ortos a <c) Germanis Elienumquc anti- 
quitus traductos (c) propter loci fertilitatem 
ibi consedisse Gallosque, qui ea loca in- 
colerent, expulisse: II 4, 1 ; ea, quae fertilissima 
Germaniae sunt loca, circum Hercyniam siluam 
. . . Volcae (c) Tectosages occupauerunt atque 
ibi consederunt: VI 24, 2; % Cenabum con- 
curiimt ciuesque Eomanos, qui negotiandi eausa 
ibi constiterant, . . . interficiimt : VII 3,1; 
M. AiTstium . . . ex oppido Cauillono (c) educunt; 
idem facere cogunt eos, qui negotiandi causa 
ibi constiterant : VII 42, 5 ; collem quendam 
nactus ibi constitit: 1,70,3; Larisam contendit. 
neque ibi constitit: 3,96,4; t Britanniam 

attigit atque ibi in omnibus collibus expositas 
hostium copias armatas conspexit: IV 23, 2; 
1 Indutiomarus ad castra accedit atque ibi ma- 
gnam pai-tem diei consumit: V 58, 2; i[ 

neque prius 1'ugere destiterunt quam ad flumen 
Ehenum . . . peruenerunt (c). ibi perpauci aut 
uiribus confisi tranare (tra(ns)natare p) con- 
tenderunt aut lintribus inuentis sibi salutem 
reppererimt (pepererunt Heinsius; Np.): 153, 
2; 1 ut se cum II legionibus Gades con- 

ferret, naues frumentumque omne ibi conti- 
neret: 2,18,6; hoc consedit loco atque eum 
communiuit omnesque ibi copias continuit: 3, 
51,8; % Ariminum cum ea legione pro- 

ficiscitur ibique tribunos plebis ...conuenit: 
1,8,1; f conuocare: VII 4,1 u. incen- 

dere; % in hac sunt insula domicUia Aegyp- 
tiorum et uicus oppidi magnitudine ; quaeque ibi 
{OchL; quae qui ubique a; quaeque ubique 
flil; quaeque OS' quaeque ibi cumque Sp.; Db., 
Dt.) naues . . . paulum suo cursu decesse- 
runt, has more praedonimi diripere consue- 
runt: 3,112,3; \ (decertare: IV 19, 3 

u. ibideni;) 1 seque in proxima oppida 

recipiebant; ibi se rursus isdem oportunitatibus 
(c) loci defendebant: 11112,4; t fossas 

transuersas uiis praeducit atque ibi (inibi Pluyg.) 
sudes stipitesque praeacutos defigit: 1,27,3; 
t depellere: 11125,1 u. complere; t 

ad Varum flumen est iter factum , atque ibi 
reliqua pars exercitus dimissa est: 1,87,5; t ad flumen Elauer pontem (e) reficit .... 
ibi a Viridomaro atque Eporedorige Haeduis 
appellatus discit: VII 54, 1; t et sua 

spoute multi in disciplinam conueniunt et a 
parentibus propinquisque mittuntur. magnum 
ibi numerum uersuum ediscere dicuntur: VI 
14,3; t egredi: 3,106,4 u. audire; t 

Pompeius uaues magnas onerarias . . . adoma- 
bat. ibi turres cum temis (turres quaternis 
Paul) tabulatis erigebat: 1,26,1; t 

Suebos . . . ad extremos fines se recepisse. sil- 
uam esse ibi (ibi esse fi) infinita magnitudine: 
VI 10,5; ei . . . litterae a Gadibus redduntur 
. . . consensisse Gaditanos principes cum tri- 
bunis cohortium, quae essent ibi in praesidio: 
2,20,2; Pelusium jieruenit. ibi casu rex eral 
{om. af) Ptolomaeus : 3, 103, 2 ; t Tauroenta 
. . . perueniunt ibique naues expediunt rur- 
susque se . . . animo coniirmant et consUia 
communicant: 2,4,5; t explicare: 1, 

78,3 u. relinquere; t exponere: IV 23, 

2 II. couspicere; t trans id flumen omnes 

Neruios consedisse aduentumque ibi Eomano- 
rum (romanorum ibi a) exspectare: II 16, 
2 ; IIII milia passuiun secundo flumine silentio 
progredi ibique (que om. A) se exspectari (-tare 
f) iubet : VII 60, 1 ; Tarraconem paucis diebus 
peruenit. ibi totius fere citerioris prouinciae 
legationes Caesaris aduentum exspectabant : 2, 
21,4; castra ad flumen Apsum (c) ponit (c) 
. . . ibique reliquarum ex Italia legionum ad- 
uentum exspectare et sub pellibus hiemare con- 
stituit: 3,13,5; ille idoneum locum in agris 
nactus . . . ibi aduentum exspectare Pompei 
eoque omnem belU rationem conferre constituit: 
3,81,3; t facere: VII 1, 1 u. cognoscere; 

(VII 4, 1 u. incendere;) castra oportunis locis 
erant posita ibique castella (posita VIII castella- 
que R. Menge) XXIII facta: VII 69, 7; est 
animaduersum ab legionariis, qui dextram par- 
tem operis administrabant . . . magno sibi esse 
praesidio posse, si ibi {um. Ohl) pro castello 
ac receptaculo turrim . . . fecissent : 2, 8, 1 ; 3, 
16, 2 u. relinquere ; t ipse Arimini . . . 

subsistit ibique dilectum habere instituit: 
1,11,4; Capuae primum sese (c) confirmant 
. . . ; gladiatoresque, quos ibi Caesar in ludo ha- 
bebat, . . . Lentulus spe libertatis (c) conftrmat: 
1,14,4; Camerino fugientem yc) Lucilium (c) 
Hirrum cum sex cohortibus, quas ibi in prae- 
sidio habuerat, excipit: 1,15,5; Orieum pro- 
ficiscitur. quo cum uenisset, L. Torquatus, qui 
. . . oppido praeerat praesidiiunque ibi Parthi- 
norum habebat, . . . portas aperuit: 3,11,3; 
t incolumem legionem . . . in Allobroges per- 13 ibi 14 duxit ibique liiemauit: 1116,5; L. Plancum 
cum legione . . . in Carnutes proficisci iubet 
ibique biemare: V25, 4; 3,13,5 u. ex.spectare; 
t imperare: VII 16,2 ii. cognoscere; t 

in finibus Aruemorum audita sunt .... simili 
ratione ibi (ubi A) VercingetorLx . . . conuo- 
catis suis clientibus facile incendit (facere in- 
lcndit P): VII4, 1 ; illi sub murum se recipiunt 
[ ibique musculum . . . incendunt: 2,14,4; \ 
(instituere: VII 1, 1 u. cognoscere; 1,11,4 
u. habere;) t (intendere: VII 4,1 n. in- 

cendere;) t tum uero suo more uictoriam 

conclamant . . . impetuque in nostros facto 
ordines perturbant. ibi L. Cotta pugnans inter- 
ficitur cura maxima parte militum: V37, 4; 
ultimas oppidi partes . . . petiuerunt parsque 
ibi . . . a militibus, pars iam egressa portis ab 
equitibus est interfecta: VII 28, 3; in castel- 
him . . . inruperunt el quod eo pulsa legio sese 
receperat, non nullos ibi (sibi 01) repugnantes 
uiterfeceruut: 3, 67, 6 ; nauiculam paruulam con- 
scendit cum paucis suis; ibi (et ibi iV; om. 0) 
ab Achilla et Septimio interficitur: 3,104,3; 
t inuenire: 153,2 u. contendere; (V5,2««. 
cognoscere;) Capuam peruenit ibique consules 
Pompeiumque inuenit, postulata Caesaris re- 
nuntiat: 1,10,1; T qui cum ad flumen 

Ligcrim uenissent, . . . paucos dies ibi morati 
. . . reuertuntur: VII 5,4; recepto Firmo {CC) 
. . . iubet; ipse unum diem ibi rei frumen- 
tariae causa moratus Coriinium contendit. eo 
. . .: 1, IG, 1; ad Ilerdam profici.scitur et 
sub castris Afranii constitit (consistit?) et 
ibi j)aulisper sub armis moratus facit aequo 
loco pugnandi potestatem: 1,41,2; \ 

montem excelsum capiunt ibique una (?) 
fronte contra hostem castra muniunt: 1, 
80, 2; M. Faucmium (c) ad flumen Aliac- 
monem . . . praesidio impedimentis legionum 
(c) reliquit castellumque ibi muniri iussit: 3, 
3G,3; t Viennam peruenit. ibi (inde [hk) 

nactus (c) receutem equitatum . . . in Lin- 
goncs contendit, ubi . . . liiemabant : VII 9, 4; 
(Jaesar Auarici (c) complurcs dies commoratus 
HunimauHiue ibi copiam friimcnti ct rcliqni 
<'iimmeatus nanctuH (f) excrcitum . . . rcficit 
■ ): VII. 'W.l; Tl uascitur ibi (in iUi- 

liuiriia) pliinjl>nnj albiini iii ujcditerraneis regioni- 
liiiH , in muritimiH fcrrum : V12, 5; 11 oc- 

cupure: 110,4 u. c(mari ; \ opprimcre: 
IV 15,2 M. perire; t (pnrore: 153,2 u. 

contendere;) 1| reliqui ho iii llumon prao- 

i'i|iilniiciiinl at(|Uo ilii timoiT, laHHitudino, iii 
lliiiiiiuis opprcHsi pori(!ruiil: IV 15,2; 1 

ItrilaiJiiiiic . . . iiiaiitijiijj piiiH ali iin (iiiciililiji), qui . . . ex Belgio transienmt (c) . . . et bello 
inlato ibi permanserunt (remansenmt fJ) 
atque agros colere coeperunt : V 12, 2 ; ^ 

Volusenus perspectis regionibus omnibus, quan- 
tum ei facultatis dari potuit, qui naui (c) 
egredi . . . non auderet, . . . reuertjtur quae- 
que ibi perspexisset renuntiat: IV 21, 9; 
t flumen Axonam . . . exercitum traducere 
maturauit atque ibi castra posuit: 115,4; in 
eo flumine pons erat. ibi praesidium ponit: II 
5,6; cum ad oppidum accessisset castraque ibi 
poneret: II 13, 3 ; illi eum tumuiimi . . . muniue- 
runt prae.sidiuinque ibi posuerunt: 1,47,4; ad 
Asparagium Dyrrachinorum peruenit aique ibi 
idoneo loco castra ponit : 3, 30, 7 ; flumen trans- 
iit (c) atque in eandem partem, ex qua uene- 
rat, rediit (c) ibique prope flumen edito natura 
loco castra posuit: 3, 37, 4; Dyrrachium uenit . . . 
atque il)i castra posuit: 3,41,5; Pharum (c) 
prehendit atque ibi praesidium posuit: 3,112, 
5; \ praebere: 11125,1 u. complcre; 

t Caesar . . . Apolloniam proficiscitur. eius (e) 
aduentu audito L. Staberius (c), qui ibi (lu-bi 
Kindsch.) praeerat, aquam comportare in 
arcem . . . coepit: 3,12,1; 1[ prohibore: 

I 10,4 u. conari; 1[ clamore ab ea pjirte mu- 
nitionis (c> sublato, cum . . . milites concurrissent 
uehementerque ibi pugnatum esset . . .: III 
22,4; 25,1 u. complere; f (reficere: 

VII 32, 1 u. nancisci;) t munitis 

castris duas ibi legiones (leg. ibi /() reliquit: 
149,5; Crassum Samarobriuae praeficit legio- 
nemque ei (c) attribuit, quod ibi impedimenta 
exercitus . . . relinquebat: V47,2; explicitius 
(c) uidebatur Ilerdam reuerti, quod ibi paulum 
frumenti reliquerant. ibi se reliquum consilium 
exjilicaturos confidebant: 1,78,3; quibus rebus 
confectis Caesar magis eos (Massilicuses) pro 
nomine et uotustate quam pro meritis in se 
ciuitatis couseruans duas ibi legiones praosidio 
relinquit (c) : 2,22,0; ad flumen Bagradam 
perucnit. ibi C. Caninium Kebilum legatuni 
cum legionibuB reliquit : 2, 24, 2 ; D ex Gabinia- 
nis Alexandria, Gallos Gormanosque, quos ibi 
A. Gabinius praesidii causa apud regem Pto- 
lomacuni reliciucrat: 3,4,4; erat ad Buthrotum. 
. . . ibi (iibi af) certior . . . factus do postii- 
latis . . . liibiili legiououi rolinquit: 3,1(1,2; 
cuHlra a coliortibus , quae ibi praosidio oraiit 
relictao, indu.strie defendebantur : 3,95,2; \ 
romauoro: V12,2 u. pormanoro; noquo cor- 
liiiii inuoiiiri potcrat, obtinondino Brundisii 
causa ilii roniaiisissol . . . au iiiopia naiiiuiii 
ibi roHtitissot : 1,25,3; f reuuutiaro: 

11125,2 ». coiiii>loio; 1,1,10,1 n. iiiuoiiiiv;) "| 15 ibi — idem 16 reperire: 153,2 u. contendere; ad fiumen 
Axonam contenderunt . . . . ibi iiadis repertis 
psirtem suarum copiarum traducere conati sunt: 
II 9, 4 ; hostes . . . sese . . alia ex parte oppidi 
eiecerunt; magnus ibi numerus pecoris reper- 
tus, multique in fuga sunt comprehensi atque 
interfecti: V21,6; \ repugnare: 3,67, 

6 u. interficere; \ resistere: 1,25,3 ti. 

remanere; \ traducere: 119,4 u. repe- 

rire; t tranare, tranatare: 153,2 u. 

contendere ; *[ in primis a te peto , quoniam 
confido me celeriter ad urbem uenturum, ut te 
ibi uideam: ap. Cic. ad Att. IX 6 A. 

b) = apud (inter) eos: quem (Commium) 
ipse Atrebatibus superatis regem ibi consti- 
tuerat: IV 21, 7; grauissimumque ei rei sup- 
pliciiuu (grauissimumque ibi («'. e. apud Gallos) 
suppl. liorum delictonun p) cum cruciatu con- 
stitutum est: VI17,5; f ¥114,3?«. a) 

ediscere; \ (1116,5; V25, 4 /b. hie- 

mare;) \ 2,22,6 ib. relinquere. 

B. i)ertinet ad ea, quae auimo obnersau- 
tnr: quod propter crebras commutationes aestu- 
lun minus magnos ibi (— in illis maribus) fiuc- 
tus <fl. ibi [i) fieri cognouerat: VI, 2. 

C. pertluet ad ea, quae seqmintur: in eam 
partem ituros atque ibi futuros Heluetios, ubi 
eos C'aesar constituisset atque esse uoluisset: I 
13,3. 

(2. ad tempus referendum: V37, 4 u. 1. A. 
a) interficere.) 

[Falso: cum equitibus DCCCC, quos sibi 
(Of?; ibi ahl) praesidio reliquerat: 1,41,1; si 
id non fecisset, sibi (ibi ahl) consilium cap- 
turos: 2,20,3.] 

ibidem: unum in locum conuenirent; hunc 
esse delectum medium fere regionum earum, 
quas Suebi obtinerent. hic Komanorum aduen- 
tum exspectare atque ibidem (Paul; ibi codd.: 
edd.) decertare constituisse : IV 19, 3. 

Iccins. In X II 3, 1 exstat siccium (sed 
s eras. in B); 116,4 in a' scriptum est iaius 
{in a* ictius); 117,1 in a. icco, in a' iaio, 
in M corr. iccio, in A^a^ ictio. 

Eemi . . . legatos Iccium et Andecumborium 
(e), primos ciuitatis, miserimt, qui dicerent . . . : 
II 3, 1 ; Iccius Kemus , sunmia nobilitate et 
gratia inter suos, qiu tiuu oppido praeerat 
( CC) , imus (e) ex iis (duobus Paul) , qui 
legati de pace ad Caesarem uenerant, nuntiimi 
( CC) ad eum mittit . . . : II G, 4 ; eo de media 
nocte Caesar isdem ducibus usus, qui nimtii 
ab Iccio uenerant, . . . mittit: 117,1. 

(Iccins portus u. Itins.) 

(Iceiii: Cenimagni (Iceni, Caugi Lips.; Np.) Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi lega- 
tionibus missis sese Caesari dedimt. ab his co- 
gnoscit: V 21, 1.) 

ico: (Milo) lapide ictus ex muro periit 
(e): 3,22,2. 

ictns, ns: ubi tegimenta praependere pos- 
sent ad defendendos ictus afc repellen- 
dos: 2,9,3; — saxa quam maxima possimt 
uectibus promouent praecipitataque *e miuo in 
musculum deuoluunt. ictum firmitas materiae 
sustinet: 2,11,1; \ eadem ratione ictu 

scorpionis exanimato altero (c) successit 
tertius : VII 25, 3 ; — pluribus eorum scutis uno 
ictu pilorum transfixis et conligatis: I 
25,3; 1 multum autem ab ictu lapiduni 

. . . uiminea tegimenta galeis imposita defen- 
debant: 3, 63, 7; — ubi uero ea pars turris, 
quae erat perfecta, tecta atque munita 
(tecto munita Paul) est ab omni ictu ho- 
stium : 2,9,5; — piscatoriasque (naues) adiece- 
rant atque contexerant, ut essent ab ictu 
(iactu Cobet) telorum remiges tuti: 2,4,2. 

Id. u. Idns. 

idcirco: sese idcirco ab suis discedere at- 
que ad eum uenire noluisse, quo facilius ciui- 
tatem in officio contineret: V3, 6; Afranius 
Petreiusque terrendi causa atque operis impe- 
diendi copias suas . . . producunt et proelio 
lacessunt, neque idcirco Caesar opus intermittit 
(c): 1,42,3. 

idein. I. Forma: No7n. pl. masc. idem 
in X (ij inueniri uidetur 131,1; V42, 5; VI 
13,5; 2,28,1; — dat. ])l. masc. in a isdem, 
in [i eisdem: VII 41, 2; dat. pl. fem. -isdem 
(in z(?), sed in Db. edit. iisdem, nulla scrip- 
titrae uarietate indicata) 3, 39, 1 ; (VII 45, 1 in 
a;) — abl. pl. m. isdem x 3,81,1; isdem [i, 
hisdem a (ihisdem B) 117,1; isdem hl, hisdem 
0^2, 19, 5; isdem Naif?). hisdem /;/ 3,31,2; iis- 
dem Jlifi, Iiisdem AQC l\l,b; abl. pl. fem. 
isdem X 11112,4; eisdem x 1,82,3; isdeni Q[i, 
hisdem ABM VII 35, 4; (his a; isdem [i III 
12,3;) isdem akl, hisdem f 3, ^i, 4^ (bis) ; isdem 
afl, hisdem Ji, eisdem 1,81,2; et isdem ao,- 
eisdem (otn. et) fli; Flod. II 3, 5; abl. pl. neutr. 
isdem x 2,23,1; 3,20,1; 101,1; eisdem x 1,8, 
4; isdem [i, hisdem a 1113,3. Frig. semper 
reeepit iisdem, I)b. plcnimque. Videtiir Caesar 
semper formis idem et isdem iistis esse. Cf. 
H. Walther, Pr. Griinberg i. Schl. 1S85 p. 18; 
Eauser, Pr. Villaeh 1883 p. XVII sq.; (Cac- 
sar libro II smgulariter (del. censet Xp.) idem 
pluraliter (et add. censet Np.) isdem dicendum 
confirmat: Charis. art. gramtn. I p. 111 Kiil.i 17 idem 18 II. Coiilooatio. Pronomm idem semper a 
('(lemre a/iie subs/. ponttur. 

III. ^ii^nif. ; 1. pcrtiiirt ad ea, qnae ante- 
cediint; A. iioii addidir alitid proii. (uel adieet.); 
a) adiectiiiu est subst. ; a) unum; aa) ap- 
pellat.: nacti austrum naues soluunt . . . . et 
cuin . . . remissiore uento adpropinquasset (c), 
idem auster increbuit {(■) nostrisque prae- 
sidio fuit: 3,26,2; *' quosdam de exer- 
cilu nacti (c) captiuos ab liis docebantur .... 
falces testudinesque, quas idem captiui do- 
cuerant, parare . . . coeperuut: V42, 5; 1 
j)lerique nouas sibi ex loco religiones fingunt 
Cott.aeque et Titurii calamitateni, qiii iu codem 
occiderint (cousederint J'aiil} castello (in eo 
castello occiderint p) , ante oculos ponuut: VI 
37,8; T^ ut . . ., si quid liis per uim ac- 
cidat, aut eundem casum una ferant aut: III 
22, 2 ; 'i quorum aduentu et Eemis . . . 
studium propugnandi accessit et hostibus eadem 
de causa spes potiundi oppidi discessit: 117, 
2; ab liis fit initium retinendi Silii (c) atque 
Vclanii, quod per eos suos se obsides . . . 
rccui)eraturos e.xistimabaut. liorum auctoritatc 
finitimi adducti . . . eadem de causa Trebium 
Terrasidiumque retinent: III 8, 3; neque propter 
altitudinem facile telum adigebatur (c) et eadem 
do causa minus commode copulis (c) contine- 
bantur: 11113,8; hos (Vbios) cum Suebi . . . 
expellere non potuissent , tamen . . . infirmiores 
. . . redcgerunt. in eadem causa fuerunt Vsipetes 
et Tencteri : I V 4, 1 ; his pontibus p.ibulatum 
mittebat, quod ea, quae citra flumeu fucrant, 
superioribus diebus consumpserat. hoc idem fere 
atque eadem de causa Pompeiani exercitus 
duces faciebaut: 1,40,2; t incredibili 
celeritate ad fiumen decucurrerunt .... eadeni 
enim (c) celeritate . . . .id nostra castra . . . 
contenderunt: II 19,8; cquo citato Larisani con- 
tcudit. ncquc ibi constitit, sed cadem celcritatc 
. . . ad mare peruenit : 3, 96, 4 ; ^ primum 
pilum in legione X. duxerat .... cuui electi 
milites eirciter CXX uoluutarii (c) ciusdom 
centuriae sunt i^rosrcuti: 3, 91,3; t soquc 
in dcditioneui ut rcci])iut i^ctunt. qua re ini- 
|Mtnita anna traderc iussi laciunt. . . . repulsus 
111 oppidum tamen uti cadcm deditionis con- 
ilicione uterctur . . . ini])ctrauit: 111(21,3;) 
■J2, 4; ad easdein (u. 2, 12 et 13) deditionis con- 
dicioncs rccurrunt: 2,16,3; 1 lleluctii id, 
(|Uod constiluerant, faccrc conantur, ut e lini- 
bus KuiH cxeunt .... iiersuudcnl . . . (iiiiti- 
iiiiK ((■) , uti eodom usi consilio o]ipidis suis 
uiciHquc cxustiH uiia cum ijs proliciscaiitur: I 
f), 4; eo fama iam i^raecuciirreiat (c) . . . dc 

l.uxlti. CacHiii'. il. proelio Dyrrachino .... Itaque Androsthenes 
. . . ciim se uictoriae Pompei comitem esse 
mallet quam socium Caesaris in rebus aduer- 
sis, ... porlas . . praecludit .... Metro- 
politae primo (e) eodem usi consilio isdem 
permoti rumoribus portas clauserunt: 3, (80, 2. 
3 ;) 81, 1 ; t omnis Vari acies terga uertit 

seque in castra recepit . . . . ac non nulli pro- 
tinus eodem cursu in oppidiun contenderunt: 
2, (34, 6 ;) 35, 4 ; ut . . . alii f dimissis equis 
eundem cursuin confugerent (u. C(J): 3,69,4; 
t sese subito proripiimt hora circiter sexta eius- 
dem diei (eiusd. die delend. censet Ciaec.): 
1,80,3; — eodem die u. dies p. 899 yy) 
121,1; 48,1; IV36,1; V52,l; VI3,6; VII 
19,6; 1,23,5; 55,1; 3,11,3; 98,3; 105,3; — 
(post diem septimum sese reuersurum confirmat. 
. . . Labienum Trebouiumque hortiitur, . . . ad 
eam (fi; eiun a; edd.; eundem Paul) diem 
reuertantur: VI33,5;) — isdem diebus (Car- 
monensium ciuitas) . . . per se cohortes eiecit 
(e) portasque praeclusit: 2,19,5; *{ quod 

ubi hostes uiderunt ea . . . refecta . . . eodem- 
que exemplo senliunt totam urbem . . . muro 
turribusque circumnmniri (c) posse . . ., ad 
casdem deditionis condiciones recurrunt: 2, 16, 
2; tabulae testamenti unae . . . Romam erant 
allatae, . . . alteiae eodem exemijlo relictae 
atque obsignatae Alexaudri.ae profereb.antur: 3, 
108,4; \ hanc (aquilam) . . . et uiuus . . . 

magna diligentia dcfendi et nunc moriens eadeni 
fide Caesari restituo: 3,64,3; *i circum- 

uenti omnes iuterfectique sunt. eandem for- 
tunam tulit Camulogenus: VII 62, 8; ut . . . 
non ita multo se reliquorum ciuium fatum 
antecedere existimarcnt, quibus urbe caiitu 
cadem esset bclli fortuna patienda: 2, 6, 1; Tj 
Vbii, quoium fuit ciuitas . . . florens, ut esl 
captus Germanorum, et paulo [quamj suut eius- 
dem geueris [et] ccteris humaniores (u. CC): 
IV 3, 3; u. praelerea geiiiiH p. 13T3 e) eius- 
dcm generis (5 loc.); % omnes (naues) in- 

cendit codemque igno uautas doininoaque 
nauiuni intcrfccit: 3,8,3; H per mcdios 

hostcs iierriiniiiunt .... hos subsccuti culoncs 
(e) cquitesque codcin impetu militum uirtute 
seruantur : VI 40, 5 ; in proxima Octauii castra 
inrui^erunt. his expugnatis eodem impetu altera 
suiit adorti: 3,9,7; infestisque signis taiita ui 

in Poiniici cquitcs inipetuni fcccruiit, ut 

codcni iniiictu coliortes sinistruni cornii . . . 
circniiiicrunt cosiiuc u tcrgo sunt *udorlao: 3, 
93,6; II iiiipedimeutn . . . Apolloniuiii 

praemisil .... rcliquas (legiones) . . . eodcm 
itincre prnomisit: 3,75,2; 1 logioiiem 19 Idem 20 *X. eodem iugo (illo Qol.; luce Paul) mittit: 
VII 45, 5 ; 1f princeps in haec uerba iurat 

ipse; idem ius iurandum adigit Afranium: 
1,76,3; \ L. Fabius centurio . . . prae- 

cipita(n)tur (c). M. Petronius, eiusdem legio- 
nis centurio, . . . a (c) multitudine oppressus 
. . . inquit: VII 50, 4; quinque cohortes . . . 
castris praesidio relinquit; quinque eiusdem 
legionis reliquas . . . proficisci imperat: VII 
60, 3 ; 1f antesignanos . . . eum tumulum 

occupare iubet. qua re coguita celeriter . . . 
Afranii cohortes . . . ad eimdem occupandum 
locum mittuntur: 1,43,4; cohortes .. . crebro 
submittebantur .... hoc idem Caesar facere 
cogebatur, ut summissis in eundem locum 
cohortibus defessos reciperet: 1,45,8; f 

quod . . . duo magistratum gerant .... horum 
esse . . . alterum Cotuni . . ., cuius frater 
Valetiacus proximo anno eundem magistra- 
tum gesserit: VII 32, 4; 1f pedum XV fossam 
fieri iiissit . . . fossasque ad eandem magui- 
tudinem perfici iubet: 1,42,1; f eodem 

(in eodem fi) mendacio (§ 2) de caede equi- 
tum et principum permouet (iV,- permonet X; 
permanet k; Ald.) : VII 38, 10; t tigna 

bina sesquipedalia . . . dimensa ad altitudinem 
fluminis interuallo pedum duorum inter se 
iungebat. . . . his item contraria duo ad eundem 
modum iuncta (c) . . . statuebat: IV 17, 5; 
IT aduersa nocte . . . continentem petierunt (c). 
eadem nocte accidit, ut esset luna plena: IV 
29,1; expositis militibus naues eadem nocte 
Brundisium a Caesare remittuntur : 3, 8, 1 ; T[ 
DC (equites) Gallos Deiotarus adduxerat . . ., 
ad eundem numerum Cotys (c) ex Thracia 
dederat : 3, 4, 3 ; % ibi se rursus isdem 

(?«. § 1) oportunitatibus loci (loci oport. |i) 
defendebant: 11112,4; 1| T. Baluentio (c), 

qui . . . primum pilum duxerat (c), . . . utnim- 
que femur tragula traicitur; Q. Lucanius, eius- 
dem ordinis, . . . interficitur: V35,7; t 

quinque (cohortes) . . . aduerso flumine . . . 
proficisci imperat. couquirit etiam liutres ; has . . . 
in eandem partem mittit (mitt. in eand. part. 
p): VII 60, 4; nuntiatur . . . magnum ire agmen 
aduerso flumine sonitumque remorum in eadem 
parte exaudiri (c): VII 61, 3; 'i ponteni 

instituit (c) , biduo perficit. . . . equitum ma- 
gnam partem flumen traieit (c) .... incolumes- 
que cum magna praeda eodeni ponte in castra 
reuertuntur: 1,(54,4;) 55, (1.) 3; t in Mo- 

rinos proficiscitur , quod inde erat breuissimus 
in Britanniam traiectus .... quae (naues) . . . 
uento tenebantur, quo minus in eundem por- 
tum ueuire possent: IV (21, 3;) 22, 4; 1 scorpione ab latere dextro traiectus exanimatus- 
que concidit .... eadem ratione ictu scor- 
pionis exanimato altero (c) successit tertius : 
VII 25, 3 ; tributis quibusdam populis (c) pri- 
uatisque praemiis . . . proticiscitur .... eadem 
ratione priuatim ac publice quibusdam (c) 
ciuitatibus habitis honoribus Tarracone discedit: 
2,21,5; 1 res: (1,8,4 u. uerba;) muni- 

tiones enim a castris ad flumen perductae . . . 
Caesaris uictoriam interpellauerunt; eadem res 
celeritate insequentium tardata nostris salutem 
attulit : 3, 70, 2 ; \ hbenter Caesar . . . 

dat ueniam .... obsidibus imperatis centum 
hos Haeduis custodiendos tradit. eodem Car- 
nutes legatos obsidesque mittunt . . .; eadem 
ferunt responsa: VI 4, 5; t rumores: 

3,81,1 u. consilium; f L. Lentulus con- 

sul senatui leique publicae se non defutunmi 
pollicetur, si . . . . in eandem sententiam 
loquitur Scipio : Pompeio esse in animo rei 
pubhcae non deesse, si senatus sequatur: 1, 
1,4; T Labienus . . ., quo facilius hostibus 

timoris det (e) suspicionem, . . . castra moueri 
iubet .... Labienus . . . eadem usus simu- 
latione itineris placide progrediebatur : VI 8, 
2; 1[ Lentulus . . . spe exercitus ac pro- 

uinciarum . . . mouetur .... Scipionem eadem 
spes prouinciae atque exercituum impelUt: 1, 
4,3; t isdem sublicis, quarum pars in- 

ferior integra remanebat, pontem reficere coe- 
pit: VII 35, 4; 1 secundo magnoque uento 

ignem operibus inferunt. . . . (postero die) eandem 
nacti tempestatem . . . ignem intulerunt: 
2, 14, 5 ; t Haedui . . . legatos ad Caesa- 

rem mittunt rogatum auxUium. . . . eodem 
tempore, quo (culd. edd. ttett.; Hold.; om. X; 
rell. edd.) Haedui (del. Ciaee.; Dt.; atque 
Haedui Walther), Ambarri, necessarii et con- 
sanguinei Haeduorum, Caesarem certiorem 
faciunt: 111,4; eodem tempore equites nostri 
. . ., cum se in castra reciperent, aduersis ho- 
stibus occurrebant: 1124,1; eodem tempore a 
P. Crasso . . . certior factus: II 34; eodem fere 
(om. p) tempore P. Crassus cum in Aquitaniam 
peruenisset, . . . intellegebat: 11120,1; eodem 
fere tempore Caesar (caes. temp. fi) . . . eo 
exercitum adduxit (c): 11128,1; paulo ante 
tertiam uigiliam est animaduersum fumare 
aggerem . . . eodemque tempore . . . eruptio 
fiebat: VII 24, 3; his rebus expositis signum 
dat (c) et ab (c) dextra (c) parte alio ascensu 
eodem tempore Haeduos mittit: VII 45, 10; 
eodem tempore L. Fabius centurio quique ima 
murum ascenderant . . . de (e) muro prae- 
cipitantur (c): VII 50,3; eodem tempore cla- 21 idem 22 more exaudito dat tuba signum suis Vercinge- 
torix atque ex oppido educit: VII 81, 3; cum 
iam meridies (c) adpropinquare uideretur, ad 
ea castra . . . contendit ; eodemque tempore . . . 
reliquae copiae pro castris sesc ostendere coepe- 
runt: VII 83,8; cuius operis maxima parte 
effecta eodem fcre tempore missi ad (c) Pompe- 
ium(c)reuertuntur: 1,18,6; huc equitatum mittit 
. . . eodemque tempore his rebus subsidio DC 
equites Numidae ex oppido . . . mittuntur a 
Varo : 2, 25, 3 ; equites ex statione nuntiant 
magna auxilia . . . Vticam uenire, eodemque 
tempore uis magna pulueris cernebatur, et 
uestigio temporis primum agmen erat in con- 
spectu: 2,26,2; eodemque tempore Domitius in 
Macedouiam uenit : 3, 36, 1 ; eodem tempore 
equitatus regis Cotyis (e) ad castra Cassii ad- 
uolauit: 3, 36, 4; nauem expugnauit eodem- 
que tempore ex altera parte molem tenuit natu- 
raiem obiectam (CC): 3,40,4; eodem tempore 
duobus praeterea locis pugnatum est: 3,52,1; 
eodem tempore equites ab sinistro Pom- 
pei cornu . . . uniuersi procucurrerunt omnis- 
que multitudo sagittariorum se profudit : 3, 93, 
3; eodem tempore tertiam aciem Caesar . . . 
procurrere (c) iussit : 3, 94, 1 ; eodem tempore 
D. Laelius cum classe ad Brundisium uenit: 
3, 100, 1 ; eodemque (que om. f) tcmpore pu- 
gnatum est ad portum: 3,111,2; — isdem 
temporibus C. Curio in Africam profectus 
ex Sicilia . . . duas legiones . . . transportabat 
biduoque . . . adpellit ad . . . : 2, 23, 1 ; isdem 
temporibus M. Coelius Rufiis praetor causa de- 
bitorum suscepta . . . tribunal suum iuxta C. 
Trebonii, praetoris urbani, sellam conlocauit 
et . . .: 3, 20, 1 ; isdem fere temporibus Cassius 
cum classe Syrorum et Phoenicuni et Cilicuni 
in Siciliam uenit . . .: 3,101,1; t in 

testamento Ptolomaei patris heredes eraut 
scripti .... haec uti fierent per omnes deos 
. . . eodem testamento Ptolomaeus popuhim 
TWimanum obtestabatur: 3,108,3; \ (ad- 

•plicatisquc nostris ad terram nauibus (proptcr 
ciindcm timorcm add. codd.; Nj)., Dh., Dt.; 
ilt'L K. Ho/fm.) pari .atque antca ratioiic [ege- 
imt. cassius] secundum nactus ucntum . . . 
I nicH . . . immisit: 3, 101, 5j) t animad- 

h ilit . . . Scquanos . . . tristes . . . terram 
iilueri .... niliil Scquani resj)ondcrc, .scd in 
' :m1ciii tristitia taciti pcrmaucrc (r):l;{2,3; 
Tl paiica ciusdcni goncris luldit cum excusaliouc 
Pomiici coniuncta. cadcm ferc atquc cisdem 
nerliis (Glarli.; rebus codd.; de robus Ald.) 
praelor Roscius agit cum Cacsarc .sihique Pom- 
lieium couimcmorasric dcmonslrat: 1,8,4; ^ saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur, 
equosque eodem remanere uestigio adsuefece- 
runt (c) : IV 2, 3 ; — re cognita tantus luctus 
exccpit, ut urbs ab hostibus capta eodem 
uestigio uideretur: 2,7,8. 

[ifi) nom. propr. : hac oratione ab Diuiciaco 
habita onines . . . petere coeperunt .... cum 
ab his . . . (nuUam) uocem exprimere posset, 
idem Diuiciacus Haeduus respondit: 132,3. 

(i) phira: legiones eas transduxerat Curio, 
quas . . . Corfinio receperat Caesar, adeo ut 
paucis mutatis centurionibus idem ordines 
mauipulique constarent: 2,28,1; in eadem 
inopia, egestate patientiaque et eodem 
uictu et cultu: VI24,4 u. p. 25 a) P[i); 
postridie . . . eadem et perfidia et simu- 
latione usi Germani frequentes . . . ueuerunt 
(eadem simulat. et perf. germani usi fr. . . . 
uen. (i) : IV 13, 4. 

1)) 11011 jvdlectuiii estsubst.; a) proii. idcni 
rererendum est ad certuin quoddani subst.; 
aa) uppellat. : Caesar . . . castra eo loco 
posuit. haec . . . contingebant neque longius 
. . . aberant. . . . paucisque intermissis diebus 
eadem (haec add. NOhl) Pompeius occupauerat : 
3,66,4; 1 III cohortes Orici oppidi 

tuendi causa reliquit isdemque custodiam na- 
uium longarum tradidit: 3,39,1; neque uero 
Caesarem fefellit, quin ab iis cohortibus, quae 
. . . in quarta acie conlocatae erant, initium 
uictoriae oriretur (e) . . . . ab his enim primum 
equitatus est pulsus, ab isdem factae caedes 
sagittariorum ac funditorum, ab isdem acies 
Pompeiana a sinistra parte [erat] circumita 
atque initium fugae factum : 3, 94, 4 ; t iUi 

(druides) rcbus diuiuis intersunt. . . . fere de 
omnibus controucrsiis . . . constituunt, ct si 
quod cst admissum facinus (c) , si caedes facta 
. . ., idem decernunt (c) , praemia poenasque 
constituunt: VI 13,5; t Ariouistum . . . 

ad occupandum Vesontionem . . . contendere. 
. . . omnium rcrum . . . summa crat in eo 
oppido facultas (c) idquc <,idemquc Pmd) 
natura loci sic muniebatur, ut: 138,4; t 

a publicanis . . . pecuniam exegerat et ab 
isdem insequentis anni mutuam praeceperat: 
3,31,2; t (hac re cognita Caesiu- mittit 

complures equitum turmas eo de (eisdcm a) 
media nocte; imperat, ut (cq. turmas; eis de 
m. nocte imperat, ut edd. plur.; cq. t. eodem 
med. n.; imperat his fi): VII 45, 1.) 

(extruso mari aggero ac molibus atque 
his (isdem (i) oppidi moenibus adnequatis: III 
12,3.) 

[i[i) uoin. propr. : miltit . . . in Siciliam C«- 

2* 23 idem 24 rionem . . .; eundem, cum Siciliam recepisset, 
protinus in Africam traducere exercitum iubet: 
1,30,2; — Varronem profiteri se *altero die 
ad conloquium uenturum atque una (rodd.; 
eundem Np.; Db.,Dt.) uisurum, quem ad modum 
(sic Elberl.; uis utrumque admodum codcl.; u. 
CC) tuto legati uenire et quae uellent exponere 
possent: 3,19,3; — liunc (Vibullium) pro 
suis beneficiis Caesar idoneum iudicauerat, quem 
cum mandatis ad Cn. Pompeium mitteret, eun- 
demque apud Cn. Pompeium auctoritatem lia- 
bere intellegebat: 3,10,2; (Vibullius (c) . . . 
necessarium esse existimauit de repentino ad- 
uentu Caesaris Pompeium fieri certiorem . . . 
atque ideo (edd. iieU.; eidem codd.; idem Morus) 
continuato nocte ac die itinere . . . ad Pom- 
peium contendit: 3,11,1;) — — Roscius 
cuni (c) Caesare Capuam peruenit ibique 
consules Pompeiumque inuenit .... illi . . . 
scripta . . . mandata per eosdem (Hotom.; eos 
Ofhl; Db.) remittunt (permittunt (oni. eos re-) 
Na; per eosdem om. Np.; Dt.): 1,10,1. 

P) i>ion. idem iion ad certuni quoddam 
subst. pertinet ; aa) masc: esse non nul- 
1 o s , quorum auctoritas apud plebem plurimum 
ualeat .... hos . . . niultitudinem deterrere, 
ne frumentum conferant . . . . ab iisdem 
nostra consilia . . . tiostibus enuntiari: I 
17,5. 

P[i) neutr. ; 9t) siug. ; o) subi. : (erat occasio 
bene gerendae rei. neque uero id (idem NOahl) 
Caesarem fugiebat, tanto sub ocubs accepto 
detrimento perterritum esercitum sustinere non 
posse: 1,71,1;) 1 ne bac parte neglecta 

reliquae nationes sibi idem licere arbitraren- 
tur: 11110,2. 

li) obiect. : persuadet Castico . . ., ut regnum 
in ciuitate sua occuparet .... itemque Dumno- 
rigi Haeduo . . . ut idem conaretur per- 
suadet: 13,5; 1 idem facere u. facio 

p. 1257 yy) (5 loc); I princeps in iiaec 

uerba iurat ipse; idem ius iurandum adigit 
Afranium; subsequuntur tribimi militura cen- 
tiuiouesque; centuriatim producti milites idem 
iurant: 1, 76,3; hoc idem reliqui iurant legati; 
tribuui (c) militum centurionesque sequuntur, 
atque idem omnis exercitus iurat: 3, 13, 4; 
iurauit se nisi mctorem in castra non reuer- 
surum reliquosque ut idem facerent hortatus 
est. hoc laudans Pompeius idem iurauit: 3, 
87,6. 

85) pliu*. : agere, commemorare: 1,8,4 
u. p. 21 cxtr. uerba; 1 ipse autem con- 

simiptis omnibus . . . frumentis summis erat 
in angustiis. sed tamen haec singulari patientia milites ferebant. recordabantur enim eadem 
(eandem Nahl) se superiore anno in Hispania 
(inopiam add. NP) perpessos . . . raaximum 
bellum confecisse: 3,47,6; 1 quaerit ex 

solo ea, quae in conuentu dixerat .... eadem 
secreto ab aliis quaerit: 118,2; f ueque 

uero Pompeius . . . moram uUam ad insequen- 
dum intulit, sed f eadem spectans, si *m 
itinere impeditos perterritos deprehendere pos- 
set, exercitum e castris eduxit: 3,75,3; t 

quorum . . . alter bello uicta Gallia eadem 
tribuerit (uicta G. ead. trib. iladu.; lactas 
galliae (gallias OM) adtribuerit codd.): 1,35,4. 
B. additur aliud pronom. ; a) idem liic, 
hie ideni u. liic p. 1476 sq. (i) (11 (-[10) loc). 

b) idem illc: trabes . . . distantes inter se 
binos pedes in solo conlocantur. . . . alius in- 
super ordo additur, ut idem illud inter- 
uallum seruetur: VII 23,3; — quidam . . . 
Gallus . . . seui ac picis traditas glebas ui ignem 
. . . proiciebat .... himc ex proximis unus 
iaceutem transgressus eodem illo munere 
fungebatur: VII 25, 3. 

eadem illa, quae: 1,6,1 u. 2. A. b) a). 

c) qui idem: cum . . . uostros . . . defati- 
garent, quibus propter magnitudinem castro- 
rum perpetuo esset isdem in uallo permanen- 
dum: VII 41, 2. 

2. pron. idem referenduni est ad ea, qu.ift' 
sequuntur (aut adduntur); A. idem uui;' 
a) nou additur aliud prouom.; a) idemc. 
subst. aa) uiio; 9() appeliat.: sed isdem de 
causis Caesar, quae supra sunt deraonstratae, 
proelio non lacessit: 1,81,2; sed eisdem *[de] 
causis, quae sunt coguitae, quo minus dimi- 
care uellet mouebatur: 1,82,3; T[ castris- 

que egregie munitis easdem copias, quas (quae 
[i) ante praesidio nauibus (fuerant add. [i) relii^- 
quit (c): Vll, 7; 1[ Antonius cum cohor- ; 

tibus et Attio eodem die, quo profectus erat, 
reuertitur : 1, 18, 3 ; eodem quo uenerat die . . . 
oppidum . . . expugnauit: 3,80,6; t eo 

. . . Caesar isdem ducibus usus, qui nuntii 
ab Iccio uenerant, Numidas . . . mittit: 117, 
1 ; ipsi Aduatucam contendunt usi eodem duce, 
cuius haec indicio cognouerant : VI 35, 10 ; f - 
ipse de quarta uigilia eodeni itinere, quo 
Iiostes ierant, ad eos contendit: 121,3; ut .. . 
eruptioue facta isdem itineribus, quibus eo per- 
uenissent, ad salutem contendcrent: 1113,3; 
eodem quo uenerat itinere Jletiosedum (c) per- 
uenit: VII 58,2; t qui si iuuissent, se 

eodem loco quo Heluetios habiturum: 126,6; 
productos eodcm loco, quo superioribus diebus 
constiterat, in acie conlocat: 2,33,4; t 25 idem 26 qui omnes fere iis (his p; iisdem Paul) no- 
minibus ciuitatum appellantur, quibus orti 
ex ciuitatibus eo peruenerunt: V12, 2; ^ 

de his eandem fere quam reliquae gentes habent 
opinionem: VI 17, 2; T^ in eandem 

partem, ex qua uenerat, rediit (c): 3,37,4; 
1 onerariae duae (naues) eosdem quos reliquae 
(c) portus (portus quos reliquae p) capere 
non potuerunt: IV 36, 4; t eo concilio 

dimisso idem principes ciuitatum, qui ante 
fuerant (uerba qui ante fuer. ahtmdare tiiden- 
lur Ciace.) , ad Caesarem reuertenmt: 131,1; 
t quod ... L. Pisonem legatum Tigurini eodem 
proelio quo Cassium interfecerant : 1 12, 7; t 
eadem ratione qua pridie ab nostris (a nostr. 
ead. r. q. prid. p) resistitur; hoc idem reliquis 
deinceps (c) fit diebus: V40, 4; D. Laelius . . . 
ad Brundisium uenit eademque ratione, qua fac- 
tum a Libone antea demonstrauimus , insulam 
obiectam portui Brundisino tenuit. similiter 
. . : 3, 100, 1 ; 1 sinistro cornu milites . . . 

eodem quo uenerant receptu (Vascos.; re- 
ceptui codd.; impetu Wolff.) sibi consulebant: 
3,69,4; % eodem tempore qiio: 111,4 

u. p. 20 tempore; t praestate eandem 

nobis ducibus uirtutem, quam saepe numero 
imperatori praestitistis: VI 8, 4. 

SJ) nom. propr.: atque eundem Achillam, 
cuius supra meminimus, omnibus copiis prae- 
fecit (c): 3,108,2; — Cicero data facultate 
Gallum ab eodem Verticone (gallum eundem 
uerticonem fi), quem supra demonstrauimus, 
repetit (c): V49,2. 

[i[i) ••hira: in eadem inopia, egestate, 
paliontia, qua ante {add. Helter; Hld., Dl.' ; 
patientia atque Pluyg.; patientiaque Aldns; Np., 
IH.'; patientia qua eorfd; Schn., Fr., Db.) Ger- 
mani permanent, eodem uictu et {om. p) cidtu 
corporis utuntur: VI 24,4; t non eadem 

alacritate ac studio, quo in pedestribus 
uti proeliis consuerant, utebantur {i-): IV 
24,4. 

[i) siiic subst.; aa) masc.: denique hos esse 
eosdem (gerraanos h; eosdem gerraanos li^a), 
quibuscum (cum quibus [i) saepe numcro 
Jlohiolii congressi . . . superarint (c): 140,7. 

[i[i) neu(r.; Sl) sinfr.: etsi idcm, quod siipe- 
rioribus dielnis acciderat, forc uidel)at, ut 
(p) . . . edugerent: IV35, 1; 1 oinnibus 

• iallis idom esse faciendum, quod Hel- 
ii'(ii lccerint, ut domo eniigrcnt: 131,14. 

.!<) plur.: cadeni de profectione cogilans, 
'|iiae aiitc Monserat, lcgiones . . . eduxil: VII 
53,1; t eadcm, quae Amliiorix cum Titurio 
cgeral, coiu iih^iiio ran t: oniiicni csse iii aniiis GaUiam (c); Gennanog Ehenum transisse . . .: 
V41, 2. 3; t eadem, quae Litauiccns pro- 

nuntiauerat, multitudini exponunt: omnes 
(e) equites Haeduorum interfectos . . . .: VII 
38,4.5; t eadem fere, quae ex nuntiis 

litterisque (c) cognouerat, coram perspicit: 
Vll,2; t postulauit deinde (c) eadem, 

quae legatis in mandatis dederat : ne . . Hae- 
duis . . . bellum inferret; obsides redderet . . .: 
I 43, 9. 

1)) iulditur jiliud proii. (adiect.); a) idciii 
ille qui: equites . . , eodeni illo quo ueue- 
rant cursu ab decumana porta iu castra in- 
rumpere conantur: VI37, 1. 

Pompeius eadem illa, quae per Scipionem 
ostenderat, agit: 1,6,1. 

[i) cadem oinuia: quibus (nobilibus) in hos 
eadem omnia sunt iura, quae dominis in 
seruos: VI 13, 3. 

B. ideiii, iiuicumqiie: iuratque se eum uon 
deserturum euudemque casum subiturum, 
quemcumque ei (c) fortuna tribuisset: 3, 
13,3. 

C. idem atque (ac): (111,4 u. p. 20 tem- 
pus ;) Gallorum eadem {om. C; Flod.) atque 
Belgarum (Belgarum eadem atque Gallorum 
Hotom.) oppugnatio est haec: ubi (est. Ac ubi 
AQ; est. Haec ubi BM; est. At ubi [i>: 116, 
2 ; VI 24, 4 u. p. 25 a) p[i) ; neque uero idem 
profici longo itineris spatio, cum per alios con- 
diciones ferantur, ac si coram de omnibus cou- 
diciouibus disceptetur: 1,24,6. 

haec eodem fere tempore Caesar atque 1'om- 
peius cognosciuit : 3, 30, 1. 

D. et (et . . . et): haec eodem temporo 
Caesari raandata referebantur et legati 
ab Haeduis et a Treueris ueuiebant: 137,1; 
erat difficile eodem tempore rapidissimo fiumine 
opera perficere et tela uitare: 1,50,3; sed 
tamen eodem fere tempore pons in Hibero 
prope eftectus nuntiabatur et iu Sicori 
uadum reperiobatur: 1,62,3; interim Pom- 
peius ... V legiones (c) . . . subsidio suis 
chixit, codemque tempore equitatus eius 
uostris equitibus adpropinquabat et acies 
instructa a uo.stris . . . cernebatur: 3,69,1; 

- erat eodem ([i; eo a) tempore ct mate- 
riari et frumentari et tantas nuinitioncs 
fiori (tueri Schn. ; Db.) necesse: VII 73,1; 
t l'umpeiiis . . . dixerat eodem sc habi- 
tiiruiii loco qui Romae remansisscnt et 
i|Mi iii castris Caesaris fuissent: 1,33,2; t 
iii Mc iioui gcneris impcria constitui, ut idem 
ad portas urbaiiis i^racsidcat {Ald.; prac- 
sidia coild.) icbiis c t iluas bellicosissinuuj (iro- 27 idem (eodem) 28 uincias absens . . . obtineat: 1,85,8; t 

[equestris aiitem proelii ratio et cedentibus 
et insequentibns par atque idem peri- 
culum inferebat: V16, 3.] 

E. ((ue: cadem est feminae niarisque natura 
(statura Paul), eadem forma magnitudoque 
cornuum : VI 26, 3. 

F. <luo, oniiies, utcrque; a) duo: duas fossas 
quindecim pedes latas eadem altitudine per- 
duxit: Vn72,3. 

1)) omiics: nihil (se) nisi communi consilio 
acturos eundemque omnes fortunae exitur.i csse 
laturos : III 8, 3 ; ubi omnes idem sentire in- 
tellexit, . . . constituit: 11123,8; (censent,) ut 
. . . eundem omnes ferant casum: VI 40, 3; 
longo circuitu easdem omnes iubet petere re- 
giones: VII 45, 3. 

e) iitcrque: uterque idem suis renuntiat: V 
milia passuum proxima intercedere (r-) itineris 
campestris . . .: 1,66,4; eodemque dic uterque 
eorum ex castris statiuis . . . exercitum edu- 
cunt: 3,30,3. 

3. in-on. idem spectat ad enuiitiatiun, quod 
intellegendum est (uelut atque nunc, at- 
qne ipsi): (Suessiones,) fratres consanguineos- 
que suos, qui eodem iure et (otn. fli) isdem 
(c) legibus utantur, unum imperium (c) 
unumque (c) magistratum cum ipsis haljeant: 
113,5; his utrisque persuaserant, uti eandem 
belli fortunam experirentur : 1116,3; renun- 
tiauerunt non eadem esse diligentia ab de- 
cumana porta castra munita: 11125,2; Blassi- 
lienses . . celeritate nauium . . . confisi nostros 
eludebant .... factae enim subito ex umida 
materia (nostrae naues) non eundem usum 
celeritatis babebant (habuerant 0;): 1,58,3; 
Massilienses post superius incommodum ueteres 
ad eundem numerum ex naualibus productas 
naues refecerant . . . piscatoriasque adiecerant 
{u. CC) : 2, 4, 1 ; neu contra eos arma ferrent, 
qui eadem essent usi fortuna eademque in 
obsidione perpessi: 2,28,3; tibi minus com- 
mode consulueris, si non fortunae obsecutus 
uideberis, . . . nec causam secutus — eadem euim 
tum fuit, cum ab eorum consiliis abesse ie 
debere iudicasti : ap. Cic. ad Att. X 8 i?, 1. 

[Falso: item (ide ikI id est X) populum Eo- 
manum uictis . . . ad suum arbitrium imperare 
consuesse: 136,1; at ueteranae legionis milites 
item {Of: idem Nahl; itidem Hcins.) con- 
flictati et tempestatis et sentinae uitiis neque 
ex [iristina uirtute remittendum aliquid puta- 
uerunt et (e) . . .: 3,28,5.] 

[Par at(iue idein V 16, 3.] 

eodein. A. de loco; a) non sciiuitiu' re- latiuuni: ad iudicium omnem suam familiam 
. . . undique coegit et omnes clientes obaeratos- 
que suos . . . eodem conduxit: 14,2; \ 

in siluas paludesque confugiunt suaque eodem 
conferunt: VI5, 7; 1 IIII caetratoruin 

cohortes in montem , qui erat . . . excelsissi- 
mus, mittit. hunc (c) . . . iubet occupare, eo 
consilio, uti ipse eodem omnibus copiis con- 
tenderet: 1,70,4; Tauroenta . . . ad Nasidium 
perueniunt ibique naues expediunt .... eodem 
Brutus contendit: 2,5,1; ad eum (Domitiura) 
omni celeritate et studio incitatus ferebatur. 
totius autem rei consilium his rationibus ex- 
plicabat, ut, si Pompeius eodem contenderet, 
. . . ilhim . . . cogeret: 3,78,3; t Caesar 

ad portum Itium cum legionibus peruenit. ibi 
cognoscit .... eodeni equitatus (e) totius Gal- 
liae conuenit: V5, 3; (totius Galliae con- 
ciliuni Bibracte indicitur. (eodem add. ix; edd. 
plur.; a.AAiiim.Paul; om.[t; Schn.; eo Vrsinus, 
prob. Db.) conueniunt undique frequentes: VII 
63,6;) t in Senones proficiscitur .... 

legatos . . . ad Caesarem mittunt .... eodem 
Carnutes legatos obsidesque mittunt . . .; 
eadem ferunt responsa : VI 4, 5 ; (Caesar mittit 
complures equitum turmas eo de media nocte; 
imperat, ut (eq. turmas; eis de (ei.sdem a) m. 
nocte imperat, ut a; plur. edd.; eq. t. eodem; 
med. n. imperat his, ut (i) : VII 45, 1 ;) easdem 
omnes iubet petere regiones .... legionem *X. 
eodem iugo (luce Paul ; illo Ool.) mittit: VII 45, 
5 ; ad eam partem munitionum ducit, quae per- 
tinebat (c) ad mare .... eodem naues, quas 
. . . habebat, mittit : 3, 62, 3 ; f Curio Marcium 
Vticam nauibus praemittit; ipse eodem cum 
exercitu proficiscitur: 2,24,1; Caesar, post- 
quam Pompeium ad Asparagium esse cognouit, 
eodem cum exercitu profectus . . . tertio die 
[macedoniam] ad Pompeium peruenit: 3,41,1; 
t Pompeiani . . . castris MarcelUni adpropin- 
quabant . . . et M. Antonius . . . descendens 
ex loco superiore ceruebatur .... ueque multo 
post Caesar . . . deductis quibusdam cohortibus 
ex praesidiis eodem uenit: 3,65,3. 

b) se(iuitiir relatiuuin unde: ipse eodem, 
unde redierat, proficiscitur: V 11, 7; — 
tanta tempestas subito coorta est, ut . . . aliae 
eodem, unde erant profectae, referrentur, 
aliae . . . : IV 28, 2 ; — cognoscit LX naues 
. . . eodem, unde erant profectae, reuertisse: 
V5,2. 

IJ. = ad eandeiu reni, ad ideiii consiliiini : 
quod sua uictoria tam insoleuter gloriarentur 
. . ., eodem pertinere: 114,4; haec omuia 
Caesar eodem illo pertinere arbitrabatur. 29 idem (eodem) — Igilium 30 iit tridui mora interposita equites eorum . . . 
reuerterentur: IV 11,4; % sed j eadem 

{eodd.; IH.; eodem F. Ilofm.} spectans, si "in 
itinere impeditos perterritos deprehendere pos- 
set , exercilum e castris eduxit : 3, 75, 3. 

[Falso: lii modo digressi (e) a Massiliensibus 
receutem eorum {OhH'''; eodem x) pollicitatio- 
nem animis continebant: 1,57,4.] 

ideiitidcin: cum se illi identidem in sil- 
uas ad suos reciperent ac rursus ex silua (e) 
in nostros impetum facerent: 1119,5; (ille 
autcm (enim A'; identidem //. Oilbert; u. CC) 
reuocatus rcsistere . . . coepit: V7,8.) 

ideo : Vibullius (o) . . . necessarium esso 
existimauit de repentino aduentu Caesaris Pom- 
peium fieri certiorem atque ideo {edd. uett.: 
eidem codd.; idem Morm) continuato nocte ac 
die itinere ... ad Pompeium contendit, ut (c) 
adesse Caesarem nuntiaret (CC): 3,11,1. 

[Palso: hoc adeo (dett.; ideo Ox) celeriter 
fecit, ut ((•) simul adesse (CC) et uenire nun- 
tiaretur: 3,30,3.] 

idoiiens!). A. alisol.: defensores oppido 
idonei deliguntur: VII 15, 6; 1 quod (c) 

minus idoneis equis utebantur: VII 65,5; ^ 
idoncum quendam hominem et calliduni dc- 
legit: 11118,1; huic rei idoneos homines deli- 
gebat, quoruni quisque aut oratione subdola 
aut aniicitia facillime capere (c) posset: VII 
31,2; 1 (tandem Germani ab dextro latere 
summum (idoneum Oeyer; ii. CC) iugum 
nancti hostes loco depellunt: VII G7, 5;) 1 

Caesar idoneum locum nactus quid qua- 
que (c) in (e) parte geratur cognoscit: VII 
85, 1 ; Caesar . . . nactus idoueum locum fos- 
.sas . . . complures facere instituit: 1,01,1; ipsi 
(milites) idoueum locum nacti reliquam uoctis 
partem ibi confecerunt: 3,28,0; (Pompeius) 
idoneum locum nactus ibi copias conlocauit: 
3,30,5; ille (Cacsar) (rci gcreudae adil. \l'ijl/f.) 
idoneum locum in agris nactus . . . ibi aduen- 
lum exspectare Pompei . . . constituit: 3,81,3; 
— — ultra eum locum . . . castris idoneum 
I o c u m d e 1 e g i t : I 49, 1 ; exploratores cen- 
turiouesquo praemittit, qui locum idoneum 
castris (castr. idon. [i) dcligaut: 1117,1; (V 9, 
1 ". I{. ii) a);) castris idoneum locum doligit: 
VI 10, 2; VII 35, 5«. It. a)a); aciomque idonoo 
loco constituit: VII 53, 1; acicque in locis ido- 
nois instriicta (c) . . . iubet: 1,43,3; ibi idoneo 
loco ciiMtra ponit: 3,30,7; loco (in loco N) 
idonco ot occulto omnem exercitum equitatum- 
i|uo coidocauit: 3,3H, 1; ipse idonois (idoneos 
"') locis fnndiloroH instruxit: 3,40,2; t 

ip.se idoMcam tempeHtatem iiiuictus (c) . . . naues soluit: IV 30, 3; tandem idoneara nactus 
(nact. idon. (i) tempestatem miUtes equitesque 
conscendere naues (c) iubet: V7,4; \ 

nacti idoneum uentum ex portu exeunt: 2, 
4,5; nacti idoneum uentum ne occasionem 
nauigandi dimitterent: 3,25,4. 

IJ. additiir a) ad qaam rem alqd sit ido- 
iieum; a) dal.: Caesar . . . loco castris 
idoneo capto . . . ad hostes contendit: V9, 
1 ; loco castris idoneo delecto reliquas copias 
reuocauit: VII 35, 5; tum uero neque ad ex- 
plorandum idoneum locum castris neque ad 
progrediendum data facultate consistunt: 1,81, 
1; (149,1; 1117,1; VI 10, 2 it. A. locus.) 

(i) ad alqd: nuUa ferramentorum copia, 
quae esset (essent Ciacc; sunt Ji) ad hunc 
usum idonea: V42,3; t quos (homines) . . 
ex suis quisque ad hanc rem idoneos existima- 
bat: 3,103,1; T[ loco pro castris ad aciem 
instruendam natura oportuno atque idoneo . . . 
fossam obdusit (c) : 118,3; hunc ad egredien- 
dum (aggred. p) nequaquam idoneum locum 
(loc. neq. id. p) arbitratus: IV 23, 4; ^ 

neque qui essent ad maiorum (maiorem E) 
nauium (c) multitudinem idonei portus re- 
perire (c) poterat : IV 20, 4; t; nactus ido- 

neam ad nauigandum tempestatem . . . sol- 
uit: IV 23,1. 

ad haec cognoscenda, prius quam periclum 
faceret, idoneum esse arbitratus C. Voluse- 
num cum naui longa (c) praemittit: IV21, 1. 

y) idoueus, qui: tamen idoneos nactus ho- 
mines, per quos ea, quac iiellet, ad eum per- 
ferrentur, pctit ab utroque: 1,9,1; f 

hunc (VibuUium; pro suis beneficiis Caesar 
idoneum iudicauerat, quem cum mandatis ad 
Cn. Pompoium mitteret: 3,10,2. 

b) <|iiibiLS rebus sit idoueum : Sabiiius idoueo 
omnibus rebus (reb. omn. (i) loco castris sese 
(c) tenebat: 11117,5. 

IdUM: si quid uellent, ad Id. April. (id. 
apri a) reuerterentur: 17,0; haec seuatus con- 
sulto (CC) perscribuntur a. d. VII. (VIII O^) 
Id. lan. ; 1, 5, 4 ; Pompeius pridie eius diei (po- 
stridie Idus Ciacc.) ex urbe profectus iter ad 
legioncs habebat: 1,14,3; (legem promulgauit, 
ut sexcunii die (P. Maiiut.; sexies seni dies 
codd. : scxics scnis idibus Ilotoiu.) siue usuris 
creditae pecuniae soluuntur: 3, 20, 4;) a. d. VII. 
Idus Martias Bruudisium ueni: ap. Cic.adAtt. 
IX 13 A, 1. 

lK<li<iiii: nauibus actuariis septem, quas 
Igilii (Ciarc; sigili •.) et iii Cosano (c) a pri- 
uatis coactas seriiis, liborlis, colouis suis com- 
ploucnit (Uiiinitin.s): 1,34,2. 31 isritnr 3:> ig^itnr. Cf. Ed. Wulfflin, Arcltiv f. latein. 
J.(Xcil:o;/rapl/. IH (1SI8G) p. 500 sq. 

.accidisse igitur (r/. § 1—3) his, qnod plerum- 
qiic honiinum nimia pertinacia atque arrngantia 
accidere soleat, uti . . .: 1,85,4. 

iifni^. I. Fonna: Abl. sg. igni X (iiel Ox) 
I 4,1; 53,7; VI 44, 3; 2, (6,4;) 10,5 (sed igne 
apr.); 10,6; 16,1; igne (h 3,8,3; — igni 
a, igne fl VI 19, 3; igne a, igni p VII 4, 10. 
HamJ scio an semper Caesar forma igni tisKs 
sit. 

n. Sis-iiif.; A. sing:. (= ^rvQi) a) subi.: ne 
quid emineret, ubi ignis hostium adhaeresce- 
ret: 2,9,1; T ne quid ignis hostium no- 

cere posset: 2,9,3; t posse: VII24,4 

%i. 1)) excitare; 2,2,4 ib. iacere; 2,9,3 v. a) 
nocere; f cumque ignis (ignes j\') magni- 

tudine uenti Intius serperet (-rent i\7): 3, 
101 , (5. 

b) ol)i.: comprehendere: V43,2 n. dif- 
ferre; f defendere: 2,2,4 u. iacere; 

t hae (casae) (haec p (stramenta?)) celeriter 
ignem comprehenderunt et uenti magnitudine 
in omnem locum c.astrorum (c) distulerunt: 
V43, 2; hunc (ignem) sic distulit uentus, uti 
uno tempore agger, plutei, testudo, turris, tor- 
nienta flammam conciperent et prius haec om- 
nia consunierentur quam: 2,14,2; ^ 

alii . . . picem reliquasque (c) res, quibus 
ignis excitari potest, fundebant: VII 24, 4; 
*[ antecedebat testudo . . . conuoluta (p) omni- 
bus rebus, quibus ignis iactus et lapides (la- 
pidis Ciaee.) defendi possent (po.sset Ciacc.) : 
2,2,4; 2,10,5 u. e) ab ; | crebris diurnis 

noctiu-nisque eruptionibus aut aggeri ignem in- 
ferebant (G,alli) aut: VII 22, 4; hostcs . . . 
secundo magnoque uento ignem operibus in- 
ferunt : 2, 14, 1 ; eandem nacti tempestatem . . . 
ad .alteram turrim (e) aggeremque eruptione 
puguauerunt multumque ignem intulerunt (Jlas- 
silienses): 2,14,5. {Cf 2,2,6 B. a).) 

(e) g-enet. : ignis iactus : 2, 2, 4 «. 1)) iacere.) 

d) abl.; a): coria .autem, ne rursus (coria 
rursus, ne?) igni ac Lapidibus corrumpan- 
tur, centonibus conteguntur : 2,10,6; % 

damnatum poenam sequi oportebat, ut igni 
cremaretur: 14,1; % de uxoribus . . . 

quaestionem h.abent et, si compertum est, igni 
(c) atque omnibus tormentis excruciatas 
interficiunt: VI 19, 3; omnes (n.aues) incen- 
dit eodemque igne (igni?) nautas dominosque 
nauium interfecit: 3,8,3; f utrum igni 

statim necaretur an in aliud tempus reserua- 
retur: 153,7; maiore comniisso delicto igni (e) 
atque omuibus tormentis necat: VII4, 10; •: qua aut telis (e) militibus aut igni (-nis U) 
operibus noceri (-re 0) po.sset: 2,16,1. 

[i): quibus cum aqua atque igni interdixis- 
set: \T44,3. | 

e) c. praep.: ut (musculus) ab igni, qui ex " 
muro iaceretur, tutus esset : 2,10,5. 

omniaque (c), quae uiuis cordi fuisse arbi- 
trantur, in ignem inferuut, etiam animalia, 
.ac paulo supra hanc memoriam serui et clien- 
tes . . . una crem.abantur : VI 19, 4; ^ qui- 
dam . . . Gallus . . . seui ac picis traditas gle- 
bas in ignem . . . proiciebat: VII 25, 2. 

15. plnr.: a) = siiig'. {.ivq): per Albicos 
eruptiones fiebant . . . iguesque aggeri et turri- 
bus inferebantur; quae(quos Idet.; KiiHhch.) 
facile nostri milites repellebant: 2,2,6. 

b) = ra .TiQU'. a) obi.: ignes facere (fiunt) 
u. facio p. 1252 (3 loc). 

!i) abl.: quae castra, ut (ex add. p) fumo 
.atque ignibus significabatur, amplius niili- 
bus passuum octo in latitudiuem patebant: II 
7,4. 

/') c. nraep.: cum animaduertissent ex 
ignibus nocte cohortes nostras ad munitiones 
excubare: 3,50,1. (Cf fi).) 

c) = jTvqgoi ., (fQV/.Toi: celeriter . . . igni- 
bus significatione facta ex proximis ca- 
stellis eo concursum est : II 33, 3. 

[Falso: quae (nauis D. Bruti) ex insigni (U; 
igni Nx) facile agnosci poterat : 2, 6, 4.] 

ig:nobilis: ciuitatem ignobilem atque 
humilem Eburonum sua sponte populo Eomano 
bellum facere ausam uix erat credendum: V 
28,_1. 

ignoniinia. A. obi.: sic se complures 
annos illo imper.ante meruisse, ut nullam igno- 
miniam acciperent, nusquam infecta (e) re 
discederent: VII 17, 5; f neque corpore 

laborem (Ciaec; dolorem codd.; edd.) neque 
animo ignominiam (se) ferre posse: 1,84,4; 
milites . . . ignominiam non tulerunt , sed : 3, 
101, 6; t his ducibus repudiatis Corfiuieusem 
ignominiam (c), Italiae fugam (c) ... sequi- 
mini! 2,32,13. 

B. g^eii.r hoc se ignominiae laturos loco(loc. 
lat. Ji), si ineept.am oppugnationem reliquis- 
sent: VII 17,6; ^ utrosque et laudis cu- 
piditas et timor iguominiae ad uirtutcm exei- 
tabat (e): VII 80, 5. 

C. abl.: neque . . . aut iguominia (-mini.am 
hl) amissarum nauium aut necessariarum rerum 
inopia . . . expelli potuit: 3,100,4; t 
non nullos signiferos ignominia notauit .ac 
loco mouit: 3,74,1; ^ i"e ignominia et 
dolore permotus palam sc proficisci .ad Cae- 33 ignominia — ilico 34 sarem simulauit: 3,21,4; unam ex liis *qua- 
driremibus cum remigibus defensoribusque suis 
ceperunt , reliquas turpiter refugere coegerunt. 
. . . qua necessitate et ignominia permotus Libo 
disccssit: 3,24,4. 

D. f. praep.: quod sit omnibus datum semper 
imperatoribus, ut rebus feliciter gestis aut cuni 
honore aliquo aut certe sine ignomiuia do- 
nium reuertantur: 1,85,10. 

ignorantia: munitionem . . . cohortes 
ignorantia loci sunt secutae, cum . . . arbitra- 
rentur: 3,68,2. 

ignoro. A. sequ. obiect. : a)subst.: Fom- 
peius enim primo igiiorans eius consilium ... 
existimabat: 3,41,4; ^ reuersus ille (Cae- 

sar) euentus belli non ignorans (ignarus J/*; 
pr. edd.) . . . iudicauit: VI42, 1; t quod 

. . . suam fugam aut occultari aut omnino 
ignorari posse existimarent : 127,4; 1 quod 
(Caesar) loci naturam ignorabat: V9, 8. 

b) proii.: si ea, quae in longinquis nationi- 
bus geruntur, ignoratis: VII 77, 16; ^ 

liaec ad id tempus Caesar ignorabat: 3,79,3; 
\ q u a e ignorabant de L. Domitii fuga cogno- 
scunt (Marsi): 1,20,4. 

B. sequ. interrog. obl.: (Caesar) non igno- 
rans, quanta ex dissensionibus incommoda oriri 
consuessent, . . . existimauit: VII 33, 1; neque 
se ignorare, quod esset officium legati, . . . quae 
uires suae, quae uoluntas erga Caesarem totius 
prouinciae (?/. CC) : 2, 17, 2 ; nostrae naues duae 
. . . cum ignorarent , quem locimi reliquae ce- 
pi.ssent, . . . constiterunt: 3,28,1; (Caesar atque 
Pompeius) quo essent [eae (naues)] delatae pri- 
mis dicbus ignorabant: 3,30,1. 

ignOHCo. A. 0. dnl.; n) ulci: belio supe- 
ratos csse Aruernos ct Kutcnos . . ., quibus 
populus Romaniis ignouisset neque iii prouin- 
ciam redcgisset: 145,2; — cum legati .ad eum 
uenissent or.itum, ut sibi ignosceret suaeque 
uitae consuleret, . . . iubet: V1I12, 3. 

b)iilcire!: festinationi meae breuitati- 
que litterarum ignosces: ap. Oic. ad Att. 
IX G j1; ^ Caesar questus, quod . . . bel- 

lum sine causa intulissent, ignoscere impru- 
dentiae dixit: IV 27, 5. 

I(. oiiiiss. dut. : culpam in niultituiliiioin con- 
tulcrunt (c) et propter imprudeutiam iit igno- 
sccrotur potiuerunt: IV 27,4. 

imnotiiH: militibus aulcm ignotis locis, 
impoditis manibus, . . . sinuil et de (r) nnuibus 
desilioiuliini et . . . cuiu lio.stibus orat piignan- 
iluiu: IVlM,2. 

Itt;uniui, Iguuiuni. Ox/i/. ; 1,12,1 
hnliciit tiguium ct tiguinorum; 1,12,2 tn 
Lexlu. Cuoaar. J I. hl exstat tiguum, in a/"tigium; in utro- 
qtie loco est tiginum; correxii Steuchus Eugu- 
binus. 

certior factus Iguuium Thermum praelorem 
cohortibus V tenere, oppidum munire, omniumque 
esse Iguuinorum optimam erga se uoluntatem, 
Curionem cum tribus cohortibus . . . mittit. 
cuius aduentu cognito diffisus municipii uolun- 
tati (e) Thermus . . . profugit .... Curio 
summa omnium uoluntate Iguuium recipit: 1, 
12,1.2. 

Ilerda. Cf. Ch. Guischard (Quinius 
Iciliits), Memoires eritiques et historiques. Tome 
I. II. (IJistoire detaillee de la Campagne de 
Jiiles Cesar en Espagne eontre les Lieutenants 
de Pompee.) Berlin 1774; Kayssler, De rebus 
a Caesare ad Ilerclam gestis. Pr. Oppeln 1S62; 
liud. Sehneider, Ilerda. Ein Beiirag xur 
romischen Kriegsgeschiehte. Berlin ISSG. 

Petreius . . . ad Afranium peruenit, consti- 
tuuntque communi consilio bellum ad Ilerdam 
(adigerdam a; adgertam /(•; ad ilertam /(*; 
adiertam /; ad ylerdam /"*, ad illerdam 0; ad 
ilerdam h^) propter ipsius loci oportunitatem 
gerere: 1,38,4; (Caesar) omnibus copiis triplici 
instructa acie ad Ilerdam proficiscitur . . . : 1, 
41,2; erat inter oppidum Ilerdam et proximum 
collem {cod. Vrs.; Vaseos.; in oppido ilerda et 
proximo colle eodd.) . . . planitia (c) circiter 
passuum CCC: 1,43,1; hostem . . . terga uer- 
tere seque ad oppidum Ilerdani recipere et sub 
muro consistere cogit: 1,45,1; nonae legionis 
milites . . . sub montem (c) , in quo er.it op- 
pidum positum Ilerda (ilerdam af), succedunt: 
1,45,2; (/. §5.7; 46,2; 47,3; Afranius paene 
omne frumentum ante Caesaris aduentum Iler- 
dam conuexerat: 1,48,5; harum omnium rerum 
facultates sine uUo periculo pons Ilerdae pr.ie- 
bebat: 1,49,2; dum haec ad llordam gerun- 
tur: 1,56,1; hoc priuium (proelium Paul) C.ie- 
sari ad Ilerdam nuntiatur: 1, 59, 1 ; duabus 
auxiliarilms cohortibus Ilerdae praesidio relictis 
omnibus copiis Sicorim transeunt: 1,63,1; (no- 
stros) necessarii uictus iuopia coactos fugere 
atque ad (om. 0) Ilerdam reuerti: 1,69,1; erat 
uiium iter, Ilerdam si reucrti uellent, alterum, 
si Tiirraconem peterent: 1, 73, 2; (legionarii) 
dierum f XXII ab Ilerda frunientum iussi 
erant cflbrre: 1,78,1; ex propositis consiliis 
duobus cxplicitius (c) uiilobatur llerdam reiierti, 
quod ibi paulum frumoiiti rohquoraut. ibi se 
rcliquum oonsilium oxplioaturos ooutidobant : 1, 
78,3.4; oum . . . de angustiis ail Iloiilam rei 
frumentariae accepit: 2,17,3. 

(ilico: quos sibi Cacsar oblatos gauisus 

3 35 ilico — ille (1. A. a) et h)) 36 (e) f illos (illico Bergk, Paul) retineri iussit: 
IV 13, 6; succurrit inimicus illi (illico Paul) 
Vorenus et laboranti subuenit: V44, 9; omnes 
illo ad munitionem 0; Sclin., Eold.: illo mu- 
nitionum a; rell. ecld.; illico ad munitionem 
Obl.) copiae traducuntur: VII 45, 6.) 

ille. I. Foriiia: illut scriptum est in a, 
receptum a Xp. 3, 60, 1. 

II. Coulocatio. Duobiis locis, 1,44,1 (mili- 
tum illorum) et 3, 60, 1 (tempus illud) pronomen 
post subst. conlocatum est, 27 (2S) locis ante- 
eedit; reliquis locis non additur subst. 

III. Signif.; 1. pertinet ad ea, quae ante- 
cedunt; A. «on opponitur allis nomin.; a) c. 
subst.: agger: 2,15,1 u. 2. B. in.; f 
quod nostri maiores nequaquam pari bello Cim- 
brorum Teutonumque fecerimt .... nam quid 
illi simQe bello fuit? VII 77, (12.) 13; T 
(cohortes IIII ex prosimo castello deducit .... 
cohortibus uisis, quas se sequi iusserat .... 
cohortes aliae ( illae Paul) adpropinquant 
(c> : VII (87, 4 ;) 88, (1.) 3 ;) t constituunt, 
ut . . . omnia prius experiantur (c) quam ad 
(c) Critognati (c) sententiam (c) deacendant 
(c). illo tamen (c) potius utendum consilio, 
. . . quam : VII 78, 2 ; | his erat inter se de 
principatu contentio, et {om. (3) in illa (VII 32. 
33) magistratuum (c) controuersia alter pro 
Conuictolitaui, alter pro Coto . . . pugnaueraut 
(c): VII 39, 2; f noli, inquit, existimare, 
Pompei, hunc esse exercitum, qui Galliam Ger- 
maniamque deuicerit. . . . perexigua pars illius 
exercitus superest: 3,87,3; t nam illo 
(V 32— 37) incommodo de Sabini morte per- 
lato omnes fere GaUiae ciuitates de bello con- 
sultabant: V53, 4; t trabes derectae . . . 
paribus interuallis, distantes inter se binos 
pedes, in solo conlocantur. . . . alius insuper 
ordo .idditur, ut idem illud interuallum ser- 
uetur: VII 23, (1— )3; t quidam aute por- 
tam oppidi Gallus . . . seui ac picis . . glebas 
in ignem e regione turris . . . proiciebat, . . . 
concidit. hunc ex proximis unus iacentem 
transgressus eodem iUo munere fungebatur; 
. . . nec prius ille est a propugnatoribus uacuus 
relictus locus quam: VII 25, 2 — 4; f 
truncis arborum aut {CC) r.dmodum firmis 
ramis abscisis . . . fossae . . . ducebantur. huc 
illi stipites demissi (c) et ab infimo reuincti 
. . . ab ramis eminebant: VII 73, (2.) 3. 

b) sine subst.; a) pertinet ad subst. appel- 
latiuuin aa) eiusdem geiieris: ut se utrique 
superiores discessisse existimarent : Afrauiani, 
quod . . . coegissent; nostri autem, quod . . . 
aduersarios . . . in oppidum compulisaeut. illi eum tumulum, pro quo pugnatum est, ma- 
gnis operibiis muniuerunt (c) praesidiumque ibi 
posuerunt: 1,47,1 — 4; neque ad ripara disposi- 
tae cohortes aduersariorum perfici patieban- 
tur; quod illis prohibere erat facile: 1,50,1.2; 
63,2 ti. p.47 b); an paenitet uos, quod . . . ex 
portu . . . aduersariorum CC naues oneratas addu- 
xerim {CC) eoque illos compulerim, ut: 2,32,12; , 
1 ciues Romani . . . tormenta eflecerunt. quo- ' 
rum cognita sententia Octauius . . . oppugnatio- 
nibus eos premere coepit. illi omnia perpeti pa- 
rati maxime a re frumentaria laborabant: 3,9, 
3—5; 1f cohortes: 1,50,2 u. aduersarii; 

quartae aciei, quam instituerat sex (c) cohor- 
tium (c), dedit signum. illae (ille uel illae X; ; 
illi recc.; Np., Dt.) celeriter procucurrerunt in- 
festisque signis . . . impetum fecerunt : 3, 
93,5; 1| quod consules absint, sine illis 

non posse agi de compositione: 1,26,5; 1 

de his duobus generibus alterum est drui- 
d u m , alterum equitum. illi rebus diuinis inter- 
sunt, . . . religiones interpretantur ; ad eos 
(hos X; Sehn., Fr. , Hold.) . . . concurrit: VI 
13,4; t fit . . . certior Caesar duces ad- 

uersariorum sUentio copias castris educere. quo 
cognito . . . iubet . . . . illi exaudito clamore 
. . . iter supprimunt copiasque in castris con- 
tinent : 1, 66, 1. 2 ; ipsos duces a pace abhorru- 
isse; eos . . . interfecisse. accidisse igitur his, 
quod plerumque . . . accidere soleat, uti . . . 
id cupidissime petant, quod paulo ante con- 
tempserint. neque nunc se illorum humilitate 
(c) . . . postulare, quibus rebus opes augeantur 
suae: 1,85,3 — 5; f equites sequi iubet 

sese iterque accelerat, ut ... adoriri posset. 
at illi itinere totius noctis confecti subsequi 
non poterant : 2, 39, 6 ; insidias equitum conlo- 
cauit . . . et cum cotidiana consuetudine Q. 
Varus , praefectus equitum Domitii , uenisset, 
subito illi ex insidiis consurrexerunt : 3,37,5; 
stipendiumque equitum fraudabant et . . . auer- 
tebant. quibus illi rebus permoti uniuersi Cae- 
sarem adierunt palamque de eorum iniuriis sunt 
questi: 3,59,4; t quid hostes consilii 

capereut exspectabat. illi etsi . . . se tuto dimi- 
caturos existimabant, tameu tutius esse arbitra- 
bantur: 11124,1.2; militibus . . . cum hostibus 
erat pugnandum, cum illi . . . audacter tela 
coicerent et equos insuefactos incitarent: IV 
24, 2. 3 ; hostes . . . legatos de pace miserunt, . . . 
polliciti sunt. una cum his legatis Commius 
Atrebas uenit .... hunc illi e naui egressum, 
cum ad eos . . . Caes.aris mandata deferret (c), 
comprehenderant atque in uincula coniecerant 
. . .: IV27, 1— 3; hostium copias couspicatus 37 ille (1. A. b) y.) et fi)) 38 est. illi equitatu atque essedis ad flumen pro- 
gressi . . . nostros prohibere et proelium com- 
mittere coeixjrunt: V9, 2. 3; ho.stes in fugam 
dat (c) . . . atque omnes armis exuit. longius 
prosequi ueritus, quod siluae paludesque inter- 
cedebant neque etiam paruulo detrimento illo- 
rum locum (c) relinqui uidebat: V51,5; 52,1; 
nostri . . . pila in liostes immittunt. illi ubi 
. . . uiderunt (c), impetum j modo ferre non 
potuerunt . . . : VI 8, 6 ; ad hostium castra mane 
peruenit. illi (illic B) celeriter . . . aduentu 
Caesaris cognito carros impedimentaque sua in 
artiores silua.s abdiderunt . . . : VII 18, 2. 3 ; 
nostri . . . arripiunt . . . . fit in hostes impetus 
[eorum], sed de muro sagittis tormentisque fugien- 
tes persequi prohibentur. illi sub murum se re- 
cipiunt ibique . . . incendunt: 2,14,3.4; *, 

praestate eandem nobis ducibus uirtutem, quam 
saepe numero imperatori praestitistis , atque 
(om. p) illum adesse (adesse eum [i) et haec 
coram cernere existimate: VI 8, 4; deinde 'de 
imperatoris fide (c) quaerunt, rectene se illi 
sint commissuri: 1,74,2; *{ Caesarem . . . 

debere . . . dimittere neque adeo grauiter irasci 
inimicis, ut (c), cum illis nocere se speret, 
rei pubhcae noceat: 1,8,3; *l legatos 

ad Caesarem de pace niiserunt . . . . re nim- 
tiata ad suos (illi se add. fi) quae imperarentur 
facere dixerunt: 1131,1; 32,3; — Arpineius et 
lunius quae audierant (c) ad legatos deferunt. 
illi repentina re perturbati . . . non neglegenda 
e.xistimabant . . . : V 28, 1 ; ' quibus ex 

nauibus cum essent expositi milites circiter 
trecenti atque in castra contenderent , Morini 
. . . arma ponere iusserunt. cum illi orbe facto 
sese defenderent: IV 37, 1.2; praemia proposuit 
militibusque signum dedit. illi subito ex omni- 
bus partibus euolauerunt murumque celeriter 
compleuerunt : VII27, 2. 3; Brundisini Pom- 
peianorum militum iniuriis . . . permoti Cae- 
saris rebus fauebant. itaque cognita Pompei 
profectione concursantibus illis atque in ea re 
occupatis uulgo ex tectis significabant : 1,28,1. 
2; haec singulari patientia miUtes ferebant. re- 
eordabantur cnira . . . se . . . uictores disces- 
sisse. non , illis (illi Clark.) hordeum cum 
daretur, non legumina recusabant: 3, 47,(J. 7; 
1 conspicataeque naues triremes duae naucm 
D. Bruti . . . sese in eam incitauerunt. (c) sed 
tautuni . . . BrutuB . . . enisus est, ut paruo 
momento antecederet. illae adeo grauiter inter 
se iiicitatae conflixerunt, ut: 2, G, 4. 5; naucs 
loDga.s occuparc hostes conabantur; (luaruni 
erant \j auxilio niissae ad 1'ompciuni proclio- 
quc . . . faclo domum redierant, illae triremes omnes et quinqueremes: 3,111,3; ^ ne 

quam noctu oppidani a (e) militibus iniuriam 
acciperent. illi ante inito . . . consilio . . . erup- 
tionem fecerunt: 1133,1.2; T ciuibus Ko- 

manis . . . certae pecuniae imperabantur, 
mutuasque illas ex senatus consulto (Aldtis; 
mutuasque ex illo se consulto codd.) exigi dicti- 
tabant: 3,32,6; ^ Crassus equitum prae- 

fectos cohortatus . . . quid fieri uellet (c) 
ostendit. illi , ut erat imperatum , " deuectis iis 
(c) cohortibus . . . celeriter ad . . . munitiones 
peruenerunt: 11126,1.2; 1 interfecto In- 

dutiomaro . . . ad eius propinquos a Treueris 
imperium defertui. illi finitimos Germanos sol- 
hcitare . . . non desistunt : VI 2, 1 ; ^ 

seruo . . . persuadet praemiis, ut litteras ad 
Caesarem deferat. has iUe in (c) iaculo inligatas 
effert (c> et . . .: V45,3.4. 

PJi) diuersi g-eueris (et numeii), y.ara aive- 
aiv: (quartae aciei, quam instituerat sex (c) 
cohortium (c), dedit signiun. illae (Nx; illi 
rece.; Np., Dt.) . . .: 3,93,5 u. aa) cohortes;) 
^ consilium capit ... equitatum noctu dimit- 
tere. discedentibus mandat, ut suam quisque 
eorum ciuitatem adeat .... sua in illos merita 
proponit obtestaturque (c), ut: VII 71,2. 3; 
equites nostri . . . cum hostium equitatu proe- 
lium commiserunt. cum se illi identidem in 
siluas ad suos reciperent ac . . . in nostros im- 
petum facerent neque nostri . . . auderent: II 
19,5; partem equitatus ad eum insequen- 
dum mittit {c) . . . . illi, ut erat imperatum, cir- 
cuuisLstunt hominem atque interficiunt: V7,6. 9; 
^ (Caesar legiones in Hispaniam praemiserat 
[ad] VI [milia], auxilia peditum (praemis. VI. 
Ad illa auxilia ped. E. Hoffm.) V milia (c) 
. . . (iiddiderat add. E. Hoffm.): 1,39,2;) T 
(milia armatorum . . . illi: IV 1,4. 5 u. p. 45 
d) y.7.) 91) milia.) 

[j) pertiuet ad nomina propr. xx) singula; 
9() ciuitafum: Staberius (c) . . . obsides . . 
ab ApoIIoniatibus exigere coepit. illi uero 
daturos se negare .... quorum coguita uolun- 
tate clam profugit ApoUonia Staberius (c). ilU 
ad Caesiuem legatos mittimt oppidoque reci- 
piunt. hos secjuuntur . . .: 3,12,1 — 3; ^ 

alteram partcm eius uici Gallis [ad hieman- 
dum] concessit, alteram uacuam ab his (illis 
fi*[i; Schn.) relictiun cohortibus attribuit: III 
1,6; ^ dispositis praesidiis Germanos 

transire proliibebimt. illi omnia experti . . . 
reuerti se . . . simulauerunt . . .: IV4, 3. 4; 
nunc (juud iu cadem . . . patientia qua antc 
(icrniani pcrmanent . . ., GiUIis nutem . . . 
traiismurinarum rerum uotitin multa ad copiam 

3' 39 ille (1. A. 1)) ^) ar.)) 40 atque usiis (c) largitur, . . . ne se quidem ipsi 
cum illis uirtute comparant : VI 24, 5. 6 ; t 

L. Torquatus . . . cum Graecos . . . arma 
capere iuberet, illi autem se . . . pugnaturos (c) 
uegarent, . . . portas aperuit: 3,11,3.4; H 

Boios petentibus Haeduis . . . ut in finibus 
suis conlocarent concessit; quibus illi agros de- 
derunt : I 28, 5 ; (35, 3 u. Sequani ;) agmen 
Haeduorum conspicatus . . . iter eorum mora- 
tur .... Eporedorigem et Viridomarum, quos 
illi interfectos existimabant , inter equites uer- 
sari . . . iubet: VII40, 4. 5; 1 in Mena- 

pios proficiscitur. illi nulla coacta manu . . . 
in siluas paludesque confugiunt: VI 5, G. 7; 
1 in fines Neruiorum contendit et prius quam 
illi aut conuenire aut profugere possent, . . . 
obsides sibi dare coegit: VI3, 1. 2; t se 

Remis in client«l.am dicabant. bos illi diligen- 
ter tuebantur: VI12,7. 8; t (Haeduos) 

coactos esse Sequanis obsides dare . . . et 
iure iurando ciuitatem obstringere sese neque 
. . . imploraturos neque recusaturos, quo minus 
perpetuo sub illorum dicione atque imperio 
essent: 131,7; obsides, quos haberet ab Hae- 
duis, redderet Sequanisque permitteret, ut 
quos illi haberent uoluntate eius reddere illis 
liceret: 135,3; t Crassus ex itinere op- 

pidum Sotiatium (c) oppugnare coepit. qui- 
bus fortiter resistentibus uineas turresque egit. 
illi alias eruptione temptata, aUas cuniculis . . . 
actis . . ., ubi . . . nihil his rebus profici posse 
intellexerunt, legatos . . . mittunt . . .: III 21, 
2. 3;*?^ s'1[ Trinobantes (e) . . . legatos ad 
Caesareii mittunt . . . . his (iis a) Caesar 
imperat obsides XL . . . Mandubraciumque ad 
eos mittit. illi imperata celeriter fecerunt: V 
20,1 — 4; t Vbiis imperat . . .; mandat, 

ut . . . cognoscant. illi imperata faciunt et . . . 
referunt: VI 10, 2— 4. 

S8) singuloruiii liomiuum : Dioscorides et 
Serapion . . . ad Achillam peruenerunt. quos 
ille, cum in conspectum eius uenissent, . . . 
interfici iussit: 3,109,4.5; 1 Q. Titurius, 

cum procul Ambiorigem suos cohortantem 
conspexisset, interpretem suum Cn. Pompcium 
ad eum mittit .... ille appellatus respondit: 
V36, 1. 2; cum his esse hospitium Ambiorigi 
sciebat; . . . haec prius illi detrahenda auxilia 
existimabat quam ipsum bello lacesseret: VI 
5,4.5; ad ipsum Ambiorigem contendit .... 
td magno accidit casu, ut in ipsum . . . in- 
cideret priusque eius aduentus . . . uideretur, 
. . . sic uiaguae fuit fortunae . . . ipsum effiigere 
mortem. . . . comites familiaresque eius . . . 
nostrorum uim sustiuueruut. his piignautibus illum in equum quidam ex suis intulit (c) : VI 
30, 1—4 ; ut [non] modo uisum ab se Ambio- 
rigem . . . contenderent , ut . . . paulum . . . 
defuisse uideretur atque ille latebris aut (c) 
saltibus se eriperet et . . . peteret: VI43, 4— 6; 
t laaec ad Antonium statim per Graecos de- 
feruntur. ille missis ad Caesarem nuntiis unum 
diem sese castris tenuit ; altero die ad eum per- 
uenit Caesar: 3,30,6; 1 (Caesar . . . 

illum : 1 13, 2 u. p. 47 b) ;) defertur ea res ad 
Caesarem. ille ueritus . . ., ne ciuitas . . . defice- 
ret, L. Plancum . . . in Caruutes proficisci 
iubet: V25, 4; Caesarem (se) arbitrari profec- 
tum in Italiam . . . neque Eburones, si ille 
adesset, tanta contemptione (c) nostri ad castra 
uenturos esse : V 29, 2 ; Caesar partitis copiis 
. . . celeriterque (c) eflfectis pontibus adit (c) 
tripertito . . . incendit . . . potitur. quibus rebus 
coacti Menapii legatos ad eum pacis petendae 
caiisa mittunt. ille obsidibus acceptis hostium 
se habiturum numero (c) confirmat, si: VI 6, 
1—3; quem timorem Caesaris aduentus sustu- 
lit. reuersus ille euentus belli non ignorans . . . 
iudieauit: VI 41, 4; 42,1; his rebus . . . Caesari 
nuntiatis, cum iam ille urbanas res . . . com- 
modiorem in statum peruenisse intellegeret, . . . 
profectus est: VII 6,1; Vercingetoris , ubi de 
Caesaris aduentu cognouit , . . . obuiam Caesari 
proficiscitur. ille oppidum Biturigum . . . oppu- 
gnare instituerat: VII 12, 1.2; (huius opera Com- 
mii . . . superioribus annis erat usus . . . Caesar; 
pro quibus meritis ([i; quib. Ule pro mer. a; 
edd.) ciuitatem eius immunem esse iusserat, iura 
legesque reddiderat atque ipsi Morinos attribue- 
rat: VII 76,1;) milites uero palam inter se loque- 
bantiu", . . . etiam cum uellet Caesar, sese non 
esse pugnaturos. ille in sua sententia perseue- 
rat et . . . degreditur: 1,72,4; Caesar milites 
aduersariorum . . . remitti iubet. sed ex numero 
tribunorum militum centurionumque non nuUi 
. . . apud eum remanserunt. quos iUe postea 
magno in honore habuit: 1,77,1.2; ad Cae- 
sarem mittit, paratum se esse legionem . . . 
tradere. ille ad eum Sex. Caesarem mittit atque 
huic tradi iubet : 2, 20, 7 ; erat in oppido (c) 
multitudo insolens belli diuturnitate otii, Vti- 
censes pro quibusdam Caesaris in se beneficiis 
illi amicissimi : 2, 36, 1 ; consules creautur lulius 
Caesar et P. Seruilius ; is enim erat aunus, quo 
per leges ei consulem fieri liceret. his rebus 
confectis . . . non nullos . . . damnatos illis 
temporibus, quibus in urbe praesidia legionum 
Pompeius habuerat, . . . in integrum restituit, 
qui se illi initio (c) ciuilis belli obtuleraut: 3, 
1,1.4.5; (Pompeius) ApoUoniam pelere coepit, 41 Ule (1. A. b) ?) aa)) 42 ne Caesar orae maritimae ciuitates occuparet. 
at ille expositis militibus eodem die Oricum 
proficiscitur : 3,11,2.3; nulla Thessaliae ftiit 
ciuitafi . . ., quin Caesari parerent {CC} atque 
imperata facerent. ille idoneum locum in agris 
nactus . . . ibi aduentum exspectare Pompei . . . 
constituit: 3,81,2.3; Pompeius . . . aciem in- 
struebat . . . exspectans, si iniquis locis Caesar 
se subiceret. ille {ego; Caesar 0(?); edd.; om. 
t) nulla ratione ad pugnam elici posse Pom- 
peium existimans . . . iudicauit: 3, 85, 1. 2 ; \ 
Senones . . . Cauarinum . . . interticere pu- 
blico consilio conati, cum ille praesensisset ac 
(c) profugisset, usque ad fines Insecuti . . . ex- 
pulerunt: V54, 2; ^ haec (tragula cum 

epistula) . . . ad Ciceronem defertur. ille per- 
lectam in conuentu militum recitat . . .: V48, 
8.9; Cicero . . . diffldens de numero dierum 
Caesarem fidem seruaturum . . . simul eorum 
(c) permotus uocibus, qui illius patientiam 
paene obsessionem appellabant , . . . mittit {c) : 
VI 36, 1.2; *i senatusque Coelium ab re 

publica remouendum censuit. hoc decreto eiun 
consul . . . de rostris deduxit. ille ignominia et 
dolore permotus . . . simulauit . . .: 3,21,2 — 4; 
^ Coponius . . . naues ex portu educit . . . 
et cum iam nostris (nostri x) remissiore uento 
adpropinquasset {Vascos.; -assent codd.), idem. 
auEter increbuit nostrisque praesidio fuit. neque 
uero ille ob eam causam conatu desistebat, 
sed . . .: 3,26,2.3; t CaraUtani . . . sua 

sponte Cottam ex oppido eiciunt. ille per- 
territus . . . ex Sardinia in Afiricam profugit: 
1,30,3; ' interfectus est etiam . . . Cra- 

Btinus . . . gladio in os aduersum coniecto. 
neque id fuit falsum, quod ille iu pugnam pro- 
ficiscens dixerat: 3,99,1.2; ^ perterritum, 

inquit, hostem uides, Curio; quid dubitas uti 
temporiii oporlunitate ? ille unum elocutus . . . 
scqui sese iubet et praecurrit aute omnes: 2, 
34,4.5; ^ Dolabellu luo nihil scito niihi 
esse iucundius. hanc adeo iiabebo gradam illi: 
a/j. Cic. ad Alt. IX 16,3; \ uosne uero 

L. Domitium an uos Domitius deseruit? 
Donne extremam pati fortunam paratos proiecit 
iile? non (c) sibi clain uobis salutem fuga pe- 
tiuit? non (c) proditi pcr illuin Caesaris beiie- 
ficio estis toiisoruati? 2,32,8; — accessit . . . 
aliud incommodum, quod Domitius . . . He- 
racliuui . . . itcr fecerat, ut ipsa fortuna illum 
(ipsuni A') obicere Pompcio uideretur: 3,79,3; 
1 ipsum e«80 Dumnorigein .... coniplures 
unno» . . . llaeduorum nectigaiia panio pretio 
rcdonipta haliorc, propterea iiuod illo liocnlc 
coiitra liceri (e) audeat nemo: I IK, 3; Dniuiio- rix dixerat . . . . id . . . Caesar cognouerat. ille 
omnibus primo precibus (c) petere contendit, 
ut : V 6, 2. 3 ; Dumnorix . . . discedere coepit. 
qua re nuntiata Caesar . . . partem equitatus 
ad eum insequendum mittit (c) . . .; si uim 
faciat . . ., interfici iubet nihil hunc (eum fl) 
. . . pro sano faeturum arbitratus, qui . . . 
neglexisset. ille autein (c; CO) reuocatus re- 
sistere . . . coepit: V7, 5 — 8; ^ cum 

Furnium nostrum tantum uidissem . . ., prae- 
terire tamen non potui, quin et scriberem ad 
te et illum mitterem : ap. Cic. ad Att. IX 6 .4 ,• 
^ praecipit . . ., unum omnes petant (c) In- 
dutiomarum {om. '^) neu quis quem (c) 
prius uulneret, quam illum interfectum uiderit 
(c), quod mora rehquorum spatitmi nactiun 
illum eflFugere nolebat: V58,4; ^ nuntii 

praemissi ab rege luba uenerimt, qui illum 
adesse cum magnis copiis dicerent: 2,36,3; 
•: Labieno ... ilU : VII 34, 2 «<. p. ^S g) ; ^ 
magnam partem laudis . . . ad Libonem per- 
uenturam, si iUo auctore atque agente ab armis 
sit discessum: 1,26,4; (prodit Libo .... huc 
addit pauca .... postulabat Caesar, ut . . . . 
nihilo minus t.imen agi posse de compositione, 
at haec non reuiitterentur, neque hanc rem illi 
esse impedimento. Libo (ilU esse impedimento. 
Libo Madu.; illis (illi 0') esse impedimenti loco 
0\; esse impedimenti loco. ille Steph.; edd.; 
esse Lmpedimenti loco. iUi Ald.) neque legatos 
Caesaris recipere ueque periculum praestare 
eorum, sed . . .: 3,16,3—17,5;) ^Lita- 

uiccus . . . inquit .... producuntur ii, quos 
ille edocuerat: VII 38, 1.4; (Haedui) Litauiccum 
obsecrant, ut sibi consulat. quasi uero, inquit 
ille, consilii sit res: VII38, 6. 7; ^ M. 

Petronius . . . multis iam (c) uulneribus 
acceptis manipularibus suis, qui illum secuti 
(c) erant, . . inquit: VII 50, 4; ^ repperit 

. . . Pompeium remaiiere Brundisii . . . 
ueritusque, ue ille Italiam dimitteudam non 
existimaret, . . . impedire instituit: 1,25,2.4; 
Caesar etsi . . . mtixime probabat . . . Pom- 
peium sequi, prius quam ille <^illic a^) sese trans- 
mariuis auxiliis coufirmaret, tamen: 1,29,1; 
postulatis Caesaris cognitis missuros (se) ad 
Pompeium , at«iuc illum reliqua per se acturum 
hortantibus ipsis. iuterea manerent iudutiae, 
duin ab illo rediri posset: 3,16,5; Cacsar . . . 
acie instructa deceriiendi potestateiu IViupoio 
fecit. ubi illum sius locis se tenere auimum ad- 
uertit: 3, 41, 1. 2; Caeaar . . . circumualliue 
Pompcium instituit hacc spectans (c) . . ., uti 
pabiilatioiic rouipeium piohiberet equitatuinque 
cius . . . inutitem efliccret, tertio, ut auctoritatcni. 43 ille (1. A. 1)) P)) 44 qua ille maxime apud exteras nationes niti ui- 
debatur, minueret, cum fama per orbem ter- 
raruni percrebuisset illum a Caesare obsideri 
neque audere proelio dimicare: 3,43,2—4; hi 
. . . Jiaec ad Pompeium omnia detulerunt (>). 
quil)us ille cognitis . . . iubet: 3, Bl,3; 62,1; 
totius autem rei consilium his rationibus ex- 
plicabat, ut , si Pompeius eodem contenderet, 
abductum illum a mari . . . secum decertare 
cogeret . . . ; si Apolloniam Oricumque oppu- 
gnare . . . conaretur, obsesso Scipione neces- 
sario illum suis auxilium ferre cogeret: 3,78, 
3. 4 ; ut . . . si quando quid Pompeius tardius 
aut consideratius faceret, unius esse negotium 
diei, sed illum delectari imperio . . . dicerent: 
3,82,3; Pompeius se oppido tenet. nos . . . ab 
utroque portus cornu moles iacimus, ut aut 
illum (illum aut coni. Wsbg.) quam primum 
traicere quod habet Brundisii copiarum cogamus 
aut exitu (c) prohibeamus: aj). Cic. ad Att. IX 
14,1; T ibi casu rex erat Ptolomaeus 

. . . magnis copiis cum sorore Cleopatra bellum 
gerens . . .; castraque Cleopatrae non longo 
spatio ab eius castris distabant. ad eum Pom- 
peius misit, ut pro hospitio atque amicitia 
patris Alexandria reciperetur atque illius opibus 
in calamitate tegeretur: 3,103,2.3; f 

transfigitur scutum Pulioni (c) . . . impedi- 
tumque hostes circumsistunt. succurrit inimicus 
illi (illico Paul) Vorenus et laboranti subuenit; 
ad hunc se confestim a Pulione (c) omnis 
multitudo conuertit; illum ueruto (c) trans- 
fixum (c) arbitrantur (e): V44, 9— 11; t 

Scipionis... ille: 3, 37,2 «^.^. 49 k)Domitius; 
cum . . . Scipionem in Macedoniam uenisse 
constaret, . . . Caesar mittit ad eum A. Clo- 
dium , suum atque illius familiarem , quem ab 
illo traditum initio et commendatum in suorum 
necessariorum numero habere jnstituerat: 3,57, 
1 ; Ponipeius . . . snum cum Scipione honorem 
partitur classicumque apud eum cani et alterum 
illi iubet praetorium tendi : 3, 82, 1 ; t Q- 

Titurius . . . ad eum (Ambiorigem) mittit. 
. . . ille appellatus *respondet . . . ipsi . . 
nihil (c) nocitum iri, inque eam (c) rem se 
suam fidem interponere. ille cum Cotta saucio 
communicat: V36, 1— 3; T Fabius . . . 

Varum nomine appellans requirebat, uti . . . 
monere aliquid (c) uelle ac dicere uideretur. 
ubi ille saepius appellatus "respexit ac restitit 
et . . . quaesiuit, umerum apertum gladio ad- 
petit, paulumque afuit (c), qiiin Varum inter- 
ficeret; quod ille periculum sublato ad eius 
conatum scuto uitauit: 2,35,1.2; f La- bienus . . . altercari cum Vatinio incipit. quo- 
rum mediam (c) orationem (c) interrunipuut 
subito undique tela immissa; quae ille obtectus 
armis militum uitauit: 3,19,5.6; \ his 

copiis Vercassiuellaunum Aruernum . . ., 
propinquum Vercingetorigis, praeficiunt. ille ex 
castris prima uigilia egressus . . . iussit: VII 
83,6.7; t celeriter haec . . . ad Ver- 

cingetorigem perferuntur (c); quem per- 
territi omnes Aruerni circumsistunt atque ob- 
secrant, ut . . . . quorum ille precibus per- 
niotus castra . . . mouet: VII 8, 4. 5; uix DCCC 
. . . incolumes ad Vercingetorigem peruenerunt. 
quos ille multa iam nocte silentio (c) ex (c) 
fuga (c) excepit: VII28, 5. 6; inuiti summae 
spei adulescentes Eporedorix et Viridomarus 
Vercingetorigi parent. ipse (ille (i ; Sclin.) im- 
perat reliquis ciuitatibus obsides: VII 63, 9; 
64,1. 

[ii&) plura; 91): Eemi, Lingones . . . illi: 
VII 63, 7 u. p. 40 k) Treueri. 

S?): persuadet Castico . . . itemque Dum- 
norigi .... perfacile factu (c) esse illis pro- 
bat (illis probat delenda cens. Hotom.) conata 
perficere: 13,6; ef. i. C. 13,6; — Afranius 
Petreiusque... proelio lacessunt, neque idcirco 
Caesar opus intermittit . . . . ilU non diu com- 
morati . . . copias in castra reducunt: 1,42, 
2 — 4; 63,1 et 64,1 u. p. 46 g); quos ubi 
Afranius procul uisos cum Petreio conspexit, 
. . . *consistit .... Caesar in campis exercitum 
reficit (c) . . .; rursus conantes progredi inse- 
quitur et moratur. illi necessario maturius quam 
constituerant castra ponunt. . . . quod fuit illis 
conandum .atque omni ratione efflciendum: 1, 
65, 1 — 3. 5; idem hoc fit a principibus Hispaniae, 
quos illi {i. e. Afranius et Petreius) {om. Ka; 
Np., Dt.) euocauerant et secum in castris ha- 
bebant obsidum loco: 1,74,5; Petreius atque 
Afranius , cum stipendium ab legionibus . . . 
flagitarentur {Ald.; -retur codd.) , cuius illi 
diem nondum uenisse dicerent, . . . postulatum 
est: 1,87,3; — certior . . . factus de postula- 
tis Libonis et Bibuli legionem relinquit; 
ipse Oricum reuertitur. eo cum uenisset, euo- 
cantur illi ad conloquium: 3,16,2.3; — erant 
apud Caesarem . . . Allobroges II fratres, 
Raucillus (c) et Egus . . . . his . . . eos . . . 
hi . . . eorum . . . his . . . . Caesar . . . multa 
uirtuti eorum concedens rem totam distulit; 
illos secreto castigauit . . . monuitque, ut . . . 
ex praeteritis suis offlciis reliqua sperarent. 
magnam tamen haec res illis offensionem . . . 
attulit: 3,59-60,2. 45 aie (1. A. b) P)-<J)) 46 6): Hercyniam siluam, quam Eratostheni 
(c) et quibusdam Graecis fama uotam 
esse uideo, quam illi Orcyniam appellant: VI 
24,2. 

'/) itertinet ad nom. appellat. atque nora. 
propria: (Germani frequentes omnibus prin- 
cipibus raaioribusque natu adhibitis ad 
eum . . . uenerunt .... quos sibi Caesar ob- 
latos gauisus (e) f illos (illico Paul) retineri ius- 
sit ; ipse omnes copias castris eduxit equitatum- 
que . . . subsequi iussit : IV 13, 4. 6 ;) — Capuam 
peruenit ibique consules Pompeiumque 
inuenit ; postulata Caesaris renuntiat. illi deli- 
berata re respondent scriptaque ad eum man- 
data . . . remittunt (c): 1,10,2. 

J) prunoni. (plui'ali numero) uou ad subst., 
sed aut (9t) ad alius uoces aut (@) ad enuntlatiuu 
superiiis |>ertinet aut (6) idem uaiet qiiod a d- 
uersarii, hostes; aa)masc.; 91): uonae le- 
gionis milites . . . temere in.secuti longius fu- 
gientes in locum iniquum progrediuntur. . . . 
hinc se recipere cum uellent, rursus iUi ex loco 
superiore nostros premebant: 1,45,2.3; t 

quotannis singida milia armatorum . . . 
educunt. reliqui, qui domi manserunt (c), se 
atque illos alunt: IV 1,4. 5; Tf liis rebus 

tantum fiduciae ac spiritus Pompeianis ac- 
cessit, ut . . . uicisse iam sibi (c) uiderentur. 
nou illi paucitateni nostrorum militum . . . 
causae fuisse cogitabant. non ad haec addebant 
.... non denique recordabantur .... sed 
. . . : 3, 72, 1 — 4 ; Caesar . . . munitione flumen 
a monte seclusit, ne noctu aquari Pompeiaui 
possent. quo perfecto opere illi de deditione 
missis legatis agere coeperunt (c): 3,97,4.5; 
• reiiqui se in castra recipiunt . . . . e.\ qui- 
bus L. Petrosidius . . . occiditur. illi aegre ad 
uoetem oppugnatiouem sustinent; noctu (c) 
. . . desperata salute se ipsi interficiunt: V37, 
4— 6 ; ^ Marcius (c) Kufus . . . cohorlatuj 
suos, ne animo deficiant. illi orant atque ob- 
secrant , ut in Siciliam nauibus reportcntur: 2, 
43, 1 ; Caesar liruiidisium ad suos seuerius scrip- 
sit .... illi adhibita audacia et uirtute . . . 
nacti austrum naues soluunt atque altero die 
Apolloniam [Dyrrachium] praeteruehuntur: 3, 
25,4; 20,1. 

!8): Caesar iis, quos in castris retinue- 
rut, discedendi potestateui fccit. ilU supplicia 
cruciatusquc Galluruiu ueriti, quorum agros 
uc.xaucrant, remauere se apud eum uellc dixe- 
ruiit: IV15, 4. 5; - geuus hoe est ex essedis 
puguae. . . . percquitant . . . ex essedis de- 
Hiliuiit . . . . aurigae int«rim . . . ita currus 
(c) conlocaul, ul, .•*i illi a multitudiue hostiuni premantur, expeditum ad suos receptum ha- 
beant: IV 33, 1.2. 

6): Caesar questus, quod . . . beUum sine 
causa intuUssent, . . . obsldes . . imperauit ; quo- 
rum illi partem (c) statim dederunt, partem . . . 
paucis (c) diebus sese daturos (c) dixerunt. 
interea . . . iusserunt : IV 27, 5 — 7 ; illi pluribus 
submissis (c) cohortibus repeUuntur : V 15, 5 ; 
uehementer huic iUos loco (h. I. u. i. p) timere 
nec iam aliter sentire, uno coUe ab (c) Roma- 
nis occupato si alterum amisissent, quin (c) 
paene circumuallati . . . uiderentur : VII 44, 4 ; 
hac nostris erat receptus .... tamen . . . 
omnia uulnera sustinebant. augebantur (c) illis 
copiae (c) atque ex castris cohortes . . . crebro 
submittebantur: 1,45, 6. 7; illi perterriti uirtute 
equitum . . . minus audacter uagabantur, aUas 
non longe (CC) a castris progressi spatio, ut 
celerem receptum h.iberent, 'angustiore pabu- 
labantur (e), alias longiore circuitu custodias 
stationesque equitum uitabant, aut aUquo ac- 
cepto detrimento aut procul equitatu luso ex 
medio itinere proiectis sarcinis fugiebant. po- 
stremo et plures intermittere dies et praeter 
consuetudinem omnium noctu *instituerant pa- 
bulari: 1,59,2.3; iam uero eo magis ilU matu- 
randum iter existimabant. itaque duabus auxi- 
liaribus coliortibus Ilerdae praesidio reUctis 
omnibus eopiis Sicoriui transeunt et cuui dua- 
bus legionibus, quas superioribus diebus tradu- 
xerant (c), castra coniungunt (c) : 1,63, 1 ; 63,2 zi. 
p. 47 h); cernebatur equitatus nostri proeUo 
uouissimos illorum premi uehementer: 1,64,1; 
Caesar . . . proelio non lacessit . . . . ilU animad- 
uerso (c) uitio castrorum tota nocte mimitiones 
proferunt cistraque castris conuertunt (CC). 
hoc idem postero die . . . faciimt totumque iu 
ea re diem consumunt. sed quantum opere pro- 
cesserant et castra protulerant, tanto aberant 
ab aqua longius: 1,81,2.3; Caesar ... conatur 
tamen eos . . . circummunire, ut . . . eorum 
eruptiones demoretur; . . . illi et inopia pabuli 
adducti et quo esseut ad f id expeditiores, omnia 
sarcinaria iumenta interlici iubent: 1,81,5.6; 
tertio die magna iam pars operis Caesuris pro- 
cesserat. illi impediendae reliquae (c) muuitio- 
nis causa (c) . . . legiones etlucuut (,'<lcpli.; 
ducunt cudd.) aciemque sub castris instruunt: 
1,82,1; quid enim est iUis optatius quiuu uno 
tempore et nos circumuenire et uos nefiirio 
scelere obstriugere ? 2, 32, 3 ; Caesar cum suos 
ex omnibus partibus uulnerari uideret, recipere 
se iuHsit .... illi autem hoc acrius instabaut 
neque regredi nostros paticbantur: 3,45,4.5; 
omiiiu eniiii lluiiiina . . . Caesiir uut uuerterut 47 (1. A. ei B.) 48 aut . . . obstruxerat . . . . ita (c) illi necessario 
loca sequi . . . palustria et puteos fodere coge- 
bantur atque liune laboreni atl cotidiana opera 
addebant: 3,49,4.5. 

[i[i) ueutr.: scire se illa (1 19,4.5) esse uera: 
120,2. 

B. oppoiiuiitur uliii uoiniiia; n) liic n. Iiic 
;). 14S3 sq. A. (11 loc.) 

b) ipse: Heluetii . . . curn id, quod ipsi die- 
bus XX aegerrime confecerant, ut flumen trans- 
irent, illum [i. e. Caesarem) uno die fecisse 
intellegerent, legatos ad eum mittunt: 113,2; 
quod , cum ipse (i. e. Diuiciacus) gratia pluri- 
muni . . ., Ule (i. e. Dumnorix) minimum prop- 
ter adulescentiam posset, per se creuisset : I 20, 
2; (Dumnorigem ad se uocat (Caesar), fratrem 
adhibet; quae (ille add. Paul) m eo reprehen- 
dat (c) ostendit, quae ipse intellegat, quae 
ciuitas queratur proponit: 120,6;) si quid ipsi 
a Caesare opus esset, sese ad eum uenturum 
fuisse; si quid ille se uelit, illum ad se uenire 
oportere: 134,2; liic cum fratri intercluso ab 
hostibus auxilium ferret, illum ex (c) periculo 
eripuit, ipse equo uulnerato deiectus, quoad 
potuit, fortissime restitit: IV 12,5; relinqueba- 
tur Caesari nihil nisi uti equitatu agmen ad- 
uersarioruni male haberet et carperet. pons (c) 
enim ipsius magnum circuitum habebat, ut 
multo breuiore itinere illi ad Hiberimi peruenire 
possent: 1,63,2; neque nuuc id (sei agere, ut 
ab illis abductum exercitum teiieat ipse, quod 
tamen sibi difficile non sit, sed ne illi habe- 
ant, quo contra se uti possint: 1,85,11; 3,17, 
3 u. 2. C. ; jMarcellinus ***cohortes . . . nostris 
. . . submittit ex castris; quae (c) fugientes 
conspicatae neque illos suo adueutu confirmare 
potuerunt neque ipsae (ipsi /d) hostiiun im- 
petum tulerunt: 3,64,1. 

c) is: si hoc sibi remitti uellent, remitterent 
ipsi de maritimis custodiis; si illud tenerent, 
se quoque id retenturum: 3,17,4. 

d) iste: duae sunt Albae, alia ista, qu.am 
nouimus in t Aricia ^il.arsia I^~p.}, et alia hic in 
t Italia (Latio Np.). uolentes Komani discre- 
tionem facere istos Albanos dixerunt, illos 
Aibenses: ap. Pomp. comm. art. Don. (Keil V 
p. 144). 

e) ego, nos: (praefecti fabrum a me missi) 
debebunt Pompeium hortari , ut malit milii esse 
amicus quam iis , qui et i 1 1 i et m i h i semper 
fuerunt inimicissimi : ap. dc. ad Att. IX 7 C, 
2; neque illud me mouet, quod ii, qui a me 
dimissi sunt, discessisse dicuntur, ut mUii 
rursus bellum inferrent ; nihil enim malo quam et me mei similem esse et illos sui: <*?■ Cfe- "^^ 
Att. IX 16, 2; — uestro imperatori quam ♦consuc- 
uistis operam date. unum hoc proelium super- 
est; quo confecto et ille suam dignitatem et 
nos nostram libertatem recuperabimus : 3, 91,2; 
omnia enim secundissima nobis, aduersissima 
illis accidisse uidentur: ap. Cie. ad Att. X S 
B,l. 

f) iiostri (uoster): hanc (paludem) si nostri 
transirent hostes exspectabant; nostri auteui, 
si ab illis initium trauseundi fieret, . . . parati 
in armis erant: 119,1; 19,5 u. p. .38 ji[i); 
(V 9, 3 u. p. 36. 37 hostes;) equites ho- 
stium essedariique . . . cum equitatu nostro . . . 
conflixerunt, ita (c) tamen, ut nostri . . . su- 
periores fuerint atque eos (c) in siluas colles- 
que comj^ulerint. . . . at Uli intermisso spatio . . . 
subito se ex siluis eiecerunt impetuque . . . facto 
. . . acriter pugnauerunt . . . perruperunt seque 
. . . receperunt: V 15, 1—4; intellectum est 
nostros . . . minus aptos esse ad huius generis 
hostem , . . . propterea quod Uli etiam consulto 
plenunque cederent et . . . ex essedis desUirent 
et pedibus dispari proeUo contenderent (u. CC) : I 
V 16, 1.2; (VI 8, 6 u. p. 37 hostes; 1,45,2.3 
u. p. 45 91) fugientes; 1,45,6.7 u. p. 46 6);) 
se fortuna inclinauerat, ut nostri magna inopia 
necessariarum rerum conllictarentur , illi omni- 
bus abimdarent rebus superioresque haberentur : 
1,52,3; (2,14,4 u. p. 37 hostes;) qu.ie cum 
nauibus nostris adpropinquassent (c), nostri 
ueteraui in portum refugiebant, Uli studio incitati 
incautius sequebantur: 3,24,2; (3,26,2 u.p. 41 
Copouius;) ut nostri perpetuas munitiones t 
uidebant perductas ex c.astellis iu proxima 
castella , ne quo loco erumperent Pompeiani ac 
nostros post tergum adorirentur [timeb.ont], ita 
iUi interiore spatio perpetuas munitiones efficie- 
bant, ne quem (c) locum nostri intrare atque 
ipsos a tergo circumuenire possent. sed illi operi- 
bus uincebant, quod . . . praest.ibant et . . . 
mmorem circuitum habebant: 3,44, 4. 5; in nouo 
genere beUi nouae ab utrisque bell.andi rationes 
reperiebantur. illi cum .anim.iduertissent . . . 
cohortes nostras ad mimitiones excubare, silentio 
adgressi (c) uniuersi . . . sagittas coiciebant et 
se confestim . . . recipiebant. quibus rebus nostri 
usu docti haec reperiebant remedia, ut aUo loco 
ignes fticerent . . . : 3, 50, 1. 2 ; hic paulisper est 
pugnatum , cum inrumpere nostri conarentur, 
illi castra defeuderent: 3,67,5. 

cum his nauibus nostrae classi eius modi 
congressus erat, ut una celeritate et pulsu re- 
morum praestaret, reliqua . . . Ulis essent ap- 
tiora et accommodatiora: 11113,7. 49 ille (1. B.--2. C.) 50 ic) se: quattuor legiones . . . Labieno dncen- 
das dedit, sex ipse . . . duxit. equitatus partem 
illi attribuit, partem sibi reliquit: VII 34, 2; 1, 
85, 11 n. b); satis esse magna utrimque incom- 
moda accepta . . . illum Italia expulsum amissa 
Sicilia et Sardinia duabusque Hispaniis et cohor- 
tibus . . . centum atque XXX, se {b; a a; om. 
Ofhl) morte Curionis . . . militumque deditione 
ad Curictam <c) : 3, 10, 4. 5. 

\\) suiis: quibuscum (c) . . . Heluetii congressi 
non soluni in suis (sedibus add. B*!i), sed etiam 
in illoriim fiuibus plerumque superarint (c): I 
40, 7 ; 1 , 85, 2 u. i. C. ; 3, 45, 4. 5 u. p. 46 extr. 

i) ille . . . nomeu appell.: illis . . . rei 
publicae: 1,8,3 u. p. 37 inimici. 

k) ille . . . nomen propr. : erant Orici Lu- 
cretius Vespillo et Minucius Rnfus cum Asia- 
ticLs nauibus XVIII, . . . M. Bibulus cum 
nauibus CX Corcyrae. sed neque illi (.Jiirin.: 
IIII Oaf; quattuor J\'hl} sibi confisi ex portu 
prodire sunt ausi, . . . neque Bibulus . . . 
satis mature occurrit: 3,7,1—3; l^ tali 

instructa acie tenere uterque propositum uide- 
batur: Caesar, ne (c) ni.si coactus proelium 
commilteret (c) , ille, ut opera Caesaris impe- 
diret: 1,83,3; postero die mimitiones iustitutas 
Caesar parat perficere; illi uadum fluniiuis Si- 
coris temptare, si transire possent: 1,83,4; 
neque sine causa et Caesar amicissime de uobis 
et illi gr.iuissinie iudicaucrunt: 2,32,2; 2, 32, .S 
u. p. 41 Domitius; tum integrius atque in- 
columes copias Caesar (c) inferiore (c) militum 
numer») contineb:it, cum illi omnium rerum 
copia .ibundarent: 3, 47, 3; ^ imtares 

non ab illis (». e. ebriis) Catonem, scd illos 
a Catone deprehensos: ap. Plin. epist. III 12, 
3; ^Doniitius castris Scipionis aciem 

suam subiecit, ille a uallo (c) non discedere per- 
seuerauit: 3,37,2; t •il> hoc concilio Remi, 

Lingones, Treueri afuerunt, illi, quod aniicitiani 
Komauorum sequeb.intur; Treueri, quod . . .: 
VII G3, 7. 

2. neque ud eii, quae iinlecediinl , perlinet 
nrque iid eti, (|iiar sciiuiintiir: A. si!;niliesit 
<'u, (|iiiie aiiiiiKi (ilHiciMiiitiir {~ is, do (|iio 
uiritiir. u iaeJ , o loie): inipcllit . . . alios 
iracuiidiii et teineritas , quae iiiiixinu' illi lio- 
niinuin generi est iiinata: VII 42,2; ^ 

perpeluam esse paludem , quae iiiHueret in Se- 
quanniii atque illnm omncm Incum magno- 
pere iinpediret: VII 57,4; tanta enim tempe.stas 
cooritiir, ut numquani illis locis maiorcs (c) 
a(|iULs fuiMse coustarel: 1,4K, 1; *, genus 

erat piigiiao mllltiiiii illoniin, ut . . .: 1, 
44,1; l^ utrisquc :i(l iiiiiniiim (c) occurrit 

Lexie. ('iifnnr. 11. nnum esse iUud tempns (un. ill. e. t. praedicat 
fj) , quo maxime contendi conueniat : VII 85, 2 ; 
quarum rerum illo tempore nihil factum, ne 
(c) cogitatum quidem (u. CC}: 1,7,5; Caesar 
neque tempus illud animaduersionis esse exi- 
stimans et multa uirtuti eorum concedens rem 
totam distulit: 3,60,1; ^ cum . . . omnem 

. . Galliae salutem in illo uestigio tem- 
poris positam arbitrarentur : VII 25, 1. 

cum DC deuotis, quos illi soldurios appel- 
lant : III 22 1 ; neque enim temere praeter mer- 
catores illo adit (illo adiit x; Fr., Eold.; adit 
ad illos [i) quisquiuu: IV 20, 3; huius est lon- 
gitudo lateris, ut fert illorum ^eorum fert fJ) 
opinio, septingentorum milinm: V13, 5. 

B. siyuilicat ea. quae aut loeo nel temimre 
remota (= superior, nlterior) aiit nota snnt: 
aggerem . . . facere instituerunt aequa fere alti- 
tudine (e) atque ille congesticius ex ma- 
teria fuer.it agger: 2,15,1; ' decurritur 

ad illud extremum atque ultimum seuatus 
consultum, quo . . . numquam ante descen- 
sum (c) est: dent operam consules . . ., ne quid 
res publica detrimenti capiat: 1,5,3; 1 

illa . . . controuersia: VII 39,2 it. 1. .\. a) 
eontrouersia ; t iHo incomniodo: V53, 

4 ib. incommodum ; ^ quid ergo '? Komanos 
(c) in illis ulterioribus munitionibus 
animine (c) causa cotidie exerceri putatis? VII 
77,10; ^ cum communibus inimicis . . ., 

quorum ipse maximam partem illo adfini- 
tatis tempore iniunxerat Caesari: 1,4,4; 
^ quod illi turbuleutissimi superioribus 
tennKiribus tribuni plebis posl (u. CC} octo 
denique menses . . . respicere ac timere consue- 
rant <c): 1,5,2. 

('. in orat. obl. respondet secuiidae persouae 
oralioiiis i-eelae (=- tu, uos, iiester). Cf 
Knokc. OJ'. Bernbury ISSl p. .j. 0. S: se 
suis copiis suoque exerdtu illis regna concilia- 
turuni coiitirmat: I 3,A; (31,7 u. p. :ii> %) 
Sequaui;) illum . . . beneficio ac liber.ilitate 
sua ac senatus ea praeraia consecutuni : I 
43,5; qui nisi decedat . . ., sese illuni non 
pro amico, sed pro (c) hoste habituriim : I 
44,11; inagno se illum praemio remunenitu- 
rum et quaecumque bella geri uellet sinc iillo 
eius labore ct periculo confecturum: 144,13; 
duces eorum . . . pronuntiari (c) iussernnt, 
ne quis ab loco discetleret: illorum esse prae- 
dam atque illis reseruari (c) quaecumque Ko- 
mani reliquissent: V34, 1; licere illis incolumi- 
bus (cN |ier se cx hibernis disceticre . . . : V 
41,(1; «ic se complures aniios illo impeninte 
meruisse, iit: \'1I17,5; regnum illuni (.ialliae 

4 51 ille (2. C. et 3.) — illigo 52 malle Cae^aris concessu quam ipsorum liabere 
beneficio: VII 20, 2; ad utramque rem se illis 
offerre , seu morte sua Romanis satis facere seu 
uiuum tradere ueUnt: VII 89, 2; sin timore de- 
fugiant, illis (illi 0; Ciace.) se oneri non fu- 
turum (defuturum O; Ciacc,') et per se rem 
publicam administraturum : 1,32,7; reliquos 
enim omnes officium suum praestitisse : se. qui 
. . . confligere noluerit (c); exercitum suum, 
qui . . . conseruarit et texerit; illius denique 
exercitus milites, qui per se de concilianda 
pace egerint: 1,85,2; (85,3—5 u. p. 36 duces;) 
85,11 u. p. 4 7 b); sic belli rationem esse 
diuisam, ut illi (Ulic a) classe (c) naues auxi- 
liaque sua impedirent, ipse xit aqua terraque 
eos prohiberet: 3,17,3. 

3. pertinet ad ei>., quae sequuntur; A. se- 
qnitur prun. relatiuum: a) nou additur aliud 
pron.: cum intellegeret in iis (hiis £',- illis 
fl; his AQ.MR^; Schn., Hold.) locis sibi bel- 
lum gerendum, ubi paucis ante annis L. Vale- 
rius Praeconinus . . . interfectus esset atque 
unde L. MaUius (c) . . . profugisset: III 20, 
1; % placuit, ut (f) Litauiccus deceni 

illis niilibus, quae Caesari ad bellum niitte- 
rentur, praeficeretur atque ea f ducenda cu- 
raret: VII 37, 7; \ quod illa pars equi- 

tatus Vsipetum et Tencterorum, quam supra 
commemoraui . . . Mosam transisse neque proe- 
lio interfuisse , . . . se trans Rhenum . . . rece- 
perat . . .: IV16, 2; T[ ut eo neglecto 

sacramento, quo tenemini, respiciatis illud, 
quod deditione ducis et capitis deminutione 
sublatum est : 2, 32, 9 ; T ambitus Pompeia 

lege damnatos illis temporibus, quibiis in 
urbe (c) praesidia legionum Pompeius habue- 
rat: 3,1,4; t compluribus (c) iam lapidibus 
ex illa (ea 7'ecc.; Np., Dl.) quae suberat 
turri (terra Hartx) subductis: 2,11,4. 

(equitum uero operam . . . illic (Jj; illis a) 
fuisse utileni, quo sint profecti: VII2(J, 4.} 

1)) additur pron. idem: protiuusque (equites) 
eodem illo quo uenerant cursu . . . in 
castra inrumpere conantur : VI 37, 1. 

Pompeius eadem illa, quae per Scipionem 
ostenderat, agit: 1,6,1. 

B. sequitur enuutiatnni; a) quod: multis 
de causis Ciiesar statuit sibi Rhenum esse 
transeundum ; quarum i 1 1 a fuit iustissima, 
quod . . . suis quoque rebus eos timere uoluit: 
IV 16, 1 ; huic consilio suflragabatur etiam i 1 1 a 
res, quod . . . ciuitates uictae nomen . . . ab- 
sentis Pompei timebant, quae in amicitia man- 
serant . . . eum diligebant, Caesaris autem erat 
in barbaris nomen obscurius: 1,61,3; neque illud me mouet, qnod ii, qui a me dimissi 
simt, discessisse dicuutur, ut mihi rursus bel- 
lum inferrent : ap. Cic. ad Ait. IX 16, 2. 

b) acf. c. inf. : illud se polliceri et iure 
iurando confirmare tutum (se add. fl) iter per 
(suos add. p) fines daturum: V27,10; haec si 
grauia aut acerba uideantur, multo illa grauius 
aestimari (c) debere (c), liberos, coniuges in 
seruitutem abstrahi, ipsos interfici: VII 14, 10. 

[Falso: (Suessiones,) fratres consanguiueos- 
que suos, qui . . . isdem legibus utautur, unum 
imperium unumque magistratum cum ip.sis (illis 
[i; Flod.) habeant: 113,5; cum Caesar omnino 
XII naues longas praesidio duxisset, in quibus 
erant constratae IIII {Vrsin.; \\\e af; xWi Nhl): 
3,7,2.] 

illic. Cf. Ktioke, OP. Bernburg 1S.SI p. (1. 

(Dumnorigem) matrem in Biturigibus (c) ho- 
miui ilUc nobilissimo ac potentissimo conlocasse: 
1 18, 6 ; (illum ueruto (c) transfixum (c) arbi- 
trantur (e). gladio comminua (c) rem gerit 
Vorenus (illic uero obcursat gladio commi- 
nusque rem gerit uorenus dett.; pr. edd.; illic 
uero obcursat ocius gladio; comminusque rem 
gerit Vorenus Schn.): V44, 11;) equitum uero 
operam . . . illic ([i; illis a) fuisse utileni, quo 
sint profecti : VII 20, 4 ; ibi cognoscit consensu 
omnium Antiochensium ciuiumque Romanorum, 
qui illic negotiarentur, arcem (c) captaui esse: 
3, 102, 6. 

(illinc: illum ueruto (c) transtixum (c) 
arbitrantur (c; illinc occursat ocius Uehler): 
V 44, 10.) 

illo. A.: in Britanniam proficisci couten- 
dit (c) .... neque enim temere praeter mer- 
catores illo adit (illo adiit a; Fri;/.: adit ad 
illos fi) quisquam: IV 20, 3; ^ (easdem 

omnes iubet petere regiones .... legioneni *X 
eodeni t iiigo (iUo (lul.) mittit: VII 45, 
5;l 1i disciplina in Britannia reperta . . . 

existimatur, et nunc qui diligentius eam rem 
cognoscere uolunt plerumque illo discendi 
causa proficiscuntur: VI 13, 12; f 

augetur Gallis suspicio, atque omnes illo ad 
munitionem (p; Schn., Hold.; illo niunitionum 
a; rell. cM.; u. CC) copiae traducuntur: VII 
45,6. 

ad Scipionem properandum sibi existimabat: 
si Caesar iter illo haberet, ut subsidium 
Scipioni ferret : 3, 78, 6. 

B.: haec omnia Caesar eodem illo per- 
tinere arbitrabatur, ut tridui mora interposita 
equites eorum . . . reuerterentur: IV 11,4. 

illioo u. ilico. 

illigo u iuligo. 53 illucescit — immitto 54 (illnroHcit". (inlncesrlt) Ineescit.) 
(illudo ". iiilndu.) 

lllnrgMUonenMis. 1. adiect.: transit 
etiam cohors lUurgauonensis (f; lurgauonensis 
Oahl) ad eum cognito ciuitatis consilio et signa 
ex statione transfert: 1,60,4. 

2. subst.: hos (;". e. Oscenses et Calagurrita- 
iios) Tarraconenses et lacetaiii et Aiisetani et 
paucis post diebus Illurgauonenses (illurgua- 
onenses l pr.) , qui flumen Hiberum attingunt, 
insequuntur (sequuntur?) : 1,60,2; cf. g 3. 4. 

iilnMtriM ». inln!4ti'is. 

Illyrirnm. Scriptum est illiricum (-o) 
i>t A(/a 1117,1, m AQ 1135,2, in a 3,9,1; 
illicum in h 3,78,4; ylliricum iit A V 
1,5. 

quas legationes Caesar, quod in Italiam Illy- 
ricumque properabat, inita (e) proxima <c> 
aestate (c) ad se reuerti iussit: 1135,2; cum 
. . . Caesar pacatam Galliam existimaret . . . atque 
ita (c) inita hieme in (otn. AQ'^) Illyricum 
profectus esset, quod eas quoque nationes adire 
et regiones cognoscere uolebat: 1117,1; (Cae- 
sar) conuentibus Galliae citerioris peractis in 
Illyricum proficiscitur: Vl,5; cf.qu.sqq.; dis- 
cessu Liburnarum ex IUyrico M. Octauius . . . 
Salonas peruenit: 3, 9, 1 ; ut, si . . . in Italiam 
transiret (c) (Pompeius), coniuncto exercitu 
cum Domitio per Illyricuin Italiae subsidio 
proficisceretur : 3, 78, 4. 

(Ilni, Ilnii u- Helnii 1,35,4.) 

(Iniannentin»: cuius (Mandubracii) pater 
(Inianueiitius atld. edd. pr.; Schti.; iniauuueti- 
tius afld. h ; in ianuue tutus add. f; ali inlanouitus 
add. B marg.) in ea ciuitate regnum oblinue- 
rat interfectusque erat a Cassiuellauno : V 
20,1.) 

iiiibeeillitaN. /« eodd. imlctur exstare 
inbccillitas. 

\. propr.: ubi aiit spatium inter muros aut 
iuibecillitas materiae postulare iiideretur, pilae 
interponuntur: 2,15,2. 

B. trsl.: nolite . . . slultilia ac tomcrilnlc 
iieslra aut animi imbecillitatc <inb. aii. [i) oni- 
iiem (ialliani prosternere et periietuae seruituti 
bubiccre <c>: VII 77, 9. 

iniher: magno coorto imbri <[i; imbre 
y. ; iild.) iKin iimtilem lianc ad capieiiduni con- 
siliuin lempestatem arbitratns cst <c>: VI 127, 
I; ^ iili . . . continuationc inibriuni 

diiitius Hiib iwllibus niilites contineri iion ix)s- 
sent : 11129,2; ^ fruinenta . . . aniii teiii- 

poro at<)ue imbribus procubuernn t: VI 
43,3; iiiilile», ciim toto leniporo frigorc yluto frigore fJ) et adsiduis imbribus tardaren- 
tur: Vl'l24, 1. 

iniitor: quem (SuUam) imitaturus non 
sum : ap. Cic. ad ^rt. IX 7 C, 1; ^ ii . . . 

neque eam, quam prodesse <c> aliis uim ce- 
leritatemque uiderant, imitari potuerunt (c): 
VI 40,6; ^ ut est summae genus sollertiae 
atque ad omnia imitanda et efficienda <effin- 
genda Paul), quae ab quoque traduntur (c), 
aptissimum: VII 22, 1. 

inimani!<i. Codices omnibus fere locis aut 
omnes aut plurimi uidentur habere inmanis, 
inminere, inmittere, inmortalis, sim.; 
sed immanis exstat in '^ VI 16,4; (immen- 
sus in h 1^2,2;) imminere in a 1,80,5; 
immittit in A teste Fr. V44,6; immissa in 
Ox 2,41,2, ina 2,9,3; immolant tn X^y VI 
16,2, in B VI 17,3; immolaturos in B VI 
16,2; immortalis in X[?) V52,6, in B VI 
16, 3. 5. Quae cum iia sint , haud scio an 
Caesar scripserit inmanis, inmitto, inmortalis, 
inmuuis, sim. 

quae res . . . et uires alit et immani cor- 
porum magnitudine homines efficit (c); IV 
1,9; alii inimani magnitudine <magnitudine 
immani [i) simulacra habent <c> : VI 16, 4. 

(imniensns: quibus (iumentis) maxime 
Galli delectantur <c) quaeque impenso <im- 
menso [i) parant pretio: IV 2,2.) 

ininiineo: instabat agmen Caesaris atque 
uniuersum vuniuersis Paul) imminebat: 1,80, 
5; — uidet imminere hostes: VI 38, 2. 

[Falso: easque (storias) . . . *in eminentibus 
(inmin. hl) trabibus circum turrim <c> prae- 
pendentes religauerunt: 2,9,4.] 

iniminno : nam etiam Caesaris beneficia 
imniinuerat (.Jurinius; beneficium mutauerat 
eodd.; edd.; u. CC) consuetudo, qua oflerren- 
tur: 2,29,3. 

imniitto. A. = mittere; a) = niittere iu 
(oppiduui): (refractis portis . . . atque intro- 
inissis v'""i'ss's ii> militibus nostris . . . 
nendidit: 1133,6;) t (praesidium Ce- 

iiabi tiiendi causa quod eo niittereiit (in eo 
mittereiit M; quod iiimitterent />.) compara- 
bant: VII 11, 4.) 

b) — luittere coiitra : illi pluribus submissis 
<inmissis fj) cohortibus repelluntiir: V 15, 
5; ^ agmen Haediiorum conspicatus im- 

misso equitatu iter eoriim moratnr: VII 40, 
4; huc equitatum inittit ^inimittit /'lui/ij.y, iit 
dlriporct at<]iie haberct loco praedae: 2,25,3; 
pedilatu ilumtiLxat procul ad speciein utitur, 
equites in nciem iuimittit ( 0/V//, aeorr.; mit- 
tita /);■.; edd.): 2,41,2; ^ si iirborum trunci 

4» 55 immilto — impar 56 siue naues (trabes RSchn.} deiciendi operis 
causa (c) essent a barbaris immissae {Ciacc; 
missae X; edd.): IV 17, 10; Cassius . . . magno 
uento et secundo completas onerarias naues 
. . . rebus, quae sunt (c) ad incendia, in 
Pomponianam (c) classem immisit: 3,101,2; 
Cassius . . . pari atque antea ratione [egerunt. 
cassius] secundum nactus uentum ouerarias 
naues [circiter XL] praeparatas ad incendium 
immisit: 3,101,5; f (trabes,) truncos: 

IV 17, 10 u. naues. 

B. = dcmittere, deligere: haec (tigna) cum 
machinationibus immissa in flumen (flu- 
mine p) defixerat festucisque (c) adegerat: IV 
17,4; 1 haec utraque (tigna) insuper bipe- 
dalibus trabibus immissis . . . binis utrimque 
fibulis . . . distinebantur (c) : IV 17, 6. 

C. = ducere: super lateres coria inducuntur, 
ne canalibus aqua immissa lateres diluere pos- 
sit (c) : 2, 10, 6. 

D. =:C0icere: mediocri spatio relicto Pulio 
pilum in hostes immittit (mittit P): V44, 
6; celeriter (e) nostri clamore sublato pila in 
hostes immittunt: VI 8, 6; ^ ne aut tela 
tormentis immissa (missa Ohl) tabulationem 
perfringerent aut sasa ex catapultis latericium 
discuterent: 2,9,3; quorum mediam orationem 
iuterrumpimt subito undique tela immissa: 3, 
19, 6 ; leuiusque casiua pila sperabat in loco 
retentis militibus quam si ipsi immissis telis 
occurrissent (c): 3,92,2. 

iiumolo: auimalia capta immolant 
(Galli): VI 17,3; f qui sunt adfecti gra- 

uioribus morbis quique in proeUis periculisque 
uersantur aut pro uictimis homines immolant 
aut se immolaturos uouent administrisque ad 
ea sacrificia druidibus utuntur : VI 16, 2. 

iiiimortali»^: siue casu siue consilio deo- 
rum immortalium (imm. deor. af) . . . priu- 
ceps poeuas persoluit: 112,6; cousuesse enim 
deos immortales . . . concedere : 1 14, 5 ; quibus 
(Suebis) ne dii quidem immortales pares esse 
possiut (c) : IV 7, 5; beneficio deorum immor- 
talium . . . expiato incommodo: V52, 6; multa 
praeterea . . . de deorum inimortalium ui ac 
(de ui deoriun ac fi) potestate disputant: VI 
14, 6; non posse (e) deorum inmiortalium 
numen placari arbitriuitur: VI 16,3; supplicia 
eorum . . . gratiora clis immortalibus esse ar- 
bitrautur : VI 16, 5; ut . . . templa deorum im- 
mortalium adirent: 2,5,3; amitae meae luliae 
. . . paternum (genus) cum diis immortalibus 
coniunctum est: aj). Suei. 6. 

immnuii^ : ciuitatem eius immunem esse 
iusserat: VII 76, 1. immnnitat^: druides . . . militiae uaca- 
tioucm omniumquc rerum (oBierum C. F. Uein- 
rich) habent immunitatem {u. CC): VI 
14,1. 

imp. ti. imperator C. a). - 

imjtar. Conslare sibi uidentur codices in 
scripUira imperator, imperatorius, im- 
peritus, imperium, imperare, impius, 
improbare, ?»'st jj^orf inperatores (]S,'p. testc) 
esi in a 3,92,3, inperio in A VI 12, 6 (tesie 
Ilold.) , inperaturum miJ IV 8,3 (iesie Np.). 
Imperator exstai in Ilolderi editione nulla co- 
dicum discrepantia widieaia 16 locis, in Nipperdei • 
editione belli ciuilis 22 loc, in epistulis sexies; 
imperatorius semel (uel bis); imperitus 
(uel 10) lucis; imperium in bcllo Gall. 
56 loc, in bell. ciu. 25 loc; imperare (et im- 
peratum) in B. G. 05 loc, in B. C. 36 loc; 
impius semel; improbare bis. Contra in- 
pulsu ei inpune seripium est ab Holdero V 
25,4 et 114,4 nulla uarietate mtata. 

In reliquis eius modi uocibus discrepant co- 
dices. Inpar est in ahl 1,40,6, impar in a 
1,47,3; — inparatus (in X?) VI30,2, i m- 
paratissimus (in ,-.';') 1,30,5; — impedi- 
mentum (-ta) in omnibus libris (X, ,\) inueniri 
uidctur 15 belli Gallici , 14 bclli ciiiilis locis, 
inpedimenta 13 B. G. locis (124,4; 1117,2. 
3; 11129,2; V31,6; 49,7; VI32,3.5; 35,1; 
VII 55, 2; 57,1 ; 62,10; 68,2); discrepant codd. 
20 locis (126,1; 1119,3 bis; 19,6; 24,5;25, 1; 
V33,3.6; 43,4; 47,2; VI7,4; 8,3; VII 18,3; 
35,3; 42,6; 45,2; 60,3; 66,5; 67,3; 68,1); — 
impedire in otmiibus libris mscr. uidetur ex- 
stare 10 (llj B. O. locis, 30 B. C; inpedire 
quinquies (VII 24, 1; 26,3; 40,4; 57,4; 70,3); 
discrepaniia codicum indicatur ab Uoldcro 20 
locis (125,3; 36,2; 119,1; 10,2; 17,4; 20,2; 
22,1; 1119,4; 12,2; 24,3; IV 24,2; 26,2; V 
6,3; 7,3.5; 19,1; VI 8,1; 34,2; VII 56,2; 66, 
4;) inpedire cst in a 1,25,4; 62,2; 3,76,3 
(de rell. codd. B. C. nihil comniemoraiur) ; — 
impellere (impulsus, sim.) iiuicniri uidctur 
in X IV 16,1; (w fi VI 30, 4;) in a 1,4,3; 
inpellere uidetur exstare in X 7 (uel S) loo. 
(1114,3; V26,2; VI 20, 2; VII1,3(?); 20,5; 
42,2.4; (140,4?);) exstat in a 2,38,3 et 3,40, 
4; — inpeudere ' (m X?) 16,1; discrepant 
codd. 1112,1; — impensocii in Q (inpenso 
in ABM?), immenso in p IV 2, 2; — inper- 
fecta in a, infecta in fj VI 12, 5; — impe- 
trare 14 (uel 15) + 7 locis in X uel x; 4 tocis 
(11121,3; IV 11,2; V6,4; Vlim,b) pariim^- 
impetrare, partim inpetrare cxltibent libri 
msor.; — impetus in X uel ,\, ut uidetur. \' 57 impar — impedimentum 58 40(42) + n Ifjc, inpetus sctwc^ (V 15, 3), dis- 
seiinus vodicum o locis B. G. (IV 37,3; V 17, 
3; 18,5; i!l,5; VIll)2,S); inpetus est in a 3, 
84, 4; — inplicati in AQB^y.t), complicati in 
p VII 73,4; inplicitus in a 3,18,1; — im- 
ploro in omnibus, ut uideiur, 132,4; 1,1,4; 
3,82,5; inploro 131,7; discrcpant codd. 151, 
3; V7,8; — imponere (in X?j 151,3; w z 
1,5«,2; 3,2,3; 6,1.2; 14,1; 77,1; in [i VII 
58,4 (iniectis a); inponere (in X'?) 142,5; 
44,2; 45,2; VII 54, 4; inponere in a 3,24,1; 
32,2; 62,2; 63,7; 74,2; 103,1; - inportare 
lin X-0 11,3; IV 2, 1.6; V12,5; in AQBa 
(import. in li) IV 2,2; inport. in nf 3,42,5, in 
a 3,40,5; — imprimis in Med. ap. Cic. ad 
Att. 1X6 A, reliquis loeis iuprimis; — im- 
probo 1,32,3; 2,31,1; — iiiprobus 117,2; 
improbus 2,31,4; — inprouiso (in X'^j I 
13,5; 113,1; V22,l; VI 3,1; VII 72,2; 80,3; 
improuiso recepit HoUler (sed in B reperiri 
inprouiso dieit Np.) V39, 1; improu. scripsit 
Xp. 1,54,3; 75,2; 2,6,3; 3,79,3; — impru- 
dcns 3,30,2; ad Att. XSB, 1; inprudens 
(inX?) 11129,1; V15,3; in a 1,51,4; 2,3,1; 
6,3; imprudens Nl (prudens afk) 2,38,4; — 
inprudentia (in X?) IV 27,5; V3,6; VII 
29,4; in a 3,112,3; discrepant codd. IV 27, 4; 
— impuberes 3,14,3; discrep. codd.Yl 21, 4; 
inpudentia in a 3,20,3; — inpugnare (in 
A"0 11126,4; in v. 144,6 (oppugn. in p); im- 
pugnare iu Oaf, pugnare /«W3, 93, 6); — 
inpunitas in »/■ (impunitas in rcU.'f) 114,5. 

congressus impari numero mag-nos impetus 
legionum equitatusque sustinet: 1,40,6; quod 
iiiiquo ioco atque impari congressi numero (c) 
(|iiiii<|uc boris proelium sustiiiuisseiil: 1,47,3. 

iiiiparataM: ut in ipsuin (Auibiorigem) 
incauluni ctiam atiiue imparatum iucideret: 
VI 30,2; qui (Pompciusj omnibus rebus im- 
paralissimus {N ; imjjeratissimis 0\; im- 
|ieiitissimus /*; imparatissimis b; cdd.) 
uon necessurium belluin susccpisset: 1,30,5. 

iiii|M>tlini(>iiiiiiii. A. sinf,'. = if.i/i6- 
()i(jftui a) dat.: (lallis magiio ad pugnam 
crat i nipedimento, qiiod ... neque euellerc 
iicquc . . . pugnare poKjraul: 125,3; ubi . . . 
coiilerlos mililes sibi ipsos ad pugnam esse 
inipedimento uidit: 1125,1; neque iianc rcm 
ilii <0'; illitt *,• del. Ald.; cdd.) esse ini|iedi- 
iiiciito. Libo (impcdiiiiciilM. Libo Madu.; iiiipe- 
diiiiciili Idco coM.: iiiipcdiinciili loco. illi Ald.: 
iiiipiiliiiiciiti loco. illc atcpli.; cdil.): 3,17,4; 
iliiiliiis ad rccipicndum cratcs derectae (CC) 
l'iiigiiriiqiie obiecti (c) et institutae fossae ma- 
giio iuipcdiiiiciito fiicnint: 3,40,5. b) genet.: 3, 17, 4 u. a). 

]}. plur. = Tu oy.eir/, a) subl.: cum . . . 

sua . . omnia impedimenta atque omnes fortu- 
nas conflagrare intellegerent : V43,4; ^ 

haec (ac OM; Db.) (impedimenta) conquie- 
scere ante iter confectum uetuit: 3, 75, 1; ^ 
(intercedere: 1117,2 u. d) numerus;) T 

cum . . . legiones . . . flumen transissent im- 
pedimentaque (iumentaque Paid) et omnis equi- 
tatus sequeretur: 1,40,3; "^ celeriterque 

(Vercingetorix) impedimenta es (c) castris educi 
et se subsequi iussit: VII 68, 1. 

b) obi. : (hostes) carros impedimentaque sua 
in artiores siluas abdiderunt: VII 18,3; % 
iis impedimentis. quae secum agere ac por- 
tare non poteraut , citra flumen Rhenum de- 
positis custodiam (t) . . . reliquerunt: 1129,4; 
% unde L. Mallius (c) proconsul impedimentis 
amissis profugisset: 11120,1; VII14,8 u. e) 
y); t (totum montem hominibus compleri 

t et interea (impedimenta et Kijehly) sarcinas 
in unum locum conferri . . . iussit: 124,2. 
3;) Heluetii cum omnibus suis carris secuti 
impedimenta in unum locum contulerunt : 1 24, 
4; tum copiis in tres partes distributis impedi- 
menta omnium legionum Aduatucam contulit: 

VI 32, 3; (VII 55,2 u. d) pars;) t pos' eas 
(legiones) totius exercitus impedimenta con- 
locarat: 1119,3; VI 8,3 u. praemittere; f 
Caesar inipedimentis in proximum collem f de- 
ductis (eductis Madu.; an ductis?) duabus (c) 
legionibus praesidio relictis secutus (hostes) . . . 
castra fecit: VII 68,2; H deponere: II 
29,4 u. agere; \ (desiderare: 1,51,6 u. 
d) numerus;) Tf qua (legione) pulsa im- 
pedimentisque dircptis futurum, ut reliquae 
coiitra consistcrc non audereut: 1117,3; t 
ducere: VII 68,2«. dcducere; % educcre: 

VII 68, 1 u. a) subsequi; (68,2 u. b) dcducere;) 
t quibus (impedimentis) interclusis cxercitu 
Caesaris auxilium ferri nuUa ratione poterat: 
1,70,2; \ totius exercitus impcdimenla ad 
Labiciium in Treueros (in Tr. del. Scliainbuch) 
mittit: VI 5,6; (V1135,3 «<. I) y);) *i \iox- 
tare: 1129,4 «. agere; ^ tum praemis- 
sis paulum impedimentis atque iii tuuiiiUi quo- 
dam conlocatis . . iuquit : VI 8, 3 ; nulla iiitcr- 
posita niora sauciorum modo et acgrorum ha- 
bila ratioiic iuipcdiiiicuta (0 in iiuir(j.; oni. i) 
omiiia (ouiiii NU'ld> silentio priiiia iiocle ex 
Ciistris Apolloiiiaui pracniisit: 3,75,1; poslcro 
die Cucsar similitcr piacinissis ^piaeteriiiissis 
//') prima nocte inipedimcntis dc quartii uigilia 
ipse ogrcditur: 3,77,1; 1 (producere: 
\MI15, 2 II. (1) minicrus;) K consistit (c) 59 impcdimentum 60 agmen; impcdimenta inter (intra A^p.) legiones 
recipiuiitiir: VII G7, 3; % sententiae 

dicebantur, ut impcdimentis relictis cruptione 
facta . . . ad salutem contenderent : 1113,3; 
iusserunt pronuntiari (c), ut impedimenta relin- 
querent atque in orbem consisterent: V33, 3; 
quod ibi impedimenta exercitus . . . frumen- 
tumque omne . . . relinquebat: V47. 2; duabus 
Agedinci legionibus atque impedimeiitis totius 
exercitus relictis ad Boios proficiscitur : VII 
10,4; rcuertitur Agedincum , ubi impedimeuta 
totius exercitus relicta erant (tt. CC) : VII 02, 
10; si . . . relictis impedimentis suae saluti con- 
sulant, et usu rerum necessariarum et dignitate 
spoliatum iri (Romanos) : VII 66, 5 ; castris . . 
praesidio sex (c) cohortes relinquit (c) atque 
omnia impedimenta: 1,41,2; ut . . . impedi- 
menta totius exercitus cohortesque in castris 
relictas (relicta el) seruare non posscnt: 1,70, 
2 ; (80, 4 u. c) praesidio relinquere ;) aequo 
animo mancipia atque impedimenta in Italia 
relinquerent: 3,6,1; (76,2 u. d) pars;) % 

repetere: 3,76,2 u. d) pars; 1 ser- 

uare: 1,70,2 u. relinquere; % cum iam 

pecus atque extrema impedimenta ab nostris 
tenerentur: 11129,2; t Caesar . . . reli- 

quas cohortes . . . impedimentaque ad se tra- 
duci iubet: 1,42,5; t ubi prima impe- 

dimenta nostri exercitus ab iis ... uisa sunt: 
II 19, 6. 

c) dat.: si impedimentis (b; pedites A',- eM.; 
pedites impedimentis Aop/;) suis auxilium fe- 
rant: VII 66,5; 1, 70, 2 i<. b) intercludere; n 
his (impedimentis) una legio missa praesidio 
est: 3,75,1; 1 Labienus . . . praesidio 

quinque cohortium (.V. coh. praes. p; praes. 
coh. quiBque edd. cinte Akl.; Db.) impedimen- 
tis relicto cum XXV cohortibus magnoque 
cquitatu contra hostem proficiscitur : VI 7,4; 

praesidio impedimentis legionem 

quartam decimam reliquit: VI 32, 5; Caesar 
•(■ relictis legionibus (impedimentis Kran.; im- 
pedimentis cum legionibus Dt.) subsequitur, 
praesidio impedimentis (om. Kran.; Dt.) paucas 
cohortes-' relinquit: 1, 80, 4; Scipio M. Fauonium 
(c) . . . cum cohortibus VIII praesidio impe- 
dimentis legionum (Olar.; legionis codd.) reli- 
quit: 3,36,3; T[ duae legiones, quae pro- 

xime conscriptae erant, totum agmen claude- 
bant praesidioque impedimentis erant: II 
19,3; quae (legiones) in nouissimo agmine prae- 
sidio impedimentis fuerant: 1126,3; eo supple- 
mento, quod nuper ex Italia uenerat, relicto 
Agedinci, ut esset impedimentis praesidio: VII 
57, 1 ; ^68, 2 u. b) deducere.) d) ^eii.: inter singulas lcgiones impedimen- 
torum magnum nunierum intercedere: II 17, 
2; prima luce niagnum numerum impedimen- 
torum (iumcntorum Ciacc.) ex castris mulo- 
rumque produci deque (c) his stramenta (c) 
detrahi . . . iubet: VII 45, 2; desiderati sunt . . . 
equites pauci, calonum atque impedimentorum 
(iumentoruni Eussncr) non magnus numerus: 
1,51,6; T huc Cacsar frumentum, pecu- 
niam publicam, suorum atque exercitus impedi- 
mentorum magnam partem contulerat: VII 
55, 2 ; quod subito consilium profectionis cepe- 
rant magna parte impedimentorum et sarcina- 
rum relicta, ad haec repetenda . . . uallum 
relinquebant : 8, 76, 2. 

e) al)l.; a): ex castris proficiscuntur 
. . . longissimo agmine maximisque impe- 
dimentis: V31, 6. 

P): diu cum esset pugnatum, impedimen- 
tis castrisque (carrisque Paut) nostri potiti 
sunt: 126,4; Eomanos pulsos super.atosque, 
castris impedinientisque eorum hostes potitos 
ciuitati renuntiauerunt: 1124,5. 

y): neque interesse, ipsosne interflciant im- 
pedimentisne exuant, quibus amissis bel- 
lum geri non possit: VII 14,8; hos (M. Ari- 
stium eosque, qui negotiandi causa ibi consti- 
t«rant) continuo in itinere adorti omnibus im- 
pedimentis exuunt: VII 42, 6. 

f) c. praep. ; a) ab : legiones a praesidio 
atque (oOT. /() impedimentis interclusas ma- 
ximum flumeu distinebat: VII 59, 5; t 
ut . . . quae . . quisque eorum carissima ha- 
beret, ab inipedimentis petere atque arripere 
properaret: V33, 6. 

P) ad: alteri ad impedimenta et carros suos 
se contulerunt (u. CC): 126,1; t 

paucis turmis praesidio ad impedimenta dimis- 
sis (?) reliquos equites ad latera disponit: 
VI 8, 5; 1 1"^'" ^'^ diem Caesar ad impedi- 
menta legionemque reuerti constituerat: VI 
35,1. 

(ibi (i. e. ad impedimenta) Orgetorigis filia 
(c) atque unus e tiliis captus est: 126,4;) 
t ad multam noctem etiam ad impedimenta 
p u g n a t u m est : I 26, 3. 

}') cum: reliquas copias cum omnibus im- 
pedimentis, ut consueuenit, misit: VII 35,3; 
t quinque (cohortes) . . . de media nocte cum 
omnibus impedimentis . . . proficisci impe- 
rat: VII 60, 3; t simul eorum, qui cum 

impedimentis ueniebant, clamor fremitusque 
oriebatur: 1124,3; uenerant eo sagittarii ex 
Kutenis, equites ex Gallia cum mullis carris 61 impedimentum — impedio 62 magnisque iuipedimentis , ut fert Gallica con- 
suetudo: 1,51, 1. 

ctsi (castra) erant exigua per se, uix homi- 
mim iiiilium septem, praesertim nullis cum 
ini ped inien tis: V 49, 7. 

()) iiilcr: inter carros impedimentaque proe- 
lium commiserunt: IV 14,4. 

£) sine: quod sine iumentis impedimentisque 
(sine impedimentis Paul) ad iter {CC) pro- 
fectos uidebant: 1,G9, 2; quae (castra) hoc 
erant ctiam angustiora, quod sine impedimentis 
Caesar lcgione» transportauerat: IV30, 1. 

Impcdiinenta sinu^itloruin (priuutoriiin) lio- 
iiiiiiuMi: VII 42,0; (VII 55,2; 3,0,1;) rcliquis 
lucis impedimenta sunt exercitus, eaque S locis 
Clalloium (124,4; 26,1.3.4; 11129,2; VII 18, 
3; 08,1; 1,51,1), 2 locis Oermauorum (II 29, 
4; IV 14,4), reliquis Komauoruin. 

Caloiies utque iinpedimeiita: 1,51,0; earri 
imitedlmciitaque: 1(24,4;) 20,1.(4); IV 14,4; 
VII 18,3; 1,51,1; casfra iiiipedimentaque: I 
20,4; II 24,5; iuiuciita liiipediineiitaquc: 1,09, 
2; iiianclpiu alque iinped.: 3,0,1; linp. inull- 
quc: VII 45,2; pecus atque iiup.: 11129,2; 
linp. et sarcliiae: (124,3;) 3,70,2. 

AUIccl.: extrema: 11129,2; magnuin: I 
25,3; 3,40,5; magua: 1,51,1; maxima: V 
31,0; nulla: V49,7; omnia: V43,4; \'i\. 
.■J5,3; 42,0; 00,3; 1,41,2; 3,75,1; prima: II 
19,0. 

iiii|MMlio. A, = £f.i7Codi'CEiv, VMXveiv; 

a) absul.: iiam ut (ne Klhcrl.; Np.) cominu- 

talc) coiisilii) iter in iirouinciam couucrlcrct, id 

iicc..; ul A') ne (c) nietu {c) quidcm neces- 

:iiio faciundum (r) existimab.it, cum quod 

'{Hlepli.; oni. codd. d- edd.) infamia atque in- 

<lignitas rei et op])ositus mons Cebenna (c) 

iiiarunique difficultas impedicbat, tuni maxime 

qiiod: VII 50, 2; dc Fausto inipedit riiillpjius, 

liibiiJiu.s plcbis: 1,0,4; obstnictis {c) omniljus 

castrorum portis et ad im]ieilicii(lum obicctis 

rriciis {u. CC) . . . exercitum edii.\it: 3,54,2. 

1)) sei|iiiliir c.) iillill iilsi obi.: ne aditus 
atquc iiicursiis ad ilcrcndciidum impediretur: 1, 
25,9; K (Caesar) cxitus adniinistra- 

tioiicsijiic lininiiisini ]M)itus iniiicdirc iiistituil: 
1,25,4; 1 (•(jiiitatu ])racmisso, qiii iiouis- 

simiiiii agineii car])cict alqiic ini]iC(lirct: 1,78, 
5; 1 omniuni iin])edilis ( u occu])atis) 

animis (an. imp. [i) Dumnorix . . . doiiiiim 
disccdere coepit: V7, 5; \ «ic belli ratio- 

iiein esse diuisam, ut illi clasHe {c) naues auxi- 
lia(|iic siia im])cdiieiit, i])sc iit aqua tcrraipie 
cos |)ri)liibcrct: 3,17,3; T| (jiio liuiliiis 

liiiiliiiiDiiiiii ci| II i latii III , si ])racdandi causa ad eos uenissent {CC), impedirent (NeruLi): II 
17,4; ^ crebris Pompei litteris castigaban- 

tur, quoniam primo uenientem Caesarem non 
jjrohibuissent , *at reliquos eius exercitus im- 
jjedircnt: 3,25,3; ^ exitus: 1,25,4 ii. 

administrationes ; \ incursum: 1,25,9 

21. aditus; t liis rebus cum iter agmiuis 

nostri imjiediretur : 1117,5; etsi mons (e) Ce- 
benna (c) . . . altissima niue iter impediebat: 
VII 8,2; agmen Haeduorum conspicatus im- 
misso equitatu iter eorum moratur atque im- 
)5edit: VII 40,4; una (acies) a (c) primo agmine 
iter impedire coepit: VII 07, 1; (equites) magna 
multitudine circumfusa morari atque iter (iter 
atque Paul) impedire incijMunt: 1,03,3; ipsi 
erant transcendendae ualles maximae ac diffi- 
cillimae; saxa multis locis praerujita iter im- 
pediebant : 1,68,2; fugientium multitudine .ac 
turba portae castrorum occujjautur atque iter 
impeditur : 2, 35, 3 ; T[ illi imjjcdiendae (im- 
jjedieute o') reliquae {Forchli.; rei quae x; rei 
0) niunitionis (munitiones «•) causa {O; 
Forchh. ; fiebat causa af; causa fiebat hl; ~ rei 
[quae munitionis fiebat] causa Faern. ; Np.) . , . 
legiones educunt: 1,82,1; primum sagittariis 
funditoribusque circumiectis , postea leuis arma- 
turae niagiia multituiline nii.ssa tormentisque 
jirolatis niuniti(jnes inipediebat: 3,45,3; ^ 

naues: 3,17,3 ii. auxilia; ^ quod Corus 

(c) ueutus nauigationem iinjjediebat: V7, 
3; Tf utraque re ojjpidorum oppugnatio 

imjjcdiebatur: 11112,2; his tot rebus imjiedita 
ojjjiugiialione militcs, cum . . . tardareiitur, 
tauicn . . . omiiia hacc supcrauerunt : VII 24, 
1; f Afranius relreiusque terrendi causa 

atque operis imjiediendi copias suas . . . pro- 
ducunt: 1,42,2; ut ojjera Caesaris impediret: 
1,83,3; t partem: 1120,2 t<. res; \ 

quod riiius difficilibus rijjis subieclus castris 
Scijiionis jirogrcssus nostrorum imjicdicUit : 
3,37,3; 1 cuni . . . s.aepibus . . dcnsi.ssi- 

mis . . . interiectis jirospectus imjiediretur 
{u. CC): 1122,1; t hominum {CC) eiiini 

multitudine receptus imjjcdiebatur: 3,04,2; 
t quarum rerum magnam jiarteiu teiiijioris 
(c) brcuitas ct successus (incursus [i) liostium 
inijiedicbal: 1120,2; qui (L. Metellus) liaiic 
rem distiahat rcliijiiasiiiie res, quascumque 
agerc instituerit, iniiicdiat: 1,33,3; (82,1 it. 
nuiiiitio;) ne res maximae spei maximaeque 
ulilitatis eius iracundia imjjedirentur: 3,10,3. 
erat in magiiis Caesari (c) dillicultatibus 
rcs , iic maiorcm aestatis jjartem fiumiiic iiu- 
jicdiictur: V1135, 1; Yi nostri . . . etiani 

tarditate et grauitiilc iiaiiiiim imjiediebantur: 1, 63 impeclio (impeditus) 64 58, 3; *[ hostes (c) in fugam coniecti se 

ipsi multitudine impediunt atque . . . coartan- 
tur (c) : VII 70, 3 ; quod religionibus impediri 
sese diceret (sese dic. imp. (i): V6, 3. 

(i) obiect. et aa) ad c. gcruiid.: se et com- 
munes liberos . . ., quos ad capieudam 
fugam naturae et uirium infirmitas impediret: 
VII 26,3; quibus (militibus) ad sequen- 
dum impeditis (Caesar) . . . exercitum educit: 
3,76,3; ut . . . pedites . . . cum altitudine 
aquae tum etiam rapiditate fluminis ad trans- 
eundum [non] impedirentiir: 1,62,2. 

pp) in alqa re: non oportere se (c) a po- 
pulo Romano in suo iure impediri: 136,2. 

(c) sequitur (ut,) ne: VII 56, 2 n. a).) 

IJ. = ajiarov /lOiEiv, ayiocpQaTTetv {cf. 
iiiipeditnt^ B. a)): exitus: 1,25,4 u. A. b) 
y.) administrationes ; ^ iter: VII 8,2; 1, 

68,2; 2,35,3 ib. iter; f perpetuam esse 

paludem, quae . . . illum omnem locum ma- 
gnopere impediret: VII 57,4; fossam . . . ob- 
duci iussit locumque in omnes partes quam 
maxime impediri (-dire a'): 3, 46, 1; f 

(reliqua pars scrobis ad occultandas insidias 
uiminibus ac uirgultis ([i; uinculis a) intege- 
batur ([i; tegebatur AQ; inpediebatur BM): 
VII 73, 7.) 

C. = occuparc: animos: V7,5 u. A. b) a) 
animos. 

iiiipe<litn8. A. = iuipcdiiuentis tardatus, 
sarcinis oiiustus, oneribus granatus (opp. ex- 
peditus); iiertinet a) ad inililcs: tota auxi- 
lia regis impedita ac perturbata . . . in fugam 
coiciunt (e): 2,26,4; t hostes u. Iio- 

stii* p. 1531 (3(4) loc); t «t . . . tam 

exiguam manum praesertim fugientem atque 
impeditam adoriri nou audeant: VI 8, 1 ; % 

transire con.antes (Atrebates) insecuti gl.adiis 
maguam partem eorum impeditam interlecc- 
runt: 1123,1. 

eos (Heluetios) impeditos et inopiuantes 
adgressus magnam partem eorum concidit : 1 12, 
3; — auertlt hic (e) casus uaginam et gla- 
dium educere conanti (Pulioni) dextram mo- 
ratur manum, impeditumque (que om. n/c/i) 
hostes circumsistnnt: V44, 8; — si propter 
inopiam rei frumentariae Romani sese recipere 
coepissent, impeditos in agmine et sub sarcinis 
|infirmiore (c) animo] adoriri cogitabant: III 
24,3; proinde in agniine impeditos .adoriantur 
(c): VII 66, 4. 

illi (duces) . . . ueriti, nc noclu impediti 
sub onere confiigere cogerentur aut ne . . . iu 
augustiis teuereutur, iter supprimunt: 1,66,2; 
t hostes . . . incitatis equis irapeditos (nostros) adoriebantur : IV 26, 2; magna uis . . . telorum 
multa nostris [de improuiso] imprudentibus 
atque impeditis uulnera inferebant: 2,6,3; — si 
*in itinere impeditos (et mM. V) perterritos 
deprehendere posset : 3, 75, 3. 

b) pertinet ad res: militibus autem ignotis 
locis, impeditis manibus, magno et graui 
onere armorum oppressis (pressis (i) . . . erat 
pugnandum : IV 24,2; Gallis . . . erat impedi- 
mento, quod pluribus eorum scutis uno ictu 
pilorum transfixis et conligatis . . . neque euel- 
lere (ferrum) neque sinistra impedita satis 
commode pugnare poterant: 125,3; 1 

(Bruti naues) in eas (naues triremes) impedi- 
tas impetum faciunt: 2,6,6; neque Bibulus im- 
peditis (impedimentis af) nauibus dispersisque 
remigibus satis mature occurrit: 3,7,3. 

B. = diflicilis; a) de locis: ut altissimis fiu- 
minibus atque impeditissimis itineribus 
(ripis f) nullum acciperet incommodum : 3, 77, 
2; % longius (in add. B-) impeditiori- 

bus locis secuti paucos ex suis deperdidemnt: 
11128,4; locisque impeditis ac siluestribus sese 
(c) occultabat : V 19, 1 ; hostem impedito atque 
iniquo loco tenetis : VI 8, 3 ; f ubi cuique 

(c) aut ualles abdita aut locus siluestris aut 
(locis siluestribus fl) palus impedita (paul im- 
pedimTa A) spem praesidii . . . oflerebat, con- 
sedeiat: VI 34, 2; hunc ex omuibus fere paili- 
bus palus difficilis atque iuipedita cingebat: 
VII 19, 1; 1 quod (flumen) ripis erat im- 

peditis: 3,75,4; dextrum cornu eius riuus qui- 
dam impeditis ripis muniebat: 3,88,5; f 

oppidum autem Britanni uocant, cum siluas 
impeditas uallo atque fossa munierunt: V21, 
3; 1 adeoque erat impedila uallis, ut 

in ascensu nisi subleu.ati a suis prinii nim facile 
eniterentur: 2,34, 5. 

b) de rebus: nauigatiouem inipeditain 
propter inscieutiam locorum paucitat«mque por- 
tuum sciebant (u. CC): 1119,4. 

id propter anni tempus longum atque im- 
peditum uidebatur: 1,29,2; T[ cum uic- 

toribus nihil impeditum, uictis nihil tutum 
.arbitrarentur: 1128,1. 

[Falso: quod saepe homines temerarios atque 
imperitos ([i; impeditos a; Aiiii.) falsis rumo- 
ribus terreri . . . cognitum est: VI 20, 2.] 

Morari at<(ue impcdire: (V44, 8;) VII 40, 4; 
(1,63,3;) impedire . . . prohibere: 3, 17,3;25,3; 
— loco iinpedito atque iiii(|uo: VI 8, 3; (locis 
iinpcditis ae siluestribus: V19, 1;) palus dif- 
licilis at(|iie iinpedita: VII 19, 1. 

Aduerb.: facilius: 1117,4; magnopere: 
VII 57, 4; quam maxime: 3,46,1. fi5 im|>pll'i imperator 6fi iniitcllo. A. propr.: quattuor bireme» 
subieclis scutulis (CC) inipulsas uectibus (imp. 
uect. (kl. lluy ; Dt.; phalangia subiectis sucu- 
lis impulsas et uectibus Oiacc.) in interiorem 
portum (c) traduxit: 3,40,4. 

IJ. trsl.; a) alqm: omnibus . . . oratio con- 
sulis , Scipionis , Catonis opponitur. Catonem 
ueteres inimicitiae Caesaris incitant .... Len- 
tulus aeris alieni m.agnitudine . . . mnuetur. 
. . . Scipionem eadem spes prouinciae at- 
quc exercituum impellit, . . . simul iudicionim 
metus, adulatio atque ostentatio sui et poten- 
tium (u. CC): 1,4,3. 

(Bellouacos) impulsos ab suis principibus 
. . . et ab Haeduis defecisse et populo Romuno 
beUum intulisse: 1114,3; si furore atque 
amcntia impulsus (Ariouistus) bellum in- 
tulisset: 140,4; qui (Ambiorix et Catuuolcus) 
. . . Indutiomari Treueri nuntiis impulsi suos 
concitauerunt . . .: V2G,2; hac impulsi occa- 
sione ((ialli) . . . audacius de bello consilia 
inire incipiunt: VII 1,3; his rebus impulsus 
(Curio) equitatum omnem . . . ad castra ho- 
stium niittit: 2,38,3. 

b) jil(ini, ut: cum uideret (lermanos tam 
facile im|)clli, ut (quod fi) in (ialliam ueuirent: 
IV16, 1; impellit alios (Haeduos) auaritia, 
alios iracundia et temeritas, . . . ut lcuem 
auditionem habeant (habent BM) pro re com- 
perta: VII 42, 2. 

«') alqni ad alqd: quod aaepe homines 
temerarios . . . falsis rumoribus terreri et ad 
fucinus impelli . . . cognitum est: VI 20,2; 
adiuiuit rem proclinatam (e) Coiunctolitauis 
plebcmque (c) ad furorem impellit, ut fu- 
cinore admisso ad sanitatem reuerti pudeat (c) : 
VII 42, 4; — ne is (r) multitudinis studio ad 
dimicandum impellerctur ([i; A-(/'Ar^: inpcl- 
letur a): VII 20,5. 

|I'"also: illum in cquuiii quiduni cx suis in- 
tiilit /inipiilit [i): VI30,4.| 

iiii|»«>li4leo: mons autcm altiHsimus im- 
pendcbat: 16,1; montesque, qui impenderent, 
u niuxima mnllitudine . . . tencri: 1112,1. 

iiiii|>4^iiHiiH: (juibus (iumentis) maxime 
Galli (r) dcl(Ttantur (r) quacquo impenso 
(immenso [i) paninl pretio: IV 2,2. 

iiii|»(>i'ator. A. siibi.; a): abcsse: VII 
1,7 n. pcrucnirc; 1 ilium (imperatorcni) 

adesse (adesHe eum (i) et haec coram cernere 
cxistimate: VI H, 4; J (gratias agere: 3, 

'.11,3 u. 1».;) 1 (ai)pcllurc: V 33, 2 u. (J, 

a) of(iciuni;) 1 augero: 3,92,3 n. dcber^s 

11 ccrnere: VlK,4 n. adesse; 1 (colior- 

l:ii'i: V33,2 n. U. a) oHiriinii;! Ij coii- 

l.t-XiO. (tllCHIt)-. I I, sulere, debere: 3,51,4 u. (i. a) partes; hanc 
(animi incitationem atque alacritatem) non re- 
primere, sed augere imperatores debent: 3,92, 
3; 1 deducere: VII 20, 11 u. .statuere; 

t dicere u. C. a) (■'i loc.): f dimittere: 

1,85,10 u. F. dare; % 'gerere u. ib.; 

1,13,1 u. C. b); II cum Cimbris et Teu- 

tonis a C. Mario pulsis non minorem laudem 
exercitus quam ipse imperator meritus uide- 
batur: 140,5; 1,13,1 u. C. b); T pel- 

lere: I 40, 5 i>. mereri; If quod ne- 

que legiones audeant absente imperatore ex 
hibernis egredi neque imperator sine praesidio 
.ad legiones peruenire possit ([i; posset a): 
VII 1,7; 1 proficere: VII20, 11 u. sta- 

tuere; 1 unum hoc proelium superest; 

quo confecto et ille (?'. e. imperator uester) suam 
dignitatem et nos nostram libert.atem reeupe- 
rabimus: 3,91,2; 1 reprimere: 3,92, 

3 u. debere; t reuerti: 1,85,10 ii. F. 

dare; 1 quod plus se quam imperatorem 

de uictoria atque exitu rerum sentire existi- 
niarent: VII 52, 3; % itaque statuisse 

imperatorem , si nihil in oppugnatioue oppidi 
profecissent (profecisset [i), triduo exercitum 
deducere (prodeducere A/',' producere B') : VII 
20,11; 1 (supcrare: 1,72,2 u. G. b);) 

f quanto . . in periculo et castra et legioues 
et imperator uersaretur: 1126,5; f 

uideri: 140,5 u. mereri. 

b): quod de re tanta et a tum perito im- 
peratore nihil frustra confirmari uide- 
batur: 3,87,7; t qui (ueterani milites) 

dimissi a superioribus imperatoribus iu 
his prouinciis consederant: 3,4,1. 

B. iirae«Ii<;at. : his rebus gestis Curio . . . 
uiiiuersi exercitus coiiclamatione imperator 
u|)pcllatur: 2, 26, 1 ; (ef. 32, 14 (J. a) iiomen;! 
iScipio detrimentis quibusdum circu montcni 
Amanuiii ucceptis impcrutorcm se appclluuerut: 
3,31,1; Pompeius eo proelio imper.ator est ap- 
pellatus. hoc nomen obtiiiuit atque ita se 
postea salutari passus *est, sed ((7(7) in litteris 
■numquum scribere est solitus : 3, 71,3; T 
iion recuHure ae, quiu millius usus imperator 
exiHtimarctii r, si: 3,45,6; t ad unum 
omncs Vercingetorigem probant impe- 
ratorem: VII 63,6; ' 1 (salutare: 3,71, 
3 u. appellare.) 

C. appos.; a) iioin.: Caesar imp. s. d. Cice- 
roni imp. : Cic. ad Alt. IX 6 vl ; Caesur imii. 
(!iceroni iinp. sal. dic: ap. Oio. nd AU. IX I(i, 
2; Caesar iiiip. sul. il. ('iccroiii inip.: ii/i. Cic. 
iid Att. X 8 /(. 

I() acc. : il('i|iif sr Mcc|iii' r('lii|iii)s iiiiiMiii|ii's 67 imperntor — imperfectiis 68 pati posse C. Caesarem imperatorem bene de 
re publica meritum tantis rebus gestis oppidu 
moenibusque prohiberi: 1,13,1; militesque ap- 
pellat iieu se neu Pompeium (Na; pompeium 
abseutem Of/d; [Pompeium] Terpstra; Db.) im- 
peratorem suum aduersariis ad supplicium tra- 
daut obsecrat: 1, 7t>, 1 ; qui (Partlii) paulo ante 
M. Crassum imperatorem interfeceraut: 3,31,3. 

(!) dat. u. a) (S loc). 

<1) c. piaep.: 1,84,3 ?<. H. b). 

1). uocat. : respiciens Caesarem Faciam , m- 
quit, hodie, imperator, ut aut uiuo mihi aut 
mortuo gratias agas: 3,91, 3. 

E. obi.: alius deleto exercitu atque im- 
peratore uictores barbaros uenisse contendit: 
VI 37, 7; 1 (interficere: 3,31,3 u. C. 
b);) H (prohibere: 1,13,1 *.,) t 
tradere: 1,76,1 ib. 

F. dat.: quasi non et felicitas rerum gesta- 
rum exercitus beneuoleutiam imperatoribus et 
res aduersae odia colligant (-gent af; con- 
cilient Ohl): 2,31,3; t committere: 
1, 74, 2 u. O. a) fides; t in se uno non 
seruari, quod sit omnibus datum .semper 
imperatoribus, ut rebus feliciter gestis aut cum 
honore aliquo aut certe sine ignominia domum 
reuertantur exercitumque dimittant (reuertatur 
. . . dimittat Paul): 1,85, 10; uestro imperatori 
quam consueuistis operam d.ate: 3,91,1; t 
(salutem dicere u. C. a) ;) t ego certe 
meum rei publicae atque imperatori ofiicium 
praestitero: IV 25, 3; praestate eandem nobis 
ducibus uirtutem, quam saepe numero impera- 
tori praestitistis : VI 8, 4. 

0. g:enet. ; a): ut reliquurum imperatorum 
res aduersae auctoritatem minuunt, sic 
huius ex contrario dignitas incommodo accepto 
in cUes .augebatur: VII 30, 3; t cum pro 

se quisque in conspectu imperatoris etiam in 
(c) extremis suis rebus operam nauare cuperet: 
1125,3; t dignitas: (VII30,3 u. aucto- 

ritas;) 1,7,6 u. existimatio; t hortatur, 

cuius imperatoris ductu VIIII anuis rem pu- 
blicam felicissime gesserint plurimaque proelia 
secunda fecerint , omnem Galliam Germaniam- 
que pacauerint, ut eius existimationem 
dignitatemque ab inimicis delendant: 1,7,6; 
t deinde de {add. (Oiacc.;) Scal.; om. codd.; edd.) 
imperatoris fide (Ciaee.; fidem eodd.; edd.) 
quaerunt, rectene se illi sint commissuri: 1,74, 
2; f sese paratos esse imperatoris sui 

tribunorumque plebis iniurias defendere: 1, 
7,7; t (Pompeius . . . detractis insigni- 

bus imperatoriis (recc; imperatoris 0\) . . . 
se ex castris eiecit: 3,96,3;) f neque (se) de summa belli suum iudicium, sed impera- 
toris esse existimauisse : 141,3; t (cum 

ad eos oratoris modo Caesaris (cum ad eos im- 
peratoris il:; V.) mandata deferret (c): IV 
27, 3 ;1 t equideni me Caesaris militem dici 

uolui, uos me imperatoris nomine appellauistis : 
2,32,14; cf qu.sqq.; (3,71,3 «. B. appellare;) 
t eos facere arroganter, cum aut de officio 
imperatoris desperare aut praescriljere uideren- 
tur (c): 140,10; et in appellandis cohortaudis- 
que militibus imperatoris et in pugna mihtis 
officia praestabat: V33, 2; t aliae enim 

sunt legati partes atque (aliae N) imperatoris. 
alter omnia agere ad praescriptum, alter libere 
ad sumnujm rerum consulere debet: 3,51,4. 

b): praesertim cum non minus esset im- 
peratoris consilio superare quam gladio: 1, 
72, 2. 

H. c. praep. ; a) ab : fidem ab imperatore de 
Petrei atque Afranii uita petunt: 1,74,3. 

b) erc^a: non esse aut ipsis aut militibus 
suscensendum , quod fidem erga imperatorem 
suum Cn. Pompeium conseruare uoluerint ^c): 
1, 84, 3. 

f) sine: cum . . . nostri . . quid sine im- 
peratore et sine reliquis legionibus adulescen- 
tulo duce efficere possent perspici cuperent: 
III 21, 1. 

Imperator perlinet ad Caesarem plurimis 
locis ; ad Ciceronem in ep. ad Att. IX 6 .^1; 
16,2; X8iJ; a4 Crassum 3, 31, 3; adCurio- 
nem 2,26,1; 32,14; ad Marium 140,5; ad 
Pompeium 1,76,1; 84,3; 3,45,6; 71,3; 87, 
7; ad Scipionem 3,31,1; — ad Vercinge- 
torigem VII (30, 3;) 63,6; uon ad certuiu 
<xueudaiii Iioiiiiuem referenduiu est (I 40, 10;) 
V33,2; VII 30,3; 1,72,2; 85,10; 2,31, 3;3, 4, 
1; 51,4; 92,3; (96,3.) 

Dux — imiierator: 11121,1; VI 8, 4. 

Adiect.: omnes: 1,85,10; tam peritus: 3, 
87,7; reliqui: VII30,3; superiores: 3,4, 
1; — nullius usus: 3,45,6; 1 (hic: VII 
30,3;) ipse: 140,5; (is: 1,7,6;) suus: 1,7^7; 
76,1; 84,3; uester: 3,91,1. 

iiuperatoi*iii»>: Pompeius, iiim cum intra 
uallum nustri uersareutur, . . . detractis iu- 
signibus imperatoriis (recc. ; imperatoris 0: ; 
edd.) decumana porta se ex castris eiecit: 3, 
96, 3 ; t neque proelio decertare (Sulla) 

uoluit, . . . ue imperatorias sibi partes sump- 
sisse uideretur: 3,51,5. 

inipcratiim u. impero p. 7 7. 

iiuperfectniii : Diuiciacus auxilii petendi 
causa Komam ad senatum profectus imper- 
fecta (infecta p; Np.) re redierat: VI 12, 5. 69 imperitus — imperium 70 iniperitnM. A. iion additiir ffeiiet.: cui 

rationi coiitra homines Ijarbaros at<)uc impe- 
ritos locus fuisset: 140,9; sperans barbaros 
atque iniperitos Iiomines inopia cilxiriorum ad- 
(luctos ad (c) iniquam (c pugnandi condicio- 
nem posse deduci: VI 10,2; quod saepe homi- 
nes temerarios atque inii)eritos ('^; impeditos 
a; Aim.) falsis rumoribus terreri et ad facinus 
impelli et de summis rebus consilium capere 
cognitum est: VI 20, 2; eos . . . homines im- 
j>eritos et per conloquium deceptos crudelissime 
i n terfecisse : 1 , 85, 3. 

B. iniperitus alcs rei: quod homines bar- 
bari et nostrae consuetudinis imperiti 
bellum {wpulo Romano fecissent : I V 22, 1 ; t 
nostri . . . huius omnino generis pugnae 
{pugn. gen. p) imperiti non eadem alacritate 
. . . utebantur (CC): IV 24, 4; t non se 

tani barbarum neque tam imperitum esse re- 
r u m , ut non sciret : I 44, 9 ; quod non adeo sit 
imperitus rerum, ut suis copiis populum Ro- 
nianum superari {c) posse conlidat: V27,4; 
uicisse Romanos . . artificio quodam et scientia 
oppugnationis, cuius rei fuerint ipsi imperiti: 
VII 29, 2; t niodo conscripti atque usus 

militaris imperiti ad tribunum militum cen- 
turioue.squc ora conuertunt: VI 39, 2. 

iniporinni. 1. = TVQOOTayfia, v.il.eva}.ia 
(lussuni, |iraeoc|)tum); A. slusr. ; a) obicot.: 
e.\ercitui . . . incessit . . . tantum . . studium in- 
lamiae sarciendae, ut nemo aut tribuni aut 
centurionis (-ones aJOl) imperium desidera- 
ret: 3, 74, 2; 'i h\ propter propinquitatein 

et celeritatem (c) hostium nihil iain Oaesaris 
imix;rium exspectabant (spectabant (i): 
1120,4; t nihil hunc (c) se absente pro 

sano facturum arbitratus, qui praesentis im- 
perium negiexisset: V7, 7. 

b) dat. : qui (legati) polliceantur (c) obsides 
dare atque imi)erio populi Komani obtempe- 
rnre: IV 21, 5; Bellouaci . . ., quod se suo iio- 
niine at(|ue arbitrio . . . bellum ge.sturos ^c) 
(licerent (c) neque cuiusquam imperio obteni- 
lieraturos (nequo . . . obterap. om. h): VII 75, 
5; quae (nauis) perseuerauit neque imperio Ca- 
lini obtemperauit, quod . . . priuato . . con- 
-ilio adininistrabatur: 3,14,2; T quod hi 

iieque ad concilia ueniebant neque iniperio pa- 
rebant: V2,4; (milites) ad omnem laliorem 
aniino parati imperio paruerunt: 3,95,1. 

e) abl. : Bessos partim nicrcennarios, partim 
imperio aut gratia comparatos . . . adiece- 
rat: 3,4, (>; t eius (l)oniitil) impcrio 

clnsHem quoque uersus (sic a'; eiuR cl. iniii. 
quoquouersus (h) dimittiint: 1,3G, 2; - xe ca, quae faceret, iussu atque imperio fa- 
cere Pompei, qu.ie mandata ad se per Vibid- 
lium (c) delata essent: 3,22,1. 

d) e. praep. : pauci lenunculi ad officium 
imperiumque (que om. a) conuenieban t: 
2,43,3. 

B. plur.: neque ab uno omnia impcria ad- 
ministrari poterant: 1122,1. Cf. 2. A. b>. 

2. = o:Q'/r; -i. = inipcrandi ius, suiniiia 
potestas, princlpatus (uel domi uel belli^: 
a) siiig'. ; a) subl.: populi Romaui iustis- 
simum esse in Gallia imperium: 145,3; — 
nullus (erat) ordo. nullura imperium cer- 
tuni, cum suo quisque consilio uteretur: 1,51, 
2; t egressi nullo certo ordine neque 

imperio: II 11,1; (quod nullo ordlne et 
(imperio add. Kindseh.) sine timore iter fece- 
rant : 2, 26, 4 ;) t IV 16, 4 u. <}) 'i'f). 

[i)obi.: qua rei familiaris iactura perpetuum 
imperium libertatemque se (e) consequi 
uideant: VII 64, 3; t interfecto ludutio- 

maro . . . ad eius propinquos a Treueris im- 
perium defertur: VI 2,1; omnium consensu 
ad eum defertur imperium. qua oblata pote- 
state . . . imperat . . . iubet: VII 4, 7; ^ 

cum leges duo ex una familia . . . magistratus 
creari uetarent, . . . Cotum imperium depo- 
nere coegit, Conuictolitauem . . . pote.statem 
obtinere iussit: VII 33, 3; cum proiectis fasci- 
bus et deposito imperio priuatus et captus ipse 
in alienam uenisset potestatem: 2,32,9; ^ 

iniperium se a (c) Caesare per proditionem 
nullum desiderare, quod habere uictoria pos- 
.set ./•) : VII 20, 7 ; ", qui (inimici) . . . 

omnia permisceri mallent quam imperium exer- 
citusque diinittere: 1,32,5; '_ quod . . . 

erepto . . semenstri imperio in urbem retrahe- 
retur: 1,9,2; t populi Romani imperium 

Rhenum finire: IV 16,4; t qui (Sues- 

siones) codem iure et <c) isdem legibus utan- 
tur, uuuiu iraperium unuuique (imperium unum- 
qiie om. [i"^ magistiatum cum ipsis habeant: 
113,5; VII 20, 7 u. desiderare; t quod 

ipse (Orgetorix) suae ciuitatis imperium ob- 
tenturus esset: 13,6; qui (Diuiciacus) cum 
magnae partis lianim (c) regionum timi otiani 
Britanniao iraporium obtinuerit: 114,7; Mandu- 
braoium . . . in oiuitatera mittat, qui prao.sit 
imporiuraque obtineat: V20, 3; t ciuitati 

autoni imperium totius prouinciao pollioetur: 
VII 64,8; 1 totiusque belli impcriuiu sibi 

postulare (Bellouacos): 114,5; t quin 

otiani iiwis (se imporiura) remittere (Steph.: 
romittorot lodil.) , si sibi niagis houorem tri- 
buero quniii ab se saluteiu aocipere uideiuitur: 

5" 71 iiii]ipniim 72 VII 20,7; t habent opiiiionem . . . louem 

imperitim caelestium (coeleste Aini.} tenere, 
Martem bella regere: VI 17,2; t ciuitates 

uictae nomen atque imperium absentis Pompei 
timebant: 1,61,3; t Cingetorigi . . . 

principatus atque imperium est traditum: VI 
8,9. 

y) (lat.: obtemperare: IV 21, 5; VII 75,5 
u. 1. A. li); t Britanni liunc toti bello 

imperioque praefecerant: Vll,9; 1 

qui iam ante se populi llomani imperio sub- 
iectos dolerent: VII 1,3; tl borlatur- 

que, ut se liberos et (in add. QM'') imperio 
natos memineriut: VII 37, 2. 

(J) gciiel.; cf.y.): summae diligentiae sura- 
mam imperii seueritatem addit: VII 4, 9. 

seque alterum fore Sullam . . ., ad quem 
svimina imperii redeat: 1,4,2; eo mortuo 
ad neminem unum summa imperii redit, sed 
separatim suani quisque classem ad arbitrium 
suum admiuistrabat: 3,18,2; — toti tamen 
officio maritimo M. Bibulus praepositus cuncta 
admiuistrabat: ad hunc sunima imperii respi- 
ciebat (redibat Ciaec.?}: 3,5,4; t con- 

uenerant summa imperii bellique admini- 
strandi communi consilio permissa Cassiuel- 
lauuo: Vll,8; quibus (ducibus) summaimperii 
permissa erat: VII 79, 1; — duce Boduognato, 
qui summam imperii tcuebat, ad eum 
locum conteuderunt : II 23, 4 ; his praeerat Viri- 
douix ac summam impeiii tenebat earum om- 
nium ciuitatum: 11117,2; eo absente, qui sura- 
mam imperii teneret: III 17,7; qui (Adiatunnus) 
sumniam imperii tenebat: 11122,1; — sum- 
mam imperii se consulto nulli discedentem 
tradidisse: VII 20,5; summa imperii traditur 
Camulogeno Aulerco . . . propter singularem 
scientiani rei militaris: VII 57,3; contendunt 
(Haedui), ut ipsis summa imperii tradatur: VII 
63,5; praefecti constituebantur. Commio Atre- 
bati, Viridomaro et Eporedorigi Haeduis, Ver- 
cassiuenauuo Aruerno . . . summa imperii tra- 
ditur (praef. constituebantur commius atrebas, 
uiridomarus et eporedorix hedui; uercassiuel- 
launo . . . traditur [i) : VII 76,3. 

fifi): cur .sui quicquam esse imperii aut 
potestatis trans Rhenum postularet? IV 16,4. 

yy): quod eum (c> (Dumnorigem) cupidum 
rerum nouarum, cupidum imperii, . . . ma- 
gnae . . . auctoritatis cognouerat: V6, 1. 

e) nbl.; aa): illum (Pompeium) delectari 
imjierio et consulares praetoriosque seruorum 
liabere numero: 3,82,3. 

p[j): quod . . . neque uUa necessitate neque 
imperio continerentur : 1111,5; f per- facile esse . . . totius Galliae imperio (-ium B') 
potiri:I2, 2; (regno occupato per tres poten- 
tissimos ac tirmissimos populos totius Galliae 
sese potiri (imperio add. A^; Vielh.) posse 
sperant: 13,8;) uti toti Galliae bellum infer- 
rent imperioque potirentur (Heluetii): 130,3; 
t ii (c), qui se ad eorum amicitiam adgregaue- 
rant (c), meliore condicione atque aequiore im- 
perio se uti uidebant: VI 12,6. 

yy): imperio (in imp. Wliitte) populi 
Romani non modo de regno, sed etiam de ea 
quam habeat gratia desperare (Dumnorigeni) : 
I 18, 9 ; a potentioribus . . . uulgo regna occu- 
pabantur, qui minus facile eam rem (in add. 
BMQ-) imperio nostro consequi poterant: 
111,4. 

dd) nullo certo imperio: 1111,1; (2,26, 
4) u. y.). 

t,) c. pi'iie|>.; aa) cuiii: cum imperio u. 
cnm p. 770 3. cum imperio (3 toc.j. 

fi[i) de : et de imperio Caesaris et de . . . tri- 
bunis plebis grauissirae acerbissimeque decer- 
nitur: 1,5, 4; t neque exspectant . . ., 

ut de eorum imperio ad populum feratur: 1, 
6,6. 

yy)iii: quod in tanto imperio populi Ro- 
mani turpissimum sibi et rei publicae esse ar- 
bitrabatur: 133,2; (118,9; 111,4 u. e) }7).) • 

Sd) sub inipeiium: ardere Cialliam tot con- 
tumeliis acceptis sub populi Uomani impe- 
rium redactam: V29,4. 

££) siib impciio: (contineri: V 39, 1 u. 
esse;) t ueque recusaturos (sese), quo mi- 

nus perpetuo sub illorum dicione atque im- 
perio essent: 131,7; qui (Eburones) snb im- 
perio Ambiorigis et Catuuolci erant: V24, 4; 
qui omnes sub eorum imperio sunt (coutine- 
bantur fi): V 39, 1; Suebos . . . iis (c) nationi- 
bus, quae sub eorum sint (sunt [i) imperio, 
denuntiare, ut: VIIO, 1; qui sub imperio Ar- 
uernorum esse consuerimt : VII 75, 2. 

b) plur.; a) subi.: suaque esse eius modi 
imperia, ut non minus haberet iuris in se mul- 
titudo quam ijjse in multitudinem : V 27, 3. 
■ p) obi. : in se nom generis imperia consti- 
tui, ut idem ad portas urbanis praesideat (c) 
rebus et duas bellicosissimas prouincias absens 
tot annos (c) obtineat: 1,85,8; t prae- 

stare (c), si iam principatum Galliae (Haedui) 
obtinere non possint (c), Gallorum quam Ro- 
manorum imperia perferre (praeferre af; 
Xp., Db.)\ 117,3; tantum se eius opinionis de- 
perdidisse, ut populi Romani ([i; Ald.; a populo 
Romano a; edd.) imperia perferrent (praef. 
Ma^) , grauissime dolebant (Galli): V 54, 5; 73 imperium impero 74 1f non posse (se) eius (Ariouisti) imperia diutius 
sustinere (sustineri B-;Fr.): 131,13. 

'/) dat. : qui mobilitate et leuitate animi iiouis 
impcriis stuilebant: 111,3. 

15. — res publicii, liiies ciiiitatis: quietem 
Italiae, pacem prouinciarum , salutem im- 
perii {Stcph.; imperio 0\) uni omnes accep- 
tam relaturos: 3,57,4; (IV 16, 4 ii. A. a) [i) 
linirc; 113,5 ib. liabere.) 

C. inetoii. = ol aQy^ovreg, za lihj: ita 
magnarum initia rerum, quae occupatione 
iiiagistratuum et iniperioruni {Paul; teniporum 
coild.; edd.) sollicitani Italiam habebaiit, . . . 
facilem exitum habuerunt: 3,22,4; — erat 
plena (plane a) lictorum et imperiorum 
(iinperiorumquc f; et apparitorum Forchh.) 
prouincia: 3,32,4; H nacti uacuas ab 

imperiis .Sardiniani Valerius, Curio yiciliam 
cum exercitibus eo perueniuut {u. CG): 1,31, 

I ; — cum (iraecos . . . arnia cai^ere iubcret, 
illi autem bc contra imperium populi Ro- 
mani i)UgnaturoB (c) negarent: 3,11,4; — 
insimulatus, . . . quod sine imperio tautas 
(npia.s reliquisset: VII 20, 1. 

SiK^nilicat. dubia: num tu harum rerinn na- 
tiua accidere arbitraris, (juod unam tcrram ac 
pliircs tcrras ct urbein ct urbes et imperium et 
imperia dicamus, neque quadrigas iu uiiam (?) 
Moiiiiiiis (iguram redigerc necpie harenam mul- 
litudinis appellatioue conuertere possimus? aj). 
CdL XIX 8, 8. 

lussu atqiic iiii)H'rio: 3, 22, 1; dicio . . . iui- 
prriuiii: 1 31,7; (iiii|ieria . . . ius: V27,3;) ini- 
pcrium (-a) . . . magistratus: 113,5; '3, 
22,4; imper. . . . potestas: IV1G,4; VII 4, 
7; 33,3; (2,32,!);) princi2»atus . . . imp.: I 
17,3; V18,9; (imi). . . . regnum: 118,0; U 
1,4;) T sumiiia imperii bcllique ad- 

iiii iiistraudi: V 11,8. 

(■viietiiius siibieetiuiis 25 locis aihlihir; 
Kciicl. «bieel. Iiis locis: belli: 114,5; Uri- 
taiiniae: II 4, 7; caelestium: VI 17,2; ciui- 
Lati8(-um): 13,6; 11117,2; GaUiae: 12,2; 
(3,8;) (30,3;) prouinciae: VII 64,8; — ma- 
giiao partis harum rogionum: 114,7. 

Adieet.: acquius: VI 12,6; eertuin:!! II, 
1; 1,51,2; iust issim uin: 145,3; (nostruin: 

II 1,4;) noua: II 1,3; (iiullum: 1111,1; VII 
20,7; 1,51,2; (2,26,4;)) oni II ia: 1122,1; pcr- 
petiiiim: VII 64,3; semonstre: 1, !), 2; 
(suum: IV16,4;sua: V27,3;j tantiim: 1 
33,2; (totiini: V1I,I); ulliiin: 1111,5;) 
iiiiiim: 113,6; 1| eiiis iiiodi: V27, .'i; 
noui generis: 1,H5,H. 

illiptT». I. Koriiiii: iin iicraucrat: 17, 6; 29,3; IV36,2; Vl,9; 3,31,2 (bis); im- 
perarat: 1133,3; imperauerit: 1,15,2; 20, 
5; imperauisset: 3,6,2; imperasset: IV 
22,1; 27,1; VII 60, 1. 

II. Signif. ; 1. = /rpoffrftVrei»'; A. = posdi- 
lare, ut alqd liat; a) absol.: censu habito, ut 
Caesar imperauerat: 129,3; celeriter, ut 
ante Caesar imperarat, ignibus signitica- 
tione facta: 1133,3; — iis ad diem adductis, 
ut imperauerat: VI, 9; t Basilus ut 

imperatum est facit: VI 30,1; — Massilieu- 
ses arma tormentaque ex oppido, ut est im- 
peratum, proferunt: 2,22,5; U seque in 

castra, ut erat imperatum, receperunt: II 
11,6; illi, ut crat imperatum, *deuectis iis (e) 
cohortibus . . . peruenerunt: 11126,2; illi, ut 
erat imperatum , circumsistunt liominem atque 
intcrliciunt: V7, 9; Fabius, ut erat imperatum, 
adhibita celeritate praesidium ex saltu deiecil 
. . .: 1,37,3; eodem tempore equites ab sinistro 
Ponipei cornu , ut erat imperatum , uniuersi 
procucurrerunt . . .: 3,93,3; — Fabius, ut 
imperatum erat, non ita multum moratus 
in itinere eum legione occurrit: V47, 3. 

b) additur a) obicct.; aa) iion additiir da- 
tiuus : Caesar iieccssariis rebus iniperalis ad 
cohortandos milites . . . decucurrit (c) : II 
21,1. 

legati uenenuit, qui . . . se . . ea, quae 
iinperasset, facturos pollicerentur (c): IV 
22,1; cohortatus, ut ea, quae imperasset, 
diligenter industriequc administrareut: VII 60, 
1; iit omnia, quae imperarent ur, sibi pa- 
tienda (c) existimarent: VII 30, 4; quae im- 
peraret (-auerit, -aisset, -areutur) facerc (fac- 
Luros) u. favio p. 1263 ^) (0 loc.j; T[ 

conclamantibus omuibus, impcrarct quod 
uellet, quodcumque imperauisset se 
aequo animo esse facturos, . . . naues soluit: 
3,6,2; — sese . . . quod rem ])ostulare 
cognouissct iiiipcraluniiu: 2,40,3. 

[i[j) addiliir datiuiis: hoc se Vbiis (sc uiiiis 
/(,- suebis a; se ab ubiis fi) imperaturum (a«,- 
impetraturum fh): IV 8,3; quaequc ad eam 
rem usui sint (suut Of) militibus inipcrat 
et . . . iubet: VII 11,5. 

[i) iit; aa) iiuii add. dat.: Caesar . . . si 
(jui ad eos Eburones ex fuga conueiiissciil, ad 
se ut reducercntiir imperauit: VI 32, 2; mittil 
coiiiphiies ei|uitum turmas eo de media iiocto; 
iiiiperat, ut {Faul-Nilsche; mittit eomplures equi- 
Luin turmas; eis do (eisdem a) media nocte im- 
perat, ut a; cdd.; m. e. eq. turinas eo de m. 
uocto; iis impcrat, ut ci; Ald., Schn.; m. c. 
eq. t. codciii nicd. ii.; iiiipciat hia ut(i;^ piuilo 75 impero 76 tumultuosius omnibus locis peruagentur {rtf; 
Prochsck; uagarentur a; edd.; pcruagarentur //,■ 
Schn.): VII 45, 1. 

fjfi) add. dat. : quorum per tines ierant, his 
uti conquirerent et reducereut, si sibi piugati 
esse uellent, imperauit : 128,1; Heluetios . . . 
reuerti iussit et . . . Allobrogibus imperauit, ut 
iis irumenti copiam facerent; ipsos oppida . . . 
restituere iussit: 128,3; quos Caesar . . . suis 
. . . oppidis uti iussit et finitimis imperauit, ut 
ab iniuria et maleficio se suosque proliiberent : 
1128,3; discedens . . . Caesar . . . legatis im- 
perat, quos legionibus praefecerat, uti quam 
plurimas possent hieme naues aeilificandas 
ueteresque reticiendas curent ([i; curarent a; 
edd.): VI, 1; Cassiuellaunus . . . iis (c) im- 
perat, uti coactis omnibus copiis castra . . . 
adoriantur atque oppugnent: V22, 1; Sabinus 
. . . centuriones se sequi iubet et . . . iussus 
arma abicere imperatum facit suisque ut idem 
faciant imperat: V37, 1; Vliiis (ubi \s, Ba) im- 
perat, ut pecora deducant suaque {CC) omnia 
ex agris in oppida conferant . . . ; mandat, ut : 
VI 10, 2 ; eqiutibus imperat , ut quam latissime 
possint (f) uagentur et (ut bli/ quam maxi- 
mum hostibus terrorem inferant : VII 8, 3 ; 45, 
1 u. aa); duumuiris municipiorum omnium im- 
perat, ut naues conquirant Bruiidisiuuique de- 
ducendas curent: 1,30, 1; imperat militilius Cae- 
sar, ut naues faciant: 1,54,1; naues longas X 
Gaditanis ut facerent (Varro) imperauit, com- 
plures praeterea [in] Hispali faciendas curauit: 
2, 18,1; Saburra . . . his imperat, ut simula- 
tione timoris paulatim cedant ac pedem refe- 
rant; sese . . . imperaturum: 2,40,3; magistris- 
que imperat nauium (Jlarcius), ut primo ue- 
spere omnes scaphas ad litus adpulsas habeant : 
2,43,1. 

}') ne: Caesar . . . se . . . recepit suisque 
imperauit, ne quod omnino tehim in hostes 
reicerent: 146,2; finitimisque (se) imperaturum, 
ne quam dediticiis populi Komani iniuriam iu- 
ferrent : II 32, 2 ; obsides imperat et . . . con- 
stituit; interdicit atque imperat Cassiuellauno, 
ue Mandubracio neu Trinobantibus noceat (bel- 
lum faciatp): V22,5; (VII 86, 2 u. §);) simul 
tertiae aciei totique exercitui imperauit, ne 
iiiiussu suo concuiTcret; se . . . signum datu- 
rum: 3,89,4. 

f)) coniunctiiius : huic imperat, quas possit 
adeat ciuitates horteturque (hortaturque AVf , 
ut (c) : IV 21, 8; imperat, si sustinere non pos- 
sit {X; Sclni.; iposset recc: rcll.edd.), deductis 
cohortibus eruptione pugnet (fi ; pugnaret a ; 
edd.); id nisi necessario ne faciat: VII 86, 2. t) acc. c. iiif. ; aa) pa-ss. : lias (naues) omnes 
actuarias imperat fieri . . .; iul)et: Vl,3; 
magiuun partem equitatus ad eum insequeuduui 
mittit (misit [i) retrahi<]ue inqierat (impera- uit bccfk). si uim faciat iiiterfici iuljct: \ 7, (i; naues . . . Octogesam adduci iubeut . . . . 
iiauiLius iunctis pontem imperant fieri: 1, 
61,4. 

Ijfi) depoii.: iubet . . .; quinque . . . reli- 
quas (cohortes) de media nocte . . . magno 
tumultu proficisci iiuperat: VII 60,3. 

()()') act. et pass.: eo partem nauium longa- 
rum conuenire, frumentum commeatumque 
. . . comportari (-are N) imperat: 3,42,2. 

-) iiiterrog'. obl. : (Vercingetorix) quid fieri 
uellet imperabat : VII 16, 2. 

paucis [diebus] quae fieri uellet Vticae con- 
stituit atque imperauit (luba): 2,44,3. 

),) breuit. diceudi: omnes Vticam relinquunt 
(c) et quo imperatum est transeunt: 2, 
25,7. 

B. = postiilare , ut alqd detur, niittatur: 
tota Italia . . . arma imperantur, pecuniae a 
municipiis exiguntur: 1, 6, 8; 3,32,2 u. milites; 
f equites auxiliaque toti (Steph.; totius uel 
tocius codd.) Lusitaniae a Petreio, Celtiberiae, 
Cantabris barbarisque omnibus . . . ab Afranio 
imperautur: 1,38,3; li columnaria: 3, 

32,2 u. milites; *j, equitatuque impe- 

rato bellum cum Germanis gerere constituit: 
IV 6, 5; t equites u. eqaes p- 102S 

i4 loc); t frumentum: V20, 4 u. ob- 

sides ; 3, 32, 2 u. milites ; \ Haeduis Segu- 

siauisque . . . decem milia peditum imperat; 
huc addit equites octingentos : VII 64, 4 ; im- 
perant Haeduis atque (c) eorum clieutibus . . . 
milia XXXV; icf. qu. sqq. usque ad § 1 ) : VII 75,2-4; ^ dum milites, quos imperaue- rat, conuenirent: 17,6; ciuitatibus milites im- 
pcrat certumque in locum conuenire iubet: V 
1,6; legati ueuiunt quaeque imperauerit se 
cupidissime facturos pollicentur ; milites imperat ; 
mittunt : 1, 15, 2 ; in capita singula . . . tribu- 
tuni imponebatur, columnaria, ostiaria, frumen- 
tum , milites, arma, remiges, tormenta, uectu- 
rae imperabantur : 3,32,2; (17,2 ei VII 31, 4 
u. numerum;) t Cato in Sicilia naues 

longas ueteres reficiebat, nouas ciuitatibus im- 
perabat: 1,30,4; T prouinciae toti quam 

maximum potest inilitum numerum imperat: 
17,2; magnum iis (c) numerum obsidum im- 
perat: IV 22, 2; liis Caesar numerum obsidum, 
quem ante (autea [i) imperauerat, duplicauit: 
IV 36, 2; imperat certum numerum militum 
ciuit.itibus : VII 31,4; (statuuut) certum nume- 77 inipero — impetro 78 rum cuique ciuitati (fi; Sclin., Fr., Db.: cuique 
ex ciuitate a ; rdl. edd.) imperandum : VII 75, 
1; imperant . . . milia XXXV; parem nume- 
rum Aruernis adiunctis Eleutetis < CC), Cadur- 
cis, Gabalis, Vellauiis: VII 75, 2; legati ab 
Aruemis missi quae imperaret se facturos poUi- 
centur. imperat magnum numerum obsidum: 
VII 90, 2; ^ Caesar . . . ignoscere impru- 

dentiae disit obsidesque imperauit: IV 27,5; 
Cae.sar obsides imperat eosque ad certam diem 
adduci iubet: V 1, 8; his Caesar imperat obsides 
XL frumentumque exercitui : V 20, 4 ; Caesar 
. . . obsides imperat et quid (c> . . . uectigalis 
. . . Britannia penderet constituit: V22, 4; ob- 
sidibus imperatis centum hos Haeduis custo- 
diendos tradit: VI 4, 4; omnibus Jiis ciuitatibus 
obsides imperat, certum numerum militum ad 
se celeriter adduci iubet (e) : VII 4, 7 ; ipse (c) 
imperat reliquis ciuitatibus obsides : VII 64, 1 ; 
(IV 22, 2; 36,2; VII 90, 2 «. numerum;) ^ 

ostiaria: 3,32,2 u. milites; ^ raagnam 

imperatam Asiae , Syriae regibusque omnibus 
et dynastis et tetrarchis et liberis Aehaiae po- 
pulis pecuniam exegerat: 3,3, 2; ciiiitatibus 
tyrannisque magnas imperauerat pecimias (co- 
pias O) : 3,31,2; interim acerbissime imperatae 
pecuniae tota prouincia exigebantur: 3,32,1; 
qui praeter inn)erata.s jiecunias suo ctiam pri- 
uato compendio seruiebaut: 3,32,4; accedebant 
. . . grauissimae usurae, quod in bello plerum- 
que accidere consueuit uniuersis imjH?ratis jie- 
ounils : 3, 32, 5 ; ciuibus Komanis eius prouin- 
ciae, sed in singulos conuentus singulasque 
liuitates certae pecuniae imperabantur, mutuas- 
que illas ex senatus consulto exigi dictitabant, 
1'ublicanis, ut in Syria (e) fecerant, insequen- 
lis anni uectigal promutuum: 3,32,6; \ 

i aesar iis ciuitatibus . . . pecus imperabat: 
1,52,4; \ (pedites: VII 64,4 u. miUa;) 

•^ remiges, tormenta, uecturae: 3,32,2 
". milite.s; \ uectigal: 3,32,6 u. pecunia. 
2. = uQyeiv; A. = dea.coTEretv: Arioui- 
>tum . . . superbe et crudeliter imperare: 
131,12; — ius esse belli, ut, qui uicissent, 
iis, quos uicissent, quem ad modum uellent 
iiiiperarent : 136,1; item (c) populum Kouia- 
iuim uictis non ad alterius praescriptum , scd 
ail suum arbitrium imperare consuesse: 130,1. 
B. = acQCtTi^yelv: sic se complures annos 
illo (Caesare) imiierantc mcruisse, ut nullani 
ignominiam accipercnt (c): VII 17, 5. 

iiii|>«Tntuni: iinperata (-tum) facerc 

' tacio /'. /-j/ sq. b) (10 lor.) ^ cuni 

. . . uideret . . . Senoues (e) ad impcratum 

iiii|i(inniliiiii Citii-r.' iion iiciiirc: VI 2, 3. Constituere — imperare: V22, (4.")5; 2,44, 
3; interdicit atque imperat, ne: V22,5; 
iubere — imp.: 128,3; II 28,3; VI, 3(6. 8); 
7,6; 37,1 (bisj; VII (4, 7;) 11,5; 60j^: 1,20,5 

— 21,2; 61,4; imp. — mandare: VI 10,2; 

— imp. — exigere: 1, 30, 4; imponere — 
imp.: 3,32,2. 

Aduerb.: ante: 1133,3; IV36,2; crude- 
liter, superbe: 131,12. 

impetro. A. sequitura)obiect.; a)subst.: 
petierunt . ., uti sibi . . . liceret. ea re im- 
petrata sese . . . Caesari ad pedes proiece- 
riint: 131,2; se . . . ut recipiat petunt. qua re 
impetrata arma tradere iu,ssi faciunt: 11121,3; 
petunt . . ., ut . . . communicet. re impetrata 
contendunt, ut . . . tradatur: VII 63, 5; Caesar 
. . . a militibus contendit, ne . . . dimitterent. 
qua re impetrata . . . instituit: 3,97,2. 

li) prononi.: ilicere . . . in Vbiorum finibus 
considere . . .; hoc se Vbiis yse ubiis b-. sue- 
bis y.; se ab ubiis [i) imperaturum (ao; im- 
petraturum fli): IV 8, 3;) ' non miuus se 

id, contendere . . ., ne .1 ., quam uti ea, quae 
uellent, unpetrarcnt: 131,2; ne . . . castra 
moueret petierunt. ne id quidem Caesar ab se 
impctrari ■ imperari A; imperare 5'J/'; impe- 
trare /<) posse dixit: IV 9,2; ne longius pro- 
grederetur (c' orabant. cum id non impetras- 
sent, petebant, uti: IV 11,2; eum litteras .id 
senatum miserit, ut onine.s ab exercitibus disce- 
derent, ne id quidem impetrauisse (0; im- 
petrauisset •. ) : 1,9,3. 

b) enuutiat. : sperare (se) a multitudiue im- 
petrari <,impetrare Oehl.) posse, quod ad mi- 
litum salutem pertineat: V36, 2; sperare vse 
aM. fi) pro eius iustitia quae petierint im- 
petraturos : V 41, 8. 

c) de u. de p. S16 (3 loc). 

d) ut: (DumDorix) rem suscipit et a Sequa- 
nis impetrat, ut per fines suos Heluetios ire 
patiantur, obsidesque uti inter sese (c) dent 
perficit (c): 19,4; legatos . . . de deditione 
mittunt (Suessiones) et petentibus Remis ut 
conseruarentur impetrant: II 12,5; (Adiatunnus) 
uti eadem deditionis condicione uteretur a ^c) 
Crasso impetrauit: 11122,4; aequum esse ab 
iis (c) communis salutis causa impetrari, ut 
castra munire institucrent : VII 29, 7; iiegre ab 
his (consulibus) inipetriitum est sunima tribu- 
norum plcbis contentione, ut in senatii reci- 
tarentur (lilterae); ut uero ex litteiis ad sena- 
tum rclcrretur imiwtrari non potiiit: 1,1,1; (3, 
15,7 u. B.;) Labienus, cum ab co impctrauis- 
set , ut sibi captiuos tradi iuberet , omnes . . . 
iiitcrfocit: 3,71,4. ro iiii])ptr() — ini|)(>(iiK 8(1 B. iiitclloffeiuliiiii ost ox iis, qiiao aiitece- 
duiil, (iiiid impetretiir: liis cum siia sponte 
persuadere non posscut (c), legatos ad Dumno- 
rigem Haeduuni mittunt, ut eo deprecatore a 
Sequanis impetrarent : I 9, 2 ; si non impetraret, 
. . . se Haeduorum iniurias non neglecturum : 
135,4; petere contendit, ut . . . relinqueretur. 
. . . omni spe impetrandi adempta principes 
Galliae sollicitare . . . coepit : V 6, 4 ; finitimos 
Germauos sollicitare . . . non desistunt. cura 
*a proximis impetrare non possent, ulteriores 
temptant: VI 2, 2; interim postulant, ut sint 
indutiae, atque ab iis (e) impetrant: 3,15,7. 

liiilietrare al) alqo u. ab p. 17 (11 (12) loc). 

iuipetns. A. = uis, uioleiitia. ineiirsio, 
eursus; a) in bello; a) obieet.: Massilienses 
et celeritate nauium et scientia gubernatonim 
confisi nostros eludebant impetusque eorum 
decipiebant (Np.; excipiebant coM.; non 
excipiebant Kran.; Db.; exciebant E. Hoffm.; 
effugiebant Terpstra): 1,58,1; Numidae in- 
tegri celeritate impetum nostrorum effugie- 
bant: 2,41,6; t (exciere: 1,58,1 u. de- 

cipere;) T excipere ti. exoipio p. 1199 

D. (3 loc.;) % impetuqiie multitudinis in 

C. Trebonium facto et non nullis uulneratis 
(Coellus) eum de tribunali deturbauit: 3,21,2; 
M. praeterea facio p. 1268 sq. (29 loc); t 
ferre u. fero p. 12S9 sq. (11 loc); \ 

morari: 2,26,3 u. sustinere; ^ equi- 

tatumque, qui sustineret hostium impetum, 
misit: 124,1; diutius cum sustinere uostrorum 
impetus non possent, . . se ... receperunt 
(ti. CC) : I 26, 1 ; cum ab extremo agmine . . . 
consisterent fortiterque impetum nostrorum mi- 
litum sustinerent: II 11,4; neu perturbarentur 
animo hostiumque impetum fortiter sustinerent 
(milites) : 1121,2; propter iniquitatem loci . . . 
ne primum quidem posse impetum suum (imp. 
s. posse [i) sustineri (sustinere BM) existima- 
bant: 1112,4; interim nostri milites impetum 
hostium sustinuerunt atque . . . fortissime pu- 
gnauerunt: IV 37, 3; eo (c) impetu milites 
ierunt . . ., ut hostes impetum legionum atque 
equitum sustinere non possent . . . ac se fugae 
mandareut: V18, 5; quod primuni hostium im- 
petum miiltis ultro uulneribus iiilatis fortissime 
sustinuerint: V28, 4; ueritus (Labienus), ne (c> 
. . . hostium iun^etum sustinere non posset: V 
47,4; nostri . . . perturbantur ac uix primum 
impetum cohors in statione sustinet: VI 37, 3; 
in fide maneant .atque hostium impetum magno 
animo sustineant (Boi): VII 10,3; eorum im- 
petum Galli sustinere uoii potuerunt atque in 
fugam coniecti . . . se . . . leceperuiit : VII 13, 2; castra munire instituerent, quo facilius re- 
pentinos hostium liost. rep. [i) impetus susti- 
nerent (sustinere possent [i): VII 29, 7; neque 
uostrorum militum uictorum ([i; uictorumque 
a) impetum sustinere potuerunt: VII 62,8; qui 
(sagittarii expeditique) suis cedeutibus auxilio 
succurrerent et nostrorura equitum impetus 
sustinerent: VII 80, 3; (Plancus) congressus im- 
pari numero magnos irapetus legionum (e) 
equitatusque sustinet: 1,40,6; quod (Afr.aniani) 
. . . coraraiuus tam diu stetissent et nostrorura 
impetum sustinuissent et . . . nostros primo 
congressu terga uertere coegissent: 1, 47, 2; 
praemittit equites, qui primum imjietum susti- 
neant ac morentur: 2,26,3; uno loco Volcacius 
Tiillus impetum legionis sustinuit cohortibu8 «i 
tribus .atque eara loco depulit: 3, 52, 2; ut equi- 
tum mille etiam apertioribus locis VII milium 
(c) Porapeianorum impetum . . . sustinere 
auderent : 3, 84, 4 ; Caesar dispositis . . . cohor- 
tibus impetum eius sustinuit: 3,111,1; 1 

paulura (paululum a) hostium impetus tar- 
datus est: 1125,3; murum, qui (quo [i) no- 
strorura (nostrura X: Hohl.) irapetum tardaret 
(,tardarent [i), praeduxerant : VII 46, 3; ea res 
saepe teraptata etsi impetus eius consiliaque 
tardabat: 1,26,2; (Pompeius) quo facilius im- 
petum Caesaris tardaret, ne sub ipsa profec- 
tione railites oppidura inrumperent, portas ob- 
struit: 1,27,3; H nostri . . . irapetum 

classis timebant: 3,26,4. 

[i) abl.: cernebatur . . . inferri (e) signa et 
uniuersarum cohortium impetu (impetum 
;•:) nostros propelli; 1,64,2; m (hostes) 

abiectis armis (e) ultimas oppidi partes (CC) 
continenti (continuo ,8) impetu (nm. [i) 
petiuerunt: VII 28, 2; T[ eodem im- 

petu u. idem p. 18 (3 loc); t ea cele- 

ritate atque eo (om. fl) impetu milites 
ierunt, cum capite solo ex aqua exstareut, 
ut: V18, 5; t id (oppidum) ex itinere 

magno impetu Belgae oppugnare coepe- 
runt : II 6, 1 ; genus erat pugnae militum illo- 
rum, ut magno impetu primo procurrerent 
(concurrerent hl): 1,44,1; ut . . . legionum 
signa consistere iuberent magnoque impetu 
equitatum (-atu liT;- repellerent, eo suramoto 
repente incitati cursu sese . . . demitterent (e): 
1,79,4; hic nullo in loco Macedoniae moratus 
magno irapetu tetendit (Xlil; tendit nf; 
contendit O) .ad Domitium: 3,36,2; t 

quos primo hostium irapetu pulsos dixe- 
ram: 1124,1; aii paenitet uos . . ., quod clas- 
sem hostium primo impetu adueniens pro- 
fligauerim? 2,32,12; scaphae . . . se in ho- 81 impetus — impono 82 stes incitauerunt primoque impetu unam ex his 
*quadriremibus . . . ceperunt, reliquas tur- 
piter refugere coegerunt: 3,24,3; Achillas . . . 
occupabat Alexandriam . . . primo impetu do- 
mum eius inrumpere conatus: 3,111,1. 

y) e. praep.: quo commodius ab impetu 
nauium incendiisque (rates) defenderet: 1,25, 
10; ^ tertia (pars) uaeabat ((■) ad incur- 

8um atque impetum militum relicta: 1,82,4. 

b) maris, flumlnis, nenti: tantas tempestates 
Oceani tantosque impetus uentonun susti- 
neri (sustinere a) . . . non satis commode 
pos.se (om. [i) arbitrabantur : 11113,6; ^ 

(tigna) ab inferiore parte contra uim atque 
impetum fluminis conuersa statuebat: IV 
17,5; — (Veneti) in magno impetu maris 
atque aperto (in magno imp. uentorum atque 
mari aperto Vielh.; in mari magni impetus 
atque aperto Oiaec.} paucis portibus interiectis 
. . . omnes fere, qui eo mari uti consuerunt, 
habent uectigales: 1118,1. 

B. — industriii ac uigor agendi: 1,26,2 «. 
A. a) a) tardare. 

Inipetus plnrali uumero: 126,1; 52,4; III 
13,6; VII29,7; 80,3; 1,26,2; 40,6; 58,1; ^ 
impetus classis: 3,26,4; fluminis: IV17,5; 
gladiorum: 152,4; maris: 1118,1; multi- 
tudinis: 3,21,2; nauiura: 1,25,10; (2,6,6;) 
uentorum: III (8,1 ;) 13, 6; reliqu'i.<' loeis mi- 
litum; ^ impetus — eoneui-sns: VI 8, 

6; imp. — congressus: 1,47,2; incursus 
atque impetus: 1,82,4; uis atque im- 
petus: IV 17, 5. 

Adiect.: apertU8(?): 1118,1; contineus: 
VII 28,2; idem: VI 40,5; 3,9,7; 93,6; is: V 
18,5; magnus: 116,1; 1118,1; 1,44,1;79,4; 
3,36,2; magni: 1,40,6; (nos ter: VII46, 3;> 
primus: 1124,1; 1112,4; 19,3; V28,4; VI 
37,3; 2,25,5; 26,3; 32,12; 34,3; 3,24,3; 111, 
1; quis: 11129,1; repentini: VII 29, 7 ; 
(suus: 1112,4;) tanti: 11113,6; (unus: III 
19,3.) 

inipintt: quibus ita (c) est iuterdictum, lii 
nuniero impiorum ac Bceleratoruui haben- 
tur, his ((■) omnes decedunt (c): VI 13, 7. 

inipliro. A. propr.: (has (litteras) ille 
in iuculo inligatas (implicatas Uoffiitann) eflert 
(c): V45,4;) \ (juini erant (c) ordiiies 

couiuncti inter se aUiuc implicati (complic. [i^: 
VII 73, 4. 

It. ti-sl.: IlibuluK . . . grauiore morbo ex 
Irigorc ac laborc implicitus . . . uim morbi 
•'usliiicre iion iiotuit: 3,18,1. 

iiiil»l«>l'0. A. al(id: auxiliiiin /(. uiixl- 
liiiiil p. ■IIJ^ ji) <:i loe.J: % ille . . . «e iiiaiiii 
l.i-xic. Caetar. 11. delendere suonunque fidem implorare (impro- 
larare B^) coepit (u. CC): V7, 8; cum eius 
necessarii fidem implorarent Pompei, praestaret 
quod proficiscenti recepisset: 3,82,5. 

B. alqm, ne: quae (mulieres) in (c) proe- 
lium proficiscentes (milites add. JB^Ji) passis 
manibus flentes implorabant , ne se in serui- 
tutem Romanis traderent: 151,3. 

impono. A. propr. (= iwnere in alqa 
re (naulbns): a) non additur, quo impouatur: 
(Albicos: 1,56,2 u. numerum;) \ atque 

eae (c) ipsae copiae hoc iniiequentiores [co- 
piae] imponuntur (in naues), quod: 3,2,3; ^ 
impositae, ut supra demonstratum est, legio- 
nes VII (VI iYp.): 3,6,2; ^ (milites: 

3, 6, l'w. numerum;) ^ Massilienses . . . 

uaues longas expediunt .... multa huc minora 
nauigia addunt .... magnum numerum 
sagittariorum , magnum Albicorum . . . impo- 
nunt: 1,56,2; expediti naues conscenderent, 
quo maior numerus militum posset imponi: 3, 
6,1; ^ (sagittarios: 1,56,2 u. nume- 

rum.) 

b) additur, quo impouatnr alqd; a) in 
(naues): aes: 3,103,1 u. pondus; ^ aggC; 
rem: 3,62,2 ii. numerum; ^ equites: 

3,14,1 u. legiones; T Calenus legioni- 

bus equitibusque Brundisii in naues impositis 
. . . naues soluit: 3,14,1; T magnum 

n u m e r u m leuis armaturae et sagittariorum 
aggeremque omnem noctu in scaphas et naues 
actuarias (Pompeius) imponit: 3,62,2; ^ 

Pompeius . . . aeris maguo pondere ad mili- 
tarem usum in naues imposito (deposito f) ■ • • 
Pelusium peruenit: 3,103,1; ^ (sagit- 

tarios: 3,62,2 «. numerum.) 

[i) eo: Caesar . . . commodissimum esse sta- 
tuit omnibus equis Gallis equitibus detractis eo 
(in eos B^) legionarios (legion. eo h) milites 
legionis decimae . . . imponere (imponerent .4'): 
142,5; deprensis \c) nauibus circiter (c) quin- 
quaginta (e) . . . atque eo mUitibus impositis (Ji; 
iniectis a ; «/</.) . . . oppido potitur (Labienus) : 
VII 58,4; scaphas . . . contexit (Antonius) eoque 
milites delectos imposuit: 3,24,1; ^ (Ger- 

miuii) omnem . . aciem suam raedis et carris 
circumdederuut . . . . eo mulieres imposue- 
ruut: 1 51,3. 

/') alci rel: multum autem ab ictii lapidum 
. . . uiniiuea tegimenta galeis imposita de- 
lendcbant: 3, t)3, 7. 

B. trsl. = iuiiiHgere (iiuperare) : ut . . . sibi 
(luisiiue ctiaiii iwenae loco grauiores iiiipoucret 
hiliores: 3,74,2; ^ si qua essel imposiUi 

(liiiiicaiidi iiecessitas: 3,77,1; ^ ati- 

C 83 impono — impunitas 84 pendium (se) capere iure belli, quod uictores 
uictis imponere cousuerint: 144,2; quibus (Ar- 
uernis et Rutenis) populus Romanus ignouisset 
. . . neque stipendium imposuisset: 145,2; ex- 
posuit, . . . quam humiles (Haeduos) accepis- 
set, . . . multatos agris, . . . imposito stipendio, 
obsidibus summa cum contumelia extortis : VII 
54,4; % in capita singula seruorum ac 

liberorum tributum imponebatiu' : 3,32,2. 

importo: aere utuntur importato: V 12, 
5; ^ qui commeatus Byllide (c) atque 

Amantia (c) importari in oppidum prohibebat 
(CC): 3,40,5; ^ plerumque frumento 

utuntur importato: 3,42,5; % quin etiam 

iumentis . . . [Germani] importatis (his add. 
ci. ; inportaticiis Oudend. : u. CC) non utuntur : 
IV^2, 2; ^ mercatoribus est aditus magis 

(c) eo, ut quae bello ceperint quibus uendant 
habeant, quam quo uUam r e m ad se importai-i 
desiderent: IV 2,1; ^ (uinum ad se om- 

nino (omnino ad se p) importari non sinunt 
(patiuntur ,3; u. CC): IV 2, 6.) 

minimeque ad eos mercatores saepe com- 
meant atque ea, quae ad effeminandos animos 
pertinent , important : 11,3. 

iniltrimis u. iu 2. C a) y) ^it'^). 

improbo: Curio utrumque improbans c on- 
s i 1 i u m . . . dicebat : 2, 31, 1 ; t latum ab 

X tribonis pl. . . ., ut sui ratio absentis ha- 
beretur, ipso consule Pompeio; qui si impro- 
basset, cur ferri pa.ssus esset (c)? si pro- 
basset, cur . . . prohibuisset ? 1,32,3. 

improbns. 1. adieet. : hos seditiosa atque 
improba oratione multitudinem deterrere, 
ne frumentum conferant: 117,2. 

2. ui subst. : nam neque pudentes (c) suspi- 
cari oportet sibi parum credi neque improbos 
scire sese timeri, quod illis licentiam timor 
augeat noster, his (his . . . ilHs Gemoll; his 
suspicio uir quidani doctus ap. Ciacc.) studia 
demiuuat (c) : 2, 31, 4. 

improuisns. (1. adieet.: communi . . 
fit uitio naturae, ut inuisitatis (Elberl.; inuisis 
latitatis X\; iuprouisis Freudenb.; Dt.; u. CC) 
atque incognitis r e b u s magis confidamus uehe- 
mentiusque exterreamur: 2,4,4.) 

2. ui subst.: de improuiso u. de p. S22 
F. (7 loe.) ; % accessit etiam es impro- 

uiso aliud incommodum: 3,79,3. 

improniso : quod improuiso unum pagum 
adortus esset (CC): 113,5; t improuiso 

ad uallum aduolat: 1,75,2; ^ continen- 

temque ripae coUem improuiso occupat: 1, 
54,3. 

imprndens: equites . . . imprudentes atque (O^; impnidentesque atque A7; Db.: 
prudentisque ad af: prudentes atque/(; et pru- 
dentis atque 0") inopinantes hostes ad- 
grediuntur: 2,38,4; H ne quis inermibus 

imprudentibusque militibus ab latere im- 
petus fieri posset : III 29, 1 ; IJt freto Sici- 

Uae imprudente atque inopinante Cu- 
rione peruehitur: 2,3,1; T[ iUi . . . im- 

prudentibus nostris atque occupatis in 
munitione castrorum subito se ex siluis eiece- 
runt : V 15, 3 ; magna uis eminus missa telorum 
multa nostris [de improuiso] imprudentibus 
atque impeditis uulnera inferebant : 2, 6, 3 ; %% 
ad hos opprimendos . . . proficiscitur impru- 
dentesque ante missis equitibus adgreditur: 
1,51,4; — si imprudentes ex insidiis ado- 
riri posset: 3,30,2. 

imprndenter : etsi te nihil temere, nihil 
imprudenter facturum iudicaram: ap. Cic. ad 
Att. X 8 B, 1. 

imprndentia: Caesar . . . ignoscere (se) 
imprudentiae dixit: IV 27, 5; t (naues) ira- 
prudentia aut tempestate paulum suo cursu 
decesserunt: 3,112,3; — factumimpru- 
dentia Biturigum . . ., uti hoc incommodum 
acciperetur: VII 29, 4; f culpam in multi- 

tudinem contulerunt (c) et propter impru- 
dentiam ut ignosceretur petiuerunt: IV 27, 4; 
— ne omnis nobilitatis discessu plebs propter 
imprudentiam laberetur: V 3, 6. 

impnbes: qui diutissime impuberes per- 
manseruut, maximam inter suos ferunt lau- 
dem: VI 21, 4; 1[ de seruis liberisque om- 

uibus ad impuberes suppUcium sumit et ad 
imum (omnes add. b) interficit: 3,14,3. 

impndentia : integras uero tenere posses- 
siones qui se debere fateantur, cuius animi aut 
cuius impudentiae est? 3,20,3. 

impngno. A. alqm: id se sui muniendi, 
non Galliae impugnandae (oppuguandae fi) 
causa facere : I 44, 6. 

B. abs. : nostri redintegratis uiribus . . . 
acrius impugnare coeperunt : III 26, 4 ; (cohortes 
sinistrum coruu pugnautibus (impugnantibus 
O^af) etiam tum ac resistentibus in acie Pom- 
peianis circumierunt : 3,93,6.) 

impnlsn: ne ciuitas eorum impulsu de- 
ficeret: V25,4. 

impnne : quod . . tam diu se impune in- 
iurias intulisse (Pramm., RSchn.; tulisse 
codd. : edd.) admirarentur : 114,4. 

impnuitas : consuesse enim deos . . . quos 
pro scelere eorum ulcisci ueUnt, his secundiores 
interdum res et diutumiorem impunitatem 
concedere: 114,5. 85 imus — in (I. ei II.) 86 imns 11. infernt*. 

in. I. Foriiia: impericulo scrlptuni cst 
in ABM II 21), 5 (pro in periculo); impetenda 
pace in BM (in petenda pace in AQ';i) IV 27, 
4; imperpetuum !'« £ V38,2; (imcampum 
in A VII 79,3; imposterum in 3,86,5.) 

II. Conloeatio. 1. in c. acc. : aequum in 
locum: 3,50,1; [sed in aequum locimi: VII 
28,2; 53,2;) certumque in locum: VI, 6; 
iniquum in (om. ^) locum: VI 40,6; <sed 
in locum iniquum: 1123,2; 1,45,2; in locum 
iniquiorem: 1110,4;) unum in locum: IV 
19,2; in unum (a; unum in fl) locum:III16, 
2; VIIO, 1 (sed in unum locum: 124,3.4; 34, 
3; 112,4; 5,4; 25,1; VI 17,3; VII 9, 5; 1,71, 
3; 3,73,1; in unum atque angustum locum: 1, 
50,2; cf. in eum locum: 1116,5; V 11,8; 35, 
3; VI 43,4; 44,1; 1,46,4; 84,2; inealoca:IV 
7,1; in eundem locum: 1,45,8; in omnem 
locum : V43, 2; in superiora loca: V8, 6; in 
suum lociun: V50, 3; — in antiquum locum: 
1 18, 8 ; — in locum deiectus < CC) inferiorem 
(inf. deiectus p): V44, 12; in loca superiora: 

1, 51, 6 ; in locum tutum : 2, 41, 7 ; in diem 

certam : I 30, 4 ; in una castra : 3, 82, 1 ; iu unum 
oppidum: 1129,2; ^ quam in fortu- 

nam quamque in amplitudinem (sie a; 
in eam fort. amplitudinemque fi) : VII 54, 4 ; 
^ aliam in partem: 1124,1.3; (sed in aliam 
part.: 1,21,6; contrariaraque in partem: 
1,69,1; (sed in contrariara partera: IV 17,7; 3, 
63,2;) nullam in partem: 2,28,4; (in omnes 
partes (a; omnes in partes fl): VI 34,1; in 
omnes partes: 1124,4; IV 19,2; 34,5; V49,8 
(in oranem partem f5); 53,4; VI 43, 1.4; VII 
9,2; 63,1; 3,46,1;) quam in partem: 140, 
1; (1121,1;) IV 32,1; VI 37, 6; quara in (a; 
in quam [i) partem: V34, 3; quam quisque ab 
opere in partem casu deuenit: 1121,6; quas in 
partes: 115,1; quamcumque in partem: 2,41, 
4; quascumque in (om. a) partes: V41,6; 3, 
102,1; (cf. in alteram partem: 1121,4; in duas 
partes: 1111,6; V1I34,1; 1,40,5; 55,2; 3,72, 
2; 104, 1; in partes diuisae sunt duas (a; diui- 
sae sunt in duas p. [i) : VI 11, 5; in partos duas 
(fhl; in d. p. a): 1,35,3; in eam partem: I 13, 
3; III 15,3; IV 32, 2; in eas partes: 134,3; VI 
33,1; in eandem partem: VII 60, 4; 3,37,4; in 
pacatissimam et quietissimam partem : V 24, 7 ; 
in plures diflluit (c) parlea: IV 10,4; in tres 
partes: VI 32,3; VII 61,4; 67, 1; in partcs tros : 
11,1; in ullani p.: 2,17,2; in utrani p.: 112, 
1; in utramquc p. : 1,H(),3; 3,70,2; in utram- 
que partcm ([i; in utraquc parte a): V29, (>; 
30,1; in alias ciuitates: 118,7; iu aliud tempus: 153,7; 1,86,2; 3,60,3;) t («nque 

eam rem (a; in quam rem ^): V36,2;) ^ 
interiorem in portum ( OiOf c. ; partem codd.): 
3,39,2; (sed in interiorem portum (Forchli.; 
partem eodd.; Sp., Dt.): 3,40,4; cf. in ulterio- 
rem portum : IV 23, 1 ; in eundem portum : IV 
22,4;) T (summa in (Forchh.; summum 

(om. in) x; summum in 0; Db.; in summum 
V.; Np.) iugum uirtute conititur: 1,46,3;) 
^^ commodiorem in statum: VII 6,1; (sed 
in hunc statum: ap. Cic. ad Att. IX 7 C. 2; in 
pristinum statum: VII 54, 4;) ^magnamque 
in spem ueniebat: 142, 3; magnum in timo- 
rem: 1,61,2; (sed in magnam conuallem: V 
32,2; ef. in maiora castra: 3,67,6; in castra 
maiora: 149,5; — in eam spem: 1,72,1;) ^ 
mirum in modum: 141,1; (serf in seruilem 
modum: VI 19,3; ad (a; in [i) hunc modum: 
V27,l;j H summum in cruciatum: I 

31,2; summamque in sollicitudinem ac 
timorem (Elberl.; summaque in sollicitudine 
ac timore cocW.): 3, 31, 4; summam in spem: 
118, 9 ; (sed in summum periculum : V 31, 1 ; 1, 
19,3.) 

quorum in fines: 1110,4. 

Reliqtiis locis praepositio in primo loeo posita 
est; in fines suos, in locum tutum, similia 
22 (23) loc. ; in proxima oppida, in unum locum, 
in eam partem, sim. 153 (160) loc; in ilena- 
piorum fines, in eius conspectum, sitn. 19 (20) 
loc; in fines Sugambrorum, in conspectum 
agminis nostri, sim. 31(32) loc; in proxima 
Octauii castra, iu singula diei terapora, siui. 
4(6) loc (128,5 <e); V43,2 (e); (VI 10,2;) 
VII 16,2; 3,9,6; ap. GeH. XIX8,8;) in eas 
partes Galliae, in superiores . . ordines huius 
legionis, sim. 5(6) loc. (118,8; 34,3; IV 22, 5; 
(V43,2 (c);) VI 40, 7; 44,1;) in capita singula 
seruorura ac liberorum : 3, 32, 2 ; in sua et Pom- 
pei uerba: 2, 18,5. 

2. in c. abl.: ueteribus suis in castris 
(sic Ofhl; in om. a; in ueteribus suis castris 
iVp., Dl.) : 3, 76, 1 ; (sed in suis ueteribus castris: 
3,76,2; (/. iu nostris castris: 1124,2; 26,4 (ca- 
stris nostr. [i); iu superioribus castris: 1,42,5; 
Ln (om. eodd.; Xp.) castris statiuis: 3,37,1;) 
^ multis iu ciuitati bus: VI 17,4; (in mul- 
tis . . niisquam ;) — in Aulercis Lexobiisque, 
reliquis item (in add. p) ciuitatibus: III 
29,3; (sed in reliquis ciuitatibus: VII 15, 1; ef. 
in oranibus ciuitat. : VI 11,2; in sua oiuitate: 
V25, 1; in ea c: V3,2; 20,1; in ciu. sua; 13, 
4; IV 12,4; — in reliquis rebus (maribus, in- 
stitutis): VI, 2; VI 14,3; 18, ;i; 3,68,1; in roli- 
qua GiUIia: 120,2;) 1f (incertis ocoul- 

6* 87 in (II. et m.) 88 tisque (in add. (3) itineribus: ^134,4; in 
eo itinere: 13,4;) ^ angusto in loco: 

VI 30, 3; (in angusto . . nusqiutm;) — nullo 
in loco Macedoniae: 3,36,2; (cf. infra nulla 
in re; in nuUo . . mtsqimvi:) — his in {sic 
a; in his p) locis: IV 29, 4; (serf in his locis: 
1111,3; 7,3; IV 20,1; 22,1; VII 9,1; <locis 
om. a.) V7,3; (iis A'BM; Fr., Db.) V22,l; 
praeterea in his prouinciis , rebus , sim. 11 loe. ; 
in hac (hoc) insula, (numero,) sim. 6 loc.;) — 
omnibus in locis: 1127,2; (■/■. ««/"m omnibus 
in partibus ; {sed in omnibus locis : VII 25, 1 ; 
practerea in omnibus collibus, rebus, sim. 
8 loc; in omni Gallia: VI 13, 1 ;) — uno in 
loco: IV 1, 7; cf. infra una in parte; {sed in 
{om. AQ) una uirtute: 1133,4;) — reliquis 
in locis: VI 25, 5; cf. supra reliquis in ciui- 
tatibus; (sed in eo loco 6 loc; in his locis 
7 loc. ; (in aM. fi) suo loco: V 50, 1; in aperto 
loco: 1118,3; in decliui ac praecipiti loco : IV 
33,3; in iis (illis (i) locis: 11120,1; in omni- 
bus locis: VII 25, 1 ; in loco palustri, aperto, 
sim. ter; in locis superioribus , idoneis, si^n. 
sexies; t alia in parte: 1122,1; 23,3; 

(in alia nusquam;) — omnibus in {om. a' ; 
iu omnibus li) partibus: VII 67,3; (sed in 
omnibus partibus : VII 15, 2 ; in omnibus Ebu- 
ronum part. : VI 35, 1 ; in omnibus pagis parti- 
busque: VI 11, 2; cf. supra omnibus in locis; 
— quid quaque in {sic fi ; qua ex a; qua- 
que ex ecld.) parte geratur: VII 85, 1; (in qua- 
que paite: 1122,1;) — una in parte:VII80, 
6; cf. supra uno in loco; (in quaque, sinistra 
parte, sim. 6 loc.;) ITf quibus (pron. 

relat.J in castellis (in quibus {om. castellis) 
bdhih): VII 69,7; — quo in consilio: III 3, 
2; — qua in fuga: 2,35,1; — quo in 
loco: 149,1; VI 30,1; 3,37,5; quibus in 
locis: IV7, 1; 2,9,8; quibus quisque in locis: 
1,44,3; — quo in numero: 1117,4; 27,1; 2, 
44,3; quo sunt in numero: VII 75,4; — qua 
in re: 112,7; V8,4; 1,85,2; quibus in re- 
bus: 3,32,5; — quibus in tabulis: 129, 1; 
t quo (pron. interrog.) in loco: 1126,5; V9, 
1; — quibus in locis: VI35,7; H 

quantoque in periculo: 1126,5; V48,2; 
quanto res sit (sit res P) in periculo : VI 39, 1 ; 
quanto res in periculo fuerit: VII 41, 2; 1 

si qua in parte: VII 67,4; Ht magno 

erat in periculo res: 1,79,3; — magno in 
honore (babere): 1,77, 2; 3,47,7; (sed {m add. 
p) aliquo sunt numero atque honore : VI 13, 1 ; 
ef. in magnis . . . difficultatibus : VII 35, 1 ; 
in magna difficultate: 3,15,3; in magno im- 
petu maris : III 8, 1 ; cf 3, 14, 3 ;) t nulla in re: V33,2; (VII 65,4 in cod. a); 
(cf. in ea re .5 (G) loc; in re militari 5 loc. : in 
his, reliquis rebus, sim. 10 loc; in rebus aduer- 
sis: 3,80,3; (in add. p) extremis suis rebus: 
1125,3; t summis erat in angustiis: 3, 
47,5; — summo esse in periculo: VII 32, 3; 
(sed in summo periculo: VII 26, 4; in summo 
esse rem discrimine : VI 38, 2 ; iu summa om- 
nium rerum inopia: V 2, 2 ; — in summo colle: 
1126,3; in colle summo: VII 69, 1; in summo 
iugo: 124,2; — in his angustiis: 1,54,1; in 
his erat angustiis: 1,78,3; t toto ^oc 

in genere: V 16, 1 ; (in toto . . nusquam.) 

quorum in finibus: VII 14,6; quorum 
iu aedibus fanisque: ap. Gell. IV 16,8; — quo- 
rum in consilio: VII 77,4; quorum erant in 
clientela (fide): VI 4, 5 ; VII 5, 2 ; quorum anti- 
quitus erat in fide: VI 4, 2; quorum ipsi in 
potestate sunt: ap. Suet. 6; (sed in quarum 
altera: 3,101,6; cf. cum essent in quibus de- 
monstraui angustiis: 3,15,6;) — horum in 
agris ciuitatibusque : VII 77, 15; suorum in 
terrore ac fuga: 3, 71,2; (mortis {in add. ^) 
periculo: V30, 2; hostium se (in add. p) 
n u m e r o habiturum : VI 6, 3.) 

Reliquis locis praepositio i n primmn locum 
obtinet: in eo loco, in primo congressu, sim. 
144(153) loc; in finibus suis, in rebus aduer- 
sis, sim. 34 (36) loc; in Caesaris castris, in 
eorum fide , sim. 29 (33 loc) ; in castris Cae- 
saris, in conspectu omnium, sim. 59(61) loc; 
in ipso fluminis uado, in tanta rerum iniqui- 
tate, sim. 12(13) loc; in sinistra parte aciei, 
ia extrema spe salutis, sim. 9(10) loc; in mi- 
Ubus passuum tribus: VI 36,2; in (c) custo- 
diarum uaria diUgentia: 3,61,3; uuUo in loco 
Macedoniae : 3, 36, 2 ; f/". V 16, 1 ; in raagno im- 
petu maris atque aperto (?) : III 8, 1. 

In aunosque: 3,82,4. 

Inque eam rem \,in quam rem fi): V36,2; 
inque eis : 2, 10, 1. 

III. Sig-uif.; 1. in c. acc; A. de loco; a) = 
£tg (sig:nilicat alqd moucri aliquo ita, ut ad 
ipsuui illum locum peruencrit atque iu illo 
loco sit (Ziel);) peudet a) ex uerbis aa) uio- 
ueudi: (abdere ?(. abdo B. a) p. 41 (0 loc.);) 
t aUi suos in castra inuitandi causa adducunt 
(abducunt /"), aUi ab suis abducuntur (adduc. 
ahl): 1,74,4; t accersere u. arcessere; 

t adducere ?/.. addaeo ;). 149 [ip) (4 loc); 
t uti ex locis superioribus in Utus telum 
adigi posset: IV 23,3; t si legiones in 

prouinciam arcesseret {c): VII 6,3. 

postquam omnes Belgarum copias in unum 
locum coacta3 iid se uenire uidit: 115,4; 89 in (1. A. a) y) aa)) 90 nauium quod ubique fuerat in unum (unum in 
p> locum coegerant: 11116,2; Suebos omnes 
in unum (unum in (i) locum copias cogere: 
VI 10, 1 ; priusque omnes in unum locum cogit 
quam: VII 9, 5; coactoque in unum locum 
exercitu contionem . . . habuit: 3,73,1; — 
omnem ex agris multitudinem seruorum ac 
liberorum in oppidum cogit: 3,80,3; — om- 
nes amici consulum . . . in senatum cogun- 
tur: 1,3,4; — naues in Venetiam . . . quam 
plurimas possunt cogunt: 1119,9; ^ milia 

sagittarum circiter XXX in castellum con- 
iecta Caesari renuntianerunt (c): 3,53,4; 
agger ab uniuersis in munitionem (munitione 
[i) coniectus . . . contegit: VII 85, 6; interfectus 
est . . . gladio in os aduersum coniecto : 3, 99, 
1; in uallem: 1112,4 u. decurrere; hostes . . . 
lapides gaesaque (c) in uallum coicere: III 4, 
1 ; u. praeterea coicio p. 508 sq. (i) aa) 
(6 loc); ^ (gentibus cognationibusque ho- 

minum quique una ([i; qui cum una a; qui in 
unum VielL; u. CC) coierunt . . . attribuuut: 
VI 22, 2 ;) ^ (qui non [superiore nocte] titto 
a Vari in Ciirionis eastra commearent {sic 
Dt.): 2,29,4;) ^ compellere u. com- 

pello p. 610 A. b) (8 loc.) ; ^ aquani 

comportare in arcem (arce a; Xp.) . . • 
coepit : 3, 12, 1 ; cum . . . frumeutum . . in 
hiberna comportauisseut: V26, 2; frumeuta ex 
agris iu oppida comportant : III 9, 8 ; ^ 

uuntiauerunt manus cogi, exercituni (c) in 
unum locum conduci: II 2,4; ^ 

(se) conferre in castra ti. ca»«tra p. 474 
h) a) (3 loc) ; -- arnia omnia ijriuata ac pu- 
blica iu domum Gallonii contulit: 2,18,2; 
pecuuia» monimentaque, quae ex fano Herculis 
conlata eraut iu priuataui (praetoriam Faul) 
domum, referri in templum iubet: 2,21,3; — 
sarcinas in unum locum conferri . .. iussit: 
124,3; Heluetii . . . impedimenta in unum 
locum coutulerunt: I 24, 4; ubi suos urgeri 
signisque in uuum locum conlatis . . . couferlos 
luilitcs sibi ipsos ad puguam esse impedimento 
uidit: 1125,1; reliquasque \.c) res in unum 
locum conferuut: VI 17,3; quod . . . conlatis . . 
in uuum locum signis couferti neque ordines 
neque signa seruareut: 1,71,3; — paucis amisais 
sese iu proximos montes conferunt: 1,51,5; 
— cuui se suaquc uuinia iu oppidum Bratu- 
sptuitiuui coutulissent: II 13, 2; sua omiiia iu 
unum op|)idum egregie natura uiuuiluiu cou- 
tulerunt: 1129,2; Vbiis imperat, ut pecora de- 
ducaut (»c aild. Pluyij.) suaque omnia ex agris 
in oppida couferaut: VI 10,2; neque suo cou- 
siliu . . . Uuuiilium se iu oppidum Cortiuiuni contulisse: 1,19,3; quem fcommeatTmD) in op- 
pidum contulerant (-rat ahl): 1,43,2; pecu- 
niam omnem omniaque omamenta ex fano Her- 
culis in oppidum Gades contulit: 2, 18,2; — se 
in praetorium contulit: 3,94,7; — frumenti 
quod muentum est in publicum conferunt: 
1, 36, 3; quod (panicum atque hordeum) ad 
huius modi casus antiquitus paratum in publi- 
cum contulerant: 2,22,1; — quae repentini 
tumultus timore ex agris in urbem conferan- 
tur: 2,25,2; '. confugere u. confagio 
p. 640 sq. (3 loc); ^ equiUtus . . . summa 
in (Forekli. ; summum ;: ; summum in ; Db. ; 
in summum edd. neti.; Np.) iugum uirtute 
conititur: 1,46,3; ^ (milites equitesque 

conscendere <,in add. a; edd.) naues iubet: 
V7,4;) T contendere u. coiitendo 

p. 706 sq. e) ^) [iP) (10 loc); ^ neque 

exercitum (sej sine magno commeatn atque 
molimento (c) in unum locum contrahere 
posse: 134,3; ^ frumentum ex finitimis 

regionibus atque (in add. afh: om. l; ex add. 
0'; edd.) omnibus castellis in urbem con- 
uexerant: 1,34,5; ^ neque quo signa 

ferantiu- neque quam in partem quisque con- 
ueniat (contendat?) prouident: VI 37, 6; ((. 
praeterea connenio P- 724 sq. b) li loc.): 
1 conuertere: 3,36,2 u. b) a) aa) b) con- 
uertere. 

(ad cohortandos milites, quam (in add. X; 
om. 1 det.; ego deleui) partem fors obtulit, de- 
cucurrit (decurrit '^): 1121,1;) cum ipsi ex 
montibus in uallem decurrerent et tela coice- 
rent: 1112,4; ^ copias ex locis superiori- 

bus in campum deducit (ducit a: Sp., Dt.): 
2,40,4; u. praeterea dednco p. >>3(> sq. [i) 
(0 loc); t in locum delatus {Faul; deiec- 
tus a; edd.) inferiorem (inferiorem deiectus [i) 
concidit : V 44, 12 ; in scrobes delati (delapsi fi) 
transfodiebantur: VII 82,1; 1 (deicere: 

V44, 12 «. deferri;) ^ delabi: VII 82, 1 

ib.; "i has sublicis in terram demissis (di- 
missis Oi) praesaepserat : 3,49,4; u. praeterca 
demitto p Soo [i) (5 loc); ^ omnibus 

undique conquisitis iumentis in castra depor- 
tant (frumentum): 1,60,3; ^ cum Verciuge- 
torix iiihilo magis (c > iu aequum locum descen- 
deret ^-erit h) : VII 53, 2 ; omucs . . . ex sui>e- 
rioribus locis in planitiem desceiulere . . . ius- 
sit: 3,98,1; ^ quam quisqiie :\h opcre in 

partem cjisu deuenit: 1121, (!; ^ saxa 

. . . proinouciit praecipitataque e muru iii mu- 
sculum deuoluunt: 2,11,1; easquc (cupas) 
de muro iii musculum deuoluunt: 2, 11,2; ^ 
liae <,<•) (casae) celeriter iguem . . . iii ouiucm 91 in (1. A. a) a) y.x)) 92 locum caBtrorum (castrorum locum p; Ald.) 
distulerunt: V43,2; 1f praefectos tri- 

bunosque militum complures in finitimas ciui- 
tates frumenti <c) causa dimisit: 1117,3; eos 
conlaudat atque in oppidum dimittit: 1,21,2; 
1[ utrique in castra discedunt: 1, 83,3; reliqui 
ex fuga in ciuitates discedunt: VII 88, 7; qui 
(miUtes) lignationis munitionisque causa in sU- 
uas discessissent : V 39, 2 ; — discedens ab hi- 
bemis Caesar in Italiam . . . legatis imperat: 
VI, 1; t (copias in campum ducere: 

2,40,4 u. deducere;) — animaduersum est . . . 
cohortes quasdam ... in uetera castra duci: 
3,66,1 ; — in fines ;/. finisi^ l:-i0.5 ^QO (4 /oc); 
— reliquum exercitum . . . legatis in Menapios 
atque in eos pagos Morinorum . . . dueendum 
(deducendum [i) dedit: IV 22, 5; — quam in 
partem aut quo consilio ducerentur: 140,1; 
quam (legionem) L. Koscio in pacatissimam et 
quietissimam partem ducendam dederat: V24, 
7; — inde in Allobrogum fines, ab Allobrogi- 
bus in Segusiauos (c) exercitum ducit: I 
10,5; exercitumque in Bellouacos ducit: II 13, 
1 ; IV 22, 5 u. in pagos ; unam (legionem) in 
Morinos ducendam C. Fabio legato dedit, alte- 
ram in Neruios Q. Ciceroni , tertiam in Esuuios 
(c) L. Roscio : V 24, 2 ; quattuor legiones in 
Senones Parisiosque Labieno ducendas dedit, 
sex ipse in Aruernos ad oppidum Gergouiam 
secundum flumen Elauer duxit: VII 34, 2. 

(impedimentis in proximum collem j de- 
ductis (eductis Maduig): VII 68,2;) ^ 

hos (c) ipse rursus singulos exceptans in 
muTum extulit: VII 47, 7; ^ cum eqiu- 

tatus noster liberius praedandi (c) uastandique 
causa se in agros eiecerat (effunderet p) : 
V19, 2; tempestate prope omnes naues adflictas 
atque in litus (ji; Fr.; litore a; rcll. edd.) eiec- 
tas esse: V 10, 2; gubernatorem in terram 
nauem (nauem in terr. /() eicere cogunt: 3,28, 
5; T[ si forte . . . hostes in suum locum 

elicere posset: V50, 3; \ eo in Italiam 

euocato: 3,21,4; *i quin . . . in prouiii- 

ciam exirent atque inde in Italiam conteude- 
rent : I 33, 4 ; 1f si ab (c) re frumentaria 

Romanos excludere aut adductos inopia in pro- 
uinciam (in prou. Nieasius Ellebodius; prouin- 
cia p; ex prouincia a) expellere (excludere 
P) possent (m. CC): VII 55, 9; t neque 

adfectum ualetudine filium exponere in ter- 
ram (0; terra ■.) patitur: 1,31,3; militibus ac 
sagittariis in terram (terra Nafl) expositis: 3, 
23,2. 

fugere in prouinciam Eomanos: VII 66, 3. 

alii faces atque aridam materiem (c) de muro in aggerem eminus iaciebant: VII 24,4; fer- 
uentes . . . glandes fundis (c) et feruefacta 
iacula (c) in casas . . . iacere coepenmt : V 43, 
1 ; armorum magna multitudine de muro in 
fossam . . . iacta: 1132,4; ex totis ripis in 
unum atque angustum locum tela iaciebantur: 
1,50,2; in mare iactis molibus: 3,112,2; undi- 
que in murum lapides iaci coepti sunt: 116, 
2 ; milites in exteriorem (interiorem NO'hl) 
uallum tela iaciebant: 3,63,6; t haec 

(tigna) cum machinationibus immissa in 
flumen (flumiue p) defixerat: IV 17, 4; ^ 

imponere u. iiupono p. 82 A. b) a) (3 loc); 
T[ qui commeatus Byllide (c) atque Amantia 
(f) importari in oppidum proliibebat (CC): 
3,40,5; 1f ne in angustias inciderent, . . . 
se in fossas praecipitabant (c): 3,69,3; % 

pars erat regiae exigua, in quam ipse habitandi 
causa initio erat inductus: 3,112,8; ^ 

illum in equum quidam ex suis intulit (im- 
pulit p): VI 30, 4; omniaque (c), quae uiuis 
cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, 
etiam animalia: VI 19,4; H quod (flumen) 

influit in Mosam (u. CC): VI 33, 3; (in flu- 
mine Ligeri,) quod influit in (om. [i) Oceanum : 
III 9, 1 ; multisque capitibus (Khenus) in Ocea- 
num influit (fluit Ainioin.) : IV 10, 5; Mosa 
. . . parte quadam ex Rheno recepta, quae 
appellatur Vacalus, insulam (que (uel quae) 
add. codd.; Fr.) efficit Batauorum, (in Ocea- 
num influit cuid. X; Fr.) neque longius ab eo 
(Ald.; Oceano X; edd.) milibus passuum LXXX 
in Oceanum (Ald.; Rhenum codd. et edd.) in- 
fluit (u. CC): IV 10, 2; a lacu Lemanno, qui 
(CC) in flumen Ehodanum influit (fluit f): 
18,1; flumen est Arar, quod per fines Hae- 
duorum et Sequanorum in Ehodanum influit, 
Lncredibili lenitate, ita ut oculis in utram par- 
tem fluat iudicari non possit: 1 12, 1 ; perpetuam 
esse paludem, quae influeret in Sequanam : VII 
57, 4; t ante haec taleae (c) pedem 

longae . . . totae in terram infodiebantur 
(efl^bd. P): VII73,9; % inrumpere in 

castellum, in castra u. eastra p. 47.5 (4 loc.) ; 
(Petronius) simul in medios hostes inrupit: VII 
50, 5 ; perturbantur Galli ; . . . non uulli per- 
territi in oppidum inrumpunt: VII 70,6; ne 
sub ipsa profectioue miUtes (in add. Paul) op- 
pidum inrumperent: 1, 27, 3; non posse (c) 
milites contineri, quin spe (e) praedae in urbem 
inrumperent: 2,12,4 (Np. 5); f (nostri 

cedentes usque ad (pr. cdd.; usque in a; Fr., 
Ilold.; ad [i) castra insecuti (consecuti (i) 
sui colligendi facultatem (c) non dederunt: VII 
80,8;) t reperti sunt complures uostri 93 in (1. A. a) a) aa)) 94 milites , qui in phalanga {ego ; phalanga [i; 
phalangas a; edd.) insilirent: 152,5; 1 

eam (c) (contabulationem) in parietes instru- 
xerunt (-erant Md) ita, ut <«. CC): 2,9,1; 
t (Caesar . . . in fines Sugambrorum conten- 
dit (intendit [i): IV 18, 2;) t iutro- 

ducere in fines u. fiiic!^ p. 1305 (3 luc.) ; 
t inuehi: 2,44,3 u. uehi; 1 ire u. eo 

p. 1017 b) y) (-f loc: 113,3; 1,11,2; 10,3; 
(3,34,2.)) 

incidit in Vibullium Rufum missum a Pom- 
peio in agrum Picenum confirmandorum homi- 
num causa: 1,15,4; petunt, ut Mandubracium 
. . . in ciuitatem mittat, qui praesit: V20, 3; 
cum ultro in continentem legatis missis pacem 
ab se petissent: IV 27, 5; imperat magnum uu- 
merum obsidum, legiones (-nem fi) in liiberna 
mittit (mitti [i) : VII 90, 3; statuunt, ut X milia 
hominum delecta ex omnibus copiis (c) in 0]j- 
pidum mittantur (submittantur fi; <b'c//M.); VII 
21,2; in reliquiis prouincias praetores (praetorii 
l'ighms) mittuntur (?«. CC): 1,6,6; ne ex prae- 
tura et consulatu, ut semper, sed (c) per pau- 
cos probati et electi in prouincias mittantur: 
1,85,9; Cicero . . . quinque cohortes frumen- 
tatum in proximas segetes mittit {om. [i), quas 
inter et castra unus omnino collis iutererat 
(misit culd. [i): VI 36, 2; — C. Cahiisium Sa- 
binum cum cohortibus V paucisque equitibus 
in Aetoliam misit: 3,34,2; Domitius ad Pom- 
peium in Apuham peritos regionum . . . cum 
htteris mittit, qui petant: 1,17,1; Caesar . . . 
iu Epiruni rei frumentariae causa Q. Tillium et 
h. Canuleium lcgatum (-tos f) misit: 3,42,3; 
ne ex his natiouibus auxiha in Cialliam mit- 
tantur: 11111,3; Caesar . . . trans Rhenum in 
Germaniam mittit ad eas ciuitates, quas . . . 
pacauerat , equitesque ab his arcessit : VII 65, 
4 ; cognoscit missum in Hispaniam (in H. add. 
AliL; Dt.; om. voild.; A"p., Db.) a Pompeio Vi- 
bullium (c) Rufum: 1,34,1; Vibullii . ., quem 
a Pompeio missum in Hispauiam ^hispania ■. ) 
demonstratum eat : 1, 38, 1 ; neque enim scx 
logiones alia de causa missas in Hispaniam: 1, 
85,6; duabus legionibus missis in ultoriorcm 
Hispaniam cum Q. Cassio . . . progrcditur (c) : 
2, 19, 1 ; Caesar . . . duas ibi legioues |)racsidio 
relin(|uit (c), ceteras in Italiam mitlit; ipso 
ad iirbcm proficiscitur: 2,22,6; tota Italia di- 
lcctus habeatur; I''au8tU8 Sulla propore (pro 
practore /'. Man.) in Mauretaniam mittatur 
(mittitur Ox): 1,6,3; mittit in Sardiniam cum 
legione una Valorium lcgatum, in Siciliam Cu- 
rionem pro praetore (c) cum lcgiouibus II (c): 
1,30,2; IJoniitiauuH onim cohortes protinus a Corflnio in Siciliam miserat: 1, 25, 2; statimque 
in SicUiam (Curio) misit, uti . . . equitatus ad 
se mitteretur: 2,37,4; L. Cassium Longinum 
cum legione tironum . . . atque equitibus CC 
in Thessaham {Ald.; in thessalum ire Kald; 
in thessaliam ire /") ... misit : 3, 34, 2 ; — 
Caesar . . . statim nuntium in Bellouacos ad 
M. Crassum quaestorem {om. ^) mittit: V46, 
1; unam legionem . . . et cohortes V in Ebu- 
rones . . . misit : V 24, 4 ; altera ex parte Ga- 
balos proximosque pagos Aruemorum in Hel- 
uios, item (in add. [i) Rutenos Cadurcosque 
ad fines Volcarum Arecomicorum depopulan- 
dos mittit ( VercingetorLx) : VII 64, 6 ; Caesar 
postero die T. Labienum legatum cum iis le- 
gionibus . . . in Morinos, qui rebellionem fece- 
rant, misit: IV 38, 1 ; Lucterium Cadurcum . . . 
cum parte copiarum in Rutenos mittit : VII 5, 
1; interim Lucterius Cadurcus in Rutenos 
missus eam ciuitatem Aruernis concihat: VII 
7, 1 ; mandat ( Vbiis), ut crebros exploratores iu 
Suebos mittant : VI 10, 3 ; T. Labienum lega- 
tum in Treueros . . . cum equitatu mittit (misit 
a'-): III 11, 1; totius exercitus impedimenta 
ad Labienum in Treueros (Ln Tr. del. Scham- 
bach) mittit duasque ad eum legiones (e) pro- 
ficisci iubet: VI 5, 6; ad eum legatos mittimt, 
qui doceaut neque auxilia ex sua ciuitate (ex 
sua ciuit. aux. [i) in Treueros missa neque: 
VI 9,6; sibique ut potestatem faceret in Vbios 
legatos mittendi: IV 11, 2; — Ser. Galbam cum 
legione XII. et parte equitatus in Nantuates 
(c), Veragros Sedunosque misit: III 1,1; quo 
in numero est T. Terrasidius missus iu Esuuios 
(unellos a; unellos sesuiuos fh), M. Trebius 
Gallus in Coriosolitas (c) , Q. Velauius cum 
T. Silio (c) in Venetos: 1117,4; Q. T^iturium 
Sabinum legatum cum legionibus tribus in Ve- 
nellos (c) , Coriosolitas (c) Lexobiosque (e) 
mittit: III 11, 4; C. Antistium Eegiuum in Am- 
biuaretos, T. Sextium in Biturigcs, C. Caui- 
nium Rebilum in Ruteuos cum singulis legio- 
nibus mittit: VII 90,6; t quorum ille 

precibus permotus castra ex Biturigibus mouet 
in ((i; per a; per Boioa in Vielh.; om. J<V., 
Db.) Aruernos uersus: VII 8,6; in Ilaeduos 
niouit castra: Vn53, 3. 

quibus (nauibus) in Britanniam uauigare 
consuorunt: III 8, 1. 

ex castello in castellum perducta muni- 
tionc circumuallare Pompoium instituit: 3,43, 
2; ut nostri pcrpetuas muuitioncs j- uidebant 
pcrductas ox castollis iii pro.xinui castella {ii. 
CC): 3,44,4; — incoluiucm lcgioucm iu Nau- 
tuates (c), iudc iu Allobroges porduxit: IIIC, in (1. A. a) y.) aa)l 96 5; 1 prius ad continentem uisus (e) est 

Caesar quam de eius aduentu fama omnino in 
eas regiones perferretur: 3,7,3; iamque Cae- 
saris in Hispania res secundae in Africam nun- 
tiis ac (c) litteris perferebantur : 2,37,2; eae 
res in Galliam Transalpinam celeriter perferun- 
tur: VII 1,2; t peruenire in castra 

u. eastra p. 475 (6 loc); — quae (naues) 
omnes incolumes ad (in p) continentem 
peruenerunt: IV36,4; — in fines tt. tini» 
p. 1305 J^p (7 loc); — certior factus est in 
hiberna peruentum: V25,5; pauci ... in- 
cerds itineribus per siluas ad T. Labienum le- 
gatum in hiberna perueniunt: V37,7; — sex 
milium circuitu in oppidum peruenit (-niunt 

Nhl; u. CC): 2,24,4; qui (Attius Varus) 

. . . protinus ex fuga in Africam peruenerat: 
1,31,2; per fines Marrucinorum , Frentanorum, 
Larinatium in Apuliam peruenit: 1,23,5; 
cum (P. Crassus) in Aquitaniam peruenisset: 
11120,1; in Ciliciam (siciliam «') atque inde 
Cj'prum peruenit (Pompeius): 3, 102, 5; Caesar 
. . . ab urbe proiiciscitur atque in ulteriorem 
Galliam peruenit : 1,33,4; (Caesar postquani 
Pompeium ad Asparagium esse cognouit, eodem 
cum exercitu profectus . . . tertio die (mace- 
doniam add. Ox; clel. Forch.h.: in IVIacedo- 
niam Mld. Irec; Np.) ad Pompeium peruenit: 
3,41,1;) ut pauci milites patresque {e) familiae 
. . . recepti in Siciliam incolumes perueni- 
rent: 2,44,1; Cassius in Thessaliam cum 
legione peruenit: 3,35,2; Pompeiua paucis post 
diebua in Thessaliam peruenit: 3,82,1; — po- 
stero die in Neruios peruenit: V38, 2; dum 
omnibus fortunis sociorum consumptis in San- 
tonos Heluetii peruenirent: 111,6; t 

reliqui se (CC) in tlumen praecipitaue- 
runt:IV15,2; plerique . . . ea; X pedum muni- 
tione se (fi) iu fossas praecipitabant ( /-". iWawM^. ; 
praecipitant codd.): 3,69,3; 1 in regnum 

praemisit: 2,44,2 u. remittere; — quem 
(Commium) supra demonstraueram a Caesare 
in Britanniam praemissum: IV 27, 2; C. Fabium 
legatum cum legionibus III . . . in Hiapaniam 
praemittit: 1,37,1; Caesar legiones in Hispa- 
niam praemiserat (praeterm. l) [ad] VI [milia], 
auxilia peditum V milia (e), equitum III milia 
(m. CC): 1,39,2; eum (Milonem) in Thuriuum 
ad sollicitandos pastores praemisit: 3, 21,4; f 
in primam aciem procesait: 1125,2; H 

cum matres familiae repente in publicum pro- 
currerunt (procurrerant [i): VII2G,3; calo- 
nes in proximum (f) tumulum procurrunt: VI 40, 
1 ; K Caesar exercitum in aciem aequuni in 
locuni produxit: 3,56,1; onines . . . Domitium productum in publicum circumsistunt: 1,20,5; 
t Crassus in fiues Vocatium et Tarusatium 
profectus est: 11123,1; ipse cum legionibus 
expeditis IIII et equitibus DCCC in fines Tre- 
uerorum proficiscitur: V2, 4; T. Labienum cum 
legionibus tribus ad Oceanum uersus in eas 
partes, quae Menapios attingunt, proficisci 
iubet: VI33, 1; censebat, ut Pompeius in suas 
prouincias proficisceretur: 1,2,3; proficiscatur 
Pompeius in suas prouincias: 1,9,5; — isdem 
temporibus C. Curio in Africam profectus ex 
Sicilia . . . duas legiones . . . transportabat : 2, 
23, 1 ; P. Crassum cum cohortibus legionariis 
duodecim et magno numero equitatus in Aqui- 
taniam proficisci iubet: 11111,3; Caesar . . . 
tamen in Britanniam proficisci contendit (cont. 
prof. p) : IV 20, 1 ; quos (Morinos) Caesar in 
Britanniam proficiscens pacatos reliquerat: IV 
37, 1 ; ipse in citeriorem Galliam ad conuentus 
agendos profectus est: 154,3; in Transalpinam 
Galliam profectus est: VII 6,1; in Hispaniam 
proficisci constituit: 1,30,1; cum . . . inita 
hieme in {om. AQ'p) Illyricum profectus esaet: 
1117,1; ipse (c) . . . in Illyricum proficiscitur: 
VI, 5; ipse . . . in Italiam profectus est: II 
35,3; cum in Italiam proficisceretur Caesar: 
III 1, 1 ; Caesarem (se) arbitrari profectum in 
Italiam (italia fl) : V29, 2; in Italiam ad con- 
uentua agendos profectus est: VI 44,3; Caesar, 
ut constituerat, in Italiam ad conuentus agen- 
dos profidscitur: VII 1, 1 ; (3,33,2 u. [i) iter;) 
Cn. Domitium Caluinum cum legiouibus dua- 
bus . . . et equitibus D in Macedoniam pro- 
ficisci iussit: 3,34,3; — Ambiorix statim cum 
equitatu in Aduatucos . . . proficiscitur : V 38, 
1 ; ipse (Vercingetorix) in Bituriges proficiscitur : 
VII 5,1; L. Plancum cum legione ex Belgio 
celeriter in Carnutes proficisci iubet: V25, 4; 
ipse in Haeduos proficisci statuit: VII 33, 2; in 
Haeduos proficiscitur : VII 90, 1 ; in Heluios 
proficiscitur : VII 8, 1 ; ipse cum legionibus ex- 
peditis quinque in Menapios proficiscitur: VI 
5,6; ipse cum omnibus copiis in Morinos pro- 
ficiscitur: IV 21, 3; eodem die cum legionibus 
in Senones (senonas [i) proficiscitur magnisque 
itiueribus eo peruenit : VI 3, 6 ; Labienum cum 
duabus {c) legiouibus et equitatu in Sequanos 
proficiaci iubet: VII 90,4; ipse in Treueros pro- 
ficiscitur: VI 6, 4; Brutum . . . classi . . . prae- 
ficit et, cum primum possit {c) , in Venetos 
proficisci iubet: 11111,5; f quorum pars in 
Ardueimam siluam, pars in contiuentes paludes 
profugit: VI 31,2; ille (Cotta) perterritus . . . 
ex Sardinia in Africam profugit: 1,30,3; qui 
eius (c) consilii principes fuissent . . ., in Bri- 97 in (1. A. a) a) aa)) 98 tanniam profugiBse: 1114,4; •; cuni illi 

(lioste.i) aut ex arido aut paulum in aquani 
progresai . . . tela coioereut: IV 24, 3; — 
iieiiue nostros in locum iniciuiorem progredi 
|)Ugiiandi causa uiderunt: 1110,4; (milites) in 
locuni iniquum progressi . . . liostes . . . in 
fugaiii coniecerunt (c): 1123,2; milites . . . in 
lociini iiiiquum progrcfliuntur: 1,45,2; — cijuites- 
que i II ulteriorem portum progredi . . . iussit: 
IV 23, 1 ; — progressus in Nitiobroges et 
Gabalos ab utrisque obsides accipit (e): VII 
7,2; f quidam . . . Gallus . . . seui ac picis 

traditas glebas in ignem e regione turris proi- 
ciebat: VII 25, 2; i; quod (Caesar) in 

Italiain Iliyricumque properabat: 1135,2; 
Ti quae (naues) necessario . . . in altum pro- 
uectae continentem petieruut (c): IV 28,3. 

erant qui censerent de tertia uigilia in Castra 
Cornelia recedendum: 2,30,3; 1 se 

recipere in castra u. caMtra p. ^7,'j sq. 
(19 loc); — qui se ex fuga in tinitimas ciui- 
tates (b; om. Oa) recepisse dicerentur: 3, 102, 
6; — legio . . . locum non (p) tenuit atque in 
proximum collem sese recepit (recipit /"): 1, 
44,5; — uti . . . in iugo insistere (c) et se 
Inde in currus citissime reeipere eonsuerint: 
IV 33,3; — illa pars . . . post fugani siioruin 
se trans Klieiium in fines yugauibrorum rece- 
perat: IV IG, 2; Caesar . . . se in fiiics Vbii)ruiii 
recepit: IV 19, 1 ; — nacti enim spatium (nostri) 
se in loca superiora receperunt: 1,51,6; — 
qui (Heluetii) in montem sese receperant: I 
25, (J; alteri se, ut coeperant, in montem rece- 
perunt , alteri ad . . . carros suos se contulc- 
runt («. CC): I 2(;, 1 ; — se in castra niuni- 
tioiiesque (se intra muiiitiones (i) suas reci- 
piunt: III 6,3; se in antiquas munitiones reeepit 
(1'ompeius): 3,54,2; — magno numero nauium 
adjiulso . . . sua deportabant oniuia (c) seque 
iii proxima oppida recipiebant: 11112,3; qui 
ab ((■) Alesia (c) processerant, nuiesti prnpc 
uictoria desperata se iii oppiduin reccpcrunl: 
VII 80, 9; celeriter Doniitiani a ponte repuLsi 
se in ojipiduni receperunt: 1,16,3; equitatu . . 
oinni fere incolunii, quod se per (quod seinper 
al) litora celeriter iu oppidum recepit (recipit 
ufk): 2,26,4; qui omnes discessu Curionis 
niulti(iue praeterea per siniulati<iiieni uuliicniiu 
ex castris in oiipidum proplcr tiniDiciii sisc 
recipiiiiit; 2,35,6; — (Jaesar . . . pcrsci|UCMiUiiii 
sibi I'onipcium existimauit, quaBcumque iii 
partes (quacumque (quacunque a) in parte o/) 
se (om. (JliH') cx fuga recejiisset: 3,102,1; — 
duo (niiuigia) . . . sese in portuni rcccperunt: 
2,22,4; quo cognito (Calenus) sc iii poiliiiii 

Loxiu. Cutinur. 11. recipit (recep. Of): 3,14,2; — diebusque (c) 
jiost paucis se in regn um cum omnibus copiis 
recepit: 2,44,3; — cum se illi identidem in 
siluas ad suos reciperent: 1119,5; coraperit 
Suebos sese (se ji) in siluas recepisse : VI 29, 

1; Caesar . . . se in (om. AQ) Galliam 

recepit: IV 19, 4; — — ut eos (equites) ... in 
medium reeiper en t agmen : 1,79,5; — re- 
ceptisque oninibus in una castra legiouibus 
. . . iubet: 3,82,1; — copias omnes, quas pro 
oppido conlocauerat , in oppidum recipit (fi; 
Fr.; recepit a; rell. edd.) : VII 71, 8; % 

in eandem partem, ex qua uenerat, rediit (c): 
3,37,4; Ti reducere in castra u. 

cantra p. 470 (11 loc); — eo celeriter con- 
fecto negotio rursus in hiberna legiones re- 
duxit: VI 3, 3; — Varus . . . de tertia uigilia 
silentio exercitum in oppidum reducit: 2, 35, 
7; — is (Acilius) naues nostras interiorem in 
portum (Oiacc; partem cocW.) post oppidum 
reduxit: 3,39,2; — (bi omnes; Ptolomaeuui 

patrem i n regn u m reduxerant: 3, 110, 6 ; 

cuni in Italiam, ex qua profectus sum, re- 

ductus existimabor bello perfecto : 3, 18,4; 

Vercingetorix rursus iu Bituriges exercitum 
reducit (reduxit fl): VII 9,6; Indutiomarus . . . 
iioctu profugit copiasque omnes in Treueros 
reducit: V53,2; ^ caputque eius refer- 

tur in (ad a) castra: V58, 6; Petreius atque 
Afranius oblata facultate iii castra sese refe- 
runt: 1,72,5; ii, qui uulnera acceperant neque 
acie excedere neque in locum tutuni referri 
poterant: 2,41,7; relatis in publicum cornibus 
. . . uiaguam ferunt laudem : VI 28, 3; pecuuiius 
monimentaquc, quae ex fano Herculis coiilata 
craiit iii priuatam (CC) domum, referri iii 
lciiiplum iubct: 2,21,3; ^ multi praeterea 

in finitimas ciuitates refugeruut: 3,99,3; L. 
Domitius ex castris in niontem refugiens . . . 
ab equitibus est interfectus: 3, 99, 4; nostri 
ueterani iii portum refugiebant: 3,24,2; 1 

rcliqui lii ojipidum reiecti sunt: 1133,5; eos, 
qui cruptionem feceranl, in oppidum reicie- 
bant: 2,2,6; T interea suos remigrare 

ii) agros (in agr. remigr. (i) iusserunt: IV 27, 
7 ; traus Rhenuni in suos uicos renrfgraucrant 
(-uerunt A'fh): IV 4,6; 1| partemqiic lcgio- 
iiuni iii castris Poinpci reniancre iussit, partciii 
iu sua caslra rcniisi t: 3, 97, 3; Caesar Kubiuiu 
cuiii sua lcgioiic rcniitlil iii liibcrna >^cuiii lcg. 
in sua reni. Iiib. [i): V53,3; Iiiba . . . pauco» 
electos in regnum remisit (praemisit llartx): 
2,44,2; — Autonius . . . plerasque naues in 
Italiam rciuittit ad reliqiios milites equitesquc 
Iriiiisiiortaiidos: 3,29,2; H rcpiilsus iu 

1 99 in (1. A. a) a) aa)) 100 oppulum tamen . . . (Adiatunnus) impetrauit: 
11122,4; (nostri) multis iuterfectis reliquos iu- 
fecta re in oppidum reppulerunt: 2, 14, 6; nostri 
celeriter arma ceperunl eosque iu siluas rep- 
pulerunt: 11128,4; t orant atque ob- 

secrant, ut in Siciliam nauibus reportentur: 
2, 43, 1 ; ^ doluisse se , quod . . . erepto 

. . semenstri imperio in urbem retraheretur: 
1,9,2; Tf (equites) incolumes . . . eodem 

ponte in castra reuertuntur: 1, 55,3; iurauit 
se nisi uictorem in castra non reuersurum: 3, 
87, 6 ; eas (legiones) , quas secum duxerat , . . . 
in castra reuerti iussit : 3, 98, 3 ; Heluetios, 
Tulingos, Latouicos (e) in tines suos, unde 
erant profecti, reuerti iussit: 128,3; cum in 
eum locum , unde erant egressi (progressi p), 
reuerti coeperant: V35, 3; ita re infecta in op- 
pidum reuerterunt: VII 82,4; Lentulus ut in 
oppidum reuerti liceat petit: 1,22,6; (Galba) 
postero die . . . in prouinciam reuerti conten- 
dit: 1116,4; postulare, ut Caesar Ariniino ex- 
cederet atque in prouinciam reuerteretur : 1,11, 
1 ; illi (Germani) omnia experti . . . reuerti se 
in suas sedes regionesque simulauerunt: IV 4, 
4; — conuentibusque (c) peractis in citeriorem 
Galliam reuertitur atque inde ad exercitum pro- 
ficiscitur : V 2, 1 ; Caesar in Galliam reuertere- 
tur, Arimino excederet . . . ; quae si fecisset, 
Pompeium in Hispanias iturum: 1,10,3; T 
etsi (Caesar) multis necessariisque rebus in Ita- 
liam (-ia Ot) reuocabatur: 2,18,7. 

longas naues, quibus Caesar exercitum trans- 
portandum curauerat quasque in aridum sub- 
duxerat: IV29,2; Caesar suas copias in pro- 
ximum coUem subducit: 122,3; copias suas 
Caesar in proximum coUem subducit: 124,1; 
f ex reliquis duas (c) in stationem cohortes 
(c) succedere . . . iussit: IV 32, 2; 1 

summittere: VII 21, 2 u. mittere (in oppi- 
dum); summissis in eundem locum cohortibus: 
1,45,8. 

raros milites . . . ex m.aioribus castris in mi- 
nora traducit: VII 45, 7; magni interesse iir- 
bitrabatur quam primum . . . cohortes . . .id 
se iu castra tr.iducere: 1,21, 1 ; quattuor biremes 
subiectis scutulis (CC) impulsas uectibus (u. 
CC) in interiorem portum ( Oiaec; partem 
codd.; Np., Dt.) traduxit: 3,40,4; — eundem 
(Curionem) . . . protinus in Africam traducere 
exercitum iubet: 1,30,2; id esse consilium Cae- 
saris, ut . . . hos omnes in Britanuiam traductos 
necaret: V6, 5; ne quani nuiltitudinem homi- 
num amplius trans Kheuum in Galliam (ingal- 
liam B) traduceret : I 35, 3 ; quod multitudiuem 
Germanorum in Galliam traducat: I 44, 6; 1 transcendere in hostium naues contende- 
bant: 11115,1; in hostium naues transcende- 
bant : 1 , 5lS, 4 ; ^ constituunt . . . in Celti- 

beriam bellum transferre: 1,61,2; disciplina 
in Britannia reperta atque inde in Galliam 
translata esse (c) existimatur: VI 13, 11; ^ 
qui (Boi) trans Rhenum iucoluer.int et in agrum 
Noricum transierant: I 5,4; ne propter boni- 
tatem agrorum Gerinani . . . *ex suis tiuibus 
in Heluetiorum fines transirent: 128,4; nemi- 
nem postea belli inferendi causa in Britanniam 
transiturum confidebant: IV 30, 2; si se inuito 
Germanos in G.iUiam transire non aequum 
existimaret: IV 16, 4; ut, . . . si in Italiani 
(Pompeius) transiret (transire x) , ... Italiae 
subsidio proficisceretur : 3, 78, 4 ; 1 qui 

nuper in Galliam transportati essent: 137, 
2; 2,23,1 u. proficisci in Africam. 

ipse equo in oppidum uectus (inuectus 
Ciaee.) . . . constituit: 2, 44, 3; 1 uenire 

in castra u. castra p. 476 sq. (o loc.); cum 
C. Volusenus missus cum equitatu ad (in [i) 
cistra uenisset: VI 41, 2; — ex qua (ciuitate) 
Mandubracius adulescens Caesaris fidem secu- 
tus ad eum in continentem (Galliam add. 
eodd.; edd.; del. Oiaee.) uenerat: V20, 1; — 
cum in fanum uentum esset: 3,33,1; — 
uenit magnis itineribus in Neruiorum fines: 
V 48, 2; — quod . . . alio se (e) in hi- 
berna consilio uenisse (Galba) meminerat: 
1116,4; diebus quindecim, quibus in hiberna 
uentum est: V 26, 1 ; — qui cum . . . Pompeium 
sequerentur atque in insulam uenissent: 
3,102,7; — uenitur in eum locum, quem 
Caesar delegit: 1,84,2; — praeterea se ne- 
que sine exercitu in eas partes Galliae uenire 
audere, quas Ciesar possideret , neque: 134, 
3; — (naues) uento tenebiintur, quo minus in 
eundem portum uenire possent: IV 22, 4; — 
cur in suas possessiones ueniret? 144,8; — 
quod prius in tumulum Afraniani uenerant: 
1,43,5; — — cum (Tubero) in Africam 
uenis.set: 1,31,2; hic (Quintilius Varus) dimis- 
sus a Caesare in Africam uenerat : 2, 28, 1 ; cum 
(Caesar) in Asiam uenisset: 3,105,1; post 
diem quartum quam est in Britanniam uen- 
tum: IV28, 1; in Galliam magnam eorum 
multitudinem uenire populo Romano pericu- 
losum uidebat: 133,3; se prius in Galliam 
uenisse quam populum Romanum : I 44, 7 ; 
cum uideret Gerniauos tam facile impelli, ut 
(e) in Galli.im uenirent: IV16, 1; (V 20, 1 u. 
s. in continentem;) cum Caesar in Galliam 
uenit: VI 12, 1 ; endemque tempore Domitius in 
Macedoniam uenit: 3,36,1; cum . . . Scipionem 101 in (1. A. a) et b)) 102 . . in Macedoniam uenisee constaret : 3, 57, 1 ; 
isdem fere temporibus Ca.ssiu8 cum cla.sse Sy- 
rorum et Phoenicum et Cilicum in Sicilianj 
uenit: 3, 101, 1; — — postquam (Caesar) ex 
Menapiis in Treueros uenit: VI 9, 1 ; t 

cum pars hominum in agris remaneret, pars 
etiam iii castra uentitaret: IV 32, 1. 

fifi) aliiti: abdere u. abdo H. a) p. 41 
(9 loc); ^ (quos ima cum pucris niulieri- 

busque in ae.stuaria ac pahules coniectos (col- 
lectos ^Y; Sckn. , Db.) dixeramus: 1128,1; 
auxiliis in mediam aciem coniectis {adik ; con- 
lectis //; coUectis a) : 11124,1;) t ipsum 

. . . sororem ex matre et propi nquas suas n u p- 
tiini in alias ciuitates conlocasse: 118,7; 
^ coactus est . . . legiones . . in plures ciuitates 
distribuere: V24,l; magnum numerum ex 
Tliessalia . . . supplementi nomine in legiones 
distribuerat: 3,4,2; t id autem est iugum 

derectum eminens in mare: 2,24,3; t 

concilio . . in eum locuni Galliae indicto: VI 
44, 1 ; f his rebus in Italiam (italia o) 

Caesari (c) nuntiatis: VII 6, 1 ; 1 per- 

ferre u. aa) perferre; 1 facile crat ex 

castris C. Trebonii . . . prospicere in urbem: 
2, 5, 3 ; t L. Cotta legatus omnes cohortes 

ordinesque adhortans in (om. fi) aduersum (ad- 
uersus fi) os (lios p) funda uulneratur: V 
35, 8. 

fi) ex siibst.: aditus uiasque in Suebos per- 
quirit: VI 9, 8; t cuius frater Moritasgus 

aduentu in (ialliam Caesaris cuiusque maiores 
regnum obtinuerant (moritasgus ante cuiusque 
mai. r. obt. ante aduentum caes. in galliam «): 
V ^,'2; ^ fit celcriter concursus in 

praftorium : 1,7«), 1; t nnagna coacta 

uiaiui in prouinciam Narbonem uersus erup- 
tionein (irruptionem Rartx) fticere conten- 
(lit (Lucterius): VII 7,2; t non potest esse 
propter angustias nauil)us introitus in por- 
tum : 3,112,4; H iterque (Porapcius) ex 

Maccdonia in hiberna Apolloniam Dyrrachiuni- 
qiie liabebat: 3,11,2; qiia proximum iter iii 
ulleriorem Galliain per Alpes crat: 1 10,3; ij^se 
itcr iii Maccddiiiam parare inci|)it paucisquc 
post diclms cst proicctus: 3,33,2; Pompcius 
pcr Caiidauiam iter in Macedoniam expcditum 
habebat: 3,79,2; - iter facere u. fWiu 
p. 1270 iter facere in el per . . . ii\ (6 (S) lac.); 
1 ut . . . et tutius ct faciliiis in 8iciliam re- 
cei)tuH daretur: 2,30,3; t ut . . . id 

niorari rcditiim in Italiam iiidcrelur: .'1,82,2; 
1 qiiod iiidc erat brcuissiiMua in Britanniam 
traiectus: IV21,3; quo ex portu commodis- 
siMiiim in Hritiiiiiiiaiii traicctum (Iraiis- missum Hotom.) esse cognouerat: V2, 3; pari 
spatio transmissus atque ex Gallia est in 
Britanniam: V13,2; t uia: VI9, 8 u. 

aditus. 

b) = yiQog (significat alqd al(|0 eonuersum 
esse (Richtuns:)); a) suspeusuui est aa) ex 
uerhis; n) in (alteiaui, ooutrariani, eam c€«.) 
parteui, iu (umues cctt.) partes: aliique aliam 
in partem perteniti ferebantur: 1124,3; 
1 in alteram partem item cohortandi causa 
profectus pugnantibus occurrit: II 21,4; \ 
alter conuersus in eontrariam partem 
erat uallus : 3, 63, 2 ; — erat enim it«r a pro- 
posito diuersum , contrariamque in {oni. af) 
partem iri ^iri in partem //) uidebatur: 1,69,1; 
— quibus disclusis atque in contrariam partem 
reuinctis tanta erat operis flrmitudo: IV 17, 
7; t i^™ conuersis in eam partem 

nauibus, quo (in quam fi) uentus ferebat, tanta 
subito malacia . . . exstitit: III 15,3; — cohor- 
tes . . . secum in eam partem proficisci 
. . . iussit: IV 32, 2; t lias (liutres) magno 

sonitu remorum incilatas in eandem partem 
mittit (mitt. in eand. p. fi): VII 60, 4; t 

legationes in omnes partea circummit- 
tuutur: VII 63, 1; — Suebos . . . nuntios in 
omnes partes dimisisse (misisse B^): IV 19, 
2; barbari nuntios in omnes partes dimiserunt: 
IV 34, 5; speculatoribus in oinnes parles (omnem 
partein fi) dimissis: V49, 8; nuntios legationes- 
que iu omnes partes dimittebant: V53, 4; Caesar 
. . . inagno coacto *equitiim numero ex finitimis 
ciuitatibus in omnes partes dimittit: VI43, 1; 
saepe in eum locum uentum est tanto in omnes 
partes dimisso {Paid; diuiso codd.; edd.) equi- 
tatu, ut: VI 43,4; — erat . . . manus certa 
nuUa . . ., sed in oinnes partes (omnis in par- 
tis fi; Np.) dispersa inultitudo: VI34, 1; — 
cum . . . calones, equites . . . diuersos (CC) 
dissipatosque in omnes partes fugere uidis- 
sent: 1124,4; — locumque in omnes partes 
quam maxiine impediri (-dire a') (iussit): 3, 
46,1; — monet, ut in omues partes equites 
quam lati.ssime peruagentur: VII 9, 2; t 
(in plures partes dclluerc: IV 10,4 ii. C. 
d) a) dilllucic;) t quam in partem: 

(1121,1 it. a) a) aa) decurrere;) — (eos 
incusauit,) <iuod aut quam in partcm aut quo 
coiisillo du(^ercntur sibi quacivMiIiiiii . . . pu- 
tarciit: I 40, 1; — ferre: 111 15,3 ii. s. in cam 
partcm; t licere illis iiicoliimibiis . . . 

quascumque in ([i; om. a.) partes uelint 
sine metu proficisci: V41,G; t (i" 

ullam partem: 2,17,2 u. t\ b> a) aa) in 
ullaiii paitciii ;) t >■> Ivhodanum iufliiil iii- 103 in (1. A. b) et B.) 104 credibili lenitate, ita nt oculis in utram par- 
tem flnat iudicari non possit: 112,1. 

b) c. aliis siibst.: ne de improuiso aut noctu 
ad {AM'^: aut BM'Q ; in (iJ) munitiones hostium 
(e) multitudo aduolaret: VII 72, 2; f 

ut (CC) commutato consilio iter in prouinciam 
conuerteret: VII 56,2; subito .se ad Cassium 
Longinum in ThessaLiara conuertit: 3, 36, 2; ^ 
magno esse usui posse, si haec esset in alti- 
tudinem turris elata:2, 8, 3; 1 Neruii 

. . teneris arboribus incisis atque inflexis (e) 
crebrisque (c) in latitudiuem ramis enatis (om. 
fi) et rubis sentibusque interiectis effiscerant, 
ut: 1117,4; ^ panes, cum in conloquiis 

Pompeiani famem nostris obiectarent, uulgo in 
eos iaciebant: 3,48,2; ^ ex eo loco IIII 
caetratorum cohortes in montem , qui erat in 
conspectu omnium excelsissimus , mittit: 1, 
70,4; t perducere: 3,43,2; 44,4 u. a) 

a) aa) perducere; f Belgae . . . spec- 

tant in septentriones (e) et orientem solem : 
I1,G. 

(ifi) ex subst.; o) aliiiin, *iuam, ({iiaineum- 
que in partein: ac rursus aliam in partem 
fugam (aliam partem fuga Ciacc.) petebant: 
1124,1; t quam iu (in quam p) par- 

tem Romaui impetum fecerint, cedant: V34, 
3; — puluerem maiorem . . . in ea parte iiideri, 
quam in partem legio iter fecisset: IV 32, 
1; uideant, qiias iu partes hostes iter fatiant: 
115,1; t hi quamcumque in partem 

impetum fecerant, hostes loco cedere coge- 
bant: 2, 41, 4. 

b) c. aliis subst.: despectus u. despec- 
tns A. p. 871 sq. (.3 loc.). 

yy) ex adiect.: L. Plancus . . . locum capit 
superiorem diuersamque aciem in duas par- 
tes (in duas partes glossema uidetur Ciace.) 
constituit, ne ab equitatu circumueniri posset: 
1,40,5. 

(^) absol. : in altitudiuem u. altitado 
p. 244 A. e) et B. (>) et Q,. (7 -\- 2 -\- 1 loc.) ; 
1 (minus horis tribus milium pedum (c) XV 
in circuitu (circuitum a; Fr.) munitionem 
perlecerunt (decem milium in circuitu muni- 
tionem pedum XV perfecerunt [i): V42, 4; t 
(in frontem: 118,3 et VII 23, 2 u. 2. A. b) 
in fronte;) f qui (fines) in longitudinem miha 
passuum CCXL, in latitudinem CLXXX 
patebant: 12,5; quae ca.stra . . . amplius 
milibus passuum octo in latitudinem patebant : 
117,4; (collis) tantum aduersus in latitudinem 
patebat, quantum loci acies instructa occupare 
(e) poterat: 118,3; praeruptus locus erat . . . 
ac tantum in latitudinem patebat, ut tres in- structae cohortes eum locum explerent: 1,45, 
4; erat eo loco fossa pedum (pedes x) XV et 
uallum contra hostein in altitudinem pedum 
(pedes f) X , tantundemque eius ualli agger in 
latitudinem (altitud. jVO*) patebat: 3,63,1; — 
una ex parte leniter adcliuis aditus in lati- 
tudinem (altitudinem a) nou amplius ducen- 
torum (e) pedum relinquebatur : 1129,3; 
fossas pedum (pedes /) XXX in latitu- 
dinem complures facere instituit: 1, 61, 1; Tf 
qui (finesj in longitudinem (-ine a) milia 
passuum CCXL, in latitudinem CLXXX pate- 
bant: 12,5; quae (Arduenna silua) . . . mili- 
bus . . amplius quingentis ( CC) in longitudinem 
patet : VI 29, 4; ante id (c) oppidum planities 
circiter milia passuum III in longitudinem 
patebat: VII 69,3; quam (planitiem) . . . tria 
milia passuum in longitudinem (in long. om. 
p) patere supra demonstrauimus : VII 70,1; 
quam (planitiem) in longitudinem III (quattuor 
a; tria B^) milia passuum (mil. pass. III p) 
patere demonstrauimus : VII 79,2; — ab oppido 
autem decUuis locus leni (c) fastigio uerge- 
bat in longitudinem (-ne hl) passus (c) 
cirtit«r CCCC: 1,45,5; — hoc (latus) (huic (i) 
milia passuum octingenta in longitu- 
dinem esse existimatur (arbitrantur fl): V 13, 
6; partem idtimam pontis . . . in longitu- 
dinem pedum ducentorum rescindit: VI 
29,2; trabes derectae f perpetuae (XIIII pe- 
dum R. Menge) in longitudinem paribus 
interuallis, distantes inter se binos pedes, in 
solo conlocantur (u. CC) : VII 23, 1 ; a medio 
fere colle in longitudinem (p; longitudine 
a), ut natura montis ferebat, ex grandibus 
saxis sex pedum murum . . . praeduxerant 
GaUi: VII 46, 3; storias autem ex lunibus an- 
corariis tres in ^ad Paul) longitudinem 
parietum turris latas IIII pedes fecerunt: 
2,9,4; haec insula . . . a superioribus regibus 
(c) in longitudinem passuum DCCCC in 
mare iactis molibus angusto itinere *ut ponte 
cum oppido coniungitur: 3,112,2. 

B. de tempore; sig-uilicat a) pertiuere 
(duri) alqd usque in cettum teuipus: prope 
in uoctem rem deduxerant {x; duxerant 
0; Np., Dt.): 3,51,7; — bellum iu hiemem 
ducere cogitabant: 1,61,3; — optimum factu 
esse duxerunt . . . rem in hiemem produ- 
cere: IV 30, 2. 

b) alqd iu certuiu tempus coustitui, dif- 
ferri, siui.: in tertium annum profectionem 
lege confirmant \conffriiut Kvicala; coustituunt 
framimr): 13,2; 1 in (posterum, 

certam , longiorem) d i e m u. dies p. 'J03 e) 105 in (1. B. et C. a)) 106 el p. 904 e) y) (4 + 2 loc); t naues duae 
tardius cursu confecto in noctem coniectae 
. . . in ancoris constiterunt : 3,28,1; 1i 

(in praesentia «. i. B. a) in praesentia;) 
^ in aliud tempus diHerre, reseruare u. 
aliUM p. 233 (uers. 9—14) (3 luc). 

(') pertinere alqd per lon^ius (1'uturi) lem- 
|)oris spatiuin : ((Dumnorigem) complurcs (in 
complures II. Qilbert) annos portoria . . . re- 
dempta habere: 1 18, 3 ;) t (ex litteris Caesa- 
ris dierum {N ; Frig., Db.; dies cniUl.: Sclin., Np., 
Ilnld.; in dies Dt.) quindecini supplicatio de- 
creta est: 1135,4;) 1 frumeiitum liis {c) 

in locis in liiemem prouisum non erat: IV 
29,4; T quanta . . . in perpetuum sui 

liberandi facultas daretur: IV 34,5; hortatur- 
que, ne sui in perpetuum liberandi atque ulci- 
scendi Romanos . . . occasionem dimittant: V 
.■(8,2; hanc adepti uictoriam in perjictuum se 
fore uictores confidebant: V39, 4; T laudat 
Pompeius {CG) atque in posterum confir- 
mat: 1,3,1; tributis {CC) quibusdam populis 
(c) priuatisque praemiis reliquos in posterum 
bona spe complet: 2,21,2; 1 (in prae- 

sentia u. 2. B. a) in praesentia;) f 

iuonet, ut in reliquum tenipus omnes suspi- 
ciones uitet: 120,6; quo diligentiiis in rcliquum 
tempus a barbaris ius legatorum conseruaretur: 
IlIKi, 4; magui interesse eliam iu reliquum 
tempus ad opiuionem Galliae existimans tantas 
iiideri Italiae facultates, ut: VI 1,3. 

(I) ui distributiiia; %) iii dies u. «lieM p. 003 

E) (fi lor.). 

fj) iilia: magistratus iic, priiicipcs iii aiinos 
singulos geutibus cognationibusiiue himiiuum 
. . . quanlum . . . uisum est agri attribuunt: 
VI 22,2; quid (c) in annos singulos ucctigalis 
[lopulo Romano Britannia penderet constituit: 
V22, 4; — palam de praemiis . . . contende- 
l>ant in annosque cousulatum defiuiebaut: 3, 
H2, 4 ; — ibi per cortos exploratores in sin- 
gula diei tempora quae ad Auaricum gere- 
reutur (c) cognoscebat: VII 10,2. 

(e) in dies — certis peiisionibus: legem pro- 
mulgauit, ut sexennii die {I\ Manut.; sexie» 
soni dies codd.; semisse iu dies lAps.; J. F. (Iro- 
■riouius ; sex pensionibus Ald.) siue usuris cre- 
dilae peciiiiiae soliiaiitin : 3, 20, 4.) 

<!. transl.; a) liiieiii et leriiiinuiii NiKiiilicat 
(= A. u); pcndet ex iierbis (cf. A) rt e)): iil 
paeiie iii (^ouspectu exercitus uostri . . . libcri 
«oriiiii iii seruitutem abduci . . . nou (lc')iiie- 
rint: 111,3; Tl miilto illa griuiiiis ucsli- 

mari (c) debere {c) libeios, coiiiiiges iii scnii- 
tutem abstralii: VII II, 10; boiia ciiiiuiii Romanorum diripiunt , caedes faciunt, in ser- 
uitutem abstrahunt : VII 42, 3; 1 reliquos 

omnes obsidibus . . . traditis in deditionem 
accepit: 128,2; armisque . . . traditis in de- 
ditionem Suessiones accei)it: 1113,1; T in 

eam se consuetudiuem adduxerunt (abduxe- 
runt BM), ut: IV 1,10; (si ab (c) re frumen- 
taria Romanos excludere aut (atque 1 det.) 
adductos inopia (in inopiam 1 det.) in (c) pro- 
uinciam (c) expellere (c) possent {u. CC) : 
VII 55, 9;) 1 in fugam coicere u. ooielo 
p. .509 [i[i) (13 loc); — (IV 27, 4 u. eonferre;) 
t eius rei culpam in multitudinem contule- 
runt (P; coniecerunt a; edd.): IV 27, 4; qui 
suum tiraorem in rei frumentariae simulationem 
( subuectionem Rraff.; u. CC) angustiasque 
itineris conferrent (conferret X): 140,10; ^ 
et sua sponte multi in disciplinam conueniunt 
et a parentibus projjinqiiisque mittuntur: VI 
14,2; 1 num tu harum rerum natura acci- 

dere arbitraris, quod unain terram ac plures 
terras . . . dicamus, neque quadrigas in unam 
nominis figuram redigere neque harenam mul- 
titudinis appellatione (in multit. appellationem 
Gron.) conuertere possimus? ap. Qell. XIX 
8,8; (cum hostium acies a sinistro cornu pulsa 
atque iu fugain coniecta (ii-[i; couuersa a; cdd.) 
esset: 152,(3;) t in fugam dare u. do 

p. 947 IJ. (3 loc); ^ neque ab eo prius 

Domitiani milites discedunt quam in conspec- 
tura (conspectu a) Caesaris deducatur: 1,22, 
2; tt. praeterea «le«lnco p- 837 or.) fifi) et [i) 
[i[i) (3 (4) |- 3 kic.) : t sese suas exercitus- 

que Ibrtunas in dubium non deuocaturum: 

VI 7, 6; t se Remis in clienlelam dica- 
bant (dicebant MCa): VI 12,7; sese in serui- 
tutein (in seruit. sese fJ) dicant (addicunt Aim.) 
nobilibus: VI 13, 2; t (exposuit) quam in 
fortunam quamque in amplitudineni i' deduxisset 
((iduxisset Madu.; in cam fort. aniplitudiiicm- 
qiie duxissc [i) : VII 54, 4; t quae opinio 
crat edita iii uulgus: 3,29,3; 1 (educere: 

V I I 54, 4 u. ducere;) 1 postea quam in uulgus 
militum elatum est: 146,4; quod ueque iu 
uulguin (uulgus P. Harre, recte, ni fallor) 
discipliuam cffcrri uelint neque: VI 14, 4; T 
non iiullac cohoites in agmen C^aesaris, aliae 
((•) iii cqiiilcs incidunt: 1,24,4; (Valcrius) 
in ipsuni Cacsarem hostes (c) equitatu \c) pcr- 
sc(iucntcni incidit: 153,5; iLciituIns ISpiniIicr) 
reli(lus iu ititiere cuin paucis iucidit iu Vibul- 
lium Rufum: 1,15,4; ut (Basilus) in ipsum 
(Aiiibiorigem) iuciiuluin etiam nlqiic imparatum 
incidcrct: VI. 'iO.^; T| iit . . . oiiiiics .. ct 
iiiiiiiio cl liplliiis lii id liclliiui i iic 11 III licrcii t: 107 in (1. C. a)) 108 VII 76,2; T[ M. Marcellus, ingressus in 

eam oralionem non oportere . . . referri : 1,2, 
2; quem ingressum in sermonem Pompeius in- 
terpellauit: 3,18,3; ^ totus et mente et 

animo iu bellum v^bello AQ) Treuerorum et 
Ambiorigis insistit: VI 5, 1 ; •; eos extra 

ordinem in senatum legendos curauerat: 3, 
59,2; * (in aeiem mittere: 2,41,2 u. C. 

b) ,S) aa) a) B) immittere ;) mittere in discipli- 
nam: VI 14, 2 u. cunuenire; *; qui dicerent 

se suaque oninia in fidem atque in (oin. Ji) 
potestatera populi Eoniani permittere: 113, 
2; t Q. Fulginius (primus hastatus), qui 

propter eximiam uirtutem ex inferioribus ordini- 
bus in eum locum peruenerat: 1,46,4; (Mo- 
rini) omnes (c) fere (c) in potestatem Labieni 
peruenerunt (uenerunt [iS) : IV 38, 2; demon- 
strauimus L. Vibullium (e) Rufum . . . bis in 
potestatem peruenisse Caesaris : 3, 10, 1 ; cum 
iam ille urbanas res uirtute Cn. Pompei com- 
modiorem in statum peruenisse intellegeret: VII 
6,1; ut res publica in hunc statum perueniret : 
ap. Cic. ad Att. IX 7 C, 2; magnum in timorem 
Afranius Petreiusque perueniunt: 1,61,2; *; 
in proelium prodire: 3,86, 2 e< in aciem pro- 
ducere: 3,56, 1 u. e) proclire, producere; *[ 

matres familiae . . . liberos . . iu conspectum 
proferre coeperunt: VII 48, 3; T[ pro- 

ficisci in proelium, pugnam u. e) proficisci; 
% quos . . postea in parem (partem X) iuris 
libertatisque condicionem (conditione X) atque 
ipsi erant receperunt: 128,5; seque in dedi- 
tionem ut recipiat petunt : 11121,3; sese eos 
in fidem recepturum et conseruaturum: II 15, 
1 ; quibus adductis eos in fidem recepit (recipit 
af; haec omnia om. h): IV 22, 3; orabant (c), 
ut se in seruitutem receptos cibo iuuarent: VII 
78, 4 ; T num tu harum rerum natura 

accidere arbitr.nris, quod unam terram ac plures 
terras . . . dicamus, neque quadrigas in imam 
(?) nominis figuram redigere . . . possi- 
mus? ap. Gell. XIX 8,8; — certior factus est 
omnes eas ciuitates in dicionem (p; Xp., Dt.; 
deditionem a; rell. edd.) potestatemque po- 
puli Romani esse redactas (red. esse fi): II 
34; quod eo oppido recepto ciuitatem Bitu- 
rigum se in potestatem redacturum confidebat: 
VII 13,3; habendam fortunae gratiam . . ., quod 
finitimas frumentariasque prouincias in pote- 
statem redegissent: 3,73,3; — Haeduos a (c) 
Caesare in seruitutem redactos omnes 
(omnes red. fi) indignitates contumeliasque per- 
ferre : II 14, 3 ; 1 cum commimibus inimi- 

cis in gratiam redierat: 1,4,4; ut non solum 
in pristinum statum redissent, sed; VII 54,4; T ut tribunos plebis . . . expulsos in suam 
dignitatem restitueret: 1,22,5; centuriones 
in priores ordines (in pr. ord. Ciacc: ampliores 
ordines ;; ampliori ordini Lips.), equites Ro- 
manos (eq. R. ahl(f) ; tribunos Ciacc.) in tribu- 
nicium re«tituit honorem: 1,77,2; quod eorum 
aduentu . . . Diuiciacus frater in antiquum 
iocum gratiae atque honoris sit restitutus: I 
18,8; — praetoribus tribunisque (c) plebis 
rogationes ad populum ferentibus non nuUos 
ambitus Pompeia lege damnatos . . . in inte- 
grum restituit: 3,1,4; ^ numquam se 

amisso exercitu . . . in eius (Caesaris) conspec- 
tum reuersurum confirmat: 2,42,4; ^ 

Sequani principatum dimiserant ( CC) ; in eorum 
locum Remi successerant: VI 12, 7; t 

sese paratos esse . . . L. Domitium uiuum eius 
potestati (in eius potestatem Ohl) tradere: 1, 
20,5; ne se in seruitutem Romanis traderent: 
I 51, 3 ; *: quorum (centurionum) non nulli 

ex inferioribus ordinibus reliquarum legionum 
lurtutis causa in superiores erant Ordines huius 
legionis traducti: VI 40,7; ^ per Treue- 

ros uenisse (eum) Germanis \c) in amici- 
tiam cognouerat: VI 5, 4; — quod per eum in 
collegium pontificum uenerat: 1,22,4; — 
neque ullum laborem . . . despiciens j neque 
(ne quod Oud.; Xp., Db.) subsidium expectans, 
si in Caes.oris complesum (expectanti Cae- 
sari in conspectum Xp., Db.) uenire posset: 3, 
8,4; — ut in conloquium uenire inuitatus 
grauaretur: 135,2; in conspectum uenire u. 
conspeetniii p. 682 C. b) (5 (6) loc); — 
qui (militesi iam in consuetudinem Alexan- 
drinae uitae ac licentiae uenerant: 3,110,2; — 
ut iam nou solum hostibus iu contemptio- 
nem (contemptum f) Sabinus ueuiret, sed 
etiam: 11117,5; eo consilio, ut in summam 
contemptionem ( contentionem p) hostibus 
ueniat: V49, 7; — quod . . . summum in cru- 
ciatum se uenturos uiderent: 131,2; — in 
deditionem uenire «. deditio p. 833 D. 
(3 loc); — in fidem uenire: 1113,2 u. in po- 
testatem uenire; — saepe in eum locum uen- 
tum est tanto in omnes partes *dimisso equi- 
tatu, ut . . . contenderent: VI 43, 4; — id (c) 
quem (c) ad modum fieri possit non nulla 
mihi (e) in mentem ueniunt: ap. Cic ad Att. 
1X7 C.l; — se . . . magnumque numerum 
senatorum . . . in periculum esse uenturum : 
1,17,2; — sese in eius fidem ac potestatem 
uenire neque (c) contra populum Romanum 
armis contendere: 1113,2; omnes (c) fere (c) 
in potestatem Labieni peruenerunt (uenerunt fl) : 
IV 38, 2 ; Massilienses . . . auxiliis prouinciarum 10S> m (1. C. a) et 1)» 110 et exercitmim desperatis, quos in Caesaris po- 
testateni uenisse cognoueraiit, sese dedere . . . 
constituunt: 2, 22, 1 ; quid irati grauius de uobiB 
sentire possunt quam ut . . . iu eorum pote- 
statem ueniatis , qui se per uos perisse existi- 
mant? 2,32,4; cum . . . deposito imperio pri- 
uatus et captus ipse in alienam uenisset pote- 
statem? 2,32,9; iam duo praefecti fnbrum 
Pompei in meam potestatem uenerunt: ap. (Jtc. 
ad Att. 1X7 C, 2; — summamque in solli- 
citudinem ac tXmorem {Elberl.; summaque in 
sollicitudine ac tinioreA) Parthici belli prouin- 
cia (-eiani a) cum uenisset: 3,31,4; - si quid 
accidat Romanis, (Dumnorigem) summam in 
spem per Heluetios regni obtinendi uenire: I 
18, 9 ; magnamque in spem ueniebat pro suis 
tantis . . . beneficiis . . . fore, uti pertinacia 
desiateret : I 42, 3 ; eos , qui in spem (qui spe 
Ciacc.) potiundorum (e) castrorum uenerant, 
. . . interficiunt: 1116,2; simul atque oppidani 
. . . in spem auxilii uenerunt; VII 12, 5; simul iii 
spem ueniebaiit eius adfirmatione de reliquis 
adiungendis ciuitatibus: VII 30,4; Caesar in 
eam spem uenerat se sine pugna et sine uulnere 
suorum rem conficere posse: 1,72,1; cum in 
spem uenero de compositione aliquid me posse 
{Lamb.; om. codd.; cdd.) conficere (aliq. me 
confic. del. Vrsin.; Bait.) , statim uos certiores 
faciam : ap. Cic. ad Atl. IX 13 .4, 1 ; — de morte 
{CC) si res in auspicionem uenit, . . . quac- 
stionem habcnt: VI 19, 3; — in timorem 
ucnire: 3,31,4 ti. in sollicitudinem u.; t 

i|ui belli initium faciant (faciat (i) et sui capi- 
tis pericnlo (ialliam in libertatem uindicent 
(uindicet p) : VII 1,5; ut so et populuiu Homa- 
niim factione c) paucorum oppressum in liber- 
tatem (libertati (um. in) O') uindicaret: 1,22, 
5; gratias agit . . . Gaditanis, quod couatua 
aduersarioruni infregissent seseque in {om. a) 
libertatem uindicasaent (-auisaent l): 2,21,1. 

Ii> et pai'leiii iTK^iiineiiii|iie, <|U(i diriuitiir 
iilqd , ct iiiiiiniiiii ac iKiliiiitaleni slirniiical ; 
a) parlciii <|iiasi reuiiiiiciiKinc iiKllcat; y.y.) iii 
(aliitiii, iillain, iilraiiKiiic (r/t.} parlciii : tanta 
(Tat . . . exapectatio, ut aliua in aliam par- 
tem mente atque animo traheretur, quid ipais 
forljnienaibus , qiiid Domitio, iiuid Lcntiilo, 
(|uid r('li(|iiis accideret, (|ui (puiaciuc ciiciitus 
excipciciiL: 1,21,0; 1 liac haliita oratioiic 

uullam iii parlcm ali exercitu Curioiiia lit 
significatio: 2,28,4; 1 haec oiniiibiis fcrc- 

liat Herinonibus nequc ac iii iillam partom 
mouebat: 2,17,2; Tj siiam sententiam in 

utramquo partein ([J; in iitra<iiie parto a) 
esBe tutani : V29, 11; hac iu lUinnKim^ v (^^ ; utraque ABM) partem {B^Q'fi; parte AM) dis- 
putatione habita . . . inquit: V30, 1; paucis 
cum esset in utramque partem uerbis dispu- 
tatum, res huc deducitur, ut: 1,86,3; ita par- 
uae res magnum in utramque partem momen- 
tum habuerunt: 3,70,2. 

|j[i) alia: ipsi uero niliil (c) nocitum iri, 
inque cam (in quam p) rem se suam fidera 
interponere: V36, 2; — multa ab Caesare 
in eam sententiam dicta sunt, qua re ne- 
gotio desiatere non poaset: 145,1; in eandem 
aententiaui loquitur Scipio: 1, 1,4; — prin- 
ceps in haec uerba iurat ipse: 1,76,3; pro- 
uinciam omnem in sua et Pompei uerba 
ius iurandum adigebat: 2,18,5. 

[ii) aut animum uoluntateuique sig-nificat 
aut ea, quae ainico iniinicuue aninio Uuut; 
aa) = coiilra; *}() peiidet e.x uerbis; o): quan- 
tum in se facinus admiaissent intellegebant: 
1119,3; *; satis esse causae arbitrabatur, 

quare in eum aut ipse animadu erteret aut 
ciuitatem aniinaduertere iuberet: 119,1; % 

in se iura magistratuum commutari: 1,85, 
9; t nc quod in se scelus concepisse 

neu suos prodidiase uideantur: 1,74,3; K 

iii se noui generis imperia constitui: 1,85,8; 
% Arioniatum . . . obsides . . . poscere et in 
eos omnia exempla cruciatusque edere: 131, 
12; 1 Bibulus . . . inauibus (nauibus) 

occurrit et nactus circiter XXX in eas indili- 
gentiae (c) suae ac doloris iracundiain {Faerit.; 
-dia forfrf.) erupit omnesque incendit (?/. CC): 
3,8,3; 1 ne quid graiiius in fratrem sta- 

tueret: 120,1; t in se (etiam add. A'a; 

eild.) aetatis excusationem nihil ualere: 1,85, 
9; U in quos eo grauius Caesar uindican- 

duiu atatuit: III 16, 4. 

b): ut spatium pila in hostes (in host. pila 
(i) coiciendi non daretur: 152,3; — (in 
auersos: IV 26,3 ti. in uniuersos;) cum . . . 
(■(|iiltcs . . ex loco superiore in aucraos ( Vrsiii.; 
adiicraos a/l : aduersarios Oh) tela coiciebant: 
1,79,3; — luiiic acutia protcgiint hostes, in 
1 1 1 11 m uniiiersi tela coiciunt {ttic [i ; protegunt, 
iu hostem tcla uniuerai coiciunt a; edd.): V44, 
6; — quod . . . c loco superiore in noatros 
uenientes tela coiciebant: 126,3; equites Ario- 
uisti . . . lapides telaqiie iii nostros coicero: I 
46,1; (iermaiil rctliicri iioii potucraiil (c), quiu 
in noatroa tela (tela in luistr. [i) coicerent: I 
47,2; ut . . . cx tuniulo tcla iii iioslros coice- 
rent; 1127,4; ne . . . interdiu tela iii nostros 
operi dcstinalos coicerc poascnt (c): VII 72, 2; 
— alii ab latero aperto in uiiiuersos (auer- 
soa Ciacr.) t<'la coicicbiiiit : IV 26, 3;-— — liiiic 111 in (1. C. b) — d)) 112 celeriter deiecti se in signa (in signa se P) 
manipulosque coiciunt: VI40, 1; % se 

(c) ex naui proiecit atque in iiostes aquilam 
ferre coepit: IV 25, 4; 'i prius . . . quam 

a nobis telum in liostem iaceretur: 3,86,3; 
% peditatu dumtaxat procul ad speciem utitur, 
equites in aciem immittit (Ofhl, a eorr. ; 
mittit a pr.; edd.): 2,41,2; Cassius . . . one- 
rarios naues . . . in Pomponianam (e) classem 
immisit: 3,101,2; Pulio pilum in hostes im- 
mittit (mittit fi): V44, 6; nostri . . . pila in 
hostes immittunt: VI 8, 6; \ Antonianae 

scaphae . . .se in hostes incitaueruu t: 3,24, 
3; naues triremes duae . . . sese in eam (nauem) 
incitauerant (-runt?): 2,6,4; ^ monuit, 

ut . . . conuersa signa in hostes inferrent: 
1126,1; ^ mittere in: V44, 6 u. im- 

mittere; ut nullum frustra telum in eos mit- 
teretur: 1,45,6; \ ne quod omnino telum 

in hostes reicerent: 146,2. 

5) peudet ex subst.: (C. Caesar . . . in 
Dolabellam actionis I. lib. I (c; CC); ap. 
Qell. IV 16, 8;) f (nondum bono animo in: 
16,3 u. (ifi) b) animus;) qui iam ante inimico 
in nos animo (an. in nos [i) fuisset: V4, 4; 
alieno esse anirao in Caesarem milites : 1,6,2; 
Ti ipse habuit graues in Caesarem contiones 
(contentiones /): 2,18,3; t impetuque 
multitudiuis in C. Trebonium facto . . . eum de 
tribunali deturbauit: 3,21,2; u. praeterea fat'io 
p. 126li sq. (20 loe.J ; f omnium temporum 
iniurias inimicorum in se commemorat : 1,7, 
1; \ iudicia in priuatos reddebat: 2, 
18,5. 

6) pendet ex adieet. : inimicus: V4, 4 u. 
33) animus. 

p^) — evg&; 0) peiidet ex uerbls: se id, 
quod in Neruiis (neruios S*(i; Fr.) fecisset, 
facturum: 1132,2; t ut sua (om. fl) cle- 

mentia ac mansuetudiue in eos utatur: II 14, 
5; ut in miseros ac supplices usus misericordia 
uideretur : 1128,3. 

b) peudet ex subst.: quod nondum bono 
animo in populum Romanum uiderentur: 16, 
3; sese tamen hoc esse in Ciceronem populum- 
que Komauum (cicerone pop. r. fl) animo, ut: 
V41,5; "i magnamque in fpem ueniebat 

pro suis tantis populique Komani in eum bene- 
ficiis . . . fore, uti: 142,3; sua senatusque in 
eum beneficia commemorauit (c) : I 43, 4 ; sese 
pro Caesaris in se beneficiis plurimum ei con- 
titeri debere : V 27, 2 ; Caesarisque in se bene- 
ficia exponit: 1,22,3; quod sibi . . . gratia re- 
lata non sit pro suis iu eos maximis beueficiis : 
1, 23, 3 ; ne noua Caesaris ofticia ueterum suo- rum beneficiorum in eos memoriam expellerent : 
1,34,3; Vticenses pro quibusdam Caesaris in 
se beneficiis illi (erant) amicissimi: 2,36,1; 
t huic Caesar pro eius uirtute atque in se bene- 
uolentia . . . maiorum locuni restituerat: V 
25,2; nihil se . . . de sua in Haeduos beneuo- 
lentia deminuere: VII 43, 4; tanta eius huma- 
nitas , . . . ea in me est beneuolentia : ap. Cic. 
ad Att. IX 16, 3; t quae senatus con- 

sulta quotiens quamque honoritica in eos facta 
essent: 143,7; t fides: (119,2 ti. stu- 

dium;) quorum in se fidem perspexerat: V 5, 4; 
t Caesaris in se indulgentiam (sic ^; Sehn.; 
indulg. in se a; edd. rell.) requirunt: VII 63, 
8; t discedentibus his breuiter sua in 

Haeduos merita exposuit: VII 54, 3; sua in 
illos merita proponit: VII 71, 3; magis eos pro 
nomine et uetustate quam pro meritis in se ciui- 
tatis conseruans: 2,22,6; qui de meis in uos 
meritis praedicaturus (c) non sum: 2,32,10; 
I (misericordia: 1128,3 u. a) uti;) t 

exercitum cum . . . cohortaretur suaque in eum 
perpetui (perpetuum a) temporis officia (-ium 
o') praedicaret: 3,90,1; t senatus con- 

sultum: 143,7 u. consultum; t quod 

Diuiciaci fratris summum in populum Roma- 
num studium, summam in se uoluntatem, 
egregiam fidem, iustitiam, temperantiam cogno- 
uerat: 1 19, 2; cuius tam egregiam in se uolun- 
tatem perspexisset: V4, 3; tanta ac tam se- 
cunda in Caesarem uoluntas prouinciae reperie- 
batur: 2,20,1. 

yy) uox iiiedia: ut non miuus haberet iuris 
in se multitudo quam ipse in multitudinem ; V 
27,3; quibus (nobilibus) in hos eadem omnia 
sunt iura quae dominis in seruos : VI 13, 3 ; t 
qui (magistratus) . . . uitae necisque in suoa 
habet potestatem: 116,5; uiri in uxores sic- 
uti in liberos uitae necisque habent potestatem : 
VI 19, 3. 

e) ui distributiua : militibus . . . agros . . . 
pollicetur, quaterna (Gtar.; XL eodd.) in 
singulos iugera: 1,17,4; iamque ad dena- 
rios (e) L in singulos modios annona per- 
uenerat: 1,52,2; in capita singula seruo- 
rum ac liberorum tributum imponebatur: 
3,32,2; ciuibus Eomanis eius prouinciae, sed 
in singulos conueutus siugulasque ci- 
uitates certae pecuniae imperabantur: 
3, 32, 6. 

d) ui cousecutiua; a) c. uerbis diuideudi, 
siiu. : abscisum (abscissum V.) in duas par- 
tes exercitum : 3, 72, 2 ; t ibi Oceano ad- 

propinquat (c), in plures diffluit (p; defluit 
a; edd.) partes multis ingeutibusque insulis 113 in (1. C. d) - 2. A. a) a) ata)) 114 effeclis: rVlO, 4; ^ ante <c> lios (c> obli- 

quis ((•> ordiuibuB in quincuncem dispositis 
scrobes . . . fodiebantur: ¥1173,5; ^ 

distribuere u. diNtribno p. 93o sg. B. 
(4 (5i loc.) ; ' diuidere u. dinido 

p. 939 sq. A. b) ( r <8j loc). 

fj) e. aliis uerbis: in deditionem acci- 
pere u. a) accipere; t in publicum addi- 

cere: 2,18,5 u. e); \ in fugam coicere 
«. ooicio p. 599 fjfj) (13 loc.t; 'Y im- 

pedimenta relioquerent atque in orbem con- 
sisterent: V33,3; ^ couuertere: ap. 

Oell. XIX 8, 8 {et I 52, 6) u. a) conuertere; t 
se in clientelam (seruitu tem) dicare: VI 
12,7; 13,2 u. a) dicare; ^ quibus populus 

Romanus ignouisset neque in prouinciam rede- 
gisset: 145,2; quae (finitima Gallia) in pro- 
uinciam redacta . . . perpetua premitiu- serui- 
tute: VII 77, 16; u. praeterea a) redigere (5 loc.l; 
*', incredibili felicitate auster . . . in Africum 
se uertit: 3,2(5,5; 'futurutn, ut (ow. 0'; Xp., 
Dt.) detrimentum in bonum uerteret (-retur O^ : 
3,73,6; ne ea, quae rei publicae causa egerit, 
in suam contumeliam uertat: 1,8,3; l^ in 

libertatem ui ndicare u. a) uindicare (3 loc). 

e) ui flnali: eorum bona in publicum ad- 
dicebat: 2, 18, 5; ^ quascumque postea 
controuersias inter se milites habuerunt, sua 
sponte ad Caesarem in ius (in ius Guilielmus; 
intus Ok) adierunt (ad Caes. euutes ad- 
ferunt Harlx.): 1,87,2; ^ in disciplinam 
conuenire: VI 14, 2 it. a) couuenire; '^ 
eique (Dumuorigi) iiliam suam in matriraonium 
d a t : 13,5; etsi eam pecuniam publicam esse 
coustabat datamque a Pompeio iu stipeudium: 
1,23,4; 1 neu se . . . hostibus in crucia- 
tum (in cnic. host. fj; Np.) dedant: VII 71, 
3; T Be in cllentelam (seruitutem) dicare: 
VI 12,7; 13,2 «. a) dicare; \ ex ea ciui- 
tate Orgetorigis liliam iu matrimonium du.\e- 
rat: 19,3; ^ in disciplinani mitti: VI 
14,2 u. a) conuenire; tripertito milites (c> 
cquitcsque in expeditiouem uiisit: V 10, 1 ; ^ 
quas Ipecunias) erant in publicum Varroni 
ciues Komani polliciti: 2,21,2; ^ ratio- 
uem consilii mei accipite, quo (irmiore auimo 
in {om. \) proelium (proelio AV//> i^rodoatis: 
3,86,2; 1 onuiibu» deinceps diebus Caesar 
exercitum in aciem aequum in locuui pro- 
d u xit : 3, 56, 1 ; ^ quae (mulieres) in ^ad 
[J> proelium proficisceute» (uulites add. B"j!i) 
pa.ssis Mianibus flentes implorabant: 151,3; 
quod ille in puguam protii inccus dixorat: 3, 
iiy,2; T trailore u. a) tnidere. 

f) ui mudali: apud quos Ambiorix »d ^iu [J> 

Lu&ir Cueottr. 11. hunc modum locutus est:V27,l; — hac 
oratione habita mirum in modum conuersae 
sunt omnium mentes: 141,1; — de uxoribns 
in seruilem modum quaestionem habent: 
VI 19,3; ^ obstructis in speciem portis 

singulis ordinibus caespitum: V51,4; hoc cum 
in (ob Botom.) speciem uarietat emque 
opus deforme non est . . ., tum: VII 23, 5; \ 
hi rursus in uicem anuo post iu armis sunt, 
ilU domi remanent: IV 1, 5; defatigatis in uicem 
iutegri succedunt: VII 85,5; {expeditae cohor- 
tes nouissimum agmen claudebant j pluresque 
■.plures, quae in uicem Kiichly in locis cam- 
pestribus subsistebant : 1 , 79, 1 ;) ex castris sibi 
legiones alias occurrere et eas, quas secum du- 
xeral. in uicem requiescere atque in castra 
reuerti iussit : 3, 98, 3. 

'£. in e. abl.: X. de loco: a) suspeusum 
a) ex uerbis; aa) c. subst. loeum sis-uitican- 
tibus: qui in siluis {AQil; siluas B' ; />..- 
silua B^'^) abditi latebant: 1119,6; abditi in 
tabemaculis aut suum fatum querebantur aut: 
139,4; ^ cum aliquid calamitatis in pro- 

ximis hibemis esset acceptum: V29,l; quos 
(milites) ex eius exercitu acceptos in Syria 
(syriam Nx) Gabinius Alexandriam traduxerat: 
3,103,5; ' quod rursus miuueute aestu 

naues in uadis adf lictarentur: 11112,1; 
^ filiumque puerili aetate in publico in con- 
spectu patris adsistere turpe ducunt: VI 18, 
3; t naues interim longas aedificari iu 

flumine Ligeri (c> . . . iubet: 1119,1; t 

hiemem agere: V22, 4 u. hiemare; ^ 

satis esse magua utrimque iucommoda accepta 
. . . illum . . . amissa Sicilia et Sardinia . . . 
et cohortibus in (add. Vascos.; oiii. codd.) 
Italia atque Hispania ciuium Komauorum cen- 
tum atque XXX: 3,10,4.5; t C<I"i supe- 

riore uocte in contuberniis circulisque auditi 
fueriuit sermones militum dubii {Madu.: u. CC): 
2, 29, 4;) nam quae Ceuabi orieute sole gesta 
esseut, aiite primam confectam uigiliam in fini- 
bus Aruernorum audita sunt: V113, 3. 

quinqueremem et miuores duas (naues) iu au- 
gustiis portus cepit: 3,100,2; ^ huc maguum 
numerum equorum . . . iu Italia atque Hispa- 
nia coemptum (AO'^; coemptus BM; coeuip- 
tos M-; Fr.) miserat: VII 55, 3; *[ qujis 

(uaues) Igilii vc> et in Cosauo {v) a priuatis 
coactas seruis, libertis, colouis suis compleue- 
rat: 1,34,2; ^ dies circiter XXV iu eo 

loco commoratus: V7,3; 1 com- 

parare: 2, 18,6 u. ducere; tantam sibi iani his 
rebus iu Gallla (-iaui [i> auctoritatem couipa- 
ruuerat, ut : \'55, 4; ^ quod pridie uoctu 

8 115 (2. A. a) y.) aa)) 116 conclamatum esset in (om. x; a 0*) Cae- 
saris castris : 1,67,2; ^ quibus in tabulis 

nominatim ratio confecta erat, qui numerus 
domo exisset: 129,1; 1 cum in loco aequo 
atque aperto coufligeret ur: 1,71,1; ^ 

quibuscum (c) saepe numero Heluetii con- 
gressi non solum in suis (sedibus add. B'p), 
sed etiam in illorum linibus plerumque supe- 
rarint (c) : I 40, 7; Tf ut . . . praesidiis . . in 
angustiis conlocatis exercitum itinere pro- 
hiberent: 1,65,4; — ut trabes erant i n capreo- 
lis conlocatae: 2,10,5; — in ciuitatibus: 
III 29, 3 11. [ifl) coulocare ext?: ; — quas (pede 
stres copias) in conualle in insidiis conloca- 
uerant: 11120,4; — Ciliciensis legio coniuncta 
com cohortibus Hispanis . . . in dextro 
cornu erant conlocatae: 3,88,2; Caesar . . . 
X. legionem in dextro cornu, nonam in sinistro 
conloeauerat: 3, 89, 1 ; — Boios petentibus Hae- 
duis . . . ut in (mn. a) finibus suis conloca- 
rent concessit : I 28, 5 ; duas legiones ad lines 
Treuerorum, duas in Lingonibus, sex reliquas 
in Senonum linibus Agedinci in liibernis cou- 
locauit: VI 44, 3; — in hibernis conlocare u. 
hiberna p. 1423 f) (3 loc); — in insidiis 
conl.: 11120,4 u. s. in conualle; — in summo 
iugo duas legiones . . . et oninia auxilia conlo- 
cari ( CC) . . . iussit : 1 24, 2 ; — ordinatim structo 
tecto (Otul.; om. codd.), ut trabes erant in ca- 
preolis eoulocatae, lateribus (Off ; Aldus; in 
lateribus ahl) et (pars rece.; om. Ox) luto 
musculus . . . contegitur (u. CC): 2,10,5; — 
uti in his locis legionem hiemandi causa con- 
locaret : III 1,3; — magni ponderis saxa et 
praeacutas trabes in muro conlocabant (-runt 
j3) : II 29, 3 ; quibus uiribus praesertim homines 
(c) tantulae staturae . . . tanti oneris turrim 
(c) in muro (C'!^[i; muros a) sese conlocare 
posse confiderent (u. CC): 1130,4; qui erant 
in muro custodiae causa conlocati: 1,28,3; — 
conlocatis insidiis bipertito in siluis: V32, 1 ; — 
trabes derectae . . . paribus interuallis . . . in 
solo conlocantur: VII 23,1; duae primum trabes 
in solo . . . conlocantur: 2,10,2; — praemissis 
p.iulum impedimentis atque in tumulo quo- 
dam conlocatis . . . inquit: VI 8, 3; — — iu 
Belgio: V24, 3 u. fJfi) conlocare (in Belgis); 
^ cum . . . perfugeren; . . . uniuersi in Epiro 
atque Aetolia conscripti milites: 3,61,2; in 
summo iugo duas legiones, quas in Gallia cite- 
riore proxime conscripserat, et omnia auxiha 
conlocari (CC) . . . iussit: 124,2; Caesar duas 
legiones in citeriore GaUia nouas conscripsit: 
II 2, 1 ; Tf (ipsi profecti (e) a (c) palude 

ad ripas (in ripas f/i ; iu ripa a; in ripis Ald.) Sequanae e (c) regione Lutetiae contra Labieni 
castra considunt: VII 58, 6;) u. prasterea 
consido p. 069 et 670 A. et B. et C. b) 

J^) (2 -\-4 -\~ 6 (7j loc.j; t reliquos . . . 

ne in locis quidem superioribus consistere 
patiuntur : III 6, 2 ; Pompeiani in quodam monte 
constiterunt : 3, 97,4; accedebat, ut . . . in uadis 
consisterent tutius: 11113,9; u. praeterea con- 
sisto p. 67 H ^(J) (16 loc.) etp. 680 b) (4 loc.j; 
1 multis in ciuitatibus harum rerum exstructos 
*cumuIos locis consecratis (cons. loc. ji) con- 
spicari licet: VI 17,4; \ naues propter 

magnitudinem nisi in alto constitui non po- 
terant: IV^24, 2; Airanius copias educit et in 
medio colle sub castris constituit: 1,41,2; ma- 
gnoque numero iumentorum iu flumine supra 
atque infra constituto traducit exercitum: 1,64, 
6 ; pedestresque copias . . . in locis superioribus 
constituunt: VII 79,2; in extremo poute turrim 
^e) tabulatorum quattuor constituit: VI 29, 3; 
Tl in ea ciuitate duo de principatu inter se con- 
tendebant: V3, 2; 1 (suosque omnes 

(in add. a; edd.) castris continuit: 3,30,5;} 
u. p}-aeterea castra p. 477 i) (3 loc.) ; — 
(utrique sese (se in fi) suo loco continent: V 
50, 1 ; si reliquam partem hiemis uno (in add. 
recc; Dt.) loco legiones coutineret: VII 10, 1;) 
Tj subitum bellum in Gallia coortum est: III 
7,1. 

cum ulius discessisset, alius ex diutino labore 
in ipsis operibus quieti se dedisset: 2,14,1; 
\ si paene in ipsis cadaueribus proelio decer- 
tare cogentur: VII 77,8; ut potius in suis 
quam in alienis finibus decertarent: 1110,4; 
Tl defigere u. deligo J). S46 b) (4 loc.) ; t 
hostes . . . noctu in siluis delituerant: IV 
32,4; K alii . . . depositis in coutubernio 
aimis uallum relinquebant : 3,76,2; (in miuro: 
3, 9, 6 u. dispouere;) HS (c) LX, quod aduexe- 
rat Domitius atque in publico deposuerat, . . . 
Domitio reddit: 1,23,4; uti . . . liberos, uxores 
suaque oumia in siluis i^sUuas V.) deponerent: 
IV 19,2; quam (praedam) m siluis deposuerant: 
VI41, 1; Ti multos in agris inopinantes 

deprehendit: VI30, 1; quas (naues) in portu 
Brundisino deprehenderat : 1,26,1; in ipso flu- 
minis uado deprehensus Indutiomarus interfici- 
tur : V 58, 6 ; 1j demonstrauimus L. Vibul- 

lium Rufum . . . bis in potestatem peruenisse 
Caesaris atque ab eo esse d i m i s s u m , semel 
ad Corfinium , iterum in Hispania: 3,10,1; 
t ut in muris armata ciuitas discurreret: 3, 
105,3; \ disponere in castellis: (VII 
69, 7 u. ponere;i (reliquas cohortes VII (in 
add. a; Np., Dt.) castris propinquisque ca- iir in (2. A. a) y) «a>1 118 stellis praesidio disposuerat: 3,88,4;) — eas 
(scaphas) in litore pluribus locis separatim 
disposuit : 3, 24, 1 ; — praesidiis i n (paite. rece. ; 
om. Ox; Xp.) montibus dispositis: 1, 72, 5; — 
paulo incautius custodias in muro dispositas 
uidebat: VII 27, 1 ; tormenta in muris disponit: 
1, 17, 3; expeditos autem ex euocatis *cum 
sagittarii.s funditoribusque raros in muro turri- 
busque disponit: 1,27,5; custodias uigiliasque 
in turribus muroque disposuit: 2,19,3; pueris 
mulieribusque in muro dispositis (depos. ah) 
. . . ipsi . . . in proxinia Octauii castra inrupe- 
runt: 3,9,6; - fundis librilibus sudibusque, 
quas in opere disposuerant, . . . Gallos (c) 
proterrent: VII 81, 4; ipse in (e; om. Ox ; Xp.) 
iis (<-) operibus, quae facere instituerat, 
milites disponit: 1,21,3; — ut . . . in suis 
ordinibus dispositi (dispositis a') dispersos 
adorirentur: 3,92,2; — equitatum omnem et 
peditum milia X sibi . . . mitterent, quae in 
praesidiis rei frumentariae causa disponeret: 
VII 34,1; - crebrasque in ripis custodias 
disponit: 1,83,5; — in turribus: 1,27,5; 2, 
19, 3 M. in muro; — Caesar dispositis in uallo 
custodiis (c) recipi prohibebat: VII 78,5; — 
procul in uia dispositis familiaribus suis prin- 
cipibusque ciuitatum: VII 28, 6; — — quas 
(legiones) a Caesare acceptas in Apulia hiber- 
norum causa disposuerat: 1,14,3; *. in 

insula frumento nauibusque comparatis belhim 
d u c i non difficile existimabat : 2, 18, 6 ; quam 
(uxorem) in Gallia (-iam li) duxerat: 153,4. 

quibus (fossis) . . . uadum . . in eo flumine effi- 
f-eret: 1,61,1; pons in Hibero proj^e effectus 
iiuutiabatur et in Sicori uadum reperiebatur : 
1,62,3; qui dies maritimos aestus maximos in 
Oceano efScere consueuit : IV 29, 1 ; in Sicore 
flumine pontes eflecerat duos: 1,40,1; ^ 

(in litus (litore a; edd.) eiectas esse: V 10, 
2 u. p. 01 eicere;) 1 qui erant in 

agris («. CC) reliqui discesserunt : IV 34,3; 
- quae (cohortes) praesidio in (om. N) ca- 
stellis fuerant: 3,99,3; sed in castelio nemo 
fuit omnino militum, quin uulneraretur: 3,53, 
3; qui in castris Caesaris fuissent: 1,33, 

2; alii domos bonaque eorum, qui in castris 
eraiit Caesaris, petebant (CC): 3,82,4; - in 
Gallia non sohim in omnibus ciuitatibus 
atquc in omnibus pagi.s partibusque (partibus- 
que del. Dauis.; Np., Fr.), sed pacne etiain in 
(P; om. a; Np.) singulis domibus factiones 
Bunt: VI 11,2; - qui in classe erant pro- 
ficisci properabant: 2,43,3; ipsum erat op- 
piduiii Alesia (e) (positum add. HSchn.) in 
colle BUmmo adin<i(liim edito loco: VII 69, 1 ; — erant in sinistro cornu legiones doae: 3, 
88,1; — in hoc medio cursu est insula: V13, 
3; — in singuhs domibus: VI 11, 2 u. s. in 
ciuitatibus; — est in finibus u. ftnes j). 1306 
tp]) (.3 loc); — in eo flumine pons erat: II 
5,6; - (cum esset Caesar in citeriore Gallia 
(in hibernis add. xa; Schn., Fr.: hibemis add. 
Pik; del. Ooerlitx): II 1,1;) tempus autem 
(c) erat difficillimum , quo neque frumenta in 
T hibemis (aceruis F. Hofm.; Dh.; herbis jEVfe- 
hodius; horreis Apitx ; cauemis Hell.; Hiberis 
Kindsch.; u. CC) erant neque: 1,48,5; — Pha- 
rus est in insula turris magna altitudine: 3, 
112,1; in hac sunt insula domicilia AegypH 
tiorum et uicus oppidi magnitudine: 3,112,3; 

— cum . . . eos in eo loco, quo tum (c) 
essent, suiun aduentum exspectare iussisset: I 
27,2; quod in his locis inopia frumenti erat: 
1117,3; quibus in locis esse Germanos (c) 
audiebat: IV 7,1; ad ipsum Ambiorigem con- 
tendit, quo in loco cum paucis equitibus esse 
dicebatur : VI 30, 1 ; quibus in locis sit Caesar 
ex captiuis quaerunt: VI 35, 7; in eo loco ipse 
erat Pompeius : 3, 88, 1 ; — quae (naues) erant 
in naualibus: 3,111,6; — omnium rerum, 
quae ad bellum usui erant , summa erat i n eo 
oppido facultas (difficultas X): 138,3; sed 
tanti erant antiquitus in oppido omnium rerum 
ad bellum apparatus tantaque multitudo tor- 
mentorum, ut: 2,2,1; erat in oppido (-dum 
Nahl) multitudo insolens belli . . . : 2, 36, 1 ; — 
in omnibus pagis partibusque: VI 11, 2 u. 
s. in ciuitatibus; — planities erat magna et 
in ea tumulus terrenus satis grandis: 143,1; 

— cum iam esset agmen in portis: 3,85,4; 

— quae ciuitas est in prouincia: 110,1; 
magna esse Pompei beneficia et magnas clien- 
telas in citeriore prouincia sciebat: 2,18,7; — 
impetuque facto in Cassianam elassem quin- 
queremes (c) duas, in quarum altera 
erat Cassius, ceperunt: 3,101,6; — prius quam 
ea pars Menapiorum, quae citra Rhenum yquieta 
(c; qui (i) in suis sedibus add. c <S; ^; Schn.) 
erat, certior fieret: IV 4, 7; — atque in hoc 
fere medio spatio tumulus erat: 1,43,1; — 
cohortes , quae in stationibus erant, secum 
in eam partem proficisci . . . iussit: IV 32,2; 
cf. infra C. f) in statione (H loc); reliquum 
quidem in terris esse ueminem, quem non 
superare possint: IV 7, 5; — in hoc tractu 
(Faern.; nec tractu codd.; u. CC) oppidi pars 
erat regiae exigua, in quain ipse habitiuidi 

causa initio crat inductus: 3,112,8; P»m- 

peius erat eo tempore in Canduuia iterque 
ex Macedonia in hiberua Apolloniam I\vrra- 

8* 119 in (2. A. a) a) aa)) 120 chiumque habebat: 3,11,2; erat omnino in 
Gallia ulteriore legio una: 17,2; nunc esse 
in Gallia ad centum et XX milium numerum: 
131,5; quid in sua Gallia . . . aut Caesari aut 
omnino populo Romano negotii esset : I 34, 4 ; 
cum esset Caesar in citeriore Gallia [in hiber- 
nis]: 1X1,1; materia cuiusque generis ut in 
Gallia est: V 12, 5; VI 11, 2 u. s. in ciuitatibus; 
in omni Gallia eorum hominum, qui (in add. 
P) aliquo sunt numero atque honore, genera 
sunt duo : VI 13, 1 ; cuius (taxi) magna in GalUa 
Germaniaque copia est: VI 31, 5; quorum (sagit- 
tariorum) erat permagnus (c) numerus in Gallia 
^in galUa numerus ^): VII 31, 4; - — neque 
quid in quaque parte opus esset proui- 
deri . . . (poterat): 1122,1; ^ in quarta 

quaque earum (ratium) turres binorum tabu- 
latorum excitabat: 1,25,10; \ ipse 

grauissima hieme in nauibus excubans: 3,8, 
4; ^ quid ergo? Romanos (c) in (om. 

AQ) illis ulterioribus munitionibus animine (c) 
causa cotidie exerceri putatis? VII 77, 10; 
Tl ibi in omnibus collibus expositas hostium 
copias armatas conspexit: IV 23, 2; in terra ex- 
ponere: 1,31,3 et 3,23,2 u. p. 91; ^ 

item (in add. h) Trallibus (c) in templo Vic- 
toriae . . . pahna per eos dies (in tecto add. 
codd.; del. C. F. Hermann; in tectum Oehler; 
integra Oud.) inter coagmenta lapidum ex paui- 
mento exstitisse ostendebatur : 3,105,5; % 
(in siluis oportuno atque occulto loco . . . Ro- 
manorum aduentum exspectabant: V32, 1.) 
monet, ut ignes in castris fieri prohibeat: 
VI 29, 5; hoc idem fit (fi; om. a) in reliquis 
ciuitatibus (in reliquis fit ciuit. Fr.; Dt.): VII 
15, 1 ; in quibus (nauibus) ad Ubram ( CC) fecerat 
turres : 3, 40, 2 ; Germani una in paite confertis 
turmis in hostes (e) impetum fecerunt: VII 
80, 6 ; fit equestre proelium in ea planitie : VII 
70,1; — pontem in Arare faciendum curat: I 
13, 1 ; (complures (naues) praeterea (in add. 
codd.; del. P. Manut.) HispaU (az/Hpse HispaU 
aut in Baeti scribeml. cens. Vielh.) faciendas 
curauit: 2,18,1;) in Gallia: V8, 1 u. gerere; 
factum etiam nuper (eius hostis periculum) in 
Italia seruili tumultu : I 40, 5 ; ut iu Syria 
(Steph.; in sorte corfc/.) feceraut: 3,32,6; neque 
ante proeUum in ThessaUa factum cognitum 
. . . expeUi potuit: 3,100,4; neque multo post 
de proelio facto in Thessalia cognitum est: 3, 
101, 7 ; proelioque in Thessalia facto domum 
redierant: 3, 111,3; — classesque ipsius, quas 
hieme in SiciUa, GaUia, Italia fecerat <;-rant 
jVo), morabaDtur: 3, 42, 3; t qui (Corus) magnam partem omnis temporis in his (c) locis 
(P; om. 7.) flare consueuit: V7,3. 

nostra consiUa quaeque in castris gerantur 
hostibus enuntiari: 117,5; quae res in nostris 
castris (castr. nostr. [i) gererentur conspicatus : 
II 26,4: cum . . . esset nuntiatum (c), quae in 
sinistro comu gererentur: VII 62, 6; ipsi in 
eorum finibus bellum gerunt: 11,4; quorum in 
finibus belliun geratur: VII 14,6; cum intelle- 
geret in iis (iliis P) locis sibi bellum geren- 
dum, ubi: 11120,1; dum (e) haec in his (c) 
locis gerimtur: V22, 1; (in longinquis nationi- 
bus : VII 77, 16 u. jifi) gerere) ; haec in omnibus 
Eburonum partibus gerebantur : VI 35, 1 ; quid 
quaque in (sic fi; Fr. ; qua ex a; quaque ex 
edd.) parte geratur cognoscit : VII 85, 1 ; — haec 
cum in Achaia atque apud ^?) Dyrrachium 
gererentur Scipionemque in Macedoniam uenisse 
constaret: 3,57,1; ut . . . quae . . in GalUa 
gererentur (fierent fi) cognosceret : V 8, 1 ; quod 
una in GalUa beUa gesserant: 3,79,6; dum 
haec in Hispania geruntur: 2,1,1; cognitis iis 
^e) rebus, quae simt gestae in citeriore Hispa- 
nia: 2,18,6; an uero in Hispania (-am f) res 
gestas Caesaris non audistis? 2,32,5; t qnod 
gestum in Hispania diceret: 3,83,2; cognitis us 
(c) rebus, quae sunt in ItaUa gestae: 2,17,1; 
factus VibuIIius certior , quae res in Piceno 
gererentur: 1,15,4. 

in agris habet dilectum egentiuni ac per- 
ditorum : VII 4, 3 ; — quorum magnam copiam 
iu castris habebat, in his Diuiciaco et Lisco: 
1 16, 5; quos iUi (c) . . . secum in castris ha- 
bebant obsidum loco: 1,74, 5; — qui castra in 
coUe habebat: 3,85,1; — nocturuaque in 
locis desertis conciUa habebant: V53, 4; — 
quos (gladiatores) ibi Caesar in ludo habebat: 
1,14,4; — expugnato in (om. Na!) itinere op- 
pido Parthinorum, in quo Pompeius praesi- 
dium habebat: 3,41,1; — cuiusque auctoritas 
in his regionibus magui habebatur: IV 21, 
7; — quod senatus in urbe habebatur: 1,2, 
1; lictoresque habent in urbe et (P. Man.; ex 
codd.) CapitoUo priuati \C: u. CC): 1,6,7; 
damnatos ilUs temporibus, quibus in urbe (-bem 
afl) praesidia legionum Pompeius habuerat: 
3,1,4; — — sedes (se) habere iu Gallia 
ab ipsis concessas: I 44, 2; quod exercitum 
(CC) in Gallia habeat: 144,10; ^ quar- 

tam (legionem) in Remis cum T. Labieno in 
confinio Treuerorum hiemare iussit: V 24, 
2; cuni constituisset \c) hieraare (^hiemem fj) 
in continenti propter repentiuos GalUae motus 
(agere add. fi): V22, 4; quae (legio) in eorum 121 in (3. A. a) x) aa)) 122 (CC) finibus hiemabat (p; Iiiemauerat a; eM.): 
VI 7, 1 ; constituit . . . ipse cum reliquis eiua 
legionis cohortibus in uico Veragrorum . . . 
hiemare: 1111,4; — in Gallia: 111,3 u. in- 
ueterascere ; quod omnibus constabat hiemari 
<[i; hiemare a) in Gallia oportere, frumentum 
his in locis in hiemem prouisum non erat: IV 
29,4. 

(ut ipsis consistendi in suis munitionibus 
locus non esset, cum paene inaedificata 
(aedif. 0) (in add. oodd. et edd.; del. Oemoll) 
muris ab exercitu nostro moenia uiderentur; 2, 
16, 2;> 1 in castris Curionis magnus f 

omnium incessit timor (CC): 2,29,1; t 

has (litteras) ille in (om. (i) iaculo inligatas 
(CC) eflert (c): V45,4; U tantum effi- 

ciuDt, uti . . . in iugo insistere (consistere 
o) et se inde (c) in currus citissime recipere 
consuerint: IV 33, 3; 'i armorum ofticinas 

in urbe instituerant: 1,34,5; ^ ipse 

interim in colle medio triplicem aciem instru- 

ixit: 124,2; copias omnes in loco edito atque 
aperto instruxerunt : VII 18,3; acieque in (del. 
Paul) locis idoneis instructa (structa Na) . . . 
iubet: 1,43,3; in hac (IdeL; Sleph.; hanc 0\) 
(plauitie) coutra hostem aciem instruit: 1,70, 
3; 1i productos palam in praetorio iuter- 

ficiant: 1,76,4; in uado: V 58, 6 m. deprchen- 
dere; coniplure.squc uiilites huius (iu uiis Madu.) 
urbis omuibus partibus iuterficiebautur: 3, 106,5; 
^ horum omnium pars magna in fossis muni- 
tionibusque et Humiuis ripis oppressa suorum 
iu terrore ac fuga sine ullo uuluere interiit 
(c): 3,71,2; pluresque in eo loco sine uulnere 
(juam in proelio aut fuga intereunt: 2,35,3; 
1 Tubero, cum in Airicam uenisset, inuenit 
iu prouincia cum imperio Attium Varum: 1, 
31,2; 1 quibus quisque in locia miles in- 

ueterauerit: 1,44,3; populi Eomani exer- 
citum hiemare atque iuueterascere in Gallia 
moleste lerebaiit: 11 1,3. 

si qua iu parte noslri laborurc aut grauius 
premi uidebaulur: VII 67,4; 1 lulere: 

1119,6 u. abdere; H ut . . . lauureu- 

tur (lauantur codd.) iu tlumiuibus: IV 1, 10. 

sic neque in loco mauere ordinesque scr- 
uare ueque procuncre . . . tutuui uidcbatur : 
2,41,6; H Kcipio biduuni iu («/</. uc.lt.; 

om. codii.; Np.) castris stutiuis moratua 
ad thumii . . . Aliaciiiouem terlio dic . . . 
exercituiu uudo traducit: 3,37,1; — (Jaesur 
paucoB die8 iu eurum finibus moratus (mo- 
ratur M) . . . se in liues Vbioruni recepit: IV 
19,1; — dum iu his lucis Gaesar uuuiiiiii 
purandurum cuusu uiorutur: IV22, 1; GucHar biduum in his locis moratus . . . ab exercitu 
discedit : VII 9, 1 ; hic (Scipio) nuUo in loco 
Macedoniae moratus magno impetu tetendit (c) 
ad Domitium : 3, 36, 2 ; — — Caesar paucos 
dies in Asia moratus . . . Alexandriam per- 
uenit : 3, 106, 1 ; ipse interea . . . in Gallia 
morari constituit: V 24, 8. 

quos natos in insula ipsa (p; ipsi a; edd.) 
memoria proditum dicunt: V 12, 1 ; nascitur ibi 
plumbum album in mediterraneis regionibus, in 
maritimis ferrum: V 12, 5; multaque in ea 
(silua) genera ferarum nasci constat, quae reli- 
quis in locis uisa non sint : VI 25, 5 ; ^ 

L. Lentulus comprehenditur ab rege et in cu- 
stodia necatur: 3,104,3. 

principatum, regnum obtinere in ciuitate 
n. ciaitas p. 554 ^) (5 loc.j; 1 qui 

in eodem occiderint castello (in eo castello 
occiderint [i) : VI 37, 8; f (hi (his (1; Np.) 

insulis (in siluis BM; in insuUs Qf; in iis in- 
suUs Wsbg.) sese occultauerunt, quas aestus 
efficere consuerunt (e) : VI 31,3;) quae in terra 
(terram NdU-) occultauerant Komani: VII 85, 
6; T persuadet Castico, . . . ut regnum 

in ciuitate ^in ciu. om. Bf^) sua occuparet: 
I 3, 4 ; quod in Gallia a potentioribus . . . uulgo 
regna occupabantur: 111,4; 1 nullum eius 

modi casum exspectans, quo . . . in niilibus 
passuum tribus offendi posset: VI 36,2; T 
subito iu tabernaculo oppressus: VII 46, 5; 
3,71,2 u. interu-e; f ne qua iu castrLs . . . 

seditio oreretur: VII 28, 6 ; 1 osten- 

dere: 3,105,5 u. exsistere. 

quo in loco superioribus fere diebus nostri 
pubulari consueuerant \c): 3,37,5; U 

ut potius in siluis Gallorum uita quam legio- 
narius miles periclitetur (c): VI 34,8; K 
quod . . promiscue in fluminibus perluuntur: 
VI 21, 5; H quibus . . . perpetuo esset 

isdeui iii uallo peruianendum: VII 41, 2; 
Tl eudem (c) se superiore jinuo in Hispuuia 
perpessos labore et patieutia maximuui bel- 
luui coiilecissc: 3,47,6; t perscribit in 

lilteris hostes ab se discessisse: V49, 3; 1 

peruenire: 3,10,1 u. dimittere; 1 quo- 

rum in aedibus fanisque posita et honori 
eruut et oniatu: aii. OcU. IV 16, 8; — taliulue 
tcslamcnti . . . Kuniam \c) enuit allatae, ut 
iii acrario poucreiitur: 3,108,4; — castra 
(iportuiiis locis cianl posila ibiquc custcllu XXIII 
fucta, quibus iu castellis \\n quibus (om. 
cast.) bdelM) iuterdiu statioues pouebaiitur 
\dispon. (i): VII 69, 7; — ipsum erul oppidum 
AlcHiu (c; pusitum luM. liiivlm.) iu colle 
suuiiiio: VII<J9, I; C'ucsur quoque iu proximo 123 in f2. A. a) y.) aa)1 124 colle castra ponit: 1,65,5; — in fanis ti. in 
aedibus; — castraque ad flumen Apsum ponit 
{Ald.; flumen habus supponit Ox) in (ut a) 
finibus Apolloniatium : 3,13,5; — Lutetiam 
proficiscitur. id est oppidum Parisiorum, quod 
positum est (quod et est om. fi) in insula 
fluminis Sequanae: VII 57, 1; Metiosedum per- 
uenit. id est oppidum Senonum in insula (silua 
cuM. ABM; fluminis add. (>?) Sequan.ie (sequane 
AQ; sequana BW^) positum: VII 58, 3; — 
erant eius modi fere situs oppidorum, ut posita 
in extremis lingulis promunturiisque neque 
pedibus aditum liaberent neque nauibus: III 
12,1; — quae (urbs) posita in altissimo monte 
omnes aditus difficiles habebat: VII 36, 1; Ver- 
cingetorix castris prope oppidum (in monte 
add. fi; Sckn.; prohat Db.) positis . . . sepa- 
ratim singularum ciuitatum (e) copias conlo- 
cauerat: VII 36, 2; sub montem (c), in quo 
erat oppidimi positum Ilerda, succedunt: 1,45, 
2; — in promunturiis: 11112,1 u. in lin- 
gulis; — qui uicus positus in ualle . . . altis- 
simis montibus undique continetur: 1111,5; — 
ille oppidum Biturigum positum in uia Nouio- 
dunum (bitur. pos. i. u. nouiod. [i; om. a; 
Bitur. pos. in uia uncis includ. Oud.; om. Fr.) 
oppugnare instituerat: VII 12, 2; 1 cum 

ipse gratia plurimum domi atque in reliqua 
Gallia, iile minimum propter adulescentiam 
posset: 120,2; t praependere: 2,9,4 

ti. religare; % neque in (om. f) fasci- 

bus insignia laureae praetulit: 3,71,3; t 
premere: VII 67, 4 u. laborare; \ item 

aha in parte diuersae duae legiones . . . in ipsis 
fluminis ripis proeliabantur: 1123,3; \ 

in contuberniis centuriones militesque (jH. 
Schneider; in contub. commibtesque codd.) non 
nulli grauiora proferebant i^add. Belter): 2, 
29, 4 ; t quibus ex (tn Paul) locis cum 

longius esset progressus: 2,41, 1; 1 

frumentum in (om. (i) Gallia (in Gallia om. 
Flod.) propter siccitates angustius prouene- 
rat: V24, 1; f frumentum his in (in his 

fl) locis in hiemem prouisum non erat: IV 
29,4; t acriter in eo loco pugnatum 

est: II 10, 2; equites uero . . . omnibus in locis 
pugnant (pugnae [i), quo {om. [i, pugnant quo 
del. Np.; u. CC) se legionariis militibus prae- 
ferrent: 1127,2; cum in omnibus locis con- 
sumpta iam reliqua parte noctis pugnaretur: 
VII 25, 1 ; — pugnatur una (tunc add. ji; Sehn.) 
omnibus in <^om. a'; in omn. k) partibus: VII 
67,3. 

haec in Haeduorum finibus recenseban- 
tur: VII 76,3; t Caesar in campis exer- citum reficit (c): 1,65,2; hae copiae . . . ex 
dilectibus (e) horum annorum in citeriore 
Gallia sunt refect.-jc: 3,87,5; Cato in Sicilia 
naues longas ueteres reficiebat: 1,30,4; t 

easque (storias) ex tribus partibus, quae ad (e) 
hostes uergebant (c), in {add. Paul) eminen- 
tibus (inminentibus hl) trabibus . . . praepen- 
dentes religauerunt: 2,9,4; t relin- 

quere in castris u. cai^tra />. 478 (7 loc); 
— in continenti u. continen»ii p. 715 
e) (3 loc); — eo minus ueritus nauibus , quod 
in litore molli atque aperto deligatas ad an- 
coras (e) relinquebat: V9, 1; L. Caesar filius 
. . . adpulsa . . ad proximum litus trireme con- 
strata et in litore relicta pedibus Hadrumetum 
profugerat ( CC) : 2, 23, 3 ; postquam in litore 
reUctam nauem conspexit: 2,23,5; — fenestras- 
que quibus in locis uisum est ad tormenta 
mittenda in struendo (c) reliquerunt: 2,9,8; — 
portae quibus locis uidetur eruptionis eausa in 
muro reUnquuntur: 2,15,4; — reliquit in 
opere cohortes duas: 3,67,2; — quos (milites) 
rex in oppido praesidii causa reliquerat: 3, 
106,4; — in altera parte fluminis Q. Titurium 
. . . cum sex cohortibus relinquit (reliquit 
B^aef, Flod.) : 115,6; — ei legioni, quae in prae- 
sidio relinquebatur, deberi frumentum (c) 
sciebat: VI 33,4; erat aeger in ([i; Schn., Fr.; 
cum a; rell. edd.) praesidio relictus P. (c) Sex- 
tius Baculus: VI38, 1; qui in {a^; om. ah; 
edd.) praesidio contra castra (c) Labieni (c) 
erant relicti : VII 62, 8 ; — — perpaucos . . . 
relinquere in Gallia, reliquos obsidum loco 
secum ducere decreuerat: V5, 4; ille omnibus 
primo (c) precibus petere contendit, ut in Gal- 
lia relinqueretur: V6,3; Caesar . . . constitue- 
rat nullam partem belli in Hispaniis (-anis 
l; -ania S) reUnquere: 2,18,7; aequo animo 
mancipia atque impedimenta in Italia relin- 
querent (milites): 3,6,1; — — in occulto 
reUnquere : VI 35, 10 u. C. g) ; t cum pars 
hominum in agris remaueret, pars etiam in 
castra uentitaret: IV 32, 1; partemque legionum 
in castris Pompei remanere iussit, partem in 
sua castra remisit: 3,97,3; principes Galliae 
sollicitare . . . hortarique coepit, uti <>c) in con- 
tinenti remanerent: V6, 4; neque longius anno 
remanere uno in loco colendi (c) causa licet: 
IV 1, 7 ; quae (iuuentus) in oppido remanserat 
{u. CC) : 2, 5, 3 ; sibi nullam cum iis (c) ami- 
citiam esse posse, si in Gallia remanerent: IV 
8, 1 ; t exisse (se) , si quid frumenti aut 

pecoria in agris reperire possent \c): VII 20, 
10; in castris Heluetiorum tabulae repertae sunt: 
1 29, 1 ; disciplina in Britannia reperta atque 135 in (-2. A. a) a) etip)) 126 inde in Galliam translata esse (e) existimatur: 
VI 13, 11 ; pons in Hibero prope effectus nuntia- 
batur et in Sicori uadum reperiebatur: 1,62, 
3; 1 cum diuersae (c) legiones <c) aliae 

alia in parte hostibus resisterent: II 22, 1; — 
audit lubam reuocatum . . . controuersiis Lep- 
titanorum restitisse in regno : 2, 38, 1 ; \ 

quos in castris retinuerat: IV 15,4; duas in 
castris legiones retinuit: 3,75,2; leuiusque ca- 
sura pila sperabat in loco retentis militibus: 3, 
92, 2 ; circiter parte tertia (armorum) . . . celata 
atque in oppido retenta: 1132,4. 

in Utteris scribit se . . . celeriter adfore: V 
48,6; hoc (imperatoris) nomen obtinuit . . ., sed 
(CC) in litteris ''numquam scribere est soli- 
tus neque in (om. f) fascibus insiguia laureae 
praetulit: 3,71,3; in testamento Ptolomaei pa- 
tris heredes erant scripti ^-tis /;/) ex duobus 
filiis maior et ex duabus filiabus ea, quae: 3, 
108,3; ^ Pergamique in occultis ac recon- 

ditis (NOhl; recognitis af) templi (recc; templis 
0\) . . . lyrapana sonuerunt: 3,105,4; ^ 
magna praeterea multitudo calonum, magna uis 
iumentorum, quae in castris subsederant 
(subsederat [5; Schn.), . . . sequitur: VI 36, 3; 
^ cohortes nouissimum agmen claudebant f 
pluresque { pluribusque Gijl. } in locis cam- 
pestribus sub.sisteban t: 1,79,1; *[ comi- 

tes famiharesque eius angusto iu loco paulisper 
equitum noslrorum uim su.stiiiuerunt: VI 
30,3. 

ne ab equitatu Caesaris in angustiis (illae 
angustiae /'au/) tenerentur: 1,66,2; in cate- 
nis tenere: V27,2 u. C. a) a) teuere; 1 

nuntiatur in castris Koniauorum praeter con- 
suetudinem tumultuari: VII 61, 3. 

cum . . . hostes iu uoslris castris uersari 
uidissent: 1124,2; ut (c) Germanos diutius in 
(tallia uersari noluerant (c): 111,3; ^ 

uidere: VI 25,5 u. nasci; 1 uictis in 

Alpibus Seduuis: 1117,1; \ paulo facit 

humiliores (naues) quam quibus in nostro mari 
uti consueuimus: VI, 2; paulo laliores (facit 
uaues) quam quibus iu reliquis utimur maribus 
in rel. mar. uti adsueuerant [i): Vl,2; huius 
upera Commii . . . superioribus annis erut usus 
in Britannia yiu Br. del. Paul) Caesar: VII 
76,1. 

[i[i) c. Hubst., quau populuui siguilicuut: tres 
(legioues) in i' IJelgis ^bolgio (i) conlocauit: 
\' 24,3; matreni in Bitiuigibus ^c) liouiiiii illic 
nobilissinio iic potenlissimo conloca.sse: 1 18,6; 
<4. TuUium Cicerouem et P. .Sulpicium Cauil- 
loni (c) et Matiscone iu Haeduis ad Ararim 
rei frumenturiue laiisa coulocat ; \'1I9U, 7; diias legiones ad tines Treuerorum, duas in Lingoni- 
bus , sex reliquas in Senonum finibus Agedinci 
in hibemis conlocauit: VI 44,8; constituit co- 
hortes duas in Nantuatibus (c) conlocare: III 
1,4; C. Fabium legatum (e) et L. Minucium 
Basilum (c) cum legionibus duabus in Remis 
conlocat : VII 90, 5 ; — et in Aulercis Lexouiis- 
que, reliquis item <;in add. !i) ciuit.itibus, quae 
proxime (c) bellum fecerant, in hibernis con- 
locauit: 11129,3; ^ Caesar in Belgis om- 

nium legionum hiberna constituit: IV 38,4; 
praesidia in Rutenis prouincialibus. Volcis Are- 
comicis, Tolosatibus circumque Narbonem . . . 
constituit: VII 7, 4; ^ ne aestatem in 

Treueris consumere cogeretur: V 4, 1 ; ', 

erat in Carnutibus summo loco uatus Tas- 
getius : V25, 1; \ quae (naues) in Meldis 

factae erant: V5, 2; \ si ea, quae in 

longinquis nationibus geruntur, ignoratis: 
VII 77, 16; — rem gestam Ln Eburonibus per- 
scribit: V47, 5; inscii, quid in Haeduis gerere- 
tur: VII 77,1; quaeque in Treueris gererentur 
ostendit: V3,3; dum haec in Venetis gerun- 
tur: 11117,1; ^ in Lucanis Bruttiisque 

. . . dilectus habebat: 1,30,4; \ P. Cras- 
sus . . . proximus mare Oceanum (qui add. 
B^^) in Andibus hiemabat (c): 1117,2; quar- 
tam (legionem) in Kemis cum T. Labieuo in 
confinio Treuerorum hiemare iussit: V24, 2; 
'i cuius pater reguum in Sequanis multos annos 
obtinuerat: 13,4; ^ Commium Atre- 

batem cum equitatu custodis loco in Menapiis 
relinquit, ipse in Treueros proficiscitur: VI 
6, 4 ; tirmo in Treueris ad pontem praesidio (c) 
relicto: VI 9,5. 

!i) — u fv 'feu aiv ff (plurlmis locis |>eudet 
ex subst.); ax): quae (legioues) i u noui^simo 
agmine praesidio impedimentis fueraut: II 26, 
3; impeditos (Komanos) in agmine et sub sar- 
cinis . . . adoriri cogitabant: 11124,3; proinde 
in (ik-; Sclin., I>b., llold.; om. X; rell. edd.) 
agmine impeditos (Komanos) adoriantur (c): 
VII 66,4; ^ nou modo frumenta in agris 

matura non erant , sed ne pabuli quidem satis 
magna copia suppetebat : 1 16, 2 ; iamque esse 
in agris frumenta matura: 140,11; VI 30, 1 u. 
a) aa) deprehendere ; frumeutumque in agris 
et pecoris copiaui nactus . . . iter in \c) Se- 
nones (c) fucere iustituit: VII 56,5; Cosam in 
ugro Thuriuo ^^Comp.sam in a. llirpino Oland. 
d- Dauis.: F. llofm.) oppuguaie cocpit: 3, 22, 2; 
idoneum locum in agris nactus; 3,81,3; ^ 

ad horaui uonam iu aucoris exspectauit: IV 
23, 4 ; naues duae . . . iii noctem couiectae . . . 
coutru Lissuiii iii uucoris lonstiterunt ; 3,28,1; 127 \n (2. A. a) (3) et y}) 128 ^ quos cum apud se in castris Ariouistus 
conspexisset: 147,6; quem quisque in castris 
notum aut municipem habebat couquirit: 1,74, 
1 ; in castris Pompei uidere licuit tricliilas <c) 
structas (e), magnum argenti pondus expositum, 
recentibus caespitibus tabernaeula constrata: 3, 
96,1; ^ in ciuitate u. cillita!<t p- 554 

^) exir. (5 loc); % milites . . . cursu incitato 
{CCy in summo coUe ab liostibus conspicie- 
bantur: 1126,3; t breuiores esse quam 

in continenti noctes (noct. qu. in cont. p) 
uidebamus (c): V13, 4; \ in contuber- 

uiis: 2,29,4 u. a) aa) proferre; ^ om- 

nibus arboribus longe lateque in finibus Mas- 
siliensium excisis et conuectis : 2, 15, 1 ; % 

hostes impeditos nostri in flumine adgressi 
magnum eorum numerum occiderunt; 1110,2; 
ut paene uno tempore et ad siluas et in iiumine 
et iam (c) in manibus nostris hostes uideren- 
tur (u. CC): 1119,7; Tj in aperto loco 

secundum flumen paucae stationes equitum 
uidebantur: 1118,3; etsi in his locis . . . ma- 
turae sunt hiemes: IV20, 1; tantum . . . effi- 
ciunt, uti in decliui ac praecipili loco incitatos 
equos sustinere . . . consuerint: IV 33,3; neque 
in eo loco hostis eat uisus: V8, 5; multaque in 
ea (silua) genera ferarum nasci constat, quae 
reliquis in locis uisa nou sint : VI 25, 5 ; Tf 

in manibus uostris: 1119,7 u. iu flumine; 
\ longe aliam esse uauigatiouem in concluso 
(uastissjmo add. afi) mari atque in uastissimo 
(ot«. fi) atque {om. AQ'^) apertissimo {om. 
AQ) Oceano («. CC): 1119,7; ^ seu quid 
in munitionibus perfectum non erat: 3,61, 
3 ; "i (ut . . . omnes . . superioris aetatis 

cum liberis atque uxoribus f pubhcis custodiis 
quae aut muro {codd.; [publicis custodiisque) 
aut in muro Db.) ad caelum manus tendereut: 
2,5,3;) 1 in Oceano: 1119,7 u. in 

mari; T[ uti . . . mercatores in oppidis 

uulgus circumsistat : IV 5, 2; centuriones iu 
oppido . . . portas occupauerunt : VII 12, 6 ; qua 
significatioue qui in oppido obsidebantur de suo 
aduentu cognoscere possent: VII 81,2; 2,2,1 
u. a) aa) esse (in oppido); \ puluerem 

maiorem, quam consuetudo ferret, in ea parte 
uideri, quam in partem legio iter fecisset : IV 
32, 1 ; in omnibus partibus incendia couspiciun- 
tur : VII 15, 2 ; sonitumque remorum in eadem 
parte exaudiri (audiri |i): VII 61, 3; (Pothiuus 
(nutricius pueri et procurator regni, in parte 
(partem a; partes /(') Caesaris add. codd.; Sp., 
Dt. ; del. F. Hfm.; Db.) . . . a Caesare est inter- 
fectus: 3,112,11;) \ in prouiucia: 1,31, 
2 u. OL) 0.0.) Inuenire; 2,18,7 ib. esse (iu pro- uincia); ^ scutoque ad eum relato Scae- 

uae centurionis inuenta sunt in eo foramina 
CXX (c): 3,53,4; 1f in statione: VI 

37,3 u. C f) in statione; \ constabat 

Elide in templo Mineruae . . . simulacrum 
Victoriae . . . ad ualuas se templi limenque 
conuertisse: 3,105,2; \ in uadis: III 12, 

1 u. a) aa) adflictare. 

[i[i): in Alpibus: 1117,1 u. a) aa) uin- 
cere; — grauis autumnus in Apulia circum- 
que Brundisium . . . exercitum ualetudine 
temptauerat: 3,2,3; — duae sunt Albae, alia 
ista quam nouimus in f Aricia (Marsia C(»«t. 
Np.) et alia hic in ■)■ Italia (Latio coni. Ajp.): 
ap. Pomp. comm. art. Don. {gramm. Lat. V 
p. 144 ed. Keil); — in Britannia: VII 76, 1 
u. a.) aa) uti; — populi Komani iustissimuin 
esse in Gallia imperium (esse in gallia imp. 
alio loeo habent B'^^): 145,3; neque uUos in 
Gallia uacare agros: IV 8,2; loca sunt tempe- 
ratiora quam in Gallia remissioribus frigoribus: 
V 12, 6 ; his . . . agros . . in Gallia ex hostibus 
captos . . . tribuerat: 3,59,2; — qui habeant 
domicilium aut possessionem iu Hispania 
(-niam i): 1,86,3; M. Varro in ulteriore Hi- 
spania initio cognitis iis rebus, quae sunt in 
Italia gestae, . . . amicissime de Caesare loque- 
batur: 2,17,1; iamque Caesai-is in Hispania 
res secundae in Africam nuntiis . . . perfere- 
bautur: 2,37,2; — in Italia atque Hi- 
spania: 3, 10, 5 u. a) aa) amittere; — profi- 
ciscatur Pompeius in suas prouincias, . . . dis- 
cedant in Italia omnes (omn. i. it. Id) ab 
arniis: 1,9,5; multos autumni pestilentia in 
Italia cousumpsit, . . . multi sunt relicti iu 
continenti: 3,87,3; (c/". in -f Aricia;) — in 
Latio, in Marsia ib.; — in Sicori uadum: 
1,62,3 u. %) aa) reperire; — eodemque die 
Antiochiae iu Syria bis tantus exercitus cla- 
mor et signorum sonus exauditus est, ut in 
muris armata ciuitas discurreret : 3, 105, 3. 

yy): in occultis ac reconditis templi: 
3, 105, 4 u. a) aa) sonare. 

/) ex adiect.; aa) posit.: abditus u. a) 
aa) abdere. 

[i!i) superl. : IIII caetratorum cohortes in 
montem, qui erat in couspectu omnium ex- 
celsissimus, mittit: 1,70,4; — Bellouaci, 
quae ciuitas in Gallia maximam habet opi- 
uionem uirtutis: VII 59, 5; — oppidum Auari- 
cum, quod erat maximum m uni tissi mum- 
que iu (a [i) tinibus Biturigum : VII 13,3; — 
qui . . . plurimum ante in Gallia potuissent: 
131,7: qui in re publica (rebus a) iudiciisque 
tum plurimum pollebaut {u. CC): 1,4,3; — 129 in (-2. A. a)— B. a)) 130 hic summo in Aruernis ortus loco et magnae 
habitus auctoritatis . . . inquit: VII 77, 3. 

b) absol.: (castra in altitudineni (altitu- 
dine X) pedum XII uallo fossaque . . . munire 
iubet: 115,6;) 1 in circuitu u. cir- 

eaituH p- a^lO E. (7 loe.) ; t (collis) ex 

utraque parte lateris deiectus habebat et in 
{om. [i) fronte (recc; Hell.; Sclin., (Db.,) 
Illd.; frontem X; rell. edd.) leniter fastigatus 
(c) paulatim ad planitiem redibat : II 8, 3 ; ea 
. . . interualla grandibus in fronte (frontem 
o curr. , fh ; in fr. spuria iudicat Lattmann) 
saxis eflerciuntur (c): VII 23,2; t ('n 

longitudine: VII 46,3; 1,45,5 u. p. 104 p) 
in longitudinem.) 

B. ad tenipus pertinet; a) iu e. subst.: 
multum fortunam in repentino hostium ad- 
uentu potuisse iudicauit: VI42, 1; t 

adeoijue erat impedita uallis , ut in ascensu 
iiisi subleuati a suis primi non facile eniteren- 
tur: 2,34,5; t in bello 2(. bellnni 

/;. 4VJ sq. {11 (13) loc. except. VI 15, 1 ;) 1 

ut . . . illius opibus iu calamitate tegeretur: 
3, 103, 3 ; ut plerumque in calamitate ex amicis 
inimici exsistunt: 3,104,1; ^ etsi in eius 

modi casu reprehendendum non est: V33, 4; 
t in certamine: V 44, 14 u. in contentione; 
t in concilio u. coucilinm p. <iSO (S (11) 
loc.) ; t nostri in primo congressu cir- 

citer LXX ceciderunt: 1,46,4; t in con- 

loquio (-iis) u. couloqninni p. 658 D. 
(7 loc); t 11 consilio u. consilinni 

p. 671 extr. et 072 (8(9) loc); t cuni in 

consulatu suo rex atque amicus a senatu 
apjtellatus esset: 135,2; t neque ipsos in 

liis contentionibus, quas Ilaedui secum . . . 
habuissent, auxilio populi Romaui usos esse: I 
44,9; sic fortuna in contentione et certamine 
utrumque uersauit, ut: V44, 14; ne paruum 
niodo detrimentum in contentione projitcr ini- 
quitatem loci accideret (acciperet p): VII .52, 
2; t in contione ?<. contio p. 71(1 b) 

(4 loc); t in illa magistratuum (c) con- 

trouersia alter pro Conulctolitaui , alter pro 
Coto . . . pugnauerant (c): VII 39, 2; t 

quaerit ex solo ea, quae in conuentu dixe- 
rat: 118,2; ille pcrlectam (ejii.-itulam) in con- 
iiciitu niilitum rccitat: V4H, 9; t extre- 

iiiiiiii atqiie ulliimiiu seuatiis consultum, (pio 
iiisi paciic in ipso urbis iiicciidid atque iii {o»i. 
I) (lcspcratioiic oimiiuin aalutis (iam dcspe- 
rattt oiniiium salute Vielli.) . . . numquam luito 
ilesceuHum (c) cst: 1,5, 3; t "t ('') '" 

cius modi difficultatibus quiuitum diligcntia 
tnduideri jioterat prouidebatur: VI 34, 7; t 

Ijiixiu, Cuouar. 11. retineri urbano motu Caesarem neque i n tantis 
disse nsionibus ad exercitum uenire posse: 
VII 1,2; quod perterritus miles in ciuili dissen- 
sione timori magis quam religioni consulere 
consuerit (e) : 1,67,3; t haec (cornua) 

. . . argento circumcludunt atque in amplissi- 
mis epulis pro poculis utuntur: VI 28,6; t 
quibus (clientibus) more Gallorum nefas est 
etiam in extrema fortuna deserere patronos: 
VII 40, 7; t ■in fuga u- fuga ;j. 1346 

F. d) (8 loc, except. nil,5 et 151,2); t 

qui in furto aut in {om. ji) latrocinio aut ali- 
qua {CC) noxia (c) stnt comprehensi: VI 16,5; 
t qui minus facile eam rem (in add. BMQ; 
Whitte) imperio nostro consequi poterant: II 
1,4; t in incendio: 1,5,3 u. despera- 

tione; t ut in itinere copia frumenti 

suppeteret: 13,1; in eo itinere persuadet Ca- 
stico, . . . ut regnum in ciuitate sua occuparet: 
I 3, 4; (iie (Sequani) (in add. af) itinere Hel- 
uetios prohibeant: 19,4;) cum eum in itinere 
conuenissent : I 27, 2 ; in itiuere agmen nostrum 
(c) adorti: 11120,3; qui in itinere congressi 
magnopere . . . orabant: IVll, 1; in fines 
Sugambrorum contendit (c). interim (in itinere 
Eartx.) a compluribus ciuitatibus ad eum legati 
ueniuut: IV 18, 3; Caesar legiones equitatum- 
que reuocari atque in (ont. fi) itinere resistere 
(desistere p) iubet: V 11, 1 ; equites hostium 
essedariique acriter proelio cum equitatu nostro 
in {om. M}) itinere conflixeruut: V15, 1; 
haec posse in itinere accidere: V33, 2; Fabius 
. . . uon ita multum moratus in itinere cum 
legione occurrit: V47,3; legiones . . . se ab- 
sente in itinere proelio dimicaturas intellegebat : 
VII 6, 3; hos contiuuo iu {pr. edd.; om. codd.) 
itinere adorti omnibus impedimentis exuunt: 
VII 42, 6; milites in itiuere ab eo discedunt: 
1,12,2; relictus in itinere cum paucis incidit 
in VibuIIium Rufum missum a Pompeio in 
agrum Picemim: 1,15,4; quas (legiones) . . . 
in itiuere couipleuerat : 1,25,1; (ne itiuere (in 
itiu. /;) aut traiectii iutcrcluderetur: 2,20,1;) 
reliqui in itiuere substiteraut: 2,41,3; ut uenien- 
tibus in itinere se opponeret: 3, 30, 2 ; expugnato 
in {om. Nal) itincre oppido Parthinorum , in 
quo Pompeius praesidium habebat, tertio die 
ad Pompcium pcrucnit: 3,41,1; si in {add. 
Faul) itiiiere iiiipeditos pcrterritos (('C> depre- 
hcudere posset : 3, 75, 3 ; conspicati iu \oii/. .Vs) 
itiuere oxploratores Domitii: 3,79,6; siniulque 
in itinere ut aliquam occasionem dimicimdi 
nauciscoretur : 3,85,2; t i" latrocinio: 

VI 16,5 u. iii furto; iioii Ikis i^alus ^in add. codd.; 
cdd. plur.: ilel. IH.; Pli^ bcUo latrociniisque 

;i 131 in (2. B. a) ei h)) 132 natos, non siluae morantur: VI 35, 7; Tf 

quotienscumque sit decretum, darent operam 
magistratus, ne quid res publica detrimenti 
caperet, . . . factum in (om. 1} pemiciosis legi- 
bus, in ui tribunicia, in secessione populi, 
templis loeisque editioribus occupatis: 1,7,5; 
t quod. plerumque iis (c) accidere <e> con- 
sueuit, qui in ipso negotio consilium capere 
coguntur: V33, 1; f in no.xia: VI 16, 5 

u. in furto; \ qui eadem esseut usi for- 

tuna eademque inobsidione perpessi : 2, 28, 3 ; 
t cum in opere singulas legiones (CC) ap- 
peDaret: VII17,4; f si nihil in op- 

pugnatione oppidi profecissent (profecisset 
p): VII 20, 11; paucis in oppugnatione amissis 
re infecta inde discessit: 3,40,6; t quos 

(seruos) in pabulatione paucis ante diebus 
exceperat: VII 20, 9; T in pace nullus 

<c) est communis magistratus: VI 23,5; 1 

(neque is sum, inquit, qui grauissime ex uobis 
mortis <in add. ,8) periculo terrear: V30,2;) 
quod plerumque in summo periculo timor 
misericordiam non recipit: VII 26,4; t 

quod in petitione consulatus erat subleuatus: 
1,22,4; ^' satis habebat in praesentia ho- 
stem rapinis . . . prohibere: 1 15, 4; quos in prae- 
sentia tribunos militum circum se habebat: V 
37, 1 ; si qui etiam in praesentia se occultassent : 
VI 43, 3 ; quoniam in praesentia obsidibus cauere 
inter se non possint ^c): VII 2,2; Marcellus . . 
passurum in praesentia negat: 1,6,4; itaque in 
praesentia Pompei sequendi rationem omittit, 
in Hispaniam proficisci constituit: 1,30,1; in 
praesentia (praesentiam /d) similem rationem 
operis instituit: 1,42,1; differendum est, inquit, 
iter in praesentia nobis: 3,85,4; t cum 

his in proeliis uersabantur: 148,5; quo 
plerumque genere in proeliis uti consuerunt: 
IV 24, 1 ; quo (studio) in pedestribus uti proeliis 
consuerant: IV 24, 4; ita mobihtatem equitum, 
stabilitatem peditum in proeliis praestant: IV 
33, 3 ; quo insigni in proeUis uti consuerat (e; 
tt. CC) : VII 88, 1 ; — pluresque in eo loco sine 
uulnere quam in proelio aut <in add. Paidy 
fuga intereunt: 2,35,3; — in eo proelio ex 
equitibus nostris interficiuntur quattuor et sep- 
tuaginta: IV 12,3; in eo proelio eum graui uul- 
nere e.sset adfectus aquilifer: 3, 64,3; in eo proe- 
lio non amplius CC milites desiderauit, sed cen- 
tiiriones . . . circiter XXX amisit: 3,99,1; 
t atque hoc horridiores <c) sunt in pugna 
aspectu : V 14, 2 ; et in appellandis coliortandis- 
que miJitibus imperatoris et in pugna militis 
officia praestabat: V33, 2; quibus in pugna 
uitae periculum accideret (-rat KO;): 2,6,1; praestare . . per uirtutem in pugna bel'i 
fortunam e.xperiri: 2,30,2; t qua in re 

Caesar non solum publicas, sed etiam pri- 
uatas iniurias ultus est: 112,7; cum pro se 
quisque in conspectu imperatoris etiam in ((i; 
om. a.) extremis suis rebus operam nauare 
cuperet: II 25, 3; qua in re admodum fuit milir 
tum uirtus laudanda: V8, 4; tinseces- 

sione: 1,7,5 u. in legibus; t impetratum 

est summa tribunorum plebis contentione, ut 
in senatu recitarentur (litterae): 1,1,1; qui 
. . . ab se reliquisque in senatu interrogatus 
. . . confirmauisset: 1,30,5; neque se refor- 
midare quod in senatu Pompeius paulo ante 
dixisset: 1,32,8; Pompeius enim discedens ab 
urbe in senatu dixerat . . .: 1,33, 2; tin 

spe: 11126,4 u. C. 1)) in spe; t pars 

magna . . . suorum in (om. V.) terrore ac 
fuga sine ullo uulnere interiit (c): 3,71,2; t 
quorum (consiliorum) eos in (e Aimoin., recc; 
Whittc, liaitd scio anrecte) uestigio paenitere 
necesse est: IV 5,3; t in ui: 1,7,5 u. in legibus ; crebraeque uoces militum in uigiliis conloquiisque audiebantur: 3,49,2; 
t ut (c) omnibus in uita commodis una cum 
iis (c) fruantur: 11122,2. 

b) iii V. abl. g^ernnd.: diutius in his rebus 
administrandis morati: VII 82,4; in his ad- 
ministrandis rebus quam maxime concursari et 
cum simulatione agi timoris iubet: V50, 5; — 
et in appellandis cohortandisque militibus 
imperatoris et in pugna militis ofBcia praesta- 
bat: V33, 2; — continuato diem noctemque 
opere in flumine auertendo: 1, 62, 1; — tanta 
fuit in castris capiendis (cap. castr. P) cele- 
ritas : VII 46, 5 ; quod sunt in consiliis capien- 
dis mobiles : IV 5, 1 ; sed in consilio capiendo 
omuem Galliam respiciamus : VII 77,7; — iniu- 
riam in eripiendis legionibus (AkL; legibus 
codd.) praedicat, crudelitatem et insolentiam 
in circumscribendis tribimis plebis: 1,32, 
6; — in cohortandis militibus: V 33,2 u. 
in appellandis; ut ipse in cohortandis mili- 
tibus pronimtiauerat : 3,94,3; — et in com- 
memoranda ciuitatis calamitate . . . dixe- 
runt: II 28, 2; — magnamque res dUigen- 
tiam requirebat non in summa exercitus 
tuenda . . ., sed in singulis militibus con- 
seruandis: VI 34, 3; — in eripiendis 
legionibus: 1,32,6 u. in circumscribendis ; — 
relinquebatur, ut . . . tantum in agris uastan- 
dis incendiisque faciendis hostibus noceretur, 
quantum: V19, 3; ne in opere faciundo miiitfts 
repentino hostium incursu exterrerentur : 1 , 41 , 
4; — ut potius in nocendo aliquid praeter- 133 in (2. B. Ij) — C. a) a)) 134 mitteretiir (omitteretur fJ) , ... q-uam cum ali- 
quo militum detrimento noceretur : VI 34, 7 ; — 
in occupandis praesidiis magna ui uterque 
nitebatur {Xd; uidebatur x; ntebatur O): 3, 
45,1; — ut . . . diligentiam in perdiscendo 
ac memoriam remittant: VI 14,4; — si esset in 
j)erficiendis pontibus {)erielitandum: VII 56, 
1; — iu petenda pace eius rei culpam in 
multitudinem contulerunt (c): IV 27, 4; — ne 
aut ingratus ( CC) in referenda gralia aut arro- 
gans in praeripiendo (praecip. //; populi 
beneficio (benef. praer. pop. af) uideretur: 3, 
l,(j; — reperiebat etiam in quaerendo (in 
quaer. otJi; inquirendo af) Caesar: 118,10; ne 
iu quaerendis suis ^ne inquirendo suos li) pu- 
gnandi (c) tempus dimitteret: II 21,6; — neque 
usae nocturna aura (naues) in redeundo 
oflenden-it: 3,8,2; — in referenda gratia: 
3,1,6 u. in praeripiendo ; — fenestrasque . . . 
ad tormenta mittenda in struendo (instruenda 
0'af) reliquerunt; 2,9,8; — qui celeritatem in 
t ransportandis legior'bus adhiberet : 3, 8, 2 ; 
— in summa tuenda: VI34,3 u. in couser- 
uandis; — in agris uastandis: V19,3 u. in 
faciendis. 

C. trsl. ; a) respondet uotioni locall (cf. A.) ; 
a) iiendet ex uerbis: consistere «. consisto 
p. (Jtil ii. C-J loe.j; ^ quod suum jtericu- 

lum iu aliena uident uirtute (ji; Sclin.; salute 
a; rell. edd.) constare (consistere di; tdd. 
uett.): VII 84, 4; monuitque eius diei uictoriam 
iu earum cobortium uirtute constare (consistere 
f): 3,89,3; (quod penes eos (paene in eo ik; 
.\p.; paene ex eo Em. Uoffm.), si id oppidum 
retiiiuisseut , siuumam uictoriae constare intel- 
kgebaut: VII 21,3; V 36, 4 u. perseuerare ;) 
• iu his ojteribus consiULsque biduum con- 
Bumitur: 1,82,1; biduoque et noctibus tribus 
(uocte in Ciacc.) nauigatione consumptis ad- 
l^ellit: 2,23, 1; in his rebus circiter dies X cou- 
siuuil: Vll,6; diebusque in ea re consumptis 
\'II11: 1,27,1; totumque in ea re diem con- 
-iiuiuut: 1,81,3; \ continere in ofticio 

" coutiueo p. 713 c) {l loc.j; 1 di- 

spersis in opere nostris subito . . . euolaue- 
ruut: 11128,3; ^ uec (c) minus se in ([i; 

ab a; cdd.) milite modestiam et contiuentiam 
yct cuut. om. [J) quani iiirtutem atque animi 
magniludiuem desiderare: VII 52, 4; ^ 

iicque ullum ferc dicm intermilUbat, ijuin 
r(jueslri proelio . . . quid in quoque eaaet 
.'inimi ac uirtutis suorum ix;riclitaretur (c): 
VII 36, 4; proiude, si quid in uobis auimi est 

esl in D. a. (i), persequamur eorum luurtein : 
VII 38, 8; quod .'^ummu auctoritas JUJtiquitus erat in Haeduis magnaeque eorum erant (otn. 
^) clientelae: VI 12,2; omnes . . grauioris 
aetatis, 'n quibus aliquid consilii aut dignitatis 
fuit: 11116,2; tantum fuit in mUitibus studii, 
ut: 1,64, 8; — hic <,£-) cognosci licuit, quan- 
tum esset hominibns praesidii in animi 
firmitudine: 3,28,4; — est ergo in -genere 
et sanctitas regum . . . et caerimonia deo- 
rum: ap. Swf. 6; — tanta in iis (nauibus) 
erat firmitudo: 11113,8; — nisi (c) quid 
in Caesare populoque Eomano sit auxilii: 

131,14; Bellouacos omn' tempore in fide 

atque amicitia ciuitatis {c) Haeduae fuisse: 
II 14,2; — esse in angustiis u. angutiitiae 
p. 261 b) (4 loc); — ubi . . . hostes . . . ab 
utroque latere instare et rem esse in angusto 
uidit: 1125,1; — mihi est in animo u. ani- 
mns p. 269 B. (3 loc); — in armis esse u. 
arnia p. 308 (12 loc); — in eadem causa 
laerunt Vsipetes et Tencteri: rV4, 1; — quo- 
riun erant in (in quorum erant ,S; Flod.) clien- 
tela: VI 4,5; — (in curatione: 3,104,1 u. 
infra in procuratione;) — erat in magnis Cae- 
sari (,3; Sclm., Db.; caesaris a; rell. edd.) dif- 
ficultatibus res: Vn35, 1; erat res in magna 
difficultate: 3,15,3; — uidet . . . in summo 
esse rem (rem esse ^) discrimine: VI 38, 2; 
— esse in fide alcs u. fides p. 1207 C. c) 
(,ti)) (4 loc); — iu herbis esse: 1,48,5 u. A. 
a) a) aa) esse in hibemis; — in honore esse 
u. honos p. 1514 e) (3 loc) ; — exspectari 
etiam ab his Aduatucoriun copias atque esse 
in itinere: 1116,4; hanc sibi commodissimam 
belli rationem iudicauit, uti castra . . . moueret 
semperque esset in itineribus: 3,85,2; cum . . . 
properarem atque essem in itinere praemissis 
iam legionibus: ap. Cie. ad Att. 1X6-1; — 
cum . . . quo in loco res esset quantoque iu 
Iiericiilo . . . imperator uersaretur cognouissent : 
1126,5; — in omni Gallia eorum hominum, 
qui (in add. Ji) aliquo sunt numero atque ho- 
nore, genera sunt duo: VI 13, 1 ; — se suosque 
omnes in officio futuros (confirmat add. !i) 
ueque ab amicitia populi Romani defecturos 
confirmauit: V3,3; — quod . . . semper . . . 
(legiones) plures . . partitis temporibus enmt i n 
opere: VII 24,5; — cognoscit, quae . . . geran- 
tur quantoque in periculo res sit: V48,2; 
quanto res sit (sit res fi) in periculo cogno- 
scunt: VI39, 1; summo esse in periculo rem: 
VII 32, 3; equites . . . quanto res in iieritulo 
fuerit expouunt: VII 41,2; tum magno erat in 
periculo res: 1,79,3; — quorum oppida omnia 
iu potestatc eius esseut: 132,5; itaque es.se 
ciuitatem in sua potestate (ciu. in s. pot. esso 135 in (3. C. a) a)) 136 P): V3, 7; deoram , quorum ipsi in potestate 
sunt reges : ap. Suet. 6 ; — qui propter aetftem 
eius in procuratione (curatione a ; i\;)., Dt.} 
erant regni: 3,104,1; erat in procuratione 
regni propter aetatem pueri nutricius eius . . . 
Potliinus : 3, 108, 1 ; — cum iam extremi essent 
in prospectu: VIO, 2; — multumque sunt 
in uenationibus: IV 1,8; t duas legio- 

nes in armis excubare iubet: VII 11, 6; 1 
hoc neque ipse transire habebat in animo 
(in animo habebat p) neque hostes transituros 
existimabat: V^I7, 5; — milia enim XX in 
armis habebat: 3,110,1; — quos ille postea 
magno in honore habuit: 1,77,2; pecus {CC) 
. . . magno in honore habebant: 3,47,7; — 
poUicitum (esse add. B-'^) se in cohortis (in 
coh. se p) praetoriae loco decimam legionem 
habiturum : I 42, 6 ; se in hostium habiturum 
loco, qui non . . . ad Castra *Cornelia *naues 
traduxisset (c): 2,25,6; — in obsidione, in 
(sua) potestate habere, in se habere u. 
habeo p. 1401 §d) (7 loc); ^ toto hoc 

in (del. Ciacc.) genere pugnae . . . intellec- 
tum est: V16, 1; t in ea re omnium 

nostrorum intentis animis: 11122,1; 1 

quae (ciuitates) in amicitia manserant (man- 
serunt OH) [Pompei], magnis adfectae bene- 
ficiis eum diligebant: 1,61,3; obtestatur, ut in 
fide maneant : ^''II 4, 5 ; praemittit ad Boios 
qui . . . hortentur . ., ut in fide maneant: VII 
10,3; cousolatus Indutiomarum hortatusque est, 
uti in officio maneret : V 4, 2 ; si in eo mane- 
rent, quod conuenisset: 136,5; t si f pe- 

dites (impedimentis b; recte tii fallor) suis 
auxihum ferant atque in eo morentur: VII 
66,5; \ imprudentibus nostris atque oc- 

cupatis in munitione castrorum subito se ex 
siluis eiecerunt: V 15, 3; ad nostra castra atque 
eos, qui in opere occupati erant, contenderunt: 
1119,8; niiUtes occupatos in opere (in op. occ. 
fi) adoriebantur: VII 22, 4; a mihtibus conten- 
dit , ne iu praeda occupati reliqui negotii ge- 
rendi facultatem dimitterent : 3, 97, 1 ; Caesar 
hostibus in pugna occupatis . . . Pharum (c) 
prehendit: 3,112,5; cognita Pompei profectione 
concursantibus illis atque in ea re occupatis 
uulgo ex tectis significabant : 1, 28, 2 ; in his 
rebus fere erat Fuflus occupatus : 3, 55, 3 ; — 
dispersos depositis armis in metendo occupatos 
subito adorti: IV 32, 5; \ prima et secunda 
acies in armis, ut ab initio constituta erat, 
permanebat: 1,41,4; qui in iugo coustite- 
rant (e) . . . neque in eo quod probauerant 
consilio permanere . . . neque . . . uim celeri- 
tatemque . . imitjiri pctuerunt (c) : VI 40, 6 ; annos non nulli XX (c) in discipUna perma- 
nent: VI 14, 3; quod (e) in eadem inopia, 
egestate, patientia; qua ante, Gennani perma- 
nent, eodem uictu et (e) cultu corporis utuntur 
{ii. CC): VI 24,4; ciuitates solUcitant, ut in ea 
Ubertate, quam a maioribus acceperiut (c), per- 
manere quam Komanorum seruitutem perferre 
malint (c): 1118,4; (nuntios tota ciuitate Hae- 
duorum dimittit; eodem (in eodem [i) mendacio 
de caede equitum et principum permouet (iS'; 
permonet A'; permauet B'?A-; Ald.): VII 38, 10;) 
quem (Cingetorigem) ab initio permansisse in 
officio demonstrauimus: VI 8,9; hortatusque, 
ut in ea sententia permanerent, eos (legatos) 
domum remittit: IV 21, 6; nihil Sequani respon- 
dere, sed in eadem tristitia taciti permanere 
(permansere A(B)af): 132,3; t iUe in sua 

sententia perseuerat: 1,72,4; Cotta se ad 
armatum hpstem iturum negat atque in eo per- 
seuerat (constitit fJ) : V36, 4; tametsi magno- 
pere admirabatur Magium, quem ad Pompeium 
cum mandatis miserat, ad se non remitti . . ., 
tamen omnibus rebus {CC) in eo perseueran- 
dum putabat: 1,26,2; t ubi eos in sen- 

tentia perstare (praestare AQ^Bf) uiderimt: 
VII 26,4; 1 id ne accidat, positum 

in eius diligentia atque auctoritate: VII 
32,5; — in celeritate u. celeritas p. oOo 
F. (o loe.) ; — (cum priores) perturbatis ordini- 
bus omnes {CC) in fuga sibi praesidium po- 
nerent: 1111,5; — cum . . . omnem . . GaUiae 
salutem in illo uestigio temporis positam ar- 
bitrarentur : VI25, 1; — proinde omnia in uic- 
toria posita (esse add. [i) existimarent: V34, 
1; — (milites) omnem spem salutis in uirtute 
ponerent : III 5, 3 ; reUquum erat certamen po- 
situm in uirtute, qua nostri miUtes facile supe- 
rabant: III 14,8; cum Sotiates (c) superioribus 
uictoriis freti in sua {om. B^) uirtute totius 
Aquitaniae salutem positam putarent: III 21, 1 ; 
nostri . . . tamen omnem spem s;dutis (sal. sp. 

[i) .in uirtute ponebant: V 34, 2; ne cuncta 

GalUa deficeret, quod nuUum amicis in eo 
praesidium uideret (uideretur M; Np., Fr., Db., 
Dt.^) positum esoe (praes. positum uideret (i): 
VII 10, 1 ; t ue qua spes in fuga (fugae 

Pramm.) relinqueretur: 151,2; 1 hor- 

tatur, ut spem omnem in uirtute reponant: 
2,41,3; t quorum in consiUo omnium 

uestriun consensu pristinae residere uirtutis 
(uirt. resid. [i) memoria uidetur: VII 77, 4; 
t (primam et secundam aciem in armis esse 
(sese tehere [i), tertiam castra munire iussit: 
149,2;) quos Aduatuci obsidum numero mis- 
sos apud se in seruitute et catenis tenuissent: 137 in (2. C. a) 7.) - y)) 138 V 27, 2 ; Haeduos , fratres consanguineosque 
saepe numero a senatu appellatos, in seruitute 
atque in dicione (deditione B^ft) uidebat Ger- 
manorum teneri: 133,2; magnam partem Gal- 
liae (gallorum fl) in officio tenuit: V54, 1; 
omues (c) eorum milites in potestate CaesarLs 
teneri: VII 43, 1; ^ hi (equites), cum est 
usus atque aliquod bellum incidit, . . . omnes 
in bello uersantur: VI 15, 1 ; quod in simili 
culpa uersabantur: 3, 110, 4; suosque (c) lan- 
guidius in opere uersari iussit: VII 27, 1; cuius 
rei timore exterriti diem noctemque in opere 
uersantur (Romani): VII 77, 11; cum . . . quo 
in loco res esset quantoque in periculo et eastra 
et legiones et imperator uersarctur cognouissent: 
I12G, 5; quique in proeliiis pericuiisque uersau- 
tur: VI16, 2; in proeliis uersari: 148,5 u. li. 
a) in proelio. 

(j) = quod uttinet ad; aa) pendet ex uerbis: 
cousulcre: l,b5,2 u. putare; t Cotta 

. . . nulla in re commuui saluti deerat: V33, 
2; 1| iu reliquis uitae institutis hoc fere 

ab reliquis differunt, quod: VI 18,3; t 

Iiaec eadem ratio est in summa totius Galliae: 

VI 11,5; t (ut tribujios plebis (in ea 
re add. codd.; Np., Db.; unc. incl. Dt.; u. CC) 
ex ciuitate expulsos in suam dignitatem re- 
stitueret: 1,22,5;) 11 se id, quod in Ner- 
uiis (neruios i^^^fj; Fr.) fecisset, facturum: II 
32,2; quod facere in eo cbnsueruut (c), cuius 
orationem adprobant: VII 21, 1; cum de exer- 
citibuH dimiltendis ultro (c) postulauisset; in 
quo iacturam dignitatis atque honoris ipse fac- 
turus csset: 1,32,4; 'i nou oportere se (c) 
a populo Ilomano in suo iure impediri: I 3G, 
2; K nos esse iuiquo», quod (c) in suo 
iure se intcrpellaremus: 144,8; t at> 
credo, *[8i] Caesarem probatis, iu (N; iam 0-v) 
me offenditis: 2,32,10; 1 quod iu eo 
pcccandi Germauis causa non esset: 147,4; 
1[ multum cum iu omnibus rebus tum in re 
uiililari potest fortuna: VI 30, 2; quac (for- 
tuna) pluriuium potest cum iu reliquis rebus 
tuni praecipue in bello : 3, U8, 1 ; 1 con- 
cursum ad se fieri uidet, quod fasces antefer- 
rentur. in lioc onniis nmltitudo maiestatem 
regiam miuui praedicabat: 3, 10l>,4; t 
proficerc: VII 20, 11 ii. \i. a) in oppugna- 
tione; % qua iii re omiiium suoruni uilac 
conKulendum putariut: 1,85,2; t «jui 
(r) ijuod ab altero (c) postularcnt in so rccu- 
KarciiL: 1,32,5; H quae in eo reprehen- 
dat oslciidit: 120, (!; H iii se uno non 
Huruari, ijiiod sit oninibus datum seinpcr im- 
I^eraloribus: 1,85, 10; siiiicrius lamcii iiisliUUiiiii in equitibus . . . seruabat: 3,84,3; ^ in 

quo" si non (c) praesens periculum, at certe 
longinqua (c) obsidione fames esset timenda 
(pertimescenda bdefilc): V29, 7; t cum in 

reliquis fere rebus (reb. fere (i), publicis pri- 
uatisque rationibus (del. Miller) , Graecis litte- 
ris utantur (utantur litteris 'p): VI 14,3; ut 
his testibus in summa (summam X/il) pecuniae 
(sumenda pecuuia Ciacc.) uteretur: 3,105, 1; 
ut tuis consiUis atque opibus, ut consueui, in 
omnibus rebus utar : ap. Cie. cul Att. IX 16, 3. 

[jfi) peiidet ex subsf.: auctoritas: 114,3 
u. spiritus; \ sic terrore (CC) oblato a 

ducibus crudelitas in supplicio . . . spem 
praesentis deditionis sustulit: 1,76,5; 1 

nbuum in re publica (rem publicam N) intro- 
ductum exemplum queritur: 1,7,2; 1 

(Germanos) incredibili uirtute atque exer- 
citatLone in armis esse: 139,1; "i qui 

. . intra praesidia Pompei fuisseut neque ope- 
ram in re militari praestitissent : 3,83,3; 1 
quibus in rebus proiationem diei douationem 
esse dicebant: 3,32,5; t ratio: VI 11, 5 

u. aa) esse; t cum se uictoriae Pompei 

comitem esse mallet quam socium Caesaris in 
rebus aduersis: 3,80,3; t uti . . . magnam 
sibi auctoritatem magnosque spiritus in re 
militari sumerent: 114,3; 1f qui . . . non 

magnum in re militari usum luibebant: 139, 
2; qui magnum in ca.stris usum habebimt: I 39, 
5; quod magnum habere usum in re militari 
scicbat: 2,34,4. 

yj') pendet cx iidicct.: ne continentior iu 
uila hominum quam in pecuuia fiusse uideatur: 
1,23,4; H (neue (Buth, Reiff.; neque cudd. 

plur.; neque in EZ; edd.) hac despectus parte 
iaceres: ap. iSmton. uit. Terent. 5;) t 

(Germani,) exercitatissimi in armis: 136, 
7; Albici . . ., homines asperi et moutaiii et 
(c) exercitati in armis: 1,57,3. 

;) = iuter (i/. A. a) a) [i|i)); aa) suspeu- 
sum 3t) ex uerbis: nolite, obsccro, comniitlcic, 
quod ante in cxercitu Cacsaris nou accidil, 
ut: 3,04,4; H (audire in coutubcrniis: 

2,29,4 u. A. a) a) aa) audire;) 1 Kpore- 

dorix Haeduus . . . et una Viridomarus . . . 
iu equituni numero conuenerant: VII 39,1; 
1) postuluuit deinde (e) cadem , quae legatis iu 
mandatis dederat: 143,9; t dcpoiiere 

in contubernio: 3,76,2 u. A. a) a) ax) dcpo- 
nerc; 1 in descrtorum ac proditorum nu- 

moro ducuutur (dicuntur ii'): V123,8; nc 
sc in hostiura numero duceret: VI32, 1; 1 

osse iii cxcrcitu (/. oxcrcidiM p. l'^H> P) 
(i) (ii ioc.) ; — craiit iii ca logiunc fortissimi 139 C. a) - e)) 140 uiri centuriones : V 44, 1 ; in his erant legioni- 
bus hominum milia tria CC: 3,106,2; — ma- 
xima pars Aquitaniae . . . obsides . . . misit 
(c), quo in numero fuerunt Tarbelli, Biger- 
riones . . . Sibuzates, Cocosates: 11127,1; im- 
perant . . . XXX (milia) uniuersis ciuitatibus, 
quae . . . Aremoricae appellantur, quo sunt in 
numero Coriosolites (c), Eedones, . . . Venelli 
(c): VII 75,4; prosequentibus compluribus 
senatoribus, quo in numero erat Ser. Sulpicius 
et Licinius Damasippus: 2,44,3; ad duo (c) 
milia . . . cecidisse reperiebamus, euocatos cen- 
turionesque complures ; in eo fuit numero Vale- 
rius Flaccus : 3, 53, 2 ; erant apud Caesarem (in 
culd. f; DL; ex hl; V.; om. a; u. CC) equitum 
numero Allobroges II fratres : 3, 59, 1 ; cura 
militibus regis conloqui coeperunt . . . . in lioc 
erant munero complures Pompei milites : 3, 103, 
5; — ciun leges duo ex una familia uiuo utro- 
que non solum magistratus creari uetarent, sed 
etiam in senatu esse prohiberent: VII 33, 

3; in his fuit Ariouistus: 153,3; (in 

his fuit M. Opimius {u. CC): 3,38, 4;J — cum 
classe nauium XVI, in quibus paucae erant 
aeratae (CC), L. Domitio . . . subsidio missus: 
2, 3, 1 ; cum Caesar omnino XII naues longas 
praesidio duxisset, in quibus erant constratae 
(c) IIII (e): 3,7,2; reliquas cohortes, numero 
XXXIII, in quibus erat legio nona: 3,67,3; 
% reductos in hostium numero habuit: I 
28,1; (hostium se habiturum (in a(kl. af) nu- 
mero (num. hab. [i) contirmat, si: VI 6,3;) 
quem . . . in suorum necessariorum numero 
habere instituerat : 3, 57, 1 ; — intra annum uero 
uicesimum feminae notitiam habuisse in tur- 
pissimis habent rebus: VI 21,5; f quo 

in numero est T. Terrasidius missus in Esu- 
uios (c): 1117,4; f quotiens uel ducis uitio 
uel culpa tribuni in exercitu (exercitum N.\) 
esset offensum: 3,72,4; f lu quoque 

tu in summis (c), o dimidiate Menander, po- 
neris: ap. Suet. uita Terent. 5. 

S8) ex .subst. : L. Pupius, . . . qui hunc eim- 
dem ordiuem in exercitu Cu. Pompei antea 
duxerat: 1,13,4; 1[ erat Crastinus euocatus 
in exercitu Caesaris, qui superiore anuo apud 
eum prinuuu pilum in legioue X. duxerat: 3, 
91, L 

6) ex adiect. : Caesaris autem erat in bar- 
baris nomen obscurius: 1,61,3. 

fi[i) ubsol.: in his u. hic p. 1470 {11 loc.j; 
U multae res eum hortabaijtur, ... in primis 
quod Haeduos . . . in seruitute atque in di- 
cione (c) uidcbat Germanorum teneri: 133,2; 
multa Caesarem . . . incitabant . . . in primis ne hac parte neglecta reliquae nationes sibi 
idem licere arbitrarentur: III 10,2; hunc secum 
habere in primis constituerat: V6, 1; Senones, 
quae est ciuitas in primis firma: V54,2; in 
primis hoc uolunt persuadere non interire ani- 
mas : VI 14, 5 ; (eius add. [i ; Ald.) in primis 
ratiouem esse habendam dicunt, . . . ut: VII 
1,6; in primis equitatui studet: VII 4/9; quid 
fieri uelit (c) ostendit; in primis monet, ut & 
contineant milites: VII 45, 8; mandat, ut . . . f 
hortetur; in primis ut ipse cum Pompeio con- 
loqueretur postulat: 1,26,3; exercitum cum . . . 
cohortaretur . . ., iu primis commemorauit : 3, 
90,1; in primis (imprimis M) a te peto, . . . 
ut : ap. Cic. ad Att. IX 6 A. 

I») ui condiciouiili : in eius modi casu: V 
33, 4 u. B. a) in casu ; \ (erant sententiae, quae 
. . . castra . . Vari oppugnanda censerent, quod 
id (om. eodd.; Dt.; add. (Clark.,) Madu.; in 
add. Clarlc; Np., Db.) huius modi militum 
consiliis omnium (Clark.; del. Madu.; otium 
codd.; edd.) maxime contrarium esse arbitraren- 
tur: 2,30,1;) t in contentione: VII 

52,2 ti. B. a) in contentione; f in 

desperatione: 1, 5, 3 u. JJ. a) in despe- 
rat. ; t contra in dissensione (-nem 

a) nullam se salutem perspicere: V31,2; 1 
iu extrema fortuna: VII 40, 7 u. B. a) in 
fortuua; f ((Dumnorigem) imperio (in 

imperio M'kiile) popidi Romaui . . . de regno 
desperare: 118,9;) 111,4 ti. B. a) in imperio; 
T in incendio: 1,5,3 «6. in desperatione; t 
in perniciosis legibus: 1,7,5 ib. in legibus; 
1[ ne militum introitu et (in Ciacc.) nocturni 
temporis licentia oppidum diriperetur: 1, 
21,2; T nam plerumque iu nouitate 

fama rem (c) antecedit (e): 3,36,1; 1 

in extremis suis rebus: 1125,3 u. B. a) iu 
re; t in secessione: 1,7,5 ib. in legi- 

bus; t quod plerumque in spe uictoriae 

accidere consueuit: 11126,4; t in ui tri- 

biuiicia: 1,7,5 u. B. a) in legibus. 

c) ui causali: Labienus <^in add. Fluyg.) 
tanta rerum commutatione longe aliud sibi 
capiendum consilium . . . intellegebat: VII 59, 
3; t in eius modi difficultatibus: 

VI 34, 7 u. B. a) in difficult.; 1 tem- 

poribusque rerum et spatiis locorum et (N; in 
0,\; Forchk.; del. Np., Db.) custodiarum uaria 
(Of; iuria a; luiiam Id') diligentia (-tiam 
fd) auimaduersa (-uersis Forcldi.; u. CC): 3, 
61,3; 1f in tantis disseiisionibus: VII 
1,2 u. B. a) in dissensiou.; t in nouo 

genere belli nouae ab utrisquc Ijellandi ratio- 
nes reperiebantur : 3,50,1; t quod in 141 in (2. C. c) - (?)) 142 tanto imperio populi Romani turpisBimum 
sibi et rei publicae esse arbitrabatur : I 33, 2 ; 
t et in magno impetu {u. CC) maris atque 
aperto . . . omnes fere . . . habent uectigales: 
III 8,1; f itaque in tanta rerum ini- 

quitate fortunae quoque euentus uarii seque- 
bautur: 1122,2; Tf (siluae incertis occul- 

tisquc (occultatisque p) itineribus 'in itine- 
ribus [i) confertos adire prohibobant: VI 34, 
4;) t cum . . . rehqui in labore pari 

ac periculo ne unus onines antecederet recu- 
sarent: 3,82,5; H equitum uero operam 

iieque in loco palustri desiderari debuis.se 
ot: VII 20,4; t quod in tanta multi- 

tudine dediticioruiii suam fugam aut occnltari 
aut omnino ignorari posse existimarent : 127, 
4; t (quibus rebus perturbatis nostris 

nouitate (in nouitate Schenkl) pugnae . . . 
Caesar auxiHuni tulit : 1V34, ];) 1[ in 

l^ericiilo pari: 3,82,5 u. in labore p.; t 

haec quoque . . . in tanta propinquitate 
castrorum ad liostes deferuntur: VI 7, 9; t 

unam ut in miseris rebus spem reliquam 
sahitis esse arbitratus : 2, 42, 1 ; t ut . . . 

in extrema spe .salutis . . . pugnari debuit: 
1133,4. 

A) ii! coneess.: singuLiri mihtum studio in 
summa omnium (c) rerum inojiia circiter 
scscentas . . . naues . . . inuenit instructas: V 
2,2; T liostes etiam iu extrema spe 

sidutis tantam tiirtutem praestiterunt , ut: II 
27, 3. 

c) ui conseciitiua: posteroque die i^roductos 
codcm loco . . . in acie conlocat: 2,33,4; 
quac (coliortes) contin cquitatum in quarta acie 
coidocatae esseiit: 3, 94,3; — in acie consti- 
tiicrc '«. aciCN J). !)(> 2. C) f.V loc); — pu- 
giiaiitibuR (e) etiam tum ac resiBteiitibus in 
acie Pompeianis: 3,03,(1; % rehqii.ia legio- 

ocs in armis expeditas contra liostem con- 
stitiiit: 1,42,1; 1 in conspectu u. (•on- 

N|>4'i-tllH p. 082 sq. (.'. c) (II loc. exccpto 
idtimo); f mHgna auxilia coiiuenisse, ma- 

giia esse in spe atque exspectari {u. CV): 2, 
17,3; Tf tertium (c) in subsidiis locum 

alariao cohortes {r) obtinebant (c): 1,83,1. 

f) iii liiiali: quas (pcdestres copias) in con- 
iiallc iii insidiis conlocauerant: 11120,4; 
1 quao (cohortes) esseiit ibi iii ])raesidio: 2, 
20,2; quas (luiliortcs) ibi iii iinicsidio liabiicr.at: 
1,15,5; t qui erant in statione pro 

(iistris conlocati: V15, 3; — qui pro portis 
castrorum in staliono orant: IV32,1; coii- 
scijiiuntiir (c) hiinc centuriones oius cohortis, 
(jiiac in statioiio orat: VI ,38,,'!; (juiie iii statione jiro castris erant Afranii cohortes: 1,43,4; ab 
iis (c) cohortibus, quae erant in statione (sta- 
tiones A'x) ad portas, defenduntur: 1,75,3; — 
quos (centuriones) in statione ad praetoriam 
jwrtam (c) posuerat: 3,94,6; — uix primum 
impetum cohors in statioue (stationem jK?) 
.sustinet: VI 37, 3. 

S) ui modiili: postremo in acie praestare 
interfici quam non ueterem belli gloriam . . . 
recupcrare: VII 1,8; non uirtute neque in acie 
uicisse Romanos, sed artificio quodam et scientia 
oppugnationis: VII 29, 2; neque fortunam (se) 
temptaturum aut in {oni. [i) acie tlimicaturum : • 
VII 64, 2; t (petieruntque , uti sibi secreto 

(in occulto add. c/.a; Schn., Np., Db.; occulto 
add. h; in occulto om. pauc. dett.; del. Bentl.) 
de sua omniumque salute cum eo agere Uceret : 
I 31, 1 ;) quod .soli ne in occulto quidem queri 
. . . audercnt: 1.32,4; intra eas siluas hostes in 
occulto sese continebant: II 18,3; Germani quam 
nacti erant praedam iu occulto relinquunt: VI 
35, 10; legionibusque (c) [intra uineas] in occulto 
expeditis (c) cohortatus (c) . . . siguum dedit: 
VII 27, 2; postero die (e) cum duabus legioni- 
bu8 in occulto restitit : VII 35, 2 ; prima et se- 
cunda .acies in armis . . . permaneb.at; post hos 
(e) opus in occulto a III. acie liebat: 1,41,4. 

[Fiilso: hostes . . . signo dato decurrcrc, 
lapides (in pcdcs B'[i) gaesaque (e) in ualluni 
coicere: 1114,1; quid hominum ([i; quid iuo- 
minum AQ^; quid in hominum BM,Qcorr.; quid 
enim hom. Fr., Dh.) milibus LXXX (c) uno 
loco iiiterfectis propinquis . . . nostris animi 
fore cxistimatis: VII 77,8; referunt consulcs de 
rcjiublica (in ciuitiite add. eodd. ; u. CO: 1,1, 
2; frumentum ex finitimis regionibus atquc (iii 
add. afh; o?n. l; ex add. O'; edd.) omnibus 
castellis in urbein conuexerant: 1,34,5; erat 
inter oppidum Ilerdam ct proximum collem 
{cod. Vrs.; Vascos.; in opjudo ileida et proxinio 
collo codd.) . . . planitia (e): 1,43,1; pecora, 
quod secundum poterat esse inopiae (/'; iii opere 
O?) subsidium: 1,48,6; p.auci (e) ex liis mili- 
tibus -j- arma iii Ihimino (i; ablati tluminc Dli.; 
arrepti in flumino 0; iii iluminis abrepti Ald.; 
abr. ui H. Np., Dt.) . . . excipiuntur: 1,64,7; 
hac uos fortuna atque his ducibus repudiatis 
Corfiniensem igiiomiiiiani, (in add. rodd.) Italiae 
fugam (e), |an| llis])aiiiaruni dcditionem, t^in 
add. riiihl.) AlVici liclli jiraciudicia HC(jiiimiiii: 2, 
.32,13; itaquo de dcditione omncs (in add. \: 
iam Voss.; Dt.; om. 0) palam loqucbantur: 2, 
36,2; qui sc illi initio {Strph.; in otio {url ocio) 
roild.) ciuilis bclli obtulcrant: 3,1,5; ut iiacno 
oinnes ox {.Jurin.: in rodd.\ Ejiiro liiiitimisqiio 143 in — incendium 144 regionibus signa relinquerent : 3, 13, 2; simulauit 
sese (in add. }il) angustiis rei frumentariae ad- 
ductum castra mouere: 3,38, 1; frumentum . . . 
per equites (importa add. a ; in porta add. fh^ 
comportarat: 3,42,5; non iniquitatem loci atque 
(in add. af) angustias . . . causae fuisse cogita- 
bant: 3,72,2; denique recordari debere, qua 
felicitate (e) . . . omnes incolumes essent transpor- 
tati. si non (transportatis in ahl: transportati. 
sin /}: 3,73,3.4; ut . . . omnes arderent (in 
aM. af) cupiditate pugnandi: 3, 74,2; Achillam, 
(in add. sr> praefectum regium , . . . miserunt: 
3, 104, 2. 

Repelita est praepos.: in Menapios atque 
in eos pagos: IV 22, 5; in fidem atque in {om. 
P) potestatem: 113,2; — quam in fortunam 
quamque in amplitudinem (in eam fort. ampli- 
tudinemque fi): VII 54, 4; t in seruitute 

atque in dicione: 133,2; sim. VI 21, 3; 1,5,3; 
— noii solum in omnibus ciuitatibus atque in 
omnibus pagis partibusque, sed paene etlam 
in {om.OL) singulis domibus: VI 11, 2; cf.lAQ, 
7 ; — et in . . . et in: II 19, 7 ; V 33, 2 ; — po- 
tius in . . . quam in: 1110,4; — in furto aut 

in (oTO. fi) latrocinio: VI 16, 5; in ... in 

. . . in: 1,7,5. 

Non repetita est praepos. in c. aee. : in . . . 
ac (atquc): 1113,2; 28,1.3; 29,4; IV 18,4; 
(3,31,4;); - in . . . et: (1 1,6;) VII 7,2; 3,62, 
2; — in . . . que 12 (—14) loc; — in Carnutes, 
Andes, Turones 1135,3; sim. 1111,1; 11,4; 
t in c. abl.: in . . . (ae) atquc: 1114,2; (VI 
^t 13,1 (c);) VII/^S,!; 32,5; 55,3; 86,3; 3,10,5 
(c); 61,2; 71,2; 82,5; - in . . . et: V27,2; 
44,14; (VI 22,1 (c);) 1,6,7; 2,20,4; - in . . . 
que lo(—20) loc. — in Sicilia, Gallia, Italia: 
3,42,"3; sim. VII 7,4; — in . . . que . . . et: 
3,71,2; — in . . . aut: 2,35,3. 

In hiberna in Sequanos : I 54, 2 ; sim. II 35, 3 ; 
, 3,31,4; (.56,1;) — in siluas ad suos: 1119,5; 
IV 13,4; V3,7; 18,1; 20,1; 37,7; 46,1; VI 5, 
6; VII 34, 2; 65,4; 1,17,1; 21,1; 2,25,5; 26, 
1; — in . . . trans: 135,3; IV 4, 6; 16,2; VII 
65, 4 ; — in . . . uersus : VII 7, 2 ; — ad . . uer- 
sus . . . iii : VI 33, 1 ; — Perffamuin in hiberna : 
3,31,4; 11,2; t "' finibus . . . in liiber- 

iiis, sim. (111,1;) 11120,4; 29,3; V24,2; VI 
11,2; 13,10; 18,3; 44,3; - in . . . ad: VI 9, 
5; VII 90, 7; 1,75,3; 3,13,5; 37,1 (c); 76,2; 
94,6; in . . . apud: V27,2; 3,57,1; — iu . . . 
circuni: VII 7,4; in . . . eontra: VII 02,8; 3, 
76,1; — in . . . pro: IV 32,1; V15,3; VII 

89,4; 1,43,4; — iu . . . sub: 1,41,2; ibi 

iu (collibus): IV23,2; V12,5; 1,14,4; 15,5; 2,20,2; — in . . . abl. loci: V32,l; VI17,4; 
VII 69,1; 90,7; 3,24,1; 105,5. 

inaediftco. A. = adstruere: ut ip.sis 
consisteudi in suis munitionibus locus nou esset, 
cum paene inaedificata (aedif. 0) muris (Oe- 
moll; in muris eodd.; cdd.) ab exercitu nostro 
moenia uiderentur ac telum manu coiceretur : 
2,16,2. 

B. = praesaepire: portas obstruit, uicos 
plateasque inaedificat, [ac] fossas transuensas 
uiis praeducit atque ibi sudes stipitesque prae- 
acutos defigit. haec leuibus cratibus terraque 
inaequat; aditus autem atque itinera duo, quae 
. . . ad portum ferebant, maximis defixis tra- 
bibus atque eis praeacutis praesaepit: 1,27,3.4. 

inaeqno: 1,27,4 u. inaediftco B. 

inanis. A. propr. : ita complures dies in- 
ania {Madu.; uacua Ciacc; om. codd.; cdd.) 
manserant castra: 3,66,7; t quae (naues) 
inanes (inanis AQ) ex continenti ad eum re- 
mitterentur: V23, 4; sperans alicui se parti 
onustarum nauium occurrere posse inanibus oc- 
currit: 3,8,3; quae (naues longae) erant deli- 
gatae ad terram atque inanes: 3,40,4. 

B. trsl.: ut . . . inani simulatione sese 
ostentare (eos) cognosceret : VII 19, 3. 

inanilitns: aggerem noui generis atque 
inauditum . . . facere instituerunt : 2, 15, 1 ; t 
tamquam scopulum , sic fugias inauditum (in- 
frequens Macrob.) atque insolens uerbum: ap. 
Oell. 110,4; cf Maerob. sat. 15,2. 

inbecillitas u. iinbecillitas. 

incantns: ut in ipsum (Ambiorigem) in- 
cautum etiam atque imparatum incideret: VI 
30,2. 

incante: paulo incautius custodias in 
muro dispositas uidebat: VII 27, 1; t 

studio incitati incautius sequebantur: 3, 
24,2. 

incedo. A. abs. : in castris Curionis ma- 
gnus t omnium incessit timor. nam is (timor 
animis Voss.; Db.; u. CC) uariis hominum 
sermonibus celeriter augetur : 2, 29, 1 ; magnus- 
que incesserat timor sagittarum : 3, 44, 7 ; tan- 
tusque eo facto timor incessit, ut: 3,101,3. 
(Cf B. 3,74,2.) 

B. add. datiu. : exercitui (exercitu Nj).) qui- 
dem omni tantus incessit ex incommodo dolor 
tantumque studium infamiae sarciendae, ut: 
3,74,2; — tantusque terror incidit (incessit 
Ciacc.) eius exercitui (O; exercitus Nx) , . . . 
ut: 3,13,2; — timor: 2,29,1 u. A. 

incendinui. A. obi.: in omnibus parti- 
bus incendia conspiciuntur; quae etsi magno 145 incendium — incido 146 cum dolore omnes ferebant, tamen: VII 15, i!; 
t ut . . . tantum in agris uastandis incendiis- 
que faciendis liostibus noceretur, quantum: 
V 19, 3. 

B. gen.: fumi incendiorum jirocul uideban- 
tur: V48, 10. 

0. abl.: summa difficultate rei frumentariae 
adfecto exercitu tenuitate Boioruni, indiligentia 
Haeduorum, incendiis aedificiorum : VII 17,3; 
t reliquum (frumentum) flumine atque in- 
cendio corruperunt: VII 55, 8. 

J). c praep.: quod et ab incendio lapis et 
ab arietc materia defendit: VII S3, 5; quo 
commodius ab impetu nauium incendiisque 
(rates) defenderet: 1,25,10. 

completas onerarias naues tacda et pice et 
stuppa reliquisque rebus, quae (usui acld. 
Frciiiknh.) sunt (apta aM. Olil) ad incendia, 
in Pompimianam (r;) cbwsem immiait: 3,101,2; 
— oner.iriaa naues |circiter XL] praepara- 
tas ad incendium inimisit: 3,101,5. 

(e.xtremum atque ultimum scnatus conaul- 
tum ,) quo nisi paene in ipso urbis incendio 
. . . numquam ante descensum (c) est: 1,5,3. 

iiicoiido. A. propr.: aedificia ?<. aedi- 
ficilllli 15. p. I!).'l s(i. (11 l(ic.): I cupas 

taeda ac pice refertas incendunt: 2,11,2; t 

illi (liostes) sub niurum ae recipiunt ibique 
muaculum turrimque latericiam libere incen- 
dunt: 2, 14,4; ^ Bibulua . . . omnes (nauea) 
. . incendit eodemque igne nautaa dominosque 
imuium iuterfecit: 3,8,3; (Libo) naues onerarias 
(|iiasdam nactus iiicendit: 3,23,2; (Pompcius 
(ilius) nauea loiigas adgressus ... II II ex his 
alidiixit (f) , reliquas incendit: .3,40,4; ipse 
Lissum profectus uaues onerari.as XXX . . . 
adgressus omnes incendit: 3,40,5; Cassius . . . 
omne» naues incendit: 3,101,2; omne.sque e.as 
naiiea et reliquas, quae ernnt in naualibus, in- 
(•(•iidit: 3, 111,<!; t Heluotii . . . oppida 

siia omnia, iiumoro ad diiodecim, ulcos ad 
c|iia<lring('iitoa, reliiiua prinata acdlficia inccn- 
diiiit, friiinentiim omne . . . comburunt: 15,2; 
ipaos (Heluetios, Tullngos, Liitoulcos) oppida 
uicosque, quos incendcrant, restltuero lusslt: 1 
28,3; oppldum (Oeiial)um) (liiii)ll atijiio liiccn- 
(lit: VII 11,!); |)raetcrca opplda iiic(^iidi oj^or- 
Uwi',, (|uae non . . . slnt . . tuta: VII 14,9; 
(Noiiiodiiiium) oppidum, quod a (c) se teiierl 
non poHse iudicahant, ne cul (c) esaot uaui 
Homania, (KpoicHlorlx ct Vlridomarus) Incen- 
dcrunt: VII 55,7; 1 Caosar (c) leglones 

. . . portls Inceuala Introniiltit : VII 1 1, 8; ^ 
turrlm: 2, H,'! u. niiiHciilum ; ^ iiicos: 

128,3 11. oppida; jirnrtrreii ii. actiilioiiiiii 

Xjoxlo. (.•aoHAr. 11. B. 2J. i:)3 sq. (7 loc); T uno die amplius 

XX urbes Biturigum incenduntur: hoc idem 
fit (c) in reliquis ciuitatibus : VII 15, 1. 

deliberatur (c) de Auarico in communl con- 
cllio, incendi placeat (c) an defendi: VII 15,3; 
quod re integra primo incendendum Auaricum, 
post deserendum censuerat: VII 30,2; — hostes 
. . . Lutetiam incendi (Incendunt [i) pontes- 
que eius oppidi rescindi iubent : VII 58, 6. 

B. trsl.: simili ratione (oratione Pmd) ibi 
Vercingetorix . . . conuocatis suis clientibus 
facile incendit (facere intendit [i): VII 4,1; 
Ut propterea quod est quaedam animi Inci- 
tatlo atque alacrltas natiu-aliter innata 
omnlbus, quae (qui recc; Faern.) studlo pu- 
gnae incenditur (incenduntur recc; Faern.):'i, 
92, 3. Cf. qu. sqq. 

incertns: incerto etiam nunc (c) exitu 
uictori,ae . . . slgna . . intulerunt: VII 02, 6; 
t incertis itinerlbus per silua.s ad T. Labie- 
num . . . perueniunt : V 37, 7 ; slluae incertis 
occultisque (occultatisque (i) Itinerlbus (In itlne- 
ribus (i) confertos adire prohibebant: VI 34, 4; 
f paucis interfectis reliquos incertis ordini- 
bus perturbauerant : IV 32, 5; t hls . . . 

auditionibus permoti . . . saepe consilia ineunt, 
quorum eos in (CO) uestlgio paenltere necesse 
e.st, cum incertis runiorlbus (morlbus a) 
seruiaiit et pleruiue ad uoluntatem eorum ficta 
res|)()iideaut (cum incerta, ut eorum auribus 
seruiant, et plerumque ad uol. e. f. resp. Ciaee.): 
IV5,3; t "t incertis temporibus diuer- 

sLsque itineribus Iretur: VII IG, 3; ^ uos 

autem incerta {Aldus; certa coild.) ulctorla 
Caesarem secutl diiudlcata iani belli fortuna 
ulctum sequamini: 2, 32,G. 

|FaIso: neque eorum moribus turpius quic- 
quam aut inertius (Incercius (i) Imbetur quara 
ei>hli)piis (c) uli: IV 2, 4.] 

inrlfdo. A. propr.: ct quidcniid inci- 
dlt, fastigio muscull elabltur (delab. 0) : 2, 
11,1. 

IJ. (rsL; a) = oceurrere, (iii inaiius alcs) 
ueiiire: plerique ex Iiis, no In angustlas in- 
cidcicnt, ... se in fossas praecipitabant (c): 3, 
Gil, 3; 1 iuciderc in alqm ii. iii p. 11X1 

(■l loc). 

b) - iucederc, liiuadero: taiitusquc tcrror 
Incidlt (incessit Oiacc.) cius excrcltui ((>: 
c.xercitus N^), ut: 3,13,2. 

c) = aceJdere: ai qua bclla inciderlnt: II 
14, G; cum est usus atque aliquod belluni In- 
cldit, (|uod fere . . . quotannis accidero solebat: 
VI 15,1; '% ubi quae (c) maior atqiie In- 
liisliior iiiciilit res: VII 3,2. 

10 147 incido — incito 148 incido: Neniii antiquitus . . . teneris ar- 
boribus incisis atque iuflesis (e) . . . et 
rubis sentibusque interiectis effecerant, ut: II 
17,4. 

incipio. A. c. obiect.: hoc se ignominiae 
laturos (c) loco, si inceptam oppugnatio- 
nem reliquissent : VII17,6; t (sic se 

complures annos illo imperante meruisse, ut 
. . . nusquam infecta ([i; iucepta a; Fr.; 
DU) re (liscederent: VII 17, 5.) 

B. e. inf. ; a) act. : (T. Labienus) f sum- 
missa oratione loqui de pace atque altercari 
cnm Vatinio incipit (u. CG): 3,19,5; t 

Saburra . . . circumire ordines atque hortari 
incipit: 2,41,2; equitatus hostium ab utroque 
cornu circumire aciem nostram et auersos (e) 
proterere incipit: 2,41,5; t ut iam de 

praemiis uestris et de referenda gratia cogi- 
tare incipiamus: 2,39,3; t ut . . . alii 

uallum mauu scindere, alii fossas complere 
incipereut: V51,4; t cousilio conuocato 

(c) de summa rerum deliberare incipit (Cu- 
rio): 2,30,1; 1 Haedui manus tendere 

et (c) deditionem significare (u. CG) et pro- 
iectis armis mortem deprecari incipiunt: VII 
40,6; 1 ab his primo Marsi dissentire 

incipiunt: 1, 20,3; t triplicemque aciem 

dncere incipit: 1,64,7; naUumque ex castris 
ad aquam ducere incipiunt: 1,73,3; 1 cum 
primum pabuli copia esse inciperet: 112,2; 
t rem frumentariam expedire incipit: 1,54,5; 
t sese subito proripiunt ... et . . . iter facere 
incipiunt: 1,80,3; H hortari: 2,41,2 u. 

circumire; t sese ad nouissimum agmen 

ostendunt et magna multitudine circumfusa 
morari atque iter (iter atque Paul) impedire 
incipiunt: 1,63,3; t (Galli) audacius de 

bello consilia inire ineipiunt: VII 1,3; (Hae- 
dui) consilia clam de bello inire incipiunt: VII 
43,3; t loqui: 3, 19, 5 u. altercari; t 

cum maturescere frumenta inciperent: VI 
29, 4 ; iamque frumenta maturescere incipiebant : 
3,49,1; t morari: 1,63,3 u. impedire; 

t Eburones, Neruii, Aduatuci atque horum 
omnium socii et (c) clientes legionem oppu- 
gnare incipiunt: V39, 3; t Pompeius . . . 

aduentu nauium profectionem parare ineipit: 
1,27,2; ipse iter in Macedoniam parare incipit 
paucisque post diebus est profectus: 3,33,2; 
t proterere: 2,41,5 u. circumire; t 

scindere: V51,4 u. complere; t signi- 

ficare, tendere: VII 40, 6 u. deprecari. 

(b) pass. : necessarium esse existimauit de 
repentino aduentu Caesaris Pompeium fieri cer- 
tiorem, uti ad id consilium capere posset, t an- tequam de mandatis agi (agere O) inciperet 
(codil.; inciperetur Np.; cdd.; quam de man- 
datis agi Giacc.; u. CC): 3,11,1. 

incitatio: quod est quaedara animi in- 
citatio atque alacritas naturaliter innata 
omnibus, quae studio pugnae incenditur. 
hanc non reprimere, sed augere impera- 
tores debent: 3,92,3. 

[Falso: ut (nostra classis) ima celeritate et 
pulsu remorum (incitatione aM. fi) praestaret: 
III 13, 7.] 

incito. A. itropr. (= agitare, coiicitare); 
a) alqd: milites . . . proelio nuntiato cursu 
incitato (incitati Hotom.) in summo colle ab 
hostibus conspiciebantur : 1126,3; t 

equum u. eqnns p. lf)51 (.'j loc); t 

conquirit etiam lintres; has magno sonitu re- 
morum incitatas in eandem partem mittit (c): 
VII 60, 4; t naues longas . . . paulum 

remoueri . . . et remis iucitari . . . iussit: IV 
25,1; t funes . . . nauigio remis uicitato 

praerumpebantur (c): 11114,6; t il'^© 

(triremes) adeo grauiter inter se incitatae con- 
fiixerunt, ut: 2, 6,5. 

1)) alqm: ut eorum (equitum) nemo con- 
sisteret omnesque conuersi (citati /') non solum 
loco excederent, sed protinus incitati fuga mon- 
tes altissimos peterent: 3,93,5; t (mili- 

tes: 1126,3 u, a) cursum;) milites . . . ex in- 
feriore loco aduersus cliuum (c) incitati cursu 
praecipites Pompeianos egerunt (c): 3,46,5; 
t relinquebatur , ut (Afraniani) eo (equitatu) 
summoto repente incitati cursu sese in ualles 
imiuersi demitterent (e): 1,79,4. 

c) se: cum ex alto se aestus incitauisset : 
III 12,1; conspicataeque naues triremcs duae 
nauem D. Bruti . . . duabus ex partibus sese 
in eam incitaucrunt (eyo; -uerant codd.; akl.): 
2,6,4; ex omnibus partibus subito Autonianae 
scaphae signo dato se in hostes incitauerunt: 
3,24,3; quo maior uis aquae se incitauisset: 
IV 17, 7; — nostri . . . iirma . . . arripiunt; 
alii ex castris sese incitaut : 2, 14, 3. 

B. trsl.; a) == impellere, commouere; a): 
horum fuga nauium onerariarum magistros 
incitabat (inuitabat Paul): 2,43,3; t 

Pompeius . . . segniores (/",- seniores NOahl) 
castigat atque incitat: 1,3,1; tH Cato- 

n e m ueteres inimicitiae Caesaris incitant et 
dolor repulsae. Lentulus aeris alieni magni- 
tudine . . . mouetur. . . . Scipionem eadem spes 
impellit .... ipse Pompeius ab inimicis Cae- 
saris incitatus . . . totum se ab eius amicitia 
auerterat: 1,4,2—4; (cum iutellegeret . . . Gal- 
los . . . celeriter . . excitari, omnes autem ho- 149 incito — incolumis 150 mines natura libertati studere (libertatis studiose 
iiicitari [i): 11110,3.) 

[i): etiam crebris nuntiis incitati . . . magno 
cursu (c) eo contenderunt: VII 48, 1; — ma- 
gnum numerum sagittariorum , magnum Albi- 
corum . . . imponunt atque hos praemiis 
pollicitationibusque incitant: 1,50,2; 
(hunc (incitatum acld. codd.; del. Kran.; inci- 
tatum a add. Vielh.; Dt.) suis et regis inflatum 
{um. O",- del. Fmxhh.) pollicitationibus 
quae fieri uellet . . . edocuit: .3,108,2;) — qui- 
bus rebus et hostes terreri et suos incitari 
cxi.stimauerunt: 3, 92, 3; — quod eo (nostri) in- 
cilati studio inconsultius processerant : 1,45, 
(i; nostri ueterani in portum refugiebant, illi 
studio incitati iucautius sequebautur: 3,24,2; 
ad eum omni celeritate et studio iucitatus fere- 
batur: 3,78,2. 

y): sed multa Caesarem tameu (c) ad id 
bellum incital)ant: iniuria (c) retentorum equi- 
tuiii ilomanorum, rebellio facta post deditionem, 
delcctio datis obsidibus, tot ciuitatum (c) con- 
iuratio , in primis ne hac parte ueglecta reli- 
quae nationes sibi idem licere arbitrarentur : III 
10,1.2. 

b) = cxaccrbare : cum ciuitas ob eam rcm 
iucitata armis ius suum exsequi conaretur: I 
4,3; t milites nostri pristini diei per- 

fidia incitati in castra inrujierunt: IV 14, 3; et 
Cenabcnsi (c) cacde et labore opcris incitati 
(milites) non . . . mulleribus, non infantibus 
pcpcrccrunt: VII 28, 4. 

iiifitaitns ul udiect. u. iiieito A. a) cur- 
,sum, lintres, triremes; A. b) (.'j' loc.) ; u. prae- 
tcrca oqilllH p. 10:j]. 

(iiicitato: roferunt consules de re publica 
(in ciuitate add. codd.; del. Scal.; edd.; incitate 
Petr. Ftdjcr; u. CC): 1,1,2.) 

iiiclliio: adiuuat rem proclinatam (incli- 
uatam [i) C!onuictolitauis plcbcmque (c) ad 
liirorcm impcllit: Vll 42, 4; cxi.stimaui . . pro 
iiostra bcncuolentia petendum , ue quo progre- 
ilcreris proclinata (CM; incliiiata alri) iam re, 
(|iio intcgra etiam progrediendum tibi uon exi- 
Htiniasses: ap. Cic. ad Ait. X 8 -W, 1 ; 1 et 

lam {an ita ;jro et tam?) paucis diebus magna 
(^rat icriiiii facta commutiitio ac sc fortuua 
incliuaiicrat, ut: 1,02,3. 

iiiriiKlo: iii castellum, quod erat inclu- 
siim maidribiis castriH, inniporuiit: 3, G7, G; 1 
ila iiiiuoia castra iucIuHa maioribus castelli 
(-lis «/() atqiic arcis locum obtiiicbaiit: 3, (ili, 
6; 1 ((^am (c) (coiitigiiatioiicm) iii 

parietcH iiiHLriixcruiit (-craut A'/(<) ita, iit (ciim- que intra parietes incluserant ita, ut Ciaec.): 
2, 9, 1.) 

iiicojui;iiitns: communi enim (e) fit uitio 
naturae, ut 'inui.sitatis atque incognitis rebus 
magis confidamus uehementiusque exterreamur 
(u. CC) : 2, 4, 4 ; omnibus interfui proeliis neque 
temere incognitam rem pronuntio: 3, 87, 2; 1 
nostrisque id erat incognitum: IV 29,1; — 
quae omnia fere Gallis erant incognita: IV 
20, 2. 

incolo. A. trausit.; a) alqd: (Belgas) ibi 
consedisse Gallosquc, qui ea loca iucolerent, 
expulisse: II 4, 1; t qui (Albici) . . . montes 
. . supra Massiliam incolebant: 1,34,4; 1 

Gallia est omuis diuisa in partes tres, quarum 
unam iucolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam 
qui . . . Galli .appellautur : 11,1; quarum (in- 
sularum) pars magua a feris barbarisque natio- 
nibus incolitur: IV 10,4; Britanniae pars in- 
terior (inferior [i; om. A) ab iis (c) incolitur, 
quos natos in insula ipsa (c) memoria prodi- 
tum dicunt, maritima pars ab iis (c), qiu . . . 
ex Belgio trausierunt (e): V 12, 1.2; t 

quas regiones Menapii incolebant et (c) ad 
utramque ripam fluminis agros, aedilicia uicos- 
que habebaut: IV 4,2; 1 ripas: 113,4 u. 

B. e) in.; H Rhenus autem oritiu: ex 

Lepontiis , qui Alpes incoluut: IV 10,3; — 
ex his . . . sunt humanissimi, qui Cantium 
iucoluut : V 14, 1. 

b) subaudieud. est obiect.: neque quanta 
esset insulae magnitudo neque quae aut 
quantae nationes incolerent . . . rcperire (c) 
polerat: IV 20, 4. 

li. iiitraus. ; (a): ncque longius anuo rema- 
nere uno iu loco colcndi ([i; incolcndi a; 
edd.) causa Ucet: IV 1,7.) 

b): qui (Vbii?) proximi Khenum inco- 
lunt: 154,1. 

c): Gcrmanosquc, qui cis Kheuum incolaiit 
((|ui ripas rhcui iucoluut B'[it), sese cum his 
couiunxisso: 113,4; 1 proximiciuc sunt 

Germanis, qui tran» Rhcnuni iiicoluut: II, 
4; Boiosque, qui trans Khenum incolueraut ct 
in agrum Noricum triuisierant , . . . sibi ad- 
sciscunt: 15,4; nc . . . Germani, qui traiis 
Ivhcnum iucolunt, . . . in Hcluetioriim liiies 
transireiit: 128,1; iiti ab iis {c) nalionilms, 
quac ti:uis Klicniim incolcrciit, mitterentur 
legati iid Cacsarcm: 1135,1. 

involllliiiM. Hcriptum cst incolomis iii 
li<Ma 153,7; iii B^a' VII 88,4; iii B 111 G, 5; 
V i 40, 4 ; V 1 1 f^9, 4 ; in re 1 , 18, 4 ; 23, 3 ; 2, 35, G. 

A. ad «'crtiini (|uoddiiiii subst. pcrliuct; u): 

10 ' 151 incolumis — incommodum 152 antesignani: 3,75,5 u. B. b); t inco- 

lumemque ad eum deferte (aquilam): 3, 64, 4; 
1 quibus (ciuibus) saluis atque incolumibus 
rem obtinere malebat: 1,72,3; f omnibus 

suis incolumibus copiis {om. j3) eodem die 
ad Ciceronem peruenit: V52, 1; integras atque 
incolumes copias Caesar (c) inferiore (c) mili- 
tum numero continebat : 3, 47, 3 ; 1 inco- 

lumesque (equites) cum magna praeda . . . 
reuertuntur: 1,55,3; sese incolumes in castra 
conferunt: 2,42,5; 3,75,5 u. B. b); 1 

equitatuque omni fere incolumi . . . magnum 
peditum numerum interficiunt : 2, 26, 4 ; 1 

adesse cum incolumi Caesarem exercitu: VI 
41,2; neque incolumi exercitu Germanos castra 
oppugnaturos fuisse: VI 41, 3; incolumem exer- 
citum traduxit: VII 56, 4; ut incolumem exer- 
citum Agedincum reduceret cogitabat: VII 59, 
4; traducto incolumi exercitu copias instruit: 
1, 64, 7 ; an paenitet uos , quod saluum atque 
incolumem exercitum nuUa omnino naue desi- 
derata traduxerim? 2,32,12; t nullo hoste 
prohibente . . . incolumem legionem in Nan- 
tuates (c) . . . perduxit: 1116,5; t (ue- 

teres milites) per medios hostes perrumpunt 
incolumesque ad unum omnes in castra per- 
ueniunt : VI 40, 4 ; (40, 8 u. pars ;) ut pauei mili- 
tes patresque (c) famUiae . . . in Siciliam in- 
columes peruenirent: 2,44,1; 3,28,6 u. B. 1)); 
1 naues . . ., quae omnes incolumes ad (c) 
continentem peruenerunt: IV 36, 4; oninesque 
incolumes naues perduxit: V 23, 6; omnibus 
nauibus ad unam incolumibus milites exposuit: 
3,6,3; ^ militum pars . . . praeter spem 

incolumis in castra peruenit : VI 40, 8 ; Tf 

patres famiUae: 2,44,1 ?<. milites. 

1)): Germani: 3,52,2 u. B. b); 1 

Attiumque incolumem dimisit: 1,18,4; — L. 
Torquatus . . . oppidum Caesari dedidit in- 
columisque ab eo conseruatus est: 3,11,4. 

B. pertiuet ad adiect. uel prou. ; a): licere 
illis incolumibus per se (per se inc. p) ex 
hibemis discedere et . . . sine metu proficisci: 
V 41, 6 ; — uix DCCC (octoginta Orosius) . . . 
incolumes ad Vercingetorigem peruenerunt: VII 
28,5; — dimittit omnes incolnmes: 1,23,3; 
recordari debere, qua felicitate (c) . . . omues 
incolumes essent transportati : 3,73,3; — an 
qui incolumes resistere non potuerunt, perditi 
resistant? 2,32,6; — sortium beneficio se esse 
incolumem (-men d): 153,7; — omnibus 
suis incolumibus: V52, 1 ti. A. a) copiae; 
suosque omnes incolumes receperunt : VII 12, 6 ; 
Curio exercitum in castra reducit suis omnibus 
practer Fabium incolumibus (-minibus a): 2, 35, 6 ; — nostri . . . s u o s incolumes reduxe- 
runt: V22,2. 

b): nostri ad uniun omnes incolumes per- 
paucis uulneratis . . . se in castra recepe- 
runt: IV 15, 3; iUi . . . per medios audacissime 
perruperunt seque inde incolumes receperunt: 
V 15, 4 ; ambo incolumes compluribus interfectis 
summa cum laude sese intra munitiones (intra 
mun. se [i) recipiunt: V44, 13; pauci ex tanto 
numero se incolumes (incol. se [i) in castra re- 
cipiunt: VII 88,4; (milites) nou nuUis eorum 
interfectis incolumes se ad nostros receperunt: 
3,28,6; Germani . . . compluribus interfectis 
sese ad suos incolumes recepenmt : 3,52,2; ut 
. . . ipsi (equites et antesignani) . . incolumes 
se (sese f) ad agmen reciperent : 3, 75, 5. 

incolniuitas : de deditione eorum agebat 
et incolumitatem deditis pollicebatur: 3, 
28,2. 

incomiuodns (adiect.): habetque (hic 
locus) non incommodam (-da afl) aestate <^del. 
dace.) stationem: 2,23,2. 

incommoclnni (ui subst.). A. snbi. : 
accessit etiam ex improuiso aliud incommo- 
dum, quod Domitius . . . HeracUam . . . iter 
fecerat: 3,79,3; 1 accidit etiam repen- 

tinum incommodum biduo, quo haec gesta sunt : 
1, 48, 1 ; t non ignorans, quanta ex dissen- 

sionibus incommoda oriri consuessent: VII 
33,1. 

B. obi. : inc. accipere ti. accipio p. SO 
(9 loc.j; 1 quae res . . . magnum . . nostris 
attulerat incommodum: 3,63,5; 1 in- 

commoda in dies augebantur: 1,52,2; ^ 
(euitare: VII 45, 9 u. habere;) 1 quod 

. . . uirtute eorum expiato incommodo neque 
hostibus diutina laetitia (c) neque ipsis longior 
dolor relinquatur : V 52, 6 ; 1[ ut, qui aliquid 

(aliqui k) iusti (uicti Okl) incommodi exspec- 
tauissent, ultro praemium missionis ferrent: 
1,86,1; T[ quid iniquitas loci habeat in- 

commodi <,inc. hab. (i) proponit; hoc una cele- 
ritate posse uitari (ji; eidtari Paul; mutari a; 
eM.): VII 45, 9; — satis esse magna utrimque 
incommoda accepta, quae pro disciplina et prae- 
ceptis habere possent (c) , ut reliquos casus 
timerent: illum Italia expulsum amissa SicUia 
et Sardinia duabusque Hispaniis et cohurtibus 
. . . centuni atque XXX, se (c) morte Curionis 
et detrimento Africani exercitus tanto (m. CC) 
militumque deditione ad Curictam (c): 3,10, 
4.5; ^ (mutare: Vn45, 9 u. habere;) 

% iUo iucommodo de Sabini morte perlato 
omnes . . . de bello consultabant: V53, 4; ^ 
id tameu (incommodum) se celeriter maioribus 153 incommodum — inde 154 commodis sanaturum (senaturum A^; sar- 
turum cani. Schn.): VII 29, 5; dandam omni- 
bus operam, ut acceptum iucommodum uirtute 
sarciretur: 3,73,5; ^ reliqua, ut potc- 

rant, incommoda per se (per se inconim. 0) 
sustinebant: 3,9,5; ^ an non, uti cor- 

poris uulnera, ita exercitus incommoda sunt 
tegenda? 2,31,6; f uitare: VII45,9 

u. habere. 

C. gen.: reminisceret ur et ueteris incom- 
modi populi Komani et pristinae uirtutis Hel- 
uetiorum: 1 13,4. 

aliquid incommodi: 1,86,1 tc. B. exspec- 
tare; \ ne quid ex contagione (c) in- 

commodi accipiaut: VI 13,7; VII 45, 9 u. B. 
habere. 

D. abl. : dispersosque . . . adoriebatur magno- 
que incommodo adficiebat: VII 16, 3; t 
tameu tot (tam multis i^i) incommodis con- 
flictati multis uuLueribus acceptis resistebant : 
V35, 5; 'i ne (CC) perturbaren tur in- 
commodo: VII 29,1; f cuin quantum in 
l)eIlo fortuna posset iam ipsi incommodis suis 
-atis essent documento: 3,10,6. 

E. c. praep.: exercitui {CC) quidem omni 
tantus incessit ex incommodo dolor tantum- 
ijLie studium infamiae (ignominiae f) sarcien- 
dae, ut: 3,74,2. 

Massilienses post superius incommodum 
ueteres . . . naues refecerant: 2,4,1. 

iiiconiniode : quod consilium, etsi . . . 
reprehendendum non est, tamen incommode 
accidit: V33, 4; 1 ((naues) minus com- 

mode (incommode Uerxoij) copulis (i det.; sco- 
pulis A'; Ilerxog; u. CC) continebantur: III 
13,8.) 

incoii»«ulliiiH: eo incitati studio incon- 
suJtius processerant: 1,45,6. 

inci*eb(r)eMco: cum i:uu nostris (c) re- 
mLssiure ueuto adprupiiuiuiisset (e), idem 
ausler incrcl)uit (-bruit A'//): 3,26,2. 

incredibiliN. A. prupr.: scio me, in- 
quit, pacne incredibileni rem poUiceri : 3, t!6, 2. 

B. (rsl. (= singuluris): incrcdibili celeri- 
tate u. celeritaM p. 505 c) (■! loc); Tf 
inRenti magnitudine corporum Cleruiauos, in- 
crcdibili uirtute atque exercitatioue iu armis 
isae: I 39, 1 ; ^ iucredibili felicitate auster 
. . . iu Africum se uertit: 3,26,5; 1' quod 

((lunicn) . . . iii JJbodunum inlluit, inciedibill 
leiiitate, itu ut oculis in utraiu partcni lluat 
iudicari non possit: 112,1; ", uirtute: I 

39, 1 u. exercitatione. 

incre|»ilo: (Neruios) inciepitare at<|ue in- 
cusare reliquos itelgas, «pii hc pdpiiKi luiniano dedidissent (c) patriamque (c) uirtutem proie- 
cissent : II 15, 5 ; ( Aduatuci) primum inridere ex 
muro atque increpitare uocibus, quod tanta 
macliinatio ab ^e) tanto spatio instrueretur {c): 
II 30, 3. 

incnnibo: ut . . . omnes . . et animo et 
opibus in id bellum incumberent: VII 76, 2. 

incui'sio : quo incursionis hostium uitandae 
(incursiones . . . uitandi af) causa con- 
uenire consuerunt: V21,3; ^ simul hoc 

se fore tutiores arbitrautur repentinae incur- 
sionis timore sublato: VI23,3; ^a 

Firustis {c) tinitimam partem proiuuciae in- 
cursionibus uastari audiebat: VI, 5; (hanc 
(c) (siluam) . . . pro uatiuo muro obiectam 
Cheruscos ab Suebis Suebosque ab Cheruscis 
<,iniuriis incursionibusque add. codd.; edd.; del. 
Paul) proliibere : VI 10, 5.) 

inciu'sn!>$ : quarum reriun maguam partem 
temporis ~^c) breuitas et successus (^iucursus 
[i; successus et iucursus B-} hostiimi impedie- 
bat: 1120,2; ^ 7ie aditus atque incur- 

sus (ingressus Faul) ad defendendum impe- 
diretur: 1,25,9; — quod uix equitum incur- 
sus sustinerent: 1,71,3; \ ne Lu opere 

faciundo milites rei^eutino hostium incursu 
exterrerentur atque opere prohibereutui': 1, 
41,4; "i ut tuto ab repeutino hostium in- 

cursu etiam singuli commeare possent: VII 
36,7; — tertia (parsj uacabat (c) ad incur- 
sum atque impetimi militum reUcta: 1,82,4; 
quam (turrim) primo ad repentinos incursus 
(ad rep. inc. del. Paid) humilem paruamque 
fecerunt: 2, 8, 1. 

incuNO: conuocato consilio (c) omuiumque 
ordinum . . . adhibitis ceuturiouibus uehemeuter 
eos iucusauit, primum quod aut quam iu par- 
tem aut quo cousilio ducereutur sibi quaereu- 
dum aut cogitaudum putarent : I 40, 1 ; (Neruios) 
increpitare atque incusare reliquos Belgas, 
qui se populo Eomauo dedidissent ^c) patriam- 
que (c) uirtutem proiocis.seut: 1115,5. 

inde. '^- "d hx-um pertinet; a) = ex eo 
loco; a) peudct <-'-^ uerbis: mittuutur etiam ad 
eas ciuitates legati, quae . . .; indc auxilia 
ducesquo arcessuntur: 11123,3; 11 4"in 

. . . in prouiuciam exireut atque indo iu ltali;uu 
contenderent: 133, 4; Viouuam poruenit. ibi 
(iude fkk) nmictus recentem oquilalum . . . por 
tiuos Ilaeduorura in Lingones conleiulit: VII 
9,4; \ quod certe inde (= de colle) dc- 

cedeudum (cedcndum /) esset Mrauio: 1,71, 
4; t Lissum expugnaro conatus .. . tiiduiuu 
moratus . . . re iufocta inde discessil: 3,1(1, 
6; Ti iu linos Vocoutiorum . . . peruouit; 155 inde — indignor 156 inde in Allobrogum fines, ab AUobrogibus in 
Segusiauos (c) exercitum ducit: 110, 5; 1f 
dimisit (c) enim circum omues propinquas pro- 
uincias atque inde auxilia euocauit: 3,112,6; 
1[ incolumem legionem in Nantuates (c) , inde 
in Allobroges perdusit ibique biemauit: III 
6,5; f Labienus reuertitur Agediucum, 

ubi impedimenta . . . relicta erant; inde die III. 
(miitt. prob. Db.; Bld.; Dt.^; inde p; indie 
MQ, i eras.; indiem AB) cum omnibus copiis 
ad Caesarem peruenit: VII 62, 10; pedibus- 
que Narbonem atque iude Massiliam peruenit. 
ibi . . . : 2,21,5; in Ciliciam atque inde C.v- 
prum peruenit. ibi . . .: 3, 102,5; ^f in 

citeriorem Galliam reuertitur atque inde ad 
exercitum proficiscitur. eo . . .: V2,l; iu 
Bituriges exercitum reducit (c) atque inde pro- 
fectus Gorgobinam . . . oppuguare instituit: VII 
9, 6 ; Luceria proficiscitur Canusium atque inde 
Brundisium: 1,24,1; oppidum est (c) defen- 
sum, Cassiusque ad Sulpicianam inde classem 
profectus est (om. f) Vibonem (c): 8,101,4; 
t naues longas . . . ad latus apertum hostium 
constitui atque inde fundis, sagittis, tormentis 
hostes propelli ac summoueri iussit: IV 25, 
1; 1 uti . . . in iugo insistere (c) et se 

inde (inde se ae; se om. h) in currus citissime 
recipere consuerint: IV 33, 3; per medios 
audacissime perruperunt seque inde incolumes 
receperunt: V15,4; si . . . legiones (CC) Cae- 
saris sese recepissent inde, quo temere essent 
progressae : 3, 45, 6 ; t in Britanniam pro- 

ficisci contendit (c), quod omnibus fere Galli- 
cis (e) bellis hostibus nostris inde summini- 
strata auxilia intellegebat: IV20, 1; T[ 

summouere: IV25, 1 u. propellere; t 

disciplina in Britannia reperta atque inde in 
Galliam translata esse (e) existimatur: VI 
13,11. 

[i) peudet ex subst. : adpulsisque Messanam 
nauibus atque inde propter repentinum terrorem 
prineipum ac senatus fuga facta ex naualibus 
eorum unam (e) deducit: 2,3,2; f in 

Morinos proficiscitur , quod inde erat breuissi- 
mus in Britauniam traiectus: IV21,3. 

iy) pendet ex adncrb. : neque longius ab eo 
(longius inde Bergk) milibus passuum LXXX 
in Oceanum influit (u. CC): IV 10, 2.) 

l)) = post euni loeiiiu : post eas totius exer- 
citus impedimenta conloc.arat; inde duae legiones 
. . . totum agmen claudebant praesidioque im- 
pedimentis erant: 1119,3; V milia passuum 
proxima intercedere (c) itineris campestris, inde 
excipere loca aspera et montuosa: 1,60,4. 

B. ad lcmpus peitiuet {— deinde, posi): ii , qui ad alteram partem oppidi . . . conuene- 
rant , primo exaudito clamore , inde (deinde b) 
etiam crebris nuntiis incitati . . . eo contenderunt: 
VII 48, 1 ; producitur tum (e) res, aciesque ad 
solis occasum continentur; inde utrique in castra 
discedunt. postero die . . .: 1,83,3; (his (ca- 
stris) expugnatis eodem impetu altera sunt 
adorti (inde tertia et quarta add. eodd. et edd.; 
del. Hartx) et deinceps reliqua: 3,9,7;) hos 
(coUes) primum praesidiis tenuit castellaque ibi 
communiit (c). inde, ut loci cuiusque natura 
ferebat, ex castello in castellimi perducta mu- 
nitione circumuallare Pompeium instituit: 3, 
43,2; 101,4 u. A. a) a) proficisci. 

(iiidefinite : referunt consules de re publica 
t iu ciuitate (indefiuite Ciacc.): 1,1,2.) 

iiKlicinm : Aduatucam contendunt usi 
eodem duce, cuius haec indicio cognoue- 
rant: VI 35, 10; — eorum indicio ad ipsum 
Ambiorigem contendit: VI30, 1; — Eomani 
si casu interuenerint (c) , fortunae , si alicuius 
indicio uocati, huic habendam gratiam: VII 
20, 6 ; ^ ea res est Heluetiis p e r i n d i- 

cium enuntiata: 14,1. 

iiidico : Pothinus (c) . . . indicatis deprehen- 
sisque internuntiis a Caesare est interfectus : 
3,112,11. 

indJico: concilium u. coiiciliniu/J. G20 
I)) (7 loc.j; T[ (indictis inter se principes 

GaUiae conciliis (p); consiliis a) siluestribus 
ac remotis locis queruntur de Acconis morte: 
VIII, 4;) t (consules, quod ante id tem- 

pus accidit uumquam, (ante Latinas indictas 
(A. L. I.) add. Eell.) ex urbe proficiscuntur : 1, 
6,7;) 'i (Eomae dierum uiginti suppli- 

catio redditur (indicitur rcce.; Ald.): VII 
90, 8.) 

iudictns: principes ciuitatis . . . insimulati 
proditionis ab Eomauis indicta causa (om. 
-V) interfecti sunt: VII 38,2. 

iildigeo: ad proelium egressi Curionis 
milites iis (c) rebus indigebant, quae ad op- 
pugnationem castrorum erant usiu : 2, 35, 5. 

indignitas: *qucd infamia atque indigni- 
tas rei ... uiarumque difticultas impedie- 
bat: VII 56, 2; t Haeduos a (e) Cae.sare 

in seruitutem redactos omnes (omn. redact. fi) 
indignitates contumeliasque perferre: II 
14,3. 

indignor: iudignantes milites (indignatis 
militibus a) Caesar, quod conspectum suum 
hostes perferre (c) possent . . ., et signum 
proelii exposcentes edocet: VII 19,4; t 

is (Potliinus) primum inter suos queri atque 157 indienor — indntiae 158 indignari coepit regem ad causam dicendam 
euocari: 3,108,1. 

indisnns: nulla tamen uox (c) est ab 
(e) iis audita populi Romani maiestate et supe- 
rioribus uictoriis indigna: VII 17,3; ^ nihil, 
q u o d ipsis esset indiguum , committebant : V 
35,5. 

indigne: persequamur eorum mortem, qui 
indignissime interierunt: VII 38,8. 

indiligpn!*: si indiligentiores fue- 
rint, milia hominum delecta (c) LXXX . . . 
interitura demonstrat: VTI 71, 3. 

indilijfenter : deditione facta nostros prae- 
sidia deducturos (c) aut denique indiligen- 
tius (indulgentius B*o(?j/t) seruaturos credi- 
derant: 1133,2. 

indilig^entin: Bibulns . . . in eas (naues) 
i II d i 1 i g e n t i a e ( Vrsini cotl. : diligentiae rell.) 
suae ac doloris iracundiam (Faern.: -dia 
/•odd.) erupit omnesque incendit (u. CC): 3,8, 
.'! ; t snmma diflficultate rei frumentariae 

.idfecto exercitu tenuitate Boiorum, indiligen- 
tia ^diligentia B') Haefluomm: VII 17,3. 

(indoniitn<!i: pastoresque Domitii '/)/(.. 
Coliel ; indomiti codd.; Xp., Dt.) spe libertatis 
excitati sub oculis domini suam probare operam 
stiidebant: 1,57, 4.) 

(Tndarioniarn»i '/. Indntioninrns.) 

intlnro. .4. = ayeiv dg; a) propr. 
( -ihydytii'): CCarmonensium) ciuitas r deduc- 
tis (an inductis?) tribus in arcem oppidi (e) 
i()hortil)Us a Varrone praesidio per se cohor- 
tcs eiecit (O-.- iniecit OU): 2,19,5; ', 

(quod detlitione facta nostros praesidia de- 
ilucturos (non inducturos B*fi) aut denique in- 
diligentius (c) seruaturos crediderant: 1133,2;) 
^ pars erat regiae exigua, in quam ipse (Cae- 
sar) habitandi causa initio erat inductus: 3, 
112,8. 

b) trsl. {= f^dyeiv, fTTaiQHv): is (Orge- 
tori.x) . . . regni cupiditate inductus con- 
iurationem nobilitatis fecit et ciuitati persunsit, 
ut: 12,1; — hominum milia VI . . . siue timoro 
I^erterriti . . . siue spe sahitis inducti, quod 
. . . suam fugam . . . ignorari posse existi- 
marent, . . . ad Khenum . . . contenderunt : I 
•-'7,4. 

B. = 7C£QiiEivtiv, /rEQty.aXu/rreiv, /uqiti- 
i^trai (-eaO-ai^: super lateres coria in- 
ducuntur, ne canalibus aqua immissa lateres 
diluere possit (e) : 2, 10, G ; ^^ quae 

(scuta) subito, ut temporis exigiiitas j^ostu- 
labnt, pellil)us induxerant: 1133,2; ',* 

(ut non mudo ad insignia adcommodaiida , sed etiam ad galeas induendas (iPa^: indncendas 
A'; Hold.) . . . tempus defuerit: 1121,5.) 

(indnlgenter: quod deditione facta no- 
stros praesidia deducturos (c) ant denique in- 
diligentius (indulgentius B^a(?J/t) serua- 
turos erediderant : II 33, 2.) 

intlnlgentia: (Haedui) qnemntur for- 
tunae commutationem et Caesaris indulgen- 
tiam in se (in se ind. [i; Selm.) requirunt: 
VII 63, 8. 

indnlseo: quod (e> semper Haeduorum 
ciuitati praecipue indulserat: VII 40, 1; — 
huic legioni Caesar et indulserat (huic caes. 
leg. induls. [i\ praecipue et propter uirtutem 
confidebat maxime: 140,15. 

indno. A. = impouere capiti: ut uou 
modo ad insignia adcommodanda, sed etiam ad 
galeas induendas (Mki-; inducendas A'; Hold.} 
. . . tempus defuerit: 1121,5. 

B. se induere = implieari, se Iransfodere: 
quo qui intraueraut, se ipsi acutissimis uallis 
induebant: VII 73, 4; postea quam propius 
successerunt, aut se (ipsi add. !i; Se/in.) 
stimulis inopinantes induebant aut . . . trans- 
fodiebantur aut . . . interibant: VII 82, 1. 

indn$)tria: ita Cassio industria Domitii, 
Fauonio Scipionis celeritas salutem attulit: 
3,36,8; ^ si non omnia cadereut secunda, 

fortiuiam (secunda fortuna Xa/il) esse indu- 
stria (industriam ///) subleuandam (-uanda 
Ka): 3,73,4; — Massilienses . . . naues refece- 
rant sumraaque industria armauerant: 2, 
4, 1 ; — equidem (et quidem Xon.) mihi uideor 
(uidetur Xon.) pro nostra (om. Xon.) necessi- 
tate non labore, non opera, non iudustria 
defuisse (. . . uidetur . . . non labor . . . iiel 
uidcor . . . non labori, non operae . . . serip- 
sisse Caesarein credit Qnie/ierat) : ap. Oell. XIII 
3; cf. Xon. p. :i54. 

indnHtrie: ea, quae imperasset, diligenter 
industrieque administrarent: VII 60, 1 ; — 
castra a cohortibus, quae ibi praesidio erant 
relictae, industrie defendebantur, multo 
etiam acrius a Thracibus b.-u-barisque auxiliis: 
3,95,2. 

indntiae. Seriptum est iuduciis (-arum) 
in A(>IS IV 13,5, in A IV 12,1, in li 1,85,3. 

interim postulant, ut sint indutiae, atque 
ab iis (c) impctrant: 3,15,7; — interea mane- 
rent indutiae, dum: 3,16,5; ^ ubi . . . 

uiderunt indutiisque iier scelus uiolatis 
suam uirtutem inrisui fore pcrdoluerunt: 2,15, 
1; ^ is (e) dies indutiis >^indutus /}') 

erat ab his (<•) petitus: IV 12,1; ^ in- 

(lutiarum quodam geuere misericordia facto 159 indutiae — inermis 160 aduentus Caesaris exspectatur: 2,13,2; — eos 
neque conloquii neque indutiarum iura ser- 
uasse et homines . . . per conloquium decep- 
tos crudelissime interfecisse : 1,85,3; f 

quod ad indutias pertineret, sic belli 
ratiouem esse diuisam, ut: 3,17,3; — ut, si 
quid possent, de indutiis fallendo impetra- 
rent: IV 13, 5; iUe . . . unum instare (stare 
a) de indutiis uehemeutissimeque couten- 
dere: 3, 17, 5. 

liidntiomams. Codd. p semper uuleniur 
habere indutiom.; induciom. eistat in a V 
3,2 (sed induriom. in Qpr.); in AQ V3, 4; 26, 
2; 55,3; 57,2.3; 58,1.2.4.0; VI2,1; in BQ 
V4,l; in X V53,2; VI 8, 8; in Q V3,5; 4,2. 
4; inductiom. in A V55, 1. — Indutiom. 
(eliam Urosii codd. luihent et Flori eod. Naxar. 
(in Banib. scriptum est indubiom.) et cod. uetu- 
stissimus in Cic. or. p. Font. atnnibus locis.) 

in ea («. e. Treuerorum) ciuitate duo de prin- 
cipatu inter se contendebant , Indutiomarus et 
Cingetorix: V3, 2; at Indutiomarus equitatum 
peditatumque cogere , . . . bellum parare in- 
stituit: V3, 4; ueritus (Indutiomarus ueritus 
P), ne ab omnibus desereretur, Indutiomarus 
{mn. p; dd. Ciacc; Hold.) legatos ad Caesa- 
rem mittit . . .: V3, 5; cf. qu. sqq.; Indutio- 
marum ad se cum ducentis obsidibus ueuire 
iu.ssit: V4, 1; liis adduetis, in iis filio (e) pro- 
pinquisque eius omnibus, . . . consolatus In- 
dutiomaruui hortatusque est, uti in officio 
maneret: V4, 2; id tulit (c) factum grauiter 
Indutiomarus , suam gratiam inter suos minui, 
et . . .: V4, 4; (Ambiorix et Catuuolcus) In- 
dutiomari Treueri nuntiis impulsi suos conci- 
tauerunt: V2G, 2; Indutiomarus, qui postero 
die castra Labieni oppugnare decreuerat , noctu 
profugit copiasque omnes in Treueros reducit: 
V53, 2; Treueri uero atque Indutiomarus totius 
biemis nullimi tempus intermiserunt , quin 
trans Rbenum legatos mitterent . . . : V 55, 1 ; 
hac spe lapsus Indutiomarus nibilo minus copias 
cogere, exercere, a finitimis equos p.arare, ex- 
sules damnatosque tota Gallia magnis praemiis 
ad se aUicere coepit : V 55, 3 ; cf. qu. sqq. ; (La- 
bienus) a Cingetorige atque eius propinquis 
oratione Indutiomari cognita, quam in con- 
cilio babuerat, nuntios (c) mittit (c): V57, 2; 
interim prope cotidie cum omni equitatu Indu- 
tiomarus sub castris eius uagabatur . . .: V57, 
3 ; cum maiore in dies contemptione (c) Indutio- 
marus ad castra accederet : V 58, 1 ; interim ex 
consuetudine cotidiana Indutiomarus ad castra 
accedit atque ibi magnam partem diei con- 
sumit: V58,2; c/". § 3; praecipit atque inter- dicit, proterritis (c) hostibus atque in fugam 
coniectis . . . unum omnes petant (c) Indutio- 
marum {om. ^): V58,4; c'f. qu. sqq.; in ipso 
fluminis uado deprehensus Indutiomarus inter- 
ficitur caputque eius refertur in castra: V58. G; 
interfecto Indutiomaro , ut docuimus , ad eius 
propinquos a Treueris imperium defertur: VI 
2, 1 ; cum his propinqui Indutiomari . . . ex 
ciuitate excesserunt (c): VI 8, 8. 

ineo. A. intrans.: ineunte aestate: II 
2, 1 u. B. a) aestatem. 

B. traiisit.; a) tempus: et inita (ineunte 
B-p) aestate in ulteriorem (c) Galliam qui 
deduceret Q. Pedium legatum misit: 112,1; 
quas legationes Caesar . . . inita proxima aestate 
(initio proximae aestatis p) ad se reuerti iussit: 
1135,2; •■ cum . . . inita hieme in (c) 

Illyricum profectus e.sset: III 7, 1; T secunda 
inita {oni. Jj) cum soluisset uigilia, prima 
luce terram attigit: V23, 6; tertia inita uigilia 
.silentio exercitum eduxit: 3,54,2. 

b) magistratum: V primis diebus, quibus 
baberi senatus potuit, qua ex die consul atum 
iniit Leutulus, . . . decernitur: 1,5,4; ^ 

(M. Coelius Rufus praetor . . . initio magistra- 
tus (inito magistratu Hot.) tribunal suum 
iuxta C. Trebonii, praetoris urbani, seliam con- 
loc.iuit : 3, 20, 1.) 

e) ali:!: consilium u. consiliniu i>. 073 

sq. C b) (16 loc); 1 qui se summam a 

(c) Caesare gratiam inituros putarent: VI 43, 
5; ^ coactis equitum milibus (c) VIII et 

peditum circiter CCL (c) haec in Haeduorum 
flnibus recensebantur , numerusque inibatur 
(inibantur BM) : VII 76, 3 ; t ut quo primum 
occurreretur (c) aut cui rei ferretur auxilium 
uix ratio iniri posset: VII 24, 1; ratione inita 
frumentum se exigue (c) dierum XXX ha- 
bere: VII 71,4; cum horum omnium (proelio- 
rum) ratio haberetur (iniretur Ciarc), ad duo 
(c) milia numero ex Pompeianis cecidisse re- 
periebamus: 3,.53, 1. 

iuerniis (•ninfii): calones perterritos 
hostes conspieati etiam inermes armatis occurre- 
runt (c): 1127,1; t omnes sagittarii 

funditoresque destituti inermes sine prae- 
sidio (destituti, inermes, sine pr. Db.) inter- 
fecti .sunt: 3,93,5; ^ cum hostes . . . 

perterriti inermes cum infulis se porta foras 
uniuersi proripiunt: 2,11,4 (12,1 Kp.); ^ 

ut arma per manus necessario traderentur mili- 
tesque inermes (Oy,- RSclm.; inermis a; inermi 
OV;// edd.) subleuatique alii ab aliis magnam 
piirtem itineris conticerent: 1,68,2; ne quis 161 inennis — infero 162 inermibus imprudentibusque militibus ab luterc 
impetus fieri posset: III 29, 1. 

hic (Baculus) diffisus suae atque omnium 
saluti inermis ex tabernaculo prodit: VI 38, 2; 
— quod , quos aliquamdiu inermes (A^B'^ ; 
inermos a; ed<l.) sine causa timuissent, hos 
postea armatos ac uictores superassent: I 40, G. 

iners : neque eorum moribus turpius quic- 
quam aut inertius (incercius [i) habetur quam 
ephippiis (c) uti: IV 2, 4. 

infaniia: nam ut . . . iter . . . conuerteret, 
id ne metu quidem necessario faciundum existi- 
mabat, cum "quoil infamia atque indignitas 
rei ... impediebat, tum maxime quod: VII 
50,2; \ latroeinia nulhim liabent infa- 

m iam, quae extra fines cuiusque ciuitatis fiunt: 
VI 23, 6 ; — exercitui ( C(7) quidem omni tantus 
incessit ex incommodo dolor tantumque studium 
infamiae (ignomiuiae f) sarciendae, ut: 3, 
74,2; ^ simul infamia duarum legionum 

permotus . . . rcm ad arma deduci studebat : 
1,4,5; ^ fore, ut . . . magna cum in- 

famia caatris se contineret: 3,37,4; — neque 
clientes sine summa infamia deseri possunt: 
ap. (lell. V13,6. 

infanMt non aetate confectis, non mulieri- 
bus, non infantibus pepercerunt: VII28, 
4; Tf obtestabantur Romanos, ut sibi par- 

cercut, neu, sicut Auarici fecisseut, ne a {om. 
[i) mulieribus quidem atque infantibus abs- 
tinerent: VII 47, 5. 

infectn!*: Diiiiciacus auxilii petendi causa 
llomam ad senatum profectus imperfecta (in- 
fecla [i; Np.) re rodierat: VI 12, 5; sic se com- 
l)hires annos illo imperante meruisse, ut nul- 
lam ignominiam acciperent, nusquam iufecta 
<[j ; inccpta a; Fr., l)t.) re discederent: VII 17, 
5; itaque multis interfectis reliquos infecta re 
in (ippiclum reppulerunt: 2,14,(5; ad conlo- 
(luium non admittitur . . . infectaque ro 
sese ad Caesarem recepit: 3,57,5; — ita re 
infecta in oppidum reuerterunt: VII 82, 4; 
LisHum cxpugnare conatus . . . paucis in op- 
pugnatione amissis re infecta inde discessit: 3, 
40, (i ; ^ Caesar frustra diebus aliquot con- 

sumplis, ne reliquuni tcmpus amitlat {c), in- 
fcctis iis, quac ngcro (lcstinaiicrat, . . . pro- 
liciscitur: 1,33,4. 

iiifcro. A, propr.; a): omniaquc, (iiiiic 
'(■) uiuis cordi fuisse arbitrantur, in igncni 
(dalli) iiiferunt (mittiiiit a pr.), etiam aiii- 
maliii: VI 19,4; t eruptioiies fiebaiil . . . 

igncsiiuc nggcri cl tiiiribiis iiiCcrcbiintiir: 2, 
2, G; u. praettriii i^'iiiM /i. :il b) (.1 liir.) ; 1 
(Neruios) iiihil pali ii i ii i i'cli(|iiHniMi(|ii(' rc rii iii ad luxuriam pertinentium (ad lux. pert. oi/i. 
a; Np., Fr.. Dt.) inferri: 1115,4. 

b): Romani conuersa signa bipertito in- 
tulerunt, prima et secunda acies, ut uictis ac 
summotis resLsteret, tertia, ut uenientes susti- 
neret : I 25, 7 ; centurionibusque nominatim ap- 
pellatis reUquos cohortatus milites {del. Eiissn.) 
signa inferre et manipulos laxare iussit: 1125, 
2; post tergum hostium legionem ostenderunt 
(tribuni) signaque intulerunt: VII 62,6; ceme- 
batur . . . inferri (ferri OH : Paul) signa et 
uniuersarum cohortium impetu (c) nostros pro- 
pelli: 1,64,2; constituerat signa inferentibus re- 
sistere (c), prior proelio non lacessere: 1,82, 
5; — tribunos militum monuit, ut paulatim 
sese legiones coniungerent et conuersa signa i n 
hostes inferrent (inferret B^M); 1126,1; — si 
qua in parte nostri laborare aut grauius premi 
uidebantur, eo signa inferri (ferri Paul) Cae- 
sar (caes. inf. [i) aciemque conuerti (c) iube- 
bat: VII 67, 4; proximos colles capere uniuer- 
sos atque eo signa inferri (ferre Paul) iubet: 
2,42,1; eo signa {Oiacc; signo codd.; Np., 
Dt.) legionis inlata (e; Ciacc; inlato {ttel 
illato) 0?; Np., Dt.: lata Paid) speculatores 
Caesari renuntiarunt (rem nuntiarunt Np.) : 3, 
67,1. 

c): bis pugnantibus illum (Ambiorigem) 
in equum quidam ex suis intulit (impnlitp): 
VI 30, 4. ^ 

B. trsl.; a) proxinic uccedit ad iiotionem 
propriam: bellum it. bellnni p. 405 sq. 
(21(24) loc). 

1)) = oflicere, adfcrre, nuctoreni (oausani) 
esse: (quo . . . i" latoriim {codd.; illata scele- 
ratorum KocJi; Db.; illata malorum Kindscli.; 
u. CC) audacia numquam ante descensum (c) 
est: 1,5,3;) t calamitatem u. cala- 

inita»* A. p. 43S (.1 loc); t cum dc 

loco et tempore (c) eius rei controuersia iii- 
ferretur: 1,86,2; Tf magnisque ultro illatis 

detrimentis (nostri) eos . . . reiciebant: 2,2, 
6; non . . . recordabantur, quam paruulao saopc 
causae uel falsae suspicionis uel tcrroris repon- 
tini uel obiectae rcligionis magna detrimenta 
intulissont: 3,72,4; t quod . . tam diu 

so impiiiie iniurias intulisse (/';., liSchii.: 
tiiiissc coild. et «W.N admiraroiitiir : 114,4; si 
llacduis do iniuriis, quas ipsis sociisquo ooruiii 
iiitiilorint {A(,><Cli; intulerant M(J''), item si 
Allobrogibus satis faciaut: 114,6; (se linitimis 
imporaturum ,) ne quam doditiciis populi Ho- 
mtuii iiiiiiriam iiifcrront: 1132,2; uti aiit ipsi 
iiiiiiria.s iiilorroiit aiit iiilatas [iropulsaront: VI 
ir>. I ; iic aiil iiilcrrc iiiiiiriam uiderotur aut: 

11 163 infero — inferus 104 VII 54,2; 1 neque uero Pompeius cognito 

consilio eius moram ullam ad insequeudum 

intidit: 3,75,3; Pompeius (c) primi diei mora 

iniatii . . . quarto (c) die finem sequendi fecit: 

3,77,3; T[ [equestris autem proelii ratio et 

cedentibus et insequeutibus par atque idem 

periculum inferebat: V16, 3;] qui nostris 

nauibus periculum intulerant, de suo timere 

cogebantur: 3,27,1; t cuius (e) aduentu 

spe inlata militibus ac redintegrato aiiimo . . . 

paulum liostium impetus tardatus est: 1125,3; 

ut spe consequendi inlata . . . paene naturam 

studio uincerent: VI 43, 5; t ex fremitu 

equorum inlata suspicione ad suos se recipere 

coeperunt: 3,38,3; t equitibus imperat, 

ut . . . quam maximum liostibus terroreni 

inferant: VII 8,3; iamque Pompeiani . . . ad- 

propiiiquabant non mediocri terrore inlato reli- 

quis cohortibus: 3, 65, 1 ; milites docuit, quantum 

usum haberet . . . reliquis ciuitatibus liuius 

urbis exemplo inferre terrorem : 3, 80, 5 ; T 

suas copias Ariouistus multis et (c) inlatis et ac- 

ceptis uulneribus in c.astra reduxit: 150,3; 

quod primum hostium impetum multis ultro 

uulneribus iulatis fortissime sustinueriut: V 28, 

4; magna uis eminus missa telorum multa no- 

stris [de improuiso] imprudentibus atque im- 

peditis uulnera inferebant (-bat?): 2,6,3. 

c) = adferrc, proferre, eoniuiemorare : quo- 
rum alius alia causa inlata (allata Ciacc), 
quam sibi ad proficiscendum necessariam esse 
diceret, petebat, ut: 139,3; 1 (contro- 

uersiam: 1,86,2 u. b) controuersiam.) 

(iiifernj^.) 1. infei-ior. A. propr.; 
a) = depresslor: (duas fossas . . ., quarum 
interiorem (inferiorem Uiil.) campestribus ac 
demissis locis aqua ex (lumine deriuata com- 
plcuit: VII 72,3;) 1 neque (bostcs) a (e) 

fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere 
. . . uidit: 1125,1; ut neque ex inferiore (supe- 
riore aH) loco satis commode tela adigi (c) 
possent et: 11114,4; in locum delatus (Paul; 
deiectus a; edd.) inferiorem (inferiorem deiectus 
P) concidit: V44, 12; legionem *X . . . paulum 
(c) progressam inferiore constituit loco: VII 45, 
5 ; etsi (equitatus) deiectis (e) atque inferioribus 
locis constiterat: 1,46,3; milites . . . ex inferiore 
loco aduersus cliuum (P. Manut.; pilum codd.; 
tumulum Faern.) incitati cursu praecipites 
Pompeianos egerunt (c): 3,46,5; t Belgae 
. . . pertinent ad inferiorem partem fluminis 
Rheni: I 1, 6; (tigna) interuallo pedum qua- 
dragenum (e) ab inferiore parte contra uini 
atquo impetum fluminis conuersa statuebat: IV 
17,5; sublicae et ad inferiorem partem lluminis obliquc agebantur . . . et aliae item supra pon- 
tem: IV 17, 9; isdem sublicis, quarum pars in- 
ferior integra remanebat, pontem reficere coepit: 
VII 35, 4; t atque inferiore omni spatio 

uacuo relicto superiorem partem (inferiorem 
partem (om. omni sp. u. r. sup.) AQ) collis 
. . . castris compleuer.ant: VII 46, 3. 

I>) ad descriptioncni tcrraruni perlinet 
(= ad oceideutem uersus.'): huius lateris alter 
angulus . . . ad orientem solem, inferior ad 
meridiem spectat: V 13, 1; t ut . . . aliae 

(naues) ad inferiorem partem insulae, quae 
est propius solis occasum (quae e. p. s. occ. 
del. RSehn.) , . . . deicerentur: IV 28, 2; (11,6 
u. a) pars.) 

B. trsl.; a) ad oi-diiieni et dig-iiitatein pcr- 
tiiiet: centuriones, quorum non nulli ex in- 
ferioribus ordinibus reliquarum legionum uir- 
tutis causa in superiores erant ordines huius 
legionis traducti: VI40, 7 ; qui propter eximiam 
uirtutem ex inferioribus ordinibus in eum locum 
peruenerat : 1,46,4. 

b) = iiilirniior, ininor: ((Romanos) impeditos 
in .aginine ct sub sarcinis [infirmiore (inferiore 
(i) animo] adoriri cogitabant: ITI24, 3;) t 
integras atque incolumes copias Caesar (e) in- 
feriore (-ores Oald) militum numero contine- 
bat: 3,47,3; tH "bi nostros non esse 

inferiores intellexit: 118,3; — cum (Afra- 
niani) esse omnium iudicio inferiores uideren- 
tur: 1,47,2; — erat multo inferior numero 
n.auium Brutus: 1,57,1; — quoni.am numero 
(Caesar) inultis p.artibus esset iufcrior: 3, 
84,3. 

[Falso: Britanniae pars interior (inferior ^) 
ab iis (c) incolitur, quos: V12, 1.] 

2. infimns. A. adiect.; a) ui attribiit.; 

c.) propr. : ab infimis (infirmis ar') radi- 
cibus montis intermissis circiter passibus 
CCCC castra facere constituit: 1,41,3; copias 
suas ad infimas montis radices producunt: 1, 
42,2; ad infimas radices montis aciem instrue- 
bat : 8, 85, 1 ; t sub musculo milites uecti- 

bus infima saxa turris hostium, quibus funda- 
menta continebantur, conuellunt: 2,11,3. 

p) trsl. : Fabius Paelignus quidam ex infimis 
ordinibus de exercitu Curionis: 2,35,1. 

1)) ul partit. (cf. O. Riemann, RPh. V 103 
sqq.): collis nascebatur . . . passus circiter 
ducentos infimus apertus, ab (c) superiore parte 
siluestris: 1118,2; cohortes . . . sub infimo 
colle ab (c) dextro latere hostium constitueret : 
VII 49, 1; nec longius ab infimo (infirmo «') 
colle progressi copias . . . reducunt: 1,42,4; 165 inferus — inflo 166 I singuli ab inlirao koIo pcdes (c) terra excul- 
cabantur: VII 73, 7. 

B. ui subst.: collis erafc leniter <c) ab in- 
fimo adcliuis: VII 19,1; huc illi stiiiites de- 
missi et ab iufimo reuincti . . . ab ramis emine- 
bant: VII 73,3; 1 scrobes trium <e) in 

altitudinem pedum (f) fodiebantur paulatim 
angustiore ad infimum <imum Ciacc.) fastigio: 
VII 73, 5. 

3. imuH: locus erat castrorum editus et pau- 
latim ab imo adcliuis circiter passus mille: III 
19, 1 ; — tigna bina sesquipedalia paulum ab 
imo praeacuta . . . inter se iungebat : IV 17, 
3; — (uicos atque aedificia incendi oportere 
hoc spatio t a boia <ab imo (= fundiius) 
omnla E. Iloffm.) quoque uersus: VII 14, 5;) 
1 ad imum: VII 73, 5 u. iiifiniii»« cxtr. 

iiifeMtii»^. A. ui aet. (= iuleusus): nostri 
militcs dato signo cum infestis pilis {om. hl; 
signi» N; Ciacc.) procucurrissent : 3,93,1; — 
illae <c) (cohortcs) celeriter procucurrerunt in- 
festisque signis <pilis Ciacc.) tanta ui iu 
Pompei equites impetum fecerunt, ut: 3,93,5; 
ubi praeter spem quos fugere credebant infestis 
signis ad se ire uiderunt <e): VI 8, 6; legiones 
. . . infestis contra hostea <c) signis constite- 
ruut: VII 51, 3. 

]{. ui pass. (= iufestiitus) : haec (fama) iti- 
nera iufcsta reddiderat: 3,79,4. 

inficiw: omnes uero se Britanni uitro 
(fkih; iutro a; ultro a) inficiunt, quod caeru- 
Icum efficit colorem : V 14, 2. 

ilifidoliH: qui (Bellouaci) iam <c) ante 
<c) erant per sc infidelcs: VII 59,2. 

infidelitaH: ut magno cum dolore in- 
fidelitatis suspiciouem sustinere uideren- 
tur: 2,33,1. 

infijifo: taleae <c) pedem longae ferreis ha- 
inis infixis <(i; infixae a) totae iu terram hi- 
fodicbantur (c): VII73,9; (125,3 tt.infiecto.) 

inliniHM u. iiiferiis 'A, 

infinitllH: ut . . . inUuito labore sus- 
cepto . . . paeue naturam studio uiucereut: VI 
43,6; 1 siluam esse ibi (c) infinita ma- 

gnitudiue: VI 10,5; t hominum est in- 

liuita niultitudo creberrimaque aedificia . . ., 
pecorum (c) magnus numerus (numerus iugeus 
(i): V12,3. 

(inliiiite: rcforuut consules dc rc publica 
(in ciuitalc add. codd.; incL HcuL; cdd.; iufmite 
Ciacc; u. OC): 1,1,2.) 

inffrniitaM. A. corporls: sc ct communcs 
libcroH . . ., «iiios ad cnpieudam fugam iiaturac 
et uiriiim iiiliriiiitaH impedini: VII2('i,.'t. 

B. iiulini, in^euii: cognita (iallonim iii- firmitate quautum iam apud eos hostes uno 
proelio auctoritatis essent consecuti sentiebat: 
IV 13, 3; — iufirmitatem Gallorum ueri- 
tus . . . nihil his committeudum existimauit: 
IV 5,1. 

iiifirniani. 1. adiect.; A. propr.: infir- 
m a s a r b o r e s pondere adfligunt : VI 27, 5 ; t 
infirmis nauibus hiemi nauigationem subi- 
ciendam non existimabat: IV 36,2. 

B. trsl.; .1) = iuuididus ; a) posit.: Caesar 
confisus fama rerum gestarum infirmis auxiliis 
proficisci non dubitauerat: 3, 106, 3; Ifciues 
llomani . . . cum essent infirmi ad resistendum 
propter paucitatcm hominum crcbris confecti 
uulneribus: 3,9,3; t non magni.s facul- 

tatibus, quod ciuitas erat exigua et iufirma: 
VII 17, 2. 

(i) comp. : itaque infirmiores (-ris a?) mili- 
tes cx omnibus centuriis deligi iubet, quorum 
aut auimus aut uires uidebantur sustincre uon 
possc: 1,64,5; H (Vbios Suebi) uectigales 

sibi feccruut ac multo humiliores infirmioresque 
rcdegerunt : IV 3, 4. 

b)=timidus, auiuio fracto: tenuis atque 
i n f i r m i haec a n i m i uideri : 1 , 32, 8 ; (si propter 
iuopiam rei frumcntariae Romani sese recipere 
coepisseut, impeditos in .agmine et sub sarciuis 
(infirmiore (inferiore [i) animo add. codd.; 
infirmiores animo Kvicala; iuiquiore loco Viellt.; 
deL Paul; u. CC) adoriri cogitabant: III 24, 
3;) t quicumque alterum obsidere conati 

sunt, perculsos atque infirmos hostes adorti 
(CC) aut proclio superatos aut aliqua oflen- 
sioue permotos contiuueruut: 3,47,2. 

3. ui subst.: quorum uocibus et concursu 
terrentur infirmiores, dubii coufirmautur: 
1,3,5. 

inflate m. iiiflo extr. 

inflecto: Neruii imtiquitus . . . teneris 
arboribus incisis atque inflexis crebrisque 
(iiill. crebrisquc //-p ; om. a; Fr.; Dt.'; inflcxis 
crebris Schn.) iu hititudineni ramis cnatis (c) 
. . . efTecerant, ut: 1117,4; 1 Gallis 

magno ad pugnam erat irapedimeuto, quod 
pluribus eorum scutis uno ictu pilorum traus- 
lixis ct coiiligatis, cum fcrrum se inflexis- 
set (;;/■. edd.; iuliixi.sset A'; infixisset (V. Ikr- 
mami), neque euellcre ncquc sinistra impcdita 
HatiH comnuKlo piigniU'C piitcrant: 125,3. 

(infli{;-o: 125,3 it. inflecto.) 

iiiflo: liiiuc (incitiituni add. codd.; Np.; iu- 
citatiim a culd. VicUi.; Dt.; dcL Kran.) suis et 
regis iiiflatum (o»«. O'; deL Forchh.) polli- 
cita tionibiis (|iiiu' lieri uellet . . . edocuit; 
3, 10H,2. 

11* 167 inflo (inflate) — inicio 1( iiiflate: liaec tamen ab ipsis inflatius 
commemorabantur: 2,39,4; f *de 

proelio ad Uyrrachium facto *elatius infla- 
tiusque multo, quam res erat gesta, fama per- 
crebuerat (e) : 3,79,4; ^f cum ... liaec 

ad eum *elatius atque inflatius Afranius 
perscribebat (c): 2,17,3. 

inflno : Ehenum transierunt non longe a 
mari, quo (cui p) Rhenus influit: IV 1,1; 
t influere in «<. in p- H2 (7 loe.) 

infodio: taleae (c) pedem longae ferreis 
hamis infixis (c) totae in terram infodieban- 
tur (eflTod. P): VII 73, 9. 

iiifra. 1. aduerb.: duae (naues) eosdem 
quos reliquae {c} portus (c) capere non potu- 
erunt et paulo infra delatae sunt: IV 36, 
4; magnum ire agmen aduerso fiumine . . . et 
paulo infra milites nauibus transportari: 
VII 61,3; magnoque numero iumentorum in 
flumine supra atque infra constituto tra- 
ducit exercitum : 1, 64, 6. 

2. praep.; A. propr. : transeunt (c) Rhe- 
num . . . triginta milibus passuum infra eum 
locum, ubi pons erat perfectus: VI 35,6; cum 
inter eam (interea x; infra eam E/issti.) con- 
tignationem parietes exstruerentur: 2, 
9,3. 

B. trsl.: hi (uri) sunt magnitudine paulo 
infra elephantos: VI 28,1. 

infreqnens^: (tamquam scopulum, sic 
fngias inauditum (infrequens Macrob.) atque 
insolens uerbum: ap. Gell. 110,4; ef. Macrob. 
sat. 15,2;) iitque eae (e) ipsae copiae hoc 
infrequentiores [copiae] imponuntur, quod 
multi Gallicis (c) tot bellis defecerant . . .: 3, 
2,3. 

infringo: gratias agit . . . Gaditanis, quod 
conatus aduersariorum infregissent: 2,21,1; 
1 id . . . fecisse dicebatur, ut primus excur- 
sus (incursus?) uisque militum infringeretur: 
3, 92, 2. 

infnla: cum hostes . . . perterriti inermes 
cuni infulis se (infulsisse a/) porta foras uni- 
uersi proripiunt, ad legatos atque exercitum 
supplices manus teudunt: 2,11,4 (12,1 i\'/).). 

iligcns: (Rhenus) in plures diffluit (e) par- 
tes multis ingentibusque insulis eflectis: IV 
10,4; % qui ingenti magnitudine cor- 

porum Germanos, incredibili uirtute . . . esse 
praedicabant : 139,1; quae (sOua Arduenna) in- 
genti magnitudine . . . a flumine Rheno ad 
initium Remorum pertinet: V3, 4; t ho- 

minum est infinita multitudo creberriniaque 
aedificia . . ., pecorum (e) magnus numcrns 
(numerus ingens (i): V12,3. ingratns. A. = iniiiciuidns : fuit haec 
oratio non ingrata Gallis: VII 30, 1. 

B. = bencflcioruni immcmor: ne aut ingra- 
tus (cessatoT Bentl. ; ignauus Herxog) in refe- 
renda gratia aut arrogans in praeripiendo 
(c) populi beneficio (c) uideretur: 3,1,6. 

ingranesco: his tamen omnibus *rebus 
annona creuit; quae fere res non solum inopia 
praesentis, sed etiam futuri temporis timore in- 
grauescere consueuit: 1,52,1. 

ingredior. A. propr.; a) intr. : qui . . . 
Teutonos Cimbrosque intra fines suos (suos 
fin. p) ingredi prohibuissent (c): 114,2; — 
nostrosque intra munitiones ingredi prohi- 
bebant: V9,6. 

(b) transit.: numquam ante hoc tempus 
exercitum popuU Roiuani Galliae prouinciae 
finibus (fines P) egressum (ingressum B''^): 
144,7.) 

B. trsl. ; a) iutr.: dixerat aliquis leniorem 
sententiani, ut primo M. Marcellus, ingressus 
in eam orationem (rationem f) non oportere 
ante . . . referri quam: 1,2,2; — quem (Vibul- 
lium) ingressum in sermonem Pompeius inter- 
pellauit et loqui plura prohibuit: 3,18,3. 

b) transit. : ne frustra ingressus turpem cau- 
s a m uideretur : 3, 20, 4. 

ingreissns : ne aditus atque incursus (in- 
gressus Paul) ad defendendum impedire- 
tur: 1,25, 9; t niuic (se) . . . circum- 

munitos prohiberi aqua, prohiberi ingressu: 
1,84,4. 

(Iniannnetitiuts: cuius (Mandubracii) 
pater (Imanuentius add. edd. pr.; Schn.; inia- 
nuuetitius add. h; in ianuue tutus add. f) in 
ea ciuitate regnum obtinuerat . . .: V20, 1.) 

(inibi : fossas transuersas uiis praeducit 
atque ibi (inibi Pluyg.) sudes stipitesque prae- 
acutos defigit: 1,27,3.) 

inicio. A. propr. ; a): eamque contabula- 
tionem summam lateribus lutoque constraue- 
runt, centonesque insuper iniecerunt, ne . . .: 
2,9,3; 1 iniecta manu ferrea et retenta 

utraque naue . . . in hostium naues transceude- 
bant: 1,58,4; si quando nostri facultatem nacti 
ferreis manibus iniectis nauem (e) religauerant : 
2,6,2; t haec derecta materia (materie 

fj) iniecta contexebantur (coutegeb. ?) ac (c) 
longuriis cratibusque consternebantur: IV 17, 
8; t supraque eum locum II tigna trans- 
uersa iniecerimt [ut] non longe ab extremis pa- 
rietibus : 2, 9, 2 ; eo super tigna bipedaUa ini- 
ciimt eaque laminis clauisque rehgant: 2,10,3; 
pilae interponuntur, trauersaria tigna iniciun- 
tur, quae firmamento esse possint: 2, 15, 2; t 169 inicio — iniquitas 170 supraque ea tigna derecto (c) transuersas trabes 
iniecerunt easque (c) axibus religauerunt: 2, 
9,2. 

(b): deprensis (c) nauibus circiter (c) quin- 
quaginta (c) celeriterque coniunctis atque eo 
niilitibus impositis ([i; iniectis a; edd.) . . . 
oppido potitur: VII 58, 4.) 

B. trsl.: liac oratione liabita . . . conuersae 
sunt omnium mentes summaque alacritas et 
cupiditas belli gerendi iniecta (R. Menge; in- 
nata codd. et edcl.) est: 141, 1; multo maior ala- 
critas studiumque pugnandi maius exercitui 
iniectum est: I 40, 4; ^ ut Germauis 

metum iniceret: IV 19, 4; f maguumque 

nostris terrorem iuiecit (Libo): 3,23,2; ^ 
equitatumque omnibus locis iniciendi (initiendi 
BM^) timoris causa ostentare coeperunt: VII 
55, 9. 

[Falso: t deductis tribus in arcem oppidi (c) 
coliortibus a Varroue praesidio per se cohortes 
fiecit (O'; iniecit U'x): 2, 19, 5.J 

iiiiiiiivitiae: (Caesar , . . quadrigas . . . 
pluratiuo semper numero dicendas putat, sicut 
t circa arma et moenia et comitia et inimici- 
tias : ap. Oell. XIX 8, 4.) 

A. Kubi.: Catonem ueteres inimicitiae 
Cacsaris incitant et doior repulsae: 1,4,2. 

IJ. obi.: qui uetcres inimicitias cum Caesare 
gcrebant: 1,3,4; 1 quod is (IJibulus) 

iracundia summa erat iuimicitiasque habebat 
etiam priuatas cum Caesare ex aedilitate et 
praetura conceptas (susccptas 1'aul): 3, 
Itj, 3; TJ omnes aut de honoribus suis aut 

. . . dc persequendis inimicitiis (inimicis Oh) 
agebaiit : 3, 83, 5. 

C c. (traep.: qui (c) proptcr uetcrcs ini- 
micitias nullo modo cum llacduis couiungi po- 
teraut: VI 12, 7. 

iniiiilcuM. 1. adrcct.; A. posit.; a) atlrib.: 
ncque lioniincs injniico animo . . . tcmpeni- 
UiroH ab iniuria . . . existimabat: 17,5; (]ui 
iam iuitc iniinico in nos aniiuo (aiiimo iu iios 
p) fuisset, multo grauius lioc dolorc exarsit; V 
4,4; 1 magno cum periculo prouiiiciae 

luturum, ut homiues bellicosos, populi lio- 
uiani iniiiiicos, . . . finitimos habcrct: 110,2. 

I)> pracd. : sibi omncs ferc linitiinos esse iiii- 
micoH ac Hiiae iiirtuti iiiuidcrc: 1131,5. 

11. superl.: dcbcbunt l'onipciuiii liortari, ut 
iiialit iiiilii cHsc aiiiiciiH <iiiani iia , (jiii ct illi ct 
niilii Hcnipcr lucruiit iniuiicisHimi: aji. Cic. ad 
Ali. IX 7 C, 2. 

2. Niibst.; A. Nubl.; a): dimitterc: 1,32,5 
n. V. accrbiliiH; ^ ut altor altcri ininiicuH 

(Ucl. Ciucc.) au.\ilio saliitiquc cHHCt: V 44, 14; ^ tertium iam hunc annum regnantem 

inimici palam multis ex ciuitate auctoribus 
int erfecerunt (sic p; inimicis iam (inimicis- 
simi Paul) multis palam ex ciuitate et iis aucto- 
ribus eum interfecerunt a; u. CC): V25, 3; 
^ malle, postulare, recusare: 1,32,5 u. 
F. acerbitas; ^ succurrit inimicus iUi 

( CC) Vorenus et laboranti s u b u e n i t : V 44, 9. 

b): ut quisque acerbissime crudelissimeque 
dixit, ita [quam] maxime ab inimicis Caesaris 
conlaudatur: 1,2,8; t a quibus (ini- 

micis) deductum ac deprauatum Pom- 
peium queritur: 1,7,1; ^ doluisse se, quod 

popidi Komani (c) beneficium sibi per contu- 
meliam ab inimicis extorqueretur: 1,9,2; 
*l ipse Pompeius ab iuiniicis Caesaris incitatus 
. . . totum se ab eius amicitia auerterat: 1,4, 
4; tsubicitur etiam L. Metellus, tribu- 

nus plebis , ab inimicis Caesaris: 1,33,3. 

c): latum ab X tribimis plebis contra di- 
centibus iiiimicis, . . . ut: 1,32,3; (V25, 
3 u. Ji) interfieere.) 

15, pracd. : ut plerumque iii calamitate ex 
amicis inimici exsistunt: 3,104,1. 

C. uppos.: 1 10,2 it. 1. A. a). 

(D. obi.: iniuugere: 1,4,4 ti. F. pars.) 

E. dat.: auxilio salutique esse: V 44, 
14 u. A. a) esse; t iicque (Caesarem de- 
bere) adco grauiter irasci ininiicis, ut (c), 
cum illis nocere se speret, rei publicae noceat: 
1,8,3. 

F. gciiet. : acerbitatem inimicorum docet, 
qui (quid ahl') , quod ab altero (c) postula- 
rent, in se recusarent atqiic oiiinia perniisceri 
malleiit quani imperium cxercitusquc diniittcre: 
1,32,5; 1 uti se a coiitumeliis ininii- 
corum defenderet: 1,22,5; 1 omuiuui tcui- 
porum iniurias inimicorum in se commenio- 
rat: 1,7,1; coaeto seuatu iniurias inimicorum 
commcmorat: 1,32,2; t cum communibus 
iuiniicis . . ., (luorum i])sc maximain partem 
illo adfinitatis tcniiiorc iiiiunxcrat Cacsari (<•): 
1,4,4. 

(il. c. pracp.: liorlatiir, . . . ut cius cxisti- 
matiouem dignitatemque ab ininiici.s defen- 
dant: 1,7,6; t Pom]ieiuH . . . cum com- 

munibus inimicis in gratiaiu rcdicrat: 1, 
4,4. 

iiii«|ili(as. A. iinijir. <iiii(|uit:is loci) = 
Tu m'((ifttiXui'; a) subi.: ncu (juod iiii()iiitas 
loci attulissct, id uirluti (oiii. (i) liosliuiu 
(hosti [i) tribuerent: VII 53, 1; 1 iioii illi 

. . . iuiquitatom loci atquc anguslias . . . cau- 
sao fuisHC cogitabniit: 3,72,2; t quid 

iniiliiiliiH loci liabcatyc) iucoiiiiiKnIi ]>i(>]H)iiit; 171 iniquitas — initium 172 VII 45, 9 ; t exposuit (c), quid iniquitas loci 
posset: VII52,2. 

b) obi.: quod si iniquitatem loci timeret, 
datum iri (c) *iam *aequo loco puguandi facul- 
tatera: 1,71,4. 

c) c. praep.: quod (c) propter iniqui- 
tatem loci . . . ne primum quidem posse (c) 
impetum suum sustineri (c) existimabant : III 
2, 4; — ne paruum modo detrimentum in conten- 
tione propter iniquitatem loci accideret (c): 
VII 52, 2. 

B. trsl. ; a) = axttfp/a : ut . . . , qui ini- 
quitatem condicionis perspiceret, inani 
simulatione (eos) sese ostentare cognosceret: 
VII 19,3. 

itaque in tanta rerum iniquitate fortu- 
nae quoque euentus uarii sequebantur : II 22, 2. 

1)) =: avemer/.Eia: summae se iniquitatis 
condemnari debere, nisi eorum uitam sua 
(c) *laude habeat cariorem : VII 19, 5. 

iniqnns. A. propr. , de loco; a) posit.; 
a): cum Galli . . . fiumen transire et ini- 
quo loco committere proelium non du- 
bitant: VI 8,1; — quod iniquo loco atque im- 
pari congressi numero (quod add. hl} quin- 
que lioris proelium sustinuissent: 1,47,3; — 
(hostes) copias traducunt aciemque iniquo loco 
constituunt: V51,l; — erat magni periculi 
re.s tantulis (e) copiis iniquo loco dimicare: 
V49, G; hos turpissimae fugae rationem habere, 
illos etiam iniquo loco dimicandum putare: 2, 
31, 1 ; ut non iniquo loco posse dimicari (dimi- 
care a') uideretur: 3,85,3; — necessario (c) 
paene iniquo loco et leniter (c) decliui castra 
fecerant (e): VII 83, 2 ; — procul ab aqua et 
natura iniquo (inico O) loco castra ponunt: 
1, 81, 1 ; — ut . . . in extrema spe salutis iui- 
quo loco contra eos, qui ex (c) uallo turribusque 
tela iacerent, pugnari debuit: 1133,4; cum 
iniquo loco pugnari . . . uideret : VII 49, 1 ; hoc 
pugnabatur loco et propter angustias iniquo et 
quod sub ipsis radicibus montis constiterant: 
1,45,6; — hostem impedito atque iniquo loco 
tenetis: VI8,3. 

p): si iniquis locisCaesar se subiceret: 
3,85,1; t nam ex iniquo progressi loco 

in summo constiterant : 3,51,6; f se iu 

castra recipere conati iniquum in {om. fi) 
locum demiserunt: VI 40,6; — in locum 
iniquum progressi: II 23,2; temere insecuti 
longius fugientes in locum iniquum progrediun- 
tur: 1,45,2. 

b) comp. : neque nostros in locum ini- 
quiorem progredi pugnandi causa uiderimt: 
1110,4; t (impeditos in agmine et sub sarcinis (infirmiore (c) animo add. codd.; ini- 
quiore loco Vielh.; u. CC) adoriri cogita- 
bant: 11124,3.) 

c) superl.: (homines ausos esse) subire ini- 
quissimum locum: 1127,5; t atque 

iniquissimo nostris ([i; nostrorum y.) loco 
proelium committere coeperunt: V32, 2. 

B. trsl.; &) — av.aiQog, yjxkenoq,'- sperans 
barbaros . . . homines . . . ad iniquam (in aU- 
quam P) pugnandi condicionem posse de- 
duci: VI 10,2; \ iniquum (inicuum Q; 

exiguum [i; Schn.) loci {dclend. tiidetur Ciace.) 
ad dechuitatem fastigium magnum habet 
momentum: VII 85, 4. 

b) = a»'£7rt£t-/j;g, adiy.og: erat iniqua con- 
dicio postulare, ut Caesar Arimino excederet 
. . . , ipsum et prouincias et legiones alienas 
tenere . . .: 1,11,1.2; 1 nos esse ini- 

quos, quod in suo iure se interpellaremus : I 
44,8; tt si pace uti (c) uelint (e), ini- 

quum esse de stipendio recusare: 144,4. 

initinnt. A. = aQyj]', a) subi.: initium 
fit u. facio p. 1260 ((> loc.) ; 1 ita 

magnarum initia rerum, quae occupatione ma- 
gistratuum et *impenoruni sollicitam Italiam 
habebant, celerem et facilem exitum habue- 
runt (habebant n'): 3,22,4; t ut repe- 

riri non possent (c), a quibus initium appel- 
landi uasceretur: 3,20,2; t initium' 

repentini tumultus ac defectionis ortum est 
ab Ambiorige et Catuuolco: V26, 1; ne initium 
inferendi belli a (c) Massiliensibus oriatur: 1, 
35, 1 ; neque uero Caesarem fefellit, quin ab iis 
(c) cohortibus . . . initium uictoriae oriretur 
(oreretur /(/\): 3,94,3. 

b) praed.: hoc more Gallorum est initium 
belli (initium bellum M'B'^; initium bellorura 
M^; pr. edd.): V56, 2; initium belli ac defec- 
tionis hoc esse arbitratus: VI 3, 4; haec initia 
belli Alexandrini fuerunt (u. OC): 3,112,11. 

c) obi.: una pars . . . rnitium capit a flu- 
mine Rhodano: 11,5; — ut rursus communi- 
cato consilio . . . aliud initium (adiumentum 
Hart\) belli (belli initium [i) capere possint 
(c) : VI 33, 5; t ab his . . . est . . . acies Pom- 
peiana . . . circumita atque initium fugae fac- 
tum: 3, 94, 4; — u. praeterea facio p- 1269 
(!) loc.) t (ut add. P) dies uatales et men- 
sium (c) et anuorum initia sic obseruant (ob- 
seruent Aa) , ut noctem dies subsequatur: VI 
18,2. 

d) abl.: Caesar initio orationis sua senatus- 
que in eum beneficia comniemorauit (praedi- 
cauit B'^p) .... postulauit deiude (om. a): I 
43, 4 ; quas legationes Caesar . . . inita proxima 173 initium 174 l aestate (initio proximae aestatis {3) ad se re- 
uerti iussit: 1135,2; hanc enim (legionem) 
initio tumultus euocauerat {u. CC): 1,7,7; 
quod . . . initio (ab iuitio 1'aul) locum tumu- 
lumque tenuissent (initio 1. t. ten. om. hl); 1, 
47,2; M. Varro . . . initio cognitis iis (e) rebus, 
quae sunt in Italia gestae, diffidens Pompeianis 
rebus amicissime de Caesare loquel)atur . . .; 
postea uero: 2,17,1; non nullos . . . in inte- 
grum restituil, qui se illi iiiitio (,9^7^//. ; in otio 
(uel oc\o) eo(kl.) ciuilis belli obtulerant: .3,1, 
5; M. Coelius Rufus praetor causa debitorum 
guscepta initio magistr.atus (inito magistratu 
Ilot.; inuito m.igistratu Voss.) tribunal suuui 
iuxta C. Trebonii . . . sellam conlocauit: 3, 20, 1 ; 
Caesar mittit ad eum A. Clodium, suuni atque 
illius familiareni, quom ab illo tr.-iditum initio 
et commendatum in suorum necessarioriun nu- 
mero habere instituerat: 3,57, 1; erant in sini- 
Htro comu legiones duae traditae a Caesare 
initio dissensionis: 3,88,1; in quam (regiam) 
ipse habitandi eausa initio erat inductus: 3, 
112,8. 

e) c. praep.; -/) alj: oppidi niurus (e) a (e) 
planitie atque initio ascensus recta regioiie . . . 
MCC passus aberat: VII 4(5, 1; 1 ab hoc 

profectus (prouectus Griit.) initio ... legem 
promulgauit, ut: 3,20,4. 

quod . . . (ab add. Paiil) initio locum 
tumulumque tcnuissent: 1,47,2; u. praeterca 
ab 2. p. 10 (7 loc). 

[i) ad: neque (c) quisquani cst liuius Cer- 
maniae, qui se . . . [audissc aut) adisse .ad 
initium eius (c) siluae dicat: VI 25, 4; T[ 

quae (silua) . . . per medios fines Treuerorum 
a flumine Rheno ad initiiim l!emorum per- 
tiuet: V3,4; ^ ad quarum iiiilium sil- 

uarum cum Caesar (e) poruenissct: III 28, 
3; "il nA eius initium siluao (siluac ini- 

tium \i) Suebos aduentum Romauorum ex- 
Bpectare coustituisse: VI 10,5. 

B. iiiitiiv = Tu axoixeiu: habcnt oiiiiiioiiem 
. . . Mineruam operum atque artilioioruiii iiiitia 
(inicium AQ) tradere: VI 17, 2. 

Inill!i(pli.r.): VI (17, 2;) 18,2; (VII 1,5;) 3, 
22,4; 112,11. 

Initiuiii aestatis (c): 1135,2; annorum: 
VI 18,2; mngistratus: 3,20,1; mensium: 
VI 18,2; 1 be 11 i .S' /oc. (ti. uol. I p. ■lOS); 
defoctionis: V 2<;, 1 ; VI 3,4; dissensionis: 
3,88,1; fugae: 118,10; .3,09,2; 94,4; 9(5, 4; 
orationis: 143,4; rerum: 3,22,4; tumul- 
tus: V2(;,l; 1,7,7; uictoriae: 3,94,3; t 
nacensus: VII 40,1; (pnrtis: 11,5;) Remo- 
rum: V3,4; siluao (-arum): III2S,;i; VI 10, 5; 25,4; ^_ appellandi, sim.: 119,1.2; 

1118,2; 1, 35, 1 ; 3, 20, 27 " 

Adieot.: aliud: VI 33, 5; (hoc: 3,20,4.1 

iiiiliiigo : Pompeius . . . cum communibus 
inimicis in gratiam redierat, quorum ipse 
maximam partem illo adfinitatis tempore in- 
iun.\erat Caesari. simul {sie hl; iniunxerat. Cae- 
sar simul Oaf): 1,4,4; ^ his (ciuitatibus) 

grauiora o n e r a iniungebat ( Varro) : 2, 18, 5 ; t 
Romani . . . quid uolunt nisi . . . his aeter- 
nam iniungere seruitutein? VII 77, 15. 

iniaria. A. subi. : multa Caesarem tamen 
(c) ad id bellum incitabant: iniuria (p; in- 
iuriae a ; edd.) retentoruni equitum Romanorum, 
. . . tot ciuit.atum (c) coniuratio: 11110,2. 

I{. obi.: iuiuriam (-.is) accipere ii. aecipio 
p. SO (3 loe.); % omnium temporum iniu- 

rias inimicorum in se commemorat: 1,7,1; 
coacto senatu iuiuiias inimicorum commemorat: 
1,32,2; 1 uti et rei publicae iniuriam et 

suum dolorem eius uoluntati ac precibus con- 
donet: 120, 5; ^J se.se paratos e.s.se im- 

peratoris sui tribunorumque plebis iuiurias de- 
fendere: 1, 7, 7; ^ maguam Caesarem 

iniuriam facere (fac. iniur. //), qui ... uecti- 
galia sibi deteriora faceret: 130,4; et .amicitiae 
grauiorem iniuriam feceris et tibi minus com- 
mode coiisuiueris, si: ap. Cic. ad Alt. X 8 B, 1; 
T (quod . . . tam diu se impune iuiurias in- 
tulisso {Pr., RSchn.; tulisse eodd. et edd.) a.A- 
iiiiruroiitur, eodem pertinere: 114,4;) \ 

inferre u. iiifero p. 102 (5 (Gj loe.j; 'i 
quae res etsi nihil ad leuandas iniuria.s per- 
tinere uidebantur, t.amen: 1,9,1; U se 

ll.ioduorum iniurias non neglecturum: 135, 
4; 30,0; t hortatur, ut simili ratione, atque 
ipse fecerit, su.as iiiiurias pcrsoquantur: VII 
38, 10; % iniuriam in eripiendis legionibus 

(c) praedicat: 1,32,0; f uti aut ipsi 

iniurias inferrent aut inhatas propulsarent : 
VI 15, 1 ; f qua iu re Caesar non soluiu 

publicas, scd otiam priuatas iniurias ultus 
ost: I 12,7. 

('. dat.: magnam se habere speni . . . Ario- 
uistum finem iuiuriis facturum: 133,1. 

D. g:i'ii.: quod si ueteris coutumeliae obliuisci 
uellet, num etiam recentium iniuriarum, quod 
eo inuito iter per prouinoiam pcr uim toiiip- 
tassent, quod Haeduos, quod Ambnrros, quod 
Allobrogas (c) uexassent, memoriam v^iuemo- 
ria M(f^) doponere posse? 114,3. 

si aliciiiiis iiiiiuiao sibi coiiscius fuisset: 1 
14,2. 

K. abl.; ii): Kniiulisiui Pompoianoriim iiiili- 
tiiiii iiiiiiriis aUiiio ipsiiis Poiii|ioi oontiiiiioliis 175 iniuria — mopia 176 permoti Caesaris rebus fauebant : 1,28,1; qui- 
bus iniuriis permotus Caesar legiones tres Mas- 
siliam adducit: 1,36,4. 

b): neue Haeduos iniuria lacesseret neue 
liis sociisque eorum bellum inferret : I 35, 3 ; 
t cum aut (c) aere alieno aut magnitudine 
tributorum aut iniuria potentiorum premun- 
tur: VI13,2. 

c): ut tribunos plebis f in ea re (iniuria 
Faern.y ex ciuitate expulsos in suam digni- 
tatem restitueret: 1,22,5; — neque (se) liis (c) 
neque eorum sociis iniuria (iniuriis fi) bellum 
i II laturum: I 36, 5. 

(1): (banc (c) (siluam) . . . pro natiuo muro 
obiectam Cheruscos ab Suebis >Suebosque ab 
Cheruscis (iniuriis incursionibusque add. codd. 
et edd.; del. Paul) prohibere: VIIO, 5;) VI 
23, 9 u. F. a) prohibere. 

F. e. pracp.; a) ab: Caesarem . . . Galiiam . . 
omnem ab Ariouisti iniuria posse defendere: 
131,16; petunt, ut Mandubracium ab iniuria 
Cassiuellauni defendat: V20, 3; t fini- 

timis imperauit, ut ab iniuria et maleficio se 
suosque prohiberent: 1128,3; Trinobantibus 
defensis atque ab omni militum iniuria prohi- 
bitis: V21, 1; qui quacumque (c) de causa ad 
eos uenerimt, ab {om. p) iniuria proliibent, 
sanctos (e) habent: VI 23, 9; f neque ho- 

mines inimico animo . . . temperaturos ab 
iniuria et maleficio existimabat: 17,5. 

b) de : quorum . . legati . . . de Sueborum 
iniuriis querantur: IV 8, 3; Caesarem adie- 
runt palamque de eorum iniuriis sunt questi: 
3,59,4; Tf si Haeduis de iniuriis, quas 

ipsis sociisque eorum intulerint, item si AIIo- 
brogibus satis faciant: 114,6; seseque para- 
tos esse . . omuibus ratiouibus {om. [i) de iu- 
iuriis s.atis facere: VI, 7. 

e) pro: tametsi (c) pro ueteribus Heluetiorum 
iniuriis populi Romani (pop. R. dcl. Pr.) ab 
his poenas bello repetisset: 130,2; f 

ne . . . ulciscendi Romanos pro iis (c) quas 
accepermt (c) iniuriis ocoasionem dimittant: V 
38,2. 

(1) sine: neque ullos in Gallia u.acare agros, 
qui dari tantae praesertim multitudini sine in- 
iuria possint: IV 8, 2; — ut sine maleficio et 
iniuria transeant: 19,4. 

Iiiiuria . . . maletielum: 17,5; 9,4; II 28, 
3; (iniuria . . . contumelia: 114,3; 1,28, 
1;) (iniuriae ' ncursionesque: VI 10,5;) 
t iniuria c. geuet. obiect.: 120,5; 35,4; 36, 
G; 1,7,7; {cf. suae VII 38,10;) — c. genet. 
obiect. et subiect. 130,2; — c. genet. 
epexeget. : 11110,2; iiiiuriae iii alqni: 1,7, 1; — iniuria in eripiendis legionibus: 
1, 32, 6. 

Adicct.: (ali)qua: 114,2; (1132,2; 33,1;) 
grauior: ap. Cic. ad Att. X 8 B. 1 ; magna: 
136,4; omnis:V21,l; priuatae, publicae: 
112,7; recentes: 114,3; ueteres: 130,2. 

iiiiliS!«n: tertiae aciei totique exercitui im- 
perauit, ne iniussu suo concurreret: 3,89,4; 
— quod ea omnia non modo iniussu suo et 
ciuitatis, sed etiam inscientibus ipsis fecisset: 
119,1; — neque ex hibernis iniussu Caesa- 
ris discedendum existimabant (c): V 28, 3. 

inligo. Codd. sempcr uuleniur Itahere in- 
ligare, inlustris, inlatus, -urus, nisi 
quod 2,2,6 in cod. a uidetur exstare illata. 

has (litteras) ille in {om. p) iaculo inligatas 
(implicatas Hoffm.) eflert (c): V45, 4; t 

ut, quo maior uis aquae se incitaiusset, hoc 
artius (tigna) inligata (ligata (j) tenerentur: 
IV 17, 7. 

(inlncei^co: ubi luxit (illuxit O) , ... 
iubet: 1,23,1.) 

(inlndo: C. Caesar . . . in Dolabellam 
actionis I. lib. I: isti (i/erfc; actionis inlibusti 
(tiel inlibuisti) codd.; actionis * * * dis in- 
lusisti coni. Np.), quorum in aedibus fanis- 
que posita et honori erant et ornatu : ap. Gell. 
IV 16, 8.) 

inlnstris: horimi esse alterum Couuictoli- 
tauem , florentem et inlustrem adulesceu- 
tem: VII 32, 4; cum pater familiae inlu- 
striore loco natus decessit: VI 19,3. 

ubi quae (c) maior atque inlustrior in- 
eidit res: VII 3, 2. 

inin. u. inim. 

innascor : (couuersae sunt omnium nientes 
summaque alacritas et cupiditas belli 
gerendi iniecta {R. Menge; iunata codd. et edd.) 
est: 141,1;) quod est quaedam animi inci- 
tatio atque alacritas uaturaliter iunata 
omuibus: 3,92,3; iracundia et temeritas, 
quae maxime iUi hominum generi est iu- 
nata: VII 42, 2. 

innitor: ut nostri, etiam qui uulneribus 
confecti procubuissent, scutis iunixi proelium 
redintegrarent : 1127,1. 

innocens : ne commuui odio Germanorum 
innocentes pro nocentibus poenas pendant: 
VI 9, 7 ; — cuni eius geueris copia defecit (c), 
etiam .ad innoceutium (innocentiam /«) sup- 
plicia desceudunt: VI 16, 5. 

innocentia: suam inuocentiam per- 
petua uita, felicitatem (c) Heluetiorum bello 
esse perspectam: 140,13. 

inopia. A. absol. = egestns, pauper- 177 inopia 178 tas: fortasse inopiam excusare et calami- 
tatem aut propriam suam aut temporum queri 
. . . etiam mediocris est animi : 3, 20, 3 ; *j[ 

in eadem inopia, egestate, patientia, qua 
ante, Germani permanent {u. CC): VI 24, 4. 
B. uddltiir g-cnctiuus uel iiitelleijendus est 
(rei frumentariae): a) suLi.: militum uires ino- 
pia frumenti deminuerat: 1,52,2; 1 

quod in his locis inopia frumenti erat: III 7, 
3 ; erat summa inopia paljuli, adeo ut foliis . . . 
et . . . radicibus contusis equos alerent: 3,58, 
3; T multae res ad hoc consilium Gallos 

thortabantur: . . . inopia cibarioriim , cui rei 
parum diligenter ab iis (c) erat jjrouisura, 
spes Venetici belli: III 18, G. 
1)) obi.: inopiam ferre ?«. fero p. 1290 
(3 loc); T (leuare: 1,52,4 u. tutari;) 

quod (genus radicis) admixtum lacte (c) mul- 
tum inopiam leuabat: 3,48,1; t (miti- 

gare: 1,52,4 u. tutari;) t perpessos 

(se) omnium rerum inopiam: 1,84,4; memine- 
rant (milites) ad Alesiam magnam se inopiam 
perpessos , multo etiam maiorem ad Auaricum 
maximarum [se] gentium uictores discessisse 
(magna usos inopia, multo etiam maiore ad 
A. maxim. se gent. u. disc. Oiacc.): 3,47,0; 
% docuit, quantum usum liaberet ad subleuan- 
dam omnium rerum inopiam potiri oppido 
pleno atque opulcnto: 3,80,5; t susten- 

tare: 1,52, 4 ?«. tutari; iamque frumeuta ma- 
turescere incipiebant, atque ipsa spes inopiam 
sustentabat, quod celeriter se habituros copiam 
confidebant : 3, 49, 1 ; 1 ut non posse in- 

opiam diutius sustinere confiderent: l,6f),2; 
K ipse praescntem inopiam quibus poterat sub- 
sidiis tutabatur (milignhat coni. Db. ; leuabat 
Kmdseh. ; sustentabat 1'aui): 1,52,4; t 

inopiam frumenti ueritus . . . constituit non 
progredi longius : VI 29, 1 ; t quem (f) 

ubi Cacsar intellexit praescntis periculi atque 
inopiae uitandae causa oninem orationem (c) 
instituisse: 3, 17,6. 

c) diit.: ad liunc modum distributis logioni- 
bus facillimc inopiae rei (add. USclin. ; om. 
codd. et edd.) frumentariae seae mederi posso 
existimauit: V24, 6. 

d) (fcii. : pecora, quod spcundum ])oterat essc 
inojiiae (inoj)ie li; m o])ere ()\) su bsiili iiiu, 
. . . iinilimae ciuitates longius rcmoucrant: 1, 
48, (i. 

c> iilil.; a): inopia adductus u.. addiic» 
p. iril) [i) (6 loe.); t intorclusum itinero 

. . . CacRarem inojiia frumenti coactum in 
prouinciam coiitcndissc: VII 59, 1; (nostros) 
iieceBBarii uictus iMO]iia coactos l'ug(wc: 1,(!9, 1; 

Tjuxic. (liLOHUr. I 1. t maxime frumenti commeatusque (que otn. p) 
inopia permotus . . . in prouinciam reuerti 
contendit : III 6, 4 ; t qui in oppida compulsi 
ac simili inopia subacti eorum corporibus, 
qui aetate ad bellum inutiles (c) uidebantur, 
uitam tolerauerunt : VII 77, 12. 

(hoc unum (inopia uauium ckW. codd.; del. 
Hoiom.; defcnd. Wijlffel) Caesari ad celeritatem 
conficiendi belli defuit: 3, 2, 2;> — quod ca.stra 
mouisset, factum inopia pabuli: VII 20, 3; — 
his . . omnibus "rebus annona creuit; quae fere 
res non solum inopia (abuiidare uidetur Ciacc.) 
praesentis , sed etiam futuri temporis timore 
ingrauescere consueuit: 1,52,1; — ut . . . 
his . . . rerum omnium inopia pereundum 
uideretur: VI 43, 3; — omnibus rebus obsessi, 
quartum iam diem sine pabulo retentis iumen- 
tis, aquae, lignorum (ligni OUd) , frumenti 
inopia, conloquium (c) petunt: 1,84,1; — 
neque certum inueniri j)oterat, obtinendine Brun- 
disii causa ibi remansisaet . . . an inopia nauium 
ibi restitisset: 1,25,3. 

p): uti autem ipsos ualetudine non loona cum 
angustiis loci et odore taetro . . . et cotidianis 
laboribus insuetos operum, tum aquae summa 
inopia adfectos (del. Ciace.): 3,49,3; t 

ut nostri magna inojiia necessariarum rerum 
conflictaren tur , illi omnibus abundarent 
rebus: 1, 52, 3; 1 neque . . . aut ignominia 
amissarum uauium .aut necessariarum rerum 
inoj)ia ex portu insulaque expelli potuit: 3, 
100, 4 ; 1 simili omnem exercitum inopia 

premi: VII 20, 11; 1 (uti: 3,47,6 ti. h) 

jjerj^eti.) 

1') c. iiraep. : a) ad: Massilienses (c) omni- 
bus defessi malis, rei frumentariac ad summam 
inojiiam adducti . . . sese dedere . . . con- 
stituunt: 2,22,1. 

p) ex: Caesar . . . summam . . . copiam 
frumenti et reliqui commeatus uactus (c) exer- 
citum ex labore atque inoj)ia rcficit (c) : 
VI 1.^2,1. 

y) iii: singiilari militum studio in summa 
omnium rerum (rcr. onui. P) inopia circiter 
sescentas . . . naues . . . inuenit instructas: ^' 
2,2. 

d) iiropter: nc(iuc nostros exercitus proptcr 
frumenti ino])iani ^ino]). frum. (i) diulius apud 
so morari iiosso eoMlidobaut : III 9,r); jielles 
(erant) jiro uclis aIiitao(|uc tonuitor confootae, 
luie (del. Fri<j.) siuo proptcr lini inoj)iam (inoj». 
lini [i) atque oius usus inscieutiam (c) siue eo 
(c), . . . quod: III 13,6; si j^roptor inojuam rei 
frumentariao Uoniani sosc recij^oro c()oj)isscnt: III 
24, .3; cuiu uci|uc ui contoiidoro jirojitor iiKijiiaiii 

12 179 mopia — inqiiit 180 nauiiim neque clam transire . . . possent: IV 
4,4; fiiit antea tempus, cum . . . Galli . . . 
propter bomiuum multitudinem agrique inopiam 
trans Elienum colonias mitterent : VI 24, 1. 

luopia, egestas: VI 24, 4; fames et iiioi>ia: 
VII 20, 10. 

Iiiopia agri: VI 24, 1 ; aquae: 1,84,1;3,49, 
3; cibariorum: 11118,6; VI 10, 2; com- 
meatus: 1116,4; frumenti: 1116,4; 7,3; 9, 
5; VI 29,1; VII 59, 1; 1,52,2; 84,1; lignorum 
(c): 1,84,1; lini: 11113,6; nauium: IV 4, 
4; 1,25,3; (3,2,2;) pabuli: VII20,3; 1,81, 
6; 3,58,3; omnium (necessarianim) rerum: I 
27,1; V2,2; VI43,3; 1,52,3; 84,4; 3,80,5; 
100,4; rei frumentariae: 11124,3 ; V24,6 
<c>; 2,22,1; uictus: 1,69,1. 

Adiect.: eadem: VI24,4; (frum entaria: 
V24,6;) magna (maior): 1,52,3; 3,47,6; 
praesens: 1,52,4; (3, 17,6;) similis : VII 20, 
11; 77,12; summa: V2,2; 2,22,1; 3,49,3; 
58,3. 

iiiopinaii!^: se (ipsi adcl. [i; Schn.} sti- 
mulis inopiuantes induebant (Galli): VII 
82,1; 1 eos impeditos et inopinantes 

adgressus magnam partem eorum concidit: 
112,3; qui inopinantes (-tis a) pabula- 
tores et sine ullo dissipatos timore adgressi 
intercipiunt : 1,55,1; equites . . . impruden- 
tes atque (imprudentesque atque Sl; Db.; 
prudentisque ad af: prudentes atqueA; et pru- 
dentis atque 0') inopinantes (-tis af) ho- 
stes adgrediuntur: 2,38,4; — celeriter con- 
traque omnium opinionem confecto itinere mul- 
tos in agris inopinantes deprebendit: VI 
30,1; — inscios inopinantesque Mena- 
pios oppresserunt: IV4,5; quibus (Aruer- 
nis) oppressis inopiuantibus: VII 8, 3; 
exploratores hostium . . . inopinantes 
. . . ab nostris opprimuntur: VII61,1; — 
inopinantes nostri re noua perturban- 
tur: VI 37, 3; 1 (omnibus add. p) suis 

inopinantibus quam maximis potest itineri- 
bus Vieunam peruenit : VII 9, 3 ; L. Nasidius 
. . . freto Siciliae imijrudente atque in- 
opinante Curione peruehitur: 2, 3, 1 ; subito- 
que (hoc opus) inopinantibus hostibus 
. . . ad turrim hostium admouenl: 2,10,7. 

inp. M. Lnip. 

(iiiqnain) inqnit. Scriptum est inquid 
iii BQ V30,l; in AQ V44,3; VI 8, 3; in A 
VI 35,8; in B VII 20,8; in a 2,31,2.5; 32,2; 
39,3; 3,18,4; 64,3; 85,4; 86,2; 91,1.3; 94,6. 

qui decimae legionis aquilam ferebat, contesta- 
tus (obtestatur (i) deos, ut ea res legioni feliciter 
eueniret, Desilite, inquit, commilitones (c), nisi uultis aquilam hostibus prodere .... hoc 
cum uoce magna dixisset: IV 25, 3; hac in 
utramque (e) partem (c) disputatione habita 
cum . . . resisteretur, Viiicite, inquit, si ita 
uultis, Sabinus, et id clariore uoce, ut magna 
pars militum exaudiret; neque is sum, inquit, 
qui grauissime ex uobis mortis periculo (c) 
terrear . . .: V30, 1— 3; ex his Pulio, cum acer- 
rime . . . pugnaretur, Quid dubitas, inquit, 
Vorene? aut .... haec eum dixisset: V44,3; 
tum . . . impedimentis . . in tumulo quodam 
conlocatis flabetis, inquit, milites, quam peti- 
stis facultatem. . . . simul . . . iubet: VI 8, 3. 
4; atque unus ex captiuis Quid uos, inquit, 
hauc miseram . . . sectamini praedam , quibus 
hcet iam esse fortunatissimos (c)? . . .: VI 35, 8. 
9; haec ut intellegatis , inquit, a me sincere 
pronuntiari, audite Eomanos milites: VII 20, 8; 
haec, inquit, a me , Vercingetorix {del. Oiil- 
bauer} , beneficia habetis , qiiem proditionis iu- 
simulatis; cuius . . . : VII 20, 12; Litauiccus . . . 
conuocatis subito militibus lacrimans Quo pro- 
ficiscimur, inqiiit, milites? . . .: VII38, 1— 3; 
quasi uero , inquit ille , consilii sit res ac non 
necesse sit nobis Gergouiam contendere . . . : VII 
38,7.8; M. Petronius . . . centurio . . . a (c) 
multitudine oppressus ac sibi (c) desperans . . . 
manipularibus suis , qui illum secuti erant (c), 
Quoniam, inquit, me una uobisciun seruare 
non possum , uestrae quidem certe uitae pro- 
spiciam, quos . . .: VII 50, 4; conantibus auxi- 
liari suis Frustra, inquit, meae uitae subuenire 
conamini . . .; proinde . . .: VII 50,'6; hic . . . 
magnae habitus auctoritatis Nihil, inquit, de 
eorum sententia dicturus sum, qui . . .: VII 
77,3 — 16; qua enim, inquit, fiducia . . . mu- 
nitissima castra expugnari posse confidimus? 
. . .: 2,31,2—4; quod si iam, inquit, haec 
explorata habeamus . . ., quanto haec dissi- 
mulari (c) et occultari quam per nos confirmari 
praestet? . . .: 2,31,5—8; uos enim uestrum- 
que factum, inquit, omnia (Oflil: omnia, inquit 
Na ; edd.) deinceps municipia sunt secuta, 
neque . . . : 2, 32, 2 — 14 ; tum (c) Eebilus , le- 
gatus Caesaris, quem Curio secum . . . duxe- 
rat, quod magnum habere usum in re militari 
sciebat, Perterritum, inquit, hostem uides, Cu- 
rio ; quid dubitas uti temporis oportunitate ? 2, 
34,4; proximaque (Curio) respiciens signa Vi- 
detisne, inquit, milites, captiuorum orationem 
cum perfugis conuenire? . . .: 2,39,3; queni 
. . . Pouipeius interpellauit et loqui plura pro- 
hibuit. Quid mihi, inquit, aut uita aut ciuitate 
opus est, quam beneflcio Caesaris habere uide- 
bor? . . .: 3,18,4; in eo proelio cum gr.aui uul- 181 inquit — insequor 182 nere esset adfectus aquilifer . . ., conspicatus 
t equites nostros, Hanc ego, inquit, et uiuus 
niultos per annos magna diligentia defendi ei 
nunc moriens eadem fide Caesari restituo . . . : 
:5, W, 3. 4; tunc <tum f) Caesar apud suos, 
cum iam esset agmen in j)ortis, Differendum 
i jt, inquit, iter in praesentia nobis et de proelio 
cogitaudum . . .: 3,85,4; id cum essent pleri- 
que admirati, Scio me, inquit, paene incredi- 
bilem rem polliceri ; sed .... simul denuntiauit, 
ut: 3,86, 2 — 4; hunc Labienus excepit et, cum 
. . . Pompei consilium summis laudibus effer- 
ret, Noli, inquit, existimare, Pompei, bunc 
esse exercitum , qui Galliam Germaniamque 
deulcerit .... haec cum dixisset: 3,87, 2— 5; 
liic signo dato Sequimini me, inquit, mani- 
pulares mei qui fuistis, et uestro imperatori 
cjuam *consueuistis operam date . . . : 3, 91, 1. 
■2; simul respiciens Caesarem Faciam, inquit, 
hodie, imperator, ut aut uiuo mihi aut mortuo 
gratias agas. haec cum dixisset (Crastinus): 3, 
'Jl,3; Pompeius . . . iis ceutiuionibus, quos 
. . . ad praetoriam portam posuerat , clare , ut 
mihtes exaudirent, Tuemini, inquit, ci»stra et 
defendite diligenter, si quid durius acciderit. 
igo .... haec cum dixisset: 3,94,6. 

(inqnlro: reperiebat etiam in quaerendo 
(ctiani iuquireudo Ciacc.) Caesar: 118,10; ne 
in quaerendis suis <ue inquirendo suos fl) pu- 
'j-iiandi <c) tempus dimitteret: 1121,6; [relin- 
Hiebatur (Oud.; relinquirebatur b; rei inquire- 
i):itur A ; requirebatur N; tum inquirebatur 0), 
ut: 1,79,4.]) 

iiirideo. /« B. Gall. codd. omnes uidcniur 
liabcre inridere, iuridicule, inrumpere, 
inruptio, nisi quod in B^ irridicule a correc- 
!'ire inlatum est. In B. Ciu. duobus locis (2, 12, 
1 et 13,4) inueniri tiidetur in a irrumpere 
it 2,15,1 in eodem cod. irrisui, reliquis locis 
lcste Ap. in a exstat inrumpere. 

ubi . . . uiderunt (Aduatuci) , primum in- 
ridere ex muro atque increpitare uocibus, quod 
umta machinatio ab <c) tanto spatio instruere- 
Uir {c): 1130,3. 

inridiruie: quud cum lieret, uon inri- 
dicule quidam ex militibus dccimae legionis 
dUit . . . : I 42, 6. 

iiiriMni: iudutiisque per Bcelus uiolatis suam 

uirtuuni inrisui fore ^^fieri Paul) perdo- 
Uieruiit: 2, 15, 1. 

iiiriiiiipo. A. ubs.: hic paulisper est pu- 
gnatuui , cuni inrunipere nostri <castra «</</. /"> 
conarcntur, iili cnslra dcfenderent: 3, 67,5; (cor- 
nebatur . . . non yc) numquum •subBistere extremum agmen atque iter (add. Forchh.; om. 
edd.) interrumpi <inrumpi Xp.): 1,64,1.) 

B. inrumpere in ti. rn p. 92 (4 -\- 4 loc); 
cf. iiifra C. ojjpidum 2,13,4. 

C. iurumpere alqd: Achillas . . . occupabat 
Alexandriam praeter eam (c) oppidi partem, 
quam Caesar . . . tenebat, primo impetu do- 
mum eius inrumpore conatus: 3,111,1; ^ 
ne sub ipsa profectione milites <in add. Paul) 
oppidum innmiperent: 1,27,3; aegreque tunc 
sunt retenti, quin <in uidetur addendum) oppi- 
dum innmiperent: 2,13,4; ^ (quaeque 
pars hostium (quaeque host. pars [J; quaeque 
parti ho.st. a; quaque pars host. yp.: quaque 
parte host Db.) confertissima. est <manus est 
Db.) uisa, inrumpit .^eam inrumpit [i; an ea iu- 
rumpit?): V44. 4.) 

inrnptio: iu prouinciam Karbonem (c) 
uersus eruptionem <irraiptionem Rartx) fa- 
cere contenilit: VII 7, 2: (ne qua subito iu- 
ruptio ab hostium peditatu fiat (luiec omnia 
del. Paul) : VII 70, 2.) 

in»icien!!i: quod ea omnia non modo in- 
iussu suo et ciuitatis, sed etiam inscienti- 
bus ipsis fecisset: 119, 1; Dumnorix cum 
equitibus Haeduorum a castris insciente Cae- 
sare domum discedere coepit: V7, 5. 

inseientia. A. : uauigationem impeditam 
propter inscientiam locorum paucitatem- 
que portuimi sciebant <«. CC): 1119,4; pelles 
(erant) pro uelis alutaeque t«nuiter confectae, 
hae (CC) siue propter lini inopiam <c) atque 
eius usus inscientiam <inscientia fj), siue eo 
<c) . . ., quod: 11113,6. 

B. (cf. liHchn. BPhW IV 13S1): factum 
est oportunitate loci, hostium inscientia 
ac defatigatione, . . . ut: 11119,3. , 

C: nihil se propter inscientiam leuitatem- 
que <e) uulgi graiiius de ciuitate iudicare: 
VII 43, 4. 

int^cins: inscios iuopinautesque Me- 
napios oppresseru nt : IV4,5; ^ ii, 

qui Alesiae obsidcbantur, . . . consumpto omni 
frumento inscii, quid in Haeduis gereretur, 
. . . consultabant : Vil 77, 1. 

initeqnor. I. Forniii: insecuntur r^'/ «» 
a 1,G0, L'. 

II. Si:ruif. ; A. subircf. suut hoiniurs: ii) ho- 
stili iinimu: x) alqiii; ax): qui ^equites) cupi- 
dius noui.ssimum agmen insecuti lUieno loco 
. . . proelium commiltuut: 1 15,2; 1 iu 

ipsum Caesarem hostes equitatu (^hostis cqui- 
tatum AQB' ; hostium equitatum li^p) persc- 
quentem ^a; insequculcin [i^ iucidit: 153,5. 

(iji): (Atrebates) trausire couiuites iuse- 

12* 183 insequor — insidiae 184 cuti (milites) gladiis magnam partem eorum 
impeditam interfecerunt : II 23, 1 ; — rursus se 
ad signa recipientes (Romanos) insequantur: 
V34, 4; — quos (Suebos) Vbii (c) . . . perter- 
ritos [senserunt] insecuti magnum ex iiis nume- 
rum occiderimt: 154,1. 

yy): Senones . . . Cauariuum . . . inter- 
ficere . . . conati, cum ille . . . profugisset, 
usque ad fines insecuti regno domoque expu- 
lerunt: V54, 2; — magnam partem equitatus 
ad eum (Dumnorigem) insequendum mittit 
(c) retraliique imperat (c): V7, 6; — omnibus 
coactis nauibus P o m p e i u s praesentem facul- 
tatem insequendi sui ademerat: 1,29,1. 

Sd)'- cedentes insequi u. cedo p. 499 
uersu 1 sqq. (3 loc.) ; — Caesar . . . rursus c o- 
nantes progredi insequitur et moratur: 1,65, 
2; — nonae legionis milites . . . temere insecuti 
longius fugientes in locum iniquum progre- 
diuntur: 1,45,2; — Heluetii . . . itinere con- 
uerso nostros a nouissimo agmiue insequi ac 
lacessere coeperunt: 123,3; hostem insolenter 
atque acriter nostros insequentem supprimit: 1, 
45,1. 

p) iutellegeudum est obiect. : Afrauii copias 
equitatus Caesaris insequens morabatur: 1, 
70,1; \ equitesque eius augustiis . . . 

ad insequendum tardabantur: 3,70,1; t 

(hostes maximo clamore sicuti (insecuti quasi 
(i) parta iam atque explorata uictoria . . . coe- 
perunt : V 43, 3 ;) ut . . . quo minus libere ho- 
stes insequerentur terreret (CC): VII 49, 2; ne 
tum quidem iusecutis hostibus . . . pontem (c) 
reficit (c) : VII 53,4; quae res . . hostes ad in- 
sequendum tardabat: VII 67,4; W in- 

tolerantius Gallos insequentes legio decima 
tardauit: VII 51, 1; — palus . . . Romauos 
ad insequeudum tardabat: VII 26, 2; — (Vbii: 
154,1 u. a> fifi) Suebos;) \ pontones . . . 

Lissi relinquit, hoc consiUo, ut . . . aliquam 
Caesar ad insequendum facultatem haberet: 
3,29,3; — neque uero Pompeius . . . moram 
uUam ad insequendum intuht: 3,75,3; — 
(Scipio ad.sequendum (insequendum Oraeuius) 
paratus equitatum . . . praemisit: 3,38,2;) — 
si acrius insequi uoluisset (Sulla) : 3, 51,3; t 
equitatu suo pulso atque insequenlibus nostris 
subito pedestres copias . . . ostenderunt: III 
20,4; compluribus interfectis cupicUus insecuti 
(nostri) uou nullos ex suis amiserunt: V15, 2; 
cernebatur . . . nostros propelli, dein rursus 
conuersos {b; conuerso Ox) insequi: 1,64,2; 
sed insequentes nostros, ne longius prosequeren- 
tur, Sulla reuocauit: 3,51,2; nostros ex supe- 
riore insequentes loco uerebantur: 3,51,7; — quo paratiores essent ad insequendum o m n e s : 
1,81,2; t [equustris autem proelii ratio 

et cedentibus et insequentibus par atque idem 
periculum inferebat: V16, 3;] eadem res celeri- 
tate insequentium tardata nostris salutem attu- 
lit: 3,70,2. 

b) auimo uou hostili (= sec^ui) : sed rex 
omnibus (c) copiis insequebatur {an seque- 
batur?) et sex milium passuum interuallo a 
Saburra consederat : 2, 38, 3 ; Oscenses . . . sese 
. . imperata facturos pollicentur. hos Tarra- 
conenses et lacetaui et Ausetani et paucis post 
diebus Illurgauonenses . . . insequuntur {an 
sequuntur?): 1,60,2. 

B. subiect. est auuus uel dies : a publicanis 
. . . pecuniam exegerat et ab isdem insequentis 
anni mutuam praeceperat: 3,31,2; publicanis, 
ut in Syria (c) fecerant, insequentis auni uecti- 
gal promutuum (imperabant) : 3, 32, 6 ; T[ 

has munitiones insequentibus auxit diebus:3, 
112, 8. 

Aduerb.: acriter, acrius: 1,45,1; 3,51,3; 
cupidius: 115,2; V15,2; insolenter: 1,45, 
1; intolerantius: VII 51,1; libere: VII 49, 
2; lougius: II 19, 5; 1, 45, 2; temere: 1, 45, 2. 

iusero: (erant magno usui) falces praea- 
cutae insertae {CC) adfixaeque louguriis: 
III 14, 5. 

iii»$i(llae. A. propr. = evidqa (et locum 
et homiues siguificat); a) obi. : uostri cogni- 
tis -\ hostium <,hosti Voss.; del. Otid.; {an ab 
hostibus?) insidiis . . . duas nacti turmas ex- 
ceperunt: 3,38,4; t hostes . . . conlo- 

catis insidiis bipertito in siluis . . . llomanorum 
aduentiim exspectabant: V 32, 1 ; uoctu insidias 
equitum coulocauit, quo in loco . . . nostri pa- 
bulari consueuerant (c): 3,37,5; 1f cum 

. . . primae . . turmae iusidias intrauis- 
sent: 3,38,3; T| quod Pompeius insidias 

timens . . . muuitionibus adpropinquare ali- 
quamdiu non audebat: 3,70,1. 

b) geuet. : ipsum cum equitatu expeditisque 
. . . iusidiarum (insidiandi p) causa eo 
(c) profectum, quo: VII 18, 1. 

c) c. praep.: si imprudeuies ex iusidiis 
adoriri posset: 3,30,2; — subito illi ex in- 
sidiis consurrexerunt : 3,37,5. 

subito pedestres copias, quas in couualle in 
iusidiis conlocauer ant, ostenderunt: III 
20, 4. 

ii. trsl. = l'raui>, dolus: reliqua pars scrobis 
ad occultandas iusidias uiminibus ac uir- 
gultis (c) iutegebatur (c) : VII 73,7; — Caesar 
. . . insidias ueritus . . . exercitum . . . 
continuit: 1111,2; T[ se ita a patribus 185 insidiae — instar 186 maioribusque suis didicisse, ut magis uirtute 
contenderent quam dolo (nic Dt.-; uirtute quam 
dolo contend. codd.; edd.) aut insidiis nite- 
rentur (uterentur RSchn.; u. CC): 113,6; 
\ uereri se, ne per insidias ab eo circum- 
ueniretur: 142,4; — qui per dolum atque 
insidias petita pace ultro bellum intulissent: 
IV 13,1. 

insidior: neque ex occulto in.sidiandi et 
dispersos circuniueniendi singulis deerat auda- 
cia: VI 34,6; cognouit . . . ipsum cum equitatu 
expeditisque . . . insidiarum (insidiandi fl) causa 
eo {c) profectum, quo: VII 18, 1. 

ini«igiii»t. 1. adiect.: quae pars ciuitatis 
Heluetiae insignem calamitatem ijopulo Ko- 
niano intulerat: 112,6. 

i. iii»«igne subst.; A. = signuui, iudifium 
<>iu^''.): (uexillum (erat) proponendum, (quod 
erat insigne, cum ad arnia concurri oporteret 
add. cudd.; edd. plur.; dei. Ald.): 1120,1;) 
tametsi dextris umeris exsertis animaduerte- 
bantur, quod insigne pactum {Ileller; Dt^.; pa- 
catis Aid.; pacatum X; edd.; pacatorum A7«.ss- 
mann; Dt.^; u. CC) esse consuerat: VII 50, 2; 
^ eius (Caesarisj aduentu ex colore uestitus co- 
gniio, quo insigni in proeliis uti consuerat 
(c; u. CC): VII 88, 1; t quae {nauis D. 

Bruti) ex insigni {0; igni Nz) facile aguosci 
(-cere af) poterat: 2,6,4. 

li. = ornumeutuui (plur.) ; a) imperatoris : 
Pompeius . . . detractis insignibus impe- 
ratoriis (recc; imperatoris O^; edd.) decumana 
porta se ex castris eiecit: 3,96,3; — neque in 
fascibus insignia laureae praetulit: 3,71,3. 

b) milituui: ut non modo ad insignia ad- 
commodaudu, sed etiam ad galea^j indueudas 
(c) .. . tempus defuerit: 1121,5; — teclis 
insignibus suorum occultatisque siguis mili- 
taribus raros milites . . . traducit: VII 45, 7 ; 
^ id se a Gallicis armis atque insignibus 
cognouisse: I 22, 2. 

iiiMilio: reperti sunt complures nostri mi- 
litcs, qui iu pbalanga (ego; phalanga B''^; 
phalauga.s a; edd.) insilireut et (c) scuta maui- 
bus reuellerent: 152,5. 

inMiJUUlo: Vercingetorix . . . prodilio- 
nis iusimulatus (insimulatur recc; prub. Oud.), 
quod castra propius Itomunos mouisset, quod 
cum oiuni cquitatu disccssisset , quod sine im- 
perio tantas copias reliquisset, quod eius dis- 
ccssu Konuiui tunla . . . celerilute ueiiissent, 
. . . rcspondit: VII 20, 1 ; haec, inquit, a nie, 
Vercingotorix , benelicia habetis, qucni prodi- 
tionis insiniululis: VII 20, 12; principes ciuitatis, 
Kporcdori.\ cl Viriduuiaius, insiniululi prudi- tionis ab Romanis indicta causa interfecti sunt : 
VII 38, 2. 

in^iinno: cum (essedariij se inter equitum 
turmas insinuauerunt (-erint Qcorr.,&M-h), 
ex essedis desiliunt (u. CC): IV33, 1. 

in!4i!^to. A. propr.: nostri tamen, quod 
neque ordines seruare neque firmiter insi- 
stere . . . poterant . . ., magnopere pertur- 
babantur : IV 26, 1 ; — uti ... per temonem 
percurrere et in iugo insistere (consistere 
a) et se inde (c) in currus citissime recipere 
consuerint: IV 33, 3; — ut, cum primi eorum 
cecidissent, proximi iacentibus insisterent 
atque ex eorum corporibus pugnarent: 1127,3. 

B. trsl.: neque satis . . . tribunis . . . con- 
stabat, quid agerent aut quam rationem pu- 
gnae insisterent (instituerent Ciacc.): III 
14,3; — totus et mente et animo in bellum 
(heWo AQ) Treuerorum et Ambiorigis insistit: 
VI 5, 1 ; — (hi consuetudine populi Komani loca 
capere, castra munire, commeatibus nostros 
intercludere instituunt (insistunt afd:): III 
23, 6.) 

insolen^. A. : erat in oppido (c) multi- 
tudo insolens belli diutiurnitate otii: 2, 
36, 1. 

B.: tamquam scopulum, sic fugias iuauditum 
(infrequens Macrob.) atque insoleus uerbum: 
ap. Gell. 110,4; cf Matrob. sat. 15,2. 

iniitolenter: quod sua uictoria tara in- 
solenter gloriarentur: 114,4; — hosteui 
insolenter atque acriter nostros iusequeutem 
supprimit: 1,45,1; 1 Pompeiani hoc in- 

solentius atque audacius nostros premere 
et instare coeperunt: 3,46,3. 

instolentia: (praedicat) crudelitateni et 
insoleutiam in circumscribendis tribunis ple- 
bis: 1,32,6. 

insolitai^: ut . . . iusolitum ad labo- 
rem Pompei exercitum cotidianis itineribus 
defatigarct: 3,85,2. 

iuisitevto: accidit iuspectantibus nobis, 
quod . . . praetereundum nou existimauimus : 
VII 25, 1 ; altera ex duabus legionibus . . . ex 
castris Vurronis adstaute et iuspcctunte ipso 
sigua sustuht: 2,20,4. 

(insiieratuiii: cohortati inter se, no spera- 
tmu (inspcrulaui tunt.-uu Ciacc.) prucdam ex 
mjmibus dimittereut: \'I8, 1.) 

iiiMtaliiiiH: ut nuiritimue res postiduronl, 
ul t\UM- ((■) colcrem utque iiislubilom ino- 
tum huberout: IV 23,5. 

inMtar: elleceruut, ut iustur nuiri hao 
saepes muniuieiitum (aef; miuiinientis a; Fr.; 
iiuiiiimoutu Q-; A/;., Db.; muuiuioiita iis Kusch; 187 instar — institiio 188 Hold.; munim. del. Madu.} praeberent: II 17, 
4; (ut erant loca montuosa et j ad specus 
(instar specuum Freudenherg} angustiae 
ualliiun: 3,49,4;) animaduersum est . . . co- 
hoi-tes quasdam, quod instar iegionis uide- 
retur, esse post siluam : 3, Gt), 1. 

iiisfig;o: intellexit . . . Senones Carnutes- 
que conscientia faciuoris instigari (-gare 
A^}: V56,l. 

iiit«titno. A. propr. : duplici acie instituta 
. . . exspectabat: 11124,1; acie triplici instituta 
. . . ad hostium castra peruenit : IV 14, 1 ; (3, 
93, 4 zi. B. a) a) aa) Wy aciem ;) t pri- 

miun inridere . . ., quod tanta machinatio 
ab (e) tanto spatio instrueretur (insUtueretur 
fi): 1130,3. 

B. trsl. ; a) = (noui aliquid) efflcerc, com- 
parare, lueipere, introducere (cf. C. F. W. 
MiUler ad Cic. Lael. ed. Seyffert^ p. 72); 
a) seiiu. obiect.; aa) subst.; 91) concr.: es 
tertia acie singulas cohortes detraxit atque ex 
his quartam instituit: 3,89,3; quartae aciei, 
quam iustituerat sex cohortium {Faern.; ex 
cohortibus af; ex cohortium numero Ohl; Db.}, 
dedit siguum: 3,93,4; 1 quibus ad reci- 

piendum . . . institutae fossae magno impedi- 
mento fuenmt: 3,46,5; t (machina- 

tionem: 1130,3 ?«. A.;) t institutas tur- 

res, testudines munitionesque hostium ad- 
miratur: V52, 2; eius mimitionis, quae ab Ro- 
manis instituebatur, circuitus XI (c) milia (c) 
passuum tenebat: VII 69, 6; postero die muni- 
tiones institutas Caesar parat perficere: 1,83,4; 
Caesar haec genera munitionis instituit: 
VII 72, 1; \ Labieno scribit, ut quam plu- 
rimas possit (c) iis legionibus, quae sint (c) 
apud eum, naues inslituat: Vll,4; "^ 

armorum officinas in urbe Lastituerant (Mas- 
silienses): 1,34,5; f opere instituto fit 

equestre proelium : VII 70, 1 ; quibus rebus nun- 
tiatis Afranio (-ius?) ab instituto opere disce- 
dit: 1,75,1; t pila: V40,6 u. sudes; t 
quo (tempore) pons institui coeptus est: IV 
18,4; ex utraque parte pontem instituit (insti- 
tutum Oflil} , biduo perficit: 1,54,4; f 

naues . . . aedLBcari . . ., remiges ex prouin- 
cia institui (instituit p) , nautas gubematores- 
que comparari iubet: 1119,1; t multae 

praeustae sudes, magnus muralium pUorum 
uumerus instituitur: V40, 6; ^ testu- 

dines, turres: V52, 2 it. munitionem. 

SS) abstr. : intellegebat, . . . quae . . eum (lu- 
dutiomarum) res ab instituto consilio deterre- 
ret: V 4, 1; ^ Caesar conquiri rnilites . . . 

dilectumque institui iubet: 1,16,1; % cuius rei si exemplum non haberemus, tamen 
libertatis causa institui et posteris prodi pul- 
cherrimum iudicarem (tot. Iioe enunt. om. P): 
VII77,13; 1 genus: VII 72,1 M. St) mu- 

nitionem; t numerum: V40, 6 ib. sudes; 

^ quem (c) (Libonem) ubi Caesar intellexit 
praesentis . . . inopiae uitandae causa omnem 
orationem (rationem 0/7*') instituisse: 3,17, 
6; f neque satis Bruto . . . uel tribunis 

militum centurionibusque . . . constabat, quid 
agerent aut quam rationem pugnae insiste- 
rent (instituerent Ciacc.}: 11114,3; rationem 
pontis hanc instituit: IV 17,2; nota atque in- 
stituta ratione magno militum studio paucis 
diebus opus (e) efficitur: VI 9,4; si continere 
(c) ad signa manipulos uellet (c) , ut instituta 
ratio et consuetudo exercitus Komani postula- 
bat: VI 34, 6; in praesentia (e) similem ratio- 
nem operis instituit . . . : 1, 42, 1 ; 3, 17, 6 u. 
oratiouem; *{ publiceque eiusdem (c) ge- 

neris liabent instituta sacrificia: VI 16, 3; 
S dum . . . longior . . consulto ab Ambiorige 
instituitur sermo (sermo ab amb. iust. fi) : V 
37,2. 

pji) prou.: idque (fi; Db.; itaque a; rell. 
edd.y eius rei causa antiquitus institutum uide- 
tur, ne quis ex plebe contra potentiorem auxilii 
egeret: VI 11, 4; id mihi duabus de causis in- 
stituisse uidentur, quod . . .: VI 14, 4. 

ji) se<i«. ut: neque frustra antiquitus insti- 
tutum est, ut signa undique concinerent cia- 
moremque uniuersi tollerent: 3,92,3. 

y) sequ. iuiui.: reliquaque . . . admini- 
strare instituit: VII 19, 6; Trebonius ea, quae 
sunt amissa, multo maiore militum studio ad- 
ministrare et reficere instituit: 2,15,1; ^ 

(agere: 11128,1 u. gerere;) qui . . . res, 
quascumque agere iustituerit, impediat: 1,33, 
3; turres uineasque ad oppugnationem urbis 
agere , naues longas Arelate numero XII facere 
instituit: 1,36,4; C. Trebonius . . . aggerem, 
uineas turresque ad oppidum agere instituit : 2, 
1,1; Vibullius . . . de mandatis Caesaris agere 
instituit: 3, 18, 3; If reliquis deinceps diebus 
(c) Cacsar siluas caedere instituit: 11129,1; 
t hi (duces) consuetudine populi Eomani loca 
capere, castra munire, commeatibus nostros 
intercludere instituunt (insistunt afdc}: III 23, 
6; t reliquis diebus oppidum uallo castel- 

lisque circummunire {S ; circumuenire Ok; 
cdd.} instituit: 1,18,6; postero die Curio ob- 
sidere Vticam ualloque circummunire (-uenire 
0} instituit : 2, 36, 1 ; montem opere circum- 
munire (-uenire 2 det.} instituit: 3,97, 2; f 
perspecto urbis situ . . . adhortatus ad laborem 189 instituo — institutum 190 niilites (c; ale.siam add. p) circumuall.irc 
instituit: VII 68, 3; niunitione circumuallare 
(uallare f) Pompeium instituit: 3, 43, 2; t 

Ccircumuenire: 1, 18, <j ?<. circummunire;) 
*; Indutiomarua equitatum peditatumque co- 
gere, . . . bellum parare instituit: V3, 4; 1 
Caesar primis diebus castra magnis operibus 
munire et ex finitimis niunicipiis frumentuni 
comportare reliquasque copias exspectare in- 
stituit: 1,18,4; t (deportare: V23, 2 u. 

reportare ;) 1 exspectare: 1,18,4 u. 

comportare; t discedens ab Mbernis 

(•.lesar in Italiam , ut quotannis facere con- 
suerat (instituerat (i) , legatis imperat: Vl,l; 
])aulo (e) supra eum locum . . . facere pontem 
instituit: VI 9,3; Caesar promota turri derec- 
tisque (c) operibus, quae facere instituerat, . . . 
iussit: VII 27, 1; iter in (e) Senones (c) facere 
iiistituit: VII 56,5; ipse in iis (c) operibus, 
quae facere instituerat, milites disponit: 1,21, 
3 ; 36, 4 u. agere ; fossas . . . complures facere 
instituit: 1,61,1; musculum . . . facere insti- 
tuerunt: 2,10,1; aggerem noui generis . . . fa- 
ccre (milites) instituerunt: 2,15,1; t qui- 

bus etiam a propiiuiuis nostris openi ferre 
instituimus: ap. Oetl. V 13, 6; f qui (Mo- 

rini Jlenapiiquc) longe alia ratione ac reliqui 
Galli bellum gerere (agere [i) coeperunt (iu- 
stituerunt [i): 11128,1; t Caesar . . . 

dilectum habere instituit: VI 1, 1 ; quaestionem 
habere instituit: VI 44, 1 ; dilectum tota pro- 
uincia liabere instituit (instituuut M): VIII, 
1; quos ab initio secum (c) liabere instituerat: 
VII 13, 1 ; ibique dilectum lial)cic instituit: 1, 
11,4; dilectumque colonorum . . . babere in- 
stituunt (magistratus): 1,14,4; quem ... in 
Buorum nccessarioruni numero liabere institucrat 
(constit. A^ : 3, 57, 1 ; t exitus administra- 

tionesque Brundisini portus impcdire insti- 
tuit: 1,25,4; t intercludere: 11123,6 

u. capere; t postrenio ct plurcs iiitcr- 

mittere dies et praeter consuetudiiicm om- 
nium uoctu instituerant {cyo ; constitueraiit 
codd. ct eild.) pabulari: 1,59,3; t fruiuen- 

tum parce et paulatim nietiri instituit (Ver- 
cingetorix); VTI71,8; t munire: III 23, 

G u. capere; cum Caesar (c) . . castra . . inu- 
nire iiiHtituissct: 11128,3; ut castra niuiiirc 
iiiKlitucreiit: VII 21), 7; primunique co tciiiporc 
(lalli castra munire iiistituerunt (m. CO): VII 
30,4; 1,18,4 u. coniportare; t obsidere: 

2,36,1 u. circummuiiirc; t (Verciiigetorix) 

Oorgoliiiiam . . . oppiigiiaro iiistiluit: VII 11, 
6; allcro dio cum ad oppidiiiii Sciiuiiiini Vd- 
i.iiuiuiliiiiuiii iiciiiHMCt , . . . oppugiiarc iiistitiiil: VII 11,1; ille oppidum . . . Nouiodunum (c) 
oppugnare instituerat: VII 12,2; (M. Octauius 
Salonas) oppidum oppugnare instituit: 3,9,2; 
t pabulari: 1,59,3 u. intermittere; t 

(Veneti reliquaeque ciuitates) pro magnitudine 
periculi belluni parare et maxime ea, quae ad 
usum nauium pertinent, prouidere instituunt: 
1119,3; V3,4 M. cogere; t Kutilius Lu- 

pus . . . Isthmum (c) praemunire instituit: 
3, 55, 2 ; t hic consedit (Camulogenus) 

nostrosque transitu prohibere instituit: VII 
57,4; Vatinius . . . per equites dispositos aqua 
{)roliibere classiarios instituit : 3, 100, 2 ; t 

proiiidere: 1119,3 tc. parare; t refi- 

cere: 2,15,1 ti. administrare; t duobus 

commeatibus exercitum reportare (deportare 
[i) instituit (constituit p): V23,2. 

J) oniiss. inlin. : concilio Galliae primo uere, 
ut (uti [i) instituerat, indicto: VI3, 4,,-^ru- 
mcntoque exercitui prouiso, ut instituerat, in 
Italiam ad conuentus agendos profectus est : VI 
44,3. 

b) = imbuere, docere, adsuefaccrc : ita Hel- 
uetios a maioribus siiis institutos esse, uti ob- 
sides accipere, non dare consuerint: 114,7. 

Aduerb.: antiquitus: VI 11,4; 3,92,3; 
consulto: V37,2; frustra: 3,92,3; ita: I 
14,7; — praeter consuetudinem: 1,59,3. 

iilHtitiitniii. A. obi.: demonstrare: 3, 
84, 3 u. seruare ; t ut et militare insti- 

tutum seruaretur et quam serissime (c) eius 
profectio cognosceretur, conclamari iussit: 3, 
75, 2 ; superius tameii institutum iu equitibus, 
(piod demonstrauimus, seruabat, ut . . . adulcscen- 
tcs atque expeditos ex autesignanis . . . inter 
equitcs procliari iuberet: 3,84,3; Caes.ir superius 
institutum seruans X. legionem iii dextro cornu, 
nonam in sinistro conlocauerat : 3,89,1. 

B. genet. : non oblitus pristini mstituti 
Caesar mittit ad cum (Scipionem) A. Clodium: 
3,57,1. 

(!. abl.; a): proximo die instituto suo 
Caesar e (c) castris utrisque copias suas edu- 
xit: 150,1; quod instituto Caesaris semper 
duae (c) legiones pro castris excubabaut (c) 
pliiresque partitis temporibus eraiit in opere: 
VII 24, 5; hi (c) bona locupletum diripere, 
stipeiidii (c) augendi causa regis doiiium ob- 
sidere, regiio expellere alios, alios arcessere 
uctere quodam Alexaudrini oxercitus iu- 
Htituto consuerant: 3,110,5. 

b): ncque quem usum bclli habereiit aul 
iliiibiis inslitutis utereiitur . . . ivpcriiv 
(c) poterut: IV 20, 4; mco instituto usiis siiiii 191 institntum — insuefactus 192 et eum statim missum feci: aj). Cic. ad Att. 
IX 7 C, 2. 

c): hi omnes lingua, institutis, legibus 
inter se differunt: 11,2. 

D. c. praei).: in reliquis uitae institutis 
lioc fere ab reliqiiis differunt, quod: VI 18, 3. 

in«^to. A. = inimiiicre (iusequi), |)ro|>iii- 
quum esse; a) de honiinibus (hostibus): insta- 
bat agmen Caesaris atque uniuersum imraine- 
bat: 1,80,5; — equitesque Pompei hoc acrius 
instare . . . aciemque nostram a latere aperto 
circumire coeperunt: 3,93,3; — hostes neque 
. . . ex inferiore loco subeuntes intermittere et 
ab utroque latere iustare . . . uidit : II 25, 1 ; 
cum . . . Iiostes acrius instarent: 1115,1; 1 
altera ex (c) parte Bellouaci . . . instabant 
{AQa^ ; instabat BMa'^h}, alteram (c) Camu- 
logenus parato atque instructo exercitu tene- 
bat: VII 59, 5; — Heluetii, qui in montem 
sese receperant, rursus instare et proelium 
redintegrare coeperunt: 125,6; — Pompeiani 
hoc insolentius atque audacius nostros premere 
et instare coepermit: 3,46,3; t (ut alii 

dicereut) cum legionibus instare Varum iam- 
que se puluerem uenientium cernere: 2,43,2; 
— (Vorenus) dum cupidius instat, . . . concidit: 
V44, 12; T[ illi autem hoc acrius insta- 

bant neque regredi nostros patiebantur: 3, 45, 5. 

b) (lc tempore: quod aestiuum tempus in- 
stantis belli, non quaestionis esse arbitratur 
(e): VI 4, 3; t (non praetermittendum 

tantum (instans tantum (i) commodum 
existimauerunt: VII 55, 4;) | (intellexit) 

diem instare, quo die frumentum militibus 
metiri oporteret: 116,5. 

B. = (urgere,) flag^Hare: ille (c) . . . unum 
instare (stare a) de indutiis uehementis- 
simeque contendere : 3, 17, 5. 

in^ti-nineiitnni: magnae fuit fortunae 
omui militari instrumento, quod circum se 
habebat, erepto . . . ipsum eftugere mor- 
tem: VI 30,2; 1 quid ex instrumento 

hibernorum relinquere cogeretur: V31,4. 

instrno. A. =struo, aedifico: ubi turris 
altitudo perducta est ad^(Ald.; ut Ox) con- 
tabulationem (Ald.: -ionis O^), eam {Ald.; 
causa 0,1) in parietes iustruxerunt (-erant i\7;7,- 
eamque intra parietcs incluserant Ciaec.) ita, 
ut capita tignorum extrema parietum structura 
tegerentur: 2,9,1; \ primum inridere ex 

muro . . ., quod tanta machinatio ab (c) tanto 
spatio instrueretur (institueretur (i): 1130,3; 
t singulari militum studio in summa omnium 
(c) rerum iuopia circiter sescentas eius generis, 
cuius supra demonstrauimus , naues et longas XXVIII inuenit instructas (structas Hartx,) : 
V 2, 2 ; T ubi tempus alterius contabula- 

tionis uidebatur, tigna item ut primo (-ma l) 
tecta extremis lateribus instruebant: 2,9,7. 

B. = constituere, dlsponcre, in acie coii- 
locare: quantum loci acies instructa occupare 
(f) poterat: 118,3; acies instructa a nostris 
. . . cernebatur : 3, 69, 1 ; ?<. praeterea acies 
p. 88 sq. (23 loc); f locus . . . tantum 
in latitudinem patebat, ut tres instructae co- 
hortes eum locum explerent: 1,45,4; t 
copias u. copia p. 7.36 sq. (7 loc); f 
instructo exercitu magis, ut loci natura . . . 
quam ut rei niilitaris ratio atque ordo postu- 
labat: 1122,1; sic . . . exercitum constituebat, 
ut tertia acies ualluni contingeret, omnis quidern 
instructus exercitus telis ex uallo abiectis (c) 
protegi posset : 3, 56, 2 ; f ipse idoneis locis 
funditores instruxit, ut praesidio nostris se 
recipientibus essent: 3,46,2. 

C. = parare , oniaro ; a) alqa re : onerarias 
naues . . . deducunt, parum clauis aut ma- 
teria atque armamentis instructis ad reli- 
quas armandas reficiendasque utuntur: 1,36,2; 
t sic omnibus rebus instructa classe 
magna fiducia ad nostras naues procedunt: 1, 
56,3; — reliquas (naues) paratas ad nauigan- 
dum atque omnibus rebus instructas iuuenit: 
V5, 2; has (naues) superioribus diebus refece- 
rat atque omnibus rebus instruxerat (Brutus): 
2, 5, 1 ; quarum (nauium longarum) erant L 
auxilio missae ad Pompeium . . ., illae trire- 
nies omnes et quinqueremes , aptae instructae- 
que omnibus rebus ad nauigandum: 3,111,3; 
t hi manus ferreas atque liarpagones paraue- 
rant magnoque numero pilorum, tragu- 
iarum reliquorumque telorum se instruxe- 
rant: 1, 57,2. 

b) absol.: tali modo instructa classe . . . 
naues conscendunt : 2, 4, 3 ; t altera ex (e) 

parte Bellouaci . . . instabant , alteram (altera 
p) Camulogenus parato atque iustructo exer- 
citu tenebat: VII 59,5; t (naues: V2, 

2 M. A. ;) t Vatinius . . . tectis instructis- 

que scaphis elicuit naues Laelianas: 3,100,2. 

D. = educare: quod erant honesto loco nati 
(Raucillus et Egus) et iustructi liberaliter 
magnoque comitatu . . . uenerant uirique fortes 
habebantur et in honore apud Caesarem fue- 
rant (c) : 3,61,1. 

[P\iIso: fenestras . . . ad tormenta mittenda 
in struendo (instruenda O^af) reliquerunt: 2, 
9, 8.] 

in!«ncfactn<«: cum illi . . . notissimis locis 
. . . equos insuefactos incit.arent: IV 24, 3. 193 insuetus — insumo 194 I insnetni^. A. alcs rei: haec tum ratio 
nostros pcrlurbauit insuctos liuius gene- 
ris pugnae: 1,44,4; — sic suut animo cou- 
sternati (confirmati Np.) liomines insueti 
laboris, ut omnia, quac imperarentur, sibi pa- 
tienda (c) existimarent: VII 30, 4; — quod in- 
Buetus nauigandi mare timeret: V6,3; — 
uti autem ipsos ualetudine non bona cum an- 
gustiis loci . . . et cotidianis laboribus insue- 
tos operum, tum : 3,49,3. 

U. ad: quorum erant . . . corpora in- 
eueta ad onera portanda: 1,78,2. 

insula. A. subi.: efficere: 3,112,2 u. 
C. obicere; T insula natura (est) triquetra 

(triquadra a; triquarta li; utrique a), cuius 
umim latus est contra Galliam : V 13,1; in hoc 
mcdio cursu est insula, quae appcllatur Mona: 
V13,3; ita omnis insula est in circuitu uicies 
centum milium passuum: V 13, 7; hae (c) 
(naues) ad insulam, quae est contra Massiliam, 
stationes obtinebant : 1, 56, 3 ; Brundisium uenit 
insulamque, quae contra portum Brmidisinum 
est, occupauit: 3,23,1. 

B. iipposit.: qua ex parte est Hibernia (in- 
sula add. [i) : V 13, 2. 

C obi.: si modo insuhim adisset, (et add. 
a; Selin., Np., Hold.) gcnus hominum per- 
spexisset, loca, portus, aditus cognouisset: IV 
i^0,2; Ti appellare: V13,3 u. A. esse; 

1 quod equites cursum tenere atque insulam 
caperc non potueraut (c): IV 26,5; t 

haec insula . . . angusto itinere 'ut ponte cum 
oppido coniungitur: 3,112,2; t molera 

tcnuit naturalcm obiectam {u. CG), quae (obie- 
ctamque codd.) paeninsuhim (paeneinsulam Dt.; 
p.iene insulam eodd.; retl. edd.) oppidum effe- 
ccrat (efhciebat Ciacc. ; u. CC): 3,40,4; u. 
pravlerea cilicio p. '.lU-l (3 loe.); f (exi- 

stimare: V13,3 u. obicere;) t (incolere: 
IV 20, 4 u. 1). magnitudo;) 1 neque (Ro- 

mauos) eorum locorum, ubi bellum gesturi 
cKsent, uada, portus, insulas nouisse (nosse 
[■'>): III 9, 6; t comphires praetcrea minores 
<ibiectae ([i; subicctne a; edd.; supcricctac 
h'm. Ilo/fm.) insuhio cxislimantur: V13, 3; 1). 
Laclius . . . insuhim obicctam portui Urun- 
disino tenuit: 3,100,1; haec insula obiecta 
Alcxandriue portum eflicit: 3,112,2; ^ 

occupare: 3,23,1 u. A. esse; 1 ut . . . 

nrbcm insulamque Caesari scruaront (rcscr- 
u a r c n t Cian: (V)): 2, 20, 2 ; T| (s u b i lU' r e : 

V13, 3 u. oliicoro;) 1 tenere: 3,100,1 

u. obicoro. 

I). ^'ciiH.: (aditus: IV20,2 u. C. adirc;) 
1 u compluribuH (eius add. [i) insuhio ciuitnti- 

lioxlc, (7u()Hiir, II, bus ad eum legati ueniunt: IV 21, 5; \ 

latus: V 13, 1 u. A. esse; *, (loca: IV 

20,2 u. 0. adire;) \ neque quanta esset 

insulae magnitudo neque quae aut quantae 
nationes incolerent . . . reperire (c) poterat: 
IV 20, 4; TT quarum (insularum) pars 

magna a feris barbarisque nationibus incolitur: 
IV 10, 4; ut ... aliae ad inferiorem partem in- 
sulae . . . deicerentur: IV 28,2; ut eam partem 
insulae capereti qua optimum esse egressum 
, . . cognouerat: V8, 3; f (portus: IV 

20,2 u. C. adire.) 

E. al)I.: qui proximi (c) Oceano fuerunt, lii 
(his ^; Np.) insulis (.4p; in siluis BM; in 
insulis Qf; in iis insulis Wsbg) sese occul- 
tauerunt, quas aestus efficere consuerunt (e) : 
VI 31, 3. 

F. c. praep. ; a) ab: quae (turris) uomen ab 
insula cepit (coepit fhl; accepit a; edd.): 3, 
112,1. 

1)) ad: 1,56,3 u. A. esse. 

c) de: de quibus insulis (quibus insulis itel 
qu. in ins. Eussn.) non nulli scripserunt 
dies coutinuos XXX sub bruma esse noctem: 
V13,3. 

d) ex : Pompeius . . . magnam ex Asia 
Cycladibusque insulis . . . classem coegerat: 
3, 3, 1 ; T neque . . . ex (om. f) portu insula- 
que expelli potuit: 3,100,4. 

e) iii iusulam : qui cum (c) . , . Pompeium 
sequerentur atque in insulam (Rhodum) uenis- 
sent: 3,102,7. 

f) iii insula: (quaeque ibi (e) (in insula) naues 
imprudentia aut tempestate paulum suo cursu 
decesserunt, has more praedonum diripere 
consucrunt: 3,112,3;) ^ in insula frumento 
uanibusquc comparatis belhim duci uon difti- 
cile cxistimabat: 2,18,6; ^ iu hac (una 
add. O) sunt insula domicilia Aegyptiorum et 
uicus oppidi magnitudine : 3, 112, 3 ; V 13, 3 «. e) ; 
1[ Britauniae pars interior (c) ab iis (c) incoiitur, 
quos natos in insula ipsa ([i; ipsi a; edd.) 
mcmoria pioditum dicunt: V12, 1; \ Lu- 
tctiam proficiscitur. id est oppidum Parisiorum, 
quod pusitum est (quod ct est om. (i) iii iu- 
sula lluminis Scquanac: VII 57, 1 ; Metioscdum 
peruenit. id est oppiilum Senonum in iusula 
(silua add. ABM; fiumiuis add. Q'^) t^equiuiae 
(sequaue AQ ; sequanu BM{i) positum: VII 58, 
3; t Pharus cst iu insula turris magna 
aUitndinc . . ., (]uac nomcn ab insida ccpit (c): 
3, I '■.-', I. 

(illHHllK»: intcllcxit IVustrn taMtuin labo- 
reui sumi ^^insnmi ucl cousumi Paul) : III 
11, 1.) 

13 195 ~lnsuper — intellego 196 insnper: his conlocatis et coagmentatis 
alius insuper ordo additur: VII 23, 3; 1[ 
haec utraque insuper bipedalibus trabibus 
immissis . . . binis utrimque fibulis ab ex- 
trema parte distinebantur (c>: IVIT, 6; t 

eamque contabulationem summam lateribus 
lutoque constrauerunt . . . centonesque in- 
super iniecerunt: 2,9,3. 

[Falso: hanc super {coni. Np.; insuper corfd.) 
contignationem . . . latericulo adstruxerunt : 2, 
9,2.] 

integer. 1. adiect. ; A. pertiiiet ad ho- 
niines (posit.) : (quae (cohortes) praesidio ca- 
atris relictae intritae (ik; interritae a.a; intrite 
/;; integrae f) ab labore erant: 11126,2;) t 
tum integras atque incolumes copias Caesar 
(c) inferiore (c) militum numero continebat: 
3,47,3; tl Numidae integri celeritate 

impetum nostiwum eflugiebant: 2,41,6; *11 
ad simimam de.sperationem nostri perueniunt 
et partim fugientes ab equitatu interficiuntur, 
partim integri procumbunt: 2,42,2; 1 

cohortatus, quos integros superauissent, ut 
uictos contemnerent: 2, 5, 2. 

B. pertinet ad res; a) posit. : (Trallibus (c) 
in templo Victoriae . . . palma per eos dies (in 
tecto add. codd.; del. CFHerniami; integra 
Oud.) inter coagmenta lapidum ex pauimento 
exstitisse ostendebatur : 3,105,5;) t harum 

omnium rerum facultates sine ullo periculo pons 
Ilerdae praebebat et loca trans flumen integra : 
1,49,2; t superioris anni munitiones 

integrae manebant : VI 32, 5 ; munitiones qui- 
dem omnes integrae erant : 3, 66, 7 ; quod (mili- 
tes) ab opere integris munitionibus uacabant: 
3,76,2; t quarum (sublicarum) pars in- 

ferior integra remanebat : VII 35, 4 ; t in- 

tegras uero tenere possessiones qui se debere 
fateantur euius . . . impudentiae est ? 3, 20, 3 ; 
t re integra primo incendendum Auaricum, post 
deserendum censuerat : VII 30, 2 ; ne quo pro- 
gredereris proclinata (c) iam re, quo integra 
etiam progrediendum tibi non existimasses : ap. 
Cic. ad Att. X 8 5, 1 ; t nostri primo in- 

tegris uiribus fortiter repugnare (c) : 1114,2; 
quod . . . hostes defessi proelio excedebant, alii 
integris uiribus succedebant : III 4, 3 ; quos im- 
peditos (c) integris uiribus milites nostri con- 
secuti . . . occiderunt: 11119,4. 

1)) superl.: ut quam integerrima essent ad 
pacem omnia: 1,85,2. 

2. ui subst.; A. mase.; a) subi.: accedebat, 
ut . . . alios alii (c) deinceps exciperent inte- 
grique et recentes defetig.atis succederent: V 
16,4; cum crebro integri defessis (int. def. crebro P) succederent nostrosque adsiduo labore 
defatigarent : VII 41, 2; defatigatis in uicem in- 
tegri succedunt: VII 85, 5; ex castris cohortes 
per oppidum crebro submittebantur , ut integri 
defessis succederent: 1,45, 7; cum recentes atque 
integri defessis successissent: 3,94,2. 

b) obi.: ipse . . . integros (integro [i) sub- 
sidio adducit: VII 87, 2; t ex superiore 

(c) pugnans loco integrosque semper defati- 
gatis summittens . . . nostros uicit: 3,40,2; 
t et cursu et spatio pugnae defatigati (c) non 
facile recentes atque integros sustinebant: 
VII 48, 4. 

B. neutr. : non nullos ambitus Pompeia lege 
damnatos . . . in integrum restituit: 3,1,4. 

intego: reliquum corpus nauium ui- 
minibus contextum coriis integebatur: 1,54, 
2; t quidquid est contignatum, cratibus 

consternitur, crates luto (que add. 0%l) in- 
teguntur: 2,15,2; t proximam fossam 

cratibus (gratibus AQB') integunt atque 
aggere explent: VII 79, 4; t reliqua pars 

scrobis ad occultandas insidias uiminibus 
ac uirgultis (fi; uinculis a) integebatur (^; 
tegebatur AQ: inpediebatur BM): VII 73,7; 
t itaque pedalibus lignis coniunctis inter se 
porticus integebantur : 2,2,3; t lias 

(rates) terra atque aggere integebat: 1,25, 
9; t totum autem murum . . . turribus 

contabulauerant atque has coriis intexerant: 
VII 22, 3. 

intellego. Intellig. scriptum est in Ox, 
2,16,3, in Acorr. 113,2, in h 1114,4; reli- 
quis loeis codd. uidcntur exhibere intellegere. 

A. sequ. obi. : de Cicerone te uideo quiddam 
scripsisse, quod ego non intellexi: ap. Cie. ad 
Q. fr. II 10 (12), 4; — quae ipse intellegat, 
quae ciuitas queratur proponit: 120,6; quae 
tametsi Caesar intellegebat, tamen quam mitis- 
sime potest legatos appellat: VII 43, 4. 

B. sequ. acc. c. inf. ; a) praes. : ubi se diu- 
tius duci intellexit et diem instare: 1 16, 5; quod 
. . . uidebat . . . eorumque obsides esse apud 
Ariouistum ac Sequanos intellegebat : I 33, 2 ; 
ubi eum castris se (c) tenere Caesar intellexit: 
I 49, 1 ; ubi ne tum quidem eos prodire intelle- 
xit: 150,2; ubi nostros non esse inferiores in- 
tellexit: 118,3; cum intellcgeret omnes fere 
Gallos nouis rebus studere et ad beUum mobi- 
liter celeriterque excitari, omnes autem homines 
natura libertati studere (c) et condicionem ser- 
uitutis odisse, . . . putauit: III 10,3; Caesar ubi 
intellexit frustra tantum laboreni sumi {CC) 
neque hostium fugam . . . reprimi neque iis 
noceri posse, statuit: 11114,1; illi . . . ubi 197 intellego — intendo 198 diligentia nostrorum nihil his rebus profici posse 
intellexeront, . . . mittunt: 11121,3; (Crassus) 
ubi omnes idem sentire intellexit, . . . consti- 
tuit: 11123,8; cum (Germani) intellegerent et 
posse et auderc populi Komani exercitum Rhe- 
num transire: IV 10, 1; principcs Britanniae . . . 
cum equites (c) et naues et frumentum Roma- 
nis deesse intellegerent et . . . cognoscerent : 
IV30, 1; quod cum merito eius a se fieri intel- 
legebat, tum magni interesse arbitrabatur : V4, 
3; quod esse ex usu Galliae intellexissent: V 
6,6; toto hoc in (del. Ciacc.) genere pugnae 
. . . intellectum est nostros propter grauitatem 
armorum (c) . . . minus aj)tos esse ad huius 
generis hostem, equites autem magno cum peri- 
culo proelio (c) dimicare: V 16, 1.2; cum . . . 
neque multum aestatis superesset atque id facile 
extrahi posse intellegeret: V22,4; cum . . . sua 
. . omnia impedimenta atque omnes fortunas 
conflagrare intcllcgerent (milites): V43, 4; quos 
(Remos) quod adaequare apud Cacsarcm gratia 
intellegebatur: VI 12, 7; cum (centuriones) ex 
significatione Gallorum noui aliquid ab iis iniri 
consilii intellexissent : VII12, 6; haec ut intel- 
legatis, inquit, a me sincere pronuntiari, audite 
Romanos milites: VII 20, 8; quod iienes (c) eos, 
si id oppidum retinuissent, sununam uictoriae 
constare intellegebant: VII 21, 3; quod hostes 
equitatu superiores esse intellegebat: VII (iS, 4; 
M. Antonius et C. Trebouius . . . qua cx parte 
nostros premi intellexerant, . . . summittebant : 
VII 81,6; quod oumem prouinciam consentire 
intcllegebat (Cotta): 1,30,3; onuie (ojius) prius 
est perfectum (]u:im intellegerctur ab Afranio 
castra muniri: 1,41,5; quo spatio plurcs rcm 
posse casus rccipere intellegebant: 1,78,4; ubi 
hostes uiderunt . . . eodemque exemplo sen- 
tiunt . . . suorumque tormentorum usum . . . 
*spatii *propinquitate interire parique condicione 
. . . bcllandi data so uirtute (c) nostris adae- 
quare non posse intellegunt: 2,16,3; Curio, 
ubi . . . nequo cohortationcs suas ncciiic preces 
audiri intellegit, . . . iubct: 2,42,1; hunc . . . 
apud Cn. l'ompeium auctoritatem haberc in- 
tellegebat: 3,10,2; idque ita osse cum ex alio- 
rum obiectationibuH tum etiam ex domestico 
iudicio atquc aninii conscientia intcllcgcliant 
(J{;uicillus ct Kgus): 3,60,2. 

I>) |»i'ii'. : cuju (llcluctli) id, quod ipsi diclius 
XX aegeniuic confocerant, . . . illum uiio dio 
fccisse intellcgcrcnt: 113,2; (se) co dcccptum, 
quod neque commissum a so intellcgerot, quaro 
timerct, nc(]uo slno causa liuiciidum initarct: I 
14,2; intcllcgcrc hchi^, tiiiiiutsi ... pociiiiH licllii 
ropetisset, tamen cam rciii uoii uiiiiiis cx iisu terrae Galliae quam populi Rom. accidisse: I 
30, 2 ; ubi (hostes) . . . spem se fefellisse in- 
tellexerunt . . . uiderunt: 1110,4; quod intel- 
legebant (Morini Menapiique) maximas nationes, 
quae proelio contendisBent , pulsas superatasque 
csse: 11128,2; quod . . . hostibus nostris inde 
sumministrata aiLxilia intellegebat et . . . ar- 
bitrabatur: IV20, 1; cum iam ille (Caesar) 
urbanas res uirtute Cn. Pompei commodiorem 
in statum peruenisse intellegeret : VII 6, 1 ; in- 
tellegere se diuisum esse populum Romanum 
in partes duas (c): 1,35,3. 

c) fut. : id si fieret, intellegebat magno cum 
periculo prouiuciae futurum , ut homines belli- 
cosos . . . finitimos baberet: 1 10, 2; uti ea, quae 
polliceantur, facturos intellegat: 114,6; (legio- 
nes) se absente in itinere proelio dimicaturas 
intellegebat; . . . uidebat: VII 6, 3; t P. 
Crassus, cum in Aquitaniam peruenisset . . ., 
cum intellegeret (CC) in iis (c) locis sibi bel- 
lum gerendum, ubi . . . Praeconinus . . . iuter- 
fectus esset . . ., non mediocrem sibi dUigen- 
tiam adhibendam intellegebat ( CC) : III 20, 1 ; 
Laliienus tanta rerum commutatione longe aliud 
sibi capiendum consilium atque antea senserat 
intellegebat: VII 59, 3. 

d) \n: ct pf. : quem ubi Caesar intellexit . . . 
inopiae uitandae causa omuem orationem in- 
stituisso neque ullam spem aut condicionem 
pacis adferre, . . . sese recepit; 3,17,6. 

e) pr. et fut. : ubi intellexit (Indutiomarus) 
ultro ad se uoniri, . . . Senones Carnutesque 
couscientia facinoris instigari (c) , . . Ncruios 
Aduatucosquc bellum Romanis parare, neque 
sibi uoluntariorum copias defore, si . . . pro- 
gredi cocpissct, . . . iudicit (e): V56, 1. 

C. sequ. iiiterros-. obl. : intellegerc sese, quauto 
id cum periculo fecerit: 117,6; intellecturum 
(Caesarem) , (]uid inuicti Germani . . . uirtute 
possent: 136,7; ut quam primuin iutcUogcro 
posset, utrum apud eos pudor atque ofliciiiiu 
an timor plus ((.•) ualeret: I 40, 14; (piod (priii- 
cipcs consilii) intcllcgcrent, quantam calanii- 
tatcm ciuitati intulissent: 1114,4; quod quan- 
tum in se facinus admisissent iutellegebant 
(Veneti . . .): 1119,3; Caesar etsi iutcllcgcbat, 
qua de causa ea diccrentur quacquo cum ros 
ab iiistitutd cdUHilio dctcrrcrct, tamcn: V 4, 1. 

1). add. aducrb.: illi antc inito, ut (po.stcu 
add. J'raiiim.) intellectum est, consilio . . . 
eruptionciii feccrunt: 1133,2. 

Inlcllcserc alqd cx aUpi, re: VII 12, 6; 3, 60, 
2; in(?) aUpi re: V 16, 1. 

Adiicrb. : (|uam priuiuni: I 10, II. 

(iiit<-iido: liostcH undiqiic ciicuiiiucnti . . , 

13* 199 intendo — inter 200 se per munitiones deicere et fuga salutem 
petere contenderunt {f; intenderunt X; cdd.}: 
11126,5; Bimili ratione (oratione Paul) ibi Ver- 
cingetorix . . . conuocatis suis clientibus facile 
incendit (facere intendit p>: VII 4,1; t 

Caesar ... in fines Sugambrorum contendit 
<intendit P) : IV 18, 2.} 

intentns: omnes milites intenti (om- 
nium militum int. animi p; Sclin.) pugnae (c) 
prouentum exspectabant: VII 80, 2; 1 

omnium animi intenti esse ad pacem uide- 
bantur: 3,19,4; — omnium oculis menti- 
busque ad pugnam intentis . . . peruene- 
runt: 11126,2; t in ea re omnium no- 

strorum intentis animis (intenti animi J5^) 
. . . Adiatunnus . . . eruptionem facere cona- 
tus: 11122,1. 

iuter. I. Conlocatio: quos inter contro- 
uersia esset: VII 33,2; quas inter et castra: 
VI 36, 2 ; saxa inter et alia loca periculosa {u. 
CC): 3,6,3. 

II. Slgiiif. ; A. de loco (= ficTa^i); a) peu- 
det ex ucrbis : atque inter carros impedimenta- 
que proelium commiserunt: IV 14,4; t 
proelio equestri inter duas acies contende- 
batur: 119,2; t qui (mons lura) est 

inter Sequanos et Heluetios : 1 2, 3 ; imum (iter 
erat) per Sequanos, angustum et difScile, inter 
montem luram et flumen Ehodanum : 1 6, 1 ; 
palus erat non magna inter nostrum atque ho- 
stium esercitum : II 9, 1 ; quorum (Eburonum) 
pars maxima est inter Mosam ac (et fl) Rhenum: 
V 24, 4 ; erat inter Labienum atque hostem diffi- 
cili transitu fJumen : VI 7, 5 ; qui (Segni Condrusi- 
que) sunt inter Eburones Treuerosque : VI 32, 1 ; 
erat inter oppidum Ilerdam et proximum collem 
{dett.; iu oppido ilerda et proximo colle 0\) 
. . . pl.anitia (c): 1,43,1; castra . . . cum essent 
inter fiumina duo, Sicorim etCingam: 1,48,3; 
erat uallis inter duas acies . . . non ita magna 
(c) : 2, 34, 1 ; cum esset inter bina castra cam- 
pus circiter milium passuum VI: 3,37,2; t 
legionibusque (c) (intra uineas add. [i et phir. 
edd.; extra castra uineas add. BM; extra uineas 
culd. AQ; inter castra uineasque add. Ilellcr; 
Dt., Hold.; ego deleui; u. CC) in occulto ex- 
peditis (c) cohortatus (c): VII 27, 2; t 

atque inter duos uallos, qua perfectiuu opus 
non erat, (per mare add. eodd.; Np., Dt.; del. 
AVcas./ Db.) nauibus expositi (expositis Oi; 
nauibus expos. del. Dt.) in auersos (c) nostros 
impetum fecerunt: 3,63,8; t est bos cerui 

figura, cuius a media fronte inter aiues unum 
comu exsistit excelsius: VI26,1; Trallibus 
(c) in templo Victoriae . . . palma per eos dies [in tecto] inter (per f} coagmenta lapidum ex 
pauimento exstitisse ostendebatur: 3, 105,5; t 
quod inter fines Heluetiorum et AUobrogum 
. . . Rhodanus fluit: I 6, 2; quod (flumen) inter 
eum et Domitii castra fluebat: 3,37,1; t 

quae (siluae) intercederent inter ipsos atque 
AriouiStum (quae inter eos atque ariou. interc. 
jB'-[i) : 1 39, 6; inter singulas legiones impedimen- 
torum magnum numerum intercedere: 1117,2; 
t uti inter nouissimum hostium agmen et no- 
atrum primum non amplius quinis aut senis 
milibus passuum interesset: 115,5; quinque 
cohortes frumentatum in proximas segetes mittit 
{om. p), quas inter et castra unus omnino 
coUis intererat , (misit add. ^) : VI 36, 2 ; inter 
{reec; Ald.; ut inter Ox) bina castra Pompei 
atque (et f) Caesaris unum flumen [tantum] 
intererat Apsus (c) : 3, 19, 1 ; t reliquas 

(cohortes) inter aciem (acies af) mediam (me- 
dias f) cornuaque interiecerat (-rant a): 3, 
88,3; ir equitatus . . noster . . . inter 

duas acies perequitans ... nostris receptmn 
dat: 1,46,3; t relinquere: 3,92,1 u. 

1)) sp.itium; t Aquitania . . . spectat 

inter occasum solis et septentriones (spect. ad 
occ. solis Oiaee.): 11,7; 1 qua felicitate 

(c) inter medias hostium classes oppletis . . . 
litoribus omnes incolumes essent transpor- 
tati: 3,73,3. 

b) pend. ex snl)St. : ubi aut spatium inter 
muros aut imbecillitas materiae postulare uide- 
retur: 2,15,2; inter duas acies tantum erat 
reUctum spatii, ut: 3,92,1; t postridie 
terram attigit Germiniorum. saxa inter et 
(attigit. inter Cerauniorum saxa et Em. Hoffvi.) 
alia loca periculosa quietam nactus stationem 
. . . milites exposuit: 3,6,3. 

c) non pendet ex certis qnibusdam uoci- 
biLs: non nulli inter carros raedasque {Mciser; 
Hold.; rotasque codd.; rell. edd.) mataras ac 
tragulas subiciebant: 126,3; (ut ... in summo 
iugo duas legiones . . . et omnia auxUia conlo- 
caret (c) ac totum montem hominibus compleret 
(c). f interea (iuter ea Giil.) sarciuas in unum 
locum conferri . . . iussit: 124,3;) itaque peda- 
libus liguis coniunctis iuter se porticus intege- 
bantur, atque hac agger inter manus profere- 
batur: 2,2,3. 

B. de tempore: qui (Germani) inter (intra 
B eorr.) annos XIIII tectum non subissent: 
1 36, 7. 

C. niultitudinem sigiiiflcat, = apud, in nu- 
mero (-ruui); a) = a'; a) peudet ex uerbis: 
constabat inter omues: VII 44, 3; "i 
queni inter suos eo die dixisse constabat: VII 201 inter 202 47,7; 1 inter quos dominari consuessent: 
1131,6; t Bcque alterum tbre Sullaui 

<C'C) inter suos gloriatur: 1,4,2; *" 

(Neruii) qui maxinie feri inter ipsos habean- 
tur (habebantur fi): 114,8; t indignari: 
3,108,1 u. queri; t minui: V4,4 u. fi) 

gratia; t ipsos se inter multitudinem mili- 

tum occultasse: VTI38,5; 1 sanctitas 

regum, qui plurimuni inter homines pollent: 
ap. Suet. 6; t qui (expcrtiti) inter equi- 

tcs proeliari consuessent: VII 18, 1; qui (leuis 
armaturae pedites) inter eos proeliari consue- 
rant: VII 65, 4; ut . . . adulescentes atque ex- 
peditos ex antesignanis . . . inter equites proe- 
liari iuberet: 3,84,3; f primum intcr suos 

queri atque indignari coepit regem ad causam 
dicendam euocari: 3,108,1; t plurimum 

inter eos Bellouacos et uirtute et auctoritate et 
hominum numero ualere: 114,5; magni inter- 
esse arbitrabatur eius auctoritatem inter suos 
quam plurimum ualere: V4, 3; t quod 

exj)editior erat quam ii («), qui inter (intra 
B*fi) aciem uersabantur: 152,7; et Gallus 
inter Gallos sine ulla suspicione uersatus ad 
Caesarem peruenit (seruus): V 45, 4; Epore- 
dorigem et Viridomarum . . . inter equites uer- 
sari suosque appellare (c) iubet: VII 40, 5. 

P) pendet cx sul)st.: quod erat ciuitas magua 
iuter IJelg.is auctoritate atque hominum (c) 
uiultitudiue j)raestabat: 1115,1; (V4, 3 it. a) 
ualere;) quod eum (c) cujMdum rcrum nouarum, 
. . . magnao iuter Gallos auctoritatis cognouc- 
rat; V6, 1; Seuones, quae est ciuitas . . . ma- 
gnae inter (jiallos auctoritatis : V54, 2; neque, 
aliter si faciat, ullam inter suos (inter suos 
ullam o) habet (habcnt f; habcant /,■; haboret 
M'; haboat l del.) auctoritaleui: VI 11,4; drui- 
dibus praeest unus, qui summam inlcr eos liabct 
auctoritatem : VI 13, 8; t lccius Kcmus, 

summa nobilitate et gratia inter suos, . . . 
mittit: 116,4; id tulit (c) factum grauitcr lu- 
dutiomarus, suam gratiam iuter suos minui: V 
4,4; t qui diutlKHimo impubcrcs j)Crni.au- 

serunt, maximam (maxinic A) intcr suos lcnuit 
laudem: VI 21, 4; 1 quorum (Trcucroruui) 
inter Gallos uirtutis opiuio cst (ojjinio cst 
uirt. fi) singularis: 1124,4. 

h) — elg: silontio adgrcssl (aggressi NOh'^; 
aduersi ah^l; om. f) uniuersl (Np.; uniucrsas 
codd.) intra (Oh; intcr Nnfl ; — uniuorHani iu 
reer,.; Ifnlom.) uuiltitiulincm HagittuH coicic- 
bant: 3,50, 1; t ct cum ho intcr cquitum 

turniuH luHln uauoruii t (-crint l)'M-h), cx 
CHHcdlH dcHilluut (u. 00): IV33, 1; 1[ (Jalli 
intcr cquitcH raros sagittarios exjicditoHfiiic lciiis armaturae interiecerant: VII 80, 3; t 

imjicdimenta inter (intra Np.) legiones reci- 
piuntur: VII 67, 3. 

J>. ratiuuom (ct necessitudiueni) interccdere 
si^iiilicut intcr plures; a) iuter c. snbst. uel 
prononi. dcuionstr. (relat.); a) peudet ex uer- 
bis: uelle se de iis (c) rebus, quae inter eos 
agi cocptae neque pcrfectae essent, agerc cum 
eo: 147,1; haec dum inter eos aguntur: 1,36, 
1 ; t quod tempus intcr cos committendi 

proelii conuenerat: Illil, 6; t quod 

obsides inter eos dandos curasset: 119,1; 
t saepe ultro citroque cum legati (saepc cum 
leg. ultro citroque p) inter eos mitterentur: 
I 42, 4. 

fi) pend. ex subst.: arbitros inter ciuitates 
dat: VI, 9; f magnaque iuter eos exsistit 

controuersia (controuersia orta est afik): V 
28,2; principes regionum atque pagorum inter 
suos ius dicunt controucrsiasque minuunt: VI 
23,5; senatumque omnem et quos inter con- 
trouersia csset ad se Decetiam euocauit: VII 
33,2; magnaque inter eos in consilio fuit con- 
trouersia, oporteretne Lucilii (c) Hirri . . . 
rationem haberi: 3,82,5; celeriter est inter eos 
de j)rincipatu controuersia orta: 3,112,10; t 
tantaque iuter eos dissensio exsistit, ut: 1, 
20, 4 ; t concurrunt (c) his Tiuxiliis uisis ; 

fit (ct p) gratulatio inter cos: VII79,3; t 
ius: Vr23, 5 ti. controucrsia. 

b) iiiler sc; a) jicndct ex Hcrbis; aa): dum 
dc conilicioiiil)us iutcr sc agunt: V37, 2; t 
quouiaia in pracscntia ob.^^idibus caucre inter 
se non possint (e) : VII 2, 2 ; t reliqui 

coeunt inter se . . . gladiosque destringunt: 1, 
75,3; t comjjlicarc: VII 73, 4 u. imjjli- 

carc; t concurrunt equites inter sc: 2, 

25,5; t hirp iurando intcr sc coufir- 

niniit: VI 2, 2; t i"'"' adco grauitcr intor 

se incitatae conflixerunt: 2,6,5; t 

coniungerc u. coiiiuiiiso p. <>iil b) (.V loc); 
t celeritcr niissis legatis pcr suos principes inter 
sc couiurant: 1118,3; t priucijics Bri- 

tanuiae . . . inter sc conlocuti . . . optiuuim 
factu cssc duxeruut: IV 30, 1 ; militcs . . . inter 
se jicr tribunoH (c) niilituui ccnturioncsque 
atquc lionestissimos sui generis conloquiintur: 
1,20,1; t "isi oninia consentiant liitcr 

so, non potest lieri, ut uomiuis similitudo sit: 
(ip. Pompei. comm. art. J)on. (ijnimm. Lat. cd. 
Keil V p. lilS) ; t <l"i'i quoqiio (c) jiacto 

agl placeat occulto liitcr sc co iistl tiiuii t: VII 
83,6; t ''i '■'"" taiitojiorc lU^ jioteutatu 

intor so multos anuos contond !■ rcii 1 : 131,4; 
lii ca cluitatc duo do iirincljiatii Intcr sc con- 203 inter — intercedo 204 tendebant, Indutiomarus et Cingetorix: V3, 2; 
(omnibusque annis de locis (c) summis simul- 
tatibus coutendebant (inter se?): V44, 2;) cre- 
broque inter se equestribus proeliis contende- 
bant: 1,40,2; iamque inter se palam de prae- 
miis (CC) ac de (c) sacerdotiis contendebant: 
3,82,4; ^ inter se fidem et ius iurandum 

dant: 13,8; obsidesque uti inter sese (se AQ) 
dent perficit (c) : I 9, 4 ; omnes Belgas . . . contra 
populum Romanum coniurare obsidesque inter 
se dare: 111,1; barbari . . . coniurare, obsides 
inter se dare . . . coeperunt: 11123,2; T[ 

hi omncs lingua, institutis, legibus inter se 
differunt: 11,2; non alienum esse uidetur 
. . . quo differant hae nationes inter sese propo- 
nere: VI 11,1; ^ sibi placere regem Ptolo- 

maeum atque . . . Cleopatram . . . de controuersiis 
iure apud se potius quam inter se armis discep- 
tare: 3,107,2; *{ distare t(. (lii^to 

p. 934 sq. (5 loc.); ^ quini enmt (e) 

ordines coniuncti inter se atque implicati 
(complic. fi): VII 73, 4; f indictis 

inter se principes Galliae concUiis (fi; con- 
siUis a) . . . queruntur de Acconis morte: VII 
1, 4; *f cum bae (cohortes) perexiguo 

intermisso loci (c) spatio inter se constitis- 
sent: V15, 4; % tigua bina . . . interuallo 

pedum duorum inter se iungebat: IV 17,3; 
T milites uero palam inter se loquebantur: 
1,72,4; Tf pecuniam atque equos inter se 

partiti simt (Eporedorix Viridomarusque) : VII 
55,5; Afranius et Petreius et Varro . . . officia 
inter se partiuntur, uti . . .: 1,38,1; id opus 
ioter se Petreius atque Afranius partiuntm-: 1, 
73,3; \ iure iurando ne quis enuntiaret 

. , . inter se sanxerunt: 130,5. 

pp) = se inter se: tum nostri cohortati 
(hortati A) inter se, ne tantum dedecus ad- 
mitteretur, uniuersi ex (c) naui desiluerunt (c) : 
IV 25, 5 ; Galli cohortati iuter se , ne speratam 
praedam ex manibus dimitterent, . . . non du- 
bitant : VI 8, 1 ; itaque iuter se cohortati . . . 
per medios hostes perrumpunt: VI 40, 4; T[ 

ut idem illud interuallum seruetur neque inter 
se contingant trabes: VII 23, 3; milites 
disponit . . ., ut contingant inter se atque (c) 
omnem munitionem expleant: 1,21,3. 

[i) pendet exsubst. : crebraque inter se con- 
loquia milites habebant: 3,19,1; ^ his 

erat inter se de priucipatu contentio: VII 39, 
2; T^ hi perpetuas inter se controuer- 

sias habebant, quinam (uter alteri fj) ante- 
ferretur : V 44, 2 ; quascumque postea controuer- 
sias inter se milites habuerunt: 1,87,2; ^f ut non longo inter .se spatio castra facerent: 
1,87,4. 

7) pend. ex adieet. : uxores habent deni- 
duodenique inter se comniunes (comm. int. 
se [i) et maxime fratres cum fratribus parentes- 
que cum liberis: V14, 4. 

[Falso: iter in (interji; om.B^) Senones (c) 
facere instituit : VII 56, 5 ; cum j inter eam 
{edd.; interea ;;,• intra eam R. Menge; infra eam 
Eiissn.) contignatiouem parietes exstruerentur: 
2,9,3; Pompeianis . . . intra (inter Oafl) ual- 
lum compulsis: 3,95,1.] 

intercedo. A. = ire iuler; a) propr.; 
a) de impedimeutis: demonstrarunt inter sin- 
gulas legiones impedimentorum magnum 
numerum iutercedere: 1117,2. 

[;) dc tempore (= praeterire): ut spatium 
intercedere posset, dum milites . . . conueni- 
rent: 17,6; ^ neque ullum fere totius 

hiemis tempus sine sollicitudine Caesaris inter- 
cessit, quiu . . . nuntium acciperet: V53,5; 
nullum intercedebat tempus, quin extremi cum 
equitibus proeliareutur: 1,78,5; ut, quidquid 
intercederet temporis, hoc omne (c) uictoriam 
(e) morari uideretur (c): 2,39,5; spes uictoriae 
augetur, adeo ut, quidquid iutercederet temporis, 
id morari reditum in Italiam uideretur : 3, 82, 2. 

b) trsl. ; a.) = uetare , impedire : iutercedit 
M. Antonius, Q. Cassius, tribimi plebis: 1, 
2,8. 

ji) = aecidere, iucidere : quod saepe in beUo 
paruis momentis magni casus intercederent : 1, 
21,1. 

B. = esse inter; a) propr. (de loco): oppidi 
murus (e) a (c) planitie . . . recta regione, 
si nuUus amfractus intercederet, MCC pas- 
sus aberat: VII 46,1; 1 V milia pas- 

suum proxima intercedere (intercidere Cte) 
itineris campestris, inde excipere loca 
aspera et moutuosa: 1,66,4; 1 longius 

prosequi ueritus, quod siluae paludesque 
intercedebant: V52, 1; palus, quae perpetua 
(perpetua quae p) intercedebat, Komanos ad 
insequendum tardabat: VII 26, 2; 1 quae 

(siluae) intercederent inter ipsos atque Ario- 
uistum (quae inter eos atque ariou. interced. 
&p): 139,6; V 52, 1 u. palus; H uon 

exaudito (c) souo tubae, quod satis magna 
(magnae p) ualles intercedebat (-bant ^): 
VII 47, 2. 

b) trsl.: huic superiore tempore cum reliquis 
ciuitatibus contiuentia bella intercesserant: V 
11,9; ^ huic et paternum hospitium 

cum Pompeio et simultas cum Curioue inter- 205 intercedo — intercludo 206 cedebat: 2,25,4; t docebat (c) etiam, 

quam ueteres quamque iustae causae neces- 
situdinis ipsis cum Haeduis intercederent : I 
43,6; necessitudinem quidem sibi niliilo 
minorem cum Caesare intercedere: 2,17,2. 

liiterccitisio : nouum . . . introductum 
exemplum queritur, ut tribunicia intercessio 
(potestas Ciaco.) armis notaretur (uetare- 
tur Madu.) atque (potestas add. IIcll.) op- 
primeretur, quae superioribus annis *sine 
arniis esset restituta (constituta Ciacc; oppo- 
sita F. Tloffm.; u. CC): 1,7,2; Sullam nudata 
omnibus rebus tribunicia potestate tamen in- 
tercessionem liberam reliquisse: 1,7,3; 
t nec tribunis plebis sui periculi deprecandi 
neque etiam extremi iuris (intercessione acld. 
codd. et edd.; del. Manut.; intercessionis 
Ciacc.) retinendi . . . facultas tribuitur: 1,5, 1; 
t rcfertur confestim de intercessione tribu- 
norum : 1, 2, 8. 

(intcrcido: V milia passuum proxima 
intercedere (intercidere Ov) itineris campestris: 

i,(;(;,4.) 

iiitercipio. A. animantcs: ut non nulli 
milites . . . repentino equitum aduentu iuter- 
ciperentur (interficerentur (i): V39, 2; 1 

qui (cquitcs) inopinantes pabulatores . . . ad- 
grcssi magnum numerum iumentorum at- 
que honiinum intcrcipiunt: 1,55,1; tt 

(ub his fit initium retinendi Silii (c) atque 
Velanii (et si quos intercipere potueruut add. 
[i) : 1118,2;) obsessis omnibus uiis missi in- 
tercipiuntur: V40, 1. 

IJ. inaninia: ne intercepta epistula nostra 
ab liostibus consilia cognoscantur: V 48, 4; T[ 
lias (naucs triremes) cum audacius progres- 
nas Libo uidisset, sporans intercipi posse qua- 
«Irircmes V ad eas misit: 3,24,2; 1 ut 

. . . tela iii nostros coiccrent et pila interceiita 
reiiiittercnt: II 27,4. 

[Falso: ipsos crudclitcr excruciatos mterficit 
(intercipit p) : VII 38, 9.] 

Interclndo. A. al(|d: (hostes) tutius esse 
arbitraliaiitur oliscssiH uiis conuiieatu inter- 
(luso sine ullo (c) uulncre uictoria potiri: III 
'-'1,2; t quod pontis atquc itiiicrum an- 

friistia(! multitiiilini ([i; iiiiiltitudinis a; cdd.) 
riigam intcrcluscraut: VII 11,8; 1 cuin 

. . . neque subsidio ueniri ncque commcatus 
supportari interclusis itineribus posscnt: III 
3,2; quod . . . intcrcliisis omiiibus itineribus 
iiiillii rc e.v iiroiiiiK^ia atquc Itulia Hiiblciiari 
polcrat: Vil(i5, 4; Cai^snr pracsidiis iii nioiiti- 
liiiH dispositiH oiiiiii ail lliliiriiiii iiitcrcluso (in- terclusos 01) itinere quam proxime potest ho- 
stium castris castra communit: 1,72,5. 

B. alqm; a) additur, uude aI(|S prohibea- 
tur; a) ab aifja re: rationem esse habendam 
dicunt, . . . ut Caesar ab exercitu interclu- 
datur: VIII, 6; legiones a praesidio atque 
impedimentis interclusas maximum flumen 
distinebat: VII 59,5; Caesar . . . ab oppido 
et ponte et commeatu omni . . . se inter- 
clusurum aduersarios confidebat: 1,43,2; sperans 
Pompeium aut Dyrrachium compelU aut (ut 
aef) ab eo (aut oppido /*«?<?) intercludi posse: 
3,41,3. 

[i) al(ia re: uti frumento commeatuque . . . 
Caesarem intercluderet: I 48, 2; hi consuetudine 
populi Romani loca capere, castra munire, com- 
meatibus nostros intercludere instituunt (c): 
11123,(5; 1 quin paene circumuallati at- 

que omni exitu et pabulatione interclusi uide- 
rentur: VII 44, 4; H frumento: 148,2 

u. commeatu; magnum iu timorem Afranius 
Petreiusque perueuiunt, ne omnino frumento 
pabuloque intercluderentur : 1, 61, 2; t 

Galbque in conloquiis interclusum itinere 
(Elauere dc Saulcy) et Ligeri (c) Caesarem 
. . . in prouinciam contendisse confirmabant: 
VII 59, 1 ; hoc uero magis properare Varro, . . . 
ne itinere (in itin. h) aut traiectu interclude- 
retur : 2, 20, 1 ; tum uero omui interclusus itinere 
ad Caesarem mittit (Varro) : 2, 20, 7 ; t 

oppido: 3,41,3 ti. a) extr.; t pa- 

bulatione: VII 44,4 u. exitu; t pa- 

bulo: 1,61,2 u. frumento; f quod re 

frumentaria intercludi posse (Romanos 11 el- 
uetii) confiderent: 123,3; (juod re frumentaria 
aducrsarios interclusi.s.set : 1,72,1; Tf op- 

timum factu esse duxeriint . . . frumento com- 
meatuque nostros prohibcre . . ., quod his supe- 
ratis aut reditu interclusis nemiuem postea 
belli inferendi causa in iJritauniam traiisilurum 
confidebant: IV30,2; 1 traiectu: 2,20, 

1 u. itinere; W Pompcius interclusus 

Dyrrachio . . . castra communit: 3,42,1; 
t si hostem Uibcro intcrcludcre et frumeuto 
{0; frumentiini s) prohiberc potuissent: 1,68, 
3; T[ Ligeri: VII 59, 1 u. itineie. 

b) non addilur, a nuw rc aiiis interclu- 
datiir: res . . . hiic erat . . . deducla, ut . . . 
impedimenta totius exercitus cohortesque 
in castris relictas scruaro nou possent; quibus 
intcrclusis cxercitu Caesaris auxilium fcrri iiulla 
rationo potcrat: 1,70,2; \ Iiic ciim fratri 

intcrcluso ab hostibus au.xiliuiu ferrct: IV 12, 
5; Ti "'i''l('S • • . ucriti, iio angustiis 

iiitcicliidcriiitiM', cuiu cxtrii ct intus liostcm 207 intercludo — intereo 208 haberent, . . . sibi consiilebant: 3,69,4; ^ 

aquae magnitudine pons est interruptus et reli- 
qua multitudo equitum interclusa: 1,40,3; 
^^ Caesarem duobus exercitibus et locorum 
angustiis facile intercludi posse frumentoque 
prohiberi: 1, 17, 1 ; t neque ii, qui pabu- 

latum longius progressi erant, interclusi flumini- 
bus reuerti . . . poterant: 1,48,4. 

interdico. A. alci alqa re: quibus cum 
aqua atque igni interdixisset: VI 44, 3; t 
qua adrogantia in conloquio Ariouistus usus 
Qmni Gallia Eonianis interdLsisset : 146,4; 
Ij" si qui aut priuatus (c) aut populus eorum 
(druidum) decreto non stetit, sacrificiis in- 
terdicunt. . . . quibus ita (om. fj) est inter- 
dictum {intelkg. sacrificiis), hi numero impio- 
rum ac sceleratorum habentur, his (c) omnes 
decedunt (c) : VI 13, 6. 7. 

B. alci, ne (nen): interdicit atque im- 
perat Cassiuellauno , ne Mandubracio neu 
Trinobantibus noceat (e): V22, 5; praecipit 
atque interdicit, proterritis (c) hostibus . . . 
unum omnes petant (c) Indutiomarum , neu 
quis quem (quisquam alium p) prius uulneret 
quam illura interfectum uiderit (c) : V58, 4; 
interdicitque omnibus , ne quemquam inter- 
ficiant: VII 40, 4. 

iiitertlin: non numquam interdiu, saepius 
noctu si perrumpere possent conati: 18,4; qui- 
bus iu castelUs (c) interdiu stationes poneban- 
tur (dispon. p), ne qua subito eruptio fieret ; haec 
eadem noctu excubitoribus ac firmis praesidiis 
teneb.intur (detineb. fi): VII 69, 7; ne de im- 
prouiso aut noctu ad (c) munitiones ho- 
stium (c) multitudo aduolaret aut interdiu 
tela in nostros . . . coicere possent (c) : 
VII 72, 2 ; circumfundi noctu equitatum Cae- 
saris atque omnia . . . itinera obsidere .... 
qua re omni ratione esse interdiu perrunipen- 
dum: 1,67,3.5; siue noctu siue iuterdiu erum- 
perent: 1,81,2; — uterque . . . exercitum edu- 
cunt, Pompeius clam et noctu, Caesar palam 
atque interdiu: 3,30,3. 

intevdam: consuesse enim deos . . ., quos 
pro scelere eorum ulcisci uelint, his secundiores 
interdum res et diuturniorem impunitatem con- 
cedere : 1 14, 5 ; hi neque uultum fingere neque 
interdum lacrimas tenere poterant: 139,4. 

ijiterea: respondit . . . ad Id. Apr. reuer- 
terentur. interea ea legioue, quam secum habe- 
bat . . ., murum . . . fossamque perducit: I 8, 1; 
totum montem hominibus compleri f et interea 
sarcinas in unum locum couferri et eum . . . 
muniri iussit {u. CC) : 1 24, 3 ; (legati se dixe- 
runt) post diem tertium ad Caesarem reuersuros ; interea ne propius se castra moueret petienmt 
(c) : IV 9, 1 ; (obsidum partem) ex longinquiori- 
bus locis accersitam paucis (c) diebus sese (c) 
daturos (c) dixerunt. interea suos remigrare (c) 
in agros iusserunt: IV27, 7; ipse interea, quoad 
legiones conlocatas (c) munitaque hiberna co- 
gnouisset , in Gallia morari constituit : V 24, 8 ; 
quantasuis [magnas etiam] copias Germanorum 
sustineri posse munitis hibernis docebant . . . ; 
re frumentaria non premi; interea et ex proxi- 
mis hibernis et a Caesare conuentura subsidia: 
V 28, 5 ; quae ab reliquis GaUis ciuitates dissen- 
tirent, has sua diligentia adiuncturum .... 
interea aequum esse ab iis communis salutis 
causa impetrari, ut castra munire instituerent: 
VII 29, 7; interea, dum haec geruntur, hostium 
copiae . . . conueniunt : VII 66, 1 ; ... interea 
Commius reliquique (c) duces . . . cum omni- 
bus copiis ad Alesiam perueniunt et . . . con- 
sidunt : VII 79, 1 ; Caesar in Galliam reuertere- 
tur, . . . exercitus dimitteret ; . . . interea, quoad 
fides esset data Caesarem facturum quae. poUi- 
ceretur, non intermissuros consules Pompeium- 
que dilectus: 1,10,4; Pisaurum, Fanum, An- 
couam singuhs cohortibus occupat. interea cer- 
tior factus Iguuium Thermum praetorem cohor- 
tibus V tenere . . ., Curionem cum tribus co- 
hortibus . . . mittit: 1,12,1; Caesar . . . omnem 
agrum Picenum percurrit. . . . interea legio 
XII. Caesarem consequitur: 1,15,3; relinque- 
batur, ut ex longinquioribus regionibus . . . 
naues essent exspectandae. id . . . longum . . . 
uidebatur. interea ueterem exercitum (CC), 
duas Hispanias confirmari . . ., auxilia, equi- 
tatum parari , Galliam Italiamque temptari se ' 
absente nolebat: 1,29,3; condiciones pacis . . . 
Eomae ab senatu et a populo peti debere. f in- * 
terea et (id interesse Madu.; u. CC) rei publi- 
cae et ipsis placere oportere, si uterque . . . 
iurauisset se triduo proximo exercitum dimis- 
surum : 3, 10, 9 ; postulatis Caesaris cognitis mis- ' 
suros ad Pompeium , atque illum reliqua per 
se acturum hortantibus ipsis. interea manerent ' 
indutiae, dum ab illo rediri posset, neue alter ' 
alteri noceret: 3,16,5. 

[Falso : cum f interea contignationem parietes 
exstruerentur: 2,9,3.] 

intereo. A. = pcrire, pessumdari ; a) de 
auim:uitlbus: in primis hoc uolunt persuadere, 
non interire animas, sed ab aUis post mortem 
transire ad alios: VI 14, 5; H qui (ciues 

Eomani) Cenabi perfidia GaUorum interissent: 
VII 17, 7; t omnis noster equitatus, 

omnis nobUitas intcriit (periit /(): VII 38, 2; 
f milia hominum delecta T.YXX una secum 209 intereo — interficio 210 <LXXX delecta secum fi) interitura demon- 
8trat: VII 71,3; ^ cognoscebant equos 

eorum tolerari, reliqua uero iumenta interissc: 
3,49,3; *; milia: VII 71, 3 u. homines; 

^ nobilitas: VII 38, 2 u. equitatus; ^ in- 
terfectos esse legatos duos (c) magnamque 
partem exercitus interisse demonstrat: V38, 
3; horum omnium pars magna in fossis muni- 
tionibusque et fluminis ripis oppressa suorum 
iii terrore ac fuga sine uUo uulnere interiit (in- 
terit alil) : 3, 71, 2 ; ^ magna pars (exer- 

citus) deperiit, . . . multos autumni pestilentia 
. . . consumpsit . . .; quod fuit roboris, 
duobus proeliis Dyrrachinis interiit: 3, 87, 5; 
^^ (Galli) aut se (e) stimulis inopinantes in- 
duebant aut in scrobes delati (c) transfodieban- 
tur aut . . . traiecti pilis miu-alibus interibant 
<P; interiebant a): VII 82, 1; ^^ pauci 

. . . ablati (c) flumine ab equitatu excipiuntur 
ac subleuantur; interit tamen nemo: 1,64,7; 
— pluresque in eo loco sine uulnere quam in 
proelio aut fuga intereunt: 2,35,3; — qui . . . 
non (c) reiecti et relegati longe a (c) ceteris 
aut ferro aut fame intereant: V30, 3; perse- 
quamur eorum mortem , qui indignissime inter- 
ierunt, atque hos latrones iuterficiamus: VII 
38, 8. 

b) de nauibos: eo die naues Massiliensium 
cum iis, quae sunt captae, intereunt VIIII: 1, 
58,4; tcmpestas . . . naues Khodias adflixit, 
ita ut ad unam omnes . . . eliderentur et nau- 
fragio interirent: 3,27,2. 

B. = iid irrltiim rcdisri: ita multorum men- 
sium <c) labor hostium perfidia et ui tempe- 
statis puncto temporis interiit: 2,14,4; ^ 

suorumque tormentorum usum <usu hl) , qui- 
bus ipsi magna sperauissent , spatii propinqui- 
tate (Machi. ,• spatio propinquitatis codd. et edd.) 
interire . . . intelleguiit: 2, IG, 3. 

■nterfirio. A. obieet. est nppellat.: exer- 
citum . . . reducit suis oninibus . . . incolumi- 
bus, ex numero aduersariorum circiter DC 
interfectis ac mille (c) uulneratis: 2,35,6; t 
(auum: 112,7 u. IJ. b) Ca.ssium;) ^ La- 

bienus <c) . . . (captiuo.si omnes productos 
<c) . . . commilitoncs appellnns . . . in om- 
nium conspectu interfecit: 3,71,4; t cen- 

turiones u. c<>iitnrio ;). :'>12 (3(4) loc); \ 
Carnutes . . . Cenabum concurrunt ciuesque 
Romanog, qui negotiandi causa ibi coiistiterant, 
in his C. Fufium Citani, honcstum cquitem 
Rom. , . . . intcrficiunt lionnque eoruni diri- 
piunt: VII. 'i,l; ijiKos (oiucs Kom.) CMiidelitcr 
oxcruciatos (Litauii-cuN) iiitorlicit (interiipit [j) : 
VII 38, i); mouebatur etinm niigericordia ciiiiiiin. quos interficiendos uidebat: 1,72,3; ^ 

unamque cohortem . . . seclusam ab reliquis 
circumueniunt atque interficiunt incolumesque 
. . . reuertuntur: 1,55,3; t (consulem: 

1 12, 5 u. B. b) Cassium ;) ^ itaque inter- 

fectis Nouioduni custodibus quique eo nego- 
tiandi <aut itineris add. fj; Schn.) causa con- 
uenerant pecuniam . . . inter se partiti sunt: 
VII 55,5; ^ eodemque igne nautas domi- 

nosque nauium interfecit <-ficit 0): 3,8,3; 
^ (duumuirum: VII 65, 2 u. B. b) Domnotau- 
rum;) \ non nullis eorum (equitum) 

interfectis (milites) incolumes se ad nostros rece- 
perunt: 3,28,6; u. praeierea eqnes p. 1028 
(3 loc); VII 3,1 u. ciues; t (fiHum: VII 
65,2 M. B. b) Domnotaurum ;) hi . . . Bibuli 
filios duos interfecerant : 3,110,6; ^ frater 
(Pisonis) • • • incitato equo se hostibus obtulit 
atque interfectus est <est iuterfectus ^): IV 
12, 6; ego fratribus atque omnibus meis propin- 
quis interfectis dolore prohibeor . . . pronim- 
tiare: VII 38, 3; 1 quibus submotis omnes 

sagittarii funditoresque destituti inermes sine 
praesidio interfecti sunt: 3,93,5; ^ ho- 

mines: III 6,2 «. partem; (VI34,5 !<. stirpem;) 
VII 77, 8 u. milia; ilU (equites), ut erat impera- 
tum, circumsistunt hominem (/. f. Dunmorigem) 
atque interficiunt: V7,9; eos (duces) . . . ho- 
mines imperitos et per conloquium deceptos 
crudelissime interfecisse: 1,85,3; ^ hostes 
u. hosti» p. 1331 (5(13) loc); 1 (im- 

peratorem: 3.31,3 w. B. b) Crassum;) ^ 
inopia pabuli adducti . . . omnia sarcinaria 
iumenta interfici iubent: 1,81,6; ^ 

proinde . . . persequamur eorum mortem, qui 
indignissime interierunt atque hos latrones 
interficiamus: VII38,8; t legatum: (I 

12,7 u. B. b) Cassium; III 20, 1 ««. Valerium ;) 
interfectos esse legatos duos (c) mngnamque 
partcm exercitus interisse demonstrat : V 38, 3 ; 
1 nihil esse negotii subito oppressam legio- 
nem, quae cum Cicerone hiemct, iuteriici: V 
38,4; 1[ milia: 1116,2 u. partem; Cae- 

sar . . . circiter tribus mihbus hostium (otn. 
(i) ex nouissimo agniine intcrfectis . . . castra 
fecit: VII 68,2; quid honiinum <c\ milibus 
LXXX (c) uno loco intcrfoctis propinquis con- 
sangiiineisquc uostris animi fore existimatis: 
VII 77, 8; 1 milites: (V37,4 u. B. b) 

Cottam;) (ut non nulli milites . . . repentino 
equitum aduentu interciporcutur <interfiroren- 
tur fi) : V39, 2;) ex Afraninnis interfioiuiitur 
T. Caeciliiis, prinii pili oeiiturio. et prnetcr oiiin 
ccnturiono.s IIIl, niilito.s nmplius CC: 1,46,5; 
75,2 u. C c); odioiiiit, pcue» quem qiiisquo sit 

14 211 interficio 212 Caesaris miles, ut producat (c); productos 
palam in praetorio interficiunt: l,7fi, 4; coin- 
pluresque niilites, etiani non nulli centuriones, 
interficiuntur : 1,80,5; milites ad unum omnes 
interficiuntur : 2, 42, 5 ; 44, 2 2«. partem ; crebrae 
. . . ex concursu multitudinis concitationes fie- 
bant compluresque milites huius (CC) urbis 
omnibus partibus interticiebantur: 3, 106, 5; t 
ita sine ullo periculo tantam eorum multitu- 
dinem nostri interfecerunt, quantum fuit diei 
spatium: 1111,6; t nautas: 3,8,3 u. 

dominos; t omni nobilitate Haeduorum 

interfecta tantum potentia antecesserant , ut: 
VI 12, 3; t quorum (hostium) magno 

numero interfecto Crassus . . . oppidum So- 
tiatium (e) oppugnare coepit: 11121,2; reliqua 
fuga desperata magno numero interfecto reliqui 
se in flumen praecipitauerunt: IV 15,2; magno- 
que (c) eorum (hostium) numero (e) interfecto 
neque sui colligendi neque consistendi . . . facul- 
tatem (nostri) dederunt: V17,4; quos Labienus 
equitatu consectatus magno numero interfecto, 
compluribus captis . . . ciuitatem recepit (c) : VI 
8, 7 ; magnus (hostium) numerus capitur atque 
interficitur : VII 88, 7 ; (nostri) magno numero Al- 
bicorum et pastoruhi interfecto partem nauium 
deprimunt: 1,58,4; (equites) tota auxilia regis 
. . . in fugam [se] coiciunt equitatuque omni 
fere incolumi . . . magnum peditum numerum interficiunt: 2,26,4; hos (Numidas) adorti magnum eorum numerum interficiunt (equites) : 
2,38,5; (ciues Romaui) eos castris expulerunt 
et magno numero interfecto reliquos . . . in 
naues confugere coegerunt: 3,9,7; — ut . . . 
maximus numerus hostium uuhieraretur 
atque interficeretur: V43, 5; t transire 

conantes (Atrebates) insecuti gladiis magnam 
partem eorum impeditam interfecerunt (mili- 
tes) : II 23, 1 ; ex hominimi milibus amplius 
triginta . . . plus tertia p.arte interfecta reliquos 
perterritos in fugam coiciunt: 1116,2; V37, 4 
u. B. b) Cottam; magna parte exercitus nostri 
interfecta multo minorem superesse . . partem: 
V 55, 1 ; parsque (hostium) ibi . . . a militibus, 
pars iam egressa portis ab equitibus est inter- 
fecta: VII 28,3; quarum cohortium milites . . . 
luba conspicatus . . . magnam partem eorum 
interfici iussit : 2, 44, 2 ; ita ut . . . interirent et 
ex magno remigum propugnatorumque numero 
pars ad scopulos adlisa interficeretur, pars ab 
nostris detraheretui (c): 3,27,2; t pa- 

stores: 1,58,4 u. numerum; t cuius 

pater . . . regnum obtinuerat (c) interfectus- 
que erat a Cassiuellauno : V 20, 1 ; cuius pater 
. . . ob eam causam, quod regnum adpetebat. a (c) ciuitate erat interfectus (interdictus hik) : 
VII 4, 1 ; t (omnia aedificia . . . incende- 

bantur, (pecora interficiebantur add. [i), 
praeda ex omnibus locis agebatur : VI 43, 2 ;) 
t pedites: 2,26,4 u. numerum ; t prae- 

fectum: 3,60,4 u. B. 1)) Volusenum; t 

ut quos (principes?) in conspectu Galliae 
interficere uereretur, hos omnes in Britanniam 
tr.aductos necaret: V6, 5; principes ciuitatis, 
Eporedorix et Viridomarus, insimulati prodi- 
tionis ab Romanis indicta causa interfecti sunt: 
VII 38, 2; 65,2 u. B. b) Domnotaurum ; t 

propinquos: VII38,3 u. fratres; t pro- 
pugnatores, remiges: 3,27,2 u. partem; 
t quibus in fugam coniectis sagittarii cir- 
cumucnti interfectique sunt : VII 80, 7 ; 3, 93, 5 
u. funditores; t Aulerci Lexouiique se- 

natu suo interfecto, quod auctores belli esse 
nolebant, portas clauscrunt: 11117,3; t 

qui (Bibulus) de seruis liberisque omnibus ad 
impuberes supplicium sumit et ad unum (omnes 
add. b) interficit: 3,14,3; 1 ubi suos urgeri 
. . . uidit . . ., quartae cohortis omnibus cen- 
turionibus occisis signiferoque <e) interfecto 
...: 1125,1; t si negotium confici stir- 

pemque hominum sceleratorum interfici uellet 
(c): VI 34,5; t q"' (tirones) omnes ad 

eum perducti (c) contra religionem iuris iurandi 
in eius conspectu (e) crudelissime interficiun- 
tur: 3,28,4; t (tribunum: V15,5 u. 

B. b) Laberium;) t tos (uros) studiose 
foueis captos interficiunt: VI 28,2; qui pluri- 
mos ex his (uris) interfecerunt (interfecerint 
Oa^^f; Aim.), . . . magnam ferunt laudem : VI 28, 
3; tdeuxoribus... quaestionem habent 
et, si compertum est, igni (e) atque omnibus 
tormentis excruciatas interficiunt : VI 19, 3. 

B. obi. est nonieu propriuni; a) eiuitatis: 
Albicos: 1,58,4 u. A. numerum; t atque 
unum (b; uncum alil; unicum O; egum uel 
aegum A7) AUobrogcm ex duobus, quos per- 
fugisse ad Pompeium supra docuimus, cum qui- 
busdam interfecit : 3,84, 5; t Atrebates: 

II 23, 1 u. A. partem; t Gallos: VII 70, 7 u. 

C. a) multos; t Massilienses: 2,14,6 
ib.; t Ws (Menapiis) interfectis nauibus- 
que eorum occupatis . . . flumen transierimt 
(Vsipetes et Tencteri): IV 4, 7; t neque 
uero primum impetum nostrorum Numidae 
ferre potuerunt, sed interfectis circiter CXX 
reliqui se in castra . . . receperunt: 2,25,5; 38, 
5 u. A. numerum; t neque interesse, 
ipsosne (Romanos) interficiant impedimentisne 
exuant: VII 14, 8. 

b) singulorum lioiiiiiuim : Caecilium: 1, 213 interficio 214 46,5 u. A. milites; t quod si eum (Cae- 

sarem) interfecerit, multis sese nobilibus . . . 
gratum esse faclurum: 144,12; t tic 

pagus . . . L. Cassium consulem interfecerat 
et eius exercitum sub iugum miserat: 112,5; 
quod eius soceri L. Pisonis auum, L. Pisonem 
legatum , Tigurini eodem proelio quo Cassium 
interfecerant : 112,7; t Seuones . . . Ca- 

uarinum . . . interficere publico consilio co- 
nati . . . expulerunt: V54, 2; 1[ qui (Milo) 

Clodio interfecto eo (c) nomine erat damna- 
tus: 3,21,4; t (Coelius) ab his (equiti- 

bus) est interfectus: 3,22,3; \ ibi L. 

Cotta pugnans interficitur cum maxima parte 
militum: V37, 4; t qui (Parthi) paulo 

ante M. Crassum imperatorem interfecerant: 
3,31,3; t centuriones . . . circiter XXX 

amisit. interfectus cst etiam fortissime pugnans 
Crastinus . . . gladio in os aduersum coniecto: 
3,99,1; t Curio numquam se . . . in eius 
conspectum reuersurum confirmat atque ita 
proelians interficitur: 2,42,4; t L. Do- 

mitius ex castri.s in montem refugiens . . . 
ab equitibus est iuterfectus: 3,99,4; t 

C. Valerio Doninotauro (c), Caburi tilio 
(duumuiro {om. cab. fil.) (i>), principe ciuitatis, 
conipluribusque aliis interfectis intra oppida . . . 
compelluntur: Vll()5, 2; t si iiim faciat 

(Dumnorix) neque pareat, interfici iubet: V 
7,7; 7,9 u. A. hominem; t Eporedo- 

rigem et Viridoniarum: VII 38, 2 «. A. prin- 
cipes; Eporedorigem et Viridomarum, quos illi 
interfectos existimabaut, inter equites uersari 
. . . iubet: VII 40, 5; t eodem tempore 

L. Fabius (sabinus .4(>) centurio qiuque uua 
murum ascenderant circumuenti atque interfecti 
de (c) muro praecipitabautur (c): VII 50,3; 
— Fabius a proximis niilitibus circumuentus 
interficitur (interf circ. «■^): 2,35, 2; t *-'• 

FufiuH Cita: VII 3, 1 ««. A. ciues; t prae- 
cipit . . ., omnes petant (c) Indutiomarum 
(c) neu quis (c) quem prius uulneret quam 
illum interfectum uiderit (c) : V 58, 4 ; in ipso 
fluminis uado deprehensus Indutiomarus inter- 
ficitur caputque eius refertur in ciistra: V 58, 
6; iuterfecto Indutiomaro . . . ad eius propin- 
quos . . . imperium defertur: VI 2,1; t 

eo die Q. Laberius (c) Durus, tribumis mili- 
tum, interficitur: V15, 5; t Q- Lucu- 

aiu8, eiusdem ordinis, fortissinie pugnans, 
dum circumueuto fiho subueiiit, interficitur: V 
85,7; t Pisonem: 112,7 «. Ca.sHium; 

intcrliciuntur JyXXUll, in his uir liirtissimuH 
PiKo A(juil,iiniiH: 1^12,4; t Acliillain . .. 

et L. yeptimium . . . ad interiiciendum Piim- peium miserunt: 3,104,2; ibi ab Achilla et 
Septimio mt«rficitur: 3,104,3; t Pothi- 

nus (c) . . . indicatis deprehensisque internun- 
tiis a Caesare est interfectus: 3,112,11; t 

(Sabinus) interim, dum de condicionibus 
. . . agunt . . ., paulatim circumuentus inter- 
ficitur: V37,2; t tertium iam hunc (Tasge- 
t i u m) annum regnantem inimici (c) palam (c) 
multis ex ciuitate auctoribus (eum add. a) inter- 
fecerunt: V25, 3; quorumque opera cognouerit 
(c) Tasgetium interfectum, hos comprehensos 
ad se mittere (iubetl: V 25,4; neque aliter Car- 
nutes interficiundi Tasgetii consilium fuisse 
capturos : V 29, 2 ; t ubi paucis ante annis 

L. Valerius Praeconinus legatus exercitu pulso 
interfectus esset: III 20, 1 ; Vll 65, 2 u. Domno- 
taurum; t paulumque afuit, quin Varum 

(Fabius) intei-ficeret: 2,35,2; t Virido- 

marum u. Eporedorigem ; t primum co- 

nati sunt (Raucillus et Egus) praefectum equi- 
tum C. Volusenum interficere: 3,60,4; tt 
quos (Dioscoriden et Serapionem) ille 
(Achillas) , cum in conspectum eius uenissent, 
. . . corripi atque interfici iussit; quorum alter 
accepto uuhiere occupatus {CC) per suos pro 
occiso sublatus, alter (acc. uuln. occ. p. s. p. o. 
subl., alter om. af) interfectus est: 3,109,5. 

V>. obi. sunt prouoin., adicet., sim.; a): 
alios: VII 65,2 u. B. b) Domnotaurum; t 
alterum: 3,109,5 «. B. b) extr.; t om- 

nesque (caetrati) ab eis cu-cumuenti in con- 
spectu utriusque exercitus interficiuntur (ab 
equitatu): 1,70,5; t complures u. com- 
plare^ p. 023 sq. 1)) (S loc); t luultx) 

illa grauius aestimari debere (c), liberos, con- 
iuges in seruitutem abstrahi, ipsos interfici: 
VII 14, 10; t liberos: 3, 14, 3 «. A. seruos; 

t magnus ibi uumerus pecoris repertus, multi- 
que in fuga sunt comprehcnsi atque intertecti : 
V21,6; nostri eruptioue facta multis corum 
interfectis . . . suos incolumes reduxeruut: V 
22, 2 ; multis utrimque interfectis maiorem mul- 
titudinem ad arma (c) concitant (Haeduil: VII 
42,6; multis interfectis, compluribus eciuis cap- 
tis (iermani sesc recipiunt: VII 70,7; iliuiuc 
multis intcrfoctis reliquos infccta re in opiiiilum 
(nostri) reppulcrunt: 2,14,6; t uostri ... 

nou nullos ibi rcpugnautes interfeceruut : 3, 
67,6; t n" dubitamus, quin . . . Komani 

iam ad nos intcrlicienilos conciirrant? VII 38, 
8; t ""«tri . . . partiiu fugicntcs ab 

equitatii intcrliciuntur, iHirtini integri prociim- 
bunt: 2,42,2; t rdiiiuos omiics cquitatu 

consecuti (consocuti cqiiitcM [i^ iiostri iiitcrfecc- 
runl: 153,3; no co ((uiilciu tcinpoio (luis^iUiini 215 interficio - interiectus 216 loco cessit, sed circumuenti omnes interfectique 
sunt : VII 62, 7 ; ne grauius permoti milites . . . 
diutino labore omnes puberes interficerent: 2, 13, 
3; (3,14,3 ?(. A. seruos; 28,4 ib. tirones) reli- 
quos omnes eanmi turmarum aut interfecerimt 
aut captos ad Domitium deduxerunt (ti. CC): 
3,38,4; 1[ (liostes nostrorum) paucis in- 

terfectis reliquos incertis ordinibus perturbaue- 
rant: IV 32, 5; paucisque utrimque interfectis 
Caesar loca maxime necessaria complexus uoctu 
praemunit <c): 3,112,7; Tf hostes impeditos 
nostri . . . adgressi magnum eorum numerum 
occiderunt. . . . primos (que add. fl), qui trans- 
ierant, equitatu eircumuentos interfecerunt : II 
10,3; T puberes: 2,13,3 u. omnes; ^ 
interdicitque omnibus, ne quemquam inter- 
ficiant: VII 40, 4; f quos: V6,5 w. A. 

principes; suo beneficio conseruatos . ., quos 
iure belli interficere potuisset : VII 41, 1 ; ^ 

quosdam: 3,84,5 u. B. a) Allobrogem; f 
reliquos: 153,3 et 3,38,4 u. omnes; ^f 

si sese (se si (b) interfici nollent, arma ponere 
iusserunt: IV37, 1; noctu (c) ad unum omnes 
desperata salute se ipsi interficiunt : V 37, 6 ; 
t cum (Germani) suos interfici uiderent: IV 
15, 1 ; qui (exercitiis) iniuria etiam accepta suis- 
que interfectis quos in sua potestate habuerit 
conseruarit: 1,85,2. 

b)nuiiier.: (Vorenus)uno interfecto reliquos 
paulum propellit: V44, 11; — in medios hostes 
inrupit duobusque interfectis reliquos a porta 
paulum (c) summouit: VII 50,5; — • in eo 
proelio ex equitibus nostris interficiuntur quat- 
tuor et septuaginta (LXX. IIII a): IV 
12, 3 ; — ex his circiter LXXX interfectis, reii- 
quis in fugam coniectis, duobus amissis in castra 
se receperunt (nostri): 3,37,7; — CXX: 2,25, 
5 ti. B. a) Numidas; — ex numero aduer- 
sarionmi circiter DC interfectis ac mille (c) 
uulneratis : 2, 35, 6. 

e) enuntiat.: eos, qui in spem potiundorum 
castrorum uenerant, undique circumuentos inter- 
ficiunt (milites): 1116,2; neque . . . repertus 
est quisquam, qui eo interfecto, cuius se ami- 
citiae deuouisset, mori (e) recusaret: 11122,3; 
VII 50, 3 u. B. b) Fabium ; 55, 5 ii. A. custodes ; 
sic cum suis fugientibus permixti, quos non 
silu.^e montesque texerunt, ab equitatu simt 
interfecti : VII 62, 9 ; (Petreius) conloquia mili- 
tum interrumpit, nostros repelHt a castris, quos 
depreudit (c) interficit: 1,75,2; qui una pro- 
currerant leuis arm.-iturae (c), circumuenieban- 
tur atque interficiebantur ab nostris : 2, 34, 3. 

d) iutellegend. cst obi.: sibi praestare . . . 
quamuis fortunam a populo E. pati quam ab his per cruciatum (c) interfici, inter quos do- 
minari consuessent: 1131,6; postremo in acie 
praestare interflci quam non ueterem belli glo- 
riam . . . recuperare: VII 1,8. 

Interlicei-e .alqm indlcta eausa: VII 38, 2; 
iure belli: VII 41,1; sine ullo periculo: 
1111,6; contra religionem iuris iurandi: 
3,28,4; t igue: 3,8,3; (VH9,3;) per 

cruciatum (-tus): 1131,6; (gladiis (-io): II 
23,1; 3,99,1; tormentis: VI 19,3;) f se 

interlicere: V37, 6. 

Aduerb.: crudelissime : 1,85,3; 3,28,4; 
palam: V25,3; 1,76,4. 

(luterimere non exstat in Caesaris scripti-s.) 
intericio: (duces aduersariorum) crebras 
stationes disponunt equitum et cohortium ala- 
riarum legionariasque intericiunt cohortes: 1, 
73,3; reliquas (cohortes legionesque Pom- 
peius) inter aciem mediam cornuaque interiece- 
rat (-rant a): 3,88,3; t expeditos: 

VII 80, 3 ii. sagittarios; ^ Neruii .anti- 

quitus . . . teneris arboribus incisis atque in- 
flexis (c) crebrisque (c) in latitudinem ramis 
enatis (c) et rubis sentibusque interiectis 
eflecerant, ut: 1117,4; t saepes: II 22, 

1 u. interieetlis ; 1 quin equestri proelio 
interiectis sagittariis quid in quoque esset 
animi ac uirtutis suorum periclitaretur (c) : 
VII 36,4; GaUi inter equites raros sagittarios 
expeditosque leuis armaturae interiecerant : VII 
80, 3 ; f ut . . . (trabes) singulae singulis 

saxis interiectis arte contineantur : VII 23, 3. 
P. Attii equitatus omnis et una leuis ar- 
maturae {Ald.; armatura et corfrf.) interieeti 
(-iectio a) complures, cum se in uaUem de- 
mitterent (c) , cernebantur : 2, 34, 2. 

interiectas ui adiectiui. A. de loco: 
conuallis: 2,27,4 u. uaUis ; t in magno 

impetu maris atque aperto paucis portibus 
interiectis, quos tenent ipsi, onines fere . . . 
habent uectigales (m. CC) : III 8, 1 ; t 

cum . . . resisterent saepibusque densissi- 
mis, ut ante demonstrauimus, interiectis pro- 
spectus impediretur {u. CC) : II 22, 1 ; \ 

indiguantes milites . ., quod conspectum suum 
hostes perferre (c) possent tantulo spatio 
kiteriecto: VII 39,4; reliquis ex omnibus par- 
tibus colles mediocri interiecto spatio . . . op- 
pidum cingebant: VII 69,4; cogebantur Cor- 
cyra atque Acarnania longo interiecto nauiga- 
tionis spatio pabulum supportare: 3,58,4; t 
atque una ualle (atque conualle Paul) non 
magna interiecta suas uterque copias instruit: 
2,27,4. 

B. de tempore: interiectisque aliquut diebus 217 jntenectus interim 218 . . . subito meridiano tempore . . . portis se 
-|- foras rumpunt: 2,14,1; ^ interim Pom- 

peius liac satis louga interiecta mora et re 
nuntiata V (c) legiones (c) . . . subsidio suis 
duxit: 3,69,1; 'l breui spatio iuteriecto 

. . . hostes ex omnibus partibus signo dato de- 
currere : III 4, 1 ; ut maiore spatio temporis in- 
teriecto militum mentes sanarentur : 2, 30, 3. 

interini : dies circiter quiudecim iter fece- 
runt .... interim cotidie Caesar Jlaeduos fru- 
meutum . . . fiagitare: 116,1; equitatumque, 
qui sustiueret bostium impetum , niisit. ipse in- 
terim . . . aciem instruxit: 124,2; dies couloquio 
dictus est ex eo die quintus. interim saepe ultro 
(c) citroque (c) cum legati inter eos mitteren- 
tur, Ariouistus postulauit: 142,4; lianc (palu- 
dem) si nostri trausirent, bostes exspectabaut. 
. . . interini proelio equestri inter duas acies 
contendebatur : 119,2; castris munitis uineas 
agere . . . coepit. interim omuis cx fuga Sues- 
sionum multitudo in oppidum proxima nocte 
conuenit: 1112,4; cum se ilU identidem . . . 
reciperent . . ., interim legiones sex (c) ... 
opere dimenso castra muuire coeperuut: II 19, 
5; . . . interim milites legionum duarum, quae 
. . . praesidio impedimentis fueraut, proelio 
nuntiato cursu incitato . . . ab hostibus cou- 
spiciebantur: 1126,3; maiori tamen parti pla- 
cuit hoc reseruato (c) ad extremum *casuni 
consilio interim rei cuentum experiri et castra 
defendere : 111 3, 4 ; quod ipse aberat lougius, 
uaues interim longas aediticari . . ., remiges . . . 
institui (c), nautas gubcrnatoresque comparari 
iubet: 1119,1; ad quarum initium siluarum 
cum Caesar perueuisset castraque munire in- 
stituisset, neque hostis interim uisus esset:IIl 
28, 3 ; ... iuterim ad praefectos, qui . . . antecesse- 
rant, uiittit: IV 11,0 ; Caesar . . . iu fines fcjugam- 
broruni conteudit. iuterim <_in itinere Hartx) a 
compluribus ciuitatibus ad eum legati ueniuut: 
IV 18,3; ipse . . . in Moriuos proticiscitur .... 
huc naues . . . iubet conuenirc. interim cousilio 
eius cognito et per mercatores perlato ad Bri- 
tannos . . . ad eum legati ueniuut: IV 21, 5; 
dum reliquae naues eo conuenirent, . . . in au- 
coris exspectauit. interim legatis tribunisquc 
militum conuocatis . . . quae lieri ucllct osten- 
dit inonuitque . . .: IV 23, 5; ex easedis desi- 
liuut et pedibus (c) proeliantur. aurigae iuterim 
puulatim (c) ex proelio excedunt atque ita cur- 
rus {(■) conlocant, ut: IV 33, 2; seeutae suiit 
coutinuos comiilures dics temiicstates .... in- 
terim barliari nuutius in onincs jiarlcs dimise- 
runt pau('itatenii|ue nostniriuu milituiu suis 
pracdicaueriiiil it . . . ilciiKinstraucnuit: IV 31, 5; Caesar omnem . . . equitatum suis auxilio 
misit. intcrim nostri railites impetum hostium 
sustinucrunt atque amplius horis quattuor for- 
tissime puguaueruut et . . . eomplures . . . oc- 
ciderunt: IV 37, 3; ... interim Trinobantes . . . 
legatos ad Caesarem mittunt pollicenturque 
. . .: V20, 1; . . . interim ab omnibus legatis 
. . . certior factus est: V25, 5; cum quaepiam 
(c) cohors ex orbe excesserat atque impetum 
fecerat, hostes uelocissime refugiebant; uiterim 
eam partem nudari necesse erat et ab latere 
aperto tela recipi (c) : V 35, 2 ; interim , dum 
de condicionibus inter se agunt longiorque con- 
sulto ab Ambiorige instituitur sermo <c), pau- 
latim circumueutus interficitur : V37, 2; con- 
sedit et . . . castra commuuit .... interim 
speculatoribus in omnes (c) partes (c) dimissis 
explorat : V 49, 8 ; ... interim ad Labienum 
. . . incredibili celeritate de uictoria Caesaris 
fama perfertur: V53, 1; equilesque undique 
euocat; his certam (c) diem conueuieudi dicit. 
iuterim prope cotidie cum omni equitatu In- 
dutiomarus sub castris eius uagabatur . . .; 
equites plerumque omues tela . . . coiciebant: 
V 57, 3 ; intromissis equitibus . . . omnes suos 
custodiis intra castra continuit .... interim ex 
consuetudine cotidiana Imlutiomarus ad castra 
accedit atque ibi maguam partem diei cousumit : 
V58, 2; aditus uiasque in Suebos perquirit. in- 
terim paucis post diebus fit ab Vbiis certior: 
VIIO, 1; ... interim confecta frumeutatioue 
milites nostri clamorem exaudiunt; praecurrunt 
equites ; . . . cognoscuut : VI 39, 1 ; ... iuterim 
Lucterius Cadurcus iu Kutenos missus eam 
ciuitatem Aruernis conciUat: V117, 1; . . . in- 
terim Teutomatus . . . cum magno equitum 
suorum numcro (c) . . . ad eum perueuit: VII 
31,5; . . . interim nuntio allato omnes (c) 
eorura milites iu potestate Caesaris teneri cou- 
curruul ad Aristium . . .: Vll 43, 1 ; . . . in- 
lerim ii, qui . . . muuitionis causa conueneraut, 
primo cxaudito clamore . . . eo contcnderuut: 
VII 48, 1 ; Domitius ad Pompeium . . . peritos 
regionum . . . cum litteris raittit, qui . . . orent, 
ut sibi subueniat. . . . interini suos cohortatus 
tormeuta in muris dispouit certasque cuique 
partes . . . attribuit. militibus . . . agros ex 
suis possessiouibus poUicetur. . . . interiui Cae- 
sari uuntiatur : 1, 17, 3 cHS, 1 ; . . . iuterim Oscen- 
ses et Calagurritimi ... mittunt ad eum lega- 
tos sesequc iniperata facturos pollicentur: 1,60, 
1 ; lcgalosque de iiaee . . . ad Caesarem luittunt. 
iiiterim alii suos in ciistra iiiiiitaiidi causa ad- 
ducunt, alii ab suis abdiiciiiitur >^adduc. alil) 
. . .: 1, 71,4; ... iiitcrim L. Nasidiiis . . . ficlo 219 interim — intermitto 220 Siciliae . . . peruehitur adpulsisque Messanam 
naiiibus . . . deducit : 2, 3, 1 ; ... interim sub 
museulo milites uectibus infima saxa turris ho- 
stium . . . couuellunt: 2,11,3; . . . interim ad- 
uentu longarum nauium Curio pronuntiare 
onerariis nauibus iubet: 2, 25, G; ... interim 
postulant, ut sint iudutiae, atque ab iis (c) im- 
petrant : 3, 15, 7 ; crebraque inter se conloquia 
milites habebant, neque ullum interim telum 
per pactiones loquentium traiciebatur: 3,19,1; 
. . . interim JMilo dimissis circum municipia 
litteris . . . quos ex aere alieno laborare arbi- 
trabatur sollicitabat: 3,22,1; ... interim acer- 
bissime imperatae pecuniae tota prouincia exige- 
bantur: 3, 32, 1 ; multaque erant intra eum locum 
manu sata, quibus interim iumenta pasceret: 3, 
44,3; . . . interim certior factus P. Sulla . . . 
auxilio cohorti uenit: 3, 51, 1 ; . . . interim Pom- 
peius hac satis longa interiecta mora et re nun- 
tiata V (c) legiones (c) ab opere deductas (c) 
subsidio suis dusit : 3, 69, 1 ; ipse enim neces- 
sario etesiis tenebatur .... interim coutrouer- 
sias regum ad populum Eomanum et ad se . . . 
pertinere existimans . . . ostendit sibi placere 
. . . : 3, 107, 2 ; has munitiones insequentibus 
auxit diebus .... interim fiUa minor Ptolomaei 
regis uacuam possessionem regni sperans ad 
Achillam sese ex regia traiecit unaque bellum 
administrare coepit: 3,112,9. 

intei-ior. 1. adiect. Cf. Riemann, liPk. 
V 103 sqq. 

duas fossas . . . perdusit, quarum interio- 
rem (inferiorem Ooler) campestribus ac de- 
missis locis aqua . . . compleuit: VII 72,3; f 
(inita (c) aestate in ulteriorem (^; interiorem 
a; eiU.) Galliam qui deduceret Q. Pedium 
legatum misit: 112,1;) ^ legionai-ii inte- 

rioris munitionis defensores . . . tormentis . . . 
terrebant: 3,63,6; t Britanniae pars in- 

terior (inferior ^ ; om. A) ab iis incolitur, quos 
. . . ; maiitima pars ab iis, qui: V 12, 1 ; is naues 
nostras interiorem in portum (Ciacc; par- 
tem codd.) post oppidum reduxit: 3,39,2; 
quattuor biremes . . . in interiorem portum 
(Oiacc; partem oodd.; Np., Dt.) traduxit: 3, 
40,4; t iUi interiore spatio perpetuas 

munitiones efficiebant: 3,44,4; illi operibus 
uincebant , quod . . . interiore spatio minorem 
circuitum habebant: 3,44,5; f (nauibus 

circumuecti milites in exteriorem (interiorem 
NO^hl) uallum tela iaciebant: 3, 63, 6;) relicto 
interiore uallo maiorem adiecerat munitionem: 
3, 66, 4. 

3. ui su1)st. ; A. = niediterraiiei: interiores 
plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne uiuunt peUibusque sunt uestiti: V 
14,2. 

B. = hostis iutcrior, ii qui niuuitiouibus 
circuniuallati eraut: at interiores, dum ea, 
quae . . . ad eruptionem praeparata (e) erant, 
proferunt, priores fossas explent, diutius in his 
rebus administrandis morati prius suos disces- 
sisse cognouerunt quam munitionibus adpropin- 
quarent. ita re infecta in oppidum reuerterunt: 
VII 82, 3. 4 ; interiores desperatis campestribus 
locis . . . loca praerupta . . . temptant; huc ea, 
quae paraueraut, conferunt. multitudine telorum 
ex turribus propugnantes deturbant, aggere et 
cratibus fossas explent, falcibus uallum ac lori- 
cam rescindunt: VII86, 4. 5. 

iuteritns: Labienus interitu Sabini et 
(om. p) caede cohortium cognita . . . litteras 
Caesari remittit (c) : V 47, 4. 

iutermitto (opp. continuare). 

1. trausitiue ; A. = uaeuum reliuquere, in- 
terualluiu relinquere; a) de loco: quae (pars 
oppidi) intermissa a tiumine et palude (^; a 
paludibus a; edd.) aditum . . . angustum habe- 
bat : VII 17, 1 ; 1 ab infimis radicibus montis 
intermissis circiter passibus CCCC castra fa- 
cere constituit: 1,41,3; t quam (plani- 

tiem) intermissam (a addend.i) collibus tria 
milia passuum in (c) longitudinem (c) patere 
supra demonstrauimus : VII 70, 1 ; 1 cum 

hae (e) (cohortes) perexiguo intermisso loci 
(del. Np.) spatio inter se constitissent: V 15, 
4 ; mille passuum intermisso spatio castra com- 
munit: VI7, 4; ut . . . (trabes) paribus inter- 
missis (h; Hotorn.; intermissae X; edd.) spatiis 
singulae singulis saxis interiectis arte conti- 
neantur: VII 23, 3; hoc intermisso spatio duas 
fossas . . . perduxit: VII 72,3; taleae . . . in 
terram infodiebantur mediocribusque intermissis 
spatiis omnibus locis disserebantur: VII 73,9; 
milites disponit non certis spatiis intermissis, 
. . . sed perpetuis uigiltis stationibusque : 1,21, 
3; ab eo (uallo) intermisso spatio pedum DC 
alter conuersus in contrariam partem erat ual- 
lus: 3,63,2. 

b> de tempore: diem ti. dies p. S'J3 b) 
(8 loc); 1 dum ea conquiruntur et confe- 

runtur, nocte(?)intermissa (?) circiter hominum 
milia sex . . . prima (?) nocte (?) e castris Hel- 
uetiorum egressi ad Rhenum . . . contenderunt : 
I 27, 4; Ambiorix statim . . . proticiscitur 
neque noctem neque diem intermittit : V 38, 1 ; 
f partem : V40, 5 u. tempus; t at illi 

intermisso spatio imprudentibus nostris . . . 
subito se ex siluis eiecerunt : V 15, 3 ; paruoque 
spatio intermisso . . . conclamari iussit: 3,75, 221 intermitto — interpello 222 2; satis longo spatio temporis a DyrrachinLs 
proeliis intermisso (intermissi a) . . . tempt.iii- 
dum Caesar existimauit : 3, 84, 1 ; paruoque in- 
termisso temporis spatio ac rursus renouato 
cursu pila miserunt: 3,93,1; 1 breui 

tempore intermLsso in castra legiones reduxit: 
IV 34,2; in his rebus circiter dies X consumit 
ne nocturnis quidem temporibus ad laborem 
mili}.um intermissis: V11,G; nulla pars noc- 
turni temporis ad laborem intermittitur : V 40, 
5 ; Treueri . . . totius hiemis nuUum tempus 
intermiserunt, quin trans Rhenum legatos mit- 
terent, ciuitates sollicitarent, pecunias polli- 
cerentur, . . . dicerent: V55, 1; cum . . . mili- 
tes . . hortaretur, ne quod omnino tempus ab 
opere intermitteretur: VII 24, 2; Oae.sar, ut 
reliquum tcmpus a {om. f) labore intermittere- 
tur, milites in proxima municipia deducit: 1, 
32, 1 ; (3, 84, 1 ct 93, 1 u. spatium ;) t ipse 

triduo intermisso cum omnibus copiis eos 
sequi coepit: I 26,6. 

](. --- ali(|uuiiuliu omitt«rc; a) alqd: sic 
neque agri cultura nec ratio atque usus belli 
intermittitur: IV 1,6; t interea . . . non 

intermissuros consules Pompeiumque dilectus: 
1, 10,4; dilectus circa (c) urbem intermittuntur: 
1,14,4; t pauluni quidem intermissa 

flamma . . . ccnturiones recesserunt: V43, 6; 
T[ honiiuum niilia CXXX . . . tota nocte con- 
tinenter ierunt; nullam partem noctis itinerc 
intermisso in fines Lingonum die quarto per- 
uenerunt {u. CO): 126,5; septimo die, cum 
iter non intermitteret, ab exploratorihus certior 
factus est: I 41, 6; neque diurno neque nocturno 
itinere intermisso . . . in Lingones contendit: 
VII 9,4; quod properans noctem dici coniun- 
xerat ncque iter intermiserat : 3,13,2; Caesar 
. . . parua parte (paruam partem ?) noctis itinere 
intermisso mane Dyrrachium uenit: 3, 41, 6; 
eadem celeritate . . . nocturno itinere non in- 
termisso . . . ad mare peruenit : 3, 96, 4 ; 1 

qui uectoriis gnuiibusque nauigiis non inter- 
misso remigiindi laborc longaruni nauiuni cur- 
sum adaequarunt (c) : V 8,4 ; t qui per saccr- 
dotes more ciuitatis intermissis magistrati- 
bus esset creatus: VII 33, 4; 1 eius modi 

sunt tempestates (e) consecutae, uti opus 
noccssario intcrmitteretur: 11129,2; neque id- 
circo Cnesar opus intermittit (intermisit Na''): 
1,42,3; T[ milites certiores facit, paulisjwr 

iiitcrnilttorcnt proolium . . . scque ex lalioro 
rcriccrcnt: 1115,3; ^ Cacsar interniissa 

|V profeclioiio atquc omnibus rebus postpositis 
™ ... mittit: V7,(); t rationem ntquo 

UHum belli: IV 1,6 u. «gri culturam; t media circiter nocte uento intermisso cursum 
non tenuit: V 8,2. 

b) c. inf.: ex eo, quod obsides dare inter- 
miserant, . . . suspicabatur : IV 31,1. 

C. = non perfipcre (?): qua (fj; quam BM'; 
quiam A; quia Q; qua nostrum Fr.; Hold.) 
erat nostrum opus ([i; Sclni.; opus erat a; 
rell. edfl.) intermissum (imperfectum Nitsche), 
secunda uigilia silentio equitatum dimittit (c): 
VII 71, 5. 

3. intraiis.: reliquum spatium . . ., qua 
flumen intermittit, mons continet: 138,5; 
t hostes neque a (c) fronte ex inferiore loeo 
subeuntes intermittere et ab utroque 
latere instare . . . uidit: 1125,1. 

Nulluiu diem (tempus) iiilermittere, quln: 
V 55, 1 ; VII 36, 4; — nocturnum tempus 
ad laborem int.: Vll, 6; 40,5; — tempus 
a labore (ab opere) int.: VII 24,2; 1,32,1; — 
longo spatio a proeliis (= post pr.) inter- 
misso: 3, 84, 1; — pars intermissa a 
flumine et palude: VII 17, 1; planities in- 
termissa coIlibus(?): VII 70, 1; — ab in- 
fimis radicibus intermissis passibus 
CCCC: 1,41,3; sim. 3,63,2; — intermisso 
spatio inter se: V15,4. 

Aducrb.: necessario: 11129,2; paulisper: 
1115,3; paulum: V43,6; partem uoctis: 
126,5; cf. 3,41,5. 

iiiterneeio. Internicio scr/ptian est in 
Q, iiiternitio iii JSil/ 1128,1; iuternitio in Ca 
1 13, 7. 

prope ad internecionem gente ac nomine 
Neruiorum redacto: II 28,1; t ne com- 

mitteret, ut is locus . . . ex calamitate poimli 
Romani et internecione exercitus nomeii 
caperet aut mcmoriam proderet: 113,7. 

iutoriinntin»!*: Pothinus . . . cum ad 
Achillam nuntios mitteret . . ., indicatis de- 
prehensisque internuntiis a Caesare est 
interfectus: 3,112,11; — post paulo tamen in- 
tcrniintiis ultro citroque missis . . . de L. 
Doiiiitii liiga cogiioscunt: 1,20,4. 

iiit«'r|>ell4». A.; cuius orationcni (!ac- 
sar iutcrpcllat : 1,22,5; tt qua oratione 

pcrmoti milites crebro etiam dicentem {add. 
f; IH.; om. Na; Np., Dh.) interpcllabant, ut 
magno cum dolore infidclitatis suspicioncm 
Hustincrc uidcrentur (qua oratioiie pcrnioti . . . 
uidcrciitiir o»i. Iil): 2,33,1; — qiicm ingrca- 
sum iii scrmoiicni Pompciiis iiitcrpcllauit ct 
loqui plura prohibuit: 3,18,3. 

B. : munitiones . . . ad Humen pcrductao ex- 
pugnatis iam castris Poiniici propriam (c) ex- 
pcditaiiKpie (c) Caesaris uictoriam iiitor- 223 interpello — intersum 224 pellauerimt: 3,70,2; siue ipsormn perturbatio 
siue error aliquis siue etiam fortuna partam 
iam praesentemque uictoriam interpellauisset : 
3,73,5; 11 nos esse iniquos, quod in 

suo iure se interpellaremus : 144,8; — T. 
Ampium conatum esse pecunias tollere Epheso 
. . ., sed interpellatum aduentu Caesaris pro- 
fugisse: 3,105,1. 

intorpouo. A. propr.: ubi aut spatium 
inter muros aut imbecillitas materiae postulare 
uideretur, pilae interponuntur: 2,15,2. 

B. trsl. ; a) = iiitericere : paucis dieljus 
interpositis noctu insidias equitum conlocauit: 
3,37,5; 1 Caesar . . . nulla interposita 

dubitatione legiones . . . educit: VII 40, 1; 
1 hos exspectari equites atque eius rei causa 
moram interponi arbitrabatur : IV 9, 3; ut 
tridui mora interposita equites eorum . . . re- 
uertereutur: IV 11,4; ut milium VI ad iter 
addito [ad uadum] circuitu magnaque ad uadimi 
fluminis mora interposita eos . . . consequeren- 
tur: 1,64,8; recepto Caesar Orico nulla inter- 
posita mora ApoIIoniam proficiscitur: 3,12,1; 
nulla interposita mora . . . impedimmta om- 
nia silentio prima nocte ex castris Apolloniam 
praemisit: 3,75,1; 1[ hoc spatio inter- 

posito reliqui sese confirmant: VI 38,5; longo 
interposito spatio, cum diuturnitas oppugna- 
tionis neglegentiores Octauianos effecisset, . . . 
inruperimt : 3, 9, 6 ; spatiumque interponendum 
ad recreandos animos putabat: 3,74,3; 1 

neque uUa ad id tempus belli suspicione in- 
terposita: IV 32, 1. 

b) = iuipedieudi ant conflrmandi eansa alqd 
ponere, dare, faeere: quod neque conloquium 
interposita causa toIK uolebat neque: 142,5; 
1 hoc decreto interposito cohortatus Haeduos 
. . . exercitum in duas partes diuisit: VII 34, 1; 
t fidem u. fides p. 1296 B. (3 loc.) 

iMterpres: cotidianis interpretibus 
remotis per C. Valerium Procillum {c) . . . 
cum eo conloquitur: 1 19, 3; — Q. Titurius . . . 
interpretem suum Cn. Pompeium ad 
eum mittit: V36, 1. 

interpretor: (druides) sacriiicia publica 
ac priuata procurant, religiones interpretan- 
tur: VI 13, 4. 

(interritns: quae (cohortes) praesidio 
castris relictae intritae {ik; interritae vm-; intrite 
h) ab labore erant: 11126,2.) 

interrogo: hi (c) (serui) iam ante (c) 
edocti (c), quae interrogati prommtiarent, 
milites se esse legionarios dicunt: VII 20,10; 
qui (Pompeius) . . . ab se reliquisque in se- 
natu interrogatus omnia .sibi esse ad bellum apta ac parata confirmauisset : 1,30,5; — La- 
bienus . . . captiuos . . . commilitones appel- 
lans et magna uerborum contumelia inter- 
rogans, solerentne ueterani milites fugere, 
in omnium conspectu interfecit: 3,71,4. 

interrnnipo. A. propr.: agmen: 1,64, 
1 u. B. iter; f hoc se colle interruptis 

pontibus Galli fiducia loci continebant: VII 
19, 2 ; Vercingetorix omnibus interruptis eius 
fluminis pontibus ab altera fluminis (c) parte 
iter facere coepit : VII 34, 3 ; cohortes V prae- 
missae a Domitio ex oppido pontem fluminis 
interrumpebant: 1,16,2; subito ui (c) uen- 
torum (c) et aquae magnitudine pons est in- 
terruptus (interrutus h) et reliqua multitudo 
equitum interclusa : 1, 40, 3 ; pons , qui fuerat 
tempestate interruptus (praeruptus f), paene 
erat refectus: 1,41,1; tempestas cooritur . . . 
pontesque ambo, quos C. Fabius fecerat, uno 
die interrupit: 1,48,2. 

B. trsl. : (Petreius) conloquia militum in- 
terrumpit: 1,75,2; T cernebatur . . . nouis- 
simos illorum premi uehementer ac non num- 
quam (c) subsistere {Vascos.; sustinere codd.; 
edd.) extremum agmen atque iter {add. Forchh.; 
om. codd.; ecld.) interrumpi (innmipi Np.): 1, « 
64,1; T quorum mediam orationem 

(media oratione hl) interrumpunt subito undi- 
que tela immissa: 3,19,6. 

interscindo : ut . . . aUi turres reduce- 
rent aggeremque interscinderent: VII 24, 5; 
t ut . . . castellum . . . expugnarent pontem- 
que interscinderent : II 9, 4. 

intersnni. A. propr. u. inter p. 200 
interesse (3 loe.J. 

B. trsl.; a) interesse rei = adesse, parti- 
cipem esse: qui ordinis essent senatorii bello- 
que una cum ipsis interfvussent: 3,83,3; t 
quam (partem equitatus) supra commemoraui 
. . . Mosam transisse neque proelio inter- 
fuisse: IV 16, 2; adcelerat Caesar, ut proeUo 
intersit: VII 87,5; omnibus interfui proeliis: 3, 
87,2; 1 illi (druides) rebus diuinis in- 

tersunt, sacrificia publica ac priuata procurant : 
VI 13, 4 ; t ab iis (c) Caesar haec facta 

cognouit, qui sermoni interfuerunt (-rant 
Kindsch.) : 3, 18, 5. 

b) iinpers. interest: a) uou additor, 
cuius iutersit; aa) sequ. (ace. c.) iuf.: magni 
interesse arbitrabatur eius auctoritatem inter 
suos quam plurimum ualere: V4, 3; magni in- 
teresse etiam in rehquum tempus ad opinionem 
Galliae existimans tantas uideri It.aUae facul- 
tates, ut: VI 1,3; etsi magni interesse arbitra- 225 intersum — intra 226 batur quam primum oppido potiri cohortesqne 
ad 66 in castra traducere: 1,21,1. 

pfl) sequ. inlerrog-. obl.: neque interesee, 
ipsosne interficiant impedimentisne exuant : VII 
14,8. 

[i) additur, cuius intersit: docet, quanto 
opere rei publicae communisque salu- 
tis intersit manus hostium distineri: 115,2; 
interesse rei publicae et (ut «) communis sahi- 
tis se cum Pompeio conloqui: 1,24,5; ^i 

condiciones pacis . . . Romae ab senatu ct a 
populo peti debere. t interea et rei pubhcae 
<debere. id interesse rei publicae Madu.) et 
ipsis placere oportere: 3, 10, 9. 

internallniii. (Semper ad loeuni pertinet.) 

A. obi.: ea autem qu.-jc diximus interualla 
grandibus in fronte (e) saxis efferciuntur 
<c): VII 23,2; f his conlocatis . . . alius 

insuper ordo additur, ut idem illud interual- 
lum seruetur neque inter se contingant trabes, 
sed paribus intermissis (c) spatiis singulae sin- 
gulis saxis interiectis arte contineantur: VII 
23,3. 

IJ. abl.: quod oppidum a Corfinio VII mi- 
lium interuallo abest: 1,18,1; — trabes 
derectae . . . paribus interuallis, distantes 
iivtcr se binos pedes, in solo conlocantur: 
VII 23, 1; Vercingetorix castris prope oppidum 
positis (c) mediocribus circum se inter- 
uallis separatim singularum ciuitatum (e) co- 
pias conlocauerat: VII 3G, 2; — rex . . . sex 
milium passuum (c) interuallo a (c) Sa- 
burra consederat: 2,38,3; — item equites 
Ariouisti pari interuallo constiterunt: 
143,2; cum (c) in dextro comu legio duo- 
dccima et non magno ab (om. a) ea (om. 
h) interuallo septima constitisset: II 23, 
4; — suas copias . . . eduxerunt generatimque 
constit uer u n t (instituerunt /^'■'[i) paribus 
(l)aribuHque ^^'(i) interuallis, Harudes (c), 
MarcomannOB (c), . . . Suebos: 151,2; — 
tigna bina . . . interuallo pedum duorum 
inter se iungebat: IV 17,3; — ut numquam 
confcrti, sed rari niagnisque intcruallis 
proeliarentur: Vl(j,4; — eo die quo con- 
Bucrat intcruallo hostes sequitur ot milia 
passuum tria ab corum castris castra ponit: I 
22, 5; — contraria duo (tigua) . . . interuallo 
pedum quadragenum (.XL. (i) ab inferiore 
liartc . . . statuobat: IV 17, 5. 

ini<'rn«>niA : lioc ijiso tcmpore et casu 
ftermaiii <i|uitcs inlcrucniunt: VI37, 1; 
Komani si casu iiitcruciicriiit ([i; intorucni- 
rent a), fortunac, si ulicuius indicio uocati, 
huic liubendam gratiain: VII 20, 6. 

1juk(c, (liKiNur. 11. internentn(s) : ut perpaucae ex omni 
numero (naues) noctis interuentu ad terram 
peruenerint (c) : III 15, 5. 

intexo: scutis ex cortice factis aut uimi- 
nibus intextis . . . eruptionem fecerunt: II 
33,2. 

intoleranter: sed intolerantius Gallos 
insequentes legio decima tardauit: \ril 51, 1. 

iutra. A. de loeo; a) e. nerbis a) rao- 
ucndi, iaciendi, sim.: monet, ut tragulam cum 
epistula . . . intra munitionem (munitiones [i) 
castrorum abiciat: V48,5; f tela intra 

munitionem ex omnibus partibus coiciunt: 
V51,2; equites plerumque omnes tela intra 
uallum coiciebant: V 57, 3; illi ... silentio 
adgressi "(c) imiuersi (^p.: uniuersas codd.) 
intra (Oh; inter Nafl) multitudinem sagittas 
coiciebant: 3,50,1; t 'ntra oppida ac 

muros (murosque [i) compelluntur: VII 65, 
2; Caesar Pompeianis ex ftiga intra (inter Oafl) 
uallum compulsis . . . milites cohortatus est: 
3, 95, 1 ; 1 qui . . . Teutonos Cimbrosque 

intra fines (c) suos ingredi prohibuerint (c): 
114,2; nostrosque intra munitiones ingredi pro- 
Iiibebant: V9, G; t quod intrare intra 

praesidia periculosum putabat : VII 8, 1 ; f 

Petrosidius aquilifer . . . aquilam intra uallum 
proiecit: V37,5; 1 qui (Sequani) intra 

fines suos Ariouistum recepissent: 132,5; 
impedimeiita inter (intra Np.) legiones reci- 
piuntur: VII G7, 3; Pompeius, ubi nihil profici 
equitatu coguouit, . . . rursum eum nauibus ad 
se intra munitiones recipit (recepit /():3, 58, 2; 
— se in castra munitionesque suas (se intra 
munitiones suas fi) recipiunt: 1116,3; ambo 
incolumes . . . sese intra munitiones (intra 
luun. se [i) recipiunt: V 44, 13; hos montes 
intrare cupiebant (Np.; intra se recipiebant 
coikl.; intniflse cupiebant EIIofl'»i.; hos intra 
montes se recipiebant -4W.) : 1,G5, 4; t Ver- 
cingetorix . . . suos intra munitiones reduxit: 
VII 51,4; sub uesperum Caesar intra hanc fos- 
sam legiones reducit: 1,41,6. 

[i) c. ;iliis: intra haec tegimenta abditi 
atque muniti parietcs lateribus cxstruebaut: 2, 
9,(5; t iyissuin profectus iiaucs onenirias 

XXX a M. Antonio rclictas iiitra portum ad- 
gressus omnes incendit: 3,40,5; t "t 

intra munitioncm et siue timoro et siue stationi- 
bus aquari possent: 1,73,3; t "' intra 

siluas aciem ordiiiesque conslituerant: II 
19, (i; t iutra cas silua.s hostcs iu occulto 

BCso contincbant: II IS,;!; l.abiouus suos 
intra inunilioucm contincbat: V57,4; omnea 
8U08 custodiis intra ciistra coutinuit : V 58, 1 ; 

15 227 intra intus 228 postero die omnem exercitum intra fossam con- 
tinet: 1,42,1; militesque omnes intra uallum 
castrorum (c) continuit: 3,76,1; % cum 

hostem (e) intra portas esse existimarent: VII 
47,4; non minus qui intra munitiones erant 
perturbantur GalU (c) : VII 70, 6; multaque 
erant intra eum locum manu sata: 3,44,3; qui- 
que intra praesidia Pompei fuissent : 3, 83, 3 ; 
t legionibusque (c) (intra uineas add. fi ; extra 
castra uineas add. BM; extra uineas AQ; inter 
castra uineasque add. BeUer; Dt., Hokl.; ego 
del.) in occulto expeditis (c): VII 27, 2; t 
(cum t interea (iutra eam R. Menge) contigna- 
tionem parietes exstruereutur: 2,9,3;) 2,9, 
6 u. abdere; T[ (eam (c) (contabulationem) 

in parietes instruxeruut (-rant Nhl; — eamque 
intra parietes incluserant Giace.}: 2,9,1;) 
1 muniti: 2,9,6 u. abdere; Tf Caesar 

. . . intra has ^crales) . . . fossam tectis mili- 
tibus obduci iussit: 3,46,1; 1 ne inlra 

munitionem opprimeretur: 3,69,3; 1 

relinquere: 3, 40,5 u. adgredi; \ serere: 
3,44,3 u. esse; frumenta enim, quae fuerant 
intra munitiones sata, consumpserant: 3,58,3; 
1 quod expeditior erat quam ii (c), qui inter 
(intra B'^^} aciem uersabantur: 152,7; iam 
cum intra uallum nostri uersarentur: 3, 96, 3. 

b) c. sulbst.: non illi . . . ancipitem terrorem 
intra extraque munitiones . . . causae 
fuisse cogitabant : 3, 72, 2. 

B. dc tempore: qui (Germani) inter (intra 
&'■} annos XIIII tectum non subissent: 136, 
7; intra annum uero uicesimum feminae noti- 
tiam habuisse in turpissimis habent rebus: VI 
21,5. 

iiitritn!^: quae (cohortes) praesidio ca- 
stris relictae intritae {ik: interritae ao-; intrite 
h; integrae f; a' om. h. l.} ab labore erant: 
III 26, 2. 

1. iiitro, intrare. A. intr.: quod (Luc- 
terius) intrare intra praesidia periculosum 
putabat: VII 8,1; *{ quo (quod a} non 

modo nou ( CC} intrari, sed ue perspici quidem 
posset (c) : 1117,4; quo qui intrauerant (-uerat 
B^} se ipsi (ipse B') acutissimis uallis iudue- 
b.aut: VII 73, 4. 

15. trausit. : cum . . . primae . . turmae (tur- 
bae af} insidias intrauissent: 3,38,3; t 

ne quem (neque Nx) locum (ne quo loco 0} 
nostri intrare atque ipsos . . . circumuenire 
possent: 3,44,4; 1 hos montes intrare 

cupiebant {Np.; intra se recipiebant codd.; in- 
trasse cupiebant Em. Eoffm. ; hos intra montes se 
recipiebant Ald.}: 1,65,4. 2. intro (aduerb.): quo simul atque intro 
(intus 0} est itum: 3,26,5. 
introdnco. A. propr. ; a) additur, quo : 

in fines u. ^ne» p. 1305 i^J^) (.3 loc); ^ 

nostri . . . nacti portum ... eo naues in- 
troduxerunt : 3, 26, 4. 

b) nou additiu' , (luo : quod oppidum Attius 
cohortibus introductis teneb.it: 1, 12, 3; 1[ 
Varus praesidium, quod introduxerat , es 
oppido educit: 1,13,2. 

]}. trsl.: nouum in re publica (rem publi- 
cam N) introductum exemplum queritur, ut 
tribunicia intercessio . . . opprimeretur: 1,7,2. 

introeo : centuriones . . . nutu uocibusque 
hostes, si introire uellent, uocare coeperunt: V 
43,6. Cf a. intro. 

introitns. A. = ro Eiaiivai: iis autem 
inuitis, a quibus Pharus tenetur, non potest 
esse propter angustias nauibus introitus 
in portum : 3,112,4; t ne militum in- 

troitu et uocturni temporis licentia oppidum 
diriperetur : 1, 21, 2. 

B. = aditus: crebris arboribus succisis om- 
nes introitus erant praeclusi: V9,5; t 
turrim (c) effectam ad ipsum introitum 
portus opposuit: 3,39,2. 

iutroniitto: centuriones: VII 12,4 u. 
mUites ; f nocte una intromissis equiti- 

bus omnium iinitimarum ciuitatum (c) . . . 
omnes suos custodiis intra castra continuit: V 
58,1; t legiones . . . portis incensis in- 

tromittit atque oppido potitur: VII 11,8; t 
refractis portis . . . atque intromissis (inmissis 
[i) militibus nostris . . . uendidit: 1133,6; 
centurionibus et paucis militibus intromissis, 
qui arma iumentaque conquirerent , equitatus 
hostium procul uisus est : VII 12, 4. 

introrisns: ut non facile introrsus per- 
spici posset (c): 1118,2; t hanc (e) (sU- 
uam) longe introrsus pertinere: VI 10, 5; 
t laqueis falces auerteb.int , quas cum desti- 
nauerant, tormentis introrsus reducebant: 
VII22,2; t hae (c) (trabes) reuinciuntur 
(c) introrsus {a; extrorsus a/«) et multo aggere 
uestiuntur: VII 23, 2; materia . . ., quae per- 
petuis trabibus *pedum *quadragenum plerum- 
que introrsus reuincta neque perrumpi neque 
distrahi potest: VII 23, 5. 

introrninpo: quod ea ([i; eas a) non 
posse introriunpere mdebantur: V51,4. 

intueor: (animaduertit Sequanos) tristes 
capite demisso terram intueri: 132,2. 

intns: erat unus intus Neruius, nomine 
Vertico: V45, 2; contirmatur (c) opinio bar- 
baris . . . nullum esse iutus praesidium: VI 229 intiis inuitus 230 I 37,9; t ueriti, ne angustiis intercluderen- 

tur, cum extra et {om. a) intus hostem 
haberent: 3,69, 4. 

[Fulso : sua sponte ad Caesarem in ius <in 
ius Quilielmus ; intus 0«) adierunt {u. CC) : 
1, 87, 2.] 

inaado: quibus rebus Komam nuntiatis 
tantus repente terror inuasit, ut: 1,14,1. 

innclior: ipse (luba) equo in oppidum 
uectus (inuectus Ciacc.) . . . quae fieri uellet 
Vticae constituit : 2, 44, 3. 

inacnio. A. propr.; a) alqd: frumenti 
quod fnuentum est in publicum conferunt: 1, 
36,3; t est etiam genus radicis inuen- 

tum ab iis <c) , qui : 3, 48, 1 ; % perpauci 

. . . lintribus inuentis sibi salutem reppe- 
rerunt {CC): 153,2; t ad Ligerem uenit 

uadoque per equites inuento . . . incolumem 
exercitum traduxit: VII 56, 4. 

b) ulqni: Roscius cum <c) Caesare Capuam 
peruenit ibique consules Pompeiumque 
inuenit (conuenit Paul): 1,10,1; W fiui- 

liuios (Termauos sollicitare . . . non desistunt. . . . 
iuuentis nou uuUis ciuitatibus iure iurando 
inter se confirmant: VI 2, 2; H Tubero, 

cum in Africam uenisset, inuenit in prouin- 
cia cum imperio Attium Varum: 1,31,2. 

JJ. trsl.; a) =^ luiimaduertere , uidere, co- 
g-noscere ; a) e. obi.: scutoque ad eum relato 
Hcaeuae centuriouis inuenta sunt in eo fora- 
mina CXX (c): 3,53,4. 

(i) c. dupl. acc. : sescentas eius generis 
cuius supra demonstrauimus naues ct longas 
XXVIII inuenit instructas (structas 
llartx): V2, 2; reliquas (naues) paratasad 
uauigandum atque omnibus rebus instruc- 
tas inuenit: V5, 2; naues inuenit refectas: 
V 23, 1 ; t ipsis , ad quorum commodum 

pertincbat, durior inueutus est Coclius: 
3, 20, 4. 

y) c. acc. c. inf . : naues . . . inuenit instruc- 
tas, neque multum abesse ab eo, quin paucis 
dicbus deduci i)ossint: V2, 2; postea uero . . . 
bouiiiuiiu adliibita sollertia {u. CC) inueiituiu 
cst uiaguo cHse usui posse, si: 2,8,3. 

b) = coini»ci'ire: iuueniebat ex capliuis (r) 
Babim Jlunicii a {(•) castris suis non aiuplius 
milia paHsuuni decem abesse: 1116,1; llf 
reporit . . . l'onipeium remanero Brundisii .... 
neque ccrtum inueiiiri (-nire Paul) poterat, 
obliiu'ii<Iiiic iiruiuliHii causa ibi remansissot 
. . . aii iuopia imuiuiii ibi rcsliliHsel: 1,25,3. 

iiiuoiilwi': iiunc (Alercununi) oinniuiii in- 
uenloreiu artiuni fcrunt: Vil7,l; 1 

huiuB (c) to paono priucipem copiae atquo inuentorem bene de nomine ac dignitate po- 
puli Komani meritum esse existimare debemus : 
a/*. Cic. Brut. 253. 

inneterasco: populi Romani exercitum 
hiemare atque inueterascere in Gallia moleste 
ferebant: 111,3; — fere fit, quibus quisque in 
locis miles inueterauerit, ut multum earum 
regionum consuetudine moueatur: 1,44,3; — 
inueterauerant hi omnes (inuet. homines a) 
compluribus Alexandriae bellis : 3, 110, 6 ; t 

ut uihil nisi hiberna recusent atque hanc in- 
ueterascere (inueterescere 7.) consuetudinem 
nolint: V41,5. 
inniccm «. in 1. C. f) p. 114 (3 (4) loe.). 
innicta^: intellecturum, quid inuicti Ger- 
m a n i . . . uirtute possent : I 36, 7. 

iuaidco: sibi omnes fere finitimos esse 
inimicos ac suae uirtuti inuidere: 1131,5. 

inniflia: Romani . . . quid uolunt nisi 
inuidia adducti quos fama nobiles potentes- 
que bello cognouerunt, . . . his aeternam in- 
iungere seruitutem? VII 77,15; a quibus de- 
ductum ac deprauatum Pompeium queri- 
tur i n u i d i a atque obtrectatione laudis suae : 
1,7,1. 

inniolatns: quod (legatorum) nomen ad 
(apud ef) omnes nationes sanctum inuio- 
latumque semper fuisset: 1119,3. 

Iuni»«itata!^ : communi enini fit uitio na- 
turae, ut inuisitatis {Elberl.: inuisis latitatis Nx; 
inusitatis IJb.; inprouisis Freudenb.; Dt.; in- 
uisis latitantibus 0; inuisis [latitatis] Np.;u. 
CC) atque incognitis rebus magis confidamus 
uehementiusque exterreamur: 2,4,4. 
(iunifiius u. iiiiii<«itata!!i.) 
iiinito. A. propr. : ut in conloquium uenire 
inuitatus (Ariouistus) grauaretur: 135,2; 
(refcrunt consules de re publica t in ciuitate 
(inuitati Hell.): 1,1,2;) alii suos in castra in- 
uitandi causa adducunt, aUi ab suis abducun- 
tur (adduc. ald): 1,74,4; t missas lega- 

tiones ab non nuUis ciuitatibus ad Germanos 
inuitatosque eos, uti ab Kheno discedereiit : IV 
6,3. 

IJ. trsl. (= Impcllere): quibus omiiilnis rcbus 
bostes inuitati copias traducunt: V51,l; 1 
horum fuga nauium onerariarum magistros 
incitabat (iuuitabat Paul): 2,43,3; t 

(Sugambri) inuitati praeda longius procedunt': 
VJ35, 7; — alii (uiilitcs) . . . ad Iiacc repe- 
tcnda imiitali piiipiri(|iiitatp superionim ciistro- 
ruiii . . . imlliiiu ii>liiu|iicl)!iiit: 3,76,2. 

iiiuituM. A.: iiuiiti siiiiiiiuu' spci adu- 
lcscenlcs J^Iporedorix ct Viridoiuarus Vcr- 
cingetoiigi paront; V1JG3,9: — uti ct uia- 231 inuitus — ipse 232 tores etiam inuitos (etiam inuitos del. Hartx) 
consistere cogant et: IV 5, 2; — — neu dimi- 
care inuitus cogeretur (Caesar): 3,112,8; 
Scipio suspicatus fore, ut postero die aut in- 
uitus dimieare cogeretur aut: 3,37,4; — 
minis amicorum Pompei plerique compulsi 
inuiti (inulti k) et coacti Scipionis senten- 
tiam sequuntur: 1,2,6; — neu quis inui- 
tus sacramentum (e) dicere cogatur: 1,86,4; 
— haec tamen dicere: uenisse inuitos, eiec- 
tos domo: IV 7,3. 

B. : (M. Coelius Kufus praetor causa debi- 
torum suscepta initio magistratus (inuito 
magistratu Voss.) tribunal suum iuxta C. 
Trebonii, praetoris urbani, sellam conlocauit: 3, 
20,1;) — qua (uia) Sequanis inuitis propter 
angustias ire non poterant: 19,1; — si se in- 
uito transire conarentm-: 18,2; si se inuito 
Germanos in Galliam transire non aequum 
existimaret: IV 16,4; — • quod eo iuuito iter 
per prouinciam per uim temptassent: 114,3; 
iis (is afh; his 01) autem inuitis, a quibus 
Pbarus tenetur, non potest esse propter an- 
gustias nauibus introitus in portum: 3,112,4. 

innolao. A. = uoluere iu alqd: cupas 
taeda ac pice refertas . . . in musculum deuol- 
uunt. inuolutae (deuolutae Lipsius) labuntur, 
delapsae . . . ab opere remouentur: 2,11,2. 

B. — uelare : reliqui . . . repentino periculo 
exterriti sinistras sagis inuoluimt: 1,75,3; 
t (antecedebat testudo . . . conuoluta (euoluta 
Ohl; inuoluta Oiace.) omnibus, quibus . . . la- 
pides defendi possent : 2, 2, 4.) 

innsitatns. A. pos.: et nauium figura 
et (e) remorum motu et inusitato (inuisitato 
Q) genere tormentorum permoti biirbari 
constiterunt : IV 25, 2; T[ erat noua 

et inusitata belli ratio cum tot castel- 
lorum numero tantoque spatio et tantis muni- 
tionibus et toto obsidiouis genere, tum etiam 
reliquis rebus : 3, 47, 1 ; \ (communi enim 

(c) fit uitio naturae, ut inuisitatis {Elberl.; in- 
uisis latitatis JS\; inusitatis Db.; u. CC) 
atque incognitis rebus magis coutidamus 
uehementiusque exterreamur: 2,4,4;) T[ 

noua atque inusitata specie commoti le- 
gatos ad Caesarem de pace miserunt: 1131,1. 

B. comi).: naues longas, quarum et species 
erat (c) barbaris inusitatior et motus ad usum 
expeditior: IV25, 1. 

inutili!^. A. ad al<id: uti ... equita- 
tum . . eius ad rem gerendam inutilem effi- 
ceret: 3,43,3; — compluribus (c) nauibus 
fractis reliquae cum (c) essent funibus, ancoris 
reliquisque armamentis amissis ad nauigandum inutiles: IV 29, 3; — magno coorto imbre (c) 
non inutilem hanc ad capiendum consilium 
tempestatem arbitratus est (c): VII 27,1; 
t mulieres quique per aetatem ad pugnam in- 
utiles (esse a(kl. B-^) uiderentur: 1116,5; 
eorum corporibus, qui aetate ad beUum inutiles 
(inut. ad b. [i) uidebantur, uitam tolerauerunt: 
VII 77, 12. 

B. alci rei: ut ii (c) , qui ualetudine aut 
aetate inutiles sint ([i; sunta; eM.) bello, op- 
pido excedant : VII 78, 1 . 

ipse. A. in uarrationc; a) addit. subst.; 
a) appellat. : id (frumentum) erat perexiguum 
cum ipsius agri natura, . . . tum quod Pom- 
peius . . . frumentum . . . omne . . compor- 
tarat (c): 3,42,5; 1 quid hominum milibus 
LXXX (c) uno loco interfectis propiuquis . . . 
nostris animi fore existimatis, si paene in ipsis 
cadaueribus proelio decertare cogentur: VII 
77, 8 ; 1 omnis noster equitatus , omnis 

nobilitas interiit .... haec ab his (fl; Schn.; 
ipsis a; rell. edd.) cognoscite, qui ex ipsa 
caede fugerunt {CO): VII 38,3; *{ castra 

. . . mimire (c) iubet. ab his (ipsis fJ; Flod.) 
castris oppidum Remorum nomine Bibrax 
aberat miUa passuum octo: 116,1; Tf Ca- 

lenus Delphos, Tbebas, [et] Orchomenum uolun- 
tate ipsarum ciuitatium (c) recepit: 3,55,3; 
t (completur urbs f et ius {x,; ad ius 0; et 
ipsum Hug; Db.; u. CC) comitium tribunis, 
centmionibus, euocatis (c): 1,3,3;) \ nulla 
fuit ciuitas, quin . . . partem senatus Cordu- 
bam (c) mitteret .... simul ipse Cordubae 
conuentus per se portas Varroni clausit, . . . 
disposuit , . . . retLnuit : 2, 19, 3 ; t eo 

legiones XII, equitatum omnem uenire iusse- 
rat .... atque eae (Jil; heae af; hae in 
ras.; edd.) ipsae copiae hoc infrequentiores 
[copiae] imponuntur, quod: 3,2,3; t 

nec dabat suspicionem fugae quisquam. ipse 
dux hostium Camulogenus suis aderat atque 
eos cohortabatiu' (c) : VII 62,5; omnium ordi- 
num partes in misericordia constitisse, ipsos 
duces a pace abhorruisse: 1,85,3; f quod 

illis prohibere erat facile cum ipsius flumi- 
nis natura atque aquae magnitudine, tum quod: 
1,50,2; t ut ipsa fortuna illum (ipsum 

N) obicere Pompeio uideretur: 3,79,3; t 

cum Cimbris et Teutonis a C. Mai-io pulsis 
non minorem laudem exercitus quam ipse im- 
perator meritus uidebatur: 140,5; t 

quo (senatus consulto) nisi paene in ipso urbis 
incendio . . . numquam ante descensum (c) 
est: 1,5, 3; f Britanniae pars interior (c) ab 
iis (c) incolitur, quos natos in insula ipsa (p; 233 ipse (A. a» 234 ipsi a; edd.) memoria proditum dicunt: V12, 
1 ; t faucibusque' portus uauem onerariam 

submersam obiecit et liuic alteram adiunxil ; 
super quas turrim (e) edectam ad ipsum in- 
troitum portus opposuit: 3,39,2; \ 

si continere (c) ad signa manipulos uellet (e), 
. . . locus ipse erat (erat ipse (i) praesidio 
barbaris : VI 34, 6 ; aegre portas nostri tuentur ; 
reliquos aditus locus ipse per se munitioque 
defeudit: VI 37, 5; constituunt . . . bellum ad 
Ilerdam propter ipsius loci oportunitatem gerere : 
1,38,4; 1 esse non uuUos, . . . qui pri- 

uatim plus possint (c) quam ipsi (ipse Ciacc.) 
magistratus: 117,1; t administran- 

tibus M. Antonio et Fufio Caleno multum ipsis 
militibus hortantibus neque uUum periculum 
pro salute Caesaris recusaiitibus . . . naues 
Boluunt: 3,2(5,1; f multa huc rainora 

nauigia addunt, ut ipsa multitudine nostra 
classis terreatur: 1,5G, 2; t (munitio: 

VII 20, 3 u. b) a) locus ;) t si mons erat 

ascendendus, facile ipsa loci natura periculum 
repellebat: 1,79,2; t quod plerumque iis 

(c) accidere consueuit, qui in ipso negotio 
consilium capere coguntur : V 33, 1 ; 1 per- 

specto urbis situ . . . (alesiam add. fi) circum- 
uallare instituit. ipsum enit oppidum Alesia 
{om. fi) in colle summo admodum edito loco: 
VII 69, 1; castra . . . conspicit . . . admodum 
munita natura loci, una ex parte ipso opj)ido 
Vtica, altera: 2,25,1; H meridiano tem- 

porc, cum alius discessisset , alius ex diutiuo 
labore in ipsis operibus quieli se dcdisset: 2, 
14, I; II portae: VI 42, 2 u. ualhun; 1 

adueutu nauium profectiouem parare incipit ct 
. . . ne Bub ipsa profectione milites oppidum 
{CC) inrumperent, portas obstruit: 1,27,3; t 
quae (jjracsidia) e.x ipsa coacta (c) prouiucia 
ab L. Caesare leguto ad omnes partes oppone- 
bantur: VII 05, 1; t erat e regione oppidi 

collis sub ipsis radicibus nioutis: VI13(),5; 
hoc pugnabatur loco et propter augustias iui- 
quo et quod sub ipsis radicibu» montis con- 
stiterant: 1,45,6; U atque ego cum ex 

ipsa re maguam capio uoluptateni, tum meum 
factum i^robari abs te triumpho gaudio (c); ap. 
Cic. ad All. IX 16,2; t rcgis: II 13,1 u. 

(i) (iidlia; est ergo iu genere et sunctitas regum, 
qui plurimum iuter homiues pollent, et caeri- 
mouia deorum, quorum ipsi in potcstato suut 
reges: ap. Huct. 6; t duao legiones . . . 

prolligatis Voromanduis (c) . . . ex loco supe- 
rioro iu ijmis lluiMinis rijiis iiriicliabaMtur: II 
23,3; inter binu castru . . . lliinieM [IumIiiiii| 
intorerat Apsus (c) .... mittit 1'. VutiMiiiiii legatum ad ripam ipsam fluminis: 3, 19, 2; \ 
id uero militibus fuit pergratum et iucundum, 
ut ex ipsa significatione coguosci potuit: 
l,8(j, 1; t iamque frumenta maturescere 

incipiebant, atque ipsa spes inoiiiam sustenta- 
bat: 3,49,1; t strepitus: IV33,1 u. 

terror; t toc ipso tempore et (ovi. k) 

casu Germani equites interueniunt : VI 37, 1 ; 
iam prope hieme confecta, cum ipso anni tem- 
pore ad gerendum bellum uocaretur: VII 32, 
2 ; nisi eo ipso {mn. Nl) tempore quidam nuntii 
de Caesaris uictoria . . . essent allati: 3,101, 
3; t primo per omnes partes perequitant 

(essedarii) . . . atque ipso terrore equorum et 
strepitu rotarum ordines plerumque perturbant : 
IV 33, 1; t musculum . . ., quem (c) a 

turri latericia ad hostium turrim . . . perduce- 
rent, facere institueruut .... hoc opus omne 
tectum uineis ad ijjsam turrim jjeriiciunt: 2, 
10, 7 ; t et cum uuum omnes peterent, in 

ipso fluminis uado dej)rehensus Indutiomarus 
interficitur: V58, 6; t ut ^e sub ipso 

uallo constipaueraut : V43, 5; multum fortu- 
nam . . . potuisse iudicauit, . . . quod paene 
ab ipso uallo portisque castrorum barbaros 
auertisset: VI 42, 2; t <iu'i6 quidem res 

Caesari non miuorem quam ipsa uictoria 
uolujitatem attuht: 153,6. 

p) nom. propr.: (Basilus) miUtos in agris 
inoj)inantes deprehendit; eorum indicio ad ipsum 
Ambiorigem contendit: VI30,1; t ip**e 

autem Ariouistus tautos sibi spiritus . . . 
sumpserat, ut: 133, 5; t iu ipsum Cae- 

sarem hostes (c) equitatu (c) persequeutem 
(c) iucidit: 153,5; timorem Komauorum pro- 
ponit, quibus angustiis ipse Caesar a Veuetis 
prematur (c) docet: 11118,3; constabat inter 
omnes, quod iam ipse Caesar per explorutores 
cognouerat, . . .: VII 44, 3; ipsum Cuesarem 
. . . praesentem {mn. (i) adesse existiuuireut: 
VII 62, 2 ; (dictutoro hubeute comitia Caesare 
cousules creautur lulius (ipse O. Sauppe) Cae- 
sar et P. Seruihus: 3,1,1;) t Camulo- 

genus: VII 62, 5 u. a) dux; t uon aegris, 
non uulueratis fiicultus quietis datur .... ijisc 
Cicero, cum tenuissima ualctudiue esset, ne 
nocturuum quidem sibi tomjnis ad quietem 
relinquebut : V 40, 7 ; t timta crat . . . ex- 

sjieclatio . . ., quid ij)sis Corfiuiensibus, 
quid Domitio, quid Leutulo, quid reliquis ac- 
cideret: 1,21,6; t susjiicatus praomissis 

equitibus ij)sum adtbro Curiouom: 2, -10,3; 
t Cuesar . . . Duuniorigem . . . designari scntie- 
but .... rcjjerit esso iu'ru: ijisum csso Dum- 
lUHigeni: 118,3; t obsidibus acceptis 235 ipse (A. a) et b)) 236 primis ciuitatis atque ipsius Galbae regis 
duobus filiis: 1113,1; ^ eae (e> res in 

Galliam Tiansalpinam celeriter perferuntur. ad- 
dunt ipsi et adfingunt runioribus Galli, quod 
res poscere uidebatur: VII 1,2; ^ pastores- 
que Domitii (c> . . . suam probare operam stude- 
bant. ipsi Massilienses . . . nostros elude- 
bant: 1,58,1; t constabat Elide in templo 

Mineruae . . . simulacrum Victoriae, quod aute 
ipsam Mineruam conlocatum esset . . ., se 
. . . conuertisse: 3,105,2; T magno nu- 

mero interfecto reliquos atque ipsum Octa- 
uium in naues confugere coegerunt: 3,9,7; 
1 nisi eo ipso tempore quidam nuntii de Cae- 
saris uictoria . . . essent aUati, existimabant 
plerique futurum ftiisse, uti (oppidum) amit- 
teretur .... neque multo post de proelio facto 
in TbessaMa cognitum est, ut ipsis Pom- 
peianis fides fieret: 3,101,7; f haec Sci- 

pionis oratio, quod senatus in urbe habebatur 
Pompeiusque aderat (CC>, ex ipsius ore Pom- 
pei mitti uidebatur: 1,2,1; ... ipse Pompeius 
ab inimicis Caesaris incitatus . . . totum se ab 
eius amicitia auerterat: 1, 4, 4; Brundisini Pom- 
peianorum militum iniuriis atque ipsius Pompei 
contumeliis permoti Caesaris rebus fauebant: 1 
28, 1 ; latum ab X tribunis plebis . . . , ut sui 
ratio absentis haberetur ipso consule Pompeio: 
1,32,3; in eo loco ipse erat Pompeius. mediam 
aciem Scipio . . . tenebat: 3,88,1. 

1)) uon additnr subst. ; a) pertinet ad ap- 
pellat. ; aa) eodem g^euere: huc cum se con- 
suetudine reclinauerunt (alces), infirmas arbo- 
res pondere adfligunt atque una ipsae conci- 
dunt: VI 27, 5; 1[ his tunc cognitis rebus 

amici regis . . . palam liberaliter responderunt 
eumque ad regem uenire iusserimt; ipsi clam 
consilio inito Achillam . . . et L. Septimium 
. . . ad interficiendum Pompeium miserunt: 3, 
104,2; *i antesignani: 3,75,5 u. equites; 
t perrumpere nituntur (barbari) seque ipsi 
adhortantur, ne: VI 37, 10; * ostendit 

ciues Eomanos . . .; magnum numerum fru- 
menti commeatusque diripit, ipsos crudeliter 
excruciatos interficit (c> : VII 38, 9 ; (ciues Ro- 
mani) pueris mulieribusque in muro dispositis 
(c> . . . ipsi manu facta . . . in proxima Oc- 
tauii castra inruperunt: 3,9,6; f quae 

(cohortes) fugientes conspicatae neque illos 
suo aduentu confirmare potuerunt neque ipsae 
(ipsi kl) hostium impetum tulerunt: 3,64,1; 
t erant per se magna, quae gesserant equites 
. . . ; haec tamen ab ipsis inflatius commemora- 
bantur : 2, 39, 4 ; qui (equites et antesignani) 
tantum profecerunt, ut equestri proelio com- misso peUerent omnes compluresque interfice- 
rent ipsique (que am. W) incolumes se ad agmen 
reciperent: 3,75,5; f ubi (hostes) . . . 

nostros in locum iniquiorem (non) progredi . . . 
uiderunt atque ipsos (ipsis a) res frumentaria 
deficere coepit: 1110,4; hostes, ubi primum 
nostros equites conspexerunt, quorum erat V 
milium numerus, cum ipsi non amphus octin- 
gentos (c> equites haberent, . . . perturbaue- 
runt: IV12, 1; ipsi (hostes) ex siluis rari 
propugnabant nostrosque . . . prohibebant: V 
9,6; cum . . . semper . . hostibus spes uicto- 
riae redintegraretur , eo magis, quod . . . uide- 
bant nec facile adire apertos ad auxiliandum 
animaduertebant semperque ipsi (illi A) recen- 
tes defessis succederent : VII 25, 1 ; hostes 
. . . pontes . . . rescindi iubent; ipsi profecti 
(c> a palude . . . contra Labieni castra con- 
sidunt: VII 58, 6; hostes in fugam coniecti (c> 
se ipsi multitudine impediunt: VII 70, 3; ^ 
quod propius Eomanos accessisset, persuasum 
loci oportunitate, qui se ipse sine (ipse sine 
Bmtl. : ipse ut Kran. : Dt. ; ipsimi codd. ; Schn., 
Fr., Db.; ipsius Eni. Hoffm.; ipsa coni. Db.; 
Hold.) munitione defenderet: VII 20, 3; ^ 

neque enim temere praeter mercatores illo 
(c> adit (c> quisquam neque iis (c> ip.sis quic- 
quam praeter oram maritimam . . . notum est: 
IV 20, 3; t (milites) quid fieri oporteret 

non minus commode ipsi sibi praescribere (c> 
quam ab aliis doceri poterant: 1120,3; milites 
. . . magnam partem eorum impeditam inter- 
fecerunt. ipsi transire flumen non dubitauerunt 
. . .: 1123,2; ubi . . . confertos miUtes sibi 
ipsos ad pugnam esse impedimento uidit : II 25, 
1; ueteranae legionis milites . . . gubernatorem 
in terram nauem eicere cogunt, ipsi idoneum 
locum nacti reUquam noctis partem ibi confece- 
runt et . . .: 3,28, 6; leuiusque casura pila spera- 
bat in loco retentis militibus quam si ipsi im- 
missis telis occurrissent (c>: 3,92,2; si quis a 
domino prehenderetur, consensu militum eripie- 
batur, qui uim suorum . . . ipsi pro suo peri- 
culo defeudebant: 3,110,4; t quod si 

eum interfecerit, multis sese nobilibus prin- 
cipibusque populi Romani gratum esse fac- 
turum; id se ab ipsis per eorum nuntios com- 
pertum habere: 144,12; f turris tectum 

per se ipsum pressionibus (e> . . . tollere coepe- 
runt: 2, 9, 5. 

fifi) zara avveatv: parsque ibi, cum an- 
gusto exitu portarum se ipsi premerent, a 
militibus . . . est interfecta: VII 28, 3. 

p) pertiuet ad uom. propr. ; aa) bouiines; 
31) siiigulos; cum his esse hospitium Am- 237 ipse (A. h) ;i) ax) 3)1 238 biorigi sciebat . . .; haec prius illi detrahenda 
auxilia existimabat quam ipsum bello lacesse- 
ret: VI 5,5; magno accidit casu, ut in ipsum 
incautum etiam atque imparatum incideret: VI 
.30, 2 ; magnae fuit fortunae omni militari in- 
strumento . . . erepto . . . ipsum eflugere mor- 
tem: VI 30,2; ^ hac (rationei ne ipsum qui- 
dem (Ariouistum) sperare nostros exercitus 
capi posse: 140,9; ^(Bibulus) litora omnia 
. . . classibus occupauit, custodiisque diligentius 
dispositis ipse grauissima hieme in nauibus ex- 
cubans . . . : 3, 8, 4 ; Bibulus . . . sicuti mari por- 
tibusque Caesarem prohibebat, ita ipse omni 
tcrra earum regionum prohibebatur: 3,15,1; 
^ ei munitioni . . . T. Labienum legatum 
(Caesar) praefecit; ipse in Italiam magnis iti- 
neribus contendit . . . conscribit . . . educit: I 
10,3; Labienum . . . summum iugum montis 
ascendere iubet .... ipse de quarta uigilia . . . 
ad eos contendit . . . mittit: 121,3; cum sum- 
mus mons a Labieno teneretur, ipse ab ho- 
stium castris non longius mille et quingentis 
passibus abesset: 122,1; Caesar . . . equitatu|^ 
. . . misit. ipse interim . . . triplicem aciem in- 
struxit . . .: 124,2; Caesar ad Lingonas litte- 
ras nuntiosque misit, ne . . . . ipse triduo in- 
termisso cum omnibus copiis eos sequi coepit: 
126,6; Caesar praesidium (e) . . . reliquit, 
omnes (c) alarios . . . constituit . . .; ipse 
triplici instructa acie usque ad castra hostium 
accessit: 151,1; Caesar singulis legionibus sin- 
gulos legatos . . . praefecit . . .; ipse a dextro 
cornu . . . proelium commisit: 152,2; hibemis 
Labienum praeposuit; ipse in citeriorem Gal- 
liam ad conuentus agendos profectus est: I 
54,3; Caesar duas legiones . . . conscripsit et 
. . . Q. Pedium legatuni misit. ipse, cum pri- 
mum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum 
uenit . . .: 112,2; Caesar . . . obsides ad se 
adduci iussit. quae omnia ab his diligenter . . . 
facta sunt. ipse Diuiciacum Haeduum magno- 
pore cohortatus docet . . .: 115,2; scuto . . . 
militi detracto, quod ipse eo sine scuto uenc- 
rat, . . . iu.ssit: 1125,2; quas legationes Cae- 
sar . . . ad se reuerti iussit. ipse . . . in Italiam 
profectus est: 1135,3; Caesar a (c) Crasso cer- 
tior frtctus, quod ipse aberat longius, naues in- 
terini longns aedificari . . . iubet: 1119,1; his 
rebus ceicritor administratis ipse, cum primum 
per anni tcmpus potuit, ad exercitum eoiiten- 
(lit: 1119,2; Brutum . . . in Venetos proficisei 
iubot. ipse co pcdestribus copiis contcndit: III 
11,5; quo» sibi Caesar oblatos gauisus (c) illos 
(CC) retineri iussit. ipse omnes copias castris 
eduxit . . . iussit: IV 13 Volusenum cum naui (c) longa praemittit. hnic mandat .... 
ipse cum omnibus copiis in Morinos proficisci- 
tur . . .: IV 21, 3; Commium, quem ipse Atre- 
batibus suj>eratis regem ibi constituerat, . . . 
mittit: IV 21, 7; a quibus cum paulo tardius 
esset administratum, * * * ipse hora diei circiter 
(c) quarta . . . Britanniam attigit . . . : IV 23, 
2 ; his Caesar numerum obsidum . . . duplicauit. 
. . . ipse idoneam tempestatem nanctus paulo 
post mediam noctem naues soluit : IV 36, 3 ; ea 
. . . ex Hispania adportari iubet. ipse (ita 
^) conuentibus Galliae citerioris peractis in 
Illyricum proficiscitur: VI, 5; huic rei quod 
satis esse uisum est militum reliquit. ipse cum 
legionibus expeditis IIII et equitibus DCCC in 
fines Treuerorum proficiscitur: V2, 4; Labieno 
in continenti (f) cum tribus legionibus . . . 
relicto . . . ipse cum quinque legionibus . . . naues 
soluit . . . : V 8, 2 ; praesidio nauibusque (c) Q. 
(c) Atriura praefecit. ipse noctu progressus 
milia passuum circiter (c) XII hostium copias 
conspicatus est : V 9, 2 ; Caesar legiones equi- 
tatumque reuocari . . . iubet; ipse ad naues 
reuertitur . . .: Vll,l; Labieno scribit, ut . . . 
naues instituat. ipse, etsi res erat multae operae 
ac laboris , tamen commodissimum esse statuit 
. . .: Vll,5; easdem copias . . . praesidio 
nauibus relinquit (c), ipse eodem, unde redie- 
rat, proficiscitur: Vll,7; . . . ipse interea . . . 
in Gallia morari constituil : V 24, 8 ; Caesar 
Fabiura . . . remittit in hibema, ipse cum tri- 
bus legionibus circum Saraarobriuam . . . hie- 
mare constituit et, quod tanti motus GalUae 
exstiterant, totam hiemera ipse ad exercitum 
manere decreuit: V53, 3; totius exercitus im- 
pedinienta ad Labienum in Treueros niittit 
duasque ad eum legiones (c) proficisci iubet; 
ipse cum legionibus expeditis quinque in Mena- 
pios proficiscitur: VI 5, 6; Commium Atrebatem 
cum equitatu . . . in Menapiis relinquit, ipse 
in Treueros proficiscitur : VI 6,4; ei loco prae- 
sidioque C. Volcacium . . . praefecit. ipse, cum 
maturescere frumenta 'inciperent, ad bellura 
Arabiorigis profectus . . . L. Jlinuciuni Basi- 
lura cum omni equitatu praemittit: VI ^9,4; 
C. Trebonium . . . ad eam regionem . . . de- 
populandara mittit ; ip.se cura reliquis tribus 
(c) (legionibus) ad fiinnon •}• Scaldeni . . . ire 
eonstituit: VI 33, 3; ea qui conficeret C. Tre- 
boniura legatura rolinquit , ipse ut quam pri- 
mum itcr facoret (c). Ceuabum Carnutum pro- 
ficiscitur: VII 11,3; quod legibus Haoiluorum 
iis, qui suramum magistratum obtincront, ex- 
cedere ex fmibus non liceret, . . . ipse in Hae- 
duo» proficisci statuit . . .: VII 33, 2; quattuor 239 ipse (A. 1)) P) aa) 91)) 240 legiones . . . Labieno ducendas dedit, sex ipse 
in Aruernos . . . duxit . . . : VII 34, 2 ; Caesar 
. . . quam mitissime potest legatos appellat. 
. . . ipse maiorem Galliae motum exspectans 
. . . consilia inibat , quem ad modum . . . : VII 
43,5; ad T. Sextium legatum . . . misit, ut 
cohortes . . . constitueret .... ipse paulum 
. . . cum legione progressus . . . euentum pu- 
gnae exspectabat: VII 49, 3; imperat, . . . de- 
ductis cohortibus eruptione pugnet (c); id nisi 
necessario ne faciat. ipse {om. p) adit (c) reli- 
quos . . .: VII 86, 3; mittit primo (c) Brutum 
adulescentem cum cohortibus Caesar (c) , post 
cum aliis C. Fabium legatum; postremo ipse, 
cum uebementius pugnaretur, integros (c) sub- 
sidio adducit: VII 87, 2; iubet arma tradi, prin- 
cipes produci. ipse in munitione pro castris 
*considit : VII 89, 4 ; Q. Tullium Ciceronem et 
P. Sulpicium Cauilloni (c) et Matiscone . . . 
conlocat. ipse Bibracte (c) hiemare constituit: 
VII 90, 8; M. Antonium cum cohortibus V 
Arretium mittit; ipse Arimini cum duabus 
[legionibus] subsistit . . .: 1,11,4; Caesar con- 
quiri milites . . . dilectumque institui iubet; 
ipse unum diem ibi rei frumentariae causa mo- 
ratus Corfinium contendit: 1,16,1; Caesar ... 
portas murosque adseruari iubet. ipse iii iis 
(c) operibus, quae facere instituerat, milites 
disponit: 1,21,3; Caesar . . . milites in pro- 
xima municipia deducit; ipse ad urbem profi- 
ciscitur: 1,32,1; cognoscit missum a Pompeio 
Vibullium Rufum, quem paucis ante diebus 
Corfinio captum ipse dimiserat: 1,34,1; prae- 
miserat . . . parem ex Galha niunerum , quam 
(quamquam af; quem 0; Dh.) ipse pacaue- 
rat (parauerat 0; Bb.): 1,39,2; hunc (pon- 
tem) noctu (c) perfici iussit. ipse cognita 
locorum natura ponti castrisque praesidio sex 
(c) cohortes relinquit (c) . . .: 1,41,2; Caesar 
. . . calones ad longinquiores ciuitates dimitte- 
bat; ipse pr.aesentem inopiam quibus poterat 
subsidiis tutab.atur {CC): 1, 52, 4; relinquebatur 
Caesari nihil nisi uti eqiutatu agmen aduer- 
sariorum male haberet et carperet. pons (c) 
enim ipsius magnum circuitum habebat, ut 
multo breuiore itinere ilU ad Hiberum per- 
uenire possent: 1,63,2; quae itinera ad Hibe- 
rum . . . pertinebant, castris hostium oppositis 
tenebantur. ipsi erant transcendendae ualles 
maximae: 1,68,2; Caesar equitatu praemisso 
. . . ipse cum legionibus subsequitur: 1,78,5; 
duabus legionibus missis in ulteriorem Hispa- 
niam cum Q. Cassio, tribuno plebis, ipse cum 
(c) DC equitibus magnis itineribus progreditur 
(c) . . .: 2,19,1; prouinci.ae Q. (c) Cassium praeficit; huic IIII legiones attribuit. ipse iis 
(c) nauibus, quas . . . Gaditani iussu Varronis 
fecerant, Tarraconem (c) paucis diebus per- 
uenit: 2,21,4; Caesar . . . duas ibi legiones 
praesidio relinquit (c), ceteras in Italiam mittit; 
ipse ad urbem proficiscitur: 2,22,6; ibi . . . 
legionem relinquit; ipse Oricum reuertitur: 3, 
16, 2 ; quod tanta diligentia omnia litora a Pom- 
peianis tenebantur classesque ipsius, quas hieme 
. . . fecer.it, mor.ab.antur: 3,42,3; Caesar . . . 
fossam tectis militibus obduci iussit locumque 
. . . impediri. ipse idoneis locis funditores instru- 
xit: 3,46,2; at (c) tum integr.as atque incoluraes 
copias Caesar inferiore (c) militum numero con- 
tinebat , cum iUi omnium rerum copia abun- 
darent; . . . ipse autem consumptis omnibus 
longe lateque frumentis summis erat in angu- 
stiis: 3,47,5; reliquit in opere cohortes duas 
. . ., ipse diuerso itinere . . . reliquas cohortes 
. . . eduxit: 3,67,3; sinistro cornu, ubi erat 
ipse, celeriter adgressus Pompeiiinos ex u.allo 
deturbauit: 3, 67,4; postero die Caesar similiter 
^raemissis prima nocte impedimentis de quarta 
uigilia ipse egreditur: 3,77,1; sinistro cornu 
Antonium , dextro P. SuIIam , media acie Cn. 
Domitium praeposuerat. ipse contra Pompeium 
constitit: 3,89,2; neque uero Caesarem fefellit, 
quin ab iis (c) cohortibus . . . initium uictoriae 
oriretur (c) , ut ipse in cohortandis militibus 
pronuntiauerat : 3,94,3; legiones sibi .ali.as ex 
Asia adduci iussit, quas ex Pompeianis raili- 
tibus confecerat. ipse enira necessario etesiis 
tenebatur: 3,107,1; in hoc tractu (c) oppidi 
pars erat regiae exigua, in quara ipse habitandi 
causa initio erat inductus: 3,112,8; f 

(Coelius) Milonem . . . sibi coniunxit atque 
eum in Thurinum . . . praeraisit. ipse ciun 
Casilinum uenisset . . ., sese auertit: 3,21,5; 
fciuitatem eius (Coramii) imraimem esseiusse- 
rat, iura legesque reddiderat atque ipsi (fi; quae 
ipsi Sil/' ,- quae ipse A Q) Morinos (morinis 
AQ) attribuer.at : VII 76, 1 ; t horum esse 

. . . .alterum Cotum, antiquissiraa familia 
natura atque ipsum hominem summae potentiae 
et miignae cognationis: VII 32,4; t Curio 
Marcium (c) Vticam nauibus praemittit; ipse 
eodem cum exercitu proficiscitur . . . : 2, 24, 1 ; 
ibi C. Caninium Rebilum leg.atum cum legioni- 
bus *relinquit; ipse cura equitatu antecedit ad 
Castra explor.anda Cornelia (e) : 2,24,2; noui- 
tate rei Curio permotus praemittit equites . . . ; 
ipse celeriter ab opere deductis legionibus aciem 
instruit: 2,26,3; t litteris perlectis Do- 

raitius . . . pronuntiat Pompeium celeriter 
subsidio uenturum hortaturque eos . . .; ipse 241 ipse (A. h) p) aa) ?!) et »)) 242 arcano cum paucis familiaribus suis conloquitur 
coiisiliumque fugae capere constituit : 1,19,2; 
L. Domitius . . . nauibits III comparatis, ex 
quibus duas familiaribus suis attribuerat, unam 
ipse conscenderat, . . . profectus est: 2,22,2; 
ex his unum ipsius nauigium . . . fugere per- 
seuerauit auxiiioque tempestatis ex conspectu 
abiit (e), duo . . . sese in portum receperunt: 
2,22,4; sacramento quidem uos tenere qui po- 
tuit, cum proiectis fascibus et deposito imperio 
priuatus et captus ipse in alienam uenisset po- 
testatem? 2,32,9; t (Dumnorigem) 

matrem in Biturigibus (c) homini illic nobilis- 
simo . . . conlocasse, ipsum ex Heluetiis uxorem 
habere: 118,7; t L. Fabius centurio (c) 

. . . trcs suos nactus manipulares atque ab 
iis subleuatus murum ascendit, hos (c) ipse 
rursus singulos exceptans in murum extulit: 
VII 47, 7; t Galba . . . constituit cohortes 
duas iu Nantuatibus conlocare et ipse cum reli- 
quis eius lcgiouis cohortibus in uico Veragro- 
ruiu . . . hiemare: 1111,4; 1 luba 

. . . pedituin . . . partem . . . Saburrae sum- 
mittit (e) ; ijjse cum rcliquis copiis clephan- 
tisquo LX lentius subscquitur: 2,40,2; luba 
. . . maguain partcin eorum interfici iussit . . ., 
cum Varus suam fidem ab eo laedi quereretur 
neque resistere audcret. ipse equo in oppidnm 
uectus (CC) . . . paucis [diebusj quac (icri 
ucUet Vticae constituit . . .: 2,44,3; f 

lioc neque ipse (Labieuus) transire habebat 
(c) in animo neque hostes transituros existima- 
bat: VI 7, 5; lias (lintres) magno sonitu remo- 
rum incitatas in eandem partem mittit. ipse 
post (c) paulo silcntio cgrcssus cum tribus 
lcgionibus cum lociiiii jietit, quo naues adpelli 
iusscrat: VIIG0,4; t militcs ab eo (Lcn- 

tuio) accipit, ipsum dimittit: 1,15,4; 1 

cuius (Mandubracii) pater iu ea ciuitate 
rcgiium obtinucrat interfectusque erat a Cassi- 
ucliuuiio, ipse fuga mortem uitauerat: V20, 1; 
t Marcius ((•) Rufus quaestor . . . postquam 
in litore relictam naucm conspexit, haiic re- 
iiiulco (<■) abstnixit; ipse ad Ciirioiiem (o) cum 
clasHc riidit: 2,23,5; t Orgetorix mor- 

tuus est, nequc abcst suspicio, ut Heluetii ar- 
bitraiitur, quin ipsc sibi mortem consciueiit: 
14, ■!; 1 jirinceps in haec uerba iurat ipso 

(J'ctrcitis) ; idcm (iurat. ipse idem Oalil) ius 
iuniiidiim adigit Aliaiiium; Hubscquuiitur (adi- 
git. iirrMiiiiim subsoq. ()a/i) triliunl niilitum 
ci!iitiiri(iiicsi|iio . . .: l,7(i, 3; t l*clro- 

BiiliuH aquilifer . . . aquilam intra uallum pro- 
iecit, ipso |iro cnstris fortiBsimo (c) piigiians oc- 
ciditur: V37,5; 1 hic (Piso) cum fratri . . . 

Ijuxio. ('lUiHlir II. auxilium ferret, illum ex (c) periculo eripuit, 
ipse equo uulnerato deiectus, quoad potuit, for- 
tissime restitit . . .: IV12,5; t Pom- 

pe i us . . . cum communibus inimicis in gratiam 
redierat, quorum ipse maximam partem illo ad- 
finitatis tempore iniunxerat Caesari (c): 1,4,4; 
erat iniqua condicio postulare, ut Caesar Ari- 
mino excederet atque in prouinciam reuerteretur, 
ipsum (Pompeium) et prouincias et legiones 
alienas (?) tenere: 1,11,1; t si peracto cous. 
caesaris cons. non praefectus esset (si pacto Caesar 
stetisset, ipse non profectus esset Vielli.): 1,11,2; 
magnam imperatam . . . Achaiae populis pe- 
cuniam exegerat, magnam (c) societates earum 
prouinciarum , quas ipse obtinebat, sibi nume- 
rare coegerat: 3,3,2; Pompeius . . . ad Sci- 
pionem properandum sibi existimabat: si Caesar 
iter illo haberet, ut subsidium Scipioni ferret; 
si ab ora maritima . . . discedere nollet, quod 
legiones equitatumque ex Italia exspectaret (c), 
ipse ut omnibus copiis Domitium adgrederetur: 
3, 78, G; utruin auertendae suspicionis causa 
Pompeius proposuisset (edictuni), ... an uouis 
dilcctibus . . . Macedoniam tenere conaretur, 
existimari non poterat. ipse ad ancoram *uuam 
*noctcra constitit et . . . : 3, 102, 4 ; Achillam 
. . . et L. Septimium . . . ad iuterficiendum 
Ponipeium miserunt. ab his liberaliter ipse ap- 
pcllatUH ct quadam notitia Septimii productus 
. . . nauiculain paruulam conscendit: 3,104,3; 
t (('n. Pompeius filius) D. Laclium . . . 
rellquit . . .; ipse Lissum profectus naues one- 
rarias XXX . . . inceudit: 3,40,5; t 

(Scipio) his litteris acceptis quos aduocauerat 
dimittit; ipse iter in Macedoniam parare in- 
ci|iit paucisque post diebus est profectus: 3, 
33,2; t (M- Varro) arma omnia . . . iii 

domum (lallonii contulit. ijjse habuit giaues iii 
Caesarem contiones . . . : 2, 18, 3 ; aUcra ex dua- 
bus legionibus . . . ex castris Varronis adstante 
et iuspectante ipso (ipse af) signa sustulit: 2, 
20,4; t (Vercingetorix) Luctcrium 

Cadurcum . . . cum partc copiarum iii Rutenos 
mittit; ipse in Biturigcs proficiscitur : VII 5, 
1 ; cognouit Vcrciiigctorigem . . . castra mo- 
uisse . . . atque ipsum cum cquitatu . . . iiisidia- 
rum (c) causa oo (c) profectum, quo: VII 18, 1; 
fuit haec oratio non ingrata Gallis et (o) ma- 
xime, quod ipso animo non dcfcccrat . . .: VII 
30, 1 ; inuiti Hiimmao spci adiilosccuteB Epore- 
dorix ct Viridomariis Vcrciii.nctorigi |)arent. 
ipsc (ille [i; ScIdi.) iiiipcriit rcrKiiiis ciiiitalibus 
obsides . . .: VII M, 1. 

SJ) plurcs: frumcidi (|iioil siiliito piiliiciiiiit 
nauibuH nuexcrunt, iclii|iiiiiii lliiiuiiu' iili|iic iii- 

Ui 243 ipse (A. b) [i) aa) SS) - A. b) y)) 244 cendio cormperunt (Eporedorix et Virido- 
rnarus). ipsi ex finitimis regionibus copias co- 
gere . . . disponere . . . ostentare coeperunt: 
■VII55, 9; 1 magnum in timorem Afra- 

nius Petreiusque perueniunt, ne onmino 
frumeuto pabuloque intercluderentur, quod mul- 
tum Caesar equitatu ualebat. itaque constituunt 
ipsi (?) bis (Np.; iis Oud.; om. eodd.; Db.) 
locia (constituunt iis locis Ciacc.) excedere et 
in Celtiberiam bellum transferre: 1,61,2; ut 
equitatum efFugerent Caesaiis praesidiisque in 
angustiis conlocatis exercitum itinere prohibe- 
rent, ipsi sine periculo ac timore Hiberum co- 
pias traducerent: 1,65,4; id opus inter se Pe- 
treius atque Afranius partiuntur ipsique per- 
ficiundi operis causa longius progrediuntur : 1, 
73, 3 ; f nam praeteruectas Apolloniam 

Dyrrachiumque naues (Caesar atque Pom- 
peius) uiderant, ipsi (uiderant ipsi, et Madu.) 
iter secundum eas terra (c) derexerant: 3, 30, 1. 
pp) ciuitates: Aduatuci... trabes in muro 
conlocabant. ipsi erant ex Cimbris Teutonisque 
prognati: 1129, (1.) 4; "i quibus (Bituri- 

gibus) id consilii fuisse cognouerint, ut . . . 
una ex parte ipsi (ipsi ex parte ji), altera Aruerni 
se circumsisterent: VII 5, 5; datur petentibus 
(Biturigibus) uenia dissuadeute primo Vercin- 
getorige, post concedente et precibus ipsorum 
et misericordia uulgi: VII 15, 6; t propter 

iniquitatem loci, cum ipsi ex montibus in ual- 
lem decurrerent et tela coicerent, ne primum 
quidem posse (e) impetum suum sustineri 
(Galli) existimabant : 1112,4; fuit antea tem- 
pus, cum Germanos Galli uirtute superarent. 
. . . nunc quod (c) in eadem inopia . . . Ger- 
mani permanent . . ., GaUis autem prouin- 
ciarum propinquitas et transmarinarum rerum 
notitia multa ad copiam . . . largitur, . . . ne 
se quidem ipsi cum illis uirtute comparant : VI 
24, 6 ; postea quam propius successerunt (Galli), 
aut se (ipsi add. (i; Sckn.) stimulis inopinantes 
induebant aut in scrobes delati (c) transfodie- 
bantur: VII82,1; T[ Germani quam 

nacti erant praedam in occulto relinquunt; ipsi 
Aduatucam contendunt: VI 35, 10; T si 

Haeduis de iniuriis, quas ipsis sociisque eorum 
intulerint, . . . satis faciant: I 14, 6; quibus 
illi iHaedui) agros dederunt quosque postea 
in parem (c) iuris libertatisque condicionem 
(e) atcjue ipsi erant receperunt: 128,5; neque 
. . . Haeduos Romanis auxilium tulisse ueque 
ipsos (a; ipsis a.h) in his contentionibus, 
quas Haedui secum . . . habuissent, auxilio 
populi Romani usos esse: 1 44, 9; t 

quod fere cotidianis proeliis (Heluetii) cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos 
prohibent aut ipsi in eorum finibus beilum ge- 
runt: 11,4; Heluetii . . . cum id, quod ipsi 
diebus XX aegerrime confecerant, ut flumen 
transirent, illum uno die fecisse intellegerent: 
113,2; Heluetii . . . impedimenta in unum 
locuni contulerunt; ipsi confertissima acie (u. 
CC) . . . phalange facta sub primam nostram 
aciem successerunt : 124,5; T[ Romanos 

. . inopiam non laturos . . .; neque interesse, 
ipsosne interficiant impedimentisne exuant: VII 
14,8; T animaduertit . . . Sequanos 

nihil earum rerum facere, quas ceteri fecerent, 
sed tristes capite demisso terram intueri. eius 
rei quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit: 
132,2; t Vbii . . . paulo [quam] sunt 

eiusdem generis [et] ceteris humaniores, prop- 
terea quod . . . multum . . ad eos mercatores 
uentitant et ipsi propter propinquitatem [quod] 
Gallicis sunt moribus adsuefacti : I V 3, 3 ; t 
Veneti . . . usu rerum (c) nauticarum reli- 
quos (c) antecedunt et in magno impetu maris 
atque aperto paucis portibus interiectis, quos 
tenent ipsi, omnes fere . . . habent uectigales: 
III 8, 1 ; summaque erat (nostris nauibus) . . . 
raris ac prope nullis portibus difficultas naui- 
gandi. namque ipsorum (Venetorum) u>^ues ad 
hunc modum factae armataeque erant: III 13, 1. 

Heluetios, Tulingos, Latouicos (c) in 
fines suos . . . reuerti iussit et . . . Allobrogi- 
bus imperauit, ut iis (c) frumenti copiam face- 
rent; ipsos oppida uicosque, quos incenderant, 
restituere iussit : 1 28, 3. 

}') non ad certum aliquod subst. pertiuet; 
cf.y.) m.isc; 91) snbi.: ubi prima impedimenta 
nostri exercitus ab iis (c) , qui in siluis (c) 
abditi latebant, uisa sunt, ... ut (c) intra 
siluas aciem ordinesque constituerant atque ipsi 
sese confirmauerant, . . . prouolauerunt: II 19, 
6; cum iam pecus atque extrema impedimenta 
ab nostris tenerentur, ipsi densiores siluas pete- 
rent: 11129,2; (ipsi (dicunt): V 12, 1 u. A. a) 
a) insula;) reliqui se in castra recipiunt. . . . 
noctu (c) ad unum omnes desperata salute se 
ipsi interficiunt: V37,6; quod fere (c) ante 
Caesaris aduentum quotannis accidere solebat, 
uti aut ipsi iniurias inferrent aut inlatas pro- 
pulsarent: VI 15, 1 ; quo qui intrauerant (-uerat 
£'), se ipsi (ipse B") acutissimis uallis indue- 
bant : VII 73, 4 ; haec tum ratio nostros pertur- 
bauit insuetos huius generis pugnae: circumiri 
enim sese . . . procurrentibus siugulis arbitraban- 
tur; ipsi autem suos ordines (c) seruare neque . . . 
piim locum, quem ceperant, dimitti censuerant 
(c) oportere: 1,44,4; res tamen ab Afranianis 245 ipse (A. b) ;■) — B. a» 246 (e) huc erat necessario deducta (c), ut, si prio- 
res inontes . . . attigissent, ipsi periculum uita- 
rent, inipedimeuta . . . seruare non possent: 1, 
70,2; quae uolumus et credimus libenter et 
quae sentimus ipsi reliquos sentire speramus: 
2, 27, 2; quicumque alteruni obsidere conati 
gunt, percuisos atque infirmos liostes . . . c(m- 
tinuerunt, cum ipsi numero equitum militum- 
que praestarent: 3,47,2; libeuter etiam ex per- 
fugis cognoscebant equos eorum tolerari, reliqua 
uero iumenta interisse; uti autem ipsos ualc- 
tudine non bona: 3,49,3; (144,2 u. S8).) 

58) greiiet.: Gallia est omnis diuisa in partes 
trcs, quarum unara incoiunt Belgae, aliam 
Aquitani, tortiam qui ipsorum lingua Celtae, 
uostra Galli appellantur: 11,1; sedes (se) ha- 
bere in Gallia ab ipsis concessas, obsides ipsorum 
uoluntate datos: 144,2. 

(f) ab!.: nihil, quod ipsis esset indignum, 
committebant: V35, 5; atque ipsis, ad quorum 
commodum pertinebat, durior inuentus est Coe- 
lius: 3,20,4. 

X>) c. praep. : (haec ab his <[i; Sclm.; ipsis 
a ; rell. edd. ; istis Uiul.) cognoscite, qui ex ipsa 
caede fugerunt (CC): VII 38, 3.) 

fifi) iieutr.: tametsi dextris umeris exsertis 
animaduertebantur, quod insigne pactum <c) 
esse consuerat, tamen id ipsum sui fallendi 
causa militcs ab hostibus factum existimabant: 
VII 50, 2; 1 tum demum Titurius, qui (c) 

nihil ante prouidisset, trejjidare et concursare 
cohortesque disponere, haec tamen ipsa timide: 
V 33, 1. 

V. iii orat. obl. ; a) respoiidct proiioiiiiiii 
prliiiac pers.; a)sius. ; aa) = ('!,'o: quod, cum 
iime abesset, motum Galliae uercbalur: V 5,4; 
— si ipsi lacesserentur, sustinerent, quoad ipse 
cum excrcitu propius accessisset: IV 11,6; — 
ne tauta et tam coniuncta populo Kouiauo ciui- 
tas, quam ipse seniper aluisset omnibusque 
rebus ornassot, ad uim atque arma descenderet 
(c), . . . existimauit: VII 33, 1; — satis esse 
causae arbitrabatiir, quare in eum aut ipse 
aniinaduerteret aut ciuitatcm animaduertere 
iuberct: 119,1; — inandat, ut Libonem de 
concilianda pace hortetur; in primis ut ipse 
cum Pompeio conloqueretur postulat: 1,26» 
3; — si legiones in prouinciam arcesseret (e), 
so al)S(^nle in itinerc proolio dimicaturas intel- 
lcgcbat; si ipse ad exercituni (•ontcnderet, no 
iis ((•) quidem eo teinpore, (jui (luicti (e) uide- 
rentur, suam sulutcm rccte commilti uidebat: 
VII 6,4; hunc (montem) inagno cursu conci- 
tatos iubet oixtupare, eo consilio, uti ipse eodem 
omnibus copiis contcudorct et . . . Octogesam perueniret: 1,70,4; — a quibus . . . depraua- 
tum Pompeium queritur inuidia atque obtrec- 
tatione laudis suae, cuius ipse honori et digni- 
tati semper fauerit adiutorque fuerit: 1,7, 
1; — hortatur, ut simili ratione atque ipse 
fecerit suas iniurias persequantur: VII38, 10; 
patientiam proponit suam, cum de exercitibus 
dimittendis ultro (c) postulauisset ; in quo iac- 
turam dignitatis atquc bonoris ipse facturus 
esset: 1, 32, 4; — suaque esse eius niodi imperia, 
ut non minus haberet iuris in se multitudo 
quam ipse in multitudinem : V27,3; — quae 
ipse intellegat, quae ciuitas queratur propo- 
nit: 120,6; — perfacile factu (c) esse illis 
probat conata perficere, propterea quod ipse 
suae ciuitatis imperium obtenturus esset: I 
3,6; — ornasset: VII 33, 1 u. aluisset; — 
perueniret: 1,70,4 u. contenderet; — nec 
quemquam ex eo plus quam se doloris capere, 
propterea quod, cum ipse gratia plurimum domi 
atque in reliqua Gallia, ille minimum propter 
adulescentiam posset, per se creuisset: 120, 
2; _ si ipse populo Eomano non praescri- 
beret, quem ad modum suo iure uteretur, 
non oportere se a pop. K. in suo iure impedLri : 
I 36, 2 ; — sic belli rationem esse diuisam , ut 
illi classe naues auxiliaque sua impedirent, ipse 
ut aqua terraque eos prohiberet: 3,17,3; — 
exposuit (e), quid iuiquitas loci posset, *quod 
ipse ad Auaricum sensisset: Vn52,2; — 
petit atque hortatur, ut sine eius oflensione 
animi uel ipse de eo causa cognita statuat 
uel ciuitatem statuere iubeat: 1 19, 5; — si quid 
ei a Caesare grauius accidisset, cum ipse eum 
locum amicitiae apud cum teneret, nemiuem 
existimaturuni non sua uoluntate factum : I 20, 
4; ncquc lumc id (se) agere, ut ab illis abduc- 
tum exercilum teneat ipse, quod tamen sibi 
difficile non sit, sed: 1,85,11; — quoniam ad 
id tempus facultas conloquendi non fuerit atquc 
ipse (Ciaee.; ad secodd.) Brundisium sit uen- 
turus, intercsse rei publicae . . . se cum Pom- 
pcio conloqui: 1,24,5. 

pfi) — inihi: ut ipsi concedi non oijortcret, 
si in nostros fines impctum faceict, sic ilcm nos 
esse iniquos, quod (c) in suo iuro se inter- 
pellaremus: 144,8; — si quid ipsi a Caesare 
opus esset, sese ad eum uenturura fuisse; si 
quid ille sc uelit, illum ad so uciiiro oportcre: 
134,2. 

yy) = mem: cum . . . ncquc, ut postea ex 
captiuis comperit, aut ipsius aducntus aut 
Labieni cognitus esset: 122,1; — cortior factus 
hoHtea . . . consedisso milia passuum ab ipsius 
caBtria octo: 121,1; — iie proclium comrait- 

16* 247 ipse (T?. a) a) yy) — B. b)) 348 teret , nisi ipsius copiae prope hostium castra 
uisae essent : 1 22, 3 ; — cur de sua uirtute aut 
de ipsius diligentia desperarent? 140,4. 

P) |)lur.; aa) subi.; Jl) iioiii.: id esse facile, 
quod (c) equitatu ipsi abundent et quod anni 
tempore subleuentur: VII 14, 3; — si forte pro 
sua cleraentia ac mansuetudine , quam ipsi ab 
aliis audirent, statuisset: 1131,4; — pro- 
ficiscatur Pompeius in suas prouincias, ipsi 
exercitus dimittant: 1,9,5; — fuerint im- 
periti: VII 29, 2 u. b) fi) aa) 9t); proinde sibi 
ac rei publicae parcerent, cum quautum in bello 
fortuna posset iam ipsi incommodis suis satis 
essent documento: 3,10,6; — uenerunt . . . sui 
purgandi (e> cansa, quod contra atque esset 
dictum et ipsi petissent proelium pridie com- 
misissent: IV 13,5; — ubi Jaostes uiderunt . . . 
suorum . . tormentorum usum, quibus ipsi 
magna sperauissent, *spatii *propinquitate 
interire: 2,16,3. 

SB) ace. : non .ad haec addebant . . . sibique 
ipsos multitudine atque .angustiis maius attu- 
lisse detrimentum qujim ab hoste accepissent: 
3,72,3; — a Viridomaro atque Eporedorige 
Haeduis appellatus discit . . . Litauiccum ad 
sollicitandos Hjieduos profectum; opus esse 
ipsos (et ipsos p; Schn.) antecedere ad con- 
firmandam ciuitatem : VII 54, 1 ; — omnes (c> 
equites Haeduorum interfectos, quod conlocuti 
cum Aruernis dicerentur; ipsos se inter multi- 
tudinem militum occultasse atque ex media 
caede fugisse (efi"ugisse Paul}: VII 38, 5. 

E) abl.: missiu-os (se) ad Pompeium, atque 
illum reUqua per se acturum hortantibus 
ipsis: 3,16,5; — quod ea omuia non modo in- 
iussu suo et ciuitatis, sed etiam inscienti- 
bus ipsis fecisset: 119,1. 

PJi) obi. : illi perpetuas munitiones efficiebant, 
ne quem (c) locum nostri intrare atque ipsos 
a tergo circumuenire possent: 3,44,4; — ne 
ob eam rem aut suae maguopere uirtuti tribue- 
ret aut ipsos despiceret: 113,5. 

yy) (lat. : sentiimt totam urbem . . . muro 
. . . circummuniri posse, sic ut ipsis (istis A') 
consistendi in suis munitionibus locus non 
esset: 2,16,2; — docebat (c) etiam, quam 
ueteres quamque iustae causae necessitudinis 
ipsis cum Haeduis intercederent: 143,6; — 
■f interea et rei publieae et ipsis placere opor- 
tere, si uterque in contione statim iurauisset: 
3, 10, 9; — loquitur Afranius: non esse aut ipsis 
aut militibus suscensendum, quod fidem 
erga imperatorem suum . . . conseruare uolue- 
rint (c) : 1,84,3; — harum ipsis rerum co- piam suppetere: VII 14,6; — contendimt, 
ut ipsis summa imperii tradatur: VII 63, 5. 

dd) geiiet. = uoster: regnum iUum Galliae 
malle Caesaris concessu quam ipsoruiii habere 
beneficio: VII 20, 2. 

£e) c. praep. : priucipes Galliae . . . querun- 
tur de Acconis morte; posse hunc casum ad 
ipsos recidere (hunc cas. ad 1. rec. posse (i> 
demonstrant: VII 1, 4; t (Suessiones) 

fratres consanguineosque suos, qui . . . imum 
imperiura (c) unumque (c) magistratum cum 
ipsis (illis p; Flod.) habeant: 113,5; — pla- 
cere sibi . . . tabellas dari ad iudicandum iis, 
qui . . . bello . . una cum ipsis interfuis- 
sent: 3,83,3; 1 se . . . magnitudinem 

siluarum, quae intercederent inter ipsos 
atque Ariouistum (quae inter eos atque ariou. 
interced. -B-p), . . . timere dicebant: 139,6; 
totidem Neruios (polliceri), qui raasirae feri 
inter ipsos habeautur (c) longissimeque 
absint: 114,8. 

b) respondet prouomiui seeiiiidae personae; 
a) siug.; aa) subi.; 9() — tu: haec quo faci- 
hus . . . fiant . . ., aut ipse propius accedat 
aut se patiatur accedere : 1, 9, 6 ; — ab Cn. 
Pompeio . . . petit, quoniam ipse ad urbem 
cum imperio rei publicae causa remaneret 
(c), . . . iuberet: VI 1,2; — 119,5 u. p. 246 
aa) statuere. 

S8) = te: commonefacit, quae ipso prae- 
sente in conciUo Gallorum de Dumnorige sint 
dicta: 119,4. 

pp) dat. : respondit . . . sperare a multitu- 
dine impetrari posse quod ad militum salutem 
pertineat; ipsi uero uihil (c) nocitum iri, 
inque (c) eam rem se suam fidem interponere: 
V36,2. 

yy) geuet. (=tuus): ipsius castris: 121,1 
u. a) a) yy). 

fi) pliir.; aa) subi.; 91) nom.: VII 14, 3 u. 
a) [i) aa) 91) abundent; — contionatus apud 
milites . . . maucipia atque "impedimeuta in 
Italia reUnquerent, ipsi exj editi naues con- 
scenderent: 3,6,1; — aequo modo animo 
sua ipsi frumenta corrumpant aedificiaque 
incendant: VII 64, 3; — (uicisse Komanos) 
artificio quodara et scientia oppugnationis, cuius 
rei fuerint ipsi imperiti: VII 29, 2; — (cupi- 
ditatem militura reprehendit ,) quod sibi ipsi 
iudicauissent, quo procedendum . . . uide- 
retur: VII 52, 1; — ne hostes proelio lacesse- 
rent, et si ipsi lacesserentur, sustinerent, 
quoad ipse cum exercitu propius accessisset: 
IV 11, 6; — postulabat Caes.ir, ut legatos sibi 
ad Pompeium sine periculo mittere liceret, id- 249 ipse (B. b> p) y.a) 91) — C.) - is 250 que ipsi fore reciperent aut acceptos per se 
ad eum perducerent: 3,17,2; — si hoc sibi 
remitti uellent, remitterent ipsi de mari- 
timis custodiis; si illud tenerent, se quoque id 
reteuturum : 3, 17, 4. 

!8) aec: quin nemo eorum progredi modo 
(c) extra agmen audeat, ne <et a; (Np.) Fr., 
Dh.) ipsos quidcm (non add. a; edd. exe. Schn.) 
debere dubitare: VII 66,6; — de itinere 
ipsos breui tenipore iudicaturos: 140,11. 

6) abl.: quod castra mouisset, factum inopia 
jjabuli etiam ipsis hortantibus: VII 20, 3. 

fifi) obi. : sibi numquam placuisse Auaricum 
defendi, cuius rei testes ipsos haberet: VII 
29,4; — multo illa grauius aestimari (c) debere 
(o) , liberos , coniuges in seruitutem abstrahi, 
ipsos interfici: VII 14, 10. 

yy) ilat. : quod . . . uirtute eorum expiato 
incommodo neque hostibus diutina laetitia (c) 
neque ipsis longior dolor relinquatur: V52, 
6; — quin etiam ipsis (se imperium) remit- 
tere (Steph. ; lemitteret eodd.) , si sibi magis 
honorem tribuere quam ab se salutem accipere 
uideantur: VII 20, 7; — ipsis suppetere: VII 
14,6 M. a) (i) yy). 

dd) genct. (=ucster): ipsorum esse con- 
silium, uelintne . . . deducere: V27,9; — 
siue ipsorum perturbatio siue error aliquis 
. . . partam iam j)raesentemque uictoriam iuter- 
pellauisset, daudam omnibus operam, ut: 3, 
73,5. 

€. iii orat. recta: nequc tanti sum animi, ut 
sine spe castra oppugnanda censcam, neque 
tanti tuuoria, ut ipse (spe Ciace.) deficiam: 2, 
31,8. 

[Falso: id (ipsi /(/,- id ipsi N) si fecissent, 
magno eorum capitis periculo fuluruiu : 3, 
102, 6.] 

(Kt ipsi: ViI54, 1; 66,6.) 

Sse ipsc: VII20,3; 1 se ipsi: V37,6; 

VI 24, 6; 37,10; VII 28, 3; 70,3; 73,4; (82,1 
fi;) ipsi scse: 1119,6; — ipsos se: VII38, 
5; 1 ipse sibi: 14,4; — ipsi sibi: II 

20,3; — sibi ipsi: VII 52,1; — sibi ipsos: 
1125,1; 3,72,3; Ti ipse per se: VI 37, 

5; — per so ipsum: 2,9,5; 1 ipse 

suae: 13,6; — sua ipsi: VII 64,3. 

cae (liae edd.) Ipsae copiae: 3,2,3; eo 
ipso temporc: 3,101,3; iis (c) ipsis: IV 
20,3; id ipsuiii: VII 50,2; 1 hoc ipso 

tciuj^Dic: V137,l; haec ipsa: V33, 1. 

iraciiiidiu: impcllit alios auaritia, alios 
iracundia ct tciiicritns, quae niaxiino illi lio- 
miuum gcncri cst iiinata, ut: VII 42,2; 1 
Caesarem quo^pie pro sua diguitato debere ct studium et iracundiam suam rei publicae 
dimittere, neque adeo grauiter irasci inimicis, 
ut: 1, 8, 3; — Bibulus . . . inanibus (nauibus) 
occurrit et . . . in eas indiligentiae ( Vrsini cod.; 
diligentiae Oa) suae ac doloris iracundiam 
(Faem.; -dia codd.; dolor ac iracundia Ciace.) 
erupit omnesque incendit: 3,8,3; ^ ne 

res maximae spei maximaeque utilitatis eius 
iracundia impedirentur: 3, 16, 3; — prodit 
Libo atque (e) excusat Bibulum , quod is ira- 
cundia summa erat: 3,16,3; \ ne quis 

aut (c) ex huius iracundia aut ex eo quod 
meruerat odio ciuitatis motus exsistat: VI 
5,2. 

ivacnndUM : (Ariouistiun) hominem esse 
barbarum, iracundum, temerarium: 131,13. 

iraseor; Caesarem . . . debere . . . iracun- 
diam suam rei publicae dimittere neque adeo 
grauiter irasci inimicis, ut (c), cum illis 
nocere se speret, rei pubUcae noceat: 1,8,3. 

iratniii : aut quid irati (illi) grauius de uobis 
sentire possunt <iuam ut eos prodatis, qui se 
uobis oninia debere iudicant, in eorum pote- 
statem ueniatis, qui se per uos perisse existi- 
maut: 2,32,4. 

irr. u. inr. 

is. Cf. Knoke, Pr. Bernburg 1881 p. 7. 8. 

I. Foriiiii. Cf. Hartx, Pr. Frankf. a. 0. 1S75 
p. 23; Spillmann, Pr. St. Oallcn 1878 p. 21. 
22. Nom. piur. ei inuemtur in codd. ahl 1, 
86,3 (illi in f); in NOahl 3,73,6 (ii in f^); in 
a V54, 5, sed hoc loco recte omitti uidctur pro- 
nome?i in (i ; IV 3, 3 Paul codicum scripturam 
et mtitauit in ei. Ecliquis (31) loeis codd. tuen- 
tur formam ii, sed ita, ut omnibus fere his 
locis alii codices ccltibcant hi, alii hii, non 
numquam omncs hi. — Datitius eis sctncl ca> 
stat in X 12,3; bis in z: 1,73,2; 86,4; — 3, 
109,2 dubitari potest, datiuus sit an ablat.; 
eis exstat in a, iis in [i VI 40,4; eis in fi, 
iis in a I V 7, 4 ; eis in a, his in a , iis in 
B\'h?) 143,8; praeterea Np. et qui eum secuti 
sunt editores VII 45, 1 ex codicum a scriptura 
eisdem effecerunt cis dc, quod ferri nequit; itcm 
iniuria Np. 3, 15, 6 svripsit eis, quo luco ei cst 
in a, sibi eius in Ohl; desunt haec uerba in f. 
lieliquis locis (40 fere numero) , quibus requi- 
ritur datiuus plur. pronominis is, codd. alii iis, 
alii hiis, atii his habent ; (IH loris oinnes codd. 
conscntiunt in firma hia.) Ablatiuus plur. 
eis tcr inucnitur in \: 1,27,4; 70,5; 2,10,2; 
cadem forina cxstat in (i V3,4, in BM V51,5, 
in a IV12, 1, in h 11111,3; praetcreu 3,97,2 
Db. scripsit iugis eis, quo loco rodd. habent iuris 
cius. Contra iis est in codd. 110 fere loois, sed 251 is (1. A. a) a) aa) 91)) 252 ita, ut eadem, quam in datiuo deprehendimus, 
discrepantia inueniatur (36 fere loeis in omni- 
bus exstat his). Quae cum ita sint, reete Spill- 
mannus mihi nidetitr statuisse, Caesarem semper 
usum esse formis ii et iis. 

II. Coiilocatio : Pronomen is post suhstanti- 
uum positutH est his locis : III 8, 1 et IV 19, 3 
(regionum earum); 2,1,3 (pars ea); 2,28,1 (le- 
giones eas); praetcrea edd. scripserunt legiones 
eae (hae codd.) 2, 29, 3 ; conuentis is {si codd.) 
2,36,1; omnibus rebus iis (rebus his a; Ms 
rebus fi) IV 19,4; — iugis eis recepit Db. (iuris 
eius corftl,- iugis eius iVp., Di!.)3, 97, 2; antecedit 
pronomen reliquis 513 (5G3) locis. 

III. Siaruif.; ]. pertiiiet ad ea, quae aute- 
cedunt; A. uon pei-tinet art euuutiat. relati- 
uum; a) uou additur aliud pronom. uel 
adiect.; a) additur sut)staut.; aa) uuum: 
91) i)rouomen ui attributi [cf i. A. a)): ipsum 
ex Hehietiis uxorem habere . . . , lauere et cu- 
pere Hehietiis propter eam adfinitatem: 118, 
(7.) 8. 

his rebus gestis . . . subitum bellum in Gal- 
lia coortum est. eius belli haec fuit causa: III 
7,(1.) 2; naues in Venetiam, ubi Caesarem pri- 
mum bellum gesturum (c) constabat, . . . 
coguut. socios sibi ad id belUim Osismos, . . . 
Diablintes (c), MenaiJios adsciscunt: 1119,(9.) 
10; (10, 1 ««. 2. A. a) bellum;) cum bellum ciui- 
tas aut inlatum defendit aut infert, magistra- 
tus, qui ei bello praesint . . ., dehguntur: VI 
23,4. 

plerique nouas sibi ex loco religiones fingunt 
Cottaeque et Titurii calamitatem, qui in eodem 
occiderint (CC) castello (in eo castello occi- 
derint fi), ante oculos ponunt: VI 37, 8; Ti 

ne se armis despoliai-et. sibi omnes fere finitimos 
esse inimicos . . . , a quibus se defendere tra- 
ditis armis non possent. sibi praestare, si in eum 
casum deducerentur , quamuis fortunam a po- 
pulo Romano pati quam: 1131,(4— )6; t 

ob eam causam (ob eas causas) u. cansa 
p. 495 7) (10 loc. exeept. VII 4,1;) t 

Dumnorix . . . Heluetiis erat amicus, quod ex 
ea ciuitate Orgetorigis filiam in matrimo- 
nium duxerat: 19,3; haec (Treueroruni) ciuitas 
longe plurimum . . . equitatu ualet . . . Rhe- 
numque . . . tangit. in ea ciuitate duo de prin- 
cipatu inter se contendebant: V3, (l.)2; Trino- 
bantes (c) , prope firmissima . . . ciuitas, ex 
qua Mandubracius (c) ... uenerat, cuius pater 
in ea ciuitate regnum obtinuerat (c) . . ., mit- 
tunt: V20, 1; interim Lucterius Cadurcus in 
Rutenos missus eam ciuitatem Aruernis con- 
ciliat: VII 7, 1; separatim gingularum ciuitatium copias conlocauerat . . . principesque earum 
ciuitatium (c) ... ad se conuenire (c) iube- 
bat: VII 36, 3; t ad nostras naues proce- 

dunt, quibus praeerat D. Brutus .... erat 
multo inferior numero nauium Brutus; sed 
electos ex omnibus legiouibus fortissimos uiros 
. . . Caesar ei classi attribuerat: 1, (56 ex^r. ,) 
57, 1 ; t Antonius cum cohortibus . . . 

eodem die . . . reuertitur. Caesar eas cohor- 
tes cum exercitu suo coniunxit: 1,18, (3.)4; 
munitionem . . . dextri Caesaris cornu (c) 
cohortes . . . sunt secutae .... omnisque noster 
equitatus eas (has N) cohortes est secutus: 3, 
68, (2.) 3; ex tertia acie singulas cohortes de- 
traxit atque ex his quartam instituit . . . 
monuitque eius diei uictoriam in earum cohor- 
tium uirtute constare: 3,89,3; t quod is 

collis . . . paulatim ad planitiem redibat (c), 
ab utroque latere eius collis transuersam fos- 
sam obduxit (c) : II 8, 3 ; t dieii conciUo 

constituerunt . . . . eo concilio dimisso idem 
principes . . . ad Caesarem reuerterunt : I (30, 
5;)31, 1; (40,1 u. consilium;) armatum con- 
cilium indicit . . . . in eo concilio Cingetorigem 
. . . hostem iudicat (c): V5t5, (l.)3; t 

maxima coorta tempestate prope omnes naues 
adflictas . . . esse .... itaque ex eo concursu 
nauium magnum esse incommodum acceptum: 
V 10, (2.) 3 ; t conuocato consilio (concilio 

P) omniumque ordinum ad id consilium 
(concilium p) adhibitis centurionibus uehemen- 
ter eos incusauit: 140,1; Bellouacos . . . im- 
pulsos ab suis principibus . . . populo Rora. 
bellum intuHsse. qui eius (huius B-^p) consUii 
principes fuissent . . . , in Britanniam profu- 
gisse: II 14, (3.) 4; ab hoc consiUo afuisse existi- 
mabantur .... cognito eius aduentu Acco, qui 
princeps eius consilii fuerat, iubet: VI (3, 5;) 4, 
1; Catuuolcus (c) . . ., qui una cum Ambiorige 
consiHum inierat, . . . detestatus Ambiorigem, 
qui eius consilii auctor fuisset, taxo . . . se 
exanimauit: VI 31, 5; de coniuratione Senonum 
et Carnutum quaestionem habere instituit et de 
Accone, qui princeps eius consilii fuerat, . . . 
supplicium sumpsit: VI 44, (1.) 2; t hanc 

super (c) contignationem . . . latericulo ad- 
struxerunt .... cum -j- inter eam (interea s) 
contignationem parietes exstruerentur ; eam- 
que contabulationem summam lateribus 
lutoque constrauerunt: 2,9,3; ubi tempus alte- 
rius contabulationis uidebatur, tigna item . . . 
tecta extremis lateribus instruebant exque ea 
contignatione rursus summam (c) contabu- 
lationem storiasque eleuabant : 2, 9, 7 ; t legio 
. . . sese . . Hispalim (c) recepit .... quod 253 is (1. A. a) a) a«) 5()) 254 


factum adeo eius conuentus ciues Romani 
comprobauerunt, ut: 2, 20, (4.) 5; Lissum expu- 
gnarc conatus defenilentibus ciuibus Romanis, 
qui eius conuentus erant, . . . re iiifecta inde 
discessit: 3,40,6; f (ab exercitu discedit; 

Brutum adulescentem his <iis Q^h; hiis AQ^a) 
copiis praefecit: VII9, (l.)2.) 

diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani 
omnes conueniant. is dies erat a. d. V. Kal. 
April. : 1 6, 4 ; tempore eius rei constituto ab 
concilio (c) disceditur. ubi ea dies uenit, Car- 
nutes . . . concurrunt: VII (2, 3;) 3, 1 ; post 
diem septimum sese reuersurum confirmat, qiiam 
ad (c) diem ei legioui . . . deberi (c) frumen- 
tum sciebat. Labienum Treboniumque liortatur, 
. . . ad eani {^; eum a; edd.; eundem Paul) 
diem reuertantur: VI 33, (4.) 5. 

exercitum modo Ehenum transportaret .... 
tantum esse nomen (c) atque opinionem cius 
e.xercitus (exercitus Romani p) Ariouisto 
pulso . . ., uti: IV 16, (G.) 7. 

in omnibus ciuitatibus . . . factiones sunt 
earumque factionum principes (c) sunt, qui 
sumniam auctoritatem corum iudicio habere 
existimantur: VI 11,3; t principibus Trcue- 

roruni ad se conuocatis hos (eos [i) sirigillatim 
Cingetorigi conciliauit . . . . id tulit factum 
grauiter (id factum gr. tul. [i; Schn.) In- 
dutiomarus, suam gratiam inter suos minui: V 
4,(3.) 4; Dumnorix dixerat sil)i a Caesare rcgnum 
ciuitatis deferri; quod dictum Haedui grauiter 
fcreljant neque recusandi . . . causa legatos ad 
Cacsarem mittere audebant. id factum ex suis 
hospitibus Caesar cognoucrat: V6, 2; Indutio- 
marus interficitur .... pauloque habuit post 
id factum Caesar quietiorem Galliam (c) : V 
58, (6.) 7 ; Cassius . . . omnes naues incendit 
.... tantusque eo facto timor incessit, ut: 3, 
101, (2.) 3; t flumcn est Arar. . . . id Heluntii 
trausibant. ubi per exploratores Caesar certior 
factus est tres iam partes copiarum Hehictios 
id flumen tradu.\isse, quartam . . . citra fiumcn 
Ararim reliquam esse: 112, (1.) 2; liumcn Axo- 
nam . . . cxercitum traducere maturauit atquo 
ibi castra posuit. . . . in eo fluniinc pons crat: 
115, (4.) 6; inucuiebat . . . Saliim flumen . . . 
milia passuum dcccm abesse; trans id llunuMi 
omnos Neruios consedisse aduentumquc ibi Uo- 
mauorum exspectare: II 16, (l.)2; collis . . . ad 
fliimcn Sabim . . . uergebat. ab eo flumine . . . 
collis nascebatur aduersua huic ct contrarius: 
II 18, (1.) 2; scx (lcgioiU's) . . . sccunduiu Ihuucn 
ICIaucr (luxil. ijua rc coguita Vcrciiigctori.x (c) 
omiiiliuH iiilcrruplis cius lluniiiiis pontibus ab 
altcia lliiiiiiiiis (claueris [i) parto iter faccrc coepit: VII34, (2.)3; quibus (fossis) partem ali- 
quam Sicoris auerteret uadumque in eo flumine 
cfficeret: 1,61,1; ^ fo.ssam . . . derectis 

lateribus duxit, ut eius fossae (om. [i) solum 
tantundcm paterct, quantum summae fossae 
(summa {oni. fossae) fi; summa fossae Selm.) 
labra distarent (c); reliquas omnes munitiones 
ab ea fossa pedes (CC) quadringentos (c) re- 
duxit (c): VII 72, 1.2. 

pro uictimis homines immolant . . . admini- 
strisque ad ea sacrificia druidibus utuntur . . ., 
pubhceque eiusdem (eius p) generis habent 
instituta sacrificia: VI 16,f2.)3; supplicia eorum, 
qui in furto aut in latrocinio aut aUqua noxia (c) 
sint comprehensi, gratiora dis immortalibus esse 
arbitrautur ; sed cum eius generis copia defecit 
(e), etiam ad innocentium supplicia desceudimt: 

VI 16,5; institutum . . . seruabat, ut . . . ex- 
peditos . . . inter cquites proeliari iuberet, qui 
cotidiana consuetudine usum quoque eius gene- 
ris proeliorum perciperent : 3, 84, 3. 

summa imperii traditur Camulogeno Aulerco, 
qui . . . proptcr singularem scieutiam rei mili- 
taris .'id eum est honorem euocatus (CC): 

VII 57, 3. 

(eius lateris: V13,6 u. p. 270 latus;) 1 
placuit ei, ut ad Ariouistum legatos mitteret. 
. . . ei legationi Ariouistus respondit: 134, 
(l.)2; t liuic permisit, . . . uti in his locis 
legionem . . . conlocaret. Galba . . . constituit 
cohortes duas in Nantuatibus (c) conlocare et 
ipse cum reliquis eius legionis cohortibus in 
uico Veragrorum . . . hiemare: III 1, (3.) 4; prae- 
sidio impedimentis legionem quartam decimam 
reliquit . . . . ei legioni castrisque Q. Tullium 
Ciceroncm praeficit (c) : VI 32, (5.) 6 ; concla- 
mant logionis XIII. . . . milites .... cognita 
militum uoluntate Ariminum cum ea legione 
proficiscitur : 1,(7, 7;) 8,1; legionem (c) reduci 
iussit .... Cacsar . . . suos pcr Autonium, 
qui ei legioni praeerat, cohortatus tuba signum 
dari . . . iussit: 3, 46, (2.) 4; 1 ultra eum 

locum , quo in loco Gcrmani consederant , cir- 
citer passus sescentos ab his, castris idoncum 
locum delegit acicque Iriplici instructa ad cum 
locum uciiit .... hic (is fi) locus ab hoste 
circiter passus scscentos, uti dictiim est, abcral: 
149,1.3; omnibusque armis ex oppido conlatis 
ab eo loco in fines Ambianorum peruenit: II 
15,2; totis fere . . . luulatis castris (c), cum 
(c) iii dextro cornu Icgio duodccima et . . . 
septima conslitisset omucs Ncriiii . . . ad eum 
locum coiitciidcriiiit: II2.'!,1; iilteram purtem 
eius uici (iallis |iul hiciiiaiiduiii| coiiccssit, alte- 
ram uaciiniii ab liis (e) relictam cohortibus nt- 255 is (1. A. a) a) aa) 80) 256 tribuit. eum locum uallo fossaque muniuit: III 
1, G; hunc ad egrediendum (c) nequaquam 
idoneum locum (c) arbitratus . . . in ancoris 
exspectauit .... sublati.s ancoris circiter milia 
passuum septem ab eo loco progressus . . . 
naues constituit: IV23, (4.)6; ipse eodem, unde 
redierat, proficiscitur. eo cum uenisset, maiores 
iam (c) undique in eum locum copiae Britan- 
norum conuenerant: Vll,(7.)8; cum est animad- 
uersum a ueuatoribus, quo se recipere consue- 
rint, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt 
aut . . .: VI 27, 4; in extremo ponte turrim . . . 
constituit praesidiunique . . . pontis tuendi causa 
ponit niagnisque eum locum munitionibus firmat. 
ei loco . . .: VI 29, 3; exercitum . . . Durocor- 
torum . . reducit, concilioque iu eum locum 
Galliae indicto . . . quaestionem habere in- 
stituit : VI 44, 1 ; loco castris idoneo delecto reli- 
quas copias reuocauit .... Caesar ex eo loco 
quintis castris Gergouiam peruenit: VII (35,5;) 
36, 1 ; quem (collem) si tenerent nostri, et aquae 
magna parte et pabulatione libera prohibituri 
hostes uidebantur. sed is locus praesidio ab his 
. . . tenebatur: VII36, (5.)6; omnem eam pla- 
nitiem . . . complent pedestresque copias pau- 
lum ab eo loco *abductas In locis superioribus 
constituunt : VII 79, 2 ; hic uenientem Vticam 
nauibus Tuberonem portu atque oppido prohi- 
bet . . ., sublatis ancoris excedere eo loco cogit : 
1,31,3; praeruptus locus erat . . . ac tanttim 
in latitudinem patebat, ut tres instructae co- 
hortes eum locum explerent : 1 , 45, 4 ; nostri 
. . . circiter LXX ceciderunt, in his Q. Ful- 
ginius ex primo hastato (Fulg. primus hastatus 
Vaseos.) legionis XIIII., qui propter eximiam 
uirtutem es inferioribus ordinibus iu eum locum 
peruenerat: 1,46, 4; naues . . . Octogesam (c) 
adduci iubent. id erat oppidum positum ad 
Hiberum . . . . ad eum locum fiuminis nauibus 
iunctis pontem imperant fieri: 1,61,4; coUem 
quendam nactus ibi constitit. ex eo loco IIII 
caetratorum cohortes . . . mittit: 1,70, (3.) 4; 
hanc super (c) contignationem . . . latericulo 
adstruxerunt supraque eum locum II tigna 
transuersa iniecerunt: 2, 9, 2; antecedit ad Castra 
exploranda Corneba (c), quod is (his af) locus 
peridoneus castris habebatur: 2,24,2; hac (c) 
. . . turba portae castrorum occupantur atque 
iter impeditur, pluresque in eo loco sine uulnere 
quam in proelio aut fuga intereunt: 2,35,3; 
Pompeius . . . idoneum locum nactus ibi copias 
conlocauit .... cuius aduentu cognito Pom- 
peius . . . ex eo loco discedit : 3, 30, (5.) 7 ; XV 
milia passuum "m; circuitu aniplexus hoc spatio 
pabulabatur; multaque erant iutra eum locum manu sata : 3, 44, 3 ; erat eo loco fossa . . . et 
uallum .... timens Caesar, ne nauibus nostri 
circumuenirentur, duplicem eo loco fecerat ual- 
lum: 3,63,3; animaduersum est . . . cohortes 
quasdam . . . esse post siluam et in uetera 
castra duci .... superioribus diebus nona Cae- 
saris legio . . . castra eo loco posuit. . . . post 
mutato consUio . . . Caesar paulo ultra eum 
locum castra transtulit, paucisque intermissis 
diebus eadem (c) Pompeius occupauerat et quod 
eo loco plures erat legiones habiturus, . . . 
maiorem adiecerat niunitionem. . . . sed is quo- 
que mutato consilio . . . eo loco excesserat: 3, 
66,1.2.4.6; (Pompeius) eo loco excesserat. . . . 
eo signa (e) legionis inlata (c) speculatores 
Caesari renuntiarunt . . . . is (his ald) locus 
aberat a nouis Pompei castris circiter passus 
quingentos : 3, (66, fi ;) 67, (1.) 2 ; ueteribus suis 
in (c) castris . . . consedit .... duplicatoque 
eius diei itinere VIII niilia passuum ex eo loco 
procedit: 3,76,(1.) 3; erant in sinistro cornu 
legiones duae traditae a Caesare . . . . in eo 
loco ipse erat Pompeius: 3,88,1; Pompeiani, 
quod is (his /() mons erat sine aqua, diffisi ei 
loco relicto monte uniuersi . . . Larisam uersus sc 
recipere coeperunt : 3, 97, 2 ; uocatis ad se Am- 
phipoli hospitibus . . . cognito[que] Caesaris 
aduentu ex eo loco discessit: 3,102,4; coniec- 
tans eum Aegyptum iter habere propter neces- 
situdines regui reliquasque eius loci oportuni- 
tates: 3,106,1. 

rebquum spatium . . . mons continet magna 
altitudine, ita ut radices (eius add. R-^} montis 
. . . ripae fluminis contingant: 138,5; monteni 
opere circummunire instituit. Pompeiani, quod 
is (his /() mons erat sine aqua, diffisi ei loco 
relicto monte uniuersi . . . Larisam uersus se 
recipere coeperunt: 3,97,2; ^ Coelius . . . 

peruenit Tluirios. ubi cum quosdam eius m u n i- 
cipii sollicitaret . . ., est interfectus: 3,22,3; 
T[ ad eani parteni munitionum ducit, quae per- 
tinebat (c) ad mare .... eodem naues . . . 
mittit . . . . ad eas munitiones Caesar Len- 
tulum Marcellinum . . . positum habebat: 3, 
62, (2 — )4 ; t probat rem senatus de mit- 

tendis legatis; sed . . . timoris causa pro se 
quisque id munus legationis recusabat: 1,33, 
1 ; T aggerem noui generis . . . ex lateri- 

ciis duobus muris . . . atque eorum murorum 
contignatione (c) facere instituerunt: 2,15,1. 

alteram nauem . . . pluribus adgressus naui- 
bus . . . nostros uicit deiectisque (c) defen- 
soribus . . . eam (etiam 01} nauem expu- 
gnauit : 3, 40, (2.) 3 ; t magno . . . homi- 

num numero capto . . . in deditionem uenire 257 is (1. A. a) y.) aa) «)) 258 atque obsides sibi dare coegit. eo celeriter con- 
fecto negotio rursus in hiberna legiones re- 
duxit : VI 3, (2.) 3 ; (exercitus equitatusque equi- 
tibus Romanis administrantibus, quos ei negotio 
praefecerat, celeriter transmittitur : Vn61,2;) 
duas legiones suas antecedere, reliquas subse- 
qui iussit, ut non longo inter se spatio castra 
facerent, eique negotio Q. Fufium Calenum 
legatum praeficit: 1,87,4; ^ qui (MUo) 

Clodio interfecto eo (Scai. : eius eodd.) nomine 
erat damnatus : 3,21,4; ^ hos (c) posse 

conficere armata milia centum; polhcitos ex eo 
numero electa (c) sexaginta (c): 114,5; 2, 
7,2 u. 2. A. a) numerus; ad duo milia numero 
ex Pompeianis cecidisse reperiebamus, euocatos 

»centurionesque complures. in eo fuit numero 
Valerius Flaccus : 3,53, (1.) 2. 

qui uirtute belli omnibus gentibus praefere- 
bantur, tantum se eius opinionis deperdidisse 
. . . graui-ssime dolebant : V 54, 5 ; ^ ex- 

tremum oppidum AUobrogum est . . . Genaua 
(c). ex eo oppido pons ad Heluetios pertinet: 
jl. I 6, 3 ; nuntiatum est ei Ariouistum . . . ad oc- 
cupandum Vesontionem . . . contendere .... 
namque omnium rerum . . . summa erat in eo 
oppido facultaa (c): 138, (1.) 3; cum se suaque 
omnia in oppidum Bratuspantium contuUssent 
atque ab eo oppido Caesar . . . circiter milia 
(c) passuum quinque abesset : II 13, 2 ; reliqui 
in oppidum reiecti sunt. postridie eius diei . . . 
sectionem eius oppidi uuiuersam Cacsar uendi- 
dit : II 33, (5.) 6 ; Caesar ad oppidum Auaricum 
. . . profectus est, quod eo oppido recepto ciui- 
tatem Biturigum se in potestatem redacturum 
conMebat: VII 13,3; statuunt, ut X milia ho- 
minum . . . in oppidum mittantur (c) , nec 
solis Biturigibus comniunem salutem committeu- 
dam censent, quod penes (CC) eos, si id op- 
pidura retinuissent , suinmam uictoriae constare 
intellegebant: VII 21,3; Lutctiam inceudi (e) 
pontesque eius oppidi rescindi iubent : VII 58, 
6 ; ipsum erat oppidum Alesia (c) in coUe 
summo .... ante id (om. fl) oppidum i)laui- 
ties circiter milia passuum III in longitudinem 
patcbat: VII09, (l.)3; Asculum Picenum pro- 
fitiecitur. id oppidum Lentulus Spintlier X co- 
hortibus tenebat: 1,15,3; nuntiatur 8ulmo- 
nenses, quod oppidum a Corfinio VII niilium 
interuallo abest, . . . n Q. Lucretio senatore et 
Attio Paeligno prohiberi, qui id oppidum VII 
cohortium praesidio tcneliant: 1,18,1; Hadru- 
nictuiu pcrfugerat. id opiiidum C. Considius 
Loiigus uuius legionis pracsidio tueliatur: 2, 23, 
(3.) 4 ; ^ murum . . . fossanuiuc perilucit. 

eo operc perfecto praesidia disponit: 18, (1.) 2; 

I.cxio. Cacnar. II. uallumque . . . ducere incipitmt . . . . id opus 
inter se Petreius atque Afranius partiuntur ipsi- 
que perficiundi operis causa longius progrediun- 
tur: 1, 73, 3 ; aggerem, uineas turresque ad oppi- 
dum agere instituit .... ad ea perficienda 
opera C. Trebonius . . . comportari iubet: 2,1, 
(l.)4; castra . . . conspicit . . . admodum mu- 
nita natura loci, una ex parte ipso oppido 
Vtica, altera a theatro, quod est ante oppidum, 
substructionibus (c) eius operis maximis : 2, 25, 
1 ; ^ misso ad uesperum senatu omnes, 

qui sunt eius ordinis, a Pompeio euocantur: 
1,3,1. 

hunc (coUem) . . . palus difficilis . . . cinge- 
bat .... (Galli) generatim . . distribnti . . . 
omnia uada ac f saltus eius paludis (eius 
paludis includ. Dt.) obtinebant (c) , sic animo 
parati, ut, si eam paludem Komani perrumpere 
conarentur, haesitantes premerent: VII 19, (1.) 
2; ^ ipse a dextro comu, quod eam 

partem (partem eam p) minime firmam ho- 
stium esse animaduerterat , proelium commisit: 
152,2; ut in sinistra parte acie \c) constite- 
rant, . . . Atrebates — nam his (AQ; iis BM^) ea 
pars obuenerat, — . . . in flumen compulerunt: II 
23, 1 ; ad eas quas diximus munitiones peruene- 
runt .... tum uero clamore ab ea parte audito 
nostri . . . acrius impugnare coeperunt: III 26, 
(2.) 4; nuntiauerunt (e) puluerem maiorem . .. 
in ea parte uideri, quam in partem legio iter 
fecisset. Caesar . . . cohortes , quae in stationi- 
bus erant , secum in eam partem proficisci . . . 
iussit: IV 32, (1.) 2; ab decumana porta in castra 
inrumpere conantur, nec prius sunt uisi obiec- 
tis ab ea parte siluis quam castris adpropin- 
quarent: VI 37, (1.) 2; intellegere se diuisum esse 
populum Romanum in partes duas (c) . . . prin- 
cipes uero csse earum partium Cn. Pompeium 
et C. Caesarem: 1,35,(3.)4; T HS LX 

. . . Domitio reddit, . . . etsi eam pecuniam 
publicam esse const.abat datamque a Pompeio 
in stipendium: 1,23,4; ^ magno pecoris 

atque hominum numero capto atque ea praeda 
militibus ccmcessa: VI 3, 2; ^ Caesar ... 

sua senatusque iu eum beneficia commemorauit 
(c) , quod rex appellatus esset a senatu , quod 
amicus, quod munera amplissime ^c^ missa; 
. . . illum . . . beneficio ac liberalitate sua ac 
senatus ca praemia cousecutum: I43,(4.)5; 
^ proelium u. 2. A. a) proelium; ^ Tu- 

bero, cum in Africam uenisset, iuuenit in pro- 
uincia cum imperio Attium Varum, qui . . . 
j>rotinus ex fuga iu .Vfricaiu pcrueuerat atque 
eam sua spoiite uacuam occupaucrat . . . , ho- 
minum et locorum notitia et uau eiiis i>ri)iiiu- 

17 259 is (1. A. a) 7.) 7.7.) ?0) 260 ciae nactus aditus ad ea conanda, quod paucis 
ante annis ex (c) praetura eam prouinciara 
obtinuerat: 1,31,2; aes alienum prouinciae eo 
bieunio multiplicatum est. neque minus ob eam 
causam ciuibus Romanis eius prouinciae . . . 
certae pecuniae imperabantur : 3, 32, (5.) G. 

regio ti. 2. A. a) regio; t intellegere 

sese, tametsi (c) pro uoteribus Heluetiorum in- 
iuriis populi Komani ab his poenas bello repe- 
tisset, tamen eam rem nou minus ex usu terrae 
Galliae quam populi liomani accidisse: 130,2; 
eodemque tempore pugnatum est ad portum, 
ac longe maximam ea res attulit dimicationem : 
3, 111, 2; (elatum est,) impetum . . *ut in nostros 
eius equiles fecissent eaque res conloquium ut 
(c) diremisset : I 46, 4 ; capti compendio ex 
direptis bonis, quod (CC) ea res ad multos 
pertinebat, . . . consilia clam de bello inire in- 
cipiimt: VII 43,3; tametsi magnopere admira- 
batur Magium, quem ad Pompeium cum man- 
datis miserat, ad se non remitti, atque ea res 
saepe temptata etsi impetus eius consiliaque 
tardabat, tamen . . . putabat: 1,20,2; — ripa 
. . erat acutis sudibus praetixisque (c) munita, 
eiusdemque generis sub aqua defixae (c) sudes 
tiumine tegebantur. his (p; hiis Q^; iis a; Fr.) 
rebus cognitis a captiuis . . . Caesar . . . ius- 
sit: V18, (3.)4; disciplina in Britannia reperta 
. . . existimatur, et nunc qui diligentius e.am 
rem cognoscere uolunt, plerumque illo discendi 
causa proficiscuntur : VI 13, 12; his (p; ii.s a; 
Sclm., Fr.) rebus (§ 2—4) coguitis Caesar . . . 
perueuit: VII 41, 5; constituerunt ea, quae ad 
proflciscendum pertinerent, comparare, iumen- 
torum et carrorum quam maximum numerum 
coemere, sementes quam maximas facere, . . . 
cum proximis ciuitatibus pacem et amicitiam 
confirmare. ad eas res conficiendas biennium 
sibi satis esse duxerunt; in tertium annum 
profectiouem lege confirmant. (ad eas res con- 
ficiendas add. eodd.; del. Whitte; Fr., Db.) Or- 
getorix (deligitur. is add. eodd.; del. iid.) sibi 
legationem ad ciuitates suscepit (m. CC) : 1 3, 
(l.)2. 3 ; his ([i; iis «; Fr., Db.) confectis rebus 
(1, 5—9) conuentibusque peractis iu citeriorem 
Galliam reuertitur : V 2, 1 ; pollicetur L. Piso 
censor sese iturum ad Caesarem, itom L. Roscius 
praetor, qui de his rebus eum doceant; sex dies 
ad eam rem conficiendam spatii postulant: 1, 
3, 6 ; in Gallia a potentioribus . . . uulgo regna 
occupabantur , qui minus facile eam rem impe- 
rio (c) nostro consequi poterant: 111,4; con- 
stituerunt optimum esse domum suam quemque 
reuerti . . . . ea re constituta secimda uigilia 
. . . castris egressi . . . fecerunt: 11(10, 4;) 11, 1; (Tasgetium) interfecerunt. defertur ea res ad 
Caesarem: V25, (3.)4; adlato uuutio de oppu- 
gnatione Vellaimoduni , cum longius eam rem 
ductum iri existimarent : VII 11, 4; ea res (13, 
4 — 8) est fleluetiis per indicium enuntiata: I 
4, 1 ; nocte una intromissis equitibus omnium 
finitimarum ciuitatum (c) . . . tanta diligentia 
omnes . . . continuit, ut nulla ratione ea res 
enuntiari aut ad Treueros perferri posset : V 58, 
1 ; aegreque tunc sunt retenti , quin oppidum 
(CC) inrumperent, grauiterque eam rem tule- 
runt: 2,13,4; quod pluribus praesentibus eas 
res (117) iactari nolebat: 118,1; petieruntque, 
uti sibi secreto . . . de sua omniumque salute 
cum eo agere liceret. ea re impeti"ata sese omnes 
flentes Caesari ad pedes proiecerunt: 131,(1.) 
2; iter ab Heluetiis auertit ac Bibracte ire con- 
tendit. ea res . . . hostibus nuntiatur: 123,(1.) 
2; iamque Pompeiani magna caede nostrorum 
castris Marcellini adpropinquabant . . . et M. 
Antonius , qui proximum locum praesidiorum 
teuebat, ea re nuntiata cum cohortibus XII . . . 
cernebatur: 3,65,(1.) 2; ibi cognoscit de Clodii 
caede de senatusque consulto certior factus . . . 
dilectum tota prouincia habere instituit. eae 
(hae p) res in Galliam Transalpinam celeriter 
perferuntur : VII 1, 2 ; petierunt , uti sibi con- 
ciUum totius Gailiae . . . indicere . . . liceret. 
ea re permissa diem concilio constituerunt: I 
30, (4.) 5; gladiatores . . . spe libertatis con- 
firmat atque his equos attribuit et se sequi 
iussit; quos postea monitus ab suis, quod ea 
res omnium iudicio reprehendebatur, . . . distri- 
buit : 1,14, (4.) 5; — neque saepe accidit, ut 
neglecta quispiam religione aut capta apud (c) 
se (c) occultare aut posita tollere auderet, gra- 
uissimumque ei rei supplicium (grauissimum- 
que ibi suppl. horum delictorum [i) cum cruciatu 
constitutum est: VI17,5; imperat reliquis 
ciuitatibus obsides diemque (Eotom.; Np. , Fr., 
Dt.; denique codd.; Schn., Db.) ei (huic ]S!p.; 
Dt.) rei constituit (diem add. codd.; Schn.,Db.; 
u. CC) : VII 64, 1 ; Varronem . . . uisurum (c), 
quem ad modum (c) tuto legati uenire et quae 
uellent exponere possent ; certumque ei rei tem- 
pus constituitur. quo cum esset postero die 
uentum, magna utrimque multitudo conuenit, 
magnaque erat exspectatio eius rei: 3,19,3.4; 
3,33,1 u. infra eius rei dies; deiectis (c), ut 
diximus, antemnis . . . milites summa ui tran- 
scendere in hostium naues contendebant. . . . 
cum ei rei nullum reperiretur auxilium : III 15, 
(l.)2; cum (c) equitatu nihil posseut — neque 
enim ad hoc tempus ei rei student: II 17,4; — 
uuus quisque enim opiniones fiugebat et ad id, 261 is (1. A. ii) 7.) aa) «» 262 quod ab alio audierat, sui aliquid timoris ad- 

(lebiit. lioc ubi uiio auctore ad plures perma- 

nauerat atque alius alii tradiderat, plures aucto- 

res eius rei uidebantur: 2, 2ii, 2; sese oninia 

de pace expertum (c) niliil adliuc "effccisse; id 

arbitrari uitio factum eorum, quos esse auctores 

cius rei uoluisset: 3,57,2; animaduertit . . . 

Sequanos . . . tristes capite demisso terram in- 

tueri. ejus rei quae causa esset miratus ex ipsis 

quaesiit: 132,2; magistratus . . . in aunos sin- 

gulos gentibus cognationibusque hominum . . . 

quantum . . . uisum est agri (c) attribuunt 

atque anno post alio transire cogunt. eius rei 

niultas adferunt causas: VI22, (2.)3; hos ex- 

spectari equites atque eius rei causa moram in- 

terponi arbitrabatur : IV 9, 3 ; hieniare Dyrrachii 

. . . constituerat , ut mare transire Cacsarem 

jirohiberet, eiusque (eius Lips.) rei causa omni 

ora maritima classem disposuerat: 3,5,2; Cae- 

sar . . . reperiebat T. Ampium conatum esse 

pecunias tollere Epheso ex fano Dianae eiusque 

rei causa senatores omnes ex prouincia euocasse : 

3, 105, 1 ; cogebantur . . . pabulum supportare, 

quodque (e) erat eius rei minor copia, hordeo 

adaugere: 3,58,4; hunc illi . . . compreheude- 

rant atque in uincula coniecerant. in (c) petenda 

pace eius rei culpam in niultitudinem contule- 

runt (c): IV27, f3.)4; Ephesi a fano Dianae 

depositas antiquitus pecunias Scipio tolli iube- 

bat. certaque eius rei (ei rei Achilles Statius) 

die constituta (Vrsinus: ceteraque eius diei 

lonstituta O^) : 3,33,1; eius rei exspectatio: 

.'!, 19,4 u. s. ei rei tempus constituitur ; id uero 

niilitibus fuit pergratum . . ., ut . . . ultro 

l>raemium missionis ferrent. nam cum de loco et 

tcmj)ore (c) eius rei controuer.sia inferretur, . . . 

significare coe])erunt, ut: 1,8G, (l.)2; qua ex 

re fieri, uti earum rerum (§1.2) memoria ma- 

gnam sibi auctoritatem magnosque spiritus in 

rc militari sumerent: 114,3; Caesar etsi ad 

sj)em conficiendi negotii maxime •probabat coac- 

tis nauibus mare transire . . . , tamen eius rei 

inoram temporisquo longinquitatem timebat: 1, 

29, 1 ; multi iani menses crant . . . neque Brun- 

<lisio iiaiies legionesque nd Caesarem ueniebant. 

iic non nullao cius rei iiractcrmissae occasioncs 

(Jaesari uidcbantur: 3,25,1; in primis ut ipse 

cum Pomjjcio conloqueretur postulat. maguoperc 

sese conlidere demonstrat, si eius rei sit po- 

testas facta, fore, ut aequis condicionibus ab 

armis discedatur, cuius rei . . .: 1,2(;, (3.) 1; 

sunimam .'<nam esse ac fuisse scmjjcr uolun- 

latcin , iit conijioncretur (c) atqiic ab iirniis 

ilisccdorotur ; scd poti^stalem cius rci nulliini 

liabere: 3,16,4; ut iuro iurando . . . saiiciatur petunt . . ., ne facto initio belli ab reliquis 
deserautur. tum conlaudatis Carnutibus dato 
iure iurando al) omnibus , qui aderant, tempore 
eius rei constituto ab concilio (e) disceditur: 
VII 2, (2.) 3; quod multitudinem Germanorum 
in Galham truducat, id se sui muniendi, non 
Galliae impugnandae (c) causa facere; eius rei 
testimonium (testimonio B'-'^) esse, quod nisi 
rogatus non uenerit: 144,6; ita Heluetios a 
maioribus suis institutos esse, uti obsides acci- 
pere, non dare consuerint; eius rei populum 
Eomanum esse testem: 114,7; ut, si arborum 
trunci siue naues (CC) deiciendi operis causa 
(c) cssent a barbaris *immissae, his defensoribus 
earum rerum uis minueretur neu ponti noce- 
rent: IV 17, 10; iu Illyricum proficiscitur, quod 
a Piriistis (c) tinitimam partem prouiuciae in- 
cursionibus uastari auchebat. . . . Pirustae le- 
gatos . . . mittunt, qui doceant nihil earum 
rerum publico factum consilio: VI. (5.) 7; — 
quod non fore dicto audientes neque signa 
laturi dicantur, niliil se ea re commoueri: I 
40,12; (Neruios) nihil pati uini reliquarumque 
rerum ad (c) luxuriam (c) pertinentium (e) 
inferri, quod his (p; iis a; erfrf.) rebus relan- 
guescere auimos et (c) remitti uirtutem (c) exi- 
stimarent: II 15, 4; [uinum ad se omnino imjjor- 
tari non sinunt (c), quod ea re . . . remollescere 
homiues . . . arbitrautur: IV 2, 6;] — nihil 
esse negotii subito ojipressam legionem, quae 
cum Cicerone hiemet, interfici; se ad eam rem 
(interfici posse; ad eam rem se ji) protitetur 
adiulorem: V38, 4; quae grauissime adflictae 
erant naues, earum materia atque aere ad reli- 
quas reficiendas utebatur, et quae ad eas res 
erant usui, ex (c) continenti comportari (c) 
iubebat: IV 31, 2; in posterum opj)ugnatiuuem 
diflert quaeque ad eani reni usui sint militibus 
imj)crat: VII 11,5; Ileluctii id, quod constitue- 
rant, facere conantur, ut e finibus suis exeant. 
ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati 
sunt: 15, (1.) 2; ipsi uero nihil (c) nocitum iri, 
iuque eam (in quam (i) rem se suam liilem 
iuterponere: V36, 2 ; tanta est contentione actum, 
quanta agi debuit, cum illi (c) celerem iu ea 
re uictoriam, hi salutem suam consistere uide- 
rent: 3,111,5; projie dimidia parte operis a 
Caesare eflecta diebusque in ea re cousumi^tis 
VIIII naues . . . rcucrtuutur: 1,27,1; toUi 
nocte munitiones jiroferunt castraque castris 
conucrtunt yc). hoc idem postero ilic a j)rima 
liice faciiiiit totiimquc iii ea re diem cou- 
sumuiit: 1,81,3; aniia tnidcic iii.ssi laciunt, 
alque in ca re omnium nostrorum intenlis UHJ- 
iiiis . . . : III (21, 3 ;) 22, 1 ; cognitu Pompei profoc-i 

17» 263 is (1. A. ii) 7.) aa) e( filJ)) 264 tione concursantibus illis atque in ea re occu- 
patis uulgo ex tectis significabant: 1,28,2; ad 
iudicium omnem suam familiam . . . undique 
coegit et omnes clientes obaeratosque suos . . . 
eodem conduxit; per eos, ne causam diceret, se 
eripuit. cum ciuitas ob eam rem incitata armis 
ius suum exsequi conaretur : I 4, (2.) 3 ; quod 
improuiso unum pagum adortus esset, . . . ne 
ob eam rem aut suae magnopere uirtuti tribue- 
ret aut ipsos despiceret: 113,5; unum se esse 
ex omni ciuitate Haeduorum, qui adduci non 
potuerit, ut iuraret aut liberos suos obsides 
daret. ob eam rem se ex ciuitate profugisse: 
I 31, (8.) 9. 

pro uictimis homines immolant . . . admini- 
strisque ad ea sacrificia druidibus utimtur: 
VI 16,2; t constituerunt optimum esse 

domum suam quemque reuerti .... ad eam 
sententiam cum reliquis causis haec quoque 
ratio eos deduxit, quod: II 10, (4.) 5; legati 
ueniunt, qui polliceantur (e) obsides dare atque 
imperio populi Komani obtemperare. quibus 
auditis liberaLiter pollicitus hortatusque, ut in 
ea sententia permanereut, eos domum remittit: 
IV 21, (5.) 6; t siluam esse ibi . . ., quae 

appellatur Bacenis; hanc (c) longe introrsus 
pertinere et . . . prohibere; ad eius initium sil- 
uae (siluae initium [i) Suebos aduentum Ro- 
manorum exspectare constituisse : VI 10, 5; 
huius Hercyniae (c) siluae . . . latitudo nouem 
dierum iter expedito patet .... neque (c) quis- 
quam est huius Germaniae, qui se aut [audisse 
aut] adisse ad initium eius (huius ^; Aim.) 
siluae dicat: VI25, (l.)4. 

seu quis Gallus seu Romanus (c) uelit ante 
horam tertiam ad se transire, sine periculo 
licere; post id tempus non fore potestatem: V 
51, 3; t quantum eorum tignorum 

(§3-5) iunctura distabat: IV 17, 6; II tigna 
transuersa iniecerunt . . ., supraque ea tigna 
derecto transuersas trabes iniecerunt : 2, 9, 2 ; 
t planities erat magua et in ea tumulus terre- 
nus satis grandis. hic locus . . . aberat. eo . . . 
uenerunt. legionem Caesar, quam equis deue- 
xerat (c) , passibus ducentis ab eo tumulo 
constituit: 143, (1.) 2; iu hoc fere medio spatio 
tumulus erat paulo editior; . . . unius legionis 
autesignanos procurrere atque eum tumulum 
occupaxe iubet: 1,43,(1.) 3; t nostri . . . 

duas nacti turmas exceperunt .... reliquos 
omnes earum turmarum aut interfecerunt aut 
captos ad Domitium deduxerunt: 3,38,4; 1 
ubi ex ea turri (2,8.9) quae cii'cum essent 
opera tueri se posse sunt confisi : 2, 10, 1 ; com- 
pluribus (c) iam lapidibus ex illa (c) , quae suberat, turri subductis repentina ruina pars 
eius turris concidit: 2,11,4. 

cum se maior (c) pars agminis in magnam 
conuaUem demisisset (c), ex utraque parte eius 
uallis subito se (e) ostenderunt: V32,2; % 
erat eo loco fossa pedum {c) XV et uallum 
(uallus Ald.) contra hostem in altitudinem 
pedum X, tantimdemque eius ualli agger in 
latitudinem (c) patebat: 3,63,1; 1[ con- 

stituit . . . in uico Veragrorum, qui appellatur 
Octodurus, hiemare, qui uicus . . . montibus 
undique continetur. cum hic (c) . . . flumine 
(e) diuideretur, alteram partem eius uici Gal- 
lis [ad hiemandum] concessit: 1111,(4 — )6. 

58) proiioiueu ui subst.: electos ex omnibus 
legionibus fortissimos uiros . . . Caesar ei classi 
attribuerat, qui sibi id muneris depoposce- 
rant: 1,57,1. 

6) pronoiueii j^raedieati geuus sequitur: 
dictatore habente comitia Caesare consules cre- 
antui- lulius Caesar et P. Seruilius: is enim 
erat auiius, quo per leges ei consulem fieri 
liceret: 3,1,1; % neque enim aliter facere 

poterit (Dolabella) : tanta eius humanitas , is 
sensus, ea in me est beneuolentia: ap. Oic. 
ad Att. IX 16, 3 ; *{ antecedit ad Castra 

exploranda Comelia (c), quod is locus peri- 
doneus castris habebatur. id autem e.st iugum 
derectum : 2, 24, (2.) 3 ; % huc teretes stipi- 

tes feminis crassitudme ab summo praeacuti et 
praeusti demittebantur (e). . . . huius generis 
octoni ordines ducti (c) ternos inter se pedes 
distabant. id ex similitudine floris lilium ap- 
pellabant (-abatur p): VII 73, (6.) 8; t 

mimitionem, quam (c) pertinere (c) a castris 
ad flumen supra demonstrauimus , destri Cae- 
saris cornu (c) cohortes ignorantia loci sunt 
secutae, cum portam quaererent castrorumque 
eam munitionem esse arbitrarentur : 3,68, 
2; t irapedimenta . . . Aduatucam con- 

tulit. id castelli nomen est: VI 32, 3; f 

Lutetiam proficiscitur. id est oppidum Pari- 
siorum , quod positum est (quod ct est om. p) 
in insula fluminis Sequanae : VII 57, 1 ; Me- 
tiosedum (e) peruenit. id est oppidum Seno- 
num in insula (c) Sequanae (c) positum : VII 
58, (2.) 3 ; naues . . . Octogesam (e) adduci 
iubent. id erat oppidum positum ad Hiberum : 
1,61,4; 1 is sensus: ap. Cie. ad Att. IX 

16,3 u. beneuolentia, 

[ip) plura: sua in Haeduos merita exposuit; 
quos et quam humiles accepisset . . . et quam 
in fortunam quamque in amplitudinem -f de- 
duxisset (et in eam fort. amplitudinemque 
duxisse [i) : VII 54,3. 4; % (ei legioni 265 is (1. A. a) a) et fJ)) 266 castrisque: VI 32, 6 u. p. 254 legio;) ^ 

in extremo ponte turriin . . . constituit praesi- 
diumque cohortium duodecim pontis tueudi 
causa ponit magnisque eum locum munitioni- 
bus tirmat. ei loco praesidioque C. Vol- 
cacium Tullum (c) adulescentem praefecit: VI 
29, 3. 

fi) non additur subst.; az) i^rononicu per- 
tinet ad cei1a quaedam substautiua, «luae 
antctcdunt : 9() ad sing-ula: n) appcliatiua: 
aa) ffcnus prononiinis et substautiui idem est; 
}<)nou additur ati|ue, ct, ueque: (adulescens: 
1,8,2 u. b) bb) L. Caesar; 1,34,3.4 u. i. B.;) 
^ constituit, ut arbitri darentur; per eos tierent 
aestimationes possessionum et rerum, quanti 
quaeque earum ante bellum fuisset, atque eae 
(lieae a; aee /;; eae l; Ald.; hec f; ea NO; 
hae edil.) creditoribus traderentur: 3,1,2; ^ 
(cum e.\ alto se aestus iucitauisset , quod bis 
accidit (o; [bis] accidit S}^.; iis accidit h; bis 
accedit a; is accedit Hufj ; Dt., Db., Hkl.; u. 
CC) semper horarum XII spatio: 11112,1;) 
^ aggerem . . . exstruxerunt. cum is (his 
J/'o'e; am. AQ) murum hostium paene contiu- 
geret: VII24, 1. 2; ^ constituit, ut ar- 

bitri darentur; per eos fierent aestimationes 
possessionum et rerum: 3,1,2; ^ bis sunt 

arbores pro cubilibus; ad eas se adplicant: 
VI 27, 3; omnes eo loco aut ab radicibus sub- 
ruunt aut accidunt (c) arborcs tiuitum, ut 
gumma species earum stantium relinquatur: VI 
27,4; ^ aquam comportare in arcem 

(arce o; Np.) atque eam munire . . . coepit: 
3, 12, 1. 

at barbaris consilium nou defuit; nam 
duces eorum tota acie pronuutiari (c) iusse- 
runt , ne : V 34, 1 ; ne omniuo metum reditus 
sui barbaris tolleret atque ut eorum auxilia tar- 
daret: VI 29, 2. 

quosdam (quos clam Fr.; quos Whitte; Dt.) de 
e.\ercitu nacli ((i; habebant y.; cdd.) captiuos 
ab his ([i; hiis Q; iis AliM; Schn., Fr., Hld.) 
docebantur : V 42, 2 ; ^ (quae res et hitus 

unum castrorum . . . muuiebat et post eum 
(ea Ciacc.) quae essent (erant fi) tuta ab hostibus 
reddebat: 115,5;) t (ceuturio: 140,1 

u. l)li) consilium; 1,4G, 5 ?<. D) Dli) Caecilius;) 
^ ciuesque Komanos, qui ucgoliaiidi causa 
ibi constiterant, iu liis (iis [i) C. Fufium Citam, 
. . . iutcrticiunt bonaque eoruni diripiuiit: VII 
3, 1 ; ciue» Ilumani . . . tormcuta ellccurunt. 
quorum cognita seutentia Uctauius . . . ob- 
sidione et oi)pugnutiouibus eos (eos pod ot 
lionil f, posl premcrc /) prcmcre coeiiit. illi . . .: 
3,9,3.4; cuiiuciitus ciuiiuu llciiiimK.iinii , i|iii Lissum obtinebant, quod oppidum iis (is ak; 
his fl) antea Caesar attribuerat . . . , Antonium 
recipit : 3, 29, 1 ; ^ laborabat , ut reliquas 

ciuitates adiungeret atque earum principes 
(ear. pr. ^i; Schii.; eas a; rell. edd.) donis (c) 
poUicitationibusque (c) aUiciebat (c): VII 31, 
1 ; unam esse Haeduorum ciuitatem , quae cer- 
tissimam GaUiae uictoriam distineat (c) ; eius 
auctoritate reliquas (e) contineri: VII 37, 3; 
^ (consul: 17,4 et 12,5 u. 6) bb) L. Cassius; 
1,0,5 u. S) b) bb);) ^ ubi tiurris altitudo 

perducta est ad {Ald.; ut Ox.) contabula- 
tionem (Ald.; -ionis Oa), eam (Ald.; causa 
Oi) in parietes instruxerunt (c) ita, ut: 2,9, 
1; ^ Caesaris copiae nequaquam erant 

tantae , ut eis, extra oppidum si esset dimican- 
dum, confideret: 3,109,2; t inter aures 

unum cornu exsistit . . .; ab eius summo sicut 
palmae ramique (c) late diifunduntur (c) : VI 
26,1.2; l^ cupas . . . pice refertas incen- 

dunt easque de muro in musculum deuoluimt: 
2,11,2. 

detrimentum: VI 1,3 w. {ifS) 25) o) bb) 
augere; ^ alterum (genus) est druidum, 

alterum equitum. ilii rebus diuinis intersunt, . . . 
religiones interpretantur; ad eos (Np.; Db.,Dt.; 
hos codd.; Aim.; Schn., Fr., Hold.) magnus 
adulescentium numerus disciplinae causa con- 
currit , magnoque hi sunt apud eos honore. . . . 
si qui aut priuatus (c) aut populus eorum de- 
crcto non stetit, sacrificiis interdicunt : VI 13, 3. 
4. G; his autem omnibus druidibus praeest unus, 
qui suinmam inter eos liabet aucturitatem .... 
hi . . . considunt in loco consecralo. huc omnes 
undique, qui controuersias habent, couucniunt 
eorumque decretis iudiciisque parent: VI 13, 
8—10; \ duces uero eorum consiUum 

suum laudibus ferebant, quod se castris tenuis- 
sent; multumque eorum opinionem adiuuabat, 
quod . . . uidebiuit: 1,09,2; duces aduers:u-io- 
rum . . . consultabaut. . . . haec coubiliautibus 
eis nuntiantur aquatores ab equitatu premi 
nostro: 1,73,1.2; ipsos duces a pace abhor- 
ruisse; eos neque conloquii ueque indutiarum 
iura seruasse et . . . interfecisse: 1,85,3. 

ad eos equites, qui agiuen antecessissent, 
praemitteret eosque pugiia prohiberet: IV 11, 
2; (ex equitibus nostris iuterticiuutur LXXIIII, 
iu his (/('; hiis Q'^ah'^; iis a; Fr.. Db.) uir for- 
tissimus Piso Aquitimus: IV 12,3.4;) maguo 
cum periculo iiostrorum equitum cum iis ^liiis 
C>'; liis fl) conlligebat: V 19,2; equitesque luidi- 
que euocat. his {X; iis Db.) ccrtain <^c) dieui 
coniicnicudi dicit: V67, 2; (equites) oiunes in 
beUo uersantur, atqiie coruui ut quisque est 267 is (1. A. a) P) xa) M) a) nn) S)) 268 genere copiisque (e) amplissimus, ita plurimos 
cii'cum (c) se ambactos clientesque habet (c): 
VI 15,2; (cogunt equitum duo niilia Sugambii 
(c) . . . . transeunt (AQ^; transeunti BM; 
transeunt ii Fr.) Rhenum nauibus: VI 35, 5. 6;) 
laborantibus iam suis Germanos equites . . . 
summittit .... eorum impetum Galli sustinere 
non potuerunt: VII 13, 1. 2; Caesar mittit com- 
plures equitum turmas eo de media nocte ; im- 
perat (AM.;) Nitsche (Paul); turmas eodem 
media nocte; imperat his (tiel iis) p; turmas; 
eisdem niedia nocte imperat a; turmas; eis de 
med. n. imp. Np. ; edd. plur.) , ut: VII 45, 1 ; 
equitesque ab his arcessit et leuis armaturae 
peditea, qui inter eos proeliari consuerant: VII 
65,4; nam de equitibus hostium, quin nemo 
eorum progredi modo (e) extra agmeu audeat, 
ne (e) ipsos quidem debere dubitare: VII 66, 
6; celeriter sese tamen Galli equites cxpediunt 
proeliumque committunt. ii (hii O^b; id -; ; hi 
edd. ueit.} , dum pari certamine res geri potuit, 
magnum hostium numerum pauci sustinuere: 
1,51,4.5; nec . . . equitum uim caetrati susti- 
nere potuerunt omnesque ab eis circumuenti 
. . . interficiuntur: 1,70,5; tantum ab equitum 
suorum *auxiIio aberant, . . . ut eos superiori- 
bus perterritos proeliis in medium reciperent 
agmen ultroque eos tuerentur: 1,79,5; erant 
per se magna, quae gesserant equites (milites 
a), praesertim cum eorum exiguus numerus 
cum tanta multitudine Numidarum conferretur: 
2,39,4; missis ad eos ab Otacilio (c) equitibus 
. . . circiter CCCC quique eos armati ex prae- 
sidio secuti sunt, se defenderunt: 3,28,6; in- 
sidias equitum conlocauit et subito illi ex in- 
sidiis consurrexerunt. sed nostri fortiter im- 
petum eorum tulerunt: 3, 37, 5. 6; equitum 
magnam partem . . . praemisit. qui cum essent 
progressi . . ., inlata suspicione ad suos se reci- 
pere coeperunt, quique hos sequebantur, celerem 
eornm receptum conspicati restiterunt : 3, 38, 2. 
3; tanta ui in Pompei equites impetum fecerunt, 
ut eorum nemo consisteret: 3,93,5; ^ 

omnem equitatum, qui nouissimum agmen 
moraretur, praemisit. his (eique (3) Q. Pedium 
et L. Aurunculeium Cottam legatos praefecit: 
1111,3; relinquebatur, ut . . . equitatum repel- 
lerent, eo summoto repente . . . sese in ualles 
uniuersi demitterent (c): 1,79,4; Pompeius, ubi 
nihil profici equitatu cognouit, paucis inter- 
missis diebus rursum eum nauibus . . . recipit: 
3,58,2; t exercitum cum . . . cohor- 

taretur suaque in eum perpetui temporis officia 
praedicaret: 3,90,1. 
(^familiaris: 153,6 u. b) lib) Valerius;) 1 nascitur ibi . . . ferrum, sed eius (om. P) 
exigua est copia: V 12,5; t *fuerunt duae 

filiae; harum (earum fi) altera occisa, altcra 
capta est : I 53, 4 ; t (f i 1 i i : 3, 59, 2. 4 ; 60, 

1 u. SB) Ii) bb);) t flumen est Arar, 

quod . . . in Rhodanum influit. . . . id Heluetii 
ratibus . . . transibant: 112,1; (ad flumen 
Elauer pontem (P; Schn.; pontes a; rell. edd.) 
reficit eoque exercitum ((re)fecit exercitumque 
P) traducit (-duxit (i): VII 53, 4;) t eius 
fossae (om. (i): VII 72, 1 u. p. 254 fossa; 
duas fossas . . . perdnxit; . . . post eas (postea 
fi) aggerem . . . exstruxit: VII72, 3. 4; t 

Caesarem . . obsecrare coepit, ue quid grauius 
in fratrem statueret. scire se iUa esse uera, 
nec quemquam ex eo plus quam se doloris 
capere: 120,2; 3,59,2.4; 60,1 u. SB) 6) 66); 
t omnibus castellis quod esset frumenti con- 
quiri iussit. id erat perexiguum : 3, 42, 4. 5. 

est etiam genus radicis inuentum . . ., quod 
. . . multum inopiam leuabat. id ad simiUtu- 
dinem panis *effingebant. eius e;rat magna copia. 

ex hoc . . .: 3,48,1.2. ^ 'lf±l£_X~ f ' ■ ''' "/ ■ 

consuesse enim deos immortales, quo girauius 
homines ex commutatione rerum doleant, quos 
pro scelere eorum ulcisci uelint , his secundiores 
interdum res ... concedere: 114,5; (53,6 u. 
6) 66) Valerius; 3,59,2.4; 60,1 u. S8) 6) 66);) 
t (hospes: I 53,6 u. 6) 66) Valerius;) t 

eodem itinere, quo hostes ierant, ad eos con- 
tendit: 121,3; hostes sequitur et milia passuum 
tria ab eorum castris castra ponit : I 22, 5 ; 
facile hostium phalangem perfregerunt. ea dis- 
iecta gladiis destrictis in eos impetum fecerunt: 
125,2; committendum non putabat, ut pulsis 
hostibus dici posset eos ab se . . . circumuen- 
tos: 146,3; hostibus pugnandi potestatem fecit. 
ubi ne tum quidem eos prodire intellexit, . . . 
reduxit: 150,1.2; hostes . . . ad flumen Axo- 
nam contenderunt .... Cacsar omnem equi- 
tatum . . . traducit atque ad eos contendit: II 
9,3; 10,1; hostes impeditos nostri in flumine 
adgressi magnum eorum numerum occiderunt: 
1110,2; 10,3 u. p) pfi) 3() 6) 66) corpora; ho- 
stes . . . constituerunt . . . . ad eam sententiam 
. . . haec quoque ratio eos deduxit, quod: II 
10, 4. 5 ; hostes . . . tantam uirtutem praestite- 
runt, ut, cum primi eorum ceeidissent, proximi 
iacentibus insistereut atque ex eorum corpori- 
bus pugnarent: II 27, 3 ; ubi intellexit . . . neque 
hostium fugam . . . reprimi neque iis (his p; 
Schn.; hiis Q) noceri posse, statuit exspectandam 
classem. quae ubi conuenit ac primum ab ho- 
stibus uisa est, circiter CCXX (e) naues eorum 
paratissimae . . . nostris aduersae constiterunt : 269 is (1. A. a) fj) 5(7.) 91) 0) aa) H)) 270 11114,1.2; huic . . . persuadet, uti <c) ad 
hostes transeat. qiii ubi pro perfuga ad eos 
uenit: 11118,2.3; factum e.st . . . hostium . . 
defatigatione . . ., ut . . . statim terga uerte- 
rent. quos impeditos (c) . . . milites nostri 
consecuti niagnum numerum eorum occiderunt: 
11119,3.4; (prius in hostium castris constite- 
runt quam plaue ab his (AQ'^; iis BM; Sclin., 
Fr., Db.) uideri . .. pos8e(n)t: 11126,3;) hostes 
. . . nihil timcntibus nostris, quod legati eorum 
]iaulo jmte . . . discesserant, . . . celeriter nostros 
perLurbauerunt: IV 12,1; nostri . . . in hostes 
impetum fecerunt atque eos in fugam dederunt: 
I V 20, 5 ; hostes . . . legalos de pace miseruiit. 
. . . uiia cum his legatis Commius Atrebas 
uciiil .... hunc illi e naui egressum, cum ad 
cos oratoris modo Caesaris mandata deferret 
(c) , compreliendenmt: IV27, 1— 3; hostes ... 
terga uerteruut. quos tanto spatio secuti, quan- 
tum (e) . . . efficere potuerunt, complures ex 
iis (his ^) occiderunt: IV35, 2. 3; hostes . . . 
terga uerterunt magnusquc eorum numerus est 
occisus: IV 37, 4; hostium copias conspicatus 
csl. illi . . . coeperunt .... prohibebant. at 
iiiilites lcgionis septimao . . . locum ceperunt 
cosquo c.\ siluis cxpulerunt paucis uulneribus 
acceijtis ; sed eos fugientes longius Caesar prosc- 
(jui uetuit: V9, 2. 3. (i— H; hostes . . . ad pabu- 
latores aduolauerunt .... nostri acriter in eos 
iiiipetu facto reppulerunt: V 17, 1—3; equites 
. . . praecipites hostes egerunt, magnoque (e) 
corum numero (mim. cor. p) interfecto neque 
siii culligcndi neque consistendi . . . facultatcm 
dcdcrunt: V 17,3.4; ncque post id tompus um- 
quam summis nobiscum copiis Iiostcs contende- 
ruiit. Caesar cognito consilio eorum ad flumeu 
Tamesim . . . exercitum duxit: V 17, 5; 18,1; 
Iiostes 8U08 (c) ab oppugnatione reduxenmt. 
tum . . . conclumaucruiit, uti (c) aliqui . . . ad 
coiiloquium prodiret. mittitur ad cos conloqueudi 
(c) cuusa (c) Arpincius . . . ct Q. lunius: V 
26,3.4; 27,1; hostes in fugam dat (c) . . . 
magnumque ex iis {A; Schn., llold.; eis BM; 
rell. edd.; his (J^) numerum occidit alque 
omnes armis exuit: V51,5; Ijabienus hostium 
cognito consilio speraus temeritate corum fore 
aliquam dimicaiidi faciiltatem . . . pidllciscilur: 
VI 7, 4; cum . . . ad hoHtciu pidficisci coii- 
stituissct, siue cum ex paludibus siluisquc cli- 
cero siue obsidione premere posset: VII 32,2; 
Qermani . . . in hostes (hostem fi) impetum 
feceriiut eosque propulerunt; VII 80, 6. 

pracstalo caii(lciii iiobis ducibus uirtutcm, 
quam sacpc miiMcro iiiipcratori pracstitistis, 
alquc {om. (i) illinii adcsso (ndosse cum [i) ct haec coram cernere existimate: VI 8, 4; ^ 

factum imprudentia Biturigum . . . , uti hoc 
incommodum acciperetur. id tamen se cele- 
riter maioribus commodis sanaturum (CC) : VII 
29,4.5; H (tertium iam hunc annum re- 

gnantem inimici palam multis ex ciuitate auc- 
toribus interfecerunt (inimicis iam multis 
palam ex ciu. et iis auctoribus eum interf. a; 
M. CC): V25,3.) 

latrocinia nuUam habent infamiam, quae 
extra fines cuiusque ciuitatis fiunt, atque ea 
iuueututis exercendac . . . causa fieri praedi- 
cant: VI 23, 6; t huius e.st longitudo 

lateris . . . septingentorum milium. tertium 
est contra septentriones ; cui parti nulla est ob- 
iccta terra, sed eius angulus alter (7i'. Mewje; 
lateris codd.; edd.; alter lateris Paul) maxime 
ad (c) Germaniam spectat. hoc . . .: V13, 6; 
% Heluetii . . . legatos de deditione ad eum 
miserunt. qui cum . . . petissent atque eos in 
eo loco . . . suum aduentum exspectare ius- 
sisset, paruerunt: 127,2; quod legati eorum 
paulo ante a Caesare discesserant atque is (his 
AQ\i) dies indutiis erat ab his (iis ^ (eis a); is 
Q) petitus: IV12, 1; ad eum legati ueniunt, 
qui pollice.antiir . . . obtemperare. quibus .auditis 
liberaliter pollicitus hortatusque, ut iu ea sen- 
tcntia pcrmanerent, eos domum remittit et cum 
iis (his (i; hiis Q; is B^) una Commium . . . 
mittit: IV21, 5— 7; legatos ad eum mittuut. 
. . . percepta (c) oratione (c) eorum Caesar 
obsides imperat eosque ad certam diem .idduci 
iubet: VI, 7. 8; 28,2 u. lili) consilium; 1,34,3. 
4 u. 2. «.; 3,15,7 u. !8) b) bD); Libo ncque 
legatos Cacsaris recipere ucciue periculum prae- 
stare eorum, sed totam rem ad Pompeium 
reicere: 3, 17, 5; (39, 1. 2 u. i» bb) Acilius;) t 
se cum sola decima legione iturum, de qua 
non dubitaret, sibique cam praetoriam cohor- 
tem futuram: 140,15; (quiJam ex militibus 
decimac legionis dixit: plus quam pollicitus 
cssct Caesarem (ei aild. a; Fr.; oin. B-^J) facere: 
142,6;) consuctudine sua Caesar sex legiones 
expcditas duccbat; post eas totius exercitus im- 
pcdimenta coulocarat: II 19, 3; cum (c) in 
dextro cornu legio duodeciuui et non magno 
ab {om. a) ea {om. h) intcruallo scptima cou- 
stitisset: 1123,4; tres (Icgionea) in t Belgis (c) 
conlocauit; his (iis a; Fr.) . . . quaestorem (c) 
et . . . logatos praefecit: V24, 3; timere Cae- 
sarem ereptis (c) ab eo duabus legiouibus, uo 
ad eius poriculum reseruare et retinere eas nd 
urbein Pompcius uidcrctur: 1,2,3; impetum 
lcgionis siistiiiuit cnliortilius tribus ntquc ouiii 
Iiico dcpulit: 3,52,i!; 11 liberos: 131,12 271 is (1. A. a) [i) aa) «) o) ao) S)) 272 u. obsides; t pelles (erant) pro uelis 

alutaeque tenuiter confectae, hae (CC) siue 
propter lini inopiam (c) atque eius usus in- 
scientiam (c), siue eo (c), . . . quod: 11113,6; 
T sarcinas in unum locum conferri et eum . . . 
muniri iussit: 124,3; hoc consedit loco atque 
eum communiuit omnesque ibi copias continuit: 
3,51,8. 

L. Fabius (c) , centurio (c) legionis VIII., 
. . . tres suos nactus raanipulares atque ab 
iis (his [i) subleuatus murum ascendit, hos 
(eos P) ipse rursus . . .: Vn47, 7; 1 quod 
apud Germanos ea (c) consuetudo esset, ut 
matres familiae eorum sortibus et (c) uati- 
cinationibus declararent, utrum proeUum com- 
mitti ex usu esset necne; eas ita dicere: 150, 
4.5; H accidit, . . . ut uulgo milites ab 

signis discederent, quaeque (c) quisque eornm 
carissima haberet, ab impedimentis petere . . . 
properaret : V 33, 6 ; accidit , . . . ut non nuUi 
mihtes . . . interciperentur (c). his (Ap; iis 
BMQ; Fr., Db.) circumuentis magna manu 
Eburones . . . legionem oppugnare incipiunt: 
V 39, 2. 3 ; 52, 6 u. 2. B. ; hoc ueteres non pro- 
bant milites .... itaque . . . duce C. Tre- 
bonio, equite Eomano, qui iis (fi; eis a; edd.) 
erat praepositus, . . . perrumpunt: VI 40, 4; 
summa difficultate rei frumentariae adfecto 
exercitu . . . usque eo, ut complures dies fru- 
mento milites caruerint . . ., nulla tamen iiox 
est ab iis (ex iis uox est P) audita populi Ro- 
mani maiestate . . . indigna: VII 17, 3; 19,5 et 
52, 3 u. 2. B. ; alieno esse animo in Caesarem 
milites neque iis (his codd.) posse persuaderi, 
uti eum defendant aut sequantur saltem: 1, G, 
2; non nulla pars militum domum discedit; 
reliqui ad Caesarem perueniunt, atque una cum 
iis deprensus L. Pupius . . . adducitur: 1,13, 
4; Afraniani milites . . . ex castris procurre- 
b."int .... duces uero eorum consilium suum 
laudibus ferebant: 1,69,1.2; 2,32,1 u. 2. B.; 
quarum cohortium milites . . . luba conspicatus 
suam esse praedicans praedam magnam partem 
eorum interfici iussit, paucos . . . remisit ( CC) : 
2, 44, 2 ; ueteranae legionis milites . . . reliquam 
noctis partem ibi confecerunt et luce prima 
missis ad eos ab Otacilio (c) equitibus . . . cir- 
citer CCCC quique eos armati ex praesidio 
secuti sunt, se defenderunt: 3,28,5.6; cum 
militibus regis conloqui coeperunt eosque hor- 
tari, ut: 3,103,4; quae res apud milites largi- 
tiones auxit; magnis enim iacturis sibi quisque 
eorum animos conciliabat: 3,112,10; t ex 

eo proelio circiter hominum milia CXXX 
auperfuerunt eaque tota nocte continenter ierunt : 126,5; placuit, ut (c) Litauiccus decem illis 
milibus, quae Caesari ad bcllum mitterentur, 
praeficeretur atque ea -j- ducenda (ea traducenda 
Pluyg.; eo ducenda Paul) curaret: VII 37, 7; 
^ Pompeiani, quod is mons erat sine aqua, 
diffisi ei loco relicto monte uniuersi iugis 
{Wassius ; iuris 0*; u. CC) eius (eis Clark.; 
Db.) Larisam uersus se recipere coeperunt: 3, 
97, 2 ; 1 magnum numerum impedimento- 

rum (iumentorum Ciacc.) ex castris mulorum- 
que produci deque (Dauis.; neque [i; u. CC) 
his (iis h; hiis a) stramenta (uerba mulorumque 
pr. deque his stramenta om. a) dctrahi . . . 
iubet: VII 45, 2; t milites . . . ad muni- 

tionem perueniunt eamque transgressi trinis 
castris potiuntur: VII 46, 4. 

qui nauiculam deligatam ad ripam nactus 
ea profugit: 153,3; H cum his nauibus 

nostrae classi . . . congressus erat .... neque 
enim iis (h; hiis a^; his a; edd.) nostrae rostro 
nocere poterant — tanta in iis (his X; Hold.) 
erat firmitudo — neque: III 13, 7. 8; naues 
XVIII . . . soluerunt. quae cum . . . uideren- 
tur, tanta tempestas subito coorta est, ut 
nulla eanim cursum tenere posset, sed aliae 
. . . referrentur , aliae . . . deicerentur : IV 28, 
1.2; neque enim naues erant aliae, qmbus 
reportari possent, et omnia deerant, quae ad 
reficiendas naues (eas fJ) erant (c) usui: IV 
29,4; naues soluit; quae omnes incolumes ad 
(c) continentem peruenerunt; sed (c) ex iis 
(his fi) onerariae duae eosdem . . . portus capere 
non potuerunt: IV 36, 4; quam plurimas . . . 
naues aedificandas . . . curarent. earum modum 
formamque demonstrat (c): V 1, 1. 2; naues in- 
uenit refectas; his (fi; iis a) deductis . . . in- 
stituit: V23, 1. 2; conspicataeque naues triremes 
duae nauem D. Bruti duabus ex partibus sese 
in eam *incitauerimt. . . . qua re animaduersa 
quae proximae ei loco ex Bruti classe naues 
erant, in eas impeditas impetum faciunt: 2, 
6, 4. 6 ; Bibulus . . . inanibus (nauibus) occurrit 
et nactus circiter XXX iu eas indiligentiae (c) 
suae . . . iracundidm (c) erupit omnesque in- 
cendit : 3, 8, 3 ; nauesque triremes duas . . . 
prodire iussit. has cum audacius progressas Libo 
uidisset, sperans intercipi posse quadriremes V 
ad eas misit: 3, 24, 1. 2; pr.aeteruectas . . . n.aues 
uiderant, ipsi iter secundum eas terra (terras 
Ox) derexerant. sed quo essent (e.ae add. fhl; edd. ; 
heae a; hec 0; hae N; om. f; cgo dcleui) delatae 
primis diebus ignorabant : 3, 30, 1 ; qui (locus) 
. . . aditum . . habet nauibus mediocrem atque 
eas a quibusdam protegit uentis : 3, 42, 1. 

Ariouistum . . . obsides nobilissimi cuius- 273 (1. A. a) P) aa) M) a) aa) X)) 274 que liberos poscere et in eos omnia exempla 
cruciatusque edere: 131,12; his Caesar nuraerum 
obsidum . . . dupli(;auit eosque in continentem 
adduci iussit: IV3G, 2; Caef.nr obsides imperat 
eosque ad certam dieni adduci iubet. . . . iis 
(hiis Q^a; his h; .Sc/m.) ad diem adductis . . . 
arbitros inter ciuitates dat: VI, 8. 9; Indutio- 
marum . . . cum ducentis obsidibus uenire ius- 
sit. his (hiis M; iis AQB/i) adductis, in iis 
(liiis Qa) filio (filiis p) propinquisque eius om- 
nibus: V4, 1. 2; 1[ omnium rerum . . . 

summa erat in eo oppido facultas (c) idque 
(idemque Paul) natura loci sic muniebatur, 
ut: 138,3.4; ab his castris oppidum Remorum 
nomine Bibrax aberat milia passuum octo. id 
ex itincre magno impetu Beigae oppugnare coe- 
perunt: 11(3,1; ad oppidum Nouiodunum con- 
tcndit. id ex itinere oppugnare conatus . . . 
cxpugnare non potuit: 1112,1.2; (cum ad op- 
pidum Senoiium Vellaunodunum uenisset, . . . 
oppugnare instituit eoque (p; idque a; edd.) 
biduo circumuallauit: VII 11,1 ;) toratio: 
VII 77, 2 '«. li) 66) Critognatus. 

cum pater iamiliae inlustriore loco natus 
decessit, eius propinqui conueniunt: VI 19,3; 
T equitum milia erant sex, totidem numero 
pedites uelocissimi ac fortissimi, quos . . . 
delegerant ; cum his in proeliis uersabantur ; ad 
eos se equites recipiebant: 148,5.6; t 

hostium phalangcm perfregerunt. ea disiecta 
gladiis destriclis in cos impetum lecerunt: 125, 
2; T[ planities erat magna et in ea 

tumulus terrenus: 143,1; t ad flumen 

Elauer pontcm ([i; Sc/m.; jwntes a; rell. edd.) 
reiicit eoque exercitum ((re)fecit exercitumque 
(i) traducit (c): VII 53, 4; 1 C. Caesar: 

1)0 sscssiones redemi easquc postea pluris 
uenditas : ap. IHotncd. art. yramm. I ,'iON KcAl; 
11 conuocatis eorum princi])ibus ... grauiter 
coH accusat: I KJ, 5; 1(5,0 ii. i. B.; principibus 
Galliae euocatis (c) Caesar ea, quao cognoue- 
rat, disHimulanda sibi existimauit) eorumque 
animis permulsis et conlirmatis . . . bellum cum 
(Jcrinanis gerere constituit: IV 6, 5; principes 
iiritainiiae . . . rursus coniuratioiie facta . . . 
suos clam cx agris deducerc coeperunt. at Cae- 
sar, etsi nondum coruni consilia cognoueiat, 
tamcn . . . suspicabatur: IV 30, 1. 2; 31,1; 
principibuH Treucirorum ad sc conuocatis hos 
(coB (i) singillatim Cingctorigi conciliauit: V 
4,3; idora lioc (it a principibuH llispaniae, quos 
illi (c) . . . hal)(l)Hiit oliMiiluiii loco. lii (ii U/t.; 
Ald.; hii /') Huos iiotos li()spil('H(|uc (luacrcl)aiit, 
pcr (pi(!m (|iiis(pic coniiii adiliim coiiiiik^ii- 
dationis haberot ad CiiCHarein: 1,74,4.5; H 

]j(«xio. CauHar. 11. priuati: 2,18,5 u. fjj3) 30 b) bb) bona; f 
erat in procuratione regni propter aetatem 
pueri nutricius cius, eunuchus nomine Pothi- 
nu,s : 3, 108, 1. 

alias deinceps . . . rates iungebat. has . . . 
cratibus ac pluteis protegebat; in quarta qua- 
que earum turres . . . excitabat: 1,25,8 — 10; 
1 Cassiuellaunus ad Cantium . . ., quibus 
regionibus quattuor reges pracerant, . . . nun- 
tios mittit atque iis ((A?jQ^BM ; hiis Q-a; hLs 
A?/i; A'p., Sc/m., Dt.^, Iluld.) imper.it, uti . . . 
castra naualia . . . oppugnent : V 22, 1 ; nilill 
contra se regem ausurum (c) existimabat. sed 
ubi certis auctoribus comperit minus V et XX 
milibus louge ab Vtica eius copias abesse, . . . 
sese . . . recepit: 2,37,2.3; amici regis, qui 
propler aetatem eius in procuratione (c) erant 
regni , . . . palam liberaliter responderunt: 3, 
104, 1. 

scaphas nauium uiagnarum . . . cratibus 
plutcisque contexit eoque milites delectos im- 
posuit atque eas in litore . . . disposuit: 3,24, 
1; 1f scutoque ad eum relato Scaeuae 

centurionis inuenta sunt in eo foramina CXX 
(c): 3, 53, 4; f seruo spe libertatLs . . . 

persuadet . ., ut litteras ad Caesarem deferat. 
has ille . . . effcrt (c) . . . . ab eo de periculis 
Ciceronis legionisque cognoscitur (c): V45, 3. 
4.5; If multa praeterea de sideribus 

atque eorum motu . . . iuuentuti tradunt: VI 
14, G ; t neque (c) quisquam est . . ., qui 

se . . . adisse ad initium eius (huius [i) sil- 
uae dicat . . .; multaque in ea genera ferarum 
nasci constat: VI 25, 4. 5; t storias 

autem ex funibus ancorariis tres . . . fecerunt 
easque (eosque a) ex tribua partibus . . . reli- 
gauerunt : 2, 9, 4. 

tigna bina ... iungeb.at. haec cuni . . . de- 
fixerat . . ., his (iis AQ; ILold.) item cou- 
traria duo . . . statuebat: IV 17, 3 — 5; eo 
super tigna bipcdalia iniciunt eaque la- 
minis clauisque religant: 2,10,3; t iii 

castris Curionis magnus f omnium incessit 
timor; nani is (Iiis af; \\B/d) uariis houiinum 
scrmonibus celeriter augetur (•«. 06'): 2,29,1; 
t tirones: 3,28,4 u. -. C. ; t tantaque 

(eiat) multitudo {CC) tormentorum, ut 
corum uim nuUae contextae uiuiinibus uineae 
sustinere possent : 2, 2, 1 ; t Hupraque ea 

tigna dorecto (c) transuersas trabes iniece- 
runt easquo {a; eaque Oj'/d) jLxibuH rcligaue- 
ruut. has trabos (c) . . .: 2,9,2; duae primum 
tiabcH in hoIo . . . conlocantur inqueeis columellao 
dcligiiiitur. Iias . . .: 2,10,2; t turmae: 

V1146, 1 u. equites; t 'l'' turres . . . 

18 275 Is (1, A. a) P) aa) M) a) et 6)) 276 erigebat easque multis tormentis . . . completas 
ad opera Caesaris adpellebat: 1,26,1. 

erat eo loco fossa . . . et uallum (uallus 
Ald.) contra hostem . . . pedum X , tantundem- 
que eius ualli agger in latitudinem (c) pate- 
bat. ab eo intermisso spatio pedum DC alter 
conuersus in contrariam partem erat uallus: 3, 
63,1.2; TT uti . . uiatores . . . consistere 

cogant et quid (c) quisque eorum de quaque 
re audierit . . . quaerant : IV 5, 2 ; 1 ter- 

tium est genus eorum, qui uri appellantur. hi 
simt . . . figuia tauri. magna uis eorum est 
(est eoruni a(h)f) et magna uelocitas .... hos 
. . .: VI 28, 1.2; *^ (duae fuerunt Ariouisti 

uxores . . . . utraque (c) in ea fuga periit. 
fuerunt (periit. fuerunt Bug ; perierunt codd.; 
edd. plur.) duae filiae: harum (earum fi) altera 
(duae fiUae harum altera codd.; edd. plur.} oc- 
cisa, altera capta est: 153,4;) uxores habent 
deni duodenique inter se communes (c) . . . ; 
sed qui (c) sunt ex iis (ABM; Fr., Ilold.; his ^; 
rell. edd.; hiis Q) nati, eorum habentur liberi, 
quo (c) primum uirgo (c) quaeque deducta (c) 
est: V14,5. 

3) atque is, et is, neque is : duabusque missis 
subsidio cohortibus a Caesare atque iis 
(hiis Q eorr., a; his Np., Dt.) primis legionum 
duarum: V15, 4; leui facto equestri proelio 
atque eo ([i; ScJin.; om. a; rell. edd.) secundo 
in castra exercitum reduxit: VII 53,2; aditus 
. . . maximis defixis trabibus atque eis prae- 
acutis praesaepit: 1,27,4; f conloquium 
petunt et id, si fieri possit, semoto a militibus 
loco: 1,84,1; ne . . . multis . . secundis proe- 
liis unum aduersum et id mediocre oppone- 
rent: 3,73,2; ^ quod legionem neque 

eam (p; tam a) plenissiniam . . . propter 
paucitatem despiciebant : 1112,3. 

66) genus (et uunierus) pronominis alia suut 
atque substantiuj {Aara avvEaiv): (amici- 
tiam populi Komaui sibi ornamento et prae- 
sidio, non detrimento esse oportere, t idque 
(itaque Paul) se hac {ea,BM; edd.) spe i^etisse: 
144,5;) ^ ciuitati persuasit, ut de fini- 

bus suis . . . exirent . . . . id hoc facilius eis 
persuasit, quod uudique loci natura Heluetii 
continentur: 1 2, 1—3; T conuocato consilio 
(c) omniumque ordinum ad id consilium (c) 
adhibitis centurjonibus uehementer eos {o»i. A) 
incusauit: 140,1; (legati) ad consilium rem 
deferunt magnaque inter eos exsistit (c) con- 
trouersia: V28, 2; in consilio (concilio Np., Dt.) 
prommtiat Pompeium celeriter subsidio uen- 
turum hortaturque eos, ne animo deficiant: 1, 
19,1; t subito pedestres copias . . . ostenderunt. hi (fj; ii BM; Fr.; iis AQ^) 
nostros disiectos adorti proeUum renouarunt: 
11120,4; his (regibus) imperat, uti coactis om- 
nibus copiis castra . . . oppugnent. ii (hi /*.- 
hii af) cum ad castra uenissent, nostri erup- 
tione facta multis eorum interfectis . . . suos 
incolumes reduxeruut: V 22, 1.2; copias equi- 
tatus peditatusque subsidio Biturigibus mittuut. 
qui cum ad flumen Ligerim uenissent, . . . 
reuertuntur .... Bituriges eorum discessu sta- 
tim se (c) cum Aruemis coniungunt (c) : VII 
5, 3. 4. 7 ; 1 consilium capit omnem . . . 

equitatum noctu dimittere. discedentibus 
mandat, ut suam quisque eorum ciuitatem 
adeat: VII 71, 2; T[ deiude reliquae legio- 

nes cum tribunis militum et primorum ordi- 
num centurionibus egerunt, uti Caesari satis 
facerent; . . . eorum satisfactione accepta . . . 
profectus est: 141,3. 4; H circiter hominum 
milia CXXX superfuerunt eaque tota nocte 
continenter ierunt. . . . iu fines Lingonum die 
quarto peruenerunt, cum . . . uostri triduum 
morati eos sequi non potuissent. Caesar ad Lin- 
gonas . . . misit, ne eos frumento neue aUa re 
iuuarent .... ipse triduo intermisso cum omni- 
bus copiis eos sequi coepit : 1 26, 5. 6 ; (VI 35, 5. 
6 21. p. 267 equites ;) If ad eam partem 

(Heluetiorum) peruenit, quae nondum flumen 
transierat. eos impeditos et inopiuantes adgres- 
sus magnam partem eorum (eor. part. af) con- 
cidit: 112,2.3. 

6) nomina propria aa) eiuitatum: (AUo- 
broges: 3,59,2.4 et 60,1 u. iS) 6) 66);) 1[ 
ab eo loco in fines Ambianorum peruenit. 
. . . eorum fines Neruii attingebant: 1115,2. 
3 ; 1f cuniculis . . . actis , cuius rei sunt 

longe peritissimi Aquitani, propterea quod 
multis locis apud eos aerariae secturaeque ( CG) 
sunt: 11121,3; 1[ legionis nonae et deci- 

mae milites . . . Atrebates (nam his (iis 
BM^; Fr.) ea pars obuenerat) . . . iu flumen 
compulerunt et transire conantes insecuti gla- 
diis magnam partem eorum impeditam inter- 
fecerunt: 1123,1; H Auximatibus agit 

gratias seque eorum facti memorem fore poUi- 
cetur: 1, 13,5. 

horum omnium fortissimi suut Belgae, 
propterea quod a cultu . . . prouinciae lou- 
gissime absunt niinimeque ad eos mercatores 
saepe commeaut: 11,3; dat negotium . . . 
Gfallis, qui finitimi Belgis eraut, uti ea, quae 
apud eos gerantur, cognoscant . . . . hi ... 
nuntiauerunt manus cogi .... tum uero dubi- 
tandum non existimauit, quin ad eos profi- 
cisceretur (c): 112,3—5; plerosque Belgas csse 277 is (1. A. a) [i) Ka) M) 6) aa)) 278 ortos a (c) Germanis . . . . de numero eorum 

omnia se haberc explorata Remi dicebant .... 

plurimum inter eos Bellouacos . . . ualere. hos 

(eos [i) posse conficere armata milia centum: 

114,1.4.5; t Bellouaci: (II 4, 5 ?<. 

Belgae;) si suas copias Haedui in fines Belloua- 

corum introduxerint et eorum agros populari 

coepcrint: II 5, 3; petere non solum Bellouacos, 

sed etiam pro hls (iis BM} Haeduos, ut sua 

(c) clementia ac mansuetudine in eos utatur: 

1114,5; t nec solis Biturigibus com- 

munem salutem committendam censent, quod 

penes eos (paene in eo ik; Np.; iiaene ex eo 

Ein. IJofftn.), si id oppidum retinuissent, sum- 

mam uictoriae coustare intellegebant : VII 21, 3. 

gratias agit . . . Gaditanis, quod . . . sese 

. . in libertatem uindicassent , tribunis militum 

centurionibusque, qui eo praesidii causa uene- 

rant, quod eorum consilia sua uirtute confir- 

massent: 2,21,1; t Gallis magno . . . 

erat impediraento, quod pluribus eorum scutis 

uno ictu pilorum transflxis . . . (non) satis com- 

mode pugnare poterant : I 25, 3 ; multae res ad 

hoc consilium Gallos hortabantur: . . . inopia 

cibariorum, cui rei parum diligenter ab his (X; 

Sclin., Fr., Dh., Illd. ; iis Np., Dt.) erat prouisum: 

III 18,6; ut ad bella suscipienda Gallorum . . . 

proinptus est animus, sic mollis ac niinime re- 

sisteus ad calamitates perferendas mens eorum 

est: 11119,6; cognita GaUorum infirmitate 

(luantum iam apud eos hostes uno proelio 

auctoritatis essent con.secuti sentiebat: IV 13, 3; 

cum ex significatione Gallorum noui aliquid ab 

iis (his /') iniri coiisilii (e) intellexisseut: VII 

12,6; consilia cuiusque (c) modi Gallorum oc- 

currebant .... aggcrem cuniculis subtrahebant, 

eo scientius, quod apud eos magnae sunt fer- 

rariae atque omne genus cuniculorum notum 

atquc usitatum est: VII 22, 1.2; t quod 

(llcluetii) fere cotidianis proeliis cum Germa- 

nis coutendunt, cum aut suis finibus eos prohi- 

bent aut ipsi in eorum finibus bellum geruiit: 

11,4; paulutini autem (iermanos consuescere 

Rliciuini tiausire et iii Galliam magnam eorum 

multitudincm uenire populo Komano pericu- 

loaum uidebat: 133,3; ultra cuni locum, quo 

iii loco Germani consedcrant, circiter passus 

scscciitoH ab liis (eis Clar/c; iis A';;., J)l.^; ucrba 

ub liiK (ilmndurc ccnscl Ciacc), castris idoneum 

lociim dclcgit: 149,1; quod ajiud Gcrnianos ca 

(c) consucludo csset, ut matres fumiliae eorum 

sorlibus et (c) uaticinati<mibus declararcnt: I 

50,4; (IV 2,2 ti. 2. A. h) fi);) mi.ssas lcga- 

tioucs ub non luilliH ciuitutibus ad Gcrmunos 

inuitatosquo eos, u(i ub lihcno diMccdcicut: IV 6,3; a quibus (Germanis) cum paucorum die- 
rum iter abesset, legati ab his (iis Np., Fr.) 
uenerunt : IV 7, 2 ; cum uideret Germanos tam 
facile impelli, ut (c) in Galliam uenirent, suis 
quoque rebus eos timere uoluit : IV 16, 1 ; Grer- 
mani, qui auxilio ueniebant, . . . sese domum 
receperunt (e). cum his (BMQ: iis //; hils a) 
propinqui Indutiomari, qui defectionis auctores 
fuerant, comitati eos ex ciuitate excesserunt (c) : 
VI 8, 7. 8 ; duabus de causis Ehenum transire 
constituit; quarum una (c) erat (c), quod (Ger- 
mani add. Berijk) auxilia contra se Treueris 
miserant, altera, ne ad eos Ambiorix receptum 
(ambiorLS rec. ad eos fi) haberet: VI9, 1. 2; 
22,1 u. 2. A. b) fi) dd) uictus; 28,9 ib. es) 
ad; t Heluetii iam . . . in Haeduorum 

fines peruenerant eorumque agros populaban- 
tur: 111,1; si Haeduis de iniuriis, quas ipsis 
sociisque eorum intulerint, . . . satis faciant: I 
14, 6 ; quem (equitatum) ex omni prouLncia et 
Haeduis atque eorum sociis coactum habebat: 
1 15, 1 ; dieui ex die ducere Haedui .... ubi 
se diutius duci intellexit . . ., conuocatis eorum 
principibus . . . grauiter eos accusat: 116,5; 
cum his Haeduos eorumque cUentes . . . con- 
tendisse: 131,6; quod Haeduos . . . in dicione 
uidebat Germauorum teneri eoriunque obsides 
csse apud Ariouistum . . . intellegebat : 133,2; 
neue Haeduos iniuria lacesseret neue his sociis- 
que eorum bellum inferret : 1 35, 3 ; Haeduis se 
obsides redditurum non esse neque his (codd.; 
Schn., Hold., Dt.'^; iis rell. cdd.) neque eorum 
sociis iniuria bellum inlaturum: 136,5; si id 
non fecissent, longe iis (his X: Sclm., Uold.) 
fraternum nomeu populi Eomani afuturum: I 
36,5; docebat (c) ctiam, quam ueteres . . . 
causae necessitudinis ipsis cum Haeduis inter- 
cederent, quae senatus consulta quotiens quam- 
que honorifica in eos facta essent: 143,6.7; 
jiostulauit . . . , ne uut Haeduis aut eorum 
sociis bellum inferret: I 43, 9; quod summa 
auctoritas antiquitus erat m Hueduis magnue- 
que eorum cruut {om. (i) clientelue: VI 12, 2; 
ut magnam partem clientium ab Haeduis ad 
se traducerent obsidesque ab his (codd.; iis Np., 
Fr., Dt.) principum filios accipercnt: VI 12, 3. 
4; aduentu Cacsaris iiicta comnuitatione rerum 
obsidibus liuedui» rcdditis, uetcribus clientelis 
restitutis, nouis j)cr Cacsarcm conipurutis, quod 
ii (c), qui se ad eorum umicitiam adgregaue- 
rant (e), melioro condicionc . . . sc uti uide- 
biuit, reliquis rebus eorum gratia diguitatcquo 
(c) anii>li(icata Sequaiii j)riiu'i])atiuii dimise- 
riuit: VI 12,6; (iiiod lcgibus llacdiiorum iis 
((•), qui suiumum mugistnitum obtiuorcut, c.\- 

18* 279 is (1. A. a) p> y.a) 91) b) no)) 280 cedere ex finibus non liceret, ne quid de iure 
aut de legibus (de legibus aut iure ^) eormn 
deminuisse uideretur, ipse in Haeduos proficisci 
statuit: VII 33, 2; agmen Haeduorum couspi- 
catus immisso equitatu iter eorum moratur: 
VII 40, 4; Haedui . . . maiorem multitudinem 
ad arma (e) concitant. interim nuntio allato 
omnes eorum (eor. omn. (i) milites in potestate 
Caesaris teneri concurrunt ad Aristium: VII 
42,1—6; 43,1; Idtauiccum Bibracte (c) ab Hae- 
duis receptum , quod est oppidum apud eos 
maximae .luctoritatis : VII 55, 4; defectione Hae- 
duorum cognita beUum augetur (c) .... quan- 
tum . . . pecunia ualent, ad sollicitandas ciui- 
tates nituntur ; nacti obsides, quos Caesar apud 
eos deposuerat, horum supplicio dubitantes 
territant: VII 63, 1—3; imperant Haeduis atque 
(c) eorum clientibus . . . milia XXXV: VII 
75,2; 1 Heluetii: 17,1 u. 2. A. b) p) 

aa); Heluetii iam . . . in Haeduorum fines 
peruenerant. . . . Haedui, ciun se suaque ab 
iis (bis a) defendere non possent, legatos . . . 
mittunt : 1 11, 1. 2 ; 12,2.3 u. p. 276 66) extr. ; in 
eam partem ituros atque ibi futuros Heluetios, 
ubi eos Caesar constituisset atque esse uoluis- 
set: 113,3. 

Massilienses: 1,34,3.4 it. 2. B.; quibus 
mandatis acceptis Massilienses portas Caesari 
clauserant; Albicos . . ., qui iu eorum fide an- 
tiquitus erant . . ., .id se uocauerant: 1,34,4; 
35,1 u. 2. B. ; cum Iiis agit, ne initium infe- 
rendi beUi *a Massiliensibus oriatur; debere eos 
. . . obtemperare. reliqua, quae ad eorum sa- 
nandas mentes pertinere arbitrabatur , comme- 
morat: 1,35,1.2; hi modo digressi (c) a Mas- 
sUiensibus recentem eorum (OliV; eorumdem 
N; eodem ») poUicitationem animis continebant: 
1,57,4; Massilienses arma . . . proferimt, . . . 
pecimiam es publico tradunt. quib us rebus con- 
fectis Caesar magis eos pro nomine et uetustate 
quam pro meritis in se ciuitatis conseruans 
duas ibi legiones praesidio reUnquit (e) : 2, 22, 
5.6; ^ Menapios oppresserunt, qui . . . 

in suos uicos reniigrauerant (c). Iiis interfectis 
nauibusque eorum occupatis . . . flumeu trans- 
ierimt atque omnibus eorum aedificiis occupatis 
reUquam partem hiemis se eorum copus alue- 
rimt: IV 4, 5 — 7; legati, qui in Menapiorum 
fines legiones duxerant, omnibus eorum agris 
uastatis, frumeutis succisis, aedificiis (c) incen- 
sis . . . se . . . receperunt: IV 38, 3. 

corum fines Neruii attingebant. quorum de 
natura . . . cum quaereret, sic reperiebat: nul- 
lum aditum esse ad eos (nuUum esse aditimi 
ad hos p) mercatoribus .... cum per eorum fines triduum (c) iter fecisset, inueniebat ex 
captiuis (eorum add. B'-p) : II 15, 3. 4 ; 16, 1 ; 
quidam ex his . . . nocte ad Neruios peruene- 
runt atque his (AQaf; iis BWi; Fr., Db.) 
demonstrarunt: 1117,2; Neruii antiquitus . . ., 
quo facilius finitimorum equitatum, si praedandi 
causa ad eos uenisseut ( CC) , impedirent , . . . 
eflecerant, ut: 1117,4; facile hac oratioue Ner- 
uiis persuadet. itaque confestim dimissis nuntiis 
ad Ceutrones, Grudios, . . . Geidumnos, qui 
omnes sub eorum imperio sunt (e), . . . cogunt: 
V38fia;<r. ; 39,1; *{ Numidae . . . passim 
consederant. hos oppressos somno et dispersos 
adorti magnum eorum numerum interficiunt: 
2, 38, 4. 5. 

praedae loco Parthiuos habuerat frumen- 
tumque omne conquisitum spoUatis efibssisque 
eorum domibus per equites comportarat (c) : 
3,42,5. 

huc (c) (se) iturum (c) per fiues Remo- 
rum eorumque agros populaturum: V56, 5; 
f Komanos pulsos superatosque , castris im- 
pedimentisque eorum hostes potitos : II 24, 5; 
qui ad huuc modum loouti : non (se) existimare 
Eomanos sine ope diuina (c) beUum gerere 
. . . se suaque omnia eorum potestati permittere 
dixerunt: 1131,2.3; si suam gratiam Romani 
ueUnt, posse us (a; eis [i) utUes esse amicos: 
IV 7, 4; Eomani si casu iuteruenerint (c), for- 
tunae . . . habendam gratiam, quod et pauci- 
tatem eorum ex loco superiore cognoscere et 
uirtutem despicere potuerint, qui . . .: VII 
20, 6. 

Senones . . . Cauarinum, quem Caesar apud 
eos regem constituerat, . . . interficere . . . 
conati . . . expiderunt: V54, 2; t peius 

uictoribus Sequauis quam Haeduis uictis 
accidisse , propterea quod Ariouistus . . . in 
eoruni finibus consedisset: 1 31, 10; nibil Sequani 
respondere .... cum ab his (us recc; Fr.) 
saepius quaereret : I 32, 3 ; Sequani principatum 
dimiseraut. in eorum locum Kemi successerant : 
VI12, 6. 7; t Suebi . . . domum reuerti 

coeperunt. quos Vbu (c) . . . iusecuti magnum 
ex his (iis Fr.; ex his maguum [i) numerum occi- 
deruut : I 54, 1 ; IV 1, 3. 4. 7 ; 2, 2. 4 u. 2. A. b) [i) ; 
fit . . . certior Suebos . . . copias cogere atque 
Us (c) nationibus, quae sub eorum sint (sunt 
[i) imperio, deuuntiare, ut: VIIO, 1; mandat, 
ut crebros exploratores in Suebos nUttant quae- 
que apud eos gerautur cognoscaut: VllO, 3; 
T[ Suessioues . . . fiues {c) latissimos fera- 
cissimosque agros possidere. apud eos fuisse 
regem nostra etiam memoria Diuiciacum: II 
4, 6. 7; 1 se trans Ehenum in fines S ugam- 281 is (1. A. a) p) aa) «) 6) aa) el 6Ii)) 282 I I 
I brorum receperat seque cum iis (hiis Qa; his 
/() coniunxerat: IV 16,2; Sugambri (c> . . . se 
. . in solitudinem ac 8ilua.s abdiderant. Caesar 
paucos dies in eorum finibus moratus . . . se 
in fines Vbiorum recepit: IV 18, 4; 19,1. 

Treueri . . . Labienum cum una legione, 
quae in eorum (Kemorum Schambach) finibus 
hiemabat (c>, adoriri parabant : VI 7, 1 ; ^ 

Trinobantes . . . legatos ad Caesarem mit- 
tunt . . . . his {h; hiis Q'a; iis a; Fr.) Cae- 
sar imperat obsides XL . . . Mandubraciumque 
ad eos mittit : V 20, 1. 2. 4. 

(ad alteram partem succedunt Vbii . . . . et 
(coM.; cdd.; ei Paid) paulo [quam] sunt eius- 
dem generis [et] ceteris hunianiores , propterea 
quod lihenum attinguiit multumque ad eos 
mercatores uentitaiit : I V o, 3 ;) Cacsar paucos 
dies in eorum finibus moratus . . . se in fiues 
Vbiorum recepit atque iis (his [i ; hiis Q'') auxi- 
lium suum pollicitus . . . haec ab iis {\A»aHi; 
is BW) cognouit: IV19, 1; 1 Sabinum 

. . . in fines Venellorum (c> peruenit. his 
(fj; hiis Q''; iis a; Fr., I)b.) praeerat Viri- 
douix: 11117,1.2. 

Db) homiiiuiii: Dioscorides et Serapion . . . 
ad Achillam perueuerunt. quos ille, cum in 
conspectum eius uenissent , . . . corripi atque 
interfici iussit: 3, 109, 4. 5; Achillas . . . occupa- 
bat Alexandriam .... sed Caesar dispositis 
per uias cohortibus impetum eius sustiuuit: 3, 
111,1; 1 huic ollicio oppidoque M.' Aci- 

lius (Achainlre; Aciiius Faern.; caninianus 
Ox) legatus praeerat. is naues nostras . . . post 
oppidum reduxit et ad terram dcligauit . . . 
obiecit . . . coniuuxit . . .: 3,39,1.2; \ 

Titurius, cum procul Ambiorigem suos cohor- 
tantem conspe.xis.sct , intcrpretem suum Cn. 
Ponipeium ad eum mittit .... ille appcllatus 
respondit: V 36, 1 ; ille cum Cotta saucio com- 
miniicat, . . . ut . . . cum Ambiorige una con- 
lociuautur. sperare (se add. [i> ab eo de sua ac 
militum salute impctrari posse: V3G, 3; Am- 
biorix statim cum ('([uilatu in Aduatucos, qui 
crant eius rcgno fiuitimi, proficiscitur: V38, 1; 
quod pro c.xplorato liabcbat Aml)iorigeni proelio 
non esso contenturum (c) , reliqua eius con- 
sitia aninio circumspiciebat: VI 5, 3; si aut 
Ambiorigem aut eius legatos finibus suis rece- 
pisBent: VrCi, 3; ad ipsiim Amliiorigem contcn- 
dit .... magnuc (uit iortunac . . . ipsuiu 
efiugcre inorlcm. sed lioc (. .> lacLuin cst, quod 
. . . comitos l;imiliarcsquc cius aiiguslo in loco 
paulisper equitum nostrorum uiin sustinucrunt : 
VI 30, 1—3; 1 crat eo temporo Antonius 

Bruudisii; is (add. Forekli.; om. O*; qui rccc.fi'); Np.) uirtute nulitum confisus scaphas . . . con- 
texit . . . : 3, 24, 1 ; Pompeius , quia . . . flumen 
ei transeundum non erat, . . . ad Antonium 
contendit, atque ubi eum (Ohl; eum ubi af; 
edd.) adpropinquare cognouit, idoneum locum 
nactus ibi copias conlocauit: 3,80,4.5; haec ad 
Antonium statim per Graecos deferuntur. ille 
. . . unum diem sese castris tenuit; altero die 
ad eum peruenit Caesar: 3,30,6; 1 quod 

Ariouistus . . . Sequanos decedere iuberet, 
propterea quod . . . Harudum milia hominiun 
XXIIII ad eum uenissent (uen. ad eum h): 
131, 10; Ariouistum . . . in eos omnia exempla 
cruciatusque edere, si qua res non ad nutum 
aut .ad uoluntatem eius facta sit. hominem esse 
barbarum, iracundum, temerarium; non posse 
(se) eius imperia diutius sustiuere: 131,12.13; 
haec si enuntiata Ariouisto sint, non dubitare, 
qum de omnibus obsidibus, qui apud eum 
sint, grauissimum supplicium sumat: 131,15; 
qui (Sequani) intra fines suos Ariouistum recc- 
pissent, quorum oppida omnia in potestate eius 
(ei A^) essent: 132,5; placuit ei, ut ad Ario- 
uistum legatos mitteret, qui ab eo postularent, 
uti . . . deligeret. uelle sese de re publica et 
summis utriusque rebus cum eo agere: 134,1; 
ei legationi Ariouistus respondit: . . . his re- 
sponsis ad Caesarem relatis (c) iterum ad eum 
Caesar legatos ciun his mandatis mittit: 134, 
2 ; 35, 1 ; Ariouistum se consule cupidissime 
populi Romani amicitiam adpetisse. cur hunc 
tam temere quisquam ab officio discessurum 
iudicaret? sibi quidem persuaderi . . . eum 
neque suam neque populi Rom.ani gratiam re- 
pudiaturum : I 40, 2. 3 ; Ariouistus legatos ad 
eum niittit .... non respuit condiciouem Cae- 
sar, iamque eum ad sanitatem reueiti arbitra- 
batur . . . inaguamque in spem ueniebat pro 
suis tantis populique Romani in eum bcneticiis 
. . . fore, uti pertinacia desisteret: 142,1—3; 
Ariouistus ex equis ut (c> conloquerentur . . . 
postulauit. ubi (c) eo uentum est, Caesar . . . 
sua senatusque iii eum bcncticia commemorauit 
((•): 143,3.4; clatum esl, qua adrogantia in 
conloquio Ariouistus usus omiii Gallia Uonianis 
interdixissot inipetumque *ut in uostros eius 
equitcs fecissent : I 46, 4 ; biduo post Ariouistus 
ad Caesarem lcgatos uiittit (c) . . . . (Caesar) 
lcgatum [e (r) suis] sose magiio ciim periculo 
ad euin missurum . . . cxistiiii;iliat. coiiiniodis- 
simum uisuiii est C. Valcriuni Prooillum . . . 
ad oum mittoro: 147,1.3.4; iit, si uollot Ario- 
uistu» proclio ooutondero, ei potestas non de- 
cssct: 148,3; Ariouistus . . . ccercitum castris 
coiitiuuit, oquestri proolio cotidio coutendit. . . , 283 is (1. A. a) P) aa) 9() 6) 66)) 284 ubi eum eastris se <c) tenere Caesar intellexit : 
148,5; 49,1; % Attius u. Varus. 

Basilus: VI 29,5 u. 2. B. ; Basilus ut im- 
peratum est facit. . . . magno accidit casu, ut 
. . . incideret priusque eius aduentus (aduen- 
tus eius bcdf; om. ik) ab hominibus (c) uide- 
retur quam: VI 30, 2; t prodit Libo atque 

(c) excusat Bibulum, quod is iracundia 
summa erat inimicitiasque habebat etiam pri- 
uatas cum Caesare . . . . ob eam causam con- 
loquium uitasse, ne res maximae spei maximae- 
que utilitatis eias iracundia impeilirentur; 3, 
16, 3 ; Bibulus . . . uim morbi sustinere non 
potuit. eo mortuo ad neminem unum summa 
imperii redit: 3, 18, 1. 2. 

ex Afranianis interficiuntur T. Caecilius, 
primi pili centurio, et praeter eum centuriones 
IIII: 1,46,5; \ Caesari cum id nim- 

tiatum esset . . ., maturat ab urbe proficisci. 
ubi de eius aduentu Heluetii certiores facti sunt, 
legatos ad eum mittunt: 17,1.3; cf. 2. B."(I 
7,3;) Caesar . . . respondit .... disponit . . . 
communit .... ubi . . . legati ad eum reuer- 
terunt: I 7, 4; 8,1—3; qua in re Caesar . . . 
etiam priuatas iniurias ultus est, quod eius 
soceri L. Pisonis auum . . . Tigurini . . . inter- 
fecerant: 112,7; hoc proelio facto . .. exer- 
citum traducit. Heluetii repentino eius aduentu 
commoti, cum id, quod ipsi diebus XX aeger- 
rime confecerant, . . . iUum uno die fecisse in- 
tellegerent, legatos ad eum mittunt: 113,1.2; 
si quid ei a Caesare grauius accidisset, cum 
ipse eum locum amicitiae apud eum teneret: I 
20, 4 ; cum . . . ipse . . . abesset . . . , Consi- 
dius equo admisso ad eum accurrit : I 22, 2 ; 
Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit, 
. . . ipse . . . eos sequi coepit. Heluetii . . . 
legatos de deditione ad eum miserunt. qui cum 
euni in itinere conuenissent seque ad pedes 
(eius add. bfliik) proiecissent : 126,6; 27,1.2; 
petierunt, uti sibi coneilium totius Galliae . . . 
indicere idque Caesaris uoluntate fecere (OC) 
liceret: sese habere quasdam res, quas ex com- 
muni corLsensu ab eo petere uellent: 130,4; 31, 
1 u. 2. B. ; Caesar . . . hac oratione habita con- 
cilium dimisit. et secundum ea multae res eum 
hortabantur, quare sibi eam rem cogitandam 
. . . putaret: 133,1.2; quam ob rem placuit 
ei , ut ad Ariouistum legatos mitteret : I 34, 1 ; 
si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum 
uenturum fuisse: 134,2; Caesar . . . ad Ario- 
uistum contendit. cum tridui uiam processisset, 
nuntiatum est ei . . .: 137,4.5; 38,1; 39,3 u. 
2. B. ; prmcepsque decima legio per tribunos 
militum ei gratias egit: I 41,2; cognito Caesaris aduentu Ariouistus legatos ad eum mittit: I 
42, 1 ; postidauit , ne quem peditem ad con- 
loquium Caesar adduceret: uereri se, ne per in- 
sidias ab eo circumueniretur : 142,4; debere se 
suspicari . . Caesarem . . . exercitum . . . suj 
opprimendi causa habere. qui nisi deeedat . . ., 
sese illum non pro amico, sed pro (c) hoste 
habiturum. quod si eum interfecerit, multis sese 
nobilibus . . . gratum esse facturum . . . ; quorum 
omnium gratiam atque amicitiam eius morte 
redimere posset. quod si decessisset . . ., magno 
se illum praemio remuneraturum et, quaecum- 
que beUa geri uellet, sine uUo eius labore et 
periculo confecturum : I 44, 10 — 13 ; Ariouistus 
ad Caesarem legatos mittit (c) , uelle se de iis 
(e) rebus, quae inter eos agi coeptae neque 
perfectae essent, agere cum eo: 147,1; praeter 
castra Caesaris suas copias traduxit et milibus 
passuum duobus ultra eum castra fecit: 148, 
2; quae quidem res Caesari . . . uoluptatem 
attuUt .... item M. Metius repertus et ad 
eum reductus est : I 53, 6. 8 ; cum esset Caesar 
in citeriore Gallia . . ., crebri ad eum rumores 
adferebantur litterisque item Labieni certior 
fiebat: 111,1; eo cum . . . uenisset (Caesar), 
Remi . . . ad eum legatos . . . miserunt : II 3, 
1 ; ibi castra posuit. quae res et latus unum 
castrorum .. . . mimiebat et post eum (ea Ciacc.) 
quae essent (erant j3; Flod.) tuta ab hostibus 
reddebat: II 5,4.5; Iccius . . ., unus ex iis, qui 
legati . . . ad Caesarem uenerant, nuntium ad 
eum mittit: 116,4; manus ad Caesarem tendere 
et uoce significare coeperunt, sese in eius tidem 
ac potestatem uenire : II 13, 2 ; post discessum 
Belgarum dimissis Haeduorum copiis ad eum 
reuerterat: 1114,1; legatos ad Caesarem mise- 
runt seque ei dediderimt (c) : II 28, 2; sectionem 
eius oppidi uniuersam Caesar uendidit. ab iis 
(c), qui emerant, capitum numerus ad eum 
relatus est milium quinquaginta trium: II 33, 
6.7; Caesar . . ., quod omni GalUa pacata 
Morini Menapiique supererant, qui in armis 
essent neque ad eum umquam legatos de pace 
misissent, . . . eo exercitum adduxit (c) : III 
28, 1 ; Caesar cum ab hoste non ampUus pas- 
suum XII miUbus abesset, . . . ad eum legati 
reuertuntur: IV 11,1; quod postridie . . . Ger- 
mani frequentes . . . ad eum in castra uene- 
runt: IV 13, 4; Caesar iis (c) ... discedendi 
potest.item fecit. UU . . . remanere se apud eum 
uelle dixerunt: IV 15, 5; Caesar . . . in fines 
Sugambrorum (c) contendit (c). interim a 
compluribus ciuitatibus ad eimi legati ueniunt : 
IV18, 2. 3; buc uaues . . . iubet (Caesar) con- 
uenire. interim consiUo eius cognito et per mer- 285 19 (]. A. a) p> aa) M) b) 66)) 286 catores perlato ad BritaDnos a compluribus 
(eius add. fi) insulae ciuitatibus ad eum legati 
ueniunt: IV 21, 4. 5; dum in his locis Caesar 
. . . moratur, ex magna parte Morinorum ad 
euni iegati uenerunt: IV22, 1; reliquum exer- 
citum . . . legatis in Menapios atque in eos 
pagos Morinorum, ab quibus ad eum legati 
non uenerant, duceudum <c) dedit: IV 22, 5; 
tempore oportunissinio Cacsar auxilium tulit; 
namque eius aduentu hostes coustiterunt, nostri 
se ex timore receperunt: IV34, 1; eo cum 
uenisset (Caesar), . . . iubet. qua re nuntiata 
Pirustae (c) legatos ad eum mittunt: V 1,6. 7; 
e quihus alter, simul atque de Caesaris legio- 
numque aduentu cognitum est, ad eum uenit: 
V3, 3; postea quam non nulli principes ex ea 
ciuitate . . . ad Caesarem uenerunt et de suis 
priuatim (c) rebus ab eo petere coeperunt: V 
3,5; legatos ad Caesarem niittit: sese ideirco 
ab suis discedere atque ad eum uenire noluisse, 
quo: V3, G; seseque (c), si Caesar permitteret, 
ad eum in castra uenturum, suas ciuitatisque 
Ibrtuiias eius fidei permissurum: V3, 7; Man- 
dubracius adulescens Caesaris iidem secutus ad 
eum in continentem [Galliam] uenerat: V 20, 1; 
legatos ad Caesarem mittunt polliceuturque 
sese ei dedituros : V 20, 2 ; duobus commeatibus 
exercitum reportare (c) instituit (e). ac sic ac- 
cidit, uti . . . ex iis (c) , quae inanes ex con- 
tiucnti ad eum remitterentur, . . . perpaucae 
locum capereut: V23, 2— 4; sese pro Caesaris 
in se beneficiis plurimum ei coufiteri debere, 
quod eius opera stipendio liberatus esset: V 
27,2; quod cum faciat, ct ciuitati sese cou- 
sulere . . . et Caesari pro eius meritis gratiam 
rcferre: V27, 11; legatos . . ad Caesarcm mit- 
tant. sjierare (se) pro eius iustitia quae petie- 
rint iin])etraturos: V41,.S; Caesar . . . uuntiura 
. . . ad M. Crassum quaestorcm (c) mittit, cuius 
liiberna aberant ab eo milia passuum XXV: V 
40, 1 ; niissis ad Caesarem . . . legatis , cum is 
(liis A(J) omnem (c) ad se senatum uenire 
iussisset, dicto audientes nou fuerunt: V54, 3; 
(Jingotorigom, . . . quem supra dcMKiustrauimus 
Caesaris secutum fidem alj co nou discessisse 
(c), liostcm iudicat (c) : V5(), 3; in Seuones (e) 
proficiscitur magnisqi ^ itiueribus eo perueuit. 
cognito eius aduentu Acco, qui princcps cius 
consilii fucrat, iubct: Vl?> exlr.; 4,1; Caesar 
. . . aedilicia uicosquc inccudit, miigno . . . ho- 
minum numcro potitur. qnibus rcbus coacti 
Menapii Icgatos ail cuui pacis pctcndac causa 
mittunt. illc . . .: VI(), 1.2; Cacsar . . . rcli- 
quas copias equitatuniquo traducit. Vbii . . . 
purgandi s\ii (c) causa ad cum lcgatos mittunt: VI 9, 1 . 5. 6 ; diffidens . . . Caesarem fidem ser- 
uaturum, quod longius (eum add. ^) progres- 
sum audiebat neque ulla de reditu eius fama 
adferebiitur: VI36, 1; priusque omnes in unum 
locum cogit (Caesar) quam de eius aduentu 
Aruernis nuntiari posset: VII 9,5; magnam 
haec res Caesari difficultatem ad consilium 
capiendum adferebat , . . . ne stipendiariis Hae- 
duorum expugnatis cuncta Gallia deficeret, quod 
nullum aniicis in eo pracsidium uideret {AQBjt,; 
Schn.: uideretur M; rell. edd.) positum esse 
(c): VII 10, 1; Vercingetorix . . . obuiam Cae- 
sari proficiscitur. ille oppidum . . . Nouiodunum 
oppugnare instituerat. quo ex oppido cum legati 
ad eum uenissent, . . . iubet: VII12, 1--3; 
oppidani perterriti comprehensos eos, quorum 
opera plebem concitatam existimabant, ad Cae- 
sarera perduxerunt (f) seseque ei dediderunt: 
VII 13, 2 ; quin etiam Caesar cum . . . diceret, 
imiuersi ab eo ue id faceret petebant: VII 17, 
4; Caesar . . . exercitum . . . reficit (c). iam 
prope hieme confecta, cum . . . ad hostem pro- 
ficisci constituisset , siue eum ex paludibus . . . 
elicere siue obsidione premere posset, legati ad 
cum principes Haeduorum ueniunt (c) : VII 
32,1.2; 32,5 u. 2. IJ.; esse non nullo se Cae- 
saris beneticio .adfectum, sic tamen, ut iustissi- 
mam apud eum causiim obtinuerit: VII 37, 4; 
Eporedorix . . . et uua Viridomarus . . ., quem 
Caesar . . . ex huraili loco (c) ad suramam 
dignitatem perduxcrat, iu equitum numcro con- 
uenerant nominatini ab eo euocati: VII 39, 1; 
admiratus (Caesar) quaerit ex perfugis causam, 
quorum maguus ad eum cotidie numerus con- 
ttuebat: VII 44,2; (munitiones . . . perfecit, 
iit ne magna quidera multitudiuc, si ita ac- 
cidat, t cius discessu (equitura discessu OoL; 
eius acccssu coni. Np.; Vercingetorigis iu-- 
cessitu Paid; |eius discessu] Kran.; IH.; [si 
ita accidat eius discessu] Whitte; u. CU) 
raunitiomun praesidia circumfundi possent: 
VII 74, 1;) accclenit Caesar, ut proelio inter- 
sit. eius iiduentu ex colore uestitus cognito 
. . . hostes (CC) proelium comraittunt: VII 
87,5; 88,1; sin Caesarem respiciant atquc eius 
gratiam sequiuitur: 1,1,3; timere Ciiesarem 
ereptis (Np.; correptis 0/.) ab eo duabus le- 
gionibus, ne iid eius periculum . . . retinero 
cas ad urbcni Pompcius uideretur: 1,2,3; ante 
certam dicm Ciicsar c.xcrcitiun diuiittat; si non 
fiiciat, eum aducrsus rcm publiciuu lacturum 
uideri: 1,2, (i. 7; poUicctur L. Tiso ccnsor scsc 
iturum ad Cacsarom, itcm L. Koscius priu«tt)r, 
qui de his rebiis cuni doccant: 1,3,6; legati ml 
tJaesareni miltautur, qiii uoluulatcm scnatus ci 287 is (1. A. a) P) aa) M) 6) bfi)) 288 proponant: 1,3,7; Pompeius ab inimicis Cae- 
saris incitatus . . . totum se ab eius amicitia 
auerterat: 1,4,4; nec doceudi Caesaris propin- 
quis eius spatium datur: 1,5,1; tribuni plebis 
sese . . ad Caesarem conferuut. is eo tempore 
erat Rauennae exspectabatque : 1,5,5; alieno 
esse animo in Caesarem milites neque iis (c) 
posse persuaderi, uti eum defendant aut sequan- 
tur saltem: 1,6,2; Ariminum . . . proficiscitur 
(Caesar) ibique tribunos plebis, qui ad eum con- 
fugerant, conuenit: 1,8,1; Roscius . . . ibi . . 
consules Pompeiumque inuenit; postulata Cae- 
saris renuntiat. illi deliberata re respondent 
scriptaque ad eum mandata . . . remittunt (c) : 
1, 10, 1. 2; Caesar enim adueutare iam iamque et 
adesse eius equites falso nuntiabantur: 1,14,1; 
Auximo (c) Caesar progressus (c) omnem agrum 
Picenum percurrit. cunctae earum regionum prae- 
fecturae libentissimis animis eum recipiunt exer- 
citumque eius omnibus rebus iuuant. etiam Ciu- 
gulo . . . ad eum legati ueniunt: 1,15,1.2; 
Caesar . . . reliquas . . copias exspectare in- 
stituit. eo triduo legio VIII. ad eum uenit: 1, 
18, 4. 5 ; 20, 5 ti. 2. B. ; neque ab eo prius Do- 
mitiani milites disceduut quam in conspectum 
Caesaris deducatiu-. cum eo de salute sua agit: 
1,22,2.3; Caesarisque in se beneficia exponit, 
quae erant maxima: quod per eum in collegiuin 
pontificum uenerat, quod . . .: 1,22,3.4; uon 
nullae cohortes in agmen Caesaris, aliae (c) in 
equites incidunt. reducitur ad eum deprensus 
ex itinere N. (c) Magius: 1,24,4; tametsi 
. . . admirabatur (Caesar) Magium . . . ad se non 
remitti, atque ea res saepe temptata etsi im- 
petus eius consUiaque tardabat, tamen . . . in 
eo perseuerandum putabat : 1 , 2G, 2 ; Caesar iis 
ciuitatibus, quae ad eius amicitiam accesserant, 
. . . pecus imperabat: 1, 52,4; imperat militibus 
Caesar, ut naues faciant, cuius generis eum 
superioribus annis usus Britanniae docuerat: 1, 
54, 1 ; iuterim Oscenses et Calagurritani . . . 
mittunt ad eum legatos: 1,G0, 1; transit etiam 
cohors Illurgauouensis ad eum cognito ciuitatis 
consilio: 1,60,4; relinquebatur Caesari nihil 
nisi uti equitatu agmen aduersariorum male 
haberet et carperet. pons (c) enim ipsius maguum 
circuitum habebat, ut multo breuiore itinere 
illi ad Hiberum peruenire possent. equites ab 
eo missi flumen transeunt: 1,63,2.3; neque 
uero id (c) Caesarem fugiebat .... idque ex 
(c) omnibus partibus ab eo flagitabatui- : 1,71, 
1 ; ad Caesarem ueniunt seque ei commendant : 
1,74,4; magnumque fructum suae pristiuae 
lenitatis . . . Caesar ferebat, consiliumque cius 
a cuuctis probabatur: 1,74,7; Caesar militcs aduersariorum . . . conquiri et remitti iubet. sed 
ex numero tribunorum militum centurionumque 
non nuUi sua uoluntate apud eum remanse- 
runt. quos Ule postea magno in honore habuit : 
1,77,1.2; eique negotio Q. Fufium Calenum 
legatuni praeficit (Caesar). hoc eius praescripto 
. . . ad Varum flumen est iter factum: 1,87, 4. 
5; praedicauit aduersa Caesarem proelia fecisse, 
magnum numerum ab eo militum ad Afranium 
perfugisse : 2, 18, 3 ; tradita legione Varro Cor- 
dubam ad Caesarem uenit ; relatis ad eum publi- 
cis cum fide rationibus quod penes eum est 
pecuniae tradit: 2,20,8; Curio numquam se 
amisso exercitu, queni a Caesare fidei commis- 
sum acceperit, in eius conspectum reuersurura 
confirmat: 2,42,4; dictatore habente comitia 
Caesare consules creantur lulius Caesar et P. 
Seruilius: is enim erat annus, quo per leges 
ei (eum b) consulem fieri liceret: 3,1,1; quod 
prius ad continentem uisus (c) est Caesar quam 
de eius aduentu fama omnino in eas regiones 
perferretur: 3,7,3; cui (c) rei missis (c) ad 
Caesarem legatis auxilium ab eo petebant: 3, 
9, 5 ; demonstrauimus L. Vibullium Rufum . . . 
bis in potestatem peruenisse Caesaris atque ab 
eo esse dimissum : 3, 10, 1 ; se atque oppidum 
Caesari dedidit incolumisque ab eo conseruatus 
est: 3,11,4; recepto Caesar Orico . . . Apol- 
louiam proficiscitur. eius (Ofhl; cuius a; cdd.) 
aduentu audito L. Staberius (c), qui ibi prae- 
erat, aquam comportare in arcem (c) atque eam 
munire . . . coepit: 3,12,1; quoniam primo 
uenientem Caesarem non prohibuissent, *at reli- 
quos eius exercitus impedirent : 3, 25, 3 ; pon- 
tones Lissi relinquit hoc consilio, ut . . . ali- 
quam Caesar ad insequendum facultatem liabe- 
ret, nuntiosque ad eum celeriter mittit: 3,29, 
4; Caesar . . . temptandas sibi prouincias . . . exi- 
stim.abat ; et cum ad eum ex Thessalia Aetolia- 
que legati uenissent, . . . misit: 3,34, 1. 2; (Cae- 
sar) Dyrrachium profectus est . . . . Pompeius 
enim primo ignorans eius consilium . . . an- 
gustiis rei frumentariae compulsum discessisse 
existimabat; postea . . . castra mouit breuiore 
itinere se occurrere ei posse sperans: 3,41,3.4; 
milia sagittarum circiter XXX in castellum 
coniecta Caesari renuntiauerunt (c), scutoque 
ad eum relato Scaeuae centuriouis inuenta sunt 
in eo foramina CXX (c) : 3,53,4; nolite, ob- 
secro, committere, quod ante in exercitu Cae- 
saris non accidit, ut rei mihtaris dedecus ad- 
mittatur, incolumemque ad eum deferte: 3,64, 
4; Caesar . . . reliquit iu opere cohortes duas 
. . . ; ipse . . . reUquas cohortes . . . ad legionem 
Pompei . . . eduxit. neque eum prima opinio 289 is (1. A. a) fi) aa) 21) 6) 66)) 290 fefellit: 3,67,3.4; 75,2 u. 2. €.; celeriter ex 
conspectu castrorum discessit. neque uero Pom- 
peius cognito consilio eius moram ullam ad 'm- 
sequendum intulit: 3,75,2.3; fama percrebuerat 
pulsum fugere Caesarem paeue omnibus copiis 
amissis. baec . . . ciuitates non nullas ab eius 
amicitia auertebat: 3,79,4; quae gens paucis 
ante mensibus ultro ad Caesarem legatos mise- 
rat . . . praesidiuraque ab eo militum petierat : 
3, 80, 1 ; temptandum Caesar existimauit, quid- 
nam Pompeius propositi . . . haberet. itaque 
. . . aciem . . instruxit. . . . quae res in dies 
confirmatiorem eius exercitum efficiebat: 3,84, 
1.2; erat Crastinus euocatus in exercitu Cae- 
saris , qui superiore anno apud eum primum 
pilum in legione X. duxerat: 3, 91,1; Pompeius 
suis praedixerat, ut (c) Caesaris impetum ex- 
ciperent . . . aciemque eius distrahi paterentur : 
3,92,1; Caesar jirima luce omnes eos . . . arma 
proicere iussit. quod ubi . . . fecerunt passis- 
que palmis . . . fientes ab eo salutem petiue- 
ruut, consolatus consurgere iussit: 3, 98, 1. 2; de 

Iliis rebus cum ageretur apud Caesarem isque 
maxime uellet . . . controuersias regum com- 
ponere: 3, 109, 1 ; Achillas . . . occupabat Alexan- 
driam praeter eam (e) oppidi partem, quam 
Caesar cum militibus tenebat, primo impetu 
domum eius inrumpere conatus: 3,111,1; Cae- 
sar ... ibi pracsidium posuit. quibus est rebus 
cflcctum, uti tuto frumentum auxiliaque naui- 
bus ad eum supportari possent: 3, 112,(); f 
eo L. Caesar adulescens uenit, cuius pater 
Caesaris erat legatus. is reliquo sermone con- 
fccto . . . habere se a Pompeio ad eura priuati 
officii mundata demonstrat: 1,8,2; reliquae 
Caesaris naues (cognita aM. liSclm.) eius fuga 
se Hadrumetum (c) receperunt. hunc . . .: 2, 
23,4; Tf eo Q. (e) Calenum misit eique 

{Gland.; et q. eo(U.; et C. Ciaec.) Sabinum 
et Cassium . . . adiungit: 3,55,1; f 

Humma imiierii traditur (Jam u 1 ogeno Aulerco, 
qui . . . propter singularcm scientiam rei mili- 
taris ad cum est honorem euocatus. is cum 
animaduertisset : VII 57, 3. 4; | (Cani- 

nianus: 3,39,1.2 u. Acilius;) *{ mcmoria 

tenebat L. Cassium consulem occisum cxer- 
cilumquc cius al) llcluetiis ]iiilHum: 17,4; liic 
pagus . . . L. Cassium consulcm interfecerat et 
eiuM exercitum sub iugum miserat: 112,5; — 
prius Cassius ad Messanam nauibus aduolauit 
quam I'omponius de cius aduentu cognosceret: 
3,101,1; f ad Cicoronis liiberna (c) 

aduolant (e) nondum ad eum liuna dc Titurii 
morto pcrlaLa. luilc (C'0) . . .: V 39, 1 ; ad Cicc- 
ronem pcrlugcriit *siimmaiiii|ii(! ci lidciii pnic- 

IjuxIu, (JaoHar. 1 1. stiterat : V 45, 2 ; Ciceronem pro eius merito 
legionemque conlaudat: V52, 3; ei legioni ca- 
strisque Q. Tullium Ciceronem praeflcit (c) 
ducentosque equites ei (p; om. a; edd.) attri- 
buit: VI 32, 6; ^ principibus Treuerorum 

ad se conuocatis hos (eos fi) singillatim Cinge- 
torigi conciliauit, quod cum merito eius a se 
fieri intellegebat, tum (c) magni interesse arbitra- 
batur eius auctoritatem inter suos quam pluri- 
mum ualere , cuius tam egregiam in se uolun- 
tatem perspexisset: V4, 3; in eo concilio Cinge- 
torigem . . . hostem iudicat (c) bouaque (c) 
eius publicat: V56, 3; a Cingetorige atque eius 
propinquis oratione Indutiomari cognita: V 57, 
2; % (nuntiis ad Milonem missis, qui 

Clodio iuterfecto eo (Scal.; eius codd.) nomine 
erat damnatus: 3,21,4;) \ senatusque 

Coelium ab re publica remouendum censuit. 
hoc decreto eum consul senatu prohibuit et 
contionari conantem de rostris deduxit. ille . . . 
(Milonem) praemisit. ipse cum Casilinum uenis- 
set unoque tempore signa eius militaria atque 
arma Capuae essent comprensa (c) . . . , pate- 
factis consiliis exclusus Capua et periculum 
ueritus, quod conuentus arma ceperat atque eum 
hostis loco habendum exi.stimabat , cousilio 
destitit: 3,21,2—5; 1 rogati tamen ab 

Commio pro eius hospitio duo milia mise- 
runt (c): VII 75,5; huius opera Commii . . . 
erat usus in Britannia Caesar; quibus (c) ille 
(c) pro meritis ciuitatem eius immunem esse 
iusserat, iura legesque reddiderat atque (c) ipsi 
Morinos attribuerat: VII 7G, 1 ; 1 P. Cras- 
sus adulescens cum legione septima . . . in 
Audibus *hiemabat. is . . . praefectos tribunos- 
que milituni complures in finitimas ciuitates 
. . . dimisit: 1117,2.3; — Crassum Samaro- 
briuae praeficit (c) legionemque ei (p; oin. a; 
edd.) attribuit: V47, 2; t erat Crasti- 

nus euocatus in exercitu Caesaris. . . . hic . . . 
inquit .... haec cum dixisset, . . . procucur- 
rit, atiiue eum electi milites circiter CXX uolun- 
tarii (c) eiusdem centuriae sunt prosecuti: 3,91, 
1—3 ; Caesar existimabat eo proelio excellen- 
tissimam uirtutem Crastini fuisse optimeque 
eum de se mcritum iudicabat: 3,99,2; t 

non praetercunda oralio Critognati uidetur 
(c) propter eius singularom et (c) ncfiiriam 
crudclitntcm. hic . . . : VII 77, 2; t (litteris 
ab co {«'. c. Curione) C. {Db.; litteris a fabio 
c. fli; litt. a f. cB. i»; litt. a f. cum a; ii. CC) 
Caesaris (caesnre a) consulibus rcdditis: 1,1, 
1 ;) quo facto ad Curioncm cquitcs reucrtuutur 
ciiptiuosquc lul eiuii rcducunt: 2, 38, 5; hortatur 
('uriimcui Cn. Diniiitiiis . . . ct sc ab co uoii 

19 291 ia (1. A. a) p) aa) 9t) 6) 66)) 292 discessurum pollicetur: 2,42,3; T signa ad 

Curiuni transferunt atque ad eum transeunt: 
1,24,3. 

Diuiciacum ad se uocari iubet et . . . cum 
eo conloquitur; . . . petit atque iiortatur, ut 
sine eius offensioue animi uel ipso de eo causa 
cognita statuat uel ciuitatem statuere iubeat : I 
19, 3. 5 ; Diuici.acus . . . Caesarem complexus 
obsecrare coepit, ne . . . . haec cum . . . pete- 
ret, Cae-sar eius dextram prendit: 120,1.5; rf. 
2. B. I 20, 5; itinere exquisito per Diuiciacum, 
quod ex *Gallis ei maximam fidem habebat: I 
41, 4; ipse Diuiciacum Haeduum magnopere 
cohortatus docet . . . . his *datis mandatis eum 
ab <c> se dimittit: 115,2.3; f cuius lega- 

tionis Diuico prinoeps fuit, qui bello Cassiano 
dux Heluetiorum fuerat. is ita cum Caesare 
egit: 113,2.3; 1 neque enim aliter facere 

poterit (Dolabella): tanta eius humanitas, is 
sensus, ea in me est beneuolentia : ajj. Oie. ad 
Att. 1X16,3; \ eodemque tempore Do- 

mitius in Macedoniam uenit, et cum ad eum 
frequentes ciuitatium (c) legationes {c} con- 
uenire coepissent, nuntiiitum est: 3, 3G, 1; magno 
impetu tetendit <c) ad Domitium, et cum ab eo 
milia passuum XX afuisset, subito se ad Cas- 
sium . . . conuertit: 3,36,2; timens Domitio, 
ne aduentu Pompei praeoccuparetur , ad eum 
omni celeritate . . . ferebatur: 3,78,2; prae- 
missis nuntiis ad Cn. Domitium Caesar ei </"; 
caesari o; caesar Ohl; Np., Dt.) scripsit et quid 
fleri uellet ostendit: 3,78,5; — Domitius naui- 
bus iyiassiliam peruenit atque ab iis <c) recep- 
tus urbi praeficitur; summa ei belli admini- 
strandi permittitur. eius imperio <c) classem 
quoque uersus dimittunt: 1,36,1.2; L. Domi- 
tius . . . in montem refugiens, cum uires eum 
<ei f) lassitudine defecissent, ab equitibus est 
inlerfectus: 3,99,4; t Dumnorigi Hae- 

duo . . . ut idem conaretur persuadet eique 
filiani suam in matrimonium dat: 13,5; legatos 
ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo de- 
precatore a Sequanis impetrarent : 1 9, 2 ; (Dum- 
norigem) odisse etiam suo nomine Caesarem et 
Romanos, quod eorum aduentu potentia eius 
deminuta . . . sit : 1 18, 8 ; initium eius fugae 
factum a Dumnorige atque eius equitibus: I 
18,10; satis esse causae arbitrabatur, quare in 
eum aut ipse animaduerteret aut ciuitatem 
animaduertere iuberet : 119, t; nam ne eius 
supplicio Diuiciaci animum offenderet uere- 
batur: 119,2; comnionefacit, quae ipso prae- 
sente in concilio Gallorum de Dumnorige sint 
dicta, et ostendit, quae separatim quisque de eo 
apud se dixerit; petit atque hortatur, ut sine eius offensione animi uel ipse de eo causa 
cognita statuat uel ciuitatem statuere iubeat: I 
19,4.5; Dumnorigem ad se uocat, fratrem ad- 
hibet; quae <ille add. Paul) in eo reprehendat 
<c) ostendit: 120,6; erat una cum ceteris 
Dumnorix Haeduus .... hunc secum habere 
iu primis constituerat, quod eum {om. ji) cu- 
pidum rerum nouarum, cupidum imperii, magni 
animi, magnae iuter Gallos auctoritatis cogno- 
uerat : V 6, 1 ; deterrendum quibuscumque rebus 
posset Dumnorigem statuebat; quod longius 
eius amentiam progredi uidebat, prospiciendum 
<c), ne quid sibi ac rei publicae nocere posset : 
V7, 1. 2; dabat operam, ut in offlcio Dumno- 
rigem contineret, nihilo tamen setius omuia 
eius consilia cognosceret <c) : V 7, 3 ; Dumnorix 
cum equitibus Haeduorum . . . domum disce- 
dere coepit. qua re nuntiata Caesar . . . magnam 
partem equitatus ad eum insequendum mittit 
<e> retrahique imperat <c> : V 7, 5. 6. 

Fabius Paelignus quidam . . . Varum no- 
mme appellans requirebat .... paulumque 
afuit, quin Varum interficeret; quod ille peri- 
culum sublato ad eius conatum scuto uitauit: 
2,35,2; t Fauonio auxilium ferre con- 

tendit. itaque die ac nocte continuato itinere ad 
eum peruenit: 3,36,7.8. 

Galba . . . castellis . . compluribus eorum 
expugnatis missis ad eum undique legatis . . . 
constituit: III 1,4. 

Hirrus u. Lucilius. 

Indutiomarus legatos ad Caesarem mittit. 
. . . Caesar etsi intellegebat, . . . quae . . eum 
res ab instituto consilio deterreret, tameu . . . 
Indutiomarum ad se cum ducentis obsidibus 
uenire iussit. his <e) adductis, in iis <c) tilio 
<flliis [i) propmquisque eius omnibus, conso- 
latus Indutiomarum . . . est: V3, 5; 4, 1. 2; In- 
dutiomarus nihilo minus copias cogere, exer- 
cere . . . coepit. ac tantam sibi . . . auctoritatem 
comparauerat, ut undique ad eum legationes 
concurrerent, gratiam atque amicitiam pubhce 
priuatimque peterent: V55, 3. 4; Indutiomarus 
interficitur caputque eius refertur iu castra: V 
58, 6 ; interfecto Indutiomaro . . . ad eius pro- 
pinquos a Treueris imperium defertur: VI 2,1; 
t audit lubam ... restitisse in regno, Sabur- 
ram, eius praefectum, . . . Vticae adpropin- 
quare: 2, 38, 1; luba . . . magnam partem 
eorum interfici iussit . . ., cum Varus suam 
fidem ab eo laedi quereretur : 2, 44, 2. 

Labieuus, ut erat ei praeceptum a Caesare, 
. . . nostros exspectabat: 122,3; Labieno scri- 
bit, ut quam plurimas possit <c> iia legionibus, 
quae sint {Proekseh; sunt X; edd.) apud eum. 293 is (1. A. a) fi) a-/» ?(( b) 66)) 294 naues instituat: Vll,4; pauci . . . ad T. La- 
bicnum legatum . . . perueniuiit atque eum de 
rebus gestis certiorem faciunt: V37, 7; Labie- 
nus . . . caede cohortium cognita, cum omnes 
ad eum Treuerorum copiae uenissent (c), . . . 
litteras Caesari remittit. Cacsar consilio eius 
probato . . . ponebat: V47, 4— 48, 1; Labienus 
. . . equites . . uudique euocat; hls certam {e) 
diem conueniendi dicit. intcrim prope cotidie 
cuni oniui equitatu Indutiomarus sub castris 
eius uagabatur: V57, 1 — 3; totius exercitus im- 
pcdinicnta ad Labienum . . . mittit duasque ad 
eum iegiones (^'K>[i; Schn., Holil.; legiones ad 
cum BM; rcll. edd.) proficisci iubet: VI 5, 6; La- 
bienum . . . adoriri parabant, iamque ab eo non 
longius bidui (c) uia aberant, cum: VI 7,2; qua 
ex frequentia T. Labienus prodit, f summissa 
(sed is oniissa Madu.) orationc loqui {del. Madu.) 
de pace atque (del. Madu.) altercari cum Va- 
tinio incipit: 3,19,5; If id oppidum Ijcn- 

lulus Spinther X cohortibus tcnelKit; qui . . . 
incidit in Vibullium Kufum . . . . a quo factus 
VibuUius certior , quae res in Piceno gereren- 
tur, luilites ab eo .iccipit, ipsum dimittit: 1, 
15,3.4; recepto Firmo (CC) expulsoque Len- 
tulo Caesar conquiri milites, qui ab eo disces- 
serant, . . . iubet: 1,10,1; Lentuhis 8pinther 
. . . cum uigihis . . . no.stris conloquitur: uelle, 
si sibi fiat potestas, Caesarem conuenire. facta 
potcstate ex oppido mittitur, neque ab eo prius 
Domitiani milites discedunt quam: 1,22,1.2; 
1i Caninium Kebihnn legatuni , famiharem ne- 
<'cssariuni(;r?/.c Bcrihonii Libonis, niittit :id cura 
conhjquii causa: 1,20,3; ^ cum quibusdam 

adulescenlibus conloquitur, quorum erat princeps 
LitauiccuB atque eius iratres ( frater fh) : 
VII 37, 1; placuit, ut (c) Litauiccus decem illis 
milibus . . . praeficeretur atque ea f ducenda 
curarct fratresque eius ad Caesareui praecur- 
rcrent: VII 37, 7; Litauiccum obsccrant, ut sil)i 
con.sulat .... ostendit ciucs Konuuios, qui cius 
praesidii liducia una erant: VI13fc>, C. 9; cuni 
. . . cognouissent Litauiccum Bibracte (c) ab 
Haeduis receptum, . . . Conuictolitauim magi- 
stratum magnauKiue partem senatus ad euni 
conuenissc: VII 55,4; 1 magnaquc iiiter 

eos in consilio fuit controuersia, oportoivtnc 
Lucilii (I^p.; I. /; luci Oa/il) Hirri, quod is 
a rompcio ad rarthos (e) missus esset, . . . 
absentis rationem liaberi, cum eius necessarii 
lidem implorarent Pompei, praestaret quod pro- 
ficiMcenti lecepisset , ne per eius auctoritatcm 
doccptuH uiderctur: 3,82,5. 

N. Magiii m (I'iri\ini.: niagnum 71/), Pompci 
prHofccLdiii , diprchciidi. sciiicet nico iii.sliliitu usus Bum et eum statim missum feci: ap. Cic. 
ad Att. IX 7 C, 2; f clam nuntiis ad Mi- 

lonem mi.ssis . . . atque eo in Italiam euocato 
. . . sibi coniunxit atque eum in Thuriuum . . . 
praemisit: 3, 21,4. 

apud Hehietios longe nobilissimus fuit et 
ditissimus Orgetorix. is M. Messala et M. 
(c) Pisone consulibus . . . coniurationem nobi- 
litatis fecit et ciuitati persuasit, ut: 12,1; [ad 
eas res conficiendas] Orgetorix [deligitur. is] 
sibi lcgationem ad ciuitates suscepit: 13,3; 
Orgetorix mortuus est, neque abest suspicio, 
. . . quin ipsc sibi mortem consciuerit. post 
eius mortem nihilo minus Heluetii id, quod 
constituerant, facere conantur: 14, 4; 5,1; t 
tirones . . . se Otacilio (octacilio -::) dedide- 
runt. qui omnes ad eum perducti (c) contra 
rcligionem iuris iuraudi in eius conspectu (c) 
crudelissime interliciuntur: 3,28,4. 

(Pompeius: VI 1, 2 u. i. 15.;) Pompeio 
esse in animo rei publicae non deesse, si sena- 
tus sequatur; si cunctctur . . ., nequiquam eius 
auxilium , si postea uelit, senatum implora- 
turum: 1,1,4; eadem fere . . . Koscius agit 
cum Caesare sibique Pompeium commemorasse 
demonstrat. quae res etsi nihil ad leuandas in- 
iuriuH pertinere uidcbantur, tamen idoneos nac- 
tus homines, per quos ea, quae uellet, ad eum 
perferrentur, petit ab utroque, quoniam Pompei 
mandata ad se detulerint, ne grauentur sua 
quoque ad eum postulata deferre: 1,8,4; 9,1; reducitur ad eum N. fN Magius Cremona (GC), praefectus fabrum Cn. Pompei. quem 
Caesar ad eum remittit cum mandatis (CC): 
1,24,4.5; ciuitates uictae nomeu atque impe- 
rium absentis Pompei (Dauis.; om. codd.) time- 
bant, quae in amicitia manserant (pompei add. 
codd.: del. Dauis.) , magnis adiectae beneficiis 
cuni diligebaut: 1,01,3; Pompeius . . . Dyr- 
racliio timens diurnis co (r) uocturnisque itine- 
ribus contendit. sinuil [ac] Caesar adpropin- 
quare dicebatur, tantusque terror incidit eius 
exercitui (c), ... ut: 3,13,1.2; cum propo 
Dyrrachium Ponipeius constitisset . . ., Labie- 
nus procedit iuratiiue se eum non descrturum 
eundemque casum subiturum, quemcumque ei 
(ct ///) fortuna tribuissct: 3,13,3; postulabat 
Caesar, ut lcgatos sibi ad Pompoium siuc peri- 
culo mittere liceret, idque ipsi fore recipereut 
aut acceptos por se ad euni pcrducerent: 3, 17, 
2; Ponipcius, quia . . . fiumcn ei tiauseuudum 
iion crat, magnis itincribu.s ad Aiitoiiium con- 
tciidit: 3,30,4; ad l'(uupcium peruciiit iuxta- 
c|ue eiim castra ]iosuit et . . . doccnieiidi poto- 
stalcm 1'oiiipcio fccit: 3,41,1; uti pabuhitiuue 

lU* 295 is (1. A. a) P) xa) 9J) 6) 6b)) 296 Pompeium pioMberet equitatumque eius ad rem 
gerendam inutilem efficeret: 3,43,3; exercitum 
in aciem . . . produxit, . . . ut paene castris Pom- 
pei legiones subiceret, tantumque a uallo eius 
prima acies aberat, uti: 3, Sf), 1; Pompeius . . . 
munitionem ad flumen perduxerat . . .; sed is 
(his a) quoque mutato consilio . . . eo loco 
excesserat: 3,66,4.6; interim Pompeius ... V 
<c> legiones <c> . . . subsidio suis duxit; eodem- 
que tempore equitatus eius nostris equitibus 
adpropinqu,abat: 3,69,1; Pompeius insidias 
timens, credo, quod haec praeter spem accide- 
rant eius, qui paulo ante ex castris fugientes 
suos conspexerat, munitionibus adpropinquare 
aliquamdiu non audebat equitesque eius an- 
gustiis . . . ad insequendum tardabantur: 3, 70, 
1; Pompeius eo proelio imperator est appel- 
latus . . . . at Labienus <c>, cum ab eo impe- 
trauisset, ut sibi captiuos tradi iuberet, omnes 
. . . interfecit: 3,71,3.4; Pompeius confecto 
eius diei itinere in suis ueteribus castris . . . 
consedit. eius <cuius 0} milites . . . longius 
progrediebantur: 3,76,2; cum eius (Hirri) ne- 
cessarii fidem implorarent Pompei, pr.aestaret 
quod proficiscenti recepisset, ne per eius auc- 
toritatem deceptus uideretur: 3,82,5; Caesar, 
cum Pompei castris adpropinquasset , ad hunc 
modum aciem eius instrUctam animum aduertit 
<c> : 3, 88, 1 ; has firmissimas se habere Pom- 
peius existimabat .... cohortes CX (CC) ex- 
pleuerat. haec erant milia <c> XLV, euocatorum 
circiter duo, quae ex beneficiariis superiorum 
exercituum ad eum conuenerant <c>. . . . reli- 
quas cohortes VII castris propinquisque castellis 
praesidio disposuerat. dextrum cornu eius riuus 
quidam . . . muniebat: 3,88,4.5; .ad eum (Pto- 
lomaeum) Pompeius misit, ut pro . . . amicitia 
patris Alexandria reciperetur atque illius opibus 
in calamitate tegeretur. sed qui ab eo missi 
erant, . . . coeperunt: 3,103,3.4; suum offi- 
cium Pompeio praestarent <c> neue eius for- 
tunam despicerent <c>: 3,103,4; in hoc erant 
numero complures Pompei milites, quos ex eius 
exercitu acceptos . . . Gabinius <c> Alexan- 
driam traduxerat: 3, 103, 5; amici regis . . . siue 
timore adducti, . . . ne Pompeius Alexandriam 
Aegyptumque occuparet, siue despecta eius for- 
tuna ... his, qui erant ab eo missi, palam 
liberaliter responderunt eumque ad regem uenire 
iusserunt : 3, 104, 1 ; ab his liberaliter ipse (Pom- 
peius) appellatus et quadam notitia Septimii 
productus, quod bello praedonum apud eum 
ordinem duxerat, nauiculam . . . conscendit: 
3,104,3; cum audisset Pompeium Cypri uisum, 
coniectans eum Aegyptum iter habere . . . Alexandriam peruenit: 3,106,1; t prius 

Cassius . . . aduolauit quam Pomponius de 
eius aduentu cognosceret perturbatumque eum 
nactus . . . onerarias naues . . . immisit: 3, 
101,1.2; 1 erat in procuratione regni 

propter aetatem pueri nutricius eius , eunuchus 
nomine Pothinus. is primum inter suos queri 
atque indignari coepit: 3, 108, 1 ; H Pro- 

cillus u. Valerius; t testamento Ptolo- 

maeus populum Romanum obtestabatur. tabu- 
lae testamenti unae per legatos eius Eomam 
<c> erant allatae: 3,108,3.4; — ibi casu rex 
erat Ptolomaeus, puer aetate, magnis copiis 
cum sorore Cleopatra bellum gerens, quam . . . 
expulerat; castraque Cleopatrae non longo spatio 
ab eius castris distabant. ad eum Pompeius 
misit, ut . . . Alexandria reciperetur atque illius 
opibus . . . tegeretur: 3,103,2.3; sibi placere 
regem Ptolomaeum atque eius sororem Cleo- 
patram exercitus, quos haberent, dimittere: 3, 
107, 2. 

Sabinus . . . castris sese <c> tenebat, cum 
Viridouix contra eum duorum <c> milium 
spatio consedisset: 11117,5; tum demum Titu- 
rius . . . concursare cohortesque disponere , haec 
tamen ipsa timide atque ut eum <ei befk) om- 
nia deficere uiderentur : V 33, 1 ; t scuto- 

que ad eum relato Scaeuae centurionis in- 
uenta sunt in eo foramina CXX <c>. quem 
Caesar . . . ab octauis ordinibus ad primipilum 
se traducere pronuntiauit; eius enim opera <c> 
castellum . . . conseruatum esse constabat: 3, 
53,4.5; 1 cum in fanum uentum esset adhi- 
bitis compluribus ordinis senatorii , quos aduo- 
cauerat Scipio, litterae ei redduntur: 3,33,1; 
Scipio biduum . . . moratus ad flumen, quod 
inter eum et Domitii castra fluebat : 3, 37, 1 ; 
cum . . . Scipionem . . in Macedoniam uenisse 
constaret, non oblitus pristini instituti Cae- 
sar mittit ad eum A. Clodium, suum atque 
illius familiarem, quem ab illo . . . commen- 
datum in suorum necessariorum numero habere 
instituerat. huic dat litteras mandataque ad 
eum, quorum <c> haec erat summa .... haec 
ad eum mandata Clodius refert: 3,57,1.2.5; 
Domitius, qiii dies complures castris Scipionis 
castra conlata habuisset, rei frumentariae causa 
ab eo discesserat: 3,79,3; suum cum Scipione 
lionorem partitur classicumque apud eum cani 
et alterum illi iubet praetorium tendi : 3, 82, 1 ; 
t Scribonius u. Libo. 

erat in Carnutibus summo loco natus Tasge- 
tius, cuius <P; huius a; Fr.) maiores in sua 
ciuitate regnum obtinuerant. huic Caesar pro 
eius uirtute atque in se beneuolentia , quod in 297 is (1. A. a) fJ) aa) 3J) et »)) 298 omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus, 
maiorum locum restituerat. tertium iam liunc 
annum regnantem iiiimici palam multis ex 
ciuitate auctoribus interfeccrunt {sic [i; iuimieis 
iam multis palam ex ciuitate et iis auctoribus 
eum interfecerunt a; u. CC): V25, 1 — 3; t 
Thermus cohortes ex urbe reducit et profugit. 
milites in itinere ab eo discedunt: 1,12,2; T[ 
Titurius u. Sabinus; t impetuque mul- 

titudinis in C. Trebonium facto et non nullis 
uulneratis eum de tribunali deturbauit: 3, 21,2. 
commodissimum uisum est C. Valerium 
Procillura . . ., quod in eo peccandi Germanis 
causa non esset, ad eum mittere: 147,4; C. 
Valerius Procillus . . . in ipsum Caesarem . . . 
incidit. quae quidem res Caesari . . . uolup- 
tatem attulit, quod hominem honcstissimum 
prouinciae Galliae, suum familiarem et ho- 
spitem , . . . sibi restitutum uidebat (c) neque 
eius calamitate de tanta uoluptate . . . quic- 
quam fortuna deminuerat. is (hic fj) se prae- 
sente de se ter sortibus consultum dicebat: I 
53, 5 — 7; ^ M. Varro . . . cum . . . cognouit 
. . . atque haec ad eum *elatius atque inflatius 
Afranius jjerscribebat <c), se quoque ad motus 
fortunae mouere coepit: 2,17,1.3; hoc uero 
magis properare Varro, ut . . . Gades conten- 
<leret .... progresso ei paulo longius litterae 
n Gadibus redduntur: 2,20,1.2; Varro . . . 
certior ab suis factus est praeclusa.s esse portas. 
tum . . . ad Caesarem mittit paratum se esse 
legionem cui iusserit tradere. illc ad eum Sex. 
Caesarem mittit atque huic tradi iubet: 2,20, 
6.7; tnidita legione Varro Cordubam ad Cae- 
sarem uenit. relatis ad eum publicia . . . rationi- 
bus quod penes eum est pecuniae tradit: 2,20, 
8; 1f centurionca Marsi duo . . . ad Attium 
Varum perfugiunt. hi siue uere quam habue- 
rant opinionem ad eum perferunt, siue etiam 
auribus Vari seruiimt, . . . confirmant quidem 
certe: 2,27,1.2; Fabius . . . Varum nomine 
appollana requirebat, uti unus ease (c) ox eius 
militibuH . . . uidoretur. ubi ille . . .: 2,35,1 ; 
reliquae copiae misais ad Varum iioctu lega- 
torum numero centurionibus sese ei dedi<lerunt: 
2,44,1; TT simili ratione ibi Vercinge- 

torix . . . conuocatis suis clientibus facile (c) 
inceudit (r). cognito eius consilio ad arma con- 
curritur: VII 4, 1. 2; oninium conaensu ad eum 
dcfcrtur iniperium: VII 4, 7; ipse (Vcrcinge- 
tori.x) in liiturigcs proliciscitur. eiua aducntu 
Hituriges ad Ilaeduoa . . . legatoa mittunt: VII 
5,1.2; Vercingetorix . . . proditionis inaimu- 
latus, . . . quod eius discessu lloniani tanta 
oi"M'tuiiil:ilc . , . uciiiascMt, . . . reapoiidil: VII 20,1; summum esse Vercingetorigem ducem, 
nec de eius fide dubitandum: VII 21,1; simul 
in s{)em ueniebant eius adtirmatione de reliquis 
:Kliungendis ciuitatibus: VII 30, 4; Vercmge- 
torix . . . iubet. his rebus . . . expletur. interim 
Teutomatus (c) . . . cum magno equitum suo- 
rum numero (c) . . . ad eum peruenit: VII 
31,1.4.5. 

CC) terrarum: qui . . . in Africam per- 
uenerat atque eam sua spoiite uacuam occu- 
pauerat: 1, 31, 2. 

bb) oppidoruin : sperans Pompeium aut Dyr- 
rachium compelli aut (ut aef) ab eo (?; op- 
pido Patd) intcrcludi posse, quod omuem com- 
meatum . . . eo contulisset: 3,41,3. 

ec) lluniinuin: JMosa . . . parte quadam ex 
Rheno recepta . . . insulam efficit Batauorum 
neque longius ab co (oceauo A') milibus pas- 
suum LXXX in Oceanum (rhenuni X) influit 
(sic Ald.; u. c et CC}: IV 10, 2; H quod 

inter fines Heluetiorum et Allobrogum . . . 
Rhodanus fluit isque (hiaque AB^AP) non 
nullis locis uado transitur: 16,2. 

S8) ad iihiia subst. pionomen peitinet; 
a) appellatiua; no) oiusdcm gencris: populi 
Kom. hanc esse consuetudinem , ut socios 
atque amicos . . . gratia, dignitate, honore 
auctiores uelit esse; quod uero ad amicitiam 
I)opuli Romani nttulisscnt, id iis (Ifi; eis a; 
his a) eripi quis pati posset? 143,8; 1 

frumenti copiam . . . habebant . . . caetrati 
auxiliarcsque nullam . . .; itaque magnus 
eorum cotidie numerus ad Caesarem perfugie- 
bat: 1,78,1.2; t reliqu.ae legiones cum 

tribunis militum et primoiuni ordinum cen- 
turionibus egerunt, uti (per eo& add. R^^} 
Caesari satis facerent: 141,3; cf. p. 270 bb) legio- 
nes ; hacc eadcm ccnturionibus tribunisque mili- 
tum maudabant, ut per eos ad Caesarem de- 
ferrentur (c) : VII 17, 8; milites . . . centuriones 
(que add. 0'fhl} tribunosque militum adiro 
atque obsecrare, ut per eos Caesar certior fieret: 
1,64,3; 1 oiniies clientcs obacratos- 

que suos . . . eodem conduxit; per eos ne 
causam diceret se eripuit: 14,2; t quid 

. . . propinquis consanguineisque nostris 
auimi fore existimatis, si . . .? nolite hos (o) 
uestro auxilio exapoliare (c> .... an, quod ad 
diem iion ueueruiil, dc corum fiilc coustiintia- 
(luc dubitatia? . . . si (c) illorum iiunliis con- 
lirniari nou potestis omni aditu pracsaepto, his 
utimini tcstilnis adpropinquaro eorum nduen- 
tum: VII 77,8— 11; H equites hostium 

ossodariiquc . . . cum cquitntu nostro in 
iliiicre conlli.\ci'uiit , ila \('> tamcu . ul iiustri 299 is (1. A. a) [i) aa) SJ») o) el b)) 300 omnibus partibus superiores fuerint atque eos 
{AQ'^; omnes -BJ/; Fr.) in siluas collesque 
compulerint: V15, 1; \ milites equites- 

que in expeditioaem misit .... his {M%; 
hiis Q^^a; iis AQ^B^; Fr., Db.; is M^) aliquan- 
tum itineris progressis . . . equites a Q. Atrio 
ad Caesarem uenerunt: V 10, 1.2; t equi- 

tesque ab his arcessit et leuis armaturae pe- 
dites, qui inter eos proeliari consuerant. eorum 
aduentu . . . a tribunis militum . . . atque euo- 
catis equos sumit Germauisque distribuit: VII 
65,4.5; t missis ad eos ab Otacilio (c) 

equitibus circiter CCCC quique eos ar- 
mati ex praesidio secuti sunt se defeude- 
runt et non uullis eorimi interfectis Lucolumes 
se ad nostros receperunt: 3,28,6; \ simul 

ab sinistro cornu P. Attii equitatus omnis 
et uua leuis armaturae (e) interiecti 
complures, cum se in uallem demitterent (c), 
cernebantur. ad eos Curio equitatum . . . mittit: 
2,34,2.3; Tf expeditos autem ex euo- 

catis "cum sagittariis funditoribusque 
. . . disponit. hos certo signo reuocare consti- 
tuit . . . atque iis (hiis h; his Os) expedito 
loco actuaria nauigia relinquit: 1,27,5.6; t 
singulis legionibus singulos legatos et quae- 
storem praefecit, uti (c) eos testes suae quis- 
que uirtutis haberet: 152,1; \ legatis 

tribunisque militum couuocatis . . . monuit 
. . ., ad nutum et ad tempus omnes res ab iis 
(his P; hiis Q) administrarentur: IV 23, 5; \ 
quod si eum iuterfecerit , multis sese u o b i I i- 
bus principibusque populi Komani gratum 
esse facturum. id se ab ipsis per eorum nun- 
tios compertum habere: 144,12; t ser- 

uos, pastores (seruos pastores Pluyg.) armat 
atque iis {h; hiis a; his Ofl; edd. uett.) equos 
attribuit; ex his (iis Akl.) cuciter CCC equites 
coniicit: 1,24,2. 

constituit, ut arbitri darentur; per eos iierent 
aestimationes possessionum et rerum, 
quanti quaeque earura ante bellum fuisset, 
atque eae {Ald.; hec f; ea XO; heae a; aee h; 
hae cdd.) creditoribus traderentur: 3,1,2. 

liD) diuersi geueiis: uiri quautas pecunias 
ab uxoribus dotis nomine acceperunt (e), 
tantas ex suis bonis . . . cum dotibus com- 
municant. . . . uter (c) eorum uita superarit 
(c), ad eum pars utriusque cum fructibus (c) 
superiorum temporuui peruenit: VI 19, 1. 2; 
tt iumentorum muloruraque: VII 45, 2 u. 
p. 272 muli; t obsides, arma, seruos, 

qui ad eos perfugissent, poposcit. dum ea cou- 
quiruntur et conferuntur: 127,3.4; t 

(in summo iugo duas legioues et orania auxilia conlocari (c) . . . et f interea (inter 
ea Fr.) sarcinas in unum locum conferri . . . 
iussit: 124,2.3.) 

6) iioiuina propr.; aa) ciuitatum: ibi Ceu- 
trones et Graioceli (c) et Caturiges . . . 
exercitum prohibere conantur. compluribus his 
{Ca; iis AQMh; Fr., Hold.) proeliis pulsis . . . in 
fines Vocontiorum . . . peruenit: 110,5; quod 
per fines Sequanorum Heluetios traduxis- 
set, quod obsides inter eos dandos curasset: I 
19,1; Heluctios, Tulingos, Latouicos 
(e) in fines suos . . . reuerti iussit .... Allo- 
brogibus imperauit, ut iis (his eodd.; Schn., 
Db., Hold.) frumenti copiam facerent: 128,3; 
Neruios . . . adueutum . . ibi Komanorum 
exspectare una cum Atrebatibus (c) et 
Veromanduis . . .; exspectari etiam ab his 
(iis Fr.) Aduatucorum copias: 1116,2.4; ipsi 
eraut ex Cimbris Teutonisque prognati, 
qui . . . impedimentis . . . custodiam (c) ex 
suis ac praesidium (e) sex milia hominum ima 
reliquerunt. Iii {MQB^; hii AB^a; ii h) post 
eorum obitum midtos aunos a finitimis exagi- 
tati . . . delegerunt: 1129,4.5; Galbam cum 
legione duodecima . . . in Nantuates (c), 
Veragros Sedunosque misit. Galba secim- 
dis aliquot proeliis factis castellisque compluri- 
bus eorum expugnatis . . . constituit: IIIl, 
1. 4;29,3 z<. 2. A. b)[i); Cenimagni, Segon- 
tiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi legatio- 
nibus missis sese Caesari dedimt. ab Iiis (iis a; 
Schn.,Fr.,Hld.,Dt.'')Q.ogno%Q\t:\-2\,\.'i; Segni 
Condrusique . . . legatos ad Caesarem mise- 
runt .... Caesar . . . si qui ad eos Eburones 
ex fuga conuenissent, ad se ut reducerentur 
imperauit; si ita fecissent, fines eorum se uio- 
lattirum negauit: VI 32, 1.2; reseruatis Hae- 
duis atque (c) Aruernis, si per eos ciui- 
tates reciperare posset : VII 89, 5. 

66) honiinum: cognito Caesaris aduentu 
(c) Ariouistus legatos ad eum mittit .... 
interim saepe ultro citroque cum (c) legati (e) 
inter eos mitterentur, Ariouistus postulauit: I 
42,1.4; ab his fit initiimi retinendi Silii (c) 
atque Velanii (c,- et si quos intercipere 
potuerunt add. (i) , quod per eos suos se ob- 
sides . . . reciperaturos existimabant: 1118,2; 
{erant in ea legione fortissimi uiri . . . T. Pulio 
(c) et L. Vorenus. hi (a; ii h; Ald.; hii a) 
perpetuas inter se controuersias liabebant: V 
44, 2 ;) quod duo magistratum gerant ..... ho- 
rum esse alterum Conuictolitaueni . . ., 
alterum Cotum . . . . ciuitatem esse omnem 
in armis; diuisum senatum, diuisum populum, 
suas cuiusque eorura clientelas {u. CC): VII 301 is (1. A. a) fi) aa) 35) 6) - pfi) 9() 6) 66)) 302 I I 
I 32,3 — 5; Eporedorix . . . et unii Virido- 
inarus ... conuenerant nomiuatim ab eo euo- 
cati. his erat inter se . . . contentio . . . . e.v 
liis (iis jVp.) Eporedorix . . . rem ad Caesarem 
defert: VII 39, 1 — 3; ibi a Viridoniaro atquc 
Eporedorige Haeduis appellatus discit . . . 
Litauiccum ad sollicitandos Haeduos profec- 
tum; opus esse ipsos <e) antecedere .... etsi 
. . . horum (eorum fi) discessu maturari (c) de- 
fectionem ciuitatis existimal)at, tanien eos re- 
tinendos non censuit (c) .... discedentibus his 
(iis h) breuiter sua in Haeduos merita exposuit, 
. . . his datis mandatis eos ab se dimisit (c) : 
VII 54, 1 — 4; eo cum Eporedorix Viridomarus- 
que uenissent , . . . existimauerunt .... quam 
ad spem multum eos adiuuabat, quod Liger 
ex niuibus creuerat: VII 5.5, 4. 10; 1'hilippus 
et Cotta (marcellus 0'^; Philippus et Marcel- 
linus collega Zumpt rt' Kiiidsch.; Paullus ct 
Marcellus Tcrpstra; consules coni. Kp.; prioris 
anni consules Uug) priuato consilio praeter- 
eunlur neque eorum sortes deiciuntur: 1,G, 5; 
Koscius cum (c) Caesare Capuani peruenit 
ibique consules Pompeiumque iuuenit .... illi 
deliberata rc respondent scriptaque ad eum 
mandata remittunt (Np.; permittunt iVa ; per 
eos remittunt Ofhl; Db,): 1,10,1.2; principes 
uero esse earum partium Cn. Pompeium et 
C. Caesarem, patronos ciuitatis; quorum alter 
. . . concesserit, alter . . . uectigalia . . auxerit. qua 
re paribus eoruni beneficiis pareni se quoque 
uoluntatem tiil)uere debere et neutrum eoruni 
contra alterum iuuare: 1,35,4.5; haec Afra- 
nius Petreiusque et eorum amici ploniora 
etiaui . . . Romam ad suos perscribebant : 1, 
53,1; loquuntur ambo . . . cum M.' (c) Acilio 
(e) et Statio Murco legatis .... postulant, 
ut sint indutiac, atquc ab iis (his codd.) impe- 
trant: 3, 15, G. 7; tliuersa sibi ambo consilia 
capiunt: Caesar, ut quam primum se cum 
Antonio coniungeret, Pompeius, ut uenienti- 
bus in itinere se opponeret . . ., eodemque die 
uterque eorum ex castris statiuis . . . exer- 
citum cducunt: 3,30,2.3; Cassium Longi- 
nuni . . . in Thessaliam , Caluisium Sabi- 
num . . . iii Aot(j|iani misit; maxiiiio eos . . . 
dc ro rniniciitiiria ut prouidcrent hortatus est: 
3,34,2; erant apiid Caesarem . . . AUobrogcs 
II frutres, llauci!lus(e) et Egus, Adbucilli 
filii, . . . singulaii uirtuto homines .... bis 
domi . . . umplissinios magistratus maiidauerat 
atque poh cxtra ordiiiciii iii sciiatuiii lcgciidos 
curaiicral . . . . Iii . . . sli]icndiiiiii . . cciiiiliiiii 
fraudubant .... c{iiil)ii,>i illi rclniN |jrnii<>li iiiii' 
iicrHi Cacsarciu adlciiinl, |Jiiliunniii' dr cjjiiiiu iniuriis sunt questi et . . . addiderunt falsum ab 
his (iis?) equitum numerum deferri .... Caesar 
. . . multa uirtuti eorum concedens rem totam 
distulit, illos secreto castigauit, quod: 3,59 et 
GO, 1 ; his (iis P. Manut.) de causis uterque 
eorum («'. e. Caesar et Pompelus) celeritati 
studebat: 3,78; 79,1; idem hoc L. Lentulo 
. . . et P. Lentulo consulari ac non nullis 
aliis acciderat Rhodi; qui cum . . . in insulam 
uenissent, oppido . . . recepti nou erant, mis- 
sisque ad eos nuntiis , ex (c) his locis discede- 
rent, . . . naues soluerant (c) : 3, 102, 7. 

CC) ciuitatuin et homiuuiii : (Dumnorigem) 
odisse . . . Caesarem et Eomanos, quod 
eorum aduentu potentia eius deminuta . . . sit: 
118,8; Germanos atque Ariouistum sibi 
adiunxerant eosque ad se magnis iacturis pol- 
licitationibusquc perduxerant: VI 12, 2; Domi- 
tium Massiliensesque de suo aduentu cer- 
tiores facit eosque magnopere hortatur, ut rursus 
. . . confligaut : 2, 3, 3. 

c) appellat. et noiu. proin-.: initium eius 
fugae factum a Dumnorige atque eius 
equitibus: eorum fuga reliquum esse equi- 
tatum perterritum: 1 18, 10; ab liis (militibus) 
primo Marsi dissciitire iucipiunt .. . tantaque 
iuter eos dissensio exsistit, ut : 1, 20, 3. 4 ; euocat 
ad se Caesar Massilia (c) XV primos. cum 
his (iis h; is a) agit . . . . legati ... renun- 
tiant .... haec dum inter eos aguntur, Do- 
niitius n.auibus Massiliam perueiiit: 1,35; 36,1; 
filia minor Ptolomaei ad (c) Achillam sese 
cx regia traiecit .... sed celeriter cst inter eos 
dc principatu controuersia orta: 3, 112, 9. 10. 

fifi) proiioiucii iiou sui substaiit. pertiiiet, 
scd aut ad alias uoccs aut ad eiiuiitiatiuii 
supcrius; 31) masc; o) sing.: summam im- 
perii se consulto iiulli discedentem tradidisse, 
ne is {Q^M'; his X) multitudinis studio ad 
dimicandum impclleretur : VII 20, 5. 

6) plur.; no) subi.: hi (ii /(/) (§ 1—4) 
bona locupletum diripere, . . . regis domum 
obsidere, regno expellere alios, alios ar- 
cessere uetere quodam Alexandrini cxercitus 
instituto consucrant: 3,110,5; 1 llcntes- 

que proiectae ad pedca suoruni omuibus preci- 
bus peticrunt (c), ne . . . . ubi eos iii scnlcntia 
perstare uiderunt: VII2G,3.4; 1[ cele- 

ritcr uostros perturbauerunt; rui-sus (iis add. 
Ii ; Iiiis add. a) resistontibus (nostris add. 
V.) consuetudiuo (c) sua ud pcdes dcsilucrunt: 
IV 12, 1.2. 

lili> obi. : Cacsur . . suos fucit ccrtiores oos- 
qin' ail (liiiiiciiiidiiui uiiinio confiriuat; V 49, 
I ; ipsc (lii.\ lio.itium Cuniulogcmis siiis adcriit 303 is (1. A. a) [i) pp) «) li) - S8) rt) aa)) 304 atque eos (eosque a; eos oot. A^} cohorta- 
batur(hortabaturp): VII 62,5; ut uenienti- 
bus resistant atque eos propellant: 1,55,2; 
sic belli rationem esse diuisara , ut Uli classe 
naues ausiliaque sua impedirent, ipse ut aqua 
terraque eos prohiberet: 3,17,3; cohortes 
sinistrum cornu pugnantibus (c) etiam tum ac 
resistentibus in acie Pompeianis circumierunt 
eosque a tergo sunt *adortae: 3, 93, (j; K 
optimum factu esse duxerunt . . . frumento 
conimeatuque nostros prohibere et rem in hie- 
mem producere, quod liis (iis X; Fr., Hld.) 
superatis aut reditu interclusis neminem 
postea belli inferendi causa in Britanniam tr.ans- 
iturum contidebant: IV 30, 2. 

cc) (lat.: quorum haec est coudicio, ut (c) 
omuibus in uita commodis una cum iis (e) 
fruantur, quorum se amicitiae dediderint; si 
quid his (A-ak(?J; iis A^3IB''; Fr., Db., Hold. ; 
hiis Q; iss B^) per uim accidat, . . . sibi 
mortem consciscant: 11122,2; qua ex parte 
nostros premi intellexerant, his (Baef; iis AM/i ; 
hiis Q) auxilio ex idterioribus castellis deduc- 
tos summittebant; VII 81, 6. 

bb) gen.: quibus ita est interdictum, . . . his 
(c) omnes decedunt, aditum eorum (p; Schn. ; 
om. a.; edd. rell.) sermonemque defugiunt: 
VI13, 7; — iudicia in priuatos reddebat, qui 
(reddebat; qui Db., Dt.) uerba atque orationem 
aduersus rem publicam habuissent; eorum (ha- 
buissent, eorum Db., Dt.) bona in publicum 
addicebat: 2,18,5; — caput: 3, 102, 6 m. 2. «.; 

— ex omni numero . . . uix DCCC . . . in- 
columes ad Vercingetorigem peruenerunt. quos 
ille . . . excepit ueritus, ne qua in castris ex 
(om. P) eorum concursu (conc. eor. p) et 
misericordia uulgi seditio oreretur: VII 28, 5. 6; 

— nostri . . . magnum eorum (hostium) nume- 
rum occiderunt; per eorum corpora reliquos 
audacissime transire conantes midtitudine telo- 
rum reppulerunt: II 10, 2. 3; ut, cum primi 
eorum cecidissent, proximi iacentibus insiste- 
rent atque ex eorum corporibus pugnarent: II 
27, 3 ; — cum diuturnitas oppugnationis ne- 
glegentiores Octauianos effecisset, nacti occa- 
sionem meridiani temporis disoessu eorum 
. . . in proxima Octauii castra inruperunt: 3, 
9, 6; — Massilienses . . . nostros eludebant im- 
petusque eorum decipiebant (c): 1,58,1; 
(nostri . . . arma quae possunt arripiunt; iiUi 
ex castris sese incitant. fit in hostes impetus 
(eorum add. Ov; Dt. ; del. Steph.): 2,14,3;> ^ 
ueritus, quod ad plures pertiuebat, ne ciuitas 
eorum impulsu deficeret: V25,4; — multos 
in agris inopinantes deprehendit; eorum in- dicio ad ipsum Ambiorigem contendit: VI 30, 
1 ; — hi nouissimos adorti et multa milia pas- 
suum prosecuti magnam multitudinem eo- 
rum (ceterorum Paid) fugientium conciderunt: 
1111,4; quodcumque addebatur subsidio , id 
corruptum timore fugientium terrorem et peri- 
culum augebat; hominum (horum edd. uett.; 
eorum Ciacc.) enim multitudine receptus im- 
pedieb.atur: 3, 64, 2; ut . . . VII milium Pompeia- 
norum impetum . . . sustinere auderent neque 
magnopere eorum multitudine terrerentur: 3, 
84,4; — pars: 1,23,3 u. 2. B. ; — panes, cum 
in conloquiis Pompeiani famem nostris obiec- 
tarent, uulgo in eos iaciebant, ut spem eorum 
minuerent: 3,48,2; 1 eos , qui in monte 

consederant, . . . arma proicere iussit. quod 
ubi . . . fecerunt, . . . omnes conseruauit mili- 
tibusque suis commendauit, ne qui eorum 
uiolaretur: 3,98,1.2; — interim ii (c) , qui ad 
alteram partem oppidi . . . conuenerant, primo 
exaudito elamore . . . eo contenderunt. eorum 
ut quisque primus uenerat, sub muro con- 
sistebat: VII48, 1. 2; — summo esse in peri- 
culo rem , quod . . . duo magistratum gerant 
et se uterque eorum legibus creatum esse (c) ■'■^; 
dicat; horum . . .: VII 32, 3. f^n( L'-^i 

ce) e. praep.: hos omnes (§ 1. 2) productos 
a contumeliis militum conuiciisque prohibet; 
p.auca apud eos loquitur: 1,23,3; eos, qui in 
monte consederant, . . . consolatus consurgere 
iussit et pauca apud eos de lenitate sua locu- 
tus . . . omnes conseru.auit: 3,98,1.2. 

(cum his (iis h; is a) agit: 1,35, 1 u. p. 302 
c);) flumen a monte seclusit, ne noctu aquari 
Pompeiani possent. quo perfecto opere illi de 
deditione . . . agere coeperunt (c). pauci ordinis 
senatorii, qui se cum iis (his XOahl) con- 
iunxerant, nocte fuga salutem petiuerunt: 3, 
97, 4. 5. 

quo (c) lege communi omnes puberes (ct 
add. a.) armati conuenire consuerunt (e). qui 
ex iis (his fl) nouissimus conuenit (c), . . . 
necatur : V 56, 2. 

in eos: 1,23,3 ti. 2. 15.; sub ipsis radicibus 
montis (nostri) constiterant, ut nullum frustra 
telum in eos mitteretur: 1,45,6; pane.s, cum in 
conloquiis Pompeiani famem nostris obiectarent, 
uulgo in eos iaciebant : 3, 48, 2. 

in iis: IV 12, 3. 4 m. p. 26'6 equites ; V4,2m. 
p. 273 obsides; VII 3,1 u. p. 263 ciues. 

ubi prima impedimenta nostri exercitus ab 
iis (c) , qui in siluis (c) abditi latebant, uisa 
sunt, quod tempus inter eos committendi 
proeHi conuenerat : II 19, 6. 

S) neutr.; o) sing. ; aa) subl. : nuntiatum 305 is (1. A. a) p) pP) ») 0) oa) et 66)) 306 I est ei Ariouistum . . . ad occupandum Veson- 
tionem . . . contendere. id ne accideret magno- 
pere (c) sibi praecauendum Caesar cxistimabat : 
I 38, 1. 2 ; fore, uti pars cum parte ciuitatis con- 
fligat; id ne accidat, positum iu eius diligentia 
atque auctoritate: VIIS^, 5; erat in magnis 
Caesari (c) difficultatibus res, ne maiorem 
aestatis partem flumine inipediretur . . .; ita- 
que, ne id accideret {accederet B'M} , . . . in 
occulto restitit: VII 35, 1.2; relinquebatur , ut 
. . . quam latissimas regiones praesidiis teneret 
Caesarisque copias . . . distineret; idque (id 
quod iV; quod f) accidit: 3,44,2; f con- 

fieri: VII 58, 2 ti. 66) conficere; % postu- 

labat Caesar, ut legatos sibi ad Pompeium sine 
periculo mittere liceret, idque ipsi fore reci- 
perent: 3, 17,2; — erant sententiae, quae conau- 
dum omnibus modis castraque Vari oppugnanda 
censerent, quod id {Clark.; om. cudd. el cdd.) 
huius modi militum consiliis omnium {Clark.; 
otium codd. et edd.) maxime contrarium esse 
arbitrarentur : 2,30,1; — ita ... paene sine 
uulnere bellum conticiemus. id autem difficile 
non est, cum: 3, 8(j, 4; — rationem esse baben- 
dam dicunt, ut Caesar ab exercitu interclu- 
datur. id esse facile, quod: VIIl,(j. 7; omni- 
bus modis huic rei studendum , ut pabulatione 
et {c) conimeatu Romani prohibeantur (c). id 
csse facile, quod: VII 14,2.3 ; — ut esset luna 
plena, qui dies maritimos aestus maximos in 
Oceano efficere consueuit, nostrisque id erat 
incognitum: IV29, 1; — tantum apud ho- 
mines barbaros ualuit esse aliquos repertos 
principes inferendi belli (c), . . . ut . . . nulla 
fere ciuiias fuerit non suspecta nobis. idque 
adeo haud scio mirandumne sit: V54,4.5; 
— id crat perexiguuni: 3,42,4.5 u. p. 26S 
frumentum; — prouinciis exccderent excrcitum- 
que dimitterent .... hanc unam atque extrc- 
mani esse pacis condicionem. id uero niilitibus 
fuit pergratum et iucundum . . ., ut, qui 
aliquid (c) iusti (c) incomniodi exspectauissent, 
ultro praemium missionis fcrrent: 1,85,12; 8G, 
1 ; — do Cicerone te uideo quiddam scripsisse, 
quod cgo non intellexi ; quantum autem cou- 
iectura consequeliar, id erut eius uiodi, ut 
magis optaudum quam sperandum putarcm: 
ap. de. ad Q. fr. 1110(12), 4; — magnam 
taracn haec res illis oliensionem et contemp- 
tionem ad omucs attulit, idque ita esso . . . 
ex domcslico iudicio atque animi conHcicntia 
intellcgcbant: ;i,{i(), 2; — cxorcitum modo Kho- 
num tratiHportarct ; id hibi ad auxilimu kikiii- 
que (fC) rcliqui tcmporis satis fulurum: 
IV 16, G; fugero in prouinciam RouiauoH Qallia- 

Ijoxlo, Cuouur. 11. que excedere : id sibi ad praesentem obtinendam 
libertatem satis esse: VII66, 3. 4; ^ con- 

diciones pacis . . . ab senatu et a populo peti 
debere. t interea et (id interesse Madu.) 
rei publicae et ipsis placere oportere . . . : 3, 10, 
9; T docet, quanto opere rei publicae . . . 

intersit manus hostium distineri. id fieri posse, 
si: 115,2.3; sese suo loco (continet) . . . Cae- 
sar, si forte timoris simulatione hostes in suum 
locum elicere posset . . .; si id efflcere (fieri fi) 
non posset, ut . . . uallem . . . transiret: V 50,3; 
VI 1,3 u. 66) augere; ad se cum omnibus copiis 
ueniret. id ne fieri posset obsidione . . . fiebat: 
1,19,4; haec noua sit ratio uincendi, ut miseri- 
cordia et liberalitate nos muniamus. id quem 
ad modum (eo cum admodum Med.^) fieri pos- 
sit non nuUa mihi in mentem ueniunt : ap. Oic. 
ad Att. IX 7 (?, 1 ; 1 iusserunt pronuntiari 

(e), ut impedimenta relinquerent .... non sine 
summo timore et desperatione id factum uide- 
batur: V33, 3. 5; relinquebatur, ut ex longin- 
quioribus regionibus . . . naues essent exspec- 
tandae. id propter anni tempus longum atque 
impeditum uidebatur: 1, 29,2; conati sunt prae- 
fectum equitum C. Volusenum interticere .... 
postquam id difficilius (O'', f- in ras.; facilius 
a; facinua NOhl) uisum est . . ., transierunt: 
3, 60, 4. 5. 

66)obi.: (adaugere: VI 1,3 «. augere;) t 
dixerat, prius quam concurrerent acies, fore, uti 
exercitus Caesaris pelleretur (c). id cum essent 
plerique admirati (mirati /'), . . . inquit: 3, 
86,1.2; K Heluetii . . . nostros a nouissimo 
agmiue msequi ac lacessere coeperunt. post- 
quam id animum aduertit, . . . subducit: 
123,3; 24,1; a dextro cornu uehementer mul- 
titudine suorum nostram aciem premebant. id 
cum animaduertissct P. Crassus adulescens, . . . 
misit: 152,6.7; cum circumuentus . . . ceci- 
disset (c) atque id fraler . . . procul jmimad- 
uertisset: IV 12,6; f ut si quid esset in 

bello detrimenti acceptum, non modo id breui 
tenipore sarciri (Ji; resarciri a ; ccW.), sed etiam 
maioribus augcri (adaugeri p) copiis posset: 
VI 1,3; t montem, quem a Labieno occu- 

pari uoluerit , ab hostibus tcneri; id se a Gal- 
licis armis atque insignibus cognouisse: I 
22,2; H si eum interfecerit , multis sese 

nobilibus . . . gratum esse facturura; id se ab 
ipsis per corum nuntios compertum habere: 
144,12; 1 consiliuiu coiKMunt (c) ex op- 

pido profugere . . . . id silcntio noctis couati 
noii iiiaj;iia iactuia suoruni sese (c) ettecturos 
sperabant <^c) : VII 26, 1,2; t Labienus 

primo uineas agere, cratibus ntquo nggere pn- 

20 307 is (1. A. a) fj) PP) S8) a) et 6)) 308 ludem explere atque iter munire conabatur. 
postquam id difficilius confieri {AQ^a%; cum 
fieri BM; confici Q'^) animaduertit (c>, ... 
peruenit: VII58, 1. 2; t Boi et Tulingi 

. . . ex itinere uostros "ab latere aperto ad- 
gressi circumuenire (c) et id conspicati Hel- 
uetii . . . proelium redintegrare coeperunt: I 
25,6; f etsi summa difficultas faciendi (c) 

pontis proponebatur , tamen id sibi conten- 
d e n d u m aut aliter non traducendum exercitum 
existimabat: IV 17, 2; f magnum enim 

quod adferebant uidebatur, et Caesarem id 
summe sciebant cupere: 3,15,8; t effi- 

cere u. effieio p. 99.5 p) (5 loc.j; f 

cum . . . neque multum aestatis superesset 
atque id facile extralii posse inteUegeret : V 
22,4; 1 facere u. facio p. 1257-59 

(J(J) (33 loc.) ; Tf neque uero id (c) Cae- 

sarem fugiebat . . . perterritum exercitum susti- 
nere non posse, praesertim . . . cum in loco 
aequo atque aperto confligeretur; idque ex (e) 
omnibus partibus ab eo flagitabatur: 1,71, 
1 ; t ne propius se castra moueret petie- 

runt. ne id quidem Caesar ab se impetrari 
posse dixit: IV 9, 1.2; magnopere ne longius 
progrederetur (c) orabant. cum id non impe- 
trassent, petebant: IV 11,1.2; cum litteras ad 
senatum miserit, ut omnes ab exercitibus disce- 
derent, ne id quidem impetrauisse (O; impe- 
trauisset x): 1,0,3; % in omnibus ciuitati- 

bus . . . factiones sunt earumque factionum 
principes (c) sunt qui summam auctoritatem 
eorum iudicio habere existimantur, quorum ad 
arbitrium iudiciumque summa omnium rerum 
consiliorumque redeat. idque (,3; Schn., Db. ; 
itaque a; rell. edd.) eius rei causa antiquitus 
institutum uidetur, ne: VI 11,3. 4; neque 
fas esse existimant ea litteris mandare . . . . id 
mihi duabus de causis instituisse uidentur: VI 
14,3.4; f petere contendit, ut in GalUa 

relinqueretur .... postea quam id obstinate 
sibi negari uidit, . . . coepit: V6,3.4; con- 
loquium petunt et id, si fieri possit, semoto a 
militibus loco. ubi id a Caesare negatum . . . 
est: 1,84,1.2; f magno esse usui posse, 

si haec esset in altitudinem turris elata. id hae 
ratione perfectum est: 2, 8,3; t ciuitati 

persuasit, ut de finibus suis . . . exirent .... 
id hoc facilius eis persuasit, quod: 12,1.3; 
t ciuitati . . hauc fuisse belli causam , quod 
repentinae Gallorum coniurationi resistere uon 
potuerit. id se facile ex humilitate sua probare 
posse, quod: V27, 4; f Galli se omnes ab 

Dite patre prognatos praedicant idque ab (c) 
druidibus proditum dicunt: VI18, 1; t si hoc sibi remitti uellent, remitterent ipsi de 
maritimis custodiis; si illud tenerent, se quo- 
que id retenturum: 3,17,4; f (resar- 

cire,) sarcire: VI 1,3 it. augere; 1 aut 

iterum conloquio diem constitueret aut, si id 
minus uellet, e (c) suis legatis aliquem ad .se 
mitteret : 1 47, 1 ; *[ ictum firraitas materiae 

sustinet, et quidquid incidit, fastigio musculi 
elabitur. id ubi uident, mutant consilium: 2, 
11,1.2. 

paulo facit humiliores (naues) quam quibus 
in nostro mari uti consueuimus, atque id eo 
magis, quod . . . minus magnos ibi fluctus (c) 
fieri cognouerat: VI, 2; uincite, inquit, si ita 
uultis, Sabinus , et id clariore uoce, ut magna 
pars militum exaudiret : V 30, 1 ; reliquas omnes 
munitiones ab ea fossa pedes (c) quadringentos 
reduxit (deduxit ji); id hoc consilio, . . . 
ne de improuiso . . . hostium (c) multitudo 
aduolaret: VII 72, 2; conloquium petunt et 
id: 1,84,1 u. p. 275 2). 

(cc) ^enet.: uelle se de maximis rebus cum 
Caesare loqui, si sibi (recc: sibi eius Ohl; an 
sibi eius rei?; ei a; eis Xp.; om. f) facultas 
detur: 3,15,6.) 

&&) c. praep. : (conatur tamen eos . . . cir- 
cummunire, ut . . . repentinas eorum eruptiones 
demoretur; quo necessario descensuros existi- 
mabat. illi et inopia pabuli adducti et quo 
essent ad iter (Manut.; id codd.; edd.) expe- 
ditiores, omnia sarciuaria iumenta interfici 
iubent: 1, 81,5. 6;) necessarium esse existimauit 
de repentino aduentu Caesaris Pompeium fieri 
certiorem, uti ad id consilium capere posset: 3, 
11,1. 

de (CC) quibus insulis non nuUi scripserunt 
dies continuos XXX sub bruma esse noctem. 
nos nihil de eo percontationibus reperie- 
bamus: V13,3.4. 

ex eo: 120,2 u. p. 268 frater. 

si impedimentis (e) suis auxilium ferant atque 
in eo morentur, iter facere (c) non posse: 
VII 66,5; f Cotta se ad armatum hostem 

iturum negat atque in eo perseuerat (con- 
stitit[i): V36, 4; haec Caesar ita administra- 
bat, ut condiciones pacis dimittendas non exi- 
stimaret .... omnibus rebus in eo perseue- 
r a n d u m putabat : 1 , 26, 2. 

b) plur. ; m) subi.: cum ea (§ 1—5) ita 
sint, tamen, si obsides ab iis sibi dentur, . . . 
sese cum iis pacem esse facturum : 1 14, 6. 

bb) obi. : qui . . . ui Africam peruenerat atque 
eam sua sponte uacuani occupauerat dilectuque 
habito duas legiones effecerat hominum et loco- 
rum notitia et usu eius prouinciae nactus aditus 309 is (1. A. a) fJ) %■) ») 6) 66) - 1. B. a) .'i)) 310 I ad ea conanda: 1,31,2; ^ arma conferri 

(c) , iumenta produci, sescentos obsides dari 
iubet. ea qui conficeret, C. Trebonium lega- 
tum relinquit: VII 11,2.3; t Caesar etsi 

intellegebat , qua de causa ea (c. 3,6.7) dice- 
rentur quaeque eum res ab instituto consilio 
deterreret, tamen: V4, 1; iUi . . ., etsi ab hoste 
ea (V 27) dicebantur, tamen uon neglegenda 
existimabant : V28,l; 'i dum ea gerun- 

tur: IV32, 1; ^ multi in disciplinam con- 

ueniunt .... magnum ibi numerum uersuum 
ediscere dicuntur .... neque fas esse existi- 
mant ea litteris mandare: VI14, 2. 3. 

cc) c. praep.: haec quam potest . . . sub- 
iectissime exponit. ad ea Caesar respondit: 1, 
R4,3— 5; 85,1. 

contra ea (28,3—6) Titurius sero facturos 
clamitabat, cum : V 29, 1 ; cum superioris etiam 
ordinis non nulli . . . manendum eo loco et 
rem proelio committendam existimarent. contra 
ea Caesar neque satis militibus perterritis con- 
fidebat spatiumque interponeudum . . . putabat 
{u. CC) : 3, 74, 2. 3. 

animos confirmauit poUicitusque est sibi eam 

rem curae futuram et secundum ea 

multae res eum hortabantur, quare sibi eam 
rem cogitandam et suscipiendam putaret: 133, 
1.2. 

b) adduntiir alia prononi. uel adiect.; 
a) ipse: tantum nauium repperit, ut auguste 
i' XV uiilia (dimidium Wulff.) legionariorum 
militum . . . transportari (c) possent .... atque 
eae {hl; heae af; hae O in ras.; edd.) ipsae 
copiae hoc infrequentiores [copiae] imponun- 
tur, quod: 3,2,3; ^ uisi eo ipso {om. 

Xl/ tempore quidam nuntii de Caesaris uic- 
toria . . . essent allati: 3,101,3; ^^ neque 

eniui temere praeter mercatores illo (c) adit 
(c) quisquam, neque iis (hiis Qa: his f; Sclm.} 
ipsis quicquam praeter oram maritimam . . . 
notum est: IV 20,3; H tametai dextris 

umeris exsertis animaduertebantur , quod iu- 
signe pactum (c) esse consuerat, tanien id 
ipsum sui falleudi causa milites ab ho.stibus 
factum existimabant: VII 50, 2. 

(i) omnis: a P. Crasso, quem cum legione 
una miserat ad Venetos, Venellos (c), O.sismos, 
Coriosolitas (c), Esuuios (c), Aulercos, Redones 
(c) , ... certior factus est omnes cas ciui- 
tates in dicioneni (c) . . . populi Romani esse 
redactaa (c) : II 34; t "miies (ialliae ciui- 

tjites . . . contra se castra hubuis.-ic; cas om- 
nc8 copias a se imo (c) proelio pulsiu» (c) 
ac superataii esse: 144,3; ^ rem obtinuit 

Caesar omnesquo cns (§ 2. 3) naues et rcli- quas, quae erant in nanalibus, incendit: 3,111, 
6; T (nec prius iUe est a propugnatoribus 

uacuus relictus locus, quam restincto aggere 
atque omni (ea add. a; om. ,S; Sehn.; ex Ciaec; 
rell. edd.) parte summotis hostibns finis est pu- 
gnaudi factus: VII25, 4;) ex his (^; edd.plur.; 
iis ABM: Fr.i hiis Q) omnibus (§2) iudi- 
cat rebus . . .: V52,3; ^^ reUquos omnes 
Belgas in armis esse Germanosque . . . sese 
cum his coniunxisse, tantumque esse eorum 
omnium furorem, nt: 113,4.5; hi . . . multos 
annos a finitimis exagitati . . . consensu eorum 
omnium pace facta himc sibi domiciUo locimi 
delegerunt: 1129,5; hos leuis armaturae Lusi- 
tani peritique earura regionum caetrati citerioris 
Hispaniae consectabantur; quibus erat procliue 
tranare flumen, quod consuetudo eorum omnium 
est, ut sine utribus (c) ad exercitum non eant: 
1,48,7; ^ ex iis {AB3I; Fr.; hus Q; 

his ^; rdl. edd.) omnibus (V 12. (13)) longe 
sunt humanissimi qui Cantium incolunt: V 
14, 1 ; ^^ quod per fines Sequanorum 

Heluetios traduxisset, quod obsides inter eos 
dandos curasset, quod ea omnia non modo 
iniussu suo et ciuitatis, sed etiam inscientibus 
ipsis fecisset : 1 19, 1. 

y) (xuiuque: duas . . ibi legiones conscribit 
et tres . . . ex hibemis educit et . . . c u m his 
(o; iis AQ^MCh: Fr., Hold.; is Q') quinque 
legionibus ire contendit: 110,3.) 

B. pertinet ad euuntiatum relatiuum; 
a) qul . . . is; a) additur subst.: ut a quo 
genere hominum uictoriam sperasset, ab eo 
initio fugae facto paene proditus uideretur: 3, 
96,4; ^ hortatur, cuius imperatoris 

ductu VIIII annis rem pubUcaui felicissime 
gesserint . . ., ut eius existimationem dignitatem- 
que ab inimicis defendant: 1,7,6; ^ quae 

grauissime adflictae (c) erant naues, earum ' 
materia atque aere ad reUquas reficiendas ute- 
batur: IV 31, 2; ^ quae pars ciuitatis 

Heluetiae insiguem calamitatem populo Romano 
intulerat, ea priueeps poenas persoluit: 112,6; 
(quaeque (quaque -Vp., Db.) pars (^ti; parti x; 
parte recc.; pr. edd.; Db.) hostium ^host. pars 
(i) confertissima est (manus est Db.) uisa, in- 
rumpit (eam (an ea?) iurumpit (i): V44,4.) 

quod fere fit, quibus quisque in locis 
miles inueterauerit , ut multuiu earum regio- 
num consuetudiiie moueatur: 1,44,3. 

Ji) siue subst.; aa) masc.; 'H) slng.: qui 
horum quid acerbissime crudclissiniequo fece- 
rat, is et uir et ciuis optimus habebatur: 3, 
32,3. 

!B) pliir. : consuesse euim dcos immortjUes, 

20* 311 is (1. B. a) fJ) — 2. A. a)) 312 quo grauius homines ex conimutatione rerum 
doleant, quos pro scelere eorum ulcisci uelint, 
his (iis AQ; Fr., Eold.) secundiores interdum 
res . . . concedere: 114,5; quorum per fines 
(per fines quorum af) ierant (irent Ciacc), 
his (iis AQ; Fr., Db.) uti conquirerent et 
reducerent . . . imperauit: 128,1; quorum 
in fines primum Romani exercitum introduxis- 
sent, ad eos defendendos untlique conuenirent 
(CC) : II 10, 4; (V 42, 2 u. p. 265 captiui; qui- 
bus ita (c) est interdictum, hi {AQ^; Aim.; 
hii MC; i i pr. edd.) numero impiorum . . . 
habentur : VIIB, 7;) quod quorum in finibus 
bellum geratur, eorum opibus subleuentur: 
VII 14, 6; 2,18,5 u. p. 303 bb) bona. 

PP) neutr. : quod antea de conloquio postu- 
lasset, id per se fieri licere: 142,1; quod uero 
ad amicitiam populi Romani attulissent, id iis 
(c) eripi quis pati posset ? 1 43, 8 ; neu quod 
iniquitas loci attulisset, id uirtuti (c) hostium 
(c) tribuerent: VII 53, 1. 

yy): quo . . . ab ea parte: V34, 2 u. 2. A. 
a) pars. 

b) (luicquid . . . id: (quod (quicquid p) 
praeterea nauium lougarum habebat, (id add. 
P) quaestori (c), legatis praefectisque distribuit 
(m. CC) : IV 22, 3 ;) quicquid huc (e) circuitus 
(c) ad molliendum cliuum accesserat, id spatium 
itineris augebat (spatio itineris augebatur fi) : 
VII 46, 2; ut quicquid intercederet temporis, id 
morari reditum in Italiam uideretur: 3,82,2. 

c) quodcuuuiue . . . id: quodcumque adde- 
batur subsidio, id corruptum {CC) timore 
fugientium terrorem et periculum augebat: 3, 
64,2. 

d) uter . . . is: uter (ut fl) eorum uita 
superarit (c), ad eum pars utriusque cum 
fructibus (c) superiorum temporum peruenit: 
VI 19, 2. 

2. ueque ad ea, tiuae anteceduut, neque ad 
ea, quae sequuntur, pertinet, sed aut slgni- 
ficat ea, quae animo obuersantur {— 6 sy.El, 
6 t6t£) aut in oratione obl. respoudet prouo- 
mini tu, uos, aut pron. ego, nos orationis rectae ; 
A. = is de quo cogitatur, o exei, 6 tOTe; a) c. 
snbst.: quod eo anno frumentum in (c) Gallia 
propter siccitates angustius prouenerat: V24, 
1; t quantam quisque multitudinem in 

. . . concilio ad id bellum polhcitus sit (c): 
114,4; erant hae (c) difticultates belli gerendi, 
quas supra ostendimus, sed multa Caesarem 
tamen (c) ad id bellum incitabant: 11110,1; 
arbitratus id bellum celeriter confici posse eo 
exercitum adduxit (c) : III 28, 1 ; ut ... omnes 
, , et animo et opibus in id bellum incumbe- rent: VII 76, 2; concilio (c) conuocato id bel- 
liun (ex bello a' ; et bellum fh) se suscepisse 
(c) . . . communis libertatis causa demonstrat 
et . . . : VII 89, 1 ; t cum ad oppidum 

Senonum Vellaunodunum uenisset, . . . oppu- 
gnare instituit eoque ([i; idque a; edd.) biduo 
(de uerbis eo biduo u. Blatx , Pr. Offenburg 
1861) circumuallauit: VII 11,1; eo biduo Cae- 
sar cum equitibus DCCCC . . . in castra per- 
uenit: 1,41,1; parte circiter tertia exercitus eo 
biduo dimissa: 1,87,4; t itaque aes alienum 
prouinciae eo biennio muItipUcatum est: 3, 
32,5; lin eo castello: VI37,8 u. p. 231 

castellum; % postea quam non nulli prin- 

cipes ex ea ciuitate . . . ad Caesarem uene- 
runt: V3,5; t concursus: V10,3 ti. 

p. 252 concursus; ^ eius consilii: VI 44, 

2 u. p. 252 consilium; cum se uel principes eius 
consilii fore profiterentur: VII 37, 6; ^ 

conuentus: 2,20,5 et 3,40,6 u. p. 253 con- 
uentus; ^ legio, quae in eo cornu con- 

stiterat, locum non (c) tenuit: 1,44,5; t 

atque is (his AQf^) dies indutiis erat ab his 
(c) petitus: IV12, 1; aegre is dies sustentatur: 
V 39, 4; ea dies uenit: VII 3, 1 u. p. 253 dies; — 
neque erat quisquam omnium, quin in eius diei 
casu suarum omnium fortunarum euentum con- 
sistere existimaret: 2, 5, 4; cupiens eius diei detri- 
mentum sarcire: 3,67,2; ut facile existimari 
posset nihil eos de euentu eius diei timuisse: 3, 
96, 1 ; confecto iusto itinere eius diei, quod pro- 
posuerat: 3,76, 1; confecto eius (eiusdem 0) diei 
(die N) itinere: 3,76,2; dupUcatoque eius diei 
itinere VIII mUia passuum ex eo loco proce- 
dit: 3,76,3; sed haec eius (huius a^?) diei 
praefertur opinio, ut: 1,47,1; per orbem ter- 
rarum fama ac htteris uictoriam eius diei con- 
celebrabant (c) : 3, 72, 4 ; monuitque eius diei 
uictoriam in earum cohortium uirtute constare: 
3,89,3;— eorum dierum consuetudine itine- 
ris nostri exercitus perspecta: 1117,2; — po- 
stridie eius diei et pridie eius diei u. 
dies p. 896 (7 -\- 2 loc); — — eo die u. 
dies p. S99 yy) (15(16) loc); (his (p; hiis 
Q; iis J-B.V,- Fr., Db.) paucis diebus Aulerci 
. . . portas clauserunt: III 17,3;) — dies conlo- 
quio dictus est ex eo die quintus: 142,3; 
eodem die castra promouit .... postridie eius 
diei . . . traduxit . . . fecit. . . . ex eo die dies 
continuos quinque Caesar pro castris suas co- 
pias produxit: 148,(1 — )3; — omnium superio- 
rum dimicationum fructum in eo die atque 
hora docet consistere : VII 86, 3 ; — namque 
etiam per eos dies proelium secundum equestre 
fecit: 3,84,5; Trallibus (c) in templo Victoriae 313 is (-3. A. a)) 314 . . . palma per eos dies . . . ex pauimento ex- 
stitisse ostendebatur: 3,105,5; ^ reperie- 

bat . . . , quod proelium equestre aduersum 
paucis ante diebus esset factum, initium eius 
fugae factum a Dumnorige atque eius equiti- 
bus: 118,10; utraque (c) in ea fuga periit (c): 
I 53,4; ^ cum . . . ex Thessalia Aetolia- 

que legati uenissent, qui praesidio misso poUi- 
cerentur eanmi gentium ciuitates imperata 
facturas, . . . misit: 3,34,2; ^ eius gene- 
ris u. p. 254 genus (3 loc); ^ in ea hora: 
VII 86,3 w. in eo die; ^ factum eius 

bostis periculum patrum nostrorum memoria: 
140,5; ^ a compluribus (eius add. [i) iu- 

suiae ciuitatibus ad eum legati ueniunt: IV 
21,5; ^ Orgetorix . . . sibi legationem ad 

ciuitates suscepit. in eo itinere persuadet Ca- 
stico . . . , ut : 1 3, 3. 4 ; ipse cum Casilinum 
ueuisset . . ., patefactis consUiis exclusus Capua 
. . . consilio destitit atque 'ab eo itinere sese 
auertit: 3,21,5; ^ Vercingetorix castris 

prope oppidum in monte (in m. li; Schn. (Db.); 
om. a; rell. edd.) positis . . . copias conlocaue- 
rat, atque omnibus eius iugi collibus occupatis 
. . . horribilem speciem praebebat: VII 36, 2; 
constabat inter omnes . . . dorsum esse eius 
iugi prope aequum: VII 44, 3; (Pompeiani, quod 
is mons erat siue aqua , diffisi ei loco relicto 
monte uniuersi iugis {M'(is$ins; iuris Ox) eius 
(eis Clark.; Db.) Larisam uersus se recipere 
coeperunt: 3,97,2;) ^ erant in ea legione 
fortissimi uiri centuriones : V 44, 1 ; ^ hoc 

itinere est fons, quo (c) mare succedit longius, 
lateque is locus restagnat: 2,24,4; — Eo- 
manos . . . perpetuae possessionis (causa) cui- 
mina Alpium occupare cunari et ea loca fini- 
timae {CC) prouinciae adiungere sibi persua- 
sum habebant: 1112,5; Rhenumque antiquitus 
traductos propter loci fertilitatem ibi consedisse 
Gallosque, qui ea loca incolerent, expulissc: II 
4, 1 ; si quid ei a Caesare grauius accidisset, 
cum ipse eum locum amicitiae apud eum tene- 
ret: I 20, 4; - quae proximae ei loco cx Bruti 
classe naues erant, in eas impeditas impetum 
faciunt: 2,6,6; — erat eo loco fossa pedum 
(c) XV et uollum ( CC) contra hostem in alti- 
tudinem pcdum X : 3, 63, 1 ; cum superioris etiam 
ordinis non nuUi . . . manenduui eo loco et rem 
proelio committeudam existimarent: 3, 74, 2; 
cum . . . illi costra defeuderent ibrtissinie[que] 
T. Pulione (c) . . . e (eo /) loco prupugnantc: 
3,67,5; — constituunt f ijwi (ipsi hia Np.; 
iis Ciacc.) locis excedere: 1,61,2; — quas 
(legiones) Narbone circumquc ea loca hie- 
mandi causa disposuerat ; 1,37,1; — pauluquo citra (circa 0, l pr.) eum locum aliis com- 
prehensis coUibus munitiones perfecerunt : 3, 46, 
6; — hostes protinus ex eo loco ad flumen 
Axonam contenderunt : 119,3; paulum ex eo 
loc o degr editur: 1,72,4; postero die castra ex 
eo loco mouent : 1 15, 1 ; hanc sibi commodissi- 
mam beUi rationem iudicauit, uti castra ex eo 
l oco. moueret semperque esset in itineriBus : 
3, 85, 2 ; neque prius fugere destiterunt quam ad 
flumen Khenum miUa passuum ex eo loco cir- 
citer quinque \CC} peruenerunt (c) : 1 53, 1 ; 
quae (naues) e x_eo loco 'a milibus passuum 
octo uento tenebantur: IV 22, 4; ab his (c) co- 
gnoscit non long e ex eo loco oppidum Cassi- 
ueUauni abesse: V21,2; — dies circiter XXV 
in eo loco commoratus: V7,3; qui (Corus) 
magnam partem omnis temporis in his (iis 
3c; Fr., Db.) locis (Ji; om. x) flare consuenit: 
V7,3; dum (c) haec in his {A-'^; Fr., Db.; 
iis A'BJ1; Fr., Db.; hiis Q) locis geruntur: V 
22, 1 ; dum in his (iis BM; Fr.) locis Caesar 
. . . moratur : IV 22, 1 ; acriter in eo loco pu- 
gnatnm est : II 10, 2 ; neque in eo loco hostis 
est uisus: V8, 5; t Q. Titurium &abinum 

. . . in VeneUos (c), Coriosolites (e) Lexobios- 
que mittit, qui eam manum distinendam curet: 
III 11,4; ^ in magno impetu maris atque 

aperto . . . omnes fere, qui eo mari uti con- 
sueruut, habent uectigales : III 8, 1 ; ^ eius 
modi u. eins luodi p. 1004 V33,4; V 29, 
5; VI 34, 7; 1,79,4; ^ quod eas quoque 

nationes adire et regiones cognoscere uole- 
bat: 1117,1; Crassum . . . in Aquitaniam pro- 
ficisci iubet, ne ex his (ex eis /('; ex iis /(*; 
exiguis a') nationibus auxiUa in Galham mit- 
tantur: III 11,3; ^ (ea tota nocte: I 26, 

5 u. p. 271 extr.;) tantus fuit . . . terror, ut 
ea Docte, cum C. Volusenus missus cum equi- 
tatu ad (c) castra uenisset, fidem non faceret 
adesse cum incolumi Caesarem exercitu: VI 41, 
2; neque uero {Faern.; eo codd.) tJim remisso 
ac langiudo animo quisquam omnium fuit, qui 
ea nocte conquieuerit : 1,21,5; ^ ex omni 

(eo add. aefh-ik; omni ex AV.; Dt.) numero, 
qui fuit circiter milium XL, uix DCCC . . . ad 
Vcrcingetorigem perueneruut: VII 28,5; Nasi- 
diiuiae naues . . . celeriter . . pugna excesse- 
runt . . .; itaque e.x eo uuniero unuiimi nulla 
desiderata est: 2, 7,2; ^ cius ordinis: 

1,3,1 M. p. 2ofi ordo; ^' certior factus 

est . . . quartam fere \c) parteui citra tluuieu 
Ararim reliqunm esse. . . . is pagus nppella- 
batur Tigurinus: 112,2.4; ^ eam par- 

tem (c): 152,2 «. p. 258 pars; alia ex parte 
oppidi Adiatunnus . . . eru|;tiunem fauere co- 315 is (2. A. a)) 316 natus clamorc ab ea parte mimitionis (c) 
sublato . . . repulsus: III 22, 1. 4; et quo- 
tiens (quo Paul) quaeque cohors procurre- 
rat (e) , ab ea parte niagnus numerus ho- 
stium cadebat: V34, 2; interim eam partem 
nudari necesse erat et ab latere aperto tela 
recipi (recipere [i): V35,2; missis ad eos ab 
Otacilio equitibus, qui eam partem orae mari- 
timae adseruabant, circiter CCCC: 3,28,6; 
uineis eam partem castrorum obtexit : 3, 54, 1 ; 
f, parentes suos commendabant , si quos ex eo 
(suo af) periculo fortuna seruare potuisset: 
2,41,8; Tf Pompeius eo proelio impera- 

tor est appellatus: 3,71,3; sic enim Caesar 
existimabat, eo proelio excellentissimam uirtutem 
Crastini fuisse: 3,99,2; — ex eo proelio cir- 
citer hominum milia CXXX superfuerunt : I 
26,5; — in eo proelio ex equitibus nostris 
interficiuntur quattuor et septuaginta: IV 12, 3; 
in eo proelio cum graui uulnere esset adfectus 
aquilifer et a (CC) uiribus deficeretur, conspi- 
catus t equites nostros . . . inquit : 3, 64, 3 ; in 
60 proelio non ampMus CC milites desiderauit, 
sed centurioues, fortes uiros, circiter XXX 
amisit : 3, 99, 1 ; T[ ciues Eomanos eius 

prouinciae sibi . . . tritici *modium CXX 
milia polliceri coegit : 2, 18, 4 ; erat edictum 
Pompei nomine Amphipoli propositum, uti 
omnes eius prouiuciae iuniores . . . iurandi 
causa conuenirent: 3, 102,2; T[ regiones: 

III 7, 1 u. nationes ; huius est ciuitatis longe 
amplissima auctoritas omnis orae maritimae 
regionum earum : III 8, 1 ; auxilia ex Bri- 
tanniii, qiiae contra eas regiones posita est, 
arcessunt {haec omnia desunt in fi) : III 9, 
10; interim Trinobantes , prope firmissima 
earum regionum ciuitas, . . . legatos ad Cae- 
sarem mittunt: V 20,1; omnem agrum Picenum 
percurrit. cunctae eariim regionum praefecturae 
libentissimis animis eum recipiunt exercitumque 
eius omnibus rebus iuuant: 1,15,1; qui erant 
pabulandi aut frumentandi causa progressi, hos 
leuis armaturae Lusitani peritique earum regio- 
num caetrati citerioris Hispaniae cousectaban- 
tur: 1,48,7; prius ad contineutem uisus (c) 
est Caesar quam de eius aduentu fama omnino 
in eas regiones perferretur: 3,7,3; sicuti mari 
portibusque Caesarem probibebat, ita ipse omni 
terra earum regionum probibebatur: 3,15,1; 
cuius prouinciae ab ea parte, quae Mbera appel- 
labatur, Menedemus, princeps earum regionum, 
missus legatus omnium suorum excellens stu- 
dium profitebatur: 3,34,4; ignorans eius con- 
silium , quod diuerso ab ea regione itinere pro- 
fectum uidebat: 3,41,4; f pollicitusque estsibieam rem curae futuram: 133, 1; secun- 
dum ea multae res eum hortabantur, quare sibi 
eam rem cogitandam et suscipiendam putaret: 
I 33, 2 ; ob easque res ex Mtteris Caesaris die- 
rum (c) quindecim supplicatio decreta est, quod 
ante id tempus accidit nulli: 1135,4; M. Mar- 
cellus, ingressus in eam orationem non oportere 
ante de ea re ad senatum referri quam dilectus 
tota Italia habiti . . . essent: 1,2,2; t 

colUs nascebatur . . . ab superiore parte sil- 
uestris .... intra eas siluas hostes in occulto 
sese continebant: 1118,(2.) 3; t Heluetii ea 
spe deiecti nauibus iunctis . . . si perrumpere 
possent conati: 18,4; amicitiam populi Romani 
sibi ornamento et praesidio, non detrimento 
esse oportere, t idque se hac {AQ'^; ea BM; 
edd.) spe petisse: 144,5; 1 quantoque 

eius {del. Kocli) amplius processerat tem- 
pori3, tanto erant alaeriores ad custodias: 3, 
25,2; — eo ipso tempore ... all.iti: 3,101,3 
u. p. 30!) b) k); (tribuni) post tergum hostium le- 
gionem ostenderunt. ne eo quidem tempore quis- 
quam loco cessit: VII 62, (6.) 7; ne iis (his a; 
Schn.) quidem eo tempore, qui quieti (qui eo 
temp. pacati p; qui om. AB^) uiderentur, suam 
salutem recte committi uidebat: VII 6,4; dicitur 
eo tempore glorians apud suos Pompeius dixisse: 
3,45,6; (erat eodem ([i; eo a) tempore et ma- 
teriari et frumentari et tantas munitiones fieri 
{CC) necesse: VII 73,1;) is eo tempore erat 
Kauennae exspectabatque suis lenissimis (c) 
postulatis responsa: 1,5,5; Pompeius erat eo 
tempore in Candauia iterque ex Macedonia in 
hiberna . . . habebat: 3,11,2; Caesar eo tem- 
pore cum legione una profectus ad ... rem 
frumeutariam espediendam . . . erat ad Buthro- 
tum: 3,16,1; erat eo tempore Antonius Brun- 
disii: 3,24,1; proeMo decertare . . ., quod eo 
tempore statuerat (e) non esse faciendum : . 3, 
44, 1 ; primumque eo tempore Galli castra mu- 
nire instituerunt {u. CC) : VII 30, 4 ; qui eo 
tempore principatum in ciuitate obtinebat: 13, 
5; ne singulari quidem {c) umquam homini eo 
tempore anni semitae patuerant: VII 8,3; cele- 
riterque saltus Pyrenaeos occupari iubet, qui 
eo tempore ab L. Afranio legato praesidiis tene- 
bantur: 1,37,1; — nulla fuit ciuitas, quin ad 
id tempus partem senatus Cordubam (c) 
mitteret: 2,19,2; u. praeterea acl p. 122 B. 
(5 loc); — ante id tempus u. aiite p. 277 
B. (4 loc); — Caesar ex eo tempore, dum 
ad flumen Varum ueniatur, se frumentum da- 
turum pollicetur: 1,87,1; — neque post id 
tempus umquam summis nobiscum copiis 
hostes conteuderunt: V17, 5; 1 Caesar 317 i8 (2. A. a) et b)) 318 primis (a tribus primis l; tribus primis A^; 
Ald.) diebus castra magnis operibus munire . . . 
reliquasque copias exspectare instituit. eo (eo- 
dem a') triduo legio VIII. ad eum uenit 
cohorte.sque ex nouis Galliae dilectibus XXII 
equitesque ab rege Norico circiter CCC: 1,18, 
4. 5; (rfe uerbis eo triduo « Fr. Dlatx, Pr. Offen- 
bury ISGl;) \ postero die omnibus eius 

uici aedificii.s incensis in prouineiam reuerti 
contendit: 1116,4. 

1)) siiie subst. ; a) siiig:. : quod si quid ei 
(fratri) a Caesare grauius accidisset, cum ipse 
eum locuni aniicitiae .ipud cum teneret, nemi- 
nem oxistimaturum non sua uoluntate factum : 
120,4; tis = Caesar: 113,2; 22,2; 34,1; 

41,2 «<. p. 283; 53,8; 1114,1 u. p. 284; 1, 
8, 1 ; GO, 1. 4 ti. p. 287; is = Dumnorix : 119, 1. 
2 u. p. 291; = Pompeius: 1,9,1 u. p. 29J. 

fj) phif.: eorum (eius Ciacc; dcl. Kraff.; u. 
CC) uiia pars, quam Gallos obtinere dictum 
est, initium capit a fhimine Kbodano, contine- 
tur . . .: 1 1, 5; Caesari cum id nuntiatum esset, 
cos per prouinciam nostram iter faccre conari, 
maturat ab urbe proficisci: 17,1; ita sine ullo 
periculo tantam eorum multitudincm nostri 
interfecerunt , quantum fuit diei spatium: II 
11, (j; Caesar honoris Diuiciaci atque llaeduo- 
rum causa sese eos in fidem rccepturum et 
conseruaturum dixit: 1115,1; no.stri celeriter 
arma ccperunt eosque in siluas reppulerunt: 
11128,4; itaque uastatis omnibus eorum agris, 
uicis aedificiisque incensis Caesar (c) exercitum 
reduxit(c): 11129,3; Sucborum gens est longe 
maxima . . . . lii ccntum [lagos habere dicun- 
tur .... sed priuati ac sei^arati agii apud cos 
nihil est: IV1,3. 4. 7; (quiu etiam iumeutis 
. . . IGermanij importatis non utuntur, sed 
quae sunt apud eos nata . . ., haec cotidiana 
exercitatione suinmi ut sint laboris efficiunt: 
IV 2, 2; neque eorum moribus turpius quic- 
quam aut inertius habetur quam epliippiis (c) 
iiti: IV 2, 4; est . . hoc Gallicae consuetudiiiis, 
uti ... cogant .... his rumoribus (c) . . . 
pcniioti de summis saepe (c) rebus consilia 
iricunt, quorura eos in (c) uestigio paeniterc 
iiecesse eat, cum incertis rumoribus (c) ser- 
uiaiit et plcrique ad uoluntatem eorum ficta 
rcsporidcant: IV5, 2. 3; cognouerat enim ma- 
giiam partcm cquilatus ab iis (his mW.,- Sclin., 
llubl.) arK)U()t (liebus anto . . . trans Mosiim 
miHsaiii: IV 9, 3; ut tridui mora intcrposila 
cquitcs eorum, qui abcssciit, reuertcroiitur: IV 
11,'!; miignum iis (liis ii^fi; Iiiis Q) uumcrum 
olisidum impcrat: IV 22, 2; quibus adductis 
cos iii lidciM rcccjiit (c) : IV 22, 3; huius cst longitudo lateris , ut fert illorum (eorum fert 
fj) opinio, septingentorum milium: V 13, 5; 
14, 1 u. p. 310 fi) ex iis omnibus; 28, 2 u. 
p. 275 bb) consilium; hostes, postea quam ex 
nocturno fremitu uigiliisque de profectione eo- 
rum (eius fi) senserunt, . . . exspectabant : V 
32,1; quo praecepto ab iis (his fl) diligen- 
tis.sime obseruato . . . hostes uelocissime refugie- 
bant: V35, 1; VI 9, 1. 2 u. p. 27S Germaui; in 
omnibus ciuitatibus . . . factiones sunt earum- 
que factionum principes (c) sunt, qui summam 
auctoritatcm eorum iudicio habere existiman- 
tur: VI 11,3; ad eos (c) (druides) magnus adu- 
lescentium numcrus diseiplinae causa concurrit, 
magnoque hi sunt apud eos houore : VI 13,4; 
haec poena apud eos est grauissima: VI13, t>; 
13, 8 u. p. 266 druides ; ac paulo supra hanc 
memoriam serui et clientes, quos ab iis (/(; hiis 
a; his a; Aim.; Schn., Hold.) dilectos esse con- 
stabat, iustis fuucbribus (c) confectis una cre- 
mabantur: VI 19,4; agri culturae non studeut, 
maiorquc pars eorum uictus in lacte, caseo (c), 
carne consistit : VI 22, 1 ; qui quacumque (c) de 
causa ad eos uenerunt, ab iuiuria prohibeiit: VI 
23,9; ut iure iurando ac iide sanciatur petunt 
conlatis militaribus signis, quo (c) more eorum 
grauissima (c) caerimonia (c) continetur (c) : 
VII 2,2; Fabium discessu eorum duabus rclictis 
portis olistruere ceteras: VII 41, 4; uuiuersis 
ciuitatibus, quac Oceanum attinguut quaeque 
eorum cousuetudine Aremoricae appellantur: 
VII 75, 4 ; Mandubii , qui eos oppido recepe- 
rant, . . . exire coguntur: VII 78,3; concur- 
runt (concurritur (i) his auxiliis uisis ; fit (c) 
gratulatio iuter eos, atque omniuni animi ad 
laetitiani excit.antur: VII 79,3; hacc dum inter 
cos aguntur, Domitius nauibus Massiliam per- 
uenit atque ab iis {h; his Oafl) receptus urbi 
praelicitur; summa ei belli administrandi per- 
mittitur. eius . . .: 1,30,1; his eos suppliciis 
(c) male (c) haberi (c) Caesar . . . quam 
proelio decertare malebat: 1,81,5; conatur 
tauicn eos uallo fossaque circummunire. ut 
quam maximc rcpentinas eorum cruptioncs dc- 
morctur; quo neccssario descensuros existimabat. 
illi . . .: 1,81,5; res huc deducitur, ut ei, qui 
habeaiit domicilium aut possessionem iu Hi- 
spauia (c) , statim , reliqui ad Varum flumen 
(limittantur; iio quid eis (no cui de his O) 
noccatur ncu iiuis inuitus sacrameiitum (c) 
diccrc cogatur a Cacsaie cauctur: 1,8(5,3.4; 
addit ctiam, ut *quac quisque corum in bello 
amiserit . . . *restituaiitur: 1,,S7,1; adpulsisque 
Jlessanam uauilius atquc iiidc proplcr repcu- 
tiniim tcrrorcm piiiicipum ac scnatus fuga facta 319 is (2. A. b) - 2. B.) 320 ex naualibns eoram unam deducit : 2, 3, 2 ; suos 
cohortatus, quos iutegros superauissent , ut 
uictos contemnerent , plenus spei bonae atque 
animi aduersus eos (eas Uhl) proficiscitur: 2, 
5, 2 ; quae res eorum perterritos animos confir- 
uiauit: 2,36,3; in prosima Octauii castra in- 
ruperunt . . . omnibusque eos castris expule- 
runt et magno numero interfecto reliquos . '. . 
in naues confugere coegerunt: 3,9,7; h.is (naues) 
. . . Otacilius (c) . . . expugnare parabat; simul 
de deditione eorum agebat et incolumitatem 
deditis pollicebatur : 3,28,2; libenter etiam ex 
perfugis cognoscebant equos eorum tolerari, reli- 
qua uero iumenta interisse, uti autem ipsos 
. . .: 3,49,3; magnaque inter eos in consilio 
fuit controuersia: 3,82,5; tibi minus commode 
consulueris, si non fortunae obsecutus uide- 
beris, . . . nec causam secutus — eadem enim 
tum fuit, cum ab eorum consiliis abesse te 
debere iudicasti: ap. Cic. ad Att. X 8 B, 1. 

B. in oratioue obliqua pronomcn is respou- 
det pronoraini secundae personae orationis 
rectae (= tu, tuus, uos, uester): sibi esse in 
animo sine ullo maleficio iter per prouinciam 
facere . . .; rogare, iit eius uoluntate id sibi 
facere liceat: 17,3; cum ea ita sint, t.amen, si 
obsides ab iis (his Caf) sibi dentur, . . . sese 
cum iis (his af) pacem esse facturum : 114,6; 
eos accusat, quod . . . tam propinquis hostibus 
ab iis (liis AQCa) non subleuetur, praesertim 
cum magna ex parte eorum precibus adductus 
bellum susceperit : 1 16, 6 ; X9,bu. p. 291 sq. Diui- 
ciacus; tanti eius apud se gratiam esse osten- 
dit, uti et rei publicae iniuriam et suiim dolo- 
rem eius uoluntati ac precibus condonet : 1 20, 
5; fratrem adhibet; quae in eo reprehendat 
ostendit : I 20, 6 ; (Caesar) obsides , arma , ser- 
uos , qui ad eos perfugissent , poposcit : I 27, 
3 ; 30, 4 u. p. 283 Caesar ; ad Caesarem reuer- 
terunt petieruntque, uti sibi secreto [in occulto] 
de sua omniumque salute cum eo agere liceret : 
131,1; 34,1 u. p. 282 Ariouistus; 34,2 u. 
p. 283 Caesar; haec esse, quae ab eo postu- 
laret: 135,2; obsides . .. redderet Sequanisque 
permitteret, ut, quos ilU haberent, uoluntate 
eius reddere illis liceret : 1 35, 3 ; si [id] ita fecis- 
set, sibi populoque Romano perpetuam gratiam 
atque amicitiam cum eo futuram : 1 35, 4 ; pete- 
bat, ut eius uoluntate discedere liceret: 139,3; 
ut quam primum intellegere posset, utrum 
apud eos pudor atque officium an timor plus 
(c> ualeret: I 40, 14; 42, 4; 44, 10—13; 47, 
1; 1113,2 u. p. 284; 1131,2.3 u. p. 280 Ro- 
mani; se magis consuetudine (CC) sua qu.im 
merito eorum ciuitatem conseruaturum : II 32, 1; IV^ 7, 4 u. p. 280 Romani; sibi nullam 
cum iis (h; is a; his a; edd.) amicitiam 
esse posse , si : IV 8, 1 ; huc postero die quam 
frequentissimi conuenirent, ut de eorum po- 
stulatis cognosceret: IV 11, 5; 15,5 tt. p. 284; 
16, 7 u. p. 253 exercitus; 23, 5 u.p. 290 aa) legati 
tribunique; V 3, 6 e< 7 ; 20, 2 u. p. 285; V 11, 4 u. 
p.292 sq. Labienus; quorum alter milia passuum 
circiter quinquaginta , alter paulo araplius ab 
iis (ab iis om. p) absit: V27, 9; [leuitate 
armorum et cotidiana exercitatione niliil iis (his 
a ; ex his p) noceri posse : V 34, 4 ;] errare eos 
dicunt, si quicqu.am . . . praesidii sperent: V 
41,5; perscribit in litteris hostes ab se disces- 
sisse omnemque ad eum multitudinem conuer- 
tisse: V49, 3; quod beneficio deorum immor- 
talium et uirtute eorum expiato incommodo 
neque hostibus diutina laetitia (c) neque ipsis 
longior dolor relinquatur: V 52, 6; (ab Cn. 
Pompeio proconsule petit, quoniam . . . re- 
maneret (c), quos ex Cisalpina Gallia consul 
{Ciacc.; Hold., Dt.^; consulis X; relt. edd.; con- 
sul is Rubenius) sacramento rogauisset, ad 
signa conuenire . . . iuberet: VII, 2;) monet, 
ut igues in castris fieri prohibeat, ne qua eius 
aduentus procul significatio fiat : VI 29, 5 ; 32, 
1.2 u. p. 300 6) oa); quos (milites) cum . . 
paratos uideat . . . , summae se iniquitatis con- 
demnari debere, nisi eorum uitam sua (c) 
*laude habeat cariorem: VII 19, 5; 20, 1 u. 
p. 297 extr.; interea aequum esse ab iis (fi; 
hls a; Sehn.) communis salutis causa impetrari, 
ut castra munire instituerent: VII 29, 7; id ne 
accidat, positum in eius diligentia atque aucto- 
ritate: VII 32, 5; 43, 1 u. p. 279 Haedui ; quanto 
opere eorum animi magnitudinem admiraretur, 
quos (Ji; quod a) non castrorum munitiones, 
non altitudo montis, non murus oppidi tardare 
potuisset, tanto opere licentiam adrogantiam- 
que reprehendere : VII 52, 3; habere se a Pom- 
peio ad eimi priuati (c) officii mandata de- 
monstrat: 1,8,2; 13,5 u. p. 27G Auximates; 
legatosque ex suo numero ad Caesarem mit- 
tunt: sese paratos esse . . . L. Domitium 
uiuum eius potestati (in eius potestatem Okl) 
tradere: 1,20,5; hos omnes productos a con- 
tumeliis militum conuiciisque prohibet; pauca 
apud eos loquitur, quod sibi a parte (aperte 
Oael) eorum gratia relata non sit pro suis in 
eos maximis beneficiis: 1,23,3; (cognoscit) prae- 
missos etiam legatos Srassilienscs domum, no- 
biles adulescentes , quos . . . Pompeius erat ad- 
hort.atus, ne noua Caesaris officia ueterum suo- 
rum beneficiorum in eos memoriam expellereut: 
1,34,3; cum his (c) agit, ne initium inferendi 321 is (3. B. - 3. A. a) aa) a) y.y.) «)) 322 belli *a Massiliensibus oriatur; debere eos Ita- 
liae totius auctoritatem sequi potius quam unius 
hominis uoluntati obteniperare: 1, 35, 1; primura 
agunt gratias omnes omnibus, quod sibi per- 
territis pridie pepercissent: eorum se beneficio 
uiuere: 1,74,2; dimisso consilio contionem ad- 
uocat militum. commemorat , quo sit eorum 
usus studio ad Corfinium Caesar, ut magnam 
partem Italiae beneficio atque auctoritate eorum 
suam fecerit. uos enim . . . : 2, 32, 1 ; 42, 3 u. 
p. 290 extr.; 44,2 u. p. 292 luba; 3,13,3 u. 
p.294 Pompeius; 3,17,3 u. p. 305 66); 3,82,5 
u. p. 295 : nuntiosque dimissos ad eos, qui se ex 
fuga in finitimas ciuitatcs recepisse dicerentur, 
ne Antiochiam adirent; id (c) si fecissent, 
magno eorum capitis periculo futurum: 3,102,6. 

C. pron. is locum uidetur obtincre prono- 
minis rcflexiui (= ego, nos, noster oratlo- 
nis rectae.) Cf. Kitt, Pr. Braunsberg 1875 
p. .V— .'/.) 

persuadent . . . finitimis , uti eodem usi 
consilio oppidis suis uicisque exustis una 
cum iis (liis A'; Hotd.) proficiscantur: 15,4; 
Allobrogibus sese uel persuasuros . . . existi- 
mabant uel ui coacturos, ut per suos fines eos 
ire patcrentur: 16,3; ita se omni tempore de 
populo Romano meritos esse , ut paene in con- 
spectu exercitus nostri agri uastari, lilieri eorum 
(orum ^l) iu seruitutem abduci . . . non debu- 
erint: 111,3; num etiam recentium iniuriarum, 
quod eo inuito iter per prouinciam per uim 
temptassent, . . . memoriam deponere posse 
(c)? 1 14,3; (ueniebant) Haedui questum, quod 
Harudes . . . fines eorum popularentur : 137, 
2; (non se liostem uereri, sed . . . maguitu- 
dineni siluarum, quae intcrcederent inter ipsos 
atque Ariouistum (quae inter eos atque ario- 
uistum intercederent JS-p), . . . timere dicebant : 
139,6;) uelle se de iis (c) rebus, quae inter 
eos agi coeptae nequc perfectae essent, agere 
cum eo: I 47, 1 ; quod uererentur, ne omni pa- 
cata Oallia ad eos exercitus uoster addueeretur: 
II 1,2; commealus ab Keniis . . . ut sine ijcri- 
culo ad eum jjortari possent (c) efficiebat: II 
5, 5 ; (ijuod liis (c) rebus relanguescere animos 
(eorum aild. a; Schn., Fr., Db.; om. [i) ct 
(c) remitti uirtutem (c) existimarent (Neruii): 
1115,4;) 1117,4 M. p. 2S0 Neruii; sese . . . 
plurimum ei confiteri debere, quod . . . stipendio 
libcratuH esset . . ., (luodque ei et (c) filius et 
fratris filius u (r) Caesaro remissi (c) esscut: 
V27,2; VI 2!), 5 u. 3. B.; in primis rationera 
esHe luibendarn dicunt, prius quam eorum clan- 
dcstina consiliit cirerHntur, ut: VII 1,6; 4;), 1 
«. p. 27!) Hiiedui; (74,1 u. p. 2Sa Cnesnr;) 

Luxic, Cuuuar. 11. timere Caesarem ereptis (c) ab eo duabus le- 
gionibus, ne ad eius periculum reseruare et 
retinere eas ad urbera Pompeius uideretur: 1, 
2,3; neque exspectant, . . . ut de eorum im- 
perio ad populum feratur: 1,6,6; quorum alter 
agros Volcarum Arecomicorum . . . publice iis 
(is a; his Ofhl) concesserit: 1,35,4; (loquun- 
tur . . . cum . . . legatis . . .: uelle se de ma- 
ximis rebus cum Caesare loqui, si sibi {recc; 
sibi eius Ohl ; ei o; eis Np.; om. f) facultas 
detur: 3,15,6;) tirones . . . iure iurando ac- 
cepto nihil iis (his codd.) nocituros hostes se 
Otacilio dediderunt: 3,28,4; ignesque fieri pro- 
hibuit, quo occultior esset eius aduentus: 3,30, 
5; paruoque spatio intermisso, ut . . . quam 
serissime (c) eius profectio cognosceretur, con- 
claraari iussit: 3,75,2. 

3. pertinet ad ea, quae seqnuiitur; A. se- 
quitur euuutiutum relatiuuin; a) is . . . qui; 
aa) pronomiui is uou additur adieetiuum; a) 
prouomiua is . . . qui rolerenda suut ad 
certa substautiua, quae aa) adduutur; 31) sin- 
gula: tantae multitudinis aditu (c) perterriti ex 
iis (his X; Schn., Hld.) aedificiis, quae trans 
flumen habuerant, demigrauerunt: 1V4, 3; ^ 
partim cum iis (his X; Schn., Eld.) quae (par- 
tim sumptis quae Hug) retinueraut et celaue- 
rant armis, partim scutis ex cortice factis . . . 
eruptionera fecerunt: 1133,2; ^ ad ea 

{om. o') castra, quae supra demonstrauimus, 
contendit: VII 83, 8; \ id eane de causa, 

quam legatis pronuntiarunt {pr. edd.; pronun- 
tiarint a; pronuutiauerint fi), an perfidia ad- 
ducli feceriut, . . . non uidetur pro certo esse 
poneudura (c): VII 5,6; \ et iis ( his corf</.) 
c e u t u ri o n i b u s , quos in statione ad praetoriam 
portam (c) posuerat, . . . tuemiui, inquit, ca- 
stra : 3, 94, 6 ; t mittuntur etiam ad eas 

ciuitates legati, quae sunt citerioris Hispa- 
niae tiuitimae Aquitauiae: 11123,3; magnas 
Gallorum copias earum ciuitatum , quae Are- 
moricae (c) appellautur, oppugnandi sui causa 
conuenisse: V53, 6; traus Kheuum in Oer- 
maniara mittit ad eas ciuitates, quas superiori- 
bus aimis pacauerat, equitesque ab his arcessit : 
VII 65, 4; LX milia ex onini numero deligunt 
earum ciuitatum (c), quae miuximam uirtutis 
opiuiouem habebaiit: VII 83, 4; ut ... supe- 
riorcs . . haberentur. Caesar iis ciuitatibus (ha- 
bereutur caesaris ciuit. af), quae ad eius ami- 
citiam accesseraut, . . . pecus imperabut: 1, 
52, (3.) 4; K illi, ut erat imperntum, deuectis 
(Paul; cductis codd.; edd.) iis (hiis Q; is li^; 
IIII [i; Schii.) cohortibus, quiie praesidio 
castris relictae intritae (c) ab hibore crant, et 

21 323 is (3. A. a) aa) a) aa) 9t)) 334 longiore itinere circumductis . . . celeriter ad 
eas quas diximus munitiones peruenerunt: III 
26,2; duplicatoque earum cohortium numero, 
quas cum Q. Titurio amiserat, . . . docuit: VI 
1, 4 ; cousequuntur (e) hunc centuriones eius 
cohortis, quae in statione erat: VI 38,3; seque 
in castra recipiunt et ab iis (1 det.; his O*) 
cohordbus , quae erant in statione (c) ad por- 
tas, defenduntur: 1,75,3; neque uero Caesarem 
fefellit, quin ab iis <his codd.) cohortibus, quae 
contra equitatum in quarta acie conlocatae 
essent, initium uictoriae oriretur (c): 3,94,3; 
1 ea condicione. quae a Caesare ferretur, se 
usuros ostendebant: IV 11, 3; 1 at ii (c), 

qui in iugo coustiterant (c) , . . . neque in eo 
quod probauerant consilio permanere . . . 
neque . . . celeritatem . . . imitari potuerunt 
(c) : VI 40, 6 ; t neque ipsos in his (iis 

ed. pr. ; Fr., Db.) contentionibus, quas 
Haedui secum . . . habuissent, auxilio populi 
Romani usos esse: I 44, 9; 1 II tigna 

transuersa iniecerunt . . . , quibus suspende- 
rent (-erunt af) eam contignationem, 
quae turri tegimento esset futura : 2, 9, 2 ; f 
erat in oppido ( -dum Nahl ) multitudo in- 
solena belli . . ., conuentus is (Grut.; si 
codd.; del. Paul), qui ex uariis generibus con- 
staret, terror ex superioribus proeliis magnus: 
2,36,1; t cum iis (liis p; Sclin.) copiis, 

quas a Caesare acceperat, . . . peruenit: III 17, 
1; ut . . . abductum illum a mari atque ab iis 
(his codd.) copiis, quas Dyrrachii comparaue- 
rat, [frumento ac commeatu] abstractum . . . 
secum deeertare cogeret: 3,78,3; t ubi 

ea dies, quam constituerat cum legatis, uenit: 
18,3; t (erant hae (AQ[i; heae BM; eae 

Fr., Db.) difficultates belli gerendi, quas 
supra osteudimus : III 10, 1 ;) t Labiennm 

. . . cum duabus legionibus et liis (X; Schn., 
Hold.; iis recc: rell. edd.) ducibus, qui iter 
cognouerant, .. . ascendere iubet: 121,2; t 
cum id non impetrassent, petebant, uti ad eos 
equites, qui agmen antecessissent, praemitte- 
ret eosque pugna prohiberet: IV 11,2; 2,42,5 
u. p. S30 ; t sed eos exercitus, quos 

contra se multos iam annos aluerint, uelle 
dimitti: 1,85,5; t neque iam longe abesse 

ab iis (his eodd.; Sehn., Hold.) quos miserat 
exploratoribus . . . cognouit: 115,4; t 

60 autem frumento, quod flumine Arare 
nauibus subuexerat, propterea uti minus po- 
terat, quod: 116,3; t sescentas eius ge- 

neris, cuius supra demonstrauimus, naues . . . 
inuenit instructas: V2, 2; t imperio populi 

Romani (eum) . . . etiam de ea quam habeat gratia desperare: 118,9; t ea quae se- 

cuta est hieme, qui fuit annus Cn. (c) Pom- 
peio, M. (c) Crasso consulibus, Vsipetes . . . 
transierunt : I V 1 , 1 ; t in omni Gallia 

eorum hominum, qui aliquo (c) sunt numero 
atque honore, genera sunt duo: VI13, 1; t 
iis (his A; hiis Qa^) impedimentis , quae 
secum agere ac portare non poterant, citra 
flumen Rhenum depositis : II 29, 4 ; t "e 

. . . ulciscendi Romanos pro iis (his X; Sehn., 
Hld.) quas acceperint (acceperant af) iniu- 
riis occasionem dimittant: V38, 2; t ea 

autem quae diximus interualla grandibus in 
fronte (c) saxis efferciuntur yc): VII 23, 2; t 
interea ea legione, quam secum habebat, 
militibusque, qui ex prouincia conuenerant, . . . 
murum . . . fossamque perducit: 18,1; Labie- 
num . . cum iis (BM; om. [i; hiis Q^; his 
AQ'^; Schn.) legionibus, quas ex Britannia 
reduxerat, in Morinos . . . misit: IV38, 1; La- 
bieno scribit, ut quam plurimas possit (c) iis (his 
A-; hiis B^a) legionibus, quae sint (Procksch; 
sunt codd.; edd.) apud eum, naues instituat: 
Vll,4; quam (CC) ad (c) diem ei legioni, 
quae in praesidio relinquebatur, deberi frumen- 
tum (e) sciebat: VI 33, 4; quod abiuncto (c) 
Labieno atque iis (hiis B-Q''; his a) legionibus, 
quas una niiserat, uehementer timebat: VII 
56,2; uti ... Varro cum iis (hiis b; is a(?); 
his Ox) quas habebat legionibus omnem ulte- 
riorem Hispaniam tueatur: 1,38,2; legionesque 
eas transduxerat (c) Curio, quas (Aldus; quas 
curio X,) superioribus temporibus Corfinio rece- 
perat Caesar : 2, 28, 1 ; erat ciuile bellum . . ., 
legiones eae (hae ; ,- hec Ob), quae paulo ante 
apud aduersarios fuerant : 2, 29, 3 ; t solli- 

citant, ut in ea libertate, quam a maioribus 
acceperint (fi; Fr.: acceperaut a; rell. edd.), per- 
manere quam Romanorum seruitutem perferre 
malint (c) : III 8, 4 ; t cum . . . eos in 

eo loco, quo tum (c) essent, suum aduentum 
exspectare iussisset: 127,2; ultra eum locum, 
quo in loco Germani consederant, circiter pas- 
sus sescentos ab his, castris idoueum locum 
delegit : I 49, 1 ; iter in ea loca facere coepit, 
quibus in locis esse Germanos (c) audieb.at: 
IV 7, 1 ; tertiae cohortis centuriones ex eo quo 
stabant loco recesserunt suosque omnes remo- 
uerunt: V43, 6; paulo (c) supra eum locum, 
quo aute exercitum traduxerat, facere pontem 
instituit : VI 9, 3 ; itaque (c) ea quae fertilissima 
Germaniae sunt loca circum Hercyniam siluam 
. . . Volcae (c) Tectosages occupauerunt atque 
ibi consederunt: VI 24, 2; neque sine graui 
causa eum locum, quem ceperant, dimitti ceu- 325 is (.■{. A. a) aa) y.) aa) «)! 326 suerant (c) oportere: 1,44,4; uenitur in eum 
locum , quem Caesar delegit: 1,84,2; adpellit 
ad eum locum, qui appellatur Anquillaria (c). 
iiic locus . . .: 2,23,1; ad eum locum, qui 
appellabatur Palaeste (c), omuibus nauibus a.d 
unam incolumil)us milites exposuit: 3, 6, 3; 1 
duabus ex partibus .... una erat proxima 
portui (c) naualibusque, altera ad partem (por- 
tam Dederich; Dt.) , qua (quae afh) est aditus 
ex Gallia atque Hispania, ad id mare, quod 
adigitur (Madu.; adigit Oz ; adiacet Nji.; edd.: 
u. CC) ad ostium Khodani : 2,1,2; 1 

noctu ex (ea p) materia, (luam niunitionis 
causa comportauerant (conportauerunt [i) , tur- 
res . . . excitantur : V 40, 2 ; T ob eas 

causas ei munitioni, quam fecerat, T. Labie- 
num legatum praefecit: 110,3; celeriter ad eas 
quas diximus munitiones perueneruut: III 26, 
2; eius uuiniliouis, quae ab Romanis institue- 
batur, circuitus XI (c) milia i)assuuni tenebat: 
VII 69, 6; t uti ab iis (bis A',- Schn., 

Flold.) nationibus, quae traus Ilhenum in- 
colerent, mitterentur legati ad Caesarem: II 
35, 1 ; Suebos . . . copias cogere atque iis (reec. ; 
his X ; Schn., Illd.) nationibus, quae sub eorum 
sint (sunt p) imperio, denuutiare, ut: VI 10, 
1; t ipse iis (biis b; his *. ) nauibus, 

quas M. Varro quasque Gaditani iussu Var- 
ronis fecerant, Tarraconem (c) . . . peruenit: 
2,21,4; M. Octauius cum iis (his codd.) quiis 
habebat nauibus Salonas peruenit : 3, 9, 1 ; 1 
(qui omnes fere t iis <,his [i ; iisdem Paid) 
nominibus ciuitatum appcllantur, quibus orti 
ex ciuitatibus eo perucnerunt: V12,2;) 1 

atquo eum quc^m supra (lemonstrauimus nume- 
rum cxpleuerat: 3,4,6; t ne quis aut (c) 

ex huius iracundia aut ex eo quod meruerat 
odio (m. CC) ciuitatis motus exsistat: VI 5, 
2; t impeditis hostibus propter ea quae 

ferebant onera subito . . . eruptionem fieri 
iubct: 11119,2; t il>«e in (c ; om. Ox ; 

Np.) iis (his Ox) operibus, quae facere in- 
stituerat, milites disi^ouit: 1,21,3; t niilia 

sex eius pagi, qui Vorbigonus appellatur . . . 
contenderunt: 127,4; reliquum exercitum . . . 
legatis in Menapios atque iu eos pagos Mori- 
norum, a (c) quibus ad euiii legati uou uene- 
rant, (luceiidum (c) dedit: IV 22, ,5; t 

Aqiiitania a (larumiia (r) flumiue ad Pyrenacos 
inontes et cam partem Oceani, quae est ad 
lliMpaniam, pertinet: 11,7; e castris profectus 
ad eam partem pcruenit, (piae nondum llumen 
traiiHicrat : I 12,2; so nequc sine cxeicilii iii eas 
partes (ialliao iieniro audcre, (juas Cacsar possi- 
deret iicqm- 13d,;i; cerlior lactus cst ex ea parte uici, quam Gallls concesserat, omnes 
noctu discessisse : III 2, 1 ; conuersis in eam 
partem nauibus , quo (in quam a(?)fh) uentus 
ierebat: 11115,3; prius quam ea pars Menapio- 
rum, quae citra Rhenum (c) erat, certior fieret: 
IV 4, 7; nuntiauerunt puluerem maiorem, quam 
consuetudo ferret, in ea parte uideri, quam in 
partem legio iter fecisset: IV32, 1; contendit, 
ut eam partem insulae caperet, qua optimum 
esse egressum . . . cognouerat: V8, 3; Labie- 
num . . . ad Oceanum uersus in eas partes, 
quae Menapios attingunt, proficisci iubet: VI 
33, 1 ; castris ad eam partem oppidi positis Cae- 
sar, quac intermissa a fiumine ct palude (c) 
aditum . . . angustum habebat, . . . coepit: 
VII 17, 1 ; ne . . . ea pars, quae minus sibi (c) 
confideret, auxilia a Vercingetorige arcesseret 
(c): VII 33, 1; ab his primo Marsi disscntire 
incipiunt eamque op])idi partem , quae muni- 
tissima uideretur, occupant: 1,20,3: huius quo- 
que spatii pars ea, quae ad arcem pertinet, . . . 
longam et difficilem habet oppugnationem: 2, 
1,3; ubi uero ea pars turris, quae erat per- 
fecta, tecta atque munita est:2, 9, 5; (id iugum 
est) paulo leniore (c) fastigio ab ea parte, 
quae ad Vticam uergit: 2,24,3; luba . . . pe- 
dituui eam partem , cui maxinie confidebat, 
Saburr.ie summittit (c) : 2,40,1; cuius prouin- 
ciae ab ea parte, quae libera appellabatur, 
Menedemus, princeps earum regioimm, missus 
legatus omnium suorum excellens studium pro- 
fitebatur: 3,34,4; cohortes LX . . . ad eam 
partem munitionum ducit, quae pertinebat (0; 
-bant ; ; i\p., Dh.) ad mare longissimeque a 
maximis castris Caesaris aberat (/ rec; abe- 
rant Ox; Np., Db.): 3,62,2; dextrum cornu 
. . . ea parte, quam proruerat (Np.: ex parte 
qua (quam Ohl) proruebat codd.) , sese recipie- 
bat : 3, 69, 3 ; ut . . . eam iiartem , cui maxime 
confidebat (fidebat f), perlerritam animiim ad- 
uertit (c): 3,94,5; Acbillas . . . occupabat 
Alexaiidriam practer eani (2 dett.; practerea 
0\) oppidi partem, quam Caesar cum militibus 
tencbat (w. CC); 3,111,1; t fit equestro 

proelium in ea planitie, quam intermissam 
collibus tria milia passuum in (c) longitudiuem 
(c) patere supra dcnionstrauimus : VII 70,1; 
t castris (c) positis (c) e rcgione unius corum 
pontium, quos Vercingetorix rcsciudeiidos 
curauerat: VII 35, 2; t niemores eorum 

praeceptorum, quae paulo antc ab suis ac- 
ceperimt, hoc animo deccrtabant, ut: 2,6,1; 
t Gormaiii . . . cuui oa i^racda, qiiam iu .siluis 
deposuerant, traiis Rluuum scse roccpcrunt : VI 
41, 1 ; t li"'c l>clIo scruircnt («a^pic (iiiao 

21* 327 is (3. A. :i) iiii) a) aa) 3t) — [i) aa) «)) 328 (uett. ecld.; ea quae BMA^Q^; Schn.; eaque 
A^Q'h; atque quae af) meniissent praemia 
ab se deuicta Gallia exspectarent : VII 34, 1 ; 
t Sulpicium Kufum legatum cum eo prae- 
sidio, quod satis esse arbitrabatur , portum 
tenere iussit: IV 22, 6; 1 (pecuniamj 

societates earum prouinciarum, quas ipse 
obtinebat, sibi nuraerare coegerat : 3, 3, 2 ; f 
hunc (locum) esse delectum mediuni fere re- 
gionum earum, quas Suebi obtinerent: IV19, 
3; neque iis (c) ipsis quicquam praeter oram 
maritimam atque eas regiones, quae sunt contra 
Gallias, notum est: IV 20, 3; Cassiuellaunus 
. . . iis (hiis Q-a) regionibus, quibus nos iter 
facturos cognouerat, pecora atque homines . . . 
compellebat: V19, 1; C. Trebonium . . . ad 
eam regionem, quae ad (e) Aduatucos (e> ad- 
iacet, depopulandam mittit: VI 33, 2; t 

eo sibi minus dubitationis dari, quod eas res, 
quas legati Heluetii commemorassent, memoria 
teneret : 1 14, 1 ; animaduertit . . . Sequanos 
nihil earum rerum facere, quas ceteri facerent: 
132,2; uelle se de iis (h; Fr.. Db.; his aa,- 
rell. edd.) rebus, quae inter eos agi coeptae 
neque perfectae essent , agere cum eo : 1 47, 1 ; 
uix ut iis (5%; his a; Schn.; om. a; Db., Hold.) 
rebus, quas constituissent , conlocandis atque 
administrandis tempus daretur: III 4, 1; M. 
Varro . . . initio cognitis iis (hiis a; his Ofhl) 
rebus, quae sunt in Italia gestae, . . . amicis- 
sime de Caesare loquebatur : 2, 17, 1 ; cognitis 
iis {1 det; liiis b: his 0;) rebus, quae sunt 
gestae in citeriore Hispania, bellum parabat: 
2, 18, 6 ; ad proelium egressi Curionis milites iis 
(his codd.) rebus indigebant, quae ad oppu- 
gnationem castrorum erant usui : 2, 35, 5 ; t 
relinquitur noua religio, ut eo neglecto sacra- 
mento, quo tenemini, respiciatis illud, quod 
deditione ducis . . . sublatum est : 2, 32, 9 ; t 
qui erant in muro custodiae causa conlocati, 
eo signo, quod conuenerat, reuocantur: 1,28, 
3; 1 Labienus eo supplemento, quod 

nuper ex Italia ueuerat, relicto Agedinci . . . 
Lutetiam proficiscitur : VII 57,1; t Su- 

gambri (c) ex eo tempore, quo pons institui 
coeptus est, fuga comparata . . . excesserant: 
IV 18, 4; t iUi eum tumulum, pro quo 

pugnatum est, magnis operibus muniuerunt (c) 
praesidiumque (e) ibi posuerunt: 1,47,4; f 
(compluribus (c) iam lapidibus es illa (ea 
recc; Sp., Dt.) quae suberat turri (terra 
Hartx) subductis . . . pars eius turris concidit: 
2,11,4.) 

!P) pliira: neque in eo quod probauerant con- 
silio permanere . . . neque eam quam prodesse (profuisse [t\ aliis uim celeritatemque uide- 
rant imitari potuerunt (e) : VI 40, 6. 

pfi) antecedunt: uel sibi agros attribuant 
uel patiantur eos tenere (ten. eos fi), quos 
armis possederint: IV 7, 4; t equites: 2, 

42,5 u. p. 330 n) Ob); 1 heredes erant 

scripti ex duobus filiis maior et ex duabus 
filiabus {b; om. Ox) ea, quae aetate ante- 
cedebat: 3,108,3; ^ harum omnium le- 

gionum hiberna praeter eam, quam L. Koscio 
in pacatissimam et quietissimam partem ducen- 
dam dederat, milibus passuum C contineban- 
tur : V 24, 7 ; sibi legiones alias occurrere et eas, 
quas secum duxerat, in uicem requiescere atque 
in castra reuerti iussit: 3,98,3; ^ uti . . . 

neque hoc ueque superiore anno ulla (c) om- 
nino nauis, quae milites portaret, desiderare- 
tur, at ex iis (hiis Q; his p), quae inanes . . . 
ad eum remitterentur, . . . perpaucae locum 
caperent: V23, 4; eo die naues Massiliensium 
cum iis (hiis b; his Ox), quae sunt captae, 
intereunt VIIII: 1,58,4; eodem Brutus conten- 
dit aucto uauium numero. nam ad eas, quae 
factae erant Arelate per Caesarem, captiuae 
Massiliensium accesserant sex. has . . .: 2,5,1. 

in eo fuit numero Valerius (ual. codd.) 
Flaccus, L. filius, eius, qui praetor Asiam ob- 
tinuerat : 3, 53, 2. 

p) prouomina is ... qui non refereuda 
sunt ad certa quaedam subst. ; aa) masc; 
9() sing.: neque is sum , inquit, qui grauissi- 
me ex uobis mortis periculo (c) terrear: V 
30,^; Tf si uero alteri paulum modo 

fribuisset fortuna, non esse usurum coudicioni- 
bus pacis eum, qui superior uideretur, neque 
fore aequa parte contentum, qui se omnia ha- 
biturum confideret : 3, 10, 7 ; ^ quantum 

ei (et BAI) facultatis (c) dari potuit, qui 
naui (e) egredi ac se barbaris committere non 
auderet: IV 21,9; t eius, qui: 3,70,1 

u. p. 295 Pompeius;) t magni interesse 

arbitrabatur eius auctoritatem inter suos quam 
plurimum ualere, cuius tam egregiam in se 
uoluutatem perspexisset : V 4, 3 ; t cum 

tanta multitudine hostium , praesertim e o ab- 
sente, qui summam imperii teueret, nisi aequo 
loco . . . legato dimicandum non existimabat: 
11117,7; 1 neque adhuc . . . repertus est 

quisquam, qui eo iuterfecto, cuius se amici- 
tiae deuouisset, mori (c) recusaret: 11122,3; 
quod facere in eo consuerunt (e), cuius ora- 
tionem adprobant: VII 21, 1. 

^) plural.; a) iiom. ii; aa) ii . . . qui: quod 
. . unum pagum adortus esset, cum ii (hii a : 
hi Sehn.), qui flumen trausissent, suis auxilium 329 ia (3. A. ii) aa) fi) Kr.) 33)) 330 I ferre non possent, ne ob eam rem . . . ipsos 
(lespiceret: 1 13, 5; horum uocibus . . . paulalim 
etiam ii (hi a; Schn., llld.) , qui magnum io 
castris usum habebant, milites centurionesquo 
{CCy quique (c) cquitatui pracerant, pertur- 
babantur: I 39, 5; expeditior erat quam ii (hi A' . 
Sclm., Hld.) , qui intcr (c) aciem uersabantur: 
152,7; duces uero ii {AQ'^; hi BM^) deligun- 
tur, qui una cum Q. Sertorio omnes annos 
fuerant: 11123,5; quod ii (hi aVi), qui frumen- 
tandi causa ierant (erant fi) trans Mosam (pro- 
fecti add. fi), nondum redierant {ti. CC): IV 
12,1; dum ea gcruntur, . . . ii (hi fi), qui pro 
portis castrorum in statione erant, Caesari nun- 
tiauerunt (renuntiauerunt jil) : IV32, 1; (quod 
(ei add. a; edd..; om. fi), qui'uirtute belli om- 
nibus gentibus praeferebantur, . . . grauissime 
dolebant: V54, 5;) quod ii {Fr., Db.; hii a; 
hi 7.//; rell. edd.) , qui se ad eorum amicitiam 
adgregauerant (c ; , meliore condicione . . . se 
uti uidebant: VI 12,6; ii {h; hii APC; hi 
AQM'a; Schn., Hold.) , qui {om. fi) propter 
ueteres inimicitias nullo modo cum Haeduis 
coniungi poterant, se Remis in clientelam dica- 
bant (c): VI 12, 7; consurgunt ii {AQh; hii «,- 
lii BM (see. Fr.); Schn., Hohl.; hi a (sec. I)b.); 
hii a; ii //; lii a scc. Hold.) , qui et causam et 
honiinem probant, suumque auxilium polhceu- 
tur atque a (c) multitudine conlaudantur: VI 
23,7; at ii (hii A(,); otu. af) , qui {om. fi) in 
iugo constiterant (constiterunt fi), . . . neque 
in eo quod probauerant consilio jiermanere . . . 
neque cam quam prodcBse (profuiase fi) aliis 
uim celcritatcnique uidcrant iniitari potuerunt 
(fi; potucrant a) : VI4(), (j; interim ii (lii a«/'; 
Sehn., Hold.) , qui ad alteram partem oppidi 
. . . munitionis causa conuenerant, primo exau- 
dito clamore . . . eo contenderunt. eorum . . .: 
VII 48, 1 ; at ii {AQ^; hi MHi ; hii nM'Q-'h), qui 
in (c) praesidio coiitra castra (c) Labicni (c) 
erant rclicti, cum j)roclium commissum audis- 
Hcnt, Hul)sidio suis icrunt coUcmquc ccperunt 
neque . . . sustinerc potucrunt : VII (52,8; at 
ii {ed. pr.; hi A'; Schn., Hold.), qui Alesiae ob- 
sidebantur, . . . concilio (e) coacto de exitu 
Huarum fortunarum (c) consultabant: VII 77, 
I; cDnstituujit, ul ii (hi a; Schn., Hohl.; om. 
fi), qui ualetudinc aiit actatc inutiicH Hlnt (fi; 
Hunt a; cdd.) bello, opi)ido cxccdant: VII 78, 
1; ex omnibus partibus ct {ow. fi) ii (lii ./IZ-^fi), 
qui munitionibus continobantur, et ii {Ai); Schn. 
Fr., Db.; hi HMf^j; reU. edd.) , <|ui ad aiixiliuni 
conuciuiraiit , chiinorc ct ululatii suonuii Hiiiiiios 
confiniiiibaiit: Vil 80,4; at ii (lii .1/-fi), (|iii ab 
(o) Alesia (c) pi-occHscraiit, niacsti . . . se iii oppidum receperunt: VII 80, 9; neque ciuitates, 
quae ad Caesaris amicitiam accesserant, fru- 
mentum supportare neque ii, qui pabulatum 
longius progressi erant, interclusi fluminibus 
reuerti . . . poterant: 1,48,4; sed plerosque ii 
(hi Na; 1. (seu L.) hl) , qui rcceperant, celant 
noctuque per uallum emittunt: 1,76,4; cum 
uallis aut locus decliuis suberat neque ii (hi 
Ox), qul antecesserant , 'laborantibus opem 
ferre poterant: 1,79,3; res huc deducitur, ut 
ei (illi f; om. O) , qui habeant domicilium aut 
poasessionem in Hispania (-niam x) , statim, 
reliqui ad Varum flumen dimittantur: 1,86,3; 
simul ii (hi codd.) , qui uulnera acceperant, 
neque acie excedere neque in locum tutum re- 
ferri poterant: 2,41,7; *futurum, ut . . . ei 
(ii /■?) , qui ante dimicare timuissent , ultro se 
proelio offerrent : 3, 73, 6 ; neque illud me mouet, 
quod ii, qui a me dimissi sunt, disceasisse di- 
cuntur, ut mihi rursus bellum inferrent: ap. 
Cic. ad Att. IX 16, 2. 

Ii6) ii, quos: producuntur ii {A; hii Q; hi 
BMp; Np., Dt., Hold.), quos ille edocuerat, 
quae dici uellet, atque eadem, quae Litauiccus 
pronuntiaucrat, multitudini exponunt: VII 38, 
4; equitcs ex proclio perpauci se recipiunt; sed 
ii (hicorfrf.), quos ad nouissimum agmen equo- 
rum reficiendorum causa substitisse demonstra- 
tum est, fuga totius exercitus procul animad- 
uersa sese incolumes in castra conferunt: 2, 
42,5. 

6) aec. eos; aa) eos, qni: ita commutata 
Ibrtuna eos, qui in speni potiundorum castro- 
rum uenerant, undique circumuentos inter- 
ficiunt: 1116,2; ipii postularent, eos , (pii sibi 
Galliaequc bellum intulissent, sibi dederent: 

IV 16,3; ut eos, qui fugerant, persequerentur: 

V 10, 1 ; idem facere cogunt eos, qui negotiandi 
causa ibi constiterant. hos . . .: VII 42, 5; nolite 
hos (hoc fi) uestro auxilio exspoliare (spoliare 
(a''f)h), qui (eos, qui fi) ufcatrae salutis causa 
suum periculum neglexerunt: VII 77, 9; eos, 
qui uencrant, conlaudat atque in oppiduni di- 
mittit: 1,21,2; ut ... cos, qui de tertia uigi- 
lia exissent, ante horam diei VIIII. conse^jue- 
rcntur: 1,64,8; eos, qui cruptionom fcccrant, 
in oppiduni reicicbant : 2, 2, 6 ; (luid ii iiti giauius 
de uobia scntirc possiint, (luain ut eos prodatia, 
qui se uobis omiiia dcbeic iiidicant: 2,32,4; 
^ quod neque . . . disciplinam cffcrri uclint 
neque eoa, qui discunt \diH(^aiit fi), littcris con- 
flaos minus memoriac studero: VI 14,4; ut 
liicile existiinaii poasct iiiliil cos dc ciicntu oius 
dici limuiHHc, qui noii ncccssiirias conquireront 
uoluptateB: 3, i)(), 1 ; 1 ad noatia castra 331 is (3. A. a) aa) (i) aa) 8) a) — c)) 332 atque eos, qui in opere oecupati erant, con- 
tenderunt: 1119,8; nuntiosque dimissos ad eos, 
qui se ex fuga in finitimas ciuitates recepisse 
dicerentur: 3,102,6; — ut . . . in extrema spe 
salutis . . . contra eos, qui ex (c) uallo 
turribusque tela iacerent, pugnari debuit: II 33, 
4; neu contra eos arma ferrent, qui eadem 
essent usi fortuna eademque in obsidione per- 
pessi: 2,28,3; — impetuque in eos facto, qui 
erant in statione pro castris conlocati, acriter 
pugnauerunt: V15, 3. 

66) eos, quos; eos, quonuii: deorum numero 
eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte 
opibus iuuantur, Solem et Vulcanum et Lunam: 
VI 21, 2; oppidani . . comprehensos eos, quorum 
opera plehem concitatam existimabant, ad Cae- 
sarem perduxerunt (produx. p; Fr."): VII 13, 2. 

c) dat. iis; ao) iis, qui: quod plerumque iis 
(ow. P) accidere (accedere BMQ) consueuit, 
qui in ipso negotio consilium capere coguntur: 
V33, 1; magna proponit iis {h; hiis a; his a; 
Sckn.. Hold.) , qui occiderint, praemia: V58, 
5; ne iis (//; his a; Sclin.. Eold.: hiis a> qui- 
dem eo tempore, qui quieti (qui eo temp. pa- 
cati [i; Ald.; qui om. AB') uiderentur, suam 
salutem recte committi uidebat : VII 6, 4 ; iis 
(his eodd. ; Sclin. , Hold.) , qui primi murum 
ascendissent (c), praemia proposuit: VII 27, 2; 
quod legibus Haeduorum iis (is Q; his ABM<^ ; 
Sclin., Hold.} , qui summum magistratum ob- 
tinerent, excedere ex finibus non liceret: VII 
33,2; capitis poenam iis (his p; om. fik) , qui 
non paruerint, coustituit: VII 71, 6; addit etiam, 
ut *quae quisque eorum in bello amiserit, quae 
sint penes milites suos, iis (his codd.}, qui 
amiserant (-rint /"), *restituantur: 1,87,1; pla- 
cere sibi bello confecto ternas tabellas dari ad 
iudicandum iis (/?.- is a: his Ofl) ,' qui ordinis 
essent senatorii belloque una cum ipsis inter- 
fuissent: 3,83,3; debebunt Pompeium hortari, 
nt malit mihi esse amicus quam iis (his M), 
qui et illi et mihi semper fuerunt inimicissimi : 
ap. Oie. ad Att. IX 7 C, 2. 

Bb) iis, qnos: ius esse belli, ut, qui uicis- 
sent, iis (his eodd.; Schn., Hld.} , quos uicis- 
sent, quem ad modum uellent imperarent: I 
36, 1 ; Caesar iis (his a ; Sclin., Hold.} , quos in 
castris retinuerat, discedendi potestatem fecit: 
IV 15, 4; bona restituit iis (is hl: his Oaf}, 
quos liberius locutos hanc poenam tulisse co- 
gnouerat: 2,21,2. 

J)) gren. eorum; oa) eoruiii, qui: ratio confecta 
erat, qui numerus domo exisset eorum, qui arma 
ferre possent , et item separatim pueri , senes 
mulieresque : 129,1 ; eorum, qui domum {c) redie- runt, . . . repertus est numerus milium C et decem : 
129,3; adiuuabat (e~ etiam eorum consilium, 
qui rem deferebant, quod: II 17,4; simul eorum, 
qui cum impedimentis ueuiebant, clamor fre- 
mitusque oriebatur: 1124,3; Cottae quidem 
atque eorum, qui dissentirent , consilium quem 
habere (c) exitum'? V29, 7; supplicia eorum, 
qui in furto aut in (c) latrocinio . . . sint com- 
prehensi, gratiora dis immortalibus esse arbi- 
trantur: VI 16,5; tertium e.st genus eorum, qui 
(earum quae Aim.} uri appellantur. hi . . . : VI 
28,1; simul eorum permotus uocibus (permot. 
uoc. eor. P), qui illius patientiam paene ob- 
sessionem appellabant: VI 36, 2; (Romani si 
casu interuenerint (c), fortunae . . . habendam 
gratiam, quod et paucitatem eorum . . . cogno- 
scere et uirtutem despicere potuerint, qui di- 
micare non ausi turpiter se . . . receperint: 
VII 20, 6;) persequamnr eorum mortem , qui 
indignissime interierunt : VII 38, 8 ; nihil , in- 
quit, de eorum sententia dicturus sum, qui 
turpissimam seruitutem deditionis nomine ap- 
pellant, neque hos . . .: VII 77, 3; qui . . . 
eorum corporibus , qui aetate ad bellum inutiles 
(p^ uidebantur, uitam tolerauerunt neque se 
hostibus {e} tradiderunt: VII 77, 12; omnes 
amici consulum, necessarii Pompei atque eorum 
(ii Hotom.}, qui ueteres inimicitias cum Caesare 
gerebant, in senatum coguntur: 1,3,4; ad quos 
legati mitterentur, his (iis Ald.} auctoritatem 
attribui (c) timoremque eorum , qui mitterent, 
significari (c): 1,32,8; erant plena laetitia et 
gratulatione omuia *e/ eorum , qui tauta peri- 
cula uitasse et eorum, qui sine uulnere tantas 
res confecisse uidebantur: 1,74,7; quid irati 
grauius de uobis sentire possunt, quam ut eos 
prodatis, qui se uobis omnia debere iudicant, 
in eorura potestatem ueniatis, qui se per uos 
perisse existimant? 2, 32, 4; prout cuiusque 
eorum, qui negotiis praeerant, aut natura aut 
studium ferebat: 3,61,3; alii domos bonaque 
eorum, qui in castris erant Caesaris, petebant: 
3, 82, 4. 

66) eonim, quos: VII 52,3 u. 2, B. p. S20; 
sese omnia de pace expertum (c) nihil adhuc 
*eff'ecisse; *id arbitrari uitio factum eorum, 
quos esse auctores eius rei uoluisset : 3, 57, 2. 
(cc) conini, (luibus: V14, 5 u. b) a).) 
c) al)I. iis; no) iis, qni: conlaudatis militibus 
atque iis (hiis (fia} , qui negotio praefuerant, 
quid fieri uelit ostendit: V2, 3; Indutiomarus 
equitatum peditatumque cogere iisque (eisque 
p), qui per aetatem in armis esse non poterant, 
in siluam Arduennam abditis . . . bellum pa- 
rare instituit: V3,4; media circiter nocte iis 333 is (3. A. a) aa) <i) %r) S) e) - PP) ») o)) 334 (his (h), qui [adjaquandi causa longius a castris 
processerant, ab equitibus correptis fit ab his 
certior Caesar: 1,60,1. 

bd) iis, quos: hortantibus iis (his [i), quos 
ex Tencteris atfjue (c) Vsipetibus apud se ha- 
bebaut: IV 18, 4. 

cc) iis, a «luibus: iis (is afh; his 01) autem 
inuitis, a quibus Pharus tenetur, non potest 
esse . . . introitus in portum: 3,112,4. 

bb) ab iis, qui: quod . . . a potentioribus 
atque iis <his cutld.; Se/in., Uold.), qui ad con- 
dutendos liomines facultates habebant, uulgo 
regua occupabantur: 111,4; ubi prima im- 
pedimenta nostri exercitus ab iis (BM; his 
AQ^; Sehn.) , qui in siluis (c) abditi late- 
bant, uisa sunt: 1119,6; ab iis (his X; Sc/m., 
Uold.), qui emerant, capitum numerus ad eum 
relatus est milium quinquaginta trium : II 
33, 7; neque condiciones accipiendas arbitra- 
batur ab iis ( his ^ Q[i ; Schn. , Uold. ) , qui 
per dolum . . . petita pace ultro bellum in- 
tulissent: IV 13, 1 ; incolitur . . . maritima pars 
ab iis (his fl) , qui praedae ac belli inferendi 
causa ex Belgio transierunt (p; transierant a; 
Schn., Db., Dl., Uold.): V12, 2; et ab iis (his 
fi) , qui cesserant, et ab iis (his (i), qui pro- 
ximi steterant, circumueuiebantur : V35, 3; ho- 
stes re cognila ab iis (his BM^^j) , qui Metio- 
sedo (c) fugeraut (profugerant [i; Ald.; Schn.), 
Lutetiam iucendi (c) . . . iubent: VII 58, 6; 
sermones militum dubii (c) durius accipieban- 
tur, non nulli etiam ab iis (his codd.) , qui 
diligenliores uideri uolebant, fiugebantur: 2, 
29,4; ab iis (A'; his 0%) Caesar haec facta 
cognouit, qui sermoni interfuerunt: 3, 18, 5; est 
etiam (c) genus radicis inuentum ab iis (his 
codd.) , qui fuerant f ualeribus: 3,48,1. 

cc) ex iis, qui: Iccius Kemus, . . . unus (c) 
ex iis (his K; Sclin., Uold.; duobus Paul), qui 
legati de pace ad Caesarem uenerant: II 6,4; 
an non audistis (c) ex iis (liis codd.) , qui per 
causam ualetudinis remanserunt, cohortos esse 
Brundisii factas? 3,87,4. 

ff) ab (cuin, ex) ii.s, quus: Britauniac pars 
interior (c) ab iis (hiis Q; his fi) iucolitur, 
quoH natos in iiisula ipsa (c) raenioria jirodi- 
lum dicunt: V12, 1; 1 qui cuni iis (liis 

[i) una fuerant, quos primo liostiuiii inipetu 
pulsos dixeram: 1124,1; ipsi maiiu fncta cum 
iie (his codd.), quos nuper [maximi] libcrauc- 
rant, in proxiniu Octauii castra inruperunt: 3, 
9,6; ad l'oiiiiieiiiiii transicrunt cuni iis (liis 
codd.) , (iiios siii coiisilii participes lialicliiiiil: .'i, 
60,5; II idi)iicum (lucndiuii lioiiiiiiciii ct 

callidiiiu ilolcgit, (lalliini, cx iis (his codil.; Schn., Uld.) , quos auxilii causa secum habe- 
bat: 11118,1. 

Bfl) cum iis, quorum : quorum haec est con- 
dicio, ut (e) omnibus in uita commodis una 
cum iis (his codd.; Sch/i., Uold.) fruantur, quo- 
rum se amicitiae dediderint: 11122,2. 

p[i) neutr.; 31) siug.; o) id, quod: magna, 
id {oin. [iJ) quod necesse erat accidere, totius 
exercitus perturbatio facta est : I V 29, 3 ; etsi 
nondum eorum consilia cognouerat, tamen . . . 
fore id, quod accidit, suspicabatur : IV 31,1; 
quas (legiones) C. Fabius . . . subsidio nostris 
miserat suspicatus fore id , quod accidit, ut . . . 
uterentur: 1,40,7; 1 Caesar — id quod 

erat — suspicatus aliquid noui (c) a barbaris 
initum consilii : IV 32, 2 ; si , id quod magis 
futurum confidat (c), relictis impedimentis suae 
saluti consulant: VII 66, 5; ^. neque id 

fuit falsum, quod ille in pugnam proficiscens 
dixerat: 3,99,2. 

consecutus id, quod animo proposuerat, 
Caesar receptui caui (c) iussit: VII 47, 1; quod 
fere libenter homines id, quod uolunt, cre- 
dunt: 11118,6; — his rcbus celeriter id, quod 
Auarici deperierat, expletur: VII 31,4; — 
facere u. facio p. 1250 sq. ee) (4 hc.j; — 
accidisse igitur his . . ., uti eo recurrant et id 
cupidis.sime pctant, quod paulo ante contemp- 
serint: 1,85,4; — iamque eum ad sanitatem 
reuerti arbitrabatur , cum id , quod antea pe- 
tenti denegasset, ultro polliceretur: 142,2. 

b) eo , quod : (se) exspectato legitimo tem- 
pore consulatus eo fuisse contentum , quod 
omnibus ciuibus paterct : 1,32,2; Caesar ut co- 
gnosceret postulatum est, eoque utrique, quod 
statuit, contenti fuerunt: 1,87,3. 

c) ad id, quod; iu vo, quod: unus quisque 
. . . ad id, quod ab alio audierat, sui aliquid 
limoris addebat: 2,29,1; 1 si in eo 
manercnt, quod conuenisset: 136,5. 

iB) plur. : fl) ca , quac : Trebonius ea , quae 
suiit aniissa, niulto niaiorc niiUtuiu stiidio ad- 
ministrare et reficere instituit: 2,15,1; co- 
hortatus, ut ca, quao imperasset, dUigentcr iu- 
dustriequc adniiiiistrarent: VII 60, 1 ; — ea, quae 
siiiit iisui (c) ad armandas naues, ex liispauia 
adportari iubct: Vl,4; — mittit P. Vati- 
iiium . . ., qui ea (om. l), quae maximo ad 
paceni pertinere uiderentur, ageret: 3, 19,2; — 
uti ea, quae apud eos geranlur, coguoscaut 
soque de his rebus certiorem faciant: 11 2,3; — 
constitiierunt ca, quae ail pidficisceiuluin por- 
tiiiorcnt, coiii pararc: 13,1; — huc ea, quae 
paruucraut, coiifcruut: VII 86, 4; — quod 
ea, qiiac cilra IUiiiich riicniiit, sii|ii'iii)ribus 335 is (3. A. a) aa) fi) fSfl) iB) - b) y)) 336 rfieJws consumpserat: 1,40, 1; — agger . . . 
in munitionem (c) coniectus . . . ea , quae in 
terra occultauerant Eomani, contegit: VII 
85, 6 ; — huic (Marti) , cum proelio dimicare 
constituerunt, ea, quae bello ceperint (cepe- 
runt p), plerumque deuouent: VI 17, 3; — 
principibus Galliae euocatis (c) Caesar ea, quae 
cognouerat, dissimulanda sibi existimauit: 
IV 6, 5; — non minus se id contendere et la- 
borare, ne ea , quae dixissent, enuntiaren- 
tur, quam: 131,2; — facere u. faeio 
p. 1260 et) (0(6) loe.): — ne ea, quae acci- 
dissent, grauiter ferrent neue his rebus terre- 
rentur: 3,73,2; — si ea, quae in longinquis 
nationibus geruntur, ignoratis: VII 77, 16; 
— non minus se id contendere . . ., ne 
ea, quae dixissent, enuutiarentur , quam uti 
ea, quae uellent, impetrarent: 131,2; — 
minimeque ad eos mercatores saepe commeant 
atque ea, quae ad efieminandos animos per- 
tinent, important: 11,3; — idoneos nactus 
homines, per quos ea, quae uellet, ad eum 
perferrentur: 1,9,1; — quam ualde pro- 
betis ea, quae apud Corfinium sunt gesta:op. 
Cie. ad Att. IX 7 C, 1 ; — at interiores , dum 
ea, quae a Vercingetorige ad eruptionem prae- 
parata erant (recc; AM.; praeparauerant A"), 
proferunt, . . . cognouerunt: VII 82, 3; — 
maxime ea, quae ad usum nauium pertinent, 
prouidere instituunt: 1119,3; — quaerit 
ex solo ea, quae in conuentu dixerat: 118,2; 
— reficere: 2,15,1 v. administrare; ubi hostes 
uiderunt ea, quae diu longoque spatio refici 
non posse sperassent, paucorum dierum opera 
et labore ita refecta, ut: 2,16,1; — memoria 
tenerent milites ea, quae pridie sibi (c) con- 
firmassent: 2,34,5; — ne ea, quae rei publicae 
causa egerit, in suam contumeliam uertat: 
1,8,3._ 

6) iis, quae: infectis iis (is a; hiis /; his 
Ofh), quae agere destinauerat, . . . proficisci- 
tur: 1,33,4. 

bb) prouomini is additnr adiectinnm ; a.)<m- 
uis; aa) e. snbst.t (Viridouix) summam im- 
perii tenebat earum omnium ciuitatum, quae 
defecerant: 11117,2; ^ omnem eam ma- 

teriam, quae erat caesa, conuersam ad hostem 
conlocabat et pro uallo ad utrumque latus ex- 
struebat: 11129,1; •; omnem eam pla- 

nitiem, quam in longitudinem III (c) milia 
passuum patere demonstrauimus, complent: VII 
79,2; T cum . . . ad Caesarem perfuge- 

rent . . . uniuersi in Epiro atque Aetolia con- 
scripti milites earumque regionum omnium, 
quae a Caesare tenebantur: 3,61,2; % omnibus rebus iis (iiis x; Schn. , HoM.; his 
reb. [i) confectis, quarum rerum causa tradu- 
cere exercitum coustituerat : IV 19, 4. 

[i[i) sine subst.: (Galli concilio principum 
indicto non omnes (eos add. Np., Dt. , Db.; 
om. fj; hos a; Schn., Fr., Hold.), qui arma 
ferre possent, . . . conuocandos statuunt, sed: 
VII 75, 1 ;) Caesar prima luce omnes eos , qui 
in monte consederant (qui montem conscende- 
rant ' , ... descendere atque arma proicere 
iussit: 3,98,1. 

fi) tres: praesidio impedimentis legionem 
quartam decimam reliquit, unam ex his (?; iis 
h) tribus, quas proxime conscriptas ex Italia 
traduxerat. ei legioni . . .: VI 32, 5. 

b): is . . . qno, nbi, nnde: a) is . . . qno: 
muliercs quique . . . ad pugnam inutiles uide- 
rentur (r),in eum locum coniecisse, quo prop- 
ter paludes exercitui aditus non esset: 1116,5; 
egressus cum tribus legionibus eum locum petit, 
quo (qua AQ) naues adpelli iusserat: VII 
60,4; T ac iam conuersis in eam partem 
nauibus, quo (in qaam a(?)fh) uentus ferebat, 
tanta subito malacia . . . exstitit, ut: III 15, 
3; l[t qui sunt ex iis (c) nati, eorum 

habentur liberi, quo (quibus p) primum (c) 
uirgo (uirgines fi) quaeque deducta (ductae P) 
est (sunt p) : V 14, 5. 

(i) is . . . uM: quod is collis, ubi castra 
posita erant, . . . tantum . . in latituilinem 
patebat, quantum: 118,3; ^ ne com- 

mitteret, ut is locus, ubi constitissent , ex 
calamitate populi Eomani . . . nomen caperet: 
113,7; in Carnutes, Andes, Turones, quaeque 
(c) ciuitates propinquae iis (recc; Fr.; \asX; 
rell. edd.) locis erant, ubi bellum gesserat, le- 
gionibus in hibema (c) deductis . . . profectus 
est: 1135,3; ne saucio quidem eius loci, ubi con- 
stiterat, relinquendi . . . facultas dabatur: III 
4, 4 ; Eomanos ueque . . . neque eorum locorum, 
ubi bellum gesturi essent, uada, portus, in- 
sulas nouisse (c): 1119,6; cum intellegeret in 
iis (hiis B'; illis p; his a; Sehn., Hold.) locis 
sibi bellum gerendum, ubi paucis ante annis 
L. Valerius . . . exercitu pulso interfectus esset: 
III 20, 1 ; transeunt Ehenum . . . triginta mili- 
bus passuum infra eum locum , ubi pons erat 
perfeclus praesidiumque a (c) Caesare relictum: 
VI 35, 6; ipse paulum (c) ex eo loco cum le- 
gione progressus, ubi constiterat, euentum 
pugnae exspectabat : VII 49, 3 ; *{ si pacem 

. . . cum Heluetiis faceret, in eam partem 
ituros atque ibi futuros Heluetios , ubi eos Cae- 
sar constituisset atque esse uoluisset: 113,3. 
y) is . . . unde: noluit eum locum, unde 337 is (3. A. b) y) - 3. E.) 338 Heluetii discesserant, uacare: 128,4; in iis (liiis 
B'; his a; illis [i) locis sibi bellum gerendum, 
nbi . . . Praeconinus . . . jnterfectus esset atque 
unde L. Mallius (c) proconsul impedimentis 
amissis profugisset : III 20, 1 ; cum in eum lo- 
cum, unde erant egressi (progressi ji) , reuerti 
coeperant, . . . circumueniebantur: V35, 3. 

U. setjuitur cnuiitiatuiii llnule; a) ut: eo 
consilio, ut u. coii!«iliam p. 676 ^) 
(6 loc); ^^ neque nunc id (se) agere, 

ut ab illis abductum exercitum teneat ipse, . . . 
sed ne illi liabeant), quo contra se uti possint: 
1,85,11; id contendere et laborare, uti: 
131,2 u. b). 

b) ne: idque (c) eius rei causa antiquitus 
institutum uidetur, ne quis ex plebe contra 
potentiorem auxilii egeret: VI 11,4; ^ non 

minus se id contendere et laborare, ne 
ea, quae dixissent, enuntiarentur, quam, uti ea, 
quae uellent, impetrarent: 131,2; — id agere, 
ne: 1,85,11 u. a); pracsertim cum id agerent, 
ne ciues cum ciuibus armis decertarent: 3, 19, 2. 
C. sequltur cuuntiiitum eoiisecutiuum uel 
explicatiuum; a) ut: Scipionem ea esse auc- 
toritate, ut non solum libere quae probasset 
exponere, sed etiam ex magna parte compel- 
lare <c) atque erraiitem regere posset: 3,57,3; 
^ sed ea celeritate atque eo {om. [3) impetu 
milites ierunt, cum capite solo ex aqua exsta- 
rent, ut liostes impetum legionum . . . sustinere 
non possent ripasque dimittereut ac se fugae 
mandarent: V18, 5; ^ id esse consi- 

lium Caesaris, ut quos in conspectu Galliae 
interficere uereretur, lios omnef. in Britauniam 
traductos necaret: V6, 5; quibus id consilii 
<-ium f) fuisse cognouerint, ut, »i flumeii triins- 
issent, una ex paite ipsi <c), altera Aruerni 
sc circumsisterent: VII 5, 5; 1 quod apud 

Germaaos ea {cmi. (5) consuetudo esset, ut 
matres familiae eorum sortibus et uaticinatioui- 
bus <c) declararent . . .: 150,4; alque in eimi 
se ccmsuetudinem iidduxeruiit <,abduxerunt i>'iU), 
ut locis frigidissiinis iieque uestitus praeter 
Ijclles habereiit <liabeant DE; edd. pr.) quic- 
quam . . . et lauarentur <lauantur codd.) in 
fluminibus: IV 1,10; \ eo impetu, ut: 

V 18,5 M. ea celeritate; 1 siiepe iii eum 

locuni uciitum eat . . ., ut <ubi Freudeiibcnj) 
Inonj iiiodo uisum ab se Ambiorigem iii fuga 
ciicumspicereut captiui iiec phine etiain abisse 
ex conspectu coiiteiiderent: VI 43, 4; \ 

erant oius modi lere situs oppidorum, ut 
. . . neque pedibus aditum haberent . . . ne<iuo 
nauibus: 11112,1; cum his nauibus iiostrae 
classi eiuH modi congreBsus erat, ut uiiii ccle- 

l.uxtc, CaoHur. 11. ritate . . . praestaret, reliqua . . . illis essent 
aptiora: 11113,7; eius modi sunt tempestates 
<c) consecutae, uti opus necessario intermitte- 
retur et . . . sub pellibus milites contineri non 
possent: 11129,2; suaque esse eias modi im- 
peria , ut non minus liaberet iuris in se mul- 
titudo quam ipse in multitudinem : V27, 3; id 
erat eius modi, ut magis optandum quam 
sperandum putarem : ap. Cic. ad Q. fr. II 10 
(12), 4 ; \ tanta erat operis firmitudo atque 
ea rerum natura, ut, quo maior uis aquae 
se incitauisset, hoc artius inligata <c) teneren- 
tur: IV 17, 7; \ tanta militum uirtus at- 

que ea praesentia animi fuit, ut . . . non 
modo demigrandi causa de uallo decederet 
nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam 
ac tum omues acerrime . . . pugnarent: V43, 
4; ^ eo tum statu res erat, ut longe 

principea haberentur Haedui <c), secundum 
locum dignitatis Remi obtinerent : VI 12, 9. 

certior factus est . . . montes . . . a maxima 
multitudine . . . Veragrorum teneri. id aliquot 
de causis acciderat, ut subito Galli belli 
renouaudi . . . consilium caperent: 1112,2; (id 
fuit pergratum, ut: 1,86,1 u. p. 305 oo) fuit 
pergratum.) 

<eius add. fi; Ald.) m priniis rationem 
esse habeudam dicunt, . . . ut Caesar ab 
exercitu intercludatur: VIll, (>. 

b) quin: neque multum abesse ab eo 
<ab eo del. Ciacc), quin paucis diebus deduci 
possiut <c) : V 2, 2. 

D. sequitur euuiitiatum oausale: id ea de 
causa fiiciebixt, quod cum tauta multitudiue 
hostiuin . . . nisi aequo loco . . . legato dimi- 
candum nou existimabat: 11117,7; euius pater 
. . . ob eam causam, quod regnum iidpete- 
bat , a <^f) ciuitate erat interfectus : VII 4, 1 ; 
T[ id ea maxime ratione fecit, quod noluit 
eum locum, unde Heluctii Jiscesseraut, uaciu-e: 
128,4; t (oportuuissima res <fi; oportuuis- 
simc resa; Hold.; oportunissime ea res Sihenkl) 
accidit, quod . . . Germaui . . . iii castra uene- 
runt: IV 13, 4.) 

sed eo decoptum, quod neque eommissuiu 
a se intellegeret , quare timeret, neque sine 
causa timeudum putaret: 114,2; et ex eueutu 
nauiuni suaruui et ex eo, quod obsides dare 
intermiseraut, . . . suspicabatur : IV3I, 1. Cf. 
eo '1. ct ;j. A. 

E. sequ. eiiuntiat. eoutlioion. : quod poues 
eos <paene in eo «X-; Np.; paene ex eo Em. 
Ihffm.) , si id oppidum retiuuissent, summnni 
uictoriae coiistarc iiilcllegebant : VII 21, 3; liuiic 
laborem rccusabat ncuio, quod cum oiiiiiiuiu 

99 339 is (3. E. ; ea, eo) 340 laborum finem fore existimabant, si liostem 
flibero Lntercludere et frumento (x) prohibere 
potuissent: 1,68,3; f eadem (codd.; Dt.; id 
eoniec. Np.; eodem F. Hofm. ; eo iam nell.) 
spectans, si "in itinere impeditos perterritos 
deprehendere posset, exercitum e castris eduxit : 
3, 75, 3. 

F. sequ. acc. c. inf. : dixerat aliquis leniorem 
sententiam, ut primo M. Marcellus, ingressus 
in eam orationem (rationem f), non oportere 
ante de ea re ad senatum referri, quam . . . 
exercitus conscripti essent: 1,2,2; f Cae- 

sar in eam spem uenerat, se sine pugna . . . 
rem conficere posse, quod . . . interclusisset: 
1,72,1. 

Caesari cum id nuntiatum esset, eos per 
prouiuciam nostram iter facere conari, maturat 
ab urbe proficisci : I 7, 1 ; hos (e) (principes) 
singillatim Cingetorigi conciliauit . . . . id 
tulit (c) factum grauiter Indutiomarus, 
suam gratiam inter suos minui : V 4, 4 ; (utris- 
que ad animum (id animo Fr.) occurrit, 
unum esse illud (e) tempus, quo maxime con- 
tendi conueniat: VII 85, 2;) neque uero id 
(idem NOakl) Caesarem fugiebat, tanto sub 
oculis accepto detrimento perterritum exercitum 
sustinere non posse: 1,71,1. 

(«. sequitni- interrog-. obl.: multa a (c) Cae- 
sare in eam sententiam dicta sunt, quare 
negotio desistere non posset: 145,1. 

H. prouomeu is pertinet ad factuui, quod 
statim commemoratur: qui decimae legionis 
aquilam ferebat, contestatus (e) deos, ut ea 
res legioni feliciter eueiuret, ...in hostes 
aquilam ferre coepit: IV 25, 3.4; exercitus 
equitatusque equitibus Eom. administrantibus, 
quos ei negotio praefecerat, celeriter trans- 
mittitur: VII 61, 2; persuasi equitibus nostris, 
idque mihi (idque inibi a) facturos confir- 
mauerunt, ut . . . adgrederentur: 3,86,3. 

[Falso: item (ide BQa; id est A2PB-(J%) 
populum Romanum uictis . . . ad suum arbi- 
trium imperare consuesse: I 36, 1 ; reliquos 
equites (eorum add. [i) consectati paucos . . . 
reliquerunt: III 19,4; tantum esse nomen (apud 
eos add. p) atque opinionem eius (e) exercitus 
Ariouisto pulso . . ., uti: IV 16, 7; quod ea (fi; 
eas a) non posse introrumpere uidebantur: V 
51,4; neque etiam paruulo detrimento iUorum 
locum (eos add. p) relinqui uidebat: V52, 1; 
magistratus . . . quantum et ([i; Aim.; ei a) 
quo loco uisum est agri attribuunt : VI 22, 2 ; 
Segusiauisque , qui sunt finitimi (c; ei add. 
y.ha'^; finitimae a^; finitimei Np.) prouinciae, 
decem milia peditum imperat: VII 64, 4; ipse (c) adit (at id a'/"; ad id aH; id h) reliquos, 
cohortatur: VII 86, 3; neque uero (Faern.; eo 
codd.) tam remisso . . . animo quisquam om- 
nium fuit , qui : 1, 21, 5 ; ut tribunos plebis (in 
ea re add. codd. ; Np. , Db. ; u. CC) ex ciuitate 
expulsos . . . restitueret: 1,22,5; HS LX . . . 
adlatum ad se ab Iluiris (a Iluiris Ald.; ab iis 
(nel his) uiris Ox) Corfiniensibus Domitio red- 
dit : 1 , 23, 4 ; ut . . . nec quicquam omnino re- 
linqueretur, qua aut telis (Forchh.; eis *,• ab 
eia N; uis 0; ui Idet.; Np., Dt.) militibus aut 
igni operibus noceri posset: 2,16,1; aquae et 
salis copia, cuius magna uis iam ex proximis 
erat salinis eo congesta. non materia (saUnis. 
ea cougesta non materia af): 2,2>l,b; qui . . . 
clementer et moderate ius (moderata eius x) 
dicendum existimabat: 3,20,2; omniaque post- 
haberet (Ald.; omniaque post ea quae haberet 
Ox,) : 3, 33, 1 ; nulla Thessaliae fuit ciuitas prae- 
ter Larisaeos (larisa eos ahl), . . . quin: 3, 
81,2; cum illi celerem in ea re uictoriam, hi 
(ii hl) salutem suam consistere uiderent: 3, 
111,5.] 

Id cousilii: VII 5, 5; id mimeris: 1,57,1. 

Galba . . . missis ad eum legatis . . . con- 
stituit: 1111,4; — quos pro scelere eoram 
ulcisci uelint: 114,5; quos . . . consecuti ma- 
gnum numerum eorum occiderunt: 11119,4; 
(•/: IV 35, 3; (V42,2;) quibus (legatis) auditis 
. . . eos domum remittit: IV 21, 6; cf. 116,5; 
— cum his propinqui Indutiomari . . . comitati 
eos . . . excesserunt: VI8, 8; iis . . . correptis 
fit ab his certior Caesar: 1,66,1; — ad eum 
Pompeius misit, ut . . . reciperetur atque illius 
opibus . . . tegeretur: 3,103,3; cf 60,1; 82, 
1; — huic Caesar pro eius uirtute . . . resti- 
tuerat: V25, 2; — nostri . . in eos impetu facto 
reppulerunt: V17,3. 

Is = talis, tautus u. 3. C; cf 120,4; II 16, 
5; 31,6; IV 22, 6; V30, 2; VI 13,1; 2,36,1. 

Haec et similia saepim. 

ea: obstructis in speciem portis . . ., quod 
ea (fi; eas a) non posse introrumpere uide- 
bantur: V51,4; ^ posse (se) et audere ea 

transire flumen, qua traductus esset equitatus: 
1,64,3. 

eo. 1. = izelae; X. pertiuet ad ea, quae 
autcceduut; a) = ad (iu) eum lociun, (in Uues,) 
ad eum (eos): quod omni Gallia pacata Mo- 
rini Menapiique supereraut, qui in armis essent, 
. . . eo exercitum adduxit (duxit (i): III 28, 
1 ; t maturandum sibi censuit, si esset in 

perficiendis pontibus periclitanduni , ut, prius 
quam essent maiores eo coactae copiae, dimi- 
caret: VII 56, 1; t eum locum uallo fossa- 341 is (eo) 342 que muniuit. cum dies hibemorum complures 
transissent frumentumque (c) eo comportari 
iussisset: III (1, 6;) 2, 1 ; 3, 42, 2 u. conuenire ; "^ 
qu!i mininie anluus ad nostras uiunitioiies ascen- 
SU.S uidebatur, . . . eruptionem fccerunt. cele- 
riter . . . ex proximis casteDis eo concursum 
est: 1133,3; t trans flumen Apsum (c) 

poBitis castris eo copias omnes auxiliaque con- 
duxit: 3, 13, 6; \ quod . . . continentes 

. . siluas ac paludes (c) habebant, eo se sua- 
que omnia contulcrunt: 11128,2; sperans 
Pompcium . . Dyrrachiuui compelli . . . posse, 
quod omnem commeatum totiu.sque belli appa- 
ratum eo contulisset: 3,41,3; idoneuui locum 
in agris nactus . . . ibi aduentum exspectare 
Pompei eoque omnem belli rationem conferre 
constituit: 3,81,3; 1 castra erant ad bel- 

lum duceudum aptissima . . . salis copia, cuius 
magna uis iam ex proximis erat salinis eo (ea 
af) congesta: 2,37,5; H Brutum . . . 

in Venetos proficisci iubet. ipse eo pedestribus 
copiis contendit: III 11,5; crebris nuntiis in- 
citati oppidum a Komanis teneri . . . maguo 
cursu (c) eo coutenderunt: VII 48, 1; Dyrrachio 
timens diurnis eo {Ohl; om. f; seu a) noctur- 
nisque itineribus contendit: 3,13,1; t quo 

proelio bellum Venetorum totiusque orae mari- 
timae confectum est. nam cuni omnis iuuentus, 
omnes etiam grauioris aetatis . . . eo con- 
uenerant, tum: III 10, 2; hunc ad egredien- 
dum (c) nequaquam idoneum locum (c) arbi- 
tratus, dum rcliquae naues eo conueuirent, . . . 
in ancoris exsijectauit: IV 23, 4; neque in eo 
loco hostis est uisus; sed . . . cum magnae 
manus eo conucnissent, multitudino nauium 
perterritae . . . discesserant: V8, (5.){j; scna- 
tumque omnem . . . ad se Decetiam euocauit. 
cum prope omnis ciuitas eo conuenisset: VII 
33, (2.) 3; interfectis Nouioduni custodibus qui- 
que eo -negotiandi causa (c) conuenerant: VII 
55, 5 ; (concilium Bibracte indicitur. (eodem add. 
a; plur. add.; om. [i,- iSclvii.; eo Vrsinus, prob. 
l>h.) conucniunt undique frequentes: VIJ ()3, 
(5.) G ;) edito loco . . . castra communit. eo par- 
tem nauium lougarum conuenire, frumentum 
commeatumquc ab Asia . . . comportari im- 
perat: 3, 42,(1. )2; 1 conuertere: VII 

()7, 4 u. Icrro ; *{ quas Uaesari esse amicas 

ciuilates arbitrabatur , his grauiora oncra in- 
iungcbat praesidiaque eo deducebat: 2,18,5; 
1 naues . . . Dyrrachio remissao, quao priorem 
partom oxercitus eo deportauerant, Brun- 
(lisiuni reuortuntur: 1,27,1; 1 CraHsuni 

Baniarobriiiuc praclicit . . ., ((uod ibi . . . fru- 
nientuni oiiiiic, i\wn{ co tolcrandue hieuiis causa deuexerat, relinquebat: V47,2; 1 du- 

cere: 11128,1 u. adducere; placuit, ut (c) 
Litauiccus decem illis milibus, quae Caesari ad 
bellum mitterentur, praeficeretur atque ea (eo 
Paul) -)- ducenda (codd.; edd.; Paul; traducenda 
Pluyg.) curaret : VII 37, 7 ; 1f siue (si uel 

Uolom.; Np.) ad litora Apolloniatium siue ad 
Labeatium (siue ad Lab. aM. F. Hofm.; om. 
codd.; Np.) cursum derigere atque eo naues 
eicere (Ald.; eUgere Nx,) possent: 3,25,4; 
1 ferre: 1114,2 u. occurrere; — si qua in 
parte nostri laborare . . . uidebantur, eo signa 
inferri (ferri Paul) Caesar (caes. inf p) 
aciemque conuerti (a^fh; constitui a; edd.) 
iubebat : VII 67, 4; proximos coUes capere 
uniuersos atque eo signa inferri (ferre Paul) 
iubet: 2,42,1; complures dies Hnania man- 
serant castra; munitiones quidem omnes iute- 
grae erant. eo signa (Ciacc; signo codd.; Np., 
Dt.) legionis inlata (Ciacc; lata Pazd; in- 
lato {uel illato) 0% ; Np., Dt.) speculatores Cae- 
sari renuntiarunt (rem nuntiarimt Np.) : 3, (6(5, 
7 ;) 67, 1 ; 1 nacti portum , qui appellatur 

Nymphaeum . . ., eo naues introduxerunt: 
3, 26, 4 ; ir castris idoneum locum delcgit. 

. . . eo circiter . . . sedecim milia expedita 
. . . Ariouistus misit: 149, (1.) 3; ab his (c) 
castris oppidum Kemorum nomine Bibrax aberat 
milia jmssuum octo .... eo (dcl. Hotoiii.) 
de media nocte Caesar . . . sagittarios et fun- 
ditores . . subsidio oppidanis mittit: 11(6,1;) 
7, 1 ; Caesar in Belgis . . . hiberna constituit. 
eo duae omnino ciuitates ex Britanuia obsidcs 
miserunt: IV 38, 4; praesidium Cenabi tuendi 
causii , quod eo mitterent (in eo mitterent M; 
Cfmiitterent h; inmitterent Pr.) , comparabaut. 
huc . . .: VII 11, 4; auimaduertit (e) collem, 
qui ab hostibus tenebatur, nudatum hominibus. 
. . . hac re cognita Caesar mittit complures 
equitum turmas eo de media nocte; imperat 
(Nitsche; eq. t. eodem med. n.; imperat his 
(ucl iis) [i; eisdem (eis de plur. edd.) media 
nocte imperat a; phir. edd.; ii. CC), ut: VII 
(44, 1 ;) 45, 1 ; in Haeduos proliciscitur ; ciuitatcm 
recipit. eo legati ab Aruernis raissi quae im- 
peraret se facturos pollicentur: VII i)0, (1.) 2; 
Caesari nuutiatur Hulmoiiciiscs . . . cupere ea 
facere, quae ucllct .... mittit eo M. Antonium 
cum . . . cohortibus V: 1,18, (1.) 2; iieciiiiiam 
omnem ... in oppidum (iadcs contiilit; co sex 
coliortes praesidii causa cx prouiucia misit: 2, 
18,2; 3,22,2 u. uenire; Coelius . . . perueuit 
'riiurioa. ubi cum . . . cquitibus . . Caesaris 
(liillis atquo Hispanis, qui eo praesidii (P. 
Maiiut.; praedandi codd.) causa missi erant, 

22* 343 is (eo) 344 pecuniam polliceretiir, . . . est interfectus: 3, 

22,3; temptandam sibi Achaiam . . . existi- 

mabat Caesar. itaque eo Q. {Nfl; eoque Oah; 

eo Q. Np., Dt.) Calenum misit: 3,55,1; 1 

et quaecumque (p; ut quaeque a; edd.) pars 

castrorum nudata defensoribus premi uide- 

batur, eo occurrere et auxilium ferre : III 4, 

2; t cum . . . eos in eo loco, quo tum 

essent, suum aduentum exspectare iussisset, 

paruerunt. eo postquam Caesar peruenit, . . . 

poposcit: 127,2.3; sententiae dicebantur, ut 

. . . eruptione facta isdem itineribus , quibus 

eo peruenissent, ad salutem conteiid^^rent: III 

3,3; Britanniae . . . maritima pars ab iis (c) 

(incolitur), qui . . . ex Belgio transierunt (e), 

qui omnes fere f iis nominibus ciuitatum ap- 

pellantur, quibus orti ex ciuitatibus eo per- 

uenerunt: V12, 2; cum ab hibernis Ciceronis 

milia passuum abesset (c) circiter (c) LX eo- 

que post horam nonam diei Caesar peruenisset : 

V 53, 1 ; eodem die cum legionibus in Senones 

(c) proficiscitur magnisque itineribus eo per- 

uenit: VI 3, 6; in Lingones contendit, ubi duae 

legiones hiemabant. eo cum peruenisset, ad 

reliquas legiones mittit: VII 9, (4.) 5; nacti 

uacuas ab imperiis Sardiniam Valerius, Curio 

Siciliam cum exercitibus eo perueniunt {u. CC) : 

1>31,1; t quae gens paucis ante mensibus 

ultro ad Caesarem legatos miserat .... sed eo 

fama iam praecurrerat (c) . . . de proelio 

Dyrrachino: 3,80, (1.) 2; t Viennam per- 

uenit. ibi nanctus recentem equitatum, quem 

multis ante diebus eo praemiserat, . . . in 

Lingones contendit: VII9, (3.)4; 1 ab 

oppido autem decliuis locus . . . uergebat in 

longitudinem (c) *passus circiter CCCC. hac 

nostris erat receptus, quod eo incitati studio 

inconsultius processerant: 1,45, (5.)6; T 

ipse in munitione pro castris *considit; eo duces 

producuntur: VII 89,4; f cognoscit non 

longe . . . oppidum Cassiuellauni abesse .... 

eo proficiscitur cum legionibus: V21, (2.)4; 

t quod mons f suberat circiter mille passuum, 

eo se recipere coeperunt: 125,5; in castel- 

lum . . . inruperunt et quod eo (quo {pro et quod 

eo) dett.; Voss.) pulsa legio sese receperat, non 

nullos ibi repugnantes interfecerunt : 3,67,6; 

t traducere: VII 37, 7 u. ducere; t si 

forte Pompeius uacuam existimans Italiam eo 

traiecisset exercitum : 3, 29, 3 ; t planities 

erat magna et in ea tumulus terrenus . . . . eo, 

ut erat dictum , ad conloquium uenerunt: I 

43, 1 ; legionem Caesar . . . passibus ducentis 

ab eo tumulo constituit .... Ariouistus . . . 

praeter se denos ut (c) ad conloquiuni adduce- rent (c) , postulauit. ubi (c) eo uentum est, 
Caesar . . . commemorauit (c): 143, 2( — )4; 
diebusque circiter quindecim ad fines Belgarum 
peruenit. eo cum de improuiso celeriusque omni 
opinione uenisset: 11(2, 6;) 3,1; Caesar . . . ad 
dextrum cornu profectus . . . scuto . . . militi 
detracto, quod ipse eo sine scuto uenerat, 
. . . iussit (m. CC): 1125,(1.) 2; quod oppi- 
dum . . . paucis diebus, quibus eo uentum 
erat, expugnatum cognouerant: 11123,2; Cae- 
sar . . . ad exercitum proficiscitur. eo cum 
uenisset, . . . cognouit: IV6, (l.)2; huic im- 
perat, quas possit, adeat ciuitates . . . seque 
(c) celeriter eo (eo cel. fi) uenturum nuntiet: 
IV 21, 8; in Illyricum proficiscitur. . . . eo 
cum uenisset, ciuitatibus miUtes imperat: VI, 
(5.) 6; inde ad exercitum proficiscitur. eo cum 
uenisset, . . . inuenit: V2, (l.)2; ipse eodem, 
unde redierat, proficiscitur. eo cum uenisset, 
maiores iam (c) undique in eum locum copiae 
Britannorum conuenerant: Vll,(7.)8; ad flumen 
Tamesim (c) in fines Cassiuellauni exercitum 
duxit . . . . eo cum uenisset, animum aduertit 
(e): V18, (l.)2; in Transalpinam Galliam pro- 
fectus est. eo cum uenisset, magna difficultate 
adficiebatur, qua ratione ad exercitum peruenire 
posset: VII6, (l.)2; Caesar omnibus consiliis 
anteuertendum existimauit, ut Narbonem pro- 
ficisceretur. eo cum uenisset, . . . constituit: 
VII 7, (3.) 4; Nouiodunum erat oppidum Hae- 
duorum .... huc magnum numerum equorum 
. . . miserat. eo cuni Eporedorix Viridomarus- 
que uenissent . . ., existimauerunt: VII 55, (1. 
3.) 4; ipse . . . eum locum petit, quo naues 
adpelli iusserat. eo cum esset uentum (uent. 
esset p) , exploratores hostium . . . ab nostris 
opprimuntur: VII (60, 4;) 61,1; Ariminum . . . 
proficiscitur ibique tribunos plebis . . . conuenit ; 
. . . eo L. Caesar adulescens uenit: 1,8, (1.) 2; 
ipse unum diem ibi . . . moratus Corfinium 
contendit. eo cum uenisset, cohortes V . . . 
pontem fluminis interrumpebant: 1,16,(1.) 2; 
nuntiatur Afranio magnos commeatus (c) . . . 
ad flumen constitisse. uenerant eo sagittarii ex 
Rutenis, equites ex Gallia cum multis carris 
magnisque impedimentis: 1,51,1; pecuniam . . . 
in oppidum Gades contulit; eo sex cohortes . . . 
misit Gaiumque Gallonium, . . . qui eo pro- 
curandae hereditatis causa uenerat missus a 
Domitio, oppido Gadibus praefecit: 2,18,2; 
Cordubae conuentus . . . cohortes duas, . . . 
cum eo casu uenissent, . . . retinuit: 2,19,4; 
gratias agit . . . Gaditanis . . ., tribunis mili- 
tum centurionibusque, qiu eo praesidii causa 
uenerant, quod eorum consilia . . . confirmas- 345 is (eo) iste 346 sent: 2,21,1; Brundisiumque peruenit. eo le- 
giones XII, (et add. Ccllarius) equitatum omnem 
uenire iusserat: 3,2,1; ipse Oricum reuertitur. 
60 cum uenisset, euocantur illi ad conloquium: 
3, 16, (2.) 3 ; Cosam in agro Thurino {u. CC) 
oppugnare coepit. eo cum t a Q. Pedio praetore 
cum legione * * *, lapide ittus ex muro periit 
(c; eo cum Q. Ped. pr. missa legione lap. ict. 
ex m. periit F. Hoffni.: eo cum Q. Pedius 
praetor cum legione uenisset, 1. i. ex m. p. 
Kraff.: u. CC): 3,22,2. 

1)) = iii eos (eas): imponere u. inipono 
p. 82 A. b) fi) (4 liic); t (deprensis (c> 

nauibus circiter quinquaginta . . . atque eo 
militibiis impositis (p; iniectis a; cdd.) . . . 
oppido potitur: VII 58, 4;) has (columellas) 
inter se capreolis . . . coniungunt, ubi tigna . . . 
conlocentur. eo super tigna bipedalia iniciunt: 
2,10,3. 

B. i)er(inct ad ea, (juae sequuntur; a) propr. : 
cognouit . . . ipsum . iusidiarum (c) causa 
co {om. [i) profectum, quo nostros postcro die 
pabulatum uenturos arbitraretur : VII 18, 1 ; re- 
pulsis hostibus eo, quo (quod ^i) Labienum 
raiserat, contendit: VII 87, 3. 

b) trsl.: an paenitet uos, quod . . . adduxe- 
rim eoque illos compulerim, ut neque pe- 
dcstri itinere neque nauibus commeatu iuuari 
possint: 2,32,12; — accidisse igitur his, . . . 
uti eo recurrant et id cupidissime petant, 
quod paulo ante contempserint: 1,85,4; | 

in castra inrumpere conauttir, nec prius sunt 
uisi . . . quam castris adpropinquarent, usque 
eo, ut, qui sub uallo (c) teiiderent mercatores, 
recipiendi sui facultatem non habereut: VI 37, 
2; «uniuia difficultate rei frumentariae adfecto 
excrcitu . . ., u.sque eo, ut complurcs dies fru- 
n)ciil(j milites caruerint et pecore . . . extiemam 
famem sustentarint (c): VII 17,3. 

2. eo = 8iu tovro, ideo: eo quod: (I 14, 
2 u. in p. :i38 1).;) Heluetii, seu quod . . . 
exintinuirent . . ., siue eo (delcnd. cemct Ciacc), 
quod re frumeutaria iutercludi posse confidercnt, 
. . . nostros . . . laces.sere coeperunt: 123,3; 
pelles (erant) pro uelis alutaequo teuuiler con- 
fectae, hae (c) siue jjropter lini inopiam (c) 
atque eius usub inscientiam (inscientia [i) siue 
eo {o»i. [i), quod cst mugis uori simile, quod 
. . . taula oiiera iiauium rcgi uelis uon satis 
comniodc po.sse (c) arbitrabaiitur: III 13, G; 
(,'cd hoc (quoque add. iy.\ ptur. cdd.; om. (i ; 
eo iidd. ih; Sclin., Dh.) factuiu cst, quod acdi- 
ticio circumdato siliui . . . comitcs . . . paulisper 
equitum nostroruin uim Hustiiiueruiit: VI 30,3;) 
11 mcrcatoribii.s csl aditiis niagis oo (eo iiiagis [i) , u t quae bello ceperint quibus uendant ha- 
beant, quam quo ullam rem ad se importari 
d&siderent: IV 2,1; t (H 7, 1 «. 1. A. a> 

mittere.) 

3. eo c. comp. = ToaoiTw; A. seqn. quod: 
haec eo facilius magnam partem aestatis 
faciebant, quod nostrae uaues tempestatibus 
detinebantur summaque erat . . . diflBcultas 
uauigandi: 11112,5; H Heluetii, seu quod 

timore perterritos Romanos discedere a se exi- 
stimarent, eo magis, quod pridie . . . proe- 
lium non commisissent, siue eo, quod . . . con- 
fiderent, . . . coeperunt: 123; 3; conloquendi 
Caesari causa uisa non est et eo magis, quod 
pridie . . . Germani retineri non potuerant (c), 
quin : I 47, 2 ; reliquum erat certamen positum 
in uirtute, qua nostri milites facile superabant, 
atque eo magis, quod in conspectu Caesaris 
atque omnis exercitus res gerebatur: 11114,8; 
(naues) paulo facit humiliores, quam quibus in 
nostro mari uti coiisueuimus, atque id eo magis, 
quod propter crebras commutationes aestuum 
minus magnos ibi Huctus (c) fieri cognouerat: 
VI, 2; cum . . . hostibus spes uictoriae redinte- 
graretur, eo miigis, quod deustos pluteos turrium 
uidebant nec facile adire apertos ad auxilian- 
dum animaduertebant : VII 25, 1 ; controuersias 
regum . . . ad se . . . pertinere existimans atque 
eo magis ofticio suo conuenire, quod superiore 
consulatu cum patre Ptolomaco . . . societas erat 
facta, ostendit: 3,107,2; t eo sibi minus 

dubitationis dari, quod eas res . . . memoria 
tcneret: 114,1; ad hostes conteudit, eo minus 
ueritus nauibus, quod in litore molli . . . deli- 
gatas ad ancoras (c) relinquebat: V9, 1; 1 
aggerem cuniculis subtrahebant, eo scientius, 
quod apud eos magnae sunt ferrariae atque 
omne genus cuniculorum . . . usitatum est: VII 
22,2. 

B. seciu. quo: (respondit) atque eo grauius 
(se) ferre, quo minus merito populi Komaui 
(res) accidissent (c) : 1 14, 1 ; in quos eo grauius 
Caesar uindicaiidum statuit, quo diligcutius in 
reliquum teuipus a barbaris ius logatorum con- 
seruaretur: IH ItJ, 4. 

C. iion sequihir allud ununtiat.: se (c) in 
signa manipulosque coiciuut; eo magis timidos 
pertcrrciit militcs: VI 40, 1 ; in Sicori uadum 
rcpericbatur. iam uero co luagis illi maturan- 
duiii iter cxistiiiiabant: 1,03,1. 

Imm«: ibi coucitatis Dalmatis roliquisque 
barbaris Issam (P. Manut.; bissaiu O; hissara 
•v) a Caesaris amicitin auortit: 3,'J, 1. 

inte: auimi est ista mollitia (^; mo- 
lcstin a), 11(111 iiirtus, paulispcr iiiopiam (c) 347 iste ita 348 ferre non posse: VII 77,5; t (duae sunt 

Albae, alia ista, quam nouimus in f Aricia, 
et alia hic in f Italia. uolentes Romani discre- 
tionem facere istos Albanos dixerunt , illos 
Albenses: ap. Pomp. comm. art. Don. (Ki-il V 
p. 144); ef. Np. p. T5S sq. adnot.;) C. Caesar 
. . . in Dolabellam actionis I. lib. I.: isti {sic 
Hertx; actionis in libusti {uel inlibuisti) codd.; 
u. CC), quorum in aedibus fanisque posita et 
lionori eraut et ornatu : ap. Gell. IV 16, 8. 

It^tliliinis : Rutilius Lupus, qui Achaiam 
missus a Ponipeio obtinebat, Isthmum (sthu- 
muni af; stumum A7;/) praemunire iustituit, 
ut Achaia Fulium prohiberet : 3, 55, 2. 

ita. 1. pertiuet ad ea, quae anteceduut; 
A. uon lespoudet partieulae ut, sicut; a) =; 
eo niodo, ea latioue ((/. itaqne A.): muni- 
tiones . . . perfecit, ut ne magna quidem mul- 
titudine, si ita accidat (accidit M^: u. CC), 
t eius discessu munitionum praesidia circum- 
fundi possent : VII 74, 1 ; (reliquas merces com- 
meatusque ad obsidionem urbis, si (ita add. 
RSehii.) accidat <-dant v), reseruant: 1,36,3;) 
t ita (§ 5—8) Cassio industria Domitii, Fauonio 
Scipionis celeritas salutem attulit: 3,36,8; 
1 adgredi: 3,40,4 u. b); Tf his sunt ar- 

bores pro cubilibus: ad eas se adplicant atque 
ita paulum modo reclinatae quietem capiunt: 
VI27,3; 1 cogere: 3,49, 5 M. b); f 

commutare: 1116,2 u. b); t persuasi 

equitibus nostris, ... ut . . . cu:cuniuenta ab 
tergo acie prius perturbatum exercitum pelle- 
rent quam a nobis telum in hostem iaceretur. 
ita sine periculo legionum et paene sine uuhiere 
bellum conficiemus: 3, 86, (3.) 4; t reli- 

qui coeunt inter se et . . . sinistras sagis muol- 
uunt gladiosque destriuguut atque ita se a cae- 
tratis equitibusque defendunt . . . seque in 
castra recipiunt: 1,75,3; f cum ea ita 

(§1—5) sint, tamen, si obsides ab iis sibi 
dentur, . . . sese cum iis pacem esse facturum: 
114,6; magnam tamen haec res illis oflen- 
sionem et contemptionem ad omnes attulit, 
idque ita esse . . . etiam ex domestico iudicio 
atque animi confecientia intellegebaut: 3, 60, 2; 
1 ita (§ 1 — 7) tuto ac sine ullo uulnere ac peri- 
culo sex tabulata exstruxerunt: 2, 9, 8; t 
facere u. facio p. 1273 2. A. (3 loc.); ita 
(3, 51 et 52) uno die VI proeliis factis, . . . cum 
horum omnium ratio haberetur, ad duo (c) 
miUa (c) numero ex Pompeianis cecidisse re- 
periebamus: 3,53,1; 1 ita (§ 1—4) com- 

meatus et qui frumenti causa processerant tuto 
ad se recipit et rem frumentariam espedire in- 
cipit: 1,54,5; t si qui aut priuatus (c) aut populus eorum decreto non stetit, sacri- 
iiciis interdicuut .... quibus ita (om. fi) est 
interdictum, hi (e) numero . . . scelera- 
torum habentur: VI 13, (6.) 7; t hi nouis- 

simos adorti et multa mUia passuum prosecuti 
magnam multitudinem eorum fugientium con- 
ciderunt . . . . ita sine ullo periculo tan- 
tam eorum multitudinem nostri interfece- 
r u n t, quantum fuit diei spatium : II 11, (4 — )6 ; 
t illi . . . musculum turrimque latericiam 
libere incendunt. ita multorum (itaque duorum 
Kindscli.) mensium (c) labor hostium perfidia 
et ui tempestatis puncto temporis interiit: 2, 
14,4; f praeterire . . nou potui, quin 

. . . illum mitterem (ad te) gratiasque agerem; 
etsi hoc et feci (c) saepe et saepius mihi fac- 
turus uideor: ita de me mereris: ap. Cic. ad 
Att. IX Q A; 1 discussa (c) niue sex (c) 

iu altitudinem (c) pedum atque ita uiis (uiis 
ita.li) patefactis . . . ad flnes Aruernonim 
peruenit: VII 8, 2; t eos impeditos . . . 

adgressus magnam partem eorum concidit. . . . 
ita siue casu siue consilio deorum immortalium 
. . . ea (pars) princeps poenas persoluit: 112, 
(3.) 6 ; t ita (§ 1. 2) mobilitatem equitum, 

stabilitatem peditum in proeliis praestant: IV 
33,3; t ita (I 25) ancipiti proeUo diu atque 
acriter pugnatum est: 126,1; VII 50, 6 u. 
b); ita (1,43—46,3) uario certamine pugnatum 
est: 1,46,4; t recipere: 1,54,5 u. inci- 

pere; ae recip.-: 1,75,3 u. defendere; t 

Crassus . . . tertiam aciem (c) laborantibus 
nostris subsidio misit. ita proelium restitutum 
est, atque omnes hostes terga uerterunt: 1(52, 
7 ;) 53, 1 ; t Pompeius eo proelio imperator 

est appeUatus. hoc nomen obtiuuit atque ita se 
postea salutari passus "est: 3,71,3; t 

ita (§ 2—4) (itaque U) fastigate (c) atque ordi- 
natim structo tecto . . . musculus . . . contegi- 
tur: 2,10,5; t L- Plancus . . . locum capit 
superiorem diuersamque aciem . . . constituit, 
ne ab equitatu circumueniri posset. ita con- 
gressus impari numero magnos impetus legio- 
num equitatusque sustinet: 1,40, (5.) 6; t 
hos illi diligenter tuebantur: ita et nouam et 
repente collectam auctoritatem tenebant: VI 
12, 8 ; t pontem in Ai-are faciendum curat 

atque ita esercitum traducit: 113,1; t 

relinquebatur , ut . . . equitatum repellerent, eo 
summoto repente incitati cursu sese in ualles 
uniuersi demitterent (c) atque ita (item Paul) 
transgressi rursus in locis superioribus con- 
sisterent: 1,79,4; t cum . . . resisteretur 

Vincite, inquit, siita uultis, Sabinus : V 30, 1. 
b) = Itaque, cuiu ea esset (sit) leiuui cou- 349 ita 350 «licio: I 53, 1 u. a) restituere; II 11, G u. a) inter- 
ficere; eruptione facta neque cognoscendi , quid 
fieret , neque sui coUigendi hostibus facultatem 
relinquunt. ita (itaque B%} commutata fortuna 
eos, qui in spem potiundorum castrorum uene- 
rant, undique circumuentos interficiunt: III 6, 
(l.)2; cum . . . pacatam Galliam existimaret 
superatis Belgis, expulsis Germanis, uictis iu 
Alpibus Seduiiis, atque ita {(im. [i) inita hieme 
in (c) IUyricum profectus esset: 1117,1; erant 
eius modi fere situs oppidorum, ut . . . neque 
pedibus aditum iiaberent . . . neque nauibus. 
... ita utraque re oppidorum oppugnatio im- 
pediebatur: 11112,(1.) 2; accidit, ut esset luna 
plena, qui dies maritimos aestus maximos . . . 
efficere consueuit, nostrisque id erat incognitum. 
ita uno tempore et longas naues . . . aestus 
complebat ([J; compleuerat a ; «/</.) et onerarias 
. . . tempestas udfiictabat: IV29, (l.)2; (ipse 
(ita P) conuentibus Galliae citerioris peractis 
in IlljTicum proficiscitur: VI, 5;) lioc (latus) 
pertinet (c) circiter milia passuiim quingeuta. 
. . . huius (alterius) est longitudo iateris . . . sep- 
tingentorum milium. tertium . . . milia passuum 
octingenta in longitudinem esse existimatur (c). 
ita omnis insula est in circuitu uicies centum 
milium passuum: V13, (2. 5.)7; in medios ho- 
stes inrupit duobusque interfectis reliquos . . . 
paulum (c) sunimouit. conautibus auxiliari suis 
Frustra, inquit, meae uitae subuenire conamini. 
. . . proinde abite, dum cst facultas. . . . ita 
puguans post paulum (c) concidit ac suis saluti 
fuit: VII50, (5.)0; interiores . . . prius suos 
discessisse cognouerunt quam munitionibus ad- 
propinquarent. ita re infecta in oppidum reuer- 
terunt: VII 82, 4; renuntiat, quod consules ab- 
sint, sine illis non posse agi de compositione. 
ita saepius rem frustra teniptatam Caesar ali- 
quando diniittendam sibi iudicat: l,2(j, (5.) <> ; 
manus ferreas atque harpagones jjaraucrant 
magnoque numero pilorum, tragularum reli- 
quorumque telorum se instruxerant. ita cognito 
hostium aduentu suas naues ex portu educunt, 
cum Massiliensibus confiigunt: 1, 57, 2; hac ha- 
bita oralionc uullam in |)artem ab e.xercitu 
Curionis fit significatio, atcjue ita suas utcrque 
copias rcducit: 2, i!8, 4; erant per se magna, 
quao gesserant equites . . .; haec tamen ab 
ipsis intlatius commemorabantur. . . . multa 
practerea spolia profercbantur (c). . . . ita spei 
CurioniH milituui studia non deerant: 2, liil, (4.) 
5 ; Curio uuniquani se amisHo exorcitu . . . iu 
eiuH (CaesariH) cons])ectuni reucrHurum con- 
firuiat utque ita proelians intcrficitur: 2,42,4; 
OalenuH . . . litteras a Caesaro accij^it . . . j^or- tus litoraque omnia classibus aduersariorum 
teneri. quo cognito . . . naues . . omnes reuocat. 
una ex his, quae . . . (non) obtemperauit , . . . 
a Bibulo expugnata est ; qui de . . . omnibus 
. . . supplicium sumit. . . . ita (itaque b) in 
(c) exiguo tempore magnoque casu totius exer- 
citus salus constitit: 3, 14, (1— )3; ubi cum ... 
equitibus . . Caesaris Gallis atque Hispanis 
. . . pecuniam polliceretur , ab his est inter- 
fectus. ita magnarum initia rerum, quae . . . 
sollicitam Italiam habebant, celerera et facilem 
exitum habuerunt: 3, 22, (3.) 4; eam nauem ex- 
pugnauit, eodemque tempore ex altera parte 
. . . quattuor biremes . . . in interiorem por- 
tum (c) traduxit. ita ex utraque parte naues 
longas adgressus . . . IIII ex his abduxit (f; 
add. aJd), reliquas incendit : 3, 40, (2— )4 ; ut (c) 
erant loca montuosa et t ad specus angustiae 
uallium, has sublicis in terram demissis (c) 
praesaepserat terramque adgesserat (c) , ut 
aquam contineret (c). ita (Ox ; itaque rece.(?); 
edd.) illi necessario loca sequi demissa (c) ac 
palustria et puteos fodere cogebantur atque 
hunc laborem ad cotidiana opera addebant: 3, 
49, (4.) 5 ; Pompeianis magnam res ad recep- 
tuni difBcuItateni adferebat. . . . ita necessario 
atque ex tempore capto consilio Pompeius 
tumulum quendam occupauit: 3,51,(6 ~)8; quod 
eo loco plures erat legioues habiturus, relicto 
interiore uallo maiorem adiecerat munitionem. 
ita minora castra indusa maioribus castelli (c) 
atque arcis locum obtinebant: 3, Bti, (4.)5; is 
quoque . . . eo loco excesserat. ita complures 
dies *mama manserant castra: 3, 66, (6.) 7; ita 
(3, 66—70) paruae res magnum in utramque 
partem momentum habuerunt: 3,70,2; eodem 
tempore tertiam aciem Caesar, quae quieta 
fuerat . . . , procurrere (c) iussit. ita cum re- 
centes atquc intcgri defessis successissent, alii 
autem a tergo adorirentur, sustinere Pompei.>uii 
non potuerunt atque uniuersi terga uerteruut: 
3,94,(1.) 2; Cacsar . . . reperiebat T. Ampium 
ct)natum esse pecunias tollere Epheso ex fano 
Dianae, . . . sed interpellatum aduentu Caesaris 
profugisse. ita (cf. 3,33, 1.2) duobus tcniporibus 
Kphcsiae pecuniae Cacsar auxiliuni tulit: 3, 
105, 1. 

1(. ita rcspoudet parliciilnc ut, (sioiit); 
a) siculi . . ita: ot, sicuti nuu-i portibusque 
(Bibulus) Caesarem prohibebat, ita ipso omni 
lcrra earum regionum proliibcbatur: 3,15,1; 
ut cogcrentur sicuti rcliquuin commeatum , ita 
ligna atquc aquaiu t-orcyra (c) . . . supportare: 
3, 15, 3. 

b) u( . . . ita; y.): quod ab iiuii iiultis Gallis 351 ita 352 sollicitarentur, partim qui, ut ((B?) Q; om. 
A(B?)M^) Germanos diutius in Gallia uersari 
noluerant (nollent^), ita populi Romani exer- 
citum hiemare . . . in Gallia moleste ferebant : 
111,3; sed ut superioris temporis contentiouem 
nostri omnem remiserant, ita proximi diei casu 
admoniti omnia ad defensionem parauerant: 2, 
14,6; an non, uti corporis uulnera, ita exercitus 
incommoda siuit tegenda . . .? 2,31,6; atque 
ut nostri perpetuas munitiones t uidebant per- 
ductas cx castellis in proxima castella . . ., ita 
illi interiore spatio perpetuas munitiones efficie- 
bant: 3,44,4. 

p) ut . . . ita c. superl.: eorum (equitum) 
ut quisque est (om. Aim.) genere copiisque <c) 
amplissimus, ita plurimos circum (c) se am- 
bactos clientesque habet (habent p): VI15, 2; 
dicuntur sententiae graues; ut quisque acer- 
bissime crudelissimeque dixit, ita (quam add. 
codd. ; Np. ; dcl. Kindscher) maxime ab inimicis 
Caesaris conlaudatur : 1, 2, 8. 

i. ncfiue ad ea, quac anteceduut, ueque ad 
ea, qnae sequnntur, pertinet: Morini . . . spe 
praedae adducti primo non ita magno suo- 
rum numero circumsteterunt (milites): IV 37, 
1 ; erat uallis inter duas acies, ut supra demon- 
stratum est, non ita magna (Ciacc: magno 
codd.), at (Ciacc; aut 0~) difficili et arduo 
ascensu : 2, 34, 1 ; t Fabius , ut imperatum 

erat, nou ita multum moratus in itinere cum 
legione occurrit: V47,3; ut . . . quibus in 
pugna uitae periculum accideret (-rat NOx), 
non ita multo se reliquorum ciuium fatum ante- 
cedere existimarent : 2,6,1. 

3. pertinct ad ea, quae sequuntur: A. se- 
quitui- oratio obl. : is ita cum Caesare egit: 
si pacem populus Eomanus cum Hehietiis face- 
ret . . . : 113, 3 ; 1 milites . . . secessionem 
faciunt atque ita inter se per tribunos (c) mili- 
tum , . . conloquuntur: obsideri se a Cae- 
sare: 1,20,1; T eas ita dicere: non esse 

fas Germanos superare, si . . .: 150, 5; t 

his Caesar ita respondit: eo sibi minus dubi- 
tationis dari , quod . . . : 114, 1. 

B. sequ. nt comparatiunm: (triplicem aciem 
instruxit legionum quattuor ueteranorum f ita 
uti supra; sed in (sic AQ; Selin.; ita uti supra 
sed ia B' ; ita uti supra sein B-Mp; Oraeuius; 
Fr. , Db. ; [ita uti supra ;] scd in Kp. ; Hold. ; 
[ita uti supra se;] in Dt.'^; atque supra se in 
Dt.') summo iugo duas legiones . . . conlocari 
(X; conlocaret Oraeuius; Fr. , Db.; conlocauit 
Dt.'') . . . iussit (u. CC): 124,2;) cum esset 
Caesar in citeriore Gallia [in hibemis] , ita uti 
supra (c) demonstrauimus : 111,1; huius opcra Commii, (ita add. ^; Schn.) ut antea (ante P) 
demonstrauimus, . . . superioribus annis erat 
usus . . . Caesar: VII 76, 1; — ubi prima impedi- 
menta nostri exercitus . . . uisa sunt, quod 
tempua inter eos committendi proelii conuene- 
rat, ut (ita ut B-p; Schti.. Hold.) intra siluas 
aciem ordinesque (ita add. a) constituerant 
atque ipsi sese confirmauerant, subito . . . pro- 
uolauerimt : II 19, 6 ; pugnatumque ab hostibus 
ita acriter est, ut a uiris fortibus . . . pugnari 
debuit: 1133,4. 

C sequ. ut consecnt.: (fiumen Arar) in Rho- 
danum influit, incredibili lenitate, ita ut 
oeulis in utram partem fluat iudicari non pos- 
sit: 112,1; reliquum spatium . . ., qua flumen 
intermittit, mons continet magna altitudine, 
ita ut radices montis ex utraque parte ripae 
flurhinis contingant : 1 38, 5 ; aurigae . . . ex 
proelio excedunt atque ita currus (c) conlocant, 
ut , si illi a multitudine liostium premantur, 
expeditum ad suos receptum habeant : IV 33, 
2; * ita se omni tempore de populo Ko- 

mano meritos esse, u t paene in conspectu exer- 
citus nostri agri uastari , . . . oppida expugnari 
non debuerint: 111,3; ita Heluetios a maio- 
ribus suis institutos esse, uti obsides accipere, 
non dare consuerint: 114,7; equites hostium 
. . . cum equitatu nostro . . . conflixerunt, ita 
([i; Schn.; om. a; rell. edd.) tamen, ut nostri 
omnibus partibus snperiores fueiint atque eos 
(e) in siluas . . . compulerint: V15, 1; t 

se ita a patribus maioribusque suis didicisse, 
ut magis uirtute contenderent quam dolo 
aut insidiis niterentur (u. CC): 113,6; ita dies 
circiter quindecim iter fecerunt, uti inter nouis- 
simum hostium aemen et nostrum prinumi non 
amplius quinis aut senis milibus passuum inter- 
esset: 115,5; ita nostri acriter (c) in hostes 
. . . impetum fecerunt itaque hostes repente 
celeriterque procurrerunt , ut spatium pila (c) 
in hostes coiciendi non daretur: 152,3; reli- 
quos in fiigam coniecerunt, atque ita perterri- 
tos egerunt, ut non prius fuga desisterent quam 
in conspectum (c) agminis nostri uenissent: IV 
12, 2 ; cuius loci haec erat natura iitque (om. 
[i) ita (adeo ^) montibus angustissime (Paul; 
angustis X; edd.) mare continebatiu-, uti ex 
locis superioribus in litus telum adigi posset: 
IV 23, 3 ; reUquas copias . . . misit f captis (ita 
partitis P. Thomas; ita positis M. Miller; ita 
apertis Deiter; ita locatis Novdh; u. CG) qui- 
busdam cohortibus, uti (ut (i) numerus legio- 
num constare uideretur : VII 35, 3 ; huc teretes 
stipites . . . demittebantur (dimitt. X) ita, ut 
non aniplius digitis quattuor ex terra emine- 353 ita Italia 354 rent: VII 73, 6; (et tam (ow ita pro et tam?) 
paucis diebiis magna erat rerum facta com- 
rautatio ac 8e fortuna inclinauerat, ul nostri 
magna inopia . . . confiictarentur, illi omnibus 
abundarent rebus superioresque liaberentur: 1, 
52,3;) eam (contabulationem) in parietes in- 
struxerunt (-rant A7//) ita, ut capita tignorum 
extrema parietum structura tegerentur: 2,9,1; 
ubi hostes uiderunt ea, quae . . . refici non 
posse sperassent, paucorum dierum . . . labore 
ita refecta, ut nullus (e) perfidiae . . . locus 
esset nec quicquam omnino relinqueretur, qua 
. . . operibus noceri posset, . . . recurrunt: 2, 
16, 1 ; tempestas et nostros texit et naues Rho- 
dias adflixit, ita ut ad unam omnes . . . elide- 
rentur et naufragio interirent et ex magno re- 
migum . . . numero pars ad scopulos adlisa 
interficeretur , pars ab nostris detraheretur (c) : 
3,27,2. 

D. ita . . . ut = qiiidem . . . sed: atque 
haec Caesar ita administrabat, ut condiciones 
pacis dimittendas non existimaret: 1,26,2. 

Ita c. adicct. uel aduerb. u. 2. p. 351 
(4 loc); praeterea 152,3; 1133,4; (1,52,3.) 

Italia: ipse in Italiam magnis itineribus 
contendit duasque ibi legiones conscribit et tres, 
quae circum Aquileiam biemabant, ex hibernis 
educit : 1 10, 3 ; neque sibi homiues feros . . . 
tempcraturos cxistimabat, quin . . . in prouin- 
ciam exirent atque inde in Italiam contende- 
rent: 133,4; factum etiam nuper (eius hostis 
periculum) in Italia seruili tumultu: 140,5; 
cum (Cimbri Teutoniquc) iter iu (per B^a; om. 
h) prouinciam noatram atque Italiam facerent: 
II 29, 4; quas lcgationes Caesar, quod in Italiam 
Illyricumque properabat, inita (c) proxima (c) 
aestate (c) ad sc reucrti iussit: 1135,2; ipse 
. . . legionibus in hiberna (c) deductis in Jtaliani 
profectus est: 1135,3; cuni in Italiam profi- 
cisceretur Caesar, Scr. (ialbam . . . Ln Nantuates 
. . . misit: III 1, 1 ; discedens ab hibernis Cae- 
sar in Italiam , ut quotannis facere consucrat 
(c) , legatis imperat . . . , uti : V 1, 1 ; Caesarem 
(se) arbitrari profcctum in Italiam (italiu [i) : 
V 29, 2 ; magni intorcssc . . . ad opiiiiontm 
Galliae existimans tantas uidori llaliac lacul- 
tates, ut, si quid essct in bcllo dctrimonti 
acceptum , non modo id breui tempore sarciri 
(c) , sed etiam maioribus augeri (c) copiis pos- 
aet: VI 1,3; praesidio impedimentis icgionem 
quartam decimam rc^liquil, unam ex his tribus, 
quas proximc coiiHcriiitas cx Jtalia tradiixcrat: 
VJ32,5; IVum('iiloi|uc cxcrciUii iirouiso, ut in- 
stituerat, in Jtaliaiii ad coiiuciitus agcudos pro- 
fectus est: VI44,.'i; i|iiieta (}allia Cacsar, ut constituerat, in Italiam ad conuentuB agendos 
proficiscitur. ibi cognoscit de Clodii caede, de 
senatusque consulto certior factus, ut omnes 
iuniores Italiae coniurarcnt, dilectum tota pro- 
uincia habere uistituit: VIII, 1; his rebus in 
Italiam (italia a) Caesari (c) nuntiatis . . . in 
Transalpinam Galliam profectus est: VII 6,1; 
supplementumque, quod ex Italia adduxerat, 
in Heluios . . . conuenire iubet : VII 7, 5 ; huc 
magnum nmiierum equorum huius belli causa 
in Italia atque Hispania coemptum (c) miserat: 
VII 55,3; eo supplemento, quod nuper ex Italia 
uenerat , relicto Agedinci : VII 57, 1 ; quod . . . 
intcrclusis omnibus itineribus nulla re ex pro- 
uincia atque Italia subleuari poterat: VII 65, 
4; non oportere ante de ea re ad senatum re- 
ferri quam dilectus tota Italia habiti . . . essent : 
1,2,2; ad senatum refertur: tota Italia dilectus 
habeatur: 1,6,3; tota Italia dilectus habentur, 
arma imperantur, pecuniae a municipiis exi- 
guntur, e fanis toUuntur, omnia diuiiia humana- 
que iura permiscentur: 1,6,8; ne grauentur sua 
quoque ad eum (Pompeium) postulata deferre, 
si paruo labore magnas controuersias tollere 
atque omnem Italiam metu liberare possint: 1, 
9,1; tota Italia dilcctus haberi: 1,9,4; disce- 
dant in Italia omnes (omn. in it. ///) ab arrais: 
1,9,5; quo facilius omne Hadriaticum mare 
*ab extremis Italiae partibus regionibusque 
Graeciae in potestate haberet atque ex utraque 
parte bellum administrare po.sset: 1,25,3; ueri- 
tusque, ne ille Italiam dimittendam non exi- 
stimaret, exitus . . . Brundisini portus iinpedire 
instituit: 1,25,4; Pompeius, siue operibus Cae- 
saris permotus siue etiam quod ab initio (de 
add. f) Italia excedere constituerat , . . . in- 
cipit: 1,27,2; interea . . . Galliam Italiamque 
temptari se iib.scnte noicbat: 1,29, 3; Ciualitani, 
simul ad se Valerium niitti audierunt, nondum 
profecto ex Italia sua sponte Cottam ex oppido 
eiciunt: 1,30,3; debere cos Italiae totius aucto- 
ritatcm sequi potius quam unius hominis uolun- 
t.ati obtemperare: 1,35,1; nequc maxirai com- 
meatus (Beroald.; coraitatus eodd.) , qui ex 
Italia (ialliaque ucniehaiit, iii castra perucnire 
poteiaiit: 1,48,4; multi cx Italia ad Cn. Pom- 
peium proficiscebantur: 1,53,3; M. Varro . . . 
cognitis iis (c) rebus, quae sunt in Italia gestae, 
diffidens Pompeianis rcbus amicissime de Cae- 
saro loquobatur: 2,17,1; Caesar, etsi multis 
necessariisquc rebiis iii Italiam \-ia (h) reuo- 
cabatur, laiiicii coiistitiicrat iiiillam partom belli 
iu IliHiiiiniis icliiKniciv: 2,18,7; Caesar . . . 
iluas ibi Jegionos praesidio relinquit (c), ceteras 
in Itoliam mittit; ipse ad urbom proficiscitur : 355 Italia — itaque 356 2, 22, 6 ; conunemorat, quo sit eorum usus studio 
ad Corfinium Caesar, ut magnam partem Italiae 
beneficio atque auctoritate eorum suam fecerit: 
2, 32, 1 ; Pompeius enim nullo proelio pulsus 
uestri facti praeiudicio demotus Italia escessit: 
2, 32, 2 ; Caesar . . . prouinciam Siciliam atque 
Afiicam, sine quibus urbem atque Italiam tueri 
non potest, uestrae fidei commisit : 2, 32, 2 ; hac 
uos fortuna atque Ms ducibus repudiatis Cor- 
finiensem ignominiam, (in add. eodd.; an Ald.; 
del. Ciacc.) Italiae fugam {l; fuga Oaflt), 
(an add. 0\; Ald.) Hispaniarum deditionem 
. . . sequimini ! 2, 32, 13 ; cum fides tota Italia 
(totam italiam af) esset angustior neque cre- 
ditae pecuniae soluerentur, constituit, ut ar- 
bitri darentur: 3,1,2; legiones effecerat ciuium 
Romanoriun VIIII : V ex Italia, quas traduxe- 
rat ; unam . . . : 3, 4, 1 ; Caesar . . . contionatus 
apud milites, . . . aequo animo mancipia atque 
impedimenta in Italia reUnquerent : 3, 6, 1 ; satis 
esse magna utrimque incommoda accepta . . .: 
illum Italia expulsum amissa Sicilia et Sar- 
dinia duabusque Hispaniis et cohortibus in (add. 
Vascos.: om. codd.) ItaUa atque Hispania ci- 
uium Romanorum centum atque XXX : 3, 10, 
(4.) 5 ; (se) neque portas consuli praeclusuros 
neque sibi iudicium sumpturos contra atque 
omnis Italia populnsjzie Eom. iudicauisset: 3, 
12, 2 ; ibique reliquarum ex Italia legionum ad- 
uentum exspectare . . . constitmt: 3,13,5; cuius 
rei opinio toUi non poterit, cum in Italiam, es 
qua profectus sum, reductus existimabor beUo 
perfecto: 3,18,4; clam nuntiis ad llilonem 
missis . . . atque eo in Italiam euocato . . . 
sibi coniiinxit: 3,21,4; ita magnamm initia 
rerum, quae occupatione magistratuum et *im- 
periorum soUicitam Italiam habebant, celerem 
et facilem exitum habuerunt: 3, 22, 4; Antonius 
. . . plerasque naues in Italiam remittit ad reU- 
quos milites equitesque transportandos : 3, 29, 
2; pontones . . . Lissi relinquit hoc consUio, 
ut, si forte Pompeius uacuam existimans Ita- 
liam eo traiecisset exercitum, . . . aliquam Cae- 
sar ad insequendum facultatem haberet : 3, 29, 
3; III cohortes Orici . . . reUquit isdemque 
custodiam nauium longanmi tradidit, quas ex 
ItaUa transduxerat : 3, 39, 1 ; classesque ipsius, 
quas hieme in SicUia, GalUa, ItaUa fecerat, 
morabantur: 3,42,3; quod si fecisset, quietem 
ItaUae. pacem prouinciarum , salutem imperii 
(e) uni omnes acceptam relaturos: 3,57,4; ha- 
bendam fortunae gratiam, quod ItaUam sine 
aUquo uulnere cepissent : 3, 73, 3 ; ut, si . . . in 
ItaUam transiret \c), coniuncto exercitu cum 
Domitio per lUyricum ItaUae subsidio proficisce- retur: 3,78,4; si ab ora maritima Oricoque (c) 
discedere noUet, quod legiones equitatumque 
ex ItaUa exspectaret (c): 3, 78,6; spes uictoriae 
augetur, adeo ut quidquid intercederet temporis, 
id morari reditum in ItaUam uideretur: 3,82, 
2; multos autimmi pestilentia in ItaUa con- 
sumpsit: 3,87,3. 

[Falso : 2, 20, 6 u. Italica; duae sunt Albae, 
aUa ista, quam nouimus in Aricia (Marsia eoni. 
Xp.) et aUa hic in ItaUa (Latio eoni. Sp.) : 
ap. Pomp. comm. art. Don. (gramm. Lat. V 
p. 144 ed. Eeilj.] 

Italica: Varro, cum itinere conuerso sese 
ItaUcam {Faemus; itaUam codd.) uenturum 
praemisisset {Lips.; promisisset eodd.; conuerso 
equites ItaUcam praemisisset Ciaec.), cerrior ab 
suis factus est praeclusas esse portas : 2, 20, 6. 

Italicns : Caesar . . . de ItaUcis commeati- 
bus desperans . . . in Epirum rei frumentariae 
causa . . . L. Canuleium legatum misit: 3, 42,3. 

itaqne. A. (itdque) = et ita: ita nostri 
acriter in hostes signo dato impetum fecerunt 
itaque hostes repente celeriterque procurrerunt. 
ut: 152,3; (V3, 7 u. B.;) (in omnibus ciui- 
tatibus . . . facriones simt eanunque factionum 
principes (c) sunt, qui summam auctoritatem 
eonmi iudicio habere existimantur , quorum ad 
arbitrium . . . summa omnium rerum con- 
sUiorumque redeat. idque (fl; Schn., Db.; ita- 
que 3c; rdl. edd.) eius rei causa antiquitus in- 
stitutum uidetur, ne quis ex plebe contra po- 
tentiorem auxiUi egeret: VI 11, (3.) 4.) 

B. = ideo, igitur: (Heluetii) legatos ad 
Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo depre- 
catore a Sequanis impetrarent. Dumnorix . . . 
apud Sequanos plurimum poterat et Heluetiis 
erat amicus . . . et quam plurimas citutatea 
suo beneficio habere obstrictas uolebat. itaque 
rem suscipit et a Sequanis impetrat: I 9, (2 — )4; 
ne eius suppUcio Diuiciaci animum offenderet 
uerebatiu. itaque prius quam qtucquam co- 
naretur, Diuiciacnm ad se uocari iubet et . . . 
ctun eo conloquitur: 119, (2.) 3; Caesar . . . 
maturandum sibi existimauit, ne, si noua manus 
Sueborum ciun ueteribus copus Ariouisti sese 
conitmxisset , minus facUe resisti posset. itaque 
re frumentaria quam celerrime potiut comparata 
magnis itineribus ad Ariotustum contendit: I 
37, (4.) 5; . . . quod non fore dicto audientes 
neque signa latiui dicantur, niMI se ea re com- 
moueri; . . . itaque se quod in longiorem diem 
conlaturtis fuisset (c), repraesentatunun (c) et 
proxima nocte . . . castra motunun : I 40, (12 — ) 
14; amicitiam popuU Romani sibi omamento et 
praesidio, non detrimento esse oportere, v idque 357 itaqiie 358 I (itaquc Paul) se hac (c) spe petisse: 144,5; 
fjuorum aduentu et Remis . . . studium pro- 
pugnandi accessit et liostibus . . . spes podan<Ii 
oppidi discessit. itaque paulisper apud oppidum 
morati . . . ad castra Caesaris omnibus copiis 
contenderunt et . . . castra posueruut: 117,(2.) 
.'i; neque certa subsidia coulocari neque quid 
in quaque parte opus esset prouideri ueque ab 
uno omnia imperia administrari poterant. ita- 
qiie in tanta rerum iniquitate fortunae quoque 
euentus uarii sequebantur: II 22, (1.) 2; Baculus 
. . . et . . . Volusenus . . . ad Galbam adcur- 
runt atque unam esse spcm salutis docent, si 
eruptione facta extremum auxilium cxperiren- 
tur. itaque conuocatis ccnturiouibus celeriter 
milites certiores facit . . .: 111.5, (2.) .3; multa 
Caesarem tamen ad id bellum incitabant: . . . 
tot ciuitatum coniuratio, Ln primis ne hac parte 
neglecta reliquae nationes sibi idem licere ar- 
bitrarentur. itaque cum intellegeret . . . Gal- 
los . . . ad bellum mobiliter celeriterque excitari 
. . .,prius quam plures ciuitates conspirarent, par- 
tiendum sibi ac latius distribuendum exercltum 
putauit. itaque T. Labienum legatum in Treueros 
. . . mittit .... P. Crassum . . . in Aquitaniam 
proficisci iubet .... Sabjnum . . . mittit .... 
D. Brutum . . . in Venetos proficisci iubet. ipse 
eo . . . contendit: 11110,(1— )3; ll,l(-5); reli- 
qui neque quo se reciperent neque quem ad 
modum oppida defenderent habebant. itaque se 
(c) suaque (e) omnia Caesari dediderunt: III 
16, (3.) 4; in quos eo grauius Caesar uinclican- 
dum statuit, quo diligentius in reliquum tem- 
pus a barbaris ius legatorum conseruaretur. ita- 
quc omni senatu necato reliquos sub corona 
uendidit: 11 1 IG, 4; codem fere tempore P. Cras- 
MUH cum in Aquitaniam pcruenis.set, . . . non 
mcdiocrem sibi diligentiam adliibendam intel- 
legebat. itaque (ita a) re frumentaria prouisa, 
auxiliis equitatuque comparato . . . in Sotia- 
tium (c) fines exercitum introduxit: 11120,(1.) 
2; eiuB modi sunt (c) tompestates consccutae, 
uti . . . diutius sub pellibus militcs contineri 
non possent. itaque uastati.s omnibus eorum 
agris . . . exercitum reduxit (fl; perduxit a): 
III 29, (2.) 3; neque eorum moribus turpius 
quicquam aut inertius habetur quam ephippiis 
uti. itaquc ad qucmuis numcrum ephiiipiatorum 
e(|uitum quamuis puuci adirc audiiil: IV 2, (4.) 
5; inaxinmm pulant csse laudem quam latis- 
simc a suis (iiiibus uacarc {<■) agros .... ita- 
(luc uiui cx parte a Suebis circiter milia piis- 
Huum sescciita (c) agri uacarc dicuntur: IV 3, 
(l.)2; nauibuH transire . . . nequo suae ncqiic 
jiopuli Komani dignitatis cssc statiicbat. ita- que, etsi summa difficultas faciendi (c) pon- 
tis proponebatur . . . , tamen id sibi conten- 
deudum aut aliter non traducendum exercitum 
existimabat: IV17, (l.)2; magno sibi usui (c) 
fore arbitrabatur, si modo insulam adisset (c), 
genus hominum perspexisset , loca, portus, 
aditus cognouisset; quae omnia fere GaUis 
erant incognita. neque enim temere praeter 
mercatores illo (c) adit (c) quisquam neque iis 
(c) ipsis quicquam praeter oram maritimam 
atque eas regiones, quae sunt contra Gallias, 
notum est. itaque uocatis (c) ad se undique 
mercatoribus neque quanta esset insulae magni- 
tudo neque . . . neque . . . neque qui essent 
. . . idonei portus reperire (c) poterat: IV 20, 
(2 — )4; optimuui factu esse duxerunt rebellione 
facta frumento commeatuque nostros prohibere. 
. . . itaque rursus coniuratione facta paulatim 
ex ciistris discedere et (c) suos clam ex agris 
deducere coeperunt : IV 30, 2 ; at Cacsar , etsi 
nondum eorum consilia cognouerat, tamen . . . 
forc id, quod accidit, suspicabatur. itaque ad 
omnes casus subsidia comparabat: IV 31,(1.) 2; 
nam et frumcntum ex agris cotidie in castra 
conferebat et quae grauissime adflictae erant 
naues , eanim materia atque aere ad reliquas 
reficiendas utebatur, et quae ad eas res erant 
usui, ex continenti comportari (c) iubebat. 
itaque cum summo studio a militibus admini- 
straretur, XII nauibus amissis reliquis ut naui- 
gari (c) 'satis commode posset eftecit: IV 31, (2.) 
3; sese idcirco ub suis discedere atque ad eum 
uenire noluisse, quo facilius ciuitatem in officio 
contineret, ne omnis nobilitatis discessu plebs 
propter imprudentiam laberetur. itaque esse (c) 
ciuitatem in sua potestate, seseque . . . ad eum 
. . . uenturum . . .: V3, (6.)7; (statuebat,) quod 
longius eius (l)unuiorigis) amentiam progredi 
uidebat, prospiciendum, ne quid sibi ac rei pu- 
blicae nocere posset. itaque dies cireiter XXV 
in eo loco commoratus . . . dabat operara, ut 
in officio Dumnorigem contiueret . . . : V 7, (2.) 
3; maxima coorta tempestate prope omnes 
naues adflictas atquo iu litus (c) eiectas esse, 
quod ueque ancorac funcsque 'sustinereut neque 
uautae guberuatoresque iiim tempestatis pati 
poBsent. itaque ex eo concursu naiiiiim magnum 
esse incommodum acceptum: V 10, (2.) 3; cadem 
fore, quae ex nuntiis littcrisquc cognouerat, 
coram jierspicit, sic ut amissis circiter XL 
nauibus rcliquac tamcn reiici jiosse maguo 
ncgotio uidcrcnlur. itaquc cx legiduibus fabros 
doligil (c) et ex coutinenti alios arcessi (e) 
iubet. . . . scribit. . . . statuit: Vll,(2.)3; illi 
(logati) . . ., ctsi ab hosto ea dicobantur, taincii 

23 359 itaque 360 non neglegenda existimabant , maximeque hac 
re permouebantur, quod . . . uix erat creden- 
dum. itaque ad consilium rem deferunt : V 28, 
(l.)2; facile hac oratione Neruiis persuadet. 
itaque confestim dimissis nuntiis ad Ceutrones 
. . . Geidumnos . . . quam maximas manus (c) 
possimt cogunt {c) et . . . aduolant (c): V 
(38, 4 ;) 39, 1 ; Labienus . . . ne quam occasio- 
nem rei bene gerendae dimitteret cogitabat. ita- 
que a Cingetorige . . . oratione Indutiomari 
cognita . . . nuntios {om. p) mittit (circum- 
mittit P) ad finitimas ciuitates equitesque undi- 
que euocat; . . . dicit: V57, (l.)2; Caesar . . . 
maturiiis sibi de bello cogitandum putauit. ita- 
que nondum hieme confecta proximis quattuor 
coactis legionibus de improuiso in fines Ner- 
uiorum contendit et . . . coegit : VI (2, 3 ;) 3, 1 ; 
tantis excitati praemiis et sua sponte multi in 
disciplinam conueniunt et a parentibus pro- 
pinquisque mittuntur. magnum ibi numerum 
uersuum ediscere dicuntur. itaque annos non 
nulli XX (c) in disciplina permanent : VI 14, 
(2.) 3; fuit antea tempus, cum Germanos Galli 
uirtute superarent, idtro bella inferrent, . . . 
trans Ehenum colonias mitterent. itaque (atque 
(i) ea quae fertilissima Germaniae sunt loca 
. . . Tectosages occupauerunt atque ibi consede- 
runt: VI24, (l.)2; hoc ueteres non probant 
milites, quos . . . una profectos docuimus. ita- 
que inter se cohortati . . . per medios hostes 
perrumpunt incolumesque . . . in castra per- 
ueniunt : VI 40, 4 ; magnam haec res Caesari 
difficultatem ad consilium capiendiun adferebat. 
. . . praestare iiisum est tamen omnes diffi- 
cultates perpeti quam tanta contumelia accepta 
omnium suorum uoluntates alienare. itaque 
cohortatus Haeduos de supportando commeatu 
praemittit ad Boios, qui . . . hortentur .... 
ad Boios proficiscitur : VII 10, (1— )3; simUi 
omnem exercitum inopia premi, nec iam lures 
sufficere cuiusquam nec ferre operis laborem 
posse. itaque statuisse imperatorem . . . triduo 
exercitum deducere: VII 20, 11; plusque animo 
prouidere et praesentire existimabatur (Vercinge- 
torix), quod . . . censuerat. itaque ut reli- 
quorum imperatorum res aduersae auctoritatem 
minuunt, sic huius ex contrario dignitas in- 
commodo accepto in dies augebatur: VII 30, 
(2.) 3; erat in magnis Caesari (c) difficultatibus 
res, ne maiorem aestatis partem flumine im- 
pediretur , quod non fere ante autumnum Elauer 
uado transiri solet. itaque, ne id accideret, 
. . . in occulto restitit .... misit .... coepit. 
. . . reuocauit: VII 35, (1.) 2; eo cum Epore- 
dorLx Viridomarusque uenissent et . . . cogno- uissent, . . . non praetermittendum tantum (c) 
commodum existimauerunt. itaque interfectis 
Nouioduni custodibus . . . pecuuiam atque 
equos inter se partiti sunt . . . : VII 55, (4.) 
5( — 9); Caesar maturandum sibi censuit. . . . 
itaque admodum magnis diurnis nocturnisque 
itineribus confectis contra omnium opinionem 
ad Ligerem uenit . . . : VII 56, (1— )3(— 5) ; tantis 
subito difficultatibus obiectis ab animi uirtute 
auxilium petendum uidebat. itaque (fl; Schn.; 
otn. rell.) sub uesperum consilio (c) conuocato 
cohortatus, ut . . . administrarent, naues . . . 
singulas equitibus Rom. attribuit et . . . iubet 
. . .: VII (59,6;) 60,l(-4); qua re ad haec 
rursus opera addendum Caesar putauit, quo 
minore numero militum munitiones defendi (c) 
possent. itaque truncis arborum . . . abscisis . . . 
perpetuae fossae . . . ducebantiu: . . . : VII 73, 
2(— 9); conciu-runt (c) his auxiliis uisis; fit 
(c) gratulatio inter eos, atque omnium animi 
ad laetitiam excitantur. itaque (atque AQ) 
productis copiis ante oppidum considunt et 
proximam fossam cratibus integunt atque aggere 
explent seque . . . comparant: VII 79, (3.) 4; nec 
tribunis plebis sui periculi deprecandi . . . facul- 
tas tribuitur, sed de sua salute septimo die 
cogitare coguntur .... decurritur ad illud ex- 
tremum . . . senatus consultum . . . : dent ope- 
ram consules . . . , ne quid res pubUca detri- 
menti capiat. haec senatus consulto {CC) per- 
scribuntur a. d. VII. Id. lan. itaque V primis 
diebus, quibus baberi seuatus potuit, . . . et 
de imperio Caesaris et de amplissimis uiris, 
tribunis plebis, grauissime acerbissimeque decer- 
nitur: 1, 5, (1— )4; erat iniqua condicio . . . exer- 
citiun Caesaris uelle dimitti, dilectus habere. 
. . . tempus uero conloquio non dare neque 
accessurum polliceri magnam pacis despera- 
tionem adferebat. itaque ab Arimino M. An- 
tonium cum cohortibus V Arretium mittit; 
ipse Arimini cum duabus [legionibus] subsistit 
ibique dilectimi habere instituit .... occupat : 
1,11,(1 — )4; post paulo tamen . . . quae igno- 
rabant de L. Domitii fuga cognoscimt. ita- 
que omnes uno consiUo Domitium productum 
in publicum circumsistuut et custodiunt lega- 
tosque . . . ad Caesarem mittunt: 1,20, (4.) 5; 
atque haec Caesar ita administrabat , ut con- 
diciones pacis dimittendas non existimaret; ac 
tametsi magnopere admirabatur Magium, quem 
ad Pompeium cum mandatis miserat, ad se 
non remitti . . . , tamen omnibus rebus in eo 
perseuerandum putabat. itaque Caninium . . ., 
familiarem necessarium^we Scribonii Libonis, 
mittit ad eum conloquii causa: 1,26, (2.) 3; 361 itaque 362 Brundisini . . . Pompei contumeliis permoti 
Caesaris rebus fauebant. itariue cognita Pompei 
profectione . . . uulgo ex tectis signilicabant. 
1,28, (1.) 2; interea ueterem exercitum, duas 
Hispanias confirmari . . ., auxilia, equitatum 
parari, Galliam Italiamque temptari se absente 
nolebat. itaque in praesentia Pompei sequendi 
rationem omittit, in Hispaniam proficiscicon- 
stituit . . .: 1, (29, 3;) 30, 1; genus erat pugnae 
militum illorum, ut . . . procurrereut (e), . . . 
pugnarent .... ipsi autem (nostri milites) suos 
ordines (c) seruare neque ab signis discedere 
neque . . . eum locum, quem ceperant, dimitti 
censuerant (CC) oportere. itaque (ita b) per- 
turbatis antesignanis legio . . . locum non (c) 
tenuit atque in proximum collem sese recepit: 
1,44, (l—)5; nostri cum (c) minus exercitatis 
remigibus minusque peritis gubernatoribus ute- 
bantur . . ., tum etiam tarditate et grauitate 
nauium impediebantur : factac enim subito ex 
umida materia non euudem usum celeritatis 
habebant (c). itaqne, dum locus comminus 
(c) pugnandl daretur, aequo animo singulas 
binis uauibus obiciebant atque . . . : 1, 58, (3.) 
4; magnum in timorem Afranius Petreiusque 
perueniunt, ne omnino frumento pabuloque iu- 
tercluderentur, quod multum Caesar equitatu 
ualebat. itaque coustituunt ipsi (?) his locis 
excedere et in Celtiberiam bellum transferre: 1, 
61,2; iam uero eo magis illi maturandum iter 
existimaljant. itaque duabus auxiliaribus cohor- 
tibus Ilerdae praesidio relictis . . . Sicorim trans- 
eunt et . . . castra coniungunt (c): 1,63, 1 ; quo- 
rum . . . uocibus excitatus Caesar, etsi timebat 
tantae magnitudini(c)flumini8 exercitum obicerc, 
conandum tamen . . . iudicat. itaque infirmiores 
milites . . . deligi iubet .... hos cum legione 
una praesidio castris reliuquit; reliquas legiones 
expeditas educit magnoque numero iumcntorum 
in flumine . . . coustituto traducit exercitum: 
1, 64, (4.) 5. (6.); frumenti copiam legionarii nou 
nuUam (c) habebant . . . , caetrati auxiliares- 
que nullam. . . . itaque magnus eorum cotidie 
numeruH ad Caesarem perfugiebat: 1,78, (1.) 2; 
perpcssos (so) omnium rerum inopiaiu; minc 
uero . . . neque corpore ^laboreui neque auimo 
iguominiam forre posae. itaquc (ita h) .so uictos 
confiteri: 1,84, (4.) 5; tautaque (erat) f niulti- 
tudo (amplitudo Paul) tormentorum, ut eorum 
uim uullao . . . uineao sustinere possent. asse- 
res cnim pedum XII cusiiidibus prucfixi . . . pcr 
II II ordincH (Talium in tcrra dcligcbaulur. ita- 
«luo pedalibuH lignia couiuuctis iuter hc iiorti- 
cuH integobantur . . .: 2, 2,(1 — )3; eodem lirulus 
couteudil aucto nauium numcro. iiam ad vm, quae factae erant Arelate . . ., captiuae Massi- 
liensium accesserant sex. has . . . omnibus rebus 
instruxerat. itaque suos cohortatus . . . plenus 
spei bonae . . . aduersus eos (c) proficiscitur : 
2, 5,(1.) 2; Nasidianae naues nullo usui fuerunt 
celeriterque pugna excesserunt; non enim has 
. . . propinquorum praecepta ad extremum 
uitae periculum adire cogebant. itaque ex eo 
numero nauium nulla desiderata est: 2,7,(1.) 
2; captam (se) suam urbem uidere; opera per- 
fecta, turrim subrutam: itaque ab defensione 
desistere : 2, 12, 3 (JSp. 4) ; nostri . . . proximi 
diei casu admoniti omnia ad defensionem pa- 
rauerant. itaque multis interfectis reliquos in- 
fecta re in oppidum reppulerunt: 2,14,6; Cae- 
sar, etsi multis necessariisque rebus in Italiam 
(c) reuocabatur, tamen constituerat nullam 
partein belli in Hispaniis relinquere, quod . . . 
sciebat. itaque duabus legionibus missis iu 
ulteriorem Hispaniam . . . ipse ciun (c) DC 
equitibus magnis itiueribus progreditur (c) 
edictumque praemittit: 2, (18, 7 ;) 19, 1 ; (t neque 
enim ex Jlarsis Paelignisque ueniebant, ut qui 
superiore nocte in coutuberniis commilitesquc 
nonnulli grauiora sermones militum dubia 
durius accipiebantur {sic codd.; neque euim ex 
Marsis PaeUgnisque ueniebant Vticam, qui non 
[superiore noctej tuto a Vari iu Curionis castra 
commearent — . Itaque nonnulli grauiores ser- 
mones militum [dubia] durius accipiebantur sio 
Dt.): 2,29,4;) auimus Attianorum . . . nihil 
de re.sistendo cogitabat, omnesque se iam (c) 
ab equitatu circumueniri arbitrabantur. ita- 
que prius quam . . . nostri propius accedc- 
rent, omnis Vari acies terga uertit seque in 
castra recepit : 2, 34, 6 ; sed cum loci natura et 
munitio castrorum aditum (c) prohibebant (c>, 
tum (c) quod . . . Curionis milites iis (c) rebus 
iudigebaut, quae ad oppugiiatiouem castrorum 
erant usui. itaque Curio exercitum iii castra 
reducit: 2,35,(5)6; erat in oppido (c) multi- 
tudo iiisolens belli . . ., Vticenses pro quibus- 
dam Caesaris in se beneficiis illi amicissimi, . . . 
terror ex superioribus proeliis magnus. itaque 
de deditione (minca |iu| palam loquobaiitur et 
cum P. Attio agebant, ne: 2,36,(1.) 2; ubi . . . 
comperit minus V et XX milibus . . . eius 
(lubae) copias abesse, . . . sese iu C'astra Cor- 
nelia recepit .... castra erant ad belluiu du- 
cendum aptissima .... non materia . . ., unii 
frumentum . . . delicore potciat. itaiiuo (inuiiuiu 
siioriim coiisensii Curio rolii|uaM copias oxspeo- 
tarc ct boUum duoeie parabat : 2,37,(3 — )6; sed 
tantiis fuit omniiim ttirror, ut alii adossc 
copias iiibac dicerout, alii . . ., alii cliuisom 363 itaque — item 364 hostium ccleriter aduolaturam suapicarentur. 
itaque perterritis omnibus sibi quisque cou- 
sulebat : 2, 43, (2.) 3 ; fiebat aequitate decreti . . ., 
ut reperiri non possent (c), a quibus initium 
appellandi nasceretur. nam fortasse inopiam 
excusare . . . etiam mediocris est animi; inte- 
gras uero tenere possessiones qui se debere 
fateantur cuius auimi aut cuius impudentiae 
est? itaque hoc qui postularet reperiebatur 
nemo : 3, 20, (2 — )4 ; incredibili felicitate auster 
. . . in Africum se uertit. hic subitam com- 
mutationem fortunae uidere licuit: qui modo 
sibi timuerant, hos tutissimus portus recipie- 
bat (t) , qui nostris nauibus periculum intule- 
rant, de suo timere cogebantur. itaque tempore 
commutato tempestas et nostros texit et naues 
Khodias adflixit, ita ut . . .: 3, (26,5— )27,2; 
acerbissime imperatae pecuniae tota prouincia 
exigebantur .... accedebant ad haec grauis- 
simae usurae .... itaque aes alienum prouin- 
ciae eo biennio niultiplicatum est : 3, 82, (1 — )5 ; 
(Scipio) Fauonio auxilium ferre contendit. ita- 
que die ac nocte continuato itinere ad eum 
peruenit: 3, 36, (7.) 8; ubi ilhim suis locis se 
tenere animum (e) aduertit, reducto in castra 
exercitu aliud sibi consilium capiendum exi- 
stimauit. itaque postero die . . . Dyrrachium 
profectus est: 3, 41, (2.) 3; (omnia enim flumina 
. . . Caesar aut auerterat aut . . . obstruxerat 
. . . terraraque adgesserat (c), ut aquam con- 
tineret (c). ita (O; ; itaque recc.?; edd.) illi 
necessario loca sequi . . . palustria et puteos 
fodere cogebantur: 3, 49, (4.) 5;) temptandam 
sibi Achaiam . . . existimabat Caesar. itaque 
(existimabat. caesar itaque rodd.) eo Q. (c) 
Calenum misit eique (c) Sabinum et Cassium 
. . . adiungit : 3, 55, 1 ; duplicem eo loco fece- 
rat uallum .... sed operum magnitudo et 
continens omnium dierum labor . . . perficiendi 
spatium non dabat. itaque contra mare trans- 
uersum uallum . . . nondum perfecerat: 3,63, 
(3 — )5; accessere subito . . . Pompeiani . . .; 
simul . . . in exteriorem (c) uallum tela iacie- 
bant, . . . magnaque multitudo sagittariorum . . . 
circumfundebatur. multum autem ab ictu la- 
pidum, quod unum nostris erat telum, uiminea 
tegimenta . . . defendebant. itaque cum om- 
nibus rebus nostri premerentur atque aegre re- 
sisterent, animaduersum est uitium munitionis, 
quod supra demonstratum est atque . . . (Pom- 
peiani nostros) terga uertere coegerunt: 3,63, 
(6— )8; quae (cohortes) fugientes conspicatae 
neque illos suo aduentu confirmare potuerunt 
neque ipsae (c) hostium impetum tulerunt. ita- 
que quodcumque addebatur subsidio, id eor- ruptum (CC) timore fugientium terrorem et 
periculum augebat: 3,64,(1.) 2; Caesar a (c) 
superioribus consiliis depidsus omnem sibi com- 
mutandam belli rationem existimauit. itaque 
uno tempore praesidiis omnibus deductis . . . 
coactoque in unum locum exercitu contionem 
. . . habuit hortatusque est, ne: 3,73,1; Cae- 
sar neque satis mihtibus perterritis confidebat 
. . . et ... magnopere rei frumentariae time- 
bat. itaque nuUa interposita mora . . . impe- 
dimenta omnia (c) silentio . . . Apolloniam 
praemisit . . .: 3, (74, 3 ;) 75, 1 ; timens Domitio 
. . . ad eum omni celeritate . . . ferebatur. 
totius autem rei consilium his rationibus ex- 
plicabat , ut . . . cogeret. itaque praemissis nun- 
tiis ad Cn. Domitium Caesar ei (c) scripsit et 
quid fieri uellet ostendit . . .: 3, 78, (2— )5; quae 
gens paueis ante mensibus . . . praesidium . . 
ab eo militum petierat. sed eo fama iam prae- 
currerat (e) . . . de proelio Dyrrachino , quod 
multis auxerat (c) partibus. itaque Androsthe- 
nes, praetor Thessaliae, cum se uictoriae Pom- 
pei comitem esse mallet . . . , omnem ex agris 
multitudinem . . . iu oppidum cogit portasque 
praecludit et . . . mittit: 3, 80, (1— )3; mUites 
docuit, quantum usum haberet . . . potiri op- 
pido . . . opulento, . . . prius quam auxilia 
concurrerent. itaque usus singiilari militum 
studio eodem quo uenerat die . . . oppidum 
. . . expuguauit: 3, 80, (5.) 6; temptandum Cae- 
sar existimauit, quidnam Pompeius propositi 
aut uoluntatis ad dimicandum haberet. itaque 
ex castris exercitum eduxit aciemque instruxit : 
3,84,(1.) 2; his erat rebus effisctum, ut equi- 
tum mille . . . VII mihum Pompeiauorum im- 
petum . . . sustinere auderent neque . . . ter- 
rerentur. uamque (itaque?) etiam per eos dies 
proelium secvmdum equestre fecit: 3, 84, (4.) 5; 
naues longas occupare hostes conabantiu- . . .; 
quas si occupauissent, classe Caesari (c) erepta 
. . . commeatu auxiliisque Caesarem prohibe- 
rent. itaque tanta est contentione actum, quanta 
agi debuit, cum illi (c) celerem in ea re uic- 
toriam , Iii (c) salutem suam consistere uide- 
rent: 3, 111, (4.) 5. 

item. A. uou respoudet partifula ut; 
a) nou additur atque', et, que: Haedui . . . 
legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium. 
. . . eodem tempore . . . Ambarri . . . Cae- 
sarem certiorem faciuut sese . . . non facOe ab 
oppidis uim hostium prohibere. item Allobroges 
. . . se ad Caesarem recipiunt et demonstrant 
sibi praeter agri solum nihil esse reliqui: 111, 
(2. 4.) 5; si Haeduis de iniuriis, quas ipsis sociis- 
que eorum intulerint, item si AUobrogibus satis 365 item 366 tfaciant, sese cum iis pacem esse facturum: I 
14, 6; iu8 esse belli, ut, qui uicissent, iis, quos 
uicissent, quem ad modum uellent imperarent: 
item (recc; ide ttel id est A') populum Ko- 
manum uictis non ad alterius praescriptum, 
sed ad suum arbitrium imperare consuesse: I 
30,1; legionem Caesar, quam cquis deuexerat 
(e), passibus ducentis ab eo tomulo constituit. 
item equites Ariouisti pari interuallo constite- 
runt: 143,2; C. Valerius Procillus, cum . . . 

tuinctus traheretur, in ipsum Caesarem . . . in- 
cidit .... item M. Metius repertus et ad eum 
reductus est: I 53, (5.) 8; sex legiones pro castris 
in acie constituit. hostes item (et culd. fi) suas 
copias ex castris eductas instruxerant : 118,5; 
omnes maiores natu ex oppido egressi manus 
ad Caesarem tendere et uoce signiiicare coepe- 
runt, sese iu eius fidem . . . uenire .... item, 
cum ad oppidum accessisset . . ., pueri mulieres- 
que ex muro passis manibus suo more pacem 
uh Romanis petierunt: 1113,(2.) 3; Caesar ne- 
cessariis rebus imperatis ad cohortandos milites 
. . . decucurrit (c) et ad legionem decimam (f) 
deuenit. milites . . . cohortatus . . . proeiii com- 
niittendi signum dedit. atque in alteram partem 
item cohortandi causa profectus pugnantibus 
occurrit: 1121,(1 — )4; legionis nonae et deci- 
inae milites . , . Atrebates . . . celeriter ex 
loco superiore in flumen compulenmt .... ipsi 
. . . in locum iniquum progressi rursus resi- 
stoiites (c) hostes redintegrato proelio iii fugam 
<:oiiiecerunt (e). item alia in parte . . . legiones 
uiidecima et octaua profligatis Veromanduis . . . 
ex loco superiore in ipsis fluminis ripis proelia- 
bautur: 1123,(1 — )3; Cacsar ab decimae legio- 
nis cohortatione ad dextrum cornu profectus, 
ul)i suos urgeri . . . uidit, . . . iussit. . . . Caesar 
cum septimam legionem , quae iuxta constite- 
rat, item urgeri ab hoste uidisset, . . . monuit: 
II (25, 1 ;) 2(j, 1 ; ibi cum alii fossas complerent, 
alii multis telis coniectis defensores uallo muni- 
tionibusque depellercnt auxiliaresque . . . l.ipi- 
1 dibus telisque subministiaiidis . . . speciem 
I atque oi^inionem pugnaiitium praeberent , cum 
item ab liostibus constanter ac non timide pu- 
gnaretur telaque . . . non frustra acciderent, 
equites . . . renuntiauerunt: 11125,1; Caesar 
(e) exercitum . . . in Aulcrcis Lexouiisquc, 
reiiquis item (in add. ^) ciuitatibus, (juae pro- 
xime ((•) bellum fccerant, in hibernis c(mlo- 
cuuit: 111 2!), 3; iV 1, 1 u. b) (i); tigua bina . . . 
intoruallo pedum duornm inter se iungebat. 
Iiucc cum . . . adegerat . . . , his item contraria 
duo ad eundeni modum iuncta (r) . . . n\> in- 
rcrioro |p«rtc . . . Htaliicb:it : fV l7,(3--)5; tiiiii nostri cohortati inter se . . . uniuersi ex naui 
de.siluerunt (c). hos item (alii add. Ald.) ex 
))roximis [primis] nauibus cum conspexissent, 
subsecuti hostibus adpropinquarunt (c) : IV 25, 
(5.) 6; scaphas longarum nauium, item specu- 
latoria nauigia militibus compleri iussit:IV26, 
4 ; cum his (Menapiis) esse hospitium Ambiorigi 
sciebat; item per Treueros uenisse Gemianis 
(c) in amicitiam cognouerat: VI 5, 4; multaque 
in ea (silua) genera ferarum nasci constat, quae 
reliquis in locis uisa non sint . . . . est bos 
cerui figura .... sunt item quae appellantur 
alces (c): VI (25, 5; 20, 1;) 27,1; Gabalos pro- 
ximosque pagos Aruernorum in Heluios , item 
Rutenos Cadurcosque ad fines Volcarum Are- 
comicorum depopulandos mittit: VII 04, 6; Ger- 
inani . . . in hostes (c) impetum fecerunt eos- 
que propulerunt. quibus in fugam coniectis 
sagittarii circumuenti interfectique sunt. item 
ex reliquis partibus nostri cedentes usque (c) 
ad ((■) castra insecuti (c) sui colligendi (c) 
facultatem non dederunt: VII 80, (6— )8; polli- 
cetur L. Piso censor sese iturum ad Caesarem, 
item L. Roscius praetor, qui de his rebus eum 
doceant: 1,3,0; Vibullius . . . milites ab eo 
accipit, ipsum dimittit. item ex finitimis regio- 
nibus quas potest contrahit cohortes ex dilec- 
tibus Pompeianis: 1,15, (4.) 5; qiiae (cohortes) 
procul equitatum Caesaris conspicatae . . . signa 
ad Curium transferunt atque ad eum transeunt. 
item reliquis itineribus non nullae cohortes in 
agmen Caesaris, aliae (c) in equites incidunt: 
1,24, (3.) 4; cognoscit missum in Hhpaiimm a 
Pompeio Vibullium Rufum, quein paucis ante 
diebus Corliuio captum ipse dimiserat; profec- 
tum itein (dimiserat praefectum ; item al(li?)) 
Domitium ud occupandam Massiliam .... 
praemissos etiam .. .: 1,34, (1.) 2; itaque peda- 
libus lignis coniunctis inter se porticus intege- 
bantur, atque hac agger inter manus profere- 
batur. anteccdebat testudo pedum LX aequandi 
loci caiisa, facta itcm ex fbrtissimis lignis: 2, 
2, (3.) 4; frunicnti magnuin numorum cocgit, 
quod Massiliciisibus, item quod Afninio Pcti'eio- 
que (c) raitteret: 2,18, 1; huc Dardanos, Bessos 
partim mcroennarios, partim imperio aut gratia 
comparatos, itcm Macedones, Thcssalos ac reli- 
quarum gciitium ct ciuitatum adiecerat: 3,4, 0; 
tirones . . . salo nauseaque coiUecti . . . se 
Otaoilio dediderunt . . . . at ueteranao legionis 
mililes item (Of: idein u\ald; itidem Uoiiis.) 
couflictati et teinpestatis et sentinao uitiis neque 
ex pristina uirtute reinittciulum aliquid puta- 
iicrunt ot . . .: 3, 28, (4.) 5; oiuitatibiis tyraniiis- 
ciiio inagiiiiH imperuuernt pecunins, il(^m ^qiio 367 item — iter 368 aM. N) a publicanis suae prouinciae debitam 
biennii pecuniam exegerat et ab isdem . . . prae- 
ceperat: 3,31,2; uecturasque frumenti finitimis 
ciuitatibus discripsit (c). item Lisso Parthinis- 
que et omnibus castellis quod esset frumenti 
conquiri iussit: 3,42,4; relicto interiore uallo ma- 
iorem adiecerat munitionem. . . . item ab angulo 
castrorum sinistro munitionem ad flumen per- 
duxerat: 3, 66, (4.) 6; ibi (Pompeius) ab Acliilla 
et Septimio interficitur. item L. Lentulus com- 
prehenditiur ab rege et in custodia nccatur: 3, 
104,3; * * * item constabat Elide in templo 
Jilineruae . . . simulacrum Victoriae . . . ad 
ualuas se templi limenque conuertisse : 3, 105, 
(l.)2; Pergamique in occultis ac reconditis (c> 
•templi (c) . . . tympana sonuerunt. item Tral- 
libus in templo Victoriae . . . pplma per eos 
dies . . . ex pauimento exstitisse ostendebatur : 
3, 105, (4.) 5. 

1)) additar partieula copulatiua; a) atque: 
prorae (erant) admodum erectae atque item 
puppes, ad niagnitudinem fluctuum . . . ad- 
commodatae : III 13, 2. 

p) et : quibus in tabulis nominatim ratio con- 
fecta erat, qui numerus domo exisset eorum, 
qui arma ferre possent, et item separatim 
pueri, senes mulieresque: 129,1; P. Sextius 
Baculus, primi pili centurio, . . . et item C. 
Volusenus . . . ad Galbam adcurrunt (c) : III 
5,2; Vsipetes Germani et (om. p) item Tenc- 
teri . . . Rhenum transierunt: IV 1, 1 ; — subli- 
cae e t ad inferiorem jjartem fluminis oblique 
agebantur et aliae item supra pontem me- 
diocri spatio : IV 17, (9.) 10. 

y) que: in eo itinere persuadet Castico . . ., 
ut regnum in ciuitate sua occuparet, quod pater 
ante habuerat, itemque Dumnorigi Haeduo 
. . . ut idem conaretur persuadet: 13, (4.) 5; 
cum fides tota Italia esset angustior neque cre- 
ditae pecuniae soluerentur, constituit, ut ar- 
bitri darentur .... itemque praetoribus tri- 
bunisji/e plebis rogationes ad populum feren- 
tibus non nullos ambitus . . . damnatos . . . 
in integrum restituit: 3, 1, (2— )4; Vatinius . . . 
scaphis elicuit naues Laelianas atque . . . quin- 
queremem et minores duas . . . cepit, itemque 
per equitcs dispositos aqua prohibere classiarios 
instituit: 3,100,2. 

crebri ad eum rumores adferebantm' , litteris- 
que item Labieni certior fiebat omnes Belgas 
. . . coniurare: II 1, 1 ; Veneti reliquaeque item 
ciuitates . . . pro magnitudine periculi bellum 
parare . . . instituunt : III 9, 3. 

B. respoiidet particula ut: ut ipsi concedi 
non oporteret, si in nostros fines impetum faceret, sic item nos esse iniquos, quod (c) 
in suo iure se interpellaremus : I 44, 8 ; Ti 

ubi tempus alterius contabiUationis uidebatur, 
tigna item ut primo tecta extremis lateribus 
instruebant : 2, 9, 7. 

iter. A. = (to levai,) r^ noQeia', a) sub- 
iect. ; a) : multi . . . defecerant longumque iter 
ex Hispania *[magnum] numerum deminue- 
rat {Nhl; dimin. Oaf): 3,2,3; t erat 

enim iter a proposito diuersum, contrariamque 
in partem Lri uidebatur: 1,69,1; Caesari cir- 
cuitu maiore iter erat longius, aduerso flumine, 
ut uado transire posset: 3,30,4; \ tantus- 

que terror incidit eius exercitui . . ., ut . . . 
fugae simile iter uideretur: 3,13,2. 

[i): (Pompeius , quia (expedito itinere 
add. eodd. ; edd. ; expedito itinere , quia Ciaec. ; 
Pompeius, quod [expedito itinere] Paul) flumen 
ei transeimdum non erat, magiiis itineribus ad 
Antonium contendit: 3,30,4;) quod multum 
expedito (expedimento ah) itinere antecesserat 
Caesar: 3,75,3. 

b) obieet.: iterque accelerat, ut quam 
maxime ex fuga perterritos adoriri posset: 2, 
39, 6 ; T quod iter ab Arare Heluetii 

auerterant: 116,3; iter ab Heluetiis auertit 
ac Bibracte ii-e contendit: 123,1; 1 equi- 

tum (c) magnam (c) partem ad explorandum 
iter Domitii et cognoscendum praemisit: 3, 
38, 2 ; t quibus litteris acceptis consilium 

Scipio iterque commutat: 3,36,7; 1 

conficere «(. conflcio j). 640 sq. (17 loe.); 
1 ideo (c) continuato nocte ac die itinere 
. . . ad Pompeium contendit: 3,11,1; itaque 
die ac uocte continuato itinere ad eum per- 
uenit : 3, 36, 8 ; 1 Heluetii . . . commutato 

consilio atque itinere conuerso nostros . . . 
lacessere coeperunt: 123,3; ut (CC) commu- 
tato consilio iter in prouinciam conuerteret : VII 
56,2; cum itinere conuerso sese Italicam (c) 
uenturum praemisisset (c): 2,20,6; t 

negat se more et exemplo populi Komani posse 
iter ulli per prouinciam dare: 18,3; Lllud se 
. . . confirmare, tutum (se add. p) iter per (suos 
add. p) fines daturum: V27, 10; t nuOo 

hoste prohibente aut iter demorante inco- 
lumem legionem . . . in Allobroges perduxit: 
1116,5; t praeteruectas . . . naues uide- 

rant , f ipsi iter secundum eas terra (1 det. ; 
terras Ox.) derexeraut (uiderant ipsi, et iter 
sec. eas terra d. Madu.; uiderant ipsi, ut iter 
secundo austro derex. Paul; ipsi iter s. e. t. d. 
inierpolatoris esse censet Kraff.) : 3, 30, 1 ; t 
differendum est, inquit, iter in praesentia 
nobis: 3,85,4; t exercitum educit dupli- 369 iter 370 catoque eius diei itinere VIII milia passuum 
ex eo loco procedit: 3,76,3; 1 quantum- 

cumque itineris equitatu efficere poterat, co- 
tidie progrediebatur : 3,102,1; 1 explo- 

rare: 3,38,2 u. cognoscere; 1 facere ?/. 

facio l^. 1269 sq. (33 loc.) : ^ liabere 

u. habeo p. 1404 2. (.5 loc); 3,79,2 u. B. b) 
habere; ^ impedire u. inipedio p. 62 

(7 loci; T intermittere u. inter- 

niitto p. 221 B. a) (6 hc.) ; 1 cerne- 

batur . . . non numquam *8ubsistere extremum 
agmen atque *iter {add. Forchh.) interrumpi 
(m. CC): 1,64,1; 1 iam uero eo magis 

iili maturandum iter existimabant : 1,63,1; 
^ agmen Haeduorum conspieatus immisso equi- 
tatu iter eorum moratur atque impedit: VII 
40, 4 ; magna multitudinc circumfusa morari 
atque iter (iter atque Paid) impedire iucipiunt: 
1,63,3; t uti ipse . . . mutato itinere 

iugis Octogesam perueniret: 1,70,4; 1 

ipse itcr in Macedoniam parare incipit paucis- 
que post diebus est profcctus: 3,33,2; t 

(prouu-nliatur prima lucc ituros (iter Ciaec.): 
V31,4;) t proponere: 1,69,1 u. a) 

a) cssc; confecto iusto itincrc eius diei, quod 
proposuerat Caesar, traductoque cxercitu . . . con- 
sedit : 3, 76, 1 ; t Cassiuellaunus . . . itinera 
nostra seruabat paulumque cx uia excede- 
bat: V19, 1; 1 ueriti, ne . . . in angustiis 

tenerentur, iter supprimunt copiasque in 
castris continent: 1,66,2; t quod eo in- 

uito iter per prouinciam per uim tcmptas- 
sent: 114,3. 

c) accus. spatii: a quibus cum paucorum 
dierum iter abesset: IV 7, 2; — Hercyniae 
(c) Biluae . . . latitudo nouem dierum iter ex- 
pedito (exped. iter a) patet: VI 25, 1; — cum 
dierum iter LX processerit: VI 25,4; — iis 
(c) aliquantum itincris progressis . . . equi- 
tes . . . uenerunt: V 10,2; ipse eodem . . . pro- 
ficiscitur biduique iter progressus ad llunion 
Bagradam perucnit: 2,24,1. 

d)ffcnet. : Basilum cum omui equitatu prae- 
mittit, si quid ccleritate itineris atque opor- 
tunitate teniporis prolic.cre possit (p) : VI 29, 
4; t eorum diorum consuetudine itine- 

ris nostri exercitus pcrspecta: 1117,2; t 

hunc omnium inuentorem artium ferunt, lumc 
uiarum atque itinerum ducem: VI17, 1; t 
adhortiitus militcs, nc nQccssario temporo iti- 
ncris labore pcrmoucaiitur : VII^O, 4; totius 
diei pugna atquo itinoris laborc dofossi roni in 
posteruni dicin distiilonuit: 1,65,5; rolitnii uul- 
noribus e.x piocliis cl laboro ac niagniliidinc 
itineris confecti consequi noii )i<ituerant: 3,100, 

Loxfo. Uutiflar. II. 2; t cum . . . omnes sine timore iter 

facerent usi (c) superiorum temporum atque 
itinerum licentia: 1,51,2; t cum sibi 

quisque primum itineris locum peteret et do- 
mum peruenire properaret: 1111,1; t 

magnitudo: 3,106,2 u. labor; t men- 

sura: VI25, 1 u. B. c); t celeriter equi- 

tatus ad cotidianum itineris {del. Oiacc.) offi- 
cium reuertitur: 1,80,4; t saxa . . . iter 

impediebant, ut . . . subleuati . . alii ab aliis 
magnam partem itineris conficerent: 1,68,2; 
t eadem usus simulatione itineris placide pro- 
grediebatiu-: VI 8, 2; t spatium u. B. c) 

spatium. 

Komanos non solum itinerum causa, sed 
etiam perpetuae possessiouis culmina Alpium 
occupare conari: 1112,5; interfectis Nouioduni 
custodibus quique eo negotiandi (aut itineris 
add. fi; Schn.) causa conuenerant: VII 55, 5. 

aliquantum itineris : V 10, 2 «. c) progredi ; 
t quantumcumque it.: 3,102,1 u. b) effi- 
cere. 

c) al)l.; a): illi itinere totius noctis con- 
fecti subsequi non poterant: 2,39,6; t 

liaec spectans, . . . in itinere ut aliquam occa- 
sionem dimicandi nancisceretur et insolitum ad 
laborem Pompei exercitum cotidianis itineribus 
defatigaret: 3,85,2; t "t . . . tantum 

in agris uastandis incendiisque faciendis hosti- 
bus noceretur, quantum labore atque itinere 
legionarii niilites efficere poterant: V19, 3; 
t (si in {ackl. h') itinere impeditos (et add. 
T'.) perterritos deprchendere posset: 3,75,3.) 

P): expedito itinere: 3, (30,4;) 75,3 ««. a) 
P); t Dyrrachio timens diurnis eo (c) 

nocturnisque itineri bus contendit: 3,13, 
1 ; I 38, 7 u. infra magnis itin. ; t Ver- 

cingetorix . . . maguis itlneribus ante- 
cessit: VII 35, (1 ; — ipse in Italiam magnis 
itineribus contendit: 110,3; re frumentaria 
quam celcrrime potuit comparata mngnis itine- 
ribus ad Ariouistum contendit. cum tridui uiam 
processisset : 137,5; huc Caesnr niagnis noctur- 
uis diurnisque itineribus contciidit: 138,7; 
Fabius . . . adhibita celcritate praesidium ex 
saltu deiecit magnisquc itincrilius ad exercitum 
Afranii contendit: 1,37,3; rompeius . . . ma- 
gnis itineribus ad Antonium contendit: 3,30, 
4; — cum se niagnis itineribus extenderet 
et praegiessos oonscqui cuperet: 3,77,3; — 
eodeiu dic . . . in Senones (c) proficiseitur 
mngnisquo itincribus oo i>orucnit: VI 3,0; 
Corliniiiiii niagnis itiiioriluis poruonit: 1,15,(); 
— ipso cum (c) ]»C oquitiburt magnis itineribus 
progreditur (prnegr. 0/»<) : 2, 19, 1 ; — uenit 

24 371 iter 372 magnis itineribus in Neruiorum fines: V48, 2; 
% re noua perturbatus maioribus itineri- 
bus Apolloniam petere coepit: 3,11,2; t 

maturat . . . proficisci et quam maximis 
potest itineribus in Galliam ulteriorem con- 
tendit et ad Genauam peruenit: 17,1; suis in- 
opinantibus quam maximis potest itineribus 
Viennam peruenit: VII 9,3; t Vercinge- 

torix minoribus Caesarem itineribus (itin. 
caes. P) subsequitur: VII 16,1; quantumcumque 
itiueris equitatu efficere poterat, cotidie progre- 
diebatur legionemque unam minoribus itineribus 
subsequi iussit: 3,102,1; ^ nocturnis 

itin. u. diurnis; | hunc cum obliquo 

itinere caetrati peterent : 1, 70, 5. 

'/): (eo itinere sese auertit: 3, 21,5 ?/. f) a);) 
1 Caesar legiones equitatumque reuocari atque in 
(om. (i) itinere resistere (desistere p) iubet: 
Vll,l; ^ intercludere ii. interclado 
p. 206 13) (3 loe.); t ne (Sequani) (in 

add. af) itinere Heluetios prohibeant: 19,4; 
ibi Ceutrones et Graioceli et Caturiges locis 
superioribus occupatis itinere exercitum pro- 
Mbere conantur: 110,4; ut . . . praesidiis . . 
in angustiis conlocatis esercitum (in add. /i^) 
itinere prohiberent (Afranius et Petreius): 1, 
65,4. 

t) 0. praep.; a) ab : consilio destitit atque 
ab (ego add.; om. codd. et edd.) eo itinere sese 
auertit: 3,21,5; sed Caesarem Apollonia (-iam 
a) a derecto itinere auerterat (aduert. h; — Cae- 
sar ApoIIoniam recto itinere diuerterat uel Cae- 
sar ab ApoIIonia rectum iter auerterat Ciaee.): 
3, 79, 2 ; T[ quas (legiones) ab itinere Asiae 

Syriaeque ad suam potentiam dominatumque 
conuerterat: 1,4,5. 

(i) ad: milium VI ad iter addito circuitu 
(u. CC) : 1, 64, 8 ; ^f sine iumentis impe- 

dimentisque t ad iter (ab Ilerda Paul) pro- 
fectos uidebant: 1,69,2; t quo essent 

ad iter (Mamit.; id eodd. et edd.; ad id del. 
Kraff.) expeditiores, . . . iumenta interfici 
iubent: 1,81,6. 

y) ex itinere u. ex p. 11 T:'> sq. B. a) (S (9) 
loe.). 

d) in itinere u. iii p. 130 (21(23) loc.); — 
esse in itinere u. in p. 134 (3 loc.) 

B. = r odog; a) subi.; «): erant omnino 
itinera duo, quibus itineribus domo exire pos- 
sent: unum per Sequanos, angustum et diffi- 
cile, inter montem luram et flumeu Rhodauum, 
uix qua singuli carri ducerentur . . .; alterum 
(iter add. AQ) per prouinciam nostram, multo 
facilius atque expeditius: 16,1.2; qua proxi- 
uuim iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit: 1 10, 
3; erat unum iter (consilium Ciace.) , Ilerdam 
si reuerti uellent, alterum, si Tarraconem pete- 
rent: 1,73,2; ^ a miUbus passuum V 

itinera difficiUa atque angusta excipiebant: 
1, 65, 3 ; •[ aditus autem atque itinera duo, 

quae extra murum ad portum ferebant, ma- 
simis defixis trabibus . . . praesaepit: 1,27,4; 
1 nam quae (l; namque Oafh) itinera ad Hi- 
berum atque Octogesam pertinebant, castris 
hostium oppositis tenebantur: 1,68,1. 

(i): Caesar exploratis regionibus . . . copias 
castris educit magnoque circuitu nullo certo 
itinere exercitum ducit (Ald.; educit eodd.): 
1,68,1; ut altissimis fluminibus atque impe- 
ditissimis itineribus (ripis /") nullum acci- 
peret incommodum: 3,77,2; siluae incertis 
occultisque (occultatisque p) itineribus 
(in itineribus Ji) confertos (confertis BM) adire 
prohibebant: VI 34, 4. 

b) obi.: Labienum . . . cum . . . his (c) 
ducibus, qui iter cognouerant, summuni 
iugum montis ascendere iubet: 121,2; ^ 

pedestria esse itinera concisa aestuariis . . . 
sciebant: 1119,4; % ut exploratis iti- 

neribus minore cum (e) periculo uallem riuum- 
que transiret: V50, 3; "i itinere exqui- 

sito per Diuiciacum . . ., ut milium amplius 
quinquaginta circuitu locis apertis exercitum 
duceret, . . . profectus est: 141,4; ^ sibi 

esse in animo . . . iter per prouinciam facere, 
propterea quod aliud iter haberent nullum: I 
7, 3 ; Pompeius per Candauiam iter in Jlace- 
doniam expeditum habebat : 3, 79, 2 ; t 

intercludere u. interclndo p. 205 sq. 
(3 loc.); ^ Labienus . . . cratibus atque 

aggere paludem explere atque iter munire 
conabatur: VII 58, 1; ^ circumfundi noctu 

equitatum Caesaris atque omnia loca atque 
itinera obsidere (-eri 0): 1,67,3; ^ 

causa mittendi fuit, quod iter per Alpes . . . 
patefieri uolebat: 1111,2; *;^ Caesar 

praecepto (Oud.; praefecto occupato x; 
praeoccupato Ald. nep.; edd.; profectus occu- 
pato Aeh. Stat.; profectionis occup. Hot.) itinere 
ad Dyrrachium finem properandi facit : 3, 13, 5 ; 
1 praesaepire: 1,27,4 u. a) a) ferre; t 

haec (fama) itinera infesta reddiderat: 3, 
79,4; 1 tenere: 1,68,1 u. a) a) per- 

tinere. 

e) genet. : non se hostem uereri, sed an- 
gustias itineris et (c) magnitudinem siluarum 
. . . timere dicebant: 139,6; qui suum timo- 
rem in rei frumentariae simulationem (CC) 
angustiasque itineris (itinerum B^(h?)) confer- 373 iter 374 lent (c) , facere arroganter: 140,10; pontis at- 
que itinenim angustiae multitudini (c) fiigam 
intercluserant : VII 11, 8; ^ (itinerum 

dux: VI 17,1 u. A. d) dux;) ^ siluae 

. . . latitudo nouem dierum iter expedito patet ; 
non enim aliter liniri potest, neque mensuras 
itinerum nouerunt : VI 25, 1 ; IV milia 

paseuum proxima intercedere (intercidere Ox) 
itineris campestris, inde excipere loca aspera 
et montuosa: 1,66,4; ^ quicquid hiic (c) 

circuitus (c) ad molliendum cliuum accesserat, 
id spatium itineris augebat (spatio itineris 
augebatur ^): VII 46,2; neque uero idem pro- 
fici longo itineris (an addend. interiecto?) spatio, 
cum per alios condiciones ferantur, ac si coram 
de omnibus condicionibus disceptetur: 1,24,6. 
d) abl.; a): baec insula . . . in mare iactis 
molibus angusto itinere ut {Kraff.; etcodd. 
et edd.; angusto it. et ponte del. Schambach) 
ponte cum oppido coniungitur: 3,112,2. 

fJ): magno circuitu dtfficili angustoque (et 
angusto iV) itinere Dyrrachium profectus est : 
3,41,3; quod angusto itinere per aggeres (equi- 
tatus) ascendebat (ascenderat Ciacc.): 3,69,2; 
1 breuiore itinere u. brenis p. 424 1. a) 
(3 loc); ^ (nuUo certo itinere: 1,68,1 

u. a) P);) ^ (commodissimo it.: V49,8 

u. quo itinere;) Caesar . . . IIII secum legio- 
nes duxit commodioreque itinere Pompeianis 
occurrere coepit: 3, 97, 3; ^ abest derecto 

itinere ab Vtica paulo amplius passus mille: 
I 2,24,4; 1 difficili it.: 3,41,3 «. angusto 

it. ; ^ ut incertis temporibus diuersis- 

que itineribus iretur: VII 16, 3; quod diuerso 
ab ea regione itinere profectum uidebat: 3,41, 
4 ; ipse diuerso itinere quam potuit occuitissime 
reliquas cohortcs . . . eduxit : 3, 67, 3 ; ^ 

reliquas (legiones) de quarta uigilia compluribus 
portis eductas eodeni itinere praemisit: 3,75, 
2; 121,3; 1113,3; VII58,2 «. ideiu p. 24 
extr.; ^ expedito itinere: 3,(30,4;)75, 

3 M. A. a) ^); l^ incertis itiueribus per 

siluas ad T. Labienum legatum in hiberna 
perueniunt: V37,7; ^ •deuectis iis cohor- 

tibus . . . et longiore itinere circuniductis 
. . . peruenerunt: 1112(5,2; et longo itinere ab 
his circumducti ad portum perueniunt: 1,28, 
4; ^ reuocantur notisque (noctisque N%) 

itineribus ad nuues deciirrunt: 1,28,3; t 

I II u 11(1 ccrlo itinere: 1,68,1 u. a) ji);) T 

ut nequc pedeslri itincrc neque nauibus com- 
uieatu iuuari jKiSBiut: 2,32,12; ^ quibus 

accidit rebus , ut pluribus dimissi (Steph.; 
dimissis eodd.; Ciacc.) itincribus (del. Ciacc.) 
a Cuesare ud Domiliuin ct a Dumilio ud Cae- sarem nulla ratione iter conficere possent: 3, 
79, 5 ; ^ erant omnino itinera duo , q u i- 

bus itineribus domo exire possent: 16,1; iter 
per Alpes, quo magno cum periculo magnis- 
que cum (c) portoriis mercatores ire consue- 
rant, patefieri uolebat: 1111,2; explorat, quo 
commodissime (commodissimo fl) itinere ual- 
lem ;fi; Xp., Schn.: ualles y. ; rell. cld.) trans- 
ire (X; Np., Schn.: transiri rell. edd.) possit 
(c) : V49,8; — eodem itinere, quo (isdem 
itineribus , quibus) u. idem p. 24 extr. (3 hc); 
* exeunt rectoque ad Hiberum itinere con- 
tendunt: 1,69,4. 

'/): abest derecto itinere ab Vtica panlo am- 
plius passus mille. sed hoc itinere est fons, 
quo (1 det.; quod 0:) mare succedit longius: 
2,24,4; ^ medio fere itinere equites a 

Fabio missi quanto res in periculo fuerit ex- 
ponunt: VII 41, 2; ^ item reliquis 

itineribus non nuUae cohortes in agmen 
Caesaris . . . incidunt: 1,24,4. 

()): itinere intercludere u. iuterela- 
do p. 200 [i) (S loc). 

e) c. praep.: a derecto itinere auertere: 3, 
79,2 u. A. f) a); "^ de itinere ipsos breui 

tempore iudicaturos: 140,11; ^ quomm 
(equitum) nulli ex itinere excedere licebat, 
quin . . . exciperetur: 1,79,5; ^ (incertis 

occultatisque in itineribus: VI 34, 4 u. a) !i).) 

Viarum atque itincnim : VI 17,1; — iter 
Asiae Syriaeque: 1,4,5. 

Adiect.: aliud: 17,3; alternm: 16,2; 1, 
73, 2; angustum (-a) u. Vol. Ip. 261 sq. (5 loc); 
breuius ib. p. 424 (3 loc); campestre: 1, 
66,4; certum: 1,68, 1; commodius, (-issi- 
mum): 3,97,3; (V49,8;) cotidiana: 3,85, 
2; derectum: 2,24,4; 3,79, 2; difficile(-ia): 
16,1; 1,65,3:3,41,3; diuersum (-a) : VII 16, 
3; 1,69,1; 3,41,4; 67,3; diurnum (-a): 138, 
7; VII 9,4; 56,3; 3,13,1; duo: 16,1; 1,27,4; 
expeditum: 3,(30,4;) 75,3; 79,2; expe- 
ditius: 16,2; facilius: 1 6,2; impeditis- 
sima: 3,77,2; incerta: V37,7; VI 34,4; in- 
festa: 3,79,4; iustum: 1,23, 5; 3,76, 1; lon- 
gum: 1,28,4; 3,2,3; longius: 11126,2; 
3,30,4; magnum (-a): 1112,1; VII56,3; u. 
praeterea A. e) fJ) (11 luc) : maiora: 3,11, 
2; maxima: 17,1; VII9,3; medium VII 
41,2; 1,59,3; minora: VII 16, 1 ; 3,102,1; 
nocturnum (-a): 138,7; VII 9,4; 56,3; 3, 
13,1; 96,4; nostrum (-a): 1117,2; V19,l; 
nota: 1,28,3; nultum: 17,3; 1,68,1; obli- 
quum: 1,70,5; occulta: VI 34,4; omne (-iu) : 
IV4,5; VII 65,4; 1,67,3; 72,5; 2,20,7; pe- 
destre (-ia): 1119,4; 2,32,12; plurn: 3,79, 

24- 375 iter — iubeo 376 5; proximum: 110,3; rectum: 1,69,4; reli- 
qua: 1,24,4; simile: 3,13,2; superiora: 1, 
51,2; tutum: V27,10; unum: 16,1; 1,73,2. 
iterniii : (cum cx alto se aestus incita- 
uisset, quod bis (iterum Frig.) accidit (c) 
semper horarum XII spatio: 11112,1;) \ 

uti aut iterum conloquio diem constitueret 
aut : 1 47, 1 ; f cum his Haeduos eorum- 

que clientes semel atque iterum armis con- 
tendisse: I 31, 6; ^ demonstrauimus 

L. Vibullium Rufum ... bis in potestatem 
peruenisse Caesaris atque ab eo esse dimis- 
sum, semel ad Corfinium, iterum in Hi- 
spania: 3, 10, 1; f si iterum experiri 

uelint (c), se iterum paratum esse decer- 
tare: 144, 4; 1 his responsis ad Caesarem 
relatis (e) iterum ad eum Caesar legatos cum 
his mandatis mittit: 135,1. 

(Itfinias: M. f itiiuium (Med.; Titinium 
Wsbg.; Orfium VicL; Furium Crat; Rufum 
Orat. margo ; Fuluium Lahmeyer) , quem mihi 
commendas, uel regem Galliae faciam uel hunc 
Leptae delegabo (u. CC) : ap. Cic. ep. ad fam. 
VII 5, 2.) 

(itidem: ueteranae legionis miUtes item 
(Of; idem i<iahl; itidem Heins.) conflictati et 
tempestatis et sentinae uitiis neque ex pristina 
uirtute remittendum aliquid putauerunt et (c) : 
3, 28, 5.) 

Itius (portn»<). Cf Jiihns p. 366; jyrae- 
terea Eccardus, lo. Ge., Diss. de portu Iccio 
(in Miscell. Lips. Vm (1718) p. 253 sqq.; Morel 
de Campenellc, Recherches sur le Port Itiiis fin 
Travaux de la soc. royale demulation d'Ahbeville 
1828;) de CharnacK, Notiee sur portus Itius (in 
Comptes rendus de 1'acad. des inscript. et belles- 
lcttres. T. IV 1860 p. 61—63;) v. Goler, CUsars 
Oall. Erieg i. J. 51 v. Chr. 1860 p. IV— VI 
(P 128 sqq.) ; Haignere, D., Etzide sur le portus 
Ititis. Arras 1862; Bobitaille, Frf. Jos., Etude 
eomparee des recherches de M- de Saulcy et M. 
Haignere sur le piortus Itius, Arras 1863; Cour- 
tois, A., Est-ce Boidoync ou Wissani qui ripond 
le mieux ii la situation du portus Itius. St. 
Omer 1865; Napoleon HI, VH, VIH. (1865); 
Heller, Philol. 26 (1867) p. 671-73; Desjardin, 
E., Geogr. de la Gaule romaine. I. (1876) 
p. 348 sqq.; Wauters, A. Wissant, Vancien 
portus Iccius (in Athenaeum belge II 1879.) 
Rud. Schneider, Pr. Berlin, Konigstcidt. Gymn. 
1888. 

omnes ad portum Itium couuenire iubet, quo 
ex portu commodissimum in Britanniam traiec- 
tum (CC) esse cognouerat, circiter milium passuum XXX [transmissum] a continenti: V 
2, 3 ; his rebus constitutis Caesar ad portum 
Itium cum legionibus peruenit. ibi cognoscit: 
V 5, 1. Cf qu. sqq. et IV 22, 4 ; 23, 1 ; 28, 1.) 

inba: tanta erat horum (peditum) exer- 
citatione celeritas (c), ut iubis subleuati equo- 
rum (ego; equorum subleuati X; edd.) cursum 
adaequarent : 1 48, 7. 

Inba: refertur etiam de rege luba, ut so- 
cius sit atque amicus ; Marcellus *consul pas- 
surum in praesentia negat: 1,6, 4; subsidio DC 
equites Numidae ex oppido (Vtica) peditesque 
CCCC mittimtur a Varo , quos auxilii causa 
rex luba paucis diebus ante Vticam miserat. 
huic et paternum hospitium cum Pompeio et 
simultas cum Curione intercedebat, quod tri- 
bunus plebis legem promulgauerat , qua lege 
regnum lubae publicauerat : 2,25,3.4; haec 
cum agerentur, nuntii praemissi ab rege luba 
(iuua h) uenerunt, qui illum adesse cum ma- 
gnis copiis dicerent: 2,36,3; cf 37,2.3; audit 
lubam reuocatuni finitimo beUo et controuer- 
siis Leptitanorum restitisse in regno, Saburram, 
eius praefectum, cum mediocribus copiis mis- 
sum Vticae adpropinquare: 2,38,1; ef 38,3 et 
39,3; luba certior factus a Saburra de noc- 
turno proelio II milia Hispanorum et Gallorum 
equitum, quos suae custodiae causa circum se 
habere consuerat, et peditum eam partem, cui 
maxime confidebat, Saburrae summittit (c). 
ipse cum reliquis copiis elephantisque LX len- 
tius subsequitur: 2,40,1.2; cf 41,7; tantus 
fuit omnium terror, ut alii adesse copias lubae 
dicerent, alii cum legionibus instare Varum 
iamque se puluerem uenientium cernere : 2, 43, 
2; quarum (c) cohortium (e) miUtes (c) po- 
stero die ante oppidum luba conspicatus suam 
esse praedicans praedam magnam partem eorum 
interfici iussit, paucos electos in regnum remi- 
sit (praemisit Harfx), cum Varus suam fidem 
ab eo laedi quereretur neque resistere auderet. 
ipse equo in oppidum uectus . . . paucis [die- 
bus] quae fieii uellet Vticae constituit atque 
imperauit diebusque (c) post paucis se in re- 
gnum cum omnibus copiis recepit: 2,44,2,3. 

(inbar: Plinius ait inter cetera etiam isjiud 
C. Caesarem dedisse praeceptum, quod neutra 
nomina ar nominatiuo clausa per i datiuum 
ablatiuumque singulares ostendant; iubar tamen 
ab hac regula dissidere. nam ut huic iubari 
dicimus, ab hoc iubare diceudum est: Cltaris. 
art. gramm. I p. 133 Keil.) 

inbeo. A. fornia actiua; a> seqiiitur 
obiect. : (qui (principes Britanniae) post proe- 
Uum (factum add. p) ad Caesarem (ea quae 377 iubeo 378 iusserat caesar facienda P) conuenerant: IV 
30,1;) cf. B. a). 

b) scquuntur aec. c. Inf. ; a) sin^-uli; 
aa) act.; a): trium mensum (c) molita ciba- 
ria sibi quemque (.lomo efferre iubent (Hel- 
uetiil: I 5, 3; satis esse causae arbitral)atur, qua- 
re in eum aut ipse animaduerteret aut ciiii- 
tatem animaduertere iuberet : 1 19, 1 ; (Caesar 
Diuiciacum) liortatur, ut . . . uel ipse de eo 
causa cognita statuat uel ciuitatem statuere 
iubeat: 119,5; de tertia uigilia T. Labienum 
. . . summum iugum montis ascendere iubet 
(iubet asc. af): 121,2; qui, cum . . . eos in 
eo loco, quo tum essent, suum aduentum ex- 
spectare iussissct, paruerunt: 127,2; Heluetios, 
Tulingos, Latouicos (c) in fines suos, unde 
erant profecti, reuerti iussit et . . . Allobrogi- 
bus imperauit, ut iis (c) frumenti copiam fa- 
cereut; ipsos oppida uicosque, quos incenderaut, 
restituere iussit: 128,3; quod Ariouistus . . . 
nunc de altera parte tertia Sequanos dccedere 
iuberet: 131,10; Labienum legatum cum le- 
gionibus tribus subsequi iussit: 1111,3; quos 
Caesar . . . conseruauit suisque finibus atque 
oppidis uti iussit et linitimis imperauit, ut: II 
28,3; quas logationcs Caesar . . . inita (c) pro- 
xima (c) aestate (e) ad se reuerti iussit: II 
35,2; P. Crassum . . . in Aquitaniam profi- 
cisci iubet, ne: 11111,3; D. Brutum . . . Gal- 
licis . . nauibus , quas ex . . . pacatis regioni- 
bus conuenire iusserat , praeficit (c) et, cum 
primum posset, in Venetos proficisci iubet: III 
11,5; quos . . . retineri iussit; ipse omnes co- 
pias castris edu.\it equitatumquc . . . agmen 
subsequi iussit: IV 13,6; Sulpicium Kufum 
legatum cum eo praesidio, quod satis esse ar- 
bitrabatur, portum tenere iussit: IV 22, 6; in- 
terea suos remigrare iu agros (in agr. rem. fl) 
iusserunt (hostcs): IV 27, 7 ; ciuitatibus milites 
imperat ccrtumque in locum coiuienirc iubet: 

V 1,0; onincH ad portum Itium conucnirc iubet: 
V2, 3; Indutionuu-uiu ad sc cum duceutis ob- 
sidibus ucnirc iussit: V4, 1; Caesar praemisso 
equitatu confcstim lcgiones subsequi iussit: V 
18,4; quartam (legiouem) in Remis cum T. 
Labieno in confinio Treuerorum hieniare iussit: 
V24, 2; peditatuuKiue seso (ae A^j; om. Sp.) 
subscqui (scqui A) iubet (Ambiorix): V 38, 1 ; 
cuni is (Caesar) oniiicm ad so (ad se oninem 
[i) Hcnatiim ucnire iussisset, dicto audicntes 
lum fueruiit: V54,3; cognito oius aduontu Acco 
. . , iubet in oppida multitudinem comicnire: 

VI 4, 1 ; (Jauarinum cum cqnitatu Scnoiiiim 
sc(Miiii |iio(ic,is(i iubot, no: VI 6,2; duasinic ail 
ciiiii lcgionoH (ylf,V[i; leg. ad (11111 HM; Np., Fr., Db:, Dt.'} proficisci iubet: VI 5, 6; (Am- 
biorix) dimissis . . . nuntiis sibi quemque con- 
sulere iussit: VI 31, 2; Labienum . . . in eas 
partes , quae Menapios attingunt , proflcisci 
iubet: VI33, 1; duas legiones in armis excu- 
bare iubet: VII 11, 6; quas (legiones) expeditas 
esse iusserat: VII 11,8; suosque (suos quoque 
p; Sclin.) languidius in opere uersari iussit et 
quid fieri uellet ostendit : VII 27, 1 ; Conuicto- 
litauem, qui per sacerdotes . . . esset creatus, 
potcstatem obtinere iussit: VII 33, 4; principes- 
que earum ciuitatium (c) (Vercingetorix) . . . 
prima luce cotidie (c) ad sc conuenire iubebat 
(iub. conu. fi): VII 36, 3; longo circuitu easdem 
omnes iubet pctere regiones : VII 45, 3; imperat 
(Vercingetorix) . . . obsides . . .; omnes equi- 
tes, XV milia numero, celeriter conucnire iubet: 
VII 64, 1 ; 64, 5 u. [i[i) 0) ; Caesar suum quoque 
equitatum tripertito diuisum contra hostem ire 
iubet: VII 67, 2; dierura XXX pabulum fru- 
mentumque habere omues (omn. hab. fi) con- 
uectuni iubet: VII 74,2; quibus ille pro meritis 
(pro quib. mer. p) ciuitatem eius immunem 
esse iusserat: VII 76, 1; militesque ex nocturno 
labore sese reficere iussit ( Vercassiuellaunus) : 
VII 83,7; turmis equitum et cohortibus uisis, 
quas sc sequi iusserat: VII 88, 1 ; Labienum 
cum duabus (c) legionibus . . . in Sequanos 
proficisci iubet: VII 90, 4; reliquas legiones ex 
hibernis euocat et subsequi iubet: 1,8,1; gla- 
diatores . . . spe libertatis (c) confirmat . . . et se 
sequi iussit (Lentulus): 1,14,4; milites Domi- 
tiauos sacrameiitum apud se dicereiubet: 1,23, 
5; (Pompeius) milites silentio naues conscen- 
dere iubct: 1,27,5; eundem, cum Siciliara rece- 
pisset, protinus in Africam traducere exercitum 
iubet: 1,30,2; C. Fabium . . . praemittit cele- 
riterque saltus Pyrenaeos occupari (occupare 
Paul) iubet: 1,37,1; reliquas legiones, quae 
longius hieinabaut, subsequi iubet: 1,37,2; 
hunc (c) (montem) niagno cursu (caetratos) 
concitatos (Afranius) iubet occupare, eo con- 
silio, uti: 1,70,4; rchnquebatur (c) , ut . . . 
legionum signa consisterc iubereut: 1,79,4; 
Caesar . . . equitatum omnem conuenire iubet: 
1,82,2; (Curio) equites soqui iubct .sese iter- 
que accelerat: 2,39,6; nauesquc trircme.s duas 
. . . ad fauc.cs portus prodire iussit (Antouius): 
3, 24, 1 ; Cn. Domitium Caluiiium ciim lcgioui- 
buB diiabus . . . in Macedoniam prolicisci ius- 
sit (iubct O): ;!, 34, 3; equitatumque . . . con- 
festim decumana porta in castra se reciporo 
iussit: 3,76,1; alteram Ucgionera) altori prae- 
sidio esse iuHserrtt: 3,89,1; codcin Icmpore 
tiMtiiim aciciii Cacsar . . . procurroro i^edd. pr.; 379 iubeo 380 praecucurrere x; praecurrere 0) iussit: 3,94, 
1 ; Caesar copias suas diuisit parlemque legio- 
num in castris Pompei renianere iussit: 3,97, 
3; Caesar . . . progrediebatur legionemque 
unam minoribus itineribus subsequi iussit: 3, 
102,1; amici regis . . . palam liberaliter re- 
sponderunt eumque ad regem uenire iusserunt : 
3,104,1; Caesar . . . cum legione una, quam 
se es Thessalia sequi iusserat, et altera, quam 
es Achaia . . . euocauerat, . . . Alexandriam 
peruenit: 3, 106, 1 ; milites tamen omnes in armis 
esse iussit <iuss. esse k) regemque hortatus 
est, ut: 3,109,3. 

6): huc naues undique ex finitimis regioui- 
bus et quam superiore aestate ad Veneticum 
bellum effecerat (c) classem iubet con- 
uenire: IV 21,4; milites equitesque conscen- 
dere <o) naues iubet: V7, 4; his militibus Q. 
Titurium Sabinum et L. Aurunculeium Cottam 
legatos praeesse (esse fi) iussit: V24, 5; Sabi- 
nus quos in praesentia tribunos militum circum 
se habebat et primorum ordinum centuriones 
se sequi iubet et . . . iussus arma abicere im- 
peratum facit suisque ut idem faciant imperat: 
V 37, 1 ; partem copiarum ex prouincia supple- 
mentumque, quod ex Italia adduxerat, in Hel- 
ulos . . . conuenire iubet: VII 7, 5; 88,1 u. 
a); eo legiones XII, (et add. Cellarim) equi- 
tatum omnem ueuire iusserat : 3, 2, 1 ; superius 
. . institutum . . . seruabat, ut . . . adulescen- 
tes atque expeditos ex antesiguanis . . . inter 
equites proeliari iuberet (iubet af) : 3, 84, 3. 

c) : eenturiouibusque nominatim appellatis 
reliquos cohortatus milites {dcl. Eussn.) signa 
inferre et manipulos laxare iussit: 1125,2; 
equitesque in ulteriorem portum progredi et 
naues conscendere et se sequi iussit: IV23, 1; 
L. Plancum cum legione . . . celeriter in Car- 
nutes proficisci iubet ibique hiemare, quorum- 
que opera cognouerit ([i; Schn., Frig., Db.; 
cognouerat a; rell. edd.) Tasgetium interfectum, 
hos comprehensos ad se mittere : V 25, 4 ; iubet 
media nocte legionem proficisci celeriterque ad 
se uenire: V46, 2; Caesar consulto equites ce- 
dere seque in castra recipere iubet; simul . . .: 
V50, 5; simul ab Cn. Pompeio proconsule petit 
. . ., quos ex Cisalpina Gallia *consuI sacra- 
mento rogauisset, ad signa eonuenire et ad se 
proficisci iuberet: VI 1,2; unius legiouis ante- 
signanos procurrere atque eum tumulum occu- 
pare iubet: 1,43,3; Curio . . . proximos colles 
capere uniuersos atque eo signa inferri (ferre 
Patil) iubet : 2, 42, 1 ; L. Torquatus . . . , cum 
Graecos murum ascendere atque arma capere 
iuberet (iussisset b; iubet 0), iUi autem se . . . pugnaturos negarent, . . . portas aperuit: 
3,11,3.4; tegimenta galeis milites ex uimi- 
nibus facere atque aggerem iubet comportare: 
3, 62, 1 ; Caesar prima luce omnes eos , qui in 
monte consederant, . . . in planitiem descen- 
dere atque arma proicere iussit. quod ubi . . . 
feceruut , . . . consurgere iussit: 3,98,1.(2.) 

b): Eporedorigem et Viridomarum 
. . . inter equites uersari suosque appellare 
(-ari (i) iubet: VII 40, 5. 

^[i) pass. ; n): prouinciae toti quam maximum 
potest mUitum numerum imperat . . .; pontem, 
qui erat ad Genauam(c), iubet rescindi: I 7, 2; 
Diuiciacum ad se uocari iubet: 1 19, 3; castra . . . 
pedum XII uallo fossaque duodeuiginti pedum 
muniri (A; Fr.; munire BJ/f 3 ; rcll. edd.) iubet: 
115,6; cum dies . . . transissent frumentum- 
que (et frumeutum p) eo comportari (Galba) 
iussisset : III 2, 1 ; (Sabinus) subito duabus por- 
tis eruptionem fieri iubet: 11119,2; quos sibi 
Caesar oblatos gauisus (c) illos (illico Paul) 
retineri iussit; ipse . . . equitatum . . . snbse- 
qui iussit : IV 13, 6 ; quibus . . . liberaliter re- 
spondet (c) obsidesque ad se adduci iubet: IV 
18, 3 ; quae ad eas res erant usui ex (c) con- 
tinenti comportari (comparari [i) iubebat: IV 
31,2; uumerum obsidum . . . duplicauit eosque 
in continentem adduci iussit : IV 36, 2; ea, quae 
sunt usui (c) ad armandas naues, ex Hispania 
adportari iubet: VI, 4; Caesar obsides imperat 
eosque ad certam diem adduci iubet: VI, 8; 
ex legionibus fabros deligit (deligi (i) et ex 
continenti alios arcessi (accersi Q; accersiri 
ttel arcessiri p) iubet: Vll, 3; (Labienus) quid 
sui sit consilii proponit et . . . maiore strepitu 
et tumultu, quam populi Komani fert con- 
suetudo, castra moueri iubet: VI 7, 8; (Vercin- 
getorix) omnibus his ciuitatibus obsides impe- 
rat, certum numerum militum ad se celeriter 
adduci iubet ([i; iussit a; Fr., Db.), . . . con- 
stituit: VII 4, 7; Caesar ex castris equita- 
tum educi iubet, proeHum (proeliumque ^) 
equestre committit (comniitti Hotom.): VII 13, 
1 ; fratres Litauicci cum comprehendi iussisset 
(iussit set £') , repperit . . . fugisse (c): VII 
40,3; 58,6 u. (i) (ifi); (Labienus) eum locum 
petit, quo naues adpelli iusser.at: VII 60,4; his 
(Vercingetorix) praeficit fratrem Eporedorigis 
bellumque iuferri (-re [i) AUobrogibus iubet: 
VII 64,5; paulum legioues Caesar, quas pro 
uallo constituerat , promoueri iubet: VII 70, 5; 
Vercingetorix iubet portas (port. iub. [i) claudi, 
ue: VII 70, 7; (Verciugetorix) frumentum omne 
ad se referri iubet, . . . constituit: VII 71,6; 
(80,1 it. (i) (i(i);) doluisse se, quod . . . in ur- 381 iubeo 382 bem retraheretur, cnius absentis rationem ha- 
beri proximis comitiis populus iussisset: 1,9, 
2; (Pompeius) copias undique omnes ex nouis 
dilectibus ad se cogi iubet: 1,24,2; 37,1 u. 
aa) n); pons . . . paene erat refectus; hunc 
noctu (c) perfici iussit: 1,41,1; castra . . . 
uallo muniri uetuit, . . . sed a fronte [castra] 
contra hostein pedum XV fossam fieri iussil: 
1,41,4; fossasque ad eandem niagnitudinem 
perfici iubet: 1,42,1; infirmiores niililes ex 
omuibus centuriis deligi iubet: 1,()4, 5; illi . . . 
omnia sarciuaria iumenta interfici iubeiit: 1,81, 
6; quarum (c) cohortium (c) milites (c) . . . 
luba conspicatus suam esse praedicans praedam 
magnam partem eorum intcrfici iussit : 2, 44, 2 ; 
cum prope Dyrrachium Ponipcius constitisset 
castraque nietari iussisset: 3,13,3; Ephesi a 
fano Dianae depo.sitas antiquitus pecunias Sci- 
pio tolli iubebat: 3,33, 1; (Scipio) M. Fauoiiium 
. . . reliquit castellumque ibi muniri iussit: 3, 
36,3; quod esset frumenti conquiri iussit: 3, 
42, 4 ; his rebus confectis (c) legionem {Faern. ; 
legiones codd.) reduci iussit: 3,46,2; castra 
(c) secundura mare iuxta Pompcium muniri 
{eyo; niuniie codd.; edd.; u. CC) iussit: 3,65, 
4; Labienus (c) cum ab eo (Pompeio) impe- 
trauisset, ut sibi captiuos tradi iuberet, omnes 
. . . interfecit: 3,71,4; legiones sibi alias ex 
Asia adduci iussit: 3,107,1. 

(i): scaphas longarum nauium, item spe- 
cuiatoria nauigia militibus compleri ius- 
sit: IV 26, 4; portas murosquc adseruari iubet: 
1,21,2; Caesar . . . omncs senatores senatorum- 
que liberos, tribunos militum equitesque llo- 
manos ad se produci iuliet: 1,23,1; reliquas 
cohortes, quas in superioribus castris relique- 
rat, impcdimcntaque ad se traduci iul)ot: 1,42, 
5; C. Treliouius . . . euocat; uimina materiam- 
que comportari iubet : 2,1,4; pccunias moni- 
mentaque . . . rcferri in tcmplum iubct: 2,21,3. 

c) : sagittariosque omnes . . . conquiri 
et ad se mitti iubet (Vercingetorix): VII 31,4; 
toto flumine Hibero naues conquiri et Octo- 
gesam (conquiri et Oct. eyo; conquirere toto- 
gesnia Nx,; conquirerc ct Octogcsam O; cdd.) 
ailduci iubcnt: 1,61,4; Caesar, qui militcs ad- 
uersariorum (mil. adu. qui 0'ld) in castra . . . 
uenerant, summa diligcntia eonquirl et remitti 
iubet: 1,77,1; uti ad Ponipeium litteras mit- 
torot, naues reliquas, si uollet, subduci ct re- 
fici iuberet: 3,23,3; quos ille (Acliillas) . . . 
corrii>i atquo intcrfici iussit: .'i, 100,5. 

yy) "<■•• '-*' l"'ss.: Cacsar lcgioncs ('(luitatum- 
que reuocari (reuocare A) atquo iii {oin. [i) iti- 
nere resistcre (desistero [i) iubct; V 11,1; cele- riterque (Vercingetorix) impedimenta ex (c) 
castris educi et se subsequi iassit: VII 68, 1; 
(naues conquirere et . . adduci: 1, 61, 4 u. 

[i) plures; aa) act. : primam et secundam 
aciem in armis esse (sese tenere (i), tertiam 
castra munire (-ri A) iussit: 149,2; nihilo 
setius Caesar . . . duas acies liostem propulsare, 
tertiam opus perficere iussit: 149,4; equitum 
partem se (fl; om. a) sequi, partem cireumire 
exteriores munitiones et ab tergo hostes adoriri 
iubet: VII 87, 4; duas legiones suas antecedere, 
reliquas subsequi iussit: 1,87,4; ex castris sibi 
legiones alias occurrere et eas, quas secum du- 
xerat, in nicem requiescere atque in castra 
reuerti iussit: 3,98,3. 

[ifi) pass.: in summ