Skip to main content

Full text of "Report of the Committee on Judicial Proceedings upon the message of the Governor of Maryland, giving his reasons for disarming the State Militia"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ \' f 'i» •.)»»■*' 
/ 
/ I I 
^^Sjis a*iiv;.'.?y '•,"'■ ■ i - paMtky 

STAE^ LITERATUEY 6ESK^. 

vydAvane 

V 

M.ATICI CeSKOU. 
<fj±StiO "V. tLAI>A m. ^ 

pam£ti mikulASe da5ick£ho z heslova 

SVAZEK PEVNt V PRAZE 1878. 
NlELADEM MATIGE PAMETI 

MIKULASE DACICK^HO Z HESLOVA. SVAZEK PRVNt. ' K vyd&ui tt|)raTil 2Dr- -^ITT. E^^^SEIC- V PRAZE 1878. 
N/KLADEM MATICE CESKfi. 1^6 an. 3 
1>3 ' U VO D. Kf I. 

Kntnd Hora po cel^' v§k stfedn^ a (dstefind 
i noTj vyaikala nad v^echna ostatni m^sta (eskd ne- 
jenom bohatstvfm, net i lidnatosti a zvliStnym bou* 
Bivym spftsobem iivota obyvatelstva sv^ho, Cetn4 (ift- 
ledtit^ a velik^ udalosti, ktere^ v Kutn^ Hofe V2nik, 
rfwoi a zakooCeni m6 vzaly, ponoukaly mooh6 osvJ- 
cen^ a bohat6 m^Sfany k tomu, aby sepisovali pa- 
m^ti vSech tfech vficech, je^ se za iivobyti jich byly 
odilj* — Jan KoHnek^ zndmy dSjepisec kutnohorsky 
? XVII. stoleti, vypravuje o hojn^m po6tu r&zDych 
torickych z&piskft, kter^ za doby jeho v Kutn^ Hofe 
Dalezaly^ doklddaje v pfedmluv^ (str. 5.) ke svym 
Starfm pamHem kutnohorskym tato slova : „Kdo pak 
■mi neuv^ff, kterak citovanyra pamStem uv^fi? Left 
by eht^l n^kdo dflm od domu po Hofe choditi a v&ecky 
almanachy, kaleDdafe, od moHkA pokousan^ ^purce 
& jiii^ stard Skvary s mymi zpravami koUacioniro* 
Ttti!" A Bkuteftnost dosv^dftuje, 2e Kofinek, mluvS 
# kaleoddHch a almanabich^ Demtioho nadsazoval : oebof 
nabade tuSto ani jedin^ho mista v Cechach, Prahu VI I vyjimaje, z kter^ho by tak veliky poCet zpriv a pa- 
m^ii na na5e t^sy se byl dochoval, jako z Kutii^ Ilory 
Potf ebf zde ukazati pouze k zdpisk^m Jana Kozlika > 
Zikmnnda Prd^ka^), MaUJe Mejhiara^) a j. v* 

NejrozsiihlejSi v§ak a Dejzajfmav^jSi jsou pamfitf 
V Kutn^ Hofe sepsan^, kter^2 posih]ji znamymi se 
[etaly pod jmenem Pamiti MikuWc DaHckiho s He- 
^ slova. Spisovatelera jich nenf vSak, jak^ nadpis nov^ji 
povstaly uvodi, pouze Mik. DatSicky, ne^ slufef spi§< 
celou paradtku tuto povaifeovati za soubor d^jepisnycl 
zpniv, ktcr^ se poCaly na poMtku druh^ polovice XV. 
stoleti a pfivedeoy byly p6d nikoUka pokra6ovatell 
$ii do r. 1626. 

Zdklad k sepisovdm pam^ti tSchto polo^il Bi 

k>^ z Prdchmn, po n^m pak pokratovali synovtj jei 

Jan glarM a Mikulds; po Mikuldiovi psal syil jehrf 

Jfm mladM., po jehoito brzk^ smrti vedenf zapiskft 

yakoby d^dictvim pfeSlo na zet6 MikuldSova Ondreji 

PaSicyjto js lUslora ; po tomto op6t syn jeho Mikuh 

Daticku pokra^ioval a tak6 kn konci pHvedl painfii 

lOd pi^edktiv zapo^at^. Mikula^ Dadcky, posledni 

tlen V fetfizu memoirists kutnoborskych, nebyl vSal 

ponhym pokraCovatelem v pani^tech otcii svych^ nej 

Hemu pfisluSf je&t^ jioa velkd Ziisluha, je^ v torn s] 

\ti\&y t^ on na rfizno I'OzptylcDi sepsfinf pfedkt^ 

' svycb nov6 pfepsal, v jediny svod uvcdl a tak cel^ tradi« 
«) 6aB. t, M 1S47 3tr ISG. Vybor U. itr* 849,. a? tomt 

Bvazbu ■ 
*♦ apUe V Osol" Tiz Kof'fnka na ctr.2fi 

*^ Jeho domd *' la 

pfepisGiu T JfOQ vn 

clon^lB^ sepisovani' pam^ti v mkopise vlastnf rukou 
psanem budoucnosti zachoval. Odtud nepochybn^ tak^ 
povstal nizev ^Pam^ti MikuMSe Da^ick^ho'" pro svod 
cel>\ aC T spisovanf jeho liCast^nstvf m^lo pisatelfl 
iesi^ }icbit iivotopigy toto pod^viitn. 

n. 

iivotoptsy. <) 

1, Bario§ e PrdcMan. — rodicich jeho oe- 
mime zprav nijakycb. S ur^itosti vime pouze to, ie *) PriohtianBkyoh a DftSiek^fch »l dotud ge^li ' Mikotfte 
(Mikulil Dacieky z HeeloTa » na Kbele v 0. C. M. 1854), 
JT, F. Seydler (MikuhU DaMckjf z HoBlova a pam^ti 
jeho ?o Svetozoru r. 1868, 8 podobiEnou MikuMaovou), 
P. Jit VeaeUky (N^ktere pozoimky k rodopisu panii 
Dmciekych z Heslova ve Sv^tozoru r. 1869.), Dr. Jar. 
Velc^fmky (TJpbd akta proee8»a Mik. DaS, s Apollo Qii 
KoJoTratofou v Pravniku oa roku 1871). A. Rybicka 
(0 PraehaaDsk^oh a Dacickycb cUnky ? SI. N), Jos, 
Jireeek (v RokovlCl dila I. str. 152. a dil II. itr. 135.) 
a J- vice ? rftzno roatrotisenjfuh filancich v katnohonke 
-VMnft". ^KoUntk^oh Novinich'' a j. — Ji uiil jeem 
k sepeani ST^mu vedle prameofiv arreliu uvedenjuh, 
liUvti6 knlh komoruiho Houdu, arc hivu mutejniho i zeua- 
tkefao T Praze, ale predeTiiiu bohatych archive kutno- 
honkyeh, tnisUkeho \ homitw, kdez jinenovit^ hojoi 
ItkdA kuib, z dob on^ch zaohovanych, byla mi pomft- 
ckoQ vjte^noQ, a5 veljce obti^uou, Jenoui i> knib kitino- 
hor«kyeh ehledalo «e lolik material a, ie by zivotopiay 
Praohuaosk^ob i Da^ick^^'cb luohly lebko obsibnoud 
dostt hroby tvacek, jeUo obi rodiny ve ver«jii4&m ^ivoiS 
mnobo proaluly a lizce b pettrym d^jiunym vjvojem 
rodaeho mlsta iTaho souTisoji. Avlak z pM5io aa Bnadd 
jgoucjcb maflei jgeiu od toho poQPtati a obtuezHl Be pouze 
oa T^ci neJDQtD^jli. I oebylo mi to za tgzko uMuitr, jeito 
7 d^jiodeh KiitneHory, na nicbi e lidkou piluosif cC^o;^ 
pHtel in(^ prof, liehdk praouje, dojde i to vie occn^ol 
aileiit^lio, oo ede z oodoatatku mfita muselo K^f^tl po- 
ittliinto. BartoS byl pfivodu m^stk^ho a ie narodil se r. 1444 
V Kutn^ Hofe. ^ivil se stiken kroje^Ulm, odkud^ 
zv4n byl obyCejn^ Barto^ suken krojeC, nebof pfj- 
domku byl nabyl teprv6 pozd^ji. Z pffbuznych jeho 
pfipominaji se bratf i Simek (f v pdtek po sv. Havlu 
r, 1474,) a Ondfej , sestry Atrna, bydlfcf v Bukov^, a Ka- 
t^fioa *) V Cdslavi, pak Barbora kmotra, Barto§ ne- 
pochybng zihy vynikoul v6t^im vzdt^linfm i z^mo^- 
nosti, jeita od l^ta 1470 a 1471 spatfujeme jej byti 
cechmistrem suken ki'PJeCfl, ale zdrovefi jiz tak^ Seph- 
mistrem, v kter^^to hodnosti pak t^m^f nepfetriitfi 
zAstaval a^ do r 1507, byv pfi torn po vfitSinfi §eph- 
mistrem prvnim a maje sob6 pfid6lena sprAvu obec* 
nfch peD^z. — Vlastniho vellk^ho jmitni nabyl v&ak 
hlavn6 nakladnictvfin hornim, jemui se byl cele oddal, 
nechav krojedstvi lipln^ stranou. — Bylif za doby jeho 
nejkrdsn6j§i Casy ua H, K. Krai Vladislav vi^il si 
vysoce m^sta toho, pfeCasto zde pfebyval a tolik zna- 
menitycb privilegii jemu ud6lil, *) ie obyvateld jeho 

*) KatefiDA, seitra BftitoidTs, mSU bjda Prokopa redna^lto 
Fr^sii, krejMbo, jenl si vzal za manielku doero Maf^d 
Spileni^ho. Z maazeUtvi toho poSU doera Anna, pro- 
vdao4 poidkyi za Jak^hoa Cerveokti, j«Q^ koupll Krbcoth 
ak^ dfim T li. K. Odtudzviua byla manzelka jeho Anaa 
KfbcovA. Po jeji emrti o d&m krheovsk^' vypukl tiih^. 
mtiobo let trvj^ici spor mesi Dapadaiky Xnuj Krboov^ 
B jedn^, a Apolonoit z Pracbuau, dceroa, i Darottm 
mladfli z PricliiiaQ, vouokou Bartolio r, Pr4ch£iaii, Bd 
Btrany druhe, klery skoncil oe tepr? knlem r, 1560 tak, 
ie rodiD^ Prichiinn^' ' ' 'ipadly dohromady dv& tfe- 
tioy a nipftdDikiliij dna tl-etina domu. —Tolik 

k vyif^tl'vrv "r^.^r^.i o .1 ii4uiz mnoho se v ro- 

diai Pric (oluvilo i pialo. 

») KtUUsuiu , 1 irniknv x J 1343-1577 

uvoiii 21 ; od kr. Vladialava I re ud$- 

Ic^ayeh, zikh ^**m k tSm, ktdryeli ud i^ po 

r. 1547 zDovu ii«>pi>tirrdil. i 4 IX Btjntili velikyin bohatstvfm, ObyiSejnf feraeslufci a ob- 
chodnici, opustivSe pftvodni zam6stknanf sv^, nakld- 
dali na bory a bohatli, pomabajice sobfe pfi torn 
k erbAm, titiilftm i povySeni do vyS^ich stavii. Erbovni 
slechta kutnohorska v t^cbto letecb vzala svAj nej- 
hlaimSjfif ptivod a rozvoj. 

BartoS tH jiz tak6 vice po Slechticku, vydriovav 
Bi k Tlastnfm potfebam pfsafe. napfed Phtara m Na- 
^eradce (strana 46,) a pak jist^ho MUH. V tizk^m 
pfatelstvf byl s doktorem Janem Svankem, Svatomi- 
rem Zri^bkem z Djezda, arcidekanem pfi chramu jakub- 
sk^m, s Jaro^em Slonem z Chvalisova, a zvlaSt^ s bi- 
skupem Filipem Sidooskyra, jen^ od r, 1506 tivale 
V KutD^ Hofe bytoval. Bohatna hornictvim £im dile 
Urn vice, skupoval dosti rychle za sebou hojn^ stalky 
zemske (atr, 340 a n.), zvlaSt^ r. 1491 Kbd od Jana Pa- 
im^vesk^ho z TrojaDovic za 300 kop gr. L Brzo na 
to r. 1492 odkazala jemu a pfiteli jeho dm. Svan- 
kovi KateHna Alderova veliky dilio zvaoy Charvatov- 
iky se v^fm pffslu^enstvim, a oai prodali jej r, 1493 
(tc stiedu pfed Zv^stor. p. Marie) za 730 kop gr. 4. 
obci kutnohorsk^ (str, 48.), aby z n^ho byla novd 
radnice uCin^na, 

Dk* zpiisobu doby sv6 obracel BartoS z^etel tAi 
k nadinini kostelnira, o toiiz zvla.^t^ pfipomfnd se, 
h r. 1486 s Jaroaem Slonem u6inil sbirku mezi ha- 
niti dolu Boua^ a ie konpil z vytc^iku sebranych rud 
a 50 kop a 30 gr, zlatoblavovy ornat s dv^ma zlafo- 
MatoTymi dabnatikami barvy brunatn^ ke kostelu 
w.-Jakubsk^mu. — Od r. 1491 pot^al se psiti s Prdvh- 
nm die listu od krdle Vladislava sob6 v tomto roku X 

ud^len^ho, M V \m 1494 a iiisL bylo ! 
porl.stoupiti trpkou zkouSku za doby bouri ha \ 
(strana 48), kdyi on jakozto Sephmisjtr byl v 
vydan velikym nebezpedm* Ale on statedni se 
cbovaL 1 nemaliiho u<ia8tenst\i pH sesazeni neob! 
ben<5ho honuha hofmistra Michala z Vrdiovifet m6L 
iBkoUiy bohaty uikladnOc, jemu^ v dolecb Jtous 
a 6($faHch «ujoho tfidcatych (str. 56 pozn. 2.) nalei^el 
fetaral se liartoS velice o vyvoj hornictvi a sm^le uka- 
jcoval k DcpoMdkani, jei: pfi aedostatku vrchni vWdm 
mofu se prav^ tak pfi hoMch, jtiko kdekoliv jindi 
V dob<? uito objevQvaly* a- 
ni y*SL UUi vefejn^ Cinuosti BartoSovy vystfldali se 
fctyfi nejvySSf inincmistfi a muoho hofmistrfi homkh, 
urhuri^fft a j. v. 6fedin'kft hornfch. Barto§, jsa veli- 
kym ctiteleiii krale Vladislava, staral se p!-ede v§iiii^ 
to, aby vSem krdde^em pfi horich kooec u£m6fl|| 
byl a kr&l aby velk^ Skody netrp6L Jiz za mincmi* 
strovaiii p, lUdiuSe Kostky (1499—1505.) pHchazelj 
pro to k vystupkum mezi BartoSem a horniini ho| 
mistry; poii^vadiS vAak pomSry se nepolepSovaly, *) Originftln krii' 


.udgi 


onitoh 


tidanf 


iiAm tuob&zi 


i«> ? knizr 


„Re- 


Dr. J Cfi' 


' 


» odl. 


i.,;i^— i;ui,^ 


. ji/ ''jii 


<v<i u s<^bfl 
Iaiu 


uiA foi :^) 1 


[)orota J 


1 Lidmill 


X PrAchimn i-m 


■.iai,.i' 


i.iji im Bveddctvj "• 


...;....».., 1 


--''-VI J 


diiUva« elavuif 


1 pHtlJ 


i^ti. or 


bovui, On 
looiU 


jovi / Pniiljimu L 


ir.'-'l 


.firiV - - 
uA^fl 


Iti r vudi m 'r 


y^^^^M 


u'^- 


Ui Pni 


ii^ 


i-!H| 


f r,,lurh r II p 


,>. 
V<'h A 


II' 


pffl 
linrtoB 


£■ . 


If, nfl 


ka>^ 


iti'U ft j 


phdoDiek mu 


ud^Uti 


I,,!. 1 XI JartoS r. 1506 pfi nastoupenf nov^ho minc- 
Bemiirda z Waldt^tejlla a vefejn^ pred nini, 
pred ^eplimistry a v^emi lifedofky hornimi ukdzal ke 
ftetn ^neMdum" (str. 340*) pfi horich vladnoudnj 
obviuoval pfimo hofmistra Prokopa Kroupu z Cho- 
Bmic, ^ie vSecko to vidi, ale o Hdoou ndpravu se ne- 
gr&, a kr&l J* Ut te Urn velikau Skodu trpia** — 
'Bernard z WaldStejna uznal pfedneSeni Barto^ovo ja- 
Jio^to sprivn^, a krttl Vladislav sdm, obdr^.ev v Budin^ 
pravu torn, poddkoval se BartoSovi za lasku a pf^- 
a' jeho, svou kralovskou milostf se jemu zakazuje 
128}» Krdl ijinak byl zavazdn vd^CnosU k Bar- 
6ovi, pon^vad^ on nejeduou stav^l se jakozto rukojmfi 
ihy jeho, tak jmenovit^ r 1502, kdyz knil od 
aa Stose z Ktinic 22o kop t sob6 vypfijdl a BartoS 
edle ho&nistra Prokopa Kroupy, tifednfka mince Jo- 
haonesa ze Skalice, urbur^fe JiMka z Lorce, erzkaWfe 
Jana Zygele a Jana Hanykefe ze Semina za rukojm6 
se posUTiL 

VefeJD^ vystoupeui BartoSovo r, 1506 bylo vSak 
tak^ ji2 posledni. Roku 1507 vzdal se tak^ vSech 
destnych ufadfi phi obci. je^ byl nepfetrzitfe po 40 
i&mH let 2astAval* a od i^ doby 0. do sv6 smrli zil 
jii jenom v rodin^ sv6, zandSeje se pfi torn nepo- 
chybn^ sepisovanfm pam^tf svych, jichj^ pftvodni kon- 
c«pt )it za dob piaviiuka jeho MikulaSe Dacick^ho 
Te ^vetchych knf^kiich" se nachazel a nim v tdto piV 
vodof podob^ se ne2achovaL 

V rodin^ byl BartoS z Pradifian Stesten i Cet- 
tfm potomstvem poJ^ehnaB. S man^elkou svou Annou, xn 4 
4 odtud Barto§ovou zvanou, ') jii byl asi r. 1470 pojal, 
ra^l 08m d6ti: Jana, Zusanu, LibuU, MikuWe (uar, 
1485), Adama (nar. 1495J, Peira, Kristinu a Apolonu, 
Z t^di jeStS za :^ivobyti otcova zemfela Libuie (roku 
1406 V stfedu po sv. Bartolomeji) a zihy po otcovS 
smrti tidsilu^ seSel Adam (r. 1512)* Ponevadi pak 
nejstarSi dcera Ztizana jii n 1500 (ve stfedu po 67. 
Jakubu) provdala se za Jana Zygele z Cbacemic a tfm 
z domu otcovsk<Sho vybyta byla, uduil BartoS v ksaftu 
sv^m 1. 1507, V den 11 tisic sv* panen sepsaiidm, 
ostatnl v&echny d6ti, ji vyjimaje, d6dici svymi, od 
kdzav tak^ n^co man^elce Aun^^ sestrdm Katei'inS 
i Adq^ a kmotfe Barbofe. Za ne ceM tfi leta po 
zhotavenl kSaftu zemfel pak Barto^ z Prdch/ian dne 
9, duboa 1. 1510 v stdri 66 let (str. 33«j.). — Vdova 
po nSni Auua provdala se r. 1511 za jak^hosi Si- 
mona, avSak ji^ rok na to zemfela, udmiv§i hojn^ od- 
kazftv dcefi z druh^ho manzelstvi Add6') a dceram 
i synim z prvniho manzelstvi. Kdy^ pak t^hoz roku 
(1512.) zahyoul i Adam z Prichiian rozdelili se teprv 
pozftstaliJ deti Jan, Mikula^, Petr a uezletila Kri-^ 
stina*) i Apolona*) o velike jm^ni otcovo zvli5to(" ') Pflvod Jejf JBfit mzaimy. Z pHbusD^ch fejf pHpomia^ 
fte poiue gt^stra Kftt«Hai^, kt^ri^, byvil tieprofdjiaft, 26 
mielh V litery po N»aeb<jV8t P* I 1496, 

*) Jei byla zviun Mada6ko?a » r, 1&S3 zemS'eU (fltr. 93)*^ 

*) ProvdaU id r» 1516 za Af/rafuima J^ 
X kterehoUo m^uzf^htYi posol gyii -4^ 
r, 1543 oieuil s MojdalmoM VVolfovo 7 — 

Tato Krisiina h^sk 6Mto (>lt*Wu^ t< ^^qa, 

kterii byla dceron .Uiia ^Urdiho 7, ri,«._u.4^u, .o.i. 94). 

*) Provdala m proti vAli sv^cb bratri v bmau r. 1519 xa 
jPfira Skrovada z Vrbic'«* Mjiuieliivi jlcb bylo vbIihI 
neapoi^idaa^^ pauovadi ohk fltrnDy boT^ly rdzn^ui protto* 'I se ^ xm 


IflH smlouTou, kterou pro jej( zajfraavost dali jsme 
otisloiouti celou jakoiSto Pfilohu na str. 367. 

Krom^ lietnych movitosti, pak tfidcatych, kukusft 
a jinych iAld homfch dostali ; Petr NeSkaredice, dftnj 

V Kutn^ Hofe a zahradu v Hlou&kiich ; Mikuld4 Kbel, 
Opatovice, Chvatlinu dolejSf i hofejM, SobuSice, Stras- 
kytlovsky dilra v Hofe Kutn^; Jan Lbotu, Vidice, 
Albrechtice* Tuchotice, MJyny, (strana 338) a platy 

V Mezholezich i Pfebozech. 

2. Jan starSi PrdcMan. Hi za ^ivota otce 
SY^O vynikal ve vefejnosti Jan, zvany ^^starH^' z PrAch- 
flkan. Roku 1496 ujpl pfed morein z Kutn6 Hory do 
elhtimova a tarn se ozenil v den PovyS. sv. Kff^e 
8 Annou, dcerott Jirfka z ElkuSe a v Lord. 2ena 
jeho zahy zerafela a Jan v listopadu r. 1511 o^enili 
po drtih^ s Annou, dcerou Jana Janovskeho ze Soutic, 
Z obou loan^elek pofelo 8 d6ti : Dorota zvana starSi, ') 
Zikmmid, MatiaS*), Buriao, Kristina, Salomena, Lid- pisuoitem. Apolon§ Hkali vlattni jejf pnbuzal „ta vo%! 
Irftlice"*. % jejf iiiui uechTalneha jmeua poz/ral jaioitoj 
ctitel kriBn^ pleti, velik^ pijak a kostkir. Viz C, U. 
1878, Mr. 168. 

*) PoohizeU z prvnfho iiianjel«tv[ Janova a roku nezn^- 
mebo provdaU ae sa Bohuslava Porpbneho od Slonu. Meli 
tri deti : lAdmilu, (provdiiDou pak za Pctra Grynma^ 
a po jeho sQirti 2a Vdclava Satneho z Olivetu), Vdclava 
a Kristtnu, 

*) Z kter^ho on i bratr j«ho Zikmund bylt manieliitvL na- 
bylo uroitS znamo jii r, 1555 Nebo tota jhh Justina 
PricbaaD^ka jistila, ie pouze Dorota starfif jeit de^rou 
a oiaoielit^i prvnibo, kdezto byval4 ebl^Ta dosTM^^ovala^ 
le Dorota, Zikmuad i Mj^tias byli dStmi jedne m»tky, 
col by zase nkazovalo k Aaoe z Elkuk. — Zikmund 
V9idl dojiti diTok^, avdak kr^tk}^ ^ivot, majo za maazelka 
jakouti LidmiCu. On zemrel brzo po r, 1530, z^ataTtv 
fdofa se dTdmi d^ttoi jmeua uezoiineho a 5eta6 dlu* 
hfiT, hH se apory pak dlotiho Tiekly. Vdova Lldinila XIV raila a Maudalena. ') Jan starSf zanASel se obchodem 
s v^cmi kupecKviui a kramafskymi. Prcd rokem 
r. 1505 koupil spoletnfi s otcem statek pozemsky Li- 
benice, uepacbybn^ od Vatka Loreck^ho z Elkufie, 
avSak xapletl se tim do rAznych zavad s Loreckymi, 
(str, 338), 2 uichz mu pak bratri jebo museli poma- 
hati,..aiiii by Libenice rodu sv6mu udrfeli. — Podfl 
?tij po otci hned roku 1513 prodal cely KunSovi 
aneck<5nm z Hodkova (strana 338), ponediav si 
nddlierny dttra Kiiejslikovsky , jejz po smrti 
jeho Ariel syn jeho Matid^, pak vdova po n6m Jo- 
hanaa ze VSelird; avSak o dim ten dlouhy se vlekl 
spor mezi dcerou Jauovou Doroiou a d^tnii druh^ 
dcery jeho Kristinif. 

Cestn^ ufady v obci zastaval Jan starSi po n6- 
kolikrjite. Roku 1510 byl starj&fm obce, r. 1518 obec- 
nfm panem, maje piM torn na starosti zpriivu d»kho« 
dflv, r. 1519 Sephmistrem. Roku 1520 stal se tak^ 
ufednlkem mince, av^ak ne na dlouho. Nebo jii 
V srpnu r. 1521 zemfel. 

rok pozd^ji zemfel tak^ mladSl bratr Janftv 
Petr, nejmladfei syn BartoSe z Prachftan. Ten ienat 
byl s Lidmilou, dcerou OrSily, dcery p* Slona z Chva- 
liiova, avSak jenoni kritky 6as, je2to odd61ila »e zahy 
od mu2e sv^bo, a statek mu pobravSi^ „sv^ vUle dosti 
semFela r. 1541. ^ Matidi sa mutiielltii mil Jahmmu 

sf Vhhrd, ki&fil r ' *'"7 odkajsuje dUict?f po mutl 
fivetn, nadbera^ di ikovsk^, bratra iT^mu Ja* 

*) VJechny tyto ddti femlroly v mUd^m vAku j«st4 pHd r. 
1533; pouie KHstina provdftU ie t% JindHcha f TiJe- 
wowe, jttmul porodlla AH deer, Annu a KatcHnu, i XV 

uziTala." *) Petr bydlel v dom6 u Zlat6 Husy, jehoi 
donoe mu naleiela. Statek NeSkaredice ku koDcl 
ST^ho prodal Janu Bejchorsk^mu z RaSkovic, 
lu byl zajilatil pou^e 1000 kop gr, L Vrotoi 
odkasal Petr v poalednf vAli v^echen statek bratru 
srdmu Mikuld^vi a zahmiil v to r NeSkaredice, ^aby 
00 to k mfstu pKvedJ a bud ves Ni^^kaiedice aoeb 
ty peiifze, zafi jest prodina, k sobfi pfijal." MikuIdS 
Piichfiaiisky s d^dicem Jana Bejchorskt^ho, ti^^ Miku- 
rw, udnil jistt? narovnani (str, 90) a Ne^karedice pro 
be podri^el. 

5. MikuliU s Pru€h^an. Narodil se roku 1485 
Taobata pf. sv. Oadfejem. O mladi jeho vime pouze 
CO on s4m v Pamfitech o sob6 vypravuje (str. 
iL a 329). Boku 14^6 zdroveft s bratrem Janem pfed 
DOrem ujel do PelhHmova a r. 1502 byl po nSjak^ 
V Praze, mozna ie v pfifin6 vzdSlani na ryso- 
^cli fikolich, jei^to v latinfi pozd^ji i verSe skladal 
96 J. Jakofto mladik 211ety r 1506 v outcry 
ST, Bartoloineji ozenil se s Hletoii Justinou, dcc- 
roii oebo^tfka Ondreje MejSnara, bohateho nakladiifka 
Bonsk^ho^ Oddavky cirkevni vykonal v cbrimu Ja- 
sAm biskup Filip Sidonsky, jeni tehdd;^ v IL 
lidleL Suatkem tim uabyl Mikuliis hojneho jm^nl 
1 fzicn^ho pribuzeastva *). Od otce ST^bo obdr^el *) Ooa prOTdain »e hued po amrti louie iT^ho £a jak^hoii 
Vdcmava, 

Bmtrm .TnatinUn mmQa provdiai hjla za rytfte Zik- 
tfetmida i ' UJL Fiiooy^, a kdyi aei r. 1536 zemHU, 

t#4«aU 81* i' r. 1587 po druhi^ a MaDdaJeooa, dee- 

roQ iujtmaQa braaa praiskeho JiHka Oerstorfa (str. 98.) 

Olil iefttrf uiiTalj tikuk: # Hor. XVI I prozatimn^ 400 kop C, s nimii poi^al provozovati 5iv- 
nost suken kroje6tvf, }ii vzdal se teprv u pokro^i- 
lej§fm v^ku. Kdy^ otec jeho zerofel a bratfi o statek 
se pod^lili, pfipadly na n^j vsi Kbel, Opatovice, ob6 
Chvatliny, Sobu^ice a Straskytlovsky di\m v Hofe. 
Mirao tu dostalo se mu 6etnj?ch tfidcatycli a talft 
homych, jakoz i pfll stolice preg^f'ske. Vstonpiv pak 
do zivota vef'ejn^ho s velikym majetkem a s dosti 
velikym vzd^lanfm. kleslil 8ob6 r}xhle cestu k nej- 
vy&^fni hodnostem v obci. Bylf on mu2em obdivu- 
hodne fiionosti a pfidnlivostf. V knihach kutuohor- 
skych z doby jeho nent Um^t aui jedin<5ho listu, kde 
by nevyskytovalo se jmeoo jeho bud pfi D^jak^ zi- 
lezitosti vefejn^ neb soukrom^* D^jiny iivota jeho 
jsou d^jinami Hory v dob6 16. — Mikula§ z Prachiiai! 
za knile Vladislava i Ludvika byl representantem 
m^iSfaDstva Horskeho v boji proti ob6ma stavtim vy§- 
^fm; pozd^ji hyl vefejnym stoupencem politickych 
i staroutrfikvistickych snah Pafekovych a Zd^nka Lva 
z Eo^initalu, a po r. 1530, kdyz m^stiim nastdvaly 
tuh^ spory o sazenf kon^elii, byl on hJavou odpom 
proti nejv* mmcmistrn Albrechtovi z GuitenSteina. 

Jiz od T, 1511 byl MikulaS cechmislrem mezi 
suken krojed a od r. 1510 zasedal ji^ ve sboru star- 
Sfch obecnfch, a od 16 chvfle sUl pak v ^ele obce 
bud jakoMo §ephmistr aneb primas. Po cely zivot 
svHj dohled m61 nad spravou obecnfho jni^iii. Roku 
1515, kdy^ od krdle Vladislava dosazen byl za mine- 
mistra Bohuse Kostka, a strana pan8ka pfala sob^ 
mfti V torn lifad^ Jjndficba Tunkle, Mikulafe s Prokopem 
Kroupou a s jinymi byl u krale, aby ve prosp^ch J xvu 

Ko&tkfiv d6inkoval, av§ak vidj nadarmo. Na sii^mich 
T Praze zastupoval po dloulia l<5ta obec horskou, byv 
i r. 152G clenem on6 deputace, ktera knov^ zvoleuema 
krali do Vidii6 se odebrala. ObSini^ relace o so^- 
movnim jedndiii, kUr€ had on aneb n^kteiy jId/ 
spolfmn^movnfk domli posilali, jsou po dnes dftlezityin 
pramenem pro d^jiny stavu ni^stskeho. ^) Rokii 1527 
a 1528 udala se bojni pfile^itost, aby mohl se Miku- 
Ids zastati privilegii rodi^t^ svebo. Sn<juiove obou 
t^chto let bvolili jjstou „turcckou beroi" a ta roz- 
dilena byla podle iff stavft na tfi dily. Quota m&t* 
ski rozvr^ena t. ' t na obyvatele jedootJivych 

mist die po<^tu u obyvatelstva. Tu v.sak vy- 

tasili se EutQoborSti se zvliUnim privilegiem, od krale 
Vtedislava roku 1503 jim udelenym (str. 125), kter<i 
09vobo2ovalo je za to, ze pila^ na bory nakUdaji, od 
j&kychkoliv^k berni vojenskych. MikuldS z Prachuan 
I druliy posel horsky Zachaf z Chrudime odebrali se 
ktt kriili se i^adostf, aby od slozem te castky, je^ na n^ 
t <luoty ni^stsk^ piipadala, pro nym^gisek i budoncl 
(msy bjli osvobozeni. Krai po dlouhdm otdlenf a bad* 
kdcti to kone^n^ povolil. vydav r, 1528 ve Ctvrtek 
pf. sv- Vaclavem v}'pov^(I, ze Hnrnici vyjimaje statky 
pozemske „beru6 tureck^^ pJatiti nemaji, MikulaS 
z Pnichfian podnikl brzy na to v liJtech 1532 a 1533 
zTlaStiii cestu do Prahy s jinyini spolusousedy svymi *) 
a ^rTDolili pak na krili nov6 stvrzenf veskerych pri- n TntHi dJ] 8nim& ct\^Kfjcn obaahoje kutaohoraJce reUce 

poose do r. 1&28. & to feltS nenplud, 
^k & Jindrich^m CfaarTatem t, 1532, & b Viclavem PokI5p* 

k«iD, Zikmuadem Priilkem i 8 Oodhjem z Pachu r. 1533, 

2 nofcii IKOi wjtmmd pni&$L Ak 
bflA ■hiji-M. jBlo se sii ie Hftvnft 
taqwt KiiKckaa X Kivme k tc 
pH wirfa dofiiel nft slftrcM 
r« lSi& a te ilMlBJtfc p iiiiu i W le 

pied nUciiw isi ne^lo. MikmU^ z Pnlch- 
46li prottsea liotskyiB m prmt« tolio 

jimi B^uovuT bytf zvli^ pfisotfi 
^ijf^tfhfi fadn, kle#ii adc diodice nas 
wt mimim m dnti vilf a nm^ji, ze 
— Biilni 15M vydiu bjrk do He 

i ta noYU sailih ndtu tteitdf^ 
z PricUiii primasem, pfi ktereito (>nleii- 
fe^ a svomosli t obci a ¥za-, ^ ^ C. C. & l^d tlr. li& 
XIX jenmi Wscc sousedstva, kterai tak se Itbila ie ^zktt- 
ky v^kkni'* na pochvalu, kdyz on dokoriC'il 

Roku 1534 dosazen byl za niincinisira na R K. 

p. Albrecbt z GuttetisteiDa a nynf iiastaly obci opftt 

ly neblahe. Novy miucmistr hled^l prede vfefm do- 

ati V luoc svou sazeni rady, nehled^ ke star^ zvy- 

klasti, die ktere^ ka^dy ^leo rady odstupujici napsal 

cedulku mimo sebe jeSt^ dva jin(? me^tany, z nichz 

^pftk obyceJD^ nejv. mincniistr radu sazel, Gutten^tein 

joia] se vsak jiz r. 1534 vkladaii iiemisln^ v ^aleici- 

Bti obeciii, ujimaje se n^kterycb soused ft v, kteH pro 

fni zlofAdy byli dani do vAzenL D^kanovi hor- 

fiWmu porucil, aby na kazaoich svych ostfe se rady 

otykfll, a kdyz koneinfi r 1535 v nedfeli pf. sv, V4- 

'davein doMa doba lifadovanf stare rady, svo]al obec 

iftxeni rady nov^ Pri pfile^itosti t^ m61 delSi reC 

335), V nii ostfe kaml staroti radu z neSetrnosti 

fpeotai obecDimi^ a konecn^ &adil radu novou, jme- 

nv dva m^sfany za konssely, jichz jraena nebyla na 

cedttlk^b odstupujicicb konselft nap&ana. M Froto na- 

stalo V obci velik^ jitfeni, kter^ tim vice vzrostio, kdyJ 

'-"**' 'in iasu noiinibo jal se svoldvati iieladku 

;*^je vybiti satlavu a osvoboditi v6zn6 od rady 

HVfcn^. Dile ^ddal mincmistr, aby od rozsud* 

JiUT ilornikAv ve pfich m^stskych bylo k n6mu od^ 

19II11I a CQ aby pnlvo im)\ pfeBuzovati (strana 94) ; 

liMc Homici k toinu nesvoliti. NaSli se sice n^ktefi 

mosedi^ a to aejenom v Hofe nei i v Kolinfi i v Ci- 

*) Jedofiu 2 Uchto nepi*tm^c/t byl Jan Satm) z Olivetu, 
^qui ooatrt grMiiitum prjnlegiaia vei;[% VUditlal er»t 
^•ctQi, ti4m uoQ erat ih iorii caataltis ad ieedaiu titu^- 
tftioen a Adalberto monetae lu&^istro loc^tus.*^ 

2* 

XX 

slavi, jen2 dxilce Kalfbiti se a pomoci mincmistra lifa- 
dftv nabyti, odvolavali se k in^inu a on skute^^m^ ve 
prech jejicn zvli^tni soud osazoval a osobne na fi^»m 
pfedBedal. K zastraSenf neposluSn^ rady vydr;^oval 
takt' mlncmistr zbrojiiy lid na dvofe Vlaskem, Zpnivy 
sporii kutnohorsk«iu brzo pfisly do Prahy a knil se 
zvMbtni'm poselStvim vyslal roku 1535 do Hory nejv. 
hofmistra Zdislava Berkn, aby se priciniJ o mirne tia- 
rovrutni. To se sic podarilo, ale na kratko. — iloniic^ 
toti^ bedliv6 tobo hled^li, aby d^lnici v dolech prdf 
cujfci, havffi a jinii borni ^eladka, nemohli vkou* 
piti se V ^adnoii zivoost mdstskon, a vSechny pokus^_ 
havifil potkaly se az dosud s liplnyin nezdarein, 4H 
Guttenltein ale brzo po smifeni dovolil, aby bavtfi 
si zh'dili pivovar, a dovolil jim i dale, aby si sni^li 
do ii^ho vesti vodu z rybnikfi znzen>ch velik}Tii na- 
kladem ku potfebdm honum. — Jen se to stallfl 
a ji/ na vratecb Vki^kebo dvora pfibit byl pamfle^ 
na p. mincmistra. Ale i mezi konsely nastalo jitl-enli, 
kterera^ vsak GuttenStein dobfe byl zpraven, maje 

V rad^ dva sve pHvrzence. K tomu dal se tak^ ziiovu 

V h^jeni jak^hosi Hany krejribo. jenz pro rftzne zlotiny 
byl u vl^zenl. — Nepochybn^ ze nasledkem ttehto roz* 
strkil pfislo k priidkym tecem v rad^ koni^elsk^, kter^ 
vSak tim se skonfily, lie Gutten^tejn koncem r. lo35 
vsadil Jindficha Charvata do v^zeni a ujisfcil se oso* 
bon primasa MikulaSe z Prachfian, vzav jej na zava- 
zek pod 2 tisice kop t (str. 95). Nyni (roku 1637) 
pfiMa ceki zale^itost k sondn komornimu do Prahy, 
kaniz mincmistr obeslal Mikulase z Prachnan a Jin- 
dficha Charvata. Ti oba s velikyra prosp^chem bajili 

I J XXI gTou^ a krdi, aby razem ukou^^il Bpor, vyslal do 
Hory jakoito komisafe pdny Vil^ma z WaldSteina 
% na Ridjmbarce, Adaraa liieanskeho z faCan a na 
_Msmadch, Zikmunda And^Ia z Konovce a na Mora- 
D(cb a Petra Janovskebo ze Soatic a na Zaje6ic(cb. 
'^ ob§ strany k slyseni k pondtMku pf, sv. Ja- 
>tr. 98.). AvSak Mikuld^ z Prachiian pfednesl 
Duze vSecbny stfznosti, kterd obec proti p niineuii- 
rovi ni61a, a rozsudok vznesl na kniie sam^ho* Ko- 
i porudii stranum, aby se pokojue k sobt^ chovaly, 
Nejv. hofiiiistr porufiil jeist^ GuttenSteinovi, 
aby roku toho radu nesiizel, az do rozhodrmtf krdlov- 
kiho. To liiiin^no bylo r. 1538 ve stfedu po sv. j^lotii 
Rtr. i>9J slaviiostnyiu spftsobem. — KrAl rozhodl aby 
Bincraistr v zdle^itosii obecni nikterak so nevkMdal, 
• 2 Prachfian a Jindricha CharvAla ze zuvazku 
P|' . \ aviak CO se sazeiii rady dotyce, vybradil sob6 
|travo, aby niohl bud ojj neb i jeho nejvySSi minc- 
"llistr saditi na urad konbelsky lidi hodn^ i z tiepsa- 
Wj, — Po urovnani in^kterych jest^ nesrovDalosti 
jinotym dekanem horskym Vaclavem liezaikem a s Jin- 
ichero Cbarvaleiu bylo v Kutne Hore ticho od td 
&by, a jmenoviL6 MikulaS z Prachuan ^il s mincmi- 
tm V pomuru dosti pnitelskem- (str. 100 a 103), 
bee borska pri<^iu^uim MikulaSov>Tn zfidila tehoiS 
Dku pro soudy zvlastui sbor osmi soudcfl (str. 101), 
by nikdo vice na i^rtuahy sob^ narikali nemobl, 
a niiBcniistr aby zadnych prav na pfesuzovdni pfl 
Tfce sob^ neosoboval — Kdy^ potoin r. 1542 Albrecht 
I GuttenStema z mincmistrsLvi byl sesazen a kril 
ikovym mxQCinistrem Sebesliana z Weitmile ucinil, ae- XXII 1 poruMlo se vice pfiitelstvi mem konSely a dvorem 
Vlaskynh — Mikulai z Prachimn jczdil dAle 
obce do Prahy ku sn^mtiiii a jmeiiovite r. 15 
krdl za pff^inou zatopovani se dolu Osla im hory vl 
nakladati nechWI, horliv6 se zasazoval o to, ab] 
stas^ rytffsky i paosky u krale se za dalsf podpoi 
primlouvali^ ('ehos^ take na n^jak^ Cas jeSt6 dosili 
Naposledy byl Mikula§ x Pn v Praaie pfi ne<r 
sneiiju bartoloni^jskem r. 1547, nesa krslli 
privilegia borskd. Aviak vysady pregyfil a mindf 
odevzdany nebyly a tu kril s velikou pohrAzkou 
ittvarovanlni hn^vu a trestirii Mikuld&ovi x Prach 
pfozkdzal, aby ilitied o dodani jicli se pHt^ioil, ^emi 
\l6 bez odpoi u zadost uCineno )t>ylo. — Od iHo di 
Ddfekl se Mikula^, ji2 tak^ valne sestirly, vSeho vi 
lejneho iivota, 

Je§te vice 6asu neiU 6innost vefejii4 vyiadovall 
Jsoukroni^ zdlezitosti MikulaSovy. — Oba bratfi j 
Jau i Petr zdhy zerareli. Petr zanechal nesp<M" ' 
tenu, k vftli ni^ ninoho bylo MikuhiSovi pod^: u^, 
^trastf^ a zadluiSen^ dedictv^t v Ne^karedicfch a pi 
iomu u Zlatd busy v K- H, Po velikych obti^ich Ni 
^Skarcdice byly vyplaceny (str 9(X), ale pW dDmi 
u Zlatd Ilusy prodano Jaloibovi Hanovi r. 1538 
30 kop t (str 101). Druhy bratr Jan zerafev z\ 
r chal vdovu Annu Janovskou zc Soutic s osmi nerfi 
ftilymi dtHmi . a hned nastal soud o vyplaceoi zpi 
v^na Anny Janovsk^, jeui skondl &e r, 1536 v 
prosp^ch MikuliSftv. Je5t<^ ten rn V * V i ' **' ' 
ifely V ml&d^m veku nejmladSl > n , 

fian, a ihned uastal Boud a podfly po nich lisi^i XXIII Mikala^em z PrdchiUn a nejstarM dcerou Ja* 
rou. Di>rotou, maniSelkou Hohuslava Porybn^ho 

V torn zemfcl vSak jiz tak6 nqstarSf syn Janflv 
I Xikmuni. zancchav vclovu se dvema nezletilymi dt^trni, 
vftem byl MikuWS e Pnlchfiaii poru^iifkem, Ve- 
*^"-^^ ' iT.i jeniu tak^ vlnstnf scstra 

t* ^ ; ( Skrovada / Vibice, a innoho 

fdi sporA, nich^ on sdm s«* zminuje (sir 77 a 3ii9), 
"^ ictv( lior tak^ ji;?. v dob^ jeho pocalo 

iiK..i .^.nosuym i>ro stdl6 neyoMdky a nepocti- 
jo^li ftf<»dnfki\» jftkoiS i pro neopatrn^ dolovani, kter^^ 
\ it ka^dorotnS se n^ktery Aial zatopil a tfm 
ifc.i.5niitt I do 6kod pHchdzeli. MikulaS in^l podfly 
\V\imh a Gauterech, uejvetsi vsak v dolech Mlad^ 
ij S Rousy fc^erjychf kdei i take r. 1522 po n6- 
fi ' : vedl a enst<S cesty nynf i po/.deji 
cti ku krali podriikal (str. 98) V bor- 
XTi calkon mdne dob^e se mu daiilo, tak 2e roku 
r6 pi»rJfy v Plimli prodal erckauft5n Ml^ovi 
/p 6, Ale i Jinak stencovalo se valne jmeni 
[iTo. ndsledkem phliSn^ho zam^stknAni mimo 
a on byl nuceii prodavati neb rozzastavovati 
xdddeDV- Jiz i\ 1518 prodal n^ktere Cdstky 
'^Teho obci kutnobornki^, roku 1532 napsal jim 
Ne^karedic v 982 kop a 30 gn C*, jiiiou ^istko 
iTil I. :' ' ' * ir^ic ve 207 kop, Pavlovi 
tr^tif? iiivil n6co lidi ve Chvatlin^ 

prodal ostatiii Cbvallinu i Sobu^ice p. Man* 
' V nezniim^ dobe koupil opet vsi 

Hrri. ce i Bousov, avsak r. 1532 jsasc je 
XXIV 

prodati mQsel. (Viz jeite str. 100 a 104;. Nicm^ne 
bylo jmenl MikolisoTO ? letech tricatyeh jest^ velmi 
boJD^, kdyz ku pf, ze statkav svych t>ozemskych di^ 
r* 1532 heme iurecke 37 kop a 20 gr. (sir. 91k j^l 
ko2to staiif nad erckaufeM vypravil s JaDem Mel- 
hauzskym 1 desaUiika, 14 peSfcb a 3 jizdne. Roku 
1543 dal ?^k berne torecke jiz jeo 25 kop. L (str 336), 

ManzelstTi MikuliSoYO 8 JustiDoa z Hor bylo 
dosti gfastn^ (ostatnS yiz str. 91) a poiehn&no boj- 
oymi dftkamj* z nichz dmndcU v mlad^tn v^ku ze* 
mfelo (jm^na jich na str. ^0) a dtyry : Dorota zvani 
ixUadSf (oar. 1519), Jan zvia mladSf (nar* 1522), JAH 
dfich (nar. 1525) a Lidmiia (nar* 1528) otce sv^ho' 
preLrvaly. Nejv6t5f nesndze piisobil otci nepochybn^ 
mladSf syn Jindfich. UoesU on jakozto niladik ITlety 
(r. 1542) Annu, dceru Kate Any kramafky, d^\te dva- 
nictilet^, a opojiv ji dal se s ni oddati v dom^ otce 
sv^ho od Vita, farafe u sv. Bartolom^je. Matka jejf 
^alovala u Sephmistrfl, ti vznesli celou v6c ke kousi- 
stofi a ta ujistila Jindficha i Annu v^zeniai v Star. M. 
pra:ltskein« Nemravny utok mladeho Jindficha byl vSak 
podporovau i vlastnim otcein i p. Satnym z Olivetti 
a u koDsistoi e konetn^ bylo rozsouzeno, ze Anna jea^ 
pravou manzelkou Jindfjchovou, avSak ze ma az do 
uplynutf 13- roku byti pod ochranou pant Zygelovd 
z Chocemic a pak teprv vydana ma byti mu'^i sv^mu 
JindfichovL Po t^ byli oba z v^zeaf propusteni, avSak 
mladicka zena Jiudfichova jest6 t6ho^ roku zemfela 
(str. 106 a 107). MikulaiS z Prachfian dof'ekav se 
v^ku 65 let zemfel r. 1550 v sobotu po Nanebevstou 
pen{ p^n£ a pochovati byl podle otce sveho Bartofia J XXV ?€ chMmu Barborsk^m. Krdtce pfed tim (ve ^tvrtek 
pa provodui ned^li) u^inil kSaft, jiin^ nemovit^ zhoii 
ar^, cof. mn zbylo v Ne^karedidch, ves Kbel, n^co 
lidl V Opatovicich a Radovesicich , n^ktere dC*diny 
u Krclileb, pfll stolice pregyfsk^ a druliou stoUci pre* 
gyfskou bez pill ^.tvrti odkiizal syuflm svym Janovi a 
Jindf ichovi ; mati2elce Justin^ odkdzal pivovar na Pachu 
a pak spo!e6n6 8 Janem dAm v Kutn6 Hofe. Sestfe 
BT^, „t^ vo^ralici^ Apolen6 odkazal n^kolik kop gr. 
^eskych. Dcery Uorotu a Lidinilu pova^oval provdi- 
nim za vybyt^. Aekoliv poru^enstvi toto doBti bylo 
jasn^^ povstaly hned po smrii MikuIa^ov6 velike spory 
mezt dedici, je^. jest^ tim se vice rozranozil y, kdyz teho:^ 
I. 1550 zemfel tak^ inladSi syn Jlndnch^ zanechav 
tdovu Dorotu Prennarovou a dceruSku Annn, ') Jme- 
nmiii^ dcery MikuldSovy JJorota^) a Lidmtla,^) ob6 
€oergtck£ av^ak hneviv^, vedly spor s matkou Justinou 
m ^vegniSi Dorotou Prennarovou a s Apobnou, man- 
idkoQ Petra §krovada, vekni tuze a ten skon^il se 
tspr^e po smrti Jana z Prach^an. 

4- Jan mladH s Prdchnan. Jan illlad§f z Prach- 
Uau, starM syo Mikulabftv, narodil se r. 152S ve ^tvr- 
lek pf. m. Jakubem* N^jaky Cas raladf sv6ho stravil 
? Norimberce, odkudz se r. 1537 navrdtil (str. 98.)- 
tirU'li se n^jakyin obdiodem neb remeslem, jest ne- '1 TaIo provdftia se pozdeji za Mikal^^e Chysderui jeni tH- 
kr4l« byl iecat Aunn byla tulfm jeho druhou zodoq, Ona 
iDBffta pl&titi jeh§ r. 1509 m otce Bveho 28 kop gr. 6<, 
»**--" n jskozto vyb^m b&rah v kraji caikvakem kri- 
riiote dTu^eo z&staL 
* od r 1538 za Ondf^e KfimlMka jiaak Ba- 

Htahm 
■i od r- 1545 za Jana Podivickiho t Podivid. XXVI m znamo. S bratrem svym JiDdHchein i\i stdle v De- 
diltiosti a staral Be pecUv^, aby stalky zd6den^ ze 
vSech zavad vyprostih Hned roku 1.^50 zbavili se 
bratfi z td pfidoy p^ti d^di^nych tiidcatych v Star6 
a Mlad^ Pliralu ana pfidali k nim jeSt6 50 kop L 

^JaDOvi, iDince pisafi, aby vybavil je zc vSech dluhil 
na t^ech t^ch vaznoucicb, neMdajice nitreho^. vice, 
nez aby jim byla vrdcena jedna tfidcdtd, jakmile by 

jvftechny ot-is^t^ny byiy a uzitek D<5sti pocaly. Tt^hoii 
laki roku Mdal Jan s bratrem svym obec kotnohor* 
gkou, aby jim k vybaveni dluhfl na Neb^karedicfch pfij- 

'ieno bylo 250 kop a to proto, „pon6vadi otec jich, 
jsa pracemi obecnimi mnohymi zaneprizdn^n, statek 
jich zavadil." Av^ak odvoldni se na otcovy zasluhy 
nepohnulo kotiSely k n^jakemu sluSn^mu jedndtii, neij 
naopak pomy£leno na to, jakby s pouzitmi nyn^jSf 
%\m^ d<]!dic^ MikulaSovych zakoupeny byti mohly Ne- 
Skaredice pro obec^ ktera beztoho jiz byia v z4- 
stavnim drzenf nekterych £;asti. Zahy potom zerafel 
Jindficii, a iie2 minul rnk, rozloutil se tak6 se sv^tem 
Jan (r, 1552), Mdnych dMicflv nezanechav^ pon^vadz 
byl az dosud nezenaiym zflstaval. Kralovsky proku- 
rator Petr Chotek z Vojnina tvrdil nyni, i^e statek 

^ po Janovi pozilsialy praveni odumrtnim spadl na kraltr, 
a poslal od desk dvf»rsk} ch Jana Freinara a Kry^pina 
Sultyse, aby se veii nvazali. Tomu na odpor se po- 
stavili ob6 sestry Janovy, Dorota i Lidraila, jeo^ i-y- 

|.chle se usmfHvSe ve sporu o pozOstalost otce a bratra 
Jindficha, stejn^ se vyslovily, „ie sf^ pravu neiirotivi, 
avsak oba vyslane v drzenf nepoufeteji." Ale tim vSe 
si pokazili, a prokurator ve statek Jaiulv se uvdzaK J XXVII 

Nynt daly se sestry do prosa a ukazujice k tomu, ^ie 
(my ae prdvu neuCily/ ^adali arciknizete Ferdinanda, 
iby se jich ujal Po delSiin vahani kone^n^ svolil 
Ferdinand k ^vysok^ a vzacn^ ph'mluve piinft ouf'ednikii 
tsoudctt," a sestry majetek Janflv ubijili (sti\ 33i). *) 

NeSkaredict} potom po delSim o torn vyjednavdnf 
prodfiny byly obci kutnohorsk^ r 1555*) za 275D 
kap L, z kter^ito sumniy ov^em Y*tSf t&st se neza- 
platila, pondvad^ byla pojata v zastav^ u obce. Ann6 
i Prachfian, sirotku po Jindrichovi, dostalo se celkem 
214 k, 44 gr. a ostatck ze smnnir vyplacen<5 pfijaly 
ob^ sestry Dorota a Lidmila. Ty pak po smrti jnatky 
sv6 Justiuy (zcraf. r. 1557) daly si r. 1558 do desk 
floiiti na sv6 jiueno neddo^ ves Kbel a co^ jim jest6 
patfilo ve Chvatlin^ hofejsf a Opatovi^kich (str. 346), 

Janem raladsfm z Pnichfian vymfel po meti rod 
PMcbftanskych. Po pfesUci pak i^il jest^ dale v Cet- 
D^m potomstvu Lidmily, *) manielky Jana Podivick^ho *) Cely t«nlo felice zajimft?^ spor n^l&zi b« v knize ko- 
morQibo eoudu „Regifltra knilecf etc." zvao^ ifol. 3— 5), 
}\i u aebe cbova dr. J Celakovak^. — Ncm^nfi z^imavo 
je«t, i« jeit4 r. 1567 achazel ae jak^'s Meliohar z Ko- 
berku jakoito Dapadaik o odumrf po iLurti Jana z Pr. 
komohe pripadnuTsi, ukazuje na to liit uisaFe Ferdi- 
uaoda aobl udSieu^. Uredoici koinory kralovake psali 
f td ?eci (r, 1567 v pond, po bv. Martiuo) do Hory, od* 
kudi Be jlui tdp.-T ual^zlteho vyiretleni doBtalo. 

•^ V PamitAch (tiz itr. 141) jeit zpr4va o prodeji Neftkare- 
die pH r. 1556, Qoi vgak apocivi oa omyiu. Nebof Tlastoi 
jjrmlej Btal ee ve etTrtek pr. pam, bv. Jin r. 1555, vklad 
do dfBk pak acii)$Q ve ntfedu po bv. Bartolom^ji rnku 
j'lV: \ i I HI to druhjin Utopoctem Bveati iie dal Miku- 

V B6 r, 1528 V outer^ po sv. Pavlu, provdala 
•e r. J 645 ve BtHdo po bv. Skolaatice a zemreia n 1595 
T oiit«rj po Broaimcieb, pt'eiivii Euuie svdbo o 13 let* xvin z Podivic a Boroi^ mladSf z Prdchlian, jejimi m^ 
ie\em byl od r. 1538; 

5. Ondrej Kfivolddek di jinak Voiicky $ Heslo 
pftvodu Dacickych z Heslova vypravtije rodinn^ 

Fri svem provdiuf obdrieU lOO Irop ft. vhutt ft M 
kop 6 fypr&vy, DHi porodiJA mull iHmn dff ? I. T 
ft k. Johanku, 

1. Jan oxouil se i Doroton Piljrrnmov&kou od 
diok^. a zeinrel r, 1501, zftoecbav jedlo^ho f)nft 
slava Podiviekeho z Podivic, jenz iil v blkkfcb ptjre 
B Miktilasem Dauii'kvm z Heelovn » pHpomioft iri* 
r. 16U8 jftkoito «t»rl/ obi.'oni v Kutuu Hon^. Dfijj 
zniuiou to bospodu ,,ij Myuikd*", prod%l r. 1607 
k. mil. p. Adftmovi SUvatoTl, jetiz 6o pak trvftle 
Hofo otjidll. 

2, Johanna % Podivle, dcerft Lidmily s PrW 
vzala ii r. 15G3 za muie JiHka Satn^ho z Olketu. 
steiiireU r 1586 a on hyv uHdnikam uiiuce a>, do 
15yL 2emF©l v outery po mideli giiirUlu4 n IBf" 
nieh afistaly dSti : JoWi Vaclav^ Miluldi a il«n<i 
IftI zemrel jiz r. 1590 tiezttoaty, r. 1597 zemfn! 
neprovdauft a i\ TBI! zeinrel Vaelav takki ai 

Pf^^fliifl\f Jan Satnt) z Olivf^tu byl drakriiti 
Pnoejprve ae Zusannu^dearda prokiitora Mat4i 
siounskiho i Kogoiacova, jei zeinrela r. 159^ \ 
|jr. pain. bv. Zuzany, Na to oienil ae e A7i4 
rou neboitika Stcfana Mirka z Solopiek. — Ja 
oAhle roku ICM, zfistaviv vdora a dve ditek: Jfti 
a AlJthHn, — Vdova Elilka provdala ee po drub^ r. 
za JindHcha IRogmhagcna a zem^ela r. U126. Jii 
pHd tiuj (r. 1025) zemrela takd deer u ska z iobotu 
ielstvi AUna 

JetHch Satmi z Olivetu rzal si r. 1619 ^erfcm 
$Jcou £ Ihthii, kteraito, kdyi luui - * " 

po druhe ee provdala r 1623 za 
kiJttJohArsk^^ poBiWky Johanne^a i>»/Ar.7--u . t».i*i 
/)^X:ii „2pi-oDev4HTii io Diib€)7.en£tvi sveum t»Tftn. 
cki*ujiu" 

AUheta Satnd provdala se r ir»24 m Karl 
nanda Lukaveckiho % Lukavoo. kterj* viak jii 
xahyuul. 

To( rotrod rodloy Lidniilif Prir.hAfttiikA ftit tam 
s^bajf Pamiti Mikula^o ' a oa kn! 

tbbi ji$st k porozuuied ii. . d<i obiftiti. XXIX d^n(. Kdyi r, 1471 po smrti krale Jiffho zvolen byl 
? Hofe Knini na kralovstvi 6eske Vladislav, syn pol- 
sk^bo krdle Kaziraira, vybrano bylo ze sn6niu slaved 
l»oselstvf, ktere jedouc do Polska azuamilo novemu 
krili po?y^eni jeho. Vladislav hned na to odebral se 
^ieiayiD komonstvem do Cech, a mezi slu^ebnlky jeho 
nal^zal se tak^ jisty Matid^ Batickij, *) jeni pfi pfi- 
jcjtdu kralov^ do Hory tak si one m^sto oblibil, ie 
zde 88 osadil. 

Kokii pak 1510 narodil se mu syn Ondf^, 

Jakym pak ept^sobein tito Da^iCti slechtictvf 
svflio nabylL o toni doduvii tradice je§t^ tuto zpravu. 
lidnoa prv jeden pfedck rodiny jich dozvedel se na- 
hodou o kcsle tureck^ho vojska, proti n^mui v Uhtfch 
{H kde?l stal^ a udav rychle to heslo ncjvySSiinu voje- 
tildd pHapel tira k rozliodndmu vit^zstvi kfesfan nad 
Tarky, Za to dostal pry pridomek z Beslom, Doba, 
\ij se tak stdti m^to, neudava se. 

Mame za to, U obt^ tyto tradice postradaji t(5m6f 
vM pravd^podobnosti. Ba ani nov^jSi theorie "), je^ 
se mnii odvoditi glechticky pi^vod Oodfeje Da(ick^ho 
ti rodjoy Dadick^ch (sic) z Barchova jest upln6 bez 
podstaty, jezto rod z Barchova wepsal se nikdy Da- 
tki^ nei Dn^kh^ a v ^ado^m pfibuzenstvu nestal 
I Ondrrjcm Kfivolac'kem ani s jeho potomky. 

Ba ani ti, ktefi jmeno Oodreje Kfivola^l^ka jinak 
Di6ickdbo stotoMujf se sousedem kutnohorskym On- 
^f ^Mikthi9J9 Dicziczky, a&tiona Poloaus, obi uique ad ho- 

u ttobiles Dancsicsky eundem oum kao fa- 

, eeu anua ^'eeUot'' pravf ^Grendaloirie D&- 

Ortuoiura" t, 1745 od Karla z Hetiova aeatavena, 

:(^r T. 1869 »tr, 327. 
dfejem od Zlate husff^ nejsou na cestg dobre* Oodfej 
od Zlat^ husy (syn Tomdse suken krojete a majetnlka 
polovice domu u Zlat^ husy) byl od r, 1520 zeimt 
8 jakousi Borotou; r* 1524 byl v pose]st\i u krale 
Ludvika a r. 1525 a 152G pfipominA se jakoito kon- 
^el borsky. — Na^ Ondfej Kfivola^ek jinak Da(:icky 
zemfel — jak syn jeho uapsal (viz stn 148,) — r 1571, 
JBa stifi v^ku sv^bo 61 rok. Narodil se tedy roku 
1510. Kdyby byl jednou a touze osobou s Ondfejem 
od Zlat6 Husy, byl by musel v 10, roce veku sv^ho 
ae o2eniti, ve 14. roce byl by jel ke krali v posel- 
stvi a V 15. i V 16. roce byl by byval konSelem hor- 
skym! Ale aui synem Ondieje od Zlat^ husy nebyl 
Oudrej Da<iicky, ponevad^ Ondfej od Zlat^ husy ^ 
1631 hezditek zemfeP), nehled^ ani k torau dftvodlv 
ie by se byl musel Ondfej Dat^icky o 10 let drim 
najToditi, uez se jeho oiec o^eniL fl 

V^echny tyto iiegativnf vysledky uepiivedly nine' 
vSak k iadiieuju soudu poisitivniumjfrai^ bych odpov^d^l 
urtite, odkud se vzala rodiiia Da^&ickych z Heslova? 
Prvui, kdo se timto pfWoinkem tituloval, byl Ondf^^ 
jeni ponejprve objevuje se r. 1532 pode jmtmem Kri- 
volddek^ a timto jmenem byv^ psaii ve v^iech lifednich 
i soukrcmych listindch i zapisech kutnoliorskych ai 
do doby vehui pozdnf, kdei pak pojednou pfSe se ^J PoJoTici domu (i Zlate buaj v Horc Eutne prodnU vdoT» 
po nhtM Dorotn Jakulfovi Hiuovi r. 1536. Temuz Ha- 
non prodfti dnahou polovici ttihoi domti Miktil&s t Pr, 
jenl ji dr?.el dfedietvita po bratrii flve:ii Petro?i (viz str. 
XXII) » Tim Uk^ ro^pl^v^ se ▼ uivec bi&jkA« Jakoby Mi- 
kutdi Daciuky bjl ? liddictvi pu otci obV^vai dSui u Zl&t4 
hnsy a jakoby y dom^ tad) objfiveea tajoi dilna oa pa- 
deiaiii uiiuL*e byla jemu Dalezela. J XXXI 

PaSickp jiuak KHtoldctk^ ale vicdy bez pif- 
z Hefilova. *) AvSak i jm^na KHvoladek nabyl 
»j ce3tou kroinobyiejnou. 
iiil totii V Kutii^ Ilofo suken krojeC Martin 
lUtek, jeo^ by I syneni JiMka KAd6 a ind bratra 
Martin Kfivolfitek byl mii^pm dosti zainoi- 
k V obi;anskeni :^ivot^ vynikajfcim. Uoku 
sed^l tnezi obecnlmi starSlmi^ r. 1518 byl eech* 
tm aokcn kroje^il a r. 1^25 bjl ^'tvrtiifm hejt- 
iia Tarniarce. Manielkou jeho byla Anna, |V P*in«l*j(?li I>iiMck4ho pfsfl Be Oadfej jli od prvopo- 

e4un Tidy % plaj^m titulem Da^ieky z HesloTti, to vlak 

prrnuie aeraj^bodujf^. — Jest to tyz aDachionisnius JHko 

kdjrl prvtf ptie te B^rtoa x Priohfmo mfeto Biirtoi suken 

kkmf«^ (vie 9tr. X^ pojsa. 1.) 

' Jftj«*n^ Dacicky objevuje le veik v Eutni Hoi*© jii 
o«oby zeeli jin^, 7?. J5^ Jan DaHcky 
'a koupil d6m Vaaovsky if»be a manxelop 
r:;7-.tj9) T^^ byl Cak^ i 1552 
KHvoUdka 9 phjinfin Da'-i- 
D V (iLiiimch knt[iohorsk^«h poaejprv 
'f. — 8 prtdi?eui'm j^8t v^rii. ^o o fodi- 
r.^if^ /niiuky n«ni, vyjma jediooti, kt<?- 
t n^Lufize hjil pH uedostatku 
^ tHtatQOU. a6 T Dejedtioiii olilndu 
i oaj!l(?duj{oi. Roku lo56 Ondi-ej 
iitiuda M<jlhHuzskeho, ze jfat se do- 
lit^iioztlka. klerji pted 80ti lety» suad 
t.Hky Qii Bvgt^ byl, uaiiel. „A kdyz jest 
au^-.iujeuul, iiby taho zauei'hiii, z«^ jcBt ho jVUo osobj 
▼ h»u#zH dal, prav* tak, 7-e jest svyj^hanf chlap n^vtfs* 

ul. prave. fce tak iiotij A oa (Meloatiasky) vy- 

' i ' >vj*> kord, ua& § kordeiu 

*-1657 foU A 9.) Podle 

' "ohia by se vxtahovac 

Jiu^ 11 a Zdenka Lva 

— ^.= : ^ 1 _:. _ _ ,, :. jest, ie Ondi-ej Eri- 

Afli 24o pri MOQdu pruYo jmeno otoe evebo ii«< -^-^''— - 
XXXII nit splodil tr£ ditek, Martti, ^) Adhu a Mandalenu. 
Martin KfivoMCek r. 1531 uCinil kSaft, v nem:^ hojn6 
jm^oi odkdzal manzelce i dceram svym a brzo na to, 
}e$t6 t^faoi roku zemfel. Vdova po n^m Anna zejm^unfl 

' obdrzela 60 kop C. pen^z hotovycK dva dily z veSke- " 
rych vyupominanych diuhfi, tri £'tvrt6 stolice pre* 
gyfsk^ na dvofe Vlask^ra spolu s ditkami svymi Aanou 
Mandalcnou, dCiia se zahradou a Y^emi sukny ni 

'rovny podil s temitt^z dvemi dcerami, a jin6 mali6 
kosti. Vdovu tuto pojal r. 1532 za mauzelku Ondr^ 
suken krojed^ jenz odtud po ien^ sv<S Aim6 Kfivolai 
kov6 zvan byl t^z KfivolaCkem. Podle zam^stknai 
Ondfejova dalo by se pak ov^em souditi, ze byl p4 
vodu venkoncem m^stskeho. — Z raanzelstvi jeho s An^ 
nou, je^. iiebylo prilis mnoho spokojen<S a oe vice nei 
asi 5 rok^ trvalo, poslo ttvero ditek: Maiidaleiia, *] 

^) Provdalft b« jest5 za iivota otoe sT^ho za J&na Kli^ 
Z maozelstri toho posly doer? ^nna, provdiiiii pozdiji 
za JiHka HlaTAce. a Dorota. 

^) Dv$ MAnd»leay, ss aioU^ prvai uevlaRtiil a druhiTli 
dcerou Qudreji) Rri?olaokii bjla, p^sobi jiete gauei| 
eke oesnaze. Nam o?Sem jedaa bo toliko o tjfa«<n{ dw 
Ondrejovu Mandaleou a ta jedini by la to, jei pravdall 
Be za Jana Farinesta, farare v Drahotousi a pak v Uher^ 
skem 6rod6 oa Morave. Muz jej) moKua ze bjl 2 Kotsl 
Hory, kdez pHpoajfQaj{ le Farinestove pH l^teob 1586 
ItjOO, lri08 a Itilo. Jiat^ Tiak byl po iiejak]? cas p^ 
daehovui eprave y fiesketu Brod^. — Ze Mandaleaa, ne^ 
vlastni dcera Ondfejova, nebyta maozelkou Farine«toToiiJ 
toho mime miioho dilvodu, jez Demaino zdt^ siroco vyJ 
kl4dati. Foatac'i nTcsti tea jf^diny, ze MaudalBiia Fari^ 
oegtova r, 1572 hlasila «e take k dSdictvj po Ondr<*jovll 
Da^ickem, ot«i flv^m, a ze ji vskutku brath jeji 60 kbpl 
dall, au jiz byla vybaveoa. Edyz ji oteo sirojil yfhtk^nl 
tu vydobyval pro m peuez, kteri ona odkazaoe mhlii 
po matce sre Anad a tchaDovI jtijim JjHko?J, ipusobeia| 
xvUgtoim. Penize ty ulozeay byiy na dom$ Pyio?Bk^inJ 
u Jana Sencky a ten uemel se k tomu^ aby je splattL xxxm 

■t^ *'--^- a Vicslav.") ^ Manielstvf to bylo 
B f« - je^ta 211ety Ondfej za zenu pojal 

inm vdOTu s tfcmi dceratiii, z uich^ jedua byla ji^ 

N« fioditiai roku 1538 byl Oudfej ji^ vdovccm 
ichiaeel m o dceru Mikulii^e PMchilansk^lio, Dorotu 
icb4^ li/tiletou. A jc^te Wliem teho^ I^ta 
{Ml sv. Janu Kit. slavena byla svadba, nd- 
^eho^ Otidfej Kfivol/n^ek podruh^ peiittz na- 
!io pribuzenstva 6 cetne roxv6tveuou 
Lanskych. V6nein tu^la Dorota obdr- 
loo k t na hotovorsti a za 160 k. C. vypravy. 
1543 smluveno to bylo se tchanem tak, U 
jjOTi na roijit^ pen^z dan byl dum na Tarmarc? 
|<l<>my nekdy Kraziraa postfihace a Jifika Vo- 
KAjt ]>ak r. 1560 zemfel Jiudfich z Prach- 
to Jan niladsi z Pr., oba Svagrov^^ 
ua 2 Prucbuau, tchyn(> Ondrejova^ stai 
lenem ieiiy %\i Doroty Bpoluniajetmkem Kbela. 
ic (viz 3tr. 34fj) a mnohych tilii hor- 
yd Katenny, vdovy po Vacslavovi pi 
Qabyl jedaoho lAnu laincif'i^k^ho ua 
dvofe, od Apoleny z Prachuan pfevzal louky 
r. 1634 koupil ddni n^kdy biskupa Filipa 
xa 116 kop, r 154i) koupil dvtir Susov 

OnHVj KrivoU^^k vjuqui pilea^ a pak 100 

I iVAtcioh r 1534 a mh\ m 

4e tnrt*jv Die 

1 poch4»i, tGeuealDCia iMezickj- 

3 XXXIV 

sky na Kolmarku od Zd^nka Lukaveck^ho z Luka?ce 
za 270 kop, V) n 1554 hut za Kolmarkem za 50 kop, 
r 1559 tvrz Lorec od Vdckva Podhradeck^ho z Vlti 
Hory za 075 k, t.^ teho?i roku spole^n^ s p. Janem 
Bohiiickym z Bohnic, prilbifem kral. ces., koupil dv^ 
hut6 za KolmarKem, Jul Smulu, 8 iHdcatych z dolu 
Fi^not^ atd, *); r, 1506 koupil d^in Trokovsky pro 
syna sv^ho z prvuiho maozelstvf Tobia^e, Od sveho 
prvotniho inajetku odprodal pouze r. 1559 pfil stolice 
pregyfsk^ Jaiiovi star^dim Bofkovi Dohalskemu za 18 
kop, a r. 1565 daroval Idn mincirsky syou sv^ 
z druWho manP.elstvi Janovi. ^) 

Doati ziby vzdal se pak Ondfej dosavadnf H-^ 
vuosti suken krojettvl *) a zanasel se hlavn^ niiklad- 
nictvim hor (sir, 344), slynuv brzo jakozto vyte^ny 
zoalec v6d hornickych. Cetne lifady v obci zastivil 
}v?. od r. 1532 jakozto starSf obectif, a odmd pfipo- 
nifod se jakozto Sephinistr neb ctvrtnf hejtiuan na Tar- 
marce a dozorce k m6rain a^ do r. 1568. Ve v6cecK 
naboienskych nebyl on, jako prve PrachiianStf, kon- 
servativnfm staroutraquistou, nt?z v;idy hoiiivym lu-i 
ter^nem. Cinofi vystoupil ve prospfech obce kutno^ 
horsk^ r* 1547, sepsav zvlaStnf obraou Katnohorskychl 


'J Ten pro da I kr^tea pred imrtf a von r. 1570 Eaiparovl 
Fifkovi zn 300 kop L , 

*) Toto viecko Tsak v kratkem case vjiate tmloaT^ piitli| 
V samoBtatDi^ drzeof Jan^ Bohtiick^ho. ' 

*) FH tak rosEsablem majetko, ktery mi do podroljiia Tjciili 
jsme nemohli, jest zajimavo^ ie OodHj r 1506 na itI 
dobre Bv^donii i&coval Teskere zbolJ sve na 50Q k. 6*| 

*) Napoeledy nalezl jseia, ie jelt^ r. 1544 prodal OfidHJ 
Janovi Loreekemu z EikiiSe za 33 kopy Bttkeii. — Po-* 
sdly'i mM pr^ take obehod s viDem. ^ ^J XXXV ro iWastenatvi jich v povstiinf stavovsk^m, je^ v^ak 

li Ferdinaodovi z pHt^io nezndmych podina nebyla 

iproto2 ani ohsahem svym zniinia neiii. ') Nepocliybn^ 

neidala se byti Kutnohorskyni dosti ponjzenoM. kdezto 

li ve sv^ni Omluvn^m listu pfekypo«^ali servilnostl 

le^ pfes to pfece zbaveni byii vsecli svych privil»»giK 

vyslali r. 1548 (8tj% 344) Ondreje KrivoLii'ka ku 

krali do Vfdn6 s prosbou o navraceni aspofi ii^kte- 

fch SYobod, i:ehoi se jim tak<5 po op^tnem posel- 

d r- 1519 (str 337) skuteCn6 dostalo. — R. 1549 

volal kril Ferdinand zvlaStni nabozeusky sn^m a pfed- 

^iil mil ndvrhy jiz D^kolikrdte pfed tiin pfednaSen^. 

! tbojC sjednotili se s katollky pod spole(!'iiyni j 

1 1 pern, timt m^ia byti zlomena moc luteMoft, 

ktera hlavn6 v lorn se jevila, 2e oiii majice v^ti^inu 

straii(^ podobojl konsistof utraquistickou po bv6 

Wi pozmefiovali, aneb se j( ani nefidili. — Na sn^m 

z Hory Kutn^ vy^^lani byli kn^z MatouS, fardf 

^TEk}\ knti Vaclav fteznik, arcidekan, a Ondfej 

ria^ek. •) Ten vypravuje o sn6m6 prosincov<5m 

f ta slova (str 77): „Sn^m nebo koncilium dr/:an 

T Praze' deu pam. sv. Barbory, na kter^rai k tomu 

ieno, aby Oechov^ pod poslu.senstvrm papeze» bi- 

iupn ffmsk^ho, stdli. A kdyz poc-ali sn^movati, bned * 

»e dvadili a potora rozjeli ; admiDisti-ator a kn^zi prazSti *\ Vrhlth tminktk o oi le d^je v OmluTn^m listu Kutoobor- 
r. 1647 Grig, v K. H. 

•i poehybo al {C. C. M. 1854 «itr. 74) o pntomoo- 

sii 'Uj<irpjo?6 Q}i tjmto SQ^uri; ftvaak MS. Lobkovicke 
koibovDy t Praze, v Dfiinz jpdnAni* toboto su^mu j*<8l obsa- 
ieiio, Btvr5uje to, co Palacky (v C. C. M. 1828 IJ, «tr 74 1 
a S^^ydier (fe SvStozoni 18<>H atr. 452) byli o uoaBkniatvi 
KtiTolickovS oa anSm^ r 1549 prnuesli, 

3* r XXXVI 

couvli, potom k sob§ od stav6v domluvein men Byl 
jsera pi'i torn a skrze mne pi^ed stavy ozniimeno, kei 
se k tomu svoliti nemflie, protoie ne papt^i, ale edml 
KrisffUS Pan, syn hoH, jest hlava drki^e svitski. ProCe^ ' 
jsera wazejtH pfed krdlem se musel postaviti ; ale kral i 
mue V torn vysly§ev, pfi torn mne zanechati vktih" ') 
Nicm^nfe Deupadl tfm Ondf-ej v nemilost kralovskoti, 
jeito brzy na to r. 1551 uaiaooven byl .^ipi^sobem | 
lavTij'in za prvnfho kralovskeho rychtdfe v IL K. 
(sir, 139). lostrukci, klerou novy nxhtif obdr^^el^j 
^jl by on rad^ji nedal ani Cisti „pro n^ktere pfiiinyi 
zvlaSt^ ^e jsoa tarn o^kterd dv6 sloviCka, kterd^SJ 
jsou obti^n^ je^to by radSi byl, aby tomu tak ne-; 
bylo ; ale poii^vad^ jest vftle J. K* Mti, ^e on se nen 
jindce chovati chce a musi." Po takoveto feCi byl 
i^ditafska instrukce pfeddtdna a tak^ od OodfejG 
KfivoUicka vykliidana, v^ak upln^' proti panujfcimu] 
sm6ru vladnimu, tak :^e novy kralovsky rychtar i zfejm^ 
pH torn vylo^iK ie ^klesly jsou tfiice svobody kralJ 
^esk^ho.** — Mui takovy nehodil se ovSem za u^strojjl 
vlady V Kutn^ Hofe a proto brzo na to teho^ jcSt ') Zmiukiy rku. Lobkovieky vypfjivijje o torn t 
poslove t itor KuteQ proti tomu se 8krze 
volMka ohUsili, pi-odxliidniioe vcUko^t tee it ^iih 
ie B*} tu lidjikyeli veei datyo« a sse potriibnjo tot 

HruibiBktipA a newajfee k tomii s 

iu(Bt«< jiuyt'h pi'itel svyeh. h ^ 

■vatyi'lj /bfihiyeh, l^ k t^. 

A pri>tii[iMV.iti fl<»fnohoo, oi: . , 

ie J jjtj ii«rif. xe by do ilory n*'j^ 

k c , het licli poniL^eal utt u* bv 

»by J M. Kskmi atATove proflili, aby tak 

dci jiot^lio oAHu aiiloiiUv4 odto/Jii racil ' — 

totL GmMffho Of^icti. d. b. Brad«»r 1 Btr. ;iaj. XXXVI 1 V den pamutky niistra Jana Husi byl z rj chUlf- 

stoietu odevzdav prve sv6 zdani, kdo by se k torau 

Bil, 1 dAuo bylo ryehtaf*stvi Janovi Cliyzderovi, 

Ondfej Kfivolaf^ek u6in§n byl hornfm hof- 

ai s fifednim sidleiu na Vlask^m dvofe. Dokud 

Bejv. toiuemistrem Jan % Vftence, bylo mezi nitn 

^hofmistrem dobrf sroziim^ni, a^ pak uajed* 

kern r. 1553 pfislo k D^jakyin rozstrk^m, 

iiiivledek teo byl, ^e Ondfej Kfivold^ek „v2at 

^vazek, aby ve dvou nedfillch, kdyi by mu 

bylo, Btill pfed nidami J. Mti Kske." On 

nltal proti toniu, «^e jest inu s podivenlm, ^e on 

iiivSe ma takovy posm^ch trp^ti, jeho^ tie- 

av^ak na zdvazkn i)iece zflstal To stalo 

limed po Noy(5m rokii, asi t<5bo:^ i^su, kdy^ Jaa 

rileuce vzdal se lifadu svt^ho a mfstodr^clm nej- 

fuiucmistrovstvi utinfiD byl mSSfaii prazsky Petr 

z Liboslavfe (str 140 a 346) J) — Tato udi- 

strjitila Ondfejovi hofmistrovstvi tak, t% uch4* 

se u arciknfiete Ferdinanda velmi siia^nd, aby 

5pro^U*n byl, coi se mu konetm^* v in^sici zafi 

^i roku podaHlo; on doklada pfitom, ^e proto sobfi 

lok vysoce iadal» „proto^e N^mci myra upfi- 

a ft vSmym radam necbt^li v«?iHti " Kt nechceme 

diti, ie by toto byla jedini pf fCtina odstoupeDi On- 

pjovt, i»on^vadi^ nejedna jest domnSnka, ie tak^ pro 

be trochu hospodaiil, '*) to^ pi'avdy spotfva ve vy- 
V 11(1 toiij ziicho?»l, jTfAvi 8<*. ?.© ee Uk 
minOHi^inx U^<ly jyikfi za Jana z Viteoce), 

po U» ti pH •> Qftf-ek eti. ■-^ XXXVIII roku jeho velmi mnoho. Bjiof skuteOnC veSker 
lj(Trnictvi telidej^i v rukou n^kolika do Hory pfisti- 
hovalych Kc^^mcfi, kleif rflznvmi, obytejn^ m-ii hastily ail 
experiraerUy dod«^lati se cht^di na horach vt^Ufho v^- 
t^^ku. V te pfidn^ uastala v^^akjefet^ horsSf doba m 
ini'stodrifdho raiiicniistrovstvi Petra HIavsy, ktery jme- 
iiovite jisttaho Sebestiana Essena do Hory sebou privedlj 
a pomoci alchynm cbt^l hornictvi pfed Cipadkem za« 
chrdnitL Pokusy jeho slaly vclik<? penlzt? («tr. USKJ 
a proti nim uinohem vice iiez prve horlil Oudfej Krivo* J 
la^'ek^ jeni po sv^m propui^t^ni z ufadu hofmistr-l 
skeho i vefejn^ proti zastupci nejv, mincmistra mlu* 
viti se osmeloval. Ten byv ti'm popuzeu, vedl sob6 , 
stfznost u arciknizete Ferdiimndd, a pouevadifc aail 
Oridrej je^t6 pro pfeda^I6 v6ci ze svi^ho jsavazku lipln^j 
ocist^n jiebyl^ a mimo to prav^ v ten ^as ve pri] 
u dCim Kibcovsky •) tak€ pfilis vaSnivS si poCinalJ 
dostal se poOatkem r. 1555 (n^kdy v m^slci linoru}] 
k rozkazu arciknfiete pro „jeho vSete^noati a vej-j 
stupky*' do v^zeQi. Un prosedev kratky cas v .^atlavSJ 
vymohl sob^, 2e po slo^eni 750 kop t. byl dan iia| 
rukojm^ a sice tak, „ahy pfed kralem a jebo rad*l 
dami v patek po st^edoposU (r 1555> na bradd pra2*| 
sk^ni stal, pon^vadi na ten £a& Petra Ulavsy z Libchi 
slav^, skrzc n6hoz jest do tdho^ vdzeni pfi^el« taml 
na Uoracb neni.* *) I 

- kH?ej. kHTej, K^ivolilcwj* ty« kr»d kyt^ qji K*fck« t^j 

■ A oa ziiie odpovid»l : ,'Xf jsi v 0«niy^*u kaibiieh £A-| 

W piiay. i(» s odtud T^masAU [jefflAit<dl** I 

*l Viz Btr. VIII jmzQ. 1, I 

i n|v.*v$zi»n tpmV'Hl 

L > ou OA ^ A «vou XXXIX Process dapadl Ondfejovi tenkrate nad oby^ej 
nd, jeStii V Praze proti Ulavsovu bospodifstvl 
, il ' ' odpor, a on sdm koneCiifi (r lofil) 

- . I itio iinucmistrovstvi zbaveo byv, s ne- 

pUlca svymi pflvrzenci na zAvazek vzat byl — Pfe 
IUavm>u a Kfivohickem srovuAua byla nyni ry- 
n I5«i2 od arcikuizete Ferdinanda (sir. 346). 
|fadi] pti boracb od t^to doby Und^ej vice nepfijinml, 
loie V obci zasedai stale ve sboru ^;epbinistrovsk^ra. 
Rodiiin^ zAlezitosti, jmenovite pfe inanzelky jeho 
Drotj & Lidinilou Podivickou a s Apolonou Skrova- 
jvoii, p«k bojn^ 8pory ve vScecb hornickycb zauji- 
Jy tehdi^ velikou tas( Cinnosti Ondfejovy, nehledic 
ii k lomii, ie on n^m bojne dostaval p&hony pro 
nidty po hospoddch Hoi^kych, — Roku 1565 byl On- 
rj Krivoliicek v Praze u eisafe Maximiliaua a „mlu- 
h J- Mil sve v^ci'*; cisaf laskave ho vyslySel' 
^ sQpplikaci jebo piijal (sir. 347). Mam za to, ^e 
Bdieac4r La to iiet)^kala se niCeboz jineho, nez udelenf 

po kter^m^ OndFej die spflsobu tehdejSich pa-j 
(liciCL louziti ueprestuvaL Cisaf Maxiiuilian zda se! 
\m. Ml m nM) ze byl energickemu luteranu Kfi- 
roUckovi dosti naklou^n, av^ak erbovni list Ondreje 
Iktick£bo. jioak Kfivolacek nazvaneho, vyd^o byl od 
ciare t€prv IL iervua r. 1571. Byl inu dan pfido- 
fiek 2 Ueshva a erb nasledujici: ^Stit £*erven(5 barvy, . 
w^ml u spodku do trettho dilu Stitu zed na pfift 
llfenii siiukami bil<J barvy jest, na nli dv6 ruce 
^ij dobyl, cht^je lio zmordovat^ 2e xxxx oden^ ve zhroji, jedna ruka po prav^ strand pa 
meno, tirahi po leviS, malo vice nez pesf* stfelu til 
taienou s sipeiii zlut^ harvy s pefim hM barvy obln 
ienym zhi>ru driid^ vyuikaji; nad 4iiteui helni, 
Bto fafrnochy ^ili pfikryvadla bfl^ a Cervend ba 
z obu stran pota2eue dolil visi. Nad tiin nade vMi 
Wi p<5ra pStrosovd, po stranich 6erven^ a prostfedl 
bfle bar\7 se spotfuji." 

Novy crboviiik Oiidfej DaCicky z Heslova net 
se v§ak dlouho z povySeni sv^ho, nebo£ je&t6 tdbc 
r. 1571 ve stfedu den Stfetf sv. Jana (29, srpna) 
nifel na sidle sviSm Lorci v stdft 61 loku a pocha 
van byl v chranju sv. Barbory- 

S druhou manzelkou svou Dorotou, kter^ 
smrti ho bylo pfedeSla (zemFela na Lorci L ISfl 
v ned^li postnl Oculi), splodil 15 d6ti a sice Jm 
(nar. 1639), ^««m (nar. 1540), Mikuim L (oar. 1542 
Vddava IL^) (nar. 1644), Simeona (nai\ 1545), Sii 
mnnda Z, Lidmilu (nan 1548), Mikuldie IL (nar. 1549J 
Jindrkha L (oar 1552), jBra/<#ifi« (nar. 1553), J% 
sihiu (riai% 1554), Mihuldk Til (nar. 1555)* ''^ 
XT. (nar. 1558), Sigtnimda 11, (nar. 1560) a j<ja 
jm^na nexiiamiiho. •) Z tfecb zdhy zcmfeli: Mii 
L (pfed r. 1549), Lidmila (r. 1550), ilftAM/ey //.. m 
drich J, Simeon a Jindrkh (vSickiii r. 1554) pak Ka 
ienna a Jindrkh IL (pfed r. 1566). — Roku 156 
byli na iiv6 /««, Vdcslav III, Mikum /H, *) Vddavl hy\ syuem » prrofho niaoielitvi. Vn str XXXXI 

U^ Anna a JusHna, jiru2 matka Dorota odk/u 

zala tfetiiiti Aomu Krbcovsk^bo a sice tak, aby kaidy 

h mdl t>edniiuu a otec i4.i sedrniuu tfctiny jine- 

1*5. — Av^ik pied r. 1571 zenifeJ take je.U6 -^i/:* 

U.^ tak ^e po snirti 0tcjvi5 zflstali Da iiv6 sy- 

aifve Jijw* Vdcslav II. a ilfi^tc^di Z/Z, a dcery Anna ^) 

a iHsiina* 

KejstarSl syu /a«.» r. 1539 v outery po sv. Tro- 
Darozeny, duD byl r» 1553 do Jihlavi, aby se n§- 
odl (sir. 346)» V mlidf sv^m byl velikym 
tetii, A teprv kdy^ r. 1564 se s jakousi KaUHnmi 
mil, poutiSil se a stal se vj'bornyin bospodavem. 
T^em obdr:^el 200 kop. t a od otce r 1565 lAo 
if ua VI sk^'oi dvoft*. Od bratfi a sestcr svych 
viechny sedminy domu Krbcovskehrj a k toinu 
Jj^ druliou tfetinu od bialra Vd/calava, jerau^ ji byla 
'ztila Ajtokna Skrovadovd. Lcrn mincii* 
..A to darovai &\6 sestfe JustinL — liyl 
Uk6 Di^kulikrate bepbrnisUeni a i\ 1580 pdmasem* 
•^2 V neddi po s\\ DiviSi zemfel s Katefinou, 
1 Kvou, a 8 p4ti ditkami oa raorovou ranu 
%y 1 dxu.*J ■ 'A tA Jifiho Hrttiku, 
: ri'ilruiijUo (viz Btr. XXXUI, pozii. 1) 
ue«pr.ivu6, list rady Kutuo- 
jjr.iotpe oyuejsioh [tinUi Da* 
J t4>ijoti» Jana, 

Ikvi (tvnkiJit'r^ zenat; ponejprve od r. 

^j/, dcorou Alexftudm EUics 

Lonti od Btry.i* 8Voho Miku- XXXXII Vdcslav DadicJ:^, n 1544 narozeny, dostal za 
dfl tvrz Lorec. Odprodav pak \§ecky podily Qa don 
Krbcovsl^ni r, J 566, koupil si d6m Brotovsky za 
kop. 6. rtoku 1568 v outery po sv. LukiSi, ozenil 
s vdovou Katennou z Auberovic^ s nii splodil tM dfiti^ 
Jana,^) Dorotu^) a Esteru, Kokii 1575 v sti'edu 

tNanebevstoupenf P. zeml-el. Vdova Katefina provdali 
Be pak za jak^hosl DaUMt z Moravy a ovdov^vSi o| 
zemfela r, 1599. 

Tvrz Lorec prodaiia by la r. 1585 k nice siratj 
kfljD po D6m pozAstalym KateHn§ ze SmiHc, ma 

tielce LukttSe z 2erotfna, za 700 kop. t. 6i U 

^tolardv. 

Z d6ti Ondfeje DaCick^ho nejvice proslavil 
[lejinladM z poz^stalycfa synA Jeho: 

6\ Mtkula§ iJacicki/ s Heslova. Narodil sc r. 1 558 
V pondtU rantj pfed pamatkou Nar. Krista Paiia v dom| 
nekdy biskupa Filipa Sidonsk^ho (str. 329. ) a potora 
sUedu Nov<5ni roce 1556 byl od arcid^kana MatouSd 
pokrt^n. Mladi do 15 roku stravil v K* H. 11, 1570 dovea 
ho otec do kladrubskeho kld^tera k tehdej^ima opatov 
Jos, Wronovi z Donidorfu, ^aby se tain latin6 \xti\^ (at 
S48) Wron byl siiad v n^jak^m pnbuzensk^m svazk 
s Dafickymi, jezto byval od nidi nazyvaa ^svagrem' m4l 5 By nil, t uhWi Vdelav VojUtk, ieoaty od r. 16 
8 MarkMuH, vdovou jjo Vdcslavovi KubUkovi jpiit pi-fi 

V Byl r. 1694 ziibit v fcltflsetieieb. Soudui uastuuo^iui v cl 
veoi uedosio iadiiulio kouce, pou^vad^ r. loW zouirell 
mfttkii jeltu Kati^rmH i Auberovic & tn nebylo ailcobfi 
kdo hj so zjihtt^ho ujnl. 

*) Provdftltt se r. WM xa Jana ^fdfc«, jeol a€ sial roh XXXXIII 

imk byl to mu^. prosty \selik^ nabo^ensk^ horli- 
?08ti, vSimsOe sob^ hlavue poliiiho hospodtifstvi a 8v6 
Ujn^ gob* oddan^ raanielk3\ s nfz i n^kolik ditek 
©a. MikuliS Da(!'icky hlavu^ to pfi ii^m chvalil, ie 
T iitemim um^oi nalezit^ jej cvieil, avSak „bez libonu 
religionu evaogelitskeho, od kter^hoi uikdy uucen 
aebyl^ 

Kdy:^ n 1571 zemrel Ondfej, otec MikuliMv, 
namtil se nepochybn^ doinfl k vOli poravnani dedi- 
ct?i oteova s brutfirai a sestrami svyinl. Av^ak roku 
1576 je^te jednuu jel do Kladrub a zdrzel se tam 
ikopo rok» naCei se op6t do Kutn6 H017 vritil. — 
r kntie Wrona dostalo se take MikuMSov^ povaze 
ttrtit^ho stn^ru- ByK ditkem doby sve. Na jedn^ 
itran^ obdivujeme se jeho vzd^lanosti, energii, lasce 
If vlasti a k teskemu jazyku, avSak na dmhe stranfe 
siejny obdiv hwU v nis tein^ prostopaiiiosti i vy- 
Etfednosti^ jichz dopou^t^l se pfi noenich toulkadi, 
rratkach a pitkach v pov^stnycli krtniacb kutoo- 
iiorskych* 

fteme&leni neh obchodem nezandSel se Mikuld§ 
iWnvTD, nybri 2il z hotov^ho. Po raatce jeho ndle* 
u HeI luk Krbcovskych, kter^i prodal i\ 1583 
-,.:^.;vi Vi^eteCikovi, otci znara^ho bimoua Eustachia 
Kipjhorsk^bo. a cdsf doiim Krbcovskeho, ji^ prodal 
I 1585 Tobid^ovi PodiviDsk^mu z MezHte. — Stritil 
u to 800 kop. mfS, a 250 tolarfl, ov^em ne v&echno 
|ro tebe. — Po otci zd^dil n^kter^ podily horni, joie- 
dva kukusy v GunteHch, kter^^, kdy^ nepfe- 
11 -ij^ai ^ouditi se b ciisaf'skyn] ^ichtmistrom Zikmun XXXXIV Podivickemu z Podivic, davaje si od nfiho vyplacet 

tyhodn^ nfekterou Cilst z uberlauWv* tak ^e od n 159(| 
ai do r, IBll prijal 42 kop 30 gr* t. — *S bratrea 
svyEi JaDem dr^el otcovu polovici statku Kbelsk^l 
a jednoho cIov6ka v Radovesicich v nedilnosti s let 
Lodmilou Podivickou. Kdyz i\ 1582 Jan Daticky z« 
mfel, vysoudil tobo Miktilas na Ludmile, 2e cast br 
trova liplnS pfipadla nyni MikubiSovi. Kdy2 r. 159| 
zenirela Lidmila Podivicka z Podivic, povstal o stat 
kbelsky veliky apor mezi Mikula^cm se strany jedi] 
a viiulvy Lidmilinymi: Zdislavem Podivickym, a Jane 
Vaclavein, Mikuld^em i Aunou 8atnymi z Olivetu 
strany drube. Mikulas prodal totiz onn tiast Kbeln 
ktera z Ludmilina podilu imu pfipadala, Salnjm 
1000 kop. miS. Av^ak pro jist^ zivady na stat 
vdznouci iiafidili nejv. ufadnict zem^ti x\ 1595 seque 
straci Kbelu, jiz stejti^ take trpela MikubiSova polovic 
a6 zdvady se tykaly pouze castky Lidmiliny. Obr&l 
86 tedy do Prahy o nejakou napravu, avSak ne 
k tomu pfi^lo, prodaii r. 1596 jmeuein rodiny sn 
Jan a V4clav Satny i MikulaS Dacicky cele d^dictif 
VdclavoYi Vod6radskemu z HruSova za 10 J 00 koj 
mis. jistotami pojisteiiych. Mikula^ovi dostalo se na jeh 
polovice 5100 kop, Satnym 3000 kop. a Zdiskvoi 
Podiveckemu, jenz se op^t se Satnynii o napad soudi| 
dano 2000 kop. — Satnf museli vSak uvoliti se dit 
je^tfi MikulasoW 800 tolaru za podil prve jim v lOQl 
mi§. kop. odprodany. — Narovnani v pffCie6 fekod sil 
questratnidi stalo se pflsobenira Adania ze Steniberk 
teprv nekdy po r. 1598, a Mikubi§ doklida o M 
le uCin^no bylo a jebo ubli^eoim. xxxxv 

^/it r ijT^* mel tak^ Mikula§ v Kuto^ Hofe 
l^ckr ddtii, jej^ kou|al od \ acslava Viziny z Ca- 
iim xa IBO kop, ale ten prodal bued za tut^£ 
Imo Zach&ri^Sovi (Veisicliselbstovi^ Ostatnf nemo- 
limjetek rozj&astaveu a postoupeo byl jii roku 
I mkojinim jefao v processu Kolovratovskdm. Te- 
■djri n 151)0 (20. unora) se o^enil s AUbetou, 
H Jtffho Mliidka, nabyl op^t domu v ulici Mi- 
Hdr^ a lOnu miucii'gktjlio, co^ ob^ i^.ena jcho 
^ od Karla Materny z Kv<^tnice. Ale i doiQU 
buTil se n 1G15, prodav jej Davidovi Lorenz- 
uredniku Oldficba Ilolicktiho ze Steruherka, 
kop (;. — To( jsou v^ecky zprivy o hmotnydi 
" ' kulMovych. jichi jsem se v pranienech 

iivoi/t vefejn^m uexasUivul Mikulai^ nikdy ^ad- 

fadu. anl [tH hordch aui pfi obci, til jeiiom 

■"-'dy svymi, i ukht jinenovitfi pfiponiinajf 

^alci^ prosLropu^rjy opat sedlecky Jiri 

inin Kodiau a Jan Fridrich Hofniann z Grtin- 

' pfed protirttformaci utpkl a v H, 

• I. 

►rosUipiiiDosti MikuldSovych jest hojny poCet 

V Doci na poodJlelc po sv. Jiljf ') pral 

jblfeko radnice, a byl od Vdclava Vod6- 

iiAova, Mirka a Oldficba Mirka z Solo- 

miii<^ii V pravou He a v palec prav4 ruky, 

t' nrorrml Pavel Hraban6 t Pferu- i^fiiiu »e •^nivn^jiibo ndftaj Mikovcora XXXXVI 

Boku 158$ zabi! Mikulafe p. Sfasitti^ho 
hradsk^ho z Kolovrat, o Cemi sim nasledova^ p 
„Ve f'tvrtek po sv, Marku p. Stiistuy Novohf 
z Kolovrat, jevse skrze Horn Kutnou iieslHzliv 
stavil se v donid, jeni slove u Svobodfl, u saraA 
fimsk^ briny, kde^ jsem jd s p. VacsUivem Hi 
a Mat^jeni Salavou byL A jsouce spolu as di 
bodin na hoc, tu tej^ p. Stastny, vzavSe sob^ pi 
ie jsem pfed nim klobouku nesual na mne j 
svd dobyl a sekal a i zranil, tak ie jsem se Ak\\ 
niti musil ; i zabit jest tu mirao mou vftli. — 
tu nenadiilou pfihodu jsem velikych, dlouho trvi 
soiidflv, t^2kosti, v^zen^ outrat pokusiti a vj 
a ua v^t^fni dfle o statek svi^j prijiti umsil ; nc 
se do vysok^ho rodu dostalo." — Z jin^ ntrany 
sUiva se nam zprAv o prfibt^hu neSfastn^ ndalosti 
CO MikuliiA napsal, ukazuje zrejme, ^e se ono 
pfihodilo asi pon<^kud jinym sp(isobem. 

Mat^j Salava bned po skutku chopil se 
liie a dovedl ho k rychtari, aby v^zenim opatf'< 
PrAvne nastoupila proti bezd6('n(Sinu vrahovi 
2elka zavra2:d^n^ho, Apolena. Soudul rozepfe 
vznikM protahia se ai do n 1615. **) — Ve vezei 
vil MikulaS ponejprv^ az do konce r. 1584, avfia 
choval se velroi nezbedn^. Neboi stfe^oviino % 
^e s lidmi, kteh' mu slouzi a jeho navSt6vujf, do 
p6ti i Sesti hodio ua noc pijet se ozira, z vezenl 1 *) P vU V t'l»nk« (Ira. CekxkmMho v Fr 

proufes. a i. no ]< i*im navviij XXXXVII 14 a ie denoe dvou tolarAv i vice za viuo utrat(* 
[>tD2 blficov^ iem dan rozkaz, aby mu vina neiio- 
Ha a V poutech aby vzdy drzen by I — Po dolMm soud- 
nini jednini, replikach a duplikach byl MikuliU r. 1583 
(KtsouzeD za vraha, ale on odvolal se z razsudku a la 
l»84 cfsafskyra listera odsoiizen byl k desitilet^mu 
lyhnansivi. On znovu odvolal se z tobo lozsudkii 
i depochybne ze prostfedkera dobrych pfatel jeho 
pnitihla se odpove<l na loto odvolanf a^ do r. 1602. 
Zatim pomohl sob^ roku 1 584 z v^'zeni, kdy^. se zafi 
Earutili TobiaS Podivicky z Podivic, Jaii Zygel z Cho- 
cemie a Vicslav Voddradsky z HruSova. Satva ze byl 
u svobod^, jit zase stal se postracheoi pokojn^Iio 
objtmtelstva. 

L. 1585 ub^alovAn byl, ?.e i domu sv^ho v noc 
ilfilf a tfm zbyte6ny a nebezpeOny poplach vzbuzuje ; rok 
na to (1586) zase byl obzalovan, ze jedfioho pokojneho 
iloTeka, sevcc na sini 8piciho, jda opily z domu ^en- 
ko?Qfbo, smolnou svfci okolo krku az k rameim spalil 
i na zdravi jenm ubIjJil Tt»hoi^ jeSt6 roku op&t piM- 
11a iaioba, ze ^prsten hani'bnym a sodomskym dilera 
na zhor^eni dobrych lidi, obzvlaSte panen a ien, jest 
wb^ ud^felati rozkazal s nadobkou ^^lenskou ve spod." 
PrEten byl jemu pfes vsecko zdrakini odiiat a do 
Prahy k cisaH Rudolfovi „k iiahlMuutf" poshin, kdei 

L. 1587 posekal rapfrem Vacslava Hutnikovic, 

brzy na to, pfijeda o dnih^ hodinS Ba oon z Ca- 

ivi dobfe podnapily, zastavil se „iia trunk vina** 

MediakfL Tam sedel Benjamin Kutovec z Aurazu 

to^ebofkem svym Jo^tem Bunzouvm. Mikulas pfi- 

XXXXVffl 

pn BunzoiiOTi iejdlflc rim, a ie on uki hned t pfi- 
pfjeoi po TtUl jemu nebyl^ 1^1 a hronioYal oatL Rjrch 
ttf mtet&ky Jsq VodiiaDsky. asljser tfik* reie\ di 
▼nitf a DapomeDQl Mikula^ k pokoji. Av^ak rozja 
fenf Di^ickf, tasiv zbraik, rychtafe ^^kodn^ v nikn 
zranil,'^ a aby se s ii{m vgickni prali, pobizel Dm- 
h^bo dne tvrdil pak, ie byl opily a ie leiel pod la- 
vicf: ddJe necht^l se k DiCemu pHznati. Sephmistfl* 
v&ak pfes to dali jej zavfili do Satlavy, poocvadi^ on 
LpUi sob^ dasto ulehditi hledi/ a nevMouce. co by 
rdile slati se m^lo, sepsali obsiroy zalobni list a po- 
slali jy ve ^tvrtek po sv, Bartolom^ji ci'safi Rndol- 
fon ') Zde vylftili vSechny bezboinosti MikuliBovy 
podrobne. — Av^k on ze Satlavy poslal ci&afi tak^ 2a- 
loboy liat na §ephmistry, ponfivad^ pry oni na omyind 
/! ' ivy a z oenavisti vezem'm potupnjTU satlavnim jej 
^oiiiu a prosiL aby toho prazden byl. Dobff pfatel6 
i teotokrate mu pomohli Koku 1588 byl propuSten 
na rukojme pod p^t tisic kop^ a nvni po n^jaky cas 
cboval se slusn^ji, Jmenovite od r* 15^0 kdez se byl 
s velikuu slavou ozeuiL ZauaSel se trochu bospodaf- 
stvim a spravoa statku kbelsk^o. a po6al pr&v§ ¥ t^i 
dob6 poradati a prepisovati pfioieti predkAv s\ych. 
Koku 1594 byl svedkera pri prodeji vsi Viliiuoriiek 
od bratri Satnych obd kutnohorske. Ale toho roka 
iiiel jii /ase dve pra^ky, prvni v hospod^ u M^dinkft 
s Janem Sultysera, ktery jej pi'emohJ a do femeui 
^dzat dal a druhou u Klastersk^ brany^ kde^ natl 
si poi^ihalj v nod n^ktefi nepiitel^ jeho. jej zsekali 
a levou raku mil ochromili. T^oz roku vzchopil se 

TiMu do aloTa y Cub. Ceek. Masea 1S54 tir. al. D 

I 

I 

h.n XXXXIX 

' pfdtely svymi Mikula§em a Vacslavem z Oli- 
s Matiasem z VodoUna, „Svagrem svym", a dal 
aienf do Uher ^retovati Rdbu^ (sir 183 a 349), 
tiv na ta pres 100 kop ze sv^ho podilu kbel- 
Bji zprvu pfi mustruiiku u Znojma, pak tahl 
dak PreSpurku, ale dale asi ^lep^j5eI a br/o 
lomfl se navratil Nynf poc'al bounti znova, 
feje jmenovit^ frasWji do klAStera Sedleck^ho 
Q Jifimu Taxerovi, jen^ tiboval si nad mini 
Ich a oplzlostech. Tea mel u sebe jakeliosi 
l^ho jmenem FraatiSka Grottu, ktery;^ hy\ r. 
savraid^n od Centurina Muka. Pon^vadiS brzo 
zemfel opat Taxer, ujal se MikulaS oa jeho 
lavrazd^Q^ho a vedl soudui pfi proti Mukovi, 
( v;;^sledkQ se dlonbo tibia. 

^ krcrnach u M^dinkft, u PySfl, u SvobodA a j» 
ijni op^t MikulaS Castym hostem, a aC jiz v mui- 
5tech byl, po6fnal sob6 tak nezveden^, ie byl 
I od rychtif-e m^stsk^ho opet ob^alovan pro 
^ choviui V hospodacb a pro svadeni zetiskych. 
i&tfi povolali jej k sob6 a Tazoe niu domlou- 
>y toho zanechal, neehce-li se s n^tim v^t^fm^ 
• jeinu pnjemno nebylo, potkati, jakoz pravo 
;kazu J. M. Csk6 proti u^m\i nafizeno ma. Na 
I v^ak J toto Qapomeuuii \eIk^ho u^inku ne- 
L. 1602 byl by MikulaS mdlem uhorel v bytu 
EapomeDUv pred spatiim sbasiti sv^tlo. Od svice 
ge lo2ni saty, perina, poduSka, prast^radlo a 
la lavici podle Iflika, a od neprobudil se drive, 
L>ffi03tel hofeti poCala a Qobu Jemu opalila. 
^K byti V nebezpei^l, zvolal rycble na sve a ohei^ byl v brzku ututUn. Toho roku prjkvail 
take nehezpeCi z jine strany. TehdejSi nejvySM hi 
mistr Kri^tof Popel z Lobkovic tuze uastupoval 
provedenl revisi mnohych zastaralycb pfi u sou 
komorniho, a tu doSlo take na MikuljSSe pro vrai 
na ^tastn^m z Kolovrat spiichanou a pre jeho bl 
obnovena ^^skrze nep lately m^/ pravi o torn Da^ic 
^ktefii mne bohatdbo byti pravi li a sobt^ tu uhon 
chilli.'* (Stn S51). MikulaS uzniSii byl znovu viunj 
^spiicbaneba mordu . avsak rozsudek oebyl dodan i 
jemu, ani k pravu nif^stsketnu, nei toliko pan! A| 
leo6 Kolovratov^ Proverjenl rozsudku bylo i ten 
kr^te spiisobem nini nezniiiuyui zamezeno, a6 Mili 
ZDovu proto ^neraalych starosti, fitrat a ^kod pocf^ 
muscl. " KonecD^ se zase na to zaporan^lo, ai tu 
Ide r 1612 Katefina Javornicka, dcera Apolony Kc 
vratovy, podala Mdost k piintim kutnohorskym* 
Mikula* v^zeiiim byl ujiH^n, porievadz nemuze se 
na to divati, „aby ta krev nevinn^ vylitil pana otce 
milejMho k BluSnt? poniJit^ a ndprav^ pfivedena nebyl 
— DaCicky byl ndsledkem toho ddn do v<&zen(, a 
sedfil si tu ai do n 1613, kdez uii\ pfileiitosti obD 
venJ rady, vznesl ^adast k nejv. mincmistru Viltfrno 
z Vfesovic, aby ua svobodu byl propuStSn, Cehoi 
dosAhL L^lA pak 1615 udnil koriefn^ s Jancm 
voroickvm z Javornfk a KateHnou Javornickou t 
lovrat narovuani, oasledkem ^ehoi oni od nastupoTl 
proti jeho osobS upustili a on vyplati! jim v nahra 
dtrat 125 kopcS. Aby penfze sehnal, byl nucen prodi 
dflm svftj V ulici Mirankovsk^ (str. XXXXV). Zvl^^ 
klausuU MikuliS „nad to vej§ se uvoUl jak ku pi u 
[rodo J, Mti se vSelyak lictivfi, Setrn^ a pokojnfi 

mfstech, kde?.by J, Mti pdni z Ko- 

shleddof sv^ jmiti ridli, se nedati nachilzeri, 

to kdjr z nevt^domosti (co>. se tuto vyininuje 

ifQje) ofiinil*' V lUery po sv. Lucii Ulioi Uta, 

strany podaly sjednoceni sv6 ku prilvu a 

zcela. ziiplna a dobrovoln^ pn;£nali^ zada- 

bj pHjato a do knih m^stskych pro budouci 

floieno hylo. — Tim skoiit'il se pam^tny pro- 

^0 xjibiii StnstDt^ho Novohradsk^ho z Kolovrat, 

Ijmfcoi i ietnymi jinyrai prostopasnostuii MikuhU 
ky : 1 byl Da raizinu. 

If. i^f.^j laic 6 listopadu zemfeta tak^. mau^elka 
iMivJi AUb^ta, ^^idnych AHi nepozilstavivi>i. — 
Itf Irfvil oyni ostatekzivota v pom^rech dosti trud* 
Zpraiv o 4ivot6 jeho z doby t^to nenf ^adnyck 
( CO iiD s&m sob6 vypravuje, kterak r* 1615 byl 
BMieEi installaci opata sedleckeho BartoIoi]it>je Piky 
Stnky^ ie t^ho2 roku podstoupil t^zkou jakousi 
pfi uiz vyrazila se mu Wiza, ^hrozny pry- 
A md bolest pfevelikou. Naposledy byl rokii 
11 pri svatbC* Tristama Lukaveck^ho z Lu- 
V .. „,wU)u Stej&kovic z Freidenpacbu. 
^- ieto dob^ zand^el se DaCidcy, jak z ranohych 
iti na jev6 jest, pofadanini pam^ti pfedkftv 
>tjiov£Uiim pamt'tl vlastnieh, ncpochybni^ po 
lek SDii(:asri6 uOin^nych- Pfseinnou paiualkou 
ducba jeho jest rukopisna sbirka biisui 
•) na Cisto pfepsiifla r* 1620 a dtulem 

• jni itg. V, E 38. — SpU ttJD inalulio- 
. pa&tu, oei }T^k ticiail (o Mikoveu v C* 

4* 
Ln ^Knf^ce t^to ted nedavno 
Prostopravda jm^no dano. 
Veritatis fautor 
huius libelli autor 
Nicolaus de Heslova 
mauu propria. 
Anno Christi 1620." 

V Prostopravdfe jevf se bj^ti DaCick^ takd 
jakym vidime jej byti ve skate^nosti, kdeito 7 
rafetech, jicM eklad^nfm se soudasD^ zanl^el, 
se nam spiSe byti n^jakym staroHmskym Sallusti^ 
jeni promrhav mlidi sve v prostopiSnostech , 
se Da konec ^ivota sv^bo niravokarcem. Jen 
n6kolika mfstech vidiine lascivnUio rozpustilce, ji 
vSak objevuje se niin byti muzem nad mfm 
steneckym, pravdu milujfcim, kfivdy a nepravos 
kdrajicim a zvlast^ rozhodnym nepfftelem povstdaj 
cesk^ho (afi on sam by! protestantem), je^ zdd so 
pozd^ pfichizeti, pon^vadz Crechov^. jsou ji^ zavei 
a zotroi:ili „vlnstnf vinou**. Slova tato vid^l Mik 
jeSt^ tak^ uskuteciiovati se, pon^vad^ nejenom ^e 
trval strastny rok 1620, ale i podstatnou ^ast 
protireforma(!Jnfch. Slob i obsah pani6tf staval se 
tim i^.alostn^jSim, a2 MikuldS v^kera zachvdcen jsa, | 
krdlk^ nemoci skonal dne 25. z&H 1628 v start 
let a 40 ned^l T^lo jeho pochovslno bylo n&klad C. M. r. 1854 Btr. BBS, ikh mUjim m Urn, le areHJt 
i>i«a6 I Uii by oioblo Be ttiti pro (inli&a^ oplxl^ o^ 
jeji. Pies to v^nk obs^biije ooa iriQoho, oo neja 

Oflobu ftle f ' ' '. uornSry und i ' ' ' 
risuje. N bi tu ahodsi - 

dknim bitDick^m. 
Lin firfee Matia^e Dai^ickdho v cbramu sv. Barbory ve- 
die matky jeho Boroty z Prachiian* 

V rodinS baronft Da^Jckych^ az dosaud ^ijfcf, za- 

chofala se podobizna MikublSe Da^ickeho. ^) Jest to 

obr&2 oa papife malovany, v manyfe mtniatur. Po- 

id obrazu zaujimA razovit^ vyveden^ poprsi Mi- 

lUovo V rzlmci, perem lehce kreslen^m a dv<5ma 

binrama slabe illtiminovaD^m. Poprsf jest mnoheni 

piln^ji vyvedeno; pfedstavuje kronikife naSeho v stiff 

42 let Tvif ma bilou s lehkym rum^ncem, pravi- 

deiijou, a uprosti*ed <iela i na prave tvafi patrn6 vi- 

dW jest jfzvy z tetnych jeho Sarvatek pochizejici* 

Sos jest dosti velky a dodiva obliCeji razu jistt^ sme- 

losti, 8 kterouz i souhlasi rty velik^, sevfen^. Vousy 

ei die tehdej^i span^dske inody uspohidao^: mal^ 

knfry a valousy. Tmavohn^d^ viasy jsou kratce pfi- 

stfiieny a dodivaji vysokemu 6elu vyrazu zn^m^ho 

I podobizen Albrechta ValdStejaa. Jednoduchy teniy 

bMi 86 zlatymi knofliky a velky, stojici, bOy limec 

joo die kroje ^pantjilsk^ho, tehdd;?: u ^est^ blechty 

rtbeg obliben^ho. Na druh(^ strand vymalovdn ro- 

feioy jeho erb, pod nimz jest pfipsano obytejn^ jeho 

Itelo: flNon omnia possumus omnes, et morte aequa- 

Uttr: qui slat videat ne cadat. 1597/ Nad podobiz- 

too jest nipis: „Aetatis suae XXXXII", pod ni^ stojf 

JTicoIans Dacziczky a Heslova". Na zadni strane 

Aniii 8toj(: ^Napamdtku upffmnou. bratrskou uro- 

Kftimu a m6mu zvla^te mil^mu panu bratru a pflteli ') Tyobrazeoi podle m adio^a^ nftchazi se ve Svitosoru t, 
1868 ttr. 446. LIV panu MartiDOvi Kochanovi z Prachov^ q& Hor 
Kuttiach tieri fecit MikulaS Da^icky m. p. Vive, vi^ 

Druhd podobizua, teto 2cela podobnd, oa peX 
men6, nAle2i p* Hulftkovskdmu v N^m Brod^, 
se bezpochyby v 2. polovici minul^ho v6ku dost 
kdy^ se Helena Da^icka z Ueslova vdala za 
manna, magistratniho radu v N^m. Brod^. *J 

V upomince lidu zacbovalo se pod^oi o vd^D 
nezbednosti Mikula^ov^ ve Weni „Tys divoky j^ 
DaCicky**, jeho^. die udani starych pametnikA v Ku 
Hofe zhasta bylo u^ivano. 

Ill, 

Rukopisy. 

Z pftvodnich zapisek rodiny Prachnanskyd 
Ondfe^e Da^ick^ho m6eho2 se na naSi dobu nezai 
valo ; vSe, co mdme z pam^tf jich, zname toliko z 
pisQ od Mikuld^e Datickebo neb i pozdeji uiJinenj 
Jii za doby Mikulasovy ozna6ujf se zupisky pfei 
jakozto „knizky vetch6", porouchan^, z nichz tu i 
ji^ byly listy vytrhany (str. 323 a 333). Tim v 
jest pak zasluha MikulaSova, ze jeSt^ v £as zapisky 
Btar^i 8 pam^tmi svymi vjeden svod scelil a budoiH 
cnosti zachovaL | 

Svody takov^ na kolik vime jsou tH, znam^ pod^ 
jmenem rukopisfl rodinniho (A), jindfichohradeckiht 
(U) a must^niho (C). 

Rukopis rodinn^ DejkratSf, a nejstarSf, je»t nm^ 
jetkein Uuffona buronu DaSickiho s Heslova^ a k. 

^ Mikfmc 1. a. ilr. 54 % Stydkr I o. ttr. 48L fiistra m. 81. *) Jest to kvartovd kniha v tuhych dfe> 

\ koti potaieoych deskdch sviz^ui o 95 li- 

'': fsy mti tlva; na de8k:i€h: „Pamiii kutno- 

seu mantiacripia Dacticzkianae famiUae^'^ 

i II& hrbctft: „Pum^H kithwhorsk^ et ntanmcripta Ni- 

mim a /*• Na vnitfui stran6 prvni desky jest 

IMipsitio. L ..u:.i..i liodindcb se v uoci na v6ii Jakub 

M a NAm^lske v Kutn^ Hofe udefilo na zvon, aby 

hir^ri se odebrali ku praci, a pak kus ver^ovdni, je* 

2aCiod: ^zeJhJavou chtit proraziti atd." a nachiixi se 

Prostopravdi, — Rukopis ten skuteC'oe obsahuje 

itiscripta Daczickianae familiae", jmenovit^ ze 

VI- a XVII stoletf, Teprv na listu 35 objevuje se 

MiJ^ulds^. Da<!:ickebo a zapisky ty podavaji sv^- 

'iectui o vzdidanosti spisovatelove. Jgouf. to seznamy 

lltiie' ■ vch a rytifskycb rodil ve Slezsku, nej* 

it^ ] u V Cech^ch, ^J zapisy o ves Ulfzov 

, 118) a pak zajfmav^ „po$namendni hlatmich a p^ed- 

okfiku eemsk^ho.'' *) — Na foL 56 cht^l jii 

15 Dacicky utiniti potdteK se zApisky histori- 

It, ponevadz po spfisobu sv^ra polozil v 6elo li- 

alosv^: ^Non omnia possumiiB omnes et morte 

mr, ergo confide recte agens", vykreslil erb 

ivabo 8 letopoi^tem J 59f} a pod Urn op^t napsal 

se 2al<benych pofekadel svych ^Nos mortales 

non onmia possumus omnes, soli aeteruo 

JtUn/ Bproitfedkoval mi ocholo^ pnbuzuy rodiuy 
lelc^yob piiu prot. Sobt'slav Ptnkaii^ zaee^ jeiiiu po- 

i L., ..^, .(..;,, }mm. 

\x»i z r 1593. 

i ie A 111 meail\ piik pHjde Avle 

U kftid^ho diln btMji udiu jest 

pnk m§tt LVI omnia Deo sunt possibilm, lf.us et aeterna gloria^ 
avSak nasledujici listy dale je^te vjplminy jsou sou 
kromnou korrespondeuci. Na lislu 77—81 jest kc 
neOn^ pocatek historick^lio spisovani s ndpisera: ^Lau 
et gloria atd. Jd MikulM DaHck^ b Ihslova na H^ 

\ rdcli Kutndch napsal jsem tuio n^ktere pamSH, kter^ch 

dostati mohl od prtdkuov mych p, Barto§e f Prd 
fian, pradMa m6ho^ p. Mikuldh m Prd^hnan, syna jeh 
dida miho, p, Jana $ Prdchflan na Lihenwick^ 
miha^ aid,, na r^ma ad nich poznamenan^ch^ 
Zapisky tyio jdou od roku 1454 a^ do r. 

' a dal^I kiis jest utrzen. Teprv^ zase od listu B5 
84 jest pokra6ovan( stidpisem: ;,P6im«?^t nikUrt 

f^eniho p, MikuliUe Prdchnan na Hot, Kut, s jedn 
halenddfe, Jens Ephemerides (sic) jinak Almanack $liiv 
ke 20 Uium pofdd zhehl^m laUniikym jaztfkem i^flHl 
niho a vydaneha, kier^Mo pamMi jeho jd Mikuld^ Da 
dick^ s Heslova, vnuk jeho, jsem futo na dlle H 

ipfepsal (aky jakz o« upHmni a prostnf po starodci^h 
do Uhot AInianachu pomamcndval od Uta 1519 ak 
Uta 1550, i^ kterhn^ zivot sm^j dokonnl. Zapisky ty 

^Miiaaji se vi^ak dv«^ma rodinnvini /.pravami zL 146 
a 1402^ pak pfechazejt k r. 1519, ale jdou pouze d^ 
r. 1543, pOD^vad;^ ostatnf listy jaou vytri^eny, 

Na vnitfni strau^ zadoi desky nachazi se j&ul 
nKua $tromu spfknini rod^v z Prdchnan^ s Souti^ 
X Sttchi, z Chvaliiova, s Klkme, s Eijb^an^ z Skrovadu 
z Proiivina^ s Chocemic^ z Hor, ■: Ueslova^ £ Olivetn 
IS Podivic^ B Auberovic, Ckyzdertk a od Slaniiv^** dos 

I neupUi^ a uespra\"Q6 fiestaveny. *) 

*| Cona zakUdS tohoto ^«trorair byb iiraoovioOi poopr^v 
jseiUf ua koUk to t^io^ «ou?ial i ^ratu4tiuL** Lvn Tyto zapisky byly pfepsAny n^kdy kolem r, 1593 

"ieb 15^4 a jsou, na kolik se souditi dd, prmim po- 

Bsein Mikuld^e Da^ick^ho o sVc denf v§ecli paraetf 

111 PrachMnskych a Dadckych v jeden sbornik» 

rSiik brzo hylo od toho poustano, tak ze nehledic 

ItotDU. CO jest vytr^eno, cely rukopis A neobsahuje 

oe^ 15 listd. 

Mukopis jindrichohradethj (B), pozd^jdi a rozsa- 
tejM ne5 -4 neni psan rukou Mikula^e Dadckdho, 
Bel jest to pfepis podle zapisek star^fch zdelany 
« roka 1680 dokoneeny, Pfepis rento nt\nh\ byJ 
T Kutne Hofe v kolleji jemitski ') a zakonteri jfist 
mslediyici poznamkou: ^Hic finit liber Nicolai Da- 
diczky a Heslova, Haec excerpta ex eodera de Cutna 
el monastcrio Sedlecensi de verbo ad verbum aono- 
kvi, quae (cum ea ex hussita transumpserim) saniori 
Man a catholico lectore venient intelligeoda, fidem 
homm autbori (uti libueritj habenda (sic), 19, Ja- 
marii a. d. 1680. Descriptum a LM D/7.**'^) *^ Sotidtio Uk z aisledujk'ibo, — V rkp. A jeat na jednoui 
laitih ID margiDe pozoamka r lt>80 u^ineaa, id*^t se 
mluTi o bli^kjch stjcicb a osobnu : ^JobftnueB N. apo- 
ihecwhiB S. J." Die Hktoria colhgii Cuttenhergctms 
(f kuiboTD^ fida Jezigo?a v Praze) by I r. 16t^ Johan- 
nes Kraft apatekif-em ladu v Kutud Hoh. 

*J Zkmtky ivtn ui^l jBem pfivodue za za.>atecHi pismena 
jiAdua pr i va a pracod ftbaoei jmm se 7 bistorli 

kolleje kci t i ve viecb ostalaieh oflohoich aezoa* 

Ijoecb radii Jexisova po jmenu, jez by a Dimi uaublaiilo", 
fi^^Ak tjadartiio — Koaecu^ dospel jsem k dofnadaee, ze 
pohromud^ p^aoe LM, zna^i hbro manuscripto a DH, 
Vaiidt^ Hedovie$mi, dokonco kdyz pH H jest jeltd 
ikratka kooeoree sitf odpovidajiet. — Tim bure pak ovAem 
domysliti ai, kdo by byl pbepiBovat^leui? 8iuim-li drubou 
domoiaku ?yaloviti, tuf jt^uoiu k tomu bycb poukiizal, 
ie uiimy JetuUa Jo«e/ A'afin^A:, jeaz d^jiuy Kutne Hory LVIII Z Kutn^ Hory dostal se rkp. B. neznitm} 
sobem do probo^tske knihovny v JiiidfichovS Q 
kdei byl od p. archivafe Ft. Tischera objeven, c 
chivu zdmeck^ho v Uradci pfenesen a mod oc 
k pouiiti odevzdan. 

Pfepis hradeckj nachdzi se v objeoin^m 
vov4m avazku v nov6 vazbS ae signaturou B 90 a 
piseni Excerpia, v kter<?niJ jest jeSt^ vice touze 
uOui^nych pfepisft z Balbina, z Veleslavina a z ^ 
historickych spisovatehV Pro nis mi zajiraavost | 

ilatinsko-^esk^ krooiky kutnohorskd od Mat^e 

nara sepsan<5, jejf^ original az dosud byl neznil 

Pameti Prachfianskych a Dacickych sm6stl 

JBou V rkp. B. hustym pisraeui na 75 posledni 

stech, a jest zpofizen pfepis jich jako^to i>^ak z 

^pisu Mikuiase D. jeu^ pilvodn^ ^^^6' listiiv ol 
Pfepis ne v^dycky jest slejn^ dbaly a jde 
a^ do r. 1619 8 nekteryrni m^ne dftlei^itymi' 
a pfiioharai, kter6 mohly tak^ odjinud sem vepsdny 
Rukopis ten jest jii rozd^len die spiso^ 
die materialu ve 13 oddileni^ kteri Aplu^ so! 

fs rozdelenfm v rakopise musejnfm C, — OriginA 

^pi&u tohoto byl zcela urt^it^. dokou^en bail 
roku 1619 atieb jistS roka 1620, bud jak bud 
p^ed poV^'dtkeiu katolicke protireformace v Kutii^ 
Odtud tak6 ona ostrost vyrazft a pHmost v 
fileni zde se objevuje v mnohych zpravdch, kter iividi I uiirif bj?! die rnk ii ^^hu uvedeiifi h 

jetuitak^ uruit^ juHe roku mm t&uioeili J 

» ie tedy nebude nepl"/p»«itit.^, u.^iim-li pobyt jeho ' 
T nfijjikou Boufisloit g pi*epi»OT»t«lein Pikmdif, 
LIX V rkp. C podstatn6 jinak jsou poddny, poii6vad2 za 
jinych okolnosti byly znovu pfepisovany. 

j Mukopis musejni (C), DBJmlad^l a nejupln^H, by- 

Sfal druhdy taki majetkem rodiny Dadckych, a sice 
fistt je^t^ r. 1748, {^emz sv^d^i cedulka na vnitfui 
desce pfilepeoa se znakem rodu a s mooogramem 
C. F. D. T, K^) Roku 1817 naleM pak .^rendovi 
Cento byl n 1792 kazatelera u chramu sv. Barbory 
y KutQ^ Hofe ucinen a p6t let zde pfebyval, Jak 
se Pamfti do rukou jeho dostaly, o torn pou^uji nas 
4kud zipisky mil^^ickelio rohiika Vavdka/) jeni 
ravuje, ^e r* 1796 se v K. H* u zlatnika Jos. Ho- 
kiho nachazela ^kniha psana in folio, kterous^ byl 
psal za svyho ;^ivobyti a vSelijake pam^ti dp nl vnesl 
arozeoy p. M- Daiicky z Heslova, m6§(an horokuten- 
j. ZlaU v6c pam^ti spisovati.^ Dale pravi, t^^ 
hotoudoU'eneho Hofickeho a ,,velebndho p. F, ^vendf 
lohradeck^ho" po Kuto^ Hofe provizen byl a zna- 
enitosti toho m^sta byly mu ukazovdny. — Z toho 
vid6ti, ^e „Pam6ti^ z rodiny Datickych pfeSly v ma- 
•tek Hofickeho, s nim^ die vypravovAnf Vavdkova 
Ivenda asi velmi dobf e zndm byl a od n^hoi jich tak4 
tfjakyra spQsobein nabvL Po smrti §vendov6 dostaly 
ie z poziisitaloati jeho do riikoa dra. Jos, Lihoslava 
*glera, tehdd^ professora pfi bohosloveck^m ustavu 

V Hradci Kralov^, a ten je darem odevzdal r. 1827*) M Cat\ FrtiD?. D%Mckf yon H«»1i>t, 

*) Lumir 1855 str. 284. 

•j Mz lac hrttbfite Kaipara Stemberka ve ▼aliiim ibro- 
miaUnl muirejaim r. 1827 (C. C. M* 1827). Falade^ 
ihoed d»l D^kter^ vybrane H^tky otUknonti v mojiejaikii 
r. 1827, 1828 a 1829. 
p 

■ ^esk^mu museiL, kdez se a^ dosud pod sigoaturou //, 

H Rukopis rausejiif jest foliovy, vazba pergamenovi, ^ 

■ (na ni^ jest pozorovati 6tl$t pisn^ s notami o sv. Jana 
z HusiDce), pismohuste a zteteln^ jest vlastni MikuliSovo. 

^ Listfl poCfta se ^25. Celek jest dobfe zachovan, jen na 

B zaCdtku chybi n^kolik listd (str. 5) a pak po foL 145 

H schazi tak^ n^co, nepochybo^ pouze jediny list (str. 

H 317)* V textu vyskytuji se z pofidtku raal^, ale tim 

H ddle tim hoju^^j^si kastrace, je2 pochilzejt jednak ud 

I sam^ho Miku]4§e DaCick^ho a byly u^in^ny z pfidD^I 

B je^ hned vylo^ime, ledoak pak od Fr. Smndy, ktery 

H vSecky zpravy proti katoliki'im sm6fujici zneivafil, 

H tak^e jeuom s nejv^tSi obtii^f bylo naoino je pfeCisti. 

H Na prvnim listu nachazi se nov^H (str. VI.) Utal: 

H ^PamMi MikuklSe Dadickcho j; Heslom/' Na listu dru 

H h&m a ttetim jest predmluva od MikulaSe sepsanA, 

H jejthoz koiice aezname, pondvad^ zde prdvS tidkteri 

H listy jsoti vytr^eoy. Od listu tietiho jdou pak Pam6tv 

H kter^ zaviraji v sobe L f^S5 s^i, 1626, Avsak postup 

H neni chronologicky, w^l jako jsrne '}ii u rk]). B vid^li^ 

H cel6 Pameii die hitky spisovatelft a die jiuych je§t6 

H m^iitek d^li se ua oddtleni. V rkp. B jest jich tti 

^1 niicte a v rkp. tomlo paindcte, 
^m Jsout pak oddcleni tato oasledujici: 

H Qddeleni L z I 1278—1516. Jest to snftska starycb 
^M pamfiti svedend od Bartoie a MiknlMt z Prdchiiaa, 

^^^ pfi Xixl u;^ito bylo kroniky nyni ve II ddu Scrip 
^^^K tones rer boh. pod titulem ^Chronicoa bob. ano* 
^^H nymi^ zuimL S tou srovuavajf &e takd texty| 
^^H ^a, i> i iV^ V Palackiho Starj^cb Letopisech. 


LXI ¥ fail //. z I 929—1426 s pfMskera L 1517 jest 
pp^t gnftskou zprav star^ich od Bartose u Miku 
e z Prdchfiaa u^^jn^nou, pfi nii uzito bylo a£ 
da r. 935 DalimUa, pak Vavrince z Bregovi a pak 
in B Sib V Paiackeho Starych Letopisech. Po- 
ednf zprdva z r. 1517 jest piivodni. 
^leni IIL z I 1454—1466. Odtud zaefnaji se 
vlastnf^ 3ou6asni zapisky rodiny Prachfianskych, 
a jednd odddleni toto hlavn6 o v^cech obeen^ch, 
mi mo K* H. zbehlych. Skladatelem jest Barta§ 
z Prach/ian. 

Imi IT, z I 1470—1508 tykd se hlavn^ Kutn^ 

Hory* Pflvodnim spisovatelem odd6leni toho jest 

Barto^ z Pr. (str. 335), po ii^m doplhoval a pfe- 

1 je syii jeho MikulM, ktery niluvi zde o Bob6 

i^lcolikrdte v prmi o9ob6. Zajlmavo jest tak^, 

uiito zde 6aste^n6 i zapiski souseda horsk^ho 

Jana Kailika (str. 41 a 328). >) 

i V, z I 1462 — 1542 obsahuje seznamy mine 

istrfi, kdy oni ustanoveni byvali, kdy a koho 

radu sazeli a p. Skladatelem jeho jest Miku- 

Id,^ z Prachuao, nepochybo^ pouziv n^kterych po- 

ziiamek otce sveho bartose. 

Oddilcni VI, i L 1470-1508 tyka se hlavn^ vfid 

obecn^ teskych. Spisovatelem jeho jest Bariol, 

prepisovatelem i rozmuozovatelem Mikuldi z Pr. 

OddSeni VII. z I 1532-1572 tyka se v^ci obecnS 

fceskych. Skladatelem jeho a^ do r, 1549 jest 

ikuldS z Prachftan^ a nejak^bo dosti nepatru^ho 
'\ Jirttkma Ruko?5t 1 itr 4Q1. Lxn 

ut^asteustvj pH torn mSl tak^ syn jeho Jan mlai 
Od r. 1549^1570 doplnoval odd^leai toto sva 
MikuUsGv Ondrej Da^icky z Heslova, co^ jmeno- 1 
vit^ nade vsf pochybnost jest dokizano z vypra- 
vovdnf iidbozeDsk^m sn^mu r. 1549. (Str. XXXV. 
a 78) Posledni zpravu z r, 1572 dodal k tomu] 
pozd^ji Mikuld§ Dadick^. 

OddHeni VIIL z 1. 1532—1549 tyka se veci kutuo- 1 
horskych. Skladatelem jcho jest MikuldS z Pn 

0<idr7cfni IX, z L 1509^1530 tyka se vM obecafij 
ceskych, Skladatelem jeho jest Mikuld§ z Pr. — { 
Doplnuje sc jim hlavii6 odddeni VL 

Oddiltfii X z 1. 1510—1528 tyka se v6ci kuttiohor- 
skych. Spisovatelem jeho byl MikulM z Prdch- 
fian, a a2 asi do r. 1520 neb 1521 m^l pfi torn 
n^jakd ufiastenstvi Jan starM z Frdchfian. bratr 
Mikulisftv* ') Ku koiici pfidany jsou n^kter^ dft- 
lei^itejsi Ustiny v plu^m zri^iii. Celkem dopluiye | 
se jiui odd^leni IV. «) 'J Toto poal(?diiejSi iidjini ^.n^ui^rn se uftiu 8iaio te|(rv po 
objevcul rukopiflu jitid^iehohradeck^ho iBtr^ 338), n iluM 
dl«j n^lto t»k^ pooprAviti ondpii odd^lenj X. an ntn 11& I 
a d48I. oahoi'o. ^ 

*) Az k odd&i^Qi tnmiito dod) Qikda (T^^j/tDiije tiekt<^r^ zminky 
7 rkp, farttdeok^ru) vyslovni re^ADO, kdo jeit nutorwm t^ 
bit^re c4fltky P&iu^ti, -- Stmzil jnem se konsUtovHti to, pro- 
tn^e a^ doAud v t^ yh**\ proaaiioun byl& mioSui ruzni 
a cmto Bob^ odpornA. — bftvodii pro hvA tvr/f'Ut u^w^A* 

^i oteriAi- pH pozornem cteul » 8ro7a4i)f i a- 

[nycA, jnko^ i ceto^'oh pozojirnHk k teitn ^ , , ,ch^ 
lie jiftm k jiQ^iD tvrzf^Qtm Aiii prijjti tiemohi, noK jak 
L jsem je tde pravS nyni vytknuL — To Uii take t, cAati ^ 
doeT^dull potddjl obj^ven^ rkp. bradeok^. Lxni EOddilmiXI, z L 1527^1546 tyM se v6d obecD§ 
I teskycb a za skladatele die urHUho udanf m^ 
■ Ondfeje Dadck^ho z Heslava. 
QddKleni XU. z I 1534— ] 571 tykd se v6d kutno- 
i horskych. Skladatelem jest Ondfej Da<iicky z He- 
I alova. 
' Ke vsem t^mto XII odd^lenim dodaval pak pri 
fckliidanf svem Mihtdds Da^icky i^etn^ poznaraky, kler^ 
]«0Q lehko ^nateby, pon^vadz jsou v^tsinou rAzu 
anachronistick^ho ; mimo to pfipojeno jest pfi nich 
Tidy slovo: Nota, Ja odd^lil jsem je od zprav pfi- 
YodDfch vidy leiatou 6&rkou (— ). 
Omimi Xin, z I 1575— 162G, tyka se v^cf obecn^ 
^eskych i zahrani^nych. Skladatelem jeho jest 
MiktUdi DaCicky z Heslova. 

XIV. z 1, 1577—1^)20 jest pojsd^i povsta- 

lym doplfikem odd^lenf XIII od t^ho^ skladatele. 

OMikni XV. z 1. 1574— 162G tykd se v^ci kutiiohor- 

akych. Skladatelem jeho jest MikuhU Dadckj^. 

Jest to n^obHm^H odd^leni z celych Pam^tf. 

Konif se pak rkp. C zpravou o smrti MihulMe 

dck^ho^ vepsanou sem od Matime Dacick^ho. 

Rukopis C jest obslrn6j$i (255 listfi) a pozdfijsi 
!i rkp, A (}b listi) a B (75 listfl). Jest to po- 
lednf receuse Pam^tf, kteril povstala teprv^ po rokti 
1620. Pfliliiny, pro£ povstaui poslednf recense do doby 
Uk pozdni kiadu, mto dv6. Pfedn^ pfedstihuje spi- 
lovatel ve vypravovani dobu svou^ kdy^ ku pi\ pfi 
r, 1608 rolu\i o uddlostech, kter^ se zb^hly teprv 
3 Ui8L pozd^ji, kdy2 u r. 1619 zfetelnS se zmiiiujc 
LXIV ji4 b^lohorsk^ bitv^ atd, Takov^to iikazy nal^zajf 
se V rkp. a/ do poCdtku r. Ifj20, 

Druhti pHfina jevi se pfi srovnini s rkp. A 
Dokud nehrozila proiireformace katolicka, poi^inal $i 
Mikulas Daticky mnobem sm^leji, tisudky jeho o vL 
zemske, o katoUcich a o cel<5tn smtTU, jaky za cisai 
Rudolfa nejvyssimi kruhy ovladal, jsoa velmi ostr^ a t 
sto satirick^; a takovy dojem tini na nis rkp B 
6tenf jeho. l*odstatii6 jinak ma se to v rkp. C\ 
jvl jest vid^ti, 7m psiu jest za zcela jiuych okolnostl 
ie spisovatel 6asto ocitoval se ve strachu, aby prol 
katolick^ pfesv^dfcenl jeho nebylo prozrazeno; prol 
mnoh^ Qstf ej^i v6ci ji2 napsan6 jsou zpfeskrtany, ji 
pak, kter6 v rkp. B jsou \elmi bezohleduy, shleda- 
vdme V rkp. C zoa£n£ krotkymi atd, Z toho ob^h 
jest jasno, ze(spisovatel jii por. 1620 posletliii recensl 
l*am6ti skliidal, a aice urdittji wysloveno teprv asi r. 1621 
a pocatkem r. 1622. Od r. 1622 ji^ rkp. C zH}m6 
Btopy toho nese, ie spisovatel odtiiJ az do konce (162K^ 
'psal soudasn^ s udalostini, tu inirn^ji, zde 08tfej 
ale v^dy s bolestnym Ddfkem nad osudy krdlovstvl 
Ceskdho a s patrnou dzkosti, aby pM torn prozrasei 
nebyh 

Pom^r rkp. B k rkp. O jest z toho zietcln^. 

Rukopis B jest o vice ne^ ^* tfetiny krat^l\ avSak pfei 

to jest znamenitym doplftkem tani, kde pozdfej^i dobi 

wpisovateli diktovala v rkp, C bur! mldeni neb umir- 

mcvdni se. | 

Rukopis A, zcela knifoiuky, jesi tak<^ dobrym* 

dopbikeni rultopisu C\ ponrvnd/ v po&ledoi recensl 

spisovatel jmeuovitA z y6d star6(ch mnoho opominul 11 LXV 

jeito se jemu to m^n^ diile^itym byti zdAlo, 
pro Dis vSak vsechny zpravy z konce stol. XV, a z po- 
atku stoL XVI. majl daieiitost. 

KasUlvd otdzka, pro(' Pam^ti celS rozd^leny jsou 

jik T rkp. J? tak i V C mi tolik oddiM, kteri? ani chrono 

loglckf za sebou iiejdou, ani nejsou obaahera opod- 

^ny? OdpOY^d na to dosti jest snadua. — Prvnt 

III Mikula&e Datiickeho pri skladAni Pam^ti vje- 

(l(fn svod y torn spo6i'val, 2e cht^I odd^liti od sebe 

Infe Ziipisky jednotlivycb spisovatelft. Priucjp ten 

uje se jii v mkopisu A ; av^ak ani zde, ani po- 

^jl nebyl zcela dfisledn^ proveden. Druby princip 

byL jak to v obou pozdSjsfch rukopisech B i C spa 

thijeine, rozd^liti zprdvy tykajicf se Cech neb i Sir- 

^(ho jest6 okrslku od vSech udalosti, kter6 souvisely 

nami Kutn^ Ilory, tak^e vlastn^ vSech XV od- 

•iMriji rozd^HI ve dv6 odd^leni, z nichz prvni sklada 

se ze zpriv obecn^ Ceskych a zahraniCiiych, druhe 

^k ze zpriv Kutn^ Hory se tykajfdch. Slovo Kntnd 

/^ ifo zde ovsera ve vyznaimi nejsirfeim, pon6* 

\ .^leui kutnohorskd zaviraji v sobe nejen \hz\ 

obeeni, ale veSker^ homictvi, nabozensk^, politick^, 

McialQi ft jine udalosti, jen kdyz trochu z povzddleCl 

s Uorou souvisejf. Ale ani princip tento neni pro- 

ifden d(isledn6, ^eho^ pfi^inu hledati slusi v ii66em 

ttelai. — Udilo se mi die znamek zcela urdit/fch po- 

motati, 4e oddeleni MikuldSe Dafick^ho tesn6 sou- 

list se spflsobem, jakyrn cel^ Pameti povataly, Byly 

to p&vodn6 poznimky do kalendiifil aneb jinyeh do- 

iiicjch z^piskd udinen^, Mikul^s DaCicky pn pohi- 

1^ a pfepisordnl jich koncival oddeleui sv<^ tarn, 
L L^ LXVI 

kdc koncily se zapisky yjednom kalenddfi, tfeba byl tv^ 
skladalel hiied zase v druUm pokra^oval, aneb tfefc 
by i jeden kalendar obsahoval zdpisky vice osob. Nej| 
jasnSji vidlme to pfi oddelenf Vll, kde Ondfej Dafi 
cky pbal dale v t^in^ kaleuddfi, ktery byl ji/. pfed 
tim zpriivami od Mikuldse a Jana mlmlHho s Prtichf^an 
pontkud vypln^n. — Mikulus Dacicki? ponechal eel 
to odd^leni pohromad^, at by druha Cast jeho byl 
^nalezela spise do oddeleui XI. — T(m ovSem prohfe 
fell se proti priucipu prvnfmu. — Spojem'm t^chto 
princjpil, je;^ se vgecky zcela dokonale v Pamt^tecl] 
^Btopovati dajt a jei od Mikuliise Datickeho k d^sle 
[B(5mu provedeni pfivedeny nebyly, stalo se [>ak, 2^ 
cely svod, die 6 spisovaielfi, die udalosti obecD6 
[fikycb a kutnohorskych a die spftsobu, jak>m ze si 
iiidi pameti bylo pfepisovano, rozpadi se v padidc 
oddtkni* 

Zbyvd jeSte pronduviti pouze nekoUka dovg o 1 
storick^ a linguistick^ cene Paoj^ti. 

Historicka cena spo^fvA v jich p^vodnosti, Sh 
datelflm zajist^ sotva im my si pfipadlo, aby kdy 
pam6ti sve vytisknouti, a proto po^^tnali isob^ velm^ 
proste a nehledan^, pf&ice hiavoe o torn, te)m m 
svfedky byli aneb co jich pfesv^dCenf se libila, be 
ohledu na sou^sd<5 praraeny historicka. — Pouze od| 
deleui XiU. a XIV. pon^kiid v torn tini vyuimku 
jesto MikulaSi Da^icky uzil zde tist^nydi ^eskych m 
\'m, kterd za jeho doby vydavany byly, k vypravovdn 
n6kterych zahraaienych udalosti. PolitickA historic 
mii proto V uich misto veliui podfad^ii^ za to irSa| 
d^jiny hornictvl, d^jiuy sodalni a kulturnf, vypisavi Lxvn 

fftoat^a 2ivota, zvykO, smy^kni a pov^r clobyjejich, 
mWzejf zde zastoupeai velikcho, ba v historicke li- 
toUnfe XVL a XVII. gtoletf svou drastiCnosti t^m^f 
jedtn^fao. ') 

O flohu mtioho mluviti iiemoino. Zapisky ei- 
I do kalendafft s vsemoinou kratkostf, ^^tly 

;(aini ''' lovy, a kde toho pfedra^t vyiadoval, 

Abr fc* ^ s tut o n^jake spisovne te^tiu^. ne- 

nAit bytJ ani feCL V^ty jsou tu die spftsobu teh- 
dcjiibo dlo!3h«f, i^etRyinj anakoluthy propleteti^ a logi- 
dAo ^pojcui mezi nimi tasto nestavti 2adn^ho, — 
Stiidy I pro mm6 auakoluthy v^ta lilavnl ztistivd 
86dok aoeb zasc dvakrite i tfikrate lote2 se 

I Di *.j ,*r.«jc. — A takto Si» nid tak^ se spravno- 
Ci >aatykovou, — Sest spisovatelfi od druh^ polovice 
staleli a^- da prvnf polovice XVII. stot. psalo na 
ech^ t nich kaidy pon^kud jinak psal, a kdy^ po- 
cula5 Daticky pfepisoval zapisky pf-pdkilv svych^ 
nikde stfistala stara fonna. jinde byla zamdD^na 
tMkte riz veCi jevi se byti v Pani6tech tak 
jiko harevim sklk^ka v kaleidoskopu. Pf'i 
I ndalostl ndbo^enskych upomlnd nejedno 
V Fam^tedi na kazani Hmla ialansMho^ af^ ji- ' f^u^m cteiiiiii byly Puiueti pro tuto vJa8taos( 

f z tohrt na jfv^, 7.0 v naSieh dobach uein§no 

tjlw fic« uei 10 VI pi LI y oh pW^pisii die rukopigii muaej- 

kiko « m ty l^iu^r u evj.cli uuijiteln atii doiua neb^'valy. •- 

" 'pUfch % rUacit'li liifitorickytih, po<^iiiajo Korinkem 

podou. UliH velini /hu^tu \w.\i ciio?aDo, ba n^kter^ 

■' Ijid k historickym dr»- 

uo {Herald, PodhaJ^k^ 

"Hiji pi^Lr.i u V > v^ Uttii, — Vcdiw Falacktho 

i^wjb mate \ Pkiueti Mikovec ve avt^m 

5» Lxvm nak jazyk i sp6sob mluvy nejvice jest podobeti one 
jaky V Staroteskiich divaddtuch hrdch od /, Jm 
vyddvanych spatfajeme. — Prava to Hnqua vulj 
u srovnilni s mluvou a slohera Dan. Adama z ^ 
slaviaa a jinycb tobo v£ku spisovatelfi i povoliul. 
Pi^ef se ip. i ieyl (teyi), d^lm i duom, vi 
sebe Taborwov a SlrotktSv, auteriy a auterey, p4 
i p^kDj?, \ethfi a l*ffa» lec^ky a le/*ky, nmmx a 
ngmilejs! a n^milejM, vSemoh^ci a v^ernohciucf, 
a j/rmme a podobn^, beze v^i dfislednosli. — Jak( 
zvltistnost proviDcialni poznaraenavam spflsob pi 
zpytate^tfny, rozumite^t/ny, spasite^^nj' aid., pak n: 
neopodstatn^ind jse na mfst6 se (nebo jin^ vt*d hi 
j$t nachdzeji ; jse vyrozurai a p.), co^ \5ak taktf 
sledng provedeno. IV. 

V y d a n i. lU d Vyddni Pam^tl Dacick^ho muselo pfedsevi 
byU ve dvou svazcfch, a sice tak, ie prvnfch 
oddflenf tvoff tento prvni svazek s t-vodem, a i 
odd^leni tvofiti hade druby svazek se $po(ecn/m obi 
dilftin jmennyiD, mistufm a v^cnym registflkcm. 

Zb zaklad vydaui vzat I)yl rkp. C jakoSto noji 
tiPjM a nejlep§f, Zprivy z rkp, A^ jind^ se odd* 
lli, IV, VI, Vll a Vlli doplfiuji, vlo;ieuy jsou z 
chronalogjcky na nale:^itd mfsta a oznateny sdi 
kanii [ ], (^Im?. l^ta v oddelenfch tich jsou zde i 
pozni^niifia. Se zprdvanii z rkp. B ijciuoblo v toi 
gvazku byti tak nalo2eno, poo&vadJS rukopis $im 


LXIX 

iUsku telmi pokro^il^ho objeven by I Prolog v tomto 
I vSechuy doplnky pfidany jsou na konec (str. 
^_„ A nasi.) a teprv^ v druhem svazlni vsuty budou 
na pfipudna mfsta. 

Jini nem&z nasky tovala se pf i torn, jak by se m% 
PamM rydati, zdaz scelenfm viech zupiskft v jednu 
jediAou chronologickou fadu na spflsob Stanch Letopiafl, 
aneb t i^cb ne zcela cbrouologicky za sebou jdoucich 
odd^leofch, jak nam je byl spisovatel Pam^ti zacho- 
ttL — Zp^ob prviii skytai mtiohou vyhodu, ale pH 
Uhd zase tu hiavni nehodu^ tt by se byl poruSll lipluft 
riz Pam^ti, jak nam jsou zachoviny. a pak ie by se 
tim price n^koUka skladatelQ slila na tlkor jich indi- 
Tidaitiioett ? jeden vnitfnC sob6 odporujid celek. 
4 z toho dftvodu stalo se k D&vrbu pana ministm 
Jmfa JireSka soeSeti], aby Paiiieti vydany byly ve 
spAsobu torn, jak se ndm v rukopisech zachovaly. 
Nesoizi chroDologicke, kterd z toho vznikae, lehko 
jest mo^o odpomoci, pfedD^ registffkem svrchu ozna- 
ineii^ a za di-uh^ zvliiStJifm je§t4 registffkem chrono- 
fayioKryfNt kteiy tak^ na konci druheho svazku pfi- 
diD bude a ? n^m^ u kaideho roku oznaceny budou 
strinky obou svazkA, na nichz o let^ torn se jakakoU 
miiika d£je< 

Pfi transskripcf ffdil jsem se zAsadami u nfis 
^btcQib uznanymi, a proto ponechal jsem ve vydani 
t44 ySecky ty jazykove a pravopian^ neddslednosti, 
nidii jsera svrchu byl promluvil, pon6vad^ za to 
liin, te i ony jsou zvIaStnostmi svymi zajimavy a ze 
am* uepHsluSeJo v jedinou formu slivati to, co pfiro- 
len^ vyvojem svym v riznych tvarech se objevuje. JB_ k xao\ LXX 

Pritom ovSem rozumf se, ze zjevn6 cbyby jsem po- 
opravil, coz plati jmeiiovit^ o jse, jef. jakoito filo- 
logicky neopodstatn^Dd jsem v transskripci nepodr^el, 
nfhri spravnyra se nabra^ovaL 

Vydani toto tak<5 iiijakeiDU brakoviiiii jsera ne 
podrobil, iiybrz vSecbuy zpravy, jakekoliv^k jsou, 
v6rn6 otiskl, a i ty pomoci lupy rozluStil, kterd bud 
od ^vendif aiieb od sameho Mikuldse DaiSick^ho jsou 
zpfeskrtaoy a rozmazaoy. Jen tu, kde Mikulas D. 
zcela bez pficitiy pfi pfepisoviitii n^kterou zpnivu 
dvakrat opakoval, pouze tarn jsem ji ponechal, kam 
chronologicky Kalezela, 

Take vSecky poznamky jako : vide retro, antece- 
denti folio, vide superius a p. jsem jako^to zbytetsn^ 
vypustil — Jedriotliva odd^^leni s iidanim spisovatelii, 
od uicbz pocbazeji, a s l^ty» jez obsabuji, Jsou na kazde 
sude str^DCG iiaboi*e ozna^ena, na ka^de liche straDce 
nachazeji se pak ta l^ta, o kterych se na teze licb^ 
a pfialu^n^ k ni sude strance mtuvf. 

Vi^ecka neiiplna jmena vlastni, jich^ v Pam^tech 
nojny se poc-et ualeza, doplnil jsem v poznamkach 
v^dy die pramenfiv pilvodBfcb, jakoz jsou d«^sky zem- 
ske, archiv zemsky, VVunschwjtzova sbirka^ knihy ko- 
Eiorniho soudu, ti§t6ne souCasn^ sn^my^ udav v^dy si 
gnaturu kniby a stninku^ odkud dopln^k jsem vzftl 

Titul .^Pamiti MikuldSe Dat-kMho z Ifeslora'* 
aC pozd^ji povstal, pfece pfi vydtiui pooechan byl 
pon^vadi ji2 od r, 1827 tim spusobem se cely sbor- 
nik nazyvii, a pondvad^ v§ecko to, co se z Pain^ti 
pfedkflv Da(!;ickeho zachovalo, jedin^ ze svodii Miku 
IdSovych zndme. J LXXI 

Pon6vad2 v tomto svazku vytiStfiny jsou vsechny 
Pameti rodiny Prdchianskych a i tak^ ^ivotopisy je- 
jich, pfidal jsem na konci (sir. 357) jako^to pfilohu 
zajimavou dilti ceduli dStf BartoSe z Prdthfian o sta- 
tek po otci pozOstaly. 

Dnihy v, zdroveii poslednf svazek Pam^tf s ob^ma 
registflky vyddn bude v prvnim mfesfci l^ta 1880. 

A tak po 25 letech vyplfiuje se pMol Mikovcovo, 
kttry r. 1854 v C. C M. o Pam^tech dolo2U, „2e 
by se vyd^fm jich valnS poslouzilo mnohym odvetvim 
naM o^rodnf literatury/ ^) 

I ') yydioi Da5ick4ho nejvdtdi zislaha ciskal si prizniv^ 
I podpflrce y dile iii4in pan ministr Josef Jireieh, je- 

mui za to velik^mi di)^ zavazdn jsem. — Tez vd^cni 
Tzpominim si podpory ct^n^oh pr4tel m^ch v Eutne 
Hoi^e p. P. M. Veselskeho a prof, J. J. 6ehdka,ihkoz 
i Y84ca6 ochoty p. purkmistra iratuohorsk^ho JuDra. 
J.Aihy. 

A. B. Predml u va. Gloria in excelsis Deo. 

Terl pfedmiuva, vsak v sprostnosti, 
Jo Cisli chce s upfimnosti, 
neamfni vysok6 maudrosti, 
^slf pravdy r sprave^llnosti ; 
kdo pak nauini nebo nechce 
dsinlv bo^ich va^jc lehce, 
nechf jin(^mu nezavidl, 
neutrhii dobrych lidf, 
sice bude tak zas vj\i&en^ 
hud on maudry nebo bldzen 

Kdybychom lid^, shofeni bozi, nejnit'li rozumu, 

ftl, feci uiu^ui etc., jinak byrboiii na svete nebyli, 

jakti hovada a nicemni neznahobovt^; ale ze 

viemohuci stvofiteL diirce a pin v^ech vftcf, 

bf»2 poMtku a konce byl jest, zfistuva a zfl- 

tin v(!ky. podle sve nestfhle, nevymluviteldn^, 

trtateldiie iDaudroi$ti, vSemohucnosU a dobroty, Clo- 

k podobeiistvi sverau uciiiivse, t^mi a jinymi 

bjmi dary svymi z ziidne povinnosti, ale z velike 

(lilosti, dobroty a lasky, obdafiti m£il. jmame 

rami jsme jenm, jakozto jcdiuemu vSemohucimu. 

1 Predmuva MthM^t hm V Trojid svat^ nerozdilu^mu paou holm, btvofit 
naSemn, vxdyckny test, diky a chvulu vzdavati a ^\ 
kaziini jeha ostHhati a zachovavati. Me/J pak jinyt 
dary bo^inii juianie i to, 2e tiov^k mftze se Mi 
a nauiiti sedmeru xim^ni 8vobodn<^raa, a podle toho 
licnym remeslilin k opatfcni zivota vezdej.sfh(i, j^ 
buoli koho k Cieniu povolati a propiijWti ratil. J^ 
pak i dar bo^f, a nc zadiii, pfsmo rozuniiteldru? umi| 
psati a Oisti a tim vtili bozf a imkiizkm jehu v 
daiuosf uvozovati, tak abycliom toho kc cti a chv4 
jelio uzivali a uzivati niohii. A tak i to lidsken 
pokolpnf, zvlahtti kf esfansk^mu^ nulozite a uzitccu^ jt| 
poznamenavanfm, i>sanim a tiskrmlira jiiiinul^ v ton 
8vC»t^ pribehy polonikdm jicli zaiuHthavati a porfls^ 
vovati, tak abvchoin .sol)t' die vdle boKi jedui druliyfn - 
V8ak V dobrera — naponiocni byli a sebe kiesfaiiH 
fedrovalL Mfi^e ka/.dy rozvd^iti, kdyby nam pat 
archove, proroci, apoStole, evangelLstove etc. i jl 
muozi uceni\ ducliem bci^cini a uineiiim nbiiafenl lii 
po sob6 nepozCistavili svych, v rozlii^iie spisy ure 
iiych patn^ti a urac^ni. co a kterak bychoiii \^i 
kde jame se vzali, co jest Da«e spaseni, a kde 
iHvot budauciV Item podle 6eho by ntxM theolngo^ 
podle tieho by hojili doctores medicinae. podle ftel 
by zpytovali astninoiiiovt^, podle teho by saiidili ju^ 
titove etc, ? Odkud po§li slavni rodov^, kterak V2 
serii ani^ovini a nizci vyvyfeovini byliV Kdo co 
br<5ho nebo zl^ho u6iuil a po sob^ poziistavjl ? 
se Yzali slavna gUveniV Jak Biih dohre cbnluil a 
trestal ete V Z (ebo^ ze vieho pfiklndy pro vystHM 
2>e zl^bo a pffdr^eni a ndnledovdiii dobr^bo, ^le I¥ei/fn/(«t*c« MtkuioM^ JJacick*:ko s Hedoca. lo a spasite Idneho briiti sobc tui^zeme* an i sdm 
9oh vSeinohtici pfikazanf sva bo/skd ua rlskach ka- 
nennydi pozuarneiiaDfi lidu i^dmlielski^mu skrze iMoe 
Be, siuiebuika s\6ho, na hore Sjnai vydati jest raCil. 
bst [edy slu&na a nale;<it/i v6c i u^ite^nd, letopisuov 
pam^ti vecech zbi^blych po sobe pozustavovati pro 
omoieni tim v dobn^m a spravedliv^m bliznirnu 
m. Nebo mnozi potfebuji priiv pj^anyeh, pam^ti 
gfcb, sv^dkiiov, buti o radni'm iia svet splozenf, 
bv manzelskv ?staupenf, sniliio? a p^rovnuni etc. 
obhajeni cti, jaj^na dobr<5ho a spravedlnosti i hrdla 
rvinn^ho a vyjiti ze zleho domnt^ni a pod(^zfeui\ 
hk i nevinny Mardocheus skrze cteni pfed kraletii 
bverem kronik od sibenice — jiz jemii Anion pfi- 
Klij dal a potonm6 iia nf sain viseti niusel— jest 
l>b''»zen, jakz o torn v knize Hester ka)jitola prvni 
rnnuje. Nebo ne v^ecko se v2dyckny bez pozna- 
henanf psaneho neb vytiskrmtebo v hlav(> a paineti, 
[ililt^ lidem v^kem se^lym, sna^eti ni^ze; umirajice 
aapofi po smrti poziistavajicfmi takovymi pajn&tmi 
Dlomkuom na^im posluhnjeine a prospivame, ke se 
td jiiii uezndmych a nepov^domych jako po niti 
^abkA doptilvati a spraviti mohau, podle toho pfi- 
ttv(; Verba volant, scripta manent. 'Ze by pak ka:?.dy 
m dit^lt aby toliko dobr^. jm^no a pocfiv<^ chovani 
Y pam^ti nvozoviino, zU pak a neslecheln^ po- 
ni) a ^atojovano bylo, to se pfi pravd6 treliti 
^luAie, ale i poznaiuendvanf lidskych poklisek a pa- 
ir — ceainJ od pfirozeni poddani jsme, a buoh pro 
fichy lidskd dopau^t^jice tiin ku pokanl napomfmi — 
[iHunfil uvozovdno byti jmd proto, aby berauce sob6 

I* Predmhira Mtkuld^r, DatHckcun . j^r.^nf^n jedni z dnihych prfklad zleho vyvarovati a dohr 
pridr^eti ae uiiili a snaiili, v6dauce, ^e sc tnke «1| 
v^ci dobrymi vy^hledavjj, ano i pffsalia privnf, jak dc 
br^ho, tak zli^ho uezata^jovati porau^f, pro vyiiledant' 
pravdy a ochrany dobr<5Iio proti zUmu, zastaveiif ne- 
^lechetuosti a dopomo^.enf spravedbiosti podle pfikd- 
zani b.^^sk^ho. Nebo jsau miiozf lid^, ktefUby v svych 
pokliskach a nedobrijm chovanl ozdobnyin raucl 
pi'ikryvani byti cht^li a jinc? by nidi obnaz-Jiie vp 
co^ 8e tak6 trefiti nemMe, zU oemoc pak se imem 
svym vvjeviti nmm, Neud^lil jest jmk pan buoh \^^J^ 
Diohiici i!!lov^ku, stvofeni svcmu, roxumu a mntni ^toif 
k tomu a proto, aby d'abelskym sp^sobem — kteryf* 
tak6 miioho iimf, ano i v sv^tlost andiVIa se na ol- la- 
maui t-lov^ka prom^niti inuie — takovymi dary bozirai 
\id^ sob6 proli prikaz'Ani bozimii Skoditi, sebc neviiin^ 
a nespravedliv^ o brdla, stalky, poctivost etc. pHpra- 
vovati V posm^ch a haiibu uvozovati jm^li- NpVio 
takova umeni jsau z (labia, pftvoda r^ech zlych vrrL 
a lie z boha, ktery^, kdykoliv raCf, hrozny m&titet 
jest, a Siim spravedlivy zftstavA na y^k}\ Kdo i ik 
daruov od puna boba sob^ propiij^enycb ke xWrnn 
a iie§lechtHn«'inu ttiXivi, ten sam sebe oklamavi, a tech 
daruov od bolia sabe sv^fenycb hodeu ueni, A jak<>/t*i 
xly a nev^niy safaf daruov bo^ich trestiln byvd a &iavij 
v^^n^ho blahosraveneho zivota potracigo, jakoi raiWJ 
chytriici toboto 8v^ta pr^zdi^li chytrosti luaudrost a poii 
vodu opatrnosC: ale bolia zaciny nepodvede a neoklam^ 
Vtdyckyt jest lepSi upfimna sprostnosf a dobr^ sv§* 
riorai, neili Sibalska chytrosf a podvodn^ um^iii. Si 
kteff pak kdyi .Aaiitfo(5enini a podvody neilechet iavi^ Pfedminva MtkuhUe Vaciekiho z Hf^Iova. 5 

sv^ta zbohatnau, jmenuji to, vSak Izivd, bo^i'm 
^ehuain'm : proti tomu pak a pfi lorn na du§i a do- 
fm sv^donif hynau, chudi a nuzni z(istavajf; nebo 
Mom! zle, nemaje saiiio s sebau pokoje, nedA ani 
una, pokrmuov a napojuov s dobrau mysU u^ivati, 
id to pak spaseni svebo vyhledavati, le^ se ski^ze 
rista p4na, syna boziho, vykupitele svebo, ku panti 
Dbu railosrdneniu , stvofiteli sv^rau, s opravdovym 
a skrauSenym pokanfm, napravice zivot sviioj\ v stalern 
etrviai obrdtiii. Nebo bdb ne^adii smrti bfisneho 
|ie ahy obnit^ ae m6l zivot v6<}n}% nam od t^lio^ 
|na bozlbo zasUbeny, Nemaf take zadny klamuov 
kronik a letopisuov klasti* bti<fto pfiteli uebo 

uepnteli. z pfizn6, neprizne, hn^vu, nebo nenavisti ; 
coi samo v sob^ Jest pfi torn zanechati, dobre 

htilitj. zleho nepreniovati a nepochlebovati : iiebose^ 
obr^ saino chvaJi, tez zle pak ukazuje a svedCi sama 

01 sebe. M&i kai^dy v torn dobre sv^domi zachovati, 
^1 poznamenavaje pravda, poru6iti o toni sand samemu 

Oliu spravedlivemu, 

Z oznamenycb pfffcin jii MikulaS DaCicky z He- 
(lova na llortich Kutnach jinaje pfed sebau nSktere 
pfedcfcb poznamenane, psane . . . 
(Ostatek utr^eo,) ') *} Zdd i»ch4£f tak^ jeit^ dMi listy, ktere abaafaovaly chrono* 
bgiek^ texnam paaovnjkfl oeskych ai do Perdinanda II. 
a prehled uejv)4gich uiiDctuiatru krat. ceek. aie do YK 
lemi z Vfesovic, (Miko?ec t. 6. M. 1854, itr, 36ij. 
SejdTer, „Sv6tozor" 1868, »tr 452») Obe uaGhAzf ee 
ifltf' THov^jiiiD prepisu Diiudrov^, avdak vUstQlini 
tak zkomoleiie, ie ueeiiadoo Hci, co TEito z Da- 
a CO doplaii k tomu prdpisovatel, L 

(L. 1297-1516). 

L. od n. Kr. p,, syna hoi, 1278 (sic) krdi Seek]? 

T4claT« toho jm^na drah^, komnoy^n jest na kr4t. 

h^t^. *) A za tohoto kr^le kovan a d§14n jeat gro§ 

!iobr^. etffbrny, na u^ml raz s textem latinak^m byl 

tekorf t Venf^slans secundus, rex Bohemiae, L'echove 

t#m groit&m prevzd^li ^ZmrzUei''. Zh'dka 8e jui na- 

rbiii'JL Za tohoto kr4I<? V^clava Hora Kutni velik^ bo* 

baUiv'l a niitky stHbn^ho kovu vynilely (sic), a priva 

homi |san od teboi krale oaHzena a yyd&na, kterai 

' ^t^eh V nic pH^la a nic nev^if. Tento kti\ Vaclav 

iue Ealo^il jest kl^ster Zbraslavskf a vn^mpohrben. 

L, ISO"}. Na den pam. sv. Vojteeba umfel jest 

^ji kr4l Vdelav 8ecuodus, zanechav pa aob^ ayna, kr^le 

VicUra, toho jmena thetiho Zabit jest zridn^ 

T Uftlomaaci 1. 130^, na nem'i ten rod po megi ry- 

2/. 73^9 (sie), Jan, hrabe z Luoemburku 

vmk 6esk^ za krak, a tehoi leta pojal AUbetu, kneinu 
'~Hfkau, k loanlelgtrf, ^) 

L 1315, Sv4bi. N^mci, vtrhli jeau do zem4 6e- 
ilA a Tdikaa Skodu ufiinili 

Toho 1. pHletely jsau kobylky do zem$ Sesk^, *) 

iieta jsou salepeod, 

... u I ehronolop:iok^ B L 1311. 

• DlcoD bobeinicum anooymi (Script, rer. 

n p. 448 ^tc.'K odkudi tdtnei- ?keky fiifeiedujici 

/aty jaoQ klade into adaloaf sprd^n^l tepr? 8 /. StarM patn^ii z I. J297^l5Iti i. 1310. KrW Jan 6e8k^ oelepl m obi odi. 

L, 1341. KUSter Kartauzsk^ podle Prahy 
ien jest skrze Jana, knlle t^es. 

X. 1^-^^. Bjlo drah4 Idto, tak ie hj\ eirj 
iita za kopii, pSenico za 70» je^.mene za TjO, hrAohii 
30 gr. — Nota. To tehdM za drahotu poMtnli I 

X. 15-^5. Zaloiena jest kapla VSeeh Svatfoh 
hrad$ praJ, Leta tehoi; iiin>el jest kn^z Jan Dr 
iick^, biskiip praisk^ dvaMti^ eedm^, kterJUo zalo^ 
jest kla^ter a §pitil, t^k most ? Raudnici, a zjednal j< 
hrob sth'brn;?^ sv. Vojt^cba aa hrade praf. s hr^bu 
flv, VavHnce v kapl*^ jeho, a zjednal jest XIV. kd 
platu ve^n^ho dvadceti kaQOVoikuoin reholoim v i^l Ba^ 
dnici; t^i vystat^l duom a druor arcibiskupuor v Prai 
na Mal6 Strang. —Nota. Kev{ se ju2 o torn atHbra^^ 
hrobu, kam jest se pod^L 

Take toho UXh (sic) zvolen jest knez ArDolt, pt 
arcihiekQp j^ra^sky. 

T^z toho l^ta (flic) kostei na hrad§ pra^. umf 
loien jest. *) 

L. 1346, Earel, syn Jana krile 6#sk, ^ 
b%» krilovny, dMi^ky ^^eske, narozen^, jsa markrab^ 
moravekj^m, zvolen j«?gt od chiirfiHuF germdnsk^ch 
cfsal'stvi. 

A toho roku ijl kr41 5e6. Jan, dav se a kr 
franskjm, pHtelem sv}^m. do boje proti krali eag^ 
ckimu, V toin boji zabit jest, den pain. Rufla. 

L. 1347. U^Bnf praisk^cb mietruo? jest pot 
zeno a miloetiT^ Mto zmeDeno. A Karel DadepBUQ]^ t{ 
runov^Q jest k 5es. krdL, a Liidvik, kn[ie bavorak^ 
sioien byrSe s cieafstvi, iiinreK 

L, 1348. Zalo^eno jest Nor^ MJsto pral. 
Earlem. 

T^boi l«ta Btalo ee zemetfcsent na dnn pam. Pav| 
na rfru obr. A toho tak6 ]^ta umHla Blaiika, kr' Tii kromka obd potUdm zprivy kl&ile k r. 134i. i. l340—i:i8(i 9 

la 5efik4, a Anna odddna jest \ti\\ Karlori za maii- 
ikn; a %f% kiiX Kard dal Moravu Janovi, bratru 
Tel mnozi lid^ xuhvtiuli u Florv. A mrska^i 
jli pa semi. *) 
L, 1359, Tehoi leta byio miiosnve ieto t Rfiii*^. 
a laloiea klaster aTat4ho Earia v Praze. 

L, 1353. V aoterej pr. pam. Nar, bl, p, Mari« 
fla velkd povodeji r Praze. 

L. 1361, V auterej po pam, st. Mat^je ap, ua- 
B^ V Noriinberce eieiaH Karlovi, krdli Sesk^mu. 
fYicUf. kteryJ potomtit' tak^ byl krilem i'ieskfm 
daar^m 

L. 1362. Umi^ela jest Attna, mati t«hoz Vaclava, 
ff&a KarloTA, 

BtI ji^st take v 6ech6ch Telik^ hlad a potopa, *) 
L 1365, PHneseDO jest t^lo mrtv4 sv. Zikmunda 
Prahv z mesta AgaoBk^ho. ^J 

Z. Ic?6'fif. Narodil se jest cfsari Karlovi, krali 
^Sigismundns, jenz potomn^ byl krilem uh, ciearem 
[kril dea.*) 

L, 1380, Na Nov^ leto umM jest Jan, kardinal, 
fth/ ircibisknp praisk^. Byl jwst mor relik^ ▼ Ce- 
4eh. V Praz*», od boJibo vstaupeci aSi k pam, bt. *f NiiledtijCci kue t rkp. jest casto^nd vidUeloj^. ofltatnl jest 

sale[»eDo. Jedaa o preueseni flvatostf Hlflkych do Prahy 

% o «»lpni KarU IV. iia cisaratTf, 

i ttn 2pniva Bestaveua jest ze dvou, z alchi die Chroii. 

h iiQ. prvni (0 hiadu) patri k r, 3361 a driiba (o po- 

I kr 1862. 

h. sn mi ..ApaueQikeho". Cisar Karel IV* do«tal 
•iarem iUo pv. Sigmnnda na Bve ceste po kral. AreUt- 
►kf'nj V m^stv «i?. Maurice i'lll Agaunu, Tomek „D§je 
MV- U 54. 
lednjici kus ? rkp. op^t jett zalepen. 10 Stnm pameti z L I297-t6U;. \ 

L, 1386, Stonulj jsan BratH v MoravA jM>d Hfl 

rau ST. Hypolita. *) — Nota. Jacf to Bratri byli? 1 

L. 13S7. ITm>ela jest kr^bvna Johanka» ptti 

Dian^elka krile Sea. VicIaTa, Karlova ayna. A 

' SigiBmundus, sjd cisare Karla, bratr t^ho^ 

korDnovJiti jegt k tihersk^mu kr&L 

L. ^388. P. Markvart z Yarteaberka, kterfi 
j^Saey driel hrad 2lebj, nejprv4 po5al v^lkn 7 zemi pro 
ktili Vdclaroyi, dav se r laiipeni 2em$. A kril VacU^ 
rozhn^vav; se dobyl Zlebiiov a Zbiroba, a Markv 
jav, jniel jej u TezenJ.-) i 

1/ 1389. V ned»*li na velikd noo iidr v Pm^ 
jsaa 3;biti a gpdleni. 

L, 139fK Plred masopastein umHla i#6t v Pra 
Al^bSta, 7dova zfistaU po cfs. Eartori, kr&U 6e8. 

X 1393, Rozkazaaim krale Vdclava nlopen kni 
Johanek, doktor, rjk4i ^reibisknp^trf praz, I 

X. 15.^^1. Bylo tia Vy^<>hrad^^ miiostivi Uio, a ' 
slit jest zvon vdik^ 

L. 1395 (sic). Na den pam, 8V. StauiBlava krd 
I VAclav HmskJ a ^eak^ jut jest v Beraon^ od gv^o 
|p&aao7 cesk^ch a byl driao XVII. uedMf, ft vysrob^l 
pen jebt Janom, bratrem syfrn, vej^odau luiickf rii. a Pr 
rkopem, markrabfm moraTsk^m, t toho v^ieni. ^). 

*\ Moai I Hippolifci. PoltAnhar^c (Hriidi§t6K tu^stAdko, U| 
V* I ' padoe od 7 

odi^ 0*1 Zuojrsi 

titer. iruL yr Tlftl-'O lli/cjk un iny.'- vvh-v,*, - iw»ji 

Hory iv. Uipf»oIjt* jcut od roku 1240 Hd kmo* 
a Server" " ''^-^ ' ^)tj, kterf tnin pro^o»(«fr^ n^\"! 
„Topo- I I reus" ill , 470 etc. — J 

8tt r, I.!!^^ ^ iioroll SV, Hiijriolvtn -- til*; 

toku Hradaiei — ulnpili, i 

ac do zdji| IQ ioijvis) to g oi 

■iUv. Oi»tiitui jeMt zprAva U dotiovtie v ^ttiii»u« 

ftU." ft^rv 4r^| 

^^ S^f^ >|i. D— N) str 4. '1 

^tr ii'OU. ML ikft." a f 

i'> ^■ L. 13S6—Ui9, 11 L. 139€, (fiic) ') Na Letnici zbiti jsau na Kari* 

p. :§t^pan Opo^'^.ensk^, Podu&ka z Martinic a Mar- 

,. ... iai«tr Svatovarsk^ (?io) *^J J n^^bo je kr41 zval na 

pol^Tkn a tak s^ icstil. Neehutn^ to polevka byla! 

L. Ii02, V prvni sti-edu t postS jat jest op^ty 

tfi feril VicIaT a vezea jest do Rakaas do v^zenf. 

If. 1404. (8ic)^J Zaiil dobyt jest pro lanpei na 

kri^ku C^jchauoT a ob^sen jest se y§erai sv^mi v Praze. 

L. 1405, U Tig. pam, av, Jaaa Ki-. etat jest 

.i7A tia dtarem Meste t sfni na rathaaze Zikmund 

..ka. jsa podkomoHm kr, ^es, 

X, ://16'. Ve etf^edu po RoKeaL ap, p. spdleny jsatt 

knibr ojistrii JaDa Wiklefifa na dvore kneze Zbifika, 

'knpa prai. , odsanzene doktory n^enf praL za 

X. til2. V p4tek den pam, sv, KateHny byl 

T Cuetaich vftr velkj, tak ie se stromove vyvraceli. 

L. 14 J3, (sic)^) Kn«2 Zbinek, arcibisknp praL, 

j7 avMoet koatebf na hrad$ prai» vezl ji na Uau- 

A kdyi jest zase prirezena do kostela oa hrad, 

kril Vdolav pobrav tn erdtoBf, k^zal ji vezti na 

-. '' .ri' vin, 

i. (sic)*) Knez Konrad, NJmeo, pHjat za 
tftsbi^kupd pral 

X, 1415, V ochtib g7, ap Petra a Pavla np&len 

jstr Jan Hus. kazatel praz., v Konstanci na sn^mu 

- "1 pro ^Ira k^e8tan8kau, jaa odsauzen za kacife 

a to se etalo pod gtejteoi cfsai'e Sigismunda 

Janovi dau^oi. PH kteremito snt^mu tejSS 

_ lod byl e^m osobnJ. — Nota. Skrze coi 

iy a nasledoTaly nkrutow, hrozn*? v^lky vojensk^, 

T Lntp V krnl. 5e8, i jinde a zhauby velike. ' : r. 1397, 

r. 14 PL n L Starsi pam^ti : I 12^*7— i:*P* TehoSt L po pam. KoiesL sv^, ap. PrHfean^ 
ieni jean bojem od krdle polskeho. 

X, 1416, V BObotu ph pam sv Mat^je ap. 8| 
na anfh de&t krvavy' 7 noei, a na ten desf op^t bo 
ie bylo jako mazanec. Potomu^ ve 5trrtek a r 
po pam. 8V, Maurice vid(n jest kHi €erv«»n,^ na Uf 
Nots. To oboje bex poohybnosti ryznameD^vaU* j 
sagiiim bylo t^cb Ddeledujfoloh voj^n krvav^ch. 

Pl-ed pam. pak ua nebeTstaupenf Kr. p. sj| 
ifho na tem^ soeme konstansk^m up^len jest 
mistr praisk^, Jeron^m, takov^mz Baudem, jako 
Jan Hue. VSe pro prardti boii;") 

X. 1419. Na den pam. sr. Abdona stal se jl 
mord Telikf v Norem Mest^ pra^. od m^SfaniW a (^ti 
tehoi mesta. tak te jsau sabili tHu^cte mu^nor, 
lelno7 a rycbtare Nyklasa, emetaFge je % raU 
a rathauz jean osadili mooi. Na den pak po pa] 
p. Marie umf'el jest Vdclar, Hmsk^ a 5e8k^ kr4K na 
v6m hrade nedaleko Praby. A bned potom ve stfe 
a ve 6tYrtek obec prai^sk^ u5inily utok na kUltery* 
Btely a domy ko^^ske, tep\it*.e varhany a obrazy kasfa 
T p4tek pak vyp^lily jsau Kartbauzy a knezi z klilt 
T6dly jsau do Stareho M<^sta pra^. Potom na den pa^ 
8F, Micbala arcb. bylo velik^ eebrdni lidu u EHiknn 
na t^ silnici jdauce od Benegova k Praze, a Ml Tale 
8 sFieeemi do Prahy. A v sobotu ph pam, sv, Mn 
tina m^§tan<§ Stareho a Novebo Meata pra^. zlaoj; 
|sau ffl^ato pra^ak^, Malati Prahu pod Itradem 
a potom je rypdUH A tu Jan Xi^ka vzat na elc 
h'da a po^al bojoTati. 

Y tu zimn po pam. av. Martina n^in^uo Jf^al pf 
m^H mezi Praiany a pAny, kT41ovd stranii, %i da 
JiK. A 2i^ka hoed jel do Plzne; jmM jest mnob^ 
a p. STamberkem a zemany. 

X. 14^. Y maBopuatg m^sto Aultf Seiimora * *) Slora «yid pro pra?dii bohV^ jsoo od Svmdy pMkr I., urn— 1121. 13 '00 |e«t 0<t TaboruoF a vypikno v sobotn ph 

1 nedrIL A ttt Velik^ pitek tfi TiboH zmor- 
ranoho lidi u Yoiioe. 

PrsJLane kopali jsii pHkopj proti Tyfeebradskjm 
T pondeli po Velikonoci, Poiom ve stredu po Svdtoati 
Unhk % Vnrtnberka, jsa purkrabim bradu praz,, vzdal 
• **'^Vf hrad PraSaauora a mnoho lidi, kteHz byli na 

nrad«r. zlanpil jest a potom, drie ten brad k race 
rraxanQom, Tzdal jej krali ZikmundoFi. 

V pond^li po pam. Markety Nemci z Misne a jinf 
edfotM&ei sturmoTali jsan k ^i^kovi, jeni le2el a sTymi 
^. *;*..* Q Prahy na bflre za branau horakau, a tu jsan 

poraieai a odeboani. A odtnd to mfgto aluje 
lUJcoTB bora. 

V pitek den pam. Vseob Sr. pred Vyaebradem 
Skaraod. krdl aberak^, b svymi p^ny a rytfli divii^ po- 
nieii j<?st od Cecbuov a mnobo z jeho strany pinuoir 
j«tk^c)i a moraTsk^cb tu zbito jest^ a bned Pralanuom 
^'*^^^TBd rzd^n, A tak PraJane jmaje VySebrad, zdi 

stii. f&ie, kostely a domy kn^isk^ jsn bohli, 

X. Ii21. Nov^ brad, Konradice, nedaleko Prahy, 

tiA ktpremi krAl Vaclnv umM, vybojovan jest od Pra- 

T pond^lf pr. Hromicemi ; potom vypilen a rot- 

— V pust^ kr41 Zikmund oblehl jest kldster 

'J by a aelygav, le Pra^ane tdbitau Da retu5k, ]el 

-He, A t^mi poste Praiane a Zi^ka oblehli 

>*fi» ale nedobyli jsau; v kvetaan pak nedeli 

<i»bjii Chomutora a mnobo kn<e2i, me^Canuov a iemegl- 

ifinav :r>»i|i a Bp^Ui, u jaki Tozpraveno, ie tu seSlo s utitfrj po provode meato Beraun od tychS bo- 
)ffiJkiioT dobyto jest, t n^mito eloviitiii 6eoboT^ a ata* 
ti^ni rytfti ; Koblih, Bobuslav Dupovec s otcem a a ji- 
Tf !n! rytf ri » panoSeroi , kueztmi , mistry apaleui jsii 
1*4 jjzbi pS'ed mestem. Na zejt>f, na den pam. 
L ^. iL^mei, doby*a jest trrz Tuleft piin^ Micbalcova 14 I Slam pamiti i I l2*Jt—l'ilC, 

Tehot ieta dobyto jeet mesto 6r(yd c)e«k^ od 
jtan, V n^jnj^to mnoho lidn zbito, a ioldoeH uh 
utekli J8ii na zronici, r ktereJ j'sau lap&leni. a 
padl, ale tm ^oldnef-um tile D^tiikodil; iii«2 potom 
vyyedeni za m^sto n ppaleoi ohnArn. A toho ihro 
Be jin^ nn^sta, totiHo : Kaurim, Nymburk, Kolin 
C^slav, Ohrudirn, daly jsil se, a kl«*ra 8<? protivila, 
brzo dobyta, jako: Mpjto, Jarom^^ Tnrnov, Polid 

Potom Praisn^, kteH jeati nebyli u lech 
B Cardau obtehli jsau brad st. V^clava. Kdyi pal 
jeli Pra^ane od Jaroraife paddan jest brzo hra< 
Viclava Praiatiuom, 

Y Bobotii p^. pam, Markety Bfiina mC'sto d 
j(^8t od Praiaauov a Nemni aa brad atekli, ki 
na zeJtH jgau dobyti a mnozi kn^^l a pano&e jsaq 
leni. A T ty ftasy oblebl 2iJka brad RdbJ, a 
zaetlelen do druh^bo oka. ') 

Potom na den pBm. sv. Oevalda stala se iei 
r^^ka n m^sta Mosiu, kdeito PraHne a Jiaf Oa 
utekli jaau z pole, nechavSe in vozuo?, prakiio?, 
a jia^ch branf. — Nemoi, jenfe y CecMch 2fiai 
uradivge ae na to s jia^mi N?*mci, rtrhli b kn 
shroroayjli se 6 velikao mod a oblehli m^sW ! 
a BJlinu; ale s hanban jsau odtadf odlrhli a atek 

L. 1422. Zikmund, krdl uberek^, ntfkaje s 
vypdlil Horn Kutnu. A mesto Brod Nt'^rae^k^ i 
brio jeEt po pam. bol kHeni a mnoho tu Udo 
a stonnlo. 

V pond^U po drah^ nedMi t poBte ka^x Jtt 
zatel od koatela tejnsk^ha r Star. M^st^ yvKl , (ale)^ J&k cbatrae bylo eaaio xe stAr^bo rkp. od Da^ 
ueb pr&dkfiT jeho pfepisoTdno. o torn svMci efI&I 
miflto, J€'>. V „Chron. hofi, nn " zui: „ii tu jest 7b| 
drnheho i&afitneletu/ kter^), prepsiao „a tu jest xi 
du druli^lio oka.*" 

*j M{(if 110 til kndx Jan S^i^lWsky, j«ai byl kasatclem a ^ 
boH BnHnr at NoTiini Miit» prai. z, m!i^m4 15 Umt aiAat(> prai., jehoito smrti mBtfce obec, zlan- 
a Jiftli'H Pra^an^ stjaini a mnoho jieh pi'ec 

Hridifk KHvokidt vyp^Jeo jest ti odtiid dckj zem- 
'«mti do Plzne. Hotom na Velkii noo Praiaue 'luud^ ktifi** litevske plijel j«st do t^esk^ 
Pol&ky na pomoe Pra'^anuom, A obloien jest 
'ffarldteiti a ailDe dob]^vin, ale nedobili jgtl a od- 
A \u isaa Poldci jedli ma^c* opli*"^! mf^to zvi^Mnv. 

f jest oael 2vife! 

V • * I * '11 8V. Michaia arcti, iaboriitl s DVam- 

Ki ^ i heitmany, pokusili jsau se o Stare 

prait., ait* Sutromi'-sti s Tarda » a Poldky vyhuali 

in demno7 Hmetali. A tak av^div^M so J^.iika e Pra* 

jioj^ali proti 6ob^ bojovati. 

h, 1423. V hni^rf pV. pam. bv. Jill atalo ee po» 

H'^Hf*. kdeito ?jiika piemohl jest bojena fieiika 

i, jeat se na n^j eebrali, a vo«y a braa^ 

taU^tf ph paiu 8v. P(^tra spadly jsau vt^like knipy. 

)m ve fl:nt* ^i^ka pulten jest do m^sta Kra- 

[Hndee, u kterehoito mli&io. Pra^an*^ nd neno po- 

pi [MU oa poll b\ii teboi m^sta. 

A tt'b^^^ tak^ Lupa"^, hejttnan tdborsk^, poraiea 

i Pra'Un, a potom i^iika oble4«a jest 

J42i. Pfed pam. Sesl av, Bucha ^lika obleien 

pi na Labi, jeraaJtto p, Hyiiek BoCek Pod^brad- 

ka poiDOGi, odtu(f jemu pomohl; ale p. Bfv- 

}68t od panuor, Praj^an^ pak bonirSe ^iiiku, 

j«ll r jfidno aiidolf n Malelova, 2i^ka se na 

B udeHv na nft s av^mJ* tak ie jich tu, jak^ 

\\, do XIIL Bet zbito jest, a vozy, kon^, 

jim f^obral. Tak^ tobo leta mnobo vsf 

tf^ Xiika jest, i mnichy y klWtei-e Turnov 1»H L Starsi pmnHi s L !J9?—JSS(i. Potom 2iika s ^atf^ekymi poloilin s? na poll 
Libne proti Praiannoii), a vf" stl'Hda d^n pant* 
kH^e mpzi Praiaoj a ZikmuQdem Icnf^.etem Litcv 
g stranjr j^diie, a ^i^kau b strany druh^. Btn(N 
stalo a iia pamatka toho sn^^ena jest 7elk4 hr 
kamenf na Novi^ni M^at^ pra?., u sv, Ambrose na p^ 

Po torn Bin^leni m^. kniie Zikmuiid, Fraian^ a 7Mk 
ar^mi BratMmi jeli jsau do Morar?, a SiiSska t w« 
"ii^ nrnfel jeat od hiizy u hradti PHbyslav*^ — Noti 
Byl rytif ^eskf od lidl — »S alep^ — nepNuioien^. 

L, 1425, Mi^sto LitomySl od Tiboniov, v^jf 
^ii^kov^c^h, jest dobyto a knil^ Utev&ky Ztkmnnd 8| 
iany mnoh^eh m^et isau v Morav^ dobylL 

PHd kT^tnau ned^lf T4borfetf a Sirotei — jtii \ 
tak. jako osilPeU po smrti Zi^ky, hejtinaiia sr^lio, fn 
noTali — cht^li m^eto Prahu zlezti a ti^ax, ale j&mi 
PraianuoT odehnaiil 

U Velik^ patek iii^sto SlanAj obl^*.enf> 
t^chi Tiboruov, Sirotkiiov, ^ateck^ch a Lhi 
r kter^Hiito m^ste Slan^m panose p^n** Hynkori « VVi 
atejna s jin;fmi atatei^De se brinili v&ak latire 0I 
zrada mestanuov ei^inskj^eb jpst to m«^ato dobyiit a mtiofa 
lid( V n^m zhito ; panosi oa zvonici stapAUni a ryci ^ 
s koiiseli V niasnych kramfch take spalili a statkfj 
pobravSo, to mt^sto ohnein zkazili. V kter^mho 
zabit j<»8t takt* YnH Kristan, kazat*?!. s knt^tem 
clarenL %xjm stiidnfkem, a sloTiltuy Jan Srea Jt 
ok}\ Petr Kftmeu<»o a Zd^n^k Hamul»». 'j 

A tehoi l(fta dobyta jest tvrz Kv^tni<sA 
kopovi TrAkori, jednofykein, pM srMkn sr. 

Tl*^ bylo jest v»*lik^ borko, 4e lidr^ 
IkoUcb bork«*m mieli. 

Tak^ bratri TaboH a Sirotei dobyli jsau iv 
Srihovn, hrad Rychmbiirk, Michalorie a mnoho Jin/Q 
hradji: a na podsim Voiice. H Ui ititi Baramuk, X. U25^14^, 17 T4bo!i pHtibii jsan blXsko ku Prase do Vrdoyio 
oblehli jsaa Prahu, ve siHdfi pak na bit. Luk&ie 
paoL smil'ili jsau Be s Praianj. Po torn pak smireni 
kaiie lltersk^ ZikmuDd s Pra^any a Taborj jell jsii 
U Xoravj a do Kakanii a dob^Ll m«}gta Rece, z a^hozto 
pliieali jsaa hrabl Reck^Sho < Ardeku, kter^i, jsa v Pra«e 
ehoTin, umHi jest po dvau l^tecb u vezeoi na hrade 
pimi. A pH itarmti tobo oiesta Bece zast^elen jeet sipem 
p. Bohualay Sramberk, hejtmaa T&boruov. 

X. 14^6. ') Prazan^ s t^mft kufietem Zikman- 

d<un, 8 T^bory a Sirotky, i s jin^mi Cechy, oblehli jaau 

ihXi Da Labi, k kter^multo m^stu markrab*^ mfsen- 

n jiajnii mnob^mt knfiaty, brabaty a p4ny ne- 

Bckfmi jest prijel na pomoe. A tu jsau s Dimi Ce- 

T boj velLi. A prGmozeni jsau od tech fiechuo? 

emci a z zem^ vyhnini, A mnoho y torn boji ofeme- 

knl^ai, hrabat, pinuov, rytiluv 8 ranob^m lidem 

ibito a zjlm^no jest a horkem zemHlo. Po kte* 

boji hned Prazan4 ioho m^sta Au§tf dobyli a pro> 

imordoTav^e, to m^sto Typilili. 

Tii TiboH a Sirotci oblehli jsau Hynka Bofika 

Ti& Pod^bradecb, nkratne praky a piiskami dobejyajfce ; 

to Bo6ek mnigky se jeet br^nil a velikau i^kodu 

mil a mnobo jicb zbil. Jednobo dne, kdyl kn^z 

Jednfm stMenlm z pulky zabil jioh jedenicte. 

ij(>baiic« Podebrad dob^, s hanbaii a skodau od- 

jsau. Pan Bo6ek pak, cht^je zlezti raesto Nymburk, 

sabit jest, a panoii jeho od n^ho ntekli. 

X. 1427. y poBt^ stalo se jest pora^enf n mesta 

\liili, kdeito Taboh a Sirotci mnobo NemcSv zbili. 

byl jest toho roku blad v Cech4oh a zima ukrntEi. 

MiaTT Jan Pribram h^ddni jm^H *J o svitoati re- 

t\ V rnkopis<^ klade se bitra n l^itl je&t^ aa r. 1426. 

" Iilem*', Ofiatal shii zprivn tiito poloiiti r ShttKi fmm/fi r 1 f7rt7^15in. U Veliky i-irrTek /.iKmuna, utersky knii** i1 
nSkter^ kneii, raietra Jana Rokycaaa Praiany a pa 
avlaSte Svojsf, Janem Bosvodau , Ramfeem i Hi 
vyveden jest z Prahy, jmaje na gobf' kiiklu nl 
Tfltr^enan, proto&e se s nimi ii vJJ-e neavrornival 8 PolS 
jeho. NIc jim Ustov^ C^echcioT, jei Pol4ci« kt«rak j«i 
Cecho^^ pro u5 pos^lali a psaly, ueposta^ili (sic), 

Po Velike noci mistr KHStao, far4^ od sv. Kti 
chala V Star^m Mt*et« pral, mistr Prnkop, mistr Pel 
z Mladof^orie, mistr PHbram a jin^mi mistry. n^vodei 
miatra En^liie a Rokycana, jsau z Praby ryhn^ni p^ 
vfrn boilm tMe a krri jeho svai^. 

T4boH a Sirotoi dobjli mnobo m^st v 
[•a TracBjice ae, aase dobyli hrad Zleby a roib 

Po pam. 8T. Jakoba NSmci* rtrhSe sil&6 do sel 

' hikJ, oblebli m^sto StHbro, jemai Cechov^ jell na i 

t&Sk, a N^moi nesmer^e jich do5kati, z secnA jsan at 

kll; a {iechor^ meata TacboYa dobyy^e, Chmelfk pafi 

Yzalj« 

P^0d pam. Nar. Marie p, Hyuek z Waldfetftjii| 

8 SmiHck^m, jrnaj^ okolo Sesti set jiRdnfcb, vt 

Stareho M^ata praji., cbteje Prabu obdrieti, ale 

doTodli* A tu p« Hynek v domu u Slonu zabit 

fiyrien jest, Ale SmiHck^ s mnob]fmi jinjmi pane 

jat jest a d^D na rathauz do T^zenf, a jinl mnozl zbiJ 

I jsau po ulicfch a mnozl, ntfkajfce pVes vodu, ztonB 

f JBaii ; jiui skryti a zacbov&ni J8aii z pfiziit} a zndmos^ 

V iied^U« den pam. Pov^l. kfiip m^sto Kolin oUd 

ieno jest od Praianuov a od kn^ze Prokopa Hol4h^ 

hejtmana TAboruov, a od Sirotk^F. A leieli jeau pV 

nim bUzko pam. Nar. Krista, na nemz se jett sta 

brdnil Divi^ Botek; a potom jest jim tobo m^sti _^ 

j«taapil pod limlnvau. Odtad potom tibli do Slftjiskn S i 

Iora?y a moob^oh m^st jgau dobyli. 

L* 1428. Pa TftUkonoci CecboF4 t Ba^oHeb maoli 
mist jsan zdob^ralt a mooh^ vsi rypiliU. L, ii^^UilB, IP P^^d pam. ST. Havla brad Bechyn^ dob^fviin jeet 
lrB^s€ Prokopft. hejtmana Tiborakifch, a brad Li- 
amburk od Sirotkuoy oble>.An, 

Nr* d?n pam. sr. Jiljf staromJ&tl a norom^Mf Pra- 
-Hi JBati na PHkope ev. Ambroie, aebo pred 
jsaii V kyaelostl pro kn^igkd zhoii, jedni phed 
If In Qbvitajfce. 

- Po para. ev. Trojice bylo TeUk(5 sebr^D( 

p^niiov zemak^ch, zemaDUOT, T^bornaY 

[Sirollniov, kteHito v doraii mistrorek^m, r koleji 

PriMi*, pokoj 8 krdletn ubun Zikmnndem rozmlau> 

ijlfi: riak »Toleaf jicb Vekk, bRjtmati siroWf, s novo- 

ik^cnl Praianj jsd se protivili a odpirall, necht^je 

; po para, ev, \*fia Taborsti dobyli fsau 
ISlei ita Bonslav, *) kdeito mnobo lidu 5&bito. 

Po roajetl dfire feSenebo gn^mu feesk^bo a ne- 
i( T«lkii, hejtTnana, a Novom^steki^cb, vzeMa relikfi 
m#ii nimi a Sturom^iti a Novom^^tf sd^lali proti 
»di a planky, nevfeHoi* jedni dmbym. 
V stledu den pam, Pov^i. khfJSe Velek s Sirotky 
ll do Noviho M*^8ta prai. Star^ Mesto proti Nor^mu 
\^%t a z pQlf>k i z samoBtFeluoT i Mpy obni* 
•^no ^ Star<^bo Meeta do Nor^ho, a M zase 
--la na Stare, A iiiezi tim n^kolik jicb 
hTi^d z obojf fitran Tolili jsau raezi sebau 
i a ti iibrmanov^ jsii je smfrili a v po- 
. ^ -.. ...^kludem Hyr tisic kop gr. a na Um^ 
|{idMy f pt7^, na PHkop^ proti brine Staroin^st- 
tB pnrkmistr a kon&el4 obil m^st dali jsau eobJ 
&a paroAt mfru prar^bo. A koeif i viecky obce 
veBpolek; a fyl-kli jsii, aby na vojnu jeli 

ainlrenC jeli Jsau 6eobov^ do MiSn?. 
»^ x>M*u' a ty jemA vybojovali statefene ; nebo 

JD^lMlaY". id L Starii pmiiH 9 I 1297—1516, N^mci z m^st dobi-e ohrazen^ch utflcali jsau. Kubfii, 
m^sto slavne 7 Liiiicich. rychle jest od Cechflr dobjto, 
a lidf T nem zbito mnoho; jine zjimav^e vedli b eebat, 
a to meBto z koi-en Tjp4Iil]. 

i. liSO, Pted pam. Nar, Krieia p, sjua boiJ 
mnozf 6echov^, sebravSe se vojenakry, tdhli do Misne, 
mstiti jelenflF , kter^Jto byli Mi&ftici v ahoH pi*ed 
Frahau ,,..*)« I dostarSe se CechoT^ do Mi^B^ i d^ 
jin^ch zemf okolEicb, mesta Flavna a hradu ryohi 
dobjli a mnoho lidi zbili a ohnem sp&UH jin^eh mh 
mnohyoh. M^sta Normberk a Pain berk jim se ^aooviil 
aby jich iiehubili, a tak ^echove velik^oh korieti jsil 
I oabyli a, jak obecne praveno, okolo sedmdeBati mSst 
hrazenych jsti zebrali a vypdlili, vsi nepoftitaje ; a 11 
iMnf y t^cb zeoifoh jsau se s nimi Eesm^li polei 
...*)* 6echov6 pak naviiitili jsau se domuov b kotisi 
nabyt^mi. 

i. 1431, pam. av, Filipa a Jakuba ap, p. b; 
jest y&lnf snein kn^^f z krih t^es. v Praze , kde: 
kn^ii t4bor&ti sluiiii jsti bez orndtuoT v dom^ Uan^ 
koTe ajm^li jsii rozmlauvdnf s mistry prazskymi n 
kter^ artikule vfry kteBfaaake. A nejprve T4bol*i kli 
jsau n^kterti p1*f5iiiy, profc sldif bez ornatuov. A miei 
prai^tf odpororali jsd tt^m artikuluom T^borsk^ch, pr; 
Floe, Je jsau ty pHMny a artikubv^ khv^S a soestn^ 
oznamujice ti^ mistH praz^tf, ^e velebnd sy^tosti tel 
a krve Erista p4na, syna boifho, d&vaje tak lidu kh 
atansk^mu, drzi, jako matka cfrkev svatd, a ie nedri 
by z&Bt4Tal chleb hmotny po poav^cenf tela boiibo> 
jako Eogli^ kacit drzi, a ^e aedmer^ Bvitost efrkye 
BTat^ m^ drjt&aa a et^na b^ti, i jioa ustanoyeni drkvi 
syat^. A byli jsau take ua torn sneme mnozl paui, r 
liH, m^^fane zem^ ^eeke a morayske, a m^li jsau po; 
aeletyi od kraluy uhersk^bo a polsk^bo a od Khum ed ') Dallj sloFs oeJBoa dopaaoa. 
') Opet daili eloTo aedopaaaQ, L I430^U3L 21 bifikitpa morarsWho, ') le chiSjl Ceohy k jed- 

"- «vat^ navr^titi a elySeuf jim d4ti, a to pM 

m rdeho kh'sCanatra* Na torn take sn^nm 

jiAU na tfi etrany rozdeleai* Nejprv^ inistii 

^teHi drieli yfiecky v^ci, lako cirkev Hniek^, 

J f &k z kaJicha krve hoii take lidu obecnemti : 

fMa byli Sirotci, ti ni^co dr^eli b mistry 

I a nvktnre v^ci proti oira a T&bory; tl"«ti 

TiboM, kt^Hi alatiiili bez orudtuov, nekte- 

_ mti eirkv^ Hmske nedrifce, jako: olejem ma- 

imaa nej^eti r pdtek a v poste, a o o^istci po tomto 

orodov&of a vtfr^ni evat^cb sa nic nemajfce. 

em^iDv takf staromi^^tf Praian^ se pany zem- 

i 9 kiif^Keo) Prokop<-m Hol^m, hejtmaaeni Ta- 

voj^Dsk^m, k ikdimii Zikmunda, kr^le nh., vj- 

jaan posly evit^ do m^ata Hba, Egru refeneho* 

FriliTl^ ee oftDamovali, ie s^m krai nemuj^ jich 

k filydeni, ale sn^m, kteryi bude, ie snad 

iditi cinnH i papejte. OzDamili jsau tak^ Hi 

i^ lotii: Matia^ Landa, bejtmau pfseck^, a kn^z 

y&h^rak^, kdyi f^echnoni bade ddno ivobodne 

thU dok^zatl a dov^sti sve vfry pfsmy grat^mi, 

Itraoa odporiiA a protivn^ se hiiii a dopustiti 

Prarili t<^J tii poslove ^e^ti, ie N^mci a jinl 

el filing se ebtraji, ebtice tobo leta eilo^ TtrhDauti 

1. cot vyhlalovaiio jest v ryukii Nov^ho M«8ta 

fiH pit»c«Bf ve Mvrtek. den pam. TMa boL 

pond^U pt. pam. sv. Vita stalo ee velik^ roz* 

» potopa n mesta KatiHma z delt^ Q4bl4ho, 

•pitit s n-' »i, domy, sladovnami i 6 lid mi 

iTyrAtila n f i ♦ a str^nka idi mestske zborila. 

nn I oxB^iueoi od posluv do Hba Ty- 

* , ..iiovt^, totiJ : Prai^ane, kn^a Prokop, 

[ol]f, T&doe t&borsk^, Sirotci a jial z m^et 

anhfrnfini a rytiri sjeli jsii se ka PUai 

ipHtet oizozemeuoT, a potom u lesa bavor* 

! ^ Zvali, bi8kup olomdeky. 22 /. Staril pameii i I^Pl i«k^ho. Kdyi ae jtm pak epfie valo jt^U jsai 

dnmfi pro Splii, uevMauce, aby N\ /Ai lu lf*»«.*fl 

jeni byli v mno'^stvl velik^m, od Hima, Svdbovtv Mil 
iidci, SasfcK BavoH, DurynkoT^ eto. i jiuw mnohe pd 
kolenl n^meck^ ; a jaki 7e2&ov4 od Cecbftr zjimaBf pr^ 
vili, ie jich bylo sto a tHceti tisfcuov, a do d«*ch rtrbl 
vgi a m?8te(5ka pdlili a Tachov mSsto obbhIL 
C^chov^ uely^erse, jeli jsd hD^^d proti niia vo\^ 
k DomaiUcuom. To nektehf zvedevSe — an 6e 
je^te od aich jednu mill byli — straohem a b^anf 
likau dati se v utikanf a vosy sijmi do lestiov baro| 
Bk^cb k hradu Rizmberkii, mecice s vozuov §plii a pt 

Sravy vojenak^. A tak jeau poraieni prve neilf ja 
echy spatrili. Cechov«S prispev&e k aim, atatecuc t ^ 
^.skofiili, z jicb vozuor je rytiskli, mnobo jUih thiVi a 
mail; a jiai ode viebo utekli. A tak tu Oecbove b«| 
akau mod velik^ rMzstvi nad nepl'dteU Brfmi obdric 
A jak obecne praveno. Je dra tislco vozfly 8 muof 
Btl-elbau teto nepHteliim BV^m odfiali, i jin^'ch koH|' 
etan&v, zlata a stHbra etc; bulle papeiske, \\i 
nius tobo jmena i^trrt^f^ papi"2 bbkup Hmsk^, pro 
cbiiom na zahlazeoi jiob vydal. tii dostali, nfibo to tal 
JuliamiB kardin4L od t<^boi papeze vyslao]^, pHtomen jf 
te bulle i k4p« s?^ odb^hnautt museL — Nota. To jsi 
hlel byli vt'rni, stall udatai a stateftn ( 6] 
chov^I*) 

Jini N»'mci z WiW*, ktei-ii tak6 v ty t^asy n 
eta ^atce zemi feeskan btibili, jichi byly f^tyry tiajo 
asly^a^ie o t4 por&ice 8v/ob« tak^ btracbem a hi 
utekli, Cecbor^ pak po torn Wt^zatvi tAhli do Mort1| 
na Tejvodii rakausk^ho, ki^rfl takd s mnoh^m Hit 
vtrbsi* do Morary, Qep^^telgky uapom^baje proti Gecbao^ 
palU a plundroTal zeini moravskaa. 

Po pam. Nar. bl p. Marie, kdyi Pi t^ 

MIflta sli 8 procesf na brad er. V&clava ;i ^. i 

') Tiito Kiova j8ou T rkp. pfiAnn Tolkym pifmrnii a 4^ 
kr4t podtrleaa. fftB leu most k tece pHd hradem, padl ten most a se 
«teHl a i nim padto lidi okolo sta osob. 

Xr. 1432. Ye itrrtek u vig, pam. sv. Petra a Pa- 
Tla ap. kroY na koatele by. Jiljf y Praze zapilil hrom, 
ftd ^«hoJ aho^el ten kro^r vSect^k Ye ti^ech hodiu^ch 
a pH torn lYonove ge glili, velicf i meAt 

V pondelf pK pam. M4H Magd, povodeii velik^ 

bjh T Prai€, takte na Staroni$stsk*?m rynku oa lodech se 

Totili s oa Ovocnem trhu teklaYoda ulici mimo uzdiirft 

feka, a Btala roda at domtioy (sic) barY^sk^cti 

tboHla V Praze most kamen^ noY^: a vSecky iDbjay. 

|leh hjlo oa VltaYe, zboHla a zanesla^ i dnmilY 

^mBfiho lidi ztopila. 

L. 1433. JakoJi jsau byli od Cechfiv leta pl-ede- 

Bllio 1432 na concilium, sn^m duohoYni, do m»^sta Ba- 

fil^j»? poloieny, posly sve vypraYili, toti£to z duchoT- 

Dch : mistra Jana Rokycana, mietra Petra Engli&e» 01- 

^ iv'ha a Mtkul&si' Biskupce; z BY^tsk^ch : Prokopa Ho- 

'mana Tiborekfch. Vil4ina Kostkn a Bene^B 

lus i jinymi; a ti tarn innohe h^dky jmMi, 

ij \^mz conciliUTii bagjiejsk^m. Tohoto pak leta 1438 

rrhllnl jsaii z tehoi concilium a pHjeli do Praby s plnau 

JchaiiTiea (bIc) biekup z vlasti konetanciensk^, 

matgk^ ')^ Petr, bisknp aiignstenek^ z Ylasti mo- 

v-'), Johannes Poloraar, arcibiakup (sic) barcbion- 

loktor V praYfch, saudce sfne papeiak^,^) Jiljf, 

: kanienick^, doktor pisma sYat^ho, ^) Aiexandr 

ikgM, doktor oionienskeho ii6enf, ^J Tom^i Ilasenpacb, 

aotufk 2 Vidn^, *) Fridrich. dSkan rezenskj?, Ucen- 

T privfch, ^3 Henncus Torce, **) kanoYnfk magde- 

7 PSlibert, bifikup z Konatancie v Normandii, 

jiar, Ar<'ijjihen barcellonaky. 

riiiii, dekaD kanibraysky. 

Spftrurtt i Oxfordii, 
tendorf^r i Haielbaobn, kanOYnik videnBky. 
Ffkdrtcli i'araperger, pmho^^t Hzeoaky. 
Jmdrieb Tok 

itiXr \l y.'ks^Ti: Mxhlk^iiU <>i>^l: ;emi um i 

*n.£«jt;or. ', hhi ji J frt C*:':iiOT^ r>«fc-'l''n rrliiBt i jfi- 

»r'.r,&u otfO:! ft tftk roziftTftDi Terfijm kr«ffa&««aL F^< 
j.'4ifi pftk Vfc^h .Sv. prij«rJi jEftn op^t n p-wlcvt i !»•! 
}•;>,<; >'. bUkup ft dokVjroT^. '^ A Uik« |yoetZT^ 1?^ P^jA 

//. H'^4, Vh r-trrtAk pr. pam. sr. Angvi&AA.^ 
xit \)hh\hvit vyjfrj; z Prahy prec bfrie Tgeho EkoBeoraiL 

'Rboi i^u. V poud4if po pam. bt. BaxXGd«M>' 
ftp. pkui Vfhiarx^. SUir*:ho a Nov^ho M^eta vrjeli j: 
k jij«^kiij Pizni dob«rjvftii toho meita. ^i 

Nft d<rri pak paoj. Na nf;b<=r vstaup. Er. p. btia 1 
bot. pani Pra^au** .Starebo M4sta se panj lemfk^mc | 
//, M<:inbart<;ni z ffradce. Alsem z dternberka. Hrncim . 
% I'ir((Kt«{jfia, p. Wkt^m z Vr«i^(ova. s Dirigein Borkem df- 
byli a vybojovali jfju mod Novi; M^sto prai. ; coi ee staia 
proV), 1r,f. Jhij he NovomHHtf hradili a plankorali proi 
Star^iriu M<^8tij a Starom^Btfiky-m nepr&T^ pychem o4- 
fiftli dv^ br4ri<^, Horskau a FoH^^skaii. Staromelti rSeekw 
plankov4nf a zavfradia po iiliMch Novom^stsk^m v;* 
Kekaii a zboHli. i v*;zi u Matky bo2f *^j pobohli, v kto- 
ri^miU) ko8t«Iff k&zal jent kn^z Jakub Vlk a vidy bai- 
Hi Novorn^fltBk^ proti Staromestsk^m. A tu ten kdh 
vybn&n jest pry^. z mnsta a zvon veliky z tobo kostdB 
od StaromrfBtHk^cb rzat; kter^muito zvonu u&i b3lT 
iihtl-ftleny. 

') Mnrtiii Horr^f^r, d^kan turouBk^'. 

^) .iHh z (icilhitfly, iiini.'.}i klantera Maulbronuskeho. 

') V dnihfiiii poHi'lHtvf byli : biflkup Filibert. Jaii Paloiiar, 

.lindi'ii'li Tok a Mnrtin Berryor. 
^) Ma Mtati v« etvrtck pi*, bv. Antoufuein. 
'') 'I'Htn zpr4va ualoii zp^t k r. 14S3. 
") ^Sii635ii«". X. 1434, iS k Ve dtirrltk r ochtib Na mhe vetaup. Kr. TiboH 
ifibjTSe ' ' 'Izne, odtrhli a coi s nimi 
-8tek.frb. ^ nilj. 
|^¥ p<i]id^U pak na den paoi. seel. Dncha bt, na ap. 
TiboH a Slrotei poluHli »6 s vojskem B^^m pred 
ku n JiriiA a Kr6e a tu okolo habiU a plundrovali. 
1 V o*»d^ti po pam. hoi, Twla p. Meinhart z Hradce, 
I ^t«fTib*»rka» p, Hync© Ptifiek, p. AIg& z Vre- 
r:'il ^ee., Divis Borek 6€ pauy Praianjr 
b.raje Plxt^iiskeho poraziji jsii vojsko ta* 
a airot^i mezi m^aty Brodem a EauHuiem, pod 
ly II TBI HHb, odftavle ]iin k>8t kop vozuov 
T&ecku. V ktereHo bitv^ zabit jest ten bojovn^ 
» vfidce a bejtman taborskj^, prvnf po ill- 
akftpek, heitinBTi a viidce eirotW. 8tale6n§ 
— Nota, Ti TdboH a Sirotoi, vojdci 6efetf 
posdetali, tak byli v boji'oh vyzejekalf, zvykU 
ie y&em lidem hroznl a kn podiru byLi, 
• -'-"inYS nikteraki premoci nemohli. Edyi 
'1 fivi^cb ritezstvicb k ^iddneimi pokoji 
i^ jmfti necht^li a pod tim Eem<^ 
via, t spuutovali a sebrali se proti 
ni Ceohove a^dt^paaQt, pokdje iadostir^ a tak je 
ir.h-*' koneo [ira uMnili, 

iva a t^ch jeho roj^kfir byla takori: 
^ Yni(i\ eto» ^j 

j\h den pam. 8?. Jana KH. 

a V Praiany jnieli jBii sn^m 

ki I iivio ji'rit mnoho rytirskych 

Pl In j»ti 8« pani a Pra?.aiiv itiinoTili za jednoho 

meeiajed k uiiii Uke pMstiipili. krom^ 

Mladeho a T&bora. Ale o to, co jest 

-TV ii Sirotky bylo, }mti,]i jmiti dosti na 

-/.r.iv^i, a na t^ch, kteH js\i jemii k rad^ 

8 ma nkh p^eatati. 

ikritft. Via F|?6or II.. 282. PamUL. 36 L Starii pameti £ I I2i}7-SH^ V sobotu V ocht^b pam, sv. HarU byl jest r Pt 
gn^m hlaTQi a valni, na D^ml kuHf pra^Hi, pi 
a alrot^f o vira kf-estauskati jsau ne snilavUi v jedno 
krom^ ku^^f tdboriti a jich pos&dky k tomu av 
nechteli. A ti p4ui i^efeti a moravid ee pdn? Prai 
uSinili jsii poselstvi k cis. Zikinuudori, tih, krAli, 
PreSpurku. Potom v nedMi pi", pam* bv, Tomaie 
ndiQ^no jest zase poselstTf od t^hoi c(e. Zikmunda 
Praianuom, a kter^mito byl rTsUn Jaa Puekah A i 
za tail pHMnau u^iaili value sToldiLf obce prajtsk^ ke < 
atiternlma po Ul para. sv. TomaSe. 

L, 1435 Po sttedoposti p. Hyiice Pt46ek 
ST^mi a 6 lidem paBa Perchty Konopigtskeho *) (sic) &>! 
p. Syiem z Eostelce oblehli jsau brad Ostromt^^. A 1 
prorodS Praiaa^ ii Divis Borek dobyli jeau mt^sta 
Una gmUnFan. 

V pondeli den pam. st. bl. Trojice p4ai sen 
a Prazan^ jeli jstj k isfe. Zikmundovi do Bnta, 
morav&ktibo; s nimi jel mistr Jan Bokycan a m^Mi 
iat^^if a launltf. A vr^tirde se zase v pond<^U 
pam. SF. VavMnoe uloiili op^ty snem valnl v Pr^ 
ke dni para, sv, Matause, Potom pli pam. er. VApIm 
p4ni\ ryliH i v§<?ckna m^sta krdl fies., krom^ jt^dnci 
m^sta Hradce nad Labem, na torn zflstali, aby pro 
sal'e Zikmunda jeli. co^ i u^inili, a aby b nlm smlai 
a idpiBy dokonali a atrrdili. PHjevIe pak op^t domil 
volili jsau k arcibiBkupstrf Seskeinu tnistra J una 
kyeaaa^ a kneze Martina Lnpd^f! a knSse V&clava z J(e 
k gnfrag&netTi. 

L, 1436, NaHzeui jsau opet legatov^ k cia. 
mnndoTi z er^tskjch I duchovn(ch, ze vU obc^ 
i^es., a jej za pan a a kr^l^ pfijarMe, s nlm do Prali| 
pHjeli ve ^tyrtek pK pam, sv; Bartolom^jp r hodinu 
raienactan. ^) Mi dtiti ^pauitt F«rchty Koa<»pi&t§k^ ', Jak j<iit t 
r^eb letopii^ch* qa ftr. 91, Z. UB5—U37, 27 Vejpia fuajefiUtn ad ofi. Zikmnnda etc. daneho, 
o«ttje, aby sv^tost veSere Krista p4iia, syua 

oboji spfisobau Cechuom a Moraranfim po- 

irioa brla ^) Tento migeBt^t stal ee besdek. kdjz dsah 

tlkniTinrf tnod svau nio proti Ceeh&m dov^^sti nemohl. 

t I^ta po pam. st. Bartolom^je dga!-0Ta mi* 

V 8?^m inajefit4to pod kornnaa kr^L fea, v n^- 
^St&i^m m^Bt^ prat, na ryQku, a tn jean jemu 

Tfieeh tH Mest praisk^ch 8 obcemi svjmi v^r- 
iost II poetuioofit Blibovali. A potom ve civrtek cisal'o?a 
ailoei Asadii j^^et nov4 konielj v Star^m M^ste prai. 
I dal p«j^t loegtskan t ay4 raky Janovi BeSkovi a afii- 
oU bo pargmistrem a Jana od StHbroe hrezdy podko* 
aoHm 6eg. kral. Praian^ slavnf ! 

L. 1437, V pdtek po pam, nar. bl. p. Marie 
Syoa. hrad RohaMv, dobyt jest rozkdzdnim clsator^m 
a Bofaa^ 8 er^Qii jat i s kn^zem re^. F^ost^edek a Njh- 
kern Polftketn, a do Praby vedeni. potom 7 pond^U 
-'' ^rii zT^seni jsaa; nebo ten Roh4r 3 ay^mi cisaH se 
1 iy^e, na t^mi hrade Syonii st^ zayj-el a odtnd lan- 
jisiiitt skodu 5iuiL 

Cisal- Zikmnnd, uhersk^, 6esk^ etc. kril, TyjerSe 
\ki zemh, iimfel jeat t m^st$ Znojm^ na Morav^ y ten^ 
•id^li po po5. bl. p. Marie^. — Nota. Ten byl y y41- 
Kh neStastD^, aylifeC proti Ceobum. 

Po jeboJtio smrti zyolen jest od stayuov krdl, i^ee. 
i itJ^iii^D kr^iem ^^es. Albertas, yejyoda rakausk;^, t^bo^ 
Zikmtznda ctsale ze(, kter^i potom tak^ cfsarem byl. 
A to ^yoleni jeho na krdl. ^.ee, stalo ee y p4tek na den 
|aiB. if. Jaaa ey. 

AiX t^nto, vypra«ovan^ polo v Bmi a polo v B^k- 

V r 1435, tilten jeat jii o^kolikrAte. Viz Subertovo 
i>dam ^Drtihe Apolo^^ie lUvft ceskj^ch" fltr, 70 i* Pa- 
lack^ho ^Archiv ceek^'" III. 427, kdez jmenovit^ nachizi 
§e oel,f zapis obii'rueii TjtIit^Q« uez jak jest ops^a y Pa- 
metech Daeicktiho. Miif jest i>ri majesUta Sigmatidoy£ 
od St^etidy pripflioo : JL Apologia stavi) coi. pod obojf 
M19 »tr. 117, 118." te 3B i. Star^i pami'U : L 1297^1516. L, 1438. Ve Strrtek po pam. 8V. Fab. a SJ 
p&ni koniel^ Star^ho M^sta prai. s povolenlm er4 eq 
dali zjimati n^kter^ sFe ipolum^Stany, totii MatAj^ 
Smolai-e, Jana Velvara, MikuU&e Kii^^evesk<^ho» Mi 
Drd4ka, N. Obselku, uzdahe, Mikuli^e Humpolee, M^ 
tina YlagimBk^ho, ^) a d4ai jsaii na brad Earldtejn 
vSienf, krome Mat^je Smolai^e, ^) ki^tfi d4n aa 
kojm^: jiDi zutikali, totitto: Jan PufekaHk« Nikl 
ttlk. ■*) N^kteH a niesta yypovexeni, toti^ : Miktilafe 
tlemsk^, N. Ma>£k, *) N, 'lizebatk st Er^lory Wjn^. 
PoU(^ek, krejM, N. Zajf6ek,«) N.*) Pfi*^n!^ka. krejl 
VavHnec Babka, krojfei, ^) N. Pytel, saukenfk,^) Toli 
u<^iniU kon&el4 na NaT<^m >Ust^ pra^. Brfm m$StaQ&| 
Oo2 vie stalo se proto, ie ti zjitnauf s jiDymi punliov 
se sch^zeli a radili, chtejfoe Prahu zraditi knt^zi Bed 
chovi pdnuov Praianuov, **•) 

V poQdeli den pam. sf. Blaieje rd&o, kd rl alii 
vyoh4zelo, pustilo z aeba siaup ohniv^ na hora jedn 
kopf zvejfei. 

L. 2^55, Kr41 Ladifilav, mlady syn Albr^cl: 
vejvody rakausk^ho, kr41e dee., na sirobn narozeny, 
jat od siaTuoy za krdle 6ee. a korunovdn k t^mtii k^ 
lovetrl 7 den pam. bv. ap. Simona a Judy in 
•Prag. A potom ifl krdi miady Ladislav, maje ae i« 
umlel jest nenad^le v Praze, y tn stiedu dea pam. 
Klementa L 1457, — Nota. tnhoto krale mlad^ho 
dislava* jeni take I kralem uhersk^fm byi, prr€ 

*» „Binn ietftpjaove" (gtr 107> maji Matuse* , 

'» Taiut^^ po^itaji se je4t^ k 7aJAti(^m V&citiv QcdTikii a 01 

imid. 
*) „» Pop^^la" doklidajf 5* f^foi?, 
V) V 5t. / T, ^Kolik". 

S nProti iJoum" fS«. IHop) 

'^i Jozuik <iina.[ 
'I „Filip*' Obid). 

n J (ibid), 

"J N-V ., _, aU4 Daeioky dudiiti ^nwpHlolt'*, e<»>. 
Tsalc V p4te sniulo. L, f43S^151iJ. 39 Fridrichem, stryceafl jeho, iemui teji cisai- 
'^^^ra a maje ho pH sobe, Ceohum jej pro* 

X. i/,jtf. V** fitrrtek ph ned. pogtni, Oculi, p. 
% Knnililu a z Pod^brad zvolen jest od staniv krdi. 
on krilo?Btrf fieske, byv pi^ed tim od t^ehi sturaor 
Kt-hij'fni j/ub^ruatorem tehoJ kr^lovstW; a korunovin 
kr des. dom. Oantate anno eod. Stdli jsaa 
iitTilorstH kMl francki^, jehoi dcern Manda- 
rin Ladiglar, mlady krdl ^eak^, k manielstrf jmiti mel, 
VUihxi, kniie 8ask4; ale to jim tim YolenOn kr41e 
iHbe tiaUelo. 

X. lifil, JiH» kril Sesk^, poloiil Bii^ni y mest^ 
Egru, na Hrooittice* A tn jsu byla kniiata muoh4 
^iteka i duohoTQl a pHjat jest tu teji kral JiH sa 
Ita Germanif^. 

L 1471. Obiit rex Georgins fer. H. a. Letare 

nuact. b. Mar. in caatro Prag. Eod. anno Via- 

nti« primogonitus Kazimiri, regis PoL, coro- 

' ux%M ^it ad regnum Boh. Prage, in Octara Asumpt. 

Mir. 

Potomn^ h 1516 ve 5tyrtek pK Eretnau nedSU 

jest teji Vladislav, uherak^ a ?5e8k/ etc. kril. 

T krAl. uherekem. Po smrti jeho Ludovione. 

jeho, fcesk^ a uhersk4 krdlovstd pHjal, hyr 

ffrh ii*-sfti ' alp riffvUdl, a^ bvl T ktech ^est* IL 
(L 929-1517)- 

vejtah t peznamen^ni pfedkuov myoh; kterei 
ptan^ vici a nektere sireji a patrneji s pfibehy 
hymi oinamuji, a tuto niie poloiene naslediiji. 

X. od Nar. Kr. p. b. \M. 9^9. (sic) ') kniie (l^esW 
TlebiT t)d iftvi^ho rlastniho hratra Boleelava zabit 
|T Starem Boleftlafi. 
L. 984 (eiej^j Koatel prai^Bk^ pa^Sal nejprT^ jmiti 
|>4 imifaem Ditmara % Sas. 

L. lOOS (sie)^), Knf4e ^esk^ OldMch zamilorav 
^m ««dl&ko70 dceru, pojal ji k manielstW, — Nota, 
, rod V Cechich po knfiatech phednf. 

kafiecf zahladiti a sami na sebe 

pHT^fti a aobe zosobiti jak jsau a eo v torn 
p^ib-^ brali, jest y kronikdch obaaieno. Nechtt;! jgem 
to, 00 jsem po piedcfch m^ch naSel, tuto 
■*„'u*»"ttti: nebo jiii6 v§ci tuto pominut^ bojae a^ 
\%%k aacb4x«>j( a mnozf antoror^ toho jsau sta^f 
r^ak vidi^Io mi se seui z joda^cb staro^^eskfob 
tkieb pgi^a^eb p)*ej(ti a poloziti, jak a co jsau 
t\ a kniietem I'^esk^ra Jaromtrem u^iaili a za- 
pro iryroaamfini. PH torn, jaki jest starodAvnf 
^r«k& byla, ee Tyrozumt. 

•priTaiji r, 07 H, 2% U, Starilpamiti a Mik. z Prdchmn. X. 929—1517. 

V ta doby VrSovoi 7 Oechicb mooni bichu atd, 

X. 136^. P. buoh uSiiiil tak hojn^ leto, ie kors 
iita platil po G pen^zkh a p&enice po 2 gv, 6es. 

X. 1367. (sic)'*) Narodil se cfsah Karlovi, kt« 
^eiM syn, jemuSi dduo jineDo Zikmund, 

Nota. Pomfjfm ttito take mnoh^ch poznameniu 
od ptedkuoF m^oh, nebo ee v kronikdch prve na^hl 
2tiji, Opa5(m toliko Mle]i pozQamenan^ pHb^hy, jei e4 
sWy a r Cecb^oh d41y po npilenl pH jconcUium conj 
atanskem Jana Htisa a Jeron^^ma praiek^ho, mist 
fiesk^ch. 

X, 1417 (aic)^. PoMi v Cechdch divati krel 
svdtosti veMe Krieta p^na z kalicbu tak, jakt tejl 
KriBtns p4ii naHiiti riftil *) 

Potom byl v^likf anSm v Praze pdnnov fiesk^oli 
a morayakjch, rytitaov a zeraanuor, a poslali na sn^n 
do OonBtanci ii&ty spe5eten(^^ tHtna eta pe^eti^ napsarld 
t^m na t^mz coticiliutn shromaideQ^m, kterak jsti jui 
to k 5eak^ haobi? ufiinili a jich mistry spiUli, je&to 
nich niiAdnJcli bluduov a kadtstvo aesMedali, ale 
jed byli pravf a verni rykladafii plsma svateho. *) 

X. 1419. Smetali konSely na Kovem M^t^ 6 rii 
hauzu, a kr41 Mskf Viclav zasteskl 8ob« proto, 
na Nov4m brade. A hned po smrti jeho cbasa rybo*"] 
jovala Kartauzy, kliater u Vltavy teky y Praze, a pa 
p. Petr Konopistsk^ a N, Div46ek s Lu6ova**) a Ji 
frod4yali lidi do Hory Kntny, berauce i paBtevoe *) Podiiva zde BaS. ukizku z Daiimila. Vij JireSkovo vyi 
dini ..D&Hmilovy kroniky 6^8 ke'' sir. 299 a Jjvod taitii^ 
fltr. XV. Svenda poznhmenH u t^«hto verSfl oitat: ^Er 
nyka BolesUwska 1786. str. 123/' 

'*} Ui Bt&tt apravngji r, 1368, 

•rMa stati «pra?D^ji r. 1415. 

') Slova „tak'' — „ra6ir jsou od tf«<m% pfretrhana. 

*) SioTa JeSto" — rtBvateho" taktez od Si>endif jsou pi' 
trhdua. 

«) Mikefe Divftcek z JemniH (Palacky, III. 1, Btr, 361 eU.| 
Byl r, 1420 oej^ysSim mmeglBtrein v HoN Kntne. L. 1362^030. 32 polfeb, a mistra Chodka ') stairSe i vmetali da lacbty. 
A kdyi jedoaa nabravle Vidi i ptivereehn je da Hory 
ft T prTni giimrak rnbaSe jim hlayy, ymetali do Sacnty, 
ubdj la hJara sCat^ dkoMece po zemi, promlTiFila, H- 
kai^ ^0 tHkrite: Krer boif, krev boh', fcrev boii ! ^) A p. 
laa bTihoTsk^ mu^il lidi takto : kdzal uv^zati ki-estana 
oa dckn. dar§e mu nasypati t hrdlo pracbu pn^kov^ho, 
tt kiial itapaliti, tak ie pracb zapalen/ Tiecka stl'eya 
ta4k«m ^<^t) progko5iL 

Katinm§t( mSICane vpflstili do sv^ho m^sta stranii 
IrilnTfikati a zjfmali sy6 p^edQ^j&] a bohat^f saasedy, 
W^Hi byli pHch^Ini k pravd^ boif^), a vydali je do 
Hory. 

L, 1120, P, Hynek Krnsina sebrav lid k T^e- 
btcbaTicnom, s nfmi byl tak6 p, JiHk z CbralkoTic a Mo- 
kroraus, *) i Ubli epolu k Hradi^ti Mnichov^mu a dobyli 
tob4 klAfelera starmem, a vyp&Uv&e jej, tihii kn Praze 
It ^omoe Pra'2ai)uom proti krali ZikmuDdori aherBk^mn. 
kr41 Zikmund pHjel vojensky do Cecb o pam. 

iia a oblebl Prahii. A bratr Jan 2i3&ka oblehl 
imi rr, Vttclava, Strahov pak a Brevnov, kU&tery, vy- 
jWit Tak« osadil horu Vitkovn u Prahy; a tu kr41 
Zikmnnd kdxal k nemii stnrmovati, I Ty§li Cechov^ 
1 " ' /^ijfekovi na pomoc a zbito jest tu Nemcfi i ji- 
u tjk set A ueJFetel Skodu cinil krili Zik- 

iDuadiiYi riejakj Robych, vinar, zbiv a zjlraav mnoho 
J MI} HOT. Po t^ kr^l Zikmund yyjel z Cecb a ryvezl 

ill iratost ffsskan, iil dcky zemsk*^ a poklady po 
***i VicUrovi, bratm jeho, pozfietale. Bratr Jjiika 

' " Hn Chodek byl fftraFem t KouHmi (PaUcky III, I, 

mi . 

. ^lehdy*" — „krev boli" jnou od Spentkf pFetr- 

. Ai ur^vdS hoM" Svenda pFetrhal 

11^ jmeoa oBob dvou^ Jihka i ChTalkovio 
• In-nvans. Avisik »iii jiiiak 7,pra?a Da6* 
1.4 Star, leto^, (str. 37 » 38) Palackimu (UJ, 
4) ft rom/:arj (IV. atr. 70). «. 3 4 I^ i5»^^*« pamcH a Mik, z PradiMn . L, 9^^-1517 tak^ t Prahy vjjevSe, dobyl trrze Brozan a odtad tib 
kT^boru, kter^ito mesto oblehl p. Rolimbt^rsk^ A TaMV 
ztH^y, M nejacf Pikharti byli na nejak^iu ostror<^ aies 
vodami blizko od T^bora a ti ie mistrn*^ bludy .drielt 
a vedli, a vpadle do mestpi^ka Voiice, zbili ieny a d^ti: 
i prepadl na n^ ^iika a dobjval jicb. A oai 8e br4- 
nilt a tonoho mu lidf zhfli, Ale ^i^.ka je plemob 
a v&dee jich i-ei^eneho Rohan ^J iiiortvili. PozS^ta 
z Bich prosili, aby je &iika na milost piijal, avsak 
obt^4i sv^eh blud^ov opUHtili a dali se radeji zbiti 
N^kteh V Klokotech sp^leai, n^kteH pok^nf pHjari 
tobo bludu Be od^ekIi. 

PraiaD4 oblebli VySebrad o pam. by. VAcla?a, 
a T torn obleieui mnabo lidu zhymilo. A oblezeni stekli 
jsii z Vygehradu a porazllj vartti pratsku i zbito 
Cechuov ua dv6 ste, Potom prijel kral Zikmund ret 
vaii Vygehradu se pdny moravskf mi, i etiirmovali k bi| 
PangrAci, Bsedav^e s kooi I zbito jest lu od Praiauuo 
a T4boruov mnobo pdiaov Sesk^ch a moravsk^ch s jt 
o^mi, jeni byli strany krdle Zikmiinda I vzdali jfl 
obleieni VySebrad pro hlad. iiebo snedii jsau koai v to] 
oblt!^.eiif 120. A tu biied Vy&ebrad boren et^. etc, 
Nota. Co a jak dale Zizka a po jebo smrti jebo lid 
T6boH, Sirotci a jinf Ceehove bojovnt^ provozovali, nmoli' 
se tuto pomi'jf pro tikr^ceni, zvisiSt^ ponevadi to v kr 
nik4oh jest prve obsa^eno. 

Po BkoD(5eni pak tech hrozn^^cb vojen ^eskyol 
kdyi z oboji strany ^adost mixn a pokoje by la, mDoi 
jedB^ni a amlauvy jsau se s tymi dsa^em Zikmundeii 

') Tulioi, m jtaeno Tfidet; adainitsk^ho pozd^Jl poT8ta]| 
bylo BohM, — Vypravovanf Da^. t^ka se tuto TlMtQ 
dvou poD^kud od eebe nlznych uda)o«tft a «i»?e 1. bloB 
tnhni chiltaeticketio Martina Loqutsa sjeho pHvrienQ 
jU^hi take tf^i< se DpAlenf v Elokoteeb. a pak za 2. vi 
hobeoi Adamitii tin ogtrovi I'^ky Neiarky n vbi Hamrl^ 
jiehz hiavoii byl Mikuid^ pozdeji recen^ Roha6, MIn 
tft flpadaji olre ud41ogti x Tdtfti oa«ti ]\l do r. 1421. 
lacky m, 1. Btr. 22^26. a Tofn^k IV., «tr. 137. L. 1317. 35 pspeiem, biskopem HmBk^m, konalj skrze mnoh^ 
Ity % <^boji strany. A Cechuom pHjimaoi pod oboji 
p^sc^bnn STAtosti veSefe Krieta paoa, syna boifho, od 
iieho naHien^, *) jest osvobozeno; nebo jsau to pfimy 
raljmi i medem ndatn^ obdrieli,^) A cisal Zikmund 
krile ^esk^bo pHjat a dosedl; a brzo potom iivot 
oj dokonal. 

L. 1517. M^sfce ledna umi-el v Kaostatfe rychtii-, 
tioTek aroz, p Hynka Bo5ka z Kunstatu, A ten ryohtai* 
fl riff bo if pod oboji spilsoban. Z te pH6iny hxif 
mi&tatsk^ & kn^iimi sr^mi, jea strany Hinsk^, necbtel 
dMi pohr«bii na krcbo?e, prav^, ie kacii- jma po- 
tbeo b^ti pod libenici nebo u Btinadel. 1 rozkizal p. 
ht^k iobo umrteho rychtdi-e rotsekati a nadelati z n^ho 
al 7aren/eb a peSen^cb, a zval toho far^te s kn$ 
llmi k ob^dn a dal jim toho rozsekaieho, vai'eneho 
pf^en^ho rycbtA>e k jfdlu. Po obede pak Hdal jich» 
liy rychikH dopustili na krcbove pobi-bfti, a kdyi vidy 
Iplralj. 141 jim a rekl : Jste aami kaciH zTyyedeni [ 
jfeehtSlI jste ho pohl^biti na krcboT^, i irali jste jej 
pohfbili V sv^ch briifeb. I yybnal j<j ze z6mku 
6«tatkj tobo ryehtd^e k^zal na krchove pobrbUi, JBa 
0Mbti£ pHtomen toho, [ai se to yge skonalo. Hee! Bo- 
hk, mchf ^ert?]^'*J •j ,0d ulho nanzene" od Svendtj piMtrhiino. 

*> Tftktei pHtrleny v popledn* vet^ ilova „pi«my Bvati'^mi" 
1 «ndiitiii*\ tak ze podle ^rendovfch korrektur mhio by 
CIS poD7^ iMsti: „Debo jsan to medem ohdriell" 

*t Tato zprivn kst tAk6 t rkp. ii, sle iiikio p!*etrbiua, tak 
le J«ooui posledai dodate^a^ iloTa citelua jsoiu 

3* (L. 1454—1483.) 

Z Jinyeh pameti. 

L. 1454. U vig, pam. er. Petra a Pavla ap, p.| 
^ knilata okolnicb semi r Praze na rjnku y Star^m Md«l 
lU od kr^le Ladislava, mlad^ho eirotka, I^do prijimali, 
Potom T ned^li ph pa."n. er. Katerifly tej^ krdl LadU 
ilar jel % Prahy do Vratislav^ a odtud do Uher, kdeiio-j 
LadifiUva, eyua HaDuSe Hunyadova, mlMeiice krien^ho, ' 
Btiti dal proto, ie VoldH«^ha, hrab^ Cilak^, v BvSdS 
K&bil A Mathi&le, niladMho syna tt^hoz Hunyada jav, 
do C#ch do vezenl poalaL Kter^Uo Mathids potom 
' TJhrfch kr&loval. 

[i. i^57. Ve 6tTrtek den sv. Miebala kriil La- 
dislftT se do Prahy vratiL Neb mu byla smluvena za 
tiDAaielkii dcera krale franek^bo, s ml v Praze body se 
Ijmjtf cbystai. A kdyi ji^ pani vyslaai pro tn koeiiiii 
ido FrankrejchQ jeli, kr4l Ladislav, jsa y patn4cti le- 
ilwh stiH. roznenaobl ee a y stl-edu oa den ay Kli- 
loenta nml'ei od bolesti mornf, y rozkiokdch ji maje; 
[ft y p&tek na sy. KateHnu pochoy&n na hfadS prai. 
pirdloyal 4 leta a nic ylo. 

Zr. h. 1483, Doktor 8tar;f , kter^^ byl y Normberce, 
▼yzaaral to pbed Horidky, kupci, dobrymi lidmi, ie 
itifft doktorem byl krdle Ladislava mlad<$ho, a kdyi ieet 
lei, le jest od iidn^ho triveDf aneb ud^venf ne- 
BSL^ei nei jest m^l blizy ynitt y sob§ a ze jest se Lgt^ III. Pameti BartQse 2 I'rachnan 2 L Iiy4^—14^. 

mn po smrti jelte pryskfh Tyvrhl, a ie to i |iii( do* 
ktoH yideli. A prl torn byli a to slySeU Mates Stras«| 
kitl, Nekel bakaldi*, Zivald, Michal Blatnfk. — CechoTJ 
s panem JiHm Pod^bradsk^m v torn pod^zl-enf od oe^ 
ptatel byli nevinn^, jakoby Uhoi krdle svebo Ladi$Iava 
otrdviti anebo zadariti mMi, cot i do sr^cK kronikj 
lijv»i a neprav^ poloiiU J) ] 

L, 1458. Er&l JiH, jeai po Bmrti krale Ladi^ 
siava mlad^ho na krdlovBtrf i5<»gk^ zvolen byl [v ant^r 
po SY. Trojici] tihl s Tojskem do Morary a oblehl m*^ 
8ta Brno a Jihiavu, protoie jeho sa p4na \miii ne* 
cht^li. Potom tdhl k mestu Vidni do Rakans, za pH- 
$inan mince fale^ne^), skrze pM zeme Aeski laiipeiia 
byla; a tn hM dr^ aedele. I uMnili Rakniaa^ 6 kr4^ 
lem JiHm smlauru [a tito ge poddali] : Brno pak a Jh 
hlava brzo se jemu poddaly. [I txTal pokoj v Ceohiel 
2a p^t let.] 

X. 1^^(?. Kr4l JiH zarazil minci dobran, grol| 
devftilotnl: a tn delali na Hor. Kut, 

L. U(U, l^]l \rk\ JiH dal deem btA k mam 
ielstvi Mathiasovi Hnnyadovi, kter(3ho4 proptistil % ti?- 
zen(, do ktereho). teii Mathi^^ od kr^le mlad«ho La-j 
dislaTa ddn byl. Ale tcjz Matbid^, jsa nMa^Q kr&kfQ] 
ubersk^m, zl^m se kr41i JiHmu odmt'^ftoral a rdlki 
proti n^mn k rfili papeii Hmek^ani idnbimvSe, 
lovfltvl 6esk4 jej pHpraviti tieiloval, 

L. 1462. Vy&ldni jsau po8U«re od JiHho, kr&I^ 
dea., kti papeli do Kfma, do Vlach, a pot^rzenf kom^ 
paktat. smlav s Cerhy ii^sin^nj^^fh, Kil potvrzenf mU 
stra Jana Roky^^any na arcihiBknpstTi prai^ke. I Yr&tilT '} kh tato sprava ohroDoio^riaky by jitiam nili^l^U, n»l 
cbtfel jfiem p^ecp rn»r " " ' ' ' " ' . ]! 

u^iniuy. u n^hol ap> 

m . .Z<*ns?env<*rhiir uh^r <i<?ii To«l K Ladiglftwii'' 

tin *.. ..- " L i4m'-i4m. 39 ti pogioT^ zaae, nio nezjednsvse. Potom papei 

Pius n] legata sf^ho Fantina do Cech poslal. 

se k krili JiHmu B^uctiT^ [tuze] domlauval, pro- 

d4Q do T^zanl na Podebradj a tam dri^n. Potom 

TehoJ 14ta AlbrechV kniitf korytanak^. s mHfanj 
fdefiskfiiu oblehl vojensky cleave Fridricha. bratra 
reho« T VMni ua zdmku. A kral 6esky 8 Praj^aoy 
pHtdhli cisati na pomoc a odtud jej vysvo- 
[Ofsal- jim mnoh6 svobody 2a to dal]. 
£. 146$ Jolt, [bratr p, Jana] z Hoimberka, jsa 
itskupem Tratistaysk^f m, [pHjel do ^ecb a to] s Zdeftkem 
P^Kanopiltskym a e jinymi. [kteHi byli straiiy Hmsk^, 
fpQDtoTHTie se] idvihli v^lku proti krdli JjHmu; alo 
jim Stastue odpiral e s^^aai vernfmi. 
\L. 1467^ Kril Jiff s jin^rai mesty a pi-edkem 
ly na den sv. Vitalise oblehli pet zdrnkfiv p, Ko- 
sklho: Baudnici, Stemb^rk, LeStno, Konopi^t^, Ko- 
ilec» a t^ch vSeeh dobyli, krom Konopist^, U toho 
ric nez piil drub^ho l^ta, ai ho v^dy dobyli* 
t^hol Uta kr^l JiH dobjl Chvat^rub, Orade^U Yi-e- 
ova p4Qe Zajfcova a jin^ mnsta lin^ch K4mku, 7§e 
lliili k rnce T^i knfzata, kr. JiHho aynove, mnohe 
|bnidy, trrie, pdnftm odporn^m odftali. A v torn Sle- 
a Srbi obebnali Minaterberk, a knfze Yiktorio, 
08 rettiiik, porazil Nemc*> na hlavu a innoho 
irtfhsk^ch zjfmal a do Frahy je pHyeil. DM inen- 
i Titlich na 6tyry eta jim pobraK 
L, lies, (eie)*) Kral Mathiig ahersk^ z n^vodu 
piaiJT ieskfrh, kteH se kr^li Jii-iiBn sprotivili, vtrhl 
da fiech ai pod 2ftkzn6 Hory ke vsi Semite§i, a tii bo 
jkril JiH s vojakein sv^m obkIi6il ze v&ech atran. A ta 
i\ Mathi^^ ?ida, ie nemui nikam, iadal Bkrze pana 
brechta Koatkti kr41e JiH za pHmeH, a t torn se 
*f StaH IHopisov^ kladou zprivu tuto k r. 14t>9. Viat torn 
poiuiuiku Palackiho tanize Btr, 197. 40 UL PamitiBartoSe z PrdcMkm e 1. 145i-'U83. 

smluYili. Ale kr&l Mathi4^ nedrial dlanho . smlany} 
neb potom I, 1469 k race Yiktorina, syna kiile Jii 
pod ^mluvan jal a dlauh^ das a rSfenf drial, i&i i 
kftr a mSst t MorarS proti smlaurS ndinSn^ jest 
b^val. A tak se vdlky v zemi rozm&hali a kr&l s &^ 
ve Ylem prospSoh mSl proti sy^m nepMtel&m. 
byla drahota, protoie sedl&ci pro vdlkj seti a to 
nesmSli.] IV. 

L. (1470-^1508.) 

Sequuntur varia acta Kutnae. ^) 

1470. Ye sU^du den pam. sv, Jakuba ap. 
D^ 17. zap&lil hroffl kostel N^m^tsk^ tia Hor. 

£ Ii71 Po smrti krile JiKho, ▼ pond^ll po 

iii, od stavnoF krdl. ^es,, na Hor. Kut. 

Ba_- ... ... sBVolen jest na kraL Seske tu na Hor. 

[t hodiDu jfdeD&ctd] Vladlslay, syn Kazioiira 
pobk^iho , jBa vekn Bv^ho r letech osmnicti. *) 
pfijit jest ie]% kral Vladislar do kr4l. (!;eg. aa 
♦h m»*ti Kladskem a Vartau. A ve <Hvrtek pi'ed 
If. Bartolomeje kornnovan jest na hradt prai, 
ffHfel do Hr>ry Kntny 7 Bob. na den pam. sv. Ma- 
•|». ? bodina 20, a hned r hodmu 21. sel do 
i^ni sluje u Vyaok^ho, tu na Hon Kut. — Nota. 
potomn^ teji kr4l Vladislav na t^chi Hor. 
Tlask^m dvoi-e, tak ie^f^nem, obejval a plat- 
IviifjiCieiui a svobodami Horniky obdaril 

Hm a%ehizi ie Svtndttv pHpUek ^Pam&ti Eutne 

havalmiH V Kutne Hore »ou5a8u4 

io pisAro iirbiu'ntho Jana Ko' 

I. im. «d P, M VtMlsk^ho v a C. 

i , n T podntatu^ oprjkvene forml od i^Biifa 42 TV. PamHi Bartok a Mikuld^ zFr,sl WO^J 

[Prokop konvd!* bIU z^on veWkf oa sv. ViU 
v^len u 8v. Barbory ; \) oebyl dobrj'; bylo ir sobo 

V gtreda po sv. Vft^ kniie mfsenak^,^) jodft 
Kafik B &vfm zastapem. zap41iU dfil Plimle a 
mnoho haTehiv na Kaoku. 

L. 1472 V auterej po st. Pri&ee pHjel ki 
Hory ve 22 hodin. 

V 8tredu p!'. matce b. Zr^st. iabit p. Jan 
od Dobe^ovskeho, 

V pitek ph ev, Prokop, utni-el Prokop Aid 
X. 1473, ^tolar star^ umfel v poadeU i 

PriSkiK 

V anter^ pL sv. EateHnaii] p«5et m^stski 
Una a vyryta jest t^mi Horiifkfini. 

[V anter/ den M14tf4tek pHjel kr4l do 
z Mejta.] 

i. 1174. Vf» (^tvrtek po Nov. 16te postfien j 
b^ti obeSen Gabriel, auf'ednik mince, ie kradl r v 
ale kr4l mn odpnatil, 

[V p4tek po Nov, l^t^ yyjel kr41 % Hory do P 

V p4tek ph B7, JiHm hrom vypdlil Hradii 

V fitl*edu pi", pam. ^ofie otopil se Diichoftov 
cholek se f^tyrraa koiimi v Paohu potoku a 
Sedlee; i rCiss tarn zfistaL OrdiU siniDkA o ebrimo 8T. Barbory pF. r. 1471 

i vkcbny UHsU'dujjci nl do r. 1483, jao 

d&kft'Zem, h^ velkojepy chniui bv. iJ 

Uprv r. 1483* — teto pMn>iitc<^ ptn^uri'^p 

(j. 10751 pomuaje %t tin nitsi do]>u run a ho psiii 

SchnUfta, Sommra, Dtcotyho, StUky^ VtmWkii ^ 

i»ra a J, Nejobgirnfijfi/ jeat Mauek FocWtlw ? f^?^mk 

111 . 81 Qt<^ 

^1 AlbrK>ht, %*ii krile JiHho. Ttit^^. t)d4Ioer v 
ohgjra^jl iio«r, av^ak bos datam, ^inf^ / 
206) % Pamii o m^mu EutnohQrskrm j r* 14*1^^ 
Btr. 188. 

'i Prokop Alder x Lolun by I iimri«(k<*ra mlnw> a 
tyin uiikUdm'kem Uoniiiu. Vis C. C. M. Ib47, rtrJ L, UTt-UTl. 43 (V p4t«k po BY. Havle umH\ Simelc, bratr vlastni 
[Barttle % Pricbftan, otce meho ] 

T fiob^tu po pau). 6v. Martina zbili a zranili Hor- 
ild a Kaftko mnoho KoUnskych. [A potom hn^d ve 
kfi nedHich. v patek na a?, KateHon, v teoi^ rofsfeS 
i^t jieh po drtihe mDohem vice nei prve tjchi Kolfa 
^^cla imordoFaii a zraoili Hi Hornid, 

L, 1475. V Medn na sv. Frantilka kril pl-ijel 

L. 1476. y auterej den pam. sv, Behofe pHjel 
bil Tladielav- do Hory Ktitny. A bofd t piitek ara^ 
iili @9 Uornici se p, Benelem z Veitmiie, mincmei- 
irvm, a nasejtH t sobotu [jstic Hornfci pro^eni pied 
lii4i« s sr^ poctlvostf] ]san krilem zase s1ni^eot s ban- 
lio t^hol miocffleistra; ni?bo jim kriv byl. 

[V anter^ po matce b. ZthsI, kral lei k Knejslf- 
*iin*> do jebo domu, potom podrube v pondelf pL 87, 

JIKOL 

T bIMu po 8T. VayHnci pHjel kr41 do Hory v l»i. 
Mia. 

? sobotn na st. Bartolomeje jel kr^l z Hory do 

X. i^rr: V pond^li pi*. Uromnt^eiDi Rejzy, dfll 
■ttl Uoran Kntaau a Tef Hlizovem, nad kiditerem So- 
iDtek^ni, la^ali dobejyati, rodu z n*5ho tihnance. 

V p^tek pt pain. Petri Pauli ap. ejeli se Ce- 
f^n, rytihBtvo a x n^kter^cb ra^st, n Hory Kutny proti 
bugsihflm. 
(V^ .Hvrtek po ev. VavHnci ptijel kral do Hory 
n] 

sterej po pam. bl p, Marie Nan od krile 
;o Ytadislara etvrzena jsau pr4va Hornikiiom, aby 

Kuejshkftv, pozd^ji Kn^jeloTsky, Miiist^r^frsky aeb 

't ' zvjiD}\ nalf^zel zajist^ hobatyiu aakUdaikflm 

nic'b prvotni jmeno 8V« obdriel. Jest to jest^ 

:«i iinikroiuQA budova ? Kut Hote na Pao- 

8ti 6, 377 VtmXsky ^Prfivodce po Hoi*e Kut," 
44 Patneti Bartoie a Mikuldie x Pr.xl UTO-^nm. ae nimi sprayovaU a Hdilt. Kterdito pr^Ta iUn% { 
obci V nedSli po pam. F<ivfh. Krfie, 

L. 1478, V pondeli ph pam* er* MatH*^ M 
raistrn Martlnori faraVi od Kutny Hory z 
Profei hned ve stfedu [na den Pten. 87. ^ _ ,„ ,]j 
elanf z obce jeli o to k kr^Ii a % obce se baiiHl) 
koneelftin, pHledie na ratb^us. A rihnice veliki o to 1 

V sobotu pak po pam Zr^st, p. Marii prijfl| 
do Hory Kutnj, a potom ve At^rtek po pum, kmh 
kdzal zjfmati ty, ktoHi pHdina byli te baurky o 
Martina, zejni^na tyto: Vdclava AJdera. N. Ml 
N. Sorejska, Janka Zikmundova a N. Sudlicl* a 
d^vSe > % m^sta, pHkdzar (sic) vM oboi, aby ff^ 
n^ch ST^ch pOBlu^ni bylL 

[Ve 6tvrtf»k po Kar. matky b.] zron Men^j 
rel slit jest k Vyeok^mu kosteiu ekrate Prokopa 
v&^e na Hor. Kut., a naHxeno : Edoby iadfvgttf 
t^^mi 2Tonera mrtvemu telu ku pobiebu zvoti^nl,| 
dal 30 gr. Ses* k toton z4diilf kostfilnfmu. Potonj 
tech pbilepfeiU druhych 30 gr, c*?s. 

Kr^l fiesk^ YiadislaT gel z Via^k^ho dvoru k 
filikovi, horniku, do jeho domu, jsa tarn zv^n na 
od Rornikiiov. — Nota. Blaze tehdfiz bylo llornl 

[V sobotu ph 87. Havlem slit zron jin^ k sr. 
bol-e skrze Prokopa konr^l-e, misto onoho vplik^ho.^ 
rfi z\f by! a jest stlaSen. 

Ve Stvrtek po Vfeech Sr. Hornfci napledf 
kterfi byli vypovtidfni pro mistra Martina» s porolj 
kraloTsk]fnj vratili se do Hory zase. 

V autertj po sv. Lucii op&t zvon slit skrie ! 
kopa konvahe k sv. Barboi-e, Zl^ tyl a ?elmi ?e 

X. 1479. Y pdtok po P^ene&. bv. Viclava 
Una jt'st ^kola u ur, Barbory. *) •* Vi? 
Urn . 

HdiUAv Jtnhu /.acha „rLiiieU 
mh%Xh Hob Kutii««" i%ir\ S) HiioiinjU y hrkh L. 147S—l4m, 45 ph Bv. ?jofif pteneSeD pran4!" na do- 
ftt Hcry. 

^tek pK 8V. Boflil'ac. pHjel krdl do Hory. 
Iti-eda ph ir. Sixt pHJt^l krdi do Horj x Ho- 

iO, KrSl VladifllaT, jsa na Hor. Kut., dal 
r^ Praiany BtaromAstsk^, a d^ni JBii na 
am dv^a zmui^eni: MatauS Serljnk a Martiu 
Ah; % iH\{ N. ^ejaoha, pekal*, na ^ebHce 
. to 8«? stalo pro tn pl&eR: Vernf k^e8fim4, 
^•jme Kristove Tet'i»*>i a oepochybujme t*tc. 
I pisefi bjia IDnak^mu ndbo^enatvf protiim^ 

?X. 7 pond, po ev. Yalentfnu §e§t hU- 

&e na Eafiku. 
li na oiatce b. ZvjgtoT. z6stav©iii Hornici 
&li a nrb tunnfch proti KoUnsk^m, nebo 
InesQadili I poprali. ^) 
4u po 8V. Vit»^ pHjel kr4l do Hory ve 13. 

t^k pf> 87. Jiljl okradena monstrance ti Vy- 
|1 ! ii^ a tMo boif scho7ali pod sohod, p. (aa itr. 220) iivHd^jf jmena m^sfanfi i^hHz 
1 1 k doifiui klfna. Korin^k 

til B benuk> ft jmyiiii ryWtiii 
hi xmitMVCi' V K ' «y do Hory i^i i 

^■''<' I" .. ji/ koQCiiui roku 

s *tH « r_vl»AUji a iolf 

ftDi oiHjest&tiiv II pnvili$(;i( Hory Kutuu 
2889). 

frn Ttn\ J8»»m ss rkp. A pon^vudi ? rkp. I' 
\^% u^prikvdli padobii^ji k r. 14B0. 4ri / r PamiH Bartok a MikuU^t r fv V aukrej po er. Sim a Jod. po^ali dobejriiti i;ji 
8ochu. ^j] 

i. /^52. Ve 8tf<»du pi-, pam. Skolastlky N. Sll« 
It jeet pf'^d domf^m P^govek^m, protoie sabil jednd 
^ t^mi dom»> tia Ilof. Kut. 

L. 1483, V p6tek pf. pam. bv. Bjirtoloni^je 
p» na Hor. Kut. Jan Alder lephraistr a Prokop Krafi| 
s jin^mi p Horniky zaloilli jsau prrui Hm'^Q nad eh 
rem koetf'la Svatabarborskeho a polo^ili na zakladiil ' 
meo dva zlatii a 10 gr. d. 

[L. 1486, Kuez biskup Santurif^usk^*) sT&til i 
olUH ? Vysok^m kostele, havehsk^ a minofhsk^, v *tfr 
na ST. p. Mark^ta* 

T^hoi t^ta aarodil se jest MikulM 2 Pr^b 
ph sv. OndHjem v tu sobotti nu nediMi v pnl h^Vfi 
hodiou. Toto narozenf zapsal PiBtor z > *\ 

Bar p. Bartole % Priicbfiuo, otoe t^boi ^i J 

i, I486. Ve stl-^du po pam. oa Neberj, p, U 
Timfel jest na Hor, Eut. p. Jaa Cbar?at, hornfk ct4 

L. 1487. V poodelf po pam. b7, Jakuba 
paebole inendik upadl do kostela n Vjsok<^ho lau dJc 
[v proBti-ed kostpla] na bore v klenati a zabil se. 

[Undrldk, kter^ pi^ed Paulo vy byl, pK»starf>ii ii4 
dole podle Jakaubkflv. 

V paiek ph sv. Sim. a Jud. pHjel krtl do H^ 
V nelpory J 

L, 1488. V antGif pi^, pam. PJen. sr. Viei 
umi-el jest p. Mikuli^ ss Skalice, kter^j^to byl jeat p^ 
matorem m^eta na Hor. Kut., a pH torn spoln \ horo 
hofmiBtrctn [a ty oba au^ady spolu eprarovril] 
jehoito snirti u^-in^n jest [a vyhlAl^n] br»friii^' 
nfm p. Micbal z Vrchovi&t [? ned»4i ph ev. i 

y etredu po sr. Urbanu njel kr^l z Hory,] 

^) Tei Crtp Coch ; dfii ha foultu Osclnk^m, 
*i Au^ubUq SauktUHmuiiii^ t MirandoW, jeul ▼ ktoab !4 
as 14^8 ev&iil t Cecbioii kaifte podobojl L. 1482—141^ 47 Toba Uki l^ta f poodeH ph sy. Sixt postaveny 
jnu Tarbanx^^eli^ t Vysok^in Iroatek, Po ktech potom 
jsait epQ^t^ny a v oic pHsIy. Tt^i toho leta zaioien jest 
bstel 6T, bL Trojice za me&tem Uorau Rutnau. *) 

[i. l-rfc?^. V patek po bv. Mat^ji ptedeldn kro7 
Tftiikf, atar^ u sv, Barbory.] 

X. 1-190. [V sUeda ph 11 tisfci punnen] dv^ 
birisT kamt^nn^ pH mAste HoFe Kutae : Koliaskd a Kan- 
Hi&Bka, eiblami prikrjte, dokon^ay jsau. 

L, 1491. V eobotn ph Yelikau noef pofiali tezafci 
ilsiTati k prodaydni ma^a v Dovych maen^cb kr^micb 
na Koftgk^m trhu na Hor Knt. 

[V sobotu ph 87. to&i] slit jest zron p&nS Mi- 
tkil& k ko8teln Barborskema a na zTooiei zav^Sea; 
t«'** liUgu ?ejborneho a Hkajf ma Michilek. 

[V aDterJ po b7. MataoSi Kbel vos kladeo ye 
Gciv oiei m^rau*J Barto&ovi z Pr^cbJ!iaa od Jana z Tro- 
finoric,] 

L. 1(02, V pond^lf po pam. sv. Boaifacia ulo- 
fin tiH Hor. Ktit puoBt, ii6inivge slavnau proeesi k ko- 

I pantnirkemn bv. MaH Magd. blizko Kaftkii aad 

r^m Sedleck^m, proBioe paoa boha, aby vh^il po- 

14ti kr^li Vladislavovi p4iiu jich, proti Turku, 
1 T UbHch (aio) na Kosoy^ poll 8 vojskem 

[V auter^ po NavSt. p. Marie] zaloiena no?^ ka&na 
nixki oa Rjbnem trbu. 

[V anterf po sr, Sim* a Jad. puetiii vodu z nov4 
Itodjaky do raury na Eybn^ trh, 

L, 1493. V sttedu aa by. Dorotu nmMa Ea 
Alderka.] *) V rkp. A zpr^va U jdit tak timiBt^iia, %b aeaoadao jest 
rozfaodaouti, id^l k n 1488 aoeb 14^ aaleH, 

») Zde, jakoz i pH r. Ii74 (etr. 43) a pozd^ji pH r, 1496 
'1 mItiS z Prachnan loluvi o sobe v pn>?ti oaobS, Viz 
.odu aa^em popis rukopiB^ a oddMoni IV. li^ IV, PamHi Bartok a MihtldJSe £Pr.sl. 1 47G—tSafi, 

V eobotu ph sv, Matt^jein hanser, ptAk pltomjj 
zabil dlte ve 3. letech &ikH, 

[V stJ-edu pK Zy^at p. Marie kanpen d4m 
r^tftv k oboi od doktora Svanka a BartoSe 2 Pr4o 
za 730 k, gr. silb.^ 2 kter^hoi rathaur novy ii5in^ti. 

V sobotu na sv. Mark^ta atabita jest Voeisko? 
n Hory. 

y pond^li ph 87. Sixtem] zaloiena ka§Qa rod* 
D star^bo rathanzu na Hor. Kut. 

V aiater^ p3-, pam. Afisunipt. b. Mariae vyhotela 
Lorec ▼ predmi^stf TIlauseck«rii. 

V poTideil p^. Bartolom^iem kniz Syatoni(r') 
Hor* Kut, iiep(»zdvihoval kalichn pM msi avat^* 

[V nuter^ pa Naroz. nu holf zalo^ili krov 
kostele ev. Barbory na nov4ra cbftru.] 

X. 1^.9i.«») Vdclar Prentior zastibl AltbHii ««« 
gvau T cizoloietTi ee panem Satnut*letn [t anteri^ p|| 
Ngv. Mark^tau] 

Po^^tek baiirky havergko ua llontch KutDUcli* 

V sobotti po pam. pv. Jiljf, N. havt^r T*^h. Oppa 
mlnyil z opiUtYi, i& p. Michal ss Vrchods£. hofmlstr hi^r 
na Hor. Kiit,, xridiie a neMechetne i^inf pH t^oh h^>rieh| 
]>ro6ei vzat jegt do v^zeni na rozkaz panuov feephj 
atruoT. Na den pak para. Naroz. Marie [v pondell] b6 
jeA Be haveH a Mi na rathauz kn panuom» aby' 
Oppata huT^l-e pustili z v^zenl; pak-li nepusU, in 
mod TeztnaQ. V^ sobotti pak pr. pam. Po^^s. KHf,*" mkt 
ee bav^H u kosUtla gv, Barbory, a bylo jicb na ^tyrjj 
8ta; a lu sob^ spisovali n^kter^ artikule oepravoetei^li 
kter^i ie ge dejl na Hor. Kut Po te so rozeMi l>4t^ 
ir nedt'li [na den a v. KHIq Pevfk] % rozkdz^nf p, ft«F>li 
inifilruov sefeli jsd ee havt^H na Vlask^ dviior, aby bH 
poti'ebti pird piny pov^deli. Tehdy yrkihf poftal dri 

SvAiomfr Zrubi^k z l3jt<7.da, arcidekan n irv. Jakiiba, bor 

liv3^ ph'tel Bartoie z Prichivftn. 
^) Ukp. A mh uiahdtijiei xpr&vti ti r, 14^3. L. 1^4^1495, 49 iti pHd pscbola*y, 

larfraji, I bi^Xeli 
adiTle se bf bran^mi 
M jieb mnobo set sb^blo a bar^H ndelalt pokrik, le 
ze dvora kazd^ pro ebrafi, 
k ryuku p]-ed PaiUovy, a tu 
a byla takoir^ yfava, by byl kdo jedia^ po^al, hrozn^ mord by se byl stal, [je^to 
I t«ika kdo pomni, aby kdy u Hory takov^ byl] V torn 
%bffl]stH a n^kteri pant spoftiradni rygli JBau mezi 
ti, krotfoe je ; a paa Prokop Kraupa mluvil k nira, Or 
^« lich, aby Hi na krehoT k kostelu BarborskWn, 
imnl sotra BYolir^e sli, a to jsii IStli &pia svi] na 
" jehala, bofmistra bomlho. A na tea ^as jsii okro- 
skne kn^ze S^atomfra. a kaapili jim pini n^koUk 
if pira* ^ Boze^li se odtud na ten 5as. 

Nota. Ze nadepaan^ Prokop Kranpa* kdyi mlnvil 

l^t^ k itm zbaui'eD^^m ba^el-iiom, maje Hci „y^^^ ^^^ 

ate sl^bo neprejf," i podl-ekl se, a soad s straehn 

DUtl i^ekfie: „TSak ?4m pini nic dobr^ho nephejf;'* 

ei ae if i bay^H Wee baut-eli, klriSfce : ^y&ak my to 

prve Wme." Z 6ebol vzeSlo pHsloYl: „A ten Pro- 

Kraupa povSda sIoto % hlaupa» stoje u kameneho 

a." 

Potomn^ T sobotu ph pam. av. MatanSe ap. pH- 

jdi do Hory p. % Pern§tejna, p. MikuUS Tr6ka a p. 

^'^''•^- [aby mil nh\m\\ mezi hav6H do naTriceni zase 

y: kdyi po ra^ma v Praz© bade, ie cbli vyBly^ 

([iriiiny \i ruRnice a pro kter^ se jest stala,] 
y ned^li pak pt. pam. sv. Havla pl-ijeli jsau p6ni 
If % sntoiu a bai^fi se seili na Vlaak^ dvnor, 
jest p. Hiehal z VrchoTifit aufadu hofroistrfityl hor- 
iba?eii a zaT^zin vlzenim kr&li X Mti. *) 
L. 1495, V pond, po pam, ftebofe opH se baoHra 
<»la na Hor. Kut mezi p6ny a bav^H. A har^H ja- 
I ^% cbt^li vSecky zbfti, tak sob^ poMnali, [A ten ^as 10 lia?tHkd boatce r. 1494 yiy Fal4ickiho D^jiny V.fl 
ftmaa 373—377. Kozeadek meii Horniky i^ Miobalem 
1 TreboTlK n Swtkra „Poz&Btatky desk zemsk^eh^, I. 
ilr. 220. 
50 i^' Famiii Bartok a MikuldSe sPr.gl 1470—1508, 

bjl jest stai^dn sephmistreoi Barto& z Prdchfiao.] T 
dill pak po pam. Benedicti ta r&snice pH61& k sr 
jkinU tak ie eobS odpustivle t mil vefiU, coi laptl 
na rathauEe. 

Sy poQdMl po ST. Jiti p, Etmrad, an^ednfk mil 

V aobotn po pam. st. Pelra a Pa?la ap. p. B< 
I Weitmile, mincmejstr, a p. podkomoM ee p4iij ] 
niky nv^zali jsii se y Podlbrady k nice J. Mti. k 
VladiBlavovi. *) 

[y sobotu pK B7. M&H Magd. narodil se Adi 
syn Barto&e i Pr^ch&an.] 

y p4tek ph pam. by, Matau&e umbel jest na I 
Kut. Pavel H^. Pisek. kterjito nenarodU se jest, 
YjHikn jest % iivota matky 8v6 nmtU a dlaiiho 
byl, [Jsa 7 fitai^oh letecb,] 

Toho roku v podsimek poSali mHti lide u ti\ 
Kutnj ; a po padeeiti tel mrtr^ch xa den schoTi' 
tak ie od pam, my. Martina ai do pam. nar, Er. ] 
boi. zemtelo lidl okolo tri tisic. 

[y Bobota na by. ^tdp&na p. Jaroslav SIoo a 
mal noba na oeatS, jsa t poselstff k kr&li ryslin.] 

L, 1496. ye Stvrtek den para. sr. Mat^je ap. 
Weitmillar mincmejstr, kazal siovem krdle J« Mti,, ab] 
obec svol&na by la, coi se etalo, A ta jest iiriui 
hornfm bofmistrem p. Jan z Skalice. 

[V ned^Il] pK pam. by, Markety xdnhU ae o^ 
hav^H na Hor. £at. a rytdbli zbrojnS na ?roh Hi 
^pimberk nad Kafikem. Ale rokovinim mezi ntmi ji 
nikteM i tScb bar^hiOT rydini a d&ni do v^zenf 
PodSbrady; nebo til haT^H byli na Umz Spimbai 
obleleni. ') Tamta fltr. 377. Eutuobordti pajdili kriii na . 
Podibrad 300 kop, (List o lorn 2 r. U97 in 1. 
Y%o u^\ ab II. 1490—1515 r kutnob. arcbiviL) Pa 
Hffl byl tehdi^ All>ncht t Leskvtce. X. 1496 51 y pitek po pam. Laarenci z rozk&z&n( kr^lov- 
Iho stfudni jsau t(i rjdani bav^H na Podebradeoh* 
to I N. Prula, N. bratr jebo, Mat^j tetnf i Hlau- 
N. Oppat Viktorin, HanaN., N, Slad, Buchek Blii- 
, N. Eftlel, N, >U^dek, o kter^cb praveno, ie jsau 
pfirad a pH6iiia t^ pHze poznamenan^ banVky 
rfttniee na Hor. Kut Jinak pak o nieb praveno, ie 
bes Tiny stfnini a 3te bez viny byli a bez vyely- 
iiXLl pH kr^li ominyeni, co^ zfiat4Y4 r gpraredliy^m 
MQdQ boiim. Nebo se potomn^ jin^^e Tyhledalo, le 
It U har^H zasadili a pozdribli pro nev^rDost a ne- 
ipraTedlivoat, kter^i se d41a od aul-ednlkuov bornich 
ph tycbi bor&cfa etc, A po sUn^ni jich, ie teprya posel 
u poit^ postan od krile s poru^enfm, aby se jim smrti 
iifUlo, ule le bylo zmelkano. Jedea z t^ch^ hay^i-^y 
pfl 8tlD4iif jich, 2e kle5e yolal k nebi prose boha, aby 
n iAk%khi jich neyina^ emrti dedC hajn^ — kter^i 
ie dlonbo nepr^al ^ d^ti r46il, coi se tak etalo ; nej* 
poilediiijM pak, ie se katn obriniL ^) 

y nedUi den pam. sy. Augaet. nmFel jest p. Benel 

Wdlmile, jinak Weitmillar, byy miucmejgtrem kril. 

bes m&la dyaceti a p^ti let. Fo jeboito stnrti 

t tfliol Mta p. Jan Holitoffar^) z Malegic u^in^n jest 

wjr. mSncmejstrem y kral. ^es. a uveden y ten ulad 

p, ^yifaoygk^bo y pondeU a. Thomae ap. 

[V anterej po matee hoii na Nebe yz. nmfela 

la Eaterina, seatra p. Anny Barto§oy^, mdtel'e me. 

y stl^eda po st. Bartolomeji nm^ela Libule, dcera 

|. Barto^oya; byia p^kni. 

UJel jaem do Pell-imoya pted morem. '» Yix teie ndiloiti Stari letop. (fltr. 252. a 253.) a Pa* 
laclUho, III, I. 388 i-. Ze odpraveni bavirft t ikutku 
odilo se sp^Bobem tieflpn^vedfiyyin. o torn sved^i list 
kralc VladiflaTa z r. 1503 in Reg. flav. maj. ab a. 1490 
il 1515 y kutnoh. arch. 

'I V Palackebo ^Ptebleda** Jan Harstorfar z Maleiic. 

4* 52 /^ Pam^ti BartoSe a Mihddie s Ff, e 1 1470^1508, 

Y etl-edu na dea bv. KHie Pov^S. Jan i PrAch- 
jiaa oienil se 7 Peliimov^ a m^l na zejtff svadbu 
a Aiinau, dceran JiHka z Elkiile a y Lord u llory.] 

L. 1497. V aoterej po pam. st. MatSje Vladislav^ 
Us. a uh. krdl, pfijel z IJber s peti tisfci kofimi i 3 vo»y. 
[A tak 8 tail sUvau jel jest do Prahj.] A byli koni 14* 
droy^ni od zlata, stHbra a perel, a Ui lid^ na nieh 
ilatohlayem a aksaraitem ozdobeni slayn^. *) 1 

Yd stjredn ph p. Benedicti p, JohaoDes z Skalio#fl| 
zbayen jest hofmistrstyf hornfho na Hot, Knt z tq%*^ 
kizini krdle J. Mti. skrze nejy. mincmejgtra p. Jaoa 
HoldtQl'ara a d^n ten lilPad p, Prokopoyi Kraupovi. 

[Narodil se Petr z Pr4chfian, syn pana Bartod^ 
PrichfiaD. 

y sobotu na st, M^H Magd. kr&t YladiBlav Ty|« 
1 Hory do Uher. 

Ve Stvrtek na deo Poy^i. sv, Kfiie Jan Aide 

L. 149S. V pond. p!-. sy, Vftem umH\& p. OrMla 
dcera p4ne SlonoYa z Cbyalisova, m4ti Lidmily, itenf 
Petra z Prichfian. 

X. 1499. V stiredu pi", Hromn. Jan Hanyk4t mi 
eyadbn s Helenau §tolaroyaE, kterdi pry« mela Ydclaya 
Sylyestroya. 

Y pdtek po Hrora. umHl Zachai-, aof-edaik rninoe*] 
P4nl Eornici poMli sauditi na noyem ratbaui6r| 

na Hor. Kni y ta et^^du po pam, sy, Yalentina, 

[V pond^lf na ay. Matije ap. Hornfci kaupili] 
k obci mlejn HotrniL] 

Y ledfili a. Georgii odfiat anfad nejy. mincmej- 
iitTBtyi p. Janoyi Hol§tofarovi, jejJ drlel 2 l^t^ 17 [V^] 
ned^lf. Po n^mi p. Bohn^e Kostka z Postupio n^in^ii 
jest nejy. mincmejstreia a Qyeden y ten aaHd skni 

*) Viz Monum, hist. univ. Prag. IL 178, Stare Utw 
253 a Falackiho Y., 1, 3d8 eto. — Datam naio, jakol 
c&itiji 8e d^je^ ponikod 0e liU od jinych tottdasnyoli 
t posd^licii udani. L, urn— 1601 68 }% EoloTrat, kancl^re, ^j t sobotn pr. pam. Mariae 

[A hned p^tek po by. Jabiba sadil radu na Horaeh.] 

V pond^H po 6v. Martini xa^ali sedati prod4raM 
kaa oa t^mi rathaxue. 

fi. 1500, V Btredu pa 8t. Jakubn ap. Jan Zygel 
Saadii Zazannn, dceru BartoSe z Pr^chfiaD, 

L. 1501. V gtredti (sic) iimi'ei p. Jaa Smllek 
[TrchoriSt, po Hromn.] 

V pitek po pam, Zv^stov. p. Marie p. Bohnle 
Eodtka, miDcmejstr, k4enl zjfmati Hans Troje, ^) Hans *) Albrtekt Ltb^tHntky e KoUmrat byl V 1. H97— 1503 hof- 

rjiivf[.ni ivi Ml krilovskeho a teprv od r. 1608—1510 

ii'.j. kiio'terom. M^lka v rukopiae, j»ko2 vice jinyeh 

obo druhu, povstala zajiate tfm, ie ee zprivy «o uda- 

a^1«cb 2»piBovali ueb zqotu p^episovali a to redabyle 

kladl fie titul ufadu teprv posd^i oabytebo, nebled^ 

^j chronologicke neaprivooBti z toho pochodici, 

f'Baiia Troj u«^b take Hanstroj stal v bljilich stjcfch pe* 

alzaych a FiJttoft>i^:»i Jfornr/em se Vhhrd, o cemz mnooo- 

^aiaobo^ pgAno. LIplnl eoeeeoo vSe v tfvoda k vydinf 

'erat^r^ch ktiib ^0 praTich zem^ ceake" od dra. H, Ji* 

^a (1874) a pak v J, Jirecka „Rukov$ti'* IL 341, 

por tyto peDJze mezi dSdiej ViktonQovyoii b jedn6» 

1 Trojem a pozd^ji Michakm Kargem z KezDa a drube 

aor Tldkt fie pak jestS dloiiha leta u zetoBkeho (Emler 

'J^Wiiihikj dealt zero/ I., 288) i komoroiho soudu. 

fAkta T knibaoh komorniho soudu 2 F. 3 F, 5 F, 6 F, 

IF a jO Haofi Troj byl kupcem bavorik^m a vy- 

Kon&ral ? Kctn^ Hoi*e filtiibu a^entakou velkoobchod- 

\tm brati-jm Tichtlum & Hanuiovi Ebmerom z Norm- 

i, jtmi kral VladisJa? n 1514 veikerou mid z dol5 

Htn^^liorakych prodavali Be zav^al. Po kratke preBt4vce, 

dH zastaTeQU, obooyil \ kr&t Ferdinand za pdj5ki3 10 
^•(e tl. nfn, onn nesfaatnou amlouvu a Tichtly a Eb- 
laefem r. 1527, (UatiDy ddto. Kralovak]^ Belebrad 1. a 2 
Vfft jfou V archivu qhd. financi ve Vfdni), pH ceinz opit 
f ujt- proetfedkoTacj aluiby vykonival Michal Karg 
1 Ut^na^lmi bydlei t Praze. a Hatw Trey ? Kutae HoFe. 
— ZajimRTo bude eoad podotknoati, ^e vSickni tito lld6, 
}f\ ryeble bohatnouce oGhuzovali kriloTskou komorii 54 ^F. Pameii Bartose a Mikuldie s Pr, 2 1 1470—1508. M&ra, N, Jandu, erzkhafere, ') Jana Hanyk^i-e a hi 
reehteiruoT^) n^kolik; potom % n^kter^ch Tzal pokd 
Janda musel dati 5Q00, Hanjkeh 2000, Hans Troj « 
kop gr., [Hans Mfir tolik^i] i nekteH jinf erzkha^ 
rndkopci, Smelcfri, ^) Potom po pam. Fil Jak. ap. 
hntrecht^H obeseni a nekter^m (sic) n pran^l-e mrsl 
a cejcby d^oy. Tak [drorae] ge initio. Jak^ jieh 
Tin^nf bylo, nenalet&m poznameD^no. 

Nota. Erzkhaf^H, totii po ceaku rudkupei, 
jsaii pH Hor. Kut. ti, kiel-U k ^melcovial ohoem pr| 
k^m 2 t^oh md a kysuoT stHbro dMali (sic) a ty ni 
a kyiy od ndkladnlknov tech hor*) skTipovali, a <« 
tejnS Septal! , a kdo v torn septduf nejTiceji dayal, I 
kaapf obdriaL Kter^mito erzkhanfem a imelcoTii^ 
tfi ertkbaf^H nemalo bohatli, prodejem t jist^ cen^ 
nadilan^ sthfbro do mince kr&Iovek^ tu na Hor* ^ 
dod4rajice, Mfsto jioh k tomu smekoTani bylo la bl 
nan m^Bta ^e^eDatl ^dalareka nedaleko ^ibenice, k| 
hi posavid mnoh^ haldy rolkrerky toho smelcorinlj 
spati-tije a juz pngt^ to tflstiTl Nebo to imelo^f| 
jest potomn^ k race krili ujato a jinam pfevedeai^ 
k 6eintii rudy a kyzy hornf podle naHienych prnb»j 
kter4 ruda nebo kyz y sobe gtHbra mi a drif|1 
% mince kriloysk^ nakladnlkuom tech hor plati a d|j 

[L. 1502, V auterej na sr. Pavla Obric Id 
YladialaT pHjel % Uher do Hory a byl in tri dai. A a Horn Kutoou, byli nejhDrliT^jsinii agenty baTonk 
knizat YiJema a LtidTiku proti FerdiaaodoTi pH to 
nim doemu r 1526. — Sternberg ^Geseb. aer bo 
Bergwerke'* 1 , 93 etc , Snimv iesU L, 280 a moje 
sehicbte der Reeierug Ferd. L in B6htii/\ I, 8tr. 30 

') Erzkftufer ~ rudkupec. 

') Tez utrechteif^ nepochybn^ z Dem. Huttmraiter (, 
lung U.. 1343); vedl uotj t hutich imelcovolcli. 

^j ^ taviK der Sehmelzer, 

'J NftkUdnici horni tez kverci (der G^jwerke) zvanf 
driiiele neb epoludrlitele dolQ, na jednotlive Hstky 
klad vedonce. 

) Stalo w r. 15i^. L. 2502^1605. K ▼ eobotu pHjei do Prahj, A tu o TaHnf piya 
'fiftiWa neendse meii stavy.] 

V ned^U po pam. gy. JUjf vyelini jsan mezi uhldfe 
— kteHi k femelcov^nf hornich korS uhU pilili a do* 

^T&U ^ p. Prokop Kranpa, hofmistr homf, p. Johaones 
iSkalice a p. Jirek Loreck^; i sbauHli se proti nim 
Mifi, a by aebylo p. Spetle, byli by ibiti od tSch 

[V anterej pr. sv. Martiaem Sdnktur/n, autednlk 
Bunee, pojal Annu, deem p. Johannesa, 

L, 1503, y p4tek na 87, Skolastikn amrela p. 
ilbJta Jirkovna z Lorce; byla iena milostiv^ a do- 
tiri, Leii t kosteie n N4mdti. 

V auterej po §7, KehoH uml-el p. Jirek % Lorce, 

y auterej ph sv, M4H Magd. p. Jan Svadba 
lOtradoTic oemobl s« Binlu7iti o maDielstvi se pani 
ipamjOTan. Dala jemu tH sta k. gr. alb., ie ji z Biibu 
»ptisti].] 

y ned^li ph pam. Po7^&. KHie sabii jest u Hory 
Itttny Jira Hrncfr i B^strau svau a pobrdno coi m^l, 
I stalo se to no^ne a neporedomo kdo to u^iniK 

L, 1504, V pdtek po pam. Zyestov. Mar. yiclay 
Pnidk^ apilen jest u Hory Kutny pro faleS. 

V Bobotu po B7. Ambroii ud^lino prvnl okno 
Ikleime 7 kostele Barborsk^m. 

Ve stredu ph pam. ev. Jilji Filipos biskop ai- 
itUMkf, ») yiach, pHjel do Hory Kiitiiy. P4ui Hor- 
daror&li mn misu gro^uov, bylo jicb padesdt kop 
p. 6e«. 

Fotom 7 nedeli pi*, pam. sv. Matauie ap. fi7dtil 
Altai relikt boifho T^Ia 7 koetele Barbor&k^m, iei oltif 
▼ koit^le 8v. Trojice za m^Btem Hor. Kut. 

X. 1505. Po smrti p. BohuSe Kostky z Postupio, 
uml-el 7 Litomyil] 7e Btlredn po pam. Obrie, sv. 

') Fillpui d© NoTavilla, biskup aidonek^* v Aeii, byl v Ce- 
tkiQh od r. 1504. 5e /^- Pamcti Bartok a Mikuidie sPt.mI 1170—1508. PaTla a drivel aui^ad nejr. miQcmejatretyl pfil lesta 
a dv^ nedMe, u^inSn jest neJF. mincmejetrem f>* 
nart 2 Waldgtejna a nveden v ten anVad na Hor. 1C« 
lekrse p. Albrechta z Kolovrat. n%\^, kanciel'e kr&lo^ 
tesk^ho, [ve ctrrtek po sr* Yite. ^) A oa zejlrl, t 
radu sadil novaa. 

V etreda aa %y. &eho!-6 tunMa Bonnie, £raij 
pora $ena. 

V pitek pf-ed %y. ^ofii nrarel MichAlek Preg 
mni dobr^. 

V sobotQ na sejtH tiiiiirel JaDorak^, orbiird; 
lotr, psata, 

V Ded£li Qa by. Petra a Payia paaaa Auaa 
rinkova m^la BTadbo se p. Bohnslavem Jaaorek^m.] 

Ye sttedu po s?. ^im. a Jod, vyplaceao jest pan- 
atvi Eolineke od p. Mikul4§e Tr5ky 2 Lippj k nic~ 
kraii J. Mtl. skT2e p. Bernarta % Wald^tejoa, iuiiiciDf| 
atra, pen^zi nachovaD^mi t miaci na Hor. Kut A 
Hornici pHpuj6ili k t4 vejplatS osm tiefc kop gr. 
K te ¥ej plate pomohl duol horni Hhm^ Osel, na Pach^ 
pod kofltelejn Barborsk^m leilof ; nebo 1 Ximi dole 
'HruSkoT^ 7ortu*») velik^ kheii®) dobr^ch stHbro^fl 
rnd brl 

[Y pond^If ph 8T. MikttUsem amMa p. 
Sffli^koyd; leii u b?. Trojioe.] 

L. 1506, Y sobotn po pam. av. Yfta p. FUipo 
biakup Bidoniensk^, prijel op% do Hon Kut t Prahjf^ 
aebo V Praie b^ti nechtel pro nesvoriiOBt a nepoeluft- *j Rkp. B klade uvedeni v uuncmiBtratvi ^v ten pi 
pred pun^tkou Mirf Magdaleay'' ; Tot^hizi le ledy < 
cu^Bie. 

*^ Vort iz ort — da» Ort, oiisto v dole, kfl« «'» ritdn «e 
Kaidv vort d^lil se aa 82 dHA cili '< a kald 

tridoati mdU 4 kukuiy. Korlftick {M 1 ;/^<^y 

teriiil k ilovQiku tochnoloi^nokciau** itr. lyo/ 

*) <5i JfcWi (dw rnsKt.»ck.^ ^^s^tMjltl.| i.<Ht shehtiutf le vl| 
iiho po&ta I Vysokj^ (f 

107,) miiii» ■ : ijo- kn^iilra. I pHjarie jej p. Hornfei do Hor. Kut. 
diOTELt jej poeti^^ na sTuoj niklad, kaupiT^e mn oh- 
TrMtSBd daom, a divali mu kaid^bo tehodne dvh kopy 
p. L A byr phed iim l^ia predeSl^ho v Praze n^kter^ 
ta lift sebe rozhneval, le xaBtavil v Starem M^st^ 
itaibu boll sa pHdinau, ie ryehtdt vsal jedboho knese 
k iHtni latlaTnfho, zastih^e ho, }aki prareno, 8 kiir^ 
tan. *) — Nota, Nebo duchovnf od svetskeho pr^7a 
lii^em treetani a sauzeni hfii necbt^jf*), 

Tihoi HiJi phestaii stay^ti koetela Barborsk^ho 

Menee Augusti Filipas episcopas eotisecravit en- 
deiiam io Kaftk, noQ procul ciTitate Eatna, in bonorem 
I Laaremi mart denno cooetnictam. 

(V aiiterej] •) po pam. sr. Bartolora^je sp, j^ Mi- 
hM t Pr4chi^an na Hon Ent jm^l jeem sradbti tie 
fklfenaQ Jastinan z Hor; kn^z Filip, biaknp eidonsk^, 
oddiTsI n^B k manielstrl u Yysok^m kostele, 

V pond^U pL pam. av. AlJbety teji Filip bisklip 
fykradl ee od Hory po drab4 hodin^ na nocj chteje 
Tlacb; i nhonili ho Hornfci v pdtek den pam. ay. 
ry, a pfiyezli jej zase [z Sobeslav^ do Hory. *)] 
KoU. Oby^e)n^ ylast tdhne k eob^ svi^ho. A ne- 
Uktf Cecbuom o^ st^ti, nebo iiesky neume) ; toliko 
iTiloeti yieftefe P4nl pod obojf spflsobau lidu obec- 
itt pod^yal a kn^ii pod obojf gyitil. 

[V pitek ph 8v, Ondl-ejem N^mci xarazUi uorf 
la Me^kasem y ^ip5t i nechali potom tak, nemoble 
TqUd odolatL 

7e C^trrtek p^. gr. Lucif flho^al dflm Vdclavkfiy, 
bjl kanpen p. bisknpoyi. 'f Poeledni 4 sloTa jiou od Svenckf pretrzena. St letop. Btr. 

273 a 274, 
*) &venda ndlla! as ilova ^neoht^jf*' — ^nem^f*". 
*) Rkp. B mi mini spravn^ ^v p(mdiU*'. 
') Vi* St. Uiop. Btr. 278. 6S IV,PametiBmi0KmMabadkx Pr. x L U70^15O8. Poloiue a t^oi Mia re ctrrtek StMrebo redel 
kaupili p Homfei teomi p. tokiipm jin^ dQoiD, r€^ 
^eny Kiklorgk^ aa Tarmarc^, bL£iko a^r^bo raihausu, 
a UTedli jej do B^ho. ')] 

Z. 15(>r. P. Beraart a WaldMejaa, mincmejatr, 
dal TS^ieti do rHeiti n«kter^ Qlreebteji^ do wHt na 
KoUne; potom je imD6Ui a prireiie je do U017, dajfad 
je X meata fyreati, JH 

Ye stredu po pam. st. Ha^la nmrei jest aa Hor. 
Kitt. nadepaan^ Fitipas biskup a p, Hornici Q^inili 
jaau jema slarnj pohl-eb; a pohtbeii jest n YjBtski 
kostele sr. J&kuba in na Hor. Hot 

L 1508, Y sobotu po pam. Bonifacii ninf 
tak^ knez STatomfr, aretdekan na Hor. Kat., a pot 
jeat y temz kostele Vjsokem. BjL kaaatel alova boil 
saamenit^. Potom do koatela st. Barbory pfeaelenJ 

Y aed^U po pam. jedeaieti tisic paaen m. Octobr 
tboi-eia jest archa p^kii4 v Umi kostele Yrsokem^ 
riito archa stdla jest bjla pl^es tri sta kop gr. ^, *l Hkp. J? ma obe potledni ipravy ve forme skr&co 
takto; ^Potomne a lehoi leU re etvrt«k Stedreho 
cera kaupili p. Homici temui p. biiki^pon jin^ du0 
rec. NiklovBky na Tartnarcc, bliiko et&r^ho nthanr 
a ufedii jej do o^ho, nebo am byl prTnejII ihorel.** 

^ Slofa ^Potom'' — ^prenelen^ od M. DaM^Sia 
trl«aa. (L. 1462-1542). 

Ifedujici pameti jsau sem z jinych, rozdilnych od 
pfedkuov poznamen&ni vepsdny. 

B7I nejTygMm mmcmejetrem kr41, Ses, p. Zdenek 
Ilka z PoStapic od 1. 1402 az do 1. 1469: potom p» 
TranoTfikJ tfml minemejatrem E^in^u jest. ') 
L. 1471. Fer. Ill, in die Agatae iocati sunt con- 
HoQtib, Kntn. per gcner. princtp. d. Henricum, 
«m MinBterbergeasem, comitem Qlaceasem, dom. de 
liULfiUi et Pod^brad, ex mandato Greorgii, reg. Bob. 
Tfhoi leta kril 6ee. Vladialav, jaa po smrti kr41e Ji- 
boTolen na kr41. 6esk^, rdSilje (sic) osobn^ pHtomnOBti 
na Tlask^m dvo!*e na Hor. Knt. eaditi konfeely 
Bk^, 6ehoi tak^ pHtomni byli kaiie z Oatrorog ') 
jtoi kniiata a hrabata a nrozeni pirn krdlovBtyf 
i polsk^ho. 

Z, 1472. PK pam, KHenf Kr. p. taW oeobn^ 
n Hor. Eot na droH Ylask^m sadil konlely teji^ 
Vladislav, *) Pdaekeho ^Prehled" klude spwa§ji Mh mincmiatrov- 
luf Zdinka Eostky g Poitupic od r, 1468—1468, ale 
fiftk mi lObzeru az do r 147L kdes n^idl za mincmiBtra 
Heoeie z Weitniiie, Tato mezera dobi-e «6 di yyploiti 
p. JiHm Vranovskym, nemz vh^Sq Da^iokeho pise le 
tak^ T C. t M. 1847, a str. 188. 

*j StanitlaT z Oitrorohti. 60 V. Pamiti Kutnoh. Mikul e Pr. 1 1 USi^lH^. Potom mincmejstroT^ byli: Jan ^ampach, po 
p. JindHch Tunkl, po n^io p. Vil^m Eostka, pa p. Ecj 
kovi tase p. JiodHch TunkL *) 

L, 1623. y aobotu den pam. Benedikia mil 
kril Liidvik, syn krile Vladislava, eadil na Hor, 
na rathauze Sephmistry a kon§ely. PH J. Mti. by! 
Earel knile Minfiterbersk^ i jin4 knflaia a p. zem^tl 

L. 15.24. KniJe Mmsterberek^ «) tei kon&oly 
novll V pondilf po pam. ev. Reho^e. Potom p, .Tl 
dHcb Tunkl, jsa po tl*etl minomeiatrem. Po n^m pfl 
komiaai'i sadili, totiito p. Jan z Wartnberka, p. Albrei 
z KukHejna^) anno 1529 Po torn p4ni regentoi 
p. N, PrySinkft, brabS Eladsk^, *) se p« Geredorfefl 
I 1532. 

L. 1542. V auterej a. Conr PauU obno^ 
a saseni konld^ mesta Hor. Kut. Bkrze komiaal-e 
kr^le Ferdinanda k tom^ naHzend, totiito : p. Ja 
ilava I Selmberka, nejv. komornfka kril. fes,, p. Jl 
z PernMejna, p. JiHka 2 Gersdorfu, podkoUaoHhtj kr 
Ses., p, Kunse HobdaaeokAo z Hodkova, p. VAcll 
^ehuliek^bo z Neetftjova, p* Floriana Gtyspeka. J. 
sekretil-e. V Jan E PotetiStcinA & £ ^mpacbn (1510— 1518*, Jind 
TunkI % Braicka (151S— 1515, pak 1522— 152S » kont 
1525—1527), Vilem Kostka 2 Postupio a na Chlu 
(1515-1521). 

*) Karel knize z Miiuiterberka byl miucoiistreai r 
1523-ir/>ri, 

*) li ' utteniieina, 

nil z Hardifka, hrabata Elad&ti, byli tehdil I 

Jan H OldHch, Zde Depoobybn^ mfni se Oldnch, j| 
byl od r. 1530 radon kralovBke komory flostrDkce 
V Lind 24. dubna 1530 y archivQ mintstra tinaneij 
Vidoi.) 

") mik a Ger&iorfu a na Cboltiefeh. i- l, (1470-1506.) 

Optt z jifiych poznamenanL 

^X. 1470. V sobotu ph pam. av. BartolomSje Ma- 
Qberskf, vtrhSe vojeasky do Cech pdlil okolo 
; k Hofe Kutne;^) potom atekl pfed krilem 
is tem^]. 

i-171, UmM jest miBtr Jan Bokycan, Tolen^ 
rlkisknp prftiek^, a ? koatele Tejnskem v Star^m Me- 
prmi. pohi-ben. 

T^hof l^ta ▼ p4tek pr. ZT^atoy. bl. p. Mar. re 

m hodin^cb t noci na sobotu umHl jest JiH, kr^l 

st4kt^ miloTiiik kalfcbu P4ii^. Y pond^li pak 

pam. na bradJ praS, sf* V4ola?a v kostele hlav* 

' 'bech a hrobfch krdlovfik^ob jest pohl-ben. 

;Q8k^m kostele dole t Starem M^at^ praz. 

fiibi mUira Rokycany aoboydna. Po jehoito smrti 
a Wbol 1^ T poad^lf po pam. ey. Urbana Tladiaiay* 
f«i krkU polsk^bo Katimira, jest na Hor. Kni. k kf&- 
r( c««^ stolen [v bodinn jedendcti. 
Xr. 1473. Toho roku byl mor yelik^ y 0eob4ob]. 
X. 1474. Bylj kobylky y fcechdah tak dlaub4 
^jib prtt palec, bairy naaelenS lesknut^, obliSeje mUj 
MH a |ak<} y kiikliich, po bHge jako hadl; nic lidem 
^ ^tvaJuom a«pl-ekaiely» uei letMy y poyStH a ohFest^y. 

'/fori, itr- 202. 62 FT PameHBartoie a Mikuldk iPr.gl 1^0^15 [Horka v Uth yeliki bjla, lesoT^ boreli a zemS 
ee sapaloyala. ^)] 

L, 1475. OpHj kobylky hj\y v Cechich a po- 
jedly ovoce i osenl. A ye 5tYrtek ph paro. ev. Mat^je 
yidena jaau pojednau fityry alunce na obloxe nebeaky, 

PH pam. SY. Martina uml^ela krdlovna JobaDna, 
po kr^li JiHm pozflstald vdora [ve 20 hodin na M^l- 
nice, a tu pochoTdna jest od koflete Hynka, syna jejfho. 

Tehoi 1. V pond^H po KvStn^ nedSli zaloiena veie 
noya na PHkopS v Praze n Krdloya dvoru skrze mistra 
y^olaya kamoDika, Potoni mietr fiejeek^ bakal&i- tejn- 
flkj, rektor, ze Skoly vySed, ji dostaviL 

L. 1476, V pond^ll po §y. Valentinu kral eadil 
y Praze konSely y&eckny. 

L. 1477, V pond, ph mat b. Zv^atoy. lev addyil 
d{tS T Praze; bylo y (ervene snkni; a chtic ho zaae 
yyMditi, tdhli samici za hrdio, i nddyili ji. 

V pond, po BY. JiH knfie Hynek k4zal stiti mla- 
d6ho PaSinku y KoUne; JiHk mn Hkali.] 

Z. 1479, «) V p4tek p. Procopi kr4l 5e8. Vladislay 
a Matbi^i, krdl ub,, sjeli jsii se na poli mezi Hoio- 
mauci a Uni^orem, i smluyUi bo in tak: Edo kobo 
% nicb itiyobytlm p^e(k4, aby byl kr^letn a pinem obo 
jfbo kriloYSlyi; a kniie YikiorLn, syn kr41e JiH 
jenl by! od krale MatbidSe ktaS jat, jest tobo y&c 
oBToboiien. T^hoi pak leta ti, kteHi ae z 6eehn< 
krili Yladialayoyi zprotiyili, na miloBt se dalt. 

L^14SS, Y Praae na Star4m a Noy^m Mdatd 
obeo pralski zbauHyle se, Bm^taly jsau s rathancnoy 
kongdly a nekteri^ zbily a athiati daly kHv^ a neprAyJ 
[NaSly na nich 14iv^ yina*^ bo- 
') Palackj* (StaH Utapuovi str. 208 pozn. 2) mini, l^ talj 

n^riva nihli k r. 1473. 
*) D»tum aim Jeem doplnih 
*) Star, letop. str. tZz eeo. 0oU StUuQgaUrioble 

Paiacky V, I ttr. 226 etc. JL. X47S'-1497. 6S B7I toho l^ta v^likf mor a po U bauloe praJtfiki 
Sued pl-estal] 

L 1484. V p^iek po pam. Vfta m^Bto Er&loYi 
Hradee v^ecken vyho^al. 

[L, 1465, Chot^bof viecken TyhoKl v auter;^ po 

IT. iou, 

L, 1487. V fitHdu na &v. Jakoba umHl ler, 
kter^ dU^ Qd^vU. 

X. 1488, V pond, po st. Skolaetice p. Samuel *) 
uiiL^el, OQDi maudrf, jefaoi pOTt*gt znSla po mnoho k€- 
micb, milovnlk velik^ kalicha boHho, kierfl za krile 
Tladiilara msobo zarmuikftv trp^l, tak6 i od panftr 
Praianflv spolu BT^ch m^Stanfl?.] 

X. 14f;0. UmFel jest Mathi4&, kidl uhersk^, kt^rfl 
hji bezd^k cht^I hfii kr&iem 6e8k^iQ. Po jeho^ emrti 
kril «5«?skJ Vladi8la7 uftinSn jest krdlem nberekym, po- 
dl# smlauTy to pNd^Me meci t^mii kr41i nciQ^ni. 

IX 1492. y nedfeU na Nov6 leto poraiil kr4l 
fladiaUv Polikj u KoMc v UbHcb; mnobo jim TOzftT 
pobrali. Odtud desk^ pHslovir Nabere^ se co u Ko§ic. 

V stredu ph sv. Mark^tau umrel kniie Hynek 
Pod^bradekf] 

X. i4.95. V pond. pi", pam, av* Bartol. nmhel 
T Bakausfob Fridrich cfsai*, kter^i byl mnobo mel 
HiiU a Ceoby, zrliStS kr&le Ladislara, mlad^bo sU 
n^tka^ atr^ce sv^bo, jsa jemu poniSnlkem, 

[V pdtek pV. Pl'enes. sv. Vdclava uml-el jest An- 
[tln, bifikup Sancturiensk^, pochovdn ▼ kostele Tejn^ 
Matky boil y Prase. 

X. 1496. y fltledu pi". ST. Tiburcfm vybolaly 
ZbraalaTice t«m^l- Tleokno m^aiedko i kosiel, m&lo eo 
t&iUlo; trrs ioliko zustala« 

X. J497. V sti-edu ph st* BehoHm Tieoka m8- 
ita kr&loTBki'negli jsau poety kr&li YladielaTon, koflfky, n»ti 

1= i^SamQil t Hradku a t Valecova ? I 1468-1486 kril. 
padk omoH. 
64 VL Pamiii Bartak a MiJMdie iPr.sL 1470—1508, a dali je J. Mti. na hradS pral pl-ed biskupj a pAn; 
uherek^mi. A bylo t§ch koflikfl tic neg 50, 

Ve 6t?rtek na sv, Petra a Pavla kniie opolsk^ 
sCat u Nisj; MiknldS mu Hkali. 

L, 1499, V etJedtt po sv, Vft5 hrom zap4Ul ko- 
stel Q BY. Ducba v Praze; shof^al krov velik^ a Sift 8# 
oboHr, zaHtil loDoho ]idf do studDioe, kterdi jest 
u koskla. 

L. 1501, V ned^Ii den mat. b. na Nebe vz. povo 
deft yelik4 byJa u Prahy; blfzko bjla voda od kostelaS 
sv. Mikuli^d V Star, MesU a d^an loket aad Brad46e n 
moatu yystaupita.] 

X, lf>02. VzniWa neTolo v kr^l. ^ee. mezi sta- 
Tern pansk^m a rytli-gk^m atrany jedne, a stavem t^a^ 
tiffl m^Btfik^m stratiy druhe, o mnoh^ t^ci^ ztIA^i 
vateni piv* 6eho4 stav m^stsk^ staTii pansk^mu a ry 
tffekdmu sbraiioFalt; nebo ta iiniost staru m^etsk^mn 
byla nejpredn^j^i a nejuiite^a^jlt az ta v^c pHMa aa 
rossauzeoi krdloFske. A tak yejpovMi kr&iovskaa jest 
ta ^ivDosf stavu pansk^ma a rytitskemu oBYobozen 
6fmi star m^stsk^ nemald uimu vxal. 

Toho tak^ l^ta teji krdl ^es. VUdiela? pojal sol 
k manzelBtvi kn^inu Aoqu, sestrenici krile franskebo, 
a ve Styrtek den pam, gy, Michala korunovina jest 
y UhHch na B^lebrad^* 

[V sobotu pi", sy. Barborau p. Adam Tova^oy- 
sk^ nmi-el ; sehoy^n a erbem, neb ten rod yseckon i; 
hynnl] 

X. 1503. Narodil se Ferdinand, arcikniie rakantkC 
ye (?«tvrtek, desdt^ den m$s. bfrezna po pam. Ambrosii ; 
kter^ito Ferdinandoe byl potomn^ See. a uh. krilem 
i oi8a^em, [kter^i potom (^eehnom mneho zl^ho a ikad^ 
D^bo uftinil. *)] 8# 

n 


M SloTa ^kterjl potora-^ - ^nilflir od itfiit. I)ai k nj 

prect^ni j9ou pro^krtaiiJi. L. urn— lorn. %b Ve fttvnek pS-ei pam. Georgii umfel jest p. Jenec ')» 
^ nejr. ptirkrabfm praisk^m. 

V neddli a. f. Jaoobi ap, Anna kriloTua, man- 
Idkm krUe Vladisldra, porodila r UhHch dcern, kter^i 
dino jmeoo AHbdta, ]il potom po smrti paof toitel^e 
jeji d4no jm4ao Anna, kter^i potomn^ Ferdinaiid» arei- 
kiitte rakausk^, k manieUlTi dostal [Prav4 m4ti a Hti- 
fikra sirodu ST^bo ^eek^ho. 

Mo@t praiak^ kamenn^ pi'ei Ylta^u, kter^i^ cisal 
EaxeL, krai ^.ee., zaloEil, doka&in jest cel^. 

Ye (trrtek po M. b. na nebe vs. yybofela Mala 
Sirattft T Praze; ahof-alo a sdnsilo se okolo 24 lidi; 
a bjlo V bfledai v 17 hodin. 

X. 1504. Y auterej po sy, Urbanu FUip, biskup 
sidoiiBky, pHjel do Prabj a Telmi slara^ pirijat od 
PrmiaaJ 

T Mbohi den pam. sy. Ond!-eje p. ZdenSk LeY 
I BoiiDiialQ nejY. sudlm kr41. 5eskeho n^in^n. 

[X, 1505, M§sto Loket hrabat Slikuov obehnino 
od ft^kterjch p6nuY a rjtlrstra, ale nenf dobyto. 5li- 
koT^ se bjli pr4ru zprotiyili a odboj uSlnili. ^)] 

i. UOG. Ve Bth?du p. fest. Petri et Pauli ap. 
aarodil ie jeat LttdYik, eyn VladislaYa, kr^le ^ee. a uh., 
[r lesloicte bodin] y UhHch % kr^loYny Anny, man- 
i^lky j€bo» kterfii brzo [y nedeli po ay. Jakubn Ve- 
llk^m] po torn porodn zemhla. 

Nota, PraYeno bylo, ie tej^ Lndyik bes kfiio 
It aarodil a Ie jemu kfiii po porodu — obaliY&e jej 
do ilaDm YeproY^ch — spfisobili. ^) 

Y «obotQ po pam. Eemigia Jan Eopidlansk^ Btat 
)tft Y Slar^m M^stl pral. Yelmi kvapne» nebyv dridn 
1 Tkeof ani dYan bodin, protole y putce zabll syna 
CukroTa,^) Kter^hoito Jana KopidlanBk^bo smrti potom ') Jao Jtfiec I JaooTfc a z Fetrepurkn. 

byl T I 1470—1503 
') Pilacky V 2. ftr 90 etc. 
I Taffliei vir 107 pozct. 88* Nej?. purkrabfm 66 FI. PamiH BartoSe a Mikuidie ePr.zl UrO^-ldOS. 

JiMk, bratr jeho, mstil dlauh^ das, ^n^ mnoh^ Skody 
Praianfim po cest&ch a silnideh medem a ohnim, tak 
ie 86 8 nfm Praiani smlnyiti museli. ^) 

L. 1507. Y nedSli die Antonii p. JindiPioh s Hradce 
nSinte nejy. parkrabfm praisk^m.^) 

Ve dtvrtek pf. pam. Nar. Ex. p. p. Hikal4i 
mlad§f TrSka % Lippy sastihl eraa mani^lkii s Zden- 
kem, 8liiiebnikem syfrn, na Yelifii ; kdsal jeho etiti, babu 
BYodnici za iiva sahrsbati a pani hladem umoHl. 

Misto Plseft yyhofelo. 

L, 1508. LndTik dStitko, 8yn krile Vladislaya 
5e8. a ah., kornnoy&n jeet na kriL uh. Praveno bylo, 
2e pH torn sebe komnoy&ni kvllil, plakal, hlayiSkau 
vrtdl; nebo potom y mlad^m vikn sy^m y b<^i proti 
Tnrkii zahyntil. >) StoH letop. 8tr. 278. VOedaoin ke dni 8. Hjaa. Pa- 

laokj^ 1. 0. 8tr. 116. 
V Zprdva ta jest myhii. Jindrich z Hradoe byl nejv. pur- 

krabim od r. 1508. a r. 1507 17. ledna, (v den ev. Au- 

tonfna) na lovn neifastni zabynul. (L 1532-1572.) 

Nota. Nasledujjci pamiti jsau sem 2 almanachuov, 

tak fecenych kalend&fuov, pfejate a poznamenane. 

Kter^zto kalend^fe byly jsau od astronomuv, hvez- 

na nekolik let po jednau vyd^vany a tisteny 

ici latinskau, a slauly Epfiemerides ; do oiehz sobe 

"pftdkove sve potreby a pamsti zapisovali a pozna- 

menavali. 'j 

[L. 153^, Uahl p. Jan ^petle Btar^, na N&ohod^ 
r aedlli emrteldoi. 

Vbili na kolo Hilotu, \eUo pokradl kaliehy t Do- 

Eral Ferdinandua rolil a eadil konlelj m^stek^ 
<>fi«ba^ r Star, a Not. M^stS pral r eobotu po 
. Bonifae., a v tyi den vyjevie % Prahy, node- 
hi^ril na ^ebr&ce. I zapilUo ee tam a hofelo, ie krU 
iotra a toho oha? vySel. A sbolelo mu tu n^co kle- 
aotnoT. koni, metkiior i lidL Odjfld^je pak odtiidpro-< 
Intil : peflBime me adace iota me aoote tnrbaati. *) ZpHry s rkp. A do tohoto oddllenf niMejhi pocbi- 
Mjf fenkoDcem od MththUe z Pr, a jeou v^aty i ka» | 
I^Q^^ip r. r.Ajj,j^ jju g^jn pj.j j.^ 1532 podotknul „Kaupll 

iMiii uuiAah T PruxQ L od Ktir. p. Jei. Kr. 1532, 

M. iiv, Urb&aem. Pane boie vsemobiloi, ra^ii I 
vcta j«bo uliral re idravf. Itastoi a Teselo a bes 
Aoieo. Alieluja," es VIlP.Mik,aJ.sFr.aOndr,Da6,zH.£LI5S2—15n, I AleS DStsk^ho zabil v Praze p. HerktileSe TrSku. 

Vyhoralo m^sto T&bor a v C^alavS 16 domfiv* 

Umfel p. HaTel Zvil^etiek^ % Warteoberka ? mitit^ 
H^sk^m 6e3Q$. 

Kometa hrisda vychazela aa v^chod aluoca pa 
hodiD^ 16. 

[L, 1533, Pan VdolaT XehuSioky zabil jednoho_ 
v Druhanicfch. 

PaSek V Praze, mistr Jau, um^el; pochovin 
T Tejn^. Byl mus^ maadr^.] 

P. Zikmund Kbaffank *J s sv^mi pomoonlky od 
povMM kr41i i zemi. 

[C*»rti litali v tiefcich v Brodfi, v 2atci, na Tibofi 

Umfel Yiktorin Jednoroieo v Praze, 

y pdtek p]p* sr. Mikald^. kr. Perdinandas sedM 
r sauda zemak^m na ay^m majesUtu a sandil se piny 
a TladykamL] 

X. i5^i. Y p&tek ph Hromnic. paul EateHaa 
Bechyftov4 odeauzena hrdla, protoie nekolik d^TeSek 
zabila; potom ji z y^zenf Mihulky, tak }*e<SeiiSho, nm rlatt 
vytihli [a pi-ea most do Prahy neeli. •) 

Umi-^l p. Vdoiar AmchaJ 

Umrel p. VojtSch z Pernltejna a do Pardnbic 
k pohl-bu dovezen. 

Tei nm^el p. Delfin Hangwio, byy hejtmaDem 
bradu pralsk^bo. 

V Praze Adam Pikhart zabil v domu otce sv^ho h 
Henrioe, siuiebnlka kraloyekebo, a yzat jBa do vgzeciX^| 
brdla odeausen a stat, a y koetele ay. Benedikta [y Star!^ 
M^etl] pobi-ben. 

P. Zikmnnd Ehafank priyezeo do m^ata Vfdtie 
y Bakauaicb a stat, iiebo odpo?edel krili i zemi 
*) U P^hekffia pile se Tidy Kaufunk 
*) EateHnd Be«byiiove a Qeuv^nteli 
(6trii4ate osob pr^ zabiU, koil t i. 
drala Tochlemj atdJ uTdi-ejnil Eajimavv 
r Luujiru r. 1856, h itr. 16. VI A. ./ h/ryrrt I L. tS$3^1537. 69 [UmHl p. Michal SlaTata na Kostelci* 
Umhel Borjan Spetle. 
Umrel syo mietra Petra z VodoHna, 
Uml^el p. Jan Hasa tia Malelor^. 
L, 1535. V sobotu na ev. Dorotu umhel Jan 
liart r Praze ndble, eedS t van^ r L^zni na Mal^ 

Ve Jtrrtek den PFen, sy. Yid. ptijeli poslov^ tu- 
r«^U k kr4li Ferdinandovi do Znojma. 

UmW p. Viclav Hangwic z Biekupic] 
UmHl p. Zd^nek Ler z Roimltala a pohi-ben na 
hradi prai, a?* Vita v kaple sv. Trojice, [Bjl jsem 
pH pohi-ebn*] 

Ve gthedu den pam. sr. Jilji n KHTgaudora prielj 
^fa-iiipy tak bnibe )ako padni kale kuielkov^, a mezi 
UlftuAf a Bohdanfiem takov^; a zbily kr^vy, ovce, za- 
te, liQsy etc. 

(Umlet pan Zikmnnd Angel starM z RonoYCe 
▼ Prase.] 

Taki toha raku rybofelo m^sto Kr&loT^ Hradeo 
■« LabeiD. 

L. 1536, St6pin Vejda *) vzal zradau m$ata Ko- 
Mea T UhHch. 

L, 1537, V pondeH pi-ed pam, ev. Benedikta 
ViclmT dirorec odsauzen eti^ ie nal^ekl pan? eaudee 
temak^ a jsa zav^zin pod poctivosti, nedostd). A kr^l 
Ptrdinajid osobnS na torn saudu aed^ti r46il ae pdny 
UorsTaaj a Sleziky. Potom muSen a slat* 

V fluter^ a. e, Petri et Pauli ap. panf Eliika 
a Poaiiipic jest OBTobozena z slibu manielek^ho proti 
paau Lvti mlad^mu,*) rSak feeet tisfc kop gr, fi. 
^y JL'ina daia a bez ?file kr^le J, Mil, aby se oa- 
liraia. Vejpoy§(f krilovaki. 

') Fod tirL' ^1 ilc^i roiEUQi^ti vidy Jana Zdf>oZ«l^lkd j 

iijroa 6''^^ . vejvodu ledmihriidakfiho, protikrAlt 

f^cJ^diuandovft ? L'iih't^b* 

I. lyQ Zd^oka Lva 7 BoiiuitiU 70 VII P. Mik, a J. J Pr. a Ondr. Dad. ^ H, « 1 1532—1572, Toho tak(^ l^ta fitfnini jsau na Pobol-alcl r Praze: 
JaroBlaY Kapaun z Srojkoya a Jao Vlkorek^ z Dalko- 
vie pro faleS k^aftuov a listuoT* Bylo pH tom lid a 
drahne tisic a od^ncnoy na IH ata. A pro tanl fab§ 
utiikli Jan Khuac mfstosudl, a Enoblooh a jin^eh amoho 
iiduoT i kl-eBfanuoT. 

Umrel p. HanuS PJiag z Kabltejna, jsa nejr. kan- 
eU^em kr^K &es,, a poh^ben jest na hrad§ pra^. v kaple 
vedle p. Lva. 

NoTiny il^ pti§ly, ie JBau Cechov^, jenl pod zrid- 
nfm hejtioanem Kocianem byli, od Tarki poraieni, ^) 

Umfel Radslav, *) zerask^ pisa!-, TGracu; porazil 
ho 61ak, kdyi v rad6 sedSl b kr41em J. Mt(, 

L, 1538. [Lfeto hnidne.] ZmaSen jest na hrad^ 
praL Vaclav Sarovecjsa pred t£m jat v Loroi u Hon Kut,^ 
a doddn do Prahy. Potom po pam^toe Conv. Pauli 
za taui pH6iQati sfat na Pohol-alot z rozk&z&ni kr4le ^ 
Ferdinanda. [Pravda hlavu zbijf.] 

KociaD, hejtman v Uhh'ch krdle Ferdinanda vo-'^ 
jenakj, vSak zr4dn^, uSel z vezeni pod iibalstvlm, •) 

[Vyboi-aly Pardubice,] H 

L. 1539. masopuBtS Jan ^tefin rejvoda, ^o-fl 
len^ krW uh., jm^l evatbti, pojfmaje k manJelstvf dcera 
kr4le polek^ho;^) a jmSl pfi t^ svatbd host! o jedes 
tisfc stoluov. 

Er41 Ferdinandns sadil jeet 8&m osobnS konlel] 
mSstsk^ V Star^m a Nov^m M^itech pral;Bk;^Qh. 

') ?0TklH n O^ku dan 10. z4H* 

'J Bel'koviky z SobiTova. 

') Po poraice u Osseku byl Ferdin&udur vfidoa TojatiBk,. 
V Uhrich. Eociao (Katziauer), Slovinec rodem, oDeaUll 
do Eremze a tuiii uv^cq^u 1 xo zrady obvio^a. ?o6, rl 
15S8 podiiHlo fle mu vlak uteci do Chorvatska i JEdrio£ 
Tal 8e V Kost^Jmci, vyda? tatu obraony fpia, v n^mm 
vyvracel nn^kQuti' ze xrady. Kok na to seleJ Biortf &lH 
siloon. Vk /^am. Patfta' Korku $ Sfjrkifne v C. C. MJ 
18-20 II 31. 

*\ liabelJtt L. tSS8-lUJ, 71 Eometa bre$da nkatoTal* se oa oblote oebeiU* 

piDlt'^jn od iebe puprMek dltiah^ ku poledni* 

A Ukho Uk^ rokii pH pam, sv. VoldHcha pH vf* 

cMn Tidioajiiu t>i gluoce pojednau vysl4, 6ist&, jagna, 

I UU je^ao od drnh^ho na bony zd^lL 
Cmlel p. Jolt z Eoimberka. 
[Zabit Kocian zr^dce. prinesli kr^li hlavu jeho.] 
X. 1540, VmM p. Mikulds Trt^ka z Lippy. syn 

itari^a p. Mikulase TrAky vlaifmsk^ho, Bohat} byl. 

Lll'mtd p. Jaa Tr<ika z Lippy na Lipaici 
Vybo^al Aural 
L. 1541. UmHla nejr. p. hofmistra iena, *) TXk 
rid jf pr4zen.] 

Ve ^tvrt<?k ph pum. SeeL Duoha sv. na ap. vy- 

h^hU hrad prazik^ sr. Vdciara v§eo6k» kostely vieokny, 

fT#vor^ te sUU, hrobove srat^^eh a c^iet^ mnoh^ drali^ 

'■-''» doky zemek^ vSeckny a vfeeokna staveni krom 

- v^le a Daliborky, i%l Hradfiany v^ockny krom^ 

f^asu domfir, Ul Meadf Mesto pra^. pod ifmi bradem 

int.; 80ira bo tfeii dil zfifitat, A ten obei^ rylel jest 

idiflitt p» Ludrlka z Eufcealtejna^) [z ba&ty]« t MenMm 

HhMk prai., a odtad yieckao jin^ ee zapalovalo. A yy- 

kl ten ohe& V bodinu dvaedtau, pH $emi tak^ n^oo 

ahoyalo. Stala ee gkada relikd kr^l 668. ^) 

Okolo pam. gv. BartolomSje tureck^ cisaf lid 

▼ UhHch u Budina porazil a viav Budln. jej iiicki z Kolovr^it, nian/.olkii Dejv. bofinifltra 

^ - V z L>ube. {ihahj samkr I A 4.) 

^ Cli 

^ O u. i.kH F<i€?afj Sdjf.k « LHwcan Knihu 

II Diiai V Miiii^iia M^st^ prm?., r. lo4lJez vy»la re dvou 

rdif»ioH <r, IMl a IGU), % Matom KolUnus s Cho- 

Mtio ealaniitatum ob in- 

itukov^f I, ^traoa 222. 

y vjdal popia oiio6 r 1641 

iVi vlci Diokletiiiti a Mttxi- 

..-_ ,. i ,., rvL. v^-iu tipisek vySel pak i n^meeky 

laliGiky r. 172L (C. C. M. 1S78, etr. 165). M lino to 

rjitih ivrav o udaiostl tak viJ.ne »aehovdo le ?ll.<lila jk 7 2 rrZ p. i»f iJt . a J. :fPr,a Ondr, Dai. zH,sl Isn^lST^. I i^BadiL — Nota: A tak Badin, stoHce prednf kral. uher- 
^■k^ho, V moc pohanekan se jest doataia. *) 

2ide r Oeoh^oh vjpovSdSni jsan, abj se do tei- 

mjnu 8T. Martina i semS ^esk^ TyBt^hovali. A kdyi b^^ 
Ipak ti iid^Jmaje glejt kriloyek^, k m^stnom 2atei i Li^| 

i ibili proi^ei potom tSikost meli. ^) 

(P. Adam Ley z Roimitila') ujet % zem^ pro 

X. 15^Z Ve stf-edu ph pam. sy. Ducha eho- 
f-elo xD^Bto Lince y Bakausich z gmntu, z4mek toliko 
zfifital. 

V nedeli pK pam. By. Vita p, Jaa Fir^ic mlad^ 
labil p. Ludyfka t GutdnBt«jna y Praze na Noy^m M^* 
stS pi-ed ^eleRttfkoyy. 

Enl^.e Brun^vick^ ^) yyhn^Q z zem6 gye od kfil* 
lat jin^oh. 

Er&l FerdinandQB jel z kr&L 5e8. do mSsta get* 

m^Dskeho H^sk^ho ^pejru, a neMi odjel, uMnil ncjy* 

.porkrabim praL p. Walfa z Krajku, a nejy. kanclt^l-em 

■iril. 6eB. p. Hendricha z Playna, a nejy. sudfm p, Jana 

Fopela z Lobkoyic, 

Lid yojensk^ znamenit^f tdhli do Uber proti Turks. 
Nio tarn nedovedli. ^i Beekovskeho Poselk^nd, u Veleslayfua, Mftfkn Bjdlay- 
flkeho z Fl area tin ft atd. ¥12 tez pojedoiu/ dm /. Emtera^ 
isbytdch d^irk (? akt. kr. Spol N. \mi)\ A, Gm- 
delyho list v SitEuugsber, z r. 1874 (atr, 167) a F, Wj 
^immfrmanna FHbeh. Ferd. I. 1. etr. 79 etc. 

') Fwhr-Klcin Gesob, v. Uogarn IIJ-» 490 etc. 

^) J^idech luMo Be tehdi^ z» to, ie jioa spolceoi I Ttirkj. 
Oitata^ nt a vyhnAni |ich Zimmermanna 1. c* itr. 92 «t«? 

*) 8yu povSstQ^tio i slaTa^bo n^dy uejv. parkrabiho Zdeiik^ 
Lya z HoioQ. diuzjch Adamoyj'oh viz Sniffy ieski 
L 54f;, 554 etp. 

^) JiodHoL — JitofiA^ Deutecbe G«ieb. im Zeltait. der 
K«ror»u. IV. 199 etc. 

•) Pam. Pavla Eorlu s Korkjo^ I c. itr. 81. % L, 15^~1U4, 78 i. 1543. N. Lltabo^Bk:f ') n N, Betkovg,lc^, «) ae- 
j€ 86 T Pr&z€ pled yan(5koTic, oba se {abili a JiMka 
Apcbn*) xra&ili. 

Vitr svrhl kror nov^ 8 palicu na hrad^ pral. 
a tirom arazii makoTici posiaoenau ua v^ii moatu prai« 
T«!lik^ho n Ipitiln, — Nota. A to snad bylo praesa- 
gjoio tobo velk^ho pidu a ne^t^sU star&v kril. (^es. 

FH j^asu pam. sv. Ydclava n^maly po6et lidit 6e8. 

Toiensk^ho t&hli b krdlem svfm Ferdiaandem do Uher 

fitorati lejn^ uher»k4. Ale pr?e neStli pHtdhli, Turci 

byli Oetieboma a BSlehradu. A tak ridyckn? zma- 

10. a nasi nic tarn nedoyed&e, domu se vratili*) 

H4dka t^ikd bjla y snemQ mezi stavy a kr^lem 

n plttiSt^nf peSete zemsk^ sloiebD^m aa osmdoBate tislc 

_^ o^Jrier^cb, bez doTolenf lem^. 

X. 1541, lirhX Ferdinand roikizal jlti v Praze 
,*) doktora, kazatele slora bozfho, kter;^2 y tejnskim 
^iele byi pHsiuboval, a slovem krile vypov^dtn byl, 
propQlten z v^ztmf Mi bulky : ale jest vySpehoTto 
a SM# Tiat a na EHvoklat do v^zenf d^n. Hyl tam 
dlanho: potom op^ty vypovedin. 

Lid AeBk^, Tzavie formu od lidn ylaek^ho, ohodili 
t kriUrfm od$?ein a$ po prdel; py^nf, smilnf, nesyornl, 
' na to nedbaje, ie se cizos&enaci t zemi jicb o3azo- 
ili. Tnrkuom pak v IJhHcb nikterak odolati nemohli 
I lie oedbali, 

ild^, Jtni prede&le z Cech na v^ky vypov^dfni 
Iti^ saae ge do Ceoh poinala iaudilL , »l K<>i>Oobybni Adam, jeSto OBtatoi tynoT6 Jana Litoboh 
•k«bo ii 1542) Ha^ek. JiHk i Vllem pHpomm^i ae r 
1543 jakoito aezletili. Besk^ semski 4 E 23. 
^B^I^koTsk^cb zn&me z te doby iBrikcih<> titular 1534) 
z nicbl r. 1543 jjate ua zivt^ byli : Jan, Hynek, 
^SE|:i&UQd, JaroBlftT, Jindhob a Vllem. 
^ Soromice, 

P. Korka s Eorkyo^ 1. c. itr. 32 
ul net zde ^(iekif' Mitmdw*'^. Viz Gmdely Qeiek. j 
Brud 1. 259 elo. a /ir^^ifc RukoTef, 11. 38* 74 VII P Mik, a J- v Fr a Ondf. Da6, sHal Ijj;i~-n7:l, Krai Ferdinand b knizatj a p^ny saadci zeiask^ 
'^dsaudil p4ny SLiky, a ddai jsau na Bllaa v^ oa hrftdi 
prai. do vesenf. Jmena jich : Jeronjm, Lorene, Kaspar, 
Mauric a Hendrich. ') A Jan Popel z Veece, kulbaw^^, 
odsauzen jest hrdla na saudu zemsk^m a d^n do v$ 
zenl Daliborky. 

Kniie Bninlrioke jai jest vojensky 1 s EarUiai 
sjnem sv^m, od Filipa landirab^te t He^r 

X. 1545, Brichca, 1-eznik v Xirovnu'i^ pnstihi 
ienu Bvaa se p. Kriltofeni, iynein p. Albreebta z Katei 
stejna, zabil t^bo^ p. Kriltofa noiem rezoic^m, proSei 
t^i Brichea potomne stat jest: ne»bo byl podaan^ tychJ 
pinnoT t Kntetejna. 

Vileni Hanjk^i* na Nebovideeh zaetiht AUb^li 
ienn Bvau, p^knan, mladau, e Janem, sjnem p. Zd4n 
iHaterny; zarazal bo slibem, abj se pHd saudem zem- 
ek^m postaTil, a zenu zabnat. 

Anna, '^) dcera krak f*€rdinanda, kriloyna polaki, 
j88t T Polst^ otrdrena. 

Krai Ferdinand odi^al panftm Slikfini Joohmsial, 
hory stHbrne, 

Vina dobreho dosU bylo a lenkoF^u jeden iejdllk 
[po ledmi mal^cb penAzfcb. 

L, 1546, V patek pr. 8V. Mat^jem ap. Ypjbomf 
nMieP) a kaiateH) slora boi. Martinus Lutberus umb 
V Eisleben, vlaeti B?e, a potom do Witmberka veze 
a T kostele hlamlm jest pohhben- ^) — Nota, jeholi 
n&enf velik^ nevole a nesn&ze rznikly jsau v kteBtanst?] 4 

ED-™ *) Priciuu to ho Ulpdnti ?lu&i v dlouhi^m ij>oru kri 
Diinda n p»ny Siiky o doly ft oiiDcoTAiif v J.'^ _ 
Si€mb€rg 1. o, 1. L ikr. 327 ftt«. 

*) V[»Btu^ AUbiia, manielkA SiirmnDda, krito poUk^b^ 
Matni poT^at o jejfm otrireui roz6fS-euA byla po celM 

^ Sveudii napaal nfuHtel^ 

*) 'ift Qapeal ^.kaxltel/' 

^ Sem jesCti dodal SYenda ^dule pak t pekle**' L. iM&^jom, 7S Muoho Nemciio? v Cecbioh ha dl&dj vsazeno 
(dj ; a ti jiJjroien^ Ceehj, jak mohli, gnzorali. 
V4lka Telik4 vojeaeki byla v HIi pro viru a re. 
Ip^n m^i ois. Kftriem, toho jm. p4t]^m, hilpansk^in 
'*- ^r41»]D« a n^kUf^mi kaiiaty H&skj^mi germ^nsk^ml 
\ovtk{kj jich, % niehi principdloy^ bjli ; Johaaae» 
inaf^rieua, knfte gaske* churfiH, a Filipus landkrab^ 
litik^, \Mtil aiktunik^ n^cht^li od Lutherora yxh^ni 
ti, eprotiriTje ge y torn temui cfeaH i papeii, bi- 
tiTi; 11 Hmsk^iDu. Skne ooi se atalo a a^ posav^d d^je 
r^ kr^stanuo? rozdvojenl a protireastrt 
fani^Ika p. Jaaa % Pemltejaa ') sprotiyiia ee t6- 
manit'lu 8?4Qitt a Qcdala ho pustiti na z^mkj 
iUn a FrjfttAk, at potomn^ d&tia jest do Y^zeat. 

O illedopoBti a^kte^{ paai z^mMl, i^l z ryti^st?a, 

Praiaa4 a jiii4 m^»ta krom^ Plzenskfch, Budejoyi- 

^m llo€tak^ch, udiaili jsau mezi sebau zapiay pod pe* 

I. a sebraTSe Ud vojeask^ yyalali jej k Be* 

^-follrip p. KaSpara Pflaga % Rab^tejua za hejt- 

A na yyblnd4yaa( toho p^i Dich od krdle jiuh Fer- 

proli Johannetfoyi Fridrtchoyi, churfibstu, knf- 

k^mu, a )«ho pnotoyafknom b t.f mz kralem sy^m 

tfkaaali a pomibati odepHli* Nebo tejz chnrHi'st sa- 

,Filip landkrab^ heask^ s jin^mi n^kter^mi pro 

~[*uUi«rovo. JGhoi se pridrSSeli, do achta ddai, Toho 

i^wcbore hoi'ce zaku&iti mQeeii, jakl se d41eji 

^f»«fia(ii«u&no. Nebo brzo potom ieta naeledajf- 

'irt sask^ poraien a jat jest, i Filip, land- 

jodt doBa^en ; oba se y moc dsare Karla, 

krale Ferdinanda etarsiho, dostali; ysak potoma^ 

doatayle, jsan na jist^ jim yym^tene. artikule 

poit^ai. a t^mui Johaanegoyl Fridricfaoyl, kafieti 

chofii-styi odfiato a strejei jeho knfieti Mau- 

] i^ni 8 ("Xb, Karlera a bratrem jeho kr41. Ferdi- 

drlel a \\m n^pomocen byl, dino jeet a pH- 

10. in* Kostkov4 i Pnatupie {Pnmd^}^ II, 194). 76 Vll P, Mik. aJ.iPr.a OndtDac sH^sl 1532—1^2. vu - 

Ida 1 

4 L, 1547, Obleieao jest m^ato Lipeko v MisQi 
Tojenekj od kniiete sask^ho Johannesa Fridncha chur- 
lihsta, kter^^to mt^eto bylo od nftho odetaupiio. Po po- 
riioe nadepsan^ho Fridricha, kniJete aask^bo, v pon- 
d^li a. f. 8. Bartolomei ap. z rozkdz4n{ Ferdinanda 
atlii&ni jean t Praze na Hrad^anech: VAclar Pfttipi 
ekf , Bernard Barchanec, Jakub Fikar z Vratu od Ki 
primaB Stareho M^&ta praL, a Ydolav, Baukennik s N< 
T^ho M^sta prai. pro to pozdriieni a apuntor^ni t^ch 
kteH 8 krilem Brfm Ferdinandem proti churtirstu la^ 
ek^mu JobaoQesoTJ Fridriohovi tdhnauti a poEn^hati 
odeptelj; jinf n^kteH tak^ zjfm^Di, u pranere mrsk^Di, 
zvjpoTfdiDi, zmu^eni; n^kteH u v^zeni r domich evjch 
zfifitaveni ; nekteH ode T^eho zutfkali. Nebo kril ciio7&I 
mnob4 ku privu tomn a na to oBazen^mn, a prdrem 
na n^ nastaupil; kteH se nestav^li, ti cti, hrdla, atatkn 
odsanzeni j8au, a znanddtj kr41o7ske« pat^atj. na nS 
k zjlm^ni jich rydiykny byly; ktdHi se pak etarJU, 
zvldlt^ z m^st staru t^etfho, i kle^.e na miloet se kn 
divali; potom etatky, privileje, svobody, stf-elby, zb; 
etc, pobrdnj, a tak trefit^ni jsau. Eleala tu sl& 
kr^loTstTi ^esk^ho, zvldltS pdnnoy Frai 
nuoT, Jaloativ^ a neuabyt^. ^) 

PHi Umio p&dem 6e&k]f^m, tohoto 14ta ve 5t7rtek 
po pam. Cony. Pauli, nml-ela jest man^elka Ferdinanda* 
ftes, uh. ete. kr^e, Anna, dcera Vladielaya fies, a ub. 
krile, a pobi-bena jegt v hlarnfm kostele na hradS prai. 
Jtst^t jesti byla dobrotiy^ panf a pravd miti a Hes; 
n^rodn feeek^ho. 

, Mesto 5eBk^ Obrndlm vyhoHlo. 

' CenSk Diifeick^") zabil Vdelava Popela z Vej 

T m^Bt^ Kolfn^ Not. nad Labem, 
JaromSi^ m^eto Tyhoi-alo. M 5f' ' ' - '/«Paui*U or, 1547 ■■' V 
Stit uAudoTi I, ntd, Atd 

*/ 7i Barohova. -dp liAMiyi L, 1547—1540, tS46, Cfd. Earel a kr. Ferdinand, bratrjeho, 
knfiatj drieli finem valni r m^et^ HIskem 
1. Toho tak^ 6a8U bratH Valden§tf >) z Cech 

<^1 p. Jao z Pernfit^jna v HolSdorfn; byl velmi 

D. 

1549. MaxmilJanns, nejstarfef sjn kr. Ferdi- 
t sa kr 6es. z^olen. 

ot^rej po patn, sr. Mateje ap. pan Bnrian 
T'aldeka odsaateQ ctl, statkti i hrdla, protoie 
(▼idomf kH7^, jedno proti dnih^ma; padl p^ed 
t»86 za milosf ; nic neobdriel, a hned ten tejdeo 
potom na Hrad^any vyveden a sfat jest, 
zk&z&nf opi^ty kr&le Ferdinanda gtfn^ai jsau 
HvokJ^te Y^ztioY^, jaa pfed tim zmu^.eni, totii- 
2 bratl-f Valdensk^ch, jeJ strana jim odporni 
lateJTajf, totiUo: Jan Augusta, ^imon Firbas^ 
lb, N,, jak^si minoih A p. N. Prostibotekj^, 
4ai ja^yk ul'ezal, nepovedomo pro5 to uSiail, 
d jest vykladano, ^) A to se vge stale pro 
ttd bratH Yaldensk/ch, rimsk^ma religionu 

t anebo oondlium dri4n v Praze den pam. 
y, na kt«r^mi k tomu vedeno, aby CeohoYd pod 

oii^ti Da6. sidy Ceake Bratry, 

ra is 2ak]ad4 Be na ouiylu. 2e Jau Augusta a bratr 

odprav*>ni nebyli, netreba dokazovatt ; ale 

/■>>m I Ihmnce, jenz pro Bkladao/ plsnietk 

Ixall a yiem Bi'maQum oa KHvoklit pHsel, byl 

bait odvobozeu (Qindely Gesch. d. b. Brud. I, 477 

pxn. 93), — ^Jakyai mincir'* nebyl take odpra- 

[Jea luiit^eo^ a to ue pro Wru {SumavsUho vyd. 

* •ijsty 8tr, 36 pozn* i.). Jedinfi o Janovi 

ij& Joachim) ProatiboNkem oa SaaorS 

aw IB flpraven, Byl f AugoBtou r 1542^6 

a ootQiiI B6 Te \fkithh haerl po tiavratu 

2 N^mec r, 1547. Udalott o ukouBQuU 

m Typravuje Hietorie € t^ikyeb protiTea- 

Seike itr. 98 78 yiJ ^ ^i^' a ^' ' ^ a Ondf Dal sH,il l.'iBB^lSTM. posluseDstFim pape^e, bifikiipa Hmsk^ho, Bt&li. A kdyS 
po6aii sB^movati, hned se gradili a potom rozjeli. Ad- 
ministrator a knHi praJ^sti cauvli, potom k sobe od sti- 
vuoY domluvu m^li, Byl jsem pH torn a skrze mi 
pl-ed itavy ozo^meno, ie se k tomo RToiiti D^mftJ 
protege ne papei, ale s&m Kristus p&n, syn boii, Je«t ' 
bla?a cfikye sr^tski^. *) Pro5ei j»em na zejltf pVed kr^ 
lem aa mueel postavitt; ale kc^l rone r torn TTdlyse| 
pH torn muB sanechati riSil 

Umhel jest p. Y&cLar Lukaveckf nihld siarti« jsa 
na mysLirostL 

X. i55^. V&olaT KaraD, sX^tf kmet, sabU r Prftit 
p, Albreehta Slika. 

Y ned^li masopttfltni p. Earel z ^erotfnam^l aratt 
7 Praze, pojfmaje k manzelatn pannu N., *^) deem 
kulaSa Tr^ky z Lippy; potom v prvni pdtek post 
pHrezli mu ji na Zehusice slayn^ b nemal;^m nikladtl 

£. 1551, Elec ^elezn^ z rozkazu krdloTskt^ho nd 
l&na a postarena jest t rynku ?e]k4m Siar4bo Mi 
pral., do nii dim a v nf sed^ti mua«li dra semaa 
N. Kniiel a N. Troskovec, jsa medem nazf pomaiAni', 
aby je mauchy ^tipaly, v t4 kleci nekolik dnf zust^ra^ 
j(oe, protoie hanebne a eodomsk^ v^oi s ienami me| 
hyadmi proroKOvali; potom z zem^ rypov^diai jsa 
Stalo se okolo pam. sv. Yfta. Jeden z nich eedj r \ 
kleci, praril hn^vaje se, ie v zoamenitj^ch, Telk^cl 
filayik^oh stavenich bejyal a nikda v jednom pokoji 
mnoho oken, jako tu t t^ kleci nevldil; tak ]e&t^ s 
bau ^prymoraL 1808 vycell taui slovji rukopiftu prodr« 
Aadre ^) Po Btrao4 a t*ito 

K, F. Seijdkr jest^ r. 

Dae^iczky de UeBlova, pater meuB 

Bkute&ad slovn ta promfuTil, jak v 

votopiiu Oodreje KiPivolAiika, jioak I'jivirheu*>, j«»t 

ziun. — Slovii „ii ikrze^ — „BHt«ktt* jsou od *Si 

t>retr^iuia. 
*) 'V$nmih4 fi?yW<fJfca 8L N. X. 48li). L, /5«>— f55^. 79 £. 1552, Bjla opity neroU a vojoa y Hfei mezi 
Carlem i n^ktei^mi knilaty; &ebo knf^e B&sk^ 
Kuuiciiu jedoak s t^mi dsafem driel, jednak proti 
iteia byl 

T^nd&rar peynost t semi eediDihradBk^ (sic) od 
Tirkifii vzat a opanoria. ^ 

Zvoji hlasii dobr^fao rtaleti a zav^&en t tejnsk^ 
fSi r Star^ Praze, 

i. 1553. Stala ae jest bitra polnf kiTavd ^| r Ger- 
Bflkti HSi Y ned^li pK pam. ev. Markety mezi Albrechtem, 
Barkkrttbetein braodetiburBk^iii, a Mauricem, knfletem 
makfm, A in jeet t^t markhrabe poraien a Mauri- 
dni %wiM%\f a jsa ir t^ bit?e postMen , t^etfho doe 
%m\t\. V kter^ito bitvt* tak^ dva synove knliete brun- 
ivkk^ho, jent pn Mauncion byli, zahynuli, i jin^ch 
•fttilo ryifhk^ch iidf s obojf etrany; nebo ee yaln^ 
^lii bet fortele oa p^ko^eh iauSn^ch roTin&ch potkali 
a Mstt^^li, xvlalt rejtharetvo. — Nota. Tato bitra a ne- 
flil«jflTi mesi temi pany stala se proto. ie po obdrienf 
da Kftrla a bratra jebo krile Ferdinanda nad Johane 
m Fridricb^m , knfietem saskytn , a Filipem, iand- 
bim hesk^m, vit^zetvi, i nad jin^tni jich spole^ofky, 
pokoj se jednalo; ale Albrecht, markhrab^ 
iblirak^, sTadiT ee 8 Mauricem, saakjm kniieteiiL, 
tadinii pokoji svoliti nechtSl, ale vojensky me6em, 
a iaeoT^nim semd jin^ch kali at, sTl&^tS bi- 
hubil a plundroYaK Pro6eit se na n^j kril Fer- 
a knfle Mauric s jin^mi 87;^nii v torn spoleS- 
^mitorali, aby naii vojeneky taieuo bylo , eoi 
ftA e6b«, a^koliY s nfm pi-edeMe t pfitelatvf 
fSiitvl byl, Tzal. A tak sobe odporM^Tse, tu 
SYedii iD6£i iebau, v kter^^ markhrab^ jsa po- 
praril, ie pj^errhl kiry, T&ak 1% muaf zaae oel^ u. Pa?la ^orky s Korkyni, str. 43S. 
irt j]n4iiem bijTy u Sitverhhai 

ueftiteuetvi Uechfi T ai riz t^boi P, Eorku 1. Ue " ■ 80 yJl i** ^« Jt a J. s Pt, a Ondr, Dai, sKil 1532— 1572, vuoz pHbotoviti. Shledavie pak zase n^tco Udu a thUji 
se msiiiU jest podruh^ poraien, a zfistdv^je ? achtU/ 
do kieHhol bjl din, o 7&eckno pH§el a ujeyge k mar! 
hrabeti badenskemu, p^fteli B?^mu, tam jako exal smrl 
docho?iii jsa, uinSrel a y Pforzbejmn jest pohl-VeD. PHze 
pak jmenovani: Joanes FrideriouB, koile saske, a Ft* 
Upas, hesk^ landkrab^, }eni r moei els, Earla byli, 
a je 11 Tezeni sy^m mM, doin& byli — ydak ileh6eiii 
— na yymSi-eD«S jim artlkule a pokuty propult^ni a aa- 
Tr&cent. -- Nota, Nadepsan^ Jobanes Fridericua Saxo 
byv Y^zn^m ofsal-sk^iii , dkno mu jmeDem cisay'sk^m 
zndtif cbceli iivot sYuoj zachoYati, aby lutberiaiifike 
u^eiil opustil a k Hmsk^am n&bo^enstYf pHstaapll. Ale 
OQ tomu odeprelf daY^e Da to odpoyid rozumuaa, tak 
le Yida ciaar y torn u^enf a religttna jebo stilost, pH 
torn jeho zanechal. 

Edyi pak tak HSe zbaut'eua a y neflYornostl byla 

I ft ob&Yati 66 bylo dalglch rozbrojl, cfe. Karei Ttdal 

iiipriYu cfsal-stYf bratru sY^mu FerdinandoYi ^es., uh. 

] A jii i Hm. utYrzeQemu kr41i, i Germanie do Hispanii 

FkriloYstYi sY^bo dedidn^bo, se naYritil. Kr&l pak Fen 

fdinand, day ae s kniiaty germinsk^mi y gii^mo 

[ft poroyii4Y4iii« ty neyole a ruzDioe, jak moba, pokojici 

[ftl k tomn pHyedeno, le pokoj u^in^a a religioo eyan 

[gelitsk^ y hoi-ej&i Germani] iAdiyfcfin jest osvoboien, 

jysak z mn^enf a proti yflli papeie, biskapa ninek^ho. 

J A pod Urn pledce aeoiyisi jedn^ch proti drabym sfi- 

[tt4yi, sY^tske pak yeoi, jak kdo mfiie, Bohh oaobnje, 

fft Tnrek poban mlH Ureatany jako ylk berany epola 8# 

trkajici, al p^n b&b sim toma ylemn konec a5ini ayaa 

y^emobucnostj a eprayedloosti. Nebo drkey Krista pina 

8. boi* muaf protiyenstyl trp^ti a^ do syHa akoninl. 

L. 1554. Mandat yydiii od kr. Ferdinanda, aby 

^iaee knHi na fary dosazoydni byli a kdo co od lidiiK 

odJkal aby laae nayri^jeno bylo. 

Zemteli toho rokn p. Hendrich, knlie t Plariift, 
It yojitd y Hij, byy nejy. kaDcI^Nm kril. j^a., Ui p« 
L. i6o4--lS5S, 81 24islar B^rlta, ii«j7. hofmlstr, *) a pna Wolf Krajft, nejy. 
ftriorabS pral k potom obooveni jsaa auh&doTe zemltf 
T fcnil. 6^1. P. Jan mladM Popel x LobkoFic a^in^a 
iiej?. purltrabiOi praL, p. Jan Popel siar^i 2 LobkoTia 
ftfjT. hof mist rem, pan Adam £ ^iernberka nejr. kotnor* 
aiktiD. p. Jan z WaldUejaa nejr. sodlm, p, Joaohym 
g Ktu V, kancl6rem, 

n Sn^m driin byl v Praia, na ktar4m% 

beri^ sTolena a pH torn naHsseoo: Kdoby 141 a hro* 

"^-*-iK abj do trlic dAvdai byli, a kdo by plnau pH- 

abj deeet kop poknty dal. Ale to y nic pHMo. 

Sa podzim arcikalie Ferdinand, ayn kr. FerdLi- 

^.nada, tihl yojengky b yelik^m vojBkem do ITher. 

It. 1558, Ferdinandas kr41 yyprayil se do Frank* 

pit! MejaOf mlsta HSsk^ho^ k atyrzeni sebe na 

rt 

'l^oi. a. umtel jest p. JiHk GrerStorff v Praze, jaa 

kofflol^fm kril. Ses., po nimi yloien jest ten aul^ad 

p. N, B*ichyni.«) 

Eropobiti yelikan &kodu nSlQilo oa mist^ Caalayi 

i okelo t^bo]b m^ta y p&l mill, proAdii jim bern^ do 

kl odpu&t^ny. 

PH pant ey, Martina kr. Ferdinandns a Jil cfsaf 

fii«l X Bakans do Oech do Prahy, jeho3S Cechov^ na- 

liiD arciksfiete Ferdlnanda, syna jebo, jeni tehd42 

Ke sflstAyal, slaynS yitali a s mnoh^^mi nistroji 

prayajni, 2e ee bylo iemn podfyati. ^ A hned po 

dneeh pHne&eny jean noylny, ie ci&a^ Karel 

^anll umM, a tak se ta Bl4ya a yeselost y za- 

c»br&tila. A nov/ cfsai- Ferdinandas se y&emi V l^mM )U 11 fdtH r, 15^, Palachtj Pfehled eto, 

iim. PadkomoHm* hyl v 1. 1658—1561. 

i» j»kozto iiovS zvoleoeho cisai^e nem- 

rr*uy :i " MjjtvuoiU^oli k |ioot^ jebo ngpofadiinyoh 

b^rl od Martina Kuthcna a Matouit Kollina 

" ■= 7(.' Hyrech recet^ii. Viz Ui P»m, P. Korky 

- Ji'rt^tk RukoT^f I. 366, 436. Zimmer- 

.. r«.". etc. 82 Vn.RM%%aJ.MPr,aOnd^.nai,MH.£ll532^15T!i. 


dyol-anj svfmi do 6ernych dlaiib;foh ^attiov b6 oddl && 
inametif zdrmutku ; kter^ito khalt iu tebd&i se Ceehdm 
^saial; Sehoi pi-edn^jM po smrti pHtel syjch nbledajf 
A duMdka ii8t§ sapfjejf. 

L. t559\ Vyd^Q mandit ') od c(s. Ferdinanda, 
aby ae nii^dnf do sborfiv Bratrsk^ch aeechiEeli zjevn^ 
ani tajn^. 

P. Jaraelav z Pernitejna*) ujel t zem^ pro dluhy; 
potom brzo umfeL 

X. 1560 . V m^st^ Brodi Ces. jeden toraryS 
meela pekatskeho, jea p&len^ Wnem opil^ a zadi 
vaje t^sto, Dpadl do dlie a tak se y %6 dlii iimrtril 

N. ^) pana Borivoje purkrabi z Donina na 2€ba 
I fiidch manielka, roz. z Landgtejna, odsauzena jeat ci 
brdla, statku, za pHMnau, ie aob^ statky zipien^ a dv^ 
eboTBi do desk zemsk^ph kladla : potom jf to od J 
Gak^. odpn&t^Do a Ba cti jest opatf'ena. 

Eril Maximiliaa, nejstargf syn c(b. FerdJuanda,' 
kaupiti r^6il panstyf Pardubek^ za i^tyrykr&t sto tisfc, ^ 

Umi-el p. Earel z ierotfna, prednf a milf dvole- 
nfn ar ciknfiete Ferdinanda, eyna cfa, Ferdinanda, a po- 
hi'ben jest t kostele velk^m y m^stS EoHn^ nad Labem. ^) 

X. 156Ji, P. Ja& Yok z JBi^aa sim &e zaufale 
zastHUl 

Okolo pam, bol TMa tareStl legatov^ byli ? Praze 

u ofsai-a FerdiDanda & Listj, na kter^ch byl napaiQ 

Utui takto: U vlH Jeitiie Nazaretsk^bo mezi jia^oLi 

f ki-esfansk^mi knfiaty vyvoleE^mu a Tellkomocnimu ct ') TiltSn n Zimmemtanna II. 445. 

*} Jan z Peruit(?in& seiurel r. 1548 (tIz jtr, 77.), zaaecha^ 
tyafim 9Xjm Jaroslovom, Vojt^ohoTi a VratiBlafoTl obra 
mne jm§m (viz Pamdtky X., 8tr. 465 etc.)^ jel tI ' 
br£o DA zmar pHilo 

') Eliika z L^nditeitia (Pamdtky X. ttr. 480.) 

*} Od pinfiv Perolteiiitky,*L 

*) Pam, P. Korky I o, etr. 437, L. U!^—im3 83 limsk^mu FerdinandoTi, pHteli ndm miUmQ. jehoi 
A relebiiost a( prospjrd na F^ky. *j 
KnWi 8T4to8i ve^el-e Krista p4na pod obojf zpil- 
A«baii pod&?aj{ci hadali a saudiii &e o ceremonie cfr- 
fnf pHd gaudem zemsk^m. ') 

Urof* a Btat, rytlV p, Biirjau TrSka % Lippy uM- 
flta J^t podkomoHm krdl. Sts. 

MMi lid^ zbusta v Jihlari, v Hradci Kralo?^ n. 
Lab^m. r Cislavi, na Hor. Knt, t KauHmi,*) 

V pondHf p^. pam. Naroz. bl. p. Marie kr. Maii 
y^Uaa. Bejffiarll syn cfe. FerdlDanda. slavn^ do Prahy 
^Kijd^ a y% ylmh jeho hauflcb nejp^kn^ji )eli uhergtf 
^Httaror^. Potom teji krkl Maxitnilian korunovdn jest 
^Bi kriL ^esk^ a hued na zejtlf, den pam. by. MatauSe, 
^Tlaria, manielka jeho, jest k Umni krdl koninor^na. 
T^hoi roku t^j^ kr4l Maximi lianas koruTiov^ti jest 
T h'iak^m m^si^ Prankfurtn Mejau k HmBkimti kr4l. *) 
L. 15€3. P. Vil^m Trfika pKjat jest do atavu 
iiajkAo T kril. dee. 

Ferdinandas, cfsa^ kl-estaneky, a cfsa!* tareck/ u^i- 
laat] aebou pHmeH do osmi let 
PH ^^asu pam. dv. Dacha velike, hrornfe povodne 
T CeohAch, a jakJ praveno, po vlem sr$t^ roz* 
■(ill rdik^ bylo Tod» d$lav§e Skody relik^. •| O tureokeai poaeletvi v t i^^ze, jez bned po torn za Fer- 
dlsaodftlii do Prankfurtu nad Mohauetu se od^bralo, tj- 
iiOT '^"'v nHtclndem J^ebestidna Oksa i Kolovsi zvlihtai 
L toj. lioviny, iibn^zto unlt^iiAJi ite v uoi^r. kuihovoS 

f J rai , „ , : J i t fl u U4 n n V U 7 Jtf ar fca 5y rfia t'.jfce^A o s Ftor 
iWtisiliftDiiB rex Boh< (Jire^ek Sitruuj^tberieiite. 91* 
^Udaa 1876.) 
«l OiiMleiy UeiQh. d. b. B. L. 474 eto 
*l U t-^ * '^^-^r^<. Oit«a vySel proti panujidma tebdiz 

mofi : t^pii nomocech moroich "* 

^1 "*'- ' :!so z Floreatioa MaxinilUiiiis Boh. rex 

K«r. ,^1. jedna 1876): Beckoviky II 
84 yj^ P ^i^^ a^' ^ ^ « Ond^. DaS. iB.il 1532— 15T2, Nadepsan^ kr. MaximiliaQ jest korunovin k krU. 
Fnher. Te stledii, den pam. Nar. bl. p. Marie. A tak 
!t jednom roce Hi korun doB4hL^) 

Platilo toho roku obilf: pSenice po dvacfti, iitQ 
po Mrn^cti, hr4cb po dTamecitnia ores po OBmi grj 
alb.; vino uhersk^ po doTiti, moraysk^ po d pen. bil 
L. 1564. Jan Montan z Bigan5e Faazen do ie^ 
leitn^ kleca v Prase ti Satlayy siarom^Btsk^ ; potom mn 
id6ny tri pardnsy a i Praby vypov^din proto, ie jmaj^ 
adpov^d od Trchnosti, aby k Petriilkovuom Qeobodil. 
toho pr^zen b^ti uecht^l, a ierty z toho m%}e, o Fili^ 
pin^^) j^ertoval a Spr^moyal. 

V oedeli ph sr. Jakub. ap. Antoniu* ^) arcibiskui 
Lprai., oznamoval v kostete na hrad^ pra^ na kAzint 
■^aby kaidy, kdoiby jen ehtel, mohl a Bvobodu jinSl vnj 

lebnau svdtoat t^la a krve Krista p&na a. b. pl^lmatl 
pod oboji spfisobau bei pl'ek4%ky v^elijake. A to $6 do^ 
Toleno jest na oonoilium tridentak^m. 

V auterj den pam, st. Jakoba ap, v Vfdni, m^ 
stS rakaaskem, umrel j«>8t cfs. Ferdinandue, 5e8. a nhij 
kral, arciknfie rak. Byl krdlem v Cechach dvaceti a osq 
let a ci&. geit let. Po n^kterem pak ^ase do Oech ui 
hrad pra^. jest pHveien a r kostele hlavnfm pohtben^ 
Nota. Velike r&znioe, neyole a netn^ze za ^asuoT jeha 
kriloy&nl, zrli^t^ o religion t n^boienetvi kiestansk^i] 
byly, a berii§ Be ukladaly prri nebejval^, potom v tei 

[ohioh zobySejene, Tento Ferdinandue byl jest syn Fi-j 

"ISpa, krile hispansk^ho, ynuk cfe. Maximiliana prynlhd 

oho jm^na, bratr mladlf cfe. Karla, toho jm^na p4* 

t4ho, v§e I domu rakausk^ho poMj^ch, z rodu hrahat] 

hablpursk^cht % kr&lfiv franskych poU^ch; a dostat '» Bftian Zivot Vil. z Roimb. etr. 1^2 »te. D«oko?ikj 

1. 0. 933. 
^) Mo]^uo-}i myiUti na Filjpfmi Welsdroya, cho( aretkni- 

if^ie Ferdlaanda ? 

*\ Bru8 % Mobelajcv, o uhmi nt ddkUda^ tpii dm. JT 
Borottho X. iJ^4— 15^. 85 k BuMst^l A1U17, deer J Yladislava 6es. a uher. kr&IeJ 
lyna Kaiimira, krile poUk^ho : kter^hoito VladiglaTal 
mW hyli C^echov^ po smrti kr6!e Jihho z Kuoetatu jinakj 
Pod«brii4«k6ho kr^lem %rfm iroiili a u5inili. A tak p^T 

KkrilofnJ^ Add^, manielce tehoi cfs. FerdinaDda -^^ 
afi nuoho d^ti ') splodiJ — arcikniiata rakatisk^ ni* 
d a pr^?o d^di^oi poslaupn^ k kril. ^es. miti et 
iW a 8ob^ pokJ4daji, proti demui Cechor^ pMvy a bvo< 
dami ar^mi se zastiraji a aroboda^ Tolenf gob^ kr4Ui 
nitl ehUfi jako prre. PH«e jmenovan]^ cis, Ferditand 
bjrl irostQ n^^relkiho such^, s ode7fen]ftca I'uly, ma- 
^^fko aabrborat/, a6( dosti relik^ob, nosu hrboTat^ho, 
^HQi^ tTil'nofitf, rlasuov proetfch, audnoT tenkycb, ^e6j 
^Httamae Bp^sa^, mjgli vjtok^, pH torn hndriH a tnsti' 
^^li&j a Tfcipn Tostr^ho, Maobo Cecbaom srobod odfial, 
rrUUH^ po p4du jicb prize ozudmen^m. ^) 

Aotonin, ambiskup prat., po5al svdtit kadif gy&- 
ImC T<^d«N Erista p. oltil-nf pod obojf fpfisobau po* 
diTflaiel. 

i, /5^5. P, Joaohjm z Hradce, nejv. kanci^^ 
kril, fea., jeda s m^sta rak. Yidn^ od de. Maximiliana, 
kdyi Jel pHe most d^ev^nj ylde^sk^, most ten & nfm 
i« proboHl, a oa, upad&e b vocem i & konini do reky 
Dniuiie, St atopih 2e, co tehd^i pf-ed nim tMk^cb 7oz&? 
formaaik^^oh, nalddoyaa^ch pl'es ten most jelo tobo aa| 
atdalo. Bolf dopultenH Actum fen 4 a. Laeiae. ^) 

/y. i5^6\ Ui8« Maiiiailian, ^es. a nber. kril, byl 
n la^iDB H&skiin ? m^st^ germanskem Aug^purku 
I yiufmi kaflatj a brabaty HSsk^mi. Na kter^mito 
faimo aaHzeaa a Bvoleaa jest vehejnost rojengkd proU 
Turku pohana, A iak jel potoma^ podle t^boi naHseai 
vitlik^ poM Ijdu Tojenekeho z ^«ch do Uher s t^ualj 
»>fly » f k Ty^l r. 1567 zvUltai spii. 
e tti^ita Hmdce Jltid!'ichoy& itr. 59 etc. ^B. Maiimilianem a arcikufietem Ferdinandem, bratrent 
jfiho, 8 jin^mi kuiiaty, hrabatj a pdny etc. Ale nic 
tarn platQ^ho uenf spfisobeno ; nebo SoUmaD, ci8a^ tu- 
reck^, jea tarn tak6 s^m 080bn$ s relikau sUau rojen- 
akao, dobyl a vzal peFoost iiherskau Syket, stratlT^e tu 
itarm& ^tm^cte a mnoho lido ; nebo Mikul&l brab^ z Se« 
r^na ') jmaje sobS to pevnost sv^f'anau, Btate^n^ se g?ymi 
braail, ale nemaje i^do^ho retu5ku, adkotiT ten lid kH- 
Btansky gilo^ polem leieli, zabit jest s« ylemi sr^^mi; 
blara s nSho stata a claali k^esCansk^mu Maximiliaiioy! 
na posm^ch do leieof ieho posldna. PH dobeJ74Di ti 
pBvnosti BcepenM jest tu tea pohan Solimati^ cfa. iure- 
ck^, jehoito smrt tajena by] a, a Turci drahau pe^QOfit 
nberekau zradaa vsali a opanovali. Mnoho to krestaa* 
sk^ Tojensk^ tai^eni Bt41o, v§ak bez uiitko se zaae roi- 
jey§e z Uher vrAtili. 

X. L570, Uml-el jest p. Jaa mladii Popel z Lob- 
ko?i(5 dom. Jubilate, jea nejv. purkrabfm praS* Lanigena ParlBlae, 4 X. 157$. V kril. franskem v mJste hlavnfm Pa- 
Hii erangeli^tf, jinak fe^eni Hogenotore, podvedeni 
jsau hrozng od kr41e Bv^ho Earla a mdteFe jeho KateHny 
de Medicea (sic), rozen^ YlaSky, a jin^ch jich r torn apo- 
leSniknov a pantoviifkuor : takie jsance Hi HugeooioTi 
fvani od t^hoi kr^le a krilomy do Pahie k svateb- 
uimu Tesell Hendricha, krdle Navarfik^ho, pod pflmS- 
fim a filibem pokoje, jeat jioh tu zridnd zmordordao do 
tMcfti tislc lidu, a t€jl kril Navarsk^ 6 nekter^mi ji- 
n^mi jat jest: i jin^ch mnoho lidi Tzicn^fcb jest zaby- 
nulo; oetatnl z nich; jak mohli, zutikali, Nad tfmto 
brozD^m a ialostiTym skatkem tej^ kril s krdlovnau ') VUstng Zriftsky. — obleiem' Sigetu a itat«^n^m j^ho 
tkrze Mikialile Zriaek^bo hijeti/ zaobov^lo te hoja^ son* 
caB&ych qovIq a zpriv. Viz Jirt^ek Slt«g»t, 3L led 
1870 ; Breton L c< air. 166. aid. i. 1570—1572. 87 a pftpei, bisknp Mmsk^, velkan radost jmSli a trinm- 
frTali, jako by jni y&eokno yyhr&li a plPemohli. Ale 
gkne ten takov^f tiiinek yittf nen^yist, yejboj, poidyl- 
ieal m liiM y&lky yojensk^ y kr&loy. firansk^m sp&so- 
blli m obnoyili. ^^bo nad Mm skutkem ihordili jsan 
se mnosf, sylMtfi nikter& knfiata germansk^, kter42 
potomBS tfml Hugenotftm pom4hali. ^ Sloya „Nad tfmto" — „obnoyili" jsoa od Svendy ]^tr- 
iena. — XJ Marka Bydi. s Flor. (Maxmilian. rex Boh.) 
saehoyaly te ^Noviny o hrozndm parlamentu v Pi^iii hi 
noci Bariolomijik^." (I. 1485—1549.) 

Hora Kutna. 

[A. Vhr, 1485. Natus sum ego NicolauB de Prach- 
a. 1485 ad dimidiam qaartam horam noctis super 
'Mtm dommioaoL ti. f. Andreae ap. dni. Lnna tuit in 
Beennda faeie leonis. Aspectns lUa die ^rant D ^ •) 
Q d O U ^ •>. Potom by la hned v etfedu sr, OndHje. 
A Chr. l'19Ji. JustiEa, uxor Nicolai de Prach- 
elptao, nata est a. 1492, v pondeli ph by. VaclaTem 
r hodinQ patnictau. Luna ftiit iu prima facie scor- 
pai8. Aspeotud fueruot ilLa die n t ITT *) O cf ^ d 
^ •>. — To by la baba mne Mikuld^e DaHckiha 
flora, m4ti miitere me Doroty ralad&i z Prach- 
p»ala se z Ilor 

. i5ir/. Dorota, dcera m4, narodila se jest v ne- 

BT. Pavleni na vim obn ke drac^te hodin^ aa 

Luaa fait in prima acorpionis, aBpectns ilia die 

9 0©l2i)n^i) — To pani m^ti ma , 

ddi z Pr^obJ^aa. 

'15^^, Jan, ayn mao), oarodil le jestL b. 1522 

drrtek aa p^tek, jddci na s?, Jakuba vel., pHd 

ill hodiaau na doc. Lena fmt in prima facie rir- 

rtfliiprtris flU die A V i)' — To Jan z Prdcbiian, 

/^, i.^c >, JjudHch, syn miioj, narodil se jett v st^edu 
iT. Dorot^ r Id, bod. t Obrndlmi. Luna fuit in 90 VUL Pam, kutnoh. Mik. 2 Prdch, s I 1485^1549. prima facie virginis, aapectus fait g $ 3* — To 
Tjjec mij. 

L, 1528, Lidmila, dcera mk, narodila se jest t an 
terej re^fr na etlredu po dmh^ hodiQe na noc po 81 
Petrn a Pa¥lu, Luna fait in prima facie oapricomi i| 
8 111 ^» aBpeotBB fuit A t 3- ^ — Lidmila Podif 
ck& z Pr^ch^an, teta mL 

Jine d^ti jsau mi lemleli, t6ch ]mm r teato almt 
nach uepeal. A jsau jich jmena tato: Anna, Aneika 
V4clav, Eiioaa prvnf, Jan, JindHch, Zikmnixd, 2ofia 
Hynek, Exiona drab4» Katefina, Jan mali^k^^. Dvanacti 
jich uml'elo. Pane bo^e, thUi jim milostir b^ti a di 
876I10 krAL nebesk^ho pHjlti. Amen. Summa vdeclj 
geslndcteio. 

L, 1532, Oienil se Jan, sjn Ya&ka JohanneBov 
E Skaiice, za dcern Barto^e ko^eluha. 

Dal jaem cnpnsu ^) do Saffar 23 k, gr, i^, 

Sebek^ mincff, vrhl srau ^ena do ^acbtj. 

V sob. ph sv. Anelkau vzal jsem uberlauffa^ 
z Saffar na lentSafft®) 13 k. gr. S.; vyraJeuy mi 
oupns do ^alfar* Sit laus omnipotenti deo. 

Smtauvdn Andreas DaMckj s panf Annau KKro 
l&^kDTan k manielstvl a jsau odd&ni, — To pana ot 
m^bo prrni manielka. ^} 

(jesmas et Dismas, medio pendit divma potest 
Panf Anna Tf ebefiick^ zabila se ; ptevrbli ji s vozen 

V sob. po nv. Valentinu vyplatil jaem ves NeSka 
r«dice od Mikiili&e Bejoborsk^bo,; dal jsem mu tia^ ^) Ztthmse — ph'platek, abirka pen5iit4 na vydrioranf ho 

') Ueberlauf — niitek po vsech oakladflch prebjvajfcf. 

^) Lehenschafft ~ propfljfika (aeb pozdSji i pronajeti ^ ni 
jem) jifteh> dlla bor k tSieni. Za tu propdjcko M nl 
jem piatiln ae podle velikoBtl jejf n^jemne Caato ro' 
uinllo 86 V 16. Btoi, pod aioYeoi leiitaaft — proptji' 
pciuze dovoleni ku pavovdni hor. zacei ee takc^ o4ja 
poplatek skladal. Prop^j^ek rozesnivalo ae vice dmb] 
KoHnek (L), Vi/soktf ttr. 381J. 

*) ZapiB cely od Mtk. Dae. zpretrhan. L. 1528^1532, 91 8^, ilrokn s^. ha?elBk^ho 50 k. gr. h., ^kod pro 
komoraika 14 k. gr ^es. FropnBtil mi % desk 
If lApisj. Pane bo2e Tiemohiicf, bn^ tre 8Y» mi- 
floeli T^Sni chT&la, Amen 

Zap^al jsem p« Homiknom n^kter^ lidi t Nelka- 

Tsal jsem nberlauffo % PHmle z perkuor ') 70 
\. gr. §e«. 

Yial JBem nberlaofn s Plimle od Sta&ka %% k. 
20 gr. h. 

Vial jatm uberlauffa z Saffar na dfll z perkfiv 
S k. 15 gr. 6., a z Flimle v Bilaii sobotu od Stailka 
t% k. 20 gr — Potom odtnd pofdd mDoho br&ao. 

Po^ali kroY d^Iati na kostele S7. p. Barbory. 

Jel j«€m do Prahy se p. Jindfichem Charvitem 
k krUi s majestatj. 

Abrham z Kor^ho doma pojal paDnti Martu, deem 
Pwla, aoi-ednika mince. To Pavel z Podiric, 

Umrel Ambroi Er41 z Eahkti. 

Paaaa Marta. dcera Pampaya. smlayena a odddna 
M JiHka, 8jna Jana Kozky, a do C^slavS neaeua. 

Tihli nafei vojici na Tarky z Hory; dal jsem ji 
^m fT^ho lacunkti 37 k, 20 gr ^. *) Pane boiSe, ra6 
ikx\ n4m svaQ sv. pomoe. 

Lile« ittter Loreczky et Chynsky, 

Saba KIobiB& odd&a b kurrau na rathauze t ka- 

Percusai uiorem meam. — Jezdil jsem do Kbela 
Bi pOiTic^ni k kn^zi MichaloTi. 

Strhli kroF star^ z kuru bv. Barbory a noT^ za- 
Bjl JBem pH torn, 

Hakorice jedna na kur a drnb4 na zadnf kror 

V If. Barl>ory poetaveny a i p4tek tHti na prostHdnl IH€ S^qt^zA^Aoi^ kamenf ~jaloTaskala. Dfll Plimh 

= BiHnUein. 

Tjrice tohdejii berni tIz Snim^f ieaki L 362. 98 VIIL Pam, kutnoh. Mik- z Prdch g I. 1485—1549, krov poBtavena; fejngoltem pozlaceny. Ty jsau po lei 
obttoveny, 

Um^ela Anna Vadkov^; u^iaila zm&tkj Te 
a sandy skrze evt^ priHkdnf Bive. 

Prosti-elili Jaknba od Orluv 2 rnftDiee, 

Yklav Lorecky zsekal MatauSka od Vile, 

U mi-el Pavel Lavieka] 

Jan BeneSfiin posekal JindHcha z VrchoTilt a ^ 
Jindfich [rycht^H] Janovi Preniiaro?i v razTadcfch pr 
pi'dtaL 

Dorota, dcera Ydclava Loreck^ho z Klknle, zab^ 
z rucnice od pacholka jeho. 

[P, JindHch Materna pofal p. Annn. V&dava 
leckeho deem. 

PHjel ke lun^ p. Zikmund % Protivlna 

Eapr mi nohn prorazil. 

Qmi-el Pavel Smfikfl [erzkafef] od zbiti zHdni 
u koBtela Barborekebo, [kdyi gel do hntf,] 

Tobo roko dobejTali Hornici cechy. \) Krycke 1 
branan Eolinakau na n^klad kr^Iovekj^ a dobyrle okd 
devlti baSplfi, ") zase epustili. 

[Zsekali Jaiia, Koircbova eyna. 

X. 1533. Jan ^atn^ pojal pannu Mandalenu, dcfl 
Zacbovn. — To m4ti Jaiia, JiHka a Samuele §atnj 
z Oliveta. 

Utnl-el Jobamies Smisku 

VitT velik^ mnobo Skod podeJaL 

Umf-el Mataii& SvaSina, kantor r^born^. 

Toho rokn po^.al jsem d^lati rybnik norej pad '. 
&karedicemi. Fata volentem dncunt, nolentemqne trahud *) Cech^ oecha — Grube, Z«ohe, Grubengebaiid**^ d&J, 
\ mistOy kde Tice dolfi pospolu jest. 

*) Der Haspcl^.rniiiph\: ^ivQ), jehoi se potHbiije k 
hanf Tody, kaiiioDi, rudy atd. T^z podzemai, nebht^i 
Sachto, a podle Kofinka i eel a hloubka, kteroui pr^^ 
od rumpdiu dolu a2 k okoTfim ku kojicl pripdrueD; 
dela, aikz^vi ee haipl ^ L, issj^iasi. 93 Jel jaam do Prahy k pftbotm pro Burjana KM- 

Taoi poUuttkl muoho lidf. 

Zikmond Zlatnlk z LlbosU?^* 
rodal iaem DolejN Chvatlinu a Sobagioe p. Man- 
fki ^l«chtove. 
Itl )»«m do Prahy, kladl jsem re dcky Chratlinu. 
Tnifel Jati Nykldsek, kdyJfe mu ufezali nohu; leif 
If IWU. 

Z^mfali: Pf^tr JedDOvok^, miaci!', EateHna Mel- 
btitki sIatL 

Umfela Annifika Madi^kov^. ') 

Jan Nflbozfzek oddal se s GryDUskau. 

Jel jeeni do Prahy k kriU J. Mti* se p. JindK- 

JiiidH<sh bakaii^ s Choc^niic eaad m^l 8 Kriiick^m 
L, t534. Narodil se ZacheuB, syn ^atadho* 7 ne- 
po KaT^m IM, 

JiMk Libotovak^ pcjal p. ineSku, dcera p. Pavla 
P*diirtc« aui^ednfka mince. 

V ppfideli masopustni p. Jaii t Skaliee o^enjl se; 
lAii ApoUoQU, dceru neboitika Jana Nykl^ska 

!&▼ PoklQpek oddal se & pannau Aneikan, 
neboitika Machka z Bybn^ho trhu, Jsa jl po* 

Vmt^l Vielav od Jaaa Ualdeck^ho. 

Vmhd Jaa Havrdoek; divnej 61oTdk byl a re- 

1 Jao Stolar. — TH rgci...*) »16 BV^doml, 
bi:>-Db] iaiandek a pr4znau tobolkn, 

Zlkmaiid Huiilk pojal pannu Annu, dcera Mar- 
te^p. To Dobel z EohoioTa. '} 

•etira Mikatiee 2 Pnichoao. 
•I«T» Qo^italQ^, oel^ ostatni zipisek Telmi po- 

cjeit capfiaa, jakoby Zlkiauod Han^k z: Dobei 
iiiofa. A 94 VIII. Fam. kutnoh. Mik, s Prdch. s I 1465— I54d. Ydal jsem pa&nu Eristinu z Prich&aA *) tn 
JindKcha z Vilemovce,] 

P. Albrecht z Kuttendtejna, jsa u(in§a neJT. mine* 
mejstrem, ureden jest na Hory Kutny* 

[Umiel JiHk Dobeg a panf HndU^ri bita. 

Ambro^ u^in^n hofmietrem, Barjan Vrbfk asas^ 

Vltr sfcrhl krov z kostela Vdech Svatycb. 

JiHk Holaabek odsaozen za rraiedlnika a ri 
do vgienf. 

P. mincmejstr sedM 8 nimi Da ratbauzu v asa^ 
do 2S. hodin, 

Uml-ela Dorotha Dorfferka, iena dobri a milosrdll 

Vit §a&atfi zabil Vai^ka Popkov^ r nod na pitei 
pi'ed Saldovy. 

Anwo 1535, P. mincmeiBtr ssadll Tfiecky per 
mistrj 8 aujradu. Bude-li dobH, budem ch?iliti, pah 
tie, zfistane etc. 

Obec ralni byla sFol&na na iidost paoa mia| 
mejetra na Ylask^ dvfir. 

Zabili Henzle, Layi^koT^ zetS. 

Ukaufil pee Lndmilu, dceru mau, v tv&^. 

Concordia domiDorum cum domioo magietro moneti 
Lites cum domino inagistro monetae, et dixit mihT 
Quia primae es, eede.] 

P. minomejstr chi^I a jednal o to, aby od Hor 
kuo? vejpovMf k n^mn se odvol^nf bralo a on abjr pf 
suzoval ; ale Homfci k tomu nesTolili, 

[Ve 6trrtek pL sf. Ji^f[n m^l jaem hoety na 6e* 
sneku: p. mincmejstra se panf a p. Firlice ae pani 
a Slechti^nami ; a jin jch pannea hanf byU 

T anterej ph boi. T^l. JiHk z Trnice (aic) pojal 
KateHnn Morai^covau, erzkaff^}"ka. babn sbnilau, atamti. 

Ob^siii Jana % Brna; nkradl k^pi v koetele Vjaok^iB, 

Procesfli byla. 

Umi'el Matanl Tyduna, genk^h *j Deera po Jamom, britna Mikijlil# s Pr L 1S35 95 PHjfrla p&Di Ludmila EomhapoTi ke mne. 
Uraoi^^e novd i)dM4n& u bt. Barbory, dabov4.] 
Knff Havel poatfien s knrraa r lotroystvt pro^ei 
ad pre6 od Horj. 

{V piiek ph BT. Angufit. poseUtrf od krile J. 
Mtf. aim dali p. bofmi&tr nejy. ') a slj^eli n&s se pa- 
mm mlocmejstreoi a smiHli a^s spolu. 

V p&tek ph 8^, Jiljlm platilo Da stKbm^cb ho* 
ridi aa v&ech XIX (sic) je^t^ n« 6pIo^, a bjl ve d^aii 
dJ^lfch prodaj, Neof dobl'e, 

rjita cedula zridua na p. mincmejstra. 
/.»ijil «von jcdnoho a Pt^ika, konvdi*e, 
KarodU ee Adam, bjb p. JindHcha Materny. 
Paja mincmeJBtr iio6a$ kdzal gvolati Kafikovsk^. 
Dirmo £« kpem^ na sajfce. 

P- colacmeJBtr udAJal konSekm minclhBk^m Vik- 
Hdiia Fforrbu na d7o1re Ytafik^tn a na rathauze tak^, 
JIvtJniaobDi kon&el, hie, hie, h\e\ 

llidek zsekal M4lu» erzkaf^l-e. 
^lifs cam domino magistro monetae in pretorio 
I ana fiartore, latrone, 

Dopait^D piYorar a vodj yedeni har^^dm. Ne- 
ffejali ae k dobrama. 

^l>«ltJ prodiny t Plimli MWoti za 338 k, gr. 5. 
Tsal iaem nberlauitn z Plimle z perkdv 20 k. 
Bkfch. 

Jao z Klukn obdrzal dv4r Puch^F po Kednit^, 

'tai^ er^, podfe k&aftn Hor Enten. 

P. Jindlich Charrdt vzat do T§zenL P. mincmejetr 
jTMkiial mi zQstati na droi-e Ylask^m elorem krile J. 
*'* 3 d&Q jsem na njkojm^ pode dva tidce k. gr, 
sa mnt^ pini gephmiBtri a p^ni radnL] ') 

•lav Herka s DM, I 

" 'r r -'•■' ■: Jun^cmna II. 50. 

rkpsu. A markp, Bpohromade. 
ii^cte podrobii^ i Bpra^uS, takto: 
kril. ceB, prijel do Hory Kutny 
:^ _uu_,m a TjBlyseTBe Hornik.v s n«*i? VIIL Pam. kutfwh. Mik, r Prdch. 1 1 iJS5— 1515. Toho roku take dobej^ali jsaa ti^ Homiot 
j6. Kruchta, za m^stem, za kostelem av, Trojioe, [i 
k byt j>6t al na zulu] ; i Qemohli jsau Yodam odolati [neh 
Telmi silo^ jsau a b<4z m^la & koto mlejosk^ pratuett 
jde,] a kamenove Hdci, vSude skrze n^ Yoda chlipl, 
Bei rudi^lty akroYn^ se naiedi [dosti dobr^ i a gLioenL')!" 
Nenl boden p&YOY&nl. [Naloiil jeem tarn 6 k. gr. 
jednii tHdeitau.] 

^. i5^6\ Clara dies Fauli largoe fmctus denoti 
annj, si nix Yel pluYia, tunc fiunt tempora eara, si fu 
, emnt venti, tunc fiunt proelia genii, si faerunt nebula 
perennt animalia quoque. 

Neobdriel jsem pl-e proti p^nSm Janorskym o 90( 
k. gr. po panf Ann$ z Sautic. 

ZU znameni! Y Yoste platilo XYII (sic) a n^ 
kter^ gTos Ye dvau ned§llch. 

Jeron^m Arnostfi % DraaoYa BmhiYen a odd 
s pannau Lidmilan, dceraa Jana Hanyk^Jre. To Jeron^u 
2 Drasova. 

Nocte rubens ooelum, eras Yideat esse seronui 
rubet mane, eequitur tempns pIuYiale, pallida iiina pU 
rnbea flat, alba serenat. 

Veci p!-ediYD^ Be dSjf na t^ehto Hor&oh od 
mmcmejaira etc. ZanechAm pB^ti. Nos poma natatnn 
Kdel rada £r&dn4, vn tejnost iidn&l Zle a b&i- nelj 

Yalkannfl ayn zabil hausknechta v Melhaas^l 
vli vinj. 

Sabbato a, Reminiscere pauf Anna MirdnkoY^ k& 
dala pin&oa. mJuciDeJfltreiD — jeui y davoU h aohi a« adpoH^li hyl 

— je amfHl Ale to pr ' '' ' ' " Ii 

p. miiicmejstr ohtM ^ 

Yody ba^ei'uoiii aaujiuu ^^vn^^Hii iv-.-ua niiTiNMHP^ u 
dHoha Charv&ta, jedcobo z pFedtiieh koukluov uiSetij 
k^sal YKiti do Y^t6n( a p, MlkuliUe z FMeiuiaa oru^' 
pod pet (flic) tiffo kop gr. 6." 
*) Ui suad fltatl glaDCom (GUnx) ; tak totil tvala 
bobali. blyskava ruda. L. 153fl 97 P. mincmejgtr obeslal p. Jmdnehzi Charir&ta pled 
iephmisirj. 

M^l jsein saad 8 Barjanem Krdlick^m a 80 k. gr. 
loikixali mu p. lephmiatfi, aby mne s pokojem nechaL 
Narodila se 2ofka, Jana §atii4ho dcera. 
? iomto posts umHl Zikmund z Protivfna, pMtel 
ao) dobr^. 

rmMa rycht4rta ViiioT^ star/k ye Kbele, 
' :i inter juratos et seaiores. 

Jana, LjsiSho syna s Kkatidubi^inau doerau. 
i^x Ja& PlechoTi^ka, d^kan horsk^, st^hoYal se 
ii4iiio. 

Vjrv<idlt Certka i umtel n sv. Lazara ; i rpletli }ej 
Jo kola po smrti, 

TmNl Jan Vok^ftek. DobSfi zeC. 
Jiiik z Skalice pojal Dorotii Kozovodoru dceru, 
rro&audlU sme Enl^atee 384 k. gr. L Vidi to 
£4fi booh! 

Slovil laem nov^ rybnflc u NeSkaredic ponejprve.] 

V pasd^U den pam. sr. Augustina sabtta jest N. 

kovh, fezDiee, zradnS v ylaBtnim dom^ )ejf [po 32 

ij a petiise pobrany. Neyedoino, kdo to 8p4chal. 

bole TSemohdci, rafii^ ty tn zr4du vyjeviti. 
Oirtiil se Benel ve Kbele, To byl otec Kateriny, 
Bk«^ mlynifky, kter&i potom jm^Ia po druhem muii 
le Kyzdera, kramdre. 

eafrdutt za 7 k. gr. d. 

edu den 37. Lakdle ey. mM syadbu p. Zlk- 

vHgr muj mil^, s pannau Mandalenaa, 

fa, hejtuiaDa hradu praz., aa hrad& 

jdem tarn take i s ^enan syau i b dltmi 

Bfdii. PHnesena t4i Mandalena na Pacoy 

pHdti YSemi Srat. — Tento p. Zikmund Eobm* 

'I _^, j.xi. j^dnu sestra a p. Mikiilas « Praoh- 

iUTi; ktereito sestry psaly se z Hon 

ho podet dneB pHjat neHdn^, VIU Pmu kuinah. JfiJfe, iPr.tl JiSS^m^. 

Zav^sili 2V0II norf n bv. Barbory, 

UmWa KateMna Lavitkovl 

UmHl AiTibroi hofmiBtr; leif v kaple bavehski 
u av, Barbory* 

A. 1537. Jel jaem do Prahy k saodu se p. tiiiniH 
luejstrein a slys^ni jeme byli v sauda komornim a ssdvi^ 
iena obesldnf p, minempjstroTi. 

Jel jsem op^t do Prahy proti p. micLcmejstrov 
s jinj^^i p^ny* Bandili sme se se p. mincmejstrem p^ed 
kr&lem J. Mtl Jest ndm odloi&eiio do Hory, ie J. 
Kskft ikhi komisa)-e vyfilatf, aby to slys^Ii a erornall 
Halau poctiyost zejskal p. mincmejBtr. 

V pond^H p>. sr. Jakiibem apolt. bol. byli tan 
[alyMni ue p. minoineJBtrem, pdoi lephmli^ri a j4 Mi- 
knlil z Pr4chfiaD a JindHcb Charvit, vSecky ty daij 
ai Y p4tek do negporu. Odloieno na krile J. MC* 

Ji Mikul&g z Fr&chfian vidM jsem t Pra 
hrade Lorence^ drabanta kr^loYsk^ho, yelmi veli 
liloY^ka* a stoje sa nim prem^Ml j&em ho; byl d 
4 loket beze fityrti lokte. Jak 1\y jeem noYid^l takoi 
6loY@ka jako on byl. Potom umHL 

Umtela Lidmila Porybnd od Slonfi. 

Jel jsem do Prahy o Gantery ^) a NoTau iaehtll 

Dnes vzat au^ad Domin^iikoYi. 

Jel JBem do Prahy k kr4li J, Mti.] 

PoruSenf J. M. Ksk4. ufiineno [psanira od ne)i 
p. hofmistra] do Hory Kutny k aeJY. mincmeislru 
AlbrechtOYi % KakStejna, aby rady neobaoroYal a k aia 
Hornikuom aby Be pokojn^ choYal, a on! k n^ma toHM^ 
Nebo mezi nima Yidy hadrufiky a nesnAze tryaly, 
ta ?^c na gam^ho kr^le vsne^ena byla a ee doMtali 

[Syadba JiHka kozi^nika, e Mandaleaau, dcera 
^est&koYati. 

Jau, syn miij, prijel z Nortnbeka, Sternberg CJesch. d. Berj^n^', K 1. PHloka h. i&S7—I538. 99 Narodil s^ Jitid'richa MuterDj Bjn na sirobu. 
UBi>el Burjan, rycht4r ?e Kbele,] 
X. 1538. [Leto hrudn^]. Vo etVedu deu pam. 
p. 2ofie na hrade praL kr41 Ferdinand rd^il jest pH- 
t T'nknje BTiho do pokoje uor^ho [elavn^ se p^ny 
t^andei a rytii-Btvem, radami ev^mi, a meS 
n jest p^ed J. Mtf., a ta se r&5il posaditi na 
tlatohlnvu pHpraven4m i s radami B^^mi a r4 
Akbx&ti oved meii p. Albrechtem z Knten- 

;i, nc-j. uj ii 1 ^ ii>in, a mezi ^epbmistry a Hornfky 
Hor. Knt. A tau vejpovedf ty rSeckny nevole, kter^i 
De«i if mil strauami byiy a vznikly a od pfll ti"^- 
fta trvaly, raf'ii jest xdvihnauti a y nic obrdtlti, 
p<»ciivofitecb jak strany tak svAdky i osohy, kte- 
tjchiio Be V tei pH dotejkaio, opatiiti a nahraditi, 

[A coi Be B^zenf rady doteji^e, ^e J. Mt, t<i vfile 
.maei poifiatavovati r4i^l\ aby J. Mt. raobl i z nepsa 
h, juieb p. mincmejstr, saditi na aurad koo&elBk^ 
hodn^, »)] 
Nota. Hornfci na Hor. Kut., konlele m^Bta, nii- 
lo od Btaroddvoa, ze sami osoby k sdzenf 
ijjl a nejv. aiiucmeJBtrn pod4vaj( k voleni, 
^lla tauto rejpoTt>df jeBt to pominuto. ^j 

Hornlc) ab> se k minomejstru uctiF^ a po8ln§n^ 
«hoTaU, lukk k li^ada jeho nAhli, a on aby s^ k nim 
: ' ' »l a r roeetsk^ v^ci, kter^i jim ndleii, aby 

• nei na ne, co by potrebn^ho bylo, aby 

': ^>t , ^ oui aby to k ndprav^ pHvozovalL — [Mnel 
\' *;uL?4re- z Pr&cb2iau a JindHeha Charvita, kteHi [sme] 
:i \nhni krale J, Msti. na zdvazek nali byli, t toho 
i.f^|ifistlii, Skody vgecky mezi Btranami zdi^ihnanti rd^il. r* je«t yySkrtuuto; ufit^U KtA; Dae. 
tim porAzku, jukou v tom ohl^du utr* 
na kr4lovikym. 
..p&mmnio*' j»ou tnkt^i od Mik. DaL 
Jk 100 Vni, Pam, kutmh. Mik. sPt.tL 1485-1&49, [Co tHkoBtl s ob&u Btran a §kod Tzello, pracf» autrat; 
nelibostl, zo&kliveni r obci mezi lidini, a tim se vMml 
platf a na milosii boif, kdy konec tomu bude. Pane 
hole ylemohucf, ty sim ra6 to mocf evan syatau zH- 
dJti, aby T t4 obci dobl-e bejti mohlo a Sibalovd, lotH 
aby. kMil zle jednajf, prfichodu nemSli. 

UmHl Vaclav Lavi5kfi ndhle v Mati^icfcli ; 
cbov&a tarn. 

Dal jsem uStvati nedvMa v kliSteh na krchorl 

P. gephmieth a radda nejeau obnoFem a konleti 
minofHtf a prejgyHtf jsau sazeni i pondkoTd, ^rzka 
Ufi, havefi, etc. Vfeecko zp^tkem. 

y nedMi po Hromji. Pavel §trog, havii-, aapra 
vovdn byl o vlru v kostele Vysok^m. 

Pganf od kr&le na omylnau zpravii, ie p. he 
mistfi sadili poHdky. 

Omne violenter nihil diuturnnm, — V noci 
anterej zabili ti*! na Ka&kii« 

P, minomejstr chtM bit! Pavia hnsaH na VlaBk^m 
Idvoi'e tes&kem. 

Umlela pdnd HIavd5ova m&ti. ^ Um^el p. Hlavid. 

P. Tlynek MartiDick^ odd^n s pani Annau Ma 
iernovau. 

fiyl jsem u p. minemejetra 6 p. sepbmistry, Oot 
cordia, 

Zabili Koziika. 

Jndil jsem k rybnlkn do NeSkaredic a sinlaut 
je«m nMnil ee p. Y^claveoi ^ehuftick^Qi ; dal isein ml 
tH kopy t&honfi jsa 6kody pro podmokinf d^din.] 

Procesl velkii byla okolo rynku oa Hor. Knt at^ 
rU okraean [po obMich* 

Byl jsoffl u p. hav^^&T a vobMa a u p. ank^ 
fffttiY n ve^ei^e,] 

y pondell dtn pani. sv. Ky liana nalizeno n oeta-j 
noveno j^st na Hor« Eiit osm oBob eaiidcnov ku p^ L. i^s. 101 M pinfioin ^ephmistruoin, a aby saadili o dlahy. ') 
r, 8v. Mark^tau zaeedli jsau aaud y rych- 

U ve^er na pdtek pam. er. Jalniba ap.T po tretl 
10$ na DOC. rid^ti hjUK jakoby kostol t mest^ Hol-e 
1^ 8T. Jakuba, )eii3i slnje ti Vysok4ho koetela, vSeoek 
1, a kdyi tarn Ye&U do nSho, nlc toho vi* InH df kan Horek^ *) stat^l se t konsietoH prat- 
tatn c^besUn pro p. Albreohta z KateneUjQa, 

ftjgtra; oic mn se ftdporB<^ho nestalo. Potom pH- 
od kfkU Ferdinaiida poruQeaf, aby te)i kn^z 

k&sitii zaDeehal. 
[Ve dtrrtek na 87, Prokopa prodal jfiem polorici 
^0 ZlaW busy Jakubori Haaovi za 90 k. gr. 6.; 

mi 15 k., placenl po 6 k. 

TmFela p, KateHna NykUskoTi ve mlejn^. 

V auterej ph by. Bartbol. Pavel z&me^zilk pojal 

LukiOT^. Ukradli z dcery Maieroory z hrdla 

ah^r. mezi sebau. 
Ff!i4Hch z Vilemovce zabll na cest^ kth pod Ja- 
t: 11 (sic). 

L-^ lattij DU^, pekaK 

R minciDejgtr byl v zahrade m^ Slonovskl 
P. miiioinejstr pHSel ke muS do Slonovek^ za- 
iy i do mali zahr^dky. 

PHIlj pflhony od MikuUSe koii^afka na p. mine- 
litn a p. lephmistry. It lai juou 

loboo.^ Prviil aoudi'ov^ byli : miatr Matous, Jiikub 
f,.i,«/...^ Bobuiiiiv Porybay, Albrecht Sup, RAfael miu- 
H L&bogka, Loreoe Mo ran sky, Jati Wiyi. (A^roh, 
^. :-_ilLa aiipigftv z L 1610 etc fol. B :l) 

^ — pH iobo B Albr^ohteiu a Ottttenltdoa via 
" J«dEiti( konsUtore L 164. ^ -^^ 102 VTII. Fam, kutnoh. Mih. zFr,il. liSS—loiD, Viclar Httbd6ek do gatlary yzht, te dal polift< 
Kotnf^koTi aa rathaazej 

Postareny jsau Dor^ rarhaCLj na y^li Tysokosti 
8k4 nad zvonem Tarlem. [Spii§t^no to potom. 

FH§el ke mu^ p. mincmejstr do stolice do kosteli 

Lucratue sum 6 flor, ung. in castello etc.] 

pam. BV, Martina dohotovea a dod^lan [est piy< 
?ar T Btar^m rathauze na Hon Kut,, a po^all v nem variti 

[A. 1539, P. Bohufilav od Slonu vdal Rejku £a 
AlIekeaDdrova syna Jana. 

JindHch Cbarvdt zfistal r r^zenl na rathauze pro 
i-e6i zbyte^n^, p4nfim nepHjemn^, 

Jitik Huit^ka zabii Martinka krej^fho a Zlat^ has; 
Pa s&m by! takt^ od nobo ranen v tr^h A vzat do kUdj 
[do ielez. 

Myslivec p^a§ Eua^fl zabil 2l6ba mladehu. 

Abraham Eazlar pojal pannn Manuaii, To5iio 
dceru. 

V auterej ph st. Bonifac. Dorota, dcera m&, uro* 
dila syna. To mflj prvnf vnuk; d^no mu jmeno Jan. 
— To Jan Dacick^ z Heslova, bratr muoj ; umi"el potom , 
Y mor 1, 1582. ^1 

ImUtl Jakub PtdJSek, konvih ^ 

6ten a gtrrzea ksaft panf Anay Mir&okoiri; po- 
ra^ila mi 100 k, gr 6. 

Vzati do latlavy: Pavel Platfl, Miknl^g koii^aik. 
Ondl^ej zTonik, Adam idAr^kf, a do kl4dy vsaieni pro 
aroldv&nf eeehflv a roceaf a pro neydftni mluireni« kter^ 
T radS u5ia!ll p^ed p. mincmejstrem a pHd p. lep! 
mistry a p&ny. 

Zikmoad. Hrdi6<Mn aya^oieail «e; pojal Anna, rdovii 
Hubifkovu. 

Jao Chyzdera pojal Aaau Mfkuldgorau, kramii-ka 

Pi'iTezli do m^eta Dory Kat. 7 jedea df^D 
prodaj oiechiiov liskov^ch 02 vozy, krom co p^&] 
pHaeflli* r »t III L. in3B'-lS40, loa [p. Albr#cbt mincnifjstr sloiil stfelbu o vQl u Horj 
liiiich, Sjplo ee 'Dnoho panfir a rjtii-stva k D§mu, 
pAa poctive, Vysttelil ten viil Sosna z Pod^brad 
f^r^dal jfj za 15 k, ^r. S, 

YidM jsem iKe] diiha pi^knd vy§ia z studenky za 
im Mirdnkovgk^m a sase vella a sohorala ee do 
ndi^nkj. 

ffirl jsam na Ka^ku se p* mincmejgtrt*m na ko 
ifl n ' • r - -kfch, 

v4 ua Zdechoyicfch. 
¥oidHcb Ptipel mlad^ prostrelil se % ru5aice. 
V n^dMi oa den 87. Ondreje a na zejtH lid6, 
iHI jell do Mcjta na iarmark, velikuu te^kost mMi, 
lia padali a zeaii'eU drahn^ lidl, a vdz e gesti 
T e4t^) Tjev&e tam se zavali, Je jich nic yid^ti 
Hbjiii K^i forman dal vMeti do Mejta a p4ni Mejt^ti 
poiUll tam 7]e n^t, sto pacholkfi a ti jich dobjH lo- 
a kon* ty do sv^tnice uvedlj, te okl41i. Veliki 
Mi ^ ' if] 

se dM&tko Undrl4(iQo, ko§ilku na sobS 

[rraiela Dorota, Satn^ in4tL 
Harketa Kniiatka prohr^la pli proti p. Hornfkfim. 
UfiiNl Jan Jeptj&ka, aurednik mini;e.] 
A IMO, .faknb Hnba^ek aveden za au^€dIl^kamiQoe. 
pojal p. Mandalenu Hraniokan. 
hav^h 
UmJrel p. JiHk Ha^a t Aujezda. 
rmHla p. Katehna^ seatra p. JiHka Hafii. 
TiBtel £Hi, Lavi^ky teznika syn. 
Jakub kram/ii' dal se hezati na k&men a nmf-el, 
^ZftUkl mm liiBt ') pro p. Jana z Skalice, 
JftsdU J6€ta do KaaHtna Janovi Bern^lkovi pro 
Ika, pannn Mariann: tam oddani. Poctiv^ sme 
pHaealL *> .VrttT* diiM k ohnA iii^n/." KoHntk. (Sj 104 
VIIL Pair*, kutnoh, Mik. zPr.el 1485-1549. Tsat do latlavy pro pfij^kti pen^s 
zfiatal Q T^zeai na rathauze pn JiHk Labti^ka 

Masnikov^ch. 

P, Jan z Skalice 
dluhy, pro ^ida SteMe 

UMnil mi zdpiB p, Jau t Skalice na stolid pre 
gyHki bez pfil Stvrta na sto kop gr. 6. 

Zsekali se Y4claF PaHzek b KordnM u hranic. 

Petr, KramdH syn, pojal panmi Annu, dcerii 
Wolfa kupce. 

Zacal 86 sand mezi knSiimi a Jakubem Klaude: 

Rozmeril jBem dMiny na rinice pH Negkaredicid 
rsi, kter^i jeem kanpil od Kohantka. 

Umtel V4clav, DobM syn, v Puchri, 

Bldzen necbt^l z kazateldnice t VjBok^m kosteL 

Umtet p. Mikul^g Zasumcky na Prebozich. 

Vyjeli k kr41i mietr Matati^ a SatQ^ od p. &ep 
miBtrao7. 

V atiterej na bv, V^clava shoi-ely v Chotaueho' 
V4clavoTi NykUakovi etodoly a obilim ; velikii mu gi 
§koda staia, Potom hned v ned^li shol-eli fityH domovd 
tu V Chotaucho?^ iidem jeln&. Zrada. 

Umtel Sankturin i Nedvojovic. 

Fale§ nahzeua u Kozla, ie Todu s rfnem senkovi 
a jinf taki^. 

Jan Hei'man nap^j«l krucifix u Paovrhy a p 
jej pod bradu. A potom zabil Hel-mana Jana HaFi 
Srnii, tovarySe sT^ho. P. bnh n^inil pora&tn, 

Jezdil jseni na Hr4dek, *) byl jsein kmotrem de 
p« Smila Mylky, pann^ Mandal^ne. 

Chlevy a dobytek Bho^ely v Dobreni pann MJi 
kovfik^mu.] 

Y noci na ned^li v peti hodindch zabil Jan FirMi 
JindHch» z Vrchovist u BakaU^fl; vzat bned do latlary. 

[SmiuTil jeem Zvgele njce me o Btatech. 

A 154t Vdclav fcStolarS zsekal Vaiika Piknosih I Hradku D&d Pachem viz pojednini JPV. Beneie 
itkieli dil V. ') 
inatkieli L. 1541. 105 UmHla Johaaka DobloH, star^ lena. 

Umi-el Vdclav Ciftovek^^ libal, kter/i pHpraTil 
Homiky o n^kolik tislo kop. gr bez vmj jich. 

V«s fitvrt<»k pro Hromn. Severin urbur^t pojal 
liteHoti Holickaa, kurm Btarau, 

P. y^clav Eraban^ mM e^adbu 8 panoau Leonoraii 
1 E«kyc,] 

V pond^li ph pam. Pten. sv. V4clava pHvezli 
k maaleUtrl p. KriStofovi, syrni p, Albrechts z Eut- 
■♦' •^". nejr, mincmejstra, pannu VorSiln, dceru p. Sebe- 

Wejlmilara, do Hory Rot Slavni byla avatba na 

Vlask^m v pHtomaoeti [p^ouv korauhevii^chj^ ry- 

1, Horuikfl, k tomu pozvan^cb. 

[V pondeU po drnzebn^ aed. rozdil a roztrika ue- 
Btali atala se aa ratbaaze mezi p. mimcmujstrem a p, 
itpbmistry s jedo^ etrany, a mezi pday obecolmi saiidci, 
ikiriiau s drub^, o Adama ^ddrsk^bo. 

Adam ^ddrsk^ Tsazen do kl4dy. 

Poslal pro mne p, mincmejstr, 

llmhel V&clav Pampa, bakal4h. 

Umtel mistr Mataug od Erbcfi. 

Iratus dofflinus maister monetae super me, 
HOD Teni ad niiptias.] 

V poiidell po pam. by. Fil a Jak. ap. ve 
Clj na Boc prorazili se baT^M na cecbvodu ') t dole 
Tcrile na rortu HutDl^kovu, Fe^. Mui^frna. I dobyli ten 
<«ft jednobo Jiv^ho a dva umrl4; potom vfceji nmrl^ch; 
fotom [v ned^i po ne^poHch, to jest] Sest^ den dobyli 
i?io iir^cb a tfetiho umrleho. — [JistM zpr^va pH- 

Jb, le se samo prutrhlo, Sdm p, bfih jich ostHhal. 
Cmi'ela Lidmila, manielka Zibnunda z Pr4chlian. 
Lmfel p. Vil^m Male&ick;^ na Eatajfch. 
Umi'ela pari Anna, eestra Materniir.] 
Jan Mrra na Kafiku zabil sTau '^enu ; nedobre n^inil. quod 
4 ho- Da$ ZtchcmcoABer, Voda v cechu (v dole) na«hroQi4£- 
Vif8oky atr. 17 106 VIIL Pam kutnoh, MiL z Pr. g L 1465—1549. [P. KrifetofFz Kutteii&tejDa u^inil evadu s p« Janei 
Zlatnfkem u Kozla. 

MikTila§ Kozlu pojal AoQu PoklupkoTU, §eiik^i'k< 
— To byli otec a in^ti Xikmunda Kozla u Hory.] 

Erdl Ferdinand r^5il sn^m poloiiti do Hor. Kut 

Lke dni paiu. ev. Barbory ; potom to r&6il zm^niti a do 

fPrahy poloziti. Lide u Hory zachystali ee mnohymi 

potl'ebaiiii, a tak ke §kode pH&Li. ') 

[Pan K.«) oblaijpU iida. 

P. KriStof^) zsekal a BakaUld Zemana.] 

P. mincmejstr chtel zabfti jakuba Hnbd^ka v rada] 
fiv&tniei na rathauze 

[Fui eura domino magistro monetae a Psovrliy 
tt Te^ere* P, mincmejstr pn§el ke mn^ domfir. 

Adam, syn Vdclava nzd^re, ranil HrneSka od Nimi^tl 

L. 1542. Vilem Hanyk^i^ m^l svadba s Srnikovai 
dcerau, pannau AUb^tan, na NebovideohJ 

Zikfflund Prisek u^inen bornfm hofmlgtrem. 

[V pondeU po sv. Hdte sand so zadal g krain&I-- 
Annn, deem jeji, pfed p. &ephmistry. 

Oddan JindHoh, syn milj, se p'lniiau Annau, dce^, 
Jaknba kramAfe, skrze knSze Vfta, — Pini ieph 
mistri podali n4a p>ed kn^ii. 

Psanf od konsistoi-e ku p. §ephmistfiiom, aby Anna 
byla d4na mdteH zase v moc jejL 

Jel jaem do Prahy a §atn^m a Janem, synem %rim*_ 

D6na Anna krainiroe. 

Zablli lotH V4vru Kostku, provaznfka. 

P, KriStof zsekal V^vru, klifinfka t Hr&dkn, v in4m 

Slonoyek^m. 

Jel jt^em do Prahy b JindHchem, synem m^m. 
:k sauda o Aann a saadili sme se o ni s matkan je 
rSaierinau kram&tkau. kau ran ty " 

4 

i 

I 

4 ') Snhmf 6e9hi I 499. 

^) N«pochyba6 Kriitof x GaltenlteiQH, tyo o«yv. miciQ 
miitra* L, iSU, 107 Byl J6em Q p. mmcmejetra; b^dky miio)i^ bjlj 
li &4mi, 

SadJi )sem vfn ve 4 nedMfch, kdji jsem anl-ad 
jihrnifltrdlr^ drial 42« siLmmti piiiet 66. PHkaapil jseni 
tomQ pHs to Tseekno okolo 10 pmet] 

P* Albrecht t KuttenSteiiia eloJen z aul^adu mine- 

roratri, kter^i nemohl s Horniky se sroTnatL 
lei ten attl-ad sy, l^ta a 8 oed^U. 

JiHk Zygel obdrltl pH o mord proti dcerdm Jana 
p^lk 1 Pradic. 

PHaaazena jest Anna, doera Jakuba kram4]^e« 
JiD<l»chari z Pr^chiiaii v kokji velik^ y Praze v koB- 
lidtoFi a oba jsau do v^zenf vzati na rathauz t Siarem 
U^t^ pral A potom y auterej na sr. Jakuba propu- 
Mnj jaaii oba s vdzenf a pani Zy^elee d^na Anna k cho* 
fini al do bv, Martina. A prijeli ve Stvrtek po bt, Ja- 
kiba apolti na roze, *) 

Barton Vokd^ok, Uznik, pojal panna Anna, dcern 
PtfloT* Plato?^. 

PHjeli pdoi zemiiU se p. Sebeetidnem Weitmilla- 
pttJn do Hory. 

P. iebegtian WeitmilJar*) uveden za mincmejetra. 

Byl jsem q obeda u p. minemejstra noveho se p. 
phmisirj a jin^mi. 

Kobylky velike let^ly jako Trabci tudy k Tejnci, 
■fly «^d Hory, pfevelik^ mnolatyf, z pM drnh^ mile 
ilH a xa pul 6tyrti mile vzd^ly, tak Iq Blnna^ zastinily. 

Mor reliky a Hory. 

PHjeli posloy^ na§i od krAle z Yidn^ s dobrfmi 
aanj. 

Unl^la Anna, manielka Jind^icba, syna m^ho. U v\* Borotiho ,,Akta koaeislore** h 182 etc, a iivotopU 

►utmn z WeitinUe a na Ohomutovl, — Rkp. B zpriyn 

.'r:i7riii A'i I'^'lita z Gutteosteiaa a dosftzeof noveho rii^Mi Jlk 108 VIII, Pam. hitnoh, Mik. sPr,sl 14S5—1549 L, 1543. P, minoznejfltr poilal p. 
a radS jelena velik^ho r dar. 

Umi-el Adam Ka6« aluiebnik miij. 

Frijel p* mincmejetr, obedyal sem s nim a dDea Uk^ 

Oh^dvali sme s p. minomejetrem p&ni a nov 
radda ?lickai. 

Jan kreiU pojal Annii Velikau. — To d§d a ball 
^ Mikula^e mladliho Yod&anskeho u Hory od Zlatj huej 

Bjl jsem u p« Zdislava z Wartenberka a YobSda.] 

Pavel Baudnick^ utal p. St^pinovi Mirkori t Solo 
pisk rukiL y svM^ y dom^ lenkovnim le^en^m u Kaf 
LdeMvkii na Hor. Kut 

tUmf-ela Marta Maehkov^, Ltbenick^ho Jena. 
*m^el JiHk Kotrba, koieluh ; bohat^ byl ^4ov8l 

Adam Zjgel m^l SYadbu b paonau Mandalenaa 
Wolfovau dceran. 

Vdvra Stolarfl zaekal VaSka Porybnl 

Za^ali u Hory dSlati tolary Jochmetalsk^ I pftt 
a ^tvrtce.] 

Krdf Ferdinand dal na sneoiu odpovW fftarftm ii€ 
vd66nau, ie Hor Kuten k pavovdnf drieti neohce. 

[PHjeli Bffle z Frahy a byli jsme tarn p^t &edi 
a m dni. 01 

P. ^ebestian Wejtmiilar propuitSn jest t antad| 
ttejv. mincmejstrovstvf od krdle J, Meti. 

X. 1545. V pondeU den pam. ev. Petra ap, pH- 
jeli jsau do Hor. Kut. p4ni rady komory krdle J. Msti 
iotii: p. JiH (jerdtorf, pcdkotnoH krdl. 6ee., p* Knito( 
Gendorfer, p, Florlan Gryepek, p. Jan z Vitenoe. 
p4m komisaH ozn4mlli nejpr?e &a Vlaskem dvo^*^, 
kr41 J. lit. doly stHbrn^ pau§ti a jich drietl neoboa 
ale ie je paulti Horniknom. A rozti^nd o to jednajfce 
prodaj rud, erckaf r Vosle dole, zdvihli krdli k rucaj 
na iQma nakladnikuom a erckafei'nom. ^) S mincf 
a preg^H jednali, aby jim, krAli k ruco, luny minct ') Sn^lf 6€8ki L 544— 5dL — 2priToii tou konci le rkp. 
*j Yiz torn Eminku jii na ttr. 54, L. 1S43-^JS49. fbrtt nft tolary odfiali a ui, .jj.ii k torau 
$«i, a I! po6ali f prenn&rn« tolarj delati. 
toho tak^ roku n^Jnen jest p. Jan z Vitence neJY. 
'MBUflK^jstrem v kr4L £es. 

X. J5^«S. SpnSt^ny jsau doly hornl 8tMbrn^» totii- 
Tesel, Eaasy, Hatrechtejte a FlaSary a ten F^icek 
A tak tSm doluom konec u^in^n; nebo ndklad 
iniif oa dS §el a oiitkoT^ Be mali naoh^zeli. To- 
na torn Tortu q Zlatohlarka y dole Voale dobr& 
iHi^mi nida byla. 

X. 1547, JiadHeh Nyklisek z ^itf^nio zabit jest 
T doml BeneSdlneiQ na Koiisk^m trhu y muste Ho\e 
K^tot. Piuvili, i% by ho zabil Vdclav, syn p. Pay la 
P^v: '' / PodiFk. 

3. Dali pa §ilinkn, pardusu, u praIL^^e 
ityrtffi Qsobam s Kaftku: Simkori KytDarovl, perkmistra 
I .^ribii doln^ a ^enS jeho DorotS; Ul Lorencovi^ ha- 
TeH, a Eristfod, ^enh jeho, protoie o ty sve ieny spolu 
fr^]raar$ili, a ony ie k tomu syolily; a ^imkovi cejoh 

Tei din pardus u pran£i-e JanoTt kolelahovi^ kierfl 
pHiml Knfiz, ^e na den pam. sr. Dneha Seal, slau- 
iDBi. kazdui £inil a rozdival veiSeH p^nd lidezn y mh- 
yM<^7Tcfch, nejsa pray^m kn^zem. M^l hrdlo 
a^inena mu rnilost pro zenu a d^tl. 
"i. Ifi49. Certi, zll duchove, hnali na Kaiiku trej- 
lia y d<»lu ^mytnS; a to bylo praesBgium, nebo brzo 
putm uikMi hfkr&i y t^mi dole se zdaBili. IX 
CL. 1509^1530.) 

Z jinych pameti a poznamenanK 

ISC$. V neii^li pf. pam. er. fieho^e LndFlk 

Itrile hee, YladUlara, konmoTan je^t na 

k kr4l 4e«,» r^kii Bviho jsa p41 tletiho 

Xedce Manii gilt jest y Praie xvon velik^ a la- 
rfltt jisi aa braa^ prai. 

Wifrp f^ppt^mb. JiHk Bf^johorfik^ a B?ymi po- 
l aukladn^ p. Janon JanoTBk^mu z Sautio 
^irr.Ev z. imoerk a tn-z LukaricK v ktereaiito ohni 
.ikdN» devM Mi. 

Meii' ih , prasince. nboHl ee hrnd Ledei, 

(ber^iii ;ii panf 2o0e ^) zahjnula jest, jsa t$- 

ge dv^mi ditkami; a drau panen iiv^oh dobyii. 
fiuiaa aotra Tjaikl. 

i. 1510. Februarii, Parpl Fron z PerKoa ry- 

ri r« V8i ?-p5cn<^ ^es&ek a Tiar g¥4t08t 

eJ, prodal iiduom. Eroinf oe&lechetnik, ^) 

1513, Julii, sjexdoTe byii T§eeh stavuov po 

fich r kTil Mb, pro obhajoFinf priT, i« m^ltaii<^ 

kn privn et^vati, kladaue nekter^J pH^ioj. 

') i, i JSirvmoe^ luanielkn Bariaoa Xedacfc^ / Ai6ttt^ (K. 
ivuje torn £^U9t Kap%hor$hj t Hist. kL 112 /X Pom. Mik. s BrddiMn s I. 2509^1530. Potom m^elce Augnsti, erpna, na den pam. 
Bartolom^je bjL sn^m panstra a rytif'stva v m^ste Kd 
line D* Lab., na kter^ito snem kral. J. Mt t^U jea 
poeJati p, Mezeri^ek^ho, *) aby o pokoj, svornoet a 148k 
jedoali, a pini a rytii'gtvo aby osoby z sebe rybra 
a zvolili, Ui Praian^ a ]\ni mesta, k poro^n^ni; pak-^ 
o5 eroYDati moci nebudan, ie J. Mt. Ksk^ viU to 
Bebe rziti a spravedliT^ to opatliti. 

i. 1515. scat jeat v NoF^m MestS praL Zil 
nrnnd Hulka, jsa prvnim konSelem. 

Z. i5I5. M^sfee Angosti, srpna, v pond^li po 
pam. St^ti fiv. Jana KH. p. Praiane, StaromMti a Noto- 
mhltU selli 86 do velike koleje a \u se spolSUi v jedno 
pr^To Be y^emi Tecmi i svobodami, privileglemi a ma- 
jest&ty. — Nota. ZrnSil jim to potom kr4l Ferdinaod^ 

L. 1519. V Rakanskb, v Belli*) umHl j€ 
Maximilianus, toho jm^na primus, 

i, 1520, Praian^ t^hli k TochoTicuom a dobyl 
jich, a na§li tam mnoho gafrinii v hotnbf'^.h baftkio 
Ui suken a kmentuv zakopan^ch ; i jali na t^ tTTzl pa 
YranoTskaa ^) s jejlm zetem a dceraii 6 jin^mi, a ti 
pdlirSe a rozkopav^e tu tvrz, t^hoJ zet^ iejfho zmm^ 
dall — Potum mesice Kovemb. dobyli Janovic a Snda^ 
jim iiieL I jali jicb 12 i samau pani a do Elat 
je rezli, 

L 1521. P, Praiane dali stiti sedm t$cb la 
pe2nfk& na TochoTidoh zjimanjch. 

Mesfce Septemb* T^roi dobyli BSlehradn v UhHol 
a flv^mi osadili. 

X. 1622. M^eke dubna mSsto Cdelay rieol 
yyholalo. ) Jan t Lomniee a na MezlHci\ hejtmaQ markmbstyi H^ 
rayikibo. 

*) Vdora po OldHchovi VranoFskem z Yaldeka. Zef f^ 
\i\im. HeobynS z LazaOt odpraveu byl 11. ledna 1521. 
♦) Petr. L. 151^i^l5^, 113 M4je m^efe^ Marie, marilelka krak Ludviks, ko- 
icrana j^st i^eskau kortman na hrade prai. 

D^cembrie, v Fr^iberce, m^st^ saak^m, g^iroianekem, 
kiiTa porodila tele zpotvoren^, k mEichu podobn^. 

L. 1523. M^sice Martii knfie Minsterbersk^ nMnlu 

hejlmaoem kriL ^esk. 

JIhlaTa, m§8to morarsk^ p?i pomezf krdl. 6esk, 
l^e(, krom^ sedmi dotnii a kostela sv, KMie, ylechno 

L. 1524, Mesfce Aug. rumioe 7elik4 vznikla 

fraie, Je nekteH z prednfch kou^eluov v rade jsau 

km, n^kteh' zutfkali oa hrad ; sotra toho zbrdneno, 

ratbamn koaselao^ neemetali. 

L, 1525. Jnlij, V Vidoi, m^st^ p^ednim rakau- 

, yyhohelo p^t set a tHdceti domuov, a v Cfich4ch 

«to Cbomuto? i g K4mkem m^aice Augusti, erpna. 

L,15^$. Meose Aug., srpna, Lndovicus Seak. a ah. 

TjpraTiv se do Uber vojeneky v nemnoh^^m poctu 

""ttti Turkuom pohanoom, kteHi u relik^m pofitu 

lierekau hubili a plnndroFali, s nimii cfia!* jicb 

aaa osobo^ byl; a potkav se tejl kr41 polem s t^ml 

inaaj a nemoba takov^mu mno^stvi a moci iiob ado- 

, jest u MogaSe a sT^mi porazen, a utlkaje z U bitvy 

Ijakan z^toku, k&i^ pod nim se zpdtkem pte* 

r&l pak jsa zbrojf obtfien a nemaje iidn^ po* 

ta jest fiinrtven ialostiv§ ; col atalo se ve ati-edn 

pam. ST. Jana St^tj. 2alost a zannaucetii yelik^ 

byb kfestangtm a dalK nebezpedenstvi. — Nota. 

aT4no bylo, %e i tea pohan cfsa^ tureckj Soli- 

Ue LudFfka, p4na jelt^ mladi^bo, litoval, g po- 

ifm. le jest se s tak milo Udem — kter^bo^ nebjlo 

ityrmecitnia tisfc — proti tak Telik^mu mno^stiri 

e poeiaTil a potkal V 5em^ naHkdna bjlo oa n^- 

pK»dnf piny a biskupy uberske, M by s tfmi 

a p^neni jiob mlad^m neupriinD^ a aey^rne 

T^e are zacbazeli, m41o ho sobe vdiice. A tehd&2 

t^ kHataastvo zvld^te f Qermaoii o religioii a ni" 

B 114 IX. Pam. kutnoh Mik. e I*rach. z L loOS—loSO boienstyf ^korpili a neEiiadili, a tak nerinn^ kril Lud- 
yfk, jsa od nich opustes, zahynul na relikau Skod^ 
veeho ki-estanstra. Tarek pak miH kl-estanj tak jah 
vlk trkajlcf ae berany, Po te nefetaBtne por&lce kr 
hudvik ]\i mrtr} Botva bjl dopUn a nalezen a na PN 
Dim B^lehrad^ ialostiie pohfbeti. 

M^elce Octotns drz4n jest od etaviio? kr&l. 5«s^ 
gn^m Talnj na hrad^ pra^., na kter^mito snema 
brail a Tyvolili z kaidi^ho stavii, totii: panskeho, tj 
ak^ho a m^Btek^ho, po osmi oBob&ch, yieeh 5tyHady&c« 
daTde jim plnau moc, aby k semi ^esk^ kr^le Yyroltl 
a vyhlisiJi, eoi ae atalo. A jest zFolen a vyhl&iaq 
k iimnl krdl. j&ea. osvio. arciknize rakansk^ etc. Fer 
dinanduBf Tlaatni bratr mladlf dea^e Earla, tobo jm^na 
p4teho, jenJ mSl k manieletvi Anau, vlastnl sestru 
nadepsan^ho Ludrfka ^es. a nb. krdte. Potoma§ 

A 1527 jeBt ijl Ferdinand, pfijevie alarik^ 
Prahy, na hrad^ prai, k t^muj^ krdl, 5e8. komnoTilj 
T nedeli den pam, sv. Mat^je. A byl tomaj p^Sky 
pal&ce hradn pral., y kterSmi^ kril s&m osobnS by^ 
a yelmi mnabo eyic boMo na temi palace. 

Miafce Angneti tejJ krdl Ferdinandus, vyprayiy 
do kr&L nh., opanoyal Bndfn, stoiici t^bot kr4I. 

A, 1528. Mense Februarii Stefauus yejyoda ^ 
y UhHch poraien jest od krdle Ferdiuanda a ntekl 
PolBka. 

y Praze JiKk OharauB, jsa prynim kon^eiem, 
86 obieil. 

L. 152*>. T« y Praze p, N,«) Koatka jsa opH 
upadi y domd gy^m se acbodfiy a zabil fie. 

Z. 1530. Menso Hartii krkl Ferdinand 
potyrditi y&eob pr&y a syobod y§em obyyateloom kri Bouc&iitifei oby&ojnd Stepin mli 
*} Okob toho ^aiu bjli na liv^ je^tij m tynoy^ Zd6a 
Kotftkj s Poitupid. S£deodk^ Jm i Bokude* L. 1527—1530. 115 tet ^. — A miaioe Aprilis vypoyidSl mistra Jana Pa&ka 

I Prahy. 

Y mSfltS Nymburce stat jest y noci Petr mSstsk^ 

plitf, ie k rozdilenl penSz obecnfch, o kter^2 se kon- 

ieU dilili, SToliti — bojfc se til kon&eU, aby jich 7 torn 

lepronesl — nechtdl. 

Mense Octobris zjevila se falei na p. Ople Fic- 
tuu; on pak, sySdSy o torn vyjeyenf a jsa pH svateb- 
lia Teseli na Yladimi, i^el preS z zemS. Statek pak jeho 
Uli k raee pobr&n jest. *) T^ki se pouze Btvrzenf prlvilegii stavu miatsk^mu, jel 
•e toho roka stalo. b* (1. 1510-1528). 

Mora Kutna. 

X, 1510, auJady v minci pK§li na Hor, Kut. 
im s Slcalice a Martin Vrabec, a pan Prokop Kraupa 

Qjocemio asazen z hofmietrovst?! horoiho, a p. Jarol 
to 8 urburei-Btyi ; a na ta mista uSin^ni: V4clav Kidsa 

TlkaaoTa bofmistrem, Jan Ma&nfk urbur4]rem a pan 
impieh Jan ') nejv. mincmejstrem. Potom brzo tji 
sclar Kriea slozen jeet z an^adtl hofmistroFsW a na- 

§k tomu Jaknb PiTonoaka. 
L, 1511. M^Bice m^e umHl p. Michal z Vrcho- 
gtarj hofmistr hornl, a pohlPben jest t kaple BYi 
biEt^le Barborek^m tn na Hor, Knt. 
M Ztratii ee jest t^cb dnuov Meliohar knpec. Sixt 
n^l- j«j k BOb§ ayedl do domu a od t^ doby jebo 
Wj nevid^l; gkrze coi potom teji Sixt vzat a mu- 
H^e^ a Q yezeni latlaynim umi'e]. 

■ M^Bfce Norembr. Jan z Pr^chfian pojal k man- 
Hri pannii Annu^ deem p. Jana Janoyek^ho z Sautic. 

■ UmJel p. Jan Hraban^ v Praze; potom Tlm^ela 
i^ta z Vlkanova, manj:elka jebo, kter^^ p^ed nlm 

6*bo>e krejMho na Hor. Kut. Kterdito Alib§ta 

fle Btatek syuoj pornSila klaftem takto: Item, co 

^e domn m^bo n Horj a stoilce preg^Nk^ a lanky 

tiin4^, STobodn^^ o torn porauMm a ustanoynji 
f PotenSteina a se 2!ampacbu. X 
(L 1510-1528), 

Hora Kutii4. 

t, 1510, aul'ady v minoi pHSli na Hor. Kut. 

s iSktkliee a Martin Vrabec, a pan Prokop Kraupa 

[*7hoc<fmJc ssasen z hofmietrovstrf horafbo, a p. Jarol 

1 mLor^f stvl ; a na ta mfgta u^in^ni : VaclaY Erisa 

[TlkmoTa hofmistrein, Jan Maenlk urbur^Hm a paa 

pacb Jan ') oejr. mincmejstrem. Potom brzo if I 

Ida? Kr&ea bIoIpm j«3st % au^'adu hofmiBtroTBtri a na- 

k tomii Jakub Pironoska. 

Z, 1511. Mesice m^e umfel p. MJehal z Yrcho- 
hofmistr hoTui, a pohfbea jest v kaple sv4 
liarborek^m in na Hor. Kut. 
2UatU se jeet t^cb dauo^ Melichar kupec. Sirt 
tt ji) k Bob^ avedl do domu a od t^ doby jeho 
D^rtdJil ; skrze coi potom tejl Sixt yzat a ma- 
\Hi a Q rezenf latlavnfm uml^el. 
M^iee Norembr. Jan z Prkbfiau pojal k man- 
pannu Annu, dcern p, Jana Janovekt^ho z Sautie. 
_CbiW p* Jan HrabanS v Praze; potom llm^ela 
t Tlkanora, manjtelka jeho, kter^i p^Gd nlm 
feb«N krej^fho na Hor, Eut. Kter^^to ARb&ta 
fUkk iv^uoj poru^jlu klaftem takto: Item, co 
domn m^bo a Hory a stolioe preg;f!-8k^ a lanky 
sTobodni, torn porauQlm a uetanoT^jl 120 X Pam. hitmh. AfiJt, 9 Pt^bLUIO-I^^ Mense Maji p. Jinirioh TunkK nelr. miuem^ 
a p, Prokop Kniupa prijelt z Uher t Biidfoa ad 
\ a M&chek Libeniekj s Jan^^m Nebozkkem pHneaU 1 
jmaJeBtdt na erb od krile. 

P. Lev, p. z Roimberka* ') p. Vil^m % Pernltej&i 

;p. kand^h p. podkomoH,*) p. Mikiilds Trfka* pfia 

' zemskf ^) sjeli se a tu tejn& imtMi rozmlauvint 

Hor. Kut. 

L. 1515, M^Bice Febr. p. Vojt^ch, *) Dejv. hal^ 
mistr, p* JarosIaT 2 Sellenberka, nejr. komornlk kr^ 
ftes., pHjeli jeau do Hory Kutny, jea vyolAni o\ 
zemsk^ch, kiefii ua ten ^as v Praze 8h^om^^^ 
. porau^ejfoe, aby p^ni Homfci p. Vil^ma Koetku 
etupic za minomejstra nepriiimali ; ale oui pani Hoi 
jmaje od kMle J. Mtl pHsn^ psanf a poruj^enf, iSh6 
p. Kostkii jsau pf-eoe 2a mincmejetra poctiv^ a laskaT^ 
pHjali, kt€r^i prijel do Hory ae SCO konf. 

Vygldni jeau k krili Vladialavovi do Uh^r 
Prelpurkn p. Miknl4l z Prdchfian a p. Prokop Kraup| 
2 Chocemic. A jsa od krdle darovini, zas se vrAtil 

M^alce AugUBti srpna vzat ani-ad urbtir^lstrf hof 
niho N. *) SdioTi a ddn Samueloyi Lavi5kovi. 

Ar«ha, tabule 7elk4, malovaDd, velmi p^kna, pd 
stavena jest Da yelk^m oltdH v kostele Yysokt^m 
Jakuba; a stala jest okolo iH set a padesite k, gr. 

Karol knifte Minsterbereke a nt^jv. p. kancl^l 

jaauco posliai od kr4le Vladislava, aby p. iDiucmejsH 

Kostka sUb uftiiiil %rem regentfim, *) ]ei kril v q« 

fbytf sTem v kr&l. 6es. naHditi a v UhHch sfletiv P*tr. 

') Bnriau Truku t Lipy a utt LipnIoL 

•) Z PwrnJltebit, 

•v ? 

•) Jeni byli: ZdiiUv B^ikw is I> 

8viuiii% JindHoh filo/ok *e Z. 

z UbonUvS. PaJaeH^ V. 2. %U. kf 
:iat L, 1515- IS27. 121 ; Ale Qon&ici toho podnDcnauti se spe&ovalj, propel 
i oiprnyn hor j«3dn4no. Potomne 

L, 151€ pan! reg^ntOT^ s jin^mi pdnj xemsk^mi 

pr^M k toma pHr^sti, aby teji p. mincra^jetr 

p4oii<»tii ri'gcntdm slib dinil, ale on jim r to jiti 

1^1, aby ty hory v jak^ neavobody mt?l iivoiovati, 

|e ty hory a lalnue i^dtii^ho p4na nejmivali nezli 

J. Ml Potomii^ posI4iii juau Listove z Biidina 

'mI kr41e J. Mil., jedeu k Umni miQcmejdtni a druhf 

h f^rr^^ nornikuoiD, Je jeti k tomu sUbu nedoToUU, jim 

— Naproti tomu oit^Bice Decemb. opSty list 

, jehoi daltim f<*r K», a, Nicolai, ^e J Mt^ 

^ za 2i^ jm4 ie jsau toho glibu zbra^ovali, a aby 

^it p\tid eebe UibralL Mistrn^ ooutraria! 

Piuii l]t«r4ti Ifttin^tl na Hon Kut. vy^4daH aobd 
la pi&iofa Aephmistl'icb kaplu CbarYatoYskau y koBtele 
^B^-"*- * '-^'rn na Hob, aby tu QYi matury zpfvaU, 
^H tarn vzdelati dall. 

^B M«^u^e JuDJ! p. 64>phmistH a kon^eM odsaudill 
I kkfl KaieHny. Jandovb sestry, za nei*ddny a ten T&ecek 
I atitBk }^i vsall v svan inoc, a Pavla Klenorgk^ho pro 
I i5't..vinf u^hnj k&aftu vzali y svau k^ieti a treetauf, 
11^ velikan teikoet in^li a inueeli s^ymi 
HiLiinizovati Dorote slatnici a Markets Hana- 

n Kostka z Poatupio, nejv. mincmejetr, se 

a konSely iAl b auradem horniin a pany 

iiifmt otietvriimi Hor Kuten, uznav^e chudohu a ne- 

jH.sit i-iifj^ti a pramene horniho Greifsk«ho v do- 

\ m a Truhle, tak M,, k tomu dovolili, aby 

Dvij upult^ni. Til ozndmeno, ie J. M. Esk& 

nad kldfiterem sedleck^m leKdho drieti 

L, 1517. P, Heiraiau Zvfi-etick^ z Waitenberka 

Hrddkn Mike^ku slu^ebnika Bv^bo sp^jfcfbo. 

*' t av^titl hor BtMbrn;^ch ua Hor, Kut. dali 

ik ke cti a chv^le p, bohu na pamdtku tfk 128 X Pam kutmh. Mik. s Prdch, s I 1510^1528. iSch hav^fuF u Pod^brad, na torn miste, kdei stio^ni 
byli, a pant tarn Unhe, kalich tam daro?ali. 

M^sfce ziH na t^chil^ Hor. Kut. dali utfti dT^ma 
truba^fim po ruce, ie na rycht.4!'e m^stskeho 84hli jej 
posekarie, A nice jich zutlnan^ na pran^b pHbit4 jsan 
Y proBt^ed rynkti. 

X. 15XS, YySel ohefi % doom, jenli sluje a Kon* 
yahl, y t^ ulici jdauce s rynkn po lev^ strand podle 
domn i-efi. u HruSkfi, a shoMo r torn paradi nSkolik 
domuoT. 

i. 1519, Mense Febr. p. Vil^m Ko»tka, mine* 
mejstr, m^l svatebnf veaeli na Hor. Knt, pojfms^e 
k manzelstyf pannu Aa^^iko, sestrn p. Jana Yrbfka. ') 

MSslce Martii Petr, syn p. Skrovada, sestru p. Mi- 
knlWe z Prdchftan, pannu Apolonn, obeslal pted kn^ii 
z Blibu manielek^ho, a kdyi bratri jejf proti tomu by 
nlaudil ji a odd4ni jsau spolu r Caslayi m^sie, jedai 
mill od Hory. 

M^sice Septemb- 6erti, zll duchoy^, u Hory KuC 
po ^tyrmecitme boding (itati, co^ mnozf Ud^ ?idelL 

Toho 6a6ti poystala jest h^dka a rdsnice mezi 
hav^H na Hor. Kut. o vfru, ie buob netrpel a ie b; 
byl nnzn^ buoh, aby m^l trpMi, a o jin6 nesle§n4 yi 
yelebn^ Bv^tosti se bddajice. I state se o to sro 
n^nf a spokojenf ekrze poctiv6 kneil, skrze kn^ze J 
Bnehala, d^kana na ifthi Hor. Kot., mistra Dochki 
kneze Jana Cifru od chrdmu Barborek^ho, kn^ze V4 
claya, farite od Nim^ti, kneze Jana od b^, JiH, kn^s 
TomdSe a jin^ch knMi y pHtomnosti pdnuoy §6ph 
Btrnoy a n^kter^cb Bpoluradnich. A yyzDali jsau ti p4] 
preUti, ie jest boistyf netrpelo, ale bmoh iloy^k trpM 
jest pro nis bHsn^ ; a ti bay^H pro takoy4 ylete^n£ 
bidky jsan trestdni y^zenlm latlaynlm, totii : Tom&dek 
Bseneck^bo, Dayid a N. Dubina, hay^h hi ') Z Tismic, — Zprava ta puvodo^ jest n r. 1518, avsikk 
bned sou^MnS je8t naznaceao, ze nilezi k r. 1519. J L. UW^15itL in KoT^Dibne kamna nova» p^kii4 s kachly pozia* 
la isau od^l^a na ratbauze, 7elke radn( hvH- 
la Hor. Kat. — Nota. Po ietech yyvri^nj a proate 

F. gephmifttH a epolaradnf poelali ryehUI-e sv^hn 
m^stik^ho B haufem ioldn^ruv na Hr^dek tB y m^stS 
Bohe Kntn^, abj vzal p. Kridtofa Smigka z Yrchorigt 
de Tezenl satlaynifao. i nenalli bo. Na zejtH pak ifi 
p. Krifetof yzdal p. Hefmanovi Zviretick^wu z Wartea- 
^erka rlecek s^fi) statek pod goe ta na Hor. Kut. q1^> 
iejfef T pHtomnoeti p. mincmejetra. 

i. 15^0. P. Samson a p, Sanktunn, aaledDfci 
lince na Hon Eat., necbtMi ita rozk4z4nf p. mine- 
«!J8tTa do minoe jfti a platiti, az p. SankUirin — jsa 
[ tomu od panuov sephmistmov ptiveden — 5el a platil, 
p. Samson odjel; po placeof pak zbil p. SankturiDa 
Ijem. A yzaySe ob^ma an had mince i kli5e od X6l 
lec, dal a poru5il ten liJad p. Janovi z PrAchfian* 
■fee Jul. duha bareynd yy&la po zemi na Tar- 
m^flt^ Hol-e Kiitn<^, coi mnozf lid^ vid^li. — 
Kota, To nejak^ bornf vitroy^nf. . 

Septembr. JiHk DobeS s VondrAfikem z Ji6<n- 
^bo dforn yylimali se % §ailayy a nt«klt. 

L. 1521. Martii, y kldStele sedleck^m (sic) neda- 

ko Hor. Kut., BEOlel ko^z Element, opat t^ho4 kl6§tera» 

Prmze, a do t^bo^ kt^&tera pHveztiQ a tu pobrben 

Bt A potom m^sice ApriL conyent tehoi kldStera zvo- 

anb^ k t^mai kl^eteru za opata kneze Georgia, opata 

Nick^bo. 

Na den pam, ey. Marka ey. u m^sta C&slay^ na 
obcj 8e^Io se nbJ^luoy bornlcb do §eeti tisfc, i jelt mezi 
iS phtki Hornici z Hory Kutny; ale ti ubl^H nadayle 
}m iridenov zbiti je cbteli, zaviizayge je, aby se jim 
tejifi pofitayili, potom je % tobo propuatili. Odtad 
li na p. Dobroyitoysk^bo a na eyobodnlky. 

Dne m^sfce mije 13. y auter^ v noci na stheda 
I relik^m delCoy^^m pHralu, krup^ch a bromobitf oboM 
124 ^ ^«n*- kutnoh. Mik. z fVocA. 1 1 1'* ^>— ^' )^^^ 86 velik^ kus zdi krohoTut u kostela BarborsKeho p; 
kapii miQcitBk^, a t^la mrtvd vypad&li tia zabradu a in 
|sakopana jsau* 

L. 1522. P. Hel-raaii ZvilPetick^ % Wartanberki 
|tabil Bariana Kostku na Pe5k4ob bliit Hory Kutny. 

Prorazili se bavtSi"i na ?odu v dole Halehch d* 
dolu 2ab, ^) i Btopilo se ^etnacte huBplarao? a dva ha^ 
v#i, a tletfmu pomoieno ti-eti den. 

Mense Martii, kr41 ^esk^ a nhersk^ LudoFici 
B kraloFnau Marif, manzelkau BTaii, pHjeli do Hor 
j^Kutny, oba jezdecky na konicb, a od pdnuo? Uor&i 
lOT jaau pi*ivit4ni. A kdy^ na dvuor VUekj? pHjeli 
dino jest jim ke dvoru pooty : jeden drejlink Tim 
a f^trn^cte Bud&v piva a ohleba dostatek; hav^H obojiol 
Lhor dve laky malvazi; erzkafehi jeden dr^ilink vfua.' 
Potum na zejtfl ve 5tvrtek presentovali J. M. Ksk^ p. 
SephmiatH dva koftiky, jeden vklW 12 hHvea, drub^ 
p^e8 6 hHven, a groSuoy tlust^oh stHbrnJch drabii^. 
A kr^loTn^ ddn koflfk, T^iil 12 hHyen, p. markrab§ti 
t^^ koflik, ten v4iil ptee 5Vt briyny. 

Julii, p. Janovi SiiBori yzat aui'ad mince a ditl^ 
p. Janori JeptiSkoTi. 

Septembr., raura Todnf noT4 udM&na jest na 0?e8< 
nera trhu; naloieno na ni pi-es 90 k. gr. 

Octobris, ob^ail se nSjak;^ zeman t dom^ ^efieDiI]r 
u Zlate busy na Hor, Kut. 

No7embris» umirela jak^si tlust^ zena, relmi vod 
nateldnA byla; fezali ji nmrlau a ryteklo % ni rod; 
i hradeok^ sud pirnl. 

L, 1523, Mesfce Jan, faleSnfci, jeni falefen^ pe-j 
Ize dMali, nalezcni jiao y zahrade Cukio^^ a 
fod zeroi BkreJB mSlL A kdyi na n? rychtdf pHlel,^ 
itHleli fale&nici % rn^nic a zast!*elili eyna Pavla Landova, 
^tefka, denk^h od Konvafft, a Trojanka, pacholka rych^ 

^) M>* etiti 6»p, — c'oi jijst xkrikeun rin luiitS Capto^* 
*) Jihoitt xBrTiiidpnlitirku, vychoviitpli ^v prvtiinin rkAvx Lril4 
Lodviks 1 

I 

HIelfl L, fsas-'ism. 125 f ji»u ijfni&ni, totiJ: Vau^k LaStoTiJ^ka a Sta- 
X Polik s Vahkcm, Kuklor*^ sytiem ; a jinf ? 
^^rr«}A) ohuem zdusf^iii A' potom Vanek Ylaltovidka' 
^Buii^en a npdkn. 
^V KHi Lndvik jea Da Hor. Knt„ kdy% ee Tjdal 

•oflialB chiej*^ kral*» trkati, i zabili ji tu. 

NovembriF, trj). krtll Lodrik jsa r krilovetvf uh. 
T Preiput^*^ 4 vS^cka pri^a strrditi Hornfkuom, 

atacflP&m a |,.^^.r..;ai. 

L. 1524, Febr,» p. Adam z liican pojal pauf 
Abqh Slachkovau, Tdorti z Rybneho trim, k maoSeUtrl. 
iH^ Msrtii, p. Karel knf^e Minstrbersk^ ufiinil bornfm' 
Hi [n sa Hor. Kat. Step^nka Drahelito a urbnrd- 

H^^^.ukd Bycha. 

^^^^ X* tS^7, Martii, maalelka p* Petra Bohdaneck^ho 
poft^dila poi^dttau dr^ dcery a syna* 

X. 13J^8. Petr ^krorad ulaudil mistrn firikcima 
hoiu a fiiDoho mn pobral, 

Auguftti, Hynek Slavlkoveo zabil ee dteTcem hou6 
Bft koDi. 

Sept^mbris, rejpovM udin^na in*?zi Horafky na Hor. 

ni f» b^rn^ proti Turku a o pomoc, tak ze isau toho 

•»67obo2i'ni a pH svobod^ch jich zustaveni. ') 

Jak^ pak obdarovfiDl t^cb^ Hornikuov jsau 

Quth £a8 byla a jake jich svobody, Tejpia toho do- 

ije V Blova lata : 

Vladislav z boiii milosti ahersk^. ^eak^ ©tc. 
«to. oznamuje© Umto Jistem Tlem, 4e, ponevadi j 
to podlf dfutojenBtvi naSeho dobhe pHslnsi, Hm 
iiivaa boz6k4 milosti a po7^g6Q(m obdat'^ni jsme 
Mi a zy^Btnf miloi^ti k poddan^m naSim T&ech 
fUmor^ kt«^rM dobe u v^rn^ poddanosti ehledime, uka- 

•i«i.fopi8 MlkDlAle z Pr4cUfi<m v fivodu 
^'"* a 281. — Oitniu kral. T]^pov*di 

ife^ ^ai^ 126 ^' P^^' hitnoh. Mik, i Praek. 1 1 um—Um. 
zoYati 66 jm^me, na torn jeaoce vidyclmy, abychom 
laskav^ji a dobrotiT^ji k nim se naklonili, abv tody 
T^rnf poddanf odplatu a milosti naei mimo jine jsattce 
obdaHnJ, a ku potomkum Da§im tim poriDn^jM a atrr- 
zea^jM bjli. a jini ptikladem takov^m iivi jsauce, do- 
br^ho a chTalitebn^ho jm^na aby s prosp^ohem aobi 
zaslnhorati mohli. Prolog my shleda^ie mnohe v^rn^, 
piln^, hotov^ i platn^ poddanosti a sluiby pocttT^ch 
lephmistroov, kon&eltiov i v§( obce na Hor. Kut., Y^r- 
n^ch nasich mil^eh, v kter^ch^ pfedktiom naSim i k n^m 
tak^ Yidyckny upHmn^ a v^rn^ ja^ se zachovali, pod- 
daiie a sluiebn^ se ukazorali a podnes se skxiie5ii4 
ukazBjf, i nechtfce, aby k ukm a k p^edknoni nasini, 
krdlQom Sesk^m jich poddand upHmnoet odplaty nesti 
nejm^la^ s dobr^m rozmysletn a radau v^rn^ch na^ich, 
mocf kr&lovskau v 6echach tyto dole pean^ miloati iim 
HorQfkui}m na Hor. £nt. hiuh^, na y^^nast jsme dati 
a tin) to lietem d^T^me, aby oni. ^im n^s milostivljMho 
pina k sob^ pozDajf, tlm tn^M a pe7Ti«jsi y sy^ rtfe 
JBance k ndm a budddm naMm, krdlnom desk^m, r stt-* 
losti, ktertii JBti y sobe yidyckny jmMi, z&stali a npey- 
neni byli. Jakoi pak ani proti n^m ani pfedkuom Ba- 
Sim y iddD4 Btranoi punty, zApisy neb vejtrinosti ni- 
kdy jsau ee nedali, a jakoi pak y^koy^ lid^ti, \Al tako 
lid^ 80 y nich meni: proto^ aby potomci jich a budauol 
pi*ed o6ima jmaje, co jim od n^s flkrze jich pfedknoy 
yernan poddanost a zachoy^ydoi ti^itkuoy a sTobody 
pHneslo, jich nMedujice, aby pannoy ayfch y^rnS, sidle 
a eluiebD^ se pMdrieli. Kter^lto milosti y tomto listn 
psan^ jim dSy4me : Nejprye z milosti a nioci naSf kr4- 
loygk^ t^m^ meitannom a Hornfkuom naiim Into milost 
6inime, aby oni k Hdn^m yoJQ^m yen « zeme ani y zemi 
od nds ani bndaucfch naSich, kr^lnoy 6eak^ch, potaho^ 
ydni nebyli : n Jbri je oByobozujeme pfed ndmi i bu- 
dancfmi krili 5es. i y§elijak^rai lidmi ; toliko hor na* 
Sich pilne obhajovati poyinni jsauce, kdoi by uiitky 
nase a kortiny t^to kaziti chilli, pokndi nejdele jtch 
mo^aost sta^iti moci bnde, jak2 nepochybujeme o nich. « 

I 
I 4 


J- »" WliWji „ is ' "'■'"•■nil . j' "' "l od 

» PoMno jest. 128 X Pam kutnoh. Mik. 2 Prdch. z/, 1510— 162S, kdy^ fJechoY^ pro ^ba^^6E{ proti n^mu trestiol a 
katovani byli. *) 

Yladielay etc. SIoTutaemn Barto^oTi z Prach^an 
Tem^ma naiema milt^mu. Slov^iitnj^ vem^ 11&8 niilj^l 
ZpraTeni jsme, kterak ty ae k n4m v eluibach evft 
kotov^ a povoln^ )mih a pH ni% jakoito pinu srem' 
f nepobniit^ 6toj(§ i s pHUli sv^mi. jlne po sob^ v edeft 
I a k mincmejstru nadema UJ jako i k ti4m posk 
zachoTaTas, kdei my to o tob^ slyMce tu rult a 
ktertii my skrze tv^ Tera^ zachovini k tobfi jm< 
tohot sme p^ed tebau zatajiti nemohlj, nH abyebom 
] psaafm Brfm tob^ initi dali\ aby ty ae k n^in ? eti 
lene vffe jako kn p4nii fiTemu v^ra^ jmaje a saohoy 
Taje, tim pot^g^a byL Kdei my zn^{ce tako^oa 
vim nepromeniteldnti k tob^, tob& to vSirn dobr^m {ifcsy 
potomnimi spomfQati r46fnie, i tern T^em, kteH/.ae k n&m 
tak zachov4vati bndau, milosti nadf okazovati chc^m. 
Datum Budae f, VI. post Egidii Anno Domini MDVl Reg- 
noram autem nostrorum Maisgariae XVII. Bohemian 
vero XXXVI. Ex comissione propria Regime Mu^estatis. ^ 
iVeipoiecT krikle Tlndlslava tm^ri f4taveiii pAn«kym a rytll 
^alcym sirauy jeduts a ^ktavetii tii6§t»k>Di v knU. ^onk^ii 
Htraiif druk^. V prmioh Vdciava z ChToji^nce, v sobotii po svat^a 
V(ta D. 18. a 19.^) 

My Vladislu? etc, Tn my Blyfeeyie taloba Praian 
a jin^ch m^st a odpor^il zase stavn panskeho a rydr- 
Lik^ho a jich z obd stran p^^ IfJienf, doky, maje&tatj, *) Po/ 
mi I ; ~ (jr>. ^Ad rplationem da 

H d\y Pottupic'iC et Lit< 

ijMV ta<* rek' Boom," — VI 

Cehi'-'>: Inoet hlftira or ■nSmfoJ 

T (;. C. :u. ; 

'1 Miko^yc T r tt. 73. 

*i Prtni vvpovi . .,..* ..wIiitii r 1602 ni«tl fttavycft 

n^iia tiitiua jaat ilotvh Myftn^, Jiki f^U«!ky itmlolkfl feifl ii. lAaS {1501, 15061 120 , iflUft ftlat4 a T nS pilni nahl^dse a je v&iiTde, taklo 
li»m TjrpoTfdime a naleximd : Nejprve, jakoi Praia&i 
liaa m^stn teu kus ialoTali, ie stav panslr^ a rjtirsky 
I Yaringi b4»z nicb pH snenuch a leda^emue bez aioh 
le to pausk^ a rytirskj itav pH Bttemich o 874 
Uii€) mohaa dobi-e u^initi a sami ae tavrdo H- 
ofltaiioTiti bes m^st, pokudS jim Be xd^ti badt, 
\ml ar/eh priv pHSini nebo ujmaa, ie to mSsta maii 
ftdalkiJiiit] % toho, coi oa semi maji svobodn^ho. Ooi 
M c«ak hloisu ti-eiibo dotejde o voleni krile, jako^ jsau 
(70 uk^ali balii zlatau ols, Karla, pra- 
i***4.-a» iiiij^ebo. kterdito 7 8ob6 ode7i-en^ dril, ie t^l 
dta^ 7yMiA7i, ie krAle jmajf 7olitJ preUti. kniiata 
• p&ai, r7ti>8t7o a 7obec kr^l. h%%., a protoi 7 torn tak 
vf^ridAm^ n nalex&me: pon^yadi Praiaa^ a jin4 m^a 
jtM tBori a pr7ii^]&( and kr4l. des., ie jm^i 

takt hlasu .. ...rj utiti e7obodu^ podle p4iiao7 a rytfN 
•iTi kniL 6e8. pH 7oleQi kr^e. A HI tak^ co bo 7ojen 
T7sd7li«ii( dotyi^.e 7eii % zeme pro potteby krilovske 
i sejxiJke, a n«bo o berni, 7 kterei % priva kral, 5e8, 
ft««d(, ie 7 torn take Praian^ a jina mesta hlas jmfti 
aji podle jin^cb pauuo7 a rjtifBt7a nynf i budauci 
if, ft to s t^ pH^iay, poiie7ad^ Pra^an^ a jin4 mesta, 
by m uvolili, redle pAnua7 a rytirst7a pomahati po- 
lai bjlk aby take pM torn, 7 dem z pri7a nesedt, 
itflif) lilaau U'M7alu A na ten kus, kdei Pralan^ 
)ii4 JD^ata jsil 7 s7^ Salob^ polo£ili, ze kral Sesk^ 
jiade rolen b^ti, neili 7 Star^m Me.ste prai. na 
iiii«, dQkJadajfce se deak tu, kdei jest v&eckna zemS 
Ilia aa an«m^ obecnim, aby kr^l na Star^m M^stS 
hftuiif 7olen byl; i ponS7ad^ jsii se aadepsaa^ 
fij, UiWl p4ni, rytfbstvo, Pra?-aii(4 a jin4 meita 
atojfc to dohrovolne avolili a z tobo ee pro- 
la 7^«ckna jedndai na torn sn^iu^ mezi aimi 

t. f . Bf . IJ^T, II. 452 otc. Proto divime T^povgd to. 
woYM olisknouti, a 5 zde tti- juh iih 130 
X. Pam, kutnoh, Mik. z Prdch. x I 1510^1528 zjednani jminula, H % ii pHJ^inj ten artiknl iim Pra 
l&Qiiom a m^Bt&m k niitkii nenf. Co se pak dotej5e lUl 
nageho, kter^i JBme Praianfim dali o volenl nalein m 
kr4L 6eSM kter^i s^ jest gtalo na Hor. Knt., ze to ti 
leal iiem4 hji\ ke Skod^ Praianuom aiii k njm^, nei 
ie jich priTTilegia starodivnl v 8v6 moci a peynoeti ifi 
Btati jmaji, kde kr^l jm4 volen b;^ti ; 1 pon^vadi jsu aic 
neuk^zali Btarodayniho, aby na to kteran vejaadn jm^li 
od ptedkuov nalich, aby kr^l nejm§l jinde volen b^ti 
nei-li r Praze, ie Iim t torn ten list nil ndmii kn 
pomoei b^ti, pon^vadi se na jin^ nevEtabnje, neMi ie 
ph atarobyl^ch pririlegiicb a vejead^oh maji zustaveni 
b^ti, kter/cb jeii nenkizali ; a protoJ, kdyifc by na to 
pHllo, aby kr41 ml\ volen b^ti po smrti naii, aby Tole] 
ibyl podle starobyliho oby^eje tn a na tom mlst^, kd^ 
by %% to vSickni XH stavo?^ Jtr41. 6es, 8?oltU. 

V drub^m kuen stay m$8tek;f dnil etay pans 
a rytii-sk^ a piva yai'enl, kterak pini a rytlVstyo i s lidmi 
B7fmi nekter]^ml selsk^mi obchod a ^ifnost m^atskan 
etaroddrni, kter^^ stay mSstsk^ od jeho po5&tku a za^eti 
vidyckny jest byl v poifv4n?, a z tobo i skiby i p< 
I moc ftinili i gummy bromniSne platlyaii krAluom Seskf 
totiUo y dM^ni a prod4yanf sladuoY, yafeni a &enb 
v4nf piy ylelijak^ob, y to ie jsau jim stay pansky a ry- 
tlJak^f bez prAva a yejsady na to zyM&tni ykro^ili M- 
f doyinfm, po Tseeh sy^ch dopauitejfce tak, jak^ ialoba 
'jich Wl^\ ukaznje, a na to nkdzall doky pamdtne, tn 
pH tom m^sta innobA rozdflni priyilegia nkazujlce 
tom takto nalez&me a yypoyfdime : jako^ jsan Pn 
ian^ a jJn4 m^sta priyilegie sy^ nk&zali kterd^ jmaj 
od starodiyna od p^edkuoy nalich o piFO yaFenl, 
Bediici nemaji okolo nich y mill nikde^ po ygech pin 
yaHti, ienkoyati a jin^cb ^emeF6l dMati, jakoito listo 
jtch U\^\ nkaznjf a na to jsii nkdzali ndlez kr&le Ji 
Hbo, pfedka naSeho, 1% sedliei y mill okolo m^at ji 
ke ikode na prodaj yaHti nemaji ani ienkoyati ; ale o p 
nfob a rytfirfltyu tu i4dn^ zminky neni, protot p4i a- 

I to 

I £. 1528 [25011 181 
n jich Btarabyle srobode ifiBtarujeme, abj- 

TaHti a elady d^lati ku potl-eb^ bv'($ 

r^mti, i I^emeslofky jmiti na ev^eh z&m* 

B6ch k 67/m polrebim : PraianiS pak i jiii4 

cai se piva vaJ-enf dotejfie, aby lachovini 

Hnrich Tejsaddch, pokndjt jednoho kaid^ho m^- 
tikamje, a uMetu kr41e JiHbo, kter^ito 
ie V mdi okolo m^st sedldoi pivo TaHti 
3ieoko?at!. aby uiili. 
im, jakoi piDi a rytil-BtTo zhajorali ataru m^at- 
lalkuov eroboda^ch zemsk^ch dckami zemsk^mi 

R>Cm y torn takto yypovld&nie a nalezime : 
mesta ukdzali ndlez za kr&le Ladislava, 
10, iifiin^n]^ dekami, kter^ito r sob« zjevnS 
i toto: Aby Ikdnf mAstenin po dnesai den 
d^iD a zboM svobodn^ch oekupoval bez Kak^ 
rliitDfho poFoIenf, ^e pH torn ndkzu zfiataTU- 
M jsan pl-edci na&i od staroddvna jm^li, tak 
pa^m Te dcky kladeno aebylo, le5 a povolenfm 
|Ik» badauclch kr&luor ^es. ; nel co se Pratan 
t! jmajf pf\ U Bvobodd zfiataveni bjti« kter^i 
iTalj* aby jim ve dcky od relatoruoT kla- 
kittftov^ jieb aby byli ypisovAni, ponSvadi 
ftiHtvo proti tomu nic neHkali a neodpi- 
pak Hornfkfiy dotejSe, Um take aby Te 
bylo bez relatora tak, jakit jmaji dekami 
^OTokai od panuor a rladyk z plneho saudu 
"V aobotu po 87, Rehoi-K 
(Ofltatek scbazf.) »» XI, 
(L. 1537— 1346.) 

Sequufitur memorabilia Andreae Dacziczky de Hesiova, 
a me Nicolao^ film ejus, hie posita et reoovata. 

i, 15^7. Turn&j, kratochTiln^ potejkanf, ki&\ 
Ftfdjnandas u^^inil v Star^m Meste praL se piny fies., 
Ulify, Tlachy etc. 

X, 15^8. Krdl Ferdinand mesto Frahu rozdJlil, 
^t pfedeMe bjlo t jednotu nvedeno. 

L. 1529, Yfdeii, m^eto hlarnl v Eakansfch, So- 

in, cfsaf tureck^, oblehl silnS rojensky a dobej^al, 

irosam^r, ie kfestan^ ze T&ech etrati na retu&k 

imni m^Btu tdhnao, pre5 odtrhl : strack byl na kre* 

^#cb. 

I. 15S0. Sn^m byl v 6ech4ch v m^stS Cesk^ch 
I^OTiofch; a tehdai krM FerdiDand lid TOjeEsk^ 
T TJUfoh pod hejtmanem KociaBem Tioejt ke i^kodS 
k slskn. 

X. i^JJ3. Cfsa!' Earel a Ferdinand, bratr jebo, 
K I nher, kril, yytrhli valnS proti Turkfijn, porazili 
W dT&n&ct tieic, ohaeu jakausi, a po te lid svfij 

X iJd^. Rozkizal krdl Ferdiaand stlti t Praze 
I Kmp^bo, ^> te Bp&eobil falagnati kritanci jsa dluien ^\ Mfai le ta i^epocbybod Jan statH Krup^ 8 Probluee. 184 XL Pamiti Ondr. Dai. i Ee$l s I U^—lHe, tisfo kop> a kdyi ?£ritel toho dlahu JxmHt, chtil 
rotky lo pHpraviti, 

X. 15B7, Stati jsau v Praze Jaroslar Kapanitl 
a yikovek^. ^ le kSaft cizf zfallovali, a co jin/m klaf* 
tovdno bylo, to Bobe napeali ; Kaii5 a Enoblooh ^) o too 

v^dauce ujeli, 

Byl fia^m v^ Praze, oa kteremi z&sUno, abj 
Turkj do Uher tai^eno bjlo. Kdyi pak ae tain do eta 
a jsa pod Kocianem bejtmaQem, kter^i je hladem moH| 
potom nad aimi i zradil, tak l6 jioh zbito a do Tora 
xajato dtyrmecitma tieic^ 

X. 1541. tiM % 6€ch TjpoT^d^ni, abj ae do ter* 
minu 17. Martina vyBtfhovali 

L, 1542, Platilo iito po 6, plenice II, je^mc 
a oyea po 5 gr. 6ee. bfl. 

Z, 1544, Kr&l Ferdinand byl na sQ^m^ Hkk^ji 
^ermdnsk^m v ^pejru m^st^ s cfs. Karlem , bratra^ 
%vfm, a tak rozpr^y^no, kdyi tarn u ^pejru na toT j€ 
ie naj^ pHpadlo kriipobiti a bromobitf a kM pod alii 
ie zablt jest. Potom f sobota ph pam. 8v. Jana KM , 
do Prahy toliko sim osmf pHjel Saale, Saule, car 
; peraeqcieris ? 

L. 1545, SnSm obecnf polo^en w Praze na i4 
pam. Tti kr&luoY a drl^n byl cel^ masopnat o priT 
legia 5efikj zemS, o minci, o Hory Eatny, o cizozemc^ 
kteHi se v Ceob&eb na &kodu Cecbnom a zemi hnizd 
etc.; a sYolMe berai z tisfce kop gr. 12 kop gr. *) Znam jenom Jana Vlkovskiho s FKoivi e r. 1542 (J 
Bky £. 220 A 27). Brikciho tUulir (1534) iidn^bo jm«^ 
Vlkoveky aeodari. 

*) Jan Kau6 g Kau6e byl kolem r« 1587 rti 
5ei. [Kamomi mud FF fol. D 5, O.j - K 
pomi'aiji 0e t t4eb ieteeb tri: Jan (^ Sepeiuicjc) KrUt 
a B^matd (oba 2 Wariisdorfu). 76tVi. foU L U. Z. 1537^1546. 185 I likteri artikule na misii postayivSe, ostatek do Let- 
lie odloHli. 

X. 1546. Y p&tek pK pam. st. MatSje ap. p&nS 
Ihrtiiiiui Luther, yejborn^ kazatel a nSitel pfsma sya- 
&o boisk^ho, nmfel jest y ylasti 9Yi Eisleben ; a potom 
lo Wirtnberka doyeien a tarn y kostele hlaynfm po- 
tfben. *) Yis str. 74, pozn. 8, 4 a 5. ft- (I. 1534-15710 

Eiusdem. 

It. 1534, Albrecht 2 KuttStejua n^in^n nejr. miac* 

em kril. (es., za nehoito mnoho ruzaic a nevall 

rj Bandore pl-ed kr^lem Ferdinandem mezi nfm 

iHoroiky o pr&va a svobodf Hor Koien a n^tiskoy^ 

^toili J pro religion. 

L f53ff, V anierej po pam. sv. Jana KH. jd 

^f 1 Heslova jm^l eem sratebni yegell na 

. : , ^ jituaje k man^elstyi paanu Dorotu, dceru 

JfikuU^e % PMchfiao. — Nota. To rodifiovtS autorii 

Uhil 

X. 1542, Ve etredn p^. pam. b7. Fabiana Fer- 
jliima^ kril vysial Da Hory Kntny komisal-e p. Jaro* 
•lava t ^eljuberka, p. Jana i Pern^tejaa, p. JiHka Ger- 
tertfk. podkomoHho, p. V^olava ^ehnSiok^ho a p, Flo* 
rim a Gryapeka* abj %j hory opathli a D^ktere oeHdj 
ttrhJr a radu, konleW mSsta, aby obnorili; co4 se 
Ja* PotomaS ^jslySeirSe n^kt^r^ neYole mezi p. 
bteiE z Knttdtejaa, minomejstrem, a n^kter^mi 

odjeli, Um^l nio nezp&Bobir6e. 
L. 154$. V ten t^jden dominica fe^. Judica po- 
deJaii a miiicovati tolary gro&e na Hor. Kat. 

V iiedeli po pam, bv. Bartolomeje ap. p. Kri&tof* 
p. ^Ibreehta z EuUDltejDa, miucmejstra, posekal 1S8 Xll. P. kutn. Ond. Bat s Htnl s 1 1534—1571, haBebn^ Jakaba Haba&ka nenaddle, projfel potom ni 
BDEze bjla; a mosel p. Krl&tof za to diti 900 koj 
igToi. 5eB. 

L. 1544. Duom velk;^ loBOFnf, leL Hr4dek ni 
Pachem. v m^st^ Hore Kntn<; nakladn^ od N. ') Smfika 
z VrchoyiSf, horuika bohat^ho, iryataven^, osvobozen lei 
pr^va loBorniho a vysazen liBtem m^jestdtem od J. H _ 
|kr&l6 5eak^ho Ferdizianda na to danjm p. Albreohton 
hrabSti z Euttenstejoa. 

Horj stHbm^ na Hor. Kut.. dfll VoBel a jine dol] 
porn5il krdl gpuBtiti, a aby hned, po6na od sv* Ji: 
gtanru ^) a cupusa z mioce ned^vali. A toho pomSei 
psan^bo bylo datum v Spejru sF^Mcfho Sephmistraom n\ 
Hory Kutny. I drJeli o to Homfci rejtiiftk, ^) vyslaff 
2 sebe osob nekolik do Prahy, kteHi by o to jediialy. 
aby k tomu spudt^ni nepH^lo. 

X. 1545, Z Tozkiiiui kr^loFsk^ho u^jak^ Nemec 
Mertl mincoval na Hor. Kut. tolary, o 6ei ee minclH 
horeti domdci tiize zasadili ; nebo na to od starodavna 
BVobody a obdarov&ui maji, 

Mandalen^ Noiffce a AnnS VdfioTio, homlM'm 
fd&no u pran^l^e po pardusu pro BmilBtvi a ciiolo: 
— Ta Mandalena potomn^ sob^ to cbTdLila, praTe «^e 
pred Urn parduBem i^dnt^ho It^sti nejmMa, al po par* 
dOBU. a 4e kdyby byla ySd^Ja, ie po pardiiBU takoT^ 
fetesti jBiiti bade, ie by jej sob^ byla pred nekolika lety 
d&ti k^zala. 

Dommica Ad te levavi pn^t^ao jest zase min^ 
Hm horsk^ni tolaruo? mincoHai, y&ak b nmenBenli 
prAT jejioh. 

L, 1548, y nedtili po pam, by, Locie po hodfi 
na noc tH zeman^ pHjevIe do Hor. Kut. do domu ho- 
BtinskiSho, Hh. u ¥fi&, a nechavie tu koni a Jinj 1 <) Janft. 

'i Dau Da dolnf nakUdy a potreby. KoHnef: (S)» 
*> 8chfi»e» kdei le o T§cech horniokveh jednub SUmb 
h I, 127. X. 15441—1551. 13i* pi^b eT^eh i Hi do domo, jeni sluje na B^lehrad^, 
a Q^iDiT^e svadu, zabili dv& mlddence, ntekli; jichito 
k<»ii§ I7cbU^ mestek^ jako odbe^ne pobral 

L, 1550. V BobotQ post Ascens. dni umi-el je^t 
f, HUnilal z PrichfiaD na Uor, Rot. 

Z. 1551, P, Kriatof Sknrovsk^ z naMzenf a po- 
nt^^nf kr&le Ferdinanda v pHtomaosti nejy. p, mino- 
mejatra, p. Jaaa z Yftence, y pHtoinnoeti p4niiov §eph- 
mistmoT a etarfiioh obeonfch a eaiidcaov i anfednfkuov 
miiiee na rathanze y pln^ rad^ ylo^il jeat na mne Od- 
dffje DaSick^ho z Hesloya noyj, y krdl. ^es. nebejyal/ 
UfkHd, yybMsiy mne za rycbt^re kriloyak^ho k sedani nad 
kpbmldirj tu na Hor. Knt., ^ehoi jsem iadostiv ne- 
bjL P^n bfih ra€ mi pomocnfk b^til — Nota. Tento 
QOT^ kriloyek^ anl'ad po baurce t4 y ktiL 5e8. yznikle 
pn)io od krdle Ferdinanda naHzen jeat, aby m^sta po* 
tonne nio vlceji takoyeho pted sebe brdti, se raditi 
t pontoyati nemofaU, a toho aby jim br^n^no byio. Ta* 
kove hie jho jest na mne yatrfieno! FH torn tak^ naH- 
itni>. aby tfi rycht^hoye kMloyIti y mestech kriloy- 
ikf ch spravedlnoati ndpadnf statkuov m^etsk^ch, pokuty 
I TXigj kti\i n^leJite vybleddy^ny a krali k ruce dobej- 
finy byly; a na to inetnikcf a zdyazky t^m^ ry^hta- 
hiov dAvany, A tak klesly jaau t^ice ayobody kril. 
ht^.- n^bo i ySem ataynom t^hoi kr^loystvf, aby bez 
doToleni kMloyski^bo niSddn^oh anSmuoy a gjezduov 
nepokl&daU a nejmlyali, v 6emi pl-edeSle od gtarod4yna 
tralMKlo jmMi, jest zastayeno a zamezeno. 

Zjeyena jest fale§ y iolaHch d^lanf, o 5e£ mnoif 
Irikost jmeli, 

J» ML Eskd riSil mne zaae propuatiti z antadn 
thU^Htyi kr* a ylo^en jeet ten anfad na Jana Chyz- 
Debo na mne vIo35en jeet aurad hofmistrovstyl 
9Tniho kfkh J. Mti. Actum y pond^li den pam, m. 
Jana Huea. akrze p. Wotfa z YH^oyIg, nejy. plaa!-e kr41. 
its, a preaidenta komory kr^le J. Mti., p. Floriana Grys' 
peka a p. Jana Spigle, rentmistra* 140 XT/. P. kutn, Ond, BaL t Heal 1 1 153i—15?I L, 1552. Kn6R V4cIaT, ■) archidfikan na HorJ 
Kut., dal ee a odstehoval do Lib^Q^, byr u Hory po^4^ 
I6V2 let Kaiatel*) skya boMho Tejborn^. Potom r U* 
b&ni brzo umi'el. 

X. 1553. Sfat jest Zattbek. henkft m Hor. Eutj 
proto, ie kdyi ieou jakauei nepoctiirau chtM blti a on^ 
mu dit^ na^rbla, kteremuz hlavu rozrr^til a^ do mozka ; 
jl pak pardus din n praoei-e a dva cejchy pHloieny/ 
V p^tek den pam. bv, Mauricia Da i&dost a mf 
toho yyhledivani arciknfie Ferdinandua Jsa mfstodrifoin 
pana otce sv^ho krale Ferdinaada v krilL Aes,, rWil jfst' 
mne z aui-adu hofmistrstvl hortifho propuetiti a vtloiea 

Lt6ii au^ad na Vdclava Voj^ka, a Tom4§ ^prliiik QdJn^ 

rnrbareiem. 

Ve Bti-edu po para. sv. Diicha stat jest Joa 
6afA> mince, U kradl penize v minci, a vyznal nn] 
ie totei Mnili, proSei Martin pfsaf z zerae vypovidin 

P. Jan z Vltence ?zal odpu&tenl od antadu c«jT" 
mincmeietrstTi a u^iu^n mfstodriicim toho auhado p. Petr 
Hlavsa z Liboslave. ^) 

i, 1554. U Velik^ p4tek monetrand cum sacra 
mento nenf do hrobii poloiena, ani na o[t4^ ryetATen 
V Vysak4m a N4m$tsk4fli kostele. Toliko t kostek Bj 

(borsk^m vedle prvn^jlfbo obyfieje knez Mataui *) ee 
BhovaL Ale kn^z Viktorin ^) u Vyiokeho kostela a knl 

tBrikcl^) u Ndm^tsk^bo tnze toni iidem mlovili, ie 

[io brobn kladeni a vystavov^nf z pisma STat^ho neo 
neili lidske ustano?enl proti boiimu pHk4z4ni a piamaofl 
ayat^m etc. Pradei potom ti dva kneH obeelilni j&au do 
konsistofe pra^sk4 a jsan dani do vezeni na rati] 

Ijitaromestsk^ a toho na oe pod&no, aby monsiraoei ') PHjmfia Aemik (Bukovit 11. 178 ) 

*) Srmda r--— ••' karJtel". 

'I Byl veil m»ton a Hora K. tiin do tibuby 

. vedi. i;,....;. /.iv. ViLz Rojtub «tr, 225. 

J) HradechJ. VI2 ifw*<w^e I. 268. 

^ Skukiskij, 

^1 T^javinm. — VU BonM^d Acta coniiit. L 323 et«. X*, 15^^^1550. 141 ilif<y?aU, anebo aby kneiatTf 7 (jech&ob ani r Morav^ 
orflifyali. A oal t Hi k tomu, ie ka^latvi t Ce* 

c&icli a Morav^ /.;^ 

Byl relik^ mor ua Hor. Kut., v kteremito tH sy* 

• «^^ moil jednoho due a noci zemf-eli: MikuUs, Jin* 

a Simeon, a v jednom brob^ pohi-beal Po nioh 

1 Zikmund, sjn muoj, a podle nich po- 

hi kjti Barborskeho. Qaatuor filii mei eha- 

nmimi s L'orotaii z Pr&cbftau, maoieikau man, splozeni. 

I>ola Oolandru nad ?s{ Hlizovem dobyli jsme; nenf 

kddtix parovini. 

L, 1555. V pondMi rano pK pam. Naroz, KrUta 

B. boi., na Hor. Kat narodil mi se ayn inuoj 

na tUU, z Doroty z Prdchfian, man- 

III en I, kter^i sluje bejk A ^« a ve 

fdu d«u sa^eti leta uov«ho 1556 jest od p. archid^kaua 

It MaUuie pokh^u. — Autor hujus libri natus, 

A y pondeJf ph ifmi Nov^m l^tem po osme ho- 

A(H>i Btrhlo se povetH velik4 s vetrem, a byln 

^itJ fellk^, a zapalilo po vrchu ve^ Nim^tskau 

&la matky boil na Hor. Kut., yelmi p^knan, tak 

itkaa Tyhoi'ela a zvonov^ ee bUU. T kterau^to 

iiau toiik<^i ie stalo y m^stech Plskn, Nymburee 

1 p» Pavel z Podiyie, byv mince 

Vt- AiTit^k pK pam. sr. JiH p, Zden«k MeaeHck^ 
! L&canlc^ a na Led6i a pan JiH gtar§( Salara z LIpy 

• aa MaJploT^ od f. mii. nejv. p. auHdnikfiv a saud- 
liv Jt u>mu noHzeni, t^i p. Jan Stiideneek,^ z Paginovsi 

k Dohalsk^ z Do- 
\ prdtelti k to inn 
ni\ prodali jsaii panuom lephmi- 
™ Hor. Kut. vee, fe5. NeSkaredice, 
m^dta, so Fsfm k tejt vsi pHela^en- 
ii, 1^4/: vifio dobrii pam^ti p. MikuUS z PriicbiiaD 
T dri^ni byl, a to za p&l tretiho tisfce a pill 1 42 XZ/. P. kuin, Ond, Dai. m Beal i 1 1534— l^L iHtiho 6ta kop gr. ^es. hotoT^ch, a to oa miet^ a k rao 
Ann^, sirotku pozfistal^mQ po JindHchoTi z PMchhan 
fiVBTi t^ho^ p. Mikul4Se. A vioien jest ten prodej 
deskzemek^ch do kvaternu pam^tn^ho Irov^ho 1 1' 
ye 6t^edu po by. Bartoiom^ji B. ^5. 

Toho roku zemfeli oa Hor. Kat. Hornici v^tjrul' 
a nheui p. JindHch Charv^t, p. mistr Pa^el Vodo- 
linsk^ a p. Jan ^ato^. 

L. 1557, Postaven krov nov^, baiiat^ na t\ 
Nimetskan. 

Umi'ela je^t pani Jastfna Prdchiiaaski % Hoj 
ylaBtni m^ti Dorotj z Prdcbftan, manlelky m^. 

Vypov^d^li od Hory Kutny Ludmilu Loranoof 
Dorotu Vrblkovau, JindHcha Jullauova a paoiiQ jedni! 
potom to byli eaiidov^, a v nic pHSli, 

L, 1559, Lorec trrz, vfeo pozemskaa kavpil jBta 
leiid pH innate Hote Kutn^ r pi-edm^sU HlauSkdcb, 
p. Vidava Podhradsk^ho % VIM hory ja 575 k. gr. 
Actum Bab. p. Pasca. Kteretto tyrze byl on p, VicU 
Fodhradek^ doBtal sm^nau od p. Zdislara Zylf'etiok^li 
z Wartiiberka. 

Feria II. p. Pasca hay^H a hntnfci i lid obeon^ 
Hor. Kut. zbauHli ee na p. Voka z l^iSan, 1% poeekal 
N^mce z jieh toyarydatya, a ndeHLi nafi aa Tarmar 
zbili a zeprali, sotya obr^nen, ie ho nasabili ; zbShIo 
lidu nekolik tislc, podle jlch tu na Hor. Kut. oby^ej^ 

Ve ysi T1*eb^6iofch nadaleko Hory Kutny sadii 
zabili dya katy a biHee, jeni z mSata Cdslay^ j#U. 
U Duchka Smetaay, ^ezuika, y dom^ jeho n^i 
oblnda h&zela kamenfm, pfskem a jinymi yecmi 6| 
s^koliko dni; M^ mnozi tarn do toho domu ofi 
a bledali, oic nemohli yid^ti a aajiti. Ducbek poC 
hospoddlr toho domHi brzo un^el. 

L, 15S0, P. Jan z Ylteace, n§kdej&f mincniefal 

L, 16^1. Petr Hl&ysa z Liboalay^ aloien z m(8 
drifoiho miacmejairstyf auf-ada a yzat aa z6ya£ek. A L, U67—t56}t, 143 Es. ^ i&meloil^ mi, do r^zenf din, a potom do- 
do Prahy. T4i Tom^S ZeU a Jolt«) vzati do 
fiKfii« rhe pro jich neuiitecn^, Ikodlivd hoiDi Smelco- 
?4»L N«cbU'c6 dobr^ rady poslechnauti, proemeloovali 
pt4ts4l« a ptit tisic. Mates Lidl, jtia aui-ednikem mince, 
» lobo CO 6&p s konopf. 

T pondSli p. Nicolai efat jest Lndvlk pasf}-. ie 
ill ▼ c«ii6 BT^ho tovarySe. Kdyijm^l stat b:^ti, vBt4* 
padal, pl-eyracoyal se, ai mu kat do ramenau Ttal. 
Bji mlnd^, p^kD^, 5i8t^ pacholek. 

Jan Cbyzdem, jsa clsaNk/m ryehtd^em na Hor 

L. 1562. Y pitek v noci oa sobotu po pam. TM 
krilior tabit jetst Jan Pir&ic z Nabdfna t domS Hslu- 
r,.Yt.b*iai na Hor. Kut Nered^li, kdo jej zabil; nebo 
e jlal blli a sekali, on ukryr ee pod lavioi tain 
lac'iij oale^en, Noc gvi prAvo m& a neltSstl hotov<S* 
V eobotn po pam, sy. panny Doroty kn^z Bene- 
dikt, archldSkan na Hon Knt, odsauzen y Praze za 
II bludn^bo 61oy^ka proti kn^zi JiHkoyi Mladej^- 
BA ooLluyeci jeho z nen^yisti. *) 
^elH^iian Eb a Jofit, gmelefH. N^mci, vypoyM^ai 
%• Tlmh zemf cfsaie J. Mti. pro forteln^, J, M. 
^kodllvd pH Hor. Kut. femelcov4nf. Tom6& Zeli 
In, tak aby so hornicb a hntl gmelooynfch ne- 
^jk^ A Jan Lomick^ yzat do y^zenf eatlayniho, 
}Bm piBikHm nad ntrecht^H, lidem placeni zadri&oyal 
Joten tAtlal pbes patnicto aeti tolarfiy. 2ena po* 
^ .1 
T Mibota po pam* Corp. Chr. ayeden jest k ani-adn 
iomejatroyatyi y rejtnnki] ua Vlaek^m dyoi'e na 
oroz* p. Jan Grazim z ^yamberka, a potom 
ileto A. Joanis Bap. n^in^n hofmistrem bornfm ih ^s$m i Eeraptenu Sternberg L I. 113. 
I gtr. m. 
, 384. 144 -XH. P. kutn. Ond. Dai, b Mesh sr, 1 153i- misto Ydolaya Vo^ky Tom4i Bprlink a urlmr^fem Vi 
Tel Hradiltsk^ oa Kafikii. 

Toho tak4 roku Samnel % Vodolina aJiin^u 
8k^ rychtti-em na %jz\i% Hor. Kut 

L. 1563. KfeSkovi hokyniM din pardns n pra- 
n^fe pro oizolo^stn. 

P. JiHk ^atn^ z Oliretu pojal k maQleUtrf pan 
Johanku, dceru pana Jana z Podivio a paaC Lid 
z Prdcbfian. 

Kn^z Daniel, d^kan horsk^, umlel v Praze a pryndj^ 
J. iiho dSkftna, kn^ze Benedikta, rypo7§d$li ze Tieck sen 
' krdloVBk;f ch pod hrdla ztracenlm. 

Na den pam. Mtaddiek p, Hornici, lephmiet 
a konlel^, ujall k obcl are k pavoyini tH doly na can 
Grejfsk^m, totiito: VilfioT^, Jahodu a Kduli. Mihi no 
placet! Aqua et paopertae, 

Platilo toho roku obiH ua Hor. Eut : pleniotf j«^^ 
idm atrych neb korec po 20, iiio po 14, oves pc 
hi^h po 22 gr. 5., rfao uh. po 9 pen^^zieh If!, ma 
ravfik^ po ij, a penize aejdr&^eji, 

X. 15€4. Narodilo se na Hor. Kui. aite, a 
branau Kolinskau v domn re^.. Slonorekt^m, jm^lo < 
o5i, ^tyry u&i, dva nosy, d?« dsta, dv^ brady 
'tT4H po strand a na yrchu hlavy. 

Jan, eyu Zahr^dky z4me^nfka na Hor. Kut,, nlai 
di?6e pannn Mark^in §lechtt6Da z Kolovrat^ oddal 
8 n/ k manielstvi. 

V pondell po nedeli Reminiscere na t^ohl Ho 
Knt N. ^ena Duchka §evti«i urodila poHd v^ 
dtte::h ^tvero ditek: dv^ paoholat a irf ' jf 

umHlo, tH iivfQh zfistalo. A ta m4ti jich ^ 
%ii nmi'ela. 

P. Petr Hlavaa z Liboalar^ dan do v^zenf t Pr 
pro Ikody na Hor. Kut. J. M. Oek^ zd^Jan^* a Mi 
aovi Lldlovi stat^k zapeSetfn. 

y iobotn pL Evetnau ned^li skrze Di?il9 E^ 
dam, krernibo plaai'e rycht^oya na Hor. Knt,. eli L, im3--U€G. 145 tf baoMts od hsT^hstTa, U tfl pisal- bral jednoho ba- 
Hft do r^zenC, k i'^emuiS ge hav4H zbehli v mnoh^m 
a rothtoj 7f>likaa u^iniU, necbt^je db^ti na vn^h- 
it a QA ]:»r&vo a se spokojiti, ProSei potomn^ u^kteH 
PUtb har^hiov, pfiyodcovi t^ batihky» do vizeni sebrdai, 
i btmn s u pran^fe mrskini a KVjrpovidani, jini q 7e> 
ml t> cbleb^ a vod^ trest^ni jsaa. N K^epelka, pHdnf 
Dd t<»ho, B(at b^ti jm^l, ale hrdlo jemu jest od arcl- 
iH^te Ferdinanda darorino *) 

Toho rokn u^idSq jeat rjnhUi-em m^fitdk^m Da 
Kut Jakob Stejlek Freisichaeibst, rodilj^ v 31- 
m^fit^, \^nl se byl tu oa Hon Eut oieoil a osadll. 

V aaterej po para. Galli etat jest pacholek rych* 
tihoT. I? dobyl kordu na Vaclava Vyziuu, jenz tehdif 

»oW porafteiHA rycbUf'atvf m^stek^. 
i. 1565. V pittk a Trium Beg. nmH\ ko^z Ja- 
bk ^k ..».n* V kUfetei-e Sedlci. Orate pro illo, 

iu Ea» felnelcf^ horni, N^mec, umi'el u vfe- 
I& t5iie yHl na brad^ piaL, sederSe pHe tri Uta 

V ned^H postnf smrteldnau v dole Plimli na Kaiiku ■ 
i]6 ee ^vnbem, amradem dolov^m, hornfm, smrtel- 

1^, kdei a kdji riir dochazeti nem&i^e, pM har^huoY, 
Aj« fediii drub^m pomdhati, i zustalo tarn T§ech p^t. 
iuit Jan Habari, dekan horsk^, k^zal eloTo boii 
fUliitf^ Sedlci na velk^m krchov^ u kostoice y pen 
po Vf^likonooi» fieboi prve rani&i nedopaufit^li* 

t«k po pam. ST. Ducha uroW ku6z Adam, 

.Tfci^ opal aodleck^, a potom re 5tTTtek po pam. 

ten jiQ^, jm4nem Andreas.^) Ambo indocti. 

: }rji7\ V poiledaf nedeli m^BopuBtni p. Jan 

t Svaraberka, jea pi^ed Urn propalten z aui'adQ rv»feim kwtnoh. (w, 1851— 9) zachoval se o torn Telmi 
' ky popi«, 

i rti^ piifvifcl, Jakub Siafypwo}^] aa* 
^tr. 79 
, im*f*t M> nnij.»i:ii \\ .iTuiaiio) Ibid* air* 65* 146 XJJ. P. kutn. Ond, DaS, z Heal s L IJSi'-UTI. aejv. mincmeJBtrstvf, uSinil na roxiehn&ni bodj a ko 
lad na dvohe Vlaekem tu na Hor. Kut. posvav&e k tomu 
p&DUOT Horufkuov z obo]iho aui'adu, m^Btsk^bo \ hor< 
nfho i B franoimorem, i nekter^eh pdnuov ph4t€l &vjeh 
etavu vyISiho, a ctil viecky poctiv^. Podle dehoi da- 
roT^no jest ca roziehnitii Umui p z Svamberka dva 
kofliky* velkd, stHbrn^, pozlao^ni, se spojujici. a paoi 
manieice p&n^ kon^ice BtHbru4 t^^ poslaceoi, a to Oi 
BtarKcb nad bareH obojicb hor, hutolkfi a ^leiobehfi. ' 
Col ?d§£ne pHjato. 

Dorota z PrdchfiaD (mater autoris), manielka m 
mild a T^rn4^ dokonala jest iivot gvtioj Hbhj na tomta 
BYet^ V Lorci, tvrzi me pH Hor Kut, v ned^li poBtnl. 
Oculi teS., po hodine 10, a na zejtH v pondeH kom^ 
pletDi') u cbramu Barborski^ho na t^chi Hor. Eut. 
u noh pan( Justiny Pr^chiittnBke z Hor, m4tei-e sf^, po- 
hi-bena jest, Tyto ditky n^rn pan buoh spola d4ti ri^il ' 
Jana, Annii, Mikuliile toho jmena prvnCho, VicUra, 
Simeona Zikmunda toho jm^na prFnibo Lidmilu, Miku 
IkhQ toho jm^na drnh^ho. JindHeba toho jmena prvnlho, 
Katerinu, Juetiun, Mikul^le toho jtn^oa ti-etiho, JiQ' 
dHoha toho jmena druhebo, advy nedocbodil^oh. S Annau, 
prvn^jSf manielkau laau milau: Mandalenu, Dobii&e,] 
Mat^je, Ydclava. Bud pan buoh xe vSeho cbvilea ni 
|Teky v^kflv! Amen, 

Jeremidi, prober horni, N$mec^ nalezen jest rsacb 
hornl za HlauSkami mrtv^, nebo se phed Um nn ^tv 
14ta ztratil. Nepov^domo, jak ae do t^ daohty dostal 

Xf, 15S7. V nedeli den pam, «?. VavHnce, o po- 
Bvicent na Eaiiku p. N.*) Vranovsk^ z Valdeka, kteryl n *) Der Schlicber. Watcher. PropirHli v proutenjch koilel| 

Da drobur) xtluceo^ rudy. Vysok^ str. 310. 
*^ V poodeii v^eor, v prvui hodm^ vecerDi\ hood po sapadd 

ulunce. Emkr Rukov^f XXV, ^ 

^1 R. 1597 pHpoiaiD^ ee jako^to inriT^ Adam Vn z V. V^l^ 

n^bo zuitne t ihch let ]ehtk Jana a ITtndricha Vr. a V] 

iZ>r% Mmski 70 J 16 a T? D 19), ;, 1507—1509. 147 K m bjrl In na £af&ka v obyt^^je haSpl^i-uoca ^) hornfm 
Itl a la^Ml^ mezi niaii tiejval, zabit }mi 7 evade od 
J»(i&olio hftfejil^l'e vlastniin talichem ti^hoi p Vranov- 
ik^ho. Pro^ei t€D ba^pl^i- do r^zenf jeat Tsat ku pr4yu 
do m^sU Hor Kut a «tat j68t. 

JL. i56'6'. KaSpar Fifek, Tdorec, pojal k tiiaiii<»l- 
iiTi Borotu R%ft*jlkij. vdovu, oba staH a na penfze bo 
kfttf, f^r. rV. p. doui, Miserieordia. 

Her T Prate za^al se pM 6aBu bt, Bartolom^jt, 
fii iDDoho Udf bohat^ch t Prahy rozjelo, na dfk 
Hi eaudci zem^ti^ p^ni 3( komory ^eake, pioi nad 
' i 86 do Kauflma; potom odtud i paoi 
^ - J. Mti obratili ee do Hory Kutny 

pti pftm. BT. Matauee, a rozk4z4no f hiH^.em voI4ao po 
mlil^, ftby I4dn^ z Prahy do Hor Eat. pau&t^u uebyl 
p^d Mrdu«em. K tomu briny a fortuy osazeoy byly 
% nrU oaHzeou. 

SaiuQd t Vodolina u^indii autednlkem J. M. Csk^ 
M Hor Eut. a Lnd^ik Karel t Haan^ hofmistrem. 

i. 1569. Jakub FreiaichsclbBt, jinak StejSek, u6i- 
•itt J. M. Cak^ rychtatetii na Hon Kat. od paauor 
Aiitodrlfefeh J M. Cske, jeni tu na Hor. Kut zu8t4- 
talL A Hum V dom^ pitiuov starMch haversk^ch hor 
ilHbr EoYa Kutoe. 

i laHti a p^ui zerastf zase se roz 

I Mor. Kut. 

? pmif Bobotu postnf hoftnietr horaf Ludvik Karel 
1 Ka«ii^ in^l obnovovati a saditt koosely mtncfrske a pre- 
ff^ike &a Hor. Kut, ale aeiii k tomu svoleno; neho to 
uiiJ^M eamemti aejv. minomejgtra krdL ^eB. od etarodivna. 

Bohii^ a Vavra, ylaataf bratri, &ynovd Brikeiho 

t'.rb«»l4i'e, )iittu«*.e fepolu z jedne matky v jeden den oa- 

spolQ, jBttUei^ haveH, v jeden den v dole zahy- 

■uji m V {edflom hrohe take epolu pohl'beni jeau na okk. J«ol pH baipli (nimpuiu) dell Vysoky »tr. 02 148 ^J^ P i«<^ Omd. BmiMBaLML ISU—lsri. 

X. 1570. T MtoRj a. Xicriaa obttemi jmh dTs 
sediaei pH piir^ M^stt H»r. Eil. jeal tmOI nhU 
horte k lael«0Timi la prod^ ; a ti mOi spaltk t ilo- 
d^istrf s Haaa Ekolea, Nmcmi. pisalvM pK bvtfeb 
ciEi^kf cb. (melcormich. A li acdUei dirali a pHai- 
Seli teMoi ^vui\ ireHaa kndeaaa, a oa piaai- diral 
jim eedalkr, c«itifikad a rntj aa We^i aaili kdj 
nbb' phTeili. podle Mioi se jua t Biaei plaUo. Edyi 
pak to TTjeT^ao bjlo a sedlad Tiati, jta uia^ai a it^ 
leau aa torn itml«li. Slal« ae triiktt ieami pisaH. 
Stracb byl tebdai aa Ntedcb. — PoIi»b 

X. 1571 Mates Tregr. Xenee. ImAdSt, tak^ Tiat 
a skrxe proCiosa k loma Trslaaebo daraicm do Praby, 
a EriotiaD Ditrieb, take Nemeo i Koraberka, jsa ta aa 
Hor. Eat paebalterem borainu wttn^ aaloL Dirai 
ee matlo. Xapoaledj Tie ntatliao. 

Pater antoris. Ve otredn dea pam. Stiti or. Jaaa 
EH. leta aadepsanebo 1571 amM )est aa Lorei, sfdia 
sTem. p. Oad^ej Da^ickf i Heslora* pater Moaa obaria- 
eimos. a nle prare p. Jeia Erista, syaa boi., jsa otiM 
rekn srebo 61 leto. Nieolaas de Heslora. xm. 

(I. 1575—1626.) 

brius inferiora Nicolai Dacziczky de Heslova, 
autoris hujus libri, propria sequutitur. 

Xr. 1575, Maximilianus cfsa^ kf^sthnskf, toho 
seQimdas^ 6^8,, ah. etc. kr41 etc. dr^^ti riM sD^ial 
iry kiti. 6eB. na brad(> prai. PH kterSmlto sneuitij 
Riidalfii0^ eyn J. Mti n^jstarSf — jsa pfed tfin od BtaTi\T| 
Miol kiilorglTi kr^em 6^8. zYolen — j«8t na tei kra • 
tofatrl alav^Q^ koratio?&ii y ten 6tvrt(^k po pam. bv. Ma-j 
lan&e ap. 

Toho tak4 roko po emrti Zikinunda, kr41e pol- 
k^bo. ki«9ryi bez d^diouov ee^el a toiiko jedin^ dcerjj 
Ann,? potiistavil, panny obstArnf, pAni Poldci roz-l 
n^ te 7oleD( Bob^ kr&le no?^lio Deanadili, u^kteHj 
Maximiliana 6es. a uher. kr^le, jinl kni^e Hen-] 
fieha. Earia fransk^ho krdle bratra, na kr^loFstvi polak^ 
ro[ird« T Qesroraosti a roztrtltogii. Ale cieaF Marimi- 
n^ouiDbo jiffl V U jich neeTornoBti v^Hce a jsa p4a 
iliri a milovntk pokoje, pH torn jich zaneohal, neboi 
h l»*gaty Bve, totii : p, Vilema z Roim- 
labi prai., a p« Yratislava z Pertistejna, 
l^kancUi-e kril. Ses byl od odporn^ Btrany, tranpuo?] 
^eh, ofiiyHn. jakikoliv i od stavno^ kr&l. 5e8.» 
p. Ladielar starM z Lobkovic, nej^. hofmiBtr tehoil 
, k niin byl vypraven, Pbi torn Turek pohan, jmaje^ 
pri Pol4cich s?^ poselstri T^elijak toho, aby d€ Jii^ 150 KIIL P. Mik. Dai, x He»l s I 1575-16^, Hinf % domu rakausk^ho na kriL polsk^ nedostal* itbra 
^lioval 8 pohrfiikami, ie bj Polakuom pHm§H — je 

8 nimi od ddrna jin*il — Typov^d^l. I Qemelkal se nade*' 
[psan^ kniie Hendricb 2 Frankrejohu do Polska Tjpra- 
lyiti, a tarn od nich za kr^le jest pHjat a kornnoYin, 
ijim 7§ak k potupfe. Nebo nedlauho mezi nimi pobyvstj 
I a jma)e eobe zn^ti d^no, ie Karel, kr4l fraiisk^, bratu 
Ijeho, um!*e], a aby pro kral. polsk^ aob^ nejist^ dSdifl 
J B^ho neztratil, k tomu, kdyi se mu mravov4 polfiti ne 
(jibili, aDii se s nimi amlonti nmM, ud^lav jim panget 
Itejn^ ae jim sam koliky&i toliko jako na poit^ ?ykrad. 

a sase do Frankrejcbu se dostal, a tam v rlasti st« 

na kr^lovBtvi d^di^ne dosedl ; a p&ni PoUoi jia^m il&- 

roduom i sobS y posmeohii zfistali. 

L. 1576. Po liteku yhoi krile Hpndrioha i Pol 
|Bka, pirn PoUci zase sob^ Kvolili krdle nov^bo 3li 

fana Batori, vejdu sedmibradskebo, jemui tak<^ cUa 

tureck^ k tomu — vftak po Bob^ — bias daL A t&k St 

faniis, vypravlT se do Polska, tam kr^lem jiob udin^fl 
La korunoY^D, pojaYSe k man^^eUtYi Anuu, dcera krUi 
ipoUkeho Sigismunda z SY^ta bez d^icfiy majtsk^fa 
^poblayl aelltiho, pannu obstdrnf, tak jaki pdai PoUo 
pjmfti cbteli, ') 

LegutoY^^) od Yelik«ho knliete moskeYsk^ho'l 
LpHjeli do Praby a odtud jeli do m^sta HSsk^bo. ^ 
\ m^nsk^ho 6ezQa k ols. MnximilianoYi, jen^ tam y Itesn 
I 8 kni^aty ri6e sn^m drial, ajsauoe tam poctiY^ uh 

Uad cisaHk^ cbov^ni, zaee jsan YypraYeni, *) 

Po dokonani t^hoi so^mu H&skeho clBai- Maxiu 

Uaa BecQudiiB, h%%. a oh, otc* kril« p4Q miloBtiY^, dobr aU ^) Vis Tomka Snaby domu r^kouAkdho o nabyti koruny po 
Bk4 V G t. M 18^1 m 1853. Obliro^ zpriTy rel u B# 
zana iivot Vil. s Roxmb. Btr. 220 etc. 

') ZAcharift? Ivaoovl^ Sugur^ky a Oodl'ej GaYriloYBk^, (Bt 
kovsktf 11. 375). 

*) Pam. P. Korky I o. atr. 439. L, 1576- mr. 151 liff 8 Tiemi cnostmi od boha obda'renf , zrostu kris- 
A^bo a epunileho. tarn r m^stA Rezn^ ^Jvot sruoj t tomto 
fT^t^^ dokonal kresfaDsk^ y ten pdtek den pam, sf. 
Ma^xiiai&a Ten bUvh]^ p^n, kdji pooaukin byl k per- 
#€kiid pro Q^boienfitW a religion, propov^d^l, aby jemu , 
r uiin pokoj dali, ie nenf ihi%i v^ci jako natiti Aloy^ka 
r jeho flvMomi. Na jehoito mfsto Rudolfae, sru 

^^^^ ii«kjetarM, jui pl*pdeSle sa iivobytl t^boi cfe. 5Ia- 
^^H|[HsaA, pana ot^e sveho. db kr^L ^ee. a uh. zvolen^ 
^^^^■tlOQTaf)/, jeet cfsal'Qni kre&tanskfm u^in^n, 

^^^^PX. 1577, Ve sil^edu den pam. sr. p. Doroty tMo 

mrtvd ^Uth^ pam^ti daare MaxlmiHana diub^ho do 

m^U hiavalho fees. Prahy jest priTezeno a v kldStei-e 

iT. Jakaba r Star. M^stS pral zanech^no. Potomnd 

T pilek po nedMi Laetare atala Be i^mnl teiu poBlednf 

•Uth •Ti'ita tohoto. Ktereito t§lo cortT^ prene^eno jeat 

&a hrad prai. sv. Viciava s slavnau procesl, pH kt^^r^ito 

profedf istalo se jest tigknntf, kHk a rozbroj v lidii, 

u.k ie Udi^, kam kdo mohl, zvLMte p&ni prel4ti, z ordnilku 

iT^ho utfkalK doinnivaje se v lidu obecnfm nejake po- 

idrii^ol ljj?ti* VelikA neaniz byla. Drabanti ciaare Ru- 

dolfa. ttk Xt'li^m pana otce jeho nesaucim (Bie), kraSejiciho, 

i ^-Thran« obstaupili ; p, Vilem z Ro^mberka, jsa nejv. 

^-ibftu prai, nesa v te procesi krdsnau kornnu kr&L 

ii pla^t^m Bmntkov^in ptikryl, fekge: p^n buoh 

h^ti B nkmi, co se to d^je. Stracb byl na lidech, 

■^ 7^ to k poeledku spokojilo^ a ta slavn^ procesi s t$- 

leio Jeat rykondna 8 mnohjmi nakladn^mi ndstroji a ^\U 

' ' ly jaan tn neleny kr^sn^ koruny: HSski, 

k^, jei deakd krAsau a bleskem drahiho 

kaoMDi pri^vy^ovala, s jin^mi pH torn regaliemi, T^e 

T pHlomnostl mnob^^ob kokat, hrabat a p4nao7 a bi- 

itipAr s jin/oh zemi. Bylo se Semu podiTati. Po 

▼ykoii4nf tobo to tMo els. Maximiliana, dobr^ pamSti 

bi4ii:^o, j«8t na hrad^ pral. y pro^ti-ed hlaynlho ko- 

fttla pHd cbttr^m, kdei glavn^ patneti cisal Ferdinan- 

ft prnnl manielka jeho, krdlovna Anna^ rodi^or^ M^ 
1&2 XIU. P Mik. Dai. t Hal t I 157S-ieiS. i \ t^hoi; cisalPe MaiimiUana, pohbbeoi jsau. tak^ pohrb«t 
a poloien jest (aic). Sic transit gloria oiandi. 

StefanuB Batoreus, kril poUk^, oblehl eiln^ vo 
jenskj m^sio Grdansko v Pruslch^ protoie jeho sa pina 
fiv^ho jmfti odpfrali a gvobodnl bj^ti cht^lu I lexe tq' 
drahn^ ^as a nvedse spolii s obojf etrany SeroLiok, 
V nich^* nSco lidu zbito, zase odtrhl ; ?&ak potomod 
smlauvau la giichera jej pHjali, 

PH ^asu pam. sr. Martina komeia« hr^sda ooa* 
eat4, divD4, rjch&xela a ukaxoirala Be na oblote Debe- 
^fik^. pauit^je od eebe paprslek dlauh^, velmi jasn/ axle- 
BldnJ k v-^cbodu slunee spusobem tfmto. *) 

Arcikniie rakausk^ MathiAs, bratr ofenf'e Rudolfa, 
6e8, a uher. kr^le, p4ii mlad^, jmaje k Bob^ tejn4 po* 
Iselstvi od n^kterjcb z etavnov niderlansk^ch^ B**lgaruiUj 
hijel tejoA s4m kolik^si z ni^sta rakaaskt^ho Vidue bei^ 
fV^domf a dovoloni bratra sv^ho cfs. Radolfa etc. A do- 
Itav se tarn do Niderlandu, jest od stavuov, od t^ch, 
I'kteH^ se ^taden jmeDUjf^ sa gubernatora jicb pHjal 
^roti vflli Filipa, kr^le hifipanski^bo. strejce jeho Nebo] 
am i^]l kr41 Filipus jm^l a vojensky vypraril Karli 
r(Bio)®) de Austria, postranibo syna 8v4ho, ab? j«mi 
[k ruee jeho ty zem« niderlanskt^ Hdil a protivnii poi 
PtDafioyal. Nebo hned pfede^le po gmrti cfsahe KarL 
|toho jm^na p&t^ho, hiSpansk^bo. otee tehol Filipa kr&le, 
aeti '^ml krdlem Filipem a stavy niderlandsk^nii, j#iD 
Ddporn>^mi, povetali hrozna pozdriienl nerole, ' 
^mordy a vdlky rojensk^, kirave hubeni a phni ^ t. 

&ch zemi, a to T§e pro a o svobody ij<^\i% zemi nid' 
llaiiBk^ch a o religipu t ndiboSenstTl Uailnjfee jedai 
[ttraaa drubaii BtraDU premoci a k ftve v&ll phv^si 
obao stran se proti eob^ s jin^mi piintujlce a p^elnal 
fhled&Tajfce na §kodu eami sob^ a vgehfi kreetanelr 
etc., h^mul 8&m p&n bfih yt kdy konec bude. Ture M y rkp. jeit priiuitiviiiia /.p&aobi^m koiaeta Tykr««lt 

% oeasetn zlutou barvoii aaltt^Dym. 
"> Mi it4ti Ju&Dft. L. im^S—lS&O. 153 pohan pod tim k^eBtan8tro ^klubal a jak mohl aob^ 
podma&oiral. Arciknfie pak Mathidi. z&&tar t&m t^ Nider- 
luida na 6a8 a poznavaje tarn tako?4 r&znice a jsa 
meii nima y nejistote a Qebezpe^enstvi, aT§ak jsa od 
tech. kteHi ho byli iadali a pro aej poslaLi, uctivS ty 
prafftn, domuor ee navrdtil. 

X. 15^8, Kasimirng pfalzkrabe t4hl vojensky do 
Niderlandti ku pomcci Stadfim, totii starSm evange- 
Otsk^ho religiona, prati Jofaanoegori de Austria, naH* 
ifB^mii gnbernatora Filipa, krdle Hiepaniarum. Ale 
Jobc^an de Austria brzo v lezeol sT^m yojensk^m u m^Bta 
Namur um^el a do Hispanie mrtT^ kn pohi-ebn jest 
ioresen. 

V Cechicb p, Vil^m z BoXmberka. pi'edni ten feas 
I pintiov ijegk^ch, jea nejv. purkrabfm prai., pojal 
k manielstyl p. Marii, markrabinko bddeDskau ; a to 
Jfbo tleti manielka. 

Sebestiaiiiis, kr&l portngalsk^, tdhl vojensky proti 
Manr^Diniiom a krdli jich, na pomoc drnh^mii krdlt 

EiaQHufoskemn, jen^ se DesnadDili a T^lku proti Bob^ 
■yibli, Mezi nimii BvedoDa jest bitva ukratnd, v kterei 
pekai ti tli kr.ilovi5 zabynuli a umrtveni jeau 8 mno- 
Ifmi ar^mL Kteraito bitva Btala &e 5 doe mesfce Au- 
|:Q8tL srpna 
■ L, 1579, M^fiio Klatoyy y Cechdch vyhoFalo vSicko 
li plerdmeetim, a okolo tHdciti osob y torn ohni za^ 
j^ealo. y aoterej po ned^li Jubilate, 

Pr4ya mestska y kraU 5e8. jsau obnoyena a y lepli 
ip4M»b nyedeDa a k yytisknutf d4na jeau ; nebo prvQ^jM 
b?U tatm^ld a nedoBtate^nd. ') 

L. 1580. V Praze zem^eli: JiH Melantrich, 3) 
inpr«Mor« y fiobotu den sy. AUb^ty, jsa v hojn^ch le- *> VtUslminMr kuKudat (9. uaora a 25. z4ri), Bechomky U. 

3^1 ft t/off. Jire^ka Uvod k vydioi mSstakyeh pr&v Koldi- 

novyeb str. VIII. 
^ t Avi'DtiDa, 154 ^X/JZ P. JIftJt Dae, s Bui. i I 1575—262$ t^ch, t6i AntoniuB, ') arcibiekup pra^sk^, v soboio 
pam. ay, Bartolom^je ap. Po n^m svolea {est d& 
arcjbiskupgtyi Martione ^) % Mohelnice. 

P. Jih'k Vod^radskj^ % HruSora, na Suchdol**. Ba 
boH, DobHni, Hranicich a z&mku Maledove pHprairi 
hrdio sT^ pro v^c cbatrnau, D^jak^fao sedldnl ') a pi 
tetuov proti %Hzmi zemsk^ma, A ie bohat^ a sknup 
bjl, to mu pridaio nen4vl8ti, a ie t statcich jin^ p^ 
kupoval, zvld^t(^ fitatek MaleSovek^ ; a tak jea na Baud 
K^msk^m odBauzeD, atat jest. Po exekucC tMo jeho aa 
DobJeft pHvGzeno a tu v ko8tel& dobfefiek^m od pi-atil 
pohlrbeao jest ^alosti^e. Kdji^ k smrti vf^den byl« pnh. 
tnluril: na mne se to za^fnd a na mn^ ptestaoe 
Nota. Jui to iedakdos proyozuje a p^Se, svld&ti 
srobodnS a zjevn^. ^ — Statek jeho jest z milosti 
sk^ d^dicnom jeho, krome Mal^soTa, d&a a 
Ergo, qui stat, rideat ne cadat. Byl 5loy$k rozumn^^ 
zanef'hay po sob^ v vdoYstvf manielky Br6 paai Aany, 
rozene Dobleiiske z Dobfenic, s ditmi jich, 

FUipns, kMl hiepaDek^, zoriobil sobe mod stall 
kMloystyi portugalske, kter^i ie by Jemu d^di^k^ot 
ndpadein n&leielo, yyhnay odtad krale Autonia, od fita 
yuoy t4hoi kriloyatyi zvoleneho, poloiiv&e j<*j za d^j 
(ado^bo, a uJ^IdiI y t^ml kr^loystyi gub^rnatora kut 
Ferdinanda duca de Alba, Spangle, tyraana hroza^b 

lo Belgie, Germania inferiori» N.*) brab^ z Re( 
aeberku yzdai zradau m^eto GniDingea y Frizland 
leMci Span^luoin, Sehoi potom pH smrti sy^ s reWkj 
oa aebe i^lorinlm a Darik4aim litoyai; aebo to ml 
jemu od Niderlantnoy, kr4Ii hispangk^mu protiyn^^ 
sy^teno bylo. &t^^H 
pugt^w^ M) firus % Mobelnioe. 
^) Medek. 
') Li(5bTa, yydirio/ relik^cb iirokA z pdj^ek penlllffdl 

Brandl GloBsarium »tr. 310. 
*) Via C. C. M. 1830 ilr. 440. X, I58L 155 Bc&qs Brago, rjti^ englick^ zaanienit^j€d«?Q 

EHjrv vojenskjch EHaabety, krdlovny englick^, 

b1o7o, ie dav^e b6 t plaveDf na moi-e a dostair 

lie Ameriky, avSta v oov6 nalezeaeho, ye treoh 

leeek okidlek t^mskf obplaTiK zd^laT nemal^ 

4U hispanflk^mii : oebo Elizabet, kr&loTna en- 

* Mi 8 kralem hiflpansk^m v nepMtelstn 

itistivala, skudfce sobe z obojf strany 

fc, A tak^ 9 NideHandery kr^li hispatiBk^mu 

Di r poDtQ byia, j&a jich e?aDgellttjk^ho reli* 

Bot n^jyfceji meti nimi Ciniti bylo b relikau 

twb^m n^ndTiatf, usllnjice vidy jedni druh^ 
rykof**iiiU mooi srao ev^tskau. Jelto kdyby 
^c kH^tangka na Tarka pohana, Dejhroxn^j- 
k}-esfauLiv, obr^eetia a svortiogt byla, mohla 
>niocl platn^ a uiiteSn^ pohanuom, uhlav- 
fim, b^ti odol4no a krestanuom gpomo^eoo. 
bo taki^ roka utDHIa jest t Hispenii krdloTna 
lljpa, kHle hiapanek^^ho, manlelka, jsa t4hoi 
pjna a nj^ina. do*»ra slavne pam«ti c(8. Maii- 
6ee. a nb. kr41e etc.. ySe 15W. V poodeJl pf stHdopostf mesei mesty 

ai T Hce Vliavfi stopilo ee v pfil boding phes 

lidf robotD^cb* kiM ee na prAme Telkem na 

Pu k robotiin viQi^n^m p^eplavovali ; nebo 
jU a a pr4mem ,je a progtred reky pre- 

Angnsti, srpna, Maria, slaTu^ pameti cis. 

tobo jm^na dmh^bo, 6<^6., uh. etc, kr^le 

^ora poz^fit&vajici ylastni paoi miti cIb. 

j'&e«, a uh, krile etc., vfee z Blayn^ho domu 

ledjf'ta a odB^-hoyala ge jest Be ylfm dyo- 

'rabYt megtH kral. ^es., do Hlspaaie k krAli 

Fllipovj, panu bratru ev^mu, jii J. Mt* 

Iryprovoditi iiaHdi*i r^i^il. fcali'fidur f27- iJtJorH) 156 Xni. p. Mik, JDa6, i Hesl i I 1575—1626. 1 

I 

on 

I ZiH m^sice legatove od cisare tcreck«bo ryg] 
pHjeii do Prahy k EudoIfoFi cisari etc. kregtaDakeoil 

Tak^ toho roku AogustQB, kniie sask^, ohurfiH, pM 
jel z m^sta eveho Dr^icfan b manidlkau ayau a sjj 
ev^m KriBtianem Da brad praisky k J. M. Ceki 
dolfovi etc. k navStiveBi, a poby v tu 6tyry dm zase o< 

Ph konci tohota roku J. M. Csk^ Eudolfus 
vyjel % kr41. 5eh. do Rakaus, naHdivge pred Urn v k 
des, miBtodr^ic^ ; z ^tavu paQBkeho : Vil^ma t Roj 
berka, nej?. purkrabi prai., Ladislaya star&lho x 
kovic, nejr. hofmietra, Vratislava % PernMejna, tt< 
kancli^fe; z ryifHtra: Mlchala SpaaoTskeho z Llso?! 
nejv. pUare, Buriana Tr6ku z Lipj, podkomoHho kr&l 
dee., Jana VohyoBk^bo ze VebyDic, parkrabt k 
Itejnsk^ho. 

Franciflcufi Hercules, dux AlenconiuSt pHjat T 
derlantii od Bta^UT evangditskycb, bispanBk^ma pra 
UvB^cb, za gubematora a kn^e brabantski^, T^ak kdj: 
j«mu tarn se nedarilo, zase vyhyt; potom bnso umM 

L, 15S2, Umi*©! jest v Portugali Ferdinaui 
dao de Alba jent p^edelle Filipa, kr&le bispansk^ 
7 zemlch niderlaQdBk;^cb guberuatorem byl a hri 
tam tyranetvl provozoval. 

X. 1555, Crebhardus trucbksAg, arcibiBkup 
llnBky, cburfirst elektor, pHstaupiv&e k rellgionu en 
gelitsk^mn, oienil se, pro^ei v^lka Tznikla, a jea^ 
papele, biskupa Hmsk^ho, do kladby ddn a cburfll 
i bisknpstvf zbaven jest, a u&in^n chorfifetcm 
sk^m Arno&t, kniie bavorak^, biskup lutiehskj, 

Mesice listopadu Riidolfus, Caesar imperator, 
jel z KakauB zase do kriil. des. na brad praJs, 

Roztrlitofit byla t kr^l det. o dot^ klandi^ (bIi 
kter^l jminuMho 14ta 1582 rydia byl a uaHzea od 
peie, biskapa Hmik*?ho, Qregoria toho jm^na XHl*. d 
stall peno zpAtkem o deset dnnov, proto^^ pr^ itarf 
lendif zmejlen byl od astronomuov, jtak ^.e 6« n^i 
starym kaleIldi^em, jini noT^m Bpravoyali, al lo X. 1^82-1894, 167 fnT*Qf n« tituiem papejtsk^m, ale titulem ofda^elr^iii 
rblMeno : nebo 0e eraiigeUtsk^bo religfonu, z?Ugt§ 
_ -mftnii, papeieni a jeho aitaiiorenim Ifditi odporo- 
L ^h^ to o^klirice, ') 

'- ' Uoirel ukrQtuy a hroznj tjran Irati 
E- lik^ kni)s moekevak^, zanechav po aob^ 

fja* Theuddfa Fedora. *) hrozadm tyranet?^! toho 
cajest obxTla&tol kniika yytilt^na a vnobeo rydina. ^) 
Areikofiata rakaosk^ ArnoBt a MaximillaD, vim 
▼lastot ptijeH do Praby ku panu bratra gvemu 
BodolfoTj. 
T autcrej po pam, Maudr, holi umi-el t Pra«e 
iaUt etar&f z LobkoTic, iiejy. hofmietr kril. des. 
T Pras« p. Albrffcht L«sko7ec, Slovak mlad^, leie 
Boct fdravl gF^ho a jia navstevov&n od mnichuov 
Qii Jesuitarnm, j^si k tomn pHveden, ie k na- 
fiitrf jich, byv religioDU erangelitakebo , svolil 
Biuiikoval; ale bned brzo day »e toho y ielenf 
■I i na sebe DaHk&ai a nepoYstay z i6 nemooi 

Alexandr FariK^sius, kol^e parmsk^, jsa od Fi- 
ilfi, kr&l6 Hispaniarum, oaHzen^m t Niderlaadu gu* 
Dr«*m« podmanil m^sto slara^ (jeEt k raoe H- 
kr&lL 

T.Vh. fokij tak^ Vilhelmns priac Orangie, hrabS 

jaa aiditenjm spraydm v Niderlantu od 

Fell krill hlBpaDsk^mu a jsa od papeie, biskupa 

do kladby a od krdle bispaDsk^ho do achtu 

i retepnin, aby od kobo a jakkoli % BvSta se§el, 
:! B.'irikeho zaufaleho lotMka, ^) jeni se ke d?oru jT4<o4Hm oprav) kftieadttFnf v GeohAeb Yiz Boroviho 
lartixi Medek, ftreibiskiip praxaky etr* 137—142. 
yl<5. 
lora K 

^1* iiu prepiieiu M. Bifdiovskiho m Flor. ? rkp 
(0. 6, M 1846, 3.) iirda. 158 Xlll P. Mik. Doc. I Hesl m I 1575-26^, l4hoi knl^ete Tmlu?il, zr^dn^ zaett'eleii, a t&k zamor« 
dov^Q. A JB& hned tu lapen, hrozoaa smrii tfi moi^ 
d^i^ jest ntracen, a koiie zamordoTan^ t meste Del 
elavne pohl-ben; na jeho^to mi&Xo syn jeho Maariein 
epriyclm udinen. 

V Cechich mistr Petr Eodioillue , astroaoml 
Yzneden^, jenS kal^nd^te a pranoatiky ^yd&val a 7 toi 
od eyangelit8k]^ch pochvaln jm^l, t](^inil na eebe poktif 
a hanSaf, ze k ri]i strand odporaC pamiitku mietra Ja 
Hnsa a migtra Jeronyma prat, muj^edlafk^r ^esk^chJ 
I kalend^l'e iv4bo vypuBtil; a tak po chT&le hao^ni d^ 
atal. — Nota» Stal ee Cechuom posm^Sii^ kus, ryleU 
jlm % Prahy hus, prodal ji mibtr Kodieillna. 

i. 1585. M^Bto Antorf v i^l zemi niderlantel 
poddiuo jest od obyyateluoT tehot m^sta Aleksandro^ 
Farnesioyi, kni^eti z Parmy« k rnce kr41i hispansk^mt 

M^sice Jiinii, 6eryna, ') kniiata n^kterd sjeli s€ 
do Prahy mesta J^es. hlaynlho, k Rndolfoyi, ^^8,, n\ 
etc. krali, a tn mezi sebau toyary&stvo aiir#i y«i«r 
zlat^ho rauna, domu burgnndsk^ho obnovili. Pt 
pH J. M. Gske, Ferdinaudas a Carolos. ylastnf pft 
strejcoyfi de. Radolfa, t6i ErneBtue, vlagtnf bratr J. 
Csk^, y§e arciktifzata rakausk^. Do kt(%r4ho^to ta?ary| 
Btya pHjati jsau tu take tehd4i p, ViU^m z Roimberk 
jaa aejv. purkraMiD praz., p4u 6e8k/ pi'ednf a rznij 
len^* t^^ Leoobart hrab& z Arrachu. *) Italian etc. 

Stala Be dary^lka y Noy^m M^st^ prat. i>d lU 
robotn^ho proti n^kterjm stayii rytirsk^ho, kteHi pf 
tan ehasan do domu, H^. n Melajok^cb, iit^ci rnuBe^ 
a tH OBOby v iA ^arvAtce zabynuly. A ta Sary^tka st 
fie proto, ie lide robotnf, poddanf hoBfai a «nce| 
byli ku pinuoffl sy^m pro listy oa doyoleni Bliilby 
granteeh cizfoh podle tehd&i sneiDoyiifho y kr^L 
oaHzeDf, coi za stfin^ bylo tifmi poddaaym, jeal *) brettdfi pr<jpi»l ^6«rt0vy6li". 
«) Veksl kAleud. klade 39. Mtncu 
*) s Harracbu, L. t585^15a0. 159 ^QQjit &vfm akrejvali a eFobody r torn uliii cbt^li, 
i IMftai »TObodB^m, zvUSte hospod4^uom^ jeni delddky 
]MAibo?ali a v iom nedoatatek m$li. 

lJlIl^el tak^ toho roku y film*, ve VlaMch, papel 
araann^^ toho jm^na UlL, jsa 8t4H okolo let ^^kn 
SO. Po n^mi u6in^Ei papej^em Felix Calaberi 
1 sikXTU Siitem, toho jm^oa pat^m* 

Erkb, 8JQ p Michala ^paoovek^ho z Lisova, jeni 
l*U4l bjl aeJT. zem&kfiii pisarem, d4n od tehoi p. otoe 
tfi&o da Tlteal, $e zamilovar jednu m^^tskau pannu, 
tons Mathi^&e Pekdrka, |i k maDielstvi proti vftll p. 
«(» 9v4bo pojlti cht«5J; ale syn pomoho aobS z toho 
th^nS a Tiav srau milau, do Morary spolu ujeli a v stav 
aaaieUk^ r@taapili a se oddati dali. 

X. 15Sf*. AugUBtUB, kni^e saske, churflH, arcbi- 

nari^ek H^e, mnr^l j»*8t v Drdidanech, v m^ste B?em 

ftflb*r«i» <«k). pin slttvny. mo^n^ a bobat^, jediu^ho 

lyii drdiou 8?^bo» jm«?oera Christiana s ADnati, man- 

l^kao tTaQ« jenz z rodu kr^luoT denemarskych byla 

i atdafao pl-ed tfm umrHl^. poz&6tayiv§e ; a ned^vno 

It liyl pled amril oi&eoil, pojav k Qiaazelstd kDeinu, 

fuia A*'-*»^n Hednku 2 rodu knfzat ADhaltekycb, 

1 Ubk hiuor 8 nl pobyvl^, SLlvot bv^uoj na tomto 

— Nota. Star^mu muii mlad4 lena, emrt 

fiam^tkn jeho d^lali a bili tolary, miaci 

.11, H iextem takovfra phi obrazu jeho: Pie in 

(ibdormiTit XI. Febraarii anno MDLXXXVI cum 

* aaoifi LIX. menses VI, dies XI, boras XII. 

ionu confesfll augfepurgsk^ ufieni lutheransk^^ho, 

mkn II ocbrann drial a i^Mo^bo jin^bo relt* 

sv^ch Irpfti nechtel. Na zvel iirau. 

oyl a plf»m*?riiti dal, nfldaje a zapovidaje 

hned pod obt^Senfm, zvUst*^ myslirouoT, 

; ch pH mezlcb jeho — dav&e po mezech 

d, a bned kdo postfiKen i mrtveho, za- 

'^^ hospod^ri obilni, jimi ae od 

]e tomu piekd^eU^ auzkoBt jmMi. 
160 ^^l P 3fjtJt. Dae. z Beist i I 1575^ mm. T^hoi leta 15S6 p, Adara piirkrabe % Don inn na 
^ehnycieh, jaa od d4vaa sau^eu nemocl podagrivkai] 
doavaii, dal Be do Teplic, Idzni tak Hh, k t^^enf oemo^ 
8?^; ale ie proti smrtl a t&U boti Mdn^ l^ky a^spflj 
Di^haji, nmfel tain ukolo pam. s?. Kjliana a odtnJ 
^ehuiiee privezeQ a ta pohl'beQ jedt. 

y meet^ Erdlovt^ Hradci nad Labem ryholalo M 
desate domnov ohneiu dom^clm, t auier^ po nedj 
Susceplmns. 

Adam Uyarle 2 Gbodiiov zabit jest od gedUknoij 
k klaltern ZbraslaTskemu ndlei&ejfcicb, v lege, kde 
sedlaci mejtili a on vyjev mttl n^, cht^l jim toho ibrA 
alii, jmaje o to rosepH 8 opatem t^boi kl&&tera Zbra 
filavek^ho. 

P. Jan Vchynsky ze Vehynic, Mor^k vzE6de&] 
|jBa jednfdi saudcem zemakfm a purkrabim karUteji 
sk^m, pripraven jest t hn^v a nemilogt J, M. Csk^ Ui 
^dolfovi p&nu sv^mu skrze nektere, jen^ jeho neai?idS| 
a ooLlQTilJ. A jsa \t^\ svobodn^ necht^l a nezT 
ninoho mlceti, jsa \^h\ pHlis smel^ a svobodn^; 
dal se a pl'ijat od J. Mti na miioBt, ale vieoh aij 
^sbaren. *) A p. Joachym NovohradskJ z Kolovrat purS 
rabstrf karlgtejnskeho dostaL 

V Polite umi-el jest Stefan us Batori, kr&l pol« 
kteryi kr^lovstvi to dosti sprdrn^ Hdil a piny Pa 
— jeni pr?« sv^ yule cJivali a kr^luov sv/ch Del 
fiobe v^iiti navykli — na uzdu Fzal; nebo byli na prdr^ 
japraTedlivi a dobr^ \kA m41o dbali, podJe jjch oby(^ej4 
Medni nad drah^ml a^aa moc sob^ provotujfce. A ji^ 
' noho Dtedniho pina polak^ho Samnele Zboroyak^hoi, 
'dal, StastnS lak^ bojoval s Moskraay, nepHtely 
akeho krUoTstyi, a Pol^kuom pi*ed nimi pokoj qjTiii 
a zeiekaL T^i stfti dal Ivaoa ^e^ Podkora^ hojimao 
Eoi^knov, mate sily yelik^; nebo podkoTU kofiakati 
leleanau hol^ma rukama p^elamovah Ph'6ina byU anir ') Vis BM^tmAe Zi?ot Vil z Holmb. Btr. 371 a 272, L, tisn-^tm?. 161 lAoi Podkory, i% 8 feT^mi Koziky relmi §kodil Tnr- 
iMm^ 6#i 86 cisaF tmeok^ slobiL a vyd^nf neh 
mmttmui Xihol Podkovy pH Umi krdli polskem ryhlff- 
ttfil, col 86 femn k fAU stalo, jin^6 s pohruikarul 
tteni kr41i polskemn pHineH yjpoWdal. 2adn^ho plodu 
tiji kr&l Stefaniis po sobe nepoz^stavtl, tak i« op^ty 
Polikxioni na gyobodn^ roleni krdle pH^lo, 

i, 15^7, Maria Stward, *) kr^lovna sotski, vdovs, 

jsa pro eT^ negpdgoby vybjta od staruor kr&1oyatv{ 

'V dostala se do Engelaudu k kr&lovn^ Ellzabet. 

er^, a zAstdvaje ta pod ochranoa jej(, v^ak 

I s %thl\. A jsa religionu ndboiensM \im- 

te by neco postrannfho proti t^i krdloTD^ Eli- 

jent St? eTaogelitsk^ho religioao pMdrJala, tejn^ 

yi^AVikoTftla a pred B6be brala, jest od stavucr kri- 

ioTstd englick^ho b pOYolenim i^l krilovny jich eoglick^ 

te Jnn^did jkh Tzata a hrdia odsauzena; po rozsudku 

ifkfran vlak bez dotvrzeDf toho od krdlovny englick^, 

ft nad tftn zborsoTala, stata. Nebo se skrze ai 

- ,_.^»jho iiebezpe<5enstTl, z?ld§te a summo pontifioe ro- 

aaao a kr^le bispansk^ho, Engelanderov^ ob^rali. Po- 

flft&l po Qi syn jejf Jakobus, d^dlc kidloretvi §ot- 

ikAo. kterfi potomn^ po Bmrti jmeaoFan^ Alib^ty kri- 

l^rnT wm englick^m, britansk^m, jsa religionu 

fTAo^^ lu p4n, uHnj jsa v liternim nmenl, jest ufii- 

tktk, jaki byla t^^ Elizabeth krMovoa, zfistdraje a'2 do 

tmrti fir^ t staYn panensk^m, ^) za iiyobytl syeho s stayy 

Iftoi kriloTstW naHdila. 

P. Vil^m, pdn 2 Roznberka, Qejv. piirkrabi pra4. 
♦*-? im^l sradebtti veseli, pojimaje k manzelatf-f paouu 

-ttu, pozustalau dcera po Vratialavoyi z PernStejna, 
not^n^m p4un 5dBkem; a to jeho (^tvrt4 mantelka. 1 StQarloTi 
») PHpiiek Stiendikv : ^Byia panaft, i© mohU diTDo v fiepd thpj^ti. 11 162 XIIL P Mik. Dai. s Hesl i I 1575—1696 V Praze nmHl doctor Gabriel Sv^ckin, Jen 
peal % Pamberka, *) jsa radaa aad appelaofmi na 
praisk^m. 

Fapei« bisknp Hmek^, SirtoB qointUB podle pr4i 
BY^ho yydal kladbu a dekret na HeDdricha kr41e Navaf 
sk^bo a na N.*) knize de CoDde z Frankrejchu 
pHSinau, ie jebo Depr^tel^ jsance D^boleDsUf jabo 
protivili a odpfrali, za heretiky, kacfte )e poloiiTSf, 
Froti demui od tomu protivnych odpor uMuSc a kiiiik 
latinsk^ jen^ Bnitam fuimen papae intituloYiaa j«8^ 
TytiSt^na a vftbec vydana. 

Tohoto roku po emrti pHse poznamenaa^ho St' 
fana Batorea, krdle poleki^ho. jeni pLoda nepoz{SsUrt| 
stavoFe polSti k m§«ta a do meeta Varsavy podle jic 
oby6eje zrolili (bic) a ?jhUsili za kr41e na to kraloi 
fltri arcikniie rakaask^ MaiimiliaQa, vlastuiho bratri 
ciB. Eudolfa, 6e8. a ub. kr4le vlak opety nesrornw] 
nebo tomu volpni Jan Zamojsk^, jBa kallcle^em tehoi 
kriloYstri, s jia^mi, kterycb^ po sobS pot^hi, tuze oi\ 
poroval, necbteje k areikniioti MaximilianoTi, p&Q 
dobrotir^fDU, svolitl, ale Zikmnada, synu krale hr^i 
Ek4bo, jmiti za krile. ArGJknf^e pak Maximilian n« 
me^kal se do PoUka TypraYiti Yojensky; a chtej*» 
Ui kriloYBtYi dosednauti, oblehl mesto hlavnf Erakof 
Y t^mi kr^lovstYf; y kteremHo m^st^ zaviel ae (flic)^ 
8 jin^mi, arciknileti Maiimilianovi odpornymi. Brzo pa 

L, 1588. ZtratiY arcikniie Maiimilian a Krakav 
n^tco lidu BY^bo odtnJ odtrbl, poioiiY&e ee na pomei 
slezskem u m^dta Pi&iay *) h^^en^bo. Kaaclel^ pak Zamoij 
fiky tdhi si'ti^ po D^ro a dohonivge bo, jej obkUMl UUr, 
ten dobrotJY^ pin arcikniie Maximilian Yida, ie jeml 
moind aenf 14 odolati slle, d^ti se T«lti podYoUl a of *) Z P&uuibi>rkA. — Byhiiha peal rodin^ erboTnJ S?$cli 

E Paumbt^rka v C. C. M 1862, 
't Jindfichft. 
*> Doplu- Zikmojiky. 
*) Sprivni B^6in^. L, 1688, ir»3 Zamojftk^ho zarezen a arre&toeda jest, a Ifd Ma ji« 

iftr fc la rogjel. ') A SigismutiduB Sreda 

CTSe, jM boi Zamojsk^ho a jeho ee pfidrieji- 

oa to kr^lovstW polsk^ doeedl a jest koruaoTdn. 

iTolooratiir domas Austriae, 

JPo t0tu uegt^stf arcilcn(ji«te Maximtliana mhm 

60«. irliti na brad^ pra^^ na ktereui^ nove 

rtlf^Dj a vohjnosf i mnstrunkov^ vojea^tf na- 

a iriial jsau: starost a rada pH torn o irysvo* 

jlof aTeikaii«t<f Maxi miliaria z v^zf'tif polsk^ho. 

NoU, tomto rokti pranostikaii, aatroiiomi a 
iif\ hrozn4 veei h^dali a prorokAvali, 2e 8£ou4uf 
anebo |eho prom^oa a zk^za bude, ale aie Be 
I0(h6 s milosti boiti nestalo. Protoz bd^me a modlme 
•€, aeb Df'WQiK dne ant hodiuy. Nee nostraai f^st nosce 
9rm <»t luoruf'uta, quae pater poeuit in saa potestate. 
apostobruru Gap. L 

V Praze dva kat^ ukainenovani jsau ai do smrti 

llido obi*caibo pH stin^Qt jednoho kreBtaua, jeni 

pobaoa zabtt ; a ti kat4 DeuinMe s exekuci za- 

|»ro^ez se chasa na ne pooukly litost jmaje» 

pro iida smrC trpeti musf, a nemohlo tobo 

brafiofdno b^ti, nebo i rychtar s Bluiebofky musel 

r Praze: P. rtaroalav mladfei SmiHck^, kra- 

fkm, zahyaal podivo^ a mistrn^ t .VLen^iin 

j^l., coi se stalo pro frej ; nebo nalezen jest 

flisjo hfl&ty spI'erdietK^, od 6ehoi kolik^si den 

i^fflhlU; p. Adam Krajft z Krajka na MLad4 

p, Jaroslav Trcka z Lipy a na Led6i ; po 

p. Ht^adrich, syn jeho, byv temui paau 

F*^ S«mllasii, r lede^&sk^ panst^f se proti v&li paanor IT. IB34, im OfltatQi viz atr. 150 poi^D* 1. 

11* 
164 XUI. P. Mik Bai, z HesL s L 1575—1^6, strejcfir sYJch nv^zal, ooi jemu saae jest odiiato. & na 
milOBti u nich zQst&^al. 

Er41 hispanslc^ Filipas, potentat mocn:f, maje 
d^vna nen^viet k Elixabet, krdlorud englick^, JenI dj 
diilikau ttiho^ kr41ov8tvf a aevdanoti xiSstAvala a relig^ 
OQU dvangelitskeho u&etif se pHdriala* prodei i od pa 
peze, biakupa Hmakeho* snmmo poiitifict^, do kladl] 
rcseps&na by la, podle t^eho^ tt*j^ Filipus, kr41 Hispii 
niarojii, maje pobotare velice mocnau armida moiska 
vojenskau 8 l\Sy aiiprarD^mi a n^kladn^ml vi^lice, kt 
r&ito armada od ddynlho 5asa strojena a pHpravor^ 
bjla s nikladem nemal^m, i vypraviv taai ansi 
vojeoskaa s mDoh^m lidem sr^rn s hejtmany k toQ 
nal'tzenymi z syfch zemi na more proti nadopsuiie kri 
lovne englie.ke k kone^nemu jl 6 puDtovDi'ky jisj(j| 
yyhlazeDf; nebo Xki krd^ovna s niderlantskj^mi tta? 
kr^li hispansk^mu sprotiven/mi v puntu byla, a o^ 
kdjz premoieDa bude, le guadno Bprotivenf Nideria 
dove T jebo dokonalau moc pl-iredeni a tak podman^i 
budau. Nebjlo to tejno kr^lOFny Elizabet aoi punlj 
vnikuov jejf, stavnov niderlantsk^ch; nebo ta 
bispanskd giroce byUu rozblalena bjla 8 cbiaufl 
pobru^kau viem e fimskfrn n&bo^eQstvim ee ne8roTa| 
Tajiefm. Proti ^.emul nemeSkala se tak^ kr^loma 
zabet pHhotoviti. svau armddu vojenskan tei na mo 
TypravivSe a hejtmany s?e voienske — mezi iV 
po moH zkuaeu^ rytir engUcky FranciBCUs I 
— naMdila. A tak ty dv^ sobe nepJit^lske arm^dy siT 
spolu na moH potejkajice eobd odpiraly 8iate5nS i a (oi^ 
tely Brfmi, jak kdo iimM a rozum jm^l a r plaf^j 
vojeusk^ ro2uinii^ byl. Ai k posledku ta starai 
mddu bispanekA Da dile Urn potejk^nfm, ua dile ban 
kau oblakno^ a mol-e jest rozra^ena a rozpt/lena a v| 
likai] Skodaa kr41e bispanskebo. Ostatni »q — i 
8 tail slavnau armddou nedovedie — a posmech^oi 
flispanie naTrdtili, a krAlorna ^nglickii Eliaabet 
vHU aloro irzala i«et a radostn^ triamfovala. — Nol 
165 I k^esCaQ^ moc avaa proti 8ohe plejtTaji sami 

iUbfce a kazfce proti c^porMi hoiU 

y Fraakrejchu v m^st^ Blois nahzeaim kralor- 
iktni N. V) knfie z Gnisa, ^e by se n^tco proti krili 
piuttoTiilo 8 nepHtely krilofsk^mt, , . , (sic). 

V Cech^ch y m^et^ Strfbi-e v kraji pUetiskeiD 
bromohiti hrozn^ bylo, od 6eho2 ruthauz Uboi mesta 
npilen a TThotal a moobo se §kody stab. 

Ve Frankrejchu um'rela jest atari krilovna frau- 
»hi. Italianka, Catbarina, rozeti^ de Medicea, 2 rodu 
Wlal florenak^ch, kteMi puTod byla mnob^fcb ir41ek» 
tyraiistri, noordnov, r^znic a krve lidsk^ proliti v t^^oit 

WioTStVf. 

Areiknfiata rakauski: Ferdinand z Tyrolu, Kar^l 
I ^lfTBka« BrneBtus a Matbi^g, etrejoov^ a bratH cfs. 
Bwdolfji* ^**B. a nh krale, sjeli se do feeh tia brad 

^jOi. k t^tnui cfsttH Etidolfcyi J. Mti a la vysro- 

^HmI areiknfiete Maximiliana bratra a strejce jiob. 

^^kt«tl poUk^bo rokovali. 

^^ Nljak^ orostlf Mov^k jsa v Praz©, pravil se b^ti 
1lfT#daa Yalaisk^m, jmeoujice se P«treia. Jest z po- 
r»(tal cfeai-sk^ho jat a din na brad prai. do vezenf, 
ftrtek zase potom propQ^ten. 

P. MikulA& Tr6ka z Lipy roz\r*idl se s maDielkau 
ifao mladaTi, krdsnau, \\i byl k manielstvf pojal 
t Sk&ska, a poslal ji zase k pHteliiora jejfm : cM ss 
Hib pro jejf nespflsohy. Toit star^mu mladd inoa. 
Be»«a sa4»pe Tidi amare, amatos vero nunqaaui. 

Po smrti p. Adaxna Krajffi^ megto BoieslaT do- 
italo ae p. JiHmn % Lobkovic ten 5as nejv. bofmietni, 
Iril. &ea,, kter^i jsa religionu uiboieDstvi Hmsk^ho, 
ktMim BoleslaTsk^m, jioak Waldensk^m, sbor a 8cbfl<* 
iky jitib in y Boleslayi zastaTil. 

Sornmos pontifer, papei*) biskup Hmsk^, vj- 
praril jednoho kardinala sr^ho letit^ho, jm^aem Hip- 

r '> Jindiich. 
^•) Silt V. 166 Xni, P, Mik. Dad. a Hcsl z I 1575- Wm polita Aldobrandina do krAlovBtvi polsk^ho o Tyi 
ba^eof z zajeti arcikofiete MaKimiliana, ua snaia^ to] 
Tjhled4v4iii J. M. Csk^ a doma rakauik^ho. YracnJ 
pak te)^ kardinal zaee z Polska, doetal se i do Pribj 
a jea od J. M. Csk^ uct^n. zase odejel Ten kardini 
jefit potomn^ i pape&em u5in^n. 

L^ta pak X589 n^sledujfclho za tau take pfij&ii 
k TTBTobozenf arciknljtete Maximiliana TyprftTeni )i 
od J. M. Cek4 do Polska fc poraezi sleiek^inu — k 
kovani pH torn o ntrrsenf pokoje mezi domem rakaj 
sk^m, tei kr^L 6(?fik^m a polsk^m — dya pani 6«i 
p, Vil^m z Roiinberka a p. KriStof PopeJ z Lobko 

V pond^H den pam. sv. p. Doroty nmtel r marf 
rabetvi fflorarskem na z^mkii fvem Tel6i p. Zacliariai 
z Hradce, pin hrbovat^, jsa nejy. komortifkem Uh\ 
markrabstTi moravskebo, 

V auterej po dniiebn^ ned^ii ua Nehaloz@yj 
bUU 8Tem, umtel p. Florian Grygpek, jsa v ho\hf\ 
letech, Germantis rozen^, kierf jea chud a n/zk^.bo 
nrozeai, v6ak v literDioi nmeut vycriien^, *) a d< 
60 do £ech tak pH kancelaM prai^sk^ na hrad^ pi 
TzeSel, le radan kralovskan a vz&ctn^m u^ineti j 
a mnobo pottehovdn byl ; nebo kral Ferdinand k ii^«d; 
lldem ISekti a DicbyboBf jmM. A tak teji p. Gnrepi 
zbobatie v Cecbicb au^ady a dary kriloTik^mi a \\ 
zvejSen, iivot evuoj v Cecbdch dokonal, 

Legatove polity r Praze byii o dokonAoi stnli 
a nt?rzenl pokoje mezi stayy krdloYBtvi ^eek^ho a 
ek^ho. 

Na hradS prai. v kosteb blaynfm 87. Yfta np! 
Btl*6d t^hot kostela ryilata jsau tela t mlsta pohM 
niho , cisafak^ho a kMlovskeho , totii : Karla ei»a] 
toho jm^na itTrtiho, krile ^es., kxMe Viiclara. syai 
jebOi Mmskeho a ^es. krdle, Ladislaya Postbiimn 
6ea, a ub. krile, JiHho, fiea, kr^le, cie&H Ferdinan 
6ea. a uber. krate, a syna j^bo oiaafe MaiimiUana tol n Jireiek Ruk. h itr. 208. C. 0. M. 1835. str 4^ a H L, loB9 167 toMba drabeho, 5fi8. a Qh kr&le, t^i Anny, manielky 

'^^.an^ha efa, Ferdinanda. i n«kter4 jind t^la rodu 

Debo ^ to migto pohrebn( zuotq staveio a rox- 

iilt^Talo, a satfm Be ta t^la do jedn«^ kapte ▼ t^ml 

Htiele poodloiUa a n^kter^m lidem nkazo^^oa byla. 

Po dokoQ^ni U>ho staTenf, miata toho pohf'ebtiibo, zase 

tern TneSesa a poloiena jsau, nad nimii avrchn p^kod 

^Hpra^a a Tytes^nf obrazAv jich z kamene alabaetra- 

vilko bll^ha jest mistroygky spfisobena. *) 

T m^stl alezak^in ^itavS vyhol-elo p41 driib^bo 
ika <3omfiT, t^S v Cech^cb m^eto Jicin vieckno, n^le- 
Itffd p. BnriaDovi Tr^kori z Ltppy. 

Ka Lilni zabil 8e me^eiu sv^yolne %km p. Otakar 
t Stern be rka, 

Po prize psan^oh tegaclch a jedn&nf mezi stayj 
krilof stW des, a pel. etvrzeny a obnoveny jsaii mezi \fmM 
•tiTf emlanvy a erbananky pokoje, na^ei Sigismundna 
Sv^da, kral poleky, elib a pHsahii a Polaky uSinil 
a rrkonal v mest^ polskem Lublin^ v pHtomnoati biskupa 
?nU»lav8k^bo, *) od cis. Rudolfa, ftea. krdle etc., k tomu 
fjtlaa^bo* Ma proti gemujt Mi cfa. Eudolfas kr41 
{»., Xfm% sUbem toho v pHtoranosti legatnor polsk^ch 
ittrrditi r46il a podle J. Mti na iBist«^ vei zeme ^eek^ 
tli tD vykonalj oaoby k tomu zvolene tyto : z stava 
piaak^hor p. ViJem z Eoimberk*!, nejv. piirkrabi pral- 
ik^. p. JUi z Lobkovic, nejv. hcfmistr, p. JiH Botita 
I Martioic, nej^, audi, p, Joacbym NoTohradak]^ z Ko- 
~^ at, purkrabi karlStejnBk^. p. Eriltof mladlf z Lob- 
p. Yiclav Berka z Dab^ a z Llp^ho^ p. Volf 
i»Tobradi*k# z Kolovrat, d. Karel z Bibratejna, aejv. 
(Bcmejstr, p. Vdclav z Ri5an, p. JiH z Sternberka; 
[tiara rytftakeho: p. Micbal Spanovsk^ z Liaova, 
4?, pfear; p. Barjati TrSka z Lippy, podkomoH; p. 
brecht Kapann z Syojkoya, purkrabi kraje hradeok^ho, 
TiMm Vostrovec z KriloYic, J. Mti kr4le fies, pro- 

*) Oblfm^ torn pile Beckovsky 11. 483. 
- ^k Oadfi^ie Jifina, Gams Ser episcop. str. 264. 168 XUL F Mik\ DaS. s UtsL £ I. l57d—ie$6 Lkurator, p, Radslav Vchynsk^ z Vchrnic, p, Vkm 
IPIes He^I]lanf4ky z Slaupna^ p, VicIaT BudoTee z fia^ 
fdova, p. KHMof ^eliosky % Sebuzfoa, p* ViMin z VtesoTk 
' p. KrJItof z Slejnic. 

Potom brzo arciknlle MaTiiaillan podle smiauv 

8 PoUky u5iDSii4 ka pomt^zf slezsketnit rypraven a jmaj^ 

Pol4k&m podle artikuluov accordn uSmiti slib, tohij 
^ se zpeftoval, klada sobS stiznost do n5kt<»r/ch artiknluovj 
I kteH pak z straay druht^ pro nej vypraveni byli, i8| 
[ mocD^jll lidem, neili strana druh4, an se toho PoU 
[ Dflnad^li, jej vvelan^m s nfm PoUkam odhali, an jlo 
} Blibu novykonal, a odtiid 6 iilm — jakoby Poli 

vidliSek podali — odjeli. A lak arcikiifie Maximj 
^ K toho poUk^ho zajetf jest vyevobozen a Sigisraui 
I Sr^dtt krdleni polek^m zfistai, Pclici ti s arcikniteten 
[MaximiliaDfMn na pomezi slt^zsk4 ryslanf doiD^ sq tta 
I CTijfce a sami sob6 ae po8mfvajfc«, jeden pl-ednf z nic 
[propov^dM: En, jam revertimnr Poloniam otim oonta] 
luaelia et piidore omnibasqne ridendi. 
I V Praze stal se hrozn;^ skutek. ie jeden nnhUi 

f ^hetnfk, rylandi? Tlastni matku srau ren za m^sto, jj 
I hauebne zamordoval pro penfze; coi kdyi na n^j J^a 

Tyjeveno, brozna ohavni enirt mn uSinfna podle pr4ra 

Uinfel V Praze Jan Trautson, letit^f pin t Ra 

Lkans, jeni tu t Praze na hrade prai obejval, jsa t«{ 

' nan radau cis, Rtidolfa, (^eg., uh, etc krAle. 

Prvnfho dne m^gfce Augusti, srpna, jak^sl mlad/ 

mnich, nefelechetnfk, z PaHie, m^sta bla^nlho v kHk^ 
fhvnivi franskem, M. Jakobus Clemens, ordinis praedfl 
[ catorum vmlavil se pt^ed Hendri<^ha. krile fransk4ho,l 
hen* byl take kr^lem polsk^iu ucln*^iL vSak z PoUkfl 
pasA do Prankrejchii iijel, ktery^to kral Heudnens lobfl 
fi^asu V Frankrejchu u mftsta ^e5eneho Sot, Claud vqM 

jensky proti nep!at«lftm le^el a tobo mntcha pi'ed sebfl 
I pustitT dal ; mnicb ten pHstanpfv^e k krAli, llsto it^ma 
[u^jak^ho podal a pod tim do kHh, list ten 6taueihol 

TOfitrej ndl, }e\i pH 8ob& tejni m^l« vrazil. SjiU pi ttSSadSlIm pobodniiti 

I, mord^t krilovskf , od 

meh zabit jeit tak le se, ^fm by pavodem a n^vodem 

ka Btidskf hroso^ skuUk etaii se jm^l dokocale v^ 

did aemohlo a rozli(^ti(^ o torn domneni byio. Kril 

f9k gmrU^ldn^ ran^n^ ^ypraren jsa do loie a poznar, 

i« ijv neziistaiie, pofolar k sobn Hendricha krale Na- 

ftnk^ho a jinfch svych v^ro^oh. jenz pares Franeie 

ilujf. t^boi Beadricba Navarrea jako^to d^dii'tnebo n4* 

padaika pr^vo a spravedlnost k krilovstri franek^mu 

majiXbo, giieeesaorera &7fm k t^mn^^ kriloTstW Tyhldeil 

vln^tnimi liaty nvfmi, Nebo tej4 zran^n^ krAl deti 

jJiiiDich nepozustaril a hned brzo po temi sebe zr4d- 

Q4m srau^Dl dnihy deo umrel. Podivn4 Tec byla, ie 

kji kriL jsa ndboieDetyf nmsk^bo, od mnioba teboi 

oibaieQfitTf zr&da^ fest zamordovdti, Toho gkutka ne- 

Uiebeiii^bo ep4eh4ui byli v domn^Qi kaiiata % Gwizn, 

|#ii ae pl-edni pr^vo k krdlovstvf franskemn miti pra* 

»Ui a T torn Heodrichovi Navarskemu vielijak pre- 

Ulky iioili, jeauce tak4 Hmekebo uaboieDatd, jtnaje 

f tuui i i^drnfik od Filipa bispansk^bo, a5 i tea take 

kribrstrj fraaskebo ^adostir by I. i od pupeze, biskupa 

Haiik^bo* J<»ni t^hoi krale Hendricha Nararrea do 

kiidby Bvi dal a le beretlcae a kacir jest, prodei le 

knUoTStri iiitti nema a nema^e, vyhliBil. Ale pares 

Praoeie na to nedbaj^, t^fao^ Heudrtcha Na^arrea za 

krile ar^bo podle aaHzeni kr41e Hendricha ran^neho 

iiitii pUjali a Dad telem mrtv^m zabiteho kr41e Hen- 

i pHsabu a zdrazky, sobS 7erB{ b^ti a smrti krile 

ridae sabiti^ho mBtiti, ii5inili a pHpoved^li. A 

i tea, morder kralovsk^, jsa tak^ zahit, jest mrtY^ 

i^hm fozlrhin a t v&pn^ neba^enem sp^kn. A tak se 

^y ▼f©eji a d41eji iK^pokoj*^, vaLky vojeaske, rozbroje, 

hm^i mordy a kr?e proUtl r t^mi krilovstvf fraaskem 

T^hol m^ske Aagusti erpua 1589 dne 10. Martii 
Seak X N^jdekn, rytfi" a grigBmaa v Niderlande vzne- 170 Xin p. Mik. Dae. z Hesl £ I ISTd—ies^j lien^, chteje se zmocniti m^eta !*e6. NimwegeQ, )« 

fa sT^mi od iehol m^sta odehnin a na utikdnf fie u Uh 
Ei^eta utopiL Jehol telo od nepl'^tfil jeho z 7odj v} 

^taieno, ^tvrceno a po t^mi mestd rof&eleno jest, fidvl 
potomD^ to m^sto dobyto jest, t^i t^lo Bebrino a kl^ 
staQBk^m sp&sobem poh^beno. 

Noviny geriii4nak^a\ jazykem, potom i 6esk^iD 
lilt^D^ a rubec vydan^ byly. id jed^D zaiifalj j^lov^k 
l-efi, Jan Aldweker ve vsi Erlingen, ie&lci vzdill hiyti 
mile cd mesta Angspurkn, manielku syhh Erigtioa 
a StYero dft«k jioh hanebn^ zamordo^airge, a po tod 

ttak Bpichanem skutku Bam se obSeil a take uoirtTili 
jehoi telo z DaHzenf prava na praob sp&LeDO jest. 

Te2 jin6 noviny tifetSne prodav4ny byly, ie n^jak^ 

I pt4k nesmfrne velikosti v zemi Hiberaia, jinak IrLanda* 
naiezen byi, kterji ie doby^ek drobn]f, ano i ditky taalf^ 
bral, d^Til a na panlti k hnizdn sT^mu letzno zaol^ii 
a jea od lidi yygpeboY&D a mistrQ^mi n&Btroji lupea,' 
kr41nrne eDglick^ kii podiru poslin jeat. 

Um^el V Praze knez Josef WronioB, ') rof enj Po 
loaUB, nekdejsi opat kl4ltera kladrnbskebo, jeni pro frq 
z t^boJ opatstvf slo^^en byl a tu 8 svaa milenkaa Aonaij 
a a dHmi 8 nf splozen^mi zjerne — coi prve tejn^ tini 
— obejval^ a v kli^tei^e panensk^m sv: Ducba r Sts 
Mest^ pral v kostele jest pohlben. Byl dobr^ hoepodi^ 

' oeconomuB a jnriBta Baudn^, veda sobe podobn$ji sv^tal 
neili dncbovn^. 

Tak4 toho roktt zemlreli v Praze p. Ozwald Sen 

ifeld^ jaa nifstokanel^rem kr4l. i^ee,, a miBtr Petr Codtl 

leillns, astronomus, jenS^ pranoBtiky a kalend&I'e r kr 

lies, vyddval 

L, 1590, V auterej po zafieti l^ia novi^ho nS]a 

^i4k jmenem Sixtus. mlad} £lov^k, na ^eba^icicb v kn^l 
Uslarekein iipdlen jest za iiTa ohnSm na hraniel, ji *» OdtucI pocina Da6. citovati DOTioy eetke. 
*) V desk. itm. (10] C 19 a 108 L 21) slige Vfm n qto 
se t predikatem ^z Damdorfu**, L, 2590. Hi k le Bmrti odsatizf^n flaudem hrani^n^m, protoie jmaje 
aT^f^enan mUdei k eviienf literninin, 8 n^kter^mi 

— naaiti jim 6iiifce — vla^ske godomstW puchal, eoz 
oaft TTjev«^no, k tornn se pMznaL A p. Jan purk- 

.^•^ z Deilna, jaa p^nem panstd ^ehusiekeho, ten sand 

branl^&j oad nfm osadil podle prira. 

Ki4fiter kladrubsk^ v kraji plzftfisk^m viecek 

UnM V Prax^ MathidS HoatatinBky, prokurator 
tpff lldsk^ch, Hml byl zbohatl a ^zf'i^l. 

T^cb ^aeuov iDDobo mnichuov doetalo se do Ceeb, 
'klerjch semf. zvlaSt^ z Engelandu, Fraakrejchn, 
.;, pod ^erai rozbroji, vdlkaini vojensk^mi a o n4* ] 
Ik^rfit^tvi r ktestan&tvu vznikl^frai hadrnftky a persfi' 
Imi jedni druh*^ tiskli, vyhao*^li, rypovidali i uemr- V Praze umrd Martintts % Moheloice, arcibiskup 
prml. By\ tim arcibiskupem okolo let desfti ; a ten 

hoTAtil ii^kter_^ch pdnuov prelatuov pod n^j nA- 
tme vjhledaval a trt*BtaL 
P. Eriltof ielin^k^ z Sebnzfna, jga mlstopfpai-em 

btB., ofm^n jeet i4hol kraK mfstokaaol^t'em, 
Uol^el Jaa VchynBk^ ze Vchynic. HrdvAval rii 
tjr r^lik^ penize. 

V Praze Jaroelav MySka *) zabil v gyidfe N. Vam* 
b^raWbo. •) jsa take od n^bo teJce zran^B. 

Tak^ V Praze v^c ialoatiF& staJa se, nebo p. Fer- 
land X ^ternb^rka emyslem se pominnr, STan vlastiit 
if mkM tulicbeiD zabi)* A tak emj^lem pominul^f 
; ^lUfbiint din. 

V Si^frskii nmM Karel, arciknfie rakausk^, syn 
F^rdinanda, bratr dsa^e MatiiDiliana slavn^ch Z!iinf<». iho V^»mb I Rohatec, Viz jpwu o U TraidU 172 XIU. P. MiL Dad. i HtaL s I 1575-162*1 V Germanli H&i mooho lea, bal» darodejDfch, kau^ 
teldo^oh ohnlm gpaleuo a zutraoeno; kterei ie Hr 
a kauzeldnicM umenim (fdbelsk^m hrozn^ reoi provo 
toraly. iidi v »emoc pHpravovaly, snMj i uamrcoyalj 
B %\jm\ duohj obooYaly, na lirod&eh zemsk^ch likodii; 
etc., jaki torn hife}i ti&t^no a rftbeo ryd^no. Zl«» 
iiom 87et6. 

U^in^Q mfatopisal'em krdl. See. p. Bohuslar s Hl| 
chalovic. 

Stalo ee zemMJ^Benf r Cechich i jin^eh semfck 
od Oehoz veie kr&sni ? rn^^t^ rakausk^m Vidni Tel 
[fikoda Tzala. 

HendricuB Navarreue, kril fransk^. trikpil vojea 
€k^m oblezendQ ParJ2, uit'sto hla^ni v Frankrejchq 
kde^ ho kralem jmiti odpfrali a jmaje punt e FUipan 
krdlem Hispaoie, k n^mn ae o iQiuhk utfkali. I ry| 
pra?il jim kr&l FiUp ku pomoci Alexandra Farnesii 
kafie parmensk^, i sllan Tojeoskau nemalau, tak 
krdl fthtL&kf od PaH^e m^sta odtrhnauti a proti ain 
tdhuanti miisel Ale ParmeniuB opatHv parfzsk^ b apfl 

— nebo hrozQ^ hiad v temi oble^enf trp^li a rj^ii 

— polem ee potkati nebo nechtel, nebo oesm^l a tai 
B^ 8 vojgkem sy^m, z Frankrejchu vjtrhie, narr&til 
jehoi NaTarreus n^slediijice k niiddn^mu potkiioi pi* 
Y^BtJ nemohL Nebo dogti jm^l na tom Parmenius, 
PaHzfike od toho obleifeflui a hladu vysvobodil, 

U^l^el V Praze p Albrecht Bryknar, 'j nekdejl 
ne\v. proknrator J. M. Csk4, a v klilt^H Karlovsk^ii 
pohi'ben. 

P. David Boryn§, *) Slovak bobat^, pH tom ui 
ramn^ ekaup^ a skrbn^, TydraacoT^o a oblaiip«n je 
Y sfdie 87jm od zlod^jfiv tejn^ch a nepov^domyoh, jem 
le i Y larY&ch byli pro nepozndnf jich; k tomu od nia 
i Z6pr4n a stlndfn, ie aotva i\y zfisiaL Bed byla, M Z 1 < a na Liboru — Prokuratorem liyl ¥ ] 

15 L. imi. na [jtmii to ttalo od pacholkAv robotB^ch, s Dimii a b 6«- 
au ie okrutn^ naklddaj^, za mzdu jich platiti nfi 
. ^) — Kota: Tak se n^kdy pF^d lety dalo v Ce- 
sh^ III na ficbe t kakldch iryji^d^U, laupiti, obfrali 
ajiiniUi a ^acov^ali, zvlilt*^ kiipoe a handl^ro bohat^, 
li* lakoT^ch ftkudeoov a laQpeinfkuo^ na zdmdch 
if ' ' inA s« tak tadrali a akr^ie bv^ jmeli, do- 
A tak to sotva fagtaveno. 
iGUl. Drahota r 6deh4oh byla: £ita a pie* 
reh po jedi}4^ kop^ a 15* gr» (^. hr&ch po jedn^ 
I 30* gr. $., oTi^0 po 40 gr. 6., sldmj jedna kopa 
ia^ kope a 15 gr. &,, ral-eaf a ovoce gotva 
k(>ropt7a ? krajlch «a 15, gr. 6., f Praze 
fiea, Kdo W pak, zad ba^aat! TH vejce sie 
jedea grofi *. a to vSe eotra pro bohat^ a pro 
Bi^tiiky a proknratorj, (jiml lantro^nfci i ^an« 
— jeni dobre sv^domf opovrhovali — bobat- 
i, aob^ nabdn^li, nie na daM nedbajice, podld rdlo 
■▼obcdn^ proTozorali. 
Uml-t^l p, Barian Tr5ka z Lippy, bohat^ a vxoe- 
ft|, jaa eaQder^m temsk^m a podkomoHm kr&L ^. 
K^jaky iantrocnikt Nemec ciiozemec» nepovMomo 
dostav se do Cech, prarS se b^ti nmkiXfm alohi- 
iotii ilata d&l&nf, Teda sobS slaTn^ a po panskOi 
niuifiQl i Trchnfm Tedel, kteHi ret^bo bohatstTt 
iidoatlri byli ana alcbimii nakl^dali. nU zmo)* 
VQ. N<ibo ton ^t]AVt nabyv k provo%ov4nf te al* 
Di^milo a Bi(3 iidnt^mu oedo^edj^e, dal i«^ d» | 
(. alo jea ubon^a, do TSieni din jest* *) 
ricih j^asfi lidn^ho — pHkladem itar^cb C«cbuor 
Igamaiia ^eek^bo se uoiiachiielo ; rlickfil iii tollko 
pejcbQ« rozkole, mamiTosti sretik^ rydAvall, 0)0 
to B9dba)e, ie se jim ledajacfai cUoKaaK^i , poM" H Vii. 7 Komb. itr. 2»:S. 
><e tu EfliAord Kelttids, an NAai»«* atl iUi- 
D, o^ul k r. Ift^l ryprsvi^* Hhs^m L t. ite>j 174 Xin. p. Mih Da6. 3 Hesltl, 157 hlci V zemi nu f^eakau sabubu OB&zoYali, je6t^ jim k totntt 
napomdhali na st^ zU a av^ch budaucich, a nov^ yiij 
Ikhalty a ep&eoby cizosemske aobd Ikodlire na set 
berauoe sami se, jak kdo 0^* mohJ, pHpraToval, a eisal 
zemci jim mhhce 6istili. 

P. JiM z Lobkovic, jea nejv^, hofmistrem kral. 6.1 

[dostay panetri ehorndtovskeho a jsa Diiboienstvi Hm | 

[Bk^ho religionu spftsobil r medte Choiciitov^ kollHgiufl 

maicbiiom ordiots Jesuitarum, kteHito obyvatiilum tob<| 

m^Bti r ndboienstvi a religionu jiob odpornf byii a pt 

kdiku jim v pohrebov4nl tnrtv^ch tel ') ^inili. ai s tohd 

polio, ie jeduoho doe, totii t pood^U dea pam. Eoxeali 

ap.« kdji Hi mnisi^} Jesuit^ jednomu mrtv^oiQ telu kn 

pohrebu zvoniti d^ti zbraftovaru rozborlil s« skrze to lid 

[Abecuf a oa obydli tjchi Je^uitA udeHlJ a je rozebnaY 

jkamna, skla, etc. vyilaukll, knihy rozsipali a rozma 

tali, skrze ool vrchnost 8?au sv«^tskau oa eebe roihii$ 

[Tali a za buH£e polo^eai jsau ; a potoma*) 11a Cer 

Br^dek k postaveof se obeslani a tu v pHtomno8tl| 

[kteryeh pdnuov saudcaov zt^msk^ch k toniu naHs 

taauzeni jsauce se na milogt dali ; viak dva z nicli 

[p&vodoy^ toho zbaul«fni byli, jaau tn bned me^em trei 

etini astati; jin^m milosf na vy[n^^eD($ artikule n6iQ^na 

Lidu vojenskeho, jfzdoeho i p^fefho, nemal^ pofttf 
. vypraven jeat do Fraukrejehu od o^kt*?ri^ch kaiiat g^r<l 
' tuansk^cb religionu evangeHt8k*^bo ka pomoci Ht^ndri^ 
chovi Navarreovi , krali fraDsk^inu, proti jebo iifp^ite- 
, lucm yespolek epuntovan^m. V kr&loystri ^eek^ia za-d 
^povMdio, aby se niiadn^ r to neyyddral a uajfn 
nedal. Toho lidu vojeagk^ho aupravnt^ho byl naHzeii^ii 
gener^lem a nejv. hejtm&Dem KriBtiaDUB, koiie % An- 
haltu, od ExJatiaQa kniiete, saekebo cbarfirata, vjpra-' i ') Svenda pHpial „eTiinge]it8kyoh", 
*) glovo „UiuiSi" od tehoz pi-eskrUao. 
•) SIrei torn zprAva ? Marka B^> " 

rex, SiUumjsbcr, 3J/1 I87«j) 

M. 1846, 2) puk vo Sboruiku Aduunt xoutm ^rwigt 

(Siljcuugber. 1. cj a j. L 1592 175 Bf, EUffito churflrBi brzo potom umHl, ukr4t)7 sobS 
no relik^m sebe phepfjeoim. Sio finie bibendi 

Nejsky taktii Italt&D, VUch, obejyaje v Praze, daro* 
ikk;fiii, (f^belsk^m iim^nim are hH^kj, lidi mamice 
litm, pmvojoval; Scota mu Hkali. 
Zr. 15P;?. N'^jak^ ba^e tnreckj, jmaje a sebau netco 
ftudiiov a Diklad bohtity. prijel do Kakaus a odtud 
darj k J. M. Cek^ Eodolfovi do Prahv, iav oza4- 
nitkd pred cfeafem tnreek^m. kier^i te jemu 
sjttjr ji^bd atlti dal a jeba t^i usmrtiti ueiluje, Ih* 
mby J. M. Cskd )«»j pod arau ocbrann pi-ijfti a 
IB M ir kHatanitru 0£»aditi do?oliti r^^ii, 1% chce 
igkay rim pi'ijiti ; ale nebylo jema toho rei-eno. 
^ V m^fii*^ rakauakem Vfdoi umrela jest Alib^ta, 
bilov paui krasn/i, veku sv4ho v proeti-ed- 

iltJi i ^ 'ho d^dice DepozustayivSe. Byla do«ra 

ilim4 pamett e(£»are Maximiliana toho jmena drah^ho, 
iea. etc. kmle, aroikniiete rakausk^ho etc., se- 
N Hadoifa ntc. etc., kterdzto za zi^obyti sr^ho 
Tob/y^je &a hrad^ praz.. dala jest Da s^uoj n^klad 
jam ht%4i praiskdoi yystaveti za velk^m palacera kra* 
kosiel hov^y vesel^, kdei byl prre veljky zvon 
nbi dJ-fsr^uf^ k toniu uraubene, zaYeSen, a odtatf 
iy«ii Jeat; a do toho kost«la no^iSho dala jest yj- 
ihDnQti osUtky tt^la sv. Prokopa, opata n^kdy sazar* 
bo^ s t«^hoi kU§t(^ra prokopekeho, t kraji kaurim* 
iti u prostfed t^hoi kosttla nov«^ho 
, • ny a nad tfm archa maloyan^ po- 
aav *; 

P, Hampreeht Cern^D z Ohndt^nic, byy bejtmaneiE 
1 prai. a jeduim aaudcem zemakym, u6tii§n jesfc 
At podkomotim kral 6gb. A hofrycht^ftem afiin^n 
^ )iiit»<« PergJ;*) phed niiiii byl y t^ poyinnosti pan 

:. I. 331. 
-iorfu 17« Xni F, Mik IM. 9 Bid. 9 1 Wo^ieSbS. HieroEimne BcrzniioTskf i Piunsdorfii* biskap lin- 
javakf, nrostl^ Polik« T^^lia do kril. ^es, 
mmida §T^dj, kr^le polsktfho, k iednanl pH • 
dolfori etc,, ab? a^eikiieitia rakaiiskt^ho km^ii(!, pani 
Aiiaa, strejna J. M. Gik^, dcera arctkaii^te Karla t Slj 
sku pozfistali, bjla k maoielstrl tasnanbeaa a di 
t^mni kraii polBkema. Cel se stale a potom Fykonald 

Tech ia«TioT rozepre XHkk Tzaikla mesi pa 
EliSkaa % Doiuna, manielkan p. Ferdiaanda Hoftnaaii,' 
a p. N. ^) RjchaoTsk^^m o ndVek cti na sandu tein- 
skim r kr4L ^eg,, kd«i jeho byla XH panf HofmanoTi 
obriaila a 6kared4 r^ci proti sobe iredii a 7Thl^^Ta}l, 
ai to k poeledku mesi aimi apokoieno a vTzdTii^no. 
A t^i p. Rjehaarek^^ jea Y^senim potreeUn, brso p<»toi 

V^ Sasieh a t Mfini, femich ehnrlirsta sa 
poTstalo IkodliT^ rozdrojeni, hddky a odpory 
gion T D^boienatTi meal dnchoTnfini i avAtskf mi, nel 
D^kteH pHdriali ae nh%ni LutheroTa, jinf KaWiaoi 
A tak se neanadlce proti aobe paaii, tisknaiiti daLi« 
derail a dJ8piito?ali. 

Devdt^ho dne m^afce Julii, ^errenee, m^ato SolN 
T krdl. hm, vSeckno vyhofalo, 

Arcikofie rakausk^ Eraestns^ rlaatni bratr 
Badolfa, pHjel z Eakana do kr^L ^es. aa Hrad pr 
k t^mui p. bratru sv^mn, za pH^inan TnrknoT pofa| 
nuoT. Nebo cfsai* turfck^ zruMvSe pHm^H, vyalal Itt 
vojenak^ kn pomezi It^rsk4n:ia, kteHi habili, zajfrna 
a mordorali r t^cb krajin^cti^ a p*>vnoet Vyhyti •) 
f-efienau na pomezf charvatekem leiid^ opanovaU t 
p&tak po pam. sv, V(ta 19. dne mea. Julii. A tak 
no7& yALka a Turkein za^ala v kral. ab. ^) K letftm 1590—1694 2uami jaou v d€sk, S€m. ZdiiU 
ViUmy VladidaiK Albrccht, Httdolf a Fridrich R. t 

*) Cti Bihaoi — Bih46. dobyti Bibace.jaJtoi o iJfec/b fi 
d^Hch uddloBtech n UhHch, vydayiny bylj DC»Tiiif. 
Viz u Jaagoiaana itr. 146 etc. X. 15B:i, 177 ^j»oiid<U po pam. er, Aagnstina, poslednfbo dne 

Logtiet^ srpnii, nmi'el jt'st do hrad^ praL v dom^ 

[limj p4n ?.esk^, p. Yilem z Roimberks, jaa 

krabfin pral, rytlF torar^&stra zlat^bo rauua 

Argnndskebo, hjr at^H reku sveho 57 let. Po- 

k^ ^inhfphn nn panstW bv4 dovezen, zanecbav po 

V, roz. z PernStejna, pfed 

z rodfiv poF^Senycb, avSak 

pioda neprfsafitavii. Ten pdn a$ Hmek^ho ni- 

bjri, T§ak ni^^dn^bo t relfgionu nesnSoral 

pH 8Tobod«^ zaoecbal^ a pokojn^ iiv byl. Sim- 

J«ho bylo: Feetina letit^. ') 

' Tftbo 5a8ii po zriileDf od cfsa^e tureok^ho pHm^H 

TyiUli p. N.«) Nadaidj k cfs. fiodolfoTi, krili 

do Prahy. ochrany proti torau pobanu iWajfce. 

tim p. N. *) Erekfie z Slezska, byv pfed tim 

"^tiireok^nin od cfs. Radolfa ? legaef rypraren, 

8tov4ir, jako u v^zenf s sv^'iii v nebezpe- 

fcrdvl zfistiivaU; Jid pak turecky oblehli kla^ter 

na pomezf cbarTatsk^m, cbt^je, aby jini ?zd4n 

loho kl4Stera, ^) pfednl z teeh Turknov do 

Bra cbytH, jakoby jim kUster vzd^ti chtel. 

a QasirojiT na dA etl'^lbu, postHkti a zbiti 

If^cUtnl od kl4itera odtrbli s pobr&ikami. 

P. KriHof z LobkoTic ndinda presidentem nad 
li en hriide pral 

fiiblskupem pral. nSin^n p. ZbynSk Berka z Dub^^ 
' iicih to |u& uehnibe vileno bylo. ^ke. Ocenem' jeho podali Pa- 
V ) « F*r. Marri v zivotopiBQ 
B«T« ▼ d< & M. ie^78 ttr. 9^—105. 

ieb. ^ 6tudeeh )oho vjx PHIiody Vacl(im Vra^ 

a/ff*.-,M>. rrH tfoTumavo r, 1S55, 

*ry aeb Mitkolcs'jf, Fettsler- 
uiiniua 1 w , etr, 15, VTWP v; u , 12 liftJi 178 XIIL P Mik, Dai M Heil s I 157S-1S26. It. X593. U5itiSik nejT. prokuratorem of 6. Budolfa, 
jakoi^to kT41e See., doktor Jiodfiob z Piaiyoe, ^) na mlsto 
Vil^ma YoBtrovce. *} 

U^in^n 06)7. purkrabfm pra^. p. Adam t Hrado 

V- Nov^m M^bU prai. umrel p. Vaclav Kama 
etc.. jea radau ead appelacfmi na hrad^ prai. 

Ti^teDo Tiiobec, ie t GermaDii n^jakemu pacholfl 
ZTOgtl 7 dasnfcb zub mezi jiajmi zuby zlat^, zUta 
brebo, coi i £e jest za jisto sprabor^DO. ^} 

Areiknfie rakauske Arcolt, jeda z Frabj zaae 
KBkaus, zaBtavil ee na Kaiika a podfvav se trejbttom 
dolovym, pHjel do meeta Hory Katnj na VlaskJ d?tto 
a priTftdn jea od p, HorQfkuov a pfes noc in na V14 
Bk^m dvo^e z&stav^e, zase na zejtH odjeL 

Turci pohani op^ty s Demal^m po5tem lidu voja 
skijho poioiili se zaee u pHze pianeho kUUera Sisek 
hejtiDan^ pak kiegtaniti^ z nicbi pi^ednf byli : p. N. 
z Rederu z Slezska a p. N. z Ekeeburkn *) z St^rak 
maje taiiko ^est Usfc lidu jfzdn^bo, a temi pohaiiy < 
jeni 86 na drubau etranu teky od t^boi kl&^tera pi 
moBt dali a ^lachtordu^k uc^inili — ae etate&nS poik^ 
a Bvedse s nimi biirii polnf, je na hla?u porazili, 
ie tu tkh Tnrknoy pohaauov do 16.000 zbito jest, a 
milo 8G jich na utikdni t fece atopilo, i ba§e, neji 
bejtman a ?udce jicb, ^) jeni dvagr byl cisai'e tureck^t 
A tak tn khestan^ gtastn^ yit^zstvl zejskali s potd&eii 
ki-eBtanuoVt pro6ei se ten pohan, cfsa!" tureck^, vio 
zlobiti nepl^egtival s pohr&ikami moci 8?^. ^) *) Na Herteaberko. 

^) Z KriloYLcs a na Vla^imi. 

*) takovychtf) ukazeeh (pic) t NSmcicIi byli i epiflo 

7yda?ani a zvlah^ nomny tehdi)J8{» jakol i tak svi 

Col^dana perpetua veUke maozttvi podobn^cb bitt 

vypravoji. 
*) Meiiiihar, 

*| Kuprecbt k EggeDberku, 
*) fUian^ mistodrlki bosensk^. 
^) Viz torn Alarka BydiovsJUho z FJor. Hudolfai 

7 Lumiru 1851 L 8tr 330. L. wm. 17» iJtn l^lrrorei v kraji kauHmskt^m obejral, p4ii 

nlad^^bo. miioTofk um^ni ^ermfl-dk^ho. 

roku tK\(yi¥T\tk jest kaloa raaroTi), Todtil, 

Utax^ni, uprostied rjnku Telk^bo pi-ed rafbauitm 

ar^in M^«i^ iv\^i St41o to Demdlo. 

r Vfllkau uemil&fii veSli a y hD$y efsal-e Rudolfe 

a a# phprarili p. JIFf Popel s Lobkovic, jsa nejv, 

itr^© kril ftes., pin vzne&eiij^, a p. Ladialar Lob- 

ilr jebo , . . p. ■) a S<*bestian £ Vi-eBovic pro 

}im, kter^ pHue&en *) byl do fln^mo, jeni se 

Irial na hrade prai.. ftelfef proti J. M. Cfik^ 

5ea., ^hot l» by tii p^Di z Lobkorie pdFodor^ 

VNforec s^aa nevioDQ odfosoval: p. Ladisla^ 

^k«?i« pr^e ojel, vanechaT po eob^ spisu a otoluvy 

' AU pon^vadl iK^dosidt, dino proti nSma J. >1. 

^ rli, brdla, statkii odsauzea. P. JiM 

li^ jest loho jinac nezbytf, a jbtnui 

1 (iavala, na milogt gtt J. M. Ceke dal, 

ratek jest jemu odftat, do rezeni ciaar- 

d^. T kt«r4ini bfdo^, v trdpeaf lirot evaoj do* 

m^hf^ 8A na D^j i neco pH torn jineho, ie by 

J. M. Csk<^ Bon-jslel, rybledavalo. A tak 

F sJiv^, hojijosli a poif'^lenofiti, na tooi svSt^ 

_ plU^l Ergo, qui atat videat ne cadat. — 

|eiio ^ p. JiHbo — Eva Etisebia Marie za tani 

^do THenI ee do»tala, ie iija?§e ee v torn t«hoi 

r^bo, i^ by a^ j<fffli} nepr&ve a neRpraredliv^ 

'^lit^b^^ai i. M, Csktf a sandu rozblagoyala, do- 

.••nfmJa a ualikata. ') 

LadiBlar po ev^m dt^ku miloBti ryhled^vaje, 
1^ %% o«ho pHrnlnvy milcsti dsatsk^ — vlak l^Misk r rkp. rosmazaii. 

Hpriit^^liili*' dopluddo £ 'JoLiivflu, 

ni ho un konee, poidvidi apoloeld 
..^,, .. 1606. 180 X^J^* ^- ^*^ ^«^- * -^«»'* -^ ^- 1576^-1626, artikTile — dostal a doma sei a zl 
doij na vymSi-en^ jemn 

Sn^m ^eskf oa hradS praS. zavfeu jeat re 
po pam, vSech Svat^ch. na kteremife velik^ bern6 a 
pen^zit^ Bvoieny a Dal'fzeny jsau, totii: bernS 
z lidi poddan^oh, s masa dobytSlho, % vin TSelijal 
gladk^ho piti, pi?, pdleneho, z ryb etc. T<^i da| 
proti Turko aby pohotov^ byly a pH kostelicb 
peni^itd aby zbirina a d4v4na byla, a mustruiiko^ 
krajfch aby dri4iii byli, 

Hendrious NaFarreus, u&padnfk kr^lovstvi 
sk^ho, po mDoh^eh T^lkdch, rfiznicfch a eobe od 
a jia k tomu 1 od sob^ odpom^ch nab&d^a, a rii 
- jiaak na to kr^loFBtri franek^ dosednauti dokonal 
^ muSe, pHBtaupil k ndbo^enstri Hmsk^mu^ yya) 
p^pe^i, biskupa Hmsk^mu, a pokorau pro rozteSeiif; 
T^ho Bot?a doetav6e, od strany jemu pr?e odpon 
kr^le pHjat fest a PaH^, m^ato hla^nl y t^mi' 
loretvi, jest jemu rzdiDO a poBtaiipeno. Avlak tliii 
kr41 Hendriciis pH etran^ dnih^, n^boienatvf pap 
8k4mu odporti4, a mrnxl prre driel, y z4yazku a ] 
feyl» Bob^ pomloTU, zhorleQl a neoayist spusobU; y\ 
sod y^eckny p^n biioh s^m, I 

To bo tak^ roka arcikof^e rakausk^ Arnolt 
sedo ^iderlaDtu a tarn Filipa, kr^le hiapansk^ho, ai 
BT^ho, guberaatorem naHzen a U(^in^n. 

V UhHch lid voj^nsk^ cis. Radolfa peynoat 
lekoy*) Turkuom odftali a krajiDau okolnL 

L, 1594, Knechti Yojen^tf, german^ti, traml 
Bkrze ^eskan zeini do Uber na pomoo proti Turl 
ikody yelik^ lidem 5iQili a Qekriksmaneky a be^ 
iob^ proyozi]j(ee, aami mezi g^bau se bill a hadn ') Tiz Pam, P&yla Karky L o. str. 442, Sbornfk Adam 
sacia Brodskiho (Jirecek SitzuD^rtber. 1876 31. i{ 
a Tomkovu rozpravu Spikauti Jiriho z LobkoTio^ 
C. M. 1853 «tr, 215 

'} Filkk hi FaUkov. 


j L. 1594. 181 \ IMi, CO 06 la ni podle naHzetii TTchooBtf pann bohn 

nodlitl ]m^\i, |e kleli a nic dobr^ho jim neTJnSovali* 

J. M, Cski Rudolfas, ceek^ a uhersk/ krdi, jmaje 

t kril. ^eskebo Tjjeti aa m^m fihskf do mSsta Jiexaa, 

B^^afipurku, tyto bv^ v krdl oes. mistadrMcf xYoliti 

aiUMditl ri^ti: p. Adama z Hradce, nejv. purkrabf prai., 

JaftA t Waldit^joa, neJT. komorafka, JiHbo BoHto z Mar* 

tiiie, n€]r, audfbo, Joachjma z Kolovrat, purkrabi karl- 

Hijisk^bo a komor? Sesk^ preeidenta, z staro pansk^bo ; 

Ueilrika Zejdlice z Seafddu, Michala ^paDOVskt^bo z Li* 

lera, n«}T. pfeai-e zemskeho, Humprecbta CerDina z Cbu- 

dfaie, podkorooHho m^st kriloTsk^ch, z stavu rytti-sk^bo, 

Potom J. M- Cgk4 do feezna prijevle, tarn od cbur* 

filitaar a jiu^ch knf^at H^skj^cb, germdask^ch, elavaJS 

it*t r*nTftin. Kt^rjito enem HhBkf jest za aeipi-edn^jSi 

ui Turka pohana, nepHtele vsebo kfestaastva, po- 

ijiru ji dri^Q, aby fif" jema podstatn^ odpfrati moblo. 

IbAqo tohoto pohaaa, dsa^e tureck^bo: aultaa Amurates. 

mnoho Hdu kl"es(ansk<^bo vypraveno jest do Uber 

i X jiD^ch zemf proti Tarkuom, jani ee velmi 

s xkimli pAni bratrf J. M. Csk^ Mathi6& a Mari* 

I, arcikniiata rakaoskd, saain^ aepHteluom od- 

najice naffzen^ vojensk^ bejtoiany a ofEclry ; 

hn(}w: Sebestiaaa brabe ^lika, JiadHv^ba KHm- 

' ' N, ') Petipegk<5bo, Sebegtiana Sanovce, Ydclava 

• ricba MySku, feadricba, etc. ; z Uhruov : p* N* ■) 

', p. N. Balfybo^j etc.; z Eakuaunuoy: N. brabf 

, I iiUku, *) N. z Tifenbacho, ^) N. z Ekenberku, ^} etc. ; 

i tVoriTj: p, N. ^) z 2erotlaa, p. N. ®) Tetaura etc.; r 
•iva (BeckovflkJ U. 444). 
Palfyho. 

- -lii.i / ivj:..iil»ei'ka, 
slariilio. {Chlumeckiho Zerotfa str. 184 ete.) 182 XTiJ. P. JIf*. Da6, g Hul z I 157S-i€M s Slezska: p. N. ^) Bedf^ra, krigem&na skni^eDeho, 
etc. a mnoho jin^ch krig^mannov a dobr^ch lidJ, 
torn pomoc sTolenan a vypraveDan od n^kter^ch \\nf^ 
k^eetangk^ch potentattiov. ^ — Tej4 lid vojenek^, kHati 
sk^, oblebl T Uh)-fch pevnost Novograd, jeboi smlanv 
dosiav^e a Tnrky odtad podle amlauTj propUBtiT&e, mil 
koHsti nabjli. 

Ttetfho pak dne m^sice mi]e r UhHch ii Hatra 
jbito Turkaov od krlgsmanuov kfcfitBnek^ch do drM 
tisic; ostatnf s gvjm nejr. baSetem budfngk^^rij xntfkalir 
a dva bekov^ turf^fiti v torn potejkdnf zahynuli. 

Seet^bo doe m^dice M&je arcikiii^e rakanskf ! 
ti&g jakoito nejv. gftnerAl te vdlky uhereke od J. 
olaaH Riidolfa, p bratra ST^ho, naHzeo^, s hejtnii 
a radami Brfmi rojeiiakjmi a Udeiu ^yfm oblehli ra 
peynost uherskau Oeti-ehoin, jeji Turci r sv^ moc 
a kl'eBtan^ mista se zmocnivge, Turci na zdmek 
bom utekii a tarn se zaTi-erle, eiln^ se br&nili a odpfr 

Raoo7^ n^kteH, jes2 pod mod tureokuii znstira 
zvSd^vSe, Iq Be k>eBfanaom v Uhhfcb Stastn^^ vede. 
Tttrka odstauptT^e a se take Tojeiiskj sebra^^e ni\ Tort 
jenz se sv^m ku pomoci p'res i-ekn Duaiij p^ep^a1^9 
Btate^nd udeHIi a je p^emob^e, koHeti, zvUlt^ mnt 
rojenek^ dostali a kf-eetaQiiom pom^bati se zamla? 

P* N. ') Krekvie z Slezeka, jeni od cigate Rndct 
r legaci k cfsaFi tiireck^mu vypraven byl a tam iivf 
o^n]^ zfistal jeat, zuHvoBtf a hnevem tureck^tn utr4| 
jea, iirot svuoj De§leehetD§ pHpraTen. 

P. Joacbym Novobradak/ z Kolovrat, jsa pr 
tem neb pi^edsedau komory 6efl., ryhledaval pokut 1 
tHEenfm zemsk^m obsajteo^^ch pro aedlaof a parteW 
chody a handle Despravedlive vymeHnJch, ekrtc 
iid^ t^ikosii pocftili, a nekteif i zmu^^ui jsavL Dol 
kaio 86 to i Di'kterych kHetanuo?, jou2 v toai a iH V Mellchira. 
*) Fridrich L. 1^94. 183 dIoTBii ft ia&tro^li a tak bohatU a sobS oahin^li; 
not iejl p. Kolovrat n^kterj^m v nendi^ist vefeel. 
V IThHch lid vojensk]?, kfeet/ioekj od Ostlehonja 
Ji, Bebo se Turci ailne br^uili, a z obojf stranj 
Jo lidci til zbjnnlo a Tjoaloieno; k tomu pokrik 
hjl la jiii( Turci siln^ tdhnau k Ostrehoinu Brfm ku 
foinoet. 

HalQl. base turecky, ndeHl se tHmi tisici JenSa- 
raoT na Racc^, kteX^ mezi i'eck^m BM^hradem a Bu- 
yDtm leleli ka pomoci kHsfanuom, ale jean od tfch^ 
Bacttar statedn^ poraieni 

SioAQ, bale tarecky. starj, v T^lk^ch zkusenj, 

9i aultaoa Amurata, cisahe tureck^^ho, r UhHeh na- 

^tnf fojennk^ generil a jraaje Turknov a Tataruor 

dvakr^l 6to tisic, pH torn nem^Jo stt'elby Tdk^, 

TalB^ pevnost Rkb v UhHch znamenitauj/3i cisaV 

^fCamk^ T drieai byl a mnoho na tu peYDoet nalo- 

a iak sp^^vD^na, ze slaiila baSta kl^estanskd. Ete- 

' dobN omzpnh Hver^na by la Ferdinandovi 

^'kti, roxent^mn Raku^iinovi. Kdyi pak to 

lH^t*tti Uabu CIS. kf fnfaDBk«-iuiJ Rudolfo?i, jen^ tehddi 

in^itiQ Hi^ak^m v metitt' ftexne zflstival, v vedomost 

ieoo bylo, baed pHen*? mand4ty J. M, Cfik4 po v§em 

* ■- jsaa rozefil&ny, aby vSickni 8taTo?« podle sn«- 

nviiibo feNjne vzhflru byli a vojensky tdhli 

'iivati, puloiivie k tomu rauetruDk hlavnf 

., ') mSetu moravekemu- Z tdhli i^me, jak kdo 

obi a na^ niH, kn^i^ vt^dle qv^ moino&il. Ale veltni 

^D i^tn rrirjslrunkem se prodlevalo; nebo ee na bo- 

o^«)k4valo, A tak ziacstror^DO jest lidu 

10, aopravn^ho, jhdy okolo dvau tieic, p§- 

V okolo dvamecltoia tisfc. Nejvy&lf mnster* 

a lidu byU aaHzeni p Jan oej stars! z Wald- 

u ias Ofj^. komornik kral. 6es., p, Hertvik jms sachoTftl se t Roudnict Bou^asay 
J7, i. 136.) 184 XUI, P, Mik, Dad. z U^l. z 1 1575—1626. 

Zejdlic % Senfeldu, N, ') Malorec a N* ^) VrtttislaT 
trovic, Nejv. geBerdlufm polufm hejtmaaem ucin«a| 
p. Petr Vok z Roiinberkii, ^) nejv* leilenant^m p. Mil 
lichar Beder, zkusen^ krigsman, nejv. polnlm to&rir 
kem p. Yielav Berka, nej?. wachtmistrero pan QalH 
2 Lobkovio, rytmistrov^ p. Radslar Vchynsk^, p. Yi 
clav Petipeekj^, p. Jan Liikaveck^, N.*) Ne^ovka, % o^ 
I aai-sk/ch panstvi v Cech^ch etc., a jiuf ofiefrov^ vojea 
> Iti nad p^chotau naifzeni. Fdni Moravaui^ tak^ poho 
l4aT§ byii, a tak se ten lid t^dkf polotili v Rakaasio 
II mesta hlav^afho Vldne pl'ed li^kau Dnuajem« A t to^ 
ialostiv^ a zarmaucent? oznamovAoo, ie Rdb, pevnoet, Tti 
'kuom od Ferdinanda hrabete z Ardoku Fzdana jest, na 
liiml jgme vgickni zarmaiiceni bjli. I tdhlo to yo\A\ 
[ieak^ pfedce ai k Preipurku, meetu aherskemu, a tu 
[opitj u Dunaje ]reky poloStili ; a tu opdt oznAmeno, 
[lid kf-estanskj, jenl a Kdbn b aroikniietem Mathi4kg 
leie] a pomoci o6ek4ral, jest od Turkuov porazeu a ! 
zehu^D jakoi i arcikofze MathUi canfoauti mueel a i 
m^eta Pre&parko se dostal; Sinan pak base ttireck^ d<{ 
Utav Rabu, nemelkal prit^hnauti k pevnosti Kon 
kteraito pernoat kf-esfanska sv^l'eDa byla k obra 
N» ®) BraunoFi, hejtmann J. M, Cek^ v^rn*imu. 
jmaje aobS TzkSzAno od Sin an balete, aby mu iaki pi 

') V tiStSoyeh eoSmfch v te dob$ uvjidf s« Jan M s 
a tin Kamcnici: vn sbfrci* WurtMchioiiiovi {z^ul wtk 
Jan M, 8 Ch^nova a na Vimberce, 

*) Emtue jmeuo jeho bylo {^i Vratifilav (Baibm 
celUnca IL L) 

^) P<*tr Vok vydjil i^Mil Pf4va a naHzeof lidn vrtlflnuk^a 
it 6. M, 1847, 1. 202), M Sigmund Chotrl 
u^T. lieutetiaut Dud j^doim plukt)ui IHii 
k toiuu aili ^.lusti'uk*':/ fojauskuu , , kazdiMiiu HtiKHini 
kt4^«rejiliy eht^l v v^ceoh roJHaakj^eb proti Tiirkiy 
covjiti . ." lOrijt,'. V Jiadf. Elrftdci). Mimo to xaef 
813 toitj hojD^ po5et zpriv a Dorin. 

*) Adam Hnv^l 

') NepocUyhufe Wolf N. ;c Ntnom, leni mh pH r, II 
a 1568 ijiipomlaji (Dt'«^*v ^em 7 L 24 a 101 G 151. 

*l EratmoTi. L. laH. 18& it Eomdmo nd&l, tomu odept-el a Tjirh^e % pe- 
iTjroi, e Turkj Sermioloval a jaden kue stlelby 
jioi nd^ml: ftvlak jea f torn germicli suirtt^ldiie 
'if um5-ei a velice Utordn. 'J Sinan 
: sk^ 8e pHbli^uje 5dq i od jinad 
l>(«fiku Komirua iidii pribejva a zima \\l tuh^ Da- 
ad KooidrDa odtrhL Lid ten Uk4 vojenek^ t^e* 
aapraTny a niklado^, nie nedoFedSe — nebo Tie 
ih a obmeSkAuo bjlo — jest rozpu&Un. A tak ta 
beulUi pemost R4b t moc tureckau se tebd4i do- 
M> iikodau k^e6CanuoT velikau ; pro5e^ na jineno- 
ciOrbo P«rdinauda hrabi % Ardeku, ie tu peTUOSt «ra- 
iu ndal, ialoT^no a uaHk^oo tjlo, 5ehoz potom a podle 
Icho N- Perlin,*) Vlach, i a povolujicimi k tomu teice 
j^ a oa brdJe jeet trestin. 

Kranz kui^R % Sasen»^) jsa takd do Uber proti 

^kiiooi vvpraveci a Die tarn tak^ platDebo n«do?ed§e, 

it 1^ a svymi r*^jthary vracoval, ^ine pobru^ky pro 

aUotmt Hat«Dausti ^) pak kDecbti, Nemci, tarn b s?yiai 

[^ehtkauu j>o ?eeoic(eh leiice, 8edlaky bubili a la- 

nikam s^ haauti iieeht^^jice, ai obyvatele na ad 

le iii»ro jieh ibili, ostatek uteklo, a tak jich vybili. 

ikinttnd Baiory, vejda BtdmibradBk^', p^D mlad]^, 

, poplatnfkt^iu byl eisafe tureckeho, pMstiiupil k cl- 

l^laaaki^mQ podlf gmiauvy o to a J. Mti cfBa^em 

101 Diineui^, a etate^D^ proti Turkuom bo}njlce, 

toli^ V torn, ^ sedmibradfike zeml odporn^, jeni 

atl a jlii ohi^U, zjimati a zutr&ceti dal. ^) iivnric^t fi/iuti aJ^m Komiroii ub^'lti do^'t'dl Wolf;zan^ StarH6, 

IkoJ^ F^rliu de Fivrli, nejvy^si reditelpraei opevrio- 

» Rib«. — UmvL a brab^ti Hardekov'i za viao 

|io, ie iQ<»bouc^ Itthko az do pHchodu poujocojoh 

lu »)f^fidentijm oblehani ji vzdalL 

1 uka a pnk hlava byU uCnta. 

r. 1595. tiakeni v Litomylli, 

urku. 

u PoatupimBkem. 
fT«MM^ U ji«^^M>Koji.h •-UsovHk.yob z» Kudolfa IK a Ma* 
tfikk^ V C. £v M. 1S64, 1855 'a 1656, kdez o&ilm^ po- 186 X/ZT. P. MiL Dai, s Hesl z I 1075—1626 PH konci roku tohoto na den pam. sv. J&aa Et/ 
pfivodem a nastrojenfro nepHtel Hendricba Navarrea, 
krdle fransk^ho, n^jaky opovdiliv^ mlad/ lotHk, H 
Jan Caatelie, t m&stS PaHii, a tu rodi]^, syn jodnohd 
knpce bohat^ho, rydal se ua to, aby tehoi kr4le fi^aJ 
dricha laraordoval. A kdyi teji kral tu v PaHii s dro* 
tany sri^mi byl, yethel ee tea nefelechetofk mezi n& 
k krili a vrazil mu nfii v tvdt ekrze pysky ai do id 
bnov, a tak krdle sraniU v^ak ne siDrteldn^. A tu hae 
jest polapen a hroznau snirtf utracen, 

X. 1595, Sigiemund Batory, rejda sedmihradskj 
nadepsan^, udatng proti Turkaom bojujfce, poseUtTf aiii 
nil k cfsaH ktestaDsk^rau Rudolfovi, ^iidaj« a vybledi- 
yaje toho, aby jetnu arcikn^^na, paatia Kristiua, po- 
tftstal^ dcera po Karlovi. arcikniSeti rakaUBk^cn ? St ~ 
sku, strejna J. M. C8k^, k manzelstrf d^na byla. 
se tak Btalo, a teji Sigismnndui Batory xa kniie 
pfyat j@8i 

p. Viclar Berka, ^eekf pin, yypraven a posli^ 
jest od ciBVkH Eudolfa do Poleka k Zikmundovi §v4 
doTi, k krali polskemu, o pomoo proti Turkaom pohi 
. nftm, ale nic nezjednavSe zaae se navrdtU; nebo Poli 
[ptim^H 8 Turkem u^in^Q^ho aobS ruliti odporovali. 

Toho roku amrt z toboto ev^ta pojala d?a ftlavn 

piny z domn rakansk^ho, totil: arcikiif2e Ernesta. rl\« 

nlbo brairiii Rudolfa (^fsaf-e, jeni z&ativaje y Nidrlani 

, gnbernatorem, tarn v mest^ Bryslu iWoi s? fij 

^nal Byl pin veku prostreduiho, znstivaje neltd 

draheho, arcikniie Ferdinanda v Tyroln, pifia U\ii6i 

Btrejce tj^chi pinu bratH, kt^r^ito zan^chal sjniiQ 

dvau 8 Filipinau Felserin ') splozen^cb, z niohi |ed« 

kardinalem, droh^ markrab^tem de Btirgau iiMn^ol jc 

Po emrti pak nadepsan^ho Arnolta, arcikni^ete rakntl 

[ ak^hot FilipUB, kril hiepansk^, arcikofifce Albrechia, f la jedniTJi fle o vhch nyni &a§lediijicieh ndaloBtecb ▼ Ukt 
a o ffporu ttddolfa 9 Matiiwem as do r. 1^8. 
*) WflaeroTaa. L 159^, 187 jfto bmira Uhoi arctkn(kt« Ernegta, strejoe sT^bo, jent 
UiXii kr^U hiepansk^m 2 mladoBti tdst^val, ? Nidr* 
Bio gabernatoreai ii6inil a naHdih 

Moviny pot^&itejdn^ do tmh J, M. CM pHne&eny, 
FfiiglftDtiiid Batorj, rejda Bedmihradfik^, s lidem ev^m 
Idarskf m a ralttask^tii Sinaoa basi turpok^ho, % II her 
e relikau laiipejti vracajfcfho, zaskoj^il a lanpe^ mu 
#d(aTfte, mooho TurkuoF pobil, a Sinan bale 6ot?a 
ikf^nim iirot Bvuoj zachoval 

Tak4 tobo ^asu p. N. VarkaS ') vyp raven jest od 
tUtl« Bndolfa v kgacl do Mozkry k velik^mu knfietl 
aiikeTdkfmu o pHtelstW a pomoc proti Turku. 

V§e tobo roku. ScepenM jest ten poban, sultan 
iBarates, deaf tureck^^ oa jeboito mfeto dostal se 
i a^io^n «yn jeho Machomet. A ten bned vieckny bra- 
try STf^ podle neSlecheloi^bo oby^eje p^edk1loy jicb ol- 
turi'.ck;^c.h dal zziskrliti a tak usmrtiti, a slaTn]^ 
thHb podle otce u^initi a matky jich stopiti, pravd, 
lA a n^mfiie b/ti, nezAi jeden buob a jeden otoman 
Seh. *) Ale sroejillm o torn, ie to ftinf proto aby 
ini cis^lov4 tore^ti byli t sr^m panovduf, a bratti 
leddi proti drnh^m nepovstali a sob^ se uespro- 
ill, skrse aoi ie by prej otomanskd jich sUva mueela 
laauU. A tak bexpefinep jest b^ti paetuchau, neili 
a bratrem cisatov^m. 
Um^e] na Veliki p. MiknUI Tr6ka z Lipy, pin 
^ha(f. 

'triib^ z Mansfeldii, jsa od cisafe kfeBfaii' 
10 'i poTfyl^n , Qai^izeQ a vypravea jakoito 

, skolten^ krigeman proti Turkuom pohanum do 
|0b., oblebl s lidem kfeBtansk^m pevnost OstH- 
idel s§ Turci siln^ br^nitl nepi-estdTrali. A jinf 
pHt4hli silui^ k Ost^eboiuti Bvfm na retuftk, a tu 
^\ « QinLi bitva polnf BvedeiiJi a Turci pVomo^enl jsau ^Kr..!4i^ V&rkofi. (M. BydlovikJ y Lumim 1851, I. 
. .y 1. 0. 877. 188 Xin. p. Mik. Da6, s Hesl z h 1575^1626. a nemilo jich zbito; ostatni zatikali. Ti pak na Ostfe- 
homS obleieuf, ridauce Bv^ch por4ikii, dali se s ki-estan- 
skymi hejlmany v smlaovn a rokorinf, a jsa odtad g it- 
Toty &yjml propu^t^ni, Oatf-ehoma ki-estanuom poataa- 
piii. A tak se ten ^as ta pevnost kl-eetaDuom ? moe 
dostala. P^ed Tzd4nfm Ostrehoma kt'esCanuom nade- 
^psan]^ Karel hrabd % Manafeldu, bitra ta obdriar a ros- 
[iionayie ee, umreL 

P, N. VarkaS, legat clsai-gk^, 2 MozkTj se Ytiti 

8 &fm^ pHjelJ legaiov^ veLikeho knizete moskeTsk^bi 

. pHvezfie od p4na svebo J. M. Cdk^ dary na vHk 

' dile chlupat^eh koif sobolov^ch, a poctiv^ ct^ni a zait 

jeau vypraveni, a pi^dteUtW z obojf Btrany zak4z&iio* ') 

Ten BtarjP negleebetnik Sinac, ba6e tureck^, t4hl 

fiilni Tojensky na Siglsmnnda Batory, kniie eedmibradakii, 

ale jest z boilho propfljSenf poraien a zpdtkem zahnan* 

L. 1596. Jan Zamojsky, nejv. kancl^i' poUk^. 

.nen^Fistufk domu rakauekeho^ vtrhl vojensky do zem4 

' Muldavsk^ cht^je In zemi podmaniti a k PoUku pHpojiti, 

Op^ty suem 6esk^ na brad^ praL Ajlkti a za6i ' 

, 86 drzeti ve attedn po iied«li dev^tnCk a zayHn po ned^l 

[BeminiBcere. Na kter^mi born^ svolena s komfnao' 

ISO gr. bll, na dva terminy. 

Cales, pevnoat znameniti pH mori mezi En 
landem a Niderlandem leiicl, odiiata jest moci rojen* 
skau Francauzuom od arcikni^ete rakausk^ho Albreobta, 
gtibernaiora v Niderlandu, k rnce Filipofif kr^li hispan- 
Bk^mn, strejci jeho. 

MuBtralikoT^ Tojeniti v Cechicb driini podle na* 
Hzenl BQ^movnibo, jfzda t mestS Nymburee, p^cbota 
V m^ste Hradci Krdlove a v meste Cbrudfmi; rytmisiti 
N. ^) P^tipesk^, N. *) Lanbsk^; hejtmanem oad pecbotan 
p. Vilem Tr6ka; po zmustroT^ni t^hli k jin^m banfnom 
do Uber. M Ibid. Btr. 399. Teii C. 6. M. 1844, str. 805. 

*) Albreeht. 

*; R. 1583 znime iK^Ulam L., r. 1584 Eriitofa, Miku 

a Adama a r. 1603 Vilima. {Desk^ isem. 47 L 1$; 

J 5 ft U; lOB A 15,) 
L. tsoe. 188 I ;t I 
I derOT^, nepHtel^ Span^lnoy, vydali ge vo- 
ilty &d mot-e, Calls, ilalis, kMli hiepan&kema nile- 

Bplundrovali a Sify bohatgtvfm nal^doran^ odfiav6e, 
don A 6e 8 Tflk&Ti koHsti nayrdtili. 

Cometa, hr^zda ocasat^, vjchizela Da obloze tie* 
tok^, panetSje od sebe paprelek kolmo Tzhfira. ^) 

BatTan, pevnost v UhHch» od vojensk^ho lidu kfe- 
ffansk^'lio obleiena a statecnJ Mnrmem dobjta, a Tnrcl 
tttpHteU tarn sbiti jaan bez milosti. pf\ ^emi ee p, Yi- 
Mm Tr^ka, miad^ p4n 5e8k^, udatnd choyal a pochyalu 

Erie. Jinak Jagra, peynost y t^m3^ kr^loystyi, kdel 

kfU ordinoyaaj a ee tam zavJeli nadepBau^ p. Yil^m 

Tr^ka a Fanl Nyary, Uher, b sv^mi krigsmany, oble- 

leaa jest od Tnrkiioy a dob^y&na, OhhUni nemafke 

rttoiika a nemohauce sile tureck^ odolati, ae poddati 

w.fiao|i faloBtiy^, a tejJ p, Vilfm TrSka a Paul Nyary 

jgan ado Tnrek poelini do y^zeni, odkud se Paal 

.Sjttry — nepoyedomo ynob^c, jakfm spflsobem — vymohl 

I iomfi dofitaJ, a p. Tr6ka — jaki zprdyy Sly — bidn§ 

tm tirot syooj dokooal.^j 

Potamn^ jini kfestan^ ii Keredes') polnf bitvn 
iTorky evedli, udeHvge na tnreck^ leienl, a Turky na 
fttikiof obrdtiU. YSak daySe se ne^aen^ a neopatrn^ — 
Wtti p^ed druh^mi chy^taje — do tureckych kotistl, 
ordt&iik eyaoj zm^li, mol Turci poznayge, zase se spra- 
Till a obr^tiyle se a do iiich se dayle, je tak rflzne 
wadftft phemohli, a nejprye UhH» po nicb jinl iitfkali. 
A to ritezstvl jako y rukau majfd ayan Eespr^yuu ztra- 
tiH miernne. 

UmHl y Prate y dom^ sy^m na etopnich pod bra- 
^tm prai. p. Adam z Hradce, jsa aejy, purkrabfm prai,, *> V rkp. jest kometa vyobrazena. 

') If, Bydiovsky L o, itr. 401. ObSfni§ o iemz vypravnji 
' I Feiina (Protelam plag^mm) pH r. 1596 a Beckomky 

t ( II 4f.2 etc. 

g i 'I Spriyud EeresteS. lL_ 190 XIIL P. Mik, Da6. £ Hesl $ I i5r5-/<Sd6?. podagrickau dnavau nemoci sauien^, tak ^e sem i 
Dolea b^ti musel. Kozprdv^no, ie pohreb t^la jeho atl 
Dikladu geat tisfe kop gr. 566. 

Holandero?^ n^kteH z NiderlaDda rydali a^ na 
noT^, jim prve nezDdmi mo^6k4 plareui velmt daleko ; 
dostavie ae do velik^ch puetin lemskifch i moNk^<l 
tre^i na more ledcT^, skrz u^i Si^ prosekaFati a a 
l^mi nedvedy potejkati a veijk^m av^m nebezpeoefl 
eivim muBeli, A nemoha d^ pro velik<^ ledy a mratl 
domu 88 zaae — viak ne vgicktii a bez uiitku — DaTr4ti| 
SAm p^D buoh znd a vi, kde a kdy BvHh koneo ! to8 
HolanderQOT marn^m pJav^n^T kter^mt f-.ht^U jim dallf 
nezD^m^ zeme a ostrovy Tybledati, jsau obzyl4^tnf apiif 
a knihy vyd^ny a Tytisknuty se vfefm, co ae jim a jak 
T t6 plavbS pHtrefilo a a Mm £e potkali, 

L. 1597, Caesar Budolfua, imperator, $68. a nk 
etc. krdl. obnoviti r4?U axil-ady zemake v kr4l. t^ea, N«rt 
audim ufiinen p, V^olav Berka, nejf. kanol^S'em p, Ji| 
Borita z Maitinic, byvse p^ed dm Dejv. sudfm; sad 
dvorskj^m p. KriStof Popel z Lobkovic, marlalkem dvd 
sk^m p, Adam z iSternberka; nejv, pfsal-em p, N.*) J| 
uovak^ % KleDoveho. 

y m^et^ rakausk^m Vldoi stat j>8t a oa 
T8tr5en n^jak^ zr4dce Fraocauz, kterfi pHjar k so| 
poTinnost Qejvyglfbo baumistra y X^mi mest^, Torkno 
to m^ato — coi pa n^j jest Tyjeveno — zraditi jm^l. 

P, KriStof Zelinsk^ z Sebuzina, byv p!*ed©Mo mfa 
plsarem kral. ^es. a jil mfdtokanclerem, u6inei] jeat 
J. M. Cski^ BvooodD^m pdnem, a Ititii jest ma pK* 
lepleno. 

Sn^m op^ty dri^n na brad^ prai^. A toho &aaa Si| 
munduB Batory, kniie eedmibradak^, z&8t4Tal v Pra 
pHjerSe k J. M. Csk^. 

V Praze zast^elen jest zr^dn^ ? noci na Ulj 
David Bydl, prokurator, mlad^ Mov^k, nejit^nat^, Pr 
Teno bylo. ie se to m^lo atdti Mikiild&ori Kydlon, brat 

'J Jan. L. 1597, 181 ]€lio, kter^i sand jmM se p. Joachymem z Eolovrst, jak 
pttom ten skntek Tyje^en jeet; uebo ekrze pilii4 toho 
Tjhbd&Tdnf od MikuUSe Rydle dya YlaM jati jaao a do 
Prahy kn pr^Tti dodani a litrpn^ prd^o jest na n$ 
poMao, a to ti se k tomu, ie ten zr4dti^ mord z nk- 
Toda a z auplatku apachali, pHznali; 5eboi kdji se 
Qidepsanebo pana Joachyma z EoloTrat dotejkalc a ti 
Vladi Jaaace k smrti ortelovAiii, konec brail a utraceni 
bjli, tjl pin pHtomen b^ti musel, a eaud ae t^iaf 
meii tymi p^tieni z Kolorrat a jmenoTan^m Mikuli^em 
Bjdlem. proktiratorem, roztnohl. 

V markrabstyi morarsk^m umltel p. Jan ^embera 
Cfinoborek^ z Bozkovio, jsa po medi moiBkeho pobUyi 
k»ho roda a gtftu posledni. feboito na tomto sv^t^ 
iiT&bjtf mistrti^ rozprivky byly. ^) 

Ditrich i>veuda odsauzen cti, brdla, ie panf Poly- 

v^nn Roifflb<?rskau, rozenau z PerndteJDa, a ^.^) pani 

iku. manielku pana z Hradce, obS rdovy, na cti 

p!*! torn Bob^ faleln^mi listy z t^koeti av^ 

amihati. A ty pan! jaaa na poctiTostt^cb opatteny. 

Y Praze pH freji a oiraistvf zabiti jsau dva ml6- 
pralitf : N, Mitis a V^clar Mateji5ku od jak^hosi 

^te, VLaoba. — ^Nota: Foetranni frej a oi^ralatTi nic 

nepueobf. 

Dt^ 09oby vysliny jeauee od krile persk^bo a tj- 

se t«jnS a oebezpe^n^ ekrze zeme tnreek^ a tfm 

fm k cfsali ki'e&tan6k4mu Htidolfoyi, doataly ae 

I Pfibj a zfletaly tn na <5a8 ; potom zase vypraveny, 

lo fi# za pH5inaQ Turka, pobana, kter^i neptestdval 

itia&rem khestaofik^m a krMem perak^m y^Iek vest!. 

Balanni, *) cizozemci, voj^oi tak tefteni, proti Tur- 

hifrm do Uber najednanf, doBtavie se do Praby, tu 8ob5 

lepokejae proTozoTali, pro^ei zdvihla ae na n^ cbasa 

V li t 11 vlozeo primitJTDfi vykreileuj erb p. Sember5v. 
; .! !j;^ij hrabloku zMoQtfortQ, maaielku AdamazHradoe. 
y.Hil MooogT, Jindh Hradce atr, 63 > 
192 Xin. p. MiL Dai. B Hesl £ I i575~i^26\ pra'^8kd a nekter^ i nich zbili. Oatataf % Praby IdhQaueeJ 
sastavili se y Malfae nedaieko Horj Kutnj, pr&y4 ti 
T MaKn^ d posvfceni, a iQ tak^ larvdtkn Qdinirle, d?^ 
sabiij a d41 pospidill. 

Lid vojensk^, ki-estaosk^, oblehll r CliMoh 

most R4b dosti siln^, ohtAje ji zase Turkuon ^ 

alti QIC na ten ^as nenf dov^deno; nebo zima rui 

le mnseLi odtthnauti; a tak^ nekteH t eizozemcuov ua 

Eovali a k Turkuom pHetupovali zdiStg Balatini. Hi 

|!em$si6ii^, N^Eici mnozf domfl ee bMn^ yracnifc« a 

tak nezvedn^, jako kdyi tam tdhlt, Gob^ proFozujfce, ii| 

tu vojno uherskau \i\x a naHkali. PH torn obleit*n 

Lpeynoeti R^bu zastreleni z t^ pevnosti z kusuor VQlk^cl 

ffiejprve: p. N. *) Vchyneky, mladt ^lovek, a po n^B 

p. Jan z Pernstejna, oba ii4rodu (^esk^ho. 

Umtel V Italn AHonsna de E&te, kniie ferrarskl 
nepoafistayiv d^dicuoy f^dn^ch, krom§ postrann^^ho, f* 
^.<?D^ho Caegar, ]^nl dediti cht^l, y 5e(n£ j€mu paprfj 
biskup fimBkf, pfekdiku MniL 

P, FranciBCTia z Ditrgtejoa, •) mlad^, zrostu ma^l 
li^k^ho, jsa bisknpem holomiickjnii pi-ijal dfistoienslTf" 
kardioalsk^ od legata papeioya. Actam Pragae 

Kniie yirtemberske dal ob^siti na pozlacene 

nici k lomu naschy^l epfisoben^ n^jakt^bo alohfi _ 

^Girg Hanaura, kterfl Je jemu proalchimietoTal dy^ tSii 

fflata, a ia Mbenice ie et^la tM tisioe zlat^ch. A tal 

Ikodu ke §kod$ pHdal, moba jej d4ti nn prost^ Sfbi'uio 

ob^eiti, ale tn jemu poctiyost za jf^bo slayn^ nmSnl fiMnil 

VmM y Germanii Jobanes Georgins, Riarkraht 

bradenbursk^, chnrfll'st elektor, na Jehoho mlflto yataupil 

syn jeho Joachym FridericuB. 

V Cechich zemMi : p. Jaroslay z SmiHc, p4n bo* 
bat^, Ul p. Jan nejstarK z Wald&tejria, j&a mix. ko* 
mornlkem krdL j^ee., a p* y4clay % 6ij^an. *) Jan. 

*) Z Diotriolilteina. Ir. J59S. U)3 A po fiich L 1598 p. JiH BoHta % Martinic, jsa 
ifTio ii«»iv. kancl^J-em kr&l. Sea. ; a v koflt«?le hlamlm 
brad^ prai. jeet pohl-ben. 

V Polakn timrela jeet pani Anna, krdlovna pol- 
iU, mikiLlelka Sigismunda Sv^dj, krile polek^ho, jeai 

^adc«ra arciknfi^ete rakaosk^ho Earla v ^t^rBku, kieMi 
Hi kr&Jem polak^m jedia^ho ajna a Polakuom d^- 
iplodila, 

V Uhl'lob B4b, pernoBt hlavDi, jeet zaae Tarkuom 
pibaiillBi od&ata. mimo nad^ji Hdskau, v iu ned^li po 
fttikoooei %%. dijw m^sice bfezaa, skrze rozSafnoat 
I fiiU(!nost lidu vcvjengk^^ho, k^estanskeho, nad nfmi 
ipcivsini hf\ p. Adulf t ^Tarcnburkn, krigsman zkn- 
laf. )ecii byl k tomn oaHKen. A to dobyti etalo se 
Ukhl ikrce n^stroj qov^, ^eSen^ petarda, od ieleza pii- 

iveiif a prachem ru^Dtdn^m oapln^D^ a tak a jedniS 
BT 14 p^Taodti tejn^ poloien^ a zap&leii^, £imi br^na 
»iis a prflcbod do pevnosti kfeefaDUom uftinen mimo 
ladiji Torkuor, na pevDoat ge bezpe^fcich. A ti tarn 
Hi I ^ m, ST^m beitmaDem — ienl ae velmi 

Irtafl — z ;.i, a ta pevnoKf zase kfesfany oeazena 

I ^pillena leat a pot^s^nfm k^esCanBtva* jlm^ aa \^ pe- 
zvUSt^ okolaim bliie, mnoho z4leielo. 

Igismandna kiif^e a vejda Bedmihradsky, postan- 

J. M, Tiik^ Rudolfovi, fiea. a uh, kr^li, lemft 

Bk4 proti postaupeni jemu od J. M, Cek^ 

kkn knilectvt opolak^ho a ratibofsk^bo die gculanvy 

liBAni; eoi ae potom t^muS kniieti nezlfbilo. 

tiakuQto a vyddao vuobec, ze v NiderlaDdu, in 

Ugii, T BioH pH Uolandii aal^zeaa a lapeaa jest rjba, 

lo dlaiib4 byla &edea4te M^p^jf mu^sk^cb, yj- 

»«bo ^irok4 tHdceti eldplj/, tak ie po zebHce na 

110 bjlo; iista kdyl tram^en) rozevi-end mdla, 

I i^07ek a Tjrzdviienfma rukama st^ti mobl; zu- 

ht'ta 40, ka^d^ atlandtf tH pratnov a Ttd/H pfil 1^0. 13 194 Xin, p. Mik. Da6, i HesL e I 157&-^1626. P. Adolf z Svarcenburku, hejtman Yojensk^ J. 

Ceki V Uhrieh, dal zutrilceti n^^kte^e pod spnkvQ 

nile^ejici voj4ky ne^lechetn^, Balaunj fe6eQ^« ie tolik 

abd^jitvl hled^li, kfesfatty laupice a obfrajice, i zraso 

[▼all. E toiiitt kdji Dimi ktera pevnost OBazeua byli 

[Turknom z auplatka vzd^ti pobizeli a svolovali. Takovfl 

'voj^ci, dostav&e Be do mesta C^slave v CechAch a vMk 

do kostela jeden z tiich vzal palcdt nad hrobem Jan 

Ziiky, nekdejgfho rjtilre SeBkeho. na ten brob ee adpr 

ohal nestaudn^ etc. prav^, ie to 2izkori ob^tuje. 

Knfie sedtDihradsk^ Sigi&muiidus rza^ pHdiiiQ« 
by ie jemu v t^ smlaiive, g J. M, Cskau u^inene, sados 
, fie6iiiilo» navratil se zase z Slezka do zeme sedmi^ 
fik^, jehoz clsar tareck^ enaine mnoh^mi sliby 
k aob^ zase obr^titi usilovaL 

Budfii, n^kdy prednf stolice a sfdlo kr^luoT uh#^ 
ekj^ob, kterai jui od d^rna v moci tureok^ z&Btaira, obli 
^en jest od lida vojenskeho, kfestanskeho, a leier^e 
dosti dlauho, zaee odtrbnauti maseli pro neSasy a I in 
nedoBtatky; pledmSsU toliko spluodroirdno, 

N. ') arcikneina rakauski, deera pozdstali 
knliete Karla t Styrskn, zasnaubena a d^ua jest k ma 
i^ebtvi FilipoYi^ toho jm«^iia tf-etima, krili hispaask^ifi^ 
strejci BV«mu, pinu mladifik^mu. 

Toho take roku povoden yeliki by la 7 Italii, v mSatl 
I blavnita Rime, skrze rozFodaeni ^eky Tiberis, jenJt pr 
iBtredkeoi tehoi m^sta te&e, a yelkd Ikodu nMnila. 

L, 1599, Meeto H^ske AquiBgranncB, Ach, diao 
I a Tyhli^eno do achtu, pokuty cfsafsk^^ ie stavy aldaj] 
lanek^, krali hlBpanak^mu rebelles protiira^, f«drara' 
a napomdhalo. 

MuBtronk rojeaak^ob ^esk^ch rejthaniOT drii 
▼ m^sto KauHmi proti Turkoom a Tatartiom do Uhc 
pH ^tml zabit J98t 7 av4dS N. ^} Holan od N. ') mM\ '( AaiiK. 

*) Jan H. % JUjova (Desky tern. Ut R. 86 ) 

') V t€ doU Qxkdkil Be Mikuldi, Zacharidi, Zik 

in *■ '^ '^nn IX, 954.) L. 1599. 195 V Ceohdch jeden eelsk^ dloy^k na panaM chlu- 

n&M V nejakim potokii dva ktisy rudy ilata 

<> £eiD2 kdy^ vrcbnost zv^delaf dali v^udj v tom 

a okolo hledati, zdali by se n^jak^ amproch 

ibft naleil; ak nic neni naleseno. 

BaudHoT* dva, VJa^i %xMni, ie]ni mord^ri, rPraze 
b&84*€iai jsiau. takorych lidech t C)eoh&cb pHde61e 
•iQh&Do nebylo. 

Dfvaaii 7^c tiskli v f-rtichdoh, ^e jedna iidovka 
jf Prate [jorodila ivfl'e, nedvMa £iv4ho a t<^n 4e hn«^d, 
^haje po i^r$toici a ladrbar se za uchera, nmi-eL 

TaUrske poselstrl v Fraze bylo, ale aic ae^ednali, 
tba jim ir^l'Atio n<abyfo. A tehd&l 7 UhHch Turky aa 
DoDAp porazili hejdiioi, 

Afcikuiifi rakauek^ Matbidi, p. bratr cfs, Rudolfa, 
)el na poSte do Prabj, nebo sg v IfbHch k dobr^muj 
ohjlovalo. jakobj Sigi8i£miidu& Batory, kniie sedmi- 
^Mkf, chtM k Turku pristaupiti, ?.emui aby t eesta 
rodeoo b^ti mohlo 

K.. ■) baSe budinsky, jat jest y UbHoh od hej- 
lokQOV n vrchuosti dodiu jest. 

J, M. C£k4 Rudolf ']e[ t bradu prai. pfed moro- 
?^ poT^tHin a nebezpe5eDstTlED dO meeta ^eek^bo^ 
Plm^* a iam drahn/ ^as zuatdval; nebo se 7 mestechJ 
|irilfikjch morovd rina rozmdhala. Jiuf tak^, zrl^&tftl 
^baH, knnm ee kde videla, pi'ed t^ini tnorov^m por^- 
S4% rozjl'^deli, i^budf Be p4tin bohu v jebo moc 
inn poraureii. Doctores medicinae, S7etstl mndr- 
trakt4ty a splay tiskout^'yyddvali,^) Jak by se 
proti t^ morave rhn^ bozf chorati jmeli, jako by 
AC boM saataTitt niohli a um^li. 

Bu<l Qzdravi oeb udnsi, 
pHdce doktom d^t musJ, 
amllnj se p4n buoh nad duli.^ ^mmanna Hht lit. odd. IV^. sir. 180. 
^J>a6iciUho Prostopravtl^ (foJ. 74 b), k aimi la* 
sol iaktoi ^„^ 
196 XIU. P. MUc. Dai. e Heal g I. 1575-I6i6. I I fe kri- I LegatoY^ mozkeygti k J« M. Csk^ do m^sta Plzod 
pHjeli, 

P. Ale§ Berka aa BSM pominav ee gnayelem. g&m 
se me^em sabil. Et ne nos induoas in tentationem o Dens 
omnipotens ! 

Tist^no bjlo yuobeo, le roku tohoto r pond^lf po 
pam. 8?. Micbala archangela v kraji hradeck^^m ire rsi 
ChotMicicb na gnintecb p. Markyarta StraTJOvekeho jedo« 
lene VorSile z VrcblabJ chleb v rakan, kdyi j**] kr4 
Jela, V krev se obratil. 

MSslce Novembria, liatopada, Tatafi pobati4 s 
zblH do Uber, do Slo7^k i do Morary nedaleko Si 
nice pantioT z ^erotina p^lili, lid mordoTali, sajitni 
i dobytek ; vSak brzo zpitkem podle jicb obySeje utf^klL 

X. 1600. Umrel p, Joacbym Novobradsk^ z Kolo- 
vrat, p6n letitj, jea ptirkrabfm karlStejnBk^m etc., maj« 
iHki sandy a nesnize o ndfky a zast^denf Dairida 
Rydle a MiknUSem Rydlem» bratrem zastMeneho ; col 
smrt plPetrbla, a tej^ Mikiil^^ Kydl to Ikod^ch t&gtol. 

Noviny tiakly y Praze, ie ve atfedu po druh< 
nedeU postnf Kemtniscere y m^ste^kn ^fcanech na grxin* 
ieob p. Zikmunda SmiHek^bo narodilo se dit^ i Eli&ky 
§icoT^. kterei^ ^e iddnfcb o^i a nU nejm^lo, nosjm^lo 
jako indiansk^ kobaut mordk« lieta relmi lirokd, u rakau 
toliko po 6tyrecb prstecb a hrozn^ blai» yyd^yalo, a jsa 
pokh^Do dv^ boding toliko iiro bylo. — Te2 ie v m^aiS 
germonfek^m Trieru straMir^ divy se nkazoraly a tI- 
dlny jean. 

Tei ynobec tifit^no bylo o n^jake yodj^ pramenne, 
ie se y Cecb&cb zd41f pfil druhS mfle od mesta Tibora 
na grnntecb p. N. *) Bntba s jak^mai pri torn diyem 

Doktory pak inedloioae 
tak6 %nim^, o oieh^ vfme, 

i Hi' ri^ovftti; 

bud ltd (VU naboH.) 

*) Bohuglam a z Oiroebo. (Tiit aniin s r. 1509). 
L. leoa. 197 rilii a vfprejItiU; ktor&ito voda ie rozliSn^ nemooi 
proBplvala, pro^ej poa^lali i OBobnd tamjeli 
V^ak tu povest hrzo nUchla. 
V UhHch nmi-el pan Mikol&l Balfi, ^) krigsman 

Andreas Batorj^ kardinal, nepl^est&val v sedmi^ 

iki wmi UauUti a obmej§l*»ti proti Rudolfovt, ol- 

kHitansk^iDii, chteje zaee taui zemi pod rladalstTl 

rr^bo UT^fiti proti smlaur^ mezi J. C. Mtf Kudol* 

9 SigUmQUdem Hatorym. etrejceiu teboi ADdreaea, 

tiiui; i 70j«Q6kjr se pozdvihl, ale poraiea jest tia 

a T boji zabit, z D^bo^ hlaTa sfata a clsah Ea* 

B yinfml kol'tstmi jest poeUaa. 

Drabota r Ceob&cb robiU povatala nenad^U, hrozn^, 

^9vM^iD0 bylo % jak^cb pH5iD, apl&e neF^deui a la- 

iVffu, Q«ill neaarodan. Hr^oha, pgeoice, iitajeden 

praisk^ miry po p&l 6trrte kopt^ gr ^es., oves 

b4 kdf^. gr» 668, prod^vdno bylo a platilo, Chu- 

fla u velik^m gauieni, av^ak pan buob vlemo- 

^T^dil se s^m emilovati a brzo tu drabotu pi*e- 

imuti rdMl proti r&li mamonau Denaeycenych lakom- 

ov. Prareno iak« bylo, ie v Turcich lide hladem m^eU. 

Varadin^ pemoBt r sedaiihradsk4 zemi, oble^eaa 

iilu^ od Turknov pohaa&v a dobejv^na iikrutD^^ 

t milosti hoii^ gtateSaosti & epravau p. Melichara 

dm z Slezaka, jemuJ ta pevnost sr^rena byla, jeet 

•l^m postern lidu kiestatiek^ho obraatina, a Turci se 

ill fTai] odtikhiiauti mueeli. 

Ittatmi^koy^ lidu vojeDBk^ho do Uber proti Tur- 

Irtkul byli V m^at^ Chrudimi v Cecbich ; na Mo* 

~T rnisU JibJavi pH pomezi ^esk^m. FH torn mu- 

nhkxi r m^at^ Cbrudimi p. Vdclav Berka z DnH 

1 Lipeho, jsa ntjv. komornlkem kMl See. a uaH- 

I mttat^rherem tobo muBtru&ku, bjv yesel, §el zdra?^ 

fta odpoSiiiQtf, nalezeD jeat r4no mttYf na loii tu r*JfT, 198 XJII. P. Mik. Da6. 3 Heal. » I. 1575—1636. 4 kdei ee poioiil, Domn^ni bylo, ie by otriven byl, neba 
t$lo jeho brzo ee rozpuklo. 

NaHzenfm pape^e . biskupa Hmsk^ho, ') i'ehola 
mni^ski, rej^end CapnciaDi , pHzoi pH tarn dom4cf 
gyStsk^ Trehnosti, pomod a fedriiAkem dostali se do 
6ech, zalo^ivge BObi kl^^ter a byt nad Prahan na 
Pohofalci Zft hradem pial, a tu svDoj religion redl 
a Hdili s §t^dr]^tii fedrufikem od pridrifcfch se toho 
ndboienetW. 

V Praze nejak;?^ doktor, medicus pi-espolni, chtSj* 
dokonale zvMfeti o pHrozeDi a andech Mov^ka vyiadal na 
pT^vni vrchnosti jednoho zloMncft k smrti ortelovan^bo, 
a jedeio jej nsmrtivie, vSecky audy jeho pohezal a ode- 
vl-el, a jak co r tele lei^elo, zvli&te ifly. spatliL Kte- 
r^stto tim^nf medicoT^ anatomaci (sic) jmenujL ^) 

Balauni, lid rojensk^ zaufal^, \eni z jin^ch semi 
y TJbHch proti Turkuom poti-ebov^ni byli, nimii pernogt 
Papa opazena byla, tu pevnost z anplatku Turkaom 
vzdali zridDfe a neSlechetn^, a tani k aobe Tnrky pn- 
stivfee, Be gpoIMli. I zred^v a t4 ne&lechetnosti p. Adolf 
z Srarcnburku, r^rnf hejtman vojenak^ od J. M. Csk^ 
naHzen^, nemelkal t^ch zrddcuov oblehnauti, Oni pak^ 
jmajtj mezi sebau t U pevnosti jednoho krevafho pHtelefl 
t^hol pane z Svarcnburkn, jej na knl vbili a tak jej " 
nsmrtiv&e na trnc na ?alicb te pevnosti poetavili, Kdyi 
pak ten ctni^ rytir p, z Srarcnbiirfcu jedne chyile tni 
pevnoBt k spatFenf objizdel, jest od tech zMdeno? sa- 
sttelen. Jinl heitman^ v^rnf ^) silneji ty zridee oblehH 
t^ peYuosti — • a$ krvave — ee zmocnili, a ty irAdce broz 
n^mi mnkaini zntr^oeli dali ; jini z nioh n^kteH k Tur- 
kuom zutikali. n 1) Klementa VIIL 

^) T^ki Be prvQi AQutotiiie lldskoho tilajii proTedl ? Praid] 
ilavoy lek.ir Jan Jesenitts, 

*) Melich&r Redern a Frantiaok Nadaidy. (PesBler-Klein 
' IV. 47,) X. 1601, 199 Brio taM ten pin a cta^ rytfi- Meliohar Reder 
leseka, mnobo dobr^bo tarn t Ub>fch ki-egfannom do- 

nm^el. Domn^nf bylo, ie by z nen^visti reli- 

gfoati eTaogeUtsk^bo, jeboz ee ptidrial, otrdven byl. 
A t&k toho 6^u ti dva platnf a \it\Mni kt^BtannoT 
h«fliii&n^ iiroty ey^ dokonali 8 lelenim ji^'h od do- 
eh Hdf. 

V Umi krdlorgtvl nhersk^m Turci pohan^ oblebli 
Mi, 3Pe5enau Kan^J, kterdi sv^i-ena byla N. Para- 
iri, ') Eaku^aua, a ten ji Ttirkuom vzdal BmlauTan ; 

prolel potomn^ ifi Paradeje jest arestov^u, voj*>n8kfm 
rem sattien a ortelov4o, prav4 ruka mu nCata a hlava 
jini pH torn n^kteff, jeui k rtdini t^ pf^mosti 
lUli, tr^stini jaaa. 

V St^rskn pro rozdfln^ t religions ndboienstvi 
protiyeDstrl j eauieiif a p^rsekisci mDozf obyvatet^ 

knfietetrf ^tyrsk^m osedli^ odta^ ee jinaoi, jak 
\h mtthU d^vali a odbfrali ; ti, jeBS se evang^^litek^ho 
iriOBU plidrieli, jsun take zTypoTfdaDi. 

X, i^Ol, V kr4l fies. naHzenfin vrchnoeti miuce 
diit4ty, a mitice atHbrnd. dolary, jsau zrejleny 
aby dtikdty zlate dr^ieji, n^ili kdy prve, vydirdny 
I briny byly. Tolaraom stHbrnJm pHd4no po tVeeh 
i^rkTs-^eaHch, kter^ito pfedeSle toliko po 70 krejcah'cb 
^■Ktf. deUny byly a plaijly. Ale pNs to prid^l^val @obS, 
^Pilc kdo mobl, mime naHzeai. V cizkh pak zemfoh 
^ I dobrtQ, stHbrnan, ^eskau minei na evan lehkau, drobnau 
iiiei p^ed^l^vaje, do Cech rpravovali a n^mal^ zisk 
Utt tf m pHTozovali na 6kodn z^m^ Seske. Oimi sob^ 
nf bandl^H, vechsliH, BantroSufci etc. nah4neU, 
bajf Da dobr4 svedoml. 
Legal TeUkomocn^ho kr^te persk^ho, e kter^mito 
lem cisai" tureck]^ dlauho trvajicf vilky vedl, pHjel 
do Cech na brad prai k J. M. Csk^ Rudolfovi, ') Jiii ParadeiBer, ^ Nespr&vedliT^ odeljiad nim vykonaQ)^ 
fUl »^ z poDuknati aeobDiho uepntale jeho Melicbara 
EkUila. (Ibid str. 47.) 200 ^^^ P' ^^ ^«^' ^ ^^^' « '• 1575—161^, ^ 1 i^ea. a uh, kr^i, jaa od tt^hoi kr41e perek^^ho vypravei 
ntrrzenl prdtelsk^ spole^nosti proti t^mai c(sa] 
tare^^kemn, jakoito oep retell a gk&dci t^ch d^an p^ 

Natfzeno v kr&l 668^ aby op^ty jistj po5et lidu 
vojenekeho od stavuoY t^hoi krilovstvi yypraven byl do 
Uher proti Turknom, pri torn bern§ z obiU 7 niaude^ 
lich ; iid4% pro rose2ti4ni od jin^ch aby noeill aa hlifl 
Tdch BV^eh p4l klobauka iliite barvy . ale oni ee s toh^^ 
poBmtehu rad^ji vyplatili. 

Zabit jest zr^dne v nijiik^m h4ji jeden N. ') Ki 
leniee z Kalenic a tak mrtvy, do pola zakopan^ iialesenj 
akrze col dva bratH Dejmov^ teikost jmMi, a jed* 
z Dich iitekl, a uSjakj^ N.*) VoHfiek t Prazft jal, 
pr^vu doddn, zmu5ea a stat jest 

P. Hef-man z Iii6an zabit v 8v4d^ oa Slati5aste1i^ 
od ZdislaTa DobFenak^ho, o Ut sandy vzeSly. 

V Fraze scepenM N.,^) feL Mejzl, iid bohit^, 
po Tii*m£ velika suma penez le zustala a J> M. Gak 
jakoito kMli dee,, jest priylastn^na. 

Y m^ste LitomyMi ryhotalo 60 domiioT i s kosi 
lem Jezuvitflv. 

Mfstokancl^lem v kril. See. utiin^n doktor Jindfi* 
% Pfsnire, a mfstofiudfiu Jakub Men^ik. ^) 

Haas Myller. jsa od dav^ua pri kanoeldH ftesk^ 
bradd prai. plsal-era a zbohatse, kaupil sobe statek pi 
zemsk^ Mimofi od Karla Mazance. 

Mnich jeden !^eboli @r. ABguetiua v ktiltefe Mei 
Ifho M^sta prai., ^e6. Gotfrid Raab, rozeo^ Germann 
DSel z t4boi kla&tera a dostav se do Witmberka, k r^ll 
gionu evangelitsk^mu pJ-iBtaupil, dav se v spisy prol 
B^bo^eDBtTf Hmsk^mii , jehoi se prve pHdrial. P ') Zdenik K, z K. (DesJty sem. Ill A 4 a Q 30)> 

*1 ? 

*) Marek MM-doelial 

*) Z M{3ultMua. — Ud4af to aesouklftiii ufplaS « Pa 
Pbiiledem* L, imi. 201 )«lio od Mmek^ho ndboieiiBtyl odstanpeDi od 
Itmn 7 torn strany apostataa a zrftdcem nazr&n 

m proii jeho spiHuom a doktoruom, witmbersk^iu 

t^Iogfim, )^nl ho pHjali a fedrovali. psdno a tigt^QO. 

V mr^le HSekem germanekom ftezne kni^ata n^- 

kl»r& giToiaiiski^ v religionu aiboienstvi se nesroTDa- 

▼%|(d, dovolili a aarfdili disputael mezi theology % obojf 

iiraaj, od jedneeh dnih^m odporne, naridivle k tomu 

Aniitores a sQperiDteDdentes. Haed pak jaki diepato* 

nil xa^ali^ u^inili mezi aebao spor, kdo by t^ disputaol 

ffiidoeiii a rozez&atelem b^ti jmel, na fiemi by ob§ straay 

rfeni.vH poTinoy byly. EvangelitSti jmeno?ali pisma 

strana Hmsk4bo u4bolenatv{ jmeno?ali a chtMi 

am pap«ie, bidktipa rfmekeho, jako^to summam pontl- 

tajn a Hditele cirkve k^esCunsk^, a na torn prej 

U n pieeiati jni4, vedauce k toma coacilia a decreta 

I naagelitsti pfsma sratl I kdyS y torn jedni druh^m 

•to d4lJ necht^U a sob^ odporoTali, jest ta disputacl 

ed^aa a ueu( nic skoQcordno, ai p^n bnoh e&m 

\t%\it a ?ejpo7&d Q^ioi gvau spraredlnosti. Tak ee 

a arirove o religion a niboienstW ? krestanstvu 

tvaly jltHti od jednSoh k druh^m e nenaWetl; 

•Irke? Krteto?a m4 trpSti protiTenetyf do sko- 

•ffta, 

Toch (asnor v m^st^ch praisk^oh ddli ee hanebni 
lelni iijordo7<i y noci i ve dne, UilI J. M. Ceki 
jia, rddil prfsne poruciti a nariditi, ie ge ve 
&ecli metfteoh pral y rjncfch blavnich dl^eT^n^ 
|«iMilbeiU€d *) ustayeiy a slauly Justicla. A jak by 
••Tlum «achi>r4no b^ti jmSlo, jest Tuobeo vytiflknuto; 
ir»io^ i^}tx^ ru$iii6ky — jiml panditky od «r4dn]^oh 
l^hwT, tak fejea^ch paaditoov, pt'esdSli — jsau «a 
*ny. 

lr§ak bnso potom Maximilian CernoTec zabil y Men- 

pral na potk^nl jak^hoei feme&nfka tka- 

; j«nl j«ho z n^jak^ho dlnhn upominal. I vzat •J«ii palouiibeQioe obydejaeho £p&8obti Tykreslena, 20B Xin. p. Mik, Da6, i Eeal z (. 1575^16$€, jest t^i Cernovec do v^zenl novomSstfikfch Praianao^ 
Strach mu bjl ob^Senf aa pHie otnimem juslirii, 
ie Be k odvodn toho a tm poHdii prara rolaJ, je^t jea 
toho dopHno. 

y UhHch m^sice Hjna lid ki-estansk^, Tojenak 
dobyli a vzali s mod tiireck^ B^lehrad krilovsk^ a s i 
'osadtli, svedSe bitvii krvavau s Turky, jeniS p> 
BMehradu retovati, ale jsau porateni, a til bagorl 
reHi tu zahjnali. Zahynul in tak4 p. Kri&tof Jarosb 
TrSka z Cecb a potonme mrivf domfl do Ceoh kn 
h^bu pHrezen. 

ChnrfiHt eaak^ Chrletianus dal stfti N. doh 
fe^. (jrillus, ^) protoze se pHdr^al a zaatdval rellgio 
uSenl kalvinskeho a tim ie by rozbroj ftinil. 

y Dr4S:<fanecb t^hoi churfirBta saek^ho ii^ja 
neSetrnosti vyholal ohni?m nakladn^ cejghauz, knilel 
armamentarium s Daklaiittymi pMpraTami vojoDdkjfmi. 

NaHzenim Ferdinanda« aroiknf^.ete rakaoek^l 
s St^reka, lid vojensk^ Balauai, yiafii, ^panMor^ obk 
hii V UhHch pevnost Kan;^i, jeni byla Turkuom vtdin 
cht^je ji zase Turkuom odniti, ale jsa tu mraxem \ 
dem tr^peDi, muozl z Dieb tu zhytiali^ a dig nedol 
OBtatxii odtrbnauti museli 

P. yil^m Slavata, syii p. Adama Slavaty, 
mlad^, jsa religionu sub utraqne jako i pau oteo j€ 
pHstaupil k niboiftustvl , Hm8k<5mu a tak N. •) paud 
61@chti^uy z Hradce, t^ho^ nabo^etiatvt Hmek^^ho. k ma 
ielstvi 8 hojn^m etatkem dogtuL 

L. 1602. Sn^m dtHu na hrad^ praL, ktor^fl 
po bemich svoleni naMzeno jest, aby pHteU krern 
bez dovolenf papeisk^ svatostl si^be k manielBtvf oep^ 
jlmalj ; item prokoratorove iidsk^ch rozepH prarnlc 
H5afoi, aby u pr4va zbytefin^oh odkladnor nebrali; ') Mikuldi GreU, kaaoldr aaekf 

^1 Lucid Ottlie, a<i»try Jo»ohyma x Hradce. L. 1602, SOS 1*11 by ie kdo p&k nemoci, to aby zdrazkem gpra- 

Atkmk patomne dr^el to kdo cht^l 
IV Pme N, ') Bechyae Eiibil v srdd^ Miktil&Se 
jilelc^ho, dei potomnS sandy yznikly, a teji 6e- 
M tmlauTiili a teik^ artiknle podsUupiti ronsel. 
(t saiidu komornim v kr4l. 6eB, na hrade pral 
rotep>e od d^Toa zastarale^ od n^kdy prvn^j- 
nd J. M. CbIc^ krdie ^ee. nad apelacfmi na vlastni 
tiLB J- Mti odvoiaQ<§, coi rorigf eluje, ryfizovdny 
[imi^ a Da to Dastnpov^&no jf^st skrze p. Kriitofa 
t Lobkoric, tehdai nejv, hofmistra t^hoi kr4l. 
balo pen('i ud tobo vybrAno. fiei odpory vzelly, 
fh^ ij r**vigj jako promlSeinS v oic pH&ly, a kdo 
(hbo dastati iDohl« ten vial. 
l?H iuTmkjdh vojfinsk^ch hejtmaDuov v UhHob 
^JTezeao jest do Praby a J. M. Csk^ a s pek- 
ck^mi koDmi jest presentovdno. 
iky kejkUI" V Praze proFozoval bv^ kejklfFetvl, 
r note poiiral, i cbybil tak, Je nfil oprardu po- 
'udku 80 JAint] dofital; od 6ebo^ ee roz&e- 
u gmrtJ skoD^enf iivobytf BV^ho beze ySI 
'iifcTal, 1 pokneil ee o to Florian 
:i Jiita prai., fciovek letit^, a proreza? 
l3 jeho ai do ialndkn, ten ofii jemii z ^a- 
»^tt<j^v3l a dobyl a tobo kejklire zbojil, ie lir 
mimo iid^kau nadeji s podirenim. 
I V kraji bechvfisktjni v Ceohdcb p. Kri&tof Sku- 
k< m\inif Slovak, jaa t$ice v ni\jaki^ fearratce z ra- 
il pH hojeui sebe bolesti sn^sti, do stud- 
io u, a Uk se atopir&e mrivf rytaien jest, 
[Op^lj nevole a nesodze byla v f^eohdoh o religion, 
mu pHvedeno, ie jm^nem J. M. Cak^ vyddny 
i^ty proti BratHm Boleslavskj^m, tak i-e^^,, jei 
[im protivnA nazejvA Pikharty. A schfizky, ibory MiUfar B. x Laiao Vis doleji r. 1607 a Pain. I. 875. ^Mttfyarl 204 XUI P. Mik, DaL $ HenL 1 1 1575—162$, tJR jiob, jsau jim zaporedfnj, aai pr4ra abj 
Blauiili; 6ei adpory vznikly, ') Jiol ehtili a 
abjr rad^ji 2id^ rypovMjni byli^ ale M& to Tic 
uplatili a udarovaLL 

Turei pohan^ zase ki-esCanuom B^ehrad 1 
skj V UhMoh — an ho i^dn^ neretoval — odii^. 
E(an^ pototn zhotoriyle se, oblehli hlavnf pevnost 
§kau Budin a dobyv&e mSsta dolwjfefho, t4mku fl( 
Qiti nemohlt; k posledku Tare! z pt'Tnosti do 1 
iiQov Be davSe, velkau ^kodu jiin uc^inili; a in p. JTI 
KHneck^ z Bonova, pia ^eek^, stai^ krigsma 
jedBlm hejtmanem nad rejthary k^estauBkymi, ]< 
jin^cb zabjDol a mrtv/ do Cech k pohi^ebu pf 

UmHl Y Praze Y^cla? Radnick^, prokaraloi 
nlk pH satidech ?ylMch, \^nl Urn nm^nim zbohf 

Zikmiind Batory, kniie Bedmihradak^, epokoj 
zase B J* Mti Kudolfem« cfsarein kfefitaDsk^m, a 
do Ceeh, obejval na paostd LibochoTick4m. 

y ^t^iBka persekuci t^ikd ddla 86 proti Um, 
se Hmek^m nAbo^enstvim neepravoTalL •) 

i, i^05, Y m^stfi Litom^Hcfcb knH 
ducba zleho z jednobo mlad^ho 5]oveka pi 
Div^n^ torn rozpr&T^Do bylo, jak se pH ton 

Kldlter s?. Jakuba r Star4m M^st^ 
vSicek rybilen a zmalo^^n b erby rozii(^Dj^iiiO 

Jeden tisfc rejtbaruor auprarn^ch a dra 
p^cboty iidu yojensk^ho, od kniiete branivick^ho 
ven^ho, Ubli proti Turkfira do Uher Bkrze de 

SD^m Hlsk^ dri4n jest y GermaDii 
Da kter^i J. M. Cekd Rudolf us etc* ard 
8k4') etc., pana bratra BT^bo, na hiIbI^ Bvi 
praTiti r4diL ') Pavla Skdlu h ZhoH TTiston^ U%kk (vyd. R 
L fir. 80, Pam^ti ffiCaralovy (Tyd. /a« Jir«fcj 

•j Tato asprivft uftpniuti fest in mur^iiue. Vlj 
ft doinvfllu k r. 1602, k n^inui l^pu Be bod( ni L. 1603. S05 PW KriUry VelikoDofinfmi r Praie riata a tmu* 
iMfH fTivt starom^Btsytn jedna iena, jmeiiem 
iki |u obriuAnn pro pAehilni srodaoT, gmilatv^a 
[lUftWwtri, coi 86 V m^stech praiekych rozmohlo, 
a I bI jeji 9 torn tovary^ka : a rytnaTse 8v4 ne- 
utt a jaa ortelovinj, vyyedenj jsan k poprave 
I a jsaa intraceDj. Jin^ n^kter^ jim v torn po* 
too 6a8 se ukryly. o^kter^ i zutikaly, tiebo 
lai t torn pomazalj. Nejisto, bude-li to t^mi 

Tofd T Praze p. fiehoi' P4tek, jaa kaool^f-em 
pH appelaofeb na hrad^ praL Od d^vna 
irnf pitel vfna dobr4ho. 

iaDdti. kr^ioTstri britansk^zn, Qinfela jest 

htn^ Uhol kr&lovstri, kter42to JBa t hoj 

v^kti BV«iho a ifisl^vaje v stavu panenak^m, 

loTiIa. Po enirti nadepsan^ EliBabety, kM- 

tick^ Britanie, ujeo jejf Jacobus, d^dic kriL 

in mlad^i jaa la iWobyti jejiho od af a sta- 

bck^eh 2ToleD, jest na to kr41ov6ty( dosazen 

F Hispaaii dokcmala jest tak^ iirot evuoj Maria, 
aanUika elarni^ pam^ti cl8a^e Maxtiuiliana U., 
r Hispaaii se dv^tna synj avymi nejmladliini 
ht^m a Viclarem^ arclkni^aty rakanskfmi, zu* 

«1 tejnak/ y Star^m Mest^ prai. sevnit!' T^icek 

] a miiob/mi erby a hiiij syet&k^mi zmalor&n. 

_ tak^ roku dostaTen jest nakladn^ koetel 

!AHA prai. n gpitah blfzko mostu yelkebo, 

fiaties moichov^ ') ordiDis Jeguitarum osadili. 

D^gt^ B«>ii(;^ovd N.^) Trmal zastfelil n^chtg, 

ifii, Adama Bydiek^ho, ajce ar^ho, o 6ei X^t- 

■II; a potom to amiuTeno. 

I .frutrei" ad^al „pfttTO»" a tlo?o ^mnioboTd" 
^ittty «. 14 A 8) ■--^^■^-•^r^ » 206 Xia p. Mik. Dai. t HtM. t I mi 

Svatha slavnd konala fie y Prase pH 
T sta? manzelsk^ p. Zdeoka z Lobkoric ee p^ 
lenau z PerQ^t^joa, zflstalau vdovao po dobr^ 
p. Vil^movi t Roimberka. 

V Frankrejchu Hendricue kr41 frans)^ 
Earla Goutault, p. % Bironn, \) l^ lesf li^\ 
se na u^j Tvjevila — o i^ml krdU, pinu sw 

i^. ltf(?4. KldSter pustj, oboreny.jeni iluje" 
boif, V Nov^m M^stS prai» etaveii jeat znom q 
a mnjli do D^ho jsau uvedeQi, fieho£ Fraian^ 
toho ndbozenstvl nenATidejf — neradi vid^lL 

Ural-el p. Joacbym VoldHch z Hradoe, < 
domo, poelednf toho roda po meM muJsk^ho po 

SigiimundtiB Batory, z sedmihradske ze| 
zen V kr4L ftes,, pMjat jest za obyvatele 
Btvl a 'a do desk zemsk^^ch poloieno jeat 

V kvaternu trboT^m, zlatf^m, deek zeniskj 
ftes. I tohoto 1604 7 eobotu po sv. Mat^ji E, 

Zikmund Batory de Somlio pHzoal se pH4 
nfkj pral, jakoi jest pHjat za obyvatele toh< 
toliko za osobu stayii pansk^ho do zeiud a koi 
ak^ 8 poTolenfm Dejjasn^jifbo koiieie a pina, 
dolfa n., volen^ho Hmsk^ho cis., nh a 6ei 
J. Mti, jakoito krdle (\e8.» ode v&eob tH ate 
raiiy Sea., ie jest se pHznal a tfmto x^piae 
$e podle zapsini sveho 11 stem pod pe^.^tf Je 
nau ke dckdm zemak^m alolen^m chc© pr4fi 
jebo obbajovati i tak^ dopom^bati. a toliko 
bejyati« a titule stayu paneki^bo a nejineho y j 
fies. uiivati, a to ygeckno, jako jinf obyyateW^ 
$06. diDlti poviDui jgari^ nt^JDiti, a Hdneho jiiK^h 
dddi5n4ho jroUi nemd, n&zli J. Mt kr&le ^ea. 
yan^ho, a to mi za(ihoFati pod temi vlenii p<{ 
jak^ zHzeni zemak^ akazujf. piua, 
pr&Ti ^ Cb(irleii d« Gofi^ut baron de Biron kul pil 
86 ^unMekem proti krili JiodHcbo?! iV. \^i\ 
— viR noviuy torn u Jwnj^naMna FV, $< \ L 1604 207 Tak« tobo raku pHjat jeet do stava pansk^ho 
si krAK 6«<g. p. Pi*ech Hod^jovsk^ z Hodejova. 
Utni"**! V Praze p. Erhart Daupovec z Daupova, 
ifaj«t nt^ienat^ starobjl^m pisatem t kancelarl ^es 
i^ prai. 

HaQTiuiuH, princ 2 Orangie, brab^ NassoTiuB, aprA?oe 

BlaBdn a Selandu, zemich uidrlandsk^ch^ 8 sv^^mi 

od&ali ^pnneluam pevoosf) re^enaa ^luis, 

tn&kau. Da kter^i obojf strane platnd z^leielo. 

set kneobtil lidu rojenskeho pritdblo do 

aihradsk^ zein^, byvee tarn z Clech proti 

typrafeDi a drabn^ das tam zfletivaje, mnobo 

I poloiiv&e 86 r m^at^ Brode N^aieokem» je 

eapUtu Be domlaQTaje, a^ potomn^ jsau epo 

V Praze oejak^ opov4iliv^ lotras, jen4 ee na oko 
liljffi ukazo7al, dal se zavHti v kostele tejnskem 
im M^stA, a rlez&e vrcb tt^boi kostela mezi ve^e, 
bU a vzal me5 poclaeen^ v rtikau obrazu JiHbo, 
tr<$ho, za starod^vna zadelan^ p!-i kalicbu Tel- 
Bcenem, aaproti ratbauzu a velikemu rynku 
Bkimu, a ten tnf^^ odnesl. Eter^^to me6 dosta) 
^iti oa hrad praisky, anii jest k tomu lotraeii 
oto trestandu pnkrofieno. Jes*^ se cblubil, ^e 
}|oh odlanpf a vezme. Dooin&nf bylo, ie by se 
l^ak^m Q^^odem a na posm^eh a potnpu Cechfim 
ik^bo r4igioiiu se phdriejicftn stalo. 
? Fraze p. N. z Sumbiirku, ^) p^n pfespolni, 
— nepoTedomo vnobec pro^ a jak a od koho — 
p. Adaina Gall© z Lobkovic, Praveno, ie by 
inau {r«je opovMlive do t^hoz domu dostal 
u y^ pHSeL Toit ten frej ! 

sfan^tf, N6mci, kterymiz v Uhrfch Pest 

s drubf^ fitrany Diinaje osazen byl, opu- 

^*}«e v^ebo jicb dobejv4aL A tak se to Tur- 

IVao^al % §eaberka. — Viz PavU SkMu h 81. HAttl 208 Xin. p. Mik, Dai. x He$l, z I 1575-'ie26. knom zBse doetalo. Po ?.eiui Tarci oblehli Ostteboio^ \ 
nemoha dob;ftt a ztrativse netco Uda zase odtrhiL 

X. 1605, Hr^zda n^jak^ nor& nkazovala ee 
oblose nebeak^T o kter^j^ astronomi, obla^nf h&daii, 
die BinyslnoT 8?^eh b^dall a spjtoFali. 

T UbHch TeJikd nesTornost povstala men 
stftnslrfmi a dornddcDi rojaky. Nebo jmaje odol^Tati a ( 
poroTati Turkuin, sami sebe sn^ovali, zW4IU« r tti 
lensiri religionn. A ITbH pozdvihli ae proti Georgiaa^ 
Bastovi, Italianori, od ds. Rodolfa naHzen^ma hejtmfl 
TojeDskemu, zTolivse Bob^ hejtmana a sprdvof p< Stt^fi 
BoJ^kaje z niroda Bveho uherski^ho, a nim se epral 
Tali a Hdili. 

Zbe^ nberfekd §tefana Bo^kaje, Uhra, proti jin] 
cizozemnlm vojakum khestaDskj^m zbauren^, zmoctull| 
m^sta Skalice, na pomezi uhersk^m a moravsk^m leifcj 
odkudz jin^m okolnim, zvl^^te v Morave, skody Mv 

Po smrti pape^e , blektipa Hmsk^bo, Cl(^m6| 
tobo jiD^Da oBm^ho, vyrolen a uMn^n od kard 
papeiem Leo, tobo jm^na jedendctf , z rodu via ^ 
fiorenskeho, de Medicea. Ale Uy byl totiko po torn 
na papeistvl zvoleni dnfiv 26. b dotnn^nfm otrdre 
Po n^m^, nPobmeSkali jin^bo voliti, tak^ rozeneho I| 
liana z ni^sta Senis, dav^e jemD jmeno PanluB quinta 
aebo 8ob$ pl-ed itm naHdili a ustanoyili, aby niti ' 
papeiem b^ti nemobl t\H\\ tozenf Vlach» Italian. 

Za pHcinau Turka uepHtele a Uhruov s Stefan 
fiodkajem. bejtmani'm jich, pozdrileaf aadepBaot^m e| 
ee k ds. Budolfovi MatidS, Maximilian, bratH J. 
a FerdiDandns z St^rska, strejo jich, vie arciknill 
rakansk^, do kr41, (^ea, na brad praS. ^) 

Y HQV^.m Mest^ prai. domdd n pfespolnJml 
nili siezi gebau darvdtkn v pHbytkn nev^at^k, l^eJenl 
na BrinI, pr4va gtlel^cki^ho. I zatiti jgau turn n^'ktel ') GinSUly Kudoll ii u. some i^oit 1. 71 etc — ijcli6»e I L. 1605. 209 ^Mtl Jedefi t tech domicich jmeQem JiHk, I'einesla 
^Kori¥^bo, utracen, a hospoddl* toho pnbytku ntekt 
^B Z^mreii r Praze p. Adam Qall z Lohkovle, pra- 
^po, ie od otr4ve&l, ') a doktor Matau§ Kremer z ape • 

I PodliA enSmoToiho nalPlzettf a mandata oisaf-ak^ho 

^kf rojeusk^, jfzda a p^chota, tdbli ku pomezi 

' f-n proti Ubrnom, jeni se pro D&tisky jirn od 

■ lidti vojeaakeho ftinJn^ pozdvihli a za r#^- 

>fLts rjnidSeni jeaa* Kterehoito lidn ftee, naHzen byl 

imnlifjii polnfm beitmaaem p. Adam z Sterobprka, 

|ia n«jr. komomfkem kr&l. 568. 

Kn^^psan^ Stefan Bo5kaj, bejtman t^oh pozdyi- 
ruov, dal biti a d^Iati minci Bvau vUstuf, 
nti, na kterfcbi z jedii^ etrany ryraieno bylo 
^ lie obraz s dt-tatkem, z dmhe strany fetit jebo, 

U? na lik&l^ dri{ &ipku ir jeda^ noze, okolo §tfta 
»« rijfof; text takov^: Stephanus Boczkaj, Dei 
"^fntia dux Trausilvaniae et comes Sicnlorum, primus 
Ungariae. 

VimM f Praze p. Hendrich Trcka, syn nebo&tlka 

'^r6ky, zfiet&Taje v arestu pro dlohy a pa- 

» ill sT^jD y aemJlosti. 

nermati Krifelof H^. Roswnrm, jeni tak6 jednlm 

iJli-cftrt ? UhHch vojenekym polnlm hejtmanem byl, 

yvfie a 7 Praze na ten 6as zust&vaje, pobodl 

1 ssti 8 jedolm vlask^m hrab^tem, N. BelUoea^) 

i tu tak^ na ten ^ae obejval, a u6ittiT&e na se 

i<fit ten brab^ Belliosa od t^bot Eoswnrma s po- 

Vlidky jebo zabit a Eoswarm s tau 5el4dkaa 

Thtfidn njilt^ni a arreBtordni jaan naHzenim od idkf lid p^cbota, na y^tsim diie lid selgk^, spro- 
if^m hejtmanuom, jsa t Morav^ proti Cbrfim 1 1. 0. atr SJ. 
Mjiiek Belgiojoao, 14 — * -^ 210 Xm, P, Mik. Dai. b Bui £ I 1575-1626, pozdTiienjm ; nebo DJmi chtMi bezdeftnS Brod Ubersli 
m^sto morarske^ osaditi ; ale oai bejtmaoaom do toil 
oeobteli a tomu ne zpi51v6e, N. ^} Ziamaok^ho, jeai ji^ 
prdporec vzfti chtM, scaati-elili, a jiui hejtman^ «e pti 
nimi nkxejti niuseii, Potoin teji lid ftesk^ veden 
B jin;^iiii k Skalici, kdei se byli UhH protivnl lavlre^ 
Ale Ubri vida, ie se neobr^iif, d&li ee v^ rokovd 
u jsau odta<I pu^t^ni, a lid ten (esk^ — ate tarn 
ii4ho nespusobivse — domft se vritili. 

Pod tau neeyornosti kl-estansk^bo To)eii8k«Sbo U4 
Turci poban^ oblebSe zase peFnost uherskati OsUebo^ 
an retufiku nebylo, snadno 2ase opano?ali a dosi 
pro kteraui bjlo, ne^ii od klesfannoF dobyta bjli 
muobo tialoleno a lidi ztraceno. 

U itdkrn na pomezi fiesk^m a inoravskem r©Jlj_ 
haH vojeofeti, Nemci, pod N. Teiwlem*) hejtmanem, 
vracujfue se tak<? z Uhor a nio tam nedovede^, dali se -^ 
pro neplacenl, jaki out prarili — po Morav^ v laupfiil 
brani, drancoriDi a ^acov^ni nebob^cb, prve dauien^^ 
lidl, A tu n ^d'&rii do dvau set lidn ielsk^ho. je^ 
B6 jim opreli, zmordoyali. 0, ssy^Bit takov^ krigBmanl 

V Niderlandu po dlauh^m oblei^ni od SpaD^lnq 
pevBOati Ostende jest jim ac^eordem. vSak vseeka zl 
^GDa a splundrov^na, vzdana, pH nil Spanelor^ mnoli 
Bkod Tzali a brdel ztratili ; oebo obUionf diaab^ 
se udatnS brinili a mnobymi ndetroji odpfrali. 

Tak V t^ch nidrlaiibk^cb zemfcb ee ty vojen 
dlaubotrrajfcf vilky rozmobly a r zvykloet pH&ly, 
sobe to ju^ obyvatel^ za kratocbWl pokMdali a Hid 
land, totii Belgia. nazvana jeet gkolan vojenskeho qiqI 
a CTi^enff nebo i odtad zknSenf a Tycvi6enl kri^ 
do Jin^cb zemf k vdlk^m vojeask^m jsan povol 
a potlebov&ni. ^) V l^t 1604— IBOfi liriijotnfnii fl*^ MailM %. 
^\ Kriilof Teuffl. L, ISOS, :^11 tV pAl«k pa pan. iT. Martina po 24. hodin^ oe* 
LkoroUigie T N'^Tf-m M*'*gti^ praL tia Stroke uHe 
^riH ^ula Sf" ver hrozn-^ u hiioidivi. Jeden mladj 
ik^ njntk. taufaJ^ 4 marnotratii^, dobr^ch rodiH,f 
l^em MaitiD od TH Mysliveuor v Star^m M^st^ prai«, 
flie T oaHt^oT^iii Lidmily, dcerj neb. Martina 
a VorfiU.T matty jeji, vdovy, do nadepsan^hq 
)ioh iiJto bj taQi deem chtel jmft't k maaielst 
lilt ae iiciiTi^ ehovaly. On pak lotraa pl'IS^dlc 
ladeps&ni^hf^ dae, kdyl VorlUa mntka Jt^h^ nal 
il stIib aedela deerv oftek^vaje. a M deera Ten 
pro Q^co odeMa, hoed ten Qt^glechetnfk Kate- 
^dlre^kiu MMuA jiob. motykau brozn^ zainordo- 
* " ' 'v jeni ee zase do domUj 

nil i£k kratti%' jsaucl a nemo ha] 

M 4^tts m domii pospfsila a jak^ d^l 

.4B«a Tth , _ ^ , ; :.L* od toho zradoe zaraordoviaa, 
oa pobra^ie r i^mi dom^, co luu bc rid^lo, pre^ ee 
Saoaed^ oevida 2 toho domu iidn^bo jako prra 1 
"uli, a duocn ten ie lavlen^ tfietavd^ oterHti dall,^ 
Mmordoraae aaMi rdsno leitd^ a ialostirS 

Herroan KH&tof Boswurm, zftstdv^aje v veieni Be- 
llas, jeat ku privn pod4n a k emrti ortelovin, 
4% aob^ koliksi da( ku pok4nf Ihuty d4no. jest 
iim pra^skem ratbanze me&em e(at a v kl&^ 
bolf V NoT*im M^st^ pra'2. pohrben, ') 

. kterak Jacobus, kr4l englick^f,^ 

[^ ^ teju^cb pnntovnikfiT i s krdloT. 

«u j.*ha a syntun jich mel prachem ruSnicn^ra, pod 

ititeuim kralovsk^ra nagtrojen^m, z sveta sprovoiea 

U)ti; aji» to H mietrn^m epftsobem na jevo vy&lo, a til 

pttttfa^d nekt^^H zi<mkni a broznd xutraotini |saa, iv 8pi8(>k Hermiknn CliriBtopb RaOBwurmi 
iii;ivr£ V NokroloLniim klisUra bv, Anoy I 
r. 1878 Ob&»rii6 Biietwiir- 
1—492, 

212 Xm, p. Mit IM. 8 Hid, r I J$75— MJBet ^ 

iini sotik&l]^ po nichi mandftWr^ kriloTitf jaan riH 
zepsiol. *) 1 

Z. 1^<9^. BosbroJ, T^Ikj, Borij vvnikly mtii 
Mozkranj o ftncc^si, kdo tj pinem byl anebo bfti 
jm^l t^ch mozkerskjcb Jteml, Irter^i ie by b<^£ dMie« 
t^flUvaly. A to odpory a netole porstalf . 

N., ^ kafle bmn^vjck^^ asilojiee m^sto Bmn&Tik 
B objTateli jeho pod srau mooono rnku iiT^sti, obl^hl 
m^sto voj^Dsky, &l« oni sebe, er^ch piir a eyobod sta* 
t«SD$ brdnili i obrinili. 

Jest pHzejl toboto lifitQ na drob^ strand potna 
men^no, jak^ hroin^ mord epicbdn Jest v Prase od 
Martina od TH MjeliTcfl. kterfi bjl i ntekL I jest n^- 
ftlecbetnlk dopUn a natezen v N^mclch, T^seofm uji 
lUu, do Prabj dopraTen a k aolrpn^mn prdrn dan* 
a Tyxnairge ten brozD^ mord a jak to sp&ehal^ j^si 
broznS utracen podle pr^va. 

P. Zbynek Bcrka, Hskf pin, jsa arcibiskup*?© 
prai.. umi-eK po n^ml svolen jest na to areibiakupslTi 
p. Earel z Lamberka, Rakn^an. < 

Sknt aroiknfie rakansk^ Matbii&e, pana bratrij 
J, Uti, n&in^na jest smlanva a spokojed s St^faoaid 
Bofikajem Uhrem, a s jeho ee pndriejicfmi Ubry.jMl 
ae byli pro n^tieky, jim od ci7.ozemDfbo lida roj^nali^l 
6iii$n^, pozdvihli. Etereito poroyn^ni jest vuobec ry 
tifit^no. Kalla salas betto, pacem te poBcimiis; at tamem 
noo omiies. 

V Italii p. Ben^tSan^ vzali pffSInn k mnfchuom 
ordinie Jesuitarum^ ift by pl-i jich ndboleUBtTi statkuov 
a bobatetyf sv^tek^ho nabejvajfoe pod prdvo jich piinuoT 
Beii4ti!^aniiov n^teieti odpfrali a &ob^ Te vSem iyobodnt 
b^ti chtMi« pray fee sf . . . nUeiet!, 6emtii kdyl p. Be^ n *) V Ceebftch nepochyboS vySlv noylny o pokTiBu, aby an^ 
i^licky kr&l Jftkub i a parUmentein yyboseni byl) Ac 
porfith* (UiObh 

*) JindHeh Julius, — Mfteto BruaSyfk n£l«ielo k apolkn 
hanjieatskhnu. L. 1606—1007. S19 IT 

n ItlaBi mfeta d&ti a takov^ . « . jich trpHi necbt^U 
a aummae postifex, biskiip rtmsky, JcBuituov se v torn 
ijal^ vanikly o to odpory, aevole, nen^Tisti z oboji strany 
episj jedni proti druh^m yyd^Faje. *) 
VaJDa a vilka ta uherek& mezi cisai'em kf^estan- 
9\jm Radolfem, ^€8 a uher. etc. krdiera etc., a Turkem 
^banem TKnikla, kterdi po zruletitiii] od Turka pH* 
mUf okolo 14 let po!'4d trvaia a maoho lidi z obojt I 
itr«4i)r a peu^z — zWi^t^* Cechuotn — pobrala, na ten ] 
jeai apokojena; oebo z oboji gtrany teiko bylo, 
UtH jsa lidem vojensk^m. cizoieuisk^m sauieni, po* 
:»)€ a pHm^H l^ v^Iky ^ddostlrf byli a Tybled^rall, 
o>l Be saadao vykoaalo; a phftiieH 6 Turkem svokao 
I iiliaena do let 20. Co kdo dobyl, to aby drial, v^- 
ilof4 s oboji straay aby osvobozeni a propult^Di byli, 
VbH ■ Turoi aby spolu sToboda^ bandlovali, oba po- 
itilor^ aby dary se aclill — Zemfe uherski jest krcbov 
ropy* 

X. 1607. Po epokojenf Uhroov pordvi^^n^ch a s Tur- 
Im ai^ia^ueui pHuieri prize psan^ Stefaaus BoSkaj. 
\^M UbH milovali, ? sedmihradske zemi, jsa tarn gQ> 
Urnatorem q^id^q, umrel; praveno bylo, Je otraven jopt. 
Tiskly noTiay, ie v BavoHeh, r m^st^ Maicboy^^ 
moik (ratres Jestiitae dceru jedaobo sauseda^ rlakay^e 
ji do klaslera svebo a zle ji poban^jic, taia ie ji tejnS 
|4bUi, alt? h^ skrze nt^jaki^ho pHspolniho 6loveka, jeni 
T torn kliifet»*^e nkrj/1 a k tomu se dival, jest vyje- 
Ale Maiimiliaa, koiie bayorske, defensor t^cbi 
[ItaniJii, skrze traktaty sv^ tisknate a vuobec rydani 
inu odpiral. ^) 

Oriia eneru na hrad^ prai. A v poodeli po ne- 
'CanUte pHjati jsan do kral. ^es. za obyratele: 
Fndrich brab^ z Hobenloe, Jan Dymberger*) 

■ \M od ^vcndy tAk jf^st ?pFotrb4u, ze jeaom s oej- 
1/1 fivlo jej moino pieciBtL 

id teboz zphfikrtaua. 214 XIU. P, Mik, Da^. z Hesl t I 1575-1^26. 

z Behmt^Q. JiH Zikmund z Lamberka, Zikmund iyn 

jeho, Helman Gerger 2 Doletn, Leopold % Stralendorft 
8 Folffartem (sic), ') Leopoldem a Petrem JiHkem (sic)'') 
syny jeho, FerdiDand Eholnic z Khoiaic, vde N^moi 
cizozemct Kota: V N^mefoh se toho Oechuom ae- 
doBtdra. 

y teji den pHjati jsau do etavu pansk^bo y t^ml 
kr&lovstvf: Vratielav, Vil^ro, Zd^nek a Hertvik bratH 
VratislavoT^ 2 Mitro?ic, Hei-man Cernln t Chudenie, 
Wolf Ilburk z Vhesovie, Vdclav Budovec z BudoTa a Adam 
syn jeho^ Ladislar Zejdlio z Senfeldn, Petr z Liben- 
tbalu, GermanuB* V§ak ti vdickni aby rod a Wij %fi 
prokasoYali. 

Do fitavu ^ytf^8k^ho pHjati jsau : Ea&par a Jan. 
bratH Cellerov^, Jan Oldrich Sobloch s Lindavy. At 
tamen morte aequamun 

Bobre mravy, cdob!, Slecbetnost 
ozdobiijf urozenost ; 
kde 86 pak to Denaoh^zl, 
tu erbov^ nic nevaii* ') I ') Sprivofi : b Wolfgatigem. 

') Spravnd: Jiudrieheoi. ^ lukoUty vSecb t^cbto paaftJ 

a mDoliyeb jiojch teho^ r za obyvatek pl^jjat^^ob aacbi*] 

zejf Be V zem. arch, v Praze. 
*) Verse z Prosiopravdy (foL 7 b), k niuil 2a5at«k jettl 

nisledojiei: 

Kdybj(*hoiii na sv^t^ por^d r^iekm 
V bohatstW, glAv^ rovni byli vidycky, 
tak ne zasedJi verejn^ Bpolu, 
medie. kdo by aim pak Blauztl k atolu? 
Ke vliekni ee vleckuo byt milzem^ 
smrt naa Bro^ua, neili ie nad^jeme, 

Jma^li tirozenost po rodii, 
slavu V w^hih a flvobodo, 
hied tobo ctnk zaebovatj, 
by moh' v dobreju proipf?ati, 
proti boha nepejohati. 
Kebo : Dobrid mravy . . . ntd. (Viz oabo^e). L. W07. 215 V Praw Qtracen jeet jak^si pJ-espolnf knpec, NS- 

HUr^f N, *) PuShamer % Cesk^^ch Bnd^jovic, jeni 

I TyjcTen a vygpehovAn ekrze iida, jat a do v^zenf 

i k (Sirpa^ma prdrti din jest K velk^ra laupeiim 

t mordnom ee pHznal, a to le drabn^ let prorozoval 

i ]m kupce laapil a mordoval s pomocniky sv^mi. 

Ntt eanda zemsk^m v krdi. 6e8, o Snch^cb dnech 

^aip&r Bechyo^ odBawien hrdia pro zabiti N.") Vele- 

■kk^ho a do T^zenf Daltborky d^n, o t^ei potom smlauva 

^■oka, id pn brdle zflstaven. 

H^ pHjel na brad praL k J. M. Csk^ EudolfoTi, 
Kyobyr to koliksi dnf, zase odjeL Mel eebaa kazatele 
^riho religioon eyangelitek^ho* jehoito ut^etii %jl cbDr- 

fist iaek^ se pHdrial. Hh. PoUcarpns Leiseriiis, na 

kttr^bojt mniei praiitf ]&li a jej kleli, on pak jim zase 

fffmi fipiay odm^^oTal. ^) 

Na deo pam. at. Jakiiba ap. ^patiHoT^ a Italia- 

Wf^, Vlaii, ftelidka legata Span^lsk^^ho na Hrad^anecb, 
ij i hrad^ prai. elavfce pamitku st. Jakuba, panstMi 
JKejtle, ndatroje ohniv^ z prachu ru5ni<^neho, I vypilili 
^k kratochv^fU &est dou]& in na Hrad^anech. kterauito 
Brio se smluriti a platiti uini^elj. 
^B Baeki, ^) meite^ko yybo^alo a mnobo toho roku 
Hftdse oha^m dotuddm stalo, a eucha, bt^^jsk^Df a hromo- 
Ht{ reliki. — Vyboi^alo take pfil m^8tf»6ka Auval panS 
Hi^^keho ; t^i mesto p. Slavaty Hradec i e kostelem, 
~i nikolik Odob v torn obni zahynulo, 

Ti6l$iio vnobec i vyd^no, ie na gruntech p. Al- 

br^chta i Wald^tejoa, uedaleko m^sta Jarom^l-e, Te ysI 
|Mf^, feS, Slatov,*) Jena jedna porodila Avj ditek, dSv- 
Hik, majld (sic) spotti hlavi^ky t bromadu sroatl^, jez 
Qw ipota nosila a ko)ila. 
^i HikuIiSe (Viz sir. 203.) 

■ PaTel Shdla L 81 a 82, Gindehj Rndolf etf, 1 14!) 

SadikA. 

SlolOT. S16 Xin P, Jf iJfe. Dai. s Hea, i L 1575—1626, L, 1608. Jeden ueSleehetn^, bezpochjby xaafalj 
lotrsB vlastni matku evau zamordoval pro peoize ? uij 

[fit4 Pardubicicb, pra5ei &nirt oharnau trp^ti mase 
CO jest XH\ik mysl rodi&uov o budaudeh 5mecfi 
deti jich ! 

Moravan4 snem driali proti z^poT^di cisaHH, 
oni na to nedbajice i hejtmana moravskeho p. Lad{] 
fllsTS Berku, jen^ je v reiigionu snio^al, zuankavi 
k tomn, ie ze zeme ujiti masel, privedli. ') 

NenioiD«f jest Tiechnem T^eckno vhAhXi a cpjii 
Tati, pro5 a jak^m spilsobem a purodem rozliStie t stS^ 

'mezi lidmi. z^liet^ mezi Trcbnostmi, tierole. rfiftii 
a neniriet} tejn^ i zjevD^ jednech proti druhyij 
chizejf. — Tak tohoto roku J. Mtarciknize rakansk4 
tbi^§, Tiaatnf bratr J, M. Cake Rudol/a, U%, a ah€ 
krilejmaje gobe Tza^&eno, pbedneecao a ialov^no nmoll 
stiinoeti od Uhruov a Moranuov i Rakn&aDuov, kter 
by postraDnlmi pH J. M. Gsk^ radamt gkodlif^toi a oi 
pHtelsk^mi nesnesiteldnf^ utiskoir&Et a snlovAul ^ 
pro5ei B doroleBim a nahzenfta t^boi arcikniit^t 
thi&le sebran jest lid iibersk^« moravsk^, rakA 
k rtrhnutf vojeuaky do kik\, 6e8„ a nirnii oBobnt* ae Xj 
arciknf^e zbotoTll, AvHk psaufmi fivjfmi do Cecb ro<^ 
BlaD^mi to pfedegei, ozQaiiiuj<?, pro& a za jakau pH^ 
nan to p^«fd sebe rza), v slova tato: 

Opatro^m purkmistru a rade m^sta Casia^re nam 

Matbj&&, aroikafie lakausk^, knile btirgnadak 
hrabS tyroUk^ etc. Opatrni na&i miUl Nepocbybnj^m^ 
Ie Vim dobVe v^dome jest, kterak ria poru6«*iii a 
IDOeenBtvi J. M. Gek^ p^na a bratra naseho ntiloa^ 
pominal^ho hmxx b Uhry a Turky prost^edkov&!l(m 
a pe6( b^diivan k dobremn jak vsebo kt-estanslva, 
obzvldSt^ kr&U ^es.. pokoj U(^ineo jest; potom pak 
[jietaa vuoii a rozkaz J. H. C6k4 od vyslatij'cb t^b(i *; Chlumeck^ mrotia itr. 434. L, leos. 217 krilorBtTi i Jin^ch k n^mu pHpojen^ch zemi, jako i arci- 
ktlitctrf Tnkmi i^etmi s podpisy st^rrzen, kdei 

Kf neieauc^ jJM jH, ie takoFau pro dobr^ v§eho 

kittCiiQ«tT«i redenan pracf t^m mnohjm ne7ypra?iteld- 
^ bid Am. kterj^inii kralovstvl a zem^ J. M. C^ki 
111 diauho trvaj(cf vAlku obkli^ene a obtfiene byly, 
aoci bcilf konoo vitisor^tny spusobioiti, a jakJt i jitn 
ftii^ a Hdoativ^ odpot''inuti, tak i sob^ slaSDeho 
tiUer d^kov4ni dabud^^aie. Ale ehledali sme 

,U ^ - ii nt^kter^ch nevdin^ch a Doupf-imnych 
jak J. M. Cske a Blam<^mii rodu naSemu rakau- 
lak kr&l. ^es. njc dobr^ho nep!*ejfcich. mUto 
Qfti'ftl f rozliJJn^. pomluvj, rejkladj a v podezhuoi 
ii, skrze kter^i ti nedobH \id4 jsau v^l psanan 
BkaQ. pana br%tra Da^eho nejmiiejMho, k tomu 
ic jelt^ al do daesQiho due toho, coi jest tak 
ki s aimi, Uhrj a Tarky, arovn^no a saeeeno, 
an ft doeti adn^no, na TeLik^ Debezpe^enstvi jak 
' Ijo, nejvfceji pak krU, t%B,, aeni, 
Qt^mohlo a neo^aledoralo, nei-li 
Jbia*iV a Tuikuov sease pozd^ilerif a rocenf, a pro 
DIQ viru proti J. M. Cske., kral, ^es. i tak4 
mlausk^m nebespedn^ obmjBly, kter^mho aby- 
' <^Ui 5aBDe ve61i, nechtMi sme dokonale zkize 
^nl (afltcipeau<^bo kr^lov^etW a zemi ge d(?ati, 
leli jsmp do PreSpnrka vyprariti a takoT^ pokoj 
[Tbrj a Turky gtvTditi, a pro lepfef duveteui — po- 
prrot^j^f smlaQvy dosti neu^iu^nf k relik<^ma j6 
pMvodlo — B aimi smlanvn Tj{ti. Avsak ani 
(dftttl jmlti aeclitMi, hh by kril. 6e8. a zemd 
n4 t^it pokoj g QJmi obnovUy a k smlauvS 
il Protot netoUko jsme jim toho povoliti 

,aLy do markrabstvl inoravsk^ho, jakoUo zem^ 
II pfUi^iejicf, sv^ posly za tau pH^inau vypra- 
larai 8^. 7 to take uroHli, ze toho od osoby 
&ij|ftQ, ') aby se od uis nelau5ili, byti choeme, 

y\ Haiv r rkpt jeit od Da^. pretrleno. 218 Xllt P, Mik. Dal 2 Hal m I. 1ST5-I$m. a strany t^hoi markrabstvf moraTsk^ho r jiste, cel6 
Jionalt^, k dobr^mti krsL 566,, eroznm^Di vegli. Poo 
pak na jin^m ju4 nepozfistAri, neili &by Btavov^ kri 
tot^i^ u5iniU, umftiiU eme se mesi Yk% s OBobami 
teml naHzen^mi vypravili, jakoJ pak jui i na 
kjsme, za kteranito pHSinaa necht^li jsme pam 
> hejtmanuom a m^stuom viech krajuov^ krAL 5e8. ( 
V zndmost uv^eti a milostiT^ napomfnati i 4ddati» , 
^toho y§ebo kl-esfaastva obzrla^t^ pak kr^L 5ea,, 
nftM, nevyhnuteldn^ pHCiny a potl-eby, aby se 8p< 
JTiemi jin^mi pdny, rytihstvem a vyelaQ^mi z m$8 
jdauce dot^eB^m v?iem obyvateJuom kaid^ho kraje 
Nhned dnem i noci F^d^ti, v oed^li, jeni alore 
t* j. 4. dne m^Bice m4je, k V^m do m^sia CielavS 
kdei i my tobo doe b nemal^^m poMem obyratelu 
Bjch pHsedicich zemf bademe» a t«i jim i V4a| 
taui Devyhnuteldnau potl-ebu a relikau tv-mto s( 
a zvl6§t^ \ti\. Sea. nastdvajfci uebezpefi^uatvi r 
[mogf uv^Bti a jak by to zle p^etrieDO a t^muJt t 
ipeSenstvi v ceatu kroj^eno b^ti moblo. s nicni ee 
^ft Ydini se uraditi a gnesti chceme. fiemi abySt( 
fUomoBt meli a &e podobn^ v torn zachovali. Y 
Llfmio psaaim naiim pro sprdvn oznamovati ri 
li^dB^ pochybnosti nemajfce, ie roz\rdifce to u &e 
[dliv^, se die paani toboto naleho a otcovek^bo na; 
nuti k nam volng uki^ete a podle toho ?lell]ak/iQ 
fanty, kter^X bychom my i jinl, kteHi 8 ndmi pK, 
proti sluSn^ z&plat§ fedroTdni bjti mohli(8ic), e dofil 
zdsobiti nepominete; coi biidaucn^ Vto a vlaati 
k dobremn a velik^^mu vzdeldtif bfti mi. Jestli 
Ste pak ee vedle t^bo^. psani tak nezacbovali, 
timto peanfm nalfm pfed bobem a rsfm kteBtan 
protestujeroe, jeet-U Vis a kral. 6es. n^co t^ik^ho, 
a zarmaucen^ho potk^. ie davie my V43a torn 
a Vfie vystHLbnauli, ne my, ale 7y sami vlaatu 
Tinoi bndeU a t toho odpcvfdati m&te. Na 5«l i 
u6iQliT4 a phjemn^ odpoTddi o^ekdTati lidime, L 1608. 519 Mskan D(lchylD{. Dat. v Klosier* 
doe mee. dabna 1. 1608. ') 
iv^m tobo rozhld^enf J. M. Cska Radolfns 
irrajlch rozeps&ti a rozeslati ddti rdc^il, aby 
ju^ Ytbfira bjli a tomu lidu areikniiete 
«em4 vtrbcauti brdnili. Ale Hdnf ge 
, ner^da, jak se v torn, ivl&St^ tak na kvap, 
esi tfm J. M. Csk^ k arciknf^eti Ma- 
Hmn, poe;^lali a. aby do kr^L Ses. tak 
!ro7&i, napoiUiDati t&M\, Ale arciknfie 
na torn a Uhry, Moravany a EakuSany, 
s^^m pfedce do kril. See. vtrble do m^at 
Hory Kutny a tu okolo se polojjvle, roz* 
arciknii^e do C^slavd foriroT^n* Eter4ho2to 
tioly bylo okolo tisic osmndcti. Do m^sta 
I Moravat)*^ a Rakunaat^ forirovaai, jichi^ 
[ Rudolf z Tiefnbacbu, drub^ G«org 
i pak den bnulo se to vfeeckno ^rojsko 
''m d41i5ji« UhH a jich bnsaH s kopftni 
i.ii ctidlar^ skrze m^sto Horu Kutiiu v sv^ch 
pH 5eiu2 stala se gaiTdtka; nebo sedUci 
Ji t^m Uhruom od voafl Ipfinich kone 
h Ub^j pobrali, o ^,ei mezi nimi vada a ne- 
IHekteH vlete^ai hav^H hornf dali Be podle 
aa ty Uhry kamenfm hdzenf, iSimi UhH 
sm&tli, kH£ice sr^m obySejem hatra» ha- 
|byl u^)akebo mordov&nf lidsk^ho, ai^ to 
spokojeuo, a UhH t^hli ptedce b pobrfli- 
^n lid ubersk^ bral. Tj'bfjel a plundroral, 
mobl, proti pHsB^ zdpovedi arcikniJete 
ke flf^ho. — T^lo mrtv4 neboiky p. Maru§e If 601: Oind^lif I. 206: Skila I 88, a6 2de 

' 1 " 1 lii (2fl dubiift), — Nisledn- 

niiUho pozorovam Da6. ee- 

jti ^iv6. — OstatnJ jt'St literatura 

ijobata^ 220 XIII P Mik. DaL i Ecsl s I 157i Mr4ck4 2 Donina, poh^bell^, vykopali, sla 
tarn bledajlco; pro5e^ jean ti^kteH na roz 
knfiete c^tvrcenL D41e od mesta Brad 
vgeekno Tojsko s areikniieteiu knPraze t&hl 
valni BV^ leieni ta zarazilj^ kdei UhH 
drieli, a co tak nalaupili a nabrali, 
stilo za kopi^ to za pet gr^u bilych divti 
im^li. — Cfsal- Rudolfus zustaval Da hrade p 
staroBti, snemujfoe a radfce se a Btarj ki 
Tt^rD^uii, zakaiajjce se stavucm, aby o 
vM svau milosti; coi stavo?^ pHpovMSIi 
kter^ pilne a potrebn4 artikule jsau n 
veny, Autad nejr. purkrabetvl praL, kte: 
drabo^ das pro a^jake toho odpory prdzd] 
zase obnoren a din p* Adamovi z Stem 
uikem nejr. n^in^u p. Wolf NoTohradsl 
p, Adam z Waldlt^jua iiej\r, sudlm; fh 
hofuaistrstvi p, Eristof Popel z Lobkai 
ufim Pra^andin staromestsk^m me& po: 
na kostele Tejuek^m odlaupen a Yzat, ) 
€en, obnoven a v to misto na t^mi kosi 
bvl, jest pogtaTen aprideldn; ^^dajfcim 
gionu evangelitsk^ho jest pHpov^dino do bull 
a aby nic jiQeho, dokudi by se to na mi 
vilo a nevykonaJo, s^olovdEO nebylo^ jest od 
kuty pro sedldnf a partf?ty zHzenim zej 
cenim hrdla vymeren^ umenSeno, aby toq 
na etatku pokuta D^sledorala, naHzeno 
aby uctlve na zdvazky hthni byli, nebo 
osoby E vySMch Btavfl do p. Kristofa 
kovic, t?hddi uejv, hofmietra — kterak 
takov^eh zivazclcb branf neuctir^ a hanlii 
8teiorali» 

DAleji a mezi tim do hieni Tojena 
n(^ho arcikBfiete od J. M. Csk^ k aroi^i 
a zase od o^ho k J. M. Cek^ pos^l4n 
emlauv&Qo a jedDdno jest^ a2 napoBledy po z. 16m. 221 »Jlk, U ardknileti Mathiilori jest krdl. uherski 
aby korunovin by! — [Hilteno; vsak J. M, 
llfas, aby do Bmrti sv^ titule krdL nh. iiif* 
Bl A pNfUl li by arcikDlie MaUu4& iivobytfm 
(ittft bratra sv^ho, aby tak6 krdlem &es, byU 
I to aby k ojin^ syobod kr41. 6eg. nebylo, KvlMt^ 
4Blm od sUroov voleni kr^le des. — Korana krd- 
fi ab.^ kter&i v kr41. c^es. za J. M, Cskaii a^ po- 
4rala, jeat Uhruoni hned odved^^na a navra- 
krobstTi nioraTske tak^ aroiknlieti Mathi^^oyi 
Ifao, rSuk 2 manstri lenofho od kr4L 6es. aby 
>T&oo Dfibylo, a MoraTan^ aby k sauduom do Ce^h 
^m potabov^ni nebyli. V^em t^ra, kterfi Be tak 
Mathii&ovi ptipojili a prik4zali» aby DiSfini 
_ i(n&ao a oa n^ proto sah^oo nebylo, pojavSe 
f Vddiva ychynak^ho % Vchynic obavld^tn^, 
bjfl J, M. Cske r nemiloBti zustdral a t^ice naft 
■fiiiQ bylo; a tak toho pH torn odbyl a j€8t 
m. 
^Po utTrienl toho ygebo arcikni^e Mathia§ s J. M. 
%tm bratrem Bvfm, osobne se neshledavle, 
I B7fm vojeuBk^m pokojne navrdtil a z kral. 
a vyjel; avSak Uhruov, ktei-fi tak brali 
bJco 2bHo a u vod4ch stopeno jest. 
lebieh y mfietegku Pi-elauSi vybo^alo okolo 

llf "l 6iebOTak^ zabil v svade N. ^ DobleDskeho. 

lid vojensk^ cizozemaf, jeni v UbHcb 

- li, pfitihS^ do Ceoh plaoeni, vmluriU 

I Jiimst Koetelce n. L. a tam se na Telikau gkoda 

ini cbyratelooT poloiili, ski placenim spokojeni 

' Fybyti jsau. 

1602 xuim Jett Vdclav 6. s VvnwiUc. {Iksky 

11 M. 20) 

i r. 1589 zui II Dobbnskjl^ob, avlak po r. 1600 

^^m pouze Bo/nAs/a V ^iA:Mii»i» KriStof (1600) 

MMnata (Uj02). 2>. 5^. ilS B 25 a H 25; 1^^. 222 -SLT/Z P. Mik. Dai. s Hesl i I 1575-1^6. 

Umfel V Praze doktor JindHch z Pfanica, jsn 
kanol^i-em krdl. 6e8.^ byv pFed tfm nejv. prokurt 
Caesareae Majestatis, a z nfzka rysoko Ti;e6el 

Julius, postranni Austriacas, mlad^ t letee 
osazeu na ^ee. Knimlore, kdy}. mhi diFoce a 
prorozoval, tarn jako yezeii zarHn a opatl-eii jsi, 
musel. ^J 

P. Kri§tof Haraut vydal knihu UStenati H 
skau Bv^m dn z^mh svat^ sem i tarn putoriui, 
M. Csk^ Rudolfovi pHpsal a dedikova!. 

Ve sti-edu v noci aa ftrrtek po pam, 8t& 
Jana vjhoi'alo 22 domuoT v Star<$m Koljnd, u 
Hky leifc, 

Skrze mandatj cieal-ek^ drlkni jeaa po ki 

[finSmoT^ T kr&L £es. o faotoYoet a r&Hjnoet to)*! 

a sn^mu staFiiom evangelitskeho y^zn^uf virj oi 

Zen] se odkladalo, Dad 5fmi ati^taost jm^li a i 

lElauTali. 

X. i505, P. Wolf Novohradsk^ z Koto?] 
nejy, komornikem krdL Sea., umM t)a LndHch. ddle 

V Star^ra Meste prai. v dom$ Je5. u Cffii 
dl-ich Vostroyee zabil y avad$ o hrn Raeka Li 

Umrel tak^ y Praze p. Ladi^lay « Lo 
y^ku sesieho, kUrfi mnoho trikosU pfetrp*^i, a do 
aldla fiy^ho, k pohk'ba doy^zen. 

Sn^m 6esky dri4a jeet yalnd aa brad^ praif 
lie odkladu od J. Mati u^ln^n^ho, na kteretnjbto a 
[jtayove, jenS se eyaogelitsktfho reJjgioQtt (^^ ' ' * 
pf-edne to stall a itidali, any jlm D&b« 
podle na on^n (^.as pHpoyMi jjm u^Jnitn^, *>9^i^b 
bylo a dekami zemsk^ml BtvrzeDo, i^daje pH koi 
rity naboienstyf jich, na out^n (as slarn^ pam^ti 
MaximiUanoyi kr^li dea. anno 1575 padaae, xfial 
b/ti, pon^vadit ten milostiyif p^n uteai- Msximilii 
pM torn tak^ zftstayovati riMl« dayi^ Uui ko; 


•) Gindeltf Budolf It etr. aSS etc L. Km, 228 kooUm obnonti, i J, M. Cake podali. Ale etrana pro- 
His^k^ho D^bo^enstvf Tselijak tomu odpory a pi'e- 
^JdUv, pro^ei ten euem opet odlozeD. 

pitim stavov^ evangelitsti ejezd sob^ na rathaase 

[^(^eta prai. k nejprve pH&tf pam. bv. Filipa 

ba ap. poloiiiU, afikoliv jim to pHsn^ J. M. CekA 

Idal Ooi |iak poselstyi k arciknfieti MathidSorl, 

bratra J. 0. Mti. ja^ kritli ah,, i n^kter^m kni- 

^m germanak^m o pHmlnyu osvobozenf religionu 

U^ a p!edoe ten ejezd sviioj aa Novomeskem prai- 

haute T nemal^m poivtn vykonali a drieli. A tak 

Juki nd gvebo upustiti iieohteli a odTedeni b^tl 

bli, riUSlI jest J. M. Cska k jich prosbe op^ty evo- 

inf m k tomn («ic) skrze mandaty tisknute odevheae 

^eaiau^ V glova af^e polo^eud : Rudolf IL etc. ^) 

iJel r Praze na Hrad^aaech ? dome ev4m pan 

Dpel 2 Lobkovic, jsa nejv. hoftnigtreii; kr4l. ftes., 

I, obstarnf, a ten od pHrozenf vlasuoT na 

Tia ti4^sQ&z religion r kr4L Ses, neplPeatdrala, 

if»<T»if»it| g3 rojfce, vidy na osvobozenf jim ndbo 

naatapoTali, necbteje k ni^ida^m jin^ra 

jEi obecnlm, sn^movnfm prve pVietupovati, skrze 

*vfi j*»dn^cb k druhjm s nendvistf Be rozmihaio 

ipr i a mlttveno bylo e pobrfiikami. J. M. 

liu: . i: ]sa na zdravf s7^m nedostate^n^ — 

douinj^nf byb, 4e by iiv nebyl — iddostiy jea po- 

^ '-nn oefobozeni rellgionn svoliti a jim na to 

a do desk zemskyeh vlo^itj, dokonee do- 

iflM^ )eiii £nl V filova tato : Eadotf etc. ') 

'-' tiitSn a Padft Skily (L 198 

1 k aimu pous^e dv6 D02ti4mky. 

'''*' ri „7yB0i?© uroz^nema" doa&J „Nota. 

! ka" a pri slovech ^kt«jrauzto omlu?u 

|l^ 1 LL-«i m) k flobo miloerivd pijjiuiati a jj miBtn 

" ' wt'* dolozii jeale: „Nota. Jinkh hjla fle oba- 

f Ij V Sulinrtove 2>rW*^ j^a^ogiV gtavfiv Ces. 
25 elr* 132), v Jak. MnUhfj Vyujo/t'U/ ^Hfail 224 ^^^I P ^^fc. Dae, s Besl m I l$7^^1ii2il, 

Nota: K tomu majeetatu p. Zden^k Popel z 
koviCt jea nejv. kancl4^em krdl. Sea. a religioQTi 
sk^ho, do ueboi mnoho steloTdno bjlo, se pod^pJ 
BpeSovaK I podepsalee pod podpismn efsarskj^m AdaJ^ 
de §tembf^rk, supremua pargravius prageneis. Do|| 
pod^pedno bylo: Ad mandatnm Caes. Maj. proprinm, 
leji, PauluB Micbna. 

Vlemohauci pAn buoh nds rtt6i4 kaideho k 
T^ma poznanf sebe i syna sveho raiMho, pAna Jeza 
sta, darem diicba sv^ho sv. oavittti a apraTovati, pol 
eYomost a Idska ki'esCanskau ddti a n^dostatky 
STau bo^skau milosti nahraiovati pro a skrze tehoi s] 
By<Sho» vykupitele naleho^ Amen. Vfra jest dar bo! 

Dano znati do Prahy J. M. Csk^, £e bade, Jpgaj 
tureck^, Blavn^ jede k J. Mti r poaelstirf a a dary. I rf* 
sl&ni jsan proti n^mu iifkieH p^ni 6e§tl aupraTo^. 
8jev§e fie a nim, redli jej tak ku Praze ekrste k^ 
Sialavsk^ a kaalimsk^. 

Ernestas, rodile knfie bavorak^, arcibiakup ko 
%kf, cburfiH, pHjel do Prahy k J. C. Mti- 

L. 1610. Po Bmrti N, Theodora*) knflete 
kevak^ho , kter;f 2 iidn^ho plodn nepoKfiatayll « 
Tidy iieesaz o saccessf a nipad k t^miil knfieetvf, a ak 
to protivenstvf i niordo?*?. A Sigigmuiidiis ftveja. majeBtatu od cis. Rudolfa, r PamntiM-h Vil 
(vyd. J Oft. Jireieka I. atr, 37C— 38V0 i% nSm 
V Gindelyho Gosch. d. bohm. Crild*>r 11, 441 
k tomu jeet^ SMlu (L 8tr. U0— 257); Ginddpho\ 
der Ertheiluns dea bohm. M»je8tftt8i»rief<^8 ; t'-' 
d. bohm. Bruder II. 400 a Hudolf 11. uu^ 
(I. 309-342); Chhmeckeho Zerotin (R78 i^,. 
Maoho zpriv zaebovfilo se take v P,%m6t^.cih Bitdod 
vych (Bkp. ve Warmbruuuu). — SvnifJ>i nlhirt:il . rj[ 
uiajestiitu: „U Apolo^ie atavfi r 
189. — jD<i6kk^ pMpojil k textn, tan ; 
k Daboi^eristTi nucon byti oemi, posuiimku : ^oUL ' 
acta (idea, utilla lldes/' 
^ Fcodora, Z^mi-el jii r, 1598. L. 1610. 226 p^Uk^, Jeiii 06 T to take Tojenskj pH^inil, od Moz« 
kraiiaoT n^inaisu Ikodu Tsal; nebc i Karel, kril g?M* 
1^, proti n^ina bjl 

Tei po smrti Jofaannesa Yilhelma, knf^etd kler- 
A4ko, kt^rfi l^ta ptede§yho« i&dn^oh deti' nepozfi- 
teflT, nmfel, n^kteri knliata germanska, H§8k^, o ii&- 
fid k z«iD(m jebo se nosnadlli a 6ob^ odporovali. 

y kraL qbb. p. Ferdinand z Donlna, bjv preaiden- 
tBB Had apelacfmi o^in^njest nejr. hofmistrem; nejv. 
baaioriilkeiD p, Jan JiH z §Tamberka a ua Orlfkii ; pre- 
fident^Eii Dad apelaefini p. Jan Zbyn^k Za)fc z Hazn* 
borka* 

So^rn driin na hradS pral, jeni se zaJlal Uta 
JsiBlll^o 1B09 y pond^lf po ned^li Rogationnm, jinak 
nSoT^, a zavMn l^ta toboto 1610; v anter^ maao- 
{dfliiX jest dokondn. ') Ale bned po nzavreni t4boi 
ifeihnu osoby t^ml^ sn^meni natfzen^ na zdmek KarUtejn 
Inn vypimveny k pl-ehlidnutf majestatuv zemsk^ch a pri- 
Ittbuf k Qim majestatu noveho, pHzepean^ho, od J. Mti 
da. Bod^^lfa^ uh. a 6es. krale, na religion Btayuom evan- 
lititak^iD, Te6eH Krista p4na pod obojdn sptBobem pH» 
Ihiclia* datieho. 

Ka i&dost a citaci od ofaa^e Eudolfa sjeH jean se 
k J. Mti do Prahy knfiata H§&k4 gertuanak^, totli : 
Kiistian cborfiht, knfie eaake; N. ^) cborfii-at, arci- 
Mskiip niohatak^ ; ErneBtUB ohurfihst, arcibiskup koiin- 
ftkj; Maximilian, arcikaf^e rakauBk^, bratr J. M. Cak^; 
Ftfdinand, arciknfie rakauek4 z St^rska; N. ^) knlie 
I Anhaltn ; N. N. dvf landkr abat % Hes *) etc. Jini nS- 
kwH ar^ legatj poslali. A tu o potteby ki-estanak^ ee 
fidiea, sIatb^ se ctill, hodovaii a pangetovati, akrze 
c<i Telki drabota v potravdob yinikla, «7l4§t« t po- 
^) &c4Ja L fir. S58-264. 

^ Jan Scbweikard z Kronenberkn (Gams 1. e. «tr. 290). 
Kri«li»ii. — Avfiak ten ecbilzi pritomeu nebjL 
Z H^KxeQ-DiiraifltadtQ pHiomen bjl die CHndetyho ponze 
' ' hi Ludvik. 

15 626 XTII. P Mik. DaS. e HesL $ I. 1575— IS^ krmfoh slarnjpeh ; jak za jisto roiprdvi?ao, ie ieth©v 
platit 25 kop, ba^aot 12, koroptra 2 kop mlK, ool pr 
T Cechdch slejeh^Qo nebylo. Co pak od drah^ho, uki 
bern^ho latatTa a n^kladn^cb^ sTetsk^eh Iperkuo?, srlUt 
pH franoimorn, to pli torn. NekteH pdni 6eStf fi 8? 
pangety knfiata prerygovali. Vanitae vanitatum I A aa to 
idem poddaa^m ^acuJiky, cbud^m pak bida a aauie^ 

Ta nesDdz y Germanii liU o kalj^etstyi klerskd i 
vidy rozmdhala, pro^eJ J, M. CskA vypravU tam L^o 
polda, arcikni^e rakausk^, ntrejoe sr^bo, jeol Tojenik 
zfistAval r Pasove, Jm^nem oobrany kriL 5e8. lidj^fa 
Yojensk^ tam zust^vaje, a nio tam oedoredge, hrotil 
a ee pobkeli t&hnauti do Ceoh pro plaoenl, a k poko| 
se nescbyloTalo. A vie mlstraS Tuobec rypr&v^oo a ' 
kl^dino, 

UenricQs Navarreus, dux Barbonius, krdl frmnrt 
zfist^Taje tMj u velik<^m nebezpe^enstvf brdla^ lit« 

t»v^bo, jeat ptedce, r mJstfi hlaTufm kr4lov8tv( fri 
sk^bo PaHii, zrddng zamordoT^n y p4tek po o#di 
Cautate, m^sfce m^je 1. 1610 od jak^^bosi Franeaii 
FranciBka Raveiralta, ') jenl pHeko^av k teioQi 
na voze jedaucfmu, nni do n^ho vrazil a tak kr _ 

rbil A tu ten mo^d^^bned jat J8a, nejprve ma^en a poti 
iftyi'mi koiimi toitTzm a tak obaTd^ usmrceii j« 
Fo takoT^ nenaddl^ smrti t^boz kr&le Hendricha. s;^ 
jebo LudoTicus, mlad^ pdn, jest kralem franskf m 

letavuov t^ho^ kr^lovetvi uMneu. — Zle a Iiebezpe6n« je 
ua torn BTetS, zTld&t^ potentatSm &?6ta tohoto. 

PH konci roka tohoto uml-el v Praze p, F«f 
nand purkrabe s Donina, jsa nejy, bofmiBtrem kr&l. 
kter^f byv prve religionu evangelitsk^bo k Hmek^ma d^ 
bolenstvi pHstanpil i 

L. 1611. PHze dotSeB^ lid rojenBk^ u Pasoi 
m^8ta frermdnsk^bo^ v HM leilcf, jichi 'bejtmaDQm bj 

Ljak^si Francanz, l'e6, Loreno do Bam^, Tidj tipti ') Raveillaca, L. 1611. ?27 ♦ l&iaje a Tjhled^Taje, hnuTle Be odtad pHt^hl, aa Hduf 

afhl^U a neodporoTal, do kr4L (es., a dostavle ee do 

oM: Badejovic, Tdbora, Krumlova, Tejna nad YIta- 

fiQ, Beranna, tn a okolo evau rfiU provozavali ; potom 

HU ge upHmo kn Prase, jsaa do MeoMho Meata prai, 

(i; aebo T torn s D^kter^aai tu v Praie osazen^nii 

tiivx#m€i, «ob« pHtnivfmi, jm^ii erozum^Di, 6emX 

CfM^Tle Si&roiue§ti a Novom^§ti Fra^ao^, dali na ZTony 

tamorati. I b^^eli zber praipk^ pfe8 most do Meo- 

Ifho M^fita pra^Bk^iho a tn se a temi pasovskymi 

:%U^ tak ie tu jich z oboji etrany nSeo zbito. 

i,^t'^. ti oBazeni na Malt^ Straus eizozemci, ^esk^mu Dd* 

loda aephzfiiTi a ikodliW, na ne z domuov, zvl4§tS 

isaJc^ho, tak i-e^., u aame br^ny leilciho, ohni?ymi n&* 

i^dU a kamenim metali, h4zeli i stHleli, jak^ ee byli 

k Wma pHhotorili, tak le tu uic platu^ho proti teai 

faBOTsk^oi ekudcaom a drandruom vojensk^m do^edeno 

fcfli n^moblo. V torn dil t^eh zhaubcuov yetHl ee pl*efi 

aoit do Star«ho a Nov^ho Meet prai., ale jsau od obec- 

ik^ho Udu prai. zbiti a pomld^^eui. Praveno bylo, le 

Ui pasoTstf D^jak^ ^aroran^, s a^jafc/mi charaktery po- 

Uit^D^iot peane cedulky poHrali, caf. ie moc jmelo, 

iby 0e jich zbrane a alHlenf uechytalo, avSak proti po- 

mkuom pirovarnick^iu a Bocboruooi uk jim neprospeJo. 

Jtt jeit tu tak^ N,, fe^enf Breutl, ^J jeden z hejtma- 

loier t4hoi liJu padOfsk^ho, a vH&nim opat^en. I do- 

valaibjlo, ie by teji lid Tojeusk^, paeovsk^, na zhaubu 

♦fingelitfik^ho religionu ee pHdriejicich a zast^rajicich 

kiitrojea byl. Hned pak po te obecnf lid a zber prai- 

lU roihorlivle §e a zrotivfee, udei-ili na kUStery a J0 

^^«li. zrlast^ kld&t«r Matky boif v Nov«Siii Mdst^ 

irai., y Demi 7&eckny mniohy zbili a kUlt«r vydraa* 

i«Taii; iide u velikem strachu byli, tehoi ee obdra- 

M«*: bratH ordinia Jesuitarum eloiivSe od kl4&tera av^ho 

za milost prosili, ktere^ dostali. Mni^i v kld^tel^e 

^kaba T Starem Meste praz, na napomeniitl a H- 
') BfftDdl (SkaU I 281). 15* 228 Xin. p. Mik. Dal g Hnl i I m^—l doBt nekter^ch pi*ednich lidl t^^hoi niill. J. 
Eudolfus ziistdvaje na bradS pra^L, s ioho si 
byl^ a hrad pral lidem Tojensk^m osa^en. Veil 
a neBndz byla a strach po kraL ^ea., a na tl^ 
Hkaoo, a nevidMo ee komn v^Hti, kdo d^le 
bnde, a co Be mk ^initi. Mezitim pod jm^neil 
aufadDikuo? a eandcuoy zemsk^ch mandatov^ 
rnenulf jsau rozepsdni a rozeelini, aby r^icki 
mocf svau pro oBhajenl viasti a J, M. ofsa^^ 
a pana syeho, kornny, privilegii a BTobod \ 
vojensky tihli ku Praze. Mnozf pak, aby J. 
l\Y byl, pochybovall Na proti tomu J. 
skrze mandaty -bf^ porandeti rd^il, aby se na^ 
toho potHba nenl. Nicmen^ p^edce se mnosi 
yojensky sjeli; cieal* porauSel vSeebn^m pok 
Yati, iadaje, aby ten lid It^Yf vojensk^ a t 
paeoTBk^ ?ge k ruce J. M. Cek^ epoKeo a 
byl, 5«mui jest od stavuoT eTangditskJch d 
nebo rozbtaloT^no bylo, l^s by se to v&e proti 
litsk^m, na zahubu jicb a zruitetii jim majest; 
M. CBk4 Da religion jich dantfho, smejilelo 
od nendviBtiifkuoy a protivniknoy t^hoi religl 
gelitek^ho. 

P. Jaroslav SmlHcky, pdn Jsa v mlad^eh 
jemuS take ten lid pasovBk^ t dome jeho t H€ 
Bte praS^, inDobo poikodili a pobrali — oml'eL 

Mezitfm ti n^kteH paBovltf laupeinfci, 
a nalaiipivsB hojne, po6ali & Hm pret^ s nalii 
Tozy bohat^ se vykridati a odjiid^ti. To tl 
nlkteff CechoW, puBtiJi ae a n^kierjrai svfi 
Be za nimi^ a dohoniy^e Be jiob r m^ste^irti 
a jicb. an je§t$ Bpall. se zmocnivfie, je zjfmalt, i 
jim to lanpeind bobatatvi, do Prahy laae < 
Z Ictcr^ito fjfman^ch mistrnd obmysly uepfitel 
vy^v^d^ny; nebo i jeden e oflcirnor toho t<h 
Udu paaoTBk^ho, jm^nem Hanibal, (sic)') b; 

K^ ^) ti\ Hiunewddt (Qi/ndtl^, Rudolf II. 265). 


^' 1€U, 


KL" ^'"«' "rfc'?-' *°«elo'.?f J'P^^C 
" f^^^^doLsU JT^'^i'^ odJatfl/'n*" ^"'"W 


': na to ifi „ , . " '<"njaJcau j!"'^*'^*'". Ott, >i<UJ«r. i^dl S30 XIU. p. Mik, BaL s Best s I 1575^1$^. vMH: my jsme so nad^li, le ee toho prei^idaudho cil« 
dofiihne a my pH nalich principalech zvej&eal bademe, 
Otiz&n: take-li oni Hanibal a HegenmiUar k yytrkiki 
Tenagle se pH2Dd?a[{? Na to odpor^del, ie Yse pravda 
jest, a tomu odpfrati nemohau, ale ie nad^ji jmajf 
k BtavDOiDf ie se k aim miloetf naklonf, a la to prosf 
etc., aby Da nS to, co na Teuagle, DedokraSovalo. Actum 
2. mdji 1611. Nebo ten N. ') Tenagl pi-ed tim zmn- 
6eii by I 

Ostatek potom toho lidu paaovskebo — nio 
yienM Meeto prai. iHee sauieno bylo — rida, ie 
proti nemu nemilo lidu vojenskeho z krajuov $eek]^«i 
Bhrom&^dilo, dal fie odtndT pre^ 6emi zYi^di^T 
^e^kf, y Praze shromdideD^, nemeBkall ee diti xa qui 
p$ehota na pi'ed, rejtharstro po nioh. Jfxda ni<» nt 
BtihSe, zase se vr^tili. P^chota na ty paaovske n^d^ 
leko n PHbrame trefivSf a jsa od arfch rejtharuov oj 
It^na a vida, i^e sHe paBovskych neodold, a zfia 
V nebezpefienstvf, take zp&tkem — ztrativii z svyo 
kter^ — DcauTDanti mneela; Pasov^tf pak do mSsta Bq* 
d$jo?ic Be doetavSe, tam se zavfeli.®) 

Areikniie Mathidg, pan bratr J, M. Csk4 Endolfa, 
jnl kr4I uhersk^, zyH^v o torn, co se r Cechieh d^j€, 
neme&kal se opeti yojeosky osobnS do kr&I. ^es. ^ypra* 
Titl a pHjer do Prahy, jest od stayaoT Seskfch pi" 
Ylt4n a do Star^ho Mesta prai. forfroThn, J. Mt cii 
Budolf vidy na bradd prai. s radami sv^mi zfist&v 

Po mnoh^oh pak t^oh rftznicfoh a nevokcb pt 
poznamenanjch J. M. Oski Rudolfns, p&a jot rk 
se&lf a na zdravf nedoatate(^n^, jeet k tomu pH^ 
a sToliti rihW, aby arcikni2«^ Matbii^d, pan bratr 

*) Fraotilek. 

^) vp4du paBovakto listiDy Tydali Hanka a Hi 

Ji*- " ' '-45S tCu 183n ki 

2b U. r. 1611 Atd). ** pf 

faui jjiniaii TLj/Tv' (^L'hickBitle Jea P. K- Voje^e^^ t*w 
m^city l. c, ttr. 7)20 etc, Oindtly I o. etr. 164—268 L. I6U. 2S1 klem d#0. uSin^n b k Urnni Irral. koruiio?4n bjL 
«• Biolo a Tjkonalo v poiid^li sTatodu^iii 23 dne 
i^iic« mi^e I. 1011. A tej2 kral Matbids jest za krdle 
l»t«k^ho oa kathedre v gaudni sretnioi na hrad^ prai. 
vyhUlen a po t^ alavn^ korunau kr&l. 6e3. korunovan, 
Po koranoT^ui r t^^ saadn^ velk^ gv^tnioi elavnt^ a ra- 
duat sT^mi jest hodovati r45il. A tak J, M, Cskii r46il 
flit iemiti pann bratru sv^mu kr^l. ^m. pot^taupiti 
• ohral«a(m takov^m, ie J, M. Cskd poctiTe chovan 
a op&irf>TaQ b^ti in^, PH torn kMl Mathid§ etaYuom 
khU, 6e9. )ich svobod. privilegii a majesiatft pot^rditi 
)f€t ri^tl. PH torn iM kornnoydai kidlo Mathid&e J. 
Mil jDelina jest mince zlati a stHbm&^ft nU zaameni 
nriloDo, ie lip hada iere, a pH torn text: Spaaenl 
le s nepritc^l bere. ') — Tato promena s« mnoh^m De- 
IftUa a mnob^ffl mnob^ praktiky chybily a zmejleny 
|wiu AT^ak nendvist a oboiyely p^edce ^flstdvaly. 

P. Eacek Vchynsk^ xe Vchyalc a p, Violav strejo 
)«bo pHjati jsau do stavu panskeho y kr&l 5eB,, a aby 
^, •• ^aii »e Ycbynic a z Tetova. 

J, Mt areikniie Mathidi, jul kril feesk^, obnoviti 

^^] pioT anNdnfky zemsk^. P. Adam z Sternberka 

' purkrabim prai., p, Zden^k z Lobkovic nejy, 

; p. Adam tnladSf % Waldstejna, byv nejy, su- 

Ma^Q jest Dejy. bofmiBtrem a nejy. sudfm a^im^n 

la Vilem (sic)^) z Talmberka; pan Jan Sazima 

tAoiti nejy, komornikem ; pan Vilem Slavata sudim 

^m ; purkrablin karUtejnek^m p. Hendrieb Maiea 

Ttirnn, 
P&n9tTf <}hlnmeck4 a panstvl koUnsk^ darovina 
J Mti krale MathidSe p. V&davovi Tchynski^rati 
hrikic a z Tetova, nad fifnii nekteH z stavDoy stii- 

Bk4la L 6tr. S24 et<3, Slavata IL 17 a u /un^nanna tV, 
^ Mi lUti JiH. Ylz SUxvatu n. 61. 
Z3% XUI, P. Mik, BaL t HeaL m 1 1576—1626. EristiaD. kniU sask^, chur^H Hie, p&n v^lni 
BY^ho prosil-ednicb let, umrel jest, jaki roipriv^no od 
pHliliKiho Be ptepfjenf. Sic finis bibendi et Vivendi, 

TH umtel na SiniHcicli p. Martin brab^ z Tarnu, 
vypirge jedaim trn^kem mnoho p4kn^bo; a v meste 
Brod^ Nem. jest pobrben. 

Kiii Matbids J. Mt ostatek lidii TDjensk^ho, JlU 
r/ii 86 T krM, ^es. zdrioval, obdafikovati a rozpustiS 
r&6U a potom do Slezska, do blavnibo m^sta Yratislav' 
86 vypravil a tam take za pina jicb jakoito kr&l 6#| 
pHjat jest. 

P. Petr Vok Wolf % Boimberka, letit^ p4E a vdove 
[ iiinfel jest na Ireboni, sidle sv^m, nJi^dn^oh d^ti ae 
posfietaviv^e. A tak ten slavn^ rod muigk^bo pohlai 
po me6i 8 Itftem jicb ptestal. Nemaje a neHdaje tej^ 
p4n i4dn>^eb aui-aduov zemsk^cb a siisi^v^e religioof 
bvangelitskebo udboiengtvi, tak iivot svnoj na iom sveti^ 
pokojnfi dokonal a v Vy&Sim Brod^, tak fe^en^m sidl^ 
jest pobiben, ^) 

Mathidgf 5es. a nh, etc. kr&l., poHdiv v Slessk 
v^ci n^leiit^, odtad do Eakaus do m^sta Vidn^ se tj4 
pravil a lanx vstauplv v manielstvf se pannaa Annau aroM 
knSinau, dcerau dobre pam^ti arcikni^ete Ferdinandi 
% Tyrolu, strejce svtho, svatebnl veseli, jsa veku sv^b^ 
ptes 50 iet» vykonal. 

L. 1612. Po pHze poznamenan^cb v kril. Sea 
od trl let zb§bl^cb nesDdzioh, neBVornosteeb a nepo^ 
koji etc, cfgar Eudolf, tobo jmena druh^, 5ea., uh. el 
kril, obklf^en jsa mDob^mi starostmi a zfistivaja 
hrad^ prai., roznemobl ee a nedlanbo stonaje , ih 
ivuoj na tomto sv^tS dokonal a ami*el v pdtek den pi 
|iu4tky 8V« Fabiana a ^ebestiana, jea stiH veku be 
mdla 60, vidyckny neieoat:^ zfietdvaje. Br«o pak 
jebo smrti pan bratr jeho kr^l Matbi^ do krdL 5e8 
se i se pani manielkau Bvau vypravil. ') Do textit vkrealen jest erb rolmberak^* L, 1612, 23S najestatem religioEia erasgelitsk^ho niboiteii- 

obozeui evangetit^ti Germanor^ t kr41. ies. 

of, jeni se auglpurgek^ konfessf pHdrieji, dali 

ot&qI niboiengtvi sv^ho staveti koatel Q4kladii;f 

etran^ hlarnibo rjnkii starom^fitskebo. ^) 

'^ smrti cfsai-e Bndojfa tejnt^, mistiD^ y^ci na 

ehiselj a Jeden z iivotnich sJiizebniknov, ko- 

t^hoi oisafe, (e6eQ^ Kalpar Buck^, nizkt^bo 

Tteendn jest arestorin a v torn vdzenf ob^- 

^f jest nalezen, o ukml praveiio bylo, ie by 

skrjt^ch pokladuo7 cfaatek^eh popedom byL ") 

Mt kr41 Matbi4§ Tjjel z £ecb do Rakaufi a do 

ttebo UhH jebo pro potreby sv^ i^dostiTi byli. 

if ml odjesdem BV^m r46il jaat y kr4L 6eB. av^ 

icj zroliti a nah'diti osobj tjto: pana Adama 

iberka nejy. purkrabi, p. Adama lulad. z Wald- 

jltiF. hofmistra, p. Jana Sezimu z Aufetf nejr. 

ifka, p. JiHho 2 Talmberka nejv. sadfbo, p. Yi- 

lavata eudiho d?orskebo, p, Matesa Hendrioba 

la purkrabi karBtejnsk^bo, p. Jaroslava z Mar- 

I fttaru paoakebo ; p, Jaua KieuovBkebo z Janovic 

\i9M^%, p. Purkbarta To^nika z Kl'imic podkomo- 

ril. 5e8., p. Ctibora ^d&rskeho, hejtoiaaa Meu- 

Ista prai,, p. Dirise Oernina z Cbudenio, z etavu 

)4bo, vSe rady J. K. Mti. 

Potomn^ tobo roku xk^W ae zase do kr41. 6e8. 
^mau mans^^elkau svau Davrdtiti, boiovfce se do 
HlBk^ho Frankfurtu Mejnu k voleni cfeare no- 
He povinnosti cbQrUFst&r germ,, jaki ee tarn 
•6 kritoyDau Typrayiti neobme^kaL; a cisai-em kl-e- 
fm od cburfifetiiov HSsk^ch germanekj^ch jeet 
a Yybl4len, A po korunoTini eebe na ofBal-stTf 
ih ae naTr&til. Skdla I. Btr. 350. 

Ibid. ftr. 334; Ginddy L c. U. etr. 329 etc. 2S4 XIIL P, Mih Da6. ^ Htsl at 1. 1S75—1€2$ Maximilian , arciknfie rakausk^, p^U^l do 
5eB. na hrad pral k J. M. Cskd Mathidloyi, 
bratm Bv^mu. 

Y auterej dmh^ho dne m^slce Hjna pobfeb T hr 
pra^. nMn^n t^lti slarnf^ pam^ti els, Radolfa 6€e,, 
kr^le, Y p!1tomno8ti cfsal'e Matbiile a arciknfl^te Ma 
miliaDa, p4nuov brath jeho. A po eeremouiich pobl-^b 
Elcb T koBteie hlavDfm tn na hradd prat, pfi hrobi^ 
ofsafek/oh a krdlovekycb phedkuT jeho jest poloien, 

Fotoni brzo i^hot roko cfeah Mathi^l. £«b., 
kr^, op^ty 1 krdL ^es. do Rakaus Be paai manielh 
evau 86 vhim Bvfm dYorstyem a komonstvem se 
bral a odjel. 

L. 1613. UmHl V Prase Sigismund Batory, n^ 
kdejM knlle Bedmihradsk^ «em$, Jen), byl od cfsaH ' 
reck^ho k cfsaH kf'esfaDskemti pHsttfupil, a Tsdav sen 
eedmibradskan c(8a>i ktestansk^mu t Cecih4ch jest oa 
ssen a do smrti — avfeak ne priliS dobrovolni^ — tfts 
val, V klAfetef'e sv. Jakuba y Star^in M^ste pral, )i 
pohl-ben. 

Fridricb R«ck^» bratr Ealpara Ruck^bo— ie 
ob^Sen^ nalesen — zilsUTaje v Praze, T^seiiiiii 
v^n, protoie nafi potah byl, kterak by n^kterd dr 
v^ci po olsaM Rudolfovi zfietale a 8kTyt4 la eebau fn 
a Eatajoval A jaa k pr^vu autrpaerau pod^n. kdj 
do Star^ho M^sta prai. rathaczu veden byl, do at) 
Bice sebau vrbl, rlak zase vyta^en jest a tim 
potah a podezteni na sate uvedl, a naii naataiiptiiow | 

Henrioua Jnlind, kulie brunsrick^, kter^^l dra 
JSas V Praze zfist^Tal. Dagtaiipil teice prdvem na 
harta Perlingera a na N., ^) manielku jeho, pro 
natkliY^ a nepoctiv^ f-efii o Umi knlieti a N.,*) M 
bince SUkovn^ raluven^. A k tomu pHvedeno, l« 
Perlinger a manzelka jeho nipravu a odprolenf pr&Y 


L. leis^iau. 235 {» #A Kijioe, oa rathaase prat. elaromSdtBk^in fiioiti 
-Dl podniknauti a trpiti museli. Ergo*: audi, 
81 ris ease ia pace. 
Potom t»ho'^ roka juitfnoran^ koiie brun&yiok^ 
Praze na Hrad^ao^ch v dom^ Bv4m, jeji slavQ^ 
ii dal, 1]m^6i a do vlasti sv^ ku pohl-ebu dorezen. 
Lorenc de Ram^, Francanz, jeni bjl arcikufJete 
j^opoida naHzea^m hejtmauem Ijda na onea 5as vojen- 
^■19, pasoirak^ho, jsa obialoTin, le n^kter^ Tojensk^ 
^fty, jf&i pod epr^Taii jeho zSet&Taly, DeTinne sttnati 
^^ A jsa pf^ed arciknf^ete Leopolda citovdn a jmaje 
HOoho apravHi, spurns areiknfieli mluvil a trucoval, 
jsa trosenf lehkeho, I jsa za vinnebo uzndn, jest jat 
% itat, a tak ziplatu 8vau vzal : nebo oe krigsmaoBke, 
UupviDd skutky provozovah 
X. l€li. Caesar krU Matbidl z&gUraje ? Ba- 
dai rozepsati BU^m stavuom kHl 5eB. do m^sta 
ludejovic ku pond^lku po para. Obr, ev. Pa?la, 
ll 6fi6b&^ pHtomen b^ti nera^f, pH6ina toho, 9,e y Praze 
Irali, jeat pololena. Na kteremito snSm^ mimo 
I fito jln^ho Bpfisobeuo neni; eol Be maoh^m ne- 
0. *) A J as Kocfn z Prahy jsa J. M. C"sk6 rychU- 
3tar4bo M^sta pral, jeda k t^^mu^ sD^mu, na ce- 

NeBD&z a nevole vznikla 7 Germanii fih\ sta- 

pornoati nov4 Wjlhejunj (bic)*) pH Jece Rejnii, 

ti pas ^panMuom. do H^e vskakujfcim, zaataveii 

1, i^hoi fltrana odporna br^nill a toma doyoliti no- 

~ I A tak jedai atav^li, dmzi boHli, Bob§ odporujice. 

Ukto HIskJ V Germauii, re$ene Ach, Aquisgra- 

ilAt )ia d&Do do achtu cfBa}-&k4ho pro fedrov^nf a pi'o- 

A^rifiai ataruov' nideilaodBk^ch, krdli hiBpanskemu 

|»tira|ei, iehoi kdyi phestati nechtMi, JBau vojenaky 

ttklmi a oema)B retufiku, s^ poddali a fi^oliti muselL 'I StaTmta 11. eir. 192. Gindehj D^jjny 5ea. povetiDf 1. 70. 
7 MakUieliu hUH Koliaa nAd Byaem. 236 XUI F, Mik, Da& z Hegl £ i 15r5—16ii6. NekteH jiof z oboji strany jedni od dralifoh k 
b^m pHstupovali. 

L. 1615. masopufit^ p. Adam mladSf % Wa 
Stejaa, jaa neJT. bofmistrem kral. 6e6* a jedoim mi% 
driicim y temi kr41. a jsa vdovcem, pojal k mani 
etrf N. ') paQQU lleehti&nu % ^erotlna v markhmbfl 
moraTsk^m. 

PH saudu zemsk^m v kr41. ^es., jeDJt so dr 
Sucb^cb dnecb postafob na brad^ prai., jeden z 
tiffitva, Petr Jeiorak^ 2 Lub, ortelovin a odsauzeo }^ 
brdla, vyyeden a s(at proto, le manielku syan, rozea 
Nypli&ku, zaumysia beze vlebo jiDeho provini^ni zanid 
dovaL Vymlauval se, ie ho ddbel posedl, ale iieb| 
mu platno. 

Cisal' Matbidg, 6es.. uh, kr41, prijel zase do kn 
5ea. na brad praL z Rakaua b kriloTDau Aanaa* 
aaltoTDaa, manielkau stsh. 

y poadMi 0. doe m^efee 5er?ence mitto 
tory yjholalo krom6 aei p^ti dom& ygeokno ob 
domdofm. 

SD^m 6esk^ ob^oni, gener&lnl, od atayuo? diY 
i&dostiy^ po nejeda^cb tobo odkladicb za5(nal se 
brad^ prait. a koaati se prodl4valo, o5ekayaj6 aa Uga 
pi*eBpolnf. "J 

A tebd4^ zabit jest y Praze Adolf mlad^ Veh|| 
8ky od N.^} Sekerky, syadiySe a pobfdie ee k bilj 
na ^pitalsko. 

VH konci m^efce j^eryence Meliohar Gloselioa 
biskup yidefisk^, kteryi mnobe ikodn^ ySci ptedsefe 
a v&udy se» jea nlzk^bo splozenf, plicbtil, *) phvelebil i 
tak^ do Prahy k Bnemu ^es. 

M ij?m>7ii (Paw, in, 26L) 

»> ^jy/a I 850. 5lat>aea II, 193, Oind$l^ I 82 etc 

mecky, 850. 
'j y tSch letcab nejspfie mohl by to b^^ti Jl/iJhiJifl 

^m. 91. D. 2> neb Jan 2?a<i6or {Palack^ho Ui%.) 
*l Kbletl. ^ 

^ Slova ^kter^i'' — ^pUcbtil' jeoti od Svmdif pHtrh L. 1015, ^37 p, AikoUr pKm§H a Tiirkam n^in^no, vSak pod Urn 
^^ ntpNstiTiilj r sedmibradsk^ zemi a uhersk^ gko- 
HfjiiDi t«i ctn^ rytff p. Sejfrid KolniS ') stateSnS 
S^lrml, pro^«i Tarek 2ru§enim pHmijH broziK AT§ak 
Jest ve Vfdni* m^st^ rakauek^m, t pHtoinnosti 
lnre«kebo k toma vypraveneho spokojeno a po- 
ino, a oadepsaD^ p. KolniS arrestovAn a ?robnosti 
jemiloBt vefeeL Potom m^sfce erpim ten tureck^ 
ajel z RakauB do Prahy k dokonaU^mu s J. Mti 
Mathi&Sem utvrzenf pHra«H nadepsan^ho. 
VI© rPraze; N. *) p. Tetaor, zknlen^ krigsman, 
j#«t vlastnf zbranf jeho rapfrem od N. ®) Ellbo- 
%, pacholete panS Zdefikova z Lobkoric, nejy. kan- 
k, k4«r^ito pachoie tejl p. Tetaur z n86ebo trestal 
^ cJit^L 

KdjI p. Vicla? Vohynek/ toho vidy nAaledoval 

^Utdital, aby jema panstvi chlumectk^ a kolinsky — 

' ioM od cfsafe Mathiale darovao^ jm^l -- dckami 

fmi ntrrzeno bylo a sta^OT^ k tomu poYoliti se 

rail, 1 dal se do n^jak^ch poiiipnjch leM a po- 

i, kUrfml aa sebe vloeji popudil. Nebo sta- 

TYiieai© to oa J. M. Oskau, za opat^eni pravni 

\ft^\!i Q^mD i&dali, nekter^ p]pe5iD^D{ jeho ma zpomfna- 

[H«f a obnovujfcft, ai k tomn pHvedeno, U jeati do 

tTf^nn rzat a na rathaiiz Stareho M^sta praL a odtad 

1^ Halianova^) r t^mS^ rn^st^ d^n, a varta mu 

M a iiadepsaiid panstrf jemu jeaa od5ata; nebo 

j«!$U obyTatel^ tllce jej pH J, M. Cake obialo 

. ^UL b n( jeho pak pr&YDlmQ oaoby z stavaoT 

^p^u jaan naFtzeni. 

^B Sotoa ^4^8. generalnf; obecn(, jest na hrad& prai. 
^n^lDinnoAU J. M. Cak^, Sea. a oh. kr&le Mathi4§6, 
Kofd n^b JiH, Beskfj z. 93 Q 7. H«ilafioTA i^lMa I. 359. Slamta II. 160). ■"- -^ ^88 Xni p. Mik. Dae. i Hesl s 1 1575—16^. dokoD^Q a zayHn v sobotu po pam. by. Jeroi 
kteremz po svolenl berni velik^cb*) a\ro)iIi ee 
vove d6ti tornu MelicharoTi GlSseloTi, bisknpn i 
sk^ma, Bum J pencil t4 dvadceti tisfc kop mil. ; 
sa nio, jen ie pre] o pHm^H 8 Turkem u^in^n^ 
ro8i a p^5i )m^K Tak ee chlubil a lacoral^ jal 
to bez n§ho dovedeao b^ti neiiioblo. 

Na Uml snema jest tak^ oaHzeno o tv^h 
n^rodu 5esk^ho, a jak by cizozemci do kr&l. 668. 
jimdni a osazoT^ni b^ti jm^U, Ui o sv^lebenl 
^esk^. Ale to lidn^ platnoeti neneslo: nebo vfo 
jest mstarald, obmeikand, nezhojiteldnd a nenoja 
teldnd skree vlastni ncdbalosf a nesvornost ^shau, \ 
anozi Cechove sami proti srym ci«( fedrovali & 
zleh(^0Tali etc. 

Bohemia. *) 
Phdelle a sa pohaQBtra 

bjla i^eeki zemd pustd, 

sdstdraje tak od d^rna 

lidBk^ho rozumu pr&zd&a. 

Kdjl pak z osndu boisk^ho 

od n&rodd sIo?aDskeho 

skrie 6eoha osazeua, 

Te ?^em dobr^m rozmnoSena, 

tu bned n^rodove jioi, 

z&Tistivi, nepHznivi, 

ob prre nikdy neet^li, 

nestarali, nevzdelali, »J Viz JSmUHlv 5Uuek: Bornfi r. 1616 tvoleni v 

Vni. 178. 
») Vpree « FroBtopmvdy (fol. 61a} ^ Tarn pHdin je 
aialedtijicf pm/pg? : 

Neof to V sTfit^i luo diviidbo, 
|d Tlast tiihne k eob^ ^eho; 
Geiki zemS hladnvit^fao 
ii¥i\ i aepHtele 
Demi odmdfly o 
trpt od cidoii UiUQliQ ilbiiO' - 
bo2e! Chraitii Qikrodu ceMkebo L. mi5. %Z9 gotubtt^ QgilovaU 

% do C-ocb se ralno drali, 

ebtice to fiechoom vydh'ti, 

S' ciil prdoe rozko§ imiti 

ft 6riiii rftli provoditi 

o ri% TSudy ptipraviti, 

A Qsilujt posaT4d, 

abj JuD kftid^ V Cechich vlad. 

CechoTb se jen dWajl 

a &je na vlasC sFaa nedbaji, 

iDuott i napomdh^i, 

lak k sihub^ pospicbajf. ^) 

Jm^ji se dobl'e mil^ ^'ecbu, 

Qelei d4le do posm^chn; 

kaidj^ do tr^S vlasti beif, 

aes^stiTad jen y laopeii; 

n€Q ralei Ubertas plas 

a tiiad <3echnom periodas. ') 

Ochra&uji e^m pdo buoh tebe 

a pomo2 2 lem^ do Debe. 

'ot«lfilTl tnraok^ v tan eel/ 8Qem 7 Praze zflBti- 
skije Qa TypraTenf b Dim! poselfiM cfsafsk^ho. 
me&k^ legal, jen^ ai posarad v Praze zSstdval, 
lehnait Cernfa jest tak£ od ofsa^e Matbid&e J. 
tfaistrt do Torek vypraren. 
feiais take a nevole v^nikla Earla Emaimele 
Mifogskebo *} proti Filipov!, krdli hispangk^mu, 

H ikmiopravdi jini ferae : 

O (^i uiilQJf 1^ potavid, 
abjr led»kdo8 t Oeeh%ch yUd. 
0, kdi^ ;'=■"' ^^^'vch Oeebtiov ruce 
na tako ucdV 

asapij i uapomnhfiji, 
1^ k tikuU poBpieh^f. 
"ee** — ^period us" v ^o«<0|>, n&uL 
k9* 

240 XrU. P Mik. Da^. 8 Heil i L 1575^1626. jsatice pf-itel^ krevnf, pro n§jak6 pr&vo a apravedlr 
jii Be sofogsk^ jmfti praril a na t^mi Itrali hia 
Bkem jmiti chtM, Semni kr41 mtsta ned&val. 

L. 1616. y nedMi, totii dominica Omnia K 
po pam. TH Krdlaoy 10 dne m^%, Jan., ledoa, J« 
Cake paai manielka, arcikne^Qa rakavakd Anna, h 
noT^na jest k kr^L ^es elaTnau korunan t^hol 
loYstvi T kosUle blaTnfm na hrad^ prai. Po t^ml 
rnnovdnl bylo elarn^ sv^tsk^ hodoyinf, potom tn 
rytffskti V nSmi J, M, Cekd Mathiifi tak^ osobn^ 
a tn kratoch?il proTozovati r&iil, *) 

Fridericue Ulricas, knfie bnin&vick^, po 
pana otce sT^ho Henricha Jnlinsa, spuosobem t^hol ; 
otce BT^ho nepl'egtiTal na m^lfany tn^Bta Brnni 
yojensky naatopoyati, nsUajfce je yidy podmauiti, j 
86 oQi Btate6n§ br^nili a odpfrali, a nemMo Hdn z i 
gtrany ztraceno, ai ta nesndz mesi nimi jest cfsaf't 
naHzeitfm — o6 tak mezi nimi j^initi byio — smlir 
a spokojena. A kdo zabit, ten tarn. 

P. Vdclay VehynskJ z arrestu, do kter^boi 
byl, jest na sand zemak^ o Such^ch dnecb pos 
pOYol^n^ a jga z t^ik^cb y$cf, jeni se nafi yxtahi 
obyinen, jest sly&dn a sy^dkoy^ prott nSmn jaai 
blikoy^ni, jakjcb by se y6c( proti J. M. Csk^* 
zemsk^mu, staynom a zhfzeni zemsk^mu etc. dop 
jest na& yedeno a ukazoyino. On rida, i% jin&6| 
na milosC se J. M, Csk^ dal, kterM i xilW, 
y^zenf jest idu naHzeno do Eiadska, kdel^ i doyei 
do dalMho o n^m oaHzenf, Ale on nejsa opai 
toy&n, pH§tibo m^sfce mi}% odtad se dobyl a 
n§mi psdno a yybUleno, kdo by jej jal a 
tomn 10.000 kop mfl a za blayn )ebo 5. 
d^no bad*j, *) 

V Frankfnrtn pri i*ece Mejno, m^ata t\1\ 
mansk^m, nikteh z obce t^boz mtsta jsau zji ») Skdla I. 360. 

») Ibid, «tr. 261-277. 
L. 1616" 16 17. 241 n^lrieH etfnaDi, jlnf mrsk^oi, zrypoTfdiiii, pro- 

yfedehUho rokn srolivge se bezprivnS proti kon- 

t^hoi mfgta, B^hli na iidj a je i m^sta vyhDali. 

iid^ neobme^kali na rrchnosf yznaseti a ialovati. 

?reito TjkoDan^ exekncf i!d^ zase do t^hoi mr^sta 

Ftrredeni. 

Melichar Glosl, biatmp vlde^sk^, tii^iiiSii od pa- 

bisknpa Hmskebo, kardinalem a klobauk kardi* 

fOBr^cenf jest jemn do Prahy, kde^ na ten 

irsl plineden, pH SemJ d4lo se slaFii^ ho- 

*) 

J. H. Csk^ rd5l] tnze nastnpoTati na p. Henyga 

llditejna a oa N. *) Magrli, prokuratora r Praie, 

ie)aN tractaty v impressf teboi p. 2 WaldStejna 

|t<$ a Tuobec vydan^. Skrze coi Ondl'ej Misera, 

flsor a poddan^ t^hoi p. z WaldStejna, hrdla 

Na posledy to pokutan penMitau spokojeuo. *) 

TIeh ^asnov arcikniitata rakaaskd: Maximilian, 

ilr J M. Ceki, a Ferdinand z ^t^rika, pan strejc. 

In na ten ^.as pH J, M. Cek^ na brad^ prai. 

L. 1617. Od J Mti cfaai-e MathidSe, ges. a nh. 

polo^en a rozepsdn jest stavnom kr4L Sea. snSm 

%d pral ke dni pond^lnfmu, 5 due m^sice Junii, 

za pWinan, jie J, M. Cskd jia vekem nehlf 

plodu zfist^y^e^ snccesora krih 6e8, pro njitf 

aril jeho kr41. Jeak^ nerolf a nesndzl — ach ne- 

[lobo, jaki daleji ovidlS — jednatL r^i^il. A tu jest 

^m snemS arcikniie rakausk^ Ferdinandus z St^r- 

ftr*jc J. Mti, sncceaorem k kr4L iSea , zYolen» 

k Umnl kril. za jivobytf J. Mti korunoTdn byl, 

lieno a terminoT^no, v^ak summa potestas v Umi 

ahy pH J, Mti cis. Mathia&ovi do smrti jeho zfl- f •) IM, Btr. 878, 
f^Vicim M. ze Sobllko. 
*) ^^tk Eakov^t IL 303 a tehoi clinek „N5kt©r6 pH- 
kody p. Henyka z Walditelna" v Oinit^ r. 1878, seSit 

1ft staYala, ml t(m sn^mem jest ntTrseno ; a hern^ 

nov4mu Ferdinandoyi jest sroleDa a narizeua. 

Maximilian Ho&tdlek, pryof konlel 7 m^nta ! 

ozval se p}*! t^iiii sn^mu n^co religioo eyaogelita 
^n^bo^en&tirl, a jsa t torn od jin^ch sv^cb spole&n 
[opuSt^n, V nendvist a nebezpefteoBtW ve&el. Tak i 
Ulnalo k nisledujicJm hrozn^m v^cem. *) 

Tureekfe poselst^f opety do krAI. h^%. pHjelo, 

principal Graoiauua ^) tak i-e^Sen^f , prav«iUO» it> jest 

stan potur^il^ ; Jsau forirovdni do mesta Nymburkt 

Labem a tam Da ^as z&st^vali do dallfho nalfzei 
Podle pHze pean^bo sn^moviifbo gyoleni a 

£eDf arciknf^e rakauak^ FerdinandUB jest na kr&L 
|v kofitele hlavnlm na hrad^ praJ. v ten ^ivrtel 
[pam. Petri et Pauli. korunovan t ph'tomnoBti J 
^o(b. Mathiaie a aroikniiete Maximi liana, pan no v str^ 

sv^cb, a arciknii** Leopolda, bratra areho, Mnoh; 

to nelibilo. T^mz spftsobem a t4boi leta jeet teji 
f knile k kr4L uhersk^mu zvolen a v PreSpnrce koroQ 
Drahoty veDk6 byly ve Tfeem , zvl4§t^ t 

i V n^kter|eh okolnfch zemfch velik^ nedostatek a 
r Pro5ei z ueuh mnobo nachovan^ho od UkomcQov^ 
liit^obf jen^ na drahotu 6ibali, ohoyajldho obill 
lyyyezeno. — Nota: Otakd zem^ muie praTdi?^ naj 

b^ti ipiifrnau Germanie. 

MathtU Caesar; Imperator^ a Ferdinandus, ji 

akj krAl kornnoyan^, rdSili yyprayiti ee do Sag k 
^iii'stn sask^mu, a slaynt' tarn |saQ pHyftdnL A 

tim nadepsane tureck^ poselBtvl, hnnyle se 1 m^ata 
^burka do Prahy na vyslylenf, odpoySd a yyt 
I o^ekdyalo. 

Na hrad$ praS. y koetele aoy^m za yelk^i 
H&cem N.| syn legata bispanskeho, ^) sabil N. ^) ') Sma n. n. Skmsta IL 153. 

«) Gratiwii* 

*) lirftb&te Ouatd. 

•) Di Justl. - SkdXa H, 60. L, 1618. 243 dforeiifiia I**gata florensk^ho, o minio ee pohod§e v torn 

l06te)e; a garv^tka U byla mistroi. 
^ M^efce Aiigusti^ srpna. amrel p, Jan Sezima % Au» 

■tttC Jaa DeJT. komoniikem kral, 6eg. 
^P Pini Mor&vaa^ a pdni Slez^ci arcikniie Ferdi* 
^^anda^ korunoran^ho kr&le i!ee., za p^na BT^ho t^mi^ 
p fp4eol>em it»ko Cechave pi'ijali, jakoito vtMeal lennl 

aodov^ trho^ kr41, 
1^ GraciaAus legat tureckf sase jest e sr^mi z Prahy 

^1 V mt^st^ Anlti nad LaL^ni nekteh z obee Uhoi 

^Pn*>ta zbaoHv^e ee, zabili sr^ho priniasa, iotii kouSela 
H vsar&e pH6ina, ie by o nich nev^rn^ a zr&d- 

^^M^^. smejMel a praktlkoral proti religiona a jic^h 

^^^ Claal' Mathi4^, obnoyiv v kr^L ^es. mistodrilcf, 
^^dsah^rnaa maoielkau srau, a ae Tli'm ryateboval se 
^■^Bd B kr41. 2es. do Bakaus. A to J. Mti poslednl 
^HIPU: aebot ee vfceji do t^boi kr4l QenavrdtiL 
^M P. Herman Cernfn, \eni od J. Mti chafe Ma* 
^niii^ T legaoi vypravf^n byU zase Be vr^til a do YldnS 
H dofisaL Ta posetgtTi g^m i tarn f^inen^ daly ee pro do- 
P k^wli Qtrrzeni b Turkem pokoje a pHmeH. Nebo nStco 
ntd ftranaml na odpoi-fch a nedorozum^nf bylo. 

i, l(^:f5. Dva N» N. ^) Germane, N^mci cizo- 
^^limei, fe^^iii HokoT^, jeni na onen Ha pH p. Petrovi 
^■Yikori 1 Boimberka dvoi-ane byli a 148ku jmeli, sra- 
^H Mth Be, samt n^tco na sebe problekli, skrze coi v do* 
^m fiaeoj p podezleni veM a potab na n^ byl, ^e by skrze 
^P ilkiad tihoi p. z Ro^mberka Bfalio?4n byl. Nebo Urn 
^K kbftttii bylo t^mi Hokuom nape^no a odkdz&no (sic). 
^1 Prfftii Jgan vezenim etfieni a i^ice na nS naelnpoY^no* 
^H XfTi M, jak toho odbodau. 

^1 Po odjezdu posledniffl cleat'e Mathidse z kr4L ^ei 
^r llfltttirali ae ? t^mi kr4L o religion t niboienstTf ' 

^ 'r. 66. 

^M / tt ^fio^fo^tu^, — Vrvni byl eekretilem i druh^ 

^H >unip,»i{i]l^lra}'emp Ko2mberkoT^m.(8d$iniiiifV. Jlfarej.) %U -acm. p. Mik, Da6, g Hul, • I m&-tG2€. gob4f protirnf Ikorpiti, jedni dmh^ snSnjfce a pH rreh- 
nosti o&klirice, tak le strana evangelitskiho religion n 
k opatfenl sebe ejezd sobS do Prahy poloiili. To kdyi 
86 doneelo cfsare Matidse, *) jen£ ju^ t Rakaueloh ifl-' 
sUval, mandatj sT^mi pHsn^ ten sjezd zapoFt^dM ; a tak 
to na ten 5as zro^eno. 

Pod tfm z obojf stranj yMj se od jedn^eh k dm- 
Yifm ttklii, hney a uenivist rozmihalo. Opat braumor- 
8k^ a obyyatel^ in^sta BranmoTa o ko8tel jich fami 
rfizniei a odpory jmMi ; i jinde neso^ze bjlj. Tak 86 
v4dy k hrozn^m a ialostiT^m vSoem, kter^J skrze to 
polly, pl^ibliiovalo a hmttlo. i4dn^ v to nevkro5oTal, 
a pokoj do Cech necht^l, riznice, Bvada, Mare poho- 
toT^ byly jako bratH. 

Kdysi 86 pak to nepHtelatvf mezi stary v kr41. 
8ee. rozjUt-ilo, rozhorlivSe se n^^kteH z straay evange- 
litsk^ch, jichi principal byl p. Hendrioh Mates hrab< 
z Tiiniu — nerozv^livee^ co z toho pojde — srotirSe w^ 
vebrall ae aa brad pra^ak^ a to v^edle z nich d^' 
kteH dprkom do kancelite 5e8k^, kdel n^kteH p4ai 
mfetodrilci t rad^ byli, a jicb se zmoonir^e a tak na nS 
8&bie, dva, totii p. Vil^ma Slavatn, neJT, eudfho krdl. 
ft©s., kter^i — byT prve rellgionu evangelitsk^ho — 
k Hmsk^mu ii4boSeo8tTf pfistaDpil, a p. Jaroelara z Mar 
tinio Sme^ansk^bo, purkrabf karlgtejnsk^bo, a g nimi 
Filipa aekret^fe yea z okea do pl-fkopn hradsk^bo pod 
taui kanceldH vybdzcli, dav&e jim vinu, kterak by evan 
gelitsk^ a jich religion a ndboienptvi zahubiti uBilovall, 
yrchnost proti nim pozdyiboyali a popuzovali, y nen&- 
vist nvozoyali, anfady zerask^ sob^ oeoboyali a sy^m 
k tomu napom^hali, ve vSem eyangelitsk^cb pomijejica] 
a DAtieky jim dinfce, a vSe bez ob^e ie by Bami podl^ 
vnole 8v4 fiinili etc* Naproti tonrn prayeno, 4e oni| 
pozdviienf ne proto* ale z z^yieti a tiepHzat^ jim aal-a 
duoy zemak^eh a pov^jSenfi to pf^ed eebe yzali^ a opo 4 \ ') y rkp. ohybad etoji Budolfa a pHi to od Strndy napsioo £. mm. 245 kie kr4l. ^ee, pr4vo saini se ialobnloi, sv^dkore, saad- 
i ^xeentores utSinivSe, na residenci J. M. CskiJ 
tU ^e#. fiihli etc. Actum tobo Tjhdxfiif ?e sti'edu po 
ikVi EHIoTiS tak 1*66., 23 doe mdje mt'&fce plred pain, 
vetaup, Krista p. — S podivenim bylo le i nieh 
tlm Tjhizenfni usmreeii nebyl, a iivi ostarge, 
iBohli se opatHlu 7 dole v m^sti^ch pral strach byl 
i^l/pboi, pro&ez mnosi Be ekryli a zujiideli. 
^B Po takovem ekuika opovd^liy^m etrana erange- 
^Biki tak sbaal-ena a pozdviiena rozQm^je, ^e jim gkrze 
Wg^ tHkt^ 7^ci D4dledoviiti budau, z4razky a zdpisj 
\k adiriAlil sebe a vlasli sv^ eob^ obnovili, ve^ejnost 
T«J€ii6kAii naMdili, bradu pra^. a epraTedlnosti zem&k^^ch 
— Tiak Tie jmeoem a k race J. M. Csk^, krali 6es., 
QQ 9t4idii — 66 BJall etc. Pri torn d41ejl spis e^uoj 
lomluYU Tuobeo rydali a tisknauti dali, proii by m 
posdvibii, kter^maito tieknati^mu vyd^Df knl^ce 
Ipologla jm^no dalL Y ml muoh^ pH^iny a kterak 
kf od 0iraiiy religioDU jich -- proti majestata od slavn^ 
Badolfa cisafe jim na osrobozeoi niboieQstvi 
i^bo — protivne euzorini a utiskovdni byli, pr&va 
ilnoeti teice dost^raU etc., jaki Ui apologia 
X sobe jin^ho obsahuje, — Muisi *) ordinie 
ifD od l^chi istaviiov eTangelitskyoh jsau na 
at 1 kr^. $e&. vypoved^uj, do ktorychi sobS tak6 
ItiToH Telki^ fitlioogti kladU. 
Til ataroT^ r kr4l. ^es. po zmgenf mfstodri^fcloh 
J^lll. Jd, C8k4 y X^mi \jk\. naHzenych obaorili eobS 
or»'> ' jim toho pHz« psan^m majestatem oi- 
fn u{ a pl-eg to Tyvolili z sebe directoree 

—tak ]e itjtuiovavse — ze Ifl Btavtiov kr41. See. oaob 
k spravov^ni zem^ a poUeb jim dile ndleiit^ch. 
ckay v^ci, co se tak v kr4L 5ea. d4ly, jsaii da- 
|liJU4»ny B pohrfi3tkami a Ulobami. Directores 
i( naHzi^ol rozpos^lalj po krajich patenty. h Od &Dcndy pretrieiio. 246 Xm. p. Mik. DaS. sEeaL s L lo7o—1626. Ijsty oterfen^, citujice nimi staTj kr&l. 5e8. ke dot ne* 
d^lnlmu a poudMnfmu po pam. bt. Trojice na brad 
prai.» kdei se jich sjelo nem&lo, a ta op&Mv&e bt4 6lii- 
nosti a Da6t&Taj(cf nebezpe^enetvi, i to aznaTSe, ie J. MJ 
Cski nad tiin jich pfedseyzetf (sic) relikau stiiikost neA^^ 
a uradivSe se, verejnost vojenekau a na to berni ntirr- 
diii a od okolnich n^kterj'ch koi^at eyangelitsk^cb* t^l 
Moravanuov a Slezikuov pomoci a spol^enl TyhlediraliJ 

P. Yil^m Siavata po pHse pBao^m 8ebe z kaDce*] 
liH hradn prai. vyhozeni obavaje se, aby neeo dilfjil 
proti n^nm doma na t«ii ^as zflBtavajfcfmu od t^chl po^ 
zdviie&ych staruoy p!'ed86?zato uebylo, reverB jim nil 
B6be podie Tiiole jich u^inil a tak pH pokoji zftetirahl 
Viak potom pi-ed dalSfm nebezpeSeostvlm z zeme odj«l,| 
ooi iil p. Adam a Sternberka, nejv, p. parkrab^, a pj 
Jaroslar 2 Martinio Sme^ansky a n^kteH jini acioili s &al 
tea ^m upr^zdnili. I 

Na p. Zdefika z Lobkoric, nejv. kancl^te, tfii tHe$1 
od t^chi fit%vuov ^ea. nsiikdno a ialovdno, ie by jtj 
gtavy a religion jich zahabiti obmej&Iel a usUoTal DM 
zkdzu jich eto. Cernni on odpfral I 

YSeckna m^sta &e8k4 tl^etfho Btaru nMvajIcf k ifmii 
upaliSeufm, pozdvi?.en_fm staTuom pl*istaapili kromS Pl-i 
leiisk^cb a BudejoTsk^ch ; ty odepleli. I 

Stavov4 knilectTf slezak^bo, jBauce rellgionn eTaii«1 
gelitsk^hoi na vyhledavdnf p^i nieh toho od tf obi BtaTaotl 
5eBk^ch jim 8To)i?8e k ochrane sebe a religionn pH«l 
staupiii a spole^nost n5inili. P^ni Morarao^, jsaucdl 
rozddneho religionu i jioak v roztriitoti a jediii k dm-i 
h^m V nenaTlsti, na ten ^as odepHIi, neveda, jak ^iQituI 
A tak sem i tarn z obojl etrany pomoo, ochranu, spo-j 
leSnoBt jedn&uo, vyhled&vdno a pantoT^no. NevMa. kdol 
B kejm biide a jak^ to Bkon^enf vezme. Mnozi rrtkafll 
jsauce, nev§deli, co 6initi a drJeti. ') 1 *) V rkp. posledni T^ta In aitrgln« jest oapsiiia, a x do 
myshi 861x1 vioiena L, MIS. 247 lUhH lak^ (y pHtfilskiri', pomoc a epole^nost od 

rj© turn k aim a o to N. ^) doktora JeseeoiaBa: 
li^eniQs jest tarn od etraoy odporti^ arrestovdn, vlalc 
id prapnM^D jsa, do dech se naTrdtil. 
H^Uchar Glesl, Esel, biskap yfdeiislc^, kardioal^ 
Jsft nhk^ho splozenf a, jaki praveno, u^jakeho pe- 
sjn hjl a vjBoko 7ze^e], jest na poraceni a na- 
iftl arciknl^ete rakansk^ho Ferdinanda, ju£ Tolen^ho 
l^nmorafi^bo ^es. a oher krile, arrestovan v^zenfm, 
joba»tvi peQ^Ht^, kterych^ ga^:unkj, dary a jiaak na- 
Jpit mo odfiato za plifMnau, ie nevern^ a neupMrnn«» 
v phR'iue Beoutaannor, domu rakaizskemu pro- 
se chOTal etc. a tak bobatstvf nab^val, 
Edji ae tak dalif pozdviienf v kr4L ^e8. rozmi- 
ft k p<»koji ai^&dn^iDii neacbylovalo, jen mstCti 
itJ. a I dnihi strany se briiniti n^eledovalo, mesto 
\ if adejorice. staruom ftesk^m odporujici — do n^hol 
lidQ rojensk^bo cisarskeho paSt^no bylo — jest 
■ky od Jidu tfcbz ataruov — aad Dimii netrylSl 
Itndrich Mates brabe z Turtia, ph^dnl p&vod toho 
tio i-''-"*Haf, naHzea — obleieoo. 
Li kf od cie. Matbia&e a kr^le Ferdinanda 

izeiif, nad Sl'mi nejr. u^inen Henricos, 
; -J rozeny Fraucanz, vtrhl vojeneky do 
e«t, a lak 86 saSalo v t^mz kxi\. hrozn^ t4 zemS 
i bubeni pileolm frldel, zaj(ui4nfm dobytka i lidt 
vAaloi. drancovdnfm etc., zvlafete v kraji (^dslavsttem, 
t U}% Dampir a t^mi lidem dostai a leieaf vo- 
&9d&l<>kcv ai^sta krajskeho C^sIavA sobe zarazil ; 
"rat^l^ okolof, jak kde a a cim kdo mohl, utfkali, 
^j pak brabS z Turnu, polni vojensk^ b^5jt^Dall 
fiBfral Mm Sea. Fojeagk^ho, pHt^hl s ijml^ lidem 
ol kraje 6&8la?8k4bo k m^etu krajsk^Smn C&slavi, MfllW 248 ^^ P ^t* Dai. s Hesl s I 1575-^16^, a ti] ta obS 70JBka aobS nep^4tel6k4 z yeLk^oh kusa 
na sebe ethleli, 5fmi n^kteH z obojf strany jsau osmrc 
a ka^d4 8traDa fortele sv^ho uzlrajfce, biiry poini gyj 
se jjm nevideio. A tak se rozjeli. Dampir dai se di* 
leji po kral 5ea. eem i tarn se obraceje, podle forteli 
sY^ho podmaiiBjfce, se^ b^ti mohL N. hiabd % Hoi* 
lochn, ^) jen& se gtayuom (es. prop^j^oyal a tak^ jednim 
polnfffl jich hejtmanem u^in^ii, pomocf syau obmelk^vali 
coi mu 2a zU vyMMino bjlo. 

Vydilny jean aoyiay'*) tiskaut^ ie tohato roka 
due m^sloe Angufiti, srpna, y zemi lyejcarsk^ o§jfl 
velik^ skalnat^ vrch, aad m^atem i-e^eti^m Plurs, trlj 
86 upadl na mesto a je ygeckno i g lidem y iiem oil 
yajfcfm, jichi do 1500 poSitali, zaeul a zaHtil, tak.j 
neznati iddneho znameni od etayetiL 

Nadepsani 8pol6eni etayoy^ kr&l. ^ea, pozdni 
a apuiitovaai nepommuli take od stayoov niderlaodali 
eyangelitsk^ch a pH n^kter^ch kniiatech germanskj 
pomoci vyhleddyati, kterei i dostali, tak ie Ernea 
inlegitimus cornea Manafflldius jest do Cech yojeai 
yyprayen^ maje lid re^eny dragones, o nich^ mnot 
prdv^no bylo. Kter^ito Manafeldius a netco 
oblebl ojesto Plzefi, t^mi stayiiom deak^m odpor 
y mmi se Pizen^tf a lidem ciaal'ak^iii zay^eii a brie 
state^D^ odpirajfce. 

Stavoy^ alezati avoljy&e tak^ atayuom Sesk^m 
moc , dyan^cte aet Hzdy a okolo dyau tiaic p$oh|j 
lido yojenak^ho do Cech yyprayili. A tak se nan 
lidu yojensk^ho y 6ech4cb z obojf etrany ahrom&id 
jedni druh^m jak mob a akodfce, a zemS Seak^ ae 
hubila a pluDdroyaia, Tobo lidn slezak^ho naHzea jd 
y&doem a hejtmanem N.^) markrab^ z Brandenbar *) Jiff Fridrich hrabfi z Hobealohe,— Skdla a Slavaia i 
y%)i obou jmea EoIl'>ch (HollAcb) i HoheDiohe* 

^) Vysly T Praze u D. E* z Earlsperka. Jtmffmwm 
6. 397 

*j Jan JVd. L, WIS. 349 M hfl T Sleasku osadil a kniie z Gegendorfu ') jme- 
ria hjl 

V Jlnknusii^h ireikniie Maximilian, bratr ofea^e 

IbihiiiM!^, pin pakojn^ a dobratlT^, nikda se ueieniT^a 

^^majtt nad temi vojnami a pozdviieafm ^4dneho za- 

a vidy kn pokoji radfee a naponiiDajloe, umHL 

XJml^l take p. Albrecht SmiHck^ z SmiHc, pAu 

tnlady a bobat^, ti^ienat^ zfistdraje, roznemohSe 

Icienf poIa{m« ^^ek^in, ^ojensk^m, oadepaan^ch 

B? 6e«.» kdi'i 86 byl vypravH. zftetdv^e v jich 

eti ; a tak dokonal v^Il syuoj v pondeli 19. dne 

iforenibrifl, Ustopada. KieTpAo p. SmirickJ tak^ 

mistodrlfd z kanoeldi-© 6e8k^ na hrade prai. yj- 

poniAhai. skrze ooi^ potom statko?^ a bohatsM 

iaki> i jinj^ch y Uml posdYiienl 5e8k^ni spolefinf- 

, ^\nfm Be dastalo. 

MHfan^ plxefiH{, Btayuom ieek^m epole^a^in od- 

it. fAsiiYAJlee ai posavad vojeDeky oble^enf skrze 

felda k tomn naHzeneho, jsau mod dobyti 

1 tak podmaneai k ruce t;^mi stavuom 

Hi Plzensti od atarod^vna pH n4boien- 

ustAvaje, eyangeUtsk*5mu reiigionu Be pro^ 

^ejt brab§ Maosfeldina na slovo vzat a opanovay 

^inil a i'idil tarn podle y^lIb sve. 

Uitopadu, Novembris* hv^xda ocaeatA uka- 

^Vfila ii» na obloze nebeek^ tf mto spuaobem. •) 

hM«b Bred N5m. v knvjf 64glavsk^m, p, Trekovi 
U, lld»-ra rojfenskfm cf8a^sk^m oaazeno bylo, k nS- 
idtc« lidu od etavuov iiaHzen«^ho pliUhlo, chtSje je 
l^tiUilm opanorati ; ale aic nedored&e zaae se naYr^tili. 
pf4)boia, jeni v meste KolloS tiad Labem leieia 
iiiinidei 6€ski^m nileiela, bnuT&e ee na Valete*) vy- vykrestena. 
ULr oilj i^*uiif.te in domino semper je«t trfti nedele 
f€fiia£ (H 1G18 pHpad^ ua 16 pro9.) 
250 XIU, P. Mik. Dad, I HuL s I. 1575^162^ bill a vytlaukli kliSter sedleclr^ uedaleko Hory 
y nebjti doma opata t^ho^ kl4stera Bartolom^ja 
pobravse, co naSli. Actum r adrent m^stce prasloi 
Deeembris. 

P. Hendncb Matea hrab§ s Turno, priaoipal 
vnov 6eB. spolSenfch, vtrhl vojensky b Udera, jeji p 
spMvaa B?an jm^l, do Rukaiis a tarn gtrafoval, 61n 
6kody velik^, jaki se z obojl strauy pdchalo a pro^ 
zoyala, a mnozf nerinnf trpSti museli. Nebo kdyi 
vadi a ryan pdni, nastavte vlasuoT nehott poddft 

Smrf tak^ evau moc a vojnu prorozorala, pojai 
z tohoto Bv^ta panf Annu, clsare MathidS©, ^es. a 
krdle, mtin^elku, jen^ umi'ela v Bakausfch inABice tohi 
Decembris, prasince. A tak J. M. Cek^, pSiiu t pMi 
zenf dobrotiv^mu a pokoje ^idostiv^mu, z^rmntkii, 
lost! a gtarostf nesyornoBtf khesCanskau pnbejy&lo 
plid^valo bex jebo viny. — P4n buoh ra^ij tSc ipO 
jiti syan v&emobiiciiosti! 

X. 1019. Hvfzda op^ty jak&ai podiynA, j« 
a Be ttpytltjf dnuov no^nlch yidina byla y obloie \ 
beBk^, jako by dyojtt^ byio, timto epSsobem. ') 

Pod tau y Cechicb yoj^nskaa rosbrojl yelk4 h 
peie a lidi obir&nf po cestdcb i y domfcb se p^clii 
a proyozoyaly od Udu yojenskeho z oboj{ strauy, a 
oufiky, vem kde yem, yfra sem, yfra tam, poberaf y 
koo, y^l" Bob6, jak cbcfeal K pokoji Hdn^ nady© 
bylo, pr&ya xafitayena a lide k Bprayedlnostem er 
pficbizeti nemoblL 

ErneBtus hrab^ s Mansfeldu nadepsan^ d4ti a ; 
hliSen jest do achtu cfsaHk^bo proto, ie jegt ae i 
ohnom pozdyi^en^m potl-eborati dal a jim napom^l 
y Cemi i od Fridricba, pfalckrabl pH Rejnu ehurft! 
M&e, pBauim k o^mu uSinen^m potvrzoyan byl, ji 
z n^meck^ lehi na 6eBko pl^elo^eno jest y sloya *) V textu jiou d?4 h?hidy, j«dn» v dr tth«, vykresiiil L. 1619, 251 FrUrieb, t boll milosti pfalcbrabS pH Bejun, 
tflt ch tc. 

Hipocb; ^ , le o torn dobrau vSdomoet jmAt*!, 

do^^r pominnl^ch J, M. Oskd pfivodem a na- 

n^'kUr^ch rad sv^ch mandata y rozdilna mfeta 

iht Hyse 0Tat^, vitahnjfce se na osobu Va§i, roEe- 

ji poblikovati dati r4^il, kter^raii osobu VaSi do 

I, nftd to, aby i moci na V48 saieno bjlo, kaid^mn 

iMnie, pHftiflU toho pokl^tdajlc, ie jste do kr^l, 

"j. M. I'sk^ Tlaslue n41eiejfc(bo, lid cizf vojen- 

Dvedll, jaki ifi maad&t to v aobS iif-eji obsabuje 

irL V praydS jeet ndm to 8 nemal^m podiyenim, 

M. 09k6 na obMrn^ psanf chifiFstuoy, kniiat 

infch ivate H&e, y pri<^in$ nyn^jSfho zbaurenf 

6ta., Hi defensi y 8vat« HIi od churfihgtnoy 

it i|*dncjo,etiych a I. 1»>18 y Rotnbiirku nad rekau 

.BiMoe lietopadu Bpole<^D^ fihrom^idenych n^i* 

atoyati nerddf, pro6 a z kter^ch pH5ia jeau 

ijfxd pololtlli, ie Yds za nejy. generala nad 

nf m do kr^l. 5e8., na kter^i ee tak yelik4 

valilo a potomn6 i na mMa a kniJata 

rsotnati na y§eckny etayy eyangelitsk^ bylo 

loyalci. jaki toho sa^^tek L 1614 pH Aohu, 

a Vezln, ') pod zdstJran rebsllie, s jist^m J* 

^k^ pOToIenifa cizf vrchnoatf, auhlayofmu nepHteli 

moT eyang^litak^eh ucinen jest, a to yfee bez 

Hami cburfit'etuoy ayati^ Hse. — Co se do acbtu 

J»»l^J^.»% nift pfed sebe brdti nem4, 6ehoi tak^ 

ilayn<^ pami^ti cisata Radolfa 11. 1. 1594 pH 

nawerd, •) 4e ne cizf yrohnosti, ne£ knfiat (sio) 

bavorsk^mn podle nejbliili pHlezitosti ete- 

|o(« s ySdomf chnrfiretuoy syat^ Yike na sn^mu 

ttjl r| f y Rezn& drian^m, poru^ena 

tlm t] n i pi-j Achu i Milheima. ySak 

l^ho bodn^ pH^iny byly, kriiSeno hfti jmMo, •Mh. 252 ^^Oa, P. Mik. Doc. s Hesl. i I. 1575^X62$. 

Z 5ehoi se pozD4v4, ie to jest saUtek na sk&zn 
Trdcenf, bez oSetHnl vgeeh stamoT a krajln, evai 
sk^ch u^inen hjL Nebo YezI nikda proti J. M. 
nic neproTinil, nad to vejl domu rakauek^ma aik< 
n^eiel, D^bri r moci knizat GUiehskJch *j jako i i 
hrabsivf klersk^ z&starai, toltko pro sam^ niboi 
eTangelitsk^ t^hoi 1. 1614 oblelen a t moe citf rt 
eti uveden jest. A kdjby tehd4i to lU pHda 
zaataTeno nebylo, aumysl jejich bjl d41eji do b?«1 
TtrhDaiiti, ie pak 1* 1618 Da stsTy erangeliteki 
cee. pro eam^ Ddbojtenstvi moci TiIe6Daa oa zkdzu 
koDal^ Tjvraceni sibnnto b;^ti jmelo, slusnt* a a 
dliy^ podle moci pr&ya p^irozeneho a priv r6eQ 
roduoT propdjdeni, tfmi nepi^&teluom a ^kndcuoni 
vBtHc vkro^eno jest a pro obbdjeni t4bo2 kiiL, 
jakoHo Dejpfedn^jMho slaupu eyate rise, a sumai 
stavuov vy§§ich i nizlich n^bolteDdtTi eyaiigtlil 
uetoliko od stavuor evangelitsk^cb, D^bri od Tdee 
^i^stuoY, kniiat sjednocen^cb i t^ spole6Di konfe 
za neJT. generala e jist^m poj^tem Ijdii rile^nl 
kril. 5e8. naHzeni a Typraveni jste. Protol to bu 
toti^to acbt, na pteki^kn t^boi predaevzeti njn 
pro obh^jeni ndbo^enstvi a odTriceni vieho il41i 
bezpe^enstTi n^sledtijlciho, s rMomim a moci srav 
od Bpole5ne konfederaci d4no, v ui&emi b^ti ai 
n^bri pon^Tadi ee tu t nejme&Mm dfistojnoatl 
Cak^ uraieni nenachizi, t^^ poTinnosti Vali podli 
Yam dan^ krdfieti budete. Nebo ponevadi pie i 
dliT^ jest a TelebBosti boisk^ se Telice dotejkaji 
buoh d41eji k yy^riceni neMecbetn^cb rad a oh 
pravdy sve svate prosthedky k tomu obran/mi a | 
sYaa pHsp^tl riH. Dat. v Hejdibiiree 9. Marcii a. 1 

StaYOTe Bpol6eiiJ evangelit^ti r kril. ^es. eiti 
se, shrom^idili se na brad prai. a op^ty Yelejnoi *) Julichsk^cb 

*) Obiah teboi lietu a datum o deset dfU pozdejiim ( L, 1619. 25 S 

QOTill a oaHdlU, a pHtom Tyhi^giJi a vnobeo 
all a IS QepHtelj 8T^ pololiU, a aby zem^ 
iny Lyiy osoby tyto: P. Zdenek z LobkoFic, 
.ncle^em krdJ. ftes,, jeni pH J. M. Cake y Ra- 
6t4val ; P. Jaroslav BoHta z Martinio Sme* 
1 tak^ po vjhozenf gebe oknem z kanoelifa 
k T Cechicb nezSstival; pan Til^m z V^e- 
iejT. mincraeistrem, jeni tak^ z Cech odjel; 
Ler Lib&tejDgk^ z Kolovrat, p. Albrecht ^e 
ikovec; p. Jan z Klenor4bo, jea nejv. pfsa- 
r J6n(4ek z Aajezda, Pavel Michna, sekret^l", 
jeho s d^dici a budaucfmi av^mi. — Kt€- 
l Michaa pH kanceldH cfsai'sk^ vze§el a tak^ 
pH J. M. Cflk^ V Rakauafeh zfistdTal Fer- 
lolf Laianek^, Fabins Maximns Ponzonius, 
I Fabrioiue, sekretit jeni thke z kaQcel&l^ 
. Tyhozen byl, Jan Albr^cht z Trnice,') jsa 
rychtA^em y Star^m Meete pral., Jan Chri- 
pi, bjT ei8a^8k^m rychtdi*em y Noy^m Meet4 
Iftdici badaiiclmi er^mi; Kriltof Srepi, bratr 
t^ Andreas Leinhanz, Samnel EoIihhb, Hh* 
*ator« Benedikt Meiskhynig, ^) antednik arcU 
Jaknb HoHck^ z TepenSe, Zikmund Tnr 
Jtoian kniailo?6k^, Gregor z Hurnefeldn, ^ 
\Uk^ Leonhart Korka, bejtmaii nekdejgf r Jin- 
radei^ Adam Vaclav Andreae, Severin T4h]o, 
n^stak^, Mistr Jan Zadal, Jan Chranst, v&2- 
l fiychtrdio, JiHk Pretorins^ anradnlk bran- 
in Loheiiii8» arcibiskup pral, Wolfgangns 
)at branmoYsk^, Kalpar Kwestenbergar* opat 
tim prej podobnf, kteHiby se jeStd 7y* xrwdo rosi^lzn. 

f jpo^ta SMhm (HI. a?) a Siavatom (11 218) Bobizi 

<>iixo bejtizkfto kisdsky* a tohoto Frohmius a n onoba 
254 Xin. p. M%k, Da6. M Biul i I ISU-^l Te£ naHdili ti^ staTov4 BeStf spoISenf; 
i*adeeh a slQibicii zemakfch nebejvali tito; 
z Sternberka, byv uejr. purkrabfoi prai., p, 
vata, jeni take z kancel^fe ^eskd yjhozen bjl & 
revers tjmi stavuom feesk^m aa Bebe oMnil 
z zemS odjel, p. Heralt Vaclav Libltejnfik:^ t Ki 
p. Fridrich z Talmberka, byv preeideutem nad i 
cimi, p- Hendrich Lib&tejnsk^ z Kolovrat, p. 
z Vrtby, p. Hel-man Cflruin, Petr % Libeothalu, 
hart To^nik, bjv podkomoHm krdl. ftes.. ErikU 
tislav z Mitrovic, Mates Pr**gl, byv hofrychi,fh»l 
Ploteis, ') flekrdit Kri&tof Grad Fraac OaterSto 
Sfer^Dj') Florian Libocnorsk^, Jan Hogiier," 
cffl. rycht^em v MenSim Mest^ prat; Mathii6 i 
a Mikolag Mr&zek, oba z Litom^Hc; Bartolom^} 
Pius, auredDik doksansk^; Jaknb Vilem Achlai 
biau Holub, miatr JiHk fcjfn, JiHk Walter, s 
Moetu tito: Jao Vopice, Jan Spanmiler, Jau Eb] 
Melichar Stehor, '} ODd^ej BlttmSiein, ^j Jan Mq 
Horltat, Martin Wagaer. ®) 

Tim pak a takorfm naHzetifm nadepsant i 
l^eM tak spol^eDi yetif RobS nend?l8i a pH m 
hn^y a nebezpe^enBtvf — a cim^ Be potomDe pot 
u5iDiH a spasobili, a zemd ^eskA hubiti Be tl<»p^t3f 

Mezitim jietotD^ zy^diao a vuobec oza&mi 
clsah Matbi^g, (es., uh. krdl, y m^Bt^^ rakanek^m 
jsa mnob^mi staroetmi pio takov^ rozbroje o 
a obtl^en^ roznemohie Be, iiyobytl ^r^ v iom Flateis. 
.») Taktex u Skily (IH. 83). 

»j U SUvaty: Begner. 

*i U tdhoi .' itljfca. 

*) Eberhart. 

•) U Skily: Stechtr, n Slaratv: 

'i U Skiily: P 

•) Podl© tvpu 

V Menlim JUuate piai. U Siavi^ (U. iv; Plambit«jo, 
uora Bck^zi zda: L. 1619. 255 el, jeni iadostir byl to 7le milostiyS 
liiT^sti, a Satnmns suHt^ tomu n^eht^l 
md eestn zamezil. Po jehoStto smrti vidy 
fiji ty rozbroje rojensky rozmihiily; nebo 
Dsk^ Ferdinand, pan strejc cfa. MatM4ge, 
Uk<§ tak za5at^ se ujav^e, na kr4L 6eB. 
; t^m^ kr^loYstTfrn za ii^obytf cis. Mathid&e 
%f a korunoFan^ dosednaiiti se hotovil ; 
! stavov6 €e§ti to vie opovrb^e a nepo- 
le n^eJedujfcfho treet^ni — kter^hoi vfeak 
I — a Teda, ie ueobranMi se, ie se ne- 
' ae rojensky, jm^nem obhajoirdDi vlasti 
Hi, rotili a pnatoyali, kriW Ferdinandovi 
dance pH^iny, ie by k vuoli etrane Hm- 
Itrl — kter^hoi se pHdr^al — religion 
siloFal zahladiti a kr^l, hes sob^ a domu 
' d^di^nan poddanost Q?^Bti a jich 8V0- 
IJti etc. Cfm^. stavuov slezek^cb po 8ob§ 

a nimi epolcili a jedni druh^m pomahati 
i 8ob^ se zav42alt, Tfmi Bpfiaobem nS* 
r markrab^tvf inoravskeho ii^inili, n^kteff 
proftei take mezi ifmM p&ny Moravany 
m^ze vzeSly a nekteH arrestovani jBau 

zodjfid^li, 
iciknfie rakaask^, bratr kr^le Ferdinanda, 
^atislaysk^m v Slezskn, tak^ tarn neBnize 
stavy evangelitaki^mi, zTl4§t« s Nissk^mi, 
pstvf ndleiitymi. 

H^je lid ^esky vojenak^ stavuov Seak^oh 
^vy a tarn eob^ odporn^ hubili a velik^ 
^asfch zd^lali. 
Btn od p. Ladij^lara z Lobkovic, ten ^aa 

rabstvi moravsk^ho, ku p. Hendriehovi 
iti z Tiirou uSinen^ho v slova tato: 
iTti etc. Pfed v. mti netajfm, kterak mne 
»vy doebdzejf z mfst rozdllnjch, ^e by&te 

:^m z kr4L See. do markrabatvl QiQi«^v- 256 Xni. P, Mik. Dai. s Hetl g I ISTS-^mm: 

sk^ho ytrhnauti ri^ilL I m^fce j& pak zemi tEto 
od J. M. Ksk^, pana m^ho milostiT^^ho, sT^l^enaii 
ebUl jsem pominaiiti v. inti tohoto pganf oSinft 
daje, ie mn^, sa jakan pHMnaii jste do zem^ t^to 
hnauti rd^ili, oin&miti ri^ite. Odpo^^dt mistii^ ( 
mti o6ek&?aje, nn vSem dobfe a fitastn^ imiti Be rii 
Dal T m^st^ T Brn^ 29, dDe m^slce Aprilia, dubna 1 

Odpoved Ba to : 

Slaibu sYt^ ete. Jakoi TkUt% ekrxe schyala^ 
na mne dotaz ^initi, sa jakau bych pridinaa do i 
hrabstW mora?8k^ho s lidem rojeask^m 2 kr41. 
Ttrhi, neai pocbjbne 06^-Ii» ie die t, mti Ts&d 
rozuma ioho dobrao r^domost miti r46ite. J4 pik 
nil jsem to z pora^eof a mim s seban T^eckao tjH 
kr&l. JSefi., ktef(i by^ rysoce ?z4ctii^ a blizk^ apHi 
p&nj strejce, ujce, gvagrj a bratrj, pl^teUkyzn a 
aobem a mineDim navlt^vQJi, zakazujice ee, ie pH 
jezto B Eimi z upHmn^ho srdce m(ni, brdla, iivoty, | 
a atatkj sy^ YjnaJoiIti cbteji; yedle toho anmyslu js 
na ty, kteHi ten EYat^ sYazek lisky, jednoiy a sp 
a^ dosaYad mez! n^mi roztrhnauti se Bnalili, tei k 1 
aby kr^L 5es. pohansk^m a barbarsk^m spnosobet^ 
peif, meSem a ohnem pohubeno a plnndroYino m 
(sic), sdhnatiti a sY^m pomoCj a fedruf^k n^initi^ \ 
zjeYn^ a patrne se odYlrajfce, i& t^ch, kteHi na& 
pHtelti JBau, nen^Yidf a je vedle neJYyifef moinoBi 
mocf pdna boba Y§emohaiicibo tHbiti budau a o 
Poii^Yadi pak Bpr^Ya y. mti porn^ena a BYerena 
pro^ei ra^te to tak opatHti, opatroYati a spraY^ 
abyite r^<^ili moci z toho, jak ^est a pochYaln, 
i od zemS podekoY^ni jmiti S ifm etc. Dat. v ZiM 
80. aprile I 1619. 

Mates Heidrich hrabS z Tnmii. 

Eakii§an4 eYangeliUk^bo religiotia se pM 
m^fce taki od d^Yoa Ye riU jicb p^ek^iky a *) Obn lifl^ skoro v doBlovu^m Y^tabu u Skdl^f L, 1619. 25& ml t Qm^el, jeii& i4dosti7 byl to v&e milostivd 

tojftfli pHv^sti, a Saturnus inYiYf tomu neohtJl 
l5 iudifinci cestu zameziL Po jehoito emrti vidj 
^lUeji iy rozbroje vojensky rosm^huly; nebo 
kanek^ Ferdinaad. pan strejo dn, MatbiaSe, 
rdJ€Qgke tak zadat^ se ujavse, na krk\, 5eB. 
pikoito k i^mi kralaystTfm sa iivoby ti cfs. Mathid&e 
tvohtf a korunovan^ dosednauti se hotovjl ; 
drllenf 8tavoT<S Se&tl to vSe oporrbse a nepo- 
M* ee nAsIedujfcfho treetdni — kter^hoi vfeak 
^ uenlli — a v^da, ie ueobr^ni-li se, ie Be ne- 
Idy ee rojeneky, jm4nem obhajovinf vlasti 
iflili, rotili a pnotoTali, kr&li Ferdinandovi 
l^'-^'^nce pHMny, ie by k vnoU strane Hm- 
! 'f — kter^boi se pHdrial — religioa 

iitii)' usiJoval zahladiti a kr^l. 5es sob^ a domu 
&a T d^di^nan poddanost uv^sti a jich evo- 
od^iaiti etc. 6iml gtavnoT slezek^cb po sobS 
le se B nimi spal^ili a jedfli drnh^m pomdhati 
f w retovatJ gobe ee zav4zali, T^mi spfisobem nS- 
Htamor markrabdtvf moravekeho ii^itiili, nekteH 
^lp^eli, proie^t tak^ mezi tifmii piny Moravany 
ft nesQ^j&e YzeUj a ndkt^H arrestor&oi jsau 
f*ftS*ri pre6 «odjiidMi. 

itr^l arcikniie rakausk^, bratr krdle Ferdinanda, 
"^"i TTi vratislavsk^m v Slezskn, take tam nesn^ze 
i d stavy eyangelitskymi, zvUSte s Nissk/mu 
V'iLtii b;«knpBtvi Ddleiit^mi. 
iir^ffr:^ m&je lid Cesk^ vojensk^ etavuov Seskfch 
it) Moravy a tam 80b$ odporn^ hubiH a yelik^ 
V Rakausfcb zdMali. 

IpLf lifitii od p. Ladi^Iara z Lobkovic, ten £a8 

aa markrabstW moravsk^ho, ku p. HendrichoYi 

ifi hrabeti z Turon uMtj^n^ho v filora tato: 

Dibu avfi etc. PK'd v. mti netajim, kterak mne 

tpfiry doeh^zejf z mist rozdHn^ch, U bylte 

rojeBskjfm 2 kril. (ea. do markrabstyf moraT- '-^1^-^ 258 Xm. p. Mik. Da6. i Heal t I. 1576 I ran^ch bnllf ilftt^ch od cbnrfirstnov evaW Hfe©,i 
p&k duohovufcb, jim dav^Do bylo : njni pak, 
slavn^ kr41o. fieB. bez kr4le a pdna, kter^i pnmi 
araW H&e drif, zuetdvA, tehdy ptednost chura svat^ 
na oBTfeenem knij^eti a pdnu p. Frldricboyi, % baii m 
pdt^m pfalckrab^ti pH Bejao, sjdh nakm oiiletu 
ten 6a8 zustiiv^, a podle Tym^renl 7ej& jmenovai 
buUi zlat^cb poBlaupnoBC D^padni krdloTstrl Hma 
na nej pHeh^i. Z 1^ pH^iny k Idskdm vagim re 
mocnym a osvicen^oi kni^atnom a p^aoom ftvag 
a pUteluom n^m velioe mil^m srat^ HSe, aby o^ir 
knile a pin, pan Fridnch, z boii miloBti p4tj 
krab^. ph' Rejou, churfirst svate H&e, aya n4l i 
t^i poslaiipnoBti n^padni ^fh dot^en^ uiitt mohl« 86 
zalauTaU a co by k dal^fmu fedror^ui a opatfei 
T^ci n^teielo, to vie se r^im dot>tatkexn tak, jaki 
ley, podle Dejvyfeftf moci naif spraviti a opatFiti rW 
Nad to pak vejS, aby ta vfc bvtioj pruohod jmlti i 
konci ^tastn^mu, %il viemti ktestaastva uiiteSn^mu 
bremu pi-ivedena b^^ti mobla, nepominuli jbdk^ v4 
arm4dy po tnoH i po zemi aarfditi^ a to t&^« o 
budauen^ veemu krestaastru, pi'edn^ k rozmnoieo 
a eUry boM, ^ddu a gpravedloosti utvrzent, slai 
opatHti r4Mni6, jakoi tak6 nepremo^en^, oevic^-nd 
iata proviiici v Niderlautu ejednoceaj^ch v l] 

hotovoBti po cnori i zemi b n&mi zfiBtivati r ji 

l^skdm ya&lm Telikomooii;fm a osvfcen^m kQfiat 
p^nnom, pannoiE ^vagruom a pHtelaom ni&m relici 
l^m, aby se na vSein dobH a Staatn^ vedlo, I 
a ochran^ boiek^ poraufiiti rMfme. Dai v Lone 
2. aprile l^ta 1019, *) 

Meato Bnd^joyice v krdl. 5«b. staruom Aeek^m 
^en/m odporn^ r oblezenf TojeoBk^m od lidu &ee 
a slessk^ho, k tomu naHzen^ho, z&et&valo. *) DI0 vypTATovinf Gindeli/ho (Uhje povstJiai n. UK)— 

HfllK^n iiril^V n»^ TK t<v luit't '/n lint Ji|ici|hAv ingt fUlAH a T 
laai n*l£ to rttko I L. t619. 269 ^Tfl irljiTOTe a direotorefe naHzenf t kr^lovstrl 
:^ nem^lo pen^s, siatky klddtersk^ pro- 
_^ . vali, 

[Ud pflk lEralovsk;^ ^ vojendk^ sredli bitvn b nade* 

iii hrabfm t Mansleldu a lidem jebo, 

j ha a z flv^cb ztrativ^e, viak poie obdr- 

hfiiktk t Mati8f(«ldu Tzav tu nemalati itkodu, cauf* 

miiu..i ^iirik4no bylo ou N. ®) hrabi z HoUoebu, 

. 5€B. hejtinanero a ofticfretn Tojeask^m na- 

m t'}i, le jmajo retufik t^uiuj^ MandfeldoTi ii(M* 

)iHiip4^Uf Dedbanliv^j^ obme&kal, protiei i y podezreni 

le hj Ti nil; a plezdeli mu hrab^ z Le- 

pro jebo k mL 

fp0 temi brso Ud ieu ^esk^ a slezsk^, od nichi 
■' "<* obleieno bylo, a v t^mi leieni pro- 
>ikavle, od t^hoi mesta odferblL A lid 
t>rd!nanda» nad kter^mi N. ^} hrab^ Buki^'oj 
bjl, neprestAvali zemi ^egkau meftem i obnem, 
r kraji b^cby&ekem a prachen&k^m, bubiti a plua- markrabstvf moraTek^m divy v oblacfcb nebe- 

h^mt rnobec vytiSt^no a oznamov&no bylo, 

a kola krTa7&, a etrelba jako % d^I ie ely- 

fla. pracb ^u^.nii5nf ie % oblakaor prfeel a tH ka- 

ti n{')ak^bo kom k zvonovifle podobnebo na 

11, 

Jttd byl na hrad^ prai. gtaTUOY kr&L ^es. a tu 

a upolek B MoravaDy a Slez&ky evaDgelitskymi 

N|aiiM$a( aebe obaorea a utrrzen. 

aMektri abersk^ a rakauak^ evangeliisk^ch, 
ieil« n&mluva byla, se tak*? o6ekavalo, k do- 
EtH Dtrrseaf jioh apole^nosti. 
^b itab: eUarsk^. 
Fri4xi9ha 17* 260 Xni p. Mik, Bai. a Hal s 1 1575^16^. 


A k pokoji se nikteraki nesohjlovalo, semS %t 
Y^dj bubila a plnndroyala^ a n^klady Telik4 b^ti a jlti 
rnusely. 

StavoT^ markrabstvf moraTsk^bo evangelltSti* po 
adviieni, ujali se tak^ r temi markrabstvi statkuov t 
Sterak^ch a jeznity mnichy ^) svypovfdali. 

TB BtavoT^ a direotoros kr41. ^es., jmaje pli sa] 
legaty moravek^ a slezsk^ a opovrbge dokoace Ferdi* 
uaada, arciknl'ie rakauBk4 ]ml p^ededle na kr&l. $es. 
Tolen a korunoT^a byL, a mnoh^ pl'fdiDy tobo sob^, 
pro6 by kr4lem ^efik^m b^ti a doaednaoti nemM, rzarde 
a poioiiv^e, toti^ : ie by auhlaYDfm nepHtelem religionu 
jich evangelitskebo byl a to oaboieoBtrl zahladiti usi- 
loval, slibtt neplnil, kr4l. fteske a stary Uhoi krih 
8ob^ a donm rakauskMmu v d^difinau poddanofif protl 
jioh privuom a BTobodtim my^%X\ a podmaoiti, i jin^ 
Bvobody jicb zruMti cht^l, zeini 6eskau ie tyransky ha- 
bit! a plundrovati namuje a dopauStf 6to. ; a iak via 
tii stavov^ pred eebe vsavse, L z?oliLi a vyhl^Blli jeaa 
6ob^ £a krdle Friderica, palatina Rheai, ohurfiista H^^ 
germansk^, jenz jim prijemn| byl t v reUgiona eyan- 
gelitek^m a nimi se sroTB&vd, pdoa mlad^bo, majjcfho 
k manielBtvi Eiisabeth, dcera Jacoba engUtsk^ho, Bri- 
tanie, Skocie etc. kr41e. Tak se dalM pH5ina vSt§f 
rozmohla k vdlk^m Tojenskf m a kl'esfaaBk^ krve pro* 
l^v^ai pro tu sldru gy^tskan a paooydaf. P4a buoh 
gyao miioBti radii b^ti s nimi. 

N. *) Bukyoj , krile Ferdinaada hejiman rojen- 
skf, nepl'eet^yal v kr&I. ^es. hubiti a zemi plaadroyati, 
a pMtrh§e k m^sto Pfska, jeoi retu^kem obmesk^ao 
bylo, je opanoval a y nhm ev^ tyranstrl i ohn^m pro- 
yozoyai. 

Jest pHzeji poznameD&no, s jak^m ^t^stfm 
It^Btim jest ae p. Y^cBlav Ychynek^ potkiyal, a I) Od Si^mdy pHtrxfuo. 
•) Eirel 
h. iei9. 261 Be % yhenU pre<i se doetal. Na vyhled4r^nf pak toho 
od o^ho pH fitayiob, pod t^mi proni^oami v kr41, 5ee, 
vrchnosti, a na mooh^ zafi pHinluvj jest ease do zem^ 
pfijat a panatvi chlumeck^ jemu navraceno. Sic eors 
<»SDiiia versat. 

Na hrade prai. ryjeTonj a nalezeny jeau drah4 
▼ici od xlata» sttibra a zlaUho (sic) kamenf podivn^mi 
maeiry a pHpravami sp&aoben^, nhM elavn^ pamdti 
elsaF Bndolf, desk^ kikl, ea iiTobytf sy^ho nakl^dal 
i fiim oeabn^ toho se— jsa na to laskav — dotejkal, 
coi skryto a zazd^no bylo. A Jeronym Makorsk^, D^kdy 
tejn]^ iivotni komornfk t^faoi cfsal-e Rudolfa^ to 7yje7il 
a tfm sobS X arrestn, vezeni — v kter^mi ai doBavad 
pro Bvi proti t^mai cisaH Eudolfovi t^^k^ protivenetri 
sfist^ral — pomohi, a jest oevobozeo. Earn jsau ee ty 
TyjdYeni a vyzdviien^ drah^ vSci a mUBb*y pod Sly 
a obr^tily, nenf vnob^c povMomo; nebo pod t^ini roz* 
brojemi v C*?chiich bylo jen vfeeckno dryps, drapa etc. *) 

£ristiun knii% z ADhalta nc^iaen jest od etaTuov 
^fts. kr^K a Tyhi^gen nejyy^Bfm t^ vojenske rilky ge* 
Deralem, a to jemu k Hzoni a spra^ovini v moo dano. 
Nebo naHkdno bylo Da aesprdTQ^ ordioaacf, 5lm£ ie 
nejedDau uiitedai pHletito&t proti Bepriteluom obmeS- 
k4aa a zmrhina byla, a mnozf jen sob^» nab^ti hledMi^ 
nebo mnoho lidu cizozemskeho do kral 6e8. navedeno. 
S4m pan buoh yi, jak zas yyhyti budau. 

Na enain^ take toho od etayuo? ^es. epoUen^cb 
ryhleddT^Dl pH UhHcb erangeUtfik^ch, t^z UbH k t^mi 
etaruom 6e8. svolivfie, tan^ epole^nosti se Bob^ zav^- 
zali, a opovrhle tak^ Ferdinandaf jenl p^ede8le taki§ 
k kril. uher. «a iivobytf cleave MathiiSe 2?t>l<Jii i ko* 
rnaoy^n by I, aacoessf jemn odepreli, svoli?g6 eobd go- 
beruatora Betlema Gabory z n4roda sveho, vojensky bq 
toki zdrihli. Tak ae ta ?ojiia rozm^hala a z obojf 
atraay Be proti BobS sillli a pomocniky yyhled^yali. *i Obliru^ji vypmvuje o torn Beckimkv 11. 683. Neurfilt* 
nilQfi Sma ni 341. a 415. 
rut" 262 XIZI. P Mik Dai, s HesL s I 1575—1626, 

Cburfi!"8tov^ pak tfSe germanStl Bjevie se tu, 
jicQ ndleielo, a nedbajiciH na psaDf jim od Jacobs, 
englick^ho, Britanie, Ii5tii^n4, zvolili jsaa k cfeal-stTf 
a Tjblisili pHze a ^asto jmenovandho arcikof^e Ferdi* 
nanda, heB, a ub. voleneho a korunovan^bn krdle, jemiil 

ilak CeoboT^ a jii i UhH spol^eni a potdriJSeDi ee spro 

llivU] a ei^ccesBU a dosednuU na Hi krilorgtvf od-^ 

[porovali. 

V noyS volenj UeXf krdl Fridencns palatiDn 
)ea tak od stavuoY kr4L 5e8. Bpol6eD^ch k temtii krd 

riavst7(, jak£ pl-fze poznamen4no, zrolen, vypraTil 

[a pHjel do kril. deg. i s manielkau svau Elisabe 

^a sjuem jich ml&denedkem Friderichem Hendriehe; 

' a na brad praL se dostavge, jeau od Btarnor 5ea. elayn 
pi-ivltAni ve iitvrtek 31,, poslednfbo dne m«s, Hjna po 
I»am. R7. §imona a Judy ap. A bned po torn ^iif den^ ^ 

Uotil 4p dne m^s. Hstopadu, na Ui kril j^es., a paafj 
Elisabeth manielka jeho. Ye ^t^riek tthoi m^sfce dntj 
7. V kostele hlavnfm hradu prai. jsau koranovdni, a 

I torn Blayn^ hodoydno. 

A bned brzo t^hol m^sice listopadu naH^eni 
od t^boS krdle Fridricha noyl pini anhodnfoi a saudcoyi 

; sem^ti tito : 

Z stayn pantk^bo: nejy. purkraMm prai. p. Bo* 

jhuohyal Berka z Dub^ a z Lip^ho, nejy. hofmistrem p. 

I Til4m z Lobkoyic , nejv. komornfkem p. JiH % Talm- 
berka, nojy sudlm p. Joacbym Ondi-ej brab§ Slilr, nejy. 

^kBncl^^em p. Vilem z Raupova, purkrabov^ karlStejn 
6ti: z atayu panik^bo, p. Hendrich Mates hrab^ t Tornu» 

I z staTU vladyckebo p. Otta z Loan, nejy. plealem pan 

[KaSpar Kapl^t z Salevie etc. A z dfrAktorii%' nTi?d*>wle 

[Od staynoy naHfen^ch se§lo. 

Po yyfiseni tobo krdl Fridencus do intsta iis- 
ek^bo Normberka, kde3^ sob^ kniiata n^kterd germau- 

rfikd reljgionn eyangeLiiBk^ho podle svobod jicb Bjezd 
poloiili a se eitoyali, z krdl, See. ae vyprayil, zaneobay^ 
in oa hradS pral. manielky ayd s synein jioh. 
4 
L. 1620, %m Pod Um lid yojen&k^ od stairaor dee. naHzen^ 
a prott Dim lid kr41e FerdiaaDda, jui cisafe^ v mar* 
)crab8t?i moruvskvm leierse, jak mohli 8ob6 ^kodili 

PiBek, meBto &esk^ od Udu krdle FerdioaDda up&« 
noYan^, jest zase Lidem desk^m osroboseno; aecordem, 
T&ak zhuben^ a splundrovan^, postaupeno. 

Fred svatky T^DO^nimi kral Fridrich palatlnas 
iftst Be z m^sta HsBkebo ^Normberka do Cecb na brad 
pra4» jako na post^ navratiL Co pak na torn sjezda 
▼ Normb«rce jest spusobeno, nebyio vuobec povedomo. 

PH koDoi roku tohoto Elisabeth, manielka kr41e 
Fridiicha palatina, porodiia na hiadti pra^. syna, kte 
timxkl potomne ua kHa svat^oi d&no jm^no Rob«rtus. 
L, 1620, P. Moravati^ poloiili sob^ a drieli sn^m 
Brij Y m^Bt^ Bro^, k mm% se tarn do Morayy z Oech 
vyprayil teji kriil Friderioua, aby markrab^^tem mora?- 
sk^m, pdoeui jicb u^inen byl, mi se vykonalo, 

P. VoldHoh Vchynak^ ze Vohynio, jeden z t^ob, 
jATii p4ny mfstodrzfcf z kanceldi-e 6esk6 na hradd pra3&. 
rybazoTati pomdhal, zustdvaje y itiieof TojeiiBk^m sta- 
viiov ifesk^ch jednfm ofticlrem, umrel, a domii k pohi-ebu 
piivezen. 

Nepf^telstvi mezi cfa. Ferdinandem a Fridrichein 
palatinent se rozmahalo, Kr^l polskj SigiBtnunduB Sv^da, 
j«ni k manielstyl \ml\ manielku z domn rakauekdbo 
a 8 ni syna jui doroatlebo, ofsaH Ferdinaadoyi, gyagru 
sy^mu, lidem polsk^m n^pomocen byl a fedroyal« a6- 
koliy Pol^ci od pHrozeni n^rod neoaecky nen^yid^ji* 

MaiimilianuB, bavorsk^ knlie, tuh^ fautor niboien* 
fliyl Hmskeho a defensor Jesnitarum ordiniB, strejc \^h^l 
FridrJoba palatina, odioijy strejcoystyi, Biln^ cisaH po- 
mdhAl. T^mi spfliBobGm Johannes Greorgiua, knfze saik^, 
obiuilrst, Qdinil; nebo jaau'^e religioou konfessf Augn* 
fitanae (aic) — pred lety cisari toho jm4na p^temn Oa- 
roloyi» slayne pamSti, od knliat a meat germanakfch 
podan^ — n^eDi Interansk^ho, k 6eohfim i k jiD^m. jeui 
fie Q^enl kalyinBk^bo, Luteroyn uoeni odponieho« pHdr- 264 XTU. P. Mtk. Da^. $ He^l e I. 1575-16^. ieli, neodvist nesl a jmel, o 6e^ ai poeavad, zrl4&ti 
mezi kDeiimi hddky a hadrui^kj nepN€ti\^a)i. 

V Rakausioh v nedMi Palmarum n Sitendorfu 
]i5tco lidu 6eBk^ho a moravBk^ho, jent v Rakanefch zft^ 
et&Taje p^5e na aeb^ n^jmMi, jgan od lidu poUkeho 

i pH tom jJD^bo cfsarsk^ho pt'ikva^eni a tu jich nSto^H 
zbito ; oetatpk, kdo jnohl, uteklo a ee retovalo. Po t^| 
doetav^e pomoei a se 2ase shrom^yivle, na ie}l lid c( 
sai-ak^ ndelili a if ml se jim odmenili. Tak takovi hri^_ 
toma chce, ZTl^t v epfieoba vojensk4m« ^M 

V Cechdch kr41 Fridrich palatinuB s stavy 5.eg^^ 
[gpolSen^mi a posly nh., moravek^fmi snemovali, kon* 

federacf, defenef^ bern^ naHzovali. Mince pen^iit^ opt^ty 
srejgena a skrze mandaty, pateoty oder^en^, vyhl4&etia, 
tak aby dukdt zlat^ piaii], br4n a yyiirin byl po pAl 
druhe kop§ gr. Ses, tolary etribrn^ po 1 kope gr. ftei 
a 15 krejcaHeh, rejnake zlat^ po jedne kop^ gr, 6ei 
a 10 krejc, g^desMnfky po 1 kope udh a 50 gr, poIaa< 
^tolary po 30 gr, iies., orty po 15 gr, ftee,, dtyrtneoftm 
krejcarDiky po 30 krejc, drandotenilky po 15 krejca- 
I Hch, dudky polfik4 po pfil oemu krejcara. A jeSti na tom 
lakomci a dr^^i nepfest^Taje, vechsly a jin46 a jak mohli 
STej^oyali. A to Tde d^lo ee pro ty Yilky vojensk^ ; 
a pen^z bo nedost^ralo, le cizozemci dobrau atarau 
minci, zvl4lt$ ^eskan, oa svan lehkau, nebodnau miooi 
pi-ed^ldTali a tak nabej\rali. 

PH DhdepBan^m snimu ^eg. pdai Ceohov^ spol* 
5eDi zvoliji a vyhi&silt 6ekanoem kral. 5e8* Friderica 
[ Bendricha, syna starSfho kr&Ie ST^ho Friderica pala^ 
tina, mlidence let dospel^cb iiedoS^4ho, e Elisabet, dee- 
I ran Jacoba, krdle englickebo, Britanie, zplozeu^ho, pH 
[iemi turoaj dri4a aa bradS prai., DHroz^va^iijicd tobo 
Utar^ho pHsloTf, io po radosti bejvd J^aJoat. A tak ten 
|ihi8 krAl. ^mH tH kr^le pred nikama jm^lo, ekrze col 
zarmauceD^m F^cetn ee pospiohalo. »U1 

i V SiruEAddorfa. 
L. 1620. 26$ Kdyl tak miQce penHit^ velioe mimo ^rvni pre* 
d%Ui l^ta zTejgena bjla a platila, jak pHzeji pozname 
nino, a ae na ruovS naHzenan lehkan minoi pi'edei4- 
Tftla, 1 dehoi bjl zigk relik^, i dali ae Tuobec do yy* 
idvihoT&Df a Tyhledardnf mince pencil t^ stard* dobr^, 
Tiinf kdo jmM a jak Be$ bejti mohl, vechily ijinak; 
uetoliko pak mincl penMitau etaran, ale i mooh^ stari 
p^kn4 klenotj baafn^ Fesli, Deeli a k p)*ed^l4v4n[ na 
minci novau peneiitau dodivali — zyld^tg do mince na 
Hor^eb Kntn^ch — zai^ei norau minei plaeeno bjlo* 
A to alaolo za pagament; *) Mmi mnozf nemilo nabjli 
a aob^ nabnali, na dobr^ syedomf nedbajke, nebo i na 
p>ede&Ie pl*ed lety nehodn^ch a nebern^ch, zapov^d^njoh 
pen^zlcb ee yyd^l^valo a yyzejskalo. Mala drobn4 minoe 
88 na ten ^as nede]ala a stare se neoacb^zelo, r 5eml 
aanienf bylo cbud^m lidem. Jakes! toliko po ii'ecb 
grejoaHcb groMdky nehodn^, faleSn^. -— ney^domo bylo, 
kde se a od koho d^laly — baafii3 se y Cecbich na- 
ehisely, brdny a vyd4v4ny byly* Praveno, le by je 
ft doyolenim yrcbooBti iide d^lali, Mmi bez pocbybno* 
ali tak^ eobd nab^oMi. Toit ta mamona, pro mi b§ 
il^ T ay^t4 d^je. Vojna tim yinna. 

S^ptembria, z&H, p. Jan leL duster, zlatotepeo 
I Prahy, prob^l* mince zemsk^, pnjel do m^sta Hory 
Entny a pagamentem stHbra a yzay za to z minoji do 
ipdnoho tisfce kop gn i^ee., yracTij(ce se pak zase, vynikJi 
na r»L*j y ceste knpeiof zlod^ji, jimi ee on brinice, 
Jednobo zafitHUl ; oetatnim nemoba odolati, jest od nicb 
laatfeldn a tak zradcoysky, nellecbetnS zamordoy^n a ob- 
laapen pro ty iadostiy^ a gy&ta mil^ penfze. 

Jobannes Georgius, kniie eask^, churfiFat, jaa jnl 
7i I V nepHtelem Cechnoy, Moravaouov, Slez5kaoy, proti 
L nandoyi Bpolf^en^ch a pozdvii^n^ch, dal yojenaky 

*" i y Lnzicfob m^sto H^, Paaoen, po Sesku Bu* 

iL, ^ jest Blind dobejF^no, 6emnl se snaind br&Dtli. ') Zpraeovao^ ath'bro, liiee, kodfky, uoie a pod* 866 
XIII P. Mik, Dad. £ Heal, £ I 1575-^16^. A Oeeha?^ na t^boi^ chnrfii'sta, ie bj erbsDunky 
kr^. ^68. a domem sask^m aMti^ne a utvrzene 
a protrhl, naHkali; nebo byli pfedtlm tobo ph nem, 
abj je fedroval a proti nim podle tychi erbanun- 
IkSv nebejval, vyhleddTali, ale nle pH D^m oez^jekali 
a neobdrielt. On pak Desohvalnjfce jim tobo jich proti 
' ofsaH FerdinandoTi, krali jicb od nicb voleo^mu a korti 
noYandmu, pl-edae^zett pn cfsari FerdinandoTJ, [eniDi 
by I tak^ k c{ga^8tW bias stqoj dal, gtal a tflst^ral. 
I A tak tii p4iii Cecbov^ a epoledafci jich jeau, nad 66 
Uak pri tem^ churtirata sask^m bezpe5ili ^ smejleni, 
; coi jim tak^ hrozoeho nasledujicfbo padu jich pHpo- 
nidbalo. 

Lid Yojensk^, Qermanov^, BaYQ^aQ4, Italtano?4 
sb^i polekA etc,, nad kter^fmito lidem neivySlfm polofa 
generalem naHzen byl N. *) Bukvoj, sem i tarn se p4 
i lie^k^ zemi d^raje, vie hubili a pluodrovali; m^sta] 
Tejn nad Vltavau, Vodftany, Prachat»ce, StiSice, Vimi 
berk^ Launy, Strakooice, etc., tvrze a sfdla opancTavda 
nkrntn^ a lidmi Dakiddaje, bobat^^cb koHstf dost^vall 
f a nabejvali. Lid pak stavnor fi©sk]^ch s jin^mi jioli 
[apoleJ^Dlky naHzen^, jsance dosti siln^, me platn^ho 
^Bob& nedovozovali a nepfisobili a vihav^ se jmeli k od- 
I pfranf ; nekteH jsa zjiraani, obrani, fiacovAni a od polo 
^ nazf propaiiM«ai« domfi se navracoTali, na ntispr^vii na^^H 

Baknlan^ eTangelitIti, jeni tak4 byli po stayfcb 
[-Beskjch postaupili, vida» 5e neodolajf, jsati spokojeoi 
la cie. Ferdinandovi, pino eremu d^di^nema, se na ml«j 
float dali. 

Betblem Gabory, gubernator nbersk^, r deskri kon 
►federacf zflstdvaje, siln^ clsahtlr^m odpfral a N. Hen- 
^rieiis Dampir, naHzen^ Tojenek^ hejtman lidu c(aaS 
^ ak^bo, davfie se ka Prespurko, jest na rece Dimaii od ') £ar»L 1 

i 
L. jom. Ml 


jeduoho Uhra sastWen ; a tak jemu se konec etal ii- 
TOta jebo. 

A taic dileji toliko o vojnd bIjI^qo a naHso* 
?4no bylo. 

Valnf tft dy^ vojska v kril. 6es, lidu cisatsk^ho 

a konfederator^T (esk^ch eob^ odporna, jedni po druh^cti 

B pted dnibfmi se podle fortelfly ddyaje, hi se oboj( 

doatall kn Praze, mSstQ hlavafmu, na buru Bflau, tak 

H5enaD, nedalt^ko oborj a staveni, je$ Bluje Hv^zda; 

TOjsko ^esk^, nemaje na sebe poKoru a opatrQostif 

n od vojska cfgahk^ho pHkvafieiii pln^ra llaoht- 

dndkem, zvldM^ od kyrysaraor, a hned jim stlrelba Telkft 

— jeni sir^ii ndleiitau opatfena nebyla — jest odiiata, 

a iak vojsko cesk^ rychle roara^eno. UhH dali ee die 

jich c»byfteje Dejpr?e v udk^ol ; to vidauco fiesk^ rejt- 

haratro, tolik^^ nj^inili; jfzda morayski pozaetanyle se 

Ineinoha sami odolati, navie gkodu, canyli a taki na 
nt^k SQ dali; p^cbota opn&tSni utrpeU, jakoby na 
\Mni kr&my uredena byla. A tak tu Tojsko cfaaf-sk^ 
ola a yft^zstyf obdr^alo, jel BobS Tojako deske za jisto 
pokMdalo, >) 

y ti bity^ zahynul jest tak^ JindHoh ^atn^ s 011- 
7eta, mlad^ ^lovSk. 

lined pak po U pordke kr^l Fridrioh palatinaa 

jako omdmen^ s maDzelkua, d^tmi a pli n^m n^kt^H, 

j€ni 96 bo pHdrieli, pobrayge e aeban co^ mobli^ dali 

6« tak^ z Frahy na ntikdni, preS ee dayde 2 kr41. 5e8, 

a jak mohli ee Baly(royali, na neopatrnost a neeprdyQ 

ulrflv vojensk^ch naHkajice. Stala se jest tu hanba, 

koat, poem^cb Cecbuom a potracena etarobyld cbydla 

tak&f nislednjfd pak zhauba a iKaloat pi-eyelika! Nebo 

aian^ ylecb tH m^st praisk^ch hned po te pordice 

lid ten vojenflk^ cisat-Bk^ do mist praJsk^cb beze y&eho ^ Vtidh cele riidr dfikJaduyob zpriv, ill zvliiid Gindelym 

' Bericbto uber die Sohlacht auf dem WeiBieti 

.■! Frag^ (ZaaedAci zprivj akad, tideJigka r. 1877)* 268 ^Xlir p. Ma. Da6, t Heal e I 1575^1626. odparu vpustiTge, ee k ruce cisaH Ferdinandovi pod* 
dali, a hrad praisk^ iak^ opanovin; ltd pak ten do 
m^Bt praJskych pnWiuf d^leji sob^ v tjchi m^stech 
praisk^ch provozovali podl^ vule sy^, bohatstd a Ua* 
peie Dabejrajice. D41e pak Hd cisal-sk^ poznar^e* I9 
iddn^ho joi odporu v uech^oh nejmaji, dali se sem 
i tarn po tM ^esk^ zemi t lanpenf, pIundroYdnf, branf, 
ygeokaj kauty rybleddvajfoe i neboh^ lidi jiroajice, hlary 
latahovinlm, i jinak je ohnfim, pro vyjeveni a vyhleddai 
pen^s skryt^eh, mu^fce, trdpili i ueiarcoraU, tak ie 
hrozDO a ialostivo bylo torn rozpr^v^ti etc. A tak 
nic jin^bo nebylo, neili : acb, auv^ a bMa, dej a berme! 
Aai katolitskym Hmfikeho ndbo^eastyi odpa&teno a pro- 
miniito jiebylo; jeu dej vgeehuo a ver sob^ jak choeSI 
Mnozi i B detmi do lea&r utikajfce, tarn mMU etc. Tak 
hie p&n buoh na Cecby dopnstiti a je trestati r4^il a to 
bez poohybnoeti pro hrfchy jicb, pejcba, marnoBt, ne* 
syomost, aeBprayedlnoBt etc. ; nebo z&et&yaje pred tdn 
y niarnosteoh a rozkoleoh syHa tohoto, Desmiraaa nM- 
hernost y Satetyii bobatem, kroji, mnstry rozli^nfmi po- 
tvorn^mi^ star^m Cechuom, pi"edkflm av^in nepoyedo- 
mfmi, pdcbali a provozoyali y elarn^m bodoyinf a paa- 
getoy^nf, s Bauienfm cbud^ch Ijdl, jeoi se praya a apra- 
yedlnoBti doyolati nemobauce, lipMi, k bohu na pometn 
yolali a ialoyali etc. 

V§6 a brzo potom: po podinl ee Pra^anaoy jin& 
meeta 6esk4 ee tak^ cfe. Ferdinandoyi podd^yaje, lid 
yojensk^ cfgarsk^ do m^st pau&t^ti» prijlmati, vychov6- 
yatl Da yelikau srau Skodu a dall{ zihubu tnaseli a pH 
torn t penez lacoy4nt byli. Tabor m^sto toliko odepFelo 
a pHjavSe do m^sta bv^ paatoynfky, se zay^eli, k br6- 
n^ni se hotoyice. 

Y t^ch takoy^ch y krdi. ies. Md4ch, laloBtech 
a xarmutcich cieaH Ferdinanda yojendk^ jeneral, N* 
Bukyoj Bonayentura, e n^tco tobo lideoi yojenek^m, pod 
aprftrau jeho z€st&yaj(ofm, dal se, yytdhle z Cecb, k Mo- 
rarS a RakauBoom, kdel jeMd nespokojead pozdyiieni 4 
X, le^. 269 Pini 6fi(5ho?4 juJ jako ? aaku iflatirati, 
% promudroTavSe a probravge st4 p^edsevzetf, Am^o H* 
kati a na dalgf J. M. Cek^. naHzen{ s gtraohem o5ek&- 
Tati maaeli. JakoJ hned brao od J* M. Cek^ Karel 
M& z Lichtenfitejna do kr&l 5es., k spravovinf a !*{- 
i( k T«ce J, M. CsW t^hoi kr4l., rypraven a naHzen 
it» do dalM V torn J. M. Csk^ roole a toho opatHnf. 

Zpfrej Salmov^mi melodieDii: 

v&emohiicf, y^i^nf pane bo^e, Bmiluj Be nad n&mi, 
po tv^m spravedlirem ndti potrestdni [ 
I Pro e^na tT^bo milebo, pdna Jezu Erigta, 
akrz n^l jest k tob^ ceeta prav4 a jistd, 
ikeTsttipuj^ a n^mi y gaud, o Pane ! 
nebo pY^A tebau i^dn^ prar nezAetane ; 
tob^f ee pokoHme a ponfien^ podddr&me, 
k milotirdenstTi tv^mn se uiik&me, 
Vol4me k tob© ve jmenu syna tv^bo miliho: 
neopauSt^ji n4s, Bt^dce ty^ho sau^^n^ho I 
ra5ii to zbaul-eni sv^tsk^ spokojiti 
a na§ na milost pHjiti a v sve ochran^ jmiti, 
abjrehom v pokoji tebe mobli ctfti a ch?4liti. 
Sjnu boif, vjkupiteli n4d, ra^ se pi'imltiviti 
a eebe a yfili tvau svatau d4ti poznavati, 
Amen, Amen, Amen, ra(^ se Bmilovati ! 

Osoby n^kter^, jeni p^edeSle od pozdriien^cb Bta- 
mor z kr41. dee, zyypoTfddnj bjly» ee zase, i fratres mo- 
aaehi JegiiHae, ^) navracovalj a zaso dosazor^ny jean. 

Pint komisaH, od J. M, Csk^ v kr4L fies. naH- 
leiii, cHorali mnob4 z stavuov ^ea., aby se k J. M. Csk4 
P^rdinandoTl, jakoito k kr^U a p^nu 87^mu« pHzniTali 
a k poddanstTf a poslnSenBtri z&yazky jMnlll; kteH by 
pak tobo pominnli, za rebeliea jsan poloieni a etatkoy^^ 
jioi zodjimdni. *) lUtlo ^fratrefl*" ad51al Svenda „patre8^ % bIoto nino* 
aaoki'* pretrhal E70 Xm. p. Mik. Dae, t Hesl g L 1575— IG^. S prokuratorem Martinem Froweinem, ') jenl b;l| 
dOBtavde se na onea (aa do Cech a datr ee na prokn- 
ratoraM, Km zbohatl a Tzeiel, a religionu t^ch, jel 
atrana prctiv^Dd Fikhariy DazejTaji. snostiTaL, diruS jasi 
naktad^no i zmu^en jeat: nebo sob^ byl pH t^ml p^ 
tdriieni — k kter^mn^t ta^e Dapomihal a Um tak^ pro 
koratorstrfm od mnoh^oh liDe? a neniriBt Bp&eobil, aa- 
roz?a^u)ic t^cI budaucioh — nenivist zejakal. 

X. i^^l. Y mSatech praiak^ob TjhlaloTiiii jaan 
Tuobec 8 traobeDfm a babnoTdBim dTa mandator^ et- 
saHtf, ieni slovan aebt« jinak banQnm ; kter^miito maa- 
daty oznamov^Qo jest, ie J. M. Oskd divk do t^bol 
aohtu Fridrieha palatiaa, jejt sob^ byli Cecbo7^ po- 
tdnieni krdJem Qftioili. sbavnjfce jeho J, M. Cfik4 t^mi 
achtem i ohnrfii^tvl e?at^ Hie i v&f j>bo autontatis ete. 
Drtib^m mandatem a t^mi apftsobem ie do tako7<5boi 
aehtu dirati raM tH osoby, totiitoi Jaaa JiHho atar- 
liho markrabi z Brandenbniku, Eristiatia koiie a Aa- 
halta a JiHho Fridrieha hraM t Hobeoloe, jenl t4iiiOi 
Fridriehovi palatinovi a Oechuom potdvitea^m nipo- 
mocni bjU etc. ; kterf chito maodadch poloieno jest datntn 
T Yidni dYamecitmeho dne mes. ledna /. t. 1621. *- A?6ak 
pod tim Ernestus brab^ t (sio) Manefeldias v c^echaoh 
B lidem ^T^m Tojeask^m zustATal a mMo Theh lidem 
jehu osasene aAst^Talo. 

Te^ce a larmaucen^ ee dilo r kr&l. ces , jtil na 
nejyyili aauleD^oi, BplandroTaD^ta a obraneio; lid^ iako 
omdmeai bjli, ne?Ma oo <^JDiti. Z aanienf pak da, 
Ferdinaada a im^nen jebo n^kteH s siav^iiov 6es. tak 
posdTileayeh jsau arestovinf a do Teieai brini, u^kteH 
ode rSeho iutfkall. Tak hie I jtil neboii p4ai ^ecboT^« 
kdyi JBta se br&nlti — jako at^ CeGbore, pNdkoF^ va^i, 
B« brinili — aenmeii, kf ate ro\nj netaUaalll 

AU pozdl jni jest boaiti tjeha, 
(eaki temi iiaHk4 a Tidyohi. I 
I 

4 *) Pmwtln. L, 16M1, 271 Tifmt epuosobeiii d^lo ee v markrabstvl morar* 
em t^m, jen^ k pozdviien^m Ceohfim pHstaupili a b aim! 
m apuntoyali. 

Jm4nem a QaHzeDlm J. M. Csk^ rozesldni JBau 
odeT^Di Tiiobec mandatove od Karla kni^ete z Lichten- 
iteJDa r kr41. ^es. naHzen^ho, jen2 r Men^lm M^st^ 
prai. obejval, aby ti, kteHi zutfkali, zaee ee v ieeti 
nedSUch pol'^d sbehl^ch navrdtili a poetavili, pod tei- 
k^mi na to pokntami ; a byly temi mandaty oitoviny 
a jmenov^ny osoby tyto : Hendrich Mates hrabe z Turnu, 
Bobiieb?al Berka, Vaclav Vil<^m z Raupova, Joachym 
Oiidlej Slik, Jan Albin Slik, Vdclav Berka, Adam Lak- 
ian« ') Smil Hod^joTsk^, Jaa z Buboa, Pa¥el Eapl^f, 
Petr Milner. Ernfrjd*) Berbisdorf, SmlJ z Miehalovio, 
Hans MUner, Johan Baptleta E;s(*n, ') Jan OrSinorpk^, 
Fridricb Georg, Benjamin Frowein, Daniel Skreta, Vd- 
" T Pfeeck^, Eliis mladsf Eozin, Jan Felix GolidS, 
nel z Veleslavfna Ulrich Erdtl, Pavel Jnhin, Pavel 
ntnaor. Jan Knot, Jaknb Hufnagl Ale it^dhf % nich 
tiob klepet necbt^l a se nenachdzel. 

Mmcius^ bfezen. Karoloe arciknlie, bratr oIb, Fer- 
dinanda, jsa biskupem vratislavBk^m, piijel do Prahy 
ft aedlaubu tu zustav, odjel d41eji. 

Solddti vojeo^tf, )enz t kr^L 5e8. poz&stirali a sem 
i tarn se projQd^lI a protnlovali, na cesty a Bilnice se 
vydivaje. Udi laupili a oMrali^ a koho b^ti mohli, na 
iidii^ho nedbajico, 

V Hiapanii iimrel jest 31. Martii Filipue, kril 
HUpaniarnra, Btrejo J. M. Csk^ Ferdinanda, 6es, a nh. 
krale, lanechav po aobS dbdice, ayna sv4bo Filipa, tobo 
Jmeaa dtvri^ho. 

Martin Frowein ]^e5en^, pffz<) poznamen^, zQst4- 
r^e B jin^mi ir^znem na Bile yhl\ hradn pral. nalezen 
J«8t xnTirf pod taui v^ti; praveno, 4e s^m vyskoSil Frid 
nti n Lokiaa, 

«) U 8k4ly (V, S9) 

■) Timl© ^Lyieo". .LanMd*" 272 Xm. p. JIfilfc. DaL s Hesl z 1 1575— IBm. mJsteoh pral. jest rosrlSeno. Hrozn^ pAd kr41oT9tff feek^ho* 4 •aM 
a pra^ A5koliv ^dka a nad^je bjla. £e tern tak ai 
n/m a v^zeDlm uji&t^n^m oeobam milost nfiinen 
a pH brdUch sflstaveDy budau, ale na>fzeii(t| 
Cfik^ jsaa k emrti odsaaseny a ortelor&ny 
druh^cb z rathauzu Star^bo M^sta prai. Hi 
y rynku hlarnfm t^boi m^sta k tomu pi"iprav 
knem 6ern^m obeBt^eD^m, ^ vyvedeny a m%i 
oaoby tyto: Ondfej hrab^ Slik, pHtom mu pra^ 
jest, utata, Vaclav z Budova, Eri^tof Harant, ji 
knibu sY^m do lem^ srate putoydnf vjdal a i\ 
dal, KaSpar Kapler z Salevic, jea v^ku sv^bo a 
osmdes^te, Prokop Dvofeck^, Fridrich z BiU, J 
Otta z Lo8U, Vil^m Konecchlamsky, jeholto t4k 
rau do m^sta Hory Kutny a odtud do Tteboi 
pobtbu jeet dov'^zeno , BohneUv z Micbalovio* 1 
raka ma nCata, Divil Cernfn z Cbudenlc, anil 
ipomohlu, le Hmsk4bo Biboienstvf byl a zflst^i 

Z m^StanuoT: Valentin Kocban % Nov^ho 
praL, Thoblid Steffek z Nov^ho Mesta praL, 
Khobr z Nofeho M^eta prai., Jan Saltye z Hory 
byv tarn prTDim konselem mestskym, jehoUo bl 
mesta Hory Kutny jest odesliaa a na br&D^ I 
rystr^ena, Maximilian Ho§t!aIek % m^sta 2ato^ 
jeho tym^ sp&aobem iam do 2atce odeal^ua, Jc 
JeBsenius, doctor, jemui nejprre jazyk nVezin, stai 
cen jest, JlHk Hauensild, a ruka mn nfata. ] 
Bypl, jurista, jemui tak^ rnka uCata, Vdclat M« 
Bkf, Jind^icb Kozel z Nov^ho Meeta pral, 
caitr» odtnd^ Jih'k fteciok]f odtudi, Micli 
odtodi, Simeoa Voki6. Summa sCat^ob 
a ityry. Jan Kutnauer a Simeon SuMckj^ 
hanzu Star^bo M^dta prai. na trdm^ obS&eni ;* 
Vodfianik^ oa jnstioii, Sibenioi, x ryakn etara ■-.<-u-.-w->-- ^--^-. at M« 

I L. 162L 27S obSlen. HroerU dwadlo h^lo $ tSch tah usmrcenffck. 
Dyan^ct hlar sfat^ch jeet na br&na moBto pral. relk^lio 
a ^pitila d^Do a vystrkana : t^Ia pHteluom nsmrcen^ch 
Ira pohfebn Jeau paafrav^na, Actnm te eiekuci v pon- 

tpo pam, Bv, Vita, 21. due m^sioe Janii, ^errna, 
Na dmhf den v auterej rymrsk^ni a arypoyid^ni 
: Jasef Kubfn, HMk prokurator Violav Boieck^, 
§yehla, prokurator; za jasyk k justicii, libenioi 
pHbit Mikiild^, starM Berras v Star^ni M^std pral. 
A to vitt d^lo Be a konalo y pHtomnoBti lidQ mnoh^ho 
lojeaak^ho. 

P, Vil^m I LobkoTic a Pavel z fil5aii, Jan Yo- 

i»r*o, Viclav ^tastn;^ P^tipesk^^ jeauce tak^ k smrti 

Ittxenj, ale jeao n y^zeai zQetayeni a zaneohani do 

Je a reBolQcf J. Mti, coi ?ge d^le z&sXivk r eaada 

'a r jeho Bprayedlnosti. 

Tfceji lyypoyid^oi jsau pHtom: Volfgang Ho8- 

r« MelJchar Tejprecht, Lnk^S EarbaD, Jan Eamaryt ; 

rHeni zfistayeni: JJHk Zay^ta, Pavel Peoka, Ma- 

Borbonins, doktor, Eli4g starsl Rosfn. 

Vli t4 poprare traubeno a bnbnov^no bylo, aby 

mlnyenl a oai'fkdni t^cb. jeni konec brali, slyS^oo oebylo. 

N. '} Bnkyoj, heitmaa polnf vojenek^ J. M, Csk4, 

i&Btiraje y KakaaBich a yyday ae a n^tco m^lem lidu 

^l^ti UbT^m, \^ni velik^ §kody okolo VJdnd mesta 6i- 

^■» jest od D^jak^ho Ipatneho Uhra kopfm probn&n 

^<^^ak QBmrceD jsa, konec vzaL 

Pro pHzepsanau exeknci a treet^Di oaob jmeno- 

i^cb zbor^ili a zhrozili jsau ee innozi, syl4&t^ ti, jeni 

m^Btti T^bol-e zav)-elj, oble^eni jea od Hdt yojen- 

Ifefa cfBaNk^ch, jicbi bejtman^ aaHzenf byll: N. Pa- 

j«) a N. don Baltaxar^) s jiD^mi; a tak Tdboritl 

acQ dobejy&ni, yelmi ee a um^le br^nili> zbiv§e a po* 18 
274 Xin, p. Mik. Dai. g He$l m I. 1575 etHlevk nemdlo t§cb, od nichi oblejieDi a 
byli, jaa tii T^borStt hojnifini prorianty li 
odpOToyali, rosumSje, ie jim hHi o T^eek 
nadeje k MdD^ sv^tsk^ miloBtU y %vim 
urputn^ EfiBtivali. 

Skrze tento p&d heskf mnozi sabjli ; 
dom4ci i p^6spolQf; n^kter^^m brioo, nli 
?ino, jednt drube odsnzajfee a tidu pHMt 
ty vojny vybr&no a vySacovAno, z nifteboi 
5inito; prdya zastayena; na to sobS ukazujic^ 
i^&dn^mn k niiSeboi pr6v hfii iieebtM, a 6echo^ 
jui pr4va a svobody sre potratili, tak odsuzoyi 
Mnozl pak, jeoi prye 8 Fridricfaem palatinetn 
mezi lid vojenski^ cigaiek^ se najfmati a yerbor 
nebo ptedce ErneBtns ManefeldtQe a Betlem 
gubernator ubersky^ tii JohanDes JiH etar&i a 
brandeuburek^, — jeji yuobec kniie z Jegerndoi 
noyali — vojeDsky polem hike, yelik^ Skodj 
zvl&StS Uhtl V rakttusk^ zemi, yMj se clsaH F| 
dovi protivlce. Nota : Jist^. s podiyenim bylo, 
J!ia8Uoy pohan Turek pod tan nesyornoBti a vlasti 
ban kfesCanskau uie pi^ed sebe proti kNeCaQnbl 
die apfteobn sy^bo — debral na zk^su khOBCaaBli 
poohybnosti, ie )eho e^m pdo buob od toho % 
rWil. 0, ochraAiijJt svi vSrni, pant boMe ndi t 

Sold4ti vojeuSM, jeai hi posaydd v krdl 
zdst&yali a eem i tarn se projfidMi a protuloi 
po iiynoBtech ee yyd^yajicf laDpili a obirali, na I 
nic nedbajice. 0, neboBi dechavi^ pomofii 
pdn b^h sdm! 

Plze& m^Bto, jeni bylo od Erneata Mafl 
byto a opanoy^Qo, jest zaae » y$ak cpltiiidrQ 
yzd^no a opo&t^no. 

Jacobus, rex ADglorom Britaniae, yyprayj 
eyaii k J. M. Csk4 Ffirdinandoyi do Rakaus o 
mira a pokoje mezi X M. Cekau a Fridrio 
nem Rhent, zei^m t^hoi krile euglioki^bo I, un I 

'aflDI 
X, le^L 275 
ii>ju Cecho?^ poxdviieni irrdJeai evfm u^inili; nebo se 
■nrelik^ dkody Umnl Fridricbori v zemi jefao (^iaili. A kdebj 
^HlB ten ^as teji Fridrich zilet^val, raobec pov^domo oe- 
^■»yb. A nov^m pozdri^enim a v^lkami YOJenBk^mi hro- 
PP^eno bylo a k tomu se v GermaDii gchyloralo; nebo 
mnosf Dad t^mi Fridrichem a p4dem a zavedenfm jeho 
— kter^i ae jemu skr ze zbani-en^ a pozdviien^ stavyj 
^ril. Sea. stalo — lltoet jmeli. V Cecbiiob inz — kroini] 
^8ta Tdbora, kdei 8e protivni zavl'eli a 8tatei>n^ hiiA 
— vse ois, Ferdinandovi podmannuo bylo s uklddi*^ 

beriu a laeunkuF a jio^oh eanieni od lidu vo* 
ikihi^, ? %^m\ zfisUiyajfeiho. 

Tak jste sabi dovedli, mili pdni Cechovil Poma- 
he^i vdm svau milosti pdn b^h sdm ! 

T&bor, m^gto y kMK 6e6., a$ posavad od lidu 
Tojensk^ho J, M. Csk^ obleJ^ene jsance, dobejvdiio b 
1 atatedn^ ae tam zavlPenf br^nili a odplrali ; nad kterf mfti 
lidem J* M, Csk^ nstanoven byl nejvysfenn Don 
Baltazar, §panM rozen^. Kdyi pak ddleji pro uedo- 
flliitek proviantu a riktualii irrati a vyetAti riemobli 
a vida, ie ^idneho retu&ku n^tol to tn^sto jsau smlau- 
?ati, akkordem vzdali, a i^ pH hrdlich ziiistaveni budau^ 
jim pHpoT^dino: z nicbi n^kteH mezi lid J, M. C8ki| 
ae n%j(mat) dali, jini ae pre5 odebrall. Adam ioho' 
?id4ai 1^. dne m^a. NoTembrle, lidtopadu* 

Kn^*f evangelitstf jsan v Praze zvypoWddni z kr4lr 
^^68., aby i \infcih zemf J. M, Cike prdzui byli, jaki 
^HiandatoTe odeF^eDi od knizete Earla z Liuht^netejna 
^Heo^ kril 6es., j8a k toma od J. M. Csk^ narlzen. spra-l 
^Hroral — to T 8obd liroce obgahovali a rozepB^ni byli;] 
^a vttahoyali ae na ty kuBf, kteHi ^e 8 sta^y v kr4l,j 
dea. pozdvj>.enjini a a Fridrichem palatineiu, falckrabfjQ^ ' 
drieli a tobo na kazioicb sF^oh po^yrzoyalj, a tlm ^e 
lid proti J, M. Oake pozdyibovali etc. I odbirali ee 
Hi kuHi pred* mezi nimii^ kn^z JiHk DicaattiB, jeiiij 
administratorem pra2< byt a teboi Fridrioha palatina 
k kr4L cieB., naHzeoiia stavoo? fiea* pozdviien^ch, byl 

IE* 
koniDOTal PH kter^mlto odebr&nf jest n M^stce Odm- 
D^bo laopein^ % toho> col b 6ebau vzal a pH sobS 
jm^l, obr4n. 

Lid cfsafsk^ vojensk;^, jeni sem i tam jesdili 
& lidi V eilnicfch a eeet&ch laapili a obirali, aephesti* 
Tall toho pdohati, bera pH^inii neplacenf, jakikolir T0- 
lik^ summy pen^^it4, zvU^t^ z mince na Hor. Eutziioh^ 
E semd ^esk^ se jm^nem a k race J. M. Csk^ ^j^ii^lj, 
Y mietech n^kter^oh jim odplrali a n^ktere i zblli. 

Obr^n jest tak^ a olaupen od t^chi laapejnfkuor 
Fllip sekret^f, jeni cestau u TH DvoruoF v kraji M- 
Blavsk^m jel, a nem^lo mo peD^z pobr^no. To ten Pilip 
eek^etd^, jeni byl i okna kanceUi-e hradu pral. se dv^ma 
p4iiy mietodrMcimi Tjbozen. 

V kraji kauHmsk^m y% yei PoboH postlieni jsan 
nSkteM lakoYl lanpeinici, aby podle dorMenl na to od 
Trchnosti tiaHzeu^ho jimdni byli : ale tii pogtfienf po- 
6ali Be br4niti, ale jean % iiieh dva zabiti, ti-i do Prahy 
podle t^ho3t naHzeni dod&oi a tam xutraceai jean. 

Toho dasu knlie Karel % LicbteD^teina, jenl naH-* 
zenim J. M. Csk^ zemi Seekau Bpravoral» odiel z krdl 
6es. do BakaiiB k J. M. Gek^, najeboito mfet^ naf^izeii 
j6Bt k t^mui spravoTani v kr4l 6eB. p. Adam z Wald- 
fetejna, zfietdraje nejT. hofmistreiii t^hoi kr4U ZartDan* 
cen^ a ialostir^ se yMy d&lo v CecMch a T^tllm aaQ- 
ienfm a t^ikostmi hroieno bylo. Pliii bfih ra6 Be 
fimiloTati! 

Pod tim hrozn^m a tMk^m pidera a zavedenfm 
itarnov pozdviienfch v krdl 6eg. Betlem Gabory, gu- 
bernator nb^rsk^, jeni ae byl e t^mi^ Bta^y 6efl, po 
zdHhl a Bpuntoval, nie na tn poriiilru n Prahy na Bfl6 
hol'e 7zatau nedbaje. pfedce 8 Ddeni av^m Yojensk^iD 
pH Bakausioh ^kody (iail, cieali Ferdinandori ee pro- 
tivfce a odporujlce, ai k tomu pHved^no a pH8taup<?no 
jp8t, ie B Dim accord a poroTnanj na jiet^ artikule jest 
Q^m^DO, ml k sQ^mn nhersk^mo k utTrzetif jest odlo" 
leao. A tak ostalof pozd?tieBi CeohoY^. jsaQce od pan* IflMiiaM 
L, 1622, 877 tov^kuov BY^eh apnit^ni, mnseli ke v&emn Mkati Amen. 
Nebo i N. ') roarkrabl z Brandenbnrku^ koiie z Gegen- 
doifu, pQDtovTilk ijchi staviiov Seskych, leie v Blezeku, 
Tojan&k^ lid svflj jest rotpuatiL Toliko je&t^ ErneHtus 
Mansfeldias — jeni ee bjl tak^ s t^miiS stary spuntoval 
a jim napomdhal — y Hh Germanii nepHteloom Bvfm 
odpora?aI a yelik^ Skody provozoval moe( svau vojea- 
skau, c?14&td kniieti baTorakemu a n^kter^m biskupaooi 
genaaoak/m, na iddoeho nio nedbajfoe; pro^ei iia& 
Aobi clsatek^ obnoren, roiep84ii a tyhlaaen jest. 

Toho rota 13. Julii uml^el jest ? Hispanii arci- 
knfie rakansk^ Albertue, ^) syn elavn^ pam^ti els. Maxi- 
miliaQa tob(v jm^aa drubeho, ^es., ah. krilB, kt6r;^Uo 
aa byl, jsa v mlad^m rekn, tarn do Hispanie dostal a tam 
tftat&Fal. 

L, ie^$, J. H. Cski Ferdiaandas, des. a ah. 
kr&l, ifietiTaje v staTa fdoTsk^m a jmaje k maaitelstyi 
sasnanbenau pannu Leonoru, kn^na Mantuaoskau, ji 
k maniolatn pojal, a do Rakaas jest pri?ezena. 

Lid vojensk^. z deak^ch stavuov zprotiren^ch po- 
tfistivajfcl a odpomjfcf, jeni se 7 mSstS Ti^ebonl za* 
Tfeli, jsaaoe drahu^ ftae vojensky obleieai a nemoha 
pro nedostatek viktualii a proviaotdr rytryati, accordem, 
amlaavau, se taki^ poddali. To poddinf rykonalo aa^ 
2. doe m^i^ke Martii, bhezna. 

Odta<r potom lid clsa^sk^ vojenik^ t&hli k s4mka 
ZTlkovn, kd«i se tak^ odporai zavfeli k bMofiiii eebe* 

Lid Yojensk^ J. M. Cfik^ rejtharstyo a p^chota, 
kladaaee ee y kiAh ^es. po m^steeh a vesnicech) ne- 
pl-eat^vali Skod a Q^tiekuay prya gau^eD^m a obraa^m 
ri (^initi, jsaace ordinovini k Kladaku; nebo ae tam 

inlady hrab^ z Tnruti a jia^ini sT^mi zayfel k br&> 
i, eisa^Bk^oi odporajioe. 
') Jao Jtri. 

^ V\htitik „Albrf*eht". 

■) Fraattlek Bernard. dlUB^ 178 TCJn p. Mik. Dai. s Uesl t I. 1Q7&-1IJU6. I Jat jest N, *) Geritorf, jeni se idmi J. M. OeW' 
protdvn^ uotl'eboyati dal a )Ba do Prahj dod4n, eCat 
jest meSein v Menlim M^etd prai., r pdtek dea pam 
Svdtostf, 8. due mSalce Aprilis, dubna. NSkteH jiai 
s takoT^I pliMny zjimdni a arreetoyiBi jsao. 

Karel knile z Liehtenltejna, naHzen^ od J. M. 
Csk6 epr^vce krAl. See., jenJ p}-ed«&l^ho roktt do Rakans 
k J. M. Gsk4 z fjech odjel, zase se do Cech navr^til 
s sv^m komoDstyem a do Prahy pHjel; a jak^nL opStj ■ 
naHzenim, <Sa8 vyjevf. ^ 

ItalianoY^, ^panMord etc., lid yojenek^, zhWi^nf, 
d8a^8k^, tdhli z Bakaus a z Morary do (jeah ktt Praze, 
fikrze kraj (S&slaysk^ a kau^imsk^, a 8y;^mi kab^nami, 
lidem gkody a natieky 6infce; na jicbito yycboy&ni 
obyyatel^ sbfrati a ddvati museli, podl^ o torn naMteal, 
A tak eauieui a b{da 6e8k^ zem^ nepl'est^yala, b yStlfmi 
y^y pobrti^kami na yyhlazenf n&rodu Sesk^ho. 0, paaa 
boie, ra6 se Bmiloyaiil 

V tScb mnohjob lidsk^ch auzkoBtecb, ialoetech 
a zbaub^ch y kr&l. des,, naHzeno a yuobec yybl^^eno 
jest jmenem X M. Cfik^ ekrze mandaty tiit^ii^ a psaii^, 
jenJ vlaskym jm^neto pardon jmenoyiny byly, te J. M. 
C8k4 z milo8ti ey^ pozfi8t4yaj!cfm, jenl se bylj podle 
jiB^cb a 8 jin^mi proti J. M. Cak^ pozdyibli, syoloyali 
a napomabalj eto,, skize ooS ie J. M. Ceki k yelik^m 
Ikodim a dlubfim pj^iprayen jeat a mnoho tisfc iida 
Jivot pHprayeno etc, tu milost 5mf a jim fiest a hrdla 
odpan^ti, 8 yejmiDkau t^ch, ktehi byli zutfkali ; yiak 
stalky vSech tech pozdyilen^cb jakoito propaden^ y eri 
inoci ie zfietayoyati r4M. Edoby se pak y naHzeo^ta 
terminu k t^ miloati nepHznal a pominul, le exeknof 
brdelai pokaty n&sledoyati jm4: y kter^cbito maodateoh I 1) Skdla (V, 52 i 68) nyidi me^l tJ^Mttifky poyBtiai d^a 
Gerltorfy, MikuUle a OldHoha. Ktery a aicli byl r. 
1622 odpraTen, udati aeamime. 4 L. 1€2$. ^79 J. M. Csk4 d^di5»jm kr&lem ^esk^m se oznamuje. 
A iak odstup pred, sldvo a svobodo teskdt — NdpodobnS 
a Xfmi Bpfisobem konalo se t m^rkrabBtri morarsk^m. 

P. ViUm t Lobkovio. p. Pavel 2 Jiiftan. Jan To- 
stroree , StaBtn^ P^tipesky a nekteH m^gtan^, jeni 
? pral, yH^Tii hi posavdd zfletavali, jsan jinam k vS- 
seni na n^kter^ zdmky dsai'Bke ? Cechach pod^ni, za 
iakaa pH^inan, neni vuobec povedomo. Pdii buh ra6 
hjM % niml 8?aa mitofitl. 

M^slce m4je hlava pana Ond^eje brab^te §lika, 
jenl byla s jiu^fmi hlavami stlnanych na r^ii velk^bo 
moeta prai. Tystr^ena, jest odtail dolfi 7zata a po- 
brbena; ool se stalo a k tomu dovoleno jeBt na objed- 
nini tobo od pHtel jeho. 

V lVk\ Gennanii Erneetus hrabS z Mansfeldu. polnf 
hfijtmaa vojengk^, efsaH Ferdinandori proti?D^, pfedoe 
y torn protivonstvi trraje, lidu sv^ho yojeiiBk^ho rozpu- 
siiti necht^i, ale Tidy se viceji rotil a i jin/mi puntn* 
jfce efUL T^J r Cechach na Kladsku zavfenf if mi 
Bpftaobenj se protiviH a jak mobli opatro?ali. Ltd vo- 
jenek^ cfBafsk^, j/zda i peohota, vidy rotkvartyrov^ni 
leieli, drancovali a iiacovali ; pro2ei u Kladska a v kraji 
Hradeckem nekterej tisfc lidn Beldsk^bo zbrojn^ m shro* 
miidUo k br&n^nl sebe a odporovinl fikndouom jich, 
A tak sanieni a hnbenl desk^ lem^ nept'estivalo. Pod 
Um drabota Te vselijak^oh r^oecb vznikla nesmfr&i 
a minci pen^iitau lehkan, jeni na nejvy6&f vzefila, 
iieTole a hadru^ky. 

Yo YBi TrnaTce, k statku Zdechovsk^ma n^Leie- 
% aikteH rejthaH vojenstf, jen£ se k lida Tdle^n^mu 
M- Cflk^ n^ieieti pravili. laupili, drancoTali, Sacovali 
i nifiilX dinili ; pro^e^ sebrali se na n^ sedUci a na 
dS se dar^e, je zbili a kon^jiob pobrali, hodn^ a epra^ 
redDv^, Takove laupenf, draneov4nf a gacoT^ni trvalo 
a dilo Be vMy r ^esk^ zemi od lidn rojensk^ho, v zemi 
i&al4T^fcibo. Pfi torn 1 od ledakobos* Tie jminem 
280 Xm, p. Mik. Da6, b Hesl $ I 1575-16B6. 
proti rebellum, nad vinnjmi a Jiey'mnfmi, i od nil 
Tjth Tlaetnich CechuoT rozeo^cbl Ah, ah, Bohemia, oeoidisti o patria, 
iam contraria eunt tibi omnia 
et gens tua propria ; nulla tibi concordia, 
neo jnstitla. migrant tua gloria, 
eoDstaocia, liber tas et Tiotoria; 
manet miseria propter peocata, Titia; 
adesto del misericordia, onm eiua potentia7 
ne multipUcetur malitia. 

Bozenf pak CeohoTi, zTld§tS mladll TyletUkor^, 

procbdieli a projfid^i se po vlaakn, SpanSlska, fran- 
eauzskn, fiertovsku etc., *) be* dobr^ch mravuoT a cno* 
Btl, B domdcimi mezi sebau vadami a Iar74tkaml« nic 
na p&d a zihubu vlasti bv^ nedbajfce, i mnoii mesi 
ikfidee zemskiS se d&vali ; a jedni na dmh^ rinj ry- 
jeFovali a k tSikostem pHvozovali, Pod tim se lemS 
^eskd oizozemci osazovala a propadeni atatkoT^ proda- 
Tali, rozd^?ali a zastaTorali. 

Lagli Bohemia. 

Upada hrozn^, mil^ Ceohu, 
do zdhnbj a poam^ohu ! 
Kaid^ do M Tlaati Uli, 
nez&8t4?^ Jen t lanpezi ; 
jil iri al&ra bidn^ klesJa 
a udatnoat pred ode§la, 
flvoboda tak6 zahnina, 
kdoi tfm Tineo, nei tj aama. 
Ocbra&nji s4m pdn b^h tebe 
a pomoz z sem§ do nebe. ') VUpDou «atlru proti Qitim modern Te cpi^soba dfi 
utezi Btari^m it in lady m Ceohem iepml DaHcky t "* 
pfavdi (fol. 62a^66a) £. 1622. ^^m^>Aoi^,j^rrY 281 -0-f ^ ^^^^P^t^^^^^^m. * ¥ n 
ZemS Seskd, mil& m&ti, 
nerim, jak m^m naHkati, 
kvHiti a iaioyati, 
T^iko na to iporafnati, 
J9k jfii Y flldy^, ch7&le byla; 
jui J8i toho Y^eho zbyla, 
flkrae nepravosti, btfchy, 
pravda pravim, orede mthL 
ZastaTili Ceohnom smichy, 
zmrhiny jsati jich svobody* 
jii je cixl pr^va saudi, 
iranili t§ vlaetni tvojl, 
o! kterak a kdo to zhojf? 
N^sledi^e bida, psota, 
pH torn velik^ drahota; 
padia 8 tebaa i Moraya. 
tobe takiS Tina dkfL 
Nepfftel vejflki a ekiiSe, 
Slezako a Luiice pl45e. 
ie B teban pont u^iaili, 
YrchnoBti se zprotivili, 
tak4 toho tlfm zaiiti, 
PH&la jei o sv^ rozko&e, 
stHbro, tiato, pfekn^ groSe 
a jeit^t se horMm hroKi, 
ii6 jaaa jii zbyaali m^off 282 Xm. P, Mik, Dai, I Eesl. s I 1575-1626, anil ji£ iani ylaetf Blttje» 
jin^ml 86 oaazuje, 
eizozemcftm dovolaje, 
V ni^em Ikinf nelituje. 
Ledakdoe bije, morduje, 
na tv^B hejH a hodoje, 
feehoi tak^ puTodov^ 
jsan iiiiiozf tvoji gjnovj. 
0, mill piui Oechov^, 
jiJ jste bidni otrokor^. Pin bfth pro nepraFost tresce, 
riU 5in]ti kdj a co chce, 
budet konat tak^ evuj boj, 
uUnii Bvfm v^rn^m pokoj ; 
kaid^ dloT^k k tomu se 8troj« 
veama na se duchovnt zbroj, 
0, Sifite % hHchdv pokdnl, 
poddaai, take i piiii» 
smrt k sv^eqh pr4vii pobinl, 
iMnJt 86 jf neobMnf. 
Smiluj se p4D bub nad nimit 
Rafi dii pokoj, »rul r4znioe, 
Zpf?al bjch vim jeit^ sloe, 
nemobu jii ho^em vfce, 
876 viasti tak litnjice, 
obraaii iids boiski pravice [ ') ') Na miflU: 

„ii?6 vlaati tak litujfoe, 
ehranii uin bozBk4 prat 109.** 
Etilo pdtNKln^ buod 9;a bIov?: 

^nemobu jiz borem yIcq** oisledt^^ol zakonieni: 

„Pojd tj e«m. p&ano kli^nlce, 
p^inea vina do keuvlce, 
11 Dsl«j bo do koovicoe (eie) 
af p?ipiji pannft Aoni^oe, 
A\M i MandaHn^, 
I t4 DorotS ebadind."^ — Tyto y^rld Jsott hodnl L 1C2X 283 PAni h%M p. VU4m Slarats a p. Jaroslar % Mar- 
lie, jeni byli z kanceli^e hradu pral vyhixenl a t zemS 
Bke 86, t4i p, Adam z Sternberka, byv nejv, purkra' 
Tiim prai.« odebrali, a ai poaavid jinde jako exales 
lAsUrali^ zase se do Cech vr^tivSe^ do Prahy pHjeli a jsau 
od sobf^ pHzDiv^fch slaTo^ pHvltiiii. 

V \ih\ Germ&Dii pl-edce ?&lka vojenik^, jeo^ 
Bkrze a pro Cecby vznikla tryala; nebo Fridrich falc- 

, jehoi byli Cechov^ krdlem %vjm, vSak neBVornS, 
uv.,i.ili, po porMce jich na Bfl^ bote a Prahy ujerSe 
1 kr^l. 6e8., spokojftn nebyl, jmaje punt a n^kierfmi 
kni^aty gbrmaQBk^mi. Hrabe tak^ Mansfeldius Ernestna 
predce jemu k mce vojensk^ lid jmM a driel, Tidy bo 
Bfliee, jemoJ jinf, s o(8. Ferdiaaadem driCci, zvlaStfe 
Maximilidn, kn{£e bayorak^, atrejc t^ho^ falckrab^te 
Fridricha, X^l rojensky odpfrali, A tak z obojf atraoy 
sobS ikodice, bitni n^inili, ') r nii z obojf atrany n§tco 
ibito a zjimdoot v Semi ae kaH^ atrana vyhr^nira chlo- 
bila, ale nio jist^ho, kdoby obdr^al, ee Benach&zelo, 
iTlMtd 7 6ech4ob. Nebo tak4 fieohuom chlubeni a proti 
J. M. Caki^ mlureni t^ioe zapoved(ao bylo; a tak jim 
data samdena a mce svdz^ay jeau. 

Zbel- polskd rozliSod, tdhnaoce skrze ^eakau zeml 
a, jaki praTeao, do fiavor kti pomoci cfsaf-sk^m, do- 
itarle ee k Kladaku, zbili B$eo lido eelak^bo. jeni ee 
jieh nenadili; jmaje pak ddle odpor od lida vojensk^ho 
J. 3i!. Csk^ protivn^ho a vzar^e tak^ gkodu, t4hli kn 
Pfise. Lid neforemn^ s lehkan zbranf. 

Zamek Zvfkov y Ceob&ch obleien Yojensky od lida 
IL Cek^; nebo ae oSkteH z poz&et^Tajfoioh rebeU&7 
. iiy a zamazioy a mdto nlob in margine pHdia 

b konec. -^ Jako ede, tak inDobem vice jeStd 

T ProitopraTdd, vldi'me BtHdati so boleetue, dojeiun^ 
Sal my % verlii, kter6 jsoa Trcholem kr^mirske oplzloati, 
') Tvki 86 nepocliybni bityy u Bochstu (20. ^erveaoe 
r. 16220 284 Xm, p. Mik, Dad. g Hul r (. 1575^1626. 
na Umi z^mku zav^eli, poddati se neohtSjfcei jako i nm* 
Kladsku ifmi epueobem odpororali. 

V HSi mexi koiJ^ity germansk^nii pfedce tak^ ro- 
sbroj jedn^ch proti druh^m, pozdviieni, pantordni a vo* 
jengki potejk^nf trvali a se rozmdbali, n^kteH e J, M. 
Gskau, nekteH s falckrabetem diiice a pom&b^ice. Jak^ 
to Bkonfeni vezme, to v mod boif! 

Oesk^ krilovstvi s obyrateli Byfrni, jmaje vidy na 
hrdle v zemi lid cigaFsk^ Tojenek^, jako t kleltich %i^ 
fltivali a Telikjcb Saouncfch, obtiinoetech, laupeii 
etc. PH torn drahota ve ygech v^cech nesm{ra4 
dileji vice se rozm^hala, coi y§6 KSfit4Y4 do 
a smiloY&Df boiiho. 

V Praze opjtj nai-fzenlm TrchnoBti, od J, Mti cfs. 
Ferdinanda ustanoTen^, n^kter^m z staruoT $ee. sbrand 
zodDim^Qj byljr a Qekter^m zape^etfoj a zapoY^dSoj 
jiau, za pHi5iiiau» ie by se n^too vyhledalo, kterakby 
nekteH od J. M Csk^ adstupovati aumysl jm^Ii a stra- 
nili; i lid vojensk/ cisai-ak^, zTl43td kterfi evange- 
litsk^ho religionu se pHdrieli, v torn podez^enf x4- 
Bt^yali. 

ObleiSeni Da zdmka Zvikow^, z&et^vaje od lida e(- 
Bafsk^ho a nemoha d^leji vytrrati^ tu pe^noBt acoor- 
dem vzdali. 

P- Wolf z Viesovic, jsa v Praze veznem na hradfi 
prai., za pHfeinaa, ieby s n^kter^mi J, M. Cake pro* 
tivn/mi aroziim^nf jin^i a mezi n^ ditl bb thM, z tobo 
v^zenl preS ujel, ten tam, kdo ri kam. 

Mense Angnsti Oaoby mnohe i stavno? ^es, 
tovdoy a obBfldny jsau do Prahy phed Earla, knfle 
z LiehtenStejna, naHzen^ho gpr^vce v kr^L 6es. a k neioE 
pHdan^, za pH^inau toho 5esk4ho Tefejn^ho zbauheni 
a pozd?iteni hrozn^ho, neltastn^ho, phevelice zhaubn^i 
a ^kodliveho, akrze coi mnoho HdJ o hrdla a eta' 
jeet pMSlo, a zbauba toho kr4L p!-ereUk4* I atay^li 
mnozf, Yinnf i nerinnl, a Yejmlur av^ch v apieech po* 
diyali, jak kdo mohl, jedni diuhjm vinnti d&rajke, ruv 

4 

eni L. ie2:i. 285 hoi lim do dilSf f ftle J. M. CtM odioleno. Po vy- 
itni pak toho teji knfie Earel ryjel z Cech do Ra- 
ma k effi. Ferdiaandoy], poi&fitavlF 6echaoT t ueji- 

rtot^, jak B nimj d^ie naioleno bnde, 6ehoi s etrachem 

Od^kiraU, 

* P* VoldHoh Mj^ka jse ^lanio, mlad^ Slovak, aya 

lfib<^tfcika p, Jana Kriltofa MySky na Hr&dku nad Pa* 
biiay T kraji kaul-imsk^m, pHjevI^ % Prahy domft na 
f I Hri^ekf zahofekovavSe 8ob6, ie ee na n^j tak^ pro 
Eft rebellif naatopovalo, oml'el, sanechav po sob^ mlad^ 
rdory, p. Johanky, roi. Malovky, jii byl pannu k maa- 
itlilTi oed^vBo pired tim pojal. 

Brso potom mandato?^ odevteEf rozesldai jsau 
^0 kr&l, di^s. od Karla kai^eie % LichteaStejna, jm^nem 
K lA C^\4, niniii se porauftelo a naHzoyalo, aby kuHi 
^ rtbell&m pozdri^eo^m summ peu^z poTiDOvati byli, 
D Tle» iakoito propaden^ do rentbaazu k race J, M. 

Kakl&dali a odvozovali^ pod teik^mi na to, kdoby 
Dbo zataiil a nafi to Fyjereoo bylo , pokatami ; 
y pak «atajenatt r$c vyjevil, ie darov&n b^ki jm4. 
i tak Be ridy d&le jnl neboh^^m, padl^m^ zaveden^m 
^«ehaom aauienf a bida rozmdbala a n&sledorala. 

Na Kladtku lid Tojensk^, jeni ae tarn dali a zpe> 

rail!, N.. ') mlad^m hrab^tetn z Tarnn, provianty a ma- 

lief Tojenskaa ee opatH?Se, nep^est&vali se J. Mti c{* 

Ali Ferdinandori protiriti, poddati ee odpomjJce. I vy- 

idtil^Do jeet oa n@ n^tco lidu vojenskebo ofaafsk^bo, 

rof ▼ Cecbicb rozkvart^rov^ni leieli a zfiet^yali, s veli- 

Ean obyTatelfl? obtiiaoitf ; i t^bli podle jim dane ordinanef 

t t^niDl Eladakn a jaki tarn pHtibli, jsan mnozf z nicb 

« t Eladfik^cb zbiti, zran^ni a odebadni, zrlalti 

i i*'c>i, kt^H I m^st ^eak^cb KauHma a Kolfna ryzd?!- 

pal bjrli. Tak je p^n bnoh trestal; nebo znglivaja 

w f!tchieh a nejta k nii^da^ platnosti, relik^ adtiaky AAliiok B«fiLaTii. 
286 Xm, P, MiL Dae, £ HesL 8 1 lS75^16Si6. neboh^m pr^e saaien^m lidem fiinili a podl6 vdle 
eab^ proYozoyali a jen laupiti a obirati se soaiili. 

P. JiH Adam 2 Raupova, jeni ea byl y torn etarAr 
Sesk^ch pozdviieof tfml starum pol^eborati dal a tak^ 
s nimi driel, ob^vsje ie skrze to t^ik^ho tregtdiif, rot* 
prodav a vzav » sebaa col mobl^ z 6ech pre^ ajel ; nebo 
y§e u&le na rozsudku J. M. Csk^ zustiralo, a na to 
B Birachem a staroitf o^ek^T^no bylo 

Brzo potom rozesl&ni jsan mandatoT^ listoTuI od«* 
vieui po kr^L ^ea. od Karla kniiete z LichtenUejna, 
naHz. miBtodrMoiho v Umi krM. jm^nem J. H. Oek^, 
nimil se porauSelo, abj nii^dn^ Btatkfir neprod^Fal, 
movit^ch i Eemovit^ch, ani pen^z, jei kdo na anroelch 
a }mU jmd, nevyzdvihoval a n€odevEd4ral, a hoepod^K 
Btvi aby Be neopanlt^la. A tak nebyio na ten $afl 6i| 
niti nezli penlze: divejte a berme. 

Bida y Cech4ch ! Hofipod^i-styf pnstla, drahota na 
smirna ve vSeeh y^cech, zyldStd y m^stech a Fem^sL 
olch, kupcfch, handleHcb, phekupdolch, jak kdo mohl, 
^antroky ySfelijakymi ; y§e pendzi Be yyva^oyati moselo 
Eotiflro, dobytkum vielijak^m nad mfru vysoko yxefelo 
i omastkiiora ; vfna ekrovn^ iejdUk dosti lehk<^ho za II 
10 krejcarfiy, vlny jeden kimen po 20, 21, 2%, 23. U 
kop. mih, etc. Mince pen^iitd na ydze i zrnti yel 
zleb^en^ se dMala; et&M dobr& minoe Btb'brn&, slati 
yyBoce yzella, ad t6 zHdka yidfno bylo a prooh^zelq 
a Tzictna by la, etc. Aygak pod tim pode vitin inuoi| 
Cechoy^, zvldlt^ mladf, brdf, nedbali, b francimorea 
[ayjm marne pejcby opustiti nechtMi^ lezaace z latiia 
do bUta yidy d^leji, uic na z^bubn syau a ylastt gyl 
[nedbuje a se n^ohledajiee, pH torn sami na Bebo tHi 
[koBti jedni na drnh^ yyhledayajfce. 0, zastay nepra* 
TOBti takoy^ pane boie s^ml 

MS^fanuom jlhlaysk^^m y markrabstyl morarBk^n 
odbat jest kostel hlaynf y Umt m^M, kdel byli 
ddyna religion gynoj evangelitak^ proyozoyall . plal 
% ndho platice ; a tak tan kontel poBtanpen jast katoU"! L. 162^. 287 
ok^m religioun Hmsk^ho. I kiiHf jioh £ m^sta vypo- 
Tddini jsau, skrze co^ if mi m^gtanaom jihlaYBk^m I&* 
lost bjla a sauleni v ndba^enstvf jich n4sledo7alo. 

NMbernost^ zrU&t^ y marn^ni, drab^m latstTU 
a od^TO, pankt'tfeh, etc. pdDUom Cech&m, jeai na pAd 
a s4haba rlasti sv^ m41a dhali, QepHsUyala, jakobj 
je&t^ na B«be madn d^vali, jakitkoUr hrosni drahota 
Te Tlich v^oecb rtella a dalfii sauienf a t^Jkoiti n4* 
aledovalj, y ieml aami jedai na drub^ riny svi yy- 
jBTOTali. 

Nesvornost Cechy xavedla, 
y posmSch, potupu uyedU; 
ayoboda pod layici ylesla. 
avfeak pejcba yidj pre^ aechoe, 
ai p^Q buoh dokonce strfssce. 

Olsai- UkTeckf yyslal legaty bv6 k cIb. k>e8ta&- 
skimQ FerdinaDdoyi do m^sta rakauek^ho Vfdad. 

Karel kutie z Liebtenstejna, mfitodrMef kril. des., 
pHjai sase z Hakans do kral. 6e8,, mense Otitobhs. 

A bned brzo jmenem J. M. Csk^ jest naHzeiio, 
aby Te vfeem kr41. See. lpit41oy4 tidnhui a jicb dficbody 
|K>d fflOG a sprivn N., *) Baptlsta i*e5eii^bo, Vlacba ro- 
sen^bo, preUta katoUek^ho religionu k lomu yoleo^ho, 
avi^dnai byll, k 6emaz komlsah jsau naHzeDL — Nota: 
Tfm p^«takym p&dem ^eak^m a^kteH, jeni J. M. Ceki 
vSrai a pozdyilenym odporai byli, statky propadeD^ini 
a rebeU&m odfiat^mi zbohatli a yzeilK Mezi jiD^mi p. 
Payel Miohaa^ jeni ae titaloyal z Vac f no y a, byr pH 
ka&cel&H ^esk^ zyejien a pdnem n^io^n. 

N, don Marttnufi,*) jeden z ofiofrfty vojensk^ch 
J. M. Gak^, rozeny HiBpannB, dal y mhU KaoHmi etfti 
dr^ma er^m yojikdm, Franeanzfim, hlayy, za pHdinati« 
la r KmanoyS jedn^ dfydiice naeili ndinili a ji iimrl* ^ dt Haerta. 
TUT P. Mik. Da6, m HeO. m I lsr$"W2B. 


^ WU, }ml bjla toliko ^edmileti, Hlarj Uch oelleraw 
aikooT jsaa tarn do KHianoTa, jlo^ k vojstme 

V kril. See. Tidy Be ialoatiT^ a sani^iii d41o: 
mnosi, zyl^lUf t m^stech pral.. od religionu eTaagtlit 
gk^ho k niboieDstTi ^fmsk4m1l pHgtopoTali; mesi jK 
n^mi tak4 i eUm rytO-ekeho Jirik Dobrensk^ i Dobf^ 
nic, Ood^dj Hariiateck^ i Dobro6oTic etc., jeni piT« 
B poidrileD^mi proti J. M. Csk^ byli a drieli. boja sa 
tkrte to BvStek^fao trestdDl a nemilogti. T^i DobtU 
Slecbtln, Btar^ ^edirec, a pi-ed Km Y&clay Mirek na 
NttsmiHeicb ; ten nev^da, jak a co vira jegt. Col vde 
T saodo boifm spraTedliy^m soBtdTl 

P, Yil^m Sia^ata z Chlama a z EolTunberka, pH- 
jeyfte do Jindfichova Hradce, panstrl sr^bo, kter^boi byl 
po manielce 8?4, pani N. *) z Hradce, pogledaf dftdiiice 
t4bol panfitvi, dostal, a byy reLigiona eyangelitsk^bo,^ 
k Hmsk^mu D&bo^enstYi pHgtaopil, jeat od poddan^ch ^ 
BT^cb a od mnicbnoT ordiais Jeeuitanim, jenI se tn 
V Hradci osadili, slaynS pl-ifftdn. k tu bned poddanf 
k u^bolenstyf Hmgk^ma pHnoceni jgao, v 5emi i paai 
macecba jebo, p. Sibylla, ros. hrabinka s Mangfelda, 
jga religionxi evangelitsk^ho, nab&dina jest a pokudeaf 
jmSla^ aygak potom pi'edce g?oliIa, Ale ooaota fidei 
nulla eet fides ; Wra z pHiincenf Ikiui Tira nenf, anii eo 
proBpfrd, a komu neaf zhflry dano od boha; nebo rlra 
jest dar boil. Ani Kristua pdn, gyn boM^ neDntil k rOe 
mod gy^tskau, ale slorem sy^ra syat]fm; i ryvolenf apo- 
§tol4 Jebo, jeni gy^tskt^ho panoy^ai a moci neulIraU, 
n^brl od Krista p&na jim to zapoyMfno, a gmrt pro 
Erista p&na od moci sr^tik^ pro praydu a eyangelium 
gyaa boifbo ntrp^li a podgtnpoyali : aniz moo gy^tfik4 
naprayi a yile blodD^ho, aebade-U naprayen gloyam 
boiim. Ergo : modlitl bo jest boba sa dar ducha gya^^ 
i^bo k pogoiaf pray^ma pdaa boha y&emobdefbo a EH« 
sta p&na. gyna jebo, vykiipitele nalebo a praydy jeho;| OtiUL X. 1622 %%% kde Knita nenmf, nio nenmL Fidelig et constans 
Mto ChriBto, Dam in dae coronatnr bonam opus. 

V fflarkrabstri moraTBk^m No^okh^nci, eekta ii4- 
boleostTl postraonfho, tak^ z zem^ YjpoT^dfni a rybyti 
|»Q. l^mni nikterf objvatel^ t^hoi raarkrabstW — jenJS 
I nich T politicketn hospoddi'fitTf nemal^ au^itkj jmeli — 
Btmdi byli. 

2id^, protirnfci Krieta pinu, syou boiimu, ne- 

p^iifl^ fleho ki-estanstva, v sT^cb nepravostech pokoj 

LUli, kf-estaDskyzn rozbrojiliD, neTolem a rfizDioim se 

^Bniffajioe; i^do^f jim nic oeHkal; je§te fedror^ni byll, 

M§ pro niitek svkskj. 

Kladsko, jea ai posavad od J. M. C«k4 lidu to- 

i«nik<5bo obleieno a dobejvdno, t n^mi se odporul re- 

bflioT^ aavHH a taze brdnili, vida Ib jest nf>zbyti a ie 

Udn^ho retufiku neof, accordem t^ pevnosti postaopili 

I a aa Bmluv-ao^ artikule odtad propugt^ni jsau m^efce 

I Oetobria. Hjna. 

Mense OciobriB umrel t Praze Johannes Lobeline, 

areibiaknpem pral, letit^ ^lor^k, jeni se bjl na to 

biakupetTf po siorti N. ^) z Lamberka, areibiskopa 

Isk^bo, dostal. Brzo potom xvolen a doaazen na to 

Ibiskupstrf Arno6t z Arrachu, Nt*mec» rozenj Baku- 

tniad^ (^lov^k. 

Kn^Mi GermanorS eyangelitltf, ang^pnrsk^ konfessi 
pHdriejld, jeni ai po§avad v Fraze zfist^vali, na 
l^h a pKmlnry cbnrfireta saek^bo ^ — jen^ t^boi^ re* 
l^i^an byl — ee bezpe^ice, jsau take pl-edee z Praby 
^yti a tak, kam ee jim v'idelo, jjsau se odebrali. Ko- 
rtam rr^lkd (Bic) y Starem M^ste praL n^kdy elam^bo 
Iftl prai., od cUare Karla IV., kr^le See., vyzdyiiSeni 
iiadoyani, take pnstA zfistavala a vojensk^ proyiant- 
ftA 8 of ai^inen jeat. 

Sn^ro HSsk^ v Grermanii dridn jest v m^stS Hl- 
im Kegenlparkn, Bezn^, k kter^mui se J. M. Csk& 19 
I 290 Xin, P, Mih Dai. z Hesl t I 1575-1626 FerdinaDdus etc* na vyhled^v^Df toho kniiat H^sk^ 
,a Rakaus osobn^ vypraviti rd<^il ^) Pin buoh ra6 d 
aroepein^ ku pokoji a ke v^emn dobr^mn 

MdoHo ofiob z gtavuov v kr41. 5efi. pfed naHzen^ 

Ik iomu od J, M. Cake obBn:ino a citor^DO, pro pHze 

i02Q&m«'iLau rebeliii a ue^tastae pozdTtienf, a Tf^jpoT^di 

[TyhiaSov&ny statkaov odsuzovdnf, naSei se exekun ko- 

[Hala a o stalky avozov^uo bylo netco xae z railosti na 

rracOT^ao ; a^ktehi od eTdDgelitsk<^ho ndboienatvi k Hm- 

^ak^mu pl-istupoTali. pro ujiti dal&i nemilosti. ^alostir^ 

a larmauceD^ se ddlo a p^ni Cecbov^, jaa r saku, mu- 

Beii Hkati Amen. 

Drabota velikd iiesmirnS Te vfeiylijakych ylceol 
Tidy &e rozmabala; kaM^ 8v4 T^ci zvej^oval jak ch' 
uprirouost a dobre svt'dotri] Kavieao. Miooe pencil 
nova* stHbrai velmi zlehcend ee d^lala; staii dob 
Btrfbrue tolary Tzucn^ byly a zHdka rid^ny hyly, jeni 
ptedeMe po 70 kivjcaHch vyd^vdoy a br4ny byly, j 
po ^tyrech po p^ti kop&ch mfS, DukdtoW zlati, ktelf 
po pfil druh^ kop(^ mih. plaKvali, jui po Seeti, 8»»dnji 
kop4ch mil. etc. Tak bMa h(du tiagledo^^ala a zhaubj 
lS6mak& neplest^rala* A tak z[eb5i*na jeet na at^jvygi 
BtarA eldva ndrodu ftesk^ho, a to vae skrie pHze psai 
{poznainen4nf» zavedeni a hrozn^ p^d staruv J^'sk^c 
f jeni 8V^ pozdviieof a neroxvdiliv^ ptedsevzetf niftem 
[probr^li a tak sebe a jin^ mtiohe nevinn^, k takovj 
hrozn^^tn bfd^m^ sauienl a teikostem piipravili. P^n 
buob ra^ se sEailovatil J 

Tobo tak^ roku zem^ Fridrioha, palatina Renl| 
pfalckrabete, cburlil"sta, jeho^ bTli Cochov^ ojs. Ferdi- 
nandovi protirnf krdli^m evjin oSinili, jest od lidu vo 
[jenek^ho cfBa^ek^ho hubena a pluudrov&na a meslo Hef 
delberk, residcacf ti^hoi pfalekrubete, kdeise jeho br^ailf? 
jept moc.f dobyto a hroznt^ tani tyranstvJ, mordy a ni- mi 

I ') V^tlin&ledaiai to^md c'ezontkehonpftdi teprv dor 162L 
avlak (!iB. Ferdia»Dd 11 skutecQ^ jii od 24. liMopmij 
1622. laa se D»cliA«el, Skdla Y. Ho. Beckovaky il 8^ L, mn. 391 Bad Mmifc jioi ttDilata \iH\i etiiuost a nemal^ xhorlenf 
aili a Desli, 

Yfte tohoto roku: 7 Turcfch tak^ Dies! pohaoj 
\t\\\^ p02dv1|(^D(, riiZDice povetaly mezi rodeni jich otto* 

V^ Gprmanii evaiig^litfiti Bpole^.nit•J tiiz** iie o religiom-i 
ernoj za^azdvali » puntovuli. Ceehuor le iadn^ ueujimal 
s Ittk lustavali ua niiloeti boii. 

PodJvne vuobee oznamo^iiio bylo» roiprdv^no a ji- 
^no, le t^lo lurtv^ Q^jakeho vojensk^ho dloveka, rose- 
jt^bo Poldka, jea^ v kl^etei^ gv. Jakuba t Stareui M^st^' 
rail, pl^ed n^kteryra tehodnem pohtbcno bylo, % hrobnli 
ralo, r temifc kl^^tei-e buuHlo ^kodu cinilo, mlnrUa 
t^m^ kl^^tpre neteo psaio; eo^ od lidi, jak^ iidskj 
t^ji^J* j^n^)( a jiuak vykldd^ao a saazeno bylo ; o ^emi 
Ue roluviii a ruzpriveti od vrchDosti je«t zapoTWino,^ 
Take noTioy ozntttnov^ny, kterak Manricius, hrabi"" 
lOTiai, Bprd^cc zem( Nidrlaask^f eb, krali hiepatiskemi 
t?a^ch, ppolfiiv se I'ojeDeky s Ernestem 2 MansfeMu,^ 
inl byl pozdviienyin ptavuom v kMl See. Tdle^oe po- 
libal, Tojsko gpaaelsk^, nad kter^ms oejvyggfm naH- 
Bii| byl N.') Spioola, poraiili a T§ecky pasy, jei 
b byli 6ptttielov(^ do Grermanie odevreli a opaoovali, 
l<idhaJi. 

Kimekd slrana gf» ehlubila a rozhlaiovala, ie by 
kral prasky, pohan» k rfligionii jich rimsk^mu phBtaupil* 
a (I to leguta gv^ho k J, M Cek6 F^diuoodovl vy- 
raviL Si credt^re fas pgfc. 

Zb^lP polsk^, jeal byli skrxe slezekau a ^eekau 

pod apoeobom kii pomod J. M Cake tdhli vojen 

ft pod iim jak mohli kupiii a lidi uiordovali, Tra^* 

Bjfco 8e lase, jeau oa vttlim ddti na braiiicich elezsk^fch 

lidQ slessk^bo, jeoit se na n^ Bebrali, zbiti a pora- 
ij ficftinnii ^- Stiilo ee tftk pri vzponie JaniiSiirfi dne 21. 
1625. «« xnLF Bl^M 
k IImIImi i«i%»n filiil|iiiiii r kriL ^^. 

RiMtorfaf fUttn ft vfitf iiaftoiti tf^uke. M^si 
M r br^ t I>aW a» P.^MMi, jarnr^ itetkii 

llii)»i # )fli v-ivr^ awe^ 0kol« kt 70; iirlak bno pa 

iNte ; :iU, ftt. iumMftlDi 1 MawMili, poHsiyi 

fAlf* Adaomrf SbTatoiri. jettl m Bor. E«t ob«h 

flli# • titM M «Tiiifttttslr4hi rtligioov b?U pHiiialA : 
«Li «* ^.ri r. TUtet SiATBtj, jeaal mftet^hmi bjU, 4« 
w -'boTft, iCdUJebo, rrlaat^na, tan smbftd^* 

^yy, ^Mr.% « uinm pHtiaopeni gfotUa, |ja talr^ le^ti pmsL 
jtfi'i^ *Ufi«6m pro pHse psaoaii rebeUii a proU J. M« 
^ ->l nUtko?^ jicb odoimiiit, vvlpfiTt^iBJ bs 

l0^ Mjm d4f4iii byU. A tak B^kleH sniio* 

Mil^i a \\n\ «f<|MiT4ni JBEia, coi f^ illstifi t tprm* 
1^1.4 .w... -.Mf|, hotfra. — N«bo kteM tak pNHnpafftU. 
•tf»( ftvAUik^ mllost proka20?ala. 

^ 1 ob^i«Q jeat jeden Toji 

-Uj/ch dateeb, 8 pftlaeetj^ 

I Kii |W1Airi»iM, 2e jsa u^Hzeti, abj Imptltt 

ihff \>ii ' « mIAaH n silnicfcb pretrhoral, s4a ae 

i^iil. Potom brzo po ob4§#iil (aba 

mfA, obojt potlaoeni, col tak od 
i«k»im V Star^ra M^at^ praL 
, «il«H t5echov4, kalioh re*eH 
UhmiH f^'i^^i •9ft<^ bi»l.| prn?daii a tue6«ii] TMsiHdae 
bM»li»ll, wOitAVfilo t<^itt, (o obojn I t^hoi kost^la aiiato 
• dillt flAtii, iM( )MitM|iu r«4lirlfjiiti iifnngvlitak^ho. A?iak 
ito¥ii (I )i(MV»|ji (iAi»A V. Co ptddkoTiS 

ii4««(oA *»«|Ml»nl» !«♦ |>t«t .- zinrbalL 

n V Umii tejnskezD brob 

P«fc^' I Jatia K ., jthot aob* tyli 

«4li«»v4 diiubov^ la AaiH kr41uv4ii( JiHbc^ I N# K#(Mb t^i) n I 2 8ob# byli J L. 16$3. 293 ek^ho z Kanitatu, kr^e Sfs., arcibiskupem praiBk;^! 
aftinili a ten BHtosti vefte^e Krista p4na, syna bol^ 

Iod obojf spusobau poftluhoral a Hmsk^ma nibolenetrf 
e protivlU jest 2l?a?.en a ostatky t^hoi mietra Jana Eo 
yeany odtatf vyvrJeuy jsau. 
Tfmi BpuoBobem u^in^no jest tllu oebo^tika kn^ze 
favla, ') fardi'e pM kost^'le sv. Jilji v Praze, jeni ne- 
4fbo umf-el a in pohl-ben byl; dobr^» poboSn/ ^lov^k, 
etD^ho ehov^Df a katatel £lova boi{ho Tejborn^, Jeiii 
takd pl'tidefele oa Hor, Kut, sprd^dm duehovnfm pH 
koBtete Svatobarhorak^m bejval a odtad ee tarn do Praby 
Hroznd a neslecbetne provo20?aLo a pichalo ae 
^lidmi neriDnymi, kregtauskjmi. 

Laupele od lidu TojtJDBk^ho ae rldy Tzmdhaly^j 
|e coi n^kteH r Praze, jeni takov^ IbupeJe prijimali 
povati, pokulau peneiitau i jiD^5 trestdoi jaau. Pti 
Dtn drahota hrozo^ a prve neslejchani ve v&elijakych 
Qdlecb, potrav^ch a iivaostech nastala. 

Vmhl Y Praze na Hrad^an^ch 7 dom6 ay^m pan 
Ldam z §ternborka, jea nejr. purkrabfoi pral. 

Pied elavD^iui body para. VzkHleBl od mrtvyuh 
Eriata pana, syaa boi., caeear Ferdinaadus seoundua, 
iioperator, ^ea., uh, kr61, vrft5uj(c*i se z ra^&ta HSsk^ho 
|»*riDaD8k^ho od sneniu jeni r m^st^ HegeD^piirku, 
^esni, poloi^n byl, pVijel do kril. ^es, ku Praze, proti 
ani n^kteM % stavuov tehoi krdl, s netco lidt^m jt^ho 
jfik^m, rejtharstvem a «oldaty» vyjeli a vyMi hi na 
BHau; a tu jea slavnt* pHWtdn, pHjel na brad' 
^raisk^. P^n buoh ra£ii Btastae dati k Idsce, avoroosti 
pokoii a ke vlerau dobr^mu. Co na dot^en^m sn^mu 
^ftak^m nasQ^mov^no bylo, o torn Cecbum Tuobec po- 
^■Ti^dofflo iiebylo. 

^B Z^irakoY^ podiYol 7 oblacicb nebesk^eh nad Pra- 
han V kril. fies. ee nkazoTali a yidini byli* T^i r mar* 

') i^alaiiakdho — 0«tata6 jest tato xpr^ya y rk^. ^titUV\^u^. 
XIII. P, Mih Oal # H&il z 1 1575- ^ krabetvi morarskem. Co tim pdQ buoh sDamen&yati 
r4M, to T yflh a jeho boisk^ T^efflobi^cnoeti zfidt4v4. 

J. M. Gak4 Ferdinaadus, nedlauho ? Cecbich pO' 
by vie a obnoviv n^kteri^ au^ady zemskt^, vyjel sase do 
Rakans^ ni^sfce m&je. Snplikaci bylo jetuu oioobo po* 
d^DOf zrl^it^ od t^cb, na kter^i se pru rebellii a po* 
zdviieni oastupovalo a stutky )im odaimiay byly, a mi 
losti Tybled&vali, ale oejaau tfm Qbespe^enl ; tak v ne* 
JiBtot^ zQstali. 

P. Heoyg z WaldStejna a oa Daubranei, pin U* 
ternlho uineni ueeny, byv tak4 y torn pozdvilenf ^eakim 
rebellem usauzeD a stalky jeho, jeni uemal^ jmM. jemu 
odi^aty, ujerle z f^ech do Miia^, tain, i brzo maoJ^elka 
jeha. paof Kristlna, rozea^ Nypsicka, po n^m, \m tam 
8 Qfni, zeml-eli, t&hoto m^sfee m4)e. ^) 

PH koDci m^sfce maje umi-el na f^estioe kostele 
p. Ladislav Hrob^ick^ z HrobSice, letit^ feedivy aiotrfek, 
jenI tak^ pro Dadepsanau rebellii a pozdviienl t^ikost 
jmM a na statek jebo nastaupeno bylo. PozfistarU po 
8ob6 V Ydovetvl manieiky bv^ in!ad<S , kr&aa^, ro£eo4 
Kalenicky z Kalente, panl PoUxeny, npjmaje s d( plodli 
iidn^ho. ») 

V body svatoduSnf ltd cieafskf vojensk^, jeal 
y Praze zfiet^yali a na t^lkoet jin^oh lidf leleli, oe- 
jmaje plaeenf, brali tak<^ jak iijoba^ a davSe se r lanpel 
a zbauHni, Qemalau §kodu (idem jin^m nfinili; pro6ei 
n^kteH z nicb zjfmani a zv^Seni jsau, podle prava yo- 
jensk^ho. Tak nanze a blda provozuje a nio jio^ho 
T Ceeb^ch nebjlo, net d&vejte a berme. 

Lid rojensk^ cisai'sk^, ndroda rozUiSn^ho, jeni 
y Ceebich a r Morav^ az posavad rozdlln^ zdstdTali 
a Dejoiaje placenf, uerole, sanient a Datisky obyvateli^iti 
Siuili, jsau tecbto dasu, tneose Junii a Julii, jinam yy- 
zdyihovdDi ; nebo n^kteri germauski H§ek4 knfiata spun- 
toyay&e ae, jedni proti drnb^m vojeneky pozdvihli, ti4- 

*» Srovn^ o torn Rukovii II. 304. 

*J Slo?a „n#jm»jts" — ^Udnoho" Dai, phtrbal. L. ie$B. %9b kteH Fridrioha, pfalzkbraM, Da onea fias roleu^ho i ko- 
mnovaneho krdle gee., se ajfmajfct*, jemui iemJ jtho 
sbabeoa i odiiata byla i cburfitatTl, a Maximilidaovi 
kalieti bavorskeuiu od cisahe Ferdioaoda zaatareoa, ^f*mui 
jin4 knfiata mista dAti nechl^i. Tak se Ikodlivt^ roz- 
dvojeoi ▼ ki-estaDstru rozmabalo. Jak/ tomu kooec bade, 
to y moci boiL ') 

V Praze lid vojenak^ cfsafsk/ n^kteM iidy vybili 
a zlaupili. 

Menae Angusti, arpna, lid rojensk^ cisaHk^, do 
Bi^vht s(s k MeBtci Uermanovu to zapdlili, i zimek shovel. 
Zaumyslni Defetecbetnostf 2e jicb pre} fedrovati a koof 
propfljftiti necbtfii. 

Po torn pHze poznameDan^^tn hrozn^m pMu atavuor 

kr4L 5ea» a apolu jich puntovniktioF, n^kterA koiiata 

A brabaia germanski v Hbi, jent bjli tak^ Cecbaom 

napom&hali, nepresUrali cis. Ferdinandovi proti^nf a od- 

lp0Tni b;^ti, zwMht^ Kriskiaous, kniie Branfevick^i, jinak 

lalber&tack^, s paotovniky evymi, jeni nemdlo lidii vo- 

jeaak^ba abrom^^dili a potkav^e se b lidem TojpDgk^m 

TeiBafskJin, Dad uimi nojvyfesim byl N. Moueor de Thyle •) 

^ajinjmi, bitvu polni^) apolu avedli ; coi v ro^blasenf 

fHilo a mnoh^m s larmaucenijo. ie by teji knfie Kri- 

r«UaQ BrunSvick/ se vgeoii sv^mi na hlavu poraien byl, 

ii4iL 2e iite5en(m ^irot vaohoval, jinyeh kni^,at, brabat, 

" tiejtraainiov a oficfruov vojenek^cb ^-e namnoie xbito 

2jiiu^a0f doi liroce vuobec rozeps^Do i ti^teno bylo, 

'a Te Deum laudamus zpivdno. A\e od strany odpornti 

tomu odpirano, ba vh% jind<> rozpraveuo bylo» s moo- 

hjmi jedai dnib^m pobruJ.kami a oebezpefteDatrfna, ji- 

ttj^cb novin, sTl4^te r Cecbdoh, oAekivajfce. Mezi tfm 

Beek^ zem^ od lidu yoj*»D&k^ho, v Cecbdcb porflzna ift- 

Fetiyajfclbo, se hubiti nepi-estirala. Drahot pI'eTeUk^oh ') Tyi cftlou tuto zpr4vu pfetrhal 

') Jaq TBorcIiiR Tilly, — „MoDBur** jctt oepochybo^ SEkoino- 

*) Vzt<$buje ee patraS k bitvd u ^(ac^i^oAnu (9. irpaa 1623). 296 Xin. P Mik. Da6. s Hal t I i57&- ;^ 
ve 7lecb T^cech Tidy dil« pHbe}7&lo. Pienicd po 15jl 
16, iito po 8, 9« 10, 7o1ot4, krdTj po itu a veifrijtl 
kopich mis. etc. knpoT^no a pencil ?yTaior4iio b/tij 
mua#]o. €q pak telaU, skopcore, smskf dobyt^k, bnsTj 
katirj etc. Vfna iejdllk jeden za 9, 10. gr, ML, ptra 
tel phevdmi drahi; soli be^ka jedna p^e8 30. kop mil.; 
pUtna, krdmske v^^ci, &atstvo etc. v aeslejck&D^ drabot^ 
etc, Dak4l074 zlati po 15, 16. kop. mtl , staH stKbrni 
tolarov^ po osmi, degfti rejn. platili, a^sak iHdka aej 
jiaehizeli ; noy^ch, na r^tSfm dfle m^d^n job tolamoT a gr j 
bojud raobec bjlo. Nejv^tM pak ialoat a n&Hkani bjtaj 
na suuzeni religioDu, n^bozenstvi evangelitak^bo. kttnilj 
zvla^t^ T meetech, zapovedino a taojezeno bylo. P&a 
b&h rafi 86 smiloTati a pHsp^ti a van vlemobtlcaofiti. 

Septembria et Octobns. Lid ten rojensky J. M, J 
Csk^ Y kr41, 5es. po mestecb ieifci Ty2dTihoT4o jeet^f 
Cecb do Rakana, jak* praveno proti Uhruom, kteHI™ 
poaa^ad nejaa spokojeni, 86 poidTihorali a Tojeoeky 
ae vyzdvihSe, ee protinli^ jmaje oa pomoo i Tarky a jini 
Bvi apole^nfky. Tak hie! kheafaoBka DeaTornoat aobi 4<H 
doToauje, eob^ ke zl^mu. 

Mens© Octobrie, Novembrie, til Uhri, jichi prin- 
cipal Betlem Gabory z Sedmihradsk^ zem^, i^^}^ pH] 
BObe nektere z at'ivuov ^es., jeni po poraice ftefik*^ xntf^ 
kali^ pii torn na pomoc i Tiirky a Tatary, vtrhse da 
m^ moravsk^, ■) proti lidu Yojt^nak^mu ciaarsk^mu tan* 
aHzenemu, velik^ Ikody Sinili, zemi ta moravskau, 
zvl6St6 kdei se jim protirili, oho^m, me^^era bubili, Hd 
inordajlce a zajfm^ice Fit 6enii nHte^f z MorarannoT, 
jini^ Btatky jioh zodnimany a pro rebellji odeauz^ni by Hi 
zase 66 t^chz statknov evf ch ujioiali. Jinf pak aAkteH, 
z?14lt§ jeni religionn Hmsk^ho Jaan, prei i Moravy pfei 
takovjm nebezpe&enstvim iijfld«li. Spriva aft Ainila, ier 
tam lid J. M. Cake vojenskj od ffchi vojenakyeh Uhrnov 
jiobi ie velikj poftet byl, se vfiech etran obleien, prodell *) OUimh torn n Skdly V. S17. ete. L. 1C23, %VJ ladem velikym sauieni, maoho koni hladem sn^dli. 

kjl nadepBan;^ Betleni Gabory, gprotfviv&e se tak zasd 

M. Osk^, Tiirka pohana sobe za suehera sveho pHjal. ^ 

C^chAch naHxeno, aby dvacdty MoT^k z oBedi.foh vo- 

pufiky ahotoven a vjzdviien byl. Nebo if ml epflsobem 

Bsk^ zemi hroieno bylo. 

Lid ten J. M. Cake vojensk^ v MoraT^ u Hodo- 
nlna zoostivajicl, jeoi od Uhrnov znovii pozdviienjch 
oble^eni a veljkym hladem eauteni byli a maobo koni 
sa^dlif jsau, co }icb nepomrelo, jak^msi aeoordem, jakl 
prQTeno. propuSt^ni, a^&ak k pokoji se neschylovalo j 
ft Hd }\Xif vojensk^ J, M. Cske najfman, hotoveu a v Ce 
ehAch sem i tam krart^ror^n jest, himi dAlli veliki^ 
saoteai, nAtieky a la<;iinky dom^cim obyvafcelSm nepte* 
fitdvaly a mnozf o T^eckno prichazeli. 

Teji lid uhersk^ zberifin^, vzavSe pM(^inu, ia by, 
jim accord zdrian nobyl, ') zase se zbauHli a zdvihli i 
a ad^Hvse na kldSter Velehradsk^, jej vybrali a vy»j 
drancovali, zbivSe v nto mnichy n^kter^. Taksejedaij 
drQhjm vymstiTali. Pro^ei se r C«ch&cb znovu kYO-| 
jc^nsk^fflu tai&enf hotovilo a najjm&no. 

Ach, feeho jeme do^kali! 
HrozD^ ]xil T^ci oastaly, 
jui jeBt naopak ten svet, 
lefbto tak zarmaucenfch let. 
zvldfete krdlovetvf ^ieBk^mn, 
na nejvy^Si eauien^mu. 
K pokoji Be nesehylitie, 
bida, drahota paaojc, 

I'llei^ «« ? rkp. vtuti v^t» od Doc. velmi 9ii^\^ 
24 Hned ^a elovom „iiebyl" jest citelno: „tiy- 
< itvKt V Hnstopeci zhita." Na miBt^ „v Husto- 
lue dvi link slova, urvni rrtzhodoS J^f^t j 
L «iii ^pred**. U tohoto slavkft je«t od-' 
Vdlftoi zii^uieb^**, j^)ui nkjixuje k jIq« T^t^, in margin%,{ 
Vtfpeaae, tAktois *iilue ^>rotihf»ue, a u vypravuje; „pred ' 
Boiooveoi iblta a kouselov^ . (jbdoo alovo liecftelae), 
)en2 lif byli, oemoha tyini Chruom odolat!, podall;" 2m ^^^- ^ ^»^ ^DoJ. s Hesl § I 1576—2626. vesm^s Be mordnjl, latipl, 
rvau ae epohi jako kohatiti; 
a sEad jni er^ta ekoa^nl, 
Bmiluoj 86 pda biioh oad n4ml, 
a rad pomooi 2 toho hohe. 
vgemohtici pane hoie\ 

L, 1624, H^efce ledna. Nesn&ze, Derole a 
dnifiky vznikly y krdl» See, o minci pen^iitao* ivU 
lebkaii, ftegkau, v no?5 od cizozemcuor jak^c^hs!, jiii 

^ mince cfsafekd najat4 bjla, nadManan^ kterii jedna 
Z7^§ov&na, jednak ztnenlovdna byla a zaporid4na, ik 
coi mnozl driiM nahyli, jini ke Ikoddm pHchazell. Ta 

.T&e dobr^ v kr&l. ^^es. bynalo, je&to pf-ededle ^eskd da 

'brA minoe vgecknj jin6 pl-edfiiJa a pochvalu jmela, Jb 
bfda Mdn tidslediije! Drahota yelikd nepleet^rala, co 
i^ minci pHMtdno. Hlad pl-i torn; chudf hladem mH}\ 
svld^U y Prazp, bohati pangetoTali a cjzf atalky sol 
o^oboval! jak moha. PrAva a Bpravedlnosti WdBki ^pa 
a mlfiely. 

Lid op^tj jak^gi vojenek^ cfaafek^, crzozemci, It 
lianoY^, Francaozove, Nemci, jfzda a p^^hota, t^bli skrJ 
feekau zemi k Morav^ proti Ubruoin znovti zbaoFenf^ 
a pozdyiien^m ; brail, Jaupili, k ^emti pHjlti mohll, tvUhi 

[kon^« dobytky etc. Domi^cf pak ie^ici, sem i tarn ros 

LkTart^royini, p4cbali toUk^t, d^Ieji nepospfchajlce, jezi 

[iacovali a drancoyali. 

ryb& jak^si podiyn^ se tisklo a rozblaSoralc 

*^le by y Polite u mesta VarSavy v i-ece Visia he6en 
lapena byla, kter4z 2e jm$la jak^si potyorne dv^ nohj 
obU5ej Mov^^i, kortiDiL na hlav^ b kh'ii a po sob^ BtHlh 

[k Yojenske D^podobnau, f) literami latinek^aii eto.« Ja 

|ti> Tymalov&uo, 

T^z ti^t^Do a bl^B^no, £e by Eraestns hrabd a Matie>_ 

Ffeldu od Span^luoy poraien byl bityaii polnf yojeusknu, 
de iatis credere fas est, jaki N^oiei Hkajf: Wer weigj 
oba war ist. — Cechuom prve zd^lea^ni a omimeufm 
ledacaa hroiilo a rozpr^vMo, L. 1624, 299 Pad Mm pHze pozDamenan^m t^^k^m a hrozn^m 
^idem a zavedenfm stavuov kraL ^es,, J. M. Csk^ zpro* 
livfeB^ch, jini, jenz a J, M. Cskau drieli a religionu 
fjmsk^bo bjli, mooh^cli a hojo^ch statkuoy, ijml zpro- 
liTfiD^m r pokut^ odftat^ch, nabjli a Bobe rozchv^tali, 
Jftk kdo CO dostati a objednatl mohh Mezi nimzl (aie) 
Pavel Micbna, iak fefe.^ jenj ae byl do kancelihe kr^l. 6e8. 
dostal a z Vaoinova atituiov^u, a pi^ede&le pan a Zajfce 
s Haiuburka dedicn^m poddaDj^m byl, vysoko vzelel 
1 bohatytu p^tiem uMii^n. Jak pak takoTi statkor^ 
oplakaoi budan za^^Yani, to t moci a vuli boiL 

CVsk& zem^ se Salostiv^ rmautf, 
rvan se to ni jako kohauti. 

N&tiaky a saa^enf velik^ a zaloetiT^ d4la se Ce* 
^mom evangelitakeho religionu t ndboJt'nsW jich i r vi- 
Bh svetekjch a }ich iivnosteoh, zvl4§t^ in^stsk^m oby* 
Tat^^luom, jimi lodakdos, kdo jen Hmsk^ho religionu byl 
nebo k tomu pHstaupil, do m^st k hejtmaQstff a via*- 
daJhstrf narizoTdni byli. N^kteH saupede z m^st, jeai 
se byli dobl-e jm^ii, ode vSeho pre6 §li a Jebratau iiri 
bjrlj. A semS ^.e8k4 Dppl*e6tav-ala se cizozeiuci osazovati* 
T^tni spfiaobem d41o se t markrabstvi moravsk^m. 
PH toin hlad a drahota pteyellki ye y^elijak^ch yececb 
aep^e8Uyala. Moozf ochuzent lide hladem mFeli ; saa- 
ll a laupeie, ^acaoky od Udii vojeDsk^ho, dea)-Bk4hOf 
_ vAtSim dile cizozemeuov, jeni Bern i tam rozkvart^- 
roTiui byli a na neplacani naHkali^ se provosovaly. 
N>bylo kde a k koma se, miiso p4na boba, utikati, tak4 
lid^hf Qenapravil, ai sdm pan b&b se sioilaje a na- 
•v^^'f'i; a snad jul brzk^ sv^ta gkon^nn 

Meose Martii, bt'ezna, zabit lest y Praze nelle- 

ifi^ p. Ladislav Vostrovec od vojakuoy lau- 

v&i ptfi^iny, ie jim raftnic av^oh, pisto- 

IttoT, d4ti necbtM: nebo y praitak^cb mestecb Xjml spfi- 

•obem jako jinde netoliko v nocj, ale i v bfl^ den lau 

piU A obfrali tf J vojdci ; iAdn^ pi*ed aimi bezpe6ett uebyL 300 XTTL P Mik. DaS. # Hesl m L I575^1€m, T^hoi m^sfee v mdst^ KoHn^ nad Labem 
jeden sansed a ten bjl dobr^ho n^bozeneivi f^vang 
ak^ho; propel n^jaki^ fe^Buf Jan Vdclav Gryei, jsa %i 
m&sta KoHaa naHzen^m bejtmanem a ndboierietFi f 
ek^ho, 2brafio?al to teio mrM poht'blti q koetela. I j 
horlili 86 to lid^ yojenfetf cieaHti, jeni tu vkvartj 
rim byli, jsa tak6 na r^tfeim dflu religioDU Bvangt 
isk^bo, a tijavge se eami tobo tela mrty^ho, ten pob 
iemni t^lQ ndieJ^itS vykonali a a kostela pohhbiii, j 
tobo ten hejtman nesm^l a nemobl zbMalt!. Ten , 
Y&cla7 Grjsl velk^ nitiekj a sauienj 61ziil Uk^ tj 
objvateiuoui tehoi mesta EoUoa, ooi se i y jiu^^ch i 
etech krdl. i>e8. i markhrabstvf morayak^fho provf 
valo. skrze col D^kteH od evaDgelitsk^ho religiona k I 
lik^mu pHdiapoTali ; kdo srolil, hned c^jak^m all^atl 
<>bda!^en bjl. 

Tak diyii4 a migtrfi^ prom^ny di\y se v Baoieni 
jui zlaupen^m a zbubenem krfil fies., v pr'^ 
cecb i dtichovnfcb; muozf sniioydni, jiof kv 
N^kteH p^ni Sefetf, jen! s cfs. Ferdioandem pru 
tdrilp^nfm drieli a pom^bali, titulem brab^tskjm 
i-eni a xtituloTdoi jeau a hojn^cb statkuoT, proTtn^S 
^cdliat^cb* nabejyali. Sic &or& et fata versaat 
A fortuna svMein to5{« 
jedny, druh4 Y^elijak eoM; 
Slovak V torn s?et^ co v kole, 
jednak Eaho!*€, jednak dole, 
ay^ak yee do boif yuole. 
P. Zden^k z Lobkoyic, jsa od ddyna nejy. 
f iem kr^l. 6e8. a zustdyaje y^dy osobofi pH J. 
^ Ferdinandoyi y Rakausfcb, u&ineD jest nejy, purkr 
prai. a Payel Micbna z Yanfnova, jenf, z nfzlta 
yaeSel, zbobatl a piinem nt^in^n, tfm zi^msk^m ti! 
fuejy. kanel^^stvf Seftk^bo obdafen^, jakoito obraacl 
boienatyl a religionu Hmsk^bo. *) 

'J CeU spriva od Dai, pretrhina^ nopoctiyticv [lieni 
rtni 

1 L. IBM. 301 Y Praze naMseno, kteH by eaused^ pod tfm po* 
1! I j^es. do saasedst?! p^ijati bvli, necht^It by 

[Utt religionti a ndboi«DBt7( pHstaupiti, aby ae 
iaii a preS ode^li a aiiddnt^mu, kdo by tehoi 

^ionu nebyl, aby se na domy zapisfi? aedovolovalo 

a do eaosedstvl pHjimdu nebyl. I byla o to v obci vfava 
■ - i^xkkz a jnnoho se jich vyzdrihnauti cht^lo; pro5ei 
' dloieno^ do d^l6iho o ^om naj-henL 
M^stoe indje y kraji chrtidimskem n^kteM s lid( 
rojeoak^eb J. 51. Csk4, jeoi ai posavM seio i tarn y kikX. 
6e#. roikvart^rov&ni iuo8t4?ali. brali Hdem laupein^ 
|ak mobli, z kvartyraoF gv^ch vyjfidej(ce; i udeHli na 
n^ fl«d]ici k ^tarma a sb^bjo Be nem^lo lidu seleki^bo ; 
«le ti Utip^itni voj4e; jni preS byli. A v torn se k tym^ 
i^tiktiom pHtrefii JindHch Hradeck^ z Bukovna, mlad^ 
ilo?^k, obyvatel y Uml kraji na TrojoTicfch; ti pak ae 
lliclf domnlva)e jej b^ti z tJch laupein^ch voj^knov. 
jti 1 paeholka jeho pft nem, i^l tletfbo i t^oh laupel- 
tt(kuQT, jeui 8 sv^mi njeti se opozJil, zabili. Tak %% 
7 Ij feasy dilo v gauien^m krdl, 5es., bez niprary 
I tresUni. 

Ve it^edu 15. dne iD^filee mdje t mSst^ german- 
ik^oi hi^ek^m Regent purku, 5esky HI, ^^ezno^ hrom 
%deMl a zap^ljl v jedn^ T^ii m^stsne mnobo prachu 
nic^niAu^ho, 5{mi stala se tomti m^stn skoda vellki; 
l«^ do pfil tl-etfho sta dom&r a dra kostely vybotaly 
i ilkt^H Itdd tim umrtveni jsaa, o h%ml raobec ti^teno 
i atnijtiOTino, 

V Froze rfiickni praeceptores, jeii2 relJgionu evan- 
gttit«k^ho znost^yali a dftky po domfcb 5fet1 a psdti 
i dobr/m mravxiora u5i!i, jaau preft Yypov^dfni, PH^ina 
tffli*) rjiata od nepHtel* 4e by prej mlddti tfm ii5enfm 

na Hmsk^bo niboienstri odrozovini a v ka- 

.. L.voiovdai bjli, Tak se t^ch fiasflv t Ceoh4ch 

av^taki provozovala, Zid^ zlofe&enf, zjerni ae* 

bI^ a rdhaM rfry klesfansk^, pokoj jm^li a nio bo 

neMkalo, jsa livi podle ymole ^yL -"^ ' - 
302 Xin, p. Mik. Da6. e Hesl g 1 1575—1626. Tak V Xj zarmaucen^ ftasy laupeje, bida, eaial 
etc., pH torn velke re vSech v^cech nedostatky s hro^ 
drabota v kr41. ^ee, t^ice OBedlan^m, ') panoralo 
bnoh ra6 sa smilovati, k Semui Jiet^ poUebi jest 
T^ho pok&nf. 

Menae Augnsti, srpna, v Praxe IH aolddti roj^ 
fit! utraoeDi jsau a do kol d^ni, protoie jpdti« pe6i 
aauBed^, manifcelce jednoho pra^Bk^ho m^&t^nfna, ki 
z Yiaice lla, nellechetn^ ndsili mocnS prov^'dli a sptlcb^ 

y m^BtS morayak<fm Jihiari mor valn^ ir 
a fhnsta lid^ tarn mi-eli; nic smrt ae nebila vojakii 
jen^ tarn ai posayad ua Telik^ sauictii teho^ m^ata 
ieli. Mezi jiD^mi sausedy mnrel tam p. Pav»^l Heid 
kter^i jsa bohat^ a boje ae o statek od evangf»lit8k4 
retigioQU k Hmakemn pi-estaupil ; a tak o vieckno pH6e^ 

M^slce Octobris Hjna ka^x JiHk St^raky, ol 
eizavek^ kl^fetera av. Prokopa, zamordovAn jest tii 
Do5ne V temi klaitef^e od laup^^aikuov, jen^ zakiiklj 
byli, aby pozndni bjti uemobli; peoize a klencity 
Btelnf pobrali. Ze v§ech atran ae t^ch {^aauoT v kr&l. 
6e8. velik^ iaupeie a obfrdni, tejn^ i zjevne — xrW 
od lidu vojanak^ho, v t^mi kr^lovstn vidy leilolho 
p&ehaly. 

Mor ten t Jihlan ddral ee do (^och a poSall 
lid^ nih'ti v kraji (^Blavck^m na morof boleatl, 
^itano, le v Jihlavi semf'elo v ten mor lidf obojibo 
hlari ptes deset tisfc. 

Lid ten J. M. Csk*^ vojensk^, rejtharetvo a 
ebota, jeni ai poaa^ad v 6ecb4ch a t Morale na y^ 
aauieal obyvateluo^ le£«li a oejaa k Jt4dQ^ pUiao^ 
toliko brail a Sacovali a oMcfrov4 jicb hodovaii, ji 
Tyzdri^eni a, jak^ praveDo, do Hie germansktj ordi^ 
vkui^ ucbo tam pozdviieni rojenskt'^ nf^pr«^ata\alo, zj ') 8J0TJ1 „t6zce osedtau^irr i^v 
tdaa dolVo jflem pl-e5etl. //'fc'. tetuTr k oefl L, J625. 303 prati ^pan^lnom ^ jioh pnniornlknom; a z obojf gtrany 
Be proti 80b$ eflili, v6e pro religion i evHsk^ panovdof, 
col V semich nidrlao&k^cb od mnoha let trvalo. 

X. 1625, Ten nadepsan^ lid vojensk^, dostarS^ 
8e z kral. Sea, do Hse Germauie, dali se tam t tako^^i 
lanpeui a dTancor^nf, )ak£ r tmhich naTrkli ; pro5ef 
eebrali se a td^ihli proti nim a^kteH obyratel^ a n^tco 
jicb zbili. 

Tich tak^ ^asQOT uml-el arcikniie rakausk^ Ca- 
luB, jea biskupem Tratislavsk^m v Slezsku, Tlaetni 
'air Ferdinanda cisafe, Jps, a uh etc krAle. Kte- 
rfiio Carolua tuke vt^like eauieoi fiioil t^ni, jeni se re- 
llgionu evaDgelitsk^ho pHdriell, zvlfiSt^ k tem«i biskap- 
fitri i^ileiejioim. Odjev^e z Blezska, tak jinde y Italii 
liTol BTuoj dokoDal 

Umi-el tak4 toho roku Jacobns, krAI engltck^,; 
brltaD8k^» p4D u5en^ a pokojn^, jsa religion u erange- 
litski'bo, profiei v nenavisti byl papezi, biekupu Hm* 
ek^nin a jinym papeieDcAm ; ganechav po eob^ eyaa di- 
dic», p4tia mlad^bo. 

Jak T sanienem krdl. 6eB.» tak v markrabstyf mo- 
iVBkt^m pilcbali a diili se (sic) obfr&af lidf v cestdcb 
Bilulcfch od lidu vojeosk^ho. jenfc ridy v t^ch zeniioh 
zaoBt^vaU a svau aellechetnau vuoii, na ?.^dneho ne 
dbajice, provozovali : pro^ei naHzenfm rrchacsti jsau 
a^kteH % ift^M vojikuov zjfmaoi, ortelovini a hrozoau 
smrtf zutraiieai v temi iTiarkrahstvf moravsk^m. 

y HM GeriBauii, zd^&te v Belgii, v zeinich nidr 
lansk^eb. kde?. od ddvaa dlauhotrFajicf negnaze, nevole 
pozdrileni vojeDeka mezi Iliepany a jim odporujlolmi ' 
pi-i»BtaTaly, pro religion, ndboienstrf. svobodj a ST^t- 
i panov&nf etc., $eboi obzyldltoe Holanderov^ a Se 
Underov^ okanSeli a Be h^jili a brdnili, jmaje pnnf' 
f ' ' Nity gvetfik^mi, dotnu rakauskeuiu od- 

I , jin^ zenjH oidriandsk^ byli eohti kri 

lo¥e bibtpaa^ti, z domu rakauek^ho posH, mnob^mi vo- 
sk^mi vilkatni podmaaiii. ^emai papeiov^, HmhU bi- S04 XUI P. Mik. Dai.tHeMlsl 1575^1026, 
rtopov^, T§elijak napom^hali a dnoboYQl i svetsk^ 
idvlienf jitHli a baurili od starod^^ua, pH torn a po 
tfm BT£tok4 TladaitstW a panordoi 8ob$ oeobnjiod, proti 
s^poT^di Erista p4Da, Bjna hot., vhe nilesky sy^ii 
Tlastoimi, mimo pisma svatd 8tu]^31eu^iui. Pro$ei nf 
iest^valf hrozne nesnixe a nevole jedaeo.h proti dm 
b^m ve Tiem kl'esCaiietFa. P^n biiob radii to spokoji^ 
a 87^ 7drn^ ochrafiovati svau boiskaa miloati a rlemc 
hucnoetf, Toho pak roku N. *) Spinola, hejtman 
jeask^ krale hispaQBk^ho , oblehl Tojenskj peTQog^ 
e^. Bredii v Nidrlantu, na kterlito pevnosti oboji Rtran 
emdlo z^leielo ; ceboi Holanderov^ a Selaiidero?^, jen 
tado?^ Blaali, a pantovnikj Byfmx tuse braniii, Jmi^j 
^oboji lidu Yojenskeho sllu nenialaii. 

Mezi tfm Mauricius, brab^ z Nassau, nejv. spr&ree 
a regent od t^ohi Holandan^Y a SelanderuoT od dlvna 
ivolen^ ndleiit^, jeni bjl syn Vilhelma kaiiete z Oranl 
gie a brab$ z Nassao, kterejito Vilhelm byl y ifchl tfl 
mfch nidrlansk^ch nejr. spr^Tcem a regentem, r vdlkicj 
Yojensky zku^en^ a ten potom puvodem oepMtel jehfl 
a a^jak^ch ne§lechetnfkuov zr4dn6 jest Eamordovdn (eic)* 
torn a jin^cb jist^ brozn^oh podivnifoh nidriand- 
Sk^cb ^inecb hojn^ kronikj sepsant^ a tiSt^n^, r&be^ 
yydan^ vypravujf, ^) 

UmFel jest tak^ tam v Nidrlandu kniie Maiiricini 
hrab£ z Nassau, nejv. regent stavuoT boland&k^cb a 66« 
landskjch, krali bispansk^mn odporn^cb, jeni byl syn 
Vilhfeima, knizete z Orangie hnibete z Nassau, jeni byi^ 
tak4 ty zeinS spraToyal, odpiraje Span^lfim al do amrt^^ 
ai zr6dn6 zainordov^n byl a nellpcheto^. ^^ 

THH perseknd a sauienf d41o se y kr4I. 6ed, 
a T mark, mor. proti lidem evangelitskebo religlonu se 
pHdrHcim. jeniS k ndbolenstvl HjnskJtQa pMstupovati 
necbt^li ; skrze coi sdribli a srotili te lid obeenf^ zTliltad d- 

M *) Aiobrosio. 

') Slova ^MmI tim'* — „vypravoj(*' pl^etr^ena. Jest lo vlik L, 162.% SOS na panatrf cisarsk^ch Lis^ a Brandejse a opnetiyge eta- 
iky a iivnogti s?^, ahromdidUj ee vojenskj v pofttn 
temaleui, k nimi i jia^eh sa takovau^ pH6iiiau pHbej- 
ralo, VfchnoBt pak aretska, od J. M. Cik4 naHzend« 
abj z tobo dal6£ho nebespe^eaetvi nepoMo. vjilali mezi 
n$, abj 86 spokofiii a k Bwfm Btatknom aarr^tili, le 
se jiai toho k Hmskemu nabo^enitvl pMgtupoyinf od* 
kUdi do dalMho naHzeai. Nejisto^ jak Be d41 stane; 
oebo sliby a p^(po7^dl driel kdo a jak cbtel. Coaeta 
fides, quid prodest ei;c. 

Breda, peyaoBt t Nidrlanda, jsa od SpanMuor 
^jensky obleien^, nemoba daleji bladem, kierfmi oble 
▼ Ui pevoosti aauieni byli, iry tr?ati, jeet siolan- 
pan^lnom vzd^Da a JBan odtnd Ui obleleai pro* 1 

m Edyi tak po pddu a zayedenf fies krdl. d41o aa 
V religiootj, svobod^oh a prdrlch Telik^ «anleiii a per- 
»<tkiici, V Gt?rmaiiii, HIi kfestanak^, tak4 se Tse banHlo 
a idrihalo yojensky a jedni proti droh^m ee paQtorall 1 
a sflili ; cfaai^ Ferdinandus tak4 nem^io lidu Tojenekt^bo 
BV^m spolefinfkuom kii pomoci dal vypraviti, kteHi t4- 
haauee ekrze 5eskau zemi nemal4 §kody podle obydeje 
av^lH^ picbali. Co ddl z tobo pojde, to v mooi boil 

Podle oadepsaiif oh pokot hoiiah tak6 moror& rdna ^ 
botf 7 kril. 6e8. se misty r lidecb roziudbala, zvl&&t3 ^ 
T m^stech prai. a aa Hor, Eot. 

T^ch tak^ ftaauov lid vojenek^, cisalak^ vyzdvi- 
horin jeat z Cech, Moravy etc. etc, a tdhli jedai po 
droh^ch do Hse Gerraanie; nebylo vuobeo povMomo 
kam a proti koma. 

Octobrig, t^^kii^ tyransk^ ^) persekaci a sauieai 
te Ti ' a rozm4balo v markr mor. proti rf^iigioatii 

erang ini, zvl^ite v m^Bteoh phedaich Holomauci, 

Brn^, Jihiari, a obyrateU mooi Bv^tskaa* mimo bIoto M Slora ntyraoBki" od St>muiff pldtrbdao* *^ 306 Xni. p. Mik. Dai. t Heal, t I. ISTS-l&te. I 

I H saf baif, T^zenfm, statkuoy branlm k pH8tQpoT&a{ k Mm* 
8k4mu, papezenek^mii ndboienstW DQceni bjli, Qa5el 
pHsn^ N. ^) z DitrltejDa, kardinal* biskaupek morsv- 
sk^, jmenein J. M, Cek^ nastupoval; a tak n^kteH 
z muSenf pj-eetupovali, jinf od etatkflr ev^ch pre6 iich4* 
sell a vjpo¥{d4ni byli. Nebjio iidni UiOBti ; p^n bilh 
raS se siin smiloyati f 

27. Novembris, FerdinanduB» syn cfsar'e Fordi* 
nanda, fS&s., iib. etc. kxale, koruoovin jeat v Edinburku') 
na kril. ub. 

L, 1626. P. Vdclav Vohynek^ ze Vchynic, jen: 
r liTobytf ST^m mnab^ob t^ikostf , It^stf i nelt^aU 
okusii, jaa na idrav^ nedostateftn^ dal se z Cecb do 
Morayy, tarn y m^st^ BrnC^ umi^el Hrozn^ vScl o oeju^ 
$6 by po smrti ystdval a lidi ddyil, rozprdvSny byly. 

Skr^e nadepsan^ zbaui-eni a vojenske pozdviienj 
a hrozny pdd stavaoy y krdloygtyi ^esk^m y H§i Ger* 
maaek^ takt^ nesyorEoet a pozdyilenf tryalo, a jedni 
proU dmb^m ae puntajfce yojensky se pozdTiboyaU, 
zvldSie pro religion y D^bo^enstyi, ciaaH Ferdinandoyi 
se protivice; i kr4l denemarsk^. A jmaje % obojl 
Btrany mnobo lidu yojensk^ho, jedni dmb^m jak mobli 
ikodili. V Cechdch a y MoravS tuze se na p^eslupo- 
T^ni k flmsk^mn n^bo^enetyi nastnpoyalo a pHnuco* 
yalo a pH torn od lidu yojeask^ho, y Cechicb zuosti- 
yajfclho, n^tisky yelik^; pro^ei mnozf ode vfieho se 
odblrali a odch^zeli, zvld§t$ z m^st, na nH mandaiy, 
patenty odeyi-ene jm^nem cfsaHk^m rozeiUny, aby pH- 
cboy&y^m a fedroydni nebyli, iJe jlm^ni a nji^toyiai, 
t yyllfch pak stayuov aby na kancel^l^ Seskau ozna- 
moy^nl byli. Mnozi pak Bkrz takoy^ sanleni neyMa, 
CO 6initi a kam se diti, k tomu Hmsk^mu n4boienBty( 
pHetupoyali, jin( lidu yojenakeho ciziho, protiyn^ho d* 
saH, do Ceeb i^doatiyi byli a yin§oyali. Tak se y Un I ^ 
X. le:^. 307 dilo a nejtfiejl pro religion y D^boJ^enetFi ; nebo 
Trchoost D4bo2eD8tvi Hmsk^ho nikteraki od ev^ho pl-ed- 
ievzeti y torn upufititi nechtdli^ ale Tie rioleater. Jak& 
puk yira jeBt z pHDUcenf a s mu^eni, to t saudo boiim. 
V aobotu po patu- TMa boifho* 13. dne mSsfce 
mil, Servna, yyhofalo m^sto Brod N^m, 

Ynobec bylo v Cech^ob prayeno a hliedno, le 66 
pH pomeil ^eak^m reliky po^et lida yojensky zrotilo, 
potdyihlo a shrom&Milo, ie by sedl&ci byli jeai mln- 
reno ; a to le se stalo xa pH^iDaa, £e by se jim ▼ n^-* 
boieDstvi religioDo eyaogeliiBk^ho i jioiSe yelik4 n&* 
gky a »au^ent diti neprestdyalo, 6ehoi H jim Bn^eti 
loln^ neni. A tak ob^yati 8e bylo dalMch yalek, roz- 
ojf a Qebezpe5en8tyf ; nebo satan a syj^mi neoht^jf po- 
je« fki bQob Bam tresoe. %^i XIV. 
(I, 1577-1626.) 

Eiusdem autorisJ) 

A. Chr, Salv, 1577, Johannes Austriaons, po- 
ranni sjd cfsal-e Karla. toho jmi&na P4i^bo, kr41e Hi- 
ipaniarum ela^n^ pam^ti, nJ^in^n a naHzen jeet od Fi- 
lipa, kr41e bispansk^bo etc., gnbernatorem Belgarum, 
Germaniae inferiorls, a jBa tarn vypraven^ vedl ?dlku vo* 
jenakau proti staruom y t^cbi zemlch a kra)ia4cb, t^mui 
krtU FiUpovi, pinu jicb, eprotivenifm, jeni 6e nepte- 
^tiivnli pozdvihovati a pro religion n^bo£en8t?i evange- 
^^ a 87obody jicb, skrze co^ y iJQhl zemlch od d^rna 
vt^iijLt} nesn^ze, z^bnby lidsk^ a brozn4 krveprolitl ne- 
pf-eetifikly a trralj ua dkodu Fdebo ktesfaQstra. 

V kril. Sea, m^eto Most Tybohalo teme^ vieikno, 
^ ten auterej po pam&toe fev, Floriana, *j 
~ A. 1578. *) V sobotu po pam. Zvest. bl. P. Marie, 
pffjinlm Skoda, bladk^, nrostl]^, jea t mHil Nofim 
Dlin^ nad Labem, br&l, bodoral a frejem sacb&sel *) 55df Typustil J8em T&ecboy xprivy, kter^ jii v pi-od- 
m oddelenf vepBiay jaou a sde dosloTno fo 

*) 04 X^ttJ. cold pl-etrleno. 
') Hok Deaf iiprivo6 Tiditeln^. 310 XIV. P. Mik. Dai. t Heel. » {. 1677—1636. i u Maru^e Matrasky, sausedy t t^mi m^et^. I pHM jest 
da t^hoi domu rychtdt m^stski^, Hhmf N. ^emliJH^ft, 
a pohodl 66 n^jak^ psanf s t^mi §kodaa, kter^lto 
paani bylo od pr&^a s m^Bta Hory Kutny nSin^no 
D^jak^ penlze, kter^i bjl teji^ §koda Tjhr&l na Ja- 
novi, eynu Pavla Skiivana z Hory Kutny. Kdyi pak 
tej2 rycbtii' taze se na tehoi §koda domlauTal, a da^ 
byv teji Skoda xbran$, jej ^emli&kn rychtite i bi 
fi6e jeho zabil; a tu hned od jiii:foh jat jsa, do y4 
zenf ddQ jeet. Fotoni pH pr4yd t^bot mista Kollna 
ortelov^n a do kola vpleten; a ta Maru^e Matraaka, 
JBa pro t^hoi Skodu v podezJetti a ptedeMi pie^ininf 
ji se pripomenuvge, do t^hoi v^zenf dina a zmnSeDi 
jeat, T kter^m^ i lun^ela. Zle ua torn bvHS. 

A 1580, PH koncl masopustu n^jakf 61oTtt, 
jda p^es pole z m^eta Kr&loY^ Hradce, zagtlelU psa 
k Tlkn podobn^ho a QedomniTaje ae jinid, nei-U ie to 
rlk jest, daroral jej pro uotivost jednomu pann eansedtl^ 
a ou jin^mu; a tak ee s nim sem 1 tarn nosili, ai m 
dostal k yyd^Mnf koiilotku. jeni jej tak6 za rlka pHjal. 
kl ten pea od toho» hil tea pee byl, nemoba se pe; 
domft do^ekati, jest poznin a % iobo smlch n6iaSD* Haffi 
bafi, haff. 

A, 1582. Umi-el v Praze Jan CloWSek, jeni so 
psal a tittiloval k Popoyie, proknrator, I'eSnfk pH saa- 
dech TySllcb. 

V Antorfa m^stfi oiderlandsk^m Vilbelmns OraD- 
gins, hrabe z Nasean, jest od n^jak^bo neMecbetnika 
zr&dnS poflttelen, aviak 1\y zflstal a se yyhojil, jsa sta* 
rfi? nidrlandskycb, krdii bifipansk^mn zprotireaych^ 
pi-ednim t^ch zemf gobernatorem. 

Sn^m HNk^ y GenBanU. t m^stS Hlsk^m ADgi* 
parka dr24n jest, r pHtomnosti cisai'e Endolfa. 6e^ 
ob. kr41e, a nSkter^ob kniiat tf&e. H 

P. Hehman Bohdaneck^ z Hodkova, Movt^k xroIR 
tSia skroYiL^bo, T$ak 8pr4TQ^ a rozama^, auij-cl ua Bra* 
Mclcbf afdle ST^m, Te sti'edii p. Stanislai. a L. 158a-159e. 811 p. Vratiela? t Pernitejna, pin ^egkf, rinelen^ 
jsa n€)T. kancl^fem kril. Ces* a rytff'em aurei vellerie, *) 
rygok^iho zrosto a velmi rjHvf, umM a potomn^ aa 
hradS pra^bk^m t kostele hlaTnlm t jedii4 kaple, kd^l 
luiioho reliqaii shrom^id^no jest, poh^ben; ndboienstyf 
Hmsk^ho, fautor et defenncr Jesuiiarain. 

Taho tak^ rokn drahota byla to ?geoh yececk, 
N^jakf chud^, pracovit^ £loT^k, kopaje hliDQ u m^eta 
EauHma, y lit^m poll trefll na ^istau mauku a nabrariej 
j{ donifi donesl, a chkba z ni napek^e, jin^m o torn 
oznamil, jeni tymz spSsobem u^iiiili. 

A, 1594, Pan Adam Slavaia na ^eltin^kostelo 
dal stlti Jana Brodsk^ho, sluiebnlka sy^ho^ pro zUhial 
jedB4 deveftky z fraucirooru jeboj a to oaj^ skrie kti§ze»*) 
jemtii Be zpovfdal, yyjeTeno. 

D mSsta CdalavS bJfzko dvoru fiedice Martin M§* 

jkifiYf zabil N. P6tka, fi?agra sveho, svadirSe se o pa- 

.liTj; 66^ i6}i MeDtck^ te^koBt jm^l a jest naji sandeia 

^^^fepovino, aydak tobo o^iSten jest, ukdzay to, t% on 

H^Bk jemu pobrAiko n^inivse, plf5iiiu k sTad^ a bitv§ dal. 

Y Praze stat jest v rynkn starom^stsk^m jeden | 
itQsed N fe^. Baodo, ie zabil y syad^ drnbebo ean- 
leda N, Malvaziho. 

A. 1596, UmM V Praze Abrham Hrooh, prokn- 
rator pH yygMoh eaudeeh zemskfcb, Mmi byl zbohatl 
a yzefeel Nota: Blaboslaven^ jeet <Slov^k ten, kter^i 
pTokuratoruoy priv srHsk^ch nepotfebuje* Ergo: 

Kdo te^nika chce njiii, 
bled na sebe pozot jrafti, 
aby se pokojne cboyal, 
lidem pH^iny nediyal, 
rfiznic, lar?4tek oedelal, 
cizibo neosoboval; Pod tiiQ etalo p{\vodii4 a ai dosud dob^e jeat 
Jilhshe iUtop&da, J. M. Cski pfije) jest zase 
na hf«d uTMskj z BD$mu augspurskebo. tutdoo 
do Cech 
XIV. p. Mik. BaL s Hesl m I 1577 a tak mflie^ pokoj jmiti, 
^ej&nika &kod prizen b^ti, 
efletdTati 8 celau blavau, 
kdji Be Bprarig radau zdrayau, ^} 
1597. Y m$8tS NoF^m Eolia^ oad Labem 
^itat jest jeden Bantied t^boi mSeta, i^eS. N, Karka, ^e• 
mesla kreji^ovsk^ho, pro sabiti saaseda drab^bo, HL N* 
UrabaBe. 

A. 1598. V mkt6 Chrudimi zabit jest r gvadft 
Jan Vorelflk^ od n^jakj^ch hemeeinfkuor. 

Tiskly Doviny, ie ye vsi Pofeiiclch,*) oa gtdn- mi 
tech pana N. ^) z LobkoTie, herka porodila bHb^ o dvau V < blav&ch. 1599. BenjamiE Kutovec z Aurazu, jsa hof* I B9 IIVl- ^m 

rycht^l-em m^st kralove y kral. 6eB. a odjeyie % Prahj ■ 
pfed morem, amHl v Solnici m^atS; po jebolto Bmrti ™ 
d^Q jest ten aul'ad Janori BiiQBonovL 

y aiuerej po ned. amrteldn^, Judica p. Eatelioa 
ProSovBkd se dytVua dcerkami By^mi, jeda na voze pHs 
potok tehdAJ rozvodn^n^, pode rsi VrbSany nedaieko 
Fla&an, stopily jsau se ialostiv^ Be dyema koi^mi pH 
torn; nebo mostek pi-es t#*ji potok yodau pHkryt byl, 
a vozka moatku cbjbil, a tak se yuoz b nitni do prandu 
pl-eyrhi a pl-eyrdtiL Na^omfodna byla Hi p. Proio?- 
ik4, aby nejela a posedkala al roda opadne; nechiSla 
poBlechnaQti a tak k emrti pospfiLla, 

UmJel V Praze mistr Adam Daniel z YeleBlaylna, 

mni n5en^, jeni pekne kniby ti^tenfm yyd^yal, 6eBk]^m 

jazykem, jako- Itinerarinni, Putoy^nf Byat/ob. Politiam 

Herbarium MatheoU, kniby l^karsk^ rozfifHI, pH torn 

^Apat^ku domdcl, etc. ') Jeflt to kooec delii baflii§ z Prostapravdff (foL 72a— 73&.) 
jeQZ mi titui : Ju ftir« orator^s Btiot hoiniDilfa vorat^rei''. 

^) Spni^udjt FoMtcfuh. — Yes a a piinst?^ oblQineek^ia 
V Ber. 

'} Zd^uka Vojt^cba, - Bi»i. m. L atr. 6L 4 
L. 1^7—1603, 313 A. leoO. Ye Bttftdn ph pam. TH kril. vyholely 
fit dvory selsk^ re vsi Mj^kovicieh. nedaleko m^eta 

tty Eainy ; a hned v aoci na dtrrtek take ohn^m do- 
iim y mietd C&sUri yyhoHlo n^kolik domt, pH torn 
Y na kostele farnfm i na vHi, 

N., syo jedin^ Vdclava i Kali&tfe, ') prokuratora 
■ffrase, r.d»t&yaje v nemilosti otce sf^ho, jeda odn^kad 
^B^ koQJ, nalezen mrtv^ u Tod^ s konem pH ntsm Btu- 
Tteim. T^^ se etalo Janori Herkulesovi, ie npadle a ko- 
nem 8 nyak^ho rrcha mrtv^ nalezeo, 

V ned^li den pam. Yzkf. Erista P. u pana N.*) 

K^ N. Smr6ka*) zabil v svadS Joacbyma Ob- 

t^ iiiaje ten den pted tfm oba svatoet ve^efe P4ne. 
I A, 1601, PekaH t Praze BkrovnJ-, mal^ chl4b kn 
liej! d^*laii. jeito obilt y mirni ceoS kiipov4no bylo» 
a Jsa T torn napomfn&ni nic nedbali ; i jea y torn n^- 
kltK vyhledini. vzati jeau do ve«*^n( a potom « lopaty do 
t'^ky met^ni a tak skaup^ni, Pro^M n^kteH z to vary* 
hn^t Hmeala pekafek^bo sa spantovayge se Tystdvihli, 

IdaaT&e ee femesla toho nedMati; ale jsaa take do 
Eini aebrini a uAieiit^ potrestini, ZTl&st^ puvodcoT^ 
E» spuntov&nf, tak le svi bv^vo1ii4 predsevietf opu- 
i mngeli, 

A 1<?05. Jeronym Makov8k;f, % nizkeho Hdu poMf, 
ilTotniffl eluieboikem J. M. Cske Rudolfa a vie* 
le tiiD. apejchal a ooDob^ nendleiit^ veoi mimo rfiU 
Idanosi J, M, Cek^ pHd sebe bral evatt v&ete6noetf 
fsokomyelnostf, a pl^i torn zbobat&e p4chal yflll B^an; 
(c*l y bn^v a nemilost J. M. Oak^ regel a y^zenfm 
ftft, do d41M n^m resolud J. C. Mti. ♦) [^ a s Dttenfeldu (Dsky sem. 101. L. 12), Syn jeho elal 
ivtUm IM Vaclav. 

|») JiodHoba [?} n 5.100, B 86. 

») Vk^Utr s ,?e Mniebii a ua Oecellofch (2?. r. 74. L. 11.) 
*) \ k Adanui Teaacia Brodshiho (Jireiiak Sltsb. 3U XIV. P, Mik, Dae, $ But b I t577--Wm A, 1606, P. JindHch Zejdlie, syn neboitika p. 

Hertdka Zejdlice, dal uBtaveti lAzefi novau na gruntech 

BY^ch PHbyelavi. a jak se y nf mejti po^al, ta lizefk se 

.na ndj oboHla a jej zasarge umrtvila; jio^m, jeoi pH 

n@m byli, z rumu pomoieno. 

V Praze Havel, red. Skofioodvorsk^, 2 Moravy, j#ai 
bjl, doBtar se do Praby a pojav k manielstrf Eatet-jnu 
od Eocanrft v Nov^m M^fit§ prai., pozfistaiau vdovu po 
Janovi z fi^sa^ z mesta Hory Katny, a p^e5kav ji li?o- 
hyiim a cht^je ae zase o^eniti, vzal nen^riBt a boSr 
k ValGotinoTi Divifeovi, prokuratoru, ie by jedae pH- 
telkyDi S7^. jii teji Havel k manieletvi jmiti a dostati 
chUl, r torn odrazoval, a pHledSe v prchLiY08ti« aa »a 
toho teji YaleDtiQ neaad41, do pHbytkn jeho» jej nelle- 
chetaS zabii ProceiK Jat a do vHeni daa, potom sanzea, 

Lartelovin a uemoha Hdn^ miloBti niiii sCat jest a. 160 
^Jnlii meuBe. 

A. 1607, P. Ferdinand pnrkrabf z Docloa, jaa 
T mMdeneck^m stavn a presidentem nad appelaoimi, pojai 
k manielstvf paoi Marketu, roz. TriSkovu z Llpy, pozfi- 
I atalau vdovn po p, Vdclavovi Berkovt; sjezd byl v m^st^ 
GhrudJiDi a svadebnf veeeli na Chrasti s pompau a sit* 
van sv^tskau. 

A, 1610. V Praze Ka&par Horfiateck^ zabit jei 
7 pfltoe aa ulici od Pavla Malovoe. 

M^sfce Januarij, auDora (sic) p, Jaroslav mlad^ 
SmiHck^, p^n bohat]^, pojal k manifcUtvf pannu 
Alib^tu, roz. Zapskau za Zap. Actum Pragae 

V Praze N. *) B^Sfn, jmaje s N. ^ 4ampache: 
voll a bitvQ a jsa od t^hoi 2ampacha zran^n, rystfi 
z rnJSnice, trefil p. N. *) M^sl^ka p^ftomn^ho a tak j^j 
zasUelil; kterJMo p, M^alSek byl jest pl-ednfm bejtma' 
nam panstvf J« M* Gak^ t kr4L fiea, Nota: Neelejohdoo % 

la 

ai 
6- 

mlad^ ') Nepochybn^ ViadlsUv (P. £. 14. A 12.) 
a?) ? 

Vis air 194. posu. % pH r. 1599. L, leoe—teu. S15 jeflt, aby se y jin^oh zemfoh eami sToji tak y domdcfch 
i^emn^ch ianr^tkach o hrdla pi-[pra70YaIi, jako pd&i { 

PaQna Bohunka, deera N. ^) VartorBk4ho« jea pH 

^jtmaDD braiiiieJBk^ni a mauleloe jeho, bjvie zdr^Ya, 

jjiseua jest saakromf mrtvH; o HI otec Jeji na t^hoi 

^ Ma Paria Neipaura a Sena jebo laloBtiY^ na* 

ral 

A. 1611, y Praze zabit jest t ev4d6 N. Adam 
r«ie)^ Traal od N. *) Leakovce, kter^ito Trmal byl 
Jak^ tabil thsif^Unim Adama Bylick^bo. 

A, 1612, V Rakauelcb, 7 m^ste Vfdni, vymrflkAn ! 
Utlami a na \iH vyvezea a vypov^dfn jest jeden m§* 
w, ^e5en^ N. LeT, ie se prej proceaf katolick6 po* 
"•mlTal; ©tar^ 51oir^Jc. 

^. :?6'i*i. V Praze umlrel p. JindHch Kanrid 
SauoTec 2 Sanova, jeni pfed tiro byl bejtmaoem bradu 
prai.» iftst&vaje y podagntBk^ nemooi; zaoecbal po 
nohh T TdoTBtvi pan! Lidmily, roz. Vod6radsk6 z Hru- 
ftora« manielky sve, a nii iada^ch d^ti negplodil. 

T6i umi-el y Praze p- Viclav Albrecht Smirick^ 
1 SmiHc a alavn^ ceremonie tfilu jebo tii 7 Praze jsau 
7jkon4oy, a odtad na N^chod ka pobl^ebu dovezen. 

P, Vilem z V^esovic, jsa nejv. mincmejatrem kr41. 
6te., pojal k manielstvi panf Lidmilo z Hrngora, nade- 
p^aoaa vdoYU pozflatalau po p^fze jmenovanem p, Jin- 
iKdboTS Knor^doYi ^anovcoyi. Actum Pragae. 

Tak6 7 Praze umi*el p. Jakub» U^nf MenSfk, *) 
Jenl g Dhka vysoko vze&edle, uSin^n byl piirkrabim 
la prai., jmaje maaielku z roda P^tipeak^eb, & nlmi n ViclnTa (D. z, 104. P. 24.) 

n Mi lUti Jan. Vis Btr. 205. 

^ Jsoft Jihiio. — (2>. ^. 14. A. 8.) 

•) I MnoSteina;byJ kralovskym prokuratorem (1601—1608.) 
a pak purkrtiGi'm hradu praiak^ho (—1613.) Viz Tom- 
ifcomi roipravu Spiknnti JiHho z Lobkovio v C. 0* M. 

r. lesa. ik^ 316 XIV, P. Mik. Dad. b Hesl z I 1577—1626. Dft vote 

Mfi 86 f Telik^ kfil a eauienf jmeU a 8n4§ela pro jioau po- 
' straiuii. 

P. David Horiiateck^ z Bobfoftovie, jeda 
a ma&ielkau srau, upadl t§ioe s vom dc^Inov, 
fkofioT^ eplaiill, od kter^hoito pidu umrel, 

Y Praf e vstaupili t atav manlelsk^ : Karel PN 
^hotskf % Z&smiik, m panaaa Alib^iaa, ros, Hordateo^ 
sestrau pHze psan^ho p. Davida Horfiateckeho 

A. 1615. VfttaupiU v giav manieUk^t p, Hei 
f Skalsk^ 2 Dubu se pannau Aatiati Eatermat], eirotkei 
rot. SalaTkau c Lipy. Actam Pragae. 

mafiopust^ uroi. p. p. Adam starM z Walditejoa 
^a oa ^ehulicich, s&at&Tsje r Praae na ieclcb, omfel Um 
a 7 kofitele tejoskem t Slar« M^td pral pohf^bea 

y pastes Qintel p. Ctibor Tibnrci 2ddrskj^, Hon 
)lK»hat^« bjT jednfm mfstodrilefm J. M. Csk^ t kriL %ei 
purkrabim karl^tejnskfm. 

M^aice ^ervence, Julii, na Batajich Hralen^^oh p. 
JiH t Talmberka jaa Tdoyeem a pejy. sadfm zemsk^ 
jpojimal k manlelstH paai Marketa, roc. Tr^koTiia z Lip; 
[posftatalan TdoTn po p. FerdiQandori purkrabi i Dooiiia? 

Tecb ^asuo? mistrne rozpr^rkj b^yli o D^jak^i 
^ihanbei a dkfidci zemek^in, tedenem N *) Eopuli»ij; if 
\hj po eeat&ch a ailnicfch lidi laapil a mordoral a kdyl 
jkdy ]imin bjj^ ie xmisel, s ^ixj umt}it%, 

T m^st^ Bene^oT^ labit jest hanebn^ od 6€dl&kiS0T 
Jifik BlfiiTsky, pohod&e ae e nejak^m ko^zeoi, kter^oi 
Lae ti aodl&ei ajall proti temuz BliiiTsk^mo. 

A. iei6. Ti^tJ^ao Tuobec. io pHdeU^bo L tSU 
It, dao m^doo Deoembris, v ^T^dsk^ lemi pH mi 
Kolmaru lape&a n^jak^ rjba pfil drah^ho lokto t Af 
kteril ie jm^Ia TjrosUiQj sTrebn aa hlbet^ podobni 
k halapartnilm a na hla?^ podobeastrl ^arlo. lesp 
jbl^ieha podob«'Ogld tiohj 61oyJ*l a po Blran^ eifry lyto 
IVK, WB, WK, SIKKSS, PN- 

keaS 
oa 

I •n L. 1$15--W22, 317 V Praie umfel p. Y\Um Zsjfo i Haznburku, JBs 
tdeutem Dad appetaofmi na hrad^ praL, a r kla^tete 
takoba V 6tarem MeBt§ prai. pcihl-ben, 

Obn^m domicim nesetrnym vyhohalo t Nov^m M^- 
40 domuoy nedaleko ratbauzu, a tim obneiu pM 
l&^kolik dHi zahynnlo. 

Razepg^ni jsau mandaiov^ J. M. Csk^, nlmi^ na- 

^d minci, abj ^iroci toIaroY^ stHbrnf po 90 kre)* 

a zlati daJk4tov4 po 2 kop. mih. a po 10 krej - 

^h Tfdkykm a bMoi byli; drobnd 5esk4 rainee se 

^aia, akrze eoi mnobo cizozemak^ch lebk^cb minei 

ech ae dost^valo, 

V Praze zemreli : JiHk Funk, starobyl^ slul^bnlk 
Itanceldri c«ske, a Adam Linhart, prokurator, jenJ 
iratorstTfiD sbohatl a rzegel, 

A» 1B18. V Praze Mandalena, manielka Samade 
|iiaa, prokurata, stata jest me^em, jsa k smrti orte- 
la, jaa od teboi maDiela sTeho obvin^na, ie se 

]Q nev^rn^ chorala a cizoloiila i otrdviti jej ie 

A 1^J3^. Tak^ V Praze pH jednom evadebnim 

j[.«) Cabeliek^ aabil v svadS N,^) Malovce, Tak 

L/ecboYe pH kvasfch bill, sami se badrujice. Kde 

lelelo, to Be nebriknili, D^bri eebe hubili. 

P, Petr z Libentbaln^ Germanue phespoLnf, jeni 

jl T Ceohacb osadil, o^enil a po ien^ch nabyl, do- 

|8a pHjezdem do Luiio a ohteje, aby jemn k d&l&f 

jeho koni pfij^ovdno bylo. a o to se nesnadice, jeet 

»d proti n^mu t torn zbauren^ch lidf zabit a pM 

{aekten t 5el4dky jebo ; potomnS do Cech pH^ezen 

Govern M^fit^ prai. v kldStefe Matky Boil jest po* 

,*) Ry&avy i^Iov^k byl; po nerai vdorau zustala %ik ffl, iQ f^i n, jest vytrzen. 

"'l^ ^ ' ■ I ■ \ .i,»j, Bt,,,Hi (2>. ^w». 95. H 14.) 

jfiia" — „pohrben** od I?a5. pretcl^?x%* 318 Xr?. P, Mik, JDa^, t Huh m I 1577-162$. panl Anua Dorota, rosen^ Kamejtsk^ ze Lstlboi'e, jil 

bji Tdoru, byT tak^ Tdorcem, k manj^elstvi dostal. NotaS 

^inde sob^ tak br&ti nedadi, jako jui y Cechaob, kdQ 

a jak mfiie, beraa a derau. 

Tehoi m^sice ApriliB zemreli : paii( Katet-ina PH4 
boz8k4, vdova, v ra^ste KaiiHmi obejvajlce, roz. Sanovkad 
a tam r KauHmi jest pohi'beiia. A r kraji ^islavskeiip 
Da Spiticicb p. Hertirik My^ka ze Clonic; praTeoo, ie 
ge nesmirnfm pitfm p41eii^bo vfna uBmrtil. Sic finis 
bibendi et vivendi. 

TM arai'el v inest^ Kr^IoY^ Hradoi nad Lab^m 
p. Hanibal z Wald&tejna a na Hostinnem, jeni pK'd 
leiy byl Qejr. mincmejstrem kr&L ^esk^ho. 

M. M Sucbomask^ z Sv4rora zabltz pistolj. ruj^uict 
tak }-e5.» od Bekice Kalparova, svadivfee se re bhe» se 
pobfdli ; po kter^mitto skutku od Belriti ujiH^Q jest, le 
to nenaleS^itS spdchal. Actum Pragae. Av&ak potomn^ 
tobo o5ilt$ii, nkdzav toho zaumyfilnan pHMnu, sob^ od 
t^hoi Snobomask^ho danau. 

FotomnS opJtj v Praze JindHch, sje p. Jaroslara 
lySky ze ilunic na Velk^ch BeftviHcb, t kraji kau- 
imsk^m a Jan, syti p. Jilika M(rka z Solopisk na Pla* 
fianech, z t^hoS kraje, oba mladi neienatl, gvadivie se, 
zbiJi se, stlaakli a zranili, od 6ebo2 tejz Jan Mirek ko< 
likj^si den tam v Praze omlel. 

V t^rai kraji kautimsk^m ve ybx Kbele , Karel 
Hlavdfr z Vojenic, jeni by! ten etatek kaupil a neieoai^ 
zCist^i^al, jmaje sobe ozn^meno, ie [emu zlodeji noiu 
obilf do mandelu sklfzen^ kradaa t pole na t^cbi gmn^ 
tecb jeho^ vySel s^m treti z t^i vsi Kbela a dav se pi 
t^cb dk&dcfcb stfbaje je. ai se dostal do vsi Eohenic, n 
grunty p. Ondi-eje Horfiateck^ho. Ti pak 6kiidcove, dsri 
ae do n^bo, jej jsau brozne zaciordovali; N.**) streji 
jeho» jeni s nfm byl, jsa od nich zran^n, s dmb^m pH n *| Saad VAcUv (2>. ifcm, 14. H 23.) 

*) Snad VaclftY BUoJck^ %Bl4aico (B. r lOS. A 9. j Uj L, 1622-1625. 319 
i»mnfm sp^tkem se retoTali. A on HlariiJ tak %Bh\if 
tarle^an a tak mrtr^ hrozn^ posekan^ a popiehan^ 
nalexeD a do rei Ebela doprayen a dlauh^ das 
D^ zfistivaje, potom tn y ko8t«le beze y^eoh 
11 poh^ebDlch zakopda. Stale ae to m^aice An* 
giitti, srpna, y klhenf obiU. Nota: Niiddn^ se t^hol 
E&rla Hlay&6e t^la tak hrozii^ zamordovan^ho neujimal, 
i^oliy Hmskeho religionu bjl; a y statek po ngm zfi- 
jiiii se uvedli pro dlnby a z^yady, 
P, Rudolf Sejdlic % Seafeldu nmreljaki praveno, 
t a i^ otr&yeiL, na Chocni, sidle uvim, ayn neboi- 
Sejdiice, bohat^bo, jen^ byi, z Slezska do C«ch 
doBtayse, yze§el a zbohatl. 

V Star^m M^ati^ prai. v Dlauh^ stHd^, v domft 
a Yoxlfiy, proti ilachtat^ teznick^, ami'el YoldHch 
Mkn, satified, jeni byl naramn^ na slnch oblochl 
hlnch^ hi do amrti 8y4 zuostiyal. 
X. 16JS5. Zabit y cesti pro penize od voj4kuov 
tlo^cli p. K. ') Kalenice, ^lovek boh»t^; a to ae 
mesloe mdje. Potom brzo mmi-el y CeltinS strejo 
p, Zikmund Ealenice, letit^ star^ek. 
M^fiice Julii, ^t^ryence, amre! Bofek Salaya z L(py 
ftiH av^m rBlynce^} v kraji kaiitiiDBkem ; byl syn 
*je Salayy, jeoi pFedeSle Da MaleSo^e beJyaL Po 
brio umlela take N, *) dcera jebo, manielka Adama 
k^o, mlad4 lena. 

Uml'el y 6eGh4ch na panetyj sy^m, atatku Mire- 

icfch, p. §t«fan z Sternbergka, kter^i byl od eyan- 

btekeho religionu k Hmsk^inu pHataupil a byv po- 

^r^f V jra^ni syetfikem, auradfly a ststkfiv nabyl Tak 

BT/mi sem i tam to5i. 

Meuae Octobrifi umfeJa tak4 na RadboH^ y kraji 
aak^m, u p. Oadreje Horfiateck^ho, zet^ ey^bo, panf *) Bohiiilay. — (^a lem. 94. H 18,) 
•j $Io?a „y dyoi^e** — ^Blynce" Dal pfatrbl. 
\^7 830 XIV P Mik. Dot. g Rt»l. t I 1077-169$. ■ Anna Dorota, roK. Eamejtsk^ t Eletiboihe, posuostaU 
vdoTa po p. Petrori z Libenthaln, Germanori; a pN- 
de&le jmela k manielsiyf T^clava Vod^radsk^ho ; a po 
^D^m dostavse se timui p. z Libenthalij» jemn k rflli 
religioQU evangelitsk^ho k Hmsk^^mu u^boiensivf t^M 
scaupila. 

V kraji kanlmekem *) zamordovan j' lu^ 
Otta JiDdHch z Vartnberka, i panf N.,'') uk ;. ^ . lehi 
od jeho vlastDfoD poddan^ch, kteHi vzali tobo pri^iu 
Ste 8 nimi teji pdo a pani ukrutn^ pro religion v n 
boieostvi i jinak nakladali aje sa^OTali: propel se tl 
poddanf pozdvihli a Brotili. a skrze to ob^vafei se byli 
dalMbo jiti^ch pozdviienf a nebezpe^eostvf. 

V kraji kanHmskem zamordovda jest tak^ zr^dQ'^ 
a nellecbetB^ t eest^ na koni jedaact sti'elenfm k n^roa 
z rnftnic, p. Danfel Kapr, J» M. Csk^ pfednf aekretdl", 
od Adama Zapskeho, r t^m^ kraji obeJTajfclbo, a pomoc* 
nfkuov V torn jeho, coi hned brzo jest Tyjeveno a oa 

;Zap8k^ yHenim arrestordn, i N., manielka t^hoi Da- 

^niela Eapra, Nemkjne, kterdJ ie yeda ii?ot bezboin^ 

a neSlechetD^, le ten mord b if ml Zapsk^m naBtrojHa, 

Nenavist a nepHtelstvf od Hmekeho niboienstrf 

\ 06 pMdriejiofch nepfest^vala ae rozm&hati proti evan 

•gelitsk^ra etc. zvlaStS v kril. 6es. a v markrabstvf rao 

ravsk^m. A v Nov*^m xXf^ste pral., Uyl se zbraftovalo 

tel mrtv^ch evangelitskym pH kosteKch pohf-ebovai 

n^kWh sansed^ a obyvatele tali a a^pali se na kn^i 

[papeJenek^; proSei jsan do v^zenf vzati a potoni dva 

gfati, jinl v takov^mJl nebezpe^eoBtvf znost^valK To v&# 

d41o 86 jm^nem cfsa^sk^m a tilulem nove rebellie a po- 

[sdvBenf, etc. 

L, 1626. y Praze po rybleddnf mordn. nad p. 
Danielem Eaprem sekretit'eni spacban^ho, odeauzeni jsao llOj >) Nft 6ervenim Dto^« u MM-krartio. Viz Pam. II. Wd 

« IV. 188. 
•)? L. 1626. 321 rdel N., manSelka t^hoi p. Eapra a Adam Zapsk^, 
rejff jejf. Ona pak, jsa z y^zeui yyyedena, jest metlami 
irsk&na a y rynku Star^ho M^sta prai. me5em stata, 
ten p&tek 30. dne mSsice Jannarii, ledna; Zapsk^ mi- 
)8ti yyhled&yal, ale nic neobdriel, ale tak^ me5em tre- 
t&n asi y t^mdni po ni na hradS prai.; poprayeo ne 
refll jeho y krk a do puol hlayy jemu ytal. Tak hie I 
ani Tenns gy^m dyolPan&m plati. ^) *) Pam. rX. 672. ^\ Dodatky z rukopisu jindMchohradeckeho. 

K odd^leni I. a 11. >) 

Nilshdujiei vici jsau £ knisek vetch ych p Bartoie 
a p, MikulMt js PrdchHan 

Lita po nar. e. b. 903.^) BoHvoj kniie he%ki 
6T. Ludmila nejprve r Cech^ch uvhif West pHjali. 

i. M7, Sv. Vojtfch, biekup iSeskJ, sabii Jest 
Prusioh. 

L. 1004.^) Sv, Prokop opat utnfel; bydlel na 
pnuUi 22 let a po smrtl po 40 leteoh vyzd^iieno jegt 
eJami t^la. 

L. 114-2^) Sedlec kl4iter zalo^en. 

X. 1208,^) Oodrej bisknp zaklel 6e8kaQ ze^ni 
a a^alauiili r l^ech^ch do pln^ch 7 (eic) let. 

L 1253, Krdi V4clav jednook]^ amrel v Praza 
(aic)*) a u bt. Prantilka poh!*ben. Po n^m byl PJemyaL 

X, 1268. (sic), Zabit Ottagar krW t bitr^ prati 
Btidolfovi ofeati 

X. iJS8S. (sic) ■') KMl VAoIar, syo Ottagarfiv, na- 
frieea lest do (>cb 2 Saguv, 
h Viz itr. 7-29. a 31-35. 

•) Pnlacky L 1, iitr 152, 

•> /6i4inn Btr SIO. 

*j Ilddtm I 2. fitr. 41. 

*) Bifjem fitr 128. 

*) Dndem sir. 217, 

t> iW^ii IL L Blr, 241. mm 824 Dodatky 9 rtikopian jimiHchohradeckeho, L, 1297, V den st* Ducha ijl Vdclav korum 
Y&n. ') A na zejtH krdl Vdcla? po S7^m koruQOF^nl 
prrnf kdmen zaloiil na Zbraslayi, na n^mi ps^no zla 
ijmi literami: Jesus Christus. 

X, 1299. ^) Tak^ toho leta (eio) pHMi jsau p03_ 
alovi^ k kr^li V^clavovi, 1% kniie z Kalise umJ-el j 
a jedinkii dceru, jmenem Alib^tu, OBtavil d^di6ku; i p: 
sill jsau krdle V4clava, aby ji pojal za manielku, K 
r^Ho kral V4cla7 7 Hnizn^^) k krdL polsk^imu jest ki 
runov^n \ i narnitil se re zdravi do Prahy. 

L. 1301. *) Tak6 v to leto umi-el jest kril On- 
d^ej uherek^, jedinkau dcerkn dMifiku zfiBtaril; i po- 
sl^ni jsau poctivi poeloy^ k krili Vdclavovi fies, a pro- 
eill 2a syna jeho jm^aem V^clava, aby byl kortmorin 
na kr^h uhersk^; a tak se etalo. 

L, 1303. (sic)**) Albreeht jednook^, krdl Hmsl 
a velik^m vojskem pHjel do Cech a poUdal ua kn 
V&clayovi Ceskem, aby jemu postaupil hor stKbrn^^cl 
a poloiil ae vojeneky pted Horau EutQau, A nek 
pint 6eltf necbt^i k tomu sTolHi, zvl&gtS ten pan D; 
polt z Ho]-epnlka. A potom kr4l Albrecht. 8 reJ 
svau gkodan a hanbau, do 8v4 zem§ se na^Mtil 

L, 1305. Krdl Vaclav n ?elik^ smntek t nemoo 
Tjide a potom y t^ nemoci smrti nenjde atd. ^ I nmh 
Jest a pochov6n na Zbraslavi. 

X. 1307. Eudolf, Hk KaSe, umHl jest, byrl 
kr41. des. A na hrad^ pral pochov&n. 

L. 1312. (sic)'^) JiudHch cfsaF, otec Jana, kral*^ 
(es., T6 Yla^ich atr&yen od mnioha z&koDa sv. Dominik&j 

X. 1313, Pefiee poHdkn hadlPsk^ho vyryta k^^ 


Vix naho^o str. 7. 

^) Letopocet e&m jaem dopliiil, 

*) Hnetdni — R. UOO, 

•) Letopocet saoi jeem doplnil: 

•) Palack^ 11. 1. atr. 29S 

*) Yi£ oftbore str 32. potaimku 1 , 

') Palack^ n. 1. str. 899. L. 1397—1424. 335 


L, 1B78, Umfel Karel, kril U%kj, u vigilii er. 

L. 1411. V nedeli po S7. Jaknbn Hornfci od 
lory «mordova!i a xbili lidi, mule i ieny, panoy i dStt, 
tfi &ta, r Malfn^, od Hory fitvrt mile; a to Be stalo 
pro Jasky. 

X. U21, V Chot^boH 700 lidu hueitick^ho spA- 
leno, co^ jim HorDfci a Opo^eoiti pani udiDili, v^rlau- 
divfee je z m^sta i gpaiili je v siodolaeh. TH ned^e 
pNd masopnstem dobyli Hornfci v Prelau^i koetela a ]idi 
do Hory xjlmali; tu tak^ kn^ze Yalentina vsali a relmi 
'ej zmo^ilj. A pak po tl-ech ned^lich v masopuBtn^ diii 
HorEici pHt^bli k Choaboti, kdei byl Hromddka 2 TA- 
bora h<?jtitiaDem. A pan Opocensk^ smlnvU je dolft? 
z megia a sHbil jim srau ?iru a ^est, ie jich Mvot&ia 
nic nebnde. I nabnall jich tH stodoly a zapAlili je< 
A to Tidauce jedna iena, ze jejf mui jii hoH, vskoftila 
za Dim do ohne a 8boi-e]a e nim. Na HorkAch pak 
Bp&UH jiob bez tlf CtyHcet, nabnaT^e jich do ehalupy, 
B V Lo§ich epAlili jeau jich tiO. A Hromadku v Chrn- 
dtmi upAlili a s nJm jinj^cb pet. — N^mci tehddi Horau 
ntnau rlAdlJ, jsa navnaieni ekrze Jindricha, kr4Ie ja- 
r^bo % Eorytan a laupej^.nfka ^esk4 zem^. Ai jt^ potom 
Itika vyhnal. 

L^ia Tie t^bol. Pra^an^ Sedlec kl Alter yypAIili. 
T^l TypAlili Yilemov klaSter, Opatovitie, Pardubice, kU- 
Itery Podlaiice, Sezemice, DobroYice, Skalici. 

L, 1422. V anterej na etfedn po bo^lra krt krAl 

likmaad vypalil Horn i in vSecknu krajinu okolo, a zajav 

oy, panoy, d^ti, i utekl pi*ed ^iikau a poraien je^t« 

dohoo^n, u Brodu N^meek<?bo na predm^stl, 

L. 1424, Zizka porazil Praiany a jin^ pAny 

u Malefiova v ta stFedu pK bv, Ducbem, a zbito tu N^m- 

T i Cochfir protivn^ch na XVIII set ') A potom 

Siicfa^ dni, kdyt ae op^ty ?>izka smlunl b Praiany, *) 7Jt oabore str. 15. tae Dodatky s rukopisu jindrickohradr.ckeho , pl-ed 8V. VAcBlavem, sebrav lid, tahl do Moravy. Kdfl 
ho cigal Zikmund za pokoj skrze poselnUi prosil, i poJ 
lolil se 8 lidem ev^m u PHbyBJarS, I umtel jest tu 
T vojMI svem bratr Jan 2i^ka v fiU'«)da ph sr. Harlen 
a da Hradce nesen a pochovdn u sv. Dacha. — Alt i4 
^ilka le£i v ^dsJavi, kuez Jan, far^)- Msla^^k^, ktf^r^i 
dob^e znal ^liko a by! i pH pohl-bu Jeho, tak pravf, i%\ 
jifltotn^ V Sislarskeni koBteie leii a le (5^slav^tf ') mlsnT 
2iiky dali jakehosi Nemce p^na, t truhle zabedci^Qeho^ 

L. 1439, UmJel Albrecht, kral fiesk^. 

Z. 144i. Snern duchovui ii Hory Katny na dea 
ST. Frantigka. Zvolili (sit-) b\ za biskupa (sic) m. Juoi 
2 Rokycan; byio knHi na 300; a jeiuu ruce dav^e sll^ 
bill, ie jemu chtf b^ti poddani ve viem dobrfm, 

L. 1455. Narodil ee VladieUr, Kaziinira, krali 
polsk^bo, syn, kUrfi potom byl (^ea. a nb- kr^Jemi 
A ten Horniky na Hor. Kat innobj^mi platn^mi pnrl{ 
legtemi a STobodami obdaHL Ale o n^kter4 poloiuDl 
la krdle sv^ho Ferdinanda pHpraveni jaau 

Ai potud s kniiek vetchi/ch pana Bartoge 3 Praehriani 
pradida m^ho^ K odd»eni IV. «) vici a pamiti, do ijjchi kniiek od p. MU 
chifian tiastni rukau jeho poznamenan^, jsen 
pfepsaL — Mikuldi JDadickt}. 

L, 1472. V pondeli pf. 87, PriSkau komela vi- 
dlas byU. *) PteB «Io7(i j.OialaTHf'' yinfm Inkouitem pfepBino jpsIL 
Hradecti. — 9kodii, ie Uto m\k, velmi z»jimav<& zpriva ' 
tftk ne}a«D^ jeRt poiinna. 

*) Viir. Btr 41—58. — Odd^leni IIL rkp. jladHoholirjid.., 
louhlati doooJa i obema druli^tal rukopuy (atr. 87—40). L, 14S9''148L 327 A potem V patek vyjel kr4l % Praby ohtS do 
Honr, i ?r6tU se jiiatj. Potom v auteri^ pH|el ptece 
do Hot J. »J 

X. 1^75. Kr41 VladielaF pHjel do Hory 7 st^eda 
po St. Valentinu. 

CX. i474. Saoerdos Venoeslaus Malina, v Lito- 
ydll plebaons, ee Ipsnin cultello necayit suggeBiione 
iabolica. 
X. 1477. V auter/ po Naroz, bl, p. Marie krdl 
ladlslav p. BeneSe z Weitmile pinem koraubevalai 
iinil, A potom ve stt-edu jel s Hory do Prahy. 

X, i475. Kr41 Vladislav cbodil k obSdu dvakri^e 
% Vlaskeho dvoru k EDejsiikoFi, borDiku a sanseda na 
oa Hor. Kut, do jebo domu. ®) 

Nota. To jest ten dfim velk^, jeni slove kniiecl, 
bareTB^tni. polivatiymi . birokfmi L'tvrbrannf mi sklf* 
diami pokryt^ 

Vyhofaly 6tyry doiuy ua Urevtm^m trhu, v pon- 
dM{ po 87. ^ofii, 

X. i47^, Y pitek ph 87 Bonifac. pHjel krdl do 
Hory a 7 aoter^ jel do Chrudim^. 

Ve Btkdu ph pam, 87. Sixta pHjel kr4l do Hory 

olomauoe, od kr^le tib. Matbidle, a na zejttl 7yjel 

Prahy z Hory. ^J 

X. 14^1. Ve 6t7rtek ph Hromnieemf 7jjeli jsau 

ornfci k eaudu do Prahy b Kolfoek^mi, majlne b nimi 

saad sklad goll a tunuich ryb, 

A 7 auter^, hoed po 87. Valeniinti, byli cikAnl 
Hory. 

V soboiu po pam. bt. VUa plPijel kril do Hory 
87, ProkopS vase do Prahy. n VU rtr. 42. 
«J \\t itr 44. 

■| Ota tApisy v jiu^ ^tr 45. a28 Dadafkf/ z ry^apiiu jMSHMhmdit^iho, L, 1482. V auter^ po 87. Bartolom$ji urnHX 
^Konlik, dobr^ l^kat m jehoHo aiman(ichu id M\ 
Prdc^iikin t^to pamiti sem prepscU. *) 

L, 146$. FUd pam er, Bartolom^je ten pAt©^ 
Jao AUer a Prokop Kraapa zaloiili JBaa prnii kiaiea 
nad churem u kostela Barborikeho, *) — Nota. Kde ny 
chr^m vMf Barborskj stoji a ve )m^Do T^la hoiih 
ustanoven a zalo2eD jest, bjla tu prre ma)4 kaplidkftl 
av. p. Barbory, kdei ufni oltdi" nevelik^ iiprostl-ed t4hol 
kostela zfiet^vd, jaki na to v§e bulla papeiskA a^ln^Qi 
nkazuje. (Ztratil jbem to< nebo mi to n^kdo Tzal i & for* 
mail malovanau, jak ten kostel zauploa — nejea dostaFea 
— bejii m^L) V kter^Mo buUe pape^sk^ zn(, ie jeauce 
Hornfci eaaieni pohtbem od mnichiiv sedleck^ch, tu 
sobe pohl-eb nBtanovili a t«n kostel relik^ zaloiili s do- 
volenfm a potvrzenim papeiov^tn. A to $e ddh m krd- 
lovdni krdle Jiriho. 'J — MiknliS z HesloTa. 

L. 1487. Y 8obota po Nauebevz. p. Mar. An- 
gustin. biekup aancturlensk]^, pHjel z Cislav^ do Horj. 

L. 1488. y pondeii a. b, Sixti poBtareay varhany 
velk^ V koetele Vysokem atd. *) A stily byly po t4 etranS, 
podle kruehty Charvatorsk^, jiS latinak^ch literatftv, 

L, 1490, Zaloten jest kostel er. Trojice hUi Hory« 

L. 149^. Hav^H u Hor. Kut. nalezli u kos 
'Uka 8?, Martina za mestem v Sacbt^ t^lo kn^ze Jana 
Cbodka, la^4^e kauHoigki^ho, kter^ho^ BjiD;^mi nef^r 
nymi (fiic) Oeohy pfed 70 l^ty tarn v^rnl (sic) Hor* 
ntci uTrhli* 

X. 149€, Tehd^S^ oioby z iephmistrar a kon^elfi 
z Hor, Kut. b^valy a dr^fyaly na sobS obojf aufady.' 
mistake i havei-sk^, a by la pH uich evornogt a podstata. en 


^) Neni po<3hybr, le jeat to ifi Jan Koglik^ jeni iepsi 
tiikd pamAt o' volbi VladlBlava z^ kr&le 5esk4hn. — y\i 
etn 41. pozaamka 2, 

*) Vis 8tr. 46. 

*) To JMt pnmi urait4 zprivi^ o dob$, kdy Tzaikl ohr4a 
9\, Barbory. Viz ttr. 42. pozo. L 

V Viz »tr. 47. 

'J Bok zalolenf jest tu jinak ad&n. — Viz Btr. 47. L, 082—1507. (1S56.) 329 V nedeli pr. sv. 2ofif nID^eIa y. EUdka, miti p&- 
dSt Kapaunfiv. 

L. 1599, ') V pdtek po pam, sv, Martina um^el 
p, Jan EapauQ na Hor. Ent, 

L. 1500, V poDdeK ph Mat^jem Hornici kaupili 
_Q)le)n Hotmil, ") 

X. 150J, J4 Mibilde z Prichfian jel sem o ev. 
Hi do Prahy do velik^ kolleje a by J jaem u mistr^ 
Iknba, adminlstratora, a sedal j^em 8 mistry sa st£L 

y pondeli p. 8. Arabrosii krdi Vladislav t Hory 
fyjel do Uher a potom tarn Torky porazil. 

L. 1504. V eobotu p. a. AmbroBii udelali prvnC 
^kmo ftkUnn^ u chrdmu Barborsk^ho v chfiru, ') 

Ustavena Tazba na dom^ Sirastkytloysk^m t rjnku. 

L, 1505, Mesfce m&je uoirel Janovsk^, urbur6^ 
)riil, a poWm mttsfce Jiinii u5ineii urbur^i-em p. Jaro§ 
Ion 2 Chvalisova, ^) 

L 1506, M^sice Januarii pan Bernard z Wald* 
Mejoa, mlncmejetr, lezt &im oBobn^ do dolu Hoe* 
oebo Osel. 

Ve 6t7rlek na St^drej veSer kaupili Hornlci pan a 
btakupovi Filipovi jinf dum na Tarmarku, Niklovsky, 
a uvedli j6j do neho, a d^vali mu kaidej tejden 2 k, 
gr. b(l. a jin;^ch pjfdavkuv mnoho, *} — Nota. V tomto 
doin^ narodil jsem se jd Miktddi JDaUcky e Heslova 
jeta 1555. A elove ten dflm jii u Baloarfi, nedaleka 
a bUzko etareho rathau2u na Hor. Eut. 

V* athedo po sv, Petru a Pavlu uml-el N, ^) Eej- i 
»dr, sednlk a kameufk v^born^ a mistr siavenl koetela 
Btrborak^bo. 

X, 1507. V aut€re) pK sv. Fabian. stapHhli konS 
k dob/?Ani Eejrfi (Bio). •', Lntppcf^ct skax jgem doplaiL 

V* m datum, Q3S na itr. 62. 

•i H^ itr. 55, 

«) Viz £tr. 56. 

•) Viz ilf 63. 
330 Bodafky i rukopisu JindfichohradecMho, V sobotn po 3V. Urbann kn^z Ftlip, biekiip si- , 
dansky, svetil v kostele Vysok^m oa Hor. Kut. knHi\ 
8, j&bnA 10. podj4bBfl 9. 

Y ned^li p. Bonifao. kn^z Filip, blskup, jel do 
Kbela a kn^zem Syatomireia^ d^kanem, a e Bartosem 
2 PrachiiaD, otcem m^m; m^li ptes 40 jfxdn^ch* 

SkondvQji se tuto pumiti od p, Barto^e s iVdcAiianl 

a p. Mikuldie s Prdchtlan do kniiek jich poznamtinan^ 1 

od nick a s&m ode mne Mikuld^e Da^kk^ho z HealovaX 

pfejate a pfepsanL K odd^leni T. ') 

Tuio jest sem s itjcM starych, vetch^ch knUek pfeiaio" 

a pfepsdno, kdy kterff p. mincmistr ^ephmistry a hanielf^ 

na raddu sadil a obnovoval. I A, 1462. CoBfiules locati in Montib. Oiitn. perl 
generos. d. Zdenkonem Kostkain d*? Poetupic, quorum 
nomina Bequnntnr, in die b, Felicis; Blasetis, eurio^ | 
magieter, dictus Fa^6^, Jodocus, Nikolaiis Libdk: 
JohanneB Weys, JohanBes Eufe, Petrus Vidl^k Mathias ' 
Fara>, Georgius frenifex, Jacobus sellator, Jobaiioes 
Kozka, Mathias Me]hau«8kf , Tbomas Pezoldi, Weno«- , 
slauB Svadba, Andreas Nakradsk^, Philipus, Lauren* 
tius canulator, Petrna T^ik;^, Martians Hnc^ek. — Com 
munes oonsules: Wenceslaus Hu^vi^ka, ^latbias Bfle- 
jovsk^, Simon Vrabec, Georgius Hesek. 

A, 14$3terAV,, in die Afisnmpt. Mariae : Blaseu8 
Far^l-, magister curiae, Matbiaa de Tinea platea, Nico- 
lans Lib&k. Jodocus, Wenoealaus Svadba, Johannes Ktl^€, I 
Jacobus sellator, Wenc^^slaua, Matbiae Pokdioh, Marenal *) VU ttr. 69—60, L. 14H!i—I47I, 331 uaor. PetTQs aroufex, Johannea HertriCek, Simon arto- 
lata, BuriaD Banco, Frocopiris, Johannes Doma- 
■f, Laurent) U6 Oputovsk^; chjbil jednoho. — Com 
8 consules: Venceslaus HatiiviSka, Andreas Na- 
skjft Johannfs Wi'ja, Simon 7rabdfi. 
It. iiu^ch Ui, jako 1464 — 14(10 teji p. miaomejstr, 
en^k Koatka, raddy a konSelr obnovoval na ifcht 
Kut A drjtivalj tehd&^ a m^ly na 8ob$ o&ob? 
tetak^ch kon^f^luv i pi'edni auhady hornf na Vlaek^m 
a vlikdly minci. aa misie a k ruce kr^li J. Mtj. 
L. 1470 fer VI. in vig, s, Mathiae p. N. Vra 
ik^ jsa mincmejstrsm, obnovil ^^phmiatry na tjohz 
Kul. — Nota PomiQul jsem tnto vsech oaob zf* 
ia do radd? saaenjch vypiaovati, nebo by na dlauz** 
Tehdai pak jefetn oara aaudoflv, ktetiito teprva 
^ai byli potom, nebejvalo aa Hor Kat. *) — M. 

A, 1471 fer, HI in d. a. Agatha^ looati sunt con 
lo XoBtib. Cotn. per ill. d. HeDricnm dnceni 
Itfli^rgem etc.*): Mikuldl; 2 Skalice bofmistr hornt. 
Dp Alder, Bartofe z Prich6an» Va^rine^ ohroAnik, 
bI PokSich FiHpek, MiknM^ Kraupa. Jan Wi^yii, 
qIM SAzarak^, Jan Hertvik, Prokpp N4pravn(k, Jan 
lik, Vlt krnmir. Jan Udidlo, Antes. Michal Pr^gl 
tin Vencelfi. Ha§(?k. — Communes consulea: Jan Mlf- 
Martin Hucek. Jan Alder, Simon Vrabec. 
T4boz lata krdl. ^ea. Vladislav, atd, ^) aadii kon- 
tytO: MikQl4§ 2 Skalict»» hofmiair hornl, Prokop 
\ Bartofe z Pr^chftau, Jan Weys, Jan Hertvik, 
\n, Jan Sudlice, Matt*) BllejoFsk^, Martin Uamer* 
Mikoldfe Kraujtfi, Jan ilatoik, JiHk Chocenak^, 
n Klobaaa. Martin Hu^ek, Michai Pregifir, Bartol 
tbnl Vit hoapoddf, Ondrik ProSkove, — Comrannes 
Ui», iolii obecni p^ni a koo^eJe, kterejchi nebej Tit atr 10 1, pozu. 1. 
Vit 8tr. 59. 
Vh itr, 69. " -" ""- -^ 332 Dodatky m rulwpiBu imdHdhahradtddtho, 


^vslo prre neMi 4. ale od toho Shbu po 6 ee us 
[TaH: Jan Mlejoek, Jakub sedl^f^ Matej Poder 
Vavtinec obrofenfk, Mikuldl Mejfenar. 

L, 1472. Pi-edepsanf koDfeel^ krdlem Vladislavei 
Noknl jeau potrrzeni p. Bene&em Weitmillarem z W«i 
mile, miriomejgtrem. A potoranS Xjl p. Benei mine 
mejBtr vidj je eadil a obnovoval al do I, 1496, — 
Bjl jest tak4 tejl p. BeneS t^ch SasfiT purkrabl karl- 
SteinsK^. — Nota. Patom byl mincmejstrem pan Jan 
HolStoffar z MaleSic, nevlm dokud, ') 1 

L. 1474. ?HA pHm- boL kHSnf v antery opHf 
kvAl Vladislar sim ofiobnS na Ylask^m drore sadil kan 
$ely na Hor, Kut 

L, 1499. P, Bohu6e Koetka z Poetapic jaa nej?. 
mincmejstrem, sadil konSely na Hor. Kut. od L 1499. 
hi do I 1504. — Nota. SephmistH a kon&el^ na Hor. 
Knt. maj( to od staroddvna la Hi a prdvo, ie k obno 
Tenl konSeluv vidyckny se sami spisujf, pHdiraji 
k kaid^mu starerau konSelu dH osoby i obce, a to 
pted oboovenfm raddy p. mincmejstrn poddr^jj, % (eh< 
on vybfr^ podle eve povinnoeti. 

L. 1505. Po p. Bobu&ovi Kostkovi byl mincmej- 
strem p* Bernard z Wald^tejna a sadil nejprv kou&ely na 
Hor. Kut. V pHtomnosti p. Albrecbta z Kolorrat'j osoby 
tyto : BartoS z Prdcbnan, Prokop Kranpa % Chocemio, 
V ten Sas hofmiatr borni, Johannes z Skalice, v ten ^ae 
aurednfk mince, Jarol Slon z Chvali^ova, v ten ^; 
nrburet hornf, Micbal erzkaf^i*, Jan Haldeck]^, Violai 
Wimberk, JindHcb Lauda, Mikul45 pekar, Barta bav^t 
Jan Popelka, Ondtej Giser, Mat^j Valentin, Mat^j Lor- 
fikfly. Jan Rui&enej, Jan LoreokJ z ElkuSe, Prokop Pre- 
glfiy, Jan KHL — Commnnea, obecni: Jan ZygeK Bar- 
tol sedlar, MikuUS Haudek, N. (sic), Jan HoKoh, Jlra 
Skorn^, — I obnovoFal Xfl p. Bernard minomejgtr radu 
a kon&ely ai do L 1510. 


lU* 

1 *) V l<»tech 1496-1499, 
*) Vii itr. 56. X. 147$^1532. 83S X. 1510. Pan Jan 2ampaeh jsa mincmeistrem, 
a sdm kr41 jaa n Hory jemu ten aufad dal, obaovoral 
konSely na Hor. Kut Kter^ a doknd, v kniikieh v%U 
chjch tnftrieno. 

Po n^m p. JindHch Tnnkl jsa mincmejstrem, ob- 
noToval. — Tak^ vytrzeno. 

L, 1516, P. Vilfm Kostka 2 Postupic a na Lito- 
my^Il jsa iniDemejstrem, sadil kon&ely na Uor. Knt ter, 
IT. na den pain. 8V. Feliia. A yolil a posadil tyto: 
Prokop Eranpa, Jan Zygel, Matanl Libenick^, Martin 
Vrabec, Zach pfsat, Machek % Rybn^ho trhu, Jan Po- 
p«lka» Prokop Pregl, Benel % Vilerao?ce, Jaro§ erzka- 
f^r, Jan §toiar. Yacalar QiBer, Jan Hanyk&, ^6£nik, 
JiHk Nysek, Bene§ pernikit, VddaT Poklupek, Vaclav 
HolJ, Vielav Srna. — Tato rada mela velikau t^zkoet 
pro etatek Jandovsk^ a mnsili sy^mi statky platiti Do- 
rotS zlatnici a Marki&te HanB-Trojoyi. ^) 

Ptedepsan^ p. Vil^m Kostka , minomeJBtr, sadil 
ddl^i kondely tn na Hor. Kut. a^ do I. 1521. 

L, 1522. Ye sti'edu den Nov^ho 14ta p. JindHch 
Tunkl % Brnf<?ka sadil konSely na Hor. Kut^ nebo byl 
lase k te porinnoBti Tolen a uveden. — Casto se ten 
&u2^8d nejv, mincmejetratrf promSfioval tehddi. 

X. 153CK Sazeni a obnoyeni jsau koolel^ na Hor. 
KqI skrze p. Albrechta z Kuk^tejna a p, Pryginka, 
hrabi Kladak^ho, a p. Go6e»*) khamrmejetra. 

i. 1532, PJed pam. Zv^stor. p, Marie p^ni re- 
g«Dt0T^: p. Prygiiika, brabS Kladsk^ a p. Gendorfifer* 
(iio)*) hejtman, a pH nich K. *) 2abka, sekretdr, obno- 
Torali konlely na Hor. Kot. ^) *) Ti% ttr. 121. 

•) Hanui G06 byl inntrukci daoou v Liuci 1. 1630 dn« 24. 
dnbna uttanoTen za kameruiiatra 6eiike komory« (Id- 
itnikce ? arehhu mino. fm^mi ve Vidoi). — Jm^na Kuk- 
Iteja a Frjainka viz na str. 60. 

■) H^jtiuftQ hradu prai. by! JiHk s Geriiorfu. 

•j Jiri i. z Limberka. 

*i N^Aaiihlasi Be zpravou k temui rokn na itr. 60. A riMM 334 Dodaiky g rulkopisu jindHchokradedB&to. 

L, 1534. P. Albrecht % Eukitejna jsa minomej- 
strem, volil a obnoval pol^&d radu na Hor. Ent. od 
tohoto l^ia ai do 1. 1541, 

L. 1543. P. Sebestian i Weitmile, qoy^ mine* 
mejstr, obnoYoval a sadil rada Da Hor. Ent. 

L. 1545. V pondMf ochtAb *) sv. Petra a Pavla 
sadili a obnoTili koniely na Hor. Eut. rady komorj 
kr&le J. Md p. JiM aerdtorff podkomoH, p. Florian 
Gryspek, sekretdl^. A pHtomen byl p. Jan s Yitenoe, 
kter]^l toho roku n^^in^n mincmejstrem. A kdy a pokad 
radu obnoYoyal, jest y t^ch vetob^eh knllk&oh yytrieno. K oddeieni ¥L<) 

L. 1496. T^ho% l^ta mnigi do Prahy case pH- 
jati, kteHi byli y pfedefilan banlPku yyhn^ni. 

Konec pamiH v hnUkdch vetch^ch od p. Bartoie a p. 

MikuldSe Prdch^an, syna jeho, prad^da a dida miho, 

poznamenan^ch etc., nicM nekteri vici tuto poena- 

mendny jsau. Koddeieni Tn.») 

Tuto se poHnaji nikteri pamiti biini pfepscaU n^ 

kter^Gh cUmanachHv p. MikuldSe z PrdcMan, do kter^chi 

sobi svi pam6ti poznaniendval. 

L. 1527. VyhoJely DaSice a Pfelaufif. 
L. 1543. V&clay En5era y Prate nalezen y sy^m 
osidli 8 dSye(kau ud&yenan a ycat do y^senf. ') SrovDej se str. 108. 
») Str. 61—66. 
') Via Btr. 67—87. Ir. 1496—1550, 335 K odd^Ieni Tin. *) X. 1547, Rycbt6^ov6 kriilo?stf ustanoveni a Da- 
Hzeni od krale Ferdioauda po roestech krilovekj^ch n&d 
kouselj, ktf^Hi Be bj'U s jin^mi pozdvihli a spuntovali. 
Toho auladn prve t Cechdcfa nebejvalo, ani o o^m Blf- 
ch4no. Na Star^m UHX^ n^inen t^ml rjcht4!-€!ii kr4L 
JiHk Kom^tka, nepritel Praiandv, a primasem Dachek 
2 appat^ky. 

L 1550. Zvon Jioyf velik^ na hrad^ pra4.» vAii 
870 ceutfi, V nedeli masopuitof za^eSen. 

^F X. 1532. Sebek minolt ovrhl srau lenu do Sachty, 
^^rotoie cizuloMla a tcfao po napomfninf p^estati ne- 
cht^la; opov^devfee se vrchaoBti, ]{ to u6inil a iMu^ 
teikosti skrze to nem^t 

X. 1535, V uedMi pr. pam. s. Tenceslai pH ob- 
novenl rady na Hor. Kut. toto se etalo od p. Albrechta 
z Kukgteina : Kdyz sme z lavic vyrstali, pod^korani nam 
nea^inil. uH*\\ povM^H, ^e n&B z pHsab propaii§tf. Potom 
lOT^d^l, ^e Hany krej^iho a Jana Bernarda pH tnm 
leni potfebuje, kteHi sedeli u vezenf pro eve vnj- 
Btupky, jsa trestilQi od p. ^epbmTstrdr a p, atarMch 
otecnich 2 hodn^cb pH5iu, I kdzal je rychtdH puatiti. 
Pak mln^ii, i% ad ebtM obecDibo dobr^ho apOeobiti, 
kteH jsme na rad$ t^ byli, jeinu ie )8me fo re viem 
proUvili, propel te nic dobrebo obecnfbo zjednatl ne 
mohL Mluvil, ie bylo 8000 kop 5, hotoY^cb pen^z 
a ie jem^ je vsecfany utratili a do Praby projezdili, 
a CO T Praze utMcime 30, 40, 50 kop gr.. 2e z tobo 
iddtiifhu podtu ne^inlme. It«m, i^ jsmn brali z Udi po 
katy po 7 kop gr. 5., kinii dobr4 pira vaHli. ie zde 
^^ Hory bylo 60 pi?crarfi a to ze seMo, ie n^kteH (je* 
|Hln saused) maji 16 dom&r n Hory: vymlaural Hanu •tr. 89-100. Dodatky i rukopiiu jmdfk^ahradeMho. a Bflrnarda, l^ jeau oic Deu^inili a ie ae jim k 
atala A tak naplondroTarge ee u&b ^osti a nai 
QOY^ch kon^ejfiv, z nichi dva byli nepsaat M preS 
Take v sobotu pHd rady fiazeaim cht^l, aby Hana 
Bien bjl 2 vezenf, a kdyi sme toho neo^ioili, obsi 
V Qoei kafikoTsk^ d^Lniky ') a ebasa od doluov, a1 
zbrojn^ Ui Da Vlask^ dvur, a to jednal Barta Mrvi 
I ae^io se jich nem^lo a on ee e nimi zayM oa dvi 
a tak banfku etropiti ehtM — co by se tu zlebo mo 
Btiti ! Posilal k Cerm^kovi pro perliky a kladiva, cht 
d&ti Satlavu vybfti a vHa^ Hanu a Bernarda dob^i 
DekanoTi Vygokostelak^mu rozk^zal o n&s na kit 
mluviti, a to kaezi Janovl Bradatt^mu, kierak bychoi 
byli nerozumnf, nedbali. 

L. 1537. V ned^li a. a. Sophia© umHl Arnofit 
z Dr&BOva, prob<Si- rud Tyborn^. 

Proc€S8l hlavnf byla se vU ozdobau oa Hor. K 

L. 1543. Dal jBem bern^ ra Te1^ejii4 taieui 
Ulier 25 kop gr. 6. 

X. 1545, Zatkli mne t Praze n pinft pro J, Hi 

Mluvil jsem a krilem o JindHcha, syna m«^ho. 

Ve 8ti*eda po av. Skolaetice vdal jeem Lidmi! 
dceru man, za Jana, syna F. Favla Podiviekeho a Po- 
diyic, aul-ednfka mince. 

U&in^n Seyedn, arborei-, homfm bofmistrem a Ji 
banneSf pisa!' urbnral, urbar^i'em, 

Ud^ldn no7^ kranc na iH Vysokostehkan ; d&ti< 
saii Dlaba^ovi 20 kop gr. 1 

Sphaera nord k hodin^m 8 llterami pozlaoan^^mi 
ndMAoa t opat^eni meho; etojf 7'/^ k. gr. (ea. krofil^ 
prTD^jSfho Btroje od Jeleza. 

L. 1547. Prijel do Hor. Kui. Lndvlk Loreck^ 
a Tnrek ; by! tarn 10 lei vSznem. M ') Viz 8tr. m. L, 1509—1549, 837 i. 1549. PobIov^ od HorDfMr jeli k krdli J. 
Mtl Ferdinandovi o Da?r4ceQi majeBlatfir* 

AM potud s almanack u p. MtkuldSe 9 PrdchAanf AMa 
Mik. DatkMho. K odcieieni IX. >) 

jy^a nd$led%{jM n^kteri pamiti pi^jal $em tuto 0jinych 

almanacMv. 

L, 1509, Mesfce Marili slit jest vdit^ zron 
[Praae, kter^i m4 v sobe okolo 200 ceotDy^& Hie a ta- 
Te&en na hrad^ prai< Toho 2vona byU mistH: Bartog 
zTonaJ' 2 Praby a Ondtej Ptifiek od Hory. •) 

L. 1516, Tobo roku umtel y UhHch Vladislav, 
kiil iesk^. 

i. i5^(?. M^sioe Augasti byl velik^ mor, ie 
T Praze pohrebovali sa deo po 150 Udf. 

2^, i.5<^^. M^sfoe Ma)i Maria kr^toyna, manzelka 
LndTika, kr41e ^eg., na hradS prai koranoT^aa. I K addj^leni X.') L. 1509. Vladislav kral mense FebrDarii po$4dal 
Hornlkflr^ aby jetnn dali avoD od chr&ma Birbor8k£ho» 
coi u6ifiili. A kr^l dal ten zvoa na brad^ prai. k ko- 
etela blavnfmu av. Vadara. a Hornikum kr^l dal jin4 
zfoniny. I slit jest kvod aovf k chramu Barborsk^ma 
na Her. £nt a Jest z tiiti akolo 80 ceta^^^, 

L, 1510. B A prills timl'el jest p, Bartol t Pr&oh* 

by I ilv let fiG, 

L. 1513. Rozd^leD atatek zemek^ 1 lueBtfik^ mezi 
aaetn, MtkaUlem a Petrem z Praoh&an, bratHcui. Ti% «tr 111—116. 

*} X\z k toinu r, 1609. na §tr. 111. 
»> Viz %%t, 117-131, %^ jK^^ji^mm 338 Dodatkj^ g rukopisu jindHd^hradecWti}. i Mlktil4S z Prdchfiatt prodal Hornikfi-m dva ^ori 
ve Blyni za 346 kop gr. 5. 

Noverabris. «7el Jan z Prdchfian *) prodal jBem 
8v6 dedictW na ^emi, kter^i mi se doetalo k dflu pi 
lolci m^m, jm^oem : Vidice, Albrechtice, TucboUct, Lhoti 
Mlejny, v Mezholezich dva $lo?6ky, dva kostelnf podacj 
plat na Prebozech se yUm pHslnlenBtWm p. Knn&o 
Bohdanook^mn z Hodkova za pM dvacdta sta kop gr^ 
$. ; m& mi je diti kone5ii§ ve dvan nedelfch. 

i. 15i4. Martii. P. MikuI4S Tr€ka z Lippy a aa 
Lichtenbnrce poloiil u fTitie 500 kop gr, L p. Krilto- 
'fovi z Svamberka za kldster, jeni eloFe Svat^ pole. 

Pani Anna Mirdnkovi prodala p. Janovi Zygelo 
mlejn za 11 set kop gr. ?. — To noY^ mlejuy na Pachi 
pH Hor. Kut. 

J& Jan z Pr&cbfian jmM sem stani § Lorec! 
na ratbauze. Stall 8e mnaa p. z Boimberka, podk 
moH«), p. MikuIaS Tr6ka. 

L. 1515, P. Hornfoi vyelali k krAli Yladislavo 
do Pregpurka p. Mlknl^^e s Prdchfiaii , p. Prokopa 
Xraapi], Macbka Libenick^bo a JindHcba pisai-e**) 

X. 1516, Jnnih Aufednlcl pra^^ti menM d^sk 
.jemsk^cb u6iniii mn^ Janoyi z Prdcboan odbid^nf na 
[idMmicb V^claya a Bobuelava bratrf Loreck^cb z El- 
^ kn&e, a odb^dali mi lauku Bndniirku a Loroe, cbmel* 
' nici a zabradn bez mala ygeckna r 60 kop. a 80 gr. L 

L, 1517, Maji. P^ai obec&l a starfel na Hor. 
Ent tnze mlayili k lephmiBtrAm o statek nebolky p. 
KateHny Jandov4. 

Umi-el Jakub Kv^tin, dSkan na Hor. Kttt.» a po- 
bfben y cbrdmu Barb. ^ Toto, jtkol i nSkter4 miita DisleduJfaC «vidM, U pii 
ipUov&Di doB^t^ho odd^lenf nParo^ti*^ mil yedl^ Miko- 
laie X Pr. t&ke u^MtQoetvf J&n siarH % Priebumn, oyfiem 
ne Qifc dloubo, poueviidz ji2 r, 1521. zemfeL 

■) Burian Trcka, 

^) Viz k totnu itr. 120, L. 1513—1530 (1416). 389 « L, 1520, Hrom zabil Jaua Ko?.elahoya i 8 ienaE 
j«ho, oba F jednom hrob$ pocho^ioi. 

Octobns, Raura, kaaaa novd, Qd^ldna 2a Kau* 
Mmskaa branau oa Hor. Knt. 

L, 1521, Januarti. Jan Laviftka vzat do kl^dy 
pra p. Jostinn PMehftatiskao, potom jf n^pravu u^iniL 

AngUBti. Umlel p, Jan *) z Prdehftan, kter^i bjl 
diem na Libenickb. 

L, 162B. Zap41ilo se a SI0D& na Hor, Knt. a ha* 
It jsau ten oheil vinem. 

Aprilis. Samuel Laviftka Tzat do v^aeni fiatlavnflio 
rozkazetn kaf^ete Karla. 

Maji. S^adili ae ela p, Mikulis z PrAohftaE 
9 p. 6ei^kem Sti^elaa a^ skoro k bitvf* pH§lo, 

L, 1524. Augusti. Zadusilo se v dole Fratech 
na Kafiku Irubem 12 pacbolkfir. 

L, 1527. Jalii. Shofely Hutrejoht^Fe v hodinu 
na DOc; shofalo 88 konl 

L, 1528. Jtinii, Llmfel jest kn^z Johannes (aio), 
far4t u kostela sv. Trojice za m^stem na Hor. Knt, 

X. 15^5. Decembria, Nalezena jest Regina Haud- 
kora sabita 7 domS B74m na Hon Ent. a etatek jejl 
pobr&n od Jana Xoitdla, ieny a dSveiky jeho Voriily. 
Ooi nteklt, tato za ^iva zahrabdna. 

X. 1530. Januarii umrel kn^z Jan Bachal, d^kan 
horak^, a pohtben 7 koetele u Vyeok^ho. 

Ndsledujid vicijsau z r^zno pomamenanych panieti pre- 
jati a tuto sem poznamenani, ^) L, 1416, Peanf. kterei Ceohov^ a Moravan^ na 
anSoi konstaneky poalali, domlau^aje se amrt Jana 
BoBi. D&Do r Praze 1. 1416. 2. zii>i ') Pozd^ji dodiuo : j^tarH. 

Ustln-, tj^ poHdek zttctioTan jest 1 v rkp Jin '" ' iide- 
ck6m, jenXe zdo vHhi pocet listiu (v hratoucJ ick) 

obiaiea jeet pod zvliiitaim, tvrchu uvedeov muaupigeiii. Dodaikff s ntkopisu jindnchohradeckiho. P 
I 

to L. 1491. PHpIs prodaje Kbel© od Jana P: 
n^vfik^ho BartoSori z Priclxfian v kraternu register, kdei 
sob^ sami kladau, y patek po ay. Jakubu ap* a. 15M. 
- Zaftlnd: L. h. 1491 v pAtek pHd. ev, Fil. a Jak. 
ap. b. stal Be jeet trh . . . JohanDes PasBiaovBky, cam 
Petro fillo Buo, Tendldit pagum Kbel Bartholomaeo d% 
Priubfiao pro 300 sex. gr. alb, 

L. 1506, ') Svedomi Barioie B PrdcM^an o nefddu 
pH ruddch na Hqt, Kut, 

J4 Bartos z Pr^bA&n Da Hor. Kat, toto svM^(ru 
a V pravd^ Yyznkvkm, ie na tento ^.as o horich nio 
oeyfm go se deje, iie£ toliko, ie )eBt p, biih r45ii ehu* 
dobu dopustiti oa horach. Ne^ kdj^ jeat bjla v Tosle 
ruda zoameQit^ a dobr4 je^tS za p. Koetky mioomej- 
fltra, to jsem oznamoyal t ty Sasy pled p. mincmeistrem, 
U se neradove a kMvdy d^ji nAkiadnikflm, kteHi ta^ 
Ule maji. 

Potom za tohoto p. minomejstra Dyii£j&fho^) tak 
ja&Q dobr^ rndy Bt^ly t torn dole Vosle^ ale tim d4l 
tim vlceji Be nel-^d rosmahaU I mluyil jaem pl'ed p, 
mincmeJBtrem a pred ^f^phiuiBtry a p^ed koolely, ie aa 
velk^ neHd d^je, Skoda kr^li J. Mti a kyt^rkfim, U 
Q^kter^ rudy cbytH % kradmo z dolu ven nesau a kradm^ 
Be D^kaiD podivajf, A kteti se kdy ven z dola UbQAQ 
mnjftje se til proddvati. ty ae tak^ kradaa a n^kter^ se 
zjevn^ berau a rozdAva)L A kdyi Be nidy proddrajf^ 
tu jeSt^ hav<5H z stolu berau, ie druhdy m4lo co k pro- 
daji zAstaoe, a u^kteH hay^H nejsau tak hlaup( yidaiic,' 
ie jim rudy m41o zdetalo, i tak^ fie opatH a sob6 «a 
choyivajf: a na ty neMdy bofmistr') i b \\nfmi aufed- 
afky hledf a o torn o vdem co Be d^je yMl Co£ aetn 
jim y lech no mlnvil phed p. mlncmejBtretn. I to JBein 
mluyii, kdyi Jest po prodaji, ^e ta nesaa rflzne rudy, 
n^kter^ na tradk^ch^ n^kter^ y pytlieh, na z&dech, la ^ 4 
4 'j I sftiu jsoiQ ille obeabu ur5iL 

,, ^ Prokop Kroupa a Ciiooi»tuic. Viz fltr, 55. L. 14&1^1506. 841 badry a t nikdvfch, I tekl Jaem: „MU/ pane mino- 
meJBt}'^ I Zastavte takovf nei-ady, nebo dopostMi p* bflh 
jak^ pdd aa ty hory, tebdy lidnfm to oepi-ijde, aeill 
atil-ednfky nedbaaliv^^mi a kof-istn^mi, nebo neobtf mft! 
dosti Da evfm Btojicfm, totii staDci a t^bodoim plain, "^ 
K ftemui se bofmistr ozval: „V4dyckny na ade mluWI, 
v6ak tab$ tak4 d4vaj( a dom4v poBilajf.** K tomu jsem 
j& porSdM« 2e bych j4 rad&i, aby mi nio aedavali; radSi 
byoh riHh], aby byl rad a bral bych radsi uberlauf, 
CO by pH&lo na m^ idle spravedlire. Plofmistr pOF^d^l 
„P&oe QiiQcmejstre, neni kr^Ii iadn& skoda." Ji jsem 
k toinn poy^d^l: „Mil^ p. mincmeJBtte, j4 praWm, ie 
lest krili J. Mti Teliki Ikoda, nebo J. MC jm& oam 
tiidc^t^oh na dole^ a co se t^ rady roznese, na to J. 
Mti iidn^ nberlaaf nepHehazf ani kverkftm. DruhA 
&koda tato : Kdyby se ta ruda prodala redle cedole kr4* 
lovak^, pHlla by J. Mti hHvna stHbra po 2 kop gr, 6,, 
a CO se komu dopnsH z teob rud zdelati, i d&r^l za 
to atHbro % mince za hMvnn po 3 kop. gr., a tak jeil 
ikoda krili J. Mti na kaid^ hHrn^ 1 kopa gr. I koUk 
by se tu bl-iven nalezlo ! Ma^f jean take nif^koiik h^iveD 
B mfch bau^tanftr ndMaiil Pakli ee co kradmo z t^ch 
rud dUk aneb rfizno nese, toho j4 sv^dom nejsem. Jin4 
pak jefetfi Skoda jest nejv^tlf, 4e lid^ vidance nepolady, 
takov^ kHvdy v^lik^, od hor e** odrazili a parovati ue- 
ehti miavice, ie by toliko na aufedniky, batmanny 
a pfsaFe pafovali a naklidali a sami nidehoJ nepoiili. 
Jil jsau na Kakan Mt. u^kolik doliir spn&tili, na kter^i 
^jiise f elik^ koSty jdan, ie jedinS vody dri(, aby se vSechny 
^■^ry nezatopity.'' Eter^^to vgechny l^e^i yyelylal p. 
^^■incmejstr p>ede vSemi t^mi an^edniky i iephmtstry 
^H[ konSdy. £ i^^mni p. znincmejstr po^^dM tak: „Jii 
^^K ndkoljkrdt aly^fm o t^ch neHdfeb, i ted nyni od 
^^B&rioie, A tak j& tob^ hofmistre rozkazuji, at jest ten 
Der4d hned potad zastayen. A^t \i m4m lep&( pr&vo 
k han^tantm neili kdo jinf, ale mfii' mi to kr^ J. Mt 
jinady nabraditi ; chci ]4 Bim na sob^ po5iti, at mn^ 
S42 Thdaihy g rukopisu jindH^okradcck^o. ^ nic nedavajf a Hm tak^ nii^dn^mu, aC se ^seckno 
I d&v& na stole vedle cedule krdlovek^ a yleckno aC 
pf§6 T registra urbuTDf/ — Jin^mu jsem j^ neroznm^ 
ineili 2e p. mincmejstr jmel ee k tomu spraTedliv^, d4l| 
yd neWm, takll se jest zacboT^o, nebo jsem pH torn ?{c 
nebejya). 

X. 1506, PsaDi'od Vladielava krile na to Ba 
toSovi z Prdehfian, ^) 

-L. i505. Tu sobotu po by, FiL a Jak. ap. JiHk 
z Koslkova, m^ltenfn Nor, M^eta praL, Bartofeovi z Pricb- 
taa prodal jest Dobe^ovice, trrz s d?orem. K toma 
prodal jest i lauku yelikau k^ici pod silnioi, kteriito 
ailnioe jde od Hory k £oUnu. ktera^ prislaSela pr?| 
I l^eboTidfim. To v^eckno prodal jest mu za 325 ko{ 
I gr, L — Potom to okolo L 1604 a^vejleno bylo na 350j 
k. gr. 6. — Nota. Hie ! kterak statkov^ t Cechich la 
cini bjli, co prv bylo za sto, nyni za tisic. 

L. 1504, Barto§ z PMchfiian prodal jest Jauot 
HaIlik(^^oTi z Semina co jest m^l ta v Neboyidech 
Jii-ika 2 Kosfkova za oOO k. gr. 6, ') 

X. 1537, Ksaft Jana Masnikaaa Hor. Knt, kter^^ 
poru^il cecbflm: Hzniek^inu, krejcovsk^my, pekaf'sk^mu 
a Seyeovsk^mu kaid^mu platu rodnfho po 40 kop, gr. 
d» z statkii sy^bo zattecban^ho plait ti a ostatek uiitkfly 
. k milosrda^m skutkum obraoetl. Stalo se ye dtyrtek 
Velikonoci. 

X. 1512 Ci), Koielnfci na Hor. Eut h^ili Staiikoi^ 
koze&nikoyi j^emesla delati, proto^e sob^ manielku paol 
harta pojal; ale kdyi psani prUlo od rad uad appelli 
I cfjni (i^ic), aby o to s ij\h\% koie^niky jedadno i zjedtiin 
bylo, od srebo upuatili a jeho £>taiika do cechu pHjal 
Kter^ito Staaek by! rozeny Polak a nemaje zachora^ ito 

m ') Viz Btr. 128. 

*) Nyni uisledujo v rkp, klaft Bartol© z Prachuan » dil] 
cftdole inexi syuy jelio Junent \!;t -itiia.., | petrea 
obe V kratt6k6m vvtnbir -- My oi uoi »vazk 

velmi z^jimavou dil6i oeduli vjJi..- -.. 'jrUmi^ 

arobifu kutiiohorHkoho. L, 1506—1^$, 348 efho listu proto i do saQgedetrf pHjat i konlelem a §epb- 
mistrem bejval tu na Hon Kut. — Ten odlez jejst t kva- 
teruu zdpisnera, trhov^m, ^enren^m I. 1542 lit. C 6. 
L. 1552, NdJez t registnich kralovfik^ch sauda 
komorniho. Mortno Joaniie de Prdcbfian sine testanieato 
bona venenint in ^bcuoi, quae rex Bobemiae ad mul* 
iornm intercesBioneni contulit Dorotheae et Ludmillae. 
Bororibas praefati Joanuis de Prdoh^an. Stalo ije y p& 
tek den sv. Vincencia L 1552, ^Kpm K oddMeni Xn. ') 

^pimiHpcmamenanych Ondr^e b Heslova, p, oice mSta, i. 1534. Vat^hoval jeem bg 'do domu Biskupskeho 
proti staremo rathauzu, davie za nSj 116 kop. gr. i. 
hotoT^ch Petrori Havrdnkovi* 

L. 1535. Pan Albrecbt z KuttenSteina za mine- 
ineJBtra zvolen,') 

L, 1539. Y auterej po sir* Trojioi narodil bo syn 
mfi) Jan z Dorotj z PMohban. EKil ho Ydclav^^) 
arcid^kan. 

X. 1540. Narodila se dcera mi Anna, ten p^tek 
pf-ed Bv, Havlem. 

L. 1541, V anter^ v noci ve ettedu pK ar. 2ofil 
fitopilo se deget hayel-TioY a paobole ? dole Vosle cech- 
▼odau. *) 

L. 1542. V pondell po druiebn^ ned. narodil 
ae ajn mfij Miknldl prvnl, a to defatko umfelo ? d^- *) Odd^Ieui XL 9QhAzi v rkp. hradeckexa. — OddMeni HI. 

viz oa itf. 137—148. 
5 Srovnej datum se str. 137. a a Faiackiho Pfehledem. 
*) Jkemik, Viz str. 140 po£n. 1. 
^ SrovoeJ ^o^tfin teze 2pri?y die pod&ni Mik, b Prdcfttian. 

»lf. 106. 344 Dodatky m rukopisu jindHchohradtckiho. L. 1544. V Bob. ph ev. KateHnau narodiJo 
4* dft$, Bjn tretl; diao mu jm^no V4claY» jsa kfihn od 
kn^se Ydolava, dt'kana. 

X. 1544. Krkl Ferdinand na p^edlojted Horn!- 
kfiv hoTj fitHbrn^ zaae ujal a na ko&ty dra di\j t mmee 
d&yati pora^&il, 

V p&tek na bt. ^t^p4na Darodil se eyn ^trrl^, 
ddno mn jmeno Simeon. 

V&lili pH Hor. Kut rudu na centnife a oo cent-^ 
a4]^ na probS driai tak ji jednu hHTnn za 3 kopy 4 
gr. m^ii z minoe platiti. A potom sase oni erzkafi 
leptali bez vihj. 

X. 1546. Zikmund, Byn mSj, narodil fie, toh 
jm4na pr^nf, p!-, ev, KateVinan, 

Um^el jest Jeron^m i Drasora, s smyelem se po- 
minuvSe, a v kl^Stei-e sedleck^m pohi^ben jebt. ■) 

X. 1547. RebelUo Boeraorum contra Ferdinan* 
dum regem deBcribitnr. ^) 

X. 1548. Uvedeni jean dSlnloi na hory n Vrbice 
za Chlfimem naezi Ton^cbody a Dobrniot; byl jaem 
pH torn a dal jsem cupusu na jednu ti-idcMaii 2 kopy 
20 gr. Po torn to spn§t§no, nebo ruda relmi chudd byla» 

Na den Nanebevzetf p, Marie byl jsem v miB 
rakansk^m Vfdni n kr^ie FerdinaDda v poselstTl o Ho 
Entny, a potom v Praze. 

Ludmlla, dcera m^, narodila se v Bti-edu pt ST* 
Lidmilaa. 

y pond, po patn. s. Nieolai uredeu do kl&ltera 
fiedleckebo a u6in$n opatem Antonius. 

X. 1549. Dvflr jmenem Susovsk^ kaapil JBem od 
Zdefika Lnka?eck4ho. I la» ] ') Via itr 


836 


*) Bohf ■ 


' .: ' 


MfkulilD/i.^i 


'-- 


m 
■ z r. 154 
1 nepocii) 


' 


"■-'ii>, eo io' 


yi flU^^ 


L. 1544^166*^. 845 Miknl&i, toho jm^oa drah^ syn mflj, narodil se 
gti-edu a. B. CathariQae, 

L. 1550. JindHoh z Prdch^an, §vagr mfih amfel 
? pitek den st. dt^pana. 

T Bobotu p. Aecens. umirel jeet p. MikuUi % Prich* 
fiaa, pHt«l a otec ii&& mil^, dM bjh&v a doer m^oh 
mil^ch, otec Doroty % PMohfian, manielky m^. Bjl 
jest mui dobr^ a rozumn^ a uiDohe prace a staroBti 
Tedl pro Hor. Eat., viast arau milau, a^ do BmrtL Po- 
hi'beQ u ohramu BarborBk^ho v aoh4ch Barfeo&e % Prach- 
flan, otce s7^ho. ^) 

Lidmila, dcera ma, umrela v pond^K p. a. Aegidii 
a pobl'bena podle Mikuli&e z Pr&cbiiaQ, d^da sveho. 

L. 1551, P. Krigtof Skuhrovsky % pora<^eni krile 
rdinanda vXolW aa mne nov^ f krdl ^es, nebejTal^ 
a ne8l^(;han^ auf-ad, vyhl&airle mne za rycbtii'e kr^* 
lovakeho, k sedani nad iepbmistry. Takoir^ ble jbo jeRt 
na ni vBtrdeno ! ^) -- JeltS nepi-dteld ohtSU, aby kr41, 
6eak^ saameni Iva sy^ho prre syobodn^ho za mHlf 
jako v^2n^ jat^ho r malorani, rjt( a pe6eten{ utivali; ale 
k tomu posmeebu a potnpS (aeb se ]\l i miaoe takoy^ 
deakd, krdloTskd s snameafm Ira za mrlii dSlati a bfti 
Sftdala) jini, kterli ne byli neBprotivili (totii PlzefiStl, 
Budejoyi^ti a AuaUtf) doyoliti nechteli a tobo zbr&nUi, 

Kril Ferdinand J, Mt r46il jest zaae moe pro- 
tiistiti z tobo aiiradu a rycbtaFstyi krdloyBkebo, a sv^ 
4ai, kdo by se k tomu bodil, d^ti jsem museL 

X. 1552. JindHch, syn mftj, tobo jm^na pryml^ 
narodil se y nedeli Cantate. 

V Bobotn ph Kv^tnau nedSli N. N^mec Efl*) Qjal 
femelcov&nf kyzu kafikoysk^ob. 

V BObfltu p^. B. Ducbem rozd^en prml uborlaut 
t KayUch hor pH Hor, Kat. na jedau tHdcdtau po 6 
kop, gr. *> Viz B<T. 139. 
•) Pndem p, c. 
•) VU 8tr. 143 pozn. 1 
846 Dod-i > '* ./♦nJm'/i u h r a d c ck vh o . 


L, 1553, P« Jan % Yitence rzal odpnltSnl od 
ladu iniucmejstroysk^bo a jest mfetodrlicim toho ah! 
rUfiin^n Petr Hlavsa z Liboslav^, m^it^^nfa pralskj, 
[Act. re (^trrtek a. Trium regam y rejtui^ka na YUdk^l 
lYofe, Byli k toma yysldni (sic) p. JaD Salava o4 
^arciknfiete Ferdinanda, sjna kr^lora. kteryi telidii bj 
V fiechich loiBtodriiclra p. otce svt^ho. 

Narodila se KateMna, dcera mL 

Pi-ed pam. Boi. tela dal jsem Jana, gyna m^Iiaj^ 
do m^Bta JihlaTy, aby ee nSmacky a^^il, a vsal jiei( 
mlgto n^bo do Hory pacbole Jil'fka ^milaara, ten ab 
se Sesky a&il. 

J. Mt arciknfle Ferdinand ekrze rady % koioor 
r&Sil jest mne propnstiti s auradu bofmistrstyf, of^b jeeii 
rioho iadal, *) protole N^mci mym apHmnym a y^rnfm" 
radim nechteli v«Hti. 

L. 1554. Na sv. Mat^j»s byl jaem u dolu Vosia 
ft TJdM jsem, le roda vrebem z §acbty tekla. Ti dolor^ 
od epiiiteni jicb nenaploili se vodau za a^kolik (toiit 
za 10) let 

Narodila se Jastina, dcera m&, na by. Magd. 

L. 1555. Toho roku omi-el p. Pavel z Podivi^ 
aul'edQik minee, a poehov^n y kostele Barborsk^m v kn 
pie mtncfi'gkS. 

L, 1558, Kbel vea, t«6z y ChyatlinS syrcbni a y Op4 
lioyi5k^cb ooi tu Dorota z Prachfian a Lidmila, aeet 
ijejf, aiMy« ye dcky zemsk^ vloleno jint i dddic&m )ich. 
Let* fer 2, p. s Georg. 

Jindrich II , syn muj, Barodil se. 

L. 1559, V ned^li po sv. Markets sloieni eri- 
^kaf^fi, aby yfc o rudy ne^eptali, 

X. 1560, ZikmuDd II*, syn mtj, narodil se. 

L, 1562, Neyole a odpor, kter^i hyla n^kdy m#i 
p. Pptrem Hlavsau z Liboelav^, mlstodr^icim mioomejl 
atrovstvj, a maau Oad^ejezii Da^ick^m, a oa dvote Vi *) Viz itr. Ua 
') Ibidem p. o. L. 1553^1665. 847 flkem jak jeet na mfst^ pofitaTena aroikatietem J. Mt( 
rerdinaDdem, to v listu btoji pod pe6eti autadu hor- 
tiQ, jeboi datum auter;^ a. Job. bapt 1. 1562. 

L. 1663, Sovf mlejny pfi Kui Hoi^e na Pacbu 
rodioy Viclavovi Vo6kovi a YAclavovi Bodlakori sa 
1500 kop> gr. 5. 

A* dom. Laetare v p4t<ik, dftl H^, V18i hora pH . 

[abkn odsauzea 2a vort a leii^aft k dolii ';(sa^Bkema 

[ostofalu na t^mi Kafiku; nebo b^Ii kverQi t^bo^ dola 

fW hory jej na rurapile podle prdr hornfch vypHsa- 

faali a nemale uiitky z n^ho, eo^ jim aen^letelo, pobrali. 

L. 1565. PH?eEli k Hordm Eut, orsa z Morary 

8 ffl^sta Znojcoa 8 korcfi, coi podivoe bylo. 

P» Burian Tr^ka z Lippy, podkomo^f. svadil se 
8 Horaiky, naial jim nnfiotft (eic), Sevcfiv, Ih^f-fl, a po- 
trhal Be na rycbt^l-e cfeaHk^bo Samuele z Vodolina | 
e ru^Qioj, a potom jemu tIU sklenoi vfna mezi o5i, 
protoie ho vedle pHpo?edi nenredli v statek Viclava 
Hrfizy, poddaa^bo jebo» Act. fer, 3. p. 8. Jacobi. 

Fordinand arcikniif^, bratr cfe. Maximiliana, obM- 
val T kr^me na Skalce pod Eafikem, kdyl jel % Yidnd, 
T p&tek p. Laurentii. 

Propavoval jsem do dola Vyfeehradu za HlauS- 
kami 45 kop gr. a yzal JBem zase uberlaufu z dolu 
Sktivanu preg 60 kop gr. S. 

V sobotu na sv. TomdS© dali ndm do Loroe uber* 
infQ z dola VIIdov^ 4 k. gr. 6. 

By) jeem r Praze t nedMi Jubilate a na zejtH 

pond^ll fuluvil jaem s J. Mtf om* Maiimilianem by^ 

iaL Po druh^ mluvjl jsem 8 J. Mtf po obede. J. M( 

Mil mm vyely&eti milofiiiTS apodal jseni J. Mti atip- 

^ikaci, kterau^ ode mne laakav^ pfijal. 

J. M. Cskd MaiimiiiaiiQg Mil jeti na sn^m do 

nojma, m^Bta morarekeho. A jeda ludy mimo Ea!ik 

t6il poru(^iti zuBtaviti s vozem erfm a t^ kaply pod 

jBm a nzi'evge mne pMtomn^bo rd^il mne k sob^ 

I ptaje se mne tu kaplu hard^skau, rka: „Co 848 Dodaiky s rukopisu jindfichohradeckika. jest to Ilk dfim?'' I oznamoyal jsem J. Mti. J#lo tu 
pH J. Mti voxfiy 17. Act, v ned^H rduo Cantata. 

X. 15^^. V4claT, eyn mfij, pojal k mftnielstyf pttt 
Katefinu z Auberovic, vdova, v auterj po §v. LuM ' 

X. 1570, Prodal jaem dvorec sr&j na EoIidi 
8 p^ti kopy (sic) z^hoofir a 50 z&honflv p. Kalparof 
Fifkovi na Hor. Kut, za 300 k. gr, 5, 

Byl jsem y klMtel'e kladrubsk^m u kn^2e JoB«fl 
Wrona z DorndoTfti, pana opata Uhoi kUStera, a neohl 
jaem tarn Mikul^^^ ^) syna m^ho, aby se Latin^ mMl* 

X. 1571, Umlel Matiii Mladek v nov^oh mli|j 
nich 11 Hot. Kut,, mui Doroty, mlyn4rky no?omlejn8kl| 
Nota. To rodifio?^ MatiASa Novomlejnskeho, 1-emea' 
posttiha5ek4ho, kteryi potom po JaDori ZJoQick^m, oi 
movi BT^m, gtitiiloval se Zloniok]fiD z Zlonic. 

Potom t<5hoi yta v stFedu pr, »y, Mark^Stau Doroti 
mlyn^lka novomlejnska, rdova pozfistal^ po tfmi Ml 
tldloTi MlMkoYi, pojaia sob^ K, KuH, toTarySe tti 
mlyn^Hkeho. 

Konec pamiH od %k Ondi^eje Dadick^o s HesUma a 
Lorei^ pana oice meho^ pozname^mnjch a ode mne 
kuHSe^ syna jeho^ do Uchto kniiek pf^jai^ch a 
psan^cK K oddMeni Xin*«) 

X 1584, Byla roztrSlitost v lidu o kalendil" v mf 
QaHzen^; neT^dSli lid6 kdy kam na jarmark jesdi^ 

X. 1588. NSjak^ Slovak, nroBtl:^ jon&k, pra 
b^ti vojvodau valafiskjm,*) jat jest od Y&clara Eti ') „Qui fait alitor Ubri, undo ba«o excerpta"" 

k to mil pfepisovatel rkp* hradeokeho. 
') Viz Btr, 149. 
*) Tn Btr. 165, pozDAmeoJ X. 1568^1600. 349 Staromlfltsk^ob, kter^^ potom darov&a majeata- 
d J. M. Cek^ reSenJm z Pumberka. 
i. 1589. UroHl r Praze kuH Josef Wron t Dorn- 
Biskupova etc. ^) jeni na poddand kliSterak^ 
Imi Qkrotti^. 

X. 1592, Toho rokn v Vldui umlela jest Eliza- 

kriloToa fraoski etc. Dala n& svAj n&klad ryeta* 

kostel na brad^ prai. a do toho kostela vpravenf 

9statkj nSkdy st. Prokopa, opata sizavsk^ho. ®> 

to BT. Prokopu divn^ v6ci rozprdv^jf, zvl4§td 

toho mfflta, kdei ten kli^ter fitojl^ mnoho di* 

nati, ^ertem vorati a n^jak^bo N^ince, kter^l 

smrti jeho na to opatatd vetrel, vstav z mrt?^ch, 

^Q BTaa tfi SY. Prokop aprati a z teho^ kl4§tera 

^diti jm^l, jaki ee o torn in Vita Pairam gil-eji 
|aditj 

w£ £f, 1594. Vei"ejnoBf proti Tarku z 6ech vjBl4iia, 
llharf 2000, p^choty 22.000- Na tu jel MiknUI 
JUpk^ spolMce ge b Mikiil^^em a Ydclavem bratMmi 
fte^ln i na mfsiti Jana bratra jicb, njcemi Brymi, 
I Mptiaietn z Vodolfna, ^Tagrem Bvfm, kter^i vedi 
,koii^ od p« Jaroslava Mi^ana z Elinltejaa. MSJi 
T t^ epole^Qosti 8 kotif jizda^cb, 6 Toznlkfl^ a yd- 
[Tojenstr^m, 5 p^£ich Btlelcdv. 
L. 1597. Umtel na MoravS pan Jan &embera 
^hofBkf z Boskonc**}: zivota byl epikuritakeho. 
L, 1598. Zacal se v adventu mor v Cechich. 
L. 1600.^) J, M. Csk^ Rudolfns rkhW se zaso ua 
pral. nafratiti z Plzoe, kdei drahn^ ftas za pHSi- 
LmoroT^ho poy^tH se sdriovati a tam Bob^ obiibo- 
ridil. 6iml 86 Plzen^tf nonosili Tidy nsiluMce 
laajfce Horniky o jich mtfsto a bias, kter^hoJ hned 
Praianech od Btarod^rna uiiraji, pHprariti a na seba ?i8 itr. 170. 
^*) Vist iir 175. 
1 Vlf Itr. 19L 
BilQin %im jteni doplojl. 350 Dodaik^ B tukopisu Jindr%eMirade€k6ko. Ale Hornlci nyn^jSf mslj na to pozer maif 
a V mnoh^ch sv^ch podstatich Bohdzeti nep^e8t&vlyj[,_ 
toliko kazd^ sob^ z iA obe«« srl&dU iiei, nah&n^ti hied 
¥86 na ulrnn t^ obci. 

L. 1601, Tolary, mince Sirokd, stHbrui, jTltttlj 
iiot4 rdzu horskeho, br^ny a vyd&ny bylj po IS krej«] 
caHcb a iDistrD^ reobsle se Urn mezi lidmi proTozoraliJ 
^{jni 8ob& <)p^ty au^ed&ici mince, plsaH, knpci a jin{ 
kteHi minci zakUdali, iiov]fch tolar&v zase za leda^ 
jakausi drobnau minci z mince cffiafak^ tn na Hon KutJ 
doatdrajioe, nub&D^B, maje s t^mii Techslil^i Eroziim^n(<| 
Ty pak nov6 tolary, mince ^eska za zrno BtHbroe nej- 
lepM, na vetiim dfle van z zemd 6esk(^ se dosti^ala a ciso*^ 
zeiuc&m, kteHi ji na gvau lebkan minci p^ed^l4vaj(o•] 
deekan zem zjevaS laupili. Potomnd naHzeno ud Trehno 
sti, aby ty Sirok^ tolary tak vubeo po 73 krejc. a dn-* 
katy po 120 krejc. a nic Tejge brdny nebyly. Ale p^efl 
to zT^ioval a pfedM^?al sobS vej6eji jak kdo mobl, me' 
na to DaHzeni nedbajfce. ') 

Tehoi l^ta. P. Petr Vok z Eoimberka, poslednl 
toho rodu po me^i mu^ak^bo poblavi v Cech^ch, jsa 
▼ letecb obBtdrnich a IMobUv jsa iivot sY&j r pokojl 
objednati, nemaje i^dn^ch dStf, jsa tak^ vdove#m, ftM- 
dil za iiFobytl sv^bo panstrf svi, jak by po smrti jeho 
a od kobo nifr&no bejti im^lo, zW&§t^ N* p. brab^te 
z Serina, njce jebo. VSak pi^ednf paDstTf 8t6 Krumlo? 
Sesk^ J. M. Cak^ kr^Ii Sudolfori Yzdal a postaapil, 
y§ak z toho aby dlnbo?^ po p. bratrn jeho neboitikori^ 
p. YiUmoTi z Eoimberka pozustalf vyprareni byll. Prot 
^emuJ po6ali bejti p6ni z Sramberka, pr<irlc<» ee mlt 
starod&vne smlanvy a erbanuftky a rodem Rolmber«< 
ak^m V Cecbdcb, tak ie by z tech dvan rodfir, kdyby^ 
kter;^ ten rod aeSel, z jednoho na drnh^ rod stalky pH- ' 
padnauti m^ly ; ale nic to proti vrchnoeti pomoci ne- 
moblo. Nadepsan^ pak p. Petr Yok na ThebonI, pan- V Vii 8tr. l^. L, l€Ot-J€0d. S&l sM Brim, pokojnf iivot veda zfiBt&val, objednarle sob^, 
abj Hdn^mi anhady obt^ior^n nebyl. 

X. 160^. N» saudo komoruim na hrad^ prai, 
rrHzOT^ny byly roz0p^e zastarale d^vno na J. M. Csk^ 
▼lastnl oeobn od roasudkuv J. M. Cske rad nad appe- 
ladnai odrolane, a to slaulo rerisi; o 6eini pfedeMe 
T Cecbich slejcbino nebylo. Na kter^ito tQvhi pan 
Eri^tof Popel z LobkoTic, jsa nejv. hofmistrem kr41. des., 
(kier^mn^to autadu jmeoovan^ sand komornt na mi»ik 
J. M. Ksk^ fiditi a spravovati podle zHzetif zemskebo 
n4leii) tuze DafitiipOTaL A koiuu tu pMsauzetio laco- 
v4q byl, a coi na kobo vlo^eno dati musLl, tak £e mnobo 
tielc od t^ob revisl jest vybr^no. Kde o statky 6initi 
bjlo ca kter^chi jiJ dvojf, troji boepodAfov^ byli a to 
kanpiy&e a zapUtiTle drj^eli, poetaporati t^m, kter^mi 
skne tu rerisf pHaauzeno, necbt^Ii, a vydrienfm pr4v* 
nlm ae bijili, a tak o to taha&ice byly a ty oekteri 
T«Ti8l y nic pHjfti musuly. *) PH kterychito vyHzo- 
soTini t^cb revisi tak^ tMkost m^ jest mn^ o zabitl 
nebo^tfka p. ^tastnebo z Kolovrat v letecb 20 po!-4d 
ab^blyeb akrze nepr4tely m^, kteHi mne bobat^bo b^^ti 
pniTili a sob^ tu uhoniti chtSH, zdvilena a obnovena, 
akrse coi jeem op^ty znovn nemal^ob starostf, antrat 
a Ikod pocejtiti mnsel. TebdM cbudin^ cesta k cisaH 
zamezena byla* — Zikmund Zygel od Hor. Kut., na nemS 
p. KriStof z Lobkovic, nejv. hofnaUtr, od reviel ebtW 

Iti 200 tolarfly, ujedual to. ie dal toliko 100 tolarfiT. 
L, 1608. Aroiknfle Matins vtrhl do Cecb a 18-000 

lakuSanflT a MoravaDflir a pMjel na snSm do fi^elavfi. 

po Bor/ Kutny Moraran^ a Rakulan^ forirovini byli; 
Rudolf z Tiefnbachu k MejInarSm, Georg Kbol6 k Ko- 

lo7^m Q Btareho ratbauzu. — Areikuf^e Matidg bnnl ae 
Cislave a zastanv se na Nov^ch DiroHch u p. Kal« 
jam 1 ^erotfna (nebo tn pH sob& arciknfle dva p^n^ 
inoraTsk^ % ^erotlna mM) dal se d4leji. A ta bned lid »; Viz itr 203. 


352 Dodathj z rukopimi jindrichohradfdc^ho, BiTBkf a rakausk^ z Hory se hntiU ; by vie ti 
hospoddH akolo dnuF 11 iadn^mu, a^koliv ? | 
n^m rozeps^nf doloSeno bylo „proti eiasn^ Eiplat*"', d©* 
piatili, a ziihav§e tu n^ktar4 toma eht^jicf kurric^ ) q§- 
kter^ sebau TzaySe tak odjeli a do Brodo Ceak^ho ae 
dostali. *) 

L. 1609, Spnntovanf evangetiStf y Praze Dosil 
biU peK na klobauc^eh pro rozezD^ai ajii se Boh4se| 
sa siarom^stsk^ (sie) rathaaz. 

Dano zndti J. M. Csk^ Rudolfori, ie ba&e jega 
tnreck^ jede kn Praze od 646iav<& skrsEe Horu Katnan 
a odtaiT k Kolinu aov^mn, v ten p^tek po ned, Mi8« 
rere. Vozoye a jina chaaa jeli Bilalcf k temuS Kolintt| 

L, 1610. CaBt^ ohti$ y Ceoh&ch kladeny od paliMl 

L. 1611, Lid Paaovsk^ ypadt do Cech. — Hor 
nld muecru&k byuj dom4ci yojeoBlr^ drieli se vdf obtf 
y pdtek po sy. Dorot§. Oechoy^ eyangelidtl yalnfe k^ 
Prazp proti Pasoygk^^oi a jin^m katolik&m tilhli, a eranj 
gelikilui Qa pomoc tdhi Mati4&, kr^l iihersk^. s 8001 
tisici eUnicl S^siayskau kn Praze, Hdn4mii Die neablil 
lujfce. Yybledalo se skrze yyzn^oi jednobo mnichfl 
i^e^en^ho Aegidioe, kterji y t^ praiKsk^ banl-ce jat by 
y kladtehe Matky boii y Hoy, M^et^ prai., kterak b| 
papei Hmsk^ s jin^tui eyangelitsk^eb protiyniky ayan^ 
geljky moci yyko^€niti mioiL 

Paaoy^ti z Mal^ Straoy yyt^bli. Honili je efan- 
gelifitf sebrani z krajfiy p^choty XiHco napHd vyslayft^J 
jioh& y&dce byl Lnk&g Trnayskf z kraje ^dslafski^h^ 
k tomu naHzen^. P^chota je u PHbrami doboaiU 
davSe se a nimi Sermiclovdnf ; yidance se proti Pasor^ 
sk^m mdli b^tl a od rejthar^v opuSt^ni , ztr»tiy| 
n^tco ayj^ch a j«>den prdpor<*c, dali se zpdtkem na uti- 
kkni; y kteremito lermicli Jt^remi^l Fink, nzdul' 
Hor. Kut, Nemec, kter^t od t^chJt Hornlkfty pAebott 
yedl^ podle ji&^cb jest zabit; a z rytlhstya Martin S&-^ V Via itr. 216—220. h. 160^—1615. 86S doYsk^ % teboi kr<\J6 d&BlaTsk^ho z^jat jest Met! tlm 
Mating kr^l pitjel sim oaobu^ do ^eob na potnoo eyan- 
gelitsk^m upHmo do mesta ^^Elar^, kd^i jedofm no- 
clehem xftital ; jeden tisic jeho rejtharft forirovdni jsau 
do Hor. Knt, kdai takti pitB noo zustaii s nemalau obUI- 
nogti t^cbi Hornik&v, nebo nic iidD^mu neplatili. Kr^l 
pak Mati4§ hnuT se z Cialav^ upHmo jel ka Praze. 

Lid vojensk^ Pasovsk^ hi posarad ee v Bud^jo- 
Ticioh adriovaL Ten prostl-edkavdnlm nove kr^le Matiafie 
a rad jeho epokojen ; kteremuHo lldu k zaplacenf d^- 
14ny jsan penize na Hor. Kui na Vlask^m dvo^e, vfee 
tolary, p!*edoe star^m rdzem cfe. Rndolfa, z aiHbra od 
p. Voka z Roituberka k tomu, nevftn na jak^ apdsob, 
TjjedQan^bo; nebo tomu p&na hory jeho BtHbrn4 Ee- 
mAlo BtHbra uiiteSn^ vynilely l^peji a lepSfm Udem 
neili na Hor. Kut, kde2 toliko au^edDlci hornf bohatli 
a Bob^ aahdnMi. A tak tea lid PaeorBk^ r&zuo ee roz- 
jeli a vybyti jsan. Lid pak rojenek^ kr41e Matidie vldy 
r Cechaoh zflstaval, kteHi take ? Cechich nenial^ Skody 
a lidem n&tisky proYOzoyali, 

Mai&i jinf Da misto prrnfch r kUSte^e Matky boif 
T Kov^m MeBt^ prai. pobit^ch nmicbfiy do t^boi kl&- 
Itera jean nvedeni. 

L. 1615. Stavcv4 kfkh Ces. vyslali do Rakaua 
pro J. Mt Mati4le, kr41e 6es. 

Za6iaal se sn^m gener^lnl t Praze. pH kter^ml 
sadmn p, Hornlci, SephjnistH Hor. K«i, jednaje po vy- 
Blaa^ch Bvycb a 8krze n^ 8t4 tSoI presentoyali ; a da- 
rovali J, Mti c/eai-o?^, pan! manielce J. M, Csk^, ne- 
oi6ky etHbrn^, p^koe udelan^, k miti plodu d^tdtka je- 
jfbo« aebo jak2, ale oinylne^ prayeno bylo, t^hotna by la 
» poroda o5ekdyala. ') 

M^afce srpaa. Tnre^U legatoy^, jenz y RakariB{cli 
fdrioTdni byli, do Praby pl-ijeli k J. M. CekA k utvr- '> Oindel^ho DSje £eekeho poTstaai I. shr. 24. 1% 364 Oodaiky m niiopuw jindftekciurmMMe. I 
I zeni pokoje obnoven^ho, a dary prPsentoFali. Kdyl OLtiftO 
Hor. Kut, jell, EaaUvili se t kk&tere Sedki. 

Jest napl-ed osQimeno o jeneMlolm sn^m^ 5«&k^ai, 
kdeito sachoYdul a zvelebeni jazjku a D&radu de* 
sk^ho nai'izeno. ^) VSak hned brzo pozavfenf tehoi SQ^ioiLf 
na nemi lapovedlno bylo, aby cizlm jazykem pH Hdnfah 
pr^Wch T kr&l. 5e8. nic mlaveno, Hseno a pHjfm^no ne* 
bylo» p. Vilem z Vre&ono, jsa tehd^i BeJY. miDemeJBtr^m 
y t^mi kr^l 5e8., jea rozen^ Cech a rodn 6e8k^ho 
a Tej borne M. deskau vlaBti st^ nm^je, tak ae 7 lorn 
upMmn^ a Bve ylaeti yerne zachoyaL ^e jak^si pHkr4 
y uSmeokiSm jaiyku listomf poro6eiii, na jak^sJ od 
N^mcfiy z Hor Kut proti ^esk^mu hayilsk^ma horDimu 
pol'ddku yzn4§eni, k auhadu hornimu te£ ^eBk^mn n^i* 
fill a poslal, a takto sn^moFni ygeoh Btay&y krih 6«8. 
J. M, Cskau, jakoito kr&lam 5e6k^, naHzeni a iiyoleiif 
nejprye roMti po^al, zleh^il a potnpiL Tak pini Ce- 
cb'ov^ jui Bad sebaa a vla&ti gyau ochraan a ylro drif, 
vfee proti slavn^m skutkiim pfedkfly ey^ch Btaroiitn^oh. 
A aby 6ech Oecha y Cechdch uemecky alyleti a saaditi 
jm§l, uebylo pHdegle elejcbdao. C^ech&ai ee to y clzioh 
xemlcb nikoli nedostane a nedopuBtf. Yelioe a nena- 
prayiteidaiS jste se ]nl sprznili a zlehditi dopustili mili 
p^ni Cechov^, sami neeyornosti svan a nifeemnau ned- 
banlivosti proti Bob^ cisfm Dapomihaje. 

Hned brzo po Umi en^mu na yzdory y Praze N^- 
me^kov^ a Vlalkoy^ y noci i ye dne po mSetech st^i 
jazyky, 1 sami Cechoy^ cizfm jazykem^ y^e na potupii 
t^mQl enSmn a n&rodn ^es., zpfFali a proyeJBkorali^ 

X. 1616. M^sfee m^je. V markrabstyf moravsk^m na 
2idlochovirfch nmi-el p. Divjg z 2erot(na, p4n mlad^; inaje 
k manielBtyi p. Annu, dceru p. Kalpara Meiichara z is^ 
retina. A hned brzo po Binrti t^hol p. DiviSe umMa 
t&i p. Anna manietka jeho. Po niohi n^padem teji 
p, Ea&par yeUk^bo a hoJE^ho etatku dostal, neba til 
mani^ele iadn^ch d^tl nepozustayili, V Viz Btr. 288. Xr. i$ie-^i6m. 355 p. VAolav Vohynsk^ do PoUka utekl, neb ta semi 
0at aato6)&t£ takovych lidi a pobehlc&¥, 

PH konci toho roku rozepsdni jsau mandatoriS J. 
M. Cflk^ nimil naHzeuo a poru6eiio o minci, aby lirod 
tolarov^ Mihrm po 90 krejcaHch a zlatf dukator^ po 
2 kop. mil. a po 10 krejo., nie vejSeji am m*^n^ji. 
br4ai a vydivdni byli. Mitioe drobriA oeska ai posavad 
DedMala, ekrze coi mnoho cizozemBk^ch, drobnych, 
ikfch^ iale^D^cfa, Debodnjch mincf, zvligtS po ti^ech 
rejcaHch gro§i^.kiiv, naneleao a vubec brino. 

L, 1617, V ned*Mi po sv. Janu KH. potkal JBem 
8 legatj tureek^mi jeda z Hory do Brandejsa* jel 
lem e nioii xa piil mile. Bylo jich *A vozBv a prio* 
ppal Casparai Grratianus, khestaa potnrtiilf, ') 

L, 1018, Dampir, Francaux, Ttrh! do Cech k Jia- 
Kcboru Hradci. 

N^jakJ jenpral Knn *) vtrhl 8 lidera efsalek^m 

Polm^, P. Vil^m z Vresovio, jeni nejr, mincmejetrefli 

r&l* 6eB. byl, ten se zjeyn^m nepHtelem etayilin tt^hol 

r&L nhxnW a nadepsan^ho Kana jako patrooa SY^ho 

Hdriel. Lid pak vojensk/ od etarfiy die vel^ejaoett oa- 

\%mf k meata ^aslavi se sjiid^li a hrnali p^ohota 

fdjtbaH k odporu nadepsan^mii lidn eie, 

Damplr strbl Be s £uiieiii u C^elari ; proti Dim 

|Tit4hl k ^aelavi hrabG z Tarnn a epojil se s lidem 

ijikjm* — Na Ilor, For. strach byl veHk^, n^kteH 

larn pre6 ojiid^li, nebo Bepi'^tel^ obzvlastnl ch«£ k HoH 

le jm^li B pohrAzkami. 

L^gati z Muravy do Prahy jell mimo Cislar jedoat 

-pokoj. y torn hrabS z HoUochu k Cdslavi a Tojskem 

pomoc evaogelitsk^m pHepM. Eua a Daznpir leienf 

fk zttp41i?Se zpatkem t/vhli. — <jtyly kusy sti'elby ve* 

vezeao evftogelitsk^ru 17* Sepieinbris skrze m^Bto 

Knt.. pH torn net3o jfzdnjch a 5 pr^porcuov pS- 

baty UbJo, T§e evangelitek^m kn pomoot, vlak aob' [utDlS lor. ') Viz ittr. 242. 
^f Khum. %V' S56 Dodatky s rukopisu jindrichohradeckiho* I 
I 

I 

I megkdyinim. nebo ev&ogelit^tf ji2 se tak^ % Uient 
bIstS bnuli jdanoe po nepHtelfch MdostiH ji 
pot6jk6]if. 

Lid staT^y vojensk^, z kraje hradeck^ho staTJli 
fiesk^m die naHzeni jich Typraven^, p$chota» jent t ml 
ste KoUne leiely, jgauce na ten 6aB zaae obdafikorin^ 
a propuet^Di, vsak pr^e nel odtahli, i^bnauce dom 
akrze mSsto Hor. Kut., Tybill a Fjtlaukli kl46ter eedle 
ok^, bllzko t^hoi mesta Hory, a co v nSm kda najl^ 
mohli pobralj. Actum r adyent mense Decembris v oe 
byti doma Bartholom^je Plky , opata t^boi kl&^teni, 
jeni byl — jsa od pAnfiv direktoruF kril. 6e8. do Prahy 
citov^Q — odjel ; nebo pl'ed tfm neddTOO etala ee m«si 
nim a MaUosk^mi, poddaD^mi UboSi kl44tera, n^jaki ii#- 
Yole a pozdviienl, tak ze on na n$ a oni na neho t^mi 
p. direktorfliQ sapplikovali a ialorali 

PH torn drancoy^Di Uhol kMl^tera sedleck^ho IMnf 
z okolnlch nic tomn neodporoval, jsklkoHv takoT4 Ian* 
peie tuze zapoved^ny byly. Ale cbaea vojenekA* xylill 
selsK^, nic na to nedbaje i kostelnf klenoty, korunu 
opatskau, berlu, kalicby, vornaty etc. zlatein, BtHbreui, 
perlami a drabjPm kamenfm ozdoben^, i knihy rozebrali 
a rozcbvitali.'^) A tak se jjl v Cech^ch i tiikova vqj^n^ 
podinala. Na jaro pak yalpym nepfatel do Oeoh ytrieJ 
Dim, Vlacby, Niderlanty, Spangly a j. hrozeno bylo, 

L, 1619. MtiBtrnfikoy^ ustanoveni od p. direk< 
torfly po krajfch k pond^if po ned^li proyodnf. 

Aprilis. ^) Neni4lo lidu vojenskibo, anprayo^bo, 
jfzdy a p^ohoty, od stay&y kr41. 6es. tdbli jedoi po dm- 
b^ch fikrze kraj ftdslaysk^ i jin^mi stranami k Mora?^ 
a EakauBftin, — P4ni Moravan^ a Slezdci pripojUl 8# 
k yoJBkflm kr41. fiee. 

S4d. « ') Srovnej 
•) ViE 8tr. 
'} SroToeJ 

L 


249 a 250. 
Be Btr. 255. 


aa Btr. 24 F* r i 1 o Ix a* Podil mezi syny Bartosovymi o statek. 

vh*v kuttwh. Registrum fiaveum majQs ab a. 1495 — 
1515. foL K 15—16.) 

L^ta P&n^ 1512 y ilter^ pVed fiTat^m Martinem 
atal »e jest podil mezi bratHmi nedlln^mi Janem, Miku- 
l&lem a Petrem z Prdchj^aa o svrgky neboltfka pana 
Bartole z Pr6chfian, otce jioh. 

Da Peir6t>: 

It §uba kuni Ivorfm atiasem stftr^m poiiti zd] 
15 k. ; ^nba popeli^i brundtn^m suknem poiitd za 3 k< 
gT*; ^elaun s obrazy tkao^ za S'/g k. ; 6epec atlasov^ 
Seruj^ za 1 k. ; dve koltry z ^lakuov za 50 gr. ; prstea 
a zaffrem za 14 k, ; korbel pozlatit/, riii 5 bHTea 1 
lot, 1 hHvna po 6 k., facit 30 kop 24 gr,; 4 talefe 
BtHbni6 rm 3 hlr. bez 1 lota, KHma po S% k., facit 
k. 20 gr,; 5 liic BtHbrn^eh, rkli 13 lot a quentel, 
wna po 3Va k., faoit 2% k, 22 gr.; alanka atHbrni, 
Hi 1 hMTDu, faoit za oi 4 k. gr. ; 3 zlate uherek^ za 
1% k., 15 gr.; Seat liic b stHbrnj^mi strenky; aedin 
liio fladroT^cb, to nenl laoov&&o. 
358 FHhha, Grrofinov fitar^oh: It. 4 gr. Utist^; ZmrzUkuoi 
% k. 7 gr. ; 12 krale Jaaa; krile V4clava 5 gn: eSky 
1 gr, ; kr41e Karla 9 gn ; kfiJininj 4 gr. ; krile JiHho 
1 gr. ; ahadky 3 gr. ; mf&enek^eh 10 gr. ; dva xmnim^k 
gr; peniz jeden Libu^in; suinma tech gro^nov ly^ k* 
See. 1 gr., to n^ sacoTSDo. ^ 

It. STfcen z gy^tuice sa 1 k* gr.; kor&lor^ t zmyfl 
stHbrnymi, vdii 10 lotu nejeii Sacovdai; hrnec mM^nf 
za 50 gr.; kotel i drayfusem za 40 gr,; paacif 2a 1% 
k. gr. ; pi'ednf zadni kuB peklhaub plecboyice ta 1^^ 
k, 10 gr. ; iDe6 sa y^ k*; laehy za 40 gr.; &arle sa 
20 gr.; sediice za 20 gr. ; ku^e za 20 gr.; drS leboe 
za 20 gn; kamen jako aa n^m zlat4 probnjl yelik^ za 
Va k. gr. ; ialt^ pergamenovy ^esky peaii^ za I k, gr.^ 
klzkni mistra Jana Huei za 1 k. gr. ; bd^^ za 1 k. ; Ny-J 
kodem za 50 (sic) k« ; Pa§ioo&l latinsk^ za 20 gr ; dTOJe 
knihy laticske tisten^ za 1 k, gr. ; jedna peMna za 40 
gr. ; polstiil* prachov^ za \ k. gr, ; druh^ poUt&l^ pra-. gr.; peHna la yj 
peHna koiemif 
clcha za 5 gr.; 
20 gr. ; proet^radlo za 50 gr; pro- 
prost^radlo za 7 gr ; prost^radlo choyj za % k. gr. ; peHiia za 40 
k. gr, ; jedna peHna za 1 k. 10 gr, 
za 45 gr. ; polstii* kozean^ za 15 gr. 
ciika crilinkovd za 
atSradlo za 10 gr 

za 8 gr. ; prost^radlo za ^0 gr. ; oioba za 10 gr. ; cf&ka 
za 7 gr. ; 4 ubruey za 47 gr, ; clcha za 17 gr, ; 8 ban 
tuchy za 12 gr. ; standa maU; kone? jako t dI poet 
posilajf; dv§ konve velik^; dv^ polupinetaf konrioe 
2 konvice mal^ ; 5 fiaiek e pauzdrem; jedna flalka mali 
2 stara fulkel-e; vfcko z stare Btaady; vi^ko z moHUe; 
1 mtsa veliki; 7 mib y^tsfeb i mtinMeb; «3 misky 3a* 
leSa^ ; 5 tal^^uoy patea velik^ch ; 9 tal^tuoy meD§[ch 
i y^tslch; }eden i^jtUk prazsk^. 

It. Viecko nidobl ?4if clnor^ 1 eetny^ 6 liber. 

Summa toho viebo coi feacoydno jeat 110 k. 4 gr. 

DO Mikul(L^t40v : 

li &oba kuai n^po^iti za 15 k.; 6epice 6obolo?4 
"la 2 k,; koflfk uov^ rsdtf pozlacenj, rUi 4 ht 4 loty. jafl 

i 4 Fadil mesi mfny Bartohv^mi q staUk, 359 

hHroa po 5 k., facit 21 k. gr. ; koflik s vf^kem mit^ 
pofiaoen^, vdif 2 hh 3 loty, MifTia po 4 k-, facit 9 k- 
15 gr. ; 4 tal^Je attlbrn^, v4i( 3 hh bez 1 lotn, hHvna 
po S% k., facit 10 k. 20 gr; 5 Uic BtHbrn^ch, vUi 
13 btu, hHvna po S^(^ k., facit S'/g k. 22 gr.; praten 
8 muiiftkem za ly^ k. gr.; koflik sthbrn^ na noii&kich. 
Till 2 hh 1 lot, hHvna po S% t, facit 7 k. 12 gr. ; 
5(lka mal4, vdif pool hrivny, faeil za ni 1 '/^ k, 15 gr; 
Hlizek zlatj?, rUi 'i% lotn, fncit 5 k. gn; dva kHiky 
pozlatitd, v4ii 1 hi:., facit za n^ 3Yj k, gr, , 3 zlat^ 
ubersk^ za 1 % k. gr. ; epfnadio pczlacene a gran^tky, 
y&U 5 loia, za 1 k. gr, ; ♦> Wo a !*tHbrn^mi atrenky, 
tj nejsd gacovdny; 7 Uio lladrovych nejsd §acoY4ay. 

GroSuov star^ch* It. 4 gr, thistcS; Zmrzlikuov Y^ 
k. 7 gr. ; krale Jana 12 gr, ; krale V^elava 5 gr. ; 
eiky 1 gr. ; krdle Earla 9 gr, ; kneininy 4 gr. ; krdle 
JiHho dva gr. ; shadky 3 gr ; mlleDBkych 10 gr. ; no- 
zn^ma dva gr, ; aspra jedoa a Y^i gr. Suma tSoh gro- 
BUOY P/jj k. 1 gr., nejad §acoyani. 

It. Kor41uov B BtHbrn^Qii zmy 10 lotoov, nejad da- 
coriny. Kor61 velikf v BtHbi-e za Va k. gr. ; koberec 
Bevelmi dobr^ za 1 k, gr. ; 6elaua s obrazy za 2^^ \, 
gr. ; pla&tiek 8 kapi za y^ k. gr ; dvi koltry z glakuov 
la 50 gr. ; koltra k sesti ned^luom za 1 k. gr, ; m^df* 
Dice za 15 gr. ; hraec lit^ m^den^ za 1 k. gr. ; luadr- 
ple&ky peklhaub za 1 k. gr. ; 5 kotUkuov rybam va- 
Hti % k. gr.; me5 za 10 gr. ku&e za 20 gr. ; bibU 
paol (eak^ na pergamene za o £. gn ; kniby tladeni 
latinsk^ za % k. gr. ; jedoa perina za 1 k. 20 g.; druh^pe- 
Hoa za 50 gr.; ti^etl pehua za 40 gr. ; dvh poduBky za 40 
gr, ; polstdJ prachoY^ za 4U gr, ; b koii dehtov^ch po 3 gr., 
fftcit 24 gr.: jedna cioba rHM, drahd menM za % k. 
7 gr. ; proBteradlo za 10 gr. ; prost^radlo za 25 gr. ; poiit&i' 
koieD^ za 20 gr. ; prosteradlo t^eti za 25 gr, ; prost^- 
radio za 20 gr. ; proateradlo za 8 gr. ; cfcha cYilin* 
kovi za 6 gr. , cf^ka jedna za 3 gr. ; cfoha za 10 gr. ; 
3 Dbmey za 23 gr, ; 4 hautucby za 20 gr. ; itanda 360 Pfkhha. prostS^edoi; 4 konve vhiU; jedna konev polupiaetnf : Je 
di^n iajtlik; misa s mHii k t7b4m; dyg misy xMki 
7 mis v^tSlch i mensfcb ; 4 tal^he pateny velik^ ; 3 misk; 
galeln^: jeden tal^r, Wko z star^ konvice; dva prjekf 
od flasek ; triihla okovan4 ?elik4 za 6 k. gr. It Tieeko 
nadobi ofnav^ v4ii 1 centn^i- 76 lib. 

Sama tobo eel gaooYino 110 gr. 25 gr. ^ae. 

Dfl Jana. 

It. ^nba ac»bolo74 modrfm atlasem poSit^ za 36 k 
kofilk pozlatitf a bubenfkem, v^U 2% hh 4 loty, hHrna 
po 5 k,, facit ISy^ k. 16 gr, ; dva kofliky pozlacen, 
gpolu viii 2Vji hh 4 loty, hlivna po 5 k. gr., facli 
laVa k. lf> gr.; 61§e stHbrnd, yiU 1 bf. 1 lot, bHro 
po d% k., facit S% k. 15 gr.; 4 tal^fe atHbrti^, riJl 
3 hh 8 loti3, bHvna po 37^ k., faeit 10 k, 20 gr. 
h liic stHbraJob, rhU 13 lotu a qaentl, bHvna po 87j I 

(I 

I 

.a 

1 

111 kop, facit 2% k. 22 gr. Mien Tnit!* pozlacen^, T^if ^H 
hh 3 loty, hrivna po 5 k,, facit 5 k, 18 gr.; prsteii" 
biayiikau za iVa b> 1^ g^ 
Star^cb gro&iiov: 

It. Jeden grol tlust^ pozlacen^; ZmrzUkuov 7^ k, 
gr, ; kr41e Jana 12 gr, ; krdlt? viclava 5 gr. ; i?^k 
gr. : krdte Karla 9 gr. ; ka^jtniny 4 gr. ; kr41e JiHhii 
gr, ; shadky 3 gr. ; miSeDfik^cb 10 gr. ; neza^mi; 2 gr* ; 
peuiez Libafiin. Summa t^ch grostior 1 k. 20 gr 
It. KorAlov^ B stribrn]^mi zrny vili 10 lotaor, 
nejsd lacuvdni; Dobl s pacem; tloBt^ gros nelorovan/ za 
1% k. 15 gr. ; 6 liic 8 stHbrn^^mi etreaky, aejau ^a 
coviny; 7 Uic Mdrovi^cb nejsii Sacoviny, pe^ct ztlii 
deD^ za 16 gr. ; mo^di!* s paiioi za 50 gr. : stHka^.k 
mosazni za 20 gr. : pfedni zadnt kos myfiky pleohorici 
kapalni za 3 k. gr. ; kotel veilkj k rybim za 7^ k* 
gr. ; me^. za 10 gr. ; me6 jezdeck^ za 18 gr. ; teadk za 15 
gr. ; ru^nice za 20 gr ; dmb^ meh jezdeck^ za 13 gr.; 
voStip za 12 gr ; kamen ryt^ gamael bei prstena za 20 
gr ; kniby Alexandr 6egk^ za 50 gr ; pafeional 6e8ky sa 
7ft gr ; priva borni za 2 k. gr.; bibKlatinsk^za 40 gr ; si* 4 I c I P<tdU megi ffyny Barioiofftjmi o siatek, 3^1 

koEk hBskf zft 40 gr ; knihy o nelt^stf za Va ^- gi*- : dialo* 
gQs za 10 gr. ; jedua peHna dcbrd za 2 k. gr. ; drahi peHna 
dobrd za 1 k. gr, ; polltdl' pernat^ za 25 gr. ; dr^ po« 
do^ky za 40 gr. ; ]ediia podulka za 15 gr ; jeden polite 
kozeu^ za 15 gr. ; dr5 cfle koien^ nov^ za % k« gr* ; 
jedno prost^radla kmeiitor^ za 1 k. gr. : prost^radlo za 
8 gr. ; dyfi prostSradle za 16 gr. ; oicha cnUako?4 za 
10 gr. ; dmhd cicha za % k. gr; prosteradlo za 20 
gr.« dSka za 13 gr. ; dcha z poUkfe za IS gr . ; 
S ubrasy za y^ k. gr. ; 4 bantuchy za 20 gr, ; Standa 
Teliki; koaev velik^ jako v ni pocta posiUji; jedna 
ner TeUk4 ryt&: dve mfay 7elik<§; 4 mlsy prostl-ednf, 
mteky saLe^D^; taleruoT paten velikjfch p^t; dva ta- 
H maU; It. Vgecko n^dobf clnove vizi 1 ct. 6 lib. 
Siitoma tobo oo^ dacoTdno 110 k. 5 gr 
Tito pdni z ul-adu byli ph torn: JiHfc Ways, Pro- 
kop Pregl, Petr miiicfr, Jan Hanyka reznfk, Jakab, pi- 
sal m$Bt8k^. Actam fer IV. ante Martini anno 1512* 
Podil svrlky po AnnS BartoSovS mezi d^ti. 
Anno 1512, feria V. ante Wenoeslai stal se podll 
lezi bratrioii a sestrami dobre pamcti pan( Anny matky, 
^jrn^na temlto : panem Mikulasem, Petreoi, KriBtinilf 
Apolonii, kterjmi ae dUi o sFrlky pozuostale po panf 
Ann^ matce jich, kt«rM byla man^elka pana Barto^e 
B Prichfian : pH torn dSleni byli z dladu Samnhel Lah- 
wi4^ka« JiHk Ways, Petr mincl^ a pH nich byl Boba- 
elav JanoYsky a Jaknb bakkald!', pfsah 
Appolon^ dil. 

It. Snkn^ vlaski <^erna 8 epfnadly za 9 k. gr; 
flukn^ rozynov4 bez epfnadel za 2 k. gr ; klok astr- 
mBkf za 2 k. gr: lubka ^amlatovd 6ern4 za 4 k. 
. ; ityry raneky, piiol bedr4bnika, paufinfk za 3 k, 
io gr; prosteradlo, dvf dSky, nbrua za 7^ k. 6 gr. ; 
koUik m^d^nf za 20 gr ; koneir velik^ za 25 gr. ; mfBa 
▼tUki ta 40 gr; lla&ka za 15 gr ; miska, talefaoT pH 
la 12 gr. ; pol&td}- za 20 gr. ; perina za 1*/.^ k, gr. ; 
Shod ma 24 k. 28 gr. 
mi FfOoha. '4 It Appolon§ pl-idali k lejimu brath dra prsWn 
sl&t^; [It. jeden tl^tf pajllak; jeden gioh tlnst^; f 
s stHbrem; 6 gr>; trahli^ka oyprisovA; p^s poiUti' 
dobr^. 

DU KfisHnu, 

Snkn^ bryky§07& b epinadly za 8 k. gr, ; «iikn& 
bnui4tn& b epfnadly vlaek^ za 5 k. ; Subka nor& Iro 
T^o harasn za 3 k. gr. ; m^d^nioe za 15 gr. ; 3 mh] 
ta t k. 7 gr. : fladka sa 40 gr ; mlska, konricd, 
, taW^uov za 18 gr. ; hedvibniku puol a 4 ranlky 
i^Vii ^* S^' * ^^^ proit^radle a nbras za 1 k. 5 gr. : 
hrnec m^d^D^ za 1 k. gr. ; peHDa ireliki za 2 k. gr, 
a dvii cfchii. Summa 24 k, 25 gr. 

Kristin^ k jejfmn dilti [pHdioo: IL pis pozlati 
jeden ne^eliky ; jedea zlat^ uhersk^; joden grol tlnsi 
prst^nek zlat^; 7 gr. 

Quittanoia huius rei hereditariae in flareo libro G 

D(l Petruov. 

It. Bl^ny kuDf za 13 k. gr. ; ^ubka samitn 6er- 
ii^bo za 2% k. gr. ; 4 rau^ky a p8u6nfk za 2Vfl k. gr,^ 
fla&ka, miska a tal^l* za y^ k. 5 gr. ; kick ylaek^ pooho- 
t^skj sa 3 k. gn; ubrus, proet^radlo, cf^ka kmentoTi 
ia 55 gr, ; peHna za 40 gr.; druha perina za 40 gr.; 
podnlka za 20 gr. ; SomiDa dOu 24 k. 20 gr. 

Dll Mikuld§uov, 

It. Koltra ?elik& za 8 k. gr, ; koberec za 2 k, gr, ; 
klok nory za 4 k. ; moSdlf za 1'/^ k* gr. • koaev pi 
aetni, puolpinetnf. dva iMH 28 gr. ; d?$ prost^radilf 
ubrus za 16 gr. ; hedvibnfk, 3 raiiSky za 2 k. ; sukmi 
derni s epfnadiy za 4 k, gr. : peHna koienn^ la 45 
gr. ; politdl* za 40 gr. ; politic za 15 gr. ; podugka ta 
20 gr, Summa dllu 24 k. 14 gr. 

Z t^chto di'luoF, kteH po panf Ann$ matca psi 
Hlkni^e a Petra jim poznoetali, ti op^t deleoi na 
dily, tfetf d(l na pana Jana, neb je o^i'e jich Bart 
k^aftem 8pol5il eto. M Podil meei Byny Botriosovymi o staUk. 368 Dil I^tra. It. Bliny ktinl z& 13 k. ; peHna a po- 
dn&ka za 1 k. ; prosteradJo, kmentov4 cilka, ubruB, ko- 
neT cfnova pinetni za 1 k. gr. : dv^ rstike za 1 k., 
ty dal sestr^m. Summa 16 k. gr. 

Dtt MikulfUe, It. Sukne 6erna za 4 k. gr. ; klok 
la 3 k, gr. ; snbka samitov^ 6ern4 za 2'/^ k. gr. ; ko- 
berec za 2 k. ; peHnka ko^ennd za 40 gr. ; pol^tif 
p^njaty za 40 gr. ; polSt^l" kozenj za 15 gr, ; dv§ rausoe, 
dbnik za 1% k. 20 gr. ; Aafeka, miska, konvice, 
j^j u talet za y^ k. 5 gr, ; prast^radla dv6, 1 ubrua 
za % ^' S^' Samma 16 k. gr. 

Dfl Januov. Item koltra velik^ za 8 k. gr. ; klok 
norf vlafik^ za 4 k, ; moidit za ly^ k. gr ; raueky 
tti za 1 yg k. gr. ; peHna, podoika, konFioe. dra iMie 
za 1 k. gn Snmma 16 k. gr. 

T&Ie. tak jaki eepsaQ^ dali. 

It. Vnosle na dole tfetl dJl tlidcStd ; It. n HruSky 
ttetl dll oam^ tHcit*?. It. u pana B&rty ttetl dll pool 
U Spitalakeho iHil dfl tric4te. It. ii Kr^sy ti-etl 
ite. It 7 Svdbich pnol tMdoit^ a k tomu t^et^ 
dil z puol tHcAt^ It. V Flimli na dola 1 tHdcdta. It na 
Hlnbia^ v mlade Pliiuli 1 tHdc. It na PanskiSm wortS 
1 tWdc. a tietf dfl tHcdt^. It, r RabHeiuS 4 tdle. It 
r SaftHch nadole ly^ tilo. It na Leng§aft& 2% t&le 
a ttctf dil tHcit^. A na kaid^ dfl tolik^i tdluov pHjd©* 
Ii r HrQ&koy^ dale v hiU bald^ tretf dll triedt^. 
Anno 1513. 

V sobota den srat^ho Lamperta Jan, MikiU43, Petr 
bratH z PrachiiaD, synov^ neboJttika BartoSe z Pr^ebiian, 
otce jicb, rozdfly sepsane th podavSe mezi piny do pln^ 
raddy o statek zemsk^ a kter^jt v nadepsanych podllicb 
]i«nl zaTl-in, stal ee jest podle jicb episuov takoT^to 
pc^dQ nii pohadn^ poloienj^, ie Petr jakoito nejmladst 
rifdle priva volil jest sobe dfl prvof NeSkaredica s jeho 
pHsIn^^nstyfrn pH pHtomnosti bratriiov sr^ch Jana 
a MikuUSe na takov^ spuo&ob, ta on Petr, aby z k&afta 
otce sv^bo nevystupil, ten dfl btuoj paou Mikul^Sovi^ 
j^^ JHlMtfM 864 PHloha. HAV rbratru sv^mu, por&uSi k zpravoT^nf ai do tH let po' 
ib^hljch, tak jaki to Petr listem pod pei^eti dobr^otf 
lidi ujistitt jmi t^fflui panu Mikuldlori bratru sr^mii. 
A pan Mikul4§ na iddost Petro?ti a k pHmlurenie pi- 

fjiuor J. Mti pHjal jest ta zprdvii dllu jeho a opatro 

If dole, ie chce mu to zpra^orati prarS a T^rn6 jiiiko 

1 bratru. 

It. Pan MikuldS ujal dfl Kbelek^ s jeho pH§l 

h|eii8t7fin ; pan Jan Lbotn dil s jeho pHslugenatvim 

Lfaki ti diiari podepsant a na zidost jich spole^nil 
psand a v knihy Tloiend ifi' ukaznjf potidnS na kal" 

[d^ho podle voleni a njetf. 

Dfl Feimov. 

Nelkaredice pnoldevateniota sta kop groSuor ^€ 

ek^ch. Sumroa z nieh plain oBmdesat ^tyrj kopj a le 
l^ro^noy desk^ch. Duom otce dve st^ kop groluov ft« 
Tek^cb. Zahrada v Hlao^k^ch padeaite kop groSiio^ 

iesk^cb. Samma za to jedenmecltma set kop gr. 6l 
jak^ch. A komuiby ee tento dfl doatal, ten jtn4 pHda(| 
lie dfln LboiBk^mn sedmdesdte kop gr. SeBk^oh, a k dC 
iKheisk^mu padesite kop gr. Sesk^ch, a to jmd ryplatili 
Ive Stytech liteeh po avatem Havle po tHdceti k.^ 
[iesk^oh ob^ma dfluom. 

Dfl Mikuldhiov. 

Ebel a Yopatorice puol pita ata kop gro^noT hi 

sk^ch, dnochodu tHdceti paol kopy gro§Q07 6«8k^ofa 

ChvatUna dolejM a SobnSice p^t %h% dradceti p5t ko| 

[gro^QOY 6eek^ch, dnouhoda puol sedmecftmy kopy lm\ 

[niot groino? ^eak^cb, Blyn^ drS it^ osmdasi 

[kop gro&nov (esk^oh, platn 5trnict kop iestnict' 

EioT 5e8k^ch* ChTatlina ho^ej§f sedmdeaite kop gr 

luoF deskj^ch, platn puol 8edm4 kopy 6trndet groNol 

deak^cb. Paol stolice preg^i-ak^ pnol thetfho sta kop 

Lgro&uoy (Seak^ch, platu patn^et kop groauov deakfeb* 

p^Duom Straskytlovak^ puol ^tvrta ata kop gro^nov 

ak^ch, platu dranicte kop grodnov 5eak^ch* oil Padil mrM sx^n^ Bartoiov^mi o staiek. 3(j5 

Summa dnochodn dilii tofao devadesat devSt kop 
fiefitndct gr. 5e8. Summa za to devaien^ote set tHdceti 
k. gr, 6ee. ^ ^ 

Dfl Januov, 

Lhota Ujvj sta deset kop groSuov ^psk^ch, duo- 
chodn Bedmn&ete kop dovateoAct grolaov fieak^^ch. Vi- 
dice, Albreobtice, Bedm s'^t kop grofeuo? i^esk^ch, duo- 
odo tHdceti puol sftdm^ kopy dvadceti gro§uov ie- 
:^ch. Tnohfttice sedm set kop groSuov fieek^oh, dno- 
ebodn dradceti cam kop tHdceti osm groluor (^esk^oh. 
Halt^H gedes^t kop gro&aov ^eskf oh, dnochodu padeg4t 
dva groie 6esk4. Plat na PFebo«lch tH kopy groftuoT' 
Sesk^eb pH sTat^m JiH 2a 5tyrycet kop gro^aor 6e6, 

Summa duoohodno? dUu toho oemdesdt puol aedmy 
py dva gr, ieski. Summa za to deyateu^ote set deset 
p groSuov Sesk^oh. 
Toto spoleSni v^c. 

It. Coi se eestr nalioh panen, panny Erietiny 
a Appolony, dot^Se, k t^m zaeliovat se jmame podl3 
sMseDf a k^aftu nebo^tfka pana fiartose z Prachfian, otce 
nafieho, a podle k^aftu pauf Anuy, matere jich. A jestli- 
ieby kterd k vdaiii pHMa, tak podie k^aftu neboztika 
otee nadebo jmdme a poTiDiii jsme ^ydati tak, )ak^ ti 
k&aftov6 nkazuj(, kaid^ z av^ho dflu yydati jm^» co4 
se naf^ dostane na jeho d(L beze vleho odporu. A coi 
fee t^chi panen chovdnf dot^6e, od^vu a potHb ty jmdme 
a poviuni jsme zegpolka a sUiine je opatroTati, kaidj 
t ST^ho dflu d^yati ai do jicb vdanj coi naii pHjdo 

Item. Toto jeet mezi uami ztiamenit§ vymfn^no* 
Coi se dot^^e z&yad otcov;^tih skrz Libeuioe neb jiuyoh 
kter^chikoliy^k, ty jmAme a ponnni badem spole^n^ 
X nich sobe pomahati a vyvazoyati. A pHSlaliby kter4 
dkoda bud* nMezem panek^m aeb jakikoli, tehdy ze 
T^eeb tH diluoy jmiime a poviDUi bndem ji zaplatiti ua ' 
royn^ dfl. A na puohony, na svedky a na vleliki? 
autraty jm&me zespolka na roru^ dll davati. A zase t^^ 366 mma. ijestliie bychom kde k jak^mu staiku pr4vo jmSli po ] 
BT^m a jeho se doptali, jmame jeho lespolka dob 
dobuduc to 66 6pra7edllve rM^Ufl. 

Item, Tyto v^ci dolepean^ nejsd v Hdoem 
kladeiij proto, nebo tim jmaji zaplaceai b^ti dlahoyj 
[kteH jsd po otei zuoetali a pro Libenioe saili. 

Item 5tyry sta kop gr. Seak^ch, kter^l je8t"S 

boitik pan BartoS otec nkh dal MiktiUgon bratni 

kfiemu k iivnoeti jebo; It. u MikuUle Vrchole za diiom 

[{(tyryceti der^t k. gr. deekfcb ; u pana Simona 68 

fgr. Uskfch; u Prokopa N^mce p^tmecftma k. gr. Si 

'sk^^ch; puol domu Py§nicova a puol zahrady; druai 

Dobesovice tak jaki dsky otoi Dalemu svfedcf ; b KHiki 

I jedenmect'tma kop gr. Ceakjch; na Vallo7§ d^ol'e 

Ebele IS k. gr. Seak^cbt na ml;^iio Rab&teia^ osrn ko{ 

gr* fiesk^cb; na V^nov^ droFe na Kbele deset k, 

fieak^cb; na V^vroTi v DobeSoncfch sto sedrndeadt t] 

k, gr. i^esk^ch; na Zigmundoyi Bojanori puol desdl 

kopy gr. fiegkjch; na Simkovi z Kolmarku pnoI pii 

Ik, gr. 6e8k]^oh: na Kafiku na dom^ <5tyry kopy gr 

[tk^ch ; na domn Maobkov^ na cechu th k. gr. ^eek^ch 

[na Chladovi dv^ kop^ gr. fieak^ch ; na Linhartov4 % K 

[dvS kopS gr. 6eRk;fcb. 

It. Za dediny, kter^ jeii prod&ny v Ke^karedl^^ 
od dvorn nSkdy ^est^kova, tito ndm dluini: It. Yan^L 
iStepdnuov za I'/a ^tvrti 22 k. gr. ^esk^cb; Jan Hrabf 
[»a dtvrt a 3 jitra 17 V« k. 10 gr, ^enkfeh: Mi&a sa V^ trrt^H 
trrf^ idtvrti 7% k. gr. ^esk^^oh; Martin Star^ za puol h 
jpnol osni^ kopy gr. 5esk]^ch; Yacbkord za % 6trr^ 
l7Vft ^' gr» Ceak^cb; S?ato6 «a fit?rt jeden4cte kop gro- 
[iuoT JSesk^oh; Baubfk za puol 6t7rti ly^ k. gr. 6efik^ofaL| 
[Duchek za puol Stvrti 7Vg ^- gr* desk^ch. 

It€in droky, kt^r^l lide sadrlali aneb dJnhy pd 
I nebo^tikovi otci na^em, kter^ byohme vyupotnfaati mohHJ| 
1^ ty vgacky bq rozdMiti jm&me. ooi plea dlahy dolepgj 
SQOstane. ~ PodU mm synff Sartohv^mi o sitUek 367 Tito |ad dlnhov^^ kter^i z toho platiti povinni 
jsme: It. Panu JCan&ovi z lloJkova puol druh^ho eta 
kop gr. Jiest^eSlhtaMri ato kop gr. 5esk^eh; Janoyi 
bratru y^nn^ch peRRP/, sta^k. gr, 5eB. a oBmdee&te 
kop groSuov, kter^ yzal % domu u Vola; Janoyi symi 
^koH^arti ^estmecltma kop gr. ^es. bez 7 gr. ; It. Mun- 
koyi lidn kstdeeit k. gr* ^esk/ch. 

Item. Colkoli ptes tyto dluhj s tfioh vM, kter;fchi 
jsme y nerozdfla nechali, pl'estane, o to se na rofn^ 
dll fiprayedliye rozdelitl jmame. D41o bo 14ta od naro- 
lenf sjna Bollho tisfo^ho p^tiat^ho tHnict^ho y Bobotu 
pfed poyySenfm erateho KHie, 

IntitulatQffl ad petita Johannis, Nicolai et Petri de 
Pr&chnan, eabbato die Lamperti, praestde Martino Paler 
ie Nedyojoyic anno 1513. 

B S A H. 8tr 

t)vod 

Pfedmluva Mikal&ie Da5iok4ho ......... 

I. StarH pamdti z let 1297-1516 

U. StarH pamiti a pamiti MihMSe z Prioh&an z let 

929—1617 : 

m. Pamdti BartoSe z Prioh&an z let 1454-1483 
IV. Pamiti kutnoborsk^ Bartoie a Mikuldie z Pr4cfi- 

&aii z 1. 1470-1508 

V. Pamdti MihddSe z Pr4ohiian o minomiBtreoh z let 

1462—1542 

VI. Pamdti BartoSe a Mikuldie z Priohnan z let 

1470-1508 

Vn. Pamdti MikuldSe a Jana z Prichnan a Ondf^e 
Da5iok6ho z Hesloya z let 1538—1572 .... 
Vm. Pamiti kutQohorske MiktddSe z Pr4ohiian z let 

1482-1549 

IX. Pamdti MiktOdSe z Prichnan z let 1509—1580 . 
X. Pamdti kutaohorsk^ MikiUdSe z Pr^h&an z let 

1610—1528 (1501, 1506) : 

XI. PamSti Ondfeje Da6iok6ho z Hesl. z 1. 1527—1646 1 
XII. Pamiti kutnohorsk^ Ondr^'e Da5ickeho zHesloya 

z let 1634—1671 

Xm. PamiU Mihddie Daiiek^ho z Heal, z 1. 1575-1626 1 
HV. Pamiti IfatOdle Da61ok6ho z Heel, z 1. 1677-1626 S BtraoA 

lAtky s Tukv^mttjliMuMltad^ z 1. 908-1619. 

ddddleni I. P^^B - . ^. 323 

„ IV. ^^W. 826 

„ V 880 

VI. a Vn 334 

Vm 336 

„ IX. 8 X .337 

„ Xn 343 

Xm 348 

Hoha. Podfl mezi syny Bartoiov^mi o statek ... 357 
p r a V y. Str. XXVI iradek 1 zdola mfsto pokazili 6ti pokazily. 

„ XXVI irddek 5 zdola misto postavili iti postaTuy. 

„ XXVII ir4dek 5 shora mfsto nhijili 6ti uh^ily 
„ 11 radek 17 shora mfsto ZbinSk cti Zbyndk. 
„ 16 Hdek 8 zdola mfsto Zddndk cti Zdendk. 
„ 85 Hdek 1 zdola mfsto Bo6ek, suoh;^ iert, iti Boiek 

Suoh;^6ert. 
„ 74 Hdek 15 shora mfsto Zdduka 5ti Zdenka. 

„ 92 ridek 12 zdola vynech te^ku za slovem ceohy. 
,, 93 Hdek 10 zdola mfsto Poklupek cti Poklfipek. 

„ 96 radek 10 shora mfsto cara oti clara. 

„ 150 Hdek 17 shora mfsto Bathori cti Bathory. 

„ 160 Fadek 12 zdola mfsto Bathori eti Bathory. 

„ 107 Hdek 18 zdola mfsto vsf oti vhu 

„ 176 Hdek 3 zdola mfsto Biha6 eti Bibac. 

„ 220 jbadek 5 zdola mfsto st^^ovali 6ti stdiovaly. 

„ 2G0 radek 7 shora mfsto directoros cti direktores. 

„ 280 Hdek 11 zdola mfsto lugit cti luget. 

„ 326 Hdek 8 zdola mfsto z Praohiiaii cti z PrichiiaD. 

„ 380 Hdek 3 shora misto jihnfi cti jahnfi. 

„ 358 i-adek 9 zdola mfsto stara cti 8tar4. 

„ 858 ^adek 14 zdola mfsto cicba cti cfcha. PAMATRY 

STAR:^ LITERATURY CESK6. 

VYDlVAN^ 

Matici Ceskou. 

#IADA III. 

PAMITI MIKULA§E DA5iCK^H0 Z HESLOVA. 

SVAZEK DRUHt. V PRAZE 1880. 

NAKLADEM MATICE CESKE. mikulAse DACICK^HO z heslova. SVAZEK DRUHt. K vydani upravil IDr. .i^DbTO?. I^EZEIC. V PRAZE 1880. 

NAKLADEM MATICE 6ESKE. Pfedmluva. Jako ve svazku |U'vntm lak i zde vzat byl rukopis 

C. za ziiklaii vydani. Zpravy z rkp. B., kdekoliv oiiy 

[jsou uplnQsi anob novt, vloieny byly zcela cliroiiolo- 

gicky k nalezityiu mistflm a ozr>aCeny zavorkarai [ ] ; 

I rkp. A. se tohoto svazku vfibec jiJS nedotykal — Ku 

, koiici pfiddny jsou nekten'^ dopisy z rkp. B, za „Pri- 

[/<?/i^*', pon^vad^ vypravovani Dadck^ho zna6n6 dopl- 

I Auji ; na to pak poslaven Ukaiatel chronologicky v toiii 

I spft&obu, jaki o n^m jix v Cvodu k L svazku pro- 

raluveuo bylo. 

Hojnycb ubtiiil pfipravil mi registHk a to jme 
[novitf^ na kolik se osob a vecl v uem obsazenych do- 
jtySe. Veliky jest v Pam^tech pocet drohu^ ^lechty 
|fic*vk^ se d^iniimi jmeny kfestnymi a k toiriu jo^te 
wtAz osoba ka;^dou chvili jiaak se pi§*i. Pak zde hojii^ 
[mluvi se ruznych ufednicich pfi horadi a miu- 
[covii6, kterydi pfect? podle jrnen jich, az dosud vice 
D^n6 neznamyeh, nikdo hledati nebude! 

V pHcifl^ prviii nesnaze poinahal jsem mM 
v§emi mn6 znamyiiii a pristupnyini pomuckaini rodo- 
[plBnymi, a kde jsem jiimk nemolil, tarn jsem aspoii VI 

na jevo dal rftznost osob, ku pf. Hraban^ z Pfeni- 
benic V^cslav I. 105; Vdcslav iin^ II. 8, 13, 127.- 
V druh^m pfipad6 hled6I jsem, aby se sice ufednici 
horni die svych jmen hledati mohli, ale pfi torn i to 
jsem opatfil, aby se nal^zli i u slov Horni ufady, mince 
ufady, a pak u svych lifedDfch titul&, jako: hofmistri 
hornf, §melcifi, kvardeinove atd. 

Co se ty6e vM shrnul jsem ku pf. vSechny zpravy 
hudebniclch, nastrojich hudebnich a p. u slova Iludba, 
vSechny zpravy o l^kafich, l^Ceni uemoci u slova L6' 
kafstvi, zpravy o kartacli, kostkdch, ku^elkach u slova 
Hry^ ovsem vse s patfiCnymi revokacemi. Pak jsem 
i u slov pfisluSnych vloiil Souhoje, Krddeze horni, Lou- 
peee, Vrazdy, darod^jstvi a p. Stalo se tak proto, 2e, jak 
za to mam, v teto strince u badatelft nejvet§i pffzne 
dojdou Pameti DaCickdho, jakozto prave unicum 
doby sve. 

Ku kouci prosim litendffl, aby si laskavfi opra- 
vili omyl v Cvodu k I. svazku na strance LII. Zde 
udano sice st^fi MikuUse Dacickeho spravne, udan 
i dobfe den a m6sic umrti jeho, ale rok umrti chybou 
tisku, jiz jsem v korrektufe pfehl^dl, uddn 1628. mfsto 
spravneho 1626. 

V Praze, dne 24. prosince 1879. 

A. B. XV. 

Hora Kutna. 

1. (1574—1626.) 

L. 1574. Ye stFedu po pam. sv. Bartolcm^je 
ap. okolo ifeii hodiny na noo rysel ohefi z domu Jio- 
dHeha Bzeaeokeho, jinak Holika [pekafe], a fihoMo tu 
domfi a^kolik r U xilici pod Brankau jdaaoe k hrini 
El&iterek^ na H, K. 

[Nota« — Shofalo potomn^ po drah^ r domS, jeol 
tlore na Kor&b^, podle tei Branky, kde2 se zdovq osa- 
dil ; a pSkn j kond r torn ohni t&stali, a tak o ?lechno 
phlel.] 

L. 1575, Urafel v plredm^stf Ceohovsk^m [na 
Tarmarku nad chrdmem Barborsk^m] v dom§ 8T<^m Jan 
Pampa z Vifikovic, vysokj, nroBtl^ ^lovek, nikda se ne- 
ien^, Byn neb. pao Abrhama Pampy ; a v kostele av, 
Barbory T kaple minciUk^ na H. K. pohi^ben, na nemi 
tP.Q rod niQigk^ho poblavi preetal. i^tlt toho rodn : dvS 
noby ntdv^di utate, drilce mezi sebau Txb&ra klobaa- 
6ek myBliveck^. 

y p6tek ph pam. Georgii nmi-el na Hor. Ent. 

Zdi«la7 BoHta z Martinio na dvofe Vlaakem tak Ve- 

^n^m, in v mest^. H. K,, jsa mmcm^jBtrem nejvyssim 

til, iiesk., a oxequie mu slavne tu jeau udin^ny ; a po- 

hmnh reten jest ku pohi-ebu na hrad praisk^ a tam 

T koatele hlarnXm pohrben, jeboito tfilo ku pobhebn ne- 

1 MM 2 XV. P. kutnoh U, BaL z Kt%L 1 1. mi-^lBm. 8li vyalanf Hornfci z H. K- jfiyl dobrotiv;^ i>4d t pr 
fittednfm vfeku, religionu rfmBk^ho. ')] 

[V&cela? Dacick^, bratr mflj, uml-el de efdle b?J 
trrzi Lorci, nlesi Haraii a Kafikem leifcf, eo^ Be mu by| 
na di'I jeho dc^dicky pH jin^ch v^ceoh doetalo. Uml 

V sUedu po na nebevetaup- K. P. Pohtben v chrAn 
Barbordk^m, sanechay po sobe manielky KateHny a » 
trj dftek splozenj^ch: Jana, Doroty, Estery.")] 

X. 157 0. Matbids, ayn neb. Jakuba Stejika, Fr 
eichBelbBta, poja! k manielstrf pannu Dorotn, At^\ 
Martina z Neratova r Pardnbicfch, a odtaJ mu do 
K. phvezena pH pam. na uebe VBtoup. K. P, 

T^i VBtaupili v stav manJtelBk^ : Jan Klabalfi 
paimaii Mandalenau, sirotkena, dceran neb, Jana Hu| 

V ten anterej po pam. s. Petri et Panli ap ; a Farel Hr| 
bSSiask;^ od BakaldH, vdoFeo, pisat radnf p. gefmistrnof 
Be pannau LidmiJau, dcerau mistra Vdela^a Didaoti 
pfsai^e t^boi prira, t ten anterej p, Transfig. Chr. 

[Jel jsem a vypravil se do kraje plzeftskt^ho 
dvom p. opata kladrnbBk^bo. §vagra Bv^ho, ktieze J^ 
eefa Wrona z Dorndorfii, oebo mue i^doativ byl a fse 
tarn pl^edelle za pH^inan Itternibo umenl od p. ot 
m4bo mil^ho dovezen a drahn^ 6aB zanechin byl a 
bre ee tarn m^l, ygak bez aiiboau religionu meho, 
kter^hoi jaera nncen nebyL A t/i opat dobfe rfi]i 
2iial^ ano i tejne mani&elkn odddranau a e nf dftky ji 
pro6e2 k starosti o kidlter pH^el ^)] 

V pdtek po psaa. sv. Lnoie nmtel ▼ Praze 
mnel §atnj z OU?etti od H. K.. trvaje pri kani 
^eskd J. M, Cske a ne^enat^ sfist^raje ; potom do mii 
H. K., Tiasti 8y<^, pH^ezen a a ehr4iun sr. p. Barbor 
podle pj^edknoy sy^^ch pobFben. ^) U obou DO«i<jdiiich zprAv jfiou v rkp. vvkreiilpny 

') Dfl I. itr. XXXXn. 
•) WW L fttr. 848. X. t576~1578. S Toho roku pilrodeni a radau atiredcifkQov hornich 
na H. E. vedena jest voda struhami yboy^ zd^lan^mi 
Dde Yii Bjlan a^ na Kaflk a i dovedena na naklad 
z fliince cfsarsk^. cht^je niitek t^m boram priveiti. 
A k dutl vody udM^Qj jsau dva rybnfci, jodea u hutj 
scigroYny, drub^ la branami KanHmskau a Kolinskao* 
mviti zabradami aa Triivnfku, miBte tak HL, kif^i v kil- 
ielkj hrd?ali, pH iu»^8te H. K, Stale to neiii^io vse 
daremo^ a bez uiitku a brzo to epult^no a v nic pri 
felo, mimo to, oo lidem Skod t zabradich a roUch tfm 
jeet n&d«^laDO. 

^K X. 1577, [Ye i^trrtek po ev. Luk4§i prijel jsem 
^H^te domii z Flzeft8ka od p. opata kladrobsk^bo,] 
^^B U$Jnt*D jest a Darfzea Ui'jv, miocmejstrem kr41 ^eek. 
^H na H. K. uveden p. Vil^m starsi Oppr^torf z Dabu 
^H Friddt^jua [a na Slavaticfch. ')] 
^^ Zerateli tobo rokn na Hor; Knt. : Arnolt z Dra- 

^fiOTn, njiddeaec obstdrnf, na nemt ten &tit mnJsk^bo 
^Kohla?ir totii erb snamenf nedreda b balapartoau vxhiiru 
^wjleiho. phestal; Michal Projnar; JiHk Dobei 2 Robo* 
lora V p^edin^Bti Hlaoleckeiu , jiob-i znamenf f Stftn 
sekera. A vstaapili v gtav manfcelskj : Pavel SkHvan, 
?dovec, B Johanau Yeisovau vdovau, na Tarmarce; a Jo- 
hannea, kantor ze hkolj, b Katerinau Btarau BzeafekaHf 
jinak Samserkai]; ob^ baby gtar^« k maD^eletvi nebudn^, 
k etarosti se stl-e^koralj ; a ti ienichov^ to adinili pro 
penize podle prdva i^kovtskebo. 

L, 1578, V pondell po pam. Hromnic p. Ludvlk 
arel z Kisn^, ten H% hofmistr borni na H. K*, vstaupil 
star manifeeUk^ se pani Annau Zygolkau z Gbocemic, 
zdstaJfiu vdovau po p. Samuelori Yodoijoek^m z Yo- 
Una na Rjbn^m trbu. 

Tobo roku platilo obilf: p^onice po 17, je^men 
8, iito po 13, hr^cb po 14, oree po 9 gr. alb. Aob, 
\j a kdo ju^ tobo na torn sv^tS do^ekd I ') Y rkp. C tito 2pni?a m^bi Btoji pH r. 1&76. XV. F kutmh. M. Dad. s Heel sL 16T4—ifi;si; V p4tek ph pftm. Seal Ducha 8V. nmH\ oa 
Eni p. Tom^s ^prlink, jeoi pfedeMe bofmifitfem 
Dim bejrai pH t^ebi Hordch, a u kostela Ndmdtaki 
pohlben. 

Leopolt §etlar oa Tarmaroe, GrermaQaa, 
krojiS, pojal k manieldtvi pannti Anna, doerti Dot>i| 
^afara, ten j^aa pncbaltera borniho pH H. K., v ten ai 
rej po pam. Roze^l. ap. 

Ystanpili y stay manSelak^: Zachari&i Freii 
selbst z Jihlari, i zjevnau vdovan. pozAstalau po Jero) 
musovi Pejskarovi, Nfimci, harifi, r anterej den pi 
ST. Marie Mbgd. 

A pt-ed tim r pondMf Meliohar Xateckj, 
%B Ikolj, pojal tak^ k manielstvi Dorotu Vo^koTao, baba 
atarau mrzutau, pozfistalao po n^kdy Vftolayori Vo$koTi« 
a to u6inil pro penfze. 

Pan Vil4m mladfel s Opprstorfu, eyn p. VII _ 
t OpprStgrfu, v t€n 6as nejr. miDomeJBtra v kr4J. fteek 
Tstaupil jest v stay manielak^ se paanati KateH 
Meohti5aaii, dcerau p. Joacbjma NoTobradak4bo z K^ 
yrat; pHvezena mu slavaS do H. K, a tu oddai 
a eyatebni y&seli jmMi na Ylask^m dyore r pl-itomni 
panatya^ rytilstva^ Hornikuoy, v tu ned^li po pi 
Omo. Sanct. 

UmFel p. Mikul^l Walter. ^) 

V auterej den pam, sy. Mnrtiaa Jaknb Bro< 
prokurator m^stsk^ch rozepH, pojal k manlelfitrf 
Netolickan^ vdoyu od ToboUFu. 

Z. 1579, V auterej po oedHi l-efi. DeyStnfk Vj 
Heroit, pfeal' mi ace, yataiipil y manieletyf ge pan] 
Eristiaau Zygeikaa z CbocemiG; a bned potom rifmi 
po t^ syaibe, totii ye atredu po pam. sr. Mat^fe, 
t4 ney§8ty, byvSe pH t4 syadbS dcery btiS zdr4ya, u 

7e sii-edii den pam. Zr^et. bl. p. Marii, 
aa H. K. p. Zikmund Matema z EyMnice, jaa ..vn 


') V rkp. pretrleno. Ir. 1579^X580, V hojn^oh leteoh, pozusta^iv po sob^ 7 vdo^Btyi paoi Lu* 
kjrecie, rosi. Hrabafiky z Phorubenic, manJelky st^ mlad^. 

ZaoharidS Ditrich od Baicarfl oa Tarmarce proti 
star^mu ratbauzu umi'el u Velik^ p(\iek ph sL bodj 

yM, Kr. P. a u koBtela Ndm«t6keho ta aa H, K* 

tin» Byl dobr^, pokoja^ 61ov«lc, rodily Germanue, 
dotttav 86 do H. K. a zftst^yaje tu lYi sluib^ch hor- 
nich, tu 86 i osadil, pojal byl k manlelstri Mandalenu^ 
TdoFU pozfifitalau po Balcarori ^roroori, tak^ (jermanovi 
a pfsaH hornim, kter^ito bjl v 8v4de zablt t noci od 
jakehoei N. RychDOvsk^ho, 

UraHl Jan Zlonick^ ? Novych mlejnich pH H* 
K. Pavel Hejman, hornlk star^, umi'el v pdtek den 
paia« Dtonisii a u ehrdmu Barborskeho pohi^ben. 

[Arciknfie Maximilianus . brair Budolfa dsa^e, 
pHjel do H. K. v sobotu po sv. Uavle, jedauoe z Rakaue 
do Praby ; » ustal tu pl-es noc y domfe bostinsk^m \: Ba- 
kal&lfi.] 

L. 1580. V nedeli den pam. bL Trojioe Kate- 
hna, dcera Tomdfie Klabala, konvire, jsa pr?e od ro* 
dlSnor sr^cb zamlnVeha JirikoTi Landekori , prob4H 
itornfmu, dala se ukrdsti PavloTi Sprlinkovi a e nfm 
Be k manielBivf oddati proti WUi rodi^fi^ sv^ch. 

KateHna Stej^kova, manzelka Zikmunda Kozla. 
jii byl teji Zikmund Eozel vdovu, poz&staiau po ne- 
boilikovi Jakubovi Freisichielbetovi, k manieUtvi pojal, 
nmfeia y ned^li den pam. s7. Bonlfacia; byla dcera N. 
Hokna, hznika ta na H. E. 

Melichar Holatibek z H. E. jeni phed t(m J*j- 

im kareii*em J, M. Csk^ byl, jsa pro &v^ netidn^ 

loT^ni z m^at praisk^oh vypov^din, jicb prdzen b^ti 

|cbt61| al potora vzat jsa v Nov^m MSet^ pratekem do 

lenf* ohH4n sobe edm podrezal a tak yyvezeu k m/« 

popravufmn a 6(at jest. 

V anterej den pam. Ceoille ystaupili y stay man* 
ielBkf Pavel, rodii^ Polak, apatek^l\ 8 Mandalenan, po- 
idstaiau vdovau po Zachandfeovi Ditrichovl XV, p. kutmh M. Da6, s HesL z 1 157 A- 162^. Ve Strrtek ph pam- Nar. P. Kr. apadio kne td 
0d Hr4dku proti Idzni, jen^ u Kola sluje, na H 

zasula pacholdtko, jdauoi z Ui lazn^ po xmjtf, tter^l 
ttk do H, K. z Slezska z m^sta NiBy na u5eni dani 
bjlo; a hned tu mrtv^ ialoatM ryrumov^no a dobyt 
X. 1581, V poudMf po DedMi Der^tttlk Pave 
Hrab^ginsk^ od Bakatdfuov, pfeaf radaf p. ^efmifiirdrj 
JBa podrahe vdovcem. pojal k raanlelstFf paaaa Miif 
riant], deem Jaoa Pecha z KauHma, a do R, K, mt 
pMvezena. T^3I Zikmund Eozel, ?dovec, pojal k mauij 
ielfiM psEDU Abou, dcero Mat^je, pHjmfm Dit$te, p^j 
kai'e, r poBlednt ned^li masopOBtni. 

Adam Cechtick^, jaa pfsaf-ein hornim urburohi 
urntel V Bobotu, po nedSH provodnf ; u cbrdmn sv. Bar* 
bory pohi-ben. 

y pondelf po Ul provodnf ned^U Jaa, aya pana 
^ Petra Nykl^aka z ^Itenio v Dolanech, pohod&e se a p^ 
^Zygelem ? domS Senkovnlm, jeni aluje u KadeHvkd 
pobfdie 86 k bitv^ za bratin Kolfnakan a tarn vyled^e 
je8t to ieji Jan NykUsek od n^ho Zikmonda Zjg»iJ 
'«abit, po fiemi tej2 Zikmund Zygel pre6 poodjel, a kdj^ 
Be zase — zjednav sobe glejt clsal'skj — navr^tiL, jc 
nafi od nadepsaneho Petra Nyklaska, otce t^hofc zabl* 
teho, pr&vem itaatanpeno, a tu pli pr^ru mesta 
K. proti Umni Zygelovi za prdvo dino; ale jest toh<^ 
rpotomne od rad nad apellacimi na hradS praL oftist^ii 
reoi potomn^ rerisf cfsai-skau ut?rzeao. V&ak on Zik^ 
[iDund Zygel jedno sto tollarflv od t^ reviaf panu Kr[\ 
litofovi Popelovi z Lobkovic, nejv hofmistru — jenl re 
[viB( tako?^ ryHzoval — diti museL *) Nadepsan^ Ja 
NykUsek zabil predeile tak4 r bvM^ oa Nebovidecl 
Fridricha Hrabaui z Pi-erubenio, co4 skrze Bmlanvn 160^ 
kop mfd. Bpokojil. 

Ve 6t?rtek in t Oorp. Ohr. Jan Hfilka t Pa6#|_ 
nio pojal k manielftvl pannn Dorotn, doeru p* Mikci- ^) Dfi L Btr. Sai. L. 1581, 7 

Ule Voddaofik^ho, ten 5aa J. M. Csk^ rycht^i'e na Eor, 
EutB&ch> 

T^J Leopolt Setlar, vdoveo jsa po t!*eti , pojal 
iHii man^eLka, panuu Annu, dcera Jakaba Kubina, ve 
nileJD^ Hotmilsk^Qi pH H. K. t auter^ p. Bonifacii. 

Toho roku auiednlci horDi na H K, dali na 
koSt a ndklad J. M. Cfiki^ d^lati rjrbnlk na grunteoh 
Male&orsk^^b nad biitmi hornlmi imelcorDimi uedaleko 
H. K, 8 velmi nakladaaa hrizi k drieaf a dutl Todj 
k Sraelcovdni v t^ch^ hatech, 

[V autery den sv. Jakuba udeHI hrom do v^ie 
VjBokostelske u my, Jakuba, o posviceni pM temi ko- 
stele, a zedrel a provrtal ko podivu trimy dubov^, velrai 
tlaat^, T hraaici te v^ie. A aa hol-e jedau makoviei 
nad krovem postareDaa na dvi rozltipil.] 

Zikmand FreisichBelbst, jiaak Stej&ek, pojal kman* 
2eiitrl Dorotu, dceru Petra Bernaska na H. E,, ? ten 
anterej po pam. sv. Jiljf; a hned potom ve fitvrtek po 
i6i pam. Lidmila, sestra tebo2 Zikmuada Steji&ka, dala 
ae nkrdBti a oddati k manielstvi JohanesoFi Ho^epni- 
ok6mu, bakal4H ze skolj VyaokosteUke, proti vfili bratH 
ST/cb, bel k J. M, Csk^ snpliko^ali a ialoTali, ale 
daremad. 

Tak4 Jakub Khobr z Frahy pojal k manlelst^f 
pannn Katehnu, dceru Pavla Pilgrama od Medinkfi na 
Hor. Kut. V ten pond^lf po para. Nar. bl. p. Marie, 

Rv Praze Be osadili. 
) Jan Zygel^ jsa pfea^em minoe na H. K., njel 
|)nS pre5 od H* K. a ponnnosti bH, zanechav tu 
jiny, niauielky 8y4, a dftkami jich y ialosti. Profi 
J ujel, luistrnfe to vykladano bylo, v^ak potomnS se 
zaae navr4tiv3e skrze to v pottipS zno6t4val. 

y ned^ll po pam. Omn. Sanct. panna Anna, Ea- 
Ipara Fifka, hornfka bohateho na Hor, Kut, Tezena do 
Prahy k manielstvf Benjaminori Kutovcovi, byvie jemu 
p^ed Urn zasnanhena; venov^no mu po nf za 1000 k. 
m, vejpravy a iiJOOO k. ra. hotoT^ho, 
XV. P- httnah. M, BaL t Bed, r L loTi^ibitin 

L. 1582. V nedSli a. Con v. Pauli Pa^el SW- 
van, TdoreCf pojal k manielstyf paniin Doroto, deer 
JiMka HIav&6e, jinak Kliky. 

Centonn Muk, N^niec, mince pfsai", pojal k mi 
HUM pannu Annn. doeru TomdSe Elabala, konvi^ 

V ned^U po pam. st. Mat^je ap. njnlrela paof Ka* 
leYma Pnoberski, manSelka p. Ragpara Fifka. 

Tom&S Canimedes jsa ziikY a proch&zeje se a pi* 
^iedie domd n4hle umtel ve f^rriek p. Marci bt. 

T^mi epfisobem nmrel p. Jan etar^ PodlTk 
z Podivic ire fttvrtek po pam. Stanislai. 

A V tfi den p. Sfastn^ NoTohradski^ z Kolo^ 
pHjer do m^sta Hor. Kut.. dav xaumyslnan pH5inn a i 
kiye na mne, mae «ranil; jeinu kdyi i«em se brAni] 
jest mimo chti6 a nadeji man zabJt. Cot se et 
V dome feb. n S?ebod& n briny Kanrimsk^, skrme 
jaem nemal/ch t^ikosH a dlanhotryajiclch 8and& (n 
mnS se ta ne^faBlnd pMhoda mezi ?j8ok^ doBtala) p^ 
cejtiti mnsel, ai Pan Bnoh pomooi a yyerobodit] a oobr 
niti ricir ^) 

Zlkmnnd 1:e§. Skornl^ka, poraien J6a llakem, txmf 
y pitek p. f s. Petri et Pauli ap. 

Ends Jan Semtn, aroidekan na H. K.» 
T pondell po pam. bv\ Anny a u obr&ma s. Bark 
jest pobrben* DobrJ Btardek byl. *; V rkp, B pjfte o torn Dao. ndsledovn^: ..Ve chrtAk l**^nt 
8. Marci p, SUatny Novohradsky z KoloTrat.J 
H. K, aeBth'elivy, zastavU bo v dom§, jt^iii al"^ 
bodfi, u B&uj^ Kaui-imske hriaj, kdei Jieui )a b p. V« 
tUvem Hnibani a MatSjem SaUvmu^ltyJ. A jsnuoe i 
JM do ^tyr bodio na uoo, ta teji u. > ^i^le w»li 

za pHuinn, zo jaem pf'ed uim kloD.'n ■, tia mj| 

s^brane fuve dohyl a sekal a 1 aeranil tnK v.v j^tui %%4 
dile britiiti musil; i sabit joat tti mimo Riau f 

fikrze r.^ -^"- • - ^■■'-■•^- ■ ---^^-- -^iv ■ 

jlnicb ^ 

•e do Tytok^bo rodu doitalo/" L 158^. 9 K&6a, doera Hedvi^ina s ^esk^ nlice, o&la pre5 
od muie sviho, Jana T^ebechoTskeho, b Adamem Ka- 
bs4!'em^ Adamcem i-eften^m, a Y^cslavem Trnkau. A on, 
mni jeji, dar se pa nicb, dohoall se iich na pomezl 
* iVk^ra na gnintftch pana N. DrStry; tarn je do 
A vpraviv^e, '^enu zase pHvedJ, kterM brzo nml-ela, 
a oai po nekterem ^ase oba dva ae do H« E. Davr^tili* 
Toit ta jioh pant! 

[Kn$« Jil-ik, farif NimMskf, umi-el; pochoT^n 
r temi koskle.] 

Miknl4§ ChyJdera^ jea vdovcem, pojal k inaniel- 
stvl EateHnu, poziietalan ^doru po Jakubovi EnbinoTi, 
mJjndi!-! botmilsk^m; a to jeho tieti mati&elka. 

Toho roku byl mor na tidi y kr4U Seek, relik^, 

Em nejprre sa&ali tbasta mHii r Praze mense Augasti, 
fvpna, pro6ei s Prahy ujfidSli, kde se komu ridelo, 
ZTUitS bohatl. A ten mor se tak rozmohl, io v^udj 
i po vesnicfch Telmi ml*eli, vSe na hlfzy a pryekeji-ft. 
w mSstech praiekych mnoho tisic lidu pomi-elo, Na 
Bar. Kut,» na Kaftku, v jeden den po 50, 00, 70» 80, 
ft) po 100 oiob4ch tel mrtv^ch n 7§ech far pohi"ebo- 
vali; a zemtelo v tn rinn boif Udf obojfho pohlavf na 
Hor. Kut, okolo p^ti tisie, star^ch, mlad^eh, mldden- 
ctio?, pannen kr^sn^ch, detf, vIp veem^e. A jak se kdo 
roznf^mohl, oedlaaho stouaje, brzo um^ei; a toliko zvo- 
n^nf slyfidno bylo. V kterauzto r4nu boM morovaa 

Kimfeli jaan na H. K. mn§ zuimf a pov^^lmi tito: 
jremiafe feentygar, apatek^t Vdolar Star]^ od S^obodft* 
at^iina Hanzlovie, Jindt-ich Yodolinsk^ na Rybn^in 
hu. Jan Braeick^, Anna Kabkovio, paul Johanka Ny* 
Hporna % ^itenlc, man^elka p. Tom^se Bykaneck^ho 
^kofisk^m trbn, Yirgilnis zlatnfk. Joacbym koii^nik 
% Hlau^ek, JiHk Ryfi^nek, Feznfk, jsa rycht^fem m§st- 
ikfm, JobaokaHanzlovtc, manielkaMiknJdSePejra, Anna, 
manielka Jana Eavky, Anna, poz^stal^ vdova po Tom&- 
§or1 Sprllnkovi, p. JiHk KoMn b inanjtelkaii, Mark«5ta Fa- 
biiinka, seetra Bykaneck^ch, jinakMelhauzskj^cb, KateHna 
10 X V. p. kutnoh. M, Dad. s Bail 1 1 1574—161^ 
Podbranskfch, mani^lka Yfta Doble z Rohotova v Hlanl-^ 
kich, Jao Setelka z Varvaiova, prober horoi, Mandalen 
Haozloric, manielka jeho mistr V^cia^ DidaetoB. pfs&b 
radnf p^6dn{ paniiov &epbmistruov, JaD ZaborovBk^, 
krejM na Tarmarce, MikuldS Pejr, Jao a BohuslaT 
bratH ^aini z Olivetu, oba mlMenci, MikulaS Th'boT* 
akj, piaal" horni ovesaej, Jan Spikfaus. eervue pinnov 
lephmistraov, Dorota, mao^elka jeho, Ka&par Mohler 
zlatQik, Simon Krasnohorsk^ zlataik, AiiDa Zygelka, 
maaielka LudWka Karla z ^i&ni, khddi horniho hofmi- 
stra, panna Mattdalena Pilgramovic od M^dfnkS, AnnnJ 
manj^elka Jaoa Pe5ick4ho, VavHnee6e5etka reznfk, pauQ 
Dorota, dcera fiehol-e Vodi^kj, Pavel Polak, apatekd^,' 
Jeronyin Knobloeh, Jau PMhik, hhvil y Hlaulk^cb, 
Zikmund Zahradka, Stilfrid Daubrava, krejfcf, Jira Vi- 
rrfl, eUdek. jinak Vesel^i, Jau KoryfianakJ, koli^olk, 
mincit Jan Elabal, koD7.4T*, Mandal^na od P^gft, man 
ielka Eriitofa Kosick^ho, kn^z Ondl-ej, opat sedleok^ 
panna Mandal^na Zdbororekj^ch, Daniel Stejeek Frei 
sicbBelbet, Anna, doera Tom^le Klabala konv&]Pe, man 
ielka Centnrina Muka, pf6a^e mince, Tobi4& H^ro]l« 
pisar horni, Pavel Hrabesinsk^, pfsat radnf od Baka^j 
Ui'&y Anna, manielka V^clava Vizinj. ten ^ae prima' 
tora mesta, pani Mandalena Satna, kulhavA vdova, Da 
rota, deerka kn^ze Jana Semina, dekana neboitika, Do« 
rota, manielka Lndviua ^afara na Kafiku, nrbur^te hor- 
niho, ErLatina Z,fgelka, raanleika Volfa Herolta, Martin 
Gruoher.^Bat mince, Pavel Vleteika, koieluh na Paoho, 
Jan Eaplan, krej6f, MikuUI Cbjid^ra. mistr Johanni 
Hofepnick^, Pavel Klabal, Ambroi BiUkf krejfil, jim 
(Petr^ilka, ;&eho^ Hui-a oa Eafika, Pavel Pilgram 
IMfnkfl, panna Dorota, dcera Tomi§e Halka na Su 
koT^ pH Kaiikti, Adam Zavadil na Kafiku atd* 

Pi-espoljif Mi a okolo Hon Kut : JindHeh Mi- 
'tftrna t Ev^tniee na Radoveeoiclch, JindKch, JiH a Zik- 
mund brathi' KaealiMi z Ka&tic na PaSinevg], Jan Ureia 
z YUdohe v HUzav^, JUfk II6§a z Aujt*zda nu Eon4< r 

I 
I 
L, 1583. 11 _roTicfch, Jan a Fridrich bratH NykMekov^ % ^itenlo na 
tiotaaobov^, a ye Kbele r%\ pohi'beui jsan aid. 

V iaui r^Qu hali um^e) tak^ na H. K. Jan 
DaSick^ z He^fllova (frater atttoris) t in ned^li po pa- 
mAtce B. Dionisif, Diri^u, s Katefinaii manlelkau Bvau 
a a patero dftkami, Tie v tehodoi jedoom por^d zb^* 
hl^m, y domi^ jich Krb(iO?»kem, a vSichni u ohr4mu bt. 
Barbory pobfbeni jsau. A tak ten ialostiv^, prudk^ 
mor pfestal pH konci roktt tohoto. P&n Bfih raiiiJ ae 
lilovati nade viemi odmi. 

P. Horoici na H K- podle sv^oh arobod z?o- 
BObe a naHdili k obci sv^ sprdvce diichovniho, d& 
lana, ku^ze Sixta Candida; a jej k ohr^mu Yysoko- 
ateUkemu, M^l od starod^vua arcid^kaoBtW jest, UTedli 
dosadili. 

L. 1583, [Prodal jsem pfil lauky m^ Krbcovsk^ *J, 
edaleko kUltera Sedlce mezi Paohy leilcf, Matejovi 
f§ete«^kovi,^) koieluhu, za 250 tolarft hotov^ch. — Po- 
Dtott^ dmh^ poloTice t^ lauky prodina k rcoe sirotkSm, 
rejcuni mym, za 220 tolaruv Dorote sestl-e t^hol^ Ma- 
je Yfcete<>ky.] 

Ukradeno jest Adamori Kej^arovi, koU5nfkovi, 
BktiaedQ na Hor. Kut,» pen^z 60 k. gr. fiea. ; proSei 
domaSnf toho slod^jstW byla Anna d^ve^ka, N^mkyn^, 
lulebn^ t^ho^ Adama KejSara, a d4na jsanoe do yS- 
^%nU kdy2 — jsa mladd — H^i pletla, poddna jest Itu 
prdvu antrpn^mu a na tr4penf jednak ^e neukradla, 
)ednak Ae vsala mlnvila, praWee, ie by ty penlze Ha- 
TloTi, bratru Jana Charamzy, laxebnlka tu na Hor. 
£nt., dala, kierfUo tak^ 72at jest do vezenf a jsa tak4 
k antrptiettiQ priru ddn, odpiral, i vyvedena jest ta d6 
veftka ttikr4t<^ k mistu poprarufmu, k ob^leni jsa orte- ') PFopUovatel rkp. B. posoametial k tomn: ^diottim a domo 
^ Krbe<jz, qujiai Nie^oliiut Dacdeky iohabitabat, e (licl r«- 

gione curlad eiUtu/* 
') «,Hio fait parens P> Sim^oals Kapihorskj* SedJecxeniis" 

dodal k tomn prepisovatel rkp. B, 
1 2 XV, P. kutnoh. M, I>a6. z Be$l z I. io/4-ib:^6. 

lovdna, a kdyl konec br^ti jm^la, Tidy tomu zase od 
pfrajice do vezenf zaee privedena byla, a 6 Urn pro 
dleno. Mezi tfm pak d&no jeet zn&ti do Hor. Eot., le 
86 D^jak^ zloSinec, jeni pH pr4vS m^sta Mejta Vyao- 
k^ho utracen by I, k tomu zlod^jatvi a kr^deii t^ch pe- 
niz pHzoal. A tak ti mladf lid^ jsau toho o^iM^ai 
a ohavQ^ smrti zbaTeni, ale aa zdravi sv^oi strdpeat 
a poka^eai. Potomac n^jacf N^tnoit pHteU te zmn^eii^, 
prided^e do IL K. Dastaaplli pr^vem pro zmu5eaf iA 
pSyedky aa prfzepsan^bo Adama Kejgara, tak Ib se 
nimi o to smlnviti a platiti a tak ^kodu na Ikodu 
jmlti mueeL Ti pak N^mci, vzav^e jm^nem skod a ni^ 
klada penize. zaee ode&li a t^ dS?e£ky ta zaQochaii. 
Hayel str^peny Tyhojea jea, 3^ebrotaa iiv jsa, do gpi- 
t&Ia obecnibo se k posledku doetal Ergo: Neadleif 
a nem4 ae k zk^ze ^loY^ka k?apiti 7 nejiatot^. 

Toho roku zemteli jeaa na Hor, Kat : Salomena, 
vdova pozfistali po p. Pavlovi Piigramovi od MMfnki, 
V aaterej po pam< by, Erazima, a na zejtH re 6trrtek 
Jan Kaipar Endree, klobau6nik od Bok^^fi u uadtr* 
Ukn; ve fet^rtek po pam. Mark^Sty VaclbF Vizina, Jsa 
prvnim konSelem m^sta; KaSpar Fifek, bohat^ i51ov4k» 
vdovec, Gerraanaa, r pdtek den pam. er. Krysplna, 
jeai z po5atku tovary£em t*eineBla koii^aiok^ho by I a do- 
Btav se na Hor. Knt. ta se osadil, dostar poWid pit 
mauielek, po nicbSt etatka a d^te haadlovdnfm vfn nhei* 
ak^cb a lichTau zbohatl a nabyl; t kostele Barborsk^oi 
pohrben [na krcbor^: na jehoito pamdtkn Benjamla 
KtttoTec, zet jebo z Prahy, dal adMati a poataviti p^ka^ 
z bil^bo, alabastrov^ho kamene epitapbium v Umi chrimS 
Barborsk^m v kaple miucllsk^] ; V^csiav Libotovak^, my- 
dlkf t dolejSiho mesta; Ondtej Kybdl", fe^^uf Fugel ; 
JiH Srbaov Pacbovek^; Alib^ta, zAstali vdova po mi* 
stru VdolaYOTi OidactoTi, pfsaH radaim. VmM tak^ 
toho rokn p, Vdclav Kasalick^, v sobotn po prvnf ae- 
d^li postal, zaaecbar po sobS 7 vdovstTJ p. MandaUay 
datnjoh z OUreta. i « L. iS6i. 18 ^ A rstaupili v eUv man^elsky: P* Tom4^ Byka* 
neckf t Lipan se panf Lukrecil Hrabaftkau z Prern- 
benic, oydoTelau po p. Zikmundovi gtarem Materno?! 
z EvMmoe; Johannes Uubeus, jinak Habka, ze §koly 
mlddenec, ee paanaa Aonan, deerau nebol Jana Bze- 
n€ek^bo, mincf^e. 

X, 1584. Ve Stvrtek po pam. s?. p. Doroty ze- 
HLJ^eli: Vlt Jiskra, star^ gf^ak^r, a Matau^ok, le^niK 
o), na ofti krhay^. 

[P. Vdcsiav Kasaliok^ umM r sobotu po aed^lt 
Diasopustni podle star^ho, a podle noviho po ned61i 
druiebne. *) 

Noia. Odtoito rosuiaino mh bfii 7&e 
odle V novl nal-izen^ho kalenda^e, neb Bd 
Im T 6ech4ch ji£ vSickni BpravovalL] 

V pdtek po pam. Vzkr. Kr P. Viclav Brabant 
Phrubeflio a Jan JiM U^ia z Aujezda, mlady 61o- 
k, a6inUi mezi sebati vada a larvitku u BakalaH, 

iak i-edeD^m na Hor. Kut., t kter^^to iarrdtce 

Jl Vdclar IJrabane v raku zran^n, od toho zra- 

n$nf po dyan tehodnfch, loti^ v nedMi Jubilate, nmtel 
a y© vei PeSkich nedaleko Hon Kut. pohi-ben. 6ez 
potom sandy rznikly, a obvin^ni JBau z toho spolednS 
pH sand a zemsk^m, totii^ on Jan JiH B&§a, MatSj Sa- 
lava z L(py, Jan starli Satn^ z Olivetn, Simeon Temin, 
M. Odkolek, jen2 Iarr4tky t^ pHtomni byll a temu^ 
~~&gori draf-ili; IU§a pak, jmaje se ieniti, n5inil o to 
lauru 8 Hrdiborem Hrabanim, bratrem zabit^ho, jenJ 
to na«tupoval, svoliv Be tan smlaurau d6ti na ter- 
miny enmmy pem^i&ite pfil tfetfho tisfoe kop miL Jinf 
vin?*nf pr4vo a rozsudek vyfikavie, a ie to, kterak na- 
_ pBan^ Vdclav Hrabane laM i skutkem k t^ Sarv^tce 
*ft biti pHMnu dal, jiau toho o^i&t^ni (sic), 

V anterej po nedeli prosebn4 Toni4l Herolt, pf- 
eaf hornf, mlidenec, pojal k man^elstrf Em, pozfista- 

Srovncj • rouie zpravou na 8tf4nQe phdehdetjiei* 14 XV. P. kulnoh. M. Sac. t Hesl. s 1. 1574- 1 

a- 

i 

I lau vdoTu po nebo^tfkoTi Jeremi^soTi ^entygaroTi, apa 
tek^H. 

Anna Porjbna, manielka VacelaFa od Sloi\u Ku 
hnv^ho od Porybnych — jmaje prve ueenAKe a uaeti 
po?4nl na sebe od tebot maaiela BTiabo o dav^td^ v man* 

jtelst?! chov^oi, i z^pis na sebe ufiinivfie — vySpebov^n; 
nalezena jest v uoci od rycbtdiPe raostskeho CjpriAna 

^ Trnky, krejMbo, v jedn^ komol*e s Janem Kunovsk^ 

' saukenikem, a Tzaia i s Xjml KunoTBk^m do y^se 
8at)avnibo; proftei na ni tej^ raaniel jejl tan^eji nastai 
pil prdvem a Mdni^ milosti ]i uciniti nechUl, tak ie jei 

(k autrpn^roa prdvn poddoa a Tyxnavle %H n^ktei 
freje, jest k smrti ortelovana, potom vyvedena a aa Jiva 
zahrab^na. KnDovek^ propugtea, nebo se nafi skutko 
nevztahovalo. Toif ten frej a pomlekyi 

Zikmnnd Khobr. Germanna % Slezeka, byv drahn; 
6as pH Hor. Knt. mince pfe^^em a pH torn a frffjei 
a hranlm y karty laoh&zeje^ a odtad se do Praby d 
pucbalterie cfsai^ske dostav^e a jmaje k man^elBtvi N. ' 

[ pozflstalan vdovu pa Kristianori Ditrichovi, N^nsi 

[» Normberka, jeni^ tn pH Uor. Kut. na onen 6a8 pocb 

;haUerem hornlm byl, tarn y Praze tej^ Khobr llm^eL 
Ejaar^, nItipaTf, posm^vafen^ NemMk byl. 

Marta, man^elka Kn^pfna Hebenstrcita, iiml'ela 
y autorej po Prom. Kr. P. 

[Neyole a ruznice yznikly toho Saen mezi o^kl 

[r^mi oBobami povinnosti bornl tn pH \L K. ^lUi 
mezi Lndyfkem ^afarem, ten ^m nrbiir^iem^ a Zikj 
mnndem Kozlem, plsai'em urburnfra, tak le se apol 
snarikali, a potom se o to smlnyili. Nejak^ jt%k spn 

fstnj^ Slovak Eodrle, maatal^^ pfiyodem jio^m naM 
zjevn^ zlod^jetvlm a ney^rn^m pH t§cb bordch choy4 
nfm teboi Lodvika. I pJistanpili o to ku pr^yn pfe< 
Sepbmietry a konlely na t^cbi H. K. Ale ta yfec jw 

'odtnd yyzdyiiena a odloiena do dalSlho od yrchnosi V) L. 1585 15 byl 

I ioho opnUenl, ^ephmistH pak a konl^U proti ftt)^A(lu 
hornfmu a auNd bornf zase proti nim a tnnob^mi od* 
pory Tidy ee poetavovali, chtlc jedni driih^ pf-edMti. 
Nebo anifad horni pftvodem Ludvfka Karla t lUsn^^ 
ten ias hofmietra harnibo, kter^l i nejr. mincmeistra 
p, Vll^ma s Opperfetorfa ? torn po 8ob^ potdhl , obtftli 
pH t>eml pr4vA hornfm na Vlaskfm d?ofe (coi prv^e 
iieb(ijyalo) o eti a brdla lidskd gauditi. nemaje na to 
dD^ob Fejsad. A smyslirde a sepsa^le jakdsi pr^Ta 
I0rni\ novi, chteli jeustattorjti. ftemul iephmlstH a kon- 
ii^l^ odpor a^inili jakoUo pFedni hornici^ praWce. fe 
by to bylo k© fekod^ terh bor a proti jich srobod^tn 
a obdaro7&n( a starobyl^oi r^dAm. Proi^et obojf al)^ad 
od vrcboosti do Praby obeaHni a naj<?dnau slys^ni 
byli, V) Naposledy to v6e na odkladieb a v dlaub^ truble 
' sialo a pod Urn k^Hf hbdel gvi»bo, a ty hory by- 
uti neplestaly, neb J4dn^ niipravy b^ti nechtelo. **)] 
VmM ndhle p. JlHk Ml^dek ud Leksu 7 dotr^ 
adeHv^skdm. y ned^H po pam. Michael! arch. 

Xr, 15S5, ZemJeli Jan Herolt, l-e^nii proknrator, 
Samuel Platfi Po^iteck^, jinf>k Drbonick^; Eva, man- 
ielka Jana Zabr^dky, zamefinfka za Vorlovy, domem 
hostinekfm. Item ahoHly krovy velk^ etarodamf na 
Tlaekism dvoi-e, na t6 strand proti domn Vodolfnsk^oh 
pH Bybn^m trhu. 

Vstatipili Y etar roanielski^: VoldHch Yodi^^ka 
Star^ho tnesta prai, Be pannau Dorotan, deerau p- Ji- 
Kka Ml^dka od Leksii, a r Praze se potom osadilj ; 
" k Fidlar, kramdh, rodilf z m^sta Hostinne nad La- 
no, 8 Mandalenan HnsoTic, pozustalau vdovan po Ja- 
Ti Klabalo^, konriM, t nedMi den pam «v. Mat^je 
A po ti^mt si^atka y auterej Jan syn neboitlka *} Vh itii tmiukii o torn v Bh^anovi Zivotik Vilema z Hoim- 

berka str, 2^6, 
') Hkp. C UiUil zprivn poddva poD§knd kratceji a m4n^ 

pHbledod. xnpj JL J3ml sBal vl 1^4— 1&^^ 
siaechav p« Bobe t TdoTtcrl pan! Li 
s Ptanbeiue, iMftrity stL Po b^iq 
ra BfkiMekt, brttir jtbo, Bbstint/ a^Tik, uik^ 
utiaBiYfo. T€ sIMq po BBttU JnbiiAle: ote u k( 
m, BarUrx pdhH>6ftt jmml Pb ate pak p* Ji: 
s StbpiiJC, yft ilBrf sIMiBM poda^cn^. r 
B. 4MB. KxBiidi; B B tfhBl koetelB poU^bea* 
M BflldB Abbb^ MBBMkB Sudf pekBi^ JakubB, )l 
8nlidta«. ? BQlaref po pBiB, Mari« M&g^. kte 
B difnau B€flBae jiB^l% tBk le ){ tt tr&i- ieji 
i B«« jtj( jf Bpadl B jidBB BkB pHUb b ik»- 
rjjti )i Beaohl i Hdi niiidfi^ od U BenBd je}t 

T Mboia po pBfB. t. LBareBtil, YbfUbbb, difle 
B^Bk<, JtB Te draH pBBi KaleHnj HlBd^jarsk^, vt Tii 
ffci. B Sr. JakBtB BedBleko H. E., lapiliio dal66B| 
, od feboi ihoHL B niBoba ee Ubi ^ha^M ikodj 
t^UUiS BB fy\M, tebdU t nofi skUsBBJai* To 
ddao dt Tteeai ka priTii do E. E,, Tiak mla* 
|ejl niellBBO a aa pHjbIbth lidi aa idpia ]ail 
propBil^BB. 

PM tfa Bfliftla Anna Klikora, rdora pot&atati 

po JiKkeTi Hlatr&lon^ a kier^i pravtao bjb, ie by po 

filifala, ehodlla a se nka&oTaia. 

T BObi^ta p^ed pam. tT. Malaaia ubMb jtst paol^ 

lahanka Salai t Podiric, laaal^lka p. JiKka ^Bto^hi^ 

Oliteltt, J* M. Cak^ auHdaika raiaee ta aa H. C, 

^Bftil4TaJ« T dUah^ nemocl a nedostBtka adrari sr^lio ; 

B Q thtkmxi. Barborsk^ho jest pohf-beaa. 

Hi moNla aa BjkanM aedal«ko H. E. paai Ea 
tItHaa Tocborsk^eh, maalelka Maleje Saia?; a Lip; 
kr&ani ieaa, 
[U^in^ao psaai aeopaira^ od ^ephauatnuir kn p 
laiiari Libeaick^mu i Vrcboriit, v kier^kto paanl od » -4 X. 2585. 17 dotknut, ie bj se aijak^ moci dopustiti mil, oo2 sobS 
on p. Jan 211 n4rek pololU a na n$ proto nastaupU. 
A oni poznay&e le i&redeni jeau, SMali smlao^y. k kte- 
r^ita t^ice phetaupeiio. A pH jin^oh artikulich aa 
posoieoh jim od t^hoi Libeniok^ho pod4Y4no, aby to 
psani zase sn^dli a inganBtem zapili, z^ldlte dva, kteH 
to psaai kopfrovall, psali a pe6etili, jakoito Jakub Hoiej 
od Hutniiiku, jsa prycfin kondelem, a Pavel Litomyll- 
sky, pfeduf jich pfgal- radnl Sjelo se nemilo panetTa 
okolnlho do H. K., kdei sob^ strany ulozily kte smlauve, 
a in t^i p. LibeDiok^ Botva npro§eD, ie od tobo na 
Ui sephmistry naetupoviof (neb toliko dva nadpsaoi 
vinoi byli) npustil, a na poctivo&ti obraien; §kody, body, 
autraty a n^klady meSec obecnl t^ obca H. K. zaplatiti 
pro ty dva mudrlaniy musel.] 

NJ^jakf Vlaob a dovolenlm yrchiiosti oht^l a sH- 
boral doY^stJ jakehosi kbunsta, aby voda yoda i hlabin 
doloyfch haala [jak^msi mtstm^ kejklBokem bez koni]« 
day§«* Be v to na Kafiku pri H. K., t dole homim 
Fratieb, na ndklad cisaf-dk^. davie nad tim doleai uM- 
lati kolo velmi velike eem i tarn ae obracejfd spilso- 
bem kola rnkjoBk^ho; ale nio nedovedl a Eiufeh Bthd- 
pal ; a maje ee odebrati, dal se v naMkini, ie by ma 
slulebnfk jeho utekl s penezi, i doyedl tobo, y^ak eobe 
a ne cfsaH, ie jemn iy penfze itracen^, jaki on pravit, 
1 od neproyedeneho kbunstu z mince oiBarsk^ tn na H. 
K. dali a laplattli. Nota: Tj boiy nepotrebiijf iM- 
nith kejklsoknoF. sam^ toliko upHm^ pr^ce a yernoeti 
hornfcb antedniknoy. 

Jakub pHjmlm Hokj, od Hntnl^kiioy, rodem z ni^* 
8ta Hostinu4, pojal k munielstyi Marianu od Bakalirfi, 
pozfistaUu ydovu po Pa?lo?i Hrabeginsk^m, pisaH rad> 
nim p&afiy lephmistnioy na Hor. Kut., dceru Jana Pecba 
Kaoiima. 

[Tobo roku prodal jaem dftm mfij ^e6en# Krbcoy- 
hlf aa H. K. proti rathauzu, yeljoi epalt^ny, TobiiSoTi 

% 
18 XV. P, kutnoh, M. Dai. s HesL i L 157i-i6M6. J 
Podi^inskemu z MezHSe za 800 kop gr. mid. Plftcei 

ro^nf po 15 kop, gr. 

Vzati jsau do vHeni na H. E. p6t hsv^fuor, 

totii N. ParliSta, N, Packoza, N. TureSek, N. Pat«J 
a N. VoindSka, le kradli v doHch a pH dolfch md; 
jin^ hav^raom a nakladaiknom hornfra i jin^ v$cl 
proSei ortelov^ni a zv^Seiii jean* YztahoTata se ta v^i 
i na nekter^ jin^, ktefii zotikali. Probe!" jeden hon 
EMI Enebl, N^mec, ten tak4 ponstaupil, potom 8i 
zase — jsa glejtovin — vr&til, nvoliv ee B7au neviw 
odYozovati. 

V auterej den pam. »v. p. EateHny r domS B4| 
kalM'ovBk^m hoBtinskem Anna, pMjtnim Viin4, ^en' 
^I'ka, atrkaje neyizn*^ MateBam, malii'ein i kl4&tera a< 
lleok^ho, a on upadlf^ se Bchod^v pted sretnici dolej 

tto^ dome, tfm pdden* tn hned jest umrtTon, a 
Tiklntf jinak Jana, §enk^i*ka, do T^zeni vzata [a no 
nalan te^kost jmela], potom zase propnitina, nebo i&dof 
[na to nenastupoval, a chndj zabit hji. 

TvTz Lorec s pivoY^rem a zahradau dckami tarn' 
Ekjmi se fiiid, leiiof mezi m^Btem H, E. a Eafik^i 
pH pi'edmestt HlauSeck^m, proddna jest — na mfsti 
a k ruoe sirotkuv po dobr^ pam, V4csla70Yi Da^ick^ 
% HeBlova, jemui 8e bjla td^ tvrz pri rozdflich oa 
jeho dSdick^ dostala -- pani EateHn^ rosen^ SmiHcb 
% Smil-ic, man2elc0 p. Jana LukdSe z 2erotfna, za 70 
k. gr. 6es. [(^i 1400 tolaru?] hotoY^oh. [Z kter^ohlto 
lOOO tolaruY p. Janofi Libenick^mi] % YrohoYiiC a na 
^Libenicfcb pod aurok p&j6eno a 400 tolarfiY pf« Eat^ 
11$ z Auberovic, matce tfchi sirotkfiY, na plaoeoi dla- 
hfiY, kter^i nad^lala, pasiroYdno.] 

Nota. Pted lety byl y drienf t4 trrie Lorce p. 
ZdialaY ZYlfeticky z Vartenberka, potom od t^hol p, 
dostala se p. Vdclavovi PodhradBk4mn z V161 hory» od 
n^boi ji potomnS dostal Ondi-eJ Da5ick^ i HealoYa, 
pater autorts libri praesentia. L. 1586. 19 Te fitrrtek po para. by. KateHny p^oi auNdnfci 

"ft aaudcoviS »ein§tf a jiij( pani a raddv J, M. Csk^ sjeli 

Be do Hory Kutny, totiz: p. Vil^m t Roiniberka» nejv. 

purkrabi praiek^, p. Jan z WaldStejoa, oej?. komornik, 

Lp, JiH BoHta z Martinic, nejr. audi, p, Adam % Hradoe, 

aejv. kancler, p, Ladislay z Lobko?ic, president komory 

FS&eske. p. Joachym Novohradsky z Kolavrat, purkrabi 

, karUtejnsk^, p. Jaroslav Stuiriok^ z Soiihio* p. Adam 

^Slarata, p. Ferdinand Hofman, p. Miehal dpanov&k/ 

Li80?a. nejir. pisah p. Bnriau Tr^ka, podkomoV(, p. 

Ian V^ohinsk^ ze Vchinic, purkrabi karl&tejnsk^, pan 

Ibreoht Eapaun z Srojkova, purkrabf kraje hradeck^ho 

ito. A tu jedni drnhe do hospod, kdei kdo for^rov^n 

byl, navfet^vovali a ku panu z Rozmberka [do domu 

Ip. Zikmunda Kozla proti Btart^mu rathauzn, kdez pan 

Ido hoapody forirovdn by I, kdei pred iety Hkaii u Ro- 

imanka] do rady ae sob^zeli; oh a pro$, vuobee po- 

Tedomo ntbylo. Nad^je byla, ie by pH torn sjezdu n^ 

^kter^ nei*ady a odpory pH Hor. Kut, vyslyfeeli, napra- 

riti se pHiiniJi a pi-ed eebe vzali» jaki o torn nejednau 

na en^mfch svolov&no bylo. Ale nie so toho nevykonalo, 

A pobyvie tu na Hor. Knt. kolikai dof [a nio nespuso- 

birie] zase u^t rozjdi. 

L, i5S6. V nedeJi p. Conv. Pauii vataupili v stav 
manieUkJ: JiHk, eyn p. Ludvfka Karla z 6ien^, ten 
^as hofmistra hornibo, se pannau KateHnaUf deerau 
Mateje Broiova od Buk45& a undrldku. 

Ye 6tTrtek v noci na p&tek po pam. Blaaii uinrel 
jr dom@ 8?^m na Rybn^m trhn p. Vaclav Podbradsk^ 
Y16I Hory, star^^ letit^; u kostela N^m^tsk^ho po- 
^^ben. 

Tii umi-el knSz JiHk, fardf' u chr4mu Barbor- 
ik^ho [v ned^li Esto mihi], a Adam Slechtin z Seze- 
ic, jaa na l^cich v Novjoh mlejn^^ch pH Pacha, 

T ned^i Ky^tnau nmHl Jan ^ecbticky, Slovak 
jxhif, zanecbay po sob$ v ydovstvi Alib§ty Holaub-^ 
kovic, manielky st^. 4 20 XV. p. kiUmh. M. Dai. : Heal s 1. 1574—16'i6. I » T*i i I 

I nmhel mietr Mikul^S Rakocius BakoTsk^ 
Ka§k5, roz. Uher, jeni ee tu byl na Hor. Kut, by¥ 
mietrem Ikolnim, oienii a osadil; poeta carmiDUor la* 
tmakycb. ^ 

y anterej p. dom. Cantate, plan^l^ no?^ e mai^a- ■ 
eem [me5 nah^ v nice dr^fcim] z kamene yjteaan^ho 
V rynku pted Balat^fch jest postaven, kdei byl prve 
dl^ereD^ [pod makovioemi] st&l Ten norej kamenej 
kon&ele m^sta pHtomni y gruntu zaloiili pro ntrrzeal 
prava a spravedlooBti. Jen aby ndbylo po osob&eb I 
a 8 pfeakaSkau [frejlH pozornjtefl 

P4Bi komisari naHxenf pHjeli op^ty do H. K« ! 
totiito p. Vil^m % Roimberka, nejv» porkrabie praisk/« \ 
p, Ladislav z Lobkovie, presideut komory fteek^, pan 
FerdioaDd Hofman , p. Earel % Bibr&te)na, p. Pavel 
Korka atd* [A tu na Ylaskem dvofe provoUao a ozni* 
meno v&em vftbeo, aby kaid^ zjern^, kdo by ftenm ros* 
amMf Uch hor&ch spr^vu dal, jak by jim spomoieno 
b^tl mohlo. NIkieM epr^Tn d^vali, jinf proti aob^ yk\- 
5ili a ialoTaLi. Zase nic nenf zayHno, ioUko ofidH 
horal reformirov^nl] 

A tak mfsto LudvJka z R^sn^ aSiuSn hufmistrem 
hornfm Zikmund Kozel, jeni Be na to i\^\ a jin^ bo?U, . 
misto Ludvika Safara na Kafikn zvolen k nrbnr^l-stTf 
hornfmu Jan Machorskj^ ; misto Yita JfloFsk^bo &tol- 1 
mistrem Tom&S HaSek t Sukora na Ka&ku, jenS v I4i 
povinnosti byl, avSak sloien, jmaje diniti flaudem o ni* 
lek afaldovdni prftb hornfoh, col byl advozoyal. Nade- 
pean^fls pak z t^cb auladaor eloien^m osob&m jest po-1 
rudeno a jsou zav4z&ni, aby ee t dasn jiin nloieneml 
na brad praisk^ poBtarili a co jim za yinn ddno bndej 
toho ee spravUi, PH i^A komief sloieni jeati tak6 
T&ickni smelciH Kaiikoviti, jeni cfei^fsk^ pH t^ch ho- 
r4ch d^lnfky etrayoTali a je sninjfco 8ob& nahin^llJ 
a naHzeno, aby fte tli d^lnici eami gtrayoTaU, a tak 
z t^ch ImelcifmoT eedlo, ml bylo pH i^cb hor&oli trrala < 
mnoh& UXdk, A tak to t(2 p. komieaH yyHdiv^a zasD odjeli. I L, 1586, 21 [Byl jfiem t Prase, {sa GiioT^n do kanceld^e 6d- 
feki skrze porudenf psani imenem J. Mti Csk^ m&$ 
l^odtifilan^* nebo mne moji nepf^tel4 obelhali; nic nepro* 
redie do Hory Be naTr&tili.] 

Umtel na Vrbici, gldle EV^m v kraji Mslavsk^m, 

Martin z Saratic. A Samuel Freieioihaelbfit z Jihlarl 

^^ojal k manieUtvf pannu EateHnu Soioli^ku ze drora 

Btltarsk^ho za m^stem KoHuem nad Labem, dominica, 

Exaod). 

Mandalena od Balcarfi, mauJelka Viclava Siiia 
C^Blar^, y dolejM apatyce pH rathauzu na Hon Kut., 
^tim>ela re stledTi y aooi na Styrtek po patn&toe BozesL 
a Q chr4mu NdmStskeho poh^bena; Styry maoiely 
la: ]. Balcara ^yarce, Kemce, 2. Zachari&Se Di- 
Icha, Ui N^roce, 3. Pavla Poldka, apatek^i'e, 4. nade- 
lnadepBan^bo pana Viclava Sirta, a ten ji ii?obytim 
phe5kal, 

Umi-el JiHk Holaubek za domem Vorloy^m r t^ 
lici, yelmi letit;^ a sd^tinel^ dloy^k, iflst&yaje y loii 
li Sasy, byy femesla l-eznick^ho, 

Melichar ^ateek^, bakal4l-^ jsa ydoyoetn, pojal 
k QianielstTi paaoa Jadith Freisichselbetku StejSkoyio, 
^po babS mladau — y auterej po nedeli Miierioordia. 

Ve fttyrtek den pam, nv. Severina Vdolay, Byn na- 
Ifho JiHho Holaubka, ystaupil v manteiBtvi se pan- 
Bohunkaa, dcerau neb. Alexandra Podhradsk^bo 
s V]U Hory. 

Ve dtyrtek y noei na p4tek po pam. sy. p. Kate- 
toy uml-ela Anna, man^elka Dobi^^e Safara, ten Saa 
^nchaltera hornibo na H. E. 

y pondelf y noci p. f. e. Andreae ap. nmi'el Mar* 
pleai- radDi p^nuoy gephmistruoy. 

Florian Farinestus pojal k manielatyi pannn Eri- 
JQti, deem Tomaie Dypolta Zrnck^ho, y ned^li p. f. 

{icolai. 22 XV. P. kiftnoh. M, Dae, i Hesl s 1 1574-l<i3e, Ye VBi Ebele za m^stem KoKoem nad L&b<>fE 
bil knoii Lidmiiu, kr^m&fku mau, uhodir ji 2ad; 
nohamL 

Mathid^ a Zikmtind brati*!, Fjnovi neboL Jakubs 
Stejika Freisicbeelbsla z Jiblavi, jeni ee bjl nsadil na 
Hor. Kut.» prijati jaau da staru rytfrskeho. 2 Freidn- 
pachu se titulujioe ; davlii od toho pHjetf 150 k. mlL 
Nebo tej^ Zikmund nem&lo zbohati horami tn pH Hor* 
Kutn^ch. 

L. 1587. Na Aumonfii^, aidle ev^m nedaleko 
Hor. Knt., umfel p, Jan Salava z Lipy y pond^U po 
D6d« ET^tn($; a 7 torn kosteliku uad Aumonmetn* jejl 
byl zaloi^il a vyetav^ti dal, pohlben. 

V ned^li den para, Vzkh Kr. P, mni-e! ? kld^tete 
fledleck^m pH Hor. Kut leiicim kn^z Bartholometts 
pHjmim Make§, mlad^ ^lov^k, [rodil^ Germaoas] ne- 
di^VDo Be p^ed tfm na to opatstvf dostav^e; na jehoito 
inisto uSinen jest opat«m teho^ kld^tera Qeorgius Taxe- 
me, jeni bjl prve opatem kldMera Zlat4 Korany [a v Vy- 
Inov^m (fiic) Brod^], obstarn^ Slovak, Gerfflanns. 

Ystaypili 7 stay manzetsk;^ : Samuel pHjmfm Bar- 
bora, rodily z mesta Kr&lov4 Hradoe, ee panuati Jii*J 
ditau, dceran p. Ludyika Karla t ^asn^, ten $ae hof 
mistra homlho pH Hor. Kut. ; i^l ]Beho^ Boi^aoovsk; 
K ByteSky, jinak KH6ko, konvdh vdovec, b Mandaleuati, 
ydoTan z m^sta Pardabic, a to jeho 6t?rt4 man^t^lka ; 
B Vdclay Sixt CdslaTsk^, t4i vdovec, se pannan Marl- 
^nou» dcerau neb. Jindncha Trnky, jeni luu pHre- 
zeoa i«st do Hor. Knt. od pani Malelick^ z Bataj, kdei 
T aloibd byla, v atfedu po nedMi Misericordia. 

V Bobotn po pam. Filipi et Jaoobi ap. na Hon 
Kut. vjedn^ §acbt^ hornf za branau Kolfnekaa nalezH 
a rytdhli ha?^H jakauai ieuu mrtvau, hanebne a ohyzdn 
oseicanau, a o5ima zavizan^ma a hrdlem zataienf m. X 
Be tam doetaJa, neni por^domo. 

y teji den umhela panna Al^beta, dcerka Qeboi 
tlka p. Alexandra Podbradskeho z Vl&i Horj, jmiya a* I 
I 
L. 15Sr. l&?ati 2a Vicslava, gjna Jana Rotleba, traiiiiH* T^i 

nmHla Roiina, enanielka Joachyma Sprlinka. 

yict^ji sEeml-eli na t^chi Uor. Kut, : Jan pHjmCm 
SUdek, prokurator, Samoel Freisichselbst % Jlhlavi, 
mistr JeroD^mas Macbabetie, Dorota Canimedesoyio, jinak 
Syft^nikoYic. maoielka Parli^ka postHba^e. 

Jest pHzeji pod I. 1581, poinameD^no, ^) ie ryb- 
oft yiiovfe zalolen na grnnteoh Malelovek^ch ku poUebi^ 
Hor. Kilt I kdyi ten rybnfk toboto r. 1587 dod^lan 
by I a defetoY^ byli nemalf, a jsa ten rybnik [neopatr- 
DOBti anl'ednikiiov hornfch] vodaa preplnAn a nadri&n, 
strhl 86 7 tn Ded^li po pam, Bonifacia, protrha^ tn 
novan hrdz hlavnf, velmi ndkladn^ pH nem ndelanau, 
a jdauGH voda siln^ valem, Tzala b eebau a poboMla 
dmh^ [star^] rybcfk, pod nfm ku poti-f^b^ take ifmi 
borim [pl'ed lety 8 velmi velkau, eiloau, od kamene 
Itukverkor^ho, kter^i z stareho pobofeueho kia^tera ee- 
dleckebo br&ii byl, hiAzi ndkladnanj tidei&n^, tak i% Toda 
jedna druhau silnA etlhajice, relikau Skoda n^inila na 
mlejniofch, [po Paobu ae rozlivfe© a Tysoko vystatiptvie] 
hatech bornicb, imelcovnfcb. zabrad^ch, lukach, obiii, 
etavenf etc., a n^kter^ domy t pfedm^eti Pachovsk^m 
m^ata Hor. Kut*, iH oboje lavky velk^, pVes teji po- 
tok Paoh udelane, a tiebau rzala ; a vyetaupila a^ na 
lejM m^Bto, zed megtskau pii br^n^ C&ilaTske pro- 
boHvSe, a tu na dolejeim mest^ dfivi pivoyarnf take po- 
brala a zanesJa. P4n Booh uchoyai, ie se to v noci 
neataJo. bylo by jiat^ neuidto Mi nenad^le zabynnlo. 
Nazejtff, kdyl t^Ji voda opadla, ^li lidi^ na divadla ; 
neb" na tern^. p^ftdm^8ti bylo po te vode jako po sho- 
^ ' ka, pozusttla vdova po Saaiuelon 

je — z ponuknuti a vSete^nosti ji- 
nych dvau ten pli nl — pl-ea iavkn nad prandem yody 
pteloi^nan p^ejlti na strann druban, upadly y^ecky tH 
do prandu t^ vody ; tem dy^ma gpomoieno, ta pak mla- •) Vk »tr. 7. ^M 24 X V. F, kutnoh, M Da6. i Hesl t L 1574-- SiDoli^ku — Qebo ne7e]k4 a autl4 bjla — saelif 
ad toku 8 s^bau a tak n Noir^eh mhj 
p9hk mrtT4 nalexena a vytaiena. Tern lkod4m «ilM- 
Did faofDf jedDi druh^m vinu davali, coi od jin^ch pM 
porfd^Do bjlo, ale necbtSli v^hti, ai ee atalo, 

Jan tiorlanpk^ t Slezeka radem, jsa pftaNm dollf 
lliamieh na Kafkku, pojal k manielsM Lidimla, de>eni 
Toiiiile Hadka na Sukor^, ten Hb ^Imiatra pH t^chi 
^Ear4eh — oba urasill — r aaterej pa pam. sr. Viu^ 

P. Jan Voprdal ze Zher pojal k maalelslTi pannii 
'Maii<Uieiiu. deem [k Jaknba z Bftora ? Hatiia^ch nt^ 
lialeka m^eta Hory Kutny, r tu oed^li po pam4t«e it. 
Prokopa. 

^emi-ell : pan Jan hnk^k i SeroUna aa tml Lord 
pH Hor. Eut., sfistifaje 7 t^ike podafiiek^ n^oioei, 
a tak aemoci saaiea^ dokonal iiTot btuoj t phtmk p. 
Filipi Jac<>bi ap., a potom do m^sta KoUna &ad LaWm 
.doTeiea a t kostele velk^m podle pana o' ^ 

^ Karia pohrben jest. sanechaT po sob^ y v 
Katehny i SmiHe bei detf. 

A baeil naiejtH y Bobotn den pazD. a. FUipl ii 
oobi ap. tim^el na Bjkao6i p. MatSj Saiara t Lipj, ji 
vdovct^m, a na Bykani^i pohlben. 

V aat«rej den pais. st. Jil^i ubHI na Snehdoli 
jnt^daleko Hory Kntaj pan Jaa Handrjk Yodlradsl^ 

• UrnftoTa, 
W TiymiA Haftek • Sukova na Ea&kn propiiftlla 

• llAlnititroTitfl bomihi), a naHiea k Wnm JlHk T»> 

iZikniuad SIvjM VraileliMbal kupll ataUk 
li4r4iflM ta 1400 k<»p mSL m bMq^ vtjl od Jnm 
hU Itai i AiiHidi. PMom to braiHm K] 
^fef»da4 1 

V a»4lll a. f a. V«nc»Mlai na laJUn ▼ i^U hw- 
r' '^ (intilo at a tahjnli pit ha- 

jtal tltft Irub. a ies^ u 
IkukUlti, t 4«*w )»^ 1>«»U4 Mysl [a aa Tttrk«Uii dn) i 


-L, 1588, tb Die Babb. p* f. Galli obiit Montibus Eutnis Jo* 
^aDues Simonides, compositor musioae figaratirae op* 
tixnus. 

P. Yojtech YoprSai ze Zber« jsa v hoja^^ch ktecb, 
uml-el V dome &vem ph Bor« Kut., v pl-edmSstl £/e- 
ohovsk^m ve sttedu po pam. Ya^ch S?. a u ohr&mu 
BT. Barbory pobl-ben, 

Y poudell po pam. MandroBti boM Y4clar Julian 
cd Hatoi^kft pojal k manielBtvi zjevnau Tdoru, Manda- 
Uuu YojAJfkoyaa, genkiSrku. 

Y Bobotii po para. Maudrosti boif p. Y\Um Btar&l 
2 Opprfitorfa propulten jest z auradu nejtr. mincmejstr- 
Bivt Driel ten au^ad okolo 10 let poMd zb^bl^oh. 
Voll HeroU o^inSn homfm pnchalt^reoi. 

L, 1588. Y pondelf den pam. Conv. Pauli umHl 
na Kafiku na SukorS Tom^s HaSek, Slovak obBtirnJ, 
a Q kostela bt. Yay]*lnce tu na Ea&ku jeBt poh!'b<)n. 

Y anterej po pam. bt. p Doroty Pavel, syn Ma- 
Uje Dftete, peka^e, miad^ ^lovSk, pojal k manielstrf 
Lidmiln, dcern Stanislava Polfika, ko^ilniek^ho remeBla. 

Y nedeii v noci na pond^H masopastnl na Ka&ku 
y dom^ ^enkoYDira u JaDa Horlausks.^ho zabit jest no- 
Jem Jan Skandera od jakehoBi Neince, jeni hned pre^ 
ut^kL A T ned^li postni InvocavH Jindi-ioh Bzeneck^, 
jinak HoHk, nhodil na uiici jednoho tovaryle temesla 
heanick^bo ^.ekanem v hlavu a zranil jej, od $eho3£ rnntel, 
ft tej^. Jindl-ich Bzeneck^ pred ueeL 

Umi-eJa Alzb^ta, Pavla LttoinyslBk^ho, pfsafe rad* 
nibo, maoieika, t p^tek p. f Resnrrect. Cbr. 

Y auterej den pam. Hromnio \r4clav Yodi5ka, ba* 
kal^i', pfsah radnf m^atsk^, Dorotu, pozfietalan ?doFn 
po AdamoYi Cechtick^m, pojal k man^elstvf. 

Umrel na Ka6k« LudWk Safar, nSkdeiM nrbareh 
horni, a tarn n koBtela poh^ben. A v pi'itt^k p. f, b. 
Spintna nmlrel na Hor. KaU LodWk Karel i fi^an^, byv 
primaBem m^sta, jeni byl tak^ prve drabn^ let hofmi- 
etreni hornlm bejral; a u cbr^mn N^m^tsk^ho pohrben. 
26 XV. F. kutmh. M. BaL £ Hml z 1 1574—1626. 2. lllllM 

Johaimil Ctyry manielky jnifl: I. Sabinu z Vitence, 
z \M Hory, 3. Anrni Zygelku z Cbooemic, 4 
z Yopfetic, jeni ho p!*e5kala. 

Vstanpili v stav maDielsk^: Jan dfiek« lafa> 
minoe, s Dorotan, dcerau neboi. Jana pHjmim SUdka, 
prokuratora; Ut Daniel, syn Endresa Broiovskeho^ kb- 
bau^oika, s Juditan, dceran MatSje od underlaku u Ba« 
k&$u, T auterej p. Jacobi. i 

[Vyryta jest peSet nov^ mSeta Hor K, atMbrnI? 
?§tli, od Jirfka z E^en^ za Vorlovic, zlatnika] 

Uml'el na Ttebe^icfcb, efdle svem» nedalt^ko 
E, p, Adam stars! Materaa z KT^tnice, [bomo proi 
BUI sibi et omnibus iiiutilis], jea star^m mlddencem, 
a r kostele Barborakem t kapli miucff'HkfS Da Hor. Ettl 
jest pobl-ben. 

Oddalf se kman^eUtd: Jan od Leksu* bju m 
p, JiHka Mlidka, se pan! Johannati z Vophetio, poti 
' Btalau vdovau po p- Ludrfkori Karloiri % kisni, jei 
86 prve za zirobytf t^ho^ p. Ludvika milovali 

[Uml-el pan ViL^m star^i z OpprStorfa^ n^kdej 
minemeistr ] 

Skrze naHzeo^ p^ny komisai'e, totii p. Joaebymi 
z Kolovrat, p. Hertvika Zeydlice, p. Albrecbta Kapaaoa 
a p Pavla Korku, p. Karel z Bibrltejna, jsa u^ini 
nejT. mincmfjstrem, nveden jest k touia au^adu na 
K., jeni pi*ed lety teji aiilPad na sob^ jmel a spravoFJ 

[PH tomto panii mincEnejatrori dosial Be na Hi 
Kut jakjei lilhav^ N^mSek, v kter^m^ aob^ ifi fi 
minomejatr mnoho zakl&dal. Dovozoval a cblauban ji 
, k^hoai noT^bo Smelcoy&nff ale nic nedoFedl, a sdMaTJ 
nemalau skodu je§t§ cbtel darovan b^ti [ Potom ea kitma! 
podM, fefkalj mu Krifetof Pac] 

Odd^ni jean k manielatTi : Martinus Kochan, bi 
kald)- ze ^koly 6arbor&k4, s Zazanan, Jana Veveri 
Pfseck^ho doerau, na trbu Ubeln^ii]; a to se stalo pn 
ftU tehoi Vevorina, otc«) te nereety* i L. im>. 27 UmNl H&vel pHjmici SiikSi JBa atarfiim nad ha* 
n hor stHbrD^ch na Hor. Knt, v in stjteda p. dom. 
ludete. 

Y sobota na ^t^dr^ den k sam^mu TeSern a pra* 
chare nedaleko kostela bv, Trojice xa m^stem Hor. Kut. 
zapAlil se prach ru6ni6ii^, [kter^i do iv^tniftky k usu- 
"ifli iroesen byl] a rozmetal tu etavenft^ko prachafovo 

i tarn; n^kte>f pHtomni jean id tobo op6.leni a de- 
liko t^boi prucha>e umrtreno* [Ncbezpe^D^ ^iTnostt] 

7 pondeli V noci na auterej den pain, bv. StS- 
pioa N* Bausa bav^f zabit jest pod tfm laubfm pted 
Gronymu&oTy proti Mej§D&roTUin, o £e^ sand vznikl a nS* 
jaky slatnik, na ndji ekrze to nastupoY&no bylo, z4- 
iraskem ee toho o6i§fovati museL 

L, 1589. Knechti vojenSti', NSmci, jsa naHzenl 
do Uber proti Turknom, dostavSe ee do Hor. Kut. a tn 
fie zdriujfce a nezvedne sobe provoziijice, drancovali 
& iiiorebovali ; t udeHIa na ne chasa horsk^, zrl^lt^ 
hftTtfaki, podle jich obyieje zbili a seprali iy knechty ; 
BOtra to vrchnost pi*etrhia, ie iidnf zabit nebyL Do- 
m&cf ti nekteH vSzenim trest&ni a knechti zepranf d&- 
h}\ vandrovati mu8<^li. 

Umtel JiHk Moravec, i-e5eny po ien^ N^m5ickf, 
Hsnfk y Cesk^ ulici, y prmi p^tek postnf. 

V anterej po nedSli Letare umfela panna Dorota 

RKeratoya, maDielka Matiale Stej^ka Freisichselbata, 
V prynf pak uedeli po Yelikonoci, Quasimodo, 
bWh Mandalenu. inanielka Vaclaya Vil^movsk^bo, kon- 
!•« na Tarmarce. T^l zemMi : Jan Polanoyek^, star^ 
prob^]^ borni, star^ mlddenec, pod faran Vysokoetel- 
fikan V dome Bv^m: potom p. Johanka z Voptetic, ydoya 
pozustal^ po Janovi Mladkovi od Leksii, po d^t&tku na 
sirobu narozeD^m. 

IZabit jest n^jak^ teznlk y noci pi'espolnf y au- 
ter/ po Velike noci, a rino nalezen mrty^ a spfcban^ 
na torn moetkn za fortnau jdauco k kldateru sedleo* 
k^mn.] H^H SB XV, p. kutnoh. M. Da£. <i Ee^l. b 1 1574—16196. tJW^ P. JindHch Vraida z KunTaldu, mUdenec, pigi 
k man^elgtyi pan! Lukrecii Hrabauku z PirerubeDiG, p9» 
zfi&taJau vdoTQ po p. Tom4§ovi Bykdneckem z Lipan, Hi 
Eofisk^m trba na Uor, Xot ; a to jeji tl^etf maniel 
drao Btar^ch, 

Tak^ Tstanpili y star maoieUk^: Joba&Bee 6ol 
rodil;f v in^st^ Slaoi^m, jsa kantorem ve 6kole Vysoko 
stelek^ tu v Hofe KutD4, e Ai^b^tau Holaubkoric, 
sdstaLau YdoTau po Janon Ceohtick^m, 

Umrel Ondfej ^feba, tak ^e6,, n^kdy hav^f, 
torn pTokurator rosepH pr^vufob, v ten pondeLi po p; 
©V, Vfta. 

P4Qi gepbmietH a konSel^ na Hor, Knt kail] 
k obci sv^ m»yBta H. K. tvrz Lorec, ▼ phedmeetl Hli 
fteok^m ns^sta Hor. Kut. od pani EateHnj ^erotfoo* 
z Smilic, [rdovy potfistale po p. Janovi Lukisovi s 
rotina 2a 1200 tolaru. Sle?ila p. 200 tolarfi. <)] Ajii 
kaupUi k t^ obci dobi-o, plato§ a a^ite$nl. 

Na Libeoidch pod Kafikem nmi-el pan Jeq 
benicky z Vrchovilt, leti^, a v kostele pti rai Qi 
pobrben* 

[Vejpros nine k stayu mariielBk^mu m^ nefmil 
panny Alib^ty etal ae na H. E. v nedMl Dicit tm 
jinak na bt. Alibetu. Ukrad^n pH torn koiiik e 
kter^ho jsme ae doptati nemohli. 

Vfiia tobo rokn n^kladnici tjobi vin yelmt eobd, 
opoTrbie dobr4 erMomf, nadaadili a vyiaooTali, svlilt^ 
11 H. E. 7 tout sob^ jak Bami obtSli provozovali, ne] 
til iirnofit nejp^ednej&f Tedli a eobe nab4n^U a folkon 

L, 1590, Ve ^tvrtek r noci na pAtek. den pi 
Conv. Panli, nmi-el na PHtoce, sidle ev4m nedald 
Hor. Ent, p. Adam Materna z Ev^tnioe, mostly* IMtf 
^ior^k ; potom t nedeli po pam. Hromnic na Ho; 
Eutn^cb r kostele er. Barbery r kapli mincfiak^ 
poh^ben. Alt^ 

1 ') Via rtr. 18. L. 1590. 29 VBtaupili Y 8tav maD^elek;^ : Pavel LitomySlsk^, 
peT^o, pisal- radnf, e KateHnan, doerau Jana £ol4^* 
ka, dom. Adorate, 4. o maeopust^. TH r teji maso- 
ptist Pavel Oholopick^, star^ rdoveo, b MaruSkau, dee- 
twsL Eebofe Vodi^kj oa Tarmarce. 

Ve m VoBtrov^ tiraHl p, Mikul&S Nyklasak t iU 
tesic a ye vsi Kbele y koBtele pohtben. 

Autor huius libn, MikuUs Da6icky s Hesloya, po* 
jal k manielstyf pannu Al^b^tu, dceru p. JiHka Ml4dka, 
7 ten auterej po nedeti Hh. Deyetnik, 20. dne m$e(oe 
aunora, o maflopust^. Actum na Hot. Kui y dom^ 
re6. Enfieelin, jinak EQejsllkovsk^m. [Odd&val n&s Yd- 
clav, tnvi)^ chr^mu Barborsk^ho.] 

Pan JohanneB Fridrich Hofman z Grynpyohl^ 
a z Stl-echoya z Steirmarsk^ zem^, jsa pH iimi svadeb- 
nlm yegelf zdr^y a yesel, y§ak brzo ee roznemoh^e 
a nedlauho atonaje. y Uml dome — v n€mi obejyal — 
[Kniieciro] um^eI, y ten fttvrtek y noci na p^tek po ne- 
dHi masopusfnl. T^lo jebo jeet rykuchano a do truhly 
cejnoye, y noy^ k tomu udelan^, poloieno; potom y ne- 
d^li pOBtnf Laetare do ehr&mu Barborsk^ho poctiye do- 
Qf'&eno a y kaple haye^8ke zaDechano ; ^i potomn^ l^ta 
Dadtdvajidho 1591. odtud yzato a do Stj^rska. ylaeti 
jeho, jest doyezeno. Byl pdn dobrotiy^, ujeySe z St^rika 
pfed pereekucf, jeni se tam tebddi ddla proti religionr 
eTattg«litskJch, kter^hoito religiotni se pHdriel, a do- 
giar Be na Hor. Kut.« tu 8« zdrlnifc, iivot aydj do* 
kooal. 

[Jan Podiyick^ t Podiyic» maje sand na saudu zem- 
Bk^m nilek cti, pohdnel n^kter^ Horniky k t^mai 
eandti k BV^domf, ale oni tomu b MatidSem Vodolinsk^m 
odpor n^inili, prayfce se y torn oayobozeni (sic), a tak 
se z toho yytdhli. N»bo byli p^ede&le sob^ na kte- 
r^msl snt^mo objednall, kdo by koliy ktere osoby z Hor* 
Dfknoy na t^ohl H, K. k kter^mukoliy priyu potHbo- 
yal k syedomj, ie od t^bo^ pr^ya pigate pHseiu^bo 
yyiddati a jebo do H. K. yyprayiti, aneb tu pri prayu 
^^o^ so XV. P, kutnoh, M Dae, s HesL s 1, 1574—1626 » jicb iako7^ gvMoinl pHjfmati, sapisorati a k tomu pr4v 
ra eaudn, kdez rosepre jest, skl&dati mi; a tak v Uko 
[rfch pottebdch stavove prednf i jinf za t]fniii Hornii 
pojli^d^U a na to antraiy a niklady vestl mnseli. Diyni'' 
T^c, l& jiiD k tomUt an to i proti iHimi zemsk^mu Jest^ 
SToleno a osTobozeno bylo, 

Toho roku drahota byla ve vieoh rScech. N^akf 

cbud]^ pracovitj felov^k, oht^ eobe aekter^ penfz rydS* 

lati, a kopaje hliDQ u m^sta KauHzna v lirokem poll, 

i trei] na ^istau mauku a nabrav^e jf domd dooesl i 

^ z ui chleba napek^e, jin^^in o torn ozn^miK % deboi 

^iak4 jlni chleba napekli a uiili. Ale |^ trrdm, ie ttt 

kn^jake star^ mauky bjlo, oe abf ae tu z hliny, jaki 

fo torn Tftbec tiBknuto a rozprAv^eno hjlo, zroditi mela. ^J 

T4^ t^cb dnuoT kr&p^je 6er7eii^ prleiy 8 oblakuoi 

okolo H. E. a Dvora Kralov^.] 

Ye vai Btezanech umfel pan JiHk HoBtadoTek^ 
% Petrovic, star^f Mov^k hiitf, nikda 86 neoSfeenivSe. 

Na Hor. Kut v pi-edm^stf CecboTsk^m umHX Jest 

a dokonal iivot svnoj 5asn^, t dom^ ev^m sa branao 

SauHmakan, p. Stefan Mirek z Solopiek, y ten pondelf 

[rnoci na auter^ po pam. bl Trojioe, a u ohr&mtt sr. 

p. Barbory jest podle pi'edkuv gv^cb pobtben, 

[T^cb do&v na H. K. cUiti bylo zemH^eseDf nS- 
[kolikr^te a bruzau lidl,] 

Y anterej po pam. Navli sy. AlibMy JiHk Hr- 
\4ik % J16(na pojal k manieistyf pannn Mandalena, 
dceru TomiSe Klabala, konv4te, 

Anna, man^elka Stanialava kolteafka, nmhela Tt 
fltfedn po ned. Eedpice. 

P. Earel z Bibr&iejna, jsa nejT. minomejstrem, 

i[kdyi ma ae pH H. E. po jehu smyglu, zvUfitn^ §meU 

Uorini Eiistofa Puce, daHtt a jUi neehtelo], odebral se 

iprefi od Hor. Ent., nio platneho tSm hor&ia naapA- 

sobiv^e. M ') Viz dilti I itf. 311, L. 1590 31 Pdni SephmistH a kon^el^ odftall ^nHi m^siak^ho 
oht^^-stTf JindVichovi Labuzkovi na Tarinarce. k kte- 
mni ho byli zrolili, dav§e mu vinii aepilooeti; ale 
on to n«>at41 a k eobS sase pMJiti necht^i, [vedle 
robyleha pH t^mi prirh obyfieje.] I zvolili k iomxk 
priana Trnku^ krejMho, [jeduoho z epoinradaieh, kte- 
I tohi» vd^(^en byl a sob^ Qah&n^ti umel] 

M^sice AugustK arpna, lemreli na IL £. : Ea- 
leHna Bzeneck^, jiuak Halikord, pekaika, [jedna z mo- 
kr<^ 6tvrti] a Bartoii Vok4^ek, rejjnik [skaiipt]. 

14a Z<^halicfeh nmhel p. Jan purkrab^ z Donina, 
V tu gtredu V ooci na dtvrtek 5, dai^ m^efoe zaH; kul* 
hav^ pan bjl. 

Ve ^tvrtek ph pam. sv. VAcelava umrela na Hor. 
Eat Maadalena Hann^ka, baba Btara, jejiito statek Pa- 
Yel LitomjMsk^, pisai* radol, jakymsi k^afiem >- jeji 
e^ra sepgal — zosobil saadem proti V&cslavoTi Porybn^mu 
od SloQU, napadniku k iimui statka. Po poh^bII t^to 
Mandakny Hanusky a koeteia Barborskeho asi dea 
pdt^ nalezen jest hrob tea Tykopan^, t^lo to t od^Tn 
8rle5en<^, krvar^, noBem k zemi ieiid a jako by kle- 
ielo; col jak jest se to etalo, anebo kdo to tak 8p4- 
ebal) podiro^ bylo, 

T4i umi-el Zikmund Holik, pekaK mlad^ 51oygk, 
dona. Miserere. 

IV auterej den pam. DlomBa umi'el Johannes Ye- 
rin Pleeck^^ jeni se podl^ obdaroT^ni peal a titulo- 
1 z Granichsfeldu ; byl pfsal-em radnim drahn4 6asy 
na H. K. ; k posledka Bradir se s konsely, toho 
jrl; *) T kostele Barborsk^m pfed kaplau kn^Ukau 
hfben a epitaphium moBazn^ [s obrazem jeho ndg* 
lan^] na t^i kaple ye sdi postayeno, 

V pond^li na §tedr;f den pi*, el hodem pam. Na- 
rozeni Kr. P. etala 86 pHhoda negfastnA a ^alostiyi 
T lyjika p^ed domem Zikmnnda Stejska Freisicbselbfita, *) V rkp, B.: 
miaul.*" p,kter^iio pred smrtf syau cmyBlem se po* 
XFJ> MLBtkLi MVi db tiimMi in, ItOiv^ kaatsl i 

fihM lidj iiBol» dfi 

AOBB fftftTeni Ittii 

inft ikiliQj^. din ^ Tef esj latl»¥^h« • ( 

IAbj s hromor&ai, ^d ^koi timI»«o tak . 

Duol bormi na eaukn EskUekte 
fetef fetMl, kler^ito frndio e eknt^oB 
a^vo tcibo tea toji dftl Tdk^ ulitky a 
Tjd6ry % Tjfhts^lT, Uftti S^lkfflQAd Em 
bomlm bo^iAtiTa — a dosiaT loiid dola adl 
kmi&, ha?^, » cbatm^ peviae — abekatU [pr 
aabd jit aa kabiaei. pro j«bo ieay Aaij 
mUkauf drfir. byb] 

Jalnyi i plude&le Isi Panpa tak 
diitUl Wbdii t^boi dein komflio, neaial^eli] 
kiM? oabjL Atlak ta hanl aabjti »d 
fie laaral atracaan. 

L. U91, ZemHli pH a aa Bar. Eit: J 
a#iaf aa Eaikm. jsa baraln KlalaiiiteB; Jan 
aif aliTie, r o«dllt den pam. TH krilaor modi 

V aat^rt po ii<i* I'rt^ DeT^talk Matbitt 
Frtltiebatlbfl, jia vdaveesi, pajai k maaMati 
Maadaliaa, d^ta d#M pam. p. Slafiiaa Mlrki 
piik aa Har- Eat. 

Drahola bjla rtliki; Uto strytk. karae 
IKtf ktpi arfL, fiaaiet talikdi. krteli po » 
mA^ oTia pa 40 gr. alb.; koTaptra a Her. 
ffr. alK, ▼ Praaa aa 20 gr. alb.: kdo rl ta^ 
• Ift M pra pday a prakaratarj ! Siiaif jed 
pa pAl thtf kapd mil. : ralaaf 
^j2Si L. 1S91. 33 it&rato ; tH Tejce a]epi6f za jeden gr. 6., a penfse 

drAieji ; pejchy pak, Isti, podvodu, falSe hojnS doati. *) 
Zikmnnd Zvgel adiDMii StolioJstrem horaim pH 
Hor. Kut. 

V pondHl den pam. Zv^at. bl, p. Marie urarel p. 
Jakob Van/^ek z Vorii^n^ ? lu^&tS f^^lavi, a na Hor. 
Kut Jan, pHjmim Zeman, v ^eek^ nliei, jsa jedafm 
BtarKm nad hav^H hor BtHbra^ch, r aaterej po Umi 
Bviiku, T4i Vaclav flalaubkfi, mMf Slovak, ? so- 
bolQ ph ned. mrteldoaQ, zauechav po sob^ v rdoT- 
stvf p» Bohunky z V15( Hory. 

T«ii Mikol4& Kozel, oteo ZikmuDda Kozla, letit;^ 
Slovak ; a pVed tiin iia Libenicfch pod Kafikera p. Vi- 
lem VSebor Libenick]^ z Vrchovilt, mlady Hov^k, a v ko- 
@ u vsi Graaiy nedaleko Zaiika a Libenio pobi-ben, 
;0QavSe iivoi svuoj ve Mrrtek po ned. Cantate, 16. 
e 10^8. maje, zaDechay po sob^ t Tdovstrf p. Eate- 
i-iny z Ki^au, manielky bv^; zajikav^ byl 

V aakrej Telikoao^nf p. JiodHoh My^ka ze 2la- 
nic, T ty4r §kared^ . . . (aic)^ v domg bostinskem na Hor. 
Kut., u BukalAtii HIS., od N, fe<^. N5me6ka, krejMho; 

f6ei ieji N^medek ?zat do v^zeai a pr4vDe nail na- 

peno; ale nic na n^m nenf obdriino, nebo to uk^- 

v&no, 2e t^^ p. My&ka jebo KSmeSka bfti zadaL bes 
hodne pH^iny. 

V p4iek po ned. Cantate N. kr«jM. pHjmim Cerno- 
horek]^, pominay se BOiyslem^ ysko^il do jedn^ hlobokd 
^achty hornl na Ea&ku a tak se zabil. 

I)om. Exaadi p. f, Ascens. Ohr. um^ela Doroia, 
manielka Jana Vodi^ansk^ho u Zlat^bo jelena^ domu 
tak HL, porodiy&e dr^ diUt pojeduau, gemini, jeni 
tak^ ii*4 n^jzfletaly ; byla dcera neb. Kriatiana Ditrioha 
z Norniberka, \i*ni in pFi Hor, Eat. se osadil a hornfoL 
puehalterem bejval. *) Viz diln I ttr. 173. 
84 X F, P. kutnoh. M. Doc, s HesL 1 1 1574— i5M. Ve sth^du 19. ^ne mee ftervna ssbit a 7.ruQ^n ]c 
N* ') Vranovsk^ z Morary, pMje^Se do mesta Hor Kn\ 
BFadiv^e se 8 VUemt^oi Kon^ochtiimsk^m a Hniibtvr 
Brabanfm t dom^ u BakaUrft a odtad*, pobfdSo se, i^ 
I stall ae za branau Kaurimskau; a on Vranovak^. fi 
zran^a a zbit, veiel do dooia Mathi^i^ Stoj^ka Fro 
eichselbsta a tain nmlel a u koste^a a. Barbarae p(j 
hi'beii ; mlad^. iiroatJy filovek byJ. 

Vitek, pacholf^k rychtare m^stsk^ho, zabil J(r 
bif-ioe, hospod^le liitla^nibo; a hned do v^zeni ▼! 
potom vyveden a stat, v potid^lf p* t Petri et Pauli 

Ve ctvrtek po paiii. st. Jeremid&e Anna, di*ej 
JindMcha Labii&ky na Tarmarce. jsa iteddTno vdina ta 
Mat^je Lnskade, eakea postHha6.e« umrela, 

y auterej po pam, s* Laiirttntii vyveden s ri 
a ttat Vaealav pHjmfm H«8, N^^tnec, fimeld!^ z hiilf h 
ilich, uroBtl^ dlov^k, jBu ortelov^n, i^ zabil % hiu 
druh^ho femelc(^e, PavJa Hartmana, tovaryfew sv^ho 

Po propugtenl z atl^adu Dejv, minooieifitrstvi 
Earla z Hibrltejna, skrze p. Ht^rtvika Zejdllce, na 
K. naHzeoeho a vyBlan^ho. naHzeiii jsaa k spravotl 

lech hor: L Dobi^S Saffar, jsa horafm hofmtslrf 

z kter^boito hofmistrslvi Zikiuuud Kozp! by) sloiea: 
2. JiHk Satn^ z Olivetu, jsa mince aiiFednikeiii ; 
Miknl&g Vodftaask^ od Zlate htisy, )m J. M. Cske 
H. K. rychtarem; ti aby ty hory ua len ^as apraro^ 
do d41^iho toho opathnf. A urburefem horaCm mil 
Jana Mucbovskeho u^iuea Jih'k Domini k tak hed.» a~ 
povedoinj odkad, jeoi dostav se za mUdi do H. K, ta_ 
zust^val. iMistrne se mitto a metiilo z nendTlet! a q|| 
voBti jedni druhych, 

Y pondMf po pam. by. Jiljf etat Martin biHo, 
spoddi- Satlavaf, blH^ka, Sena jeho; j( nejprr ruka oCal 
a Jazjk t4^jlem rytaien. D^no jim za vino, le da ryeh- 
ikH meitgk^ho, tebdii ODd^ejl? Michalora rpznfka, a4* *l 'f /.. 1592. S5 hit, na 11$) se sipaje, liii & zIoi-eiMU, a Hi biHcka ie 
by nia i pohlsvek dala. 

Uln^el Jindtich Bohdaaeck^, jinak Sad, inydUi-, 
V dome gvem, v te ulici proti doum, jeai sluje Kniietci. 
^m T^i tech 6a8U zem^eli : E^a Tobol^^ka etar^, 

^Haulnloe, vdova, a R^joa, manzelka Jana Eaie od Pfl£i; 
^■b^ letit^. 

^^m V ued^li v noci na pond, po ocht pam. bt. Vdo- 
^KlaTa ? dom^ Pilgramovskdm, jinak u M^dinkfi, proti 
^^ndrlaku n v H. K,, nmrel jest p. Podirick^ « Podivic 
a u chrdmu sv. p. Barbory jest pohtben, zfistaviv po 
aob^ y vdovsUi p. Dorntj t Pilgramu, mapielky svi, 
8 Zdislavem, Bvn<im jich jedin^fm, spola eploxenym. 

Kai^na Todnl, drev^n^, dole r t4 ulici jdaucai 
brdne Kli^Stersk^, [v noT^] ud^lana a postavena jest 
voda do ni trubami od star^ kainy pi'ed Krbcovic 
vedena, 

V auterej po pani* er, p, Katefiny Jan KaSe, rdo- 
ec, etorf, nevrl^ km^t, pojal k manielstvl Lidmila^ 
lojfistalau vdovu po JiHkovi Btar^m Holaobkovi. 

Potom T p^tek po t^z pam. um^ela Katel-ina, dcera 

Vtffldle Klabala, konv&H, maniplka Pavla ^prlinka, 

nimi — pflvodem Doroty, m^te^e jeji — rozvedeua bylat 

mi-eta Maodalena Kaznarka, vdova, re BiHdn den 

ST. Barbory. 

A vstanpili v stav inanielsk^: Tom&l Pokorn^i 
rej6(, B Ltdmilaii Sprlinkovic, pozfiatalau vdorau po 
^kdy Jauovi lI(»^&usk^^] na Ea^kn, t kn auterej po 
ana. Po^* bl, p. Marie. 

L. 1592. P. Bernart Materna % Krdtnice a na 
Htoce» blfzko H. K,, syn neb, p. Adama Materny, do- 
i patu^ti, pojal k man^eietvi panuu Aonu, dcerri p. 
ilema Malovce na Zbraglavi<?<ch, 

masopuste Jan V^cslav s Rden^* syn neb. Lud- 
ka Earla i Eann^ na H. K , jga 7 Praztj, pojal tarn 
manielBtvi KateHna Eocaurka, vdovu t Not^od M^std 
aiakeni, a lam se pH uf oiadiU 36 XV. P. kutnoh. M. Vai, z He^l x 1 1574^16^0. Ve Stvrtek ph pam. Hromnic v lacht^ hornl dO' 
love na Kaftkn, Hfi. Pauska ^aohta, zdaeili se tH ha- 
Yiti aomrtvcDi Jeau ^mradem dolov^m, jen^ sieve &?iiob. 
Nota, Co jest Synob horoi, dolovj? Smrad ten — )akf 
hav^li rozpriveji a toho povMomi jeau — Je pochizf 
z v^tr&v 7 dolfch zastaven^ch a pokaien^ch od hornj 
jedoTatoati; a ten kdji se zdvihne a tihoe z eveho mi 
uta a 51oT^ka postibne, bned 2e se chce tomu 61ove 
sp^ti, a tak ten smrad jej nmoH a ziistane mrtr^ jak 
zdreven^l^, tak jak^ atdl, Jelel nebo neoo d^lal ; a ta 
kov^ smrad ie se tu zastavuje, kdei vUr docbazeti ne- 
mfile. Rozumnl baveri, kdyifc takovj emrad n5iji\ hnei 
jak mobau phed nlm nahoro lezau a utikajf; kdo se 
obmeskd a ten smrad ho pcstibne, ten bez sebe, A cht^je 
nekdy Jedoi drub^m z tehoi smradu pomoei, obojf t^mi 
Bpfisobem od tobo smradu nsmrceni b^raji. [A kdo by^ 
k tomu pokaienifron vetrn r jebo mlst^ zfi8t&Ta)ieim 
se dostal a obefi k n^mu pHMnil, i^e se zap4H a bauchue^ 
jakoby z ru^nice udeHl, a tim by pHtomnj^ 51o\'«ik za- 
bit by]. Tsk s^arli zkusenf hav^ii rozpr&v&jf.] A tak 
hav4^8tvi jest 4ivnoBt a prace nebezpe6na. 

Y anterej po pam. Hromnio Jan, syn nebo&tika 
JiHka Nemi^ickeho, Moravce, y l^esk^ ulici, vstaupll 
V stav man^elsk^ se pannau AUb^tau, dceran Simoa 
mlyndi'e. 

Y pdtek po pam. er, p. Doroty umtel Jakob, 
pHjmim Holej, od Hatnf5ku proti ratbanzu, podagnona, 
jpa prvnim konSeleoi m^stsk^m to na H. K, jeni se tu byi 
do H. E. dostal, o^enil a osadiljsa rodil^ z m^sta Hostin 
n^bo nad Labem panuoy z Waldstejna, byy l^omesla ko 
iisnickeho. Zanechal po sobe v Tdovstyf Mariany, maD* 
ielky sv^, dcery Jan a Pecba z KauHma, \\i hyl — by 
Ydovcem — k manielstri tak^ OYdoy^lan pojal, iddn^ci 
ddtl s ni nepozftatavivSe. 

Ye vsi HHzov^ pod Eafikem nmrel p. Jan etari 
§atn^ z OHvetu y sobotn po nedeli masopustnf Bsto 
mihJt a potom re atl'eda po aed» postal Inyocarit ns 4 

i- 
k L, 1592. 37 H* K. u chrdmn st. Barbory pohtben podle ptedkuov 
svi^ch, zaneohav po eobS v vdorstrf p. Aleny z Dra- 
sova, raanzelky er^. Brzo potom, toti3t y auterj po ned* 
Smrteldod, uml'el tak^ bratr jeho vlastni, mladi(, v mk- 
»te H» X. V dome svem p, JiHk fc>atn^ z Olivetn, jsa 
jov^cem a od d4vDa aii^edDikem miDce J. M. Csk^ tu 
H. K. i jednffli t«^-eb hor nariien^m spr^vcem. Po- 
I'bea t^). tt chramu Barborskeho, pozftstavir po boM 
fh^v BvfQh t Jaoa, V^icslara, Mikuldlf a jedu^ dcery, 
f, 8 dobre pam< p. Johankau z Podiiric, maD^ellraii ' 
ivao. %fi\oienf(ih, — Nota. Nadepsanf dva vlaetni bra- 
H Satni z OllFetu, neBnadfce ae o gtatek po rodi^fch 
|ch jim n^leiit^, zvUlt^ o vea Hlfzor. dlauhe 5aey^ tak 
jich QiHda)^ smfHti a poroToati oemohl, ae na aebe . 
Iszlili a se saudili a2 do smrti jicb, Tak je s&m p4n 
epokojUi a to mezi nima pFetrhnauti liM. £rgo« 
Dnum est et iocuDdtiin babitare fratrea in unum. 

[HieroDjmus Rozraiovsk^ z Pumadorfu jedauoe 
Prahy ') zastavil se u Hory v sobotu na sv. Marka ^ 
zustal pi'es noc n Mejanard v dom§ hostiusk^m^ a rdna 
djevsft zaataTtl ge v klAstere Sedleck^m a tu svau msi 
idiL] 

T^i zemreli na H. K*: Dorota, muiiielka Zikmunda 
StejSka FreiBichselbata, dcera neb. Petra Bero4ska, v so- 
botu pi-, patn. Sdsl. Ducba by.; Anna, man^elka Ja* 
kuba, maU^e od Jandfl ; a ve Ysi Xbele uml'ela Kristina, 
^Ei^Ko&tofalka, dogtavie se tam z H, X, k manielstvi 
sa JiHka ^aka; iena klevet, Hi a g^^ruov plnd. 

Skrz6 DeopatrDost pH dolicb hornfcb, cfsal'sk^cb 
lipalilo SH V laohte dolo7^ na Skriyaaecb, ti4klad«^oh 
E^rafch tak le^eoych, podle Kaiiku [a hol'elo t t^ch 
c»licb B^koUk dni porad, D^kdy az na den ven z sachty 
Ibora dosti rysoko plamen vyakakoval, a^ hriizno bylo; 
aasali tiekolik lacbet, cbtfoe obeu udusitj, ale nic 
platno nebylo.] Stala se fekoda nemaU; nebo rychtuft- 
ioY^ homi vyhortili, nafiei mnobo vvnalozf»fii» bylo. n Viz dilu I. 8tr. 176. XV. p. kutmh M. Da6. g Best s 1 1574—1626, a temf&U toho dasu: 
p, Vilmu Malofeo p. Natanael Kaal 
na ZbrasiaTiefoh Z okalnfch 
dele na Ke6iei 
jsa ydovcem. 

Ye etfedu den pam. Rozesl. ap. knH Sirtus (^anJ 
didus, dekan na U. K., jsa Btdr a v letpch asi HO a ne^ 
d^vno vdoycem* BtVe^ikoval s^ k staroeti a o^*^inl s€ 
pftjav k nianieUtri Esteru, devedkii slaiebnaii od Jakubi 
Sndy, pekai-e, prave, ie jm4 mooho semeiia, ktereho| 
i© zdrzeti nemuie. [A to uftinil velmi kvapnt*, asi 
4 ned^hVh po smrti Doroty, prvnt^jSi manielky, skrz^ 
eoi se zleh^il a pobar^enf ti^Jnil] 

Umi-ela paaf Eva Zikotka t Ostrova Perknffori 
ijoan^elka p. Jindricha Mirka, 7 ten pdtek po pun 
BozeeL ap. ; an kostela sv. Barbory jest pohrbena. 

T^i Vor&ila, manzelka Haoee Spisa, ten i*aB aui'^fd^ 
nika mince lu na H, K*, ve 8trt*dii Mariae Magdalene 
pam. : byla dcera Jaknba Kubina, mlynare hotmilskiba 
Umfel tak^ na Piafianech p. Simeon Mirek z Solo- 
• piak, zaneehav pa sobe v TdoYstYi mlade vdovy, p, Sa*^ 
lomeny, roz. HrabaHky z Prernbenic, jemui se pro sta^^ 
tek dosUla staremu, a ta nabyU, Tento p. Mfrek, ne^' 
[jmaje iadn^ch deti, uaridil a pr4vfi^ ut?rdil Btatku 
iBV^m Plananech, aby delen mezi rodem jebo nebyl an 
r'H&padem bratrakjm nebo gtrejco78k_fm. ale viiyckDJ 
|«lie)Btar&l t letecb toho rodo aby tehoi statku y drteil 
[sfi&t&val; ygak penfze, je2 na auroofcb jmel^ QaNil 
pnim Bvfm strejce 8?^ podeill. 

Take timrel na C«^rheoi(i(cb pan MiknUS StHI 
1 Rokyc, zanecba? po aobe ? vdovetvi N. *) ro2. Kor 
lulky z Slaupna. 

Na H. K. ve ^tvrtek po pam. Nat. b* Mar. ntnfela. 
Anna, heC. 0ve8na» vdova po neb. MiknliSovi THhoi 
sk^m^ lafdH minee cisai'ske na Vlask* m dvoi^e. Byl 
jedna 2 mokre jitvrti iengk^ pani borniu na H. K. 

Tomdit Hub4£kfi na Ubeln^ni trhn pojat k man 
Uelatvf Dorota, dceru ueb. Sionona Kr^snoborsk^ho, elal 
i]ika, T ten auterej po pam. 8f. £>lmonA a Jady ap. V Johanku Desky ttnuki %\ H, \L 
Xr. U93. 39 T^i 7fitaupili V giav m&Dielsk^: Augastia Smi- 
tau^r z Jitilavi e Marianau, pozilstalau rdovau po Ja* 
knbovi flol^m od H!itnf<^kfi, a tu ee phi ni na H. K. 
oeadil; a to jejl tretf maniel, 

[Kd6a, dcera Atioy bedniii-ky, pHjmfm (j^ruf, N^m- 
kjtkh, uhoQiFde sobd op^iy pankbarta, pravila Urn m- 
n^ho byti Jana Sklenil-e Vodnansk(^ho, vdovce, ale on 
tomu odpiral ; a tak vzati oba do v^zeni ^atlavufho 
potom ee o to saudili. Ale kiiez Jan Macerus, pJ-evor 
t kl^Stera Sedleck^hu, m^l tu take spravedJnost, jakoi 
ji potom pojal a, 159tj.] 

V^ atredn po pam. sv. Martina Volf Herolt, jsa 
pQchaiterem hornim, u6iD^n jest aurediifkem mince, 
paohalterem Ceutorio Muk, Nemec, nepovedomy kdo 
odkad. A ZikmuDd Zjgel s gtolmiBtrstvi sob^ nena- 
d41e aloiea, nebo sob^ zpurne a pmdce provozoval* To 
TyHdili JindHch z Plsnice^ sekretdi" z kaacel^l-e iesk^ 
farada praisk^bo, a Lazar Erger, ^) jeni k tomu naHzeni 
a ryeUni bylr. 

P4ni lephmistl-i a koii§eI4 m^sta H. K. prom^nili 
tak^ svuoj staroddvn^ Hd v platu. jeni »lu)ft pHjenrn^ ; 
kdyi 86 kdo do aaiisedstvi pMjimal [a eob^ pH te obci 
zakaupenj domu diail], ^e ge jini davalo toho pHjemn^ho 
toliko 36 gr. d., a je&te iicb^eb gr. pot^ebQeInu zase 
Tfscov^Go bylo. Ale ju^* uklidali co a jak na koho 
cbt^li a yy^acoTati mobli, o to se a nimi smlauvati 
ft d&ti EUtis^h a to ee oe do obce, toliko ttiezi kca&ely 
dost&vi; ua^ei se nenat^hazi iddneho jim toho osTobo- 
ini [a od vrehnosti a^lezit^bo a vejsadniho potvrzeDf.] 
^ik aob^ to sarni naHdili [cootra regalia regia.] 

L. 1593, PH po6dtku roku lohoto zizrakovfi na 

oblote nebeak^ vidfDi bjli, o cemi vnobee tigti^no bylo : 

^tii kya a iiie6 krvav^ t jasn^ch oblacich, pMtom hrmot 

khk r oblacich: Bdda! b^da! b^da^ To ie vidM Berg- 
M 8priva$: Erker. Via « ulm Stembergs UegcU d. b, 
W9rke I. Btr. 210 a n^l 40 XV. P. kutnah M. Dai, z Hesl 1 1 1574-162$. gljeel jedeD prosty ^lov^k, Jarolfm MaHtr ta 
; vsi Zlattiikdch, dye mile od Prahy, od kterehakti 
iTid^Di ie oslnul a na to, ie prarda jest, relebnau sri^ 
ftost prijfuial. 

Yataupili t atav manielskf : p. Y&eslaT EapauB 
2 SvojkovasGpannai] Dorotau. dceran neb. p. Adama Ma- 
t*rny z Kv^tDice na Pritoce, nedakko H- K* Sjezd a sva 
debni regeii jmeli y mhsU Kolin^ nad Labem, v ut^del 
po pam. ev* Sfasto^ho. 

Teit Mathias Zlonick^ re T&i Opalaneoh, ayn J) 
roty , mlyn^i-ky Novomlejn&k^ od H. E., se panaai 
Eiiiilif, z fraucimoru paol EHneek^ na Ro^cf^loricfcb. 

A V masopustnl ned^li Eatr> mibi mistr Johannei 
Ben^cius T4borsk^, pi'sai- radnf p^nnov ^ephmistraor 
na H. E.« pojal k matt^eletvi Dorotu, deem StanlslaTa 
ko^i^Dika, kterdi prve d4ua byla k manS^elBtrj uejak^mii 
JeronymoTi, ^lovtiku prespoltifmu, aviak s nim brso 
rozvpiena a jemu odfiata byla ; nebo byli mezi nlm a p 
A\iii jejimi mietrn^ n&tky a eaudy ?znik)y tu pri pr4' 
na H. K., i^krze oo& se byl teji Jeronym i do trli 
I dostal a potom m^sta H. E. 1 X^t Doroty, ^eny 
I pr4zen b^ti a od ni upustiti musel* 

Zemi-eli na H. E. : Jan Bradavi^.ka« jenJi h4\ 
autednikem v kl4fetei"e Sedteck^zn, a V4clav Vodiftki 
jeoi byv midtrem skolnitn^ jmel k mauif^htvf Dorai 
Oecbtkkan, vdova starau, jii pro p^nfze — isa mlad 
pojal, ale pH t^ch pen^zieh iidne rozko&e a zri 
netiiiL 

y eobotu po ned. Laetare urnHl Martin fierao, atarf 
servos prdvul pAnuov lephmietmov, 

[Jakub Brodsk]^, jinak Eubit^ek, jea na onen ^i 
piBiirem obecnim v dole Hrusk4ch na H. K., kdei 
obec mnoho tislc daremn^ propavovala a vynaloiila. X4- 
Vatal t^ obei po po6tu, coz eob^ tu nahnal, do 1400 to^ 
larfiT dJaien oht^ie, aby tnu odpu^teno b;lo; potoiu &e 
^'0 to smlnvil, Tiak ai poaarad nic nedal a b tim po« 
tomni i umteU — Nadepsan^ dfil Hrnfek? dobyt byl na a^ 

I M L. 1SB3 41 n&klad obecai ai na iula a pavovdno ta bylo draboiJ 
^aan, s ni^imi se potkati nemohli a upustlti museli, 
a tak nnni hoden pavordni, Leii a jesi ten d&l za 
branaii Eolfoskau luesi tahradami.] 

DSl hornf, feL Eathart [a Mei^ffe] pod Kahkem | 
nad T%i Hlfzovem, jejj byli pAni lephmiBtii a koalolj 
ki2 pii7ov4iii k nice obci jich lu^stsk^ L 1591. njali | 
tt nemdlo tu propaTorali a ualohli a aio tfm nezejBkavse^ < 

Ebj jsau tahoto leta upu&tili. 
I Umi-ei Vicsla? Svoboda u T^teai iatlaynim v bo- 
lotu po pam. &v. JIH, jeni^, hjy he^fiHrn mince Da Viae- 
l^m d7ol-e tu na H. K.» svau f torn neopatrnoetl v dluhy 
veSel a skrze to do v^zeni se doetaL 
[Jirg Wirt, §raelc(f rad a kyzuv vejborn^ pH H. 
K,, obdarovAn erbem od dsal-fi Rudolfa pro svr^ ura^nl 
I t^mi gmelcoyanf, nebo mno2f proti n^mn ^melcovali 
I nic doT^sti nemohli.] 

Enez Siitue Candicus, d^kan na H* K., [ie horlirS 
k&zai na ne^idy Mikul^^e \^oddanBk^ho, J. M. Csk4 
rychtAte od Zlat6 busy, a Zikmnnda Kozla. v ho^r npadl, 
protoz] Tzar odtud odpnfetenl, odebral se do Pf-lhf'iraova; 

IR jehoito mifito p. Hornici objeduali eob^ kn^ze Va- 
»nttna z m^sta ^atce a na H. K. pHvezea [b ^enaa 
^P Ve fttrrtek po ned, Quaeimodo umHl Eli^s Knebl, 
Nftraec, jeni probefem hornfm bejval, zH TomdSc Kla- 
bala, konrdl'e. — V sobotn po t4^ ned, Quasimodo nmrela 
take na H. K. Mariana, mantelka Joachyma Ptemysla, 
rodii^ho z mesta StMbra y kraji plzehsk^m. jeni p^e-' 
de^le jm^la k mauielstyf JiHka Pachovek^ho, jinak 
Srbovic, tQ na H K. — Not a, Tato Mariana byla siro- 
tek, ofii>el«i v mAste Kolfn^ naH Labem, do kter^hoi&to 
mesta dostal Be byl jak^si N^mec pi'egpolnf. neslechetn^, 
a ten veda sob^^ tn n^dhern^ a 5infoe se doctorem 1^- 
kal-ffk^m, dostal k mani^elBtyf nadepsan^ Mariany i s spra- 
vedlnoslf ji n^leiitau. Po bodefth pak svatebofch, po- 
byv s ni tu za 6as, jei b ni odtad, rozpravSje, jak ae 42 A' V, P. kutnoh. M Dae. s HeAl 1 1 1574— 162G d<yh\e mfti bude t Tiiigti jebo; a dojey§e toliko do i 
sta Hradce nad Lahem yjjeveno jest a ozaameno, 
tea BlaTiij ittnieh j^st kat. A kdyl to roshlideno, po- 
spifiil odtad ten neslechetnik pobrar s gebau, coi s «6* 
bau jm^i a aabjl, a te mladicf^ Mariaoy tu oechal e Qft- 
Hki^tiim, kter^i Ease dooi^ do niesta EoHna jest Dtivri 
ceua a tak banebne i s t^mi, jeni ji vdiivali, byla 
podredena a k lehkosti jest pH^edena. A dostar^e da 
do H. Km z^3^ dvakrate k vdani pH§la a tu iivot dvuo 
dokonala, ut auperios. — Ledakdoa % eizozeiDoaoF pobd^ 
bl^cb 8ob$ provede co chce f Cechdch, je&t^ mu do^ 
mad napomohau. Cechuom tak nikdei neprojde a n%i 
poata^i nikoli. 

y mest^ Kolfoe Dad Labem o jarmarce VaTtioed 
Svobodfl, i-emesla krej^ovsk^ko z fL K., zabit od p. Jiii| 
diirha MaterDj, skrze col po6aIa b^fti rozbroj a aotri 
to spokojeno a pl-etrieno. Potom kolikysi den pH t^mf 
iID^ste KoHdS N. mui Hora^ky, krej6i, zastrelil n^jakehfl 
Slov^ka, praveno ).e necht^. 

Panf Mandalena Hrabafiov^, vdoYa letitd, umM 
na H. K. a u chrarou uv, Barbory pobfbena 

Toho roku u^l^6l take p, Karel z Bibretejna* kter^jj 
PC dvakrate nejv. luiuemeistrem krAl. desk, byl na H. 
idil a prebejval [a N^mcQm nah^nel, neb sarn Neia^d 
bjl, Cecbiim m^lo pral, zTl&^te obci a ^ephmietrfim] 

Tei uml'el v Praze Pavel Grymyller, jea n«ji 
prob^^em kovno? a minee, arlak malo tomo rozum^ 
a platen byl. 

Z okolnich H. E. zemteli: p. Petr Nykldsek % 2f| 
ctenic ve dyore ay^m ye y^i Dolaneeh, y ten p^tek 

led. Cantate, a potom v auterej po Ui ned. dov^teii 

[ku pohl-ebu na gninty me de ysi Kbela a pH kost^le 

pob^ben; nebo pH torn sadu^i Hi Nyk]4ekoy4 pohfeb 

jmali, Te4 um^el p. DiviS HoBtaSovsk^ z Petrovic &a 

ulbodriiclch. 

Toho Sasa an^ad iiejy« mincmejatratyi z&stiyal 
prazdQ^; pT^Ht yjaUc byt na H. E. od yrohnostt p« Z. 15^3, 4S Jtndffch z Pienice a ten koosely m^stsk^ tu na H. K* 
obnoril a sadtl, jaa J. M Cek^ n^jr, prokuratorem zem 
sk^m, fi ti^JDil primasem Zikmnnda Kosia a rychtdrem 
mAgtskym ngin^n Jan Soltys Sl^nsk^. 

V p4tek po pam. sv. Jana KH. omlel ktiH Va- 
lentin, vnov« zvolen/ d^kau na H. K., a u chr4mu bv. 
Barbory pohlben poby? tu na Hor. Kut, iiy okolo de- 
Tlti ned^L 

[V pdtek po pam. Petri et Pauli ap. Ernesttis, arci 
kniie rakausk^, pHjeL do E. H.] ^) 

V nedeli Respice primum, die Procopi, nmtel 
T predm^sti Pachovsk^m Mikuldl Kacuodsk^, jeti se 
titnloval z Babiho a b^val aufednikeiu na MaleSor^ ; 
pohrben u ehramu Nam^tskeho, zanecbav po sobe v Tdov- 
»lW Mariany, manzelky sv^, se d?§ma dcerami, Annau 
a Lidmiiau, spolu Bplozen;ftnJ* 

Ve itledo po pain, Procopi p. Jan JiH Vachtl 
1 Pantenova na Smrkovicrch, v kraji Hradeck^m, pojai 
k manielBtvi p. Salomenu, rosAnau Hrabanku z Prerii* 
benic, pozfistalau vdovn po neb, p. Simeono?! Mfrkori 
z Soloptsk na Fiabaneeh. 

V pondeii po nedMi DominuB Illumiaatio v m^st^ 
EHloTe Hradci nad Labem vetaupill v etav manieisk^ 
Mikul4§ z iiiBJ\^ od H. K., eyn neb. Lndrika Karla 
z Kdfiu^, ee pannau Annau, dcerau mistra JiHka Vo- 
diSky T t^m) mesie Hradci, a do H* K. mu pHrezena; 
a Matej LuekAfi, temesla pogtHba6ek^ho na H. K.. pojal 
k manzeistW panou Annn 6ecbtiek^oh, malickeho zrostn 
a hrbovatatti v anterej den pam. sv. Eli4&e, proroka 
hoiiha. 

Ve stVedtt p. f. Lauren tii pachoUsko jak^si zau- 
rodem z Ledfte, v letech asi 17, jsa pH pr4r& na 
K. vzato do vezenf pro zlodejsiyi pHznaio se, Se 
Bt fie 8vau Tlastni krrl ddblu zapsal do let ledes&ti, 
') Viz di'lu 1. Btr, 178, kdez jest tato zpriva oblirn^jl eiee, 
ale bez datum. ■2^^ 44 XV, P. kutnoh. M, Dai. z Hcsl s I lSr4—lB26. abj po yyjiii tkh let jeho byl; ale nedofikaT let Ui^ 

s^ti, jest vyveden a iiieSem stat a tak od d^bla podi 

[Toho roku zaloiena jest ka&ua raurni reiki 1 
kiudD^ z kamene mramororeho, poServeDaleho na rjul 
8taroint"st8kem v Praze a na Di 12 planet mistroFgk 
Tidel^no a 7oda do n{ z i-eky uvedena.] ") 

Libenioe, statek pozemsk^ zapisQ^, jent al po 
savad na rejplatd zuost^val, leMci nedaleko H. K. 
Ka&kem, Typlacen jeat k rnce sem^ a kr41oTdk4: jeh 
toho* Casn y drUni byl Vratislar Libenick^ t YrcboTil 
a pOBtanpiti miisel. [Jehozto rod toho statku dlanl 
pod tau3S vejplatau 75U0 tolarflv v drienf byt ^^ ^ 
teo statek pod panatvi Kolinske k spraTovani jest nf 

Toho take rokn p, Vdcslar a p. JiodHcb, rlaiti 
bratH pTirkrabor^ z Doifna, prodali jsau panstri * 
hn§tc6^ dedictrf eve, [pro dlahy] paou JiHm*i YobU 
fik^mu Kaplil"ovi z SuleTio, za 57000 kop gr. &, 

P. Hornlci na H. K,, podle eve v torn erobod^ 
zvolili gob& k d^kanstvi tu na Hor. Ktit. kneie Jakufc 
[kterji tu prve kaplaoem bejval] a pHvezen jest i Pr 
Btejova do H. K, ve ^tvrtek po pam, sv. Lnkise er. 

Samnel NeJRpinsk^, jinak HoMfiek, rodpm % LM 
dal nikladn^ vystsrfiti dnom y ptedm^sti f^ecboTski 
m^sta H. K., kter^hoi byl po manieloe sve Ka|" 
dceH neb. Abrhama Pampy % Yibkoric, dostal, 
u chramn Barbarae. Nota. Tento Samuel, byv poJ 
dan^m d^diftnjm p&nuoY TrSkiiov, tak pH nich viesel 
4e regentem panstvi jieb jeat ufiinen i z poddanosti osTa 
bozen, Kad to i jemu zjedo&no, &e k Wtn od roda K^ 
jepinsk^ch z Nejejfloa jest pHpuit^n a tak se atiti 
val ; a podle SY^ta vze^ev a zbohatse, spejchal a o moot 
y^ci BB v&eteSn^ pokausel, a^ potom k pida pHdel. 

Okolo pam. V6ech Sv, kn^z SixtuB CandtdQeJeiri 
drahii^ let na H. K, ddkanem byl a odtad se do ?t 
htimoYa dostal, tarn t PelhMmoTS umi-el. V Yh dilu L «tr, m. X. 15!H, 45 pTe St?riek po pam. Po§. bL p* Marie umrela na 
Re gin a n Lek&fl, ydoia a matrona letttd; dobr& 
l&e byla. 

Nejedlj, mlady MoT^k, zabit oa cestS od N. 
ile^ka, jiaak PyMe, jeda spoln na ^oze a n^co 
pohodle; proSei teji NImedek poddn do Prahy do vS- 
it ft dlacho V n^m zilet^Taje, potom zaae propuStSn. 
Jan DaSick^ z Heelova, nrostl]?, mlad^f 51ov^k, 
llftT fie nedaleko H. K, do yai Kfeaetic k Karlovi Hd- 
jl » Zikmuiidem Nyklaskein a pl^ijevle tarn b nimi 
^^ j^st tarn mistrne o hrdlo sv^ pHpraven ; jak^m 
Hbem, to na j^to neehtMo. FHvezen mrtv^ do H. 
IHii ebr&mu Barborsk^ho podle pi'edkaov sv^ch po- 
fR. Potom z tobo tii Karel H4§a a Zikmnnd Ny* 
mk ieau obvioeoi na Baudu zemsk^m a na ne na- 

E&QO k vyhJedanf mordu ep^chan^ho ; ale mezt Urn 
abiUho, jen2 na to nastnpovala, totii pi, KateHna 
»roTic, nmi-ela. A tak to ai posavad nebylo a nenl 
bledino a t dlanbe truble z&atalo, ai p4n bnoh eim 
Bisii a treatati bade, ^) 

fi. 1594. Jan. Vdclav a MJknlai, bratti Satnl 
reta, prodali collaturn s etatketn k tomn n41eie- 
ve Tsi VillmoYidk^ob pdnuom lephmistruom a radd^ 
|b K, k obci jicb ; ftehoS byl p. JiHk SatnJ, ot^c 
■ bratH, ddnfm od vrchnosti, a po n^m iil synov^ 
Hr dri^nf zflatdTaii; a to za dra tisfce a pades&te 
BofSensk^cb snmmy pen^ite boto7;^ch. Potorou^ 
■«rej den pain* sv, Pavla Obr. jest jim pdnuoni 
mkuom od t^cbi bratH postaupen. [Ten atatek by la 
iij Anna MlrdnkoT^, hornice bohati, k zdduM ebrdmu 
pltsk^mu na H. K. odevzdala a t^z kalich s pate- 
b I ftist^ho zlata spfisobila a ten tak^ podie emlanTy 
r^eo jest se dv^ma korporalj Sepbmistrijm na rat- 
!ae In r Hordch Kutndch r radnf «Y$tnici] y pHto- 

') SYldomf Albrechla YoprsaU ze Zber Te pH o zabitf 
Jaaa Da6iokebo nalez4 flo v rkp. A fol 58. -^ Hkp. 3 
odilost to klade jiz do r. 1594, 
46 XV, P. kutnoh, M, Dai, t Best i I f'^ri— fi^^n maosti pana JlndlPicha Mfrkti z SolopisK u m»e 
kui&le DaSick^ho % Heslova. te^ Jana Vokraiiblif^keli 
% m$eta Kr^bv4 Hradee, na^ei tak4 jim, bratHm ^a 
nfm, jeet kritanci od nich pdnuor lephmistruo? u koq 
&eluo7 d&na. — NoU. VdM teo kaljch ') i b patjol 
Elata 5isteho tH hhT-nj, p§t lotQ a pSl t^etiho kventel^ 
paiitajfce na vdze stHbrn^; a jest na ti^mi kalicbu do 
pi'i spodku vyryU erblk nttbo ^titek, 7 riemi ruka xbroji 
driicl kladko a nad tim stltkem l^to cifranji vyryt^u 
1539. — A to jeem proto a pro povMomost toho poaniu 
menal, [aby se tM^1o« ie jpst ten kalicb s patyoau tfii 
Hornikuom od t/cbi SatD^ch odveden. naftei i kvitj^ncii ji 
^atn^m dana jest, nebo] ee prej pi'ed lety prrnejsi 
tyna zlat4 z tobu kalichii bjla Ktratila, a na to mil 
tato drubi ,i^st udeUna. Neb takOT^ vM od neMeehe 
n^cb pHm^M aemajf. 

V auterej po pam. bv. p. Doroty p. Hf)Qdri| 
Hraban^ z P^erubenic pojaL k tDaoielst^l paii( Kal| 
Hnti z ^ithu, poK^stalau irdovu po p« ViUruov] Vl 
boroTi Libenick^m z Vrcbovilf; evalbu jmSli na H* 

V sobotu po pam. sv, Matfje ap. nrnf-ela ua E. 
E. ? dom^ ev^m pani Akaa §atri4 z Dr&sora^ poi 
atald Tdova po p. Janovi atardfin Satnem z OliFeta. if 
posledof toho rodu z Drisova. Stat^k svooj p Jana 
JiHuiu H&sovi a dceri jeho, pann^ MaridalenS. klaf 
odk&zala, nebo zadD^ch detf nepozAstavila, ani^. at? 
% pHtel jejf kreynfch Dacb^zel U chramu Biirborsk^^l 
pob^bena. [Rod Itftn toho z Drasova za zn^meui ul 
vali nedv^da Tzhfiru stojtciho. an dtU halapartou ffe " 
Dobau.] 

T^i amM na H. K Hynek Badersk^ z Aujesd 
byv efdlem ve vbi Nebo?idecb, dFo^e ev^m, ? soba 
7 pftste a. doffl. Kt^mineBceFe, p&t^ho dne mt^Bice bHsfl 
a dovezeo ku pobfbu do vai Liblic; iirogtl/ 
by), zanecbav po aobe jedineho (sic), jmenem B| 
oepoda^tl^bo. 

*) Jest V rkp. Id luarglDe ?ykrc8ieu. £ 1594. 47 Pe&ky. Tes na Podblatf, Tjhotely. — A ve sti'eda 
uedfli poetnl Oeuli up41ena u H. E na branlci 
RMli^kovi, baba (arod^^jni, pro 6ary kaiizedlne. jel 
p4cbala, 

Anna Rybi^koTi od H, K r m^M Brodd Ce* 
iim^ manielka Jakuba a: ta^sta CaslaT^, jetii ae tarn 
Brod^ na dora^ hostinsk^ra osadil. uml'ehi; a tam ae 
^yla % H. K., nezbyvSe a Jiiaem Rybic^kau. mioclrem, 
prvnfm muit*ra erym a jelio iivobytim pteckavfee, dostala. 

V pondi^U po ned. provodni na NeboWdftch u p. 
Pana JiHbo H^6y umrel nihle Pavel V^odoHunk^ od H. 

do H. K, pHvezen a a cbr^mu s. Barbarae podle 
fi-edknov svych pohrben; neienaty znstival. 

T^^ uair^la na H. K. v dorn^ sv^m na Eonsk^iQ 
irhu p. Dorota sUirsi Zygelor^, vdova velmi letitJi. 

^kola obecfii ifc^koTski, star&, di*ev^Qd, u cbr^mu 
Fysokostelaki^bo [podle Vlaskebo droru] v m^st6 Ho^e 
luXni, j^st obol'ena a na torn mhi^ nori kamennd 
grnntu ndkladnfe jest nataveDa [a vflkol Itfty ka- 
senn^mi cvkrdSl^na] : av^ak p^ni i&ci dorostll [toho 
rd^mi] view freje neJli u<5enf pilni byli. 

Ziknaund^ syn p, Petra Nyklaska neb. ve vsi Do- 
ineeh, pojal k luanielstTi pannn Annu Hasovnii; a phed 
(m V Ledfii vstaupili v atav manielskf Karel H^Sa 
ae pannaii KateHnau Lnkaveckau. 

V ned^li po pam. Marie Magdalenske nmi^ela na 
_H. K. panl Anna Libenick4, rozen^ KamejUk^ z Eleti* 

bH, vdova pozUBtal6 po p. Jann Libenickt^m % Vrcbo* 
Hit, a ve vsi Grunts v kostele pod Kaftkem jesr po- 
klbena. 

Ki^A Hroraovt^, deve6ce nezved^^n^, vylaust4n par- 
18 n pran^^e. ^e aobf pankbarta uhonila. Kdyi kmrakinl 
t)i]in pHvtfdena byls, Da jin^ kurvy zejmena volala ft^ 
froft jich take n*»mrskaji se domlauvala. Nebo se Ma- 
n6ka Noiffovic t^hoi dopustila. 

Veiaupili v stav manielakf : Ludvfk, syn neboL. 
^ana Veverina na trhu Uhelnem , bib panuau JuditJ 46 XV. V kutnoh, M, Dae. t Be*i, g 1 1574^16 


TDndkfhH E«terj. perkytl^rky i Cesk^ alic«« a Radslar 
UUrsft 2 LiboBJa?^, mince pisaK se paiiA&ti Annaa 
ran nebol Jana Skfivana, krejSfho. 

fV pitek po 8?. Jilji Btrhla se baare s pHvi 
a hromobititii, u zap^lil broiD n Jana Pardobsk^bo, j ,^. 
n dMm, xa m^stem, za branan KUIterskao podle Mt^^ 
kain ; thoNIa etodola s obiHoa. 

TJJoh ftasfiv £ dolu fe6, §t«etl na Knkllku pK 
K, vjohdzely nemal^ uiitky a ubrlaiifj Zikmnn 
Koslorif kievji tarn na vetgfm dHe s^ui t41e, doeUi 
jjnh od JiHka Karkala, havefe, jmt^l a drie] 
nt«m&lo zbohatl* 

David Krajfi^kti v CdslhYi, jsa tarn m^siskjai rp 
UNm, n^Hco eobi^ zaateak^e, e^tn se nojiem apiohal a 
ti)ho bfdiiH umHl.] 

llml-el kn^z Jakub 8tar^, jent faruFem pH ko«Mt 
N4rai'tiikeiii iia 11 K. bejvaL 

[Adiuiniatrator praiaky e konsiBtoH podoboj£ 
nil! diitkliv^ pBanf Hornik&m, abj knHi nwi do Pn 
do koneistot-e poslaii, proto ie ti poHdni kn^ii n*l 
a 8 konsistoH praiskau srornati ee odporovali. I 
Tolali tfi Ilorn(oi kniHstyo na ratbans a to jim r t\ 
most uv«dlo a to 86 epole^n^ oradiTfie dali jtm od^ 
porfif, l« )im Xim povinnt odjsaii, hajfoe aa 7 torn r 
arobcvdaml.] 

/«. 1$95, V pdtek ") po pam. Anioall iiboo^ 
(tatt koni^eU m^ata na E, K. akrie doktora JindH 
I Ptinice, ten ^ad nejr. prokuratora J. M. Csk^ a nl 
Din prvnfm kon^t'lein Zikninnd RoieJ a rycht4i*eia mi 
Bkjm u^in^n Tomid Hnbi^ek. 

V n^. d«n pam. OiUie ratattpllj v star mafilil* 
tk^ LudTik, Bjn Jana Karkjr. s KauHnan, poiista*^ 
Uq fdoran po LndtikoTt ^affanTi, iirbur^H bornia 
ia Katku. 

A nat ad. nmHl JIKk HL Earkal. bard« nat lif^nt klaft paan? T Hlr|i> o ' fit i!iN^Mc» 
L. uns. 49 ^oHzeni pr^vnl, poruSil & odkazal Jiffkovl ^edlvkori, 

t^Y\, stHrodirDlmu tovaryfei sv^Srau, a do t^hoi k^aftu 

3 poziiaoieuati dal iY\ sta, vAak pre) vfeockno ma^ 

penez; a to uAioil na smlch podle oby(eje Bveho« 

t»o 8« teji JiMk Sedirek nad^l odkazu podstata^j&fho ; 

po 801 rti teho^ Karkala pH prave s smfcbem jest 

BOO a [jublikovdno a t^mui Sedirkovi pasfroviDO. 

V anterej po pam. Hromnic urarela jest p. Lid- 
ifiila Podivi«ka z Prachfean t dome sv^tn pH fate vysa* 

Kitelsk^ na H. E , vdova letiia, jsa stdff Teku sveho 
lio let 68, V hospodiirstrf domovnfm spMvn^, rlak 
toiD n^raron^ hn^vivli; de^ra p. Mikul^&e z Pri^ch- 
I 8e panf Jiistinau % Hor manSelun^ zplozend, na 
ajs ten stit 2 Prachfian ptestal, statek svooj pted smrti 
ftu kfeaftt^rn prdrnfm poHdivs**, 6t»4 odpory v^nikly 
^si ndpadaiky jejfmi, totil Zdielavem PodiFlck^m z Po* 
ric, vnukptn jejjm, po aynu jejim Janoyi z Podivic, 
Fanem, Vdcelavem. MiknU§<^m, Annau Satn^mi z Oil- 
rniiky a rnn^jkau jt*jfmi, po Jobance Satn^ 2 Po- 
rio, dcoi^i jejf, pozfistalfmi ; ale ty odpory jean mezi 
11 smluveny, porovn^ny a epokojeny* [Dll jejf na 
fc«ili dostnli pini z OliFetu, j4 oetatek jim prodal za 
1000 kop.] U chrdmu bv. p. Barbory na H* K* pH 
hiiBdcfoh Bvf ch jest pohi'bena. Byla vlastni aestra mlad^f 
^bI Doroty Da^Mcke z Prdcbfian, mdtere in4 dobr4 pa- 
^■li. na niehi tt*n hMi z Prichfian pl-e&taL ') 

" Pan Fridrich hrab^ §lik etc. na HauenltejnS a 
,Plau^ ufiin^n jest nejv. min^mejBtrem v krdl. ^esk^m 
iveden jest k te povinnosti na H. K* skrze p, Hert- 
ta Z»^jdlici* k tomu naU'zen^iho t ten pdtek po pam. 
^omni«; nebo n^jv. mincniejstrov^ krAL kmk, jmajf tu 
H, K. residtncl svau od staroddvna. a ddra ee jim, 
[10 Jin^ pHpadnosti, z mince tu na H. K. kaSdiho 
odae 10 kop gr. 5. 
^) JMt T rkp. la margine rykrdslen 50 XV, }\ kutnoh, M. Dai, t Hesl. s I ISri-iem JiHk Fidlar, rodil^ r m^sta Hoetinn^ho, 
kram&rskych Teci, jeni ee tu ua H. K. oienil & oi 
dal p^kne z gruntu ktimenera vyetavMi nakladn^ diid 
sYQOj pH rynkii leMci red. od Btarod^vna u Er^sd, [( 
poiomn^ u Mi^trfl,] jeji kaapil od Ezechiele Didaei 
Ve vsi Polepfeh um>el JindHoh KtMtl, podagricQi 
Karel Hasa z Aojezda, mlad^ ftlov^k, prodal s' 
tek dMict^i sr^, ves Kfesetice a dvuor Pergtejnec ne- 
daleko H. K> [2a 18.350 kop mik,] Zikmunduvi Koilo 
Da H, K, [A ten stbohatse pH H. K. vidycky ilASo" 
penez pujt^ova), a^ tea statfk na tiem nlovil: podl^ Ui' 
tak^ od Petra Salavy kanpii Bykane^. za 6150 k. mli 

|V§ak brzo aase to oboje, jsauce to oa H. K. prrnli 
kon^elem, tfmi HoroikSm k obci t '3H5O0 kop. miJ 
prodal; a k tomii je spoln & svfm tovarydem Mikui 
iem Vodftansk^ra, Uhdii J, M, Csk^ rychtal-em, ktei^l 
Bob^ T&elijak napom^hati hledeli, 2e to tak podl^ v^l 
jich dvaii njiti museli, prinutili, tak l^ obec nt^maji 
iadD^eh hotov^ch obecufch pf^nAz, Btimma temui K 

Ulovi 6 Demalau t^ oboe stfinosti a!]ro6iti a 6 etatktMD 

I'tim staroBt a prici jmiti nmsi'li. 

T^i Kozel niiloval Jozku, doeru Johannia CoU«s! 

tmedioL — Tehddi tuze na korvy a lotry nastapovAi 

[n H. K., ySak co se u phednfeh a bohat^ch d^lo, total 
tadu]^ nic neHkal, a& se n^ktere Mdy .z^etedlQe p4 

'chaly,] 

VmHl na H. E doctor medicas, Joannds Colle- 
siu&f jeni se byl tu na H. K. osadiL 

Jeden mlad^, kr^sn^ dlovi^k pi'espolnf, Germanua^ 

j-fefi. Franz Grotta, pHtel kr<^vni kne«e JiHka Taxeri 

^p. opata Bedleok^bo, tak^ Germana, dostal sa na 
E. a k Umnt p. opatori, Hdaje od neho fedrufik 
i odevsdal jemu tej4 p. opat n^jakj^ dluh peneiit^ k v 
npominani na Centnrinovi Mnkori, N^wci, kterjito Cej 
tnrin bjl se tu na H. E. k slulb^ pH minci clsals 
fedrufikem jin^ch Nemcuo? doatal 1 potomn^ ptieh 
terem jest n^iiiiii, doatar tak^ k manielatd Annyi dctry i L. im6. 51 ^m&he Kiabala, koQFdhe, panny urostl^. Nadeipsaii;^ 
{>ak Franz Grotta p^ised»R k jmenovan^aau Cf^nturiDOvi 
do dotuu Hft. u Boh^miek}^ch naproti Hr^dku . r t4 
alici jdaac^e k kogt(^lu Barborsk^mii po prav4 Btran^ le* 
ilcfbo, jej Centurina z odevxdanebo dhibu napomlnal; 
nh on CenturiD, u^iulr s Dim o to svidti a jtena se ta 
nfm z t«^hoi donii3» jrj pi'ed if ml do mem dobyt^^m ra- 
pfrum ran an bo den an, treliv ]^\ pr^v6 v liino, tu hned 
xabil. Po kter^mMo tak spachanem akatku je^t tejl 

snturin od priiva oa xdrazek y^at [od J. M. Cskd 

fcbtdre MiknUfte VodftaDsk^bo], ooi se stalo pro uSe- 
Nni aufadu puchalterskeho. jpji na tea ^as na sob^ 

lel; [ale z toho zas« propiiMAn, pacbalterstW zbaren 
do vezeol latlavuibo a H. K. dan jest, z kten^boi 

i»e ^krze Tomdle Klabala, koav4!-e, yihoi byl deem 
Aunu T manJtelBtfi jm^l, a JiHka Hrdika Ji£(Dsk^bo 
Tarmarce, Ivagra sv^bo, poda 2000 tolar& k eiini 

doat^nf prdrn^ ryrufieo. Potom ntekl. ee nestavM 
\ ttkrejirftl] podle fetryrhii nemeck^bo! Skrze col ruko- 
jraove jeho nei^naz jmr^li a na n^ nastupoy&nD bylo, at ho 

V Pmze vyfepehovali a tam do vt*z<»Di vprarea. [Nude- 
psan^f pak p. opat, leie r t^ik^ nemoci a jsa bojn^ 

V letecb, Bna^ne Be moe Mikui4§e Da&ick4bo. JiHka 
t B&sD^ a Martina Kochaaa, prokaratora pr^vnfbo, do- 
i^dalr da?§e ndm plnomoceostyf, abychoin pro aabo^e 

' a spdchany skutek na t^boS^ CVnturina prdvnS 
_n ; : L A Uk pMvf^zen je^t od tjchi rukojml z v^- 
BUI Nov^bo M^sta praisk. ukoyau]^ do v^zeal zage bor* 
lE^bo, in kdei od n^s plaomoeuikQ obvia^a jest byl. 
AJ« p. opat oepovfltavSe z t^ nemoci ve stredu 31. dn^ 
m^sfce mije tu v kU&te^e Sedleck^m umrel a pobhbea 
jesl — Bji nevelikebo zrostu felov^k a rese\f mosiku 
lilajfftf a sim yjborne ji uniejfcf star^ek ; a jga sim 
unichen) na roDichj a j^ptiikj nevi-el Hkiva'ie, ie ho 
Bert do t4 kip^ ystrftil, jeptiliky pak nebesk;^mi kur- | 
vami nazejval. Oermaaus byL — Po smrti jeho dlaubo- 
trvajici zaoe|>razdn^nf jsme s tlra Centarineai pH prAv^ 1% X F. P. kutnoh. M, DaL m He$l g I J574—162i$. 

melj. OD pak difn^ch auekokfl? vyhUd^vaL] Edjt pale 
in pH praTe na H. E. proti n^mit la priTO dino a vy 
povedfno bjlo. odroldnf k vrchaiian privu T«al a ap ' 
loval, a TyzdTihnuT^e od tehoi priva akia i4 rofepi 
je 2fal^07al ; co^ se muselo zaee napraTOFafi [a on 
toho Qa rad^ opLakal.] A to Ceutnrinovo odTol4n( a ap 
lovanf nevyHzene s^^stalo [a 2Sst4v4. cehoi jsoie se, h 
pod tim p. opat nmtel, k TjEdnienl dovolati nemolilK] 
A on CeDturiii [nasedarle se y v^seoi dlauh^ H^] fc- 
dra&kem jia^cb N^mcnor z toho vSzenf [rylhin a da 
poru^eni ?rchnosti] propnh^n; a tak to a kdo zabit, t^a 
tarn. Nota, Ceehnom by to zvl4st6 v cizich z^inhh 
nepostafiilo nikoli a take jal ('^echovii spfseji cizfbo n^iti 
ar^ho zastanan. 

KateHna, maaielka Samnele Nejepinskt^fao. 
po rodu Hora?.ka t Led^e pioaor TrSkuov, umKi,. 
V dom^ sT*?m v nov^ vystaven^m r ptedmHsti Cechc 
m^gta H. Km dcera neb. Abrhama Pampj z Vil 
a r kostele svate p. Barbory v kaple iDincn-ski jj 
pohl-bena. 

TH tififce knecbtuov rojensk^cb, NSmcuov, od 
ruov kril, iiesk. do Uber proti Turkuom najat^ch, 
stall Be do Ceeb, polo^ivle s« y m^st^ 6aslaTi a 
okolo, [nemaU tu Ikody Mnfce] a do mesta H. E. 
prochdzeje, Sarv^tky $inili, podle jivh obydeje a $o« 
ebovdiif; ale jsau T^dyckny od cbasy a zbeH hot 
uprini a zml^ceDi, [a^ nabyvle 8e tu 3 velkaa lkodi| 
Oislavsk^ch drahn^ 6as] dali se dileji. NejvySlfm ai| 
Htenfm hejtmanem jich bjl p. Vilem Tr5ka 1 Lipy 

V nedeli po pam. Johaniiis Hus p. Zikmund 
terna z Ey§tDiee pojal k maDielstvi p. Eliskn, roieni 
Klusa^ku z Eostelce. vdovu. 

T^i V stav raanielsk^ vstaupili ftebot VodiSk 
jsa FdoTcem. s Kegiuau, pozfistalau rdoran po Janfij 
Z^borovskem na Tarinarce. Osofien Xu pan Yicsll 
YiUmovskj. 1' 

i L. 1595. 53 Uiu^«l Da Kaftkn kn^z Adam, far^f kafikorsk^, 
f, ^div^ ilo^^k. 
Jan £>pis tak l-e^, pojal k manzelstyf pannu Rejnn 
'^ Hmnf^kfi. T tn Ded^i po pam, sv, JiH, 

y pondeli po pam. Nar, bl. p. Marie nmM Ma- 
, ihaal, fe6, Trunkit, zYonfk kostelnf od staroddvna ; 
chrimu Barborsk^ho pohtben; o kter^m^ praveao 
liSteno bylo, ie po smrti rv^ vst^val a ge prochizel. 
Takovd v§ei jsan zle siiameni, ate zftst^vajf 
a^m spravediiT^m f^audu boiim. 
Pa7el Malovec z Malorie zabit v svad^ na Libo- 
h Ti p. Jiodricha Mfrka z Solopisk. od Mirka 
t^hoS p. JiQdhcha. Potomo^ to smlauvau iipla- 
rSlfio a spokojeno. 

[Jan Baruch z kUStera Sediee a doToleoim mfm 
pojal k manielstvf Adhu, krdm^i-ku mau kbelskau; 
nkn kr&mdi'em Te Kbele.] 

Jaef&i K^mei, §melcili^ pHbrali se i s ienami 

li na H. K. a dali se s po7olenfni vrehoosti 

aelooTdnf rud horaicb, proti Girg Wirtovi, feraelciH 

l^cbi hor&ch, eht^je uiitefin^jSfho Smelcovaof do- 

a t^^hoJ Girg Wirta 7 torn pi*emistroFati ; ale aio 

OTedie, zaae se odebrali. 

VstaopUi V stav mani*^lsk^ Pav^l Ledsk]^, jinak 
Iraneeky, s Lidmilau, dcerau TomiiSe Klabala, koE- 
p, pozfistaiaa vdovsm po Eliasovi KDeblori, 7 ta ne- 
po pam, s7. Ludmily* 

Pototn V anterej Etniel Jira Hromft, seoket, Mo- 

zlolej^py, V eobotu po pam. 8T. Mataule um^^el 

aa H. K. p. Bernart Materna z Kr^tnice a v ko- 

|e sv. Barbory r kaple IDmcf^9k6 pohfben ; zanecba? 

8ob^ V rdovstvi p. Anny, roz* Malovky z Maloric, 

Ulelkj 8v4, dcery neb. p, Yilema Malovce. 

A T BObotu V noci po pam. sv, V^cslaya nmrel 

edm^sti HlauSeck^m re dvote ev^m Vit DobeS z Ko- 

ova, zanecha? po sob^ v ydovstvi EiiSky z Skalice, 

byla tf-etf maaieika jeho ; a u t«boz ko&teU ^o\it\^^^. 54 XV, P. Icutnoh 3f. Da6, i Hesl £ 1. 1574—10^ Tobo roktt ua Umi chriim^ sv, Barbory na strai 
zadal, nedostavene, nstaven stft nov^ kamenn/. [sk 
Jana YaHla, zednfka v^Jborn^ho] a postaven v n 
u prost^edktt kalich [veljkj^] pozlacen^ a na vrchu t^h 
gtttu de^et makovic [bafiaij^ch], i^i pozlacen^cb. 

V pond^H den para. Galli iimtela Anezka q Zl 
hosy, T dome tak le^. od Btarodavntv na □. E.« ma] 
ielka p. MikuU§e Vodi^aiisk^ho, yanl se psal z 
rova, ten 5aB J. M. Cek^ rycbt4r*». Byia rysok* 
arosttt Jen& a ochranco ien, nmlfim jich protivn^cl 
Nebo kdo z fioralkuv lenu sTau upral, hnedky do ri 
eeni latlavnfho mnseK 

Tei umMa Anna, mao^elka Matbid&e YodoliDsk^ 
2 Vodolina. 

X. 15P^, Uml-el Jaii Mokronos, tak H6.. tlai 
81ov$k, jsa plaai-em pH auiadu rycht^rstri m^stek^! 
jeai ptedeale koD^elem a star^fm lephmiBtrem b^jfi 
Byl basista vpjborn/ musicae ligorativae, 

V auterej po pam. obr. sv. Pavla p. Jan siai 
Lukaveck^ na Klocfcb pojal k manielstvl p. EateHm 
ro2. Hrabafika z Pi-orubenic, pozustalan vdovo po N 
p. KarlfkoYi % Neietie. A to jeho tfeti maoielka a on 
jejf tl-eti maniel. 

V teji auteraf dea p. Jan Stole pojal k mani 
Etvi pannti Dorotu, dc«ra neb. p. V^cslava Da6ick^i 
na LorcL 

Vfee na H. E. zemteli: Pavel Cholopick^ u B; 
lat^ch, r domd tak HL v rynkUt kteryi pfed lety 
dvoi-e J, M. Cske drabantem bejral a potora se In 
H. E. oienil a osadil, a Mikul4^, gyn neb. p, Jifi 
^atn^ho z Olivetu, zSstnv oeitenat^, v pond, po pai 
Bv. Mat^je ap, 

T pondeU po ned. postni Ocull obDoreni jaan na 
rathanze r mfst(^ H. E. lephmistH a kon&el^ m^Bigif 
t^boi mfieta ekrze nejr. minemejatra p. Fridricha hr^bi « Vd(Mva 6i Adama. D. «. \m, N. 18. » 170 0. X, 1S9€ &5 |[l$ka; a po^ torn obnovenf u^fn^n jest ryoht^^em m^st- 
ifm Jon Soltys Sl^oek^f a to podmh^. 

PH obnoveni teto raddy tejS riPJT. p. tninom^jstr 
dal i>fsti poru^fioi, kterei phiuefeeno z Prahy; y kter^Smito 
porudeDl' bylti a nasla se snplikae(, v nH podepsaao 
bylo toliko: ^Obfo a chudj lid horDf." Coi tak^ fit^no | 
ialorunim a naHk&oim na koo^ely m^stske* zvla&tS 
ejoi^oa na Zikmuuda £ozIa, koasela prrulbo. ie by 
"sft neapHinDe v tech aui*adech chovali a uvoiojice na 
obee berae a dlnhy, sob^ tfm nah4n^li etc, Kter^^ito spie 
jeat od nich koa^eluv za zradn^ aarJ^eo, aebo se k aemu 
idnf nepHzn^val a nepovedomo bylo, jak m do toho 
[^ru^eDi dostaL 

[Arciknfjte Matid$, jeda z Prahy do Uher, sastavil 
66 aa H. K. a by! tti pfes noc] 

OsuiD n^meck^ch ka^chtuor taulali se Bern 1 tamj 
holdovali podle obyi^eje n§meckeho, ai jednoho dne, 
lostttvle se do lesuov uedaleko Cestina, tu jedooho mezi 
tbau a tean Nemkyni, t^hotnau, jeni take s nitiii van- ^ 
rorala. zamordoTali a co pH niob bylo pobrali, a pa- 
chole jich pro nevyjevenf toho skntku tak^ xbivSe za 
pmrl^ odesli, ehrastim je zahdzevl-e; ale to nedobite 
iohole okHvde dostayilo se jak mohlo do ^estfna a 
torn gkutku pokHk u^inilo, ProSel vydaH se n&kteH 
LVstlna po t^ch knecbtfch a jrnaje pfivod, ie se k H. 
obr^tili, za nimi pospiSili a je nad hntmi hornlmi i 
ftelcovnimi u kosteia gv, Trojice poatihse, o torn do 
i^sta H. E. SD^ti dali. I kdyit napomiadai byli, aby 
V moe privu dali, poiSaU se brdatti, pro6el tu hned i 
hieu % nich zastfelen jest a ostatnfch Seat zjimdnaJ 
do mesta H. K. k« privr do vkenf dopraveno, A po 
ieslaD^iu od TylSi vrcbaosti a prava v torn naudeaf, 
ro kter^ft od prava H. K, posUno bylo» jest jeden z t^ch i 
^neobtii pr^yem antrpn^m tazan, nebo tomu skutkutuze^ 
Ipfmii; ale tea trdpeaj^ o vdejn vyznal, i% sob^ toho 
feotku viickni byli n^poraocai, a jsa vyveden k mfstu 
bopravnimu, staf jest, a na torn, ie pra?da jest, uidNI, 56 X K P. kut/wh. M Dai x He»l r 1 1574-1626. Potom tech pet ostatnfch knechtfiv ^ — kdyl pfed 
odpfrali — jest tak^ zmu^eno a po pHin^tif jsau la 
TjvedeD! a eUnani, v ten pondeli po ned* K^^ta^. Hrotnl 
divadlo bylo. 

Po Bmrti Georgia Taxera, opata S<)dleek4ho, ivh 
mnigi, Johanes MaceruB, KAmeo, jen^ in v klilloH 
SpdJeck^m pfevorem byl [u rfid Bob4 p^ifr^joval], a ji- 
k^ai Francaiiz. Franciscns Pecelins, mlad^ ^lovek, [fo^ 
pala^] nesnadnili se a tahali o to opatBtW, eht^je kaidf 
doBednauti. Macerns pHaalel poru^eni na to t komory 
«!esk^ a Peceliiie z kanceUI-e, [o fteife s© kanceUr a ka* 
mora tak4 neBQadilj a ka^dd stra&a pod gprdrau svaii 
to Q&leieti pravlH] ; a tak [jedon t t^ch mQichfir] j« 
denak, a jedenak dnihy v to opatstvi do tehoi kladUr 
uvozov&D by). NapoBl*^dy ten Francaiiz Pecelius, jeni 
njc fieskj Qpaiu^l, obdrzel; Macerus pak^ rozhaevar 
[pHstaupil k religiouu evangeijtskeoia], inuiBstFf opu^t 
a potom se oienil, pojair k mauielgtvl EMu. doernl 
Anny Bedn^Fky refi. Cem& s mesta H. K., prve dva* 
krate zmrhanau, a 8 ni Be pre6 odebral* To jest Ue 
dTema panttm slau^iti 1 

Kota. RoTD^ jako pel o kost, takoYan merai 
popi sv^tsk^ zboii s*^ deran^ proto^ vzitl psaom koa 
a popuom zbozf, tak bode pokoj a slovo bojti se roi* 
mnoii, kdj^ kn^ii ne s^^etkd ale nebesk4 thoU s'^znajf. 

[Eozrai kaid]^, j^ik^ j>gt ku p. bAha ohraoen 
z haB?u a z nedobrovoln^ho svMoraf, a kdyl komu bt5 
po y<f}Ii bi^jtt necboe, teprva se ka p. bohu obraco^ati. 

N., hiHc horsk^, jmaje 8?au lena biH^kti, vylaa- 
dil od H, K. Jtiditu, dceru neb. Martina bedn^be, a tillT 
epolu do Brandejsa; i jeaa tarn rzati a sage do H. 
dodiat; on stat a ona vymrskina a oejch J( na iri 
hork^m rozpili'ti^m ^elf'zem pHloien a s m^eta Tyf«j 
dtjna ve streda den Kiliana, 


*) (kli MNota*" od Svendy k nepozoior pHtriesa. — Jea 
to Hut hiBiik z Proat^pravtl^ foL 17b. L. 1596. 57 [Payel SkHvan, jeden t Bpolnradnfch, ztratil peM 
i^Btskau, pntb*ii byl v starosti a fretaoka ; ?gak zase 
lalezena, iena jeho ji preschovala dobrotan.] 

V anterej po pam. Rozesl. ap. omFela na H. K. 
MariaDa od HutQf5k^. uiaaielka Augustina ^fnilaiira 
I Jihlavi ; byia dcera Jana Peoha z KaaHma, dostavS^ 
se nfjprve k manielstTi Pavlon Hrabe&inak^mu a Ba- 
kal^l-fi, pfeaii radoimu na Hor. Kut., po n^ru Jaktibort 
od Hatnf(^kii, pHjmfm Holfimii, % mesta Hostinneho, 
jatotn aadepsaoema AuguBtinovi ^milaurovi ; a tea ji 

le^kal. 

Diiol horii( heS. Cern^ Ley na Hovai na caogti 

fdlick4ra yydal uiitek radami stHbro^mi, Umi To- 

>Elaba!. tiikladnlk t^boi doln, nem&lo aabjl. 

Ve stl^edu po pam. Prom. Kr. P. na hol^e Tdbor 

ikeft* Btary t^eal", jmaje pobfjeti kroT na rH\ NA- 

Itflk* a rnntka? se ▼ to, a jinS, jenJ ae t to d&ti 

M\h potopujfce» 8le:tSe na tej^ krov, nei pobfjeti ja- 

1, doluoF, nejprve na kostel odtnd na krchoT npad&a 

tabil a tak o brdlo ^v6 p^t§el. 

V Bobotu V noci na ned. den pam. bv, Zuzany 
amMa jest ve rsi HHzo?^ p. Zusana, roaoi^elka p. Jana 
iatD^ho z Olivetu, dcera neb. p, Matia^e Hoataunsk^bo 

KosiniSova, proknratara pH saudech zeraskf ch, a podle 
l^ed iiin r nemoci iddosti jejf do Prahj doTezeua a 
tsm u ohramn gv. Jindfieba t Nov^m k^stfi praiskw 
pohl-bena. 

P. Boboalav Voderadsky % HruSova pojal k man- 
itelgid pannu Mandalenu Pesidkn z Kom^rova, Actum 
Pragae. 

V auterej po pam. bv. Matanle umHl na H. K. 
^Acla? VilmovskJ, konr^r na Tarmarce, jga vdovceni : 

^aiochirfln:^ staii^ek byl a rid pdlen^ vino pil, 

[Kbel ves v kraji kauHmsk^m a jeden ^lov^k ve 
li Badovesnidch, >) coi jsem dMi^ne & nebo^kau p. 
') Pal. Pop.: Madwomen. '— s^ 58 XV, P. kutnnh. M. Dad, s Heslil U74-io^u Liidinilau i Pr^chhun. tetan mau, pu pl-odcfoh na&h 
nerozdilne drinl, prodal j&em spolti a Janem a V4c&la 
vem brath'mi x Olivetn, ujci erfmi, p. V^celaFOTi Va 
dfradskema z Hrnlora sa Bunamu 10100 kop mih. jl 
9totami pojilteufch, a temol p. Yod^radskt^mu jt^st 
ek od nas ve dckj leuiske vjoien. Mne se oa tna 
la dostalo 5100 kop. mik., kteri^i jsem sol>e k 3T^b 
ddu piitr^il, nadpsaa^m pak Satuym % OU^i^tit 3004 
kop miL, 1 eehoi mix^ 800 tolarfl diti se uTotili. vid 
laupra ^) ; ZdislavoTi pak PodiTieki^mii, b kter/mi 
feataf napad spot jm^li, podle smlsavy SOOO ko 
mid* — A iak ten staiek pro a skrze nesFornost z roill| 
fliaieho rylel] 

N 1 [i ; Ten statek pFed lety kaupil byl jest 

Barto^ s Prachnaa, pradM mnoj, od p. Jaaa Pailftl 

TegkehOf sa Iri eta kop gr. 5., Iirokfcb. jaki r^jf 

|a etar^cb desk semsk^ch r kTaternu registr. kdtii m^k 

liami kladU, y p&tek po 87. Jakubu ap. L 1491 A. SC 

^likaziiJA. Tak ble! tehd&2 statkore lacinf bfti, 

Jakttb Kubelka, ayn Jana St^p4nora« koUfnfka, 
ulandil k toanielstrf Jadi^ii, dcera Zachari^le Freisieb^^ 
[aelbsta, a dal se s of oddati ; oebo jeniQ ji tejl 9U^| 
I Jeji dobroTolnt^ d4ti odpororal* 

Um!-#La p. Eliska, poa*jfital4 fdora po p. Janavi 
ColIesioTi doktoru medicinae tu na H. K. 

Pini Homfoi oa H, K. njali a tarazili k obei a« 
jjinJstske duel horni norf v Dran a Celine bUtko ko- 
iBtetfkQ ST. Petra za mestem. dhvhe ioma dota jmeiie 
T Poiehii&iii; flak jinak se rozmjrsltTde, brzo to opus 

ZemHli: Hedrika Stara r Ceske nliei a lUi 
Lnsk^^, rodil^ z TFebeehovlc, jsa Tdovcem. 

jL. 1597. Umrel na Saiiiio?^, sidle bt4id« TA 
^ilaT Balbia z TorliSn^, zaaechav po sob^ v Tdovat OTi ') [Jkazuje tde Dai. k tomu, ie podO t? (^ po Lad 
id^d^QJ' prodai byl j|i driTe Satn^m la 1000 kop. 
•Ir. 49 a pak da 1. Ufod ttr. IXXUV. L. 1597 58 YeroQiky 2 Konecchlumi* manlelky s^e; t^lo jeho do 
K. pHTezeno a T kostele N&m&tsk4m podle otee 
Ibo j*»Bt pohi'beuo, 

y Praxe iimrel Jakob Khobr, pozSstaTiF v ydof- 
Ivi iuftn?.elky sv^ KateMny Pilgramky od H. K. 

P. Jan ^aln^ 2 Olivetn, jsa rdovcem, pojaL k mao- 

tlsivi paonn Eli^ka, doera oeb. p. ^tefaiia Mfrka 

i SolopiBk na H. K,, a v6l( p. KateHny, m^tefe jeji» 

llak proti villi bratrioh jeji; argak potom spolu dobH 

|Ht€l4 u^ioeni jsau. 

Ve Tsi Volsanech p, JiHk Salava z Lfpy z n^jak^ 
^sknogti sim se s ru^nlce zajstrelil. 

Ye ^tvrtek po pam. Skolastiky amtela Dorota, 

itanidka Mateje Dftnte, pekaH, m^ramnS tlnsU iena. 

Tei amhl na H. K. p. MikuliS Vodfiansk^. jeol 

podlB obdaro?ilQi sob^ dan^bo tituloval z Cui4rova» 

odilf z mesta Yodfiao, v ten auterej po ned. postni 

lemtoiscere, zfist^vaje tu na H. K. J. M^ Cdk4 rych- 

il-om a4 do smrti sv^, st4H v^kn sv^ho okolo 66 letj 

7 kostfle Barborskem jest pohi-ben [v kaplici pH atranS 

ti6ru, V prav^ strane.] 

Y sobota pi-, Velikonocf nmHl Mat^j od undrl^kn, 
laak od BnkdSiL A t soboia po Velikonoci uml-el takii 
ItanislaT koiienik, roz, Polonus, j«den z spoluradnichl 
lonlelQov in na Hor&cb Katn^ob : urostlj' , piknos^ I 
lorfek byl. 

Skrza J. M. Csk^ raddy v komol^a desk^ na hrad^ 
|k. naHzen a u^nn^n j^st ofea^sk^m ryobtirem &e- , 

Todifika [krejM] na Tarmarce, tu na H. K. 

Um^ela na ^ov^ch Dvoffch nedaleko M. E* p. 
USb^ta % SleiDie, manielka p. Kaipara Meliohara 1 ie- 
Hlna, a t m^at^ Eolfn^ naa Labem y kostele blavnfm 
|(6t pobhbena; byla pan^ dobrotivd. 

T^^ uml-el p. MaxmiiiaD Tr^ka 7 mlad^ch leteohl 
Mkn gv^bo. 

Y 6fislavi m^et$ umtela Barbora, inanStelka N. 
Ezeebielova, jeni p^edeisl^ jmMa k manlelstTl Jakuba 

Yorlidn*. ■^L eo XV, p. kutnoh M, Dae 9 He»l, s I 1574- Viiih JiHk. mT8liree a slnlelmfk Zikmnnda Sidj&ka j 

tiehgelbats na H* K,, zastreleo jest t lesich deaf 

t% KonaroTicemi, kter^ch v dr^eni byl t#j4 Zikmim 

' FreisicbBelbst, nevedom^ jak a od koho, n*«bo tak za 

let^elfiD^ jt'st oalezen, Nechtel t« mysU^osti na ci2(o( 

gruntet^h opiistiti, prre proto iMkogti okusivle, 

[Dvfir Dobfeovsky v Hlaufekiich pH H. K. s i\ 
diDami pod bamfegt n^leiejfcimi. feSen^mi Suchom^ 
coYsk^, kter^ito hamfest sT^dM prodajem t$oh d^dfl 

'pod plat, rSak s jistejmi Tejmitikami. rodu Dob84l 
t Hobo2ora, proddii jest Hornlkdm H. K. k z&dtilj s% 
KHJe ve IpitAle, od porudnikfir sirotkiiF po Vftovi Dob 

Jiori pozflstal^ch, k mce Xjm% sirotkfim, a po vypr 
Tenl dluhftv po temi Vftovi po^flstaljch, 2a summu l'l^\ 
kop gr. 5esk. Hamfe^t ten iil Hnrnici lephmistH k soh 

, plijali a bvM51 tea hamfest od n^kdy Petra Ralfn 

ri Bismburku a na Star4. Tohoto 5asa too dMidn^ pli 
z l^ch dMin p4nSm Mylkftm se odvozuje a vypraTujti 
Dejsem poTedom. jak^m spfisobem paui Mysko?^ to sot 
zdSdili.] 

Angustiii ^tnilaur z Jihlavi na H, K., jsa po Mfj 
rian^, prvnf maaielee sve, vdoveem, poji^J k maoieli 
I pannu Juditu Puleerin z Jiblavi, krajankn t^vau, a dg ! 
K. mu plirezena, [maje zaneprdidn^nl pred p. Sepbcn^ 
stry obt^ikdnf sv^ kuchaFky, kter^i^ ran viou daval^ 

Cedule zr4dn4 nalezeua na Zikmunda Kozla a Jo 
sUdq, deeru ntboiitika Mikulaie Ved5ansk^bo, J. 
jCsk^ rychtife, na rozum im, io by spoln cizoIoitliJ 
Girg Wirt, Ni*mec, huttnistr, femelcfr rud a kyz&| 
tfcorniob Tejboro^, jmaje take tu na H. K. d^l 3tu< 
l^bzvii^tnf, a kza do t<^ho^ dolii, tain npadl a se 
a mrtTJ naboru 2 ti^hoi dolu Y^taifn. Fro to bldil 
tiato a etHbro tak se ble lid^ y nebeipeienstrl d4va| 
_ a mistrn^ hrdla pHchiaseji. 

Um!-el Mat^j, ^e6* Sup, od Hanfi, fi*?nk^h vyei 
enj hrW v koetky a karty ; ton lakoTan sflii t : L, 1^98, 61 jmel, id nov«^, nnrozvizan^, oel^ kartj rnkama pojednau 
pHtrhoval na dve. Vidi ipse multoties, 

Jindiich, ayn Dobid6e THBky, pojal k inanieJstTf 
ApoloQu, pozfistalau vdovu po Fetrori DroHkovi se vst 
PHloky, dcera N. Chabersk^ho, STobodofka. 

V poudeli die Michaelie arch, Jeronym Labu^ka 
yal k manJtQigtvi Lidmilu, deem Jana Skrifaaa, ne- 

ilfka. 

ZemMi tak^ toho roku na H. K. : Marie, man- 
idlka JiHka Wirta, hutmistra hornlbo; Dorota, pozu- 
8tald vdova po Janovi VeTerinovi na Uhela^m trho : 
Havel Chytra, prokarator; a pani Dorota Pilgramka, 
pozflstaM Tdova po panu Janovi Podivick^m z Podivio. 

RA ve 6tvrtek po [lam. Marie Magd. nnarela jest 
k4 panna Anna, dcera neb. p. Jirfka ^atn^ho % Oil- 
tu ^e p. Johannau z Podivic, manielkau jebo dobr^ 
IIP., zplozen^. 

V ned^li die s. Andreae ap, Jan Yodfianskf od 
H. K., Jsa vdoTcera, pojal k manielstvi p- Evu % Jli- 
ti?nic» pDzfistatau vdoru po panu N. PAtkori, Actum 
T Chotnsicicb. S nfmi potomn^ nezbyla pro jeho ne- 
apfitioby* 

X. 1598. [Ziktmind Kojel kaupil statek Vesce 
V Zalesf (sic) *) r kraji ^ilslaYskem od Daniele Ilostaun- 
akebo xa suuimu 18.500 kop mis. Vfeak po smrti t^hol 
Kozla Anna, manielka jebo, nemoba jej vyplatiti, pro- 
stavivle mnoho. zase ten statek t^mal Danielori postau- 
piltt» on pak jej zaBe prodal p, N. CastolArovi Dlauho- 
veskemn, ®)] 

Ve fitvrtek po pam. TH kraluov nmM na H. K. 

Wolf lierolt. jeni m psal z Aiipy, jsa aulednikem mince 

Da H. K. ; jen^ tu pH hor^cb tech z mladosti trral 

6e tn dogtarSe dvakrdte oienil a ogadil, pojavie k man* 

ilshrl nejpfTe panna Kristinn Zygelkn z Chocemic a po- 
*) Mi itAti iK»pocbybue u 7AU%\. 

') D. s, \T1 Is. 2<». toin no^tiipu ncvodf. 62 XV. P.kiiinoh. M Dae. s Uesl ti. ,674—1636. I I druh^ panf Annu. pozfistalau Tdovu po Danielovi Stij 
Skori Freisichselbstovi z Freidnpacbu. 

V m^std fi&slavi pojal k manielstvf Pavel Dup&k 
% Prahy. vdovec. pannii KateHuu, doeru JuUusa Ha* 
la§e z Radimovic. a do Prahy se s uf odebral. 

masopusti? p. N, *) Podstatsky z Moravy, pH- 
jevie do H. K, a zamilovav Justinu, dceru n^b, Miku- 
l^ge Vodfiansk^ho z Caiirova, jenit J, M. Csk^ rychti* 
Hm byl, in na H. K. ji k manielstvi pojal a do Prahy 
se s ni odi^bral ; ak nedlatiho s Dim zhyTie, do H. £. 
se zase od n^bo odebrala a tu bef neho iflstdvala, 

PH konui masopustu Mat^j Dft^, pftkah vdA?oe 
jsa, pojal k mauielstvf Dorotti, di^Te^ku sluiebnao od 
Boroty Holkovy, perkytldJky. poddanau p, Adama Sla-^ 
Taty, jemu vejhoBtem osTobozenaii. 

P. Jaa Hanft z Saratic as Vrbici pojal k 
ielstvi panou Johauku Strupitiku na Brloze. 

V aotpr^j velikonoiSnf umi*el jest aa H. K. Zik 
mDDd KozpI [? std^f okolo 50 let], jenz ae podl<? ob- 
daro?Anf sobe objedDan^bo z Rejzentbalu titnloval a ta 
oa H. £. zrodili^ jsa, nejprve hofmistrem hornim, po* 
torn konlelem mestsk^m bejval. [Ten .^e k bohat^m ie- 
nkm priienil, byvSe chud^ch rodidu?]. dostav nejprve 
k inanielstri Kateriny, pozftstal^ vdovy po neb. p. Ja- 
kubovi StejIkoTi Freisichselbstovi, podruh*^ Aony, dcery 
Mat^je Ditete, pekale, jeji iivobytfin pte5kala; vse a^ 
H. K. Zbohatl tak^ dolem horafm, l*e6, ^iHii, na eaugn 
hornim Feft. Euklik leifcim (sic)^ nebo nemaU uzitky odtad 
hraL jeni slovau uberlaufy. Zdvofil^ a fr^jovn^ hj 
a penezi to premabal, coi mu smrt pl'etrhla; a n ko- 
stela Barborskeho pohf-ben* [Zanechal Btatku za 30.000, 
ale to tnanii'lka j«^bo prohodovala, tak ie 86 d^tem i^otTi 
po n^kolika stecb dostalo.j 

Pavel, syn nadepsan^ho Mat^je DltHe, dosta? 
do ?€zeii( pro diahy, umNl v torn rt'zeni v sobotu pal 0? L 1598. 63 bd. Misericordta, zanecha^ t vdoT8tv{ manielky bt^ 
iidfflljj, deery neb. Stahielaya, koii^Dlka. 

Jan, tovary§ mlyniil'sk/, svn neb. Vita, §<>nk4f'e, 
apfehal v evdd^ noiem Jakuba Senk^fe, ntijetnnfka domu 
ar^ho, od (ebol t^ji Jakub koIik^Bi den 1ltD^el, a oq 
Jan rHenim ujiit^D ; x ^.ehoi luu iii4ti pomobla. 

Umi'el Matej VooeloYsk^, jaa jedoini hornfm au- 

Anna Prknovi, vdoya, baba stara, v ulici, jenz 
elnje L«?fl(i'e, v dorn^ ^e$en^*m Nebe, vdala se za jak^- 
hosi mladeho tovaryle feevcov8k<^ho ; pro6eJ trest^ua tS- 
zeulm datlavnirii na rzne^enf kue2{, j«»n^, se nad tfm 
iborfeovali. Ten pak Svec, nepoby? s baban dlaaho, po- 
brar j( pcnize^ pre^ ulel tea tain. 

P, Kalpar M(*licbar z Zerotioa na Nov^oh Dro- 
Moh, jsa Tdovcem. pojal k manielstvl N. *J pannu Sleoh- 
ti6nu, roz. ValdStpjnku z VoldStejna. 

Uml^el Jan, pHjinim H^. KaSe, od P^Sfi, domu* 
hostinek^bo. nevrl^ Btaiec, 

N. Topi£ tak {"efi., I'cznfk od H. E.^ eainordo?&Q 
na ceste u vsi fe6, V^pno od loiruov ilodejaov. 

Umtel Krispin HebeaStreit* star^ n^kladnik dolft? 
hornich, nemoba se s iddnau odmenau a u^itkem pH 
t^ch ndkladeeb bornkh potkati. T^i Jihk, pHjmim 
Eybnikdf ♦ f-emesla Sevcovsk^ho, dav se tak^ do pavo- 
yiof a D^kladu bornibo a uemoha nic zejskatl, r dolaj 
hornim, HL MauFenin, kde^ tak^ nakladal a pracoiral, 
~ aradem doloT^^m, jen^ Ivub sluje, jedo^at^m a amr- 
Idn^nif ji'st usmrcen. [Not a. Na teehto H. K. kdyi 
Jeden, v^ak zHdka se tjrefuje, temi boraiui zbohatne, 
roti ioniu jin^ch mnoho schiidne. N<*jlep6f z t^ch hor 
ivajl aul^duici hornf a minoovnl, zvUit^ cizozemci, 
%Ml velhaoce se tu, jea v torn fedrovini od vreb- 
lostif doBtananc? 8e k au^adam prdzdni a hladovi, bo« 
hatnan oizlmi statky, mozoly a niklady, a tak nabej- \ 
Tigi; domaci pak ca to ialostive dfvati se musejL Na I 

n mUku, B. s. 184. M, 1, u XV. R kutmh. M. BaL z Ue^L s 1 1574— 1626^ mitici pak cIsaFskan dluhuv pHbej?ati nepf^stft? 
A tak Cechovfe nyDejsi dali sob^ mce tfj 
sati a dsta zapej^etitil 

Kutn4 Hora jest zajiatfe 
Tiech pob^hlcuv staooviste, 
BDZD^ch N^mcfiv auto5igt^.] 
T^ch Sasuov strhl ae prudk^, hust^, deStor^ pi 
7al a trval poMd dva dni a dvl noci, biml statx 
povodnS velike a strhaly mnoh^ rybalky na vie straii} 

ia adelala Toda nfisilnd Ikody nemale, z?14§tt^ r I'ra 

IKauHmi, Brodd Cesk^m etc. Y Praze yyi^tatipiUJ 
al k kostelu S7, Jiljf, k domu l-e^, a Tl-eeh ks 
V Star^m ro^st^ praisk. — V torn r iied*'li n& ponfl 
T Qoci, po pam. Naneberz. bl. p. Mari^, pf'ivalila 
ik&hiik prudka voda a H. K* v pfedm^st! Pachovsk^ 
a tu na hntech hornfcb ImelcoFufoh, ralejnlch. lokie 

liahraddch, domfch Telikan Ikodu zd^Iala, dil zdi ml^ 
Bki podboHvIe u briny 64slavsk<^; duom jedeii, v kt 
limi nAjmein obejval Mat^j Aaberovsk]^ t Aaberarij 
e manielkan svhu, Jobaokau BraSick^ch z Cbo^or« a i 
kami jicb, podfiav§f» teji duom v cele» an sahA r tii 
svitilif s Ditnl se ygemi Tzala a tak je opodil neglij 
kteHi pomoc vol aj ice, kterii jim, zvldSte tuk tma^ 
noci, u^in^na b^tt a p^ispgti nemobla; ostatek pak toil 

bdomu, s kter^ini tak plynuli, se roiboHlo, a oni v§ick 
BtoDuli a tak ngprceni jsau, Po opadnuti pak t*^ voj 
Bhl('div4ni a u kostela l«j4m^tsk4bo ialostiv^ pohlb*^ 
jsttn. Z tet^h dftek jicb dcerka jedna nalezeua }v&t ^% 
pena s file^kem na hrdle zavdzanym, tak Jak^ s Km qI 

ikati chtela. OJak ialostivi vec b^ti musela, kdyi tu rod 
8ov^ na smrt dUek sF^cb, gpolu m rozXehnavajfc^, patHlj 

Toho tak4 l^ta vedena a dovedewa jest voda st 
hami z Pacbu, potoka v predm^sti PachovBk^m» k alitfc 
a potfebA hornf ai na Taurkank, nade vb{ Uli«ovi»Q 
aby voda vodo hnala z hlnbin dolovjch 8krx« taustf^ 
k tomu zdelan^; coi se dilo a dokonalo skrze vymi 
^ovini od Elidle Gintera, pi-eapoJoiho Germana, tlasl h. 1698, es ^lor^ka* [A tak d^lino a aakl&d^no z mince J. M. Csk4 
na to drhhn^ Hb. al ta voda v2dy tudy skrze dolejii 
m^sto, potom skrze zahrady k kldsteru Sedleckt-mn, ptea 
cestu a podle cesty, jdauce ad H. K* k temuX klafetera, 
potom skrze pole a roll sem i tani mnoh^mi voklikami, 
jaki od t^boi Grintnera vym^reno jest, na tfl Taurkank 
doTddena; a proto tejjt Ginter darordn,] 

N^kterym to bylo vd^k, jeni rody blfzeji potte- 
bovali [svld^t^ v zahrad4oh]. jinym nerd^k. kter^mi na 
ikodn byla. 

[Vacslavovi Kubinovi, inlynaH hotmilsk^mu, na T^t- 
llm dlle voda odfiata jest; Tiak potomn^ na mnoh& 
to mn vrchnoeti aolicitoF&nl a jednani jest (sic), aby 
ma za to z mince 500 kop ^esk. d^no bylo.] 

Anl'ado?^ horni prom^neni: JiHk Dominik, jsa 
nrbnr^i-em hornim, uiJin^n ani*ednikem minoe; urburi- 

Km Jan Stole, Stolmistrem Payel Sprlink. 
Tolary, mince fale^na, prooh4zela na spfisob tolar& 
rolsk^ch, Aeboi pfivod by I na nfjakeho Nemce phes- 
»lniho, jen^ se v m^st^ CaBlavl oienil a csndiL jsa 
Temesla zlatnick^ho, kter^i naHzenlm od vr«hno8ti vjsat 
a do Prahy dodan. pH n^mi ty faleSne plity tolarov^ 
naleseny byly. Nepovedomo v5bec. jak s nJm ii5in^uo 
bylfi; nebo v Cechdch cizozemcuom T§e procbiizf. 

FrancisonB, ^e6enJ Pecelius, opat Sedleck^, nepo- 
vSdom;^ cizozemec, jeni nic Sesky neum^l, jeni se byl 
na to opatst^f dostaK ') nml'el tn v ti^mi kl^&te Sedle- 
okem a poh^ben. Praveno a domn»*n( bylo, ^e by otrdv^n 

Kl nebo nin po scnrti jeho velmi bHcho oteklo a se 
dulo; nrostl^ 61ov^k byL 

Brio potom zvolen a nveden jest [skrze visita- 
lora N., opata zbraslavsk^ho] k tomuto opatstvl Va- 
Jentinns Sembek, ros. Prus^k, kter^i iivot sfuoj vedl 
podobn^jr sFfttaky neJU dachovn^; ph jebo^io do t^hoi 
kliltera a k tomn opatstrf nyozor^nl oeobj % konfie- 
«) V rkp, -B : veihl um 66 X 7. P. kuUwh, M. DdL m Hesl g I U74r-teSi^^ luoY m^stsk^ch m^sta H. E. k tomu poctenf pHlomnj 
Ifcyly. Nebo pf-ede&l^, kdyi se byli o to opatsti^I nad«- 
Ipsan^ Franciscus Pecelius a Johaaaos Mact^rus. p^eT0 
lt4bol kldStera, nesnadili, pHoalena b}la od frchiiod 
iSvStsk^ z Prahy poru^^eirl a naHzenf J. M. CsVi ryelj 
UH a lepbmistraom a radd€ na H. K., le jednak jodiiob 
jednak drnb^ho na to opatstvl iiFozoTali, co^ niQMh/| 
katholickj^m. ie se to prej skrz kacile konalo, prol| 
myslno bylo. [Valentinus Sembek, tak^ mlad^, hladk 
. jondk, kter^^to potomoe mistrD^ s HorDlky se nesnad 
;a zach^zel, sahaje jim na role, kterM u^kterf eause 
od t^hoi kl^ltera pod plat (na Semi on pFeat&vaii ^\ 
cbtM) drzeli a uii^ali.] 

Robenci, dMnici, preg^H minoe na H. K. pflr 
L^em nekterych [aurednfkfiv hornfoh] Bprotivili se pr<j 
Mvjm kon^eluom inincil^ek^m a pregylsk^ra [t^i pra 
knapfim. totiJ tern, ktaH tn pH torn poMdka preg 
Bk»^m od ataroddyna spravedlaosti eve maj(, neehtic^ ( 
nimi spravovati a chtice to Bob^ Bami, coi tak od Btan 
d^vna lidem ano i k z&dugim rychdzelo, o sve njti 
csobo?dti pravice, ie jim to jako^.to delnfkOm fkk\% 
ih oni ie praonji. A5 to pHslo p^ed vrchnost a dlaofa 
iafi se to straay tahaly a apor jmMy a pod Km 
apravedlnosti HdBk^ skrze poru^enf z komory ^esk^ sa- 
filaveny. Po TyBlySeni pak toho podle nahfzeni a 
rufieni t^cbi p4n6v kamrrdtflv na Vlask^m dvofe r 
n^m rejtunku jest to vie k resoltici J, M. CsW 
Prahy odesl^no. Na^e^ potomne resolncf jmenem cfaa 
skjni vyfela a til koneel^ raiudl-feti pH bt^id 
byl^m ^4du a knapi pfi sv^ch Bpravedlnosteoh pr 
Xjml robencfijn z^etareni* — Ylak potomne opety ii| 
"kter]fch, kteHi aob^ tu aami nabdnMi, puvodem to jc 
[srnSeno a zuBtaveno, proti t^ zjern^ resolucl cfsaHk 
Coi a^ posaTad tak t^^iivk a ty hory a dobl'l starobf 
I Hdov^ tech hor hynanti nepf-estdTaji,] 

Umhel ftehoi- Bof-anovak^ z Byte6ky» konvdr, Mg 
Tit sprostnj, upHmn^, jen3& take nenialo na hory i. 1599. 67 U1 kladal a payoral, b auiitkem se D^potkarSe; a jsa po 
radu staru rytirakt^ho za B^i pocttve heai*?slo konv^N 
ske ae nestydel. U chrimu Barborskeho pohi*ben, tn 
pod atapni Telik^mi na krehov jdiuce. Byl Ftiobec 
jmenovdn po f-emeBlo £K6ko, jinak po jedu^ mauielce 
sv^ Stndnj^ka; nebo fityry mauieJky po^6d jm^L Bej- 
Tal take jedaim koDS*?l**iii m^Btsk^m mezi pdny iepb- 
inistry tu na H. K. PHslovf jeho bylo zafiaate: ^Erz- 

V advent pH pr4v$ H. K. vyvedeai jaau % ▼ftienf 
mfstn popravnfmu a ^tyrceai dva N^moi, Mertl a Lin- 
art, U kradli co a kde mohii, krtmy a kostely lau- 
pall a klenoty koatolnf pOHvdini, spaugUjfce to, prodi- 
rali, Mm), s© prozradili, a zjfm^ni jsauc**, ku pravu 
aatrpaeruQ ddni a ortelov4ui jsauc^, takov^ konec vzali. 
Dobytek, zvl^lt^ kr^ry, mizely zhusta naramnS 
tobo Hm, gkne ml nemali drahota t vooiastko nastala; 
prekapalkfir v tora plno, 26dn^ tobo nepletrboval 

Zemfeli : p. Mark^ta. manielka Jakuba HoHn- 
sk^ho z Bitova; a t mnste Kotin^ nad Lab«rm p. Borjan 
Kasaliok^, s man^elkau svau a di'tkarai jich Da bolegti 
momf, a Jan BaHn, proktirator na H. K., o kter^ini 
roxpr4v^no. 3ie by po srarti vst^val a chodiL 

Z. 1599, [L**gati knf^ete wiitmbersk^bo k J. M. 

C§k6 pro mor do Praby jeti necbt^li, zdrieli se v H. K. 

drahQ^ 5a8 na boapode n Bakal^hl : potom odjevSe, iu 

erbfir ar^ch, ^iftur namaloTaB^ch na pamdtku zaneohali.] 

UinM Pavel Skrivan, jeden z spoluradnfcb kon- 

uov m^'stsk^oh, maniol Doroty, deery neb. JiMka 

av46e, jinak Kliky. 

Umfel p. Jan Mlazovsk^, jsa hejtmanem panstrf 

Hoakebo. T4i p. Hendrycb Hraban^ z Prerubenic, po 

I rdovaii p. RateHua z Ri5an, ji^ byl po neb. p* 

imovi VSeborovi LibeDick^in % Vrcboviat ovdovelau 

manielstvi pojaK 

Uuiiela Anna, manlelka Alexandra Elsice, za bra* 
naa Eaui'imskaii. Hi B8 X V, p. kutmh, M. Doc, 8 Hefl 1 1 1574-1^2$. 

P- Joachyin Kaleniee na ZniMch pojal k raanieU 
sM p, EliSku Streiku a Rokyc, vdoru. 

P. V^ckv Ku^tos, zustavaje aeienat/, bjT na li* 
cich nemocD^ na H, Kut., dal se dov^gli na Yla5ii 
sfdlo S7e, a tarn umiel. 

Ve sti-edtt ? noci na dtrrtek po ned. Qaasim^ 
umtel Tom4& HeroU k Aupy, jsa pfsatem nrbarafm | 
H. Km jeiii jednoslejae jak pravaD tak hvhii rjj 
pismo ps4t.i umel ; ;&aQecha\r v vdovglvi maniel 
Evy, jii byl po Jeremi^Sovi Sentygarovi. apa 
ovdoY^lau k man^elstW pojal. 

Uml-el Martin Zelenka, krejdf, jga spoliir 
kon&eUm. _ 

UCinen urbur^i-em hornim Mikttlal z ftaan^ m^^* 
Bafem nrburnim Ludvik V^everin. 

Umtei JiHk stargi z B4sn^, zlatoUt. sa doman 
Varlovsk^m. 

Mikuldd, syn neb. Mikul&ge Yod^aDstk^ho i Ai 
rova od Zlati busy, pojal k manielstvf Annu, At 
Mat^je Dit^te, pekaN, poz^stalau TdoTO po Zikmand 
KozloTi 2 Reizenthalu, 

Zem^eli: p. Jan siar^ LnkaveckJ na Klucfob. , 
pravil ruky nem^l, a ta ran pred lety na rojn^ u^ 
byla* lanechav v vdorstvl manjelky sve. p. KbM 
roz. Hrabafiky z P1*ernbenic, jii byl vdovu pojal Fa 
Bamic, au^cdD(k na Ceetin^* 

Ghral Voda zabil L(du, ^enn svan, t cestS n 
eta C&slav^; coi j{ pr^e pledpov^fdal, nebo mn straiti 

Zeml-eli na H. K. : Adam Ffo§, N§m«c, auf*«»dii(k 
borofcb dalfiv^, a Vicslav, syn Bimeona koj&ignlka^ 
eerynsem p. ^epbmistrnoT* 

Umhel Jan Stole. n^kdejSf nrbnr^f hornf a r 
atele ev. Barborsk^m r kapli havel'sk^ [nedaleko brobn 
FlLipat bisknpa sidooienskeho,] pohl-ben; jednook^ byl. 
T^l Jobanka, dcera neb. p. Akiandra % Y\M Hory, kte- 
lil k njanielstTi jmela nejprve V4cslava Holanbka. po X. 1500. m Bn. Dynega, koDTd^e, TH noihl JindHcK Kause- 
rTstar^ prob^l- horiif, nikdt* sb n^ienir&i*, jsa provi- 
)nem opatren z mince cfbaitjko, tIc^ oa H. K. 

Mor Be Y C^cbdch rozmohl zhusta: v Praze, na 
K., V Hradei nad Labem a po resnicicb. A mnS 
4mi na H. K. semHii tito: Ateki^ander krf*jC'{. podle 
sksfi, Abrham Sturm » apatek^r, oba pl-eBpolni Germa- 
■fji t jtmz ae tu na H. K. o^enilt a osadili ; Joachjm 
kiysl z mesta StHbra, po onmi vdom zuBtala, Ma- 
PK NovosviMska z m^sta KoKna nad Lab^m; Saloniena 
abA^koTic, Johanues iik loau^el jfji; Zuzana, tnanitelka 
|||6 V{ta» far&le Kaiikorsk^ho, Lidmila, dcera Dobid&e 
^f, pekafe, Jagtioa. dcera neb. p. MiknlA^e Vod- 
tiSBTv^ho od Zlate busy; Burian, tkadlef Da Koftsk^m 
bii; VdcBla?, mlynar Kla^torisk^ ; Maudalena. Jana 
:Hvana manzelka. na Kofi8k«^ai trbn ; Martiu. maniel 

^Uubd6kovic. panna Rozina, dcera neb. Volfa He- 
na Tarmaice, jujaje se vddrati za Simona Sil- 
\ do m^ata Kolina. jinak Prachatickebo; JiHk Fi- 
z mesta Hoetinn^^bA. jeni se tu byl k MandalenS 
tiovic, vdov^, phi^.enil a osadil a kratnii'Bk^^m ban- 
im zbohatK a duoin Kr^sovsky. jinak u MietriK kau- 
vlt, pekn^ vyetaveti diU, Ondrej Mejzl, aankenfk, 
sna Bai-etfnekd noifl'ovic, s smysUm pomiDul^ a po- 
til4 vdora, Antonin Vlacb, Yacslav Hilan. jinak Led- 
oka, i-eznfk; N. N. dva brtstfi mlyn4ri z Spalen^ho 
i/na; Jan Jedli^ka. kloban^nik. Mandalena. Jana 
Ap^noYa, kolij^nfka. Jan Ha^kA z Sukora na Kaf^ka, 
|i^ Slovak, Johannes SrojanoYBk^* doctor medicus; 
Hpiay po 8obe v vdovstTi N. ') rozea^ Bohdaneck^ 
Rdko^a a d^tatka dcery jich v airobS: GermannB 
1 natione^); Anna, manielka Adama Strnada, lafale 
Ince na Vfaek^m dvore, Linbart, ml^df^k od Leksfi, 
a umtel na Jllebfch pan^ Ohotauchorak^ho u rodi- 
y Mariany, manielky sve, a tam poblben; Zacha- Slova nzaneobav" a ^natioub'' JBOU pretrleoa. 
70 XV. p. kuUwh. M. Dai s Hesl i L 1571^16$$ riiS Freisichsolbet z Jihlavi, v Ceske nlici; Vftosl 
Kalvdrek od Svobodfl; Pavel Paukar, N^mee, ^luejdf 
kmVz Petr, far^^ u kostela N&m^tsk^ho; kuez JteoH 
Meligens, arcbid^kan tu na H. E. chrimu Vysokotft 
ekebo, kter^S^ tM mrtTjeb, od nichl^ se jema od k^sa 
nad mrtv^mi elova boKho neplatilo, do koetelnov r kl- 
zini vnddeti zbraftoval a tfm r lida poborienf a 
eebe iehrdof puscbil; Laurenclue, mistr Ikcinl ^ko 
Vysokoetelsk^; a jest spolu 8 tfmi archidekanem v j^ 
Qom hrobe pohl'ben v kogtele BarborBk^m pri ehAru 
hr^ strand; Dobi^S ^afifar od Krbcnov, jea born(m holj 
miitrem ; JiHk Dominik, jsa mince anl-ednfkein, jea 
se tu na H. K. r pacboletstW gr^m dostal, oJenil a osa- 
dil; Jan ^iiek^ j^nj ^aMfem mince phede&le byl, potos 
aufednikem v Lorci. Hendrich Gladpach, brad^f, Nf 
mec, Nydriander, etc, etc, a d^ti mnoho. Ergo: Ten 
pora loDga tibi non proioittere ritae ; qaocunque ii 
deris, eequitur mors corporis umbra, 

Sio fluit oeciitte, sic multog deoipit a^tas. 
sic venit ad ftupin quid quid in orbe maneU^ 
Heu praeteritum uou est rerocabile tempus, 
heu taeito mors Teuit ipsa pede ! 

Srart sve prdvo provozuje, 

nade vHm evetein panuje, 

^\ni svan povinuoat pl^edce 

a vSecko napoHd seSe: 

trliU kdyl p^n bflb cbce tak mUi, 

nemfljf se i^dn^ ukri^ti ; 

mocf 8vau n&m vgechnem hrozf, 

pokoi-me se vuli boil, 

BVetu se uepod^vejme, 

Krista Paoa poslauchejme 

a r D^ho nadeji m^jme^ 

iak pHfitf jeho 6ekejme, ') 
Zem^ely: p. Kalei"iua z AuberoriCj mauielka Dd 
le £ Moravy, jeni pied ufm Jmela k man^elslT^ 

VerSe £ Froitoprav€fy fol. 49. L. 1590. 71 VAoBlai^ft Da^iek^ho z Beslova, na Lord; a panna Sa- 
lomena Rasinka % Rjsnburka ika KoroMcfch. ctn& panna. 
V eobotu den pam. nv, Augustina hroraobiti ve- 
lik4 bylo 7 H. K., a opdlilo JiHka Zeieoku, femesla 
feev^oovsk^ho, r jeho pribytkti, z 6ehoi se eotva vyhojil. 
ZemMi: p, JindHch CbotaDcfaOYsk^ na ^lebfch, 
tlast^ ^^lovek, a paona Kate^ina Hru§orak4 z Hruiova, 
na BodkoT^, vSe v kraji ^aslavskeni. 

P, Jan Mirek % Solopisk, syo dobr6 pam* p. Ste- 
fana Mfrka z Solopisk oa H. E., pojal k manielstri 
pan( Annu Malovku z Malovic, vdovo pozfistalau po Ber* 
nartoTi Maternovi z Kv^taice na PHtoc?. 

Zem!'eli: p. Jan Stadeneck]^ z PaSinSvsi na Kr- 
cblebfch, panf Aneika Kolovratova z Eberku na Jano- 
Ti5k6eh, Vilem Slaoh z Hrivic, Vojtech KrejStein, Hen- 
drich Sala^a % Lipy. A na H. K. Jan Zygel z Cho- 
siulc, Matl&§ Stejgek FreisiehgelbBtt Jirfk Uruza, jinak 
o^ka, oa DolBJIfm m^sta; Eaieiioa, manielka JindHcba 
DM^Hchovsk^ho za KaaHmskaa branan, v ptedm^sti Ce- 
^huvakem; Pa^el Litomyslsk^^ jsa prvnfm konSelem 
rad^ konseluoT m^sta; pani Mandalena Mirkovoa 
I Solopisk, Tdova pozilstal^ po nadepsanem p. Mati^^ovi 
ejikovi Freieichselbstovi, etc* 

Zabil 80 sam svevoln^ tulicbem N, ZpH^fiek, 
hndeo zauial^, pohodle se u^co s mkMi ieny sv*^ ; kte- 
T^i jeho tak mrtveho pekn^ na mary ku pohfebn pH- 
prarily, ale z porn^enl prdva jest mietrem popraynlm 
odkllzen. 

Mor ten nadepsan^ pj^e&tal na H. E. tn^eice pro- 
Blnoa; r kter^2to mor zemfelo lidi obojiho pohlavl na 
t^ohi H. K. i na Kai^ku okolo tri tisic a npjdc d^tL 
Zeml'eli tak^ r kraii c4slavBk^m na Vesci N. ^), 
inlelka Daniele Hostaunskeho z Prahy^ n^dherni, 

A oa H* K. : Mat^j pHjmim Faber» roz. PoWk, 
bjdsdn^ pduaoT §ephmistrQov. 

*) Anna s Froiovic, - D. s. ITi. N. 58. 72 Xr. p. kutnoh. M. Dai. » Best, x I. IdTi- lOiiO. I Tak^ uiDi*ela sa Koftek^m trhu v pMbytku sfin 
pani Lnkrecia, roz. Hraba6ka z Pl-erubeniw, mauli'lkl 
p. JindKicha VraHy z Eimvaldu. kterd^ pHde&le jm^l| 
k maaielstvl dva star^ vdovce: toti£ p. Zikmauda Ma-i 
terau z Kvetnice na Tt'ebe^icfch. a po nem p. Tonili 
Bykaneck^ho t Lipao, tti na H. K., po uiotii stalku 
nabyla. 

X. 1600. Brzo putom l^ta toboto nast&Taj(o(bd 
nadepE>aD^ p. JindHch Yraida a pane a EateriDa. abet&rDl 
Bestra pHzepsao^ p, Lukrecie % Prerubenic, tak4 zemtelj 
ve Tfii re6. Cerekrice u Hrdibora Hrabaoi, jeni 
Y teji vai obpjvaL 

Ye etredu pb. pam. TH kr^loor madr. irjbobl| 
tfi d?ory ve vai Miskovicfch, nedaleko H. K. 

A bned t tea den v noci na 5tvrtek neopatmostl 
paoholktv r maetali vySel ohen v Hi^st^ tiiiskJi a 
moh^e B<» tak, ie aboielo nekolik dom&T, t^l kror 
koeitele farnlm i na veil ; stala ae Ikoda nemali. [PH^ 
tom oimbal, na kter^l bodiny bily, ee eli). Pravili. 
z domu dsal'skebo rychtii'e, p. Blai«je Markotiusa Hi 
ohefi vySeJ,] 

Umiel oa Hradenfn^ v kraji katirifflsk^m p. Yh 
Blav Strojetick^; brbovat^ byl od pHrozenl. 

V iiuterej po pam. 67. Antonina Matbi^l Da6iokjL 
z Heslora, [strejc inflj], pojal k manlelst^i pannu Aiitiiif 
dceru p. Alekeandra ElMce z EUic, [A daroral Jsen 
mu 2 liisky a ne z poirintiogti 2O0 kolarfir do iiTnoitii 
nebo JBem s otcem jeho diliiy byl dckami zembkfmv 

1 statkem iosoniim. A Btatek po oici jeho veHl^lorAl 
7 dJuzich, kter^cbi mdti jebo Dadelala, pobrali.] Aetma 
na Hor. Eut. 

Y m^st^ EoHd^ nad Labem §imon &ilh4nek 
chatick^ pojal k manJeletvt jsa vdovcem, KateHnu. STmij 
a domu ev^ho starod^vni hospodyDit puunti obs 

Na H. K. Tstaupili r etav man^elekj: Andrea 
Brtnifk^, student Ikoloi. s LidmilaTi, dcerau neb. 
nialava koii^nfka. Pol4ka. L 1600. 78 Pod4n z Prahj na H. K. jak^ei Nemeo, re6. Peir 

a u^inen pK t^chl Hordeh puebalterem, darsQO- 

Ubem, a opaUen pen^iitj^m tehodnfm provisionem, 

)ta. Cechuor ae vidjekay t torn poiuijelo a ledajacis 

chozf cizozeEiici pled^ili. Cechov^ se pak sami leh* 

a radeji oizfm Bapom^halt aa 8v4 2!^. 

Samuel Nejepinsk^, po rodu Hord6ek, syn N, Serce 

mSatS Led^i p4nuov Trfikiiov, jsa dobrodinim p^nuov 

TrSkuor, pAnoov sr^ch d^i^ni^cb, t podanosti oavobo- 

a i od Nf^ippinsk^eh % Nejepfoa k stftu pHpueten, 

dheriie a spfiro^ sob^ vedaiiee a provoinjice, 8p**jchal, 

cht^-j** vy^felm roren byti, a mistrc^mi apiiaoby k na- 

bojvdni statka yaokol gel. A tak mu to etdlo, al oafi 

Tyhledano bylo, ie TyraMU^ jistoty na penlze svM- 

6fci k sob$ piijfmal a % uicb upomioal a pH pr^Te na 

n^ nastupoval prnti prdvu a zHzeni semakemu; proeei 

naft naataupeQo a jeet pr^yem 2a auklalnfka uzq4q 

a odsauzeD. A t atatek jeho ae k tomn nariz^oi k ruoe 

J. M. Cake uvdxali, i y ten duom na H* K. v pred> 

m^atf Cechovak^m, jen^ nikladein jeho, kterehoi bjl po 

EateHn^ Pampovn^ 2 Vickovic, prvnl manieice bf^, do- 

BtaK p^kn^ a z grantu Tyataren byl, i ik\% borni jemu 

odftaty jaau, k fiemui naHzen a Tyaldn byl p. Jan Sel- 

ten&log 2 Frydenfeldo. Tak ho jeho pojoha, vyaoko- 

myalaost a Tfiete^noat zaae k anftenf pHvedla a p^i- 

prayjla. Potomn^ jeat jemu % tobo neco % miloati d4no 

a paslroTano. 

maaopuat^ Dobi^^ Po4e?in8k^ ze vei EoHn, 
rodil^ t Mora^y z mesta MezHfie, jsa ^dovcem, pojal 
T kraji plze^akem u p. Kokohovce k manielatyi panua 
Aduu a do Tai Hoi-an ji sob& pHvezK 

T6i Tfilaupili v atay manielek^: JindHeh Dobfi* 
cbovek^ 11 H. K., vdovec, ae pannau Annan z Efsnioe; 

Ebratr jeho Jihk v Ghotusicich ae pannacL Annau 
lanekau. 
Ve Btiedu po aed. Lai^tare ainl^ela na H. E. Ed* 
na atard Stoloor4, knlhavi, maoielka Jana Fardub- 74 XV. P. kutnoh M. Dai. t Ual. z I. lo7i—i>y.:^. I I skdho, T pfedmestf Hlauieck^m ; a r mHX^ KoUn^ 
Lab^in iiml-ela take Lidmila Hodtka, munielka Ji 
H 11111 poleck^bo, t^Qet^ ieiia. 

Ve vsi Sedloy^ umi*el p. Viclav Ylk % KyftkoW^ 
jsa od ddvna podagricua. 

Pted avatky Velikonofinfmi p. Vil^m Pnstimfi'ek^] 
z Moravy, zdrzujice se iia H. K. a jmaje pojfmaii k mau*l 
SieUtvf Kristinu Gronymuaku, vdovu, dostav se do Tfjncel 
nad Labem, zasttelen jest tarn zrddni z ra^nice od ja-] 
kihoai foTstknechta, myelivce^ v dona^ N. Slavika, pe- | 
kare; rzav ten forstkaecht k n^mti pHiinu, ie by j6j 
teji Vil^m ptedeile v sv4d^ zranil a tak Be toho po- 
metil, y&ak neSlechetne. A on ViWm tam v Tejnci po-l 
hfben, na toho pak forstknechta Iddn^ pro tun skuUk ' 
nenastupovaJ. 

Lorenc, servus pdnuov gephmiitruov, pojal k maxt-J 
zelstvi Lidinilu, poz&stalaa ydovn po Janoyi Jedlifikoyl 

Pavel, rector skolnf, pHjmfm StHbiekJ, uroatlj i 
i^lov^k, nalezen jest utopen^ v yodS nedaleko stareho | 
KoUaa pH Labi; nepoyedomo, jak k tomu pri&el, nebo j 
dtyry tebodtjy o nkm yedino nebylo, kam ae podi^l. 

Adam Stroad, jea ydoycem, pojal k manieUtvl j 
KateHiiu Klikoyio, pozflstalau vdovu po Abrhami itux' 
movi, apatekdH, Nt^mci. 

V anterej po pam. Seel. Dnoha ay. p. Y^n^k Mi* 
loy#c z Maloyic, jsa y stayu mlddeneok^m, pojal k maD- 
^elstyf p. Alinn, poz&stalau ydovu po p. MiknldSoyi 
z Vojenio; svadbu jmeli na II. K. 

HafepleU, cbaea horni kaftkoyskd^ y«av6e 80b§^ 
pHMirn podle jich navykloeti, le by p. Jan Kridiofl 
Mylka ze 2lunic oa Hrddka y kraji kauHugkim itiaii 
jednoho balpt^he, tovaryae ji<ih, poddaunau syao, vstiil 1 
a ji u yezenf sy^in tu na teiu2 Uradku zdrzoral & ji , 
propustiti nechti^l, i zdvihli a erotiU se hanfn^ okob 
pii druhebo eta oaob, naHdivIe eobS yfldcem mttie 1^ 
ieny y§zotce, a Hi tak Bpo|f»6Qd a bubnem ai k t^oiiLi /.. jom. 75 Ikii, sfdlu Dadepsan^bo p, Mj^ky, kdeii HI iena 
u vHeni K&»t^7&l&, Tyslavie % sebe k nemu, aby 
jim tu ^enxi z r^zenf propuetil a vydal ; 6emtii kdyi 
odepfelf !^dal mnl j(>jl, aby s tau^ ienau sYau mohl 
promluviti, k ^emoz mu dovoleno. A kdyi k m vpn- 
gten, tam s ni v tem^ vezenf zavHn j«^Bt; a kolikei pak 
jfzdn^ch rejthaniov, jedance tndy, kdei Hi baipl^H ee' 
poloiiti, BE n^ 96 dali, je rozplalili a rozehnali, ie ae'* 
tak rozehnixii lase, vSak bez mnle U leny v^zoice, 
j(*Di 86 by! raodcem jich ufiinil, navrdtili. Cehoi ne- 
pomintil tejz p. M?§ka na vrohaoat rzn^sti a po vza- 
tera od vTcbnosti nau<^<?nf a nah'zeaf jest ten vfidce t^ch 
hasplehiov pro takovA proti prdv^u a z^l2eni zif^mskemn 
pozd^iieaf a pl'p^in^Qf do miBta KauHoia ko prava 
podan a stat; a tak eht^je ieiie, maa^eloe sve, pomoci, 
hrdlo pMsel. Od tnho 6aaa til d^lnki horaf Kaii- 
ko^^tf, jeni 84^ byli tak pozdvibovati a bauHti, horami 
60 zaatirajfce, narykli a v obyftej vzali.jsou krotcf uSi- 
neni a takov4 ?iet«^cao5t a e^evolnost jim jest p^etriena. 
Nota, D^lolci takovf borni jsou na v^^tsfm dile lid od 
p&DtiOT BV^cb d^diJ^D^cb zbebl^, kteHi boranii ee za- 
eiir^ice, v torn a pod tim ode rSebo pdnfiv sr^ch epro- 
gt^ai a Bvobodai b^ti cbt^jL 

P^ti lephmietri s obci evau m^stskaa ujali k pa- 
▼o?&nf dooi bornf na oauga Eaklick^tn, dav§e touiu 
dolu jm^Do ^taatn^ Obeonf; v^ak nem^lo tu naloiiv^ft' 
a 6 odm^nau se nepotkavse, zase npustiU [a pfes 1700 
tolaxi tu propavovalj, v§e daremn^. Dal jsem na stAj 
kukng, kter^i jsem s nimi dobroTola^ ojal, onpusii 13'/^ 
to1arn>] 

T pond»Mi po pam, Marie Magd, z narfzenf a jrae- 
nem J. M. Csk^ jakoito kr4k i^eek. ryelan jest do H. K. 
p. Jindtiob z Pfsnice, jsa J. M« Csk^ u^jy, prokaratorem, 
k obnovenl Sephmistrfi a kon&elnov mestsk^cb na t^cbil 
_H^ K,, coi vykonal ; nebo ten ^'^aa upjv. mtncmeistra ani 
JatodrMcfho nebylo, kier^muMo niincmeratru ta po- 
Innoflt obnovoHni t^chi kon&eluor od etarod^Toa n&leii. 
70 XV. P kuinoh. M. Dae, z HcmL s L 1^7 'its:^G. I Ve st!"edu po patu, H^rmani umlel na H. K. 
MachoYsk^, jen). st tituloiral t Audoli, a tu oa H 
se doBtaTle, urburelem hornim byl u6iii$n: a naklidajel 
pH lorn na hory. ekrze to v dluhy vefed, pro ukl dlaoh/ 
6a8 u v^zeai ^usUval. 

Adam Cyrill, kramir z Prahy, provozojfce t« r!|J 
H. E. ^irnost svau & jeda z mesta Chrudime z jarmarkG| 
a dostaF ee do Hetmanoya M^stce, zabil Vita, fotmaaji 
od H. K., pohodse Be b nfui o q€oo t hogpod^ ; propel 
tu hned vzat do v^zeof, % n^hoi se ku pr^vu do&tioil 
pod 800 kop gr. 6. vyruSil. Potom z toho n pr^ra na 
H. E, obviD^D jsa, manielce zabitdho Bmlanvaa 85 k> 
mil davie, tak to spokojil. 

U6in^E feafirem mince na Vlask^m dvote Ftorla 
FarinestuB, misto Adaoia Strnada, kter4mai odpusUnfj 
jest d&no. 

Jan Pardubfik^, jinak ^tolc. z predm^stj Hlan^ 
leckeho. jea FdoTOooi, pojal k manielstvf MandalenuJ 
pozustalau vdovn po RehoroTi BofanoTakem % Byta^ky^ 
konvdhi, 

V p4tek V ocht, pam, Nar. bl. p, Marie umHIa 
ua H, K. p, Aqdb Mirkovna z Solopiek, pozftstal4 rdoi? 
po p. Adamovi Maternod z Evh tnice a v kostele Bar^ 
borak^m y kaple ininc^fsk^ jeal pohlbena. 

Ve sti-edu pi*, pam. bv. V^cslava Vioalav, syn J^- 
ronyma Labulky, suken krd]edt», na Tarmarce, mino^fej 
pojal k manielstTi KateHnu , dcf^rti Jaua od Hriiz&] 
% DolejSfho m§8ta, Jeni sluje na Svatem Jan^. 

Na Oddest a jedn^nj pana Zdislava Podirick4iio| 
z Podivjc pH lephm^8t>ich a raddt^ na H, K. |>u&t4ti 
jest pramen vody do domu jeho PilgramoTBk^ho, jinak 
u Medfnkfl^ proti underliku, z trub obecnich tn ua H-J 
E.t vsak pod plat uloien^. [Podvolil se davati ro5ii3 
50 gn bil. 

Nota. Ta Toda (^istotnd a jeden klenot ii obo 
jest od star^ch pi-edknov Hornikuor do m^sta H* K. 
8 Demal^m n4kladem trabami phredena z stndynek L. WOO 77 r&f&eiiD^cb za m^stem, asi Slvrt mile od m^sta H. K. 
r tti atrnDu za Kaurimskau branan, v mfstech travna- 
t^oh leMcfch a se pr^jltlcfoh ; aj<^st seta i tarn po t^ml 
m5at^ do kafeen Fodnfeh obecnich a do n^kter/ch do- 
muor — jakz sobe kdo objednal — rozvedeiia. A lo v mU 
sta tato: 1, do ka^ny obecal r pVedra^sti Sechorsk^m za 
branau KauHmskau; 2. do dnih*^ kaSny ob«cn{ 7 ra^* 
ete M Btareho rathauzu ; 3. odtad* do t^hoi stareho rat- 
hanzu k pivovaru [obecnfmu]; 4. na Ur4dek nad Paohem, 
jdauoe k kostela Barborgk^mu, kdei pted lety p. Albrt^cbt 
2 KatenSstejna, jsa nejT. mincmejatrem. sfdlem byl ; 5. 
do Idan^, jen^ slaje u Kola, pod ifmi Hr*4dkem; 6. 
do drab4 laznS, \^K Pod kostelena, coz tak^ potomn^ 
spttstoSeno; 7. do domti Ohyzderovek^ho [u fary Vyso- 
kofiidlsk^, tiebo byl tehd^i kral. rychtdrem], eoi oa ten 
5a8 BpuBto^eno; 8. na faro YysokoBtelskaii; 9, do 
ikoly Vy8okosteUk6; 10. do ti-etf kaSay obeca( d& 
RybQem trhu [u Vlask^ho dvoru, mince krdlovske] ; 11. 
na Vlask^ dvuor [k kochyni a Urni^ce, nebo tehdM 
kr^l Vladisiav v tei dvo^e dvor^^m beJTal to na H* K. 
a mnohi dobrodial t^ obci a Hornfkftin ^ioil] j 15. do 
domu [Samnele Vodoliask^ho, J, M. Cik^ rychtare, na 
Sybn^m trhu k pivovaru jeho]; 13, do fetTrt^ kaSny 
obecni u Ohlebnic, proti domu Vorlovek^ma; 14. do 
piti^ kaSny obecnf u kostela bv. Bartholomeje ; 15. do 
domu Satnych, nedaleko teho^ kostela, ml na ten ^aa 
apuSt^uo; 16» p. JanoTi VoprSalovi na Cechu tak4 pra- 
men t^ vody pulton, protoie ge ekrze zahradu, grunt 
jebo, ta voda trubami redla; 17. t^£ do doom Zik- 
mnnda Kozla [t eot^ vystaven^ho, jeni pl-edelle dooiek 
navSstek byl a u Bom^akn slanl] u star^ho rathauzn; 
nebo tehd^i prrnfm kon^elem m^sta byl a tak [se panf 
maa^ i^enan svau, maje obecnf ka^nu pi^ed sam^m do- 
em. pro fivau l^aniSkn, kteraaSt sob^ pH sv^m i^ml 
dom^ nstar^ti po paneku dali, cht^l jmJti k sv^ b14v^, 
roxkolnoati a n^dht^roosti ; kteraul, an to Jim nefiln^elo 
a neaileitilo, slarn^ Tedii a proFozorati r^^ilij; IS. do I I 78 XV, P. kutnoh. M, Dae $ ffesl ^ ? ^ -^" J ^ ?''->.^ Sest6 kainy obeonf, pi'ed domem Krbcovs^jra proUj 
hauzQ noY^mu; Id. odta<f potoai do sedin^, »ove kl 
obecni, pred Sudan pekaVem, jdance k brdn^ El^iSUr- 
bU; pH fiemi bobfi tak^ Jakab Holej od Hutnfdkft, jsiij 
prTQfm konlelem m^eta, trauby, abj mu t42 Toda do 
domu jeho Sankturjnovsk^ho tak od staroddvna le^, U^\ 
bet dc?oleiii obce kliisti dal. ooi potomae zastaTeao 
20- do pi'fzepsaneho domu Pilgramovsk^ho. Potomac U| 
voda do tvTie Lorce v predra^stl Paehovskem avedena, ')[ 
[Tak se ta voda rozvedla Da :^0 pramenu, tak ^e miioho* 
krdte t^ Tody v ka^n^ch obecnfch se nedostdralo a odl 
t^ch n^kter^ch, jimi se obzYUstne do domfi jtcb pn-l 
atila, zbytecn^ vycbdzela a d^laje v mrazoT^i dasy iit-| 
ledof, jiD^m sausedflm skodu Manila,] 

Vieslav Satny z Olivetu od H. K, kaupil »M\ 
atatek poz^msk/, Hradenln H^. v kraji kaQrimsk^mr 
nedaleko Planan hlki, od pani 2cfie SalaYovi^, [aLan- 
^elky p. MikoM^e Salarv] za summu pen^iitan 4500 1 
kop gr. 6., k placenf Da t«rniiny svolene. [K tomaj 
se uYolil daroTati panf 80 dnkdUlr zlat^cb. SlepS dol 
tobo byl lezi, iiecht^ posleohnauti mne a jin^ch.] Bno' 
to potom — vza? taa kaupf Ikodo — sase prodal panu 
N. ^) Zftmbovi z Hustihati ; nebo tea staiek jest M\k9 
na sam^cb roH<^h bez 1jd( poddan^oh, ool iHkn ho- 
spodariti. 

Tecb fiaeiioT jak^si tlust^ NSmec, eiioiemec, ¥eL] 
David Wotfrom, DaVizenfm rrchnoBti dostal se na H- 
K. a pn^t^Do jest jemu ^melcovdnf rud a kyznov bar- 
nfcb, Da au^ttek polovi^>D^ a J. M. Cskan ; col pri t^chj 
bor^oh elejchaoo a dovoloHno aebylo, [aby D^jeifiafkl 
B pinem BYJm ye vlafitof v«ei p^n^ rovay dfl a apnli^kl 
m&l.] — JeSte j>mQ k tomu plat tebodni peu^iit^ [p^eal 
8 tolarflj z miace J. M. CsH div4n byl. I km§ *) V rkp. B dodiao jest^ : „Do doaio JiHka Sata^bo « ( 

vetu. aedaleko ohrirnu 8?. Barb." 
*) Vdtxlamvi Blftrlimn. D, i. 175, P. 38. X. itjm. 79 In N^mec dota^, dokad J emu forot nid a kyznov prTe 
aotoven/ch a spraveoyeh postaSoval. A kdji to do- 
lelcoval a sobe Urn velik^ uiitek [pree 30000 tola- 
\y\ pHvedl a BpQsobil, vzar od toho odpultgaf, zase 
pre6 odebral, YzaT pHi^inu, ie cbiirfirdt eask^, p&n 
j0bo» tak^ ho potfebnje, [zanechav tu jak^hoBi jiu^ho 
Nt^mce, pHtele &r^ho, kievfi nemaje jii forotu neved^l 
kndy kam, tak ie stHbra z huif do mJDce velmi akrovnd 
vycbdzelo a tliu zirada op^ty iieaiaU Da ty hory uve- 
dena a opety uem^lo dlnhu oa tii iniuci Cskau prlbylo. 
Ten pak iraelclt Wolfrom elySell se dal], kdyi znovu 
takoTuho forota riid a kyzu nabndau a naohoTaj{, le 
Be sase ifmi Bpfiaobem najiti da, [ale dhv© uinreL] 
Nebyl blazen 1 [CUaHkd pak z toho Imelcov^of polo- 
rice kam Be podila, o torn Hdjxf ved^ti nechce a ai 
poBavsd vyhleddno neni, k tak tu J. M. Cakd dobH 
60.000 op^t, fierai siiad redeti nerifil, jeet pHpra- 
vea, a mezi nevSraymi to ntntUno.] Takov^. Seidft- 
atri, jemui khnnst Hkaji, ^ddu^oiu by Cecha nepoata- 
iilo a paeffov^no nebylo nikoli. 
Hora Entn^ jegt zajlgt^ 
vSech pob^hleuv stanoyiltS, 
kteHi berau, kradau ^ist^, 
ohtic TUdaaut aa kaH^m mfsti; 
kdyi se pak doBti aaborao, 
odbd Be zase poberau. 
z toho 6T^ rozkoSe jmajf 
a fiechuom se posmivaji. 
[A tak po vsechny fiasy sa olaafe Ferdinanda, Ma- 
ximUiaDa, Radolfa neni J. Mtem aai Jedn^ kopy z tech 
' Dr au&itkfiv pHvedeno, toliko tu auHduici tech hor 
ZTl4dt<^ cizozemci nab^^jvajf; a ^e tu hauf lidii chu- 
jbo, hoiiifho, robotneho obiiyfTif hve pracf horuf majf, 
rl&St^ kMii od pdnfiv sv^L^h, n^kteM phed ukrutnostf 
jifih, jlnf pro 8t4 provin^nf, nekteM pak zaumyala, aby 
If^ rfile a sTobody uiili, na ty hory, zvliste aa Kafik 
lezi halpleN hovni, utfkajf, maje tu pH pr^ceoh hor- iiUI 80 ^ y- P- hUnok. M. Dae. s Heal, i L 1574— leX. 

Aieh od rrebnoflti osroboienf. pesky boM pH torn pro- 

TOlUJfJ 

Tj horr jsaa jui podobne k Teliki m&kladni ka- 
«hYBi. kdei b«jra maohe kaehahiOT; a ti na niklftd 
p^a 9Teho Tah. p^kaiL, smali. etc. A co tak nartH, 
3ap«kaa a nastroji. to y^ sami seieran, pinn pak a 
sikladnfkn toho ani rejslnhT nepodaji a mnoh^ o vieekao 
phprari [a hladem ^moh']. K tomn jeit$ takoT^m ka- 
eharaoiii musi Be h'vii^ laplatiti. [Tak na tdeh horMi 
<?o ae ktereho tfhodne flti-fbra a i toho pen^ nadfli, 
v> eot^a na auf^dnikT. pisare. kaa^ti^e. hatmiatry, da- 
reani komisa^e. darmochlebT proTisirni postaSaje, a ty 
hvrr hjnaati nepi'estaTaji! Sika;! pak n^kteH, nad^je 
pnr Hornikj idriuje. ale dtbi nei se nikladafk t^h 
hor odm^QT docki. pH;de o r|«ckno kdo co m4; troltf 
p&k a cekani Hni i mnohjch lidi blamj.] ^ 

Z. 1601. Jan Earka. t^ch 5asaoT hofmjstr honf, 
a Hans Spis. aa)-ein^ mince tn na H. E., obdaroTiai 
;&iin od J. M. Oske Bndolfa. (es. a nh. etc. krale, ma- 
esiatT s erby malovanjmi. ;;Ak abj teji Eavka ina- 
meni t sritn iti karek posikem maloTanjch a didiei 
sT^mi oiiral a psal se i Tolensiejna. Nota: A tak, 
jsa roienj C'eeh. nemeckeho titnin dostal. A Hans §pit 
inameni kamiika iriratka a phtom ItrrcbuoT poko- 
snjeh a abj se s de-iici srfnii i Hertenfelsa titnloYal. 

Dobre mrarr. cnost. Ilechetnost 
ozdobn;i nrozeno8t: 
kde se pak lo nenachaii. 
tn erboTe nic nevali. •» 

Jeden z hornfch probernor N.. pH;mim ^eS. Ze- 
man. roi. i^:ch. z oeskych rodiffiT srych iploien^ tn 
na H. E.. nenmeje nic nrmeckj, psaJ a titnloral se 
ikzi oi sebe titnlem nemeckfm. totii: i Seidenfeldn, P^f'irdci vett jef t i JVt»toprardy. kdei na fol. 1 — 8 jeit 

«r.r£A porekadel a mraTOTch niDceni. 

V»rfe z Prwtopravdv fol. 7b. Vli dflu I. ftr. 214. 
"col ^ ^^^ ^ 

[?.'"S' 7c '« 'S ^•'^' '"•« Ur, 


— 1/ 

Hbni 


6 XV, P, kutnoh. M, Bai, m Besl $ i 1574—16^96, mufikat poz&fitald vdova po Zaohari^ovi FreiBioheelbBto^ 
2 Jihla?i, jedna z mokri§ ^tvrti, 

Vstanpili v atav manlelek;^ Vicslav, pHlmfm 
[meo, rodil^ t m^st^ Koling nad Labem. jsa t Pr 
^na zAmku pH bemfch zemsk^ch pfsaf-ein, s Mandalen&a 
dcerau neb. Daniele Stejeka FreisichselbBta, a r Praie 
Be spold osadlH. A hiied pH t^ml si^atku jicb maa* 
[ielek^m tit na H. K. p. Mfrek i Solopisk, eyn n(»| 
p. ' Stefana Mfrka, dal se tak^ k manlelgtrf oddati 
pani Aonau, ytastBi matkan nadepsan^ panny Handl 
leny, pozftstalau vdovau po neb. Wolfori Heroltov^i, Jeal 
mince aai'edQfkem in na Hor. Kut. byi ; a to jejf 
^.maniel. 

[V sobotn po oedMi postni v tuban zimu bHni 
a bl^^skalo se,] 

Jeden mnich 7 kl&6te!'6 Sedleck^m opi^le so, aj 
je§U V pivovare z korbele dopfjel, npadl znak ep< 
a tim pddem krk sob^ arazlT^e, nmfeL 

Ye vai Mal^cb Lo§aDk4oh za vsf Kbelem 
T&cslav Lofeaneoki^ r ned. kMioran, jeni b0 ta 
z Brodu ineHta Ceskeho dostal a k KateHn^. i 
vsi Kbela, atil^ vdove po nekdy JiHkoyi Lo^ i 
se priienivSe, osadil. Ve vsi Kbele v sfnci kosteinf 
jest pohl^ben. 

Na H. K. ym(el tak^ Jakub Brodsk^, jiaak E^ 

ibiSek, jen^ rodem byl z mSsta Brodu Nfm., l^emeali 

IpostHha^skebo, a do H. K. ae dostav^e, ae in oea 

'^a prokaratorem ^ozep^f saudoich udin^n. NeTjsoki 

zroatTt byl, [I ?zat bjl do reiki rady na H. E« n 

in4lo obci dluien zfifital, jBa pfea^em t dole Hrniikicfa, 

kde£ obee mnoho propaTovala, a s Um aob^ nahnal, 

Irgak ai poaavad nic nezaplatU a napoeledy ae o to v rad^ 

oplakaL Tak^ na nej nehrtib^ nastupordno bjlo, nebn 

T torn ^pitdle n^kteH jinf nemocnl le^eli, podb tobg 

pMsloYl: Mlfi ty a jA taky.] Nota, Ten dfll ^e$«i 

y Hra&k4cb dlanb4 ^aay od HomfknoT m^ata na aAkli 

i6 obce paTOY&n byl s relikau gkodan. ^^kau a nad^jl k ulitkn ; ale nic nenf doaa^eno a zase to opnH^no 

jeat — Nota. Havefi hornf raaji obyfiej raditi a Uliti^ 

k takov^m hornCm nakladaom, aby tu g?^ vychoviol 

a pastFU jm^Li, bud nikladDikn uiitek nebo nebucf; 

akrse ooi mnojf. cht^je b^ti bohatf, k chudob^ pH- 

cbisejL Oiicfrov^ boml toliko auiitek jmaji: a mnoif 

k s phfnacenf pavorati a DakladatI musejf, 2e prej 

ad^je Hornfky xdriuje Aie trofety a (^ekiini 5inf z mno- 

^ch lidf bldzny, ^) A6koHv pak bylo jednau od vrob- i 

08ti naMzeoo, aby aut'ednfoi a oficfror^ horni iilno? 

i^jmfvali a Qeujimalt doluov hornfch, jsaaoe r pode- 

leaf, jakoby podle t^cb au!^adfiv — jmaje etaoce, platy 

hodDi peaelit^ — sobS Qab4Qeli ; ale jest to zase zru- 

Seno, nebo jim te?,ko bylu od toho opuetiti a radejl 

anl-ady opustiti chteli. 

Jan Nedv^d, tak Hh, bay^h, ten jsa na amysltt 

K>ietily, taulaje se a iebraje, zamordovin jest zrddn^ 

dole hornfm, kdei dMal, pro penfze. jei pH eob^ nu- 

ail, od Jakaba Yr^tneho, bav^fe, tovaryle sv^ho, jeni 

8 njm do toho dolu lezl; a jsa prre podezleiy, do r^* 

%eni Tiat a podin jsa ku privu autrpii4ma, k tooiu 

morda se pi'iznal. A tu pH prAve H, K. ortelov4u, 

▼yyeden, kU^temi trhan a do kola vpleten. A to^ary^ 

~ he, Jan Sob^^brdu, Ui hayef, jen^ na Ipehu st^l pH 

m mordu, stat jest. Nota. Aob. co masi iHU mysl 

byti rodiduov o budauclch Cinech d^tf jich. 

[Od J. M* Csk^ Rudolfa naHzen a uSio^a nejv. 
mincmietrem arozen^ p. Kri&tof 2elinek^ 2 Sebuzina ; 
byl prTe mistokanclerem kriL ^^sk^ potom z tobo sio- 
ten pflvodem katolikuv, neb on evangeli^sk;^ byl, a mine- 
mietrorBtr; na n^j vstr^eno. Brzo potom podle porin* 
^Bosti 8?4 do H. pHjel a shled&e a ryslylerge tu n^- 
^^ter^S y^ci borni zase odjel nic neep&Bobiyie platn^hOt 
P nebo tSm hor4m a libalflm nerozumM,] ») Viz itr. HO. H\ XV, r. kutnoh. 31, Dae. » Hoi z 1 :r* Na H. K. um^el David Tap:L*x« t m :- 
m»nii«H tt. r. Tninsfig. Chr.. bjT rc»i*jh inn: i: 

nirh prokvinitori^m. 

\\ Vilem Konecchlnmskf po/al £ Hiiir-?T: 
Krisliini. roi. ('hoboifekau z Prostreiira :-?r ^i^ 
l». .luuovi Studt*n«*ck^in z PaSifiove: na Kriilrru: 
Mhioh luiruiimi' nedostateSnaa ; sradbn v ?.-^f 
i>Moi^Mi ni p. llynek Haiigrio, a nil se si::- sia 
imiti priivil. 

Na Ni'bovidoeh pod Eafikem nmreU p. L: 
10/.. Ilauykt'ika z Semlna, posledni toho roi- j> 
i-.h') iiian>«»lka pan a J ana JiHho HaSi z An.'eiia 
III WW Mit llaiiykehiv pi-estal, jeni byl leleni : 
v.Mvii'ka 8 lis^lfm a ialaudky. 

V lu'dMi po pain. Nar. bl. p. Marie rsi 
\ stn\ iu!»n}olsky : Havor, syn neb. Hynka Bade: 
; A HI.; .la a v Nobovidech, mlad^. orostJy, Tsik 
t'\iiSMiy Movrk. so p. Klifekau, roz. Robmhapkao z i 
\Jo\nu rtuau. pozvistalau po p. HendrvchoTi S» 
; l.ipv Jobro paiiioti ; coi se stalo mimo lidska 
li.-i. Mhist^ v/a»tnyoh, kteWi ji k manielstri jm 
ii;»li \ pintolo ioji tehoi Bay era Baderskeho ; 
\;iti ;bniMov:ili a odrazovali ; ale fata trahnnt hoi 
Ni'bo s unu potomno zbyti nemohia pro jebo negpi 
ki«'iyi'li> opus! Hi nobo nomohl nebo nechtel: 
s iiiiii lost rotvodona a on ji prazen hjii a poko 
uiuNol I 7. sobo bidnoho pobudu u6inil. Jd isem 
na .\idosi t :i a panuov pratel Jejf od nf odpuSt^ 
^al 00- .•- phivS'in piijal a \\ prazen b^^ti a se sp 

piipovodM. 

raniia Poiota, doora neb. Jana Cechtick^ho 
botaii llohuibkovio .".plozona. vdana k manielstf 
vloM. pii'imm riimiisovi. sausedu mesta Prost^jc 
Kruntooh N. M paua ;. l.iohtn^teina \ markrabstT 
ravskom. w lam i 11. K. dovozona. L. 1601 85 Pan PaTel Hraban^ z Pternbenio a na Pe^k&ch, 
jia TdoToeoi, pojal k manielstTi p(. Katerinu, rozenan 

«(6aii, pozfistalau rdovo po p. Janovi HeEdrychori Hra- 
OTi. sirejoi Brim ; a to jejf Uetf maDlel. Nebo pl-ede- 
T panenetvf Bvim dostala ee ? manielstvi p. Vil4- 
mori VSeboroTi Libenick^mu z Vrchoviat na Libeuiclch. 

[Drahota v Wnech ne pro neauradu ale pro ne- 
fid lenk^fMv na H. K. Uherak^ho amicliaafSho JejdHk 
po 8 krejc. raoravsk^ho po 20 bfl., coi jak iivo u H. 
el^eh^DO nebylo. Bohati chude lidUL To kdyi vzne- 
leno bylo na nejy. mincmejetra p, Eri&tofa ^dlinak^bo, 
aa to odpoTedino. kdo nemi aa5 piti, aby tak nechaL 
Toil D&praFa t] 

Uml-ela oa H K. Aaiia, manletka Adama Hn^* 

Iack^bo u Mej^Qaru, tetia letiU, jii byl vdovy po 
mistra ^turmo?!, bakal^H, dostal, a byy kantorem 
^kole, pH iii 86 til na H. K, osadiL Jeji^to man- 
, on Adam HnSvugick^, kdyi k pohl-ebu ne&ena byla, 
iraba5um^ pozaun^fnom traubiti na yH} Yyeokostal- 
I, anad radoeti, ie star^ ieny zbyl, z^daje mlad^, 
H potom, T&ak k er^mn hori, dostal. 
TH uml-ela v pAtek, den pam. Mla<Jatek, Regina 
)oroTBk4 na Tarmarce, man^elka Rehote Vodit^ky^ 
Uq ^as J. M, Csk^ rychtd^e ttt na H. K, iena letitA, 
jii byl ?do?n pro penfze pojaL K pohl-ebu jejimn tak^ 
I textba^i na vHi Vysokoitelske traubili, jakikoli teji 
■hiol- Vodi5ka na traobenl nevraiil, Tak se tobo roku 
^Bh. E. mrtv^m babam ku pohrebu jtch traubiti za- 
^■o, nad Mmi se mnozi zhorioTaii. [A sice nadepBan^ 
^ml jeji V'odifika na trnbai^e ae?^el a jich muziku od 

t^ obce odb^ti a na n^ nenaklidati radii.] 
^K PH konci tohoto roku umfel na H. K. v Ceak^ 
^■eit kdei n^jmem byl, p. Karel Robmbap t Such^, 
I nemocl Todnateliosti, darSe se protfnati, a mnoho ne- 

Cz neho vyteklo a z&atala na n^m kute jako 
zaneobav po sob§ v vdoyatvf pan! Lukrecie^ roi. I • X V, F. kutnoh. M. Dal s Hesl s 1 157 

Krejatanky. TMo jeho do kostela sv, Barbory vne&^fK^ 
a potom odtud do BohdaQ5e kii pohrebn pl-edku^ jeho 
odvez^no. 

L. 1602. [V sobotE po MlaWtkich nmNl Jan 
Rotleb od Bakaldffi. Byl i poSAtku truhldi-efli, potom 
IniDci^6Ul ; obojfho zanechaT k vfili Sabin^, iene «v^, 
dal ee k zivnosti hostiQekjch domftr* Pohrbeo y o^hihml 
BarborBk^m t kaple od staroddyua preg^rsk^, kteraal 
Bob^ 141 Sabina, nevlm jakjm pr&vem, losobila, a da- 
Tle 7 dotfien^ kaple erby miDciNk^ a pregyrsk^ etaro- 
d&Tti( maloTan^ zamazati, dot^eneho mute ev^ho na to 
mfsto dala namalovati, a dav^e arrci kimen starod^raf, 
nekdy nad tMein jednoho Loreck^ho z ElkuSe v t^i ka- 
pH pob^beD^bo, dot6}Q^ho mute sr^bo daia t torn miBXh 
poh^blti a nad nfm kamen nov^ s jak^msi erbem oa 
iiml kameau vytesan^m, itituloravSe jej uroienym p. 
p. Janem Rotlebem z 2aboklik, polotiti, jetto neboltfk 
toho neoMval a o to ncBtil, jsa filov6k sprost^ a ne- 
ufien^, temesla truhlii'sk^hoT ano se to na posm^h 
a ujmu starobyl^ho pohadku tu na H. K. pregjtsk^ho 
a rodu Loreck^ch z ElkuSe stalo. Nevim, kdo to do- 
Toloyal, te ta tena, jsa rodn ieTCovBk^ho a lazebal* 
ok^bo, tak slavDau b^ti ueilovala.] 

T^t um^el Matau^ Slam^nsk^, mlyii4h ve etfedti 
BO pam. TH krUflr mudr. a Anna, mantelka Leopolda 
Setlara, auken kroje5e na Tarmarce, tluBt^ tena; bjU 
dcera N. Eublna, mlyn&lfe hotnLilakiho. 

[y noci leie na Ifiiku ▼ svStnici, pHbytku m 
na H. K. a nannv, BW6ky jsem u Ifiika Btojfcf shasili 
pozapomennl. I zap4liM se okolo mne laty loinf^ aho- 
lela pelina nade mnau, podu&ka pod hlavau, prost^ra- 
dlo okolo mne, knihy na lavici podle 14ika, etolice ko- 
Mxkk obhorela a n^tco bHvea obhol-alo. A to tak T&e aaino 
od sebe ndantnaT&e ubaalo. Ceho jsem j4 spice nio ne- 
cejtil ai kdyi Ifiiko rojenski* na kter^mt jsem apa], 
T noh&cb hoteti podalo a drobet mi nohu opililo. jaem 
procejtil, a nalezle se 7 hol^m peM a vida jifiker plnau L. 1602—1603, 87 svltaiei na bt^ jeem erolal, a jin46 neoi aid. (bio), 
S podiveuim jest* le v takov^m nebezpedenatvl t§lu 
m^mu aoi kolili, kterani jBem na Bobd jm^K mimo dro- 
bet T nohy op^ea/, dio nbliieno neni, ie to tak samo 
okolo mne a nade moau udautnalo.] 

Objedn^u a z Led^e pHvezen do H. K. kn^a Harel 
Phaeton Zalansk^, hlasatel Blovabo^iho Tejbotn]^, aspr^T- 
ciiD koBtela &v. Barborj a far^rem uAin^o. Luceat per 
Spiritnm Baoctuui ! 

[S povoleufm J. M. Cak^ Albrecht Bartl, oizo- 
lemec bohat^, skupoval drobn^ penize uherBk^ Ba ceut- 
nfle i rice a Tozice je do H. K. dal t nich dMati qoto 
tolary g r&zem cfsatek^m v 14 valvaci a irnn dobr^m, 
jakoS se tolarj cisarsk^ tu na U. K. biiy a dHaly; 
a tj zase Ten z zem^ vozil. MM ziBkem J. M« Gdk^ 
sfibtiyala a miocMm od dlla B^m platiL A to se dilo 
sa pH6Jnau tau, ie eizozemci z jednoho (eskeho, do- 
br^ho, Btlibrniho tolam drobne^ lehk4 mince za n^kolik 
kop nad^lali a tak zemi 5eBkaa laupili; a takord fa- 
le&n^, lehkd miDce do £!ech se haufn^ dost^vaia a Tie 
napol'^d br^no bylo, bez vlelijak^ho naHzeaf a z&povML 

y auter^ po av. Magd. iephmistH a kon^ele H. 
K. a rjchtdJem J. M, Csk^, tehd4i fiehoj^em VodiSkao, 
Tjjeli a ryUi z m^eta b ^emoslniky pod praporoem a piSt* 
cem a bnbenikem za mesto k libenici a tu ji dali ob- 
noviti, oprarovati a ?4pnem znovu obvrci a nad iim 
dra dni praeovali. A tehdii^ sCat jest jakyai pfea!' pro 
zlodejBtTi, a Lidmila SlaDienskd, vdova, musela do &a- 
tla?y, protoie za t;^mii l-emealniky povoldvala b posmS- 
obem. ie libenici staT^tl mudejf,] 

V m^st^ EoUad nad Labem Burian Zikota za- 
fit^elen od N^mcfj vojensk^eb, kteryml, opiv se, pM- 
5iaa dal. 

X. 1603. liana ^pia alo^en z auledniotyf mioce 
Ha Vlaakdm dTofe a d&n ten aut-ad jakemasi pheapoi- 
nimn N^mci, HL David Eudrle. Ten piibra? ae [t Prahy 
a pobyr to r podruii], dal sob6 potom [b porolenim r 88 XV, p. ktitnoh, M. Dad, s HeBl s L 157i^l$26, Ttclinoati] na Vlask^m dvoH byt Bpra?iti nad pr^^ 
nan — kdei pi-ed lety kril heskf Vladislav phebejTal 
[na u&klad mincovnl] a tu obejral 8 ienau a d^tmi jako 
dtidi^a^ pan. A podhofmistretn borDim nai'izen iak^ 
pJ^GBpoloi Nemec, HL Sebesti^n Helil. po Sesku DHrko. 
kterihoSito podhofmistrstvf bezpotVebn^ho [prve nikd^] 
nebejvalo. Tak pH t^cb hor4ch aQ^adQov ptibejraio 
ntiiku J* M. CBk4 ee aenach^zelo^ nfbti na mind 
lubu pHbejralo. Cechor^ a n&kladnfoi horof mnaeU 
Be na to dfrati a Ifkati Amen. 

XJmHl Behot Vodi^ka, jsa J. M. Cflk4 ryeht&Hoi 
tu na H. K„ filor^k letit^. Ten od pnrozeni aiiadni^a 
n^poje, mi mo Bam^ vody, neuiiFal, [od 5ehoi tobo 
jmena Vodi5ka dostal] Bjl rodem z m«>9ta Hor^^idoTic, 
i-emegla krejftovsk^ho, a do Hory Kutny so doalar. U 
Be osadiL 

VyboMo nSkolik dvoruoF v Dob^eni p. V&cslara 
VodSradsk^ho ; od korif-e ten ohefi vySel. 

^oiie Leonora, Birotek, dcera neb. Vita Dobftt^ 
7 pi-edra^Bti Hlauieck^m, dAna k man^elstW PetroTi Bra- 
5iok^mn z Chol-ov, 

Umrela KateHna, botoiilskd mlyn&l'ka, pozfistalij 
vdoTa po MikuJdaovi Chyiderovi; byla rodem «e Vii 
Kbela, dcera neb. BeneSe DvoMka. 

[P. Viclav Bndorec, rada pH apellacf, v relik^ 
nebezpeSenstrf npadK ie horlivS mluvil pti sneiaii o4, 
Btavftv podobojL] *) 

y Bobotu pK pam. bv. Jana Ettitele kraupy velkij 
hranat^ brozne a velmi bnste za 6tirrt asi bodiny po- 
Hd na H. K* prgely a znamenitau §kodn ndinily na 
atromovi, o?ooi nedozral^m, obili oset^m, zyUsI^ pak na 
BkUoh V kostelfcb a domfch* 

Dorott^ Cechtick^, vdov^, r domfi jejlm n far; 
Yysokostelsk^ ukradena a vynegena jeet truhla ieleiai 4 
I 

I 

4 'I NotrebJi euiid podotykati, ze Budovco mlutil t«hdii |a*| 
koito cesk^ brair proti Hudolfovu tnftudatu x r. 16018* ' 
Oitatnft ?U Ginddffho Qt^iob. 1 b* B. n. str. 34L aid. L. 1$03, (leOB.) m flpmiizi, klenatj ajtetotami na dluhy pendiii^. Dirnd 
to kr&dei byla, le se ta truhla ze sklepu kleaut^ho 
a zam^en^bo tak ztratila. Skrse coi nastapov^no bjlo 
pr4vem na Jana Barocha, jeai pH m^et^ EoUnS pie- 
iejval, hjy o to v podezl'eni, ie beJTaje noclehem a ho- 
stein 7 t^mi dom$, r torn sklepS noclehoral, ale on to 
odvozoval; a diauho o to Unili bjlo tu pH pr&vS aa 
Hor. Kut. 

[Po nlkter^m pak $aau f. t609, jest ta truhla 
nalezaaa od hav^l^ilT; ?lak vyl4man& a prizdn^, v dole 
borBfm jednom, jeni Filip a Jakab 8lo?e, na caugu 
Erilick^m. — Avdak jak a kdo to ilod^jstvl tak miitro?- 
Bky ipichal a dovedl, ^i poaavad se nevi.] 

V^ftlav, syn neb. Matau5e» mlynafe Slam^nsk^ho, 
zaetrelil jak^hoai pacholka BelskehOr jen^ se za aim 
sMnil a jej bltl chtel; uic mu o to Hkdao nebjlo. 

Adam HnevoeickJ od MejBDarf, jea vdovcem pojal 
k manielstvi Adqh, dceru N. Pelanta, kovai-e v meet^ 
(^dsla^i, bladkau, arostlau, mladan po stand, jsa tak^ 
ietiti^. To manieiBtvo po5alo se negnaditi a r&zno d4- 
Tati; potom to smilreno, ai sob^ zrykli. 

Vstaupill tak^ 7 sta^ maDielek^ : KaSpar, syn N. 
Purele e CdBlaye, b Dorotau, doerau Pavla Sprlinka na 
H. K. (to manielBtTO se k posledku riino rozvedlo) ; 
a Jan t^reter se pannau Rozinan, deeraa N, Tooi^ie 
Herolta. 

P. Pavel Hraban§ % Pf-ernbeaio na Pe5kaob vdal 
pannu Annn, doeru BYan, la ZdeJika, ayna p. Earla 
Uatemy t KvStnice a na RadoveBniolch, 

[Toho roku m^aice srpna etromovf nifBtem okolo 
Hory zno7u kvetlo i ovoce se osadilo.] 

Jakub Silt v m^atd Cisla^i , JBa tam prvnim 
konlelem m^stfik^m, a V^CBlaT, bracr jeho na H. K., 
a 8 nimi N. f-eden^ Primns v m^atS Proet^jov^ na Mo- 
ray^, dostaHd nejakeho majeBt^tn na erb, od n^boi, 
na ktere BvM5il, odemVeli. i zjednali sobS Bpole^n^ na 
Ek^j od rrobnosti obdaroyani, aby tehoi majestdtu a erba 90 X V. p. kutnoh. M Oai. t Hesl. 1 1. 1574— 16116. I niirali a ps^ti se mohli a titnlovati z ZWi-etiiia, 
T Umi majesUtu mi: z Zv^Hnky, 

Valentinue Sembek , opat Sedleck^, baul^il «e 
proti Hornikaom H. K., e&haje ii&kter;^m Bausedfioi na 
obill na d^diD&ch a rolfcb, jei pod plat k teznui kli- 
§teru Sedleck^jnu vych^zejfcf drieli, cht^je jim to od 
jJmati a aim tobo uS^fTati; o ^ei nesnit bjla. 

L. 1604. Urni^ei oa H. K. p. Earei Mftientt 
t XT^tnice, y dom^ sy^m na Eobsk^oi ^bn. 

JiHk Laviftka, l-eznlk y Cesk^ ulici, star^ frejfl-j 
jsa ydoyoem, pojal k manlelfityl Zoiaan, d^yafikil 
Doroty Klabaloy^, konvai-ky. 

Umfel Matfij I-eS, Dft§, peka^ a u N^mStl poh^bei 

P. KriStof 2eliiiik^ % Sebuzina, jsa nejy. mine- 
mejstrem, obnoyii gephmistry a konlely ni^stak^ na 
K. a dal je pronuncoyati po pof^dku takto: Dobii 
THska Taborgk^, Adam Hn^yiisiok^ od Mej&narfl, V4o' 
alay Franc [Chradimsk^], Vdcslav Siit Cislayak^, Jin 
dricb Labu&ka [na Tarmaroe], Eli4s Knaur [Javor 
nick/]. koiiSnlk, JiHk Svoboda od Nim^tl, OndNj 
Michalti, i-eznik, JiHk Sr^mek, jinak Rfi3^i6ka [oa Tar 
marce], Jan Endrle, [koii^nik] ; Angustin ^mllauer 3v 
hlavak^, Joachjra Saufiek [Tdborsk^], Jan Hubka Ja- 
romlFsk^, Jan Soltys SUnsk^, Jan Spis, Payel LedeckJ 
jinak Yodraneck^, Mikuld§ Yodiianek^ od Zlat«^ huey, 
JiHk Hrdfk Jififnsk^. A rycht^lem m^8tpk]^m u6in§n Jaa^ 
Kosai* [heznfk] % Melhanzn. 

Jan, eyn neb. p, Mateje Salayy z LIpy, pojal 
k manzelstyi pannn Dorotu, deem neb. p. Karla Bobm* 
hapa z Such4; eyadba na H. E. byla. 

Radslay Hlaysa z Liboslay^, jsa minoe pfsalem, 
n^in^D puchalterem na mist^ Petra Eeka, Ni^moe, kte 
Tjt, nabyy tu pen§j, zase ee do Prahy rr&til; a y\ 
hem mince uSin^n Payel Skr^ta. 

[Eornlci na H. K. obdrj^eli yes P^edboNoe prol 
Natbanieloyi Hloikoyj, kter42to yes byla podle kli 
n^kdy Jana Masnika. Bauseda na H. S.« sanstrniiifka 


'* 
L. 1604. 91 


bobat^ho, k&upena a obr4ceoa na Bkatkv milosrdn^ uha- 
ifm Hdein ; ale jmenovan^ Nathaniel Hlo2«k oaobivie 
to sobS sam spOBobem poru^nfka, toho jiD^<^, mimo klaft 
iihoi Masnika, k zisku sv^mu drahnS let uiival jako 
by jeho dedi^n^ bjlo* 

Tento Jaa Masnlk pHd smrti sraii bjl tak^ aDetne 
66 podrolil na ^am^tka klenot borBk^m synflm poru* 
5iti a zanecbaii, I kdyi 2 toho Dapomin^n byl dal 
ndllati do Satlavy velkau, diiboYatt kUdii, i6 aby pro 
Bvi Tejstupky uMvali. Kter^^to kl4da ai poeavad slore 
od jmena antora Masnice. — Toit ten kleuot na pa- 
m&tkn jdbo ale b klenim na neboitika od t^oh, kteHi 
86 do toho klenotu dostavajf. 

Ten Masnik bydlel v torn dom$ BV^m Masnlkov- 

4m pod Kofisk^fm trbeoi, tn kdet nyni Hkaji u LeksS, 
t^chz Hor. Kut, a pravf o^kteH. ie g& n^kdy no^nft 

Umi dom^ slf^job^, jakoby kdo na eaastrnha dMal a pe* 
nize pteseipaL] 

Prira jak&ei hornf novd [od N^mcfiv smyMend 
a spleakani] jm^nem J, M. Cske jaan rydAna a vyti- 
fit^na 7 Jasykn 6e8k4ni a n^meck^m a na YiaBk^m dyo^fi 
pJed mincf pHbita, [aby se nimi viickni gpraroTali]: 
a kdyi k uiitkn a platnosti nebyla, v nic pHlla a opii- 
fitSna jsau. *) [Nebo ty hory i4dn^mi kejklsoky st^ti 
a trvati necht^jf a nemohao, neili sprostnau praci'a upH- 
muau T^rnoBti.] 

Umtela na H, K. p, Kristina Cbobotsk^ch z Vo- 
a^dka, manielka p. Yil^ma Eonecchlumsk^ho, a na 
Tfebonfn ka poh^b^ jest dovezena. 

P. Jan Satn;^ z Olivetu a na Hlizo?^, pHiedle do 
domu PilgramovsHho na H. K , a v torn ho n^jakA 
t^ikoBt 8mrteldn4 napadla. takie tu bned umFel, lane- 
char po Bob6 V vdoTstvl manielky 8?^, p. Elisky, roi. 
HlrkoTny z Solopisk, a dStmi nezletU^mi rsirob^; u ko- ') F. A. Schmulta B^rggesetze IV. p. 243. a Stemfmg 
. GmcIi. d. L Ber«:werke II. str, 335, ^^ L, 1605, 98 Zikmimd Staj&ek FreisiohaelbBt na H. E. prodal 
:ek 8VI1J KoD^rovice bratHm KlQBdkuom z Kosteli'e, 
ybyl od nadepsanefao p. Jan a JiHho H4si kaopil. 
Bx. 1605. V sobotn den taSetf I6ta nov^ho V4c- 
fT p^fjmfm HL Saused, tovaryS Hmesla fiercovakebo, 
tav Be do domn mietra Jahaneaa Benicia, pisate rad- 
0, jeni eltije u Stafikfl, a jmaje Brozum^af v freji 
nau, d^ve^kan Blniebnati t t^mi dom^, skryl se 
t^o Bsbo^e Da pfidd, aa tan^ d^ye5ku oj^ekdvaje; 
let tarn po dasdnl tioeji^D od jin^eb, jeni na hom 
by xTM^li, CO by se to d^lo. On pak, ehteje od- 
aati Btraoan ryl^zti, apadl dolfl na dvoreo a tlm 
se s&abil, a tak se pro Irej o brdlo uebob^ pH- 
Ta pak d$7ej&ka do T^zeni vzata pHznav^e Be, 
lim sle ziva byla. avsak jf to odpuiUno; potomn^ 
8ob^ pankbarta uhonivSe. pre(^, od Hory utekla. 
^ten milej frej ! Nota* NejmistrnfjSf Teci 86 pH- 
s'}i na torn er^tS v freji a mysliTosti, b mnoh^ pH 
I nebezpef^enBfvim: protol §et}, aby pro lajfe a po- 

Khlavy nesrazil* 
Umfela na Smrkovicich panl Salomena, ros. Era- 
z PJ-erubenic, raanielka p. JiHho Vacbtle z Pan- 
Bya» jil byl posfistalaii vdovn po neboitfkori panu 
ttOFi Mlrkovi z Solopisk na Plaianecli pojal; iU- 
^byla. 

sobotn den pam. Gregorii umM na H. E. p. 

or HrabanS « PHnibenic, zaneohav po Bob$ v si- 

Kufiky % Konecchlumf ; ve Tsi PeSk^cb blizko 

pohfbena (sic)/ 

[Jan Hiibryk , t Slezka rodilf , vzar Hikf pid 

Im, nmlel na Hor&ch Entn4cb t dom^ by^ih. jeji 

anpil 

Jan ^oltyd, rodil/ c m^sta Slaneho, kter^S* se tn 
& E., byv nejprye kantorem re Skole, oienil a osa- 
Hibohatl penkoTdnfm vin, zjednal sobS erb» maje 
K^ cizf, n^meck;^ majeBt^t na Stit], aby se titnloval 
Pdlsdorfu. Znamenf tohu erbuj rye svOe a podle 
94 XV, P. hutnch. M. Dad, 3 Hesl e h 1574— 16US, n^ho tH lamrby, jako nimi todiraji. ') [Titul nemoek^ 
a on nSmecky aenmell 

Zap^lilo Be na Vlaskem d^ole t &inytnd; bne 
tthaSeno.] 

y auterej po ned. Cantatt Jaknb [Vefika], mlj- 
n&l Novomlejnsk^, jsa vdoycem, pojal k mauieUM 
pannn Lidmilu, dceru neb. LudWka ^affara na Eafikii. 

V p^tek V noci na aobotu po tei ned* CaotaU 
umi'el Pavel Sprlink, jeni hornim gtolmiBtrem bejTaL 

Barian Vl^korsk^ a nekteH tu dom^ci na H. EL, 
[kteHi 86 na vojnn do Uher vypravo?ali], u^tniT^e 
inezi eebau svida t Ceek^ nlici, v kter^tto BvMh [zabili 
mezi seban Petra Janfivku t Cdsla^^, [elniebnfka nade* 
psan^ho p. Buriana Vl^kovskeho; praveno, ie ho pichi 
a «abil Zikmiind Kozel nilad^, kdyi t;^i Janflrka s ji^ 
D^mi Mniti mel. 

Ceehov6 t4hli ku pomoci Uhrftm proti Tufkn. 
Od Hornikftv podle jich Saounkfir vedl kan4 ViUm 
Konecohlumak^, kter^i v^sti m^l N. Max k' tomu na- 
jednaii^; ale tea jeda po potfeb^. sa^e ee neQarritil, 
kfih toliko jeho osedlao^ nalezen, a n^m nenf 7^doDiOi 
CO by se mu pHhodilo a kam ee podfel, 

Gitov^ni jsaa od TrefaDosti na hrad pralek^ Hor 
n(oi % proBtfedka §ephmiBtrfiT a ddni tarn do v^jctai. 
proto ze podle naHzenf an^moTniho etrany drahot he- 
meulnlkfiv obecne yybUsiti jako t jin^ch m^steoh iie< 
dall a pominnlj.] 

V auter^'j 12. dne mSa, Julii. ^ervence, wmHl 11 
Hor. £nt jaa Tdovcem Zikmond FreisiohielbBt jemi 
vflbec Hkaii Stejfeek; ale on tomu necht^l a paal %\ 
% Freidnpachu; a zbohatl byl na H. K. horatnf, na kle 
tH nakl4dal. Zanechal po eob^ jedineho eyna Petri 
a dcery KateUny, a Dorotan. dcerau neb. Petra Ber 
ndSka, maoielkau srau. i^plozen^mi. Oteo jeho byl I ■) V rkp^ €, jeit in marline pozdftjM rukou pHDt4ii» J 
„Jta SoUyi, ki|jz byl primAgom na H. K t vedl file|1 
iniaoi in^dSnou dum lymholo: Id M^ &c ipe« 1^18.** L. 1605, 95 Jakiib Freiflichselbet, rodil^ v mJst^ JihiaTJ v Mora?^« 
jen£ se byl do H. £. dostal a tu sd o^eniv a oeadir^ 
handlem t dnach a vfnich nhersk^ch zbohati a ryoh- 
t&i'ein m^etsk^m, potom eisarBk^ byl. V kostele sv. 
paony Barbory p^ed chftrem v lev^ atranS pohi-ben, 

[Aurad honil pH H. K. dali dMati na ko&t z minoe 
J. M. Ceke kolo e norym mustrem tu nad Pacbem 

tNov;foh mlejnflv, uvedSe na to kelo dfl vody Paoba 
rcbnibo, tak aby tim mastrem voda vodn hnala; 
i^e Km cang hornf Krdlick^ staroddrDf a ty star^ 
K' okolo kosteKkdv sv. Petra a 8V- V4c8lava, kdei 
pfedoll^oh fitarod^Tnfoh let ?elik^ bohatstTl Tycha- 
lo, zfalovati ^ od v^od^ kterei tain te^iti pl-ekdlely, 
oSietiti. Proi^ei nepominali Be tarn d^lnfei horni osa- 
sovati a ten atarj, bohat^, zapn&ten^ oaug zase obDO- 
TOTatl a tdle n^kladnfoi ajfrnaii, vsak dHdnici borni 
p^ednf mieta aobS k mce zo&obili, cisa^6 r torn pomi- 
nnTde. Clsai" nakl^di, aiii-ednlci uMvajiJ] 

Ve stf-edu po pam. Galli umrei Leopoit §etiar 
na Tarmarce, snken kroji(^., jea J, M. Cskii rycbtai-em 
tu na H* K*, roz. Gf^rmaDUB. jeni dostav ae pled lety 
do H. £, tu 86 osadil a dtyrykr^te oienil. Pryuf man- 
Jelku jmM N. Z^valdovic; drnhan pannu Annu, dceru 
Dobi4le Saflara, ten fiae borniho pu<!haltera; tl-eti Annu. 
deem Jakuba Kublna, mlyn^i-e hottuilsk^ho; 6tTrt&u 
Mandalenu, dceru neb. Bartbolomeje Vokacka, reznika; 
a ta bo pretikala, Bej^al tak6 ryohiij-em meststyia. 
V koetele bv. Barbory r kaple mincii'ske pohtben a 
Jddn^cb deti nepozflstavil. Pc emrti jeho u6in^n a na- 
Hsen J* M. Ceka ryohtdfem Vioelav Sixt Cislavsk^. 
jeni upateku pri ratbauze spraToral. 

[Nejad cizozemci pfeepolnl dostali Be do H. E«, 
pHvezle sebau jednobo mitr^ho; «pr4vu d^vali, ^e by 
na ne laupei^niei vygtanpili a tobo jednobo jim zamor*- 
dovali, kter^boi v kld&tete Sedleck^m pohtbili. Opat 
t^boi kl4ltera Valentinas dembek. vzarfie je v pode- 

D&i Wasser /^^ = vodu z dolu ikUiL ^m 96 XV. P. iMtHoh. M. Dai. » Hail. 1 1. Ii7i—1G26. I z\mi, ie by se tu n^tco jin^ho bUIo, oapomemil Hor- 
nikfiv, aby se nimi njiBtili. Oehol kdyi se Hornfk&ni 
ndniti uezddlo a til cizozemci odjeli, dal se jioh sini' 
osoboS s ^.eladkau svau v hoD^nl a dostibae je v Boh- 
dau^'i, skrse pr4yo je arrestOTal a etavil. Ale oni se 
pateo^em. listem fedroynfm SigismnDda, kr^le polik^bo, 
hajili, a tak zase OBTobozeni a pult^ni, krom^ jednoho* 
na kter^hoi ten patent nesv^dSU, a takJ tu pH torn 
pr4v^ Bobdane&skem zfletati mneei, maj6 pH eobS kie* 
not ZDamenit^, holspant s drah^m kamenim, kterfi la* 
covdn za 30000 zlat^cb. 6em4 d^le Xji opat vroh- J 
nosti do komory j^esk^ psal, eo^ ti^maz opatu gohri- 1 
leno, Tgak iejin^ch tolik^^ nesiaTil, y torn ie se jamn 
za zle mL Ten pak arrestovanj^ z Bohdan^e jeai vy- 
zdvilen a a t(m klenotem do Prahy dod^n. NeWiu, m 
8 tim dale din^no. Spr4Ta byla, 2e ti lide pi-eapoliif 
(pravi, ie YiaSi byli) znamenit^ klenoty s sebau jm^li, 
a ty ie by Zikmnndori, krili polsk^mn, kter^i sob*, 
jea Tdoveem, arcikn^inu rakanakan z ^t^raka, Tlaatui 
aeitm prfn^jM manielky bt^, a kteraui syna splodil. 
a ta nmi'ela, k manielitvf (maje k tomu od papeie do- 
voleni a rozi-eienf, proti v4li Pokkii?, kterymfe le takorj 
manlelatvi nelfbilo, ano i proti krdli skrze to ae banKLi) 
T^fti mh\, n^leiely^ k avadb^ t^hoi manlelatra* Nebo 
Zikmund MySkovsk^, inarlilek poleky, jea y legacf» od 
t^ho^ krdle polski^ho, tnze se skrze paanf na t^hoi opata 
pro avrohn ozn^menau arreataoi t^oh p^espolnich lidt 
a ie jest to opat contra jne gentiam niSiniL domlatiTal 
a dopiaoval^ 

Jan, eyn Jana Piseiaa, pfaai-e raddnffao na H. 
K., Tzay sobS za pH6ino. ie by e nfm oteo pHsnd oa- 
kl4da], a jsa ftlov^k nilad^, ntekl od otoe a dat sa 
zanfale na mni&styl do kldkera Sedleck^ho a tarn dci 
babitn mnilsk^ho obleSen a po mniSsku oholen. Pototn 
jsem jd bo odtnd na iddost otee jeho, od opata Ya- 
lentina Sesibeka (kterf i oinimil, ie o n^j nea^ a st*, 
stojO vymohl, a jest mu od t^hoi opata ozE&meno { X 1G06, 97 konventQ poni(eno, aby sioka nmlssk^ habit a obleka 
aT^ Satkj B klddtera sel, coz se tak stale. A ti«vfm, 
kam odegel; a zaae k otoi po n^kter^m ^ase ae DaTF^til 
a na mlloaf pnjat. 

VAcslav VlSkovsk^ 2 VlftkoyapropuSt^n % Daliborky , 
tH# oa hrad^ pra^ak^m ; kei do Rima pro odpDStky.] 

Jan Kavka, jsa hofmiatrem hornfm lOQOho let po- 
Md. jeet % toho aul^ado pro sellost v^ku sveho a ie se 
Da tea autad jini, zyl^St^ N^mci. tFeli, propalten a pro- 
TiBioEem* piatem tehodnfro, opathen. A d^n teu aui'ad 
^ebesti^Qori Helxlovi, Nlimci, jeni na to Mhal a od j1- 
n^ch Nemcuov k tomu fedroT^n byl, jakoby se k tomii 
a Ceohaov i&djkf nehodil, Spatn^ uiiiky tech 6asuov 
J. M. Cski a kTerk4m a nikladnikfim ryohazely ^ t^ch 

hhor; sotva pro auHdnfky, jeni sobe hled^li. [T^ch 
benov aut'ednfci tech bor stance t^hodn^ho po 4, 5, 
i tolaricb sob^ z mince brali a ddTali^ 5ehoi nefaslu-* 
horali^ a tak minci nbirali. A na torn oepi*eBt4raje, recb- 
slem T noT^cb tolaHch jak mohli nemilo sobS nah^nSli, 
dimi miuee cbudla a oni bobatil. A N^mcom leda- 
jak^chB postranofch anhadfly uor^ch, Urn horam ne- 
platn^oh, neuzitf^n^eh a prre nebejvaiych, piibejvalo, 
proS^i IedaJak>\'b8J NSmejvkuv mixern^oh k t^m bor^m. 
a kai&dy br4ti chtM, nab^hlo.] 

Z. 1606. Jan Viokler, vdovee, kramif z m^sta 

hurka nad Labem, pojai k manSelBtvl nadepsanati 

1, posustalaa vdora po Leopoldori Setlarovi\ y ten 

«^tek po pam. Hromnio, pospfebajo, aby nezinelkal. 

Vdorila 15 t^hodnuoy. 

A y ie}i den umfi-ela Eya Kotkov4, kony4(kai man- 
ielka JindVkba Kiepelky. kony^te, letiti ieaa, ktar&l 
pi-pdeSle jmela Ondii^j^ Kotka. kooydH. 

P. MikulM liorhateck^ pojal k manielstyi pannu 
Eatefinu, roz. Kamejtskaii t Elsiiboi'e; ayadbu y Prase 

TdJ yBtaopili y star man^elek^ : Bnrjan YlSkoy- 
&kf B pannan Kunkau s ^aratie. 

7 
I 
f 

I 

I 

I m XV. p. kutmh. M. Dai, s Hesl z I 1574— leW. P. Eaterlna, pozSstali vdova po dobr^ pam. p 
Stefanovi Mirkovi z Solopiek Da H. K., iimFela t© tbI 
Hllsove pod Kafikem ii p. Jana Satn^ho t OMr^ln, leU 
BV^ho; a u kostela 87. Barbory na H. K, pohfbeoi^ 

Ye ^trrtek v noci na p^tek ph pam. b7. JiH nmJM 
Qa Dobf-eiii. aldle sr^m, p, V4celaT Vod^radsk^ % Hni- 
lova, zanechav pa sob^ r vdovstvi pani Anny Doraty. 
rozeoe Kamejtsk^ z Elstiboi-e, manSielky bv^; politbwtt 
V trahle cejnov^, p^ku^ ud^lan^, tu y kostele DcbNn* 
sk^m. Z&stala po uem p^kna od knih rozMnfch bi* 
bliot^ka, eoi od pHiei jeho r&zao rozebr&no. 

P, SephmistH a konSel^ na H. K. dali vnkol rat- 
hauz j^vnoj zrejsovati g figurami rozlic^nymi, a nad radtti 
velkau svetnicf na Itftn dev^t makovic bafiat^ch potli- 
cen/ch poataveno. 

V ni^st^ Kaui-imi nrnFel V4olay Peoh; byl r^lfll 
tlnst^ Movek. 

A na H. K. umfela v domfe sv^m na Eoiiskte 
trhu p. Anna Klnckd, roz. M'\ternova z Kv^tnioe, rdofi 
letiti, by v^e v dlauhotrvajCcf nemoci ; a u chramn Bar- 
borsk^ho pohtbena, ManieU jeji byli : prvnf p, ViliS© 
Hanyk^t z Semina na Nebovidech» a ten, byv star^ w [%- 
tech, niiddn^ch fansuov na brad^ nejmel od pHroxvnl; 
dnib^ p. Vaclav B^derskJ z Anjezda, tHt( JindHoli 
Einck^ zLibodrzic; av6ak dSti nepozfistavila, 

[Ulrich, jakesi kniijitko HoUteinak^, Fyprarea jsi 
B Bir^mi Nemci da Uher, odtud zase se navracej<* m do* 
stavSe se do mSsta CislarS aui-ad k tomu. ie jemt: kUfit 
od m^eta diti mnseli, pHnutil, a ta pili a j^rali. Kdyi 
se mn clsai^em hroziloT pra^il nevdinfe, ie by cleaN. ♦ .] *) 

Jeden Slovak 2 m^sta Cesk^ob Bud^joTic, jmi 
86 Danilem a jinde jin^d JmenovaL dostav se do U« Er 
natnluvil Bob§ a dostal k manSelstvi Mariann, vdom 
n KtibkuoT, podle masn^ch ^eznickyeh krAmnov doloj- 
Mch, a pobyy s ni nedlauho, Tzat do v^zeaf &atla?u(ho ; ') V$ta xdBtaU nedapftina* L. J606. (leOT), 99 nebo po n^m p£vod byl, U faledti^ a podrodn^ listy 
Da konfeely BudejoTsk^ o dliihy sob^. zdMal a nioji apo- , 
^nal, davse sobe pe^et jich mestekaii sformovati. Pro-' 
ei tjs14dj byly z mesia Budejovic osobj a tj nat^ na- 
aftlj podle pr^ya; a on se k tomu priznavie, jest 
ntrpnemn privn podin , ortelovin a medem sCat 
fSiH ta falelni 2 mosazl ud^lana, kter^i r ni^fit^ Kan- , 
itOK cbteje se tam take ^eDiti, zanechal, j^gt ku pravu 
|o H. K- odesUna a ijml vyslan^m Hudejovsk^^ra g li- 
em faksDjm lachoTacini, jejt sobe takj na neho sved- 
fci pod tau^ petAetl gformoval, na d?^ plreCatd, oderzddna. 
>ivD4 aibalBtvf na torn sv^t^. 

Okolo ^asii pam. sr, Martina nmfel na BN2an€ch, 

idle Bv«^m, p. Kri^tof ^elin^k^ % Sebuzina. jsa nejr. 

imcfoejstrem kral. 6esk. [5 Ui\, jetii se nemnobo s iim 

ihadem gtaneprizdftoval. Manielka jeho s ditkatni pozn- 

fttal4, pK Mandalona, dcera neb. p« JiHka Yodkadek^ho 

z Ilru&ova na Dobheoi. TMo jeho do Prahy pHvezt^no 

potoin L 1607, dom. OcoH v koeteio farnim sf. Miku- 

i^e r Men&im m^at^ pralsk. jest poh^beno; nebo eran- 

elitsk^ho religiouQ byi a zfistdTal. 

[NeHd a nedostatky velk^ pH H. £. Urn Ak\ tim 
fceji se rozmdbaly a antednici neph'St^rali Be na minci 
(sa^Bkaa dlniiti. sami pak sobe k nice v nov^oh to- 
^Qh, kterei se tu pH t^chi boMch zrna dobr^ho, 
rn^bo delaly a bily. veobslein kupSili, a tak Bob^ 
Q^ii a tez tolaiy, doetdraiiue jich z minee sami po 
73 krej. toliko, ia88 je po 76 i Tipeji, ne clsaH al^ 
«ob^ k race a ziskn, vydAvali, proti nai-Jzeni sn^mov- 
nfmp, a tak bohatli. A mince cisarskA yelk/ nedosta- 
tdk trpela a uhud/m n^kladnlktim se placenf zadrio- 
j;alo a ledajakaus eizozemni, fale&nau minci, kterai se 
ftnfn^ do kr4L ^eek* do8tdyala, zyldM^ polltC nehodnf 
adkovi novl, placeno- K tomu Hi anrednici drobn^, 
mince, jaki pl-ede&le bejyalo, d^lati d&ti necht^li, 
Jko Bam6 dotfiene tolary , vSe pro sy^ yec.hsloyinf» 
ayky^ zisky a aulitky, berauce eob6 k tomu stanoa 
100 XV. p. kntnoh. M. BaL z He^l s I iST4^W2e S7^ yhodnf nemale, na torn pi'estavati a dosti miti ne 
I cht^li. ieny jicb, NJmkyne, pj&n§ se s detmi v akss- 

^uQit(ch, karmazinfch prochi^zely, pHtel^ a sn&mf jieh, 
N^moi obojlho pohlayi\ mitui, mit^rnU 2a nimi k: Ui 
herein beieli a od Dich fftdrovani jsauce, toHkei chUl 
Kdei se na n^ nabrati ! Tak potomn§ t$m tolarfini hor*! 
sVfm, QOY^m, a podle tobo 1 jio^in tolarfiia te^Mo^ i$\ 
po 36 grolfch Ml^ch viibec, viuk ne % mino#, vjrdA* 
rinj a brdny byly, ?le proti sneeeni a naHzeDi jt>m* 
^kemu. en^moFDiiDu. Vgak ti no^ tola>i na T^t^im dill 
Ten 1 %emh se dost^vali jinam. kdei je na lehkaii mind 
pi-ed^lavali a msjfce z toho veUkf uiitek, tu lehkM 
minci do Cecb vprarovall, a nimi bandlnjfce, tak 
kriL oesk4 Ejevn^ luupili; k 6emul i domdci pomihalii! 
nic mnozf vlasti sv« neSetffce. Mal^ch, pruski^oh mi- 
z^ d^n^cb a ielezuycb penlsku v^tidy dosti a baufnd byU 
^H a rfibec v (jeob4cb br^no ; praveno. ^.e jd tarn kdeai wk^\ 
^M me^nici ; dMajf ^^dn^ ni^emu^ nic neHkal. 

^P X. 1€07, F. Ferdinand z Donina pojal k ma&lel-^ 

H^ stW panl Marketn Tr^kovan 2 Lipy, rdorn posilsUlao 
' po p. Vicelarori Berkori, kter^i v Chrudimi, jsa 

otr&Ten, nmt^eL Sjesd bjl T.m^st^ Uhmdimi a dradabi 

resell na Cbragti. Oddival le Valentinus Sembek, opai' 

1,.^ Sedleck^, pod svau korunau opatekan, jakkoUv^ nev^sta 

!■ religionn evangeUtHkebo byla. — Tito p^ni z Dotilna, 

^V jeance rycbovani t naboienstvi erangelitsk^m, po smiia I 
I i 

taitt^ 
»biL« 
»pan om 1 
paua otce sv^bo pHstaupili k katolick^nau a panatrf Bt^'fl 
ndtky, dedictvf sv^, J. M, Cske prodajem pustili, jaaact^^ 
tro&tovani vetM Fyy^lenostf,] ') 

y auterej, 16. dne mes, Januani, ledna, tstaii 
pUi y star maD^dsk^: p. JiH Jau Matorna z KtIuI 
nice, Tdovec ja^, se pannaa Johankaii, roz. Kapannktu 
% Svojkova, zplozenan se p. EliSkau Klnsa^kau i Ko- 
gtelce; svatba jich rykondna na H. K. M ') Opaktije le tu s^prAva tiit^Dl |lz 7 dHu I. oa str 
av&ak i o&kUr^jui Jelt4 dodatky a podraboovtml* 31 L. Km, 101 V pondtili po ned. Adorat^ fiecundtim Hans Hi. 
^Lemrsdorf, NSmec, nepoT^dom^ odkad. pojal k man- 

lelstv^i paanu Annu, deeru aeb, pana Ytlema Salarj, 
pretl Tftli pHtel jaj{. Nota. Ce^kj iprsfiujf a zavo* 
ZQji vlast svau. 

[^eaich bjl katoHk, oeT^sta evangalHsk^ho n&bo- 
lenatW, vlak oddi^al je Vicelav. d^kan horek^, v dora^ 
kutieclm, jinak Knejalikovekym, pH 6emi pVitouini bjrii 
yalentiD ^embek, opat kl4gtera Sedleck^ho, 8 jednitii 
praedioatorf^m J, M. Csk^, a ti oa to Ikared^ hled^U 
a ienichori za zl^ m^li, le bb eTaogelitsk^m koezttmf 
jea rimsk^bo Ddbo^eDstvi. oddivati dai.] 

NeboTidj, statf'k pozem^^^k^ pod Kafikem ieliai, po 
neb. p. JanoTTj JiHm H&sovi poiiSstal^, proddn skrje 

IaHEen^ k tomn pdoy komisal-e p, Pavlon Hrabafiovr 
Pf^rubeDJe za dvacoti a jeden tist'c kop. mil. [a d^oo 
lUl summy peoelit^, pro spokojeui dlnh&y od t^hol 
IPnifka p. Hdii vzd^lan^ch. 

Zdenek feepick^ z Sndomife pojal k manielstvl 
pannu Johanka Peli6ka s Eomdro?a; svadbn jm^li na 
Snchdole. 

V ned^li velikonofini urafela Anna Hllnsk4, Sen- 
ktl'kft n MejIJiarfi; a potom Dorota, manielka Yacelava 
St^tky, ? pondeli po nedilt Jubilate. Krdsnd, arostld 
ieoa byla. 

[V auterej v noci 8. na^je na sr. Stanislava vy- 
hofaly Nov4 dvory p. Ka^para Melichara z ^erotina ne- 
daleko H. K. Yyhel oheft z pivovaru neopatrnosti sldd- 
ktr. Brzo zase vystaveno. 

HejtmuQf^ kraje f^dsIavsHho udin^ni: P- Ka^par 
JSerotfna na Nov^ch Diroi-ich a pan Pavel HrabanS 
f Pl'erabenic a na Pe^k^cb.] 

V p!'edm§8ti Cechovsk^tn m^sta H. E. [v domd 
BHm] nml-el Jan Kavka, atar^ bofmlstr horni; u ko- 
stela Burborsk^bo poh}-ben. 

VstaupiH V Btav manJelsk^ y Prate: p. Petr z Li- 
benthalu, rozen^ OeriiianuB, jsa Tdovoem, se p. Annaa 102 ^^ P' kutnoK M. Dae, x Heal m 1 1574^X636. Dorotau. tot. Kamejtskau % Elstibofe, poz&stalaa Tdo- 
Taa po dobr^ pam, p. Vacslavovi Vod^radsk^m z H 
Soya na Dobfeni, kteriito Cechy pohrd3a a doeUvIe 
7.a t^boi p. Petra % LibdDthalu od evaDgelUskeho r^l 
gionu, V kterem^ vzrostla, k ndbo^^enstirf Hmsk^mu 
kter(5boi tak^ teji p. Petr bjl — pHstaupila ; cot v aaadu 
bozlm zftstdv^. Oso6en tu tak^ p. JiH Vachtl z Pan- 
tGno?a, vdovec, NadepsaoJ p. Petr z Libenthnla. do- 
gttt? se byl piedelle do ci-ech, dostal k manielslvi pani' 
N. ') z Weitinile, pozflstale vdovy po p. Janor* « Selm- 
berka, po nil zbobatl Nota. Cecho?^ t Ntodeb ti* 
koT^ho ^UbU nemajf. 

Umrel JiHk star^ Lavi^ka, Hzaik ? Cesfc^ nliol, 
[Poh!'ben v chr4mu Barborsk^m.! 

fieUdka hornf Ka5kovsk4 a Starokollnski, idTtl 
Be z dila horniho. kladauce ^obe u^kterd atiinosti do 
auradu hornfho [a ie jim piiixi okolaf poddao^ ari 
zbehle z t^'chz hor vyzdFihnji] , vyslali s sebe ne- 
kt«r^ osoby do Praby Da ialoby; au^ad pak borai ne- 
obmeSkali proti aim sprivy svi nSmiti, I jsau ti rj- 
elani z t6ch pozdviienjch tarn v Praze v^zenim aresto- 
y&dI a za buHc^e poloJSeni; aygak jtm to odpu&t^QO 
a narizeno, aby se zaee k pracem svfm navritili a p- 
kojn6 se cbovali. Coi vuobec tia Vlask^m dvol'e Bkn« 
odevl'eiid mand^ty Seekjm a Qemeckjm jazykem fiteno 
a Tyhlaleno, pod pokutau hrdla ztraeeaf, a tak jsaa 6 
pozdviienf horni delnfoi spokojeai^ hrdla jim byl<> 
diniti, kdyby bor iiSetHno nebylo, iiebo bez takoTjch 
ty hory Btiti nemobaa. Nota, Takov6 horni zb^HonJU 
chce, kdyi se kdo panu sr^uiii d^di5n^in!i zprotiH * 
z gruDtii zbebnauce mezl nS se d^, aby na ne sabioo 
Bebylo a sob^ y torn svobodni byli; coi stavTi pM- 
Bk^mn a rytirsk^mu za &iiin^ jest a proti pr^Ta asri- 
zen{ zemsk^mu. Ale ta zb^^ na to Dedbaje, st^ tAI^ do- 

I 4 '; EaUHny, Deiky semki. 179. fol. K. 18. 
L, um. lOH torn QilYati ohtejf, jakoi se skrze to DejedoaTi od niob 
iarvdtka stila. 

y sobotn na ned^li po prrnf hodine na noe, 4. 

m^fi. AugQBti, Bfpna, pHd pain, Kr, P., hrom sa- 

IHI dva dvory ve vsi Dolaneoh^ nedaleko H* K., Bu- 

nmnovi VlSkoYikemn a N. t^oTakovi droHkiit sausedu 

iio, a shofeiy do gniQtii. 

Uin^el na Zdeohovicfch, efdle BY^m, p. Akl Tlukaa 
Trabsk^ % Vrabi a tarn v koBteUku pohf-ben, 

P. VoldHch BySick^ z By&ic pojal k manielstvl 
pannu Lukrecii, rozenau Laiaaskau. Svadba byla na 
Kr4iovfc(cb. 

[Dva mni^i Toholenci, mlad( vopala6i, dosta?&d sa 
kl4itera Sedleckeho a pobyv§e tarn n^kter^ (as. 
Bkli odtud, pokrad§e u^ktere y^ci y temi kl4&tefe< 
^o5e3: opat teho2 kUStera Valenttntis Sembek na rych- 
N Kaiikovskeho prdvem nastaapil, 2e Be t^mii mnichj, 
lyi utikajfce na Eaiik se dostali, neujiBtil.] 

Jan KaaHmsk^, jBa prynfm starlim hemesla krej- 

ftvskebo na H. K, a pted tfm ryobtirem m^stsk^m, 

^7 V Praze a vracujlce se zase, doBtal se do m^sta 

tauHma, rlagti sve, a jsa v n^jak^ komo1*e y noci na 

odpoiiDutl', n^jak^ poblauzenfin, nejaa m/eta pov^dotD, 

npadi ven % okna a potlauk^e se tim p&dem imrteldai 

na dnih^f den iimrel a tam v Eanrimi pohl'ben. 

Cikdni, tnldei, s d^tmi a s ienami pribrali ae do 
kli&tera Sedleckeho [okolo 80 osob] b dovoleuim Va- 
lantina Sambeka, opata t^boi kla&tera. I bd^eli tam 
lid4 od H, K. i odjinud na lelky, [diradla a pov§re6n^| 
hdd&nf, ZTld^t^ ^enske [vgete^n^] poblarl, jako opice ; 
Eacez bor^tf kn^i^i na k^z^nich ev^ch iehrali bodn^* 

Duom M^dfnkovak;^, jinak PilgramoTsk^, proH 
dolejglm masn^m kr^muom feznickfrn, jinak iindrlaku, 
na H^ Em prod4n jest od p. Zdifilava Podivickeho s Po- 
diTio p. Adamo7i Slaratovi z Cblnmu a e Eoiumberka, 
ta summu penetitau d?a tisfce a kst set kop mid., 
kterii se p4n na botovd d&ti UTolih [Do ktet^hoi se brio ■*! 104 XV. P. kutmh, M. Da6. £ BeBl s I IBTi— 1^^2(1, p. hrabtr e panl manielkau N. ') brdbiokaa z M 
feldu a se tb( Sdedi z domu Joba kramihe, kdct prTi 
n&jmem by I priet^hoval. — Kter^ito dum PilgramoV' 
%\[f potom brzo 3ho^e]. T^l p4n proda?le to epilenikU. 
do domu n^kdy Samuelt^ ^ejepingk4ho zh brauau £«« 
Hmskau, nedaleko chrimti BarborBk^ho, kdei na Tri? 
nlku glove, jeji byl t]^i Samuel t nov^ z gruQtu ry 
ItavSti dal, 86 pregtehoyal, u6miv&e o to u^mluTU 6 dria 
Blem t^hoj^ domu.] 

Pf-i priv$ na H. K. jak]^Bi mlad^ ^4o?4k. ffia 
t^mu^ pr4rn dodaii od p, Petra Lukaveck^ho, ie c»ht& 
|oloiil, na jeho (sic), k h^mwi ee dobrovoln^ i k |i- 
'n^m zl^m skutkaom na tr^peni pHznaJ; i jest vyvedea 
k inistQ popravnimu a oa hranioi dleT ap4len. Kdft 
podpdlen^ na hraDici Uiel, kH6el, mluyi, ie ho neepra- 
vediiv^ odeaudili. 

P. JiH Jan Materna % Kr^tnice umi-el na 
liaf, sidle %Hm, ? kraji Bechyfiskim ; do H. K 
resEen a na krchorfi kostela sv. Barbory pohhbeii, 

[KocDcta se ukazovala. 

P. Kalpar z ierotfna na Nor^oh DvoHcb a Ovdi- 
Hch yd^val pannu Mechtii^nu Apolonu, doertt evaa, m 
p, Bohule Z^stl'izle do Moravy.] 

Pan Haniba) z Waldstejaa a na Hostinndin. jn 
od J. .\r Ceke Rudolfa, i^esk,, uh. kr^lo, zvolen a ii6i " 
n^n Dfjv. raincmeJBtrem krdL 5-i^sk.« uvedeii jest v U 
anfad na H> K. na dvoi-e Vlaskem, tak od starod^Tii 
l-eften^m, kdei nojr. mincmeistr resid**ucf srau jm4 
starod^vna. K kter4muito uvozov^tii uaHzeni byli: 
Gottfrid KHneck^ z Eonova, p, Adam Slavata z Chlnraa 
a z Kofemberka, p. Pave Hrabane z P^prubenic a ni 
Pe^kich, ten Saa druhj h jtman kraje fiaslavtjkeho, a p 
VAcfila? Bl-ezek]^ z Ploe ovic a na BohdanM [jakottaj 
koDiisaH k tomu, ano i k Tysljgenl a phezved^nf n^ ' 
apr4vy a nel&d^v, kterti se pH ijv^i horich d&ly, n; r Bi 

pH 4 >) SybiUott. - Z>M% tmaki. 17ti. fol. C. U. X. 1606. 105 hzeaf.] Actum v pond^ll po ned^li adYentnl Ad te h- 
ravi. A pobyv tu teji iiov^ p. minemejsfcr aei deset 
dni SBBse odjel 

[Tehdsl pH te komissi VAcslar N ernes a Manda* 
lena Pardnbiclc^, vdova, ialavali a DaHkali Mikul^le 
% fidsue, tehddz urbarere homfho, ie by je z D^kladay 
jich bornfcb, kde£ mnoho Daloiili a kdyi zaee nzitky 
brMi Jmeli, Tytisknauti a s&m ta m^sta k aiitkn svemn 
ajUi a obMtiti jmel; o 5e^ ee p^ed t^mj^ p. mlncmf^j- 
strem a ij^mii p. kotnisaH taba^i^ hadrovali a nesnadili 
i sv^^dky T#dU. Po vysly6enf to, jak i jia^ tem horim 
potfebne v^ci, t inl5eDl pH§lo, k iAdne n^pravg nf^pH- 
Mo a do dlauh^ truhly zavHnc] 

L. 1608. TejJ pac Hanibal % WaldStejna podle 
%ri mineinejstroTBke pOTiDoogti pMjev zase do H. E. 
obno7ii iephmistry a koneely v ten pond^li po D€deli 
Adorate primum na ratbauze tu na H. K. PotomnS 
obnoveiii jsau 6tar&{ nad ba^^H bor stKbrnj^ob. starH 
perkverku Kafikovskt^bo, kon^ei4 minciHtf a preg^IIti: 
ktefi^to poi6dko74 drahnd let obnoveni nebyli pro ne- 
sTorDOst aii>ada mestsk^ho a au^ada hornfbo, jeai se 
plednoBt nesnadili. ^) 

V anterej p^. pam. ev. p* Doroty p. Zikraund 
mlttdll Materua % Kvetoio* na Trebecicfch, jea rdov- 
cem» pojal k mani^lstrl pa&f Anna, roz. Laianskan 
s Bukoir^, vdoTii po^ftstalau po panu N. •) Berkovi 
z Dub^, etc. 

maBopiiBte David Horiiateek^ z Dobrodo?ic pojal 
k manielstvi paonu N.*) Smrftkoynu; a Jan Divi§ Ho- 
ataiSoTsky z Petrovic pannu Aneiku, sestrn t6hoi pana 
Darida. PH kteremito STaddbnim yesijli p. Hoetador- 
V arch, kntuob. pfepis ieho t arch, zemnk. T Prase. 
•) Walfovi. D, s. 175. 0. 6. 106 X V. P. kuinoh. M, Bad. s HesL i L 1574^te26. 


eki^bo na ^abonoseeh uboi-alo bostem 14 koni 8 mai 
neopatrnostf i^eladky, 

V ned^li poetni OcuU Jarcslav, syn neb. Hrdibi 
Hraban^, pojal k maRtelsivi pannu Mandalenu Eadk 

'covQu; avadba vykon&na na Hor. Kut v dome Mpj&aa- 
Tovek^ni. 

Tei uml-ela na H. K. p. Zuzana, manielka paoi 
Pavla Skr%, v dome VodoliDak^ch na Bybn^m trhflT 
proti dvoru Ylask^ziiu. 

Na BonoT^ uml'ela panl Lidmila, roz. Robm 
povA z Snch«J, pozflstaJa vdova po N* *) Hyzriovi % CI 
duo?, kter^2 byl za iivobyti BV^ho, byv na H. K 
hory nakladal a ^irotn^ se dila baTe!'sk4ho dotejk 
cht^je nabyti bobatsvf. 

NaHzenim vrchnosti mustrnftk valnl rojenak^ aa 
U, E. 1 poddan^ch jieh dridn. 

P, Zdeo^k Materna z Kvetnice uml-el &a Pe&kMt 
u p* Pavla Hraban6, otce manielky jeho. 

Zabil se adm zaufale N., kacha!' od p. Adai 
vaty, jsa neuiDcen a na rozumn poSetil^. 

Adolf, <51ovek pHspolni, roz* FrancauE, jeiit 
na H. K. zdr^oral a okolnim pdnnom poBlabora). p: 
do meata KoHna a tumlujfc knoh svuoj, jest dea 
neTinnS od jednoho tu r £olint3 dom^cibo, kter 
nepHtelBk^m Toj4kein b^ii pravil, zasti^elen. 

Umlela na H. K. Anna !^eden4 V4&n4, lenk^H 

V Bobotu 1^. dne meeice (sie) v noci na ned^ 
Daniel Slejnjt tak Je6., jeni sa byl tu do H, K. 
Btal a byv bav^fem Be oienil , potom prokuratoj^ii 
Ie5nik9m saudnicb rozepH pr4va m^Btsk^ho, ndin^n, pH* 
ledde domfi, kdei obejval, opil^ a pobodie ee neco a Ki- 
teHnau Svobodovtc, man^elkau Bvan, jil bjl Tdora 
pojal, kdy2 v torn od Jana, vlastnlho bratjra Bvtf 
pHtoinnebo, pokojen byK t^ho2 bratra sv^ho t mdnl 
ne§leohetn$ zasti^elil; proSei nazejtH v^enfm ogi «> Snad JindHchovi. D. i. 17S. B, 18. L. 1608, 107 pravice, ie nio nevl, co jest so to a jak stalo. Potom 
rymien, aby 2 toho tiftinku prdv byl; ale potora to 
r aic pHhlOr nebo med tim potomn^ teji Daniel omlel 
a tak toho pr&sen. 

V pdtek V iioci na sobotti ph pam. 8r, Bartolo* 
meje vyfeel ohefi y m^et^ H, K. i damu, jakife praveno* 
V4cala?a SUtky, femui on odpiral, a vyhorali v torn 
^ada proti undrl&kn a proti ratbautu domov^ tito: 1. 
duom, jeol sluje na Kor4b^; 2. nadepdaaeho VdoslaTa 
fetetky; 3. Pavla Ledsk^ho jinak Vodraaeck^bo; 4. Pa- 
vla Nicefora, jinak u StolcS; 5. Joba, kram&H, feSe- 
n^ho Neipanra, u Kry§pinu; G. Doroty KlabaloTy, kon- 
Y&rky vdovy; 7. drjom p. Adama Slaraty, H^, M^dla- 
kovsk^, jinak PilgramovskJ, jeji byl tAji pAu kaupil 
od p. Zdislava Podivick^ho a r n^m pi-ebejval; 8. Estery 
HoluboTy, vdory u Fif kfi ; 9. Jana Endrle n Choboltft 
pfedelle tak ?ef^. ; 10, V^clava France, jinak n Vyzinfl ; 
IL Augustina Smilaura, jinak u Hutnffikfi, proti rat- 
hauzu ; 12. u SkHvanfi, krej6fl; 13* Mariany PoUkovy, 
truhlAJ-ky, vdovy ; 14. Jana Pisciga, radniho pdnno? 
gepbmistruov, jinak u Hann^fi ; 15. MikuMie Yondraj^- 
koric, l-eiDfka za t;^m2 domem Piscisuv^m y kaut^, kte- 
rfi potomnS teji PiBcis k dorau gy^mu tak yybofal^ 
pHkanpih Byl ohefi brozn^, Tolik^ a Ikoda 86 stala 
nemald. 

Ve stfedu y noci na Stvrtek po pam. Stetl sv. 
Jana yyho^alo tak^ okolo 22 domnor v Star^m KolfnS 
Q Labe l-eky ; kn^z fara^ jicb zapilil neopatrnoBti ohn^, 
eude bra&ky y peci; pH 6emi jsa tak^ opUen, od toho 
opilenf utnl'el. 

David Endrle, N$mec, sloi^n z aul-ednictyl mince 
na Vlask^m dvole, a din ten aui*ad Pavlovi Skr^toyi^ 
jeni y t^i minci pfsafem byl; a mfsto Gadslava Hiaygy, 
j6mni tak4 pucbalterstyi odfiato, uSinen pnchalterem 
Hana Spis. Tehdii sob§ aufednfci, oficfroy^ hornf, 
Techslem nov^ch, yejbornych, etHbrn^ch tolaruoy. jeni 
Ja na H. K. bily a delaly, nemal^ nittky pf-irozo- 108 XV, p. kutnoh, M. Dae. 3 HesL 1 1 1574^1626. ^TOZOTali jak moha, a n&kladalkuov a d^lufkuov hoi 
Ich ledajak^misi nehodn^mi cixozemsk^^mi pe-n^zi oi 
bejFall. 

P, MikuldS Skalsk^ z Dtlbu pojai t. maDzeier 
paDi Johanku, roz, Kapauaku z Srojkov'a, poEfisialaa 
vdo^n po panu JiHm Jana Maternoyi t KT^tnioc. 

U prdva PodSbradekeho sfata jest N.» manietki 
Mateje Enchate star^ho od H. E.. pro cizcloistTt« i if 
det4tko 8T^ zabila; mri ee ji ujlti neohty 

JSena jak^si t pfedm^sti p^i H. K. praTiln » 
jlstlla, kdji mui jeji od nf v gedmi hodlnach ka pr 
8v4 bornf odeie], neco k ni mu£i sp&eobueho pM| ~ 
ji z Joie vzalo a az na Pach potok. k lari5k4Eii| 
iteji potok poloien^m, odneelo a tu opustilo, a oiia 
ttase, jsa toliko t kosill, gotr;^ domu trefila; QOi i# 
stalo V pond$H v noci na auterej po para. sv. Tomttl 
ap, Ne7§d^lo se jl jak tobo v^riti, 

ZemlPeli tak^ tobo roku na H. E. : Martin Holil^ 

maniel Estery, dcery Jana Sokola, kr^j^.ibo, Toiu4§ Df* 

poU Zrucky V p>*edmesti Paehovsk^^m; Marta Kohaai 

koric, ndramo^ byvSe hlochd, manzelka Jana Rotf 

Florlan Faiinestas, jsa Iaf4^em miace; panii% Uedrik 

lod Pavla Skrety; Fridrich star^ CbaI<>joFgk^ v pY 

mHii Kolmarek^m. Lidmila od Bt]k46il rdoira po Ml 

t^ji klobau^nikovi od undrlaku; Mandalena bi^kof 

iTdOTa po Janovi EauHmsk^m, krej^lm; Anna atari 

[kovsk^, poz>3stal4 Tdova po Toai4SoTi Halkovi na Sil 

tovS, pH Eafiku; Hans Heiman, brad^h knH Pavtl 

IS dolejMho mesta; Alekaander El^ic v pfedmesti Oe-^ 

johoTBk^m za branau EanHmskau, mauiel Jadily od 

JLekBu; Jan Holej, Novomefetsk^ Senk^t z ratbansn; Do- 

jrota HogkoT4, Jednookd, mao^elka Jana Strejee* kan- 

itora &koiniho, jii byl rdovu pojal a tu 86 pH nl na 

'B. TL osadiL 

X. 1609. V ned^li po pain, sv, Antooina p, V|_ 
Urn EonecchlniDsk^ pojal k manlelstri paonu Anoti Rt* L. 1609. 109 i miQ, % fraucimoru panf N. *) WaldStejoBk^ na 2ehQ&i- 
ofch. Nemkyni, jsa vdovcem, 

V m^ste Ti-eboni p, Petra Voka e Roimberka uml^ela 
Kiitetina, manidka Zikmuoda ZygeU od H. K., jeni 
by] s of tam k slo^b^ t^mni p^no dal a odebral ; 
la doera neb. TomdSe Ha&ka na Snkovfi pH Kaiiko. 
[Jan Pampa, hav^i-, zbohatl uiitk? a uberlauiy 
s dolu "re^eDebo St^gti na caugu knklick^Hi. 

Dr^ d^vedky n kaSny vodni dole p^ed Sudovi yej 
ifrtek po Hromnicfch, nesa vodu v saudeich, propadJy 
dolu do nejake etar^ §achty u te kagoy, a potlaokse 
Tiak l\v& znstaly a 7yhojeny.] 

Tech dasi\v tak^ zemf-eli: p, Joachym Kaleuioa 
a ZraiMoh, p. NykUsek 2 ^itenlo, jsa hejtmanem pan- 
itvi Chlumeck^ho, a oa Cfaotauchov, sidio sve, prirezen, 
odiad do KbeJa. a tu pohrb^n r koet^le; p. Jan Boh- 
danecky i Hodkova na H. Km jsa od d^vna nemocen ; 
a tn na Hor. Kui ? kostele Svatobarborsk^m ? kaple 
miQc£^8ke jest pohlben. [Nezanechat 24dD^ch dMf.] 
Vfof^ii na t^chi H, K. zemteli : Justina Sudka od To- 
ri, manielka JiHka Sfpare z Praby^ k uii ae in 
1; vdoT« pHienil a nesvorne spolu byli; Jan Hu- 
balka. po&el cechu Feznickeho, Michal FiSer od p. Adama 
Slavaty, N. Svoboda, [jinak Eedlicb], krejM na Tar- 
maree u star^ho rathanzu, Martin Kochan, prokarator» 
H^ntk, podagrici2s; ten nml'el v patek po pam. Gre- 
gorii^J; JiHk Sedivek, hav4^, ten uini-el ve vsi Spiti- 
clch; Hans Kaba, krej<M. Nemec. v Panensk^ ulioi, 

A na Aumonfn^ p, ^oiie roz. % MiniG, man^elka 
Mikuid^e Salavy z Lfpy. jii byl vdoTii, pozuatalan 
p. V&eslarori Strojetiek^rn, pojal. 

Vstaupiii 7 8tav manielskj: Vdcslav §afa^fk. pro- 
hif hornf, s MaudaleDan od p. N. Robmhapa; Petr 
Capo. Hudeot ze §koIy, e Esterau, dcerau Jana Sokola, 
krej^iho od Anto^kfl, pozfistalau fdoTau po Martinod 

*J EliSkif. in&T\i. Kjiflparn Mel. z ^erotioa, D. s. 184. M. K 110 XV, p. kHtn<>h. BL Dai. w Hal. 1 1 1574— S^m. fioluboTi % Chrudimi; Petr Petricins, Uh hindent u 
[Ikoly, 6 Sdlomenau. dceran neb. Jana Sil^kj, har#i. 
Vfceji zeinheli na H. K>: Jih'k od TH&n^, jiiiAk 
rSvoboda, krejM u N4m^ti, Parel EabUk na Pachv, sit* 
doynik, N., siari ^idoTka, jepi pi-edesle rotena lid«Tki 
jeanoe a k yiH kfestangk^ pHstaupirge pokHiU ae diii; 
K., inanj&elka Bartbolom^je St^rbj od Poklikfi« lbs* 
daleua starA St^pdnka v Hlaulkdob, rdora, Amii U^* 
fBor'if^, manielka Vacslaya Dilute, peka^€, Dorota, mu* 
ielka Joba Neipaora. 

[YalentiDUB ^embekios, Pms^k radtlj, opat Sf 

leok^, rjHrf, r prosti-ednfob leteeb felov^k. ^\t*df6\^ 

bqM a ^idaje na aiUedn^jsf a bobatgf kI4iter doB^i* 

Kanti, al se vldj na ki^^ter Zlat4 Eorunj v kraji b^ 

ehjdsk^m asa opata doetal, a tarn 68 odebral. Viak H&i- 

^diftkD, Bvau milenku, dceru MikuldSe Korynak^ho nnv. i, 

oika sT^ho. 8 sebau yeal. — Ceboi Horolci Td< 

I tiebo jim nemal^ nesnto (5inil pro granty, kt»-ri^^ it^ 

[kteH saused^ pod plat kUlteru Sedleck^ma drieli, i& 

H grunty a rolf jim sahajice. Sedleckym pak opatM 

K^in^ii j<^8t jak^si Johaones HartmanDus, N^mec. A Clti 

ment, pl-evor t^hoi kl^itera, mlad^ opala<'% N^mec, vii 

le bo opatstrf, kter<^boi^ ee nad^l, nepotkalo, potrhai 

reJEtra kl^Hersk^ a bnevem pre^ odelel.] 

Zemreli: Katerlna, manielka Jana Pisoisa. pfaih 
■fadnlho p^nnov sephmistruov, Bartbo6« N^mec, Ntidk 
za brdnau El&gterskan, Jan f'apek. poEaonar Irobi^ 
Lidroila. V^cslava koiisnika v Hlanlkdeh. 

VBtanpili y stay manielsk^: Zikmnnd Eosel, sja 
LUeb. Zikmiinda Kozla, s Mandaleoau, dcerau neb« Alek* 
landra Elfeice r pj-edmt^sti Ceebovek^m. 

V ned^li De»B fortitudo den pam. gy. Anny paa 
Jan JindHcb Boznhagen pojal k maniteUtvl p. Elilkn 
Mfrkoviin t Soloplekt posflstalaa ydoyu po neb. p. Ja- 
uovi §dtn4m z OHvetu a na HlizovS* 

[Vzat do y^zeni gailaynfbo na Hor. Kut N^ti 
Dyarjl temesla paaifsk^bo. protoie tak^ ty mall L. 1609. Ill nizky medeDe delal a v torn postfien jest; kter^ito fa- 
le&ae penfzky na spflsob r^zu m^eta Ejga a Kd^nska 
vt'lmi na mDoze a baufoA prochdzelj a vjd&v4nj i^ch 
^.asiiv byly na velikao 3kodu kr41. ^esk. Dobr4 pak 
miDce heekL ztligt^ tolary stfCbrn^, kieHi se na H. 
K, delaly, ren i kril. Soak, se dostdTala. 

N. V) pl-evor, lunich z kUStera Matky bolf ns No- 
T^m M^ste pra2?k., opusUc vfrn katolickau k BtavSm 
evaDgelitskj'm pHetauptJ, a sTrhle t sebe k^pi didis- 
ekati, odpadlcem uMn^n; nad Mmi papeienol se velica 
horfeili, mluvice o nem, le jost prye lotrem byl. 

Dobidi Podiyinsk^ % Horan kaiipil statek State- 
nice nedaleko Prahy za 6500 k, 6. od Kristofa Myfeky ^ 
%B itlufkic na Hr4dku; on t^miijt MyH'07i postaupil dviir^ 
s cbalupami v Lo^ankich (sp&lenilte) y 3500 k. mfs.] 

Zem^eli: Dorota, mauielka Jana Eodrle, Dorota 
Obsihlovii, jable^.nice, Lidmila JedU^kov^, Jan Nefas, 
prachaf, jsa op4len pracbem ru^ni^n^ni. Era Yalentka^ 
mlyndj^ka. 

Bartolom^j St^rba od PokSlkfl, jea vdovcem, pojal 
k manJelstyl Dorotu, dceru Vieslaya France [v Hlaul- 
kich] 

IMicbal N^mec, posel auHdn hornfho, zabil olt^- 
em Stagtn^ho Skaleck^ho, kr^m&le \y Certov^ krSmS' 
edaleko H. K., kdei stanoviSt^ lotrur a kurev, eya- 
ivS« se n^jak^ rnkavice.] 
Tstanpiii y star manielekj VAeslay, syn Jaknba. 
irebil'0 t Dolejgfho m^sta, s LacU, doerau Miknla^e 
Iocuro78k4ho« malei'e y Hlau§k4ch. 
Ve Bt^edii po pam. sy. LukdSe ey. pH prdve na 
H. E. utracena, efata a zahrabdna jeet ADoa d^vedka, 
dcera nt^b. Jana Spetloya, mysllTce, pretoie zmrbav^ej 
a d^t^tko porodivle a cbt^j«> to zatajiti, je zahrabala* 
[Statek Maleioysk^ s yesnieemi a se ySi'm k n^niu 
iHslnftenatyim odeysd&n a obrdcen jest k nifydni nejy. V? 112 XV. P. }cutnoh> M, IJai. m He$l 1 1 1574^ tUMG. p. mincmejstri] kriL (^esk., tehd^l paDQ Hannibalol 
B Walditflina, na jeho o to jedo^ni, sa pHdijia 
nejr. mincmeistr t^ch hor blBeji bejvati a je iim boI- 
seji opatrorati mohl; rfiak naproti tomn od plain pen 
liit^ho, kter^i ae z mince J. M. Gsk^ aa t^cbi H 
nejy, mincmeistra dival a od staroddvna rycMtel* JaiI 
od t^hoj^ p. miacmeistra upuSt^no.] 

Panna Lidmiia, pozfistala dcera dobr^ paiii« paia 
TAcslava Voderadekeho z Hru^ora, xfisUvajt v Prmi< 
pi-i paai mdteH bH, paui Anufi Dorote jui LibeaUia- 
love, roz. Kamejteke z EUtibol'e, Fdanajeflttam k man* 
'ielstvl za p. Jind^icha Kuarida ^anovoe z Saiio?a, ¥do?ce, 
tea ^as hejtmaaa hradu pralsk. 

Ye Tsi Poli^aaech timi-ela p. Salomeaat nanlelki 
p. Matisse Jilovsk^ho, jii by! vdoTU pojal. U k#atiU 
8V. Barborj na H. K- jest pohfbena. 

Tei umrela na H, K. paaua Eat«Haa, i^leohtt^i 
.doera p. Adama Slavaty [na Ceehu za KauHmskau bri 
^Ban]. a v kostole sv. Barbory v kaple za velk^m oil 
fern pohf-bena. 

LTmtei Vft Vorafiovek^, vinopaL 

[Doktor MathidS Paulberl *) z JihlaTi pHjat 
Hornfku na H. E. za doktora medicinae generalDnio' 

Matiai Jiloesk^ aSinen statku Maklovsk^ho auHd< 
nfkem, a Martin Wilheim, N^mec, byv prve hejtiiiaine; 
na MaleSov^, u^in^n hejtmaneni panstri Kolingkeho 
mfst^ Payla Neipaura. kter/i poddn na panatTf Bi 
^dejsk^. maje k mani^elstff jednu milenkii vrchnosii Bri 
Icera drabanta cUal^sk^bo. 

Tobo roku vko uherBke u H. K. fienkovino by! 
Jeden SejdHk za groS bil, coi a Hory BlejchAoo aebyl 
A to tacal Jan Soltys, jeden % spolnradnjch. lakomeo 
nenagycea^, s Atibetao HoIaat^koTic, ienau 8vaa, ^n- '4 ') M4 8i4tl PampiTtl, Rodina jebo ? JihUn ^ 
gliili bobatstvim a rozB^iluostL Viz Mnriiiia 
£ L^weathftln „ChroDik der Stadt Iglau'*, vydau^ 
1861, od Cbr dMveria L. I6tO. U3 


k^Mcau. 24dD^ tomn nio neHkal a jin^m toho koogeld 
dovoliU oecbtML u tak ^ibalov^ a lakomoi tau betboi- 
nan ilvnoBii bohatU proti bo^sk^mQ pHk4z4ni a dobr^mu 
sv^domf. — Nota. De male possesaie nOQ gatidet ter* 
tias baeree. probatuin in mnltifi, i na praiskjch po* 
dobn^ nenaeyceti^cb H^nfcich a neupHnmycb proin- 
ratoHcb, ktefii lidi o statky pHrozorali! — A na v^t&fm 
dile koQgel4 spoloradnf ten denk jeden pl^es drub^ho 
provozovali.] 

L. 1610, T inaBopuBt^ p, Pavel Skr^ta Sotnor- 
Bk/ f ZivoHc, tobo Hbu aufednfk miaoe na H. K., jea 
vdovcem, pojal k manzelstvi pannu KateHoii, rozenaa 
NypSi^ku etc. ; a do H. K. mu pH?ezena. 

Um!-el na H. K, kn^i Johannes Barner *), far4h 
n^meckj koetela bv. JiH, v ptedm^eti CechoTsk^m za 
KanHmskan branau na H. K., mlad^ £loT<^k; a t t4m'2 
iostde jeet pohl-ben. Nota. Ten koatel by, JiH jest 
divna phirlastn^n k proyozov&pf a k4z4nf slova bo- 
fbo ja^vkem ^^Tmkm\jm \ kter^ito kostel hutnfci, Smel- 
cfH horni, jeni N^mci jsan, v 8y4m opatroT^nf majf. 

Job Neipaur, handl^t ieleza, jea rdovcem, pojal 
k roanielstri pannn Annn z m^Bta Nymbnrka nad La- 
bem, a do H. K. ran privezena y pond^li p. Antonii. 

Umtel r m^et^ Oislari Jakub Holick]^ od H. K., 
jttntii mobec Hkali 8 mej&em, letit^. atar^ 5lov§k a 
mincfh jbni se taoa do tn^Bta C4BlaT$ byl doetal. 

Um^el V Pmze, jsa vdovcem, Daniel Hostaunsk^s 
0fn neb. Mathi^ie Hostaunsk^ho z Koem^i^ova, prokn- 
ratora pK Bandeeh vj&Mcb YzneSen^ho, Simi teji Ma- 
tid& zbohall. Avsak teji syn jebo, brzo toho odbyvVe 
a ntrativic*, v chndobS iivot byhoj dokonal; nebo pro- 
koratorske nabytl r&do na mizinn pHob&zf. Et proba- 
tnm est, 

fSvicnoT* oeohoYnI, ^eSenf korbelo?^, na dlan- 
ch bidl6ch voskem otoien/ch y ohrdm^ Vysokostel- ») V rkp. B : Beroer. 114 XV. P. kutnoh . M. Dad. s Besl s I. 1574^1626. gk^m na H. K. pled oh^rem za staroddvna poatavenf 
kteHi k iddne platnosti nebyli, jen toliko kostel bj- 
[idili, jaau tohota (asu t t^hoi chrdmu ^yne^^Dt a 
(Trieni. nad Mmi se n^kteH be2pot^ebD6 a nerosuiotl 
I horlili. — S tSmito srfcny, korbely, a svioeiai pod' 
»tobo rozsvfeenjm^ byli ee piedkov^ v procesfch sera i 
taiil&rali a tfm viceji hHchiiir a marnostf neili pobol 
^nosti provozovali, ai potomci jich z takov^ch oby^^jl 
pobo^njcb jgaa vyvedeni. *J To vyvrient ieoh BTicDl 
korbeluv, ataJo se %a auladu nejv, miiicmiatra p. Haij 
nibala z Waldlteina a za dekana kti^ze YAcslata Si 
faua Teplickeho,*) a jich pfivodfin a do?oleiifm. 

Valentinas Sembek. Prusdk, ktery4 pi"t»deSle op4 
tem Sedleckym bliz H, K, byl a poiooio^ opatem kH 
§ter» Zlate Korany a^in^n, jest po smrti opata Zbr 
slavsk^ho za opata, proti r^li mnichfiv t^hot kii 
kteHi bo jmlti aecht^li, uveden, potoru odtad ZB 
a |0d toho apustiti mosel, nebo jeho legal papel 
V torn tvrditi a jmiti nechtel.] 

Umrel Daniel feh, Slf^jn^l*, tecafk mestskjch 
repH prdTQfcb, jen^ byl ylastnibo bratra 87^ ho sii 
a jm&je skrze to na sebe nasiupo^^ni tak toho pr 

PH entmu zemskena na hrade praisk, niSiE^n ii« 
TyIMm mince prob^rem zem8k;fm Jan ^e6. ^UBter z Goli 
berka , meltenin Star^ho m^sta praisko [kter^i ale 
tomu platen aebyl a tomu nerozumM.] 

Johannes Unrtmanufi, opat kUStera Sedleck^li 
jsa tu nedlauho opat<^m a nebrubS zdr4r, omi^el a y t^n 
Ekl&ltele pohrben. Po n^m brzo Pavel Bolenda, aij 
Hdujk jeho, tak^ iivot svuoj na H. K. dokonal, 
Pavel od Beranfl, <^lov^k ofiumdesatiUty, utntoh 

Umi-el Jan ?ala staif , jeni na Vlask^ro dv 
poaluhovaL 
*) Proli pAutim iloid I^4< v Prostopravdi obJiiuou o&ua 
(fol. 20), kt€r4i st* y.d^mil; „Tnio w pthelrbttl pOf' 
recni piiutuioj, m«rnj\ t^knti tuU«i/' 

•j V rkp, C: Termena. X. 1010, 115 K kostelu 8T. JiH za KftuVimBkau branan na H» 
kdej gerjuinskj religion augiietauaf^ corifessiotiis K- 
zen a prorozirvAa byl, objednan jest [v Prazo] a faril- 
i'em Q^iD^ii kn^z Jacobus, pHjmiiQ MonacuB, 

Zikmund Zygel 2 UhocGmic od H* K., doetar ee 
byl na T^ebofl ku p. Petrovi t Rotmb^rka, tam umh<*l 
i pohl-ben jeaL 

M4je meg, dWir Hranice piuS Vod^radskeho ehofal. 

A ve 781 Pukftiefch [la CdslaFi vjhol-al d^flr p. 
Vil^ma Kouecchhimek^ho a pHtoui jm^ 4 dvory], v kle- 
r^mito ohui matka, cht^j*^ dt'^ti sr^ z toho ohne Fyn^eti, 
s nimi tam t^m^ oha^m zahynula. 

[Novy a daremni aiilad up^ty naHzen pH H, K., 
totii vlastni prob4^ k ruce J. M, Cak6, a zvoien jest 
k tomn Augustin ^mnutif^r Jihlavsk.^, 1 epoiiiradtiich 
koDfeeltW feephmistrtlv lu na H. K,, a plat rocni mu 
aarfzen. A tak vidy pri t^ch sanien^ch a jii na iiej- 
Tejl zavt*denjt;h H. K. auradiW, &kod a dluhav pH- 
bejiralo a aiiiitkuv zadn^ch pHvofODO nebylo. Vsak haed 
brzo z toho seslo.] 

V pond^h po para. b. Filip3 et Jacobi ap. Tstaii- 
pill V stav iDanzeUk^: p, Adam Mfrek i Solopisk se 
pannau MariaDuu, roz. Uorfiateckau i Dobro6ovic; a 
naseitH t auterej pan N- Vostrovsk^, vdovec, sa pf. 
JaliaoaQ. roz, z BehuBic, pozftstalau vdovau po p. Ja- 
novi Bohdarv«^ck4nj z Hodkova. Potom v au^erej po 
aed. Cantatt? Fridricb Hakt»r, vdovec, a Joditau, poiS- 
stalau vdorau po panu Aleksandrovi El&ioo?i ; r&e na 
Hot. Knt. 

[Kr6vy ml'^ly v krajich CAelavekera a ^aarim&k^m, 
neb katt trdvu pracby posypArali, od i^eh^t mhbly; a 
^ni na kfji<^ boballi. Potom v Cifilavi utrao^ni, mezi 
nimi Vaiek kat. \t^h. Nedoro&u] 

Zaohariig Mrazek, he5njk prokurator. Jeda z m$- 
[^anl-ima opil^, iirorel nenadile na voze a tak mrtv^f 

Bta B. E. zase pnvezen. 116 XV. P. jfcutnoh. M. DaS. t Heal. 1 1. ISTi—ieX. % y auterej po pam. bl. Trojioe nml^el pan Ji>i 
[I &4iii4 od nnderiikn, %yn nebojt. p, Ludrika Karl 
(i &&flii^, SHnechsT po aobd mantelky ave Lldmily, dee 
[at^je z undrUkn, podle dolt^jlfoh masn^ob kMmno 
pfBick^oh. Byl neyjcoky, picnat^, *radovatj^ ^lov^tj 
pHH& m phepijejfoe, coi mu do hrobu poffloUo. U cbrimi 
Ndm^tsk^ho podle piedkuov jebo pohFben. 

Zimek Licbumburk '} v kraji Cdslavsk^m vyho^al, 
od ieboi tak pnst^ zfistal a xfiat&ri a^ posayad« 

JiHk Nioefor na H. K., starJ^ek ietit^. jsa adrir 
a yypraTiy si do Prahy, tarn uiuhel t pohrbeo jest ^^ 

ChotauoboT tyrz vjborala od zap41enl hromor^hoiH 

Umrel na H. K. Vdcelay Nemes Chmdimskf . sa 
nechav vdoyy po aobS Marnle, manzelky 8v6, dc^ 
neb. itebo^e Vodi^kyt jii by I Tdoru, poz^stalan po E 
?lovi Cholopickem pojaL 

T^l nmfela Dorota BdiifikoyA na Tarmaroe, 
tit& vdora, 

M^sto HoBtinnej p. z Wsldltejna vyho^alo i e ko* 
stelem. 

Jan HannI, eyn neb. Martina Hannge % Sarati 
jsa T Praze na lecfch. tarn nm^el. zanechar t ydorat 
inanielky st^, p. Johanky, roz. Strupinky. Z Prah; 
mrtv^ do H. K. a odtad do Dobrodtova kn pohlbi 
dOTezen. 

Tejneo, mSate^ko nad Labem, yyhol^alo v aobol 
poet Lndmilae, 

Johannes Pisois, pfsa^ radnl pAnuov gephmistnioy, 
pojal k manSelBtvi, jsa vdoTcem , Sabinu. pozfistalaa 
vdovu po Hans Helmano?i, braderi, Ni^mci, do«rn meb. 
DobJile §a£Eara, t ten anterej a?. MathaaSe; a lo j«ho 
tHti manielka. 

Uml-ela Anna Marie, manielka Yioslara §' 

[Kldlter Sedleck^ pH fl, X. na ten daa bei 
zfist^yal, toiiko tn jak^ai pteyor Johannoa sprafoTal, 
ai y mbici Septembrla jeat tu jakyai ua teJo hojn; 

') fiti: Lichtmburk. L. leto. 117 mnieh jmenem kn^z Mathaeua Sartorius pHrezen a Da 
to opatstrf dosazen. — VaJentimis pak ^embek, Hrus&k, 
kter^i ptede^le tdhol kldekra Sedleck4bo opatern byl 
a potom se sa opata na Zlatau Korutm dostal, jsa od 
legata papeiak^ho a arcibiskupa praiskeho citoT^n, jest 
do klifetera novych mnichSv kapucianak^ch ua Hrad» 
5aD6ch za hradem pra^sk^m phredea a tu v pHtoioDoati 
lidf duohornfoh i ay^tekych poenitdnof podstaopiti a trpeti 
mnsetf jsa bit a pr^n berlan, protoie frejirstvi provo- 
aoral a ar^ milenky sobS do muiBk^oh Hi&r etrojU 
a kl^iter Sedleck^ a ZbraslaTsk^ ie obraL A ta piU 
javse tu poeDiteuci a pokutu, jest zav^zdit, aby to T§e, 
ooi y svrcbii dot^eD^^ch kM^tei-tch pobral, narritil, ohoeli 
86 iHM pokuty avarovati. Kdy2 tak berlau bit a pr&n 
byl, po kaidem adelreDi byio k tomu Hk4iio: Miserere 
mei deufl, secundum magQam misericordiam tuam, — 
Ten to Sembek co ai tak v klASterlch, zvld&tS od klf- 
uotfiy, dostal, Tie tu, kdei^ yyl^ho d&stojenstTf ryble- 
dival, rozdaval, v ^emi sobe duehoYDf b eydtsk^mi z4- 
videli ; a to jemu take k tomu trestdni a posm^oha 
pomohlo. 

Ku^z Havel, ^) hlasatel slora boifbo Yejboruy, jsa 
apr^Tcem a fardl-em kostela s. Barbaras, yzav polada^ 
odpjit^ni od piouov HoruikuoT, dal se do Prahy a 
tarn faratem a kostela a?. Ji]j( v Star^oi mest^ prai- 
ak^m u&ia^D. 

[Na H. K, lu^iiee Hjua iena o^jaki sluzebni 
a d^y^etem, s doniu hostinsk^ho red. u BakaldrQ, jdaaoe 
spolu za mestem mezi iaobtami doloy^mi oa caugi] Krd- 
lick^m, i 7str5ila ta ieaa to d^y^e do jedne pust^ lacbty, 
Eter^ito d^y^e tak od pddu sUu^ene y i4 sacbte gedm 
dDi a noof pof-&d IIH beze v&eho jidla zSstiyalo, ai 
lidi^ tody jdaucf je kyfleti a kl'i5eti aslyieli a davSe je 
hay^Hm yytdhnaut! je opatHli, 2ena pak ta uelle* 
obetD&, Dslygeyle, i% je d^v&e nalezeno, pre6 atekla. ') ialamhj. — JireckoTa BakoTdt XL str, 862. 118 XV. T. kutmh. M, Dae. i Hcd. s I Ull—IGM. To d^vfte toliko, jok sarno povidalo, toliko vody, kUr 
dole V t($ feachte hyla, uzfvalo] 

Al^b^ta, manielka MikuMne Da6ick4ho % Heslora, 
autorifi huius libri, nml-ela Seet^bo dne m^&fce Nov^^n 
hrJB. liBtopadu, totii v aobotii t noci na nedHi po pa 
Vliech Sv., jsa at^H v^kn sv^ho okolo Jot 44: a q ehr&ii 
s> Barbaiae pohibena jest, 

Potomne ve 6t^edu r noci na fitrrtek, 17. diiH li^h 
m^dce listopadn, uml-el take p. VoldHoh Mirek z Sol] 
pisk, T dom§ bWid v predm^stf Cechovskem sa brao 
Uuiimskau, tfistdvaje nelenat^ a J8a utrdpen t^i)i 
oftagrickaQ, dnaTau nemocf, a pH iimt chrdm^ Ba 
torskem pohl-ben. 

Lucka, merhyn^, pi'edffile z H, K. vjmr8k«&&» , 
Zuxka, dcera jejl, Tzaty jsau do v^zenf a potom knV 
u plan^re vymrskdoy a hork^m Selezem c^jchor^i 
z m^sta vyvedeny a pod ztracenfm hrdla vjpovi^dllj 
protot^ ikl Zuzka, dcera jpjf, nhonivSe Bob5 pank| 
to d»t^ umrl^. chtfce ten skutek latajiti, zaiil 
prefi a skrze to v podextetji veMy, ie by je zabilj. 

Jednn sauseda t m^ete ChoteboH Titaia do vH^ 
a t«4ce na ni pr^vem oastiipovdno, protoie maniel j^ 
nalezen byl v Doci mrtv^, maje hrdlo podhexan^. a ons. 
jaa 8 nfm ve zle vflli, v podezhenf loho skutku bylij_ 

Jeden zaufal^ eelsk^ filov^k poddn ku privu 
m^sta Kolfna nad Labem za pHJ^inau, ^e by se ifM 
poddal a krvf svan zapsati pMpov^dM; al« jsa oapr 
TOT^ a toho ie lituje za milost prosil, a r ko8t6 
T kdzdni pNd olt^fem aby et^ra], j^at mu naHiseDQ, 

L, tSll, Y ued^li in Ereelso throno paniia Ki 
terma^ roz. Lipaoak^, jaa pfedtfrn odd&na k manteleti 
p, JanoYi Chotauchovsk^mn, jenaui r torn N* *) Ptj 
pin pf-ekdiku u?initi UBiloval, prar^ se s tatii paniil 
I Jmfti slib manzplsk^, jest X4mui p. Jano Chotaucba] 
8k4ma na Hoata^or pHrezena. ^)? L 16tl. 119 


ZemMi aa H. £. : Salomena, man^elka VarHnoe 
ikh, mijndre, Simeon, atar^ koiisDfk, a v mhi^ 
i Ceak. p. Jan i V^t^^fna* 

Mathaens Sariorius, opat kl&^t^ra Bedleok^ho pH 
H. E., jeni tti ned^rno dosazen byl, jedauce s p!'e?o- 
rem 67^m Dobiaiem Meirem a s ^elddkan svan skrze 
m^sto Phelanc^i a jedauce odtad a potkav nejake zeoy a 
ijfce [na evangelitak^, je kacerojlce s pohrfiikami, pra- 
£e BtHU k svinfif], a vzav ru^nici sUelil s vozn 
postfelil broky nejake dv$ ieny tu nedaleko etojlcf] ; 
pro6ei ryb^hli nekteri z PM^uH a dohonivee t^hoj 
opata, jej i pterora jebo hrozn^ xamordovali a coi pH 
sob^ jm^l, 1 koD<^. vozni, pobrali* T^lo jt'ho mrtv^ do 
klA&tera Sedlersk^bo pHvezeao ; pt-e7or aeni nalezen, 
praveno , ie n^kde do Tody nviien. Nebylo slyfieti, 
aby to aa koho naetupoTdno a trestduo bylo, [Po 
zahynntf t^hoi opata poddu jest zase do t^bo^ kl^stera 
SedlGck^ho k apravov^nl knez Johannes, ptevor, kterjz 
tu byl pJedeSle spravoval] 

Zemleli na H. E. : Dorota, M, po prvnlra man- 
ielu jejfm Koktov4, Jana Bro^ana, kozi§nika, manlelka; 
Bfarn^e, inanielka Vacslava, apateki^e z dolejM apatekj» 
jiDak po prvnfm uiauieln aveiu Harurlka; Anna^ pozfi- 
siaU vdova po Jauovi Zygelovi u kostela sv. Bartolo- 
m^je ; Vit Jilovsk^, jfeak star^ PeSeok^, vdovec, letit^ 
dloT^k etc. etc. 

[U6iD$n opatem Sedleck^m kn^z Jan Eadotinskf, 
Nemec, kteryi t« byl p^eTorem a ten klftSter sprav^oval. 
V m^ste Caslavi na predm^sti vybnralo n^kolik 
^dvorSv a domnv; pravili ie ohn^m kladen^m,] 
^B Pan Vdcslav Satuy z Olivetti [iijee mdjj. umt^el 
^^Bk^ tn na H. K., r doro$ sv^m, zust^Taje neienat^, 
^^Kpond^li druh^ho due m^sfce m^je po pam. FU. et Jae. 
^^M a potom V nedMi kriiovau u kostela bv. Barbory 
podle piedknov sr^ch pohi-beii. [Po jehoito smrti p. 
Eli«ka RozenhagenoTd, kterii prve jtnela p. Jana Sat- 
oeho, bratra jeho, za maniela, s nimi m^la d^^ dftek, Mk 
120 XY. P. kutnoh. M. Dae. s Eesl s h ihr^-itjw. Ellf-^ 
l« 

ni 

I JetHcha a B^tuSku, a ifi p. V^celav airotkftan j&koii 
strejc Jicb por^iSofkem byl, %tatek pozdmsk^ vsi Hlf*^ 
20VS, ijml sirotk&m nAle^ejlcl po otci jicb. ijednnTl* 
8ob^ poru5en8tvf a statek ten 8irot5f »arD6i?§et r fipr&ni 
svau pHjala.] 

A T m^stS ddslari nmi-el Kaipar Purzel, mtad; 
dloF^k, kter^i rozvedSe se b Borotau Sprlinkoric, uian^ 
^elkau eran, pro jejf neepfiBoby, tarn se do C^alar 
▼laati 8^4, k matelri zase od H. K. odebraL 

Na Er4tovicfch uml^ela pani Lukreeie roz, Lal%D< 
ski, manidlka p, VoMHcha Bysick^ho. Do H* K, pH 
Tezena a odtad kii poKrebu do kl^dtera Sedleck^ho, nebi 
Hmak^ho *) ndboieDstW bjla. 

[Od krile uh> a Sesk. Mathi4§e jsaa norf hej 
mani kraje ^islaTsk^bo, totii p. Eaipar Meliobar t % 
rotfna oa Nov^ch DvoHch a OvS^Hch % p^nfl?, a pti 
V4csla7 OhotauchoFsk^ t Neborid © oa ^lebfoh % 
&t7a,inandatem t^hoi kr^le vjhlaSeni.] 

V m^st^ C&fi]avi umi-el p. Jakub Sixt, podagri?i 

Vicslav pHjmim ^tetka na H. E.. Jsa po XH\ 
rdoTcem^ pojal k manielstTf pannu Katet^inn, det*ri 
neb* Adama AglaBiua, v mHi^ BrodS Cesk^m. 

V^cslav Trnka, prokurator, re$nik, pojal k maa- 
ielsM Annu, poztiBtalau vdoYU po JanoTi MaeborBk4i 

Jan, Bjn Mat^je Ealansa, pekal-e na H. K.« tei 
(^B rjchtite m^stak^bo, pojal ? Praze k man^ela' 
pannu Alib^tu Volavkorio, eirotka, a do Hory Kuli; 
inu pHyezena. 

Umlrtil dt^p^n led. Zima v pl'edffl^stl Elan&eekiiiB, 
jsa od d4vna serynsem p. &§pbmi&truof« 

T4i nm^el p. Jakub HoNnak^ a Biloya u p. Jana 
Voprfiala ze Xher v predmSaU Oechovek^m, aet^'- 
aurobjl^ npHmn^ Cecb. T^ku av^ho jsa sUH < 
80., • u chr&mu Barborsk^ho pob^betl. ') V rkp. B: papeiikeha. L, 11)23. 121 Jan Balbin z Vorll&n^, sjd neb. p. Y^oalaya Bal- 
{kfna na Vov^4Hch, pojal k maDielBlTf pannu KateHnu, 
seru neboitikii p. Mikuiale ma746e z Yojenic. Actiun 
lontibus Kutnis. 

Uml-el Jan Men&ik, koleluh t pi'edm^sti FachoT* 

[Mince faleiu^ d^lala se v 6echicb pftrodem nd- 
jakeho ^oblocha ve Ebele na BpSsob dvau krejoarfir 
polak^oh ; proftei Viktorin, pHjmlm GolidS, Svec od H. 
K.» t^ik^ uastapovinf od vrchnosti 2 Prahy na sebe 
joi^l i do r^zent din. Potomn^ toho ml^enfm pominuto 
bjlo. nevim z jake pPfMoy, snad se a^kobo Tz4ctn^j- 
^ibo dot^katt chielo! A ta fale§n4 mioce i jind mnobi 
eizozf^msk^, zla, nehodni phedce rfibeo proob^zela a 
haufne se do £ech doatavala, a dobri minoe ^eski ji- 
nam se ven t kr41oystvi doeUyala, (^emn^ Hdnf nie 
nehkal.] 

L. 1612, Y kraji EanHmsk^m nmi^el p. Milcuia 
Erabice 2 Veitmile; ry&av^ lUrlk byl, a T m^st^ Eaa- 
Yim\ jest pobi'ben. Manielka jeho, rdora po n^m po* 
zflstala, panf N. ') % Yotina^ pi-ed m% ymhl pl-edeUe 
k manielstvi pani Dorotn, ros. i 6t5ao. 

[Eolo mlejuBk^ udivilo a^ do Boirti Jana Kuchynkn, 
mlynii'f'. y mlejne Augustina Smilaura. 

Umi-el u Hory Pavel fieioi&ek, ktei^i uberlaufy 
dolu rec, Star^ ^lojff- na can^n Eralick^m braral 
Um^el Mikui&d Kisulck^ z Risnice ve dvohe sF^m 
Tfi ?8i Meifaolezfob a y kostele na Yysok^ nad Snob- 
[»lem» Vfohn tak HL, pobi'ben jeBt. 

T^^ umrel y Zbraslavidcb, leie tarn nemocen, p. 
toieon Temfn % T^mic, jsa Tdoycem, a do ybI PertoUio, 
Itijb sidlem byi, ku pobl'ebu dorezen. 

Vstanpili 7 stay man^elsk^ : p. ^Imou Praebati- 
f, jiuak ^ilhaoek, z m^sta Eolina nad Labeoii 86 
innau Aneikau, doeraa neb. WoJfa Herolta na fi. E., 
do in^ata Eolfna jest jemn doyezena. 122 XV. P. kutnok M. Bad. z Heul « 1 15^4^ jem. Umtel JonaS slepjf, kuoStovn^ a hyrjm^ynj 
[Eomissf opety na H. K. k pretrieni oeHd&T bd 
nfch naHzeoa jest; ktere^to n^ridy hi pOBavad » 
zjevn^ se provozovaly a skrze to Deraal4 dluhy er ; 
mlnci kr^lovskau prve zadluJilaa rzdMdvaly. Auhedi 
pak horni, £Tl4§t^ cizozemcu tu sobe nahdnMi a bcihafl 
a aami se n^kteH mezi aebati y nerArtiosti a zlod^jet 
naWkali a se vinili, v&ak i4dn^ se ai posavad z nil 
hoi nevyvedl a vidycky r§e do dJanhi^ truhly zarffl 
Aui'fdnici mince drobn^ dMati dati necbtAH, same lolij 
cele tolary, a ty s^ toliko aui<^dnikum a od oieh vacj 
filMm doetdvaij, kter^mzto veehslem sami sob^ %\ii\i 
pravoEovali ; skrze co^ nejhor^f mince ciz ozetnBki ; 
86 do Ceeht a naproti tomu 5e6ka, domdef, dobrd ! 
DOTi i 8tara> ven z zeme dostaTata, aa velikatt 
i posmeeh krdL ceak, Z mince krilovsk^ oa H. 
zlau, falegnau minci, kterai za pt-eddot^end nov4, nl| 
dobr^ tolary zveehalovina byla, nikladnfktm horv 
platili a bezd^k strkali; obec m^sta minoi zakUdftlj 
na to 86 dltiiiti musila, Kdo vi, kdy a kde %rf\ 
stanau ! — ^ K t^ komisgi nai'heni byli tito: pan* 
starii z Wald^teina na Z^hu^iofcb, p. Adam SlaTats^ 
kterf z tu pH Hol-e ^i posavad bytfim zfist^val ; p, pj 
Y^\ Hraban^ z Pi-erubenic na Pej^k^cb a jak^si doh 
Nicolaug, pHjraim Majust •) Nemee, a ten nic fiesk^ 
neumel a nerozumel, rsak borlir^ ^ibaly a zloj^je 
bkd&vati po^al, at se o to, nebo sob^ t n^e^eml na i 
por nastanpili, g^adii s dot^en^m p. Slavatau. Ndkli 
nemal^ t mince vycb^zeti mnsel na ty pany komieaal'O* 
5ehoi iji p. Slav^ata nejlepe ulil a k nemn Be iti jii 
a kdo CO V t^ch pl-f^inaeh potfeboFal, naeh4zeti i^ 
Nej7. mincmpjstr p, Hannibal z Waldlteina, ten tils| 
TBJe miDcmistreni toliko jmeoem a ne skaikem, nie 
opatl'iti nechtdl» jen tak4 ar^ho hledfce, ni^e^boi fi|- *) V rkp pi4uo Mag, ATJiak p^^ 
ptioo MQJus. — Sternberg o vuje Be c^U 
tkhio /., 1€12. 123 men oebyL v^eho Be vsdaloiral, toliko jiilov^mi \eimi 
a troSty au!-ednikiiT se hojiti dal a b niml drieJ, a msje 
je spravoTati nimi ae spra^oval a sdm na ty hory se 
Dedostarovalr a tak^ t^m hor4m a na nieh ^ibalitm na 
proeto n\t nerozoraM. Anrednlci toliko se projfidfeli 
T drah^i'h Batech b ienami a detrui s^r^mi, dostav^e se 
U nekteH od poJii nazi a hlado?it( jako vLui, Be pro- 
chizeli a hoidovali, uic neopatrovali, jen stance ne- 
smtme, kter^ohi hodni nebyJi a nezasluhorali, brali, 
a je&te na toni neprestdTajit^e, kd« oiohli vic^ji sobd 
pridel^vali a nah^n^Ii, Kdyi na n^ lid obecnf borni 
naHkali, toliko se sm^ll a vrehnost ptelhdvajfce a ko* 
jfce piedee brali a s^aa nev^rnoat a libalstri novjmi 
tolary a dary zastffiovali, podle toho pVisIovl: MI6 ty 
a ja taky. Ergo: divide cum sociis, si non via pen* ^ 
dere boIhb. 

^Hora Katnd jest jajist^ 
TSech 2lod^jfi7 BtanoviSt^, 
Duzn^ch N^mcuv autofiiit^, 
kterfi berau, kradau ^iste. 
A kdyi B6 dosti naberan, 
odtiid ge jinam poberan, 
kradan jinde takoYan m^ran*] 
V kUMere Sedleok^m um^el opat ti^hoi kUStera, 
Jan Radotinsky, [N^mec], jsa tn neddvno opatem u6i- 
ofn, [SloTek mladj a neranoho u8en^; a jak se ku 
opatetvf dostal vidyckny nemocen byl,] 

A na H. K. zemreli : Mathau^, pHjmim Haftknfe^ 
hsTd)-, Mandalena, pozfistaU vdora po JiHkoFi starMm 
% R^en4, zlatufka za domem Yorlorsk^QQ, a Mates Loika^ 
konT6^ od Eotka etc. ') 

[P^ni komissaH na H. K. oaHzeni, aby neHdf < 
nedostatky, kteriSi s» na t^cbi horacb proTozoraly, 
*> Tato sjpriva jest v obou nikopieecb DoJo^enn uproatf-ed 
iik^ii vypravovauf a komisBich lioru/oh, proce^z poueohal 
jseoD ifi, ae Dedobry, poradek. V rkp. C m« o komisaich 
borcikOi mlu?f loooheiti krutoeji » mim^i^ lU XV. R kutnok. M DaL s HesL i 1 1574— 1626. Tjbled&val), vyrozum^yge mezi jin^mi neHdr n^f^l 
nosti a nenpHmnoBtem Georga Gulden, ') huimislra, n [ 
Lorence, Safdhe t^chi hutf kr^lovskjch gmeKovofd 
N^mcfiv, kter^mi to Imelcoydnl sr§reno bjlo, dalij 
zn&ti vrchuasti do Prahy. ProtoJ poradenC jest 
fiUno, aby dot^enf N^mci SmeldH dostate^n^m T^ieQ 
ujiit^ni byli. Ale dani jsau toliko na rathauz, t^ 
vartov^ni* V(no, ie ee yyihau a vyk<»jkluji, ntk 
K^mci. (Stalo se.) Mile hory, tuiirn, se neobl 
nebo 86 T^e pozde opatrovalo a dlauho dlaufao pHtj 
dalo a trpMo^ a zastaralau pemoc t^iko bojiti jfBt. 
prva dv^re zaTir^me, kdyi jii pokradeno a pobr 
k tomu forotu k Imeloovanl v tjahi horach pl^ 
kama nebylo. — Nota. H. K. jeat n^podobne ji»kc 
kur.hyne, v kter^i jest mnobo zbyteCo^cb dar^mfll 
kuchai-flv, kteHi jedui strojf, druzf vaH, tfetf pi»k 
amaif, soU, odi. A eo nastrojf, napekau a naTuj^f, ts 
Tfie sami st^erau a p4na 6?eho hiadem umoI-L*) A tik 
jest nyoi na tk>h Horicb : quot officia, tot fiiree. 

Rotm^ jako hauaenka v sielij hud r- ;, mjfi 

V siohu a V stodoh, kozel -v gahradS^ tak ^ S$^ 
radi, litupi, here, ^idi, pcdvozt^e a t^evni krade. Mmd 
pak neuprimni 6tchovi uU se tamu od Kimcil^ s 

V torn spolek dtnl a tak sobi napomdhnkji a s 
spHzHuji a cvikih^i na svau vlastni lehkost a #dAii 

Kota. Do Cech ledajak^s pobebtj^, ntisti^ cii 
zemec ae doatanaiice a pHb^oDa od polu nab^, at 
hned ? Ceobioh aul^ad, plat, a at vladne a raikmsi^ 
a zbobaine. Medle^ vj4i kdo CJecha, aby se mu tobo 
T Nemcicb dostalo? 0) jii nebozf, hMuU nedbiU, 
oapall, ii^mf, blu^i, slepf, avdzani, fieamnil CeebOfi, 
kde jsau ?a§i pFedkov^, udatnf, verof, sMi, upHmmU 
horliW Cechov^l KteHi to, co p^ni pi-edkov^ vaSl udal* 
nosti a krvl svau Tlastnt dobyli, ni&einQe tratfte n zaii- 
') V rkp, C: Ouldm, 
*) VU oaboPe atr. 48. 
') Tito sloTa JBon ? rkp. vitHm pismtm u»piitia. L, leiM, 125 lysla uvk 6?e %U opaufttfte, se podvozovati d^te, ba i eami 
'proti 8ob^, Tlasti bt6. napomdh&te, BpHs&ujete a zleb- 

P. VAcfilav B^ei8k^ z Ploskovic, jsa hojn^ r U- 
bch a starobyl^ Cftoh, umtel na BohdaB$]\ sfdie &v4m, 
tam poh^beo. Nenivid^l NSmcflv, jeni v Cech^ch 
I&dli. 

[P, Prokop Dvoreok^ z Olbramovio naHzenim krA- 
lovsk/m a rad J. Mti t^sUd jest na H. K. b plnau mocf^ 
aby neHdov«5, kteMi se od dAvna pH tSch hor^ch dAli, 
pMrieni b^ti mohli, a dobr^ Md aby epflsobeo byL 
K D^mn phd^ni bjli doktor NicolanB, Majiis (e^en^, 
kt^rf i V torn pl'edeile podle jinjch nzivin byl, a Konrad 
Ui z Prahy, kter^i ee k t^ komissf pHpUcbtil, pu* 
^^.UiT komory krilovsk^* Ti pbjevSe do H. K* a trvjye 
Vlftskem dvol^e, rejtuftk a svoldnl vdlnf vSi obce, 
heetskf^ho a horDfho pr^va, k sYobodn^mu se, strany 
8ch hor nedostatkft a zavedenl ohl&Seui a sprdry d^nf| 
naMdili ; col pi-edn^ na iephmistry a konlely m^sta i 
poddno. Ti UTed&e zpr^vn a stlinost srau 7 gpis ob- 
Jkirnf, zjeyQ^ a obecne v t6mi plD^m svoldaf Msti dali ; 
viak kdyi na nenpHmnost a pfi t^ch hor^ch nev^rnoBt 
n^kter^ch autednikflv horufcb, zvl^Stfe N^mofiv, pHch&- 
seio, hn<^d jest to sastayeno a nedodteno. Po mnohem 
pak zprdv d&v^n( a neHdflv vyhleddv4ni n^kteH aura- 
dove hornf jsaii obDorenl. Totli Sebestian f-e^. Helzl, 
N^mec. z hofmistrovstvi sloven, Mikulds z ft&an^ z ur- 
bnr^tstW, Pavel Skreta, bratr nadepsan^ho Konrada 
Skrety, z anl-ednictrl mince, kter^i dlauh^ <Sas vech- 
slein noT^ch tolardr T^kol §el, vsak vdeho se s pomocf 
t^hci bratra sv4ho o^lsCoval a le on ni^im vinen nenf, 
zatim se pr«6 vocetl a odjel. Na z&vazek pak Tzati 
jiao: pHzepsai»y fciebestian Helzl, kter^i se za nemoc- 
n^bo poloiiK a Hana §p's, Nemeo, ifahf hor piichalter; 
t^l aloien z pfsalstvi pH Labi Samnel Barbara a vzat 
tak^ na z^vazek do dalMbo teoh neMdftr yyhledini a 
opatl-eni. Potom jinf auladnfoi na nustS sloien^cb u6i- 126 XV. P. kutnoh. M. BaL s Eesl m L 1S74 — f*'* »♦ Laeni, totiz Jan Piscis, jsa pi^pdnim m^stfekvm 
Ifi^pbiuiBtrfiF pisal-eiD, u6iDeii jest hcvroim hofmifl 
Ian Soltys Sldnek^, z epoluradnich mezi sephc 
linoe aul-f dnfkem ; LudFikovi Kavkovi na SaiikHil 
h^i §toh;iistrem zusUval. urbnr^rstvi poru6eoo, aby 
tiaUm oboje gpiavoval do daUiho naHzenl. A boo 
\hTzo po torn po viem pornfienC od vrohnosti ptin€ 
[% Prahy, aby pledepsanj^ Georg Gulden, Imeloil 
aistr, kter]^^ u vezeni rathauznfin 2U6t4va1 ii r^i 
byl, a B nim jak^si druhf Nemec, kter^U 8« do liM 
^V^aeni, jsa citovdn, dostal, Vil^m Hnbner, protoh' 
I nan vzUboFulo, kterak 8<^ na horni'oh iesfeh Trutoovsk^cli 
Udkadz se dVivf kii poti-eb^ U. K. s veiik^iu n^kladfi 
[plavi u dod^vd, neupHmne a nev^rn^ choral, a jsa : 
lnaHs^n^m k spravovdmi tcbo, sobe nahAnHl a vrchno 
iTelikan fekodu u5inil, % tehoi horBkebo vez^^ni vydi 
lby)i\ coi 86 etalo; a jsau oba v no<^i vsati a na Pod 
[brady, jaki praveno, do vezenf jsau dini a im vpi? 
T^zenj, jakoby pro n$ pniva a feibooica u Hery aetfto. 
[l^ad^j^ jest, ^e se Tylhati e pomocf ^vfch spole^iifkftv 
>a nabonM(jh, a kdo nakrad, ten m^, a ty bory ai p^ 
[aavad v zavedeni a dluzfch tdpAji (bic). Po TyMx^uii 
ItSch v^ci napiredpsanf p. komiBsari i p. Prokop Uro- 
riecky^ za&<^ z Hory odjel. Pdn Bub mhi ddti. aby la 
mch horicb l^pcji bylo a gibale, fortelnioi a xlodeji ab| 
Lviceji trpf^ui nebyii. 

PH pHzep8au«^m obooveni nekter^^ch auhadfiv hof- 
n(ch pH H. £. usiaveny jsan dv^ ^ibeniee, jediia nt 
^Sai^kn a drnh4 n Labe. k Btrachu a rejstrat^ ilod^- 
hfim bornim, v6ak budan-li na to co db^ti; nebo 84 
[&ikd4 uic 8kute6ue netrestalo a ^kody na t^cb horiek 
lod zlodejfiv pdcban^ Udntimu se nevynahraiovalyj 

V sobotu po ned^li Laetare y dom^ feenkomiic 
Ticlai-a St^tky zabit jest v s?4dft a Sarv6toe HaM 
pHjmim Pek. hav^l* z Hlaa^ek, N^naec, od Jana §ibt« 
Bty, poddan^bo p. Jana t Eolovrat; a hni«d vsal tajl 
Jan Sebc'sta do v^ztui. Poto-n to pkcenim spokojeao. L. 1012, 127 K Martiii(«k, pachole p. Jana EajDbersk4ho, opudfie 
▼ donit^ Krbcovskem dolu s pavla^e, zabil se. 

Vdeslav, jedin^ syn p. Pavia Hrabune oa Peti- 
kioh, odjf'T do Prahy a jsa nemoceD, tarn v Praz^ 
um^el, mlad^. ne^enat^; domfl i»a Pe^ky pHrezen a ta 
pohrben. 

[Knez T&cglav Stpphauae Teplick^, d^kan na H. 
K.T naHdil, aby s(» ti Velik]^ patek ph'd body veIikoDo5- 
nfroi pl-edee pH kosteHcb, cot pn^e onb^jvalo, zvonilo, 
le to pr^ aa iji den zastaveuf zTonQv aenl z pismu 
BTat^bo, toliko % por^rkflv a z oalezk&T papeitengkfch; 
a tak jest ten dAvni obyfi^j u Velik/ pat<*k uezvon^ni, 
vftak « pohor&(?Dira aad Urn mooh^ch, pomiout a opu- 
m na H. K. VSak t^i d^kan s jinejmi kueimi po- 
fceui vd papeiflv iiaHzend predce ca far&ch a jiode 
driiraii a konaH a toho gob^ nikoli zmsiti iif^dali. pili, 
IralJ. hodovali. — Nota. JestH u vfeeokna uaHzt^iif 
papeisk^ se opustiti majj, ted^f by v^eckna pri ko9t»^- 
Hch kaitdodiinnf zvcn^Di, coz take pap«'^.t*nske toliko 
DaHzeni jest, cpustiti ee jmelo; a mnozf takovf knHi 
varbanftv v kostele trp^ti nechtejf, v^ak zvony, je&to 
jedeu zvuk jest, sndgi»jf, a tak eami Bub^ r c^ete jsatn 
SvTcbnpBauJ pak dekan horsk^ svau vSietefinoBti vfeeckoo 
8^01 a bez jin^ch, rozumu^jMch a u^enejSfch, % sv^ to- 
liko hlavy a podie gveho Tiastoiho sinyslu provoziije 
eob^ pYi U obc]\ i na rathauz Be pHohti a podle Bvi 
vfile jmit! a enad noY^m papeiem bejtl choe. — Nio 
neni pySn^jIfbo jako i&k na kooi, kn^z aa kazataldnici 
a kurva na roze.] 

y pond^lf po n€d. proTodnl KateMna SrobodoTiOi 
Tdova po Dani*<lovi Slejn^l-ovi na H. K, ^abo^ekovavle 
60b5 pro netro a pHiedle na Kahk, uvrhla ae do jedni 
blubokt^ radlaehty, jeni eluj^ Panska lachta. a tak se 
raufate zabila; a zdropocenA Tytu^t^na. ie sotYa po- 
sndna b^ti mohla. U kostelika pautniok^ho Marie Mag- 
daknae nedaleko i4hoi Eaiiku jest zakopina* Deos 
oiQDipoieug. ne nos inducas In teotatiooein ! 1 28 ^ y- P kutmh. M, Dad, s Beil s I J574—i€S6 

MiknUg z bisu^ na Kafikn, jeml nrbar^lem hor 
nlm by] a z toho au}-adu elojten, veM e maQ^elk^a srai 
a dftkami v spe&nau nernoc a oedlaQbo stonaje tmihel 
a tam n kostela Kaiikovskeho pobfben. Praveno b^]< 
ie by Be jim iiejak4 jedovatd veo omylem a neopatmo^l 
do jfdla dostala, v nebytl jcho daiua ni pH jfdlaj 
nebo 8 aichymif zaob&zl>al, k demui l& ae prudk^ 
jedovat^ch v^cf pottebtije, coi nebezpefno jest, 
brzo potom kolik^si den i man^elka jeho Anna 
umi^ela. Byla doera neb. JiHka Yodidky v mist^ 
lov6 Hradci. 

UrnHl Jaa, ayn Jerouyma Karlovsk^ho, jinak Bod 
fik^ch; naraniDt^ blucbf byl od pl-irozeni; po n 
iiatala v vdovstvf AUbeta Yralti6ka, inaDiel; 
Na Eon^rovice dovezen a tam pohlPben. 

[Jest pHzeji pozuaraeBino, jacl se neHdove a ftl 
pH H. E. ?yhled4TaU a nach^zeli. V^ak brso poloiii[ 
liomisaf hlavaf sn^mein pi-f^dtl'm BaHzen4 na H, K. j«*8t 
Wykondna, a ph'jeli t t^ komiBBf p&ni tito : p. Adasi 
[a Stern berka, nejv. purkrabie praJsk]^ [a kriile J, H. 
pHdnl z pdnuv mfetodriicfoh], p. Vil4m Slavata % Chlum 
a z Ko&umberka, nejv. audi dvorek^, p. Theobald §?!« 
hovskj z Ryzmberka; z ^yti^sUa: p. Jan Jano^ 
z Elenoveho, nejv. plsai* zemsk^, p. Gerfeiorf, p 
Oern(n z Ohudenic, [a drS osoby Praian^ t starii mJi 
sk4ho, tl-etibo. A s nimi p!"ede§lf na ifc.ht horAoli k 
missaH] p. Prokop Dvoreck^ z Olbramovic [a doklor 
Nikolans Majns, kterjz ti^met;k4 libaly a zlod^je veli 
pibe a tuze, coi ae ne brzy treff, vyhled^rati pom&halj 
k nimi do raddy poTolani byli a pl'ijftd^li: pan Adai 
BtarM z Waldltejna a na ^ehuiiofch, p. H«ralt V^iesla^ 
Libiteinsk^ 2 Kolorrat a na JanoTi6kHch. pan Parel 
Hraban^ z Pfernbenic a na Pe$k4ch. A tn na H 
na YlaskI dmor se ajfld^li a ach&zeli do raddy i 
bornf neHdy vyhled&vali a vyatejchali i jlni nUcUi 
od lidi Tzn^enf a iadoeti], pH 6emi sob^ anl-ad mte' 
ak^ a obci do anlada horniho n^kteri ariikitle kladtl 

3 

I L. 1612, 1»9 a gt^iovaii. A tak vyf^eno jeet taa komisl toto: Fal- 
tin Kytner, N^raec, jeni Mruikem jin^ch N^mcuo? 
[nejryS^im] perkmietrism hornfm aftinea byl [a brav§e 
in Da H. K. z mince kr&lovsk^ nemal^ plat i^hodai 
oio platen nebyt, toliko bo prochise! a projfM^l]> jeBt 
s toho a1]^adll sloven, a narfeen k tomn auFadu Mati&& 
Jflovsk^ [«e vai Poli^an], Jirfkovi Fuldovi, [fortel- 
a^mn N^me^koYi], jen^ pisarem oiinde byl [a Bob^ in 
tak^ vechfllem nov^ch toHardv i jiniS nah4n^l, od t^ 
povinnosti] d&ao odpn&t^nl a do r^ienl [latlavniho] vzat, 
ie n^o ptemloviL Hans Spie, take N^mec, sloien % pn- 
ohalterstri a yzat na 2&7asfk a d^na ta porinnost 
Miknl^Sori Vodtiansk^mu. Zikmundovi Brodskeinii na 
KaJika d&no ^tolmistrstvi ; tSebestidnovi HeUlovi, [kte- 
r^^ hofmistrem hornim pl-edelle byl a jsa tak^ na %&- 
Tukn] za nemoen^bo ae polo^il a y dom6 StejgkoT- 
Bkim r rynku ob^jral, strM a Taita naHzena. Lorenc 
iiselofi- din tak 4^ do rHeni a Janori Hegori, [kiier^^ 
velkj zivatek na to nfiinil, Imelcordnf hornl porufienot 
[A tak tfi pini komieaH s&dtiyaje tu na H. K« okolo 
dyati t^hodDuv a ujav&e aul-ednfkim netco platu a stan- 
ofiv t^hodn{ch, kter^i eob^ byli pryn^j^i auHdnfci nad 
mira zyejSili, a poyoliv&e, aby ti jmenovani y§zfioy4 
a arrestorani na rnkojemstyi pod vym^l-en^ eummy pe- 
nH k et4ni a dostinf priya dini byli a co 6€ koniQ 
Vina d&yalo, z toho aby odpoyfdali a pr^yi byli, 
Be odjeli], PH torn naHzeno^ aby se zase drobni 
mincer dAlala, nebo se bylo innoh^m do toho nechtMo 
a yecbslcm tolaraoy sob^ toliko nah^nMi* Tak^ napO' 
mennto a ozn4meno, aby ceohov^, totii l-emesla a po- 
'^'H^ nr6 na t^chz H. K*. obzyldStnf pavunky njfmali, 
a naklidali, necht^jf-li v berniob zemsk^oh, [coi 
^otva obhdjeno jest], s jin^mi mfisty sroyndni b;fti a na 
^'l»be [proti svfm svobodAm] ny^sti 

Jak to pak siiU a niite^n^ bylo, torn d&leji 
a na boif milosti ; n^^bo ty hory necbtejf neili upHmnan 
pr4ci a y^rnosii bez o§6metno8ti. -^ -^ 180 XV, F kutmh. M. Dai. i Best m 1 157i^l€26. Y predm^stf Hlau6eck6m v Mefekaee, domS talc 
reSen^m, nml'ela p. Lidmlla, manSelka p. Matiifee §Ieoh- 
tina z Se7.emic, a do Klok pana Lukaveck^ho doTezena 
lA tam pohrbena jest. Byla rodu B^ei8k^ch 2 PloBkovi 
A 7 temi pi-edmSstl umrei tak4 JiHk SmoKk, la^ 
tit^ dlov^k, nikd4 se Beoienirge. 

Zemreli tak4 na Suohdol© : p. BohnBlaT Vod^rad- 
Bkf % Hroiova, poelednf toho rodu a Stitu muiek^ho 
pohlavf po meSi. Na Dobl^eii dorexen a tam pH pfed* 
deb jeho v kostele poWben ')• Vdova po uem poxftstali 
p. MaDdalena, roz. Pe§i6ka z Kom&rova, — [Jeho statek 
k ruce kr41e J. Mti J, M, Kek^ rychtit, tehd^i Fdcslar. 
Stxt, apatek&l-, a k raoe oboe njal^ proti pHtelim jeb 
fiei sandy vznikly.] 

Na TFeboEiae umi-ela p, YorSila, kterdi byla k man- 
lielHtrf jm^la nejpr^e p. Jana Balbina na Vov^^Hch a po 
in&m p. Vicslava Hnmpoleck^ho, ti-etiho p. Adama Ko 
|jiecchlam8k4ho; do H, K. pHvezena a r kostele N^ai^ 
Bk6m pohi-bena. 

Jfra, tefia^ nrn^I^, vyeok^ho zrosta filovdk, dllaji 
IfemeBlem sv^m u Mikulale Kocurovsk^ho, toale^e v pHd 
iBi^sti Blangeekem, npadl tMce a tlm pidem usmrceii. 
Opatem Sedleok^Ai ufiinSn Michael Cnculus, ph 
ror t^hoi kl&§tera; a k toma potFrzen skrze N. ') opal 
'EbraalaTskeho, yisitatora tehoi kl^itera [a sekty jieh]i 
y Praze uml^el Jan Vodiiansk^ z Caldrora, jeni 
. 8e tam byl z B. K. dai a dostal. 

Adam Bohaslav, syn neb. SimeoBa Temdia [z T4- 
lio a na yei Pertolticlch], mlad^ ^lovSk noienat/, jsa 
lemoeeB oa zdraW, dal ae do H. E. k hojeni. A po- 
ihoji? 66, dal se B«6etrnS v jtzdu na koni a tak eoM 
Psase Bemoo obnoFiJ ; a sloliv ae zase in na H. £. v domi 
Erbcovsk^m, ii p. Jana Kamberek^ho, njoe sT^bOi }%ni 
7 t^mi domd obejval, Bmi-el t in nedMi po pam. 4 

ibo 

tek ' ') y tcxtu Tykreilen )eat erb Jeho. L. 161^. 181 Petra a Pavia ap. T^o jeho do kostela st. Bartholo- 

m^je vne&eno ; odtad potom vsato a ? koetele ev. Bar- 
bery pohi-beno jest. 

Pdtr FrdisichselbBt, jinalr Stej6ek, na H. Km odddaJ 
bezd§k k man^elstW a Annan Marif rozenau T^minkan 
T^mic, 8 kteraui neodd4raii,f pI'ebejFal a syna s ni^ 
^plodil. BratH jpji k tomn ho jm^li, pMgedle na n§j 
B knezem neoad^le, i# k oddayknom svoliti museL 
[ter4ito Anna Marie jmSla prve k manielsW Adama 
?rechta, jeni ji brzo umt'd. Actum t^ch oddaTkfl skv- 
_k^ch T pond, po pam. Mariae Magd. v dom5, jeni sluje 
^hlumovskf, Y predm^atf Ceehorek^m, kde tejJ Petr 
^bejvaL 

Pani Johanka, roz. Kapannka z Svojkova, man- 
ielka p. MiknI6le Skalsk^ho z Dnbn, nmrela v doml 
llch na Kousktim trhn, za velkymi kramy maso^mi rez- 
Riok/mi na H» K», a ph kostele bv. Barbery poh^bena. 
I'mMa pfedeSIe k manzelstrf p. JiHho Jtioii Mateniii i 
z Kv^tnice, 

[V Bobotu pr. 8v. Magdalenau hrmyni, prival 
hromobitf Telik^ bylo a hrom ndeHl na cbr4tn Barbor-| 
Bk^ a gkodn na kroT^ ufiinil, T^ak nezapalil. 

Yyho^ela vfska feSend (Jrunta pod Kaiikeni, kdyS 
k peSeni kold^fiv ohe& etrojilL] 

V dole hornira !-e66n4m v KocauHch, pfi Hor, Kul, j 
koBteUku sv. Martina za m^etem, nmrtveni jean dva^ 
»y^H smradem dolov^m Bmrteldo^m, jedovat^m, jemui 
lb l-ikajL 

Zemi^eli na H. K.: KateHna, rdova, stard baba, 

ki6r&2 pfed lety jm^la k manielsivj kn^ze Jana Semfna, 

ddkana na tfahl Hor. Eat, a po nem N. Piska, zvo- 

n(ka; Uk Rozi'na Valenlovie, mlyndrka, manielka Jana 

)pplo; Pavel Strejfiek, krami'r; Dorota dechtick^, 8tar4, 

UfAi, by la k man^eletyf jmMa p. Adama f'ecbtick^ho, 

bornfm nrburnim pisaf-em bejT&l, po uim^te^\»3^' 

Sku, hakaUie ^kolnfho. 182 XV. P.kutnak. M Dai. m Bui m 1. 1574-1626, y p4tek den pam* bt. Vieelara r noei na aobotn 
sbo>al duom Andreaea Mo2ola. feh. Sojkorfik^, pH fortD^ 
Hlaugeck^. 

VmHl V Praie Adam Cyrill, fcramaK b^7 Makezn 
poraien]f a ocbromen^; a pFedeMe iivnost 8Taa kra- 
mdhskao y domS u Porybn^oh, jinak u Slond, t m^atd 
H. K. dlauh^ Sas redl a provozoval. 

V kraji HradeckiSm umiel Mathl&& Vodoliaak;^ 
t VodolfDa od H. £. 

[Decembris 13. p* Vil^m z VJesovic, jsa plhed tim 
po propult^Df z aui^adu nejv. minemietra p. Hanntbala 
z Waldlteina, kter^^ horam nic platen nebyl, nejT. mme- 
mistrem zvolen, jesr v tea au^ad skrze naHzenati ko- 
misf Da H. E. uveden, a paai Jezorit^, mni^i prai6tf» 
jakoUo fantora sekij jicb, tak^ do H, K. jej navltivill 
a jemn boif slaiban tu na Ylaski^cc dFoFe po8luborali< 

Nov^ mincmistr p. ViWin z VfeBOvic hned jakl^ 
k tojnn anl'adii prietaupil, maje pH sob^ nejake novi^ 
Im^MH N^moe, dal skrze nd na pnibu ko^tovati ja* 
kehoei nov^bo gmelooT&Di homfbo v buticb horuich cl- 
aafsk^ch tu pH H. K. A ti davse se t to y jakeai noTi 
peoi k t^mai noT^ma §meIcoT&n( a nic, iimi b<» 
cblnbili, nedovedle, &kodii n^inili a s posmechem 
odebrali. 

PH konei tobo roku na Mladdtka gtrhlo 86 rallki 
p07*^tM bauHiv^ a brozn^ k yeSeran a mnobo Ikod na 
stavenf u H. K. i jinde u^inilo, o ^eml rfibec tilt^no.] 

L. 1613, [V pondSlf po Ti-ecb krAUob 7. Janaari 
7 novJ RTolen^ a naHzen^ nejv. mincmeiBtr p. Vil^i 
% Vfegovic obnovil feephmiBtry a konlely m^slsk^ n; 
ratbauze na H. K. a porn^H jim, aby 8d jin^Seji, jaki 
od etarodarna bejval oby^ej, nemeniU Bed^nfm, neJlf 
tak, jak od n^ho jsan poBazeni a pronnacirov^nl abj 
xfifitivali. Pnrnfm kon&el«m zftstal Dobi^l Ttfeka TA* 
borsk^ a ten se v to vidyckny vdaroval]; a ryeht4fem 
m^Btak^m u5indn Jan Strejc Piseck^. [Mal4 a mdli 
|»odBtaty lyli tobo 5a6u Hornloi pro nedostatek oMb 

L. mi3. 139 bodn^ch. Obeo ta a minoe horai kr&lovBk& ai poBayad 
zadlaieni a v nedostatcich zustdTala. Hdnf se o %q 
nestaral, jeden kajtd^ bledM er^ho. 

Not a. PH obaoToyaoi t^ rady na H* K. tejj^ p« 
mlDomeistr p, ViltSm z Ylesovie poru^il a naHdil elusti^, 
hodn^ a ndleiitd, co ee tkne spraToyinf statkfiy a dfichodfty 
obecnieb a z^diilnlcb, aby nad Urn k sprayoy^ni tobo ne 
lephmiBt>i a koii^el^, ale z obce osoby bodo^ DaHzoy&nj 
byly a ty aby cel^ radS a obei kaideho ^tvrt l^ta po- 
det po^ido^ 6iiiily. Jen aby to etdle bylo a mka sa 
nad Urn dr^ela I Nebo pfede&le sami gepbmistf i a kon- 
he\i to O8obovalj a mezi sebe rozloBoyati oby6ej mfyali 
a z toho kdy a jak se jim libilo poSet 6inlli, a n^kteH 
obecttfmi pen&zi se k sH vlaatnf poli'Gbtt zaklidali a za- 
drloyall a dluiol zuBt4yajtce aa y^^M aezaplacenf s po- 
5iem umfrali, eebe sami neapomiaajfce podle pHsloyf: 
ml6 ty a j4 tak§, pod tim berme p^edce, y^ak z obce 
kreT nepoteCel 

UmMa doera Y&cslaya France, Alib^ta, paaaa 
^dorostll 

^B Podle toboto od t^hoi p. mincmelgtra na^fzeoi yo- 
^^■u^ jsau 5tyry oaoby k spravoyiaf atatk^y a duchod&y 
^^^^ifeh. A ti zdyazek na to i t^mujt miacmeigtroyi, 
I pHnTjceaf lephmistrfiy a konSelftv, uSiniti mUBeli, coi 
nikd^ pl^edeMe nebejvalo. Nad Umi p^edkoy^ etaH 
Homici laze ruku drieli a t&dn^mii miDcmeistm sob^ 
y dftcbody obecal vkUdati se nodopustili* Nyn^jfei pak 
yzdy daleji z starobyl^cb eyoboi sebe a tu obec i ba- 
daao{ sye yyyozoralt ua i^eLikau syaa potupu a posm^oh. 
Nemohla toma obec odolati, nebo se yie ddlo yioleDter, 
col nerado st614 b^v6. K torau pi-edal osoby, jak z aa- 
i-adn toestsk^ho tak borDlho, mimo yuU obtse k^ y§ema 
BToloyaly Jen aby o aa^ady aepMlly a miQcmeifltra se 
laehoyaly, zyla^te V^oslay Sixt C^playsk^, jea tebddl 
ofaatek^m rycbt^reio. a I>obi4«» THska primasem, kter^i 
1 mladosti §eycem bejti po5al, sjiDj^mi DihooSimi. Jan 
pak §oUyi SMnsky a Jan Piseis, ktei-U drabnd let mesi --^- 
134 XF. P. kutnoh. M. Dai. £ He9l s L 1574'-16$e. t^mi^ gephmistry y aui-adech m^etsk^oh eedali a rMU 
jak oBob^m pi'ed Urn v anlradn borDim zilst^vajMrn til 
proti byli a je vyhiedaTali, dostavge se do t^cb auH^ 
duv hornichf proti 5eiiiu se byli poBtavorali. jil aan 
to provozovali, a drobD^ mince aby se nedMalo, na^el 
prve aami hrubd naHkali\ zaBtarovati pomdhali; rle con^ 
trarial — Matbidi Jflovsk^, jsa u6ineD nejv. bornfm perg- 
mietrem, a s nim Pavel Skr^te, kierfi ae v^udy jlioh- 
til, ti podle svjch vSeteSn^ch rozumlr i^hol mincoai- 
Btra, jen2 jsa potHbo^ a zadluiil^ toliko penez ryhk- 
dival, jak se jim vidSlo spravovali, 

P. Daniel Prai^k z Prahy iimM na Jiodicieb^ BfA 
die sv^m v kraji Eaul'imBk^m, kter^ito Jindioe byl, zbo^ 
hatie feenkovaufm vfn, od p* Jiudticba Mfrka z Solopisli 
J^aupil. Do Prahy pHrezen a n bv. Havla pohi'ben, 
^ Kaihy velk4 pergamenov^, gradual nakladny od 

pi-edkfiF Hornikiim k chr&mu Barborsk^ma na Hor. Kut^J 
spraven^f , kostelni, darov^n jest p. ViMmoyi z Y^esotie,^! 
mincmeistrn, od ^epbmlBtrAT a konSelfl? na z^doat jeho.^^ 
nebo ifl pao mincmelstr reli^ionu pape^sk^ho byl 
Harnict toho gradualu neuifvali. Mnozf Be zfaor^oirali 

P- Vil^m z Vfesovlc, nejr. mincmistr, dal poTO^ 
lati Sepbmistry, konSely i obec a cechy t-emeslalky ni 
H. K., chteje drahoty a t torn neMdy zaataTiti, zW^t 
teznikum, mlyndrtm, pekafum, vfn kupcfim a handlor- 
QfkfiiD, vinopalfim, gkrobahdm, pl-ekupnikfim, sejd^fAm. 
Ale dr^fii a lakomcj se tomo protivili, Jen aby podb^i 
rule sv^f jaki narykii, drali a sob^ nahin^li proti bohi^H 
a dobr^mn Bv^omi. Do denko?4cf via zvli&td anfadn^^ 
osoby jedea p^es druh^ho se ddvali a v torn Bobd po- 
die vfite Bv4 provozovali. Geoh rezniek^ nikteraki k kut-^^ 
lofQ poHdcemu l-eznick^mu, totiz k ilachtat^, kdet b|^| 
Be Hdn^ dobytek bil a zdMdval jako v Praze, BVolit^| 
necbt^li; p41en^m, tan Sertovaa polfvkati, a lkrob«i[^| 
zlol-eJ^eD^m nesdisln^ summa obllf, dam bolfbo. ae ka^H 
zila. 6ehoi se k ai^emoi dobremn nenifvalo, a kda J#l^| 
ehtel T torn tu bezbo^nan limost provozoval, zddne^H X, 1613. 135 s takOY^oh bexboinosti tresUn b^ti nechtM. — Tak se 
ti neHdov^ a drahoty v Cech4oh rosmohly a Fkoi-enily, 
ie tamu vrohnoBfc aoi naHseiif zemek^ sn^moT&i najedno 
ariolati nemohly ; Hdnf v torn BQ^moTnich snegeul a na* 
Hzeni trpeti a drieti nechtel. P^ednf stavoY^ na m^sta 
a jich m^stske draboty. a mesta na ne naHka]i, a jedni 
druh^m vino y torn d^yali, necbtioe iidnf viaen bejti.] 
_ P. Mikttl&6 Vschtl z Pantenora pojal k manzel- 

^Htn p. KakHiiu, pos. ydoTu po Zikmaadovi Lindiia- 
^^BTi. Actom na H. K, 

^^K M^eice dnora. Februarii, oml-ela na H* K* paDi 
^Vllditb, man^elka Samuele Barbary, deera neb Lud- 
HBlka Earla % K4sq^ ; Ul Marta, vdova po CypriaooTi 
Trnkovi, krejMm. 

madopuBt^ p. YdaSk Malovec z Malorie pojal 
k maaJteietTl, jea vdoroem. p. Annu, doeru neb. pana 
Joba THdvoraybo % Votiaa v m^st$ KaaHmi, pozflsta* 
laa vdoTTi po p. MikuldSovi Krabicovi z Veitmile. Actum 
▼ m^at^ Kaui'im]. 

A Tfitaupili take y stay manieUk^: p. VoldlPich 
Vostroveo se p. Annan, roz. Hrabafikau z P^erubeniCt 
pozugtalau ydoyau po neboitikoyi p. Zdetikoyi Mater- 
noyi 2 Ky^tnice ; co^ se stalo mimo yuli p. Payta Era- 
ban^, otce jmenovan4 pani Anny, A y Praze eyadba 
rykon^na. 

Samuel, syn Jindricha LabnSky, suken krojeiSe na 
H- K., jeda z m^Pta Cdslav^, zastl*elil i ruSnice Jana 
^andoygk^ho, pacholka koSoysk^bo, jen^ bo yezl; pro 
kt^r^ito skntek p. Adam Slayata na t^bo^ Samnale pr&> 
vem naatupoval, prare tobo zaetteleaeho b^ti sy^m pod- 
dan^m ; dostal pokuty podlo zHzenf z^mikiho tH ata 
kop gr. L 

Ve ysi ^e6, Zbotl, na panstyf Podebradsk^m, nmHl 

Uil Noyomlejnfik^. jinak Zlonkk^ [ze Zlonic], od 

Km j^n^ se byl tarn y t4i ysi Zbolf osadil. [MM 

y: 1, Menu, z fraQcimorn panf KHneck^ na Ro- 

idch, 2. Katd'inu* ydovn KeSporoyau y Led6i ; 
XV, p. kumoh. M. Dai. a Hul. m I lS74^l$m. po %Mi T§e sdMih 3* S&ra rozeDSti Maoerodtkau; ti 
po n^m vgeeko td^dila, Deb i&da^ch d^tf neEan^hiil.] 

Zemrttli : YoldHch Haueka, jedin/ sjn p, Marianj 
Hauskov^, Ydovj, kter4i tu oa H. K, ob^jrala, k oil 
iirtT^ Dejprve do H. K. a iH)tom jmam ku pohhebu d©- 
reien ; v Praie : Yoc^ila, manielka Martina Yilh^ima^ 
jeBl nejprTe na Male^or^ a potom na Kolfn^ h^jtaa- 
nem bejval; na Be^TdHch : p. Allna a Sv^rova, man- 
zdka p. Jaroslara Mfiky ze 2lunic; na Bohii^a^i; p 
Alibt^ta MifkoTna t Solopiak. pos&staU vdora po paaa 
V^celaTovi Bfeiak^m i Ploskovic; p. JiHk Geritorff d 
Cbolticjch; na H* E. : Mandalena Bal-^tioBk^, noillka, 
Tdova, a Jan Ktabah tntad^ Mov^k, neieoat^, btii neb. 
Jana Klabala, kon76t6, s Mandalenau HnBorie zploiftn^* 

p. Jan JiH 2<!ir8k^ pojal k man^elatn panno 

\9 Alib^tn, lleebti^no. rot. Berkornu z Dabe. kter4t oa 

T)-«be6idQb nedaleko U. K. pH p* Alen^ % Bakor^, roi. 

Laiansk^, pan! rndtei^e svi, a p. ZikmundoTi ffllndUa 

Mat«rnoTK ot^fmu sv^m, iflst^vala. 

Jan OppI na H* E, pojal k maoielstrf Dorota, 
deem N, pekal'e z C&alav^ tn^sta. 

y pi-edm^sti Hlaulerkem pK H. K., t domi M. 
PHbikovekem, umHl p, Oodrej Hh. 5t<*rna, mantel p. 
Eatei'inj Daldick^; a brio po n^m umfe] V4oalav En* 
bin, inljn4F Hotmilsk^, po n^m^ rdora z&stala man* 
ielka jebo Lidmila, dcera neb. JiHka Laridky, Hinika. 
[e ditkami]. 

Ve sttedu 5. dne ra^a. derrna hrom xabil r pH4' \ 
mtfitl Eolmarek^m na H. E. jakansi lenu ^af^tkn. 

T^boi m$8{ee 5erTna dne 11. v mhU Caalari 
TBtanpili T staT manlelsk^: MiknIU, syn Jana l^al* 
tyaa od H. E., se pannan Salomenan. sirotkeia Matrs*] 
fov^ z m^ata Eolina nad Labem ; a [ona byla pH oXM^ 
moTi Bv^m y Cialayi. a odtnd] jeet jemu do Hor. Kut 
pHrezena. 

Umlel JiHk Dnlnick^ tak M,, poael p. atftrtidij 
hat^i-skjcb hor BtHbrnych. I- L. 161S 187 hHminf. blejskanf a broinobiti na rSe strauy bjlo a nd* 
koUk lidi brom zabil; a t Koateloi nad Labem vjbo- 
felo do 30 domfir]. 

Ti^hol ro^sice p. Adam, syn dobr^ pam. p. Ber-J 
narta Materny z Kv^nice a na PHtooe, se p. Annan' 
Malorkau zpiozen^, pojal k manidstvl pannu Mariaou, 
dceru dobr^ pam, p. Vdcslava BMsk^ho i Ploskovic se 
p. AlibMan Mfrkoynan z Solopisk zplozenaTi. 

T^l vstaupili v gta? manielsk]^ : p* Albrecbt Les- 
koTec Be pannau dlecbticDau^ pannau Dorotau, dceraa 

Eb. Adaoiy Slavaty z ChJumu a z Ko&mberka^ ob^JFa- 
Elelho na H. K. Actum Pragae. 
I Samuel Earka t tviek^ ulioi, gegenbandler hud | 
1Joruf«b [smeloovnfcb], pohodi« »e e KateHnaa, man- 
ielkau avjiu, [s ktoran dlauho v nesTornoBti byl], z ru6- 
ftioe ji zagtl-elil ; pro^ei do vheui vzat a zase propn- , 
■t^n jsa pH pohtbu zaetrelen^ manielky bH za m4- 
^ami §eL Potato ee na& o tu naetupovati, ale to potomj 
imiselo. Byla deera neb. Jana, pHjmlm ZdraTeho, od 
Kiibkfl, jii byl on Samuel Eavka, rdovn pozflstalau 
po VAcBlavovl Vooelorak^m, prob^fi hornini, k maniel- 
atrl pojal 

UinNl Martin Mare§, l-emesla lercovsk^bo, st4H 
¥ftn fiy^ho let 90. 

V eobotn po pam. by, Jakaba ap. v noGi hrois | 
zapdlil dvoor Dobi^se THaky y pi'edm^Btl Kolmarsk^m; 
shorel t«n druor i s obilim t novS ikUzen^m [spolu 
a chalapan Jana Sokola, krejdHio, b obilim Tobi^&e 
Enaora]. 

V pond^H 20* dn« m^s. Augueti, srpna, v mSst^ 
£oUn$ nad Labem o jarmaroe nekterl mladi lide po- 
lidll ae Tiete&nl k plarenl po ^ece Labi, a jmaje plaTOtij 
MH^^bo lodi Be 8 niml zvr4tiia a dva se s nicb nto^ 
^^lotii: Jaknb, mlidenec ^emegla koii§nick^ho. a N* 
pSm neb. Jana Jedli^ky, oba od H. E.; yinfm Botra 
ijH>moieao> T^ch AH mitr^ob do B. E. pHvezeno a las XV, p. kutnohM, DaS. s Heal m I lS7i—ieM, PH YSete^noeti hf 


a koBtela N&m^tsk^bo poh^benl 
r^do hofetem BeSt^sti. 

y anterej po pam by. Barthoiom^je ap,, 27. dai 
mhs. ABgusti, 8rpna, p. Stefan, syn p. Jindricha Mirk 
% SoiopJsk. pojal k mao^elBM pauna Eatehnu, doa; 
neb« p. Joacbyma Kaleniue aa Zrudfch, a tarn BT&deb; 
jich veeeU vjkon^DO. 

V Praze umHl Xanrid Skr^ta z ZavoHc. byv p: 
komoi'6 5eek4 puobalterezn ; na dary neeyt^. 

M^slce Septembris, %iH, v aut<jrej po pam. sv* 
i Matauie ap, Mathi^ Jfloysk^, ten Saa perkmistr bori 

!H H. K., vfitaupil v stav manielsk^ se panoau M; 
alenai], sirotkt^m, dcerau neb. p. Mathidde Freisi 
^0elbBta, jinak StejSka, na i^obi H. E., 8 paai N* 
Mlrkovnatt z Solopisk, manzelkau t^hoi p. MatiASe Frei 
aicheelbBta, tplozenau; oddavky a Bvadba jich ye ?j 
Poll^anecb ye dvofe t^hoi pana Mathl^&e JfloTskiho 
Tykoo&na. 

[V Praze mheli na hlizy a pryekejl'e. Propel pw 
Vilem z Vfesovic, oejv, minemejstr, jBa Qa H. K, a hay 
fie mori], pornSil a naHdii, aby se ph bran^ch a foi 
n&ch yarta driela a iddn^bo « Prahy do H. E. oepai 
StSli, ani z Prahy bork^ch piv, co4 fie jil na H. K. ro; 
m4halo. aepau^t^li, aoi yolralcfim a t^m, kteHi v torn 
handle vedli, za stf'in^ bylo. Panstyo n^kter^. zyl^iti 
aufednf osoby^ z Prahy pred t^mi morem ujiy^lL] 
ZemHli y Prase: p, Jan Buneon, Samael Nej 
fiky, jinak Hor45ek t Led5e, a brzo po n§m p. AUm 
lielka jeho, roz. Lukayeck4 z Lukarce, doera pii 
rriBtmina Lukaveck^ho. A v kraji KbuHmsk^m na EH* 
^nicich: P. Daniel Skaisk^ z Dubu. V kraji CiBlaysHiil 
na HoetoylJcich: p. Lakrecia, roz. Benedka z Kedtii 
poz&Bta]4 ydoya po p. He^manoyf Bohdaneok^m % H 
kova, hojnd y letech, a y Bra^idch poh^bena. V Praze 
p. JiHk &nk % Lnkonos. Na Elnoich y kraji Ciiilay 1 

iti ') Mandalenou. Viz nabo^e str. 32. L, leiB. 139 p. KateHna, roi. Sttelka % Eokyc, manielka p, 

Lflkftreek<^ho 2 Lukavce, etc. 

Jan, syn EIi4Se KDanra, koiilnika na H. K., pojal 
k manielstvi N. KateriDU, vdoru z EauHma. 

V Praie zem!"eli raezi jin^mi: JiJjf Perger, jea 
primaaem Novom^atsk^m ; Pave) iSindl, VU Dentulln. 
prokuratoroT^ razepH sandnfch. 

[P. Petr I Llb6iithalu dostavie po manieloe sv4 
pani Ann^ t Eletiboi-e vei Kbela v kraji KaorimBk^m, 

Ii»rJito etat«k byl jsem prodaL u jsa t^i p* Petr re- 
fionii papeisk^ho a k tomu pHvedSe i manielku svau, 
J ?yBtar^ti v lit vgi Ebele byt Jezuvit&m, mnich&m, 
tu je oeazoYal, kdei prre od 150 let za pI'edk&F 
fob a sa m4ho toho statkn drienf erangelitfik^ reli* 
00 pod obojf zachovdTdn byL 

Dae 12. m^aice Octobris, totii v sobotu na oed. 
Sains populi, dlvy hrozn^ byiy na H- K. na obloze ne- 
b«sk^, oblakoT^ krraff y rozdiln^ob mistech ze y§ech 
srtraD. Ipse ridi. 

Na H. K. promiraly na morni boleeti zvliSt^ dSti, 
proiei nejv. minomejfitr p. Vil^m % Vi'PBOvic boje sd 
smrtl Qzaviral se na Viask^m dvol'e a poraudel pHsn^, 
^^y domy, kde kdo tak um^el. pedetili. Ale kdyi mu 
^Hto Hornfcl jiti neeht^li, rozbn^raF se jel pre6 ae vMm 
^^;^iii d?oreni. Hornici ho lebuali, y§ak tak, aby Be 
do Hory nenavT^til, nebo s nirni pmdce a znHv^ za- 
ehiselt ^emui nezrykU. 

P. V^oslasr Ychynak/ a Ychynlc, jaa od J. M. Cgk6 
Danaidm Cblumeckyin a EoHnsk^m obdarovdn,') k tomu 

KnaHzen^m veech panstvl a statkur J. M. Cak^ y kr6- 
stvf iJeik^m ndleiit^ch nejv* apriroem a regentem, 
, sob^ spura^ proTozoTal, jakoby v&eoh p&nem byl, 

ornfkilm 7 grnnty jich pozemsk^ y t^ stranS ti i-ekj 
be aahal a sobd syobodne oBoboyal. Jemni Hornioi 
') Viz dfl L iii-. 231 a Hill. I 

I 

I I I 

I 140 XV. P, kutfwh M. Ba6. z Hesl £ L 1574—1626, 

ostejcbajfce se ho slabS odpfrali, oebo oa i&dn^ho m 
db4ti necht§If jaki navykl. 

Na H. K. proti ratbanzu p^ed domem KrbeoT* 
sk^m obQoyena v nov^ a z gruntu ka^na, raura cbeettf, 
dnboya a u prostf-ed ni makovice poikcend, a&d oi 
B orlem rozkHdlen^m a okolo &tyrmi blarami draMmi 
roda stHkajfcimi, poataTena.] 

Mesice Nov., listopado, uml-el na Sluiicfch p^ Adam 
Bobdaneok^ z Hodkova, syu neb. p» Hei^maiia Bofadi> 
necki'ho, z&8ta7 v dluzfcb zam&cban^. 

Y kraji EauHmekem nml'el p. Pavel Maloiree oa 
VodSradecb. 

PHmoH to ptece trvalo; aa H. K. po 5 6 7 
OBobicb mrtv^cb t^l pohieborali sa jeden den. Mesi 
jiijmi umiel tak^ MatiiS Paulsbertel '), rodil^ z aie- 
aia Jihlavi v markrabstvl MoravsktSm, doctor medtcoi, 
jenl jine platoi hojil, sebe zhojiti nemobl, prave, le 
Bebe pro jin^ obmelkal Bjl nakulhavj na ob5 nohy» 
na ob^ etrany, a tu se na H. K, osadil, pojav k man* 
lehM Alib^tu, dceru neb. kn^ze Jaknba Melieea, A^* 
kftna tQ na H. K., a nesYomS a iebau saob&seli. U kO' 
atela sv. Barbory pohtben. 

Tfceji zemteli na H. E»: Dorotka, dcera Elii 
Enaora. kolignfka, na obd strany kulhar^, Kate 
Chlubnov^, vdova, N^^manielka Paule, kotlahe z Dol^j- 
Mho m^ata, Y&cslaF ^tStka StStkoTsk^, v sobotu v tkm 
na ned^li Gandete, 15. dne m^afce Decembris, praafnce. 
jaa starlim SephmJetrem; EU4§ Knaur Jarornick^, b>- 
iignfk, jmaje k man^eUtrl Jnatinu, dcern neb. Jana &e* 
telky, probei*e hurniho ta na H. K., Jeronyra star^ Ear* 
lovBky od Budski^ch, jeni ee psal z Lochonic, bo.inj 
7 letecb, jmaje k man&elstvf p. AUb^ta Budskau z Bod. 

Samuel, syn JiHka Srtmka, jinak RSiiftky, saken 
kroji5e z H. E., dostar se do me»ta C&slay^, tarn um^eL 
jmaje k maniektyi Lidmila, dcera Mat^je E&Iausa, pe- ^} Yiz nahote etr. 112 a k tomn peso. 1. L. 1614, 141 kafe na tfthl E, K.; Axma Moraroord, vdova (sio). 
Z okolnfoh: na Snchdole p. Kejna feiBnickd z ICfefto- 
Ti€* vdova po p, Mikul^feovi feisnick^m ve rei Meiho- 
leslch, p. Petr Dobfensk^ % Dobfenic, urostif 51ovik, 
nikdA se neienivde; ji'mui phezdMi ^sladk^ Petr**, od 
tohOi ie rAd sladk^ v^ci jfdal. V Zbraelavicfch y ko- 
eiele pab^beD. 

y Hetmanov^ M^Btoi umHl pan Ladisla? Berka, 
janl byl z markrabttTf Moravak^ho poastaupil pHi ne- 
bespe^enattim. jsa v nen^viBti n^kter^m v t^pJt mar- 
krabBtvl. ') 

L. 1614, V auterej po pam, TH krilft p, Jan, 
eyn p. Jans CbuchelBkeho z Nestajora, pojal k man* 
Nlelyf p. Mariana Hauskovan^ ydoTu, roE« StampaSkn, 
ob^rajloi na H, E. 

Umfel Mat^j Vlete^ka, koielnoh t pfedm^stl Pa- 

Ye sttedn p, Trinm ref^. oddali ee k man^eLstrl 
kn^E Adam p^eBpolnf s Dorotaa PavHSkovau vdovan. 

Umi-ela Lidmila, pozSstal^ vdova po neb. Pavlovi 
KambaJkoTl, mindli v predm^sti (jeehoTBk^m. 

Pani KateHna roz, Biderskd % Aujezda, maniialka 
p. Jana Naksery v m^st^ Kolfn§ nad Lab., kteril pf-e- 
deile jm^la k manlelatvi Hendrjcha KutOTce, um^ela 
ve mlejQ^ ST^m u mSsta KauHma a y Sti'eboyli po- 
lilb«na jest, 

Na H. K. nnii-ela KA6a Bejnylka, jinak Stercori, 
vdova: a V m^st^ KoUnS Anna, atari forltka, od p4da 
£« BchodnoT, Jsa opiU. 

Pani Dorota, deera p. Adama Slavatj etc. man* 
lolka p. Albreohta Leskovce etc, pHjevSe tn ku panu 
otci BYfimti na H, K. nemocni, nm^ela a 7 cbr4me Bar- 
bor«k^m poh^bena jest. 

[P. Petr z Libenthain prodal ym Kbel p, Karlori 
Hla?&Skoyi z Vojenic 2a summu 8000 kop gr. 5.] 

*) OMimk 2iphfik^h jebo pfde Chlumtchj ve •vem dile 
Gikrl Ton ^erotfii. 
142 -XF. P, kuifioh, M. DaS, s Hesl m 1 1574— ie2$. Jan, Byn neb, Daniela*) Praidka na Jindidch, 
pajal k manJSelaW pannu Anon roaenau Dr&eboTekau 
z Dr4cho?a. [Sradba a oddavky byly ve vsi DolftOMh 
u p. Jaaa FirSice. 

Jan Soltys na Hor. Eut. by 7 anted nfkem ffliaot 
a Dejsa t^ mince zadluiil^ nic platen, jeet z U poftfi- 
nosti propu&t^n ; nebo rad^ji handle a ^enk^fstrf rla, 
Uml zbohatK a to podle sve vfile provozoval, e^ drill 
a vybled^val* A vloiena jeat ta porinnost an!"edn(ki 
mince na Angastina Smilaura Jlhlaysk^ho, kietfi koa^ 
fielem mezi Sephmistry byl; nevim, oo tarn svede ; ai*' 
koliT na enSme t Bndejovideb, kter^i se tarn Um ^ 
dria], jest kn pomooi t^ minci 7500 kop gr. ft, t bertl 
J. M* Csk€ svolen^ch paelrovAno. Nikladnfci eachoTif 
jii 80b§ B t^mi horami etejskali, zvldSt^ l*emesU ct- 
choyni, a bezd^6n^ paTUJfce iddn^ ehuti k tomu nem^lt^ 
Tak emejilfm o t^cb borsch, ie jii k Bkon4iii sretal 
Tak4 ihh hor periodns za hamny, jako etodola ?yaiU* 
oeni, rudy chnd^, neodplatn^, vfeech pak k t^mi hu- 
r&m potbeb drahota na rrob vze^la. aulednfkfi^ a offi* 
cirflT hornich bez nedostatk&7, a pn torn stance a platy 
8obi na nejTejS zvejiili, a podle toho kaJd^ jak mohi 
sob^ nab^ni a Be go^f. Pod tim ndkladnici a obec mh 
sta hynau a trpi, a 2^dn^ Sddn^mu Hkaje z ni^ehoft 
dobro7oln§ pr4v bejti nechce; obec mesta na neJvyUi 
ubr^Da a zadlniena, kon§el^ jioh tolik^i, kaid^ jen aob^ 
z t^ oboe nah4n$ti hledL 

Na BnSmS iSosk^m r Bud?jovidch, kterfi driin 
byl T pH torn nosti cfsal'e MathiiSe, sToleno mezi jlny^mi 
artikuly, aby na pomoc H. K. do mince tejcbl hor p&l 
OBma tififce kop gr. 5es. z berni J. M. Osk4 na t^mi 
en^m^ svoien^fcb d4no a paBfrovdno bylo, I4eviin« bo* 
de-li tim co tern bordm spomoieno.] 

Pan Zikmund Eord (sic) Dobfensk]^ z Bobtenic 
tim^al re rsi Kobylnlcfch, po n^mi vdora pozAstala 

*) V rkp. ajflit DanieU*' a plei to prcpaino „Jwi»", 7 rip. 
B itoj/ pouzo ..Daniela*'. 


^- tej4. UB 


t'^^jt. ;"•"--" -'Si^ir^. 

i,^°^- fiMtoroJ;?/-" ""f^^a naff j. , 144 XV. P. hutmh, M. Da6. $ Best z 1 1574^16^. T^boi m^sfoe amMa na Pe£k4oh, nedaleko Hor 
Euien, paaf Eaterina roz. t 6ldati, manielka p. Pavl 
Hraban^, jeni pted uim jcn^la p. Hendryoba Hrabaai 
,»trejc€ jeho, ji4 byl tak4 rdoru pojal. 

Pi-edtim adddDi k manielstW: kn^s Blasins pH 
jmim Borovsk^, vdovec JBa, s AUbetau, pos&stalaii rd 
Tau po Mathi&lovi Paolsbertlovi Jihlaysk^m, doktoi 
medioinae na H. E. 

[Vady a hadrufiky mezi lidmi povstaly v dech^eh 

t^chto ^asfiy o maM, faleSn^ peEliky, kter4$ ae hamfo^ 

do Cecb dostdvaly a z mince clsa^sk^ na H. E* Dimi 

5el4dce hornf a delnikdEU placeno bylo, od Dichl tase 

iidnf jich za poUeby br4ti necbtSL Mince drobui« ^' 

fik^ iikni ee, jak^ pl-ede^le sliignS a n4lfilitS bej^ala, 

ned^lala, sam4 toliko tolary §lrok^ a ty 8d po 36 gi 

Uch bflycb braly a vyd&valy a toliko bobatym a 

{T§i&lm dile Ten z semS dosUvalj. Ciioiemnichf fai( 

jiijch. Dehodn^ch , rozli^n:?ch minci hojnS ? tieohiob 

Fbylo, star^ dobrd mince zHdka se naobazela a VK&ctna 

rbyla. niitofch a uberlanflch hornfoh nic ee t^cbio 

iafifi neYMMo, toliko o satn^oh dluzfoh; pH torn dra* 

hota vSecb tM, svldStS v m^stek^ch handlich. Fem«- 

^sliah a iirnosteoh, pH rjlllch skTOBtnoBt a nddberaoat, 

Uvl^gt^ V gateoh, nesmirni! Fiat justitia pereat munduaf 

Nota: Dobr^ ivMomi pfed6{ nespravedLiTi bo- 

batstTt 

Nepr&Te aabytej etati^k nededf^ 
torn potom rodi^UY dSti zv^di, 
ale lakomci na to tiic nehledi* 
kradau, dkvi jako nedr^di, 
skrze cojt dobre sYedomi potratf ; 
takov^m potom &ert v pekle oplatl^ 
^e jsan tak Itbalaky byli bohat(« 
nebo takovf etatkov^ jean proklatf. ^) 
Ergo, bona GonscieQtia Yalet « 

k alo^j *) Verfte t Proftoprawkf (foL (Jb), kd«?, Jiou Jaiti obiinil 
podioy* L. 1614. 145 i: En^t Micha], pHJmlm Cnoulns, Qermanue, opat Se- 
ek]^, rodn nepovSdom^ho, uCinen opatem Velehradskyin 
markrabstri Sloravakem atak bohatfii praebendy dostaL 
Nebo N, *J» pl*ed©felj opat t^hoi kl4&tera Velehradsk^ho, 
jeet tobo opatstvi pro sv^ neMdne cbov^ai a 2e jedna 
kiib^nu svau zabUl dal zbaveo a do vHeni aa k]4§ter 
7' 4:J do Cech dod^n. Co a aim d^le u(^in$no, 

u c pov^domo. M«zi tim kU^ter Sf'dleeky prevor ' 

a mutchy v t4mi kUstere spravovali.] 

Uml-el Barthoiomej Sterba od PokSikfl, po n§mi 
FdoYa zuatala Dorota. doera Vdoslara Fraiioe od Vizin5. 
V m^ste KoHq^ Had Labetn umrda paaf Dorota 
Plakviuov^, 7dov¥k, rot. Bdderskd » Aujezda. 

Pi-ed Urn, tei roka tohoto, 7 ned. po pam. Na 
nebe vittaup. Kt, P., p. Tom&g % ProseSe a na Jirndch 
FBtaapil V atav mani^elsk^ se p. Marketau, roz, Skal- 
ikau z Duba, vdovau po pami Adamori Bohdaueck^m 
% Hodkova pozfittalau. Aotnm na H. K. 

[Dna 29. Junii bylo v*<Uk6 hHmanf* Zabil hrom 
^dlika T Zbraelavicfeh,] 

Uttitela Mariana Poldkovd, truhUrka, vduva. 
Umlel na Zhori y kraji l)^slav8k<^m pan Mat&J 
ava E Lipy, nikdd se nooieDi^se. 

[V aat«rej den pain. sv. Jana KH. r kl4&teje Se- 
dlei ii$ineu a doaazen jest na to opatatW S^dleek^ kn^z 
K ^ ' Aj Pica (Straka), mn^'ch rodil^ t m^sta Hradce 
J. /a, miad^ Slovak, kter^i se tu nedavno do 

tebo£ kI4&tera dostal. Stalo se to dosazenf a styrzonf 
ekrze visitatora opata Zbraelarsk^ho Georgia Nata^}, 
T pHtomnosti kneze Michala Cuculnsa, jii opata Yeie- 
adsk^ho, kteryi pt-edeMo t^boz kUltera Sedkck^ho 
atvrn byl; t^i v pHtoEnnosti mi a p. Jana Henricba 
«enhagtina z Janovic, kteHi jsm« k tomu od tfohi , 
tnftv prelitfl? doidddni byli, potom a nimi hodo?ali,.i 
3 daohovDimi i svetak^mi sm^Sn/uii rozpriTkami.] 
C «toji: Vrato. 10 146 XV, P. kutnoh. M, DaL s Hesl m 1 1574— IBM. M^stoe Julii. fterTence, nm^el Jan Kruinplef blue 

V aiiterej po pam. s. Petri et Paul! ap. tsUq 
r etav manielek/: Melichar ColUdius, niieir ikoly Yj 
ko6telsk4« 8 KateHnan, pozfietalau vdovau po ViealaTo^ 
St^tkovi 5t«tkovsk^m. 

V nedeli 6. Jiilii amtela Lidmila, man^elka 
h\kU THsky. 

JiHk Hrdik, radily v m^eU Ji^nS, jsa kon^ei^ 
epoluradnim jn^Btsk^m na H. £. a drie aui*ad star§! 
lephmietrstd « umHl t dom^ Bvem na trbu HjbD< 
T tu sti-edii po pam. RoiesL ap,, 16. dne mes. J 
^erTeace , zaoechav po Bob^ t vdoTstvl Maodale 
doery neb. Tomdse £labala, konvdl-e. 

Jak^ei mlady selsk^ 6loT^k, jmenem TomU, 
Tiat do T^Keni pr« 8v4 %\i diny a k autrpn^mu pn 
ddDt pHinal se tak^ k cieoloistvf, t ^eni2 ee dotejki 
Anny, manielky Jana LabuSky, enk'^n krojefie; proi 
na Bebe iHki naBtupov^nf a nepekn^ stovo jm^la. A 
lotras ortelov^n a me5eai Btaf jest tn pH pr^ve H. K- 
Y p4tek po pam. Rozesl. ap* 18. dne mdsfc« JuUi 

V pond, po t4£ pam. RozeBl. ap., 21. Julii, ts 
pili V Btav inaniel&k^ p. Jan DiviS, syn neb. p. Vie- 
elara BlreSSsk^ho % Ploskovic a na Bohd^nfii, se pannan 
Jchankati, dceran neb. p. Bernarta Materny i Kv^tni^ 
na PHtoce, zplozenan ee p. Annan % Malovic, Ao 
na Hor. Knt 

A nazejtH y auterej Karel, syn neb* p, Jll 
mladSfho z Kdsn^, p(>j^t k manSelstW pannn KHslii 
dceru neb. kn^ze Miknld^e. 

Potom re Bttedu 23. Jnlii nejr. mincmejstr 
ViUm z VfeBOvic obnovil a sadil n» rathauze ^ephml 
a kon^ely m^etsk^; a u^in^ti prrnfm Jan Soltys Sli 
ek^, a rychUI'em m^stek^m ndinen idam Strakooid 
jinak Jelinek, krejM. 

Menae August), Brpna, nrnt^ela AUb^ia % Radri* 
noTa, pozfistali vdoya po Matesoyi Lolsk^m, ko] 
od Kotkft, jit byl Tdom pojal. tai^^ L. 1614, 14 r T^i nmHi PdTal Duda, po^etil^, syn neb. Stil- 
^da Daubrary, krejSiho. 

Mande» dt*ve5ce, genk^l-ce od Bakal4ffi, donm ho- 
fitingk^ho, k^sali vylauBtnauti parduB u plan^l'e pro smil- 
etvl, kter^i na aebe sama pravila» chtfce Mathau§e» 
hauskneohta ti^ho^ domu, mufe jmjti k manieleM; ale 
>hlo jf to pogta^itit D^bri mi'sto maDlela pardufitt 
da pro Bv4 vlastnl (sic.) 

k[Uvtdena voda z kasny vodnf po trobich z H. K* 
Lorce tvrze k pivoraru na pi-edm^stf t Hlanlk^ob. 
Na H. K, p^imoH se po^alo a n«>JprTe na Eafiku 
eli na morni bol^sti. potom y Hofe. Bohatl se b^lij 
Zeml-ely na H. E. : Dorota Van^urka, mlyn^J-ka 
% Hlanlek, Anna Yod7a^kova, genk^tka, Barbora Luk- 
k(»T&^ inanielka Melichara Lej^ka, zdme&nfka; brzo po 
ni tej2 mangel jejf, 

[Nedlaubo lid^ etonali a slole m r brzkjch dnech 
BkonAvali v&e na hlizy a pryskej^e]. 

Kdyi tak od d^TnJch fiaeuov Hory Kutny ii- 
dn^ch anlitkuo? paTOTanim hornim a n^kladnim J. 
M. Cske nevyn^^ely a ^idni niitkove priTozoFani J. 
Mti nebyli [a iMn^ khunlty a lidsk^ emysly a roznmy 
spomocti nemohly], u^jn^no a odegUno jest od J. Mti 
Cak^ T kr^). ^esk. mistodrMcfch a rad J. Mti porndenl^ 
aznamenf a naHzeni, jmenem J. Mti, a to ?nobec na 
Vlafik^m dvofe vyhl4kno, ie J. M. Cskd hory Kaft- 
ko7Bk^ upau^teti raM a na nh dileji nakl&dati ner&<^i. 
[Nebo se in toliko hauf zbeH pobehl^ driel a paatva 
^^oh^cb bezpot^ebn^cii darmochlebflv, pfsa^flr a aufed- 
l^lkfiir, kteHi se pro upulteni tkh hor borlili, lalostili, 
I tiikSvali.] 

Uuil-el Simon Pampa, syn neb. Jana Pampy, ha* 
T^l^e, }i*ni byl nemdlo pa7074ii{m hor v dole ^e^en^m 
Stegti na canga Knkiick^m nabyl, ale tej^ syn jeho 
[b matkaa niSemn^ utratil. 

P. Albrecht a Jan, bratff Klns^kov^ z Koetelce, 
sflfit4vaje spoln nedilni, prodall statek Eon^rorice za 
148 XV, P. hutnafi, M. Dai. s Heal s I iQfi-ib;i6 Labem panu Eri&tofovi Nyplicovi sa snmmu 123(5 
kop gr, fiesk.] 

Yioeji sem^eli: Adam St^tka, pekaf, Jan Kruii. 
set Jana Zabky, ri^inika, Tomai Sprli&k, Lidmila Biio 
kovA vdova etc, vse na H. K. 

V Praxe vstaupili v stav manieUk^: Karel P^e 
boisky z Zdemuk se panaau AUb^tan, roz. Horftatfrokii 
X Dobro5ovic, 

Y auterej a* f, 8. Barbarae v advent Jan -"Pf^i/iV 
z Dolejiiho m^Bta, pHjmim Vefeka, pojal k mu 
j8a TdoToem, panna Dorotu, deem p. ¥4c8lava r>jx 
fJdfllayskebo, ten 5a& J. M. Osk^ rjohtire na B 
PHdc© 86 zenili a vddvali, nic ni mor nedbajice. 

Vie y ttt ranu bo^f morovau semfali na H. K. : 
JiadHoh THska, pekah, panna Dorota EozloviOr paaj 
Elifeka roz. StlPelka z Rokyc, pozfistali Tdora pe> neb, 
p. Joachymoyi Ealenieoyi na Zrn^lohi Jakub SkHvan; 
Dorota Krumplerka^ pozfistaW vdoya po Janoyi Ejuiq- 
pltfi-ovi hlncb^m etc. 

[Pdn Buh mne tak^ y ten mor nay&tiyitl a 
statt ra^il hlizau a hrozn^m pryskejirGin ; jm^l jee] 
bolest prevelikan a sotya jsem iiy t&stal. 

UniK'i y m^Bt^ Jihlayi p, JiHk Smilanr, MoTtk 
rylay^, letitj, mn^ od mladosti znimf, vlastnl otee 
Angnstina ^milanra, kter^ se na H. K. oeadil a aiir«d* 
afkem mince byL] 

P. Miknlil Skalek^ c Dubu pojal k manltilai 
jsa vdovcem, pannn Lidmilu, roz, Jeloyskatj, 

X. 1€15, Panna KateHna, dcera neb. p. Zikranuda 
Fretficheelbsta, jinak Stej^ka, dopnetila le kn 
a dostayie d^Utka, Hlovala na jak^hoei l^ka 
tn na H. K. a obviniy^e jej y konBietoH pralsk^, j^i 
mn pHsanzdna k manleistyf a g ni ge oddati must! 
Allelaja! 

V^staupiii y stay man^el&k^ p, Uertyik Skalak^ 
z Dubu 86 pannaa £at«Hnan. roz. Salaykan t Ltpy, 
f Praie vykon^no* I otee 
strA 

•1^ L. iei5. 149 Zemteli: Juliana leak^fka, N§mkyn$, vdova po 
iov\ HerefeoTi* &enk4K, posfistaU; a Jau HlaTsa 
Idjiia Botmilek^ho pH Pacbu. 

y 80bota 24. dne mfs, Jannarii, ledna, zamordoT&n 
^rMne Jan, pHjmfm Kui^'^ra, y domft 8v^m v phed- , 
Eolmarsk^m pH m^Bt^ Hor. Eut,, jsa rychtihem I 
^Uml plPedm^stl; a penlse jeho pobr&ny jsau. Man^l 
elka jpho, pHSed§e domfl z m^Bta z trhu, tak jej ta- ' 
BordoTan^ho, an hlaru m^l rozvr^cenau, r BT^tniei na- 
^xla; jak a kdo ten hro^n^ nellechetn^ skatek sp&ohal, 

V pi-edmestl Ceohovskem amfel David, syn neb. 
loriaBa Farinesta, jeni gaf4i"em mince bejral. 

T^^ umM Martm Hranick^ od BakaUKi, domu 
|ostinsk^bo, maniel Sabiny , hospodyne teboi domUr 
aii B6 byl vdoyji po Janovi Botlebovi poz&stal^ tit ! 
fiieDil pro statek; a cht&je babu pltiSkati, s4m prye 

Ve mlejQ^ Dolejdfm, pode dvorem N$. Hranice, 
dyi mlyudi'G hospod^fe doma nebylo, tovaryl mlynii*- 
tf V t4mjt mlejad zamordoval hospodyni. inlyniirkiij 
jtboi mlejDa. a pobrav peDite^ dal se pre6: ale potoo^f 
fjvfid^n a jut jest a ku prdvTi do mesta H, K. dod^Dtl 
linden, na rytik Tyyezeo, kleet^mi trhdo, na rofsto,! 
popravnl vyveden a do kola vpleten jest D§vka, jeni 
byia 11 t^ mlyn^i'ky alaulila a na Kauk ae od ni dala, ' 
tak4 Tzata a u pian^t'e mrsk^oa a c^jcbov^na, protoioij 
od t^boi zlo^ince, kdyit Qch&zel a na Eaftkn ee zaetavil, 
nSco t^ch pen^z pobranych od n^ho prijala a to zatajil^ \ 
a 6 D(in* jaki oa trdpeni yyzaal, zla iiva byla. Zle na 
lorn ayAt^! 

Zeml'eli na Kafika: knez Daniel, farar na t^mi 
Kafikn, mladf filoy^k ; a na H, K Jan, ylaatnf bratr jeho; * 
byli aynor^ neb, kn^ze P*».tra, fara^e Ndmitsk^bo ; [oba 
bratH pochoTAni v kostele Kafikoygk^m y jednom hrobJ] ; 
Ui Dorota, dcera Jiodhicba Labulky na Tarmarce. l&O XV. p. kulnoh M. Dai. t Reil. 1 1 1574—lj6$e. 
1 V aQterej po nedMi HL dev^tnfk, r m»eopust, 
Mikuldfe Puohart (sic) Vod^radsk^ z Voderad pojal k maa- 
zelsUi pannu Aduu, deem p, Zikmuiida mlad&(ho Ma- 
teruy z Kr^tnic** na Thebe6ic(eh* Actam r dom^ MejS-^ 
narovskem Da H. K. 

[Ve feUrtek v noci na patek, 20. Febr., zeme s^ 
zatMsla okolo 10 hodin ua cel^m orioji pofeitaje. To_ 
jeem tak^ ucejtiU i Ifizko Be ee mDau a tMo KatrAslo.] 

Zem^eli: Anna mauielka Jana 2abky, ^e^Q(ka« 
Jan Straka, remesla dercovsk^ho, day se do §pitila 
? atarosti sv^ a nedoska»ku ; Jan BolealavBk;^ ♦ jini 
EaSicki?', koiiSnfk ; byvSe prve sausede, Y nausi ruftli 

Vstaupili Y staY maoielsk^: Mataul PodeiaUk^ 
jsa YdoYcem, ee p. EateHnau Dal5ickan, pos* rdorail 
po Ondi-ejoYi ^ternoYi y HlauSkach. Actnin v nedill 
masopnslDi Esto mihi. 

Yse na H, K. zemtell: N. manielka JiHka FoldjJ 
Jakob Roza, Jan Charamza, laz^bnfk. 

Um^ela Dorota, manzelka Jana KhynYioe. 

A Ye StYrtek po Bed. masopustof Esto mihi qjiiF 
jest Y pl-edm^sti CechoYskem y dom$ 8Y4m sa brasail 
KaoHmakaii p, Jan YoprSal ze Zher, bjY et^H Y^ktJ 
SY^bo 64 yta, a pohtben jest u cbr^mn sv, Barbonr i^ 
na H. E*, pozflstaYiY po sob^ y Ydovetyi manidky sy4 
panf Mandalenj, roz. z BftoYa^ doery p. Jaknba t Bf- 
toYa a Y ^o^anech« ^^ 

Ye Medn pu ned. poatni fiecoinscere M., p/6i^| 
p* Adama Materny, zabil Hansa, slniebnfka p. Mikn^^ 
U6# Facharta, pobidle ee k bitY^ za branan Eao- 
Hmskan. 

Ye atledn postni po ned, poatni Laetare n Ba- 
kaldi-fl, Y dom5 hofitinsk^m, Ysadili na knoli Karla 
pachol&tko, syna neboitfka YicalaYa HoUeba; a kdyi na 
n^m jel, k^h ten se splaSiY, to pachol^tko uamfijkal ai 
do siorti* 

[YUYa a nesn^s o fale^n^ cizoseinak^ gro^e po 
3 krejcaMch, kter^i se h&nfne do Ceoh dost&Yalj, iimi L. 1615, IBl vinDi jsaii sami domid lejdij-i, ti kteHi drobnaa ^e- 
skau minci dMati na H. K. sastaTili pro sye toliko i 
jfcuiitkjt a 7 tolaHch nov^ch, lirokjch handlovali a san- 
toMVu tak ze dobr& ^eBk^ mince yen z zem^ 5esk^ ee 
rezla a nesla a misto ni ledajakdsi rozli6o^, falegQ4 
pinee a larapatky ae na velikan ujinu. lehkost a Ikodu 
rAl. ^esk. doitivalyr i ^ehoi nejy«iH auiitek ti, kteM , 
^en z zemi^ handle vedan, sob^ beze v&eho dobrtbo 8v£- 
dotni pHyozoyali a tak jiutl laupili. Ba i Bti-fbro een- 
Joyni, co£ ee ho kdj t^bodne na H. E. nad^lalo, z mince 
lam se — kdo y{ kam — yjrdivati a odsUati mnselo, 
^roti Hdu dobremn. 

NejT. mincmeistr p. YiUm % Vfeaoyic nesnadnll 
ie a yadil s lepbmistry, konielj a obecnfmi; \i\, zlo- 
Fe^il, ie jemn dvora kmetciho y Puchri prodati se zpe- ' 
^oyali, ai je vidy pHnntil, ie jema dyfir jin^ ve vsi 
PoliSanecb po jeho rfili pi^stili, y&ak bez penez a snad , 
na yeSn^ dlnh ; tei let lepbmistri a kon^ele na Anna I 
^abn&koyau pro psanstyi nenastupoyali. Kon&ely Kaii- 
j^OTsk^ y^zel, ie jemu gradualu kostelniho, pargame- 
lOT^hOt n&kladn^ho, dMi odep^eli a jemu se y torn opreli* 
taky jinak s Horniky obojibo aniadu. m^stsk^ho 
hornjho, naklddd, jako by jeho poddanf byli, a^ v nS- 
ter^ch pHCin6ch spravedliy^, y nekter^ch pak scestaB 
T pr^va a gyobody jicb sahajfce, 2adn^ nalezite ne- 
odporoyal, n^bri yidyckny jaa uI4ni od n^ho s naH- 
kinfm odch^zejfce yelikan s nfm nesaiz jm^li a trpMi. 
K^kUH pak podpa'i^nikoye jeho ygemn misto ddyaje, 
jitMli a podnecovalj. — Veak toho gradualu od Kafi- 
koyakych p!-edce doatal bezde^ne. 

P. Matej Trojan, prodav dyfir syfij y Mezholesfch , 
Janoyi Odkolkoyi, kaupil sobS dfim Sadoyskf, proti ' 
Offln "t^l, Enileci, a tn se osadil.] 

Umiela Marie, manielka Mat^je Trojana^ jeni te 
rl in 8 nl na H. Eut. osadiL 

T^i umrel Mikuli^, re^en^ pHjmim Hornfj^ek, 
tftk&t siuyslu nezdray^fao a poaeiil^, jenit o vire ki'e* 
I 

I 152 KV. P, kutnoh. M. Da6, m Besl z 1 1574— 16^G, I atansk^ nic nesmej^lel a nedr^el a ratihav^ mlnvt 
ooi mu iako blazon pomfjeno bylo. 

[Po opu&tenf od J. Mti Cek^ psvovdnl hor Kal- 
kovskj'ch d^lnici horul Kafikovllf odebrali ee na r^iUm 
dile odtud haufn^ iebrotau, na nespMvu anhednikit 
horBkb, skr2e kter^ ie by tj bory zaredetiy byljr, la* 
lujloe a naHkajfce, Z mince pak cfsal'sk^ nikladiiikftio 
hornfm za rudy platiti se zpe&ovali a Mm Dom^ll« oftbo 
forotu k Hmelco^rani nebylo a vie obmelki^ino, chtlot* 
aby n^kladnici horni na auT^rek a (^ek^nf rady, kyiy do 
hnti Smelcornicb cisahsk^ch divali, ^emui odepfiao, nebo 
Qemo^nS y^c i^d^na byla, a IHkk o to iiesnit* A M 
Hecb Btran pH t^ch bordoh of^dostatky a ohudoba |»H 
kverclob, kterii naS dobejvati a iivi bejti natn^li, ja 
prve pro pavovani schnzeni! Bohati a oejv, min 
80 b^ Jen toliko uaban^ti bled^li ; a mincmistr m^ 
t^m hordm nic platen nebyt, jen se s^rn i taoi projiidei, 
141 a vadil a na koiu eo mohl, vlak ?ohj> U riH^^, ryia- 
uOTal. Toit je gpr4va ! 

Anh^dnlci tech bar byli tobo casu : Jan PiBcis. 
bofmistrem hornfra, Ludvfk Kavka, urbureNrn, Augastti 
Smilaur Jiblavskf » aurednikem mince, Mikulae Voddan- 
ekf, bezpottebn^m pncbalterem, Zikmund Brodsk^ Kn* 
bi^kA, gtotmistrem, alo ten vfceji bH Hznicke iimoBtl 
hledel a vseiijak^ob fortelftv uilval, a jinych miioho pM 
tSch boMch beipottebnifch officfrB^» darmocblebur. A ti 
viicbni bera z mince nemale tebodnf od nich nezaslAii^i 
ien^ piaty a stance pen^Stit^ a cbud^m n^kladnikAo. 
narizejioe, nie t^m bordm neprospfvali, toliko na jich 
stanoe kaSd^ho tdhodne tolary nadelane eotva posta* 
doTaly. 

J. M. Ciki Matidl, ^^skf a nherek^ kriil, e <si- 
satornan Aunaii, manielkau svau, jeda % Rakans da 
kr&l. be^k,, jsau od nej7. mincmeistra p. Vil^nia s VH- 
BOTic a od Hornlkflv ftephmjBtriiv pHrit^ni. A J. Mti 
Cfiki od t^cbi HornfkflT a obce trudky, neoidky t f»jiiii 
flthbra, V noT^ k tomu na schrile iidMan4« a na nleb L, 1B15, 153 hand^Unky faornl stKbrne, coz agi okolo 500 tolarflT 
stdlo, Ysak ni&emn^ ndeldno, pregentoviDy a daror^n^. ^) 
PH torn snpplikacf, aby tern horiin k apo^t^ni se Bc^hj- 
lQj(o(m epomo^eno bylo, podina. Nevlin, bude-li Urn 
CO apraveno. Actum pod Kaiik€m u krSmy Skalky te- 
5«ii4 na eilnioi, kudyi J. MC. Cski jett ri$il. v auter^ 
po n(»dMi KMiov^ 26. m^je. Oraof [atinskan k cfsaH 
udinil M. Johannes Benitius, gpoluradof od ifahi Hor* 
"^ Af, a nejT. mincmeistr k cisal^ov^ n^mecky.] 

Z^^ml-eli: Kera&e, kiichai*ka, *21. Judii, a Vdcslav, 
nzdaV, DazojtH ; a v pkifik ua eohota po pam* Kozesi. 
a^. umrel p. Jeronym Labaska, gukeo kroji£ aa Tar- 
marce, niiticfh 

[27« Junii na ulici zrao^n jeden bav4( t Kafikti 
od MalioBkycb aedlakuv.] 

P. Y4cslav ChotauoboTsky prodal etatek aviioj* 
mek ^iioby, s pHsluknatvim k Umni timku ndleil- 
m, T kraji C^slavek^m leiici, p* H€i*manovi Cernfnori 
zu ledesMe tisfc kop gr. fi., [eol pro dJahy aiSinil; a 
kanpjTge na H. E. dfim Tflk^, Hf^, Hr^dek, dckami 
zemBk^mi se Hdicf, za 1750 kop groso fteskycb tu 
06 oeadtl. 

V p4tek po Rozeal. sv. ap. iiniHl na H. K. Je- 
ronyiQ Labufeka. minoih siiken krojeS, na Tarmarce 
kaut^, kt^r^^i byv drabnd let phednim konlelem min* 
' Bk^m a til sob^ nahdo^je Urn stbohatl a nechteje t^ 
bei mincil'sk^ % tobo prdy b^ti a podtu poHdueho 61- 
aiti a maje na aabe o to nasiupov^nf a vidy toho od- 
klidaje smrtf sran ioho odbyl. Tak se i od jinj^ch dSje 
na tSch H, K. 

T^ch cnsfiv (in Julio) v mSste Caslavi mftli lid^ 
momi bolesti, j^totH n H. K. jarmark CdBlavekJoh ') V tomtd^. rkp B minvi iie je^t^ jednou [vh dil L ertr. 353.] 
podobuewi daru eigarovae Anou \*h mu. prikiiHogti 
ttciii6u6iu, Z tobo ovsem zdalo hj krdU oi* 

•ai-OFiiS tteeit'ky Btfihrn^ byly v drir ^ lo4 ^y^ P- kutnoh. M. Dae. z Best 1 1 1574^-1626, Lnasledujici, aby tam iidn^ nechodll a nejftsdll, jei 
fbiHcem vyvoldnj 

Mense Augusti, srpuB, y mfst^ Cislavi umi-el Jo 
banes Palladiue, pfsai* radnf m^stek^^ po nSnii vdo 
pozustala Anna, dcera Eliage Knaura od H. K. 

Umi-ela Mandalena, pozflstaU vdoTa po JiHko' 
Hrdikovi oa Rybn4m trhu na H, K. ; bjla dc^ra o 
Tom^^e Elabala, konv^I'e. 

Tei zc^ml-eli m^sfce Septembrie, x^H, ^ iii^sU Ei 
llxih\ Pavpl, pHjrafm Cernjr^ jinak Hlinek^f, man 
Anny» dcery Joacbyma Sprlinka od H. K., jent se ism 
byli 8 H. K. dali a osadiil ; a na H. K. Anna, maiHi 
lielka Joba Neibaura. 

V sobotu po pam. Nar bl. p. Marie shoi'al dm 
EaTkoTsk^ t pi-edmesti ^echovsk^m; [sama hoepodyi 
rdobrovoln^, nSinirSe o torn prre pobruikn a jsa roi* 
[nznn po§etil^ho, zap^lila.] 

Xlml-ela E^a, manielka Jana dpisa^ Te 5tyrt6k 1 
dne m^s. z^H, Septembris, den pam. sr. Lidmily ; bjl 
rodem z m^sta Kollna, jmaje ptedeSle dva maniely \^ 
[Jeremyile ^^ntygara, apatek&Ht po n^m Tomdie He- 
' ToUa ta na H. K. 

[Proinirali na bolesti mornl, «vl6stS t kraji 
slaTsk^m.] 

Ye Vesci, v kraji fi&slaTak^m^ umtela p, Aona, 
, man^elka p. Eriltofa Caetoiara Dlauhovesk^ho ; byU 
Lxodu Laubsk^cb po meSi. A na H. E. Melicbar (jel 
^jireb&ir, N^mec, v Dolej^fm mHih. 

Vlceji Y m^eU Kolln^ : Miknl4& i^tiot ritius» 
po prvnf manielce sr^ Lolaneck^ ; a na H. K< Borol 
manielka Andreaaa Hubeusa, pfsate radnlbo p&niior 
Sepbmistrnov. 

Tei JiHk Star^ od pdnuor Elnsdknov, EateH 
Eaiinka^ manielka Barthoiomeje Svobody, jeni v rln byU 

i 

rouH '> Pflf odoi itilo : k manseletTf L. 1615. 155 


fUl; jfflMa pfedelle d^a mani^elj: Jana Kalinu, san- 
~:a, po n^m Vdcelara Jelfnka, t4ho$ i-emesUt l&d« 
d^ti aemajict. 

[Takost m& zabiti ^Yed 3S letj p. §tastn4ho 
ovohradflk^ho z Kolovrat po dlauho skrze to trvajicfcb 
udeoh a nevolech tohoto ftasn dokonale jeet spokojena, 
tak le paaf Katetinai }\% JaTomick^ z Kolovrat, dcara 
t^hoi p. Stastn^ho, kterii pro ta vgc tuze nastuporala, 
jest od toho na mne dalfifho nastupov^tji j'stan smlaa- 
van upnstila. Y^ak na yyhrazeni ikod 125 kop gr. 6. 
jBem jf datj se utoIiI a daL '] 

V ned^Li y Doci Da pond., den pam. bv. Lnk^ie 
18. dae mee. Hjoa, jeden mlady MoY^k (emesla koie- 
luiek^bo, Elidl jmeaem, dostay se pro lary^tku do y§- 
ni a jsa y id Hwiim stlacen a xeprdn, umrel hned 
t^mi vezeni; jiiif, jenj v 1^ earvdtce byli, jaau t^mi 
'Szeofm nji^t^ni. 

Pntom ve Styrtek nejprve pH61^, y nooi na p4tek, 
p. Jan Chuchelak^, jmaje n^voli t domS hostinsk^m, 
Ht. n Bakaldrt, labil JiHka, trnbafie polnfho, prea- 
polntho N^mce» Pommera> jeui pMsluhoyal p. Hertyi- 
koyi Skalsk^mu. 

[Dne 17, Koyembris Augaatin Smilauer, jsa aa- 
Hdnlkem xuiQce tu na H. K. a jey do m^ata Jihlavi, 
ylasti sy4, jak ae zase do Hor Eutn^ch yrdtil, se roz- 
nemohl a kolik^ai den umreL Urosil^, krasn^, spaniJ^ 
Slovak byl, stiH okolo 42 let. U chr4mu Barborek^ho 
podle kostnice pod Um laube6kem pohHen, zanechar 
po aobe V ydoystyf Jnditu Pulcerin take z Jlblayi, | 
a ditkami.] Jmel prre k manielstyi Marianu, pozft- 
atalan ydoyu po Jakuboyi Hol^m od Hutnt^kfi, dceru 
Pecha z KanHma, pH uH se tn na H. osadil; 
tti predelle k manielstvi jni^la Pay la HrabMinak^ho, 
k< ydoyce» pfsai-e raduiho p. fiephmiBtrfly. 
) Viz Uvod V diJu 1. »tr. L. 166 XV. P. kuinoh. M. Dai, x Eeal i L 1574— M^J T^hoi meaice NoTembris dne 24. v anlerj ph psm. 
ev, paony EateHny [?dsla se Dorota» dcera Vaeslafa 
France, posdstaM vdova po Bartolomeji St^rboTi od Fok- 
Mohft. za JiHka Cjra, jak4hom i4k& xe Ikolj pNs- 

poluiho, ^ 

Prodal jsem dfim Bvtlj ? H. E. s zahridkan |H 
n^ni V Elici Mir4nkov9k^^ za domem Alde