Skip to main content

Full text of "Regesta diplomatica historiae danicae. Series secunda"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2009 with funding from 

Ontario Council of University Libraries http://www.archive.org/details/p4regestadiploma01dans REGESTA DirLOMATICA /^ HISTORDE DANICJ]:. 

CUKA SOCIETATIS REGI^ SCIENTIARUM DANIC^. 
SERIES SECDNDA. TOHDS PRIOR. 

IV. AB ANNO 1448 AD A.NNUM U91. Chronologisk Fortegnelse 

over hidtil ti-ykte 

Diplomer og andre Brersiiaber 

til Oplysning al den danske lllstorie, 

udgiven ved 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs 

Omsorg. 

Anden Rfflkke. Ferste 


Bind. 
IV. FRA AAR 1448 TIL AAR 


1491. 
KJGBENHAVN. 


THIELES BOGTRVKKERI. 
1885. 
i^'-: 

>?!> 


"■T 


v t, / N0V03'>969 (( N0V03 
10««^ I REGEBTA nTPEOMATIOA 

lilSTOUI^T^. DANICyE. INOEX CHRONOLOGICUS 
DIPLOMATUM ET LITERARUM, 

IIISTORIAM DANIGAM INDE AB ANTIQUISSIMIS TKMPORIBUS 
USQUE AD ANNUM 1660 

ILLUSTRANTinM, 

QUiE IN LIBRIS HACTENUS EDITIS VULGATA SUNT. 

CURA 
SOCIETATIS REGI.E SCIENTIARUM DANIC^. SERIES SECUNPA. TOMI PRIORTS PARS PRIOR. 

AB ANNU 7!« AD ANNUM 1447 HAVNI5;. TYPIS EXCUDEBAT H. 11. THIELE. 
.MDCCULXX.XIX. ClIRONOLdiilSK F(iI!TK(i\KLSK OVEK HIDTIL THYKTE nirLOMEI! OG ANI)I!L BI!EVSKABI-:i! TIL OPLYSNl^G AF DEN DANSKE IIISTOKIE 

FliA DE .ELDSTE TIDEK LNDTIL AAR 1660, 

MEU KORT ANGIVELSE AF INDUULDET. 

UDGIVEN VED 

DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNE S 
SELSKABS OMSORG. ANDEN R/EKKE. FeRSTE lUNDS F0RSTE AFDELING. 

FRA AAR 789 TIL AAR 1«7. KJ0BENHAVN. 

T H 1 F. L E S B O (i T H Y K K E R I 

1889. FOKTALE. Donpang <la 2clen Del af Regesta diplomatica histori* JJanica' udknm 
fuldstaendig i 1^70. blev det i Fortaleii til dette Bind udtalt af den 
davserende Regestakommission (J. N. Madvig og C F. Wegener). at der 
endnu stod et Suplementbind tilbage, hvortil der allerede var «tilvejebragt 
et meget anseligt Apparat». At fremme Udgivelsen af dette Suplementbind 
var den Opgave, der endnu forelaa; men samtidig traadte begge Kommis- 
.sionens Mcdlemmer tilbage, efter at de i en Rsekke Aar havde beklaedt 
deune Stilling, og de atiostes ved Selskabets Valg 6 Maj 1870 af C. F. Allen 
og P. G. Thorsen. Allen kunde kun en kort Tid virke i Kommissionen, da 
han dode 27 Decbr. 1871, og i .Stedct for ham indvalgtos i Selskabets Mode 
22 Marts 1872 F. Schiern og H. Rordam. For at Arbejdet paa Suplement- 
bindet kunde gaa raskere fra Haanden, vedtog Videnskabernes Selskab i 
Modet d. 22 Novbr. 1872 at forhoje den aarlige Sum til Vsprkcts Udgivelse 
fra 450 Rdl. til 700 Rdl. Cand. philol. H. C. P. Seidelin, der allcredc for 
1870 havde vaeret Mcdarbejder og Redaktor og siden havde fortsat sit 
Arbejde for Kommissionen, var imidlertid dod 1872. Derfor antoge.s Cand. 
mag. C. F. Bricka og Dr. phil. .1. A. Fridericia som Medarbejdere i hans 
Sted. Da Bricka fratraadte 1876, aflostes han af Dr. phil. Kr. Erslev og 
Dr. phil. W. MoIIerup. Eftcrhaandcn som .\rbcjdet paa Suplcmcntct skred 
frem. blev det klart, at det vilde vpprc nodvendigt at srette et bcstemt Ud- 
givelsesaar som Grsense for de Skriftcr, hvorfra dcr skulde excerperes Regester, 
og i Selskabets Mode 27 Okt. 1877 blev det efter Kommissionens Forslag 
vedtaget, at der ikkc skulde excerperes Dokumcnter. der varc trykte i 
Skrifter. yngre end 1874. Men denne Grsense blev dog scnere udvidet noget. 
I det mindstc udtaltes det i November 1S80 af Rcgestakommissioncn (i et 
lille Forord til 2don Rjekkc, Iste Binds Iste Hcfte). at man havdc vcdtaget 
at begrfcnsc de .Skrifter, fra hvilke Uddrag skuldc nicdtagcs, til s.iadanue, 
dcr varc udkomne indcn Udgangcn af 1877. >aiiitiilii; iiu'«l at >li' ii.fviitr Mcil ulMJiUTf liavilo v.iTtl sysselsattc mcJ 
furtsal KxccrpcrinK os, lii<lsiimliii;; af llcj^cster, var <ler tillii^c af dcm blevct 
forcta^ct en Hcvision af dc i de allcrcdc ud^ivnc liind benyttede Vacrker, 
hvilkct Arbcj"lc fortc til cii forlioldsvis mcget bctydelig Forogelsc af Rc^csta- 
scdlcriic. Ogsaa blcv Hcdaktioiicii af Suplcmcntet (1878) ovcrdraget dc 
Hcrrcr Kridcritia. Krslev o<i Mollcrup saaleJcs, at den forstc skuldc rcili^cre 
<iet nyc Bind indtil Aaret i;U:). Dr. Krslev fra 13i:i til 1448 og Dr. Mollerup 
fra 1448 til 1536. Lacngere end til dette Aar var dct nemlig Kommissionen 
klart, at maii ikke vildc kunnc naa i et nyt Bind. I deu Grad var Stoffet 
svulmct <ip. Der blev aHagt Beretning herom til \ idenskabernes Sclskab i 
dettes Modc d. 7. Februar 187:i, idet dct her erklsercdes, at to Suplcmcnt- 
biml vilde vfpre nodvendiirc for at naa hclt ned til 166U, ved hvilket .-Xar det 
oprindclige Va?rk standser. .Selskabet bevilgede de til Trykningen af forste 
Suplementbind nodvendige Pengcmidler. Det folgende Aar i Modet d. 17. Decbr. 
1880 forelagde Kommissionen derpaa forste Hefte af .Suplemcntbindct, eller, 
som det benajvnes, forste Hefte af 2den llsekkes Iste Bind (fra Aar 789 til 
134'J). .Siden den Tid har Udgivelsen vseret regelmsessig fremmet saaledes, 
at an.iet Heftc (1349—1419) udkom 1S82. tredjc Ilefte (1419—1448) udkom 
1883. fjerde licftc (1448—1491) i Aaret 1885, femte Hefte (1491—1522) 
1886. Nu foreligger det hele Bind fserdigt. 

Mcn imidlertid var Rcge.stakommissioneus Sammenssetning undcrgaaet 
betydcligc Forandringer. Da F. Schiern dode 19. Deccmber 1882, valgtes 
E. liolm til Medlem af Kommissionen (12. .Januar 1883) og efter Thorsens 
Dod (6. Maj 1883) supleredes den mcd Joh. Stcenstrup (25. Januar 1884). 

Tilbage staar endnu Udgivelsen af 2det Bind af 2den Hsekke, hvortil 
Materialct er saa godt som fuldstsendig samlet. 

Kjohenhavn , i Kommunonen for Ld^velsen af danske diplomatiske Regester. 

dm Jl Decmber 1888. 

E. Holm. H. F. Rordam. Joh. C. H. R. Steenstrup. FORTEGNELSE over de Skrifter, som ere benyttede for Regesta Diplomatica Historiae Danicae 

2. Rsekke. 1. Bind. Aagaard, J., Hisloria descriplionis Othiniae. 

I— II. HafniiB 1737—38. 4. 
Aarbagor for nordi.-ik 01dkyndif,'lii'd og Hislorie 

1866—1877. Kjl.livn. 
Aarsbpretninfrer fra Clflieiniearchivet. 1 — V og 

VI, H. 1. Kjl.hvn. IS.-,:2_76. 4. 
Abdriick di-r das Reclit cler freien Stadte Lii- 

becks und Hainburgs aiif Fortdaiier des zoil- 

freien Transil-Verkehres 7.wi.sclien beiden 

Stadten durcli d. Holslein. Gebiel betrefTen- 

den Urkunden. s. I. 1839. 4. 
Ahel, II. F. ()., KoniiT Pliilip dcr Fhili.-nstaufe. 

Berlin 185'i. 
Acla Toiniciana. I— L\. I\.siiaiiiie IS.j2 — 70. 

Fol. 
^l</(/<-, /'. -I. (pra?s. E. G. Geijer), Acla liisloriam 

Cliristierni II. illuslrantia. Upsaliw 1833. 4. 
AdeUinij , V., Siegmiind. Freiherr von Herher- 

slein. St. 1'elersbiirg 1818. 
.■\iUir. /'., Elterielninger .lugaaende Byen Ribe. 

VIII-XI. Hil.e 1842—48. 
.{MiiHixl , A. , (Hands historia ocli be.skririiing. 

I- II. Galmar lS!22-27. 
Aitirtttii , L. !>., Saken vaii Slaet en Oorlogli. 

l-Vl. Graveii Haghe 1009 — 72. Fol. Alexutulfi Mayni Historia, pd s\N'enska rijm, 

ed. Hadorpb. Wiisingzborg 1072. 4. 
AUjreen-Ussiiig, F., Efterretninger om Kalhind- 

borg. Kjbhvn. 1869. 
Allen, C. F., Breve og Aktslykker til Oplysiiing 

af Christiern ITs og Frcderik Ls Historie. L 

Kjblivn. IS.-)4. 

— De tre nordiske Rigers Historie 1497 — 1536. 
I-V. Kjbhvn. 1864-72. 

— Haandbog i Faedrelandels Historie. 7 Udg. 
Kjl.hvn. 1870. 

Almeennyttige Samlinger til Hjsertets Forbedring. 

1-XL. 4. Kjbhvn. 178U-1800. 
AUrti, F. ('., GralT GlirislolT von Oldenbiirg iind 

die Grafenfehde (1534— 30). Hamburg 1853. 
Altitieyer, I. /., Der Kainpf demokratischer und 

arislokratiscber Principien zu Aiifang des 

I Olen Jalirli. Dargeslelll in drei .Monogra- 

pliien. Aus dem Franzosischen. Liibeck 

1843. 
Atir/ier, P. Knfod, Daiisk L.'liiis Hel. Kjl.hvn. 

1777. 
Anrlier.seii. II. 1'., Iiidbydelse lil ForeIa>sninger 

over hvad i-n Hohiiesler bor vide. Kjhlivn. 

1754. Fol. VIII AiiiiuIjt for nordisk <1liikynili|;liod 1843— (>5. 

Kjbhrn. 
Anlislfsvij?liolsli'nske Fragmenlor, udg. af Koiisi- 

sloriuui ved A. F. Kriegei. I — \i'>. 11. Kjblivii. 

1S4S .-||. 
Anzeiger rfir Kunde des leulschen MilteiaUers. 

1—3. Jahrg. og 
Anzeif^r fOr Kuiide der deutschcn Vorzoit 4—8. 

Jahrg. lS:r)-:W. Ncuc Folge 1— XX. 

Niiniberg 18&3 — 77. 
Arcliiv fiir Hharniacic og Cliemie. I— XXXIV. 

Kjbhvii. lS.ll-77. 
Archiv der Geseibchafl f. ailere deulsclie Ge- 

schichlskunde. 1— XII. Frankfurl u. Han- 

nover 18iy— 74. — Neues Arcliiv. I — 11. 

Hannovcr 1876-77. 

f. «licCcscli. Liv-. Fslli- ii.Cuilaiuis. 1 — VIII. 

Dorpal u. Hcval 184:2—61. 

— des historischen Vereins f. Niedersachsen. 
Ni'ii<- Folpe. Jalirg. lS4ri— i!». HaniioviT. 

— fihKundeoeslerreichisciiertieschicliUi-Quelien. 
l-XXXIll. VVien lS48-(Jo. 

— fiir Kunde osterreicliischer Geschichte. 
XXXiV-LVi. VVien l8u5-77. 

— fiir die sachsische Geschichte. I — XII. Leipzig 
1862 — 74. Neue Folge I — IV. Leip/.i}; 
1874-77. 

Historiailinen .Arkisto (Arcbivum historicum Fin- 

nice). I. Helsingfors 1866. 
The article. soin vore meilem Danmarckss Pre- 

later og Kwan^fcliske pifdickcie paa Iierrc- 

dagen i KnpnehalTn \')'M). Malmo 1530. 
Ancithmin, A. /., Haiidlingar till iipply.sniiig af 

Finl.inds hiifd.T. I — X. Sllilin. IS4C. — 58. 

ltdn)j, I. (priBS. M. Asp) , UissiTlalio altera de 

Monte Brunconis. Kostochii 1 7:^4. 4. 
Baltische Sludien. Hrsg. v. der Gesellschafrt f. 

pommersche Geschiclile ii. .Mterlliiiinskunde. 

1-27. Jahig. Sleiiin |s:{:{ -77. 
bang, 0., Sanil. af nytlige og opbyggeiige Ma- 

terier i 7 Slykker. Kjblivn. 174:$- 47. 
harfod, Imtn., og Hordam , 11. F. , Kirk.-Kn- 

ieiid.r for Siesvig Slifl. I— SJ. Aarg. Kjbhvn. 

1862-64. Hanirr, K., Famiiien Rosenkrantz's Historie. I. 

Kjbhvn. IS74. 
HarlhiM, F. W'., Geschichte von Riigen und Poin- 

mern. I- IV. Haniburg 1839-45. 

— Geschichte der dciiLschen Hansa. I — II. 
Leipzig 1 853. 

Berrau,C. f., Versuch einer urkiindl. Darslelliing 

d. Gesch. Hiisums bis ziir Krllieil. d. Sladt- 

rechles. Sclilcswig 1854. 
Berker, S. li., Umstandliche Gesch. der freyen 

Sladl Liil.eck. I-II. 1782-84. 4. 
Behnnuiiii, II. ('., Om nople fremmede Troppers 

Opliold lier i Danmark under Ghrisliern II. 

Kjbhvn. ISI2. 

— Grundrids lil en historisk-topogransk Beskri- 
velse af Roeskil.le , is»r dens Domkirke. 
Kibhvn. 1S32. 

Berelninp om Kong Oluf Hagensms Dod og 

den falske Oluf. Kjbhvn. 1846. 
Beitrage z. Kundp Ehsl-, Liv- u. Kurlands. Iier- 

ausg. von d(T Ehstlandischcn Literarisclien 

Gesellschaft. I-II. Reval 1873-77. 
Bendz, C. F. W., Horsens la>rde Skoles Historie. 

I. Horsens IS4S. 
Benzelius, E., Monumenta historica vetera eccle- 

siie Sveogotliicae. Upsalise 1709. 4. 
Bery, 0. E. (pra;s. 0. Geisius). Dissertatio de 

Alinar Stiik, Uplandiie olim nuinilissima arce, 

Upsalia? 1750. 4. 
V. d. Brrf/h, L. Ph. C, Correspondance de Mar- 

guerile d'Autiiche. I — II. Leydc 1845 — 47. 
WarhalTtig Bericht an alle Stende Deutscher Na- 

tion, wie die Stette Gopenhagen vnd Eibogen 

zum ytzigen Krieg gedrungcn. 1535. 
Beriglen van licl liistor. Genootschap to Utrechl. 

I-VII. Uliechl 1846—62. 
Berlien, I. II. F. , Der Elephanten-Orden und 

seine Rillcr. Kph. 1846. 
En k.irtfattet Beskrivelse oiii det store Nordiske 

Monarchies Stiftelse, de gainle Danskes ma^rk 

vRTdige Udtoge og lierligc Sejrvindinger 

ilcii lii'clf Vciden. Kjbhvii. 1768. 
Hrxell, L. /'., Hall.tiids Historia och Beskrifning. 

i-ll. (:iilh.'borg IS17- 18. IX liihlidtlifii Lulicconsis (od. II. Srli;iili;ill. S. fJ. :i 

Mellc ft I. H. a Si'..|."M). I-XII. Liibfca" 

1725-32. 
Hiirnalz.iki , H., Sclilesw. — Holsl, — Lnii.-nliiiif.'. 

Lin.Ifslif.Ticlilo. Altona 1x40 op IS47. 
Uddrag af ./.w liirrherDilx Dafrl>«^or lOriS — 1 70S 

ved G. Molbecli. Kjblivn. \m>. 
niandinger fra Soree. El Tidsskrifl. I — III. 

Slagelso 1831—39. 
Borsen , L. , Bcskrivelso ovor Lundsgaard vod 

Kierleniindo. Kjblivn. 1 709. 
Bor.iZDPnneni/, li., Danzigs Tboilnalimo an dem 

Kriege der Hanse ffogon Glirislian II. von 

Danemark. I— III. Danzig 1800— (i."!. i. 
linhhn-Bohlendorf, I. r. , Der Bischofs-Roggen 

iind die Oiitor des BisUinms Roskil.I aiif 

Riigon. Stralsund IS.jO. 
Bnlh, L., Kjobenbavn, historisk-lopografisk be- 

skreven. Kjbbvn. 180.5. 
Bouquel, M., Recuoil des historiens des Gaules et 

dc la Fr.ance. 1— XX. Paris 1738- 1840. Fol. 
Borhnniiiis, Z. , Apologia pro n.ivigationibus 

Holl.iii(li)iuni adversus Fonliim Hovlorum. 

Lugd. Bat.iv. 1033. 
Briiilford, Correspondence of the emperor Gbar- 

les V. and his ambassadors al the court« of 

England .and France. London 18.")0. 
liranniu.s, ./. W. (pra;s. G. F. Georgii), Disserlalio 

de paroccia Braenkyrka. 1—11. Upsali.f 

1709. 4. 

Brasch . Chr. IL, Vemmetofles Hist. 1 — 111. 
Kjblivn. 18.59—03. 

— Gamle Ejere af Bregentvcd. Kjbhvn. 1873. 
Bromischos .lalirbucb. borausgegob. voii dor Ah- 

thcil. des Kiinstlervereins fiir Bromische (ie- 
schichte u. Allerlhiimer. I — IX. Bremon 
1801 — 77. 

— Urkundcnbiich. hcrausg. von U. It. Klimck 
u. W. v. Wippon. I— III. Bremon 1873 — 77. 

Brfiineru.K , K. , Tbosaurus niimniorum Sveo- 

(Jothorum. Holni. 1731. t. 
Brirka, ('. F.. Kong Froderik den Andens Ung- 

.loniskjivrlijfbcd. Kjblivn. |S73. 
U.'Ui'St. Diin II .Si>r. I lirini/, S. (Gastenherg). De interdiclo. Lun.l 

17.")0. 4. 
Bruxeiritz, G., Elfsys.sM»! (Sddra Bohus Lan). 

Hisl.irisk.i niiiinen, saiiilado iir .sa viil aldr.- 

soin nyaro vork octi iirkundon. Giiteborg 

1S04. 4. 
liruun , C, Broder Ru.sses Historio. Kjblivn. 

1868. 

— Aarsberetningor fra det storo kongol. Biblio- 
lliek. I-^II. Kjbbvn. 1870-7.5. 

Biirhiillz, /•'. li., (ieschichto der Rogiorung For.li- 

nand d. Ei-slen. I — VIII. und L'rkun.l.'n-Baiid. 

Wion 1831—38. 
Bulwu.t, C. E., Historia universitatis Farisiensis. 

1— VI. Paris 10.-.5— 73. Fol. 
BuIIetin de racademie imperialo des .«ciences de 

St.-Petersbourg. XVII. St. Pelersb. 187-J. 
(Bugenhayen) , Acta der Disputation zii Flons- 

burg, im 1529 .lar. 1529. Fol. 
Bunge, F. G. v., (Juellen des Revaler Sladtrecbls. 

I-II. Dorpat 1844 — 40. 

— Liv-, Estli- 11. Gurlitndisch. Urkundenbucb. 
1— VI. Reval 18.53— (;7. 4. 

— u. Tnll, li., Est- und Livliindiscbo Brieflade. 
|_I1. Reval 1850-.58. 4. 

— Das Herzogllium Estland unter don Kiinigen 
von Diiiiomark. Gotha 1877. 

Biirkhardt,C. A. H., {,.)uellonsammlung zur Gescli. 

iles Hauses HohenzoIIern. I. Jena 1857. 
Buriiieisfer, C. C. IL, Alterlliiimor d. Wismarschon 

St.adlreclils. Hamburg 1838. 

— Bcitriige z. Gescli. Europas im sechszehnten 
.labrhuii.Ierts aus don Archiven der Hanse- 
stiidto. Mostock 1843. 

— Dic Biirgerspr.achen ii. Biirgcrvertriige doi 
Sta.ll Wisniar. Wisniar 1840. 4. 

liiihmer, Hogesla imporii II9S— 1294. Slutt- 
I gaii 1849. 4. 

[ Ciimirvr,.!. /''., Vorniischtc hislorisch-polit. Nacht- 

I richlen in Briefen von oinigon nierkwfirdigon 

(^cgendeii der Horzogth. Schleswig und Hol- 

stcin. I- II. Flonsbiirg 11. Leipzig 1 758 — 02. 

Campbellx, II'., Maleiials for n history of llie 

reigii cif lloiiry VII. I. Lnn.ldii IS77. 

II X ('i$rstrHJi,(\ A'.,Di<> Sladl TomliMii. ToiiiliTii IHIil . 
(Wmm.4, ('., Moiiiiinciila piililifoiTclrsiiislica i'X 

arrhivo Piiliiiskioliliiiiio iii liiri-iii iMlilii. I -X. 

Upsal. 1750-51. 1. 
('Widrn , (1., Hislorisclii' Aliliiiinli. voii ili-ii Iwy 

tlor Slaill Kli-iisliurK lii-lfgiMifii Kin-lieii-Hiil/.- 

iiiigrii. Klensburg \Ti'-\. l. 
Clnusi, ('. II.. Clirisliaii ilir Drillr, Kiinig von 

Daiicmark. Uessiiu lS5".t. 
Cnlldhi, O. ./. (prws. K. M. Kanl). Di.^seilalio 

de paroocliia Al'iiida. Upsal. I7'.»'J. 4. 
Conring, II., Gensura diplonialis foenoliii Lintla- 

vii-nsis. s. I. \ l'2'.\. i. 
Corpus Herornialonim. I — XL. IJriiiinschwfig 

I8:u-71. 

Crntfii, X, og St. Strphunii Annales reruin a 

Chrisliiino III. geslarum. Hafnia; 1737. Fol. 
Ci-iinf, A., Viildeiniir Knudsen, Biskop i Slesvip 

og Krkebiskop i Breineii. Odense 1848. 
Cronhiiiiii, .\br., Skiines poliliska historia. I — II. 

Liiiid OK Slockholm ISi7— 51. 
CijijHfnin, F., Biilriig lill de iionleuropeiska folk- 

sliigens hisloria , hamlade iir s.vdeiiropeiska 

kiillor. I. Helsingfors I84S. 

hnhnrii, I. C, Pommersclie Bihliolliek. I — V. 

(Iieifswald I7.V2 .Ml. i. 

Saiiiml. gemeiner iiiid hesonderer pommer- 

scher Ulid rdgLsclier Laiidesiirkiiiideii elc. 

I - III. Sliiilsimd 17511 t;<i. Kol. 
Ihtmhunj, A., Al>li"l Villnlms Lcvnel. Neslvcd 

I8«J7. 
Ihinrktrfiih , C. , Newe Lindeshesclireihnn(; ilei- 

/.wey Herzoglliiimer Sclileswicli ii. Holsleiii. 

10.52. Kol. 
D.inske Magazin. :i. Hiekk.' III VI. Kjhhvn. 

1851-00. 4. Hiukke I-IV. |S0|— 78. 
Dan.ske Samlinger for Hislorie, Topograli, Lile- 

ralur- og Persoiiidhislorii'. I VI. Kjlihvii. 

1805-71. -J Hiekke. I-VI. Kjhhvn. IS7I 

-79. 
hi$nz, ./. .*«'. /y. , Epislolie Melanchloiiii iid Sli- 

gi-liimi. Jeiiii 18!24. i. 
Itrrrkr, I',., lirimdlinieii /iir (lescli. Liihecks voii 

lli:< \i-li\. Lliherk 18:<*). rhirkr, E. , neschiclile der Sladl Lflbeck. I. 

Liiheck 1814. 
Ihhiu, (1., (iescliichle des Ki7.hisliims Hamhurg — 

Breinen his zum Aiisgiing der Mi.ssioii. I — II. 

Berlin 1877. 
Itrlisle, L., Calalogue des acles di' IMiilippe- 

Augusle. Paris 1850. 
Deiilsclie Reiclislapsaklen. I — III. .Miiiiclien 

1807 — 77. 4. 
Di|ilomalariiiiii Islandiciiin. I. Kiiufiiiiiiinnahofii 

1857 — 70. 

— .Norvegicuiii. iide. af C. C. .1. Lniii/i, C. It. 
Vi$tjer og II. ./. Iliiilfihll. I — IX. Clirisli- 
ania 184« — 77. 

— Svecanum, ed. /. (i. Liljiyreii cl li. K. Jlihli- 
hrcuid. III -V. Holiniie 1842—05. 4. 

— svenskl, fr;in och med 4r I iOI , iilg. iif 
C. Silfvrr.i/olpe. l. Slockholm I 875- 77. 4. 

IHlfmer, G. W'., (leschiclile des Krieges der See- 
; oder Wendischen SUidle mit Diinemark uiid 
' " Norwegeii in Kolge der Conliideriilion voni 

.lidire i:]07. Liiheck I8.5:i. 
Dogiel, Codex diplomal. Regni Polonia". Wilna 

1758 — 04. 4. 
Dudik, B., Forschuugen in Schweden fiir .Miili- 

rens Geschiehle. Bremen 1802. 
Diimmler, K., Ciescli. des Oslfriinkisclien Heichs. 

I — II. Berlin IS02-05. 

Ebrrsteiii, L. /•'. Kreilierr von, (iescliiclile dei 

Freilierren v. Eberslein imd ilii i'r Hesilziiiiirrii. 

Landershausen 1805. 
A'«(/f/.v/o/V, L., Udvalgle Skriller. 1 III. Kihlivii. 

1859-02. 
Et$ehom, D. (prws. I. Ilire). Dissertalio de Ene- 

kopia urhe. I — II. Upsal. 1745 — 40. 
Ennin, L., (iescli. der Sladl Kiilii. I - IV. Kiiln 

imd Neiiss 1803 — 75. 
Kpisloliiriim Eriismi Roterodami libri XXXI. el 

Phil.Melanchtlionis lihri IV.Londiiii 10i2. Kol. 
Das Eibfolgeieclil Her/og Friederichs VIII. aiif 

die Her/.oglliiinier SchU-swig-Holslein. Kiel 

1 805. 
Erhard, Regeslii liislori.e Westplialia?, accedit 

codex diploiiiiilicus. I---II. Miinsler 1847 — 51. I XI Ksxcii, Hi.sl. Nolit.scr inn Hiiisrns. s.iiiil .Aarbog 

og Veivisi-r ISOll. Horsens. 
Klwas voii gulelirten Rostocksclien Saulioii 1737. 

Rostock 1837. 
Ktfirx, I. I'. G., Dcs llerzugtliuiii Klisten Ritter- 

II. N.iiKlReclile. Riga \Si\. 
Kx|iiisitiii ciiusaruni (|iiil)iis S. R. M. Svecia' hel- 

iuiii a rcge regnociue Uania? sibi illatuin coii- 

(iiuiarc coacta fuit. UioS. 4. 

Fiibrirliis, A., Iiigeliorg, l'liili|) Augusls Dronninp. 
Kjhhvn. 1870. 

FabriciuK, C. G., Urkundcn zur Geschichle des 
Fiirstenlhums Riigens unter den eingebornen 
Fiirsten. III -IV. Slettin 1853 — 60. 4. 

— Studicii zur Geschichle der wendischen Osl- 
.seelaiider. 1—2. Hefl. Berlin 1850 — 59. 

Fiibririiin., F., Das allcste Stralsiuidisclie Stadt- 
huch (1270-1310). Berlin 1872. 

Fulrli, I. !{., Privilegia capiluli Luii(Ieiisis. P. III. 
Kundae 1828. i. 

— R.. Eranien /,um deutschcii Rechl. Forl- 
setzung. Heidelbcrg 1 826. 

Fiiiil , F. M. , De causis, ob qu;LS Gustavo 1. 
o|iitulati fuerint Lubeccnses. Upsaliae 1 782. i. 

— Obsorvalioncs seleclse historiani Svecanain 
illustrantes. I— II. Upsaliae 1786- 1805. i. 

— Specinien I — VII. diarii critici actorum hi- 
sloria; Gustavi I"-'. Upsaliae 1788—1802. 4. 

— Handlingar till upplysning af Svenska hislo- 
ricn. I-IV. Upsala 1780-1802. 
Diplomata Svecana hactenus inedita. Upsaliae 
1797. i. 

— Acta Dalecarlica aiiiKi 1503— 151 1. Upsaliac 
1800. 4. 

— Sylioge litlcrarum bistcriam Succaiiani illii- 
strantiuin. Upsaiiac |S()3. 4. 

Deii Swiiiiska Fatburcn, iilg. af E. Ekholm. 1 — 

Vlll. Opniiigcn. Sthlni. 1707-70. 
Focli , 0. , Riigcnsch-Poniiiiersclie (Tescbichlcn 

aus siehen Jahrhundcrteu. 1 — VI. Leipzig 

1857-72. 
Follin, /,'., Hclsiiighorgs Historia. Ups. 1851. 
Korliandliiigcr i Videnskabs-Selskabet i Ghrisli- 

aiiia 1860— 7(). Chrisliania 1861-77. Holhii'k 1875. 

Slagclse 1875. 

Slagel.sc 1875. 

Slagelse 1876. I Forscliiiiif.'iii ziir Dculsclicn fScscliichlc. 1 — 

XVIII. Giittingen 1852 — 77. 
Forn.sell, 11., Sveriges inrc hisloria Irin Gustaf 

dcn F(irs(c. I. Sthlm. 1869. 
Sercuissimi (loin. Fridcrici regis ad Chrisdcmi 

pa(ruells calumnias responsio. s. I. i!k; a. 4. 
Frfiemnn , F. A., History of (lie Normaii i;on- 

qucsl of Knglaiid. 1. Oxford 1867. 
Friis, F. J{. , Historiskc Efterretninger ora den 

danskc Adelsfamilie Rosensparrc. Kjbhvn. 

1872. 

— Bidrag til Holbajks Historie. 

— Bidrag lil Korsers Historic. 

— Bidrag (il Slagelse Bys His(. 

— Bidrag (il Antvorskovs Hisl. 
Frost, P. N., Eftcrretninger oin Ribe Doinkirke, 

Kirkens Sognepnvster og Biskoppcrnc i Ribe 

Stift. Ribc 1841. 
Fnjsell, .(., Handlingar riir. Sverges His(. II —IV. 

Sdihn. 1836 — 43. 
Frolund, L. C. R, Holslcbro. Aalborg 1871. 
Fylin, I. 1., Eflerretninger om Kjebstaden Kolding. 

Kjbhvn. 1848. 

— Kolding i Tidsruinme( 184S — 60. Kiildiiig 
1860. 

Nytl Ffirrad af aldrc ocli nyarc Handliiigar ni- 
raiidc Nordiska Hisloricn (utg. af Benjius). 
I-IV. St. Sthlm. 1753. 4. Gabbiina, S. A., Illuslrium e( clarorum virorum 

cpis(oIa', sclecdores superiore c( lioc seculo 

scriplae. Editio altera. Harlinga- Frisiorum 

1669. 
(Uulehuxch, F. K., Livliindischc Jahrbiichcr. 1 — 

IV. Riga 1770-83. 
— Sanmilungcn /.. Kcimtniss dcs Hcr/.oglliunis 

Pommcrn. I-Vlli. Dessau 1783-86. 
Gairdner, .James , Lettcrs aiid papers ilinstialiv 

(o Ihc rcigns of Richard II. and Hcnry VII. 

I— II. London 1864. 
Gamst , J., Dc Petro Parvo Rosa-loiitano schc- 

diai^ma. Hafnia> 1755. 
Garde, H. G., Ef(erre(iiinger om deii daiiske og 

iiorske Semag(. I. Kjbhvii. Ih32. 

U* Xll lifMrrdtHij, ('., BciliiiK /.iii- (Itscliiilili' dcr Slarll 

rirfifswrtUI. Cicifswalilr 18iJ7. 
— Krslc KorlsflzuiiK ili's Bcitriiftos zur (Joscli. 

der .'^taill (ircirswnlil. (ircifswalilc \Hi'J. 
Oifsrlirt>ht , II'., (icsiliirlilc ilci «liiilsclicii Kaiscr- 

icil. I— IV, Hraiinscliwci^ l.s."(."i — 7.">. 
Gilbrry, J., IJLsscrlalio ilc Liilckupia VVcslrii- 

(liilliia' iirbc. I-II. lipsnl. I7ii. 
li/iJrirrU, ('. ('., .Swciiska Mapazimt. .\r 17l>(i. 

Slhliii. I7(i(;. 
(irafiiiiiii, ./. (pra-s. (1. 1". (ii-iirgii), Spec. dc 

SliciiKlicsia urlicSiulcriiiania'. I. l'ps. l7(iS. 4. 
ilriiuloff, F. II.. HL«loii.silic Siliriflcn. I — III. 

LiiU-fk iSitii. 
({riiiihrrk. .1. d. (pric>. ."^. Hriiijii. iJisscrl.iliii ilc 

Hallaiiilia in ){*'ncrc. Liiiid 17.^1. \. 
tiriiiiiiiriii, ,luli.. .Mcddclcl.scr fra Uciilckainincr- 

ai.liivil I,s7l — 7-i. Kjlihvii. 
liriiiiihkr , I. I., lic.sainiiicllc NaL-hriclilen zur 

(ifscli. dcs chciiialigcii Cislci-cienscr Noniicn- 

klostci-s Sl. .Maria in Bcrpcn auf Rilpcn. 

Slialsund ls:{:{. 
lirOnhlutl, K., Nya kiillor till riiilaiids Mcdcltids- 

hisdiria. I. Kph. IS.'i7. 
liiiilrimx, r. /•'. (/. , Syllopc I. varioruin iliplii- 

nialarioruin. Kraiicof. 1 7:JS. 
Konuiig (ilistal ilcii Kiirslcs Kegislratur, utg. af 
r. l.r.iiiliiiiil. I-IV. Slhliii. ISCI— 7i. Hiibrrliii , .Ncui-slc Teulschc [{i'iclis-(!escliic.li(e. 

I-II Hallc 1771. 
Iliil.irhnrr, II.. Uic Staats-Krliliilgc ilii Hci7.o}rtli. 

Si-hli-tiw.-Holslcin inul Laiicnhurg. ISiO. 
llitJiH, S. F., Colieclio inuniinenloruin velerum 

cl reccnlioriiiii inediluruni. I — II. Bruns- 

viga- l7ii-:Jt). 
Hallands F^orniniiines-Forunings Ai-sskrill ISIiS — 

7-i. Halmsl.id. 
Uiillitoell, J. O., Lelters ol llie kings of Eiigliuid. 

I — II. I^iidon 184». 
Ilnmiiiar, A. M. , < )in kyrkaii i SkAiic under 

Katholicisinen. I. Luiid 18()S. i. 
lliimmarslrOm, Aldre og nyare niiirkvardiglicter 

vid Stura Kopparlierget. I — IV. Iliiminrrirh , Fr. , Daiinmrk iiniler .Adelsva-ldeii 

! ( 1. ■>!>:{- KiliO). I-IV. Kibhvii. lS.-ii-ii9, 

lliiiiilrlmiiiiii, II., Die letztcii Zciteii haiisischer 

I Uelicrinaelil iin .Skaiidinavischcn Norden, 

' Kicl IS,"):h. 

I lliiiilliii^Mr ur v. liriiikniannska Archivcl pa 
i 'rri)l|p-L.iunghy. Ultgifnc ar(iiistaf Aiidcrsson. 
I I — II. (■)i'chrii |S.")9 -(!."). 
.\ldrc haiidlingar riirandi' Skanc, Hallaiid. Ble- 

kiiige uch Bohiislaii. .\nyii utgifnc ISTI. 

.Slhlni. 
Ilainl-Vcstcn iich l'i ivilcgicu iler Stail .\iiislclrc- 

daiii. I — III. .\m.«t. 1748. Kol. 
Haii.scrcccssc (o^^aa undcr Titcl: Uic Kcccs,sc 

iiiid andcrc Aktcn der Haii.setagi' voii 1256 — 

14:^0). Herausgep. v. K. Koppniann. I — III. 

Lcipzig 1870—7."). 4. 
— vipii 14:^1— 7ti. Hcraus};. v. (i. Kieihcrr voii 

ilir liopp. I. Lcipzig IS7(i. t. 
Hansische (iescliichtshliitlcr. I —11. .hihr};. Lcip/.ig 

IS71 — 77. 
H(aii.s.tiii), f., Kui-zgefasste zuverlfi.ssige Nachricht 

vondcnHolstein-PlocnischcnLanden. Ploen. i. 
Ihirilii. Koliili litterariiin clausariiiii in turri Lon- 

ilinciisi ii.sscrvati. I— II. ls:i:{— :-!4. Fol. 
■^ Kotuli littcrarinii palcutiuiii iii tiirri Londi- 

iiiciisi a.sserv:ili. I, 18:1."). Kol. 
Ilaiitiiiiij, J., Norwcgen uiid dic (leutschen See- 

stadto l)is ziiin Schlusse des drcizelinten Jidir- 

hiiiidcrls. Bciliii 1877. 
Iliiii:liiim , Coiicilia (iermaniiv. I— II. Colon. 

1 750. Kol. 
Jlii.i.iilbarh, K. F. u. Kii.irijarti II, J. li., Godcx 

PoineiiUiia' diploHialicus. I. (ircifswiilil 180:2. 

Fol. 
Hausmunii, R., Das Kiiigcn iler Dcut.sclien und 

Daneii uin den Besitz Esllands bis 12:27. 

Leipzig 1870. 
Hegel, C, Gescliichte der mccklenburgischen 

Landstaiide bis zum .lahre 1555 mit einem 

Urkuiidcii-Aiihiing. Rostock 1856. 
Ileixe, A., Krisliern den iUiden i Norge og hans 

Fnengsling. Kjbhvn. 1877. 
Helorg, Ludc. N., Den danskc Kirkes Hisl. til 

Reformationen. I— II. Kjblivn. 1862 — 70. xin llflwiiiij, /•,'., Uic Lili-Arispniclic dcs Kiiii. I'icnss. 

Hiuiscs an die Hcrzoptli. Sch]e.s\vi(f-Holstciii. 

Lcin;.'!) iinil Uetinolil IS4.(i. 
Hrnrichxrii, /-*., Bidra^f til Odcnsc Cathedralskoles 

Histoiic. I- X. Odciisc Ks."i:{— (iS. 
Ilrrholdt, .1. IK, .\rcliiv Cor La^pevideiiskahcns 

Histiiric i U:iiiiiiark. I. Kjblivn. 1S:2H. 

— iifT Mitiisii, /■'. \'., Sainlin^cr lil dcii daii.ske 
Mcdiciiial-Historie. I. Kjblivn. 1835. 

Dic Hci"/o^'lliiiiiicr nrcincii und Verdcii. I- VI. 

Saniiiiluii}.'. Brcnicn I7.")7 — (1:2. 
Hingeston , Hoyal and historical letlers diiriiij.' 

tlio rcifrn of Hpiiry llic rouitli. 
Ilirxrh , .S. , .lalirhiiclier iles DL-titsclifli f^ciclis 

iintcr Hcinricli II. I — III. Leipzig 1864 — 75. 
Hirsch , Th. , Danzips Haiidcls- iind Gewerbs- 

{.'escliichtc iiiilcr ilcr Hcrrsclian dcs dput.schen 

Ordens. Lci|jzi(r IS.")S. 
Ilistorisk Tids.skrilt, Nyl. 1-VI. Red. af C. Mol- 

brrh o^ N. WrsUrijauril. Kjhlivn. 1847 — 50. 

\i. llitkke. I — VI. Hed. al .Y. Ur.strryuunl 

og K. Holin. Kjhhvn. 1858—69. 

— 4. Riekkc. I-VI. Y{i-i\. ^l E. Holm. Kjhhvn. 
1869 — 78. 

— udgivcl .if deii iiorske historiske Foreniiig. 
I — IV. Kristiania 1870 — 77. 

Uodenbrrij, W. v. , Verdeiier Geschichlsi|uclleu. 

1-2. Heft. Hannover 185:2 og Gelle 1857. 
[liiflrr, (.'. u., Das kaiserlichc Biich dcs Mark- 

^'latcn Alhrcchl Achillcs. Bayreiith 187(1. 
Iliihlbinoii , K., Hansischcs Urkundenhuch. 1. 

Halle 1870. 4. 
Hoffinann, F. L., Giinthcr voii Scliwarzhurg, er- 

wahlter roinischer Koiiig. Rudolstadt 1819. 
lloffmann,J. W., Sammluiig uiigedruckter Nach- 

ricliteii, Documenten iind rrkiindcn. I— II. 

Halle 1736—37. 4. 
Ifolbrrg, L., Bergens Beskrivelse. Kjhhvii. 1737. 
Iliiillard-BrSholle.i, J. L. A., Historia diploniatica 

Fridcrici secundi. I — VI. Parisiis 18."):2— 61. 4. 
Ilru.ss, F., Meddelelser oni Personer ogFainilier af 

.Xavnct Hvas. I-III. Kjhhvii. 1S61-72. 
Hilhrrt:, l.ll., Kl Blik paa Stadcii Aarlius. 1837. 

— Aktstykkei lil Bornholms Hislorie 13:27 — 
1621. Kjhhvn. 1852. ///•; i/iniinn, C (pr.Ts. I. II. Schriidpr). Oni Erik 
F.riksson (iyllcnslierna och Weslgotlia-all illino- gens uppresning ir 1502. Ups. 1851. 4 

Ihrr, /., U|)salia illuslrala. V. Upsal. 1769. 
IJes.iei de Srhepijrr, G. A., Lolgevallen van Chri- 
I slierii II. cii Isabclla vaii (")ostciirijk. Zwollc 

1870. 
Invigniiigen af .Malmo Lardoms-Skola 1827. 

s. I. e. a. 
Maaned.sskriflet Iris 1791—95. Kjblivn. Iris og Hehc 179(i-l8lO. Kjhl ivu. Jaffe. I'. , Hegesta pontilicuni Romaiioruin ab 
condila ecclesia ad annum post Chrisluin 
natum 1198. Berolini 1851. 4. 

— Bibliollieca rerum Gcrmanicaruni. I — VI. 
Berolini 1804 — 73. 

Jahrbiicher des deutschen Reiches unter dem 
siichsisclicn Hause, herausg. von L. Hanke. 
I. Ahth. 1-3. II. Abth. 1-2. III. Abth. 1. 
Berliii 1837-40. 

— des Vereins fiir ineklciibuig. (iescliichte iind 
Allertliumskunde. S — 42. .lahrg. Schwcrin 
1842-77. 

— 1'iir dic Landeskuiidc dcr Herzoglh. Schlcswig- 
Holst^in iind Lauciihiira-. I — X. Kiel 1S58 
—69. f 

Janssen , ./. , Frankfurls Rcichscorrespoiidenz. 
nehst anderen verwandten .Aktenstiicken von 
1376-1519. I-U. Freiburg 1863-73. 

Jeiisen, H. N. A., Sclileswig-liolsleini.sche Kirchen- 
geschichte, iibeiarbeitet uud herausgegeben 
von A. L. .L Miclielsen. I-IL Kiel 1873-74. 

Joiiriial for Politik. Nalur- og Menneske-Kundskab. 
1794—1829. Kiblivn. 

.hinijhans, W., Graf Heinrich der Eiserne voii 
Holslcin in den Kriegen des Xordens iind 
im Diensle frcmdcr Fiirslen. Soest 1864. 

Justitia causse Raiitzoviaiiiv. oder Bcweis. dass 
die Holstein-Gottorlisclie Prastension aiif die 
Grafschafrt Ranlzaii weder in jure iiocli faclo 
gegriindet sey. 1 — II. s. I. 1714. 4. 

Jorijensen, A. D. , Den nordiskc Kirkes Grundla>g- 
gelse og fersle Udvikliiig. Kjbhvn. 1 874 — 78. XIV Kiirnlnrr , il., l)ii> iiTumlirU- tiisdiuin Ituvnl. 

rioltiiiijiMi IS7(?. 
Ki iiiUr , J. M. , ('ii(li'X ili|il()inii(icu:> if vi Siixu- 

nici. I- VI L.>ii<liiii ls:{9— 48. 
Kfifsrr. h. (>jf Miiiii-h, /'. .1., Norpcs piinik' I^ovc 

iiidlil i:iS7. I- III. Cluisliniiia ISVli — i!l. 
Kiiirh, ./., Hiln' Hys Hisloric op Bcskrivclsc iiui- 

lil Hcrorinalioncn. Hibe ISC>9. 
Kiiiilliiiijer, V. iV., .Mun.slci.sclii' Bcitragc. I — III. 

.Munstcr I7S7— 9:{. 
Kirkcliistoriskc SaiMliii(.'cr, uilfrivne af Selsk. for 

Daninarks Kirkchistoric. I — II. Kjhlivn. 

ISi9- .Mi. 

- Ny. I-VI. Idg. at //. /■•. /.'.»',/.»;/,. Kjhhvn. 
l857-7:i. 

- :J. Riekkc. I. Ldg. .il //. /•■. Uonhim. Kjhhvii. 
IS7i-77. 
Klriii/iirii , /{. , Di|iliiiiialisi hi' lieilrafrc zur (ie- 
scliichte 1'oniiiierns atis der Zeit Bogislafs X. 
Beilin ls.-|!i. 

— Poniniei-schcs L^rkundcnhucli. I. Slettin 
iSlili. 4. 

Kliiiij (pries. S. Bring), De noniaieliia Medelstadii. 

lH>nd. Colh. 1754. i. 
Kliiinr, Jl. II., Bcschreihiin^' ilcs Her/.oplhunis 

Mccklcnhurp. I — VI. HainhnrK I 7'28— t'2. 
Kliiil'11, K. F., Diploiiiatischc (icsch. dcs Mark- 

Biafcn W.ildcniar v. Bianilcnhuifr. I — IV. 

Be'rlin istl t.">. 
Kiiiirn, I). .{. , .\lialccla c|iislolariini. I — IX. 

rpsjil. I7S7— 9(i. 4. 
Kiiiiihrii , II., l)i|>lonialariuin Christicrni |irimi. 

Kjhhvii. |s."((i. 
Kiinrijiiiicii, ./. (i. L., De (!ry|iliisval(lia Haiisa' 

Teiilonicoruni socia. (Jrcilswald ls:i:{. 4. 

1'iiiiiiiUTschc uiiil HiiRischi' (icschii-htsdclik- 

iiialcr, odcr alle liislorische Bcrichte iiiid 

Urkuiideii. wclche dle Goschichtc Poninierns 

iinil Hiipcns hclrclTcn. I. (iicifswald |s:it. 

I'i)iiiiiicrsche (■cschichl.sdcnkiiialer, ge.samnielt 

iiiid heraiuigeg. von Tli. h/l. II — V. ihid. 

|Sii7 — 75. 

(icschiclite der Lniversilal (ircirswaldc. iiiil 

iirkuiulliclicn Bcilageii. I — II. (ireifswald 

185(i — 57. 4. KoUibiir , A. r. , l'reus.seiis alterc (iescliiclile. 

I — IV. Hipe ISOO— ISOS. 
Krubbr , ()., Die Univcrsiliil Hoslock iiii fiini- 

zehnlcn und secliszchntPii .lahrhundert. Ho- 

sliick iind Schwcrin 18,54. 
Kriijft, .1. M., Kin /wcyraches zwcyhunderljiih- 

riges .Iuhei-(ieiliiclitiiiss. Hainhiirp I7:i:{. 4. 
Krivijer, A. F., (irundlag for Forchcsniiigcr ovcr 

dcn daiiskc Privalrcls ahnindelige Del, lildcls 

soin Indledninp lil dcii daiiske Relsvidenskab. 

Kjhhvii. ISt9- .50. 
Kronijk vaii licl hislori.sch (ieiiootscha)i gevcstigd 

le Ulrechl. 1— :W. Jahigang. Utrechl 

IS45-7.5. 
Krii.se, A. F. , Bruclisliicke aiis dcr tieschirhli' 

der Sladl Stralsund. I — II. Buch. Stral- 

.sund 184(5 — ts. 
Dcn daiiske Kronicku paa Hiiii wcl ollwer.seet. 

Malmo (1534.) Laroiiihlel, 77i. J., Urknndenhuch f. d. Gcscli. d. 

Nicderrheins. I— IV. Diisseldorf 1 840—58. 4. 
Laiiieij , A., Diploiualischc Gcschichlc der allen 

Grafcn von Haveiisherg. Codcx (li|)liimalicus. 

Mannheim 1779. 4. 
I,iiiii/r, Chr. ('. A., De noiskc Klostrcs Hisloric 

i .Middclalderen. Christiania IS47. 
Luiii/ehel-, ./., Koiig Christian l's udodcligc Ihii- 

konimclsc, fornyet udi en ■liiheltale, holdl 

den 1.5. Nov(>mh. 1749. Kjblivn. 1749. 4. 

— Anledning lil en Historie oin de Norske Berg- 
verkcrs Oprindelse og Frcmvcxt. Kjblivn. 
1758. 4. 

Lii/i/iriibvnj, ./. .1/., (icschichtc von England. 
I— V. Hamhurg u. Gotlia 1834— .58. 

— Gcsch. des hansischen Stahlliofcs iii Loiidon. 
Hanihurg 1851. 4. 

L./;-v<»'/i, ./. A'.,Samlcde Skrillcr. I. Afdel. I— :{. 

Kjhhvn. 1857-01. 
LuM/iri/re.i, K. A. Th., Dic Bekchrung Nord-AI- 

hiiigicns iiiiil dic nrilndung dcs Wagrischen 

Bislhunis .Mdcnhurg — Liibcck. Neuc Aus- 

gabe. Breincii 1 8()9. XV I.iiHHfii , (1. /•'. , Dociinifiilcr i)p Aklslvkkcr lil 
Kjftlii-nli.ivns licrjfstniiigs Hisloiie. Kjltlivn. 
I s,-,.-,. 

Imkz, S., Sammhin); oiinVcr Hu.siirnscher Nacli- 

richleii vcn AniKi IHK!) Iiis Anno 17IHI. 

I — II. Forl.sct/.iinfi. Flcii.shiirj; I7.j(»~:,'2. 4. 
Lduennieiii , Jourli. , Diplomatisctic Hislorie des 

Distliiiiiis Hildeslieim. I— II. Hildesheini 

ISiO. i. 

Liiiii-en.iseii, P., Malmobogon, iidg. af \\. F. Hor- 

dain. KJhhvii. lS(i!», 
Lr Olay , Corres|)oii(lance dc rcmperenr Maxi- 

milian I. et de Marguerile d'Aiilriche. I. 

Paris 183!). 

— N6gociations diplomatiquos entre ia France 

el rAulriche duranl les trcnte premieres 
annees dil XVI. siecle. I— II. Paris IS4i">. 4. 

Liiii/iilrli , G. , Gesch. der Preussisclien Lande, 

Kuiiiglich Poinischen Antheils. I IX. 

(I7l>'2)-55. FoI. 
Lil:iiir, ./.. Chronicon Ludovicii Pii iind des 

Slifts Corbei. Hildesh. I(i(»4. 4. 
Lrrerhu.s , W. , rikuiulenlinch d. liistliiinis Lii- 

beck. 1. Oldenburg IS5G. 4. 
Liljeijrrii, Joli. Gv.it., Fiirleckning iifver en sam- 

ling af permhref iili Ih-. Grefvo Lars voii 

Engeslrciins hihliothek. Slhlm. ISI!). 
Linkiipings bihliotiieks handlingar. I — II. Liii- 

kiiping 1793— !)5. 
Liiich,G. ('. F., Ifrkimden-S.immluiig /ur Gescli. 

des Gesclil. voii Maltzahii. I —V. Scliwerin 

lS4:2-.-,3. 

— Goschichle iind Urkiinden des Goschlechls 

Halin. I— IV. Schwerin |s44-.-.(i. 4. 

— Urkiniilliche (lesi^hichlo des Goschlechts von 

Oerlzen. 1 — 11. Schwerin 1847-00. 4. 

Irkunden nnd Forschiingon ziir Gescli. 

dcs (ieschlechts Bolir. I — IV. Sehwerin 

ISGl— (58. 4. 
Liiliiiuiii , ./. /?. , Arlioira Kanning. Slockliolm 

1737. 4. 
r<lii Lcjfiste Laglandici Parabole (lidg. al Clir. 

r,il,i:iiii 1515). Paris. Pedcr Lolles Samling af <lanskc (,g lalinske 

Ordsprog. udp. af /i" Kyerup. Kjhhvn. 

1 s:Js. 
Liirii.ieii, r., Dic l'ni(iiis-Verfa.ssung Danemarks 

iind Schleswigholstcins. .lena 1841. 
Loremen, C. C, Historisk-lop(jgi allske Meddolelsor 

om Goltorp Slol. Aalborg IS75. 
Lunii , h\ , Knabslriip i a-ldre og nyere Tid. 

Kjblivn. Is7(). 
Lulheri Epistolae sludio Strobelii collectae. edi- 

dit Rannerus 1814. 
Lulhers Briefe. Sendschroiben iind Bedenken. 

\\\^. \Qn (ie Wette. I— VI. Beilin 18:25 — .50. 
Luzar, E., Hollands Bijkdom. I — IV. Loidoii 

1 7.S0. 
LUiler.i , I'. A., Statntum der St.adl Flenshurg. 

Flcnshurg 1 7(i5. 4. 
Liiniij, ./. Chr. , Codex Germaniie diplom. 1. 

Frankf. ii. I.,eip/.ig 1 732. Fol. 
Liitzoir , K. Chr. F. r. , Versiich ciner prag- 

inatischen Gescli. von Mccklenbiirg. I— III. 

Berlin 1827-35. 
Liiher, G. F., De burgraviis Orlamundanis. .Iciia' 

1742. 4. 
Liifgreu , S. ./. . Kalm.ir f,cli de.ss Stifl i Siiui- 

lanil. I-II. Calmar 1828—30. 
Liluhom, S., Historiskt Archiviini. I VI. Slyckcl, 

Slhlm. 1774 — 70. 

Ma.inodsskrift for Litoralur. Udg. af ol Sclskab. 

I-XX. Kjbhvn. 1829-38. 
Mini.ia, Bidrag til Folkesygdommencs og Siind- 

liodsploiens Hist. i Danmark. Kjbhvii. 1873. 
Muiiteh, W., Liibock und Manivard vonWesleiisee. 

Liibeck 1850. 4. 
— Der im .lalire 1307 zu Kiiln beschlossone 

zweite liansealische Pfniid/.oll. Liibeck 1802. 
Miiriiuiirdiis, ./., Dc jiire mercatoriiin el comnier- 

ciorum siiiguhri. 1 — II. Francof. I(i02. Fol. 
Miirteus, G. F., S.ammlimg dcr wichligslen Heiclis- 

griindgeselze . welclie ziir F.rliinlcriing des 

Slaatsroclils niid der pr.igmalischen Goscli. 

der viirnclmislcn eiiropai-rlicn Slaateii die- 

ii.n, I. ncrliii 1704. X^T ilii*tut, II. <t.. E|>i!il<>l:i ail |{.'irlliuliliini Rol- 

sacriiin pro Dnni;i orllKidoxa. lidcli ci p.-iri- 

lic;i. llalii. ItJiH. i. 
.M.iliM'iiili<>n ziir Stiili.>ilik ilcr <liinisi-lion Slnntcn. 

I -III. Fii-nsl.urg u. L.-i|.-/in I7S4 !»l. 
Sliillhai, Aiit., Vclciis .tvI :.ii.iI<iI:i I— V. 

l!M^'li(.rn 17:t8. 4. 
Miilll)in>.*rH, I'. F. ('., Dic ll..lsli'ini.silicn ailli- 

.•Ikmi Mai-sclipiltcr Sccslcriniilii'. (iiosz- iinil 

Kl<>in-C(>lliiiai'. Alloiia IS^Ii. 
Mal:rn, IL. Dcn danskc Paiitcnls Hisloi ic iiullil 

Glirisliaii V.s Lov. Mc.l cl Tilhvfr .if liiillil 

iitryklc DiploniPr. Kjhlivn. I."^ii'.». 
Maiiirr, K. , Dic Bokpliriing (Us norwpgisi^iien 

Staninii's ziini niirislcnlliinii in ilircin go- 

scliiclitliclicin Vcrlautc (|ucllcnm;issi}; fri^.sclul- 

ilcrl. I — II. Miinclicn I.S.").")— 51). 
Mccklcnl.iirpisclics l'rkinulpnl.ucli. licv;iusff. von 

.lcin V.'rciii IVir Mccklciilnirfriscli.' (Jcscliiclile 

iind Altortliumskundc. I— X. Si-hwcrin 

l.S(i:t— 77. 
Mrllrii, Jariibii.'( <i (piics. Casparp Sagilario). 

Misloria Lubecpnsis roccnlior ab .inno MGCG 

ail anninn MCCCC. .Icnac 1779. 
Mrllriiiii.i, .s". (pra's. J. Bilniark). Om Sjiist.aden 

R.iiimo. I — II. Aboa- 1770 — 7!2. i. 
Mriirkriiiun , .1. B., Scriplorcs rernm Cerinani- 

caruiii pra'cipue S;ixonicaruin. I -III. Lip- 

siiio 172« -30. Fol. 
Mirlii;l.^rii, A. L. ./., Dor ('licniali(fc Obcrliof -/.u [,ii- 

bcck iind scino Rcclit.-ispriiclie. Allona I.S39. 

— Acta judicialia in causa qv.ie inter comites 

llolsaliac Pt consules H;inibur);onses modio 
scciilo XIV. .'i);itala csl dc libcrlalo civitatis 
HainbiirKciisis piiblic;!. .Iciiac iSil. 4. 

— Polcmiscbo ErOrlcriinp iibi'r dic scliloswig- 

liolst. St.ialssucccssion. Ixiipzip ISii. 
Mirrin, F. r., Ciroot Cbartorboeck dor rir.iavcn 

vanHolland. I-IV. I>'yden l7.".3-.'-i(;. 4. 
Minorva. Kjl.bvn. 1 7s:>— I SO.".. 

— ny. Kjbbvii. IS(ir,— 1S07. 

Miiintoli,./. r., Kricilricli I., Knrfiirsl voii Urandcn- 
biirp, iind Mcnu.rabiliii :tus dcin Lcl>(;n dcr 
.Markxr;ifcii voii liriiiiili.-iiburf; aiis (Jucllon 
dos Plas.soiiburpor Arcbivs. nciliii 1S.")0. Miiiiiloli, ./. r., D;is kaisorliclic niicli des Mark- 
|/rafcii Albrecbl Acliillps. Kurfiirstliclii' l'.' 
riodc von Ii70— 8(i. Uorliii IS.JO. 

MiltlipiluiiKcn .lus dpm Gpbiote dor Cescliicblc 
Liv-, Estli- iiiul Kiirlaiids. I .\ll. itip;i 
1S37 — 7(i. 

Miihiiirke, (1. Cli. /■'. iiiid /•-'. //. ZoAc;-, Slral.sun- 

di.sclipClii'onikon. I — II. Str.ilsund 18:J3~43. 
Miilhirh, Chr. O); 1'rlrr.irii , X. M. , Udval); af 

iiliyklc danske Brovc og Diplonior. 1. 

Kjbhvn. 1842— ."iS. 
Miillrr,(>. II., liciicbl von dcr SUiilt Floiisbnif;. 

von .1. Iluyer zusainnieiif^ctr.igon l(i2S. 

I — II. niil Anb. Flcnsbuifr 17.")9— Gl. 4. 

— Historischc N;ichricht von dcr KircliP zu St. 

.I(>li;uinis in Flonsbiiif.' und dcieii P.istoribus. 
Flonsburg 1 702. 

— Erneuertes Andpnken dcr mildpii Sliflungon, 

durcli welcbe sicli dor vor 200 .l.iliron vpr- 
slorbcnc Sliflor dcr laleinischcn Scliulc, 
Luiliil|ihus Naamjiniii. iind desson got.seliftp 
Kitcrii um dic Shidl Flcnsbiiif; nilimlichst 
vcrdiciil gonuichl liabcn. Flpnsbiirg 1774. 
Fol. 

— Verniischtc Nacbricblen u. Urkiindpn, welclic 

Ludolphuin \;i;iinanni bolroffcn. Flonsbiirp 
177.-,. i. 
Monumenla Germaniae historica cd. Porlz. Lp- 
giini Tom. I — IV. Hanovcri;ic ls:5.") — (iS. 
Scriplores I — XXIll. Fol. Doiilsche Cliro- 
nikeii. II. Ibid. 1877. 

— H:il>shiirgic;i. Sammlung von Aclenstiiirkcn 

unil Bricfen zur (ieschichto des Hauscs 
Hahsburg in dem Zeilriium von 1473 — 
157(;. I II. Abtlicil. VVicn l8oi-.-)S. 

— Livoniae aiiliqv;ic. IV V. Riga und Leipzig 

1844-47. 

— niedii .Tvi bislurica res gcstas Polonite illii. 

slrantia. I-II. Gracoviiv 1872 — 76. 
Morgenpostcn ved L. Ponl.ieii. Kjblivn. I 78(5 — 93. 
Muhlius, II., Gommenlalio de roformalione roli- 

gionis in vicinis Dania' rcpioiiihus cl spc- 

ciatim in Cimhria recepta viiriis(|iic niodis 

sl:d.ilila. Kili:c 171 i. l. XVII Mniiili, /'.,l.,(lip(icx (ii|)li)inatii'iis inoiiM.slfrii sancli 
iMicliaclis. viiigo Muiikaiil'. (.lliraiiiie 1X45. 4. 

— Dol norskc Folks Hislorie. I- IV. "1. AW. 

I — II. Chiisliania I «52 - tiU. 

— Paveligf Niiiiliers Hcgnskabs- og Dagbeger, 

ferle iinder Tiendeopkrtevningen i Norden 
I282-I3:U. Glirisl. 18<Ji. 
MiiUer , Joli. Jnnrh., Entdccklcs Slaatsrabincl. 
I-Vlll. Jcna I7U-I7I7. Foit.sdzung 
von Joliaii Volckmar Miiller. Goburg 1 738. 

— Des lieil. R('inii.schen Reiclis dcul.sciier Nalion 

Reiclistags-Tlieatrum iiiilcr Kayser Friedriclis 

V. (.1: 111.) Hcgieruiig. Jeiia 171:5. Fol. 
Millhr, l'. K., Vita Lagonis IJrnc episcopi Ros- 

kiidensis. I-II. Haln. l8:}l-:«. 4. 
MiitzeU, P. (prses. S. Bring), Disserlatio de terri- 

torio Biakne. Lond. Gotli. 1 747. 4. 

— Dissertatio dc Listria (Lister-Harad). Lond. 

Golli. 1748. 4. 
Miiller, F. r., Forn-Handlingai- rorande Halland. 
I. Halmstad 18G8. 

— Bidrag till Hallands historia. I. Lund 1874. 

Kiirlze Nachriclit von dem seitcr An. 168i2 beym 
K. Cammer-Gericht rechLshiingig gewesenen 
Processu das Gut Botlikamp betrelTend. 
Kiel 1720. 

Nupier.tky, K. K., Iiulex corporis historico-diplo- 
matici Livonife, Esthonite et Guronia'. 1 — 11. 
Riga und Dorpat 18:U. Fol. 

— Russicli-Livlaiuiisclic Urkuiuleu St. Pclers- 

hurg 1871. 4. 
Seuderker, Cli. (r., Urkuniieii ai.s dcr Reforma- 

tionszeit. Gassel 1836. 
Neue preusz. Provinciai-Blatter. XII. Koni^'s- 

berg 184ri. 
Nieheii, 0., Hisloriskc Eflcrictninger om Skadsl 

Herred. Kjbhvn. 1862. 

— Bidrag lil Oplysning om Syssel-lnddelingcn i 

Danmark. K.ibhvii. 1867. 

— Korl Fremslilling af Norholms Historie. Kje- 

benhavn 1868. 

— Samlingcr af Adkomster etc. for Ribe Dom- 

kapitei og Bispestoi, kaldet .Oldeinoder''. 
Kjhiivii. KS6'.». 
necfsl Daii II Ser. I Niel.ieii , (). , Efterretninger om Mall Herre<l. 
Kjbhvii. 1870. 

- Dueholms Diplomalarium. Samling af Breve 

\'M\ — \W.V.). der i sin Tid ere opbeva- 
rede i St. Johannesklostret Dueliolin paa 
Mor.s0. Kjbhvn. 1872. 
Kjohenhavns Diplomatarium. I — III. Kjbhvii. 
1872 — 77. 

- Valdemar 11. s Jordebog. Kjblivn. 1873. 

— Kjehenhavns Historie og Beskrivelse. l. 

Kjbhvn. 1877. 
Nor, Tidsskrifl for Videnskab og Lileratur, udg. 

af det Norske Studentersamfund. I — III. 

Ghristiania 1840 — 46. 
Nordalbingischc Studien. I — VI. Ki<l i!Si4 — .")4. 
Nordberg, J. A., S. Glara? .Minne. Stliim. 1727. 

Fol. 
Norske Magasin. I — III. Chrisliania 1860 — 7U. 
Nt/rop, C, Den danske Boghandels Historie. 

I — II. Kjbhvn. 1870. 

Oluiis Pelri. Svenska Kriinika, iitg. af (i. K. 

Klemming. Sthlm. 1860. 
Oorkondenboeck van Holiand cn Zeciand. 1 -III. 

Hage 1868. 4. 
Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii Medio- 

lanensis. Amsteiodami 1670. Fol. 
0.tltc'ihl, ('. F. A., Zur \Vi'irdigung der Schrill: 

Zweite polern. Erortenmg iiber die sclilcs- 

wig-hoislein. St.aalssuccession v. A. L. J. 

Micheisen. II. (Urkiindl. Beilagen). Kpli. 

1848. 
Oversigt over liet daiiskc Videnskahernes Sel- 

skabs Forhandlinger. Kiblivn. 1866—77. 
Paliidan , J., De lemplo. (|vod Roeskiidia? est 

S. Lucii schediasma. I — IV. Hafnia" 1720 — 

1 722. 
Paludaii-Miiller , ('. , Jens Andersen Beldenak. 

Biskop i Fyii. 2. rorngcdc Oplag. Odense 

1837. 

— Aktstykker lil Nordens Historie i Grevefeidens 

Tid. I -II. Oden.se 1852-53. 4. 

— (irevens Fcide. 1— II. Kjblivn. 1X5:5 — 54. 

— Herrcd.-jgcne i Odensc 1526 og 1527. Kjblivii. 

1S57. 4. 

III XVIII ISiliiiliin-.Vmirr, r.,Hvail v.ir Saxii rii.imnialiriis 
i)(? Iivor iM- liiuis <;iavy Nykjoliing Katlicdral- 
skulcs J'rograin IStll. 

- !)»• loi-slc Konger af (leii oldonborfRike Sl»gt. 

Kjhlivn. IS7i. 
I'iiurkrr, ('., Oif <,)iioll<>n (Itr Ititlcr-, Lclin- iind 

L-»iiilr<H-lilc Ksl- und Livlands. Dur|ial IS45. 
/'<im/i, r. U'., .VbliaiidluiiKcn aus dein Liibecki- 

sclicii Itcchlc, giosslcnllicils n.irh unpcdriick- 

len yucilcn. I III. Liihcck 1.S37— 41. 
1'iiiili. H., Lilhc(ki.schc Ziistiinde /.u Anfang des 

vicrzehnteii .lahrhuiidcrls. Liihcrk ISi-?. 

- Liihcckischc /.uslandc iin Millclallcr II. (0. 

11. T. Liih.ck. /.iisl. iin Millelailor. Vorle- 

sungcii gehallcii in dcn .laliicii I S.")0 his 

ISCS). Liihcck 1S7-2. 
P(iiu8), II., Corlitz Uhlefelds Hisloric. 1 — II. 

Kjhhvii. 174(i-47. i. 
f.hristicrn Pedcrecns Danske Skritler. Udg. af 

r. ./. Hi>iii,ll. I — V. Kjhhvn. I8.'j0 — 37. 
rrrlhorh, M., Hreiissisclie Regeslen bis zum Aus- 

gang des dreizchnlcn .lahrhundcrls. Kiinigs- 

bcrg IS7(i. 

Prterntn, \. M., Bidr.ig til den danske Liltera- 
tiirs Hislorie. I — V. Kjhhvn. 1853— (il. 

1'iiiiliippiilan, E., Theatruni Daniie veleris et 
niodern». Bn-nicii 1730. 4. 

- Den <l.inske AUas, I VIII. Kjhlivii. 1 703 

-81. 4. 
1'iiiihiiii, II. <i., Ad rccensionem biillarii Roniano- 
Sveogothici ah .i Celsc edit.ira accessio. 
(Pars I -li) Ahoic 1797-1^01. 4. 

I'iitlhii.it , A., Uegesta pontilicuin Romanorum 

1198-1304. I-II. Berolini 1S74-75. 4. 
I'iiiilxim , /'. , Bibliollieca Aarhiisiensis sive Bio- 

graphia cpi.scop(iruin .Aarhusicnsiuin. Hafn. 

1725. 4. 
l'riUjr, J. II., Altes iind Neues aus den Hi-r/og- 

thiimcrn Brcnn^n ii. Vcrdcii. 1 VIII. Sl.ide 

17(l'.l-74. 
Programmat.i scholre Herlovianic 177i— '.li. i. 
Prulz, II., Heinrich der Liiwc, Herzog von Baicrn 

iind Sachsen. Leipzig IS(I.'i. 
- Kaiser Friedrich I. I III. Daii/.iglS71 7t. (Jiiellen.sainniluii^' ilcr schleswig- holstein • liiiicn- 
biirg. (icscllschaft fiir vaterliind. Cieschichlc. 
I-III. Kicl I SlirJ - (i.V 

lliiiirkrn, K. (pra?s. A. A. Scarin), Coenohii N.-i- 
dlienadals in magno Finlandi.T diiratii prin- 

cipis succincla liisloria. I — II. .\hoifl744 
4.-I. i. 
Uaiikr, L. iK, Dculschc (ieschichlc ini Zcilaltcr 

der Rcloriiialion. I — VI. Bcrlin IS3!»— 47. 
Ua.imtis.wi , (>. F. ('., Optegnclser om Gisselfeld. 

Neslvcil ISIiS. 
Uii-tiiiiin.tin , I'., Oplysniiiger I>ctrii'f. Biidkjohing 

Kjehstad. Hiiilkjehiiig Isii). 
Uiitjrn , II., Vcr/cichniss der lliiiid.schriflen dcr 

Kieler Univci-siliils-BihliolIiek , wclclic ilic 

Geschiclilr i|ii Herzoglh. Schleswig iiinl 

Holslcin hclicllcn. I-III. Kicl IS44 — 4(i. 
Uccueii des liiiite/. , dc paix, ile Ireve elc, par 

Jacq. Beriiaril. I. Amsterdam 1700. Fol. 
Hrpfltz, H. C. ili', H(ipcrloire Iiistori(|ue el clirono- 

logique des trait6s conclus par la couronne 

de Dannemarc depuis Canut le Grand jiis- 

qu"ii ISOO. Gottinguo 182(). 
— Historiske Aklstykkcr lil Cliristiern II. s Hisl. 

80 S. i i. IJupen er aldrig udkommcn. 
Register van Charters en Bescheiden in hct 

oude Archief van Kampen. 1— III. Kampcn 

ISO!2-()4. 
Renin , P. ./., Nonnulla antiqua jura civitatum 

Danife, sc. civit. Hafniensis el civit. Ri- 

pcnsis Latin. Danic. German. ex Bihliolheca 

W .1. Hcscnii. Halniie I(iS3. 
lietlbenj, /•'. ir. , Kiiclicngesch. Deutschlands. 

I — II. Gijttingcn IS4(i — 48. 
Ueiiterilahl, II., Svenska kyrkans historia. I -IV. 

Lund 1838-6«. 
lihuil , O., De.scriptio Slaglosiie in 8 progr.im- 

matibus edita. Slaglos. 1769— 7(j. 4. 
liiedel, A. F., Codcx diplomalicus Branilciihiii- 

gensis. 1. Haupltheil I — XXV. i. Ilaiipllh. 

I-VII. 3. H.iuptth. I III. 4. Hiuipllh. 

Supplemenlhand. Berlin 1838-69. 4. 
liielt , J. F. , Skiiiiskii skolvasendeti! hisloria. 

Luiid IS4S. XIX /{oliiiiiiiin, ./. //.. lli.^^lorisk Kifiii.-ililliiip ;ir Itcfor- 

inationcns Indrtjrclse i Daninark. KJblivn. 

1 S3(i. 
Ilitpji , G., Frcihcrr c. d., Zur (liiit.s<'li-skanili- 

iiavisclicn Ocsrliiclitc ilcs XV. .I.ilirliuiidcits. 

Lcip/.it-' lS7li. 
Itiisaffuiiliiiiiis, l'i'lr. Pari'ii.1 (Joli. Svaninijiiis), 

Kelutiitio caluinniuruin cujusdam Joannis 

Magiii Gotlii. lotJU. 4. 

— Chronicon s. historia .loliaiinis rcgis Dani* 

IdGU. 4. i ForlVs Kcfutalio calumniaruin 

Joh. Magni Gothi. 
Itiitliv, C. F., Bravc dunske Maeiids og (jvindcrs 

herainmelige Ellerinaele. 1 — II. Kjhhvn. 

1 75:i. 
ItitiUojf, F. A., Codcx diplomaticus hisloria; Mc- 

gapolitjuia; nicdii aevi. Scliwcrin 1789. 
Itiiijiiiird , I). K., Frcmragcndc daiiske Bondcr 

for og iiii. Kjhlivn. 1871. 
/tii.sifwiiriii, K., Nachtragc zii den Lrkunden iibcr 

das Ccschlcclit Stacl von Holslcin. Reval 

187«. 
Hijdberg, 0. S.. Sverges Traktatcr med fram- 

inandc magter jemte andra dit horandc 

handlingar. 1. Sllilm. 1877. 
Itiiiif, L. F., Samlingar och antcckningar till en 

heskrifniug ofver Ydre harad i Oslergolh- 

land. I — V. Linkoping 1856 — 75. 
Itiinbeck , C. S. , Disserlatio sistens analecta hi- 

storica de anliqua iirhe Ahusia. Lundae 

1798. 4. 
Jtordam, H. C/ir., Den evangeliske Christendoms 

Indferelse i Danmark. Kjblivn. I83(). 
Iturdiim, H. F., Kjobcnhavns Kirkcr op Klostrc 

i Middclalderen. Kjbhvn. 1859 — 63. 

— Historicskrivningcn i Danmark og Norge sideii 

Rcformationen. I. Kjbhvn. 1867. 

— KJ0bcnliavnsUnivcrsitelsHistoricl537— 1621. 

I-IV. Kjhhvii. 1868-74. 
.Munumenta liisluria; Danica?. Historiskc Kildc- 
skrifter, isa.M- fra det 16. Aarhundrede. I — II. 
Kjbhvn. 1873-75. 

Sarh, A., Geschichtc der Sladl Schleswig nacli 
urkundlichcn (^)ucllcii. Schlcswig 1875. Safn til siigu Jslands og (slcn/.kra boknn-iil.i fomu 
og n>ju gend ut af hinn islenzka bdknienta- 
fclagi. I-II. Kaiipm. 1856-76. 

S<iijittnriiis . Casp., (Hundlichc und ausfiilirlichc 
Hi.storia dcr (jrafschafl (jlcichcn. Frankf. 
am Mayii 1732. 4. 

Sahlsledt, M. .)., Slora Tiina i Dahlom Minnes 
Diime. Stlilm. 1743. Fol. 

Suint-Genois et Yssel de Schepjjer. O. A., Mis- 
sions diplomati(|uos dc Gorncille Duplicius 
dc Schepper. Bruxclles 1856. 4. 

Samlingar till Skdnes historia, fornkunskap och 
bcskrifning. Tidskrifl. utgifven af forciiingcn 
fiir Skclncs fornminnan och historia gcnom 
M. Weibiill. Lund 1868-73. 

— utgifne fiir dc skAnska landskapens historiska 

och arkcologiska fiircning af .1/. Wi-ibull. 
I-VI. Lund 1874-77. 
Samlinger til Fyens Historic ogTopograli. I — VI. 
Odense 1861-73. 

— lil jydsk Historic og Topographie. I — VI. 

Aalborg 1866-77. 
Siiiidciy, B. C, Beskrivclse ovcr 0en Mecn. 

Kjbhvn. 1776. 4. 
Schaldeinosc, Fred., Beskrivelsc ovcr Kjebsladen 

Helsingeer og Slottct Kronborg. I. Hel- 

singor 1 84U. 
Sclwidt, C. L., Historische uiid diplomatische 

Nachrichtcn von dem holicn und iiicderii 

.\del in Tcutsehland. Hannover 1754. 4. 
Schiemann, Th. , Rcgcstcn verlorcncr Urkunden 

aus dem allen livlandischen Ordensarchiv. 

Mitau 1873. 
Schirrm, C, Beitrag zur Verstandniss der Liber 

Ccnsus Daniae. Sl. Petersburg u. Lcipzig 1 860. 

— Vcrzoicliniss livlandischcr Gcschichtsiiiicllcn iii 

schwcdischcn .\rchivcn und Bibliulhckon. I. 

Dorpat 18(il. t. 
Srhirrinarlur, F., Kaiscr Friederich dcr /wcitc. 

I— IV. Goltingcn 1859 — (i5. 
Srhleijel, ./. F. V. , Danmarks og Hcrtugiloin- 

mernes Stalsrot. I. Kjbhvn. I8'27. 
Des Hochfiirstl. Hauses Schlcswig-Holstcin-Gottorp 

in denen Erblheilungs elc. Vcrlrajten be- 

griindctc Gerechtjjamc. 1683. 1. 

III* XX ScliU-Mwi|( ■ Hulslfiiiisi-lit' l'ioviiiciiillMTirlilr. I — 
XII. Haiiil.iirK. Allt.iiii 11. Kifl I7K7— «S. 4. 

Srhli/trr, ('. J., (Ii.ifiu^ jiii Is Siii'u-I!u(i>niiii iiii- 
lif|iii. I-XI Slhliii. u); l.iiiiil IS:j7 — 7(1. 4. 

SrMo/ikrti , Chr., nuuliici.ii ni|i'i lirscliliMl.liii^' 
iliT Stiiilt iilitl ili's Sliiris Hiiriliwit-k vi.i iiiiil 
iiiiL-li dcr Zei-sliiruiiK. Liilifck 1704. 4. 

.Sehmaii.i: , ./. ./. , (;ui|.iis .liiris lii-iiliiiiii .ifiitii'- 
niii'11111. i'iilliiillcli(l tlic vi.riifliiiisleii (■riiiul- 
(ies«'l2f, Kriiilfns- iiml (Joiiiiiirrfifii-Traflalf 
flc. vt.ii Kiirt.|.i'.. I — II. I.,fi|i/.i).' 1 7:!U. 

Sehmid , L. II., Vfrsiii-li fiiu-i liisturisi-lifii Uf- 
si-lii'filiuiig ilfi' iiii ilfr Kllif l.flf^fiifii Stiitll 
Alltitia. Alluiiii II. Klfiisl.iirfr 1747. 4. 

Srlimiil , H., Uif (Ifsfl/f ilfr ,\nftflsiiclisf ii. -2. 
Aiill. I.rt'i|./.if( IS.')S. 

Sehmimurhrr , ./. (pra-s. .1, Slfucliio). Dissertatiu 

lif Culliliintlia. I. rpsal. 1711.. 4. 
Srhroilrr , A., Mfiltlflfl.-ifr t.ni Kjolistatloii Kaa- 

borg paa *ldrf ofr iiyfic Tiil. Kaaborg 

ISf.fi. 
Srhriider, ./uh. /., (a-sfli. iiiitl Ufsclireiliunft ili-r 

Sladl Sclileswi);. Sclileswig IS!27. 
.SrhrSder, ./. H. , Moiiuiiieiita tliplnmalica Svc- 

caiia. Upsaliai- tS;2-2. 4. 

— Ail bulliiriiini Hoiiiaiio-Sveogulliici a M. v. 

Cclse et Porthaii fdiliim acuessio oova. 
Ups. 1854. 4. 

Supplemfiil till Biskop Hans Brasks brelviix- 
liiiK l.i;27-28. Ups. I8r)4. 4. 

Srlivfirtr, A'. //., Gf.saninielle Nachrichtcii voii 
di-r Stiult Kiel iiii Hulstfinischcii. Vfrinfhrcl 
u. au.sgeg. von J.ll.Felme. Klensb. 1775. 

Srhopjiach, K., Hennebergisches IVkundenbuch. 
1 — II. Mciningen 1842 — 47. 4. 

SehoUgen, C, Alles und neues Poinmcrland. 
1-IV. Slarg.ird 17:21 22. 

Scriplores reruiii Livonicaruin. I — II. Riga u. 
■^.eipzig 1847 — .")3. 

— rerum F'i-ussicarum. I — V. Leip/.ig iSlil — 74. 
rcruni Silesiacarum. I — X. Brcslaii 1835 — 

1877. 4. 

— rcrum Succicariiin, ed. Cl. Aiinemledt. III. 

Upsalia- 1871 -7«. Kol. .^ihrrl; , ./. /.,. , Liintifs- iiiiii Hfchtsgeschichlf 

il. H.rzugtli. Wfstfalcii. I -IV. Arnsbcrg 

1S3'.» (it 
."^jdrliii, II. I'. /'., I)iplt.iiiiitiiriuiii Klfiisburgense. 

Sainliiig iit' Aktslykkcr lil Stiitlcii Klfiisburgs 

Hislurif iiitltil I. "..")!•. 1 - II. Kililivn. lS(i.") — 

1873. 
Srldeii , Jiih. , iMaic fliiusillii stu tlc tloininiu 

inaris lil.ii diiu. Luiulini I(i3<l. 
.Sirk , ./. F., Bidiiijf til Ghristierii II. s Historie 

iintlcr Laiidltygliglieilcii. Kjbhvii. ISIiO. 4. 
Sirkil, Aclii reguiii cl inipfriiloruui Kiirulinurum 

iligesta et fuarrala. 1 — 11. Wieii 18()7. 
.'^im.iiiii, B., .lahrbiicher des Krankischen Reichs 

unlcr Liiilwig dcni Kroiiinicn. I — II. Leip- 

■/.ig 1874— 7(i. 
Sivei-K, II. ./. , Weslei-wiks Stads liisloria ocli 

beskritiiing. Linkiipinp 1758. 
Sjohorij , N. H., Saiiiliiigar lill Skaiies hisloria 

och be.ski-ilning. I 1. \\. Lniid ISOI — 

1802. 
Aldrc ocli nyare Skinska Haiidlingar liir Ar 1755. 
Hier begynnes skonska logh paa rielli danska. 

Kjbhvn. 1.505. 4. 
Skrel , Vllh., Oplcgnelser uiii Kamilien Skecl. 

Kjbhvn. 1871. 
Siiobohiii, A. /'., (iollaiids laud ucli folk. Orebro 

1871. 
Spittlrr, L. '/'., Voii tler eheiiialigeii Zinsbarkeit 

dcr Nurdist^hcii Keiclie iin der Riimisclieii 

Stulil. Haniiuver 1797. 
Kongl. Stadgar, Koruidniiigar. Privilegier ocli 

Rcsoluliuncr angAendc Juslilien uch Rcts- 

hiillningeii wid Bergw-erken ocli Bruken. 

Sthlm. 1736. 4. 
Statc Papers during the rcign uf Heiiry Ihc Eighth. 

I-XI. Loiulon 1830-52. 
Steeii.stntp , Joh. ('. H. Ji., Studicr over Koiig 

Valdemars Jordebog. I— 2. Afdcl. Kjbhvn. 

1873-74. 
Steiiidoi-ff, E., Jahrbiicher dcs Deiitsclien Rcichs 

untcr Hcinricli 111. 1. Lcipzig 1874. 
Striiiniin, Chr. L. E. v., liesch. des (ifTcnllifhen 

und Prival-Rcchts des Her/.ogthuins Schles- 

wig. 1 — III. Kopeiiliageii 18()() — ()7. XXI Slrniini. Clir. L. K. r. . Deri ilaiiskf Rflsliistorii- 

indlil Cliristians V.s I.ov. Kjblivn. IS7I. 
StrpheuKi-ii , (). , o(f Siijiiiil.ixiiii , J. , Lovsaiiilin^' 

for Isl.iml. I XIV. Kjlilivii. lsr>:{ CH. 
Slicriimniiii, A. ,(,, Alhi Hiksil.iffais orli .Molcns 

nisjiilli ilVdn \',il\ iiitil 1731. I III. u. 

BihaiiK. Sllilni. l7i2X — 43. 4. 

— Samliii}; iilliaf Kon(;lipa slailfrar. luff ocli 

fororiliiiiitf.il aii!f:ii'iuli' religion. Slockliolni 

I7U. 1. 
Slreloir, II. A'. . ()liioiiii.M < iulliilaiiiloiiini . deii 

giilliilaniJisk.i (Ironica. Kjlilivn. 1033. V. 
Slrirkrr, J. ('. (pra's. 0. Cflsio). Kala tetnpli 

Riililailii)liiii'iisis. I — II. Ips. el (Jryphis- 

waldia' i7ix — (.-jU). \. 
SlriiiiilKtlm, A. M., Svpiiska Folkets Historia uiider 

Vasa Allen. I III. Slhlm. I8l9-i»3. 
Siuhli.s, W., Si-lcrt cli.irli'rs and other illustra- 

tions of t]n(flisli ronslilulional liistoiy from 

Ihe earliest linies to Ihe reigii of Eiiward 

the lirst. 3. edit. liondun I87U. 
Stutiipf , K. F. , Die Reicliskanzler, voniemlicli 

des X., XI. uiid XII. .lahrhundert. l-lll. 

Ablheil. IS(J.-) — 73. 
•^lijffe, ('. (i., Bidrag lill Skaiidinaviens liistori:i 

ur iilliindska arkiver. I — IV. Stockholm 

I «.■)!»-- 75. 
Siiilriiilitrf, H., Regislruiii oder iiierkwilrdige Ur- 

kunden fiir die deutsche Geschiclile. I — III. 

•leiia nnd Berlin 1S4".( — 54. 

— Irkundcnbucli zur Gesch. der Herzoge von 

Braunschweig u. Liineburg und ihrer Lande. 

I — IX. Haiinover 1S59 — 77. 4. 
SriinlHifius, Joli., vid. Ro.^afoiitiiiius. 
Sircilrni.y, M., Stockhohns .Maga/.in for 17S0— Sl. 

l-lll. Sthlm., Ups. o. Abo. 
Svcnska Hiks-Arcliivets Pergamenlbref . forleck- 

nade med aiigifvande af inneliailel. I — III 

(I35I-14UO). Sthlm. 186G — 72. Il.ins Tausens Smaaskrifler. Udp. vid //. F. 

Roriliim. Kjblivii. |S70. 
(Trijfl), Ericli .lorenssoii, Heir (lu.-ilalls, Swcriges 

Konungs Hisloiia. 1 — II. Sthlm.lG-22.Fol. Terpitgrr, /'., Clironicon ecclesia- Ripensis. Hav- 
niw 1708. 

Triilrl , Relatiuiis politiques de la France et de 

i Espagne avec P^cosse au XVI' siecle. I. 

Boideaiix et Faris I8(i2. 
Thrinrr, A. , Ui.si|uisitiones crilic<X' in pra'cipuas 

cauonum et decretaliuni collecliones. Romae 

ls3r,. Fi.l. 

— Velera iiiiiiiiiiin-iila Slavonim iiiiridiDiialmin 

historiam iiiiistraiitia. I. I-ioniae 1S(;3. Kol. 
Tliorliallrsrii, F.. Den Islandske Lov. kaldel Jons 

Bogen, ovi-rs. Kjblivn. 1 7(t3. 
Thorpe, B., Diplonialariiiiii.AiiLrliciini a-vi SaXDiiici, 

London 1 805. 
Thorsen, P. (i., DaniiiMrks gauile Frovindslove. 

I— IV. Kjbhvu. 1852 — .53. 

— De med jydske Lov beslaegtede Sladsretler 

for Slesvig, Flensborg. Aabenraa og Haders- 
lev med Tillaeg af Tliord Degiis Artikler og 
Skraaen for St. Knudsgilde i Flensborg. 
Kjbhvn. 18.55. 

Thorup , P. X., Blandede Elk-rietninger ang. 
Ribe Cathedralskole. I-IX. Ribe 1823-43. 

— C. E., Hisl. Efterretninger om Ribe Cathedral- 

skole. I. Ribe 1846. 
Thrige, S. B., De bremiske Erkebispers Bestrae- 

belser for at vedligeiiolde deres Hojhedsrel 

over den nordiske Kirke. Kjblivn. 1845. 
Thijseliuti, P. F. C, Handl. liil Sveriges Refor- 

inalioiis- ocli Kyrkohistoria uiider Gustaf 1. 

l-ll. Slliim. 1841-45. 
Tidsskrili for Fiskeii. L'dg. af //. T. Firiller 

og Aiihur Feildrrsni. I — VU. Kiblivn. 

1800-73. 

— Theologisk. udg. af C . E. SrluirHuij ug C. '/'. 

Enyehtoft. 1-Vlll. Kjbhvn. 1837 14. 

— Norsk, for Videnskab og Lilteratur, udg. af 

Chr. C. A. Lanijr. 1 — V. Cliristiania 1847 

-18.52. 
Toerhe, Th., Kaiser Heinrich VI. Liipzig lS(i7. 
Torfceug, Thorm., Orcades sive rerum Orc;ideii- 

sium hisloria. Hafii. I(i!<7. Fol. 
Torftpus, Thoriii., Histori.i iriinn Norvegicarum. 

I-IV. Hafnia? 1711. Fol. XXI Tril«nfiiiii. I— VII, iiiigivrl af A' /, Un/iM-, 

Kjhlivn. lSi«-30. 
Tiiri/riiirr, Hisloricii Hussiu- MiiiiiiiiiciiUi. I. l'«'- 

lio|i(ili ISll. 
Sii|i|iit>iiioiiliiiii iiil lii.sl. Russia- iiiuiiiiiii-iil:i. 

l'ilri>|Mili ISiS. l. rrkuiiikiilnuli il. Sladl Liiltcck. I — V. Liibcck 

isi:t 77. 
— ilcs liislurisclieii Vereiiis fiir Nicdur.saclisen. 

I-V. Hcl1. Hamiovor IStO — (iU. 
Urkuiulcn.saiiiinjung d. Cicscliscliafl f. .sdilcswip- 

liolstein-laiienburg. Gescliiulitc. III — IV. Kicl 

IS7--»— 77. 
Ixiiiijtr, K., hcutsciiDiinisclic lic.<cliiclilc I 1S!( — 

l^'27. Berlin lS(i:j. \\'iirli!>,J. F., Historiscli-diploiiiati.sclic Gcscliiclite 
dcr Allsliiill Gollicrg. Hidle IS67. 

Waitz, G., Dcutsclio Vcrfassungspescliiclite. 1 — V. 
Kicl IS.ll-71. 
Lflbcck unter Jiirgcn Wullcnwcvcr uiid dic 
curopiii.sclic Politik. 1 — III. Hrrlin IS.").".— 

ls.-,(;. 

- .lahrbiiclicr dcs Dcul.sclicn Rciclis untcr Kiinig 

Hcinricli I. Nciic ncaibciliiiip. Borlin IS(i:5. 
rikilii(li-ii /.. Dculsclicii Vcrra.s.^iiiipsgoscliiclilc 

ini II. II. i-J. .I.ilirh. Ki.l |S71. 
WiiUin, <i. (icsp. .1. C. Holiiihcrp). Dis.sertalio 

dc Si(;liina. ,Ktal. III. l psal. 17:29. i. 
IIV/,'/i,./., Gothlaiid.skaSainlingar. I — II. Slhlm. 

o. (Iiilcborg I7i7- 7(1. 
Widliiinrk , I'. A. , llandlinpiii iii Gidwc L. v. 

Kiigcslidms Bihlii.lhck. I i. Hiiflc. Slhlm. 

IS(K( -_M 

Wiinialriit, A. i., Diis Itcclil ilcs Erslgchmls in 
doin schleswig-liolstciuischcn Fiirslcnhause. 
Hiinnover ls(;i. 

- Staal.s- uiid Krhrcchl dci Her/.oj;lliiiiiicr 

Si-lili>«iwig-Holstcins. Hiiiiiiovor ls."»i. 
Dic ((Ideiiburgpr und Briiiidcnhiirgcr Krhaii- 
spriichc iiuf dic Hci-zugtliiiiiicr Schleswig- 
HiiLstcin. Hiuinuver I6(ib. Wvilihiiiil, A. ('., Noten zii cinigoii (icscliiclits- 

.schicibcrn dcs deul.sclien Miltclalters. 

I-III. Hamhurg IStJI 37. 
Wfdrl, F., Gildcr og L:iiiu' i Floiisboig. Kjbhvii. 

Is7:<. 
Wiliniiiiiiii, W., I)ic iilloioii Liihcckischcn Ziinfl- 

lolloii. Liibock IS()i. 
Wrinreirh, Ca»par, Danziger Chrunik. Herausg. 

uiid crliiulcii vun Tli. Hirsch und F. .\. 

Vussberg. Bcrlin lS.-j."i. 4. 
Weisa, Ch., Papiers d'6tat du Gardinal dc Graii- 

velle. I II. I'aiis ISil-i:i 
Werdriilitiijiii, J. A., Dc rcbiis publicis Hansca- 

ticis tractatus. Francofurti KJil. Fol. 
Verhaiidliiiigen der golchrten csthni.sclien Gcsell- 

sch.ift zu Dorpiit. I-VIII. DorpiU I8i(;- 

1877. 
Wirhiuff', E. C, Bidiiig lil Kiiiheiiliavns Univer- 

silots Historie fra dots Sliflolse iiidlil Rofor- 

malionen. Kjhlivn. 183(1. Fol. 

— Kiobcnhaviis Universitet fra dets Sliflclse 

indlil Refonnalionen. Kjblivii. IS.iO. i. 

— Do liollip Iro Kongeis Kajiol i Roskilde Doni- 

kiiko. Kihhvii. ISiit. t. 
Vidoiiskabcriios Sclskabs Skiillor. V. Rirkko. 

Hisl. phil. Aldol. I— IV. Kihhvn. IS.-,:2— 

IS7t. t. 
Wii!<ilijrvii, F., Dc claustris Svio-(!olliicis. Lond. 

(lolh. 1832- 3i. 4. 
Wii/ger, Fr., Gescli. d. Familic v. Bliichcr. I. 

SchworiM 1870. 
iri7/c,7/.7.,Beskrivelsc ovcr Sillcjoids Pra^stegield 

i 0vrc Telleinarkcn i Norge. Kjblivn. 1 79(5. 
Winkrhiuinii , K. , Gescli. Kaiscr Fricdiichs des 

Zwciten und sciner Rciclie. 1 — II. Berliii 

u. Reval 18(13—65. 
y<>ijl, F. K., Disscrlatio solemnis de testamontis 

socundiim iiira Slcsviconsia ol Holsaticii. Ki- 

liac 17-21. i. 
i'iiijt,Johann, Moiiumenta inedita Germanicorum 

pra-cipne Brcmonsium. Ungcdriicklc ziir Hi- 

storie dcs Liuidcs iiiid dor Stiiilt Brompii 

iiiich angriin/.ender Ortor gohorige Nach- 

riclitcii. Dorumenlc und Urkundeii. 1 — II. 

Brcincn 1740— (.3. XX III \'iihjl , Jiih., (ifscliicljlo Prousseris voii t\cn ;il- 
Ifslcn Zciteii bis zurii Urilpr-ftarige der- HerT- 
schafl des Deiilsclieii Ordens. I — IX. Kfi- 
nigsherf,' 1X-27- 3(t. 

— Briefwech.sel der beriiliiiilcsteii Cielehrten dcs 
Zeitalters der Reformation niit Her/og Al- 
hrecht von Preu.s.sen. Kiinigsberg 1S4.|. 

— Codex diploinaticus Prussicus. III — VI. Kii- 
nigsberp ISiX — (il. i. 

Wolff', Jena Lauritmn, Encomion rcgni Danise. 

Kjbhvn. 1(;5i. 4. 
ir//>v/i, ('. F., Die politischeii Beziehungen Hein- 

ricli VIII. /.11 Marcus Meyer und Jiirgen Wullen- 

wpver. Haiiibiirg 1X.")3. 
^'ijdenszehe, Kherhardt, Eyii vnderricht vtli der 

hillighen schryin, Melchior Hoffmans sende- 

bip(T bclangende. 1529. i. 
Woliliki', M., Confessio Hafnicnsis dc anno 1530 

notis illustrata. Havn. 173(j. i. Zeil.«-hrift fiir npscliipbtswi.-iscnsclian. I— IV. 
Foitsat II. T. .Allgemeinc ZciLschr. f. Ge.scli. 
V IX. Herau.sg. von H'. A. Srhmidt. Berlin 
1S4i-4X. 

— des Vpieins fiir hambiiigi.schp (Jescliichte. 
I-VI. HambiiiK 1X41—75. 

— dps Vereins fiir Liibeckisi-he flcschichle und 
Allerthumskiinde. I — III. Liibcck 1X^)0-77. 

— des historischpii Vcreins fiir .Nipdpisachsen. 
•lahrg. IS50— 71. Hannover 1851—7-2. 

— dcr ncsellschaft fiir dic Ce.sch. dpr Hpr/og- 
I Ihiiiner Schlcswij.'. Holslein iind Laiipnbiirg. 
! I— VII. Kicl 1,S7(I- 77. Oedwtni , ./. , B.ibiis-Lans Beskrifning. Sllilm. 

17i(;. 
(Jfl, .MalPiialier til pI dansk biogr.-lilPiMiil Lpxicon. 

I— IV. Aargaiig 1835— 3S. 4. 1448. 1448. 

3790. niplomalar. Norveg. VII 43.')— 36. 

*5582. Den tydske OROErs.s H0jmester nieldcr Ordensmcsteren i Lifland , at da 8. Jaouar. 
Kong Eriks Undersaattcr ogsaa liave forulcnipet Dan/.igcrnc, er man nndsaget til at for- 
bydc Udffirscl til Danmark. — Marienburg, am montag n. Epipliania;. (Tydsk.) 

Udt. i Napiersky, Iiidex ci>rpori8 bist.-diplom. Livuni^e, Estoniae, Curonis I. 338. 

•5583 se *5387. 17. Januar. 

•.5584. Ficrlug Adoi.f af Slesvig tilstaar Fru Mette, Enke efter Lucas Maler, '^■''- ^^^^- 
liorgcr i Elensborg, af Hcnsyn til dcnncs mangc Tjcncstcr i Krigen , en aarlig Rente af 
20 Mark lybsk af Staden Flensborg. — Ame sondage Oculi in der vasten. (Plaltydsk.) 

Sejdplin, DipIomatariuDi Flensborgenae 1. 538 — 39. Urkundensamml. d. gcliIesw.-lioUt.- 

lauenb. Gesellsch. IV. 3S).S— 9'.l. 

*5585. Ilertiig Adolf af Slesvig tilstaar sin Tjener Evert Slor kaldet IVIeyhane cn 25. Febr. 
aariig Rente af 10 Mark af Staden Flensborg. — Ame sondage Oculi in der vasten. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Uiplomatarlum Fleiisbnrgensc I. 539—40. Urkuodensamml. d. schlesw.-bolst.- 
lauenb. Gesellsih. IV. 399—400. 

*5586. llcrtug Adolk af Slesvig bekjcnder, at "dc Watcr Stouwinge Struckesdam ^'^ Martii. 
und dc llcllltc \or INIorbecke, up de Suder Side in Wissharde belegen», tilliorc Bycn 
Flensborg. — Am sondage, alse men singet in der kercken Judica. (Plattydsk.) 

11. H. Miiller, Berichl von der Stadt Flensburg (voii J. Hoyer) I. 10. Claden, .Monnm. 

Fleiisb. 1.347. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgensel. 541. Urkundensammi. d. schlesw.- 

holst.-lauenb Gesellsch. iV. 24—25. 

*55H7. AsrERUS Joihnms, presbylcr, quondam vicarius in ccclcsia IlalTncnsi, -8 Martii. 
rccognoscit, se Claws Pctri, villano HalTnensi, cl u.\ori cjus Cccilia' (lualtuor tabernas 
apud cimitcrium ecclcsiiE s. Petri Haflnis, causa dotis, dicta' Mathegaflfue, dedisse. — 
Ha/fitis, feria quinta Pasche. 

0. Melscn, KjabenbaTns Diploniatarium II. 84. 

*5588. Chistina Jonsdotuer, Jep Suders Enke, sslger til Jens PaueUson, Borger ^ Aprili». 
i Kjobcnhavn , cn Oaard paa Norregadc i Vor Frue Sogn i Kjebenhavn. — Kopenha/fn, 
sabbato prox. post dominicam Qiiasimodogeniti. 

0. iMelsen, KJnbenhavns Uiplomatarlum II. 84—85. 

88* 700 KoNG Christiern uen Forste. 144S, 

Irt Aprili» *fir)8i). Vitlncsbynl af Magms MAi;nusseN, ncrriHlsrotjed i ValliorKS llcTrcd, on 3 

aiulrc, nl dc liave indfnrt Hr. Thorbern Byiln- af Alenda; i Skuldorp med llcre God.^cr. — 
Tlien torsdagb for «ancti Jorians dagli. 

Vld.nsk. S.'l»k. Skr. :'.. Uffikkc. Illsl.-plill. .\f(l. I. 1-J."i--JG 

29. Aprlll» *f)590. Thor . . . l'rTiiKRser(, Hyniand i Kjobenliavn, sadgcr til Ilr. Jacob Jenson, 

PriEsl og perpetuus vicarius i Kjobenbavii, i'ii (irmid paa Norregade i S. Peders Sogn i 
kjobenbavn. — In proiVslo Cicorgii niart. Rlor. 

McUcii, kj«bciilia\ns Dlpluniatarliim II. 8.'>. 

23. Aprlllj 3791. Oiploninlnr. .Norvcg. VI. t)34-a5. 

7. Mojl. *5591. RoBERT Peterss0S af Kirdorp pantsa-lter lil Ilr. Joban njornssoii sin Jnrd 

oi: (iriind paa Ilorsetorvet i Odense for 40 Rlark lybsk, soin liaii cr bam skyldi;;. — 
Olhonir, feria tcrtia jiost festum b. Jobannis apost. antc porlaiii li'.tinaiii. (Latin.) 

fdl. (laa Uansk 1 Vcdel Simons.n, Bldrag 111 Oilensc bvs Hlst. I, 'J. S. 137— 3«. 

18. Mnji. *.n592. Ilertup Adoi.f af Slesvig sladfa-ster Staden Rendsborgs Privile^'ier. — 

Gollorp, ain avende Trinitatis. (Plattydsk.) 

\Ve8t|.l)aleii, Moiiumenta IV. 323<i. 

19. Mi\)l. ^.nfigB. Dronnini,' Dorotiikv skja^nker Ilr. Kpgcrd Frille Montcrgaardcn i Odense, 

som br. SteeD Basse tilloru liavile i Va^rge. — Ca.slro Ha/fiiioisi, doiniiiica 'rrinilalis. 
Udt. i Vedel Slmi.ns.n, liidrag til Odriise Bys Hist. I, 2. S. 137. 

Ante24. Maji. *5594. Jakob Niei.sen fra Malt sa-lger til Henrik Slangebjerg, Provst i Jclling 

Sysspl, paa Ilibe Kapitels Vegiie al den llettiglicd , som er lilfaldcn liaiii, liaiis llnslru og 
hans to afdode llrndre i Malt llcrrcd eller audcnsteds, ncmlig llcrregaardenc Melsby og 
Sonderskov med tilliggende Gods. — Udcn Dag. 

t!dl. i Melsen, Hlst Efterr. <.m Malt llcrrcd S. IIO-H. 

24. M«JI. *.5.n'J5. Peder Jakobse?!, Kaiinik i Ililic, udstedcr Brcv om, at beskcden Mand 

J.ikob Nielsen fra Molle Sogn i Molte llcrrcd skjodede til Hr. Ilenrik Stangcberg, Kanuik 
i Bibe, paa Ribe Kapitels Vegne alle sine, sin Hustrus og sine to Brodres Kjendomine i 
Multe Herrcd. — Hibe Domkir/ies Omgatuj, den '2A. Maj. 

D.insk OversaiU. 1 NIcImii, lllst. Eflcrr. om M:ilt Herrcd S. .'JC. 

29. Maji. *.o596. Markgreverne Frederik den vEldre og Yngre af Brandenburg og Her- 

lugerne Wartislaff og Barm)! dcn yl'-ldrc og Yngre af Poinmern sluttc Forbund. Her- 

tugcriic uiidtaKe fra dcm, dc villc forbindc sig iinod, Kong Erik af Daniuark. — J>rrmplzlou<, 

ani iniddcwckc na sunte \ rbaiiiis dage. (Plaltydsk.) 

Illedel, Codrx dlplomnllcus liraiiileiiburgcnsls 2. Haupltti IV. 407—12. 

p„tt 30. MaJI. 3792. Urkundensamml. d. schlcsw.-liolsl.-lauenb. Gcsrllsch. IV. 400— 401. 

31. Mijl "5597. Elsewe Ci.aiesdattek, Twe Galens Eflerleverske, tilstaar at bave (yort et 

fuldkommcnl Skiftc mcd sin Brodcr Jcppe Lang om all dcrcs Arvcgods i Skaane og paa 
Bornliolin cfter dcrcs Fadcr, Modcr og en afdod Brodcr, saalcdcs at bun ladcr sig nojc 
med 2 Gaarde i Wirkye og en i Viye og overlader alt det ovrige til Brodcren. — riicn 
fredagh ncst for sancti Boncfaeii dapb. 

Ilub. ili, .Vklst. III iJornliolms HisL S. K. KONQ ChRISTIERN DEN F0R8TE. 701 144R. 
*5598. Nicoms (Vtus) papa Marcfillum, fipiscopum Scalorcnscm seu Scalluiltnnscm, ' ■■"""• 
nnnlltim apostolicum et fruclimm cameraB apostolicx debitorum collectorcm in Dacia, 
Svccia ct Norvcnia conslituil, oiiincs alios collectores revocans. — Hotne , apml xanchim 
Pelnim, kal. Junii. 

DlpJDinatar. Norveg VI. .538-40. 

*5599. NiroLAUS (Vi>"^) papa Marccllo, cpiscopo Scalorcnsi seu Schaholtcnsi, sedis ' """• 
apostolicfp niintlo et coilectori in Dacia, Svccia cl Norvef;ia, dcccm pcrsonas iaicalcs et 
ccrlcsiaslicas, (iu;c in clcricos maiius violciitas iujeceriiiil, ab cxcominuiiicalionilnis et aliis 
scntentiis absolvendi faciiltatem concedit. — ttoine, apud sanclum Petrum, kal. Junii. 
Dlplomalar. Norveg. VI. .541—42. 

*.5(iOO. Niroi,\is (Vius) pnpa Marccllo, cpiscopo Scalorensi seu Schaliollciisi, scdis 1 J""'l- 
apostolica- nimtio cl collcctori in Dacia, Svecia ct Norvcgia, fa.-iiltatcin dispcnsandi cum 
decem viris et tolidem nuilieribus, dummodo nobilcs sinl, lertio et (piarto consanfininitalis 
aut alTinitalis frradiims sc atlinfrpuliliMs, ut malrimoiiiiim inter sc contrahere ct in eo 
rcmancre valcant, dummodo mulicres propter lioc rapla; non sinl, concedit. — fiomc, apud 
sanctvm Pelrum, kal. Junii. 

Diploiiialar. Norvog VI. ."142. 

*5601. Niroi.us (Vtns) papa Marccllo, cpiscopo Scalorensi seu Schaholtcnsi, sedis 1- Jun" 
apostolicae nuntio el colleclori in Dacia, Svecia cl Norvegia, facullatcm dispensandi cum 
decem personis super defectu natalium , iit ad onines ordines sacros promoveri possint el 
duo benclicia ecclesiastica reciperc et rctinerc valeant, conccdit. — Home, apud sanrlvm 
Pclrum, kal. Junii. 

Ulplomatar. Norveg. VI. .542—43. 

*5602. NicoLAiis (Vius) papa Marcello, episcopo Scalorensi seu Scaholtensi, apo- 1 Juiiii 
stolicae sedis nuntio ct colleclori in Dacia, Svecia et Norvcjria, faciillalem dispcnsaudi ciim 
decem personis corpore vitiatis, duinmodi hujusmodi vitiuin non sit nimis notaliile, iit ad 
omncs sacros ordines promovcri et bendicia ecclesiastica recipere valcant, conccdit. — 
Pome, ajrud samium Petnim, kal. Junii. 

IMplumatar. Norveg. VI. r43— 44. 

'5603. NifOLAfs (Vtus) papa Marccllo, episcopo Scalorcnsi scu Scaholtcnsi, apo- 1. Junli. 

stolicie sedis nunlio et collcctori in Dacia, Svecia et Norvegia, facultatem dispen.^andi 

cuin dccem personis ecclesiaslicis defcclum a-tatis paticnlibus, ut qua^libet earum, post- 

qiiam vicesimum sccundum annum ietatis suic complcvcrit, ad omncs sacros ordiucs pro- 

movcri ct bcncficia ecclcsiastica rccipcre valeal, conccdit. — liomc, apud samium Pclnim, 

kal. Junii. 

Dlplomatar. Norveg. VI. 544. 

*5604. NiroLUs (Vtus) papa Marccllo, cpiscopo Scalorcnsi seu Scaholtensi, apo- l. Junii. 
stolica; sedis nuntio et collectori in Dacia, Svecia et Norvcgia, facullatem indulgcndi decem 
pcrsouis ccclfsiiislicis iilriusque scxiis, ut confessores vola eorum in alia piclalis opera 
coiiiiiuilare valcant, conccdit. — Itome, apud sanclum Petrum, kal. Juiiii. 
Dlplomatar. Norveg. VI. .')4,'). 

*5605. NifOLAis (Vtiis) papa Marccllo, episcopo Scalorensi seu Scidioltensi, apo- 1. junii 
stolica; scdis iiuulio el collectori in Dacia, Svccia ct Norvcgia, facultalcm concedcndi 70S KONG CURISTIERN DEN FoBSTE. 144)«. 

lalii-llioiialiis uniciiiin drieni pcrsoiiis idoncis , diimniodo conjiinguto! aiit iii sacordotio 
constiliits iion existant, rccepto prius a singulis juramento in rorma annotata, concedit. 

— Rome, apml snnrtum /'elriim, kal. Jiinii. 

Dlploinatar. Norveg. VI. .''>4r)— 46. 

t'-' iunli. 'n606. NiroLAi (VH) papa- litterie commendaticia; pro Marcello episcopo Scalorensi 

seu Scalioltensi, scdis apostolica; uuulio ct collcctore ad Daciam, Sveciam et Norvegiam 

dostiiialo, iit oniues cuin libere transire permittaiit. — liome, apiid sanclim Pelrum, pridie 

Idus Jiiuii. 

Ulplomatar. Norvcg. VI. 546 — 47. 

•J6. Junii *5G07. R':fii.dmk;tii.ei)E for AiisTERnvM aninode StatlioUierpn Of; Raadet (i Hol- 

laiid) oin, at lliddcrcn Otte Nielsen fra Danmark inaa fiia siii Fordring lictalt, for at dcrcs 

Skibe, der erc fordige til at rejse derlicn, ikke skulle blive anlioldte. — 26. Junii. 

(tlollandsk.) 
IJdt. i Oorkoiidenbock v. Holland en Zeeland III. 9.'). 

•M Junii. 3793. Kalck. StaaUrecbtl. Urk. der llerzogth. Sclilesw. u. Ilolst. S. 16. Brudst. I Halscbner, 

Die Staal$ Erbfulge d. Hirzogth Schlcswig-Molstcin S 24. 

•'•-'ulll. '5608. EvERT KoK skjoder til Hr. Torlicrn Itilde, Kidder, en Gaard , Ii|^'gtMidc i 

Kjtibi-iiliavn i Vor rriie Sogn snnden ved dcn Gadc, soin lnbcr Ira Vor rriic Kirkc til 
Klostret. — hoprnha/fn, fcria sexla prox. post festum vlsitatiouis s. Marie virg. 
0. Nlelsen, KJobenhaviis DI|)loinalarium II. 86. 

8- Julii *5600. Kjoiiemiav.ns BvTiiiNf;sviDNE om, at Jcpp f.iawsson, Vicbnor, har skjodct til 

llr. N\M-r Axclsson, llidilcr, to Gruiule, den cnc i Hjoruebrogadc, dcn andcn i l'ilislra;de 
i Kjobcnbavn. — Kuprnha/fnx bijthing, mandapli niest clTter wor Frwa; dagli visitacionis. 
0. Nlelsen, KJebrnhavns Dipli>matarium II. 86—87. 

;».»cl n; Julii '.o61t). Seiidh Niei.sson, Landsdomnii>r paa Rornholm, tilslaar, at lian af 

Kapitlet i Liind liar moiltapct i Forleninjj; en Dcl (lods i S. Rotults So^n, S. Jacobs Sojrn, 
S. Glemits Sogu, Vor Frucs Sopn vestre og S. Pauels Sogn for sin og sin Hustrus Livstid. 

— Tisdaghcn ncst for saiiclc Marf,'rellie jomfru ns mart. 

lidl I Hubertz. .Vktst. Ul [ionihulins Hlst. S. 10. 

II Julii. *5611. Nuolaus (Viiis) papa Marcello, episcopo Scalorcnsi seu Scalioltensi, apo- 

stolico; sedis nuntio ct collcctori in Dacia, Svecia ct Norvcgia, mandat, iit clenodia ct 
pfciinia' ad basilicani |iriiicipis ;ipiisloIi)riini tlc rrbc lcnata sctl aillmc rctciilii ii dctcntoribus 
rc.Ntiliiiiiitur. — linmc, apud sanrtuin 1'rlrinn, tiiiiiito Idus Jiilii. 
Di|ilomatar. Norveg. VI. i>47— 48. 

l.i.T. 2(1. Julii *5612. Ilcrlug Adolf af Slesvig og Grcv Ciihistierk af Oldcnbnr;: lovc Riskop 

Jcns iif Roskildc, at bvis Grcvcii blivcr Kongc i Daiiniark, skal han skalTc Riskiippcn Rct 
for Rigcns Raad med Ilcnsyn til Kjnbcnliavns Slot, Slad og Lcn; indtil denne Dom skal 
llisko|tpcn beholdc .Mucn skattcfrit. — Anim dage sancte .Margreten, dcr liilgcn jiiiuh- 
frowcn. (riattydsk.) 

0. Nlelten, KJHbt-nbaTns OipUimal.iriuro I. 184— 8.'i. Udt. p-na Dansk I 1'aliid.in, Morn.^^ 

Il<'skrj\clie I. )>{<(). 

21 Julii. *5613. llESiHirLs Vlin», rex Anglia-, Robertiim Shottisbrokc, militcin, Dr. Ricanlum 

CauntoD ct Joliannciii Rcckc, militcui, coiiiiniltil, ut cuni coiniiiissariis dauicis dc pace cl KoNG Christiern den Forste. 703 1448. 
confoederalione cum rege Daniae Iraclent. — Apud Westmonasterium, Wllll «lie Julii anno 
regis U. sexti XXVI. 

Dnmont, Cnrps dipUimaliqiip III. "rfJO— 70. Rympr. Fnedera ed. ilolmes V, 2. S. 24. 

Knudsen, Ui|>loiMntar. Chrl!iiierni primi S. 10 — 11. 

*o614. Jesse Peterssok, llorger i Flen.sborg, pantsaettcr 4 Mark (luld i Rudye •'-• Augasii. 

IVlark i Sattorp Sogn til Hans .Maghe og Jeppc Nigelsson Tor 42 Mark lybsk. — Des man- 
dages vor vnser leuen Vrowfn dage erer liilgen liemmelnard. (1'latlydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flengborgcnse I. .')42— 43. 

*5615. liong Kakl af Sverig underretter Raadet i Danzig om, al Indbyggerne paa !'• Augn»ti. 
Gotland have hyldet hani, og at Visby belejres; han opfordrer det til ikke at tillade Til- 
forsler fra Danzig lil den naevnte Stad. — Vppe vnseme slate Bwcholm, in vigilia assump- 
cionis IMarie virg. (Plattydsk.) 

StyQe, Bidrag tlll Skandinaviens historia III. 1—2. 

*5616. Litlerae Vnonis (o: Tuvonis), archiepiscopi Lundensis, Johvn.ms Roschildensis, 15^ Augusii 
CiiKiSTiERni Ripensis, Ebehiiardi Burglanensis, Nicolai Lincopensis, Nicolai Slcsuicensis, 
UEisi^EKiNi Olloniensis et Thorlai NViburgensis episcoporum, quibus eccle.^iam b. Laureutii 
parochia> Morsum terrae Frisonicae Strandt, diocesis Slesuicensis, visilantibus sive manus 
adjutrices porrigentibus pro se quisque XL dies indulgentiarum relaxant. — Copenliagen, 
in festo b. Mariie virg. assumlionis. 

H. Mublius, De reform. rellg. in Cimbria S. 127—28. Westphalen, Monumenta lY. 149(3 

—97, her med det urigtige Aar 1408. 

*5617. Esbern Hogh, Indbygger paa Laesso, saelger til Dueholm Kloster i Mors 18. Augusu. 
halvanden Afgja;rd i en Saltkjedel paa Landbode paa Laesse. — Dominica infra octauam 
Assumpcionis. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Melscn S. 79. 

*5618. Olaff Jensen, Kantor, udlejer en Kapelgaard paa Livstid til Hr. Claus og 2J. Aueusti. 
Ur. Jens Albrictsen, mod at do ugentlig skulle holde to Messer for Giveren, Hr. Claus 
Lubbertsens SjjeI. — Kiopmanha/fn, s. Itartholomei apost. dach. 
Rerdum, Kjobcnhaviis Kirkrr og Klostere, Tillaeg S. 4G— 47. 3794. Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. Kvartudg. V. ,5 — 7. Kiiudsen, Diploinatar. Chri.<tierni primi 
S. I — 2. Aarsi)eretn. fra Geheimearch. II. 43— 4.'>. lidt. i Badcn, Danmurlvg Hist. II. ■JIT 
— 18 og paa lydsk i Dahlmann, Cesch. DaneniarliS III. 18'2 — 83. 1. Septlir. *5619. Grev Christiern af Oldenburg lover Hertug Adolf af Slesvig og hans i. .Scpihr. 
Raader, at han vil give Danmarks Riges Raad fast Forsikring nied Rrev og Segl om at 
holde visse Punkter og Arlikler, hvis han bliver valgt til dette Higes Kunge. — Hadcrsleuc, 
am dage suute Egidii des hilghen abbats. (Plattyd.^k.) 

Jcnsen u. Ilcgewiscli. Prlv. d. Schl -Holst. Ritterscli. S. 1.")— 23. Falcli, Slaalsrechtl. Urk. 
der ilerzogth. Schlesw. u. Ilolst. S. 14—1.5. 

*5620. Den tydske Oroens IIojmesters Skrivelsc til Markgrev llans af Rranden- i. Sepibr. 
burg, hvori han omtaler de Svenskes Valg af Karl hnutsson til Konge efter Kong Chri- 
stoffer af Danmarks Dnd. — Mar[icnburg\, am l. yEgidii. 
Urudst. i Vuigt, Cescliichtc freusscns VIII. 149. 704 KoNo Cbristiern den Forste. 1448. 

11 Scpttir 'H. Seplbr. 27. Scptbr. 28. Septbr. 

29. Septbr. 8. Octobr. 
21. Octobr. 22. Octobr. 28. Octobr. 12. NoTbr. ■f)G21. Niroi.At!s, Bisp i Slcsvig, iiy (Itto Sn.iTi, Foged i Gi)Uorp, niirnlc op 
slacira'.s(c )>t Forlig nicllcin iliiirirh Scliriucr, Kirkcherre (il Miilstcdc, og indbyggcrin' i 
llusiim, li^orM (1 (lissf Iom' at s\art' rrnsltii i Mlll.slfilt' cn aariig ilfiUc af IG !Maik lylisk, 
at an>isc hani cn IVa-stcgaard i ihisiiiii, iiiud at liaii tiesDrgcr.Ciiidsljencstcn i Kapcllct i 
llusuin, sanit at givc til Ivirkcn i .Millstcde 4 Mark aarlig m. m. — An der kercken ilill- 
stfde, am dage Prtni viid Jaciiuci (iVoliii cl llyaciiilhi?). (Platlydsk.) 

J. M. hrain, Zwevfacli.s Jubel-Ccilachliiiss S 4:),')— 3»). Bircau, Geach Husums S. L'3'.)— 10. 

'5622. Vidnesbyrd af 9 iMand oin el i'orlig mcllcin Uiskoppen i Oslo og lir. 
Ilartwiick Kriinimcdiike paa dcn af hins Tjenere dra^b^c Joii OlalTssons Vcgne. — Oslo, 
\sm jiorsdaghcn ncst forc s. Michaclis dagh. (Norsk.) 

UI|iloniatar. Norveg. VI. 558—59. 

'5623. Kamtis MirHAEi.is, decanus lialTncusis, (o(umque capitixuu ibidem Andree 
Clemenlis, civi IlalTncnsi, niidiclalcm ciijusdam fiindi ecclcsia' b. Marie virginis pcrlintulis 
in parochia s. (.Icnicnlis vcrsiis plalcam vulf.'arilcr diclam Wastrcgada; siti coiiductive 
dimiltunt. — llaffnis^ feria scxta prox. an(e fcstuni s. Michaelis archaugeli. 
U. Mi'l8cn, Kjebenhavns Dlplomatarium II. 87—88. 

3795. Lalio: NVestphalcii, Monumenta II. 7l'1— 22. For Hvilfeldt. Koliouilg. p. 845, 1x8 p. 844. 

'5624. Erick Nielsew af nrowcsklscholl, Va;bncr, (ilskjeder S. Johannis Klos(cr i 
Viborg cn Gaard i IJallingh, cn Gaard i Olhcns, cn Gaard i Nnr Lcem, en Gaard i Aalbck, 
en Gaard i Na.'s(syld i IJom Sogn og ct IJol i (.)sll(is Sogn incd all del Gods, han ejcr i 
Salling Syssel, paa de( Vilkaar, at det indleses fra Dueholni Klosler i Mors. — Wibergis, 
die 8. Michaelis archangcli. 

Dueholms Dlpinmatarium, utlg. af .Melsen S. 4 — 5. 

3796 se '5674. 

'5625. Olavus Matthie, commcndator domus s. Johannis liierosolymitani Ripis, 
Nicolati Wlfardi, canoiiico ccclcsia' iiadcrslcvciisis, diia bona iii villa c( parochia S(cndorp 
c( in Mars(orp in parocliia Iiop(orp sila in rccuiiipcnsani duuruni fundoruiu in civilale 
Ripcnsi in plalcis Fiskcrgalhe c( Yppcgathe sitonim ad sex anuos (i(ulo locationis concedit. 

— Dic XI milium Virginum. 

Aarslieretn. fra Gebiimearch. II, iilla;g S. 24—25. 

*5626. Lydich UARTLOrsEn , Uorgemester i Ribe, pan(sa;(ler til Truwels Nielsen, 
Forstander i Frue Klos(er i Ribe, for 30 Mark lybsk et Slykkc Jord udenfor Norreport. 

— nipi.i, in (irofcslo s. Scvcrini cpisc. ct iiiarl. glor. 

Iborup, Efterreln. ang. Ilyen Rlbc VII, iiil. S. 9— 10. 

'5627. Sii.RiDH NicLissAOOTHER og Mag.ms Paalso!) kvittcre TorlelT Soluason og 

Solue TorlclTson for dc i-'orligclscshoilcr, de skyldtc hcnde og hcndcs (Svigcr-) Son lir. 

ilarlhwiick (Kriininicdigc) for dcn paa lirenla anrcllcdc Skade. — Brunla , ipso die apost. 

Symonis et Judc. (Norsk.) 

Dlplomalar. Norveg. III. 577. 

*5628. KoHK Chhistiern lllskrivcr Konir Karl af Svcrig, at han agtcr a( sendc 6 
af sinc Raader (il tle( forcslaacdc Mndc til 1. .Maj i lialnistad og sclv vil opholde sig dcr 
i Nffirliedeo, og opfordrcr ham (il a( af8(aa fra Angrcbc( paa Godand, da Oen harer under 
Danmarks Kronc. — C.a.-lro no.ilro Halfnen.u, in crastino b. Martini episc. 
UiploninUir. iNurveg. V. ,~>4lj. KoNG Christierx dkn Forstk. 705 144«. 
*.5C29. KonR Ciiristier.n kviUerur Miclicl llwrlh, Riddnr, for ll<'f.'nskiib ovt;r Oppc- U» Novbr. 
bnrsi-lt!!! af Kiilliindliort.' Slot ok I.imi. — Caslru llnlfvcnsi ^ fcriii 3 prox. anlc fcsluiii li. 

Clcnicnlis papo. 

Knuiiacii, I)l|ilomalar. l.hrlstlcrnl I. 2—.'). 

*5630. Pa.ai- HIricsson, Sopncprtfsl i VaKlia, o^ Ei.i.i.m.er Gittormssor, Koiif,'pns ^- ^""''"■- 
Onibiidsmanil I Nordrc riiidbrandsdal , udsledc Vidisse af Kong r.hristoirers Brcv af 23. 
Febr. 144() iNr. 'jYjIS). — Ipso die s. Clementis. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norveg. III. 578. 
*.')631. Kjobemiaviss BYTiimtisviDNE, al OlafT Plalz op Jens Tvpcson tilskjwdcdc S. '•' Decbr. 
Oliivi Altir i Vor Friie Kirkc en Badstue, som kaldes Womestua, o;; cn hosliggende 
Caard. — hopciihnffn^ then niandaRh na»st forc S. Lurie dagh. 

HBrdani. Kjobciitiaviis Kirker og Kliislere. Tillaeg S. 47— 4S. 

'h&3i2. Handelstraktat imellein Hbrtugen af Bircltid, Hollakd, Zeei.and oo Fris- ^' '•««•"■• 
i.AND paa dcn cne og den tvdske Ordens Hbjmester, Preiissen oi; Liki.ano paa dcn andcn 
Side, hvorcftcr lilandt andet det i Kjobenhavn (den 6. Septbr. 1441) mcllcni nolland og 
Ordenen slultede Forlig skal blive i Kraft. — liremen, am 17. Decemb. (Tydsk?) 

Udt. i Volgl, Geschlchte Preiissens Vlll. li;4— 1!6. 
*5633. Kong Christiern givcr Bnndernc i Hffretzstaed i Winning Herred alle 31 Decbr. 
.'-.aadanne Privilegier, som andre Birker paa Landet have, dog at de skulle yde Skat og 
hvad Tjeneste de skyldc til dct kongelige Siot. — OUonie, die b. Siluestri pape 1449. 
Hlstor. Tldsskrlft IV. (KMi. 
38(X). Regesten udgaar, da Brevct cr det sniiinie soin det under N'r. 4ii:34 aiifcrte. 

3801. Barnur, Fam. Iiosenkrantz°s Hisl. I, Dlplom. S. 74— 75. 

3802. Tiifnj natum: Ame dage suntc Mar . . . . 

Stemnnn, Gescbichte d. nlTentlichen u. Privat-Recbts d. Herzogthums Schleswlg III. 70—72. 

*5634. Ei.isE JoHANS Datter, Hr. Steen Basses Eflerleverske, der havde Aasl»v, 
Valby og Lundforiund i Forlening af Anlvorskov Klostcr, stadfaestcr alt det Gods at 
blive til Klostret, soni hendes llusbonde havde givet dertil. 
Udt. 1 Nye Danske Magazin VI. 2G8. 
'^^^.'i. Bibe Domkaimtei.s Fuldniagt for llr. Heinrich Stampenberg og Jonas Tutoms 
til at liigc dets i Wirland bcliggendc Kjendoinme i Besiddeise. 

Svensk L'ilt. i lydsl( O^crs. i Schirren, Verzeichniss llvlaiiii. (jeschichtsquellen S. 141. 

1448—1475. 1448-1470. 

*.'i636. Kong Christieb^ fritiigcr NiPstved Kloster for al kongelig Tynge og Tje- 
neslc, saa Uenge Brfidrcnc opretiioldc S. Bengts Begcl. — llden Aar. 

Udl. i Langebek, Scriptor. rer. Danicnr. IV. 342 og I Prograniina acholx IIiTluvianar 
1784 S. 137-38. 1448—1481. 

'.')637. Kong Giiristibrx klager til Lfibcckernes Aintmantl paa Femern. Bertram 
von Rcntclcii, iivcr a( lian gjnr liiins Kaiiciliin, llr. Jnlian Bookiiia.<t, Kirkcherre for Lands- 
kirkcrnc piia ^"ciiicrii, llinilriiig i liiins Frilicilcr. — I ilcn Aar. 
Urudat. i Jahrbiicher f. d. Laiidcsk d. Ilri20i:lh. Scblisw 

Regesl Haii II Ser I. 89 1448-1481. iPlattydsk.» 
Ilulsi. u. I.auenli IX. 417 is 70(> KoNfJ fllKISTIKUN OKN FonSTK. 1449. 1449. 

3 Krbr ■!'»('>.3S. KtmTis Mkiiaeiis, ilccanus llalTncnsis, loliiincnK! rAPiTii.ini iliidcni 'rycoiii 

Joli.innis, r:inoni<°o lloskilili-nsi, i|n:inilnin nirinni crrlrsi.T b. Miiric vir^'inis ll:ilViii>nsi 

pcrlincnicni in |il:ilcii dicl:! Kln'llicliotlicr sitam ct cimiterio cjiisdnm ecrlesi.T conlit:iinni 

ad dics cjiis coiidnctivc iliniilliint. — Ih/fnis. fcrin scciiniln prox. pnsl fcstiim |piirific:ilionis| 

.Marie virf;. ^'lor. 

U. MeUeD, KJiibenhaTiiB Uiplumatarium II. 71—76. 

7. Frbr "ftG.S!'. Tvro JniiA.N.iis, i";uioniriis Hoskildcnsis, dcclarnl , sc n capilnlii ILirTiicnsi 

(|n:inil;im rurinni ccclcsiic h. Mnric virifinis llnlVncnsi |icrtincnlciii in plnlc:i ilirl;i Kl:i'llic- 
lioilicr sitain et rimiterio ejiisdem ecclesi» contifjiinm nd dies suos conductive accepisse. 

— Halfnh, ferin sexln pnix. posl festiim piirillc;ilii)nis h. Mnrie viri;. plor. 

0. Melsen, Kjubenhavns iliplomatarlum 11. H8 -8!i. 

9. Febr. '5(>40. KonjT Kaiu. af Sverig nnmoder dcn lydski' Ordcns Ilojmester f.onrnd von 

Krliihshnuscn oni at tilstnn Indbyppernc i Visby, hvilkcn Stnd liniis Kolk nu havc indliincl, 
fri llandcl paa hans Lnnde, da de ere uskyldipe i Konp Kriks Overgreb imod de Snfarcnde. 

— Vp rmmie xlotr S/ukliohn, des sondagcs Septuai.'csima. IIMnttydsk.) 

■Myire, llidr.ig till Skandinavlens bl8toria III. 2—4. 

•J."i Kelir *.%41. Koiip Kari. ;if Sverig befnlcr Mr. Krik Kriksson i Anlcdiiiii^' nf dct mcd 

Kong Erik slultcde Knrlii.', hxorefter dennc skal lin\i' Olnnd of; l!or.i,'liolni for sin Lcvctid, 
at ovcrgive nuvntc O og Slot til Ilr. Birger Trollc. — Mort slotli Slohhohn , dagen fifrtcr 
sancli IMalhic dafrli nposloli. (Svcnsk.) 

SlvlTe, Hidr.-ig till fSkandinaviens lii8toria III. 4—5. Krudst. i Rcuterdahl, .Svcnska kvrkHDs 

historin ill, 1. .S. 186 Anm. 8. 

2C. Ptbr. .380G. Hadorpli, St Olalf» Saga S. 88-89. 

!». »l»riii 'h(SA2. Men tvoske Orhe.ns Hhjmester mcddclcr Orilcnsiiicslrrrn i I.inand, at Kong 

C.liristicrn .if Itanmark liar sendt Kong Krik 2 Skibc mcd ilOO Mniid til llj:clp lil (iiithuid. 

— Sehr.sien, am sontagc neminiscere. (Tydsk.) 

Udt. i Napiersky, Index rorpnris hlst.-dlplom. Livonise, i;sloni;i', Curniil.T I XiO. 

•.f.' M.-inii '5()4.3. Kong Ciiristiern tillader Hr. Eggcrt Frille, liaiis Ilaad, at indlose den Ret, 

som Jost Ksnttencre har i Kronens G:iard osten for llclliggejstes Kirkc i Kjobenhavn , og 
giver ham for dclte Tilfa^lde Skjnde paa Gaarden. — Ca.stro nostro Haffnen.<ti, sabbato prox. 
anle dominicam Letare. 

Knu.lfen. Diplomatiir. Christlerni prlmi S. 3 0. Melsrn, KJobenhavns Diplomatarium II. 89. 

^ M.iriii *.'>(>44. CiiHisTiEHMs rex omnia privilegia episcopis Roskildcnsibus a (ira-deces- 

.soribus siiis regibiis Darin' ronrcssa Olavo Daa, electo Roskildensi, et succcssoribus 
connrmat. — Hnlfni.i, dominica Letare. 

Knudien. Diplnmalar. Chrlslierni priiiil S 4. 

.1 Anriii. *5r>4.^. Wun SoiniER, Prirst og Knnnik i Liind, giver sin Fra-nde Jes Twesnii 

ruldma;:! lil at skjndc lil Ilr. Kggert Frille to Gannlc i llinlcrslolV o- cn Ganrd i St.nwerby. 

— Pro.\. qnintn feria ■•mli' domiuicain l';iliiiariim. 

ilarner, Knni Rnscnkrnntia Hlsl I, Ulplum. S. 7;'). KoNG CUKISTIKUN l>KN FoKiJTE. 707 

144'J. 
3H01i. Stemaiiii, Gescliicbte (I. ulTeiitilclicii u. l'rlvat-Rei-hls d. Ilerxogthuin» Schlcswig III. 7'J 73 10 .\|>rilia. 

3H10. Laiigil.ek, Scrl|.tor. rer. Danlcar. VIII. 427—28. ■>2. Aprlli». 

'5t;4r), Nkoi.ai.-^ (Vtus) iiapa C.liri.-itiiTiio rcgi nanoruin i-onccdil, ut altare [lorla- 22. Aprilis. 
Iiilr liuLical, supiT «nio ini.ssani nl alia divina ollicia facere celelirari possit. — Uomrr, apud 
^nnrtuni /'<:lnini, dccimo kal. .Maii. 

Diplomiitar. .Norveg. VIII. :{i;:j. N\ liirlieblsl. Samlincer VI. .'>5() Li^-elvdenile Tilladi Iser 
gaves Otlo de Blornholm. Ridder o^ Koiicens Hofmister, med hiins Hustru Elizabeth og 
haog SeD Eiiii. 

'5()47. Nifoi.AHS (Vtuo) papa (^hristiiriio rct'i Daiiioriini indiiiircl, iit confcssor 22 Aiirili». 
cjiis, iiiiciii diixcrit cligcnduni, scmcl iii \ita ct scmel in arlicuiu mortis plcnain rcmis- 
siuncra pcccatorum ei concedat. — Home, apiid sanvtum Pelrum, decima kal. Maii. 
Diplomatar. Norveg. VHI. H>'A. .Ny kirkeblst. Samllneer VI. r>r>l 
'5648. NicoL.xi (V'ij papa; indulgcntia' Christicrno Danorum rcgi dat;r, ut ci 22. Aprili». 
licout in lucis intcrdicto ecclesiastico suppositis clausis januis missam et alia ofQcia divina 
celebrari facerc. — llomp, n})U(l snmtuin 1'elrum, dcciiiio kai. .Maii. 

Diplomatar. iNorveg VIII. 3t;;j. i\y kirkehist. Samlinger VI. 5.i7. 
'5649. NicoL.\us (Vius) papa Erico Ottonis de Barnholm mililis uato , iniliti .\ni- 22. Aprilis. 
siensis dioccsis, polcslatcin prcsbiterum conrcssorcm cligcudi conccdit, iiiii ahsolutionem 
impcndcrc possit. — Itome, apud sanctum Pcliuvi, decinio kal. .Maii. 
Bnrner, Faiii. Roseukruntz's Hist. I, Uiplom. S. 76—77. 
*5650. Ni( OL.as (Vtus) papa cpiscopo \ ultcrano et abbati monaslerii Canc InsuUc •j-i. Aprills. 
ct dccanis b. Virginis in llarnis mandat, ut .M. Johanui Vuari, arcliidiaconu eccl<!sia' Aru- 
sicnsis, oralori ct nmitio Chrislicrni rcgis Dacia;, canouicaluiii ct pradicudain ccclesiie 
IVoskildensis, quam primum vacaverint, conferant. — liome, apud a. Petrum, \ kal. Maii. 
-Ny kirkehist. .>aralini;er VI. 5.'>7 — .'ib. 

'5651. Uiskop fiEKiTii i Uorlom overdragcr eftcr sit liapitels llaad liisgardh i 25. Aprilis. 
Lyddrupp og MHllen, Thaghemarcken, en Gaard og alt sin «de Jord i saminc l$y lil Duc- 
liiiliii Mostcr i Mors i Miigcskittc mod Gaardc i Hodoni , Skowcsteth, WillerslolT, Hordom, 
llwnslruiip og liisdnipp. — Ipso dic s. Marci mart. ct ewangr. 

Dueholms Oiplumatarium, udg. uf Melsen S. 44—45. 
"5652. HvNS M.\TTisso>, Vabncr, kniulgjor, al han paa cgnc Vcgnc og Hr. Tliiinnnc i. MajL 
Niclson paa haus aldndc lliisfrucs l-"ru Abds Ncguc havc gjort Soskcndcskilte, og al han 
har solgt siu Halvpart al en Dcl Gods til Hr. Thimmae, samt at det er ham vitterligt, ut 
(lcniic har iiidldst den ham arvelij; tilfuldnc Dd i Godset med 200 Mark lybsk. — hollingh, 
saiictc NVdlburgJi dagh. 

Barner, Fam. Hoscnkrantz'8 Hlst. I, Ulplom. S. 77 — 78. 
'5653. Jens Owesson, Pra-sl, skjnder til I'a;r Nielsson, boende i Lywngby, cn i. Maji. 
Gaard vcd Kujrgcslra^dc i S. Nikolaj Sogn i Kjnbcnhavn. — hapenhn/fn, dic sanctorum 
1'hilippi et Jaculii apust. 

0. Niflscn, KJnbeiihavns Diplomiitarlum II. 89— itli. 

■.")654. Kong Kahi. af Svcrig lilskrivcr dcn lydskc Onlciis Hojmcstcr, Conrad von 4 M*jl. 
Krlichslmuscii, al haii cr villii: lil at ladc sin Strid ined Koiig Christicrn om Gotland af- 
gjnrc af hain og Hanscstajdernc. — Bij rnsem hnse Slekeltolm , des derden sundugcs nu 
rasschcn. (1'lattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandiiiavieua blslorla III. 5—7. 

89* 7">»< KoxG ('iiRisriKrjN den Forste. U4H 

4 >l«ii •f>(j.'Vi. (Kong K\iii. al Svcrifr) forcslaar (Kitiif,- (lirislifm) al ovi-rKivr Vi.sborg og 

(lotlanil lil ilfii lyilKkc Ordriis llnjtnfstrr og lluns(;stu!(lcrn«> , iniltil (lcrcs Sitndelmil liavi- 

.if>a>;t cn Kjfudclsi' i Slridrn oiii Sloltrl og Ouu. — ApuU StiMiolw in (iiouusiimHi, 

di)iiiinica lcrtia post fi-slimi Pasclic. (Svcnsk of; plallydsk Ovcrs.) 

SlylTe, U\i\tnK tlll Skandliiavioiis hlstoria III. 8 12. Sndgn. Reulerdahl, Svrnska kyrkans 

hlilorl.i III, I S. IHIj Anm. b. 

19 Majl .38 IG. I»l|'l""i«l«r. Norvcg. IX. 292. 

2« M.iji "51».%. Efiuhiiii Moi.tike af llauclssc givcr paa Hr. VcrniT Hnrshpks Vcgnc llr. OlliE 

Niclsson, llidder og llofincstcr, Kvitlcring lor 'JOCI Mark lylisk, dcr cr KjohrsiiMiiinn for 
cii (iaard i Ihtjbroslr.cdc i KJnliciiliaMi. — Hnfuis, fcria tcrcia Itogacioimiii. 
0. McUen, KJiilicnhavns Diplumatariuni 11. IK). 

2ti. Miji '.'Hi.^ST. Vt^ tvhsm: Ohoe^s IIcihkster scniicr Ordcnsincslcrcii i LiflaiHJ cii Skrivclse 

fra Koiig (ilirisliern af Itaniiiark og midcrrcller iiain oni dcniics l'iirliold lii Kong Krik. — 
Dnnziif, am luontag n. Iliniiiicllalirl. (Tydsk.) 

Ildl 1 N,i|>|prsk}, liiilc\ iiHiiori.^i hi^^l.-iliiilinii. Livoiiiii', Ksliiiiiic, Ciirnnia.' I. S.Mi. 

1 Jiinii '.'ie.nS. (Krkia-ring af Raahet i LliBECK) oin, al IVfcslcii ,loiian lirolc og llalicncrne 

Clans Knntsin og Franciscus Kusselai have modtuget af llr. .lacoli Petri, Biskoppcii af 

lloskildcs Olliciai, sanit af llr. Oliif Hassen, Pr.Tst, og Joliamics Nrost, Ma-rk i Uoskiidc 

Slifl, en 1'cugcsnni, som dc atlcr viiic lietaic til llollet i iloin. — i'cntliecostcs. (1'latlydsk.) 

Paali, Lnbcckische Zuslande im Mittelaller II. 137-38. 

2. Junli *.%50. Dbh TViiSKE OnDEKS HojMESTER tilraailcr Ordcnsineslcren i Lilland ikke at 

iiMilerstHttc Koiig Kari af Svcrig iiiiod Koiig r.liripticni af naiiniark. - Maricnhiiri/ , am 
niontag m riingslen. (Tydsk.) 

Udt. i >apierBky, Index ccrporis hist.-diplnm. Livonis, Estonitc, Curonia; 1- 357. 

3. Junll. .3817. Knudscn, Diplnmaiar. Christicriii primi S. 4— .^. Diplomatar. Norvcg. lil. 581-82. 

17. Junll. 3810. Hadorph, St. olalls Saga S. «Hl— 91. 

27 Junll. "5660. Kong Kaki, af Sverigs Skrivelse til dcii lydske Ordcns lliijineslcr C.onrad 

von b;riichf!hausen, hvori han takker liaiii . iordi iian iiar tilladl llorgeruc i \isby, soni 

ikke havc gjorl hans 1'iidersa.itter nogeii Skadc, Iri llaiuici paa hans Lande. — 1'/';» niscnw 

hwsc aiochnlui, des vridages nacli nalivitalis Johanuis baptiste. (I'iattydsk.) 

StylTe, bldrag till Skandlnavieos hlstorla III. 12—13. 

3 Julli. 382U. Latin: Westplialcn, Moounienta II. 722 — 24. 1 Kelilsen , Isl. Korordn. anf. St. ogsaa i 

dansk Uversu'tt. 
.', Jnlli 3821. Knudsen, Di|ilomatar. Chrlsllerni prlmi S. Ij — 7. Dlplomatar. Norvcg. III. 583—84. 

7 Jalll. ■.'i6t>l( = 3238). Kor ltl»!l laes 144;i. Jvfr. Sach, Gesch. d Sladt Schlcswlg S.."i2 
lU.v. 17. Julil '5(ifi2. l'roeiiratorimn CimisTiEKro regis, per quod Itr. Kaiiiito Midiaclis, dpcano 

Hafncnsi, Eckanlo Kryllc ct Mcoiao Erici, niiiilibiis, poleslateiii cmii comniiss;iriis anglicis 
de pace et conroederatione cum regc Angliffi tractandi concedit. — Ca.ilro Hn/fiwim, feria 
()uinta proxima ante festimi b. Margarclc virg. 

DuniODt, Corps dipliimatlque III. .'>7(J— 71. Rymcr, Foidcra ed. Holmes V, 2. S. 23. 
Knudsin, Diplomatar. Chrlstierni priml S. U— 10. 

H JuHi *5<jr>;5. Kong ('.iiristiek> tagcr S. Clarc Klostcr i Koskiide, dcts Konvent, (lods og 

Tjenp.re i sin lleskjaTinclse. — Cnslro lln/fnrnsi, feria 2 prox. post feslmii 1>. Kaniiti regis el iiiarl. 
Knudien, lliplomatar. CbrisUerni priml S. 8. KONO CuRrSTIERN DEN FoHSTE. 709 *5(5(;4. Trartiilus dc iiHluciis intor kei;bs Asci.ir. cl DAitlf. iisqiir ad lisliirn 
Mlcliaclis aiini 1451 duraturis el de commtTcio iitriiisqiie rcvMii intcrca libcrc facicndo, 
factiis a roiiiiiiissariis ilanicis l>r. Kaiiiitn Micliacl, dccaiio llafiiicnsi. d Kckardo I'rylle ct 
Mcolao Kriri, iiiilitilnis, ct .Aii;,'licis l)r. lUcanlo C.aunton ct Jolianiic llcck, mililc — In 
ofijiido Hnlfnmsi, dccimo septiniu die ineu8is Julii. 

tlumuiit. Corps ili|ilipmatiqiic III. .'><)!»— 71. Kjmer. hocilcrii. cil. Ilulincs V, "J. s.Si '.'4. 

Knuilseii, Dl|ilumatur. Cliristicriii primi S. !i— 13. .Nr. ii>vi'> cr ct udutcret Udtu): ticraf. 

•5G(j5 se 3846 a. 

3823. Knudsen, Oiploniatur. Christierni primi ."^.13 — 10. lldt. i Hvitfelilt, lianm. Kigcs Krun. 
S. 8-tS (Kvarludg. V. 1.5— It;). 1449. 
17 Julii. 24. Julii. 
31. Julii. "5666. Kong Ciiristiekn forunder llr. 1'olincrt Knoli, Uidder, allc 40 .Marks Sa^-er •-'2. Augusti. 
over all lians (lods i Daniiiark — (laxlro nostro H(i//'nicnsi , lcria sexta [irox. anle fesluni 
li. ISarllioloina;i uposl. 

Anniiler for nord. (»ldliyn(ligli. 18.'.1 S. :m. 

*56G7. Oi,Ai'is Petri, civis llallnensis, rccognoscit, se a capitulo Halfnensi i|iiaiidaiii 22 Augusii 
ciiriam circa plateam diclam riska;torwa;l auslraliter (llafiiia") sitam conduxisse. — Hn/fnis, 
octaiia die assum[icionis Maric viru. glor. 

0. .Melseii, Kjtiliciihavns Uiplumaturium 1. 185—86 og II. iiO- lil. 

"5668. Kouj,' Karl af Sverig berelter den tydske (Jrdens llojmeslcr (^onrad von 23. Augmti. 
Krliclisliausen om dcn Irolose Maade, paa hvilken liong Cliristieru liar sal sig i Uesiddelse 
al tiollaiid. — y/)/) r«.vm /itcsr Slocliolm, v(ip suntc l5arlholomcus auende. (IMattydsk.l 

Sljire, Uldrag lill Skandinavieiis liisluria 111 18—21. 

*5669. Kong Kari. af Sverig stadfa;ster det i Visliy deu 31. Juli med Kong 24. Augusii. 
Chrislicrus llaad og gode iMicnd oprettede Forlig angaaende tlotland. — Sioclwlm slot , pa 
saticti liurtolomci npostoli dag. 

Knudsen, Diplumatar. Chrisllerni primi S. \h. 

'5670. Ol.auus Daa, elcctus confiimatus Roskildcnsis, decano lolique capitulo 2S Augusti 
ccclcsiic llalTiicnsis plciiam facultatcm conccdit, ut in siiii,'ulis iiiiniliiiis Dru^lioor in ullare 
portalili missas uliuquc (li\iua cclebrarc ut(iue ecclcsiasliia sacramenta miuislrurc valeant. — 
Hn/fnis, ipso die b. Auguslini episc. 

Rtird.im, Kjebenhnvns kiriter oii Klustrre. TillEei: S. 48 

'5671. .VssiLLK Ueddaksson punlsa'llcr til llr. Ilurtvik Kruiucdikc, lltivcdsmand l. s.pibr. 
pau .\kurslivs, 10 0resbol i Appellencs i Horre Sogn i VesllToldlicn for 20 Mark redc 
iVnge. — Oslo, in die Egidii abadis. (Norsk.l 

Diploiiiatar. iNorveg. I. .')88 - 89. Udl. i Nyc Danslie Magailn Vt. 33. 

*5672. Kong Kakl af Sverig tilskriver den tydske Ordcns Hojmester Conrud von ■_>. sepibr. 
Erlichshausen, at han ikke kan gaa ind paa det af hain foreslaaede Fredsmode i Wolgast 
oin Ciotland , da lian hur maattet bckr.tfte et af hans llovcdsmand paa Ocu sluttct Forlig 
ined dc Duuske. — V/)/) vn.ietn liwse Sloclwlni , des dinxduges vor vnser lcuen Vrouwcn dage natiuitatis. (Plattydsk.) St)irr, Itldrag Ull .Skandinavlens historia 111. 21—23. 

3826. Diplumatar. iNorveg. 111. 58o 87. Svensk ONcrsaetl. i Urusewlt/. EiNyssel S. 234— 3(5. 

3827. Hadorph, Sl. OlalTs Saga S. i»2-t»4. 6. Seplhr. 
21. Septbr. 710 KuNii ('llllI.STl£KN DKN FuUSTE. .<*). .srplbr. i Uctobr. 
7. Orlobr i» Oclobr. 
•.»8. Oclobr. 

31. Urtobr. 
3 >o»br. 4 Norbr. 
11 NoTbr. *.^(i73. Konf; CiiKt.sTiEH> itidliydfr MarkKrt^v Alhrccht al jtratnliiilitir^' lil tiil ltryllii|i 
tiied liruiitiitif; hurullu-a, ilt-r .skal tcjres i kjoliuitliavn Sondagou IVir Siniuns ok Judass 
Dag (20. Orlulir.l. — l'U'u\lHinli , dcs diii\l(<laf.'i'.s nc(,'c,sl tia stiiitc Micliai^lis dafje. (IMatlydsk.) 
Hledcl, (lode\ dlplniuutku» llraiidciibur^ensis .'i. Hau|ittli. III 01—02. 

'5()74(=^H79t3). »rcvel er dnterct 144!*. Se Vedel Slmonten. Itldrug tll Oilcnsc llycs a-ldrc Hlst. I, 2. S. t.'l8 

'5675. Uct svENSKE Rii.SRAAii ntuddclur iiicd Kung Karlti Sanitykkc dc danski 
HiK!>raadur, der skullu niodu paa dut beraminude Mndu i lialtnstad na'i>tkuiimiundc Valhurgi^- 
incfiso, ct .«ikkcrt Lujdu. — Arbogi.s, suptiina mcnsis Octobris. (SvuDsk.) 

Knudsen. Iilploniatar. Chrlstlcriil priinl S. 10. 3826. lladorph, St. OlalTs Saga S. !).=)— 'J8. 

'5(>76. Kong Chkistiehks Ed lil Daninarks Sta^ndcr vcd hans Kroning. 
/i(t/fii, ilic hcalunini apost. Syiiuiiiis cl .Juilu. 

.Varsberetn. fra Gehelmearch. II. 45 — 40. Kabrii- :i. Dfcbr. 
l!l. Dccbr. '5677. Ilcrlup Adoi.k (af Slesvig) sajlgcr til Suuneku Urodursscn uy Truwuls Rus/,c 
(iaarden (lorgcsinarcku i Ltitken Tunder Herrcd for 80 Mark lyhsk og un aarlig Afgift af 
I' 2 Ttindc Sninr. — lii vi^'ilia oiiiniiini Sanctoruin. ({'lattydsk.) 

Urkundensaiiinil. d. :<rhli<sw.-hulst.-lauenb. Gesellsch. IV. 12t». 

'.5678. Kong Christiekk skjodur til Otl<P Niulsson, Hiddcr, af Itinrnholin Kronuns 
(lods llasscns, yEheltoft og llieltn for 10(K) rhiiisku (iyldcn, liir li\ilkcii Siini lian liar havt 
lla.'-.--ciis og ./l^bcllofl i Paiit. dog nicil rurlicliolil af Kroiiuns fijunkjnbsrul. — C.aMru iiostro 
H(i//nrii.M. firia sccuiida prox. post lcstuiii oiiiiiiimi Saiictoruiti. 
tlarner, Fam. RoseokraDtzg Hist. I, Dlplom. S. 78—79. 

3830. Hadorph, Sl. OlalTs Saga S.99— lll4. 

'5679. Haxs Bheviie, Vaebncr, forpligter sig til, da han har puntsat sin Gaard 

Kodcn og sit ('nids i Koldcnkcrkun, Alvcrsloo, Wyiilzingli, Ollxcborgh, llcdcsih og I)clrou\s, 

til tiogct af hvilkcl llcrliig Adnlf uf Slusvig liur liut , lil l)iiiiika[iillcl i Liibcck, da at itid- 

Ifisu det, saasnart Uurtugcn forlangcr dct. — Ani dagu suotc Murtens dus hilligcn biscliuppcs. 

(Plattydsk.) 
Zcltschr. f Schlcswig-Holstcin-Lauenb. Gesch. 111. 224—25. 

Diplomatar. Norvcg. VI. .560—01. Latlii: Wfslphateii, Monumcnta II. 728—30. For 
llvltfeldl S.8,M, lirs S.841». 

Iladorph, St. Olnffs Siipa S. 104-110 Urudst. i Nye Oanskc .Mapazin I. 70—71. 

Kong Christierk tager llorguniustru, Raad og Mcnighcd i Tomudorp i 
Skaanu 1 sin Itcskjarmulsu og stadfa'slur durus Privilcgiur. — Gludnauc, crastino b. Kuthc- 
rine virg. 

Knudsen, Diplomatar Cbrlsllernl prlml S. 10—17. 

'5681 se 3846 b. 

'.5682. SvE.^^BOHGs BisrETifuisviDME, tidstedl af Olav Itiiiulc, rogud paa Orkull, iig 
Fuur Norlsen, al C.laus Pudursun havdu skjudct uii Gaard i Egubjurg til SogncpriESten llr. 
Lars Axclsfin i Oslcrskicrningc. --- rrcilagcn nirst for Juiil. 
tJdl. I Vedcl .Slmtinseii, llur(;ruiiicr 1, 1. S.87 ■JO Novbr. 


3831. 


24 NoThr. 


38:52. 


•M. Notbr. 


'.56.s(). KoNG Chhistif.rn den Forste. 711 1449. 
*5()83. YsAcn JoErt.s.sH^ i Flado skjirnkpr iikmI sin Hustriis op sinr .S«nnors Sam- 2*1- Dwbr. 
lykkc saa iiicf,'<'n .Inrd, siim cn iuilv Titndc Korn faldcr i, lil Diicliolni Kloslcr i .Mors. — 
Ipso dic b. Slcpliani protliomartiris 14.")0. 

Dueholms lllpliimatariuin, udg. af .Melscn .S. 11— 12. 

*56S4. Konfj Kaki. af Svfirips Skrivelse lil dcn tydskc Ordcns Ilojmcstcr C.onrad '-' ""l"' 
von Krliclisliauscn, livori liaii, da iiof;lc IVirta^llc, at lian, aiidrr. al Kiniircn al haninark cr 
Kiiii^'c i Norgc, incddclcr, at lian er kroiict o^' liyldct i 'rrondlijcm. - \/>ii rusoiii hirxf 
Storholw, vpp sunlc Joliannis cwanRclisten daplie. (Plaltydsk.i 

.Styfrc, Biilrag lill Sknndinavicns hlstorla III. 2.3-2'). 

*568.5. Nes Maijnusso.n, Seiiet Tiiokkii.S0h or 2 andrc MaMid, liocnde i Sloorp, '■^- Decbr 
Karlstorp 0« Ericstorp i Ria>ri<'P Herred i Skaane, lilstaa al liave solf<t oj; skjodet lil llr. 
.Jacliini Flemniyng, Einbcdsniand paa llclsinpbrirg, |)aa Kouf; (iliristicrns Vcfinc den Jord, 
livorpaa Itot/.stcPda' nu staar liyfjfret. — Hr/sinf/borr/h, die SanrtorMin innoccntiiin anno H.'')^. 
Kiiuilsen, Uiplomatar. Christicriii primi S. 35— 3G. 

38.% se *.566.5. 

*5686. Chkistierm'S rex privilcfjia monasterii beati Pi^tri Nestvediensis confirmal. 
lidl. I Scrlptor. rer. Daniear. IV. 341 og i Proiiramma schnlx Herlovianx 1784 S. I;i7 

*5687. Hr. Oi.if Axei,sen (Tbottl paa Valln, Fru Elines Vaerge, giver Antvorskov 
Kloster Afkald paa alt det (lods, hendes Ilusbonde Hr. Steen (Basse) havde skja^nkct dcrtil. 
Udt. i Nye Danske Magazin VI. 2t)8. 

*5688. IIenkik STANnEKJERi;, Provst i Jclling Sysscl, sa'lgcr lil nibc Kapitcl al siu 
llet i ct Frik Stciis (lods, liggendc i Niirlioliug i l"ollcru Sogn i Malt llcrrcd. 
l!dt. i Nielsen, Hlst. Efterr. om .Malt llerred S. 110. Ante 1450. Ante 1450. *r>689. Statula perpetiokim vir akioki m i\ Ern.EsiA Hakfnensi. 
Rordani, Kjiilicrilia\iis Kirkrr ni; Klo.sterr. lillaep S. 49 — fil 

*5690. Iiiilcx auniversariorum a pcrpeluis vicariis nalTnensibus habendoruni. 
Rurdam, Kjobenhaxna Klrker og Klostere, Tillaef; S. 52 — 53. 1450. 1450. *.o691. BoKr.EMESTRE og Raaiis i Wbecks Erklajring til Ilertug Adolf af Slesvig. at 38. Januar. 

Iri al deres Medborgere ere gaaede i Borgen for, al Hans Wilte, og.saa Inrlbygger i Lfibcck, 

vil luiirli' dcu Orfcjdc, soiu liau i Aiilerluing af sit Faugcuskab paa l'"lr>iislirirg Slol har 

svori't Oltc Split, Fogcd i Flensborg , rig Hr'iicrlikt von Alclcld. — Aiiu' mydwcken na 
suutc Pauli daghe conuersionis. (Plaltydsk.) 

Sejdelin, lliplomatarlum Kiensborgeiise I. 73.'). 

*.5692. (Erklaring af Raadet i Li'BECK) om . at f.laus Buiisin fra Florcnts har ■_». Febr. 
lovcl Mcster Laurencius Olavi og Jacobus Pctri , Dombcrrcr i Boskildc, ikke al forlarlc 
Lidierk, fnrend lian og Franciscus Ruzelai have npfyhlt deres Lnfte om Betalingen af cn 
Siini Pcnge i Vallaiid (jvfr. Nr. 'r)Gr>S]. — Puriricarioiiis Maric virginis. (Plattyilsk.) 

Pauli, l.ubeckischc /.ustandc im Mittelaltcr II. 138. 712 KoNO (llHlSTIKIUN l»KN FoBSTK. 14fxi. 

34. fi>t>r *r)*ilKi. Kon^' C.HHisTiEKN Uiivr OlelT l>aa, Itiskop i lluskilde, u^ Kiipiliot saninip- 

.<il»'ils i .siii Itcskjirrinclsit'. — Nn/fiiix, dic Mutliic apust. 
KnuilKrii, l>l|>liiinntnr (.lirlstlernl prlml S. 17. 

7 ll»nii •.'>G'.I4. Oi.iii AxEi.ssoM (Tholl), KonR Chrislicrn.s Ilovpdsmand paa VisburK, oii- 

fordrcr dcn lyd.slkc Ordftns Slalbuldcr i Prciissen til at forliydc Borpernr i de prcussiskc 

St.-cdcr al scjlc paa ."^vcrij.'. da Konp Karl ikke vil koinme til del iincllcm Konf; riirisliern 

itfi Ma^niis (Iren analle l-'rcd.snindc an^aaende (>olland. — An siinlc Tliumas daiflic de 

Aqnino. (Plattydsk.) 

SlyfTc. HiclraH lill Skan<lliiavleiis hi.^^torin III. 25—27. 

Puiii II Martii "5(31).'). llefjnskab af Otte Spi.iit (Amtmand i Flensborf;) over l (iRifterne i An- 

ledninp nf de Tropper o^ Skibc, som Ilertu^ Adolf (af Slesvigl scndte Kong (^hristiern til 
llja'lp iiuid Karl Kniitsson. (Plattydsk.) 

Scjdelin. DiplomalarlUDi Kleii.<iborgen8e II. 8.1.^ — 90b. 

2». M«rUl. *ri09f>. »Pfindmeister" i Danzig oversender Oiuf Axelsens Hrev af 7. Marts, 

(Nr. '.')G94) lii dcn tydske Ordens HBJmester og bcretter ham om Kong r.liristierns Riisl- 
ningcr. — DnntzA, ani lai,'c Palmaruni. (Tydsk.i 

.StylTc. llidrai! tlll Skandln.nvicns hlstorla III. 27—28. 

!t AprllU. 3^^.37. Knudgcn, lli|ilomatar. Chrlstierni primi S. 8— 13. 

17 Aprllln. 3838. 0. Meisrn. KJebcnbaTn.« Diplomatarium II. 92—93. 

17 Apiiliv *5697. Jepp TiioiiDsson, Vaebner, og Oi.akk Stali. , Bymand i Kjubcnhavn, skjade 

lil Vndcrs Jensson, Vjebncr, Forstander for S. Af,'netc Klosler i Boskildc , en fiaard paa 
fiamiiici rorv i S. Peders Sogn i lijolienhavn. — ho/ien/ia/fn, feria scxla prox. post domi- 
nicam Quasimodogeniti. 

0. Melsen, Kjtibcnhavns Di|iIomnlarium II. 91—92. 

23. Aprili». '0698. Sjklhkds Lanu.sthim;sdo«, livorved cn Jord snnden for ilaadliuset og 

vestcn for Frue Kirke i S. Peders Sogn i Kjnlienhavn tildommcs Jeip C.laMnidssen som 
Kjendom og Kjidienhavns Kapitel som Pant. — Othansdagii na'st for saneti Yriens dagii. 
Brud.stykk. i O. .Niclsen, KJebcnhnvns Diplumiitarliim II. 93. 

•_M. Aprilis. *.%99. KAnrTis MicHXEi.is, decanus HalTnensis, lotumque capitulim iiiidem Nicoiao 

Pctri quandam curiam ecciesisE' b. Marise virginis HafTnensi pertincntem in paroehia s. 
Pelri el in plalea dicta UotlihuHsstrffdael Hafniae sitam conduclive dimiltunt. — Ha/fnis, 
crastino ii. (ieorgii niart. glor. 

0. .Mclsen, KjHbenhavns lliplomatarlum II. 94. 

27 ApriliK *.'i7fX). MiciiEi. (iHEr.oRssBN, boendc i L'by, saelgcr til Mathes Mirhelsson Skomager, 

Bymand i Kjobenhavn, al deii Arv, dcr er lilfalden liani eftcr lians Itrodcr OlalT Grcgursson, 
kaldtt \N iiitbcr. — Koprnhn/fn, feria secunda prux. post dominicam Jiiliilale. 
0. Nlelten, KjHbenhavnt Diplomatnrlum II. 94 — 95. 

3. Majl vel *r)701. Chistier:^ TiiiiRriiii.i..sErc af Tndcbol og Nis Jenssen af fiyrdriip, Va>bnere, 

14. Sepibr. forlige llr. Jcns Brwn, Prior i DiiclKilm, og Swenningli Andersscn saaledes, at dennc skai 

Dyde det RyKgeHtetl, iian har ladct bygge i Forle og Fslled , og at liin skal have Ret til 

at liyggc et Ryggesteil ved sin tjgcn Agers Ende, naar han vil. — Ihvliohn closter, heilighe 

kors dagli. 

Uuchnlms Diplomatarium. udg. af Mclaen S. 31. KoNG Christikbn uen Forste. 713 

1450. 

3h39. Knudsen, Oiplumatar. ChrlstierDi prlnii S. 22— 23. Diplomatar NorTeg. VIII. 3«^«; — 07. 13. MaJI 
lldt I tydsk Uvers. i Dnlilmann, Gescb. Dunemarks III. l'.«2. 

3H41. For SvEPtSKE OG NoiiSKE, lais SvEM.SKE n(, DtnskE. Del avenake Exemplar (h»orl de 13. Maji 
danskc narnes forsti llvitreldt, Danm I<igc« Kr»n.S. a% r)2 (Kvartudg. V. 21—2.5). Oet 
danske Exrmplur: Knud^en, Diplumalar i:iiristieriii primi S. IH — 2(). Oansk Overs. i 
Paluduii- MulliT . Hc fiirBtc Kunucr af dcn uidciitiorg^ke Slsgt S. 14 — 18. Udt. i tjdsk 
Uvtra. i Oahlmann, (.csch Danemarks III. l'.il — 'i2 (iied det urlgllge Daturo- 4 MaJ. Om 
ilrevpta Udstedere sc Haruer, Fam. Hoaenkrantz .> Hisl. i. 142 — 43. 

'5702. Dc svENSKE Ri(.SRAADER kundgjnrc , at dcr er berammel et .Mnde mellem 13. Majl. 
Kong Karl og Kong ('hristiern lil S. .lotiannis Itnptista- Dng na^ste Aar for at undcrhandle 
(iin Giilland og andre Sagcr, og at Kong Karl til dtni Tid skal kommc til Kalmar ot.' Kong 
Cliristiurn (il Solvitsborg og da iia'rmere bcstcnime Stedet for .M(tdet. — Halmslwlhe, 
vigilia ascensionis Domini. 

Knudscn, Diplomatar Christierni primi S. 21. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 852 

(Kvartudg. V. 2i;). 

'5703. 12 svENSKE RicsRAADER, Kong Karls fuldmiEgtige Sendebud, love paa deDues 1.3. Maji. 

Vegne, at alle i Norge tagne Fanger skulle blive frigivne. — Halmstwlhe , vigilia ascen- 

sionis Domini. 

Diiilomatar .Norveg. III. 587—88. 

'5704. Marceli.is, episcopus Scalotensis, apostolicae sedis legatus , ecclesiam 13 Maji 
parochialcm b. Laurentii in .Morsum terra" Frisonica> Strandt Slcsuicensis diocesis visi- 
tantibus civc manus adjulrices porrigentibus cenlum dies indulgenliarum relaxat. — fn 
oppido Helmsiede, Liindensis dioecesis, in vigilia ascensionis Domini. 

H Mublius, de reform rclig. in Cimbria S. 128—29. Westpbalen, Monumenta IV. 1497. 

'5705. Kong Ciikistier.n opfordrer Indbyggerne i Danmark og Norgc til at \aere 24. Maji. 
Karmelilcrbrodrenc bclija^lpeligc mcd at indsamlc Almisser til Gjenopbyggelsen af det af- 
hra^ndte Karmcliterkloster i Helsingor. — Castro nostro Kroghen, die Penlecostes. 
AarsbcretD. fra Cehelmearcb. IV, Tillseg S 4. 

'.57OIJ. Petris Uochim, totius ordinis pra-dicatorum gcneralis magisler, D. Otthoni .30. Majl. 
Niclson ct I). Elisabeth consorti ejus, diocesis Arusiensis, participationem omnium bonorum 
laborum ordinis concedit. — Lugdvni in nostro generali capituh, die XX.\. mensis Maii. 
Darner, Fam Ro8enkrantz's Hist. I, Diplum. S 80. 

'.5707. Vidissc, udstcdt af Kjobemia\.>s Bvthim; , af det af Michcl Gregorsson 1. junll. 
d. 27. April udfirrdigede Arveskjode iNr. *570O). — Kopenha/fns bylhing, Ihen Ihingdag nesl 1' 2.=i Majl.) 

elTter Pinsdag. 

U. Melsen. Kjobenhavns Olplomatarium II. 04 -95. |Den sandsynlige Retsferie i Pintse- 
ugen gjer det rimeligt, at Datum er: I. Juni). 

3843. Melsen, KJebenbavns Diplomatarium II. 9,'>— 96 2. JddU. 

3844. 0. Melsen, KJebenbavns Diplomat.irlDm II. % 3. Janll? 

'5708. Pavc Nkolais V. opfordrer iErkebisp Sylvester af Riga til i Foreninp 4 Junii 
med llispen af Lfibeck og den tydske Ordens Hojniesler at ma?gle Fred mellem KoDgerne 
af Danmark og Sverig. — Rom, prid. non. Jun., pont. a. IV. 

Tydsk Udt. i Napicrsky, Index corporis hist.-diplom. Llvonls, EstoniiB, Curonis II 2. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 90 714 KoNG Christiern den Forste. *" ■•"""• •.5709. Konp Kari. :if .Svcrig stadfaesler (lcii i Ilalmstad trufnt- Overcnskomst 

an^aacndc Nor^jc of; frasigcr sig i F«lpc heraf al I\et til dcttc Rigc , mcn forbeholder sig 
ilo»; Titlcn af Norpcs Koni;c. — Arbor/is, (Tcria quarta infra octanas rorpnris (.hristi. (Svcnsk.) 

Knudsen, Diplomal.ir. Christienii priml S: 2."5 [)l|ilomalar iNorveg. III. iiSS. Urudsl. 
I daiisk Overs. i Paludan-Mijller. Dc fnrsto Konger af den nldenborgske Slxgt S. 2U. 

'- ■'""" *.5710. NiroLAis (Vius) papa Birgcrum Ma^ni, arcliicpra-positum Vpsalcnscm, apo- 

stolica' sedis nuntium ct fructuum apostolican camera' ilehilorum collcctorcm in Dacia, 
Svecia et Norvc^-ia constituit, omncs alios tollcclorcs, pncscrlim Marccllum episcopum 
Scalorcnscm, revocans. — Itome, apud sanclum J'elrum, pridie Idus Junii. 
D!plomat;ir. Norveg. VI. .'•(il— 63. 

29. Junii. *o711. Hcrtug Adoi.k af Slesvig bcvidner, at Va;bncr WullT Poggewisch har til 

VVullT van der Wisch skj«dct Landsbyen Kllcniberg i Svanl/, Sofzn i Slcsvig. — In sunte 

Peters unde Pawels dage. (Plattydsk.) 

Stemann, Gescliiclite d. offentlichen u. l>rlvat-Rochts d Herzogthums Schlesnlg III. 74—7,'). 

4 Juiii. 3846. Jvfr. Nr. •.566.5 og '.0681. 

•j ••""'■ *r)7l2. Kjhbenhavns BYTiiiNnsvinNK om, at Hans Sywordson , (pcrpctuus vicarijus i 

Lund , har skjodet til Vor Frue Kirkc i Kjnbcnhavn en Gaard i KhTdcbodcrnc. - hoprn- 
hnffns bijtiny, aar mcd quinquag|esimo tbcn| tingdagh naest cfflcr wor Frwa> dagh visitationis. 
0. MelseD, Kjebenhavns Dlplomatarium II. !)7. 

23- Julii. *5713. BoRi.EMESTRE og Raaii i Fi.ENSBORi; udstcde ct Brev om et Bythingsvidne, 

at afdode Jesse Grym bar ovcrladt 5() Mark lybsk , soni han havde i en Gaard i Stadcn, 
lil For.itandcrnc for S. Nicolai Ailer i Fnic Kirkc, for at dc dermed kundc indlnse en af 
ham tii Domhcrrerne i Slcsvig pautsat G.iard i Engclszbul, som han skj.Tukcde til nspvnte 
A"<?'". — In suntc Apollinaris dage dcs wcrdigen bischoppcs vndc mcrtclcrs. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomalarium FleDsborgense I. .543—44. 

2-'> J""' *5714. Kong K»ki, af Sverig anmodcr dcn tydskc Ordcns Hnjmcstcr Ludvig (von 

Erlichshauscn) om at sendc lo af sinc Embedsmaend som VoldgiftsmaM)d til dct iuicllcm 
ham og Kongcn af Danmark til Afgjnrelsc af Striden om Gotland bcrammciic Mndc i 
Kalmar naeste S. Johannis Baptistae Dag. — Vp itiseme slole Sio/Jiohn , ammc dagc Jacobi 
apostoli. (Plattydsk.) 

StvlTc, Ridrag till Skandlnaviens blgtorin III. 20— ,'tO. 

2" ■•""' *.5715. Oi.oF AXEI.SS0N (Thott), Kong Christierns novedsmand paa Visborg, besvarer 

dcn tydskc Ordcns Ilojincstcr Liidvig von Erlichsbaiiscns Klagc ovcr, at der cr blevet 
frat.igcl cn Borgcr i Danzig Varcr, som han vildc fore lil Svcrig, mcd Hcnvisning til sin 
Skrivelsc af 7. Marts (Nr. *5t;94|; derimod vil i Ilenhold til Ilalmstadforligct Scjladsen vaere 
fri eftcr S. Olufs Dag (:^9. Juli). — Dcs mandagcs na siintc Jacobs daghe. (Plattydsk.) 
.St.vlTc, Ridrag Ull Skandinaviens historin III. 31—33. 

^- '"'"• '5716. IIisBUi IleRREiis THi>r,svior«E, at afdwdc Jesse Gryim har skjodct cn Gaard 

i Engelszbul til S, Nicolai Alter i Frue Kirkc i Flensborg. — In sunlc Olaui daghe. 

iPlattydsk.) 
Sejdelin, Dlplomatarlom FlensborgenBe I. 644-40. 

1. AoRHsU. 3848. Knudseo. Diplomatar. Chrlsllcrnl prlml S, 24— 2G Diplomatar Norveg VIII. 368—70. KoNG Christiebn den Forste. 715 1450. 
'5717. Kuiig CiiHisTiEKNS aubne Urcv, at Alinui-u i Vpdall paa Grund af den be- 4 Augusii. 
svaTligc Skyil.s over Dollraljah! , Vcjenes l.staiidsa-ttelse og den ston^ rijastniuK kun skal 
yjore j' 8 Uanile i aariig Lediiig og derined va-re fritagen for al 'Savning og Ldfare- 
Lediug. — Ciuilnle noslra Nidrosiensi, crastino translacionis b. Olaui regis el martiris. 
Diplomatar. Norveg. II. u\)'l — V.i. 

384'J. Knuilaen, Oiplomatar. Chrlstlenii prlmi S. 2tj— 28. Diploiiiatar. Norveg. VIII. :il\ — 73. 7 Augusll. 

'5718. KjuiiGrtHAVNS Uytiiingsvid^e, at karl Salmatzson paa Cristine Ungers Vcgne 17. Augustl. 
har erklaret ingeii 1'ordriiig mere al have paa Claws Fedhersson og Jes Ascersson for 
licndes Arv eltcr den afdtide lir. Ascer. — Kupenhaffns bi/lhing , mandagh na!st fore s. 
Itarlholuiiiei dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavas Dijilomatarium II. i)8. 

3850. Knudsen, Diplomaliir Christitrni primi S. »1— 32. Diplomatar Norveg VIII. 37(j— 77. 2fi Augustl. 
Paludan-Miiller, Dc fursle hoiiger af den oldeiiborgske Slxgt S. 21—23. Latin: Westphaleo, 
.Monumenta II. 734—36. 
"5711). Kon^- CiiRiSTiEKN tager Uiskop Guniiar i Slavaiiger, lian.> Kanniker og 21). Augusil. 
KliErker sanil liuus og deies 'Ijeuere og Gods i koiigeligt Vsrn og stadfasler deres lEldre 
l'rivilegier. — Curia nostra Ikrglien, die decollacionis b. Johaanis bapliste. (Norsk.) 

Dlplomatar .Norvtg. IV. G74— 75. 

'5720. lustrumentuin nolarialc super sententia ex compromisso lata quattuor 2a .\ueusti. 

consiliariorum regioruni, qiia navis (juauiam Anglicana cum contentis Chrislierno regi 

adjudicatur. — Bergis, dic sabliali |)ro\ime sequente (o: posl diem vicesimam septimam 

nicnsis Augusti). 

Kuudseii, Diplomatar. Cbristiernl priml S 28—30. DlplomaUir. Norveg. VIII. 373—75. 

'5721. Christiekn, Uaniiiarks, Norges osv. Konge, forordner for Norge, at Kirken Aug.— Septbr 
skal nyde siu Ticiide og al siu Uciile, og at hverkcu Uisper, Provster og deres Embeds- 
ma;nd eller Kongeiis Kogder og Einbedsina;ud inaa gjure Overgreb mod nogen .Mand. — 
Dalum iii Curia [i liorgen). 

Ketilson, Islandske Forordn. l. 40—41. En nogit afvigende Islandsk Text: sstds. S. 42 
— 44. hongens litel viser, at denue Forordning er udstedt lur I4.'i7 : den maa da enten 
tllbere Avgusl— Septbr. 1450 eller Seplbr. — Oktbr. 1453. 

'5722. Marcei.i.i s, episcopus Schalotensis et collector apostolica- sedis in Dania, ^ septbr. 
Svecia et Norvegia, recognoscit, se a Johanne Thome, canonico StalVuaiigrensi, cenlum 
septuaginta (luiiiqiic florenos recepisse. — Berg/ien, die tercia mensis Septembris. 
Dlplomatar. Norveg IV. 675—76. 

'5723. Marcei.lis, episcopus Schalotcnsis, poslulalus archiepiscopus Nidrosiensis, 4 Scpibr 

'iiiuKi.AiLis Wiborgrcnsis, Gin^ari's Stauangrensis, Gkegorius Gardensis, ilEML^HGis Farensis 

cl Mathias llolcnsis c|)iscopi omnibus cctlesiam b. Olaiii dc Wormslcr, SUuangrensis 

diocesis, pie visitaiitibus vei eidciii inaiius adjulriccs porrigentibus XL dieruni indulgenlias 

de injuuctis iis poenitentiis relaxant. — Bergis, ipso die transiacionis s. Cuthberti episc. 

el conf. 

Dlpliimatar. Norveg. IV. C.^S- 77. tdt I Gnmlands hlstor. Mindesma:rkcr III. 1711-80. 

'.5724. Christieks, Danmarks, Norges osv. Kongc. ineddeler Lyse liloslers Abbed, '. Septbr 
Krodrc og liniKlcr forskjclligc rrihcder, tildels som Uekraltclse paa fremfarne Kungers 
rrivilegier. — llcrgvin, Idguniagin nest fore vara; Kru dagh natiuitalis. (Norsk.i 

Dli>lomatar. Norveg. VI. 5<;4-65. Udt. I Tldsskr. Nor III. 3. S. 50. 

90* 7ir, KONO ChRISTIERN t)EN FoRSTE. 1460. 

C. 7. Srplbr 9. Seplbr. 0. Septbr 14 Seplbr 
18 Seplbr 

23 Seplbr. 23 Scplbr 26. Scplbr 3 Oclobr 4. Oclobr 
4 Oclobr '5725. KveRiiAHii IUi.Ei<ni..si iie, IIii.hehram) Sp«he, MeHHAri Sadbmioi.t or RoTniiKR 

\Aii nin lli HE, Ivjnlimifntl oj: HdrfjiTf i |{crL.'t'ii, ;i|(|>t'llrri' |i:i:i fync of; UtirniiifraltT.»; Vi-finc 

lil den lyilslii' kfjsir, ila (li- ikkc ville uiiiUTk:i!itf >iL' Kdiil' ('.liri.^liiTiis Diuii 1 .Xniediiiiin 

af el af deni nieil Relle opbraKl enKclsk Skih. iPlallydsk.) 

Dlploniatar. Norveg VII 437 38 (cftcr cii hopi uilslcilt .if Notanii .Mcolaua Sprcngher 

1 Bcri:eu d. 7. Scpt MM). Ildl. paa llaiiak 1 Tldsakr. Nor III. 3 S.M. 

3852. TilfKj Dapen: crastino nutivitalis b. .Marie vir;;. (Norsk.i 

Illplomatar. Norveg. I. .'liM}— <ll Udt. I iNorske Magaaln I. 573 og i Tiilaskr. .Nnr III, 3. 
S. fH)— 51. 

*572G. Thorlaf», Kiskop i Viborg og Postulatus i llergen, og Kapitlet i KiiHGEN 
forpligle sig og Erierkommere tii at holde en daglig Musse for S. Olaf med ForbmintT for 
Kong r.liristiern , Oronniiig Dorolliea , diris Forfadrf Of; KfltTkoiniiu ru, Norges lligsraatl 
t)g alie krislne Sja?lo. — Bergi.s, feria titiarta inlra oetjiiias ii:iliiiitalis b. Marie virg. 

Dlplamatar. Norveg. I. .591— i)2. Knudseii, Oiploaiatar. CbristlerDl priml S. 32— 33. 

•5727 se '5701. 

"5728. Petrls Nicolai, canoniciis Kipensis et pritpositus llardsysa'1, curiam 
Ottonis Skynkels (a capitulo KipcDsil coiiducit. — Peria scxta post octauaiii iiatiuitalis Marie. 
0. Melsen, Samllng af Adkomater osv. fur Ribe Domkapitel S. 118. 

'5729. Kong f.HHisTiEHN sladfaesler lor liiskop Gunner i Slavanger det Urev, soni 
Kon^' liakoii liar givet Uiskop Arne i Stavanger og bans Kapitel vfdkoininiiide Ityen Sta- 
v.ingtT, og tillader liani selv at oppebeerf al den aarlige Skyld, som skal udrcdes af alt 
hans kirkfgods i Norge. — Sker.iund, crastino b. Mauritii. 
Dlplomatar. Norveg. IV. S. 677—78. 

'5730. Statita pehieti ori « vifAHiOHi m, pro niinc :ipiid eccli'»i;im s. Lucii lloskil- 
densis resitlenliuiii, t|e ;innivfrsariis vicarioriim. — /n doyrw vapihduri, in crastiiio b. iiiar- 
tyrum Mauritii et sociorum. 

Langebek, Scrlptor. rer. Daolcar. VI. .592—93. 

'5731. 'i"estimoniuin NiroLAi SPHEiMiiiER notarii publici, Euerbardum Ilalebolscbe 
nomine suo et aliorum in ecclesia catbedrali llergensi quasdam litteras appellationis ad 
Cssarcm legisse el valvis ecclesiu- affixisse, quum in praEseiilia regis Dacia- el Norvegiae 
eas insinuare non ausus sit. — Itrrgis in calhcdrali ecclesia, dic Saturni vicesima sexta 
mcnsis Septembris. 

DlplomaUr. .Norveg VII. 439—40. Dangk Udl 1 Tldsskr. Nor III. 3. S. 51. 

'5732. IIa>s Sywortzssw.i. Pra-sl og perpituus vicarius i Lund, udlt^jer tii Syvort 
van ilynne, iJymand i KjHbenbavn, tn (iriiutl ved risketorvet i S. Nikolai Sogii i Kjobcn- 
bavn. — Ha/fnii, sabbato anlc fiislum s. Francisci conf. 

MeUen, KJabenbavnit Diplomntarlum II 98—99. 

,3854. Urkundtns.imml. d. schlesw holsl.-laucnb. Geaellsch. IV. 3G3. 

'.5733. Uertug Auoi.k af Slesvig tilstaar Jesse Pelerssen , boende i Tzete i Uberg 

Sogn i Lutkcn Tunder Fogcdi, for ham og hans Arvinger den fric Bcsiddelsc af hans 

Andel i Lutken Lberg mod en ilclaling af 40 Mark lybsk. — Dominica post Michaelis 

archangeli. (Plattydsk.i 

Urknndeiitaiaml d. «chlenv.-holit.-laocnb. Getellach. IV. 362^—681"''' KoNG Chkistieen den Forste. 717 14nO. 
•.57.S4. Herlug Auoi.k af Slesvig Ulstaar Swcn Jfibessen Tor ham or hans Arvinger 4 Ociobr. 
den frie IJesi(l(lrl.sc af hans Andel i Lutken Lherg inotJ t-n IJctalinf,' af 1n Mark lyhsk. — 
(Doininiia post Micha(.'lis archanjrcii.) (Piattydsk.) 

Ucll. I UrkDndcNsaminl d. schlc-w.-liiilst.-laueDli.-GeselUch. IV 3«3 
•573.0. Ilertuf; Adoi.f af Slesvig tilstaar de tre Sonner af KiTsten i Nolde i Lutken 4 Octobr. 
Tundcr Fogcdi dcn fric llcsiddelsc af i\cl ,lor(lr^'ods i Noldc, som dercs Kadcr har havt, 
inod cn Kelaiiiif,' af liU Mark lybsk og cn aarlif,' Honniiigiifuift lil Lutkcn Tunder Slot. — 
(Dominica post Micbaelis arcbangeli.) (Plattydsk.i 

Urkundeiisamml. d. schlesw.-liolst.-lauenb. Gescllsch. IV. 3G4 

■573t). Konf; Ciikistier^ panlsatlcr Arasstctbc og llalnistcthe IK-rreder i llalland '' "<='"'"■ 
lil llr. Aghe Axelsson og llu^tru iVlerelbe BiEntzdolbcr uaflnste for Livstid for 40U rhinske 
(Jylden. — llalmslelhe, fcria secunda prox. post festum b. Dionisii. 
Knudsen, Dlplomatar. Christiernl |irimi 8. 33. 

\o737. l.^ciEi.EiF i\hR(.iLAKUsuATTER tilstaar at have solgt 2 0re Bois Jord i Dolinc 1.') Octobr 

paa lla-ggcnc til llr. Ilarlwit: lirumniedige. — Pau Aggershmts^ Dagen efler s. Calixti 

1'avens Dag. (Norsk.) 

Dliilomatar. Norveg. IX. 294—95. U<lt. i Nye daiiskc Magazln VI. 33. 

3855. UrkundeDsaminl. d. schlcsw.-bolst.-lauenb. Gesellscb. IV. .055. 18. Octobr. 

•5738(=3865). Tllfej Datum: Des nijgesten sondagbes vor dcmc daghe Symoni.s unde 25. Octobr. 
Jude der bilgben aposteln. (Plattydsk.) 

Stemann, Gescblcbte d. otTeiitllchea u. rrivat-Rcchts d Herzogtbums Scbleswig Itl. 75 -76. 

*5739. GoTTSCALCis RixsTORK, Provst, CosRAUUs CoxR\ui, Arcbidiaconus, Johahmks 25. Octobr. 
Wegener, Sangmester, og bele Kapitlel vcd Doinkirken i Slesvig tilslaa al liavc modtaget vel i. Novbr. 
af Hiskop Nicolaus af Slesvig 100 Mark lybsk lil Brug for Uellig Trcfuldigbeds IJospitalet 
i Slesvig. — An dem sondage Simonis iind Juda; der hilligen aposteln. (Plattydsk.) 

Scbrijder, Gesch. d. .Stadt Schleswig, Beil. S. 13—7. 

*5740. Kong Kxki. af Sverigs Klapcskrift til llaadet i Lubcck over den af delte 9- Novbr. 
la-ngslede .Magnus Grcn, bvori ban omtaler, at det cr bain, ban skylder Gotlands Tab. — 
In caslru noslro Slo/iliolmensi^ secunda feria ante Martini episc. (IMattydsk.) 

StytTe, Biilrag lill .skandinavlens historia III. 34—38. 

3856. Knudsen, Diiilumatar. Christieroi primi S 34. Diplomatar. Norveg. III. 589— UO. 20. No\br. 
3858 se -5741. 28. Novbr. 
3861 se '5742. 28- «»vbr. 

*5741{- ^S.^iS). Pof 28. Novbr , Iebs 29. Novbr. 29. .No>br. 

*5742(=3861|. For 28. Novbr., Ia;s 29. Novbr. 29. .No\br. 

*5743. Kong Christiern befaler Niels Eriksen at uiddc 14 Dage for Pintse i Kjn- 2;i. iNovbr. 
benhavn selv tolvte for al ledsage Kongen til Mudct ined Kong Karl ferstkommendc S. 
Hansdag. — Castro Ua/fneiisi, vigilia Andree apost. 

Subm, Nyc Samlinger III. 352, bvor Aarct fejlagtlg anglves Ul 1451. Meilet boldtts vcd 
Midsommertid 1451, se Stylfe, Bidrag till Skandina\lens historia III. S. XLV. 

'5744. Kong Christiern dnmmer i en Sag inellem Nicls Knudsson, Hidder, og ao. Dcrbr 
Awae Lunga;, llidder, om Ordorp og Ordorpe .Molle med TilliggeuUe i Tliy , at dette Gods 718 KONG CURISTIERN UEN FoRSTE. 146U. :M Dccbr •M. Oecbr a» Kccbr 8kul lilliiiri' llr. Mel» Knudssitn, imllil liodre Buvisning rrcmkommfr. — Slayir, tinn snn- 
liagh Di'8t fur 8. riuiiiir duf.'li apo^trl. 

knudseu, Di|ilomatar. Chrlatlcrnl prlnil S. 35. 

'5745. Ilerlug Auui.f af Slesvig tilslaar Petcr Erikcssen ug lians Snn Jussi; 
IVliTssen i LauiKsbyfn Hrfdewalli i Liilkfn TtindiT Fogedi dt-n tjcncstefrii' Itcsiddi-lse af 
lo lldiitliTgaarde iiiod Kriaggclsi' af 2 .Mark i Tjencsicpenge og cii uarlig Siiinrafgifl lil 
Auitinauilcn derstcds. — Dominica antc nativitutis Cliristi. ilMattydsk.j 

Urkuuiltiisainnil d. ^^chlesw -hiilst.-laucnb. Gesellscb. IV. 3ti4— 66. Zellschr. f. Schleswlg- 

Hulstelu-Lauenb Gcsch. IV. 37i)— 77. 

*574ti. llertug Auui.r af Slesvig tilstaar Jesse Negelssen, boende i Landsbyen 

Uebul i Siuxlicrde, den frie Bcsiddclse lor liam og hans Arvingcr af to Uiuidergaarde der- 

sleds niud Erlaeggclsen al en aarlig lloiiniiigufgifl til Aniliiiaiideii i Lutkcii Tiinder. — 

(Dumiuica ante nativitatis r.hristi.j (IMattydsk.) 

Urkuudeiisaniinl d. achlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch IV 3lj.'i. 

'5747. llerlng Auolk af Slesvig nverluder Uune Peterssen, bucndc i Frelsz i 
lladereu Sugn del saakaldtc "Lange Hemme» , beliggende nnder Pogcdiet Lutken Tunder, 
mod en IJelaling af 40 Mark lil lians Amlmand. — (Dominicu anle Dulivitatis Christi|. 

(Plattydsk.) 
UrkuDdeusamml. d. acblesw.-bolat.-lauenb. Gesellsch. IV. 3C5— 66. 

3865 se -5738. 

'5748. Kong Christiern tilstaar Hurgemester og Uaud (i Kulding) at nyde halv 

Sagefald. 

Udl. i F)ha. Kllerr om Koldliig S. 186. 

*574l). Kong CiiKisriEKNs Porordning angaaende et Marked i Koiding S. Dionysii Dag. 
Udl. 1 Kyhu, Efterr. oiii Kolding S. l'J4. 

*5750. Ohdensiiesteken i LiKLAmi henviser Kong Kuri af Sverig til at gaa Ilellens 
Vej angaucudc dc llagcnskc Godscr i llarricn og Wirland, suiii denne paaslaar at liave kjnbl 
af Doiiiherreruc i Kibe. (Tydsk.) 

Udt. 1 Naplerskv, Index cor|iorl8 hlst.-dlplom. Livonix, Estonlx, Curunls II. ,'>. 1450? 1450? 

*.5751. MARrEi.i.is, Hiskup i Skalholt og pavelig Lcgat i Danmark, Norge ug 
Sverig, lorpliglcr sig, lil Cjcngjald fur ul liuii uf Kong Chrisliern er pra-scntcret til Nidarus 
^rkestul, at udvirke Pavens Stadfffslelse paa Norges Kongers Rel lil ut prajsentere Bi- 
skopper, paa saiiiiiie Uel for Kungcrnc af Danmark, paa de tre iiordiskc Uigers cvige 
Forening, saiiit paa Uet for Kungeii til at udtagc af Klostre og andre iudviedc Steder 
dem, dcr i hans NaTVKrelse begaa Manddrab. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. II WM. C 1450. C 1450. 

23 Aprllli *5752. Steen IUkosssopi Bolt pantsffttcr til llr. llurtik Krummedike, llovedsmand 

paa Akcrshus, ug hans lliistru Frii Kutrina' Aiidersdatler siii Gaard i Uieggena; i Reka;De 
Sogn for 48 Gylden. — Akershiix, sancte Georgii dapli. 
Olplomaur. Nonreg. V. 561—52. KoNG Christiern den Forste. 719 

C. HoO. 

*5753. Optojjnelsor om Ejendomme og Renter, tilherende S. Kniids Gilde i Flens- 

borp. (Platlydsk.) 

Spjdelln, Dlplnmatarium Flerigborgenar I. 8—10. 

*5754. Fortcgnelse paa S. JBrgens Ejendomme i op iidenfor Flensborp. (Plattydsk.l 
.Sejdclln, Dlplomatarium FlensborRensc I. .'j4fi -47. 

'5755. Kong r.iiui.^iriERi^ torlencr llr. Eriand Endridzson ineil Woldres og Honis- 
dall for Penge, han har laant Kongen, og sladfaester dct ham af Konp Christoffer givne 
Forleningsbrcv paa Sogn. — fleryisi?). 

Diplomatar. Norvcg. VI. 5Gr>. Aarstallet er usikkcrt. 

1450—1500 1450-15»». 

*57r)6. ArtikliT al ovcrlioldi' af IJymsnd, Kjnbniffnd, Fiskere og andrc, som sege 
[lostmarkcdel i MalmH. 

.Schlyter, Corpus jur. Sveo-Gotor. ant. IX. 485—93 (jvfr. S. CXXIX). 1451. 1451. *5757. JoiuN voN Memieoe, kaldet Osthof, mcddeler den tydske Ordcn.'^ IlRjmcstcr, 1 ^^^' 
at Dorpat vil havc Kongcn af Hanmark.- Brodcr Maurilius, Grcvc af Oldenbur:;, til Hisp, 
og opfordrcr ham lil hos Paven at forhindre, at Valget finder Sted. — Huyen, am abend 
vor Maria Reinigung. (Tydsk.) 

Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. LlvoDiae, Estoniae, Caronix II. 6. 

*57.o8. Ilertug Adolk af Slesvig tilstaar Mattes Christiernssen Rct til at besidde lo Febr. 
frit Gods. — Haderslerc, amc dage Scholasticc virginis. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb Gcsellsch. IV. .'i.'i.'i. 

*57n9. Den tydske Ordews Hojmester beder yErkebispen af Riga i Forening med lo. Febr. 
ham og Bispcn af Lubeck at overlage den af Faven befalede Miegling mellcm Kongcrne 
af Danmark og Sverig. — Marietiburf/, am mittw. n. Apolloniae. (Tydsk.) 

Udt. i Napiersky. Index corporis hist.-diplom. Livonix, Estonix, Curoniae il. (5. 

*5760. Kong K\rl af Sverig takker den tydske Ordcns Hojmcstcr Ludvig (von 14. Mariii 
Erlichshauscn), fordi han vil scnde to af sine Embedsmffind til det imellcni ham og Kongen 
af Danmark berammcde Mndc i Kalmar naestc S. Johannis baptista; Dag. — Vp iii.iem slote 
Stokholm, an de sundage Inuocauit. (Platlydsk.l 

StyiTe. Bidrag till Skandinaviens bistorla III. 38— 3!l. 

3870. Hubertz, Aktst til Uornholms Hist. S. 19—20. 16 Martll. 

*.5761. Hcrlug Adoi.k af Slcsvig lilstaar Ascer, bocndc i Twctc i Fogediet Lutken 28. Mariii. 
Tundcr, dcn frie Bcsiddelse af hans God.* mod en Bctaling af 24 Mark lybsk og en aarlig 
Smorafgift til Lutken Tunder Slot. — Dominica Oculi. (Plattydsk.) 

Urkundcnsnmml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 3()6. 

*5762. Niroi.Ms (Vi»») papa cpiscopo Roskildensi mandat, ut dotationcm Erioi regis 3 Aprilis 
Dacia>, factam fratribus praedicatoribiis in villa Ilclsingoor dc loco ad donium fundandam, 
auctoritatc apostolica confirmet ct fratribus dictis domum rum ccclcsia ct omnibus ncccs- 
sariis officinis construendi liccntiam conccdat. — Rome, apvd sanctiim Pctnnii, III. non. April. 
Ny kirkehlsl. Samllnger VI. 558—60. 720 KONO rilUISTIERN DEN FoRSTE. 1461 
4 xpriii, *f>7ftJ. Ilorlut; Annit af Slesvif; Ulstnar Lawi Maniiianlcssen, dr-r har givet Afkalil 

paa al IU'l til siii afilmli' ItrodiT Sli'ITi-n.'i Kolllickcns K|rniiiiniirii' i llirlntiiinnnni'! Slcsvif!, 
ilcn livs\arit;f frir nc.siddi-i.m- af to af Itrodiri-ns Kjcndonunt' i Niirdliaxslcdc i Ni.s llcrrcd. 
— Ainc sondnge na iMidvaston. (Plaltydsk.) 

Itrkunilpiis.iiiiiiil il si lileaw.-linlst.-lniiriili. OcdcIIscIi. IV. 4iil — 402. 
I \prii,v '57G4. Ki.^K Jiiiu.^s IUtteh i Scnldcroii, llr. Stccn Itasscs Kfterlcverskc, tilstaar 

at linsc taget i Lcjc af llcnin^' lleningsen, Kalcntc-rrior i Koskildc, cn Gaard i llv^also- 
mnrc. — Antitrorilsko/f, doinin. Lo-tare. 

Udt. i N>o Danake Miigazin VI. 268. 
7. Apriiu. '5765. Kong Ciikistierns uabne nrev, at liaii h;ir nvcrdraget sin normcRlcr llr. 

Otta- Niclsson at ).'jcnt'ive allc frcdlose lMa;nd i Jylland dcrcs Fred. - CiuHate no.slra Ollo- 
niensi, fcria qtiarta prox. posl dominicain Letare. 

BruiUl. i barner, Fam.- Rosenkrantz'» Hist. I. I)i|iliim S. 81. 
9 Aprlllt 3871. Knudscn, DiploinaUr. Cbristierni primi S. 3<i— 37. 

,., AprllU. 3S72. I)lpli>matar. Norvcg. ill. t<<)2. Dan.sk Uilt. i Tidsskr. Nor III. 3. S bl. 

n;. Aprilis. *576G. KoKiiEMESTKE OG Raadmeko 1 OiiE^sE udstcde Artikler for Skriederlavel 

sammestcds. — Feria sexta anlc domintcam Palmaruni. 
Aktstykkrr. udg iif Fyens lit. Selsk. il. Ii.5. 

•H) Aprili». '5767. KonfT ('iihistiekn.s Privilcfiier for Kjwdmanfjcrnc i Kjnhcnhavn. — /n ciirin 

Hoslra Hnfnemti, fcria lcrtin pro\, post doininicani Palmarum. 
O. Melsen, KJobenbavns Dlplomatariuni II 99—11)0. 

38 Aprllls. Ti^liH. Amieks Jonsso^ i Towskow, \ffbncr, lilskjodcr Knpillcl i lladcrslcv en 

Gaard i Suntherby Wilstorp i Wilslorp Sopn mod al det.s Ejendom o(i llellighed i Oxenwad 
SoRn, 8om hans Foraeldre tilforn havde havt af Kapitlct. — Hader.fleff, ipso die b. Vitalis 
mart. t;lor. 

Aarshcntn. fra Geheiniearch. II. Tlllag S. 2.'). 

2;i. Aprllit "5769. /Erkcbisp .Syi.vkster af Ripa afslaar, ligcsom dpii liflandskc Ordcnsmester, 

dcn af Pavcn foranlcdigcde og af dcn tydske Ordcns llojmcstcr fremforte Opfordring til 

pcrsnnlig nl ma-glc i Kalmar mcllcm Kongerne af Danmark og Sverig. — Kokenhu.ien , am 

donncrslag in Oslern. (Tydsk.) 

Uiil. i Napiersky, index rorporls hist.-iliplom Llvonis, EstODlff, Curonis il. 9. 

1 Miiji '.5770. De.i i.in.\NnsKE Okhensmester forcUrgger dcn tydske Ordcns llnjmcslcr dc 

Grundc, hvorfor dct ikkc syncs hnin rnadcligl for Ordencn i Lilland uoplonlrct at blande 

sig i Fredsundcrhandlingerne mellcm Kongerne af Danmark og Sverig. — liifja, am sonn- 

abend zn Ostcrn. (Tydsk.) 

Uilt. 1 Naplersky, Index rorporis hist.-diplom. Livonite, Estonix, Curonia> 11. 9. 

(;. jddII '5771. lliTtug Anoi.r af Slesvig fritager Bnndemc i Slux llcrrcd for dcres sa-d- 

vanligc Tjcnestcr imod cn aarlig Afgift af 1 Mark lybsk til Amtmandcn i Tnnder. — 
Flen.ihorch, dominira infra nctavas asccnsionis Domini. (Plattydsk.) 

Urkiindensamml A. sclilesw.-holst.l.-iuenb Gcsellscb. IV 419. 

14 jnnii '5772. Ilertug Aooi.f af Slesvig mieglcr cn Overenskomst mellem Kapitlet i Rordes- 

holm Klostcr og nrfii.'gc Sogn , saalcdc» at Kapitlet skal holde en Kapellan i Sognet. — 
yi/emuMler, mand.iglic lo Pinxten. (Plattydsk.) 

Wcitphalen, Monument;i il. 432. KONG ChRISTIERN DEN FctRSTE. 721 1451. 

'577H. Kdii^ CiiRiSTiERN (,'ivcr lliskop Clirisliern af Kibe alle kongelige Kettig- 1«. Junli. 

hi'(l(T ovor Sliftcta llHndcr paa Grund af den Skade, han har hdl i Krifrcn. — Keria 4 

Pent(!C08te8. 

Dan8k IJilt. i Hvitrddi, Bispe Kronlke S. 31 

'5774. Ci.AUs RoNNOw, Ridder, skjnder iil Hr. Pajlher llowenskihl, llidder, Hul- V). Junli 
broliollh Ofj tre (laarde i Garslnir lly, to Gaardc paa Kndiit i Wa'(hlhy Sofjn , en Gaard i 
rra^lUe o« (^n Gaard i Kghcskow, kjwbte al Glaiis Podbusk og nu pautsatte til Ilr. Temnia' 
Nieissnn. — llnlfnis^ feria quarta P(!nlecosles. 

Itarncr, Fani Rosenlirantzs Hisl. I, Diplom. S. 81— 82. 

*5775. IIarvld Acerssepi i Wodstrup overdrager for lUU lybske Mark tii Duehohn 20. Junii. 
Moster del Panlcbrev, han har af siu Broder Per Winter paa den Gaard, han ibor; for 
sin, sin lliisfrus og sinc Fora'ldrcs Sja'lcs llelscn skja'nkcr lian kloslrct .Magncs Tofl i 
Wod/.slrup og tilsigcr det, hvis haii og hans Ilusfrue dti barnlose, alt deres rorende Gods. 

— Ipso die sanctorum marlinim Johannis et Pauli. 

Oueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 27. 

'577(3. NicoLAi (Vtl) pajia' lillcra; coinmendaticiae pro Iricnnio valitur* pro Bar- 2». Junii. 
tholomeo episcopo C.oronensi, nuntio suo ad Daciam, Sveciam, Norvegiam et Gotiam de- 
stinato, ul omnes eum libere transire permittanl eique opem ferant. — nome, apud sanctvm 
/'rtrum, qiiarlo kal. .Iiilii. 

Diplomalar. Norveg. VI. 567. Udt. i Porthan, Accessio S. 103 

3874 se "5985. 9. Julii. 

*5777. Otte Spliit (Amtmand i Flensborgl og Wedeche Phte (Borgemester samme- 4 Julii 
sleds) hclah; paa llertug Adolf (af Slcsvigs) Vegne Skippcren Joachim Ucyneken en Sum 
Penge lil Ijdgiflerne ved cn Rejse til Preussen for at hente Varer der. — Des negesten 
sondages na sunte Peter vnde Pawels dage apostolorum. (Plaltydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 008. 

*5778. Mar(.iiiardis Bokholt, civis llaUnensis, recognoscit, se a Nicolao Michaelis, ui. JuUi 

decano HalTncnsi , quandam curiam ad decanatum IlalTncnscm spectautem in platea dicta 

Klosterstrajdet sitam conductive accepisse. — Hafnis, feria se[cunda] ante festuni s. Marie 

Magdalene. 

U. Nielsen, KJebenbavns Diplomatarium II 97—98. 

*5779. Gja>ldsbrev af Foi.ret vamwe Knope, Ridder og Ilovedsmand paa Orekrog, 27 Juia. 
til Fru Mettc Jensdallcr, Ilr. Lyder Kabels Efterleverske, paa 8OO lybskc Mark. — Syoburgh, 
fcria 3 antc festum s. Olaui regis et mart. 

Annaler for nord. Oldkyndigh. 1851 S. 322— 23. 

*5780. Kong Christier> kvittcrer Eggcrt Frillc, Kidder, for al Oppeborscl, mcdens 14. Augusti. 
han havde varel Kongens Kammcrmesler, hvis dcl saa skcle, at han dodc under den 
llejse, hvorpaa han nu i Rigcts iErendc med flere af Rigets Kaad sendtes til Kong Erik. 

— Castro Haffnctisi, vigilia assumplionis b. Marie virg. 

Knadscn, Dlpluniatar. Chrlstierni primi S. 37. 

*5781. Kong Ciiristiern tager Slangcrop Kjabstad i sin Reskjirrmclse og slad- 2. Sppibr. 
faistcr dens Privilegier, samt forunder dens Borgere Toldfrihcd ovcrall i Danmark. — 
noskildis, craslino h. Egidii abbatis. 

Kniidsen, Diplomatar. CbrlsUernl prlmi S. 38. 

itenest. Dnn 11. Ser. I. 91 7 "J 2 KoNc Christikrn kkn Fokstk 1461 

U. Srptbr l.. ^r|.itir 3 Orlobr. a'). Oclobr. 28 Octobr. 7. NoTbr. 
8 NoTbr. 11 NoTbr. 
12. Novbr. Iti NoTbr. 

18. Wovbr 
18. KoTbr. *5782. Koni; K*hi. svarcr JnnkopiiiK.'» ImlbyfjdiTf, :il lniii cj liavdc .■«piirnl andcl, 

«Mnl at ih' Onnske anlfdi' al liold'- di-n i-vigi' rrod, som dr havdc svonU i flalmstad; i 

moil.-iat Fald bfdpr lian dem vu-rc llr. Kjj^uTd Ivrommcdiki; lydigf. — Wnlzslrna, dic cxalt. 

». Crucls. 

.Svensk Udt l Handl. r6r Skand. Hist. XWII. 375. 

*ji783. Forliff mellcm llr. Oi.if A.iei.sew af Vnlln 0^; Mr. Torben Bii.i.k nf Soholm 
nnftaaendc Gods, dc havdc samincn i Fyn, op snm llr. Torhcn (ik at .Slccn llassc op llr 
t)lul Axclsen al Frn yElna", Hr. Sli-ens Efierleverskc. — Dic oclava nativit. Maria> virp. 
Udt. I Nye Danske Magazin VI. 268. 

*5784. fcionfe' Christier.n licnltpgpcr [lcllignands Kapcl i Nykjobinp i Mors til S. 

r.lemcnls Kirkc, som er rcl Sognckirkc i Nykjnliing, sna al Sogncpra-slcn d6r skal styrc 

og Torse Kapcllct mcd Gtidstjcncsle og aodrc Slykker, som dertil hore. — C.nstro noftro 

Wordhinhorrigh, dominirn prox. post fcsliim bcaloriim Rcmigii el socioriim cjns confcssornm. 

Duebolms Ui|ilomataiium, ndg af .Nielsrn S. 101— 102. 

'578.0. Forlegnelsc paa Hclligaaiids Husets Ejcndoramc i og ndcnfor Flcnsborg. 
— Des mandagcs vor sunlc Symonis vndc Judc daghe. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Dlplomaliirium FlenstiorgeDse I. i^48— .51. 

*.5786. Rim..sTEO HERREDSTHiNfis ViDNE, a^skct af Jcss Olsson af Ucnstorpp, al 12 
Mirnd vidncde indcn 4 Stokke, at dcm vittcrligt var, at Skelm Ilnghcnsson linvdc indlost 
en Gaard i Skudcrliissfc, som Jcss l'ersson fordum liavdc i Pant. — 28. Okt. 
Mat/en, Den danske Panterets Hist. S. 444. 

3877. Knudsen, Dlplomalar. Christiernl primi S. 3^— 39. 

'.5787. Kong Christieriis Brev, ai hnn liavdc skikkct dct saalcdcs incd Koskildc 
Kapitel, at dcr i Sledet for den af Kong Erlk stiftcde Psalterlaesning skuldc holdcs cn 
daglig Mcsse i Ilnjkorcl. — In ririialr noslra noshildis, ipso dic b. Villchadi cpisc. 
liiud.^it. i .Nye l)an.<ke Magaiin VI. 41. 

3879 se 'bl90. 

'5788. NicoLAis, cpiscopus Slesvicensis, Thimmo Smai.stede, cantor, totumque 
rAPiTiT,in IIadersi.evense nolum faciunt, se novum cnnonicatum in ecclcsia llndcrslcvensi 
crexisse, huicquc Andrcam Johnnnis, canonicum cjusdcm ccclesia', adjunxisse pra>bendam 
Dovam ad altnrc bcati l'clri sanclariiniquc Kliznbct cl IWrgilla', cui 400 niarcas lub. donasset, 
pro quibus rcddilus 22 marcarum in bonis in parocliiis Wilstorp, .Mollorp, llcrningh ct 
NVisdorp silis cmli esscnl; addiliir connrmalio dicli Nicolai episcopi. — Hadcrslcuis in loro 
cajiitulari, feria sexta posl fcslum b. Marlini episc. ct coiif. 
Aarsberetn. fra Gebcimearrh. II, Tillsg S. 26—28. 

'5789. Erici, Dania; regis, nd papam littcrae de conlroversin Treptoviensium cnm 
riryphenberi.'cn..-it)us. — /« cnslro noslro Itugenirolde, incn.^-is Novcmbris dic decima scxta. 
Scborltgen <-t Kreyslg, Dlplomataria et ■criptores bistoris Germanics III 121—22. 

"57901 = 38791. TilfBj Datum SUswich, in dcn aclite dagcn suntc Mcrlcns. 

Stemniin, Gesrliichle d iiirciitiirlivn u. I'rttat-l:eclit8 d. Ileriogthum!) Schlcswig ill 77. 

'5791. Ilcrtug Adoi.i af Slcsvig pantsiettcr lil Stadcn Oldoslo, der har paataget 
sig en Kavtion for en aarlig Rentes Itctaling til Forstanderne for ilellig Legems Rroder- KONG CURISTIERN DEN FoRSTE. 723 

1451. 
.skab i Lfiheck, lo vi-d Sladen linpende Oaarde, der lidli^Mn- liave lilhert Ridderue ikrmaD 
og Uenrik von Tralonw. — Aine avende sunle Eliszabetli. (Plattydsk.) 

UrkuiiileiisaminluDg d. achlesw -holsl.-lauenb Gesell-icb IV. 130—31. 
*o792. Kong Ciiristiekh kvitterer KkkitI KriHe, llidder, for allagt Regnskali for 23 Notbr 
• •ppebnrsel, inedeiis liuii havde viErel Kanirnerinester , fra 25. Avfiusl 1449 til denne l»ag. 
lUonasterio Aiuiuoniskow, die b. Clenientis pape. 

Kiiudgen, Diplom^itar. ChrisliiTnl primi S. 40. 
*5793. Olak Axbi.sson (Thott), llovedsmand paa Visborf.', anmoder Symon Dusen- 24. Novbr. 
borch, •Punlmeister" i Danzig, om al opfordre den lydske Ordens llnjmester lil at advare 
sine Uiidersaatter mod Sejlads paa Sverifi. — (lopenhnmn, in vigilia Katlierine. (Plattydsk.i 
Stviro. Uldrag till Skandinavlens hlstoria III. 39-40. 
•5794. AnDERS Jenson af Iherslosii- tilskjnder Hr. Eppert Frille, Ridder, lloved- 24 Novbr 
gaarden i I5reniba;k i 0rff Sogn, (ludwn Herred. — In profesto b. Kalerioe virg. 
Idt i Vcdel Slmongen. Bori;ruinerne 2. Ha:fle S. 117—18. 
'5795. Kong Christiern meddeli-r (den norskr Uigsraadi Henrik (Jonssnn). at han 27. Decbr. 
i'1'ter Samraad med Danmarks og Norges Raader nsste Sommer vil angribe Kong Karl, og 
opfordrer hani derfor til al mflde med Krigsfolk i Marslrand Quasimodogeniti Snndag 
(Ui. April). — Casiro nostro Ka/iindbori/ , die b. Johannis apost. et ewang. anoo domini 
quinquagesimo secundo. (Platlydsk Oversfettelse?) 

StylTe. Uidr.ie tili Sivandinavicns historia ill. 40—42. Brudst. i Palud.in Huiler. i)e fersti- 
Koiiger al ilen oldenlioriislie Slxgt S 3b 

*5796. Hartwigh Krumeuike, Ridder, Embedsmand paa Aghershus i Norge, saelger 27. Decbr. 
Of.' skjiidcr lil Kon^' ClirisliiTn all det (lods i Sundcwidh, i lladerslev Len og andetsteds 
i SHndcijylland , som er tilfaldet liam i Arv ined lians Uustru Karinae Marquardsdotter 
efter deunes Broder Olall Uuk. — Kalhujlmrgh, s. Johannis apost. et ewaog. dagh, aar 1452. 
Knudseii, Diplumatar Christierni primi S. 41. 

'5797. Forli^' imellem U.\ns PocwisrH og Archidiaconen i Slesvig Cord Cordes 
om l-iskeriel i Truntensee. 

Tydsk Udt i Westphalen, Monumenta IV 3189. 

*5798. Keyiiskali uf Otte Spi.iit (Arntniand i Flensborg) over Udgiflerne ved Af- 
sendelsen af et Skib under Skipperen Juuchim lleynekeu lil Preussen. (Plaltydsk.i 

Sejdelin, Diplomaiarium Flensborgense II. 908—909. 

■5799. Raadet i Greikswaldes -Uursprake», hvori del bl. a. forbydes at saltc Sild 
i Skuuiie med andel end Liiiieburfrer Sult. (Plattydsk.) 

■ 'ommurschu Ueschichtsdenkiiialer, herausgegeben von P>i II. 87 — 108. 

1452. 1452. 

*.58(J0 Koni.' Karl uf Sverig erklarer under Henvisning lil Rrud paa Forlig og Janu.ir vel 
Ldfter Koiig C.hrisliern Krig. (Platlydsk.l Februar. 

St>irc. Bidrag till SkandlnavUns hlstorla III. 42-44. 

'5801. MxGNS Petiierse.v , Vu-bner, skjoder lil Diieholm Kloster i Mors en daard 3 Febr 
i l"ial(llierlnlT |{y i ()otrii|>p Sogn niod Afholdelsen af en .Messe hver l ge lor vor Frne 
Alter, loran hvilket lian inlva-lger .•iit Lejersted. — Die s. IMasii episc. et mart. 
Dueholms DiploiiiatJirium, iidg. af Melaen S. 53— 54. 

91* 724 KoNo Christiern den Forste. 1462 

7 Krbr 'SS^Vi. KoiiK r.iiRisTiERn, Markfjrcv KREHKRik <|pn /'Eldrc af nr.indrnliurf; , llcrliif; 

lU^KiK af Itruii.^vig og llcrlu); Aiioi.f iif Slc.svi;,' afftjorc .Siri(lif;licdcr inicllciii Markf;rcv 
Trcilcrik ilcii Yniirv af Itrandcnhurf: ofj llcrlUKcruc af Mciklcnburf;. — Wilsiuikfi, ani inau- 
da^c n«jtist iia vunscr liucn rriivNcu dat;c liclitinis.sin. (IMattydsk.l 

Hlcdel, Uodcx dl|)luiiiatlcu.'< Braiidcnburgciisi:! 2 Uaupltli. IV 41)7-68. 
Irt Febr '5803. Kong CHRiSTiBKn sielger og skJHdcr til llcrtng Adolf af Slesvig dol Gods i 

Sundv^iit, i lladprslcv Len og andctsleds i SHndcrjyllaud , som lian liavdc kjolit af llr. 
11,-irtioli Rrnmincdikc , og som dciinc nicd siu lluslrii liavdc arvet efter sin Svogcr OlctT 
H„ck. — ricnsbuKjh, ame midwcken neglicsl vor deme sondaghe to Vastclaucnde. (Plattydsk.) 
Knudseii, Olplomiitar. Cliristieriil prliiii .S. 42. 
ij Yrbr. *.')S04. Ilcrtug Adoi.k af Slesvig tilstaar .lons Jcppcnsscn i Klixbul i Kcr llcrrcd 

og lians Arvinger dcn uliindrcdc IJcsiddclse af cn .lordcjciuloni i Klixliul. (I)es crslcn 

midwekens in der Vasten.) (Plattydsk.) 

Urkundenaaminl d. schlcsw holsl -lauenb. GeselUcli. IV. 3(>7 
•.>3 Febr. *5805. Ilcrtug Adoi.k af Slcsvig overlader Jons C.liristicinssen, bocndc i Klixbul i 

Ker llerred, og hans Arvinger en Jordcjendoni, kaldet IJppcdemesande, beliggcnde syd for 
Klixbul, mod cn aarlig Sinnrafgiit til Liilken Tunder Slot. — Dcs ersten inidwckcns in 
dcr Vaslen. (l'laltydsk.) 

Urkuiidcnsamml d. schlesw.-holgl.-laueDb. Gcsellsch. IV. 307. 

27. Fehr "5800. Kong Karl af Svcrig bcfalcr i Anlcdiiing af den forcstaacndc Krig med 

dc Danskc Idskrivning af cn Skat i Kingstadaholuis Lcu. — Wwrendta apud cvdcsiam 
SlenbruU, dominica Invocavit. (Svcusk.) 

StylTe, Bldrac tlll .Skandlnavicns historla III. 44-46. 
28 ppbr *5807. Konp Ciikistiehn givcr paa rru Ma-Ues, llr. Lydlicr Kabelss Eftcrlevcrskes, 

Forbon hendes Tjener Jcns Powclsscn og hans «Egte Afkom rrihed og Frclse paa deres 
Person med Skjold og lljelni og 2 Kroncns Hondcrgaardc i Tliydzo, som liaiis Fadcr og 
han nu havc i Va;rgc. — Caslro nostro ISijborf/li^ feria 2 prox. post doiniiiicam Inuocauit. 
Doeholnis Diplomatarlum, udg af Melsen S. 71— 72. 
28 pebr *5»08. NicoLAis (Vtus) papa Christierno regi scribit, se ecclesia' Nidrosiensi 

lleuricum archicpiscopuui prafecisse, euinque regi comniendat. — liotne, apml stinrlinn 
Petrutn, a. 1451, tertio kalend. Martii, anno quinto. 

Diplnmatar. Norvcg. 1. 595—96. Um Aaret ae Ke)ser, Den norske Kirkes Hist. II. f>50— .^)1. 

II) MariU, *5809. Koiig Karl itf Sverig udskriver i de Len, hvor llr. Ake Jonsson oppe- 

bocrer Skibsskat, Mandskab til Tjencste i Krigcn iinod dc Danskc. — In caslro noslro 

Hingssladaholm, feria sexta posl doininicam Ueminiscere. (Svensk.) 
StylTo, Ulilrag till Skandliiavieiis historla III 41!— 47. 

12 Martii '5810. Kong CuRisTiEKN skja^nker Horgcmcster Arild Kruse i Kjobenhavn cn 

Kronens Gaard i Tydskemannegade i \or Frne Sogn i KjHbenhavn. - Castro nostro Haff- 
nensi, domtnica Oculi mei. 

Knudsen, Diplomatar. Chrlstierni pilmi S. 43. U. Nlelsen. KJebcnhavns Diplomatarium 

II. 100—101 

21. Martii '.5811. Kong Kari. af Svcrig mcddclcr dcn tydskc Ordcns llojmestcr Ludvig von 

Krlichshausen, al lian har crklaret Kong ('.hristicrii Krig. — \p niscme slole Slokholm, dcs 

dingesdages post dominicam Letarc. (Platlydsk.) 

StylTc. Uidrag tlll SliandiiiaTlens historla III. 47-48 KoxG Christiebn den Forste, 725 1452. 

3887. Udt i l'ortlian, Accesslo S 1113— lOi Om Aarstallet »e Styflrc. Uidrag till Skandinaviens 1 AprilU 
histona III S XLVI. 

'5812. NiiiLS l'EHSSon, Kiddtr, iil Agiird kuudf.'j«r, ul liati tr hhmI i Horgiii for ■^- AP'"'» 
llr. Andri!» Niclssnn lios lians Snslor !'rii Idda, lir. Nifls NiclssMn.s Kllcrlcvcrske , lor 
212 iMark rcdc Pengc, lovende , livis Pengcnc cj bclalcs indcn Jul, al pantsu.-tlc hciidc cii 
(iaard i C.lillcn i IJIIu' Kirkcsogn. — Aijaid, sanctc IVIarcns dagli cwangeliste. 
Itariier, Faiii. Itosinliriinlz'» Hist. I. Di|)loin. S. 82— 83. 

3H89. Aarsbcretn fra Gehcimcarch. III, ililiEg S. 138-3'J. 5. iunll. 

TiSl;}. rhiii^jsviiliic af NYiiiii. IknuED i Siiiidwcdlaiid oni , al Laglie Mangcson og -•' J""'' 
lians lluslru Idc Slcscii.sdalter liavc skjndet alt licndcs Arvcgods i Suiidwed cflcr licndcs 
Kader llcrincn Slcsen til Hertug Adolf af Slesvig. — In sunte Vitis daglie. (IMatlydsk.i 

Zritscbr f Scblcswig-llolsteih-Laiieiib Gcsch. tll. 104 -10."i. 

*58!4. Nicoi.Ais Andkee dc 1'ughdal, canonicus ecclesia; ftipcusis, oniiiia houa 2i; Juoii 
capituli (llipensis) in parochiis VVetliclhy, Thweed, liraistrup , Stallcrup , IJIdcrup, ytltong, 
l'"isk(!rhusa' et IJia;rtic coiiducil. — l>ic hi^atoruiii maityriini Johaiinis et Pauli. 
0. .Nielsen, Samlinj; af AdkomsttT osv. for Itibc Uomkupitcl S. 118. 

*5815. Kong K\ki. af Svcrig ineddeUr Indhyggcrne i Jonkoping, al llr. Clauus 4 Julii 
(Koiinov, iMarsk,) agtcr at bra;ndc ;illi- dcres lluse. — Wndsiena, ler. tcrlia iiifra oct. visit. 
Maric virg., uden Aar. 

Svcnsk Udt i Handl. mr Skand llist XXXII. 37.')— 7(>. Om Aaret se StylTc, Itidrat; till 
Skunilinavirns historia III. S. LIX Anm. 

*5816. Vidncshyrd, iit Aniiiiidh Amundhssoii og liaiis Fadcr hicvc forligte ined !•. Julil 
Lassa; Jensson, Undcrfogcd piia Akcrshiis, om at hctalc for dcii Tillale, han havdc til dein, 
40 norske Mark, hvorfor dc pantsattc 18 Oresbol Jord i Skilligstudh i Lautena; Sogn paa 
liicdmarkiniiic, dcr skiillc tilfiildc Hr. Ilartik Krumcdikc, livis Pcngcnc cj erla-ggcs til dcn 
faslsattc Tid. — J hislmpa ijardenum j /lainhre, sunncdaghin ncsi cpicr Tridiuwocu. (Norsk.) 

t)i|ilomaiar Norveg VII. 443—44 
'5817. IpiSTRiMEisTLM ^oT.*Ri.\i.E, quod Vlricus Molitoris, Johanncs MillingcstorlT ct 1" Julii 
liaurcntiiis lloiiiics, rcctorcs ccclcsiariiin iii civitiilc Miigdchurgcnsi , ad Nicolaum papaiii 
coiitra pricposiliiiii Johiiiiiiciii dc Eykcndorp iippcilarunt. Intcr testes noininutur : J.tfonus 
VnisE.v, clericus Slcscwiczcnsis dioccsis. — Maijdeburij^ dic lunc, dcciniii meiisis Julii. 

Itiedel, Codex dlplnmalicus lirundenburgensis 1. Hauptth 11. r>03~.'i04. 

*5818. Ilcrtug Auoi-F af Slesvig frituger Boiidcrne i Uggcl llcrred for at kjnrc •_'.'>. Julii 
ltru;ndeved til riensborg Slot, mod at de forc dct til Teglva;rket ved Flensborg. — GoUorppe, 
dic Jacohi iipost. (riattydsk.) 

Sejdelin, Uiplnmatarium Flensborgense I .')52— .OS. Urkundcnsaninii. d. schlcsvv.-holsl - 

lauenb. Gcsellsch IV 41!i-20. 

*58iy. Kong CiiRisTiEKS kvittcrcr sin Kanimciincstcr llr. Kggcrt Frillc for alliigt t!i. Aupusii 
llegnskah fra 4. Muj sidstlcdcn lil dciinc Dag. — (lasim Ha/fiieii.si , sabbato infra oclauas 
ussuinptionis b. Murie virg. 

Knudsen, Dlploinatar. Christiernl primi S. 43—44. 

*5820. koug CuRisTiBKN forlcncr llr. Ottc Nielsson og lians llusfrue Frii Lisc incd •.'« vuensu. 
alle 40 Marks Snger og derundcr af all deres Gods i Dunmark. - Caslro nostro Hn/fnensi, 
in |irofcsto dccollacionis h. Joliannis hapliste. 

Itrudst. i Biirnor, Fam. Roscnkranw.s llisi I, tll|ilnm S. 83. 72fi KONC CllRISTIKRN DEN F0R8TE. \4b2. 

31. Auicuiili I S»i.tbr 7 Sfpll.r 8. .Siplbr •28 Srpibr •Jil Sfjilbr 1« Oitobr. 24 >OTbr. 24 No^br •f»H2l. Ci.\rs RHitrtoM, Marsk i Diiniiiark, lilskriver Raadct i Jnnkttping angaanntle 
tli'ri'> tiiif;K<'li>*!* I ''"x* l^uD>!i'ii skal liavc forbudt duni at udbctale, iiieii .'^um han kra-vcr 
incd lliiivi.^diink' lil (>\cretiskuiii8ten i hJHbcnliavn. — Skawehohn , octava ti. Itarlliolonici, 

iidcu Anr. 

STCiisk i:dt i Haiidl. ror Skaiid. Illst XXXII :)7H (liii Aarel »e StylTc. Bidrag llll Skaii- 
dluavleiiji lilst III s LIX Anm. 2. 

*r)822. Kong CiiRisTiERri tapcr Amsterdams BorKcrc og Sidarcndc i IJcskja;rmclsc 
til Laiids iig Vaud.s. — Au dciu liilgcii dagc saucte Kfiidii abbatis. (Plattvdsk.) 

Dipliiinatar Norvci; V 5G1. I liullaiidsk Ovcrsitt.: Hand-Vesten, Prlvileglcu iVc. dir 
Stad Amstelrcdnin S 82 Luiac. Hollandg Kijkdoni I, UiJI 8.33-34 

*.t823. i«oiif; ('.iiKisTiERv givcr Indbyggernc i Aiiislcrdam frit Lcjdc lil at besoge 
lians lUgcr, iuillil aiidrc Kcstenimelser tugcs, hvoroiii de da skulle blive uiidcrrcttcde el 
Aar, ftir dc tra^dc i Kraft, og fornyer de Privilcgicr, dcr cre givne dcm af foregaaendc 
Kongcr i Uanmark o;,- Norge. — C.axlro noslro HafTneiuu, iu profeslo s. Marie virg. natiititatis. 

(Plattydsk.) 
Dlplomatar Nurveg. V 562. I hullandsk Oversictt.: Hand-Vcstcn, 1'rivilegien >Vc. der 
Stad Anistclrcdaui S 83. 

*5824. Optegnelsc af Kaadet i Llbeck oiii, al llcnrik de llykc liar solgl en Uest 

lil Jacob liramsted og Jurie Munnikc fur W Gyldcn , hvilken Suin kun skal bctales, hvis 

Kong C.hristiern i Sielgcrens Levetid blivcr llerrc ovcr Stockholm. — Nativitatis Maric. 

(IMattydsk.) 
I'aull, Lijbcckisclie Zugtaode im Mittelaltcr II 74—7.'). jvfr. S. 90. 

■.'>825. SwENMM.n A^DEHSSEN i \Vodstrii|i, Va'l)U(r, skjndcr til Diicholin Klostcr 
i Mors to Gaardc i VNostrui» for Kost og Fordel, liuti og huns Dreng skullc liave i Klo- 
stret i hans Dage. — In profesto s. Michaelis archungeli domiiii noslri gloriosi. 
Ducholms Diplomatarlum. udc. af Melsen S. 24. 

•5826. iGadcbusth Slots)rcguskub Ira 29. Scptbr. 1451 til 29. Scptbr. 14.52, hvori 
omtalcs Kung (Christierns) og llcrtug Adolf laf Slesvigs) Opliold pau Slottct saavel 1451 
som 3. Febr. 1452 — Sunlc Michcls daghc. (Plattydsk.) 

Jahrbucbcr d Vercins fur meklciiburg. Gebchicbtc XXXIX. 8—18. 
'5827. Kong CHKisriEKn bedcr sin Kammeruiesler llr. Eggerd Frillc at tilhja-lpe, 
at KJHbRtadiiiicndeuc holde deres Skibe redc lor at folgc llr. Olcll Axclsson. — Uonasterio 
Soren.u, dic b. Lticc cwang. 

Knuilsen. Diplomatar. CbrlstierDl prlmi S 44. 

',5828. Ilcrtug Ai)Oi,i af Slesvig tilskjnder Johan Wcgcner, Kantor ved Domkirken 

i Slcsvig, og haus Kftcrfnlgcrc 3.') IMurk lybsk uarlii.' Ilcnlc af Sladcn Flcnsborgs Afgifter 

til llertugcn til Gjcngja-ld for cn iidbetult llovcdsuiii af 500 .Mark lybsk. — Amc aucnde 

sunte Katherinen. (Plattydsk.) 

Scjdplln, Diplnmatariuin llensli rgensc I. 553— iMI tirkunilcngamml d schlesw.-hojsl - 

lauenb lieselhch IV. 131 -:13 

*5829. Ilertug Adolf af Slesvigs Gjcnbrev til llorgemestrc og Raad i Flensborg, 

ut dr 35 Mark lybsk, snm dc uarlig skullc udbctalc til Johan Wcgcncr, Kantor ved Dom- 

kirkcn i Slesvig , skal afkortcs i Studcns .lurligc Algift, (i(K) Mark , til Ilcrlugcn. -- Ame 

niicnde sunle Katcryncn. (Plattyilsk.) 

Sejdrlln . Dlplomntnrium Klenstiorgcnfic I ,V)I)— 57. 1'rkunilrnsniiiml. d. sclilesw.-holgt.- 

laucnl. Goicllgch. IV 517. KoNG Christiern den Forste. 727 1452. 
38;)3. Knudsen. IHploniatar Clirisliernl prlmi S. 45. '*• Novl»r. 

3894. IJdt 1 J J. Fyhn, Eftcrr om Kol.ling S. 4. 186. 29. Novbr 

•.'i830. Kong Kari. af Svi-rig giver C.lauus Ronndw, lliddtT, incd i'i)\in- l.cjdc til 7 Hecl.r 
el Mndi! ined Kongen i Vad.stena. — /n cnslro Orabmensi , in prolV.-^to conccpcionis li. 
Marie virg. (Svensk.i 

Knuilsen, Dl|>lom;itar. Christltrnl prlml S. 45- 46. 

*o831. Kong CiiRisriERN udscnder flter sine tilsledcvaTcndc Kigsraadcrs Ilaad sin l" Hfcbr. 

Kammcrmesler llr. Kggcrt Frillc til Norge for fierc vigligi- Sagcrs Skyld, isacr angaaende 

naliiis, hvorlios Kongen paa Forliaand sladfaislcr hans Foranslallningcr og fritager ham 

for Ansvar, om 1'dfaldct blivcr uheldigt. — In caslro noslro Ha/fncnxi , sabbato prox. posl 

Lucie virg. 

DiploniaUir. Norveg VIII. 379 80. 

*5832. Mktte Jen.sdatter, Ilr. Lydcr Kabcls Kflerlcvcrske, skjndcr lil sin Iro 2»». he.br. 
Svcnd Jes Powclsen allc de (laardc i Sallingli i Hodinglicrrcd i Karasing Sogn, som liendcs 
llusbond og bun kjobte af iNis Uwas og dcnne fik af l'er llaase, nemlig Antorpp, Kla-.se- 
liicrgb og Tra'dbcnsgard, uiidtagcii (irwndwadzgordh, soin dc tilforn bave gi\cl til Stobber 
Kloster. — JJw/wttn, vigilia s. Thomc apost. 

Dueholnis Iliplomaiarium, iidg. af Nielscn S. 72. 

*5833. Vidncsbyrd, at GiiNRER llELr.HESSON og hans Hustru solgte til llr. Ilartik 2!t. Iterbr 
Kioinedig, Kidder, 2 Markebol og 5 (:)rcsbol i Gata i Sondina Sogn i \cstfold. - Akcrshtis, 
fa;inta dag Jull. (Norsk.) 

Diploinatar. ^orveg. I 600 Udt. i Nye Uanske Magaiin VI. 34. 
•5834. llr. JoiiAN Johansen, rr.TSt, og nuiEKirK JoiiANSEPi i Uibc lilslaa at vare 
Jesse Petersen, Raadmand i llibe, 6 Mark Pcuningc skyldige og pantsa^tle derfnr lo Stykker 
Jord i S. Johanncs llolin i Kibe til ham. (Plattydsk.j 

Thorup, Eflcrretn. an?. Bycn Rlbc II, Bll. S. 6. 

*5835. Skraa for Dacernes Lavg i Fi.ensbori;. (Plattydsk.l 

Sejdcliii, IMploniatarium Flensborgensc I. 5.')7— 61. 

*5836. Forlegnelsc over Levnetsmidlcr og IJdgiftcr dertil lil ISrug for Raadet i 
Si.Esvic til S. Peders Dag. (Plaltydsk.) 

Sach, Gcsch. d Stadt Schlcswig S 158. 

•.5837. Fortcgnelse over Staden Slesvigs Udgiftcr. iPlattydsk.l 

Sach, Gesch. d. Stadt Schleswlg S. 127-29. 
•5838. IIakon Pediiekson, llr. Ilarlwik Krumcdikcs Fogcd over Skydho Syslo, crklicrer, 
at Gmnar af <;raf\vine i Sylagjords Sogu ii Tcllcmarkcn) har tilfrcdsstillcl bam paa lians 
Herrcs Vcgne for den Skade, han har {yorl dennc. 

Rrudst I Wllle, Beskriv over Sillejnnls Prscstegield S. 48 

1452? 1452? 

•5839. Klagc af Rorgcrnc |i Stadcn Km.n), som handle paa dc ostlige Lande, 

itil Raadcl i n.rvnle Stadi oser, al Kongen af Danmark (paa Grund af /Erkcbiskop Marcclliis 

af Trondlijems Anboldclse) Ucgger llindringer i Vejen for dcres llandcl. (Plattydsk.i 

Ennen. Geschlchte d. Siadt K«ln III. 865. 79S KoMi Christik.rx df.n Forstk. 

r.irca H62. Circa 1452. 

*r>H40. IliTlUf; Adoi.k iif Slosvip lilslaar .icssc |{iin<lc8S(!n al bcsidilc sit Gods i 
ItolilcrslcNc .som ot fril Itoiidcgods mod cn Affiifl af 1 Td. Ilonning lil Flcnsborg Slol. 

(Plallydsk.) 
.Srjdrliii. lii|iloni.itarluin Flensborgense I .''Hil— Ii2. Urkundeiisaniinl d 9('li|p»wii.'-lii>l»t.- 
Iniicnliurf;. Cpicllsch. IV. .3t>8, hvor Datnm .-inglvcs som 14r>2, 22. Felirunr? 

HfKi. 1453. 

•_' J«iiu.ir *fiH4l. Vjdncsbyrd. at Sipurd Amund.^ison 111; bans Snstcr nuilrun solptc til 

llr. Ilartik kriiiiicilikc, lliivcilsmaiul paa Akcr.^liiis. 2 Markclinl ng Orlugcliol i (iunuarudb 
i Sandcna Sofjn i Skophcbygd i Vcslfold. — Akershvx, nionda dagli Jull. (Norsk.i 

Dlplnmatar. Norvcu I li(N) 601 Uilt I Nyi Danske Mag;izin VI 34 
7 J.muar *.'i842. V idncsbyrd, at Fru Ingeborg Jonsdattcr, llr. Symon Bjornssons Enke, solgle 

til llr. Ilartik Kromudike Jord i Aarholte i Arnedals Sogn paa Vcstfoldcn, i llartbwcit og 
Riindai i llidreim Sogn i Numedals Skibrede og i Liidh. — Osln, Xllj''' dagb iull. 

(Norsk.) 
DI|>lomatar. Norveg. II. 599 

II J»nii.-ir. "5843. MiCKEi.L Du K af Tborpp opladcr for siu, sin llusfriics, sinc Borns og 

Foraldrcs Sjseles llclscn til S. Maric Magdalcnc Kloster Duebolin i Mors 4 Gaarde i Thwed 
Sogn i llillerslev Ilerrcd, hvilkc I»rior Brnn indlnste af Jens Laurissen. — Feria quinta 
post fcstum Epyphanie. 

Duiholms Diplomatiiriuin . udg. af Nielsen S. 62—63. Angives S. \LI .snarere at visre 
fra Aar 14"i4. 

28. J.nouar. 389.5. Udt I Hvitfeldt. Danm fllges Krnn. S. 857 Kvartud;;. V. 37-38). 

2S Januar. *5844. Kong Karl af Sverig kundgjor, at han mcd Kong Christicrns Sendcbud 

llr. Claus Kwnno og Hr. VITwaar Axelson er kommen overcns om Stilstand mellem dc 

Irc Biger indtil S. Naiburgs Dag (1. Maj) na-stknmniendc; tillige lover han at sende sine 

FuldmsBglige til ct nyt Modc i Ilalmstad nastkommeiulc Midfaste Sondag (ll. Martsi, for 

at handie om Frcd mellem Bigernc. — Opido Vadstcncnsi, dominica Septuagesime. 

(Svensk.) 
Knudien, Diplomatar. Christierni primi S. 46—47. Jfr. Nr. 380.'>. 

28 Januar TjS^.'). liertug Adolf af Slcsvig advarer Borgerne i Kicl mod Grev Oerhard afOlden- 

burg, mcd bvem han ligger i Fejde. — Zcghcberrjr , am sondage na conversionis Pauli. 

(Plattydsk.) 
Nenes staatsburg. Mag VII. li)9. 

1 •''■'■r TiH^fi. Ni BRL IIekreos Thi.m.svid.ne, at dct Gods i Simtliwitb, som ll.irlicb Krummcdik, 

Bidder, havdc lilskjndct Kong (^hrisliern, og dcnne igjen solgt til llerlug Adolf af Slesvig, 
paa Tingel imod Ludcr Ricstorpcs Indsigelsc blev tildf*mt Uertug Adolf. — Ame aucnde 
vnscr lcuen Vrowen to licbtmissen. (Plattydsk.) 

Knudsen, Dlplomalar ChrisUeriil prlml .S 47-48. 
2- F«i'r *5847. Ilcrtug AooLF af Slesvig paabydcr Bcslagla^ggcl.se af alle Skibe og alt Gods, 

som tilh«rer Grev Gerbard af Oidenburg. — GoHorp, am dage unscr lcwcn N rnwcn purifical. 

(Plattydsk.i 
Neoes staatsbOrg Mag. VII. 110. KoNG CnmsTiERX des Forste. 729 

1453. 

•r)848 Knnf.' Christier?! forlcnpr Flr. Erik Ollc.sson mwl alle 40 Marks Saj/er og 25. Febr. 
ilcTiiiiilcr af all liaiis (Jods i [►aniiiark. — C.nstru nostro Hdsingborgh. ildiiiiiiica HfininisciTe. 
Ilruilat. I Oarner, Fam RoseDkcanUs Hist. I, Dlplom. S. 84 

'5849. iErkebiskop Syi.vb.stbr af Kiga rneddeler dcn tydske Ordens Hnjmester, -1 Mariii 
livorlcdes lian liar foriiiaacl llispriliiiiiiin-t Hcval lil at opf;ive Koiif;en af Daurnarks ite- 
skyttelse o^; al nioiilagc cu li;.'ucriili' ItcskvllclscsforsikririK af Ordcncn. — l.emwl , am 
sonnab. vnr Onili. (Tydsk.) 

Udt. i Napicrgli>, Indcx corporis hist -diplom. Llvonis, Estoniie, Curonis II. 17 

*.'i^50. MrcriEi. E.sbekinson, Sofrncpra-st i Slonfiorp. sa^lircr op afliffTiilcr llcr .lciis 12. M.irtll. 
l nf^cr, Sognepra'Sl i Sal(lor|,' (.i: ISaldorp|, cnllaard of; drund i hjnlKTiliavn nnrdcii na'sl S. Tcders 
Kirke. — In Ha/fnis^ dic b. Gregorii pape. 

0. Mclsen, Kjobenhavns Diplomatarium III. 2 --3 

*.5851. Koiifi CiiRiSTrERN laf;ir l$or{.'crnc i Vfe i siii Hcskytlclse og stadficster deres l'i Martii. 
I'rivilegier. — hjobrn/iarn.t Slol, in profcslo b. (icrlriidis. 

Svensk Ldt. i H.mdl. nir. Sk.ind. Hi8t. XXXV. 469—70. 

*5852. Kong CriRisTrERN skja-nkcr Jnrglicn Laurcnlzson en Kroncns Jord og Grund 2(i. Martii 
liggcndc vcd S. Gcrtnids Kirkc i Kjiibcnhavn. — /n castro Haffnenxi.^ fcria tercia prox. anle 
dorninicam P.ilniarum. 

Knudsen, tll|iloin.it.ir Christlerni primi S. 48— 49. 0. Nielscn, Kjobenbavng Diploma- 

tarlum II. 101. 

'.5853. MARCEi.t.us episcoprrs Skalholtensis, item Nidarosiensis ecclesia' postuiatiis, 21 M.iriii 
rccognoscit, sc anno 1453 feria terlia posl dominicam Judica (20. Mcirtii) ab Ol.ifo Rogn- 
valdi prcsliytcrn liioccsis Skalollcnsis pro parlc Gotscalci cpisco[)i llnlcnsis cl administratoris 
ecclesia; Skalliollcnsis iiobilia Anglicana aurea ad computuni qualluor niarcarum monnta- 
llafnia> recepisse. — Hafnio', die s. Ilenedicti. 

Finnl Johanna;! Hist. ercl. Island. II. (>S\). 

*.5854. Hiskop Nicor..\is af Slcsvig slutter Forlig med Ilr. Joacliim Hreyde, llidder, 2t; Mirtii. 

arigaaende Digerne ved Torsled og Akebiivelde. — S/rszivic/i , des negesten mandags 

vnr Pasihcn (Platlydsk.) 

Zeltgchr. f. Schleswig-Holsteln-Lauenb Gesch I 88-85». 

'5855. Kong JiARL af Sverig kundgjer, at han har vedtaget el Mode mellem brgge 29. Martli. 
lUgers Haad i Rotnaby"paa S. Valburgs Dag nfBstkommende, og at dcn i Vadstena ved- 
lagne Slilslam! skal vcdvare iinder Model og firc Dger derefter. — Arbof/is, in cena Domini. 

(Svensk.) 
Knudsen, Uiplomalar. Christlcrni primi S. 4!l— 50. Udt. I Hvltrcldt , Oanm. Rlges Kren. 
S. a".7-58 (Kvartudi;. V. 38-3!l). 

'58.56. InstrumcTitum nolariale a Joiianne Kkrost, clerico Ottoniensis diocesis, 0. Aprllis 
editirm de litteris Adolphi ducis Sleswicensis et Cristierni comitis in Oldenburg anno 1448 
die Margarela' vinrinis datis (Nr. *5613), — /n camcra minori cpiscopalis ciirie nos/ti/den.iis, 
die lune, nona mcnsis Aprilis. 

0. Nielsen, KJebenhavns lllplomatarium I. 180—87. 

'5857. EsfiE Jenson af Fowersked.T, Virbner, skjodcr til llr. Tymrn.T Mclsnn af 3 Majl. 
Stennsballi, llovedsmand paa Koldini;, livad han bar nrvct efter sine Fora-ldre i Morderopp 

Hcacsl Dan. II Ser. I. 92 730 KONO rnRISTIERN l»EN FoRSTE. 1453 OK Amrliiiiilli og hvad hnn i-jir i (irynstrd oj! ("iri-n!!- uf; oviTall i JrllinKsyssiil. hlr 

inviMilionis sanrli' r.rnris. 

Ranicr. Kiim. RoacnkraiiU'» MiBt. I, Dlplom. S. 84— S.^ 

la Maji. 'r>858. Viilnoshynl, at llaltianl /1-]llinKSsiin o^ hans lltistni sol^ti> Jonl i Kiatitn'- 

.slaila i llprt.-s Fji-nlinf; i Samleiia .S(if;ii lil ||r. Ilarlik Kr(inic(li},'c. — / aholr slofuune i 
uiricti Olnfs clitilrr i Tunxbprge, laiigurdn^'cii iicsi rnrc saiicti llaliiardz dagh. (Norsk.l 

lilplomatar. Norveg II. GOO 

2!» Maji. '5859. Vidni-shyrd, at Tordh Olafssons Arvinfjcr stadfastcdc dcnnes Salf! af Jord 

i Akcr of: /tldcrnynn' i Sa'a;ni8 Si>f!n [laa Vcstlold til llr. Ilarlik Kriinmicdike. — Sancli 
Olnfs klnu.ilrr i Tini.shwr(/hi, a tysdaf^hcii ncst forc iiclffha thorsilafilicn. (Norsk.) 

Hlplomntar. Norveg. III. 5i)7. 
2S Maji \t\ '.58(10. K*RE.>K, /Kskil Pcdhcrsons lliistrii, panlsa^ttcr lil Karinc. Jcp Laiiiihs lliistni, 

b. Jiinii. ^iij (inard iiinlcr Kyslioliccyarc (Uispcbjcrg?! i S. Pauls Sofrii paa r.driiliDini for ct Stykkn 
Allest on to iHdiiTc Mark , dog al hun blivcr hocnde paa Ciaardcii niod cn vis Afgifl. 
Tirsdagon i hcli Leghainis iiglic. 

Cdt. i llubcrlz. Aktst. til llorntiolms Higt. S. 20. 
31. JiaJI 3899. U<*' ' Hvlircldl, Danm. Rlpes Kn.ii S 85» .59 (K\artiidg V 41 -42;. 

:U. Majl. '5861. Konf; Karl af Sverif; kundgjnr, al lian mcd sil Ilif;cs Ua.ids Kaad med 

KonK C.hristierns Scndcbud Ur. Claues lioiinow og ilr. Viier Axclsson liar vcdtiigel cn 
Fred og Stilstand mellem Rigerne til na-slkominende Piiitse over et Aar [.>: 1455i, og at 
der til S. Johaiinis liaptista' Dag Midsommer niislkommendc ovcr ct Aar (d: 24 Juui 1454) 
skai holdes et Fredsmnde mellcm Higernes Ilaad i Kotnaby. — Stochotm , oppaa helge 

l.ikania dag. (Svensk.) 

Kiiud*cn. Dlplomat.ir. Christiernl priml S. .'iO— 51. Jvfr. Nr. 38ft!' 

1. Junll. 39(X). Knudsen, hiplomatar. ChrlsUerni prlml S. 52—54. Dipiomatar. Norveg. VIII 380-83. 

.5. Jonii. '5862 se '5860. 

11 Junii ".5863. Thingsvidne, aesket af llr. Nyels iMunk i Bru.scgardh, Ridder, at Dobil 

.Mark er Ilr. Swen Ltssons Arvingers rctte Mark, og at den aldrig -wort aanllu, sidcn 
Ilr. Iwen lod den •aeryiE» med sin egen Plov, der han sad i Kilal. — Norrchwril fhjwrx 
Ihing, thcn mandagh niBst rore Viti et Modesti dagh. 

Hvass, MeddelcUer om Persoiier og Famlller a( Nn\net H\as III. 131 32. 

I.-. Junll 'b^iSA{—iQ01). Datum er: die Viti et Modesti. 

18 Junii *58G5. Erik Eriksom (Gyllenstjernais Skrivelse til ilcn lydske Ordens Hojmester 

Ludvig von Erliehshausen, hvori han ointaler, at han kun har beholdt nogle af sine Folk, 
som havde frataget en Borger i Danzig noget Gods, i sin Tjencste, fnrdi lian eilers frygtedc, 
at ile skulde virre dragne til hans Kongcs Fjendcr paa (iotland. — Jlorcholtnc to Olaruie, 
des mandages na Botoif(i. (Plattydsk.) 

Sl)IT(', llldrng tlll Skandlnavleos historla lll. 50-.53. 

21 Jiinii. '5866. Kong (^hhistiekn kiindgjBr, al Frii Jchanna af Asdale og hcndes tvende 

SnDner Miclicl Duwe og OITe Nielson paa Kongcns Iletterthing i KJiibenhavn skjndcdc nogel 
CkmIs i Biigh llerred i Fyen , som liun havde arvct cfter Anilers l'<ilkisiin , til llr. JEpf^cTtl 
Frille i Ubcrk, Ilovcdsmand pa;i Kjnbcnhavii. — Kiohcnilha/fn, tlici! thorsdagh na'st for tlie 
lithwRcndc ridderes dagh. 

Knudaen, Dlploniatar (^hrlstlernl prlml S .54 — 55 i KONG CuiUSTIERN UEN FoRSTE. 731 

1453. 

*5867. nu.skoiiithuren i Dan/.ig lilskrivcr den lydske Orden.s llHJinesler Ludwig 21t Junii 

vuii Krliciisiiansfii, at ivoiif,'('n af Danniark liar opljra^;! danzigskc Skiin', som sejlude til 

Kii;;laiid, of,' at det forla^llfs, at lian liar ^jorl dct paa llnjiiicsterens 0|ifordriDg. -- Aiii 

tage l'etri l'auli. (Tydsk.) 

Uriidstykk og Udl. i Kotzubui-, Preusseng ultere Gcscliicbte III. 305. 

*58G8. Koiif,' CtiKisTiERr» kundgjnr, at lians llofsinde .lchan Oxe jiaa Kongens 1 iulii. 
Ilcttt-rthiiif,' i KJoliciiliavu skjuijcdc nogel (iods i llcrlnlluc i (ilatsa.vc Sogn i Slcvns [o: Sokke- 
luiids| Uerred i Sjaelland, soin han liavdc arvel efler sin Tader Pitther Oxe, til llr .i;;,'!,'crt 
l"rille. — Kiohcndhulfn .slut, wor frwc alUisn, soni helher visitacionis Marie. 
H Knudscu, iiijilomatar ChrigtiiTiil prlmi S. .').') 

*5869. Kong Christiern i,'iver Admiraler, Skippere og rejsende Kjebmaind i llolland 4 Julii 
og Zeclaiid frit Lejde at dragc gjcnneni sine Riger, dog al dc ikkc have engelsk Gods 
iiied sig og ikke sejle gjenniJin Ihrltct, men gjenncm Oresund. — Cas/ro nostro Haffnensi, 
feria quarla infra octav. visitationis Mariav (1'lallydsk.i 

Ulplumatur Norveg. V. 504 1 bollaiidsk Ovcrs llaiid-Veslen, Prlvilcgien etc dcr Stad 

Am8telredam S 83 og Luzac, Hollunds Uljkdom I. UiJI. S. 34—35. 

*5870. O1.0F AxELSSon (Thottl, Kong Christierns Uovedsmand paa Visborg, anmodcr 'J Julii 
dcii lydske Ordens Hfljmester om Sikkerhed i de preussiske Farvande for ct liollandsk Skib, 
soiii iioglc af liaiis Konges Folk for trc Aar siden liavc bragt ind lil Visby, og som han 
siden liar ovcrtaget. — In octava visitatiouis Marie. (Plattydsk.) 

StylTe, Bidrag till Skuiidinuviens historia III ,"13—55. 

*5871. NicoLAts (Vtu8) papa (Tuvoni) archiepiscopo Luudcnsi et (Uenedicto) episcopo 15. Julll. 
Scareusi el (IJocciol abbati moiiastcrii HolTwdo mandat, ut personas ecclesiaslicas provincia; 
Nidrosiensis coiitra laicos defciidaul, hos ut ub injuriis illis illatis absistant poena excoinmti- 
iiicationis cogentes. — Kovie, ajnul sancium 1'etrum, idibus Julii, poutificatus nostri anno 
septinio. 

liiplomalar. Norveg. I. G03 — 606. 

*5872. Kong Christierns Retterlhings Dom, hvorved et Skjode, soui Frii Sophia 16 Julii 
liavde givet llr. Torborn IJyllae af Abramstorp, kjendes ved sin fulde Magt. — kulienhalfn, 
aiinen dagen nesl ellter sancti Kiuidh koninges dag. 

KnudseD, illplomatar ChristiiTDi primi S ,"^6. 

3901. lirkuDdeasainml. d. scbleswig-holst.-lauenb Grsellscb. IV. ,018. !). Aiigusti. 

*5873. Ilertug Adoi.k af Slesvig tilstaar Uundi IJundessen, boendc i Tzcte i l bcrg '•' Augusu. 
Sugii i Fogedict Lutkeii Tunder, den frie arvelige Besiddelse af hans Andel i LutkcD 
l berg. — (ioilorpj)e, in vigilia Laurencii. (riattydsk.) 

UrkundrDsamml d scblesnlg-holst.-lauenb. Gesellsch. IV 368. 

'5b74. Bohuemkstere, Baadmkmi og Menigheo i AALBORr. bevidne, at maiigc lattige -'4 Augusti. 
Mennesker lede Nnd i Aalborg, fnrend Andi^rs Bork , Trior i llelligaandslius i Aalborg, 
og llr. Ilciiiiikc. l'ra'st sammesteds, bcgyndte paa ved cgen Gave og andres Almisse al 
bygge et llospilal. — [.Uilbonj), 24. Atigiist. 

Udt. I Nyl liistor. Tidsskrift V. 224 og i Mansu, Kolkesygdommencs og Sundhedspleicnt 
ilisl i llaiimark S 129-30. 

92* 7M2 KoNc. Christiebn uen Forstr. 1453 
I. S<ptl<r l.'i Sr|>tbr 17 S«plt)r Seplbr.-Oc- 
tobr 
8 Octubr 1.^. Oflobr. 
•». D*cbr. 
t Decbr 5 hfcbr '. n,rl,r 11. Decbf 

1.1. Ilrrbr, •5S7.'>. IIeskic K.tWT.ssen, RiJJrr, lilsl.iar al lia\r i l.fjc al' Fni lifat.T, llr. Nici.s 
M.uiil(ir|>!> KncrlfViTskf, AalfKaanlf vftl Uiafkurimilli iihhI fii aarli^' AlVifl al" "2 Tilr Aal 
fllfr \i Tdr. Smnr. — Mif b. K^idii abbatis. 

Barner, Fam. Roscnkrantz'a lllst. 1, Dlplom. .s 86. 

•■')87ri. Ddiii, fa-idft af 5 svenskb IIii;sk*\ueh, l>r. NifOLAl's, Kon;; (Karls) Kausler, 
iiifil nianfTf Hiddfre op Svfndf ovfr llfii!,-! (Inslafsson . Itiskii|i i Skar.i, Mairniis (Irfii, 
Hfnik't (iylta, llfnyl Andersson, Tliiirf Tlinreson, Arvid og Morlin Svaii, Knf^fit kriiiiinifdi{;e 
of? Laurens Snakfuliort; for Fornedfri iiiod Kont,'en og 1'ral'ald lil htmn Chrislifrn; de 
diiniinfs til al misle A-'.rv , Liv og Gods. — Itaadhmel i stor/wlm , Ifierdafjlifn nest ffTthfr 
lielliKe Korss dage exaltaciouis. (Svensk.) 

Styire, Uidrag tlll Skanillnatlens bistorlii III 58— G4. 

*.'i877. Conslilntio Kakoi.i, Svecia-, Norveftia' (lOllioriiniiiiif rfgis, df valorf nionfW' 
(jothlandica-, Hanic.T, civilatum, al. — Hohiii(i\ ilif s. Lanilnrli. 
E. Itrenncrus. Tlicsaur nummurum SveoGoth. S 32—34. 

•5878 se •5721. 

"5879. Kong CHRisriEKN sladftEster llr. Ilaiis Knikows Gavc af ail sit lnse o^ 
fasle tJods i Norge til MwnkelilT Klosler, bevilger liaiii Kvarsade-Fielse ojj; Frilied for al 
koiii^fli;; Tyufif og rdhiid o;; tilsiger, al lian skal lifiuddf Swndliord Lfii for Livstid , og 
al Kiostret skal hflioide det i 10 Aar eiler lians llnd - In curiti noslra litryensi , in 
profeslo beatornm Dyonisij cl sociorum ejus marlirum. 
Hlpldmatnr. Norveg. VI. 571 — 72. 

3904. ItiplomnUr. Norveg III. 598 -(WO. 

3905. l»i|.lomatar. Norveg. VIII. 381-85. 

•5880. IJiskop GinNAH i llammar og Kapitiil sainnifsteds slulle paa Kirkens og 
Gfjstiifriifilfns Vegnf i Koui,' Ciiristifrns o.u lians danskf o{,' norske llaaders Na-rvaTelse 
Foriig ined lir. Ilartwick Kniiniiifdii,'lif paa lians Fugdfrs og Tjeoeres og llorgernes i Oslos 
Vegnc, isa.T augaaende lliskopsgaarden i llamiuar. — Aker.stiws, saucle liarbare dagh. 
IHplomatar. Norveg. VIII. 385-80. 

•5881. Ilfrlnir Adoi.k af Sifsvig tiislaar siu Tommeruiand Magnns JepseD 30 Mark 
lybsk aariig llente af Toldcn af Gottorp Slol. — ipix- iuiMme slotc (iollorpjje , iu snnte 
Nicolaus avende. (Platlydsk.) 

Urkundcnsamml. d schleswig-hoht.-lauinbur):. l^cscllsch. IV. 1(12 403. 

'5882. Ilertug Adoi.f af Slesvip tillader sin T»mmermaiid Maguus Jepsone og 

bans lluslru Grelke al besidde den Kro paa Langenisse ved Goltorp Siol, som lian har 

kjobl .nf Karslin Kflrfkuecht , afgiflsfri i deri-s Levotid. — Upp'' iin.temc slolc (Jollorppc, 

iii sunlf Nicolans aveude). (1'laltydsk.) 

Urkundeiigamml d schleswig-liolat -laucnb. Geselisch. IV 403 

•5883( = 3'.t06.) DlplomaUir Norvee. 111. 600. Dansk Udt I Hdsskr Nor III. .5 S. 52. 

'5884. Ilertug Adoi.f af Slesvig fritager Tete Andirssiii, Fogfd og Anilmainl i 
Siinilergns llerred , og haus lluslrn Mamine paa Livslid Inr alif Skaltfr og AfgifliT. — 
(ioltftrppf, dic Lucie. (Plaltydsk.) 

Urkundrnsamml. d. Bchlcswig-holst.-laucnb. Gcseliach iV 420. KoNG Christiern den Forste. 733 

1453. 

3906 se *5883. i» l>«br 

'MHf>. Jens BKwr», rrior i Duuliolin, Laciik Elnii, Jesis Whkok, IIertei.i. Tiiomesse:i 18 Decbr 
og Jeks LxiHissEN, Konvenlsliriiiln- .xuminestcds, IVIortiien KH\But: og A.iuehs Thomesse>, 
Vu.'bncrc, (.'jorc vittcrlitjl, al llr. Mcls Ihmsscn, Sogncprast i Lyrldiop, op llr. Jaspar 
Laiirisscn, 1'ni'st i Tlioincrliy o{,' Itiskop Jcdis Kaiislcr al' Vcndsysscl, viducdc for dein. 
at de varc ardude Itiskop Gercdes Kanslcrc i 5 Aar Of.; havdc hans Indscgl og Sekret hos 
sii; allc Tidcr, oj; al dcl cj var dcni viltcrlitit, al Itiskop Gcrd i dcn Tid f:av sil IJrcv ot; 
Indscf^l iid llir uttfifX 1'aril vcdkoiiiinciidc liaiis Arvc^ods - hloslrr sthowe i /)who/rii, Ihen 
liisdag for s. Thonn! ajiosloli dag. 

Iiuebulni.> Uiplomutariuin, udg at MeUcu S. 120. 

'588G. Kon^' Ciiristiek.n tafxcr Borgerne i Konghelle iindcr sin Itcskyttidsc, frilaficr 31 Decbr. 
(Iciii lor Told til Slotlct af del, de eje, og som forslidcs i llyen, og sladfa'slcr de af Konf,' 
ChristoHVr givnc 1'rivilcgicr. - fn caslro noslro Hahws, die b. Sylueslri papc. 
Uli.lomatar. Norveg VI. r)73-74. Udt. i Tidsskr. >ur III, 3. S. 52. 

3907 se *5864. 

*5887. Kong Ciihistieriis og Ricsraadets Dom, hvorcftcr de rantclen, hvoraf Inde- 
liaverne have oppcliaarel iiiere end llovcdstoleu belober sig lil, frit skulle komiiic lil Kniiicii 
igjcii (cftcr dcn kanoniske llctl. — hiopenhaff^n. 

tdt. i Hvitfcldt, li.iiim. Kigcs Krou. S. a^iS (Kvartudg V. 39). 

*5888. Ilcrlug Adoi.i af Slcsvig tilstaar 1'clir Torlssen den livsvarifie Besiddelsc 
af cn Hondcjord i l!iililiir|i|ic inud cii aarlii; SmnrafKifl. (Plattydsk.l 

lirkundcnsamml. d. sclileswig-holst.-lauerib Gesellsili IV. 421 

1453—1454. 1453-14M. 

'.5889. Kurfyrsl Kkedekik af Sachsens Voldgiftskjendelse i Slridcn nieiiem Her- 

luKcnie Itallhasai' og itu(li)lf at Sagaii paa (Iimi enc og dcrcs Itnidrc NN fnzeslav og Joliaii af 

i'rcbus paa deii iwideii Sidc angaaeiiilc Arvcdclingeu af deres Kaders Lande og Fordriuger, 

hvori oinlales en Pcngelordring paa Danmark. (Tydsit.) 

Scriplores rcr Sileslacar. X. 70—76 

1454. 1454 

'5890. Kong Ciiristiekn forbyder al bindc Skibc vcd linjbro i Kjnbcnhavn , da ->*•. Januar. 
Ityen lader den islands.Tllc , samt at kasle llallasl og andcn Lireiilighed i Kjdbcnliavns 
Havn. — fn riiiilnte rxistra Hoski/iJriisis, fcria 3. prrix. post fcsliim b. Pauli conucrsioni*. 

0. Nielsen, kjubcnliavns Dipliimal;irium I. 187—88. Udl. i Hvitfrldt. Danm. Rijis Kr.in 

S. 8f,9 (Kvartudg V. 42—43) og i Nyt histor Tidsskrift V. 224. 

*589l. Vidnesbyrd, at Haluard Elingsson spurgte de p.ia Sandcn paa •v^agiic|iiiig. 8 Fcbr. 
tilstcdevjcrcnde, oin uogcii havde at klage ovcr llr. liarlik Kromcdikc for Ovcrlasl paa 
lians llejscr mcllcm Hrynla og Akcrshus, men al ingen klagcdc, Inorimod inaiigc lakkede 
liam, at han havdc vaTcl dein en vaerdig llerrc. — .4 Sani/ina a uaffncftinijr, a (rcdaglien 
nest efler Kyndilsnicsso. (Norsk.) 

IMplomatar. Nurveg. 11. G03. 734 KONO CUIUSTIEUN UEN FoBSTE. 14f>4. 

II Krbi *5Sli2. llAns nA"iv.ii, Kniinik ojt Pru;»l vi^d S. Pirlcrs Kirkc i Kjnhciihavn, lloi.uEit 

og Jcs l*rTiiEK.s80N, KirkcviiTgcr vcd saiiiiiic Klrkc, crkjciidc ul liavc iiiuillii^ct cii Griiiid i 
s. Pcicr.s S(>;,'n •ind lil l'iankcrnc» lil Sja-icnicsser for dcn ardodc llo^rln^n Jonsson. — 
Tlicnd iiiouda{,'li ncsl u;incr 8. Scolaslicc dafjh. 

U. Mflien, KJubeiihavns Dlploinatarlum III. 3—1. 

13 Krbr. *f>S'.t3. Km'iti.et I lliBB lor|ilif{lcr sii; lil al lioldc cii aarli;; Kct.'u'iificlsc for Trncls 

Niclscn, haiis lliislrii Mcltc oj.' dcres Foru'ldrc, lordl liaii har o|ilaill til Ka|illlvt cn Ton 
udcufor Niirreporl. — Feria S. anle Valentini. 

Idl i Thorup, ICncrritn. ang. Bycn Rlbc VII, Ull. S. 11. 

I.'» Kebr. *58'J4. Kaiitor Jec I\ehsen sllflcr en iijienlig Proccssion I Kihc Doinkirku, hvorlil 

lioii givcr Gods i EKlved, Jericv og Nanidriip So|,'ne. — D. l.o. l"ebruar. 
Udl. i Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. S. 327 - 28. 

I'-' MiiiUi '5895. Ei.GERTii Hanssbn, soin kaldcs Kriis, lilslaar al va-re Hrodcr llynrick, Prior 

i Sorlebrndre Klostcr i llibe, 12 Mark lybsk skyldij; Of,' iianlsa-ller dcrfor cn Agcr paa 
S. Johannes llolin til haiii. — Die s Gregorii papa;. 

Tborup. ErierretD ang. liyen Ribe II, Bil. S 6—7. 

i) MarlU. 3913. Brudsl. i Langcbek, JubclUlc over Chrisliuii I S. 34-a'J. 

Martio *.5896. Vidneshyrd af llerrcdsfoi,'eden og Ire Pra-stcr paaTAVSiM.E, at Jes Malsson 

'"^ af Siiby •lilslod at belale« Embedsnianden paa Kerslorp, llolger Miink, en Toiidc Mjod 

og el halvl Slykke Leydisk. — |l raslen.) 
tJdt. i Gcncalugisii Archiv i. 9. 

11 Apiiiis. '5897. Koug CiiKisTiERN kvillerer Hr. Eggert Frille, der iiii fratraeder soin Kongens 

Kaininermester, for aflagl llegnskab for den hele Tid , han har foivallct delte Embede. — 
Itoikilde, feria quinla prox. aiite doininieain Paliiiarum. 

Knudsen. l)i|iloiiiatar. CbrisUcrni iirinii S. .oti — \>J. 

li; Apriiis "5898. Vidnesbyrd om, at llr. Uinrik Jonssons range Jusse Piudhcrsson bekjendle, 

at han, luedcns dcr var Naabenstilstaiid uicllciii Kouf,'ernc C.lirislicrn of,' Karl, liavde fangel 

4 af Ivar Ja^nissynis Svende, ihjelslagel Thorkcll Sknitl', llr. Olaf Niclssous l'oged, ni. m. — 

A Trntulrnie, die b. Magni mart. (Norsk.l 

Diplomatar. Norveg. I. 607. 

20. Aprilla. *5899. Matis Giotzson af NVorn skjodcr for sin, siiic l'oraldres og lirodres Sja-les 

llclscu en Gaard i llillcrslcv llcrrcd i Norsa! Sogii lil Duchnlm Klosicr i Mors. — Ny- 
kiitbingh, vigiliu Pasche. 

Duchoimg Dipiomatarluni, udg. af Nieiscn .S. Ij3. 

23 Apriils '.5'JUO. Gristiek.> Pors af Wrandrnp, Vffibiier, overlader til llr. (;ia\ss (irislierusscn, 

Airkcdegn i IVibe , al sin Miidnncjord for 5t) rhiiisk" Gyldcu , soui lian er ham skyldig; 
dog har han llet lil at gjenkjobc Gndsel IVir dcn na'viite Stim. 

I.rudst i Hatzen, Den ilansitc Pantcrets liisl S. 37:')— 7)1 Uiii llatum sc Kinch, Itilie ilys 

Hlst. Indtil Ucform S. 3:^2. 

24 Apiiii. '.5901. Olik Axei SEn (Thott), Kong ('.hrislierns llovcdsmand paa Visborg, bedcr 

Kaadct i Dan/.ig oiii al lillailc lians Tjeiier og Kjobmand Werncr \ro ItiJiie at iidfore 
M) La-sler Korn dcrfra lil hans Koiigcs Hchov. — Des iiiydwekcus na Pascheii. (Plaltydsk.) 
StyiTe, Bldrag lili Skandlnavleng historla III M— 07 KONO rHRISTIERN DEN FoRSTF.. 735 1454. 
*5n02. R»M)ET I Vi.snv pa.i riollanil niimiKliT Raadft i Danzi^- oiii ikkc at rnrlilndn' 24. Ai.iill» 
lUlfnrscl af Lcvnclsiiiiilicr lil Visliy, lif,'i's<irii dct sclv till;i(lcr I ilfnrscl af Narcr til Dan/.if,'. — 
l)(!s my(lwck(!iiR na Pnsclien. (Platlydsk.) 

.styiTi', llhlrag illl Skandliiavleiis hlstorla lli. 64— (>.'). 

*.590.'i Ki.sK JEnssiMTTER af KrHslnlfKaard, Nicls Kal/. Kflirlcvcrski!, |iants.Tltcr cn 1 Majl 
(l.-iard i Tliywing fiir 50 M.irk lylisk til llr. .Iciis llrim, Trior i hiiclioliii Klostcr; Triorcn 
skal, saa la;ii^e han liar (iodsct i Va-rnc, ladc hendcs Fadcr ok Modcr liegaa livcrt Aar 
i cn hcl !'(.'(' tncd 1(> Pr.-cslcr. — Sancta' Woldhorfic (lag. 
Uiichiilms l)i|iloinatariuni. udi.'. af Niclscn S 121. 

*5'J04. SvvENNiNGH AmiERSSHN, Va'bncr, skjndcr til itiicliuiiii Klostcr i Mors dcn (idc l. Maji 
(juard Krof;/.gard i \Vodstrii|) i Tliydzn Sogn og 10 Laes Eng paa det Vilkaar, at l'rior 
Of; Brodcrskah skiillc indtaf;(' haiis Son l'o\vcl Svvciininffhsson i dercs Itrodcrskah soni fuld 
r.rodcr i)f! f^ivc liaiii Kosl of,- ct f;o(lt Tar iiyc Kladir Of; f,',jorc hans Korsol og liidtraMli'lsc, 
ii.iiir han konimcr lil Skjads Aldcr og vil hlive i llroderskahct, incn hvis lian ikke vil det, 
skal il(T livcr l'f;c holdi^s cii Mcssc lor Swenningh, hans llusfriic og allc hans Fora:ldre. — 
Ijiso (lie h. Walhiirgis virginis. 

Dueholms Uiploinatarium, udg. af Nlelsen S. 23—24. 

*.5905. Makoiiari) Knake tilraader Raadel i Dan/.ig at sendc IJcfnldni.cgtigcde til ^ Maji 
Modct i Kaliiiar for al skalTc Dan/.igcrnc Krstatning for dcn Skade, de Danske liavc tilfojct 
ilcm, og tilhydcr sclv at rcjsc dcrhcn. — /Jibcck, 8. IVlai. (Tydsk.l 

lldt. i Scriptores rer. Prussicarum tV. 638, Anm. 1. 

*5906. IIenrik Jensson, Ilidder og Uovedsinand over Trondelagen, giver forskjellige Antel2 Miiji. 
Ciaardc nordcnljcids lil Kapitict i Trondhjcin til Afholdclsc af Aarlidcr for sin afdodc Hnstrn 
Frii l'liili|)pc, nar(|iiard Kniiiicdikcs Dattcr af Awstcrath, og sin cgcii Sjiel. — A knnung.r- 
gardenom i Trondhein. (Norsk.) 

DiplomaUr. Norveg. V, 567—68. 

*5907. Kapiti.et i Nidaros forpligter sig lil al lioldc Aartidcr for llr. Ilcnrik 12. M.nji 
Jonsson, llov(;dsinand over Trondelagcn, og hans Fnic Philipiic, Itor^iwiird/ Kroiiicdiks 
Dattcr. — IMdrosie, doininica tertia posl festum Pasche. (Norsk.) 

Di|itoiiiatar. Norvcg V. 568. 

"5908. Ilcrtug Adou af Sicsvig hckricfter llenning Pogwischs Salg af Landshycn 12. Maji. 
og (jodsct Siverdcsh.tgen til Cisincr Klostcr. — Ani sonntiigc Jubilalc. (rialtydsk.) 

Westphalen. Moiiumenlii IV. 34.56-57. 

*.5909. Niroi.AUS (Vtus) papa Sigwardum Mcronis archiprcshytcruiii Asloensem, 13 Maji. 
cpiscopuin Sla\\angrcns(Mn post morlcm Ciunnari episcopi clcctum, (■.hrislierno regi com- 
mciidat. — llomc, npud sanclutnpelrum, tcrtio idiis Maii. 
Dlpliimatar. Norveg. IV. 685. 

3916. Aarsliereln. fra Geheimearch. V. 64-65. 1.5. MnJI. 

*.591(). NiEi.s KRifiisE.v iif Tim, Uiddcr, nKigcskiftcr til Diicliolm Kloslcr i Mors l"'-- M.iji 
(!n (iaard i Kycrshiiy Sogn i Mors mod lo (iaardc i llcsclholl, som Pally Jiiicl skjndcdc til 
Kloslrel. — I\ii/,iobing, feria quinta post dominicam, qua cantatur Jubilatc. 
Dueholms Dl|iinmatarluin. udg. af Nlelsen S. 8—9. 73G KoNfl rnRISTIF.RN UEN FoRSTE. U.M. 

It; ll»li- •.'iOll. JKN.S.S nRiii, Prior i hunliolm.s Kloslor i Mors, og alt llrodtTsk.ibft .«ammcsi.il.s 

in.-ii:v!>kiflc lo (iaanlt' i lla.sslrholt i Saale Siikii, i^oin dc lik ar l'allr .hsll, lidrl lil llr. Mcls 
KrickR.srn ar Tiiiii mod imi (inard i KyrsslrfT Sogn i Mors. - Fcria i|iiiiila poKl (lomiiiicam, 
i|iia cantatiir Jiitiilatc. 

Durhnlini DiploiDntariuiii. iidg. af Nlclsen S. 121—22. 
!'.• Miji *.")()12. Koiij.' CiiRisTiEHN ^'ivcr Jon Borgulfson, soni uforvarciide driclile Andrcss 

Vsiillsdii, oj; dlaf Troiidssdii, soiii var (il Slcdc vcd Dralid, (irid of.' I"rcd lil Kyndclmissc 
»H paaliydcr Sa^cns Indcrsojjclsc. — O.v.v/o, suniiada).'cii iicsl c|illicr saiicli IlalwJird/. ilag 
a limta arc rikiss wars.s Norigis. (Norsk.i 

Di|iloniatar. Norvep. VIII. 387. Del anlaRcs, ;il •fplc Anr- er cn .skrlvfejl for -^ilc Aor- 
iig (lel rclte Aar^lul altsaa 14'i4. 

20. Mnji '5913. llisko|i Je^s i Aarlius stiftcr cftcr afdadc llr. Jcp Ivcrscns, Kantor i iUlic, 

lians un aiidrc Kra-ndcrs Of; Venncrs Viljc ct Kapcl oj.' Allcr i llilic Domkirkc, livor dcr 
skal lioldes cu dafjlin Mcssc 20 Maj. 

Urudst og Udt I Danslie Samllniier i 132—33. Uilt. 1 Kloch. Ribi' Byg Uisl indtil 

Ueform. S. 328—29. 

27 Mnji. *5914. Liltera' NiroLAi Cristierni, arcliidiaconi, lotiusqiic capiluli Hipensis, quilius 

se obli^'ant, ut observenl •processionem ob revcrenliam et bonorein s. Crucis Dominica'» 
in ambitii ccclcsi.T sua' juxta litteras fiindationis Jacobi Juari cantoris pi.T memoria'. — 
Vicesima septima die mensis .Maji. 

P. Terpager. Rlp. Clmbr. S. 357. 
.51 Maji. 3918 se •5916. 

•fl ^liJ' '.5915. Makij(.\rd KryAKE tilskriver Kaadel i Danzi^' , at Konf,'cn af Danmark ud- 

ru.stcr to Kogfier og flere niindre Skibe, og at maii fryglcr at lian vil angribe llajflaaden, 
som na;rmer sip Sundct. — Ltilirck, 31 .Mai. (Tydsk.) 

Udt. i Scriptores rcrum ['ruasicarum IV. G40. 
3919 sc '5921. 
2. Junll '591ti(=.3918). Urkundensamml d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 2!)— 26. 
r> Junii. *5917. Konp Ciiristiern jiivcr SwenninKli Andcrsscn of; bans llrodcr Mickcll 

Anderssen rrilied og Krelse paa deres l'ersoner og dercs fa'drciic og nuidrcnc Arvcgods, 
idel lian lornyer Kong Eriks Frelsebrev, dog Kronens Reltigbed paa andct Itonde- og 
Kjtdistadgods iikrtBnket. — In raslro noslro Hn/fnensi , fcria quarta pro\. ante fcslum 
IV-ntecostcs. 

Ducholms Diplnmatarium. udg. af Nleigrn S. 33, jvfr. S. 176. 

6. iunii. '5918. TvMHO Smai.stede, canlor, lotumqiic rvpiTii.t:« nsDERSi.EVENSE recopnoscunt, 

sc a Nicolao, episcnpo Slcsviccnsi. 24 noliiliones, 3 florcnos lub., (i llorcnos lllicn., 2 cli- 
peos nntiqnos et 4 coronas nntiquas recepissc, (|iias pecunias Johannes Swesen, reclor in 
Cllpleiie, concanoniciis corum, diim vixit. pro augnnnlando divino (111111 in riaderslcv a?sig- 
naverat. — Swn/fslritis, dic Jouis prnvima antc fcsliim Pcnteiostcs. 

Aarsherctn fra Gehcimearch. II, TllliEg S. 28—29. 

8 inoil '.5919. .Mari.ii \Rii KnvKE tilskrivcr Raadcl i Danzip, at 5 cller ('> Ordensriddere 

opbolde sig lios Knnpcn af Danmark og npliidsc li.im moil rreusscn. Trods Kongcns Bc- 

strsrbelser er dct dog lykkcdcs Kajflaaden at komme gjcnnem Siindct iiden at lide nogen 

Skadc. — Uihrrk, 8. Jnni. (Tydsk.l 

Urtt I Scrlptore» rer Prusaicarum IV. 640. KoNG Christiern i)^:n Forste. 737 

1454. 
'5920. Ki.Avs KRi.sTJEKNSEri, i^Erkedegn i Ril»c, skja-iiker Gods i Bekke, Vester 15. iunii. 
Vedsted Of? Uoager Sognc til Hiln' l»onikapilel til Aflioldelse af Sja-lemesser. - I). 15. Juni. 

(Latin.i 
lliiiisk Overs. 1 Klncti, Rlbe llys HMt. Inddl Rcrorm. S. 331—33. 

'5921 ( = 3919). Vcilel Simnnsiii. Uidrap til Odciisc Bys Hist. I, 2. S. 142—44. For Kolderup Roscnvliige 17 Juiill. 
V. 21(1 11 lajs V. 211-12. 

3920 se -5940. If ••'">'* 

*5922. Raadet i LCBEfK opfordrer Raadel i Daiizif; lil at advare dets Dorgere 17 Junli 
imod at gaa til Ses ved Midsoniniertid, da Junker Oert af Oldenhurg til den Tid vil indtinde 
sig i Oster.xiien nied eii Skare JHse Folk, sainlet til lians Kroder Koni: CliristiiTns Tjeuesle, 
for at overva;re et iMode i Kotneby niellem denne og Kong liarl, hvorlil Liibeckerne ogsaa 
vare indbndne, men af Ilensjn til Junkeren ikke vilde koinme. — Des mandages oa Trinilatis. 

(riattydsk.) 
Styffe, Bidrag till SkiiiidiDaviens historia III. UO— 70. 

•5923. Thingsvidne, aesket af Jins Rrun, IVior i Dueholm Kioster, at Krogzgard, 18 Junii 
som Swenningh Anderssen har ladet bypge i Wodslrup, er byggel i Forte og Faelled og 
strax bor nedbrydes. — (iKoiiurrcls t/iinf//i i IHorstr,) thon lijsdagh na-st for (iwtz legoms dagh. 
Duetiolms Uiplomatarium, udg. af Melsen S. 31—32. 

*5924. Kong Ciiristier^ giver jErkebisp Tuwa' af Luiid og 7 andre Rigsraader 2U. Juuii. 
Kuldmagt til det berammede Made i Rotneby med Kong Karl af Sverig. — /n caslro 
/lfi/ftictisi\ die corporis Christi. 

Knudsen, Diplomatar. Cliristierni primi S. 57 

'5925. Marquard Knake tilskriver Raadet i Danzig, at Kongen af Danmark har 24 Junii. 

taget 9 Skihe , hvoraf to vare ladede med kostbare Varer , uden Kamp , kun med gode 
Ord. Liibcc/,; (24. Juni). (Tydsk.) 

Udt. i Scriptorcs rcr. Prussicarum IV. G41. 

'5926. Marouard Knake tilskriver Raadet i Danzig, at Sta-derne af Forbitrel.se 25. Junli 
over, at Kongen af Danmark har frataget dem 8 Skihe, ville binde Ranneret paa Stangen 
og oin korl Tid va?re i Soen; de opfordre Danzig til al slutle sig til dem, hvilket Knake 
tilraader, da det er bedre at va3rc Kongens Fjende, naar han alligevel rover og plyndrer 
fra dein. — Liihcc/i, (25. Juni). (Tydsk.) 

Udt. I Scrlptores rer. Prusslcarnm IV. G41. 

'.5927. Kong Kari. af Sverig tilskriver Raadel i Danzig, at Konp r.hristicrn trods -^ Junii. 
sit Lofte ikke er kommen til Sfdvilsborg til S. Johannes Dag og ikke heller har sendt sine 
Raader til det aftalte Mnde nied de svenske i Rotneby; derimod har han ladet opbringe 
en Dcl af llansesla;dernes Skibe. — Vp rnse s/ot Ca/mcrcn, vppe sunte Petri vnde sunte 
Pawels daghe iPlatlydsk.i 

Styire, Uldrag till Skandinavicns historia III. 71 -72. 

'5928. Marouard Knake tilskriver Randet i Danzig, at det bor forbyde Sejlads 29 Junii 
gjennem Siindet, da Kongen af Danmark tager alle Skihe, som kunni' hruges til Orlog, og 
Junker fiert iiuserer paa samme Maade i Reltet. — Liibcc/i, (29. Junil. (Tydsk.l 

Udt. I Scriptores rer. Prusglcnrum IV. i;41. 

Regest Dan II .Ser. I. 98 738 KoNQ Christik.rn hen Forste. 1454 

1 Julii "SO^^. .MsRoiAHi) KsAKE tilskrivcr llandfl i Diuizin, nl livis dot isr siiiidt, iit KnnKcn 

iif Hanniiirk har semll PrtnisRfrnc vX Ft'j(lebrfv, Imr inan Iravlt! i nicrincre ri»rbintlt;lsn mcd 
allf Danmarks Fjfndcr. — l.ufierk, (1. Jiili). (Tydsk.) 

Udt. I Scrlptorci rer. PruMlcnrum IV. 042 

11 Julii '51)30. BuKi.EMESTKE 01, IIaaI) i Kjt)iiEMiA\n skJDtlc til vclbynli^' .liiricn Laiirisson 

cn Kycu lilluircntlc (iaard paa Hoscn)j;aardcn. — KopenJiaffn , lcria prox. posl fcsluni 
s. Kanuli rugis mart. )<lur. 

0. McUen, KJebt^nbavns Dlplnmatnrlaiii I. 188-8!>. 

13. T.2().Julll ■.'J931. Haadet I LlitECKS .Skrivclsc til KtJUf,' (Karl af Svcri{?l, livuri lict i>[)fordrcr 

tiani til al bcskylli Kjtjbniandeuc iniod Juiikcr Gcrl af Oldenburt; up lians Medlijalpcre, 
dcr drive Stiruvcri i Ostersoen. — Am daglie sunte Margaretpii. (Plaltydsk.) 

.St>ire, Uldrag tlll SkaoillnavteDs historia III. 72—73 

c •Jti Julii. '5932. (Koiig Kari. af Svcrif:) tilskriver (Ilaatlet i Lubct:k), at Junkcr (lcrl af 

OldenbuTKS Overf^rcb ikkc skyltlc,>i liani alenc , men noglc , tler crc nia'f,'tigiTf, moil livilkc 

hao oprordrer dct til at staa sig bi; vinder han ved Ilansestu^dernes Iljudp Skaane, Ilalland, 

Gotland on Norgc, skullc tlc faa dcres f,'ainlf l'rivilc^'ier igjcn. — llden Hatum. (Plattydsk.) 

MyfTe, Bidriig till SkaniliDaviens historia III. 74 — 76. 

22 Julli *5933. Kong Kari, af Sverig opfordrer Raadet i Danzif; til at lija-lpe sig imod 

Kong Christierns og JunktT Gert af Oldenburgs Voldsomheder til Sos. — Vp itisem slole 

Calmeren, an dem dage sunlc Maric Magdalene. (Plattydsk.) 
Slylle, Uidra).' till -<lvandiuuvieo8 hisloria III. 76—77. 

26. Julii. '5934. CiiRisTiERNDS rux a Nicolao Vto papu pctit, ut Marcello, episcopo Schalotensi, 

falsis calumniis afTecto, gratiam suani restituat. — /n caslro Haffhensi, in crasiino b. Jacobi 

apost. 

Knudscn, Diplumatar. Cbristlernl primi S. 58. 

2« Julii '.'i935. GoTZSTAFF Olfson (Slenbock) lover Kong Karl af Sverig at vtEre ham tru 

og at skille sig fuldkomment fra Kong Christiern. — Eluisbory, sancti OlalT konungx dagli. 

(Svcnsk.) 
StytTe, Bidrag till Skandinavicns blstoria III. 77—80. 

1 Auguiti. *5936. Ordeksmesteres i Lifland tilskrivcr den tydske Ordcns llojmcstcr, al 

Kongt-n af Danmark vil slaa Ordcnen bi iinod dct preussiske Forbund, og onsker at vide 
IJojmesterens 0nsker i den llensecnde. — Wcnden, am lage Petri Kettenfeier. (Tydsk.) 
UdL I Naplersky, Index corporls hlst.-diplom. LlvoniK, Estonla:. Curonls II. 22. 

;'i. Augu.ui '5937. KjoDEruiAVNs BvTiiiMiSviDNE, at Jes Ebbessun, Raadmand siiinmcsteils, mcd 

Raadets og helc Menigbedcns Siimtykke liar tilskjodcl llans Pedhersson , Kaiinik i Vor 
Frue Kirke, paa velbyrdig Jurien Laurissons Vegne, en Kjobenhavns Ity tilhorende Gaard 
paa Rosengaarden. — Kopenliaff^n.s hythnuj, mandagh iiasl cfTter santli Olaui dagh. 
0. Nlelseo, kjubenhuvns Dipiomatarium I. 189. 

11. AugustL '5938. Kong Christikrn giver Johan Oxae, Embedsm<ind paa Krogen, en Gaard og 

(Jrund i llelsingHr, der er lium ug Kronen lilfalden som rc l Danearv efler Gerith Skredher. — 
/n castro Kroghcn, dominica infra oclauas b. Laurenlii mart. 

Knuil.tiD, Diplumatar. Cbrislierni priml S. 59. Aarsberetn fr^i Ceheimenrch III, Tlllasg 
S. 8. Udt 1 Ityge, Pedir Oxc.* Levnet S 6 med dcl fejle Aar 14A5. KoNG Christiern den Forste. 739 1454. 
'5939. ilurtug Auolf af Slcsvig tilstaar Pctur Stut ug lians Sun Jesse dun livs- 20. Auguttl. 
varigt; IJusiddelsr al' (11 (iaaril i Krtbcrge paa Al» iiiod t-u aarlig Afgift af 8 Orlug Ivorii. - 
'6. feria pust ussuiii|icioiil.s Marie. (Piattydsk.) 

Uikundengamml. d. sclilesw bolst.-laucnb. (iiavllsch. IV. 403—404. 

•r)940(=392U). 1'or a Septbr. Us 17. Junll. 2. Septbr. 

3921 se '5943. 2. Seplbr. 

*5941. JoiiA^ PoKS , Va-bucr, pantsa-llcr llr. Tyinmc Nii-lsstui af Stcnsballi cn 14. Oetobr. 

(iaard i VVorkc i Jeriev Uerrcd lor ii2 rliiiiskc (iyldcii og 14 .Mark dauske. — l>i' b. 

Kalixti papc. 

Barncr, Fam. Roscnkrantzs lllst. I, Dlplom. S. 86-87. 

*594-J. i'tK NVixTtK af Naiidrwp skjoder til Dueholni Klostcr ct Bol i /Earsbiff 25 Octobr. 
|iaa det Vilkaar, at baii , bans llusfruc og alle hans Itrtrn efter dercs l)od skullc liave 
l.ejersled i Klostrcl. — l|)sa dic sanctoruiii Crispiaui el Crispiui iiiartiruni. 
Dueliolm:^ Ui|>lomatarium, uili;. af Nielsen S. 18—19. 

'5943(=3921). For 2. Scplbr la;s 31. Oclobr. 31. Octobr. 

3922 se *5944. 31. Ociobr 
"5944 ( = 3922). For 31. Octobr. Iscs 2. Novbr 2. Novbr. 

3923 sc *5950. 2 Novbr. 

'5945. Voi.K.*Ei) v\N IJoEfKWOLii sa-l?er incd Herlut' Adolf af Slesvigs Sanilykke 5. Novbr. 
Landsbycn Zuscll til Arnsbnk Kloster. — Dcs dingesdages vor sancti Martini dagc des 
hilligen biseboppcs. (Plattydsk.) 

Urkundeiisamml d .■:chlc9w.-holst -Inuenb. Gesellsrh III. '.lii- lnl. (Af sanime Dag or 

Hertug Adolfs liekrsftelse hcrpaa sstds III. lul). 

'5946. Kong Christiekis lorlcncr sin Ilofsinde AlfT Knutzson med Kronens Len 11. .Novbr. 
og tiods Solloor incil al kongelig l\enlc og llettighed, som llr. Sighwordh Jousson tilforn 
liavdc dct i Va'r)ic. — ln laslm rioslro Wordhbcrgh , die b. .Marlini episc. 

Knudsen, Diplumatur. Christierni (irimi S. 5SI — 00. Dipiomatar. Norveg. II. 005. 

*5947. Tymmo Smalstede, canior, totumqiic r\PiTLLiM H»nERSLEVEr«SE fatentur, se 14. Novbr 
a Mcolao, cpiscopo Slesvicensi, rcccpissc 280 niarcas lub., (|uarum redditus constituisset 
ad distribulioneni intcr canonicos ct vicarios cerlum ciiltum di\inuni celcbrantes, ad vi- 
gilias et missas pro anima Jobannis quondam rcctoris in Kliplow. concauonici, pro sumina 
inissa quotidie in choro cantanda, et ad vicariam s. Spiritus, cui insuper fundum ali(]ucm 
(ionasse pra-dicatur. — /n loco capilulari ccclcsie Haderslcxtemis, dic Jouis proxima post .Martini. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tlllseg S. 29—30. 

'5948. Lagjiahden, Bori.emesteken og ilYFOODEN i OsLO samt tre Va^bncre udslcdc 18 Novbr, 
Itrcv (iiii cl Foriig iiicllen) llr. Ilarlik Kronicdikc, Flnvcdsmand paa Akcrshiis, og itiiiicr 
(Mafsson, ifolgc bvilket ilcnuc afstod til hin mod Opgivelse af Tiltale til bam allc Jordcrnc 
i Aslestade i VVardall og hvad han ejede i Gummenesc j lloll Sogn paa llingerikc. — 
Vpn radslofuona i Oslo, VIII daga ncst a'fter IVlarleins messo. (Norsk.) 

Diplomatar. .Norveg VIII. 38*<. Udt. i .Nye Danskc Magazln VI. 3ti. 

'5949. Kong Ciikistierk lillader Indbyggerne i llolland, Zeeland og Vest-Frisland 29 Novbr. 
inod saidvanlig Told at se^le og handle paa hans Riger undtagcn Island, lietland og l\cr«, 

93' 740 KONO C^IIRISTIERN UKN FoRSTE. 14M 11. Decbr 
11 Decbr. 

13. Dffbr 
13 Dcbr 18 Dcfbr -anil forbrlioUlrr kik Uet til i piiakoiiimcnde Tiiraildf al brugc deres Skibe, Gods oi;,' Folk. — 
Ip VHsrtHf sloie huprn/iaHtii, aiii dtiiii; aiifiidc des liili.'licn apo.stolc siiiilc .Viidnc. (I'lall>dsk.) 

lil|iluinatar. Norvcg V f)7i»— 71. I liullaiidsk Ovcr». : ll.nid Vc.-U-n , l>rlviUgleii clc. 

der Stad Amstelredain S. 83—84. 

*o950(=3923). •''"'■ '^- Novbr Isc» 11. Decbr. 

3924 se '5951. 
*.'>951 ( = 39'i4l. KmidscD. Dlplomntar. Clirlsllcrnl (irlml S. (JO— Gl. 

*5itr>2. Kon^' CiiRisTiKRNS aabuc Hrev , al liaii liar bclalcl llr. Ollc Nyclsson al 
oppcba'ru hroncns rredkjob i Jylland. — C.astro nuslru holdhiy/i, dic b. Lucie vir/,'. 
<Jdt i ll;irDer, Pom. RoseDkraolzg lllst I, Di|ilom. 8. 87. 

'5953. Sognevidne, at to Ma-nd vidncilc, al Ms Skrain al Matlr\v|i kjnblc Trny 
(loils i Sncdlia' So^'n i Vrads Herrcd af afdodc l*er NVylla'. — For WwUlilw bij kijrkii dor, 
feria iiuarla iiualiior tcniporum. 

OrloD, Qvartalsskr. II. 8. Skeel, OptegDclsei um Fam. Skeil 8. 362. 

392(3. Dlplomalar. .Norvcf; II. .W -94; jvfr. om Tlden for lirevels U.lfacrdlgelsc S. <J4.S. 

*59r>4. lion;.' CiiRiSTiEH.^s Skrivclse til Kejser Fredcrik , livori bau uudskylder sij; 

for ikkc al kunne besoge dct Mnde, livorpaa der skal forbaiidlcs om Tyrkckrig m. ra. — 

Kuskilde. 

Udt. paa DaDSk 1 Hvitfeldt, Daiim. Rlges KroD. S. 859 (Kvarludg V 43) 

*5955. JoH\r« Oxes llevers lor linentarict paa Kjobenhavu Slot, soiii lian uiodlog 
af IJr. /Hggerl Frille. 

ADnakr fur iiord. Oldkyod. 1851 S. 2-27— 28. 

'5950. IJiskop Nii'OL.\L's af Slesvigs Keslcminelse ang. Ire •Uoven Laudes* , som 
llans Wiilf i Liibeck liavde givel lil de Faltiges Uehov i Slesvig. (Plaliydsk.) 

Falck, Staatsburg. Mag IX. 452-54. 1454 
vcl postea. 1454 vel postea. *5957. KiRSTinE, Kskc Niclscns Lftctrlcvcrskc, givt-r og skjodcr lil S. Ilir^^iltc Kapcl 
llibe, soiii llr. Ib IvcrM-ii kanlor lod byggc, cn Gaard i Skaudcrup lEy i Ands licrrcd. 
Udt. i P. Tcrpagcr, Itlps Cimbr. S. 275. 1455. 

U. Jauuar. 
5. Januar. 1455. 

3927. Ilcrrau, Gcscli Husums S. 244—45. UrkuDilensamml. d. achlcsw -bulst.-laueob. Gescllaih 
IV 4(M. 

3928. Iiercau, Ge.srh. Husumt S. 245—46. UrkuDdeDsainml. <! schlesw -holst -lauenb GescUacb. 
IV 40.X 2». Januar. *5958(=3954». Tilfoj Datum: Amc dagc Fabianl iindc Scbasliani. 

Urkundcnsamml. d. srhlesw.-holtt.-ljuciib. Gescilsrh. IV. 134 — 35. 

27 Jnnuar 3929. ilnidst. I l.angebek, Jubrltale over ChrlstiaD I S. S2. 

Febr 3930 se *6049 KoNG Christiekn d£n Forste. 741 1455. 
'5950. Tlom.s, arcliiepiscopi Lundensis, lillera' XL dieruin indulgcntiarum, ecclesia; 'i Martli 
S. Nicolui in Knrli<ibin>,' dala'. Encliobiny , doni. Ilcniini.scen-. 

Sveiisk Udt. i Haiidl rur Skand llist. XWIl. 4I.'> Koekublii)! synea eii Kejlskrivniiig 
for Jenekebing. 

*59(50. Cl.\ijs Uonwow, konf; Clirisliern.s iMar.';^, liilader JonkHpinf,' Kynia-nd fril : l 3. Mariii 
fari; til of; l'ra llaliii.stad for at liandle. — JonrLiAiiinjlt, lur. tseciinda post doin. IU'iiiiiiiscere. 
.Sveiisk Udt 1 liandl. rur. .skand. Hlst. XXXII aTlj. 

3935. Hiinter, Kirchengescb. v Duiieniark II ltl2— 93 U. Nielsen, SaDiling af Adkomsier osv. i;. .Maitli 
for Ribe Dumkapitci S. 32— 33 Udt. i Langi bek, Scriptor rer. Uaniear. VII 20<.i 

"5961. Tliin^'svidne, at Niels Prep al Tliorslet;.'ordli skjodede lil Ilr. StygKi •' Martii 
Niels.sou al' Ila'n'riiii,'liolin al siii Ket i IliclTriugh iMollested, Dani og Damsled. — (Itoxu 
lierrel.slliin(/li], tlien lliorsdagli luesl tore sancte tiregDriiis dagli. 
Uarner, Kam. Ituseiikrantzs Hist. I, Dlplom. S. 88. 

*59t)2. LoDviiiH NiEi.so.N, Kidder, kuudgjor, al naar lian al Claiies Ilanlzow taar i 12. M.iriii. 

Varge dct Cods, soin liaiis Modcr I'i ii lilenes Brev udviscr, da skal liau give licnde eller 

liendcs Arvingcr saa niegcl dcrfor, som fa;lles Venner vurdere det for. - Die h. 

Cregorii pape. 

Uanicr, Fum Rosenkrantz's Hlst. I, Diplom. S. 89. 

"59(53. Den rvDSKE Okdens IIojmestehs SEMiEiifi) iios Markgrev Frcdcrik af l$ranilcii- 12. Martil 
liiiig bedc Ordeusnicstcrcn i Lilland at loriiiaa kongcii af Dauiiiark til at lija'l(ii' Ordcncu 
iiiiod del preiissiskc Forbund. lierlin, niiltwoch vor Littare. (Tydsk.) 

Udt. i Napiersky. Index corporis liist.-dlplom Livonix Estoniae, Curonix II. 23. 

*5964. Markgrcv Fkedekik af lirandcnbiirg tilraadcr Ordensnicstcren i Liflaud at 14 Martii 
givc Koiigcii al Daniiiark saa storc Lnltcr, al lian lover at oplra^de iiicd hele siu Magt 
iiiiod Forbundet. — holn a. il. Spree, aiu frcitag n. Oculi. (Tydsk.) 

Udt. i ^apiersky, Index corporis liist.-diplom. Livonlx, Gstoniae, Curoniae II. 23. 

*5965. Kong Christiekn skja'uker Peder Lnger, hans Huslrn og deres Arvingcr 2o. M.irtii. 
cn Jord vesten for llojbro i l\ji)bciilia\n, undcr llenvisning til cii Ivjcndclse af Kigsraadet 
i ChristoB'er (af IJaicrus) Tid. — /n ca.tlro nostro lUilfncnsi, profesto b. Benedicti abbatis. 

0. Melsen, Kjobentiavns Diplomatarium II 102. ^yc Danske .Magazin I. 28— 2il (ber 

uden Dalum). Jvfr. Nr 3981. 

*59l)6. Kong Christiek> forunder Jens Uarfod i Sedinge og lians segle Horn og 13 Aprili». 

Afkoiii, |iaa lM)rl)iiii af Tygc Tberkelscn, Kauiiik i Ilibc, Frilied og Frdsc soin andre Iliddere 

og Svcndc i Daiiinark ined Skjold og lljelin lil evig Tid. — /« cnslro Ha/fnicn-fi , (Jvasi- 

iiiodogeniti. 

llaiiske Samliiiger I. ll!l. 

"5967. Koug CiiRiSTiERN stadfa!ster Slailcn liiiincns IVivilegier. In caxtro nostro 23. ApriiU. 

Ila/fncn.ii, die s. Georgii martiris. (Plallydsk.i 

Cassel, Samml. ungedr. Urkuiiden S. 32 34. Diplumatar. Norveg. V. ,'>72— 73. 

3938. Urkundensamml. d. sclilesw.-hulst.-lauenb. Gesellscti. IV. 432 mid Datumbelegiiel^cn! in >\. Maji 
cru.^itinii domioice (^antate. 

'5968. IhHTWUK Khi»iedike, Iliddcr og Hovcdsmand paa Akershus, giver sin •: Mnji. 
Tjencr Ilakon !'a'dcrson Ldsattelsi? iiicd at afla-gge !U'guskab til eii Maaned efler, al 
llr. Hartwick er kommen tilbage fra Kongeus Ilejse, ug tillader hain at opholde sig frit 74'2 KoNo CiimsTiKiiN ukn Forstk. 

H.V> 

overalt tin<Unf;('ii i Skidlit' Sy.HHrl , iiaar liaii ikkc iiiultTskydiT ilc liaiii liitnirili' l'i'ii;.'r. 
Asluif, riTia tiTcia prox. \n>-<\ ri-^iliiin jiiiiriiciuiiis saiirlc C.riicis. 
IM|ilomatar .Nurvrg. V ;>H. 

U Majl 3939. A'll''r, Eflerr. SDg. Rlbc Vlli. 89. 

11 M.iii '.'>9G9. Okdeksnestehen i Liki.am) crklaTiT sif; Itcrcdl 11! al skallV lliijtiicstcrcii 

IVtiK»' lil at bcvu'(.'c Koiijicii al Maniiiark lil al ydc Ordcncii lljajlp iiiiod dct prcussiskc 

Kiirliiiiul — lliija, aiti .ilicnd \or lliiiitiiuiralirt. (Tydsk.) 

Udt I Naplersky, Inilev corporls tiltt.-diplom. Litunia;, Eatoiiki', Curoniu: II. 23. 

15 Maji. "o^Tti. Ovcrcnskoinst niillcm Koiif; (^hristikkn oj; IUnsest miehise oiii , at bc(j;gc 

skullc scndc dcrcs Scndctind til llr. Olar Axolson |!| o^ Kongcn dcsndcii bcralc liani at 

Itlbn^cgivc alt rHVct Gods. — Flensbon/, Cbristi Uiniinclfarts Oaff. (IMallydsk.) 

Dansk Udt. i lldsslir. Nor III, 3. S. 52-53. 

I' >ii)t '.Wl. Konf: (■.iiristier.> kiindfrjnr, at llcrtut; AdoH al Sicsvi!: sanil Kispcn al 

l.iiliK-k liavc inu'glcl Frcd imclbtni liani oa StiL-dcrnc Lfibcck, llostock, Stralsiind og 
Wisinar. — FlcTisbury, Freda},' cltcr lliinmeliarl. 
Udl. i Tidsskr. Nor III. 3. S. 53. 
17 Majl. 31)40. l)i|'lomaIar. Nurveg. VII 450. D.nnsk Udt i Tidsskr. Nor III, 3. S. .^>3 (med det fejlagtigu 

Uatiim: 17. April . 

17 M.1J1 *.o'j7i^( — ;{941). Dumm reites ill: ain sonnaiicndc. ncficst na vnscs IUtcii bciiiiiicluard f,'adc. 

DiiilomaUr. Norveg. VII. 448—511. Dansk Udt. i Tidsskr Nor 111, 3. S. ^iS—^A (mid drl 
fcjlaxlii.'e Dntiim: 17. Apill) 

1? M.iH '5973. Kong CiiKiSTiERn staiiraslcr allc Sla^dcriic Liibcrks, lloslocks, Wismars o{,' 

Stralstinds a-ldre Privilcgicr i Danniark. - Flen.sbun/, Lordag cltcr lliinineirr. (Plattydsk.) 
Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 53. 
1» Mai 3941 sn '5972. 

•i,"). Haji '5974. .M*Rm*ART TIDIKKESSON saelgcr lil llans Ibinssoii, bocudc i Kjogc, cii 

(Irund vcd Fiskclorvct i S. Nikolaj Sogn i Kjnbciibuvn. — //"//«, dic s. Vrbani papc. 
.Mclscii, KJiiteiihaMi.< Diplumat.iriiim I 18!)— 90. 
•'' J"i'l' "597.5. Oplcgiiclsc at' IVA.vDti i LCiiECK oni , al IJcriid .Mcycr liar lovcl at bcluli' 

Kngclbrccht Slrusz 200 Mark, bvis Kong Erik bliver Ilcrrc ovcr Sverij; igjcn. — Corporis 
C.hristi. (IMattydsk.) 

I'auli, Luliecklscbc Zastandc im Mittilaltcr II. ill 

1- '""'i ".oUTb. Erik AxEi.sEN (Tlioll), Kiddcr, lilskrivcr sin Svogcr (Grcger Maltisson Lilje) 

un«aacndc dcniics rorcslaacmb' Itivliup. - i\i/(lio]»iiif/, s. Kskiis dagli. (Svcnsk.) 

P V. Mullir, llidrai! tlii llMilandg Ilisloria I. .32.')-2G. 

••' J"n'i '5977. hronninf; Hohothea undcrrctlcr Fru Cnrwcl, llr. Eric Melsens Enkc, om 

al liiiii bar inlrcltcl ImmiiIcs .'Krcnde lios Kongen. — Hebinijburijh, feria sexla posl oclauas 

corporis Cbrisli. 

Langelick, Jubeitale ovcr Christlan 1 S. 33— 34 (licr uden D.itum Dnnskc Magailn 
3 Ha:kke 111 301- 302 

'■^' J""" '5978 Konf; Kari. af Svcrig oploidrcr Hiskop Siggc af Strengna-s til burlifrst 

niiilig at ndrustc sinc Folk lil llndsa-tning for harn, da Kong Cliristicrn er faldcn ind i 
lUpet. C.nslri, noslri) Ititiijstiidnhuln), dic bcatoriim I'clri cl Pauli apostoloruni, tidcn Aar. 

(Svcnsk.) 
.st>irp, Bldrag tlll Skandinavicns historh III 81-82 (om Aaret se sstds. S. lAXXVI). KoNG Christiern i)EN Forste. 743 1455. 

3047. WeidcoliaKen, i)e rebiis puMlcls hanscatlcii II. 3.%— fiti. 1. Julii 

'59711. CiiKi.sTiER.N, Daiiiiiiiiks, Norfjt.s (!lc. Uon^M!, Vdi;cT htikamii of.' kii|iilli i i 1 Julii 
TrondlijiMii iiicd all durcs (iods, Laiidliocr og Tjeneslcfolk i sin \.irii /" rn^^ir', iin^in, 

Klintzborfj^ iii prohislo visilalioni.s MariiE virf,'iuis. 

Scbiinlng, BcskrheUe over Doinkirlien i Thrundlijem, Anh S. 7U— 8<l. 

*5980. llfrluj; Adoi.i' af SU-svig sladl.rslcr Volrad (ii; llarticii voii Kockwolds 1 Juiii. 
Salf; af Laiidsbycii llolw(slor[i i llalkouw Sogn i Liibcck Slill lil lliiiriik Scliildkiicclil, 
linrficr i Lfibcck. — Ainmc avende unst^r lcven Frouwen visilalionis. llMallydsk.) 

Zellschi f. .Schleswl^-Holslrln-Laumb Geseh iV. 2<J0-'J2 

*5981. CiiRisTiERN, llaniiiarks, Norgcs ctc. Kongc, Iritaficr Kaiiiiikcrne i rrondlijcrii '2 Julii 
liir al kuiigelig Skal , Tynge ug Ketliglicd al deii (jaard, soiu liggcr lil dcrcs Kaiiiiikcduiii 
cllcr Kirkc. — Iv cnslru noxtro lilhilzhoryh, die visitationis Mariae virginis. 
ScliOnlng, Beskrivelsf over llomkirken i Thriindhjem. Anh. S. 80 — 81. 

*5982. CnRisTiERN, Danmarks, iNorgcs elc. Konge, udstedcr IVivilcgicr for IJycn J Juin 
Marslrand. — lilslwrt/ slol^ die visitacioiiis iMarie. 
Diplomatar. Norveg. V. ,^)74-7t). 

*5983. GouEKE BoKMESTKR iiicddejcr Haadel i Lfibeck om Ldfaldcl af de paa Klfs- 7 Jnlii 
borg f(irl(? rndcrliaiidlingcr mcd Kong Christiorn, soni ogsaa liar forkyiidt en nlmindelig 
Landefrcd. — Eluilzbonj, Mand. elter visitat. Marise. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i I Idsskr. .Nor III, 3. S. 54—55. 

*5984. Thingsvidnc, a-skct af Albrcdde Skiell, at dcn Oltint; Jord i Swndby i Mors, 8 v. If. Julii 
soin kaldes llascs J.ord, tilhiirlc Hasi^ og efter ham hans Arving , Skiell, hvilkcu Jord 
i Fnlge en opla-st skriftlig Krklscring af Throwels Nieissen , llroder i Mariagcr, i 36 Aar 
havde vserct laant dcnne af de to ujevntc. — Nurliarels iliingli i Morsw, Ihen tijsdagh naest 
for sancle Margaretc dagh. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nlelseo S. 40—41. 

'59S5|=3874l. Uansk Udt. I Tldsskr NHr III, 3 S. 54 med det rette Aarstal 9. Julii 

3950. Falck, Stantsrcchtl. Urk. der Hcrzoiith. Schlesw u Hnjst. S. 17—18 AnUslcsvigholst. 21. Jniii 
Fragm. VII 82 84 Om Brcvels beseglere sc Barner, Fam. Roseiikranlzs Hisl. I 14t') 

*5986. Kong Christiern befaler alle dem, som have Hus eller Jord i Kjtibcniiavn, 3 .^eptbr 
al tilhjulpc at planke, broe og faslgjere» Staden. — Caslro Hafnensi, feria 4. post 1'eslum 
h. Lgidii ahbat. 

Lassen, KJebeiihavns Bi-rsstnings llist S. 89. Both, KJebenhavn S. 11. 0. Melsen, 
Kjiibenhavns Diplomatarium I. UK) -91. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Illges Kren. S. SiK) 
(Kvarludg. V 44). 

*5987. Ilertng Anoi.F af Slesvig giver Sladen Hadcrslrv forskjelligc rriviii^gier. — < s.pibr. 
Anic avcnde unser lcvenn Froiiwcn nativitatis. (Plallydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gosellsch. IV. 2G— 27 

*5988. Herlug Aiioi.f af Slesvig stadfa-ster Clawes van Aleveldes Forlening til < Sepihr 
Andres Suniieckessen af MHllen i Lecke i Ker Herred mod cn aarlig Afgifl af 6 ,Mark lybsk 
til Liitken Tunder Slot — Amc avende iinscr lcven Vrouwcn nativitatis. iPlattydsk.j 

Sle.-ivigskc Provlnsial-EflcrretDinger ill. 2il4 Urkundcnsammi d. selilesw.-hoUt.-Iaucnb. 

Ge«i-Il8cb IV. laO— 36. 744 KONU ChRISTIBRN DEN FdRSTE. i4:k). 

7 Sopd.r H M|iitir •J9 S.plbi ;«) s.pll.r 7 Oclnl.r 11 Octolir. 
13 Octnbr la Orlol.r 31. Octi.l.r 7 No»br ■;V.tsy. lltTluK Adoi.f af Sh-svif; lilsl;iiir IN-lcr Krickessi-n den .irvflim! Ui-siddelse 
.if iii Itoiidiuu.-ird pa.n llcrdrsninrke i |tuldur|i|K' Suj^n inud t>ii aiirJig ATgirt al' 3 Mark 
Ivlisk til l.iilki'ii ruiidiT Slul. — Anie avciidc unscr levi-n rruuwen nativiljilis. (1'latlydsk | 
Urkuiideiisnmml d. arhlesw.-boUt.-luueDb. Gesellgch. IV. 3G1I. 

■.'i5)iM). Koiif; ('iiRisTieK^ sladfiester Kjobcnliavns 1'rivilegier. -- In rnxlro rwslro 
lliitfnfnsi. dic cxaltariuuis s;inctc (Iriicis. 

O. Mrlscn, kjubcnhavns Diplomatarium I. 191—92. 

'o'.)!)!. t)i.iiEKMKnDE>E KOR nEN TviisKE Uanse I Ueri.en licnvisc Ra.idct i Lubeck 

til dcts Sciidcbiid (ludckc Kuriiicstcrs Ucrctuing uin l-'urliandliuf;crnc mcd Kung <>liristicrn 

of,' bede oni dcls llrcv fur dcni til Kongcn fur al furtiiudrc vidcrc Skadc , lluv og Over- 

vold. Micli;i.li->. (Pl.iUydsk.) 

Ili|.liiiii.-iiar Norvcg III. (M)3. Dansk lldt. I Tidsgkr Nnr III. 3. S. 5.''i— 5(; 

*5yi)2. Fki Ei.iJSE iEsKii.SDATTER klagcr tii llaadcl i Liibcck over, al Kjobina;ndeue 
|iaa llryggen i llcrgcn trods det af Kongcn under lians sidslc Opiiolil i dcniie Hy msglede 
Korlig havc dnibt hcndes M;ind (llr. Olaf Niclson), iliskup lurlcf, llr. I';cthcr Nidsun, 
hcndcs Siiu Mcls Olafsun og (lcrc godc Ma-nd , og bcdi'r Kaadcl om llja-lp til al faa sil 
rnvede Gods lilbage samt luvlig llod for Drabcl. — Bergis, ipso die b. Icronimi confessoris, 

iiden Aar. 

Dlplomatar. Norveg. III. ti03 <>0.'>. Orig. har den raaskrifl, at den er modtagel 
16. Marts 14%. Udt. I Tids^^kr. Nor III, 3 S. .%. 

'.'inO.S. Kong CiiRisTrERri tilstaar vcd Scndebud fra dcn liflaudskc Ordcnsmestcr, 
llr. .luhan v.in Mengcdc , kuldct Osthon', .it have modt.igct lUOU Mark lodigt Snlv som 
Afdrag paa de 60,000 ungarskc Gylden , som den preussiskc Orden luar tilsagt ham som 
('•jcngj.Tld for hans Luftc om ut hja-lpe dcu mod dcl prciissiskc Torbund. — Vppe vnmeme 
slolc hopenliauen, :in scnte Hirgittcn dagc. (Plattydsk.) 

.'«tyflre, Blilrag till Skandinavieiig historia III. 82 84 Udt i Napiersky, Indrt corporig 

higt.-dipiom. Livonla;, Estoniai, Ciironix II. 295. 

'h994( = S[m). For 1405 Ixi 14.55. 

■51)9.0. DEn TYDSKE Orde.^s Unj.«iESTER forsikrer Olaf Axclsson, at Lifla-ndcrne ikkc 
tilfore dc Danske Proviant, og beder ham forhindrc rillnrscl fr;i Sverig til Danzig. — 
lUnrimhurf/, am mont.ig vnr (i;illi. (Tydsk.) 

Udt. i N.npieisk). In.lex i'iir|ioris hi.it. -liiploni. Livoiiia', F.atonis, Curonis 11 24. 

■.5<J9(). ni>Ririi Leiimeke, llurger i Lfibcrk , Sielgcr Jnhan Oxe, MfivedsmaDd paa 
Krogcn, ;il dcn Arv og Gjaeld , som er tilfaldcn liam p.na hans llnslrn Annckcs \ egne 
cflcr llinrich Sircuhcrgh, llorgcr i llelsingnr. — lln/fn., fcria sccimihi ;iiilc fcsluni t.alixli pape. 
Aarsberetn. fra Grhelmearch. III, Till. S. 9. 

■.5997. Ai.RRETii Skieei. af rreslelT skjoder til Dueholm Kluslcr i Mors en Gaard 
i Swndby Sogn i Mors, soiii k;ililcs llascs Jord. Vigilia omniiim Sanclorum. 

Duchoima DiplninBlarium. udg. af Nleigen 8. 41. 
■:')90H. Wii.FF VAN DER Wisni, MHvedsm.iud paa MadiTslev, giver paa llans Pogwischs 
Ncgnc Kvittcring for 222 rhinskc Gyldcn, hvorfor llr. Ivggcrt Frillc, MHVcdm;ind paa Minds- 
gavl, var gaact i llorgcn for Kong ('.liristiiTn, ul' .^inii li;iii iiii li;ir lict;ill. — Proxiiiia scxta 
fcria ante festum b. Marlini cpisc. 

Jahrbiichri f d Landcsk. d. ilcrzouth. Scblcsw., liolgl. u. Lauonb. iX. .500 KoNG Christiern den Forste. 745 1455. 
"5999. IIans Poiiwisrn, llfivedsmand paa Borgen i Kiel, mipfrier paa Befalinp af 21. Novbr. 
siii llfrri' llirlui,' Adolf al Sle.svifi nl Forlif; mellem Ilr. C.onradus Cordes, Archidiaeon i 
Slesviii Domkirke, .sanit hans Saster Ghese og llaadel i Kiel anpaaende Fiskrriet i 
Trundensee. — Tlio tlein hi/le, am avende ('.ecilie virginis. (IMatlydsk.) 

Jalirbucher f. d Laadesk. d. Merzogtb. Schleaw., HoUt u. Laui-nb. IX. .501—502. 

'6CH1O. Skifle mellem Otte NiEi.sflN, Timme Niei.sb.n, Sivr.i;! Niei.shn og Lodik.ii 24 Novbr. 
NiEi.80r«, Uiddere, paa deres egne og dere.s Broder Scliarssows Vegne efter deres Sostcr 
Fru Susanne. — ,\or{/ord i Ralum i Hijlluw hrprel, sancte Katerinc afflen 
liurner, Fain Ro8enkrantz'8 Hl8t. I, Uiplom. S. 89—90. 

'6001. Kong Chkistiern forkner lir. Otle Nielson, Kidder, med Bro Ilospilal ved 8. Decbr. 
Gryndo paa Livslid. — Caslro no.slro Hel.sinyburgh, die concepcionis b. iMarie virg. 
Brudstykk. I Barner, Fam. Ro8enkrantz'8 Hist. I, Diplom. S. 91. 

*60O2. Inslrumenlum notarialc, qiiod Wratislaus Pomeranie du.\ Wilkinum Tliome 1.5. Derbr. 
et Joliannem Itoring procuratores ad episcopum Brandetnirgensem constituit. Inter testes 
nominatur: Otto, abbas tliddensis monasterii, Iloskildensis diocesis. — /n domo consu- 
Ittlu.s opidi Gri.ipwalden.si, die lune quintadecima mensis Decembris. 
Kosegarten, Gescliichte d. Universitat Greifswalde II. 6—7. 3954 se '5958. 

"6003. Optegnelse oin Hverving af 5 Lejesoldater i Slesvig By. 
Sach, Gesch. d Stadt Scliieswlg S. IGl. (Plattydsk. *6004. Kong Karl af Sverigs Fuldmagl lil at tage nogle Ejendomme i Wirland i 
Besiddelse, soni han med Ordensniestereii Finkes Samtykke liar kjnbl af Kapitlet i Ribe. 
Svensk Vdl i tydsk Overs. I Schirren, Verzeicbniss livland. Gescbicbtsquelien S. 142. 

C. 1455. c- 14.05. 

*600.o. Protcstatio rujiisdain n.KRin I!eri;ensis, se niinquaiu per se seu per 
quemquam alium falsas litleras sub nomine domiiii Oiaiii iiiiiilis, ciipiliinei ciiri;e ri'g;ilis 
Bergensis, ad regem scripsisse. — Sine anno. 
Diplomatar. Norveg. II. 607—609. 

1455—1465. 14.55-146.0. 

'6006. Statita sv^onAi.iA ECtLESU BiPENSis. — Sine anno. 

Tcrpager, Chroiiicou ecciesiae Rlpensis S. 34—31). Scri|>lor. rcr. Danicar. VII. 200. 1456. 14.56. *60O7. Briidrene Blasiis, Johax og SwEtin llwvnKor tilhide llr. Tymme Nielsnn, 7. Jannar 
Ridder, af Sleiisli;illy al indlnse fra llr. Per Skram deres mndrene CnMl.-i og heholde del 
som et brugellgl l';int. — Feria i|uarl;i infra oetavam Kpyphanie. 
Itariicr, Fain. Roseiikrantzs llist. I. IHplom. S. 92. 

Regest. Dan. II Ser I. 94 74r> KONU (^tllUSTlCKN UEN KuKSTE. 14!)«. 
la Jinuar '♦iCXW. Tiislnini-nt, u(l«l(!dt af Nicolaiis Pbtbi (r.ylfienstj^^rnc til Aiijjiiard), Riddcr. — 

T>>»pniicdnw iiilir. 

Uantke Magailn 3 Rakkc. III 2^18-3111 Krusch, Gamle Eierr af llre{;e(i(Ted .S. .'>Ui— 4.i. 
Kii Rpttrlse sstds S. V2. 

ai Januar 'MOit. KrklnTini; iif Uinrik Lakge, forlicnvarcnde Horficmcslcr i Lfincburf;, hvori 

han oinlalcr, at Kaadct dcrstcds paa ForbHii af ElcrtUj,' Adolf af Slcsvifi hiir tilfiivcl hiwii 
hans Forscclser. — Am avcndc suiilc Pawels dcr bckcrinpc. irialtydsk.) 

Lelbnlti. Scrlptor. Brunsvicens. III. 2iJ3— .')4 
3 Kebr. '6010. Fredrik Vori)ENB1ER(.ii i Eghcdff, Riddcr, .skjiidcr lll Uiddcr Miclicl Kwt i 

Wclby en (laard i l\aL<olsla' i Thcrslii.sc .So;,'ii i Mcrlnsc, Hcrrc(l mod al faa hans Ejcndoiii 
i Dalby vcd Kjnpc i llanisn Herred , han.« Gaard i Kjnbonhavn o;; cn Affjift af cn Gaard i 
Oppic Syndby. — •'>•//»;/. *!'*" b. Hlasii episc. mart. 

0. Melsen, KJabenhuvng Dlpldmatiirluin II. 103. 
13. MarUL 3959. Dlplomatar. Norveg. III. 005-607. Uansk Udt. i Tidsskr Nor lil, 3. .s. .'16. 

12 Martll. *6011. Olifi Swenssen , Hymand i Ribc, tilstaar at havc inodtafict af llr. Nicls 

Esgissen, Uannik i Uibc oj: Forsiander i S. Nicolai Gilde, som kaldcs i.I\iha-linj!; Gildu'», 
4 rhinske Gylden o^; 3 Mark lybsk , hvorfor hiui til Gildet sslger 10 Skillings Rentc i sit 
Uus i (Jrnnesgadir. — llie b. Gregorii pape. 

P Teri.iii!.'r, Rlp. Clmbr. ^. 438-39. 
U MartiL '6012. Christiernus tcx, in causa foederum inter se el Karolum Vllum, regem Fran- 

corum, tractandorum, Warneruni Parspcra inilitcm cl Danielcni Kcpkcn .sccrctariiini suiim 
ambassiatores constituil iisque plcnani tractandi el concludendi polcRtatcm concedil. — 
In opido liosloccensi, decimaquarta die Marcii. 

Knudsen, Dlplumatar. ChrUtierni primi S. 68. 

15 Martii. "6013. Kaholls Vllus, rux Francoruni, ex hortatu Fridcrici, comitis palatini Ulieni, 

Kicardum episcopum Cunstanciensem, Johannem de Hangest militem dominum dc Gcnly 
et magi.^triim Johannem regis secrctariuni oratorcs cl procuratnrcs constittiit eisquc plcnam 
polcstateni cum oratoribus Christierni regis Danice de confoederationi^ et amicitia Iractandi 
concedit. — /n opido de Ca.stelari, die decimaquinta mensis Marcii anno 1455. 

Knudscn. Diplumatar Chrlslierni primi S. (36—68 Om Aarct jvfr Anm. sstrts 

25-29 Marill. *6014. IIartich Pogwisch Hartigsson, Va-bncr, Siclger til Ifiskop Nicolaus af Slesvig 

og Slesvig Stifl en Gaard i Landsbyen Ghclde i Brodersby Sogn for 125 Mark lybsk. — 
An den ver helligcn dagcn to Paschcn. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f d. Liuidesk. d llerzo^th. Schlesw., Holst. u Lauinb. I\. r>02— ri()3 
31. MartU. '6015. Vidnesbyrd om Gaarden Austrats ganilc Tjenercs lUlsagn om, hvorledes 

detle Gods af Fru Elzeby Oltesdalter var givet til hendes Swn Narwc cftcr hans Tilbage- 
komst fra Danniark , og al dct cftcr hans Dnd i Danmark tildomtes hans Bnrn nf Norges 
Kaad. — Austrnl, odhcnsdaghcii cptcr Pascha. (Norsk.) 

Dlplodiatar Norveg III. 606-609. 
1 ApnUs. myO sc 'tiOI?. 

3 Aprilis. '6016. IIartvich Krimmedkie, Hiddcr og Hovedsmand paa Aggershus, tilskjnder 

llaluard Amundson dcn Del af Skwmsrudh paa Reryt paa Hedemarken, som han har faaet 
al llalduanl Itinnmson i Tliegn og Fredkj«b. — Akcrshirs, sabato prox. posl festum re- 
.^urrcxcioiii.H Domini. 

DiplomnUr. Norveg I 612. KONO ChBISTIKKN 1>EN FuESTE. 747 

1466. 
"6017 (=3960). f"r 1 Aprlllg Iki i. Aprlli». 4- Aprlll». 

*6018. Kdiif.' Christiern loruinier Korrpfilz llonnow, Kidder, Skaltefrihfd ;if on >'■ Aprills. 
Ciiiiird i Prirstn, .«ioiii l<(inf.'ri) iiar siij.Tnltcl iiam. — /n cn.itro llnffnnisi, frria lcrcia prox. 
posl doniiniciiin Ouii.<iiniodo<;cnili. 

Knudscn, Diplumntar. Chrlstlernl prlml .s. til 

•GOlii Oi.AHs Gkimsson, Eicill Be.>;sason ok l' andrc Maiid vidne , al Oddr 6. Aprlll». 
Asmiindrson i,'jiv Torfc Arasoii, ;if Viiiibcn, |{cfalinf;sin;ind (iiirAsljiiril nordcn op vcslen paa 
ishiiiil, L'0 lliinilrcd Jord i l'orlciitsstau(liini i M\liliii)a'iar Uirltcsofrn for al liavc skalTel 
liain Kun^' Clirislicrns Lagmandsbrcv — Aa Sydruvi Avknini j Skafjnfirdc , |>ridiu dapen 
na'Sla eplir Pascba sika. (Isiandsk.) 

Safn III gogu Islaiidg II. 17t> 

*6020 KoiiK (".HRisTiERN indsla'\ncr mcd 6 l(,'ers Varsci cnbvcr, som m;iatte havc 14 .\|.rilig. 
I^jciuioms- elicr 1'ante-rordrinf: paa no(rct ;if del llr. Torbern llilla-, Uidder, til Abruinstorp 
liliiDrcnde (Jods, neiiilif; Svanliolms 0;iard og Gods, til al modc mcd Mrev og ISevisning. — 
Itreiu/.slurp, dic sanctorum Tyburcii ct Valeriani martiruin. 
Aiinalor lor nord. Uldkynd. 18.\^ S 23. 

•6021. Landslbingsvidne, al Itiskop Olaf Daa i Uoskildc ved trc Maud af Koskilde 2i. Aprilis. 

Ixapilci iod frcmla-figc lo f,'amlc Itnficr, kaldcdc »Tra;boglicn" Of; ■>l'alta", ;if livilkc l'rem(,'ik, 

al Almslolltc oi; AlmstulTle .Molle bavdc svaret Laudgildc lii Kirkcn, og at veibyrdige 

L;iiirinds llcnricsson af .SkalTtclnuc vidncdc, at da li;in liavdc I'redzgardli af Hisp Jens 

AiKlcrsson, \;ir Almslolltc .Mollc ndchigt, og iian byggedc dcu oji paa ny og liorte aldrig, 

al dcr gjordes Ka?re pa;i dcu. Sywlandsfarcs landslhiny, then odbensdagb nest forc sancti 

(lcorgii dagli. 

Daiislie Samllnger 2 Raekke IV. 369-70. 

3963. 0. Melscn, KJebenhavns Dlploraatarium II. 1(13— 1<>4 25. Aprlli». 

3964. l'"ntopptdan, Annall. eccles. Dnn. II G13— 14. .\prlll 
•6022. ilo l'i. K>ii.Mi og lioiKWAKO AsKESON, Va-bncrc , og fi andre Ma'nd udstcdc 8 Maji. 

itrcv om et Forlig inellem llr. llartuig Krwmedig og Thonnod Arneson, hvorvcd hin frafaidt 
sin Tillaie tii dcnuc mod at crholdc Oods i Ramrfncs paa Vcstfold og i Gffrpa^na" Sogn i 
Skidlia'syssel. — A/icrslurs, logherdiiglicn iiicst clTter liclgctorsdag. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norveg. VIII. 391. 
3966. Leonard, Reruell des traitcs I. ,')(j— r)8. Kecueil des trailes ctr. (par Jarq Bernard -J', Maji. 
I i<36. Knudscn, Diplomatar. Christierni priml S. 62—6.'). Dansk Ovcrs. i llTllfcldt, 
Danm. Rigis Krnn. S. 8i;2— 64 (Kvariudg V 49— .531. her med Datum: 28 Augusti. 
Udt. 1 Wcstphalen, Monumenta II 748—49. 
*6023. Kridericus, comes paiatinus Hlieni, ad Karolum Vliuni, rcgcm Francorum, -'8 Maji. 
Iractalum foedcris inter cum el Gliristicrnum rcgem Diinia' se mediantc per amiiassatores 
iilriusque regis die 27. Maji pro.xime anleccdente factuin iniltit, petens, ut eundcm antc 
fcstuin beati Martini proximc futurum ratiOcet. — /n citnlale Coloniensi in oiria \Mrncn- 
l>tir<i nuncvpala, dic Veneris, vicesiinii octaua die mcnsis Maii. 
Knudsen, Oiplomalar Cbrlstierni primi S. 6;')— 69. 
•6024. Kong Chkistiern stadlu'stcr dcn ifevilling, Koiig Krik ii:i\de givet llr. Eggerl 3<> Maji 
rrille og iians llrodre paa 40 Marks og ringere Sager paa ait dcres Oods i Daumark. — 
In ca.tlni lln//'nfnsi. (lomiiiicii iiifra octaiias corporis (^.hristi. 
Knudsen, Uiplomatnr Cbrlstlerol pilml S. 70. 

94» 74H KONG Christikrn den Forste. 7 iiinll. 21. Juall. 
•£V Junll. ■J8 Junll .1. Julil. 19. Auguxi. 23. Augustl. 2f> Aognstl. 

31 ADgOHtl. *t)025. Hektei.ii H\i(.ssnEKE .«algpr incd Hertug Adolf al Slt^svig.s Samljkki' Lands- 
liMM Kfrkhorsl til ArnsliHk Kloster. — Des neKesten inandages na den uclitedagcn dcs 
liilligcn lyclianiincs miscs lcvcn llcrrcn. llMaltydsk.) 

Urkundcnanmml. d schlesw. -hoUt.-lnucnb (>e«clUch III. 1(12- lii.'i llcrluf; ,\dolfg 

Itokrxnelae af 20 Oktobr. istds. III 103. 

,S969. (>■ Mel«cn, KjDbeiihavns Di|ilomntarlum II. 104—105. 

*t»<i2(). (Iai.istis 1IIIu« papa onincs libcrtatcs ct immunitatcs, capitulo ccclcsia' bcala' 
.MariM' lladerslciicnsis a pra'dcces.«oribiis suis ct a rcgibus ct priucipibiis conccssas, con- 
llrniat. — Hume, apvd sanclum Pelrum, nono kl. Julii. 

Aartlieretn fra Gehelmearcb. II, Tlllteg S 8-2—33. 

'6(127. Symes Si'e.>dh, Na'bncr, i (^uistgardli i lljcrm llerred skjudcr lil Duiliolm 
klostcr i Mors en Gaard i Tbydzo, som bans \lodcr bar tilskJHdut bam paa Lundstbing, 
og soin lilforn bar v»rct lovlif; lovbudl paa Nerrc Herrcds 'riiiiif; i Mors. — Vigilia 
apostolurum 1'ctri ct Paiili. 

Duoholms Dlplomatarlum, udg. af Melsen S. 34—3."). 

■()02S. Kong Christiern stadftester de Privilegier, som Kongernc Erik og Cbrislollcr 
bavc gi\cl Kjdbstadcn llclsingflr, og forundcr dcn iioglc nyc. — /n cnslro llnffnrn-ii ^ cra- 
stino visilacionis b. Maric virg. 

Aarsberetn. fra Gehelmeiirrh. III, Tllla:g S. 9—10. 

Knuilsen, Diplooiatar. Cbristierni primi S. 70- 72. 

itrudsl. 1 Hvlireidt, itanm. Rige» Kren S. 875 (Kvartudg. V 7!t) 

Wartzi.aff den jEldke og OEs Y.ncke, llcrtugcr af Pommern, tilstaa, at dc 
vcd Kong Cbristlerns og Dronning Uorotheas MiPgling have indguael Furlig mcd lliskop 
Olaf i Hoskildc i dcii langvarigc Slrid om (i.-iardcii og Oodsct Slreygc paa llygcn, saalcdcs 
at dc stra.\ ovcrgivc Godsct til Itispcn, livoriinod dcniic Iralalder Krstalniiig for dc 18 Aar, 
Hcrtugerne af fomraern have havt det i Hcsiddclse. — Vppe lUone lo Sleke, ame midwckcn 
na assumpcionis b. Marie virg. iPlattydsk.l 

Knudgen, Itiplumatar. Cfaristierni prlmi S. 7°2 — 73. Brudst. i i.isch, Url>. zur Gisch. d 

Gcscblechts liehr IV. 67. 

■G(.);3(). Koiif; CiiKisTiERPt bckra^ftcr cflcr Anmodning af llrrtiig Narlslaiis di'n /Ivldrc 
af Pommcrn Stadcii GrcilVwaldcs Fribcdcr i Danmark. — Slekcbor^ih i//) i/n.sm Lamle Mune, 
am donnerdagc na assumtionis .Maric. (Plattydsk.l 

Gesterding, Er.^te l''ortsetzung d. Ucltrages z. Goachichtc d. Stadl Grclfswald S. ,"i8- .">i) 
*6031. Kong Christierpis aabnc Urev, bvorvcd lian fritagcr llr. Otto Niclscn paa 
(iriind af Aldcrdom og •Krankhed* for al personlig Tjeneste og for al va^re Kongens Hol- 
niester. — Caslro nosiro Hnfnirnsi, vigilia b. IJartholomffi apost. 
Uarner, Fam. Hngenfcrantzs Hlst. I 147—48 
3974. Krndst. i Langcbeli, Julieltale over Cbrlstian I S. H8— 6;i. 

*t)032. Ol.BERMHtD OG MEMI.E KjOBMfMD VED llRYniiElN i ItERIiEN tilstaa , at (lc cftcr 

Kong Christierns Itcfaling i Narv*rclsc af Biskop Siwordb i Slavangcr og Provsl AIIT i 
Itergen havde udlevcrcl til Fru Elitzc, Hr. OlalT Niclssniis Kftcrlcverske, 4 Kisler med (luld, 
Selv, KlcDodier og Pengc, mcn at dc igjcn bavdc modlagct dcm af bcndc til tro Ha<in<l i 
For^aring. — lirryen, oclaiio (sic) b. Itartolomi-i apost. 

Knudsen, Diplnmatar. Christiernl priml S. 73 — 7.'i. Diplomatar. Norveg. VI. TiSl — 82. &'. Julll. 


3971. 


31. Julii. 


3972. 


. ADgusll 


•6029. KONG CUKISTIERN UEN FoitSTE. 749 Vor rriic Kirkc i 
S. Nikolaj Sogn i *6033. Broder M*ttes, Prior, og Kosvbmtet af Sortebrodreordenen i IIoi.bf.k, 
kvilterc nroniiinf.' l>orotli(;i tor Modlaficlscn af liK) Mark iyli.<«k , cn K.ilk m. m. saml en 
(iaard i Ilolba'k, livorlor dc i^kullc lioldc cn daKlig Mcssc — (l)cn 7. September.) 
Udt. I Friis. Bidrag tll HolbEeks Hlstorie S. .M. 

"6034. IlcrtUK Aooi.K af Slesvig tilstaar Wedc^-c Platc, IJorKenicslcr i Flcnshor^, 
og hans Ilustru 20 Mark lybsk aarlig af Staden Flcnsborjis At;;ill lil IIerlu|L'cn. — 1'leiis- 
hurcfi, ainc dagc dcr liil^-eii iiicrtclcr suiitc Mauricij \ndc siner sclscliop|)c {Plallydsk.) 

Scjdclln, Oi|iiomalarlum Kicnsborgease I. otj^— G3. Urkundcn.<ammi d. Bihle^w.-holst.- 

iaiienb. Gesillgch. IV. 4U.')— 4(Mi. 

*6035. Kahoi.1 Vllml, regis Francorum, ratificatio trai talus foederis cuni Clirislierno, 
rcge Dania;, pcr ainbassiatores utriusqiie die 27. Maji anni ejusdem facti (cfr. nr. 3966). — 
■{piiit Caslellariuiii, dic viccsiuia scplinia iiicnsis Scplcmbris. 
Kiiudseii, Dlplomalar. Chrisilerni priml S. 62- Gi). 

3976. Knudsen, Dlplomatar. ChrlstUrni primi S. 75—76. Ldt i Hvitfeldt Daim. Rigcs Kieii. 
S. 8t;'>-G(5 (Kvartudg. V. .56 57). 

■6036. Pkr IIansson i Brandclof siclger lii Nikarcrnc ved 
Kjnbciiliavn en Gaard i dct lille Slrade, soni lnber til Strauden, i 
l\jol'iiiliavn. — Ha/ftiis, sabbato prox. post festum s. Micliaelis. 

0. Nlelsen, KjebenhaTiis iiipiomatarium 1. 192—93 og II. 105. 

'6037. Bernt PiNiG fraraadcr Marliu Koggc i Danzig at sende sine Skibe i Sften, 

da Koiigcn af Daiimark liar udriislct cn stor Flaadc til den tydske Ordens lljalp; dog 

kan liaii uiidgaa Faren, hvis liaii skalTer sig Lejdebrcv fra llcrrcn af (jlcichcii. — hoiiii/s- 

berij, (5. Octbr.). (Tydsk.) 

Udt. i Scriptorcs rer. Piugsicarum IV. 532, Anm. 1. 

■6038 ( = 3979). Pot 30 Kovbr. Iss 30 Octobr. 

3977. Brudst i Langebek, Jubeltale over Chrislian i S. 6!l-70. 
*6039 se •5540. 

3979 se '6038. 

*6040. Ilcrtug Adoi.f af Slesvigs Forbud mod Ldforsel af Korii, rcttrt til liaadct 

i Kicl — Kcndcsborg^ ain frydagiie na S. Andres daglic. (Plattydsk.) 

Neuus staatsburg. Mag. Vli. 110 11. 

3980. '■'or Pontoppidan , Ann. eciles. iian. II. 2l(> lics II. 616. Urndsl paa Dan.<k i Hclvcg. 

Iicn ilanskr Kirkes iilst. III Keform. II. 367—68 Urudst. i Kcutcrdahi, Svcnska kyrkuns 

hisl. 111, 1 S. 2110, Anm. .1. 

*(1041. NiELS AsDERSEN af Pugdal tilskjodcr .Mariagcr Klosler cii (iaard o;: 'iofl 1456. 
7. Seplbr. 22. Seplbr. 27. Seplbr 

Aiitc 29. SepU 
2. Octobr. 

5. Oilobr. 30. Octolir 
31 Octiibr. 
11. .Novbr. 
30 Novbr. 
3. D.cbr 

14 Difbr i Kolding. Udl. I J J. Fvhii, Eflerr. om Kohllng S. 11. 1456? 

*6042. IlerUig Adoi.f af Slcsvig lilslaar llr Siverdl Bramnicr, Kirkchcrre i Kyder- 
stedc, soiii liar solgl liain llalvdclcn af Landsbycii l!r;iiiinier i Norlorppc Sogn, i Anlidning 
heraf 10 Mark lybsk aarli^' af roldcii i Bciid.xborg. - l dcn Aar. ^PIallydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw -holst.-lauenb Geseilsch IV. 406—407. 1456? 760 KoNO CURJSTIERN UEN l''»)llSTE. H'^7. 1457. 

ti iaii"»r *()04.'<. Kiiii^ r.HKiSTiEK^s Krif.'siTklariii(; iiiod Koiif.' Kii.<iniir af Polcii og <lc 

Sla-diT i 1'nTissi'ii, diT Imvr uiuliTkaslrt si^; liarii — hiDliniJui/fn, C. Jaiuiarii. 

Udl. paa Dansk I Hvitfcldt. Daniii. Rl|.eii Kron. 8. >>r,9 IKv.nrludf. V. 6.'>— (j6). .Smlgn. 
.StylTe, tildrag llll Sknndlnavlins blstorla III. S CXIII. Anni 2. hTor Aaret anglvea som 14^)6. 

l'"»i *l)(H4. Koii(i ('iiRiSTiERin meddeltT Kong Kasimir u( ('oien, hvorfor lian liar beslag- 

i; Jniiuiir. I , I 1. • ,. , £,, ., 

lanl df Dauiifters dods oj; Skine. 

Uilt. I Hvltfeldt, Danm. Rlges Kron. S 8(i9-70 (Kvartudg V. 66—67) 

7 Januar. ■1)045. Wui.KF voN DBR WiscH mageskifler lil Kapitlit i lladerslev sit Gods i Oerbiiy 

og llierlli luod (iods i Slendwilt. — Huder.scJi/fben, ani tage Canuli. (l^ialtydsk.) 

Udt i Aarsbtretn fia GihclmeaFCh. II. Tllla;u S. 72 (hans Skjedc lil Kapillet paa dillc 
Gods af 11. Jan. nsDstliummeiKlc iniUales «slds). 

U Jniiunr *6li4l). JoHAnriEs Fethi , vicurius per|K'luus nccnoii verus possessor altaris sanclir 

Mar^arele ecclesia' IlalTnensis, recognoscil, se ex consensu anledicta; ecclesiae Laurencio 

ci\i ll.itViiensi iiuaiiijani ctiriam antedicto altari piTtinfntcin iii piatca (iicla 'rhyciskemaiina-- 
gada- sitain (conductive diinisisse). — JJa/fnis, leria sexia post oclauas Epipliauie. 
Melsen, KJobpnbavns liiplomatnrium II. 105—106 (Fragmeni). 

24 Jaiuiar *6047. Ilcrtufi Atioi.i af Slcsvit; sjci^icr Lundsbyen Neltelsee til Kloslret i Prelz. — 

Am avende conversionis sunle l'auli. (Piattydsk.) 

Mlrbelsen, Urkundensammlung I. 316—18. 

2.T Janunr. "6048. Karin Niei.sdatter af Itllxslnipp. Ilcnrik Krickssens Eftcrleverske , skjodcr 

til Diielioim Uloster i Mors cu (laard i \N eliierslntl lor en Gaard i Kaiiisiut:li, soiii licudes 
Shh Pcllier Hcnrickssen gav tii Klostret i sit Tcstaincnte; derfor skal Klostret liverl Aar 
gjerc lo Ucga-iiKclscr for lians Sjal. Kinlviilcre magcskiflcr liun (jaardcii Syot)orf;li 
i NVellierslolT til Klostrcl mod en Gaard i Niirlcem, dog kun for sin Levetid. — Ipso die 
conuersionis sancti Pauli. 

bncholms Diplomatarium, udg. af MeUen S. .''i5— 56. 

Fclir. *6(>4iM = 3930). WcriaulT nntaucr, at Brevel bor honrores ill 1457 Skaod. Lller. Selsk Skrift. 1819 S. 72. 

2 Kcbr 'eOoO. Ilr. Khich Ochesb^ (Tboll), llovedsmand paa Stcgc, erkjendtr. at Olof 

PiTsen ((iodov) i Svcnstrup paa Andcrs l'crsens Vcgne liar betalt liam 10 liidijic Mark soiii 
Kjnbesuni for et ilus i lliijliroslradc i Kjntienliavn. — Uie b. .Marie virg. purilicacionis. 
Nielsen, KJebenhavns lliplumntarlum I. 193. 

1» Febr. 'GO.il Petiier Scriwere, som sidder i l)ommer-Sa;de paa Sjasltandsfare Lands- 

lliing, kundgjtir, al Onsdagen efter conversionis sancli Pauli Dag (a: 26. Jan.) 1457 mndle 
Axet Lagesson, Uidder, af Grirsel paa Tliinpcl og sagdc, at Skaflclow var lians Panl, og 
at rjorlcndc Dag (lcrcllcr seiidle Lanrens llcnrickssdu cl scx Aar ganiuictl Laascbrcv, der 
lnd paa Skiifleliiw, livilket lian lod lo-sc paa Tliingct. — Dalnm aiino, dic el loco prajoslensis. 
II Mnticn, Den dtnske Panlirets Hlsi S. 450-51. KoNo Christiern den Forste. 751 1457. 
'6052. honn Kaki. .if Svprips Skrivclse til Kong Kasimir af Polcn, hvori han ln- 2 Mariii 
retliT, iivdrlcdcs Kon^' Cliristicrn af llanmark har fordrevcl ham fra Svcrij,', 0(! beder 
(iiii jtisland imod dcnne. — Danlzif/, die ('.inerum. 

llvUfcldl, Dnnm. Rixeg Krun S. 87U iKvartnd^ V. IJT— G»;. LLelydende .skrivelsci tll- 
srDdleg Kong Henrik VI af England og Herlugcii af Bur^und. 

'G053. Tiiin(,'svidne, icsket af Hr. Slyttici NieissHn , Hidder, al all Kontrens Gods 7 Mariii 
i Vestcr Assel.«, kaldet Hr. Skarinhergs Gods, havde {{iskop Oerl i V.rrge, oi; l*clhcr 
Niclssnn Itoiiuishc var hans Foged , o;; Creslcii IJorri! og llr. Lyderiik Kabell liavdc det 
efler dem, lnr Ilr. Styggi lik det til Len af Kong (;hrislolTer. — Sijiuierharil: tintjh 
i iHorssif, tlicii mandaj; forst i Fastc. 

Barncr, Fam Rosenkrantzs Hist. I, Dlplom. 8.92-03. 

'6054. Kong Christiern fritager IJorgerne i Kjobenhavn for, som hidlil, at ise Ifi Mariii. 
omkring Kjobenhavns Slot. — /» casiro iwstro Haffncnsi, profesto b. (>erlrndis virg. 
Udt. 1 H\itfeldt, Uai.m. Riges Kren. S »07 (Kvartudg. V 60) 

3989. Diplomalar. Norveg. VI. 583. 4. vel 

1.^ Aprlliii 
'6055. Kong Christiern annioder Raadd 1 Liibcck om at snrge for, at lians 6 Apriiis. 

Tjcncr Jurgien Snclle faar noget hani af Indbyggcre i Lubeck fr.itagct Kalmarlraad tilbage, 
som han har kjnbt af Kongcns Ldliggere , der atter have taget det paa hans Fjcndcrs 
Slromiiic, da dcl udfnrlcs fra Sverig. — Vp vnnseine «/o/e Kopenhagen, an dcmc midweken 
ne.gesl narli deme sondage Judica. (Plattydsk ) 

Stvlle, Itidrag tlll Skandinaviens historla III. 86. 

'6056. Kong Chkistiekn anmodcr Kaadct i Lubeck om at tillade dets Uorger 13 Aprilis. 
Ileync Holtzc Ldforslen af 100 Laester iNlel til hans Hrug, inden han drager til Sverig. — 
Vppe innseme slole hopeniuir/en, am midwekcn in dcr stillen weken na Palmen (Plattydsk.) 
StylTe, bidrag tlll Skandlnaviens hlstoria ill. 87. 

'6057. Kong Karl af Sverigs Skrivclse til Lubecks, Wismars, Rostocks og Stral- 13. Aprllis. 

sunds Raad, hvori lian forsvarcr sig imod de Beskyldninger angaaende lians Fremgangs- 

maadc mod Kong Erik og angaacndc hans epcn Rcgcring, som lians oprnrske Raader 

liavc udkastct iinod liain — Dauczih, an dcr middcwckcn in dcn liilgcn Paszke dagen. 

(Platlydsk.) 
StylTe, bidrag tlll Skandinaviens historia 111. 88—97. 

*6058. Kong Christiekn anmoder Liincburg oin at give Grev Liidvig af Helfenstein, 19. Aprili». 
der rejser lil ham, sikkert Lejdc — Hoschilde, Dienstag lo Paschen. (Plattydsk.i 

Urinlsl og lydsk Udt. I Uuellensammlung d. schlesw.-boUt -lau. nli. Gescllsch. II. 1. S. 12. 

'6059. Je.ns Tir.sse.n, Pra-st vkI Ostremiirie Kirke paa Hornholm, tilslaar at have 19. Aprili.-. 
mudtaget af Aage Nielssen en Gaard i naevnte Sogn, hvorfor han forpiigter sig og sine 
KHcrfolgere til at holdc en .Messe hvcr Loverdag i S. iMargrele Kapel i samme Sogn. — 
Thcn lysdagh na'Sl eflhcr Pasca dagh. 

Hubcrli, Aktst Ul Boniholms Hist. S. 21. 
'6060. llcrtug Adolf af Slesvig forlener Lutke Secstcdc, Amlmand i Rendsliorg, 2<\ Aprllls. 
Iians lluslru Ghcsc og deres Arvingcr mcd ct liorglcn i llcndsborg. — .Middewekcn in 
dcn Pascben. (Pl.illydsk.l 

ZeitBchr. f. Schleswip-Hnlgtcln-Laaenl) (>e*ch I. 92-93. Ilrknnd<'ii8.imml. d. .«chlesw.- 

hoUl.-laucnb. Gesellsch. IV. 342. 7 .')•,' KoNO rHRISTIERN UEN FeRSTE. 14.^7. 
•SA Aprtiis 'GCHU. KoHK K\Hi. af SverifC! aabnt; lircv, livori han udvikler (irundcne til sin 

llutjl fra Sveri(i. — Danlczick, nin lagc ricor/,'ij niartiris. (Tydsk.) 

Iladorpb, SweDskc Itlmkronlkor, ttll. S 2i>U— 219 (hvor ogsaa i STensk Overs.). 

24 \prili. 'tRH)2. Konj.' r.HRisTiKR>.s Ijcrdr noinbrov, hvorvcd lian tildduiiiicr Olifl' Daa, 

lliskup i Roskilde, .MmstolTtc MmIIc iiied Tillig(,'cndc. — Haffnis, ipso ilic Quasimodogcnili, 
Knudien, Ulplomatar. Chrlstieriil prlml S. 77. 

30 Apilll» 'tlOtJS Thingsvidnc, iidslcill af I'ktiieh ANuiiii.s.^HN, r(i.i.'cd paa Thr\ llcrrcds Thiiif,', 

oiii AfKJtTclscn af cn Tvisl iinclliiii rru ('.itilic af l)rolnin{;liotin oi,' r'ru Margrctc af 

Slanftgt'rop|i, llr. Aiiders Nielsens Enkc, angaaendc Skjellct mellcm DrotniDgeholms Sko\i 

og mcilcni Saancriip, Kraegcmc og Kuleropp Skovc. — Loverdagen n«st cflcr Qvasimodo- 

geiiiti Siinila!.'. 

ilrudstykk. og Udt. i Knudsen, Danniark I Mlddelalderen I. 78 — 79. 

] MaJI 3S}91. Udt' pos Uansk i Hvitreldl, llanm. Kigcs Krwn. .s. 87:') (Kvartudg. V. 80), 

3. Hnji '(11164. (^GB NiEi.ssBN, Vadiucr, tilstaar, at lian har opladct Karina' IVtthcrs Dattcr, 

Ji p Laiir.sscns Eftcrlcvcrskc, sin Gaaril Uogalundsgaanl i S. Laurentii Sogn i Horiiholm for 
cn Gaard i Yrwi» ved Landskrone i Skaane. — Die s. Crucis inuencionis. 
Huberti, Akut til Itornliolms Hist. S. 22. 

3. M^l. 't)06.n. Vidncsbyrd, at Ellingti Amuudson har solgt til llr. liarlwig Krummcdigc. 

Norges Drost, 11 Oresbol i uordre Gaarden i Uonesnes paa Rosae paa Ringarike. — Sltjlh 

garden j Oslo, helgc Kors dagh vm warcn. (Norsk.) 
Dlpiomatar. Norveg. III. 612-13. 

6. Majl. *6066. Brev fra en KjeetiANn i Lubbck til Kong Karl af Sverig; bl. a. siger ban. 

at han er i Unaade hos Kongen af Danmark og llertugcn af Holsten, hvorfor han ikkc 

kan vo\e sig til dcres Landc. — Lubck, tlcs vrydaglics na dcs hylgcn Cruces dage , also 

it gcvunilcn ward. (IMatlydsk.) 

Handl. ror. Skand. Hist XXXVI. 8-14. 

14 Majl. *tjO()7. ('t.AWS Pedhersson, Hymand i KjiduiihaNn, tilskjnder sin Svogcr, Ilr. Jcn^ 

Ascersson, I*ra;st, cn (jruiid vcstcti for S. I'ctcr,s Kirkcgaard og ostcn iiiPst llr. Jcpps 
Gaard. — Sabbato ante dominic. Cantate. I 

0. Melsen, KJebenhavns Dlplomatarlum III. 4. 

1.'). Maji. '(3068. Kong C.iiRiSTiERn forbydcr allc og cnhver og isa;r sinc Tjcncrc og dcm, 

dcr have hans Ucskjicrmclsisbrcv, og som hore undcr Kjfibcnhavns Rys Uctsomraadc, at 
skytlc dercs Sag andctslcdshcn. — /n caslro no.ilro Haffncnsi, doniinica qiiarta post Pascha. 

0. Nielsen, KjMbcnhavns Diplomatarlnm I. 1!)4. Udt i HvltMdt, Uanm. Riges Kron. 

S, 8lj7 iKvartudg V, (^il). 

24 Junil *6069. ()l.AF, lliskop i Aabo, Laginand, Klfrcsi, Adcl, KjnbstadniaEud og mcnit. 

Almuc i Aabo Hispcdnmnic, Stad og Lcn , lilincldc Rigcts Raad i Svcrig, al dc for silili 
havc modtiigct dcts (tpfordriiig til at mnde S. Ilans Aflen i Slockholm til Kongevalg, mcu 
crkliPrR 8ig villige til at folgc den llcslutning, som piia Mndel maalte blivc fattet, idet il. 
dog tilffljc. ai de helst villc havc Kong ('.hristiirn af Danmark og Norgc til Kongc; tilligr 
bcilc dc om llj.ilp motl l\i)ng Karl og haus Mcdlijiciperc , saint oni SladfiPstclse af dcres 
Privilcgier og Len, — Abo, vpa sancti Joliatinis baptistc dagh. (Svcnsk.) 

HTitfeldt, Daiim. Rlges Kren. S. 8 S (Kvartudg. V 62- <i4). Knudsen, Diplomatar. t:hrl- ' 
stli-rni (irlmi S 77—80 (ininblnd, .\)a Kiillnr llll Pinlands Mpdiltldshist i. .')0-61. KoNO tuRJSriEKN UEN FoKSTE. 753 '6()70. YwKH MwitfK al llagardh, ViBbner, sifilger cn Oaard i Twolloin 1 \\n Sopn 

I llcf.s llcrrid lil llr. AniJers Ferssen, Sogni'pra;st i Itodhwni. — Ipso die b. Margarulu 

virg. rl iiiarl. 

Uueholms Uiploiuatarium. udg. af MeUeo S. 45— b6. 

31199. Knudacii, UI|ilomaUir. ChrUlienil prliiil S. 8U. 

'ti071. Wuuji (Ihkistiekn forlinfr .-in liofmcsler llr. Kric (HlissHn med llals- o;; 
Uaand»- og al kongclig Ucl ovcr allc iians Ijencrc i Daiiinark. — (lasiru uos/ro llo/wrnsi, 
crastino diuisionis Apostoloruiii. 

Brudtt. i Baroer, Kam. HuseukruDtzi Ui.^t I, Liiplom. S i43— !i4. 

*(j072. Kong IvARi. af Svcrig bedcr Kaadel i l)aii/,ig hjiclpc til , at lndby!.'gcrnc i 

l'ulzig fritagcs for deu af (lOiiverncuren i i'rcussi'n paahiidue l dskrivning, da dct er farligt 

at blolle Laudet, sideu inan kan vcnlc cl Augrel) af Kong Christicrn. — /Uanerio Pvtzk, 

dic Maric Magdalcnc. (Plaltydsk.) 

.StylTe, Bidrag till Skaiidlbavieua blstoria III 101-102. 

40(.lO. ^- Nlelteu, KJebenhavns Dlplomatarlum II. 106. 
4001. ^- Nlelsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 1U7. 

■G073. Tliiugsviduc, .cskct af llr. Andcrs rcrsscn, Sognepricsl i nolliuui, at vcl- 
hyrdig Maiid Ywcr .Miiiick liavde ladct lovbydc cu Gaard i Tvvoiiiiii i Irc saiiiruide Tliing, og 
at hau nu skjodede den til llr. Anders. — f{e/fsfierrilti Hng, sabbato prox. post festum 
s. Marie virg. natiiiitatis. 

Uuehotni:! Uiplumatarium, udg. af Nielaen S. 86. 

'6074. Koug CiiKisTiERN tilskriver llaadet i Lubeck aDgaaendc en Slrid inellcm 

liaiis Tjcucr Jurgieu Snelle og deu lybskc IJorger llinrick IJuiaw om nogct Kalmartraad, 

soin den forstna^vntc havdc kjnbl af Kougcns fdliggcre (sc Nr *6(i.").o). — Lppe rnnscwe 

slole Stocks/iol >ti , aii denic dage s. Mauricii et sociorum ejus. (Piatlydsk.) 

Stylle, Uidrag till SkandiniivieDS histuna III 101—10.5. 

'607.O. Ilcrtug Auor.F af Sicsvig mcddelcr Raadct i Liibeck, liviikc ^kridt han har 
gjort i Aulcdniug af Sladcus Slrid nied Joachiin ItliJchcr. — Tritiouivc , aiii inandage vor 
sancti Michaclis dage. (Piatlydsk.) 

Wigger, Geschichli- d. Famillf \ Blucher I, Urk. S. 3W)— 91. 

"6076. Je^s O1.UFSEN af IJuslrup skjanker med sin Huslrus Saiulykkc cii Gaard i 
Ostrup lil Mariager Kloster. — (30. Scplbr.l 

Udt. i Uarner, Fam Ki>senkrantz's Hist. I. 149. 

'6077. Krik Axelso.n, lliddcr, Ilnvcdsmand paa Viliorg og Koiig Christicrns ilol- 

incstcr, bcdcr Claus Korkc ui. 11. paa Aabo i roi^-c dcn Irufuc Ovcrcnskomst al ovcrgivc 

Aabo Slot til Christicrn l$cuktsson i(lxenstjcrna), Hiddcr, til livcm Kong Christicru liar 

forlcnct dct. — Holmi.i, dic h. Calixli. (Svensk.) 

Arwidsson, Haiidl till I inlands llafder IV. ,56-.'i7. 

4007. For Jahn, UniODshial. s. 54.'»— 4(5 lirs S !i4.=>— 47. Stvirr . Iiidrag lill Sliaiidiiiatien» 

hlstoria III. KMS-lOSt. 

■6()7H. Kong Chhistibhns Privilegicr for Ciejstlighcden i Svcrig. — /n cantro noslro 
Slock/wfvi, (lic b. Simunis ct Jtidtp aposl. 

Hnndl. ror. Skand. Hlst. VII :5— ,S ,\iidri> .Vfskrlflcr havc: dlc Luc.r .•»^iiigcll»la«, 08. Oclbr.l 
se Sl)irc, iiidruij lill Skandinaviens hislona III. S. (^XXX 

Kcgcsl Uan II Scr I. 96 1457. 
18 vel 

2U. Julll 16 JuUI. 
16 JaHi •« iulli 30. Julil 
f>. AngDsti. 
10. Scptbr. 22 Seplbr. 26 .Seplbr. 3(1. Scptbr. 14 Oclobr. 18. Uclobr. 18 vel 
28 Octobr. iM KONU CuiUSTIERiV DEN FoHSTE. l4ftT. 
l*.i llclobr 

VJ. OrtDbr 1>) Uctubr. 'M OclDbr •Jl Oclobr. 

22. Oclubr. 
22. Oclobr. 27 Oetobr. 
1. Novbr. 9. Noifbr 2'>. Notbr. 
11 llecbr. Iti Dccl.r. Dfliiiii. Itluea Kriiii. S. 875 4CK>S> '•''»"'■ U""'>rlun> ^ U»5— rit; Uilt pan Dniiak l Hvllfelclt 
(Kvnrtudfi V. 7:1— «()) 

*('i079. Koiig ('.iiHiSTiBHPis lliskyllilsfsbrfN lur S. Aiiiiu o{{ S. Itirnillc Kioster i 
Kinlaiiil, soin k;ilili's ^aillitndal. — /h raslro Slokltolmensi, craslino b. Luce evanjf (Svi-nsk.) 
ArwtilMoii, Haiidl. till Kinlandi Hafder I. 35—37 og IV. .57-59. 

•t;08U. JiMiMt \o^ .MiiMi.Eiiii, Ordensiiifstcr i LiHand, mi'ldi<r Komthiircn i Klliiiif! 

paa bvilke Helingelser liaii liar roriiianel Konticn al llanmark til i l.^i Aar at ovcrUij/e 

Prolektoratet over Ordenen. — Higa, am initw. nacb Luca; evanp. (Tvdsk.) 
Uilt I Naplerskv, Indcx cnrp hist.-diplom. Liviinia:, l^gtnniic, liiiroiiiic II. 'M. 

"(5081. Koii^ t.iiHisTiERN forlcner Nadbcndal Kloslcr i Finland incd nofcle Skattc- 

btindcr i Hyininitlo oj; llcso So(,'ne, saml fritager dels IJender i Ualikko, Masko og Wiborg 

Sogne lor al kougelig Tyiige. — /« caslro Sto/ihohnrtisi , profcsto vmlecim militim Virginum. 

(Svcnsk.) 
Arwldsson, Handl. till Klnlands Hafder I. 37—3», og IV. 59 (Jl 

"6082. Koug r.iiRisTiBRPi forlener Magnus Green med W4nga Fjerding paa Livstid. — 

(21. Oktbr.) 

Svensk Udt. I Forssell, Sverlges Inre historla I. 12, Anm. 

•6083 se 3784 (ovfr. S. 69(i). 

'6084. D\NHOFF K\LFFiB s8Elger og skjnder til Kong ('.brislicrn Gaarden Sawes 

nied nicrc Gods i Wasscbel Sogn saml («aardcn Lodcnzee incd mcrc Gods i Kegelc 

Sogn i Harion i Lilland lor 10,01 lO stockholmskc Mark. — Slocksliohne, an dcme dage s. Seueri 

des hilligen bisscbopes. (Platlydsk.) 

Knudsen, Di|ilomatar. Christierni primi S. 81 — 82. 

4011. ^' Mt^lsen, kjubenhavns Diplomiilarlum II. 107. Videnakab. Selsk. Skr. 5. Ru.'kke I. 102 

*6085. Vidnesbyrd af 4 Ma;nd, al Dyree Erlendbsson og hans Kone erkjendle al 

have solgt til Ilr. Marluikk Krummedikc 6 Oresbol Jnrd i Haga i Ssylltebygdh i llaugh 

Sogn paa Likioin og iiiodtaget Hdaliiif,' dcrfnr. — A S.tnt/lupme, ■^.'■ow /if/er / S.tiemssokii (n) 

liinijerilie, a llelgone mese dagb. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norveg. VIII. 393. 

*l)086. IIaktwick Kkimmeuik, lliddcr og lltivedsinand paa Akcrsbws, ovcrdragcr til 
Lasse Jenson den Kettigbed , lian liar til Skildinngxstade i Loten Sogn paa iiedcmarken, 
8om Amund Amundson har pantsat ham for 40 norske Mark og ikke bar indUisl. — 
Akeriihws, odensdagen nest fore santti Mortens dagh. 
Dlplomatar. Norveg VII. 4.53. 
4023. Urudst. paa Daiisk I Helveg, Oeu danske Kirkes Hlst. tll Reform. II. 347—48. 

'6087. IIartwik vo> IJoekwold sielger iiied Hcrlng Adolf af Slesvigs Samtykke 
Landsbyen Losscndorp lil Arn^liok Ulnslcr. — Ippen sdndach na unscr li',ven Vrouwen dage 
erer entfanginge. (Plattydsk.) 

Urkundiiirninml il. scblesw -hulsl.-laueub. Gesellsch. 111 104—1' 5. Hertug Adolfs Be- 

krBftdse af 13 Decbr sstd«. III 106 

*6088. (>lawes HH,Nnow, Kidder og Marsk, sselger og skjeder til Esbero Krendesson 
cn Jtiril (i lli^lsinKttr), soiii han kjnhlc af ardndc Ocrith SkrR;dcr. — Slocho/m, feria secnnda 
aiitc tVstiim b. Tonic aposl. 

AarsbiTetn. fra Geheimearch. III, TlllBg S. lil— II i KoNG Chkistiekn den Forste. 755 1457. 

•()()S!t. Ilrrtuf; Aooi.K af .Slesvij: tJiupr cl i Kii-I sliflct llerlMTff»' i sin ItrskyllcHsc. — 20 Decbr 
Aiii uvfiito suiitc riioinx apoRtoli. (Platlydsk.l 

Weslphiilen, MoniiDicntn IV Sili — Vi. 4()27. Knuilsin. Olplonuitar Chrlsllcrnl prlml S. 82-83. 21. Decbr. '60!)il. llEMtiitai llEitNE, Kidiler, sifl^^cr til llr. Klaus Umiiow , Marsk i Danmark, '^^ Uecbr. 
all sit Jordffjods i Sverig for 7(X) Nobler. — Slock/wllonis huu.s, sancle Tlioinc dag appostell. 

l)l|ilomatar. Norves. VI. 58,5—86. 

402!i sc A. 1475. 

■6(101. Kong CiiKiSTiEKN sta-vner liarl Knutsson til at mode for al forsvan' sii; 
iiMod KlageriM' for med Urette at liave tilvendt sig Sverigs Krone. — Stockholw. 
Ilvltfeldl, Danm. Rlges Kren. S 87(i-77 (Kvartudi:. V. 81-84). 

■6u!)2. ll.AAUET i D.^N/ics Skrivelse til Svori{j;s Rifjsraail, hvori dcl licklafier sif* over 
ilcii Ira Kongcii af Oaiiinark modtagne Ihidsijrelse og bctvivler (lcniies llifrlighid. — Elbing. 
lldt. paa llansk i Ihitreldt, Danm. Riges Kren. S. 872 (Kvarludg. V 73—74)/ 1457? 1457? '6U!>;5. Kong Ciikistiern tager Fru Karine, Hr. Tymme Nielsons Efterleverske, iiicd 2.). Juiii. 
ISiirn of; (lods i sin Itcskyttclsc og bcfaicr llr. Otte Niclson og llr. C.laiis Iloniiov at 
licskjaTiiic hciidc paa Kongciis Vcgnc. — Ldi Leircn for hiobeiihani, s. Jacobi aposloli Dag. 
Udt. i Danske Magazin IV. 8. Det (af Peder Dyrskjet) anglvne Aarstal er meget tvivlsomt. 1458. 1458. *6094. Mertng Adolf afSlesvig overlader Hermen Werckmester, llorger i Baderslev, 3 Januar. 
ct horgstcd kaldct IJroo i l);riniiingen ved Haderslcv mod en aarlig Afgift af 4 Sk. lybsk 
til Aintniandcn dcrstcds. — .\nic dinxdagc vor dcr hilgcn drier Koninge dage. (Platlydsk.) 
IJrkundensamml. d. schlesw -bolst -lauenb. Gesellsch. IV. 37U. 

'6095. Ilcrtug Adoi.f af Slesvig tilstaar Benderne og Fa^.sterne i Kcrherde den frie 4 Januar 
Krug af dercs Jordcgodscr niod en aarlig Betaling af 80 Mark lybsk. — Flen.iborch . ame 
iiiidwekeu na circunicisionis Domini. (Plaltydsk.l 

Urkundensamml. d schlesw.-bolst.-lauenb. Gesellscb. IV. 370—71. 

'6096. NoiiiiEs UicES R.\.\i) lover at anlage Kong Christicrns seldste eflerlevcndc li». Jannar. 
Snn til Kongc strax cflcr Fadcrcns Dod, m. m. — Sfcara, sancli Hinrici niartiris dagh. 
Knudsen, Dlplomalar. Christicrni priml S, 83—84. Dlplomatar. Norveg. III. G14— l.'i. 

'6097. NoRiJES Kk.skaai) incddclcr dct svcnske Rigsraad, at det har hyKlct Kong 10. Jnnuar. 
C.lirislicrus addslc Son soui Kongc i Norgc cfter Fadercn, og beder det gjore det samme 
for SviTigs Vcdkoiiiincnde — .Scari.s, dic s. Hcnrici episcopi ctc. 
Ilundl ror. Skand. Hlst. XXXVI a^— 38. 

*6098. Kong Ciiristiek^s Rrcv lil Rorgerne i Oslo og Kjnbmirndcne fra Rostock, 20. Jannar 
som have havt dcres Scndcbud til liani lor at faa dercs aMdrc Pri\ilcgicr, som skiillc lyde 
nipgct niod livcrandrc, stadfa-stcde, al lian liar fastsal cu Dcl Rcsteiuuiclser. som dc skulle 

95* 75.(; Koxn ('IIRISTIKIIN DEN F0R8TE. 1-I.V rcllf (Ifii) frirr, iiidlil hiiii scjv kninincr lil Nori;)' n^ kiin ordn 
.-•aiM-loriiin {'uliiaiii et Sfhasliani marliriin) [laf;li. 

I.nnKe Norsk Tldttkrlfl I. 273— 7^ Ulplomalar Norvefi VI 

Tldtkr .Vor III. 3 S .')0-.')7. Fnrholdpnc. - Sl.nrr, 
.'S8H-M7 Uansk ll<ll. I 'Jl. Januir. 


4033. 


•Jl Jiinuar 


40i»4. 


2\ Janusi. 


•|;0!l!». knudien, Uliilomatar. Chrldlernl priml S. 8.'>. Uiplomalar Norvcg. II. lili. 

!il. Smlgn. Uemu>rk I 2. Ffbr. 
3. Pebr. iT) 

fi Ftbr 
6. Febr. fi Febr 3 Martlt vel 
I. Ilpclir U. M.irlll 
l.V M.irtll. 
17 M.rlll. Sutim, Samllniser I, 2. S. 142-43 Ulplomatar Norvefi IV ff.H) 
ninfteii ved 3H(10 (ovfr S. Wi). 

Jk>s, /Krkfliiskop i Ipsala, IIenkt, Iti.xkop i ,'>kara, KHir Am!i..'!o,n, Flof- 
inosler, ok 11 lliililfrn kiinilfijtire, al di; liavc udvaijtl Koiif.' Clnistierns a-ldslf Sini til 
Svfrit;.'* Koiigf fllcr Kadcrcn» l»«d. — .Skara, pa sancte Agneli."* dagli. (Svfiisk.) 

Knudsen. Dlplomatar. Clirlallerni prlmi S. 8(;-87. lidt t llvl.fejdt llnnm. Higes kroii. 

S. 881)— 81 (Kxarludg. V. !i2 -ti3 . 

40.(5. Stadiiar ang lli-rgweiken uti Swerlg S. 20-21. 

*KI(;U. Konj; r.HRisTiEK> forlfncr Marskcn Tiire Tiireson nied Torsikers llrrn-d 
i 10 Aar soni 1'aiit for lO.OtlO .Mark. — 3. rchr. |?| 

Svensk lldl I Knissell, Sverlgeg Inre litslorta I. 17, Anm. 

40J8. Stndgor ane liergwerken nti Swerlge S 19--20. 

"I>101. Koiig r.iiRisTiERN tilladcr jErkcbiskop Jens i Ipsala, at lian af Kronens 
l.cn, .som lian nii liar fllcr hfrclter inaattf faa, maa lorhedre Slottft Alinar Sljik i dfls 
Hvfzning, nden at Kongen eller hans Eflerfolgere dcrfor skiille have nofien Kcl til dftle 
Slot, hvorhos han stadfa-ster de IJreve, soni 1'psala Donikirke og yTirkchispfhordet havde 
derpaa. — l p.<a/ia', 6 die mens. Februar. (Svensk.) 

0. R. Berg (praps. 0. Celsio , DIb8. de Aliiiar Stak S. 47—48. 

*i)10:^. SiiifiE, Itiskop i StrengniES, Oi.aff, Hiskop i Westfraas, o^ 1) lUddcrc, der 
ikkc havo vii-rel til Stede i Skara paa S. Agnetis Dag, saintykke den dt'r lagne llfsliilning 
al vnlgf Uoni.' Christierns a^ldste Sen tll hans EflerfBlgpr som Kniigc i Sverif.'. — VpsnHe, 
in crastino h Agathe virg. (Svensk.) 

Kiiudsen, IMplomatar. Clirlstlernl prlml S 87. Ldt. t Hrltreldl, llanni. Riges Krnn. S. 881 

(Kvartudg. V. !)4> iiied den urigtlge Uatum : Agatba: vtrgmis. 

*I)103. UoRi.EMESTER og K*Ai) 1 Kjoi:E kundgjore, al l'cr liossnn of.' Jepp Jciisstin 
paa sin lliisfriic Adclhcvtz N egne oplodc \clhaareii Svend Skflm Pelhfrsson al Arv og 
llcttighed, som er tilfalden dem elter velbaaren Kvinde, lliisfrne Ingchiirg liciid/., og gave 
hain l"iildniagt denne Arv ind at dclf, som (Hii dc .sclv persoiilig \arf lil .Mfde. — hoi/he, 
thfii fredagh aute ffstum s. Kiicii papc. 
Uanske Maguitii VI l<i:i— '.i4 

4041 se -6104. 

•fil04 (-^4041). 

*6l0.o. ItoRr.EUESTKE og Raao og MEDiUE noRiiERE i SrucKiioi.M saiiitykke Valgct af 
Kong Christierns Soniicr .hvvcr epter annar« til Kongcr i Svcrig dlcr Faderens Dnd. — 
Slokholm, friddaghen ncst cplcr Mitfaslc .sHndagh. (Svcnsk.) 

Knudien, Ulplomaliir Cbrlstlerni priml S 88-!Hi. Ildl l llvlifpMt, Danm Rlge» Kron 

S 881 (Krartiidg. V ;<3— !m KoNG Christiern den Forste. 757 

1158. 
*(;i()(). Il\.'« IIkrheiis TiimcsviDWE, al to Oanrdi- i Rlillm r. nO Anr liavdc lippft 3. Ai.rlll.s. 
iikjirrcl lil Aapaard og vare ncdarvcdp lil Hr. Niels Perscn, men at dennes Hrcve vare bra-ndle 
Cor Hiffets Skyiil, saa at li.in kniii nf sin rinanl kiin mcil cn Slav i sin Haand. — (3die April.) 
Uill. (ig Itriidsl 1 Danskp Mng.izln ;{ Rakkr 111. 2riS-<ift. 

•6107. Skifte eflcr llr. Jacliim Klemminf: til Knmlstriip o(f M«lliriip. — Horseni, >'■ Aprlll». 
Iliorsdagh na-st elTter Pnscc. 

tJdt. I Gpnfaloplsk Archiv I. 10. 

"6108. Lmre^s, IJiskop i NVcxin, Hiri.me Trom.e op OezsTvFF F-ukesssos, lliddere, 9- Apriiu. 
of; i;$ Va'hnere, som ikke have va;ret na;rv!Ercnde i Skara S. Apnetis l)af{, sanitykke det 
da rorcln(.'ne Val;.' nf Konfi Christiiriis aldsli- overloriidc Smi lil Sverifrs Konjic cftcr 
r.idcrciis l)o(l. - llrj/o, (lomiiiica O(iasimodogeiiiti. (Svcnsk.) 

hnudsen, Dlplomatar. Chrlsllcrnl prlml S. 90. L'd(. i Hvilfcldt. Danm Riues Kron. S. 8H1 

(Kvartudp. V. t»3) 

*G10n. I'ek Unceh, Pra'Sl, skja-nkir til S. Pcdcrs Kirk- i Kjnbcnhavn cn Gruinl i '0. Aprlll». 

I,ns Viiincrs Stra-dc i den naevnlc Slad. — //a/fnis. feria secunda prox. post dominiinm 

(^iiiasimodogeniti. 

0. iMelsen, KJebenhavns Diplomatarlum II. li]8. 

*()I1U. Kjobenh.wns BYTHinr.sviDNE om, at llr. Per Unger, Pra^sl, har skjedel til 1" AprlHs. 
S. Pedcrs Kirkc i Kjobcnhavn en firund i Lars Vinners Straede i den na>vnte Stad. — 
/\i)peti/i(i/fiii! hijt/iiiig, mandnfih napsl ctTtcr (lominicam Quasimodogeniti. 

0. Nlelsen, Kjobenhavns Diplnmalarlum II. 108—109. 

'6111 N(rus, JJiskop, og Ekik Troi.i.e, Domprovst i Linknpiug, saml 7 lUddcrc 17 Aprills. 
og Va'bncrc sumlykke Valgct nf Kong r.jiristicrns ovcrlcvciidc a;ltlslc Soii til Sverifis Kongc 
cftcr hans Dod. - Li/n/.opinig/i, na'sllic mnn(laj,'hen for sancli Gcorgii dagh. (Svensk.) 

Knudsen, Dlplomatar. Christierui primi S. 91. Udt. I Hvitfeldt, Danm. Riues Kren. S. 881 

(Kvartudg. V. 94). 

'6112. Kong ('.HR(STiERN giver forskjcllige licsteinniclscr nugnncnde de i Kjobcnhnvii 18. .\prilis. 
Iiosiddendcs Skallcjiligl , llniKlclcii snmmestcds med frcmmcd 01, Nin, Brnd og dcsligc, 
Unadina-nilciies Fril;igclsc for Skaltcr, IJorgernes Boder paa Dragnr, Jiirisdiklioncn i Sladcn. 
AflKciiilclsc nf IJyciis Jorder m. m. — ln aislro noslro Slok/iulmeiisi, ferin lcn-in aiilc fcsliim 
b. ficorgii luart. 

Ilvltfeldl, Danm. Riges Kren. S. 879—80 (Kvartudg. V h9-91). 0. Nielgen, Kjebcnhavns 

Diplomatarliim I. 19,')— 9G. 

'OllH. Ilcrlug Adolf af Slesvig crkla^rcr al have shiltct cu OvercDskomst mcllcm i!<> Aprill». 
(ircv Moiirils nf (Jldenburg og Sladen Kanipcn. — Sci/cbrrt/, (am ilonresdngc na Miscri- 
cordia Dni.i. (Plnltydsk?! 

l)dt. i holl. Overs. i Register van Chartcrs eii liescbeideii in hrt oude Archief v. Kampen 

1. 203-204. 

'GIH. Jeecc, lliskop i norgliim, M\ri.iiako Friiss og Peh Swk, Vjebncrc, forligc iS-L".' Apniis 
1'rioren i Diiclioliii i .Mors og S\vn'iiiiiiif;li Amlcrsscn, Va-bncr, snnlctlcs, al dcniic mcd 
en Drcng i siiic Dagc skal nppeborc nf Kloslrcl Ki lodige Mark for Provcnle og KdsI 
oj{ derlil havc cl lliis. — /hr/inlm, i llicn lliriili wjic na'sl a'IVlcr Paske. 
Dueholms IHplomatarium. uiii; af Mclsrn S. ;i2. 

4042 8e -6116. 3 "•i' 7f»8 KoNti (■llKISTIKKN DKN iMtKSTK. « MaJI. 


•r>iii;(: 


= 4042». 
inciisis 


Maii. 


1.1 MaJI. 
4()44. 


Majo 
4046. 


II MaJI 
4047. 


litC'! MnJI 
•|ill7. I IW. 

;i M»J|. 'till.'). ln<lbyK^')rnr i llei..<iNi,Ai.AKii .snnilvkki; Ki|fet8 Itaiids \;i\n af Koiik ('.lirislicriis 

ifldiilc fncrli-vcndi' Shh lil liaiis KfUrndgcr som Svcriys Kun{;e. — H/V/A J/iwna kirkia 
vp/Mi elh lntulzlini//i, oppn* liel^c Kors dapli iniicncionis. (Svcnsk.) 

Kiiudsen, lli|il"nialar. ChiUtlerni prlinl S. '.)l-!)2. 

Oatum rr: /n ca.\lro noslro Slock/iolm , rei/ni noslri Svecie , die lunc oclaiia 

Mltihill au8 der Geach. Llv-, Khst- u. Kurlanda VII. 389 -'.K>. 

Ilruilst. I llvltreldt, lianm Riges Kreii. S. 87.') (Kvartodg. V. 8U). 

Brudst. I HvltMdt. Ilnnni Hlgcs Kroii S. 875 (Kvartudg. V 80). 

I'rud«t. paa Dansk I Helveg, Den danske Kirkes Hlst lil lierorm. II 348- 49. 

Konp K^Ri. af Sverif.'s Brov, livori lian forsvarcr si;.' imod dc Itcskylilninf,'er, 

dcr crc frcinsatlc imod liani i de Skrivclscr. Iivorvcd "Cliristicrn af Dclmcnliorst , som 

kaldcr sig Konge i Sverig», og de svenske Raader iiave indslievnet liam til at mndc i Talje 

fiirstkoinmende Pintse for Christiern og hans danske og norske Raader. — L'den Datum. 

(Svensk.) 
.St^ire, blilrag tlli Skandlnavlens blstoria III. 110—24. 

-7 Maji "6118. Kong CiiRi.STiEit>' lildommcr Ilr. Eggcrd Frylia- noget Gods i Uinkcby i 

llierrc llerred i Fyen, som IJeyntli Krabbae, Forstander for vor Frue Kloster i Itoskilde, 

paa Klostrets Vegne havde tilskjodet ham niod 3 Gaardc i IlcrlRlT og Skowerlunde sanit 

lUO Mark lybsk i Penge. — / ningMede cloal/iers slww, prox. sabbato anle dominicam 

s. Trinilalis. 

Knudsen, Hiplomatar Christleml primi S. !i2— 93. 

2;t MaJI. 4049. Knudsen, Dlploinalar. Chrlgtieroi priml S. !I4— 9.% Udt. I Hvllfeidt, Danm Rlges Kren 

S 877 (Kviirtudg. V, 84-8,') . 

'^ MbjI. *611'.». Kong Chkistiekn og Sverigs Riges Raad stadfa-ste og samtykkc Kong 

ClirislolTcrs Rrev, hvorved lian giver Dronning Dorothca Orebro saint Nerike og Wermciand 

lil Morgcngavc og Norcskov til Forlcninf; for Livstid. — Slo/./iohn , mandaghcn nest eptir 

llic lielghc Thrcfoldigliel sondagh. (Svensk.) 

Knudscn. Dlplomalar. Christierni prlmi S. 93—94 Udt. i Hvitrcidt, Diinm. Klge» Kren. 

S ,>j77 (Kvartudg V. 85). 

3" "■11' '6120. SvERics RiiisRAAU tildominer Kong Christiern og Sverigs Kronc alt Kong 

Karls Arvcgods, Kjfibe;;nds og Panlegods, dog hans Dotrcs Rcttighed uforknenkct i deres 

Modcrs Morgcnuavc og i dcl Kjnbc- og Pantcf;ods, soni dcrcs Fadcr liavdc, for han blcv 

Kongc. — Slo/i/wlms /iws, liisdaglicn iicst cptcr dominicam Trinitalis. (Svcnsk.) 

Knudsen, lilpioniatar. Chrl.-,tleriii prlmi S. 96— 98. Brudst. I Paiudan Muller, Di' rerile 

Konger af den oidcnborgske Siasgt S 4!i— .'M. Udt. i ilvitfeldt . Ilanm Rlges Kreii. 

S. 878-7H (Kvartudg. V. &'j-89). 

•'' J""" "6121. Kong (iiiRi.sTiERK stadfa-ster iille dc IlansesttBdcrnc af hans Forgtengcre i 

Sverig givnc Privilcgicr. — Vpi^r rnnseme slolc Sloclis/io/m , an deme dage sancti Honifacii. 

(Plattydsk.) 
SlylTe, llldrag tlll Skandiniivlens bislorla 111. V2b-21. 

l^ •'"•>"•• •(i\J-J. \\i)Uii CiiKisTiEHPi lilslaar al skyldc nanbolT Kallc li>,n00 Stdckholnis-Mark, 

ncinlig lU.tHKJ Mark for hans (iods i Lifland, som Koiigen havilc kjnbt, og 2(KX) Mark, 
som han havde Inant Kongen (il .Svcrigs Nytlc, og lovcr at bclalc dcm i 6 Aar, saaledcg I KONG CUKISTIKRN UEN FOKSTE. 75y 1 i^H. 
iit (lcr uurlig betules liaiii lOX) Mark al livcr at Kmltedsmxndt.-nc pua Aubo og Knshor^ 
Slottc. — Slotiholm S/ot, mandaglien ni-st forc s. Joliaiinis buptisle daf.'li. 
Arwldsson, Handl till Flnlands HaMer IV. IW— 63 

'0123. Kong CiiiRiSTiEHJi stadl'a!ster dc IJrevi-, som al Konf; (^liri.stollcr ert- iiwnt- 23 Junii. 
lii ^alliencdals Kloster i rinland, og i ScErdeleshed dct, som lyder pa.'i Slenberghs (Jaard 
og llelghaa. — /« raslru Sinhhdlinensi, vifiiiia li. .loliannis liapliste. (Svensk.) 

Arwld8«on, Handl. tlll Flnlands Hafder I. 39-41 og IV. (^— 6.0. 

'6124. ItuKiiEMESTRE og Kaxd samt viEMGE liuR^EKE i Kai.har sanitykke Kong 17 i»M 
Cliiislierns a-ldsle efterlevende Son lil hans Eflerfolger som Konge i Sverig. — Calmam, 
feria secunda post festum diiiisioiiis Aiioslolunini. (Svensk.^ 

Knud.sen, Dlploniatar. Chnstierni primi .S. 9d — 99. Udt. I HTltreldt, Danm. Riges Kren- 

S. 881 (Kvartudg. V. 93). 

"6125. Traktat nm Slilstaiid iiicllfin I>\n\urk og Poi.e.n til 24. August 1459. uf- 28. Julii. 

slullel uf Koiig Clirislieriis ruldniH.'gligi' iNiculaus Kunnow, .Magnus (Jreen og Weriier \an 

Parszberge, lliddere, og Kong Kasimirs FuldiniKgtige Slibur van Ponitcz , Ridder, og 

Nicolaus Schonberch, Notar, saiiit Afscndinge fra Kaadeue i Elbing og Danzii;; lillige be- 

steiumes et Fredsmnde i Lubeck til 1. .Maj 14o9. — Danlzke, in suiite Panlalcouis duge. 

(Plallydsk.) 
Knudsen, l)l|ilomatar. Chrlstiernl pnml S. 100— lUl. 

*6l26. Kong C.hristiern aiibefuler .M. Joliuu Gudealbrecht, der hidtil har \ant .1 Juiii. 
\\M\^ Apollickcr, til Stadeii Liuicburg. — Kopcnhaven, Abend s. Petri ad vinciila. 

Tydsk Udi. I Qvellensammlung d scblesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft II, 1. S. 12. 

"0127. EcdERT Fru.i.e iiud llcre Kidderc vidne, at lo Kjoliin*n(l paa Tynbo Lande- 8 Aucnsti 
iiidde bcskyldle llr. Pliilip Axdsous Tjciierc for, al de til Sos liavde revet Gods fru dem. — 
Tirsdug for s. Laurentii. 

Udt. I Vedel Slmunsen, Bidrai; III Odense Byes HistOTlc I. 2. S. 148. 

*6128. Kong Ciiristiern stadfiPster paa sil Uetlcrthing ef Skjodc, som Prn Mcllha' 24. Vnsusti 

af llarebergh i Skaauc liavde givct Biskop Olull' Daa i lloskilde paa uoget Gods i Thorkils- 

lorp i Walbors llerred og i Sendher Draby i Horns Herred. — Kophenhaffn sloth, s. Barto- 

loinci (lugh. 

Knudsen, Diplomatar. Chrlstierni primi S. 101 — 102. 

■6l2t). Thingsvidne, aesket af velbaaren Mand Jes Powelsen, at da Sandema?ud 2(;. Aucusti. 

vure tilkranede om Ranisingh Kirkegaards Jord og Eugbol i Andriipp, svorc de den af 

Tra'bccns loft og af en Eng, som iiu ligger til Gaardeu Rla-sebiergh, og svore den i lUI- 

uiark i Andropp IJymark. — Kodhinyhdrilz Ihingh , then lyrdugh naest aeflther s. Bartlio- 

loiiiei dagh. 

Dueholm^ DlplomRtarium, udg. a( Nielseo S. 74 — 75. 

*6130. Kongens Retterthinos Doii i cn Strid mellem Biskop Jens i Aars pan den 13. Sr|.ibr. 
ene og llr. Otte Niclson ug llr. Erick Olsiui pau den anden Side. — halmulcboryh i (jraa- 
brodre stwe, lielglu; korsatlten exallucionis. 

Huberti, Aktst vedk Aarhus I 228— 31 • Barner. Fam. Rosenliranti'8 Hlst. I, Diplom. S. 95—98. '6131. Kong ('hristiern meldcr dcn lydske Ordcns llojmestcr, at hans (^icsaiidtcr 
Dunxig have ufsluttet eii Vuabenstilstaiid iiicd Dan/.igerne iuiltil BarlholomiPi og fuslsat 21 .Scptbr. 7ti"" K(»N(i CHRISTIKRN DKN ImiRSTE. Hfv^. 1» Orlobr. 

12. Oclohr. 

1. Drelir. 

.'. D*cbr. 1>I Dfcbr. i;i. Decbr. ■2t. Decbr. rmJiTliaiidliii(j;iT iiifil ili-ni ok Kuugvii af Poliii lil .*^. ValbofK» ^ag i Lubuck. — Koju-iUiagcH, 
ani Xa^c di"s fwang. Malha-Uh. (Tydsk.) 

Udl I iNnplersky, Intlcx curp. hlBl.-illpluiii Llvualu:, Esloiilo), CuroiiWr II. .'I'.l. 

4Uo6. kaudiieu, Di|iloiiiaUr ('.lirisllcriil prlmi S. 1U2— 1()3. 

40r)7. Knadicii, Diplomiilar. Chrlstlernl priinl S. 103 104. 

•()13'2 se •G103. 

"6133. Jbns Hrin, Frior i Anlvorskov, og 2 BorKi-nieslre og 3 Uorficre i Nvkjbbimi; 
lorlige Hr. Jens Ur\»u, 1'rior i Diii-hulin , og Swa-nin^'h AnderHscn saaledes, al bio eDlea 
skal l"i>rg\aTK*'. al lian ij iT ilenne 8 .Mark og 2 Skill. lybsk skyldij^, eller belale iiam 
IVugene. — Ihrlutlm ctotlnr hijike i then sffniJirr cappella' , Iheii lijsdanli iia;sl for sancli 

Nicolai dagh. 

Uueboluia Uiplumutarlum, udg. uf MoUeii s. 30—31. 

■6134. Ur. MicuEi.L Ruuii i Wilby tilskjnder llr. Clieinent Piedtrsen, Vikar lil 
S. Magni Aller i S. Lucii Uirke i Hoskilde, sin tredje Uel i Ire Gaarde i Spia;rlin(,'8lrop. — 
llu.fkihli.'-, feria 3. anle tVsluni b. Tbonie aposl. 

Udi. t Uaiiskc .Maguzlii ill. 22G ug i Vedel Simonseu, Kflerr. om de ilanski' Ruder I. :'>3. 

•6135. Thire Thlresshn, Kidder, lilslaar, at han af Koug Cliri>tiern liavde inod- 
tiinel iiogle l{re\e vedkommeude liaiis Odds i Sveri;,' , der efter Overgivelseu af lliirkboliii 
vare anlvordede Kongeii lil tro Haand. - llii/fni.t, feria lercia ante feslum b Tlionie aposi. 
Kaud>en, Dipluaiatar. Cbrlgtiernl prlmi S. 104. 

•61 36. Uong Christierus SladfiBSlelse af Amsterdains Privilegier i hanmark, Sverig 
og Norge. — Lp ruse.in .ylole Kopphhaijcn, an deni auende niitiiiiliilis Cristi. (Plattydsk.) 

Diploniatar. Norveg. V. ,^;m. Hollnnilsk OmtskII. i Haiid-Vonti ii, l'rivilc{^ieii i!lc dcr Stad 
Amstelredam S. M4. 

•6137. Kong CHKisriEK> lilskiiver Kotif! liikrib II. af Skotland oni sine Krav paa 
eii aarlig Afgifl al Suder»eriie o;.' ,Maii. 

llvUreUlt, Oanm. Klges Krun. S. m.\ (Kvarludg. V. !ll-il2). 

*6138. KoDg Christiern stadla-sler og fornger de Korgernr i Veslervik i Sverig 
tilstiiaede l*rivilegiiT. — hi caslro iwslro Allenniii.^i /rij (!), die .... (Svensk.) 

Sivers, Weslcrwlks Stadg hlstoria S. 55— 5G. En andeii Kopi har rlLiUgrri': In ca»lro 
nostro Calmarlengi. WiesekTeen, De la Gardlska Archlvit II. 31-32. 

•|il3'.l. Kong Christier> forleiier Krister Hengtssoii iiied NoriiiMJii llirred forLi\stid. 
Sveiisk lidt. i Kors.^ell, Sverlgea inie hlslurlu I. 12, Aani. i4.-)y. 1459. 6. Febr. "6140. Kong Ciiristiern stadfffs'er iille de 1'iinlebreve, soni Clawes llniinow, 

KiildiT og .Marsk, liar jiiiii Salling og Smiiis llermler i l'"yeii. /« cu\lro Kipcnsi , die 

b. Dorolhee virg. et marl. glor. 

Knudscii, Di|ilnmntar. Chrlstleriil prlml S. 10.') 

III Kehr. '6141. V idnesbvrd , al lor biilvantirt Aiir siilni loveile /Erkedegnen i Hergen 

llr. l-inbogh Mclessuu paa Oiiiuiiilh Oinundziisons og Kiiiidiidb LiirensaUiillcrs indsta-iidige KONG CHRISIIERN DKN F0R.STE. 7»J1 1459. 

It('i.'j''i'riii^' :il lii-lalo 40 Mnrk loi ilirii lil llr. Ilitrlliwik KrvMiini.i ilikn. llHvedKmanil pna 
AkkiTsliws, livorfiir lian fik P.inl i skilliii^'sl;iil;i i I.otlicni' .Sof.'n. — Hatnbre, in dic 
Scolastic»! virg. (Norsk.) 

Diplomstar. Noryeg. VII. 4.')4— ii5. 

*6142. Konn Ciirkstiehn cftprfiiver paa Anmodninf; af llrrtnff Adolf af Slfsvifr ok 21 Kel>r. 
Orcv riort af Oldcnlmrf,' nopli' BorKcre i Kampcn sin TordrinR til drm for ikkr al liav»" 
bfitalt Told. — Wihorvli, am midwi'ki'u na dcm .'ionilai.'!' Ilrmini.^iccrr'.. |l'l;ill\d.sk.i 

Udt. i lioll. Overs. I Reglster v;in Cliarters cii BesclieidFii iii lict oude Arcliier v. Kampcn 

I 204-205. 

'0143. Testamenlum Amuiek SKEiii.. — Foria 2. Oculi inci. 2f!. Fcbr. 

.Skcel, Oplcgneigcr om Kam. Skeel 8.364—67. Dansk Overs. sstds. S. 367-71. Udt. i 
Kiiicli, Ribe Byg Hist. indtil Rerorm. S. 341—43. 

*6144. Ar(t)ERS Skeei. , Dcko i vor Frue Kirke i Hibe, skja^nker ^ine Itoger og 26. FcLr 
alt sil Gods i Aslorp Sofni til K;ipitlct i Itibe for sin of; sine rorieldrcs Aartid og en 
(lanrd i Jaiidrup til vor Frue Kirke for sit Lejersled. — Feria secunda post dominicam, 
i|ii;i rantntur Oculi mci. 

.><kcil, Optegnelser om Fam. Skeel S 363. 

*614.o. Kong Christierns Gavebrev paaS. LaurentiiKirke i Skngen til Helligaandsbuset lo. Manii. 
i Aalborg. — /« casiro noslro Kolffo, sabbato prox. ante dominicum Judica. 
Ny kirkelilst. Samlinger 11 333—3.5. 

*G146. Skraa for Garverne (Ufidelniaker) i Lfibeck, bvorefter de ikke maa soge 17. Martii. 
aiidel Murked end det i Skaane. — Am billigcn 1'almavende. (Plaltydsk.) 

Wehrmann. Oie iiltt-ren Lubeckischen Zuiifirolien S. 186 — 89. 

'6147. Il.\.\DET i Ll'NEBi'Rr,s Skrivclsc til Kurfyrst Frcdcrik den NAAxt af nrunden- 20. Martii 

liiirg, bvori dct omtaler, at det har licnvist Afgjnrclsen af dets Strid med Hertiig Viibelm 

;if Itriinsvig og Pra^latcrne til Ilerlug Adolf af Slesvig og Ra;idet i Stffderne Lflbeck, Bremen, 

Ibimburg, Stadc og liuxtcbnde. — Des dinxdugcs iia Palni;irum. (Plattydsk.) 

Riedel, Ccidex dijilomaticus Brandcnburgensis 3. Ilauptlli. I. 329 — 30. 

*6148. Ahindh Jenss0K, Pra;st og Prior i Dalum, kvitterer paa Kongens Vcgne 4. Apriii». 
Mickel Mickelssen, Hr. Pliilip Axelssons Kapellan, for Betalingen af 140 Mark dansk af 

Skalten af Langelund. -- l>nliim, b. Ambrosii. 

Knudscn, Dipiomalar. Christierni primi S. 106. 

*6149 Kong Christiern giver Hr. Otle Nielssnn og llr. Eric Otlesnn, Biddere, 12. Apriiis. 
frit Kirketbing og Birkerel over deres Gaard og Gods Djernbolm ined Tilliggcudc. — 
In (iiiitnlr voslrn llos/.i/drnsi. Icri;i quinl;i prox. (lost dominicam Misericordia Domini. 
Bniner, Fam. Rosenkrantzs liist. I. lli|ilom. S ii8— !t;i. 

*6150. Kong Christiern kvitterer .lnli;in Oxe, Ridder, ior rigtig aflagt Regnskab 16. Apriiu. 
for Oppeborselen af Skatten i Krogcns Lcn. — In raslro lloffnensi , feria secunda post 
dominicam .lubilate. 

Knudsen, Diptomatar. Christiernl prlml 8 lu6. 

*6151. Kong KARt af Sverigs Skrivelse til Raadet i Lubeck, hvori-ban forsvarer 1I>. Apiiiis. 
slg imod den af •Christiern af Delmenhorsl, som kaldcr sig Konge i Danmark>. imod h;iin 

Regeit. Dan. II. Ser. I. 96 762 KoMi CllKISTIKRN DEN FoKSTE. 14.M». 

rri-nisnlli' Iteskyldiiinif for al linvi' liruill (len imfllrm C.lirlsliprn Of; Slailrn Dnnz.if; forrijfo 
Soiiimrr slnlliuli- Slilslanil. — /'«/:M, liTJa iininta jirox. anli- IVslnni b. tii'orf;ii marl. 

iriullydsk.) 
StylTe. Uliirie tlll .Skandlnaiiens historla III 127-21). 

•.M Apriim 'OirvJ. LiDviG vo> ERLirii.>;iiAisEn , ili'n tyilskr- Onli-ns llnjmisl.T, ovrrilrapiT 

Jolian von Mi'n>ji'iulr, Orili-n.smi-slrr i Linanil, llarricn, Wirlaml o,^ Alli-ntacken .sanil 
SloUi-ne og Sladcrnc Ueval, Wesenberg og Narva, saali-des som Ordcnen har faart dcm 
oviTilrajjni" al' Konfien af Damnark (il; andrr FyrsliT. — ifC m.ierm Hausc Konhujxpertj.^ 
ain Dinslag, szo die lu-iligi' Kircln- (.antatr pflcyl z.u singi-u. (Plallydsk.) 

BuDRe, Qvellen d. Reviiler Stadtrechu II. 13t— 3;'>. 

•£< Apriii». *Gir)3. Nis PALmsBN KiJRT af Wlslrup, Vffbner, sa-lger lii Ilr. Jens IJrwn, Prior 

i Diiiliolm Klosler i Mors, fiaardfn Op|iiij:r\vndh i Si-lnes Sofjn i IlilliTslrv lli rrcd, livilkcu 
1'riorcn lillorn liavdc i Panl. — Dic b. Maric cwang. 

Uaeholoi:' liiplomatarlum, udg. af Nlelsen S. 64. 

88. Aprili». *(')ir>4. Kong Christikrn kundgjor, al han og Dronning Dorotliea have bcslutlel 

al lade opfnrc cl Kapd vcd S. Lucii Kirkc i Uoskililc, dcr skal kaldcs dc hclli^'0 Ire Kongers 
Kapel, og al han hertil har givel en Dcl Gods li^.geude i Jorlumle, Klakkcbjerg, llaumicr, 
Volborg, Slevns og Ringsted Herreder. — In ciuitnle PoskiUlensi , sabbalo prox. ante 
feslum beatorum Philippi cl Jacobi aposlolorum. 

Knudspii. Dlplonialar. ChrUlicrni priml S. 107-108. 

28. Aprilis. *H155. Miiiiii.D KwDii af VVecdhby, Jukiah L.\1)rej(DSS0N, lliivciismauil paa |{aliiis, 

Beint Krabbe og yflRENGisEL Gedd.e, Kiddcre, vidne, at de varc til Stede i Sakristiet i S. Lucii 
Kirkc i Iloskilde og hftrtc, al Kong Chrisliern personlig lilskjodede OlefT Morlcnsson, 
Domprovst i lloskilde, en Del Gods lil el Kapel, som lian agledc al lade opbygge ved 
ovennaevnle Kirke. — Hoskildc, thcii lnwcrdagh nast fore sanetoruin Pliilippi et Jaeobi dagh. 
KnuU^en, Diploroatar. CbrlsUerni priml S. lini— 109. 

Ante .'>. Majl. '6^50. FORIIAMDLINGBR inellcm Kong t^hristierns Uefuidniagligede, Claus llHnuov, 

og Danzigs I dscndinge om cn Vaabcnstilstand — /.y6^r, udcn Dag 

Udl. paa Dansli i Hvltteldt, Danm. Rlge» Kren. S. 882 83 (Kvartudg V. 97-98). 

.">. Mnjl *6I57. Ilcrlug Adoi.f af Slesvig og Puldina'gtige fra Lfiberk, Stralsinid og Wismar, 

som Voldglftsma'nd mcllcm Kong Clirislierii paa deii ene, og Kong Kasimir af Polcn og 
Sla-derne i Prcussen paa den anden Side, kuudgjere, at der cr vcdtagcl cn Forla-ngelse ■ 
af Slilslanden mellcm Parlerue paa 4 Aar, sanil al Voldgirtsma'iidcnc atler skiille samles i 
Lfibeck til S. Jarobi Dag om :-( Aar for al soge al iiia-glc en endclig Fnd. — Lubckc, 
de» sonauendcs na vnses hercn hemeluardes daglic. iPlattydsk.) 

Knudsen. Diplomatnr. ('.hrisllerni pilmi S. 109-110. lldl. pna Dansk I llvllfoldl. Dnnm. i 
Riges krnM. S. «8.1 (Kvartudg. V 98—99). \ 

AntelSMaJl '6158. Kong Chhistibrm lilskriver Kong Karl VII af Fraiikrig om de med Skolland 

fnrle Forliandlinger og npfordrer ham til ai faa an.sat cl Forligsmode. — Uden Dag. 
Udt. 1 llvltrcldl. Danm. Hige.s Krnn S. ,S74 (Kxarlu.li;. V 78). 

18. Maji •Gl:")!». Kong (Karl VIIi af Ftankrig nicddeler Kong Christiern, al Iian liar formaael 

Kongen af Skolland til at ansfftlc el Forligsmode lil d. 1. Octobcr. — 18. Maji. 
Udt 1 Hvltfcldl, Dnnm Hlgcs Kron S. S75 (Kvartudg V. 78—79). KoNG CHRISTIKKN DEN FoUSTE. 7G3 

1459. 
*6160. Kong CnRisTiERN kvittprer J«nknpiiig8 norgemestre for bO Mark lylisk af 18 Maji. 
dercs aarlige Skat. — f/a/msiad, die Erici regis el niart. 

Svcnsk lldt i Handl. nir. Skand. Illst. XXXII. 377. 

4070. Klnch, Ribe Byi HUt. Indtll Rerorm. S. 34r>. 2<J. Maji. 

*6161. NiELs Matssen tiistaar, at han paa Konpens Vegne har modlaget af Borge- 29 Majl. 
me.-itrcne i Aiirlms for Kannikerne i llim,' Kloster 50 "riyrki» Fla;sk oi; for Ahbed Nicls i 
4)m Klosler 60 ■■llycki" Kla-sk. — irws, feria lertia post resttim corporis Christi. 
HubiTtz, Aktst. vedlt. Aarlius I. 19. 

'6162. Kong Christierss Vidnesbyrd, at Anders Ebbesen i hans, hans Hustrns og 3. Jnnli. 
mange llaadcrs NarvaTclsc tilskjnd-dc Hr. Krik fMsscn, Ilofmcstcr, al sin og sin linstrus 
llcttighcd i Itjnrnliolm og Tiiliggcnde. — hobdiluilfn s/oU, dic Erasmi episc. et mart. 
Barner, Fam. Kosenkrantz°s Hist. I, Diplom. S. 99—100. 

*6I6;3. IIan Herreds Thingsvidne, at to Ciaarde i Klitten havc ligget ukja;ret til 4. Junll. 
Aagaard i 50 Aar, og at Ilr. IVr Melstm lod bygge dein af «de. — (4de Juni.) 
Udt. og Brudst i Danske Magazin, 3. Raekke III. 2G0. 

'6164. Olauus, pra;sidens Iratribus ordinis priedicatorum in Wisby, JAroBis, gar- 9- Jnnil. 
dianus fratrimi ordinis minonim , cl Olaius, curatus ecclcsia' b. Maria; virg., trans- 
scribiint litlcras (iiiasdam (cx aiiiiu ul \ideUir iSSLIi, pcr (]uas Kricus (|iiidam cuiii consensu 
Elenu- uxoris, flliae Petri de Grindaby, dimidiam lestam ordei de duobus coloiiis in Swecia, 
sciliccl in Iwrslcth el iu Kyclabycrgh, quolannis rccipicndam monastcrio Montis solis in 
tjothlandia pro auima lilia; siiu' conlcrt. — l"'*^y), sabbato scilicct ipso die Ouirini 
[o: I'rimi?) et Feliciaui marlirum. 

Wallin. Gotblandska Saml. II. 143 44. 

*6165. rraiissumplum lillcrarum advocatus consulumquc Lubiccnsium anno 1379 10. Junii. 
dic 25. Julii dalarimi, ab Mathia, priorc couvcntiis |ira'(licatorum ci\italis \N yshiccnsis, et 
Jacobo, gardianu Iratrimi iniDoruin ibidem, editum. — Wisbij, dominica tcrcia post domi- 
nicam Trinitatis. 

Urkundenb. d. Stadt Lubcck IV. 387. 

*6166. /Erkcbiskop Twe i Kiind kuiKlgjur, at da IJiskop Jens i Aarlius mod Kongens 23. Junii. 
Korbiid liavdc tilladt Ksbcrii Jwdc al sejlc ud af Aaduis llavii, og dcrcfter bavde loxct at 
raadlorc sig med sit Kapitcl om at overgive Kongcn .Varlius By, som dct liavdc i Fant, og 
at give Kongeii Svar inden iMichaelis Dag sidstleden, men ikke holdt dette Tilsagn, saa 
havdc lian mcd Here tilslcdt^va-rende ISispcr og lliddere tildimil Koiig<;n Aarlius Uy og 
erklarct det udgiviie rantcbrcv magtesl«st, livis IJiskop Jens ikke inden na;stc Dags Aflcn 
kum til miudcligt Korlig mcd Kongen. — kobend/ialfn s/ol, sancli Hans baptiste alTlen. 

Knudsen, Diplomatar. Chrlstierni primi S. 110—11. Huberlt, Aklst. vedk. Aarhus 

I. 19-21. 

*6I67. Kong Christier^ anmoder Staden Luneburg oui at ladc hans Kapellan 28. Junii. 
Ilr. NVulf NNitlic nyde de Rentcr, som haii liar staaende i Staden. — hopenhaven , Abend 
l'ctri ct 1'aiili. 

Tydsk Udt. 1 Qvellensammlung d. gchlesw.-bolst.-lnuenb. Gesellsch. II, I. S. 12. 

'6168. Jon AsGEiRSsoB, I^orlakir Porkelsson og 10 andre Miend, naevnte til Dora af 2. Juill. 
lijnrn l'(irlcifson, Itefaliugsmand (hin^sljori) syden og nsteu paa Island, kjeude Tcilr riunlaiigson 

96» 761 KONC rilKISTIKIIN DKN iMlltSTK. 14:V.I. 

|tliKliL' lil al hylilr Kniix r.lirlDliorii som Norgcs rrtlc Kon^M! Ofi: nl nirlailt- Kon;: Krik. — 
iii liinijuellr, niannilauin niisla i>plir rrliirs iiii-ssn ok l*als vni sninarit. ilslatnlsk.) 

Ssfn tll ii>\i\\ lalaiitU II. 177— 7M. 

Cina:} Jiilii. *liU><.). Oit tiAKSKE Konpai:m i Kjnbfnhavn iiilli'ji>r iii (irniiil samincslcils til Nirls 

lljort. — Ha/fnis, .... ri>slniii visjtariiinis s. .Maric virf;. 
O. .McUen, KJnbenhavns Dlplomatarlum I. I!i7. 

* Juill. '(3170. Dronning Dorotiika o|irordriT Staden Liilirck til at niulrrstntti' lirtalrs 

Tjrnrr ilfiiniih 'rzanfjiics Cijajldsrorilrinfi til Stailen Lftnclinrf;. — CoppcnliaircH , Mittwoch 
nui li vi.sjlationis Mnriee. 

Tyilsk Uilt. i (jvillenganiniluiii; d. sclilegwiit-holst.-lauenb Gesellsili. II, 1. S. 12 — 13. 

!' Jol". '0171. Bjorw 1'orleifsok , i?i>l'alin{,'smand (liiri>stj6ri) sydcu ofe' osli^n pan Island, 

kiinUfijor, at da Tcilnr Gnnlaiifisson nu har iovct at vtrrc Konj,' Christicrn huld Of,' tro, 

liar lian lorlailt liani alt. Ii\ad liaii liar rorbnull sif; iinoil Kongcn. — An Hrsnfelli J H'in/nr 

firile, niana dagin na>sla cptir translaiio saiictc Marlini. (Islandsk.) 

Safn til »6gu falands II. 178. 

1" Jniii- •|)17'J. Kong Christibr.i tager Jomrrner, Abbcdissc og mcnige Konvenlssoslrc i 

S. IJcriiardi Kloster i Msby og alt dcrcs Oi; Kloslrcts Oiids i sin ItcskjaTniclsc. — fn 
ciislro Wisburyli, dic l). Kaniiti rcgis ct inart. 

Wnllin. Gothlandska .saml. II. 127—2». 

16. Auiju<tl. *6I7.3. Kong CiiRiSTiERN tiiliiavncr Ilr Hoo Niclssnn til llcrrcdshovding i Tynst, 

valgt blanilt de Irc, som llcrrcdct liaMlc torcslaact. -- /n cnslm iiuslro Stoclwlincn, crastino 
assumprionis b. Maric virg. glor. 

Sv.nsk Udt. I llandl. ror .skind Hlst. XXVIII. 3W-97. 

It;. Aogu*tl. "6174. Ilr. Clals Rorsnow , Danmarks Rigsmarsk, tilliyllcr sig lo (laardc i llarka 

(lYHtnna Sogn) ar sinc Svogrc, M Kcttil, Elcrtiis til Linkoping, Johan og Krik Carlssou 
iVasa). — Sioikholw, crastino assumptionis Mariae. 

Svensk L'dt. i Mandl. ror. Skand. Hist XXXVI. TilltEg S. 11). 

1. .septbr. *()17."). Jens Oweri;ardh, Landstliingsliiircr i Skaanc, knndgjor, at Jciis ra'dlicrssitu 

Clerck havde paa ct Alters Vegne i Lnnde Kirke paa 4 ilcrrcdsthing og paa 4 Landsthing 
tilbtidt sin iJcvisninf; paa 9 (iaardc i Italkarc i Lynglmcs Hcrrcd i Skaanc, og at dcr rnrst 
paa det tjcrdc Landslhing var rrcmkoinmcl ct Doiiisbrev, livorved dcr tildomtcs Itonde 
Jeipson Pant i Dogct Gods i Italkarc, hvilkct Itrev blev kjendt ingen Magt at have. — Liindis, 
ipso die b. Kgidii conr. d abbal. 

Matzen, Den danske I'anteret9 lllat. S. I8G— 87. 

8. Sepibr. *6176. Hevers ar llirlng Adolf ar Slesvig, Greve ar Ilolstcn, al en ar Uiddcr- 

Bkabet og de godc Ma-nd i llolstcn bcvilgel Argin (illede") ikke var tilstaact paa Grund 

ar Rct og Su'dvanc, mcn ar yod Viljc. — Slole Sft/ebert/e, in vnnszer lcucn i'ronwcn Dage 

natiuitatis. (Plattydsk.) 

Jen-cn ii Hegewlsch, Pnv. d. Schlesw -Holit. Rlltersch. S. 31—36. 

20. .Septbr. '617 7. Sladcn DAfizic rors\arcr sig mod Kong Ctiristicrns ilcskyliininf.' riir al liiisc 

Karl Knulsson, hvilkrl nicntcs at stridc mod Stilstaiiilcii nicilciii Daniiiark og Tolcn. 
Danlzig, in vigilia Matba-i. 

Udt paa Diin^k I Hvitfeldt, Hanin Itlgcs Kron. S. 882 (Kvartudg V. 96). KONG CHRISTIKKN DKN FoRSTK. 7lj5 *6178. Jejis Pkdhehsso», Va-bncr, lilskjndcr Konf; Christicrn Tor 1200 lelle fiyldcn 

del l'antc^'oils i Skyilc Sysscl i Norfje, som han har arvel cftcr sin IJrodcr Ilirlafrh 1'aBdcrsson 

o^; ilcniic iiavdi? i 1'ant al' Thurcld Kanc, hvilkct Gods han cflcr Kiiii;.'i-ns Ilud skal ha\c i 

VaTgc paa aarligt Regnskab. — Ha/fnis, feria i|uiota antc feslum h. Michaelis arcliangcli. 

Knudsen, Dlploiijatar Christicrni prlml S. !!:>. Di|ilonia(ar. Norveg. I. ti2<J. 

*6179. Kong Christieri» overdrager sin llofinestcr Ilr. Eric Ottesscn for Livslid 
l'cngeafgil'lcn af all dct Gods, han har lil Len af Kronco. — CaMro nostro Calundeborgh, 
iii profesto s. hYancisci confcssoris gior. 

Ilrudstviik. I ttanicr, Fam Rosenkrunlz'8 lllst. I, Dijjlom. .S. 101— 101. 

'6180. LiSBJERG HERHEOSTHinGS ViDNE, at OltiB MclsHn, Ilidder i KJHrnholin, liavdc 
paa 3 Tliiiig forkyiidt Losen paa nogct Gods i Krayhcrgh og paa Kranistorp, der var panl.-at 
lil Jon JiMissnn i Ogstorp af Ilr. Andcrs Pclz, soiii tilligeincd Cristicrn Petz og Laiireiis Pi-tz. 
havde skjndcl og npladl bcnicldtc (iods til Ilr. Olla", og at han, da Jon Jcnssnn ikkc vildc 
lagc inod Lflscii , havdc ladet sine Penge indsaelle i Fjerding-Kirkcn; da dcnne efler Aar 
og Dag cndnii ikkc vildc niodlage dcm , blcv God.-ict paa Tliini;ct lildnmt Ilr. Olta-, og 
Panlcsnmmcn tilkjcndtcs Kongen. — Tlicn tiisdagli iicst clllcr s. .Morleus dagli. 
Malzen, Dcn diinske Paulin ts Hist. S. 487-89. 

*618l. Koiig Christikr.-s kundgjnr, at paa hans Uellcrthing skjodede Syuordh 
Jcpsnn af liakkcby i linrglum Ilerrcd til llr. Jcns Thorbernsson i Itrengstorp paa Koiigens 
Vegne al den Arv, som kundc tilfalde ham og hans Hiistrn eftcr Andcrs Tbomcsson, mcd 
Undlagelse af 3 Gaarde i HunncUclT, JersslelF og Nerrewraa. — Kophenhaffn, then othensdagh 
ncsth clllcr s. .Marlini cpiscopi dagh. 

Kniidseii, Diploiiintar. Cliristicrni primi S. 112 — 13. 

'6182. AnoLPHUS, dnx Slesvicensis, capituloSlesvicensi redditusXXIniarc. Itib., a con- 
siilatu in Ekcrcnfordc sihi anniialiin solvendos, pro dcbilo quodam impignorat. — Sine anno et die. 
Udt i Urkundriisamml. d. schlesw -holst.-lauenb. Gesellscb. IV. 328. 

'6183. Ilcrtug Adoi.k af Slesvig og Holsten skJEenker Vjebner Jurien Lunde Gaardcn 
Lundesgard i Grunlloftc Sogn i Husbu Herrcd. — Pdcn Datum. (Plattydsk.) 

lirkundeiisaminl d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellscb. IV 337. 

*6184. Herltig Adolf af Slcsvig lilladcr Haadct i Scgcberg at foretagc cn Indsamling 
til dct d^rvirrcnde Kapel for Martyreroe Georgius og Habundus. — Uden Datum. iPlattydsk.i 
Urkundensamnil. d. sclilesw.-holst.-lauciib. Gesellsch. 328 — 2;i. 
'6185. Jlrien Ll.ndt, Vaebncr, ovcrladcr Landsbycn Vmmingstede i Sundergus llcrred 
til Hertug Adolf af Slesvig og hans Elterfnlgerc. — Uden Datnm. (Platlydsk.) 

Urkumlensaniml d. schlesw.-hulat.-lauenb. Gesellscb. IV. .=>3.^. 
'6186. Joii.\r(Nis Arusicnsis cl Ka.vlti \\ ibcriicnsis cpiscoporum transsumptum lillc- 
rarum Uergcnsium dalarum 13. Aug. 1426, tcstimonio Pctri Voger, clcrici Hoskildensis et 
publici nolarii, conlirmalum. — In opido Ha/fncnsi, die VIII. mensis Decembris. 
Diplomaliir Norvcg. Vlli, 30.')— ;iG. 
'6187. Kantor A.nders Brok i Rihe stifter ct bcslandigl Vikariedoin for S. Michaels 
Allcr i llibc Domkirkc. hvortil liau skja-ukcr et Stcnhus i llibe og Gods i Sncum, Brejning 
og Vclling Sogiie. — D. liUlc Dcccmbcr. 

Udl. 1 Terpager, Rlpao Cimljr. S. 267 (hcr udcn Oalum) og I Kinch. Ribe Hys Hitt. iodtll 
Reform. S. 347. 1459. 
27. se(ilbi. 3. Uctbr. 1,3. No>br. 14. Novbr. .Vnte 
4. Decbr. Anle 
4. Decbi. Ante 
4. Dccbr. ,\nte 
4. Decbr. 8. Decbr. Ifi. Dfcbr. TfH; KONO CllKISTlKBN DEN FoBSTE. 146!». 

'til88. kong CiiKisTiERN iiieddfliT llr. Nit-ls Briksnn ar Tiiii, at lian mud »\n 
KoriiiiMlninK Iht kun liar rmidil canske lidl af Spisniii^; til di-n Ki-jse , soni lian liar for 
nii i SoiiiiiiiT lil Skilis. 

Ilrudst. I Langebck, JubtUale over Chrlstlan I. S. 69. 

i4t;o. 1460. 

1 Januar. 'i;is*.). llEnNEkE Sehested og huns Son SiEVEKT Seiiested ovorladc lil llr. Gotsii-k 

lti\>liir|i, ni)iii|irovsl , oj; |)rMiik:i|iilli't i Sicssii,' til ImipiIi'! for S. Jorgi-ns \ ikarii' i Doiii- 

kirki'11 »'ii aariif.' Keiiti' af II Mark af Laiiiisiiyiii lloitsi-e i Seliested Sogn i Slesvif; Stift. — 

Au ni};eiares da^Mie, als iinse Here besneden ward. (Plaltydsk.) 

Stemaiin, Gescliichte il. ulTcntlichen u. 1'rivat-Rcchts d. Hcrzogthums Schleswig III. 78 — 80. 

10. Januur. "i l'.IU. Koiif; CiiKiSTiEH^ lilladiT IndLiytrperiii' i Ilaiiiliiirg at kjidie korii, Kva'K og 

alle Slags \arer i Slesvi^- oy: llolsten oi; fore deiii lil Uaiuburg. — Naiiibonjli, des donre- 

dages vor saucli Antonii. (Plattydsk.) 

I rkiindeosamnil. d. s< hli-sw.-holsl -iaueuli. Gesellschart IV ,')3~54. 

11. Januar. '6191. Mette Jeii'SI)\tthek af llasiea^iT, Jes Sliifissmis Kfterleverske, salper til vel- 

byrdige Krik KristiiTiissoii eii (laaril i Kraveiis i llorstrup .'^of;n , et l!ol i (iuldager Sogn 
i Toeboll og all sil ode Gods i llavensbergh med Forpligtelse lil, li\is liun aniaeuder 
inere af sil Gods i Skadst ilerreil, d.i at sa'lge ilet til sainiiii^ .Maiid. — llte Januar. 
IJdt i Niilsiii, llist. Ef err. im MiaiUt iicrred S. 211—12. 

i'7. Kebr. *()Ut2. Koug Christiern befaliT Riddere, Va*l)nere, Amtmieud, Slotsfogder, Horge- 

inestre og llaadmKnd, Byfogder, Hcrredsfogder, SandemaBud, Naevninger, Knuder og menige 
liiilliy;;gerc i llertii^diimiiiel Slesvig at va're ltiskii|ipi'n og Doinkapillcl i Slesvig behjn-lpelige 
i alle llclssager. — t/i/^r unsnne slolc (ioltoippe, iles ersleu iiiydwekens in der Naslcn. 

(Plattydsk.) 
Stemanii, Licschirbte d. uirentiirhen u. Prlvat-llechts d. Ilerzogthums Schleswlg lil. 80— 81. 

irt. Kebr. 't)l'J3. TiiOMAs DE KvKK^ES et JoHA^XES Macer, liiirgenscs ct ballivi burgi de 

Kyrkwaw, ac commuiiitas loliiis coiiiilalus flrkadiu' a Cliristierno rcge petuut, ut longam ab- 
sentinm exciiset Willielini, comilis Orkadiir et Cutlitauia: et doinini de saiicto Claro, inde- 
fcssi' occiipali iii ilelensionc iiisiilaruin conlra vastationes Jolmnnis, comitis Rossix. — 
Aptid hi/r/iiiniu, ulliiiio Kebriiarii. 

Knudsen, IMpluinatar Ohrlstlrrnl priml S. 113-14 Di|>loniatar. Norveg V. 599—600. 

S'.> Krbr. 'l)l'.i|. St¥i;<;i, Hidilir, Mortiie> Kkahbe, Per Swr o;; Jepp Bai;i;i, Naliiiere, demme 

efler Itifalini; af Kongens llofmcstcr llr. Krik (»tta'ssen mellem Prior Itrwn af Dueholm 
og Pellier NNinllier af Nandrwp og afsige den Kjendelse, at de Breve, soni liiu liar af denne 
og hans Itroder llarild Acerssen, bnr staa ved Magt, og hin bcholde Gaarden i \\ odztrup, 
til den afloscs liam for 1(X) lybskc Mark; naar del er sket, skal Loven afgjore Tra;tten om 
nogen Kellighed i .Mai;lini'stolTla'. — / Dwliolm.s kloslers slowe, theu fyrsta' freilagh i Kaste. 
Duehiiliii!! Dlplomntarium, tidg. af Mejsen S 28. 

4 Martii '(ilfi.^. Kong (JiRisTiERN, Erick Ottessen , llofmestcr, Clawes Bonnow, Marskalk, 

og Deti.eff Beventi,ow, Biddir, love at lioldc Jacliim Itreyde og lU audrc Adeligc skades- KoNG Chkistiern 1)F,n Korste. 767 

' 14f.O. 

Idsc liir (lcii |{(irf.'('n , (lc linvc paataect sifr for Kontrcns (ij;i-l(l af <:'>() rhinskr rivklcn Ofi 
5,4<MI M.irk lylisk lil llarlich UcvrntlovK, Jorfics vaii Owalcn, Otte ."Nplit, Marlif.' op Jarliim 
van Hoi-kwoldcn. — /tijirn, aiiic (lin\<l;i;.'c na Itivocjivit, udcn Aar. (IMaltydsk.) 

Urkundenaamnil. d. aclileBw.holat.-lauenb. Geseliarh. IV. 474— 7.'i. 

4084. Weatphaliii . Monumenta II. 13.'i!) (!.'! (|iaa Latln astds II. 77.'i— 78). Martens, Rc(ch<- '<. Marlli. 
grundgcselze I. 24—29. Falck, Staatsrcclitllche Urk. dcr Herzouth. .Schleswlg u Hol- 

atelo S 18 22. Anllslesvlgholat. Fragm. VII. 19-26. Urkundenaammi d. scbleaw.- 
holal.-lauenb. Gesellsch. IV. 28—32. U. Lorn-e(( , dle Unldds-Verfaas. Uancmarks u. 
Schle>\\igh(iM S. 479—83 — Paa Dansk: BlandiKger fra SorBe IIL 7(J-8:?. Krleeer, 
Den danske Privatrets alm. Dcl S. l.^il -,■,(;. Bnidst. I Irlderici rcsp ;id caluninlas (latru- 
elis II ;i. Warnslcdt, Die Oldcnburger ((. Brande((b(ircei Erbansprdche auf Schleswie- 
Holslein S. 1. \Varnstidl. Da> Kicht il. Erslgebiirt iii d. srhiesw.-bol.-l. Fdrslcnhaiisc 
S. 47- Das Krbrolgi^rechl llerzog Friedericlis VIII auf die llcrzogUiurner Sclileswig-llolstcin 
S. 44. Halschder, Uie Slaalserbfolge d. Herzo^ih. Schleswig-Holstein S. 26—27 — Om 
Itrevrts Keseglcre se Barner. Fam Roscnkrantz"s Hist. I 147. Smlcd Jensen d. Hege- 
wlsch, l'rlvileeie(( d. Schlesw.-Holst Ritlirsohaft, Vorrede S. \XXII - XLVIII. 

4085. Jeiiscii u Hegewisch, 1'rivlleglen d. Schlesw.-Hiilat. Rittersch. S 37-41. .Nordalliingische fi. Martii 
Sldilien III. 74— 7(i. Anlislesvlgholsl. Fragm. VII. 27-30. Urkuiidensamml. d schlesw.- 
bolsl.-lauenb. Gesellsch. IV. 3—4. 

408G. Antislesvlgholst. Fragm. VII 30—33. Nordalbinplschc Stndien III. 76-79. Kiiudsen. 7, Martli. 
Diplomatar. Christierni primi S 114 — 16. Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. 
Gcseilsch. IV. .'1— 7. Det anferte Citai af Piivil. dcr Schlesw -Holsl. ililtersch horci til 
Nr. 40a'i. 

4087. Antisle8\ighiilst. Fnitm. VII. 34—36. Nordalbingische Studien III. 79-80. 8. Martii. 

■6190. Kon.i,' Christierm ovcrlader sint' IJrndrc Grcverne .M;iurils og Gerhard hver 8. Marii.. 

Ilalvdelcn ;if sin Trcdjcdcl af Grevskaberne Oldenbnrg og Delinenhorst. — fiipen, amc 

sonnavcnde vor denic soiidagc, alse men in dcr liilgen kercken singel Reminiscerc. 

iPlaltydsk.) 
Urkuudenaamml d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellach. IV 7—8. 

"6197. Kong Ciiristiern ovcrlader sin Uroder Grev Gerliard Halvdclcn af sin 8. Maiti(. 
Tredjedel af Oldcnburg og nelinenhorsl for dennes Afstaaelse af siue rordringer paa 
Slesvig, ilolsten og Storrnarn. — Ame soniiauende vor deme sond;ige, alse man in der 
liilgen kerken sinf;cl liciniuisccrc. (Phitlydsk.) 

.\ordall.inglsche Studlen III. 81— 8i. Anlislesvigholst. Kragm. VII. 36—38. Urudsl. 

i Warnstedt, Dle Oldcnburger u Brandenburger Erbanspruche auf Schleswig Hol.stein 

S 3-4. 

'6198. Kong CHRisriEit.NS (ij^cldsbrev til lians Hrodcr Grcv .Maurits af Oldciiburg 8. M.iriii. 
paa 40,000 rliinske Gylden til Erslatning for den sid.stes Andcl af Slesvig, Holstcn og 
Storniarn. — (lUprn, anie sonnavcnde vor dcme sondage, alse mcn in dcr liilgcn kcrckcn 
singct Ucminiscere). (Plattydsk.) 

Urkundensamml d schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 8-9. 

'6199. Kong Christiers overdr<ig(?r sin Brodcr Grev Maurits Il;ilvdclcn af siii 9 Manii. 
Trcdjcdcl ;if Oldcnburg og neliucnli(irsl for dcnucs rordriuircr paa >Icsvig og Holslcn. — 
Ripen, ain suii(I;igc, iilsc iu;in singcl in dcr bilgcii kcrckcii Uciuiiiiscerc. (Plattydsk.l 

Nordalbinglsehe Studlen III. 82-83. Antislesvlgholst. Fragm. Vli 38 40. 

4088. Urkundeiciaroml d schleaw.-holst.-lauenb. GcscUsch IV. 422—23. 9. Martll. 7r>S KONO CHRISTIKKN DKN FdUSTK. 146(1. 

12 Ma.tll. Ti^OO. Swinfnni.ii Am>eksse.^ :if NV(.ilslrii|) piiiilsiiltcr for 2(0 lybskr Mark lil 

lliu-liiilm KlosliT I Mors sin (i.iiinl i NN<Mlslrii|i, soiii Kloslrct maa iirlioldc til Kjciulum, 
li\is (lcn iKkc lii.scs inilcii 4 Aar; dcrfor skal Klnslrct hoUlc liam i lians DaRC mcd (H og 
Mail, llns OK Varmc op slrax pive ham S. .loliannis Ordens Klicdcr. — Ipso die li. (Jrcgorii 
papc ct ronfcssoris. 

Ducliolm» Dliilnmatarluin. ud^. af Mclaen S. 2il— 30. 

12 Miirtii. •6201. Niroi.Ais, Biskop i .Slcsvip, bcvidner, at Kapitlcl i Il.idcrsicv havde for- 

plii.Mcl siK til 4 fianKc om Anrct al lioldc llci;a'nf,'clsc (i(i Mcsscr for KDiif; ('.liri.<ticrn, Iians 
Dronninf;, Forfadrc 0« llorn sanil fnr llcrtiit; Adulf, hans Rrndrc (i{,' l-urfadrc, hvorfor 
Konpen liavde sladfa-stel dels Privilcpicr paa Osby Kirke. — Aine daphe des hilghen 
heren vnde pawescs sancii fircporii. (Pl.iltydsk.) 

Kiiudseii, hi|ilomalnr. Chriatirrni primi S. 116—17. 

l-.» Mariil. *6202. Per Knwdhson af Stnbdrup skjodcr llr. ThelelT Rauntlow, Ridder, en 

(irnnd i Lille Ansl, iboel af Jes Skaursftn. — Proprio die b. Gregorii papc el mart. 
Saml. l. jydsk Hist. og Topntr. VI. 29 30. 

aa Marili. *6203. Vidnesbyrd, givet Mester Jesper llenriksen, Degn i Kjebenhavn, at Ilaslange 

Skov altid havde ligget til Degnedommel i Kjobenhavn. — L<j(/flusc Kir/iegaarcl, Midfastc Sendag. 
Udt. i Rordam, Kjolienhiiviia Klrker op Klostere S. 379—80. 

24 M.irlil. 40H9. IWkunilensnmml. d. sclilesw -hoist.-lauenb Gescllsch. IV 137—39. 

27. Martii. *6204. Pethek NiELSses, yErkedcgn, Jahapi GiiMMESsen, Degn, Akders Brok, Kanlor, 

og hele Kapitlet i Ribe forpligle sig til at liolde en daglig Messe i Ribe Domkirke for den 
Rcnte. som Ilr. F.ggcrt Frcllc ug Jalian Frcllc, Rrodre, havdc .tkj.Tiikct dcrtil, samt Rc- 
gttngclscr 4 (iangc .larlif; for dcrcs Forfa'dre, dem sclv og deres lliistrticr. — Quinta fcria 
pro\. post festum annunciationis .Mari» virg. glor. 

Tcrpaiier, Rlpte Clmbr. S. 2.57—58 (her ud.n Datumi Kirkehlsl. Saml. II. SSf)— 87. UdL 
i Klnih. Itibe Ity- Hisl iiidtil Refnrm. S .48-49. 

3 Apriiia. "620.^. Lavsskraa for Remmcsniderne og Pungm.agcrnc i Kjobenhavn, samlykl 

af Jocliim firiib, Riddcr og lldvcdsmand paa Kjebenhavn Slot, saint af Rorgemeslre og 
R.iad i din na\iitc Stad. — Tor>-dag ucst for Palmc sfindag. 
U. Melaen, KJebenhavns Dlplomatarium II. 109-12 

4. Aprlll». 4(J1)0. ^ Kalck, Staatsrechll. l!rk. des Ht rzoiilh. Schlesw. u Holsl S. 22-23. AntlslegvlLholst. 

FraKmente VII. 4u— 43. Ijrkundensaniml. d. schlesw -holst.-lauenb Gosellsih. IV. 32—34. 
Tydak Overa : U. Lornstn, Dle liiiniis-Vcrfass. Daneiiinrks u. Schleswlgholstein S. 484—8.5. 
Danak OverairU.: Hvltfcldt, Danm Riges Kren. S. 888—89 (Kvaitudu. V. 110-11). 
Krleger, Den danske Prlvalrets almind. Del S 156— .57. Blandli.ger fra Soree III 82—84. 
Urudat. i Warnsledt, Dle Oldoiibiirger u. Urnmlenbuiger Erban-pruche auf ^chieawlg- 
Holatein S. 1—2. Das Kilifnlgerecht lierjng Friederlcha Vill iiuf ilie Herzouthiimer Sclileswig- 
Holsleln S. 44. Hulacbner, Dle SUiata-Erbfolge d llenogth Srhle.^.wlg-Hoistiln S. 27. 

9. Aprlil» *6206. Kou).' Chrisiiern forpligter sig til vcd Indlosningcn af dct til llans Popgewisch 

pantsatte Kiclcr Slot at cr.-taltc Iiam dc 4(X) Mark lybsk, soin Iian har anvcndt til at kjnbc 

Landsbyen Wiltzee til Fordel for Slottet. — Lppe iinseme shle Gotlorppe, prox. quarla feria 

post Palmarum. (Plattydsk.) 

Urkundenaamml d. achleaw.-holat.-lauenb. Geaellsch. IV. 139. 

14. Aprllls. •6207( = 4113). TllfiiJ Datiini: Lppc iinscmc Slolc Cotlorpc, dcs mandages na Pasrhcn. 

Stcmann. Ge.ocbichte d. uirentllchi-n u l'rlval-Rechts d. Hirzoiithuma Srhleswlg III. 81—82. KONG ChRISTIKRN DEX F0RSTE. 769 1460. 

*6208. Konp CiiRiSTiERri pant.saUor lil Hcnedict van Aievelde llinrikepsonc NViting IC. Aprlll» 
Tro.s og Kalsliind llcrreder for 12,400 Mark lyhsk. — In caslro noslro fioUorpjje , prox. 
quarta feria posl Pasce. (Platlydsk.) 

Urkundriisainml. d. 8chli'Sw.-hiiUt.-laucnb. Gescllsih. IV. 141 — i.i. BrudsL I Arcbh f. 

SlaaU- II. Klrc hengesch. dir Ilerzogthumer I. 4.'). 

*6209. Kong CiiRisTiERjt skjflder Gram llerred i Hcrtugdflmmet Slesvig til Vaebner 16. Aprlll» 
jtcnedicl van Alevelde Ilinrickessone, som liidtil har liavt det i Pant. — In castro nostro 
(iollorppr, prox. (iiiarla lcria piisl 1'aschc. (Plattydsk.) 

Stcm.nnn, (ieschlchte d. uircntllchcn u 1'rlv.il-Rechts d. Herzogthums Schleswlg III. h2— 83. 

lirkundensnmml. d. schlesw -hol.st -lauenh. Gesellsrh IV. 139 — 40. Urudst. i Areblv fur 

Staats- und Klrcbengescb. der Herzogthumer I 4.'). 

*6210. Mageskifte mellein CiSmar Ki.oster og Deti.ev van BofKwoi.DE nicd Konf; 18 ApriUs. 
Clirislierns Sanitykke. — Vrydtigcs in dcr liill. Pasclia svochen. (Plattydsk.) 

Westpbalen, Monumenta IV. 34.'>8— 61. 

4091. Urkundensamml. d. scbtesw.-bolst.-lauenb. Gesellscb IV. 143—45. 19. AprilU. 

4092 se *6223. 29. Aprili». 

*6211. Kong CiiRisTiERN forlencr Golzsche van Alevelde (lil Lindaui mcd Patro- 2. Maji. 
natsrclleii til Geltorf Sognckirke. — Lpp unnsfim Slolc Seyeberge, des vrigdages na Philippi 
cl Jacobi apostolorum. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschlchlc d. cilTcntlichen u. 1'rlvat-Reclits d. Ilerzogthums Scblegwig III. 83 — 84. 

Urkumlensamml. d. schlesw.-holst.-laucnb. (Ii-sellscb. IV. 423. 

*6212. Kong Christier^ pantsjetler tii Clawes og Benedict Alevelde Henedicls- 4. Majj. 
sflnner til Segard LunlolTt Ilerrcd for 11,060 Mark lybsk. — In caslro noslro Segeberge, 
prox. dominica posl Pliilippi et Jacobi apostolorum. (Plattydsk.) 

Uikundensamml. d. schlesw.-holst.-IaueDh. Gesellscb. IV. 14.")— 46. 

4094. Urkundensamml. d. schlcsw.-bolst -lauenb, Gesellsch. IV, 34—3.5. 6, Maji. 

*6213. Kong Christierns Gja^ldsbrev til Clawes van Alevelde til Segard paa 6. .Maji, 
960 Mark lybsk at betale i den forslkomnicnde Mortensdagsuge. — /n castro noslro Scge- 
berge, die s. Joliannis anle portam latinam. (Plaltydsk.) 

Urkundensamml. d scblesw^-bolst.-lauenb. Gesellscb, IV. 489—90. 

'6214, Kon;: Ciiri.stiern paiilscTtlor Siollet, Staden og Fogcdicl Ploen med Stadon 8. M.ijl, 
Lutkenborch og alt andcl 'rilliggendc lil Clawes Uantzau for 7400 .Mark lybsk, — In caslro 
noslro Segeberge, prox. quinta feria post Philippi et Jacobi apostolorum. (Plaltydsk.) 

Urkundensamml, d. schlesw.-bolst.-Iauenb, Gesellscb, IV, 147—49, 

*6215. Oi.OF AxEi.ssof! (Tholl), Kong Cliristierns llnvedsmand paa Visborg, anniodcr 9, Maji, 
Uaadet i Liibcck om at skaffc hani Krslalning for el Skib fra Egncn oin Slellin, soni iiiuler 
Krigen med Sverig blev opbragt af bans Konges Folk, fort til Visby, dtjr kjobt af hara og 
sendl til Liibeck, mcn soin nu dersteds er blrvet tagct i Hcsiddclsc af den lidligero Skipper, — 
I)es vry dages vor dcin sundage, als mcn in dcr bilgon kerkcn sunget Cantate. (Plallydsk.) 
StYlTe, Bidrag till Skandinavlrns historin III. 132—34. 

409,0, Jiislilla causa; Raiizov. II, Ucylag. ,><. 2—4. N. Fnirk. Stnatsrechtl. Urk d. Ilrrioctb, 11, Maji. 
■Srhlesw. ii. Holst 8. 24—26, Nordalbingisclie Sludien lil, 84 — 8ii. Antidesvigbolst 
Fragmentcr VII, 43—47. 

Regest, Uan II Ser, I. 97 770 KoNO ('llKISTIKKN DEN FoRSTE. 146(). 

H Mnji. *t')L'li>. Konf; r.iiRisTiKR^ <>l;i(lffpst('r el Miiiicskin»' mellcm Detlev v;in nocVwolde op 

Cisinar Klosler. — Slol Scijrbergc, vSunl. C.aiitatc. (riallydsk.) 

Udi. I WestphAlcn, Monumenla IV. 3474. 

H Maji. 4090. Abclriick iler dns Iterlit I.ubcrka und llHtnburf;!) ctr betrclT. Urkuiidcn .S. .'>2 -M. 

rrkiindciisnmnil d, srhbsw.-liolst -Inucnb t.c.scllsrli. IV. .'J.')— 37. 

a-J. Majl. '6217. A:<OEHs Je.nssen af KiaT .«ia^iger tre Agre p;ia Steby Mark til Dinliolin 

Klosler i Mors. - Die ascensionis domini noslri Jhesu Crisli. 
burholms Dlplomnlarium, iidg. af Mclsen S. 66—67. 

Ij. Junii. *6218. Koiif,' Ciiristiern skj;enker Olell' Morlensson, Provst i Hoskilde, en (^riiiid 

i dennc By veslen ved S. Lncii Kirke. — fn caslro Ha/ftiensi , die bealor. Vili el Modesti. 
Knudsen, Diplomntnr. C.hrlstiernl priml S. 117—18. 

l.V Junil. '6219. Uong CiiRiSTiERX hekrafter Staden Iladerslevs Privilegicr. — {l p rnszern 

srliloti Kupenliagrn . des snnilagcs na Trinilatis.) (Plaltydsk.) 

Westphabn, Monumentn iV. I'.i85. Urkundensamml. d. schlesw -holsl.-laucnb. Gcscilsch. 
IV. 37-38. 

7. Julii. '6220. Kj0BK.NiiAvns BvTiiinr.sviDNE, al ... Tryggis Enkc skjodede til Nis StclTens- 

son en lialv fiaanl i Vor rriie Sogn i Kj»benha\n, og at Nis StelTensson strax igjen 
skJBdedc deii til llr. Ilaiis Ilanyn, Kannik i Kjnlienhavn , paa Vor Frue Kirkes Vcgne d^r- 
slcds. — kuprnlinlfns hylliini/, iiiandagli luest elller wor Trva- dagli visitacionis. 
0. Melsen, KJHbcnhaTna Dlplomatarium I. 197—98. 

11 Julli. '6221. UoRi,E»iESTER, I\.\AD og .>iENir,E Ai.jaE i NvEKJOBiiM; vcdtage Artikler om 

liriigen af Ilyens Indniark, der ej niaa afhajndes til Kirke eller Kluster, Priistemaind ellcr 
frie Ma-nd, da Kong Christicrn har nndt Hycn til evindelig Ejcndom denne Jord og Velells 
Mark, som tidligere tilliorlc Kroncn. — Ipso die Kettilli confessoris. 
Dueholms DI|iIomatarlum, udg. af Nielsen S. 122—23. 

14. Julii. 'G222. JoRDAN Pi.ETZSCiiow skjedcr til Anders Knoop el llus og en Bygning i eii 

Gaard i Ilyskrnstroedel (i Kjobenhavn). — Feria sccunda prox. post festum s. Kanuti regis. 
0. Nielson, KJobcnhavns Diploiiiatarium I. 198. 

1. Augusii. *6223(=4092). Tllfoj Datum: ippc rnseme slolc Eluelzborch , in suntc Pclers daghe ad 

>incula. (Plattydsk.) 

.>il>fTc, Hldrag tlii .skaiidlnaviens historla III. 1.34—3.'). 

irj. Augustl. *6224. Kong Ciiristiers lnlalcr Almuen i Bjerrc Herred og paa Ilintzeholm i 

Fycn aarlig al yde den sipdvanligc Ilj;elp til Vcdligeholdelsen af Brocn ved Kcrtiemynnc. — 

/h Falslria in rilla IHoor.-bij, dic decollaciouis b. Joliaunis bapt. 

Aktst>kkcr etr. udg. af Fvcns lit. Sclsk. I 14ij. 

20. Auguftl. '6225. Kong CiiRiSTiERn tillader, at Borgerne i Kcrtamyne maa beholde Vedhlr- 

tiong, Stcpglcbergsbuske, Lildcgcdz.skou og Dreygss mad, som de fra gammel Tid have 
benyttel lil Gra-sgang. — Jn Falstria in villa Sloorsby, die decollationis b. Johannis bapt. 
Aktsiykker ctc. udg. af Kyens iit. Selsk. I. 145-46. 
14 Septbr. '6226. Erik Axei.soe, Ilnvidsmand paa Viborg, forsvarer overfor Baadel i Lubeck 

sin rskyldighed i, at noglc VTbnere vcd Navn Slammcr, som \are i hans Kongcs Tjeneste, 
have fralaget en lybsk Borger et Fad Kramvarer. — Yp ilem slole Wijbonjh, am hilgen 
Krucis dage vphewunge. (Plattydsk.) 

StylTc, Bidrag tiii Sknndlnavii ns hlstoria III. 1.3.')— 37. KoNO Christiern den Forste. 771 

1460. 

'6227. Koiif,' (^HRisTiERW .«ladfaster de Privilegier, som Ujtibstaden Aws liar IJ Septbr. 

erlioidl af frenilariie KonKcr i Danmark. — ln opido !Ua/mvf/is , craslino exaltacionis 

sancte Crucis. 

Knudseii. Uliilomatar. ClirUtlernl prlml S. 118. 

'6228. Itroder Miciiel, (Juardian, og alli' Konvenlslirodrcne i Graabrndreklostcr i 15. septbr. 
Kjnbeuhavri lilslaa at liave modtaget 20u Mark lybsk al' Uronning Dorotliea og love derfor at 
liolde en daglig Messe. — Kvjmanhaffucn , anncD dagh nest helge Kors dagli exaltaciouis. 
Rerdam, KJebcnbavns Klrker og Kloatere, Tillsg S. 53-54. 

'6229. Kong Chri.stierx byder Biskop Jens i Aars, Riskop Jeip i l5orglum, 26. Scpibr. 
Ilr. Slrange Nielsen, Ilr. Jeiis Malsen, Hr. Niels Chrisliernsen af Ostorp og llr. Giinne 
Nielsen, at de, saafremt Laghe nrock ikke gjor flr. Olte Nielsen og Hr. Stygge Rel inden 
S. Morteus Dag, skulle iudsla>vne Hr. Kuwt llenricksen og Ilr. Axel Laghescu, der ere 
gaaede i Borgeu for liaui, lil at mode i Handers med Hr. Olte og ilr. Stygge og ddr 
demine dem imellem. — Kalvmleborgh, fredaghen fore s. Mikelssdagh. 
Barner, Fam. Rosenkrnntzs Hlst. I, Dlplom. S. 102—103. 

"6230. Nis MiCHEi-SEN, Uispeus OITicial i Ribe, erklrerer, at Gesa' Perskoue, Per 2tJ. Septbr. 
Itlimesters Huslrue , bar pantsat to Agre paa S. Hans Holm lil Jes Persen , Baadmand i 
lUbe, for 15 Mark lybsk. — Fredag naest for s. Michels dag. 
Thorup, Efterretn ang. Byen Ribe II, Bil. S. 7. 

4105. Sclimid. BeschreiLung dtr Stadt .Mtona S. 23 ADtlsIesvlgholsl. Fragmenter VII. 48-49. 29. Septbr. 

4106. Justilia nius.T Rantzov. II, Beyl S 35—38 (smlgn. I. (i8 G9). Dle lubecklschen Chro- ."O. Septbr. 
nikeii iii niedtrdeutscher Sprache. herauspcg v. CraiitolV, II. 22'i — 28. Nordalblnglsche 

Studlen III. 87 !iO .\ntlslesvighoIst. Fragincnter Vil. hii-:A. Knudsen, Diplomalar. 
Christierni priiiii S. 119—21. Alle de her angivne Sleder saavel som Lunig og 
Dumont anglve Erstatningssummen til 41..'iOO rhiiiske Gylden ; kun Detmar hos GrautoO' 
II. 225—28 har 43,000 rh. Cylden. Itrudst. I Warnstedt, Slaats- u. Krbrecht der Heriog- 
thunier Schleswig-Holsteiii S. 112 og I llalschner, Die Staats-Krbrolge d. Herzoglhumer 
Schlcswig Holstein S. 93. 

4107. Aiilislesvigholst. Fragm. VII. 54-.')5. Knudsen, Dlplomatar. Chrlstierni primi S. 121—22. 30. Septbr. 

*6231. PiiiLii', Hertug.af Burgund, tilstaar Kauutus, Biskop i Viborg, og Daniel 1. ociobr. 

Kepkeu af Niilaiil, Koiigeu af Danmarks Gesaiidter lios Kongen af Krankrig, sikkert Lejde 

gjenueiii siue Laude paa Tilbagerejsen fra IVankrig — lUouxellcs, le premier iour doctobre. 

(Fransk.) 
Knudsen, Dlplomatar. Cbristierni primi S. 122—23. 

*6232. Overenskomst mellem Greverne Otto, Erdst, Alk, Erik og Otto af 4 Ociobr 
ScHAtEMiiRi; for sig og Arvinger samt for Greverne llEjiKiK, A^toniis og Bernd oiu Aii- 
vendelseii af de 41,500 rliinske Gylden, som af Kong (".liristieru \ar dein lovet for Afstaaelsen 
af dcres Fordriiigcr paa Slcsvig og Holslen. — An sunte Ffranciscus dage. (Plattydsk.) 
Anllslcsvigliolst. Fragmonter VII. 5G— 57. 

*6233. Kmiolis Vllmus, rcx Gallorum, refert, qua- iulcr oratorcs regis Dauia' »5. Ociobr. 
Kanutum, episcopiiin Vilicrgensciu, et M. Danieleui Kcjikcu de Niilaul, canouicum Nidrosi- 
eusem, et oratores regis ScotiiE Johanncm de Monypeuy, militem, et Palricinm Fouquart 
sciitiferiiiii, mcdianlibiis stiis cousiliariis, Iraclata sinl de pciisione aniina ex tractalu pacis 
iiilcr Magiium Niirvegia' ct Alcxaiidrum Scolia; reges die 3. Julii 13(>6 facto pro in^ulis 
.Maniu' et Sodorensis solvenda ac non soliita, et dc matrimoiiio inler regeni Scotia- ct 

97* 772 KONO rilRISTIF.RX DEN FoRSTE. 1460. a Orlobr. 12. Oclobr. 18 Oclubr. ;t. .Novbr. 9. Novbr 10. No»br. 10. NoTbr. 
10. NoTbr. 28 NoTbr. 2». NoTbr. 29. NoTbr. 

30. NoTbr. niiam rc^i.s Dania;, addita siin ip»iu!i propositione dc lioc matrimonio ejusqae condilionibus. — 
lliturin, dio sexla menois Ocloliris. 

Knudscn. lil|>lomatar. OhrliUirnl prlml S. 123—30. Danak Overa. I Hvlirilill, Oanm. 

Rlges Kraii S USit— !•! (Kvarlud^. V. 1 11-17) med Dalum 8. OctobrU. 

*t>234. B('.>iiulnin(i af nontJEME.-^TiiE, Wkko og Kor«i;E5.s Foheo i Kjobemuv.i, om livorledes 
Tjenestepifie eller -dreng skal fffstes i lovlig Tid. — 8. Octobris. 
Rcsen, Ju« oulicum antlqvum S (>'>3. 

*G235. SvEinBioR^ Thordason, Andres JoNSSon, Pra;ster, Be.sedikt Ascrimssos ok 
Koi.LE .Mac.iisso.n, Laj.'ni!ind, udslaMle Vidisse af Kout' C.liristierns llrev af 28. Novbr. 145(' 
(Nr. 385U). — llulum i /Ijalladnl, sondageu for feslum Ileiiiiviaruin. (Norsk.i 

Thorkelin, Analecla S. 140-42. 

*G23G. JoiiAJf JoiiANSEfi, Va^bner, bekjendcr at have overladt Ilr. Tlulell' Fla-uentlew 
all del l'anlej.'(ids, soiii lians lader bavde i Panl af Knud Lauseii over al Moll Mark, nied 
Hel lil at opkrave alle lletllgiieder deraf. — 18. Okt. 

Udl. I Nlelseo, Ilist. Ertcrr. om Hall Herrcd S 2. 

*G237. Kong Ciiristier« stadfa^ster Arnsbok Klosters Privilegier. — Lp iniscm 
stolc Gotturp, des negesten soiidages vor suiile Merlen.s dage. (Plallydsk.) 

Urkundeiisamml. d. Rchlesw.-hoUt.-Iaucnb. Uesellsch. III. 100-108, IV. 40-42. LaliDik 
Udl. i Archlv r. .Staats- u. Kirchcngescli. d. Ilcrzoglhumer V. 189. 

*6238. Kong Christiern bekra-fter Segeberg Klostcrs Privilegier. — Uden Daluin. 

(Plattydsk.) 
Urkundcnsamml. d. .'^chlesw.-holst.-Iaucnb. Gescllsch. IV 38 - 40. 

*6239. Je.is, lliskop i Aars, saml 5 Riddere og 2 Vaebnere afsige en Voldgifls- 
kjcndelse incllem llr. Olto Nielsson af Itjnruliolm og Laghe lirok af yEsendrop og fastsa.'tle 
ct nyt Mode i llanders af 4 .Mand, da Laghe Brok i Vrede forlod Ketlen. — Biscops garden 
I Aar.i, paa saiicli Marlini alTlen. 

U.irner. Fam. Uosenkranlzs Hljt. i, Dlplom. S. 104—108. Udt. 1 Nyl hislor. Tldsskrlft 
V. 22(;— 29. 
4109. Urkundensamml. d »i hlcsw.-liuist. iauenb. ticseiisch. 11. 42 44. 

*G24U. Ci.awes LiuBErK, V.Tbner, tilstaar, at lian paa Kong Chrislierns Vegne 
har oppebaarel af Borgcmeslrc og Kaad i Aarhus 200 Mark lybsk i rhinsk Guld. — Die 
wigil. s. Marlini episc. 

Ilubtrli, Aklst. vcdk. Aarhus I. 21—22. 

*6241. Kong Ciiristier.^ pantsa-tter til llr. Jihan van Alevelde Clawessone Landel 

JErn. — tp unsrw Slolc Gollorp, dcs vridags na K.ilirine vgis. (Plattydsk.) 

Slcmann, i.cschlchtc il. (iireiitllchcii u Prlvnt-llcchts d. Ilerzuglhums Schleswlg III. 87—89. 

*6242. Kong ('.iiristier:^ panlsa-ltiT til llr. Jolian van Alevelde Clawcssone Slottel 

og Sladcn Snndirhor!: incd Sundcved, in Dil af Als Norreherred, Als Snnderherred, Nybel 

llerred og Kckenisse. — ippr >n)s>;,ir \i„i GoHnrp^x; des vrigdages na Calerine virginis 

(Plattydsk ) 
Slcmann, Gcnhli htc d. i.lTentii. Ii. n u Prlvat Rechls d. Hertoglhums .Schleswlg III. 84-87. 
•(5243 ( = 41 10). *'or •'J'» Novbr. lics 2;i. Novbr. 

Knodscn. Diplomalar. Chrlsllernl prlml S 130—31. 

4110 88 -6243. I. 

4 
1 KONG CuRISTIERN DEN FORSTE. 773 4111. WrslpluiUMi , Munumenta IV. 3236—38. UrKundeDsamml. d. sclilrsw. -liuUt. -lauenli. 
UcselUcli. IV. 44-4(J. 1460. 

1. Decbr. *6244. Kong Chhistier^s Skrivelse til Stadcn Luneburg, livori han lover enhver, 2. Decbr, 
soin han ingun rcjde liur nu-d, Sikkerhed paa sinc Veje, ^aml beder Sladco bctale Ilerning 
Pogewisch, Aiiitmand i Tonder, lians Tilgodehavende. — Seyeberr/, Dienstag nach s. AndreK. 

(riallydsk.) 
Brodst. og (ydsk Udt. i QTellensammlung d. sclilesw -bulst.-lauenb. Gearllicbafl f. Yater- 
liind. Geschkble II, 1. S. 13. 

*624.0. Kong Ciikistii;k.>s Skrivclse lil StaiKn Lfineburg angaaende Volrad van 4. becbr. 
Iliichwalds i;ja;Id lil den. — Sef/ebery, am lage Harbara. 

T>dsk (Jdt. i titellensammlunc; d. scblesw.-bolst.-lauenb. Gcscllscbaft f. vatcrlaad. Ge- 
scblcbte II, 1. S 13. 

'6246. Kong Christiern bi'kra>fter Staden VVilsters Prixilegicr. — Itzcho , des 0. Iiccbr. 
iiegeslen dinge.-^dages na unnser leven Frowen dage, alsc se entlangen vvart. (IMattydsk.) 
UrkuDilensaminl. d. scblesw.-hulst.-laucnb. Gescllsch. IV. 47. 

*6247. Kong Ciiristiern skjanker It/.clioe Klosler eu (laard ved Uuttil»' inod Loftc lo. Decbr. 
0111 Afholdclse af Sjielemesser for hans Fader Junker Didrik af Oldenburg og hans .Moder. — 
Szeycberge, quarta leria ante Lucie. (Plaltydsk.) 

Urkundeiisamml. d. scblesw.-bolst.-lauenb. Gesellscli. IV. 47 — 49. 

'6248. MaI'rits, Greve af Oldeuburg, tilstaar at have modtaget af Kong Christiern 11. Decbr. 
7000 rhinskc Gylden som Afdrag paa den ham tilkommende Afstaaclsessum for Slesvig og 
Ilolsten. — Des neisten donnerdages na conccpcionis Maric. (1'Iattydsk.) 

Knudscn, Dlplomatar Chrlsticrni primi S. 131. 

*6249. Kong Christiern befuldmiegtiger Bredrenc Tidemand og .Marquard Ilaber 14. Decbr. 

til at modtagc ]0(X) rhinske Gylden af Ordensmesteren i Llfland. — Segeberg, aiii sontage 

II. Lucix. 

Tydsk Udt. I Napiersky, lodex corporis bist.-diplom. Livonlir, Estooix, Curonix II. 296. 

'G2."i0. Kong Christiern bekru^fler Staden Krenipes Priviiegier. — Lppe unseme 17. Dicbr. 
slote Scgeberge, amc inidweken in der qiiaterleiiiper na sunte Lucieii dagc. (Plattydsk.) 

Urkundtnsamnil. d. scblesw.-holst.-laucnb. Gesellscb. IV. 49. Tydsk Cdt. 1 Zeitscbr. d. 
Gescllscb. f. Schlcswig HoI-tein-I.aueiib Gesch. VII, licpcrtor S. 21. 

*6251. Fridericus llliius iuiperalor CIiri.sticrnuiii regeiu hortatur, ut lioniines de 17. Decbr. 
antiquo consulatu et communitate Lunemburgensi ct eorum boua in terris suis detincri 
procurct, qiiousque Willielnio et llenrieo ducibus in Urunswigk salisfecerint. — Wienne, 
decima septima mensis Decembris. 

Arclilv f. Kuode osterreicb. Gescbichts-QucUen XI. l,')^— 58. 
4112. Wcslphalen, Moiiumenta IV. 3238—39. Urkundensaniml. d. scblesw -bolst.-laaenb. 20. Decbr. 
Gesellsch. IV. nO. 

*6252. Kong Christiekn stadfa-ster dct Kapitlct i Iladerslcv af Gcrt , Ilertug i 21. Decbr. 
Slesvig og Cirevc i llolstcn, givne Friliedsbrev af 12. Marts 1401 (Nr. *3606i, ligesom 
ogsaa alle dc Privilegier og Friheder, som Kongerne af Danmark og llertugcrne i Slcsvig 
liave forundt det. — Slote Gottorpe, in sunte Thomaszes dcs hilglien apostcls daghe. 

(Plattydsk.) 
Aaraberetn. fra Gebelmcarch I. Illlag S. 33—34. Urkundensamml. d. schlesw.-bolsl.- 
laueob. Gesellscb. IV. 50— r>2. 774 KOXQ CllIUSTIERN DEN FoRSTE. 1461). 

-1 l>»cbr. '6253. Konff r.iiKisTiBRn beknrflcr ili' af freiiifarni' KonmT i Danniark saml lltTlng- 

iiuli' Kli.xabtlli af .Sli-isvli; inl^Mvnc llrovc (jfr. Nr. *4l80 og '4283), livorvtd SofTnfkiikcn i 

Osby iiu'(l allf di-ns lntllu'gU'r gives til Kapillcl i lladerslev. — Ketuiesburc/i , aiii ilajilie 

Boncti Tlioine apostoli. (1'laltydsk.l 

Aorslieretn. rrn Gehelmearcli. II, Tillicg S. 34 

4113 su -0207. 

1460? 14(50? 

29 Junll. "G^.^Vl. JoiiANMES, ordinis fralnim minornm provinciiB Daciic ininisler, Thore Olafson 

el Anborgc Nielsdollcr ad omiiia sulVraiiia provincitT suie recipil, plciiani iis parlicipatiuncni 
bonorum omnium ordinis loncedcus. — Osluir, lesto beatoruiu apostoloriim l'etri el Pauli 
lempore rapitnli noslri provincialis. 

Uiplomalar. Norveg. IV. 6U4. Anrstallet usikkert. 

*6255. Kong CnRiSTiERns Gja-ldsbrev til Va;bncr Ottc Split paa 2()()0 Mark lybsk. — 
Uden Aar. (IMattydsk.) 

Urkundensamml d. schlesw.-bolst.-laueob. Gesellscb. IV. 473—74. 

1460-1470. 1460-1470. 

*G256. Vspbncr Jes Tamessen af Dalsgard skj;cnkcr on Tolt, kaldct "closter liowe», 
lil PriTstcbordcl i Hodhum til Aflioldclsc af Sja^lcmesser for ham, hans Huslru og llorn. — 
rden Aar. 

Ny klrkebist. Samlinger II. 335. 

1461. 1461 

Udt. I [■aludan, Meena Beskri\el8o I. 2i>6— 67. 

Westplialen, .Monumenta IV, Prauf. S. 27. 

Westplialcn Mununienla IV, Pra^f. S. 2U. Abdruck dcr da8 Hecbt Lubrcks und llamborgs 
elc. bctrelT. Urkundeo S. :A. Urkundensamml. d. scblesw.-liolit -liiucnb. Gesellscb. IV. 

LunEH RiMOR sii Igcr mcd Kiiiig Christicrns Samtykkc Landsbyen Weslerau 
lil Andrcas (iheiierd, Itaadmand i Lfibcck, og Gherd van Lenthen, Borger sammesteds. — 
Ain dagc rabiani vndc Scbasliani dcr hilncn mcrtclcr. (Plaltydsk.) 

Jnhrbiichcr f d. Lumlcskundc d ller^ogtb. Sclilcswig, HoUtcta u. Laueob. I. 2.")5-57. 

'24 J.inuar. *6258. Bo Ki.EMiM.ii, llitldcr og norsk Rigsraad, og 10 Lagrctlema'nd paa Ringhc- 

rii-lic lililnminc llr. flarlwi^-h Kriiincdik 11 Orcsbol i Boncssncs paa Hinghcrighe, som 
Klliiigh Amwndson havilc panlsat ham for sin Brnde, nien overladc til Hr. Ilartwigli, hvad 
Naadc lian vil vise Kllingh, fordi dcnnc fnr ncd til Skaane og mcd Urctlc anklagcdc hain 
for Kongcn og Danmarks, Svcrigs og Norgcs Uigsraad. — 1'rrMijardhen po Norilhrroff, 
santc Poiicls aftlicn. (Norsk.) 

Illplomatar >orvig. I CSS— 23. 

' •^*"'"' •(;2.'i0. Itiskop Jkss og Kai-iti.et i Aakiiis kiintlgjorc cn mcd Borgcmesterc, llaad 

og Almue sammcslcds gjort Dagtingning, al vissc gcjstligc Gaarde hereflcr skullc givc 7. Januar. 


. 4114. 


Januar. 


4115. 


15 Januar. 


411(1. 


2U. Januar. 


•fig.n?. KoNG Chhistiern den Forstk. 775 

1461. 
Ifirskiul lil Byen, ot; al I'r;i'slor or Klfrrko ikkc niaa«' kjdhp ellpr panle HoreerKaarde uden 
llorftemostcres og llaads Saintykkc. — In prore.slo puridcacioni» b. Marie virp. glor. 
Hul.erlz. Aklst. vcdk Aarhus I. 22—23. 

*6260. Kong CHRisTiERrt stadfeslcr Stadcn Lutjenburg.s Privilegicr. — Segeberg, >'<■ Febr. 

8. Dorolh. 

Tydsk Udl. 1 Zcllsclir. d. Gcgellsch. f. Schlciwlp-Holslcln-Lauenb Ccsch. VI, Itepertor. S 103. 

'6201. Kong CnRi.STiERN hckra-rtcr Stadcn Ploiis rrivilc-ritr. — Lpp unxrtne slole *'>■ Febr 
Seyeberyc, aiin' dayc Dorotlicc dcr liilgcn juncfroiiwcn. (Plaltydsk.) 

Urkundensaminl. d. schlcsw.-holst.-lauenb. Gesrllgch. IV :A -5ri. 

•0262. Kong Christier> tagcr dc pejstlige Snslre af St. Augustinus Ordenen i fi. Kebr. 
Ncustadt i sin ncskyllclsc. — (Ame dage Dorotlice dcr liilfjen juncfrouwen ) (Plaltydsk.) 
lirkundcnsamml. d. schlc w.-holsl.-lauenl>. Gescll.'<ch. IV. .'>:")— .5<i. 

'6263. Fynbo LAnDSTHiisGSVii)>E, al llr. Kgi;crd Frillc, Iliddcr, og Vilhelm Frille, 7. Febr. 
Va-bner, blcve forligte om dcres Arv og Skittc. — Lnvcrdag cltcr vor Frue Dag puriricalionis. 
Idt. i Veilcl Simi.Dsin, Uidrag lil Odeiisc Bys Hisl. 1, 2. S. l.^iS. 

*6204. Koiii,' Christiern sladfaestcr Fiensborgs Privilegier. — Vpp rtispmr slote 2<>. Fei.r. 
Collorppe, an denic vridaghe negest vor deme sondagc Inuocauit. (Platlydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Klcnsburgense 1. 563—64. Urkundensamml. d. schlesw.-bolst.- 
lauenb. (.esellsch. IV. .')<;— .')7. 

4117. Diplomatar. Norvcg. V. tKl4. 22 -21 Febr. 

4118. Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesollsch. IV. 57—58. 22. Fcbr. 

4119. llrkundcnsamml. d schlesw -bolst.-laaenh Gesell^ch. IV. ,')8 -.')9. Tydsk Udt. i Zcilschr. 23. Kebr 
d. Gesellsch. f. Schlcswig-Rolsteln-Lauenb. C.csch. VI, Rep.rtor. S. 110. 

4120. Ucccau , Gcsch. Husums S. 200 Udt. i Urkundensamml. d. scble^w. -holst.-lauenb. 23. Febr. 
Gesellsch. IV. 556. 

4121. Urkundensamml. d. schlcsw.-holsl.-lauenb. Gesellsch. IV. 59 — 60. 25. Febr. 

*626.o. Kong Ciirlstiern tilstaar Mans Kock paa Gottorp livsvarig Skattefrilicd i 26. Febr. 
Siesvig. — Collorppe, dic Jovis post Invocavit. (Platlydsk.) 

Udt. 1 Urkiindensamml. d. schlesw.-holst.lauenb Gesellsch. IV 424. 

'6266. Kong Christiern annioder Stadcn Liincburg om at helale llaus VVulff hans 26. Febr. 
Tilpodchavcndc. - ^ir/enviunsler, Donncrslag nacli .Matliic ap. 

lydsk Udt. 1 QTcllensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft f. vaterland. Geschichte 
II, 1. S. 13. 

*6267. Kong Ciiristiern bckrjeflcr Stadcn Kicls Privilcgicr. — tppe iinseme slole -' Manll. 
Gotlorppe, des mandages na dcme sondage Rcminiscerc. (Plattydsk.) 

Westphalcn, Moiiumeni.i IV. 3241 — 44. Urkundensamml. d. schlesw. -holst. -lauenb. 
Gesellsch IV. (;i)-63. 

4122. Urkuiidensamml. d. schlesw.-bolst.-laueDh. Gesellsch IV. 63—64. 4. Martii. 

*6268. IIenrik STA^CEBERfi, Uiskop i Ribe, bedcr Pr.Tlatcrnc i Hihc Dnmkapilcl om 11- Manli. 
Iljii Ip lil Krigsiidr.istning og skrivcr om sin Slrid med llr. Ludvig om lUspestolcns C.ods. — 
Dagcn for den hclligc Grcgoriuss D.ig. 

Udt. i Kinch, Ribe Bys Hlst. indlll Reform. S. SiO. 77»; KONO rilHISTIKRN DEN FoRSTE. 14tU. 
12. Martii. *t)2t>0. Pedeh IIvii), llirrn(lsro({<'il i Hji-vcrsknv llfrrcd, Tokben Jep.seji af llolme, 

Hitidi-r, o^! 3 aiulri' Mirnd indfnri' llr. Oiiif Axi-lscii i Valln llovinlgaard iiifd Valleby og 
all andct lillipgcndc (lods. — S. (lrc(,'orii Dag. 
UrBtch. Vi-mmclofte» Hlsl. I. 23. 

W Mnrlll. 4123. Bruilsl. I Liiiigcbik, Jubcllnlc ovcr Chrlatian I S. 79. 

ir». Maiiil "6270. III. \VK\r/.i u\.'^ llcMvcndelsc til Kejseren paa Markprev Frederik af IJrandcn- 

biirfis Vcpnc, luori anmodcs om, at dcnne maa blivc forlcnd mcil llnlslcn, soni Konpni 
af Danmark bar underkaslel sij; og ikkn anerkjender for ct Len af lliget. — Lctare. 

(Tydsk.) 
D.I8 knlserllche lluch d. Markgrafen Albreclit AchlUe.s herau8g. v. Iloller S. 78—80. 

•2 Majl. •6271. Kon^.' Ciihistiern lilslaar at bavc moiilaKct nf ilcn liflandskc Ordcnsmpsler 

Johan van Mcngcdc kaldct OslliolT de bam skyldif,'c 20UU iMark lndigl Snlv og 500t3 rbinske 

(lyldcn. — Vppe rnsetne slote hopenhauen, ame sonauende vor dcmc sondage Canlate. 

(Plattydsk.) 
StylTc. Bldrag tlll Skandinavlens bistorin III 138—39. 

7 Maji. '6272. Kong Christierns Rcttcrtbings Dom i en Sag mellem Uenric Meynstorp og 

(.)gbe Diwr angaacnde nogel Gods i Walsf) inagla*, som denne paastod, at bans Forsldre 
bavdc pantsal lil llcnric Mcynslorps Fora^ldre og som han nii forlangte at indlese. — Kopenliu/fn, 
crastino s. Jobannis ante portam iatinam. 

MaUen, Den danske PaniereU Hlst. S. 489—90. 

18. Maji. '6273. Kong Ciiristiern stadf»ster Kong Eriks Privilcgium af \n. Febr. 1422 

(Nr. 33G8| for Kjnbeniiavn og givcr IJesteinmelscr mcd llensyn til UolvaTkcrs Vcdlige- 
boldclse og llandcl incd freminede Drikkcvarer i den nacvnte Stad. — In castro iwstro 
lltt/fnensi, feria secunda infra octauas ascensionis Domini. 

Hvitfeldt, Danm. Rlge8 KrHii. S. 894—9.') (Kvartudg V. 123-27), hcr mcd Datum: 
S. Lucie. (13. Decbr.) Aarsberctn. fra Gehcimearch. V. UU— 07. Nlelsen, Kjobcnbavns 
DiplomaUrium 1. 198-200 

18. Maji. *6274. Kong Ciiristiern befalcr, at ingen Embedsmand i Odense maa brygge 01 

lil Salg, mcn at IJorgemcstrc og Haad skiilic bcskikkc sinc cgnc IJryggcre i Byen, soin ikke 
maa bave andcn •Hicring« end dcres Itrygning alenc. — In castro Ha/fniensi, fcria 2. infra 
oclavas ascensionis Domini. 

Udt. 1 Vedel Slmonscn, RldraL' tll Odense B>s Historie I, 2. S. 154. 

22. Majl, *627.'). Raadcl i Revai. aiiniodcr Haailcl i Lfibcck om at fnrcslillc Kongcn af 

Danmark ncsvaerligbcdcrne ved paa Ojifordring af llr. Krick Axclssnnc, llovedsmand paa 

Viborg, at standse Scjladsen paa Ncva, saa oftc liaii liar Strid iiicd Russcrne. — Iteuall, 

des vridages vor Pingslcn. (Plattydsk ) 

StylTe, liidrag tiii Skandlnaviens historia III 139—42. 

2:J. Maji, *6276. Thingsvidne, at Jobanne Swalcs var paa Snndcrhcrrcds Tbing (Langcland) 

og kl.igede ovcr, at hun med Vold var fnrt af sin egen Gaard, at llcnrik Pors havdc noget 
af bcndcs Jordcgods i Panl imod bcndcs Vilje, og at bim cj bavde Magt at givc for sin 
Sjffl af sit egct. — Somlcrlierrcds 'lliiuy, Aflcncn fnr Pinlsedag. 
Udt. I Nyt hiator lldaskrlft V 230. KONG (^HRISTIERN DEN FoRSTE. 777 1461. 
'6277. Dronninf,' Dorotiiea ;iiimo(Jpr Stadcn Lfineburfr om ;it ladc Hasse Queis 25. Majl. 
vederfares Ilel i lians llelssJif,' nied IVovsten i Liine. — Cojxm/iaf/rn, Mont.i;.' nacii ii. F'finf,'stlag. 
Tydak (Jdt. I Uvellciiaaioml. d. schlesw -hulsl -laueub. Oc-^ellschart r. vaterland. Geschichle 
II, 1 S. 13. 

*6278. llESEDirTs vo\ Ai.kiki.dt tilskjodcr paa Tiislni|) lli'rre<]s riiiii;; liiapitiel i 2. Junli. 
Hadersiev 5 Ga^irdc i Kiiiidl, eii i Kelslrup Of eii i Aiisiet. — l)ini;sdai;es iiaili Trinitalis. 

(1'iatl.vdsk.) 
Ldt. I Aarsberetn. fra Gebeimearch. II, Tilla!g S. 72. 

*6279. KjoiiEPiiiAVKS BvTinniiSViDNE, at Didrik Skradiier paa Jes Knulssfln I{;igers 8. JuniU 
Vcgne tiiskjodede S. Antonii Aiter i S. Nicolai Kirke ai siii Uettigiied i cn (laard ved 
I'isketorvi't, og al Dronning Dorotiieaer kejset til al vaere Alterels VaErge derfor. — Kopenhaffn, 
llien niandagii na'St elTler Gutz iegiioms dag. 

Hurriam, Kjobciiliavns Klrkcr og Klostcrc. Tillaig .S. .54 -5."». 

4127. Knudscii, Dl|ilcimalar. Christlerni priml S. 132—33. Urudsl. i Wachs, Gesch. d. Allstadt 13. Jnnil. 
Colberg S. 4".i4 og i isarthold, Gesch. v Rugen u. Pommern IV 1. S 2.')6— 57. 

*6280. (Wii.iiEi.Mis), episcopus Orkadensis, ad r.iirisliernum regein scribil de vasta- 28. Junli. 
tionibus, atiseiite apiul regeiii Scoloriim coniite (lrk;idia' el (-;itiianiae concordia' cuin comite 
Ilossiae traclands causa, ab liominibus ejusdem comilis llossiae in coniitatu Orkadiae factis. — 
Apvl Kirkwau. ,\XVIII. die .Iiiiiii. 

Knuilsen, Dliilomatar. Clirislleriil priiiil .s. 133—34. Diplomatar. Norveg. V. 60.')— 607. 

'6281. Maktik Krii.mmedik, Ridder og Hovedsmand paa Akershus, stifter for sin, G Julii. 
sin lluslru Krii Kadriii Marquardsdatlers, Marquardli l$uks, llustru Sigriidhs, Olaff Buks 
og aiie deres andre Korfiedres Sja'ie et Aiter i (»sio Donikirke for S. Bartliolomeus og 
S. B;irbara, livor der tre Giinge om 1'gen skai iioides .Messer for aiie krislne Sja;le. — 
Oslo, octauis apposloloruin 1'elri el Pauli. (Norsk.) 

Dlplnmalar. Norveg. II. G27 -28. Idt. i N>c Danskc Magaziii VI. 38 med Datum: dlc 

apustolorum Petri et Paull (.i: 2i». Junii). 

'6282. A1.FONSUS Nt>'s, I'orlugaliiae rex, in iitteris ad (".iiristiernum regem datis, 11- Julii. 
Loiand heraldum ejus ob magnitudinem animi in variis proeiiis adversus Mauros ostensam 
inoresque siiavissimos magnopere laudat eumque regi commendat. — In oppUlo Sinl/ir, 
Xi. die Juiiii. 

Knudsen, Diplomntar. Christieriii priini S. 134—3.'). 

'628.^. Kong CiiiiiSTiBKN skjuenker Jes Petiiers«n en Gaard norden for S. Peders 12. Julil. 
Uirke i Kjobeniiavn. — />i riislro iioslro Slovholmrnsi , doininica prox. posl octauas visitalionis 
ii. Marie virg. 

Kniidscn, Diplomatar. Christierni primi S. 13.')— 36. 0. Nielsen , Kjebenhavns Diploma- 

tarium 11. 112. 

*6284. Odense Bytiiiwgsvidne, at lleiirik Malman, Borger i Odense, liasde luigl 13. Julii 
en .Sag til Sandenia'nds Tog for et Hus paa Horselorvel , som var nedbrudt og borl- 
fnrl, og at Siindenijendene svore 2 M;end i Langsled, 15 M;i'nd i Bregnemose og 1 i 
Verningc til et ll;erv;erk og til at bode tii Bonden og Kongen. - Mandag efler S. Knud 
Kunges Dag. 

Udt. 1 Vedel SimoDsen. itidrag til Udcnsc Uvs llistoric i. 2. S. \Wi—:A 

Kegest Dan II. Scr I. 98 778 KONO ( HRISTIF.KN DKN FoRSTE. 14til. 

'ja. Julil 't>2H.^. Kong CiiHi.^^TiEKn sliidro-.stcr Kjnbstndoii Itainiis |i Finliiiul) Priviicgicr og 

l-'rihiMlt'r. — /n rajitro n.ro Storkliotnini, <lic {\U'. (o : sanclii') Maric .Magdulene. (Svensk.) 

S. Mrllpiiluii i|iru'8. J. Kllmiirki, Oin SJiialndcii Knunio t. 10. 

2J Julli. *628G. Kong C.iiki.siiern tilskriv»!r Ordcnsmesleren i Liriand , at livi.s Kicclus 

(Vntclkanne) af Oscl hlivcr rorlru-njj;l :ir Jodocii.s cllcr n(>t.'cn andcn, vil lian .«attc .sig i 
Itc.siddclsc ar Sliricl. — Stuckliolw, ain laf;c Marie Maf;dalcnc. 

lydsli lldt. i NnptPiBky. Indcx cor|ioris hi8t.-dl|ilaiii. Llvonlu*, KitonliB, Curonix II. 42. 

23 Julll. 'G287. Kong r.iiKisTiEitN lovcr llr. Krik Kriksson (Oyllcnsljerna), nt hans llel i nn 

.•\r\csa!,' ovcrritr llr. Tiiiirc Tiiiircson skal Mivc iirorsnnit, indtil Iian i Forcnin^' incd Ki^'cns 
Uaad knn dnninie i dcn. — In cnstro no-itro Stodioliurn.yi, crastiiio li. Magilalcnc. (Svcnsk.) 
Scliroder, Monumentn diplomntini Svecann S. 30 32. 

24 Jolll. '6l'8.S. Oi.aff Axei.sson (Tlioll), llnvcdsniand paa (totland, aninodcr norpcmcstrcnc 

i Lfihcck om Lcjde ror hans Tjcncr (iollisclialk llakc, som tidligcrc Iiar Ijcnt lians Kongc 
til S«s og nii vil bcsngc Stadcn lur llandclcns Skyld. — Am aticndc Jacobi apostoli. (Plattydsk.) 
Styfrc, tildrag till Skandlniiviens historiii lil 142-43. 

2f). Jutii. '6289 (=4152). For 1462 la;» 1461. 

Styiri', itiilrag llli Skiindiiiiiviens hlstoria lli, Indl. S. CXLII. 

25. Julll. *6290. ToRBioRN Cii.enERSsoN saelgcr til llr. Ilarlvicli Krummedik, llovedsmand 

paa Akcrslins, 8 Markebol i sondre Ganrdcn i llinrko i Wala Sogn pnn Vestrold. — Brviila, 

snncti Jncobs dngh. (Norsk.) 
lli|ilomatar. Norveg. III. 621. 

28. Julii. '6291. Kong Ciiristiern rorlener Ciregirs .Mntson, Riddcr, med Ramsoo i Karu 

Sogn i Finland. — fn vasiro Storliolweri.ii, in prorcsto b. Olaiii rcgis ct mart. (Svensk.i 

Arwidsson. Hiindl. tlll Finlands Hafdcr V. 13. 

31 Jolii. '6292. Ai.BERTis CKOMMEnvcK, Provst i Haderslev i Slesvig og Paslor og Reclor 

ror S. Nicolanskirkcn i Kampcn, ordncr St. Agnosknnvents Forhold til Modcrkirken. — 
l)ie iiltiina incnsis Julii, scilirct in proleslo ad vinciila Pclri. (Latin?) 

lidt. pna ilolliiiulsk I I<ci:istcr Nan Chartcrs en Kesrhciden iii hit oude Archlef v. kain|icii 

I. 211. 

22 Aiigiisii *62!t3. IJiskop Nikoi.ais ar Slesvig og 7 Raader indljcrctte til Kong Chrislicrn 

Omsla^ndigliedcrnc vcd dct Drab, soin Ditmarskcrnc Iiavdc bcgaact pnn Stallcrcn i Eyder- 
stedt, Jon Jonsscn. — Amc sonanendc na assumptionis Marie. (Platlydsk.) 

Fnlrk, .stantsbiirg. .Mag. VII. (i78-7!l. 

24. Aagusll. '6294. Kong Cmki.stiekih sa-Igcr lil llr. riiiirc Tliiircson all Kong Karls Oods, som 

er lildHmt ham nr Sverigs Riges Rand. — Caslro nostro Stokholmen.ii, dic b. It.irlholomei apost. 

(Svcnsk.) 
Sehroder, Monumcnta diplnmatica Svcrana S. 14 — IG. 

7. Sepikr. '629b. ORnEfisMESTEKEN i Likland klagcr lil Kongen nr Danniark over, al dcnne 

har tagct llispcn ar Oscl, Jolian \aklkannc, i sin Ueskyllelse. — J'crnau, am abcnd dcr 
gcbiirt Mariic. 

Tydsk Udl. I Nnpicrsky, Index corporis hisl.-dlpliiin. Livonio;, Estonis, Curonia; 11. 42. 

29. Septbr *6296. Wii.i.Ei.ms, comes Orchadia! cl Cntlinniac nc dominiis de Sancloclaro, Chri- 

sticrno rcgi Dacin- elc consangninciim sunni Pliilippiiin dc Carribbyr Daniam visilaluriiiii pro KONG ChKIKTIERN ItKN Imikste. 77W 

] 1461. 

rcciiperalione hoiioniipi suoniin Jolianni NVcllounn Scolo, in Coupmanliavyn dcfunclo, 
coiiiini.-^soniiii i'l iiiiiu' iiiiiiiiiii- rejcis relenloruiii roiiiiiiernlal. — Itoshjuc, pcnulliino dic 
niensis Sepleiiiliris. 

DlplomiiUir. Norveg. II. ii2<J 30. 

'6297. OKDEnswESTKKE^ i LiKLAMi mcddilcr den lydske Ordcns llnjmesler, at 12. Ocibr. 
Stxndernc i Linand iiavc ind.^ial Jodocus til IMsp af Oscl, o^r at Kongeu af Dauniark undcr- 
stotter dcii fnrdrcMic lii.^kop \alclkaune. — i\nirniiiih/pii, am monlag n. Diouysii. 

Ijdsk Udt. I i\a|>iersKy, Indux torpon^ lii>t.-ili|iloiii. Livonis, Eatoois, Curonlx II. 42 

'CrJHS. Ilr. Kkik IJiounsen, llovcdsniaud paa Skivc, og II\kt\ii. Smai.stede, Prior i 13. Octkr. 
lUnnklostcr, kimdgjorc, al de i norgeslucn paa Skaiidcrliorg liavc Imrt af Cliristicrn 
Morlcnscn af INIesing, hvorledcs Lave Hroks Svcnd l'cr Niclsf»n i Hadelfivholni havdc 
grebet og Iniudel Anders Skade og ikke vildc modtage bemeldtc Christierns Borgen for 
ham. — (13. Octbr.) 

Udt. I iNyl hlstor. Tidsskrift V. 230. 

'6299. Kong Ciikistiekn niedgiver Volrad von Bockwolde Fuldmagt til Staden 5. KoTbr. 
Luneburg. — (iollorjip, noniicrstag nacli oiiiniiini Sanclorum. 

Tydsk Udt. i yvellensunimluiiK d. bclilesw.-liolst.-lBueiib. Ge«ellschafl f. vaterland. Geschichte 
II, 1 S. 13. 

'i.iltK). Koug CiiKisTiERN pantsa>ttcr paa 4 Aar Steiuburg til Luder Uumohr for 19. Novbr. 
1,4W Mark iybsk. — Die Klizabctli. (Plaltydsk.) 

Udt. I Uikundensamml. d. schlesw.-holsl.-lauenb. GeselUch. IV. 149. 

'6301. CiiKisTiEKMs, Dacie rex, Gcorgium, rcgem IJohemie, proptcr ejus hostililatis 1. Decbr. 

coiilra Fridcricum, marchionem nrandcburgcnsem, dillidal eiquc inimicitias nuntiat. — /n 

ca.slio iw.slro (iollor]> (lucalus no^lri Slesiivzcnsis, ipso die niartis prox. post fcstuin Andrcc apost. 

Rledel, Codex diplomaticus Brand. nburuensis 1. llau|iith. XXI. 479—80. Udt. i llvitfcldt, 

Daiim. Uiues Kron. S. 897 ^Kvarludg. V. 128—29), med det urigllge Datum: S. AiidreK 

ap. Dag Uti2.) 

*0302. IIeiskius Kkouh, Petris Iwari ceterique canonut ecclesie Hadekslevensis 3 Decbr. 
testautur, sc pro partc Dctlcvi Wulfson, concauonici ct provisoris fabricic ecclesia", de red- 
dilibiis fabricam conccrnculibus plciiam recepissc couipulalioncm cumque quillasse. — 
Feria quinta infra octauas b. Andree apost. 

Aarsberetn. fra Gcheimearch. 11, TilliEg S. 35. 

"6303. He^kkis Kkocii, Petrls Iwari cctcrique cawunki ecclesie Hauerslevensis 3. Decbr. 
nxognoscuut , computationc de rcdditibiis fabriccE hujus ecclesiae plenaria facta, labricam 
Detlevo \\ulfsoii, coucaiionico il provisori fabricu', pro 90 marcis exstitisse obligatani. — 
Feria quinla infra octauas b. Aiidrcc apost. 

Aarsberetu. fru Gehelmcarch. II, TUIieg S. 3.5. 

'6304. Kong Ciikistierns Landsvistbrev for Kolbiorn paa Smaherg, der slog Niels 4. Decbr. 
Jacul ihjcl. — Oslo, sanctc IJarbarc dagli a lolfte an' rikis vars Norigis. (Norsk.) 

niplomatar. Noivcg. III. Ii22. 
'6305. Kong Ciiristiern skjodcr paa (JjcnkJHb til Domkapitlct i Slesvig 32 .Mark C Decbr. 
lybsk aarlig llciitc af Slaili'U Slcsvigs Ityskat, og IJorgcincslrc og Kaadniieiul i Sladen 
forpliglc sig lil at bclalc den. — In cuslro noslro (iollorii/ic, dic b. Nicolai cpisc. iPlallvdsk.) 
UrkuiideDsamml d. gchlesw.-huUl.-laueub. GeselUch. IV. I:'i0 -r>2. 

98' 780 KONG CllRISTlERN OEN FORSTE. 1461. 
8. Decbr. 8. Decbr. 16- Decbr. •G."10G. KonR r.iiKi.-^TiEB^ slipvner Grcv Vilhi-lm af S. r.laro, Greve til 0rknflerne, 
lil al inmlc 0« alliftrfff llyldiiiKsctl. — Scf/rberi/, diu conccplioiiis .Maria-. 

i;dt pan U.in«k I llvitreldl, Daiini lllges Kr»n. .S. S'.)i kvartudu. V. 123). 

'6.S07. Kont; Ciiki.stiek> nieddeler Staden Anisterdam Frilied til at liandlc paa 
Sla'dcrnc llnsum, riensborg og Slesvig. — l /i vnseme slolc Segeberge, an imser levcn 
Frouwcn dage conccplionis. (Plaltydsk.) 

.Srjdilln, Diplomntar. Plrnsbiirgcnsc I. .%t— 66. Crkundensamml. d. gclilesw.-holst.- 
Iniienb. Gesellsrli IV. 64— Gij. Om Aant so sslila S. 66. Hollnndgk Ovors.: Luzac, 
lloljunds Kijkdom i, liijl -S. 3j— 37. Hund-Vcstcn , Piivllegien etc. der Slud Amstel- 
rcdam S 84 -a"). 

'6308. NiroLAis, episcopns Slesvicensis, litteras Cliristierni regis (cfr. nr. *6252| 
de uiiiicxionc ccclesia; Ostiy ciim capilulo lladerslcvcnsi confiriiiat, adduns rcgulas dc 
vicario curalo in Osby cou.stitiiciido, dc rcddilibus dicta' ccclesi* distribiicndis, deque 
memoriis ad sentcntiam regis tcnendis. — In ecvlesiu Hadersleuenni, loco capitulari ejusdem, 
die IMercurii sexta dccima nicn.si.s Dcccmbris. 

Aarsberetn. fra Gclieimoarch. II, Tlllscg S. 36—37. 

4133. UdU i Urkaodensamml. d. schlesw.-holsl -laueob. Geselisch. IV. .556. 

*6309. Kong Christierns Adeisbruv for OlelT Thysk , udsledt paa Forben af Hr. 
StalTen Beynglzsen. — fn cnslro nosl/o lln/fncnsi, .... ewangelisle. 
Handl r6r. Skand. Hist. III. »-<J. 1461 et 
1462. 1461 et 1462. 

*6310. Regnskab af ^Zweder v.an Demem.arken, Scliutmeesler» i Utrccht for Aarcne 
1461 og 1462. (Hoilandsk.) 

Krooijk vao het histor. Geoootschap te Utrecht 2. Serle VI 337-38. 1462. 1462. 

2. iannar. *6311. Christierni, Dacie regis, ad Georgium, regem Bohemie, litteriE, in quibus 

«cribit, sc, quiim nobilis Zdcncko de Stcrnbcrg nuntio suo llasso Qwcis dcclararet, se ct 
regem Georgium, si Dacie rex ad mcdiclatcm distancia' reiinorum ad bella ineunda con- 
stitui ausus crit, ex advcrso ad perficicndum sc obligatos reddcrc velle, Friderico marchioui 
Braiidenburgcnsi supcr intcntioncm siium refcrcndiim commisisse. — fn lasiro nostro (lotlorp, 
die II. mcnsis Janiiarii. 

Riedtl, Codex diplomalirug Brandenhurgeiisls 1. H.iuplth. XXI. 480 Dansk Udt. i Hvitrddt. 

Danm. Itigis Kmn. S. 897 (Kvarludg. V. 121»j. 

-2. Januar. *63I2. (Christierni, Dacle regis,) ad nobilem /dcncko dc Sterubcrg litterx, in 

quibus scribit, se quiiin /dcncko nuntio suo liasso Qweis deciararet, se, si Dacie rex ad 
mcdictatem distanciiE rcgiioriim ad bclla inciinda constitiii ausus crit, ex advcrso ad pcrli- 
cicnduiii obligari vcllc, Fridcrico manhioni Braiidciibiirgcnsi supcr intcntionem suam 
refurcndum commisissc. — fn caslro Gottorp, die II. mensis Januarii. 

Rledel, Codex diplnmaticus Brandenburgensis 1. liaupUh. XXI. 481—82. KONG CllRISTIERN DEN FoRSTE. 781 1462. 

*6313. Konj,' CnHiSTiERns Hrev, at han har givet Markprev Fredorik af Ifrandenburi; 2. Januar. 

Fiil(lm.i^'t lil at aftalc riicii Koiif; (icort; ''if Holiiiifn (><; Adclsinandcn Zdciiko af Stcrnlicrg 

Tid og Stcd lialvvcjs incllcm Daniiiark og Itolmicn til et krigcrisk Mndc incllem dcm og 

Kong Chrlstiern. — Lf vnserm Slosz Gottorp^ am soDobend nach dcni heiligen neuen 

Jars tage. (Tydsk.) 

Rledel, Codex dlplumaticus Urandeoburgensls 1. Uauptlb. X\l. 4S1. 

*6314. Kung Christiekn befiildma^gtiger (Markgrev Frcdcrik af IJrandenburg) tii at 3. Janoar. 
bestemme Tid og Slcd til Mnde mcllcm liam og Kongen af Bolimcii i Anlcdning af dennes 
fdfordring og til al give og modtagc Kavlion derlor. — Lf riuerem xloxz (iotlurp^ am sontag 
nacli circumcisionis Domini. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensls 1. Hauplth. XXI. 482 83. 

'631.'). Koiig CiiRi.sTiKu.^s Skrivclsc til Sladcii Luneburg, iivori lian anbefalcr sin 4. Jauuar. 
Kapcllan Jolian Sasse lil cl Len. — Gultorpp, Montag iiacli Ncujahrstag. 

Tydsk Udt. i Qveliensammlung d. scble^iw.-hoIst.-laueDb. liesclUcbuft f. vaterland. Gesebichte 
II, 1. S. 13. 

*6316. Kong Ciikistieh> tilslaar at Viere sin IJroder Grev Maurits af Oldenburg U Janaar. 

for lians Overdragelse af lians Andel af Slesvig, Uolsten og Stormarn 32,000 rhinske Gylden 

.skyldig, livilkc skulle betales i forskjelligc Tcrminer. — Gollorppe, ame mandage posl cpi- 

phanic Doinini. (Plallydsk.) 

Urkundensamml. d. scblesw.-bolst.lauenb. Gesellscb. IV. 475 — 77 

4135. *'• Nlelseii, Kjobenhavns Dlplomatarium II 113. 13. Janaar. 

*6317. Ut. IwEiN Hryske, Kidder, Me.-^ter Peder (Marsvin) og flere udstede Vidnes- 27. Januar. 
byrd, at den Tratte, som var iiiellcni llr. Jolian lijnrnseii, Ridder, og Ucnrik Malinan, 
Uorgcr i Odense, angaaende et Hus paa Horselorvet saminesteds, er bilagt. — Othensdagh 
iiu-sl for Kyndcrinesse. 

Udt. i Vedel Simonsen, Uidrag tll Odense Uys Historie I, 2. S. 155. 

*6318 se 4146. 30. Januar. 

'6319. Jep Mortbnssen, nCommendaer" i S. Johannis Gaard i Odense, lover at 1. Febr. 
holde en daglig Messe m. m., mod at Fru iElscbe, Ilr. Uenningh Kabels Enke, tilskjodcr 
Klostret eu Gaard. — Oltoiiie, craslino Purilicaciouis. 
Danske Magailn 4. Rukke 1. 367—68. 
'6320. Kung Ciiristieun mcddclcr Itaadct i Itzeho, at han har udna-vnl Claus 3. Febr. 
Uadlouw til Ainliiiand ovcr Sladcn. — Srh/usz Gultur/f, Mitlwoch nach Maria; puriticalion. 
Tydsk Udt i Zeii^chr. f. .Schleswig-Holsteiii-Lauenb. Gescb. VI, Reperlor. S. 73—74. 

4138. lJrkuiiden.<amnil d. sclilesw.-holst -laucnb. Gesellsih IV. 66 — 68. 

4139. 0. Nlelsen, kjebenhavns Uiplomatirium II. 113—14. 
*6321. Ilaadslucvidne om, livor mcget P. T., Borger i Aalborg, har udgivet af sin 

Svigerfadcr Sings Gods for ut tilfrcdsslille dcnnes Kreditorer, samt om adskilligt andel 
dcnnc Gjuild vedrnrcnde. — Aalburr/, fcria sexta post Scolastice virginis. 

Malzcn, Den danske l'anlcrct.< Hlst S l.')8— ,'>9. 
'6322. Jenss Pbrssen Uomowe stadfaester mcd Samtykke af sin S«slcr Marin Pers- 
dallcr Ducliolin Kloster i Mors i IJcsiddclscn af cn Gaard i Sclslrop i Tlivwtlt, soin Kloslrcl 
har liavl i Va-rgc for liaiis Fadcrs Sjadcgavc. — Duliultn, ipso die Valciilini. 

Ducbolms Dlploniatarlum, udg nf Melsen S. {il. 4 Kfbr 
8. Febr. 
12. Febr. 14. Febr. 782 KoNG CHRJSTIKHN IIKN FoltSTE. 

1462. 

m. rcbr. 'G32H. Thingtividnc, al llr. Krik (Ittcsen, Hidder, trt! riange paa Tliingel har ladct 

lo*li^;eii liydi- i llilti' AinliT.s Skaili», soiii I-aM- llrnks .'>\enili' liavi' haslrl oji iMinilft, og 
.Huin ilo \ilde liavi' fiirl lor rt anili'1 Tiiiug, iiun at iiigen er nindt nied Kla^r iniid Atiders 
Skade. — Hiemslur Herrettslhint/, (22. Kebr.) 

Udt. I Nyl hlstor riiU.krlfl V. 2ai»-31. 

27 Kebr. 4141 se '6384. 

9 Martll. 4142. l^dl > J Aaganrd, Hlst. descr. Othliilo! II. 48. 

10. Martll. *l!324. Lai.e K.si.Est> af iKsendrwp, Vttlmer, nied 6 Forlovire tilsifier llr. Otte 

Nielsen, llr. Krick Ot.sen og llr. Sl\^:ge Nielsen og alle deres Folk Fred iiidtil Piiitse- 
stindag. — holdiiiij, tlien odens dagli iia'st elTter fnrste sttudagh i fu'ste , soin sywnges 
onkiuni Invoeate. 

Ilaruer, Kum. Hoscukrantig Hlst. I, Diplom. S. lO.S -109. 

13 Mariil. *632.'i. Kong ("iiristiern sielger lil Lassc Jenscn , Herredsfoged i Wies llerred, 

Gaarden Nordhaeksteilgard i VMes IJerred for 50RIark Fenninge. — Lp vnsetn slole l-lcnnazhorg, 
am sonnavende vor den sondag Reniinisccre. (Plaltydsk.) 

JahrbOclier f. d. Landesk. d. Herzogth. Schle^vig, Holstein n. L.nuenb. X. l.^S - .''>4. 

20. MarUi. *G326. Georiiiis, [Sohemio; rex, acceptis litteris diffidatoriis Chrislieini regis, 

Frederici, marcliiouis IJraiidenliiirgensis, adjuvaudi causa missis, per litleras ad (■-liristiernuiii 
datas causas conlroversiarum cum marcliione orlarum exponit, seque minas el multilu- 
dinem hostium, contra justitiam et a'quitatem puguanlium, non formidare declarat. — /n 
ciuilate Prngensi , lerciodecimo kalen. Aprilis. 

knudsen, Diplumatar. Chrlstiernl prlmi .S. 13<i— 40. Brud.^t. og lldt. i Dudik, Kurschungen 
lo Schweden fiir Mahrens Gescb. S. 374 -7r>. Hos Hvitreldt, Danin. Rlges Krsn. S 8% 
(Kvartudg. V. 12'.) 3(i| llndcs et lldlog paa Dansk af saniine Uri'\, hvuri fdslL-deren af 
llrevet fejlaglig er bleven forandret til Kong Kusimlr af Polen. 

3. ApfilU. 4144. ^^lutn. I Vidensk. Selsk. Skr. .">. Rskke, Hlst.-piiil. Afd. I. 103. 

4 Aprtlli. 414(). I Anmairkn. rctte.-; Ileoedlct lll Hartlch. og der tllfejeg , at S. 444 flniles ogsua Wuia 

WullTseiig og Wulff lianssen fogewlsches Samtjkke, llgesum Skjudet cr dateret: Aidc- 
gundcj Das (.'io. Janiiar). 

8. Aprilli. •6327(=4147). Kor efler Palme Simdag Iips fnr Palme Sendag. 

Abdruck der da< Kichl Lubccks und Haraburgg elc. betrelTendeii Urkunden S. 55 

9. Aprllig. *6328. Kong Ciikistikun meddilcr sin Skrivtr Pallier Vngar, naaiimand i Kjnben- 

havn, .Stadfu-stclse ]>aa eii (iruiid ved llnjhro i KJolicnliaMi , livorpaa liaii liar Kungcns og 
Kong ChrislolTers IJreve ijvfr. Nr. 3981). — /w cnslro noslro Haritzborgh , feria sexla posl 
festtim Amhrosii episc. et confess. 

0. Nielsen, KJubcnliavng Diplomatarlum II. 114. 

\h. Apritli. 4147 se '6327. 

20. Aprillg. *6329. Jasi>ak llENRin de Sandager, decanus MalTnensis, ad laudem Marie vir- 

ginis gloriosir et sanetonim Jodoi lii , Augiistini, Ambrosii et llieronimi altare quoddam 

in ecclesia collegiata b. Marie virgiiiis llalTnensis fiindal dol;ilque. — Hn/fnis, fcria 

tercia Pasche. 

Riirdam, KjHbiiihavng Klrker og Klostere, Tlllcg S 65 — <^i)- KONO CnRISTIERN DF.N F(»RSTE 783 1462. 
*6330. iEsiiKK.-^ Pembrssbn i Skarlebnllc pant.sipUer til vor r>ue Lysning i Stauensc 23. ApriUi. 
for lU Mark iylisk fn Toflt', der kaldcs Ifremidlitont, i 'rrjEssebylle. — S. Jorgens dag. . 
N) kirkchlst. Siimllnger IV. 437. 

*6331. Horiis llerredstbinKSvidne, lesket paa Uiskop OlolT Martenssnns af lloskildes 6. Maji. 
Vegne af Tezt, /lirkedeKn , og Jes Nielssnn, Kannik, at de Skibe, soni in<ikom i Isefjord, 
i IjO Aar o^' mere frit liavde bandlet med Konfjcns Kmbedsmand paa Abramstrop 0(,' \ie- 
boerne af llfirns Herred, oj; at inf,'en bavdt! bindret dem, fnrend llr. Wernrr Parslierg, Lens- 
iiiand paa llulbeksgaard, o^ en eller to EmbedsmiEnd for bam , m. m. — S. Jobannis 
daf,'li apostoli ok ewangeliste ante portam latinam. 

Amialer for nord. Oldkyiidigti. 18jri S. 23—26. 

*6332. Kong Christiern indbyder Staden Kiel til en Landdag ved Levcn.sau Tirsdag 13. Maji. 
for llimmelfarten (2.o. Maj). — Segebcrg, Doonerstag nacli Jiibilale. (Plattydsk.) 

lirudstykk. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. scblcsw.-tiolst -lauenb. GeseUscbart r. 
vaterland Grscbichte II, 1. 8. 3(1. 

*6333. Pave Pirs II overdrager Uiskoppen i Slesvig at stadfiesle Oprettelsen af 13. Maji. 
et Dekanat i Kibc Domkapitel og indsfftte J(;ns Gummcsen som Dekan , hvis ban finder 
liam vaTdif,'. — Vilerbu, d. 13. .Maj. (Latiu.l 

Daosk Udt. i Kinch, Rlbe Uys Hist. indtil Reform S. 351—52. 

'6334. Vidnesbyrd om et indjiaaet 1'orlig inellem Erik Krisljernsson af Silkeborg 29. Majl. 
og Uertel Pederscn af Gliesing og bans Hroder i Anledning af Jordtra;lte. — llawnsbergh 
IHark, Ltjrdag nast efter vor Uerres Himnielfart. 

Udl. i Nielsen, Hisl. Efterr. om Skadst llerred S. 212. 

'^d^^f^i^-iASS). For 1472 11. Majl Iffis 14G2 31. Maji. Urkundensamml. d sohlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. 31. Maji. 
IV. .'■>.')6— 57. Om Aaret se #8td<. IV. iV>7. 

*C336. Kong Ghkistiern tillader sin Kapellan llr. Luder Rotermnnt, Vikar vcd 2. Junii. 
Domkirken i Hamluirg, at beslemme lcslaiiientarisk over dv.n bam af llertug .Vdolf tilstaaede 
Itolig. — In ciritnlr hilc, qiiarla fcria aiUe IVstiini Pentccost. (Plattydsk.) 

Urkuiidensamml. d. scblesw.-holst.-lnuenb. Gescllscli. iV. 424—25. 

4149. Udl 1 ^yl bislor. Tldsskrift V. 231—32, hvor Datum fejlagtig er reducerel til 21. Maj. 3. Jnnli. 

4150. Knudsen, Dipiomatar. Cliristlenii prlml S 1*1—41. 8. Junll. 

"6337. KiKSTEJi CiiRisTEASD.\TTER i lUidstcd tilbagcgiver Helligaaiidbusct i Aalborg 23. Junii. 
cn Aabygge i Hietz, som bendcs afdodc Mand Nis Vorre bar bavt i Lcje af Klostret, over- 
cnssleminendc med baiis l"ornianing til liciule i haus •Dodsfang». — (23. Jun.) 
Udt. i Njt histor. Tidsskrifl V. 232. 

*6338. Kong Chkistiern meddclcr Raadet i Liilicik, at ban bar o|ii;i\cl Kroncns 24. Junii. 
Rel til dcn i Itcrgcii afdnde Gcrt Surbers Eftcrladenskaber, som nrevvisercn Ucyne Holssen 
frit maa iiclforc af Laiidct. — Kalliiujborc.h, S. Jobanncs Dag. (Plattydsk.) 

Daiisk Udt. i Tldsskr. Noi. lil, 3. S. ,57— ,'i8. 

"6339. Lai.ue jEsghesen af yEsscndrop, Va-bncr, ined 6 Forloverc tilsigcr Hr. (ilte 2" Junii 
Niclscn og llr. Sty^yia- Niclscn fra 14dc Dagcn der cftcr og llr. Erick Otlcscn fra sclvc 
Dagen og allc dcrcs Enlk Krcd til S. Mikkclsdag. — Hiilfni.<, domiuica pro\. post fcstuni 
s. Jobannis bapt. 

Itiiriicr, Fam liosciikrantjs m>t I. lliplom S 10'i- 110. 784 KoNo Christiern den Forste. 1462. 

Ii> T.l<). JdIM. Tk^O. Kong <".iiRisriEKn8 Lrjih-linv for Mark/ircv FrcdiTik (lcn /Eldre af Brandcn- 

luirt;» <ic8anill Tlioinas Sc.Ksclinanii. — hiiprnlinrrii, Moiila^' vor S. .MarKarcllic. 

T)'d(k lld(. i UvclloiiKnmml. d. .'iclilc9W.-li'>Ut.-louenb. Ge^ieibcliart II, 1. S. 13. 

14 >.2I.Julii. *()341. Wd.iiEi.Hi, cpiscopi Orkuilcnsis, jnranicnlnni fldclitatis Christierno rtigi et 

Morollica- rcKinic ct lihcris coriiin pnpslitiini. — In rivilntr //«//"wn.v/ , ipsa dic incrcurii 
prn\. post fcsliim b. Margarclc virR. ct niart. 

Torro^us, Hl«i. rer. Orcnclciislum S. 18(>. Knudseii, DI|iloinatar. CbrlsUiTnl primi S. 141 —42 
Dlplonintar. Norveg. V. (JKl — 11. 

a-i. iolli. 4152 se -6289. 27. Juill. 2S. Julii. 6. Angnsti. 21 AnguBti. 23. AagnaU. Ante 
24. Angu«ii. '6342. Konp r.iittisTiKKM oj; llcrlnecrnc NNMuisi.nfk of; (Itto af Slcttin of; Ponimern 
forplifitc sij,' til at nndcrstotlc hinandcn inod llcrtiifr Krik af Stctlin og I'uinmcrn, Kongcn 
mcd llensyn til Gjenerhvervelsen af de Skalte, Klcnodicr og IJreve, som Kong Erik havdc 
bra^'t til Rfif^cnwaldc, soiii llcrtiig Krik liavdc i llcsiddclse, og llcrtii^'iTnc med llcnsyn lii 
dcrcs Kordringcr paa roiiimcrn. — 7o ISykopiuf/e iii Valslcr^ ainc dingxtage na sunlc J.icohs 
dage des hilgcn apostels. (Plaltydsk.) 

Kiindaen, Dlplomntnr. Oirlstlerni priml S. 142—44. Udt. pna Dansk i Hvitreldt, Danm. 

Rlgcg hn.n. S. 8;i.->-<H! (Kvartudg V. 127— 28i 

'6.343. AniiRExs Niei.ssone van Asdorppe, Ridder, erkUTrcr, al Uaadct i Reval 
paa hans Anmodning har modlagct en forseglet Kistc i rorvuring, og at dcnnc kun maa 
udlcvcres til dcn, soin har skriftligt Vidneshyrd fra Kongcn af Danmark, dct danske Rigs- 
raad cllcr fra Andcrs Niclson solv <dler denncs Arvingcr. — {lirral, 28. Jiili.) 
Tydsk Udt. I iicitrage z. Kunde Estb.-, Liv.- u. Cnrlandg II, 2. S. 232 

)i344. Arnoi.dis, Hiskop i LfiiiECK, og HoKiiEMESTRE og RaaI) sammcsleds som 
N oldpiftsniiPnd for Kong flliristicrn , og Fuldma!gtige fra Raadcnc i Stralsund og Wismar 
soiii Voldgiflsmand lor Koiig Kasimir af Polen samt Danzig og Lanilel Preusscn, kund- 
gjere, al de med Parternes Fnldmwglige ere blevne enigc om en Forla^ngelse af Slilstandcn 
paa et Aar, da dc for scnt havde modtagct vcdkommcndc Dokniiicntcr og dcrfor ikke 
aqsaa sig for lilstra'kkclig instruercde. — Lvbclic , dcs vridages vor suntc Lanrcncii daghe 
des hilgcn mertelers. (Plattydsk.) 

Knuilsen, Diplomatar. Cbiistleinl prlmi S. 144- 4li. 

'6345. Sladen LuBEfK meddeler Stadcii Brcmen , at Kong (lliristicrn paa Fore- 

spnrgsel af Lribecks Sendcbud har svaret, at lian ikkc kunde bringc sin Rroder Jiinkcr 

Gcrliard til Fred incd Rremen, da han vidste, al Gcrhard liavdc mange Folk sanimcn for 

al angribe Stadcn. — Sonnabcnd vor Barllioloinai. (Platlydsk) 

Brudst. og Udt. I Zeltscbr. r Scbicswig-Holstein-Lauenb. Gescb I. 222 

'6346. Jeks LAiRissEn i Vestrup sa^lger efter Raad og Samtykkc af sin Sen Jcpp 
Raggii to Gaardc i Twcdsnghen i Ilillcrslcv llcrrcd lil Ilr. Jcns Rr»n, Prior i l)uelioliii 
Klosler i Mors. — Profcsto s. Itartholomci apost. 

Ducboims Diplomatarium, udg. af Nlelsen S. 02. 

'(i347. Ilcrliig IIenkik af Mcklcnhurgs Klagcskrifl mod Staden VVismar (overrakt 
Kong (^hristiern af Danmark). -- l dcn Datum. jPlattydsk.) 

Urudstyiik. i Wlgger. Gesrbirbte d. Kamllle v. illurber 1, Urk. S 397—98 (.sstds. S. ,'198—99 
nndes lirudst. at en rorskjeilig Konecpl Ul lirevct). KONG CmRISTIERN DEN F0RSTE. 78! 1462. 
•♦■>348. Koiid CniiisriEim anmoder Staden LQnebiirg 0111 ,it bcl.ih' M. IUi(.'er (?i, Dom- 15. Scplbr. 
provsl i Ipsala, der i eget op Kon^ens /T-^rende skal rejse til Htim, lians Tilgodehavcnde. — 
Flcntzborrh, Mitlwoch naeli (Irucis e.xall. 

Tydsk Udt. i Uvcilensaminl. d. Si-blegw.-holst.-laarnb. Gcsellscbalt f. vaterlund. Geachlchte 
II, 1. .S. l.J. 

*6H49. JoiiAr«ME.s, lulvaij;! (Mi.^kop) over Ose! Stift, takkcr llr. Aagc Axelson, 5. Oclobr. 

litivedsmanil paa Narlijerf.' iilot, for den Iljalp, lians Tjtinr Olof llaldersson liar ydet ham 

i hans Slrid mcd den tydske Ordeus l'rokurator, og uilheder sig hans Forslag om For- 

delingen af Losepengcne for raiij,'erne. — Arnshoif/, am dinxtages nagest Francisci. 

(Plattydsk.) 
P. T. Moller, Bldrag tlll Hallandg Hlstorla I. 32<;— 27 

*G350. MoRTEN VAN BoRKEN, Ilymand i Kjobenliavn , pantsaBtler lil Vabncr Jejip 10. Novbr. 
C.iawsson eii Oaanl i ll;iai]liiis.stra'ile i Kjobenbavn. — I/affhis, in proleslo s. Martini episc. 
U Melsen, Kjobenhavns Dlplomatiirium II. ll.'>. 

"6351. Det jvdske Raad, nemlig Otte Nielsen, Krik Ottesen og 4 andre, erkla;rer 11 Novbr. 
Staden Bremen Fejde, fordi den liar overfaldet Grev Gerhard af Oldenburgs Lande. — 
S. Mortens Da;;. 

lldt. paa Dansii i Uvitfeldt, Danm. Kiges Kron. S. 8y6 (Kvartudg. V. 128) 

*6352. Jepp Tvgesson, nyniand i Kjobenhavn, sa^lgcr til Henrik Clawsson, liuut- 13. Novbr. 
inaper og Bymand i den na'vnte Stad, sin oy: sin llustrus Andel i en Gaard vesten for 
Vor Frur Kirkegaanl i Kjtibenhavn. — Aopcnhnffn, sabbato prox. post feslum s. Martini episc. 
0. Nielsen, Kjobenbavns Diplomatarlum II 110. 

*G353. Konp Ciiristiehn sladfa'ster el af llertug Adolf af Slesvig til ISonderne i l.">. Novbr. 
KiT llerred givel l'rivile^ium , livorefter de skiille nyde alle de Frigodser, som de have 
faait til 1'aiil af pode Ma'ud i llerretlet, fril iig uden Hesvfering med Undlagelse af en 
aarli^' AIV'il'l paa .SO Mark Ivbsk. — Lj) unsem i/ale Gollorp, am mandage na siiute Martens. 

(1'lallyilsk.l 
/eitscbr. f. Scbleswig-Holsteln-Laueab. Gesch. III. lOG 1U7. aarlii •0354. Kong C.iiristiern stadfasler Gotzick Ranlzouws Salg af 84 Mark lybsk 
Rente af Landsbyerne Qvatze og Hassendorppe i Oldenburg Sogn til S. Jorgens 18. Novbr. Kirkes Vikarier, S. Cleiiienss Kalenlsbrndre og Vor Friie Kirkes \ikarier, alle i Lubeck. — 

(Ay/, quinta feria ante Elizabeth). (Plattydsk.) 

Udt. I Urkundonsaiiiml. d. schlesw.-bolst.-lanenb. Gesellsch. IV. 434. 

■5355. Kong Christiern stadla-ster Golzick Ranlzouws Salg af aarlige Renter af 18 Novbr. 
I.andsbyeriie Garlze, Ludekeudorp, Kliiiuuwe og Gwoeltze til S. Joliaunes Klosler i 
l.iibeck. — (Ay/, quinla leria ante Klizabelh). (Platlytlsk.i 

Udt. i Urkiiiidciisnniml. d. schlesw.-hnlst.-laucnb. Gesellsch. IV. 4J3 M og I Zeltschrifl f. 

Schlcswig-llolstcin-Lauenb Gescli II. ir>ri. 

*G35(i. Kong CiiRiSTiERN lu-krafter Khr Mistorps Salg af tle lo Landsbycr Messcn- 18. Novbr. 
dorp og Godensilorp i Nyenkirkeii Sogn til Vor Friie Kalenlsbrodre ■ to siinle Jobanse 
oppe sande. i Liibeck. — Ay/, quinta feria anle Klizabelh. (Platlydsk.) 

Udt. i Urkundciisamml. d. schle.>w.-hoUt.-laiienb. Geselisili. IV. 433. 

Rcge.vt. Uan. II Scr I. 99 7S(; KoXii (hKISTIKRN DKN FltRSTK. 14(> 18 Nutbr 18. No»br 19. Novbr. 25. NoTbr. %). Novbr. 8 DfChr. 10. Ilerbr. U Dtclir. l.T Deebr 13. Dccbr. *»)3f)7. Koiif; (hiKi.sTiKiiN sladfa^slcr C.lawos Volra<l.s o\i llinrik van IJorkwoldR Salj; 

af 140 Miirk Ivlisk aarlij; Itciiti- iif l.antl.^^liyrriir OlliMia, Mildrlidnli, Oddi-iidnri) o^' NNolti-rs- 

iiiule i /iistd So^Mi til llcrlolt Witick of,- Jnlian Wcislvacl suiii l''ur.sliiiidcrc for llelli^'aaiidsliiisct 

i LfiLeck. — (A^, quinta feria aate Elizahetli.) (I>liittyd.sk.l 

lldL I Urkundeiisaniinl. d. schleiw.-holsl.-liiuenb. tie.ielliicli. IV. 43r>. 

'1)358. Kong C.hristiern aninoder Sladen LfinchiirK om al belale (lodeke Tode, 
Uaadniand i llanilnirf,', liaiis rilf,'odcliii\cnde. — ScrjrOrrf/, ain 8. lage IMarlini ep. 

Tydsk Udt. i (Jvclleiisamnilung d. gchlegw.-tiulat -Inupnli. Gesellscbaft t. vaterlund. Geecbichte 
II. 1. S. 14 

"6359. Kontj CHRisriERN aninodcr Hiskop Johiin af Verden sanit Kapitlel og Raadet 
sainincsleds oiii al aabne Sladen Verden for llerluf,' Wilhclin af nninsviR-Lfinehurg o^; 
Circv Cicrhiird iif Oldcnliiir;,' iiiiod |{rciiicrnc — Srgrhrri/, Frcitag ain S. Kli/.iihelhtage. 

Tyd.^li Udl. i (Jvilleii.^aniniliini: il. schlcsw.-hoUl.-lauenb. Gesellsclialt f. vatprland. Geschichle 
II. 1. S 14. 

'63tiO. Koni,' C.iiRiSTiEKNs Skri\clsc lil Sliiden l,iineburf.'S i Tritlau lilslcdevierende 
Ciesandler, hvori han hefuldina'gtiger Grev (icrliard af Oldenhurg og siii Kiinslcr lil at 
forliandle ined dem. — Segeberg, am tage Katherinie virg. 

TydskUdl. I UvellensainDiluiig d. schlesw.-hulst -lauenb Geselhcbaft f. valcrlund. Gciichicbte 
II, 1. .'^. 14. 

*636l. Kong Christiern tilskri\cr Staden Kiel, al liaii vil iilliolde el Mode nied 
dens l$cfuldiiiiegtigedc og andre (lcjsllige og Verdslige fra siiie Liinde ved IJornlinvcd 
Mariic l ndfangclscs Dags Aftcn (7. Dccbr.). — Srgehrrg, Ahend Andrcie apost. (Plattydsk.l 

Brud.>t. og tydsk Udt. i Qvellen>aninilung d. schlesw -holsl -lauenb. Gcsellschaft f. vaierlanil. 

Gesihirhte II, 1. S. 30. 

'63()2. Kong Christieks anmoder Sladcn Luucbnrg oiii at give Grev Gerliard af 
Oldenhurg, der paa Vejcn lil I dlandcl vil bcgive sig gjennein Lfineburg, Iwdgeskah. — 
Segeberg, iiiii liige Maria" eonci'pt. 

Tydsk Udt. i Uvpllensamiiiluiig d. gclilesw.-holst.-laiicnb GesellsrhaU f. vaterland. Geschirhlr 

II. 1. S. 14. 

'6363. Kong CiiristieriN aninoder Staden Liineburg om, al del vil give hans Kapellan 
.Mesler Iternd l'nlgeskah. - Segrbrrg, ain freitag nacli concept Maria;. 

1 Vlsk Udt. i (jvellpiisaninilung d. schlesw. hulst.-lauioli. Gesrllschnft f. vateriand. Geschlrhte 
II. 1. S. 11. 

'6364. Staden Lu.vEKtm; tilskrivcr Kong C.hrisliern, al dcn ikke er i Sland til efter 
hans Anmodning at give llertugerne Itcrnd og Johan af Sachsen llcusland med en Fordriug 
til njpsle Martini. -- Sonnabcnd vor Lucic 

Tydsk Udt. i (jveilcnsaninilung d sclilesw.-hulsl.-l.iucnb. (iisellscliafl f. vaterlund. Grschicbte 
II, \. S. 14. 

'636,^. WiMM.T Ci.AissEit, der for Itriid mod Aarhiis Ityfred har forhriidt sit Liv, 
men paa Forhnn af lliskop Jeip , llr. Krie Oltcssen og iindrc godc Ma'iid af Itorgemcslre 
og llaad er henaadet, lover aldrig al ville fejde eller Jirge Aarhus Itorgere ellcr deres 
Tjencre for denne Sag. — Ipso die s. Lucie mart. et glor. 
HubcrU, AkUl. vedk. Aarhut I. 23-24. 

'6366. Jachim Griis, Kidder, nARuuART van Hamei.en og Amieks Niei.sson, Rorge- 
meslre i KJohenhavn, hcvidne, at Jepp Tyges.son , llorger siimmestcds, paa cgne og siii KoNu Chiustikrn den Fokste. 787 1462. Huslnis, Marinn Twsdotlcrs, V(;Bnc lilskjudedfi llinrik C.lawsson IJunlmafier »'1 Stenhus 
vnsten for Vor rrui' Klrkiriianl i Kjiil)cnliy\n. 'riiiii manda(,'li na-sl elTtir wor Trwa' 
dagli coni't'|>i'loiiis. 

O. Nielsen, KjHbrnhiiviig Dlplomat.-irium III 4-6. 

*()367. l''orlig iihIIimm (Jreveriie OEitHAiU) o;; MaIKITS af Oldenliurg on Stadin 
itnnitn, aisluttel ved Koiif.' C.liristifrns Majiliiig. — Seycbny, Uonnerstag iiacli S. Lueien. 
Tydsk Uill I yvellensamniluiig d. schlesw.-liolgl.-laaenb Geselljchaft fur valerlaDd. 
Geschichlc II, I. .s 1. 

415i). Udt. paa DansK 1 Kiiicli, llib. Uys llisl. iiidtil llerorm. S. •ih'i-^A (med Datuni: lU Hec . 

*6368( = 416(.>). ••""' II'- '«'» 18. Dccbr. Dle lubeckischen Clironikcii in nlederdeutscher Sprache, herausg. 
v. GrautiilT II. 2.54 GO ihvor Dalum aiigl\es som: des sunnavcndcs iia Luclej. 

■6.S(;!'. Lm.iie Esi.isson af Ksstndruii, Valiner, beder Ilr. Efipert Frylle, Ilr. 1'etir 

lltilTwenskiltli, llr. Kiiwtli lliiiricssiin og Ilr. Axel Laghesson oni, at de ville med liani til- 

sige llr. Otle Nielson, ilr. Erik Oltcsson og llr. Stygghi Nielsson en «feligh» Uag 

til S. Mikkelsdag og besegle hans Drev derom. — liiiryholm, sabhato aiite festuiii b. 

'Thonie ajiost. 

Uanier, Kam Rosenkraiilz's Hist. I, Oiploni. S. 111 — 12 

4160 se '6368. 

*637(). Thiiigsvidne , al Pcdcr Rcinerson har vajrct for ./Esendrup og senere paa 
llalle Ilcrrcdstliiiig og uda'sket paa Kongens og Hr. Otte Melsens Vegne Matthis Smed af 
Lavcs Jcni og ind i Kongens Jerii paa liallo, men begge Gange forgjaives. — Halle Uerreds- 
lltiiKj, (2U. hecbr.). 

Udl. i Nyt hislor. Tidssiirift V. 232. 

4162. Vldensk Selsk. Skr. r>. Riekke, Hist.-phll. Afil. I. 103. 

*6371. IliNRiCK VA^ BocKWOLU sadgcr nied Kong C.hristierns Samtykke Landsbyerne 
l'i'iissc og Gorkow lil Arnshok Kloster. — Am dage sancti 'riioma' Caiilhuarieiisis. (Plattydsk.) 
rrkunitrnsaiiinil. d. sclilesw.-hulst.-iauenb. Gisclisch. III. I(i8— 110. 

4163. Urkumlensamml d. schlesw.-holsl.-lauenb. Gesell^ch. IV. .')19. 

4164. Urkiiiidpnsnmml. d schlesw.-liolst.-laueub. Geseliich. IV. 520. 

'6372. CnKisTiERNi regis mandatum ad oinnes officiarios in ducatu Slesvicensi, 
iit in causis ad episcopum pcrtiiientibus, quotics qucrcla; ad illos ab episcopo Mcolao et 
capitulo Slesviccnsi dt;fcraiitur, comparcant. 

Udt. i We.^tphalen, Hoiiumenta IV. 3124 (Aaret anglvet som 1442). 

'6373. MoKTHEN Kkaiuie al I$ustrup skjodcr en Gaard i Saeby og cn Gaard i \ iliE 
Sogn til lUicholiii Klostcr i Mors for sin , sin l''aders og Moders , siu Hiistrus og alle 
dcres Fora;ldres Sjailes Helsen. 

Ducholms Di|>liimatnrium, udg. af Melscn S. GG. 

'6374. Jesse Petiiersen, Haadmand i Uibc, oplader til riicrmcu Jeybseii , Horge- 

niester i Ilibc, al dcn llcttighcd og dc Paiitchrcvc, soin han har i Jordcn paa S. Johannes 

Holm. — Itibr. 

Thoruii, lifterr. ang. Bycn Ribc 11, Uil. S. 7-8 

*6375. Ueretning om Kong C.HKisTiEKrts Opholtl i Statlcn Lfihcck. 
Archiv fur Staats- und Kircbengejch. der llcnogthumer III. 31l!— 27 

99« H; Decbr 17 Decbr. 
18. Decbr. 

18. Decbr 19. Deebr. 

20. Decbr. 28. Decbr. 

29. Oecbr. 788 146l»-G4? KONG rHRISTIKRN l»KN FoRSTE. 1462— (>4? •6370. Mamstrvtk^ i Si.bsvic klapcr til Kori); Chrislicrn ovit vA af Domkaiiillel 

rorniislallcl uii);lii:l .Syii paa Stailcns riransi.-skji-l. — lldfn Aar. (riattydsk.i 

Kalck, .Staat.-ibiirg. Mng. I\ 't.'>4 .'i7. Uruilst. i .Sacb, Uescb. d. St;idl Schlfiwig S. 2l>ri. 1463. 1403. 6. Jaimar. '6377. Konf; Ciiristiekn sladfirslcr Hinrick \an llockwolds Salg af Landsbyerne 

Pcnsse og Gorkow til Arnsbnk Klostcr. - {Sclilosz Sri/rlicr/j, 0. Januar.) (riatlydsk.) 

Itruilstykk. ug Udt. i Uikundengiiminl. d. schleaw.-biilst.-lauenb. Ue8ell.sch. III. 110—11 

I. Jjiiuar. '6378. ('.oiiipiitatio Nicoi.ai Rantzoiwe, advocati caslri Plonc, Christierno rcgi dc 

slriiclura , posl inortcni Adoljihi ducis Sleszwiccnsis in castro 1'lone facla, tradita. — In 
caslro Sef/ebert/f, in crastino cpi|ihanic Doiuini. 

UrkuDdeusnmml. d. schlcsw.-huist.-lauenb. Gesellsch. IV. 52<) — 21. 

11 Jaiiu.ir. '6379. Kong Ciiristiern takker Staden Luncburg, fordi den cr gaacl iiid paa hans 

Aninodning nied llensyn lil Johan von Eineke. — Hamborch , Dieuslag nach h. drei 

Konige tag. 

Tyilsk Udt. i Qvellensamml d schlcsw.-bolst.-lauenb. Gcgellschari f. vaterland. Geschichte 
II, 1. S. 14. 

12 Janoar *6380. Forlig mellcm Kong Ciiristiern og Greverne Mairits og GERtnui) af 

Oldcnburg paa dcn eiie og Sladen Brcnicn paa den andcn Sidc, hvorvcd Kongen forpligter 
sig til at overlioldc Stadcns Privilcgier. Ilamburi/, Mittwoch nach Drci Konige. (Platlydsk.l 

llrudsl. og tyd:-k Udt. i Q\cllcnsammlung d. Bchlesw.-bulgl.-laiienb. Gegrllgcb. (. vaterland. 

Gejchlchto II, 1. S. 1-2. 

21. Jannar. '6381. Gjertrud Broksoatter, A^ders Jensen, Hans Skegii, Jes Tycesepi, Va^bner, 

og Maje JEnsDATTER af Bingkjobing opladc lil Bibe Domkapitcl alt det Gods. som afdodc 
Andcrs Brok og Majc havc skjaiikct til S. Mikacls Altcr, iiiod al dcl skal lade afliolde eii 
daglig Mcssi; for Givcrnes og dcres Shcgls Sja'lc. — (Dcn 21. Januar.) 
Udt. i Kincb. Klbe Bys Hist Iniltil llerorm. S. 3.'i4. 

2r>. Jaooar. *6382. Kong Christiern tilladcr Knvvl Hinrickson, Riddcr, at indlese Bygholm 

Slot og llorscns By af hans Mcilarvingcr cflcr hans Fader Hr. Iliiirick Knwtsson, til hvcni 
de havde vuTct panlsatte af Kroncn lor 2333 rhinske Gyldcn og 2t)C)0 Mark lybsk, og at 
beholde bemcldle Slot og By i Paiit af Kroncn, dog saaledes at Pantesummen forhojcs 
med 800 rhinskc Gyldcn , som llr. Knwl llinrirkson havdc laant Kongcn. — /n chiilalc 
Ollonien.li, dic conticrsionis b. Pauli. 

Knudsen. Dlplumatar. Cbrigticrni i>rlinl S. 14i}— 47. Udt i Donske Magazin 4. Ra;kke 

IV. 2VJ. 

6. Febr.? '6383. Kong Ciiristierns Forordning tor Island oin Sla-vningers og Dommes 

Forkyndelse. — Slot Knopcnliarn, 6. Februarii. (Islandsk.l 

Ketilgon, laiandgke Foronln. I. fiO (om Datom.^ Tvlvlsumhi.'d ge gstdR. S. 55— 56, Jvfr. 
Nr. 'ia'.i4). 

27. Febr. '6384| = 4141|. Brvvel. lom er ilateret •anno Dominl 14)i2, pontincntos quinto* hsrcr erter vor Tids- 

rrgoiiig tll 14ii.'l. Knudscn, Di|iKimatar. Chrlilieriii primi s. 14g — ly. KoNG Christiern den Forste. 789 1463. 
*6385. Pave Pii's Wa ncfalinf,' til yl^rkebiskoppeme i Mapdcburp og Rif,'a saml 9- MarUl. 
HiskoppiMi i SlrpnKiiics om at sa-lte Konf? Cliristicni i llan, saafrcmt han ikkf frifiivcr 
^rkfliiskop Jrns af IJpsaia. - Srnonis, scpt. iiJiis Martii. |l>atin.l 

Sveiisk Udt. I Lliik6piiig8 bilillotheks baiidlingar I. 8!). 

't5386. Erik Erik.sso.n, rof;('(j i Skidesyslo, mcddclcr Kong CbristiiTn dc na;rmcre 18. Martll. 
OmsliEndif,'licdcr vimI Torgers .Sandbvlfsons Drab paa Itiorn Arncssoii undcr cl l'rovstcf,'ilde 
paa llofland i Tliclcmarken. — Frcad.Tfjlicii na-stli for Midbfasto. (Norsk.i 

Dlploiiiatar. Norveg. I. «28-29. 

'6387. Marinis de Frei.eno, nuntius apostolieiis ad execulioiicm plenissima; rcmis- 19 Mariii. 
sionis pcccatorum contra Tburcos conccss;e pcr refina Dacia-, SweciiP, Nor\vcf,'iiP, duca- 
lum(|ue Slesviccnscm et tlolsatiu' comitatum deputatus, convcntui iu Itardcsbolm iudulgcutias 
coiicedit. — In monnsterio liardesholm, die 19. mensis IVlarcii. 
Westptialen, Munumenta II. 447 — 48. 

"6388. JoH.\> GI.MMESEN, Depn, og bele Kapitlet i IIibe udleje all del Gods o;.' 21. Martli. 
'.worucdli« i Norbybolm i Ny og Gammel Soijn, soin kaldcs Scholae Gods, saml en Jord 
af I5iiiirkjnbi!if.'s Mark til llr. Petbcr Niclsen, /i->kedcf,'n i Ribc, for bans Levetid mod en 
aarli:.' .\r,i;ift til Skoiemester i Uibe af 6 Mark. — Dic b Ifenedicti abbalis. 
Tliorup, Hist. Efterr. om Kibe C.athedralglvolc I, 1. S. 4'J. 18. Aprilts. 
28. Aprilis. *638y(=4199). Datum er. S/rafslede, des ersten mandaghes na der Pascliweken. 
Sejdelin, Uiplomatarium Flensborgense I. 5U7-68. 

*fi3iK). Skrivclsc fra jli^rkebcrlug Ai.BREfHT af Ostrig til baiis IJroder Ivejser 

Ficdcrik III, hvori lian bl. a. erklierer sig villig til al lade en Tvist mcllcin dcm afgjore 

af begges Venner, blandt livilkc Kong ('.brislicrn af Danmark. — Wijcnn, an Phincztag vor 

siind Pbili|ip \nd saiid Jacobstag der heiligen zweliiVpotcn. (Tydsk.) 

Archiv f. Kunde oslerreich. Geschichu-Quellen XI. 100—71. 

'6391. Kong Karl af Sverig forsvarer sig imod Kong Cbristierns Beskyldninger 7. Majl 
og indstcEvncr bam og sine utro Uiddere til at undcrkaste sig en Kjendclse af Kong 
Kasimir af Polen, lians Ilaader og Ilaiiscsta'dernes Sendebud. — Danczik, Swnnavende 
negest na 1'hilip vnde Jacobi. (1'lattydsk.i 

Srhroder, Monumenta di|ilomatica Svecana S. 21—23 

'6;<92. IVii Annb, r.lawes Gortzcs Enkc, pauts;rttcr sil Gods i Kr;ikebul i lluiitborp 

Sogn i Kcr llcrrcd til Nisse Jenson for 7U Mark lybsk. — Des sondages dcr bilgbcii 

Drevaldicbcit. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomalarinm Flcnsborgense I. hG8 — 60. 

'6393. WisMARS Kaad meddeler Lubcck, at to Wisiuiirske liorgere, llcyue honow 

og llans Klenske, under Skagen ere blevne overfaldne af Hispens og Hr. (Uaf (Niclssfins) 

Veiiner i Norge; de agte at kra;ve Erstatning hos Bergcfarerne i Lfibeck. — Mandag cfter 

visitatio Maria;. (PliUlydsk.) 

Uansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 58. 

'6394. Kong Christierns Forordning for Island om Scckegja-ld, om Stipvningers 
og Doiiimes Forkyndclst! og oiii Maiidcbod. — C.aslro nostro Ha/fniensi, feria VI aiite feriam |!| 
b. .Margarelae virg. (Isl. med diuisk Ovcrs.) 

Ketilson, Islandske Forordn I. 51—54 .'>. Jiinil. 4 Julii. 8 yel 
.'< Julii. 790 KoNU ClUUSTIKKN DKN FoRSTE 1463. 
85. Julll 3«;. Joiii. 14. Augustl. 


4172. 


'M. Au(!U4U. 


4175. 


30. AugosU. 


4177. 


80. AuguaU. 


*6397. 10. Sfplbr. 

la Septbr. 

14. Sepibr. 

18. .seplbr. 21 Septbr. *6396. fnsBMiinn Oi.aksow, Pro-st, bcvidner, al han for llipclR Raailer, der sad i 
Ucllc p:ia KoMK f.hrislicrn.s Vcf;nc i Aaho dcn 20. Jnli 146.'5, liavdc cflcr Ma^pling af Kelil, 
lli.-i|i i l.inkiiiiing , C.hni» llnnnuw, Mar.^ik i Daninark , Krik Axcl.Kon, llorincstcr i Svcrig, 
in n. Iickra-ricl sin Tarliruder Laurits Inpeiniindssons (iavobrev paa Gods i Wcrmo og 
Jcniniu .^uf;nc til Nadiicndals Klustcr, innd cn l dlictaliiig af 50 .Mark sveiisk ug 'z La>st 
korn. — Ipsu dic sancti J:irubi apustoli. (Svciisk.) 

Arwldsson, Hniidl tlll Klnlnndg Hafdor IV. 8U 82. 

'tiHiUi. Kun^r ('iiHi.sTiEKn lilsl;iar ;il li;ivc inu<ltaf,'cl af dcii lin;indskc Ordcnsnicslcr 

Juhan \an Mcntjcdc, kaidcl Oslliutl', 2000 rhinskc (iyldcn, suin li;in havdc til {;ode. — l/'/^e 

rtwcme shle Aboo, am negestcn dingesdage na sunle Jacubes d;ige dcs hilgen aposlels. 

iriatlydsk.i 
StylTe, Bldrag Ull Skaudlnavlens hlstorla III. 147 --l». 

Knudsen, Dlploniatnr. Chrlstierni prluii S. 140-50. Udt I HNltrddt, llanm. Rlges Kren. 
S 8!« (Kvartudg. V. 133). 

knudseii, Oipluinalar. Christlernl prinil S Uil—bii. (1 delte iiiev llndes ogsaa udfurlige 
Ellerretninger om Beglveiihcdcrne i Sverig.) 

lldt i llvilMdt, llnnm. Hlges Krun. S. 81111 (Kvartudg. V. 137), bvor Datum anglvcs som 
Sundagcn cfter Bnrlliolnmiel (28. Augusl). 

Pkter Parsowe, Kirkcherre til S. Nicolaus i Flensborg, bcvidner, ul riskcriet 
i Gnldbulin, du ban var Kupellan bos ilisp Nicolans ;d Slesvig, var bortfurpagtel af Uispc- 
g;iardcns Fugeder og svaredc cn Algill lil G;iardcn. — Des dingbesdagbcs ncgbcst na 
snnlc Jobannis diige decullacionis. (IMatljilsk.i 

Sejdelin, Uiplumatarium Klcnsborgense t ,^U'J— 70. 

'1)39«. Dom af Uamiet i I!ke«en i en Sag inieilcm Hinricb NVcrdingbiiscn og 
Lndcr von Walle angaacndc cn Tnndc .sk;ianske Sild iiarlij; Kentc i en Ga;ird i Wullc. — 
Ame sonnuvcnde na nati\itatis virg. Marie. iPlatlydsk.) 

Bremiscbes Jahrbuch Vli. 241. 

*G399( -4183). Datum rettes til: liclgc Korss aptoii e.xaltaciouis. 

KniuUcn, I)l|iloiiiatar. Christierni primi S. \M. Udt. I llvitfeldt, Haum. liigcs KrMU. 
s. 898 (Kvartudg. V. 133). 

41HJ se '6399. 

*G400 Ordensmesteren i LiFLAnn incddelcr dcn tydskc Ordens llojincstcr, at 

kongcn af l);miiiark furlangrr KjciKldiimic i Kslland til ct Itcloli iif l,'i,000 Mark bulstcnsk 

tilbage, samt sS /l^rkchispen i Lpsala siddcr lu'ngslcl i Stockbolni. — Itiga, am sontiig 

II. Krcii/. crbohiing. (Tydsk.) 

Udt I Naiiiersky, Indei curp. hist.-dlplom. I.lvonia, Estonia:, Curoiilie il. 44. 

'6401. Joiu^sKES de Cardlna , donins bospitalis s. Johannis Iberosolyniitani baju- 
livus Maioricariiiii et Pclri ll;iyiiuiiidi /acosla dictic doinns magistri in p;irtibns AliinianiiP 
visitator dc|iiitatiis, Jolianni Itrnn , priuratus DaciiP niudcrno priori, et fiituris prioribns 
mandat, nc fralrcs ordinis in conventibus recipiant nisi lantuni qni necessarii pro scrvilio 
rclcbrando sint , cl ordinal, iit in oiiinliins snniniis inissis una cullccla sivc oratio conlra 
paganoR ct pru niiinitioiii- ortliiiis cl iina alia pru bcncfacturihiis urdinis dcrantcntiir. — 
In (iomo siue conuenlu de AnlworLskoff, die XXL mensis septembris. 
Uoebolms Dlploinatarium, udg. af Melsen S. 0'J— GO KoNO CimiSTrKRN den Forste. 791 4190. Knudseri, Diplomalar. Cbrldtlerni iirlml S ir>3. Hdt I llvilfeldt, Danm. niges Kren. 

.S. 897 (Kvartudg, V. 132). 

T)4U2. SvEKi(.s UiGSKAAD ktiiidgjnr, al 8 Uiddere liave indgaael ForlBflo lil Koiifr 

('.iiri.stiern iur llr. (^ristiern Uenglsson, som Kou^aMi liavde tankl paa at TratagR Sluttet 

Caalelliuliii, da lian var koinnicn i ondt UyKte paa Gruud ai' Kundornes Uejsning. — Stoclnihn, 

sandagen lore saiuli Liice ewangeli.ste dagli. (Svensk ) 

Kuudscn, Diplumatar. ChrUtierni prinil S. l.')4. Udt. i Daoske Magazlo III. 32.^ og 

I Ilvitrrldi, Daiim. Rigrs Krun. S. 8!)8 ^Kvartudg. V. l.Vi) bcr uied det rejlagtlge Datum 

Seiidageii ertcr Luca: cvang 

*6403. Eryck Hhass, Va'bner, overdrager Lawse Brok af iEstrop, Vaebner, det 

l'antilirev , iiaii liar af sin Swsler Kru Kyrslyne paa en Gaard i Anyngli. — Sancte 

Miirllicn dagli. 

Hvass, .Meddelclsrr om Personer og Famlller ar Navnet Hvas III. 134 

*t)404(==4192). For 30. Novbi. la!s 21». ^ovbr 
4192 se '6404. 

*6405. Kong Ciiristiern annioder Staden Luneburg om, at det vil give hans Tjenere 
op llofsinder, llans von Jerwen, Segemund Kanylz og llenrik Slafsdorp, Felgeskab. — Kopen- 
haven, aiii lage Uarliara-. 

Tydsk Udt. i Qvcllensaniiiilung d. schlrsw.-bolst.-laueDb. Gcsellscb. f. vaterland. Gescbichte 
II, 1. S. 14. 
419,1. Artrykket bos Chrlstianl er |>aa Plattxdsk. (| Kegesten ei gleml Navnet paa deii aeldste 
ar SHnnerne. ■Alph-.) 

■(J406. KvEKT LvMNti, liorger i KjnbciiliaMi , stclger til iMestcr Aiidreas Sniydli en 
(laanl i KjobenliaMi i S. Nikolai Sogu ved den slore Adelgade. — Hnffnis, feria tercia 
aiite festum concepciouis s. Marie virg. 

O. Niclsen, Kjobenbavns Diplomatarium II. 116—17. 

*6407. Kong Ciikistierns Skri\cl.se lil Sladcn Liiuebiirg, livori lian anbefaler sin 
Ueroid Stoikliolin, dcr vil begive sig lil Kongen af Frankrig. — hopen/ia/fren , Sotintag 

\(ir Liicie. 

Tydsk Udt. i Uvellensammlung d. schlesw.-bolsl -lauenb. Gesellschaft t. vaterland. Geschlchte 
II, 1. S. 14. 

4199 se '6389. 

*6408. Christiernus rex a P(io) l|do papa pclil, ul Adolpluiin ecclesia; sanctorum 
apostoloruni Bergeusis pra-positum , a capilulo el canonicis ecclesise Stavangrensis epi- 
scopuin postulatum, conlirmet. — Sine aniio. 

Lnngebek. Scriptor. rer. Daiiicar. VIII. 416—17. 
*6409. Kong Christiern overlader Kggert lleytmann, Borgemestcr i lladerslev, 
lialvlrcdic Oliing .luid paa Ganimelliaderslev Mark sanit en Gaardsplads i Fuwerdael. — /« 
m.slni KokluKje. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-bolsi.-lanenb. Gesellsch. IV. 372. 

*6410. Koug CiiKi.sTiEHN forlencr lians Uruns, Uorger i Lriberk . 
10 Aar mcd lu Sall(ian(li'r i Oldeslu. — (/;i caslro Scyebenje). 

Urkuiidensnmml. d scblesw.-bolst.-laueiib. Gesellsch. IV. 426. 
*6411. Kung CiiKisTiEKX forlencr lleync Holtze, llorger i Liibcck, kvil Of; fril paa 
20 Aar ined ct lliis i Okle.slo. — /// castro Scycbenje. (1'lallydsk.) 

Urkundensamml d. schlesw -bolsl.-Ianenb. Gesellsch IV 42.'>. 1463. 
14. Oclobr. 

16. Octobr. 11. NoTbr. 29. NoTbr. 
3^1. NoTbr. 
4. Decbr. h. Decbr. 
6. Decbr. 

11 Decbr. kvit og frit paa 
(Piattydsk.) KoNG rHRISTIKKN IJKN KoiiSTE. 1464. I Janiiar. 8. Janair. 9 Jaouar. 21. Jaouar. 23. Januar. 2. Febr. Zm Febr. 2«. Febr. 28 P.br 11(54. 

•f>412. Kori); C.hhkstiehxs Skrivi-lst- lil Sladin l,iniel)nrg, hvorMil li;in anbffalcr 
siii Skriver Joliannc!» van Kiiih>"ki' lil cl l-i-n. — WnnliiKjhdrrh, am h. Ni-njahrslapo. 

Tydsk Uili. I QTp||pii8iiininlung d gchleatv holat -lauenb. (iesellscbnri f. Talerldnd. Gescblchte 
II. 1. .s. l.\ 

*G4I3. rtTiiER Mvti^ESSEN af Oddogordh paa Thjrlioini skjnder nifd sin nusfrnes 
llaad og Sanilykke to edc Gaardes Jord i Uiested Sogn lil Dueholm Klosler i Mors. — 
Doniinica prox. post fi-stum Kpy|ihanic. 

Dueliulm.-^ I)l|ilumatarlum, udg. af INirlsen S. fiti. Jrvr. .S. 177. 

*G414. Sthi.vtorp Tiiingsvione, at Valmer Liitlcr Slonn liar skjndet Laudsbyen 

Schalchu i Strnxdorp llerrcd til Tzilc Ksbcrns, Priorinile, op hele Konvcntcl i S. Johannes 

Klosli-r vcd Slesvig. — Des negeslen mandages na ilenic daghe der liilli};en tlricr Koninge 

erstvoli.'licnilt. 

Tydsk Udt. I ZelUchr. f. Srhleswlg-Holsleln-Lauenb. Gescb VI, Keprrtor. S. 119—20. 

■|j41.'i. Hohi.emestre ofr IIa*I) i Li''BErK hctlc Kipiif; ('.liristicrii oni Lejde for de 

Uaatlsscndchud Ira Knln , soiii tle vcule lil tlct i llainlnirj,' bcraiiimcilc Modc S. Ilansdag 

IVKdsoninier mfllem Kongen af England og Hansestsederne. — Ame daghe sunte Agneten. 

(Plattydsk.) 
Knodsen, Oiplomalar. Cliristlerni primi S. \f\A — &5. 

*l>416. KjoBEmiAVNS BvTHiNtisviD.^E om , at Kwert Lyniuf;, (iiildsmed og Ityniand i 
Kjiibcnhavn , liar skjmlct lil Jcs Peilliersson Skomager of; Jes Pedhcrsson IJrygger som 
Kirkevffirger for S. Tedcrs Kirke i Kjobenliavn paa Kirkens Vegne en Gaaril paa Hosen- 
gaarden. — Kopcrthn/fns bi/lhin;/, mandaglien na?st fore sancti Pauli dagh conuersionis. 
0. Melsen, Kjwbenhavna Diplomiilarium 11. 117 — 18. 

"0417. Kong CnniSTiERN stadfujstcr Indstillelsen, ved nogle af Koiigcns llortjcnen;, 
al S. Karine (lililet i Kjiibcnliavn. — /;> casliu nuslro l/a/fticiisi , tlic purilicalionis b. 

Muria: virgiuis. 

Udt. 1 Nyt histor. Tldsskrift V. 232—33. Smlgn. Terpiim-r, Ripa: Cimbr, S. 424. 

'6418. lUskop NiroLAis af Slesvig stifter en Vikarie ved S. Nicolai Altcr i 

natsted Kirke for Kenter og Gods, skja-nket af hans Itroder Kbbescn o;; ilcnnes llnslru Klsc 

i llatsted. Schwn/fslcde, des negcsten dages|!| sunte Aiischarius, tles hilligeii bisclinppcs. 

iPlaltydsk.) 
Wegtpbulen, MonumcnU IV. 1493—94. 

'()411l. Martem Khkube af l!\v/,slrupp skjmlcr til Jens llrwn, Prior i Diieholm 
Kloster i Mors, cn Gaard i l'raniiiierszlon i Mageskillc lor eu Gaurd i Nor Leem. — Ferste 
mandagh i Faste. 

UneholDis lllplomalnrlum, iidg. af MeUcn S. 70. 

*642<l. Oi.Ai I Martim, epistopi Uoskildcnsis. sententia lala inlcr capilnlum ecclesia! 
beata: Marie virgiiiis llarrncnsis cx iin.i cl liitores (el parocbianos ccclesia- saiicli Nicolai) 
cx altera parte super decimis autumnalibiia tempnrc capliira' alcciiiiii ct aliorum piscaturu; 
provcntiinm. /;) rurin nostra rpisropali Hn/fiirnsi , IVria tcrlia jirox. posl dominicam 

lleniiniscerc. 

Rerdam, KJflbenhaToi Klrker og Kloatere, TlllKg S. .^9-<jl. KoNG Christi£RN u^n Forste. 793 

1464. 
*fj421- Ouii Maktini, cpiscopi Roskildcnsis, seDtcnlia lata intur decanum et 29. Fcbr 
(-apiliilnm eccl)'si>r \>. Marii; virfrinis llarrnensis ex iina necnon perpetiios vicarios cjusdcm 
eccle.^^ia; ex allcra parle super fuudacionibus alturium iitsius ecclesiu- iufiion supcr 
oblacionilius ad altaria provcnienlibus. — In curia noslra cpiscopali Haffnfnsi, ITeria quarlfl 
prox. post domiulcam Ileminiscere. 

lldrd.im, KjHbciiliaTiis Klrkcr og Kloijtcre, Tlllxg S. Gl— G3. 

*6422. Mdnesbyrd, udstedl af Biskoppen i Ilibe, 2 Riddere, 2 Va^bnere samt l. Martii 
1 Horf^omestcr og 2 llaadmsnd i llibe, om de af afdode Hr. Anders Brok til Ribn Domkapitel 
skja>nkede Pcnge og (laarde i Kaslrup i <lram Sogn. — Torsdagcn eftcr Mathia; Dag. 
Udt. I KliiL-h, Kll.c Bys lllsl iiidtll Heform. .S. 354—55. 

'6423. rABur» IIankos Skrivelse til (Raadet i Breslau), hvori han omtaler, at han 4. M.irtii. 
er rejst fra Berlin til Nfirnberg sammen med en Afsending fra Kongen af Danmark. — 
Vcncilif/, am sonntag Oculi. (Tydsk.) 

.scrlptoros rerum Sllesiacaram IX. 42—43. 

*6424. Kong Chhistiern giver sit Samtykke lil et Mageskifte af nogle Landsbyer 25. Martli. 
og Go^lser i Ilolsten og Oldenburg imellem Kapitlet i Liibeck og Vaebnerne Lembek van 
Bockwold og Wiilfr Pogwisch Wulwessone. — Lppc unseme slole Segeberge, des sondages 
to Palmc. (Plattydsk.) 

UrkuDdensamml. d. schlesw.-liolst.-laueDb. Gcsellsch. IV. 435—38. 

*6425. Peter Lam;ejoh.\nn, (forhenvirende Borgemesler i Wismar), underretter 8. Apriiis. 
Ridder Eggert Frille om de Forfolgelser, han har vscret Gjenstand for i W'ismar. — 
Lubckr, VIII dage na Pascbcn, uden Aar. (Plaltydsk.) 

/ahrbucher d. Verelns fur meklenbarg. Geschichte XXXVI. 95—97. 

*6426. LIJBECK opfordrer Bremen til at sende Gesandter til en Dag i Stade i 24. Aprllis. 
Anledning af, at Brcmen ta-nker paa al fejde imod Kongen af Danmark, der har undsagt 
Stadcn for sin Broder Gcrbards Skyld. — (24. April.) 

Tvdsk Udt. I Zdtschr f. Schleswig-Holstein-Lauenb Oesch. I. 223. 

*6427. Kantor og Kaimtel i Haderslev tilstaa, at de efler Overenskomst med 5- Maji. 
Mathis Tyggesson, deres Medbroder, have faaet eu Gaard i Haderslev til Ejendom, dog 
saaledes at de aarlig lilsvarc ham 2 Mark lybsk, saaliengc lian lever. — In profesto 
b. Johannis apost. antc portam latinam. 

AarsberetD. fra Geheimearcb. II, Tillaig S. 38. 

*6428. BoRGEiiESTRE og Raad i LrnErK, IIambirg og Breiien allale en Dag i Ilamburg 7. Maji. 
til d. 15. Maj, hvor Lubeck og Ilamburg ville forhandle med Slesvigs og Ilolstcns Raador 
om en Fred enten imellem Kongen af Danmark og Bremen eller imellem Slesvig og Ilolsten 
og Bremen. — Slatle, (7. Mai). 

Tydsk Udt. i Zcitschi. f. Schleswig-HoIstelD-Laueiib. Gesch. L 223. 

*6429. Kong CHRiSTiERn meddeler sin Raad, Ilr. Niels Eriksen, Ridder, i Langetind, 13. Maji. 
at han frygter for at maatte blive Vinteren over i Sverig, og beder ham derfor sorge for, 
at de Folk , som lian sender did , ogsaa kunne blivc der og have tilstra-kkclig Forsyning 
mcd Proviant. — /n caslro nostro Slocholmcnsi, dominica infra uctauas ascensionis [Dominij. 
StyfTe, Bldrag tlll SkaDdlnaTlens historla III. 160—51. 
Dan II Sor. I. 100 7y4 KONG ( 'IIRISTIKIIK UKN FoRSTE. 1464. 

U. ll«jl '0430. Kuiig r.iiHi&TiBHNS Skrivclse tii Stadeii Liinchurt,', livorved liun paany aiibu- 

faliT .siii Skrivtr Johannes voii Kinhcke til i't Lcii. — Stoch/iohn , Montag nai h lliininflfahrt. 

T)tl~k rdl. I UvelkMisiiniiulung d. «(hle8W.-liul>t.-laueiib. (jesclUcli. f. \aterluiid. (icsclilchte 
II, 1. S, 1;V 

18. JI«JI. "1)4.11. lliTtutrilnnimet Si.esvii.s og Grevskabet Ilni.sTEfts RwnER meddelc Sladeii 

llaiiihurK, at ile ikke kunne paa ind paa Hreniernes Forlan;;ende oni at sliitte Fred elier 

en lang Slilstand bag deres Ilerrus Hy^; dc kunne kiin gaa ind paa de Ketiiigcl.^cr, soin 

Ucllev liockwold vil ineddcle Uaniburg. — Seyeberg, Frcilag vor FfingstCD. (Tydsk.) 

Udt. I '/eltscbr. f. Scblcswlg-HuUteiii-Laucnb. Gescb. 1. 224. 

98. M^l. '6432. LI'be(KS og IIambirus Skrivelse til Breinen, hvori de meddele den, at «dc 

crbarcD lude, hertogherer to Sleszwick und der graveschop to Uoisten» ntrgte al gaa ind 

paa en Ldsoning incd Unnien bag dcres relte Uerres, Kongcns Hyg; Brcnicn bnr scnde 

Gesandtcr tii ct .Mtide i Uamburg. — Miltwoch in Plingsten. (Plattydsk.) 

Uruilstykk. ng Udt. p. Tydsk 1 Zeitschr. f. Schleswig-Hulstcln-LaucDb. Gesch. 1. 224. 

24. Maji. '6433. LL'BErK ineddeler llainburg, al den nii liar skrcvet til Hreinen angaaendc 

dcnnc Stads Forhandlinger med de slesvigske og holstcnske Haader. — Donnerstag in POngsten. Tydsk Udl. i Zeltschr. f. Schleswig-Hulstein-Lauenb. Gescb. I. 224. 8 Junii. '(>434(=4212). liatum er: Des \ridaghes na den aehtcdagen des hilligheu lichames. 

Slemann, Gcschichle d. ulTenllichen u. I^rivat-Hechts d. Herzogthums Schloswlg III. 89—90. 

13. Junii. 4212 se '6434. 

20. Junli. '6435(=4230). Tiifnj Daium: Des midwekens vor sunte Johannis lo middensomer. 

Stimann, Gescbichte d. uncntlichen u Privat-Rechtg d lierzugthums Sclileswig III. 90—92. 

29. Junli. '6436. Littera; Joha^nis de Cardona, domus hospilalis s. Johannis Iherosolymitani 

bajulivi Maionicarum et Pctri Haymundi Zacosta, dicto; donuis niagistri, in partihus Aliiiania: 
visilaturis deputati, priori ct comincndaloribus Dacia; datu; de discipiina in conventibus 
exercenda. — Hnsilec, in commcndacia s. Johannis, die vigcsima nona niensis Junii. 
Ducholms Diplomatarlum, udg. af rSielsen S. GO— 62. 

2 Julii '6437. IIei si.^xi.oRs l!YriiiNGsvn>.\E, at Gydhe, Jeppc NMcIsons Frterlcverske, gav 

og skJHdte en llumlchave ved Strandcn til S. Nicolai Klostcr sammesteds. — The mandagh 
nest efler santc Pedcr oc Powel. 

Vnrsbcretn. fra Geheimearch III, Tllleeg S. 139. Svcnsk Udt i Handl. ror. Skaud. Hist. 

WXV. 470. 

3 Julli. *6438. YvAR Grex, Hiddcr, bcdcr Kong Karl af Sverig at sende Ilr. Ho Dyre til 

ham, «for al liam kan ske en Ilusvalelse for sin Hroders Dod af de Danske*. — Norrc- 
malm, feria 3 post festiim visilationis beatiss. virg. Marie, uden Aar. 

Bring, Handl. ocb I'iiiiiiinclser III. 2'^l—b2. StyOTv, lildrag llll Skandiaavlens historia 

III. lo3— 54. 

16.».23.Julii. *6439. Den tydske Ordess Gesa?(Dter paa Fredsmndel i Lfibeck opfordre II((j- 

mcstcren til at scnde Scndebud til Kongen af Dnnmark. — hu/m, am montag n. MargarclhaE. 

(Tydsk.) 
Udt. I Napiersky. Indei corpoiis hist.-dipl. LivoDia, Estoiiic, CuroDiae 11. 45. KoNo Christiern den Forste. 795 1464. 
•6440. Biskop Nicolaus af Slesvig sladfiESter en af Broder Ebbesen og hans 23. Julii. 
Husfnie Ose sliftct Nikarie til S. Nikoiaus Aiti-r i llalsted Kirke. — Schtvabslede , des 
negesten dages sunle Aschatius des liilligen bischuppes. (Plattydsk.) 

Lasz, Sammlung llugumscher Nachrlchteii 2. Forti. S. 93— 9G. 

*6441. Kong Kari, af Sverigs aabnc Brev, hvori han bl. a. lover at ville arbejde iullo. 
paa at befri jl"rki'biskop Jcns (Bengtsson af Upsala) af hans Nnd og skaffe hain tilbage til 
Svcrig igjcn. — Ldcn Dalum. (Svensk.) 

StylTe, Bldrag till Skandlnavlens hlstoria III. 154-06. 

*f)442. FowEi.i. Esi^issEN i Tyinmcrby, som Bondc er, opladcr Ducholm Kloster i 5. Aagastl. 
Mors 3 Orlug Jord paa Nertymmcrby .Mark, som hans Fader gav Klostret. — rroximo 
die Iransfiguracionis Domini nostri J. ('. 

Uuebolms Uiplumatarium, udg. af Melsen S. 5. 

'0443. Dronning Dokotiiev anmoder Staden Luneburg om at sende nogle 10. Aagastl. 
Medlcmmer af Baadct lil Bciufcld lor al forhandle med hende. — Nigenmonaler , Tag 

S. Laurenlii. 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-bulst -lauenb. Gesellschaft T. vaterlund. Geschichte 
II, 1. S. 15 

*6444. Kong Christiekn tiliader, at Olafl' Mortenssen, Biskop i Uoskilde, mod 13. Augustl. 
hvcm Ilr. Da\id Ilack og .Ma^vens llack af Kjobcuhavn have fort Klagc for Kongen og 
Ba;ulet, maa saUc Marsviucbulkc for sin Grund paa Ilalsnes. — Caslro Ha/fnensi, feria 
sccunda prox. ante festum assumpcionis b. Marie virg. 

Knudseu, Diplomatar. Chrislierni piimi S. 157 — 58. 

'6445. Kong Chkistiekn panlsa-lter til den norske Bigsraad llr. Uenrick Jensson 19. Angasti. 

SlBWicdals Fylke for 800 lctte Cyldcn, som Ilr. Henrick har udlagl for at lose sig af 

svensk Faugenskab. — Jn castro noslro Haffncnsi , domiuica infra octauas assumpcionis b. 

Marie virg. glor. 

Diplomatar. Norveg. 111. 630—31. 

m 

*G446. Kong Christiern forlener Delleff van Bockwold Detlevsson med et Uus i 24. Aagastl. 
Segcberg. — Haffcnis, circa fcstum b. Barlholomci apost. (Plattydsk.) 

Urkuiidensamnil. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gcsellsch. IV. 426. 

'6447. Biskop Jexs i Aarhus, 2 Biddere, 2 Pra;ster og 7 Adelsmasnd udstede aabenl 27 Angusti. 
Brev om dct Forlig, som er sliittel i Aarhus Biskopsgaard incllcm Ilr. Otte Nielsen, Hr. Erik 
Oltcscn og llr. Slyggc Nielscn paa dcn cne og Lave Brok paa den anden Side. — Biscops- 
(jordhen i Anrss, Ihen mandagh nest efTter s. Bartolomci dagli. 

Barner, Fam. Rosenkrantzs Hlst. I, Diplom S. 115—16. Udt. l Nyt histor. Tldsskrift V. 233. 

'64^8. Erik Niei.ssom (Oxenstjerna) sluttcr Overcnskomt med Ake Jensson, Iliddcr, 28. Aagusu. 
om at dcnnc skal overgive Axewalla Slot, hvis han ikke indcn nieste .Midfasle Sondag 
|24. Marts 1465) er bleven undsat af Kong Christiern. — Pa wallen nesl ulhan for Axwal, 
8. Augustjni dag. (Svensk.) 

Schrader, Monumcnta diplomatica Svecana S. 37—40. 
*6449. Kong Ciiristiern tillader Ur. Hermcn Wesenbrugge at ombytle et ham l Septbr. 
forlenct Vikariat i Zusel Kirkc til Woller van Lenten , Domlicrre i lUbin , for ct andel 
- Die b. Egidii. (Plallydsk.) 

Urkundensamml. d. scblesw.holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 541. bedre bcliggcndc. 100* 79« KONQ ChRISTIKUN I)EN Fokste. U64. 
1 Se|iibr. 4 Septbr. 7. Septbr. 
7 Srplbr 

10. Sejiibr. 

14 TCl 

l.V Septbr. Iti Septbr. 8 Octobr. '6450. Koiig CHRiSTiKitn beriiUlmtc^tigcr Dcllcr van Duckwold, Ainlniand paa 
ScBclitTK Slol, til at 8a'lpo (laartlcn 1'ronslorj). — Ha/fenis, dic b. Ksidii abbal. (riallytlsk.) 
trkiiii(tciisamnil. A. «clileiw -liolst.-luiienb ticsollseh. IV. 438—31). UilL I /ciliicbi (. 
Schle.i«lg-IIoIstcln-Laucnb. UuMb. IV. 292—93. 

*64.")l. Konp r.iiitisTiEUNS aabne Brcv, at Borpcineslrc ofr Haad i Aalborf,' niaa 
indtagc lil Slaldruni, bsorpaa tler er 8tor Brest i Bycn, co KronenB Jurd, o^' al naar 
iiOKen i deres By liar forlalet en andcn paa y£re cller Bygto og iltkc saa bc\isu kan^ tla 
.«kal liaii bnili' lil Kongen , Byen "f; Sasrvoldcren 40 Mark lil hyer. — In caslro nostru 
hdliiiyboryli, dic bij |o: beati| .Marcelli papc tst luartyris. 
Sanilinger l. Jydsk ilitl. og Topogr. II. li;4 — ti5. 

4221. U. Melieo, KJobenhavns Dlplomatarlum II. 118-19. 

4222. Niclsen, Kjebenhavns biplomatarium II. 119—20. 

4223. Melsen, KJebenbavns lllplomatarlum II. 1-20—21. 

*6452. fnstruinentnm nolariale, quo lcstatur, Johannem archiepiscopuifi llpsa- 

lensem a Christierno rege suppliciler petiisse, ul sibi pmnia inique a se gesta reihittt^rehUir, 

regcmque ei gratiam suain rcstittiisse. — lln/fnis, die sabbati quarladecima nicnsis Septcmbris. 

Kntiilsen, Dlplomatar. Crlslierni primi S. l'>5 — .')7. (14. Sept. var en Fredai;). Iiansk 

Idl. i Hvitfcldl, Danin. Rige» Kron. S. 902 (Kvarludij. V. 143— 44) iinder^ABfet 1465. 

'64.").3. Kong Ciiristiehns Skrivelse til Stadcn Lt"ineburg, hvori han paany anber 
falcr Jolianni!S von Embeke til ct Len. — Kopenhaven, Sonnlag nach Crucis cxall. 

Tydsk Udl. I Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft f. vaterlant^ Gurbichte 
II, 1. S. 1.5. 

*6454. yllrkebiskop Jens i Upsala tilstaar at \xtc fnldkommen forligf med Konp 

Christicrn og lover at viere ham og Dronning Dorothea huld og tro og at vipre paa dere> 

Bedste efler yderstc Formue. — Kopinhamps hws, dagin epter sancle Birgilte dajrh. jSvehsk.) 

Knudscn, Diplumatar. Cliristicrnl prinii S. 153. Udt. 1 Ihitfeldt, l)aiim. Rlges Kren. S. 900 

(Kvarludg. V. 139-40). " ' 9 Oetobr. 17. Uclobr. 4228. 0*'. Malerlalier t. et dansli biogr -lit Lexicon Sp. 51— .'>3. nerllen, Der Elophantcn-Ordcn 
S. 17— 'ja. Knudsen, Dlplomatar. Chrislierni prlml S. 159-63. Latin: ISintoppidafi. 
Annal. eccles. Dan. II. 632. Brndst. i WerlaulT, Dc hell. Ire Kengers Kapel I Rnskildr 
Donikirke S. 22-23. U.11. 1 Hvitfcldl, Danm. Riges Kren. S. 901 (KvarlHdg V. 140|. 

*6455. Kari., "Sucriges, Norges och Gota Koning», lilskriver lndhyg^'crnc, i Smaar 
land om sin Ankorast til Riget og dcn Modtagclse, hau bar fundet, samt bofalordem al 
adlyilc llr. Nicls Slure, hvcm lian liar ndnajvnt til llBvcdsmand over Smaaland. — /h 
ojiii/o no^/rii siorholniensi, in profcslo s. Ltice evang. (Svcnsk.) 

Heuterdahl, Svenska kyrkans historla III, 2 S. 536—38. Snilgp. SlylTe, Uldrag tlll Skandi- 

naviens hlstorla III. Indl. S CLXVII Anm. 5. 

17 Octobr. *6456. Kaki. , .Sverigs, Norgs och Gotlia Konung., forbydcr Burgcmester, Raad 

og Menighcd i Arboga at lyde andrc cller skatte til andrc cnd ham; han bcfalcr dcra at 

scndc 30 rustcde Ma?nd i Anlcdning af Ur. Tures hcflige Angreb paa StocTibolm. — 

Slochliolin, in profesto s. Luco; cvaiig. (Svcnsk.) 

Lohman, Arboga Kannlng S. 164—65. 

2». Ofiobr '64.57. TvMOTiiEis Smai.steue, cantor, totumque capitiliji bcii.esif. IIaoehsi.e^ersis 

rccognoscunt , sc a Laurenlio Nicolai, rtjclore ecclesia- Uoghelsc et perpcluo in capella KoxG Christiern den Forste. 797 

1464. 
Marianoriim ecclesia; sua-, 30 marcas lub. pro memoriis ejus et parenturti pcragcndis 
recepisse. — In loco capiliilari, ipso dic sanctorum Simonis et Jude apostolorum. 

Anrsbcrelii. fra Gihclinearch II, Tlllacp S 38— Ut». 

*6458. (GtSTAF KAHi.ssor« GuMSEiiiFvti)) underretter (Kong Christicrn) om sin 12. Nottr 
vanskelige Stilling, idet han, der cndda ikke liar Proviant nok paa Slottet (Stake), paa den 
one Side tnics af Konf; Karl lil at liyldc liam of; paa den andcn Side bcskyldes af yErkc- 
biskop (Jcns liciif;tsson) for at vicre Ilovedaarsag til denncs l lykke. — £j llolmi.i, crastino 
Martini, uden Aar. (Svcnsk.) 

StyflTe, Bldrag till SkoixIiiiaTleiiS blstoria 111. 156—57. 

*6459. Otte Niei.sod og Eitir Otso.-»!, Riddcre, Awders Jacoiisom af .Moldorp, Jes 17. .Novbr. 
He:ihicsso> af Thadup og NiEi.s Prip af Ter.^lellgard, Va;bnerc, udstcde IJrcv om ct Forlig 
inellcm Hr. Andcrs Jacobsen af Stenalt og Ilr. Jens Matson af Wisburgh om Rettcn til 
en Kng i ISoorop Mark og Rrundbicrgs Mark i Ilindsted Ilerrcd. — Per Kelssen slwic wli 
Uwihaf/cr, fcria 4. posl fcstum saiictiim IJriccium episcopum (!|. 

Brudstykk. I Barncr, Fam. Ro3enl(rantz's Hlst. I, Dlplom. S. 111. 

*G460. Dom af Rakpet i Li'bECK sonn Ovcrrct i on Sag mellem Skipper Ilans 23. Novbr. 
Swartc, Rorger i Ltibcck, o;,' dcn for Roveri beskyldlc Hcnrik Jonsen, Raadmand i Sven- 
borg. — Fcria se.\ta antc Kalliarine. (Plattydsk.) 

Miclicisen, Der etiemalige Oberhof lu Lubeck S 103—104. 
4232;. TjJslk tjdl. i Zcitschr f. Schleswig-Holstein-Lauenb. Gcsch VI, Repertor. S. 120. 29. Novbr. 

*64(jl. Kong Kahi. af Sverigs Brev lil (Kapitlet i Upsala), hvori han anklager 7 Decbr. 
iErkcbiskop Jens af l'psala for at have brudt sit Lofte om ikke al lage Kong Cliristiern 
»g dc Danske ind i Riget. — Slockholmiw, vigilia conceptionis Mariae virg. (Svensk.) 

Hadorph, Swcnska Rimkronlkor, Ull. S 230-3G. Scriptor. rer. Suecicarum I. 311—13. 

*64G2. Koiig Christierns Skrivelse til Staden Liineburg, hvorved han giver Nuckiles 12. Decbr. 
vou kokcvilz Fuldmagt til Forhandling med den. — Kopenhaien, Mittwoch riach concept. Marie. 
Tydsk Udl. i (jvcileosammlung d schlesw.-holst.-Iauenb. Geseilscbart f. valerlund. Gescbicbte 

II, 1. S. lo. 

*G463. Kong Chkistiern tilstaar Clawes Rantzau Ret lil at gjenkebe Godserne 12. Dicbr. 

DicdrichslorlT og Monikeborg, som Raadet i Kicl i sin Tid har kjobt af Claus's Fora-idrc. — 
An niigestcn millvvoclicn von (vor?) sunte Lucicn-Tage. (Plattydsk.) 

Westpbaicn, Monumenta 111. 591, 

*6464. Kong K\hi, af Sverig lilskrlver Hr. Johan Oxe, Ilovedsmand paa Orekrog, 12. vci 
at Riskop Kclil (Karlsson)'s og hans Vcnncrs Oprnr ikkc sigtcr lil Kong Cliristierns, men 
kiiii til dcrcs egcn Fordel, hvorfor han haabcr, at de ikke ville lindc Tilhoki i Danmark; 

1 modsat Fald vil han falde ind i Skaane. — Slocholm, sancte Lucie (Svensk.) 

Slyire, Uidrag tili SkandlDaviens bistorin III. 158-60. 

*6465. Rroder IIvns Kortssen, Guardian i Graabrodreklostrct i Ribc, og hclc Ko>- 27. D.cbr. 
TENTETs Rnidre love at lioldc cn Messc og cn aarlig Rcga-ngelsc for llr. Laurcntz Niclseu, 
Kirkcherre i llcycls. — Flcnsburyi, anno i)"i 14u5, ipso die b. Johannis aposl. et cuang. 
Thorup, Kltcrrctn ang. Byeii Ribe II, Bll. S. 15—17. 

4234. Melscn, Kjnbeiibavns Dlplumatarium II. 121—^2. Brudst. I Vldciisk. Selsk. Skr. 
5. Rxkke Hist.-pbil. Afd. I. 103. 798 KoNG Chkistieiln dkn Forste. 1464. 423;"). ^of ^f- 69 '«» Nr. 79. 

4236 se 'M35. 

•6466. Je.-* INiEi.s.sE.^^.s Tpstnmentf. 

Krudst. i Ducliolms Dlplomatarium, udg. af Melsen S. 75—76. 

14G47 14e4y 

'9 ••»]' '64()7. r.HRisTiEiiN M\T7,s.sflr«, IJorfTflr i Kjnbpnhavn, kvittnrpr llr. Ilartiph Kromedigc 

lliivcd.siiiand paa AJMT.shiis, lor ai Arv og Krav fJkT Lassi; Jensson, iivis Tilgodpliavendc 
0{; tijald skal gaa over paa Ilr. Uartigh. — Agcrshvss, sabbato prox. antc festum Peutecostes. 
Diplomatar. iNorvcg. V. G14 — V>. Aarstallct er usikkert, maaske 14.'i4 (8. Junl). 1465. 1465. 

1 Jainiar. *6468. Kong CiiRisTiEKN bcfaler Hr. Gustaf Carlsson atter at overlevere jlilrkpbisp 

JOnis af Ipsala Stake Slot, der tillidrer dcn liellige Kirke. — /n ca.ilro Haffhiensi, die 
(:iri'iinu'isi()uis Domini. 

0. K. Berg (prxs. 0. CeUlo), Dlss. de Almar Stak S. 48. 

J Januar "6169. (Kong Chklstiehn) kondolerer (Markgrev Alhrechl af nrandeuburg) til Mark- 

grev Johan af Brandcnburgs Dnd, lover al liolde Sjalciiiesser ovcr hain i sine Higers 
Kloslre og Kirker, og opfordrer hani til at lade .Markgrcvens Enke faa sil Livgeding og 
hans egcn Dronning sin rette Fiedrencarv. — Vf rnserm Slosz hopen/iagen, am heiligen 
ncvspn Jars lag, uden Aar. (Tydsk.) 

Rledel, Codex dlplomalicug Brandenburgensls 3. Hauplth. III. 70. 

1 Januar. "6470. (Dronning Dorothea af Danmark) opfordrer (Markgrev Albrecht af Hranden- 

burg) i Anlcdning af hpndcs Fader (Markgrev Johans) Ded til at ladc lipudc og hcndes 

Snster Fjrsliuden afMantua faa dercs rette Fa;drencarv og hcndcs Moder sit Livgeding. — 

Kopenhayen, am heiligen ncwen Jars lag. (Tydsk.) 

Rledel, Codex diploniatlcns llrandenburgcnsls 3. Haupttb. III. 71. 

l'o»ti Janu.-ir. *6471. (Markgrcv Ai.BREriiT af Hrandenbiirgs) Skrivelse ti! (Dronning Dorothca), 

hvori han lovcr al ladc lipndc, hendcs Soster l''yrstinden af Mantua og iicndps Modcr, 

Markgrcv Johans Enke, vederfares deres Rct mcd Ilcnsyn til deres Arvcfordringer. — 

Ldcu Datiim. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomatlcus Brandcnburgcnsls 3. Ilauptth. III. 71. 

Postl.Januar *6472. (Markgrev Ai.brecht af Hrandcnburg) lover (Kong Cbristiern) at ville lade 

Markgriiv Johaii af Ilrandpnbur^s Eiike og Dronningpn af Danmark vpderfares dcrcs Hct 
i dercs Fordringcr paa Livgcding og Arv. -- Ddcn Datum. (Tydsk.) 

Rieael, Codex dlplomaticus Brandcobuigensis 3. Ilauptth. III. 70. 

1!» Januar *6473. V.\.yt IIhmcesdattiiek af Soopardh paiilsa'ltpr llalvilcjpn af pn Oaard i 

kongstrop paa /Elon til Erick Ottcsscn, Kiddcr, af llaallcr for 2U .Mark lybsk. — Sabbato 
ante fcBtum s. Pauli conucrsacioDis |!|. 

Uarner, Faiii. Kosrnkranlx'8 Hist. I, Dlploin. S. 117. KoNG Christiern den Foeste. 799 

1465. 

*6474. SiHi'XDOKKHERHEDS TiiiNMisviDNE om , at dc lo Jonifruer, der i sin Tid lod 27 Januar 

Salriip Kirke bygK", frikjeble den for dcn Rente, som alle Kirkeherrer i Slesvig Slifl yde 

Hi.skoppen af Slcsvig, naar han Iiolder sit Kapitel, ved at tiiskjode iiam et MBllcsted i 

\\iils/,u i Vier Ilerred. — Des ersten mandaglies na sunte Pawelsdaghe syner bekeringhe. 

(Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schlcswjg-UoUtein-Lautnb. Ge«ih. III. 1(»7— 108. 

'6475. Jevs, jlirkebisp i Upsala, Ketil, Uisp i Linkeping, Ehik AkELSo.t, Thlre 3o. Jaauar. 
THrHSON m. fl. Hiddere indgaa Forlig med Kong Karl, livorved de fritage ham for Ansvar 
for livad Skade, der er sket, siden han kom tilbage til Sverig, og forlene liam med Rase- 
borgs og Korslioinis Len m. m. ; tillige love de , at dette Forlig skal blive overholdt, 
hvo dcr end maatte blive Konge elier Rigsforstander i Sverig. — Slocholms sladh, Odens- 
dagen na;stli for Kyiidelsmaesse dagh. (Svensk.) 

Arwldsson, Haiidl. till tinlands Hafder V. 26-30. 

*6476. PouELL ToRSTENSSEN.N af Tfldtzn stadfacster sin Sen Jens Pouelssenns Gave 2 Febr. 
af Gods i Androp i Ramsing Sogn til Dueholm Kloster for lians Lejersted. — Kyndelmysse dag. 
Dueholms lllplomatarluiii, udg. af Melsen S. 123. 

'6477. Caimtllhi ecclesie Uaderslevensis notum facit, se curiam canonicalem, a 4 Febr. 
Pelro Ubbonis canonico iniiabilatam, quae ruinam minatur, de consensu Nicolai episcopi 
Slesvicensis et dicli Pelri Lbbonis Gregorio Johannis concanonico suo ad vitani concessisse, 
ita tamen ul eam post festum Walburgis inliabitare et aediiicia ruinosa reparare debeal. — 
/n capella sancti Barlholomei apostoli, die lune quarta mensis Februarii. 
AarsberetD. fra Gebeimearch. II, Tillgeg S. 39—40. 

*6478. Caimtilhi Hadekslevense constituit, ut in ecclesia Iladcislevensi iector sive 5. Febr. 
magister in sacra pagina habeatiir, ad cujus sustentalionem dolalio 300 inarcarum, quam 
fecit Nicolaus, episcopus Slesvicensis, et canonicatus et prsebendx, morte Tymmonis Smal- 
stede cantoris et canonici vacantes, cum corpore pribenda! in Kirslorp in parochia Wilstorp 
situato designantur. — Hadersleff, die .\Iartis quinla mensis Februarii. 
Aarsberetn. Tra Geheimearch. II, Tiilxg S. 40 — 41. 

*6479. JoAN Ilei.i.iKSSors i Getlena^, Smaasvend, lover Ilr. Ake Axelsson og 28 Febr. 

lir. Yrian Laurisson , Riddere , fra S. Valborgs Dag af at holde et ridderligt Fangenskab 

paa Varberg Slot. — In caslro Yardbergh, feria quinta prox. ante dominicam Invocavit. 

(Svensk.) 
P. V. Moller, Bldrag till Hallaoas Historia I. 327-28. 

"6480. Kejser Freoerik (11!) opfordrer KongChristiern til at beskytte Markgreverne 21. Manii 

Fredcrik og Albrecht af Rrandenburg i Residdelsen af de dem af Kejseren forlenede 

poinmerske Lande. — Newenslat, am pliintztag vor dem sontag /.u .Mituasten. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplumatlcus BrandenburgeDsls 2. Uauptth. V. 81—82. 

4239. Brudst. I VideDsli. Selslw. Skr. 5. Kaskke Hlst.-pbil. Afd. I. 103— U)4. 22. Martil 

4240 se '6562. 24 Martii. 
*6481. Peter Lairenssos, Kantor, og heie Kapitlet i Haoehslev saelge og skjode 26. MarUi. 

til Ludvig Nielsen, Ridder, en dot tilhnrende Gaard med Tilliggcnde i Tierburgh Ry og 
Sogn i Skads Ilerred, i Wardsysel. — In crastino annunciacionis b. Marie virg. 
Aarsberetu. fra Gehelmearch. II, TiUeeg S. 42. 

4241 se *6563. 28, vei 

30. MartU. 800 KONG CllRISTIEUN DEN FoHSTE. 1465. 

6. Apriiu. '0-iA2. Kong C.hkistiekm bcfaltT IndbypKenn' i Kjnliriili.ivn al niisi! of,- torliedre 

Iliivnuu (ler.ileds ; allc Skihc, (Itr havp ii^rgcl der i dcnne Vintcr, skullc, lija-lpc til dcrnicd 
undlajicn Konf;cns og fri Ma-nds Skilie. — fn cnsin, iiiisdn llalfnrnsi . fcria scxta anlc 

doniinir,-un Palniarum. 

0. MeUpn, Kjobcnhavns DiploninUrlum I. 2i)()— 2i)l. 

lf> Aprllu. '(UHIi. fircv riEHiiAKD af Oldcnburp hcdcr Maiiislrnlcn i Slcsvig sendc Fiildni.rpline 

(ij ct Modi" vcd Levinghcs Ouve. — Dcs niand.ighcs in dcn P.ischcn, (Platlydsk.) 

Falck, Staatsburg. Mag. IX. 4.'>7. 

21 Apniis. 'O^S^. Erklaering af Kaadet i LCbeck om, al Kong Christierns La!gc, Mester 

Engclhcrt Korncr, soni Kongcns ncfuldm.Tgtigede har l.igct lil sig dc Kjcndclc, som den 

pavcligc Lcgat, Ilr. Marinus dc Frcgcno, havdc staacndc i llr. Joli.in llcrl/.cns IIus. — 

Ov.isimodogenili. (Plaltyd.sk.) 

Paull. Lubcckische Zustande im Mlllclallcr II. O.^i-OS. 

25. Aprlll». 4242. lIrkun(Jcn8amml. d. schlesw.-holst. laurnb. Gescll.-ich. IV. 372—73. 

2t;. Aprlli». 'QA^b. Kong Ciirkstiehws Skrivclse til Sladen Liineburg, hvori han anbefaler llans 

Kock lil et Len. — Gollorpp, Freilag vor Misericordias. (Plallydsk.) 

Rruilst og t)'(lsk Udt. I QvellcDsammlung d. schlesw.-holst.-lauenb Gesellschart t vater- 
laiid. Geschiclite II, 1. S. 15. 

27 Aprilis. '6486. Kong Christiern bekr<Efler Stadcn Ileiligenhafens Privilcgier. — Uppe unseme 

slote (lollorppe, ame sonnavende na sancli Marci cwangeliste d.iglie. (Platlydsk.^ 

Corpug coiistitut. reglo-holsat. III. 126G— 67. Irkundensamnil. d. schlcsw.-holst -laucnb. 
Gosellsch. IV. («-6!' 

28 Aprili». *G487. Kong Christikkn lakker Staden Ilambnrg for Meddclelson om dens For- 

handling nied Grcv Gerhard og bcdcr den scnde Gcsandtcr til cn Dag paa Kuhherg vcd 
Kiul d. 6. Maj. — Gollorp, .Misericordia Doraini. (Platlydsk.) 

ttrudst. og UdL paa Tydsk i Zeltschr. r. Schleswig-Holstein-LaueDb. Gesch. 1. 22.'j. 

Aprili. *6488. Kong Christiern forlener Hr. Peder Falster, Landsdommcr paa Falsler, 

mrd Sjnmork pna Mocn for 100 Mark lybsk. — Nykjobings Slol, Paaske. 
Udt. 1 Pnludan, Moens Ite.^^krivrlse I. 276. 

Ante 6. Majl. *6489. Pai i.L Jepse.i, Vaebner, skjeder til Fru Anne , Ilr. Eggert Frilles Ilustru, 

al sln Ret til lUntolTte G.iard. — Lden Dag. 

Stemann, Geschlrhtc d ofrentlichen u 1'rlval-Uechts d. HciToijIhums Schleswig III. 02. 

ti. Maji *6490. Kong Christibr.n sladfastcr Domhcrrc i Liibeck, Dionisius Ilccstcns Over- 

drogelsen af Ilalvdelen af Landsbycn Dudessclien Tymmeiidorp til Kapitlet i Liibcck. — 
Ktjle, ame dagc sunle Juhannis antc porlain latinam. (Platlydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-Iauenb. Gesellscb. IV. 439 — 40. 

6 Maji. *6491. EiiGERD FHII.I.E, Riddcr, A.-«.-he E(.r.ARDs og Beate, Ilr. Niels Mandorps Enke, 

sffilge lil Na-bner Wulf von der Wisch Clawessen Gaarden RuntolTte i Nyhcrred i Anpcl. — 

Goltorp, am dage sancli Johans vor der guldcn porlcn. (Plallydsk.) 

Stemann, Geachichte d. ulTcntlicheii u. Privat-Kechts d. Herzogthums Schleswig III 113—1)4. 

6. Maji. '6492. AriDERS TvnissEK, Forstander i S. Johannes Klostret i Ribe, og hele KoH- 

vestet d^rsteds love at holdc en Messe i deres Klosterkirke og en aarlig BegsBngelsc for KoNG Chbistiern dkn Forste. 801 14(;5. 

Ilr. Laurnnlz Nielsnn, Kirkeiierre i lleyels. — fiipis in ciiria noslra conrenluali , ipso die 
8. Johannis ante porlani iapideam (!|. 

Thorup, Efierreln. ang. Byen Rlbe II, Bll. S. 25—27. 

*6493. Konf,' Ciiristiers opfordrer Sladen Lfmoburg lil at betale Sander Ilopeboden "< Majl 
hans Tiljrodehavende. — Dienstaf,' iiacii Jubiiale. (Platlydsk.) 

Tydak Uilt. i Qvellensamml. d. aclilesw.-holst.-lauenb. GeaelUch. II, 1. S. !.''> 

*64!»4. Kiinii CiiRisTiERn .'^ladfa-sler llertu? Kriks fiavebrev tii Biskopptn af Slesvif; 12 Maji 
af 23. Novbr. 1312 (Nr. 1707). — Oppc luixem S/ole (ioltorp, ain sondaglie , alse maii in 
liir liiiligen kerken singet Cantate. (Piattydsk.) 

SchrOder, Goach. d. Stadt Schleswig, Beil S. 21-23. 

*64n.5. Koiii; Ciiristiern anmoder Staden Lfineburg om at va-re Tymme Kurdes 17. Majl. 
behjaElpeiig ved Inddrivning af dennes Tilgodeliavende. — Idzcho, Frcitag narli Canlate. 

(Plattydsk.l 
Tydsk Udi. i Qvellensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. GeselUch. II, 1. S. 1'). 

*6496. Petris, episcopus Riponsis, omnilius manus adjutrices ccclesia> li. Maria- 17. Maji. 
in llolsterbro porrigentilius \L dierum indulgentias de injunctis pocnitenliis relaxat. — 
Feria 6. prox. post festum b. Prancracii mart. 

Urudstt. i Mlnerva, Okt.-Dccbr. 1787 S. 10—11. 

*6497. Kong Ciiristiern bekraefter et af lians Onkel (Ilerlug Adolf) til IJcboerne 23 MaJI. 

af remern udstedt Hrev, livorefter de, som vare fordrcvne af Kong Erik (af Pommern), 

atter maa besidilc deres Arvegods. — In castro S-iegeberge, (in unsers Uerrn himmel- 

falirts dage). (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. G9— 70. 

*6498. Kong Christierns Skrivelsc til Staden Luneburg, livori lian befuldmaegtiger 26. Maji. 
siu Raad Albert Krummedige til Forhandling med den. — Gollorp, Sonntag nach llimmelfahrt. 

(Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Qvellensamml. d. scblesw.-hoUt.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 1.^. 

'6499. Kong Chistierss Privilegium for det til s. Jnrgen i llusum herende Jorde- 29. Majl. 
gods. — Huscm, am middewecken nali unscrs Hcrrn liimmelfalirdstage. (1'laltydsk.i 

Lasi, Sammlung Husumscber Nachrichten 2. Forts. S. 47. Beccau, Gescb. Husums S. 246. 

*650O. YwAR AxEi.sson (Thott), Ridder, tilskriver Raadet i Lubeck angaaende en 1- Junll. 
Fordring, som en Borger dfersteds Hans van Collen har paa hans afdode Broder, Hr. Oluf. — 
Ain Pinxt auende. (Platlydsk.) 

StylTe, Bidrag till Skandinaviens historla III. 162—03. 

*6501. Kong Christiern anmoder Kurfyrst Fredcrik af Brandenburg om hans 4. Julil. 
Bistand i Anledning af en Strid nicllcm Bfilowerne og llertug OHo af Lfmeburg, som er 
overgivet til liaus Afgjorelse. — An unserm S/olc Gollorpp, ame dingesdage in den Pinxsten. 

(Plattydsk.) 
Ricdel, Codex diplomnticus Brandenburgensls 3. Ilaapttb. I. 37.^ 

*6.%2( = 4250.) Knudsen, nipiomntar. Christlcrni priml S. 164-0,^. 11. Junil. 

*6503. Kurfyrst Frederik af Brandcuburg lover Lfibeck paa Anmodning af — blandl 20. Junli 
andrc — Kongen af Danmark at udhetale en hos en lybsk Rejsende, der er druknet i Landet 
Regest. Dan. II. Ser. I. 101 802 KOSO CllRISTIERN DEN FoRSTE. 14f.O. 2!i Junll 4 Julll I Aagu»tl. I. Au::unl. 2. AugDSli 9. Auguall 17 Au.:u(tl 21. Aucu-ll Lcbus, fiindi-n ronpfstini. — langermiiml , ain donerstag des acliton tags des lieyligcn 

LichnainstaK. (Tyd.sk.) 

Rlcdrl. C.odex dlplomaticua Uranilcnburgcnsii 2. Haupttli. V. 82—83. 

•()504. Kong CiiRisTiERN bcklagnr sig tii Staden Kampen over, at to Kampener 
Skibc, «iiiii vare befilapla(;te i Siiiidet, ere sejlede bort iiden at betale Told. — Vpp rnsrrw 
slole hoprnhaurn, aiii (in(:e s.loriiin 1'etri vnd Pauli apost. (Plattydsk.) 

t'dl. I holl. Ovcrs. I RcgUter van Cliarters cn Bcscliciden In het oude Archlef t. Kampcn 

I. 218-1!». 

*(5505. Fabian M\.nkos Skrivelse lil Raadet i Rreslau, bvori han omtaler, at Pave 

Paul II. har befalet Kardinal Carvajal ved Skrivelser at opfordre forskjellige Fyrsler, hvor- 

imellnii Konpen af Danniark, lil at afbryde al Forbindelse nied den kj.Ttterske Konp Georg 

(Podiebrad af lUihmen). — Itom, am doniierstage nach .Mariae heimsuchung. (Tydsk.) 

Udt. I Scriptores rerum Silcsiacarum IX. 130 — 31. 

*650C. Aarhls Bythijcgs Vidne, at Horgemcstre, Raad og Menighed i Aarhus aldrig fik 

lovlig Advarsel til Thinge, at Haslum Herreds Sandemsend skiilde gjore Markeskjel i den 

Mark, som Ryen i 50 Aar havde havt af Kongen ulastel og ukja?ret. — Aars, sancte Pctri 

ad vincnla. 

Huberli, Aktsl. vedk. Aarhus I. 24—2.'). 

*6507. Aarhis RvTHiNfiS Vidne, at 8 gamle l)annema?nd, hvoraf nogle selv havde vaerel 
lil Slede, da Dronning Margrete og Rigels Raad anviste og overantvordede Rorgemcstre og 
Raad i Aarhus Ryens .Mark, vidnede, at Marken strakte sig cfter de angivne Grsenser. — 
Aars, saucli Petri dagh ad vinculum. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I 232—33. 

*65C)8. Raadet i Visbv tilskriver Raadet i Lubeck, at det er uskyldigt i, at det 
er blevel forbudt et Evert Junge, Rorger i Lubeck, tilli»reude Skib at sejle til Stockholm, 
hvilket Forbud nemlig skyldes Hr. Philip Axelsson, der var indsat til llovedsraand cfter 
Hr. Oluf Axelssons Dnd, og dennes Enke Fiu Anne. — Des vrydegs na deme dage vin- 
cula sancti Petri. (Plattydsk.) 

St;ITc, Bldrag tlll Skandlnaviens bistoria III. 163—65. 

"6509. LittersE Petri R.\y.ml'sdi Zacosta, domus hospitalis s. Jobannis Iherosoli- 

iiiitani magi.stri, provocal.T per relaliones fratris Jacobi Wilhadi, capellani lin;.'U£ Alamanis 

et pnrsertim prioralns Daiia-, de discordiis exortis inler fratres caiisa promotionum eorundem, 

ut de prioratu et membris ejus vacantibus provisio nullo modo Oeri debeat fratribus militibus 

aut donalis, sed fralribus capellanis servientibns ipsius linguae. — fiodhi, die nona 

mensis Augusti. 

Dueholms Di|>lomatarium, udg. al .Melsen S. 76—77. 

*6510. Kong Christierxs \ idisse , udstedt efler Regj.iring af Hr. Jahan Oxe, af 
et .labent Brev af 14. Febr. 1440 (Nr. *,52.57) af Magens Gnye. — Iloskildc i Lucii kirkw, 
ia octauis s. Laurencii martiris et leuite. 

Barncr, Fam. Roscnkrantz's llist. i. i»i|iiom. ,s 118 — 19. 

'6511. Kong CnRisTiER.N pantsa'tler Staden EckernfHrdc med dens Tilliggende til 

sivcrl lirockdorp for det Tilfn>lde, at han ikke i Olledagene efter Mortensdag nteste Aar 

brtaler de ham skyldige 1?00 Mark lybsk. — In caslro Scgcberge, die b. Rartholomei apost. 

(Plattydsk.) 
Urkuudensamml. d. schlcsw.-holst -lauenb. Gesellsch. IV. l.O^— 63- KONG CllKISTIKUN DEN FdKSTE. 803 1465. 
*6512. Konfi Chkistiek.ns Skrivelse til Staden Lfiueburg, hvori lian aniiioder den 21' Augusii. 
oiii at va;re siii Kaiiellan WcriHT Glieverdes belija-ipelig ved InddrivelseD af eu Fordring. — 
llmiihonjli, ain lafie (le(oil.it. Joli. haptist. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellciisaiiiml. d. sclilesw.-liolgt.-lauenb. Gesellachalt I, 1. S. 15. 

*6513. Kong Christiern giver til Gunst for .Arnsbak Klosler Afkald paa al den H Sepibr 
Hrt til (ijcnkjnli af Laiulsliycn Stcenrodl, soin Ijcrtiig Adoif liavde forbclioldt sig og siiie 
Kllcrlolgcre. — /w klostcr thu lleyneirlile, am dagc des liilligeii C.riicis e,\allalionis. (Plattydsk.) 
Urkundensamiiil. d. schlcsw.-holst.-lauenb. Gesiellsch. III. 112—13. IV. 70—71. 

'6514. Dronning noKOniEA o|ifordrer jKurfyrst l'rederik af Drandenburg) til al IS Sepibr. 
stirgc for, at liaiis IJrodcr .Markgrcv Albrccht ladcr licnde faa sin Piedrcnearv. — Seirerck, 
ain iiiontag nacli sante Crucis cxaltacionis. (Tydsk.) 

Hlcdel, Codex diplomaUcus lirandenburgensis 3 Hauptth III. 72. 

*6515. Kong Chkistierns Gjaldsbrev til Va-bner Hernd van dcr Schulenborcli 1« Septbr. 
paa 80(J rhinske Gyldcn at bctalc i naste Aars Morlensdagsugc. — In cnstru Seijeberfje, 
feria quarta quatuorlcmporum ante Michaelis. (Plaltydsk.) 

Urkuiidensamml d. scblesw.-holst.-lauenb. Gcsellscb. IV. 490. 

*6516. CiiRisTiERMS rcx Kanutuni , cpiscopum Wibcrgcnsem, Ericum Ottonis, 1!'. Septbr 
niagistruni curia', Kdgardum Frilie, niilitciii, \1. Joliaiinem Tydcrici, canccllarium, et Iwarum 
Wikingi, cancellarium Norwegije, ambassiatorcs el commissarios constituit, iit cuin ainbassi- 
aloribiis Kdwanli IVH, regis Anglia', de pace ct coiifocdcratione inter iitrumque regem 
Iraclciit. — In cnstro Seyebcrije, iiicnsis Septeinbris dic decinia nona. 

Rymer, Foedeia cd. Holmes V, 2. S. 134. Iiumom, Corps diplumat. III. ,W. Knudsea, 

Dlplomalar. ChriHllernl iiriml S. 166 67. 

*6517. Kong Christiekn beder .Magistralen i Slesvig scnde Fuldmaegtige til ct 28. Septbr. 
Mode vcd Vollertsbeke. — Gotlorp, am avende s. Michaelis. (Plattydsk.) 

Falck, Staatsburg. Mag. IX. 457—58. 

•6518. Erik AxEi.ssor^ (Thott), Ridder, lilskriver Raadct i Liibcck, at Raadet i 29. Septbr. 
Vishy er uskyldigt i rorbiidct niod Everl Junges Skibs Scjlads til Stokholm (jvfr. Nr. *6508), 
da dette er ncdlagt af ham selv, Biskoppen af Vendsyssel, llr. Johan Oxe og Hr. Philip 
(Axclsson) og senere fornyct af dcniie sidste og Hr. Oluf (Axelssons) Enke Frn Anna. — 
Wisborfj, am dagc Micbaelis archangcli. (Plattydsk.) 

StylTe, Uldiag till SkaDdioaTlens lilstorla III 165—67. 
*651i1. Kiirfyrst Freperik af l'randcnburg svarer Dronningcn af Danmark, at lian 2. Octobr. 
Ikke kan gjnrc nierc for liendcs Fordring paa .Markgrev Albrccht, end liaii allercdc har 
gjorl, og opfordrer hcnde lil at komme til Enighcd med ham. — Tangermuiule, am mittwuch 
nach Michaclis. (Tydsk.) 

Riedd, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauplih. III. 72—73. 
*6520. Kurfyrst Fkeoerik af Brandenburg meddeler sin Broder (Markgrev Albrccht), 2.-i;i. Octobr. 
at Kongcn og Dronningen af Danmark forhoblc sig uvenlig lil ham, sanil sender hain et 
Brcv fra Droiiiiiiigen og sit Svar dcrpaa (<c !Nr. '6514 og *6519). (Tydsk.) 

Hiedcl, Codex illplomatiius Braiidenburgcnsis 3. Hauptth. III. 72. 
*6521. Tractaliis de amicitia, foedere et commercio inter regna Dania' et Anglia', 3. Octbr. 
prr commissarios Edvardi IVii, regis Angliie, Jacobuin Goldwcll, doctorcm lcgum, Johannein 
Cheyuc, militem, Henricum Sliarp, notariuni, Walterum Cony et llenricuni Bcrmychain, el 

101* 804 KONO CHRISTIEKN DEN FoKSTE. 14G5. 7. Orlobr. 

10. Oclobr. 
18. Oelobr. 18 Octobr. 18. Octohr. 19. Octobr. 19. Octobr. lomniisdarios CliristiiTiii ri'f.'is Itimiu-, Kaniituin, episcopum Wibprptinsem, Eriium Oltonis, 
matfislrum euria', KilKardiim Frilli' , militciii , JolianiHMii Tydrrici ct Iwarum Wikinpi, can- 
ccliarios, lactiis; intfr alia caiitum cst de navigatioiie in Islamiiam, llalgalaiKiiain ct Kind- 
mnrkam. — In ciuUale Hambiiryensi, die tercia mensis Octobris. 

nymcr. Foo.lcrn .d. IIoliiics V, •_>. S. 134—3.'). Uumont, Coip» tlliJomat. II. .^W -8G. 

Knudaen. Diplumatar. Christlcrnl prlinl S. 104 UH. Uansk Udt. 1 llvUrcldt, Danm. Hlgeii 

KrtMi. S. 903-904 (Kvartudg. V. 145-48). 4252. Knudien, Dlplomalar. Christlerni |irinil S. 170—71. 
II. 792-93. L.itin : Weatplialcn , Monumenta 1. Novbr. 
1. Novbr. 1. Notbr 4253. ^- Nt^lsen, KJebenhavna Dlplomatorium II. 12iS. 

*li522. Christier;iis rex duns litleras ducis Adolpiii conlirmat ; in una ipse consules 
oppidi S/eKcberpf Lubicensibus ad manus Andree Geverdi cousulis Lubicensis pro trigiuta 
marcarum rcdditibus lidejubcrc pctiit, cl in alia eosdem consulcs ad manus vicariorum in 
ccclesia beati Petri in Lubcke pro XLII marcis redditibus fidejubere petiit. — In caHro 
Szegehe.rge, sexta feria ante rcstum undccim niilium Virginum. 

U<lt. 1 Urkundensanimi d. schleaw.-holst.-lauenb. Goseilach. IV. 71—72. 

"6523. Christierwus rex litteras Henrici ct Nicolai comitum Hollzacie, in i|uibus 

consulibus oppidi Szcgeberge plena lacultas buram annualem cx villa Hcydcrsfcldc suble- 

vandi dalur, couflrmat. — (/« caslro Scycbcrge, sexta feria ante festum undecini milium 

Yirginum.) 

Udt i iTkundensamml. d. sthlcsw.-holst.-laucnii. Gesellsch. IV. 72. 

*6524. Kong Christiern pantsa'ttcr de vcd llauiburg bcliggcnde Landsbyer Wantes- 

beck, lladclcfsted, Oldcnvdd, Hrainvcld, Steylscbop og Alstcrdorp til lloyger Tzcrnebolt 

og Clawes dem Swaren, IJorgere i Uamburg, for 1200 rhinske Gylden. — Ame dage Luce 

des hilgen ewangelisten. (Plattydsk.) 

Urkuodeiisamml. d. scblesw.-holst.-lauenb. Geselisch. IV. Ih'd—b4. 

*6.o25. Christierni regis heredibus Nicolai Sparren militis defuncti data recognitio 
super quingentis florenis renensibus in festo Pasce proximo persolvendis. — /n castro 
Scgeberge, sabato post Luce ewangeliste. 

Udt. 1 Urkundtnsamml. d. schiesw.-hoUt.-Iauenb. Gesellach. IV. 490—91. 

'6526. (Markgrev Albrecht af Brandenbnrg)s Skrivelse til sin Broder (Kurfyrst 

Fredcrik af Brainlcnburg), livori han erkbTrer sig tilfrcds med dennes Svar til Droiiiiingeu 

af Daninark og bcilcr bam inctlilcle dennc, at hcndes Moder er ded. — Sanibsztag nach 

Galli. (Tydsk.) 

Rledel, Codex dlplomatlcus Krandeiiburtjensis 3. iiaiiptth. III. 73. 

4255. '■'nlfk, SUat-biirg Mag. IX. 814-1."). 

*6527. CiiRiSTiBRSi regis Liibicensibus data; littera;, quod inhabitatores terraE Imbris 
illis panthuldinge faciant, dum priEdicta terra piguus illorum exstiterit. — (Segeberge, die 
omnium Sanctoriim.) 

Udi. I Urkundensamml d. acblcsw.-holst.-laueDb. Gegellsch. IV. 72. 

'6528. CHRiSTiERm regis Lubicensibus datie littera< , quod ipsi ad quattuor anDOS 

suas naves in portum anle Nigenstadt libere ponere possunt. — Segeberge, die omnium 

Sanctorum. 

Udt. I Urkundenaamml. d. schlciw.-bolat.-laucnb. Geaellach. IV. 72. KONG CURISTIEBN U£N FoRSTE. 8U5 1465. 
'6529. (('-HHisriEKM regis) litterte, quiliiis rccognoscil , se Dionisio Hcfsteii ciiiio- 1- >ovbr. 
Dico Lubicensi et sorori ejus JuIIie, uxori Joliannis de Ilantzouwen, se.xcentas marcas iu 
octava .xancti IMartiui cxsolvere ili-liere. — Set^cbenje, die oinuium Sanctorum. 
Idt. I Urkuiidcnsumiiil. d. gchlesw.-liulgl.-Inuenb. GegelUcli. IV. VA—m. 

'6^30. IIenkik Greverooe, Borger i Lfibeck, erkla-rer at liave modtaget af llr. Jolian Von l. No»br. 
|{run, Prior i Anlvordskov, 30(3 Gylden, som bau atter skal betale til rrioren i S. Jobauncs 
Kloster i KhIu paa dcn rliodiske Storni(?sli'rs N cgnc. — Idcu I)atuin. (Plattydsk.) 

I'uull, Lubecklgchc Zugtunde Im .Mittelulti r II. lo'.i. 

4256. Knudaen, Diplomalar. Chrlstiernl priml S. 171-72. 8. Novbr. 

'C>i)'dl. Koug Christiern pantsjEtter Slottel og Fogediet Steiuburg med all dets 11 Notbr. 
Tilliggcudc tii IJurgcinestre og naadmiend i llambiirg for 10,0C)0 Mark. — Op nn\eme slote 
Seycberye, am dage siiutc .Merlcns dcs werdcu bisscboppes. (IMatlydsk.) 

IJrkundensamml. d. gclilesw.-bolst.-lauenb. Gcsellscb. IV. 1.'»— 58. 

•6532. Kong Christierns Brev om, at han skyldcr Luder llumor 3000 .Mark iybsk, 13. Novbr. 
for bvilkcn Sum dcr cr sat baiii Pant i Fogediet Steinburg. — Gollorf, am ncgesteu niil- 
weken na sunte iMarlens dage. 

Tydsk Udl. i Zeilschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenb. Gesch. VII. 144. 

*6533. Kong Ciiristier^s Brcv til Stadcn Hamburg, at Intct Korn, Vin cllcr 01, 10. Novbr. 
der fores ncd ad Eibcn, maa fores forbi Sladeu, meu skal forliandles dcr. — (iollorpp, 
die sancte Eliszabeth. (Plattydsk.) 

Urkuiidcnsamnil. il. .schlegw.-holst.-Iauenb. Geseilsch. IV. 104—10.'). (Urevet er ferst ud- 
stedt 1480, mcn antedateret; jvfr. sstds. IV. 105— lOG.) 

4257 se *6601. 

*6534. Kong Christiern forlener Frn .\nne Reventlouw, Enke efter llinrig Reventlouw, 
kvit og frit for Livsild mcd ct Hiis I I^ckernfdide, som hau har kjobt af Gotzick Ilixstorps 
.\rvinger. — Die b. Barbare virg. (Plaltydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 410. 

*6535. Kong Christier^ anmoder Sladen Lfineburg ora at skafTe Hans Sovenbroder 
af Kicl bans l\et i en Arvesag. — Bardesholm, abend Marite concept. 

Tyilsk Udt. I Qvcllcnsammluiig d. schlcswie-holst.-lauenb. Gesellschaft 11, 1. S. 15. 

'6536. Kong Christiern overlader Clawes Rantzouw Schackson sin Gjenkjobsret 
til I>ictrichstorp og .Monnikcberg, som Uaadct i Kicl bavde kjobt af Clawes Rautzouws 
Fora.'ldre. — (ioUorppe, lercia fcria post festum concepcionis Marie virg. (Plattydsk.) 

Urkundensammi. d. schlesw.-liolst.-Iuucnb. Gesellsch IV. 338—39. 

*6537. Kong Christiern giver Ur. Nicolawes Reventlouw, Clawes og Key Rantzouw 
og Dellev Bockwold Fuldmagt til at tilboldc ludbyggerne paa Fcinern at afia^ggc Pantehylding til 
Sladen Liibeck. — Goltorppe, lcrcia fcrla iiost fcstiim b. Marie \lrg. conccpcionis. 

(Plattydsk.) 
UrkuDdensamml. d. .«chiesw.-holst -iaucnb. Gcsellsch. IV. 159. 

*6538. Margrete Jonsdotter, Arild Kruscs Lfterleverske, skjoder til Jcp Auderson 
i Bagsverd cu Gaard vesten for Rosengaarden i Kjobcnhavn. — Kopenltauen, tysdagen nest 
fore sancle Lucie dagh, tben hclge jouifrucs. 

U. NleiaeD, itJebeDhavDS Ulplomatarlum 11. VH. 20. Novbr. 
4. Decbr. 7. Decbr. 10. Decbr. 10. Decbr. 10. Decbr. 80«; KltNti ClliUSniCttN UEN FOBSTE. 1466. 
11. llrrbr 11. Uccbr 12. Decbr. 13. Decbr. l'.t Uecbr. '6&39. Kong Ciihistiehn o^ (>rev riKHii\HU ar Oldenliiirg stillc (Ire Kavtioner fof 
1100 Mnrk lybsk, »oin .•*knlli' betales lil Henedictus vau Alevelde i Ottedagene eftcri 
Mortfiis Dat; ntt-stkommeiide. — Des mydwekens na iinser leveii Vrouwen dage conceptioiiiR. 

(riallydsk.) 
JahrbCiclirr f. d. I.aiideak. d. Ilcrioglb. Schle.twlg, lloUteln u. Laaenb. X. 155—56. 

'lif^^O. Koii!,' CiiKisTiEK^ sliller sin llrdder (inv Cerliard al' Oldenbiirf,' som Uorf,'en 

fur 4177 Mark iybsk, der skuile betaies til Clawes llatlou , og lor I lUU .Mark lybsk, der 

skulle belales tll liencdiet vaii Alcvelde. — Des mydwekeus ua unser lcven Vrouwen 

dage couceptiuuis. (Plattydsk.) 

Jahrbucber r. d Landesk. d. Ilcrzoglh. Schlcswig, Hulitein u. Lauenb. X. 1,'iC. 

'6541. Kong Chhistiern bckra-fler Kapillet i Lubccks frie Besiddelsc af Godserne 

NVedole ot; lleiiiiiiintislorppe, saaledes som dc ere solgle til dcl af lians llaader. — In 
caslro iioslro Ciillurppe, in profcsto b. Lucic virg. (Plattydsk.) 

l rkuiidensaiiiml. d. 8chlesw.-hol.st -lauenb. Gesellscb. IV. 75~7ti. 

*6542. Kong Ciiristiekn anmoder Sladen Lfineburg om at vsere Tile Kciler be- 
bja-lpelig ved Inddrivclseii af en Fordring. — Flenszborg, am tagc s. Lucicn. 

Tydsk Udt. i Q\clli-nsamnilung d. gihlesw.-hulst.-laiienb. Grsellschart II, 1. S. 15— IG 

'6543. Vidnesbyrd af Biskop Olik af Roskilde m. fl., at Dronning Dorothca aldrig 
liavde faaet den hende af .Markgrev Jolian af lirandenburg lovede .Medgift. — Feria 
5. post |j: anle| Tlioina'. 

Udt. i H\itrcldt, Daiim Riges Kriin. S. .s;iS (Kvartiidg. IV. 75— 7G). Orig. 1 Gebeime- 
arlilvot er daterct: Koldlni:, fcria .''>. ante resliim b. Thonic ap. 

*G544. CiiRisTiERXus rex ronfirniat Luderi Krummeditk de Krumincdick vcnditionem 
capitulo Utbinensi septuaginta marcarum reddituum ex villis ct bonis Metsin, Tzerlinghusen, 
Widenborslel et Peylzen et media^ villa- Lofte faclam. 

Udt. 1 frkuadcnsamml. d. schlesw.-liul^t.-laiicnb. Gesellsch. IV. 441. 

*654.o. CnHisTiEHNis rex confirmat Uenneke Walstorpp Qlii Iwari in Bosowe ven- 
ditionem proNisoribiis donius sancti spiritus Lubicensis quorundam rcddituum ex curia 
llorst et \illis Neinede, tiudow el Zepel factam. — Segeberije. 

Udt. i Urkundensammj. d. schlesw.-boist.-lauenb. GeseHscb. IV. 441 — 42. 
*6546. Gertrid Nielsdatter, Olof Nielssens Enke, pantsa'tter til Huslru Seygne 
Swennings siii Gaard (i Vstad) for 6 lixiige .Mark; Gaardeii iiiaa kun gjenloses ved Paasketid. 
Svensk Udt. i Danske Samllnger IV. 345. 
"6547. Jes Mattseji tilskjiider llr. Pcr Matson, Sognepra-st i Ribc, et Uub i 
Normandsgade for 40 lybske .Mark. 

Urudstykk. 1 Minerva, Oklbr.-Dccbr. 1787, S. 14-lG. Smlgn. Kinch, Rlbc Ilyi Hitt. 
iodUI Reform. S. aGl. 1465? 1465? 

4. Septbr. '6548. 4 Lagrettema-nd tidstede Brev om Vidnesbyrd, som ere afgivnc om en 

Del llr. Ilartiib (Kriimmedige) tllbnrende Tralast, som Skipper Martben havde modtagel, 
meu senere na'gtede al liave faaet. — J Koiwnrikenne, som ligger j Draffn, onsdagcn nest 
fore WarfTrv dagb natiiiilatis. (Norsk.) 

Dlplomatar. iNorveg. III. G34— 35. (Aarrl uslkkirt ) Udaterrt Udt. 1 Nye danike Magailn 

VI. 39. KONG rHRISTIF.RN. DEN FoRSTE. 807 

1465? 
'6549. Kong Christiern rritagpr Olio Iloke for cn aarlip Afpifl af 5 Sk. lybsk 
af hans Gods i Horslel i Sclicnevtld Sogn i Grevskabel Ilolsten. — Tden I>atiim. iPlatljdsk.) 
Urkundcnsaniml. d gchlesw.-holat.-lauenb. Gcicllscb. IV. 338. 

'6550. Kong Christiers forlener Laurentius Leve, Slaller i Nordstrand , med den 
liam allerede af llertiig Adolf tilstaaede 9 Pund Engelsk aarlig Ilcnle af Morsum Sofins 
Afgiftcr. — Udcn Uatum. (Plattydsk.) 

Urkundentamml. d. schlesw.-bolgt.-lauenb. r.csellscb. IV. 408. 

*6551. Kong Christiern stadfister !\lelle, Enke eftcr Mattes Stalknecht, Borge- 

mcster i Segeberg, den frie, livsvarige IJesiddelse af noget Agerland. — /n castro nostro 

Segcberrje. (Platlydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-laueDb. Geseiisch. IV. 4U9. 

*6552. Kong Christiern til.^staar Jobannes Embckc den afgiftsfri, livsvarige Be- 

siddelse af de Bodcr i Ilamburg, soiii Ilr. .loban van Bergcn nu er dnd fra. — In vastro 

Sefjeherge. (Plattydsk.) 

Udt. i lirkundensamml. il. schlesw.-holst.-lauenb. Gescllsch. IV. 4')9. 

Circa 1465. Circa 1465. 

4262. Beccau, Gescb. Husums S. 246—48. Urkundensamml. d. scblesw.-bolst.-lauenb Gesellscb. 
IV. 73-74. 

*6553. Indbyggerne i FIisim anmodc Kong Cbristiern om at maaltc faa Kjobstads- 
rettighed. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Micbelsen, Nordfriesland S. 229—30. UrkuDdensainml. d. .«cblesw.-bolst.-lauenb. Gcsellsch- 
IV. 74—75. 

1466. 1466. 

*6554. Kong Christierx tildommer Ijerde Gang det af bam stiftedc og byggede 2. Januar. 
Kapel ved S. Lucii Kirke i Roskilde alt det Gods, som ban bar lagt dcrtil, saa la-nge til 
nogen fremkommer med bedre Bevisning. — Harisborge, crastino die circumscisionis Doinini. 
Koudsen, Dlplomatar. Cbristiernl primi S. 172—74. 

*6555. Kong Christiern tildnmmcr OlaCf, Biskop i Uoskiidc, eftcr at havc bort ii2. Jannar. 
gode Maends Vidnesbyrd, et Marsvincsa-lte for Kirkens Grund paa Ualsnes. — Kobcndchaffn, 
paa sancti Vincencii dagb. 

Knudsen, Dlplomatar Christierni primi S. 174. 

*6556. Olai Marti.m cpiscopi lloskildensis littera; XL dierum indulgcntiarum capello ■">■ F"*l>r. 
animarum ecclesia' S. Nicolai JenacopiiE datae. — Jcnacopic, die s. Agalbe. 
Svensk Udt I Handl. ror. Skand. Hist XXXII. 417. 
4265. Knudsen, Diplomalar. Chrlstierni primi S. 17,'). Udt. i Hviifeldt, Danm. Hlges KrBO. 7. Febr. 
S. 907, smlgn. S. 910 (Kvartudg. V. l.-)5, smlgn. IGl). 

*Gbr)l. Kong Christiers erkla-rer, efter Forestilling af Hiskop OlalT Mortensson i l"* F«l>r. 
Roskilde, at ban forstaar og udtydcr dc Biskoppcn og Kapitlcrne i lloskildc og Kjobcnbavn 
givne Privilegicr saaledes, al de skulle nyde Hovedlod , tvcnde 4U Marks Sag med alle 
andre kongclige Faldsmaal af dcrcs Tjcncrc, som bavc forbrudt Liv, llals cllcr Ilaand. — 
Castro Helningborgh , fcria tcrcia prox. ante feslum s. 1'clri apost. ad catlicdram. 
Knudsen, Diplomatar. Cbristlcrol prlml. S. 7G— 77. 808 Koso Christikkn df.n iMtasrF;. 18 Febr TiroS, Laiidrpt for Kidcrstrrll. KviTsrlinp op niiolm, Rivcn nf dc Irc f.nndcs llnad. - 

l»i'.« ilinKln'.* dnKlifs vor .sunlc Pctcr.x dauhc an ilcr Vastcn. (Plattydsk.i 

Srhlcawig-lloliitelniichc Proriniinlherlclitc IV. i'>0 i;4. 

8. Jlartii. •(if)5rt. Konp Euvaho IV af Knpland takkcr llorincslornn Erik Ottcsen, fordi iian 

hnr hrafjl Korhnndcl af 3. Oitiir. Mfif) (sn Nr. *6r)21l nicllcm Kn^-lnnd oft Dnnmnrk i 
Sland. — 8. Mnrlii. 

Itansk lldt. i llvitreldt, Dnnni. RIkcs KrHn. S. <.I04 (Kvartud«. V. ItO). 

9. Martii. 4269 sn *6566. 

17 Mirtli. •65()0. V(ildf:iflskjcn(h'lsc i cn Sap mclicm lliskop Ilcnrik af Hrcmcn op fircv 

Geriinnl (af flldcnhiir.i.'), hvorcfler dcniic sknl lievisc, at (ircvskalict Iti-liiicniiorsl lilhnrcr 

Konffcn af Danmnrk, ham selv og hans afdnde Broder Mavrits' Born som Arv. — Mandagh 

narli dcn sontapc Kn^tnrc. (1'laltydsk.) 

MrnckcnluR, Sciplorcg rer. Grrminlcarum I. 607 — G08. 

V!3. Martli. '6561. UiNRiK GossEN stelger Moelmark Gaard og 4 Gaarde i Landshyen Molmark 

til Ilnns Petersen, Borgcr i Flcnsborg, for 700 Mark lybsk. — Dcs sondages na sunte 

Benedictese dage, (Plattydsk.) 

Sejdelln, iilplomniarium Flensborgense 1. 570- 71. 

24. Martli. '()562(=4240.) Aarel 14Gt"' or det rette, ogsaa af den Gruod, at Pcder Mdscn d. 24 Marts HC) cndnn 

ikke var Blskop i Ribe, se Kinch, Rlbr Bys Hist Indtll Reform. S. 3G2. 

2*>. MarUI. '0563 (=4241.) Datum er 26. Marts (die prox. post anDunl. Harla:), thi 'qulntO' herer tll Anrstallct. 

Brevrt cr dog sikkert llgesom Nr. *6562 udstcdt I 1466, se Kinch, Rlbe Bys Hlst. lodtil 
Ucrorm. S. 362. 

28. Mariii. •6564. Gertrid Nielsedotter, Jes Pffithcrssen Vaerkmesters Efterieverske, skjtEnker 

et Stcnhus ved Vestergade til Vor Frue Kapel i Kjobenhavns Domkirke mod Lofle om 
Messer og Aartider. — Kopmcnhnffn, thcn frcdngli nicst fora? Paimx snndagh. 
Rordam, Kjnbenhavns Kirker og Klostere, Tilla;g S. 63— 65. 

m Apriii». '6565. Kong Ciiristierks Kreditiv til Kurfyrst Fredorik af Brnndenburg for hans 

Afsending Ilasse Qveisz. — Vppe vnscrm s/ule Kopenhauen, amu donnerdaghc in dcm Pasclicn. 

(Plaltydsk.) 
Rledel, Codex diplomnticua Brnndcnburgcnsls 3. Hauptth. I. 3S7. 

14. .\prliiJ. 4277. 0. .Melscn, Kjnbcnhavns Diplomalarium II. 123—24. 

2<). Aprlli». •().'jC)tj( = 4269.) For Grcgorii Dng Iss Georgii Dag. 

21. Aprlli». 4279. VA{. i Annaler f. nord. Ohlkynd. 1838—39 S. 306—307. 

21. Aprili». '6567. Dronning Dohothea nniiiodcr Kurfyrst Frcdcrik af Brandcnhurg om Oplys- 

ningcr angaacndu den liaiii af lians IJrodcr (Mnrkgrev Albrcciit) giviic l'iildiiiagt til at ordne 
hendes Fordringer. — Kaliienleborch (o: Kalimdi)org|, am mandaghe na miscricordia Domini. 
Rledel, Codrx diplnmatirus Brandrnburgensi.^i '.i. Haii|itth. I. 38!I— 00. 

2.'>. Apriiis. •^^^S. Kong C.HKi.sTiERN foruudcr Kjohstadcn Anrluis, at dcns Dorgcre ikke skulle 

deJcs til Bondcgods paa Landet, at de ikkc skulle delcs til Tov paa Landet, samt at de 
ikke skulle sta-vnes ejler deies i Kelte andetsteds end i Aarlius. — /n ciritale Arusiensi, 
die b. Marci ev^ang. 

Ilubcrlz, Aktst. vedk. Aarhos I. 25—26. 

18. Maji. *6569. Oluf Laire.nssok, Kustos, Broder Morten, Gnardian i Graabredre Kiosler 

i Kjnbcnhavn, samt alle Brfldrcne ddrsleds tiistaa af Vahncr Jcp Clawesson at have mod- KoNG Christiern den Fgbste. 809 

'■ 1466. 

laf,'t't 80 rliinske Gylden, en Kalk, eu Disk og en Messcrede samt en Gaard i KjffbenhnTn 
til Trefoldijjheds Alter i klostret for hans Sjaelemesse. — hopmanhaum , dominica prox. 
post asccnsionis Doniini. 

0. Melsen, KjebeDbavDg Diplomatarium I. 201—202. 

4280. Falck. Staatsrectitl. Urk. der Herzogtb. .Schlesw. o. HuUt. S. -2(;-28. ADtlsletvlgbolat. 2«) Maji 
Fragm VII. .'J8— 62. UrkuDdensamml. d gcblesw.-holst.-liiueiili. Gesellsob. IV. 7f;-78. 
Oangk Oversxlt. Krieper. Uen danske Privalicts almlDd. I)i'l S. ir)Ii tjl. lydsk Over^alt. : 
V. Lurijgeii, die UDiuns-Vcrfa.sg DaDcm. u. .Schles>»igbol.<t .S.48t> — 88. Urudgi. i ilnnsk 
Overs. : PaludaD-Miiiler. Ue ferste Kooger af den oldeDbor:.'Ske .Sla-gt .s. 134-35. Brudst 
I Warostedt, Die Oldcnburgcr u. ilrandenburger Erbiinspruche ;iuf Schleswig-Holstein 
S. 3, her med Datum: 20. Julii. 

*6570. I\aadet i de frisiske Sta;der ItoELSwERD , Stalerek og Hij.ndeloepes melde 6. JudH 

llr. Ilartwijik Krwmmedyck, Hevedsmand paa Akersliu.'^ , at Skipper Marlcn Wyerdzsoen i 

Boflswerd liar for det renset sig med iJensyn til Heskylduingen for al have paa uloviig 

Maade tilegnet sig en Del Traelasl i Copperwyck. — Des sijsten daeghes in Junio. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norvcg. III. 638—39. Udl. i Nye Danske Magazln VI 39, ber med Datum: 

5. .iunii 

*6571. Olavis, archiepiscopus Nidrosiensis, omnibu.s ecclesiam b. Gertrudis in 14. Junil. 
Koeghe diocesis Koskildensis festis quibusdam visitantibus seu ad fabricani vel ornatuni 
ejusdem ecclesia; manus adjutrices porrigentibus XL dies indulgentiarum de injunctis iis 
poenitentiis relaxat. — l\idrosie, die quarta decima mcnsis Junii. 
Diplomatar. Nurveg. II. 643—44. 

*6572. Kurfyrst Fkederik af Brandenburg undprretter sin Broder iMarkcrev Albrecht 15. JudU. 

af Hrandeuburg om sine Forbandlinger med Kongen af Danmark angaaende Dronningen 

af Daumarks Fordringer lil Markgreven paa Arven efter hendes Fader og uavnlig om 

Kongens Onske om et Mode i Liibeck eller Hamburg. — Tangennumle, am sontag Viti. 

(Tydsk.) 
, Riedel, Codex diplumaticus BraDdeDburgeDSis 3. Hauplth III. 77—78. 

'6573. Kong Christierks Brev til Kejser Frederik, hvori hau samtykker i det af 24 JudH 
Kejseren foreslaaede yEgteskab meilem Junker Hans, Kongens Sen, ou Kongen af Polens 
Datter. — Die ualivitatis Johanuis baptisla;. 

Udt. i llvitfeldt, DaDm. Riges Kren. S. 909 (Kvartudg. V. 160). 

*6574. |Evert| og Knld Matzs0N skjode til Hr. Michel Matson, Kannik i \or 24. Jnoil. 
Frue Kirke i Kjnbenhavn, en Grund i IlaadhusstriBde i nannte Stad. — Die natiuitatis b. 
Johaiinis baptiste. 

0. Melsen, KJebenhavns Diplomatarium II. 124 — 25. 

*6575. Otte NiELSSEN af Bjornholm, Ridder, overdrager sin Broder Hr. Slygge 29. Junii 
Nielssen al IlelVringiuilni al .sin ilel i Ileflriugholm, IleflVingby. HelTringhmtille. Waadlikcr 
og Bynrueker. soni han har arvet efter sin Fader. — Hiurnhohn^ ipso ili>' lieatoruni aposlo- 
lorum Petri et Pauli. 

Barner, Kam. Rosenkrantzs Hist. I, Diplom. S. 120. 

•(i576. (Markgrev Albrecht af Brandenburg) fremsliller for sin Broder iKurlyrst 1- Jnlil 
Kredt^rik af Brandenburg) SainmcnbiEngen med Dronningeu al Daniiiarks .\rvi'lordrinerr ok 
Itegeat. Dao. II. Ser. I. U)2 }S1(> KoNG ('llKISTIEUN UKN FoKSTE. 146«;. 

opronlriT hiiiii lil at rorsMKC cn IVliegling vod cl Mndc i Mark Itrundcnbiirg og , hvis den 

mislykkcs, diMiinu' iiiifllcm dcm. — l/m, aiii ilinsUig vnscr Friiwni iibcnd visitacionis. 

(Tydsk.i 
Rlrdel. Codei dlploinatlcua Uraiidenburgensls 3. Uauptth. 111. TJ—di 

2 Jalll. *d.'')77. Skrivclsc Ira (Khik Nii..sso!i OxEnsTJEKNA), llHvcdsinand jiaa Vcslcraas ,Slol, 

til (iiCrkcbiskop Jcns llcngtsson af Ipsala), hvcni lian opfordrer til at ovcrgivc Stockliolin 
til en audcu, da Alniucn, saa liEUgc han liar dcltc Slot indc, bcskyldcr ham for at villc 
fHrc Kong Christicru tilbage. — 7tt';io, die beate Visilacionis, udcu Aar. (Svcnsk.) 

StytTe, Uldrag tlll Skandlnaviens tilstorla III. 170—72. 
14. Julil. '6578. KoM.BMS iSETTKHTiiiix.s DuM uicllem llr. Kskel Geyie paa den ene Sidc og 

Ur. Johau Oxc og lir. Jens Uwu; paa Fru Cecilies af Drothningholms Vcgne paa den 
andcn Sidc, al Ilr. Jcus Orijuis Arvingcr skuilc opfyide de af liaui ovcrfor Ilr. Magcns 
Cioyic indgaiigiic ForpliKlclscr. — J f/rnabnxlre closlcrs slww i KopeiJta/f7i, in profcslo diui- 
sionis Aposloloruiii. 

llarner, Fam. lioscnkranlzs llisl. I, lllpldm. s. 121 — 22. 

li) Julll. "^riTy. Kong CiiHiSTiERN lilskriver Ilisp Wiiliclm af Orkcuecruc, al lian ikki.', soni 

Kougcn forst havde befalet, skal begive sig til Danmark, da Kongen vii underhandle alcnc 
med Landsdomnicrcu. — (16. Julii.l 

Udt. paa Dansk i llvitreldt, Uanm. Higes Kren. S. 908 (Kvartudg. V. 158— ,59). 

c u; Julii. *658U. CuRisTiBRM regis ad judiccni Orciidibus prsefectuiu littera;, in quibus curam 

cjus, nt annui redditus sui cx insulis sibi reddantur, laudat eumque rogat, ut ad se veniat. — 
Sine anno et die. 

Brudst. i Westphalen. Moiiumenta II. 800-801. Udt. paa Dansk i llvitfeldt, Danro. 
Riges kr«n S. tl08 (Kvartudg. V. |.')9). Angaaende Datuiii sinlgii. .Nr. *G579. 

21. Jnlll. *65bl. riiingsvidnc, ersket iif Ur. Otle Nielscu lloscnkrands, oin Sandema'nds 

.Markeskjel mellem Orbitk Mark og 0rum, Dystrup og Ramteii Marker. — l\lorre Herred 
Dtjrs Ting, den Mandan for S. Maric .Magdiilcnc Dag. 

Udt. I Hvas.-, Mrddclclser om Pcrsoner og Familier al Mavnet ilvas III. 135. 
21. Jiiliu *6582. Kj0BKRHAvns Uythincsvidnb om, at IJrBdrene EITuerd og Knuth Malissou 

have skJHdet lil Ur. Michel .Mathissou , Kannik i Kjobcnhiivn, en Gruiid i HaiKlhus- 
slricde i S. I*cdcrs Sogn sainmestcds. — hopenliauen bi/lliijn;/, mandiigen sancte Marie 
.Magdalene alVthen. 

0. Melsen, KJabenhavas Diplomatarlum II. 123. 
2.5 Julil. *6583. Overeuskomst mi^llem Kong Christibhn og Staden Wismars Sendcbud, 

hvoreflcr Uaadci derstcds skal undcrkaste sig cii Noldgiltskjcudelsi' af Ilerliigcn af 
Mecklcnburg samt Kiiadmo-ndcuc i Lfibcck , llainburg, llostock og Stralsund i lir. Peter 
Langcjohaniis Sag; livis Raadct ikkc bckra-ftcr dcnnc Ovcrenskonist, tflr Borgcrne i Staden 
i Aar ikke komnie til Skaaiic. — {Ikiliijni/infen), 25. Juli. 

Tydik Udt. i Jahrbucher d. Verelns f. meklenburg. Geschichte XXXVl. 7S— 74. 
C. 2.5. Julii *G.')84. Koiig Christiehxs Skrivdsc til Ilcrliig llcnrik af Mccklcnliiirg, livori han 

haaber, at dcnuc vil va^rc cnig i dcn incd Sladcn Wisiiiar.'; Sciidclnid slutlcdc Ovcrcnskomst. 
(86 Nr. •6583.) — Uden Dalum. 

Tydsk Uilt. i Jnhrbiichoi d Vercins f. mrklenburg Goschlchte XXXVI. 74. 
26. JulU. *6585. Markgrcv ALBHEnir af IJrandcnburgs Krkla;ring til Ilasso Qveiss angaaende 

Dronningen af Danmarks Arvcfurdringcr, livuri han crklxrer sig viilig til enten at iinder- KONG Cnm.STIKRX UEN FoRSTE. «11 

1466. 
knslc sig Kejscrens Kjendelse eller ladn Snpen afpjnre af Kiirfyrst Frederik paa et Mede. — 
Onullzjmch, aiii sambstag nacli Jacohi. (Tydsk.) 

Itlcdel, Ci>(le\ diplonialicus lirundi nburgensl^ .'( Ilaupub. III Vi'i ->.1 

*ij58(j. Kontr Christiekks Hrcv, hvori lian tiibapckaidcr de Pas. Iian liar givet 28. Julii. 
{■'ngiajnderc til at scjlc paa Island. — Hclgehaffn, (28. Julii). iLatin.i 

l)ruil8tyl(k. [laa Dunsk og Latin I Hvitfeldt, Danm. Rluea Kruii. S. 908 (Kvartudg. V. KX)). 

•6,5s7. Aknk Jaciimisdattiie» paa Kolinpli oplader Hr. Erick Otlsson paa Ska>rna! "^'J JuHl 
al sin Hcltifibcd i cn Gaard i K\vnf.'li.«llnd paa Endlc, som cr tilfaldcn hcndc og hcndes 
Son Jorrin ctlrr liendes Husbond Anders iCbssen. — Kolinr/h, ipso die s. Olaui regis et mart. 
ISarner, Fam. Ro8pnkrantz'g Hi8t. I Dlplom. S. 123 

*658H. Tbinpsvidnc, udstcdt paa Wiskc Herredsthing af (iER«irtu nE>'GTssors, ^' ■'o'" 
Laiidsdoinincr i Norrc-Ilailand, og llcre, oni at ingcn har nogct at klagc over deres Heveds- 
niand Hr. Akc Axclson iThot). — uSO. Juli.) 

Brudslvkk og Uilt. I P v. Moller. ilidrag till llalkinds lllstoiia 1. 144—4.'). 

"6589. Forbunds og llandclstraktal mcllcm Kong Ciiristiern paa den ene Side og 10 AugogU. 
Iltrtug Kahl af Biirgund, Hertug Fhakts af Bretagne, Hertug Kari. af Normandict, og 
Cirrvcii af S. Paul paa dcn andcii Sidc. - Vnnslrichl, S. Lauritz Dag. 

Udt. paa Dausk i Hvitf.ldt. Danm. Rigcs Krun S. 90!) (Kvartudg. V Kil). 
'6590(=4297.) Tiifoj Datum: Aniina' vridaghe neghest vore sunte Bartolomeus daglie des ^^ Aiigu«ii. 
Iiilghen apostelen. 

Slemann, Gegclilchte d. olTentllctitn u. 1'rivat-Reclits d. HiTzugtliums Scbleswig 111.04—%. 
4286. Aarsberetn fra Gehelmearcli. V. 67— G9 1- Septbr. 

*6591. Olails Martim, episcopus Boskildensis. canonico capellae a Christierno 22. Septbr. 
rcgc ad ccclcsiani Boskildenseni «•diflcata' ct fiindata' decimas episcopales ciim omni jtirc 
cpiscopali cx subditis concedit. — Itoiltildis, ipso die s. Maiiricii et sociorum ejiis martirum. 
Knudsen, Diplomatar. Cbristiernl priml S. 178. 
4290. ^ "ring. Handl. ncb Piminnelser i S\viin<ka Hist. II. 282-84. 2. Ortobr. 

*6592. HAns, Biskop i Skara, Haxs, Biskop i Strengnaes, og 26 Hidderc og Vi-bncrc, 2. Odobr. 
Bii;k^s Baai) i Sverig, tilstaa, at de have forhandlct mcd Kong Christicrns Sendebud, Tue, 
/Krkcbisp i Luiid, Clawcs Boiinov, Kggerdh Frilkc og Yduer Axelsson, Biddcrc, om Bcvarelscn 
af dcn gamle l''orbindelsc mcllcm Bigcrue, og at de cre komnc over ens om et nyt Modc 
1 Kalmar na?stkommcudc Maric Magdalene Dag (22. Juli), bvoroin de dog forst ville tralTc 
Aftalc mcd yErkcbispen af Upsala og de ovrige fravajrende Baadcr. — i\i/kiopingh , tlicn 
torsdagh ncslb cfllcr san» ti Micbaelis dagh. (Svensk.) 

Knudsen, Dlplomatar. Christierni prlmi S. 179—80. 
'6593. Skrivelsc fra Ste,n Stwre, Ridder, til Fru .Ma-rete (Aake Axclson af Hjulc- 6 Oriobr. 
bcrgs Hustni), hvori han cfler at lia\c omlalt sinc Samtalcr dcrom i Kalmar mcd llr. YlVuar 
Axclsson, Hr. Kggicrlb Frillc og flere godc danskc Mffud bcjlcr lil bciidcs Datlcr, Jomfru 
Ingeborg. — Nyliiupingh, dic b. Eskilli episcopi, uden Aar. (Svensk.i 

St.vlTe, ttidrag till Skandinavlens blstorla III. 172—74. 
*('i.n94. Skrivclsc fra Sten SrwRE, Bidder, til Hr. Akc Axclsson, llnvcdsmand paa 6. Octobr. 
Varbcrg Slot, bvori ban auholder om hans Dalter Ingcborgs Ilaand. i\ijliiopingh, die 
b. Kskilli cpisc. iidcn Aar. iSvensk.) 

P. v. Moller, Kldrag till Hallandi Hiiloria I. 328- 2i). 

102* «rj KONG CuRISTIEBiN UEiN FoRSTE. U Octobr. 2«'i Orlobr. Novbr. 1 Novl.r 18. Novbr. IH Novbr. '659.n. Hbnrik (irevbrodb, Borgcr i LObeck, erklsrer al have modtagct af Hr. (Johau) 
Itriin, Prior i Anlvorskov, 3(X) Gyldcn, som lian alter skal betale lil Priorcn for S. JulianncB 
KlosttT i Knln. — \llll <\i\t:i' na .«iinli- Michek'. (Platlydsk.) 

Paull, Luhcclilgche ZuMande Im Mittelaltir 11. 13il-4<l. 

'6.590. Kong Christierk lajgKcr med Samtykkc af Dronning Dorotliea, Itiskuppen 
af Ruskilde og Itigsraadet lltuldinge Kirke i Stffivns Herred til dcl af hain stiftede Kapt-I 
i Huskiltle, lil Afholtlpise af t>n iia{.'lig Sja-lpmessc, hvorlil Dronninpcn endvidcrc har lagt 
4 Gaardc i Ruiiipcrup ved Kaliindborg. — hopnc/ia/fii, thcn sundaf.'ii na-sl tor hclghe aposlola.' 
dagh Symonis et Judc. 

Knudaen, lilplomatar. Chrlatlernl prlmt S. 180— ij2. 

'6597. Kong Christiern givcr sin Mroder Grev Gcrhard og hans Arvinger Arverct 

lil Slcsvig, llolstcn og Storinarn, naar Kongcns Linje cr uddnd. Slole hoprnhauen^ am 

ilagc allcr Godcs liilgcn. iPlaltydsk i 

.\nrdalb .Stiidlen III. 288 8!i Antislcsilpholst. Fragm. VII. fi;i-m. Warngtedl, Dle 

Dldeiibiirger u. Brandenburger Krb.ins|iriiche auf Schleevig-Huleteiu S. 2. Urudsl. I Itas 

Krbfolgcrecht Heriog Frledi'rich's VIII aul dii- Herzogtb. Srhleswlg-Holsteln S. 4(!. 

'6.598. Grcv GERtHRn af Olilcnburg lovcr at liolde Kong Clirisliern til tro Haand 

ik- Slollc i Slcsvig, llolslcn og Sloriiiarn, som han af dcnnc liar iiiudlagel i Pant, samt 

at lade dem indlnse, iiaar de lovlig blive opsagte. — Kopenhauen, an allc Godes hilgen dage. 

(Plattydsk.i 
Knudsen, Diplomatar. Cbristiernl prlml S. 183. 

'6.599. Markgrcv Albreciit af Krandenburg foreslaar Kongen af Danmark et Mode 
mcd ham og hans Dronning i Salzwcdel Sondagcn efter S. Jergens Dag (26. April.i — 
yurenbcnj, am dinstag vor Elisabelh. (Tydsk.) 

Itiedel. Codex dlplomatlcus RraEulenbargeDgis 3 Baupttb. 1. 398—99. 

*66(Xl. Markgrev Ai.brecht af Brandenburg meildeler .-iin Broder Kurfyrst Frederik 
af Brandciiburg, at lian paa Opfordring har foreslaael Kongcn og Dromiingcn af Danmark 
en personlig Samnienkomst mcd sig. — .\vrrnherf/, am dinstag vor Klisabeth. (Tydsk.) 

Ricdel, Cndev diplomatiius Brandcnburuensis 3 Hauptth I. 3!i7— 98. 20. Novbr. '6601 ( = 4257.) liifiij' anno rcgni (Kdwardi l\ti) scxto. 
Knudaen, Dlplomatar. Christiirnl primi S 163— ii9. 7. Decbr. '6602. Kong Christierns Doni i en Sag mcllcm Bundernr i Krariip Sogn ug 

llr. Johan n«itko|i angaacndc furskjclligc Ndclser. — Ollirii.se. wor Ffrwc alVtin conceptionis. 
Knudien, Diplomatar. Chriallernl prlmi S. 183 Udt. i Nyt hist. Tld-skr. V. 233-34 

7. Decbr. '6603. Sognevidne fra Klling-Kirkcgaard , givet Mourids Niclsson Gyldcnstjerne, 

um Ellinggaards Tilliggcndc ng isar dcls fric Fiskivand. — (7. December.) 
tdt. I linnsk Atlaa V. .^48 og I Tidaskrin lor Fiskeri I 33. 

K; Deebr. '6604. Kong CHRisTiERn kricvcr dcn liam bevilgede Skat (1 Gylden af hver Mand) 

af Bibe Kapitcls Tjcnere i Suiidcrjylland ftiherhus, d. 16de necember. 

lidi. I Klneh, Ribe Bys HIM indtil Reform. S 3i;3. 

18. Dccbr. *6(i05. Grcv Gerharu af Oldcnbnrgs Bcvcrs til Kong Chrisliern ved Overdrcigelsen 

til ham af SlatboJderskabet i HertugdHinmet Slcsvig ug Grcvskaberne flolsten og Slormarn; KoNG Chbistiern' den FeasTE. 813 

1466. da KoiiK"'!! tilligf har lilladt liaiii at indiflse de pantsatte Slotte, lovcr lian at holde dem, 
han niaatte indlese, Kongen til tro llaand. — Kuldinye, ame donredafjc io der quatemper 
vor Winachten. (Piattydsk.) 

Knudscn, Diploinatar. Chrlitlerni prinii S. 184. 

*6606. Kong r.iinisTiERN giver Grev Ucrhard af Oldcnburf? Fuldniaf;t til at indlBse 19 I^ett''- 
nof,'le af Kongen udstedtf (ijirldsbrnve. — Upp unsem Slole Koldinyhcn^ ani \r\da^'lu' in der 
(,»\val<'rteinpcr vor Wynaclitcn. (IMattydsk.) 

Stemann. Geschlcbte d. uCTentllcben u. Prl\at-Recht8 d. Horzogthums Schleswig III. D6. 

4297 se *6590. 

"6607. Kong CnRisTiERn stadfEPSter Marqvard von Siggens Overladclse af Vikarierne 
i (irobe tilligemcd Wii.^^tcnfcld o^' lVi.«o\v lil Cismar Kloslcr (se Nr. *66l3!. (riattydsk.) 

Udt. 1 Westpbiilen, .Monumenta IV. 3474. 

*6608. Kurfyrst (Fredekik af Hrandcnburgs) Udkast til Instrux for en Gesandt til 
Kong (r.hrislicrn). for hvem han skal klage over, at IJencdict van Alevelde holder Grev 
Kriisl af Mansfeld fanf.'en, samt over at Knnficns Hrodcr Grcv (icrhard har lierHvct Ilcrlug 
Adolf af Slesvigs Enkc, Margrete (af Mansfcld), hendcs Livgcdiiig. — Lden Aar. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomatlcus Brandenburgensis 3 Haupttb. II. 14—1.'). Om Aaret se Cbrislianl. 

Gescbichte d Herzogtb. Scbleswig u. Holstein u. d. Oldcnburgiscbcn Hanse I. 44. 48. 

C. 1466. C. 1466. 

4299. l'or Langcbek, Script. rer. Oanicar. VIII. 322 las Vlli 422 

1467. 1467. 

*6609. Margrev Alrrecht af Brandenburgs Skrivelsc til Kurfyrst Frederik af 4 Januar 
Itraudcnburg, hvori lian omtaler, at han paa Grund af Hronningcn af Danmarks Fordringer 
liar tilbudt hendc cl Modc. — Oiinlspnch. am siintag nach dcin hciJigen Jares tage. (Tydsk.) 
Rlcdcl, Codex iliplomaticus Hrandcnljurgcnsis 3 llauplth. I. 407. 

*6610. Thomas Lawge, ecclesiff s. \ irglnis Ripensis decanus, ad summum altare 5 Januar. 
scx stopas argenteas certis conditionibiis donat. — In vigilia Epiphanie. 

Udt. 1 P. Tcrpager, Rip. Cinibr S. 231 og i 0. Nielsen Samling af Adkomsier o. s. v. for 
Ribe Dnmkapitei S. 93. 

'6611. Kong Christiern lover Markgrev Albrecht af Brandenbnrg at ville komme 7 Januar. 
med sin Hronning tll ct Modc i Salzwcdc! Snudai; cfter S. Jorircns l>ag (26. Aprill for 
dcr at ladc sin Dronnings Ar^cfordringcr cntcn tiila^gges ved .Maegling eller afgjores ved 
Kjendelsc af Kurfyrst Frederik af Brandcnburg, llcrtugerne Ernst og Albrecht af Sachsen 
sainl Landgrcv Nillielni af Tluiringcn. — hopcnltauen, ame negesten mitwekcn na der hilgen 
drc Kiminge dage. (Plattydsk.) 

Rledel, Codex diplomaticiis brandenburgeiisis 3. Haupttli. III. 84 

'6612. Thingsvidne, ff.sket af beskcden Mand Nis Jeiisson af nrammelslrni.gard 1."» Jinuar' 
paa llr. Otta' Niclssnn af Kjnrnholms Vcpnc, al Hjnrnholin mcd to Ladcgaardc. Dramincl- 
stropgard og Wldropgard, saiiit Trw.slrop, Na-rdrop, (tJiicr Mnllcstcd, lialicudrop n^ llagstcth S14 KoNG Christikrn dk.n FoRSTf:. 

14«7. 

Mark, Tijslroji, (Ixi-n Mnllc , Skrii-insn Mnllc, Groska- M;irk op Nvwrop Mark i-rc Itjnrn- 
holni8 ntt)' God8, nn lilhnrcndc Hr. Oltn' Nipjssnn, ulastet og nkuTct i KX) Aar og 
mvTv. — Sonnrrhfrrifzliii;/h </i/rs^, thcn lijsda^:. sdiii kallcss Snahslinph. 
Barnrr. Fnm. RosenkninUs Hlst. I. Dlplom S 12.'i— L>4 

-1 Pebr '6613. .Ai.BEHTis, cpiscopns Lubccpnsis, littcras rc^iis Dacic ct Maniuardi dc 

Siitijjcin, qnibns villa Prisow innnastcrio Cisniar incorporclur, approbat. — Sabbalho iiuatuor 
tcinportiin ante lioiniiiicani Hcniinisccrc. (Plaltydsk.l 

Wcstpbalen, Monumenta IV. 'dU'A—6f<- 

''i Mariii. "6614. iMarkfircv Ai.breciit af BrandcnlMirfrl tilskrivcr siii llroder (Knrfyrst Frcdcrik 

af Itrandenburj;) oin sit forestaaendc Modc incd Kontren Of; Dronniiificii af Hanniark, til 
hvilket han ikke «nskcr freinniede Fyrster indbudlc. — Onoltzpnch, am dinstajr nach Oculi. 

(Tydsk.l 
Rledel, llodcx iH|>lomntlcu8 Brandenburuensls 3. Hauptth. III. 8.'>. Som OTerskrift llnde.^: 
Marggrauc Frldrlcli; anlwnrt viin der konigin vou Teiiemark wegeu; men Indboldet lyder 
|ma, at M.irlsgrcv Allirecht er lirevskrivercn). 

•.'.( Martii. *t)61o. Konf; CiiRisTiEKN lilkjender .lens Nielssen, Kannik i Roskilde, Laasdirev 

paa cii Gaard i Brepnelvvedh i Oostffidhe Sogn i Voldborp Herred , hvorpaa han alicredc 

liavde erhvervet 4 Domlirevc. — IV/ Liilz kirkc (i lioskildc), feria seciinda Palmaruni. 
Knudsen, Diplomatar. Chiistierni priiiii S. 185—86. 

a. .\prili» *tj616. Oleff Persow i BorlolT, Vaebner, tilskJBder Lawe Brok paa Esdruii det, 

soni kan lilfalde ham paa iians llusfrues Anne Andersdatters Vegue, nemlig cn Gaard i 
Awning i Hald Herrcd, som Lawe Brok nu liar i Pant af hans Husfrues Moder Fru Kirsten 
Skeelss. — Feria sexta Pasche. 

Hvass. Meddelelser om Personer og Familier at Navnet Hvas III 149. 

4 Aprliu. '6617. Brodcr Thomvs Boosen, Prior i PraedikebrBdre Klostret i Bibe, og alle 

menige Ko.-^vemtsbkbdke dersteds afslutte et Mageskifte oni nogle Jorder med Borgemeslre, 
Haad oi; Meni^'licil i Ribc By. — llipix, ipso die b. Ambrosii episc. et confessor. glor. 
Tborup, Kfterrctn. anu. liycn Rlbe II. 8 — 9. 

10 Aprllli. *6618. I)ronning Dohothea af Danmark anmoder Kurfyrst Fredcrik af Brandenbnrg 

oin Lejde til sin Samincnkomsl mcil Markgrev Albrecht af Brandeuiiurg i .^alzvNedel Sondag 

efter S. Jnrgens Dag (26. April.) — .1» rnnsenn slotc ISi/borgh, des vrydages negest na 

Quasimodogeniti. (Piatlydsk.) 

Rledel, Codcx diplomaticus Biandenburgcnsis 3. Ilaupttb I. 433—34. 

12 Aprliiv '•(619. GEKMiriD BE.>rTss«N, Lanilsdoninicr i Norre-llalland, Oi.n Bwnii, Laiids- 

doiiiiiicr i SHnder-llalland, og flerc hcviiinc, at llr. Agc Axelsson (Thot) tii lljwicbcrcli, 

Ridder, selN tolvte har aflagt Kd paa ikkc at have slaaet Niels Blczc, da dcDnc gav 

liam Kong Christierns Brev, og hcller ikke siden. — Abcltz hy\rheijaa\rdh , \llll. dage 

cr|fler Pa.srhp|. 

V. V. M6ller, liidrai: tlll llallnnils Hlstnrla I 329-30. 

19 Apriii» *6620. Sognevidne af Kjettrip Kirkc, al Kraagholm cr givet lil samnic Kirke 

for Mciscr og Gndsljpncsle. — (10 April.i 

Udt. og llrudst I lian.^ike Mauailn 3. Rckke III. 298. KoNG Christi£bx ufcN Fgkste. 815 I4r.7. 
*6621. (liiirlyrsl Freuerik al IJratidenbiirg) meddeler Dronninf; (DoroUiea al 23. Aprilij. 
Daniiiarkl, at l{i8ko|)peu al Lebu.s har iiie<ldi-it bam, al Markgrev Albrccht al Kraiidcnburg 
liar iid.sat del lieraiiimedc Mfide ined DronniiiKen til S. Galli Daf; (IG. Uctobr.); tilli^'e 
oplordrcr lian liciide lil at sende to at siiic Uiiader til el iMudc, der S. Valpurgis Dag 
1. iMaj) skai lindc Sted iiiellem Uertug Johan af Sachscn og Lubeckerne, ior at de kuone 
jivc IJertugen llaad. — laiiijeniumdr, am doiicistag sant Gorgcn tag. (Tydsk.) 

Rledel, Codex dlplomatlcus liraDdeiiburgensls 3. Haupttli. I. 435 — 3ti. 

"6622. Koiig C.HRiSTiERrt anmoder Hiskoppen af Lfibeck om at indlindc sig ved Ante 
i;t iiicllcm lians Droiiniug Dorotliea og .Markgrcv Albrcclit af IJrandeuburg i Anledning af "*' *P'^"'*- 
m Arvcsag til Sondagcn efter S. Jorgensdag (26. Aprili berammet Mede i Salzwedel. — 
Uden Datuin. 

Tydsk Udt. i QvellensammluDg d. sclilesw.-bolst.-lanenb. Gesellscb. II, 1. S. 17. tivor det 

rejlagtig er henfBrt tll 1470? 

"6623. Dronning Dorothea anmodcr (Ivurlyrsl Frederik af IJrandcnburg) om al 27. Aprllls. 

pive lieiides Uud Ilasse Qveis Oplysning om iMargrev Albrechts ved hidder NVcrner von 

l'arsberg skete Afsigelse af det til Forhandling om deres Faedrenearv berammede Mnde med 

hcnde i Salzwedel. — Lp vnser slale Hutzcgabel (Hindsgavl|, ain moudage na Cantale. (Plattydsk.) 

Rledel, Codex diplomaticus Urandenburgeiisis 3. Ilaupttli. I. 436—37. 

"6624. Uong ('hristiern giver Grev Gerhard af Oldenburg, som han har iiidsat 1. M:iji. 

til Statholder i llertugdoiiiinet Slesvig og Grcvskabet Holslen , Fuldmagt til at bortgive de 

gejstlige og verdslige Len i de naevnte Lande. — Lppe umeme stole Hiiilzei/avel , amme 

daglii' Philippi iiiid Jacobi der hilghcn apostelcn. (Plattydsk.» 

Stemano, Ijescbichte d. 611'entiicben u. Pri\at-Rechls d. Herzugtbunis Schleswig III. 97 — !l8. 

4305. •Jdt. i Vedel Simonsen, Uidrag til Udense Bys llistoric I, 2. S. 1G7. 2. Majl. 

"6625. FricStlre, llovedsm;md paa iranekja-r, kjciider sig at va?re Frii Ermegardh, 10. Maji 
llr. Kggerl Frilles Dattcr, 600 lybskc Mark skyldig. — Traiiekjirr, domiiiica pro.\. ante 
Pcnlecosten. 

Udt. I Genealogisk Archiv I. 10—11 og i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Bys Hlst. 
I, 2. S. I(i7. 

*6626. Olefk, IJiskop i lloskilde, Jeep, Prior i Antvorskov, sanit 4 andre Gcjstlige, 13. Maji. 
8 Itiddere, 10 Va;bnerc og 10 Borgemestre kundgjare, at dc tiliigemed mange flere Ind- 
byggere i ^jaMlaiiii liave saiiitykket og byldet Ivoiig Christicrus Son llans soni Konge i 
Danmark eftcr Fadercus Dnd. — Sielandfars Inmlzlinij, then othensdagh nesl fore I'ingesdagh. 
Knudseii, Diplomatar. Cbristiernl prlml S. 186 — 87. 

*()627. Olaff Mortensson, Uiskop i lloskilde, og ICapitlet sammesteds tilstaa at li!. Majl. 
have modtaget til Uellig tre Kongers Kapel af Kong Chrisliern og Dronning Dorothea 
S. Aime Kj.cbcben, el Stykkc af det hcllige Kors saint et iMirakel af Cliristi Hlod, til livilke 
llelligdoiiiiiie Koiigen dog har forbeholdt sig Ejendomsret for sig og sine Kflerfolgere. — 
Roskildis, vigilia Pentecostes. 

Knuil.ien. Diplnmntnr. Chri.^iilprni priml S. 187—88. Rrud^t i WerlauIT. I)i' helllge tre 
Koiigera Kapel i Uuskildc Uomkiritp S. 3. 81 f, KoNO Christiern den Forste. ur,-. 

•.M Jttji. 'H&JH. Am)Bks Cristermssen og .Iei' PowEi.sKit i Dnyerby, ViEbnerfi, sffilgr lil 

Diirlinlm Kloslrr i Mors cii (laard i ^Aae og Jord 1 Jorsbro, som de liave faaet nied 
dcres lliislriier, .Klse Nielsdiilter og Maryne Melsdaller. — Sanrle Trinilalis syndagh. 
Diiehuliiis lii|ilonintarlum, iidg. af Melai-n S. 10. 

Mjji. '6629. Ilr. Iheh Axblsbw al LiiUie, llovedsniand paa Golland, opskriver Konii 

C.liristiern haads Kd, Ihildskab og Mandskab. — llden Datiim. 

lldl. I Strelo* . Den (iulhlliiiidi^kc Croiiic» S 219—211. llni Uiiluni «e Scrlptor. rer. 
Danlcai. VI. Ii3(i og St>IIe, Uldrag tlll >>lvniidinavien3 liistorla III. S. CXCIV. 

C. 22 Junil •663U. ll.\AUEr i Wiswaks Aiiklat;e iikkI llr. IVler Langejohann, forelagl Ilerlug 

llenrik af Mecklenburg og de andre Voldgiftsdommere, hvori han bl. a. beskyldes for efler 
sin Sendelse til Kjnbenliavn i Aaret 1463 iirigligt al bave nieddelt, at Kongen af Danmark 
havde bekra-ftet Sladens rhvilcgier, ot; derved have foraiilediget ISorgerne stor Skade \ed 
deres Skaanerejse: tillige onilales et af (fra?) Dr. Olaf (Axelssens?) Venner ved Skagen 
lagel Skib. — Iden Datnm. 

lydsii IJill. 1 Jahrbucher d. Vereliis f. niekleniiurg. Geschlchte XXXVI. 81—84. 

2»; Junii. •6631. Kong Christierk tilkjender, eller liegja;ring af Odda- Uan.ssen, Kannik 

i lloskilde, Ilellig tre Kongers Kapel sammesteds Laasebrev paa alt det Gods, Kongen 
havde lagt dertil, og hvorpaa der allerede var erhvervel 4 Donibreve. — Hnrisborye, feria 
sexta infra oelaiiam natiuitalis s. Johannis bapt. 

knuiisen, Diplniiialar. Christierni priml S. 188—91. 

26. JdoII. *6632. Vidnesbyrd, kr<pvcl af velbaarne Svend Nieis Mortensen, om 1'dstraekningen 

af den Maria Kloslret i Suby lillinreiide Skov. — Kroshrks/io/w, (26de Junii. 
Udl I Samllnger t. Jydsk Hlsl. ng Topogr. IV. 434 og VI. 113. 

2«'. Junii. •6633. Kjendelse af Hertug Henrik af Mecklenburg samt Raadmaend Ira Uostock, 

LfBErK og Hambirg i Sagen mellem Wismar og Ur. Peter Langejohann, hvorefter bl. a. 

denne skal arbejde paa at faa Kongen af Danmarks Fjendskab mod Siadeii lil at 

oph«re. — (26. Juni.) iPlattydsk.) 

Jahrbiicher d. Verelns f. mekleiiburg. Gegchlchte XXXVi. 101 106. 

12. Jalii. '6634. Kong Christier.n aiimuder llr Lodwig, 1'alriarch af Anlioehia, Kejser 

FriiliTJks Itaail <ig Seiidibinl i Polen, om at drage Omsorg for, al ingeii af Kongen af Folens 
l ndrrsaatter iiiiderstotter liaiis FjeiidiT. — Sii///wilz/)or(j, 12. Julii. 

Udt paa Unnsk I Hvitfeldt. Danm. Riges Kren. S. 912 (Kvartudg. V. 170). 

l.'{. vel '663.^. Forlig om «Mangeld» imellem Matiiies KEDmr.ii, Preest og llroder i Klostrct 

2». Jolll. nj,i,j;,jj,.jj||,|ji,.,| v,.,| Uriiusvig, paa den em- og IIaiss Jinre og IIans Kersten paa Femern 

paa deii aiiden Side i Anleduiiig al llaiis Jiiiiges Drab af Ilans Keding, .Matliies' IJroder. — 

{Lubec/i], Margarethe virginis. iPlattydsk.) 

7.«lt«cbr. d. VerelDt ( lubeck. Gescb. III. 322. 

Poii * '6636. lcr.Ei.iiARDE>siiM lestimoniuui de scotatione bonoriim Hans Nielsen in 

' ' Tarnschow et Tadorp parorhiie Eggebeek el (;iert/.e sitis (.onrado t^.ordes, arcbidiaeono 

a-dis cathedralis (Slesvicensis), facla. — /w p/aci/o, posl feslum dtiodecim Apostolorum 
(? diuisionis AposL). 

Udl I Weitphaleii, MoiiomeoU IV. 3189. KONG CURISTIERN DEN F«RSTE. 817 1407. 
*()f)37. KoDK (Ihristiek^ meddeler (Raadet i Wismar?) sin Tiirrcdghed mcd, al \nie 
llr. I'clir Langpjohann allir cr kommen tll sin Ret, og lover, hvis Vi)ldpift.<kjiiid«'l»cn " "' 

al 2tj. Juni iNr. "fitjSS) overholdes, al ophiEvc alle mod Staden trufne 1'orholdsrepler. — 
Si/lvesborff, uden Uaf;. 

Tydsk UdL i Jabrbueber d. Vereint f. meklenbiirg. Gescblchte XXXVI 86. 

*6638. Tliingsvidne, al velbyrdig Svend Kellt Perssen har KJort La\ha;vd paa 23. Julll. 
den Jord ved Ruvdal . Tordorp og Jonslrup Skove, soiii Eggert Veslenii til Oslergaard 
paalaliT, og paa all del (.iod.s, som liaii har i Ilovibjerj! Uerred, og soiii hans Fora-ldre 
have havt ulastet og ukaerl i 40 Aar og mere til Lille Tordorp. — Hawelberghieretx ihing, 
then torsdag nest sBffter sancte Marie IMagdalcnc daf.'li. 

Brndat. og Udt. I Hvagg, Meddelelaer om Per.-.iiner og Familier af Navnet Hvag III. 13.'). 

"6639. Uroder JoHArtNBS Aw, Johaniiilerues Generalmagister i Almannia, tidnajvncr :i4 Juiii 
l5roder Johannes .Marlini i Anlvorskov til Ordenens Provineial i Dacia, Svccia, Norvcgia 
og lliigia. — In (lotiio Tauricensi, vigil. Jacobi. (Latin.) 

Dansk Udt. I Tidsskr. Nor 111, 3. S. 58—59. 

4310. Handl. ror. Skand. Ilist. VII. 20-22, smlgn. Stylle. Bldrag tlll Skandinavieng bistoria l<|. Augustl. 
111. .s. CXCVl, Anm. 1. 

4311. Handl. rur. Skand. Hist. Vll. 11-13. 19 Augaiti. 

4312. Uarner, Fam. KosenkrantzV Hlst. 1, Dlplum. S. 124-25. 2t;. Aucogti. 

*B640. Erik Axelsow beretter Riddcr liarl Knntsson om sin og Rroderen Ivers 2. Septbr. 
.Sejr over yErkebispen og Ur. (llaus Rnnnow og optordrer ham til al belcjre Stakeborg. — 
E.r caslro Stocholm, l'er. quarta post Egidii, uden Aar. 
Handl. ror. Skand. HUt VII. 19—20. 

*6G41. Dokumcnt. hvorved Selvitsborg Slot overgives til Kong Christiern. — 10. septbr. 
[Solrit.sbori/), 10 dic Scplcmbris. 

Udt. I Hvilfeldt. Danm. Riges Kron. S. 911 — 12 (Kvartudg. V. 16G-G7) 

'6642. Erik Axei.son, Sverigs Rigsforstander, forbyder Indbyggerne i lloffs Len 11 Scptbr. 
al adlydc clier hja^lpc Erik karlssoii, som liar gjort Opsland og vjEret .kIc Hanske behjirlpe- 
ligc incd at fnre Rrand, .Mord og l)nd.<slai: paa Stockholin». — fc> rns/n, Stocholm , feria 
sexta iufra octavas nativitatis Maric (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Illat. VII. lU-11. 

*6643. Erick Axelsson (Tliot) meddclcr Raadct i Liibeck, at han har bcstcml 14. .septbr. 
8ig til at gjore Modstand mod dcu Vold, Kong C.hrisliern liar iidovet niod Sverig, liam 
selv og hans Sliegt, og opfordrer det lil at lorbydc al llandcl paa Danmark. — Slokhohn, 
am daghe dcs hilgen Oucis cxaltacioiiis. (Plattydsk.) 

.Myllc. Bidui! tiil .skaiidinaviens historia 111. 181—83. 

'6644. SvENSKE RuiSRAADER ug AuEi.iGE saint Raadet i Stockiiolm opfordre kong 21. septbr 
(karl) til atter al overtagc Rcgcringeu cfter al have omlall den Vold, /Erkcbiskop Jens 
(Renglsson af Ipsala) har udovet mcd Danske og Tydskc. — Holmiti, die b. Matliei apost. 
et evang., anno M°cdxliv (d: 1467). (Svcnsk.) 

StylTe. Bidrag tlll SkaDdiiiaviens historla III. 184 -86. 

'6t)4.o. Oddo Johanms, reclor cl canoniciis capellir Iriiim reguin ccclesia> Ros- 22. Srptbr. 
kildcnsis, noluiii facit, sc lillrras acccpissc Olaiii Martiiii cpiscopi Roskildtiisi.- dic 22. Scpl. 

Hegcst Dan. II. Ser. I. 103 H\H KONO (^'hkistiekn i»en Fokstk Mti7. 

HOti (iatas iqtias transscribill, de diH'inii8 episcopalibus i upcilu' dicla* concnssis, ft rfcn^ 

nosiit, n*>quf si- ntMiuc succt>ssorc8 ullain racullatiiii jiirisdirtionciii aliqunni t>\crcpndi lial» t<' 

in districtihiis pnrlatuniiii , iii i|iiibiis ccclcsiii' panuliialcs ipsi capcllip aiinuxie siliiala; 

siiit. — Koskildis, (lic b. Maiiricii fl socioriiiii cjii.^ iiiartiniin. 

Knudsen, Dlplomiitar. ClirUUernl prlml S. 177 79. 

11. Oetokr. '6ii46. Vidnesbyrd, at Torgeir Thoresson solgtc til Lasse Pedersson paa llr. Ilartwiik 

Kroiiiedikrs Vcftne en lialv Markebol Jord i Vlleland i Ilaiigs Sogn paa Kykioin Ofr oppeliar 
llctaliiif; dcrlor. — Hatnjs /iirkiu, siinncdagcn nest for Winternetter. (Nfirsk.) 

Dlplomatar. Norveg. VIII. 4()b— 10. 

as. Oetobr. '6047. Forlig om •Mangeld» imellem Titke Degener og IIaihs Krthann, Indbygger 

i LQbeck, i Anlcdning af det af dcn sidstniBvnte pua Titkes Krudcr Hans fofHvede Drab 
ved Nigenhus i Fugediet Flcnsborg. — Symonis et Jude. (Platlydsk.) 

Zeltscbr. d. Verelns f. lubeck. Gesch. Ili. 322. 

:>. Notbr. '6648. Kejser Fkederik III opfordrur Koiig C.liristierii af Daniiuirk, Koiig Kasimir 

af Polen, Jirkebiskoppernc af Upsala og Lund, Uiskoppcrne af Camin, Schwerin, Hoskilde, 
Lfibeck, Uiga og lleval, flere tydske Fyrster og Stieder og alle det helligc romcrske lliges 
Indersaatter til at aiiholde Stralsuiidcrncs Gods, da de ikke liave opfyldt dc Forpligldser, 
hvortil dcn kcjserlige Kammerret har dmnt dem overfor Jerslav Uarneko. — Newen.ilnll, 
ani ffinlTten tag des monads Novembris. (Tydsk.) 

Uohlen-ltobleiidorf. Der lilacbofs-Roggen auf Rugen S. 223—26. 

12.-18. Notbr. •6ti4'j( =4319.) Tiif«j Datum Ay/f, iu den achte dagen sunte .Martens des liyllygcn 
byschoppes. (Plattydsk.) 

Zellschr. f. Scbleswlg-Hohteln-Lauonb. Gesch I. !lll— 91 

4. Dpcbr '6650. IJiskop Jep Fris af Berglum meddeler Ilr. Eggerd Frillc, at Jacliuin 

Bornsson cr d«d, og beder ham tale Bruderen Anders Fris" Bedste. - Sejlslrup, (diu 

4de Decbr,). 

Brudst. i Danske Hagazln 3. Riekke 111. 252. 

23. Decbr. '6651. Otto Sestbub Sivbrdssbms Revers fur, at Biskup Nicnlaus af Slesvig liar 

indsat ham til sin Aintmand i Schwabstedt — Sleszwik, am mitweken in den achtc dagcn 

to Winachtcn. (Plallydsk.) 

Stcmaon. tieschirhte d. ulTentllchen u. Privat-Recbts d. Heriogthums Scbleswig III 98—99. 

28 Decbr. "6652. Kong C.hristiern befalcr Ilr. Eggert Frillc under sin hnjeste Hsvn uden 

al liEngcrc Tnvcn at kommc lil sig i cgcn Pcrson mcd al lians yderste Magl til Ilest og 
til Fods. — {IJrekrot/li , dic iiini)cciilium Marlirum.) 

Brudst. I Langebek, Jubeltaie over Cbrlstian I, S. l>9 Datum llirejrt efter Orlg. i 
Gebelmearkivet. 

4319 86 '6649. 

'66.'i3. Magcskiftc af tu f.aanlc i llislt.lT i Dyustwet imellem Butild f.rilTsdutler 

og Nestved Klostcr. 

Udl. ILangebek, Scrlptor. rer. Dunlcar. iV. 381 og i Crogramma «cliolie HerlovianiB 1791 S.211. I Km.NC riilU.STIEK\ Dt.N loUSTE. KIU *6654. Itcrrlnint; lil Koiif; Gcorf; af Hnlinnn Ira lians (icssandl om dennes 
Sentlclsc til Iionf;cn al" Frankrip lor ai bringe et Forbund i Stand niellfm de to Fyrsler, 
livori (lcn bnliiiiiskc Konjic lil. a. o{;.<aa onskcdc Kon;!cn af Itanniark optafict. Dct om- 
lalcs, livorlcdcs I ndcrsaaltiTUcs ntro Ondskab dafilif; tat;cr til, soin man liar sct i Fraukrig, 
dereftcr i Daiiniark og uu i atidrc Landc. — L'den Aar. (Tydsk.) 

Arctilv f 6«terrclcli. GcscJilchte XL. 3.^^17—71. 1467. 1467 — 1481. 

*665.o. Ilcfrnskal) o\cr SKOvKi.osrERs Indttegtcr o^' tdgiftcr for Aarcnc 1467 til 14S1. 
Brudsljkk. I Nje Daiiske Mapaziii V. 2(X)— 20(i. 1467-1481. 1408. 

*6656. Koug Christiekn stadfaester Straisunds Privilegier. 
efter Stephaui. 

Dausk Udl. 1 Tidaskr. Nor III, 3. S. 59. 1468. 

Helsingborg, 8 Dage 2- Januar. 
(1'lattydsk.) '66.57. norgstuedoin, alsagt af Stro.miy Nielsbn, Riddcr, Kvrsti.> f. Eriksd.\ttek af4o. Januar. 
Kuka'daall, >s ^abncrc og 6 Sandcuia^nd i llan llcrred uicllcui Maurids Mclsnn paa Aagord 
og hans F'oged Jes Melsen, der beskyldtes for i sin llusbondes Fravareise i Kongens 
iKrcudc at liave borttagcl lians Hrcve og Klenodier. — Pau Aayurdli i boriiysloffua\ niandag 
na'st for lieligae iii Kongcrs dag (og| annaen dag. 
Danske Magazlii 3. Rtekki III. 264-66 

4321. Delvls oversal i Rerdam, Kjebentiavns Kirker og Klostere S. 218—20. h. Janoar. 

'6658. Koiig C.HRisTiERK tager Kllingh Hallwordsson, liaiis Ilnstru. Shegt, Tjeuere G. Januar. 
og Gods undcr sin kongclige IJeskyttclse. — /« cnstro nosim Hr/singborgli, dic cpiphanie Domini. 
Diplomaiar. Norveg. 1. 641—42. 

'66.59. Grev Gerh.ikd af Oldcnburg tilstaar at have modtaget Borgeu Rendsborg 27. Janaar. 
incd Sladcn, Fogedicl og Lenct i Slotslov af Hronning Dorolhca. — Am midweken na sancle 
rawcls daghe syner bekcringhe. (Plattydsk.) 

Jiilirbuclier f. d. Landesk. d. Herzogth. .schlesvtig, Holstiin u. Lauenb. IX. fiOS— 504. 

■6iJ6U. NiELS KKiKsseis af lirolskov, Kirsten Eriksi)\tter af Kokkcdal, Jes T\M>iEse.> 3. Febr. 
af Egeskov, Anders Griis af Slattc ug .Matthis SrAiFEJiSEri kuudgjure, at dc paa Kirkestavuc 
paa Thorslcv Kirkegaard forgja-ves have talt mellem Thorkel Jenssen og den af ham 
ihjelslagne Nis Snrcussons Sjjpgt , da denne fordrede et lialvt Stykke Ledisk og cl halvl 
Stykke Klu-de og liin kun vilde give et halvt Stykke Ledisk. — (3. Febr.) 
Udt. 1 .\>t histor Tldsskiift V. 23.5—36 

'6661. WuLFF VAN DER WiscH oldeu Clawcssone, Vaebner, ovcrgiver Gaarden Uuulofl 10 Febr 
i Aiigcl uicil alt dcns Tilliggende, saaledcs som han har faact dcn af Koug Christiern, 
lil Grev (icrhard af Oldcnburg. — ijipr drr borcli Gliollorjijic, aiii doniicrstairc vor Nalcntini. 

(Plattydsk.) 
Sridilln, niplnmatarinm Klensliorgense I .'i72-73 Jahrbflrlier f d L.nndesk d Heriogth. 
Schlesnig, lluUldn u. Lauenl> IX. .')04— 505. 

103» S2(> KoS(i CllKISTIKIlN liKN l'(tHSTK. I4t>s. 
•M Martii '(iGO^. VidiK* af Vk^oki.bo ItviiDKTHiiK; (im Lu'sninf;en ar et Kongi-l)r(;v , iivorved 

Muvrid.- Niclscn llk Tilhi(t(-I.«i- tii at liiiidri' hvad (iods ojt PcnKe di^r tilliiirte liuiis iilro 
Kogod Jc8 Niclscn, dcr blcv htengt. — lljorriny, (deii 30tc IVlart.s). 
Ilrudit I Dniiake MsL-ailn 3. Rskke III. itX. 

c. Aprilli. '6663. SjKLi.AsnsKAKK LAND.sTHirinsviDNK, teskct af llr. Jxhan Oxic paa Kont: 

C.liri.iticrns Vcfine, at llr. Vwa-r Axelssnii aldrip liavdc biidl sij; i lletlc nied Konfjcn, lercnil 
dciiiic iiiodtop lian.< Indsiirclscsbrcv, of; at Kongen overliovedet ikke liavde fornrettel 
niif;cii, Kirken, Hiddcrmirndsiiia>nd cller Almueii, i noffcn Maiide, sidcn han blev Kongc 
i Diinniiirk. — Sinlnnizfnrf Innlrlituih, then otha'nsdagh nesl aeflther saniti Ambrosii dagh. 
Knudaen, Dlpliimaiiir. Ohrlstlirnl prlml S. l'.il — 93. 

7. Apriiis *6ii64. M\KTHE> ScAKKE, FVovst i \ iborf.' , Per Pkrsskn, Pripst i F.,owffns, uf; 

4 Borgerc i Aalborg bcvidiic, iit Anna- Jciisdatlcr liar i dercs Nicrvirrclsc bcfiildma^fitigcl 
Pa-r Lassen, Horgcr i llaiulers, til at afha'nde al liendcs Arvcdcl af llus of; Jord i Hiinders 
lil llcllif;aan<ls Klnstcr i Aiilbori;. — TIkvii lirlli(/lirr nnds vloslrr » ,Ubiir//li. feria qiiinla 
prox. anlc duminieam Palmariim. 

Nv klrkeblst. Samlinger II. r<-><l. 

7 Aprlil». *66<ift. Kouf; Kari, af Sverigs Skrivelse til Lfibecks, llamburf;s, Hostocks, Stral- 

sunds, Wismars uf; Lfmcbiirf^s Haad, hvnri lian incijdcicr ilcm, at lian inli'l Svar liar faacl 

piia ilcn Skrivclse, liiin strax cftcr sin nyc Hyldinf; rcttcdc lil /l-Mcbispcii ;if Lunil of; flcri 

andre danske Uigsraader om Fnd imellcm Higerne, og beder dem vajre sig belijwlpcligi 

til Urigens Ophor. — Oji nixrn slalr low Slokrkr.iholwe \\\, am dwnnersdage negest vor Piilmcn. 

(Plaltydsk.; 
StyfTe, Bidrag (ill Skandinaviens liistorla III. 187—89 

10. Aprill». *6666. Krkla'ring af Haadet i LLIbeck um , al dcn paveligc Legal lil Danmark. 

Sverig og Norgc, llr. Mariniis ilc Frcgeno, liar lAcrdniyel Miirq\;iril \;in Hcnc som Koiig 

('.hrislierns Hcfiiliimicgligcdc 330 (iylden som Afdrag pa;i lians (ijicjil til Kungcn. — 

Palmarum. (Plattydsk.) 

1'niill, Lubecklschi' Zustaiidr im .Mittelaller II %. 

12 Aprlli* ■(5fit>7. H\KTHOi,o\iErs til. sancti C.lcmcnlis. JAroBis tit. sancti ('risognni, prcsbyleri 

cardinalcs, Annc liliii- Pdri Andrcc ct niii Jarobi ("Jaiison, capclla' ad iilliirc triuitatis in 
ecclesia collegjata sancla> Marie de FlalTnis dolatoris, supplicationibus inclinati, omnibus 
vere poenitenlibus cl cunfcssis, qiii c;iiiilcm capcllam visiliivcrinl ciqiic iiiiiniis purrcxcrinl 
adjulriccs, ccntiim dic.- dc injiinclis piicuiti'ntiis rela\anl. — llowe, dic duodcciiiiii mcnsis Aprilis. 
RHrdam, KJHbenliavns kirker og Kloslere. Tlllsg S. 65—66. 

13 Aprlll». 4327. liilt. I Hvitfeldl. D.inm Rige^ Kren. S. f»16 (Kvartudg V 177—78). 

13 ApriJi». •()668. Kong Kari. af Sverig tilstaar, al han p.ta sine, sinc Indersaatlcrs, Venners 

og Mcdhjirlpircs Vcgnc har samlykl cn Stilstand og Fred med lir. 'riiwre Thwrcson p;ia 
Koiig C.hrislicrns, lians l'ndcrs;iattcrs, Nenncrs og .Mcillij;i'lpcrcs Vegne, og lo\cl at gende 
sini- riildiiiHgtige Haader til lliilnistad S. Olaui Dag niFstkommende (2ih Juli), for mcd 
Kong (".brislicrns Haad og Scndebiid ;il forhandlc om Frcd og Eniglnd mcllcm Higerne. — 
/« rmlro .SlfMhohiirii.fi. feria qiiarla prox. [lost duminiciini l'iilmarum. (Plallydsk I 

Kiiudseo, DlpUimalar. Clirlitierni primi S. 11*3 -!I4. KONG ChRISTIEUN UtN FoRSTE «21 1468. 
•6669. Fvi^Bo LAiiDSTHinfiSviDNE, a'sket al Hihkoi) Ma^Mit-n.s i Odensc pa;i Kong 3n Aprill». 
r.liristiern.s Vcf;ne, at kunKi'ii altid havdc vist sig sum en ffidel Herre oi: lioldt sin Ed og 
gjort Lov of,' I\et mod enhver af sine Undersaatter, o;; hverken loriirctiei Kirken, llidder- 
skabet elier Aliiiuen; at del ej var hekjrndt, at llr. \\ver Axel.^^SHn liavdr ftirt Klajre paa 
Tliinge inod Kun^'eii , iV<r liaii uiidsagdi' liain , Of; at Konfien ikke liavde sttgl at rejse 
Almiien iiiod Adeleu. — Fyirnhoo landztinyh. Ihen JHwerdaffli na-st lore sancloruiii Philippi 
et .laeobi dagh. 

Knudsen, Olplomatar. ClirlsMerni prlml S. l%-98. 

'6(570. KonfT Christiehns Brev lil Kouf.' Jakob III af Skotland. hvori han fordrer Aprili 
Afgift af .Siidernerne Of; Mnnn — Aprili. 

Udt. 1 Hvitfeldt, Danm. Riges Kron S. 912-13 (Kvartiidg. V 108). 

"6671. ViBORc LvNDSTHiNGSViDNE, .Tsket af IJiskop Kuwt i Viborp paa Konf; 7 Miji. 
C.liristierns \egne, at Konfien under hele sin Regering liavde gjort Lov og Uet inod alle 
sine Lndersaatter, Kirken, Ridderskabet ofr Almuen; at de aldrig liavde ti«rt, al llr. Ivver 
AvelssHii liavde lort Klage i Kette raod Kongeu, for lian undsagde ham, og al de ikke 
vidsle, at hau nogensinde havde segt at rejse Almuen mod Adelen. — Wiborghs tamlzlhing, 
pa Idwerdagh naest effter .«ancte Walburges dagh. 

Knudsen, Diplomalar. Cliristiernl priml S. I!t4— !»(>. Begyndelsen Irykt i Genealog. 

Archlv I. 7-8. 

*G672. NiEi.,s Kavs i Taaropgardh, Ridder, Morthen Krabbe i R\vstro|i, KRirK llvws 1". Maji. 
af Ormslorp, Ei.i.ert \\ estemi af Ostergardh , Swein ToRBE^sseN af Soliskowyardli, Erik 
Persson, af Fja-llerorp og Pors af Thwede, Va-hnere, udstede llrev om et Mageskifte 
niellcin Kongcn og Lage Rroc. — Esedorp, then tysdagh nicsth effter s. Joh'» cwante dagh 
antc portam latinam. 

Itruilst i Hvags, Meddeletser oni Persuner og Familler af Navnel Hvas III. 137. 

'6673. Hald llERREDSTHhM.sviD.\E, at Laghop Brok af Ksdorp tilskjndede Peer Iti- Maji. 
Nielssen i Wester Aliuiili med Kongens Tilladelsc cn (iaard i Wester Alingh i llald 
llcrrcd i Kallo Lcn , hvorimod lian til Mageskifte niodtog en Gaard i Faxingc livorhos 
Pcer Nielssnn lovedc til Kronen at svare de Afgifter af (iaarden i V^ester Alingli, som 
tilforii gavcs af dcn i Faxinge. — Tlieii mandagh nest efrier tlieii sondagh, soiii sywnges 
til ofiicitim Cantatc Doinini etc, 

Danske Magazin 3. Rxkke IV. 87—88. 

•(5674. Lahy Slor. Vifbner, af Brodsgard sielger til Tellef Rewentlow, Riddcr, cn 1 J>'nil. 
Dcl (jods i Leborgh Sogn. — (jram, (1. Juni). 

lidt. i .Melseii. Hlst Kfterr. om Malt Herred S. 78. 

4331, Dansk Oversajtt. i P. liliode. Saml til Laalands og Falslors Historlc I. 42«— 27. 22. Junll. 

4332. I»nnsk Oversffitl. I Daugaard, Om de danske Kloslre S. 401. 24. Junil. 
•6()75. TiE, vKrkebiskop i Liind, f(.rtinder Oluf Ragge Frilicd mcd Skjold og 24 Junll. 

Hja-liii, sum Iribaiiriie Mfeiiil plejc at havc. — Linidi^. iii die sancti Johannis iiiipiislic. 
Huberlz. Al^tst til llnrnholms llist. S 23 

•()676. Kong Christiern klagcr til Indbyggcrne i Syndcrbo Hcrrcd i Smiialaiid. .il ■'<■ J"'" 
haiis Sendcbud lorgjaves liavde begivet sig til dcl bcrainmcdc Modc i llaliii>lad S. Maus 
I>iig , livor ingen uiodte paa Svcrigs Vegne, hvoriiiiod Kong Karl og llr. Iver (Axelsen H2>* Kom; Uiikistikk.n den 1''ukste. I41W 

Thot) viiri* (Ir.i^nc lil Finlnnd , 8om llisk(i|i Kort lioldt lil Konp (liristit>rn.<« llaiind; lif;e- 
lcdi-s klnftor lian ovcr llr. (iiistnr Olsson, dcr liavdc nrcbct cn lliilinstad-|{orf.'crs Tjcncr; 
lian bcdcr dcni at staa si^; hi soni svornc l'ndcrsaattcr. — ln iiislni llulfnrusi, tcrciii IVriii 
infra octaiiiis visitiicionis s. Maric virc. 

Croiiblad, Nyn Kallor till Kinlniids Mcdrllid-hlst I. 63- (i5. Udl. I llvltreldt, Uaiiin. Hlgc» 

KrHii. S. ifil Kvurlud(!. V. 18H— 811), 

•'> ^nlH- H)ti77. Skrivelsc fra Ace Axelsen (Tliot), lliddcr i lly\\lcbcn:li, til dcm, soni 

8()({c Aarstad llcrrcdstbinp, bvori ban efterlyser en Hest, soin er bleven bani fralagcn. — 
Ht/wleberch, feria tcrtia prox. aiitc fcstiun b. Kiinuti rcf;is ct iiiarl. 
I'. V. .MulkT, Uidrng till llalluiids lli.sli.ria I 330—31. 

7 » 14.JUIII 4334 se A. 1478. 

^ Jo"l- *6678. Konft Kahi. af Svcrip tiivcr IJiskop Hans af Skara saiiit Uiddcrne Krik 

Kriksson ((lyilcnstjcrnal, (loslaf Karlsson ((inmsclinfviid) Ofi Ake Jonsson (Sviirtc Sk.^inin^'! 
Knldmagt til paa et Mode i llalnistad S. Olavi Diif; (20. Jiili) at forliandlc op sluttc (her- 
cnskomst incd Konj.' ('.hristiern cllcr bans Seiidctiud. — C.nxlro nustro Slokholmcnsi , in octaua 
visitacionis Marie virj;. (Svensk.) 

Stytrv. Bidrug lill Slvniidlii<ivivns historiu III 1<I1. 

14 ■'"lil *6671>. lloRiNS llEKHEnsTiiiftiiSMONE, ijpsket af Tcdtz, yKrkcdcf;ii i lUiskildr. uin drii 

Kribcd , som IJctiocrnc af Sielszne Lcn iif Arilds Tid Imve liavt i Skovene lii Abraliaiiirs- 
trop. — Dcn torszdag eflter sancli Canuli dag regis. 
Aiinaler for nord. Oldkynd. 18.').">, S. 28-30. 

Ante 28 Jnlii "0680. Kong Jakob III af Skotiiind tilskriver Kong ('.brislicrn, at lian cj \cd 

Hcsked om den af bans rorfadrc lil Kongcrne af Norge lovede Afgift af Sudcrnerne og 

Manti, incn at han i Anlcdning af denne og andre Sager vil sende Gesandter til Danmark. — 

Iden Datiiin. 

rd(. i llvilfeldt, Dunm. Riges Kren. S. 913 (Kvnrtudg. V. li;<i . 

28 Julii •()681. Jacobis IIIIu«, rex Scolorum , Andrcam ct Williclmiim, Glasgnensem cl 

(Ircbadcnscm cpiscopos, Andreain dominum Avandalc, ciinceilariiim , Tliomam coinitcni dc 
Aran, Martiiiiim NVan, magnum climosinarium, Gilhcrtuin Rcrik, archidiiiconnm Glasgucnseni, 
Dauid C.rcchtonn de Cranslonn el Jobanni-m Scbaw de Haly, armigeros, commissarios con- 
stituit, ut rcgna Fraiicin'. Anglin", llispania'. Dania' aiiasvc lcrras visilcnt conjugcni(|ue sibi 
cligant, eisdcmejuc dc matriinonio triictaiidi et concludcndi plcnam potestatcm dat. — Apud 
caslruvi dc Edinhtirtjh, vicesimo octauo die mensis Julii. 

Knudseii. Dlplomatar. Chrislierni prlml S. 202—203. 

28 Julll. '6682. Jacobis llllu», rcx .Scotorum, Aiidrca' domino Auaiidulia', canccllario, cl 

Tbomff comiti dc Ariin plcniiriam potcstatem ad visitandiiin Cbrisliernum regem Daniu- el 
ad contriilicndiim siio iiomiiic sponsalia per verba dc fiiluro d miilriiiioniuiii pcr \crba de 
pra-scnli cum Margiircta, lllia dicti rcgis, spccialiter conccdil. — .1;;;«/ lidinhurgh, vicesimo 
octaiio die mensis Jiilii. 

Knudacn, Dlplomatar. C.hrlstlcrnl prlml S. 204. Uiplomatar. Norveg. III. (^42— 48. 

f^»"" J"iii ■6683. Forsliif; fra dc svenske SENnEKi o \cd Modct i llalmsliid. at allc Tvistigbeder 

mellcin Kont'i>rnc l.liristicrn ol' Karl ol' disscs l ndcrsaiittcr skiillc cndclitr nfgjorcs af 6 
ellcr 8 af dc bedste Mu-nd frii li\crl iif Kigcrnc, iit der skal indgaas cn kjirrlig •Uebinding* KONG (-URISTIERN DRS FoRSTE, 823 1468 
nullcni (It; tri> Ui^'t'r, o;; at Knlmnr, Korkliolm og Kirsliorc Slottt^ strax skiillc ovorlailcs 
"JvcrlKS Kroni! if,'ji'ii. — [Hnlmslndn), uilcn iMiltin). (Svpnsk.) 

Diplnmatar. .\orveg. V. iVyJ— 54, hvor Urcvcl liciifnrrs tll MaJ H.Vi Jvfr oiii riileii ; 

ssld» VIII. '.I2-2. 

6fiH4( = 433()l. Datuiii rctics til: Hnffnie, leria secnnda prox. anti! resliim s. Ilarllio- 22 Auftuati. 

omei apost. 

Kiiudseii. I)i|ilomatar. ChrUtieriil primi S. 19'J— 201. 

•4336 .>*i' MJtiy^. 24. Augnsii. 

"6685. (^HRisTiKRniis rex traclattim matrimonii inter \1argafetam Uliam suam et 8 Septbr. 
lariiliiiiii llli"m rf),'em Scotonim inetinili confiriiiat el adimplere pro sua parte promittit. — 
■\/iii// (ipiiliiiii Hn/fncnsr, oetaiui die mensis Seiilriiibris. 

Knudsen, biplnmatar. Chiistlernl primi S. 201 — 207. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Hlges Kran. 
S. <.)14 -15 (Kvartudg. V. 172-74). 

'0686. IJiskop David (af Uurgiind) anmoder Uong Kdvard at England om at frigive 17. Septbr. 

Petriis Gotschalc af Deventer og Johannes Sewyck af Kampen , der ere blevne fangne, 

■(inll Kiingeii al Danmark liar tagel nogle engelske Skibe. — Ex caslro meo de Utiersirde, 

VMI Sepl. (Latin?) 

Udt. I holl. Overs. (?) I Keglster vao Cbarters en Bescbeiden in het oude Archlef v. Kampen 

I. 22.-.. 

"6687. Kon^' ('.lirlstifrii udsteder Kvittering til Ordensmesteren i Lilland Johan 25. Septbr. 
von Mengede liir liidlil inodtagne 6000 rhinske Gylden i Felge Traktaten af l8. Oktober 
1457 (jvfr. Nr. 4U07|. — dofiorp, 25. Septemher. 

Tydsk l.dt. I Schirren, Verzeichniss livlandischer Geschicbtsquellen S. 141. 
*6688. Anoers 1'erssen, Sognepraest i Hodhwm, giver velbyrdig Mand Anders 29. Septbr. 
Itski' en Gaard i Kt-fs llerred i Twolom i Ybi Sogn til Medgift med sin nroderdaller 
Metllie Morthensdatler. — Ipso die b. Micaelis archangeli. 
Dueholms Diplomatarium, udg. af Melsen S. 85. 

■668'.). YvER AxELSsoN (Thot), Unvedsmand paa Viborg, tilskriver Raadet i Lfibeck, 27. Octiir. 
hvorledes han paa Grund af Kong Cliristierns Korfolgelser imod ham og hans Slffgt liar 
seiidl Kolk iid paa hans Stromme, og beklager, al der derved er tilfojet et lybsk Skib 
Skaile. - Wisborgh, am auende Synionis et Jiide der hilligen apostelen. (Plattydsk.i 

StjlTe, Ifidrag tlll Skandinavlens hlstoria III. l'.»3— 95. 

*66!I0. Erik Ottessein, Kidilcr, paa ItjiMiiholm skjoder to Gaarde i Bowelstrop i 2. Novbr. 
Beriagher Sogn og eii Gaard i Spottropp i llalling Sogn i llads Herred til Hr. Holgaerd 
Mwiick og liaiis Dalter Ingerdh som Vcderlag for llr. Ilolga-rds Ilusfriies, Fru Ingerds. 
Bclliglied i njtiriiluilm nied Tilliggende. — Ipso die coinmenioracionis Aiiimarnm. 

Itanier, Fani. Rosenkrantzs Hlst. I, Diplom. S. 126. Udt. i Genealogigk Archiv I 12—13. 
4338. Knudsen. Diplomatar Christlerni primi S. 207—208. 4. .Novbr. 

*66i)l. Koiig GiiRiSTiERji foruudir Biskop Peder i Uibe og lians Elterlnlgere al nyde .5. Novbr. 
op have folgende deres og Kirkens Birker i Mogeltonder, llymohe, Luslriip, Balgoin, llennigh, 
l.onnliorgli, Olstriip, Ilarboohre, Lemwiig, Gudom, Syuell og Boueling. — /« cnstro nostro 
Kaliiindbonj, sabbalo primo post festum oniniuin Sanctoruni. 

Kalck, Staatsburg. Maii. IX. »»8. Danske Samlingei I. 323—24 Kinch. Rlbe Hys Hlst 
indtll lieform. S. SCC. lldt i Hvitfelilt. Hispe-Krenike S. 32 (her med ilatum AUe 
Helgens Diig). S?4 KONT, fnHISTIF.RN DEN FoRSTE. UfiS. 
!<• NoTbr. JU. NOTIT. 23. .VoTbr. 
>\. Ilfcbr. 14. Decbr. ■(56512. Thwe, yliirkfhiskop i l.iiiul , .Ik«.s Kkostori', l*rior i l»iill)y, og 6 andre 
lliK.Tiiailtr .sinilykkc den i Kiilundltorf; dcn 4. No>br. na-sllorfiangcn af dc da forsaniirdi' 
lli^sraarlcr tiifjnc llfsliilnin^: oin rndersltiltidsc lil Koiigfn. — Lwml , lowcrdaglii-n ncsl 
fori' sanili (".lciMcntis piiwa' d;i;,'ll. 

Knuilteii, Dlplomatar. Chrlatlernl |irlmi S. 208 — 10. 

■lil)5i3. Th8, ^rkcbiskop i Liind, ims IIrgstuki', Prior i DaUiy, Khwt Trwetssbb 
OK 16 andri' Ma-nd lilkjcndc Konfj C.lirlslicrn dct llr. Isver, llr. Krick iif; llr. Liiiircns 
Axclssonncr tilskiricilc Arvcgods cflcr Hr. Fcr, llr. Kicld of; Andcrs Axcdssoniicr soiii li.ms 
Fjcnders (lods. — LwiUef/ard/i, sondaghcn ncsl fore sancti Clcmentis pawes dagh. 
KDudaen. Dl|il(iinalar. Clirigtlernl |irlmi S 210. 

4342. WollT, Journal for Pollllk 182li II. 32. 

*6694. Petris Lairentii, Kanlor, og Kapiti.et i IIaderslev tilslaa at hiivc inod- 
laget af Otlo Uantzow 60 Mark til N cdligcholdelse af en Diij; og Niit bnendendc Laiiipe i 
Kirkcn, siiint 200 .Mark til Afholdelscn af Messer 2 (lan{;c uficntlig vcd cl Alter, soin han 
vil ladc byirge og indvic til S. Aunc, der livor haii liar udset sit Lejersted. — In die 
Nicolai episcopi. (Platlydsk.) 

Aarsberetii. fra (iebeimearcli. II, Tlllsg S. 42 — 43. 

4344. Langeliek, Jubeltale over Christlan 1. S. 41—42. 

*6695. Kong C.hristiern opfordrer Kong Kasimir i Polen til ikke at lilstede hans 
Fjende llr. Ifucr Axclstui nogen Tilforscl. 

Uilt. 1 Hvitfeldt. Ilanm. Kifiea Krun. S. ill2 (Kvartudg. S. lliTi og i H. N. Strelovt , Hen 
(.uthilandiske Cronica S. 221, hvor bemaerkcs. at el llgnende Itrev blev skrevet 14l>!i 
(smlgn. .Nr. '«701). 

'6696. Mauricils NiEi.son i |A|af;|aard), Va^biicr, skJHdcr til Jcp Jenson Ovcrska^rer, 

Borger i Kjnhcnhavn, d llodsted i Klosterslrade sanimcsteds. — hopendlwlfn, odensdageii 

ncsl elTlcr .... 

0. MelscD, KJebenhavna Diplomatarium 11. 12.'i 26. 

*6697. Fraler JoHAnriBs Gylkepi, nuntius generalis d procunilor ddiiuis d cnria' 
S. Anthonii Morker, vicarius Slcswicensis diocesis, noliim facit, se discrduiii virum Asscr 
Ericsson ciini nxorc Heiiil ad fralernitatem ordinis S. Anlhoiiii siisccpissc iisquc plenam 
piirliiipationcin omniiiiii bunorum upcriim pietatis faclorum d facicndoruiu in pricdidi 
ordinis domibus, claustris etc. dedisse. 
Klrkehist. Saml. II. 387 88. 

'6698. Siadcn LUnEBiRiis l-orlig mcd Ulostrcne Walckenrede, Amclingszborn, 

Hiddageshussen, Michelcnnstein og Winhusen sanii S. Itla>ii Kirkcs Kapitel i llrunsvig 

imf^iiacnilc Siiltva rkcrnc ; dcr licnvises lil Koiig Cliristicrns og liiskoppcrnc af Scliwiriiis 

og Lubccks Kjcnildsc (jvlr. Nr. 4160). (Plaltyilsk.l 

SUpborst. Hlst. eccles. Hamburg. 1, 4 S. 907-lU. 1460. 1469. 2. Jtnnar. *6699. Sogncvidne, krfpvel af beskcdcn Mand Jes flvid i Voldcriip. oni el Slags- 

maal af Bnndcr i hang Hiis. — Ai/f/er.\ltorr/ hirket/fwrt/ . Maniliif; nirst for I2tc Daf; 1 Jnnl. 
Ildl 1 .\yl liltt. Tidsskrill V 23'.i 41) KONG (JhRISTIEHN DEX F0R8TE. 8S5 146f> 
*670O. Kon^' ('.hristierh tilskrivpr do i l.nlni-k fori<aml<'dc Randsspndcliud fra !•> isnoar. 
Hamliur(;, llostock, Wisiiiar Ofj Stralsund saml Haadfl i Lfilieck i Anlcdnini.' af dtres 
Forslaj,' om Afliohlrlsc .if i't [•'oriii.-siimili" iiifllriii liaiii, Karl Kiiwtssoii. Erick of: iwer 
Axelsson i Kalmar Val|nirf.'is Dafr ll. Miij), al del ikke passer siff for liam at vffrc den 
ferste til at fra.i iinl pa.i et iMHdi- med slifte oprerske IJndersaalter. — 1« vnseme slote 
Kopevliauen , aiii nerlisleii maiiii.-iKe vor siiiile Antlioiiij dafte confessoris. (Plattydsk.l 

.Slyfri". HldriiL' tlll .skaiidiiiavlens historia III. 19.')-!l9. 
*670]. Konf; <>iiristibkn oplordrer Konf^ Kasimir af 1'olen til al forbyde al Tilfftrsel 20. Januar. 
fra iVeusseii til SMTifj of; (jolland. — i?0. Januarii. 

Udt. i Hvitfcldt, Danm. Hlges Kri.n. .-n. y:i2 (Kvarludg. V. 191). 
*6702. Fykbo Lani)sthinusvid.\e, at Hr. Jorf^en, 1'raest i Wiisloff, «indledde llirenne -1 Januar. 
Ia\vre« inden 4 Slokke over Fru Hilleliorgs, llr. Kniid lleiirirssans Kflerleverskes, Uevisning 
paa Aagaarde i VNiislof Sogn. — Lnverdag for S. rovels l)«g conuersionis. 

IJdt. og Brudst. i Vcdel Slmun^en, Bidrag tii Odense B.vs Historie I, .2. S. 171. 

"6703. TuE, yErkebiskop i Lund, befaler Tetlef Daa, Foged paa llammerslius, 1. Febr vel 
Hr. Ilintze Degen og Seiiidli, Landsdommer paa Bornbolm , at paakjende eu Sag mellein e o r. 

Pa'der Lant:h og Ta-der Laurensson i S. Jeps Kirkesogu angaaende nogct Gods. — Luiulis, 
die Birgilte spouse. 

HObcrt?., Alitst. til Bornholins Hist. S. 23—24. 
*6704. (Uaadet i LiBErK) spnrger (Kong Karl af Sverig), om ban er tilbojelig til 20. Febr. 
at gaa ind paa et Forligsmode med Kong (^hristiern; tbi i saa Fald vil det formaa de andre 
Sta-der til i Foreiiing med sig at virke for et saadant mod Lejdebreve for dem. — Feria 
2. post dominicam Inuocauil. (Platlydsk.) 

Stytre, Bidrag till Skandinavien"; htatoria 111. 199—201. Der neevnes, at epslydende 

Breve at samme Datum ere udstedtc til Erik og Iver Axelson. 

*6705. Trlels Je.nsshn, Va-bner, giver en Tredjepart af en Gaard i Lowentoffthe 22. Febr. 
i Kongens Lwngby Sogn til Frue Klosler i Ilelsinger for en aarlig Uegaengelse. — Die b. 
Petri ad calliedram. 

Aarsberetn. fra Gebeimearch. 111, Tillsg S. 11. 

'6706. ViBORi; Landsthikgsvidne, at Biskop Knudb i Viborg og Caspaer, Kongens 2^ Febr. 
Skriver, kiindgjorile, at llij;sraadet liavde tilslaaet Kongen, at de, som bavde Len eller 
Kente i Pant af Kiget, skulde beraf betale lil Kongen en Tredjedel inden ollende l>ag 
efler tolvte Dag Jul; da disse Penge ikke vare indkomne, forlange de Betaling inden Mid- 
faste, da cllers Lencne ville blive inddragne til Vaiborgs Dag. — Wiburgh lamlzlingli, 
sabbato anle dominicam Keminiscere. 

Kniidsen, Diplnmatar Chrlstiernl priml S. 211. 

*G707. ABE1.E, Enke efter Eggert .Miiggel, og bendes Sonner Gotzick og ERrtST 11. Martli. 
stelge med Kong (".brislierns Samtykke lil Arnsbok Kloster Landsbyerne Swynekule og 
Sebelin. — In sunte (Iregorius avende. (Platlydsk.) 

llrkunden:iamnil. d. schlesw.-holjt.-lauenb. Gesellseh. III. 113—1.^. 

*6708. DocTORES JfRiDifE FAfiii.TATis (univcrsitatis Gripeswaldensis) nnniiunt, quod l.'>. Mariil. 
mapislri de consiiio facultatis arlium medietatem lioiioruiii llinrici Willeii rccipiuiit. Iiiter 
pripsentes nominalur: Dominus prwpositiis magister Benedictis Arlsibksis. — /« plena 
rmvocadone lotiiis unirersitalis, decima qiiinla die mensis Marcii. 
Knsegarlen, Gcschichle d. Universitat Grelfswatde II. 21i>. 

Begesl. Dan. II. Ser. I. lU4 826 KONO CURISTIERN DEK tORSTE. 1469. 

28, Miriii *6709. Markgrt-v ALBREfiiT af FJrainIenlmrtrs Skrivelse til (Markjfrcvindpn) af Manliia, 

livori omtales DronDingen af Danmarks Livgediog. — Houe, am dinstag nacli Palmanim. 

iTydsk.) 
Rledel, Codex diplumatlcus Brandenburgeasls 3. Hauptth. II. 40—41. 

3. Aprtlln. *6710. Markgrev Ai.brecht af Hrandenburgs Skrivelse til sin Broder Kurfyrst 

Frrderik af Hrandi-nbur?, hvori han omtaler Dronninpen af Daiiinarks Arvefordringer. — 
liloisenberg, ain andcrn Osttrtag. (Tydsk.) 

Das kalserllcbe Buch d. Markgrafen Mbrecht Acbllles, herauag. i. Hofler S. 187—90. 

Rledel, llodex diplomaticus Brandenburgensis 3. Han|ittb. I. 502 — 503. 

9. Aprlll». *6711. Kong Ciiristier^ underntter Borgcmestrenf i Lubeck om sine heldige 

Kampe i VestergMlland o;,' llalland og oin sin Tirsdagcn cftcr Falmesendag (28. Mart.s) 

flre Mil fra Axevall vundne Scjr. — Kopenhnueti, ame sondage Quasimodogcnili. (Plattydsk.) 

.StyfTe, Bldrag till SkandlDavieng blstoria 111.202— 2U3. Zeitscbrirt d. Vereins f. lubecklgebe 

.Gesch. I. 40—41. 

13 Aprilis. *6712. Kong Christiern kundgjnr, at lian i Folge den mellem ham og Ordens- 

mesteren Johan von .Mengede trufnc Overenskomst om Heskyttelse af Ordenens Lande 
imod en aarlig Udbelaling af 1000 rhinske Gylden i 15 Aar hidtil har modtaget 8000 
Gylden og nu skjjEukcr Ordenen Resten til den hellige .lomfru Marias jEre. — Kopen- 
hagen, 13. April. 

Tydak L'dt. i Sclilrren, Verzelchnisa liTlandiscber Geschiclitsquellcn S. 143. Smlgn. .Nr. *6768. 

15. Aprilis *6713. Jehik TiMsseN paa Engelsholm, Veebner, og Uustru Helsiugae skjode til 

Lave Brok til Estrup, Itcfalingsmand paa Kolding, en Gaard i Uald Herred i Faxing Sogn 
og By mod et ndc Byggested i Torrild Hcrred i Norup Sogn og Gilleballc Mark og en 
Gaard i Nnrvang Sy.-sel i Hornstrup Sogn i Neder Hornstrup. — In sabbato post domi- 
Dicam Quasimodo geniti. 

Udt. i Barner, Fam Rosenkrnntz'8 Hlst. I, Dlplom. S. 127. 

18. Aprllls. '6714. Konf,' Chkistieri^ tilladcr Brndrene af S. Joliannis Orden at anlipgge et 

Kloster paa Oland og lorundcr dem hertil Kronens Kirke Kobinge; lillige giver han dera 
den 'spitale Tiende-, som falder paa Oen, mod at de underliolde dc spedalske d^rsteds. — 
/n caslro Haffnensi, tcrcia ITcria prox. post dominicam Misericordia Domini. 
Knudsen, Uiplomatar. Ghrigtlerni primi S. 212. 

19. Aprllls *6715. Kong Christier.x forunder sin Hofmcstcr Hr. Kric Otlcsson selv at oppc- 

baere den Hjtelp, som dct er paalagl hans egne Bondcr at udrede til Medgifl for Kongens 
Datter. — Castro nostro Halfnensi, quarla fcria |)rox. post doniiiiicam Misericordia Domini. 
Urudst. i Barner, Fam. Rosenkrantz'g Hlst. I, Uiplom. S. 127. 

20. Aprllli. '6716. Kong Karl af Sverig klager til Raadet i Lubeck og de andre Hansestsder 

over, at Kong Christiern under den af lir. Tliure Turesson paa hans Vegne siuttede 

Stilstand liar tagct lo af hans Krigsskibc og sciicre ikke liar villet gaa ind p.ia Foriig ved 

.Mudet i Halmstad. — Op rnscn slalc Stokesholni, am dwiincrdage negest na sancti Tiburcii. 

(Plattydsk.) 
SlylTe, Bldrag till SkandinaTiens historia 111. 204-1^06. 

C 24. Aprllli. *6717. Grev Gehharo af OLDEdBiRGS llevers til Kong Chrisliern ved PaDtssttelseD 

til ham af Ilcrtugdemmet Slesvig og Grevskaberne llolsten og Stormarn for deD Pcngesum, KoNG Chkistiern den FensTE. 827 

1469. 
Kongen er hain og hans afdede Broder Maurits' Bern og Arvinger skyldig. — Kupenhaven, 
ame auende .'Nlarci des liilfjlien ewanKeelislen. iPlattydsk.) 

Kiiudaen, Dlploinatar. (.hri.^tleriil priml S. 213 — 14. 

'6718. Kong Christierw meddeler Biskopperne i Slesvig og Lubeck op alle 24. Aprillt. 
Slsnderue i Slesvig og Holslen, at han har pantsat Ilertu^'d0mmet Slesvig og Grevskabet 
Uolslen oj; Slormarn til sin llroder, Grev Gerhard af Oldenburg, for sin Gja;ld til ham og 
til sine Kavtionister i de na;vnle Lande, hvilken sidste han har paataget sig. — Lden Dag. 

(Plattydsk.) 
UrkDDdeDaamml. d. scbleaw.-hoUt.-laoeob. GeBeilseb. IV. 159—61. 

*G719. IwER AxELSSON iThot) takker Raadet i Lubeck for dets Tilbud om i For- 28. Aprllia. 
ening nieti Bostock, Stralsund og Wismar at sage at mfegle Fred mellem ham, hans 
Slaegt og Kong Karl af Sverig paa den ene og Kong Christiern paa den anden Side, og 
lover, saasnart han faar et Ldkast, at sende Lejdebreve til et Fredsmede. — Wisborgh, amme 
vridaghe negest \ore der hilligen appostelen Philippi et Jacobi. iPlattydsk.) 

Styffe, Bidrag tlll SkaadiDaTieDs historia III. 206—207. 

4349. Urkundenaaniml. d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. IV. 312—14. Brndst 1 Lackmann, 2. Maji. 
Einleltung z Scbleswig-Holsteln. Historie I. ol— 54. 

*6720. R.*.\DssE.NDEBi'D fra Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Luneburg, 2 Maji. 
samlede i Liibeck, samt Baadet i denne Stad opfordre (Kong Karl af Sverig) til at gaa 
ind paa det af Kaadet i Liibeck ham gjentagne Gange frugteslost foreslaaede Fredsmede 
nied Kong Christiern. — Am aucnde Crucis invencionis. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandininiens bistoria III. 208—209. 

'6721. Kong Chkistiern til.-^kriver de (vendiske) Staiders i Lubeck samlede Raads- 3. Maji. 
sendebud synil Raadcl i Liibeik , ut lian paa denne Stads Anmodning har standset sine 
Rustniiiger til Sns, hvilket hans Modstandero trods Oplordring ikke have gjort. — An 
infisenie slote hopevhauen, ame dage inuencionis sancte Crucis. (Plattydsk.) 

StylTe, Bidrag till Skandinaviens hlstorla III. 210—12. 

*6722. SvEKD R.\SK, Raadniand i Ahus, sa-lger nogle Agre paa Rynkkeby Mark til 3. M.nji. 
sin Modborger Lasse Jeppesson. — Oppe Corsdag. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hiat. XXXV. 470. 

*6723. F.tBRic* Ecri-EsiK (Ripensis) capitulo ecclesia- curias aliquot pro debitis 5. Maji. 
suis inipignorut. — Yevxw sexta prox. post l'hilippi et Jacobi. 

Udt. i 0. Nielsen, Samling af Adkomster o. s. v. for Ribe Oomkapitel S. 93- 

*6724. Kong Karl af Sverig tilskriver Raadet i Lubeck, at han trods det ringe li;. Majl. 
Ldbytte af tidligere Fredsmoder liaaber, at det vil lortsajlte sine BeStra-belser for at standse 
Krigen ; lian sender det Fulduiagt til at afgjere Slriden. — Op vnsem slate Stokesholm , ani 
dingesdage negesl vor 1'hingcsten. (Plaltydsk.) 

Styffe, Bidrag lill Skandinaviens historia III. 212—14. 

•6725. Kong K\rl af Sverig udsteder Fuldmagt for Raadet i Lubeck tilligemed IB. M«ji. 
Sendebud fra andre Hansesticder til at ma-gle og eventuelt demme i Striden mellem ham 
og Kong Christiern , dog lorudsat at de faa en lignende Fuldmagt af denne. — Op msem 
slale Stokesholm, am dingesdage nepesth for Phingesten. (Plattydsk.) 

siyffe, Bidrag tili Skandlnavieos bisloria III. 215—16. 

104* 828 KONQ Cu&ISTIEBN 0£N FeBSTC. 1469. 

16 Itajl *072t>. Kong Kvri. af Sveri^s Li-jdflhrcv for .Stindebud Iru LObeck of,' di! andri 

llan8«.U«dpr til dol Mode, som .sli.il lioldcs inellein hani og Kong ChriFtiern. — O/; ni.sei 
state Stockesholm, ani dinnfsdaiie nfffcslli IVir Phinpcslen. (IMatlyd.sk.)' 

StjlTe. Uldrtd tlll .Skandlnuvieas bUtorla III. 217—18. 

17 Maji '6,727. Kong Karl af Sverigs Skrivelse til llaadnt i Lubt-ik , hvori han omtaler, 

at han liar sendt Svar paa to af dets Skrivelser til de danske llaader, soni skiille siMnlf 
det videre til Liibeck, livis de ere stenite for Fred. — Op rnsein slale Sloc/ici/iolin, aiii inid- 
*eken Dejcesth vor Phingesten. (Plattydsk.) 

StjlTe. Bldrag tlll SkandJnavlens lilstorla 111. 318—1». 
19. MaJI. 4350. lJ<lt' I Klnch, Rlbv 11)9 lllst. Iiidtll Reform. S. 365-66. 

19 Majl '6728. Kong CHRisTiSRiis Skrivelse til de i Liibeck forsamlede hanseatiske Gesandler 

samt Rnadcl i Lubeck, hvori lian forsvarcr sig imod deres Klager for at liaM' overtraadl 
dens Privilegier. — Kopenhaven, Prcitag vor FDugsten. iPlattydsk.) 

Bradst. og tydak Udt. 1 Qvellensamml. d. schlesw. hoUt.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 16. 

19. Majl. *6729. Raadet i LCBKfK foreslaar Kong Christiern , efliTat nu baade Kong Karl 

og Hr. Ywar Axelsson (Tlioll ere gaaede ind paa Fredslorhaiidling, ef .Mode i Kalmar 
omtrent S. Margrethe Dag (13. ell. 20. Julil og beder ham sende Lejdebreve dertil. — 
Am vrijdage vor den werdfn fesle Pinxten. (Plattydsk.) 

StylTe, UUIrag tlll Sknndlnaviens hlstorla III. 219—21. 

20. Maji. '6730. Kong CHRisTiBRn pantsiEtter Iletland til Kong Jacob III af Skotland for 

8000 rhinske Gyiden. — hioljenhaffn. 2tX Maji. 

Udt I Hvltfeldt, Danm. Rlges Kren. S. 021 (Kvaitudg. V. 183— iiO). 

30. Ma)i. *6731. .Markgrev Ai.BREfiiT af Itrandenbiirgs Skrivelse til sin Broder, hvori han 

omtaler Ungarns og Danmarks lignende Forhold og Danmarks Stilling til Holsten. — 

Onolzpach, ani heiligen Plingslabent. (Tydsk.) 

Rirdrl, Codeii dlploninticu.< Hrandcnburgensls, SupplemeDtb. S. 92 — 94. 

^.'S. Maji '6732. Kong Chhistiern tilskriver Kaadel i Liibeck, at han, skjont han har Ldsigt 

til .it kiinne slaa sine Mt)ilstaiiilfre ned med Magt, dog vil gaa ind paa et Fredsmode i 

kalmar S. Jacobi Dag (25. Juli) paa deii Itetiogelse, at Karl Knwtssoii samt Krick og Iwer 

Axelsson (Thot) indOnde sig d6r personlig. — An vnnsir borch hopenhauen, ame donners- 

dage in den Pingkesten. (Plattydsk.) 

SijrlTe, iJldrag tlll Skandinavlens bistoria III. 222—24. Brudst og t.vdsk Udt. i Qvelleo- 

lamml. d. ichlcaw.-holst.-lanenb. Gesellsch. II, 1. S. 16. 

2f> Maji. '6733. Kong Christiekn udsteder Lejdebre v for Raadssendebud fra Liibeck, Ilamburg, 

Roslock, Stralsund og NVisiiiiir lil ft Fred.suKidf i Kalinar omtreut S. Jacobi Dag (25. Juli) 
impllem ham paa den ene og Karl (Knutson) samt Erick og Iwer Axelsson (Thot) paa den 
anden Sidc med Lnrie oni at standse Smidriislningfrne i Lobet af Sonimerfn, paa den 
Retiniiflse at hans ovenfor na'snle Modstanilere iiidtindf sig personiig i kalmar. — 
fiopenhnuen, des donredages in dem Pinxsten. (Platlydsk.) 

SlylTc. Itldrng tlll Skandinnvjens liistorla lli. 22.)-27. Bnidst. og tydtk Udt. I QTellen- 
samml. d. sehlesw.hoist.-laucnb Gesellich. U, 1. S. 16—17. 

28. Maji. '67.S4. Kong Christieh» befaier Indbyggcrne paa Orkeneerne og lletland at vffire 

Kongen af Skotland linrige og lydige, indtil den Sum er tilbagedetalt, hvorfor 0erne ere 
panlsatte. — hiobcnhn/fii, 2S. Maji. 

Udt. 1 llvltreldt, Uonm. Blges Kreo. S. 921— i!2 (Kvartudg. V. 190). KotiG Chrjstiern den Forste. 1469. 
*67.3.'j. Kon;; Christierhs Sladfeslelse af Byen Oslos Privile(;iiT. — fn raslro 3. JanlL 
noxtro Ua/fnen-ii , sabltato inrra octavain corporis Cliristi. 

Ul|/luiiiutar. .Norveg. I. ti44. Udt. 1 Laoge, .Norsk Tidsskrift 1. 275. 

*6736. (Raauet i LUbeck) tilskriver Konp (C.hrisfiern), al det har modlaKet hans 3. Jnnll. 
Lejdebreve til .Medct i Kalrnar for Konfr Karl af Sveri(^, Erik og Ywar Axelsson (Thot) 
sanit for dcl selv ot: for de andre Stteders Scndebiid; nicn han maa aldeles aniolde ^c fra 
Idriistiiingcr til Sn.s ; tlii ellers er der Fare for, al Mndct blivcr til intet. — Sabbato in 
octava corporis Clirisli. (Plattydsk.) 

.StylTe, Bidrag till Skandinaviens hiatoria III. 238—29. 

*67S7. (Raadet i M'iiEfK) tilscnder Konp (Karl af Sverig) Kong Cliristierns Lejdi- 3. Jnnli. 
breve til Mfldct i Kalmar lor liam samt Erik og Vvsar Axclsson (Thot) og beder ham sende 
lilsvarende for hans .Modpart samt ophore med allc Udrustninger til Ses. — Sonnaucnde 
in den achle dagen corporis Christi. (Plattydsk.) 

Stytre. Bidrag tili Skandinaviens bistoria III. 229-31. 

*6738. (Raadet i LCbeck) tilsender (Iver Axelson Tholi Afskrifter af Kong Christierns 3. Jnnli. 
Lejdebrevc til Modct i Kalniar for Kong Karl af Sverlg, ham sclv og han.* Broder Erik 
og lieder haiii scnde tilsvarende for hans .Modpart. — Ara sonnauende in den achtedagen 
corporis Christi. (Plattydsk.) 

StyfTe, Bidrag till Skaodinavlens blstoria III. 231—32. 

*6739. IvvER AxELssoN iThoti tilskriver Raadet i Lubeck, at Kong Christierns 10. Junii. 
Lejdebreve ere megct indskra^nkede; dog vil han rejse til Stockholm for al forhantlle om 
Mudet med Kong Karl; Kong Christiems Ldliggere bave tvserliniod hans Lefte opbragt 
Skibc i Skja-rene vcd Stockbolm, hvorfor han har niaatlct tage sine Modforhoidsregler. — 
Wisbory, des sonnaucndcs ncgcst vor I5ariiabc apostoli. (Plattydsk.) 

StvfTe, Bidrag till Skandinaviens bistoria II!. 233—35. 

*6740. Kong Kari, af Svcrig tilskriver Raadet i Lubeck, at han ikke kan gaa ind js, junii. 
paa al indtinde sig personlig i Kalniar, men lorcslaar et .Mode i Liibeck omtreut S. Har- 
tboloiiia;us Dag (24. August); den .Magt, Kong Christicrn roser sig af i Sverig, har han 
kun vundet ved Forrsederi, isaer af llr. Ywar Gren. — Op inaem slole Slocksholm, am 
swndage negest for sunle Johanncs baptiste dage. (Plattydsk.) 

Styire, biclrag till .^kaodinaviens liinoria III. 2^")- 39. 
*6741. Kong Karl af Sverig udsteder Fuldmagt for Raadet i Lfibeck, Hamburg, 18 Junii. 
Rostock , Stralsiind , Wismar og Lfincburg lil at ma-glc og cvcntuell dnmme i Mriden 
inellein haiii og Kong Christiern paa ct .Mndc i Liibcck vcd S. Rartholomeeus Dag (24. August.) — 
Stockesholm, am swndage negest vor sancte Joliannes baptiste dag. (Plallydsk.) 

Styire, itidrag till Skandinavlfn* historia lil. 23!l— 4<). 
*6742. YvvER AxELSSO (Tliot) incddelcr Raadct i Lubeck, at han cfler Forhandlinger 25. Jonii. 
raed Kong Karl gaar ind paa at indflnde sig ved et Fredsmode i Lfibcck ved S. liartholomaeus 
I>ag (24. Aiigust), hvis ban laar Lejdebrevc fra Kong Christiern og Raadet sclv. — \M.-horch, 
de» sondaghes na suntc Johanncs baptislcn. (Plattydsk.) 

Stylle, Bidrac; Ull SkaodiuavieDS historia III. 240—41. 
*6743. Skraa, givet af Uorgemester og Raad i Slai.else for Smcdidavet smstds. — 7. jhUl 
Fredag nsst fnr S. Knuds Dag Koniiing. 

Frlis, Bidrag Ui Slagelse Byt HisU S. 96—103. 830 KoNO Christierk den Forste. 

146it. "~ 

19. Julii '0744. Kong CiiKitiTiER.N tilRkrivur Raudi-t i Lfint-biirg, at lian paa Grund af sine 

Kain|in i Vi'.<tt>rgBtland , livor Htindrrni' ollt-r InillaKfisfU af Axfvall (;u!> 'rfni mod stor 
(iruinhfd, Ikkf liar kiinnft brsnpe del til Kii'l biTainniedt' Mnde oni Stridighedprne i 
Slesvig og Ilolsten; doi; lover han senere al komiiif til Holsten. — Lppe umein slote 
hupnihaten, des midwckfn neiuest vor Jacobi apostoli. (IMattytlsk.) 

StyiTe. l:|rlriig till .Skaodliiavieiig Iil8turla III S. 242—44. Tydsk Udt. I U>elleii^auiml. d. 
scbleaw.-boUl.-laucnb. GfSfllicb. II, 1. 8. 2. 

21 iulii '6745. De i Wismar forsainlede Raadssendebud fra de vendiske St.eder samt 

Raaoet i WisMAR anniiiilf Koiij; (C.hristiernl oin at paa inil paa et Fredsmodf i Lubeck 
vt'd S. Itartholoiniriis Dag (24. August) ellfr liflst ct Par l ^fr dereftcr og udstede Lfjde- 
breve for Koiig Karl og Axflsonneme; tillige bcde de hain befale iMagnus Gren, Thure 
Thuresson og Erick Krumiiifudick at lilbagekalde deres Sftfolk. — Ame aucnile .Marie 
Magdalene. (riattydsk.) 

StyflTe, Bldrag tlll SkandioaTleos bistoria 111. 245-47. 

23. Jolii. 674t>. Kong Ciiristibrr meddeler Stadcn Ilamburg, at han har forlenet sin Kam- 

nifrkna'Rt og Lsge Asfwold Scheidele og dennes Uustru Lise med sin Gaard i llumburg. 
— Kupenhayen, (23. Juli). 

Tydsk Udt. i Zeltschr. f. SchleswigHolgtein-Laueob. Geach. 1. 225. 

24 Julii *li747. Jacobus lll>lu8,rexScotorum, ex promissu commissariorum suorumMargaretiE, 

('.hri>tii'rni ri'{;is lilia', palatiiiin ile Liniillii,'U ft castnim tli' Itowne in Menlfith fl tfrliam 
partriii rcddituuui proprietalis regni Scolia- sibi regali jure pcrtinenlium liotalitii noinine 
assignal, ralionesque viduilatis sccundum tractatum matrimouii constiluit. — Apud Edin- 
buryh, viccsimoquurto tlic iiifnsis Julii. 

Kiiudseii, Di|ilomatur Chrlstieriil priml S. 214—15. 

28. JdIiI. *6748. Kong Christiern tilskrivcr df i Wismar samlede Raadssendcbutl fra de 

vcndiskc Stffdcr, at liau fiaur ind paa ct Fredsmndc i Liibcck ct Par Lgcr efter S. Bar- 

tholtima'iis Dag (24. Aiigiist), og beder dem skaffc haui Lcjdcbrcv. — Helsint/enbnri-h, am 

dugc runlulcouis. (Plallydsk.) 

Styffe. Itidrag till Skandlnaviens historia III. 248-4'.). 

11 Augontl. '6741). Rvaoet i LIbeck opfordrer Koiig (Kurl nf Sverig) til, da Kong Chrisliern 

har uilslctlt Lcjdcbrcve for ham og Axclsnnnernc til Frcdsiniulct i Liibcck vcd S. Bartlio- 
lomaus D.ig (24. Aiigiist), at fijnrc tlct sanime lor Koiig (^liristicrn og tilligc tilholdc Hr. 
Ywer Axelsson (Thol) at tilbagekaldc sinc Snfolk. — Ani vridage na sunte Laurencij. 

(Platlydsk.) 
StylTi'. Uidrag till .skaiidlnaviciis blstoria 111. 249- .')1 

10 Aueusti 4.3r).3. Knudsen, Dlplomaiar. Ghrlsllerni prlml S. 21.')— 16. 

i;t. AuBusii '(w.^yi. Koii;.' (jIiristierns KAVTinnisTER forcstilli' Ua.iilct i Hamburg, hvorlides 

Ciri!V Grrharil uf Olilriibiirg liar fravcinll iliiii di' Puntir, mnilig Sfgcbcrg, Gottorp og 
Flcnsborg, som Kong (Uirisliern havde stillct dem, og erkltcre sig villige lil at staa lil 
Rrtti' for Biskoppcriir ufSlcsvig og Lflbeck samt Sta'dernc Liibeck og Haraburg. — Porrlze, 
Sunnavendc uu Assuiiipcioiiis. (Platlydsk.) 

Zeltichr t. Schlei«lg-iIolsteio-Lauenb. Gesch. 1. 22.'>~ 27. KoNG Christikrn uen Forste. 831 im. 

*6751. BEJSEnifTUs van Anevei.ue Wllwessose , Amlmand i SliflPl Slpsvip, We.it 2u Auituiti. 
Fkese, Clawes VAii A.^EVEi.iiE 0'^ Otto Khese udstcili' Brev om pl anKaapnde Soldorp M«lie 
slutlel Forliff, hvorctter Biskop Nicolaus at Slesvij; liar lejet SlrHmmen ved Soldorp IVInlle 
til Anders salig Herman Mnllers Snn. — De» sundages negest na unser leven Vrowen 
dage erer hemelvart. (Plattydsk). 

Jahrbuctier f. d. Landesk. d. Herzogtb. SclileswiK. Holstein u. Laueob. X. l.'>4— 6.'>. 

•6752. DronninK Dorotmea hefaler Olaus Petri, Unvedsmand paa Swenstrop, al 2.'» Aukusu. 
lian skal afholde sig fra al beskalle oj,' befejde Jens Frxndissea , Borger i SlubbekJHbing, 
men forfoige ham for Kellen, hvis han har nogel at klage over ham. — Hafnia, crastino 
b. Bartholomsi. 

Histor. Tldsskrlfl VI. 2.'>3. 

'675.3. Kong CHiiiSTiERii kiindgjer det med Lubeckcrne sluttede ForUg, hvorefler 31 AugustL 
de skulle have Kiei Slot og By i Pant for deii dem lilffijedc Skade , der skal viirderes af 
Voldgiflsma-nd, dog fnrst efler Uans Uantzows D«d, fra livis Arvinger de skulle indlHsc 
dem; de skulle tilhjxlpe, at Krigen med Sverig bliver bilagt, og iHvrigt beholde alle deres 
ganile Privilegier. — Slote Kopenhauen, ame donredage na sunte Johannis daghe dccol- 
lacionis. (Plattydsk.) 

Koudsen, Diplomatar CtiristlcrDi prlmi. S. 216—13. Udt. paa Dansk 1 Uvitreldt, Danm. 
Rii-es Kren. S. 923 (Kvartudg. V. 194— «."i). 

*6754. Reces afslutlet imellem Koug Chrisliern og Benedict van Alevelde, Delieff ;ji. Aueusti. 
vaii Itockwolde og llcnning Pogwisch soin Sendebud for det menige Ridderskab og Mand- 
skab i Slesvig, Uolsteii og Stormarn, hvorefter Kongen med det ferste vil begive sig til 
Holsten og Slesvig og lade sit Meliemvierende med sine Forlovere eller andre gode Maend 
afgJHPe af liiskopperne Jolian afAarhus, Mcolaus afSlesvig, Magnus afOdense og Albrecht 
af Liibeck samt Raadssendebud fra Lubeck og Hamburg; derefter vil han selv overtage 
Laiidene og sendc sin Broder Grev Gerhard bort. — Lppe unseme dote Kopenharen, arne 
doiiredage na sunle Johannis dage decollaiionis. (1'lattydsk.) 

Urkaiideoaamml. d. schlesw.-hoUt.-lauenb. Gesellsch. IV. 273-74. 

*6755. Kong Karl af Sverig tilskriver Raadet i Lubeck, at han, skjnnt Tiden i. Septbr 
li;u trukket saa henge ud, dog vil sende Seiidebud til Lfibeck ; han liar udfa-rdiget Lejde- 
brev for Kong Christiern og beder del formaa denne lil al slandse sine Snroverier; tlii 
ellers inaa ogsaa han sende sine Folk ud. — Vp rnsem slate Stoksholm, am dage suute 
Egidii abbalis. (Plattydsk.i 

.StyfTe. Bidrag till Skaodioavlens hlstoria III. 2.01—54. 

*67.56. Kong Karl af Sverigs Kreditiv til Raadet i Liibeck samt Sendebtid fra dc i. Septbr. 
andre llansesta?der for Ridderne Krik Eriksson og GostatV Karlsson, Dr. Kort Rogge, 
.if.rkedegn i Upsala, og Mcsler Nicolaus Rulink lil F^orhandling oni Forlioldet til Kong 
C.hristiern. — Op vnsem slathe Stockcsholm, an sancte Egedii dage. (Plattydsk.i 

StyfTe, Ridrag lill Skandinavlens historia III 2.'>4— .'>5. 

4358. Uiplcmatar. Norvcg. VI. 593—94. Udt. I Tidsskr. Kot. III, 3. S. 59 og i Laoge, Norsk 5 Septbr. 
Tldsskrlft I. 275—76. 

'67.57. Kong Chkistiern stadfitster Staden Ilamburgs Toldfrihed i Slesvig, Uolsten .->. Septbr. 
og Stormarn. — Koprnhnuen, am diniresdage vor naliiiitatis .Marie. (Plattydsk.l 

.Vbdiuck der da^i Recbt Lubeclis uiid Hamburgs etc. bctrefT. Urkuodco S. .'>G. 8SS K0N<5 ( HRISTIERN UKN 1*'0RSTE. 14«<> 

13. Sfpibr *fi7r)S. KoriK Chhistikbx Ijpfaler, ener Klaffp nf Jos noR«n, Horpor i Kjfipp, Olnf 

IVdprsen i Swenstorp al tillinfirbetaU' 10 lodijrc Mark , soni lian liavdf afskaltpt hans 
HrodiT. — /n npido hni/niii, in profcslo pxallacloiiis sanctc Cnicis. 
knud^un, Ulplomatnr. Cliristleriil primi S 218. 

Ifi. Siptbr. *6759. Kong Christiern stndfastcr Va;bner Eggert Heslens Salg af Landsbyernn 

llassciulorp og Rossow til Borgeniestrc og llaad i Oldcnburg. — Ati un.srme slole Scyeben/i , 
aine sonnavendp ncgcsl vor Mallici aposloli. (Platlydsk.) 

Urkumlenaamml. d. sclilcsw -holst.-lauenb. Gi-aellsch. IV. 442- 43. 

Anie *676U. Kong Christiern befalcr Stadcn Kid al ydc dcns Panteherre Uans Kanlzow 

2. Oftobr. de sa-dvanligc Pliglcr. — Segebery(p, udcn Dag. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta III, Praef. S. 130. Antr 
2. Urlobr. ■2. Oclobr. 7. Ortobr. 
8 Octobr. *67f>l. Kon;.' CHKiSTiERr» opfordrcr Stadcn Kicl til al scnde ncfuldnia-gligpdp til 

Lfihcck i Anlcilniug af, at haii tu-nkcr paa at overgive Staden til Lubeckcrne. — l dcn l)ag. 

(Plattydsk.t 
Brudst. i Wegtpbalen, Honumenta III, Prsf. S. 130. 

'6762. Kong Christiern tilstaar, at haii i Folgp dct Kjobcnhavnske Forlig af 31. 
August (Nr. *6753) har overgivet llycn og Slotlcl Kicl lil Borgcnicslre og Uaad i Lfibeck, og at 
Pantcsummen er besleml til 26,685 .Mark lybsk, idet Skadeserstatningen er fastsat til 9050 
Mark, og Indlosningssnmmen lil llans Hanlzow udgjnr 17,635 Mark. — f-ubeke, ame niaudage 
na suutc Michaplisdagc dcs hilgcn crtz.ciigels. (Plattydsk.) 

Kntidsen, Uliilomatar. Christirrni primi S. 213—21. 

•6763 se *6703. 

*6764. Kong Christibrn pantsa>tter Byen og Slottet Kiel med alt Tilliggende til 
Borgcmestrc og Rand samt Borgerne i Lubcck for 20,685 Mark lybsk nied llcl til Indlos- 
ning efter ct Aars Opsigelsc. — Lvbehe, amc suiidnge vor suiite Dionisii dnglic. (Flattydsk.) 

Knadsen, Dlplomatar. Christierni prlmi. S 221—24. Ilrkundensumml. d. srblesw.- 

holsl. -laaenb. Ciesellsch. IV. 101—05. 

*6765. Kong Christierk og Grev Gerhard af Oldenburg anmodc Clawes Revenllouw 
og 17 andre Adclsma-nd om at forsegle med dcm det til Raadet i Lubeck udstedte Kjobe- 
brev paa Kiel. — Luheck, ame sondage vor sunte Dionisii dage. |Plattydsk.) 

Urkunilensamml. d. i-rhlesw.-bolst.-lauenb. Gesellsch. IV. M^. 

'6766. Kong CuRiSTiERit loser Borgemestre, R.iad og Menighcden i Kiel fra dercs 
Ed til sig 1 Anledning af, at Staden er solgt paa Gjenkjob til Raadet i Liibeck. — Lubeki 
dcs sondages vor suntc Dionisii dagc. (Plattydsk.i 

Urkundeii.iamml d. srhleaw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. b2\. 

*6767. Kong Christibhn overlader Borgemestre og Raadmsnd i Lubeck al gejstli^' 
Forlcningsret i Sladen Kiel, saaltenge de cre i Besiddclse af den. — Lubeke, des sondagi- 
vor sunte Dionisii dagc iPIattydsk.l 

Urkuiidensamml d. schleaw.-bolat.-Iauenb. Geaellsch. iV 511-42. 

9. Octobr. *6768. Kong Christier!) eftergiver den linandske Ordensmester Johan van Mengedc 

den tilbagestaaendc Rest af de for 15 Aar udlovede 1000 rhinske Gyldcn og overgiver 8. Octobr. 8. Octobr. 8. Octolir. KoNG Christiern den Forste 833 I4r,9. 
Ordpiismeslerens Forskrivninft til Fleyne Bollzp, Borger i Lfibeck. — Lubek, ame dapc 
Dionisii. iPlattydsk.) 

Slyffe, Bidrag tlll Skandlnavlena bUtorla III. 2r>6. SidIrd. Nr. '0771 

*6769. Raadet i LCbeck udsteder en Vidisse af Kong Chrislierns IJrev af 9. Octobr. i* Octobr. 

nm Eftergivelse af hans Tordrinff paa den liflandske Ordensmester (Nr. "6768). — Ame dage 
sunte Dionisli. (Plattydsk.) 

StyfTe, Bldrag tlll Skandinavlens hlstorln III. 255— .07. 

4.360. Brudgt. I tydak Overs 1 Westphalen. Monumcnta IV, Praef. S. 71—72. 10. Oetobr. 

*6770. Kong Christier» udsleder Fuidmaf,'t for sine Raader, Biskopperne Johannes 14. Octobr. 
af Aarhns og .Mapnus af Odense samt Ridderne Erick Ottesson og Strange Nielsson, til en 
Forliandlinf; i Lfibeck mcd Kail Knwt.^.son, som kalder sit; Konge i Sverip, og Iwar Axelsson 
under Ma-gling af Lubeck, llainburg, Luneburg, Uoslock, Wismar og Slralsund. — An 
vnnsem slole Segeberge, am dage sancti Calixti pape. (Plaltydsk.) 

StylTe. Bldrag tlll Skandinaviens blatorla III. 257-58. 

'6771. Kong Christier.ns (jjifldsbrev til Staden Lubeck paa 9.50 Mark lybsk, u Octobr. 
hvilken Sum den liar betall lil Uans IlanUouw for Bygning pua Kiel Slol. ferend del blev 
pantsat til den. — In castro noslro Segeherge, die beati Calixti pape. (Plattydsk.. 

UrkuDdeiisamDil. d. scblesw.-holst.-laueob. GeselUcb. IV. 165—66. 

.4361. Dlplomatiir «orveg. VII 463—64. Dansk. U.lt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 59—60. 15. Octobr. 

4362. Ud'- P'>a Latin: Werdenhagen, De rebus publicis Hanseaticis II. 354. 15. OctolT. 

*6772. Kong Christier.n overgiver Landsbyerne Monnekeberge, Diderickstorp, Od- 15. Octobr 
deudorp, Berkouw og Hulze lil Raadet i Kiel at anvende til Helliggejsts og S. Jergens 
Huse i Staden. — Segeberge, am sondage negest vor sunte Gallen dage. (Plallydsk.) 

Westphalen, MonumeDta III. 595. UrkoDdeDsamnil. d. schlesw.-boIst.-IaueDb. Gesellscb. 
IV. 330. 

'6773. Protokol ovcr de under .Ma-gling af Sendebud Ira Uambuig, Rostock, 
Stralsunil . Wismar og Lfmeliurg samt Borgemeslre og Raadmaend i Lubeck i denne Stad 
fHrle fruglcsldse Fredsforhandlincer imellcm Kong KarJ og Kong Christierns Sondebud 
jtilsidst Kong Christiern selv). — Lielicke , des dages Galli abbalis, de dar was de XVI 
dach Octobris — ame dinxedage vor Symonis vnde Jude. (Plattydsk.) 

Styffe, nidrag till Skandinavlens hifitoria III. 259—80. 

6774. FvNBo L.x.NDSTHiMfisviDNE, at Clawes JenssHU af Gelbergh paa .Slygh 28 Oetobr. 
Axelssnn af Schanes Vegne liavde lagel Thingsta-vniug indeu 4 Slokke over Anders Jeipssnn 
paa hans Bevisning paa 8' « Ottings Jord paa Gudeme Mark. — Symonis el Jude 
apostol. Dag. 

Udt. I Vcdel Simonsen. Bidrug tll Odense Itys liistorlo I, 2 S. 171. 

•677.5. Kong Christier> stadfa^ster det af Fru Abele, Rnke efler Eggert Musgels, i. xovbr. 
og hendes Sonner Golzick og Ernst foretagne Salg af deres Gaard Schwynekule lil Arns- 
beck Klosler. — Uden Dalum. iPlaltydsk.i 

Urkundensamml. d. schles* -hnist. -lauenli. Geseilsrb IV. 443— 4'>, smlgn III. 115, 
bvor Dagen angives. 
Regest. Dan. II Ser. I. 106 16-24. 
Octobr. S34 KONO rillilSTtF.RN DEN FOBSTE. 2. Notbr 4 NoTbr. *6776. Forlip im»'ll«'m He.iedictus Cor.wiRni Hakti(:.s.<;o"«, Keymer of; Hartk h SE.siEnE 

lange Ottos .SeniHT p.^a iIpd fni' 0(? Bisknp Nicolaus af Slesvip paa drn andpn Side i 

AulcdninR af de Tvislij;hi'dpr, dor have varpt dein imellem. — /n dem C.losler lo Srf/rlirrrjr, 

dcm negeslcD donnerda(.;n na alle Godcs hclphen dage. iPlattydsk.) 

Jalirbuclier f. d. Landcak. d. Hcnogth. Schlenwlg, HoUteia u. Lauenb. IX. .005—506. 

4364. Urkundenaaminl. d. sclilesw.-holst.-lauenb. GesellBch. IV. ?!■. 5. .\o»br. '6777. Kong CHKi.STiERn bekra-fter de Retligheder, som llcrtug Adolf har tilstaaet 

Staden Oldeslo i Anleilninf,' af eii Kavliniisliir|iiii,'ti'lse lil Ire Raadma-nd i Lfibeck. — An 
umir borch Segebertje, anie sondage negest na allir Hil(;en dafip. (Plaltydsk.) 

Urkundensamml. d. Rcbleaw.-holat.-laueob. GeKellaeb. IV. 80—81. 

g >ovbr. *6778. JoHANitES, episcopus Arusiensis, Magnls, episcopus Olloniensis, necnon 

Ai.BERTl's, ppiscopus Lubicensis, inslantia Nicolai episcopi Sleszwicensis pprmoti, presbyteris, 

diaconis et subdiaconis illaruin diocesium, qiii horas cauonicas ad intra et ex iibris distincte 

legerint, quadraginla dies indulgentiaruni relaxanl. — Srghehenje, die lune sexta Noverabr. 

Noodt, Beytrage II. 81—82. Thorkelio, Gamle danske KlrkeloTe S. 106—107. 

6. Novbr. '6779. NiroLAis, episcopus Sleszwicensis, indulgentias triuin antistilium Johannis 

episcopi Arusiensis, Magni Ottoniensis et Alberti Lubicensis, die 6. Novbr. 1469 datas, 
(Nr. *6778) approbat. Sine anno et die. 

Noodt, Beytrage II. S2. TborkellD. Gamle danake Kirkelove S. 107. 

7 fjovbr. *6780. Kong Christieris og Grev Gerhard tillade Sladen Hamburg at istandsa;tte 

det til den pantsatle Slot Steinburg mod Erslatning ved Indlnsningen. — Segeberyr, des 
dinxdages ante Marlini. (Plattydsk.) 

UrkundensammL d schlo-w.-hoist.-lauenb. Gesellsch. IV. 166. 

8. NoTbr. *6781. Rong Christierm kundgjflr, at han er nedsagel til at forlade Medet i 

Segeberg, da Voldgiftsmirndene paa Grund af Sagens Vidtlflflighed endnu ikke ere komne 
lil nogen Afgjorelse, mcn al lian liar lovet atter al mndes med Voldgiflsmaendene i Sege- 
berg 1. Maj, eller, hvis viglige Griinde skulde hindre del, 8. Septbr. na;stkommende, for 
at Sagen med hans Forlovere da endelig kan blive afgjort. — Segeberge, ame mylweken 
vor sunte Martens dage. (Plallydsk.) 

Knudsen. Diplomatar. Ohrlatiirnl primi S. 22.')— 27. UrkuDdeosamml. d. schlesw.-holat- 

laueob. GeaelUih. IV. 274-77. 9. NoTbr, 13. NoTbr. *6782. Kong Chri.stiern befaler Peder Cristiernssen, Tolder i Ilibe, at betale 
llans IJriins, Itnrger i Lubeck, 20U Mark dausk aarlig af Tolden, imllil de ham skyldige 
1600 .Mark lybsk ere afbelalle. — Segebenjr, feria qiiinta prox. ante .Marlini. (Platlydsk.) 
Urkundensamml. d. schleMW.-holat.-lauenb Geaellach. IV. 167. 

*6783. Kong CHRiSTtER.i giver Grev Gerhard af Oldenburg, hvem han har indsat 

til Stalholder i llerlugdommel Slesvig og Grevskabet Holsten, F^uldmagt til at pantsclte 

Slolte, Tolde, Slavler, Kopedier, Herreder, Sonne og Len for Kongens Gjaeld. — Lippe 

unfeme slote Srgeberyhe, ain dagbe Brictii episcopi. (Plattydsk.) 

Slemanu, i.eschichte d. uHcntlicben u Privat-Ilechls d. Ueraogtbums Schleswlg III. 99. KONG ChRISTIERN DEN F0H8TE. 835 1469. 

*6784. Thingsvidne, at dcn Eng i Ra-fTwenholm»', som nu lisper til AllelflfTgardh, H NoTbr. 

der lilhHrer llr. Krick Oltssen af IJjornlioim, har ligget til denne fiaard i 60 Aar og 

mere uden nogens Pautale. — Sonder haraets Ihing, Ihen thysdagh njf.st efflher sancte 

IMortens dagh. 

Barner, Fam. RoaeiikraDtz'8 HIkI. I. Diplom S. 128—29. 

*678.5. Kong CiiKi.sTiERr» tiiliider Va-bnerne l»awel og llynrick lluntzouw at salge 15. NoTbr. 
deres Gaard og Laiid.sby Mcvkiinlorp. - tutyn, i|uarla feria post Marlini. (Piallydsk.) 

Urkundeiisamml. il. nchle^w. -holst.-laueob. Geiellscb. IV. 44U. Zeitsehr. f. Schleswig- 
Hol:<tein-Lauenb. Gesch. II. 164. 

'6786. Thingsvidne, :il beskcden Mand Nis Jenssen i Dramelstrup paa llr. Erik 21. NoTbr. 
Ottssens Vegne gjorde Lavlia>vd paa en Eng i Rffffwenholmae, som ligger til AlielelTgardh. 

— Sender hcrrets thiny, then tliy.<dagh, som war paa sancte Cecille virginis afTtlien. 

Barner, Fam. Rosenliraotz's Hist. I, Diplom. S. 1211—30. 

*6787. Kejser Frederik III paalaegger Kong Christiern af Danmark, Kong Kasimir 21. Novbr. 
af Polen, jErkebiskopperne af Bremen, Lpsala og Lund, og flere tydske Fyrster og Herrer 
samt mange tydske Staeder at udfnre den Rigsakt, hvori Slralsund er falden ved Llydighed 
mod den kejserlige Kainnierrels Dom i Sagen mellem Hyen og Jersziaw Barneko. — 
Newenstatt, am ain und zvvaintzigisten tag des monats Nouembris. (Tydsk.) 

Bobleii-Bohkndorr, Der Bischofs-Roggen auf Rugen S 227—30. 

*6788. IJiskop Je:^s i Aarhus tilslaar, at Uorgemester og Kffiinner i Aarhus have 29. Novbr. 
betalt hani 200 Mark lybsk af den aarlige Hyskat. — Vigilia beati Andree apli. » 

lliiberU, Aktst. vedk. Aarhus 1. 26—27. 

*6789. Kong Christierns Overenskomst ined Fru Cecilie, Hr. Torbern Billes 12. Decbr. 
Efterieverske, og hendes Sfinner Hr. Bent IJille, Peder Bille og Basse Bille paa deres 
egne og deres Snsters Vegne, hvorefter han oplod dem alt Hr. Ywer Axelsons Gods, der 
paa Sja'llandsfar Landstliing var Kronen lildnmt, imod at de udleverede Kongen de Breve, 
hvorefler de havde Abrainstorp i Pant. — fn castro Hnffnensl, feria 3. prox. post festum 
concepcionis b. Marie virg. glor. 

Annaler for nord. Oldkynd. 1855 S. 31—32. 

*6790. Kong Christierm frilager de Borgere i Kjobcnhavn , soni have Boder paa 13. Decbr. 
Dragor, for Afgift af dem, der ere nde; mrn umler Sildeflskeriet skal der gives Afgift af 
dem, der da bruges. — In cnstro nostro Ha/ftiensi, die b. Lucie virg. 
0. Melsen, KJBbenhavns Diplomatarium I. 202. 

'6791. CErii.iE Akesdotther af Mghede, Hr. Thorbern Billes Eilerleverske, Beynt 2!i. Deebr. 
nii.i.K i Sinholm, Peuer Bille i Swanholm og Basse Bii.le i Alende love, at de iuden 
ottende Dag Jiil (l.Januar) ville overantvorde Kong Clirisliern de Breve, hvorved de havde 
Abramstorp Len i Pant. — Sicanhotm, feria 6. inira octauas natiuitatis Cristi. 
Annaler for nord. Oldkyml. 1855 S. 32—33 

*6792. Kong Christiers belaler Jes Perssen i Starup at udlaegge Kronens Bol 29. Decbr. 
og Retlighed i Bredebalgh og forbydcr samme at gjere Vincentius Forfang paa to 
Gatrde eller tvinge lian.x Tjenere til at gjiire Tog, efterdi de ej med Rette ere udi Birk. 

— Jn castro nostro Hrlsinyboryh, die Thoine Cantuarieusis episcopi. 

Biudst. 1 Urion , QvartaUkr., I. 284. 

105' 836 KONQ CuaiSTIEKN UEX FOHSTE. Ut>i). 

*6793. Ei.iTZS, llr. Jcp LunpoR Knke, .■ikjoder sin Gaartl i AmmiTop til Na-stved 
Kloster mod Afholdeisc af SjHHiMnespi-r. 

Udl I Lao^ebek, Scrl|itor. rer.Uanicar. IV. 347 og I Piogramma icbala:HorloviiineB I78ti S.149. 

'671)4. RiDDKRSKABET og .Mandskabet i HoLSTBN mcddelcr Magi8lraten i Slesvig, 
al di> ikkf have rorbundet sig mod Kong Chrisliern eller Grev Gerhard, men kun lovet 
hverandre gjensidig lljirlp iikhI iMinirettelser. (1'laltydsk ) 

Falcli, sianlsburg. >lag. IX. 4')8— 59. 

*6795. Borgerne i KAMPBn beklage sig for de i Liibcck lorsamiede hanseatiske 
Raadssendebud over OldermtBndene og Kjobmajndene i Uergen. Uden Aar. (Plallydsk.) 
Dlplomiitar. Norveg. VI. 594 96. 

'6890. Kjnbin.endene i Behi^en beklage sig for de i Liibei;k forsamlede hanse- 
atiske Raadssendebud over Kjobina^ndene i Deventer og Kanipin. — lidcn Aar. (Platlydsk.) 
Ulplomatar. Norveg VI. ,o96— 98. (iDdheftet I Arskriften ved Hanserorbandllngerae I 
A. 1447.) 

1469? 

'6797. Kjebmsendene i Bekgen besvare for de i Lubeck forsainlede hanseatiske 

llaailssfndebud de af Borgerne i Drventcr og Kampen over dem lorte Klager. — Iden 

Aar. (Plattydsk.) 

Dlplomatar. Norveg. VI. 598—600. 

5 Septbr. *6798. Vidnesbyrd, at Torgiwls Gri . . . son soigle lil Hr. Harlik Krumedige 2 

.Markobol i Hoom i Slags Sogii paa Vcslfold. — Tonsberyc, lisdagen nesl fore N^arffrw 

dagh naliuilatis. (Norsk.) 

Olplomatar. Norveg. III. 643—44. (Aaret uslkkert.) 1469—1472. oofl *6709. Ilertug Joiian af Sagans Optegnelse om sine Pengefordriuger paa 

Broder Uertug Italtliasar, livori omtales en Fordring paa Daniiiark til liclob af 7 

Gylden. — Lden Aar. (Tydsk.) 
Scrtptores rer. Sllcalac. X. 86. 

1470. 

81. Januar. *68r)0. Koiig Christier.n udsteder Landsvist for Brynjulf Foqiiardhsson, sonn 

ihjelslog Audon Torkelsson, og for Solucr Foqiiardhsson og Asbiurn Olaf.sson, som vare 

til Slede vid Drabet. — Oslo, mydhwikun daghen nest forc Kyiidelsmesso a XX are riki 

wars Noriges. (Norsk,] 

Dlpliimatar. Norvcg. I. 647. 

Y^ p,,!,, *680l. HAHTWir.H KRWMEDiriiE, Ridder, lover inden Mikkel.sdag at betale ung( 

Flielnimicke Tanghe, Borger i Lypky, hvad han er hans Fader skyldig. — iBingsted?) 

feria qiiinta ante doininicam Se|iluagesime. 

Dlplomatar. Norvcg. V. 628. KoNG Christiern den Forste. 837 1470. 
'RS02. Kuii^' K^ni. af Sverigs Brev til dciii, som itc forsarnliili' i Samlinjien i 8. Marill. 
Stn-nnna-s . iivorviMl liaii bili-fjnnr en niTi-tiiinK oni , at lian vilili- fnri' Konp ('.tirislirrn 
tilba;.'i; til Svcrig, soiii iio^'li' Korrajileres Lngn og nieiidfler, al liaii liar scjrct ovcr Koiigen 
i Veslergetiand. - In rnslro noslro Hobnevxi, feria quinta ante Jnuocauit. iSvensk.l 

.styfTe, Bidrag tlll Skandlnavli-iiB hlstorla lli. 284— a*). 

"68o3. Sognevidne, kraevet af Anders Oriis i Sla;lte, al den Dag, Jes Iver.son bod 11 Marili. 
den "Aword- lil, var Sendagen naest eller S. Mikkels Dag, men da del di-nne Dag regnede, 
kunde intet afgjores, og seniTe var Andrrs (jriis rj til •Word" o^' iManden, der skiilde 
inodtage Kornet, ikke til Slede. — Hiurlets Kirketjnard, (11. Marts). 
Udl. I Nyt hlstor Tidgskrlft V 241—12. 

'0804. Koii^' Chkistiehj» anmoder (Raadet i Danziiri oiii llj.Tlp imod Iwar Axelsson li'- Marill. 
(Thol), med hveiii han loi;ija'vis liar s«gl Furlig paa Mndi-t i Lfibeck. — An ni^eii lioiyh 
huijpcn/iuuen, aiii iiioinlage uegest na Ueminiscere. (Platlydsk.) 

H\fie, Bldrag tlll Skaiidloaviens historla III. 286-87. 

'6805. Jep Gerid.sen, Uymand i Skjelsknr, pantsaelter til llr. I^lggert .Michelsen i 2.'i Martii. 
/Eggitzlof sin Oaaid i Skjtlsknr for 8 lodige Mark sja-llandske Penge. — Die annuiic. b. Virg. 
llilt. i P. Friis l.dvardsen, Underr. om Schiclschier S. 62. 

'6806. Kong K.\rl af Sverig tilskriver Raadet i Danzig, at han er uden Skyld i 1!'. .Xf.rllig. 
SHreverierue ; Ihi disse hidrere dels fra Yuer Axelsson (Thoti paa Gotland, der holder 
deune lil Kong Christieriis llaand og \il overgive hani dcn, u:iar han faar sine Penge- 
fordringer betalle, dels Ira nogle Forra;dere, isaT Krik Karlsson, der ville fore Kong 
Christiern tilbage til Sverig. — Vpp insen slate Slakczhvlm , am dem guden Donnerdage. 

(Plattydsk.) 
StyCTe, Bldrag till Skandinaviens historia III. 288—90. 

*6807. Thingsvidne, kraevet af Beynd Bille, at Hr. Eggerdh alilrig nndte Nis 24 Aprilis. 

Vnkkerscn lil at give hani GrtBsholm for et Paut, nien al han gav ham det rrivilligl. — 

(24. Apr.i 

tSrudst. I Matzen, Den danske 1'anterets Hlst. S. 222 

'6808. Kong CHRiSTiERn beder Staden Hamhurg oin at satte hans Laege og Kam- 07 Aprills. 
merkuffigt Asewold eller dennes Hustru Lise i Besiddelse af deres Gaard i Hamburg. — 
Kopenhagen. Freitag in Paschen. 

Tydsk Udi. i Zeilschrlft f. Schleswic-llolsteiii-Laui nb. Gesch. I. 227. 

'6809. BioRN Persson, Borger i Kjobenhavn, saelger til Vikarerne i Vor Fruc 4 Majl. 

hirke i Kjebenhavn en Del af en Grund i S. Nikolai Sogn op til Lille Fiskerstraede. — 

llnffnis, foria sexla prox. post dominicani. qua rantalur (Jiiasimii(logeiiiti. 

0. Meisen, KJebenhavns Uiploinntariuni II. 126, h\or ogsaa flndcs Udtic af et gjenlagri 
Skjxde derpaa af Fredagen efter Sendag Quasimodogeoitl (26. April) 1471. 

'6810. Kong CiiRisTiEHN tilstaar Ilcyiie Bollze i Lfibeck 80 Mark lybsk aarlig af .-,. Maji. 
Tolden i Oldeslo. - Kopenhaven, sabato prox. ante festum Johannis antc piirtiiiii latinam 

(Platlydsk.i 
Udt i UrknndeDsamml. d. schlesw.-holst. lauenb Gesellscb. IV. 410. 838 KONQ CUUISTIKRN DEN FuRSTE. 1470. 

9. Il»ji. '0811. Kong CiiRisTiERN lillader efter roreslilling af Herlugen af IJurKund Am- 

sljrdaiiis Indliyncfre nl liaiidlc jiaa ItiTncii eflcr dcrcs (fanilc S.Tdvaiic of,' l'rivilc(fiiiin, dog 
ikkc paa dcn tydskc Hryfjfrc, saiiit Ktiiifrciis Told ok' llclli^'licdcr ukneiikcdt!. — An riinsem 
floie Kojtenhinirn, aiii iiiitwokcn neclist na «auiti Jiilianuis dage ante porlam latinam. 

(Plaltydsk.) 
Diplomiitar. ^orveg. V. 629—30. Hollandsk: llaod- Veatcn, Prlvilegien etc. der SUd 
Amstelredam S. !S5. 

l'J. Maji. *6S12. Koug Christierr stadfiEslcr sin Itruder ('ircv Gerhardg Salg af 40 Mark 

lybsk aarlif; Ucntc af liidlaf,'tcriic i oidcslo til llcyne Boltzc, liorger i Liibeck. — hopcn- 
haven, ame suiinavciidc iic^'cst ua saucti Juliaiiuisdage aute portam lalinuui. (Flatlydsk.) 
Urkundensamml d. BchK-gw.-lioUt -laueiib. GeselUch. iV. 416—47. 

21). MaJI. 4373. Slemann, Gesi-hichte d. 6irentlit'hi.n u Privat-Rechts d. Ilerzogthum^ .Schleswig III. 100. 

28. Maji. "Gf^lS. Koiif; Chhistiern auiuoder Staden LiuicburR om at give de lil Tydskland 

scndle Karl vau Selicdiiifie og Nikkel Rohl Folgeskab. — hopenharen , Monlag nach 

Irbani pape. (Plattyd.sk. i 

llrudsl. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. ecblesw.-liolst.-laueiib. Gesellscb. II. 1. S. 17. 

»r MaJ.. •Ii814( = 4374). ^'or i; Junil IKB ;iO. MaJI. 

3<i. Maji. *fi81.5. Koug C11KI.STIKHNS riilgebrev for Mauricius Melson til Ftnnder og menige 

Alniue i Liau llerrcd. — \lti riislru\ nostro UalJnensi, in vigiiia ascensioiiis Doinini. 
Uansiie Hagazin 3. Il>elvki- III. 266-67. 

1 ^''""' *6816. Thire Thiresso^ (Hjelke), Kong Christierns Hovedsmand paa Kalmar, fore- 

sliller Indliyggerne i Vareiid, at Kong Karl har overgivet Slockholni til danske Ma>ud og 
pjort deni til lligsforstandere, foral Sveuskerne skulde hjalpe deni til deres i Danmark 
forbrudte Ciods; han sclv har derlor indgaaet en Forbindelse nied Krik Karlsson og flere 
andrc Ma>nd om at lorebyggc, at danske Mand blive saa msegtigc som hidlil i Sverig. — 
Ex Calmarne, feria scxla post diem assuiiipcioiiis Domini. (Svensk.) 

StylTo. liidrag lill .Siiandinaviens bistoria III. 294—%. 

6. Jonil. 4374 se *6B14. 

1') Junll. *6817. ARnoi.ii von Loe opfordrer paa Kejser Frederik lirs Uefaling Stadcn Ham- 

burg til at hjfelpe nicd Mandskab imod ilertugeu af Uurgund uden at ladc sig afskrskke 
derfra uf Kong Chrislicrn. — AV</;i, 1'fiugstcu. ' (Tydsk.tt 

Ddt. i ZeilKhr. f .Si hleawi^-llol.siein-Lauenb. Gescb. I. 228. 1 

3<i. Juiiii. *6818. Kong Ciihistieh.v auniodcr Stadeu Liineburg oni som tidiigcre at udbetalc 

Uiskop NicolaiiB af Slesvig 6 Mark aarlig. — Segcbcrg, Sonuabend nacli Petri et i*auli. 
Tydek Udt. I Uvellensamml d. scblesw.-bolst.-laueiib. Ue.sell8ch. II, 1. S. 17. 

."). Jolll. '(j819. Kong Chhistierp» forbydcr Magistraten i Slesvig al adlyde eller hja-lpc 

Crev (jcrhard paa (Iruud af dciiiies 0|>traden niod Enkcberlugiude .Margretbe og Uron- j 
ningen. — Mcborg, am dounerstage nechst na vnser Frouven dage visitalionis. (Plattydsk.) 
Falek, SuaUburg. Mag iX. 462—63. KONG ChRISTIERN DEK F0RSTE. 839 1470. 
"6820. Forlip mfillpm Konj; Ciiri.stiern og Grev Gerhard af Oldonburg ma>plel af 10-11 vpi 
Bispenie Nicoiaus af Slesviff or Miijjnus af Odense samt nof{le af Raadel i Ilamburp, l^-l^ ■'''"' 
hvorefter Konsen og Greven skiilie iHspive deres Fanfier op lade deres Tvisti(;hed('r aff.'jore 
ved lliski)|) Aliti-rt af Liibeck og .Sindrbud (ra Kaadene i Lfiberk og Ilamburf,' som Vold- 
giftsmxnd paa et Mede i Ilamburg Fredagen fnr S. Maric Magdalene Dag (20. Julil, og 
al iinidlcrtid Slottene Segeberg og llendsburg skiildc overt:ives til Peter van Aleueldf og 
Dtllev SwatV. - llij dcr brwjypii lor Sor/ifi, ainc dingesdage vor Margarcle der hilgen 
juDcfrouwen dage (og) ame mydwekene dar neghestuolgende darsuluesl. (IMattydsk.) 

KDudseo, Diplomatar. ChristierDl primi S. 227—29. 

*682l. Kong Christiern udstcder Vidnesbyrd oin den af Margrelhe. Ilerlug Adolfs n. vei 18. 

Enke, til ham skete Overdragelse afSlottet, Amtet og Staden llcndsburg. - Ain midweken Jolii. 
negest vor Margareten dage. (Plattydsk.) 

Nordalblng. Studlen VI. 51—53. 

'6822. Kong Christikrs stadlBPster en Overenskomst mellem Dronning Dorolhea C. ii. »el 
og Ilcrtiiginde Margrethe, Knkc elter HiTlug Adolf, angaaende den sidstes Livgcding '^ ■•"'''' 
Rendsburg. — Seyebcrge, uden Dag. (Plaltydsk.) 

Urknndeosamml. d. schlesw. -holst.-lauenb. GescIUch. IV 447 — 48. Jabrbucher f. d. 

Landeskunde d. Herzogih. Schloswlg, Holsteiii u. Lauenb. I.\. 507, hvor Dagen angives i 

OverslirifteD som 30 Junl. Smlgn. i\r. '6821. , 

'6823. L.AVE Brock paa Ksdrop, Vaebner, sieiger en Gaard i Skovby llerred til 13. vel 20. 
Powel Jeipssen, Va-bner. — Odenxc, die Margaretae virginis. ^""'- 

Udl. I r.enealogisk Archiv I. 13. 

*6824. MagiMS og Alrrecht, Biskopper i Odense og Lubeik, Jens Brostrlp, 16. JuIiL 
Kongens Kansler, og 12 Biddere og Vaebnere kundgjfire, at Grev Gerhard af Oldcnburg 
havde viegrct sig ved at alla^gge Kougen Regnskab for Beslyrelsen af Siesvig, Holsten og 
Stormarn og ligeledes ved at overgive Rendsburg til Dronningen , samt opsgget sine 
Uudcrsaatter mod Kongen, hvorfor denne gjentagende havde ladet Greven opfordre til at 
tilbagegive Kongcu hans Lande og Siolle mod luld Lrstalning; da Greven ikke viide gaa 
iod paa dette Foi iig, havde Kongen iadet otte af sine gode .Mxnd lage ham i Forvaring. — 
Segeberge, ame maiidagc nechst na dluisionis Apostoiorum. (Plattydsk.) 

Knudsen, Uiplomatar. Chrislicrni )irimi .S. 230—31. 

*8625. Kong Christiers anmoder Sladcn Liineburg om at betaie Segeberg Kloster 17. JuiiL 
en Rente. — Segeberg^ Dinslag nach der 12 Apostel Tage. (Plattydsk.l 

Brudat. og lydsk Udl. i Qvellensamml. d. schleew.-holst.-Iauenb. Gesellsch. II, 1. S. 17. 

'6826. Koiig CHRisTiERr» bcfaier Borgerne i Slesvig at opsige den tii Grev Gcrhard 2<1. JuilL 
algivue Pantehyiding. — Scgcberg, dcs fridages vor Magdalcnen. (Plaltydsk.) 

Falcli, Stiiatsburg. Mag. IX 461—62. 

*6827. Biskop Nicolads af Slesvig underrelter Borgemeslre og Raad i Slesvig om 22. JoliL 
et Forlig mellem Kong Christiern og Grev Gerhard af Oldenburg. — Snaff>lede, am dage 
der hilgen frouven santc Maricn Magdaiencn. (PiallYdsk.) 

NordalbiuB. Studien II. 277-79. 84U Koxi; rFIRISTIF.RN I»K.N F0HSTE. 1470. 
34. Julll 2:V JdIII 

2. Aogatll. 

3. AuguiU. 

3 Aueufti. 3. AoRoiti. 3. AnKaiU. h. AoKaiiU. C. Angatti. 6. AogoaUr •682><. NiBi.R THOHKS.sEn ar Slicnsbnllf, Hidder, Siword Gribbe nf Tropovdde, 
Ar«oKK.s CiiKi.sTEN.sBS af K>.Miiii . Ilii.n Pedehsem af Vordi-iniircli Of? ("Ii.emisd Tiiomi.s.sen af 
Hiirhicli, Vffbnerc, viiint'. al Frii Birfrittc, nendrick SandliierKS Eflerievcrski', kejsle sin 
Swn l Iricli Sandbierjt til sin Va-rpe op beliilede.liam sin llovedKaard Qiieldstrup. — Oltrnse, 
thirsdaKen for s. Oiiifs dag. 

Hrudst I BarniT, Fnm. Rusriikrantz'» llist. I, Diplom. .S. 130—31. 

*6829. Uonir Christierns Gjaidsbrev til Ileyne Koltze , Borger i Lubeck, paa 

5260 rhinske Gylden at belale tii forstkommende .Mikkelsdafi. — /n caslro noslro Segeberge, 

in die Jacobi apost. (Plattydsk.) 
Uikonilensamml. d. aclilesw.-liolst.-laueDb. Geaellach. IV. 491. 4378 
•6830( =4.378). 

•6831. se *6830. 

Datum rottcs til: Seghberge, ame fridape ncphest na Petri ad vincula. 
Knudgeii, Diplomatnr. Christierni primi S 232—34. Urlviinden.<>amml. d scblesw.-holsL- 
lauenb. Gfsellach IV. 11-13. KonK Christierk lover. nt, naar hans Broder Grev Gerhard igjen over- 
draper hani Herliij;diiinmet Slesvip ofr Grevskniiet Ilolsten, som iian har i 1'aiit, og fra- 
siger sig deii Pantehyldinp, soni han har niodtagct i de nfpvnle Lande, vil han fritage 
ham for den Sikkerhed, han har givet derfor. — An vnseme slole Segeberge, ame vridage 
negest na vincula Pelri. (Platlydsk.) 

Stemann, Geacbinitr d. dfTentlichen u Prlvat-Rechts d. Herzogthums Scbieswlg 111. 102. 

UrkODdensamml. d. scblesw.-holst.-lauenb Geseltach. IV. 521 — 22. 

'68.32. Konp Christiern og Droiining Dokotmea love at vilic modlage Kongens 
Broders Grev Gerhards Ret,'nskabsan»ggeise og betale hain hans Tilgodehavende inden 
Vor Frne Nativitatis (8. Seplbr.i. — An vnseme slole Segeherge, ame vridage na vincula 
Petri. (Plattydsk.) 

.stemann, Geschichte d. ufTentlichcn u. Privat-Reclits d. Ilerzogthums Scbleswig III. 101. 

Urkuiidensamml. d. scbiesw.-boist.-laueDb. Gesellsch IV. 4H1— 92. 

*6833. MAGNiis og Ai.brecht, Biskopper i Odense og Lfibeck, Mairicius, Greve 
lil Perimimt, 2 Hiddere op .o Borgemestre og Raadmaend fra Lflbeck op Ilamburfr vidne, 
at de \ari' til Stedc ved et Forlig mellem Koiig Christiern og Grev Gerliard af Oldeiiburg, 
hvorved denne lovede at tilbagegive Kongen Sle.svig, Uolsten og Slormarn, som han havde 
i Pant. — Segehrryr. ame fridage negest na Petri ad viucula. (Plaltydsk.) 

Kiiudsen, biplomatar. Chrigtierni primi S. 234—35. Urkundensamml. d. schleaw.-bolat,- 
lauenb Gesellsch. IV. 9— lU. 

*68.34. Biskop Ai.bkrt afLubcck snmt Borgemestrene i Ilainliurg og Lubeck ind- 

bydc Magistrnten i Slesvig til en nmiidtlig Forhandling. — Ani daghe Oswaldi. (Plattydsk.) 

Filck, Staatsburg. Mag. IX. 4b9-&). 

■68.3.0. Biskop Ai.bert af Lfibeck samt Libecks Bori;emestre tilskrive yderlipere 1 
.Magistraten i Slisvig anpaaende et Mode med denne. — Am dage Sixti mart. (Plattydsk.) | 
Falck, .suaUburg. Mng. IX. 4W -lil 

*68.36. Biskop Albert af Lfibeck samt LCbecks Boriiehestre bede indsta-ndigl 
.Mapislraten i .Sjcsvig at modlnge deres l"redsma'gling op hore deres Hverv frn Gre| 
Gerhanl og Kongen. — Lden Dag. (Plnltydsk,^ 

Fatek. StaaUbOrg Mag. IX. 4i;i KoNa Christiern uen Forste. 841 1470. 
*6837. Grev Gerhakd ar Oldnnburp friUger IndhyRRerne i Flertiif^dHmmet Slesvig 8. AugujU. 
OK Grevskaberne Holslen og Stormarn for den Pantehylding, som de i FhIk*' Kong Christierns 
IJrov liavdc aflaf.'! til liam , og henviser dirn ifrjt-u lil Koii^M-n som deres Arveherre. — 
Segeberge, aiiie iiiiihvckeiie vor Laurencii dcs hilgcii iiicrtclcrs (lanlie. (1'latlyilsk.) 

Kaudaeii, DiplomaUr. Clirlstlernl prtmi S. 235—36 UrkundenaamiDl d. scblesw.-bolst.- 
loueni). Gcseliscb. iV. 13 14. 

*6838. Abbcd Niei.s i 0in Klo.-^ler, Gvmt Niri.KssEN, llovciJsmand paa Aakjnjr, ;•. Augusii. 
Uidder, med flcre gode Ma-mi kiindgjnre el for dcm mcllein Uiskop Jciis i Aarhus og 
Itorgemestcr, llaad og Almue sammesteds indgaaet Forlig, hvorved ct af IJaslum Ilerreds 
Sandemiund gjort Markcskjcl paa Aars Mark crklicres magtcslosl. — Paa s. Laurentii aftcn. 
HubLTlz, Aittst. vedk Aarhus i. 27—28. 

'6839. Kong Christiern paiitsaitler til Bredrene Ur. Werner og Frederich van 2.'.. Augusu. 
Uiilouw 6U Maik af Tolden i Oldeslo som aarlig Rente af de 600 iVIark lybsk, han er dem 
skyldig. — An unser borch Gollorpc, amc sonnavcndc ncgcst na Bartlioloinei. (Plattydsk.) 
Urkuiidensamml. d. achlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch IV. 1(38— (j9. 

*6840. Kong Ciiristiern siEJger til Hr. Erik van Tzcvcn, Rorgcmester i Hamburg, i Sepibr. 
"dc aelvorc" i Tolden vcd Haiiiburg for 75 Mark lybsk med Ret til Gjenkjnb. — An unseme 
slote Segeberge, amc daglie Egidii. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-hoist.-lauenb. Gesellsch. IV. 170—71. 

•6841. Konp Christiern tilladcr liorgemcslre og Riiadnwnd i llamburg at ncd- i, septbr 
brydc den gamle Rygning paa dct lil dcm pantsattc Stcinburg Slot og opforc en ny mod 
en Erstatning af 300O Mark ved Gjenindlosningen. - Sleszwigk, ame dage sancti Egidii 
des hilligen abbatis. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schle.<w.-holst.-lauenb. Geselisch. IV. 1G9. 

*6842. Kong Christiern anmoder Staden Luncburg om at lade sin Lvilje mod 5. Septbr. 
Eicr Slake faldc. — Scgcbcrg, Millwoch vor nativ. Maric. 

T>dsk Udt. i Qvellensammiung d. schiesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. li, 1. S. 17. 

4380. Urkundensamml. d. schlesw.-bolst.-Iauenb. Gesellscb. IV. 529. 7. Septbr. 

"6843. Lairentius Rolte, Praest og evig Vikar ved Vor Frue Kirke i Husum, 8 Septbr. (?) 
skjiBnkBr en aarlig Rciite af 7 Mark til Kaicntet i ilusum og beslemmer en Colig for 
8in Eflorfolger i Vikariatet. — Am .Marien Tage. iPlatlydsk.) 

Beccau, Gescb. Husums S. 257—58. Lasz, Sammiung Busumiscber Nacbricbten S. 26. 

•6844. Kong Christierm bekrKfter et af hans Rrodcr Grev Gerhard udstedt Rrcv, 9. Sepibr. 
hvorvcd dcr til lloygcr Tzcrnclioltc, Rorgcr i lliimburg, pantsirtlcs |0(I Mark iiarlig Rcnte 
afToldcn i liamburg. — Scgcbcrge, dominica prox. post fcslum nativitatis Maric. (Platlydsk.) 
Urkundensamml. d. schlesw.-hoist.-laucnb. Gesellsch. IV. 171. 

*6845. Skrivelse fra Bori.emestre og Raad i LfiiErK lil Rorgemcstrc og Raad i n. .sepibr. 
Kiel om et Skib, soin Mcrtcn Grotingh har tagct fra Hinrik Korloys under Rornholm. — Aiu 
dingstdage vor exaltationis sanctc Crucis. iPlattydsk.) 

Jahrbucher f d. Laudeskunde d. Uerxogtb. Schle«wlg, HoUlelo u Lauenb. 11. 284-85. 
Regest. Dan II. Ser. \. 106 842 KONG CURISTIERN DEN F0R8TE. 1470. 
l.v Si-pibr *6M(). Grev Gekiiard af (Htlenburg hpeler sin llnslru Allii'id og lliDrich Rluver, 

i)ri>sl i Delinenliorst, oiii at udlevcre det Skib, soin lleycke vod MandrlszeD og aodre 
liave overfaldil paa deres Farl tra llusiini. — Scyebergc, SonnabeDd oacb exaltacionis 

Crucis. 

Tydsk Udt. I ZelUchr. f. Scblcawlg-HolgtelD-Lauenb. Gesch. I. 228. 

2«. Sepibr "(5847. Jacoiu lll"i regis Scotorum teslimoniuni , se a Wilelmo comile Cathanis 

et (loniino de Sancto Claro plenarlain sdliiliiiiiem (iniiiiuni pcciiniariim pcr riiristicrniim 
regeiii Dacia' etc. clamataniin vcl clamaiidanim rccepis.-c. — lidinburgh , vicesimu die 
mensis Septembritt. 

Diploraatar. Norveg. II. (>53— .54. 

21. Septbr. "6848. Orev Gekharo af Oldcnburg tilsijier Kong Cbristiorn, Hcrtug llcnrik af 

Meklenburg og Sladerne Liibeck og llamburg en ubrodelig Orlcjdc i Anledning af Slri- 
dighederne med Kongen om Slesvig, llolsten og Stormarn, og den Forvaring, bvori Kongen 
bavde holdt bam. — Segeberghe, ame dagbe Matlici des bilgen apostels vnde ewangelistcn. 

(Plaltydsk.) 
Koodaeo, Diplomalar. Cbristirrni primi S. 236—39. llrkundengamml. d. gcblesw.-bolgt.- 
laueob. Gcsellsch. IV. 547—51. Udt. paa Dansli 1 Hvilfeldl , Danm. Rlges Krun. 
S. it30-31 (Kvartudg V. 211-12). 

23. .sepibr. '6849. Kong Christierms Skrivelse lil Staden LQneburg, hvori lian sletter sio 

Maod Olte IJokes Fordringer. — Segeberg, Sonntag nacb Mathei. 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. scblesw.-bolst.-Iaueob. GeseUscb. II, 1. S. 17. 

23. .Septbr. *6850. Quittaniia Geriiariii comitis in Oldcnborcb (l)orolbca') regina' super duobus 

millibus et quingcntis llorciiis Reii. dcfakaiidis a siiiiinia rationc terrariim Sleszwicensis 
ducatus et comitatus llolsatie dala. — Die dominica prox. post Matbci apost. et ewang. 
Udt. i Urkundensamml. d. achlesw.-holst.-laucnb. Geaellscb. IV. 530. Smlgn. Nr. 43t>2. 

24. .sepibr. 4383. Regesten rettes til: Grev Gerharu af Oldenburg takker Kong Cbristiern for 

hans Kvittering for Regnskabct over Oppcborselen afSlcsvig, llolslen og Stdrmarn, medens 
de have vieret ham pantsatte , og kvittercr paa sin Sidc Kougen for alt sit Tilgodebavendc 
hos ham med Undtagclse af den endnii tilbagestaacnde Del af Krstalningssummen for sin 
Ket til Andel i disse Lande. — Seyheberghc , anic mandagbo na Matbci apostoli et 
ewangeliste. (Plattydsk.)| 

Knud.sen, Diplcimalar. Christierni iirimi S. Jll--^^. llrkundensiimml. d. schlesw.-holst.- 
laoenb. Gesellsch. IV. \-M)—'M. Ilvilfcldl, ilanm. Kiges Kreii. S !I49 (Kvarludg. V. 2.57) | 
beDferer Urevei fejlagtig Ul 1474. 

24. .Septbr. 4.384. Knudicn, IHplomalar. Chrlstlcrni primi S. 240—41. Urkiindensamml. d. schle.^iw.- 

holst.-Iauciib. Gcsellscb. IV. 14—1(3. 

24. Seplbr. 438.'). V^iti. . Staatsburg. Mng. VII l^— 8G. llrkundensamml. d. scblesw.-lioIst.-IaoeDb. 

Gesellscb. IV. 331. 

24 Septbr. *68.il. Kong Christierns ICrklnrinc, al ban er kommen overens med sin Broder 

Grev Gerbard oni Hcgiiskabct for Ilertiigddmmet Slcsvig og Grevskabet llolsten. — Sege- 

berge, ame mandage negcst na Matbei des hilgen apostcls nnde evangelisteD. (Plattydsk.) 

Stemann, Gcscliichle d iilfeniliclicn 11. Privat-Rechis A. Hcrziigtbums Schleswlg III. 

102 — llXi. Urkiindensamml. d. schie.sw -liolsl.-Iauenb Geselisch. iV. 522 — 23. I KONG CHRISTIERN DEN FoMTE. 843 '6852. Kong rnRigTiERH p.inlsaBtler sin Andol af Toldcn i riamburp til Uoype.r 

Tzcrnfliolte, Uorger i Ilaiiiljur).', lor de 3(X)0 Mark lybsk, lian er ham skyldin. — Segeberge, 

ame dinxdage vor Micliaelis des liilligen ertzeengels. (Plattydsk.) 

Urkunden-aninil d schlesw.-hulst.-lauent). l.esellacb. IV. 172. Tydsk UdL 1 ZeiUchr. t. 

Schleawlfi-Holsteln-Lauenb. liracb I. 228. 

*6853. Kong CHRisTiERit saelger Mflllen i Itockhorst til Otte Walstorpp. — An 
unseme slote Segeberge, ame middeweken vor sunte Micliaelis dage. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. il. acblesw -bolst.-lauenb. CeselUch IV. 173. 

'6854. Kong Christier.i og Dronning Dorothe.i saelge for 3200 .Mark lybsk til 
llinrich Kastorp, Itorgemester, og flre Borgere i Lfibeck 224 iVlark aarlig Uente af Tolden 
i (lotlorp. - Scgebcrge, aine avende siinli- Michaelis des hilligen ertzeengels. (Plattydsk.j 
rrkundensamnil. d. scblesw.-bolst -lauenb. Gesellscb. IV. 174 -7G. 

'6855. Kong Christier» tilstaar Heyne Boltze i Lubeck og hans Snn Uans Be- 
siddelsen af de Saltpander i Olde.-;lo, som Uans Bruns, Borger i LQbeck, Lidtil har havt. 
— Segeberge, ame avende Michai-lis (Plattydsk.) 

lldt i Urkundensaniml. d. scblesw.-bolst.-lauenl). Geaellach. IV. 41U — 11. 

*6856. Kong Christiern pantsa;tter Slottet og Staden Sonderborg med Tilliggende 
tll Dronning Dorothea. — An iinser borch Segcberge, ame dage sunte .Michaelis des 
hilligen ertzeengels. iPlattydsk.) 

Stemann, (lescbichte d. olTentlicheu u. Privut-Rechts d. Hcrzugtbuma Scbleswlg III. 

103—107. Urkundensamml. d. schleaw.-bulst -lauenb. Gesellscb. IV. 177-79. 

*6857. Biskdpperne Niroi.Ais afSlosvig, M.^unis af Odense og Albert af Lfibeck, 
Stranije NiuELsort, llitlder, saiiit Atsendinge Ira Liibecks og Hambiirgs Haad faelde i lleuhold 
til en Overenskomst i Kjebenlia\n d. 31. August 1469 Voldgiftskjendelse i Sagen mellem 
Kong ('.hristiern og liaus Forlovere i Ilertugdonimet Slesvi^' og Grevskabet Holsten, hvor- 
vi'd de disse tilki)niiiirude Suiiiiner blive laslsalte. — l den Datimi. iPlattydsk.) 

Jabrbucher f. d. Landeskunde d. Herzogth. Scbleswig, lloUtein u l.auenb. VI. 242 — 48. 

Sejilelin, biplomatarlum Flensborgeuse I. 574 — 79. Urkundensamml d. schlesw.-bolst.- 

lauenb. tieseli.^cb. IV. 278—82. 

*6858. Kong CHRisTiERr» pantsa-tter (lodserne Vockebeke, Elsdorppe, Damedorppe, 
NVestermiiieii, TliiMli-nhusen og Duwfnstede i KainpiMi Sogn sanit Horchstede, Lembek og 
Schulendorp i Itiinstorp Sogn til N iLbner Clawes van der Wisch for 2500 Mark lybsk. — 
Segeberge, am mandage negest na Michaelis des hilgen ertzeengels. (1'lattydsk.i 

Stemann, GenchUhte d. ulTentlichen u. Privat-Hecbts d. Ilerzofitbiims Sibleawip III. 

106—107. Urkundcnsamml. d. scblesw.-holst.-iauenb. Gesellacb. IV l}vO — 82. 

'6859. Koug Christiern pantsa^tter Aabenraa Slot til Iliurik Uantzouw for 24,000 
Miirk. — Ame dinxdage negest na .Michaelis. iPlattydsk.) 

Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb Gesellscb. IV. 182. 

*C8G0. Kong Christier^ pantsa-tter Sladeii Lutkenborcli til Kej llantzouw for 
2600 Mark lybsk. — In vaslro Scgeberge, tercia feria prox. post Michaelis. (Plattydsk.) 

Urkundensamml d. scblesw.-bolst.-laufnb GeselUcb. IV. 182—83. 

*6861. Kong Christieun pantsa-tter Slottet Ilaseldorp med dets Tilliggende til 
Wulf Pogwisch for ll,()Ot) Mark. — Segebcrgc, ame dinxdage uegest na Michaelis. (Plattydsk.) 
Udt. i .Urkuudenaainml. d schlcsw.-bolat.-lauenb. GeBellscb. IV. 184. 

106* 1470. 
2.'>. Septbr. 28. Seplbr. 28. Septbr. 28. Scptbr. 29. Septbr. Init. Octobr. 1. Octobr 2. Octobr. 2. lictobr. 2 Oclobf. 844 KONO CHRfSTrFRN DEN FoRSTE. 1470. 
4 0«lobr 

9 Oclubr 
10. (lelobr 

tO Oflobr 10. Oetobr. 11 Oclobr 12. Oclobr. Ifi, Oclobr 18 Oetobr 
18. Oetobr 
18 Octobr. '.^0 Octobr. 

20. Oetobr. 
25 Orlobr. 4386. Urkundcngnmml il «chlciw.-holit.-lsncnb. Geseltich. IV. lSl-87. 

4388 llrccaa, Grtch. Hnaiims S. 248 VJ. llrkundenanmml. d. Fchlosw.-boltl.-lauinb. Geaellsch. 

IV 314- 1.^ 
4380. Scjilflin, Dlpluinitarlum Flciiaborcense I. 580—82. Bradil I Lackmann, EliileitunR i. 

.Schlesw.-lloUt. liisturlo 1. Gl— 02. 

*6862. Kong CiiRi.sTiERit pantsiEtter Sladon Ekcrnforde nicd dpiis Afgiflfr samt 
Midloii i Borbii lil Sivcdt nrocktorpp for 12(X) Mark lybsk. — Segeberge, amc middeweken 
na Diouisii et Rociorum cju.'<. (Plattydsk.) 

UrkundcnsamniK d. scblesw.-holst.-Iauenb. Gcsellscb. IV. 188—89. 

'6863. Konp Christieri» pantstetter Uisebu Tliing med alle sine Bondcr iSwantzen 

til sin Mand op Baad Clawes van Aleveldc for 800 Mark lybsk. — Uppe unseme slole 

Segeberge, ame niiililcwekiMi ncpcst na Dioiii.sii episcopi. (Plattydsk.) 

Falck, Neues staatsburg. Mag. III. 07— t'i8. Urknndensamnil. d. fchlesw.-holst.-lauenb. 

Gesellsch. IV 190-92. 

43".I0. We.-.lphalen. .Munumenia IV. 3a">0— .'iG. Malcr. zur .Stallstlk der itan. .stanlen III. 993-301. 

Abdruck dir das Rei-ht Lubecks und Ihimburgs elc. betreO'. Urkiinden S. 57— (53. 

Sijilrlin , Dipinmatar. Flrnsborgense I. .582 — 90. Urkundcnsamml. d. schlesT.-boUt.- 

laucnb. Geseilsch. IV. 315—21. 

*6864. Uong Ciiristiern pantsaetter Slottet og Fogediet Trittouw mcd all dels 

Tilliggende og llalvdclen af Tolden i Oldeslo til llinrick van Alevelde og Diderick Blome 

for 14,000 Mark lybsk. — Segeberge, ame fridage negcst na Dionisii et soclorum cjus 

marlirum. iPlattydsk.) 

Urkunilensamml d. schlesw.-holst.-lauenb. ('■esellscb. IV. 192—94. 

*686.^. BoncEVESTRE og WkKn i LCbeck opfordre Borgemestre og Raad i Kicl til 
at modtage Kong Clirislicrn, dcr vil komme til deres Stad for derfra at sejle lil sine 
Biger, vel og lilslcdc hain Indskibning saint bevogte Staden. — An sunte Gallen Dage. 

(Platiydsk.) 
Jahrbucher f. d. Landeskiindo d. Htrzogth. Schleswig, HoUtein u. Lauenb. II. 285 
43i)l. Urkuiidensamml. d. schiesw.-holst.-lauenb. Gesellsrb. IV. 195 — 97. 

4392. Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lanenb. Gesellscb. IV. 197—99. 

*6866. Kong CimisTiERiHs Gja!ldsbrev til Hoyger Tzerneholte , Borger i llamburg, 
paa 1500 Mark lylisk, at liclale til na;ste Paaske. — Segeberge, ame dage sam li Luce 
ewangeliste. (Plattydsk.) 

4394. Urkandensaniml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch IV. 492-93. Hos Weslphalrn er Datum: Sonndag. Ligesaa hos Hvilfeldt, Danm. Rlges Kren. S. 934J 
(Kvartudg. V. 22) i). 

Por 29. Octobr. laes 20 Octobr. •68671=4395) 

*6868. Kong Christiers salgcr til Provstcn llclricus van dcr Wiscb og bele' 

Kapitlct i Slesvig 80 Mark lybsk aarlii; Bcntc af dcn aarlige Afgift af Ker Herred for lOOQ^ 

Mark lybsk, paa Gjenkjflb eflcr el lialvt Aars Opsigelse. — Slole lo (iotlorpe, ame donre- 
dagbe vor Simonis ct Judc, dc bilghcn aposteln. (Plallydsk.)J 

Knudseii, Dlplomatar. Chrlsllernl prlmi S 242- 44. rrkundcnsamml d tchiesw.-holtt.' 

lauenb. Geseiiseh IV. 199 201. KONO ChKISTIERM DEIf FOROTE. 845 1470. 
'6869. BoRr.EHESTRE Ofr Raad i Ll'BErK opfordre Borpemf-stre op Baad i Kiui til 25 Octc»lK. 
Ikke at optylde Kong (^liristierns Anrnodniii^' om at tilsliia sig 100 Mand' til el Tog mod 
Itzelio, da dc sclv ville give hani 4(J() Mand — Doimcrsdape vor Symonis et Jiide. (Plattydsk.) 
JalirbAcher f d Landegkunilc d llerziigth. .Schleswis, Holstclii u. Laiieiib. IL 28.')— )j6. 

*687(). Konj; CnRiSTiERr» anmoder Staden Luneburfi oni ut sorf,'c for, at llcrman 28 Octobr 
Bispinfik faar Skadeserstalnin;,' lor Johan Podendorfs Tilfangelagelse paa Stadens Veje. — 
Seyeberg, ani Tage Simonis et Jnde. tPlattydsk.) 

Brudst. og tydskUdt. I QvelleDsammliing d. sehlcgw.-holit.-laacDb. Geselbch. II, 1. S. 17 — 18. 
4395 86 '6867. 2<i. Octobr. 

*6871. Uoni; Ciiristierp» sa>lger 160 Mark aarii^' Kente af Toldcn i Gottorp til 31. Octokr 
Warqvard van Reiicn, iJorger i Lubcck, for 2U00 .Mark lybsk. — Ame avende aller Gadcs 

hilghen. (Plaltydsk ) 

Urkuodensamml. d. ichlesw.-boUt.-lauenb. Geselltch. IV. 206—207. 

*6872. Kong Hans af Danmark, Svcrig og Norgc, stadfie.ster siii Kaders, Koiig iji. Octobr 
Christieriis Salg af IGU Mark aarlig llente af Tolden i Gottorp til .Marqvard vau Kcneu. — 
Ame avende alle Gades hillighen. (Plattydsk.) 

UrkundeDsnmnil. d. schlesw.-bolst.-laaenb. Ge^ellsch. IV. 207. 

*6873. Kong Christiern stElger 72 Mark aarlig Kente af Tolden i Gottorp til 31. Octobr 
lleyne llauck, Korger i Liibeck, for 900 Mark lybsk, dog med Kct til Gjeukjob. - Sege- 
herge, ame avende aller Gades hilghen. (Plallydsk.) 

Urkuodensamml. d. schlesw.-holst.laurob. Ge«ellsch. IV. 201 — 204. 

*6874. Hermaj» Doivvman , Kong Christierns Toldcr i Gotlorp , forpligter sig til 31 Octobr 

aarlig at betale Marq\ard van Rcnen IGOMark aarlig Kente af Tolden i Gotlorp. — (Aine 
avende allc Gades liilgheu.) (Plattydsk.) 

Uikaudcnsamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 208. 

*6875. Hermaw DonvMANr», Kong Chrislierns Tolder i Goltorp, lover paa cgne og 31. octobr 
sine Efterfolgeres Vegne, aarlig at ville betale llcyne llauck, Borger i Liibcck, 72 Mark 
Rente af Tolden i Gottorp. — Ame avende alle Gades hilghen. (Plattydsk.) 

Urkundeiisamml. d. sclilesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 204-20.J. 
4396. Kiiudseu, Diiilomatar. Chrlslierni priml S. 244—4.'). Udt i Hvltfeldt, Diinm Rigcs o. .Novbr. 
Kren. .s !)32 (Kvartudg. V. 215). 

*6876. Koug CiiRisTiER.N tagcr Augustincr Nonucklostret i Ploen i sin Kcskytlelse .'i. Novbr. 
og tilstaar det Privilegier som Klostret i Neusladl — /n vnscnte stole Segeherge, ame 
mandage negesl na allc Gades hilgen dage. (Plaltydsk.) 

t rkuudfnsuniml. d. schlesw.-hnlst.-liiuent). Gpselisch. IV. 591 —92, siiilpn. IV. 81—82. 

*6877. Kong Chiiistiern forpligler sig til ikke at indlo^e sin til iloyger Tzcrne- f>. Novbr. 
holle, Korgcr i llamburg, pantsalte Audel af Tolden i Hamburg i de forsle 10 Aar. — 
Segrbcrye, ainc mandagc negest na Oinniuiii sanctorum. (Plaltydsk.) 

Urkiindensamml. d. gchlesw.-holst-lauenb. Gesellsfh. IV. 208—209. 

*6878. Kong Christierk pantsstter Tile med alt dcts Tilliggende saml Suderslapd io NoTbr 
og Nordcrslapel nicd forskjellige Landsbyer til Benediclus og Clawes vaii Alevddc for 
.'KKX) Mark. — Scgcbcrgc, ame avende Martini episcopi. (Platlydsk.) 

Udt. 1 Urkuudensamml. d. schlesw.-holst.-laucnb. GoMllsoh. IV. 209. 84 n KONQ CURISTIERN DEN F0RSTE. 1470. 
U. No»lr. 1'^. ^o«b>. V2 No*br. l-J-ls ^iivlir. 12-18 Nuvhr 12-18 MoThr. 12-18. NoTbr 14 ^oYbr. 18. NoTbr. I. ()Mbr. 4. Decbr. *0879. KonK Ciiki.stibrh bckrffflcr Ilnrlich Uantzouws Ovcrdragclsc af 231 Mark 

lylisk aarlif; Hcreh- af .sinc l.ainlsbycr Engclouw, (iovense, Ticdelin og Kussowc til Vikarcrin 

OK PriBstcriic vcd l»omkiik(ii i Lfilicck. Sr(/eberge, amc da(ic sancli IMartini. (1'lallydsk.) 

IJUt. I Urkiiiiileiisaininl d. «Lblesw.-holiit.-lnuenb. Gescllscb. IV. 448 og I Zeilschr. f. 

.schleswlg-HoUteln-Laaeab. Ucsch. II. 165. 

't;S80. KoiiR CiiHisTiERN forlinjcr Pantc.«iimnicn i de lil lloygcr Ticrncliolte, 
llor^icr i llanilnir^', pantsattc scx Landsbyer vcd llamburg mcd 12()(> Mark iybsk. — An 
dcme mandat;c in dcn achtedagcn .Martini. (Plattydsk.) 

l)rknnden«amml. d. schlesw.-hoUt.-laueob. Gesellsch. IV. 210. 

■()8S1. Kouf; CiinisTiERN forpliglcr sig til ikkc at iudlnsc dc til Floygcr Tzcrnc- 
luiltc, llorficr i Ilaiiiburt,', paiitsattc scx Landsbyer ved Uamburg i dc forslc 20 Aar. — 
An demc mandagc in dcn achtcdagen Martini. iFlattydsk.) 

llrkundensaniml. d. achlesw.-holst.-hiuenb. liesellscb. IV. 210—11. 

*(i.'^«2. Kouf; CiiRiSTiERKS Gja-ldsbrcv til Vjcluicr Liidcr niiiiKir paa SfiOO Mark 

lylisk, al liiialc til iia-stc Mortcnsdag. — Heyeherge , in dcii aclilcdagcn suntc Mertciis. 

(IMattydsk.) 
Urkundinsumml. d. scblegw.-huUt. lauenh. GeselUch. IV. 4113. 

"6883. Konp Christier^s Gjffldsbrcv til Jurgcn Kruinmcdick fiaa 1500 Mark. — 
Segeberge, inlra octavas Marliui. (IMaltydsk.) | 

Udt. i Urkundcnsamml. d. schlesw.-hoUt.-laueub. GeselUrli. IV. 4!i4. 

*fi8"<4. Koiif; CuRisTiERns Gja'ldsbrcv til Eggcrt Hcstcn paa 14.30 Mark at belalel 
til iia'sle Morlcnsdag. -- Kijte, inlra octavas .Martini. (Plattydsk.) j 

Udt i Urkiiiidensiimml. d. gchlcsw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 4'Jl. 

•68H.O. Konp CiiRisTiEKN opfordrcr Kaadet og Menighediii i (Hdeslo til at gaa il 
Itiirgcn for S(i() Mark lylisk, soni han skyldcr Kaiiitlct i Ilambnrg of; soiii skiillc rorrcntesl 
nicd GO Mark aarlig af Toldcn i Oldcslo. Segeberge, iii den achtcdagcu sancli .MartiDl[ 

episcopi. (Plattydsk.; 

I rknndensamml d. schlesw.-holst.-lauenb. GegelUch. IV. 509—10. 

'(')88ii. Kong CiinisTiERPis Gjicldsbrcv til Maltics Halloiiw paa 400 Mark at bclale 
lil iiaslr Miiririisdag. Ay/e, aiiic middewckcn in dcii aclilcdagcn sancti Marliui. (Plaltydsk^ 
Udt. i Urkuodcnsamml. d. schlesw -holst.-iauenb. GcgclUch IV. 4U4. 

*(j887. Kong (^iiRisTiER^ sa>lgcr til Kapitlet i Maniburg GO Mark aarlig Kcnte 
Stadin (Hdcslo for SiiO Mark lybsk , dog mcd Ilct til Gjcnkjob. — Scgcberge, amc ach^ 
dagcii iNlartini. (Plattydskl 

Urkundensaninil. d schlesw.-bolst.-lauenh GeselUch. IV. 211—12. 

*6888. Kon:; CiiRisTiRRn anmodcr Eskil Isakssoii (Bancr) om at hjcelpe sig 
llcgcringcn i .Sxcrin; lian vil da ikkc liavnc uogct af, hvad han tidligcre har pjort imC 
haiii. — /m ca.slro Ua/fnmsi, in craslino h. Andrcc apost. 
Styirc. Uldrag till Skiindinayicns historla III. 297 

'6889. Kong C.iiristiern sladfa-slcr Koug llakoiis Gavcbrcv til Ilr. Hafllor Jonssfl 
og han.-^ Arvingcr jaa cu Gfiard i Sarjisliorg. — Kubcndcha/fn slot, sancte liarbare dagh. 
DI|ilomaiar. iNorveg. III. Ii45. KoNO Chkistiern d£n Fobste. 847 1470. 
*6890. LiDER RuHOR, Vnebner, tilstanr at hav« modtaget af norppme.^itrr op Raad -^). U«ebr. 
i llamlmrg vcd WullT Poggewisch Hansessen 3000 .Mark lybsk llovedstol og 3CK) Mark 
lyhsk llentc, hvorfor han havdc Sli-inborg Slot i Pant af Kon^: Christiern. — Amc aiicnde 
sunte ISicolai des werden bi.^icliuppes. (Plattydsk.) 

Koadsen, Dlplomatar. Cbristlernl prlml S. 246. 

*6891. Biskop Albrecht af Lubeck bevidner, at lian liar befalet Raadel i llam- 9. Dpcbr. 
burg at lade del Konj,' Christiorn tilliHrende llalsbaand, som cn Tid lang liar varcl i 
Forvaring bos Raadel, bringe lil Liibeck paa hans og Kongens Ri.-iiko. — Sonntng nach 
conceptionis Marie. (Platlydsk.) 

Brudst. og Udt. paa T>dsk t Zeitscbr. t. Schleswig-Holsteln-LaDenb. Gescb. I. 229. 

4402. Den lier anferte Regest er et Brudstykke af den ^r. *G857 anferte Voldgifukjrndelse. 

'6892. Kong Christierns Anordning om Kolding Byfred. 
Ildt i J. J Fybn, t:fterr om Kolding S 194. 

*G893. Anklagepunkter, som Raadet og Menigheden i SLESVin har imod Hcnke 
Storme. (Platlydsk.) 

Sach, Grscb. d. Stadt Scbleswig S. 337-38. 

1470 (?). 

*6894. Kong Ciiristierns Brev til Heyne Boltze paa at maalte oppebaere 500 .5. Majl 
Mark aarlig af Toldcn i Oldeslo som Afdrag paa Gjfflden til ham. — Kopenhaven, sabbalo 
prnx. anle fcstum Jobannis antc portam latinam, anno otc. lx\x (sic). (Platlydsk.) 

Hdt. i llrkundeusamml. d. schlesw.-hdlst.-lauenb. Gosellscb. IV. 167—68. (Om GrundcD 

til at antage Aaret for 1470 se Anm. stds. S. 168.) C. 1470. 

4403. Se A. 1477-1481. 

4404. Ilrin^. Ilandl och Pamiiinelser tili Swanska Hlst. 1 la^— 3t>. P v. MoUer, Bidrag till 
Halinnds Higtoria I. 1.50— ul. Ante 1471. '^S^.^i. GiLDESKRAA for Sudcrsvcndene i Slagelse. 
Frlls, Bidrag tli Slagelse Byes Hist. S. 92—98. — Lden Aar. 1471. 1471. *6896. TiiOMAS LAnr.B, Dekan i Ribe Domkapitel, skjmnker Kapitlefi Ribe 2 Gaarde lo. Jannar. 
i Kxingh til Aflioldclsc af cn Procession hvcr Tirsdag. — Torsdagen efler Helligtrekonger. 
Udt. I Klncb, Rlbc Bys lllst. Indtll Reform S. 368-69 848 KONO CuBifiTtER}: BlEN FdHSTE. 1471. 

10. Januir '6897. St«n Stirk, Svorigs ForRlandor, kundKJer, al ban liar givel Karl Benctzsson 

SlaOTan HcnctzssoDs Gaard Vinzctorp, fordi dcu sidstnirvDle var inid paa Kong Christinrns 

Sidc i Sla^cl vcd OrcHlcu o)! .Vliiiuen dcriur havde villet plyudre hans (iaard. — Arbogis, 

feriu qiiintu in octii\u i|>>|iliunic Hdinini. (Svenak<| 

StylTe. Bidnig tlll SkaadiiiavleDs hlstofla III. ^'JS—U». 

Iti JaoD.ir. '6898. TuoMAS LvMGE, Dckan i Hibc, tilskjnder liomk^pille.t i Ribe 14 Gaarde i 

\i'slcr-, Niirre- oj; Skud.^l llcrrcder til Ariioldclsc af en daj^lig Mcsse, e.n .ijungen Messe 
h\er l-redag of; cn aarlif; ilcjia^ngclsc lor Slillcreus og liuns Forsldres Sja;le. — Varde 
Sysseliiiig, dnsdagen for F;ibiani og Sebasliani F)ag. 

Uilt. I Kinch. Itibe liys lliat. iDdlil Reform. S. 8G9. (Sunime Dag og Stcd oplod Tbomai 

L.inge Gudset tll Kapltlet.) 

l^. j.iDuar '6899. Rtsebvs TmpiiiSviDnE om, at Bartich Sestede har skjedet Godsel og Lands- 

hyen Borncwyt lil Hlskiip Mcolaiis uf Slcs\i{.'. — Op dem ding lo liysebu, des donnersduges 

na den achledugeu der hilligen drycr koiiyuge. (Plaltydsk.) 

Zellachr. r. Schleswig-HolstelD-LaueDburg. (iesch. i. 91—92. 

20. ianuar. *6900. Eric Ttmmessen af Engeslholm, Vaebner, pantsn>tler 2 Bol i Wolzness i 

LiSbjerg Hcrred til velbyrdig Svcud OlufT Friis for 40 dunske Mark. — Tlien sendag nest 
fore sancti I'a\velss dug. 

liarner, Fam RoseDkrantz'» Hist. I, Diplom. S. 131—32 

10. Febr. "6901. Kong Christiern bedcr N. N. i Anlcdning af IJr. Iwer Axelsons Optrffden 

at iiindc til Skibs i Kjnhcnliavn indcn ollc Diige eftcr Paaske nied IS. Mand. — Ex UeLsing' 
borgh, l>ominica Ixxme. 

DaDslie H.igazin 4. Rxkkc II 14.'i. Llstc nvtr h\cm detle Itrev blev Ulsendt. smatdf. 

S 144 — 4.') llrevet til Riddero og Svende i Llvborg llerrcd flndcs saTskill trjkt .1 

Knudscn, liiplom^itar. Chrlstierui prlmi S. 247 og i Udtog i P. v. Muller, Bldrag tlll 

Hallands Historia I. 135. 

16. Febr. '6902. Pailis (IIos) papa Christierniim regem hortalur, ut Alhertum et Lodouicum 

gennanos comites de Ewersteyn ad restituendum quod vi canonicis et personis quibusda 
ecclesi» Camincn.^is abluleriiil compellal, quod facile fieri possit, quiim Albcrtus boni 
heredilaria in rcgnis ejus niaxlme in regno Norvegia; liabeat. — Bome apud sanclv 
1'etruni, x\i Februarii. 

Diplomatar. Noprog. VI G03. 

21. Febr. '6903. Skomagercmbcdcts Gildcskrau i Si.agblsb, samlykt af Borgemestre 

llaad. — Profcslo s. Pelri apost. in calhedra. 

Frlii, Bidrag lil Slagclse Byes Hitt S. 103—11. 

22. Febr. '6904. Bagercmbcdets Gildcskraa i Slacelse, .samtykl af Borgemcstre og Raad. — 

Ipso die s. Petri apost. in cuthedra. 

Frlli. Bidrag tll Slagelie Byea Hlst S. 111—18. 1 

T>. Martii. *690.'i. Oronning noHOTiiEA bcfalcr CristolTcr vum Ilugen, Lundsdommer i Lualand 

Jep Jessen, Embcdsinund paa Ravnsborg, og llans Poyscke, Embedsmand paa Aalholm, a^ 
dtimme i en Sag mellein Ilr. Johan Oxe, Ilovedsmand paa Soborg, og Anders Gra 
angaaende noget Gods i Torppe. — /n curia nostra Abramstrop, feriaitcrtia prox. pos 
doiiiinicam Invocauit. 

ADDiler fiir Dord. Oldkynd. 1856 S. 34—35. 1 KOKG CURISTIERN DEN FoBiiTE. 849 1471. 
*6906. Forlig, sliflel ved Voldgiflskjendelse af Hr. Strarge Nielsb.i m. fl. inellera 7 Mariii 
Biskop Jeip (Fris) i lt(irf;lum ofi Maiirits Melson |)au Aagard i Anledoing af (Je!i>) lialfrs 
Ded. — Tiixtet kirke, lorsdafr naesl a-flcr dominicam Iniiocauil. 
llaDgke Magazln 3. Rskke III. 2G7— Ijtf 

*6907. Kon^' (^iikistierns Skrivelse ti! Staden Luneburg, hvorved lian fjiver Sander S. M.iriii. 
Hogerboden Fuldniat;t lil ForhaiKllinf.' mcd dcn. — Segeberg , Sonnabend vor Hemniscere. 
Tydsk Udt. i (jvellcniaramlung d. BcblejW.-holst.-lauenb. lieselUcbaft II, 1. S. 18. 

*6908. Kons Ciiristierk erklsrcr, at Grev Gerhard ikke, som denne har .Mistanke lo .*iariii. 

om, paa Foraiilcdninp af Liibetk og llamburg er bleven holdt la^ngere i Fffingsel i Segeberg, 

end han havde skiillet, men at alt, hvad der er sket, er udgaaet fra ham. — Segeberg, 

Rcminiscere. (Platlydsk.) 

Tydsk Udt. I Zeliscbr. f. Schlegwig-Uolsteln-Laueol). Gescb. I. 229. 

'6909. Kong Christiern anbefaler den gamle Landmarskalk af Lifland, Gerd von 10. Martii 
Mallingradc, til den lydskc Ordeiis Ilnjmester. — Segeberg, am sontap Heminisccre. 

Tydsk Udt I Kaiiiersky, Indei corp. bigt-dlploin. I.lvoniae, bstonlx, Curonix II. 47. 

*69I0. Kong Christierh pjentager og indskaerper sin IJefaling af 10. Febr. 1.5. Mariil. 
(Nr. *6901), da han snarest vil undsalte det belejrede Kalmar og Stegeholm. — Ex Sege- 
bergh, fcria scxta ante dominicam Oculi. 

Dangke Hagazln 4 Kxkke 11. 14ti 

*6911. Kong Christier>s Skrivelse til Staden Luneburg angaaende Laanet af en 10. Martii. 
.Morter til ham. — Segeberg, Sonnabend vor Oculi. (Plattydsk.) 

Broilgt. og tydsk Udt. i Qvelleogamml. d. scblegw.-bolgl.-lauenb. Gesellscbaft II, 1. S. 18. 

*G9l2. Viborg Landsthings Doh, at de Dele, som ere salte paa Heffringh .Molle 16 Martii. 
eller andet Gods, soni llr. St«ggi Niclssnn luir i Va>rge eller har Lod i, cre magteslosc 
og ej bor komme ham eller hans Medarvinger til Skade. — Wiborgh lantzling, then lewer- 
dagh nest eEfthcr sancti Gregorii dagh. 

Uarner, Fam. Rogenkrantzs llist. 1, Diplom. S. 133—34. 

*6913. Kong Christierms Gjaeldsbrcv til Hinrik Breyde, Vaebner, paa 1000 Mark 17 Martli. 
lybsk, at bctale 400 Mark til Martini nacslkommende, de ovrige 600 Mark det felgende 
Aar. — Slote Zegeberge, ame sondage, alse men singet in der hilligen kerken Oculi. 

(Plattydsk.) 
KnodBeo, Diplomatar. Chrlstleroi prlml S. 247-48. 

*6914. Kong Christiern anmoder Staden Lfineburg om al sende Gesandter lil 1!' Martii. 

Lfilieck til naeste .M.indag (2"). Marts) for at forhandlc angaacnde Sverig; lillige bedcr lian 

om at laane sig forudiMi .Morteren Hossemesteren Cord og noget Krudt. — Segeberg, 

Dienstag nach Oculi. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt i Qvellensammlung d. gchle^w -bulgt.-lauent>. Gesellscbaft II. l. S. 18. 

*6915. Kong Christiers tilladcr l)r. llinrick Murmcster, Uorgemester i llaniburg, 24 Mariii. 
at nyde Afgifterne af Nedermellen i Hamburg, naar Geseke, Enke efler Ilans Kopken, er 
ded. — GoUorppe, ame sondage na Midvasten. (Plaltydsk.) 

Urkuiideiisamml. d. srlilegw.-holst.-Iaaenb. Gesellscb. IV. 411 — 12. 
4408. Uiplomaur. Korveg. VI. 4t>&— 1>6. Doosk Udt. I Tldstkr. Nor III. 3 S. 60—61. 27. MirUi. 

HegcBt. Dau. II. Ser. I. 107 860 KoNQ Christiehn den FonsTE. 1471 
4 Apriii» '6910. KoDg CiiHiSTieH!! liieddolcr Itorppmrstrr o^ nnndnitend i Ilzehoc, nt Koro- 

inirorscl til llollaod og det Hvrii^c ( dland cr rortiiidl. — tehmarn, Donnersta^ vor raliiifionnlaK. 
Tydtk L'dl. I ZeU<rhr. (. Schletwlg-Holslrin-LaueDburf; Uetch. VI, Rppertor. S. 75. 

7 Apnll.. *(jJ>17. IIkv.^xk IIoi.tzk (i l.ulitrkl tilslanr, at lian cr f.ord lliirliiiianii 7()0 Mark 

skyldig paa kon^ t.hri.-^liern al' huiiinarks VeKnu i Anlodning af et Indkjnb al' Fisk. — 

Falmarnin. (IMattydsk.) 

Zeltscbr. d. Verolns f. Lulicck. Gesch. III. 262. 

H. Aprilli. *69I'S. Sten Stihb, Nibls Stire, og llere svenskb Uiuskaaiieh .sliilte Ovurcnskomst 

med llr. Claws Rwnow og llere danske Hifisraader paa Konn Chrislieriis Vegne om en 
indbyrde.s Frcd fra 8 Dii^e efler Valbor^s Duf; indtii IMidsomiiicr, pan hvilken Dag der 
sknl aflioldcs el Modc i Stakeborg nied Kong C.liristicrn oj; Danmarks og Norgc» Kaad, 
hvori ogsaa Ilr. Ake, llr. Ywer og Ilr. Larens Axilsonncr skulle deltnge. — Kunungxswthers 
preslegard i Mark, lisdaghiii n;ESl eptcr 1'almcsiinncdag. (Svensk.) 

StylTe, Uldrac till Skandinaviens histuria IV. 2-3. 

9 Aprili». 'G919. Claw8 Kortitoiiii og ilere OAnsKE Kkishaaueh bevidnc, nt dc have indgaaet 

Stilstand med Ilr. Sten Sture og flere svenske Kigsraader indlil S. Ilans Dag, og at Stil- 
slandcn skal vare cn Maancd I.Tnger, hvis det ikkc lykkes at komme til Frcd og Forbund 
mellem Kigcrnc paa dct til sainme Dag fastsaltc Mode i Stakcbori.'. — hunungxswthers 
preslegard i Mark, tisdaghin naBSl epter Palmcsunnedag. (Svensk. 

StylTe, Bldrag tlll SkandlnavieDS historia IV. 3—4. 

17 Aprilis. *C920. Erkiasring af IJiskop Jeip i norgluni, Stranci Niei.sso.^, Kidder, og Albrbth 

Skeell, Vaebner, angaaendc el af Jcns Brwn, Prior i Ducholni Kloster i Mors, onsket 
iMagcskifle af 3 Kronens Gaarde i Frysbrond i Sender llerred mod 6 Klostrets Gaarde i 
Droby i Norrc llcrred i Mors. — With Neessivndh, fhTrdhe Posk»' dagh. 

Knudsen, Dlploniatar. Chrlsllerni primi S. 248—411 OueboloiB Uiplumatariom, udg. »1 

MeUeo, S. 124. 

22. Aprllii. *6921. BoHi.KMEsTHK og Kaad i Uambihg meddclc Borgcmeslre og lland i StadeH 

Slesvig , at de have indrctlct tlere nye frie IJestemarkedcr i dcres Slad, og opfordrc dem 

til at gjttre det samme. — Am mandage na Quasimodogeniti. (I'lattydsk.| 

Brudst. og Udt. i Hatjvn , Verielchnlss d. Hundgcbrirt. d. Kieler UniTersltatsblbliotliek 

III. tm—m. 

12. Maji. *6922. Kong Christibr.x stadfaester efler Kigsraadels Kaad en af Hr. Claws Ronnov 

Marsk , indgaaet Ovcrcnskoinst mcd llr. Stcn Slure, llr. Mels Sture og flere af SvcrigJ 
Raad om Fred mellcm Kigernc til S. Ilans Dag naslkommende, saml om cl .Modc til dennj 
Tid i Slockliolm Skja-r i Dyvvrehnffn mellcm Kongen oi.' det dnnski! Kigsraad og det 8vensk| 
Kigsraad om Frcd og Enighcd mcllcm Kigerne (se Nr. *6918.) — Kopendchaffn, then sen 
dagh nesl clfter sancli Johannis dagli anlc porlam latinam. 

Kiiudien, Dlplomatar. Christierni priml 8. 24'J -50. Udt. i llvltfeldt, Danm. Rigea Kre 

S. ;i32 (Kvartudg V 215-17i 

i.i .M.1.1. '6923. Kong CHRiSTiEHns aabne Bnv, al hnn har befalet sin Ilofmcstcr llr. Eri^ 

Oltsson nt oppiharc Kroncns Frcdkjnli i Jylland og gjnrc Begnskab dcrfor saml givet hat 
Fuldmagt lil at give fredlosc Miend dercs Frcd igjen. — Castro nostro Ilttffnensi, 2. ferl^ 
prox. post dominiram Canlatc. 

Uruditykk. i liaroer, F.im KoteDkrantit Hlst. I, Dlplom. 3. 132—33. KoNo Christiern den Fouste. 861 1471. 

*6924. Konf,' Chkistibkns aabne Brev, al Almucn i Ostcrdalen skal svare Bispen 18 Maji 
i lluiiinier crier ^'aiiiMicl SaHlvaiif fii .'^kiiUler af livcrl l>yr, dc dra-lie, oi.' ikke cftcr niskop 
liiiiincr.s l'aaslaiid cn Ijcrdiiifj ; tilli^'e stadfastcr liaii tlcrc.s Privilegicr. — In cwstro Ita/fnensi, 
gabbalo prux. aiite doininicam itogaciouum. 

kiiudeen, Dl|iluuiatar. Christlernl primi 8. •JM—bl- 

'6925. Kout; Chkistiekn skjankcr Tru llcliclc, Ur. IVler Erickg.s()n8 Eflerleversko, VJ. Maji 
Ihiiniiin^ Dorotlicas Uufnie.steriiide, no;:le lil Krouen forlinidle liu^e i Klostcrstra-det i 
Kjiilicnliavn, soni liavde tilliBrt Anders .Mattisson, der nu tjener llr. Iwer Axeissou. — /n 
caslru Ha/fnensi, dominica Kogacionum, 

kniidsen, Diplouiatar. Christleiui pilml S. 251 — 52. 0. Melseo , KJebenbavos Dlploma- 

tarium II. 120—27. 

*6926. D.\N«AKKS Rir.ES Raad tilraader Korip Ciiristiern at tilbaRefordre af llr. iwer 2<i. Majl. 
Axilssou Vi.-liurf.' Slot og Gotland, soni lian i dets Na;rva;relse havde inodtagel af Kongen 
til Iians Uaaiid. — Kobendeha/fn, llien nmndagli nest fore wor llerris hemeisfarelse dagh. 
kiiuilsen, Diplomalar. Chrlstierni prlml S. 252. 

*6927. Ko^cEKS 1\etterthim;s Dom, at Lave Brok seiv tolvte med Ed skal afva-rge 27. Maji. 
ilr. Erik Ottesens Beskyldning, at et Drab er sket med hans Vidskab og Vilje. — Graa- 
bradre Kloster i Kiubenlm-n, (27. Mai). 

lidl. i Nyt histor. Tidsskrift V. 242. 

*6928. Kong CHRisTiEHns Brev til Evert Trudsnn, Jepp Truweltson og flere Fru 30. Maji. 
^iies Arvinger, hveni han skylder 800 .Mark for Wexe Gaard, at de maa have «Med- 
lidning" med liaiii, til han vendcr tilbage fra siii forcstaaende Udenlandsrcjse. — Kiebev/iavn, 
in uctavis ascensionis Doiiiini. 

Udt. 1 N}t hlst. Tldsskriri V. 243. lirudst. 1 Laogebek, Jubeltale over Cbrlstinn I. S. 84. 

*6929. Danmarks og Nori;es RiiiSRAAi) mcldcr Sverigs Rigsraad, at Kong Christicrn 21. Juuii. 
Heiligtrefoidiglicds Suiidag afscjlcde fra Dragor til del beranimede .Mode, mcn da han under- 
veJ8 liar maattet undsatte sine Folk i Kalmar, og da de fornodne Lejdebreve ikke ere 
fa^rdige fra svensk Sidc, kan Modet ikke lioldcs til dcii bcstemtc Tid, inedciis fra dansk og 
norsk Side er nian \illig til at saniies i Diwrehapn i Slockliolnis Skja-r, livis de Svenske 
ville. — Ex castro nostro Calmarno, sexta feria prox. ante festum b. Jobannis bapt. 
Diploiiiatar. Norveg. III. 649—51. 

*6930. Biskup IIenrik og Kapitlet i LmKepiiNC bebrcjdc Kong Cbristicrn, al han J""" 
i Stedet for at underliandle liar angrcbet Klcckeberga. — rdcn Dalum (Svcnsk.) 

Reutenlahl, Sven.«ka kyrK.ins bistorin III, 2 S. ,')43— 44. Smlgii. Styffe, ttidrag tltl 
Skaiidiiiavlens histoiia IV, ludl. S. \iV, Anm 1. 

4411. Rothe, lirave danske Miends og Qvloders beremmellge LriermiEle II. 707—11. Skirl, 11 Julil. 
Opleenelser nm Fam. Skeel S 3.'i(> — 5ii. 

*6931. Kuiig Liovii; Xi af Frankrig giver Fuldmagt lil Bidder Guilh dc Menypeny 22. Jntii. 
og M. Jehan Hunaud til undcr Kong Jakob III af Skotlands Ma-gling at forhandle med 
Kuiig Cbristicrn af Itanniarks FiililiiKcgligc om jEtrtcskab mcllciii Kongen af Daiiiiiarks 
a-ldsle Soii og Koiigcn af Frankrigs Datter Jcbanne samt om Venskab og Forbund mellem 
Kongerne. — A Tmirs, ie xxii" jour de Juiiiet. (Fransk.) 

kiiudseii, Diplnmatar. Chrlstienil prlml S. 205-07. 

4415. Udt i HvitMdt, Danm. Riges Krun. S. ;i32-33 ^kvartttdg. V. 210-17) med det urlgtlgi 7. AugufU. 
Datnm : Fredagen for S. Laurciitll Oag ('J. AugustJ. 

107* 852 KONG CURISTIERN DEN FoRSTE. 1471. 

7 AoKadi *6932. SvKRins Rii.KS Raad sanitykker en Frrd ined Kong r,iiristiern ok lians 

Medhja-lpere , der skal pjirldr for alle tre Riger op vare til Vor Frue l»ag nntivitatis 
(8. Sept.); Kf.'idii Dat: (1. Sepl.i skal der lioldes et nyt Mnde paa llelKandsliolmen, sanctl 
Jncobs eller WangxoOii; iinidlfrtid .skiiili' lioiij; C.lirislierns Foik liavc Lov til fril at kjtibslaa, 
lade brygge og bage og forsyne sig i Stockholni. — /n opido Stocholm, feria quarta prox. 
anle festuni b. Laurencil martyris. (Svensk.) 

Kuudsen, Dlplomatar. Chrlstlernl prlml S. 253— ■''>4. 

C.S Sfpibr. *693H. Arlokf (Oi.off?) Salkmak pantsffitter til velbyrdig Svend Jepphae Lungh el 

Ihis i eii Gaard i kjndman^erstrsde i Kjobenhavn. — . . . . wor Frua; dagh nutiuitalis. 
U. NliUeii. KJobenbavns Diplomatarlum II. 127—28. 

la Sepibr. *6934. Konf.' Ciihistikrn anmoder Staden Lfineburg om at belale Resten af Solden 

for liiiin lil lti.-<kop .Vlbreclit af Lubeck. — Vor Slockholm, am Abend e.xaltat s. Crucis. 
T>dgk Udt. I Qvellensammlung d. 8cblesw.-hoUt.-laueob. Uetellsch. II, 1. S. 18. 

18. septbr. '6935. /Krkebiskop Jakob Ulfsson af Upsala tilskriver det svenske Rigsraad, at 

Almuens rdsendinge have hyldcl Koiif; Clirisliern i Upsala, og at denne dcrpaa gjcntagne 
liange bar aniiiudct ./Krkcbispcn oiii at iiiaatte pussere gjeunem Sundet ved Aliiiurstak, 
inen faact Afslag. — In castro nontro Almarstek, feria quarta quatuor teinporuin . . 
inensis Septembris. (Svensk.) 

Reutcrdalil, Svenska Kyrkaiis hlstoria III, 2. S. 544—45. 

21. Septbr. *6936. .^rkebiskop Jakob ULFSson af Upsala tilraader det svcnske Rigsraad hellere 

at underhandle ined Kong Christicrn end at lude det komme til Hlodsudgydelse. — Ex 

caslro nostro Almarstek, ipso die b. Mallici apost. ct ewaug. (Svensk.) 

Reuterdahl, Svenska Kyrkans hisloria lil, 2. S. 54iJ — 47. 

22. Sepibr *G!)37. Pediier Karlsek, Borger i Kjobenhavn, pantsselter en Jonl i Laderstra;det 

sanimesteds til ilinrik Dringcnborg, Kong Christierns Meutmester i Mainui. — Aate dage 
fore sancti Michelsdag. 

U. Melsen, KJebcDbavns Dlplomatarlum I. 203. 

24. .Sepibr *69.38. Kong Ciiristierx opfordrer i^Erkebiskop Jakob Ulfsson af Upsala lil at 

formane Modstanderne til en frcdelig Afgjorelse af Stridighederne. — Ex navi nostra Valenlin, 

ferja tercia prox. post |ft'stiiiii| ^Liuricii socioriimquc ejus. 

StylTe. lllilra^ till Skandlnaviens hlstoria IV. 5—6. 2.1. .septbr. '6939. iErkebiskop Jakob Ulfsson af Upsala meddeler (Sten og Niels Sture) Under- 

retning om den danske Hffirs IJevu-gelser og tilraader dem at folge det i Stockholm for 
samlcde svenskc Uif.'sraads (Ipfordring til at underhandle med Kong Christicrn i Sted< 
for at forsiige Vaabcnlykken. - [Almarst^ik, 25. Septbr.) (Svensk 

St^fTc, lildrnR til Skandinavieiis historia IV. ti — 8. Datum fremgaar af Jakob Uirssoa 

og lliskop llcnrikt llrc\ af 2i>. Septbr. se Nr. 'G940). 2i;. Se|.il>r *f>940. /firkebigkop Jakob Ui.rssoN af Upsala og Biskop IlE.tRiK af Linkoping:, 

Hrcv til de svenske lUgsraader i Slockholm, hvori de ytre Frygt for, at Kong Christieri 
skal indskydi' sin Saj.' fnr Pavcn, op at dennc udcn nogen Sla-vning skal saette Riget i Itan 
/n castro nosiro Aimarstrk, feria i|uinla prox. antc b. Micliaclis arcbaiigeli. (Svcnsk 

Healerdalii, Svenska Kyrkoo» Hlst. III, 2. S. 547—48. er- 

1 

1 KoNo Christiern uen Forste. 853 

1471. 
*694I. illrkrbiskop Jakob Dlfssoh af Upsala of.' niskop IIemkik af l.iiikoping 26 Sfptbr. 
underreUe del i Slockliolm forsaniicde svt-nskf lliffsraad om de .Skridl, de have pjorl for 
al l)iliif,'f.'i' Slridon iiitllcm Sten Stiirc; Of; Koii^' C.liristiern. — In caslro noslro Almar.itek, 
feria (iiiiiila prox. ante Mitliaclis anliangcli iSvensk.) 

StylTe, bldrag tlll Skandlaaviens bisturla IV. 8-10. 

'6942. Cakl KxwTSOit, llidder, Eric Maunusson og Arwid Trolle love al komme 2C Septbr 
Svcrigs lligcs llaad i Stockholin til Hja-ip. — (irpiia sokn, feria «iiiinta prox. anle fcstuni 
iMicliaelis archangcli. (Svensk.) 

J. W Uranoius (pr<E8. C. F. (ieorgli), Diss de paroccia Brsniiyrka II. 23-24 StylTe. 
Uidnig till SiiaodinaTleos liistoria iV. 10—11. 

*6943. (Sverii;s Riges Raads) Brev til (de danske Rigsraader i Haeren for Stockholmi, Fine 
hvori del giver cu Premslilling af de siden Foraaret ferle Underhandlingcr og klager.over, ^*P'*'"' "'• 
al kong Chrislicin har brudl alle de nied hani sluttede Overenskomster. — Uden Itatuin. 

(Svensk.) 
Styffe, Uidrag till Skandlnaviens hlstoria IV. 11—14. 

*6944. .^rkebiskop Jakob Uli^ssob af Upsala tilraader Stcn Slure, Niels Sture og 7. Octobr. 
flcre svcnskc Rigsraadcr at uiidcrhandlc nied Konj,' Chrislicrii oni Trcd, idet han forcholdcr 
dcui, at Ivrigslykken er usikkcr. — Ex caslro noslro Almarslek, in crastino b. Birgitte vidue. 

(Svensk.) 
Reuterdalil, Svenska KyrKaos liisturia III, 2. S. 549. 

"6945. Nis Jensson i .Mynslorp, Thingholder paa Jclliiigsysscl Thing, Jens Tw.n, 'Ji- Ociobr 
Provst i llolgard, ined fire andre kundgjore, at Uenrick Skoth i Snedhc paa Malti Jwlls 
Vegne paa Thingel ijBskede og lik el fuldt Thingsvidne af olte Uannemffind, at Malte Jwlls 
Lovhoringe paa Tliinget vidnede, at de varc na'rva;rcnde i Greyss og horte, at .Malte Jwll 
indvarede eu Uaard i Greyss, kaldel Daltrard. — Then tisdagh nest for sancti Diouisii dagh. 
0. Nlelseo, Om Sysseiiiiddeliogen i Oaomark S. % — 97. 

*6946. ^rkebiskop Jakob Ulfssom af Upsalas Brev til Slen Sture og det svenske 11. Octobr 
Rigsraad, hvori han omtaler, at han Uagen forud var kommet til ■.Malmen» loral hindre 
Blodsudgydclsc, inen forf.'jiEvcs. — In Almarslek, feria scMa prox. anle Kalixti. 
Reuterdahl, Sveoska Kyrkaiis bist. III. •>. S. 550. 

•6947. Skrivelse fra B(erndt) P(a\vest), Raadmand i Danzig, til Raadet derstcds '21. Novbr 
hvori han omtaler, at han til sil Skibs 1'roviantcring liar kjobt 8 La;slcr Kjod al cii .Maiid 
fra Jylland. — Im Krawel zu Berschuck, am s. Catharinen abend. (Plattydsk.) 

Weiortichs Daozlger Chronik S. 105—106. 

*6948. Raaiiet i Hamulri. stadfa^stcr Privilcgierne for Staden Crcinpe, der liggcr •£.<■ ■^'■>t" 
i det af Raadcl til Kong Christiern pantsallc l'oi.'cdi Steiuburg. — Aiii auendc sunle 
Andree des hilligen apostels. 

Tydsk Udl. l Zeltschr. f. Schleswig-HoUtclnLauenburg. Gesch. VII, Repertor. S. 22. 

*6949. Jens Matisson, Ridder, i Wesborgh, Mukikn Swan, Va'bner, og 4 Bondcr 23 ii.-«-It 
lilkjendegive Kong Chrisliern, at de ifnlge el af Itisknp Kiiudh (i Vihorgi onskcl Magc- 
skifte have undersogt en Bondcgaard i Solbcrgh og cn Kirkegaard i Lywngby i H.lluni 
llrrrcd og fundct dcm lige godc. — Li/ngbij, fcria secunda ante festum nativilalis Crisli. 
Kuudaeii, biplomator. Christicriii primi S. 2;'>4. 854 KONO CURISTILUN UtlN F0BSTS. 

1471. 
31. Drrbr. '60r>0. Bulla SiiTi llVii) papn-, qun una integra decima omnium fructuum eccicsia- 

.ilicorum, liunis liospilalis S. Joliaunis HitTosoliinilani cxonipli.s, iu regnis C.lirislierni rcfjis 
Dacia', Svi-iiu' i-t NorvfRio' inipcrutur, (luif pti Mariiiuin tlc Frigoui-, ilericuin Spoittana! 
tliocesie, cxacta ail Tiirtos oppiignanilos L-xliibeutla cst. — [Itome apud mniliim PHrum), 
pritlie kal. Januarii. 

Dlplomntar. Noryeg. VI. 604— G08. 

;il Oirl.r *t)9.^1. Itulla SuTi (IVU) papa-, qua Marino de Fugono (o: Frcgeno), camera» apo- 

slolictB clerico ct notario, poleslas datur, ut qui in regnis Cliristicrni regis Uacia-, Svccia' 
ft Norvegia- .«uniiiias a tiiiinquc iisquc ad uicdiuiii norfnuiii ci ad hclluni coiitra Tiircos 
solvcrit, silii confcssorcin digcrc possit, qui cuin absolvcrc et cuni eo dispensare valiat. — 
Rome apvd snnclvm Pelnim, pridie kal. Januarii. 
Dlplomnlar Norvcg. VI. G08— 11. 
31 iifchr. '6952. SixTis (IVtus) papa Marino de Fregeno, in regnis Christierni regis Dacia-, 

Sveciu' el Nnrvc;.'iic iiuntio et collectori suo, niandat, ul exigat quod a subcollcctoribus co 
absenle collcrlum sit, et ut eos, qui indulgcntias rcvocalas vcl suspcusas lenicrc proiiunti- 
avcrint, dcbitis pucnis piiniat; omncs priorcs coniniissioncs, pra'scrlini Hcnrici 1'omcrl, 
dccaui .Vinbagcnsis (o: llamburgensis), revocantur. — Bomc aptid sanclum Pelruvi, pridie 
kalendas Januarii. 

DI|ilomatar. Norveg. VI. Gll 15. 
4426. Lunig, Teuiachts Reichs-Archlv, Pars general. II. 89—97. 
*6953. Koug Chkistiers hefalcr Borgeme i Nffistved at udrede deres Forpligtclser 

til Kloslrct. 

litli. 1 Scriptor. rer. Danlcar. IV. 363 og l ITogramma scholiE Herlovianc 1788 S. 178. 

*6954. Koug Christierns Brcv og Fuldmagt, at Borgemestre og Raad (i Kolding) 
• maa sa;tte Byfogcd». 

Udt. i i. 1. Fyba, Efterr. um KoltllDg S. 186. 

1472. 1472. 

:} Januar *6'.i55. Kong Chbistierh anmoder Stadcn Luncburg oni at sendc hain tre eller flre 

Tondcr Salpctcr. Kopoihairii, Frcilag vor llcil. S Konigc. (Plaltydsk.) 

Bruil^t ug lyilsk l'<lt. i Qvelleii-nmmlung d ^chlesw.-holst.-lauenb. Gesell.^ichaft II, 1. S. 18. 

13 ianoar. *6956. KoDg Christierr pantsslter Nordborg Slot til Dronning Dorolhea for 8000 

Mark. — In octava cpiplianic Doniini. iLatin cilcr IMattydsk.) 

Uilt. 1 Crkundensammlung d. sihlcsw.-holst.-laoedb. Gcscllsch. IV. 213. 

li; JiiTiiiar '6957. Kong Chkistiern panlstPttir til Ilinrick Breyde Jachymmesson noget God 

i Slcsz HiTri'il i .\ni.'i'l i lloriic Sotrn nicd Landshycn Kllcnbcrg og Fargcn vcd Myssimd 

for 1234 Mark 12 Skilling lybsk, nnil ii Aars (Jpsigelse. — Slolc Kopendfiavenn, ame dag 

Marcclli papc (Plattydsk^ 

Knudsi-n, Dlplomatar. i.hristicrnl prlml S. 2.'>5 — 56. 

21. lanuar 'GQi^W. Kong Chhistierx lilslaar Borgcrnc i Aarhtis paa (irund af den Skade, 

linvf lidl vcd llilfbriiud, Frihcd i 12 Aar for Liibud og al anden kungclig Tynpe undtage 
dere» aarligc Byskal. — /n cns(ro Haff^nittisi, die b. Agnetc virg. et marl. 

Ilubcrti. Akttl vidli. Aarhua 1 28-2*.i IMl <% ilrudst. I lluhcrti, Et Ulili paa Aarho 
S. 44. KoNo Christiern den Forste. 866 1472. 

*6959. Ai.BEKTLS, Prior, og KoitvENTET i SEf.EBERC Kloslpr iove i Botra{;tninp af 21 Janu.ir. 
DronninK Itorollieas Vclffjerninpor niod Kloslret aarli^ al lioMc 4 .^ja^lcincspi-r rn. in. for 
IVIarkgrcv Hans ar ItrandeahurK, lians lluslru Itarbara, Kunj.; CliristolIiT , llertug Adoif, 
saint for Kong (iliristiem o^ Hronningen efter dcrcs Dad; tillige gjore dc Kongen og 
I»roiiningen i Liv of,' Dod dclagtigi! i alle Klostrcts gode Gjcrniuger. — Op suntc Agnelen 
dacli joncfrouwe ct martiris. (Flattydsk.) 

Knudsrn, Di|ilomatar. Cbrlgtlerni prlml S. 25(i 57. 
*696<>. Dronning Dokothea opfordrer Sliiden Lfinebnrg til al indflndc sig ved el 22. Janu.ir. 
Mnde, soni hun agter at afholde Onsdag for .Midfa.«te (4. iVlarts) i Lfibcck for al forhandle 
mcd Hanscsta-derne om Kong C.hristierns Anliggender. — Segeberg, am tagc Vinccntii. 
Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. ^cblesw.-bojst -lauenb Gesellschart II, 1 S. 18. 
*6961. iM.\(.MS, episcopus Ollhoniensi.';, ordinationem villanis in p.iinchia Ihsiliinge t; FcLr. 
per pra>deccs.sorcni siium llennechinum datani ralificat et confinnat. — Schambij, die sancla' 
Dorothes virg. el mart. 

Pontnppidan, .\nnnle3 ecclesiae Dunicx II. 657. Uansk Udt. i llanskc Magazin il. 14. 
*6962. Lass MoGiiENSSEit og Antik Jachimsdatter bekjendc at skvhlc llr ISertill 8 Febr. 
Tliomessen, Prior i Diieholm Kloster i Mors, 210 Mark dansk; blive Pengene ej betalte 
til S. Mikkelsdag, pantsaitte de ham cn Gaard paa Tyrholm i Lions Sogn i Eyestrop. — 
Uuholm, sabbato prox. post festum purificaciouis b. Marie gloriose virg. 
Duebolms Diplomatarium, udg. af Nlelsen S. 83. 
*6963. Staden Libeck opfordrcr Staden llamburg til at sende Raadssendebud lil 8 Febr 
en af Dronning Dorothea foranlcdiget Dag af de vendiske Sta;der i Lfibeck d. 4. Marts. — 
Sonnabend vor Apollonie. 

ivdsk Udt I Zeitschr. f. Scbleswlg-llolslein-Lauenb. Gescb. I. 229. 

*6964. Kong Christierx tager Hr. Laurenlz, Kapellan i den hellige Trefoldigheds 9. Febr 

Kapel i S. Olufs Kirke i llelsingor, og lians Efterkommere kapellaner sammesteds i sin 

Beskja!rmelsc, forunder deni aile 40 Marks Sager og derunder af Kapellets Tjenere, og 

tilstaar dcin fri lldebrand af Kroncns Skove. — Ex caslro Uelsingborgh , dominica Quin- 

quagesime. 

Aarsberetn. fra Gebelmearch. lil, Tlllaeg S. 11— 12. 

*6965. Kong Christierji bcfuldmaegtiger IJorgemcstren i Kjobenhavn, Borchard lii. Foi.r. 
von flameln, og hans •llauptschifler" Nanning v. Uuren til at lore Kongens Krigsskibe 
lilbage fra Danzig, hvor de have overvintret. — (16 Febr.). 

Tydsk Udt. i Scrlptor. rer. Prussicarom IV. 733, Anm. 9. 

*6966. Kong Christiern forbyder efter Anmodning af Kjobstaedernc i Sja-lland 2.'>. Feur 
Benderne al befalte sig mcd Kjobmaudsskab eller frit Ilaandvark, ligesom at slagte og 
fere flaact Kokjod til Kjobstaederne samt at drive Forprang. — In castro noslro _Ha/fnensi, 
die b. Matliie apost. 

Aarsbcretn. fra Gehelmearcb. V. 69-70. 0. Nlelsen, KjekenbaTns DiplomaUrlum I. 21^. 

Udt. I Nyt histor. Tldsskrlft V. 243. 

*6967. Kong Christierk tillader do sja>llandske Kjohstffder, at dc hvert Aar maa 25. Febr. 
sendc en Borgemester, en Baadmand og en Borger til et fa>lles Mndc i llingslcd for at 
forhandle om Kjobstffdcrnes Forbedring. — Jn castro noslro Ha/fnensi, die b. Malhie apost. 
Aarsbcrotn. frs Gcheimearcb. V. 70—71. 0. Niclsen. KJobenhavns Di|ili'niatBrlum I. 205. 
Udt. i Nyt hlstor. Tids^krift V. 243. H[t^ KoNo Chkistiern den Fobste. 1472. 

*i F*br. *69fi8. Bertii. Tvmessen, Prior i Dinliolin KlostiT i MorR, og KojiVKnTET samrne- 

sle(l.<i inn^M-skirit' sfx 0:iiirili- i Norn* llerrcd i Mors i Druliy til KroniMi moil tre Gaarde i 
Mors i Nnrrc llcrrril i Krv.stirninlli. — lUoitasterii IJwhotm. crastino li. Malliir nppost. 

knuiliio.j, lll|iloinatar. Clirliillcriil primi 8. 207 — .'iti Dueholmg Uiplumatarlum, udg. af 

Nlel«en S. 124—25. 

3 Maiill. *fi96!l. Tliint!S\i(ln<', ffski^l af lir. Nicls Hakcnscn, Kannik i Ribe, paa Kapitlets 

Vegne, at en (Jaanl i .Slarop i 50 Aar op merc tipaatiill liar li{!t.'ct til Vor Frtic Kirke i 
llibe. — Skatlsl Hcrrcdsting, Tirstlag efter Apostlen Mattliias Dag. 
Udt. I Melaen, lliat. Efterr. om Skad»t Herred S. 177. 

7. M.irtii. *6y70. FvitBO L.tSDSTiiiNGsviDNE, ^.«kcl af Hcynt IJille, at Hr. Epgerdth Frille 

aldri(; nndte Niss linckersson til at afstiia (ircssliolm paa llyudorpp Mark , hverkcn mcd 
Stok ellcr Jcrii. — Loverdag ntEst for S. (Jregorii Paves Dag. 

Udt. og Bradst. i Vedel Slmonsen, Uidrap tll Odense Bys iiigtorie I, 2. S. 176—77. 

U Martii. *()971. Skrivelse fra Bougemestre o^' Raad i LCbeck til Borgemeslre og Raad i 

Kicl aiiiiaacDde llermcn llogges Nidskrilt mod Dcllcv Wittorp, Foged i Neumiinster, og 
Drunning Dorotheas Brev angaaelide denne. — Am sonnavende vor dem sondage Judica. 

(Plattydsk.) 
Jalirbuclier f. d. Landesk. d. Herzogtti. Scbleswii!, Holstein u. Lauenb. II. 28S — 89. • 

6 Aprilis. *6972. Pbtrus Oladi, ciuis HalTnensis, a capilulo IlalTnensi quandam curiam 

ecclesia; beatae Marie virginis llalTnpnsis pertincnlem in platea dicla Tyeskemannegadhe 

sitam condiiclive accipit. — Ha/fnis, die posl dominicam Quasimodogeniti. 

0. Melsen, Kjebenbavns Diplomataiium ii. 128. 

18 Aprili». '6973. Borgemestre og Raad i LObeck opfordre Borgcmestre og Raad i Kiel til 

at bevogte dcres Slad vel, naar Slesvigs og Holstens menige Bidderskab og Mandskab 

holde Dag d6r Jiiliilale Sondag (l'J. April). — Am sonnaveiidc vor Jubilate. (Plattydsk.) 

Jalirbuiber f. d. Landesknnde d. Herzogtb. Scbieswig, Holsteio u. Laueob. II. 290 

27 Aprili». *6974. Olaff Moi.tike, Ridder, stadfajster sine ForaEldres Hr. Herman Moltikes og 

Frn llorghildlis, Gave til S. Birgiltcs Kloster Hofwdoy af den halve Gaard Fuplawiik i 
Thessal Sogn og giver selv dcn anden Halvdel af Gaarden til sammc Kloster for sin og 
sine Forffildres og Bnrns Sjaele. — Uofwdoy /iloster, then neesta manadagh fore Korsma-sso 
a waaren. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norreg. V. 632—33. 

4 MbjI. *6975. Petris BEnTZE og Johann Wimstorp, Hanscstajdernes Sendebud i Sverig^ 

tilskrive Raadel i LObeck, at de ere ankomne til Kalmar og paa Opfordring af Sten Stur 
ville /nlge. mcd lil Sodcrkoping, hvor der Piiidsedag skal afholdes et almindelig Raadsmodi 
for at forliandlc oin dct Svar, dcr skal gives de Danskc paa del til S. Uans Dag ho4 
rammede Modc i Kalmar. — Calmar , ame maendage na des hilgen Cruces dagc inven^ 
cionis. (PlattydskJ 

StylTe, Bldrag Ull SkandinaTlens hi.storla IV. 16—18. 

11. M«1L 4433 se *6.3.35. 

21. Maji. '6976. Sten Sture, Sverigs Forstandcr, Nibls Stire og 6 andre Riddere og 

Rigsraader give Biskopperne Denrik og Gudhmuud af Linkeping og Wexio, Riddernel KoNG Christikrn den Fobstk 857 

147-2. 
Kric Axelson, Eric iTicsson og (jotzslu(T Karisson og Vffibnerpn Arwid Trolle, Kigsraader, 
Fiiidmagt lil at rorliandlc paa iMixJct i Kalniar 14 Dage Tffr S. Ilans Dag om Fred og 
Kniglied mcllem lllf.'crni'. - Sudercopie, fcria quinta infra octauas Pcntccosles. 
Knudsen, lliplomatar Chri^llerni prlinl .S 2.^8— .')'J. 

*6ii77. Jeyi' Jen.s.son, Hiddi^r 0« llificns Ivansler, Jeyp Ci.awesson, Vffibner, Per 22. Maji. 
Un(;ak, Haadinaiiil i Kjolicnliavn, Gkeyers IVUgiiensson, Kjcrdint/sniainl, og trc llorgvre 
Bammesleds udstede Erkltrring oni S\n af cl .Sl^jcl mcllcm llidder .Ma;,'lic,ns Ebbcssons og 
Mester Anders Smeths (iaarde ved Ostcrport i Kjnbenbavn og af et Vandleb ved den 
forstna-vntcs Gaard. — Fredaglien i finsintza! vgiie. 

Nlelgen, KJelenfiavns Di|ilomiitarlum I 205-206. 

'6978. Raadet i IIa.mbi:rg crklarer dc kejscrlige Gesandtcr, Grcv Gfinler af 26. Majl. 
iMu . . . og M. llinric Greve, Domprovsl i Ilalbcrstadt, at det ikke vil foretage noget i 
Anledning af den i Ilcgensburg paalaglc lOde Pennig Tyrkeskat, forindcn del har for- 
handlct med Kong Chrisliern som Stadcns Landsherre. — Hamborch, am dingbstag na 

Trinitatis. (Plattydsk.) 

Zeitaclir. f. Sctileswlg-Holstein-Lauenb. Gesch. I. 230—31 
*6979. CuRisTiEKXis rcx Willcliiiuin, cpiscopum Orkadenscm, et Johanncm llawdan 27. M.ijl. 
ambassiatores et conimissarios consliluit eisfiue plcnain potcslalem cnni Ludovico \|mo, rcgc 
Francia;, secundum consilium regis Scotia! de matrimonio fllii sui et Jolianna;, fiiitE regis 
Francia', Iraclandi et convcniendi, nccnon alli^-antias ct confoederationcs inter reges prae- 
fatos ineundi conccdil. - /n castro A/fncnsi, die \AVII mensis iMaii. 
Knudsen, Dlplomatar. Cliristierni priml S. 267—68. 
'6980. Nyherreds TniivGSVioNE, at \;cbncr Clawcs van dcr Wiscli WullTsson liar 2.'>. Junll. 
paa sin Fadcrs Vegne skjndct cn Gaard kaldct Swoncborch i Esf.'rus Sogn til Domkapitlct 
i Slesvig. — Des donredajies na Jobannis baptiste. (Plattydsk.) 

Jabrliucher f d. Landesk. d Herzogth. .Schlesw., Ilolstein u. Lanenb. IX. .')0y— 10 
*6981. Koiig CiiKisTiERN forleuer DcllclT vau Siggcn, llusfogcd paa Gottorp Slot, 29. Junii 
paa Livstid med et bagved Kaadbusel i Segeberg beliggcnde Uus. — Alholme, die aposto- 
lorum Petri ct Pauli. (Plallydsk.) 

Urliundensamml. d. scbiesw.-bolst.-lauenb. Gegellsch. IV. 412. 
•6982. Kong Christiern stadfaester dct af Hoyger Tzerneholte, Borger i Hamburg, 1. JuHl. 
forctagne Salj; al l,aiiil.-;liycrnc Wantcsbck, llalevcstede, (Jldcnvcld, IJramvcld, Sleyeliop og 
Alsterdorp til Ilinrik Murmester, Uorneniester, og Clawes dcm Swaren, Haadinand i Uain- 
biirg. — Alholme, iii piolesto b. Marie virginis visitacionis. (Plaltydsk.j 

(Irkunilen.^amnil. d schicsw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 449. 
4437. Kuudsen, Diplomalar. ChrisUcrni primi S. ^olt— 63. IJdt. i Hvltfeldt, Danni. Rige» 2. Julll. 

Kren. S. 935-36. 
■^O^^S. Thore Kaki.ssons aabnc Brcv, at lian liar betall Mr. Ilarligh Krummcdicli h. Julll. 
dcn lialvc Gaard i Klytlbere i Bcrglisz Sogn jiaa Ncsctli i Tliyn og Fredkjub. — lirunlach, 
dominica proxima ante fesliim Sunniue. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norveg. III. 653. 
•6984 se *7076. 7. Julii. 

*6985. EsBERKUs JAfOBi civis llalTnensis a capilulo HalTncnsi cnriam ecclesia' 10. Jnlil. 
beata- Marie virginis HatTnensis pcrtincntem in platea dicta Tyeskemanncgadc borcaliter 
silani conductivc accipit. — Ua/fnix, dic Kanuti ngis et martirls gloriosi. 
0. NUIsen, KJebenhavna Diplomalarlum II. 129. 
Kegest. Dan 11. Ser. I. 106 8f>8 Kovii (JUKISTIEKN UEN K0B8TE. 1472. 

It'. T«l *r>9S(). Nyiierheds Tiii>GsviDnii, al Vu'hniT Urncdictns Pofffrpwigrli llarliclisson har 

■J^ Jnlii. skjmlcl 8 (inardc i l.and.sliy('riii' Uo.sfiidoip ok .Srhouw;. (Skovbj) i Sodorp Soifii i Nyhtrred 

sanil 1 liaard i LaDdshycu (>ritiiholl i Hsgrns So}.'n i Nyhcrrcd til llr. Moolaus JiinKhc, 

DoiiilnTn- i Slusvig Kirkc, paa Archidiakon (^onradiis Kordt-s' V(>pne. - Ain ilonniTstia^o 

iia .«aiic-lv iMnrgarflfiidaffu der hiJliLren iiiiiiklroiiwfii. llMatlyilsk.i 

Jnhrbucbcr f d LtndiMk. d. Hirtogtli. Sclilt^wiK, liolateiii u Laiiciib IX fi07— .'^K)!!. 

21 Jiilil. 4440. foT Wc8t|ihalen, Monuniciita II 572—73 la-s III. .'■>72— 73. Zellsrhr f Schlcawlu- 

HoliteiQ-Lauenb. Geacb VII 113-14 

2.'i. Julli. '1)987. Kong (".iiRisTiERN loser llr. Twro Twrssou (Bjelke) fra lians Troskabsed. — 

/n caslro Uaffnmi, die h. .laeohi aposl. 

Stylle, bidrag lill Skandluavliiis lilstorln IV. 19-20. 

10. AuKustl. '6988. Skrivelse fra Derndt rAWEST, Uaadmand i Dan/.i;;, lil Uaadet dersleils, 

livori han meddeler, at lian har op(iivet sin Plan at lnre sit Skih fyenntini Uaeltet eller 

Sundet og vil fore det til Ellun. — Shitjsz, in die Laurencii. (1'laltydsk,) 
Welorelchs Daiizigei i:hronlk S. 117. 

21. AuRusii. '6989. Det Svenske Ukisraad bekr.Tfter tlen i Kalinar Vor Frne Dag visitationis 

("2. Juli) med Kong Christierns ruldma-gtige afsliitlede Kredstraklat (Nr. 44.S7). In opido 
Hotmcnsi, die h. Uarthiiltmiei aposl. f;ltir. (Svensk ) 

knudsoo, Di|ilon)atar. Cliristicrnl priml S. 263 — 04. Udt. i ll\itfeldt, Daiim. Rlges Knin. 

S. 93« (Kvartudg. V. 230). 

1. Sepibr. '6990. Kong Ciiristiern stadfajster Vaibner [lenneke Walslorps Ovcrdragelse af 

Landshyeu Schiilindorp i Oldeslo Sogn til Gerdt van Lenle, Uorger i Lvibeck. — Segcberge, 
die s. Egidii alibalis. (IMatlydsk.) 

Urkundensamml. d. scblesw.-holst. laurnb. Gesellscb. IV. 450. 

.5. .septbr. '6991 (=4441). For Sondagen Ijbs Sonnavend. 

6. Sepibr. 4441 se '6991. 

7. .septbr. *699:i. TRACTATfS amicitite et confoederationis inter Lndoviciim Xlmum, regem Fran- 

corum, el Chrisliernuin, regem Dania; etc, mediante Jacobo llli", rege Scotorum, 
fattus pcr commissarios LniloNJci regis Giiillermum tlc Meiiypeny niilitem ct Johannem 
llunaudi presbytcrum et cominissarios Christierni regis Willelniniii cpiscopum Orkadenscin 
el Johannem Ilawdan armiKcrum; statutuin item cst de matrimonio inter Johannem, 
filiiini rcgis llaniu-, el Joli.iimam, filiam rcgis Franciirum, contrahendo, ciijns de conili- 
titinihiis specialins in IVancia corain ref;c IVancnrum Iraitaiitluin esscl. — Edinburgi, die 
septima mcnsis Septembris. 

Knudscn, niplomntar. Chrlsticrol |irlmi S 264—73. Udt I Hvitfeldt, Danm Rlges 

Krnn. S. 937-38 (Kviirludg. V. 227—29. 

11. .Septt.r '(in^S. Kong CHRisTiERn mcddeler Uiskop Hcnrik af Munstcr, at hans Uroder 

lirev (lerhard af Oldenburg iniod Tro og Love er laUlea iiit) i Krinsland ved Dnsnm; 

han vil ilcrfor gicrin! hja^lpn Itiskoppcn, livis ilcnne vil angrihe Grevcn. — Hnmbory , am 

frigilage na unscr leven l-roiiwen tlaKC iialivit;Uis. (rialtydsk.) 

Zeltschr. f. Scble.iwlg-Holsloln-Lauenb. Gctch. I 232— :)4. KoNG Chhistiern den Forste. 859 '6994. Konf,' Christierh fillader Jesz Marqwardossen iVjen at bebygge en Jord- 
ejeiuloiii i IVipptiiliultc, 80111 lltTtii;,' Atlolf liavde lagt ede for Japtens Skyld. — GoUorppe, 1472. 
16. Scptbr. quarta IVria quatiiur tenipuriiiii uiitt; .Mlcliat-lis. 

SeJdeliD, Dlploiiialarluin Flensborgense I. 590—91. 
laucnli. G.seltach IV 413 Urkundentamml. (IMatlydsk.) 
d. sclileaw.-bolst.- "6995. noRi.EMESTRB Of! Raad i LCiiErK opronlre Horgemestri' Df; Kaad i Kiel til 
al sende dein .oU tlltr iiiindst 4U.Mand til Uriif; lor koiif^en al Daumark. — Am soniiavende 
vor iMatliei apostoli. (Plattydsk.) 

Jiihrbucher f. d. Landrskunde d llerzogtb. Srbleswlg, Holsteln u. Lauenb. II. 289—90. 

*G99t). Vabner Li'oer IIhiohs Vidnesbyrd om den ^'ode Opfnrsel, som de fra 
Crenipe til Borgen i Tlensborg paa konttelig Belaling liidkaldte Lejetropper have udvist. — 
Aninie dunresdaf;e vor siinle Myilieln daf.'e (Tlattydsk.) 

Tyilsk Udl. I Zcitschr. f. Scbieswig-Holstein-Lauenb. Gtscb. VII, Kepertor. .S. 22. 

4442. l'eccau, Gescb. Husums S. 2')1. UrkuDdensamml. d. schlesw.-hulst.-lauenb. Gesellsch. 
IV. 339. 

'6997. Bkvs Scroder i Tetenbul SiPlfrer til Albert Scroder i Garding Sogn en 
aarlig llentf af 2' 3 Mark af sil Ilus og 3 Demat Land og overdrager ham Bru;;srelten 
tlertil. — Dfs vridaglies na sunte Michaelis daL'he. iPlattydsk.l 

Urudst Oi; ijdsli L'dt. i Zeitschr. f. Sclileswig-Holstein-Lauenb. Gesch. VI, Repertor. S. 120. 
"6998. Kong Christieris trilager de Domkapitlet i Slesvig tilherende Ejendomme 
for al Tynge og Tjencsle. — Goltorppe, ipso tlie Diuiiisii. (Plattydsk.) 

Urliundensamml d. schlesw.-hulst -laueiib Ciesellscb. IV. 82-83. 
'6999. Adeien i Hoi.ste!» opfordrer Raadet i Lfibeck til i Ftdge den kjobenhavnske 
Keces at sende Sendebud til et Mode i Segeberg for at fa'lde Kjendelse soni Voldgifts- 
ina'nd. — 1'lone. ame sondage vor Galli, uden Aar. (Plattydsk.) 

QYellcnsammliiiit; d. schlesw.-iioist.-iauenb. Gesellschaft II, 1. S. 3.5. 
'7(tOO. Stbh Sture, Sverlgs Riges Forstander, opfordrer Raadet i Lubeck til at tilbage- 
give llr. Ture Thuresson lians der tilbagelioldle Gotls og foruiitlrer sig over, at det ikke 
snarere har tillall liain, deii Oang han var Kong Christierns Maiul, end nu, da han atter 
har givet sig ind under Sverigs Rigc. — Calmaren, der dages s. Calixti. (Plattydsk.) 

Styffe. Uidrag tiil Slianciinavi.nshisloria iV. 20—21. 
'7(>01. Kong Christiern uptordrer IJaadet i Liibeck til, ligesom Uamburg, at sende 
Sendtbud til et Modc, soin liiiii Torsdagen eftcr Simons og Judas Dag (29. Octobr.) vil 
afholde i Segeberg med sin Brudcrs Kavlionister (heteren unde loveren) — An un.<:cme 
sLote Segeberge, ame dage saiuti Luee ewangeliste. (Plattydsk.) 

Qvelieiisatnmlung d. scblesw -bolst -lanenb. Geseilschalt II, I. .S. 32. 
"7002. AxEL LAtiESEN, CoRHTZ RnNsov, Lage Brock og TflNNE Ro.NXOv skifle det 
dem lilfaldende Arvegods i .'^jalland, lyn, Skaaiie, Talster og .Mnen elter Fru Jolianne 
(Nielsdatler) af Vienutolt, (Oluf Axelsens anden Hustru). — Sortebrodreklostcr i Odense, 
Torsdagen nujst efter de llOOO iiellige Jomfruers D;ig. 
Ilrascb, Vemmetoftes Hist. I. 2.'»— 26. 

Udt. i Urkuiidensamml. d. srhlesw -bolst -lauenb. 19 Septbr. 
24 Septbr. 

29. Sepibr. 
2. Octobr. 

9. Oclobr. 
II. Octobr. 

14 Octobr. 18. Octobr. 22. Octobr. 4443. Becraii. Gesch liusums S. 2^. 
Gesell.irh IV 4.')1. 

4444. Brccau, Gcscb. Husums S. 2.')4— 55. 
IV. 373—74. Urkundensamml. d. schlisw.-buist.-lauenb. Gesellsch. 

108» 23 Oclobr. 
2, Nevbr. 860 KoNo Chiustieun i)en Fobste. UTl» 
10 Nofbr. II NoTbr la Novbr •J4. NoTbr 9. Decbr. 13. Drcbr !.'>. Decbr Drcbr •JT Uecbr 88. Dectir. "7003. SniLiEs.siiBRKKDs THmcsvio^E om dcl slesvigske nomkapitcls I\ct til For- 

»lraii(ten i Slifii imcllem Grodfrliy og Aniis. — Des dingliesdages negesl siinle McrtcDS 

daghe. (Platlydsk.) 

Wettpbalen. Munumenta IV. 81U7— 69. 

'7i)04. Forbund paa 10 Aar mcllem Kong CiiHiSTiEnn paa Hertugdommet Slcsvigs 

(ig (irevskalicl lldlstciis of; Slonnarns Vcgnc iiir riKMiiK, lliskop af Mfinstcr og Adiiiini- 

slrator for Kirkcruc i Itremcn, paa Slirtct |{rcincns Ncgnc, livori dc navnlig iovc liinandcn 

lljnlp mod Ovcrgreb af Grcv Gerhard af Oldeiiburg. — Hamborch, am dage s. Martini 

cpiscopi. (Plattydsk.) 

QTellens:imml. d. schleaw.-holst.-laucnb. Gesellsch. II, 1. S. 9—11. 

*7005. KoH(,EMESTRE og Raad i KjeBENHAV.^ udleje paa Ityens Vegnc til Uaadmand 
l.cnaard Slaal cii Itycn tilliorcndc Gaard stmden vcd Amagerlorv; tilligc give de Kvittcring 
for S Aars Lcjc. — Frcdagen ncst cflhcr sancti Martini. 

U. Melscn, Kjitbenbavns lliplomatarium I. 'AM3 — 207. 

*7006 Kong Christierns Gjicldsbrev tii Abbedcn i Ilcinleld paa 200 Mark al 
bclale i llclligtrckongcrsdagsugcn. — Amc avcndc Kalhcriiic \irginis. (Piattydsk.) 

Hans.sen Nachricht von d. Hoislein-Plunischen Laiiden S. 150-57. Udt. I Urliunden- 
sammi. d. scblesw.-boisl.lauenb. Ueseiiscb. IV. 494. 

*7(i07. Knrfyrsl Ai.iirecht af Itrandcnbnrg skrivcr lil sinc Kaadcr, al han om 

Sitndagcn (13. Dccbr.) \il va?rc hos Kongcn af Danmark i Wilsznack. — COln, am mitwoch 

nach concept. Maric, udcn Aar. (Tydsk.) 
Bnrkhardt, Queiiensammlung i. Gesch des Hauses HohenxDllern I. 240—43. 

■7O118. liittera; Oi.AUi, archicpiscopi Nidrosiensis, magistro Olauo Ilikllaiidh el 
Jolianni llaniin, canonicis riafncnsilms, data? , quibus iis couiincndat, ut tradaut Iwaro, 
pr!i'posil(i Aslocnsi, diiccutus llorcnos ct "jocalc scii clciiodiuni'', (luod Jolianncs Tcislc ct 
Gauto Iwari, canonici Nidrosicnses, noniiuc archiepiscopi ipsis dederanl ad regem prte- 
sentandimi. - fn resic/cntin nostra Midrosiensi, ipso dic Lucia' virg. cl mart. 
L'nlver3ilcls|irouram (Nyerups; for lb02 S. 21 — 22. 

*7(iO!». Koiif,' C.hristiern forlcner Hans van Nembck og hans Arvinger med Gaarden 
liiodenborch. — Wilsuack, aiue dinxdagc na suntc Luciendagc. (Plattydsk.) 

Urkundciisaniml d. scbieaw.-hoist.-iauenb. Geseilscb. IV. 543. 

*7010. Koiig CiiRisTiEHN afbctalcr 5()00 Mark lybsk af sin Gjacld paa 16,500 Mark 
lil ilaadct i Lubcck , for livilkcii dcr cr pantsat 1155 Mark aarlig llcnle af Slottcl og 
Fogcilict Scgcbcrg, og lovcr at indlosc llcstcn til na-stc Jul; C.lawcs Itantzouw og 14 
andrc Adcisiiin-iKl gaa i Kavtion dcrfor. — In den aclUedagcn dcs liiigeu lcstes Win- 
nachten. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlGsw.-hoist.-iauenb. Geseiisch IV. 213 — 14. 

*701I. Raadet i KiELs Skrivclsc lil Ilaadct i Liibcck, bvori omtalcs, at Kong 
Christiern skylder maiii;c Itorgcrc i Kicl Pciige for 01 og andre Varcr, som ere leverede 
til ham iindcr hans U|iliiil(l i Svcrig. — In dcn wiuacblcu am dagbe Jobannis. (Plattydsk.) | 
Zeltscbr. d. Verclns f. lubcckisrhc Gcschicbte II. (J7. 

'7012. Kong Christierk til>krivcr Raadct i Liibcck, at hans Dronning (Dorothca)j 
vil kommc til IlcrtugdHiiinicriic og forhandlc mcd dct om Souderborg og Ilendsborg Slotle;] KuNo Christiern den Forstk. 8G1 

~ 147i. 

lillif?(; opfordrer han dft til at indflndc sifr ved et Mnde i Kiel. — An unszeme slole Kal- 
Ungboich, ame dage Puerorura. (Plallydsk). 

Qvillen.sammlung d. echlesw -hnlDt.-liiuinb. Geaellsch II, 1. S. ;t2-33. 
*7013. ni.sko[) Ai.iiEKT af Liiheck ariiiiodtT ffter Opfordrinf,' af Kongens Raader i 31. Iiecbr. 
filesvig ng Holsti-n Kaadet i Lubeck oin, ligesom tlamburf;, at sende Sendebud til et 
Mitdi' i Kii-i Fredagen eftfr llcllig tre Kon{:i'rs Daf,' (8. Januar). — Llhin, am<' Nycn 

jari-.s aveiide. (Plallydsk.) 

Qvellensammlung d. schleBW.-holst.-laacab. Gesellsch II, 1. S. 33 — 34. 

'7014. lUskop Knluii i Viborj; afiia-nder ved .Mageskifte Ira sig og Itispediiiniiirt 
til Kong C.hristiern ou hroiieii en Uaard i Liwugby med en Gaard i Solbergh i ilelluiii 
Uerrrd. — llaffnis, inlcii Aar. 

Kiiud^^eii, UlpKiinutar Cbristiernl prlml S. 2'>8. 
*7015. Itroder Jens Koth, Kiistos og (liiardian i Luiid, IJroder Oi.ik M.\tssoi«, 
Guardian i ^stad, og alle Konventsbrodrune i Malind og begge fornievnlc Klostre saelge, 
efterdi d^rcs drden ikkc niaa liavf Landfiods lil Kjcndoiii, alt del Gods, som ligger i 
lugelstorp i lii^iilstads ilerred lil Oluf Stisson af Hollorp. — YsUtdh, uden Aar. 
Brudstykk. i Wies< Igren, De claustris STlo-Gotliicis II. 48. 

■7G1G. .Moi.HENS NisT i Tolltoin , Va-bner, overdrafier for sin, siii liusfrues og 
allo deres Fora-ldres Sjaeles lielsen en Gaard i lleltborrig Sogii i Tywdt til Ducliolni Klosler 
i .Mors med saadant Vilkaar, at naar han og hans ilusfrue ville bo ved Kloslret, skal der 
givcs dem et vclbyggct llus, Gra'?ning til 6 Koer, 2 ileste og 20 Faar, en Eng og fri 
Torvegravnin;,', o;.' lian skal da erliPgge 10 .Mark. 

buubolms Diplomatarium, udg. af Melaeo S. 87—88. 

1472? 

*7017. Kong Christiern forlener Husso voii Alverslcben med alle de Len i Mark 

IJrandenburg, som der lilkommcr ham Forleiiingsret til paa ilolstens Vcgne. — Lubeck, 

iiden Aar. (Plattydsk.) 

Urkuiidensammi d. sihlesw.-buist.-laucnb. Gesellsch. IV. 542 — 43. 

1473. 1473. 

4448 se* '7121. 8. Januar. 

*7018. Kurfyrst Albrecht af Uraiidenburgs itrev til llr. Ilciiirich v. Aufsess, livori 12. januar. 
liaii berorer sit gode Forliold til Kongcii af Daiimark. — Am dinslag nach Krhardi. iTydsk.) 
Ilurlihardt, Queilensammlung z. Gescb des Hauses Hoheiizoliern I. 2,').'}— .W. 

*70l!t. Albert Klitzini. bcrcltcr Kurfyrst Albrecht af Hraiidcnburg 0111 sine For- 13 Januar. 

Iiaudlinger med Kougeu og Dronningeu af Daninark angaacnde den sidstna^vutes Livgcding; 

Koiifien af Daniiiark liar forcbygget cl Forbiiiid iiicilem llcrlug Liidvig af Haicrii og llcr- 

liigcrnc t^rik og Varlislav laf Pommern) iiiiod Iviirfyrstcn — Ain dagc Kcmigij. 1 Tydsk.) 

Hiedel, Codex diploinatlcus lirandenburgensls 3. Hauptth. II. 67 — ti8. 

*7()20. Koiig C.iiRiSTiERPis Skrivcisc til Kiirfyrsti^r. Fyrsler og andrc Slirnil'r, saiiil i; Januar 

(i dette I^NCiiiplar) sa^rli;; til Sladcn Liiiieburg, hvori lian frcinslillcr sin Itrodcr Grc\ Gcrliard 

af Oldeiiburgs fjendtligc Optra;dcn iinod sig. — /n unnseme slole GoUorppe, aiiie dage 

sancti Aiilhoiiii. (Plattydsk.i 

Qvellensammlung d acblesw.-bolst.-laueub. Geselisch. II, 1. S. 3—8. K(^2 KuNQ CUBISTIEBN DKN FOHSTE. U7 . 

3«. Jiiiunr '7021. KoflK r-HKisTiERH bfkrancr ilr Gavnr, goni hnn» Forlu-tln^ lliTlufrtTn» 

Valilfinar nn llfiirili af Sh-svig, have skja-nkcl til Vikarerne \vA S. GiTlruds AIIit 
SiindiTborf; Kirkf. - Sonderborch, dic b. Pauli (onvor.sionis. iPlaltydsk.) 

t'rkuri(1uii»nniml (t ticlilet^t.-lioltt.-laurnb. GesplUcb. IV 83. 

10 Prtir. "70?2. /Krkcbiskop JAroB af llpsaln or Stkn Stihe, HiddtT, besvarc Kanzijfi 

KlauiT o\tT Angrcb nf svenskc i;tllif,'ptTc paa Slatlcns Skibc of; mcddelc, al llr. Iwer 

Axclsou liar forpligtct sig til at staa til Aiisvnr lor dct svcnsku Kigsraad for dcii inod liam 

rcttcdc Ankln^jc. — Ex Amo, ipso die ». Scholastice virg. (IMatlvdsk. 

S(YlT>', Bidrag tlll Skandlnavieng tilxtnrla IV 22-24. 

10 Febr. '71)2.'^. Skrivclsc fra Ovrighcdcn i Stadcn Kaiipen til Uaadcl i Danzig (Of; litrncnde 

til Uaadct i Lfibcck iij; i Uign sanit til Ivcr Axelsen) oni , at UiddiT Ivcr Axclscns Id- 

ligf;cre vcd Uornholm have bema-gtiftet sig no{.'le i Kampen og Deventer hjcinmchnrende 

Skibe i dcn Tro, at de varc hollandskc. — X. Tebr. (Ilollandsk. 

IMt. I Reglster van Charters en tlosctielden in tiet oude Arcblef v. Kamprii I. 232 

18. Febr. *7024. Kong Christiern forhnjcr 1'aiitcsuiiiincii i Uorgen llanrau og i Itxehoe, 

som ere pantsatte til Clawes Uatlouw, nietl 2000 Mark lybsk, soin liaii efter cn N oldfxifts- 

kjcndelse er ham skyldig. — Segcbertje, iiuinla fcria post Nalentini. (riallydsk.) 

Urkundensamml. d. scblesw.-holst.-lauenb. Gcsellsch. IV. 215. 

22 Kebr. "7025. Hronning Dorothba oplortircr llr. Nicls liriksen til ikke at fralage Hr. 

>icls Gwiidcsscii lliiif,'c II(Trctl, fnr liaii har bc.lall dcuut! dcii Simi, hvorfor Ilr. Mcls liar 

hiivt dcl i Pant. — Kx vionaslerio smuii Jo/iannis in Ilorsncs, ipso dic b. I'clri ad calhedraa). 

.Suhm, Nyc .samllnger III. 347. 

ti. Hartll. *702t5. Koiif: Ciiristiern bckra^flcr de Byina-ndciiu i Lutkclundcr tidligcre tilstaaede 

l'rivilcgi(T. — l l>pe unnseine slole LutketunUeren , aine ncgesteu tliugcsdage na dciiie son- 

da^re invoiavit. (1'laltydsk. 

Uikuiidpnsamml d. Bchlesw.-hoUt.-lauenb. Gesellsch. IV. 84. 

11 Martli 44.'>1. Ilpcrau, Gesch. Ilusums S. 2,51 — .^i2. Urkuiideusiimml. d schlesw. - holst. - luuenb. (<•< 

selUch. IV. 340. 

11 Marui. '7027. Koug Christierk skja-nker Kurfyrst Albrccht nf Urandciiburg et Skjold, dei 

er scntll liam af Kouficu iif Skollaud, og en Uuc. — An vnscnn slole Collorpp, aiiic doiire- 

dagc na IniKitaiiil (riattydsk. 

Iticdel, Codex diploinatlcus Itriinilenburgensis .'!. Ilaujitth. II. 9.5—% 

12. Martll. '^O^-S. Droiiniu;; DtiK(iTHE\ lykiinskcr Kurfyrst Allircdil af Uraiidciibiirg lil Fodsl^ 

af cn Siin og takkcr hiiiii fur tjcii lil.-^cudlc N iii og nniirc Gavcr — An vnserm slolc Go 

torpp, amc dage saiicli Gregorii papc. (IMaltydsli 

Iticdcl, Codex dlplamaiicua liriMidcnburgcnsls 3. Ilauptth. II. %. 

17 MarUi. "7029. Koiig CiiRiSTlKnn la.'ld( r Doiii i cii Stritl nicllciii Abbcdcii i Ucinfdd Klostj 

og lians Uoiidtr i Sognol Ccrbeo angaaende Uenytlelscn nf cn Skov. — Uppe utuieme sli 

Srgeberf/e, aiiit! iiiiddiwckcn na Rcniiiii.sci rc. (flattydslj 

l/rkundeii.^iaraml d. srhletw.-hoUl.-lauenb. GeselUch IV. 8f> 87. 

17 M.iriii *7030. Kont; Christiek^ aiinKMlir Kiirfyrst Albrcchl af Urandenburg om i llenhol 

til den inn llcin dcni i Wilsiiack Irufiic Altalc al bclnlc UorgcuiesltT llcurik Ciislorpjj 

Lubcc.k dc liam skyldigc 3<K' Gyldcn. - Scgeberge, amc dnf.'e Gcrtriid. (IMattydsl 

Rledd, Cude\ dlplomitlicuj BrandenbuigeuaU 3. llBiipllh. II. tl7— H8. KoNG Christiern uen Fbrste. 863 *70.'n. Kong CHRiSTiERn stadfipstcr WiilfT og Rcnedict Poffgfiwisi li 'il rineninges 
Salg iil' Liindsliyfn Clawestorp til itiiudft i llciiigeDlinreD. Itendesborch , anif mandiige 

negcst na llcnodicti abbatis. (Hlatlvdsk.i 

Urkundensaaiml. d. srblesw.-bolst-lauenb. Gegellaeb. IV. Ah\ -52. 

4453. Knudson, Iliplomatiir Ctirlgtlenil pilmi S 274-7.''). tlrkundeng.niiml. d. schlegw.- 
boigt.-lauenb. UeselUcli. IV. 87— 8H. lldt. I Hvllfrldt, Danm. Itiges Krun S. 934 
(KTariuiin. V. 22U; iiuder Aarit I4Tii. 

*7032. Koui; CnniSTiERiNs Ojaldsbrev til Vaebner Keymer Scstcde til lliitten p:ia 
lOOU .Miirk, hvonif Halvdelen skal bctalcs at' i»isko|i Alliivetit af Liibcrk, llahdilcii af liain 
selv. — Kendesborvh, iiinc dinxdagc vor Lctare. (1'lattydsk.i 

Urkundensamml. d. schleBw.-bolgt.-lanenb. Gesellscb. IV. 4!i5. 

Ilecriiu, ('■escb. Husums .S. 202. Urkundensamiiil. d. scblesw. - holst. - lauenb. Ge- 
sellscb. IV. m) 41. 

Udl. i lat. Overs. I UrkuDdeosamml d. schlesw.-bolst- 4154. 
4455. 

*70;w. iteccau, Gescb. Husums S. 252. 
lauenb. Gcsellscb IV. 341. liong CiiRisTiERN stadfaestcr Frii ficse Sestedc og hendes Son Clawcs" 
Overdragelse af et hcndcs afdode Mand Lutke Sestede af Ilertug Adolf lilstaaet Horglcn i 
Hcndsbiirg tll llcnneke NValstorp og lians Hiistru ida, salig Siverdt Sestedes Dalter. — 
Ftensborch, i[isa dlc anminlialionis .Marie virg. (Platlydsk.l 

Urkundensamml. d. schlesw. - hnlst. - tauenb. Gesellsch. IV. 342—43. Zellschr f. 

Scbleswlg-Holstein-Laueub. Gesch. I. 92— 94. 

Udt. I Hvltfeldt, Danm. lilge.? Hlst. S. 940 (Kvarluilg. V. 234), her med urigtigi llatum: 
Snndagen efter Lactare 

Urkundcnsamml. d. schlesw.-holst. -lauenb. Ge- 1473 
22. Mtirtll 23. M:.rtii. 
23 .Martli. 

H. .Maitil. 

24. M.irtii. 

25. Martii. 4456. 
4457. Iieccau, Gescli. Husums S. 255— 5G. 
seilsch. IV. 374. •7034. 
Otlo Walstorp. 

4458. 29. Martil. 
1. Aprlllg. 

1. Aprilig. 

2. Aprilis. 
7. .\prili..i. Fortegnelse over Inventarict paa Fi.ENSBORr, Slot vcd dets Overdragelse til 
- Am dunredage vor Judica. (Plattydsk.) 

Sejdelln, Diplomatarium KicnsliorgeDse II. 910 — 11. 

Urkundensammi d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellscb. IV 343-44. 

*7035. Kong Curistier^s Gja;ldsbrev til liamburgerne paa 673 Mark 8 Skilling 
lybsk, som de havde udlagt for liongen til dercs faBlies Rustninger i Aaret 1471 mod Crev 
tierbard iif Oldcnburg. — Hamborch, ainc mitwckcn ncgcst vor Piilmesondagi'. (INatlydsk.) 

Knudscn, Uiplomatar. Chrislieriii primi S 275-70. Urkundeiisamml. d. schlcsw.-liolst.- 

lauenb. Gesellsch. IV. 216—17. 

'7036. Koug CiiRisTiERWs Gjaddsbrev til Staden Lubeck paa 673 Mark lybsk, som 7. Apriiis. 
licu liar iidgivet for hain i Aaret 1471, da Kongens iJroder Grev Gerhard sendlc Skibc 
nied Beviebnude mod Slesvig og Ilolsten. — Hamborch, die mercurli ante Palniaruin. 

(Latin elier Piatlydsk.) 
Udt. 1 Urkundensamml. d. schlegw.-holst.-Iauenb. Gesellsch. IV. 215—10. 

*7037. Ai.BERT Klitzirg underrettcr Kurfyrst Albrcrht af Brandenburg om sinc 7. Aprili». 
Forhandlingcr med Knngen af Danmark angaiiende et Forbund mellcm deniic, Rurfyrsten, 
iltTliig Johan af Saclisen og licrlugcrnc af Brunsvig og Mccklcnbiirg samt angaacnde 
GOU Drabanler, som Kongen har bedel Kurfyrslen hvcrvc til sig; cndvidcre anmoder 
Kongen Kurfyrsten om hos Polen at ndvirke et Forbiid mod Danzigs og Preussens Handel 364 KuNO CllRISTIKUX DKN FORSTE. liT.i. 

7. Aprilu (laa Sverijf, oj; luis Ucjscrcn lians ForliMiinR med Dilniarsknn og Forhiid mod Ilanse- 
Btsdernps Forl^indclse mml Svrrif;; tillige beder linn liam om Haad mrd llrnsyn til et 
farlint Forbnnd mflicm Lfilirck, Adelipc og Sto-der i Slcsvi^ og llolslcn saml llilmarsken. 
— Coln an der Sprew, ain miUocli nadi Judica. (Tydsk.) 

Rledel, Codcv dlploniatlcus llraiidenburgensis 3. Hauptth. II. 105 — 111. 
9 Aprllii. '70HH. ('.iiKisTiEHM rcpis lillcrn' rccofjnilionis .lolianni arcliicpisropo IVlafidcburKcnRi 

snpcr millc llorcnis rlicncnsilms Cicrliardo coniiti datis i>t rcgi iii tritiiis terniinis solvcndia 
data'. -- Seyrherge, die veneris ante Pnlmarum. 

Udt. i llrknndcnsaniml. <1. sclilciw.-hoisl.-Iiiuenli. Gesellscli. IV. 49r>. 

10 Aprili» '7039. Mark{.'rcv Joihn at nrandenbiirn mcddcler Kiirlyrst Albrcclit af Branden- 

bnrg bl. a., al lian liar opbrudt ct Hrev fra Kongen og Dronningen af Danmark lil Kur- 

fyr.stcn, smii lian iiu scndcr. — Coln on ilcr Sprcw, am sotinauciul vor rnlniariim. (Plattydsk.) 

(jerciicn. Codex llranileiiburMensis Vili. .''iltj- 21. Rlcdel, Codex dlplomalicua Itranden- 

burgensis 2. Hauplth V. 201—207. 

14. Aprili». "7040. Konp Chri.stierns (Ija^ldsbrcv lil lleyne Holtze, Borgcr i Lflbeck, paa 

10,733 Mark lybsk at bclnlc til fiirslkomnicndc S. Jacolis Dag. — GoUorppe, die mercurii 

pnst P.almarum. (IMattydsk. 

lirkuiidensammi. d. scblesw.-holst.-laiicnb. tiesellsch. IV. 4'.il>. 

24. Aprllls. '7041. Kiirryrsl Ai.BREfHT af Hrandcnburg lover Albcrl Klitzing Svnr paa bans Foro- 

stilling iiiii l''orliaiidlingcriie iiicd Kongen af Daninark. — Auyspurg, sambstag saod 
Jorgcntag. (Tydsk.l 

Itledel, Codei dlplomaticus lirandeDburgengis 3. Haupttb. II. 128. (S. Jergensdag faldt 

1473 paa cn Fredag). 

2:">. Apriiis. "7042. Kong Chkistiern og lians Sim IIa^s panlScTltc ISeiistndt, llciligenlinfcn og 

(Irolcbrodt lil Stadcn Liibeck lor 40o0 ISIark lylisk. — Oclava 1'asscbe. iPlatlyd.sk.) 

Urkundensamml. d. «cbleaw.-bolet.-lauenb. Gesellscb. IV. 217—21. 

2»x Aprllis 44f)9 lirudsl. i Oaniscbe Blbl. VIII. 191—92. 

26 Aprili». "7043 Konp Chkistikrpis Gjttldsbrev til llcrtiig Jolian af Sachsen pnn 1080 Mark 

at bctale til forslkoinmendc Morlens Dng. — Go/torppe, nme iiinndnge nn (.^iiinsimodogenill. 

(Plnltydsk.; 
Udt. I lJrkunden>nmml. d. s^chlef^w.-bolst.-Iauenb. Gesellsrh. lY. 477. 

26. Aprilis *7044. Kong Christier^s (Ijnldsbrev til llans von Alcvelde paa hans i Sverij 

faldnc Hrodcr Diderick von Aleveldes Vegne for en Sum paa 100 Mark lybsk al bclnle 
Helliptrekongcrsdagsiigcn. — Gollorppc, 2 fcrin post IMarci. (Plattydskj 

Udt I IJrkuiidensnmml. d. scblesw.-hnlst.-laiieiib. (iesellsch. IV. 4%. 

27. Aprllis. 4460. Udt I Urkundensainmi d schlesw.-holst.-Iauenb. Gesellsch. IV. 374—75. 

28. Aprilis '704.5. Petri llENRin Caliiinricnsis nd conventum monnstcrii Lincopensis lilter 

in i|uibus Marinum npostolirn' sedis nuntiuin nd jiartes Dncie missum commemorat. 
Ex urbe fliomaj, die X.WIII mensis Aprilis. 

(Trnil), .Skrifter och handlingar til uplysn. I Swenska Kvrko och Rerormations hl 

V 302— .*r!l. 

29. Aprllia. '704G. Kong (^hristierpis Gjirldsbrev paa sin Broder Grev Gerhard af Oldenbui 

Vegne til llinrik dc Uhivcr [laa 4000 rliinskc ('lylden og l.W Mark lybsk nt betale i 
Terminer. — (iollorpjie, aiiie donrcdage na (junsimodogeniti. (Plattydsl 

Udt. I Urkuodensamml. d. ichlcsw.-bolBt.-laiienb. Gcsellsch. IV. 4<i7 KONO CURISTIERN DEN FORSTE. * 865 

1473. 
•7047. Kong CiiRisTiERits Kvilterinp; til Flenninck Pogghewiscli paa 334 Mark *) Aprlll». 
lybsk. — Gollorppe, in vigilia Philippi el Jacobi aposlolorum. (Plaltydsk.) 

Udt. I Llrkuridensamnii d. «chlesw.-hulst.-laueDb. Gesellscb. IV. 523. 

'7048. Kong Christiehr opfordrer Raadet i Wismar til al formaa M. Johan AprUj. 
Langpjoliann til at gaa ind paa ct Forlig med Johan Wartberg, den nuvxrende Besidder 
af (lct om.slridte Uatzeburger Provsti. — (April.) 

Tydsk Udl I Jahrbucher d. Verelns f. mekieoburg. Geschlchte XXXVI. 91. 

4461. Koudsen, DI|ilomatar. ChrisUerni prlml S. 276— 78. Dansk UdL I Hvilfeldt, Danm. Klges 1. MaJI. 
Kren. S. 9().'> (Kvartudg. V. 140— 51). 

4462. Beccau, Gesch. Ilusums S 253. Udt I Urkundensamml. d. sehlesw. - bolsl. - laueob. 5. MaJI. 
GeselUcb. IV. 344. 

*7049. Kong Christier>' kjnber Boldingkstede af Vaebner Clawes van Alevelde 8. Maji. 
Golzikesson og giver ham Forskrivning for Kjebesummen. — Gollorppe, die sabbati anle 
Jubilale. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichie d. olTentlichen u. I>rlvat-Rechts d. Herzogtbums Schlesnrlg III. 107—108. 

UrkundeDsamm! d. schlesw -bolst.-lauenb. Gesellscb. IV. 536—37. 

*7050. Kong Christierns Brev om, at Clawes Rantzouw har overlaget det til 8. Maji. 
Clawes Uallouw udstedte Gjaeldsbrev paa 10,000 Mark lybsk og igjen lovet at overdrage 
det til Biskop Albrecht af Lubeck. — Gollorppe, dle sabati ante Jubiiate. (Plaltydsk.) 

Udt. I Urkundensamml. d. scblesw.-holst.-laueDb Gesellsch IV. 497. 

*705l. Kong Christierns Gjaeldsbrev lil Fru Anne Reventlouw paa 400 Mark lybsk 8. Maji. 
i Anledning af den hendes afdede Sen Ilinrik Reventlouw tilfejede Skade. — (lotlorppe, 
sabato proxiiiio post Johannis ante portam latinam. (Plattydsk ) 

Udt. l Urkundensamml. d. schlesw.-hol8t.-lauenb. Gesellsch. IV. 497. 

4466. U>lt > Urkuodeiisamml. d. schlesw.-holst.-laueob. Gesellscb. IV. 375. 

4467. Ueccau. Gesch. Husums S. 260. Udt. i UrkundeDiamml. d. schiesw.-bolst. -lauenb. 
Gesellscb. IV. 413—14. 

4468- Beccau, Geseb. Husums S. 253. Udt. i UrkDndensamml. d. schlesw. - bolst. - laueiib. 
Gesellsch. IV. 345. 

4469. Urkundensamml. d. schlesw.-bolst.-lauenb. Gesellscb. IV. 221. 

*7052. Kong Christiehns Gjieldsbrev lil Luder Rumor paa 4080 Mark lybsk, 13. Maji. 
hvoraf Henning Poggewisch og Otlo Walstorp skulle belale de 2080 Mark. — Ftensborch, 
die jovis post Jubilate. (Plattydsk.) 

Udt. i Urkundensamml. d. scblesw.-bolst.-iauenb. Gesellsch. IV. 498. 

4470. Beccau, Gesch. Husums S. 253. Udl. i Urkuiidensamnil. d. sclilesw. -holst.-Iauenb. 19. MaJI. 
Geaellsch. IV. 340. 

*7053. Kong Chhistierw forlener C.htwcs van Aleveldo Johanssen, hans Hustru 19. Majl. 
og deres Arvinger med el Borgelen i Haderslev. — Itipen, (die mercurii post Cantate). 

(Plattydsk.l 
Jabrbucher. f. d. Landeek. d. Herzogtb. Schieswig. HDlsteio o. Latieob. X. 156—57. 
Urkundeuaamnil. d. sdilesw.-bolst.-laueob. Geselisch. iV. 346. 

"7054. Kong Christierns Gjaeldsbrev til Olte Alevelde paa 1115 Mark. — (Ripis, 19. Maji. 
die mercurii post Cantate). (Platlydsk ) 

Udt. l Urkundensamrai. d. EChlctw.-koist.-laueob. Geselitcb. IV. 222. 

Regest. Dao. II. Ser I. lUi» 9. 


Majl. 


10. 


Maji. 


10. 


Haji. 


10. 


MaJi. a^G ' Ko.NG Chxustieic; den Forste. 1473. 

19. M«ji. '7055. Kong CiiKiSTieRns Gjaildsbn^v til Olle Alevelde paa 240(t Mark lylisk al 

hclnle i to Tcrminer. — (/tipis, dio nicrciirii post Cantate). (['lattydsk.) 

Udt. I Urkundeniamml. d. aclilesw.-tiolil.-lauenb. Gesellscli. IV. 222. 

19 M«JI. *7056. Kong Ciiristier«s (ijicld.sbrcv til Olle Scstcdc paa 2400 Mark lybsk at be- 

tale i to Terniiner. — llipis, dic mcrciirii posl Cantatc. (Plattydsk.) 

Udt. I Urkundenaamral. d. sclilegw.-tiolat.-laaenb. Gesellscb. IV. 222. 

21 Majl. *7057. Kong Ciikistiehn tildi)miner Iwer Tostissen al Aspebowit Mark. — Tlien 

fridapb nest clTter tbcn sondagb, soiii sywngcs Canlate. 
Saml t. jydak lilst. og Topogr. VI. 30—31. 

'^ Mall 4471. Deccau, Geach. HuBums S. 2.54. Udt. I Urkundensnmml. d. acbleaw. - liolst. - lauenb. 

GeselUcli. IV. 375. 

22. MaJI. *7058. ViBORfi LANDSTHiNfiS DoM, bvorvcd Movrids Nielsens Lavhaevd paa llris 

kjcndes al slaa vcd Magt, medens llcnrik Fris' paa samme Gaard dommes magteslBS. — 
(Dcn 22. Maj.) 

UdU og Brudst. 1 Danske Magazln 3. Rxkke III. 262. 

28. iiaji. *7059. Kong Christiern overlader sin Uormester llr. Erick Otlsson al den Lande- 

hjiElp, ban bar oppebaarct af sine cgnc Bondcr, soni er to Mark af bver Dre Mand. — 
Ex ciuilale Ripensi, dominica prox. ante dies Rogacionum. 

Urudstykk. i Barncr, Fam. Rosenkrantz's lllst. I, Diplom. S. 134. 

26 Mnji. 4472. Knudsen, Diplomatar. Cliristierni primi S. 278—79. Udt. i Qvcllensamml. d. sclilcsw.- 

boist -lauenb. GeBclIsch. II, 1. S. 22. 

7. Jnnli. *7060. Kong Christiern forhejer Panlesummen i lladcrslev Slot og Stad, som ere 

pantsatte til Henneke Stake med 4000 Mark lybsk. — Nuborch, feria secunda Pcntccost. 

(Plattydsk.) 
Stemann, Geschichte d. olTentllchen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleawig III. 109. 
Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-laucnb. Geselhch. IV. t^23. Tydak Udt. i Qvellensamml. 
d. schlcsw.-holst.-lauenb. GcscIIsch. U, 1. S. 18—19. 

7. Junii. *706l. Kong Christier» overladcr Iwer Scbbesen, Borger i Haderslev, to Jord- 

ejcndommc i lladcrslcv Lcn kvit og frit, den enc i Kopdorp i Tustorp Ilcrred, dcn andcn 
i Arigesledc i Iladcrslev Ilcrrcd. — ISuborch, 2 feria Pcntccostis. (Plaltydsk.) 

Udt. I Urkuiidensamml. d. schlesw.-Iiolst.-Iaucnb. Gesellach. IV. 375—76. 

7 junii. *7062. Kong CuRisTiERn stadfaBSlcr Kong Kriks Privilegier for Borgerne i Kjeerlc- 

mindc, hvorvcd der gives dem samme Rctligbeder som Borgerne i Odcnse og SvcnboPi 
og tilligc Toldfrihed i Kjohslffdcrnc i Dnnmark, undtagcn om Uosten i Skaane undci 
Fiskeriet. — In caitro Piyborgh, feria sccunda Pentbecostcs. 
Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selskab I. 146 — 47. 

13. Jnnll. *7063. Steji Stire, Sverigs Forslandcr, kiind;,'jor, at ban og Svcrigs Raad hav^ 

beskikkct Biskop Ilans i Sknra, Ilr. Eric Kricsson og llr. Ywar Axclson lil Bcfuldmaigtigcd 

vcd det berammede RcttcrgangsmBde mellem Sverigs Raad og Danmarks og Norges Raa< 

til at afgjere Stridighederne mellem Rigerne. — In opido Holmcnsi, dominica Trinitati? 

(Svensk 
Knudaen, DiplomnUr. Ghrlstlcrni prlml S. 280. KOXG CHKISTIEBN DEN FoBSTE. 867 

1473. 
*7064. Stek Stire, Svrrifes Forslander, kunrJfynr, at han og Sverigs Raad have 13- Juull. 
beskikkct Itii^perne ilenric og (jiidnxind af Linkoping og Wexie, Hr. Nieis Sture og 9 andre 
Ka.nlcr til tlel bcramiiieili' Mndc imil l^; af Daiiniarks og Norgcs Ilaad for •medli relgang 
al atskilia eller i niinnc fonlraglia» oni allc 'rvistighcdcr mellem Kigerne. — In opido 
Holmensi, doininica Trinitatis. 

Knudson, Diplomalar. Chrlstlerni prlml S. 280—81. 
*7065. yl:;rkebi.skop Adolk af Mainz sendcr (Kurfjrsten af Drandenburg) kejserlige 13. iunll. 
Brcve om Kongcn af Danmarks Foriening roed Ditmarsken samt Breve til Indbyggerne i 
Sverig og til llan.sesta-dcrne og paala;gger ham ikkc at udlevere Koiigen dem , navnlig 
ikke del forste, ftirend der er bclalt 4uO Gyldcn til det kejserligc Kancclli; tillige bedcr 
han ham formaa Kongen til at skjaiike sig en Gave af Oeste og Peisvaerk. — Avgspurg, 
uf den sontag Trinitatis. (Tydsk.) 

Hicriel, Codex dlploinaticus BraDdcDburgeusis 3. Ilaupttb. II. 131—32. 

'7066. Tliingsvidiie, a?sket af Flr. Berlell, Prior i Dueholm Kloster, om Klostrets 22. JudH. 

Lavhievd paa Holstrops og Vetlelss Markeskjel og andre Friheder, som Rolstropp og 

Klo.slrel liavc i Vettels Mark. — NOrherrilz lingh, then tiisdagb nest fore sancti Johannis 

baptiste dagh. 

Duetiolms Diplomatarium, udg. af Melsen S. 111—12. 

*70G7. (Kurfyst ALBREriiT af IJraiidenburg) lover (ii]rkebiskoppen af Mainz) at 27. Junll. 

udfore hans Onsker mcd Ucnsyn lil Kongcn af Daninark. — A., am sontag nach Johannis 

baptiste. (Tydsk.) 

Kiedel, Codex diplomaticus lirandenburgensis 3. Ilaupttb. II. 132 — 33. 

*7068. Kong Christiern stadfaeslcr Uertug Adolf af Slesvigs Brev til Uerman 28. JnnlL 
Werckmester af 3. Januar 1458 (Nr. *6094). — Kopcnhaven, ame avende Petri uude 
Pauli der hilgen apostell. (Plaltydsk.) 

lidt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Geeellsch. IV. 376. 
"7069. Sognevidne, kraevet af Tonias Nielsson, at en Have og en Tofl i 40 Aar 29. Junli. 
liaM: ligget til vor Frue Alter i Staunse uffisket og ukaeret. — Staunse kircke gaard, sanc- 
loruin Petri et Pauli dag. 

Ny kirkehlst. Samllnger IV. 439—40. 
'7070. Fhakciscis, dux Britaniae, ambassiatoribus et nunliis Cliristierni regis Dania; 30. Jnnii. 
salvum conducliiin per tcrras suas concedit. — In ciiiitnle ISannelen.si, die vllima mcnsis Junii. 
Kiiudsen, Diplomatur. Chrlsticrnl prlmi S. 281—82. 
"7071. Kong Christiern opfordrer Staden Luneburg til at betale Kapillet i Ilam- 7. Julll. 
burg cu dct skyldig Kenle. — Copetthnren, mittwoch nach visilat. .Marie. (Plattydsk.) 

Urudst. ug tyd.^k Udl. i Qvcllensamiiilung d. schlesw.-holst -lauiDb. Gesellr^chaft II. 1. S. 19. 

*7072. Kong Christierk fritager Hans Bollze for Regnskab lor de forskjellige 20. Juia. 

•Sagcr, lian liar givet lians afdede Fader Heyne Boltze. — Kopenhaven, dic marlis ante 

Magdalcne. (Plattydsk.) 
Urkundensamml. d. schlcsw.-holst.-lauenb. Gesellscb. IV. 377. 

*707.3. JoHAs Andersdatter af Asdahl, Hr. Nicls Eriksens Eflerleverske , giver lil 25 Julli. 
Dueholin Kloslcr i Mnrs en (laard i Seielstrup Sogn i Sinidstrup By og en Gaard i Sund- 
berg By, hvorfor hendes Me Karin Madsdattcr for sin Levetid skal have visse Levneds- 
midler og Ordcnskleeder af Klostret. — S. Ibs apostels dag. 
Duebolms DlpUimatarlum, udg. af Melsen S. 125. 

109* S68 KoNo Christiern den Forste. 1473. 
& Ao|tu<il. 7. AngutU. 17 AugosU 
17. Auguitl. 22. AnguaU 29 AuguiU. 7. SepU)r. 11 Septbr. 29. Sfptbr. '7074. Vekwr U*r»ssn!« Suollb, llcrredsfoged, A»el Valkeiidkop, llHvedsmand i);i;i 
Tranokjar, og flere Prcster o^ Ktjndor vidne, at de have forligt Tomas Nielsson i Statinsi- 
pan vor Fnies \ pf;np o^' ll;ing Jiiell paa Toinis ririnis Vi-nne, sn;i at deres TnrUti oin 
Ik-lten til eu llave skai hvile, til Tomis (jrim komraer lijeiii fra l dlandel. — Aorre herrilz 
Ung, torsdag post vincula Petri. 

Udl. 1 Ny kirkehist. Samllnger IV. 4.39. 

*707n. Notarial-lnstrument, at Kung (>hristierns Befuldmsgtigede Biskop Maghens 
af Odeuse, Hr. Erick Ottesson, Hofmesler, og Ilr. Johan Oxx bHde sig i Rette paa Kongens 
Vegne nu-d Hr. Aghe og Ilr. Iwcr Axelssnoner for de forsnnilede 24 lH)iimKTf af Daniiiarks, 
Sverigs og Norges Haad. — V/)y;a radhtvsit i Catmarna, tlien le(Tuerdapli nesl forc sancti 
Laurencii niartiris dagh. 

Knudseo, Ulplomatar. Chrlslicrnl primi S. 282—84. Under Urevet er Datum anglvei : 
/n conxistorio Calmarensi, die sabbati septima viceslma Augustl, hvilket Ikke kaa 
vu-rc rigtlgt, da 27. August var en Fredag; Udg. formoder at der for •viceslma» skal 
iKses •vlilellcet.' 
447S. Kniidseo, Olplomatar. Christlrrni prlmi S. 284—86. Idt. I Hvitfildt, Danm. Rli;es Kren. 
S. 938—39 (Kvarludg. V. 231—32). 

*707G. De Danske Behldm.egtigede paa Modet i Kalmar tilsige Ilr. Aage Axelsen 
(Thotl Varberg Slot og f.en tillige med alle de Pant, han tidligere havde. — Ca/tnar, Tis- 
dagcn efter vor Prue visilalionis (assumptionis?! Dag 1472. 

Udt. 1 Hvltfeldt, Danm Hlges Kron. .S. 935 (KvartudK. V. 22.5-26). Aarsiallel er utvM- 
somt galt. se SlvfTe, Itidrag Ull Skandinaviens historla IV. Indl. .S. XXXI, Anm. 4, 
som henferer det tll 1473. Datum ber i saa Tilfaelile rettes til Tlrsdagen efter vor Frue 
assumptiotiis Dac, smlgn. Udstedernes Navoe nied Diplomatar. ('.hristlerni priml S. 284—85. 

*7077. Det Svenskb Rigsraad underretler Raadet i Danzig om de med Koog 
Chrisliern i Kalmar rnrle rinleiliandlingiT, som atler skulle gjenoptages naeste Midsommer, 
hvorfor Kjnhniandi-Uf ikke behHve at frygte for Overgreb fra de Danskes Side for Sverigs 
Skyld. — Catinar, des achtenden dages na vnser leven Vruwen assuinpcionis. (Plaltydsk.) 

Styfre, Bidrag tlll Skandinavlens hlstorla IV. 2;t— 30. 
*7o78. H.AVE P.AVSSEit, forhen Horgeinester i Flensborg, udsteder Orfejdebrev Ul 
Kong Christiern i Anledning af, at denne paa Dronning Dorotheas, Bisperne Albert af 
Ltiberk og Nicolaus af Slesvips samt fleres Forbon har benaadet ham for bans I)elt;igelse 
i Clawes Bixslorps mod Kongen Ijendtlige Foretagender. — Flensboryh, amme daga 
decollacionis sunle Johans baptisten. (Platlydskj 

Eranlen lum deutschen Reiht. Forl.^^etiung, hrrausg. vun R. Falck, 3 Lle(. S. 115—1^ 

Sejdelln, Diplomatarium Flcnsborgense I 736—38. 

"7079. IwAR og (ERik) AxELssoN udstede Erklaering om, al de ville undcrstett| 

Ernst Wollbusen von Ilerse, soin paa ('iriind af sin Broders Drab h;ir begyndt Fejde imc 

Ordinsiiif.stiTen i Livland, Bernt vnn der Borch. — Amme avende nalivitatis b. iNIarie virg 

Tydsk Udt. I Verhandlungen d. gelehrlen estnischen Gesellschaft lu Dorpat VIll, 1. S. 

*7(i8i). Frvtz Parus i Kongens Lyngby, V.-ebner, skjnder lil Claus Bruse, Borge 

i Kjebenhavn, en Bod paa Dragor. — Lopi-rdagen nest eCTther wor Fru dag naliuilatis. 

O. Nlelsen, KJebenhavns Diplomatarium I. 207 -208. 

'7081. /trkebiskop JoiiAnngs af Lund stadfiester og udvider Lunde Kirkes Pri| 

vilegier. — S. Michels Dag. 

Udt. I Hvitfeldt, Blspe KrHnike S. 86—87. KoNG Chiustiern uen Fokste. 869 1473. 
•7082. KonK CnRisTiEHn sktpnker Hans ltoll7.e, Sen af Heync BolUe i Lfibeck, .30 3. Octobr. 
Mark lybsk narlig af Tolden i Oldeslo. — Kopenhaven, dominica die prox. post. .Micharlis. 

lIMattydsk.) 
Urkundcnsamml. d. 8chle8w.-boliil.-laarnb. GeselUch. IV. 414. 4479. Kiirkorlet Overstettelse I Rerdam, Kjebcnhavns Kirker og Klostere S. 51—52. 5. Octobr. '7083. UiG* ineddeler Danzi;;, al Iwar og Erich Axelsson efler al have undsagl 8. Oetobr 
Livland ere landrde ined 300 .Mand vcd Alt-rernau, bra;iide Kirker, ndelipgge Landet og 
alliTPde have laget lliTe Skibe. — (nir/a), amme avende Dyoni.sii. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Verhandlungeii d. fielehrteii rstnischen Gesellschari zu Dorpat VIII, 1. .S. .'i — 6. 

4480. Brudst. i H. N. A Jeosen, Srlileswlg-holstelo. Kirchengeschichte II. 188. '21. Octobr. 

'7084. HoRN.s Hehreds THiitGSvinnE, tpsket af Jep Jensson, Foged paa Abrainslrnp, 21. Octnbr. 
at der ikke i 70 Aar og mere var fort Ka-re [laa Orffbergh i Kroxstrups Sogn i Horns 
llerred, fnrend Jep Jenssen paa Uavnsborg fremkom med Fordring derpaa. — Na^ste 
Tingdag efler •then tliorsdagli nestli elTlher s. Dyonisii dagh- (o: 14 Octbr.). 
Annalcr ror nord. Oidkjnd. ia55 S. 35—36. 

*708.5. MiCHEL Matzs0N, Prsest og Kannik i Vor Frue Kirke i Kj«»benhavn, skjsnker 31. Oetobr. 
til S. Peders Kirke sammesteds en Gaard i Uaadhusstra?de lilligemed en Bryggerkjedel 
mod, ut der afholdes aarlig SjcTlemesse for ham og hans Foraeldre. — Hafnis, vigilia 
omnium Sanctorum. 

0. ISIelseo, Kjebeohavng Diplomutarium 11 129—31. 

*7086. Kong Ciiristiern giver Geirmundh Olafsson, som har dnebt Grimar Ormsson, 2. Novbr. 
Fred til Midfasle. — Oslo, saaledaghen nest efter alle helghona dag vm hauten a \\llll 
are rikis vars Noriges. (Norsk.) 

Diplomatar Norveg. II 662. 

*7087. Skrivelse (fra en unavnt) til Hr. Aage Axelsson (Thot) paa Varberg, hvori 4. Novbr. 
han takker for Sendelsen af flere Ting og scnder andre Varer. — To dem Sumle, op den 
donerdach na aller Selen dach. (Plattydsk.) 

lliillands Fornmiiincs-Forenlngs .^rsslvrirt 1872 S. 218—20. Udt. paa Svensk i P. v. 

Moller, Bidrag till Hallands Historiu I. 151 -.')3. 

"7088. Pedkr Jensek, Bymand i Uoskilde, lejer sin Svoger Jens Kruse den Gaard, 12. Novbr. 
han har opbygget paa en S. Trinitatis Alters Grund ved Torvcgaden i samme By. — (Den 
12. November.) 

Udt. I Danske Magazia 3. Kskke III. 216. 

*7089. MARiiti DE Fregend, nunlii apostolici ad execulionem plenissimae remis- 20. Decbr. 
sionis peccatorum pro dcfensione lidei chrisliana". contra Tiircos per papam Sixliiin IMum 
concessa; per regna Dania", Sveria;, Norwagiae, Ducalumque Slesvicensem etc. depulali, 
litterjE indulgeiiliarum pro Matlhic Bojes in Meldorp. — (iuslrow, die XX inensis Decembr. 
Westphalen, Monumenta III. 1766—67. 

*7090. Kong Christiern bekra;fler de Staden Aabenraa tidligere tilslaaede Pri- 21. Dccbr. 
vilegier. — An uniiscmi> stolr Sunchrlxirg, ame dage sancli Thome apostoli. (Platlydsk.) 

Urkundeosamiiil. d. schlesn.-holst.-lauenb. Gescllsch. IV. 8ii— 'JO. 870 KoNo Chuistikrn den Forste. 1473. 
:JI D«cbr ■i» Decbr. 

V8 Decbr. 

30. Deebr 

30. Decbr. 

31 l>rcbr. 

31. Declir 

31 Decbr 

31 Deibr 

31 Dccbr 

31. Derbr '7U!M . KiinK CiiRisTiBHri forhnjor l*.inU>8iiiiiiiii'ii i ili'l til VirlmiT lliiirirk Itanly.oiiw 

Sclinckensuiii', kungpns Kaail ug Aintnianil i Aabenraa, puntsatti- Slut ug Slad Aalii'iira;i 

iiiod t>4l> Mark lylisk. Siiii(/rrlmrt/k, ilic Tlioiiir ai^o.-stoli. (Plallydsk.) 

.Slrniann, Urscliithlc d. uircntllchi ii u Privat Rcchls d. HcrzugthuDK .Schlowig III. 110. 

Urkundeusaiiinil d. «rhlcsw.-liulsl -laucnb. Oesellsch. IV. 223— '24. 

*7092( = 4534). itiiiuin roiir» iil: Hii' ptwroniiii iii iiatalilins Hoiiiini anno I.WIIII. 
(idt. I UrkiindrnsoDiinl. d. schlesw.-hulsl. lauenb Crsrllsch. IV 'J'2'l '2.''<. 

*70i)3| = 4535) Urkuiidensninnil d. tihlrsw.-hulst.-luuenl). Gesellsrh. IV. 347. Ilrcvct tllhiirer sikkert 
Aarrt 1473 

'7094. Kon;,' CimisTiERji stadfirstfr Aabenraa Skraa. — Collorp, (Torsda^rn i 

JnliMi). (IMattydsk.) 

Orudslvkk. og Udt. iThorsen, De mcd jydske Lov lirsliEgtedr Stadsretter, iodl. S. 5G, ber 
urigtig henrurt tll 1474. 

'709.5. Kong Christiern lirkra'ftrr Stadcn Aabrnraas Skraa af 1. Maj 1335 (Nr. 
2)30). — An unsevie slotc (iollorppr, anii; donrcdat;!' in ili-n Winaclilen 1474. (Platlydsk.) 
Urkundensaminl. d. sciilrsw.-holst.-laurub. Grscllscli. IV. 00 08. 

4482. Udt. I Urkunileiisamml d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsrh. IV. 348. 

*7096(=4.53G). Urkundcnsamml. d. schiesw.-holst.-Iauenb. Gesellsch. IV. 452—53. 
sikkrrt Aaret 1473. tirevet tiiherer '7097 ( = 4,537). Datum rettes til: In vi|L'ilia circnmrisionis Doniini anno L.WIIII. 
Udl i Urkundeiisamml. d schlesw.-holsl -lauriib. Ge.^ellsch. IV -2i> 

*7098. Konf,' Christierk sladl'a'ster Staller Lanrens Levcs Salg af Uedcleir An- 
derssens forlirnillc Kjcndomme i Eiloms Herrod til Elcr Boyngk og Ilaye Lening. — 
(dotlorppe, ani hilfxcn nygcii Jars avende, anno LWIIll). (Platlydsk.) 

Udt i rrkiiiidcDsamml. d. srhlesw.-holst.-laiuiili. Gesellsch. IV. 453. 

'7099. Kong Christiern stadfiEslcr (Slaller) Laurens (Lcves) Salg af Ocke Wilten- 
sons Arvegods I Slrand lil Swen Poonssens |{nrn o;; lil I'"cilder Levenssen. — (Gollorppe, 
am liilf.'rn inucn Jars avende, anno LX.MIII). (Platlydsk.) 

Uilt. I Urkundensuinml. d. schlesw.-bolst.-lauenb. Grsellsch. IV. 453. 

•7100. Konp CiiRisTiERN sladlo'ster (St.iller) Laurens (Leve.s) Salg af DetlefT Tiges- 
sens Avcgods i Strand lil Bocke og Ludde Ketelssen. — (Gollorppe, am liilgen nynen Jars 
avende, .nnno LWIIII). (Plaltydsk.) 

t'dt. I Urkundrnsamml. d. schlesw.-holst -laurnb. Gcsellsch. IV. 454. 

*7101. JoOii P«THERS8Brt og liuns llustrti Karine skja-nke med deres Sflnners 
Sainlykke cn Hod paa l)ra).'iir til S. Anlonii Altcr i S. Mcolai Kirke i Kjobeuli.ivn mod 
Lnfle um cn (iudsljencste. , 

Itiirdam, KJebenhavns Klrkrr <ig Klottrre, TiiiiEg .S. (i6-68. I 

"7102. RiBE BvTHiNGSViD^E, al Johannc Diricks, Dirik Joh.inscns Efterleverske, og 
hendcs to Dntrc liavc o[)lailct til Tliomas Boscii, Prior i Pradikebrodre Kloster i Ribe, to 
Stykker Jord p.ia S. Jolians llolm. 

Brudst. i Ihorup, Krterretn. anu. ilyen Ribe II, iiil S. 0. KoNG Christiern DEN FeRSTE. 871 

1473. 
*7103. ThiriKsvidne, al Rol.strop Fa- have havl IJdganp ofr hrifl i Vellols Mark i 
40 Aar og nicri', o^ at dur aldrifj er karct derpaa riir nu litr faa Aar siden af Borgcmcster 
Jcss Nielsscn i Nykjnbing. — Norhcrrilz lini/h. 

Brudst. i Uudiolins Ulploiiiatarium, udg. af Nielsen S. 112. 

'7104. Thingsvidne, at llolstrups Fse have li.ivl l ily.iii;,' i Veltels Mark ulaslet og 
ukaTct i 50 Aar, til nu for faa Aar siden Borgemesler Jes Nielssen i Nyhjobing gav Ksere 
ilrrpaa. — Siiiidcrherritz linijh. 

Urudst. i Duebolms Iliploniat.irium, iidg. af Melsen .S. 112—13. 

*710.'). Sognevidne, at lloilslorpps Fjb have havt Ldgang og Drifl i Vetlels Mark 

i 50 Aar ulastet og uka-ret til nu for faa Aar siden, da Rnrgemester Jes Nielssen i Ny- 

kjnbing gav Kare derpaa, og at en llolm ved Roelstorpp altid har vaeret dyrkel og saaet 

til denne Ry. 

Brudst. i Ducholma Diplomutarium, udg af Melsen S. 113. 

C. 1473. 

*7106. Fortegnelse over Inventarium paa Flensborc Slot. — Lden Aar. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Dipomatarium Flensborgense II. 011. 

1473 vel post. 

*7107. Kong Christierjis Stadfaestelse paa 4 Thingsviduer om Dueholm Klosters 
Lavhaevd paa Rolstorp og Vettels Markskjel og auden Frihed, som Rolstorp og Klostret 
liave i Vettels Mark. — l den Aar. 

Duebolms Dlplomatarium, udg. af Melsen S. 113 — 14. 

7108. Kong Christier.n og Hartich Schinkel bede Clawes og Benedictus van Ale- 1 Januar. 
velde samt syv andre Adeisma>nd om at gaa i Rorgen for dem lil Hartich Wonsnet og hans 
Bradre for 5.o0 Mark lybsk llovedstol og 40 Mark Rcnte. — GoUorppe, die circumcisionis 
Doniini. (Plattydsk.) 

Udt. i UrkuDdeDiamml. d. schlesw.-bolst.-laueob. Gesellsch. IV. 510—11. 

*7109. Kong Christierivs Gjaddsbrev til Clawes van der Wisch paa 1140 Mark 4 Januir. 

at bel*le i den fnrstkommende .Morlensdagsuge. — Seijebcrge, die martis ante epiphanie 

Domini. (Plattydsk.) 

Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-bolst.-lauenb. Gesellscb. IV. 498. 

"7110. Kong Christiek.n forhojer Pautcsummen i det til Clawes van der Wisch d. ■!■ Januar. 
1. Octobr. 1470 (Nr. *68,58) pantsatte Gods mcd 4U00 Mark lybsk. — Lppe slote Segeberge, 
die martis ante epiphanie Domini. (Plattydsk.) 

Udt. i UrkuDdciisamml. d. schlesw -bolst.-lauenb. Gesellsch. IV. 22.'>. 

•7111. Kong Christierks Gja;ldsbrev til Detleff Witlorp paa lOOO Mark lybsk at •'"'• Januar. 
betale i den forstkommende Mortensdagsuge. — Segeberge, ame avende epiphanie Domini. 

(Plattydsk.) 
Udt. I Urkondensamml. d. schlesw.-bolst.-laucDb. GescUsch. IV. 477. 872 KoNo Christiern den Forste. 1474. 
!i. Jtnuar. '71 12. Kong CnRisTiKRR nnmodcr llr. Ilinrick IMnrmcster, Borftpmesler i llambiirp, 

om at gaa i Uorfjen for sip lii l»ttii'IT VVillorp, Koged i Ncumun8ter, for 1000 Marli lybsk. 

— Sfgeberge, in vigilia epiplianif l>omini. (Plaltydsk.) 

Udt. I llrkuiidfii(;iininl. d. schlesw.-hoist.-lioeob. GesellRch. IV. 511. 
G Jinuir *7113. Bbkst voh der Bohch, Ordensmeslcr i Livland, bedcr Daozig om lljirlp 

imod Ernst Wollliuscn, soiii undcrslnltct af Iwar Axelsson liar paafnrl liam og Ordcnen 
|.-,.j,le. — i ff vnnxres ortiens /luusz HWir/cn, am lap triuin llcgum. (Platlydsk.) 

Tydsk Udl. i Vorh.iiidlungcn d. gelehrten estnisrhen Gesullschaft zu Uorpat VIII, 1. S. 6. 
6 Jinotr 4483. ^^^ ' Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsrh. IV. 348. 

6 Januar. '7114. Kong CuRiSTiEHn stiller Kavtionister for den Sum, han skyldcr Ilinrick 

Breyde. — Segeberge, ame dage Epiphanic. (Platlydsk.) 

lldl. i lJrkundens.imnil. d. schlesw.-holst.-lnuenb. Cesellsch. IV. 512. 

^ januar. *7115. Kong CuRiSTiKRns Brev til Siverd Brocktorp, at han har ladel Detlev van 

Bockwolde og tre andre AdclsmaBnd gaa i Borgen for sig til ham for 5500 Mark. — (Sege- \ 
herge, die epiphanie Domini.) (Platlydsk 

Idt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holsl.-lauenb. Osellsch. IV. 512. 

6. Jaouar *711G. Kong Christierns Brev til Olte Seslede Bencdicttissone, at han har ladt i 

Otte van Alevclde og fem andrc Adelsmicnd gaa i Borgcn for sig til ham for 5500 Mark 

— Segeberge, (dic epiphanic Domini). (Plaltydsk.) 

Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellscb. IV. 512. 

6. Janoar '7117. Kong Christiekns Brev lil Ollc van Alevddc VVulwcssone, at lian liar ladri 

Bcnodicliis of,' Schatk van Alevclde Wulwessons saint tre andre Adelsma-nd gaa i Borgtn 

for sig lil hain for 5500 Mark. — Segcbcrge, die epiplianif Domiiii. (Plaltydsk.) 

Udt. i Urkiindensamml. d. schlesw.-bolst.-laueob. Gcsellsch. IV. 511. 

6. Januar. *7118. Kong Christierns Gja-ldsbrfv til Ciawes van Alevelde Cotzickessone paa 

3700 Mark for Godscl Boldingsled al bctalc i lo Tcrminer. — Die cpiphanie Domiiii 

(Plattydsk 
Udl. i Urkundi-nsamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. iiesellsch. IV. 22G. 

6. Januar. *7119. Koiig CHRisTiERit sladfapster Hcnning Poggewisrh Benedictesons Salg a 

Land.sbyen Worlze og Ilnlvdclcn af Landsbyen Clenow til Biskop Albrecht af Lubeck. — 
Segeberge. die cpiphanie Doinini. (Plattydsk. 

Udt. i Urkuiiriongamml. d. scblesw.-bolst.-laueob. Gesellsch. IV. ifA. 

6. Januar. *7120 Kong Christiern opfordrcr Raadcl i Kicl til al frigive en af Bertran 

Poggpvisclies Biindcr, llans Thycs, som de liolde fangen, maaske af llievn mod Poggevisch 
Og overgive ham til deniic iiullil Kongens Ankomsl. — Vppe rnseme slole Segeberye, an 
dage der hilgen Dricrkoninge. (Platlydsk 

Zeilnrbr. d. Veroins f. lubeckiscbe Gescbicbte n. Altertbumsk. II. 68 - G9. 

7. Januar. '^l^l ( = 4448). Airet er 1474. 

Mlchelsen, Nordrrluland S. 244. Koodseo , Diplomitar. Chrislierni prlmi S. 286—8' 
Udl i UrkuDdensaiiiml. d. srhle.-w.-bolst -lauenb. Gesellsch. IV. 318 — 40. 

7 jjnuar. '7122. NiELS Ogbssom, llnvedsmaiid paa Laholm, meddder Dronning Dorolbc 

l ndcrretuing om Forholdene i Svcrig, oro cn Slrid mellem lir. Slen og Ni«ls Sture, oi 
Alniiiens StemuinK o. s. v., samt ensker Lndssetning roed Krndt og Korn. — Laghohn, di 
Kanuti ducis ct martiris. 

SlylTe, BMrag UU .SkandloaTieas bistorla IV 31-33. KONU CUUISTI£KN DEN FoRSTE. 873 1474. 
*7123. IIaadet i Kiei. erklarcr sif; I en Sl«riveise til Kong nhristiern villip til at 7- Januar. 
overdrage Hertram Poggeviscii lians langne Uonde, naar Poggevisch vil komme til Kiel. — 
Atn vrigdage na Kpipiianic. (Plattydsk.) 

Zeitschr. il. Vereins f. luljerklselie Gesctiichte q. Alterttiumsk. II. 119. 

*7124. Raadet i Kiei. lilskrivrr llaadet i Lubeck (im de Betingelscr, paa hvilke 8. Jannar 
det vil frigive licrlrain Poggevischcs Itonde eftcr Aninodnlng af Ivong Ciiristiern og dct 
lybske Haad, til hvilkct Kongcn i den Anlcdning har sciidt sin SckrctaT, Johannes Embeke. 
— Am sonnancndc na Kpiphanic. (Plattydsk.) 

Ziltschr. li. Vereins t. lubeckigclie Gescbicbte u. AUcrthumsk. II. 67 — (>8. 

*7125. Kong CHKiSTiEKn bcdcr Ilr. Erick Ottcscn, Danniark.s Uigcs Ilofnicstcr, 9. Januar. 
oiii at ladc 200 .Mark lybsk , soin Hcync Itoltzses Sniincr skyldc liani , likvidcrc i en stor 
Sum, soin Kongen skyldcr disse. — Ex monasterio no.ilro lietjnese . . ., dominica infra octavam 
epiphanie Domini. 

llarner, Fain. Koscnkranlz^s Hist. I, Dlplom. S. 134-35. 

*7126. Kong Christiekns Gja;ldsbrev til Raadel i Ilamburg paa 1000 rliinske 'J- Januar. 

Gylden al bctalc til fnrstkommende iMortcnsdag. — Seyeberge, doniinica post epiphanie 

Domini. (Plattydsk.) 

Udt. i Urkuudensamml. d. scblesw.-holst -lauenb. Gesellscb. IV. 477—78. 

*7127. Kong Christiern pantsaettcr Landsbycrne Olseborch og Koldenkerken med 9. Januar. 
Skoven Westcrwoll til Jurgcn Kriimmcdick, Fogcd i Segeberg, for 864 IVlark lyb.^k. — 
Seyeberye, doniinica in octavis o[iipbanic Doinini. (Plattydsk.) 

lldt. I Urkundensamml. d scblesw.-bolst.-lauenb. Gesellsch. IV. 226. 

4486. Becrau, Gesch. Husums S. 2.'i3. Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb Gesellscb. 11. Jaiiuar. 
IV. 349. 

*7128. Kong Christierns Gjaeldsbrev til Hennyngh Pynnow,- Borger i LObeck, paa n januar. 
352 Mark, til Dels for nogct Kobber, som var i et ved Falsterbo slrandel Skib, og som 
Kongcn havde faact. — Itnlzrhorch, ame dinxstedage na Epiphanie. (Plattydsk.) 

Udt. i Urkundensaiiiml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellscb. IV. 498. 

*7129. Skrivelse fra Berndt Pawest, Raadmand i Danzig, til Raadet dersteds, 11- Januar. 

hvori han omlaler Kongen af Danmarks Opbold i Lubeck paa Rejsen til Rom. — Lubeck, 

11. Januar. (Plattydsk.) 

Brudst. i Weioreichs Danziger Chronik S. 121. 

'7130. Kong Christierns Gjoeldsbrev til Rotgcrt van der Vechte paa JSi^O Mark 12 Januar. 
lybsk fof noget Kohlicr, som var iini Itord i et ved Falsterbo strandet Skib. — Hatzcborch, 
die mercurii po.^^t Epiphanie. iPlattydsk.) 

Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-bolst.-lauenb. Gesellsch. IV. 499. 
*7131. Rir.A bcdcr Danzig at bcvapge (Iwar) Axelsson, Ilovedsmand paa Visby, til 
at ophore mcd sine Angreb paa Ordcnsmesteren. — {l>'!/a), anime inydwckcn in der oc- 
laven Epyphanie. (Platlydsk.) 

Tjdsk Udt. i Vcrhandlunpen d. gelehrten eslnischen Gescllsch. zu Dorpat VIII, 1. S. 6. 
*7132. Koiig Chkistiern takkcr llr. Erick Ottcscn, Danmarks Rigcs llofmcster, for 
del tilsendte Guld og beder ham ramme Kongens, dennes Husfrues og Borns Itedste under 
hans Fravterelse. — E.r cn.itro Itatzchoryh, in octaua cpyphanie Domini. 
Barncr, Fiim. Rosenkranti'8 Hist. I, Diplum. S. 135. 
Reeest. Dan. II. Ser. I. 110 12. Januar. 13. Januar. 874 KoNo Christiern den Fokste. 1474. 

la. J»nu r. '7l'ii:\. KonK Ciiristierss Cijtrldsbrcv til Jiirjicii Kriimmodiik paa 2530 Mark 

iybsk al belale Ul rurslkoiiimendo Morlcnsdag. — Scfjeberye, in oclava ejiipliauie Doiiiini. 

(PlatlydBk.) 
Udt. I Urkundcnaamnil. d. srhletw.-hoist.-lauenb. Gesclltch. IV. 4!K). 

1. Febr. 'TIS^. IIans, kaarel Konjjn til Danmark op rcl Arving til Norge, og Nori.b.s 

Hu.es Ka\ii paadnmme cn Sag mplliiii llr. Svcn Cinlle og Ilans Kdcr angaacndc Uorgergardb 

mcd Kvicrn og Tos i Sarsbor^ og Slccnbcck Fos, bvilkcl all tildommcs Ilans Eder paa 

bans llustrus Vcgnc. — (Jslo, Kyndcrmosse alYtlicn. 

DlploDiatar. Norveg. III. 6.'i7. 

1. Febr. "7135. SiXTi (IVti) papfp bnlla, qua declaral, omncs indulgentias a mag. Marino 

de rrigcno, in Dnria, Norvcgia cl nonniillis aliis regnis nunlio suo, pubiiratas et publi- 
candas in siispensionibus suis coniprclicnsas non esse. — liome apvd aanchim 1'etrum, 
kal. Februarii 1473, pontiflcatus nostri anno tertio. 
Diplomatar. Norveg. VI. 615—16. 

1 Febr *7136. SixTLS (IVtus) papa mag. Marino de Frigcno, in Dacia, Norvegia et non- 

nullis aliis partibiis nuntio aposlolicae scdis, mandat, ut exigat summas ad cameram apo- 
stolicam spcctanles conlra Hocmos ba;rcticos vigore indulgenliaruin a l'aulo ll<lo papa 
emanatarum colleclas, quse apud consulatum Amborgenseni et consulntum Cagloricnscm 
(d: Kiioncnscm) Breuitcnsis (o: Brcmensis) diocesis depositiE sunt. — /i'ome apud saticlum 
Pelrum, kal. Februarii 1473, poiitificatus nostri anno tertio. 

Ulploaiatar. iNorveu. VI, 616. Westpbalen, Honumenta IV. 3322—23, hvor Brevet er 

daleret 3. Kcbr. 1473. 

3. Kebr. *7137. llAns, kauret Konge til Danmark og ret Arving til Norge, sladfaester med 

Norges Rigsraad Oslos Priviiegier og erklxrer alle Ureve, som ere eller kunne blive givne 
derimod, for ugyldige. — Aslaie, in crastino purificationis Marie. 

Uiplomatar. Norveg. I. G04. lidl i Lange, Norsk Tidsskrifi I. 276—77. 

4. Febr. *7138. Kurfyrst Albrrciit af Brandenburg skriver fil Ilcrtug Vilhelm af Sachsen, 

at hnn den felgende Mandag (7. Febr.) vil sammen med Kongen af Danmark og de beh- 
miskc og polskc (icsandlcr drnge ind i Uolemburg, bvor lian mener, al Kongen i det 
hnjcste vil blivc cn balv Snc* Dagc. — Onohbach, am 4. Fchruar. (Tydsk.) 

J J. Muller. Heichstagg-lheatrum untcr Kavser Krledrlchs V. (3: III) Regierung II. 613. 

Brudit I Mooumenta HabsLurgica I. Alitheil. I. 6. LXXIX-LXXX Smlgn. Hist. Tlda- 

skriU 5. Ra:kke II. 261, Anm. 1. 

13 Febr. 4487. Limngeus, Jos publicum imp. Rom. II. 224—26. LQnig, Teutsche^ Reichs-Arcblv X. 

Para 6 2. Conlin. 2 Forti. S. 44- 4.'i, hvorAaret anrxres som 1464. Minutoli. Frlcdrich I, 
Kurfurst von llrandenlmrL' II. 10-11. Knudscn, Diplomatar. Chrlstlerni priml S. 
290-92. Udt. I Hvltreldt, Danm. Rlges Kren. S. 948 (Kvartudg. V. 254). 

13. Febr. 4488. Knudaen, Diplomatar. Chrlatlernl prlml S. 288—90. 

13. Fcbr. "7139. Kcjscr Frederik III bcfalivr Indbyggcrnc i Ditmarskcn al visc Kong Chri^ 

sticrn nf Danmark Lydigbcd , da Kcjscrcn bar inkorjinrerct dcrcs Land i Ilolsten. 
nollenburrj auff der Tauber, an dem drctzehenden dach dcs monades Februarii. (Tydskil 
Dahlmann, l.eoch von Danemark III 3H8— 8!i. Arrhiv f. Kunde osterrcicb. Geschicht 
Quclleu VII. 78—79. UdL i Uvellijnsamml. d. dchlcsw.-huUt.-lauenb. GescUdch. II, 1. S. KoNG Christiern den Forste. 875 

" 1474. 

*7140. Kfjser Frederik III befalcT Markprev Albreclit af IJrandenburg og iErke- 13- Fibr. 
biskop Jobaimes af Magdeburf; cftcr Kong C.bristiernR 0nske at udfairdige Vidisscr af 
DOgle addrc kejserlit^c Privib-gii- l!rive o^- sendi' dciii lil Kcjseren, at iian kan lage IJe- 
slntning om den forlangle Konliriiiation — IMtemhuuj ayff der Tauher, am dreytzehcnden 
tag des monads Februarii. (Tydsk.) 

Knudsi-ii, Dlplomatar. Ctirlstlernl prliiil S. 287- 88- Uiiiutoll, Frledricb I, Kurfurat tod 
Brandentiurg II. 12. 

4489. Jiislilia causa; RantzoT. I. 64 — <!;'>. J. i. Miillpr, HeiclulagB-Tliealruni unter Knyser 14. Febr. 
Friedriclis V. (9: III) Ilcjilerung II. (jl3— 14. Marlens, Heicli.'grund:;e»elie I. 29 — 32 
Falck, Siaalsrcclill Urk. der llerzogtli. Sclileswig u. Holstein S. 28 — 30. Krieger, Uen 
daiiske Privatrets almiiid. Uel S. IBi— DO- Hnudsen, Diplomatar. Cliristierni primi S. 
2fi2 — !i4. Brudst. i Warnstedt, l)ie Oldenburger u. Urandenburger Erbanspruche auf 
Schleswlg-Holstcin S. CCXXXVIII og S. 4, Warnstedt, Staats- u. Erbrccht d Herzogth. 
Schlesvvig-llolsteiii S. V>Q, Miiller, EDtdccklcs Slaais-Caliincl I. 23 24 og i .Material. zur 
Slntistik der Uan. Stanten III. 33(j-37. Smlgn. Hist. Tidsskrift 5. Ra:kke II. 335—30. 

*7141. (\larkgrev) Ai.rrf.iiit (af Ilrandenburgs) Vidisse af et Hrev, udstedt af 14 Fcbr. 
Ffalzgrev Aibrccbt ved Rbiiien og forelagt iiarn af Kong Cbristiern af Danmark. — Rolen- 
burr) vff der Tatrher, ani montag Vaientini. (Tydsk.) 

Minutoli, Friedrirh I, Kurfust von Brandcnburg II. 12. . . 

•7142. Optegnelser oin Koncen af Dan.marks Andragender tii den tydske Kejser 1.'). Febr. 
om lorbojeJse af Toiden i Ilolstun, om at paala?gge Lubeck, Hamburg, Luneburg og 
Wismar ikke at formindske .Montcns Vierdfyide, om Frilicd for lians Undersaatter for at drages 
for nogcn Domslol uden for Landet, om IJiskoppeu af Liibecks Stadfa-steise af lians Pri- 
viiegier, om Forbud mod at gjore Kongens oprorske Lndersaatter Tiiforsel, om Befaling til 
Uerlug Krik af Woigast oin at udlevcre den af Kong Erik Ira Danmark medferte Skat m. m., 
og Kejserens Resoiulioncr derpaa. (Tydsk.) 

Ilubeilin, NeuesU- dcutsclie Reichs-Gesch. II, Vorrede S. XLVIII — Lll. Falck, Staatsburg. 

Mag. X. 278 80. Archiv f. Kundc ostcjreich. Geschichls-Quellcn VII. D!i— 101. Smlgn. 

Ilisl. Tidsskrift b. Ra;kke II. 202— 6.'» og 334—3.'» og Zeilsi hr. f. Schleswig-Ilolstein-Lauon- 

burg. Gesch. VII. 97. 

'7143. Fridericis (Illtius) impcralor Ludovicum Francorum rcgem rogat, ut Chri- 16. Febr. 
slicrno Dania' rcgi, (iiii Itoinain prolicisccns in itinere secum egerit, aiiquem locum deputet, 
in (|uo ille lloma redicns eum convenire possit. — Holenburg Hcrbipol. dioc., sexta decima 
nicnsis Februarii. 

Miniiloli, Friedcrich 1, Kurfurst von Brandenburg II. 13. Archiv f. Kunde 6sterreii-h. 
Gcschlchts-Quellen VII. 7!)— 80. 

*7144. Brcv fra en una^vnt i Kong Christierns Felge angaaende Kongens Mod- 16. Febr. 
tagelse af Kcjscr Frcderik III, llolstens og Stormarns Opliojcise tii et Hertngdcinmc og 
Kongens Foricniiig dcrmcd »y gar, namliiii lisdageii fore faslelaun.» — Fdcn Daluiii. 

Brudslykk. i Schleprl, Siimml. z. dan. Ge8ch. I, 1. S. 191— ;>2, Morgen -Poslon 17!>2 S. 

340—47 og Miclielseii, Dilhmars. Urkundenb. S. 07—0'^. Smlgn. C. Molbech, Nordisk 

Tidsskri.t 1. 103 og llist. Tidsskrifl fi. Rskke II. 201—62 og 334. 

'714.''). Kejser Frederik Ili tilstaar Kong Christiern, at hans Fndersaatter ikke 17. Fcbr. 
skiillc vtt'rc piigligc tii at svarc nogcn ny Told, inorlil Kcjseren i Frcmtidcn maatte give 
Kimrcssion. — liolrinbury an dcr Tavbcr, am donrstag vor dem sonntag Esto iniclii. (Tydsk.) 
Knudten, Dlplomatar. Cbrlstlernl prlml S. 294. 

110» 87(1 KoNO Christiern den Forste. 1474. 

'20. Febr. '714)). Kong Chhistiek!i beder Markgrev Albrecht af Rrnnilenburg om al udvirke 

en kfjserlig ncfiiling lil Ditmarskprne om al hylde ham som deres Arveherre. — Avg.ipurg^ 
om Bondage imm Nastelaveudc (Plutlydsk.) 

Minutoll, Frledcrlch I, Kurrorst Ton Urandenburg I. 13—14. Rledvl, Codex dl[iiomaticDi 
Ur.imlpnburgensis I. Hnuplth. XVII. l.''i()— .M. Arclilv f. Kundc usterrelch. Gescliiclitn-Quellen 
VII. 81— f<2. SiiniiuesleiU .S. 80—81 piia lydsii. Tydsit L'dt. I yvclleii-ammi. d. schlesw.- 
hoUt.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 23. 

'24. Kebr. '7147. Sten Stire, Sverigs Forstander, pivor i'fter I\if;sraadi'ts Raad TErkebisp 

Jacob af Ipsala, Rispprnt' Henrik og (ludiniind af Liiikopinf,' Of: NVi-xiii saml !t andre 
Rigsraader Fuldmngt til at mfide med 12 afDanmarks og Norges Raad vi-d det berammede 
Ri'lli'rgan}.'snn'de i Kalmar S. Jnhannis napMstie Daj,' nirstkoniniende for at afgjere Stridig- 
hedcrue niLllem Rif;rrne. — In cn.slro llolmcnsi, feria quinta Carnispriiiii. (Svensk.) 

Knudsen, Diplomatar Chrlstlernl primi S. 314—15. 

24. Febr. *7l4H. Sten Sture, Sverigs Forstander, giver Biskop Hans i Skara, Ridderne Eric. 

Erirsson ng Iwer Axeisson op iErkedegn l)r. Matliias i Wexiii Fuldmapt tii som Refiild- 
nia'plipidi' paa Sverigs Vegne at mnde ved det beramniede Rettirgangsmode i Kalmar 
S. Johannis RaptistiE Dag no-stkommende meiiem 12 af Sverigs og 12 af Danmarks og 
Norges Rigers Riiiid. — Stocholw, torsdagen Fa.stelawenl/. wikw. (Sveusk.) 

Knudsen, Dlploniatar. Christicrni primi S. 31.J. 

24. Febr. *7149. JwER WiKiKGSSOS, Provst ved Mariekirken i Oslo, og Andres Jesssor, Kong 

Haiis' llofmesler, kundgjore, at llr. Roo Flaeming opgav al siu formentlige Ret til Nordra 

Selwiika i Sandene Sogn paa Vestfold til Fordel for Sandene Kirke. — Wppa lunsberg, 

torsdagen nest fore dominicam Inuocauit. (Norsk.) 

biplomatar. ^orveg VIII. 417. 

25. Febr. 449U. Wf.<t|ihalen, Monnmenta IV. 389. Kluver, Ueschrclhung d. Herzogthums Mecklenburg II. 

GIMJ — !il (Naviict paa dcn. lil hvem Alladsbrevet cr udstcdt, er ii-iie na;vnl her). 

Febmar. '1\M). (Markgrev Albrecht af Rrandenburg.s) Optegnelse om de Forlangender, 

som Konpen af Diinniark \il gjore lii 1'iiveii oiii Cdvidilse af Kronens Reltiglieder overfor 
den hnjere Gejslliplieiis Valg i Diiniiiiirk, Sverig og Norge. — Udeii Daluiii. (Tydsk.) 

ArrhiT f. Kunde oslerrelch. Geschirhts-Quellen VII. 98—99. Smlgo. Zeitscbr. f. Schlc»wlg- 

Holsteln-Laucnbure. Gesch. VII. lOD- 101. 

4. Martll. *715I. Litlera? capitlli Ripe.nsis ad Petrum (Nicolai), episcopum Ripeusem, datsE, 

in qiiibiis hujus •multiplices excessus infamationemque non modicam> castigat, supplicalque, 

ul «de illa publiia liibriritate-, videlirel adulterio, incesta, symoniaca pravitate, avarilia 

elc, se emendare dignetur. — Feria sexta prox. ante dominicam Remiuiscere. 

KlriiehlsL Saml. I. 2.i7— 60. 

13. MarflL *7152. L*cB Brock af jEsdrup, A\bl LACBsseN, Ridder, Mairitz NiBLSser» og Sti 

WtsTESi tilsige llr. Fric Otlesnn. Ilr. Lndwigli Nielsson, Ur. Anders Jiicobsson og Hr. 
Nieis Tyiiimeseu og deres Venner og Fra'nder Fred med 8 Dages Opsigelse og med For- 
pligtelse for Lage Rrock til al forkynde Fredens Opsigelse paa Viborg Landsthing. — 
WrJle, dominica Ociili. 

Barner, Fam RosenkranU's Hlst. I, Dlplom S. 13G. Udt. I Nyt hlstor. Tidsskrift V. 214.1 

18. MartlL *7153. Kong Christibrxs Skrivelse til (Kurfyrst Albrecht af Brandenbiirg), hvoril 

han opfordrer ilenne til hos Kejseren at stotte ilertugen af Mailands Plan om at gjere I KoNG Christiern den Forste. 877 

1474. 

Mailaiul til it Knngeripp; tillige omtalpr lian iii Plan om jT.ptcskali mfillem sin Sen og 18- Martll. 
en 1'rinst'sse af Savoyen; han bedcr Kiirfyrsten formaa l>fitiecki'rnt! til at pive liam Op- 
sa-ttelst! til sin lljfinkomst mei) IJflalinfiPn af en (ija'ltl, saiiit onitaler sinc Forliandlinger 
mt'd IkTtugfn af Ihirpiind, sil 0nske om af Kfjsoren at frhverve Frisland og sin Mod- 
lagelge i Mailand. — /'apie, am freytag nach Oriili. (Tydsk.) 

Mlnutoll, Frieilrlcli I, Kurfurgt von liraii.lenburg II. 32—34 Arclilv f. Kunde inlerrelch. 

Geschlclits-Quellen VII. »3-8ti. 

"7154. Ai.BERTi's Clytziihck tilskriver Markgrev Albrechl af nramlfnbiirg oin de 18. Martii 
lifmmfli^'f rntlfrliantllinger mfllfni Konfifn af Dnnmark og llfrtugfn af Mailaml om deniies 
OpliHJelse til Konge oi; bfdfr liaiii iidvirke hos Ui jserfn, at Kongfii faar Urt til at ophoje 
to eller tre i Grevpslanden , da mange Italienere have henvendt sig lil Kongen med Ilon 
om denne Vacrdighed. — Papi>, am freitag nach Oiiili. (Tydsk.) 

Huberlin. Ni ucsle lieul.schc Reisrhs-Ocsch. II, Vorredc S. LVII. Falck, Slaalsliuri:. .Man. 

X.'J8(i-81 Minutoli. Iricdriih I, Kurfursl von brandenburg II. 31—32. Archiv f. Kunde 

osterreich. Gisihichts-Quellcn VII. 82-83. 

•7155. Kejser Frederik III befaler Busse von Alvessleven, Marskalk, at overbringe 23. Mariii. 
Ditmarskerne den kejserlige Befaling oin at vare Kongen af Danmark iiaderdanige. — 
Numberr/, am millworhen nach dfm sonnlag Letare in der vasten. (Tydsk.) 

Ualilmann, Gosi h. Ilanemarks 111.389-90. Rieilel, Coden diplomaticus Brandenburgensis 

1. Ilauptlh. XVII. ISl-.'')^. Minutoll. Kriedrich I. Kurfurst von Brandenburg II. 14-15. 

Archiv f. Kunde nsterreich. Gtsrhichts-Qucllen VII 8t;. Udl. i Qvellcnsammlung d. 

achlesw.-bolst.-laueiib. Gtsellsch. II, 1. S. 24. Et ligoende Brev udgik til Lubeck. 

*7156. Litterae LiiDOVici marchionis Manture ad Albertum marchionem Hranden- 24. Martil. 
burgiiE, quibus ei rem, qua> cum imppratore per regem Daciae in ipsius reditu pro duce 
Milani tractanda eril, cnmmendat. — !Haii/ve, dif WIIII. Martii. 

Minuloli. Fricdrich I. Kurfurst von Braiidenbiirg II. 34. Archiv f. Kunde osterreich. Ce- 

schichts-Quellen VII. 80-87. 

*7157. Kong Christiern gjentager en aeldre Anmodning lil sin ITofmester Ilr. Erick 26. Martll. 
Ottesen om at indfinde sig som en af Kongens Bffuldmffgtigede i Kalmtir paa Mndet med de 
Svenskf tii: llr. Axfls Sonnfr og forinden besflge Kjnbenliavn; han melder, at Paven har 
indbudl ham til Uom. — kx liononin, sabbalo anle dominica Judica. 
Barner, Fain. Itosenkrantz'3 Hist. I, Hiplom. S. 137. 

•71.^8. Kong Chrkstier^ befaler Niels Eriksen iGyldpiistjfrnel at mnde i Kjoben- 2»;. Manil. 
liavn inilfn llf lligtrfltildigheds Sondai; for at overveje, hvad der skal forhandles paa det til 
S. Ilansdag berammfde Mode i Kalmar med de Svenske og Ilr. Axels Sonner. — Ex ci- 
vitate Bononiensi, in crastiiio annunciationis MariiE virg. 

Snhm, Nye Samllnger III. 347 48. 
•7159. Markgrev Albrecht af Hrandenburgs Urev lil llr. Kosse von Alvesleben, 27. Martli. 
hvori lian giver denne Forholdsreglfr med flensyn til Overbringelsen af de kejserlige 
Skrivflser til Lfibfck og IHtiiiarskfn, idfl lian anser det for bela^nkfligl at overgive disse 
Skrivelser for den dauskf Kongfs Hjfinkomst. — Augspurg, am sontag Judica. (Tydsk.) 

Bledel, Codex diplomatlcus llrandenburginsis 1. Haupilh. XVII. 1.'.2 53. Minuloli Kriedrlch 

1, Kurfurst von Brandenburi: II. 1.".. Arrhiv f. Kunde oslirreiih. Geschichtt-Qoellen. VII. 

87—88. Uill. i Qvcllensamml. d. schlcsw.-holsl.-Iauenli. Gesellsih II. 1. S. 24- 
*7160(=4538l. J •• Miiller, Rclchstags-Theatrum unter Kayser Kricdrichs V. (j: llli Regieiung II. 651. Marllo-AprlM S75< KoN(! rilKISTIKKN liKN rdltSTK. 1.1. Aprills. 


449.5 


13 Aprilis. 


44PG 


13. Aprllis. 


•71G4 1474. 

9. Aprllii. *7ini. Jacobi Amu4?(vti. t-nr<lin;ilis Pnpii<nRi!<, n<l ami(Mim opistnla, in qiia adventiiin 

Itnronim rt^pis in iirticin llcimaiii niinliat n-jfcmiiiif' laiiilat. — /{omae, IV. (d: I\.) April. 
J. J. Huller, Ri iclislaRH-llirntruiii iinler K^iyacr Kricdrlrlis V. (3; 111) Kcglcruni; li. G.'>1. 
Brudsl. I MeursilDpen IX.r>.')«>ogl MoMunicnta llabsliurcic;! I. \bllicil I. S CWV -CXXVI. 
ItruHst. pnn Tyilsk i Srlilrfiel , Siimml i. dun. OrS' h. II, 4. S. 14— l.'i oi; paa Dansk I 
Nor|:i'ii-l'n9teii 17!H> S. 443 44, hcugi' nii d Oalum: ti. .\prll. Angiiacndc den rctlt' l)a- 
lerluB sc Hist 1 idssKrlfl .'.. KH'kk.' II. 33'.i— 40. 

y. Aprilis. *71t'>2. FvsBO Lasostiiim..svium;, at Laurciis Saxc.s.stui al Allioiliirp i Vcnds llcrred 

aniundcdc op lilskj(id<'dc llcynt IJillc af Sdliolm en Gaard ! llrinincrsldlT i Skovby Hcrrcd. 

- Paaskcaricn. 

lidt. 1 Viilel Slnionscn, Dldr.-ig tll Odense Hys lilstorli' I, 2. S. IbO. 

11 Aprills. *7163. Markiircv Ai.BRKriiT af ISrandcnhurfjs Skrivclsc 111 Markpri^ven af Manliia, 

hvori lian lnvcr, at lian af llcnsyn til liain n..' Knn,i.'cii iil' Daiiinark licitiinclif: skal forc- 
dragn dcnncs llrcv an^'.'iacndc llcrliigcn af .Mailands Oplmjclsc i KongcvaTdighedcn for 
Kcjseren og jlilrkfbiskoppcn af Mainz. — Onolzpach, am anndern heiligen Osterfeycrtag. 

(Tydsk.) 
Minutoll, Friedrlcb I, KurrOiet toh liramlcnburg II. 34 — 35. Archiv f. Kunde Ostcrrcirh. 
Gcsrhiihts-Quellen VII. 88. ' . 

II N. A. Jensen, Schliswig-holstrin. Kirchrngc.schiihte II 34.S— 46 
Knudsen, Diplomatar. Christierni primi S 2'J.')— OG. 

rER ATZERSst)^ i GrHndzlorpp lilskjoder Itcyiil llillc paa Siiholm 18 Slykker 
Jord paa Grtmdstorp Mark i Skani llerred til \ederlag for 5 Skovskifter i Vraaskov paa 
Uurdcsse Mark. — Olloniw, IVria 4 Pascha'. 

Udt I Vcdel Simunsen, l:idr<ig til Odense Bya Hist. I, 2. S. 180- 
13. Apriiis. '716.0. SixTi (IVti) papcB confirmatio hospitalis S. Spiritus in oppido IlafTiiiensi a CbriT 

slierno rege ad infaiites cxposilos recipiciidos el sustenlandos crccti. - Itome, id. Apr. 

brudst i i\y klrkebist. Samlinucr VI. .^)G4 og i 0. Melsen, KJi.bcnhaMis Diplomatarium III..'). 
13 Aprili». '71G0. SixTis (IVtus) papa precibus Chrislierni regis Dacia- commotus episcopo 

Sclalolciisi comniitlit, iit iiii-olas lislaiidia' a sentcnliis cxcomniiiiiiiationis, (jua; interlicicndo 
Johanaem episcopum Sclalulleiiscm missas celebraiitem iiicurrcrint, absolvat, ()uum lia.'re- 
dibus ejus satisfccerint el lEdilicaliuncm capello; iii ecclesia violata et celebrationcm mis- 
sarum per presbitenim |icrpctiiiim |iromiserint. — liowe apud sanctum 1'elrum, id. Aprilis. 
Ny kirkchlst. SamliDgcr VI. .%0-62. 
1.'). Aprilis '7167. Mattis PEUERSSor», Va-bncr, kvilterer paa egne og sin Ilustrus, Margha- 

reta Johansdatters, Vcgne Ilr. Ilartiik Kruinmedike for al Gja'ld og Skyld, som har vierel 
dcm imcllcin. — lironla, frcdagen nest fore Quasimodo genili. 
Dlplomatai. Norvrg. V. (j37. 
20 Aprille. 4498. Knudsen, Dipb.malar. Christieriil primi S. 296—98. 

20. Aprllis. 4499. Knudsen, Diplomalar. ChrlBlierni prlml S. 298—300. 

20 Aprllis. '7168. Kong Christierm stadfa'Ster et paa lians Ilctlerlhiiig fiiretaget Skjnde, hvor- 

ved Knuth Matssuii, liorgcr i KJtibeiihavn , paa sin Ikoder llr. .Michell Matlsson, Prssl 
Vor Frue Kirkc, hans Negne overdrog Ilr. Ilans Ilanien, Knnnik og Sugncpra-st til S.l 
IVdcrs Kirke i Kjobenhavn, en Gaard i llaadliiisslrnilc samnicsteds tilligcnicd en Urygger-I 
kjedel (jvfr. ISr. *7085). — Worth rrtthrrlhiiifj j Kopnrhaffn udj wor /Ywe kirckc i sacristieth,\ 
thcD uthensdag Desth fore sancti Ji)rghens dagh. 

U. MelscD, KJebcnhavns Diplomatarium II. 131—32. KoNG Chkistiern den Forste. 87'J 1474. 
*716D. SiXTLS (IVio«) papii r.hrislierno regi jus patronatu» et pra>scntandi ad rertas 22. Aprllia. 
pru-iaturas el difjnilates ixtlu.^iiariini Limdcnsis, Lpsalicnsis, Sleswiccnsis, Aboensis, Linco- 
pensis, Arosicusis, lluskildcnsis, llipcusis, Slrengenensis el tiafncnsis concedit. - Komc 
apud mnclutn Petruin, dcciino kal. .Maii. 

Kiiiideen, lilplomutar. CtirlgUcrnl prlmi S. 3U0 — 301. Brudst. i Zeitschr. f. ScbU-^^vhig- 
liulstrin-Laucnburg. Gescb. VII. lUl. 

'7170. n.ti.i.AfiDS Landsthincsvidne, udsledt af ricrinund Kenktsson, Landthings- 23. Aprlil». 

saghnrcr i Norre-llalland, or flcrc, om at Lauris Fynbo liar crkla?rct for Lngn den af ham 

sclv mod Fru Ma-rcla, ilr. Aakc Axclsson iThotsl lluslru, frciiifortp npskyldninfr for al have 

bctalt haui for al skulle stikke lld paa Varbjcrg Slot. — Hnllands Inndsting, Georg 

iiiartyrcns dag. 

.Svensk Overs. i P. t. Holler, Bidrag tlli Hallands Historia I. 147-48. 

'7171. Thingsvidnc, at Nis Sall bar va-ret paa Viborg Landsthing i tre saiuficldc 23. Aprilis. 
Thing og paa llr. Erik Ottcsciis Vcgne opfordrel deiii , hvem dcnnc skyldte nogct, til at 
melde sig, men al ingen kom frem, hvorimod alle, som sc^gtc Thinget, takkede IJr. Erik 
for IEtc og godt. — Wiborg.i Innsling, tlicu lordag paa S. Gcorgii dag. 
liarner, Kam. Itosenkrantzs Hlst. I, Uiplom. S. 138. 

"7172. -Mattis PEDtRSsoN, Va'bncr, s.clgcr til llr. Ilarlich Krwmnicdike 6 Markcbol 27. Apriiis 
i Midgaardcii i Jadcren og 1 Maikcbol i uordre Jffderen i HaiTnps Sogii paa Vcslfold, 
Bom Ur. (iawlc Kane havdc panlsat til llr. ilartiich .— Brwnlagh , feria quarta prox. ante 
festuni apostolurum IMiilippi et Jacobi. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norveg. I. 655 — 56. 

*7173. Skrivclse fra Fokderne og de 48 RAADfiivERE i Ditmarske.n lil Busse von 1- Majl. 
Alvessleve, Hidder, og Lfibecks Boryeiueslre og Uaadnijend, al de ikkc kuuuc modc dcn 
felgcndc Torsdag i Neumfinster for at modtage Kejserens Brcvc om Ditmarskens Inkor- 
poration i llolsten, nicn at de erc pligtige til at forbandle med yErkebiskoppen af Bremen. 
— Am soiidage Jubilatc. (Plattydsk.) 

Riedel, Codcx diplomaticus Brandenburgensis 1. Ilauptib. XVII. l.')3. Arcbiv f. Kuade 

ogterreicb. Gescbicbts-Queilen VII. 89. 

*7174. Koug Christiern iiicddclcr (Kurfyrst Albrecht af Brandenburgi, at han paa 4 Majl. 

Tilbagercjsen fra Uoin liar modtagct en Opfurdring fra iiejscren om at komme til en 

Sammenkomst mellcni ham og Kungcn af Frankrig i Strasburg Pinscdag (29. Maj); iian 

anmodcr nu Kiirfyrsten oiii ogsaa al koinmc dertil for at bja>lpc ham vcd hans Forhaud- 

hngcr nied Kcjscrcn. — 1'lorenz, am mitwoken na Criicis inventionis. (Plattydsk.) 

MiDutoli, Friedricb I, Kurfurst von Braiidenburg II. 16. Arcbiv f. Kunde osterreicb. Ge- 

scbiclits-Quelleii Vil. 01. ISiudst. i Huberlin, Neueste deutsche Reichs-Gescb. II, Vorrede 

S. LVIII-LIX. 

*7175. Markgrev AtBRErHT af Brandenburg meider Kongen af Danmark, at 4. Maji. 
Kejsercn har afslaact at tildclc Ucrtugen af Mailand Kongevxrdigheden; han skrivcr, at 
han har udretlct Kongens Bcpja>ringcr nied Hensyn til Lfibeck og bans Arvclande, op at 
liejscren sclv vil give bain S\ar augaaeude Frisland. — Augspurg, aiu mittwoch nach 
Crucis invculionem. (Tydsk.) 

Mlniitoli, Friedrich I, Kurfurst von Brandenburg II. 35. Arcbiv f. Kuiido oslerreicb. Gc- 

scbiclits-QuellCM VII. 8'J -90. {((iO KoNO Chkistiickn uen Forste. 1474. 

4 Miji. •717H. Markgrev Ai.BREniT iil' nriuidciihiirR skrivcr til Albcrliis r.lyl/.intfk om llir- 

tii^'PD ar Mailnnilft Andragendo, 80in liun kiin al' llciisyn til dcn dan.skc Kiiiik>' liar tagut 

jti^ af, oj: nicUlor, al KcjscriMi liar liliadl, at dcniic ndna-vner ct l'ar Grcver. — Auy^purg, 

ani iiiillsMiili iiai h C.riuis iiivcntionem. (Tyilsk.i 

Halicrlln, Neurste dtuUihe Keichs-Gcicli. II, Vurreile .s. LIV, smlgn. .s. LVI. Falck, 

SUiaisburg. Mag. X. 2bl. Minuloll, Friedricli I, kurrursl vnn lirandenliurg II. 35— 3'i. 

Arcblv. r. Kunde usterrelch. Gescblcbts-Uuellen VII. <J0 -'Jl. 

r,. Majl. *7l77. FKiDERins (llllu») imperator Chri.slicrno rc{,'i Dania- pcriiiillit tres Italiaiios 

ciiniites crcarc el juraiiicnluni liilclitates ab eis nominc imperatoris accipere. — Auyusle, 5 

die inensis Muji. 

llahiTlin, ISeueste deutscbe Relebs-Gesch. II, Vorrede S. LIV-VI. Kalck, .siaatabarg 

Maj;aiin X. 281—82. 
7. Majl. '7178. Hiddcr Busso van Alvesleves Indhcretning til Markgrev Alhreciit af Branden- 

burf! oin siiic Forliaiiiliiiif,'cr iiifil Lfihcck o},' sinc friigteslnsc Forstig pua al faa IMtiiiarskcrne 
lil at indlinde sij: paa ct Mmlc, inedcns Koiiycns llaailcr paa dcii aiidiii Side huve Ira- 
raadel ham al hegive sig iiul i IMtmarsken, da hau derved udsalte sig for Livsfare. — Am 
.■sonavende iia Juhilatc. (Platlydsk.j 

Hicdtl, Codex di|iliimatlcu8 UraDdeDbiirgcnsis 1. Hauptlh. XVII. U)i. Arcliiv. f Kunde 

ustcrreicb. Geschlchts-Quellen Vll. 91—92. 

7. Maji. "7170. Brcv fra Itiskop Albert i Ltibcck lil Murkfjrev Alhrcthl af Brandenburg, 

hvori huii hcvidiicr, ut llr. Uusso vaii Alvcsslcve har gjiul ull, hvud huu lnrmaaede, for at 
overlevere jlitmarskerne Kejserens Breve, men forgjsves, og beder Markgreven om al staa 
Konpen hi mcil Haad i dcn ililmarsiske Sag, dcr hor tages med Leinpe. — To Scgcherye, 
aiii negesten sonnavcnde nu (^nicis invencioncin. (l'latlydsk.1 

Riedol, Codex diplomaticus Uraiidcnburgenats 1. Uuupttb. XVII. 155—56. Archlv f. Kunde 

oatcrieich. Gesclilclits-(}ui llen Vll. i;3-!l4. 

10. Majl. *7180. Ilroiiuing Dorothe.a oiifurilrcr llr. Eric Ottesen, Befalingsiiiaiid paa Skauder- 

borg, III endelig for mange synderlige iErenders Skyld at mede i Kjobcnhavn til Vor llerres 
Himiiiilfurts Dug (l9. Muji) udcn ut lude sig opholdc ul at overva-re 'loldcrnes llegnskahs- 
aflaggelse. — /h caslro Mcstwed , feria tertia prox. post dominicam Cautate. 

barner, Fam. Ros£nkrantz'B Hist. I, Dlplom. S. 139. 
IS. Ifatll. *71Hl. Kong Christiekns Brev til Markgrcv Alhrccht af Braniicnburg, at iian cfter 

Opfordring uf Kejscnn vil kiiiiiiiie til Aiigsburg i Stedel for lil Slrusbiirg. — Mnnlua, am 
donesdage na deiii sondage Canlate. (Plutlydsk.) 

Minutoli, Kriidricli i, Kurturst zu Urandenburg II. lli. Archiv f. Kunde osterreicb Ge- 

schlihts-yuell.n VII. 94 !i:>. 

19. M«JL '7182. Jbns LAlRENSSon, bocnde i Vallingsbeck, stelger til velbaaren Svcnd Skclm 

Persson to Bodstcder i Itaadlitisstrftde vesl for Baadiiusgaarden i Kjobenliavn. — Haffnis, 
die asceocionis Doinini. 

0. Mclsen, KJebenbavns Uiplomatarlum II. 132. 

22. Maji. '7183. Kong Christieks mcldcr Markgrev Alhrecht af Urundenburg, at han den 

nfcslc Dag vil liryde op fru l'u\ia paa llcjscn til Augslitirg, og iicdcr iiain lade taie med 

Mugistraten i denne IJy om ut forsyne iium mcd llcrlicrge tii 200 lleste. — Parije , am 

soDtag Exaudi. (riattydsk.) 

Mlnutoll, Friedrieh I, Kurfurst von lirnndenliurg II. 17. Arrliiv f. Kunde osterrelcb. Ge- 

tchiibis-ljuellen VII. 95. KoNG Christif.rn den Forste. 881 1474. 
'7184. iMirlyr.-it Ai.brecht (af Brandenburp) tilskriver Kongen af Danmark, at 31. .Maji 
ki'j.s<ri'ii, lian og nof,'li' andre Fyr.^^ler kun fre hicvnc i Augsburg af den Grund, al tle 
vfiil"' ham. — Avgspury, am dinstag nach dem iieyli^im Pflngsttag. (Tyd.sk. i 

MlnDtoll, Friedricb I, Karfuriit vou liraatlenburg II. 17. 

'7185. Markgrev Ai.iiKEriiT af IJrandenburg opfordrer Kongcn af Danmark tii al 2. Junli 

ile til Aug.sbiirg, da de licr for.samlede Fyrstcr suart ville rejse hjem. — Aufjspunj , aiii 
donncr.stag nacli dem liciligen riiugstag. (Tydsk.i 

Arcliiv f. Kunile ii.>terreicli. Geschiclits-QuelleD VII. 96. 

■7l8t). .UroBis, episcopus Burglanensis, priori et conventualibus domus sancti 4. iuDli. 
spirilus in Airliorg ecclesiam beati Laurentii iu Skaghen, iis a Christicrno rege assignalam, 
donat. — In Albitrgia, sabliato Trinitalis. 

Ny kirkcliist. Samlinger II. 336—37. 

'7187. Thingsvidne, aesket af 1'rior IJertil i Dueholm Kloster i iMors, om ^^ ■•""" 
klostrels l.avhavd paa .MolUm og al S. Jargens Jord. — Norherrilz lingli i Morsso, tyugsdag 
iiesl elVtlicr (judt/. Icgomsdag. 

Ilueliolnis Diplomatarium, udg. af Melsen S. 105 — 106. 

"7188. Jenss P0WEI.SSEN, Sogneprsest i Kettropp, giver for sin Fader Poell Jenssens, l-*- '""''• 

sin Hroder .Moghens Powelssens, alle sine andre Fora>ldres og alle godc christne Sjale en 

Gaard i Staxstrop i Tywdt til Dueliolm Kloster i Mors, hvorfor der skal la;ses cn Messe 

hver Lge og holdcs to Begajngelser om Aaret. — Feria quarta prox. infra octauas cor- 

poris Cristi. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Melsen S. 90—91. 

*7189. Kejser Freoekik III befaler Markgrev Albrecht af Hrandenliurg under For- 22. Junil. 
lalielse af hans Regalier og en Bede af l(X)Mark Guld at lija-lpe Rougen af Danmark niod 
Ditniarskerne, der ikkc ville uiiderkastc sig liam, og alle dem , af livem dc faa Liidcr- 
sioiiclsc. — Auyspurg, aii miticlieu vor saud Johanns Gocsteuirerstag. (Tydsk.) 

Monumentn Ilalishurgiea 1. Abtheil. I. 413—14. 

'7190. Kcjser Fkederik III befaler Ilertug Vilhelm af Sachsen under cn Bode af lCKl 22. Junii. 
Mark riiild al uudcrstotlc Koiig r.lirisliern mod Dilmarskcrnc. — Onsdageii for Johannis. 
Udl. paa llansk i Hvitfeldt, llanni. Higes KrflU. S. 949 (Kvartudg. V. 2.^5 — 56). 

*7191. Kcjser Fkkhekik III bclalcr llertug Johan af Laucnburg nnder en Bode af 22 Jimii. 
IIKI Mark bidigl (iiild og hans 1'rivilcgiers Fortaltclsc paa (Jpfordring al lijadpe Kong 
C.liristicrn lil Dilmarskens Lnderkastelse. — Auyspury, am mitwochcn \or sanndl Johanns 
tag baptistc. (Tydsk i 

Knudscn, Diplnmatar. Christicrni prlmi S. 302 — 303. 

4507. Kniidspn, l)iploni:itar. ('.Iiristierni primi S. 304— ;505. Udt. p:ia Daii.sk i Hvltffldl. Daiini. 2;{. Junii. 
Itlg.s Kr.in. S. 9IK (Kvartndg. V. 2r)4— .'«). 

'7192. Kejser Freherik III befaler Ucrtugcrnc Krik og Varlislav af Stetliu osv. 23. Junli. 
paa Opfordring at lija-lpc Kong Christicrn lil Ditmarskens Hnderkastclse iindcr cn Itodc af 
1(K) Mark riiilil og Fortabelse af dercs Frilu-dcr. — Auyspurg , am doiirslaj.' vor saiiiit 
Joli.iinis li.iplislen tag. iTydsk.i 

Kiiiidacn. Dipli.matar. Glirislicrni primi S. 303—304. 
Itegcst. Daii. II Scr I. 111 8S2 KoNc rnuisiTiKUN m \ Imirstk. 

1474. . 

•JS. Jaiili '7193. Kojsor pKEnEtnk III hcdor Kon^' Kasiiiiir ar iNiiiMi 0111 ;tt rorliyilc al Fur- 

biiidfl.-<t< niidlfm sint» Landn oj.; HiliiiarRkfn, der har visl sij; KrjsiTi-ii iiiviliyl vi-d ikkt> al 

villt» iindtTkasU' si;; KnnKi-n af llaninark. — Augspunj , ani doniTslan vor saml Jiilianns 

riot/.lt\vlltTslaf;. iTvilsk.i 

Moiiuiii(!iita Hali.sliuriiirn I Alitlieil I. IM \U. 

Juiilo. '7194. Oiitfiriiflsr oiii Kon},' ('.iinisriKKNs .\ii(lrapi'ndi'r tii KijstTon oiii l''iirliiiiid 

indbyrdfs o^' nicd .Skolland iiiod linrf^-iiiid n^' Kiigland o^' oiii Forlenin^' iiifd Frisiaiid. — 

LdcD Hatnni. (Tydsk.i 

Archiv f. Kunde nsterreicli. Gescliiclil.-i-yiielleii VII. !»;— '.17 

Juiiiu. "719.^. Optfjiiiflsf om, al Kejsfren it viilif; til at imlKaa rorbund iiifd Koniifmf af 

Danniark op Skotland o\i lil at ladf dnn forslnjnvnle lajif Friscrne iindor sin Itfskytlflsc. 

— llden Hatiim. (Tydsk ) 

Arcliiv f. Kunde «sterreicli Geschiclils-Quelleii VII. !l7— 98. 

1. Jiilii. 4ri08. Knudscii, lliplomat;ir. Chrislierni primi S. 305—301). 

1. Julii ■^MH). Si\ri (IMi) iiap.T biiila fontra foeneralores et iisiirarios dnr.atunm Slesvi- 

«■ensis el Holsatiir fiijiisvis ili^'nitatis efclfsiastiriE vel niundaiiif, ii>iifiii fXfoniMiiiiii- 
ralinnfm miiiantis. — liowr apud snnrhnn Prfnim, kal. .lulii. 

Kiiudsen, Dipltiniatar. Christieriii primi .S. ^IM)— 1" Jciisen, .Schleswig - holslcin. 

Kirclicngeschirlile II. 340— .51. .Smkn. Ilvitfeldt, Oanm. RiRes Krisn. S. 94« (Kvarl- 

udy. V. 2:>4). 

1. juiii. '7197. KfjsiT FnKDKKiK III liffalfr BoiRemeslre o^' Uaad i Lfibeek ufortovet 

at afskallf den nye Tolil , de jiaa rpen llaand liave paalafit, of; livorover Konfjen af 

Danmark liar klaget. — Aug.spiirr/ , an freitaf,' vor iiniisfrer liflirn Frawentag visitalioiiis. 

(Tytlsk.) 
MoDumcnla Hahshurgicn 1. Alilheil. III. .528. 

]_ j„lll_ '7198. Anoi.F, yKrktliiskop af Main/., Kiirfyrsle, sainlykker i Foreninfren af Grev- 

skabfrnt; llolsten og Stormarn nifd Landet Ditmarsken til et llertugdiimiiif llolsten. — 
Augspurg, vlT fritag narh saiidt Pedor vnd rauls der heilgen aposteln lajf. iTydsk.) 

Knudsen, Diplomntar. Christierni primi S. 310— 11- 

j j^lll 45(X). Knudgcn. lii|iloniatar. Chrisllemi jirimi S. 311—12. ildt. 1 Hvitlcldl, li:inm. Kiges Kran. 

S. !l4!l (KvarUidg. V. 25.'i) nicd iirigtigt Datuni: visitationis Mnric. 

12. Julii. '7199. MxKiNis UE Fkei.eno, nuntiiis apnstolirus, plebaniim oppidi Kiiensis, guar- 

dianuin ronventns ordinis minorum et ronsnles ihidem peruniam rontra Hohemos de 

diversis |iartibiis Sleswirfnsis et Rrcmensis diorfsinm rollectam et in opiiido Kilnnfnsl 

ilepositani Antlionio Itfnedicti de Frrgano rfstiiiifre jubet. — /{o.stock, die \ll. nifnsis Jiilii. 

Westphalen, Monumcnta IV 3322-23. 

j^ j^lll 4510. Rledcl, Ciidex dipiomaticus ilrandenburgcnsis 2 Hauplth. V 228—2!) (mcd Aarstallet 1473) 

(ig sstd». VI 122. 

29. jaiii. '7200. Jacohis, archiepiscopus llpsalicnsis. FIenkiiis Linrnpensi." , Johannes Sca- 

rcDsis, JoHtMKES Strengncnsis ct GnKMiinDUs Vcxoensis episropi omuibus erclesiam b. Lau- 
rentii in l'nlHse, Itosrhildensis dioresis, visitantibns fir|ue nianus adjntrices pnrrigentibusl 
.\L dies indulgfiitiariim rrlaxant. — Ca/mnniiir, liif Olavi rcfiis ft martyris. 
iCslrup, lyiscstrup S. 1(J4 -IM) KOXG rHHISTIERN DEN FoUSTE. 883 1474. 
*7201. Markgrev Johan af Brandenburgs Skrivelse til Kurfyrsl Albrecht af Branden- 30 Jnlll. 
burg, hvori iian omlaler, livorledes lian vil modtage Kongeu af Danniark i Tangermunde. — 
Coln an der Spreir, anie sonnauende naeli Pantaieonis. (Tydsk.) 

Itiedel, Ci)dex diiiloinaUcus UraodeDburgenals 3. Haapttb. II. 148— 4ii. 

*7202. .M.\KiNi.s OE Frki.e.no, nuntius apostolicus ad executionem remissioois pecca- 2. AugosU. 
loruni per papuni Sixlimi quarlum conlra Turcos concessu' per re^rna Dacie, Swecie, Nor- 
wegie, ducalumquf Sieswicensem, necnou Slliormariam, Holtzacium, Ditliiiierciam omnemque 
Frisiam et diuc. .Monasleriensem et Caminensem ac per totum dominium principis Magno- 
poleusi.-i .'^ancliiiionialibus (monasterii Wanzka;) concessionem quandam facit. — Die mensis 
Aiigusti secuiida. 

Urudat. i Lisch, Urkuudl. Geschiclile d. Gcschl. v Oertzcn II, Urkund. S. 251—52. 4516. Kuudsen. Dlplomatar. Christlernl prlml S. 312—14. Udt. I Hvitfeldl, Danm. Rlges Krnn. 
S. !)oO (Kvartudg. V. 2.58—59). 19 Augusti 
24. AugusU. •7203. Kong Christiern overdrager soin Formynder for sin Broder Grev Movrids 
Btirn Bestyrelseu af disses Slotte og Lande til Biskop Berlold af Verden og Hertug Frederik 
af Brunsvig og Luneburg, og kvitterer Greverne Otte og Frederik af Nedderen-Hoye, lll 
hvem Grev Gerliaid af Oldenburg uden Kongens Vidende havde overgivet den. — Reyneheke, 
aine duge Baitholomei des hilgeu apostels. (Plattydsk.) 

Knudsen, Dlplomatar. CbrlsUernl primi S. 316—17. 

'7204. Kong Christiern stadfaester Siverd Sestede Hennekenssons Salg af Gaarden 24. AngusU. 
og Landsbyen Markendorp og Landsbyerne Lutkeu Glemyn og Marquardestorf til S. Cleniens 
Kalende i Lubeck. — In castro Segcberge, die Bartholomei. (Plattydsk.) 

Udt. i Urkuodensamml. d. scblesw.-holst.-Iauenb Gesellsch. IV. 454—55. 

•7205. Del svenske Rigsraads Brev lil Raadet i Danzig, hvori det undskylder, at 24 .\ususti 
Reltcrgangen mod Otte Torbersson er bleven udsal i Anledning af Lnderhandlingerne med 
det danske og norske Rigsraad. — Calmar, am dage Barlholomei apost. (Platlydsk.) 

Styffe, Bidrag Ull .Skaudloaviens bistoria IV. 35. • 

*7206. Koug Chkistiern anmoder Herlug Frederik af Brunsvig og Liineburg om at 28. .vucusU 
skaffe sig Svar Ira Raadet i Lfiueburg i Anledning af de kejserlige Breve, hau har meddelt 
det, samt at st«tle Heurik .Mokelmanns Fordringer til den na;vnte Stad. — Segeberg, Tag 
vor decollat. Johannis. " (Plattydsk.) 

Tjdsk Udt. i Qvelleasamml. d. sclilesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. V.h 

4519. Tydsk Udl. i Qvellensamml. d. scblcsw.-bolst.-lauenb. Gesellsch. II, 1 S. 27 llrud^l i 4. Septbr 
tydsk Over.4. i llahlmann, Gesch. Dunemarks III. 277. 

"7207. KoDg Christiern tilskriver Staden Luneburg angaaende dens Klager over .'>. Septbr 
llainliiirg og giver dens Borgere Lejde lil at drage nied Varer til Trittau og audre Sleder 
i Holsteu; eudvidirc aiiiiHidiT liaii diii om at seudi' Gi-sainiter lil sig. — Segehcrg, .Montag 
vor naliv. Marie. (Plaltydsk.i 

Tydsk Udt. i Uvcllensamml. d. schlcsw.-hosl.-laiiiiib. Gosellscb. II, 1. S. 19. 

4520. Udt. iig Urudst. paa dansk i Laiige. Nnrsk Tidsskrift I. 2T7— 78. 6- Scptbr. 
*7208. Kong Chkistiekns Brev til Borgerskabet i Oslo, at han har tilbagekaldt 6. Sepibr. 

de IndskraMikuiiiger i Rosloeks Handel paa Oslo, Tonsberg og Vigeu, som deu udvalgte 

111* K84 KoNC. CnRISTfERN DEN FORSTE. 1474. Ivdiif; lliins Of; nojilc ;if tlot nors^kf lli;csra;id liave paabndt, Ofj vil, at H(istock''rnt' sknllc 
nydf dcrcs hidtil liavlc Frilieder. — /n castro mstro Setjffheberr/h , ITcrla tercia prox. anlc 
fcslnm natinilatis li. Maric virfiinis frloriosissinic. 

Dliilomnlar. iNorvcg. III. (i.'^ili-(!n. Udl. i iulaskr. Nor III. .! .s. i;i. 

7. Scpibr. "7209. Kout; Ciihistiekn givcr Gryiner OsteinssoD, som liar dra-bl Ohifwcr Siiiffurds- 

son, Kred lil Kvnilelmesse. — Oslo, inydniko dafien ncst lore varc l"r\v (l;i|,'li n;itiuit;ttis a 
\\\ arc rikis vars Noripis. (Norsk.) 

Ulpliiiiiatar. Norveg. II. 0G4. 

8. Septbr. *7210. Koni; ('iiristierns Forskrilt til Stadcu Lnncburg for llclinold i cn 

Arvesag. — lleneiibc/ir, Doinicrsta.i; ;uii t;ij;e n;iliv. Maric. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i yvellensaniral. d srhlesw.-hnlsl -laiieiib. Hcscllscli. II, 1. S. l".l. 
11. Septbr. *7211. Hadiik Hoi.ckex ophider og antvorder lil Vikarcrnc i Vor Frnc Kirkc i Uibc 

IJrcvct ;if 4. Avgust (Nr. 4513). — (D. 14dc Scptcinbcr.) 

Udt. i Kincli, Ribe Hys llist. indtil Rcrorni. .V 371. 

lii. Septbr. *7212. Biskop Jec i Uorglum gjer vittcrligl, at det mellem liain og Maurids Nielstm 

i Agaardb opreltcdc Forlig om Ansieltelscn ;if en rra^stcniand vcd cl Kapcl i llan llcrrcd 

til al ojipcba-rc Alniisser og Gaver ikkc cr lioldt, bvorfor ban pa;ibydcr undcr Itaiids Straf 

at allaggc llcgnskab lor dct (ippcb;iarnc. — Aleburi/is, 2. fcria prox. ;intc fcstuin M;itlici apost. 

Danske .Magaziii 3. Hxkke III. 26b— 6i) Brascli. Gamle Eiere al itregentved S. 38-'3'.i. 

19. Scpibr. *7213. Thingsvidne, at Jessc Lasson, som tjcntc Nalfnc, ben^gtcdc al havc siddcl 

i Kroeu og sagt, at llr. Frick Ottcsou liavdc lovct hani Pengc for al sia;i Lawc Brok 
i\\ji'\, — Bythingct i Othens, Ihen mandagb nest clTtcr s. Lambcrli dagh. 

Itarner, Fam. IIo8eiikrnnt/.'s Hisl. 1, Diplom. S. 13!» 40. Uilt. i Vedel Simoiiscn. Hidrns 
til Odeiise Bys llistorle 1, 2. S. 18<»— 81 og i Nyt hist. Tidsskrift V. 244. 

20. Scpiiir. "7214. IIenricii MotiEiiiSEN, Vapbner og Horgcr i Odense, erklwrer, at liaii aldrig 

bar liitrt Jcss !,;issen, Nalfnis Svcnd , som laa til Herbcrgs lios h;im, sigc, al lian var 
Mr. Krick Ottcscns Svcnd, cller at han v;ir (ipfordrct af dcniic lil ;it cflcrslra-bc Lagc 
llrock. — Fcria tcrtia pro.x. post festum b. ij;iniberti. 

Itnrner. Kam. Rosenkrantz'8 Hist. I, Diplom. S. 141. Udt. i Vedei Simonscn , liidra^ lil 
Odensc lt>8 Hisloiie I. 2. S. 18(1 oi: i Nyt hist. Tidsskrifl V. 244. 

26. Septbr. 4523. Brudst. i tydsk Overs. i Dalilmnno, Ucscli. Danemarks III. 279. 

27. Septbr. *7215. (ircv Geriukii af Oldcnbnrg lnsgivcr Indbyggcrnc i Tniidcr- og Flciishorg- 

Lcn, i Strand, Kidcrstcdt, Fvcrscop og Ltholui for dcu til liain all^igtc Pantchylding og 

byder dcin at adlydc Kong C.hristicrn. — Louenbory, ;imc dingcsdage vor Michaclis. 

(Plattydsk.) 
Kiiudsen, Dlplomatar. Chrlstleriii prlnii S. .'{17. 

28. Septhr. '7211!. St;idcn K\mi'E.>i khigcr til Koiigcn af llaninark ovcr Opkrsvningcn af nsa-d- 

v;inligc Toldtaxtcr i Snndi^t; nicd llcnsyn til Droniiiiigcns Aiiniodning oni ;it kjnhc Vin til 
hendc, svarcs, at dcr cr M;ingel paa dcn. — Op sanct Micbii-ls ;incnt ;irch. illollandsk.) 
Idt. i Itpgistcr »an Ctinrlcrs en Itesrhciden in hct oudc Arcliicf v. Kampcn I. 23il — 40 
4. Ortobr. 4526. UrkundeiHamml d sihlesw.-hoUl.-lauenb. Gegeltgch. IV. 34!l — .'lO. 

.V Octobr *7217. Kong (jiristier^s Skrivclsc til Staihjn Lfincbiirg, hvori liaii hcfuldiincgtiper 

llcrtiig Jdhan af S;icbscn og sin Secreticr J(ih;iii Kmbccke lil Forlwindling iiicd den. — 
Herchtehetjlc, Mitlwoch nach Remipii. 

Tyd.^k Udl. i Uvrllcnsainml. d. grliligw.-bolgl.-laucnb. (iesellsch. II, 1. S. lil. KONG CUKISTIEKN UEN FmKSTE. 885 1474. 
*7218. IWssE vvN Ai.iENsi.EiE, llidder o»; Marsk, og I{oki;ene.sthe og K*aii i LIiieck, «• Octobr. 
ii(l.-li'df Erklariii;: (iiii , al dc i llriiiiold til Kijsirciis ItrfV af 2.S. Marls liavc arscmlt et 
liiid vod iNavii 1'clcr i'alaiiU lil lliliiiarskcriic mcd Kcjscrciis Itcfaling af 1.'5. Kclir. oiii, al 
de skullR liyldc Kon^ riiristicni, mcn at haii kun liar Taaet Tnisler til Svar. («Addita cst 
dcclaratio nolarialis, ali l-^nivaldo .Sdiicnlirodcr, clcrico Itrcmcnsis dioc, iiiddico im|icriali 
iiK iiirKalc uolario cdila, dc veritalc lillcraruin"). — Luhckc, am doiincrdayu na l'rancisci lonf. 

(IMattydsk.) 
DaliliiiaQD, (iescli. Duaeinaiks III. :K7— 02. 

*721'J. IhNs Andkkskn, Kaiinik Of,- IJispcns Oflidal i Hitic, crkhiTcr, at Mcllc Nis . . . «• "ciobr 
Kftcrlcvcrske o;,' licndcs hallcr lnf,'c Melsdallcr havc opladl lil ISrodcr Tainis Dotiscii, Prior 
i IVadikcbrtidrc Kloslcr i Hibe, paa lians Konvcnls \ cgne al dcrcs llctlifjlicd paa S. Johanncs 
lliilm \cd Kibe. — lii prolesto bcali Dionysii. 

Tiiorup, Erierrtlii. aiig. Byeii Kibe II, Bitag S. 10-11. 

*7220. Konf,' Christiekn panlsaetter Bycn Kckcrnfdidc o;; Mollen i Uorby lil Siiierd 9. Oci..br. 
l!ro, klor[ipc, \aliiicr, for H'Ktii Mark lybsk, inetl el Aars Opsiiiclse. — Scgeberge, aiiic daglic 
Oioiiisii dcs liilf;cn marlclcrs. ll'laltydsk.1 

Kiiudsen, Uiploinatar. Cbri^lieriii primi 8. 318 — lll. 
4527. Urkuiidinsamml. d. schtcsw -tn.lsl.-laucnb. Geseltsch. IV. 227—29. 1- Oclobr. 

*7221. Kouj; ('.iiiiisnKK^s r.j.cldsbrcv til Krik van Tzcvcii o',- lliiirik .Muriiicstcr, 14 Ocioi.r. 
Horgemcslrc, of.' l'aridoiii Liitkc oj; .loban llu},'c, llaadiii;ciid i llamluii;,' , paa 15(.H» Mark 
lybsk at lnt.ilc til tiirstkoiiiinende Paaskc. — Nijenmunster, aiiic fridage vor sancli (lalli. 

(Plallydsk.) 
Udt. i Drkundfnsaiiiml. d. schlesw.-holst.-luuenb. Gcsellsch. IV. Aiy.K 

*7222. Sten Stlke, Sverijis Rifies Forstandcr, udslcdcr Kiildmagt lor Hr. Eric Erics- H ociot.r. 
soii, llr. (lotzstan' Karlsson Of; Ariiid rrollc, V;ebncr, til ct Modc iiicd dct daiiske of; svenske 
Hif;sr;i;id i llalmsl;ul 2()dc l);i:; .lui. - in opido llolmensi, die b. Calixti pape et uiarliris. 

(Svensk.) 
StyU'('. Bidrag till Skandinaxiens hisloria IV. .'><>. 

•7223. Ste> Stike, Svcrif;s Kif;cs Forstandcr, bcder Uiiadct i Dan/i;; ;it va-rc .Mullii.- H •'«•tol.r. 
Holf;ersztiii bcbjalpclif,' nied at tilbaircfaa cl Skib, som llr. Ericb Krwiiicdikc under Slil- 
slanden 1-168 bavdc l;igct fra liaiii. — Holine, aine da{;e Kalixti des hilligen pawes. (Plaltydsk.) 
StylTc, Biitra!; till .Skandinaviens historia IV. .$7— .iS. 

*7224. Koiig Ciikistiek.ns Gj;ildsbicv til K;ipillel i llamburg jaa 3CHi Mark lybsk 15. Ociobr. 
al bclalc lil ftirstkonimende Paaske. — Nyenmiimter, ame sonavende vor Galli. (Plattydsk.) 
Udt. i (Jrkuiidciisamml. d. schtes\v.-liolst.-laiienb. Gcsellsili. IV. 4911 l**^. 

*722o. Konf; CiiKiSTiERiNS SUidfjcstelsesbrcv paa Skraddcrncs Of; OvcrskaMcrncs Privi- -1 "••«"''r 
icgier i llibe af 17. Scpt. 13 lU (Nr. •2(l60l. — /« castro noatro Seijf/cbcrijli, dic \l milliuui Virginnin. 
Adler, Kfterr ang. Itibe X. 3—5. 
*7226. Kn Skrivclsc 0111 Kongcn af nanmarks Ankoiiisl til DfisscldorlT d. 17. Novbr. '"l^." 
mcd et slort I-Vdgc og bans Sammciikoiusl dcr 0111 liord paa Skibet inctl llcrliigcn ;ir Htir- 
gund. Hrevskriveren tilfnjer, at Kcjscnn skal v;cre luisfornnj"! iiicd Kongcns Mapgling, 
og al iioglc sigc, al Ktingcn Ijcukcr p;ia ct (litterin;ial incllem siu Snii og llcrtugcns 
Datter. — IJden Dalum. (Tyilsk.) 

Ilrudst. i Monunivnta llabsburcica 1. Abtlieil. 1. .S. t.XLI 886 KONO CHRISTieRN DEN FuRSTK 1474. 
IS. .Noibr. 18 NoTbr. 12. Iiccbr. 13 Decbr. 
•Jtt D.cbr •ii. Decbr. •>i. Decbr 2.'> Decbr. 
27. Ueebr. 28. Decbr. 

29. Dccbr. 3U. Dect>r. '7227. Kong Chhistiehk stadrsster Otlu Uantzouw Wolnicrsson til Krummedykes 
Sals' lil Kapitlel i Eutin af 105 Mark aarli^ Kente ar lians Gaard Cnimmedycke og lur- 
skjellitfe Lantlsbyer. — Haffiiis, octava Marlini. (1'lallydsk.i 

Udt. I Urkunileiisiiniml. d. scblesw.-liiiiat.-liiuenb. Gciellacb. IV. 45ri. 

*7228. Uroder Mvthias He.iricsson, Prior i S. Knuds Klostcr i Odense, og mcnige 
Knpitel sammesleds give dm's Medbroder Hr. Jeip Meyiiom Kiiidmaf,'! til at tilskjnde Prioren og 
Itrtidrene i llalsledc Klosler i Laaland paa Laalandslar Laiidslliini; eller paa Ntirre llerreils- 
tbing S Gaarde i Tliinrneby i Otlersluf Soj^ii — Otlonie, octava die b. .Marlini episcopi. 
Udt. i Videl Slmunsen. Bldriig tll Udensc Bys Histoile I, 2. .S. 179-80. 

"1'2'2'J. nroniiiiig Dorothea sladfiesler et Brev, bvorved Pa-dher Karlsson, hendes 
l^mbedsmand i Jemptelaiid, bar forlenet OiafT (jiiiidmandsson med det nAe liuleje Singxsiau 
i Sundasio Sogn. — In castro noslro Svnderborr/, in prufesto b. Lucie virg. 
Diplomntar Norveg. III. 6»0— 61. 

4532. Daosk llrudst. og Udt. I Kincb, Ribe Bys Hist indtil Keform. S. 375—76 

'7230. Skrivelse fra Herlui; NVillielm af Saihsens Amtma-nd llERiiAiN Liiiici.EiN og 
Asms vo> EiiEKSTEiN lil H(rlu(:eii, bvori de omtale, at Kongen af Daiimark har bedet 
Kcjseren opgive et andct Sted end Coblentz, hvor de kunne medes. — Dinstag vigilia Thome. 

(Tydsk.) 
Eberstein, Geschlcbte d. Freitierren v. Ebersteio S. 576—77. 

'7231. Haaoet i LCbeck beder Sten Slure om at frigive Melchier Kade, en Sla-gtning 
af Liibecks Syndikiis, Johaiines Oesthusen, som under Krigen med Danmark blev tilfange- 
lagel af nogle svenske (Jndersaatter. — Donredage na Thoine apost. (Plallydsk.) 

Slylle, ItUlrag till SKandiiiaviens historia IV. 38— 3'.l. 

'7232. Ilerlug Ai.rrecht af Sachsen skriver til Ilerlug Vilhelm af Sachsen, al 

Kejsi-ren ikke har villet modtage Kongen af Danmarks Tilbud om Ma-gling iiiellem hain 

og llertugeu af Uurguiid, men lienvist liam lil el foreslaaeude Fyrste- og Sta;ndermode i 

CublcnU, hvor han vilde hnre og svare ham. — Wissbaden., den 24, December. (Tydsk.i 

Urud.-.t. i MonuiiicnU Habsburgica 1 Abtheil. I. .S. CXLII. 

4534 se -7092. 

'7233 Ilertug Vii.hei.m af .Sachsens Skrivclse til sin Svoger, livori ban omtaler 

Koogen af Danmarks Itestra belser for at magle mellem Kejseren og Ilertugen af Iturgund. — 

Wymar, vlT dinslag Jobannis aposloli. (Tydsk.) 

Eberstcin, (jcscliiilitu d. Frcilicrrcn v Eberstcin S. ,^75— 76. 

4535 se -WXi. 

'7234. Uevai. bedir Dan/.ig om at formaa Iwar Axelsson til at opbnre nied sin Fejde 
imod Ordenen i Livland, da Ordcnsmesteren har lilbudt Wolthuscn retslig Afgjorelse af 
Slriden. — (/teia/i, ain daghe b. Tliome (^antluiarcnsis. (Plaltydsk 

Tydsk IJilt. i Verbaiidluni^en d. |i«lclirli'ii eslnisclifii Gesellsch. iii Itorpal VIII, 1. S. )i. 

'7235. U\AiiET i LrHECK bttder Haadel i Kiel om at modtage og tilbagesende en 

llfst, som llr. Clawcs llMnnow, Uidder, har laant lil Uejsen. — Ani vrydage in dem achte 

dagen Wynachlen, anno 1475. (Tydsk.) 
Nye DnnsU- Magailn I. 2!l',l. I KONG rHKISTrKRN DEN F0R.STE. SS7 1474. 
4536 se '7096. 31 Derbr. 

4r>37 Sft -7097. 31. Decl.r. 

4.^3H sc -7160. 

4539. Knidst. i lydsk Ovcrs. i llalilnianii, (•escli. Danemark^ III. '27K. 

•723(>. Itiskop Olah MoKTEiv.sK^ i lloskililr lorliydcr at liindrc Na.slved Kloster i 
iil oppebfcre |{is[M'liriiilc al' dcts Lcii oj; 'Ijfiicrc. 

lldl. 1 Liingcbek, Scrlptor. rer. Diinlcar. IV. 34) og I Programma scliolac llcrlovianaB li«.'i S. 144. 

•7237. Oi.sroni' Snr,.\EViiiNE, al llr. Torlicrii, NiLSlvc<l Klostcrs llrivcd.sniiind paa 
liiniirliii-ksliolm, lioldcr Kalliy iliis i Trcd o;; »Ilicgnc« paa Klo.slrcls Vcgiic. 
Udt i Lanijebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 3M. 

'7238. Oplegnelse om Ilipsdagcn i Anjislinrfc'. Kongen af Danmarks Tilstedevajrelse 

oiiitales. — rdcn A:ir. (Tydsk.) 

Luiiis, Teutsches Rcichs-Arcbiv Pars general. III. Zweltr Fortsetz. S. Bll — 17. 

'7239. Torsliif,' IVa Kiirfyrslcrnc af Mainz of,- lirandenlnirL' oiii Tvdsklands Anf;rel) 

paa llcrtii.i,'cii af l!iirf,'iiiid. (K(ini,'cii af ilaniiiark iinsictl.'s for sinc lyilskc i,ande lil al stille 

1(M)f) M;iii(i. o:: dcl iiicncs, ;il iiitii vil forc dissc Troppcr ad Sovcjcn.l — rdcii Aiir. (Tydsk.) 

Moniiniciita Habsburgica 1. Abtbeil. I. 418—27. 

C. 1474. (.. 1474. 

*724r). ilcrliii: IIkvrik af Mccklcnhiiip Iicklaircr sis (for Konf,'cn af Danniark?) 
o\cr l.illiccks Va'griii.i,' vcd al licliilc liiiiii Told of,' aiibcfiilcr siii Sai; til liiini ojr Miirk^rcv 
Alhrciiil laf Brandenburp.) — Nigensladt, iiden Aar. liMaltydsk.) 

Arcliiv f. Kunde dsterreich. Geschichts-(,luellcn VII. h8 — 8!>. 

1474—1488. 1474-1488. 

'7241. IIei.uki cpiscopi Slesviccnsis littenc dc disposilionc paniim a Nicoliio WiillV 
cpiscopo Slesvicensi ad distribdcndnin ordinatoruiii. 

Udt. i WestphalcD. Monumeiita IV. 31S9 (med Aarstallet 14(J7). 

1475. I47.fi. 

*7242. SkrivcLsc fra llerlii^,' Vilhclni af Sacliscns Amlmand llEinuN.N I.ii.ei.ei.n ot; I Jnnuar 

AsMis VON KBEUsfEiN lil Ilcrtuficn , livori omlales Konjicn af Danmarks l^orliandliniicr mcd 

Kcjscrcn oj: llcrliii;cii ;if Hurpnnd for at ma;gle iMirlig mellem dissc. — Sonntaj; circnin- 

cisionis Doinini. (Plattydsk.) 

Ebcrstrin, Geschichte d. Freiherrcn v. Eberstein S. ,578 — 80. 

'7243. LiiioMd (\I"ii) rcf;is Friinconim inslrnctioncs pro llcnrico dc Gricsbucliz :'». Januar. 
(lc iis, (iiiic dictiirus csl Uoiiianorum rcj,'i ct principihus clcctorihiis c.\ partc refris, iiitcr 
iilia dc pacificationc intcr impeialorem et dncem Itnrgundia;, qua- rex dc Dcnnemarche 
iusliliiissc diciliir, ()iiaiii rem i.udovicns rex crederc non potcsl. — 1» rilln 1'nrisih, (jiiinta 
dic mciisis Janiiarii 1474- 

Udt. i Monumciita llabsburgicn I Ahthcil I 282 84. «SK KoNG Christiern UEN FeRSTE. 147ft. 
)i Januu. t< Januar. 
|i< Januar. 

17 J.iniiar. 21). Jannnr. •24. Jannar. 27. Jannar. 10. F.br. 
2ft. Pebr. 

2.'i Fflir !i Msrtii. II. Martii. IX Martii. '7244. Skrivelse rra ili>rttig Villielin af Snch.^^ens Amtma^nd Uekhann Liu.ei.ein og 
A.sKis voK KiiEKSTEiM lil lliTliiKfn , livori unilali-s lirjsrri-n.»* Slfniiiint; (ivi-rfor Kon^Tii af 
Haiiinark» Fri'(lsmii'f!lint; i ili-n bnrgundiskc .Sag. — FrilaK Kpiplianic. (Tydsk.) 

Kbersleln, tJfscliiclile d. Kreiherren v. Kber.^^tein S. .')83— 84. 

4540. Sejdflln, Dlplumatarium Flensborgenae 1. .'SDl— 95. 

'7245. Ilronninp Dokotiiea annioder Staden Lfineburj.' oin sikkcrl Lcjdc gjcnncm 
Sladcii lil cn «bedcvarl". — Gotlorpp, aiii lagc Marcclli. (1'lattydsk.) 

bruilst. og tyilsk Udt. t Qvellen.<amml il gchlrsw.-hoUt.-laucnb. Gcsellsch. II, 1. S. ]!). 

*7246. Skrivdsc fra Hcrtug VVilliclin af Sachsens Hiddcrhovedsniand Hekma.nn 

Lli.Ei.EiM, AsMis vo.N KiiEKSTEiN og Ai.iiREiiiT C.KiNss til llcrtugcii , livori onilales, at Kongcn 

af Danniark i Andcrnacli liar tiibudl Kejscrcn Majgling i dcn bui>'undiskc Sag, inen al dcn 

riineligvis ikkc blivcr antagen. — \\eslheiin im dor/fe, vlT dinstagc Antlionii. (Tydsk.) 

Eberatcin, Gc.-:chicbte d. Kreiherren v. Ebeistein S. 584-86. 

'7247. Sladen Li'^EBi ki; givcr Dronning Dorolhca sikkerl Lejde gjenneni sit Oinruadc, 
nicn kun paa visse lictingclscr. — Am lagc Faljiani cl Scbastiani. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. I Qvellensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 19—20. 

'7248. Skrivclse fra Hcrtug Villiclm af Sachscns Ainlinand IIek»ia.\n LiiiEi.Ei.v og 

AsMis \0N Khekstei^ lil Ucrtiigcn, hvori omtalcs, at Kongcn af Daninark liar modlaget en 

Krklicring fra Kejseren angaaende .Maegiingen i den burgundiske Sag. — Am dinstag 

noch Viiicenti. (Tydsk.) 

Eberstcin, Geschicbtc d. Kreiherren v. Eberstein S. 580—88. 

'7249. Oronning Dokothea anmodcr Staden Lfineburg om saadant Lejde, som man 
plejer at give Herrer og Fyrster, samt om at faa meddclt, hvad Underrclning de crholde 
om Koiig riirislicrns Tilbagercjse. — Reynebeke, Frcilag nacli convers. Pauli. (Platlydsk.) 
Tydsk l!dt. i Qvelleosamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gescllsch. II. 1. S. 20. 

4542. 0. Melsen, Kjebenhavns Diplojnatarium II. 132 — 33. 

4543. 0. Melseo, Kjebenbavns Diplomatarium II. 133—34. 

"12H}. Kong riiKisTiERNS (ijaidsbrev til Va-bner .lohan Schiillc paa 1000 Mark 
lybsk i»g 900 rhinskc Civlden. — Duttzeldorppe, amc soniiaviniic vor dciiie sondage Octili. 

(Plattydsk.) 
Urkundensninml. d srhlesw.-holst.-lauenb. Gescllsch. IV. 478. 

'7251. Kejser Fkedekik III bcfaler Sladen Groningcn i Frieslaud ufortnvet at 

lnsladc Kongi^n af Danniarks Tjcmr Hennc Grote af hans Fangenskab og udlevere ham 

mcil di bcslaglagle Skibc, IJHSscr, Gods og Penge lil Kongcn. — Anndemac/i, am IX. tag 

des monats Marcy. (Tydsk.), 

Monumcntn H.ibsburgica I. .Mitheil. I. 432. 

"72.52 ( = 4571). Datum er: Loiicrdaghen iicst for sancte tlrcgorii Dag (i Kulgc Originalen I Ge 
lipimenrkivet). 

'72.5;S. Hcrlug AinKEnrr af Sacliscns Skrixclse lil llerliig Villichn af Sachscn,' 

liMiri oiiilales, at Kongen af Danmark skal ville drage lijem lil sil Land, ila Ke.jseren ikkc 

liar villet gaa ind paa lians Mn^gling i dcn burgiiiidiskc Sag. — Andervnch, ain inonlage 

noch Jiidica. (Tydsk.) 

Eherstein, Geschichte d. Krciherrcn v. Eberstein S. 589-91. 


KOSG ChKISTIERN DEN FdHSTK. 88f» 1475. 
'12h4. Korif,' r.iiKisTiKiirts Kmlitiv til Kiirfyr.xt Allirfclit af Itranflenluirg for Alherl H «arth. 
Klil/.intr. — IMze/dorppe, anin (linfjfslag na Judica. (l'latly<lsk.| 

Kicilcl, Ciiilix diplnmallcus llrnndnnbur^-ensls 3. Il.'iii|it(b. II. 1.'ih — :.'.i 

*72o5. (KiirryrstiiKJc A.nna at ItraniieiibiirKS) Skrivt-lsc til sin (lcmal (Kiirfyrst 3. Aprill» 

Alhri-chtl anKaaciido Droiiningcn nf Itanniarks Itcsn^' hos hende op de maii^'» (laver, hiin 

har iiiaatlet give hendc; l»roni)iiif,'en lieklainde sif; mi-fiet over Kurfyrsten. — Xnxpac/i, am 

iniiiiilai: for saiit Aiiibrosy, udcn Aar. (Tydsk.) 

itirdcl, Codc\ diplnmaticu.s Brandcnbiirgcnsis 3. llauplUi. II. 160— )i1. 

■725fi. Skiusthn \(>y SErKESDiiRKFS Iterelning til (Kurfyrst Albn-rlil af Itrandeii- .'t. Ajirili». 
hiiri.'! <im l>riinnin^'en af Danmarks Modlaf,'else af op Ophold hns Kiirfyrslindc lAnna) paa 
heiiiles Itejse til llimi. — Ain uiontaf,' nacli Oiiasimodogeniti. (Tydsk.l 

Kicdct, Codex di|iiomaticus lirandciiburgensis 3. Hauptth. II. 1(>2 — 63. 

*7257. Skrivelsc fra Asmis von Kbekstei.^, Fofjed i Konigsberg, til (Hertug Villielm 4. Aprilis. 

af Sachsen), livori lian beretter, al Kongc.n af Danmark vetl cl Sendebiid har tilhiidt 

Magistratcn i Koln iMai.'liiig i Stridcu mcd Ilcrtugcn af Iturgund, men al deii riincligvis 

vil blivc afslaaet paa Griind af Kapillels .Modsland. — Koln, am dinslag nach Qvasimodogcniti. 

(Tydsk.) 
Eberstein, Gcschichte d. Frellierren v. Elierstein S. 594 — S.S. 

*7258. JAron Tei.emadh i Munckegardh i Vcnds IJerred, Va>bner, skjoder til Iteynt 11- Aprilis. 
Itille af Sinholm den Jord , soiii ('auetzlund Kirke havde i Pant af ham for !» Mark. — 
Ollonitr, feria 3. post dom. Misericordia. 

tldt. i Vcdel Simonscn, itiilrag til Odensc Bys iliatorie I, '2. S. 184— 8.'i. 

*7259. (Kurfyrst Ai.bkecht af Itrandenburgs) Skrivelse til sin Gcmalindc (Knrlyrsl- IC. Aprilis. 
inde) Anna, hvori han erklatrer sig tilfreds mcd hcndcs Modtagelse af Dronningen af 
Danmark. — Am sontag Jubilate, uden Aar. (Tydsk.) 

itiedel, i)odex diplomaticus Brandenburgensis 3. Haupttb. 11. 164 — 65. 

4545. Scjilelin, Diplomatarium Flensborgense I. 595 - 602. 1. Maji. 

*7260. Henkick Kall, Vaebner, tilsiger Mawrit/. Niels«n paa Agard og syv af hans f. Maji. 
Svcnde mcd dercs rrynder og Venner cn tro og tryg Orfejdc for sin Fadcr Jcs Kalls 
Diul, hvem Mawrilz Niclsnus Svende ihjelsloge. — Apa Hanhcrclslinfj, niandag ncst clTther 
sancti JobaDnis dag ante portam latinam. 

Danskc Magazin .-5. Rakke 111. 269—70. 

"7261. SiMis (IVius) papa Lundensi el Magdcburgensi ct Ilagusiuo (o: Rigensi) 9. Maji. 
archiepiscopis niandat, iit detcntores bonorum mobiliuin ct immobilium Dorolhca; Dacia", 
S\ccia' ct Norvegiic rcgina' iiioncant, ut dicta bona ci restituanl, ct iii cos, si id iiou 
adiniplcverint , cxcommunicatiouis scntcutiam profcrant. — liome apud xancluwpelruni, 
septinio idus Maii. 

Diplomaiar. .Norvcg. Vi. 620-21. En Rettelse i Stytfc, Bidrag tiii SKandlnavliiis historla 

IV, Indl. S. LXXIX. Anm. 9. 

*7262. Kong f.iiRisTiEKNS Gja-ldsbrev til Ileriug Frcderik den yngre af Itrunsvig c. u. M«ji. 
paa 2CKX» rhinske Gylden at bctale til forstkommende S. Jacobs Dag. — IMIzeldorppc, 
uuiiuetrcnt riuxtcn. (Plattydsk.) 

Udt i Urkuudeiisamml. d. ^chlcsvi' -holst.-lauenb. GcsdUcb. IV. .''lOO. 
Itegv»l. Oaii. II. Ser. I. 112 S!tl) KONQ CuKlSTliCKN UbN FoKSTK. 147f.. 

ir>. Maji *72B:^. Tliiiigsvidiic. al iv.s Mugenscii lilev diiinl |iaii llallit lli^rrcdslliing tor Vold.s- 

liandlinKcr iM-gaaedv iiiod Jes Olsen i Alling, Klin' i lUnd u^ lieudcs DatliT o^ ScviTin 

Syvord.<>pn. — Hnl/r HerrcdsUny, Mandag i Pint.st- lielgun. 
lldt l .Nvt lilst. TldsslirKt V •Jl.^. 

'/7. MiJI. *7264. htirfyrsl Ai.iiHEniT al Itrandenliiirg aiiniodfr Kiiii); ClirisliiM-ii oin, liviis 

llr. .Inrjcii \iiii Slfin sktildr koininf fijennein lians Hige, da at arrcstfre liain Of; sendi' 
liaiii lil Kejseren eller liaiii sidv. — lierj Newsz, ain saniiistu^' narli corporis C.liristi. 

('i'ydsk.| 
Rtedel, Codex diplomaticus Uraiidenburgoiisis 3. Hauptlli. II. 16ti. 

\ Junli '7265. Kong ("hhisiieh.n Iritagcr Indltyggeme i Stadcn Kanipcn lor den nyc rold 

\cd llelsingnr, indtil han liar tilhagelietuit de liaiii iaantc 12CHI rliinskc (iylden; duriiiiud 

skullc (lc lictalc dcii ganilc Told, en cugelsk ilcnricusiiobcl al' livcrt Skib. — C.ampen, ainc 

sondage post octavas corporis Cliristi. (IMaltydsk.) 

Irkunileiisamml. d. sclilcsu. holst.-laurnli. Gcsillscli IV. 'SM — 31 Udt. i lioll. Uvcrs. I 

Iteglster van rtiartcrs en Kesiheiden in het oude Archief v. Kainpen I. 341. 

l'.t. Junil 454(). Priignini vrd itektors^kiltet Juni 177ri. Munter, Kirchengesch. v. Ilanfmark II. 91l.'>— ICIOO. 

iirnilsl. i NyiTiip, Hist.-stat Skildring af Tilstanden i Daniiiark oe Nnrge II. 400— ^ffj. 

2ii. Junil '726G. C.i.AWES VAN Ai.evEi.nE (til Sogaard, Amtinund i Kicl,i tilskriver Iluadit i 

Lubcck om noglc IVugeboder, som haii hur niodtuget uf Uuadct i Kiel, og om noglc 

Onibygningcr pua Slottct i Kiel. — A'/7e, des dinNstedughes negi-sl vor suiile Jolians d;iglic. 

(1'lattydsk.) 
Zeltschr. d. Vcrcins f. Iiibeckische Gcschichte u. .Vlterthiimsk. II. (j9 70 

21 Junli. *7267. Kong Christiekn befalcr ilr. Niels Kriksen (Gyldenstjerne) at sende det ' 

Vox, soni hun -til wragli lialTdc anamnict", til lians Ciotzsk, Uaadinand i Uibe, soiii skal 
scnde Koiigcn Ciuld i Stcdet (lcrfor; Koiigcn vil liurtigsl iiiiilii; va-rc j Jylland. - iiollorp, 
fcria quartu prox. anlc fcstum h. Johannis bupt. 
Suhm, Kye Samlinger tll. 348 4'.l. 

Anie '_h;. Junii. *7268. Ilr. IIvhtwmii KKiMMEnicE su'lgcr sin i Kjodmangerstraide i Kjobenliavn 

beliggende Guurd til licniiikc Tungc — IJdcn Dutuin. 

Udt. 1 Kye Oanske Magazln VI. 3!l. Snilgii. U. Nielsen, Kjebenbavns Diplnmat^irium IV. 118 

1 Julll. "7269. Kong Christiekn puntsa-ttcr forskjellige Klcnodicr til llcnniog Pynnouw, 

Borgor i Lfibcck, for sin Cijald lil haiii paa 1300 rliinske Gyldcn. — Gotlorppc, in pro- 

feslo visitaciouis Marie. (Plattydsk.| 

(Jrkundenaamiiil. d. sclilesw.-botst.-lauenb. Gesellsuh. IV. 483— 8(i. 

8 Julll. "7270. iwEh AxsiLsso^ (Thol), Uidder, overdrager sin llustru Magdalene, Kong^j 

Karls Dalter, alt sil Mndrcnegods i Sverig sanit hvad Gods, han hnr kjobt cftcr Brylluppet, 
som Morgcngnve i Stedct for de tidligcrc givnc 300 Nobler. — Slocholm, logerdugcn nu^stj 
leptcr visitacionis Marie virginis. (Svensk.j 

Schruder, Monumenta dl|itomatlca Svecaoa S. 4.')— 47. 

8. Jotii. 454b. tteccau, Geach. Husuma S. 2.'>7. Urkundensamml d. srhlesw.-liolst -lauenb. Gesellscb 

IV. 331-32. 

8. Julll 4549. Urkundcnsaniinl d schtesw hulst -laucnb. Gescllsch. IV. 378- KONG ChUISTIKRN DEN ioRSTE. 891 1475. 

*7271. Kunf; Ciiki.stiehn tilslaar Go.sszwyn homan Of.- Honrick lio^iclken (k-n 8. Julil. 

arvclifje Hpsiddelse af den af dem opfnrle M«lle i Wezenberf; mod en aarlig Afpifl lil 

Klostrct i Uhcinfcld. — An vnseme slole fJullorppe, ame sonnavende na visitalionis Marie. 

(Plattydsk.) 
Urkuiidensamml. d. scblegw.-hoUt -laueiib. Geiellsch. IV 377—78. 

4550. Becoau. Gesi h. Hu^ums S. 253— .54. Udl. I Urkundcnsamiiil. d. .'<rhl('S'«.-holsl -laucnb It. Jnlll. 
GcselUch. IV. aW. 

4551. Beccau, Ge.«ch. Hu.sums S. 2.")4. 9. Julll? 

4552. Beccau, Gesch. Husums S. 254. 9. Julli? 

4553. Beccau, Gesch. Ilusums S. 254. 9. Julll? 

4554. Beccau, Gesch. Husums S. 254- 9. Jullir 

*7272. liong Christiekn tilslaar Hans Kurc livsvarij; Forplcjainf; paa Segcberg lO.v. IT.Julu. 
Slot. — Gotlorppe, die lune ante Margarete virginis. (Plattydsk.i 

Udt. i Urkundensamml. d. scblesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 414 15. 

*7273. Hahtuh Kriihiedikk, Ridder, oplader Knwt Andrcsson 7 0rcsbol i Stockom 1-'. Juiii. 
og v\ lialvt Markcbol i Hnslemae i Frauna Sogn i Lidhom niod at bcholde upaatalt ct lialvt 
iMarkcbol i llagha i Haugx Sogu paa Eikiom, som han lik efter Lodhen Lidwarsson. — 
Hrunla, onsdagen ncst clfter tridhiu woku. (Norsk.) 

liiplomatar. Norvep. VII. 477. 

*7274. Thingsvidne, at all det Gods, som Hr. Niels Tymmessen af Slensbalii; 13 v ao.Julii. 
liar i .Mcdclsom Herred, saml en Gaard i Lee og Gaarden Torrwp i Vaelinghi Sogn crc 
hans ictlc Olilarv efter hans Oldemoder Frn Johan af Vynnom, og at han hvert Ircdjc Aar 
cftcr llr. lyiunic Nielsseus Dod paa Thinget har klagct over, at disse Gaarde varc urettclig 
solglc. — Medehow hwretztmg, sancte ISIargarete dagh. 

Barner, Fam. Rosenkrantz'8 Hist. 1, Diplom. S. 141—42. 

*7275. Jon\.>>ES RiciiAKni, Sccretarius, bcdcr Kejseren om at udstcdc en Ordre 14 v.aiJulii. 
til \;crtcn i «Zur Krone» i Keln om at udlcvere de Kongen al' Dauniark lilhnrcude Klcnodicr, 
soiu han holder tilbage, og om at forlicnge det Lejde, som de i Koln have givet ham og 
haus Herre, Kongen, fra S. Jakobs Dag til .Marlini Dag. — [Collen), uden Dag. (Tydsk.) 
Monumenta Habsburgica 1. Abtheil. III. 558. 

*7276. Thingsvidne givet Ywer Skeel om .Markcskjd for Fredslcdton". — lirwsk- 15. Julii. 
licrritzlhiiKjh, ihen lnwcrdag nest elTther s. Kctilli dagh. 
Saral. t. Jydsk Hi,<t. og Topogr. VI 31—32. 

*7277( = 4572). Tiifej Dntum Amc mandagc na divisionis Aposlolorum. 17 Juiii. 

rdt 1 Urkiindfiisamml. d. ^chlesw.-holst.-laucnb. Gcscllsch. IV. 231—32. 

"7278. iKong Chkistiern) bekra-fler Arnsbocck Kloster i Uesiddelscn af dct llus i -i J"''"- 
Segebcrg, som afdode DctlcH' Gronewoldt har givct dct. — tS'igcrmunsler , dic vcncris 
Iirofesti Magdalene. iriallydsk.) 

lUll. i Urkiindeiisainml. d sclilesw.-bolst.-laucnb. Gesellsch. IV. !IH. 

4555. UrkuiHlciisiimnil. d. si-hlesw.-liulst.-Iaucnb. Gesrllach. IV. 23'.'. 27. Jolii. 

112* s;»3 KONC rUKISTIKUX HEN FdUSTE. i47r>. 

•17. Julll '727!i. (kuii^' ('.iiiti.sriEHM tillu<liT Kru Kateriiiu roKgwi.scli o^' liciiilis Knrn llaiis 
ug lliiirirk at iiilfiire Kurn. sau iiunpe ili! huvi; Godsct llusfldorp i Puiit. — {(lollorp, uiiii- 
(loiiri>(iu^i' iiu Jnr.obi npostoli (Jukc) (riuKyilsk.) 

Anhlv r. .SUiatti- u. Kirrlipngcsrli. il. licrzugtli. I. .S.'> Udt. i Urkiinilengainiiil. d. ■chlrsw.- 

holm Iniicnb. Cesellscli. IV. 2^)2. ■J8 Julil. ■i^K}i\. Udt. i Urkuiidciisainml. d. sclilcsw. -luilst -lauunb. :^. Jalli. 


4^>-u. 


S8. Julli. 


46r>8. 


•JS. Jolii 


^.'i.og. 


38. Julii 


4.500. 


29. Julli. 


4n(U. 


11. AiiKanti. 


•7280. 14 Aui;uiiti 17. Auuustl. .M Aiicii^ll. 2.'>. AuKiistl. Uccc.-iu . (ir.-ch. Uusuiiis S. 2.'>4. 
i.rscllficli. IV. 3,')1. 

I dt. i llrkuiidensiimDil. d. sclilesw.-hoiat.-laucnb. Gescllsch. IV. .Til. 

Bcccau, Ueiich. Husunis S. 250. Urkiiudroaiininil. d. sclilcsw -liuisl. -lauenb. Gesrllsch. 
IV. .V24-25. 

Udt. 1 Urkundcnsaminl. d. schlesw.-hulst.-laueiih. Grsellsch. IV. fi^-t 

Urkundcnsamnil. d. sclilcsw -holst.-laiienb. (iesellsch. IV. t&.i — 24. 

Beccau , Gcsch. Husoms S. 25()— 57. Urkundensnmml. d. srhlcsw. -holst. -laucnb. 
Gesellseh. IV. ;')25. 

Konp ('.nui.-iTiKKfi lilstnur ut skyldo Rorficmcstre oi; Itnnd i llninliiirf; 

lUvU rliiiiske Gylden, livormed de huvde lorstrukt linm under linns 0|iliol(l i Kitln Of; 

hfisseldorf. — Haviborch^ unie vrygdage nu Laurencii martiris. (Platlydsk ) 

Knudsen. Uiplnmatar. ChrisUerni prlmt S. 320. 

*7281. Koni; r.iiRisTiERN overi;iver Biskop Albrecht af Liibcck rorlciiiiifisrcltcii '11 
Kirkerne i (Hdeiilmrg i Holstcn og modlager til Gjengjudd Forlcningsrcttcn til homprovsliet 
og ct Vikarie i Kutin. — Seyeberge, in vigilia assumpcionis Marie. (riuttydsk.) 

Urkundeiisamml. d. schlesw.-holst.-lauciib. Gesellsrh IV. 3i>2— 53. 

*7282. llisko|» Uei.ricis af Slesvig forkynder alle, som ville yde noget til S. Gcrlruds 
liospitul i Itzeho, :'>(.) Uuges Allad. — Sch/e.^nviff, (17. Aug.) 

Tydsk Udt. i Zcitschr. f. Schlcswlg-IIolstein-Laurnb. Gesch. VI, Reperlor. S. 75. 

*7283. Kong Ciiristierns IJckruiflclsc uf Eiiieke Esbornssens Rcl til oppcbn^rc 
4U Murks llnder nf sinc Kipslcrc i IIertU!.'ilnmincl Slcsvig. — lladerxlerc, dic Hurtholomei 
npostoli. (Plnltydsk.) 

Udt. 1 Urkundensaniml. d. schlesw.-holst.-laucnb. Gesellsch. IV. 353. 

*7284. KouK CiiRisTiEKN udsleder Kvittering til Peter vun Aleveldc, Amtmand paa 
Gdltorp, for hans Rcgnskab over firc Aurs Indlaegter og Udgiflcr nf Segeberg og Gollorp | 
Slolle. — Koldinyr. nmc vridn!.'c nn Ilnrtholomei aposloli. (Plnttydsk.) lirkuiidcnsammi. d. 
Slot S. 4.5. schlesw. - holst. - lauenb. Gescllsch IV. 526. I.orenzcn , Guttorii 2.5. Augatti. 2fi. Aiigusti. *7285. .loini^iiEs Veke, rcctor domiis frntriim Fontissnliensis IVIonnstcriensis, et 
JoiUitjiEs SiMKEHHv.i.N, conventuulis domus frutrum IJcrvordensis ct confessor devoturum vir- 
ginum et sororum Nova' civitatis terra; lloltzacie, dcputati visilatores domus fratrum clcri- 
coruin lommunis vitu' Viridis orti Ilotzstockcensis nd sunctiim Michachm vulgnriler dirtn', 
notum faciiint, se prffdiclani domum visilasse, eique cartain dedisse. — Altera dic l!nr- 
tholomei. 

Lisch, Jahrliuch d Vcrelns f. meklrnburgische Gesch. u. Allerthumsk. IV. 229-32 ii rii 
konllrm.ition a( 4. llctobr. 1475). 

4566. fy^n. f^flcrr "ra Knlding S ISii. KoNG Christif.rn uex Fohste. ff93 *728(;. Kon;; l.iiiusriEK.-N.s (ij.ThJ.sbrcv til llaiis Scslfdf |ia:i -kXi Mark lylisk al 
bclale til tnrslkomrniMKlt' Morli-nsdaf;. — Wetlle, aiin' iii:iii(laf.'i' na IJarlliolnini;! apostoli. 

iriuttydsk.) 
Udt. i llrkundeiisamml il. «rlilpsw.-lioljit.-laueiib. GeaelUcli. IV. .VHi. 

*7287. .TnuiKa' intcr l.i iiovimi , rrancorum reficiii , rt Eni;\Ki)tM, ri'f,"'ni Angli.T. 
E\ p;irti! rcfiis An^rlia- iii triMij;is intcr alios comprclicndilur rc\ Dacia-. In riiilalr 

niislra Avibianonsi , die 29. incnsis An^iusti. 

Leoiiard, Reciiell des tralti'8 I. rjU— 28. Ilymer, Fucdera ed. Holmcs V. Par» III. 

Iji'>-I)7. Dumont, Corps dlplomatli|ue III. .004- .'>0.'>. 

'7288. Stilstand mclicm IlcrtU!; K\ri. af Burgnnd oj; Koiif;cn af rrankri;;; i den 
opl;i«L's licfigcs rorliundslailcr, og dcrimelicin ;ifKon^'cn af rrankrii,' Konpcii ;if h:inmark. — 
.1« Chaslnl de Soleurre, le Irei/.ieme jour de Septembre. tTransk.l 

Lronaid, Rccuell dcs traiti s I. 134 41. Dumoiit, Corps diplomatique III. .')U5— oOS. 

4568. Knudscn. Diplomatar. Ctiristicrni primi .S. 320—21. 

*7289. Konfr Christierns Brcv til Indbyiigrrnc i Gamle- Oi; Ny-Varberg om For- 
ordninj; angaaende llandclen nied tydske Kjobmaend og Tydskland, Korprang, Landkjob 
m. m. — Ejc enslro noslro Ha/fnpnsi, dic b. Mithaelis arcliandcli. 
I" V. M.iller, Biilrag lill llallands Historia I. a31— 32. 
*7290. Koni; (',iiristikk>- skriver til Kejseren, at ban har erfaret, at Ditmarskerne 
cjlcr .Krkebispcn af Bremen ville an^a-rdi;:! Sciidebud til Kejseren, livorfor ii:in bedcr dennc 
oni ikke :it tilstaa dcm notrct til Sk;idi' for li:iin. — Copenhagen. am ta.i: Micliaelis. (Tydsk.) 

.Monumenta Halisburgica 1. Alittieil. I. 4'il — 52. 
'72yi( = 4573). Tiifiij Datum: K.r enslro nostro Haffnensi, in cr;istiiio b. .Michaeiis arcliangcli. 
Hvltfeldt, Haiim. Hipcs Kren. S. 9.'>1 — .Vi iKTarludcavc V. 2f!l 64). .\arsberctii. fra 
Gclicimearcli. V 71 — 73. 0. Nielscn , Kjflbenliavns Diplnmatarium I. 208 — 10. lldt i 
Nycrup, hJot)cntiavns Hcskrivelse S. 31)— 37 og i Fyhn, Efterretn om Koldini: S. 187. 

*7292. Kong Christiern befaicr, at Borgerne i Aarhus, soni have Kmbede, skulle 
ernaTe sig deraf, og den ene ej bruge den andens Embede. — In ca.ilro Ha/fnimsi, in 
crastino b. Michaeiis archangeli. 

HuberU. Aktsi. vedk. Aarhus I. 29—30. 
'7293. Instrumentum notariale, quod Johannes Brostorp, archiepiscopus Lun- 
dciisis, bulluni papalein super destitiitione conventualilatis et regularitatis in ecclesia Dlto- 
niensi et pni iiistiliitione scciilaritatis in eadem ecclesia U'git. — Ha/fnic. die sabati tre- 
cesima cl ultima mensis Septeinbris. 

Danskc Magazin 4. Ilakke II. 104—1». 
*7294. llr. Erich Ottessb^ paa Bjornholm skja-nker paa sin Faders, llr. Otthe 
Nielssnns, og sine egne Vegne en Gaard ved Hojbrostra'de til Ilclligaandsklostret i Kjnben- 
havn mod Lofte om en daglig Gudstjeneste. — S. Uemigii Dag, som va;ir confessor. 

Rordam, Kjolienhavns Kirker og Klostere, Tillseg S. 68— 00. Urudst. i i:arner. Kam. 

Rosciikrantz's Hist. 1, Diplom. S. 142—43. 

*7395. Koni: Chkistieio fritagcr Sladen Amstcrdams fndt>ygj.M'rc for d>n iiyc Told 

vpil Ilelsinijnr, indlil lian liar betalt dc ham laante 1(XX) rhinskc Gylden : deriinod skulle 

dc betale den gamle Told. cn cneelsk llenricusnobel af hverl Skib. — KopenJiaren, amc 

sonavende na Francisci confessoris. (Plattydsk.) 

lidt. i llrkundensamiul. d. scblesw. holst.-Iauenb. GeselUrh. iv. 23.'). 1475. 
28. Auiiusli. 21). Auuusll. 13. SepUir. 25. Septbr. 
29. Seplbr. 2'.» Seplbr. 30. Stplbr. 30 Seplbr. 30. Septbr 1. Octobr. 7 Oetobr. 894 KoNo Christif.rn den Forste. 1475. 
i;t 0<-l»l.r. 

:i. No»l.r, 11 .Novl.r II .\ot|.r. 1-.'. NoTl.r. 18. Novbr. 22. Novl.r. .'I Novlir 3. Dccbr 28. Dfrbr. 2r». Defhr 4569. I!rkun(|pniinninil. d. «rhlcnw.-hnlKt.-lnurnb Gcnellach. IV. 4.').''.— ,'>6. 

'7296. Kcinn ('mhistiern sivt-r r.lawc.". Ilanlzow Fuiilmanl lil at inill(i.'<c l.,aii<lslivi'rn« 

Hiflrick.^isltiri) ojr Monckclicr); Ira Raadcl i Kid 1'or dcn Siini , lor hvilkcn dcltc liar kjnbl 

tlcni nf lians Pora?ldre. — Slole AnMiotm, Sonda;; vor iMarlini cpiscopi. (Plattydsk.) 

WpittplialcD, Mooumcntn III. 59.^—%. 

'7297. Konc f.Hni.^^TiER.i stadfspslcr DctJpll van Ittickvoide til Syraves Sal^ af 1G8 

M.irk aarlifi Uenlc af forskjcllipc Landsbyer i Hansune o;; Schonewoltle Sof;nc til V ikarierne 

ved S. iVters Kirkc i Lfibcck. — I»ie Martini. (Plattytlsk.l 

IJtll. l Zcitschr. f. .Schleswiu-Hoisteln-Lauenb. Gcsrh. IV. 293 og I lirkuiidrn.saiiiinl. d. 

gchlesw.-holst -lauenb. Gcsell.tch. IV. 4.")7. 

'7298. Konp Christiekn tillader Clawes Rantzouw Hinrikesson al indlnse Lands- 

bycrnc Hictlcriflistorpp on Moiinickcbcrf;. soin bans aftlode Fader Flinrik Ranl/.onw har 

•ii.li-M til Raadel i Kiel. — Aalliolm, ani dape sancti ISIartini. (Plaliydsk.) 

Urkundensamml. d. scblesw.-bolst.-lauenb. Grsellsch. IV. 4oG. 

"7299. Ci.wvES VAN Ai-EVEi.DE (til Sopaard, Amlmand i Kiel,) tilsender Raadel i 

Lfibcck nosic Penfre; bvad ban liar modlapet i Pensebodcr af Raailct i Kiel, bar lian lil- 

bajiefjivet dctte, dcr vil sondc dct lil Liibcck. — Kij/e. am daiibc ncL-bcsl na Marlini des 

hilghen bisschoppcs. (Plaltydsk.) 

Zritsihr d. Vereins f. lul.eckische Geschichte u. Altcrthumiik. II. Tii — 71. 

'7300. Kon^' Chkistierv stadfa'Stcr DctlefT van Boikwoldcs Salf; af 280 Mark Rcnle 

af hans Kjendoininc oj; i.aiulsbycr Eylstorp, Pronstorp, Rcs/.enis, Galkcnbck 0{; Strci;^'clio 

til forskjclli.i.'c kirkeligc Rroderskaber i Lubeck. — Pipi.i, octava Mariini. (Platlydsk.) 

Udt. I 1'rkuiidrnsamnil. d. .«chlesw.-bolst.-lauenb. Gesellsch. IV 457. 

'7301. Kjcndclse af Raadet i Libeck .som Uverrct i en lil det appellcrcl, i Rcnds- 

borg paadHint Sap mcllem Peter Gode op Hans Rormc, hvorefter rler skal tilkjendcs An- 

klageren, hvad han kan bevise. — Am niiddcwckcn vor Katerine virginis. (Plattydsk.) 

Mlrhelsrn, Dcr ehemaligc Oberhof zu Lubrrk S. IRj— (>G. 

'7302. Clawes \\y Ai.evei.ue (lil Sngaard, Amtmand i Kicl,) lilskriver Raadet i 
l>nbeck soni Svar paa dctlcs og Hamburgs Skrivelse om Rnvere, al han skal pjore, hvad 
han kan, i dcn ,Satr paa dcl Mndc, som dcn 2*^ No\br. skal bolitcs i Roriibovcd, ofi hvof 
en I)cl af Kongens (myncs gneditrcn bcrcn) Raadcr vislnok viilc indlindc sig. — A'y/r, ar 
sunte Kalherinen auende. (Plattydsk 

Zrlischr. d. Vrrrlns f. lubecklschc Ccschlchtc u. Alterlhumsk. II. 71. 

'7.303. Erkh Ottesen, Ridiler ojj: Konpens Hofmcstcr i Danmark, kundgjor, :i 
han har lilsagl Lapc Itrok cl stadigt Vcnskab og lovct Kongen at holdc dette Tilsagn. 
Jialundeliorfjli, siindagen nest clTlher s. Andree aplcn (!) dag. 
Barner. Fam. Rosrnkrnnt7.'s Hist. I. Diplom. S I4.'5. 

'7304. Ahuid Troi.les (ijirldsbrcv lil Johan Ryssc [laa 120 Mark tlaiiskf Pcniiinpc 
— Wndslenn, fcria quinta post nalivil. Doniini. (Svensk. 

Udl. 1 Handl. ror. Skand. Hl.it. XXXVI. Tllla'K S. 20-21. 

'7.30,0. De TYDSKE KiniiMf.Mi i Osi.o nc ToNsiiERfi melde Raadct i Rostock, at d' 
nii ere hcrovede flere af dercs Privilcgicr, dcriblandl al kjnbslaa mcd Rtiiulcrnc og vaT KoxG Chuistikhn dkx F^orste. 895 

1475. 
bosatle pau «gen Kosl, og forlange derfor Uaadets Uestcrninid.se oin, livorvidt dc lil l-or- 21». Derbr. 
aarct skiilli' veiidc lijein igjon eller ikke. — Tun.tberf/hc ^ siinle Toinas da^'lie vaii <!ant*-l- 
berjjlie. (Platlyd.sk.) 

Dlpluuialiir. Norvcg. ill. UC4. Ildt. |<aa Uaiisk i Laiige, Norsk Tid»skriri I. 27U. 

*7306(— 4029) llarner, Kam. Ri.sciikraiilz .s llisl. I. Di|iluiii. .S. 'Ji -11.5. Oiii Aarglall.l jvfr S. i;i7 uu 
lll»turi.-;l. iidaskriri ;.. Ki kk.- II 4«2-ti«. 

4571 se -7252. 

4572 se '7277. 

4573 se '7291. 

*7307. Konj Chki.stieu.v stadfa-stcr alle Na;stved Klo.sters I'ri\ilet;i(r. 

Udt. i Lani;cbek, Scrii.tnr. rcr. Oaiiicar. IV 342 og i ['rouramiiia licboUc llcrluvianiE 
1784 s. m 

"7308. KiMif; Chkistiek.\ skja,'iiker l$or;,'eniestcr og Kaad i Skjelsknr et Stykke 
.liiiil, Dyridiaven kaldct. — Andlvorscliow . 

Ildt efter gammelt Kcgisler i I'. Kriis Kdvarscii, lliiderr. uin Schiclscbior S. 56, 205. 
'730'.». Koiig ("iiKisTiKKN belaler Mugeiis Kbbescn og llenrik Stagc |iaa lladcrslcvlins, 
incd llcre iivillif,'c MaMid, at skillc og j,'ranskc iiicllciii S. J(try;ciis ll(is|iitals .lord i Kolding 
Mark og Vonsyld og Tved Marker i lladcrslcvlius Anit. 
Udt. i K>hn, Efterr om Koldliig. S. 18G— 87. 

'7310. Onn Moi.rikE, lliddcr, kiiiidgjiir, at han liar solgt til Ilnstrii Kristine 
Crisliernsdottcr 1 Markcbol i ISorciiii i Tliesale Sogn i Uwdlie Skibrcde i Borghesyslc. — 
UV/r;j« clo.slcr. (Norsk). 

Diplumalar. Norveg I. 658—59. 

'7311. Ai.BEKT Ki.iTZiKiiS Skrivclsc til (Kurfyrst Albrcclit af Urandcnburg) , hvori 
liaii onilalcr siiie Bcslra-bclscr for at tilvcjebringe Venskab ineilcni sin llcrrc Kongen af 
llaiiiiiark ii^' Kongen af Polen. — Llden Aar. (Tydsk.) 

Riedrl, Codex diplumaticu» Urandeiibuigensi^ 3. Hau|.ttb. III. lllfi. 

1475? 

'7312. KonK r.iiKisTiER^ fritagcr norjierne i Stadcn Enckhuison, der har laant i» Aprilis. 
ham 20(1 rhinskc tiylden, for dcn nye Tuld ved Ilclsingnr; inen dc skulle betale den 
gaiulc, cn llcnricusnobel af hvcrt Skib. — Copenharen, anic sondage misericordias Doniini. 

iPlaltydsk.) 
Udt i llrkundensamnil. d. schlcsw.-holst.-laucnb Gcsellsch IV. 22i) — 30. Aarstallct er 
utvivlsiiint gali . da Kuiigon paa dcn tid var i lydskland, ug llrcv udtugcl udtr>kkelig 
liciivisi'1 til Koiiuciis Privilcgium af 1. Juiii 147.'. til Stadeu Kumpcu. 

1476. 

"7313. IIa.ns v\n Ai.euei.de til Dorningh gjur vitterligt, at Ilr. Krick Olteson har 1 Januar. 

lilsafjt liain sin Dattcr Klscbc mcd en Medgift af KMM) rhinske Gylden, og fraskriver sig 

(mhvcr Kordring paa anden Arv soin Fulge af /Kglcskabet. — An dcs hiliilicn nycn Jars 

daghe. iPlatlydsk.) 

Jabrbucher f. d. Landcgkuiidi' d. Her<ogtb. Scbleswig. HoUtoin u. I.aiiinliurg \ l.'>7— .'t^. 

U.irocr, Kam. Itoscnkrantzs llisl. I, ni|.loni. S. 144-45. S;ir. l\nN(; rillUSTlEBN DEN FOBSTK. s Janiiar '73 It kuii{; r.iiHi.sTiEKNS l{rcv, 011) at Nii-ls Anilhersson, llaadinanil i KJtibrnhavn, 

har |>an IVlhor lianssons V'i-^'nr tilskjiMJi*! Jcip ('.laiisson, ltor{;<*iiii>.s(er saniiiiostedR, Iri' 
KoiliT |iaa ilrafinr, iMi ('laaril i ."^. Mkolai Sof,Mi o^' Irr ItiiiliT i Vor rriip So{,'n i Kjnliiii- 
Imvn. — Pfia irorlh rell/irrliiit/ i hopnrhalfii, rrasliiio ilif saiicli Kaiiiili iliu-is. 
O. MfUrii, kjiibrnhaviis Diplotnntiirluin t. 21U— 11. 

9. Jannar. *73l.^. Konf; r.iiiiisTiiCKN roriiniiiT llor^'1'incstri' op llaail i lli>lsinK"r jirrsiuili); 

i'riliril for at svari' ih'n aarli^'i- ityskat. — In caslro Hrlsini/hnri/h, fi-ria ti-rria infra ortavas 
cpiphunii' Doiiiiiii. 

Aarsberetn. frn Gcbeiiiienrr.li. III, Tillice .S. 12. 

13. Janunr. '7316. Tliingsviilnc, at llr. I'o\M'l, Kmshroilcr i llihc, cftcr Itcmyndiircisr af IViorcii 

0.« Konvenlcl i S. liaiis Klostcr i Kihc tilskjudcdc paa dctics Vc^-nc Krirli 'i"ynicsscii paa 
Kiificlstchohii Giidingh Gaard of; Molle og alt dcl Gods i 'l'yril licrred, soin lians i'orfailer 
i S. ilans Klostcr havde skjoilcl lil Ilr. 'lynie Niclssen. — Ti/ril/urrez tini/h, Ihen Iflwerilag 
ncsl clTler llic hcllifihe Irc Koiiinfih dagh. 

B.irncr, Kaiii. Rogcnkrnntz°s llisl. I, Iliplom S. 14.5—46. (Jdtog i Danske Magnzin IV 9 

op 1 Dnnske Snmliniier III. 343. 

ir, Jannar '7317. /Krkcliiskoii Jk.ns Hrostokp i Lund, Itiskop Oi.aff i lloskildc, op o aiidrc 

Kiysraader vidnc, at llr. Iwcr Axilsson nu i dercs Na-rvaTelsc havdc va^rct til Ords iiicil 
Kong Christiern og erklaeret, at haii slcdse havde holdt og frenideles aglede at liohh 
Nishor^' Slol og Gotland lil Kongen af Danmarks og Kronens Uaand. — Aaws, liisdaghen 
n»sl ciriher \\ daj^h Jwle. 

Knudsen, Diplomntnr. Cbristierni primi S. 321—22. 

15. Febr. '7318. Kong Christiern lueddeler Hr. Niels Eriksen (Gyldcnsljernc), al han liar 

va;rel til et venligt Mode ined Hr. Ywer Axilsson og lir. GolzstalT Karlsson, og liaahcr al 
fgenerhvcrve Svcrig udcn Kellergang; han hcfaler ham al niode i Kjohenhavn 8 i>agc fnr 
S. liansdag for at deltage i Modet i Kalmar S. Knud Kongcs Dag med de Svenslie. — 
/n raslro Haffnensi, fcria qiiinta ante doniinicam Sexagesinie. 
Subm, .Nye Samlinger III 3411-50. 

7 Martii. '^SID. Johanms, episcopi Bergensis, et Torstani, prsepositi ccclesiae XII apostoloruni 

Kergis, magistri capellarum regni Norvegia^, litterie cominendaticia: pro Johanne Mfluik, 
mercatorc de liensu, u mercatoribus Anglicis apud islandiam spolialo, ad justitiam impe- 
tnindam. — liergis, nonas Marcias. 

Diplomatar. Norveg. III. 665—67. 

10. Martii. 4577. Knud.Hcn, Diplomatar. Christicrnl primi S. 322—24. (Itrcvet indeholder .VrUklernc af 

sclve Traktaten mcd Kong Edvard IV. s Ratitlkation.) 

17. MarUi. '7320. Kong Chkistier.n tilstaur Mcster Gerd .Schaer og hans Arvinger Frihed 

som andre Kiddere og KniEgte med Skjold og Hjslm, som naBrmere angivet. — Copen/iaren, 
ame sondage Oculi. (Plattydsk.l 

tikanden^amml. d. achlesw.-bulat.-lauenb. GeselUcb. IV. 557. 

22 Martii. '7321. KwiiET i LlBEfK svarer Raadct i Kostock, at man bflr sende Gesandter til 

Danmark for at forhandlc med Kongen om Kjohma;udenes Privilegier. — Vridage vor 

Letarc. (Plattydsk.) 
Rustuckiscbi Nacbrichteo 1757 S. 37-3t>. KoNO Christiebn den Fohste. 897 1476. 
'T622. yDK0 TiiiNiJsviDNE om vl Sandenia-ndstof;, hvorvcd nogli- Jnrdcr paa /Krn, '•i'>- Maiiu 
oni KoMj,' Christiorn paastod lillifirle KoD^'cnH og llortngens Kapeller i Slesvig noinkirke, 
rkjcndcs lor al lllliHrc Slesvig Doinkapitil. — Errekvpinghe, ani sonnavcndc na Midla>len. 

(1'latlydsk.) 
Slemann, Grgclilchtc d. ■ilTiMilllchen u. Privat-Reclits d. Ilerzoglhiims Scliliswif* III. 111 — 12. 

•7323. Kii;^ incddclcr Oanzi^' i't i Lilland incf;ct iidhrcdt Uyntr , at Danskc og 11. Aprili*. 
Ivciiskr riislc si^; imod Ordcncii, oj; bcdcr Daiizig skalTc naTiiierc Lnitcrn-liiiiif: oni 
ly.ytcts Sandlicd. — (fti(/a), aiiinic iriidcii Donncrdaghc. |I*laltydbk.) 

Tydiiii Udt. 1 Verbnudlangeii il. gelebrten e>tuiscben Gcsellsch. zii Uor|iat VIII, 1. S. 9. 

'7324. ORDKNSMESTEKKiy i LiFi.AM) iiieddclcr din tydskc Ordciis liojnicstcr dcl 12. ApriiU. 
\\'^U' , al Kon^'cii af Danniark skal liavc lorbiindet sig mcd det svcnskc lli^rsraad imod 
.illaiid. — /i/V/rt, ani stillcn l-'rcitaj,'c. (1'laltydsk.) 

Tydsk Udt. i Napiersky, Indcx corpurlii liist.-illploin. Livoula;, Kslouia;, C.uronla; II. ."i7. 

"7325. Kong Christiern tilslaar llans Stavenvoct Frilicd mcd Skjold of; lljalm, -'1. Aprilis. 
'iiiii iia-riiicri' an.iiivcl. — Copenliaren, doniinica OuasiMiodo,i;<'nili. (I'latlydsk ) 

Udl. i tlikuudcusamml. d. schlesw.-holst.-laui-nb. (Ipsellsi-h. IV. .">58. 

"7326. KiKKEVKRi.ERNE lor Aoss Bys Kirkc .salf,'c ct lille Stykkc Jord vcd lorvct 21. Aprilis. 
il Kirkevaergcrnc for S. Jorgcns Kirke ndenfor Stadcn. — Doni. Quasimodogcniti. 
Svensk l!dt. I Handl. ror. .Skand. Ilist. XXXV. 470—71. 

'7327. Kong Ciikistier.vs (ija>ldsbrev til llaus Techler, l$orger i Lubcck, paa 18(X> 17. Maji. 
klark dansk og 2U() .Mark lybsk. — In navi anlc llclsinijor , dic vcneris ante Vocem 
ocnnditatis. iPIattydsk.l 

lldt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-laucnli. Gesellsch. IV. fiOO — .'iOl. 

*7328. Kong Ciiristiek^ tilstaar Jacob Wylandt, Itorgcr i Nurnbcrg, Frilicd .soin 17. Maji. 
indrc Kiddcrc og Kna^ylc med Skjold og llja-lm, som naTiiicrc angivct. — In navi prope 
Uehiwjor, dir vcmris antc Vocem jociinditatis. (Plattydsk.) 

Udl. I Urkuudensamnil. d. schlesw.-liolst.-laiieub. Gesellsch. IV. 5.^S. 

'7329. JoN WinEKDssoK, Vabncr, ovcrdragcr ved Magcskiftc til Kong Cliristicrii 28 Maji. 
og Kroncn cn Gaard i Nyswm i llimistcd Ilcrrcd i Aalborg Lcn inod cn Oaard kaldcl 
DovMlslor|) i Aars Herred i sanimc Lcn. — Aalcborghs Slot, liisdaglicn m-st clTtir sancti 
\rliani dagli. 

hmidsni. Ui|ilomatar. Christlernl primi S. 324—2.'). 

•7330. Dct svE^sKE lliiisKAADs Lcjdebrcv for dc af Danmarks og Norges Uaad, 30. Maji. 
der skiiili' kiimmr til ilrt bcrammcde Mndc i Kalmar S. Kniul Kongcs Dag nieslkomiiicndc. 
— Jovi/ritliaffn wiid Slokkolm, lorsdagcii ucst cplhcr sancli Vrbani dag. (Svciisk.) 

Knudseu, Di|domatar. Chrisllcrni priml S. 32.5. Udt. i Hvitfeldt, Oaum Riges Kron. S. 
!l.'i3 (Kvnrtudg. V. 21)4 . 

'7331. Biskop Olaf Mokte.-nsso^ af lloskildcs llrcv , al llr Jcus Ingar, Sognc- ». Junii. 
pm-st i lialdrop, liar skjodcl til S. Pcdcrs Kirkc i Kjnbcnhavii cn Ciaard nordcn for 
Nikariernes Jord. — hopetulcliaffn, Tampcr Uiwcrdagh ncst clTtcr Pindzcdagh. 
0. NleUeu, KjHbcnbavug Diplomatarlum II. 134 - 3.'i. 

4584. Kloch. Fycns Geisllighrds Hisl I 482-S3. '^ ''"''"• 

Itegest. Uaii. II. Ser. I. 113 Hy« KOSO CHIUSTIERN DEN FoRSTE. dJ. Juiiii '7332. OKDENSiiB.sTEREfi i Lin.AJiLi iiirildcliT (Ifii lyilskc Onlciis Htijmestcr, nt lian 

hiir sciirll i't GcsaniU^kab til KoiiKcn af Danmnrk. — Mitlwocli ii. Joliannis. (Tydsk.) 

T)d9k Udl. 1 Niiplersky, Index eorporls hlgL-dlplom. Llvoola;. Estonlee, CuronliE II ^ 

30. Juiiii '7333. Itiskop Uleff Martense^ i Uoskildc forlcner ilcinrick Normann med di-t 

Koskildr hispeslol tilJKirendt' (irevskali Streu paa Rugen. — Ani sonntafjr nacli der nelnirl 
Jolianiies des taufers. (Platlyilsk.i 

Tydsk Udt. I Bnhlen-ltoblendorf, Uer BischofD-Hoggen auf Uuisen S. 8—9. 

9 Jolil. '7334. Edvaruis (IVius) rex Angliae inagistrum Willielmum Ilattcliffe, secretarium 

suum, i't UolicrUiin Uothc, legiim doctorcin, conimissarios eligit, ut ciini anihassialoribiis rrgis 
Daniie aniiciliam et foedus ipsius nominc ineant. — Apud \\'csltnonaslcriuni, iiono die Jiilii. 
Rjriner, Pordera, ed. Holmes V. Pars III. 71 

1.^. Juiii. '7335. Kong Christierns Gjapldsbrev til Titke van Huddcnsscn, Raadmand i Slral- 

sund, paa 3260 Mark stuckliolmsk. Sleke oppe Mone, aine dage divisionis Apostoloriiin. 

(Plattydsk.) 
Udt. I Urkundensamml. d. «chlesw.-holat.-laurnli. Gesellscb IV. 501. 

29. Julil. '7336. Thingsvidne, aesket af velbyrdige Erik Persen af Fieldrup paa velbyrdige 

Axcl lcibsnu af Sta'11'riiif.'arillis Negne, at nffivnti- Axel lcibsnn d. 10. Juli gjorde Liivliu'vd 
paa iwer Andhersons lUiriis Vegne paa Uybkiers Eng og samme Dag ligeledes paa .Mm ilil- 
gardh og Skiaerbaek. — Norhetrit Dyrs lingh, then mandag, soin sancti Olaui dag wai 
Samlinger t. Jydsk Hlst. og Topogr. V. 47—48. 

H Augusii '7337. Sten Stlre, Sverigs Riges Forstander, beskikker efler Rigsraadcts Raad Riskop 

iiaiis i Skara, Ridderne Eric Erirsson og Iwer Axelsson, Dr. Mattis, Kantor i Ipsala, oi: 
Va-hncrcn Knud Eskilsson til Refuldmajgligcde ved del Rcttergangsmode af svenske o^' 
danskc Rigsraader, der egentlig skulde have fundet Sted i Kalniar S. Kniid Konges Dav 
na'stforlcdcn. — Caltnaric, in vigilia assuinpcioiiis heatissime virgiiiis Marie gloriose. (Svcnsk.' 
Knudsen, Diplomatar. Chrislierni primi S. :S2li. 14 Auguiii "7.338. Sten SniRE, Sverigs Riges Forstander, kundgjnr, at han og Rigets Raad havdi 

givel iErkehiskop Jacob i Dpsala, Risperne Henrik og Niels i Liiikoping og WexiO og !• 
andre Raadcr Fiildmagl til at ni«de mcd 12 af Danniarks og Norges Raad til det Rctter- 
gaiigsmtiilc lil Algjiirelse af Rigcrncs Slridigheder, der egcntli;.' skiilde liavc va-rel afholdt 
i Kaliiiar S Knud Konges Dag na-stforleden. — Calmarnie, in vigilia assumpcionis beatis- 
sinie Marie virginis gloriosc. (Svensk.' 

Knudsen, Dlplomalar. Christierni priml S. 326—27. 

22 Augoiiti. A^^9. Knudien, Diplonialar. Christlerni primi S. 327—28. Hvitrcldt, Danm. Rlgrs hrnn S 

953 'Kvartudg. V. 2)>.^— 61!), soin bar urlgtigt Datum iii vigiiia assumpt. Marla^ (14 Augusti 

22. Aogustl '7339. De forsamlede S\bnske Riuskaader give i F«lge deu med de danske Sendchiid 

Iriifne Overenskomsl Fiildmagt til lliskop llans i Skara, Ridderne riHd/.slafT Karlsoii n\i 
Aakc Jeiisson saml Xahncrcii ArlTiiid rrolle lil paa Svcrigs Rigcs Vcgne al tra'de i For- 
handling med Kong Christiern. — Cahnnrnie, feria quinta prox. anle Kartholomei. (Svensk 

Knudscn. Diplnmiitar Chrisnerni primi S. 328 29. Ildl 1 HvilfrMl. Danm Rlges Kran 

S. 'XA (Kviiiludi;. V. 2l«i— «;•). KONG CuKISriKRN DEN iMtltSTE. SIjl) 

"~ 1476. 

'TMO. JoiiAprwES Bkostrop, arehinpiscopus Liindensis, Olais Martipii Roskildensis, 2!' Aupiiuii 
loHANXES Arusiensis, Jacobi's Itur^lunensis, Pctkis Uipensis, JoiiANnEs Scliunnsis, 
Kakoi.is Ollouiensis, Joiivn^es BiTfrciisis et Apidkeas Gurdensis npiscofii omnitnis vert' 
jioriiiteiilibiis el couffssis, (jui cupeiluiii Iriuni suncturuiii ref;uin in rcclesia .Marir vir^'inis 
llalliiensis visitaverint, ()uadragiutu dierum indulgentias du injunclis puenitenciis relu.xanl. 
— /n opido Rolnrbij, dic di-coliaciunis b. Joliunnis bapt. 

hurdaiii, KJuliciiliavns hirket og Klostere. Tillffig S. 70—71. 

'7341. JoiiANNEs, urcliicpiscopiis Lundensis, Olaiis Maktim lluskildiiisl.N, Joiia.x.nes -"J Auguuu. 
Vriisieusis, Jacoiils Hurf^liluucusis, Ka.mtis Wiberyeusis, Fetkls Kipeiisis, Joiian.nes Skareusis, 
loiixNNEs Itergeusis, Kakoi.is Oltonieusis et Aihdkeas Gurdcnsis cpiscopi ouinibus altare 
^uinli sulvuliiris in ecclcsia parocliiuli suiicti Mcului iu llullnis visitautibus i|uudru^'iutu dies 
iiilulj;eiiliuruiii dc iujuiiclis pocuileuciis rela.\aut. — /n optdo llodnebi/, die decullutionis b. 
loliuiiuis bupl. 

O. Melsen, Kjebentiavns Dlplomatariuin II. 13*)— 36. Udt. i Cirenlainls hisl. Mliides- 

ina;rk«r III. lilO-yi. 

'7342. Itiskop Hans i Skuru, Kiddcrae Gotzstaff Karlssow ofe' Aciiit Jensson sanil 3 > Augusti. 
Vabiicrcn Akwidii rKOi.i.E, Svcrigs Uuad og tuldiiia-gtigc Sendebud, kiiiid^'jnrc de i Kalmur 
tf (lc dcr forsuiiilede ruldiiwj^tige af Sverigs og af Daumarks og Norges Kigcrs IVaad Ned- 
agiie Artikler og Vilkaar, livorefter Koug Cliristieru til naistkoniiiiende Sommer skal 
iiilkuiiiiiie til Sverig og antages som dette Riges Konge. — Hodneby, flredaghcu nesl 
■niliir ^aiirti IJurtliolouiei apostoli dagli. (Svensk.). 

Ihitreldt, llaiini. Kiges Krun. 8. 1153—54 (Kvartudg. V. 26ti— ti8). hnudaen, l)i|>lomatar 

Cbristierni |irinii S. 329 — 30. 

*7343. Kong (".iikistiekn fritager Sladen Hurn, der har luaiit hum 200 rliinske n sepibr 

liyldcn, for den nye Told ved Helsingnr. — Copcnliaren , ame middcweken na nativitatis 

\luric. (1'lattydsk.) 

Udt. i Urkuiidensamml. d. schlegw.-liolst.-lauenb. Gesellscb. IV. 234— 3 >. 

'7344. Kong Chkistiekn Iritagcr Stadcn .Munnikciiilain, dcr liar laaiit hani 300 H Septbr. 
'hinske (iyldcii, for dcn nye Told ved llclsiiigor. — Kopeiihaien, anic iiiiddewcken ua iinser 
eveu Fiouwen nativitatis. (1'lattydsk.) 

Idl. I Urkundeiisamml. d. schlesw.-holst.-laueiib. Gegcllsch. IV. 235. 

'7345. Optegndse af Uaadet i Keindsblrc oin forskjeilige Gaver, der ere skja;nkede 18. Septbr. 
il Guds /Kre og til .Sjiileniesser. — Des niiddweken vor .Mathei. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig Holstein-Lauenli. Gesch. VII, 7(5 — 78. 

"7346. Uong Christiehn samtykkcr iiiider Korbehold uf (ijenkjob i Naluicr Ludcr 1. Ociobr. 
Ilestens Salg af Godset Tremsbuttel til llcrtug Joban af Sachscn. — Copenhaven, aine dage 
lemigii. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. sclile.sw -holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 4r)8 — 59. 

"7347. Ilcrltig J(iini> af Sacbscn forpligtcr sig til ut uverladc (iodset Trcmmes- 1 Ociobr. 
I)uttel paa Gjenkjidi til Uuiig (■.hristiern, uaar dcl furlaiiges. — Copcnharen , ame dinxdage 
legesl na Michuelis. (Plattydsk.) 

lldt. i l rkundensamml. d. scblesw.-bulst.-laueub. Gesellsch. IV. 459 — tiO. 

113* <u)n KOHQ ChIUSTIKKN 1)F,N Korste. 147(5. 

;i 0<l<>l>r <t. Uctobr. ;i. Orlobr. ■•) Oclobr 18. Novbr. 18. NoTbr. IH >o»br. *734S. KoDK CiiHi.sTiERN K>vcr Siugurd OlafRSon, soin har taget Stcin Audcnsson 

;if Daff"', »>K (lunntT Sy^rurdsson, .som liar va>rcl til Stcdf ved Drahd, Krtd til rastilaMi. 

— fhlo, tor.sdaKcn ncst cftcr Rancli MicliicLs dagh a XXVil are rikis vars Norigis. (Norsk.i 

Dlplomalnr. Nor»<g. II. 668—69. 

"7349. Kong Christierk.s Samtykke til. at Fru Klsehe van llockwoldc, f.laves van 

lloekwoldes Miike til Ilassclborch, sadgcr siii Landsby Lobcrch til Forslandiriie for llellif;- 

aands lliis v<'d Neiisladl. — fiipis. die saiicti Dionlsii. il'latlydsk. 

I ilt. i IJrkuiidPDsamnil d sclilcsw.-holsl.-lauenb. Geiellscli. IV. 460. 

*73!>0. Kon{,' CiiRisriERn.s Samtykke lil, at Olto Hantzouw til Kriiiiiiniindyke fore- 

ta{;er et Salg lil llr. .lohan Norlhem, Vikariiis ved S. Jflrgens Hus ved Lfibcck. — (tiipis, 

die san Dionisiii. (Plattydsk. 

I dt. I I rKundensamnil. d. sclilesw.-holst.-laurnli. Gcscllsch. IV. 461. 

*7351. ()lderma'ndeue lor de tvuskk K.)(iii.M i.-su i Beri;Ei^ klane lil Kaadct i Rostocli 

over den Skadc, Nordma-ndene have tilfniet dem, og mcddcle, at dc endnii intel have hnr 

om Ffirhaiidiingi-rne i Kalinar iiiellciii Koufien af Danniark og Sta-deriie. — Hrrr/en , aii 

dage Dionvfii socioruinque. (Plattydsk. 

Ko.stockigche Nachrlchten 1757 S. 45—46. 

*7352. Konp Christierns Samtykkc til Hertram Poppewisclies Salg til Kapitlel 

Lfibeck af 70 M;Mk Renle af Landsbyernc Schrevendorp og Hukcshalc i Holsten. — Kipit 

ame avende Klisabeth. (Plattydsk. 

rdt. I Urkundensamml. d. schlesw.-bolst.-laaenb. Gesrllsch. IV. 461. 

*7.353. Kong Christierhs Samtykke til, at Keye Kantzouw stplgcr til Ilr. Johai 

Stiimiiiel, Domherre i Lfiheck, Hiurik Castorp, norgemester, og Hinrik Grynmolle, IJorgc 

d<'rsleds. 147 M;irk Rente ;if sin (laard Panckcr samt flere Landsbyer i llolslen. — Oc 

tuva Marlini. (Plattydsk. 

I dl. i iTkundensamml. d. schlesw.-holgt.-lauenb. Gesellgcb. IV. 461-62. 

'7354. Kong CiiRisTiERrts Samlykke til, al Ilinrick van Alevelde sa-lger til For 

standerne for S Jtirgens lliis ved Lfibeck y(J Mark og til Almisscforslanderc i \ or Frui 

Kirkc dersteds 30 M;irk Kente af sine Landsbyer Slole, Koldeliortc og Vresenhafren 

Slabbenhagen Sogn. — (Oclava Martini). (Plaltydsk 

Idt. i Irkundcnsamnil. d. schlesw.-holst.-lauenli. Gegellgth. IV. 462. 25. ISoYbr. •_'. Hccbr. '735.5. K' i.ERTH GRWi-EmiAi.i., Valincr, skj:i'nker sin Stifd;ill<'r Dorotlic;i Ilaki 
(laller og Laiirens Nielsson, Vabiicr, 12 M;irkcliol i N igeii og 2 M;irk<'liol i Sorwerilli 
Ilisingen i Itiorlaiidc Sogn. — Hakti.i, ipso die sancte Katerine virginis et martiris. (Non 
Dljilomatar. .>orveR. II. 669—70. \ '73.5G. Kong Ciiristieh.n till;idi'r Meslcr llinrick Daleiii fr;i Ilainlitirg, livcm Ilertu 

Adolf lia\de overladt ct IIiis i Fli'nsliorg lil Apotlick, inen soiii ;itl<'r nied kong<-lig Tl 

ladelsc i-r v<'udt lilbagc til llainbiirg, at sitlge Hiisel til Nis Iwerssen. — Pipis, die lun 

poftl Andree. (Plattydsk 

Sejdcliii. Iliplomatiirlnm Flcn«borRfn«e I. IXKi. rrknndensamml. d schlc.^w -linlat -laurn 

Uesrllicli IV. 462-63. KONG CUUISTIEHN UEN FOBSTE. yui "7357. Kong CiiRisTiEHrts Sainlykke lil, al Ollc Hant/.ouw til Krnmmcnrlik SKJger 
til llr. .lolian van Norlan, Vikar vcd S. inrt^iins Iliis ved Liiluck, 28 Mark Ki-ule af lian.-* 
(lods rrummendik. — Ripis, ame dafre Itarharc. |I'lally<lsk.| 

i:dl. 1 I rkuiuleiiitaninil. d. schlcsw. -holat. -lauenli. Uegi^ilsch. IV. 4t»3 og I Zeltschr. f. 

Schleswlg-Holatclii Lauenh Gesch. II. l*i'l. 1476. 
4 Dicbr. 4594. 
4595. 
4596. Beciiiu. Gearh. Husums S. 254. 
scljgch. IV. 354. Udt. I I rkundcnsamml. d. schlesw.-holst. - lauenli. Ge- 6. Declir. Ileccau, Gesch. Huguins ."^. 2.')4. Udl. i Urkundcn.^amml 
seilsch. IV. 3.54. 

lieccau, Gesch. Hugums .S. 254. 
scllsch, IV. 354. d. schlesw -holst. -luuenli. Ge- l>. bei'lir. 
Udt. I Urkuiideiisaniml. d. schlesw.- tinlst.- laurnh Ge- tj. Uecbr. 

(i. Decbr. "7358. nisKoi-HEri af H'BErKS Regnskab over, hvad han paa Dronning (l)orolheas) 
Vegne liar inodta^et til at belale Clawes Alevelde iiied for iiatis Audcl i Tilc Slot. — Ame 
dage Nicolai episcopi. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Scjdelin, Diplomalurliiin Flciisborgense II. 912. 

"7359. Kong CiiRisTiEitN forhojer Pautcsuiiirucn i det til Viebner Wuivcs van der 
Wiscli Clawesson pantsattc Cods Kuiitonc med 2000 iMark lybsk. — Pipix, die Anne 
niatris Marie virginis. (Platlydsk.) 

SteDiann, Geschichtc d oireiilliiheii u Privat - Hechls d. Her/.ciL'lhiinis Schleswlp III. 
112-14, soiii hur iirlgtltit Dalum: aiiii. malrls Marlc vli;;inis (25 Martii). Urkundeii- 
samml. d. sehlcsw - holst. - laueiib. Gescllsch. IV. 233—34 (med urigtig Oplesniog af 
Dalum: 2G. Julii). I Dccenilier Maancd npholdt Kongen slg i Ribe. 

*7360. Kong Ciikistierns Hrev til Harlicii Schinkel, at han har ladet Clawes van 
Aleveldc og sex andre Adelsmand gaa i Uorgcn for sig til liam for ricn Siiui , han for 
Tidcii lichf>ver. — lliprn, aiiic midwcken na couccpcionis Maric. (Plattydsk.) 

Udt. I Uikuniieiisainml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 513. 

*7361. Kong Christierns Brev til Otte Sestede, at han har ladet Otte van Alevclde 
og flere andre Adelsma^nd gaa i Borgen for sig lil ham for den Siim, liau for Tidcn be- 
liHver. — {/{ipen, ame midwckcn na conccpciouis Marie.) (Plattyrlsk.) 

Udt. i Urkunilen^amml. d. schlesw.-holst.-laucnb. Gesellscb. IV. 513. 

"7362. Koug CnRisTiERNS Hrev til Otte van Alevelde, at haii liar ladet Benedictns 
van Alcvclde og flcre andrc Addsmaind gaa i Borgcn for sig til hain for dcii Sum, han 
for Tirlcn behovcr. — (llipeii, amc luiilwcken na conccpciouis Marie.) (Plattydsk.) 

Udt. i Urkundcnsamml. d. schlesw.-holst -laucnb Gesellsch. IV. 513. 

*7363. Kong Chri.stier^s Brev til Beuedictus van Alevelde, at han har ladel 
nctlclT Swaui; og fire andre Adelsina-nrl fiaa i Borgcn for sig til hani for ilcn Siim, han 
for Tirlcii lieiinvr-r. — Jiipeii, ame sonavcnde na Lucic virgiiiis. (Plattydsk.) 

Udt. I Urkundensamml. d. scblesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 514. 

'7.3G4. Kong Christierns Gavebrev paa ct Slykke Jord til rranciskaner Kloslrct 
i KiildiiiK'. 

Udt. I Fyhn, Efteir. om Kolding S. 194. 218. 

'7365 JoRiiEN L^iRENTSON, Succcnlor i Boskildc Doiukirke, udlrjer lil Jens Kruse, 

Bort'cnicstcr i Hoskilde, en S. Trinitalis Alli'rs Griiud vcd Torvcgaricii siusteils. 
U<lt i Dauske M.igaziu 3. Rurkke ill. 24rl. 1». Dei br. 11. Decbr. 11. Derbr. 11. Uecbr. 14. Decbr. '.H)'J KONO CURISTIEKN UEN FORSTR. *73G(i. OMTcn.HkoiiiKt inolli>in Ju. Huyski», Kuniiik i SlcBvig, ug IUu)iir derstvdt» 
oiii AfgifltT iif liansi (liuird i .Stjidrn. (riiillydsk.) 

Bruil5t i Wcslphnlrn, Moiiumcnta IV. Pruf. S. 87. 

M77. 1477. 

.{. Jsnuar. 'liWtl. DETi.iiFF VAN nurKWui.OE Of.' IIak.s Uantzou, Konf f;iirislit>rn.s Kuiidcr, ma-gle 

rorlig mfllfiii llirtiii,' Joli;m ;if .Suihsi-n Of; llovcdsmaiidfnr i);i;i lliisrt lilrckidf ; KonKfH af 

h;iiiin;irk o;; Shrdfriif l.iihfck 01; llamhiirf; skiillf alsifif (>ii \ old(,'iriskjfn(lf Isc piia cl Mndc 

i (Hdf.slo Sondujj; illir MuHiislf (23. Murts). — Liibeck, ;im l'ryd;if:c iiu dcs iiyfii Juhrsdugc. 

(IMultydsk.) 
Uuotiiig et Letxner, itrunsw Luneb. Chroiiik, eil. Krthnieyer II. 1321)— '.'7. 

■-'■' ■'»""'" '7368. Fjkke IIekkedstiii^gsviune, al fllcr IJefija-rinf; af llr. AagliiE A.\elsson, Uiddcr 

og lltivrdsiiiiind |ia;i Xiirlicrg, er (l;iardfn (Jrndli, som Krik Sliirc, mcdens liaii iinlchavde 
Vurberg, tillod ^;il)ocriic ul ncdrive og benylle til r;cm;irk, nu i rolgc r'orligcl i hulmur 
bleven ham tilkjfiidl |i;iu riiinget lilligemed Erslatning. — KonkssbakkcB , torsdagen neslh 
fore s. Paiili con\crsionis dagh. 

siylli', lildr.ig tiil .Sliandliiaviens historia IV. 4.') 4U 

1*7 Januar '7369. Kurfysl Ai.iiKErHT uf Urandenhiirgs Skrivelsc til sin Snu (Markgrev Johan), 

hvori lian omt^ilcr ct |);iala>nkt Ciiftfrm;!;!! incllfm Kongfii af D^inmarks Son og llfrtug 

Krusts ellcr llertng Albrfcht ;if Sachsfiis DiittiT. — OnoUzpiich , ;im iiioiil;ig nacli coniifr- 

sionis l'aiili. (Tydsk.) 

Rlcdel, Codit di|ilani<iticua liiandeiiburijeiisis \\. Il.iuptth. li. 1!I2— 1)7. 

J"J. Januar. *7370. Lai.ensi \K (j: l.aiigf laiids) L\.M)stiiini,svii)ne, at Aiiders Kynboo uf Kotz.sie- 

bHl» puii Vor KriifS Negiic i Tranckja-rs l\irk(> lod hisir puu Lundslhingel el llerreds- 
tliingsvidnc uf Nnrrfhfrrcds Tliing i Luiigchiinl angaafiidf ft ved Hr. Kgerlli Frilla; og 
llr. riiilipiiiis Axclson m;eglel Forlig mcllfiii Vor Frtif Kirkfs NaTger i Tranfkj;fr og 
Thomes Uodii, hvorerter denne, der havde pantsut llcllictolTt;i>gardli til Kirken, tilskjedle 
bciiifldtf Vurgfr deltf Ciods mod rdbftaling af KK) Mark og en llest til Ejendom. — 
Tlicii othfiisdugli iiist fiirc wor Frwe d;igh |iiirilic;H'ioiiis. 
Matzen, Ueii daiiski' Paoterets Hist. S. 4'JO— 91. 
2;i Januar. '7371. L\M)sriiiNi.s\ii)NE, jesket uf IJcnt IMIIf, llHvi>dsm;in(l pua Traiiekjicr, at 

llid(lfrma>ndsma>nd, linnder og inenige Alnine paa Laiigelaud havdf lorpliglet dcm til , at 
ingen skulde slipvne dcn anden for Kirkcns Dom, uden «for bnrne gotz , kyrkegield elier 
futigf vidiicr», og ut Hint liillf h;ivd(; lovcl ;il ;inliolde om Kongcns St;idfa'Slflse p;iu deniie 
Ovfreiiskomst. — Tlia n olln iis.s ilagh uest fore wor Frue dagli puriticuciouis. 
Kirkcblst Saml. I. 4!) .50. 
.K) Jaouar *7372. Koiig CuKisTiERrs iidstfdcr Lundsvist til S. Huns Dag for Erik llaftorsson, 

som log Ifvur Skrukc uf iKigc, og Kurl Jurifiisson og ra^dher Thoressoii, soiii vur(> til Stede 
ved Drobet. — Oslo, torsdagfii ncst fore Kyndfssmesso dagli u X.\MI ure rikis vars Norlgis. 

(Norsk.) 
DiploniaUir. Norveg. III. 6C7-68. 

•* ''*'>' '7373. Indbviji.ekne i LANDKmrHEN Soi.n (pan Fe mernl opfordrf Uaudct i Liibeck , 

til al give dcm Lov til ;it s;iml(> Almisse i Liibfrk til licstridclse af Idgifterne til ct Orgcl 
i ijcrfs Kirke. — Lanlkarkpn, ;im d;ige saiicti Itlasii m;irtiris. iPlattydsk ) 

Jahrbuclier < d Landesk d. Herzugtli. .Sclilcswlg, Holstein u. Lauenb. VI. '24t}— 49. KoNG Christiern uen Fobste. 903 1477. 
*7374. KoDg Ckristierk ovordraficr Borgemnslre Oft Raad i Aarhus et Slykkc Jord '•■ •'«'" 
liiti^js iMi'(l Aaen til FJrbyfigelsc. — In oppido Horsnes, die b. Oorothee virp. el marl. 

HulierU, Aktst. vcdk. Aarhus I. 31—32. IJdt. og (irudst. i llubcrti . Kt Blik paa Aarhns 
S. 8-9. 

*7375. Kong CHRiSTiERPt takker Staden kumpcn for de ham laanle 200 (;") Gylden. — '> F«t>r- 
/1« nisem .slole (sici, ani dage sanctc Dorothee, anno dni lAVII(sic). (Plallyd.^k.l 

Udt. i holl. Overs. i Hegi^tcr vun Ch^irters tn lic-cheidcn in liel oude Archicl v. kampcn 
I. -24:9 (Aaret maa vsere 1477, Jvfr. «tds. og Nr. »7265). 

'7376. Pave Sixtus IV udsteder Fuldinuf;! for Hiskopperne af Ualberstadt oj; H ••'«''r 
Mcrseburg lil at afsige Dom (ivcr Stcn SUirc , Sdin liar lilcgncl sig Dronnlng Dorolhcas 
Morgcngavegods, og ved kirkcligc SlnillV Ivingc liaiii til at udlevcre det. — Kowac, III idus 
rcbriiarii 1476, ponlificatus anno se.\lo. (Lalin.) 

Svensk Udt i .St>ITe, Bidrag till Skandinavlens bistoria IV, Indl. S LXXIX— LXXX. 

*7377. Pave Sivtis IV befaler Hispernc af Merseburg og llalbeistadt at forc- U ^<i'r 
holde Slcn Slurc, hans Fogeder og alle Svcrigs Indbvggcrc dercs opnirske Adfajrd imod 
Kong Christiern og true dem med Handlysning, sanil loibyde Uansestaederne alt Samkvem 
nicd Oprorerne. — liomae, III idu,- Fcbruarii 1476, pontilicatus anno scxto. (Latin.) 

Svensk Udt. i SlylTi', Bidrag lill .^kaiidin.ivieiis hlstnria IV, Indl. S. LXXX, 

'7378. Sjcllandsfar Landsthingsvidne, a-sket af Annc Henricsdaller, llr. Harlwigh 12. Fel.r. 
kroma-digcs Kfterleverske, til Assendrop, at hiin lor fjerde Gang havdc budct sig til Skifle 
incd llr. Ilarlwiglis Arvinger. — Sielanlzfare lanizlingh, llicn othensdagh nest efther Sco- 
laslice virgiiiis dagli. 

Danske Magazin 3. Rakke II. 12—13. 

4603. Almeennyltige Samlinger XXXIX. 161—70. 2. Marlii. 

"7379. kong Ciiristiern forbydcr Horgcriic i Odcnse at saelgc Ejondonime i deres s. Martii 
liy tii audre end dcrcs .Mcdborgcrc og Iriluger dcin tor Skat af dc Jordcr og Gaardc, dc 
liave i andre Kjobslaeder. — In caslro noslro Nyborgh, sabbato antc dominicam Ociili. 
Udt i Vedel Slmonsen, Biilrag til OdeiiSt' Uys Hist I, 2. S. 189. 

'7380. /Frkchiskop Syi.vester af Riga lakkcr Stcn Stiire. Svcrigs l\igcs Forslandcr, og !'. Martil 
ilcl svcnske lligsraad for dcn Ma^gling, som dcrcs Scndcbud Hr. Sveno Pclcrsson og 
ellcr dercs Opfordring Kong Chrislicrns Scndcbud, llr. Werner Perssbergcr, have forsngl 
paa Landdagcn i Wolmar Sondag Invocavil |23 Januar) i Stridcn mcllcin liani og dcn 
lyilskc Ordcn. — Ip vnser kercken slatc Cockenhi/scii, ani sondagc Oculi. (Pialtydsk.) 

StyHe, Itidrag tlll Skandinaviens historla IV. 48— .Vl. 

*7381. CiiKisTER.-s Jesson pantsaticr cn halv Gaard i Schardcbnl til Iliinc Kbbesson, H MnrtiL 

Uaailiiianil i Flensborg, for 70 .Mark lybsk. — In siiiitc Grcgorii aiicndc dcs wcrdcn pawcscs. 

(Plattydsk.) 
Sejdelln, Dlplomalarium (■'lensborgense I. r>OI— 60,'). 

*7382. Tliingsvidnc, al Oluf Sligscn af Hollprup ildcdc oi; kirrcdc p.ta sin Fadcrs 1-'. Aprilii. 
iiiHdrcnc Gods og sagdi', at hans Fadcr og liaii aidrig liavdc faacl cn Slagc cllcr nogcn 
Vcderlirgiiing for dcl Gods, som lilkom hans Fadcr eftcr hans Morfadcr llr. Avcl Pcrscn 
og lians Morniodcr. — Skaatir l.nndslhiny, 19. April. 

lirudst. i iti.isth, (suoile Eierc af Urigentved S 77. t)04 KONG CUIUSTIKUN litH FoRSTE. 1477. 

Iti. Mtjl. '7383. ralirifii fcclfsiip (Rihen.sis) TIioiiki' L;inf;lie dccano diias ciiria.s pro tltlii- 

li» siii» inipi(;nnrnt. — Fcria siixlu posl oclaiias nsccnsionis Chrisli. 

Uilt 1 U. MrUen. Snmling nr Adkomster o. a. v. fcir Itilic Ddmkapitel S. 04. 

18. Maji. '7384. IIaks rETiiKKSO>, Kannik i Vor IViii- Ixirki- i lvjiibt;nliavii , skjankcr til 

.S. Antlrcas Altar i navnlc iiirkc In' l!odi;r i Kaailliiisslradi' iiiinl Lnrtc oni Alliolilclsc al' 
cn ii^eiilliK Mcssc for Allrcl oj; cii aarli^' Sja-lcnicssc lor liaiii o;; liaiis Foncldrc. — Die 
Krici rc^is cl niartiris. 

0. Mrlaen, KJalienhavns Dlploroatarium 11. 130 — :I7. 

21. Maji. *738.'>. r.HRiSTiEKiti rcfjis lidcru' Jacobo ilc Welerin;;, scriplori ojus, siipcr boda 

ciiria' llanibnrgensis vntantc pcr inorlcni tltmiini Arnoldc liiiiilnnkcr, scriploris caslri 
Se.t'cbcrt;c, dala». - In monaslerio Sorr, ilie nicrcurii antt; 1'cntccoslis. 

Udt. i Urkundensamml. d. srlilesw.-liol^t.-lauenb. Gesellarh. iV. 4I.'>. 

2f>.-31. MiJI. '7386. CiiHiSTiEKM rcf^is liltcra' llans Scrndi i- in Scgeberge supcr botla in curia 

llaiiiliiir^-cnsi posl nnirliMn iloinini Liidcri liolcriniint balicnda dalac. — Iti caslro haliinde- 
liorch, dicbus in l'i.'ntecosl. 

Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb Gegellsch. IV. 415. 

2i'>. Maji. '7387. Tcslaincnlnin Joh.vnms Vi<<i:.\Ki, prcsbilcri iloskildcnsis diocesis. — Haffnis, 

lcria 2. i'enlecoslcs. 

Kiirdaiii. KjKbenhavns Kirker og Klostere, Tillxg S 71—73. 

•_>. joiii. "7388. Stes Stike, Sverigs Kigcs Forslandcr, Hans, Jore^ og (j..\\vs Akesos (Tlioli 

slnllc Ovcrcnskoiiisl incd dc sidslna-vnlcs ilroilcr Itcnclli Akcsnii ('l'liol) oin, al liaii skal sogc 
at rtirnina Kong C.lirislicrn til at overludc sig \urbcrg Slol dcni til tro llaand i Folgc dcrcs 
1'antcbri'v. - Slrenyenes, dic visilalionis b. Marie virginis gloriose. (Svensk.l 

P. V. Moller, liidras till llallantls Hlsturia I. MM. Slytrc, Isldrag till Skandinaviens Historia 

IV. .-.l-.vi. 

-2_ julii. '7389. Bencth Akeson (Thol) gjor villcrligt, at lian, hvis Kong Chrisliern ovcr- 

lailcr liam Narbcrg Slot, giver Afkalil paa al Krstalning af llr. Slen Sture og sine Brodrc. — 

Slreuyenes, dic vi>ilatiODis Maric virginis gloriose. (Svensk.) 

StvlTr, Bidrug till Skniidinavirns bistorla IV. 52—53. 

35. juiii '7390. Koiig Christierns Ciju^ldsbrcv til (Jerlug Jolian al Sachsen paa lOOt) rhinske 

Civlilcn , soin liaii iiylig liar laant liani vcil Riiinen. — Copenhaven , in dic sancti Jacobi 

upostoli. (Plattydsk.) 

Urknndensiimml. d. sclilesw.-liolst.-lauenb. Gesellsch. IV. .''tOl— 502. 

C 2U Jiilil. '^.^^l. NoRiiMiPtDEWEs Klagcr ovcr ile lydskc Kjobma>Dd i Bergen (indgivnc ved 

Modt>t i KjHbcnhavn -vnmic Jacobi>.) — Udcn natuiii. (IMattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VII. 481-83. 

0. 2.5. iulii '7392. AxEi. Oi.tzssens Klagcpiinkter mod dc lydskc Kjobma-nd i Bcrgen, hidrorende 

fra dcn Tid , dn dc iindcr ct Oplidi dralitc liaiis l''ailcr, Brodcr, l^arbroder og flcre saml 
plyndrcdc dcrcs (lods, frcinriirlc lnr Kongcn (paa Mmict i Kji>lii'iiliavii ■viiinic Jacobi>.| — 
Uden hatum. (i'lattydsk.)j 

lniilom^ilnr .Noivcf; VII. 483— 8li. Daosk Udt. i Tidsskr. .Nor III, i. S. (>3 Bruilst 
P.iiudaii-.VIiillcr, De iHrstc Koiiger ul dcii uidriiborgske .^lxgt S. 32—33. 

7. AopusU. 4610. Kniidsrn. Diplmiialnr Chrislirrnl primi S. 332—33. KoNO rilRISTIKUN DKN l''oRSTK. 905 *7393. Kont; Chhistieks tilslaar at skylde Fru Merit», Hr. .\phe Axelssens Efter- 
leverskc, \(i(i Ifidifre Mark i Nrstvcdf Eiipelskf af (ie Pcnf^e, livorfor Hr. Aphe havde havt 
Varberg Siot i l'ant, o^' forh»ji>r iierinrd drn Siiiii, fnr hvilken hnn allcrcde havdc Aar- 
stede og Halmstad UerrediT i Paiit. — /n cnslro Haffncnsi . feria quiuta prox. ante festum 
b. Laurcncii mart. 

Knudgcn, Dlplom.-itar. Cbrlstiernl prlmi S. 331. 

'7394. Kong Christierns Brev, at Jcns Micliclsson, Ryskrivcr i Kjobenhavn, har 
cltcr riildmafit af Oliif Jcn.^son i Swalclifdlc paa Lanpcland skjodct fra dcnnc til Jcip 
(ilaus.-^on, l>orgciiic.<tcr i Kjnticnhavn, hans llct til en Gaard i hjobcnhavn ostcn for Fa^rpe- 
brostraidet or tii iJodernc ved Strandcn i Friic Sofjn vesten for Prioren af Antvorskovs 
Gaard. — Wort raierlhingh j hopcnhaffh J Grabrolhrc closters slowe, frcdagh nest forc 
sancti Laurcntii dagh. 

0. Nielseo, Kjebeohavns Diplomatariam II. 137. 

4612. Dlplomatar. Norveg. III. C69. Udt. og Brudst. paa Dansk i Lange, Norsk Tidsskrift I. 279 
og i Tidsskr. Nor ill, 3. S. 64. 

*7.395. Laure>tii's Bolte, cvig Vikar ved Vor Frue Kirke i Husum, skjodcr paa 
Sodcrfiocs Hcrrcds Thinp udcnfor Flusum ct Hus i dcnnc By til Gudsljcnesten i Kaientet 
i nusum. — fn Cunlv (1), Bartholomcvcus abend dcs hilligen apostel Gadcs in dcm Pfingstcn (!). 

(Plattydsk.) 
Lasi, Sammluni: Hasumischer Nachrirbten S. 27 — 29. Beccau, Gesch. Hiisums S. 2.t8— CO. 

*7.396. Kong Christierns Brcv til Kjobenhavns Indbyggere angaaende Solvtoldcn 
;if tydsk 01, Handelcn med dette, det tydske Kompagnis Opha;velse, tydske Kjebmsnds 
Ophold og Handcl i Rigct, Sejladsen paa Tydskland, Forprang m. m. — In castro nostro 
Hafnensi, lcria quarta prox. post festum b. Bartholomei apost. 

0. Melseo, Kjflbenh.ivns llipiom.-itarium 1. 211- 12. Aarsbereln. fra Gebeimearch. V. 73—74. 

*7397. Ste» Sture, Sverigs Forstander, og Eric, H.hns, Yrie.n, Benct og Cl.ais Aces- 

SflNrtER tilstaa at have modtagct af Kong Christiern fuld Erstatning for dcn Skade, Hr. Agc 

Axelsson og de , hans Snnncr og Arvingcr, havde lidt paa Hywlebergh og andet Gods. — 

/n cnslro EUcffshorgh, feria quinta inlTra oclauas s. Bartholomei apost. (Svensk.) 

Knudsen, Diplomatar. Chri^ticrni prlmi S. 333—34. 

*7398. Kong Christiern bcdcr Biskop Pcdcr i Ribe, ligesom Rigcts andre Biskopper, 

at raadslaa med sil Kapitel og andre om, hvorledcs •Universitas og Studium» bedst fundercs 

og sliftcs. — /;> castro noslro Haffnfvsi, sabbato prox. post b. Johannis baptiste dccollacionis. 

Langebek , Jubeltale over Christian I, S. 89 — 90. Werlaull, Kjobenhavns Univcrsitel 

S. 8—9. Nyerup, Hist.-stat. Skildring af Tilstanden i DaDmark og Norge II. 403 — 404. 

'7.399. Thomas LAnr.E, Dcknn i Uibc, fornycr og iidvidcr sin Sliftelse af en Pro- 
cession i Ribc Domkirkc (af 10. Jan. 1471.) — (D. 9. Scptember.) 
Udt. I KlDcb, Rlbe Bys HisL iDdtil Reform. S. 369. 
4613 se *7400. 

'7400(=4613.) For feria (|uarta la;s feria quinta infra octavas nativitalis b. Maric virpinis. 

Brudst. i Vedel Slmoni;eD, EWrdeanrds Hlstorle I. 41. 
*74U1. Fru Margrete EMicKEsnocHTER til Fobctzlct, Johan Johanscns Enkc, tilskjoder 
(Kapitlct i Haderslev) cn Gaard i Hvindcrup i Tuslorp Sogn og cn Toft i Ostorp kaldct 
Skadenbiiggc. — Donnerdagcs na natiuitatis Maria-. iPlattydsk.) 

UdL 1 Aarsbrretn. fra Geheimearch. II, Tllla!g S. 72. 

Renest Dnn II. Ser. I. 114 1477. 

7 Auguatl. H. AugDati. 22. Aagastl. 

23. Augustl. 27 Auguatl. 28. Aucnsli. 3i). Aucusti. 9 .'septbr. 

10. Septbr. 

11. .«^eptbr 

11 Septbr 90«; Koso ('huistikkn den Fokstk. 1477. 

I itrliibr. lll Drlnbr 13 Orlobr. 26 Oriobr. 30. Oilobr 30 Oclobr. 24. Novbr. 
3. Dccbr 10. Dc.br. "7402. OLifF 1'KRSsKrt, Vu^bnrr, kvilterer sin Karbrodur Hr. Nit-ls Erikssen af 
Tliyin for al Oppelmr.<el af li;in,>- IVdrrnffioiLs fra dcn Tid, han llk drt i Vii-rpr ifter han» 
FadiTS i>Hd, ii^' til iian ^mv drl tilba^'o til iians Moder, llo.^ikab o),' kieuodier uudtagne. — 
Ayyart/, olhensdawen nesl elTler s. Michels dagh. 

BarDer, Fnm. Koseiikranti'8 Hlst. I, Dlplom. S. 147. 

'7403. Albekt Klitziih; mcddeler liurfyrsl Albrechl af IJrandenburf,' om sine For- 

handlinger angaaendc el yEjileskab nieilem Kongen af Danmarks Son og Hi'rtti(,'en af 

Sachsens Daller og beder ham stotte denne Plan. — Liplzk, vlT freit!ig nach Francissi. 

(Tydsk.) 
Riedel, Cndex diplomaticus Brandenburgensls 3. Haupttb. III. 110—11. 

*7404. InGELSTADiiE Herredsthidgsvid.ne , at Bcrredsfogden Michel Jcnsson, paa 
Forespnrgsel af OlulT Stypsson af Bollarp, havde svarel, al han vel erindrede, at Per l.anfj 
havde paa Thinget faaet udmeldt et Na:vu til at granske, om det Gods i Ingilstorp, hvoroin 
han havde TraBtle med Oluflf Slygsson, var hans retle Ejendom eller Pant, men at han 
ikke erindrede, hvad Na;vnet svarede, samt at han ikke havde forseglcl del udstedtc Brev, 
da han dcn Gang intet Segl havde. — Theu mondag ncst elltcr sancti Dyoni.sii dag. 

Matteo, Ueo danske Panterets Hist. S. 492—93. Itrasch, Gamle Klere af Bregentved 

S. 78—79. 

*7405. Matiiias Ratlouw til Lensan, Vaebner, sa;lger Gaarden Lutke Redewisch 
med Landsbyernc Grotc Ilcdewisch og Wigersradc i Odcslo Sogn til Vikarcrne vcd Doin- 
kirken og Pederskirken i Lubeck; hvad Len, han har deri, forpligler han sig til at ovcr- 
dragc dem i Kong Christicrns Naervaerelse. — Den neghesten sondaglie vor Symonis uniic 
Jude der liilghen apostclc. (Plallydsk.) 

ZelUclir. r. Scbleswig-Holgtein-Lauenb. Geseb. IV. 293—97. 

•7406. Kong Christierks Gjaldsbrev lil Sandcr Ilobodc paa 16,000 Mark lybsk 
daiisk .Mont for modtagrne Varcr og for forskjellige IJdlasg. — Haffhis, die jovis posl Sy- 
monis et Jude apostolonim. (Plattydsk.l 

Udt I Urkuiidensamml. d. schlesw.-hoUt.-Iauenb. Gesellscb. IV. ,')02. 

'7407. Sa5DEr Hobode lover kun at kraeve de 10,000 Mark af de 16,000 Mark 
dansk Mont, som Kong Christicrn cr ham skyldig, for saa vidt som han selv nodes til at 
betale sine Krcditorcr dcin. — /n castro l/n/fen, dic jovis posl Syiuonis et Jude. (Plallydsk.) 
Urkundcnsamml. d. scblesw.-holst.-laueDb. Gesellseb. IV. 502--503. 

4620. Melsen, KJebenhavns DiplomaUrium II. 138. 

*7408. Kurfyrsl Eh.^st, Hcrtug af Sachscn, kundgjor og stadfa-stcr dcn med Kong 

Christierns fuldmagtigc Sendcbud Hiskop Albrccht af Lubcck, Hiddcr Krick Oltissnn, Hof- 

mesler, og Provst Albrecht Klitzing i Uamburg oprettede i£gtcskabskontrakt mellem Kongens 

.pldstc Snn Jolian og Herlugcns Datter Christina. — Drrsdcn, aiii drilten tage des mondcn 

Decembris. (Tydsk.) 

Knudsen, DlplomaUr. Cbristierni primi S. 334—38. 

'7409. Boriiemestre op Raad (i Rexdsbiki,) bcvidne, al Clawes Scriime skal 

forrcnlc 100 Mark Pcnninge i sit lliis d6r i Stadcn mcd 7 Mark aarlig til Abcl Wcsen- 

berges. — Des negesten mydwckcn vor suntc Lucie. il*latlydsk. 
ZelUchr. f. Scbleswig-Hnlslein-Lauenb Gesch VII. 78—79. KONG CHRISTIERN DEN FoBSTE. 907 

1477. 

*7410. KjeBEHHAVNS BYTHir»fisviO!(E, at ClaiiB Uaoszon GrydestHber, Borger i Kjeben- l^> Decbr. 

liavn, paa sin llu.stru Silze Peilcnidallcrs Vegne har skjodet til lians Friman Guldsmed 

paa iMHDtmesler i Malinn Hinrik Drinfjenbergs Vef,'ne IJalvdelen af en Grund ^endeD 

vcd Tvd.skcinannegade tvarl ovcrfor llclligircjiithus. — Mandaghen ncsl fore sancti Thomes» 

dag apostoli. 

0. Melseo, KjubciibBvna Diplomalariuoi II. 139. 

'7411. Kong Christiern giver sin Sftn Ilans Kuldmagt til at stffivne to strideDde 
I'arter for sig og skille dem ad med Rette. 

Laiigebek, Jabellale over Chrlstlan I, S. 33 

1477 — 1481. 1477-1481. 

'7412(=440.^). For: circa 1470 Iss 1477 — 1481. 

P. V. Muller, liidrag till llallands llistorla I 1,01. 

1478. 1478. 

'7413. Tliinf;?vidne, icsket af Crislicrn Krag paa Ilr. Nicls Tymsens Vegne, at imt. Januar. 
IMayborre i Mors i Snndcr Ilcrred i Uakby Sogn var Hr. Ilans Podbusks retle Arvegods, 
som han paiilsaltc til Ur. Skarpenberre. — Sonderh(rrclz thing j ilorss, apa Snaps thing. 
Itarner, Fam. RosenkranUs Hlst. I, Dlplom. S. 147—48. 

'7414. Kong Curistibrn beder det svenske Rigsraad om at tilraade Ilr. Iwer 29 Janiur. 
Axilsson at tilbagcgivc Clawcs Mirow fra NVismar ct Skib, soin haii har laget paa Kongens 
Slnmimc vcd Falslerbo og fort til Visby. — Ex castro nosiro Ha/fmnsi, feria quinta ante 
festum puriQcationis Marie virginis. 

StylTe, Bidrag tiU SkaodliiaTlens Historla IV. 55—56. 

'7415. NBRREiiERKEns Thincsvidne (Langelandi, at Beynt Rillc af Sdholm havde ladet 4. Febr 
lovlig opbydc Guld, Solv og 1'cuniuge paa Putza;lycka', hvem dcni af Ilettc burdc at have. — 
Pa Aska; othens dagh. 

Hatten, Deo danske Paoterets Hlst. S. 493. 

'7416. Tyche Wath, Borgcr i Kjoge, sa-lger til vclbyrdige Per Sleen to Boder i 10 Febr. 
S. ('.lemens Sogn i Kjobcnhavn. — Urrltrogh, die Scolaslicc virgiuis. 
0. Nlelsen, Kjebenbavns Diplomatarinm I. 213. 

*7417. Laniiensfar (o: Langelands) LAPiDSTHWfisviDNE, at Bent Bille lovlig havde ladet 11 Febr. 
"phydc Guld , Snlv og Penningc paa Piitzselyckse den dodcs Arvinger og Ur. Ottc Pr;pst i 
SynimcdbHlcc eiler hveni dem af Ucttc burde at havc, hvorcftcr disse bleve tillundne na-ste 
Onsdag eftcr Midfaste (4. Marts) at medc med deres Bevisninger. — Feria quarta 
quatuor Temporum. 

MaUen. Den daoske Panterets Hlst. S. 493—94. 

*7418. Treuga- inter LtDOUicuH Franci«E et Eduardum Anplifp principes. Ex parte 13 Febr. 
regis Anglia' inter alios rex Dacix comprehenditur. — /n civitate Londitirnsi , die decima 
tertia niensis Fcbruarij. 

Leonard, Rccucil dcs traitcs I. 217—21. Dumont, Corps diplomatique III 19—21. 

114« i)06 KONU CuiilSTlbilN liKN FuUiiTE. 1478. 

14 Frbr. '7419. SuTi llVU) \r.ipa: biillii , qiiu (tpiscopis llalberstudensi et Merseburi^ensi 

inandal, ut Stenonem Slure et complicos, qui purarrenaliu et bona Durotbeir, rc^'inii; Dacis, 
iii Svecia detineunt, [ler edictum publicuni citent. — lloma- ajiud suniliim /'clrum , dic 

\llll. Februarii. 

Aarsberetn fra Gehclinearcl). IV. 371— 72. Udt. pan Uantk i HvHreldt, Dunm. Rlges Kfhii 
S. 9.57 (Kvarludg. V. 274). 

23 Kebr. "7420. KiBSTiHA, Bofquard van Hummels Enke i Kjehenbavn, giver Peder Steen, 

lltisedsninnd paa Orckrog, Kvittering for Detalingen ar en Sum, Tor livilken liendes ufdHde 
iltisbond bavde en IJod i Pant, som ligger meliem Gammeltorv og S. (".lumeiis Kirke i 
Kjnbenliavn, og som Peder Steen nu liar kjobt af Tyglie Wut. — Suncli Mutbie ulTtbeu 
then helge apostels. 

0. Melsen, KjBbenliavng Dlplomatarlum I. 213 -14. 

4. Mariii. *7421. Lakdzf.ar (o: Langelands) LAPtDsrniNr.sviDitK, at Bent Bille opbod Guld og 

• Steder Penninge» paa Putzelycka;, som han tilforn havde gjort, ug da Hr. Otte i Symmed- 
bnlle efter lovlig Slaevnini; ikke var modt, blev Bent Bille tilfunden ul iudUegge Peugene 
i Boslrope Rirke, og der udmeldtes gode Mirnd lil at iudfore liani i Pulzclycba; Gaard. — 
Pa saocte Lucii pape dagh. 

Uatzen, Den danske Panterets Hist. S. 494—95 

3 Martii. *74'i2. Kong Christierms Brev til Mauririus Nielson, Einbedsmand i llan llerred, 

hvori han foruudrer sig over, at han ikke i Folge Kongens tidligere Brev er kommeii lil 
Kalundborg, og befaier ham nu 3dje Loverdag efter Paaske (II. April) med Baadet i Norre- 
jylland at iimde i Viborg •ath werffwe wore oili ligliens merckelige ajrende». — Ejc caslro 
noslro Kalundeborgh, feria secundii prox. ante doiiiiiiiciiiii Piilinaruiii. 

Danske Mugaiio 3. Raekke III. 27U— 71. Urudst. I Langebek, Jubellalo ovcr Chriatiaii 1. 

S 77. 

10. Martll. *7423. Del danske Rigsraad beder det svenske lligsraad at lade llr. Claws Bonnow 

komme i Bcsiddelse af 3 •Skiplagh> i Upland, som hans llustru Birgitte og hans Bern 

havde fuaet i Pant af Kong Christiern for en Sum Penge, som blev udgivet til Sverigs 

Nylte og Gavn. — Kalundeborgh, feria 3. post doininicam Judica. 

Styffe. Uldrag tlll Skandlnavlens Hlslorla IV. 5(i-.57. 

13 Marili. *7-124. Nolarialinatrumenl af Joiiannes BERSEiTBRUccE om en Retsforhandliug i 

Lubuek, bvor Bencdict, Jacliim og Scliack Baiitzuuw gjorde Furdriiig paa Udbetaliiigen af 

1700 Mark lybsk, som deres Fader Clawes Bant/.ouw liuvde staaende hos den nu ufdode 

Vexelerer Godeman van Buren, og som de bidtil ikke liuvde fiiaet trods deres egen, Kongen 

af Danmarks og andres Aninodning. — Frigdage vor Palmesondage. (Platlydsk.) 

Paull. Lubcckl»che Zustiindc im MittelaUer II. 1.59— Ul. 

16. Aprlli». *742.'). Kong Ciiristiern opfordrer Raadel i Lubeck til at sende hanseatiske Ud- 

sendinge til Bigsdagen i Kjobenbuvn i Aiigust Maaned, i Anlediiing af de fra Norge stadig 

indlnbcnde Klager over de hanseatiske Kjnliiiiand. — Kbhvn. Slot, Torsd. efter Jiibilate. 

(Platlydsk.) 
Daoik Udi. 1 Tldsakr. Nor 111, 3. S. 64-6:') 

17 Aprili». '7426. Kong ChriStierns Gja-ldsbrcv til Nickel Kokerilr. van Welen paa2000 rhinske j 

Gylden at betale fnrstkoinmende Mortensdagsuge. — Kopenharen, nnie frydage nn Jiibilale. 

(Plaltydsk.)l 
Udt. I Urkundeosnmml. d. scblesw.-bulit.-lauenb Gesellscb. IV. fi03. KONG CuiUiJlIERiN UKX KoESTE. 909 147«. 
*7427. Kon^? CnRisTiBRn hefalcr Hr. Niels Erikson ((JyldHnstjorni-l al mddt) Tirsda|i,'en 24. ApriU». 
di;n 11). MaJ i Kaiidcr.s, livur Kon^'en vil rorhandli; nmd Raadet i Jyllaiid an;,'aa(!nde vigtige 
Sager. — bix cnsiro llaffnensi^ in crastino h. (jeorf,'ii militis el martiris. 
Subm, Nye Saoillnger III 3.'>0. 

'7428- Konf,' CiiHiSTiERit fritager Staden Staveren, der har laant liain 1.50 rhinske 12 Majl. 
Gylden, for den nye Told ved Ilci.singnr. — lliilfni, tercia feria Pent. iPlattydsk.) 

Udt. i Urkundeiigaminl. d. sctileaw -holgl.-lauenb. Gc^ellscb. IV. 23.'> 

'7429. Kong GHRisTiERns Indbydc^lsesskrivelse lil Kaadet i Daiui^ til at overva-re 2<i. Majl 
deii iidval^'te Kong Ilans' o^' Froken Cliristines Itrylliipsfest , berammet tii Sondagen efter 
Barllioloinaii Dag (30. Augiist.) — hoiicnhiwen, am a|iend li. Leichnam. (Plallydsk.) 

Brudst. og Udt i Weinnicbs l)anzii;er Cbronik .S. 24 o^ i Scriptores rcr. frussicaium 

IV. 743, Anm. 3 

'^^.'^O. 2 RiDDERE o^ 9 Vkbp<ere vidne, al de den 25. Maj (den Mandaf;, som i'osi 26. Maji. 
var |iaa S. l'rl);iiii Da.i.') liiirtc oj; saa i Ilorseiis, at Eric Tyiiu'.>sen , Olell' Sommer og 
Cristiirii Skram tilbiuiit llr. Mcis Tymmessen at gjore Skitte ined liani, og at de {yentoge 
Tiibudct anden Dagen paa Horsens Bything. — Uden Datum. 
Uarner, Fam Roseiikrantz°s llist. I, Uiplom S. 148. 

*7431. H.tNSEST.KDERNES i Lulicck forsaiiilede UdsenI)Ini;e takke Kong Christiern 2. Junii. 
lor ludbydclseu til al siudc Ucfuldmajgtigede til en Uigsdag i Kjiiiieiiliavn , livad dc ogsaa 
ere villige til. — Tirsdag for Donifacii. (Plattydsk.) 

Dansk Udl. I Tidsskr Nor 111, 3. S. G5. 

"7432. Ua.xdet i LUueik mcddder Hryggcns OldernKcnd i IJergen Kong Christierns 2. Junii. 

Indbydelse til en Rigsdag i Kjobenhavn og beder dem ogsaa at sende Afsendinge hertil. — 

Tirsdag far Bonifacii. (Plattydsk.) 

Dansk Udt i Tidsskr. Nor III, 3 S. G5. 

*7433. IIa.adet i LUbeck meddeler de lydske Haandvaerkere i Bergen, at dcr til I.'). Junll. 
Barlholoma;! skal afholdes et .Mode med Kong Christiern i Kjobcnliavii, hvor ogsaa deres 
Forhold ville blive beliandledc. -- Viti Dag. (Plaltydsk.) 

Dansk Ldt. i Tldsskr. Nor III, 3. S. ti5. 

*7434. iErkebiskop Gawte i Trondhjem, Biskop Ginner i Oslo, og 10 andre MKnd, 6. JuHl. 
Gcjstligc, Hiddcre og Lagma-nd, tildomine Kong Christicrn Fru Philippes, Hr. Scward 
Jonssons Efterlcverskes eflerladte Losure og Penge, da ingen Arvinger efter Aar og Dag 
have meldt sig. — Osloo, then mondagh naest elTther wor Frwe dagh visitacionis. 
Knudeen, Diplomatar. Cbrlstierni prlmi S. 340. 

'7435. Thingsvidnc, al Clavs Daa til Bannstorp, Riddcr, sagde .-ig og sine Boru 8 J"'" 
tra Arv og Oja:ld efter siii Brodcr Blex Daas DikI formcdclst cn svigelig Overen.^komsl, 
aflalt inellem Blex Daa og Broderen Jergcn Daa. — Sjw/lamls l.andsliny, 8. Juli. 
Udt i Matzen, Den danske Paiiienls Hist. S. 13S. 

'7436. Dronning Dorothea indbyder Mauricius Nielson paa Aagardh og hans " ■•"'"' 
Hustru lil sin addste Sou Hr. Ilans' Bryllui) iiicil Krnken C.liristiuc, Datter af Hertiig Ernst 
af Sachsen, hvilket skal lioldcs i Kjabenhavn Snndagen efter S. Bartholoraei Dag (30. Aiigusl). — 
Ex castro noslro lln/fnensi, feria quinta in oclaua visilationis iMarie. 
Danskv Hagazlu 3. Rxkke III. 271 tjjO Kosfi Christikiin pen Forste. 

1478. 

11. jttlti. '14:\1. KotiK CiiHi.sTitHN, nanniiirks o(? NorRCS, Vfndcrs of; Ciolers Konge, IIitUi(j! 

af SlesviK o. ». v., 8ladfii-.slir alli! d»; l'rivilcf,'liT, soin »th f,'iviic Maric Kirken i Oslo. 
/n riri/. Asloemsi, habballiu prox. anti! fi:!.luin divi.sionis Aposloionini 142H(I|. 

Suhm. SDinlliiKcr II, 3. S. 190. 1428 er slkkert cn KeJI fur 1478 (da Kon|{i-ii kal.l. , 
IlertiiK af Slctvi):, kan S\cri|; kun vcd en Fcjltagrl.se vu;re udelndt af hana Tilel). 

II „1 "7438. Dmnnini,' DoitoTiiEA til.skriviT Mawrilz Niclsnn, Enilicdsniand i llau Ilerrrd, 

''"^ ^"' ' oiii iii Ilcst, 8oni hnn niiskiT al kjnlie af liaiii, livis dcn cr liendc Ijcnlif,'. — Ex cu^ii', 
nuftni Htiftiensi, sabbatii prox. antc fcstum Marfjbaretc virfriiiis. 

Danske Magailn 3 Itakke III. 'J72. llraBCh, Gnmle Cirre af llrcRentvrd S. 29 

li, jiiiii •7439(=463r).l TllfnJ iiatum: O.ilo, in craslino divisionis Apostoiorum. 

Udl. I Norske Magailn I. 574. 

1»; Julii *7440. Kong Chhistiehn sladfa-ster paa Ansogning nf Gwnnar Yvcrsson i Sandbo 

Kong Magnus' og ficrc andrc Brcve paa, at llcnidals Fiskevand lilhorcr Kjcriie af Sandbo. — 

/h nnui mistni dicta lialfjerr in O.sloo /ionlli, in crasliiio diuisionis Apostolorum. (Norsk.) 

Dlploinatar. Norveg. III. 673 

.vntc Autusti. '7441. Kong Christiern mindcr llr. Niels (Eriksen Gyidcnsljnrnc) om Vigtigheden 

af, al dcn Alnuicn paalagtc Skal lil dcn udvalgte Kong Haiis' IJryllup bliver udredet. — 

Ex caslro nostro (I). 

Suhin. Nyc Samllnper 111. S.W— ."il. Briidst. I Lan(;ebek, Jubeltale over Christian I, S. 84 

•1 Augusii *7442. IvEK AxEi.sEi», l\idder og Ilnvedsmand paa (iolland, (rklarer, at han og 

llaailct i Visby have sluttet cn Fred med Stadcn Kanipens Gcsandter, hvorefler denne 
Slads HorgiTc maac scjlc sikkert i Ostcrsoen undcr dcn Hetingelse , at de ikkc hja^lpe 
llollaTidcrnc. — Wishorcli, anie anendc Laurcncii mart. (Plattydsk.) 

Udt i boll. Overs. I Register van Cbartcrs en Itcsebelden in bet oude Arcblef v Kampeo 

I. 2'A. 

10 Aiigusti *7443. Berette Maltisdatter, Uans Mattissens Eflerleverske af Winnum, afhsnder 

til Ilr. Niels Timniesscn Dalsgordh, DalsskofT, Dalsmarck og en Gaurd i Mainmen i Mid- 

ddsoin Ibrrcd, hvilket Gods Ilr. Niels skal lieholde, til hendcs Dotrc fange andrc VtErgcr 

og sidde ovcr rcttc Jicvning og Skifle incd hain. - Wiborgh, na-sthe iiiandagh fore sancti 

Tiburcij dagh. 

Darner, Fam. ItngenkT.inti's Hist. I, Diplom. S 149. 

I». Augusu '7^44. Baadet i Li'BErK middeler Uaadet i Ilostock, at dets Gesandter om kort 

Tid villc scjlc til Kjnbenhavn. — Am mydweken vor Bartholomei aposloli. (Platlydsk.) 

Rosliirkische Narhrichton 1707 -S. 93 — 94. 
C.30. AuRtisii '7-I45. Bcrctning oiii dcn iingc Kong Ilans' Bilager med •Katherina« af Sachsen m. m. 

Archiv fur Staats- und Klichcniiesch. der Herzogthumer III. 328—37. 
12. Sepibr ■744»). Dcii udviilgtc KoiiK FIans' Privilegier for Hostockcrnc til liandel paa Oslo 

og Tonsbcrg. - In rnstro llnfncnsi, sabb. infra octavas naiivitat. Marix. 
DlplomaUr Norvcg. III. G73-74. Udt I lidsskr. Nor III, 3. S. 66 
15. Septbr *74I7. Koni: CHRiSTiERn lilsla;ir, al han har forliojcl dcn Siim, hvorfor Slcinbiirp 

Slol var pantsat lil Ilambiirgcrne, med 1(KK) rhinske Gylden og 673 Mark 8 Skilling lybsk, 
hvorpaa han lilforn liavde givet dem Gjajldsbreve. — Slole Copcnhauen , amc dinstage na 
des hilligen ('.ruces dagc cxallalionia. iPliittydsk.i 

Knudsrn, Dlplomatar. Cbristleriii prinn s ;(4ii— 41 Urkundensamml. d. «chlesw.-bclst.- 
lauenb Gesrllscb. IV. 235-37 KoxG Christiern UEN 1'OBSTE. 1)11 1478. 
"7448. Konfc Christierws aabne Brev, at han efter Forhandlin^' ined HansestiEderDes lf> Sfpibr 
)g de bergenske KJHbDiaMids Sendebiid har besluttet al lade alle omslridte SpHrgsmaal 
iensta.1 uafgjortc, indtil han selv eller hans Uaad kan komine tll IJergcn til Iste Maj 
elfrende Aar. — An ni.teinn slolc Copcnltauen , am dinxedagi; tia des hiigen Crures dage 
!xaltationis. (Plattydsk.) 

OipIumaUr. Norveg. VI. 626—27. Daiiik Udt. 1 Tidsskr Nor III, 3. S. 66-67. 

*7449. Knng Christiern stadfaister for hjobma^ndeiH' i lloslock, som handle paa I") Seiithr 
Vorge og isaT paa Oslo, Tonsborg og Vigen, de dem tidligerc forundte 1'rivilegier. — In 
^asiro noslro Haffncnsi, in crastino exaltacionis sancte Crucis. 

Dlplomatar. Norvcg. VU. 486. Udl. i Tidgskr. Nor 111, 3. S. 66. 

'7450. Dronning Oorothea anmoder Ilertiigiiiilc Dorothea af Merklenburg om 1" .Scpjhr. 
Igesom de andre Fjrster, iiemlig Kongen af Daninark, Hertug .Magnus af Mirklenburg og 
lerlug Johan af Sachsen, der for syv Aar siden vare til Stede som VnidgiftsmjBnd ved 
leiKJes Mnde i Wiisnark med Markgrev Albrecht af nrandenburg, at opfordre denne til at 
idfiire de der Irufne Bestemmelser om hendes Arv. — An vnnserm stole hoperiJinuen , ame 
lonredage oecbst na exaltacionis sancte Crucis. (Plattydsk.) 

Riedel, Codei diplomaticus Brandenburgeosis 3. Hauptth. III. 113 — 14. 

•7451. Beynt Bn,LE i Soholm tilstaar paa egne, sin tlustrus og Hr. GotstafT 2i Septbr. 
karlssffns Vegne at have modtaget af den udvalgte Kong Johan den Sum , hvorfor Tranc- 
■jffir Slot og Langeland af Kong Christiern havdc va;rct pantsat til Ilr. Philippus Axelsson, 
ig lover at bevare til tro Baand Ilr. GotstalT Karlssons Andel, indtii Kongen befaler ham 
l udbetale Pengene til denne. — /n monaslerio Anlicordskow, in craslino beatorum Mau- 
icii et sociorum ejus. 

Koudsen, Diplomatar. Christiernl prlmi S. 342. 

*7452. Vidisse af Bidder Iter Axei.sens Erkla^ring af 9. Aug. 1478 om hans Fred 2;'). septbr. 
iied Sladen Kanipen (Nr. *7442), udstedt af Raadet i Stralsund. — l)es vrydages na .«anct 
■fallieusdage des hilligen apostels. (Plattydsk.) 

Udt. i lioll. Overa. I Register van Charters eo Bescheiden in bet onde Arcliief v. Kampen 

I. 254— .55. 

*7453. Kong Christibrk beder Mowritz Nielson, Embedsmand i Han Herred, at 26 .sepibr. 
nrge for, at han ufortnvet i rcde Penge kan erholde LandebjtPlpen af lians Len, da lian 
ar stor Hekostning paa de hervaerende fremmede Herrer og Fyrster, hvis Afrejse forsinkes 
ed Modvind. — Ex monasterio noslro A/Uworskow , saljato prox. b. Micaelis archangeli, 
deo Aar. 

Daoske Hagailn 3. Raekke UI. 272—73. Brudst. i Langebek, JubelUle over Christian I, 

S. 84. 

*74.54. Indberetning til UansestaBderne om dc i Kjobenhavn [nrle Lnderhandlinger septembri. 
lellem Kong Christiern og Hansestajdernes Udsendinge. — Cden Oatum. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. I Tldsskr Nor III. 3. S. 65-66. Udt. o^ Brudtt. i Lnnge, Norsk Tidsskrift 
I. 279-81. 

463.3. Westphalen. Monnmenta II 833—34. Munter, Klrrhengeschichtp v. Danemark 11. 4 Urtobr. 
ICXJO— 1(X»2. IJansk Overs i WollT, Kncomlon re^ini Danite S 341-44 Brudst i 
Nyerup, Hi»l.-»t«t. Sklldr. af Tilstandcn i n.mni oc Norge II 404- 4ori. yi2 KuNU ( UUISTJtllN UKN l''uitST£. 147H 
la Uetohr. X». Oiiobr. 21. llrliilir. 21. Ortohr. 31 Ortnhr. 3. NoTbr 4. Nofbr. 8. NoTbr. 9. NoTbr. ■74r)r>. llnrlUKindi' Dorotiie\ af MtH-klfnlmrg tilsrndrr Kurryrst Allir<>cht af llrandfn- 
liurn on Skrivflsi- fra IJroMiiinK Diiriillifn af Daniiiark lil iK-ndc af 17. Snptbr. (8«' Nr. *74r)U), 
iiK lirdiT liaiii iindrrnMli' .-iiK' "iii. livorlcilc'; liiiii skal lir,>ivarr dcn. — Swerin, amc aunniir 
b. C.alivti papi:. (riattyilsk 

Klrdel, Ciidi-i iliplonnatlciia llrandeiiburgensla 3. Ilaupith. III. 114. 

*74.%. JoiuNNE.s IIrostrip, arrliii'pis(opu.< Liindi-nsls, con.sonlit, iit univcrsita.s pt 
studiiini Kcneralc in civilalc llaliiieusi incipiatiir ct conliinintiir, juraquc ct privilp^'ia dnc- 
torilius, magislris ct scliolaribiis liiijus stiidii conccssa niaiiiilencrc proiiiittit. — Lunilis, dic 
8. Luce ewangclislc. 

Kardaoi, Kjnbcnbavns Univ. Ilistorie IV. 3—4. 

*7457. (liurfyrst Albrecht af Jlrandcnburgs) Skrivclsc til Dronning (Ddrollic.i), livorl 

han ha;vder, at lian liar opfyldt sinc Forpligtelscr mod hende, og bcdcr hcnde undskylde, 

at lian ikkc har kiinnct cftcrkonimc Indliydcl.scn til at ovcrv.Trc liendes Sons Bryllup. — 

rrnnrkfvrl, am mitlwocli vudccim miliuni V irginum. (Tydsk.) 

Itiedcl, C^odex diplnmalirus llrandenliurgeasis 3. Haupttti III. lHi — 17. 

'7458. iKiirfyrst Ai.brecht af Itrandenburgs) Skrivelse til Ilcrtuginde (Dorothea) af 
Mecklcnbiirg, hwori lian forsvarcr sin Adfaerd imod Dronningcn af Danmark. — Frnnclifnri 
ame mittwocli vndccim iniliuni Virginum. (Tydsk.; 

Kledel, Codex diplnin:iticu3 Ilrandenburgensls 3. H.iuptth. III. 116. 

'7459. Jaspbrus Ubnrici, dccaniis, totumquc c.ipitulum ecclesia! IlalTnensis magistro 
Petro Alberli scolas suas in partc mcridionali ccclcsi.T situatas pro lcctioiiibiis et excrcitiis 
per cundcm ct ejus consocios facicndis couccdunl , doncc de scolis mclioribus fuerint 
provisi. — Haffnis, in profesto oninium Sanctorum. 

Rordam, KjnbenhaTns Kirker og Klostere, Tillsg S. 73—74. lidt i Wcrlnufr. KjabeDbaTU { 

Universitet S G. 

'7460. Kong Christiern stadfaester en Dom i cn Sag mellem Meslcr Lage, Kongen* 1 
S«ns Kansler, og Niels Swalmsson i Ilwidingc Sogn angaaende nogle Enge. — /n cn.'/ro| 
Scanderborgh, tfcria tcrcia post fcstiini omniuni Sanctorum. 
Koudseii, Uiplomatar. Cbristiernl primi S. 343. 

'7461. Olauus Martihi, episcopus Roskildensi.'<, commissioni Petro Alberli, licen- 
tiato medicioiE, a Christicrno rrge data; dc studio in civitatc Ilafnicnsi crigendo consentit,| 
omnia privilcgia doctoribus et scliolaribus universitalis conccssa nianutcrere cl defender 
promittens. — fioskihhc, feria quarta post fcstum omnium Sanctorum. 

Iterdam, KJebenhavns UDiv. Historie IV. 4—.'). Udt. i WcrlaulT, KjebenhaToa UoiversitetS 6| 

*746'i. Kong Christiehii uniler liiskop Pcdcr af Ribe og hans Efterfolgerc 

Marks S.iger i Stiftcts 12 Ilirker. — Kal/umibory , sabbalo prox. post festum omniiurl 

Sanctorum. 

Falc», Staataburg. Mag. IX 808-809. 

'746.3. KjBBEitHAVNs ItYTHirti.sviDNB, at Tyghe Olsscn Wat, Borgcr i Kjnge, ha 
skjndct til Pedcr Stcen, rinvedsmand p<ia Orckrog, en Itod i det lillc Slraede melle 
fiammcltorv og S. Clcmens Kirke i Kjobcnliavn. — Kopmanhaucn hijlhing , mand.igen ne^ 
forc sancti Martinsdag. 

0. Mclsen, KjnbenhaTna Dlplomatarium I. 214— l.''). KONO CHRISTIKRN DEN FoBSTE. 913 1478. 
*7464. KiRSTiPfA EsGEDATTER, Sywofd Kats Efterleverske , skjienker en Gaard i 1'» No»br. 
Kjotienliavn ti! S. Anna AHit i S. Liicii Kirke i Uoskildc tii Aflioldelsc af Sjaelemesser for 
liende og lu;ndi's Shrgl. — Miin(laf;rn iiasl cfti-r .Morlcnsdag. 

Udt. I WerlnulT, Ue hcll. tre Konger» Kapel i Roskllde Domklrke S. .'^i— 6. 

'7405. Il*Ai)ET i Kami-en lickrii-flcr den imcllem dels Gesandlcr op Riddcr Ivcr •-'O NoTbr 
Axclsen d. i). Aiif,'. 1478 slullede Frid (Nr. *7442). — Vp ten twintiKCSlen danii in den 
maent Noucmbcr. (liollandsk.) 

Udt. i Rcgittcr van Chartcrs en Begchcidcn in het oude Archicf v. Kampen I. 255. 

'7400. Kong CiiKiSTiEKns fija^ldsbrcv til Ilans Tecliler paa 1512 Mark dansk. — 29. Novbr 
In vigilia Andrec apostoli. (Platlydsk.) 

Udt. i Urkoiidensamml d. gchlesw.-holat.-laaenb. GeselUch. IV. 503— ri04. 

*7467. Kong Ciiristiern frilaper Sladen Harderwick, der har laant ham 100 rhinskc 1. Decbr. 
Gylden, for den nye Told ved Helsinger. — Hehingborch, tercia feria post Andree apostoli. 

(IMattydsk.) Udt. i Urkundensamml. d. gcblesw.-holgt.-lauenb. Ucsellsch. IV. 237. 

*74b8. Fysbo Landsthingsvidse, at paa Reynt Dillcs Sporgsmaal vidnedc 8 Mtend, 12 rtrcbr. 
at de erindrede, at Ccynt nillc, medens Hr. Johan Hiflrnsson levede, havdc forkyndt Losen 
paa en Gaard i HemersIolT, og at hans Penninge vare indmeldtc lios Jcss Marle i Odense, 
og at de vare der endnu, da hverken llr. Johan ellcr hans Arvinger siden havde aesket 
del. — Lewerdaghen nesl fore sancte Lucie dagli. 

MaUen, Oen dangkc Panterets Hlst. S. 495—96. 

*74G9. Littera' plenae potestatisDoROTHEF. reginaeDaciiE etc, quibus quattuor clericos, 19. Decbr 
Alberlum Clitzingk, prjppositum ecclesiie Ilamburgcnsis, Theodoricum Sloueman, cantorem 
Slesvicensem, Ehcardum Sharc, canonicum, et Paulum de Santbcck, vicarium, ecclesiae Slesvi- 
ccnsis, procuratores suos institiiit in litc inter se et Stenonem Sture dc parafranalibiis et bonis 
siiis in Svecia consistentibus. — In caslro Gotlorp, die sabbali decima nona mensis Decembris. 
Aarsberetii. fra Geheimearch. IV. 372—75. 

4636 se *7439. 

*7470. Kong Christierh henlaegger Duebrodre Hospital i Roskilde til et Kano- 
nikat i Domkirken. — L'den Dag. 

Biudst. i Behrmann. Hist.-topogr. Begkriv. af Roegkllde S. 227-28. 

*7471. KoNCENS Retterthikgsdou paa Klage af en Prior over, at hans Klosters 
Aalegaard er voldcligen opbuggen af nogen Almue, at dette er sket med N old og l!ret, og 
at han maa forfiilge den Sag fBrst med Horings-Dele til Herredsthing eller til Landslhing 
og siden med Kongens Lagdags Brevc. 

Udt. i Langebek, Jubeltale over Christian I, S. 44. C. 1478. 

*7472. Kejser Frederik III. opfordrer Kong Christicrn til al staa det hellipe 

romerske Rige, ham og hans Son, ilirkchertug Maximilian, bi mod Kongen af Frankrig, 

der har bemffglipct sig dc Lande, som ./Erkcherlugens Svigerfader, Hertug Karl af Ihir- 

gund, har efterladt sig. — Udcn Aar. (Tydsk.) 

MonumcDta Habsburgira 1. Abilicil. 11. 312. 

Regegt. Dan. II. Ser. I. 11& »14 KoNG Christiers hen Fgrste. 1479. 
11. Jtnuir. 14. Januir. l.'i. Januar. 
16. Jaouar. 

20. Janoar. 21. Januar. 23. Januar 26. Janoar. 29. J.inonr 1479. 

*7473. Kong Ciiristibr«s Gjffildsbrov til llrandt llogcnfcld, Evert Iloleholske op 
Uans Segebode paa UIOO Mark lybsk at bctalc til Sommer i Bcrgcn, hvor Kongen da an- 
tages at vaire. — Coprnluimi, frria 2. po.<t epi|)hanie Doniini. (Plattydsk.) 

Udt. I trkuadensamml d. gcblesw.-hcilst -lauciib. Gesellsch. IV. .')04. 

'7474. SixTLS|IVtua)papa, quum antcaC.hristi fldclibus, qui in diebus nativitatisChristi 
et assumptionis S. .Maria" et coena' Domini capellam Iriiini rcfnim Iloskildenscm visitarcnt 
et mauus ci adjutrices porrigcrent, ccrtas iudulgcutias rdaxassct, lias dics rogatu Christicrni 
regis in dicm epiphania? ct dcdicationis rjusdem capcllffi ct in dominicam Juhilatc Irans- 
ferl. — Kome apud sanctuvi Petrum, decimonono kal. Februar. anno Domini 1478 et pon- 
tiUcalus octauo. 

Knudsen, biplomaUr. Chrlstiernl prlmt S. 338—39. 

4641. 0. MeUen, KJebeDbavns Diplomatarium II. 139^0. 

4642. P^B <'<( anforte Sted er kun meddelt et Brudst.; Dokumentet nndcs fuldstxDdigt I 
.MaUen, Den d.inslie Panterets Hist. S. 400-97. 

*7475. Clawbs RATi.omv Henxekessone og Clawes Ratlouw JACHinssoitE, for Tidcn 

Husfoged paa Gottorp, saelge nicd Kong Christierns Samtykke deres Gods i Schoncnkamp, 

Korouw, Dakendorp og Kerstcnshagcn til Arnsbok Kloster. — Im dage Fabiani unde Se- 

basliani dcr hillighcn martelcr. (Plattydsk.) 

Uritundensamml. d. sobles^t- -hulst.-laucnb. Gcsellscb. III. 116 — 18. KoogeDS StadfiEStelge 

af (lette Salg er af 22. Januar, stda. III. 11'J. Smign. dog Nr. •7479. 

*7476. Aaruls Uythincsvidne, at Michil Andcrssen, som blev haengt, havde solgt 
lo Lagener, som han havde stjaalet fra Nis Kcylossen, det ene til Yngiborgh Frant/, 
Sudcrs Ilustru, det andet til Anders Smed, og at 12 uvillige Dannemaend kjendtc, at 
Michil Andcrssen •burde ey at komme burt vdhen tings dom«. — Aars, then torsdagh 
nest for S. Pouels Dag conversionis. 

Ilubertz, AkUt. vedk. Aarhus I. 32—33. 

*7477. Fyjibo LANDSTHi^tGsvionE, at Landsdommercn Knut Joachimsson, Vffibner, i 
cn Sag mcllem Beynt Bille af Soholm og Ur. Erick Biornssnn crkherede, at en Gaard i 
UcraerslnIT i Skovby llerred, som havde vaeret pantsat til Ilr. Johan Biornsson og som 
Laurentz Saxcssnn havdc solgt til Bcynt Bille, skuldc tilliHre dennc, saa lange til nogen 
frcrakom racd bedre Bevisning. — Thcn lnwcrdag elltcr sancliE Prisce dagh. 
MaUen, Den danske Panlerets Hlst. S. 497-9a Smlgn Nr. 4642- 

*7478. KftwD Erikson og Trwd Pedhersb»'», Uaadmand i Tonsberg, vidne, al 

Foquardher Olafson solgtc til Jon llakonscn, Fogcd paa Bruiilagii, paa Ilcnrik Krwnime- 

diges Vegne 1 Markebol i nordre Bastwalc i Wale Sogn paa Veslfold. — J llnralden 

liyijnulif i sancti 1'eders sokn i Tunsbergh, tyssdagen ncst efTlcr sancti Pauli dag conuer- 

sionis. (Norsk.) 

DiplomaUr. Norveg. I. 664-6.'>. Udt. i Uanske Magaiin 3. Rskke II S. 2. 

'7470. Kong Ciiristier.>s Samtykkc til, at Clawcs Uatlouw sa-lgcr til Amshok 
Kloster sin Gaard Schonenkanip nicd dfiis Tilbchnr. — Ame achtendagc Vincencii iiiartiris. 

(Plattydsk.) 
Udt. I Urkundensnmml d sehleiw -bolit-laucnb. Geacllsch. IV 464. Smlgo. Nr. '7475. KONG CUKISTXEKN UEN FOK8TE. 915 

1479. 
4643. 0. MelseD, KjHbenbaTna Dlplomatiirluin II. 140—41. 8 Febr. 

"7480. Aariius BvTiiincsviDHE, at Nis Pedcrsscn i Aarhus havde heskyldt Michel 11. Pebr 
Viiilors.sen, soui Mcv ha^iigl, for at have stjaalet et .Sva;rd og to Lagener, og at deiiues 
.Murbroder .Micliel Hjg hasdc na-glet at horge for ham. — Aars, Ihen torsdag nest effter 
8. Scolastice virginis. 

Hubertz, AkUt. redk. Aarbue 1. 34-35. 

*7481. A\Riii's Bytiiim;svii)ne, at Jcs Matssen, Ryfoged, paa trc samffelde Thing 18 Febr. 
paa Aarlins Itylliiiig liavdc opbiulel den hvidc llest, som Mickcl Auderssen, der blcv haengl, 
red til Aarlius, "Eskcl i Jeegstrup, Jes ilasleiT, dcm eller og hveni hannom vilde sxtte 
Vissen for deune Ucst». — Aars, llicn torsdag iiest for Ffastelaghen. 
Huberti, AkUt. vcdk. Aarbus I. 35—36. 

*7482. Vidne af tre IJorgcre i Kjebenhavn om, at de havc sct Paul .Michilsen af V.>. Febr. 
Valby paavise, hvor stor den Jord var, som Sitze, Lasse liiernsens liustru, i sin Tid gav 
til 5S. Pedcrs Kirke nord for Vestergade i Kjnbenbavn. — Frcdagen nest fore sancti Peders 
dag ad katliedram. 

0. Nieiseo, KJebenhaTns DiplomaUriuin I 215—16. 

*7483. KiEKSTiNE HEKTi't;soATTER af Hesle og Jes Rid af Fogilsaung overdrage 22 Febr. 

Or. Krick Ottcscii lil ISjdrnhoiiii al dcu Itct, som cr tilfaldcu dciii i dct Pant, som Jenns 

OluUseu liavde af ilr. Jenns Grynii. — Thcnn S. Pcdcrs dag som kominer om faste- 

lalTuenns tid. 

Udt. I Hvass, Meddelelser om Personer og Faniilier af Navnet Hvas III. 124 — 25. 

'7484. Kong Chkistiek.v sladfa-stcr ct Hn^v iidgivct af 5 af Landsthinget udmcldte 27. Fibr. 
Ma-nd , hvorcfter dissc havdc indfnrt Jcspcr Norby paa iJciiid Itilles Vcguc i 18 Gaarde 
paa Langclaiid. — llaffnis, sabbalii prox. post festum s. Mathie apost. 
Matzon, Dcn danskc Pantcrcts Hlst. S. 498—99. 

*7485. Hernt ilACHEriBEKG, Uaadmaud i Kjobenhavn, og lians Hustru skja?nke en 19. .Martil. 
Gaard ved Fisketorvgaden til S. Aune Kapel i Helligaandsklostret og oprette en daglig 
('■iidstji-ncstc. — (hiobenhafn), fredagcn nest for Midfaste sendag, saa siunges i den hellige 
kirckc La;tare ctc. 

Rerdam, KJebenhaTns Kirker og Klostere, Tillxg S. 74—76. 

*7486. Lasse Ipps0n, Horger i Aahus, skjaenkcr en Jord i llinkcby Mark til Sorte- 3. A|iriiu. 
brodrcklostrct i Aaliu^^ iinod Afboldclscn af .Mcsser i 15 Aar for liam ot; lians llustru. — 
y1«.v, Palmcliordagli. 

Rdobeck, Analecta historlca de aiitiqua urbo Ahnsia S. 2 — 3. STeosk Udt i Handl. ror. 

Skandinav. Hisl XNXV 471 

*7487. Pether Jeipssek, Kannik og Biskop Jcuscs Oflicial i Aarhus, kundgjflr 22 Apriiis. 
et cddigt \ idnesbyrd af Pethcr Jwl og Jep Maghenssen i Liisbiergh samt P. Frandssen i 
Stadsgardli, al Mlclicl Andcrsscii, som blcv ha-ngt i Aarlius, var cii bcrygtet Tyv, siden 
ban var 12 Aar gainmcl. — Aars, in profcslo b. Georgii mart. 
Huberti, Alitst. vedk. Aarhus 1. 36—37. 

'7488. IIaadet i Staden Slesvig anbefalcr Hans Tammcssen til Raadet i Crempe. 28 AprUi». 
— Des neghestcn midwckensz na Marci desz hilligeii cvangclistcn. (Plattydsk.) 

Tydsli Udt. 1 ;£eitscbr. f. Schleswlg-HoUtciu-Lauenb. Gtsch. VII, Repertor. S. 23. 

115» 91ti KONU CURISTIKKN i)£N FORSTE. 1479 

6. M«)i '7489. SixTiis (IVioi) papn per litleras ad Chrisliernum rcgem datas Incolis rc^- 

norum Daniic, SuccioB ct Norvegia' nccnon duralus Slcsvicensis bona ad litora provcnicntia 
clandeslint' oecupantibus poenam excommunicationis minalur. — Romeapud samtuvi 1'elrum, 
pridic non. Maii. 

Koudten, DlplomaUr CbrlsUernl prlml S. 343—44. 

la ll»Ji. '7490. Kurf\T!!l Ai.breciit af IJrandenburg onitaler i sin Skrivclsc tii Kurfyrst 

Krnsl og llertug Alltrecht af Sachsen deiine sidstcs Tilbagekomst fra hauiiiark. — C.oln 

<in der Spretv, am milwoch nach dcm sontag Cantatc. (Tydsk.j 
Rledi'1, Codei dlplomatlcus Brandenburgensia 2. Hatipttli. V. 288—90. 

li>. Mtjl. '7491. Raadkt i Rostock meddeler Lubccks Haad, at Kongcn af Danmark har 

anmeldt, at han Tirsdapen ctler Vocem jucunditalis (18. Maj) vil komme tli lluslock, hvor 
man da vil kunne forhandle. — - lioslock, Lnrdag efter Cantate. (Plaltydsk.) 

Dansk Udt. i Tl.lsskr. Nor III, 3. S. G7. 

15. Majl. *7492. GoTZSTAFF Karlssos i Ekholms llrcv til Fru jErmegard (Frille), hvori han 

beklager sig over den »n)isswOrdelig6" Bchandling, hans llustru lugeburg (Filip Axelsson» 
Datter) har inodtaget hos Konp Ciiristiern og Dronning Dorothea i Kjobenhavn. — Eklwlm, 
lurdagen nest fur wor llerrc hymmel fierth. (Svensk.) 

18. Majl. StylTe, Bldrag tlll Skandlnavluos Hlstoria IV. 66—67. 

'7493. Raadet i Rostock mcddpler Lubecks Raad, at «Kongcn over de tre Rigcr» 

med Sikkerhcd ventcs lil Byen dennc ellcr dcn folgende Dag. — Tirsdag efter Vocem 

jucunditatis. (1'lattydsk.) 

Dansk Udt. 1 Tidsslir. Nor III. .3. S. 67-68. 

a» Ma)i. '7494. Koug CiiRisTiERfi bcder .Mawrit/, Nielson, Embedsmand i llan Hcrred, at 

han vil rcttc sig eftcr at komme til Nyborg inden Hcllig Legemsdag (10. Juni) for at folge 

Kongen til Norge. — Ex cnsiro noslro Ha/fncnsi\ die ascensionis Domini. 

Dnnske Magaziii 3. Ita;kke III. 273. 

*7495. Kurfyrst Erkst af Sachsen omtaler i cn Skrivelse til Kurfyrst Albrecht af 

21 Majl. Brandenburg sin Broder Ilcrtug Albrechts Tilbagekomst fra Danmark. — Dresdenn, VI. 

ascensionis. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus BraDdenburgensls 2. Ilauptth. V. 293—94. 

G. Junil. *7496. Koiii: Ciikistiern stadfa-ster for Kjnbcnhavns Vedkommende Kong Erik af 

Pommerns Privilegiiim for Kjobsla;dernc af 15. Fcbr. 1422 (Nr. 3368). — In castro noslra 
Haffnensi, dominira Trlnitalis. 

0. Melscn, KJnbcnhaTns Diplnmatarlum I. 216. 

14 junii. '7497. Kong Chhistierks Samtykke til, at Schack Rantzouw saelger lil Kapltlit i 

LQbeck 102 Mark Rente af sin Gaard og Landsby Siggen. — Dic lunc post corpori.* 

Chrisli. (Plattydsk.) 

Udt. I Urkundcnsamml. d. scblesw.-boUt. laurnb. Gesellsch. IV. 465. 

18. Junil. *7498. Rong Christiehss Gjffildi*brev tll Hr. Golschalck Bueck, Borgemcster i 

Rostock, paa 35<> rlilnske Gylden. — Amc horc to /)ra/iorr, dic veneris post Viti. (Plattydsk.) 

Udt i Urkundensamml. d sclilrtw.-hcilst.-lauenb. Gesellsch. IV. 504. 

28 Junll. '7499. Kong Christierns Retlerthings Dom, som stadfajsler Viborgs Landsthings 

Dom , at Mickel Anderssen i Aarlius var hxngt med Rette for Tyveri. — Kalundcburgh, 

vigilia sanctor. Pctri it Pauli apostolor. 

Huberti, Aktsl. vedk Aarhus I. 37-38 KONG CHRISXrERN DEN FORSTE. 917 *7500. GnDNK JonssON, Eiciix Grihssoh og 22 andre Syssehnaenil og LaprcUma-nd 
Dorden o^ veslen |i.iu Island klaf.'e lil Konf; (■.lirisllcrn ovlt mliiilandskr Ma-nds llaiidel 
Og Vint('rsa'de [laa Laodct iiiiod de af IteraliiiKsmanden lleyndrck Daniel og Lagma'ndene 
Brandr Jonsson og Oddr Asnuindsson gjorte Hcsteminelser. — A LuiuJe j Lundarctjkiadnl, 
|tridiu dagcn na'stan eptir Petnrs inesso og Pals I4H0. (Islandsk.) 

Safii tll BKgu Islands II. 180-»I. (I)ct ntte Anr skui vxrc 147!i, bo sstds. S. »!) ) 

*7501. Cai'itl'1,1 (ECfi.EsiK EliPEnsis) obligatio magistro Lamberto pro quindeciin 
norcnis renensibus ab codem miitno habitis data. - Octaua visitationis. 

Udt. 1 0. Nielscn, Samling af Adk"mgti'r o. g. v. for Ribe Domkapitel S. M. 

'7502. Capitui.I'm ecilesi.k (Ripe>sis) tabrice ecclesia; ejusdem lurias aliqiiot 
pro debitis suis inipiiLtnorat. — Octaua visitationis Marie. 

Udt. I 0. Nielsen, Samllng af Adkomgler o. g. v. for Rlbe Domkapitel S. <j4. 

'7503. Jep Nielsen, Abbed i /Ebclholl Kloslcr, og menige Konvent sainmestcds 
tilstaar at have modtaget en Gaard i Kjobenliavn af Borgeinester dersteds Jep Clawcssen 
iiiod Lofte om Afholdelse af forskjellige Messer (jvfr. Nr. 4647). — Kopmanhaffn, then 
tisdagh nest aefTler sancti Pelri dagh ad vinculas. 

0. Nielscn, Kjtibenliavns Diplomatarium II. 141—143. 

*7504. Instrumentum notariale a Nicolao Miiiiaelis, clcrico Lubicensi, notario 
publico, editum, quo testatur, se et aliis testibus praesentibus, fratres domus sancti Anlhonii 
in Templzin hisloriam domns disseruisse, in qua etiam narratnr, fratres cerlos quondam 
in terram llollzacic ct per regna Uacie, Swecie et Norwegie niissos esse, ubi cnm priE- 
ceptore Petro Barlonis domum sancti Anthonii in Moerkerke (in diocesi Sleswicensi) 
ercxerint. — In domo sancli Anlhonii in Templzin, Zwcrinenxis diocrsis^ ordinis sancli 
Augvstini, indiclione duodecima, dic (luinla mensis Augusti, pontiOcatus Sixti papa' (piarti 
anno octavo, hora lertiarum vel quasi. 

Liscb, Jabrbiich. d. Vcreins f. meklinliurgische Gescliichte u. Altirthumsk. XV. 214— 20 
4047. ^ Mtlsen, KJebeubavns Diiilomatarium II. 143. 

*7505. Kurfyrst Ersst og Uertug Ai.brecht af Sachsen tilskrive Biskop Frederik 
af Lebus om et Overfald, der i Naerheden af Ilavelbcrg cr sket paa Ridder Baltasar 
Grensing, som vcndte tilbage fra et Gesandtskab til Dronnlng Christine af Danmark. — 
Dresden, am freitage nach Egidii. iTydsk.) 

Itiedei, Codex diplomalicas Brandenburgensis 3. Ilauptth. 11. 290—91. 
*750C. SwES NiELSSon Ba(;er, Borger i Kjobcnhavn, sa-lgcr lil Niels Cristiernson, 
1'rovincial for Karmelilerne af Vor Fruc Orden i Danmark, og alle samme Ordcns Kou- 
ventbrodre i denne Provins eu Grund ved Stra-det inellem Gammeltorv og Vandmellen i 
Nor Frue Sogn i Ivjobcnhavn. — Frcdagen ncst elTthcr sancti Michelis engcls dagb. 
0. Milseu, Kjobeiihaviis Diplomatarium II. 144. 
4652. Udt. 1 Urkundensatiimi d. gcbles«'.-holst.-lauenb. Gesellgch. IV. 5^. 

'7507. Kong Chhistiern bekra^fter et af hans Broder Grev Gerhard af Oldenburg 

udsledt Brev, bvorved han har ovcrladt Mcslcr Jacob llorslniann, Lektor og Doinberre i 

lladcrslcv, saint Kirkcn dersteds en aarlig Bciitc af lladcrslcv Byskat. — Coldingcn, sabato 

post omnium Sanctoriim. (IMattydsk.) 

Utkuiidinsamml d schlesw -hnlgl -lauenb. Gesellgch IV. 98—99. Udt. i Aar»beretD 

fra Geheimearch. II. 43. 1479. 
6. Julll. 9. Julli. 9. Juiii :i Aucusii 5 Aucusti 9. Augnsti. 
3. Septbr. 1 Octobr 6 NoTbr. 
6. Novbr. 918 KONQ CHRISTIliKN UEN FOBSTE. U7!t. 
13 No«br 17. NoTbr. I!t. Mii«t>r. 22. Nii«br 24 No«br. 25. Na«br. 28 .\o«br. 28. No»bi. llecbr .'i. Dcrbr. Ilccbr 5 Iti-cbr. '7508. Kunf; Ciikistikhns aabne llrcv om Uibc Ilelliguands-Gaards Arv efler dem, 
8om gavu sig ind i dcn. - liihcrhus, dcn II}. Novcmbcr. 

U)lt I Kliirh, Klbe Uya lltgt. IikIIII Hcform. .S. 381. 

*7f)01). kont; Chkistiekn tilskrivcr Mauricius Niclsnn, Knibcdsmand i llun lliTnd, 
a( lian vil ovcrdraf;c liuni Anlbor^ Slot til Paaske, og bcfalcr liain at lcdsagc sig til Skaane 
i Vinlcr. — Ex opitlit niislro llmlerslrff', fcria (luurla posl feslum b. Itriccii. 
Uanske Magailii 3 Itxkke 111. 273—74. 

*75lO. JoiiAN Ty»i.sbw, Vikar ved Frue Kirke i Flcnsborg, og flcrc sladlffislc dcl 

af deres Forfadcr, Sivcrd Krogk, fordum IJorgemcsler i Flensborg, til Helligaandsliuscl i 

dciiiu' Stail udslcdte Gavcbrcv paa oogle Kodcr og llusc. — Anie dage suntc Klizalnt dcr 

bilgcn vrouwcn. (Flattydsk.) 

Sejdelin, Dlplnmatariuui KlensliurgeDsc I. (i05— 606. 

'7.^11. Kong CiiKiSTiEKK oj; Dronning Dokothea panlsa?ttc Norborg paa 3 Aar 

lil «liil.sirk lianizoiiw fur 5000 IMark iybsk. — (iollorppr, ainc dage Ceciiie virginis. 

(IMattydsk.) 
lldt i Urkuiidensamml. d scblesw.-bolgt.-laueiib. UesellKcb. IV. 237. 

'1M'J. Konj; CiiKisTiEKNS Gjaldsbnv til llciirick Uantzoiiw paa 5000 Mark lybsk, 
lnorfor dciiiic i ;> Aar skal liavc 300 iVIark Ucntc af llailiTsiiv og lladi rslcvnajs. — 6'oWoryy;>e, 
ame avcndc Kallicrinc virginis. (Plattydsk.) 

Udt. I Urkundens^imml. d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. IV. 238. 

'7513. GiiT/iiK IIantzolw, Va^bncr, liislaar al liavc modtagct af llronning Doro- 
tlica mcd KoiiK C.bristii riis Samtykkc Nordiiorg Slot ug Fogedi i 1'unt tor GOOO Mark 
lybsk. — aiollw Gollorpjw, anic dagc sanrtc Kutbcrinc virginis. (Plattydsk.) 

Knudseu, Dlplumatar Christierui prlmi S. 346. 

46.53. Jansons T.ile veil Rektorskiftet 'i Juni 177<;. Urudsl. (til Dels I OTers.) i Nyerap, Hist- 
Btat. .sklldr af TilstiiiKlen I Danm. on .Noigc II. 407—10. 

4654. Nosle Tntrettelscr: Wcrlauff, Kjubenhavns Unlv. S. 7, Anm. a. 

'7514. Kong Christierns Samtykke til, at Pcter Uantzouw indloser Sognet Horst 

fra konvcnlit i lctcrsen. — Segebcrge, in profesto sancli Nicolai. (Platlydsk.) 

Udt. I Urkunden^nmml. il. schle^^w -holst.-lauenb. Gcsellsih. IV. 465. 

'7515. Kong Christieh.-s givcr Ilainburgcrnc ct nyt Pant i Sleinburg Slol for 
3037 Mark 8 Skilling og 6 Pcnning lybsk, som de bavde anvendt til Slottets Uygning. — 
Slote Segcberyp, amc aiicndc saiicti Nicolai dcs liilligcn bisclioppcs. (Plattydsk.) 

Knudsen, Dlplomalar. Christicrni priml S 340—47 Urkundensamml. d. schlcsw.-liulst- 

laueiib. Ueseilscb. IV. 238-39. 

'7516. konf: CHKisTiERn lilbapcffivcr Kapillct i Ilamburg fri Jagtrct i dcts Skove 
og paa dcts Godscr. — Segrbrryr, amc avciidc saiicli Nicuiai cpiscopi. 
Urkundeiisamml d. scblesw.-liolst.-laucnb. Gesellsch IV. 332 33. 

'7517. Kong CHRiSTiERn tilladcr Uorgemeslre og Uaad i llamburg ut indlose hans 

Andcl af Toldcn dcrslcils, soni cr panlsal lil Iloygcr Tzcrncliolte, Uorgcr i Staden. — 

Segebcrge, (ame avcndc sancti Nicolai dcs billigcn bisclioppc!;). (Plattydsk.) 

Urkundeosamiiil d. 8chle8w.-bo|gl.-lauenb. Gasellsch IV. 240. (Piattydsk.) KoNG Christiern den Forstf,. 919 

1479. 
*7518. KonR Christierss Gjfeldsbrcv til llr. Hinrick Mnrmpster, Borgcmester i S Decbr. 
namburf,', paii ifA? i Mark lybsk, bvorfor bun skal liavc 30 Mark aarlig Konte af dcn nye 
Tolil i Oldcslo. — Srrjcberffr, dic dominica post liarbare vir;,'iriis. (INattydsk.) 

Udt i Urkundensnmml. d. sehlegw.-bolst.-laueDh. Gesellicb. iV. 241. 

'7519. Rcgnskab ovcr Kong Christierrs Gjajld tll Ilr. Ilinrick Murmester, Borge- C .5. I>ecbr. 
mester i llamburf;. - l dcn Datum. iPlattydsk.) 

Uriundensamml. d. sclilesw.-bolgt.-laui-nb. GeselUcb. IV. 241 — 42. 

*752U. Konf,' Christierrs Skrivelsc til Staden Luncburg angaaendc Husrogeden paa « Decbr. 
Segebcrg llenrik Mokelmanns Sag. — Segcberg, am dage Nicolai. 

Tydak Udt. i Qvellensammluni! d. scblesw.-holst.-lauenb. Ge.^ellsch. II, 1. S. 20. 

4655. Udl. I Urkandcnsamml d schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 46.')— GG. g Decbr 

*7521. Kong Christierns Samtykke til, at Matbias Ratlouw saelger sine Landsbycr 11 Dccbr. 
Lulke- og Grotc-Rcdwisch, Elerstorp og Wigersrade til forskjellige Vikarier ved Dom- 
kirken og S. Peters Kirkc i Lfibeck. — Gottorppe, dic .'^abati ante Lucie virginis. (Plattydsk.) 
Uilt. I Urkundcii.samml. d. scliiesw.-bnlst.-lauenb. Gesellscb. IV. 46l>. 

*7522. Kong Christibrns Samtykke til, at Lcmbeke Rallouw stelger til Vikarierne 16. Decbr. 

ved Domkirkcn i Liibcck 198 Mark aarlig Rente af Gaarden Stendorp med Landsbyerne 

Gryvel, Sagouw og Kuserstorp i Eutin Sogn. — Goltorppe, ame donredage na Lucic vir- 

giuis. (Plattydsk.) 

Udt. i Urknndensamml. d. schlegw.-holst.-lauenb. Gescllscb. IV. 467. 

"7523. Kong Christierns Samtykke til, at Marqiianl Breydc Wulvcsson til Clawes- 16. Decbr. 
torp sa'lgcr til lorskjellige Vikaricr vcd Domkirkcn i Lfibeck 70 Mark aarlig Rcnte af 
Landsbycrne Wandernisse og Holtena. — Gollorppe, die jovis post Lucie virginis. (Piattydsk.) 
Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-boUt.-lauenb. Gesellsch. IV. 466. 

*7.524. Kong Christieriss Gjicldsbrev til Biskop Albrccht af Lubcck paa 5000 17. Decbr. 
Mark lybsk; hcrfor pantssptler han liam den nye Told i Oldeslo som aarlig Rcnte, dog 
saalcdes al denne ikke overskrider 400 Mark. — Gotlorppe, die veneris quatuortemporum 
anle nativitatis Christi. iPlattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-huUt.-lauenb. GeselUcb. IV. 242 44. 

*7.525. Kong Christierns aabne Brcv, at han sdv med Rigets Raad vil d«mme i 
Sai;cn mcllcm Fru Abcll, (Enkc efter Hcnnike Stagc paa Haderslevhus), og Kolding By 
angaacnde Itraendkjcrs Mark. 

Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 187, 242. 

*7.52G. Tliingsvidne, aesket af Ilr. Knud Nielsen, Kannik i Ribc, at liaiii lovlig 
cr lilkjiuiilt det ndc Gaardstcd Ravnsnap paa Uolstcd .Mark med dcts Tilliggelser. 
Udt. i NieUen, Hlst. Kfterr. om Mait Herred S 127. 

*7.527. Frater Nicolals Bruun, prior conventus S. Maria; Magdalcnce in Slesvic 
ordinis fratriim Pra-dicatorum, Nicolao Topcss ac consorli Thora- omiiium missarum, 
pra^diratiomim, vigillarum pcr fratrcs liabKarum particlpalioncni concctlil. — Slesiricli. 
Westphalen, Monumenta iV. 1.^06—1507. «.(20 KoNO ('IIRISTIF.IIN DKN F0R8TE. 1479. 

C. 1479. 

*7528. Stathta facnllalis iilriusrnn' jiiris aradpmiii' llarnicnsis. — Sinc anno. 

LnnuTlipk, .Srri|iliiri» ror. Dimlc.ir. VIII. 347— r),'i. Ilrudiil. I Nyorup, Hlsl.-st.iL Skililr 
nf 1 il.tdiiKlrii i Diinm. ii|; Noiuc il. 4111—15. 

'7ft29. Christiern (Tkrkii.dsek), Prior i llcljifjaanilsklostrot i Kjnbcnliavn, lilslaar, 
at Anilrcs Uaa har paa rni Kischcts Vcpne i Na^slvcd, Knke efler Oluf PiedersRnn, leverel 
hain ct Pnnil Hy!,'. — I!dcn Aar. 

U. Nielsrn, KjnbenhnYns l)i|ilomalnrium I. 21.'). 

'T.^SO. Thingsvidnc om DucholmR Klostcrs LavihTvil paa en Have ved Ilolstrup. | 

— Udcn Aar 

Bruilst. i llurbolms Diplomalariiim, ndg. at MeUcn S. 114— ir>. 

1479-1480. 

'iri^]]. niT.HARSKERNES Kia^'1'artikli'r iniod Friscrnc i Eyilcrstedl. ~ (]den Aar. 

(Plaltydsk.) 
Michelscn. Nordfrirsland S. 2,''>7— Gl. 

*75.32. Voldgiflskjcndclsc i Anledninf; af Dilmarskcrncs Klagcartiklcr imod Friscrne 
i Eyderslcdl. — Udcn Aar. (Plattydsk.) 

Mirhelsen, Nordfriesland S. 261—62. 

*7533. EvnERFRisERNES Klapcartiklnr imod Dilmarskerne. — Lden Aar. (Plattydsk.) 
Mlchel.-cn, Nordfrlcsland S. 2i;2— 60. 

'^.'i.S^. Voldgiftskjcndcl.sc i Anledning af Eyderfriscrnes Klageartiklcr imod Dit- 
marskerne. — llden Aar. (Plattydsk.) 

MlcheUen, Nordfrlesland S. 266-67. 

1480. 

12. Januar. *753.5. Christiernds rex notum facit, Albcrtum cpiscopnm Lubiccnsem omni juri 

.sibi vigorc bullanim apostoliiarum incorporationis ad abbatiam monaslcrii Heynevclde com 
petcnti rcnunliasse, et diclani abbatiam sub sua protectione suscipit. — In monaslcrv 
noslro Itcynerelde, die mercurii XII. mensis Januarii. 

Urkundrosamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. (iesellsch. IV 99 — 101. 

13. Januar. *7536. Konp Christiern skjndcr til Domkapitlet i Slesvig 210 Mark aarlig llcnte 

af Sondcrgos Ilerred for 3(X)0 .M.irk lybsk, dog med Ret til Gjenkjnb. — Ame donrcdage 
ncgest na der hilgen ilricr Koningc. (Plattydsk.' 

Urkundensamml. d. gchlesw.-bolst.-lauenb. Gesellach. IV. 244 — 46. 

28. Jannar. *7537. Markgrev Jqhan af IJrandcnburg lilbydcr Kongen af Danmark, dcr har an- 

inodet ham om en Sanimcnkomst d. 6. Februar i Hcrg, al medes i Sollwcdei d. 16. Aiiril 

— Coln an der Sprcw, am frilag nacli conucrsionis 1'auli. (Tydsk. 

Riedel, (°.ode\ di|ilonintlcus lirBndeiiburgcnsis 2. Haupttb. V. 339. 

,'■>. Febr. *7.538. Kvittering af ilENnmG Griis, Borger i Lfibcck, til Kong Christiern foi 

modlagne 100 Mark lybsk som Afdrag paa hans Gjsid. — LuMe, sabati post Blasii 

(Plattydsk. 
Udt 1 UrkuDdrnsammi. d. icbieaw.-bolat.-laueob Geaellaeb. IV. .'tSl. KONG ChRISTIERN UEN F0RSTE. 921 

1480. 
*7539. Kon;; CnRisTiERits Itrev lil Johan Tcchler, Horffcr i LQbcck, om at oppe- 7 Keir 
bffre 130 rhinskc Gyldcn af Vilhclm Ilillcbranl og Tonnycssen van Kuncr. — Scgrberge, 
(lie liinc posl l'uri(lcacionis. (Plallydsk.) 

Udt. I Urkuodeosainml. d si lileaw.-hilst -laueiib. Grsellsch IV. 531. 

'7540. Kvittcrinf: af IIans Boltze, Borger i Lubcck, til Kouf; Chrisliern for mod- 7 Febr 

taf;ne 200 Mark lybsk .•iom Afdrag paa hans Gjaeld. — Amc mandagc vor Vastclavcndc. 

(IMattydsk.l 
Udt. i Urkuodcngamoil. d schlcgw.-boUt.-Iauenb. Gegellscb. IV 032. 

*7541. Knng CnHiSTiERrt tilladcr Luddi- Aiidcrsscn at bcsicllc lians Oaard i Lccke 23 Kebi 
iiicd livcm han vil, imod cn aarlig Afgift af 4 .Vlark lybsk til Lulkcii Tundcr Slot. - 
Flensborch, am avciidc suntc IMalhias dcs hilgcii apustds. (IMattydsk.) 

Urkundensamml. d. srhlosw.-holst.-laoenb. Gesellsch. IV. 379. 

4f)Gl. hnudacn. Diplomatir Christlcrol prlmi S 347—50. Urkuodensamml. d schlepw -bolsl- i; Marlll. 
laucnb Gcsellsch. IV. 283—8«. 

4602. Urkundeosamml. d. schlesw.-Uulst.-Iaoenb. Gesellscb. IV 240-47. j,, M.irlii 

'7542. Kong CiiRisTiERns Samtykke til, at Biskop Albrcclit af Lfihcck pant.siettcr lo. Martii 
den ham forskrcvnc aarligc Rcntc af Toldcn i Oldcslo til sinc Kavtionislcr i llolstcn ojj 
Slcsvig. — (iollorjipe, dic vencris post Oculi. (IMattydsk.) 

Urkooden.samml. d. scblcsw.-holst.-lauenb. Gesellscb. IV 4(>7— liS. 

'7543. BoKc.EiiESTRE og R.\.\n i Renosblrg bevidnc, at Uennckc Swertfcgcr liar 18 Martn 
.solgt 32' 1! Mark llovcdstol i sit Ilus dcr i Stadcn til ForsUindcrne og l'ra!stcruc vcd Vor 
Frue Tidcr. - Fcria 7. post Grcgorii. (IMattydsk.) 

Zeitschr f. Scblegwlg-Holstein-Laueob. Gesch. VII. 79. 

'7544. BoRCEWESTRE og Raao (i Rendsburg) bcvidni!, at Garlriidt Badingcs og 18 Maitii 

licndcs Mand llans Gharwe har ovcrladt Vor Frue Tidcr 30 Mark IIomiIsIiiI i sit llus dcr 

i Sladcn. — (Feria 7. post Gregorii). (IMatlydsk.) 
ZeiUclir. f. Scbleswlg-Holsteio-Laoenb. Gesch. VII. 79—80 

'7.54.5. Bor(;e\iestre og Raad (i RENDSBiRr.) bc\idnc, at Clawes .Mollcr liar ovcr- l.s Martii 

ladt til Vor Fruc Tidcr 15 Mark llovcdstol i .sit lliis dcr i Stadcn. — (Fcria 7. post 
r.rcgorii). (Plattydsk.) 

Zcitschr. f SchIc>wif.-llolslcio-I,aucnb. Gcsch. VII. 80. 

'7546. Kong Christier^s Privilcgiiim for Stadcn Lutken-Tundcr til al licnytlc dcn 23 M:iriii. 
saakaldtc Weslcrmarsch og Ockholm vest og «st for Bycn. — Luliien Tiimlent, Honncrs- 
dage ncgcsl vor ralmarnm. (Plattydsk.) 

Wcgtphalcn, Monumeota IV. 3244 — 45. 

'7.547. Kong Christiern undcrrclter Kapillct i Rlbc om, at han liar scudt Mestcr 4 Apriiis 
Byrghc, Dronningcns Kanslcr, og Mestcr Laghe, sin Sims Kanslcr. til dct incd visse 
llvcrv. — Ej- raslro Goltorp, fcria tcrcia Pascc. 

Koudseo, lliplomntar. Christicroi priml S. 3.'>0. 

*7548 Kong Christiern pant.s(rlter Iladcrslcv Slot ng Ry mcd lladerslcv, Norder- :.. Aprilu 
raucstnrpjic og Tyslrup llcrrcdcr samt Schinckclbonh Lcn lil Droiiniiig Dnrolhca for 
20,fK)0 Mark lybsk, livilkcn Sum Inin havdc laant liam til Indlosningcn af .sammc Slnt iiicd 
Tilliggcnde, der lilforn havdc virrct pnnlsal lil llcnnckc Slakc, (tot/.ick Ranlzonw og 
Regcst. Dno II. Ser. I. 1113 •»32 K0N(3 ("HHISTIKRN DKN F^GRSTE. I4.H0. 
i>. Aprlli*. Schiuk v;iu AU>ui>l(lc WulfsoD. - Itorch Goltorjijk' , anic milwfken in dt^n aililt^da^rn 
Passchenn. |l'liiltydsk.) 

KDiidnrti, Dlploiiintar Chrlstlernl prlinl S 3.^iO-,''i3. UrkuDdeiKniiiml. d. si hlriiw -holit.- 
laueiib. (;cseIUch. IV. 247—60. 

i:i A|>rili«. '7r)49. SixTis (IVtuBi papa uniiics libiTtali>s cantori ct capitulo occlcsix hcat»' Mani 

virginis ll;i(liTsli;u«'iisis, Slcsvicciisis dioccsis, conccssas confirinat. — /tdinr, ydus Aprili- 
Jrnscn, Schlcswlg-holstcin. Kirchcniteschichte II. '3^)1 —:)2. 

l.> Aprili». "Tftr^O. Kong Christibrn.s Skrivclsc til Sladcn Lt"inchurg angaacndc Stridcn mcllciii 

tlcrtug Johan af Sachsi!u og Mtivcdsuiandcnt! paa iUckiMlc, soin han har ovcrUgct at af- 
gJHre. — Segeberg, .Mittwoch nacli iniscricordiiis Douiini. 

Tydak Udt. i Ovcllciisumnil. d. «cblesw.-holst.-lanenh Gesellsch. II, 1. S. 20. 

2<; Apriii» *7.t51. Kong Ciiristiekrs Skrivclsc til Stadcn Lunehurg, hvori liaii opfordrcr dcn 

til at givc Miirkgrcv Johan af Brandcnburgs hjemvendcnde Gcsandter sikkert Lejde. 
Seijclirrg, Mittwoch nach J)ihilat(>. 

Tydsk Udt. I (jvellensamml. d sehlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. 11, 1 S. 20. 

2 M.iii. 'Ibb2. Rbval tilscndcr Danzig et Brev fra Erich Axelsson, hvori dennc opfordnr 

R<>val og allc lliinscsticdcr til at ophorc uicd Sejladscn paa Newa og Narowa. (/frrn/), upp 

dcs hilligen cruccs avcnde invcncionis. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Verhandlungcn d. gelehrten estnischen Gesellsch. zu Dorpat VIII, 1 S. Ifi 

.3 Maji *75r)3. Jeib , Biskop i Borgluin , Niels , Biskop i NVihorg , Villb Friis , Provst i 

Thy, og Lawkit/, Sogncpricst i OslnlTs, udstcde. Vidiiesliyrd oni ct Korlig nit^llcm Moghcns 
Krahbc, Mcls Krabbc, Moghcns Moglicnsscn og Hans OlwlTscn piia dcn cnc Side og 
VcstJHSs Kirke og Pra;st paa dcn anden Side om et Slykke Jord. — Veslloss kirke, in 
die inuencionis sanctc Cnicis. 

Ny kirkehist. Samlloger II. 530—31. 

8 Maji. "7554. Kong Chkistieks tilliidcr Borgemestre og Raadma^nd i Flcn.sborg til Skibs- 

brocns Vedligeholdtdsc at oppcbxre Pa-lcpenge af alle til Flensborg kommcndc Skibe, som 
ikkc litirc lij(>mmc i hans lligcr og Landc, samt af dcres Latlningcr. — An rnmemc slote 
tiollorpc, ;ii\u' inandagc ua N ticcin jocundilatis. (Pliittydsk.) 

Sejdelln, DI|>Iomatarliiin Klensborgense I. GOt>— G07. Urkundensamml d schlesw.-holst.- 

laucnb. Gcsellsch. IV 101—102. 

IC. Maji. *75o5. hong Ciikistierns Ojffldsbrcv til Kcyc llantzouw piia 1000 Mar)> at bc- 

tale i llclliglrekongcrsdagsugtm. — Srgcherge, die marlis post Exaiidi. (Plattydsk.) 

Udt i Urkundcn>amml. d. schlrsw.-holsl.-lauenb. Gcspllsch. IV. 478 79. 

If, Maji. '7556. Kong Ciikistierns ('ijiildsbrcv til Jacbim van Bockwoldc paa 300 Mark at 

bctale i den nipstkommcntlc llclligtrckongcrsdagsugc. — (Srgrbcrgc, dic marlis posl Kxaudi). 

(Plattydsk.) 
Udt. I Urkundensamml. d. schlcsw.-holst.-laucnb. Gescllsch. IV. 479. 

1<) Mnji. *7557. Skrivelsc fra Bovb TBTEfisz, Stallcr i Eydcrslod, til Kong Christicrn, hvori 

han i Anlctlning af Ditmarskcrnes Klager forsvarcr dcl Forhutl, han efter Kongens egen 
Bcfaling har udstedt mod IJdfHrsel af Korii og Fetalic fra Kyderslcd. — Fridage vor Pinxslen. 

(Plattydsk.) 
Mlchclsen. NordrrlesIaDd S. 270—72. KONO CUBJSTIERN UEN FOKSTE. 923 148<). 
75n8. Det Svenske Rigsraad klagcr lil dfl daiiske Rigsraad over den IVlaade, 20. Maji. 
pau livilk II maii har ladct dnn pnvelige SliEvning imod Sten Sture forkynde i Lubeck. — 
Vp\sale, den XXten| dcs manlfis May. (Plattydsk.) 

Aarsberetn. frn Gebelnieurcli. IV. 374— 77. Smstds. Oiidca eo belydellg forkortet Gjeoglvebe 
paa Latln nf dette tlrev. 

*75.o9. OldcrmaMdcii Ekik Niei.ses og Stol.^lirodcrcn Tori) Ollfsei» udstede Kvit- 21 Maji(?). 
teriiig paa Vor 1'rue Nikaries Gildes Vegne i Bogensc til llciincke Jenscn af Sandager paa 
70 Mark. — Boense, Pindsegildes Dag. 

Udt. I Vedel 'Slmonsen, Bidrag t Kagaarda Hlst I. '>. S. 28—29. 

'75(50. Koiig CiiRiSTiEKNs CijiEldsbrev til Clawes og Mathias Ratlouw og Wulff og 22. Majl. 
IJciicdichl Poggewiscli paa 2655 Mark lybsk at betale i Helligtrekongersdagsugen. — 
SeyeOeif/e, die lune Pcntecostis. (Plattydsk.) 

Udt. i Urkundengamml. d. sclilesw.-bolgt.-lanenb. Geaellscb. IV. 479. 

*75G1. Kong CHRiSTiEHit ovcrsendcr Biskop Hclvicli og Provst Enwaldesz i Slesvig, 24. Maji. 
der cre scndle til et Mttdc med l»itinarskerne i Reudsburg, el Brev al' l!l. Maj (Nr. *7.557) 
fra sin Staller i Eydcrsled Boyc 'rclliensz. — Slolc Seyeberge , iMitweken in den Pinxsten. 

(Plattydsk.) 

Micbclsen, Nordrrleslaud S. 270. 

*7562. Kong Christierns Samfykkc til, al Ilcrtug Johan af Sachseu saelger for- 25. ^el 26. 
skjellige til Trcmsbuttel Gods burcndc Landsbyer. — Ame donredage |i Regesten: die ■ ""J'- C- 
veneris) in den Piuxsten. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d scblesw.-holst.-lauenb. Gcsellscb. IV. 4li8 — G9. 

"7.563. Tliinixsvidne, at llusfrii Bodil Jeppis og licndes Sen Niels Jeppsseu til- Ti Maji. 
skjtidede llr. Joliaii (Ixe Ooswidli og Ooswidz Fang. — TnjherritzliiKjh, the helligae Thre- 
follighetz affthen. 

Ny kirkeblst. Samliuger II. 531—32 

4666. lieccau , Gesch. Husums S. 2til— 62. Urkundensamml d. scblesw.-bolst -lauenb. Ge- 31. MaJI. 
sellscb. IV. 37'.i-80. 

4667. lieccau, (iescb. Husums S. 260—61. Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Ge- 31. Maji. r] 

seilsch. iV. 415-16. 

'7564. Kong Christiekn stadfjrster forskjellige Gavehrevc til .\rusbok Kloster. — 2 Junii. | i 
(Sclilusz Seyeberg, 2. Juny). 

Brudst. og Udt. i Urkundensaniml. d. schlesw.-holsl.-lauenb. Gesellsch. lii. IIU. 

*7565. Kong Christierhs Skrivelse til Sladcn Luncburg, hvorvcd han giver 3 junli.i 
llinrik van Heymbrokc Fuldmagl til 1'orhandling mcd den. — Segcberg, Sonnalicnd nach 
corporis Christi. 

Tydsk Udt. I Qvcliensammiung d. schiesw.-hoist.-laucnb. Gesellsch. II, 1. S. 20. 

*7566. Kong CiiRisTiEHrts Samtykkc til, at Benedict og Oetleff van Alevelde sffilge 22 junij. 
Gaardene Lemkulcu og Rixslorp med Tilliggende til hvcmsomhelst, gejstlig eller verdslig, 
I Liibeck, llamburg, Slcsvig cllcr llol.stcn. — Srgehrrgc, dic jovis post Vili. (Plattydsk.) 
Udt. I Urkundonsamiiil. d. sicbicsw.-holst -iaucnli. Gcseiisch. iV. 46i) -70. 

116' <cM K<iv<! rni(isrii:n\ df.n Fohstk. 148(). 

(,1 juiii, 4G72. Abdiuek d«r d:is Recht Liibi-cks uiid llainburKS etr. bolrelT Urkunden S. 66 73 

Snniml. diT liuuptsuchl Srhlmuifi-lluUlcin. ViTordniiniicn S 2- 4 Knudscn, DI|doin;ilar 
Chrisllfriil prliiil S. UTCS— .'i!l. I°rkun<lensaniiiil d. si'hlesw.-holBt.-l;iuciib. GeselUch. IV 
•2M \H. Idluu pnn llnnsk I IMtreldt, Uuiim. RIkcs Knin. S. %!• (Kvarludg. V 281) 
Mnndatet nlene- .'^ejdelln, lllploniatnr Flensborgcnsc I. 1108— t'iO!). 

10 Juhi "75(57. Kpjscr Fheoekik III. » aabne Hrov, at alt, hvud Kong Chrislinrn I lcstanien- 

Irrrr, lorskrivcr cllcr skjicDkcr til sin Cicinalindc, Dronninn Dorothca, i Holstcn for hendes 
Levclid, skal ataa fasl Oji iirokkcii;,'. — Wienn, am 19. tag di'S inoiirls Jtily. (Tydsk.i 

Knuilsen, Dlplomntnr. Christiemi primi S. S.*!!)— 1!0 .Munumenta llabsburglca I, .'i. S. 

ll!l 2<). Udt. pan Dansk i Hvltreldt, Dnnm. Rigcs Kran. 8.1)59 (KTartudg. V. 281), 

soni urigtig har Datum: 2!) Julli 

•j,, jiiii, *7riti8. KoHK CiiRisTiEHN liislaar llans Kreyc og hans Ihistru Gesekc 30 Mark 

aarlip lUiitc af Ciottorp Foficdi. — (lollorppe, die jovis posl dlvisionis Apostolornm. 

(Plaltydskl 
Idt. I Urkundcnsnmml. d. schlesw.-bulst -lauvnb. Gesellsch. IV. 416 

J2 Julii "7509. Konp Ciihistiekns Gjaddsbrcv til llr. Uinrik Erpcnsscn, llaudmaud i Liiuc- 

burg, paa lUilyard van der Vechtes Vcgnc paa 200 Mark lybsk. — Goltorppe, dic Maric 

Magdalono. (Flatlydsk.i 

Urkundensamml. d. schlesw -hoUt -lauenb. Gesellsch IV. .504 — fiOS. 

22. julii '7570. SwEM) Gai.le, lliddcr, og Gui.BR.xnu Gestson Iovc den udvalgte Kougc 

llaus, a( dcnues forri^'c To^^ed i Ski Syssel Anolt Uagge indcn Jul skal indCnde sig i 
Nyborg og allicggc H(',!.'iiskab. — Sijlxirgh, ipso die sanclc iVlarie Magdalene. 
Dlploma ar. .Norvcg. II. 6T6 — 77. 

4t)74. Bcccau, Gesch. Husums S. 261. (Jdl. I Urkundensamml. d. schlcsw.-bolgt.-laueDb. Ge- 
selUcb. IV. '■m. 

467.0. Udt. i Urkund<'nsamml d. .ichlesw.-bolst -lauenb. Gesellsch. IV 2.50. 

'7.571. Itriidrcuc Clwves, Uenneke, IIenrik og Mar()iaki) van Alevei.iie Got/.ii ks- 
sHiViEK kvittcrc Kim^' Christierii for allu haiis tii duni udstcdte Gjicldsbrcvc iiuid ludtagelsc 
af cl paa 21fi0 .Mark, i;t Paulcbrcv paa Boldingstcd, dercs Andcl i Flcusborg, og det Loftc, 
de i Aar havc givct Kougcii. — Avie dole Scycljert/c, ame douredage ju deu achtcdagcii 
vnscr lcncn Frowcn assumptiouis. (IMattydsk.l 

Sejdelln, Diplomntnrlum Plensborgense I. 609 — 611. 

]H AugoKti '1^^T>. Litlcra' Johapims MinuELis, civis ct prolouotarii oppidi llalTucnsis, qiiibus 

inilirat, sc n capiliilo llallui^nsi ciiriam i|iiaiiilam iii parocliia b. Clcmculis iii platca orci- 

dciitali borialilcr sitaiii pro iina iiiarca argcuti anuiialim pra-slanda conductive acccpisse. — 

Ha/fnie, fcria scxta iiifra oclauas assuinplionis Virginis. 

U. Melten, KjHbenbnvos Diploinatiirlum III. 6. 

20. AugDsil "liu-i. Konf; Christiek> oviT(ira>.'cr til 1'riorcn, llrndrcnc og mcnigc Koiivcnt i 

Sortchrodrc Klostcr i Ilibc, cftcrdi dc iiii liiivc annammct dcrcs rclte Ordcnsregcl og Ob- 

servaos at holde i dcres Klostcr, al Kronuns I>el og Ret paa S. Johannes Uolm ved 

Kihc. — /n caslro no.slro Segclirrt/ , dic doininica iufra oct. assumptionis Marie gloriosis» 

siuie virginis. 

Thorup, ertciretn nng. Ribe By II, Ullag S. 11 12. 7. 


AugoiU. 


10 


Aogosti. 


17 


AUKUAtl KoNG Christ/kkn uen Forste. 925 HSO. 
467(>. I'<1( I Urkundcniiatninl d. schlctw -holil -laueub Gcsdlgch IV. 251. '^\ Augusti 

•7574. Koiif; CiiKisTiERNS Vidisst! af Skiriebrrvel af 22. Octlir. 1472 ener Fru "^3 au;:ubii 
Johaniic al Vcminelolli; - Tri/f/t/rralJc, vi^ilia sancli Harllioluniei aposloli el niarlyris. 
Uragch, Vemmetoftes Hlsl. I. 20—27. 

'7575. Itnidrene Ci.wves, Ub.irik, Benedkt of? Deti.efk v\s .\i,evei.ue Johasssosbek •il Aupu»». 
kvillere Konn Christiern for hele haus (Ijalil til dem med Indtafjelse af nogle enkelte 
na'vnte Kordringer, som di' tiave paa liam. — Seyeberyhf ^ ame auende IJartholomi-i 
apostoli. (Plaltydsk.) 

Sejdelln, Dlplomatarlam Fleiisboruense 1 till— 12. 

"7576. Konf; Christiekn fornyr del i Aarel 14f)0 til Claus og nu afdade Bencdict van 25. Aucumi. 

Alriielde til Segardrn ud.slf.lle Paiilel.rev paa l.yiilotlt lii-rrfil for 1 1,0(;0 Mark lybsk, .^aalcdfs 
at dft iidlierdiges til Claus vaii Aleuelde alciic ojj; Pautesummcii lorhnjc^ uied 2(100 Mark, 
som 1470 i Segeberg vare ham tiikjeudte. — Slute Segcberylw, ame frydage iia sunte 
liartholomeus dage des hillif,'eu apostels. iPlattydsk.) 

Knudsin, Dlpluni,'itar. Chrlstierni primi S. .301 — 62. 

"7577. Kou!: Ciiristierk pantsaelter Runthofft Gaard med Tillifgende til IJrodrene ib. Autugti 
Otto og VVulff vaii ilcr VNi.sch NVuluessenner for 10,000 Mark lyhsk, al indlBse efler el 
lial\t Aars Opsigelsc. — Slule Scyeberyc, aine trygdage na IJarlolouici a|iosloli. (Plattydsk.) 
Kiiud.SL'ii. Diploiii.itar. Christiernl priml S. 3G3 ~G4. 

*7578. Matiiis Jeipson Wak, Bori,'er i Kjnhenhavu, saliicr lil llr. (IreKorius -.'5. Ansjusti 
Olalson, Kapellaii ved S. Nikolai Kirke sammesteds, en Dcl af sin (iaard ost for Pile- 
stradet i S. Nikolai Sogu. — Fredaj^en ucsl cffther sancti Uarloloinei dag. 
U. Melsen, KJtibeiihavns DipKiiiiatarlum I. 217. 

'7579. Ueces, hvorved efter aflagt Regnskab under Maigling af Biskop Alhrecht 2'.t Augusii. 
af Lfihcek, Hompruvst Johanncs \aii Piasfeldc af Osscuhriig^-e, trc liidderc og se\ Sciidcbud 
fra Baadenc i Lfihcck og llaiiiburg {Jja;ldsrorlioldet ordues Uiclleiii Kong ('.hristiern og 
hans Kredilorer af Bidderskabcl i Slesvig og Holsten. — Seyehcrye, ame daghe decolla- 
lionis sancli Johaniiis haptiste. (Plattydsk.) 

Knudsen, Uiplomatar. Chri>tieriii priini S 3i!4 72. Sejdclln. Diplomalarlum Klens- 
borgeiise I. GI3— 24. Urkundcnsamml d schlesw -holsl.-lauenb. Ccsellsch. IV. 2t»4— 303. 

*7580. Kong Christierns Dom i eu Strid iiicllcni Arnshnk Kloster og dettes l sej.ibr 
Fa-stere i Stciirodc anf.'aacu(lc Itrufien af en Skov. — / // iin.srw slule Seyeberye, saneti 
Epidii dach. (Plaltydsk.) 

Archiv fiir Staals und Kinhcnm-rh. di i lleriogthuiner V. lil»;- ;i7 I rkundensamml. 

d. schlesw.-hulst. lauciib. Gesellsch. III. IVJ 20. 

*7581. Koug Chkistiern underreller Maurits Nielsen, Embedsmaiid i llaii llerred, 7 .^c|.ibr 
om et af Sten Slure udbredt Byijte om , al Koiigeu forhereder et Tog niod Sverig, og 
lillige om, at Stcu Sliirc oplordrcr Almiieii lil cl Indfald i Skaane; lian heder ham i denne 
Anleduiug at koiiimc til Kaliinilborg Sondaf,'. ii dler Dionisii l»ag (15. Octobr.). — Lr caslro 
(ioUori), in jirofesto natiuilatis Marie virgiiiis gloriose. 

Knudscii, Dlpli.niatar. Chrlstierni piinil S 372-73. 

•7.582. Kong Chkistierh meddch.r llr. Niels Kriksen (Gyldenstjerne), at Sten Sture '• ^••P««'r. 
holder Bursprog nied Almuen i S\erig og udhreder det Rygle, at Kongen vil bryde Freden; 926 KoNG Christiern den Forste. 7 s«(iiht han opfordrcr hani i dcnin' Anlcdning lil al nindo i Knlundborg Sflndag cflcr S. Uioinnil 
Dag (15. Oclobr.). — £r lastro Goltorp, in prolcsto Datiuitatis IVlaric virg. 
Suhm, tiyr Samllnger III. 3r)l -52. 

u; .sepiiir. 'T.^SSS. KoiiK CiiRisTiERfs, Dronninfi Dorotiiea ok dcrcs Snn llnrtus IIass til.>.|;ia, 

at d« ere koninc ovcrcns nicd dc slcsvigske op bolstcnskc Adcli{;c, til bvcm Slollct og 
Staden Flcn.sborg erc pantsalle for 40,nOO Mark lybsk, at nu'vnlc Pant slrax skal over- 
givcs Kungcn , niod at Suinincii udbctalcs i 8 fastsatte Tcrniincr. — Goltorppe, sabbnto 
pust cxaltaciunis suiutc Oucis. (IMattydsk.) 

Srjclelln . Dipluniatiir. Flensborgense I. 1)24 — 2U. Urkuiidcngamml. d. acble«v.-bolst.- 

lauenb. GeselUch. IV. 251—5.'). 

'I St|iiiir '7584. Kong CHRiSTiERn tilslaar at skylde Uinrick Castorp, llorgemester i Liibeck, 

3(X) Mark lybsk, soin han lover at betale til naiste Oinslag i Liibcck. — S/ofe Sryebcrge, 
amc dape sunte Mathcwcsz dcs hiltrcn apostds vnde cwangelistcn. iPlattydsk.) 

Knudsen, Dlplomatar. OhrisUerni primi S. 374. 

Aiite '7585. (SixTLs I\tu8) papa Stephanum, cardiualein Mediolanensem, commissarium 

26. Sepibr. y^ judicem in causa inter Stcnonem Sture et Dorotbeam, reginani Dacia-, deputat, et eum 
inandat, ul Stenoncni Sturc ab exioimniinicationis senlentia absolvat. — Sine anno ct die. 
Aarsbcrctii. fra Uaheinicarcb . IV. 378—81 

26. Srptbr '7586. Littera- Stephari, cardinalis Mediolancnsis, Joliauni archiepiscopo Lundcnsi 

et Heurico cpiscopo Lincopcnsi data;, quibus mandat, ut duniiuiiin Stenoncni Stiirc ab 
excoramunicatiouis scnlcntia in cuni lala absolvant. — Itowc, die vero niartis viccsiina 
sexla nicDsis Septeiubris. 

Aarsberetn fra Gehelmearch. IV. 378—83. 

28 Seplbr. 4G78. Urliundcnsamml d. schlcsw.-holst.-lauenb. Gcscllsch. IV. 102— Ul4. Schroder, Gesch. d. 

Slaclt Schlcswlg, Uell. .S. lG-18. 

3 Ociobi '7587. Tliingsvidiic, at Hr. Eskill Goye lod kjeude Lnsen paa sit Arvegods i 

Sonder llcrrcd, soiii llr. Jcnns Grynii eller andrc havdc udsat, og at Pcngcne bleve ind- 
dnmle i rjcrdingskirke. — Synndnlierrit.stituj, tisdagciin iiest for S. Dioniszi dag. 
Udt. I Hvass, Meddelelser om Personer n(j Familier af Navnet Hvas III. 125. 

4 Oclobr. 4679. Kiiicli, Ribc Bjs lllst. indtil Reform. S. 383—84 

4. Ociobr *758.s. Kong CiiRisTiEHN sladtffisler Kapitlcl i llibc i Bcsiddclsen af en Gaard i 

Oddcr Sogii i llviddinn licrrcd , soiii dct havdc havl i Vicr^c i 4(1 Aar og dcrover. — /n 
castro nijtrnM, fcri;i (|ii;irta jirox post fcslurn b. Michaclis arcbangcli. 
Kuiidsen, Di|cliim«tar. Ghristlerni prlml S. 375. 

9 Ortobr. '75^9. IIa.^is Lhne, liiiiii|iro\sl i Oclcnsc, Ci.ArrEs A^oerssem, Dcgii , Lauhentz 

AnDEKSSEN, K;iiilor, ug liclc KAi-ni.Er sainiiicsteds undc itorKcrne i Odcnscs gainlc Skrxdcrlav 
og Uroderskab, at dc niaae havc ct Altcr og Vikaric i .s. Knuds Donikirkc og selv bcskikke 
Vikar og Kapcllan dirvcd. Ollonir, dic saiiclnruiii Diunisii ct socioruni martirum. 
AktstylikfT ctr. udg. af Kyens lit. Selsk. II. tia— GU. 

11 (irtobr. *759<). Per llENRirsnR, pcrpctiius Vicarius i Vor Fruc Kirkc i Kjiibenhavn, til- 

staar al liavc kjnbl af Vikarerne cn Pra-dikcbog, som eflcr hans Dttd skal faldc tilbiige til | 
Kapitlct. — llnffniK, fcria qiiarta pnix. post Dyonysii mart. 

Ilurduni, hjnbenliaviis Kirkrr ug Klu~tcrc, Tillasg S. 7li— 77. KoNO fnRISTIKKN DEN FgRSTK. 927 148<). 
*75ni. Kon;; Ciiristierws Hrcv til niskoppcn, Borgcmestre og Raad i Ribe, at 13 "ciobr. 
ler ikkc niaa luHHrcs Tninincr af Ribc uili-n siniuil Toiniiifr lil Sild , Knr og Kydersled, 
a Skovcne i-llc^rs rorliUKgcs. — In rn.ilro no.tlro Kylibwryli , fi-ria sexta posl Mionysii cl 
ocioruin v]\xs martyruin. 

Adler. Kfterr. ang. Ribe VIII. 90. 

'7592. Konf,' Ciikistibrn fritagiT Stailcn llindclopcn, dcr har laanl liam IW '! NoTi.r 

hiiiskc (iyldcn, lor dcii nyi: Told vcd IJclsingtir. — llnHinr, secunda fcria post omniiun 

lanrtorum. (Platlydsk.) 

Ildt. I llrkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Oescllgch IV. 2r>G. 

"7593. Tliinfisvidnc, at dcr blcv taijct Lavlucvd for [Ir. Krirk (Htcssnn paa haiis H Novbr 
Lndcl af llyllcstet iMark som varendc njtirnliolms rctlc rillii.'j,'cmlc. — Sunth-rluirels Ihinij, 
licii tliysdaf,'h ncst cffthcr s. Mortens dagh. 

Barner, Fam. Rosenkrantzg HiaL I, Uipiom. S 14!l— .'Vl. 

*7f)94. Kong Christiern tilskrivcr Maurits Mclscn, Embcdsmand i Ilan Ilerrcd, 29 Novbr. 
l lian vcd livcjr havilc Vicrct hindrcl i at bcsogc rorsamlingcn p;ia Liindc Lanilstliing 
ifirdagen eftcr S. Mortcns Dag (18. Novb.), inen at denne havde underrettcl hani om sit 
)nskc, at ilcr samlcdcs ct Tal Folk i Skiianc i Anlcdnini,' af Slcn Sliircs trucndc Forc- 
iigcndcr; han bcdcr liain derfor al mndc snarcst muligt mcd dct Mandskab, han kan op- 
iringe. — lix castro Haffnensi, vigilia b. Andrce apostoli. 
Knudaen, Diplomatar. Cbristiernl primi S. 373 

*759."). Kong Christier^ tililtimmcr S. Miibcls Altcr i Vor Frnc Kirkc i Kjoben- 29 Novbr. 
lavn iioglc Ciaardc, hvorpaa Kaailm;ind Ksbcrn Skrivcr gjordc Krav. — KiibrnJelin/fn xlol, 
'>. Andree alTtcn. 

Rsrdam, KJitbenhavng Kirker og Klostere, Tillsg S. 77—79. 

"7590. Kong Christierk kundgjor, at ligcsom ban forhen har pantsat til Dron- 1 Dectir 
ing l)orotlica Slotlcnc lliidcrslcv, Soiiderborg, Nordborg og Tylc, sa;ilcilcs har han nii 
antsat til hcndc dct helc Ilerlugdeinme Slesvig med Goltorp, Flcnsborg, Lutkcn Tniidcr 
g ;milrc Slottc lor l(M),0(Xl Mark lybsk, nindloscligt i licndcs Livstid. — Slolr C.openliniien, 
in fridiige n;i suntc Andrcas dage des hilligenn aposlcls. (riatlydsk.) 

Kniidsen, Diplomatar. Christierni primi S. 37.5 — 77. Sejdelin, lliplomatar. Fiensborgen.'!? 

1. (',30—32. Udt. paa Dansk i llvllfeldt, Daniii. Riiies Kren. S. 959 (Kvartudg. V. 280). 

'7597. Uans, udvalgt Kongc til Danniark og Norgc, bcfaler sin Fogcd paa Nicsby- 19 Decbr. 
oved, Nicls Mogeuscn, at vapre Priorcn af Sorlcbrodre Klostcr i Odensc bcluaslpclig, hvis 
bgcn hcreflcr hugger ulovlig i \V. Skov (Ulvskoven), som Klostrct cjcr Ilalvdelen af. — 
» cnslro no.slro Ne.ibi/ho/pril, fcria 3. ante fcstum b. Thoma" apostoli. 

Udt. I Vedel Simonsen, lli.lrag tii Udeose Dys Histnrie II, 1 S. 10-11. 

4683. Cdt i Urkundcnsamml. d schlesw.-holgt.-Iauenb. Cescll^ch. IV. 250. 

'1^9f<. Kong Christierws Rcttcrbod for Island om Betalingcn af Kirkcrncs Portion. 

(Isl. incd dansk Ovcrf.) 
Ketllson, Igiandgke Forordn. I ,'ST— 59. 

'7.599. Kong Christierji tilkjcudcr det slesvigskc Kapitcl Landct Kanckcrdchl i 
Iruxdorf Ilcrrcil. (Tydsk.) 

Udt i Weatphaleo, MonumeoU IV. 3189. U28 KoNG Christiern uen Fowste, *760<). In.^^trux for dnt sh-svipholstcnskc lliddcrskabs Udsoniiinpe, som bl. a. skulli! 
biMh; KnnK ('•hristicrn oni h( Ingc sip iniTc uf ncrtufidninnicrnR og, hvis linn ikkc j.rvnlif.' kan 
bcsngc dissc sinc Landc, scnilc sin yufjstc Snn ilcrover. — Ddcn Aar. ilMallydsk.) 

Ilrndat I Allcn, l)c Ire oord. Rlgers llist. I. G3I. Brudst. og tydak Udt. i /eiltchr. 1. 

.Schle8wlR-Hul«telii-Laueoli. Geacb. VII. l^^. 

■7(>01. OtTO VAJi Al.ElEI.DE NVll.f FESSON , SHERT nHQCKTORP Of; OtTO ZeSTEDK til 

Kolioncdc kvittcrc hriiiiniiij.' Itorotlica al haniiiark liir fiOtK) Mark Pcugc, soni liuii liavde 
ladci dcni bctalc vcd Enwaldns Soucnbrodcr, Domhcrrc i Slcsvig, paa Kongens Vegne. 
Udt. pan Dansk i fi\c Danske .MuKazlo I. 'J!l(>. 

'71)02. ItoRiiEHE.STKE o;{ ll\Ai) (i Hendsduhg) bcviduc, ut Ilaadnianil llinrik Sibaihlant 
har solgt til Vor Fruc Tidcr f>0 Mark llovcdstol i sil Ilus d^r i Sladen. - l den Aar. (Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schleswig-HoUtein-LBucnburg. Gesch. VII. 80. 

•7003. Kviltcrinj,' af Joiian TEriii.ER, llorper i Lfibeck, lil Knnf: r,hrislicrn for 
inodlafxnc 2(H) Mark lybsk som Aldraf; |iaa lians (ija»l(l. (Platlydsk.) 

Udt. i UrKundcnsaniml d. schlei-w.-holst.-laucnb. ••egellscb. IV. 532. 
'7G04. Markcskjcls Hrcv nicllcm Koldiuj,' Mark oj; Vonsyld Mark. 

i;dt. 1 Fylin, l.fterr ora Koldln« S. 187 

'7605. Forlig mcllcm .MAKytiARDT Tiiedighuis i Tvedsgaard og KoLDmi; By og 
llospital om Markcskjd iiiiikriuf; Itia-ndkicrs Markcr. 
Udt. i Fjhn, Kflcrr. ooi Kolding .S. 187, 242. 
'7606. Trotokol over Gra;nsestridigheder imcllein Staden Slesvig og nomkapitleti 

dersteds. (Plattydsk.) 

Rrudst. i Sach, l.esch. d. Sladl Schleswig S. .<>4. 

•7607 se '65:53. 
1481. 1481. 

1. Januiir. '7608. MARmis DE Fre(;eiso, cpisropiis Camincnsis, legatus dc latere papw sedisquel 

:ipostolicn> nunlins, oiiiiiiliii.s ccclcsiam S. Laurcnlii iii Morscni Slesuicciisis dioccesis certid 
dichus fcstis visilantibus eive nianus adjntrices purrigentibus cenluin dies indulgentiarun 
clargitur. — Siexwirk, dic prima mcnsis Janiiarii. 

H. Muhlius, I)r ri fnrm relig in Ciiiihrin S. I:i0— MI Wrslphalcn, Monumenta IV. 1498— f 

e-13. Janunr. '7600. Kevi;|1 ^S Ua^s Ra^tzohw, Clawks VAn Alevelde og rierc tilslaa igjcnnen 

Domprovstcn i Slcsvlg KncMild Sovciilnodcr at liavc moill;i^'cl af Koiig Chrisliern od 
llriiiiiiiiig Dorolhca ilcl fnr.slc Afdrag i ilcn Siim, livorfor Flciisborg var [lantsat. — In den 
achtedagcn der hilligcn drycr Koninghe. (Plallyilsk.| 

Sejdclin, lli|ili>mMtnrliini KlenslMirpense I. 6.13 — 31. 
12 Januar. '7(il0. BoRi.EMESTKB og IIaaii i LnDis.sE vidnc, al Wningliiin .nt alT hcdlien hnssj 

har liggel til Klvsinsborg (o: under Sverlg og ej iiiidcr Danmark). — L(idiss(r, frcdaghcj 
nttst pfTtcr tlic licl^'c thrc Knnnnghc dagli. 

Handl. rnr Skand Hlst XXIX. 3'.) 40 
17. Janu.ir '761 1. Alhertiis, lliskop i Liibeck, tilst.tar «if Dronning Dorolhea .it have modtag 

1000 Mark lyhsk som Affictaling paa de3(KK)Mark, han bavde til godc hos Kong fihrislicrn. 
KijU, arne d.igc sancli Anthonii. (Platlyds| 

Knudten, l)l|>loinatar Chrlstlernl |ir)ml 8 877—78. KONG f'flRISTIKRN DEN FORSTE. 929 

1481. 
'7612. Dalid Axei.son paa Swenstorp, Axei, Rradhe paa Kro»;eholm, Riddcrc, og 19 Janoar. 
.') andre Maend viilne, at de vare lil Stede for at liere Jcp Lanf,'li og l*er Langh pjnre 
(lircs Lavhifvd oni iioget Gods i Ingii.storp, hvorom de i lang Tid havde viErel i Trffitle 
niid Olaeff SligssBn af Bollerop, og at de herte Jep Langh svsergc, at Godset var kommet 
nitclig til doni som Arv cfter dercs Forieldre, hvilkcn Ed hans Mcdedsma-nd svorc rcn og 
.skaT, mcdens Olaf Sligsson slrallede den, da han cj liavde svorct, at det havde va-rct i 
hans Slugt fra (Hding til Olding for cn Kjendoms Arv og ej for Pant. — Inrjihlorp^ po 
Iheii frcdaf.'h iia.'slli fore sanclorum Faliiani et Schastiani dagh martyrum. 

Matzen, Den danske Panterets lllst. S. 499— 501. Uriidst. i llrasch, Gamle Eiere af 

Uregenlved S. 80-81. 

•7613. Dauid Axelssos paa Swenstorp, Axel Rradiie paa Krogholm, Riddere, og 19. Januar. 
3 andrc Ma-nd vidno, at de liorte nogle gamle Micnd, paa Spergsniaal af OlilT Stigssen 
paa Bollcrup, crklaTe, at de mindedcs, at Esbcrn Jensson i Ivong Cliristollcrs Tid kaerede 
paa det Uods i Ingclstorp, som Per Lang nu liavdc i Vsrge, og derefter llr. Stigh Olsson 
og siden Fru Rarabra. — Ingelslorp, po tlicn fredag naesth fore sanctorum Fabiani et Se- 
bastiani dagh inarliruni. 

Matzen, Den danske Panterets Hist. S. 501. 

*7614. Kjobenhavns Bvthjncsvid.ne, al Matis Jepsen Wak, Borger i Kjebenhavn, 10. Febr. 
har skjodet til Ilr. Gregorius Oiafssen, Kapcllan ved S. Mkolaj Kirke saniniesteds, en Dcl 
af sin Gaard ost for Pilestraidet i S. Nikolaj Sogn. — Kopmaii/ia/fti bi/lhing, mandageu 
nest fore sancti Peders dag ad catliedram. 

0. Melsen, KJebenhavns Diplumatarium I. 217—18. 

*7615. Johannes Mathei de Dvcia, nuntius apostolicus in regnis Dacia;, Sveciae, 4. Martii. 
Norvegia! et Livonijp, confitetur, se a Gautone, archiepiscopo Nidrosiensi, de pecuniis 
8. Petri in diocesi ejus collcctis 40 flor. Rincnscs, 44 flor. Traiectenses, 66 flor. Postu- 
latens(!s per Mag. .\sgotum Sucnonis, canouicum Nidrosiensein, numeratos recepisse. — 
Asloie, die quarta mensis Marcij. 

Dlplomatar. Norveg. II f>77— 78. 

*7616. C-RiSTiERPt Gerlossen, Thinglioldcr paa Varde Sysselthing, Pedek Nielsse.^h, 7. M.irUl. 
Foged paa Nerholm, med tre andre kundgjerc, at Hr. Thamas Langh paa forna>vnte Tliing 
iEskedc og fik ct Tliingsvidne, at tre Dannemaind vidnede, at dem vitterligt var, at den 
Tid Ur. Thamas liavdc Avl i Aurbeck, da brugte lian [Jordernc| i Galsstliodh og i Smor- 
sigsthoft. — Oppo Ilowetfastedaw. 

0. Melsen, Om Svsaelinddellngen i Danmark S. 97. 

4688 se *7618. 8. Martii. 

*7617. Litlera; Sixti (I\i') papir, quibus advocalionem causa; inter Dorotheam, 8. Mariii. 
reginam Dacie, Svecie, Norwegie, et dominum Stenoneni Sture, militem, a cardinali .Medio- 
lanensi in .loliaiincni cpisc(i[)Uin Rat/.cburgciiseni verlit cl cuiii jiidiccm ilelcgalum apostoli- 
cuin iu illa caiisa noiiiiual. — /vpwe apud sanctum Petnim, dic octaua Martii, poiitillcatus 
nostri anno deciino. 

Udl. I ,\arsbcretn. fra Gehcimearch. IV. 383-84. 
*7618(=4688). For fcria V lips fcria scxla. 9. Martli. 

Knudsen, Diplomatar. Chrlstlernl prlml S. 378—79. Aarsbercln fra Geheimearch V 

74 — 7u. Itrudst. i Lanuebek, Jiibellalc ovcr r.hristlaii I, S. f^O- .')1. Ilrevct indrholder 

tilllge Privile^ier for Almuen paa Landet. 

Reeeit. Dau. II. Ser. I. 117 930 KoNG Christiern den Fokste. 14i$l. 
12. M«rili '7619. Jes Uertii.ssek, ViDhner, lil.skjfidir llr. I.ritk Ol.ssen Kemledflcn af 3 (iaarde 

i SwinpgplbiTf; ll> hk .'^okh i <ii!iliiiii liiTrcil, i\oj! .saaliMJrji al Ilr. Kricli selv skal indltise 
ilfin fiir l(Ni Mark oj: rl Slykko Mxili' til (5 .Mark. — Dir (irryorii. 
Ilariier, Faiii Ro.ienkrant/'» Hiat. I, lllplom. S. I.'i.3. 
12. Mirill. *7('«L'0. NVor.EN Jens.sei i Odcnsliil lilskjmli-r llr. Erifk Ottssnn Ffiiili'dclen af .T 

lia.-irdt! i SwinpgflliiT^' lly Oj,' Sogn i (iisluin Ikrrfd, dog saaledivs at llr. Krick srlv skal 
indlese dcni for KK) Mark of; et Slykke Klu-de til 6 Mark. — l)ic Grcgorii. 
Barner, Knni. Hosciikraciti'» llist. I, Diplom. .S. l.')l — .")2. 
2S. Mirtii. *7621. C.i.AWES Uati.oih, llfniifkcs Snii, ok Clawes IUti.oiw, Jorliiins S«n, 

udslede Krkhpring om, at ArnshOk Kloster liar bflalt dem .300 Mark foriideii 2400 Mark 
for dfl af Kong Cbrislifrn lickr.rftfdf Sal^' af Godsfrnc Sclionciikanip, Korow, !)akfnilor|i 
og Ker.stenliagcn. - .Vin myddcwckcn vor Lsctarc Ilicrusalcm. (riallyd-k.i 

Urkundensamml. d. Rchlesw.-holst-Iaarnb. Gescllsch. III. 120 — 22. 
1. Aprllls '7G22. K^Ki., Hiskop i Ilainlirc, kviltcrcr IlalTword Itiornson for II l»avids;;\l(lcn, 

2 rliiiiskc Gyldcii o.i; 1 Stykkc Dcvcntcr paa llcnrik Ivroiiicdikcs Laiidskyld i Nordlandcnc. — 
AgershwsSy dominica Lelare. (Norsk.) 

Diploniatar. Norveg. V. (;.'')7. Udt. I Danske Magazin 3. Rffikke II. 2. 
6. Aprlll». *7623. Kjcndflsf af lliskop Ai.breiiit af Lfibcck, l)oinprovst Ai.bertis Ki.yhtzi.^ck 

af ll.iniburg og Deti.ef ItocKWOLDE efler Bcfaling af Kong Cliristiern og i N.Trvaerelsc af 
flerc, bvoriblandt lliskop Ilclricli af Slcsvig, i en Strid iincllcni Konveiitct i Bordcsliolin og 
Staden Kicl. — Donredage ncgest na Mydvasten. (IMattydsk.i 

Westphalen, Monumcnta II. 4()2— ().'J. 
18 Aprllls. *7624. Knng C.hristieriv fnrlencr Dronning Dorolliea nicil Ilcrlugdninmcrne Slcsvig, 

llolsten og Storinarn for Livslid. — Kiubcnhnlfn, Onsdagcn for Paaske. 

Udt. hos Hvilfeldt, Danniarks Higes Kron. S. !);')!» (Kvarlndg. V. 2«1). 

2<i Aprill» *7625. Kejser Fredekik III. tilkjcntlcgiver Kongerne Kasiniir af Polen og Clirislicrn 

af Dauiuark og Svcrig, Slorfyrstcn i Littaucn og Fyrstcr og Undersaaltcr i det roiiicrskc 

Rige, at han liar forlenet Ilernliard von der Bnrg, den tydske Ordcnsmesler i Linanil, 

med Sliftct lliga og konfirmcret sine I-^orfirdrcs Overdragclse af Staden Uiga til den tydskc 

Orden, livorfor lian bcdcr dcm at yde bemcldle Ordensiuester Iljaelp og liisland. — ll/rn. 

in 20. tag des monahts Aprilis. (Tydsk.i 

Ilupcl, Ncue nord. Miscell. 3. und 4. Slfick S. 638—41. lldl. i Schlemann, Rcgpstcn 

vcrlorencr frkundcn a. dcm livland Ordeniarchiv S. 22. 

1. Majl. *7626. Ih>s og IIi.NRiK VAN Ai.evei.de til Torning bortfirstc 9 Olling Jord pa;i 

(iabcliiiark til Mats Pcrscn i (iabel. — Am dagc 1'bilippi et Jacobi apostoiorum. (Platlydsk.i 

Jalirbucher f. d. Landeak. d. Herzogth. Schleswig, Holsteln u. Lanenb. X. 158—59. 

3. Majl. *7(">27. Koiig CiiHisTiER.-s forbdjcr dcu Pantesiim, 100,000 Mark lybsk, hvorfor Iian 

liar pantsat llcrtugdnmmel Slesvig til Dronning Dorotliea, uied 8(^)05 .Mark, som biiu end- 

videre havde laant ham. — Slote Copen/iauen, ame donredage na dem hilligen sondagc 

Quasimodogenili. (Plattydsk.) 

Knudien, Dlplomatar. Chrlslierni prlmi S. 380. 
20. MaJI. 4693. riirnj tll Flnnl Johann.i i Hiat. ccclcaiast. Islniid. II. 241: ogs.-ia i latintk Ovcrs., og til 

Ketiisen: Isl. Forordn. I. 51» -UI: ogsaa pa.i lsland>k. 0. Stephenscn og J. Sigurds^nn, 
Lovsaml. for Itlaod I. 37 -.'38 (med Datuni .m April 1480). 
Antc22. MaJI. *762S. Kong CiiRisTiERns Transsiimpt af Abbcd Horges mcd fleres Brev af 

29. .Marls 14SI om Ladager Skovc (Nr. 46W.I — rdcii Datiim. 
Hofmann, Fundntioncr X. l.S;') .S7. KONG IfANS. 931 1481. 
'7629. jlilrkebiskop Jens (Bhostorp) cg ni skaanske Adel8m<End daille Indhyfigernc 7. Junll. 
i Sender-Asbo Ilerred, fordi dc have gjort Opieb og sidcn rori)iindet sig med Beboerne 
ar Bjerf,'e- on ^'«rre-Aslio Ilerredcr i Sledet for al fremfnn^ dcres Klager for Kigsraadet. — 
/n opido ltla/mo(/ensi, in ortavis a.scensionis Duiiiitii noslri. 
Danake Magailn 4 Rxkke II. 2. 

*7630. Itvtliin^-sviiliie, at Jcns Bud af Ifcsle lod laise et Brev om Mageskifte II Junll. 
mellein f.andsdomiiier Oluf Morlensen paa Ilastrup og Fru Kirstiiie llartvigsdatler i Ifesle, 
C.lirisleii Kiiils Kfterlcverske, dat. 23. Juli 1479. — Grindw, feria 2. Pintecostes. 
Udt I llvass, Heddelelaer oiii Persuner og Famlller af NaTnet Hvaa III. 130. 

*7G31. I.itlcr.r JoiiAMSis episcopi Balzeburgensis, quibus Stenonem Sliire [iro parte 2i\ Junil. 
Dorothce regina; Daiia' cilal. — In sala eslinali castri Schonebcrge , dic vero meniirii 
vicesinia inensis Junii. 

Udt. I AarsberetD. fra Gelieimearch. IV. 384. 

'7632. Tliingsvidnc, a;sket af Poell Sweningssen, Prior i Dueholm, om Sandcm;rnds 2t>. Junll. 
Tog melleiii (iuds lliis og Bonden, iicmlig mcrt Hensyn til S. Jorgens Mnlle og Jonl og 
nogen Jord ved Bnlstrop saint 1'orslialTwe, som de svorc Kloslret til som Ornum, Stuv og 
KiiriiiaTke. — Aurlierritz limjli i Murssv , tiisdafr nest forre saucla; Pedhers och Powels 
a|)poslelers dagli. 

Dueholm.s Dlplomatarlum, udg. nf MelseD S. lOG— 107. 

4695. Mcnckenlus, Scriptores rer. Germ;inicarum I. G0;)-10 Wcstphalcn, Monumenta III. 30. Junii. 
1849— .00. Alles u. iNeues .lus d. Herzogthunicrii Breiuea u. Verden III. 246—48. 
Udt. paa Daiisk 1 Hvitfeldt, Danm. Rlges Kren. S. %1 (Kvartudg. VI. 1). 

'7633. Rmmi^di Pevr.^nder, ad Almanniam, necnon Danie, Sweuic, IVorwegiae, 4. Julll. 
Liwonia;, I'russie et Bussie regna oratoris et nuutii, iudulgcntia Olauo, Birgitla; et 
Margarelha; ct Gudclogh, Olauo, Laurencio et uxoriLus corundem data. — Farila, die 
IV. niensis Julii. 

FuDt (Ladau), Syllogc Iltterarum hisloriam Suecanam illustiantium S. 7. Jvfr. Rurdam, 
Kirke-Kalender for Slisvig Stift II. 106. 

*7634. JoHA^NES Petri, clericus Boskildensis diocesis, rccognoscit, se excessum 8. Julii 
contra dominos collegiatos (univcrsitatis Gripeswaldensis) commisisse. — Octaua mcnsis Julii. 
Ko.^iegarlen, (ieschiclite d. Universilat Greifswalde S. 234. 

*7635. EsKiLL Gbye i Gislefeldt, Riddcr, giver lir. Krick Ottesen til Bjoruholm 12. Juin. 
Kuldmagt lil al inddele hans Gods i Sonder Ilerrcd, som lian har arvct efter Fru Karine 
lluds, nemlig Byeii Tolstrup i Veileby Sogn, cn Gaard og et Bol i Also, en Gaard i 
AluelnlT, en Gaard i BelVue, en Gaard i Ebberup og en Toft i Ilumme. — Gisle/eld, tors- 
dagcn cfter S. Kiuid konn^-is dag. 

Udt. i Ilvags, Meddelelser um Personer og Familier af .NavDet llvas Itl. 12.'). 

*763G. Karv.ve, Claus Bruses Enke, giver til Vor Friie Kirke i Kjobenhavn en Bod 20. Julii. 
paa Dragnr. — Ha/fnis, iii craslino Jacobi apostoli. 

U. Melsen, KJobeDhavns Diplomatnrium I. 218. 
*7637. Synsforretiiiug af Biskop Brlnnolph i Skara og II. om Gra-nsen mellein »!• Augusu. 
Askims llerred (Vester Gotlandi og Ficdre Herred (Halland), foretagcn eftcr Bcfaling af Slen 
Slure og Bigets Raad. — Kluitzbory, mandagen ncslh forc s. Laurencii dtigh. (Svensk.) 
Ue»ell. Hallands HIsl oili Ueskr. 111. 401-402. Handl. ror Sk.md lllst. XXIX, 40 4.'. 

117* 1)32 KoNfi IIans. 14M|. 
■J-J Aanutll 


4»»9ti. 


'2i. AaRUtll. 


461(7. 


'.':>. Autuill. 


461)9. Aarfbereln. fra CchelmMrch III, Tlllirg S. 13!)-!'). 

Anr»ber«ln. frn r>ehrime«irli III, Tllhi-g S. 140. 

N. M. Peler.^ieu, Uct dnnikc, norsko og «Tenike Sproga Hiat. II. 204 - '•)!. Dlplonitlnr. 

Norveg V. G.'>8— .">U. 

!•>. Sepibr. "7638. He TYtiSKR KjoBMKNDS Oi.DEHU EMi i Heki.en lilskrive IJorgempsln" ng Haad 

i LiitiiTk tinint Raa(l.>isi'ii(li'liuilciiL" fra ilt; Hvrim- vi'ii(li>kf Sl.-cdcr arifjaaciwlc t)iiskclif;lic(len 
af (>plia'vclscii af llcllcn til al licscjlc IslaiiJ ug llctlaiid, suiii al' Kuiigcii cr iiulrttiiiincl 
noglc af llansacus .Medleinincr til du ovrigcs Skade og ndcn del norske Rigsraads Sain- 
Ijfkkc. — Bergen Jn Konccycn, dcs inandagcs post naliuitntis Maric. (Plaltydsk.) 

Dlplomular. Ndrveg. VI. G27-23. Uilt j.aa Daii,-.k i Tidsskr iNor III, a. .S. 08. 

II. Seplbr. 4700. 0. Melsen, KJebcnbavns Diplomatarium II. 144—45. 

Ij. ."^cpibr, "7630. r.o^sii.iARii HEi.M NoRVECir procunsuliliiis cl consulibus civilati.s l.ubccciisig 

scribiiiit, navigatidiicm iii Islandiain, ilamburgo ct torlc aliis civitatibus liga' Ilanscaticic a 
Cliristicrno regc iu magniim pra'judicium Norvegia; conces.sam, neccssario inlermittcndam 
C88C, sed se curaluros csse, ul pisces ct alia boiia cx Islandia Mcrgas jiixta consuctu- 
dinem antiiiuam addiicantur. — Kx citiilale Bergcnsi, pridic jdu.s Septcnibris. 

Dlplomatar. Norveg. III. 678—79. Udt. paa Dansk I Tidsskr. Nur III, 3, S. 69- 

l.'i. Scpibr. '7640. Petrls V.>(;.*r, publicus apostolica aucloritate notarius, Koskildcnsis dioccsis, 

lcslaliir, se duas liltcras Sixti IVti papBE el Johannis cpiscopi Uat/.eburgcnsis sub dato 8. Martii 
et 20. Jiinii (Nr. "7617 et *7631) cmanatas vidisse, dcclaratiiiic, Jolianncm cpiscopuin Kat/.c- 
biirgcnscm eodem die in propria persona coram Jolianne archiepiscopo Liindensi inter- 
dictioncm, nc archicpiscopus Lumlensis Stenonem Sture absolvat, posuisse. — In curia 
archiepiscopali Lundcnsi in catncra nrchiepiscopi , die voro iiuintadecima mcnsis Scptcinbris. 
Aartberetn, fra Geheimearch. IV. 883—8.^. 

15. .Septbr. *7641. Instruinrnlum notariale a Birgero Petri, clcrico Lundcnsis diocesis, cdituni, 

qiiod mulier vidiia Mctta' Ilaiisses in leclo «•griludinis pcrpctiiis vicariis ecclcsia^ colle- 
giatw HafTncnsis (|uandam bodam, in vico UadhusstriEde HafTnis situalam, legavil et domino 
Nicolao Brwn, procuratori vicariorum, ad manus tradidit. — In solila habitacione . . . lHella 
Hansscs, dic salurni riuindeciina niensis Septembris. 

0. Melsen, KJobenhavns Dlplomatarium II. 145—47. 

_.*'/'• *7642. App(^llatio Stenoms Sture, giibcrnatnris rc.i:ni Succic, in causa intcr se 

cl Uornthcam reginam ab cpiscopo llatzcburgcnsi ad curiam Iloiiianatu. - Sinc anno cl die. 
Aartberetn. (ra Gehelmearch. IV. 385-87. 

25. Sepibr. '0743. Hi.NRiris ScHELE, clcricus Verdcnsis dioccsis, publicus impcriali aiictori- 

tate nolarius, dcclarat, Bagualdum Ingcmiindi arcliidiaconuni Vpsalcnsem procuratorcm 
Slenonis Sturc appcllatinnem Stcnonis Sturc in caiisa inter cum et Dorotlieam rcgiiiam 
ad curiam Komanain in ecclcsia s. Kathcrine virginis Lubicensi die 2.5. mensis Septembris 
lcgissc et interposuisse. — Die vcro marlis viccsimarjuinta mcnsis Scjilcmbris. 
Anriberetn. fra Gehelmearch. IV. 3.S.'j— 88. 

12 Ociobr. '7644. NiELs Cristier>sson, Prnvincialprior over Jomfru Marie Ordcns Kloslre i 

l>aiiniark, Phior o;; allc mcnifrc Kn>VENTsnRflDRE i Nv-\ARRERr. lovc at villc aflioldc IMcsscr 
i dcHc Kloslcr ovcr dcn afdfldc llr. Aglic Axclsson (Tliot) og lians lluslru l"rii IMcrctluE 
Ucinlzdatter, mod al Klostret faar dclGods, som lir. Ilrik Agesson paa egne og Seskendes Vegne 
har skjfldcl lil dcl. — Krcdagh ncstli clTler saiicte Uirgittc dagh viduc ct sponse Cbristi. 
P. T. Itoller, Bidrau till Hallanilg ll|.-.toria I. 313—15. KoNG Hans. 933 *7615. II*NS llE>Rirsso^, I'r;i!sl , skjnMiktT in (i;iiir<l n^ Griiiid paa N(irn;;;nli' i 
iJHhciihavn til S. I'«(lcrs Kirki! for sin o;; sine riir;ililrfs SjaHL-iiifssi'. — Hd/fnis, firiii 
lexta antc festiim vndeciin millium Virginniii. 

0. Melseii, kjebrnhavna D:plomatarliim III. tl 
'7046. I)r. Ekik, Dr^-n i lijnhciilia^n, o;,' Kikkevkki.ehne ved S. IV-ders Kirke, lejc 
Ir. Ilans Ilfnriksen og hans Modcr Gese cl Kirkcn tilhorende llus. — Haffnis, feria scxla 
)rii\. post restiiin vndecim inilia Vir^iniiin. 

Hruil>t. I Iturdam, Kjdbeiilmvn» Kirkpr og Klnslere S. 221), Anm. Uaterlngcii efler 
0. Mclsen, Kj0lienhavn.>< Uiplomalnrium IV. 144- 4.'>. 

*7647. JosT NiEi.ssEN lilskjiider llr. tirick Ottcssen lil njiiriiluilni sin Dcl o;; 
[leltiftlicd i dcl Gods i SwiiigelbiMg liy og Sogn i Gislnni Hcrrcd, soiii liaii liar arvcl elter 
jjn Fader. — lu protVsto bc;itorum apostolorum Sjmonis el Judc. 
Barner, Fam. Rosenkrantz's llist. I, Diplom. S. 151—5.'). 
*7648. Ol.uis Martim, cpiscopus Hoskililcnsis, canloria'. ecclcsia; hcata; Mari;c 
lalVnrnsis altire sancli Olani martiris anncctit, ut ex fruclibus ex eodem ;ill;iri |iro\ini- 
;nlibus siiccentor tcnoatur. — Hn//'riis, crastino bcali .>Iartini cpisropi cl coufcssoris. 
Rerdam, KJubenbavns Kirker og Klostcre, Tillag S. 80—81. 
4705. Danske Magazin 4. Rskke II. 147-48. 

"7649. -M. r.i.AUs Andeksex, Dcirn i Odcnsc, .M. Otto IIansen, Kannik saniincstcds, 
^■|i,iiEi.M Fku.i.e i VcdclolT og Olif liKOKKE.MiiLS lil Voilcrslotl' udstidc IJrcv oin Foriig 
Ticllein M. Michel Jensen, Domprovst i Lund, og Ilcnning Jenscn i Sandagergaard om to 
llaarde i Slcbstrup, som crc givnc til Skaniby Prteslebord, hvilkct skal bclioldc dciu inod 
it rra^slerne i Skamby hoklc to Mcsscr om Ugen. — Del sondre Capetl i S. Knvds Kirkc 
■ Odense, Tampcronsdag for Juul. 

Udt. og nrudst. i Samlingcr t. Fyens Hlst. og Topogr. IV. 258—59. Begyndelsen er 
trykl I Danske Magazin ill 3.')— 30. 
4708. TJiofup, Hist. Efterr. om Ribe Catliedralskole I, 1. S. 37. 

4710. Brudslykk. l Warnstedt, Die Oldenburger u. Brandtnburger ErbaDsprurhe auf Sclileswig- 
Ilolstein S. 5— G. 

4711. Brudstykk. t VVarnstedt, Oie Oldeaburger u. Brandenburger Erbanspiuclic auf Scblcs^ig- 
Holstcin S. G— 7. 

*7650. Overslag ovcr Fordclingen til hvcr af de tydske Fyrstcr af de 6000 Uylterc 
og 4(X)0 Fodfolk , (som skulle slilles mod de vantro). Herefter skal Kongcn af Daninark 
for dc af Iians Lande, som bere til dct lydske Rige, stillc 300 Ryltere. — L'den Aar. 

(Tydsk.i 
Minutoll, Das Kalserllclie Bucli des Markgrafrn Albrectit Acliilles S. 17— 2i). 

*7651. Dronning Dokotiieas Ucgnskab for 1480, forfatlct af Kwaldus. {Plattydsk.i 

Grundlvlp, Mcddelelscr fra Rentckammcrarchivel 1872 S. 2 — 11. 
*765"i. Otto Sehestedt til Borckhausens Skjede paa Uacksled Gaard til del sles- 
vigskc Kapitcl. (Tydsk.) 

Tyd«k Udt. I Westplialen, Moniimcnta IV. 3190. 

•76.')3. Thingsvidne, at dcn Grnnd, som S. Johannis Mollc slaar paa mellem 
Hiiclioliii Kbistcr og ^ykjobing, er Klostrcls rcltc Kncma;rkc og bar v;ircl i dcts roligc 
lla'vd sidcn dcts Stiftclsc. 

Udt. (af Thlng!.vidner bandc fra Nurreherrcd og fra SBnderherrcd paa Morsi I Dueholms 

Uiplomatarium, iidg. af McIsimi S. 107. 1481. 

I'J. Octbbr 2»; Oclobr 21 Ocliilir 12. Nuvbr. 21. NoTbr. 
19. Oecbr. 21. Occbr. 1)34 KoNo Hans. 1481. 

'7054 Sogncvidiic af S. Niiolai Sogn i Nardf paa ct Slykkc l-ji^' lif-pcndc lil 
• For Messc Allcr« i Ribc Dinnkirkc. 

Gammclt Udl. t P. Tcrpagrr, Rlpu> Clmbr. S. 243 (I en Vidli^se iir l.^^i^?). 
*7655. Vidissc af lliiirik Tlicditrlinnss Forsikring til KoldinK Ity af 2.S. Oklolir. 

1437 (Nr. •5174.) 

Udt. I F>lin, Kderr. om Koldlng S. 1H7. 

•7toti. Vidissc af llans o{,' Hcncdirl v. Alilcfcldts (cllcr Ancvcldts) Skjodc lil 
llcurik Thcdisluuis paa Hricndkjcrs Mark sfindcii Koldini,'. 

Udt. I Fytin, Eftcrr. om Koldlng S. 187, smlgn S. 79 
*7C.57. IIermanms Sfiiti.TE, Mkar vcd Domkirkcn i Liilicik, kxillcrcr Maj;. I"iii'walil 
Soncnliroder, l»oin|»rovst i Slcsvig, for 12 rliinske Gyldcn, som liaii liavde bctalt liam paa 
Kong Cliristicrns Vegne. 

Udt. 1 Nye Dansko Magatln I. 296. 

i*"sH48l. Post 1481. 

'7658. Skrivdsc fra cn af Kong Chkistierns Sekketvher til (Stcii Slnrc), livori 
omlalcs Kongens poliliskc Plancr paa lians Ilcjsc 1474, sairlig lians Forlmnd incd Pavcn 
og andre Fyrstcr imod Sverig og lians Hensigt at fratage PraMatcrnc i sine Kigcr deres 
Uorgc og Slottc og vcrdslige Jnrisdiklion. — Udcn Aar. (Plattydsk.) 

t>ic lubccklschcii ('.liionikcn lii nicdcidoulscticn Spraclie, tierausg. v. (IraiitofT II. 70H — 12. 

StjlTe, bidrag till Skaiidinaviens liislorla IV. 80—80. Udl. paa Tyilsk I Zeilschr. f. 

Schleswig-HoUtein Lauenburg. Uescli. VII. 107 — 108. 

1482. 1482. 

1 Jiiniinr. *7659. Uktis, »to Dcninargken, Svscden gekoren koningh, erirgcnomen to Nor- 

wcgcn* osv., lilskrivcr sin S\igcrl'adcr Knrfvrst Krnst af Sacliscn, at dcr er licrainmct cn 

Rigsdag til Kalundliorg Sondag Juliilalc (28. April), paa hvilkcn Sta-ndcrnc skullc liyldc 

liam som dcrcs Konge; lian mcddclcr tilligc, at de Scndclmd, som crc skikkcde til Svcrig 

og Norge i samme Anlcdning, cndnii ikke ere vendte tilhage. — An tnsem slotc Nuburrjh, 

ame dage circumcisionis Domini. (Plaltydsk.) 

SlylTe. Dldrac tlll Skandinavlens historla IV. &5— 86. 

6-13. Janunr *7660. Keve og ll\>s Rantzoiw, Ci.avves van Ai.eiei.de og flerc lilslaa igjcnnem 

Itoinprovsten i Sles\ig, Knwald Siuicnbroder, at havc modtagct af Dronniiig Dorotlica og 

licndcs Son andct Afdrag af dcii Sum, hvorfor Flcnsliorg var pantsat. — hile, in dcn 

achtcdagen der hilligen dryer Koninge. (Plattydsk.) 

Sfjilelin, niplomntarium Flcnsborgen.se I G;J4— 35. 

9. Januar. *766I. Dronning Dorotheas Krcdiliv til Ilaadct i Kicl fnr Kiivald Sovcnbroder og 

Petcr von Ahlefeldl, livcm hnn sender dertil for at lioldc Omslag. — Slote Gollorp. niiddc- 

wcckcn in den achtc dagcn dcr hilligcn drcy Koningc. (Platlydsk. 

Weslphalen, Monumcnla III. .^73. l| 

29. Januar. »7662 ( = 3519). Breveta Aartlal er 1482 eflcr Oilg. I Gehiimearklvct. 
I ^ebr. 4713. Iladorph, St OUIts Saga S. llt -13. 

1 '■ebr. 4714. lladbrph, St. Olalls Saga S. 113-19. KoNG Hans. 935 1482. 
*7663. Or.AFF lVloRTHE«s.sor! , Risko|i i Uo.skiltln, sl.idfa-sler llr. Haris npnrirsson.'; H Fei.r. 
i Liinds Oiivelirnv lil S. l>t((Jers Kirko i Kji.l.cnhaMi af 19. Okll.r. 1481 |.Nr. *7045). — 
ho))onlinfn }mi tror gard, llicn torsila^li na'Sl i-nkT sancl« Scolaslicc jomfrwis daf:li. 
0. Nielscn, KJi.benhavna Ul|.liimatarium ili. 7. 

*7664. Matti.s Or.ssoN, Kormand, o^ meni(fe Soskendc i S. JoRr.E^is Hospitai. m Fol.r. 
iidcnfor Kjobemiav.n forli^'c si;; nicd Kapitlct sanimcslcds om cn ^jcnsidif; Af;;ift, soin var 
laslsal i Oldic Niclssims Oavcbrcv. — hopttwnhnlJn, llinn lowcrdagli iicsl iorc l-'aslclaL;lii-n. 
Rordaiii, KjBlieiiliavnB Kirker Of; Klosrere, TilUTg S. 81—82. 
'766:'.. A|ipcllatio Ste>o?iis Stire, Riibcrnatoris rcpni Siiccia!, in caiisa iiilcr sc AiiIil.':.' Kdir. 
el Dorotlicaiii rc{,'iiiam Dacia", ab .li.liannc cpiscopo Iial7.cbiir(,'cnsi ad ciiriam Hoiiianam, 
ct prolcstalio cjusdem contra scntentiam episcopi in liac causa factam. — Sine anno el die. 
AnrsliPrcln. fr.i C.eliclmcaich. IV. 388 !)0. 

*76G6. Instrumciitiim notarialc, a 13e.\edicto Vigenblck, clcrico Liibcccnsis dioccsis, Sl'. Kebr 

cililiim, in (|no tcstatur, Jolianncm Nagdl, procuralorcm Slenonis Sture, die vencris 22. Februarii 

I.iiliccc in ciniitcrio s. Pclri appcllalioncm Stcnonis Sture ad ciiriam Romanam in caiis.i intcr 

euiii et Dorotlicain rcginam Dacic publicasse. — Dic vero vcncris vicesima secunda nicn- 

sis Fcliruarii. 

A.irsbcrcln. fra riclicimoarch. IV. 388— !">. 

*7667. Instriimcntiim notariale, iiiiod Hencdictus Vigcnbuck, nolariiis piiblicus, 2.'.. F.lir 
appcllalioncm Stenonis Sture ad curiam Romanam in causa inter eum et Dorotlicam rcginani 
Dacic ilomino Jolianni cpiscopo Kal/.cbiirgcnsi inlimavit et ab eo pctiil. iit sibi aposloli 
dcsiiper darcntur. — llrrenhorg, dic Ivne .\XI11 (.i: X\V| mensis Febriiarij. 
Aarsbcrctn. fra Gehelmearch. IV. 391. 

*7668. IlAivs Urne, Doniprovsti Odense, og KAPiTr,ET sammcsteds udslcde en Vidisse 8. Mariil. 
af dcn af Kong ('.bristiillVr 1441 mcddcltc Stadfa-stclsc af Odense Bys Privilcgier. — Fcria 
6. prox. antc fcstiim b. Grcgorii. 

Udt. 1 Vedel Slmonsen, Bidrag til Odcnse Byes Hlstorie II, 1. S. l.T 
*7669. Inslrumcntiim nolariaJc, i|iiod r.ciicdictus Vigcnbiick, nolariiis piibliciis, a S- Martii. 
Johaone cpiscopo IJal/.cbiirgcnsi apostolos lales, qiialcs super appcllacionc Stcnonis Sliirc 
dicto episcopo insinuala dc jnre habere deberet, postulavit. — In caslro episcopali Sclionen- 
berg, die veneris VIII mcnsis Marcii. 

Aarsberctii. fra Gchcimenrch IV. 3!U. 
*7670. Erich Stycce af FrelzIolTgaard, Vaebner, og hans Husfrue Kicrsline Nielss- 1'-' Mirtii. 
dallcr sladfccstc Frii Klssa? Jcnssdaltcr af FrnslolTgaards Gavc af cn Gaard i Tnweng til 
Dnclioliii Klostcr for Sja'Icmesscr. — Dulwlin, paa s. Grcgorij papa; Dag. 
Ilucholms Diplomatarium, udg. af Mclscn S. 125—26. 
'7671. Dronning DoROTirEA nu-ddcler Staden Kicl, at liun og hcndes Snnner Hans !"■ Martii. 
og Frcdcrik villc lioldc cn Landdag paa Kobjerget ved Kicl. — Itcndshurg, Sonntag Lfflare. 
Tydsk Udl. I Qvellciisammlun^ d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 3G. 
*7672. Abbcderne Peter af lliidekloster og Clawes af Logumklostcr og flcrc 27. Mariii. 
erkbcrc, al Ludcr llumor bar bcvidnct, at, da ban solgtc sit Gnds Kllcmbcrgh i Svant/.c 
Sogn lil llcrtug Adolf, lia\dc liau iiigcn llct til Sildcgjicrdct i Slicii mcllciii Ka|ipel og 
Ellcmbcrgli, iiicn dct lilliortc alcnc Kirkcbem^ii i Ka|ipcl. — A.'//c, amc iiiydweken name 
soiidaglic Judica. (Plallydsk.l 

Sejdclin, l)lj.lonialuriuiii Flcnsborgenso I. 03G. f)^C, K0N6 Uans. 1482. 

'in. Mtriii. '7673. Kong lUns rrklaTcr paa sin egcn og sin nmynilige llrodor llcrliif; Kredcriks 

Vegne, al han af Biskop AlbriM iil (KruiiinuMlipe) i Lubeck har Torlangl Forlcniiifr mcd Hcrlug- 

lUtmmcl llolslcn, op al dennc cr udsal indtil S. Mortcns Dags Tid. — Kyle, ain donredage 

na dcm sondauc Judica. (I'laltydsk.) 

(',. K A. 0»lw«lil, Zur Wurdiguog der Schrifl clc, II. 8-10. 

11. Apriiu. *7674. Ekii- Ottessen lil Bjnrnliolm, Uiddcr, tilstaar at liave modtaKcl af Hr. Nicls 

Ericsscn af Tym 2tX) rhinske Gylden, soin dcnnc liar laant af hans Fadcr iinod Pant i Gods 
i Slcl llerrcd, og mirlcr 1'anlcbrcvct dodt og magtcslest. — Scandelborgh, ireria i|uinta Pascc. 
Barner, Fam. Roscnkrantz'8 Hist. I, Hlplom. S. 155. 

4. Maji. *7675. JoHANNES, archiepiscopns Luudcnsis, officiali gcnerali curia; Boskildensis 

inhibet, ne se in controvcrsiis inter capitulum ecclcsiiE beatu; Maria; virginis llalTnensis ct 
dominum Marlinum, vicarium perpetuum dictie ecclesiae, ex una, et Esbernum Scriffner, 
consulcm ci\itatis cjusdcm, ex allcra parte snborlis et ad se dcvolutis, quocumque modo 
intromiltal. — halitndeborg, in craslino inucntionis sancie Crucis. 
Rordam, Kjobenbavns Kirker og Klostere, Tiltxg S. 82—83. 

1'.). Maji. 4717. Ilrudst i Nyerup , Hist.-stat. Skildr. af Tllstandon i Danm. og Norge II. 41G. Nogle 

Teitrettelser i WerlaulT, KJubenliavns Uiiiv. Hist. S. 17, Anm. n. 

2«>. Majl. *7676. KjeBENHAVNS Bvthingsvidne, al Bernt Uachenberg efter Dronniog Dorothcas ' 

Beraling tilskjadcde Hr. Peder Christicrnsen paa llclligaandsklostrets Vegne en Dronningen 
tilhurende Gaard vcd llnjbrostrujdc. — Kjubcnhafn, niandagen nest for Pindtzdag. 
Kurdam, Kjebenliavns Kirlier og Klostere. TlliiEg S. 83—84. 

20. Mall. '7677. Dronning Dorothea oplyser, efter 0nske af Dr. Erik Melsen, Degn i 

Kjobenhavn, hvorledes Slriden niellem Haadmand Ksbern Skriver og Kapillcl i Kjnbenliavii 

lilligenied llr. Morten, perp. Vicarius, var kommcn i Bette for den afdndc Konge. — 

(20. Maj.) 

Udt. i Rerdam, Kjobenliavns Kiriier og Klostere S. 58—59. 

•29. Miiji. *7678. Hans, «to Denemargken, Sweden gekoren koning, erlTgcnomen to Nor- 

wcgen» osv. , meddeler Kurfyrst Ernst og llertng Albrccht af Sachsen, at paa Bigsdagen 
i Kalundborg er intet blevct afgjort, men at et nyt Unionsmflde er ansat til S. Jacobi Dag 
(2.5. Jnli) i Kalmar, og al der, hvis nian liellcr ikkc kommcr til Enighcd dcr, vil blive af- 
holdt en cndelig Valgrigsdag i Kjobcnliavii fHrslkommendc Barlholoma^us Dag (24. August). — 
i\uborg, ame midweken in den Pingisten. (Plattydsk.) 

StylTe, Bidrag till Sitandlnaviens bigtorla IV. 92-93. 

4. Juiiil. *7679. Thingsvidne, at Nis Jennscn i Drammilstrup lod laise et Tliingsvidne om, 

at han paa llr. Eskill Gnyes Vegne har forkyndl Lesen paa dennes Arvcgods i Sondcr 
Herred, og at Pengene have liggct mcre end Aar og Dag i Fjerdingkirkc, og at der var 
nssten et Aar imellem, at Scuerinn Bcnntsen bwd Lavliaevd til, og at der blcv pjort nogcn 
Lavha'vd. — Sijnndre herrUzling, tisdagcnn nest for Gnds lcgoins dag. 

Udt. i Hvaii, Meddelelser om Personer og Famllier af Navnet Hvas III 125—26. 

4. Junii. *7680. Joham:<is, archicpiscopi Lnndensis, ad i|iiattuor clcricos litterae, quibuf 

disquisitio supcr controversiis inter capilulum llafnicnse cl Esbcrnnm ScrilTucr consiilcii 
cis mandat, non obstantc quadam frivola appellatione ad sedem apostolicam por dictun 
Esbernum pnblicata. — (D. 4. Jiini.) 

l ill. og lirud»t. I Rordam, KJnbcnbavns Kirker og Klostere S. !')9. KONG Hans. 937 '70^1. Forlip mfpplot af yErkcbiskop Jens (Brostrip) i on Slrid om mnd Aller- 
gods mellcm Kapillnt i Kjolipnhavn ng Ksbern SkriviT, Itaailmand sammi-slpils. — Liindc- 
gard, IVrcilafipn npslfori' S. Jnliannis hapt. rlap. 

Kiird.nm, KJiibciibaTns Kirker oi; Klosterr, Tlllieg .S. 84—80. 4718. 

4721. 

4722. 

*7G82(=4723). 

•7683. 0. Molien, KJebenhnvns Diplomatariam II. 147-4.S. 
Iladorph. .St. OlaffB Saga .S. 119 21. 
Iladorph, St. OlalTs Saga S. 122—24. 
For 23. August Ixs 10. August. 1482. 
21. Jonii. 4. Julil. 
1. Augusti. 
li; Auguati. 
IG. AoguaU. 
17. Aufiusll. Det svEKSKE Ri(;SRA\Ds Sladfa-stplsn paa dpn i Kalmar faslsatlp Forcninfr 
mellcm dp trc nordiskc Rif,'pr Ijfr. Nr. 4723). — hahnarnic, sahliato infra octauas assuinp- 
cionis virg. gloriosiss. Marie. 

Aarsbereln. fra Gehelmearch. IV. 268—69. 

*7684. f'i.As Uo.NNOw, Ridder, kvitlerpr Fru Kristina Karlsdottpr. Erik Erikssons 17. AugusU. 
Enke, for 600 stockliolmskc Mark, som afdudc Ilr. Krik Turcsson (Hjclkc), Frii Kristinas 
Morbroder, havdc givet Birgitta Kristicrnsdotter (Vasa), Clas Ronnows nuvxrendc llustru, 
i Morgengave. — [Kalmar, 17. Aug.). 

Udt. pan Svensk 1 StylTe, Bidrag till Skandlnavlens Uistoria IV, Indl. S. LV, Anm. 2. 

*7685. Det sve^ske Rigsraad lover Raadel i Danzig paa dets Anmodning at sege 17. Augnati. 

at beva-ge (Kong) Ilans til at ophaeve BeslaglfEggelsen af nogle Skibe, hvori der er Gods, 

som lilherer engelskc KjobmiEnd. — Caltnercn, ame sonnauende negcst assumpcionis Maric. 

(Plattydsk.) 
StvlTe, Bldrag till Skandinavlens Historla IV. 94—95. 

4723 se *7682. 23. Augosii. 

4724. Hadorph, St. Olaffs Saga S. 1>4— 27. 24. Auguati. 

*7686. IlAns, udvalgt Konge til Danniark og Sverig, ret Arving til Norgc, osv., 6. Septbr. 
udsteder Pas for Biskop Karl af Odense, Hr. Johan Oxe, Hr. Axell Lagessen og Henric 
Mcynstorp, som efter Aflale mcllcm ham og dct danskc Rigsraad skullc i vigtige vErcndcr 
begivc sig til det norske Rigsraad, som er forsamlct vcd Bclejringeii af Bahus. — Jn castro 
noslro Haffncnsi, sexta fcria prox. ante festum nativitatis Marie. 
Diplomatar. ^orveg. VI. 628—29. 

*7687. Kong II.\n.s meddclcr (Raadct i Danzig), at Skippcrcn Merten Nyenkerke 11. Septbr. 
cr blevcn anlioldl i Ilclsingnr, fordi dcr iniod lians Erklicring cr blevct fundct cn cngclsk 
Kjebmand og cngelsk Gods om Bord paa hans Skib. — Sehloss Kopenhaucn, Mittwoch nacb 
Maricn Geburt. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. I WeiDrelcba Danziger Cbronik S. 27 og i Scriptorcs rerum l^russicarum IV. 

74.5, Anm. 4. 

4726. Hadorph, St. Olaffs Saga S. 128—30. 15. Septbr.r 

*7688. Hiskop Oi.aff Mortenssepi i Roskildc forlcner Jorycn Rndli, hans Ilnsfrue, 27. Septbr. 
Fru Kirstinc, og dcrcs Son Ottc Joriensscn for dcrcs Livstid iiied Vcndslcff og Arlnsetorp 
i Flakkcbjerg Herred og Bispeticnden lieraf og af WensloITs Sogn saml endelig sit Gods i 
Arlitsc mod cn aarlig Landgildc. - Uoskildc, feria scxta antc festiim b. Miihaclis archangcli. 
HnriiiT. Fani. Iloaeiikrnnt?.'!) Illst. I. Dlplnm. S. l.">t>— .'i7. 

negeat Dan II. .Ser I. 118 038 KoSG Hans. 14S2. 

27 S«plbr. Sfpilir 3. Notbr. 1.'.. NoTbr. 28. NoTbr. 

7. Dicbr. 

12. Dccbr. 
1.0. Deebr. 

17. I>»cbr. *7CH0. Ins(ruini>ntiim nolariale cle inslniincnlo notariali fl trans.sumplo, aniio H.')^ 
(lio 9. Aprils ••dilo litlt-raruni Atlolplii, duris Slfsvicrnsis, ct r.lirislicrni, ciimitis (Hdcn- 
|)urt,'cusis, anno 141S dic 1.*?. Julii datarum (nr. 'iW)^ ct TjGI^). — I» nirin rpisropnli 
ItDskilJriisi, dic vcuciis viccsima septima mcnsis Scptcmliris. 
U. Niclscn. KjHbrnliavns DiplomaUirium I. 210. 

•7t')0O. SvBKii.s Rii.Ks ll\An iiiulcrrrttcr Nor^cs Ilipcs Raad om dc scncslc Kftcr- 
relninKcr Ira Uanmark, livor DrDiiiiinf^ hnrollica of; »deu unfjc llcrrc havc samlvkl allc 
de i Kalmar pa.i Vor Fruc l)a{{ Assumptionis vcdlafjnc Artikler, indbydcr til ct Firllcsm«de 
i llalmslad dcn 20dc I>nf.' .lul o;: raailiT dct lil for dct fnrstc at forlif^cs mcd dc til Norfic 
afrcjslc danskc Scndcliud aiif;aacudc I{clcjriuf,'cns (iplinr lor balius, sclv om man ikke kau 
faa ndvirkel, at Ilr. Yrian Larenlz.sson ovcrRivcr Slottcl til en norsk Ilevedsmand. — 
Udcn Datum. (Svcnsk.) 

Urudst. I liiplomatar. Norvci!. lil. IW.')— 8(). SlylVc. Illdrai! llli Sliandinavieng Historia IV, 

Indl. S. LVII. Anm. !• heiiferer Brevet 111 Septembcr Maaiied. 

•7(iJ)l. Ilrodcr NiEi.s r.imisTiERNSSoN, Provincialiirlor ovcr Joiiifni Maric Drdcns 
Klostrc i Danmark, lirodcr fiODEKK, Prior localis i llclsiufior, oi; mcuifie KortvEnTsiiRODRE 
sammcslcds lovc at lioldc cn dajilif; Giidsljcncste i Fruc Klostcr i Ilclsiufror for Powcl 
Laxman paa Ofiliaprop, Ilovcdsmand paa KroRcn, liaiis og liaus Fora>ldrcs Sja;lc, og tilslaa 
for slifr Tjcncstc at liavc modtafjct af ham fuld Hctaliufr, 100 iVIark Pcnge. — /n rnnurn/n 
Hfhinf/liormsi, dominica infra octauas omniuin Sanctoriim f;loriosorum. 
Aarsberetn. tra Geheimcarch. ill. TiiiaBg S. 13. 
'7002. Dronninf; Dorotheas Hrcv til Kong Ilans, hvori hun pivcr cn Frcmslillinf; 
af Bandssaf;cn mod Stcn Sliirc og hcnviscr lil dct Svar, som dcl danskc Iligsraad gav 
paa dcl svcnske Uigsraads Hrcv af 20. Maj 1480 (Nr. *7558), hvori dctle klagede ovcr 
Dronningcns fjcndtligc Optra-dcn. — Collorp, ipso dic Felicis. (Plallydsk.) 

Aar.sbcretn. fra f.eheimcarch. IV. .7.11-93. 
'769.3. Kong Hans indbydcr Sladcn Kicl til cu Landdag vcd Levensau iMand.ig 
eflcr Vor Frue l]ndf.angclsesdag (9. Decbr.). — Kicl, Donnerstag n.tch Katharina. 

(Plallydsk.) 

lirudst. oi; tydsk Udt. i QTcllen.sBmmlnnc d. sclilcsw.-hoist.-Iauenb. Gcseiisch. II, 1. S. 36. 

'7094. Kong IIans l.iger riatis Ilartigcs, IJorgcr i Itzchoe, i sin sa:rlige Ilcskyl- 

telsc. Ain Alicnd Conccplionis St. .Mariae virginis. (Plattydsk.) 

Tydsli VAl. i /eltsrhr. (. Schleswiii-HolsteiiiLRuenburg. Oesch. VI, Repcrtor. .S. 16. 

47.34. "'" P"» •>«i'»k i HTltfpIdt, Danm. I^iccs Krnn. S. 'JCS (KTartiidg. VI. 7.) For Privilcglen 

der Schicsw.-Holst nitterschafl S. 1,32 iffis S. 87— !»2. 

'7695. Kong IIa.ns stadficstcr Privilegicnic fnr Indhyggcrne i Kiderstedt, Everschop 
og l Iholm. — //i/.vcw, am siimlMgc na Luci;c dcr liilligcii jiingkfrowcn. (Plattydsk.) 

Schicswig-Holsteinlsche Provln/iaibcrlchte iV. llfi— IG. 
'7696. Ham, «to Denncm.irgken, Sweden gckorcn konyngk, crfTgcnome lo Nor- 
wcgcnn» ctr., hckripflcr Flcnshorgs Privilcgicr. — An rnnsrm slolc Flenshort/, ame dinxtdaghc 
na siinlfi Liicicn daghc, dcr hilligcn jungkfrouwcnn. (Plattydsk.) 

Sejdclin. Dlpiomitarium Flrnsboreen:<e'l. 637—38. 
'7697. Kong Il4>s tagcr N.Tstvcd Kloslcr i sin Bcskyttclsc. 

l/dt. I Langebek, Scrlplor. rcr. Danicar. IV. ,342 og i Proiiramma srhoi.-e Hcrluviana 
17.S4 S 130. KoNG IFans. 931) 1482. '7698. Kong IIass og Ilcrlug Fredbrik sladfaestc dc Inilliyggernc i Nordslrand 
tilliorcndc Friheder. (Flatlydsk.) 

Brudsl. 1 WMlphalen, Monumenla IV. Praf. S. (i4-65. 

*7699. Enkcdronning Dorotiiek tilslaar paa sine Bnrns Vcgne at skylde Scliackc 
Ranzow 3000 Mark lybsk Hovedstol og 210 Mark lybsk aarlig Rente. 
Ildt I Nye Daoske Magazln I. 29<;. 

*7700. Broder Esbehn Jensse>, Giiardian i Graabrodrckloslrct i Kjnbcnhavn, incd 
allc Konvcntsbriidrcne sammcstcds torpligle sig til al lioldc cn daglig Giidsljrucstc i Vor 
Fruc Kapel for 100 Mark, som Povl Laxmand har givet Klostrel. — Haffnis. 
Kerdani, KJebenhavns Klrker ou Klostere, Tillaeg S. 86 87. 

'7701. Cristiekms Thorkii.i.i, prior doiniis ordinis sanctispiritus in llaffnia nccnon 
gcncralis vicarius ordinis cjusdcm Dacie, dcclarat, sc dominam IJirgillaiii Cristicrui ad 
sanctam dicli ordinis confraternitatem collcgisse. 

Rerdam, KjebentiavDS KlrKcr og Klostere, Tilizg S. 87—88. 

*7702. GisELTitUD, sal. Matlhias Mynlemestcrs Vandages, Dorgcmcslcr i Visby, 

Eftcrlcvcrskc, mcd licndcs tvcndc Soiincr Hr. Gcrt Mynter Vandagcs, Kirkclicrrc til S. Oluf, 

og llr. .Mickcl Mynlcr, Borgcmcstcr i Visby, skja-nkc iiogle Agre til S. Cathrine Klostcr, 

iiiiod at dcr skal lioldcs firc .Mcsscr oin Lgcn for hcndcs, hendes Ilusbonds og Borns Sja;le. 

Ldt. i Strclow, Dcn Gutbilandlske Croiiica S. 226. 

1483. 1483. 

*7703. Raadet i LfBECK opfordrcr Raadet i Kicl til at forebyggc, at Bertram ■>■ Januar 
Poggcwisch fuldforcr dct af ham begyndte Plankevserk om sin Gaard i Kicl. — Am auende 
Triiim rcgum. iPIatlydsk.) 

/eitsohr. d Vereins f. lubeckische Gescblchte u. Alterthumsk. II. 71—72. 

*7704. Keve og Uans Rantzouav, Ci.awbs van Alelei.db og flere tilstaa at have mod- 16. Januar 
tagct af Pcdcr van Alcudde, Amtmand i Flensborg, Afdrag paa dcn Sum, hvorfor Flcnsborg 
Slot cflcr dct af deu afdndc Kongc, Dronniugen og Kong Hans udstedle Brcv var dcm 
paiilsat. — Kyle, ame auendc Authouij confcssoris. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarlum Flensborgense I. 638—39. 

4739. Ilvitfcldt, Kvartudg. VI. 11—28. Uaden, Danm. Hlst. II. 301—16. Aarsberetii. fra 1. Febr. 
Gehelmcarih. II. 46 — 56. 

4741. Ldt. 1 Hvitfeldt, Danm. Rlges Kren. S. 973—74 (Kvartudg. VI. 29—31). 3. Febr. 

*7705. Envalo SovBSBRODBR, Domprovst 1 Slesvig, meddelcr Raadct i Kicl, al Dronning l Mariii. 
(Dorotlica) mcd sine to Sonner vil komme dcrtil for at liolde cn Landdag Tirsdag cflcr Maric 
Annuncialio (1. April). — Schlesicig, sonnavcndcs vor Oculi. (Plaltydsk.) 

Westphalcn, Muiiunienta III. 573 — 74. 

*7706. Biskop Oi.uf Mortessen af Roskildc beder Vikarerne vcd Vor Fruc Kirke .s MarUL 
i Kjobciihavn om at laane eller lcje Ilr. Pedcr, Sogncpraist i Lyugby, llr. Jrus Wngcrs 
Farcbog. — Caslro nnstro lliortltnlvi, in profcsto passionis s. Lucii mart. 
Kurdani, KJiibcnliuviia Kirkcr og Klustcre, Tilla:g S. 88 — 8'.i. 

118» 1)40 KuNG IIans. 148;{. 
U Sltrui *7707. Hroder M\thes, Vikar oj,' Formand for alle Kloslre af Praedikcordcnen i de 

tre nordiskc lli^cr, sanil Prior og Konvcnt i S. Nmui.m Ki.o.stkh i IIei..sim(;bii Iovc al lioldc 
cn daKli); (iudsljcneslc i ticmeldtc Kloster for Pocl Laxinan og haiis i'ora>ldrc8 Sja'lu, for 
livilkun Tjeneste denne havde givel lUO Mark lybsk til Klostrets Ilygning. — Helsinyor, 
quartadeciina dic mensis Marcii. 

Aaraberetn. fra Gelirimcarch. 111, Tillsg S. 13-11. 

22 Marni *7708. Il.tn.s, »nalia', Norvegice et rex elpctus in regnum Svctia;» etc, opfordrcr 

Pralater og Kannikcr i Uibc til at antage Ilr. Ilartvig, Provst i Viborg, cller Ilr. Jens 

Pcderscn, som var Kongcns Faders Kansicr, til lliskop i Ilibc; ville de ikkc dct, bcder 

lian dcm opsajttc Valgct, indtil han solv kommer did. — Holstcbroe, sabba (!| antc Palmaruni. 

Irls 1795. Januar— Marl» S. 208—209. 

2'.*. Marili. *7709. BoRGEMESTRE og Raad i LUbeck meddele Oldermaindenc i Bcrgen, at Kong 

Ilans bar tilskrcvet dem angaacnde dct for mange Aar siden i Bcrgen forcfaldne Oplnb, 

scnde dcm ct Afskrift af dclte Brev og dcrcs Svar derpaa samt opfordrc dcin lil nojc at 

overvcje Sagen. — (Lubekei, am liilligen Pasclicauende. (Platlydsk.) 

Diplomalar. Norveg. VI. 629. Dansk Udt. 1 Tidsskr. Nor III, 3. S. 09—70. 

1. Aprlllt. '7710. kong IIans tilskrivcr Bondcrne undcr Lundcna;s, at han har bcfalet llr. Anders 

Fris at bygge et nyt Hus paa Gaarden. — (Isle April.) 
lirudst. i Danske Hagazin 3. Riikke 111. 252. 

2. Aprili». *7711. Tliingsvidnc, al llr. Kskill Geye har ladet bryde 15 Dages og 5 Dagcs 

Brev over Chresternn Huasz for hans rette Arvcgods, som dennc liar solgt. — Molmhcrrilz- 
ting, onnsdagen y Paaskc wgc. 

Udt I Hvass, Meddelelser om Personer og Fnmlller af Navnet llvas III. 12(). 

8- Apri"»- '7712. Thingsvidne, at Nis Pedersen af .Ma>rkholt paa Ilr. Kantors Vegne af Bibe 

pjorde Lavhavd pua Domkirkens Gods i Garslnf og Ma;rkholt samt paa Garslof Kirkes 
Jord. — Holmundzlicrrcl.i ling, thcn tiisdagh ncst efflhcr (Juasi modo gcuiti. 
Saml. t. Jydsk Hlst. og Topogr. VI. 32—23. 

12. Aprlll». '7713. Christesh Hiasz af Kaasz udlaeggcr til llr. l-rirk Ollcscn paa Hr. Eskeil 

Gnycs Vcgne Skotigaard i .Molnn Ilcrrcd i Roels/.c Sogn og cii Gaard i GudcJMn" i Holbcrg 
Ilcrrcd i Stcdct for dcii Dd i Tolstrup Gods, som tilkoin liam af det, llr. Jcniis Grynn 
pant.sattc til Jenns Olsen i Uesle, dog kun under Forudsxtning al, at Ilr. Eskell Geye cr 
tilfreds hermcd. — Lcffucrdagcnn efTther Quasimodogcniii syndag. 

tidt. 1 HvB.ss, .Mfddelciser om Personcr og Familier af Navncl Hvas 111. 127. 

Ib Aprlilj *7714. Ra\det i LrBECK opfordrcr Landkirchcn Sogn paa Fcmcrn til at skatTe 

llr. Martcn llakc Bctalinp for bans Udgiftcr til ct Orgcl i Sognets Kirkc. — Am midwckcn 
na misericurdia Domini. (Plattydsk.) 

Jalirbuclier f. d. Landesk. d. Herzogtli. Scblcswlg, Holsteln u. Lauenb. VI. 249-00. 

2ti. Aprlli». '7715. Raadet i LIIbeik opfordrcr Baadet i Kid til Irods for Kong Ilans' Brev 

vcdblivendc at forbyde Bcrtram Poggcvisch al forsyne sin Gaard i Kiel ined et Plankcvark; 

dct lybske Baad skal da sngc cn mundtlig Forhandling dcrom med Kongen. — Am sonn- 

aucnde na .Marci cuangclistc. (Platlydsk.) 

Zeitscbr. d. Veriins f. lubcckiscbe Gcschichtc u. Allcrthum.sk. II. 72. KONG Uans. 'J41 

148.). 
*771G. TvME Smalsteoe Wer^ek i HcnRardi-n .skja-nkpr til IJjiTlt! Kirkc (llad.Tslcv a. Majl. 
Aintl cn Ager, imod at der paa Ilnjtidsdagc skal lioidcs Messe for lians Faders op Moders 
SjiPle. — /lengarden, ipso dic advcntus s. Crucis. 

Ithode, Siinil til llatlerglev Aoits llcskrlvclse S. 362—63. 

*7717. Ll'BECKS Raad tilskrivcr Ilamburg, Rostock, Stralsund og NVismar om dcn 7. Maji. 
gamie Sag incd OpJHbct i Hergen, livorom Ktmg llans liar lilskrevet det. — Am dag 
a.«cnsionis. (Plattydsk.) 

Daosk Udt. i Tidsskr. >or III, 3. S. 70. 

'7718. nrodiT Pedher Arelss0.ii, Vicarius .Ministri over Danmark, Svorl? og Norgc, "> ^"i^ 
Hrodcr Olik Jepss«.n, Custos og rorniand ovcr allc Oraabrndre i .Sja;lland, o;: Niels Jkssh!<, 
Guardian og Forstander for S. Anne Klostcr i IleisingiT, love, at der skal blive holdl cn 
daglig Gudstjeneste i nxvnte Klostcr lor Pawcl Laxmand og hans Foraldrcs Sjalc, til 
hvilken Tjcncste denne havde givet 100 Mark Ivbsk til Klostiels Bygning. — Ikhinyor, 
ipso dic ascensionis Domini gloriossimi. 

Aarsberetn. fra Gehelmcarrb. III. Tlllaeg S. 14—15. 

*7719. Jerie.n Lalbissoiv, Hiddcr i Sa?by, ovcrlader sin Son OIclT Jeriensson sin -'!• «■''J'- 
Ret lil en Gaard vcd S. Gertnids Kirkc i Kjdbcnliavn. — Suby , feria (luarta Pentecostes. 
0. Nlelsen, Kjebenbavns Dlplomatnrium II. 148. 
*7720. Kong IIans udsteder Reskjarmelscsbrev for Indbyggernc i Ribc og stad- 23. Maji. 
fa;sler dercs Privilegier. — In caslro noslro Hafniensi, feria scxta quatiior llemporum) prox. 
post fcstuin Penlecostes. 

Adler, Efterr. ang. Rlbe VIII. 93-95. 

*7721. KoNCExs Rettertbingsdom, at Ribe Borgcrc nied Rette have beslaglagt et 23. Majl. 
Ilans von Annefeldt lilliorende Skib, som mod Koiigens Forbud vilde udlnrc Korii paa 
Ribes frie Slrerame, hvilke straekke sig fra Byen til Liiste. — Graabrudre Closlerstoxve i 
Kupenhaffn, feria sexta prox. ante diem s. Urbani pape. 
Ailler, Efterr. ang. Ribe Vlll. 'Jl-93. 

*7722. HiELHEKE Tange then wnge overdrager Laghe Brock sil Krav paa Ilr. Hartwigh 24. MajL 
Kromcdighe, Ridder, for dennes Gjtfld til haus Fader, gamle Uielineke Tauge, sainl SkJHde 
paa cn Gaard i KjixlinangerstrEPde (i Kj'obcnhavn). — Ha/fnis, sabato Trinitatis. 
0. .Melsen, KJubenbavns Diploniatarium II. 148—4!'. 

4748. Jensen u Hegewlscb, Priv. d. Sebl.-Holsl. Rittersch. S. 92—96. ^.'i. MaJI. 

*7723. Instrumentum notariale, a Ottob Fackt, clerico Oltoniensis diocesis, 2S? Maji. 
edilum, in quo lcstatur, Fridcricuin, ducem Sclcsvicensem ct llolsatia; etc. iufeudalionem 
ejiisdcm ducatus Slcsviccnsis a Johanue rege Dacise postulasse. — /n caslro Ha/fnicnsi, die 
vcncris mcnsis .Maji. 

Nordalb. Sludlen IV. 229—34. l'dt. I Hvltfeldt, Danm. Iilge.< Kron S ;t74 iKvarlu.lg. 
VI. 32) nied Datum 28. M.iji. Brudstykk i Warnstedt, Dle Oldfnburger u. Brandenburger 
Erbanspriiche auf Sclileswig-IIolslcin S. 10. 

'7724. Raadet i LfBEfK opfordrcr paa ny Provst Joliann Kiilc, Tonnycs Liilkc, l-'- ^"""- 
Claus Dmbcliouvcn og Drcwcs VVilte paa Fciiicrn lil at skalVc Pra'sten llr. .Marlen Ilakc 
Erstaliiing for hans Udgifter lil et Orgel (i Landkircheu Sogns Kirkc). — Ain donredage 
na Vili martiris. (Plattydsk.) 

Jabrbucher (. d. Landcsk d llerzugth. Schleswlg, Uolsleiu u. Lauenburu VI. 2.'>0— fil. <J42 KONG Uans. 1 IH3. 
■Ji. ionil. *7725. Stkn St(iie forlenor llr. llVvcr Axclson iniMl llnseliorg Sldl o^' l.rn fdr 

Livjilid; cflrr lians DimI .•ikal Laiirilz Axelson.s Bnrn liave det i lo Aar. — Nt/i/ard i Vcslrcde- 
sogen pnn dollnnd, LiilTv('rilai.'cn for S. liaiis Da.i.'. 

Udt. paa Dniisk i llvitrfldt, It.nnm iliges Kr«n. S. 975 (KTartadg. VI. 33). 

•.>•.' Jiinii. '7726. STBfi Stires Hrev lil llr. IITver Axclson, livorvcd lian ovcrladcr dcnnc 

norrkliolin Slot o^ (llanil iinod Vibor{( Slot, S. Olufsborg og Tavaslclius. — l\'i/i/nnrd, 
Siiridafrcn for S. Ilans I)ag. 

Udt. paa Uansk I llvitfeldt, Daiim. Rigcs Kren. S. OTr) (Kvartudi:. V|. 34) og I Strclnw, 
Dcn Gulhilandlske Cronlca S. 227—28. 

r.' V l'.i Jiilii. '11'21. I'et SVE>SKE RicsKA.tDS Fiildniafrt for ni af dcls .Mcdjcmmcr lil at iindcr- 

liandlc i Kaliiiar na-slkoinincndu Vor Friie Dag Assumptiimis (15. Avgiist) ined de danski' 
og norske. — /n jmssayio Jomffrwhnffn propc Slokholmiam, in profeslo .Margarcte virg. gloridM . 

(Sveiisk.i 
Aarsbcrein. fra Geheimcarch. IV. 27U— 71. Udt. paa Dansk I Hvltrddt, llaiim. Klges 
Krun. S. 'J79 (Kvartudg. VI. 42). 

23 Jiilii. 4752. Sihonlng, (leskrlvelsc ovcr Domklrkcn i Trondhjem, Anhanp S. 81 - 82. Dlploniatar. 

Norvcg. VI. 630-;Jl. 

23 Juiii. *7728. Kong Haws stadfirsler dc Frihcder, som Kong Cliristicrn liar givct Itfindcrne 

i Cpdall iiicd llensyn til Udfarc-Leding paa Grnnd af dc store njrder, dcr pnnlivilc dcra 
nicd Skyds, NCjbcdring og Gjaestning. — /n civitatc noslra ISidrosicnsi, crnstino die sanclc 
Marie Alagdalene. 

Diplomatar. Norveg. l. 672. 

26. Julll. 4753. Ketllson, Islandske Forordn. I. 66—68. 

X». Juiii. '7729. JoH.tit OxE paa Tord/.o, Ridder, lians Fundats for det af liam stiftedc 

Uclligtrefoldiglieds Altcr i luipellct ved Sognekirkcn i Ileisingor, livorved lian tilskjoder det 
forskjcllige Husc, lloder og Gaarde i Helsingor, men forbeboldcr sig og sinc mandlige 
Eflcrkoinmerc Jus patronatus. — Hclsinrjboryh, ipso dic beati Olaui regis. 
Aarsberetn. rra Geheimearch. III, Tillag S. 1.') — 17. 

!»• Julll. *7730. Berit von der Borcii, Ordensmester i Lilland, tilskriver Dan/.ig, al Iwar 

Axelsson i Ispngere Tid har liggct foran .Mundingen af Narowa, bar rovet ct russisk Skib og 

forl dcl til deres Stad, hvorfor Sladcn anmodes om at anbolde Sorovcren. — Wcndcn, am 

dinxtcdagc na Panllialeonis. (1'lattydsk.l 

Tydik l!dt. 1 Verliandlungcn d gelchrteii ostnischen Gescllsch. lu Dorpat VIII, 1. S. 24. 

»>. Julll. 4754. IJJt I Norske .Magailn I. .-,7.'., med Dalum: 31. Jull. 

1. Angusti. *7731. Kong Hans stadlicstcr for Gwnnar Jwcrsson i Suder Sandho de a;ldic Itrcvc 

paa dcnnc Gaards llet til Ileimdals Fiskevand. — In ciirin nustrn Slif/h, ipso dic sancti 
Pctri ad vincula. (Norsk.) 

Dlplomatar Norvog. III. (»9-90. 

6 Augu-ti. *7732. Kong IIans stadfiister cftcr Bcgjariug af Alniucn i Oslerdnl Kong Christicrns 

Brev om dcn Biskoppen af llanimcr tilkoinincnde Andcl af skndtc Dyr tiiligc ined Kong 
llakoii (Vlsi Brcv (.1 : Bctlcrhod for 0stcrdalcn af 1358). — /n ciuitnte noslra llanimarensi, 
dic heati Sixti pape ct niartiris. 

Dlplomatar. iSorvog. VI. 631. KoNG IIans. 943 1483. 
*7733. Doiii af.sif,'! af IlEr^RiK Fryls.s, H«vp(l.<?mand paa Al^ramslnip, paa Ilom.s 1 Augumi. 
Ilerrods Tliiiig i cn Sa^ mollem Ilr. .lalian Jcb.s.son i Kynliygaanl op; I'er llilla! i Swane- 
liolin an;,'aarn(l<' ct Marsvinss.Ttlo nordcnror Kynliy iindiT Kyniia'lM'ri^'li vcil Syadtirn. — 
Tlicn torsda^' iicstli for s. Laiirissz iiiarlyrs dafr. 

Annalcr for nordisk Oldkynd. 1855 .S. 37—38. 

*7734. (>jcnbr(!v udstcdt af Karmclilcrordcncns Gcncralprior Niei.s CiiRisTiERJiSON 1^'- Augasii. 
saiiit af 1'rior otr Konvcnlslirndri' i Imndskuonk Ki.osteh til Fni Harliara nrailisdalliT, Ilr. Sli 
Oi.^ons Ktlcrlcvcrski', liciidcs Smi llr. (.Iliif Slisscii itn dciincs Iliislrn 1'rii (liTtrinl, drr havc 
indslirtcl cn evig Mcsse i Klostrct. — Dic gloriosissimi mart. Laurentii. 
Daugaard, Om de danske KIoBtre .S. 149. 

*77.'5r). Ihrfs, Danmarks, Norjics ctc. Konf,'c, lilladcr, at Rostockcrnc maa scjlc 13 Aueustl. 
0? Iiandlc p.ia Tfinsbcrg mcd samiiic Uclliirlicdcr, soin de cfter rpldrc Prisilcfjicr liavc liavt 
i Oslo, of; at dc inaa slagte lil deres Bcliov. — /w cnstro noslro Tunshergensi , lleria secunda 
jnfra oclauas assiimpcionis iVIarie virginis frloriosissimc. 

Uiplomatar. Norveg. VI. 032. Dansk tdt. i Tid.sskr. iNor 111, 3. S. 70 og i Lange, Nortk 
Tldsskrlft I. 283. 

*773fi. Instrumcntum notarialc dc concordalione inlcr bcrcdcs Jobannis Tymessen 2G. Augusti. 
dcfiincli, patrnnos vicariic in ccclcsia sancti. Mrolai in Flcnsborch ab diito Jobannc fiin- 
datic, iit jiis ail vicariain pra-scntiindi iiilcr fiiinilias patris ct iiiatris .lobannis alliTiict; 
simiil vcndilioncm boiii iii villa Itondorppe ad vicariam pcrlincntis conlirmant. — In 
Hrnshorrli , indictiunc ]irima, ponlificaliis Sixli IVii pap« anno \ll, dic Miirtis, mensis 
Augusti viccsima scxta. 

Sejdelin, Diplomatarium Klcnsliorgense I. G40— 41. 

*7737. IIemmi.ngi;s Nicolai, armiger, rccognoscit, se a capitiilo IlalTncnsi quandam 27. Augusii 
ruriain ccclcsia; bcatic Miiriai virgiiiis llaflncnsis pcrlincnlcm in vico 1'annicidiiriiiii sitam 
coiidiiclivc acccpissc. — llnffnis, fcria (jiiarta posl fcstiini bcali Hiirtlioloinci iipostoli gloriosi. 
(I. NieUcii, Kjflbenhavns Diplomatarium II. 149. 

Al^tQ. Druilslykk. 1 l'aludaii-Mullor, De fflrste Konger af dcn oldriiliorgske .sJsEgt .S. 142 — 43. 7. .SepUir. 
Udt. i llvitfcldi, Uanm. Rigcs Kroii. S. ".i77 7:i (Kvartudg VI. 37-42). 

*7738. Ilr. Sten Stire, Svcrigs Riges Forstandcr, mcddclcr IJorgcmestrc og Iliiad <- 7. -Sepii.r. 
i Slockliolm, Idfaldct af Forbandlingcrnc i Kalmar. — Ldcn Datum. (Svensk.) 

Scriptorcs rcr. Suecicarum I. 32.'i. Smlgn. Nr. 475G. 

*773!'. IUns, Danniarks, Norgcs ctc. Kongc, pivcr Kon,i;licIlcs Indbyggcrc nyc 8. .sepilir. 
I'riviicj.'icr angaaciidc Siigcfiildct og Toldcn og Tilladclsc til at kjobslaii paa I.iiiidsbygden. — 
Konyrlde, die natiiiitalis Marie. 

Dlplomatar Norveg VL 633 tJdt i Tldsskr. Nor III, 3. S. 70. 

*7740. nERiTTE Oi.EFFsn.ATTER kvillcrcr Kong Ilans for nctalingcn af al licndcs Arvc- IC. Ociobr. 
del i licndcs Fadcrs Ilr. OlclT Axclscns raiil i Slicvns og IJjcvcrskoN llcrrrdrr. — hultcmlr- 
haffn, lorsdagen nesl elTter sancli Galixti dag. 

Unrner, Fam. Rosenkrantis Hi.'<t. 1, Diplom. S. 158. 

*7741. JoiiANJiES IUmin, canonicns IliilTiicnsis, in rcvcrcnliam lransfii,'iiriilionis "■ U-ctir. 
Jliesii C.brisli ali|iii' iii iiiudiiii siiiirloniiii vi^'iiiti (|iiiitiior scniuruiii iillarc i|iioiIilam in 944 KoNG IIans. HR3. iTclrsiii lieal.T .M.irijr viri.'inis ll.illMis rnnd.il iliil.ili|m'. - Hii//'nis. rraslimi samtl Mcdl.il 

1'piscopi ci ronrf.ssori."!. 

Rnrdam. KjHbi^nhaviii) Klrkcr ni; Klostorc, 1 illo^g S. 8!l— !)1. 

11 hfrbr '774"J. Kom.' llvNs iiiilliytlcr .Sl.nlcn F(ii'l tii rl Modi- Manila^' rHrr Jiil (■_".). I»i'rlir.) 

vi'<l 1^1'VPn.saM, livnr lian o^ tiaiis ItroiiiT skiillc liyiilrs. — do/lorp, l»iinii<'rslaf,' nacli 
Conccpl. Mariaj. (Plallydsk.) 

Itriidst. og lyd.~k (Idt. i Uviltensamml. d. si-lilcsw.-liolst.-laueiib. Gc...ell8Cli. II. 1. S. 'M 

17 iicHir. *774.S. Tliiiiitsviilnc (ini 0|tlasninf.'cn pa.i Thinfrc af nif.'cns .St.Tvninf; til Ilr. Krik 

(Hlfscn og langc Jcnns7. oni at inodc paa Ucttcrlliini.' :inf.'aacn(Ic dcl (lods, soin Krick Ilnasz 
0.1? Clirislenn lluas/, have solgl, og som Eskcll Gnye erklarcr for sit Arvcfiods. — Mohin- 
herritzlimj, onsdagcn ncsl for S. Toniniis a]ioslcls daf;. 

Udt. i llvass, Meddplel.<er om fer.^toncr n;: Kamilier af Navnet llTas 111. 126. 

as. Dtcbr. *7744. Konp IIans stadf.Tstcr i sit og sin Brodcr llcrtug Frcdcriks Navn Stadcn 

CrempcR Privilepicr. — Ilzchoe, ammc mandaprc na sanct Thomasdagc dcs hilgen apostcls. 
Tydsk (Jdl. I Zeltsclir. f. .ScliIcswig-Holstcln-LaiienbiirR. Gcscti. VII, Rfpcrtor. S. 24. 

'774.'i. Rcces imcUcin Itorgcrnc og Haadcl i llanitiurg. Itlandt andct licstcnimcs, 
at ingcn Horgcr maa imcliem Ilamliurg og llcndsborg kjobc Oxer, Faar, Lam ellcr Svin af 
dcni, dcr fnre dcm, mcn dc skullc liringcs tii Markcd. (1'lattydsk.) 

Lunig, Teutsrlics Rciclis-Arcbiv Xtll. Pars sper. il. 4. C.oiit. S. il.')7— lo. 

UM. 1484. 

r. -tnJiinnar '7746. Ketce og IIans Rantzouw, Ci.awes van Ai.euei.de oc flcrc til.slaa igjcnncm 

Domprovslcn i Slcsvig, Eynwaldt Soncmbrodcr, al havc modtagct af Kong llans og Ilertug 

Frcdcrik Ijcrdc Afdrag paa dcn Sum , hvorfor Flcnsliorfr var dcin paiitsat. — An rler slndl 

hijl, in dcn aditcdagen dcr hillighcn drycr Koningho. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 641 — 42. 

8. J.innar. '7747. Kong IIans og Hertug Fkederik stadfjpste Stadcn Lfitjenburgs Privilegicr. — 

fiollor/f, Donncrst. n. .3 Konigc. (riattydsk.) 

T)d.*k Udt. I Zeltsclir f. Schleswig-llolstein-Lauenburg. Gescli. VI, Rcpcrlor. S. 103 104. 

Ifi. J.nnuar. '1148. Kong Uans og Hcrlug Frederik stadfoestc Arnsbuk Klosters Privilegicr. 

An umetn slolr. Goltorp, am donncrdagc na dcmc achlcdcn dagc dcr hclligcn drycr Konini;c. 

(IMallvilsk.l 
Urkundensamml. d. schlcsw.holst.-Iaucnb. Gescllsch. III. 124 — 25. 

26. Janunr '7749. Kong llAns tilstaar at va>rc Hiskop Albrccht af Liibcck nogle Pengcsuiniiier 

skyldig paa Grund af lians egnc og den afdndc Jorgcn Krumediges Fordringcr. — flollorp, 
Montag nach convcrs. Pauli. (Plattydsk.) 

Urudst. og tydsk Udt. I QTcllensamml. d. srhlcsw.-holst.-lauenb. Gescllsch. II, 1. S. 07— 5& J 

4. Fei.r. *77.^jO. Otto v\n der Wisi ii Wh.vesso:» crkjcnder at va-rc kommet over cns mea ) 

Koiig llans og llcrtug Frcdcrik i Anlcduing af dcn Skadc, hnu hnr lidt vcd sit i dcres 
Tjemiste paadragnc Fangcnskab i Sverig, saaledcs at dc liavc lovct at betale ham 500 MarkJ 
lyhsk. — Kilr, am midwckcn na Lichtmisse. (Plattydsk.] 

Jahrhiichrr f d. Landrak. d Ilcriogth Srlilcswlg, llolstcin u Laornb. IX. .'ilO 11. KoNG IIans. 945 1484. 
*7751. Hans van Ai-EiEi.DE BE.-^EDicrBssoNE lil Dorning lilslaar at have modtaget 4. Fcbr. 
af Enwald SovcnbrodtT, Doniprovst i Slesvig, paa Konf.' Hans' Vegne 2000 .Mark som 
Indinsningssum lor Vesler Herrcd paa Fht. — Mle, des middewekens negest na Lichtmisscn. 

(Plaltydsk.) 
.stemaon, Geschlcbte d. dlTeotlkben u. Prlvat-Recbts d. Herzogtbum^ Scbleswlg III. 114—15. 

*7752. Konf; FlArts mcddflcr Haadet i Kiel, at han paa sinu egne og sin IJroders 5. Febr 
Vegne har sendl sin Sekretier, Domprovst i Slcsvig Enewald Soveubroder, for at nedlaegge 
en Sum Fenge i Porvaring hos det. — Hader.sleve, am dage Agatliu! virginis. (Plattydsk.) 
Westpbalen, Honumenta III. 574. 

'775.3. Kong Hans hcdcr Mauritz Nielson, sin Kaad, at bcgive sig til SnlMitzborgh, 3. Febr. 
for at viEre til Stcdc ved et .Mede mcd Hr. Iwer Axelson og andre Sverigs Riges Kaader 
ved Fastelavns Tid. — Ex monaslerio Anworskow, in profesto beate Scholastice. 
Danske Magazhi 3. Kskke III. 274. 

4768 se *7780. 16. Febr. 

*7754. Thingsvidne, al Mattz Pedersen paa Hr. Krick Otteszens Vegne lod la?se 2.j. Febr. 
Kongens Stavning til dem, hvem de Dele angaa, som Hr. Erick Otteszon har paa Chrestenn 
Huasz, fordi denne ulovlig har solgt Hr. Eskill Goyes Arvegods, til at mede i Kjobenhavn 
for Lligens Raad. — Molnnherritz linrj, onsdag nest for Fastelaffuen. 

lidt. I Hvass, Meddelelser om PersoDer <>g Familier af Navnet Hvas III 126. 

*7755. JEns Akderssek af Elstedh, Vaebner, pantsaetter en Gaard i Norre Herred 8. Martii. 
i Mors i Hessciherrig til Hr. Gerloff Mortiienssen, Prior i Oo, for 40 lybske Gylden og 
40 lybske Mark danske Pengc. — Feria 2. dominice Inuocauit. 
Duebolms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 89—90. 

*7756. Aarhis Dvtuings Vidne, at 8 ganile Danncmaend havde vidnet, at den Jord 2.5. Martil. 
og Toft, som kaldes Hr. Marijuard Skernaes Lykkc, var Byens rette Mark og fri Faelled fra 
Dronning Margretes Tid, til Ur. .Marquard Skerno indhegnede den, og at Byens Kaemnere 
og menige Almue siden aarlig havde givet Last og Kaere paa fornaevnte Lykke, samt at 
dette ogsaa var sket nu til 3 Thing af Crisliern Pctherssen, Borger. — Aars, then torsdagh 
nest for Mylfaslhe. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhns I. 39—40. 

*7757. Erich Steen og He.nrich Steen, Vaebncre, og Karine Clawess Dotter, 7. Aprllls. 
Cristiern Stcens Eflerleverske, overdrage Kong Hans "al den Sag, Faldsmaal og Uetlighed, 
og al Tiltalc", som er tilfalden Crisliern Slecns Son for det Faengsel, hvori Biskop Jens 
i Aarluis liavde holdt hans Fadcr. — Aars, othensdagen nest forc Palmesendag. 
Hubcrlz, Aktst. vedk Aarbus I. 233—34. 

*7758. Kong Ha.ns' Retterthings Dom i en Sag mellem Biskop Ejler og Kapitlet 10. Aprllis. 
i Aarhus og Borgemestre, Raad og Menighed i samme By, hvorved et Lavhaevd, som fersl- 
naevnlc liavdc ladet gjore paa Hr. Marqiiards Lykke kjendes magteslost, en Sag om en Afgift 
af (3 Mark af llaadhuset udsa-ttes, indlii liongcn selv kommer i denne Egn, og endclig 
Aarhus By tilkjendcs Byens Skove, Forte og Faegnng efter dcl Markeskjel, som havde vffret 
i Dronning Margrctcs Tid og af Arild. — Riscops gardcn rdj Aar.^ , louerdagen nesl fore 
Palmc sondagb. 

Hubcrtz, Aktat. vcdk. Aarhus I 41—42 

Regest. Dan II. .Ser. I. 119 i)46 KoNG IIans. 14H4. 

la Aprlli*. *77.">y. l>Bit TVOSKK Ordens Hojmestek frarandcr Ordpnsmcstprcn i UniUHi al lor- 

binde sig nu-d Ivor Axclsun pna Ootland — Sonnnb. vor Palnianim. (1'latlydsk.) 

Tydsk Udt I Naplersky, Indcx corporis hlst.-dlpl. Llvonla;. Estonlie, Curonla; II. Hi. 

•J9. Aprlll». *7760. Caroi.i, fpistopi Oiionirnsis, litlerfp pra-srntationis, data; Jacolio Laurentii, 

prpsbylero, ad eccli'siuin ()arocliialctii s. Pctri apostoli in Hrcndcrop, vacantcm per iilicram 
resiKnalioneni domini Sevcrini Malliia'. — /n rnstro noslro Orkil , feria (|ninta ante fesluni 
b. Pliilippi et Jacobi npostolomm. 

Vedel .>^lnion:^en . Bldra^ III Udense Bys Hlst II, I. S. 17—19. Udt. I Vedel Mmonscu, 

tlorgrulner I. 88. 

14. M.ijl. '7761. MiniEi. Matzson, Kaniiiiv i Ivjobenliavn, oj; K.mt Matzson, Borger sainme- 

steds , skjaenke en Gaard paa Nnrn:;ade lii S. Pcders Kirkc, imod at Kirkcn aarlig yder 
Knut Matzsons Sestre Karine og Margrcthe i S. Claras Kloster i Roskiide 1 Mark iedig 
0;; cftcr deres Dod liver Snndaf,' lioldcr en Sjeeiemesse. — Kopenhaffn, tlien fredagh nesth 
effther thcn sondagli, som kailes Jubiiate. 

O. Melsen, KJebenliavns Ulplomntarlum III. 8. 

l.T Majl. *7762. Thingsvidne, <il velbyrdig Svend Erik Mogenssen indvordcde Norre Ingstrup 

Mark til sit og sine Soskcndcs rcltc Knema^rkc lii cn Ganrd i luficstruii, oi; iigeiedes 3 Gaardc 
i Sonilcr lugestrop og el nde Mniicstcd sondcn Wandl/. So og nogen Jord i Uodding Mark. — 
Norliung herilz ting, thend lotruerdag nest for sendag Cantate. 
Samllnger t. Jydsk lllst. og Topogr. II. 375. 

19. Majl. *7763. Det sve.nske Rk.sraad giver sine Afsendinpe tii det forestaaende Mode 1 

Kaimar med Dauruarks og Norgcs Raadcr Fuidmagt tii at stadfanste den i dct foregaaendc 

Aar oprellede kaimarske lleces. — Lpsalin, crastino s. Erici. (Svensk.l 

Hadurpti. Swenska Rimkrrmikor, 1)11 S. 335— 3G. StylTe, Bidnig tlll Skandlnaylcns Hlstorla 

IV. 104-lOG. Udl. paa Dansk 1 Hvitfeldt, Uanm Rlges Kron. S. 98.') (Kvartudg. VI. r)7) 

med fejlagligt Dntum: S Erlck Kongls Dag. 

30 Junii. *7764. Bartholom Eis DE Maraschis episcopus Civitalis casteiii, ad Aimaniam necnon 

llungaria' Poioniffi, rtolicmia' ct Daciu' rcgua apostolica; sedis cuui piena potcslate iegatus 
de latere, nuntius el orator, indulgentias visitantibus ecclesiae s. Nicolai in Lipptz concedit. — 
Lipplz, pridic kal. Julii. 

Codex dlpliimatlc. Saxonlx regls 2. Hauptth., IX. 331. . * 

AntelO.Jiilii. "776.0. Instrix for de tii Modet i Kjobenhavn (d. 10. Juli) afsendte iybske Gesandter, 

der skulie sngc IJckraflelsc paa Lfibccks Privilegier og klage over nogle Afgifter, hvoriblandt 
Tolden i Ueisingor. — Lden Datum. 

Tydsk Udt 1 ZeltKrbr. il. Vereina t. lubeckische Gescliichte u. Altertbumsk. I. 130. 

13.».2f).Jnlii. *7766. Kong Hans' Kcttcrtbingsdom, hvorved nogle Breve, som Bertel Kans med 

Urette hnvde erhvervet imod Movrids Niclsen, dommes dflde og magteslese. — Kjobcnhnrn, 
S. Mnrgarethae Dag. 

Udt. og Brudst. I Danske Mngazin 3. Rxkke III. 2.53— .54. 

Postl5.Jalil. *7767. Berctning om de i Kjobenliavn fra dcn 11. Juli af forte Forh.indlinger 

mcllem Hansesta^dernes Gesandlcr. — Lden Datuui. 

Tydsk Udt. i Zeltschr. d. Verelns f lubeckische Geschlcbte u. Altertbumsk. I. 130—31. 

1. Augustl. 4779. "«11. I llvltr.ldt, Uanm. Rlges KrBU. S. 9^') (Kvarludg. VI. 57) KoNG Hans. 947 1484. 
*77G8. Konf,' Haks beder Mauritz Nielsen, Emliedsmand paa LuDdenass, al dellage 13- AugusU. 
med 10 Mark lybsk i Ilja-lpcn til I nderstettelse for rniversitetet. — Kx castro nostro Hn/f- 
nensi, die s. Ypoiiti. 

WcrlaufT, KJebcnbavng UniTiTsitet S. 18. 

*7769. Jacob Ulfsson, vErkcliiskop i Ipsala, crklarpr, at da han ikke med de 20. Augusti. 

andre svenske Gesandtcr kan medc i Kalmar, samtykkcr lian forud, livad hans Mcdbredre 

d6r beslutte. — /n passaggio harssesundh , fcria sexta infra octauam assumpcionis virg. 

gloriosissimc Maric. (Svensk.) 

StylTe, Bldrag liil Skaiidlnaviens Higtoria IV. 106—107. 

4782. Itrudstylik. I Paludan-.Mullcr, De fergte Konger af den oldenborggke Slsgt S. 147. 12. Scptbr. 

*7770. Bursprog om det mellem de tre nordiske Riger sluttede Forlig, hvorved 12. Sepihr. 
Kalmar Dagtingning stadfastes. — Knhnarn., dominica prox. post festum natiuitatis b. .Marie 

virg. gloriose. 

Aargbcrcto. fra Geheimearcti. IV. 272. Paludaii-MQIIer, Dc fergte Konger af den olden- 
borgske Sla;gt S. 147—48. 

'7771. De svenske befildmf.ctigede Gesa^dters Erklaering om det med de danske 12. Scptbr. 

og norskc indgaacde Forlig (Nr. 4782). — Calmaren, sondagen nesl eptber war Ffrwae 

dagh natiuitatis. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Gelielmearcli. IV. 271—72. 

'1112. Vidisse udstedt af Oliff Friis paa Kalffeo, Andhers Cristiernssen i Qwcl- 30. Octobr. 
strvp, Jes Nielssen i lleestrvp og Ericu Vesteni af Syobygardb, Vaebnerc, af et den 2h. Marts 
1-J84 udgivel Tbingsvidne (Nr. '77561 angaaende Hr. Marqvard Skernovs Lykke ved Aarhus. — 
Kalffo, ipso die Tlicodgari confessoris. 

Hubcrlz, Aktst. vedk. Aarlius I. 40—41. 

*7773. Oloff Salm.\n, Borger i Kjebenhavn, pantsaetter til velbyrdig Mand Per 11. Novbr. 
Langb i Lund en Gaard i Kjndmangerstraede i Kjebcnhavn. — Lundh, sancti Martini dagh. 
0. Nielsen, Kjebenbavns Dipiiimalarium II. 149— oO 

*7774. Thingsvidne, at Lonsholt og Kugaard fra Arilds Tid bavde tilhort Oluf ^,''». Novbr. 
Stisen. — S. Catbarinae Dag. 

Udt. 1 Danske Magazin 3. nxkke II. 2. 

'7775. Kong Hans forlcncr Dencdikt Bille, Ridder, med Naesbyhovcd Slot og Len 
mod aarlig Afgift af 900 Mark, Ilalvdelcn Sagefald, 8 Dages Gja-sleri med 100 Ucste og 
Forpligtclse til at fode Kongens 0g og Foler. 

Udl. i Vedel Slmongen, Bidrag tll Odenge liycs Hist. II, 1. S. 16-17. 

*7776. Kong Hass og llertug Frederik tage Cismar Kloster i deres Beskyttclse. 

(Plattydsk.) 
Tyd.sk Udt. i WcstphaleD, Monumenta IV. 3475. 

*7777. Koiilrakl om de Afgilter, soin Naestved By og dens Borgcre skulle give 
til Klostrct. 

Udi. 1 Langcbek, Scrlptor. rer. Danlcar. IV. 36J og l Programma scholsB Herlovlanie 17S8 
S. 176-77. 

*7778. Kolding Bvthincsvidne, at Borgemesler Anders Hausen og Nis Pedersen, 
(Mdermajnd i S. Knuds Gilde, og Erik Judc, Skorsmand i samme Gildc, have skjndct til 

119* fMK KONO Hans. 14M4 Mr. Itioiiysiiis Jinscn, Sofincpra-sl i Ellnng, S. Kniid» (innnl i I-iischy, nied Forkjobsret 
for S. Knuds (iildcs Korstnndcr cIIit Horficmesler og Rnad i Koldinfj. 
Idt. I Kjhn, Erierr. uin koldlng S. 223. 

"7779. JoriiiJi Swyn, Nffbner, giver Laurens Visschc, Uaadmand i Kicl, Fuldmaf;! 
lil al kvittere Eowald Souenbrodcr, Domprovst i Siesvig, for en Sum l'engc, han paa Koii^' 
llans' Vcpne skulde bctalc ham. (IMatlydsk.) 

tdt. paa diiDsk 1 Nye Danske Magazln 1. 2iiti. 1484 vel 

1487. 1484 vel 1487. 

*7780( = 4768). ^t drnin' .Slad.^ret kuii er rn privat .Samling, stiges godtgjort i AarsberetD. fra Geheimearch. 
V. 1 , hvor Aarct 14»7 fipretriEkkeg. 1485. 
7. Januar. 

15. JaDuar. 21. JaDuar. 2. Febr. 8. Febr. 3. Mirtll. 8. MarUI. 1485. 

4791. 0. MelseD. KJubenhavns Dlplomatarium I. 220-21. 
Ilegkrlvelse S. 37-39. Urudst. i Nyerup, kjubenhavn^ "7781. VinoRi; L.AWDSTiiiNnsviD.NE, at hvor Kirken liar havt Jordc^iods i 30 Vintrc, 
bnr dcn bclioldc det, indtil dcns Lavhaevd «lolTlig rygges». — Wibury Landslings SnnpstijKj, 
Leverdagca na-st for Marcelli Dag. 

Udt. i Gcuealogi.^k Arcbiv 1. 8. 

*7782. Oi.BFK SciiiTTE, IJorgcr i Slesvig, og hans Hustru Katrine soelge til Prssten 

Johann Smocck, Vikar ved Domkirken i Slesvig, en aarlig Rente af bans Hus i Slesvig. — 

In derae daghe sunle .Agneten dcr hilligcn jnncvrouwcn. (IMattydsk.) 

Uruilst. og tyilsk tdt. i Zeitscbr. r. Sclileswig-Holgtvln Lauenb. Gesch. VI, Repertor. S. 121. 

*7783. Kong Hass ineddeler (Raadct i Danzig), hvad hans Amtmajnd i Bahus og 

Varbcrg have forelagct imod den afdade Jiinkcr Jiicob (af Oldcnburgs) Tjenere og deres 

SHrnverskibe. — 2. Kcbruar. (Plattydsk.) 

Welnreicbs Danzlger Chronlk S. 33. Tydsk Udt. i Scrlpt. rer. I'rus»icarum IV. 750, Anm 5 

*7784. Kong UAns' Rcttcrliiings Dom, hvorved en Tra-tte mellem Borgemestre 
og Raad i Aarlius og Pradalcr, Kannikcr og Uapilcl sammestcds om en Toft, af fnrstna-vnte 
kaldct iMarijuard/. Lykkc og af dc sidslc Tulstropp Mark, licn\ises til Afgjorelse af 12 Ejcre 
i Overvsreise af Rigsraaderne Hr. Axel Lagesscn og OlulT Mortlicnssen. — Biscops ganlen 
i Aarss, tiisdagcn ncslli forc Scolasticc virginis. 

Huberli, Aklst. vedk. Aarhiis I. 13-44. 

'7785. Aarhis Bythiwgs Vidme, at den Lykke vesten for Aarhus, som kaldes 
llr. .Marqward.s Lykkc, af Arilds Tid har vwrct Aarhus rette Forte, Ffflled og fric Fa-gang 
tll Borgernes Nytlc og Gavn, fnrcnd Pelher Skylthc, forduni Borgemester, og Ilr. Marqwardli 
Skicrnofl lodc dcn indhcgne, og at den da crholdl fornffvnte Navn, — Aars, ihcn torsdag 
nesth for s. Lucii cpisc. ct martyr. 

Hubrrtz. Aktst vedk. Aarhus I. 44—46. 

'7780. Biskop Eii.er i Aarlius kundfyfir et af ham og Kapillet med Borgemeslre, 
Raad og Almue sammesteds i Ovcrva-relse af Ilr. Axel Laugesscn paa C.lawsholm, Ridder, 
Eggffrdh Vesteni i 0slhergardh og 7 andre Vffbnere og 2 Bnnder indgaaet Forlig, hvorefter i KoNG Hans. 949 

' 1485. 

dpD Lykke, som llr. Maniwanlh SkiernofT havdc indhef.'n('t, skuidc li^'pe fri lil Ftt-ganf,' for 
Klcrkcriet og Horgcrne. — Aars paa wor biscups tjardh, liisdagen nesth for .Midfasthe sendagh. 
Hubertz, Aklst. vedk. Aarliug 1. i>\ — 47. 

*7787. Ai.iTZE, Roelker Iloirs Eflerleverske, og Jes Oi.sso.t, Rorger i Helsinpwr, 17. MarUI. 
panlsa^lfe en Gaard sonden for S. Oluls Kirke samniesleds mcd alt Tilliggende som et 
frit brugeligl Pant til Andliers VVilkindsson , Rorg^er sammesteds, for 126 .Mark dansk. — 
Hclsinyorw, sancte Gcrlrudhe dagh. 

Aarsberetii. fra Gehiimeurch. III, Tilb'g S. 17. 

*7788. JoRr.HEK Markman i HarrilzstiEdhye kvitterer Jorghen R\sdh i Vcdby for Re- 19 Martil. 
falingen af sin Arvcdel i et Panl i Arlossa? i Flacka-hergs Herred. — SoeKhe, sabbalo Silientes. 
Barner, Fam. ltosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. IGO. 

'7789. Stafkan Lalrentii, »Doctor i tlien lielga scrift ok minister i myndre Brodra 28. Martli. 
orden Ofver Swerige, Norgie och Danmarck», m. fl. annamme, med Samtykke af menige 
Konvents Brodre (i Graabrodre Kloster i Stockholm), Brfldre og Sestrc i S. Eriks og 
S. Peders Gilde i Stockholm i alle deres gode Gjerninger. — Stocholw, uppa Palm mandagh. 

(Svensk.) 
J. C. Stricker (pra;s. 0. Celslo), Fata templi Rlddarholmeosis 1. 28—31. 
*7790. PF.nER Karlson, Borger i Kjobenhavn, sa^lger lil Henric Dringenberg, 22. Aprlllg. 
Montmester i Maliiin, en Grund norden for Laederstraede i Rjobenhavn. — Fredagcn nest 
fore sancti Jeriens dagh. 

0. Nielsen, KJebeDbaTns Dipiomatarium II. l.')0. 

*7791. Dom af R\adet i Llbeck som Overret i en til dct appelleret, af Raadet i 20. Aprills. 
Rendsborg paadonit Sag mellcin Hans Smet og lirandt Meyger, hvorefler Gjaest kan vidne 
mod Gjajst. — Am vrigdage na dcme sondage Jiibilate. (Plattydsk.) 

Michelsen, Der ehemallge Ubcrhof zu Lubeck S. 243—44. 
'7792. Dom af Raa[)ET i LL'be( k som Overret i en til di-t appelleret, af Raadet i 21» .\prill». 
Rendsborg paadninl Sag meliem Rrand Meyger og Hans Smet, livori algives Kjendelse om 
Edsallaeggelscns lictydning for den anklagede. — Am vrigdage na dem sondage Jubilate. 

(Platlydsk.) 
Mlchelsen, Der ehemalige Oberhof zu Lubeck I. 244. 

4799. 0. Melsen, KjebenhaTns Diplomatarlum II. 151. 1 MaJI. 

4800. Annaler for nordisk OldkynJ. lail S. 325—26. 3. MaJI. 
•7793. Rii.A meddcicr Danzig, al en forlicn\a'rende Bosseskylte Mester Matz dri\er (3. Maji. 

SBrnveri med en Sua-kke , som lian har faact af Fogdcn paa Gotlaud, og bcder Raadet i 

sanime Stad at advare Sten Sture og Ivar Axelssou mod at undcrstotte Sereveren. — 

[ltiga\, amme daghe sancti Johannis anle portam latinani. (Plattydsk.) 

T>dsk Udt i Verhandlunpeii d. gelihrlen estiiischen Gesellschaft zu Uorpat VIII, 1. S. 31- 

*7794. Kong Ua!^s bcfalcr i Anledning af den Skade, som en stor Del Dorgerc 1» Majl. 
i Flensborg have lidt ved lldebrand, alle dem af lians L'ndcrsaatter, som have Bygnings- 
lemmcr i deres Skove, at lade det hugge og fore til Flensborg for at sslge det der for en 
redelig Relaling. — An vnsemc slothe Copenhaiicn, ame achtendaghc ascensionis Domini. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, UiplomalariUMi Fleiisborgense I. ti.'iti. 950 KoNO Hans. 14 «ft. 

Anif *77'J.'i. Dom af IU\iiki i Revm. i cn Saf; niellcni Ludcke IJyspendorp, ItorKor 

" 1 llnniiR, OK IJernd Kiciifr, llorgcr i Ilcval, hvori onilales cn af (del danske) HiKsraad og 

Hnailcl i Kjtilicnliavn fa>idct Dom (oni ct slrandct .Skib), samt at Ludeke liyspeiidorp linr 

anklatfct lliriid Klcncr for de vcndiske Sttcder for al liave udskja'ldt Konfren (af Danniark). — 

l dcn Daluin. (IMattydsk.) 

Hichclscii, Der ehemallge Oberhuf zu Liibeck S. 2.'>3. 

12 Juiill. 4805. Hvltfcldl. nnnm RIrc» Kren? .S 988-89. Tydsk Udl. i Zellgchr. f. Schlcswlg-Hulgteln- 

Laueiib Gi'8ch. VII, Rc|ierlor. S. 24. 

16 J"n". *779G. hriOfKKTifs (Vltlus) papa privilegia ecclesiarum oppidi Kiloniensis conlirmat 

et alibati inona.^lerii s. Micliaclis Liincburgensis oppidi, praposito Slesvicensi ac decano 
Lubiccnsi niandat, ut pri\ilcf:iis curam denl. — Sextodecimo kalend. Juiii. 
Westphiilen, Monumcnta IV. 332.^— L'8 

• 7 Junii. "7707. Dom af Raadet i LI^beck som Overret i en tii dct appeiJeret, af Raadct 

i Hcndsborg paadnmt Sag imollem Ilans Siiiedt Of; Peter Goedc paa Itrand Meygcrs Vcgne, 
livori alsiges Kjendclse om Vidnedygtighed. — Ame vrygdage na \ ilj inurliris. (Plattydsk.) 
MlchelseD, Dcr ehemallge Oberliof zu Lubeck S. 247—48. 

28 JuoU. *7798. Kong Hans indbyder IJenedictus Bilde, Ridder og Foged paa Nojsbyhovcd, 

til ined sin Hii.>ilru at ovcrvare Dronningcns Kirkegang og hans Datters Daab. — Ex castru 
noslro t/affnensi, vigilia apostolorum Pelri et Pauli. 
Molbech, Nordlsk Tldsskrlft I. 431—32. 

2 JoHi. "7799. IwGiERD NiEi.sDATTER, Hr. Niels Tymessens Efterlever.ske , mageskifter til 

Konp Ilaiis to Gaarde i Thornestrop i Toistrwp Sof:n inod to Gaarde i Ware Sogn, idct 
huii fontager en Forandriiig i det nicllein liendcs Uiisbond og Koug Christiern skete 
Mageskifle. — Ipso die visitacionis Marie virginis. 

Ilarner, Fam. Ro8enkraiitz'8 Hlst. 1, Diplom. S. 161— G2. 

'1 ■*""' *78UO. I.^i.NOCE.NTiis (VIII"8| papa Dorotliea; Datia; regina! scribit, se, requisitum 

ejus nominc a Enwaldo de Seueiibroder, priBposito Slcszwicensi, oralore regio, causa; ejus 
profana- contra .Miicrlum iiiarciiionem Brandeburgensem manuni apponere non posse. — 
liomc aptid sanclum I'elrum, die Xl. Julij. 
Diplomatar. Norveg. VI G34. 

11- ■'''Hi. *7801. IsfiOCENTius (Vlllus) papa Johanni Datise regi scribit, se a Enwaldo de 

Seuenbroder, praposito Sleszwicensi, oratore ejus audivisse, quod ei a rege commissum 
esset, inaxime circa rcservationem episcopatus Iloszkildensis, et dcsideriis cjus (iiioad 
deccat satisfacere sibi animum essc, proul latius a dicto oratore rex corain inlelligal. — 
liome apud sanclum Pelrum, die XI. Julij. 

Iilplomatar. Norveg. VI. IJSI. •' 

•' ••»"' *7802. Iji^ocENTiis (VIIIU8) papa Bugiislaum, duccm Stetlinensem, ejusque prs- 

latos el consiliarios cxhorlaliir, iit Dorolhea', regina; Dacia', sumiiiam pecuniaruin dotis 

quondaiii Eiisabclh ducissa' Stettinensis t\ju8 gcrniana; solvant. — /iotnc apud sanclwn 1'clnan, 

die XI. Julij. 

Dlplomatar. Norveg. VI ^. 

-7 J''"!- *7803. Dom af Raaoet i LfBECK som Overret i en til dcl appellerct, af Raadet i 

Iturg paa Femcrn paadomt Sag imclleni llans Glum og liaus Soest, hvorvcd dcr lilkjendes KoNG Haxs. 951 1485. 

Hans Gliim Uct til den forslc Klane under visse Betingplscr. — Ame midlweken na 

Jariibi apostoli. (('lattydsii.l 

MiclieUcn, Der ehemalige Oberhof zu Lubeck S. ^■'iO. 

'7804. Pave iNKorENTS (VIII)s Brev, hvori lian stadlaEster de Reltighedcr og Privi- S^S* JuUi 

legicr, .«om frcmfarnc Paver have givet daoske Konger, swrlig (<hristiern I. — 4. Calcn- 

darum Augusti. 

Udt. paa Dansk I Hvilfeldt, Uaiim. Rlges Kren. S. 98!) (Kvartudg. VI. 6)3). 

*780.^. bNorENTiis (VIII"9) papa rcgem Dalia' liorlalur, ul Rcncdiclum Manccllam, .*>■ Angusil. 
arcliidiaconum Aquinatcn.scm, nuiitium cjus, cui revisio rationiim ISartholumci de r.amcrino 
omniumque aliorum collectorum camera; apostolicae ct cxaclio pecmiiarum deiiilarum 
commissa sil, adjuvct etiam usquc ad personalcm dcteutioncm dicli Bartholomei et aliorum 
praedictorum, si opus fiicril. — Ilome apud sancliim Pelriim, die V. Augusti. 
Uiplomatar. tior^eg. \l. 63!). 

'7806. (Kong Hahs) forlener Hr. Uenrik Krummedige med en De! af Bahus Len, 21. Augnstl. 
navnlig Skie Syssel. — Snndag indcn MariaB Ilimmelfarts olte Dage. 

Uilt. I Danske Magazin 3. Kxkke II. 2. (Det bemaerkes, at et Stykke af Brevet er bort- 
revet, hvorved Indholdet bllver usikkert.) 

*7807. Kjcndcise af R.\.*det i Lubeck om Idleveringen af 500 Gylden, som den 2'.". Angnsii. 

afdndc llans Mollcr var llronningcii (af Daninark) skyldig. — Decollationis Joh. baptiste. 

(Plattydsk.) 
Paull, LubecKlsche Znstande im Mitlelalter II. 142. 

*7808. Dom af R.\.\det i Llbeck som Ovcrrel i en til dcl appclleret, af Raadet i •'>• Ociobr. 

Burg paa Femern paademt Sag imellcm Hans Soest og Hans Glum, hvorved Retten til den 

fnrste Klage frukjeudes den sidstnaevnte (jvfr. Nr. "7803). — Ame midtweken na Francisci 

coufcssoris. (Plattydsk.) 

Michclsen, Der ehemalige Oberhof zu Lubeck S. 2.^0 — 51. 

*7809. Hans Skvkkell bcmyndigcr Hr. Per Dydcryksson til at indkrffvc af Hr. Joon, 11 Octobr. 
Provst i Vpsloo, 20Timiiicr Graavierk, som denne var Udstedcrens afdade Broder skyldig. — 
KaUunborghe, feria 3. post festum Dyonisii. 
Dlplomatar. Norveg. II. 687. 

*7810. Kjobenii.w.ns Bvthingsvidne om, at Olatl' Jcnsson i Vallandzbek paa sin 14. Novbr. 
Modcr Kadrine Jensses Vegne har skjedet til llr. Jens Pedcrsson, Prcesl i Kjobenhavn, cn 
Bod nordcn for Gamle Raadhusslrjede i Kjobenhavn (jvfr. Nr. *7813). — Mandagen nest 
cirther sancti .Martins dag. 

0. Nlelsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. l.')l. 

'7811. Kjbbemiavns BvTHiNGSvinKE om, at llans Paulson og Paul Dr.ivcrsson, Borgere 14. Novbr. 
i Kjobcnha\n, liavc skjodct til Hr. Henning Pedcrsson, pcrpeluus vicariiis til Ilcllig Tre- 
kongers Allcr i Vor Fruc Kirke i Kjobenhr.vn, en Gaard norden for det Straedc, som gaar 
fra Dnuskc Kompagni og nsten nipst Strandbadstuegaarden i Vor Frue Sogn i Kjobenhavn. — 
Mandagen ncst elTtlier saiicti Martini dagli. 

0. Melsen, KJebenhnvns Dlplomatarium II. I.'i2. 

"7812. Kong Haws tilskriver som Svar p.aa ct Sporjjsmaal de i Lfibeck forsamledc 16. Novbr. 
Afsendingc for de vcndiskc Sta-dcr og Lfibcck, at dc trygt kunne bcsogc lians Rigcr indtil 
S. Ilnns Dag. — Niiboif/, Mitlwoch nach Itrictii. (Plallydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeltschr. d. Vercins f. lubeckische Geschichte u. Allenhumsk. \. 131. 18 NoTbr 30 NoTbr. 
24 n.cbr. Dsa KONG IIans. i "7813. Oi.AFF Jbnssox af Vallan(lzl)«'k sa-lRpr paa sin Motlcr Kadrini', Jons I.auronscns 
Eiiki's Vf^iiic cii 11(1(1 nordcnfdr (iainlc l(aailliusstrn>ilc i S. Pedcrs SoiJii i Kjolicnliavn lil 
llr. Jciis IVdcrson, Pnrsl i Kjidictiliavn (jvfr. Nr. 'THIO). — Fredagcn iicsl clVtlicr sancli 
Martins llieu hrlge biscopes da^. 

0. Nlelsen, KJebrnlinvns Ulplomntarium II. 152— .^S. 

4816. Udl. I Annaler for nordlsk Oldkynd. 1838-39 S. 3G2. 

"7814. Skrivelse fra Raadet i LIbeck lil Uaadet i Hcval angaaeudc en af dcl som 
Ovcrrel fitldct Dom i en fra Reval appclleret Sag mcllcin Ludckc lliscndorp, Borgcr i 
hanzig, og Uernd Kleucr, Horger i Reval, hvori ointales, at den fnrstna-vnte har for 
dt; vendiskc Sta^der anklagct llcrnd Klcucr for at liave udskjceldl Kongcn (af Daninark) 
(jvfr. Nr. *77SI.^). — Amc aucndc natiuitatis Doinini. (Plaltydsk.) 

Mlclielsen, Der ehemallge Oberhof lu Lubeck S. 252—54. 

*78I5. Kari.ne Eriksdotter af Na;sby, llr. Lauris Axelssens Enke, lovcr at give 
Na'stvcd Klostcr Skjnde paa cn Gaard i Spicllerop, livis Iwcr Axelssim \il tilstede det. 

Udt. I Laagebek, Scrl|iti>r. rer. Dunicar. IV. 383—84 og I Programma scholEe Herloviana! 
17'.tl S. 216. 

•7810. Vidissc og Thingsvidne paa to Skjodcr af Hans v. Alilcfcldt og nerlcl 
Thedighuus til llcnrik Thcdiglimis paa dercs llcllighcd i Hrajndkjcrs Maik og Tystrup .Mark. 
I dt. i Fyhn, Efterr. om Koldiog S. 187. 1485? 30. MaJI? 1486. 3. Januar. 6.-13 Januar. 1485? 

'7817. Jes Brww, Pra;st, Kongens Embcdsmand paa Kjnbenhavn, tilstaar, at han 
paa Kongcns Vcgne har annammct af C.laus Tcderssen, Borgcmcslcr i Aarhus 18 Tonder 
Sninr og lliiniiing, som dcnne fik af Byngs Hcrred. — /n caslro Haff'., feria secunda prox. 
(post?) dominiia (sic) Trinitat. a. D. Lxxx . . . 
Hubertz, Aktst. vedk Aarhus I. 48. 

'7818. Franciscanerki.ostret i Kjobemiavn skjoder Laurcns llemmingssen cn halv 
Bod, 8om dennes afdndc lluslru liavde skj^nkct Klostrct. 

Rardam, KjobenhaTna Kirker og Klostore, Tlllsg S. 218 (Oaterlngen fatlea nu). 

1486. 

'781?». Kong Ha^s byder N. N. at folge ham lil Norpe mcd N. Tjencre (cller, 
for Kjnbstailernes Vcdkommciiilc, at udginrc N. va-bncdc), og at givc Moilc i Kiobcnhavn 
14 Dage cfter 1'aaske. — £x caslro noslro Helsirtgborgh, ITcria 3. prox. antc f. epyphanie Doinini. 

Daniike Magaiiii 4 Reekkc II. 164. LUte over hvem dette iirov blev acndt lil: smstds. 

S. ll!2-63. 

'7820. Clawbs van Aleleldb lil Seegard, Clawes, IIimiik og Deti.eff van ALEUEi.nE 

JoiUNNESson^r.R og flcrc lilstaa igjcniicm HomiirtiNstcn i Slcsvig Kiuvald Soucnbroder at bave 

modtagct af Kong Uans og Ucrtug Frcdcrik sjcttc Attlrag paa dcn Sum, hvorfor Flcnsborg 

var dem pantsat. — /n der xlad Kijl, in den achtedagen der hilgcn drier Koninge. (Plattydsk ) 

.Sejdelln, Diplomalariam Flensborgcnse I li.'i7— oH. KoNG Hans. 953 

148G. 
"7821. lionK Hans stadficstcr Staden Wica;» 1'rivilegicr. — SuluUthorgs slotl, sabb. 7- Janusr. 
prcix. po.st fosl. h]piplianic. 

.Svcnsk Uili. i llandl. rur. Skand. lliU. XXXV. 471. 

'7822. lionK flAns' llrev om en GjengJfBrd i Skaane, som yErkebislioppen, Gcjsllit,'- 9- Januar. 
h('di!n og Adelen liavo iiiidl liaiii af deres Tjenere. — /n cirilnle Lundensi, feria 2. post 
{'pyplianic Doniini. 

Dunskc Magazin 4. Rcckke II. Ii34— 65 (med tlifejet Liste ovcr Herrederne I Skuaoc; 

'7823. Iknocentius (VIIIus) papa regcm Datia: horlatur, ut Gunthcro de Bunavs, 10. Januar. 
niinlio suo, in cocrccndis falsis qiiicstoribus atquc in |)(>cuiiiis ab iis collectis pro caincra 
aposlolica capicndis auxilio adsit. — Kome apud snnclum l>etrvm, die X. Januarij. 
Dlpiunialar. Norveg. VI. 636. 

'7824. Kong HAns tilmcldcr N. N., at han vil sende Skib til dem, som crc udskrcvnc 16. Januar. 
til al niodc i lijnbenhavn 14 Dagc cfter 1'aaske. — Sohrilzhorij^ die bcati iMarcclli. 

Uanslve Magazln 4 Ra:kke II. 164. Lisle ovcr hvcni dcllc Itrcv blcv scndl tll: sstds. S. 163. 

'7825. (Kong Hahs) indkaldcr lligsraadet til al raede i Kjobcnhavn 14 Dage cfter 16. Januar 
Paaske. — {Soiwilzhorg, dic bcati .Marcelli.) 

Udt. i Danskc Magazin 4 Rickke II. 164. 

'7826. Indbyggernc i Malstrande givc Forklaring oin, hvorledes det gik til mcd 16. Januar. 
det til llyen indkomiic Skib, dcr JHrlc cngelsk Vaaben, og livis Mandskab ovcdc \old i 
Bycii, indlil Kbbe Mvvnck, Lensmand paa Balnis, fangede dem. — liadzatofftven i lUalsti aude, 
IVria secunda prox. post octauas cpyphanic Domini. 
DipioraaUr. Norveg. V. 669—70. 

'7827. Detlev v.an Bock\voi.d lover al skaffe Kong Christicrns og Hcrlug Frcdcriks 19. Januar. 
Sainlykkc lil Arnsbijk Klo.^tcrs Kjnb af Altona So. — Dcs donncrdagcs vor Fabiani unde 
Sebasliuni, dcr hilligcn inartclcr. iPlallydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellscb III. 128—29. 

*7828. Lislc ovcr Fordcliugen af de kongelige Uofsinders og Tjencres Heste. — 31 Januar. 
Fcria .S. anlc purificacionis Maric. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 165-66 og 166-67. 

'7829. Kong Hans crkliErcr, at Borgere og Kjobinrend fra Staden Kampen maa l^- Febr. 
i Sikkcrlicd bcsngc liaiis Stronimc og Havnc udcn at blive anlioldtc paa Griind af dcn 
imcllcin Nannyng van Diicnii, Baadiiiand i Kampcii, og Jolian Nevc, Borgcr i Kjnbciiliavii, 
viErende Strid. — Hoscliildc, am midweken nac Inuocauit. (riallydsk.) 

Udt. i holl. Ovcrs. i Rcgi?tcr van Chartcrs cn Beschciden in hel oude Archicf v. Kampeo 

1 278. 

'7830. Kong Haws sladfa;ster Kjobstadcn Aarlius' Privilegier, iswr dcns Toldfrihed 21. Febr. 
i Liiiifjordcn og andcnslcds i Bigcl, Bet til al kjobc og sa-lgc paa Markcdcrnc i Jylland, 
fri Kjnbsladsrct indcii Bycns Markcskjcl ni. m. — A"c.v/«w/ch, in profcsto s. Fclri ad catbedram. 
Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 48 50. 

*783l. Kong Hans' Bcltcrthings Dom, livorvcd Borgeincslrc, Baad og Almuc 22. Febr. 
i Aarlnis lilkjcndcs Byens Skovc og Mark eflcr dct Markcskjcl, soin Druniiiiig Margrclc og 
Bigcls Baad liavdc anvist. — Tri/ggerrldc, dic s. I'clri aposioli ad calhctlrain. 
Huberlz, Aktst v.dk. Aarhus i. .W— .^«2. 

Rcgcst. Dnn. II. Scr. I. 120 !»'i4 KoNQ IIank UHti. 

■ift. Vrht '1H:V2. ThinpRvitliu' krwvct af Krislifni Stypfic i Frnslorp, al Mognns Nissen i 

llirnnrK.irdli lllslod sainiin- Aar, lian dode, al li\ad lian liavcli- i Slakkilocke ok al Syntlcrgig 
var liani laant al Krisljfrn Slyjjnf- — Vexler Hcrrnls TiiKj, Dagfii lnr Similaf,' Uciili. 
Udl. I Dansko Snnilinger II. 45-46. 

1 Mariii. •7833. Hidenia-ntls llrev, al Nis Jennsen paa llr. Kskill Goyes Vegne er indlorl I 

lltilsiiiiaard, i Skoiigaard, i en Gaard i Wrindes o;; i 4 Uol i KoIIsh. — Ons/.dagenn nest 
for IMillfastc synndaf;. 

Udl. I HvaBS, Meddclelser om 1'crsoncr og Kamlller af Navnet Hvaa III. I2G— 27. 

•;. Moriii. '7834. TiiWRE Matsson, llr. Iliiirik Krommadigs (Inderfoged i Skien Syssel, 

meildeler Konfi Haiis de na-rinere Om.stji-ndiglieder ved Neridu; Torgeirsons Drab. — Maiia'- 
daKcn nesl epter .Mylfasta; swnna'dac. (Norsk.i 

DlploinaUr. Norveg. I. 680—81. 

19. Mnrtii. *783.5. Dr. Erik, Degn i Kjebenhavn, og inenige Kapitei. sammesteds, afliajnder 

til Per Jenson, som kaldes UroliPgger, llorger i Kioliriiliavn, en Vnr Friie Kirke tillinrenile 
liaaril norden for Bennikestra-de for at betale Kirkins ("ijield, paadragen ved Opforelsen af 
Taarnet og anden llygning. — Ha/fnix, dominira Palmarnm. 

O. MeUen, Kjebenhaviis Dlplomatarlum II. I.'i3. Udt i Rerdam, KJebeDhavn8 Kirker og 

Klogtere S. 2.1. 

24 Marni. '7S'i6. "Wllff, Hbh^yngh. Hans og Clawes PocGBWYsrHf. Hennyngbs Sonner sende 

rejdebrev til Kong Ilans og Herlug Frederik. — Iden Datiim. (F»lallydsk.| 

Jahrbucber f. d. Landesk. d. Herzogtb. Sclileawig, HoisteiD u. Lauenb. IX. 511. 

28 Martii "7837. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten meddeler (Staden Kiel), at de flrc 

llenning Pogwiscbes Sonner bave sendt ham og lians Broder Fejdebreve, og opfordrer den 
dcrfor til al lage sig i Agt for Skade og Mordbrand. — Gotlorp, dingesdag negst na Pascben. 

(Plattydsk.) 
Jahrbuchcr f. d. Landesk. d. Herzngth. Schleswig. Holstcin u. Lauenburg IX. .'ill— 12. 

2 Aprlll» '7838. (Kong Henrik VII. af Kngland) tillader Thoinas Grafton og William Sbore, 

Kjobmand i London. at liesejle Island med to Skibe i et Aar, uagtet Kong llenrik VTs 

Stalul forbyder engelskc l.nder.saalter at besoge Kongen af Danmarks, Norges og Sverig» 

Lande i den Hensigt at fange Fisk. — (2. April.) (Engelsk.) 

Udt. I W. t;ampbell, Malerlalg for a hlstory of the relgn of Hcnry VII I. 408-409 

6. Aprlll». *7839. Kong Hans' Dom melleni Mai;islraten i Hurg og din kougelige Ka^mner 

angaacndc nogle gejsllige Leii. — lionj up J-chmeni, donuerstags nacli yuasimodogenili. 

(Plattydsk.) 
Corpus statut. Siesvic. III. 267—68. 

6. Aprlli». '7840. Inveiitarium paa Slotlet Solte, som Jorgen Hml overgav Joacbim Daae. — 

l''eria tpiinta post Oiiasimodogenili. 

Danike Magaiin 4. Hskke li. 3. 

7. Aprili». '7841. Slaliit for S. Jorgensgaard ndenfor Svenborg, forfattct af Karl, Biskop i 

f)di'nse, Grei;oriis Marsi in, Kmbedsinand paa Nvbortf, on flire Horgere i Svenborg. — Siien- 
Imrij linadslue, ilenil fretlag nest elTltT s. Ambrosii tlag. 
Snmilngrr t. Kycns Hiit. ug Topogr. I. 37—41. KoNG Hans. 955 

1486. 

'7842 Enwaldus Sovenbhoder, Dnniprov.st i .slesvi(i, anmoiler Itaadet i Kiel om 1 Maji. 

at inillnn- ct at liaiii erlivcrvel llus i Sladbofieii. — Goilorppe, amc daghe IMiili|i|)i ct Jaeobi 

apostolorLiiii. • iPlattydsk.l 

'/cU«chr. I. Sclilegwig-Holsteln-Laueaburg. (iescli. VII. 114—1.^. 

'7848. Horgemestcr i Slesvig, llAris Ko« ks Testamente. — Am daghe der hemeivarl 4. .Maji. 
unsers lleren. (Plattydsk.) 

Sclir6d<T, Gescli. d. Stadl Schleswlg , Beil. S. 4— U. Sacli, Gescli. d. SUidt Schlegwi^ 
S. 333 34. 

*7844. Danmakks Rh;es Haads aabne Urev, at Stridcn melleni Hr. Lodvip Nieisen ♦)■ Maji. 
og Kong llans uiii Ucttcii tll Kllic Slot blev i Minileliglied ar^'jort ^aalcdes, at Hr. Lodvig 
overgav Kongen sine Pantebreve jiaa delle og andre Len inod at faa Nnrre Herred og Oster 
Herrcd i Wordsyssel i Pant for 2500 .Mark. — Kobendehn/fen , Unierdagen nest elllher ascen- 

sioneni Doniini. 

llansl^e Magazin 4. Ra;kke II. 209—10. Barner, Fam. It08enkrantz's Hist. I, Olplom. 
S. I(i2 64. 

*7845. Litterffi executoriales, quas Ai.bertis Make, canonicus Ratzeburgensis, ab 8. Maji. 
Johanne, episcopo Ilatzeburgciisi, judex el commissarius apostolicus subdelegatus, Doro- 
tlica', reginie Dania^, conlra Stenonem Sture dat. — In caslro Schonenberge , die vero Iiine 
octava mensis .Majl. 

Aarelieretn. fra Gelieioiearch. IV. 393-406. 

*784G. Nin.ES Srnn 1 1 ek, Liind.-ithingshorer i Nnrrc Jylland, staevner, efter Begja>ring 30. Majl. 
af Borgemesteren i Aarlius, Ur. Abbcd (Irlstlern af Oni Kloster at inode tll \iborg Lauds- 
thlng, fordi han imod Aarlius Bys Privilegier har ladet kjende nogle Borgere i Aarhus Vold 
over til Kyde Birkellilng. — Tlisdag nest clTter festuni corporis Christi. 
Hubertz, Alvtst. vedk. .\arhu8 I. 52. 

"7847. Liller* hNOfEMii (VIIlvl) papa vicario ordinis Minorum In provincia Dacia l^- Junll. 
data, (iulbii.>< permltlit, ut viearius generalis iiltraiiiontanus vel commissarius ejus, si ille 
ultra sepluaginta mllliaria absit, succcssorcs cjus llbcre et licite conlirmare possit. — 
liuine apiid sanclum l'elnnn, dle \V. Junii, poiitHicatus no.«tro anno II. 
Dlplomatar. Norveg. IX. 30.')— W. 

*7848. Biskop Hartiuik i Ribc ilnmmer i en TriEtte mellein Hr. Niels Jensson, 26. Junli. 
Sognepra-st III (inrliige, og bans Sogiicma-nd oiii to Knge, som hin paastaar hHre til Pr«ste- 
bordet,; meu disse sige ere Klrkcns; Enficm^ llldomines Pra-sten. - lliber donikirche, ipso 
die sanctorum Johannis et Pauli martyrum. 

Dansko Samlinger 2. Itxkke II. 22. 

*7849. OsTEK LiSBiEKG IIekkedsthinus Nidne, at Abbctl C.risten al (>m Kloster 27. Junil. 
lod gjore nogle Borgcre af Aarlius Narsel til Aarhus Bytbing for Told, Bogjald og Slade- 
pengc, og ej for nogcn anilcn Sag. — Then tysdagh nest eflter sancli Johans dagh baptiste. 
Hiibertz, Aktsl. vedk. Aarhus I. .')3 .'J4. 

*7850. Blskop Eylerus i Aarhus beder Hans Lycke til Rudgarth og Olufl" Kriis, 30. iunli. 
Hnvedsmand paa KallVn Slot, at konime til Aarhus njEsle Fredag for at viere Bygdemaend 
i cn Sag nicllcm Borgeinc.-ilrc og Raad i Aarhus og SandcmaMid af Kyde. — Ex Oslnip, 
die commc(nio)rationi.^ s. Pauli. 

llubertz, Aklsl. vedk. Aarbus I .'>4. 

120» [)M KoMi IIans. I4sr,. 

7 Jultl. *7H5I. Iliskop Evi.Bii i Aarlins knndpjtir cl Forlit; ini-iioni Ahlinl ('risUrrn o(,' 

KoiivenlPl i Om Kloslcr Ofj HorKonicslrt!, Hiiad og Mrni!.'ln'(l i Aarliiis, at |{(irf,'iic al' Aarliii», 
siMii villf siiKi" llydt', skiilli' varc fri for lliiili;(ya'ld, Sla(lc|icii(;c op Told, faiiil nydc (iijes, 
Kiiclcsladc, llodcfanK ok lldrjinvnd licrcftcr soni lilforn lor Skjelliglied. — Tlicn frcda;,' 
ncst for »anctL* Knwds konings da^rli. 

Uubertt, Aklst vedk. Aurlius I. :Y)— 5G. 

11 «»•! 'lHn2. Kong EIans' l.andsvislbrcv for VVIf llclfjcsson, soin har dru"i>l Alf 'i'orlii(irir>- 

' ° "■ sou. — Onlo, lliysdajilicn nc^l fjrcr saiicte iMargarctcdagli a Irydia aare rikis wars ^origis. 

(Norsk.) 
Diplomalar. Norveg. II. 690. 

12 Julii. •7853. Kong Hahs sladficstcr Lyse Klostcrs Privilegier. — Ikri/c», fcria 4. posl 

oclavuni visitat. Marise. 

Udl. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 71. 

18. Julli 'li^b4. Uong Hass' aabnc IJrcv, at de hanscatiskc Kjohnmnd i Hcrgcn maa hrnge 

dc dem af tidligcre Kongcr givne Privilegicr, indlil han kan komme over ens mcd Uanse- 

sla-dcrne om Sladfffslelscn af deres Privilegier. — Ain vnnseren houe lo hergen, anie dinges- 

lage na diuisionis apostolorum. (Platlydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VI. 1)36—37. Dansk Udt. I Tidsskr. Nor lil, 3. S. 71. 

18. Julii. *7855. /Erkchiskop Gauto af Trondhjcm indrommer Kong Uans jus palronalus 

til Trwms Kirkc, hvorlil Kongcn ved Ircmlagtc Pavcbrevo liar hevist sin Ket. — Jn ciuilate 

Bergensi, dcciiua octaua die uiensis Julii. iNorsk.) 
Diplomniar. Norvcg. 1. 683. 

20. Julii. 4830 se '7858. 

26. Julii. '7856. Dronning Dokothea og llcrlng Fredekik af Slcsvig og llolstcn givc For- 

standcrnc for Kirken i Kicl Itet til at indsanih; Alniisscr i Slesvig og tlolsten til Kirkens 
Islandsa^llclso. — Slol dollorj), am dago saucli Jacobi des heiligen apostels. (Platlydsk.) 
Wegtpbalen, Monumenta IV. 3328. 

2-'' Julil. '7857. NiEi.s Sty(;(;esen, electus Burglancnsis, tilsigcr Kong llans, hans Frue og 

Ilorn Trnskab. — Alborgh, die s. Jacobi apostoli. 

Barncr, Fam Roaenkrantz'8 Hlst. I, Diplom. S. 164. 

27. Julll. *78o8( = 4830.l Sejdelin, Dlplomatarlum Flensliorgeiiac I. 6."i9— 60. 

31 Julll. '78.5'.». IfiKEBiKi; Piiii.rESDATTER (Tlidli mciidelcr Frii Magdalcnr Karlsdotlor sin 

lliishonds Dfid og heder hende og licndos Mand, llr. Mlwor Axclsoii, at komiiic til sig. — 
Slocholm, inaandagcn nest cpler sancte OlalTs dagh. (Svensk.) 

SchrBdcr, Monumenta dlplomatica Svecana S. 54 — 5.''>. 

1. AnguaU. "78(10. Koiig Hans' Domhrcv i cii Sag mclicm Borgcmcstre og Ilaad i Aarhus 

og Ahbpdeu i Om Klostcr, hvorved stadfaslcs ilot Aarlius liorgcro givni; Privilogium i llydh 
at vwrc fri for Told, Stadcpnnge og llodcgja-ld, samt mod cn ringe lletaling at erholde 
Tflmmer til Kodofang i Kongons (laard og al hiipge Skov til Olbodcr og lldehrand. — 
Swarthritdhrccloslhrr stwr i /Irtr?. S. Polhers dag ad vincula. 
Iluberti. Aklsl. vedk. Anrhus I. r<6— 57. I KoNo Hans. 957 1(1 A<igu*ti. It; Xugasll. 28. Aupu«ti. 29 AupuBli 1486. 
'78()1. KnkctlroiininK Dohothea skjaenkcr KalenU^hprrerni- i Ilnsiim llOt Mark 9. Auguid. 
Iyl)!<k til M('s.st!r oa N i;,'ilii!r for liendos ils^^teffrlicr KonKtTni^ C.liristitrn «>.' (^lirii-toiriT saint 
anilrr liciulrs oi/ ili rrs Forfiedrc. — Schliile. Ilio Ciitlurlf. nm aiii'ii(lr l..'iiM'('iitii iiiarlyris. 

(Plattydsk.) 
Ueccau, Uescli. Husums .S. ^02— Ul. KrufTt, Zucyr.ichcs JuLcl-Gedarhtoii S. 584. 

*78l52. liiskoi) IlEi.i.mni i Slrsvip stadfiestcr Oronning Dorollieas Uavebrev til 
Kalenlen i llusuin iNr. *78G1), livorlil lian fojiT 40 l)a^'ps Aflad lor dem, som besnge d(! 
i IJrevel berflrle Messer. — Sclilesztoig, am dagc Lanrentii martyris. (Plallydsk.) 

Ueccau, Gcsch. ilusiims .S. 203. KrafTt, Zweyfaches Jnbel-Gcdarhtnls S. 585. 

*7863. Hiskop Kyleb i Aarlms tilslaar at liave mo(llai.'el af Konf; llans KXX) rliinske 

fivlden af de 3000 Oyldcn, livorfor Aarhiis By var pantsal til S. Clemens Domkirke i Aarhus, 

samt al liavc sliitlcl Overcnskomsl mcd Konjrpn, hvoreftcr Bispcn skal hcliolde l$yeu som 

el IVil brugclifl l'ant i 40 Aar niod aarlig at svare til Kongcii 100 Mark lybsk , hvormed 

rantcbrevet skal vaTe fyldestgjort. — Arvss, lleria quarta jnfra oetavas assumpcioiiis beate 

virginis Marie. 

Ilubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 234— 3G. 

*7864. Kong Hans' Landsvistbrev for ... Gunnarsson , soni dra^bte Swarvvar 
Sigurdsson. — Oslo, sancli .\u.i;iistiiii daph a fiorde are rikis wars Noriges. (Norsk.) 

Dlplomatar. Norveg. IV. 734. 

*7865. AI.BERTLS et ElELRicfs, laibeccnsis cl Slesvicensis ecclesiarum episcopi, ex 
gupplicationibus Knvaldi Sovcnbroder, pra?positi Slcsviccnsis, onincs fideles, ut ecclcsia; 
parochiali s. Nicolai oppitli Kiloniensis subsidia caritativa erogeiit, bortautur. — /n ciu/lale 
Slcsvicensi, die decollationis Johannis baptista;. 
Westphalen, Monumenta III. 573—74 

*7866. Pek NiELSSEN til Tyms aabne Hrev oui hans Skifle med hans Sester S'-'- Augugii. 

Iiigherdh Nielsdatter, Hr. Nielss Tymmessons Eftcrleverske, efter deres Foraeldrc, Ilr. Niels 

Ericsscn af Tym og Fru Mette Jenssdatter. — Lantjtindh, ipso die decollacionis bcati Jo- 

hannis baptistc. 

UnriuT, Fam. Rnsenkrnntz's Hist. I, Diplom. S 165—66. 

*7867. Voldj;iftskjcndclse af Ajioers Cristier>sse.^ af Kwclstrup, LaiKlsdommer i 2. Sepilir 
Niirrc Jylland, IIans Lvckij af Rudgarlb, Jews Nielsse.n af Reyslrup og SEiERi.-y Mokck, 
Foged paa Klaxbolm, Viebnere, i en Sag rnellem lliskop Eylers Kapitcl i Aarhiis og IJorfje- 
mestre, Raad og Almue sammesteds »for tben Korn eddij ocb inarck». — Hiscopps garlhen 
I Aars, Ifilliierdaghcn ncsl for wor Frwo dagb nativitatis Marie. 
Hdberlz, Aktst. vedk. Aarhus I. 57 .58. 

*7868. Jep ANOERSSEit af See, Vaebner, giver med sin llusfrues og Fadcrs Sam- 
lykke for sin og sin Ilusfrucs Sjsel Ybigardt i Ybydt i Tywdt i Refs Ilerred til Ducholm 
Klosler i Mors for bcggcs Lcjcrstcder, Mcsscr og anden Gudstjeneste, soin holdes i 
Klostrct. — Feria 2. infra octauas natiuilatis beale virginis Maric. 
Durholms Diplomatarium, ude. af Nielsen S. 84. 

*7869. Kong H,\ns bcfalcr siue Ma-nd og Tjenerc Per Bilde, Boo lis og llerlaf 
Pedersscn at dnmmc i en Sap, hvorunder Jcs Olssen klager over, al Trudt Anderssen, 
Enkcdronningeus Fogcd paa Abramslorpp, har laget hans Fae fra ham med rrcttc. — Kt 
monasterio liingsladcnsi, jn craslino Andree apostoli. 

Aiioaler for nordlsk Uldkynd. 18r>5 S. 38-39. 11 Srplbr 1. Hefbr. OfiH KONG HaN8. 14%. 
11 D««-br '7870 Kong IIa^s sladfcpsler cl paa liaiis lU-UerlliinK furelagcl Skjode, livorvcd 

llr. Ilaii.s llaiiyyn, Kannik I Kjnlii-nliavn, ovcrdrog llr. .Mallis Malliic of; liaiis Kflcrfnl;,-! i, 
lioiii Nikarcr paa del af liaiii stiflcdc .Mlcrs Vcgnc i dcl nyc Taarn i Vor Friic Kirki i 
Kjiilicnliavn 2 Gaarde ined 4 Hodcr i Tydskeinanncgade og 1 Gaard paa Nerrcgade. — 
Vorl relterliixjh /in hisrops tjnnlcn i Koprnhalfii, tlicii mondaph infra oclaiias concepcionis Marii 
U. NlelsrD, KJobriiliaviis Ulplomatariuin II \Wi- iA. 

31 Drcbr '787 1. (Markgreverne Frederik og Sigishiind af lirandcnliurgs) Skrivelsc til I)r. 

(Jolian) Pfotcl , hvori de paalaegge dcnne at voere opmaerksoin pua , hvad (Knkcldroniiingcn 
af naiimark iiiaaltc gjnre for Skridt niod dcm ved dct kcjscrligc llof i Aiilcdning af sinc 
Forilriiigcr paa siii Fa'drcnc- og Mtidrcncarv, for livilkc dc Ibr tivrigl erc rcdc til at staa 
hcndc lil Kcllc. — Cv/wbach, am sambslag nach Thomaetag. (Tydsk.) 

Hloutiili, Uag Kalserliche Iturli des MarkRrafrn Albreclil Aclillleg S. 241 42. 

*7872. Kong H.^ns bckr.Tllir dc Stadcn Hiirg paa Fcincrii givnc 1'rivilegicr. 

(l'latlyd.ik.) 
Jabrbficher f. d. Laiideskunde d. Hirzogth. Srbleswig, Holsteio u Laueoburg IX. 417. 

*7873. Hoo JENssen, VcTbiicr, skjodcr til Na'stvcd Kloster Gcrderop mcd all dit,- 
Fang imod Afholdelse af Sjaelemesser. 

Udt. i Laogebek, Scriptor. rer. Daolcar. IV. 35G og i Programma schols Herlovianae 

1787 S. ItS. 

*7874. R.\AOET i LliBECKS Skrivclsc til (Uaadel i Dauzigi, bvori dct omtaler, at 
(dcn danske Idliggcr) Dirck Pynynck liar opbragt cn "Porliigalcscr" og scndt ct Skib til 
Itzchoc vcd Stor, livor dcl iiu liggcr undcr Kongcn af Dauniaiks Beskyttelse. 
Tydsk Udt. I Weinrclcbs Daoziger Chrooik S. 35—36. 

1486 vri 1486 vel 1487. 

1487. 

*7875. IriNOi ENTii s de l\ . . ., hospitalis (sancti spiritus in Saxia de nrbcl pra-ecplor 

ac totius ordinis cjusdcui uuigislcr gcncralis, fratrem ('.liristicriiuni priorcm doinus sanc- 

tispirilus iu IlalTnia facil, instilulionem ejus, a Christierno rcgc factam et ab Johannc 

Nicolai, priorc domiis sanctispirilus in Aleluirg, conOrinatam, cassans. — /ionie, die XII. 

nicnsis . . . |lniioc|cntii papc octaui anno tcrtio. 

Ilerdam, KJebeiihnviis Kirker og Klostere, Tllla;g S. 91 — 93. 

Posll486? Post 1486? 

545. Maji *7876. Ilrcv af Jems Ci.are, Konvcntsbrodcr i Lyom Klosler, oin cl Forlig slutlct 

af ham, da lian var Abbcd i navntc Klostcr, og Glaucs van Alcfcldc, Lcnsmaud [laa Tuuder, 
med nenderne i Sotterup og Lund i Slox Ilerred. — Lyom Clostcr, Lrbani papa; marliris 
dag, uden Aar. 

Laogebek, Scriptor. rer. Daoio. VIII. 216-47. 

1487. 1487. 

h. Januar *7S77( = 4833|. For: dic cpipbaniiE Douiini laes: am auende epiphania: Domini. 
6 J«Du«r 4833 se '7877. KoNG Hans. 959 

1487. 
*7878. Bhi.i.i.m; IIkkked.s Thiihjsviiinb, K'Vfl Movrids Nii-lsen.'» fiililmyndiKfi Rud, 8. Januar 
n( 3 BtindiT kjuTtulc paa ilcn FiskcKaanl, soin ilr. AniliT.s Tris liul Iivkk'*! ck a' '!*'■■ <>rund 
opsaffili" diTi\s (liiarilf. - riicn iiiainlaffli iif.slli intliiT llii' ln-llifiL' Irce kuninghe daxli, 
suiii Snapslin^'li kaile.s. 

(Jdt. og brudst. i Danski.' Magazin .3. Itxkkc iil. 2.'i2 

*7879. I)r. Joii\> 1'iotei.s Skri\else til (Markfrreverne FreiliTik ofr Si(;ismunil af 14 Janusr. 
ISraiulenburf.'), Iiviiri liaii onitaler, livail liaii liar (fjurt ved det kejserlif.'e lluf ined Heusyn 
til Dinnninneii at' haninarks Sag (jvfr. Nr. *7871). — Speyr, am sonlaf: narli Krliardi. (Tydsk.) 
IHlnutoll, Uas Kaiseriiclie llucli d. Markgrafen Albreiht Achllles .S. 2r>2— .'*:'>. 

*7H80. SniArKE os Deti.eif Uantzoi, rrii K^tiiaki.ne Ka:itzoi, C-i.awes van Ai.eiei.ue 1" Januar. 

oy llere give Druniiinf; horotliea, Uoiif,' llans og Ilertiig Frederik Iwitterin}; lor Itetaliiifren 

af den hele Sum, livorfor Flensborg var dem panlsat. — A//e, am dage Antlioiiij confessoris. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 1. GOO-Gl. 

'7881. Sognevidne, aesket af Nis Persen, at i Per Hordes og Jes Hordes Tld og 28. Januai. 
siden liar AiieltolTtli vaerct Jeegaarsz relte Jord og den Hovedager med, og al Per Nielsen 
lieRmde beiiirlille Joril med Ris og Staver. — Tverslcdh hirki gardh, Ihen syndag nesth 
for Kjnrines liagli. 

Samllnger t. Jydsk Illst. og Topogr. V. 162—63- 

*7882. Riskop Helricus af Slesvigs Transsumpt af Pave Innocens VIIFs Breve af lo Febr 
12. Jiini 1485 (Nr. 480.5). — Schlemig, die sabali deiima inensis Februaril. 

Tydsk Udl. 1 Zeilschr. f. Schleswig-Hoistein-Lauenburg. Gesch. VI, Repcrlor. S. 76, 
jvfr. Vii, Reperlor. S. 24—25. 

483.^. lirndst. p:ia Dansk i Daugaard, Om de danske Klostre S. 320. 22. Pchr 

*7883. Kong Hans tillader de tydske Kjobmaind i Kjnbenhavn at beliolde deres 1 Mariil. 
stBrlige Giidstjeneste og deres tydske Kompagni. — In caslro noslro Hn/fiwmi, feria quinta 
prox. ante dominicam Inuocauit. 

Melsen, KJebenhavns Diplomatarium I. 222. 

*7884. BoRGEyESTRE og Raad i ViSBY tilskrive Kaadet i Danzig oin din mellem 6. Mariii 
deres Herre (Iver Axelsen Thol) og Sten Sture udbrudte Strid og beder det vaere Hr. Iver 
en god Nabo. — Wi/sbi/, ame dingosdage iia Inuocauit. (1'lattydsk.) 

StylTe, Uldrag Ull Skandinaviens Histuria IV. 114-15. 

*7885. KoDg Uans beder Rigets Raad Mauritz Nielson at indGnde sig i Kjobenhavn 'i Martii. 
til el Mnde S. VVolburpis Dag (1. Maj), at medlage 30 Tjenere med Rustning og Kost til 
S. Micliaelis I)ag, og al lilsige alle fri og frelse .Maend i lians Len at nuide til sainme Tid 
• med deres nieste Magt- for al fnlge Kongen i Rigets Tjeneste. — Ex caslro noslro Ha/f- 
nensi, quarta feria prox. post dominicam Inuocauit. 
Danske Hagazin 3. Rxkke III. 27.'>. 

*7886. Det svENSKE Rii;sraad meddeler Raadtt i Danzig (og de andrc llanseslffderi !"• MarUi. 
Grunden til den med Hr. Iwar Axelsson udbrudte Strid og indbyder lil et Mede paa Lind- 
holmcn veil (Maiiil forstkomniende Philippi og Jacobi Dag (1. Maji. — Stockholm, ain dage 
saucte Gertrudis. (Plallydsk.) 

.SlylTe, Uldrag tlll Skandliiavleiia lllstoria IV 115 18 9(j0 KoNc Mass. 1487. 
81. Ihriil '7887. Andbrs Gtr.iiB i Stoslrop tilskjodcr r.law.s LodhwJKRBeii i Togcrop cn Oa.ird 

i Slo.<trop i TniniTup Softii i Skyns Herri'(l. — Toijfrop. Bancte lienediciiis dagh. 
llarnrr, K.mi Hnaenkraiili'« HUt. I, lllplom. S. lGi>-67. 

21 Mariii. *7888. Ooiii af IIaadet i LUbeck .-^om Overrcl i cn lil dcl appelliTcl , :if Raadct i 

Lenikcnhareii paa l'cnicrii paadninl Arve.sa({ mellcni Jacoli NVildcr, liucndc i (lollcndorf paa 

Kcincrn, 0« Claus Tlionias, boonde i Wenkendorf paa Femern. — Anie midtwekcn na Oculi. 

(Plattydsk.) 
Mlehel.-^cn, Uer chemallge Ubcrhof to Liibeck S. 2(>.''i — 66. 

•.>;> Miirtii. '78^9. Biskop Eyi.er i Aarhus^kvittercr norfremeslrc og Ka-nincrc sammeslcds 

for dcrcs Kyskat for nirsl for^Miif^ne Aar. — Aniss, fcria i|iiiiita post doininicam, qua 
caiiitiir iil1'|iciiiin| l.etare in nicdio Quadragbbime. 
Hubcrii, Aktat vedk. Aarhiis I. .59. 

31 Mariii ■78!lii. Dom af Raadet i LObbck som Overret i cn til dct appcllercl, af lla.idet i 

Itiif:,' jiaa Kctiicni |iaadiimt Sag iinellem llans Wolders, norf.'cmcstcr, oj; Marcus llardcr, 

Uaadmand i Burg, paa Uaadet.s Vegne dcrslcds, og Mulliciis Uol/.e angaaendc Tiendiiilgifl 

af testainenteret Gods. — Ame sonnauendc Judica. (Plattydsk.) 

Michelaen. Der ehemalige Oberhof zu Lubeck S. 267— 68. 

12 Apriii». *7891. Kong IIaks liegja;rer Haadet i Danzifis lljiclp i Tilfiplilc af, at han, for at 

bevarc sin llet til (totland, maa blandc sig i dcn ineltcm llr. Stcn Stiirc og Iwcr Axclssen 

udbriidte Slrid. — Slolhe kopenhnylten, anie donrediige cena llomiui. (Plaltydsk.) 
.siylTe, Kiilrag tlli .Skandiiiaviens HiilorlH IV. 119—20. 

28. AprHU. "7892 se 36(X) (ovfr. S. 652l. 

1. Maji "^SilS. STEf» Stlre. S\<rigs Kigcs ForsUinder, tilskriver Uaadet i llanzig, at han 

har angrebct llr. I»ar Axeison paa Grund af denncs Opforscl niod llaiisestaiderue og dcii 

sofarende .Maud, og beder det lieggc sig paa Iljiertc al den Skadc, llr. Iwar liar lilfnjet 

dem. — Holmc, ammc dage Philippi vndc Jacobi. (Plattydsk.) 

.stylTc. Bidrng tiil Skandlnaviens Historia IV. 120—21. 

7. Maji. '7894. 12 Menu undcrsege efler liefaling af Ebbe Munk, llevedsmand paa llahus, 

oni 2 0rebol lironens Jord, som EllTwor i Asgolzby paa Hisingen brugcr, liore til hans 
Gaard ellcr lil dcn kroncns Jord, som liiorn Urandson liar lil siii Gaard i luTvnle Asgotzhy, 
hvilkct sidstc de crkla-rc for at vicrc rilfielilct. — Manedaghcii nesth hooss hclglic Kros- 
daglien om wareth. (Morsk.) 

Diplomiitar Norveg. III. 7Ul— 702. 

9. MajL *7895. KoNGENS Rettertiiini;s I>om , al dc udcnbys Mirnd (Bonder og PriEstcr), 

som bo i Ribc, bnr bclalc Skat soin ile andre i Bycn, og at dc, soni cjc odc Jord der i 
Byen, bor rcde dcraf •lil Bysens Lejlighed og Tynge, som lilbor». — hopenhalfits Kadhifz, 
then othensdagh nest cfTthcr sancti Johannis Dag ante portam latinam. 
Adler, Efterr. ang. Ribe I. h-6. 

9. Maji. *7896. Kong IlAns kvillerer Borgemestrene i Odense for 70 Mark, som han har 

miwliagct pna Rcgnskab af de I.tU Marfc-, Odcnse By skiilde give Kongen i Sledet for del 
Anlal l'olk, dc nu skulde have slillet. — {hjobnihain), Onsdag efler dominica Jubilatc. 
Udt. 1 Vcdcl Simoiiscn, Bldrag til Odense Hy» Hlntdrie i, 1. S 23. I KONG Ha>s. 5)61 1487. 
'7897. Steh Stires Overenskorast tned llr. Ywar Axelsons .Masnd or Tjenere paa 1* Majl. 
Slegeborg Slol, at de .skulle overgive detle, livis de ikke faa L'ndsa;tiiing inden 14 Dagr. — 
Forc Stcycbonjlt, iiianedagen nesth fore s. Krici dagli. (Svensk.) 

Ilu(li>rpli, .Svcudka HinikrbiiilLor Uil. S. 33b — 43. 

*7898. Del DANSKK RiusRAAD sanitjkker og antager Jiinker Christiern til at v.rre l"i Maji 
sin Faders, lumg llans' Efterfnlger i Itegeringen. — In chitalc Hn/npti.ii, feria quarla 
prox. post (lomliiicain (^antate. 

Alleo, Dt' tre nord. Klgers Hisl. II. 573—74. 

*789y. Petiier Wlff, Kaunik i Aarhus, med flere liaiinikcr og l'ra>ster sammesteds 16 Majl. 
kundgjorc al have overvieret et venligl Korlig, hvorvi'd llermyii rii-mlngh og liaus .Sveiidf 
llenrik Cleuienssen og Thighii Jelpssen lilsagde liorgcmcstre og Kaad, Mesler Arntli og 
menige Borgere i Aarhus et evigt Venskab i Anledning af en Strid mellem dem og .Mester 
Arnth. — lindbussidh i Anrs, tlien odcnssdagh nest for sancti Kriks dagh koning. 
HubeLlz. Aktst. vedk. Aarlius I. 59—60. 

'7900. Transsumptum fundalionis ciijusdam perpetujB missae in pnrochiall ecclesia 11». Majt 
luci Mgenmunster, ab Hermamso IIli.he, ecclesite Lubicensis ofPiciali generali, ad instantiam 
mag. Theodorici Stoveman, cantorls Slesviceiisis atque ejusdein et Lubecensis ecchfsiarum 
canonici principalis, cdltum. — Lubec, dle vero sabbatl decima noiia mensis Maji. 
Westphalen, Monumeata II. 340—43. 

'7901. Kong ll*Ns' Privilegier for Kostockerne, isa;r mcd Hensyn til Handehm 20. Maji. 
paa (Islo og THnsberg. — /h castro nostru Httffnensi, dominlca Vocein jiicunditatis. 

Diplomatar Norveg. VI. (>37— 3S. Udt. i l^ange, iNor.sk lidsskrifl I. 283 84 og i lidsskr. 
Nor III, 3. S. 71 -72. 

'7902. Jepp Wgi.e, Hymand i Odense, afhirndcr og glvcr et Hus i (iraabrHdrc- 31 Maj, 
slra'de i (Idense til Vor Friie Altcr i S. Albiuii Kirkc sammcstcds. — 0/lonic, fcrlii quiutii 
posl festum Lrbani papa' et martyris. 

Aktstykkcr etr. udg af F.^ens lit. Selsk li. 60 (jvfr. S. 109). 

"7903( = 13801. Kor 1:^87. 23. Maji Iss 1487. I. Junii. 1. Junii 

Tydsk Udt. i Zeitschr. t. Schleswig-Hnlslcin-Laui-nb Gcsch. VI, l!e|ierlnr. S. 121 iiiii-<l 
Riltelse af Datum). 

'7904. Koiig Ha.ns tagcr S. Ilernardi iSoiincklostcr I \ isby I siii l!cskjaTmclsr. — IM Junii 
In rnslrii Visborg, iii profesto corporis Christi. 

Wallin, Gothlanilska Saml II. 128-2i). 

4^38. Streliiw, Dtn Guthilandiske Cronica S. 231 3.i. l.'>.-20 Junll. 

'7905. IwER AxEi.ssoiv, Ridders, Itrev, at lian nu er forligt uicd Koiig ll;iii.>., h\cm !;'• Junl". 
hiiu lover Troskiib. — ^Msshorgh, fridagcn iiincn tlicl hclge (iudz legemmcs otle daglie. 
Aarsbrrem. fra Geheiinearch. IV. 273 Udt. i Dauske Magazin II. 2. (Smliin. Nr. 4><3S.I 

■7900. Thingsvldnc, al llr. Krlk Krikssou paa Tru Kierstcns Vegnc af Norm.-lrop 'A» Junil. 

gjordc l,;ivliii'vi| p;i;i og iiidvorilcdc III liciiilc Slr;iiiklcr (liiiinl, Sicysgord, Ksscndriqi (laan! 

og Mnllc saiiil Irc (iaardc I Lyngsbak. — Tlicn udcii.-.dagli nesth lor saucla' Johiiunis 

baplisle dagh. 

Ilvass, Meddrlelsrr om 1'ersoner »^ Fiimillei af Navinl Hvas lil 139— 4"> 

4810. O. Melsru, kj»brnhavns Dlplomatai ium I. 222- 23. 2.'). Junll 

Regesi. Uin II. Ser. 1 121 'J62 KoNG IIans. H87. 

M. Janll. Julll. 13. T -A) Julll. 2f>. Julll. 96. Julll. 10 Augottl. 17. Anguttl. 
24. Angnitl. 14. Septbr. 
22. Septbr. 2. Ortobr. '7907. liuKNS Hkkkeus Tiiiiti.s Vii>>k, u-skvl uf Per liylld' lil Swant;liuliii, iil l\cnil<- 

ItxndtT i FerssliilT |ki:l iVilrr Itillos SpurKsinnnl , hvorror tli' lin\(lc siddi^t linm ovt>rlii)riKf 

i 3 Anr, indrn Tliinf!i' linvdi- svnn-l, nl .VhhiMl Oli-IT i Swor havdi' forhiidl dfiii at svari' 

aofK^un n!idi>n i'iid hain (Ahlifdfii) paa Klii.<tri'ts Ycgnt;. — ViKilia apusluluruiii Pi;tri 

et rauli. 

Dansko Mngailn .'I. Rxkke V. 20—21. 

'7'.K)8. ViuoKi: UYTHi.iiisviiiNE, al dcr aldrig liar vterct Ityggcsled ved SnnniTginendf. 
h\ur iin lUspcn og Frucrne i Asniild have Indcl bygge, men al det har va-rct Nihorgs Iri 
Fa:dril°l og Forlaa. — Uilinnj/i hi/lhiyli, ninndn^Mi nest for S. Kieldz dagh. 
D:in3ke Hagailn 4. Rukke II. 186 89. 

•79ti9. Uom af IIaadet i LI'beck som Overret i en til dct appelifn-t, af Uaadet i 
Itnrf; paa Fcmern paadomt Sag imellem Merten Ryke og Kerstcn Rustc angaacnde il 
Tcstamentc. — Am daghe Margnrflhr virginis. (Plattydsk.i 

HicheUen, l)er ehcmallge Oberhof lu Lubeck S. 21)2—63. 

'7910. KvTiiRiNE Clekamppes og hcndes Son Ha>s give hendcs llushond Claii.- 
F.klclT, Borpcr i Flensborg, Fuldmagt lil at borlskjode hendcs Fadcrs, Hans Clekamps, Hii? 
i Osterholm i Stedorp Sogn. — In .<untc Jncobfs dnghe des hilghcn npposteles. (Plattydsk.l 
Sejdelin, DlploDiatariiim Klensborgense 1. <>G2. 

'7911. IliNE Ebbessos, Ilaadniand i Fiensborg, tilskjoder Dctlcue van der Wisili 
noget fiods i IJergen Sogn i Nordergos Uerred for 30 Mark. — Des negeslen dages na 
sunte Jacobi dage des werden npostels. (Platlydsk.) 

.Sejdelln, Diplomatarlum Flensborgeoge I. 663—64 

'7912. Aabcnt Brcv, udstedt af Stem Stire, Ridder, Sverigs Riges Forstander, nl 
vflbyrdig Svend, Erlandh Kagge, som en tro Dannesvend har holdt del Lofle om Fa-ngsel, 
han gav Stcn Slurc paa Stegeborg. — Sloclwlm, snncte Lauroncii dngh. (Svcnsk.) 

Slyffe, Uidrag tlll SkandinaTiens Hlstoria IV. 121—22. 

4,S43. .'^ejdelin, Diplomalarium Flensborgense I. 664—65. j 

'7913. Knng I1a>s pnntsn^tlfr Koliling Slot til Niels Eriksen, "Vor Mand og l\nad", 
for 2195 Mark, hvilken Suin han Inanlc Kongen til indlosning af dctle Slut fra Frii Dorilhf, 
Ilr. Moghens Ebhcssens Efterlfverske. — Welle, die beati Bartholomci apostoli. 

Barner. Fam. Hosenkrantis HlsL I, Dlplom. S. 167-68. Udt. i Fybn, Eftcrr om Koldlng 

S. 37. 

4846. Forkortot Overssltelse I Rerdam, KJobenhavns Klrker og Klostere S. 52—53. 

'7914. DAitMARKs RiGEs Ra\ds og AoELs Btcv, hvori de anlage Herlug Christiern til 
llerre og Konge eftcr hans Failcrs Dod. — Lund, S. Maurilii Dag. 

UdL i HvHreldl, Danm. Riges Kren S. 991— 92 (Kvartudg. VI. 72—74) Smlgo. Alleo, 
De tre nord Rigers lll»torle I. 239 ug 645. 

'7915. NiioLALs ScAiFiE, cpiscopus Roskildcnsis, priori ccterisque vicariis ecrlesia! 

nostrs HalTnensis bfala" Mariic virginis notilliat, se Nieolaum Andrc, camcrarium curiae 

suffi Roskildcnsis, perpctuum vicariiim ad altare bcati Cristofcri martiris in dicta eccle- 

sia commensalcm continuum suum ad integrum annum recepisse. — Ex Ha/fnin, die 

beati Lcodugarj. 

Rsrdam, KJebenhavns kirker og Klostere, Tillsg S. 93—94. I KoNo Hans. 963 '7916. KoDK IIAN.S til.skriviT Kru Mapdalfne, Kiike efler llr. Iv.r Axelsen (Tliot), 
al liaii .sender jlilrkebiskopiien af Lund oi; llr. Axel Urade i el Jirende til heude. — Ex 
vaslro hor.soor, ilie licalc nipfiitti'. 

sclinider, Miiiiumciita dliilomallca Svecana S. 4>i. 

*7917. Haauet i IIkhiiiiii;.s Lejdcbrev for Konj; llans og llertu;,' Frederik lil al 
komine til llaniljurii med 5— GOO INland. — Ani auende omn. Sancl. (Plaltydsk.i 

Londiirp, supplct. ct coiitin. IV. 7.'jl. 

4849. Westplialen, MoiiuiiKnta IV. I'ra;f. S. 2i»— 30. 

4850. Westpbalen, Monumenta IV, ITxf. .S. W). Mater. zur Statlsllk dcr d&nUch. .SUiaten 
III. 3(J3— 308. 

"7918. Mvi.Kiis og IJai.tasak, llertuger af Mcklcnburg, forpligle sig til at betale 
til cu bestemt Tcrniiu de Eynicke Seestcd til Nyinit skyldige 1'enge og lade ham uden 
llindring briiigc dciii til Liibeck cllcr til llolsten. — Zwerhi, aiii frydage na Martini. 

iriattydsk.) 
Ilrudstykk. i Lisch, Urkundi. Geschlchte d. Geschl. v. Oertzeii II, Urkund. S. 277—78. 

'7919. Niroi.AUS Awdkee, "in camera domini lloskildensis» , tilskriver sine Med- 
bnnlrc, Vikareriic i Kjnbcniiavn, angaaendc Forliandlingcrnc oiii liiskoppens Stadfaeslelse af 
deres Stalutcr. — Roskildis, Hcria quarta pro.x. ante festum b. Andree apost. 
Rordam, Kjobenhavns Klrker og Klostere, Tillzeg S. 94—95. 

4852. U' Mclseii, Kjobenbavns Dlplomatariam H. 154—55. 

*7920. Kong IIa.ns' Transsumpt af de Ploen tidligere tilstaaede Privilegicr. — 
Slol Segeberg, am dage Kicolai des liilligen bischops. (Plaltydsk.) 

Westpbalen, Monumenla IV. 3205—3209. 

*7921. Kong Uans og Hertug Freoerik lilstaa Arnsbok Kloster Jagtret paa dets 
Godscr, undtagen Svinejagten. — An unsem slate Segeberge, am dage conceplionis .Maritc 
virginis. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. III. 130—31. 

"7922. Kong IIaks bcder llr. Henric Kriimedighe, Hnvcdsmand paa Aggershus, 
ikke at spare paa IJud, livis han crfarer nogct vigtigt. — fiollorp, sabbato prox. post Lucie. 
Daiiske Magazin 3. Rakke II. 13—14. Diplomatar. Norveg. IX. 368. 

'7l»23. JoN Poi.ssoN, Provst ved Marickirken i Oslo, nicd 4 andre tilstaa al have 

varct naervajrende vcd den samme Dag skele Overlevering af luventariuin paa Aggershus 

Slot af Fru Magnildae (Odsdalter, Alf Knudsens Hustrui lil llr. ilenrick Krumedige. — 

Akershw.i.s, die sanctorum Innoccnliiim. (Norsk.) 

Danske Magazln 3. liakke II. 14—15. Dlplomatar. Norveg. II. 692—93 

*7924. JoN PoLssox, Provsl i Oslo, med flre andre kundgjore, at de liBrte, al 
Hr. Ilenrick Krwmdige tilbod at udlevere lil Fru Magnilde (Odsdatter, Alf Knudsens Hustru) 
all hvad der var paa Aggershus, som havdc tilhort Hiskop Karll (af llammcr), hvis hun 
vilde lovc at fyldcstgJBrc hans Fordringer saavel paa Kongens som paa hans egne Vegne, 
men at hun naegtede at ville forpligte sig herlil. — Agersshwss, fempte dagh Jwle. 
Dangke Magazin 3. Raekke II. 15. Dlplomat.ir. Norveg. V. 675—76. 

*7925. STEit Stire, Riddcr, lover Fru Magdalcne Karlsdatter (Knke efter Ivcr 
Axelsen Thot) al ville takke Kong Ilans paa hendes Vegne ved et Sendebud og meddeler 

121» 1487. 
7. Orlobr. 31. Oetobr. 

11. Novbr. 

11. Novbr. 

16. Novbr. 28. Novbr. 29. Novbr. 
G. Decbr. 8. Decbr. 15. Decbr. 28. Deibr. 2!*: Decbr. 30 Decbr. 'J(>4 KONG FIans. 14«7 lunile, al Fru iSiMtlii' (Tlioli o^; llr. Axrl Hrapile ere dnde oj! hepravede i (jraahrndrekloster 
i I.iind. — Kj cnxiro Hohnen.ii, doininica sanctor. Innocencium. (SvenBk.) 

Srhrodcr. Honumriitn dliilomatlca Svccana S, 49—50. 

11 Orriir '792fi. Kon^' Ihrs.s lilslaar ln(lliy^'f;erne i fhiisiim Tolflfrilieil for deres epne Varer, 

for .«aa vidt de ikke have dem i •.Matscliopie» med udeuhys Kjohmirnd. — Ilrnlzlmrg, 
am avende Circumciss. 148H. (1'laltydsk.i 

Beccau, Gescb. Husums S. 2ii.'i— )>6. 

'7927. Tliinftsvidne, al no Jenssfln har faaet med sin llustru Marprete, Mels 
Snubhis Datler, (lerderop op Oerderops Fang, som var hendes Fjedrenearv, kvil 0(? fril. 
fdl. I Laiiuebfk. Srriplor. rer.Danlcar. IV. 35(i og 1 ProuTamma scliola; HcrIovlaii;p l780S.li;.'i 

'792x. Klaper freinforte af nE bkr',eiske KjHBdKnns Sendebii) tinder Forliaiidliii- 

genie i Lfiheck lor de vendiske Sla>der. (1'lallydsk.l 

Diplomotar. Norvefi. V. (17 1—74. 

■7'.i2!'. Uereliiiii;: af tre Skippere fra Staden KamI'En om Krohrin.Kcn af deres 

Skibe >ed Skapen, iidlnrl af Franskiiia-nd fra llonlleur i Sommeren 14Sfi, (Hollandsk.) 

Udt. i RegUter van Charters cn ilescheidcn In het oude Archlef v. Kampen I. 284. 

1487T 1487? 

'7930. Eu iiiiv.M (Kongens Saddiliii.if^er) lniler Kont; llans oin it l,:iaii af .SO Mark 
til at kjnhe Lffder for. — 1'den Aar. 

Danske Mngazln 4. Rxkke I. 183. 

C. 1487. C. 1487. 

'^Q.^Jl. ('.iiKiSTEr< PoRs tilskjoder, efter Fiildin.igt af siii Hroder Jolian Pors, Termend 
Jepsen, Borftemesler i Uihe, en Tofl, kaldet Kields Toft, vestm for l'r(ir Muster. — 1 lirii Aar. 
Gammelt Udt i I'. Terpaiji r, Ripo; Cimbr. S. 708. 

1487 vei 1487 vel 1488. 

148«. ,,J 

'79152. Inrormall'» iii caiisa iuter Dorolhram, regiiiuin Dacia', el Sleiioiiein Sliire 'J 

versante, domiiiu papir e\ parti' re^riine expoiienda. — Sine aiino. 

ABrsbiretii fra Gchrimcan li IV 4IN>i— tO. 

1488. 1488. 

8 Janu.ir. '793.3. (Amlmnnd i Flenshorf;) Jahiim I(ei:e!iti.oi^vb llegnskab for l'd(iiller og liid- 

ta-gter i Aaret 1487. — Aiin' diiixtdage ncgest na der liilli(;eii drier Konin^'h daili. 

(1'laltydsk.i 
.Sejdclln. Illpl<>matarium Klciiiborgpiise II. 91'i"21 

16. Janu.ir "l'J?tA. Inventariiiiii o\er AKKershus efler afdfide Itiskop Karll, oplaget eflerllr. Ilenrick 

Kromdiges Opfordring ;if llerinan Trwelsson, Klcctus i llamiiiar, Jou Polsson, Provst i Oslo, 

Krich Kricksson, Laginand , og 3 llorgere i Oslo. — Ayershwss, die sancti Marcelli pape 

et marllris. (Norsk.) 

DiplumaUr. Norveg. II. UilS— !).<>. KoNG Hans. 965 "TiK^r). lliKKii; I'aiik, llorKcr i Odonsp, sapigpr op .skjndcr en Oaard ou Grund i 17. Januar. 
S. Albiini Stru'd(' i Odcnsc, lil Oldcrniand, ••Lenl/.nicnd» off nicnif^c (iildclirBdre i Smcdc- 
Rlldet samniesteds. — /n cinilatr Olli/nse, ipso die beati Antonii abbatis. 
Aktiilykker itc. uiIr. af Fyeiie lit. .Sel»k. II. ii8 G'.! (jvfr. S. 199). 

'7936. I'ku ,Ik.>.>;kn i Daiislrup sa'lger o^; skjndcr cn KnR, lisKcnde i Knt;lic(;ardh, '■i^- Januar. 

lil llr. Niels [lansen, Prior i S. Johannes Kloster i Odense. — Peria 3. prox. ante restiun 
piirificationis Maric viri.'inis ploriose. 

Aktstykker «■tc. udg af Fycns llt .Seisk. II i.l 

*7937. (".crlcparli iincllem nogle Hansekjnbnia'nd i Ivampkn oj; en Skippcr dersteds, i^ Febr 
hvorefter dennc skal sejlc til IJajen, lade Sall diir og bringe det {ijcnnein Sundel lil Kiga. — 
C.ampni, oplcii vijlVticndcii dacli in ricbriiario. illollandsk.) 

Udt. i Hegistor vnii CharliTS eii Itesclieiileii in liet oude Arclilcf v. Kampcn I. 288. 

*7938. Aiu in Thoii.k i Harqwaroin, VsEbner, erkliercr, at liaii og lians Snn, Kric 2*J. Febr. 

'rrolle, frasific sif; al 'riltalc nioil llr. Stcii Stiire og dcniics ArviiiKcr i Anlediiiii;.' af dcn 

Skailc. soiii llr. iwar Axds.soii har lidt i l^ejden ined lir. Sten. — Aibo(/n, Aska odcnsdaf^li. 

(Svensk.l 
StyfTe, Bldrap till .Skandlnavii ns Illstoria IV. 124—2.5. 

*7!t,'59. Instriiiiientiiiii notarialc, (juod Harhara Draggwns, rclicta (iijusdaiii . . ., 26. v 27. Febr. 
qiioiidam civis FlaHnensis, latehatur, se ecclesiae beatoe Maria; virginis HalTnensi in quadam 
siiiiiina pcciiiiia' oliliijatani cssc, et ecclcsia' pro ca curiaiii suam iii platca vulg;irilcr Strandstwie 
str;i(l;i' ilici;i d()n;isse. — Hnffnie, dic inartis vicesima seplima iiicnsis I^-bruaiij 

Hordam, Kjiibenhavns Kirker og KJostere, Tillicp S. 9.5—97. D 27. Febr. 1488 var en Onsdag. 
*7940. Dkt bkkhiskk Do«kapitei. ;insogcr Kejscren (ini, at dcn danskc Kongcs 29. Febr. 
roriciiing mcd Ditmarskcn maa kjcndes ugyldig og Koiig Hans staivnes til at modc for 
Kejserens Uofret. — Fred;ig efler Invocavil iPUittydsk.) 

tldl. 1 dansk Overs i Molbcch. Historic om Dilmarskerkrlgen S. 98. 
*7941. Pktiikh r"riis lcjcr af Kiipitlct i Kjobenhavn en Vor rriie Kirkcs Jord i 0. .Mart'i. 
S. Nicolai Sogn. — Haffnis, fcria quinta prox antc dominicam Oculi. 
Rerdam, Kjebenliavns Klrker oi; Klostere, Tillag S. 97--98. 
*7942. Kong IIans hcfalcr, at de holslenske Sta"der, som liavc lybsk Kcl, skullc 21. Martii. 
appellore til de 4 Sta-der Kicl, llcndshorg, Ilzclio og Oldcslo, og ikkc tii K;i;idct i Lfiheck. — 
ltrnsboi(/, den frydag nii Lal;irc. iPlattydsk.i 

Sanimlunp dei hanptsiiihl. Srhlcsvfc- -llnlsl. VernrdiiunRen S,.''), Anm Noodt, Bcylriice I 618. 
*7943. (Kdnn IIk>kik MI. af Kiiglaiidi till;idcr Kjnliiiiandcii Kohcrl NMiitc at haiidle 2.''.. MarUl. 
piia hvilkensomhelst Ihivn i Kongen af Danmarks, Norges og Sverigs Landc saa laugt soni 
til Island nicd et Skih paa 140 Toiis i ct Aar. — (JS. March.) (Kngclsk.l 

I dt. i \V. Camiibell, Muterlalg for a hlstiiry of the relgn of Henry VII, II. 286 87. I.lg- 
nende Tllladelser — nicd den sanime I ilfnjel.^c soin i Nr. '7838 — gaves sanime Dag til 
Thomiis Gralton, Borger i Calcs, Knbert Cliapman i>g Nathaniel Dalton, Borgcre I Klugston- 
upoM-Ilull, sanit Rlchard Fcrrour og Haiiion Claxton, Borgerc i Norwlcli. 
*7944. Kdiig llvNs hydcr: I. allc fric og frelse Micnd saiiil Kjdlisladiniindenc 26 Martil. 
at Bidde rcdc til iil dragc ud efter niPrniirc Tilsigelsc, 2. Indbyggcrnc i Kjohsladcii \. N. 
al viEre rede ined 20 gode VjErgende , 3. Lensmandeii i N. Len at va-re rcdc for sil 
Vedkommende. — Anisz, fcriii (iii;irla prox. ante doniinicain Palmanim. 
DaDike Hagatln 4 Hxkke II 161—62. 96B KoNT. Hans. 

148S. 

6. Aprlllt. •«O^.'^. Circv Geriiaiih af Ohlfnbiirf:.". aiilmr Itnv, liMiri liaii Uivir Ikkc al lorurdliL' 

svenski' Inilersanller elli-r forslyrre Handcliii paa Svi-rii;, mcili-iis liaii mi-d sin Fla^ulr 

undi-r .Sli-u .sturi'» Lcjde liKg<'r udcnfor Klfsborjj. — Ame duKlif Sixli papc et inartiris. 

|l'latlydsk.i 
.SlylTo, UldrnK till skaiidlnavleDS Hlstnrln IV 12i; 27. 

^- ^P''"' *794(). nroilcr (".itisTiKiii>', .Milicil i Om Kloslcr, Amikks CnisTiKit^ssEPi af Owclstrvp, 

Landsdoiiimcr i Nnrrc Jvllaml, mcil lirc ainlrc \a'lincrc kiiiiilgjnrc, .'it ilc liavc ovcrvicrct 
el Forligelsesniaal mellem Hiskop Eyler i Aarluis og norgemestre, llaail og HorKcre sainiin - 
slcils, hvorved fiirstiufvnlc tilplifitcs at f;ivc Koilcr for rorfang og Skadc, som nof,'lc af 
liaiis Tjcuere liavdc pjort iiojilc Horgerc og IJorgerskcr i Aarliiis. - Anrs histo/isf/arlh, 
odenstdaghen nesl elTlher PaschiE. 

Hiiberli, Aktsl. vcdk. Aarhus I. 61 -fiS. 
16. Seplbr 48G7. "'I' ' Aiirsberetn. fra Gclielmenrcli. V. 7G. 

'i3. Apriiu. '7il47. Kkik NiEi.sso^, Doctor, Dcgii i Kjiibenhavn og Kirkcherrc til S. Pedi r> 

Kirke sainmesteds, og Ihns Kkefiiei. og Andeks Nielssuis, Kirkevarger for samme kirki . 
rorpligtc sig paa egne og Kftcrfrtlf,'cres \cpnc lil at ovcrlioldc ilc Itclingelsnr, undcr hvilkc 
llr. Miclicl Mat/.sou i Eblcliolt, fordum Kanuik i Kjnliciiliavii, liar skja'iiket S. 1'cilcrs Kirke 
en Gaard i I\aadliusstra'de og en IJryggcrkjedel sainnie Sted (jvfr. Nr. "70851. — l/a/fnis, 
die sancti Georgij martiris gloriosi. 

0. Nielsen, KJebcntiavns Oiploinatarium II. l.')5— .%. 
4 Majl. '7948. In>ocbmii (Vlllvl| papa' litteri' indulgentiaruni, iiuihus iis, qui ad altarc 

monaslcrii Esrom , jam a Johanne Oxe dc Torsa, uiilitc, liberalitcr dolatuin, manus adju- 
Iriccs porrcxerint, septem annos de injiinctis pociiitcntiis relaxat. — Itorne ajmi sancliim 
Pelrum, nuarto nonas Maji. ponlif. ann. IV. 

Annaler lor nordisk Oldkynil. 18.')1 S. 230 31. 

4 Msji. "7949. Ix^ocEMiis (Vlll>i8| papa oiniiia privilegia omnesque libertates Johauni, 

regi Daniae, Svetis el Norvegiee, ejusque prsdecessoribus a Komanis pontiOcibus atque etiam 
Koinanis impcratoribus concessa coufiriuat, et Lundcnsi, Itoskildcnsi ct Mbiirgensi e|iiscopi8 
manilat, iit regi cjiisque succcssoribus clDiacis dcfcnsionis pra^sidio assistant. — Itome 
ajjud sanclum Petrum, quarto nonas Maji, anno pontificatus nostri quarto. 
DI|ilomatar Norvcg. IX. 3G8-i;!i. Udt. I Portlian, Acccsslo S. 106. 
7 Maji '7950. AxEi.L Oi.so.N af (nindcrlB(T, Va'bner, tilsigcr Kong Ilans, naar denuc 

hjirlpcr ham til hans Kct hos •dem i Staderno for hans Faders llr. (Jluff Niclsnns Drab, 
cn Trcdjcdcl af den Bod, han maatle faa. — Nestwelh, othensdaphcn nest effter sancti 
Johannis antc portam latinam. 

Uiplomiilar NorTcg. II. 697. Udt. i Hvltreldt, Dunm. Riges Kren. S. 1022 (Kvnrtndg. 
VI. 143), 80m fejlagtlg har Aaret 1498. 

'iK Maii '7951. Stadcn Kajii'Ex scnder til Koug llans to Solvkandcr og til Tolderen Peder 

llansiii paa (jruud af hans Degunstigelse af Skippere og KjHbmand et Selvfad. — (22. Met.) 

(Ilollandsk.) 
Udl. 1 Register vsn Cbarters en Beschiidin in het oudi- Archlef v. Kampen I. '21)0. 
M«Jo. *7952. LittertB executorialcs JBnorENTii (Nlllvi) papa; ad archicpiscopum episco- 

posque Siiecos scripta', ut ilominum Slcnoncm Slurc , si castrum Orcbro perlinax deli- 
neal, excommunicarct. — Sinc anno et dic. 

Udt. 1 Celie, llullarlum S. 208. Smlgn. Scriptor. rer Suerlcarum I, 2. S. 327. KoNu Hans. 967 14ftR. 
"7953. iNXjrENTiis (Vlllus) pnpa Slcnoni Slurr mnndal, ut ipsis iillcris visis Majo 
l(!ctisquij castruin ()roi)ro i'tc. horotlicm reffinjp continuo sui) cxcomniunicalionis poena 
rcddat. — Sinc; anno ft (lif. 

Ildt. i Svaiilngli Hefutatlu calunniiarum i ujusdani Ju.innis M:igni foi. (j. 3v, Jvfr. Q. 4v. 

*79n4. SvdE.ii LxiHENTZssKN, IJisl<op Carls Officiiil i Odpnsc, FIans Ukne, Ooniprovst. 2. Junli 
OB flcrc Kaiiniiicr sammcstcds (!«nimc, at Ticiidcn af KostcrlnlTvc llyma-nd, soin llr. (iliody 
Jciisson, SoKnciiPiPsl i SiirslnlTiic, gjor Kordriii;,' piia, skal forblive vcd WnlTlinKc Kirlve og 
Prii-st. — Oilense, Mandag eftcr Hellig Trcfoldif,'lieds Sfindag. 

Udt. I Vedel simonacn, llldrng til Odcnse liys Hist. II, 1. S. 2«;. 

■7!>o5. Kong H.\Ns giver norgerne i \m forskjellige Privilegier, isa-r med Uen.syn S- Jnnll. 
lil deres Adelmarkcd. — Kjobenhnvtui Slol, dic corporis Clirisli. 
Svensk Udt. i Ihmdi. ror. Skand. HUt. XXXV. 471-72. 

I '1\)^)6. CiREGERS iVIatsson (Liljc), Riddcr, i TlHtrcsii tilskrivcr Hr. .\ke Junsson B. Jonll 

'Svartd Skiiiining), nt llr. Slcn Slure sclv vil mcddele liam sit og llaadets Svar paa den 

danske Konges Skrivelse. — Gramwnka holm i Slokholm, fredagen epler helge Lekome dagii. 

(Svensk.) 
StyfTe, Bldrag tlU Skandlnavlcns HUtoria IV. 128. 

*7957. LvDEKE Oerwenson Bacer, Borger i Helsingor, siElger til Elr. Jens Pederson, 20. Junii. 
Kapcllan til Sjiele Alter i Vor Frue Kirke i Kjobenliavn, en Gaard i Gamle Baadhusstrffidc 
Kjobenhavn. — Frcdagen ncst fore sancti Joiiiinnis dag mydsomer. 
0. Melsen, Kjubenliavns Diplomatarium il. 157. 

48G4. 0- Nlelsen, KjBbenliavns Diplomatarium II. 157—58. 23 Jnnil. 

*7958. [>om iif Baadet i LUbeck i en Sag imellem Rnken cftcr Clawes Goltsmede, 27. Junll. 

Jorgcr i Ellembogen (?) (Malmo), og dennes Kreditorer. — Am vrydage na .Middensomer. 

(Plaltydsk.) 
Michclsen, Der ehemallge Oberhof zu Liibeck S. 272. 

'79.n9. Kong IIains stadfyster cl i liaiis Niervairclsp foretagpt Skjodc , Iivorvcd l. Julii. 
iympn Laiirilson, Kiinnik vcd Vor Fruc Kirke i Kjnbcnhavn, overdragcr Siimme Kirkc en 
Jaard i KlosterstraHle i Ivjobenhavn. — Kopcnhaffn pa ror Frve kirckeyaard , ivnder thet 
kwer hoss then twrre kirckcdor, vor Frue affthen visitationis. 
0. Nlelsen, KJebenhavns Ilipiomatarlum III. 1). 

*7960. Heimrek Mkoing, Bcfalingsmand paa Island, Didrik Pinings »Umbodsmann« 10. v 17 Julii. 

aa Kongcns Vcgne, kvittcrcr Li*ginand Finbogc Jonsson for hans Rcgnskab af »sysliinni 

t)ingeiar [lingiii. — J llafnnrfirdi, limludagin iiipsta lyrir festuin bcate Margaretc iiirginis. 

(Islandsk.l 
Safn til sogu Islands II. 183-84. 

*7961. Dronning Dorotiiea opfordrcr, stottcndc sig til cn KrkUrring af Kejsercn ir).v.22.Juill. 
g til Pavens Inlercession , Kurfyrst Joh;in og Markgrevcrne Frederik og Sigismund af 
randenbiirg til nt ladc Iicndc faa sin Ficdrcne- og .Miidrenearv. — An vnn.irtn slotr Srr/c- 
'.rge, am dinstag na Margarete virginis. (Plattydsk.) 

Rlcdel, Codex diplomaticus Urandenburgenais 3. liauptth. ill. 122. 968 KoNo Hans. 1:. Julll — 
11 Dcrhr. -^7 JdIII. »;. ADnudi. a AugDsii. 7 Aii^ustl. 
11. AnRDsU 13. Angustl. lf>. .Septbr. 1.'). Seplbr 16. .Septbr. 
It;. Spptbr. 24. S«ptbr. *79r)2 iKiirrvTst J(iin> nr Urainlcnluir).') lilskriviT iDruniiiii^fn af Danmarki, at han 
ikki> kan lii!»varc liciulcs Skrivclse (af !;">. Juli, .se Nr. *79t)li, rereud lian liar rorliandlci 
nicd .sinc Hrndrc Mark)?revrrnc Frcderik og Sigisniiind, dcr nii crc frava'rc,ndc lioa Kcjscren. — 

Tanyennund, ani diustag na (Tydsk.) 

Illedel. C.iidex di|ilumiiticus BraDdenburgenals 3. Ilaupttb. III. 123. 

'79fi3. Sognevidne, at pamlc Mainl mindcdivs, al 4 Afirc i nicr(lro|i allid havc 
liggct lil dcn Oaard, Ni.os Vidisson ihor, og lilliHrt Domkirken i Kihe. — Gorhiyh kirkij, 
siindagh ncsl ror sancti Olawy dagh. 

DaDSke Samllnger 2. Rekke II. 7—8. 

'79^)4. Dom ar IUadbt i Ll'iti:i k i Anledning af en Klage af Hans Gliim , hocndc 
i lUir? paa Fcmcrn, mod Haadct sammcstcds. — Amc midtwckcnc vor Laurcncy. (Plattydsk.) 
Mirhelscn, Dei eliemallge Oberhof zu l.ubeck S. 273 74 

'7965. I>om af IIaadet i LiiiEiK som Ovcrrct i cn til det appellcret, af Raadct 
i llurg paa Fcmern paadnmt .Sag angaacnde en Strid mellem Hans Kale og Hans Glume. — 
Ame midlwekene vor Laurcncy marliris. (Plattydak.) 

Miclielseii, Uer eliemalige Obcrhnf zu l.ijbeck S. 273. 

4865. Safn tll s6gu Islands I. 696—97. 

'7966. Kjhbbnhavns BYTUi^GsviDnE oni, at llcnric. Dringcnberg, Mnntmester i Malinn, 
har kjoht dcn Grund sondcn for Fiskilor\f;adcn i Vor Fruc Sogn i Kjnhcnliavn, inorpaa 
hans llus nii cr hygget, afSitzc, llaiis TrittelUtzcs liuke, og ar Pcder Karlson. — Mandagcn 
nest elTther sancli Laurcntz dagh. 

0. MeUen, Kjubcnbavns Diplom.itarlum II. 1.58— .'iS. 

"7967. Forlig imellcm Hordesiioi.m Kloster og Maroiard vam Ai.evei.de, ma-glet i 

Narva-relsc ar Hcrtiig Frcdcrik af (jottorp al dcnncs llaadcr. — /tn clusler lum KuriJesliolin, 

am dagc Ipolili martiris. (riattydsk.) 
Wcstphalen, Monumcnta II. 469 72. 

"7968. ViBORr, l!viHii>t.sviD>E, al Horgcmcslcrcii og K.rmncrcn i Nihorg i;jnrdp 
lovlig Lavha^vd paa IJycns Jorder, hvis Gra'nscr oprcgncs. — U itiurg bi/linr/, mandag nest 
crrihcr rcslum cxallalioiiis sanctc Oncis. 

Danski Uagazin 4. Rxl^ke II 189— m 

'7969. ODEfiSE ItYTiiiMiisviDNE, al llicrich l'.ihc, lUiriicr i Odcnse, paa IhiD- 
gel tilskjndcde Smcdc^ildct i Odense cn Gaard og (iruud i S. Vlhani Slra-de sammcstcds 
ijvrr. Nr. "79.3.0). — (Hlrnse ni/lijnt/li, thcn mandagh ncst cfTlliar llcllikurs ilag cxaltalinnis. 
Aktstykker clc. uilg. ;if Fjcns llt. Selsk II 69-70. 

48<)7 se 13. Aprll vel 16. S.pibr 1488. 

'7970. Littera- hsorE^Tii (Vlllvi) pajia', qiiihus archicpisi opis Lundcnsi et Vpsaicnn 
episcopisqiic lloskildcnsi cl Strciigcncnsi iiijiiiii^il, iil assimiplis viginli qiialiior arhilri.- 
de incliorihiis triiim rcgnoriim cxaminalaqiic cansa inlcr |)orotli<>am ri';.-iiiaiii Dacic ri 
Stenoncm Slure dicluin Stcnoncm ahsolvanl. — lionir n/ml Sniniunipelri/ni , scxladccini' 
kalcndas Octobrcs, ponlilicalus nostri iiniio i|itinto. 

AarKlieretii. fia liehelmearch IV 419-23. Jvfr S. 413 

4868. ■•iplomalar Norvcg. I 687—88. O Milacii, KJflbcnbavDK Olploniatarlum II. l.VJ. KONG IIans. 96'J 1488. 

'7!(71. llAn.s vo> BocKwoi.i» sjelper incd Konf; Chrislierns Samlykkc t>il Gods S^rSeptbr - 

K(|ut;l.slor|( til Ariisbok Klosler. — In den achle dagen sancli Michaelij' erzenRels. 

ii'lattydsk.1 
Urkuiideiisamml. d. scblesw.-bolst -lauinli Ge«(:ll>cb III. 131—35. 

"7972. N (ililjiiltskjeDdelse af Hertu^ JoHAn af Sachsen, HertuK Mai.mis af Meklen- 7 Uctobr. 
Iiiirf.', Bisko|iiMrMr Ai.iiKECin af Lrilierk. Kaki. af f)dense, ^iroi.Ais af \ iborf.' oj: HAKTVir, 
af Uibe saiul 1(1 Daimiarks of.' Ilolsleiis Kaader i Slriden angaaende Pantsa-llelsen af 
Lutken Tunder Slot imellcni Kong Hans og Hertug Frederik paa den ene og WullT, Uenning, 
llaus of; C.lawes Poggewiscli Hennings Senner paa den andcn Side. — l-lenxborg , ame 
dinf.;esdage ua Francisci. iPlallydsk.) 

Jabrbucber I. d. Laiidegk. d. Herzo^th. Schleswlg. Uolsteio u. Laucnburg IX. 51^— 15. 

Sejdeliii, Diplomatarium FiensborgeDse 1. t)(>7— (■!!. 

*7973. IloR^s IIf.kreds TiiiNnsviiifiE, at Per Byll» i Swaneholm tll Tliinf;f havde '• Octobr. 

opsagl tveude Itimder i Ferssloll' dercs Gaarde «for vlydclssai skyU. — Ipso die sauctorum 

Dyonisii elc. 

Dauake Magazin 3. Kskke V. 21. 

'7974. Kouf,' Haks tilladcr Harlicli Pogwiscli at iudlose paa dct kommende 21. Octobr. 
Omsla^' IMun Slot fra Katharina, Haus Rautzaus Enke. — GoHorf, am dingcsdage na 
Luce evangeliste. iPlattydsk.i 

Tydsk Udu i ;£eitscbr. f. Schle.^wig-Holstein-LaueDbiirg. Ge.scb. VII. 14.'>— 46. 

"7975. Thingsvidnc, al Nis Jennsen af Trudstrup bod sig i Rctle mcd alle, som 21. Octobr. 
kjcndte sig at havc Lod og Del i Tolslrup Gods, uden Chreslenn Huasz, og bod Guld 
og Pciidiiig op lor sammc Gods, og at Pcngene blevc inddnmte i Fjerdingskirke. — Sondre- 
herrUlz liny, tisdagenn ncst cllter s. (>alixti dag. 

Udt. I Uvass, Heddelelser om Prrsooer og Familier af Navnet Hvas III. 127. 

"7976. Kjobb^havks BYTHiNnsviortE, at Pedcr Hauson, Borger i Naestved, paa sin 27. Onobr 
Hustru Aniic Grjmcls Vcguc lllskjodcde Abbcd Jacob af Knardorp Kloslcr cu Gaard paa 
Nnrrcgadc i Kjobenhavn, imod at Klostrel skuldc afhuldc Sja'lcuic.-scr for Kougeus Tjcuer, 
Jens Pederscn. — hopman/imien, iiiandagh sanctorum Symonis ct Jude apostel afflhen. 
0. Nielsen, KjubenbavDS Diplomatarium III. 9. 

'7977. Koiig Ha>s stadlaesler den Lavha-vd, som Borgcmcslrenc i Niborg liavde 7 Novbr. 
gjort paa dcnne Bys Jordcr (jvfr. Nr. *7968|. — /« cirilalc noslra Arv.sien-.i , sexta feria 
infra octavas omuium Sanctorum. 

Dauske Magazin 4. Ksekke II. V.H). 

"7978. Koiig Ha.>s lildommcr andcn Gang ijvfr. Nr. *78;J1) Itorgcmcstre, Uaad og 11. Notbr. 
Almue i Aarhus Byens Mark efter de forhcn bestemtc Markcskjel. — Die bcati Martiiii episc. 
Hubertz, Aktst. vedk Aarhus I. 62 - 63 

*7979. Koiig Hams dommcr mcllcm Viborg By og Kapitel oiii Beltcu til Fiskcri H Novbr 
i Liniljordcii ; llovcdsporgsmaalct uilsa'ttcs til Afgjorclse af Koiigcn og Uaadcl i Kjobeu- 
bavn. — llorsnes, frcdaghen ncst cnier s. Briccii dagh. 
DaDSke MncaziD 4. Rxkkc II. l!K1-<ll. 

*79SO Kong IIans dommcr. 1 Anledning af cn Klagc fra Viliorg, al dcr af dc !.'•. Notbr 
KJBbstadgaarde, som Gcjstlige kjnbc cller paiitc, skal udgjwrcs luld Tyiigc til Kougcn og 

Regest. Dao II. Ser I 132 :i7(» KoNO IIans. 14SS. 15 Nuvbr 1. berbr. 7. Decbr. 
11. Decbr. 11. Ucibr. II Uecbr. 14. Decbr. 21. Dcebr. 22. Dccbr Ityrii, •tlii in^i'ii kuii sa-l(<e ini-ri> cnd lian har<i ; desuden rastRiKltes del, al Saltlnnderiie 
i \iburg .skulle liulde olle Skju|i|ier. — Hormes^ iHuerdagheu nesl elTlher s. Marlini dagh. 
Daiiake Muxoiln 4. Rickke II. l<a <.i2. 

*7981. Uoii); IIans' lletterlliings Doin , livorved, elter Kla{.'e al' Jep Slnra' og 
Krik l'i'derssen, Kuailiiiwnd i Aarlins, kjendes, at livilkeii Kannik i'ller Pru>st, der i nogen 
kjtibslad kjiiher elUr paiiter (iaard eller Jord, skal deruf svare KouKeus og Ityeiis Tynge 
ligesaa Inldelif; soni den lidliuere Itesidder. — Korsebrodrc Card i Horsem , luuerdaglien 
nest efTter sancti Martini dagli. 

Iluborti, Aktil. vedk. Aarhus I. ti^-lIT). 

*7982. Dronniiif.' Dohotiika kvilhrer llr. Ilenriek Kroiindieki' , Kniliedsiiiuiid over 
Vigen, for ."HiO Murk , lieiides aarligi? Landgilde ul Vigen, soiii skiilde have va'ret betalt 
til sidsle IMnsedag. — /« caslru noslro Kahindeborgh , feria secunda post festum beati 
Aiidree apostoli. 

Dlplomalar. Norveg. II. 699—700. 

4877. Drkuudensamml. d. schlesw.-bolst.-lauenb. Uesellsch. IV. 304—305. 

'7983. (Markgreverne I-'kkuekik og SuiisuiMD af Itrandenburgs) Udka.st til en Skrivel^-' 

lil DroMuingeii af Danniark , hvori de bebrijile hemle liemles Klaf.'cr til Kejser og Puve 

og lieiiholde sig lil deres Erkl.i ring af 29. Jiili 1486. — Oiw/dsjiacli , aiii donrstug nach 

conceptiunis Marie. (Tydsk.) 

Hicdel, Codex diiilomaticus UrandenburgeDsis 3. Haupltb. III. 123—24. 

'7984. (Markgnveriie Ireoekik og Sii;ismini) af Itrandenburg) oversende Kurfyrst 
Johaii deres l dkast til en Skrivelse lil Drunniiigeu af Daniiiark (se Nr. *7983). — OmMspach, 
aiii donrslag nacli conceptiouis Marie. (Tydsk.) 

Hiedel, Codex diplumalicus Hrandenburgeusis 3. HaupUh. III. 124 — 25. 

"7985. Litteru; coinsii.iakioki'M REfiNi Slecie |ironunc Lnecopie cougregaloriiin ail 
Juhannein regeiu Dacia> scripta>, in quibusDorotheaui reginani acciisaut, quod pacem el confedi - 
rationeui inler regiia violet, regemque sup|ilirant, ul iiialreiii siiaiii informet, ut seiitenlias 
injustas, ab aliquibus leutonicis suspectis judicibus coutra Sleuouini Stwre, Suecie n-gni 
gubernatorem, datas, demittat nequc tales consiliarios scquatur. — Ex opido Knecopeitsi, 
viideciala meiisis Deceiiiliris. 

Aarkberetn. fra Geheimearch. IV 411 — 12. 
'7986. Liltera; conductiva; IIe.vkiii (Vllmi) regis Anglix pro Gerardo de Olden- 
Itiirgh et I)eliiieiiliorst coiuite cuin 24 personis in comitiva ejus. — Apud Weslmonajileriun.. 
deciino quarto die Decembris. 

Hymer, Fuedera, ed. Holmes V. 196. Udt. paa Engelsk i W. Campbell, Malerials for 
a hlstorv of thc reigii of Henry VII, II. 378—7;». 

'7987. SvMO.N LAiKE.Nni, canonicus llalTiiensis (ecclesia^ .Maria> virgiuis llalTnensisVi. 
ciiriam in vico, qui vulgariter dicitur C.losterstredith, ex opposito monasterii fratrum niinoriiiii 

llalTiiis occidentalis situatain doiiat. — Die siilicet llorate celi desuper inibres pluviali.^ 

0. Mclsen, KJubenhavns Diplomatarium II. I(j0. 
'7988. Kung lUns ovcrseuder llr. Ileiirik Krumedige, nBvedsmand paa Aggerslui.^. 
el Brev til llr. Bo Flemmingh, beder liam lade bygge en Jagt m. m. — Kx caslro noslro 
Haffhiensi, in crastino Thnme. 

Uanske Magaiin 3. Hickke. 11. 16-17. DlplomaUr. Norveg. IX. 370. KnNG IIans. 'J71 

1488. 

'T.)H\). Koiif; IIam.s frivcr ruldmngt til al afgjore vn Arvcsaj,' imellem C.hristine 

Jaspers og Kaygen Jaspers paa Slesvig Kaadhus efler Landret og Lovbog. — llnderslebitr. 

(Plallydsk.) 
lirudst. I Weatphalen. Monumenta III, Prter. S. 83. 

*71)9(l. Raadsluevidne, at Koldinp By havde fBPst RriBndkjor Mark i Panl af Pru Jylt»-, 
(llciini'ke Liiiilicks Knkci, Of; da llenrik Tcfrciilmus kjnlitc dcnnc Mark, skole dct mcd lly- 
mjcndcnes Fonird ot; Saiiilykkc, saa al |{orf;ernc skiildc nyde lialvdcii-n iiicd ham i dcttc Kjnb. 
Udt. I Fyhn, Kftcrr. om Koldlng S. 242. 

'7991. Forlig mellem Marou.^rot THEDir.Htis af Tvedsgaard og Koi.uihg By angaaende 
Brsendkjcrs Mark. 

Udt. I Fyhn. Eftrrr. om Koldlng S. 187. 
*7992. 0vrif;iiedcn i Stadcn Ka^ipek anmodcr Toldercn i Siindet om at advare 
dcns Skibc iiiod lor Tidcn al besflge de nandcrske og xelandskc llavne. (Ilollandsk.) 

Udt. I Itegister vao Cbarters en BescheideD io het oude Archief v. Kampen I. 200. 

1488—1495. 1488-149.5. 

*7993. Statiila synodalia ct provinrialia Eherdi episcopi Slesvicensis. — Idcu Aar. 
Tiykt: Lubcck 14i)G. Noodt, Btitrage II. 53 82. Thorkeliii, Klrkel..ve S. 85 107. 

1489. 1489. 

*7994. Marine Bertelsdatter af Hessell, Jes Rwds Efterleverske, kvitlerer ilr. Erick :'> Januar. 
Oltisen for iModtagelsen af 5 0rter Korn, som han var bleven Jes Rwd skyldig for et .Mage- 
skifle. — Vif;iiia ep . . . nic Domini. 

liarner, Fam. Rogenkrantz'8 Hlst. 1, Diplom. S. 169. 

*7995. Kong Ua>s tildemmer Rorgemestre, Raad og Almue i Aarhus tredjc Ganp 6. Januar 

(jvfr. Nr. *7H31 og *7978) Byens Mark efter det forhen bestemte Markeskjel. — l)ie epi- 

phanie Domini. 

Hubertz. Aktst. vedk. Aarhu8 1. 65—66. 

*7996. Kong IIans anbcfalcr til Staederne Deventer, Kanipcn og Zwollc Biskop 17. Januar. 
Courad af Osnabruck som Biskop Davids Elterfolger. — Halmstede., am dapc sancti Anlbonij. 

(Plattydsk.) 

Udt. i hod tlvers. i Rei;ister van Chartera en Beschciileii In het oude Archiil v. Kaiiipeii I. 293. 

'7997. Thingsvidne, at, cfler at Nisz Jennscu paa Hr. Eskill Gnyes Vegne havde 20. Janoar. 

kyndt Lesen paa Tolstrup Gods og Pengene vare indlVirte i Fjerdingskirke, da kom 

Hr. Morlbcn af Aarsz iiidcn Thinge og erkla^redc Godset for Bispens Ejendom. — Synndre- 

herritz linnf/, tisdagcnn s Fabiani oc Scbastiani dag. 

Udt. I Hvass, MeddelelatT om Persooer og Famillcr af Navnet Hvas III. 127. 
*7998. Tliingsvidnc, kra>vet af beskeden Mand Niels llcndriksson, at velbyrdip 5. Febr. 
Mand llans Jensscn i Egclyrke stod indcn flrc Stokke og skjodedc nicd Trse og Tarv paa 
velbyrdig Svend Pcder Andersson Bruns Vegne lil vor Fruc Lysning i Stannse et Stykke 
Jord liggcnde simdcn Trijpsebol, kaldet Bremmetofft. — Nerre herridlz ling, tben torsdag 
nest epther vor Fruc dag purificationis. 

iNy klrkeblst Samllnger IV. 438—39 , 

122* !(72 KoNc IIans. 

1-1»«» 

7 ttlit. '7'J'il). KuiiK IIans sifl^vr (l<'ii lil Kiuiiuii rurliriiilti'. Gaurd K(;lii'rii(lli til OlnfT 

Tvulifssiin, (It-r !*kul liuvi; dcu Hoin fnl Itundi-Kuds int^d rurpli^^telsi^ til uurlif; til Kron < 
ut udrcdf IniK!, Sliid o^' undt^n llcd.sil ; sclv rorbchuldiT Kongen 8i(; Wuboskov. — 
Snlwizhurgh^ iii crustino Dorotlicp vlrK. 

S\enik Udt 1 Han<ll. ror. Skand Hlat. XXXV 47'J. 

17 Krbr "HiXHi. v^iiehs C.KEsriBKNSSKN, LuntlsilommtM' i Ntirrcjylluml , IIkmiik K^its.si^ 

lli)M'il;^iiiunil paa 1'y^'liolin, Amikks rniis, Itiddcr, of; S undrc Adclsiiiiciid dtiiniiiit mi-llriii 
Krik .Siitihi' i Mallrup og Kitndcriic i Kin^^li i Tttrslinf: llcrrcd, al dcn ritrstc hnr liclii>lde 
Kolrisdum ok Dainshuund Of; Fa-Kanj;. — Hor.iiies radhu.s.^ tlicii tisdagh nest fore sancti 
Pedhers danh ralhctlra. 

Itainer, F^ini. Ho8enkranti'« lllst. i, lliplnin. S. 170 — 71. 

18 Kebr •HtK)l. JArnBis, archiepiscopus Upsalensis, declarut, sc a papa Sixto IVto mandata, 

pcr tpnp pcrmitlatiir, iil popiiliis lionim triiiin rcfinonim Stiecic, Dacie, Norwcpie erf;a 
bculaiii Oatherinaiii, liliani i|iioiiilaiii s. Itirf.'ittc, devotioncs atquc vcnerationcs suas continuare 
possit, cl a pajia Innoccnlio (Vlllvo) mandala, pcr i|ua' pcimittalnr, ut neduin iii rc^nis 
prifdictis trihus, vcriim etiam in oninihus monastcriis ordinis s. Itirf;ilte similiter venerari 
ptissit, afccpissc. — VjMilir. dic Wlll rchruarii. 

(Troil), Skririer octi haiidliiigur till iiplysn. I swcnska Ityrko ocli rerormalion!) bigl 11.374— <' 

iSJ. Kebr '.SOO^. Kouf; ll\Ns tildommer llorgeinestre, llaad og Aliiiue i Aarhns Ijerdc (lunj; 

Ijlr. Nr. ''i'.Wv Ityen.'; Mark cllcr dct tidlif;crc Markeskjel. - Ipso dic beati Petri ad cathcdrani. 
Hubertz, Aktst. vcdk. Aarlius i. llG- i;7. 

3 Martu. '80(1.3. N*R\vE Ostewssbs kundgjor, ut hun i Mindelighed har forligt sig med 

Ilr. Hcnrick Krwmmcdige, Hnvedsmand paa Apgershus, paa Kroncns Ncgne for en Saf:, 
han ej Irnstide sij; lil lovlip at forsvare. — Hadclandh, liisdaghen j Kaslu'laglicn. (Norsk.i 
liipluniatar. Morvejt. II 701. 
7. Mariii. *,SrK)4. (iEKTRin Jensdvttek, Priorindc i Itosjo Kloster og hele Konvemei dersleil^, 

lcjc til Jcp Ysukson, Ilurgcr i Maliiiit, en Kloslret tilliHrenile (lUard i Malmo. — Wo.vyc, 
in sabb. C.urnispr. 

ilrudatykk. I Wieaelgren. l)c claustria Svlo-Golhicis I .')!) -00. 
10 Martii *8(X).'i. Koiig IIans stadfu-ster Slagelse llys rrivilcgicr og foroger deni nic<l iio;.lr 

nye Artikler. - (10. .Marts.l 

UdL I Friis, Bidrag tll Slagilse B.ys Hist. S. 17-18. 
12. Martll. 'SO(M"). /I^^rkcbiskop Jens (Itnisturp) i Lund skjanker til Luiids vErkcsa'dc en 

Gaurd i KjiibciiliaMi iiordcii iiu'st op til S. MkolaJ Kirkcgaard iiiicllciii 6 Stru-dcr, iiiod at 
dttr aiirlig af Jvrkehisperne skal holdes cn Sjirlemessc i Lundc Kur fur hain, huns Kora-ldrc 
og Arvinger. — Lundis, dic bcali (ircL'orii papc ct confcssoris. 
1). Melsrn, kinbenhavns iii|iloma(arium li. lUO— lil. 
PottlS Martil. *80(i7. Optegnelse om Korhaudlingerne paa Struxtorp Thing anguacnde (irajnse- 

skjellet imellem Statlcn Slcsvig og Itcrend. — l!dcn Daluin. (IMaltydsk.) 

Sach, Geacb. d. Stadt Schleswig S. 33!). 
12 Aprilia. '8(^)8 Kong Hahs tilstaar Ilansesta-dernc Lejdebrcv lil al bcsitgc hans Riger og 

handle derpaa indtil na?stc S. Oliifsdag. - hoprnhaf/cn^ Paliiisonutag. 

Tydtk Udt 1 Zcitachr. d. Vereins f. lubeikiscbc Gcacbichtc u. Altertbumtk. I. 132—33. 
22 Aprilia 4886. Tilf.j; iPlattydsk Oversctttelse). KoNG Hans. 973 

*8fX)9. TiosToi.HK Sme^so^, llr. <»o(l Alssoiis l inJtTlofjcd i Skir-n SysRpJ, mpddclcr •> M«Jl 
Konf,' llans ilc nirrmcrc ((msticndiKlicdcr vcd Ariie rolloifsoiis Drali. Mytwiku diitfcn 

ncst cptlicr Krossmcssc cxulliicionis. (Norsk.) 

Iilplomatar. Noivcg. I. GiH— ifj. 

*801(). A.MiEHs A:hokiis/.o,-h, Klcrk i Kjolicnliinn , .siidnir til ilr Jcns Pedcrson, x Majl 
Triist i Vlaliiio, cn lUid oj: IJolif; iiordcn vcd dcl f,'iiiiilc llii:idiiiisslr:i dc i .'^. INdcrs Sofin 
i Kjtiliciiliiivii. — Krcdiifjcn ncst clTtlicr liclf,-!' kors ihifili jiiucnciunis. 
Melgeii, KJHbciibaYiis Dipluniatarlum II llil— 02. 

*H011. Kiiiif,' llvpis slavncr cnhvcr, soiii iiiiiattc mcnc at liiivc nofien llct til 18 Majl 
Aiiriius Mark, siiiilcdcs som den vcd Konf,'cns Ijcrdc Dombrcv ar lilkjciidt Itycn, al inodc 
paa Konffcns Ilittcrtliinf,' indcn 6 l'f,'cr og ct Aar. — Shamlvihurgli ^ dic licali Krici rcf,'is. 
Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. ti7-U8. 

*8012. Thinfjsvidne f,'ivct Jcb Viud, Kanlor i Uibc, al iuf^cn havdc kjicrcl paa 2fi Majl 
Kiipitlels Gods i Mtirkholt, fnr der for 2 Aar sidcii kom Stiid inellciii Kjcriiiiundcnc i 
(liirslclT 0{? i Morkholt om en Korle. — Holmundzherrels tiny, theii tiisdaf,'h elTther domi- 
nieaiii Voccm jucunditatis. 

Saml. t Jydsk Htst. og Topogi. VI. 33-34. 

*8013. Voldf;iftskjcndelse af Johvn Jeii-ssen, jErkedegn, PETiiiiH VVi.kk og flcre 3. Junti 
Kaniiikcr i Aarhus iiiellcm Konf; lliins of; Kiskop Kjler i Aarliiis iint,'aacndc Safielald og 
andcii Uettif,'lied, som Korif,'cn kuiidc have af forskjclligc Fiedlnsmaal niod ltis(iciis 
Tjcncre m. m. — Sworlte brodeTcloster i Aars, olhensdiighen clTtcr aseensionis Doiiiini. 
Hubirtz. .\kt8l vedk. Aarhus I. 68—70. 

*8014. lloK^s llEiiHEiis TiiiM.s ViONE, al IVr IJillc i Svauholm iii. tl. udsaf;de, ai 4 Junii 
del havdi! vaeret ffiimmcl Sapdvane, at Skippere fra Norge landede ved Horns llerreil ofi 
solgte Tommer og andre Vare til IndbyggiTne i llerredet og bclallc derc.s Told piia 
Kronciis Oiiard Abramslorp. — Fcriu quinta oclaua asccncionis Doiiiiuj. 
Danskc Magazln :i. Ra!kke V. 147—48. 

*8015. Kong IIans tagcr Cismar Rlosler i sin I]eskyllelse. — Uomes^ Trcytiig '> Junii 
¥0r Piiigstcn. (Plallvdsk.l 

Tyd8k Udt. i WestphaleD, Moiiumenta IV 347.5. 

*8016. KoM.E^s Rettekthini.s Do.h, at Erick Stygge af Matterop bnr beholdc 5. Junii. 

Folris Dam med Damsbaand og Faegang, soni Bondcriic i llynd havc i^jorl Foidring paa, 

Og al gode Ma-nd og lionder skulle undersoge, om Diimmcn er o(ida'mniet liojcre cinl 

fer og give skriftlif.' Ileretning derom. — Horsnes i snmii Joli. closter , llicn Ircdiig nest 

fore Pintze dag. 

tiarner, Fam. Roscnkrantz's Hist. 1, Diplom. S. 171—78. 

'8017. Tedek Anuekssii.x, kaldct IJkin, bcliildmicgliger velbyrdig Mand llans Jenssnii 17 iunli. 
i Egelyckc til al salgc cl Stykkc Jord liggcndc snnden Tru'ssebylle, som licddcr Itrciiimc- 
loffl, lil Vor Fruc Lysuing i Staunsc, som til forn liavdc del i Panl lor lii Mark. — Die 
sancti Itotulphi. 

iNy kirkchisl Samlinger IV. 437—38. 

'8018. Thingsvidne, iit Trowcls Wintlcr, Thingholdcr paa llvidilinf: llcrrcds Tliint', -i-J. Junll. 
ej havde fiiudct llibc Ka[)itcl til nogcn Lavha^vd at fijnrc i llibe Byfrcd. — llwidiny- 
herrets thingh, thcn miindiifih nest lor Midsomcr. 
.\dlei, Kfterr ang. Itibc X. G— 7. 974 KoNo IIans. 

\m. 

"J"J. Juoil. •SOH). KpnBKniiAvns llvTHmi.svinnE. at Jo.^t rrdcrsnn, Soj:ii('prfrst til Skiiiior »)?: 

Kalstfrlio, til.^ikjododc S. rfilrrs Klrkc I Kjolirnhavn lo (laardt' i KjiulinaiiKiT Slru-dc saiiiiiu- 
stcds. — hopmniihaiien , iiianda^'cn ncst clTtlicr liclfrc IJj;ain dap. 
0. Melsen, KJtibenlinTna Diplomatarlum III. 10—11. 

27 Jonli. *80l'0. Konp U\!«s stadfa>slcr cl i lians NnTviprclsc forctafrct Skjodc, livorvcd 

Mcstcr Jflrjicn Ilvidli. Kannik i Kjnlicnliavn , ovcrdro{.' til l^r. Pcr Alhrclsscn, Kirkcva-rffc 
for Vor 1'riii' Kirkc dcrstcds, paa Kirkcns Vcgnc en Gaard i Klostcrslrn-dc op en Ciaard i 
Siidcrhodcn i Kjolicnhavn. — Kohemlrhnffn nurden oc aslen iveilh Ihct direr pn wor 1'nie 
kinkeijiml , crnstino Johannis ct Paiili. 

0. MeUen, KjHbenliavns Dlpli.matarium 11. Ifi2— *>3. 

'^ ■'"""• *8021. Konp Ha>s sladfa-stcr ct i hans Na-rvaTcJsc forctapct Skjndc, hvorvcd 

Itondc Jcnsscn, Boriicr i Kjolicnhavn, ovcrdro^: lil Mcslcr Jorfrrn (Ilvid). Kannik saiiimcsteds. 
cn (laard i Siidcrhodcn i Kjohcnhavn. — Kvbrndelinffn norden nch uslen tvcdh llicl .vAut pan 
wor Fnre kirckeynrd, jn crastino Johannis ct Pauli martirum. 
0. Mclscn, Kjebenhavns Diploniatarium II. 1G2. 

*'• '*'"'"• "8022. IUns nKODERSEW, Foped i Sondcrpocs Ilerrcd, samt hans Mcdejere af dcii 

iiyi' Kof: imcllcm Kjdersted og Milsted overlade Pawcl Zestede, Amtmand i Gottorp, 24 

hcmat Land af Koircn. — Svesen, am dinxdagh na Pctri cl Pauli apost. (Plallydsk.i 

Stcmann, Gescbiititc d. uirentlii hcn u. I'rivat-Rccht8 il. Herzu^thunis Scbleswig lil. 11:') — 16. 

**'• '"""• *8023. Hcsiddcrne af Kocen i Sonderpocs Flerred imellem Ejdersted og Milsted 

ovcrladc llclmoidcsc Almedinph, Skrivcr paa Gottorp, 3 Oemat Land. — Sresen, am dinxdaph 
na Petri ct Pauli ap. (Plattydsk.) 

Zoitschr r. Scbleswig-Hoislciii-Lauenburf!. Gesch. 1. 94—95. 

''• ■*•""• '8024. Ode^se Bythini.s Viiiwe, at Mats Skrjedhcr paa Bcenth Billes Vepne ophod 

tii Indlosnins cn Per Dysinps Datlcr tilhorende pantsat Jord. — Ollensse, Ihen manda^;! 
ncst for s. Knwt konfics daf-h. 

Matien, Deii danske Panterels Hlst. S. 396—97. 

^ ^"'" *8025. i1*>kcbisperne Joh^^^es i Lund og Gaite i Nidaros, Bispernc Niroi.Ais i 

Roskildc, Ai nEHT af Lfiheck, Kari. af Odcnsc m. n. mcddclc 40 Aars Aflad til S. Clarif 
Kloster i Koskilde. — Hnfniir, fcria 3. infra octavas visilat. MariiE. (Lalin.) 

Dansli IJdt. I Tidsskr. Nor III. 3. S. 72. 

^•' ■*""' '8026. Kong HAns" Privilcgicr for dc vcndiske Sla>dcr i Danmark og Norgc. — 

Coprnhai/en, divisio Apostoloriim. (Plattydsk.) 

Hansk IJilt. I lidsslir Nnr III, ,1 S. 72 lydsk Tdt. I Ziitschr. il. Verein» f. iiilierklsihe_ 

Geschirbte u Mierthumsii I. 133. 

la. Julii. '8027. Kong Ha^s Privilcgicr for Stralsiind — Copenhnyeti, divisio Apostoloriim, 

(Plattvdsk 
Dansk Udt. i Tldsskr. Nor III. 3. S. 72 

If). Juiii. *8028. ('.HKisTE>\ III \s/. i haas Fkjodcr \\ rinnilc Skoiigaard i Molnn Ilcrrcd 

lloclszH Sogn og cn Gaard i Gndclon i Ilolliicrg llirrcd lil Ilr. Iskilld Goye til Gjcngjjelc 
for Tolslrup Gods, eom han liar solgt, uagtct dct var dcnnes Arvegods. — Haffn, onsdaf 
plTler s Kmid kon^-is daR. 

lidt. I Hvass, Meddclelscr om Prrsoncr og lamllier al Navnet HTa:< III. 127—28. KoNG Uans. 975 I48n. 

*8029. Forli},' nia>glcl ;if yErkubiskop Gawte i Nidaros in. fl. mpliem Ur Ai(T 15. Julii. 
KiiwUssiiii (>;; llr. ili;iiricli KriiiiKli^liu. — llampnis, die divisiunis Aposloloruin. 
I)an8ke Magazin 3. Itoikke II. 15-16. 

■803U. kouf; 1Ia>s stadftt-slcr for KJHtiin.Ttidene i Rostock, soiii liandlf paa Nornc 21. Julii. 
0(4 isajr paa Oslo , 'ronsbiTj,' og Mgen, de dfiii tidlii.'er(; roriindli- l'ri\ili"f;ii'r. — In chii- 
lalc noslra llafnciixi, in prolcsto Maric .Magdalcne. 

Diplomalar. Norveg. VII 497. Udt. i Tldsskr. Ni.r III, 3. S. 72. 

'8031. iNoKUES ItuiEs Raao va-lgcr og saiutykkcr Kong llans' Snn tlhristicrn lil 2.0. Juiii. 
lioiige i Norge efler liaus Faders Dod. — Kubpntlehaffn, sancti Jacobi apostoli dagli. 

Diploinatar. Norveg II. 703-704. Udl I Hvllfeldl, Danm. Uiges KrBn. S. 999—1000 
(Kvarludgave VI. 91). 

'8032. hong Ue.mhk MI af England bcfalcr Skatincsteren at udbetale Mestcr James 25. Julil. 
Uullou, Tlioinas (^larcuccu, llcrold, Joliii Kclys og Tlioinas Cartar, Kjobmand i l.ytin, der 
skiille gaa soni Scndebud lil Uoiigcii af Danmark, dcrcs Kejscudgiftcr. — Al tlie inslle of 
Uiiidesor, (25. Jiily). (Kngelsk.i 

W. Campbell, MateriaU lar u blstory of tlie reigii of Henry VII, II. 470. 

"8033. Olafk (li.EiiEMSo^, BorgtT i Kjobculiavn, og bans Uuslru (iEs/,E lcjc af 27. Julii. 
Eric Nielson, Degu i Kjobciiliavn og l'ra'st til S. Pcdcrs Kirke saiiimcstcds, en af Kirkens 
llaardc paa Nnrregade i Kjobeuhavn imod 12 Skilliug Grot Pcnuinge i aarlig Afgifl. — 
Maiidagcii iicst clVllicr saiicli lcibs apostol dagh. 

U. Melseii, KjobenbavDS Oiplomatarium ill. 11 12. 

'8034. riiiiigsviduc, al Nis Jeniiscn i Trudstrup (laa Hr. Eskell Goyes Vcguc oy. juiii. 
od bryde 4 «Lagdagis. Brev over Biskop Eyler for Tolstrtip Gods. — Sonnderlierrilzliny, 
isdagcnii iicst for s. OluH' kongis dag. 

Udt. l Hvas.s, Meildelelser om Persooer og Familier af Navnet Hvas III. 128. 

'8035. Litlerae citatoriae Jacobi archicpiscopi Vpsalcnsis et Conkaoi cpiscopi Stren- AnteSl Julii. 
ciisis llagiialdo arcbidiacouo Vpsalcusi [irocuralori Slciionis Stiire dala', ut iillima dic 
iiciisis Juli Vaslcuis Uorolbea rcgina litis(]uc consortes omnesque i)uoruin iutersit compa- 
caut causasque ostcndaiit, quare Steno Stiire ab cxcuiumuuicalioiiis poena absolvi uon 
lcbcat. — Siuc aiino et die. 

Aarsberctn. fra Gcbeimearcb. IV. 413—15. 

*8u36. DoKoriiEA, Dacic, Suecie, Norvegic rcgina, Rirgero, cancellario stio, littcras posi3i Juiii. 
onsiliariorum regni Suecic aO Johauiicm regem sub dato 11. Dccbr. 1488 scriptas ct 
italioiicm Jacubi arcliicpiscopi (vide Nr. "7885 et '8035) iiiillil cumi|uc roi;al, iil uiiacum 
loiuinu 1'aulu Saiilbcck copias littcraruiu pcrlegal statimqiic nuiitiuiii ad Rumaiii nriliiii-l. 
il jus regina? ct processus in vigorc maneanl. — Sine anno et die. 
AarsberctD. fra Gehelmcarch. IV. 412. 

4894. Udl I \V. Campb.ll. Mali-rials for a bislory of Ibe reign of Hcnry VII, II. 472. ti. Au:;nsU 

'8037. Slaluta ct arliculi CArini.i Lindensis pcr Jolianncm archicpiscopum Liiii- 7 Au^usii 
cnsein et capitulum ordinala. — Liintlis, dic vencris scptima mcnsis Aiigusti. 

M. Weibull, Sanilingar utg. for de skinka landskapens historlska fnri-iiing II. .M)— ."14. 

'8038. Ravmimus Peyra^oi, archidiaconus Alnisieusis in ccclcsia \ancton, ad 14 aueusU 
Imaniam uec non Dacie, Succie, Norwcgic, Liuonic, Pruscic ct Riiscic rcgiia cum plcna 976 KoNo IIans. 1489 

U Au«u(ll. 2l> Augu.ili 32 Aauuitl 2l>. Augusti. 20. AagD»ti. 
— 7. Septbr. Aogusto P09l 

Augugtuni 7. .Septbr. Jte .Septbr. 2:1. Seplbr ;i (lctobr potc.-^lalr lc^Mli (l(> Idierr iiiiiitiii.>- apustitlirii.^i, nidtiialilius iiion.istcrii in Nipi^ndorpji inilui 
i;( iitias roiictiJil. Ilir VfUi-ris iliM-iiiia qiiarla iiiriisi.s Aii^usli. 

Hlcdel, Coilex dlpluniatlcus Itrnndenburgensls, Sapplementb. S. 37.S — 74. 

"HtWJ). I^Kik i)i.it.s(m til.sKjiMlcr llr. ili-iirik liniiiiincdi^'!-, lltivc(Jsiniiud pau Haiiui 
iidKft (idds i Al(! Hcrrcd i V^-slcr^olland. — llcii :iUde AuKiist. 
I ilt. 1 Uanske Magasln 3. Kukke II. .3. 

*804t). IlEPiuirK Kk\\»iI)I(;k, llidilci-, taj;pr villiyrdif; Mand Ok-IT Ericsson i 11« 
0»; lorsvar. — /lii/iivss, jn oclava assnuipcionis sanclc iVlaric virf^iuis. 
DiplODlatar. Norveg. \. ti^l. 

■H041. Kong IIans" l'rivik't;icr for .Sladcii Itzuho. — Segeberge, ain inidwckcn 
Uarlhoiouici aposloli. (Plallydsk 

Westphalen, Monumenta IV. 323;'— 40. T.Ml.sk I <lt i Zeilsciiriit f Sclileswlfi-iiipi-tein' 
Laaeiiburg. Gesch. VI, Repertor. S. 7ti. 

*Hl>42. IndltF^ af Stadcn Uostuck lil Kong llans af Daninark soni Vold;.'irisiiiand i 

Slridcn incllciu Sladcn og llcrtn.nerne al Mcklcnliur^: oni Oprcllciscn al Donistirtct i 

i Uoslock. — lldcn Datuin. (I'latt>(lsk.) 
Ilrudstykk i Krabbe, dii' I oiversitat Rostock 8. 211—12. 

',si)4;^ lilca lillcrarnm iiiiniinc .Ioiianms refiis ct FKinEnin dncis ad papain in 

gratiani uialris ipsoruni Dorollica' rcfiiua' iu caiisa conlra Slcuoneni Slure scriplaruni. — 

Sinu anno el dic. 

Aarsbcretn. Ir.i Geheimcarch. I\. 41:')— 17. 

"8044 (iM. ltiK(;EKi cunccllarii?) aiinolulioncs, (luoniodo in causa coiitra doininuui 

Sicnonein Stiire a^euda procedcnduni sil, ejusdcm^iue litlerae nomine archiopiscopi Lnn- 

densis cpiscopiquc Roskildcnsis ad urcliiepiscopum Upsalensem dauda3. — Sine anno 

ct dic. 

Aarsberetn. fra Gehelmearch IV. 417 — 18 

"•SOtii. Vold^iriskjcndclsc, licldct al Kon^' llAivs at Danniark o^' Knrfjrsl Juha.v af 

Itrandcnliiirffs llaadcr, i cii Slrid uicllciii llcrtn;;iriic Ma^uu.- og Hallliasar af Mckiciiburf: 

op Sladcn Hostock. — Wismer, niandach des sauedcu daglies des luacnls Scplcnilicr. 

ll'latlydsk.1 
Riedel, Coilex liiplomaticus ilrandenburgeiisis 3. Hau|itth. II. 3>r> 48. 

*8()46. Kong IIa^s Irikjcnder liwnnvvlf Swcuwiigssou for Drabct paa ToliclV o^ 
(■wnwlinii Sli^iha'.'»^ Sonncr. — Oslo, die saiicli l-firinini episcopi ci iiiartiris. (INorsk.; 

lliplomatar. Norveg. I. 61)2—1)3. 

'8047. Iaiihe SiiiERE, llorifcr i Kjnbcnhavii, tilskjndcr velbaarcn Mand Mllium 

Niclsson, Va^bner, i Slarslunde, cn Gaard paa Norrcf^adc i KjBbcnhavn. — Die s Micliaeli? 

archaogcli. 

0. Melsen, KJdbeniiaTiis Diplnmatarinm III 12 — 1.3. 

■8<14H. /j;rkcliisp (Iaite af Nidaros, Itiskop Hans af Itcrgcn, r.iiKiSTEJ* rEiiBiisii» 

Provst til Ap()sl(!lkirki'u, Ai.i Kmhse^, lliddcr, of.' Oito M\iise.>, llincdsinaud paa KongeDi| 

Oaard i Itergen, d(ininic, al de t>dske Kjdhniand indcn cn vis Tid skulle ssclgc eller n 

bryde dc llusc, dc niod Rcl og Hillighed havc opfiirl vcd Straudcn i Itergen. — Loverdi 

efter Michaelis. 

Ildl. i Hvltfeldl Danm. Riges Krnn. .S tono (Kvnrturis VI <)2), ng I I. Hnlberi; il-rgen 
Ucnkr. S. 6., KoNG IIans. 977 14f<9. 
*8049. Koni: IU.ns tilladcr Borp;pmfi.«tre, Ilaarim<pnd ofj Worpcrc i Flensborp al 5». Ociobr. 
opkrtEVf dcn K(mj.'i'n o^' li.ms lirorlcr lilkfmimfndc Skal af dc til Sladcn horcnde ffcjslliire 
OR vcrdslif,'e IJondcr, mod at f.'jorc Ucf^n.^-kali dcrfor for.^tkommcnde .Morten.sdag. — Arhmm, 
ame donredage na Simonis el Jiulc. (Plaltydsk.) 

Sejdelln, DlploniaUrlum Klpn.<borgeiiiie I. G69— 70. 

'SOnO. Notarialakt oin dcn af Kon? Fh>s oi,' llcrtuf,' FnEnKRiK af fiollorp fa>ldcdc 20. i\o»br. 
Dom, livorved i cii Sap mcllcm Amlmaiidcn i Flcnsbor;;, llr. Ottc Ilan/.ouw, paa den enc 
Side, og Uaadcl of; de 24 Ma-nd sammesteds paa den anden Side, Jurisdiktionen over 
liycns IMark udcnfor dcns iVInre tilkjcndcs dcn sidstna'vntc l'art. — ln drr pnrlhf^/rn tn 
(iottorppe, ainc veflen jare imc pawesdome Innocencij des achten, ame fridapc vor sancle 
Katerinen dage vnde de twintigeste dach des mantes Nouembris. (Plattydsk.) 

Sejdelin, DiplomatHriuni Fleosborgense I. 670—72. 

*80r)l. Ilerhiircrnc M\(;.>iis og B^i.thasak af .Mecklenburcs Skrivclsc til Borjre- 1.3. Decbr 
mestre og RaadnuTnd i Kostock, hvori omtales dcn af Kong Ilans af Danmark (d. 7. 
Septbr.) fmldede Dom mod Staden. — Wiszniar, am dage Lucie. (Plattydsk.) 

Hegel, Geschlchte der mcklenburgisclien Landstande S. 1.58— .'')9. 

*S0r)2. Danmahks I\ii:es Uaads N idncsbyrd tii Kon? Hans om de Forpiii:tclscr, 
han og de vendiske Staider havde indgaact ligcovcrfor hiiiandcn , da Staederne lik dercs 
*rivilcgier stadlsestede. 

Udt. I llvitfeldt. Danm. Riccs Krnn. S. 999 (K»artnd£; VI. S9) under Aarct 1488. 

Jvfr. Nr. *8(l2G. 

1489—1492. 

*80o3. Ilulla In.mocemii (Vlllvi) papa;, in qua Stenoncm Sturc ct litis consortes a 
qiiibuscunque e.xcommunicationis. su.spensionis et interdicli aliisque sententiis, censuris et 
poenis absolvit. — Sine anno ct dic. 

Aarsberelii. fra Geheimcarch. IV. 419 — 27. 

Ante 1490. 

*80.^. Fortegnelse over de i Slcsvig, Ilolstcn op Stormarn pantsalte Siotte, 
Herreder og Afgiftcr. — Uden Aar. iPlattydsk.) 

Ilrudstykk. ng tydsk tldt. i Qvcllpiisammhing d schlcsw -hnlst. -laninb. r.cscllsch II. 1 
S. 54 -.56. 1490. 

•805.5. Kong IIaxs afgjor en Strid mellem Soro Klostcr og Slagclsc Ily om 9. Januar 
Boslof Mark dcrlicn, at Slagelse skal nyile iMarkcn mod en aarlig Afgifl lil Klostrct. — 
m^benharns Slol, (1». Januar). 

lull. I FriU, Bldrag t. Slagelsc Bys lllst. S. 18—19. 
4902. Hvltfcldl. Danm. nigcs Kron S. 1001-1003. som fcilagllg h.nr ll,S9 IMt. I Seldcn. 20 Januar 
Marc cUuisuni S. 49.')— 97. 
Regcst. Dau. II Scr. I '-•^ [)7H Ko.Nfi IIans. 

1490. 
88. Jtnuar. '806(3. Fy.ibo LARU.sTHiNii.sviuNE, at Mans Olssoii i llolssitli |i:i:i llr. Bctnt Uillcs 

Vegno Iuvs0glo nogle .Mitnd, som havdc luif?Kit i liaiis Skov. — Loverdagen uiesl for 
s. 1'ouls l)ag conversloiiis. 

Udt 1 Vedcl Slmunsen, llidrag ttl Odcnae Byes llUtoriv II. I. S. 33. 

1 Kfbr *8057. Strlxtorh llEKRED.sTiiiPir..svii)NE om Gra>n.sestridigliedcrne imcllem Staden 

Slesvig og Klapscliouw og HcrDth. — l)es negestcn inandages na convcrsionis sancli Pauli. 

(Plattydsk.) 
Sach, Geach. d. Stadt Scbleswlg S. 339—41. 

3 Kelir. '8058. AxEi.L Oei.sson af GundcrlclT, Vicbner, lovcr al give Kong Mans llalvdclen 

af den llod, lian maatlc faa af Slicdcrnc for sin Faders Drah, intct Torlig at indgaa med 
dcm udcn lvon!,'cns \iljc og at givc kongcii Aiidd i dct Gods, iiiin uiidcr sin Fcjdc mcd 
dem kommer i Besiddelse af. — Krogen, sancti Hlasij marliris dagh. 

Diplomatar. Norveg. II. 705—70(5. IMt. i IhlifeUli, Uanni. ItlRcs Krnii. S. 1001 (Kvaitudg. 

VI. 93.) 

6. Febr '80.59. Machews Jesssbk, kaldet JcnlToonder, giver tll Knardcrop Kloster for sit 

og sin Hiistriis Ojiiioid dcr i deres Livstid en Uod (i KlosterstriEde i Kjebcnhavn). — 
hnarrelorp, dle bcale Dorollicc. 

0. Melscn, KJebenhaTas Dlplomatarium i. 223. 

22. Febr. '8060. Kong IIans' og dcl danske Kii;sraads Dom, at de Kanniker og Prjcster, 

som kjdbe og pante IJorgeres Gaarde og Jorder i Odcnse, skuilc svare baade Kongeus og 
Byens Tyngc ligc saa vel som de, der siclge eller piinlsicllc samme. — In caslro noslro 
Haffniensi, die beati Petri ad catiicdriim. 

Udt. I Vcdel Simonsen, Uidrag til Odense liycs Hlstorle II, 1. S. 33—34. 
1. Martll. "8061. STEn Stlre, Svcrigs Riges Forstandcr, lover for sig og Riget ikke at 

ville gjnre noget Angreb paa Gotland eller Kong Ilans' Rige, hvad lian var blevet be- 
skyldt for al liavc i Sindc. — Janccopwngh, (Torstc dagh i Mars nianadli. (Svcnsk.) 

Anrsberetn. frn Geheimearch. IV. •.'74. Udt. i Hviifeldt, Danm. Rigcs Kren. S. 1001 

(Kvartudi,'. VI. 94), som fejlagtig har 1. Maji. Urudst. oi: Udt. 1 Danske Magazio 3. 

Rxkkc III. 102. 

* Martii. '8062. Pallus ue SAWTBEfK, dominus, Franciscum Grambckcn, canonicum Lubi- 

ceiiscm, prociiratorem substitiiit in lite intcr Dorothcain, rcginam DacisE, el Stcnoncm 
Slurc (cfr. Nr. 'T^iiO). — Lvbccm in domo Hans Gra.sltoft, dic vcro Jovis quarta mcnsis 

Marcij. 

Anrsberetii. fra Geheimcarch. IV. 375. 

^ M.irtii *8063. Thingsvidnc, givcl Lawy Snwb, al Giybsterup var Knudh Snubs Gods, 

som han arvede eflcr sin .Morbroder Kniidh Tcrsthcn og som bicv ode, da lian remte 
Landet. — lironli hcrclhslingh, lnvMTdagti ncst for s. Gregorij dagh. | 

Saml. t. Jydsk Hlst. i>^ Topogr. VI. 34. 
10. Martii. *8064 (=4905). Datum rettes tll: Dcs mydwckcns vor sunte Gerdrulii In der vastcn. 

Sejdeiln, Dlplomatarlum Flensbnrgense I. 679—80. | 

tf Martii. 4905 se '8064. 

17 Mariil. *8065. Dronnlng (".hristine bcdcr Mawril/. Niclson, Embedsmand paa Aalborg 

Slot, at overlevere Brevviseren en Mcst, lian liar lovet hcnde. — Ex castro noslro Haffnis, 
dic bcalc Gcrlrvdis virginis. 

Uan«ke MnLMJin 3 Rakke III. 27.') - 76 KoNG IIans. 979 1490. 
*80G6. Ifi.spcrnc llEiii.onii af O.slo Ofr llmMA> af llamar o;; ni-re frikjmcjf Lam- 2V Manii 
briktli, Uorf;emc'slur i Sarp.sbort; , for Hr. Ileiirik Krwmudykcs Tiitale paa Korij: Ilaus' 
Vcfiiie, angaaende el ved Balius bypgel Skib, da lian beviste, at dette var byggel paa 
Dragxmark Klosters (iriiiid mcd Ebbe Mwnks Tilladclse. — / cannukke luinmwnen i Oslo, x 
mandaglien nest cptlicr IMidfastlie sonnedagh. (Norsk.) 

Ulplijmatar. Norvcg. I. G94— 95. 

*80G7. Kong IIans giver de bollandske Stieder og sa-rlig Amsterdani Tilladelse 28 Martii 
til at drivc llaiulcl |iaa allc llaiidclspladscr i Danmark og Norge, naviilig paa IJcrgen, 
Hitland og Island , iiiider lletingelse af al Ivongcns Lndcrsaaller, Kjebma;nd og Krigsfolk, 
som udsendes niod bans Fjender, ubindrede maa fa;rdes i og anlobe bcmeldte Stxder. — 
Tol hoppenhagen , op soiidagb Judica. (1'lallydsk.) 

Dlplomatar. Norvcg. VI, 643 — 44 Hollandsk Oversa;lt. i Hand-Visten , Privilcglin etc. 
dcr Stad Amstelredam S. 85. 

*8068. EsKiLL GoYK, Riddcr, i GilzlefelliE, kvitterer Ur. Ueynlli llilla', Ilovedsmand 3. Aprilu 
paa Helsingborg, paa Jerglien Ilwdz Vegne for iModtagelsen af 80 iMark dansk. — Haffn., 
8abbuto prox. ante dominicam 1'alniarum. 

liarner, Kam. Roscnkranlz's Hist. I, Diplom. S. 173. 

*80C9. SwE.M) ToKBE.NssEN, Va'bner, kvillcrcr Kritk Slygga' i Mallro[i for Mod- 18 Aprilis. 
lagelsen af 800 Mark lybsk for Tranbolm, soin lian bavde i l'anl af Kougeu for denne 
Sum. — Tranholm, dominica Quasimodo geniti etc. 

liarner, Fam. Roseokrantz's llist. I, Dlplom. S. 174. 

*8070. 5 Mkni) vidne, at Erick Stygga' i Mattrop gav Svend Terbenssen 800 ^^- AP^'"* 
tstedern* Mark for Iranliolm, som ban bavdc i l'aut af Kougen. — Tranholm, dominica 
Quasi modo geniti etc. 

13arner, Kain. Rosenkrantz I, Uiplom. S. 174-75. 

*8071. NicoLAis ScHAFriE, episcopus Roskildensis, statuta quadam vicariorum 20. Aprilis. 
ecclesiiB