Skip to main content

Full text of "Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was nevěr subjcct 

to copyright oř whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition oř other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through thc full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l PQ'^ll.fi.i.S\ 

302733573X DŘEVNÍHO PÍSEMNICTVÍ 

JIHOSLOVANŮV. DÍL PŘEDCHOZÍ. SEBBAL A VYDAL 

PATEL JOSEF (ŠAFAŘÍK. VYDÁNÍ DRUHÉ, 

DOPLŇKY Z POZŮSTALOSTI ŠAFAŘÍKOVY ROZMNOŽENÉ, UPRAVIL 

JOSEF JIREČEK. H^BOPl lOrOCilOBIflHCKUX^L ^OCTOIIAM ATHOCTÍH 


V PRAZE. 

NÁKLADEM B. TEMP«KÉHO. 
18 7 3. . xai. qii?,oootptiv avtv fjtaXania<L. 

THUCYD. 

•Viž před třídceti a více léty, když jsem ponejprve čtením spisův nezapo- 
menutelného učitele našeho, J. Dobrovského, přesvědčení nabyl, že jakož gótská 
řeč v němčiné, sanskrítská ' v indoevropejštině, tak staroslovanská ve slovanštině 
všeho vědeckého jazykozpytu počátek, střed i konec jest, a brzo potom mezi 
Jihoslovany, jmenovitě Srby, za povoláním se dostal, začal jsem pilně sbírati 
všeliké staroslovanské a zvláště starosrbské písemné památky, zamýšleje vydati 
je v příhodný čas. Později, osadiv se v Praze, pokračoval jsem v začatém 
sbíráni podle možnosti, podporován jsa v tom od několika horlivých přátel, 
blaha mého nejinač než svého pečlivých. Tím spůsobem, v prodlení tHdceti let, 
nemalý počet památek toho druhu, letopisův, životopisúv, listin a nápís&v, nejen 
z Rakouska a Turecka, ale 'i z Vlach, Německa, Francouzska a Ruska, ovšem 
jen v přepisích, a však v přepisích správných a věrných^ ne bez práce a nákladu, 
na hromadu jsem snesL Zření mé bylo sice ku památkám obojího písma, cyríU- 
ského i glagolského, zároveň obráceno; že však u mne oněch více a těchto 
málo, pochází z položení mého a povahy věci samé. 

Abych z duchovních těchto pokladův hojnější výbor v přístojném oděvu 
tiskem na světlo vydal a malé hrstce milovníkův staroslovanšťiny ke společnému 
užívání předložil, byla ode dávna i živoucí žádost i úsilná péče má: než vůle 
a snaha nedospěly posavad ke skutku. I bylo mi to za sebou držení těch pa- 
mátek jíž i ve zlé vykládáno, od některých, ježto ani mne ani světa neznají a 
znáti nepotřebují, ježto se domnívají, žeby sedíce na mém místě hory z kořen 
vyzdvihovali a přesazovali, a ježto, až něco více, nežli posavad, vezdejšího 
svého blahobytu a světského pohodlí slovanským vědám a vfibec ideám za obět 
přinesou, bohdá střídměji o věcech, jimž nerozumějí, souditi se naučí. Vydání 
úplné sbírky takovýchto památek, má-li býti i vědy i věku našeho hodné a 
nemá-li býti pouhé rozmnožení počtu knih anebo leda pro parádu na police 
biblioték, žádá i veliké práce í velikého dfiložku. Práce jsem sice nikdy nepo- 
bíhal a nepobíhám; však abych, zavodiv v tolikerých bězích, ne vž<lycky jakby IV 

srdce ráčilo, nýbrž jak nutná potřeba a povinnost velela, a nejednou pod tíž( 
břemen života klopýtaje a jižjiž klesaje, sám o své ujmě a síle, bez přičinění 
více ruk, to takové dílo provedl, musel bych býti z rodu Herkulova, čehož 
já ani vědomí ani ddkazův nemám. Co se důložku týče, Musa slovanská byla 
posud Musa chudičká, ležící nící u podnože bohatých a pyšných svých sester, 
a jen z ticha, jako někdy Musa Siónská, povzdychující vzhůru : Bozmno^il jsi^ 
Pane, tento národy nezveličil jsi v^ak jeho veselé! Přinesou-li jí ukazující se 
raní červánky jasnější dny, čili nové zalniění a smutek, kdoby to, jelikož 
člověk, zvěstovati se opovážil? Potomci naši o tom jistě souditi budou moci. 
Skrovný lenlo výbor památek dřevního písemnictví Jihoslovanův, kterýž 
teď k žádosti přátel a nákladem milovníkův literatury slovanské v malém počtu 
výliskův na světlo dávám, má aspoň poněkud okázka býti toho, co jsem většího 
a dokonalejšího zamýšlel: nebo tu na ten čas i s úvodův prostrannějších, is vý-r 
kladu věcí a slov, i s různočtení úplnějšího, i s potřebných registrův sejíti muselo. 
Oddílné tištění spískův a jich jen zevnitřní skupení povstalo náhodně, tou pří- 
činou, že tiskna první kus o možnosti vytištění druhého a tak i při jiných ještě 
jsem jistoty neměl. Než to vedl<^jší okolnost; pobesedujmež o věcech podstatnějších. 
Třemítaje často na mysli, proč by u vzdělancův naších, i samýťh učených, 
k jazyku staroslovanskému a pokladům jeho (nebof ač Homerův, Platonův, Ho'» 
ratiův a Ciceronův v něm nemáme, máme předce v něm spisy, mohoucí osvěco-r 
váti rozum a šleclititi srdce, kteříž by nám, jelikož Slovsinům, rovněž tak drazí 
a vzácní býti měli, jakož nám, jelikož vzdělancům, Homer, Plalon, Horatius a 
Cicero drazí a vzácní jsou) taková byla speklá nedbá a ne\ážno>t, že jí ničímž 
odhliviti nelze, vždy jsem konečně na tom výroku ustrnul, že tím vlastně a 
hlavně, mimo některé jiné postranní příčiny, posavadní převrácený sposob vydá-r 
vání těch starých památek vinen jest. V Britanii, Francii, v Němcíph a Vlaších 
vzorná ruční vydání nejstarších památek přirozeného jazyka náleží mezi domácí 
klenoty, jsou předmětem úcty, ot)líby a chlouby všech vzdělancův, i samých dam, 
U nás Slovanův jest několiko pěstounův slaroslovanštiny, někdy dva, tři, někdy 
i čtyři, jeden ode druhého na sta mil vzdálí, každý ve své honitvě samožil a 
samopán: ti plody své znají a zlravují. Než vyznejme pravdu; u oněch žádné-c 
mu rozumnému vydavateli a knihtiskaři nevzejde vícenamysl, aby tisknul základní 
díla řeckého, latinského neb domácího jazyka tak, jak je zbarbařelá ruka pově- 
řečného žakana vp středním věku z nouze nebo jalovkusu napsala^ neotesanou 
frakturou, s abbreyiaturamí, ligaturami a ostatními titěrami; naši slovanští Eras- 
mové a Didotové ještě vždy tisknou slaroslovanšlinu tak, jak tiskli řečtinu a 
latinu v XV. století Jan Gutenberk, Petr ScholTer, Albrecht Pfister, Jan Mentelin 
Konrád Schweinheim a veliký mistr čarodějnického umění skratkňv, Dierik Hartens, 
totiž s čarami a čerchami, titlami a sígíami, vzmely a pokrývkami i všemi ostat- 
ními uzly, kúzly, kudry a kudrlinkami, s tím toliko malicherným rozdílem, že u 
těchto aspoň lepota vkusného písma krabatiny skratkův zl^ho^ovala, u našich nevkus špalkovitých, rohatých a chvoslatých, špinavé sršlavých, někdy ve všech 
údech jakoby rarachem potvorně zpřelamovaných písmen (kdo jich nezná, račiž 
nahlédnouti do Rakoveckého Pravdy ruské a Levického Grammatíky rusinské, 
jiných jmenovati úcta k obsahu mi zbraňuje) každého ducha^ jehož . čidla ne- 
zpergameněla a cit přírody, prostoty a pravdy do koná neutuchnui, nepřemoži- 
telnou ošklivostí naplniti musí. Jestli divu, že vzdělanci národu našeho, ^^synové 
svéta tohoto/' před staroslovanskými knihami očí zamhuřují a jako před jedo- 
vatým, smrdutým štírem a hadem utíkají? — Taková vydání jsou mrtvých duchův 
mrtví plodové pro mrtvé mysli, Nebof jest pravda svatá a věčná, že duch jen 
duchem živ jest, že jej litera zabíjí, a že život ducha jest pohyb a pokrok, 
sic by kámen človčka předčil. 

Co se formy liter dotýče, písmena slovanská, v prostředku IX. století 
z řeckých unciálek, s přidáním několika znakdv z jiných abeced, povstalá, tak 
jsou v sobě ukončená a při tom predce tak ohebná, že jakož je nevkus pražných 
vrtohlavcův pozdějších století v barbarolícé potvory přejínačíl, tak by je vkusné 
umění našeho věku, bez přerušení podstaty jich , snadno ve sličné a přístojné 
roucho zase odíti mohlo. Dákazem toho jsou jednak nejstarší rukopisy cyrillské 
s písmem velebně důstojným a při tom příjemným, malým počtem skratkův a 
téměř beze všech čárek, jednak překrásné prvotisky Černohorské a některé Be- 
nátské z konce XV. a začátku XVI. století, díla vkusného umění vlaského. Ne- 
můžeme tedy neželeti, že první knihtiskaři Moskevští v druhé polovici XVI. století, 
neznajíce neb) neceníce oněch jihoslovanských prvotiskův, napodobili tiskem 
tahy písmen tehdejších rukopisů v ruských, nad něž nic nemůže býti nevkusněj- 
šího. Císař Petr, vida nemožnost připuzení živého ducha k obcování s těmi stra- 
šáky, odvážil se sestaviti Rusům, na základu staré, novou azbuku pro občanské 
potřeby, čímž vlastně staroslovanskému písemnictví, položiv je do mrtvých rukou, 
smrtelnou ránu zadal. Mohl ovšem Petr starému hadu stýřelou kostrbatou kůži 
do čistá svléci; ale mbsa a kostí mu nechati mohl a mě]. Smíšením dvou 
protivných žívlův v ruské azbuce povstala zrůdnost, proti níž, jakž sán^ starosta 
fysiologův, náš J. Purkyně, a s ním mnozí soudí, oko Nerusá se zpouzí (i sami 
Rusové nedávno od třínohého Tvrdá k jednonohému cyrillské mu se navrátili) , a 
kteráž jen od nejnovější valaské abecedy pestrotou ještě převýšena jest. Než 
císaře Petra v toni menší vina, že dělpl, k čemu povolán nebyl, ano ti, jichž 
povinnost byla, v mrzké a nezhojitelné nedbě a ochrnulosti nic nedělali. Chtěje 
^spoň své neodbytné potřebě a neukojné touze v té příčině vyhověti, a znamenaje, 
že co nedávno jinde počato, jest opět jen přilévání bláta do louže, dvakráte jsem 
se o zhotovení nového vkusnějšího a při tom přesného cyrillského písma pokusil, 
1. 1837 a 1847: jak zdařile, o tom nechať jiní soudí. Nebude-li uznáno za 
dobré, bude, doufám, má vina menší, že jsem se bez prostředkův podjal dobré 
věci, vida an ti, ježto všemi prostředky oplývají, v osuhlé jednak nedbě jednak 
nepřízni k ní, kusá nic pro ni nedělají. VI 

Co se Upravení textu staroslovanštíny dotýče, mám za to, že všem spra- 
vedlivým žádostem i pouhého ochotníka i přísného zpytatele zároveň vyhověti 
lze věrným zachováváním pravopisu a grammatiky každého díla nebo rukopisu, 
řádným dělením slov a logickým rozpunktováním souvětí, s odkázáním všech 
skratkftv a čeršek do palaeografie a diplomatiky^ jestli ne Ckdež bych je raději 
viděl) za moře k Veles&m. Pravdaf, že staroslovanštína tak ukončeného a ka- 
nonického pravopisu, jako řečtina a latina, nemá, nýbrž dle zemí a století se 
mění, Čímž se rozvíjení skratkfiv přiměřeně času a vlastí každého rukopisu stává 
obtížným : a však neuměním jedněch nemá se stavovati umělost jiných, aniž věda 
za polštář pohodlí kohokoliž snížena býti má, a naposledy škoda ze změtení 
forem jako i^pANin a icpAHiii, lepCYCSiiHMik a lepocMHui atd. pošlá vždy bude 
menší, nežli z moření a mrtvení vlastního ducha těmi uzlovinami a zádrhlinamí, 
nadto pak ze zapuzení vzdělanějšího obecenstva od literatury staroslovanské. 
Možné, že nejední, vidouce tu ve knize mé všecko tak „skladem, spina a zři- 
tělně,'' bez „pokrytí a zavití,'' bez čar, čeršek a háčk&v psáno, a nevidouce ni 
„oksije, ni varije, ni slitné, ni sigly, ni vědi-litly, ni glagoP-titly, ni dobro-titly, 
ni slovo-titly, ni číslo-tilly, ni titly vůbec, ni vzmetu, ni čéšky, ní růžku, ni 
kavyky, ni onečka, ni kamory, ni ratazy, ni pajerka, ni pavouka, ni kendemý, 
ni tartovesy, ní dudy, ni stračí nůžky,^ zkrátka ní myšího trusu nad literami, 
ni potkaních chvostův pod literami, hořekovati, ba helekati a harharovati budou, 
že již důkladné studium staroslovanštíny propasti musí, předstírajíce : než já, 
mluv co mluv, dívaje se na ty titvorné kliky-háky, jimiž zřečtělí vrtohlavci ve 
středním věku slovanštinu bez potřeby zaplavili, nemohu nezvolati: Turpe est 
difficilea habere nugas et stvltua lábor est ineptiaruml Mně při tom tane na 
mysl, kterak na konci XVII. století tehdejší chlouba Germanie, učený J. A. 
Fabricius v Hamburku, horké slze lil, když H. Wetstein v Amsterdame nejen 
Galova Opuscula mythologíca, ale (horribile dietu) i Svatá Písma Nového Zákona 
řecky bez abbreviatur a ligatur tisknouti začal, klesnutí řeckého studium před- 
povídaje, kteréž brzo na to veseleji zkvetlo. Já se spíše bojím, že zahyne-lí 
cyrilština, jak jižjiž hyne glagolština, tím něco jiného vinno bude, o čemž viz 
Raška „o jazyku zendském'' (v něm. vydání u Hagena str. 58). — Již před 
čtyřidceti lety vyspělého soudu muž, P. Solarič, Srb, ty staré pokličky a zadrhle 
do Mexika, kam patří, odsoudil; já jsem před dvaceti léty v srbském klaso- 
brání některé vzory starosrbštiny bez skratkův a čeršek předložil; než celou 
knihu bez nich teprve tohoto roku srdnatý pěstoun staroslovanštíny, F. Miklošic 
vytisknouti se odvážil. Nebude-li nás více, zůstane-li to při třetici : tož nás 
bohdá snad aspoň někdy v historii staroslovanštíny nadělí někdo hrobovým ná- 
pisem : Oppida pauci^ sed mentis bene sanae. 

K tomu, co jsem o nakládání s textem kusův ode mne vydaných v před- 
šlo ví k jednomu každému z nich zkrátka propověděl, co bych zde přidal, nemám. 
Pověděl jsem, že hlavním mým účelem bylo správné vytištění , nikoli kritické VII 

rozbírání, ani věcní vykládání texlu. Zdef k tomu, co jsem v předsloví k životu 
sv. Cyrilla k objasnění místa v k. VIII. o ruském evangelii a žaltáři podotknul, 
jen tolik přidám, že, ačkoli vždy, i po přečtení novějších spisův Pogodina, 
Kruga, Kunika a Krause, podání legend o osednutí a křestění Varjaho-Rusóv 
(Bravalina a j,) v Tavrii před L 860 za nepodobné nepokládám, však předce raději 
slovo ^ruský^ na Gothy obracím: jiní to snad raději na glagolštinu vykládati budou. 
Tak ani v životu sv. Methodia k. XVI. ve zprávě o návštěvě Methodía u knížete 
uherského (slůvko král může býti pozdější podplátka místo kníže) nevidím ne- 
snází, jež ruský zpytatel v ní nachází. Uhří 1. 829 — 883 již seděli mezi Dněprem 
a Dunajem, I. 884 vstoupili konečně do Uher, do okolí Potisského. Známost 
Methodia s nimi začala se již okolo 1. 857 v Tavrii (živ. Konst. k. VIII. srv. 
Meth. k. IV.) , snad s tímže knížetem, tehdáž ještě plukovodcem , nyní jíž pa- 
novníkem. Mohlo tedy to, co se zde vypravuje, ten rok před smrtí Methodia 
(umř. 885, Dubna 6) velmi dobře se přihoditi. Historie i Varjaho-Rusftv i 
UhrĎv v zemích k Černému moři přiležících jest v běhu IX. století tak temná a 
plná mezer, že nepodjatý soudce raději tmu její svědectvími památek očitě 
přesných zaháněti, nežli světlo těchto temnotou oné vyhašovali bude chtíti. 

Bude-li na tento předchozí díl následovati jiný a jaký — ^bíov év yovvaffi 
xsLtai. Především bych přál vydati letopisy AB. Daniele, jichž u mne trňj 
přepis, jeden z nejstaršího posud známého rukopisu, pak spisy Dometiana, 
sbírku listin a j. Pročež vděčně přijmu každé důkladné opravení mých klesek 
a ukázání lepších cest: cíl můj zajisté jest jediné přisporování vědy. Neboť 
ostatně, co se mne týče, mám starý sice, ale dobrý plášf, do něhož se záhale 
klidnou mysli rozjímati mohu s Boethiem: 

O felix hominum genits^ 
Si vestros animos amor^ 
Quo coelum regitur^ regat! 

V Praze, měsíce Prosince, na den sv. Silvestra, 1851 

PAVEL JOSEF ŠAFAfilK. PŘIPOMENUTÍ K DRUHÉMU VYDÁNÍ. 

^Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův^ vyšly tak skrovným nákladem, 
Že prvotní vydání náleží ke vzácnostem bibliografickým, neřku-li, aby stačilo 
mnohonásobným poptávkám přátel nauk slovanských. To( podnět k přítomnéma 
novému otisku. 

Vydavatele nebylo tajno, že některé části ^^Památek^' od 1. 1851 i odjinud 
byly uveřejněny, druhdy s bohatší úpravou rukopisnou. Tak životy ss. Konstantina 
a Methodia od Jos. Bodjanského (%eRÍH si hmu. oómecrst Hcropin h 4peBH0CTeÍI 
pocc. MocKBa 1863 — 5), od Fr. Miklošiče (Denkschrifíen der phil.-híst. Classe der 
kaís. Akad. d. Wiss. XK Band, a Vita S. Methodii. Vindobonae, G. Braumtiller 1870)^ 
pak v ^Pramenech dějin českých** péčí prof. J. Koláře a J. Perwolfa (V Praze 1871) ; 
zákonník čáře Štěpána Dušana od Stojana Novakoviée (SaxoflHK Cre^ana 4yQiaHa' 
y Beorpa4y 1870) a od Th. Engela (v Petrohradě 1872). Nicméně vydání Ša- 
faříkovo samo sebou důležitosti své literární nepozbylo, a není pochyby, že 
učenci drahně času ještě budou bráti potaz se čtením jeho. 

Tof i příčina, že textem Šafaříkovým od vydavatele nikterak nehýbáno, 
nýbrž že, kromě oprav již od něho naznačených, vše zůstaveno v té míře a 
váze, jak on byl uznal za příhodné. Jen co do krátkých letopisů srbských, kde 
v Šafaříkově čtení pro nejasnost rukopisu některá místa zůstala nedobře sroza- 
mitedlná, neodmítnuto opravy, od A. Vukomanoviče v Glasniku družstva srbské slo- 
vesnosti sv. XI (1. 1859, str. 158) poskytnuté. 

Ve přídavcích přibráno čtrnáctero listin a nápisd. Šafařík, jak známo, do 
dalších svazkův „Jihosl. Památek'' mimo Danielovy letopisy a spisy Dometianovy, 
(mezitím od Jiřího Daničiče v Bělehradě uveřejněné: XneoTH Kpajbeea h apxHcnH* 
CRona cpncRHX 1866. %hbot cb. Caee 1860. JKhbot cb. CHMeyua h cb. CaBO 1865) 
chystal listinář, ku kterému sebral veliký počet listin srbských a bulharských. 
Listiny od něho snesené hlavně pocházejí zě sbírek republiky dubrovnické, nyní 
v c. k. tajném dvorském a státním archivu vídenském chovaných, jichž přepisy 
zjednány mu rukou dílem ruského konsula v Dubrovníce J. Gagiče, nadčitě pak 
nynějšího státního rady srbského Dr. Jánka Šafaříka. Mimo to měl Šafařík něco 
listin od ruského učence V. Grigoroviče, pak z archívu metropolitního v Karlovicích, 
z různých klášterů srbských a černohorských. O vzácné své sbírce první zprávu 
sestavil ve spise: „Monumenta illyrica* (Pragae 1839, 8®, 47 str.), pohříchu jen 
co rukopis tištěném a obci učencův téměř nepřístupném. Než však k vydání IX 

pHstoupiti mohl, uveřejněn spis Miklogičův „Monumenta serbica" (Viennae 1858). 
K tomu, chvalitebným přičiněním učených bělehradských a zátiřebských, přibylo 
dílem. v Glasniku srbského družstva, dílem v Radu jihoslovanské akademie vy- 
dání čelných jiných listin k dějinám jižního Slovanstva. Vůči tomuto stavu věci 
nezbylo vydavateli nic jiného, než porovnati sklad Šafaříkův se vším tím, co 
oněmi cestami u veřejnost vyšlo, a obmeziti se na otištění jen těch listin, ježto 
sic jinak buď jsou nezcela, anebo jen z části a nesprávně vydány, anebo ko- 
nečně, jako snad listiny od Grigoroviče sdělené, v našich krajinách málo povědomý 
a Šafaříkovým aspoň upravením textu důležitý. 

Měli sme na mysli, k zákonníku cáre Štěpána Dušana připojiti t. ř. zákony 
Justinianóvy, ježto ve všech skoro rukopisech vedle zákonníi<a toho se kladou 
a podstatnou část psaného práva srbského činí, jakož na ně senátor Romuajd 
Hubě ve spisku svém : O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyňskieo-o 
u narodów slowiaňskich (Warszawa 1868), připojiv otisk z kodexu chodošského, 
byl upozornil. Leč shledavše vydání zákonův těch i ve svrchu dotčenéift díle 
Engelově, viděli jsm'e provedení úmyslu toho byli bezúčelným. 

Šafařík, podle zprávy jedné, v pozůstalosti j^ho nalezené, co úvod k 
„Památkám jihoslovanským'^ mínil položili: 1. rozpravu o řeči srbsko-slovanské 
ze „Serb. Lesekórner", 2. rodopis knížat a velmožů, 3. výčet biskupství a klá- 
šterů, 4. jména svatých jihoslovanských, 5. jmenoslov srbský z diptych „pome- 
niky^* zvaných. Ke všemu tomu jsou přípravy, leč bohužel jen přípravy před 
rukama, ježto se| ve formě své nynější k vydání ovšem nehodí. 

Rejstřík k přítomnému otisku přidaný sestaven od vnuka Šafaříkova, J. 
KonsL^Jirečka. Ve Vídni, dne 1. ledna 1873. ; / 

JOS. jireCek. J o B S A H. TITUL A PŘEDMLUVA ." . LISTŮ 

* ŽIVOT SV. KONSTANTINA ŘEČENÉHO CYRILLA „ 

ŽIVOT SV. METHODIA • „ 

ŽIVOT SV. SYMEONA OD KRÁLE ŠTĚPÁNA ./.... „ 

ŽIVOT SV. SYMEONA OD SV. SÁVY . i . . . . „ 

OKÁZKY OBČANSKÉHO PÍSEMNICTVÍ „ 

LISTINY, PSANÍ A NÁPISY (S. 1—28). 

ZÁKONNÍK ČÁŘE ŠTĚPÁNA DUŠANA (Si 29—50). 

KRÁTKÉ LETOPISY SRBSKÉ (S. 61—89). 

PŘÍDAVEK. MNICHA CHRABRÁ O PÍSMENECH (S. 90—92). 

DOPLŇKY Z POZŮSTALOSTI ŠAFAŘÍKOVY (S. 93—118). 

UKAZATEL K CELÉMU SPISU (S. 121—130). 

ŮHRNKEM LISTŮV 126 ČILI aIrCHŮV 15%. 18 
7 

18 
10 
67 / OPEAVA. ŽIVOT SV. SMEONA OĎ SV. SÁVY. 

1 

V připomenutí k tomuto životu str. IV. přenáhleně jsem napsal, že o typiku 
u V. Grigoroviče bližší zprávy nemám. Typik ten jest rovné Chilandárského, 
o némž Avraamovid Opis Dřev. stn 8, a tak rozdílný od Studenického. Š. OMYLY TISKU. Život sv. Konstaintína str. Život SV. Methodia Živ. SV. Symeona od sv. Sávy — 
Okázky obč. písemnictví — 2 ř. 29 m. CKSB2iH?6Mh čti cKa^SNieuik 

4 — 2 — CTpATHTh čti CTpSTHrb 

4 — 19 — crouh čti cTOJib. 

6 — 14 — BbpNHOYTN čti BbfkHNOYTH - 

6 — 20 — BoreY čti Boro^ 

7 — 27 — BOTATbCTBO Čti BOrATbCTBO 
3 — 26 NCCTNA čti ÝCCTNA 

9 — 16 — Eb;^eBNi|A čti Bb/^OBiiqs 

12 — 6 — AHifc čti AHqe 

91 — 21 — 62inilHbCKA. Hill čti 6ilAHHbCKA, lift 

108 — 1 — CBOBO^NO čti CBOBO/^He 

109 — 6 — ^ jinoAXATope čti aiio^^oxATopc 

110 — 20 — H navě čti ub navě 

112 — 5 — rocnoANYiiHOif čti rocno^^HYHOv 

112 — 11 — l€ čti 116 ŽIVOT SV. KONSTANTINA 

ŘEČENÉHO CYRILLA. z RUKOnSU XV. STOLETÍ VYDAL PAVEL JOSEF I^AFAftiK. DRUHÝ OTISK. V PRAZE. 

níkladeh bedčicha tehpského. 

186 8. TISK C. K. DVORNÍ KNIHTISKÁKNY SYNU BOHUMILA HAASE. připomenutí. Život sv. Konslantina řečeného Cyrilla, v pravé a prvotní své 
spůsobě posud v temnosti rukopisův ukrytý a teď posléze pomocí 
božského umění tisku na světlo veřejnosti vystupující, došel mých 
rukou, laskavostí přátel, v přepisech z pěti rukopisův. Tilof jsou: 
1) Rylský, pane^rik čili sbírka chvalořečí a životfiv bulharských a 
srbských Svatých, psaný od grammatika Vladislava 1. 1479 v Žegligově 
pod Černouhorou (Macedonskou) ; 2) Moskevský, známé Veliké éetí Mi- 
neje od metropolity Makaria (umř. 1564); 3) Lvovský první, srbské 
čeledi, arcibiskupa Theofylakta výklad na evangelium sv. Matouše a 
jiné kusy , asi z konce XV. století, necelý ; 4) Lvovský druhý , ruské 
čeledi, díla rozličných sv. Otcův řeckých, pozdějšího věku, obuj v klá- 
šteře Basilianském (viz Rusalka Dněstrovaja, u Budimu 1837, str. 124 
a 126 č. 14 a 20); 5) Římský, v rukopisu z různých součástek sešilém, 
pozdního věku (sotva z XVL podobněji z XVII. stolell), v bibliotéce Vati- 
kánské, vypsaný od M. Bobrovského (Mai Script. vet. nova coll. Romae 
1831 T. V. p. 101). Z prvních čtyř rukopisův jsem měl přepis celého 
života, z posledního jen několiko vybraných kapitol. Suda listův léhož 
života z velmi starého pergamenového rukopisu ze severních Uher na- 
chází se u J. Sreznevského v Petrohradě. Tištěný život ve známé ;, Knize 
životův Svatých* na den 11. Máje jest novější obtlumočení čili předělání 
našeho. U Makaria a v panegyriku Rylském připojena jest k životu chva- 
lořeč od biskupa Klimenta ; než přepisu z posledního rukopisu obdržeti, 
pro nedorozumění, se mí neudalo. 

Srovnav lext s textem patera těchto rukopisův, po dobrém roz- 
myslu na tom jsem se ustavil, abych rukopis Rylský za základ položil 
a v celém znění vytisknouti dal, z příčiny, že jest vlasti známé, věku 
známého a z jednoho brusu, ješto u ostatních nic toho není. Vetché 
grammatické formy jazyka arcif i v něm, jakož i v ostatních, téměř 
veskrz shlazeny a obnoveny: ale u Makaria nadto více obtlumočení a 
kazův, Lvovský srbské čeledi bohužel necelý, nebot od k. XVI lisly 
v něm vytrženy, ruské čeledi, ačkoli se z Chilandáru povodí, přes 
čáru zruštěn a nemotornou vstavkou o panování knížat moravských 
v Rusku poskvrněn. Vatikánský pak v osnově a podstatě své snad 
nejvíce zjinačen. Ve všech jsou sledy , že prostředně nebo nepro- 
středně z rukopisu bulharského přepisováni byli, v němž nosové a a i^ 
bylo změteno, což v Bulharsku, jakž vědomo, již velmi časně díti 
se začalo. 

Maje zření k věci, ku potřebě historika, nikoli k párání slovíček, 
nechtěl jsem snášeti na hromadu různočtení rukopisův od sebe věkem, IV 

vlastí a domácím i pravopisu i grammatických forem pHstřižením tak 
velíce vzdálených: nýbrž spokojil jsem se tím, abych některé patrné 
klesky grammatika Vladislava větáínou hlasův ostatních svědk&v odva- 
roval, jakž o tom poznamenání na konci čtenáře zpravím Přebytek 
rukopisu LvovBkého ruské čeledi, totiž k. XIX a XX, též chvalořeč 
z velikých Minejův Makaria přidati za dobré jsem uznal, při onom žádné 
pomoci od jinud nemaje, při této leda některých krátkých výtahův 
z rukopisu v soukromných rukou užiti moha. 

Moskevský spisovatel životopisné správy o sv. Cyrillovi a Metho- 
diovi (v Moskvitjanině 1843) připisuje oba životy, sv. Konstantina a 
Methodia, pro srovnalost některých slov a rčení, jednomu a témuž 
skladateli. Mně se zdá, že shoda ta není tak podstatná a také jinak 
vysvětlitelná : k tomu však cele přistupuji, že život náš do jedné a též 
doby s oním padá a od některého z učedlníkův náSich prvoučitel&v, 
majícího před rukama spisy samého Cyrilla, pochází. A poněvadž po-* 
chvalná řeč výslovně jméno biskupa Klímenta, totiž bulharského, jak 
aspoň já jistě držím, na čele nese, nevidím, proč by nemohl i obšír- 
nější život od něho býti, ješto téměř obvyklé jest, že život a pochvala 
od téhož spisovatele pocházejí? Ve sborníku 1076 v eremitážní bibliotéce 
v Petrohradě již čtení „Života sv. Kyrilla filosofa" se poroučí: není příčiny, 
bychom za to měli, že to život byl od našeho rozdílný. O takovém 
životu nic, zhola nic se neví : tento náš rozšířen po mnohých zemích a 
rukopisech, z něho vypisovány a vtělovány do jiných starých sepsáni 
celé kusy, na př. o osmi řečech Konstantina přeložených od Methodia, 
o výměru filosofie, o postavení člověka oprostřed angela a skoia, o po- 
ctění Konstantina na hodech u kagana, o nápisu na číši Šalomounově atd. 
Bud jak buď, život náš, na vzdor pozdějším obnovám a vstavkám ně- 
kterých rukopisův, chová v sobě důkazy, že pochází od blízkého svědka 
všech činův a podjetí sv. Konstantina. K takovýmto však obnovám a 
vstavkám nenáleží, dle mého zdání, zmínka o ruském jazyku a písmě 
v k. VIII, neboí zde slovce „ruský,* ještě v tom smyslu vzaté, v jakémž 
se asi 1. 857 užívalo, nikoli na Slovano-Rusy, nýbrž na Varjaho-Rusy 
v Tavrii, přejemníky gótské bohoslužby, slyšáno býti má. Ruská písmena 
jsouf zde gótská písmena: anobrž.samo ono roT^e^H, OEpH^ TVf^hCH v k. XVI, 
tolikerými různočteními obřemeněné, nevím, nepovstalo-li z původního 
roT^e^H TH pycH ((»]^ch)? 

Než pusfmež učeným hádku o tyto a jiné věci a zastavme se 
u svého cíle I — Hlavní má péče byla, abych dílce v neporušené 
přesnosti vytisknouti dal : pročež vyjma rozdělení na kapitoly, rozpleteni 
skracovánek, pravidelné rozpunktování a navrácení několika lepších čtení 
z ostatních rúkopisův, o čemž na konci, ničehož jsem dále z pouhého 
domyslu neměnil, neujímal, nepřidával. 

V Praze, měsíce Září 1851. 

PAVEL JOSEF ŠAFAÉÍK. Miceip ^GpEApa n •ai- A^nk kutíc h !tiii;iib wiUieHHaro ovyhtcah Hiiiiero KuieTiiiTHHi 

^Hnocofa, n^LBiro hsctibhhks cnoBGiikCKoir e^uko^- 

EsnrocnoiH otv«. 

KAOCTHKUH H IpCAftUH (i)»HAS€H DOKMHTe VAOnVLCKO, 

» IHIE RbCtl CnaCENH EUAH H Bfc (tA^OVUli NGTHHHUH 

LR, H6XOI|l6Th RO CUfIhTH rptlUHHKOY, Hh nORAaHÍlO 

OTOY, ai|ie h HauiiiiYe npHASAiHTfc ha ^eoy, hi. hc- 

MSfh VAOBtVil ftOAa tDTnaCTH OCMGAKHlEUh H Rh 

;Hh HCnpím^HHHHOY npÍHTH H nOrUEHOVTH, KL Ha 

''^ iO A«TA H Rp6U6Hil H6nptCTil6TI. EAUrOAtTli TBO(ie 

HiiMb MHuro, RKOiRe Hcn(ti>sj( niUES H %o HUHa, niiTftíafixu xe nfbste h 
cůTíju, H no T«^b nftopoKU, H no chxi> AnocroAy h movy£hhhku, nftanejt- 
HUMH uoyxifH H ovyhteaVh. H^BUfiíte HXb lATb MHorDueTEasHciro mttfii cero. 
^HAerh EO rocnoAb cro6, hxe ero cov-Tb; sutosne ptie: anfB uoe faiica 
*^ Moero CAUiiiETb, h a;b ^híiio k h HMeHeub Bb^uBnio le, h no uh* xoAETb, 

H a,%h ^MO HUh XHBOTb BtYHUH. eiRB CbTBOftH H Bb KAUie (lOAM, Bb^BHrb 

HítMb ovvHTeAM cero, hirg npocBtTH e^uKb Hauib, caciboctiio ouftavHsiue 

OlfMb CROH, navě XE AbCrilO AI^AKOAKIO, HEICOTftBUlE Bb CStTC EoxVmcb ;a- 
nOK«A6H XO/^HTH. XHTVe KE EFO tUBAlKETb HO MAAOlf CKO^OVEUO, lAKOBh XE 

*^ Kt, Hfl H»E }COI|IEn> CE CAUIUE HOAOEHT CE EUOy, Eb^flOCTb nftÍEMAie K 
AtHOETb (dTUtTAE, HKOxe f»6Y6 AHOCTOAk: HOAOEHH MHt EUSAHTC, RBOXC 
K A;b JC^HCTOY- 

II. Bb COAOYHbCI|tMh rftAA* Et MOYXb HIKUH AOE^OftOJ^bHb H EOrATb, 
HUEMEUb AhKb, n()«AP>>XG Gai(b AP^ruftbCKbfH nO^b CT(IATHra)Mh. Et Xe EAl- 

'^ rOKtpHb M C(.X(tA«IAe KbCE ^AnOB«AU EOxVe HCTHHHO, RtKOiRE HHOrAA IIABb. 
XHBUH m Cb nOAfOVKlCMb CKOHMb II |tOAH •;• (dT(>OY€Tb, (DTb HHJCUKE 
B«UI£ MAAA'R>IUl'fH CE^UblH K6>HbCTAHTÍHb ^^HAOGO^tb, HACTABHHKb H OVVnTEM 
HAUlb. CrAA XE H flOAH UATH, Rb^AUie EFO AOHAHI|H, f,H H ttTAOHn : OT|tOY« 
aSE HEBbGXOTt KTH TOYXA>> ChCbl|b IIHKaKOX&, pA^Bt UATEftHUH, AOKA^iSE 

»" (OTAOEHb BUCTb. C6 XE BUCTb HO CbMOT|ttHVlO EOXIlO, A'> BO^A^Tb JlflSpdi 
KOfttHE AOEfAA (AT^ACAb, RO GEMb 7KŘ fifiSplMlí TA (tOAHTEAEl CbBtlflABIUA CE 
HECbXOAKTH CE K TOMOY, Hb TAKO XHCTA O TOCnOAH AtTb 'AI- AHOX ffi 
CbUpbTtt (tA^OYYEHIA, HHKAKOKE nftlCTOY"'!^'''^ TOrO CbBtTA. KA COlfAb XC 

eUOY xoTEqioY hth haaka ee math OTftOKA ccro rAArOAWifiH: H6B()«roY o 

ss BbCEUb, (lA^Bt O UAAAeNIfH CCUb EAHKWMb, KAKO HUATb EUTH OYCTfiOEKb. 
OHb X6 pCVE : Bt^Y "" """t >i£><0, HAAtW CE HA EOFA, tMiO f,Hln HUATb 
EMOY OTI|A H CTfOHTEAn TAKOBArO, HXE H CTflOHTb H BbCE XftHETÍAHU. tVX 
H CbRUCTb CE. 

t 2 mnrU 

II1« CeAMUMb me A-bTOMh CUH OXpOKb RIIAt ChNh, H nOB«^A H 
(0TI|OY H MATeflH p€Kb: IHKO CTpATHrh CbBf^A BbC6 A^^BHlfe NAIUSrO rpA^^ " 
peY6 Kb MN'&: H!^G6pH CeB'& 4Jt>Tb NHXb, 10X6 X01|1€I1JH HOApOVSKie H NA 
nOMOlflb CbBpbCTb €€£<&. A!^b 2C6 CbrA6AABb H CbMOTpUBb BbC%)Cb, Bn^llXb 
eAIINOy KpACHtHIllOY BbC^Nb AHI|6Mb, CbBbTei|IOY C6 H OYKpAlIlCIlOY B6AMH5 
MOHHCTU l^AATUMH H BHCpCOMb H BbCeiO OYTBApílO, 6H3K6 Rt HM6 CO^IA, 
CliptYb nptMOYAp^iiX^Tb, CÍlO HI^bCpATCb. CAUUIABUIA me CA0B6CA CfH pO^H- 

TeAn cro peKOCTA Kb n6moy: cuhoy*, Nf^^HH i^AKONb (oti|a TBoero H tie- 

(OTRpbSH NAKAl^AHie MAT6p6 TBOtCC. CBftTHANHKb BO I^AnOBI^A^ l^AKONOY H 
CB^Tb. pbl|H X€ np'bilOYAp<Ji><^TH : CeCTpA MH BOYAH^ A UOYAp(OCTb l^NAeUOY 10 
CbTBOpH CeRlL. €ÍA6Tb BO nptMOYAf^^dCTb HAVe CAbHlfA, H Al|16 npHB6AeillH 

H) HMtTH ceBt noApoYiKie^ (úXh uNorA i^a hi^rabhuih ce leio. er^ix xe h 
KbAAiue NA OYYeme^ cntAuie navs Bbctxb ovveNHKb Bb KHHrAXb nAueTíio 

CKOpOK) B6AMH, lAKO H ^HBOY BUTH. 6AHN0I0 2K6 ti>Tb AN6H lAKOXe OBUYAil 
leCTb B0rATHYHl|l6Mb rA0YMAI€HI6 TBOpHTII AOBHTBOIO^ Hi^U^e €b HIIMH NA 15 
nOAI€, KpAFOYH CBOH Bbl^bMb. lAKOXC NOYCTH H^ BftTpb Ce OBptTb RO CbMO- 
TpeNÍK) BOxYlO, H Bbl^eTb H I;AN€€6 ero. OTpOKb X6 ti>Tb TOrO Bb OV»blHÍ€ 
H nCYAAb BbNA^b^ H A^^ ANH N6IACTb NHY6C02K6. YA0B«KOAIOBÍ6Mb BO 
CCOHMb MHA0CTH6UH BOrb NeX0T6 €MOY NABUKNOYTH 2RHT6HCKUHXb Bei|16H, 
OVAOBb OYAOBH H^ ÍAK0X6 AP^R^IB OYAOBH NAAKYaOY 6AeN6Mb Bb AOBt, TAKQ 20 

H cero KpAroYeub. Bb cest me noMucAHBb ^ishtía cero coybtoy^ OKAAuie 
rAAroAi€: takobo ah lecTb 2rhtí6 ce^ a^ Bb pAAOCTH milcto ncYAAb npHBy- 
RAeTb? (dTb cero a>>n6 no HNb ce noYTb hmoy^ Hxe lecTb cero AOYYbuiin, 

A Bb MAbB^b SKHTÍA CCrO CBOC AI^NH NCHSKANBOY. H NOOYYAe C6 CHMb €«A'K"I€ 
Bb A^I^OY CBOeiib, OYYC ce Hl^b OYCTb KNHrAMb CBCTArO rpíropÍA BOFOCAOBA. 35 

H j^NAueNie KpbCTNoe cbTBopn NA CTiiHt, H NoxBAAOY CBCTOMOY rpitropíio 
HAiiHCA CHi|eBOY : (0 rpHropíe^ TtAoub yaob^yc a AOYni^io ArrcAe, ry T-nAoub 

YAOBtKb CUH ArrCAb lABH CC. OYCTA BO TBOA lAKO eAHNb CdTb CCpAJ^IMb BOrA 
npOCAABAlAIOtb H BbCeAieHHOVIO npOCBtlJfAIOTb 9 npABUe RtpU CKABANieMb. 
TftMb 2Ke H MCNe, npiinAAAI01|lA Kb TCBt AIOBOBIIO H BlLpOIO^ npÍHMH H EOYAH ^ 
MH OYYHTCAb H npOCBtTHTCAb. TAKOBAA !^ABtl|lABAAUie. BblUbAb SfiC Bb UN0rU 

BectAu H OYMb bcaTh, Neuoru pai^oymilth rAbBHNb, Bb OYNUNie bcahko 

BbNAAC. CTpAHbHb TE^ NtKOH B1& TOY OYMtC rpAMATHKÍlO^ H Kb HléMOY UlbAb 
MQAIAIUe H, NA NOrOY CfO HAAAC H BbAAC CC CMOY : f,O^P% NAOYYH MC XOY" 
AOa^bCTBOY rpAUATHYbCKOllOY* ONI^ Xe TAAANTb CBOH NOrpCEb^ pCYC Kb NICMOY : ^ 

lOHcdiue^ HeTpoY^BA^H ^^' coTpcKAb ce ecMb NHKoroxe oyyhth ceuoY Bb Bbce 
Moe fi,hHH srhtia. HAKy ase prpoKb cb CAbi^AUH MOAKiuie ce rAAroAie: Bbi^UH 

BbCOy MOK) Y6CTb úOTb AOMOy (íi>TI|A MOCfO, OKC MH AOCTOHTb, A HAOyYH MC* CB. KONCTAIITIIHA. ó 

NexoTtBuioY ase nociioYuiATH era^ lub^k bb a^mii CKOif Rb MOifHTRAXh n(^- 
^yBAAiue, A^ KH OGf^i&Ah siseAAHíe cf^h^qd csoero. BbCKOpt me Rorh chTROpH 
B0A1O Roei|liNX ce ero. o Kp^nroT^ ro ero h mova^octh h nf^HAesRHUMk 

OVVeNIH^ 6SK6 R^ft pACTROpCNO Rk NI€Mk^ CAÚUJARb l|ApeRb CT|^0HT6Ab, H2R6 
5 Na(»Hl|AeT C6 AOrO^e^eTb^ nOCAA ;A NI€rO, A^ ^^ S" <^ l|Ap6Mk 0\YHAb. 
OTf^OKk SR6 OYCAblUlARk C6^ pA^O^^TÍlO HOVTH €6 l€Tk, H RA naVTH HORAONb 
C€ MOAHTROY CkTROf^lk rAArOAI€ : ROSISe (iOTbl|b NAlUHXb H F«CnOAH MHAOCTH, 
HSRe CbTBOfMIAb eCH BhCAYbCKAA CAOROMb^ H n(l'bMOYApOCTIIO €RO€IO Cbl^ftARb 
YAOBILKA, A^ €dRAAAA€T TOROIO CbTB0(^6NtlUMH TRApMH, ^IXTIÍfi^h MH C0Y1|10YI0 
10 BbCKf^AH TBOtDCb nfl^ftCTOAb nf^tMOYJ^COCTb^ A^ ^AI^OYMlilO YTO IBCTb BOAM 
TBOA H CnACOY Ce. Al^b BO eCMb (^ARb TBOH H CUHb (^ARyHie ŤR0I66. H Kb 
C6M0Y npOYSe COAOMidHIO MOAHTROY Hl^FAArOAABb H BbCTABb peY6: AMHHb« 

IV. €rAA Tne u^inf^e Kb iiApnrpAAOY? Bb^AiHc ero 0YYHT6Ai€Mb^ A^ 

C6 OYYHTb. H Bb Tf^H MlLCei|e HABUKb rpAMATHKÍlO H HO H^OYAA l€T C6 
15 0YY6NÍA. NAOYYH SIS6 Ce OMHpOY H reOOMHTpYlI H OY AbBA H OY ^Tt ](ÍI\' 
A&im\ík H BbC«Mb 4^VAOC<d4^bCKUHMb OYYeHÍeMb. Kb CHMb Stse H(MTO- 
I^HKIH H AfkHTbMHTHKIH H ACTpONOMÍH H MOYCHKIH If BbClLMb npOYÍHMb 
eAANHbCKUHMb XOYA<i^i»CTBOMb. TAKOSKe NABblYe BbGH^ IAK0SK6 RH 6AHH0 (úTk 
tlHXb NARyKHOYTH. CKOflOCTb RO Ce Cb npHA6aSANÍeMb CbAOYVH^ Af^OYfAA 

20 ApoY^^^Y n(>%cni&ioi|iTH ^ HMbxe ce OYYeHÍA xoYAOSRbCTBOMb cbKpbiiiAiOTb. 
Beifibiiie iise oYvettiA THXb é^Rf^Ai^b na ceRn lABAiAe, cb nim^ cb tiHMHSRe 
Ri&iiie noAbSHte, OYKAANne ce OTb oYKAAniAioi|iHXb ce Rb cT|»bnbTu. kako rh 

Bil MtCTO I^eMAbNUHXb NCReCHAA nf^HOR^-bAb^ lll^UTH OOTb TtACCC CCFO H aSHTH 

Cb RoroMb. RHA^Bb ase ero takoba coyi)ia Aoro-e^exb, A^^^b cmoy BAACTb 

2ó tlAAb BbCbMb CBOHMb A^MODMb^ H Bb l|A(>eB0Y nOAATOY Cb Áf^i^^HOBeNreMb 
BbXOAHTH. H BbnpOCH CFO CAHNOIO rAArOAlC : 4^HA0C0^e^ XOT^Xb OYB^AI^TH, 
YTO leCTb 4^TaOC04^IA? ONb SKC CKOf^úOMb OYMiOMb pCYC ArYc: ROSRTHMb fl 
YAOBtYbCKUHMb Bei|ieUb ^AI^OYMb ^ CAHKO MOnsCTb YAOB^Kb npHRAH^KHTH 

ce ROs%, lAKoxe A^^^eATio OYYHTb yaobiika no (dRf^Ai^OY h no noAORYio 

30 BUTH CbTROpHIOMOY H. CCTO SKC nAYC Rbl^AIORH H Bbnf^AUlA H O CCMh 
TOAHKb UOYSRb BCAHKb H YbCtbNb. ONb SRC CbTBOpH CMOY OYYeHÍe ^^HAO- 
Cti>4»bCK0, Bb MAA«Xb CAOBCCCXb BCAHKb (lA^^OYMb CKA^ABb. Bb YHCTOTt; 
2R6 nftRURAC^ BCAMH OYFA^KA^e ROFOY, TOAHKO HAYC AI0Rb7NtH BbCtMb' 

RURAuie. H Aoro<e^b RbCAKOY YbCTb TRope euoY roBiiHiioY«) !;aato 
^ MH(Dro ji^Miue euoY : ONb sne nenpVHMAiue. eAHHOio sne pcYC euoY : 

TBOIA K|>ACOTA H MOYAp^dCTb <dTNOYAI» Hl^AHXA HOYA^Tb MC AIORHTH TC. 
NUHKI Al'^'^pk HMAUJb A^^YXOBHOYIO, lOXC (OTb K^bCTHAA Hl^CXb^ KpACISOY 
H ROrATOY H pOAA A^R^A H RCAHKA. Aljie XOlfieiUH^ nOApOY^ÍlO CÍH) 

1* 4 XHTfC 

TH AAMb. .: COTb í\(kplK SIS6 HUNU BeilYlO YbCTIi H KNeaSI6 H^IIHUH N KOAHlOYMr 

yah: BkCKO^n CO CT|MiTHTb covA^uiH. idTBuqiABb xe eMO^ 4^ÍA0e(»Ýb f»6Y6: 

AApb OYBO B6AHKb T^tLBOyiOqilNUb I€r0, A MNU BOAUieS 0YY6HÍA NHYTOSKe 
l€CTh^ HII2K6 f^Al^OYMb CbBflABb n(l'BA'^Nie6 YbCTH H BOrATbCTBA XOqiOY HCKATH. 
CAUUlABb aR€ AOfO^eTb a>TB«Tb €rO, lllbAb Kb 1|A^I0 |ieYe: Cb 4^IA0€<0^b 5 

lOHUH NCAiOBHTb aRHTÍA cero. A^ Ne(OTnoYCTHMb ero (dSqiNHH^ Nb nocTpHrb- 
UI6 ero lOTAAANMb na noflosberso n caoyskboy* AA.soYA^Tb KHBAOTHKA^b 

Oy nATfklAf^bXA Bb CB6T1&H COJ^ÍN, CAA nOH« TAKO 6rO OVA^URNMb. 6aS€ H 
CbTBOf^HUie eilOy. MAAO 3K6 Cb NUMb Bb C€Mb n|l«6UKb, HA O^CKOe uopQ 
UlbAb CKflU C6 TAH Bb MONACTHflH. HCKAUI6 SRG €rO •$• MtC€l|b^ 6ABA H i» 
0Gp«T0UI6. HCMOrbUie aS6 €rO npHHOVAHTH Bb TOY CAOViRSOy^ OYMOAHUie H 
0YYHT6AHUH CTOAb n(>%l€TH H OYYHTH 4^IA0Ctt^fH T0!;eMl|6 H eT(>AHHU€ 
Cb BbCAKOlO CAOYSKfiOIO H HOMOlflIlO. H Cl€ n|ll6Tb. 

V. B« Xe AHHUH HAT^IApXb e^eCb . Bb^BHrAb FAArOAie: HeTBOpHT€ 
YbCTb CB6Tb|HMb HKONAMb. H CbBpABUI€ CbBOpb 0BAHYHUI6 H, IIK0 HeH^AKO i^ 

rAAroAi6Tb, H Hi^brHAuie ero. OHb xe peYe: HACHAieub ue Hi^bTNAuie, a 
HenptnptBUie ueNe. HeMoaseib bo nhktox6 h^othenth ce CAOBeceub uohm. 

IfApb sne Cb HATpHKIH OYCT^OHBb 4^IAOCCi^4^A, HOCAA HAHb pCKb TAKO: AlflC 

MoaseuiH lOHOuioY cero npMptTH, nAxy croAb cboh npíHMCuiH. ONb »e 

OYi;P'KBb 4^IAOC04^A lOHA TftAOMb H HSKC BtXOY ROCAAHH Cb HHMb, ^CYC Kb » 

NHMb : BbCH noAHosKi A Moero Htcre aoctohhu, h kako Ai^b cb bamh xoqiOY 
ce np^bTH ? 4^íA0Cti>^b sse Kb hicmoy I^^^^ ' ^e aioackafo obuyaki a|^wh ce^ 
Hb ];AnoB«AfH BOxíHXb ;pH. iakoskc bo ecH TU (»Tb ;eMAe h a^Yi^^*^ 

BOrOMb CbCTABAlCHb^ TAKO H MU BbCH. H NA I^eMAlO ^pC, YAOBtYe, HCBb^- 
HAIOAH ce. RAKU SBC ANHUH Cí>TB«l|IA : HCnOAOfiNO ICCTb Bb CCCHb IfBftTb *^ 
HCKATH, HH CTA^IfA HA KOHCKOY THATH lAKO I0H6)UI0Y HUKOCFO HCCTOpA. 
^lAOOd^^b Xe idTBtipA CMOy: CAMh HA Ce BUHU OB^MACUIH. pblfH : Bb 

KOYio BpbCTOY ffiyuŘ^ chah«huiíh TiLiiece iecT|» ? OHb sse peYe : ha cTApocTb- 

4»ÍAOC4Ji>4»b pCYe: HA KOYH) Te BpAHb rONHUb, HA TtAeCHOY AH' HAH HA A^Y' 
XOBHOYIO? OHb SKC pCYC: HA AOY^OBHOY* 4^IA0C(0^b COTfiIrtlIA: HUHIA TU^ 
CHAHIlH X01|ieiUH BUTH. AA HerAArOAH HAMb TAIf^Xb H^HTbYb. HC BC; Bp«- 
Mene EO l|B1iTbl|b Hl|16Mb^ HHXC ha BpHCKQY T^^ roHHMb. HOCpAMAb SRC 
ce TAKO CTApbl|b, H HHAUO OBpATH B^CHAOY ** pCYe : pbl|H MH, lOHOUlC, 

KAKO KpbCTOY pAi^openoY coYipoY HCKAAHRieu ce eMOY hh AOBi^ACMb ero, a 
Bbi^ Aifie hkoha hao npbciH coYifin hhcaha, YbCT^ ich TBOpeijie necTUAUTe^ 

ce? ^IA0C<ií>4^ SRC IdTBtqiA: YCTUpH BO YCCTH KpbCTb HUATb^ H Aqie eAHHA 

YecTb ero OYBOYA^Tb, OYxe CBoero HenBAneTk fi>BpA;;A : a hkoha thkmo 

iOTb AHIfA lABAlACTb IdBpA^b nOAORÍlO TQTO^ CfOSRC EOYA^Tb HHCAHO. HC CK. KONCTANTHNA. 5 

AbBOBA BO AHI|A HH (MICJA l^fHTb, HSB6 BHAHTb^ Nb npbBArO W^l^dU^b. HÁKU 

CTa(^bi|b (»eYe: kako ce KAdumeMb KpbCTOY Rei^b NAnHCAHÍA, a BUBUieuh h 
HN^ftMb KpbCTOMb? HKOHA xe, Ai|i€ HeGavACTb HAnHCAHA HMeNeub^ eroxe 

EOYA^Tb ti>B(M:;b, U€TB0pHT6 I6H YbCTII ? 4^ÍAOC(04^b 2K€ COTBUipA : BbCAKUH 
^BO KpbCTb nOAOEbNb HMATb idBf^Al^b Xf^HCTOBOV KpbCTOY^ A HKONU HeHMOYTb 

Bbce €AHNb oiBpA^b. CTApbi|b x€ (^eve: Borov |^6KUioy Kb M0VC60Y: Hecb- 

TBOpHUJH BbCAKOrO nOAOBIA^ KAKO BU TB0|l6l|ie Ce KAAHKI6T6 €6? j^ÍAOCOJ^h 

SR6 npOTUBOY C6M0Y (OTBUlflA : Al|ie BH |l6KAb, HeCbTBOf^HUlH HHKAKOBArOX€ 

nOAOBÍA, npABO nf^HUlH. Hb f>€KAb l6CTb, N6BbCAK0r0, CHptYb He^OCTOHNOe. 

10 nf^OTHBOY SKe CHUb NeMOru <dTBtl|lAT1l CTApbl|b, OYMAbYA H nOCpAMH . Ce. 

VI. Ilo ch;c x6 ArAfk^Hy^ na^i|A€MUH c|mi{hnu^ Bbi^BHrouje xoyaoy 

NA 6AHN0 BOSKbCTBO CB6TU6 T^HI|€, FAArOAIOI|ie « KAKO BU X^HCTlAHe 6AHN0r0 
BOrA M€N61|ie, (kAl^MtUlA^Te H RAKU HA TpH, rAArOAI01|16 : lAKO (dTbtfb H CUHb 

H AOY?^i» i6CTb? Ai|ie Moasere cka:;ath kibu, nocAUTe Kb HAiib moy2R€, hskc 

15 MOrOYTb rAArOAATH 4jt> C6Mb H llf^lS.npikTH NU. BU 2IS6 TOf^A 4>IAOC(04^b •KA* 
Mb AOTOUb. CbEOf^b aR6 CbTBOfb l|A|lb, H nf^HI^BABb 6rO f»6Ye 6M0Y: CAU- 
lUHilJH AH, t^lAOCti>4^6, YTO rAAFOAlOTb CKBpbNNyH ArA(»«HU NA HAIUOY Bt|K>Y ? 
Ty SKC, lAKa CB€TUe T(»PHI|6 CUH CAOYrA H OYYCHHKb, lUbAb n(»OTHBH C6 
HMb, H BOrb, CbB|^b|UHT6Ab CUH BbCAKOH Bei|lH^ CAABHMUH Bb TpOHl|lt CdTblfb 

20 H CyNb H CBGTUH A^Y^^ ^b A^ NOAACTb TH BAArOA^Tb H CHAOY Bb CA0B6- 
CeXb^ H filKO A^OYFAArO A^BHAA lABHT le HA TOAIA^O^A, Cb Tf^bMH KAUeNblIH 
nOBt^AI^UJA? H Bb^BflATHTb T6 Kb HAMb CHOAOBAb H6BeCN0M0Y l|ApbCTBIIO. 
CAUUlABb X6 ce (OTBtlflA: Cb (^AAOCTIH) HAOY :^A XpHCTÍANCKOYK) BUf^OY- 
YTO GO leCTb MH'& CAA^A^^Uie NA C€Mb CBftTt^ Nb HO CKtTUH T(^OHI|H aSHBOY 

25 BUTH H OYMfk-bTH ? n^HNOCAAlUe ke Cb HHMb ACIfK^HTA H rCOOprÍA ROAAUIOY* 
AOUIbAbHlYHMb Xe HMb TAMO, Ů\[lp1íUie. CTpAHNUe H rnOYCHMe K6I)IH, CbA^AB- 

uiee ce cdTb HHXb tamo^ lease cbTBopHAH b^xoy ha nopoYrAHÍe n nocMÍAHíe 

C0Yl|llHMb XpHCTÍAHidM BbCIiMb^ H3Re Bb MftCTft OH(dMb 2KHB0YI)liHMb^ OCKpb'* 
BAlAIOlfie CHXb HCMAAO. B«XOY BO (DBpAl^U A^MONCKUC NARHCAAH BbH^IOAOY 

30 NA ARCf^^xi^ BbCftXb xpHCTiAHb A^BU TBOpcifie H pOYrAioi)ie ce. BbnpocHiue ase 

4^IAOC04^A rAArOAN)l)ie : MOXeUlH AH, 4^IAOC4jí>^, pA];OYM«TH^ YTO leCTb l^HAMCHie 

ce? OHb 2Ke pcYe: A^>^^NCKue ttBpA^u bhskaqY') h ^^^ ^^^ x^hctiahu toy 

BbHOYTpb XHBOYTb. OHH SRC HeMOrOYlfie SKHTH Cb HHMH^ BftXeTb BbNt (OTb 

NNXbi A HACSRC CerO I^HAMCHÍA NtCTb BbNtlOAOY) Cb TUMN COYTb BbNOYTpb. 

d5 NA Ofi«A1( 2Ke C«A€lf<€ ArAplAHU, MOVApAA YCAb KNHrb^ NApYYeHA rCCdMHTplH 

H ACTpOHOMÍH H RpOYIHMb OYYeHÍCMb, HCKOYUIAN)l)ie CrO BbNpAlUAAXOY^ TAA- 

roAioi|ie: bhahiuh ah, 4^VAOC(io4^e^ Ahbnoc yoyao, kakoxc npopOKb MAXbMCTb 

npHHCCe HAMb BAArOYH) BtCTb OOTb BOFA, H OKpATH MNa>rU AK)AH, H KbCH 6 SKNT76 

Af^bHSHMb €€ no i^AKOHOY^ NHV6CošKe n(kiiCTOvnaioi|i6: a bu xpncTORb i^AKOtib 

Af>kaS6l|l€ obi; CHI|e OBb HNAKO, KIK02K6 rOA^K leCTb KOMOYSKAO BA<^l>r> TAKO 
ApbSRHTe H TBOpHTC. Kb ClIMb SK€ ^^lAOGOO^^b OOTRtlflA : BOrb HAUJb IdKO H 
nOYYHHA l6€Tb MOpCKAA. n|^0|K)Kb 3R€ riiarOAI6Tb O H6Mb: pO^b CrO KTO 
HCnOBtCTb^ Bb;eMAI€Tb BO C6 COTb !^€UAI6 XHB^dTb erO. €6rO pA^H HCKAHÍA 5 

Míiooi^H Bb novYHNoy Toy BbxoAeTb, H CHANUH OYMOMb, noMOi|iíio ero 
BorATbCTBO pai^oYMNoe n(ki6MAiai|i€^ nf^tnAABAioTb H Bhi^Bf^AifiAioT ce, A 

CAABIH (lAI^OYMOMb, SIKO H Bb CbrNHA^ftX KOf^ABAlCXb nOKOYlUAlOTb €6 nfkliHTH^ 
OBH nOTAnAIAIOT C€, AP^YSIH 2K6 Cb TflOYA^Mb e^BA (OTAUXAlOTb, NeM01|lHOIO 
AttlOGTÍH) RAAI01|16 C€. BAUJ6 SK6 l€CTb AbCNO H OYA<)BHO, e2R6 MOSKeTb 10 
nptCKOYHTH BbCAKb^ MAAb H BeAHKb. NIlCTb RO Kf^OMlL AlOACKArO (OEUYAKI) 
Hb 63R6 M0;R6Tb fttKlTH. A NHYefO 2C6 l€CTb BAMb I^AnOBtA^Ai"- ^^A^ BO NtCTb 
BAMb BbCT^FHOYAb THliBA H ROXOTN, Hb HOnOYCTHAb, BtCTe, Bb KOYK) BU 
HMATb Bbf^MHOYTH n^OHACTb, CbMUCAbNyH A^ |»A%OVI^'&K^^Tb. XpHCTOCb »€ 
N6TAK0, Hb (0Tb HHl^OY TeSRbKOe VO^Ií Bbl^ROAHTb, Btf^OIO 366 H A'^T€AY|0 i^ 
BOaSÍ€IO. TBO(>bl|b RO CU BbCAYbCKblHMb^ UeSRA^Y ArreAU H CKOTy YAOBtKA 
leCTb CbTROflHAb, CAOBOMb H CbMUCAOMb (OTAOyYHBb (0Tb CKOTa/ A FHIlBCOMb 

H no?coTíio (0Tb ArrcAb. h eHine ce y6CTh kto nf^HRAHstsAeTb, Tb nAve toio: 

C6 npHY€l|lAeTb RUIUHÍHX AH HAH HHSRHblHXb. RbnpOCHUie 3R€ GFO HÁKU 
KAKO RU, eAHHOMOY ROrOY €0Y1|I0Y<) Bb TpH CAABHT6 H^ CKAiRH, Alfie B^CH? 20 
(OTI|A RO HA(kHI|AeTe H CUHA U A^Y^A. Al|16 TAKO eCTb, A^ H SK6H0Y CMOY 
AAAHT6, AA C^ ^'^^ TOrO MM<OSH R(OSH pACnAGA^Tb. Kb CHMb me ^'Í\OC(d^h 
(0TB1;1|1A': H6rAArOAHT6 TAKO XOYAU R€€YbCTHU€. ÍMhi OYRO AOR|^'& HABblKAH 
6CMU €dTb nf^OpOKb H (0Tb (OTbl|b H OYYHT€Ab Tf»OHI|OY CAARHTH^ (OTI|A H 
CAORO H AOYXi"^ Tpn VnOCTACH ' Bb CAHHOMb COYl|lbCTBt. CAOBO 2K6 TO BbHAbTH 2^ 
C€ Bb A'^B't^H? H (kOAH ce HAUierO pAAH CnA€€HYA, lAKOSfSe H MAXM6Tb BAlUb 
npÓpOKb CB'KA'KTeA€TBOYeTb^ HAHHCABb €HI|6: nOCAAX(OMb A^Y?^!" NAlUb Kb 
AtRIlll^ HI^BOAblIie AA (^OAHTb. (0Tb C6rO Al^b BAMb Bb^^BlLlflAH) (O TpOHI|H. 
CÍHMH ase CA0B6Cbl nOpAaS€HH HA ApOYrAA Bbl^BpATHIUe €6, rAArOAI01|ie: K\KO 
TAKO ICaTb, KIK0SK6 FAArOAlCIUH^ TOCTH^ A^ ^^^ X|IHCTOCb ROFb RAUJb l€CTb, SO 
nOYTO H6TR0pHT6, KIK02R6 HORCAtRAeTb? RHCAHÓ R(0 l€€Tb Bb 6VArr6ACKUHXb 
KHHFAXb: MOAHTH ^(\ B|^ArUV H A^^pOAt^ATH H€HABHAei|rÍHMb H rOH€l|llHMb 
BACb, H AAHHTOY OR^AlflATH RÍIOI)lTllMb. BU X6 HCTAKO, Hb flf^OTHRHAA 
Of^OY^RIA OCTflHTe HA TK0p61|166 BAMb TAKOKAA. ^^lAOCiO^^b TRB RpOTHROY 
CHMb (0TB'&1|1A: AB*MA :;AnOR%AMA COYlfieMA Bb ;AK0H'&^ KTO I^AKOHh CbBpb- 35 
IUA6 lABAlACT C6? H:R6 AH 6AHH0Y CbXpAHHTb, HAH H»Se (ORt? (0TB1ll|lAUI6 
7R^ OHH: tARt, SIKO H3R6 0R'&. 4^YA0C(0(^b X6 |ieY6: ROFb (l6KAb l€CTb, M0AIIT6 
;;A 0RHA6l|iei€. Tb (l€KAb l€CTb HAKU: ROAUiee Ceie AI0SR6 H€M0/R6Th HHXT0ÍR6 €B. KOHCfílllTllli.t. 7 

laRHTu NA ceuh SKHTÍH, Hb ftA CBoio AoyitioY noAOSfiHTk KTO ^i\ Ap^Vi^iJ. 
Af^ovr 2Ke (^a^h mu ce A^^eub, a^ "^ ^i" T^bAectiuMH f^oymix HXb nA%Hi€Na 
B0VA6Tb. nAKy BbnpocHUie ero peKOVípe: ?cpHCTO€b lecTb f^iKAh A^Hb i^a ce 

H %\ Hfibl. BU 2R6 KAKO HeTB0pHT6 TOrO A'KAb, H lOase Al|l€ B|iaN€l|ie C6B6, 
5 KAKO nONfe A^NU NCAACTe CHI|6B0Y B6AHK0V H K^tRKOV ei^UKOy HCMAHAHTbCKOV 
:;A EpATÍlO BAUIOV H ApOyrU? MAAO SK€ nflOCHMb^ ThKMoeAtfHoro i^aathka^ 
n AONA€Xe CTOHTb BbCA ^6MAIA TC^ANHUb MHpb MenSAOy COBOH)^ IAK02R6 HHb 
NHKTOSKe. 4^?AOC(04^b aR6 <ií)TR1il|lA: AlflC KTO Bb CAtAl" OyYHTeAlA KOAC, 
XOipCTb Bb CAftAl" XOAHTH, Bb Hb2K6 H COHb, Ap^yrbl Stse CptTb CbBfkAlflAeTb 

10 H^ Apoyr AH 6M0Y ecTb hah BpArb? úoiBtifiAiue me úohh: BpArb. j^HAOcoo^^b 

aS6 (>€Y6: CrAA X|^HCT0C A^Nb A^^Tb, KOe I|JI(^€TB0 &*&? HCUAHAbTbCKO AH 
HAH pHMCKO? <ií)TB«l|lAllJ6 TRB OHHl (^HMCKO, lABt. ONb mG p6Y€ : TtM^Re 

NenoAOBAeTb HAUb i^ai^h^ath, noNiease (^HMAiAHOUb BbCH A^^Mb AANb. no, 
CI1N sne H HttA MNorAA Bbnf^oiueHYA BbnpocHiue^ HCK0\iiJAfloi|i6 ero o Bbctxb 

15 XOYA^^^I^CTBUXb, IA2K6 H CAMH OVM-bANOy. CKAl^A 2tse HMb BbCA, H IAK02R6 
HXb np-bnpt, RAKU |I6K0IU€ K NICMOV: KAKO TU BbCA CIA OYMteUlH? ^^lAO- 
C(04^b X6 l^eYe: YAOBtKb N^KUH, nOYpbIlb Bb MOpH BCOAOY? Bb MtUJI|H HO- 
IUAAUI6 10, H XBAAIAA1U6 C6 Kb CTpAHHHKCOMb: BHAHTC AH BOAOy, lOXC NH- 
KTÓase H6HMAT KpOMiL Al^b? HpHUlbAb SK6 CAHHb IlOY^Rb ROMOpHHKb, p6Y6 

20 Kb NiCMOY : NeCTUAHlUH AH CC CIA FAArOAlC, XBAAC CC TbKMO O CMpbAei|lVHMb 

c6Mb Mtiiii|H? MU me cero hoyyhnoy hmamu. tako h eu tbo(^ht6: a a>Tb 

NACb COYTb BbCA XOYAOSKbCTBÍA Hl^biUAA. H HO CHXb X6 n0KA2^AAUJ6 6M0Y, 
AHBU TB0pei|l6, BpbTOrpAAb HACASKACHb HNOFAA, úOTb I^CMAIC Hl^HHKNOYqib. 
H IAK0SR6 CKAl^A HMb, KAKO C6 BUBACTb, RAKU ROKAl^AUie CMOy BbC€ KOFA- 

25TbCTB0 H XpAMHHU OYKf^AlUeHH l^AATOMb H C(k6Bp(ii>Mb U KAMeilYeMb Af^riOMb 
H EHC6f»(0Mb, rAArOAIOI|l6: BHSKAb, j^IAOCO^^C, A^BHOC YIOAO, CHAA BCAHKA H 
ROTATbCTBO MH(0rO AMCflbMNIHNO, BAAAHKU CpAI|HHCKA. |ieY6 2Re Kb NHMb 
N6AHBH0 C6 ICCTb. EOfOy 7Re XBAAA H CAABA CbTBOf^bUlOMOY cVa BbCA, H 
BbAAKUJOMOY lA NA OYT-bllICHie YAOBlLKOMb, TOFO B<d COyTb, A NC HNOFO. 

30 CCTHte 2K6 HA CBOK) I^AOBOY (dBpATHUie C6, H JÍ^MUe CMOY lAAb RHTH ; Hb 
EOrb MHAOCTHBUH (ICKUH : AlflC H CbMpbTHO YTO HCRH6T6, NCHMATb RACb BpH- 
AHTH, HI^EABH H TOrO TOFAA HeBf^tSRA^HHA, H NA CBOIO I^CMAIO ^^Af^^^*^ Bbl^BfkATH 
H RAKU. 

VII. H H6 no MHOS% BptMCHH^ (OTpCKb CC BbCCrO SKHTIA CCFO, 

35 C1&AB NA €AHH6i)Mb MtCTU BC^ MAbBU H CCEtl CAMOMOY TbKMO BbH6MAI€, H 
HA OYTpftUlHÍH At^Nb HRYCCOSKC HCOCTABAIAC, Hb HIIl|JIHMb f^Al^A^BAe BbCC, 
H NA EOFA NAA€2RA<)V Bbl^AAFAC, HSRC HA BbCAKb Al''^!' ^ BbC&Xb RCYCT C€. 
6AHH0K) SK6 HA CB6TUH A^^b H<bKOTO(kUH CAOY:;'^ CMOy TOY2Bei)IOY : lAKO 8 »htI€ 

NHy6i:0SRe H6HUKIMU na CLH AI>NI> YbCTNUH, ONh SK6 peve l€MOV: np^nHTABUH 
HNOrAA HCpAHÁliT-bHU Bh noyCTUNH^ Tk HMATb H NAMh !^« ftATH nHlflOY* 
Hb lUbAb npHI^OBH nONtl *e« NHI|lÍHXb UOySKb, YA6 BOStSie nOM01|lH. H lAKO 
BUCTb (OGig^HbiH VACb, ABIG npHHGCe ÍA0\7Rh N1&KUH Bp1&U6 BbCAKOe JSkJS^U H 
•e* I^AATUHKb. H BOroy XEAAOY Bb^A^CTb <d BbCI&Xb CHXb- Bb OAHMKb SB6 5 

iiib^b Kb ue^eoAiH) b^atov cbocmoVi tamo asHBis.iue, moíihtboy tbo|i6 6€a;b 

nptCTANÍA Kb BOrOYv TbKUO KNHrAMH Beck^OY^* 

VlIL npíHAOuie ase oybo Bb to Bpnue nocAAHNHqy Kb i|Apfo (»Tb 

KO^A^b^ rAArOAIOI|J€: lAKO HCnpbBA e^HNArO BOrA :;HA6Mb^ HSKe l€CTb NA^b 
BbC&MH, H TOMOY C6 KAANKl6Mb NA BbCTOKb. A^ OBUVAG CT0YANU6 HHÍH 10 

Apb2Kei)i€, eBpeH ase oyctctb nu BtpOY uxb h A'KT6Ab npYcTH, a cpAi|HNU 
a>Tb Ap^vrue ct^aiiu uHpb AAioi)ie h A^pu uHcoru, cTOYSRAioTb nu, rAAro- 

AlOlfie: SIKO HAUIA BtpA A<>Kp^HllJIH l6€Tb BbC«Xb e^UKb. Cit) pAAH NOCAA- 
XOIMb Kb BAMb^ npbBOYK) ft^OY^RBOY N AlOBOBb API'^€^'€9 ^V^^^ ^0 BeAÍH 
COYlflIH H l|ApbCTBO COTb BOrA API^^HTC, H BAlUerO CbB-bTA BbnpAUIAIOI)l6 1'> 
npOCHMb M0Y2KA KNH2KNA COTb BACb, A^ Al|16 n|rfcnpHT6 68^66 H CpAifHNU, 
BAUIOY BtpOY nplHM6Mb. TOfAA Bb^UCKABb l{Apb 4^l«A0€ld^A, N OBp^Tb 6rO 

cka:;a euoY KoppbCKOYio ptvb rAAroAie : hah^, 4^iAOt:cd4^, Kb AiOAeub CNUb^ 

H CbTBOpn CAOBO H ti>TB'bT iú CBCTiiH TpOHI|H<, Cb nOMOI|IIIO !€€• HNb EO 
NHKT0SB6 N6M0XeTb A^CTOHNO CerO TBOpHTH. ONb SfSe pCYC: Al|16 B€AHIUH^ 90 
BAAAHKOI^ NA TAKOBOYH) fllYb Cb pAAOCTÍK) HAOY flt&Utb H BCCb BGI^b KbCerO^ 

eroxe NenoseAtBAAiue Eorb OYYeNHKcoMb ch nochtu* <0TB«i|jab 2K6 i|Apb 

peY6: Al}16 €€ TI NOTtAb BH CbTBOpHTH, A^Bpt rAArOAieUlH^ Nb l|ApCKOYiO 
ApbXABOY B«AUH H YbCTb, YbCTHO HAU Cb l|ApCK0IO OOM01|1ÍIO. ABIf SKC 
nOYTH Ce ICTb, H XepbCONA AOUJbAb, NAOYYH Ce TOY SKHAMbCKOH BCCkAt H25 
KNirAMb, OCbMb YeCTH nptAOSKb Tf AMATNKI6, H Ci>Tb TOFO pAl^OY^b Bb€npl6Mb. 
CAMApANHHb TIHG N«KON TOY aSHEUAlUe, H npttXOA^ Kb NHSMOY CT€SAftl06 C6 
Cb NHMb, H npNN6Ce KNHFU CAMApANhCKÍC, K HOKAI^A CMOY* H HCnpOUIb 16 
OY NICrO ^YA0Ca>4»b, I^ATBO^H ce Bb XpAUHNt H na MOAHTBOY C6 nptAOSKH, 
H (dTb BOrA pA:^OYilb npT€Mb YHCTH NAYCTb KNHrU BCC nopOKA. BHA^Bb 2R6 80 
CAMApANHNb, Bb^bNH B€AI€Mb rAACCOMb H pCYC: Bb HCTHNOYv H2R6 Bb XpHCTA 
B'KpOYN)Tb, BbCKOpiL f,0\}íh CBCTUH lipÍ€MAIOTb H BAArOAl&Tb. CblNOY 2R€ erO 
ABI6 Kpbl|lbllJOY C6, H CAMb C6 KpbCTH NO NICMb. H OBptT aS6 TOY ^Y^^' 
rCAie H fAATHpb pOYUIbKUMH nHCMCNU NHCANO, H YAOBtKA OBptTb TAArO- 
AN)I|IA TOlO BCCtAOlO^ H BCCtAOBABb Cb NHMb^ H CHAOY p'&YH npíCMb^ CB06N 85 
BeC'bA'K npHKAAAAC pAI^AHYÍH nHCMCNb, TAACNAA *H CbfAACNAA, N Kb BOrOY 
MOAHTBOY Api^^^ H BbCKOpiL NAYCTb YHCTH H CKAI^OBATH. H A^BAIAAXOY C6 
6M0Y<) BOrA XBAA€l)ie. CAUUlABb SR6, lAKO CSeTUH KAHMCNTb ei|l€ Bb MOpH CB. HONCTAHTNIIX. 9 

AesRHn^ noMOAHsii ce ^eve : mf^ovio Rb cora h id cseTUMb KAHMeurt naa^io 

ce KIKO ORfItCTH erO HUAMk H H2;N6CTH H;;b MOJ^A. O^BtaRAk SR6 AfixienH* 
€K(iOnA H Ch KAH^OCCi)Mb KbCHMb H rOR^HNUMH MOVSKbMH^ H KbCtAbUI6 K^ 
KOl^ABAie HAOIUČ NA MtCTO. OYTHIIIHBUJOV C6 MO^H) R€ftMH, AOUIbAbUI€ HA- 

6 veiue KonATH noioi|i6. h Aúe sucTb RAArooyxANíe MiKoro, iako h ka^hao 

MHidrO. H no G6Mb I6BHUI6 Ce CBeTU6 MOI|IH^ €%$ Rb^bMllie Cb R6AHKQI9 
YbCTÍlO H Cb CAAROIO RbCfcXb TpAXAANb RbN€C0UI6 Rb rpA^b^ KIK03|Se nHUI6Tb 
Rb 0R|ltT6NIH erO. KO^A^bCKyH SR6 ROBROftA Cb ROH Hlb^b, ORbCTOYHH NV 
KOTOf^yU X|>HCTťANbCKMH f^Aftb G)Tb Hme TAMO COYI|lYHXb, H OHA^Te CC 1^ 
^^ HICUb. OYR'bA«Rb ase 4>HAOC(04^í) H.€AtNe ce HAC Kb HICMOY- R^CtAORARb S9 
Cb NHMb. H OYYHTeANAA CAORCCA n|^«AA03RHRb^ OYK|IOTH Cro^ H OBIll|IA €€ 
CMOY HA NflbttieHie. Rb^RpATHfib 7RB C€ 4^HAOC6>^b Rb €ROH ilOYTb^ H Rb 
nf^bRyil YACb MOAHTROY TROpeiflOY eUOY HAnAAOUie NANb Oyrpil^ IANO RbAbVbCKU 

Rywqie^ xoTeqie oykhth ero. OHb ise ueoYSKACc ce, hh íactarh croh^6 

^ UOAHTRy^ rOCnOAH HOUHAOYH TbKMO I^ORUH^ R« BO OKOHYAAb lOXC CA0Y2RRQY. 
OHH SRC^ 0Y!^(»UUI6 H, HO ROSKYiO HOReAUHlIO 0YK^0TftlU6, H HAVCIlje KAA^ 
NIATH ce eMOY- H CAyiUARUie OYYHTeANAA CAOReCA (»Tb OyCTb erO, COTHOY^ 
CTHUie H H Cb RbCeiO A|^0Y3RHH0I0. 

IX. Bbc«Ai» WC Rb KOf^ABAb noYTH ce lexb KO^ApbCKAro ha ueidTbCKoe 

'^ei^ef^O H KAflÍHCKAA Rf^ATA KbABbKAHCifUHXb . ropb. nOCAAUie SSe KQ^Apie R^O* 

throy cmoy moysra aoykara ^\ CKooHRb, HSKC Bec^OH) cbHH^e ce H pevf 
euoY : kako ru i^Ab OBy yan hmatc, h ctarhtc i|ApA hhofo Rb HHoro incTO 
a)Tb hhofo poAA? uy írc no poAOY ce ]^%e%kh, 4^VAOC(d4^b skc Kb Hieuiov 
peve; Borb oybo Rb caoyaa utCTO^ hhycco skc oyfoahaa Ai^ioqiA, Hi^bBpA 
"^AARHAA, OYrA3RAAioi|iA euoY) h poAb ero. ONb tm peYe nAKy: ru oybo 
KHíru Api^cqie Rb pOYKOY^ <OTb HHXb Rbce npHTbYe rAAroAiere^ mu afie 

HeTAKO^ Hb IdTb npbCÍH RbCC MOYApOCTH IAKO norAbl|lblUe le Hl^HOCHMb, H€* 

r(kbAei|ie ce 6) nncAHin, iakoxc ru. peYe skc 4^íAOC(d4^b Kb v HieMOY * ^t* 

R1;l)IAI0 TH Kb CeMOY^ Al|ie Cpei|ieil|H M0Y2KA HAfA^ H rAArOAieTb, IAKO MHoru 
^ pH:;U H I^ATO HMAMb^ HMHUJH AH CMOY Bt^OY^ ^^^^ CFO HAPA ? H pCYC; 

HH* peYe 3Ke cmoy : tako h Ai^b tcbi rAAroAio. Ai|ie ah ecH norAbitiAh 

RbCAKOY MOYAp<«>CTb, TO CKA^SH MH KOAHKO pOAidRb ICCTb Cdtb AAAMA f^,Q 
MOVCeA^ H KOAHKO A1;Tb KOTOpUHaSAO f^<^A*» Af^>^^Ab ICCTb? HCMOFU SKC nk 
CeMOY (OTRtlflATH OYMAbYA. A^HIbAbUlOY SRC CMOY TAMO, CFAA XOTtXOY m 
^COB^AI^ C1&CTH OY KAFAHA^ RbnpOCHUl^ ero rAAFOAHII|ie: KAA IfCTb TROA YbCTb, 
AA Te nOCAAHMb ha CBOeMb YHHOY? ONb ase pCYC: A'^^^ UMAXb BfAHKA h 
CAARHA !^%A0, HSKC BAHl^b l|ApA CTOAUIC^ H AANHOYK) CMOY RCAÍIO YbCTb (OT- 
R^bFb HI^bFHAHb EUCTb, H HA CTpAHOY I^CMAIC UlbAb ORnNlflA, H TAMO MC 

■ 2 ' 10 asHTfc 

(lOAH. a;ii sise a^^hioio Ykcrk n^esKAimio nqie^ Ne^ocTHroxii miO€ nf^VeTH, 
AAAMOKb KO ecMh BkNoyKk. 6)TBti|JAiii€ xe ONH : AOCTOHNO N nf^ABo rAAro- 

AI6I1IH, rOCTN. (0Tb C6r0 Xe HAVeiUe na HieUb VbCTb TBOflHTH. KArAHb X6 

Bb^bMb YAUiOY peve: níAMb Bb hm6 corA cAHNAro^ CbTBO|^biuAro Bbcoy 
TBApb. 4^iA0caN|»b xe Bb^biib vAiuov l^eve : niio Bb Hue KorA e^HNAro^ h 5 
eAOBece ero, cbTBO|ibiuAro CAOBOUb Bbcov TBA^b, HUbSRe Nececa ovrB^ibAHiiie 

Ce^ N SBNBOTBiO|l6qiArO ffiX%(k^ HUbXe BbCA CHAA HXb CTOHTb. a>TB«qiA Kb 
NICMOy KArAHb: BbCH pABHO rAArOAI€Mb o C6Mb^ TbKMO (^A^AHYNO A^bXHUb. 
KU BO T|IOHI|OY CAABHTe, A MU eAHHAFO BOrA^ 0VA0YYbUI6 KHHFU. ^lAOOd^b 

»6 (^eve : caobo h jí,o\i^h KHHru nponOKtAOYioTb* Aqie kto T€e« vbCTb ^0 

TBOpHTb, TBOerO Xe CA0B6C6 H A^Y^A N6 Bb VbCTH HMATb, Af^^YrUN aS6 
nAKU BbC6 .T|IOe Bb YbCTH HUATb^ KOTOfkUH OYBO ti>Tb OBOIO YbCfNM l€CTb? 

OHb sKe peYe: hsrc Bbce Tfioe Bb Ybcru HUATb. ^lAOCco^b xe a>TB«qiA: 

nUb X€ MU BO/(llie TBO(»HMb BCqibMH CKA^OYlOlfie^ H n(IO|K>KU nO€AOYlUAIOI|Í€. . 
p€Y6 co ICAÍA: CAOYUlAHTe M6Ne, lAKOBe^ IC^AHAIO^ 6r02K6 A2;b ;OBOY, A^blS 
eClib n^bBUH, Al^b €CMb Bb BtKU, NUHKI rOCHOftb HOCAA U€ N A^Y^^^ ^^* 

toYA^H xe^ cToeqie OKfibCTb ero, peKoioe cmoy: ^bifu oybo^ kako Moxerb 

XeHbCKUH nOAb BOrA BbMI&CTHTH Bb Y^tBO^ NANb Xe H€M0X6Tb NH Bb;|l«TH, 

a NeMeHb ah (^a^th h ? 4^íAoca>^b xe, noKA^ABb n^bcroMb na kafaha h ha 

HflbBArO CbBtTHHKA CTO^ |l6Ye: Al)ie KTO (leYeTb, SIKO nf^bBUH CbB<ftTHHKbM 
H6M0XeTb Yf^l&ANTH KAfAHA, RAKU X6 (l6YeTb, HOCAtAHUH (^ABb erO MOXBTb 
KArAHA H YflI&AHTH H YbCTb CMOY CbTBO^HTH, YTO HMAMb HA|iei|JH erO^ CKA- 
XHTe MH? H6HCT0BA AH HAH CbMUCAbHA? OHH X6 (leKOHie: H S1UI0 H6<- 
HCTOBA. 4^ÍA0C<0^ Xe Kb HHMb (I6Y6: YTO ICCTb (dTb BHAHMUe TBA(»H 
YbCTHtmue BbCHXb? IdTB^ftlIlAUJe €M0Y: YAOBlLKb, no a>B(»A:;OY EO BOXÍK)^ 
CbTBOpeNb leCTb. HÁKU Xe Kb HHMb p6Ye ^IA0C<d^b: A^ KAKO HI&COYTb 
T|^«CH0B6HH^ HX6 rAArOAH>Tb: N6M0X€Tb Ce BbMUCTHTH Bb YAOBtKA cÓrb* 
A OHb H Bb KOYHHHOY €€ BbMtCTH, H Bb ORAAKb G0Y(>6K> H AUM(OMb KlKAb 

C6 Mttvceoy h k^boy- kako Moxeum khofo EOAeqiA hci|i&ahth^ yao- 

KWbCKOY OYBO (»OAOY HA HCTAtHie llpHIUbAblUOY<) (0Tb KOrO AH BH OAKU ^ 
Cb«IOBAI6HÍ6 np¥6Ab^ Alfie ne (»Tb CAMOFO TBO|llf a ? BtqiAHT6 MH. Aqi6 
B|lAYb X0T6 Rf^HAOXHTH nAACTH||b BOAeqíÍHMb, npHAOXHTb AH CCFO JS^^^^H 
HAH KAM€HH^ HAH HH<) H KIBHTb AH fi>Tb C6rO YAOKtKA HCIfHAMUlA? H KAKO 
MémUi AOYX(0Mb CBeTUMb Bb CB06H MOAHTBt f^SYe, (kOYqH n|IOCTb(»b: Kb 
rpOMU KAMeHH H rAAC« T(IOYBH«Mb H6IABAIAH HH C€ K TOMOY, rOCHOAH qieA- ^ 
I^UH, Hb BbC^AH ce Bb HAUie OYT|IOGU^ lOTICMb HAUie Tp^TOi. AKÍAA EO TAKO 
TAAFOAieTb. H TAKO (lAl^UAOUie Ce Cb OBIlAA^ HAf^tKUie AI^Nb, Eh OHbxe EeciL- 
AOYlOTb o BbClLXb CHXb» . ' VilOKWb €AHNb Bb KACb, RCS^b ^fjk H AI^Y^^* ^ ^^^ >^ ^^ CTCSAeMb, 
6U0YSK6 COYTb Bb (^OYKOY BbCAYbCKAA, H C^b^qA NAUIA. filTb BACb SRe^ UBC 
COYTb CHÁNU Bb CAOSece^b^ B6CBA0Yi01(INUb HAMb, BIUR6 (M^OYUVOTb, ftA 
5 rAArOillOTb, SIKO TAKO l€CTb^ A HXbSSe N6|Mi;OYM«IOTb, ftA BbHpOCeTb CKA* 
{A€UHXb. <dTB«l}lAUie »6 lOYA^ H flCKOUie: MU A(^^3KHllb Bb KNHFAXb H 
C/tOfiO H A^YXb. CKASRK »€ NAMb^ KOTO^UH ^AKONb f^IkCTh ROrb YAOB«KlíMlb 
n|^bR«6 ? MiOVCettBb AH^ HAH IUR6 BU AP&2KHT6 ? 4^IA0CiilÝb 7BB |I6Y6 S C6rQ 

AH pAAH BbnpAuiAere, aa nf^bsuH i^AKONb Api»>sHT6? <dTBid|íAiii€ SR6 omr: 

^^ €H^ npbBUN RO nOAOBA€Tb. 4^ÍA0€<iM^b aK6 f 6Y6: Al|16 XOI|l€T€ HpbBUH ^AKONb 
Al^bSKATH^ TO fi>Tb <dB|l«;ANÍA 0YKA0NHT6 Ce C6TN0. (^SKOlUe ONH : Y6C0 fA^H 

CHi|e rAAroAieuiH? 4^iAOC<o^b ase peYe: ckaxhtc mh hctnhhoy, Bb cí»B|iití(AN¥H 

AH leCTb lipbBUH I^AKONb AAHb, HAN Kh HeOBpftl^AHIH ? <dTB«l(IAU16 SRB ONH : 
MNHUb^ Bb OBjm^ANÍH. ^ÍAOCOlÝb SRS (^€Y6: Ne N06BH AN ROTb ^ABOHb 

'^ fi,lk€Jk npbBlie no ;AnOB«AAHÍH H IdTnAAeNÍH . AAAUOSt^ ;AB«ldMb NA(iHqA€ 
;AKONb? |^€Ye RO Kb NI6U0Y: €6 A^b Bb^BHaKOY l^ANONb MOH C TOROIO H 
Cb C«U6H€Ub TROHUb H BbC66 ;€UAI€^ TpbMH ^AflOBHAblIH A(^l>SKNUb. H BbCA 
KlAHTCi) KIKO H !;6AÍ6 T|IABH06<, 6AHK0 HA N6R6CH H 6AHK0 NA S^CMAH H 6AHK0 
Bb BOAAXb^ ^^Z^t UeCA Bb KfkbBH A^Y^''^ ^^^ H6IAAHT6. H HaB6 Hf^OAlieTb 

^ K|^bBb YAOB«KA, A^ Hf^OAKer C6 CBOA CfO Bb NI66 MIlCTO. YTO rAArOAieT6 

npOTHBOY ceuoY npbBUH a^AKOHb Af^i^^TH? ioya^ ^^ hkuoy (dTBtqiAuie : 

HflbBUH ^AKONb UOHCeONSb Af^l^HUb^ CCfO . SR6 NUCTb ROrb NA|l6KAb l^AKONA^ 
Hb :(AR«b, SIK0SK6 H Hf^bRM ^HOBlLAb Kb YAOB«KOY Bb pAN, H Kb ABf AAMOy 
NNAKO 0R|MU;AHI€^ A Ne ^AKOHb. HNO RO l€CTb ^AKONb, HHO SRC ^ABIlTb. 

^ I^AI^AHYHO RO l€CTb TRO|lbl|b HA|l6KAb 0R06. 4^IA0CCdÝb SR6 filTB«l(IA Kb HUMb : 
Al^b RO O CeUb CKAaSOY CH1|€, IAKO ;AKONb C6 HA|^HY6Tb ^ABOTb. ROfb RO 
TAArOAA Kb ABpAAMOY: A^M^ ^AKOHb MOH Bb HAbTH BAlUe, 62Re H I;HAM6NI6 
HA(^€Y€, RIKO ROYA^Tb M6SRA0Y MHOIO H TOROH). TbH SR6 HÁKU Kb I6|I6M1H 
Bbni6Tb: nOCAOYUlAHTC S;A6«A C€rO H Bbi;rAArOAI€UIH RO, |l6Ye^ Kb MOYSKeMb 

^ IOYAOBfi>Mb^ H SRHBOVlflIHMb Bb ICpOCAAHMIl, H (^€Y€U1H Kb HHMb : TAKO FAA- 
rOAI€Tb rOCnOAb ROrb IHCflAHJ^Bb, nf^OKACTb YAOBIlKb, HaK6 H6nOCAOYIUA€Tb 
eAOBO l^ABMA C€rO« HSKC l^AHOB^A^Xb IOTi|6Mb RAlUHMb Bb A^^NH, Bb Hiesise 
HI^BHAOXb 16 CDTb ;eMAI€ CrVnbTbCKUC. COTBtlflAIUe lOYA^H Kb HI6M0Y: TAKO 
H MU Al^bSKHMb^ KIKO TAKO NAflHI|A6T Ce l^AKOHb l^ABKTb. H CAHKO C€ HXb 

^AP^SRA no l^AKOHb MCOVCCidBb, Bb€H ROFOY OYrOAHlU€. H MU Af^l^^iP^ ^^ 
no HI€Mb, H€ni(IOY6Mb TAKO RUTH^ A BU Bbl^BHHUe HHb I^AKOHb^ nOOH- 
pA€Te ROSRIH ^AKOHb. j^IAOCCd^b 2R€ fieYe Kb HHMb: f^OfĚLflí ]li,%eUh. AI|J6 RO. 
RH ABf^AAMb Hei€Ab W HO (dRpUl^ANie^ Hb Af^l^AAb H06Bb l^ABUTb, N€fiU €€ 

2* 12 aiiTle 

Al^Olfrii RQSKini KAfMBIUIIi. H UCMICH SRe nOCAtAU nAKU, RanfftAKh ^AKOHb^ 

itfliBaro NeAphSRA. takosra^ h mu no ciixh <íí>e(^a;oy xoAHMh^ h cdTb Eora 
a;aROHb nfieuhiue api^hme, a^ mním i^Anos^Ai^ TBf^kAA n^ftBysAerk. js^iEh 

fiO UOeSU ^AKONh, UeCKA^A eUOY^ IAKO ApOlfTUH HMAMb AATH, lib Bb BMU 

fifkueyBAioqiiH Bb A^^Y^^Y skhboy* NRase nAKy ar|^aamoy (d6«T0BANiA f,ikKh^5 
H6Bbi;Bt€TH CMoy^ VÍRO Af^ovryu nuAMb a^tm MidvceiOBy. taro Ry a|^i^ht$ 

J^AROHb, A ĚOrb l€]^RÍHA6Mb RbnYCTb: HRO HfMTABAlO H A ttllb RAMb A^Ub* 

ii6|i6MfA EO |>RY6 lARt: c€ f^hHW rficAOYTb^ TAAroAieTb focnoA^ H ;arii- 

ipAlO AOMOV lOYAOROY H AOUOY ICpAnAieBOY l^ARMb NORb^ N6 no !(AR«OY«> 
6aR6 l^AR^qiAXb Rb «dTI|6Ub RAUlHMb^ Rb A^^NH nflICMUlOY MM (M^YROY HXb» ^^ 
H;R€CTH le lATb :;€MAI€ 6rvnbTbCRU€, EIRO TIN NCnpiBUUie Rb ^AROTK MO€Mb, 
H Al^b Rb;il€NARHAtXb H^b. VÍRO C€ ^ARUTb MOH, nSK6 ^ARKIIIAIO A^MOY 
HCpAHAI6R0Y* HO AI^NeXb 0N6Xb^ (^eY€ TOCnOAb^ A^IO ^ARONh MOU Bb nOMU- 
IUA6NÍA NXb^ H HA €(^bAI|HXb HXb NAnHlUOY l€^ H ROYA^Y HMb Bb ROrii, H 
TÍn BOYA<^YTI> MHt Rb AIOAH. H nARM TbXÁ^ I6(^€MIA: TARO rAArOAl€Tbi5 

rocnoAk : loCTANtre ha noYTexb^ h sbnfiociiTc na CTbi^n rocnoAun BWNye^ 

R RflAHTC^ RUH l€CTb HOYTb HCTHHtiyH, H X0AHT6 nO NI€MOY^ H (dBp^RlIieTR 
OYHI|l€Nie A^YUlAMb RAUlHMb. H ,pSUI6 : H6HA1lMb. nOCTABHXb Bb RA€b 

SAI0CT6AI6, nocAOYUiANTe FAACA TpoYBU* N ^%me : HenocAOYuiAitMb. cero 

pAAH OYCAUUieTb 6!;UI|H H nACOYipiH CTAAA Rb NHXb. H ABie : CAMIttH 30 
!(€MAie, C6 Al^b NABOIRAOY NA AIOAH CI6 ^m H HACdAH C0TR^AI|16HÍA HXb» 
S;ANI€ tAORCCb MOHXb N6RbH6IU6^ H I^ARONb MOH<) H2R6 ri|IO(IOI|H n^0n0R1lAAUI6« 
li>T(IHN0YUf6« N6TbRM0 3R€ CHMb €AHNI€Mb CRA3R0Y<) RIRO I^ARONb n|l1l€TAH6Tb^ 
Nb H HNftMH RHHAMII «»Tb HpOflORb IAR«. <0TRtl(IA1U6 Rb HI6M0Y lOYA^H : 
BbCARb JRHAOBHNb C€ BIlCTb Bb HCTHNNOY^ RIRO RUTH HMATb TARO.» Nb N6 S5 
OY leCTb R^^Me npHUlAO co nOMA^ANN^Mb. 4^IAOC(d4»b SR€ (^€¥6 Rb HHMb : 
YTO CIA nfltAAArAeT&, RHA€1|I6 lARO l6pOCAAHMb CbRflOYUieNb l€CTb^ H SR|HkTRH 
nfltCTAAtt COYTb^ H BbC6 CÍe CbBUCTb €6^ 62R6 COYTb nflO(lOI|H n|IO(l€RAH O 
RACb* MAAAXIA BO RIB% Bbni6Tb: HMTb M06 B0AI6 Rb RACb^ rAAFOAieTb TOCHOAk 
RbCeA(»b3RHTeAb, SRf^bTbRb CDTb flOYRb RAIIIHXb N6flfkieMANI^ STANIC (dTb RbCTORb 30 
CAbNI|A AO^AHAAb HM6 M0€ CAARHT C6 Rb ^il^KXb^ H NA RbCARIOMb MMTR 
•e^lMIAMb nf^HNOCHT Ce HMeNH MO€MOV^ H SRfkbTRA YHCTA, ^ANie RCAie NM6 
M06 Rb €i;UI|tXb, TAArOAieTb rOCNOAb RbC6Apb2KHT€Ab* ONH SR6 rAArOAAIII6: 
CÍAi) KUR6 rAArOAieUlH^ RbCH €;yi|H X0T6Tb EAArOCAOR6NH RyTH^ H CDRfllLl^ANH 
Rb rpAA^ lei^OCAAHMbCifU. (^€¥6 4>^*A0CI04^b: A^ KÁRO MéOVCH rAArOAi€Tb^ AI(I6 35 

HOCAOYMiAioqie nocAOYuiAeTe no RbceíioY X|^anhth i^ARONb^ h boyaoytl nf^^R* 

A%AH RAUIH COTb MOpA YpbMNAFO A^ MOflA 4^ÍAÍCTHMbCRA, N fi>Tb NOYCTUNIC 
AO ptMU R^^ATA. A MM €;UI|H id NI6Mbm6 Q%IA% AR|^AAMAI6 BAArOCAOBHM CK. KMCtXNTHNA* 13 

€€, fiiTh rei:ěoRa*iB0)iftH6 H^MyikAiiiiiiHM^ ÝaaHie ci^n •lll)leyalltf^ h tk^rw 

EhC6€ l^eUAie N BkCtXk OCTfIOBk, CMBOia KOnil€IO nf^OCBtlfieNH^ Ne no TOMb 
I^AKONOY NH IfBCTOY. n|IO|IOI|U BCAMH BbnílOTh. pSYC BO ^AKAf^lA. - pAA<^Y** 
C6 St/IÓ^ Al^lfN CÍIONBI, €€ qA^b TBOH r^e^eTb K T6E1L KpOTbKb, BbCKAb NA 
f^SSAptKbl|b OCAÍN, CUNA ElpbMNHYA. H nAKU : nOI^HENTb OpOVSKie OTb e^lf^eitA 
N KONb mih ie|M)€AiUfMAi^ H Bb;rilArOAI€Tb MH|^b SI^UKOlMb, H BilACTb €rO <dTb 
KflAH :;€MAI€ ffi KONbt|b Bb€6AieHNU6. lAKOBb 7BB (^eY€ : NSOCKOVAl^CTb KNěSb 

liiTb lOYAu^ NN BoaRAi" <ii>Tb CTerNOY ero, AONbACsne n|^iHAeTb, 6M0ysr6 

1|1€ANT C6, H Tb YAANIC C^UKidMb. CH BbCA BHA6l|ie CKOHYAHA H €bB|lbU16NA, 

loKOrO HHArO JRAHT6? A^HÍKAb CO peVG^ CDTb AfrCAA HAO\fY€Hb: C6AMb A^CeTb 
NCACAb fi^O TCf^HCTA HrOYM6NA^ 6»e KCTb YETU^H CTA H A^B^^ A^^^^Tb AUTb^ 
:;AII6YATA1lTH BHACHie npO|IOYbCTBA. K06 »€ AH BH C6 MNHTb XSeAlLl^NOe l|ApCTBO^ 
€2R6 A^NIHAb UlLNHTb Bb HKOH^B? lOTB^BIIJAUie: |IHMb€KO. 4>'lA<><1^4^l> ^^ BbnpOCH 
IC: KAM€Nb, OYT(^brUH G€ Cb rOpiU Rei^b flOlfKU YAOBtYbCKUe, KTO l€CTb? 

I5 CilTBlLl|IAni6 aR€ : nOMAI^ANNUH. RAKU »€ (^€K0III6 : A^ ^V^ ^^^^ CKA^AeUb 
il(ia|IOKy H HNtUH B€l|ll«fl 0YSK6 RfNIUbAbUlA^ IIIK0SR6 rAArOAieiUH^ KÁRO fIHMb* 
CK06 IIApCTBO AO Č6A« Af^l^HTb BAAAUYbCTBO ? IdTBtqiA 4^IAOCa>4^br N€ Apl^SKHTb 
TO. MHMÓ IIIAO EO leCTb, IIK0SR6 H NflOYAA 00 IdR^lAJ^OY HKONNOYMOV- NAUlCt 
SO l|A|ICTBO NUCTb pHMbCKO^ Nb X^HCTOBO. IIIK0X6 |^eY6 n(K)|^OKb : Bbl^ABHr- 

aoN6Tb ROrb NCSeCNOe l|Afk€TBO^ eSR6 Bb BtKU N6HCTA«€Tb. H l|AflCTBO €r0 
AIOA€Mb HNNMb H60CTABHT Ce, N HCTbNHTb H H^BteTb BbCA IfAflCTBÍA*, H 111 
CrAN6Tb Bb BÍLKU. H6 X^NCTIANbCKO AH IfApCTBO KCTb NUNlA Xf^HCTOBtMb 
HM6H6Mb NA|^HI|AeUO? A (^NMbAlANe HAOA^Xb Hf^HA^aSAATCOY^ CIH SR6 OBb (dTb 
C6rO H HHb (dTb HNOrO C^UKA H nA6M6N€ Bb X|^HCTOBO HM6 IfAfkCTBOYlOTb. 

16IAK0X6 H npOpOKb HCAÍA IAKAIA6Tb^ rAArOAI€ Kb BAMb: OCTABNIC HM€ BAUI6 
Bb CyTOCIb H^bBf^ANHMHMb MOHMb, BACb SR€ fl^BÍCTb TOCnOAb, A (^AEOTAIO- 
1|llHMb 6M0Y NA(l6YeTb HM€ HOBO, eSKS BAArOCAOBSHO BOYA^Tb 110 BbC€H 
l^eMAH, BAArOCAOB6Tb BO ROPA HCTHNNArO^ H KAbN0YI{16N C6 NA I^eMAH KAb- 
NOYTb €6 EOrOMb NCBeCNUHMb. H6€bB(^bUJHAA AH Ce COYTb BbCUTCb Hf^OpOKb 

80 n(^OpeÝ€NÍA 0YSK6, EIBIL pCYeNHAA O XflHCTt? H€AIH EO CKA^OYCTb |M)SRAbCTBO 

ero idTb A^KU, rAAroAie CHi|e : ce a^b^a Bb YfkUBii fifiiHMeTb^ h poAHTb 

CyHA, H NAf^eKOYTb HMe eUOY CMbUAHOYHAb^ HXe KCTb CKAI^ACMO: C NAMH 

Eorb. A MHxeA ficYe: h tu BH-e-Aeeue^ ^^euAie hqyaoba^ nhkakox€ MbHuiiN 

6CH Bb BAAAHKAXb HOYAOBAXb. HC TeEe EO MH Hl^blAeTb HrOYMeUb^ H9R6 
d5 OYNACeTb AIOAH MOe^) ICf^AHAIA H HCXOAbl CFO^ HCKOHH éi>Tb Al^NÍH B-MSA. CeTO 

fiAAH AACTb NI AO Bi^euene pa»aah>i|ioyio, h |MiAHTb. lepeuíA sne : Bbnf^ocHTe 

N) H BHANTe, Al|16 (lOAN MOlfXbCKh n0AÍ», KIKO KCAeH A^^Nb Tb^ lAKOSKe 

NesucTb HHb, H Ainro tiu:no EOYA<>vb iakíí^boYv ^ ^t^^ ^^^^ cnAceT.ce.. tf 14 vnU 

Hcafa |i€Y6: npímsAe pase boa€1|jTki N6|ioah^ njitsAe ^aik *Nen|tlHA€ ^omf^h- 

CTBO<, BO/IH^Ny Hl^BUSA^ H |^OAH MOY»lkCKUN nOAb. HÁKU »€ lOYA^ (^6K0UI€: 
UU eCMU 40Tb ČÍMA EAArOCAOB6HN06 CHUe, BAArOCAOBCNH <dTI|6Mh HAUlAUli 
HOeUb^ BU 2R6 mCTe. CKA^ABb SR6 HMli (O CHXb (^eY6: BAArOCAOB€NI6 OTI|A 
BAUierO HNO HHVT0SR6 NtCTb^ TbKMO XBAAA KOTOy. OHOfO TRB NHYTOaRS He- ^ 
AOHACTb, CHI|6 fiO l€CTb BAArOCAOBeHb fOCnOAb EOrb CNMOBb^ A Kb A^CTO^ 

TAAroAA, 40Tb NKToaRe lihi 6CUU : AA (^Acn)MMrr|iANiiTb rocnoAb ha^cta, h aa 

Bb4:eAHTb 1:6 Bb CeAA CIUOBA. H 40Tb n|IO(^OKb aR6 H 40Tb HNUXb KNHrb CKAS^AC 
NUb N640CTABH HXb^ A^n^eSKe (^6K0IU6 CAMH^ AKO TARO ICCTb^ SIKOaiie TU 

rAAroAi€iuH. i^KOiue nAxy : kako bu ovnoBANíe HMoyiiie ha taob^ka^ h lo 

TBOfkHie €6 BAArOCAOB€NH BUTH, A KNHrU n|M)KAHHAM»Tb TAKOBAfO? 40TB«I|1A 

^iA4M:40^b: n(^0KA6T AH i€4rrb A^KHAb^ HAH BAAro4:AOB6Hb ? (^6K0iue onh: 

SUÚ BAArOCAÓBeUb. ^ÍAOC404^b »6 |I€Y6: H MH HA TOFO OVnOBACUb, HAHb 
aK6 H 40Hb. pCYé BO Bb fAAMKXb: H60 YAOBlBb MHf^A M4>6rO^ HAHb SES 
OlfnOBAXb. YAOBMb SK6 Tb X|^H4rrOCb l6CTb H BOfb. A HTRe OVROBACTb HA 16 

np04rrA yaobma: h uy tóro npoxAeTA Tsof^HUb. haku sk6 hhoy nf^HTbVio 
n|^«AA0SRHui6 rAAroAH>i|i6: kako By xpncTiAHy OBf^n^AHie 40Tm«i(I6T6^ a 
XpH4rroY Hé40TB(^briuoY ero, Hb no ;akohoy ckohvabhioy? 40tb«i|ia ^iA04:40Ýb: 

H«6 BO (^€Y6 Kb ABpAAMOY n|^bBM: C6 BOYA" ^HAMCHIC M6SKA0Y MH0H> H 
TOEOIO, Tb 6 CbBfIblUH H^HlUbAb, 40Tb TOfO Af^^^SKAKIUe 6 A^ CefO, A Hf^OYCC M 
H6 A^CTb I6M0Y MHMO HTH, Hh KpbqieHÍe HAMb KbAACTb. |l€KOUI€ SR6 40HH: 
AA Y64» |>AAH HHIH HpbBte OYrOAHIU€ BOfOY TOTO ^HAMCHIA Hen(^l6MUie, 
Hb ABpAAMAH? (OTB«l|JA 4^IAO€404»b: HHKOTOpyH BO 40Tb TBXb VIBASieT C€ 
ABOIO X6H0Y HMtBb^ Hb TbKMO ABflAAMb. H C€rO pAAH OYA^ TOfO OY^I^l^ASTb, 

n|i*ftA'>^b AA6 H6np«CT0YnATH ero a^aic, Hb npbBOMOY cbB(^b4:TiH> aaamoboy^s 

40BpA^b A^^ npOYÍHMb Bb Tb XOAHTH. H lAKOBOY 0Y60 TAK03RA6 CbTBOfkH*, 
OYTpAHAb SKHAOY CTSIUA BTO^ ;AHI€ YCTyf^H 2R6ny nOI€Tb. (^A^OYMMb 2X6 

BHHOY^ eraxe to cbTBOpH, HAfieYe hm6 6moy lefiAHAb, CHpnYb: OYMb :;p6 

BOrA. K TOMOY ^y^^ H6IABAIA6T €6 n^RMtlUb C6 Kb TR^H^. ABflAAMb 3R6 

Toro HepAi^oYMi. hakm sk6 Bbn(^ocHiu6 noYA^H6 : kako By, nAOAOMb ce kaa- «> 

HRIH>l|J6^ TBOpHTe €6 KOfOY 0YrAaRAAH)l|l6? 40TB1ll(IA 4^¥AOC404^b: n|lbB1l6 C6 
HAOYYHTe pAI^tLAHTH HMeHA, YTO l6CTb HKOHA ^ H YTO I64n'b HAOAb, H TAKO 
CbMAT|IAH)l|J6 H6nOCTOYnAHT6 HA Xf^HCTÍAHy. A^^^^'^^ ^^ HM6Hb Bb BAUI6Mb 
€;yi|t 40 C6Mb 40R|^Ai;t AeSRHTb. Bhn|M)IUOY SR6 BM H A^b : 406(^Aa;b AH^ H)SK6 
Bb rO|l« M40VCH 4UCHHÍHI HH;H6€6, HAH 40R|IA!;b 40B(^A:;A H XOYA02Rb4rrBI6Mb «& 
CbAtAA npHKAAAHO 40BpAi;b^ KAHHMH H OYCHM H 40|lbCTbMH^ H X6flOYBIMb 
HS^f^tANMH? H nOHI6SR6 TO TAKO CbTBOf^H, HAjieVeMb AH By TOrO pAAH AI^^B^Y 
H OYCMédMb H 40|lbCTeMb YbCTI^ TBOpHTH H KAAHIATH €6, A HC BOrOY" A^B: CB. KOttCTAHTIINa. \S 

lUOMOY Bil rú K|ltM6 TAKOBIi «IB(ia;fa? TAK03KA6 SR6 H <d €OAOM«^HH IfpkKBH, 

noHiexe hkonu xef^ovKiMbCKue h arreAhCKue h hnux^ MNCdrh <OR|^A;b HMHAUie. 

TAKOSR^e H MU XflNCTrANU OVrOSRAkUIIHKk BOrOlf <i>B|^A;H H YkCTb tRO|IHMb, 

aTAtLARnoifie A<>Bpoe lOTb A^MONhCKUHXb éi>B(^A;b, xo^/ieTb BO KHHry^ sK^ovípe 

sCyNU CB06 H Abl|16fk6 BtCIOMb. ptlUe TRB lOVA^H^ KAKO BU CBNUNNOlf H 
^AeVHHOY KIAOYI|ie HCnpOTHBHTC C6 BOrOY? «dTR«l|JA Kb HHMb: npbBOMOy 
;ABM0Y l^AnORKAAlOlIJOY, SbCA CbHftCTe RIKO H l^CAÍe TpABHO^ BbCA BO YHCTA 
YHCryUb COYTb, a COCKBf^bNieHNyHMb CbStCTb KCTb OCKBpbNieNA. N ROrb BiO 
Bb TRA|^H rAArOAlCTb: Ce BbCA f^ÚEplk SUÚ. BAUierO aR6 I^AAH AAKOMbCTBA 
^OMAAO NtKOe CDTb HHTCb (dTI€Tb. ChHtCTb BO^ |^Y6, lAKOSh H NACHTH C€ H 
<0TRflbSK6 C6 Bb^AIORAI€NnyH. H nAKU*. CtA0lll6 AI0AI6 KICTH H HHTH H BbCTA- 
UI6 Nr|MTH« CDTb UNOfA 7RB OYBO C6 Uy OYK|>AI|lbUie Bb MAA« nOAOSKHXfilllb 
CeAHKO^ nAM€TH |IAAH. A HSRe XOI|l€Tb CbBpbIUCHNyXb CH)Cb B6CtAb HCKATH 
HCryXb, Bb NNHfAXb ero 06fl6l|l€Tb l€^ 6AHK0 HI^IlAOSKH 0YYHT6Ab HAUlb 

^ A(^xienHCK6í>nb Mc-e-óATc*, pAi^bAiLAb le na ocMb CAOBecb^ h toy OY^pHTb cao- 

B6CN0YI0 CHAOY COTb 60SKI6 BAArOAtTH^ lAKO H nAAM6Nb rO(^6l|l€H HA RI^OTH- 

BNye. NAYeAHyH sk€ moysri€^ caaakaa lero h naAOBNAA caobsca CAyuiABiue^ 

I^Kome Kb NieiioY: Boroub €ch camo nocAAHb na cbs^ANíc nauic^ h Bbce 

KNflry (dTb Hiero NAByKb^ sbce €ch no yhnoy rAAroAAAb^ ffi cuth Bbc«xk 

>oiiy HACAASKAh MeAOTOYNUXb cAOB€Cb <OTb CBCTyxb KNHrb. Hb My ecuy 

NeKNHXNAA YeAb, C6M0Y SK6 BtpOY HMCMb^ RIKO Ty (dTb BOFA 6CH, llAY€ TRt 
AI|J6 XOlfieUlH nOKOH 0B|^1lCTH AOYHIAMb HAUlHMb, BbCAKO HCnpARH RpHTbYAMH. 
CKA2RH NAMb HO YHNOY^ 6X6 T6 RbnpAUIA€Mb. H TAKO pA^yAOUie C6 HOYHTH. 

XI« CbB|iABUi6 me ce Rb Af^OY^yn A^Nh*, i^CKOuie cmoy rAAroAioipe: 

S^nOKAaSH NAMb^ YbCTHyH MOYSROY^ nfIHTbYAMH H OYMCOMb BtpOY, KUS6 l€CTb 
AOYYblUIH RbCtXIk* (dTR«l|JA Kb NHMb j^IAOCCd^b: UAAhX€NA ABA RtCTA OY 
l|ApA HliKOerO Bb YbCTH BeAHI|lL H AIORHMA StlAO. Cbrfl1iniblU6MA SR€ HUA^ 
H^brNARb lA éí>Tb ;€MAI€ (dTCAA. aSHBUieMA 2R6 MNOrAA A«TA TAMO, ffiJh 
CbTROflHCTA Bb NHI|16TK. CbBHflAIOI|16 SK6 C6 fflUH Kb C€fi« CbB«Tb TROflAXOY, 

30 KyHMb C€ BH HOYTSMb RbMftCTHAH HAKM Bb npbRyH YHNb. ORb TRG NXb CHI|e 

A ApOYryn hnako a ApOYryn Af^OYromKO cbBiiTb a^íoi|J6, KorofioMOY oybo 

CbBUTOY AOCTOHTb CTOATH? Ue AOBf^^HUlOMOY AH? fieKOUie SR6 ONH: Y6C0 
(lAAN CHI|6 rAArOAmuiH? CROH BO CbRtTb KbSKAO AOBfllLHlIJH TROpHT, Cf^AlfHNM 
TAK0aRA6 N HHy HNb. CKA2RH »€: KON (^Al^OYMb KCTb AOB0tH (»Tb CHXb? 
^(I€Y6 «e 4^tA0€Cd^b: lOrHb HCKOYUlAeTb I^ATO H CÍ»€6pO, A YAOBftKb OYMCilMb 
<irrC«KA6Tb AbSKOY (dTb HCTHNM. (^blIHTC SK6 MH: (0Tb Y6C0r0 BblCTb Hf^bKOe 
nAA€HI€? N€ (dTb BflA^KttfA AH H RAOAA CAAAbKArO H*nOXOT«HIA HA BOSRbCTBO? 

OHH sRe fkeujc: táko lecTb. ^lAOCCDJ^b »6 (^eYe: a^ ^^^ BOYA^rb komoy 16 SRHtta 

nftNOCTb M6Ab RIAIIM^Y HAH CT0YA6N0Y KOAOy nNKUlOY, llpHUlliAli »e SjlAVIi 

rAAroiii€Tb 6M0v: ei|je MNoro mcaa KUSAb, h HCifHAteuiH, a Hase soyA^ti* 

BOAOY llHAb, CTOYA^NU€ C6 ROAU NARHRb^ NArh HA UflAI^t CTABb, HCI|1lA«€1UH. 
Af^OYrUH 2R€ BpAYb N6TAK0 TAArOAieTb^ Nb n|M)THBNO RfkAYbSCTBO ;AnOR*ftAA6Tb: 
Rb U6AA MtCTO rO^KOe nilOI|JH nOCTH C&) A Rb €TOYA€NArO MtCTO TOI1A06 6 
H rOp€l|l€e. KOTOf^UH OYBO CDTb OROIO XyT(^1i6 R|^AVI06Tb? <OTR«l}lAIUe RbCH: 
lff2K6 . ni^OTHRNAA BpAVbBCTBA I^AHOBtA^^Tb. rO|l6CTIIO BO SRHTI A ČETO ROXOTNO^ 
CAACTH AOCTOHTb OYMpbTBHTH, H CMtf»€NieMb r^bAOCTb, npOTHBNMHMH íipOr 
THBbHAA BflAYIOIOI|16. H Mlf RO rAArOA€MI»: KIKO íiptíM^ IUR6 n|^bRM TpbNb 
CbTBOpHTk, NA HOCAllAbKb CAAAbNb HAOAb ' nf^HHAOAHTb. HÁKU »6 ÍdTBtl|lA 10 
4lHAO€04>l»: A<>E(^1^ fk6K0€Te. Xf^HCTOBb BO I^AKONb (dCTpOTOY KIBAUeTb BOaRIA 
aRHTÍA^ nOTOMb XSe Bb BtVNUHXb SRHAHl|IAXb €TOKpATHI|6IO HAOAb Rf^HNOCHTIi. 
6AHNb 2B6 lOTb NHXb^ C|IAI|HNCKOYIO ^OfiOY ^O^ÍL BHAUH, BknpOCH ^lAOCfi^^A : 
|^bl|H MH, rOCTH^ KÁRO BU MAXbUeTA NeAfkbSRHTe? Tb BO leCTH B6AMH XpHCTA 
nOXBAAHAb Bb CBOHXb KNHrAXb^ rAAFOAie, RIKO lOTb A^^Bbl €€ l6CTb pOAHAb, ^i^ 
C€(CT^y IMOVCeiOBH, npOpOKb BCAHRb, HXSe H MfIhTBye leCTb BbCKpKUlAAb^ H 
BbCAKUe e;U NCIItLAHAb CHAOIO BeAÍ6IO. Ci>TB1ll|lA 2R6 ^IA0Ca>4^b Rb NI6M0Y: 
AA COYAHTb Hy KAfANb. rAArOAH 2R6, A1(I6 leCTb npOpOKb MAXMeTb, TO KAKO 
HMUMb AANIHAOY BtpOY? ^Hh BO |I6Y6: JS^O X^HCTA BbCAKO RHAtHie n(IO* 
I^OYbCTBA RpKCTANeTb. Tb StSe^ HO XflHCTb KIBAb Ce KAKO M0%6Tb Hf^OpOKb » 
ByTtt? AI|J€ RO TOrO npOpOKA NApeYeUb, TO A^NÍHAA IOTBpbX6Mb. pCKOUie 
SRe MNCdSH <OTb NHXb: A^NÍHAb^ BSKe leCTb TAArOAAAh^ A^YX^^Ub BOXÍHMb leCTb 
TAArOAAAb. MAXM6TA SK6, BbCH BftUH, lAKO AbSKb l€€Tb H nAFOYBNHKb CnA€6NÍI0 
RbCHXb, imS€ l6€Tb AORfItHIIICe RABAH CROG NA ^{AOBOY H CTOYAOA^^ANlTe H^^BAtAb* 
peYe SR€ npbByH ChBtlNHKb (0Tb NHXb Kb npiATeAI€Mb CpAlIHNbCKOUb: B0SKI6I0 » 

noMOi|iiio rocTb cb BbcoY ri^bAyNio asHAOBbCKOYio na i^euAio HHi^Bfkbxe^ a 
BAiuoY NA ONb noAb pMy npuRpbase, iaro CKRpbNHOY- jieYe sRe n Kb Rbcuiib 

AIOA€Mb: filK02R6 f^Mh l€CTb BOFb BAACTb NAAb BbCHMH ei^yxy l|ApW XpH- 
CTIANbCKOMpY H MOYAp<ii>CTb CbBpbUieNHOY, TAKO H BtpOY ^^ NHXb, H K|M>M1L 
lee HHKTOace MOXCTb SKHBCdTA BKYHArO SRHTH. BOFOY 266 CAABA Bb BIlKy. ^ 
|l6Ye SRe ^IAOCI04>b Cb CAb^AUH Kb RbCRMb: B^ATIC H (dTl|H H AP^YSH H 
V€AA<, €€ A^CTb BOrb flA^OYMb BbCAKb H filTBtTb AOCTOHHb. Al|16 AH l€€Tb 
H 61(16 KTO npOTHK6 €6^ A^ nplHA6Tb H npunpHTb, HAH Hp^Nf^IMb BOYA^Tb* 
H»6 nOCAOYmA6Tb C6rO<, AA KpbCTHT €6 Bb HM6 €B6Ty6 TpOHl|6. HaR6 AH 
N6X01|16Tb, A^b eCMb KpOMft €6rO rpHXA, A OHb OY^^pliTb Rb AbHb COYANVH^ ^ 
6rAA ClLA6Tb R6TbXyH AbNbMH COYAHTH RbCbMb 6!^yKI0Mb lAKO BOfb. OTRt- 
I}1AII|6 ONH : HMMU Uy Č6R« R^ASH, Nb HOMAAOY^ H2R6 M0aK6T^ TAKO R6AHMb 
AA €6 KpbCTHTb BOAlElp;, HSR6 XOI|16Tbv IdTb <;6rO AbN6. A« HSK6 4dTb RACb HA CB. KONCTANTHIIS. 17 

i;AirAAIk KlAHliieT Ce, MAH SKHAOBbCKy MOAHTBOY TSOfinTh, han CpaifHNCKU 

npoY Api»^HTh, cKopo cbMpkTk npíHueTii iotii hacl. h tako pA^y^oiue ce 

CK (^AAOCTÍIO. K(^bCTHUI6 SRC C« 6>Tb NHXb A^ ftKOlO CTOy Y6AIH, <OTKflJ>rhllJe 
€6 M^b^OCriH nOrANCKUHXb H SK6NHTbBb B6!;AK0NNU?Cb. NAnHCA SK6 Kb l|AplO 
5KHNry KAFANb CNI|6Ky : lAKO HOCAAA NU €CH^ BAAAHKO, MOySRA TAKOBArO^ 
HX6 NU CKA^A Stf^Oy XpNCTÍANbCKOYiO CAOBCdMb H BeiflbMII, CBeTOY €OY1|10V. 
H H;BlLl|Jblll6 C6, UKO to leCTb HCTHNHAA BlLpA, nOB€A«X(dMb KpbCTHTH €6 

BOAeio, NAAtioqie ce h mu AocntTH ToroiSAe. 6Cmh trb BbCH yy npiAT€AH 
TBoeyoy iiApcrsoY^ h totobh na caoyskrov tboio^ lAyosise noTfiiiBoveiuH. 

10 n|^0BAaSAA6 se ^ÍAOCCO^A KAfANb, AAA 6M0Y A^ph MNCdrb, Nb H€npl6Tb H, 

rAAroAie: f^iURf^ mh, canko hmauin nAtNHHKb rpbKb ;ac, to mh lecTb 

B0AII166 BbClLXb AA(^®BI»* CbB|IABblU6 3K€ HXb f^O f^MlO CTOlf, H BbAAAllie 

eyoy. h has pAAoye ce Bb noyrb cboh. 

Xll« ^ouibAbuie »e Be^BOAHynxb uicTb novcryxb, aseasA^Y hcmo- 

i^aSAAXOY tpbn«TH. 06p»bUie SK6 Bb CAATHNS BOAO^, H NeM02RAA?C0V CDTb 
Nl€€ nHTII, RtllJ€ RO lAKO SISAbYb. ^Al^blIlbAUiey SR6 Ce BbC^Mb HCKATH BOAy^^ 

(I6Y6 Kb y64M)Aiio RpATOV CBoeyoif : N6TpbOAio oyRO 2K63KAOY9 AA noYpbnn 

BIOAOY CÍlO. H3R6 BO B« nfkbBM npHAOXHAb ICflAHAHTCdyb TOpKOlflO BIOAOY 

Bb CAAAKOy^ Tb HMATb H NAyb OlfT^XOV CbTBOpHTH. nOYpbniU6 2R6 10 OBpH- 

SoTOUie 10 GAAAKOy lAKO H MeAbBNOy H CTOVA^NOy. H nHBUlA npOCAABHCTA 

BorA, TBopeqiA tako CBOHMb pABCoMb. Bb xepcoNK SR6 BevepA6 cb Apxíe- 
nHCKonoyb^ peve Kb n6moy 4^iA0cci>4>b : cbTBopH mh moahtboy^ (oty6^ 

IAK0SK6 MH BH tii>Tbl|b MOH CbTBOpHAb. BbHpOUIblUeMb SK6 NMOHMb OCORb, 

yeCO pAAH CbTBOpH C6^ (OTBtl|lA 4^ÍAOC(04>b: Bb HCTHNOY lOyTpt «ITHA€Tb 

M iOTb NACb Kb BOrOY«) N OCTABHT NM. exe H SyCTb^ CAOBOy C6M0Y CbBHBUlOY 

€6. Btuie ase Bb ^HAbciin e^yifK A^Y^^ b6A€h<, cbpACAb ce cb YpsujNieio, 

H nOAb NHMb 3Ke Tp^kBy A'^XOY<) HApHI|AI01|je HMeneMb AAeKCAHApb, 3K6NCKOY 

noAoy NeAAioifie npHCTOYHHTH Kb ničmoy^ nh Kb TpuBAM ero. oYCAyiiiABb 

«6 TO 4^ÍAOC«l4lb, NeAtHH C€ TpOYAHTH C6 A^ NHXb, H CTABb HOCpilAl^ HXb 

MTAArOAA Kb NHMb: eAAHNM COyTb Bb BtYNOyiO MOyKOY UlAH, KAANKIBUI6 Ce 

UeBOY H ;6MAH RIKO BOrOY^ TAKOH B6AHI|« H A^Rpil TBApH, TO AH BM, H2R6 

KAAHIA€Te C6 Af^l^BOY^ XOYA^H B6l|in^ e3R6 l€CTb TOTOBO NA (drNb^ KAKO HMAT6 

H^^ByTH BHYNAro corNii ? o^TBKiiJAiue ase ONH : yy cero nucmm naycah CDTb 

NyNIA TBOpHTH, Nb (dTb (OTbl|b 6CMy np«l€AH, H CiOTb TOfO 0BpilTA6Mb RbCA 
M n^OUieNIA NAUIA^ AI^SRAb NAHnAY€ N HNAA MNOrA. H KAKO Cie MM CbTBOpHMb^ 
eroase NKCIb Af^l^^NOYAb NHKTOase <OTb NACb CbTBOpHTH? Al|ie 60 Api»%N6Tb 
KTO €6 CbTBOpHTII, TOrAA »e CbMpbTb Oyi^pHTb^ H N€HMAMy K TOMOY AhTRji^lk 
BNAI&TN AO KONYHNy* ttTB«l{IA Kl^ NHMb ^lAOCiOJ^b : BOr.b (d BACb Bb KHHrAXb 

3 • ■ ■ 18 wanU 

rAaroAi€Tfa<) a ru kako (dTu^tifiere ce ero? hcaia B<d fi>Tb iiHifa rocnoAiin 
BbnVeTb rAAroAie: rpeji^oy a^b čbB|iaTH sbca nACusNA h Bbce ei^yKy^ h 
ni^iHAoyTb H oyi^peTb CAAsoy moio, h octaraio ha HHXb ;iiau6HI€, h nočAio 

a>Th HHXb CnAC6NNM€ Bb C^MKU, Bb •6>A(lbCb, H Bb j^OyAb^ II AOlfAl^n H MOClOXb^ 
H •0'OBeAb^ H Bb eAAAAOY<) H Bb OCTpOBU A^ANUe^ HSRe N«COYTb CAUIUAAH ^ 

HueNH Mocro^ H Bbi^KtcTeTb CAABOV MOlo Bb €;ui|iiXb^ rAAroAi€Tb rocnoAb 
BbceApb^nHTCAh. h háku: ce Ai^b nocAio pHsyTBU h aobi|€ UNCdru, h <0Tb 

XAbMb H (0Tb CKAAb KAUtNIlUXb H^AOBCT BU. HOl^HAHTe^ BpATI6, KOfA 
CbTROpUlArO BU. C6 6VArr€AI6 HORAfO ^ABIlTA B03KIA, RbNb 2K€ C€ 6CT6 H 
KpbGTHAH. H TAKO CAA^bKUMK €AOBe€ll OVrAAFOAABb H^b^ HOBlLAft HUb ApMO ^0 
nOCHIIIH 11 CbTRCIflH. nOKAONb SR6 C6 CTApilHlUHHA H)Cb, H Hlb^b AOEbl^A 

€BeT06 evArreAie^ ťako^kab h BbCH. CBtqie sr6 bilah npi6Mbiii€ lOTb 4^iao€io4^a, 
H noioi|ie H^oiue Kb aP'^bov. h Bbi^bUb csKUpoif^ t^h ^ecerb h t^h KpATb 

OVAApHEb, H nOB6At BbCtMb Ctl|lH H HCKOpeNHTH € N CbSRei|IH. Bb TOY 2R6 
HOlflb AGÍ6 (dTb COrA f,h7í^f,h BblCTb H GynOH ^CMAIO, II Cb pA^OCTÍlO B6AI€iO^» 
nOXBAAHilJe BOrA^ II B6C6AH €6 (ú C€Mb BOFb StAO. 

XIIL ^YA0C(d4»» 2K6 H^e Bb l|ApbrpAAb, H BH^tRb i|A{kA, XHRtlUe 
Rb l|pbKRII CBeTUXb AnOCTOAb^ M0A6 BOrA. €CTb Bb CB€T1;N COJ^IH nOTHpb 
a)Tb ApArArO KAUCIIt, COAOMCdHIA AI^AA, NA NI6M3ÍS6 QOyTb nHCM6IIA 2RHA0Rb- 
CKbl H CAMAptlIbCKUi) rpAHU NAnHCANU, HXbXe NeUOlRAUie HHKT0aR6 HH 30 
npOYHCTH HH CKAl^ATH. Bbl^hMb THe ^'ÍAOCiň^h HpOYbTe H CKAl^A HMb^ 6SK6 

ecTb cHi|6: npopHifAH AONAexe €hi|6 sb^^a. BbnuKO boyah rocnoAH npb- 
BtHbi|h RA^MioY HOi|iiio. no c6Mb 2Re ApoY>*>^ rpAHb: na BbKOYHienre rocnoANic 
CbTROpeHA AP'bK^ HNoro. níH H OYníH ce ReccAieMb, h Bbi^bniH aaahaoyVa. 
H no ceub TpeTÍH rpAHb : ce KHesb^ h oY^pnib BbCb cbHbUb caaroy ero^^ ss 
H^ AAR"A>« nocptA'^ HXh. H no ceub yhcao NAnncAHO ••O'* cbTb h A^BCTopo. 

I^ACVbTb TTX no TbHKOY 4>ÍA0C(d(f)K^ H CdEpUTC DdTb BTOpArO NA A^^TC AtTA 
|]ApA COAOMCOHA AO pOiKA^<^TBA XpHCTOBA *l|«<* AtTb. CC l€CTb npOpOYbCTBO 
áfl> XpHCTt. 

%IV0 KeceA6i|iOY sk6 ce ^ rosu ^iaoc(d4^oy^ nAKy ap^Y^aa ptvbso 

ffipHCnt H TpOYAb H6MbHÍH nphRyilXb. pACTHCAARb BO, MOpARbCKyH KNCSb, 
ROrOMb OYCTHMb CbRtTb CbTBOpH Cb KNCSH CROHMH MOpARAIANy, H HOCAA 
Kb l|ApiO MHXAHAOY rAArOAlC! AlOACMb NAIlIHMb nOFAHbCTRA Ce lOTBpbrbUlIHMb^ 
H no XpHCTIANbCKU CC l^AKOHb Apl'iKCMJ'**HMb^ OYYHTCARI NeHMAMU TAKOBArO., 
HiRe Nbl RU Bb CKOH e2;yKb HCTHNHOYHI RtpOY XpHCTÍANbCKOYK) CKAl^AAb^ Sb 

AA C6 Ryiue h hnu CTpAny ;pei|ie noAOSHAH NAUb. a^ nocAU hu^ baa- 
AHKO)^ enncKonA h oYYHTeAiA TáKOBaro. fi>Tb BACb ro ha Bbce cípANy 

AORpb ^AKOHb HCXOAHTb. CbRpABb ;Re <:bBOpb il^pb, N hpN^RA KOHbCTAKTINA CB. KOHCTAIITHIIA. 19 

4>Tiioc4ii>^a^ H ciiTSOfiH n camiuath pvih ciio, H peve: r^ml t€ Tf^ovANfl 

COVqiAi ÝVaOC<o4^6, Nh nOTpt&A l€CTh TeRU TAMO HTH. CIH) BCi) ptYU NeUO- 
aS6Tb HNk HHKTOilSC HCnpAKHTH^ KlKO^Se TU. (dTBtlIlAKh 2R6 4^lilOC(i>4>k : H 
T(>OYAbNb Chin n ROAbNK TtACOMb, €b pA/(OCTÍIO H^Oy TAMO, AI|J6 IIMAIOTb 
5 BOyKBU Rb e^UKb CKOH. TAArOAA 2Re l|A(lb Kb III6M0Y : l^^^h. MOH H (dTbl|b 
MON H HNU MIlidSH, HCKARIII6 TOrO, NtCOyTb (dBptAH, TO KAXO A^b MOrO^ 
TO idBfltCTH? 4^ÍAO€fi>4^b SR€ |ieY6 : TO KTO M02IS€Tb NA BO^Oy BeCb^Oy nH** 
CATH, N epeTHYbCKO HM6 CCBH OEflUCTH ? (OTStlflA CMOlf HAKM l|Apb H Cb 
BApbAOlO OyCMb CBOHMb: AI|I6 TU )C0I|1€IUH, MOSRCTb €16 TSCb EOrb A^TH, 
10 HXS6 H AA6Tb BbCbMb n|^OCei|l¥HMb BB^ COYMN'bNIA H (OTR^b^ACTb TAbKOVqiIHMb. 

uibAb X6 4^iAOCio4»b, no nf^bROMoy coruvaio ha moahtroy ce naao^sh h 

Cb HHtMH nOCnmUHHKU. Bb€RO(^t SR6 6 CM^Y GOFb lABH, HOCAOYUlAe MO- 
AHTBU CBOHNb flARb. H ABI6 CAOSRH nHCM8HA, H HAY6Tb BeCt^OY HHCATH 

evArreAbCKOY: Hcnf^bRA Bt caobo, h caobo rh oy bofa, h Eorh Bt caobo h 

l5npOY66. Rb:;R6C6AH aS6 C6 l|Apb, H HpOCAARH BOFA Cb CROHMH CbB-bTHHKU. 

H nocAA cro cb A^pu únoru, nncABb Kb pacthcaaboy enícTOAYio chi|6: 

BOrb, H2R6 BeAHTb RbCAKOMOY, A^ ^^ ^^ (^A^OyMb HCTHJIIIUH H^HlUhAb, H HA 
BOAUIÍH C6 YHHb CTC^RAAb, BHAtBb BtfIOY TBOIO H nOAtSHFb, CbTROpH HUNIA 
Rb NAHIA A-fcTA, RIBAb BOyKBU Rb RAlUb Cl^UKb, €r02R6 NCRH HCIIpbBA BUAO, 

to Nb TbKMO Rb ni^bRAA AtTA, A^ H BU npHYbT6T€ C6 B€AHKU,\b C^UII^Xb, 
H;Re CAARGTb ROrA CROHMb C^UKIOMb. H HOYTH ROCAATCOOMb TOFO, €M0Y<B6 
6 BOrb 1ABH , MOySKA YbCTHA H BAAFOBtpHA H KHH2RHA StAO 4>TA0C(j(>4>A. 
H Cb nflÍHMH AApJ> BOAUIÍH H YbCTHtH HAYC RbCAKOrO ^AATA H Cp6BpA H 
KAMCHIA Ap^rArO H BOrATbCTBA n(^6X0Aei|IAr0. H nOAKHrHH ce Cb HHMb 

25CntUiU0, H OYTR|^hAH l^tYb BbCtMb C^bAljCMb Bb:^UCKATH ROPA. (dBlflArO 
CHACCNIA HCCdTpHHH, Hb RbC6 ROARHrHH HGAtHHTH CG, Hb IGTH CG HO HCTHH- 
HUH nOYTb, AA H TU, HpHRGAb IC ROABHrOMb TROHMb Bb BOTRÍH ^A^OyMb, 
RflIUMCIUH CBOIO MbS^OY Bb TOrO M^CTO, H Bb CH BtKb H Bb BOYAOYM^IH, 

^(k Bbce AOY>"C') )C0Tei|iGe b^i^obath bb x^hcta bofa NAUicro, catb muhia h 

50 AO KOHVHlIU, H RAMGTb CfiOIO lOCTABAKie RpOYÍHMb flOA<)(>Mb, ROAOBNO B6AH- 
KOUOY l|AplO KlOHbCTAHTIHOY* 

XV« ^OlUbAbUlOY SK6 GMOY MOpABU, Cb RGAHKOIO YbCTIH> RpiGTb Gr.O 
pACTHCAARb, H 0YY6HHKU CbBpABb H BbAACTb HXb OYYHTH. BbCKOpt %G BbCb 
l|pbKOBNUH YHHb flpÍGMb, HAOyYH IC OYTpbHHI|H H YACORCOMb H RGYGpHH H 

36 RARGYGpHHlfH H TAHHtH CAOYSBBt. H lOTBpbl^OlHG CG RO RpOpOYbCKOMOy 
CAOBGCH OYUIGCA TAOYXU^b, H OYCAUUIAUJG KHH2RHAA CAOBGCA, H G^MKh lACbHb 
BUCTb rOYrHHBUNb. BOrb SRG BK^BCCGAH cg o CGMb, A A>AROAb ROCTHA^ CG. 
ďACTGUIOY 2KG B03BII0 CA0B6CH, ^AUH ^ABUCTHBUH HCRpbBA TpbKAeTIH A>A^^^>^ 

3* 20 IRNTlf 

HCTphne cero AORpa, Hb BboihAh Kb csoe ciícoyaU') " NAverb UNCDru sb^BH- 

SATH, rAArOilie HMb : H€CÍIARHT C6 ROrb o C6Mb. Al|Je BO BH 6M0Y CHIfe 
rOA% BUAO, TO N6 BU ilH MOfAb CbTBOf^llTH^ f^H 6blUJ6 H CH HCRpbBA riHCUeNU 

ntuuovípe RectAu CBÓe c/iABUAy Eora? Nb t(^h ci^uku lecTb TbKMO H^B^AAb, 

6BpeHCKyH, rphYbCKUN H AATHNCKUH^ HMHSB6 AQCTOHTb CAABOy EOFOY Bb^AATH. « 
6«X0Y 3R6 C6 rAArOAIOl|ieN AATHNbCqÍH €bnflHYbTHHI|Hi) Af^XiepCN, H6p€H H 
0YV6NHI|h/ N Bf^ARb C€ Cb HHMH EIKO ftABN^b Cb HH0nA6U6HNHKy, KHIUK- 
HUMH CA0B6CH nOB«XAI> ^i NA(^€Ye 6 Tf^HC^yYNNKU^ lAKO HHAATOY TAKO 
NAnHCABUJOY NA tVtA% rOCnOAUH. H€TbKMO aR6 C6 6AHN0 TAArOAAAXOY^ Hb H 
HNOMOY BeCYbCTÍlO OYYAAXOY^ rAArOAIOl|16 : RIKO nOAb ;€IIAI€IO SBHBOYTb ^0 
YA0B1ll|H BeASrAABy. H BbCb TA^b A*>ABOAIA TBA(lb l€CTb* H Al|ie KTO OYBieTb 
I^MIH)^ A^R^Tb rf^tXb H^BOYA^Tb T06 (^AAH, Aipe YAOBtkA 0YBI6Tb KTO, TpH 
MUCeilU A^ ni€Tb Bb AÍ^I^BI^NK YAUIH, a CTblSAtHU A^ N€npHKAGA€T C€^ H N€- 
BpANRIXOY SRpbTbBb TBOpHTH HO npbBOMOY CDByYAlO, HH KeNHTBb BeCYbCT- 

iiyHXb. Bbce x& CÍ6 iako h Tf^bNie noctRb, cAOBecHyNUb idrNieub . roraam, ^^ 
TAAroAie : nosKpH BoroY sRfibTBOY XRAAbNOYio, H Bbsy^AXAb ByiUHieuoY mo- 

AHTBy TB06. SReNy SR€ lONCdCTH TB0I66 HeOTnOYCTH. ^Al|16 BO 10 Bb^NeNA- 
RHAtBb CDTnOYCTHIIIH , NenOKpyeTb NeYbCTb nOXOTH TBOiee, rAAfOAlCTb 
rOCnOAb BbCSAf^bSRHTeAb. H CbXpANHTe C6 AOYXCOUb BAUlHUb, A^ NCOCTABHTb 
KbSKAO BACb 2R€Ny lONCOCTN CB0I66. H CH, H7UK6 NSHABNAI^Xb, TB0|IACT6, » 
IAKO CBtA1^T€AbCTB0BA M6SRA0Y TOEOIO H UeSRAOY SKeHOlO lONidCTH TBOI6e, 
lOase €CH CDCTABHAb, H TA OBbl|JNHI|A TBOA H 2K6NA l^ABUTA TBOCfO. H Bb 

€VArr€Aiu rocnoAb: CAyiuACTe kiko |I€Y6H0 BycTb Ap^sNiHUb, HecbTBOf^NUiH 

npHAIOBH. Al^b SBe rAArOAH) BAMb^ KIKO BbCAKb, H«€ Bb^flNTb HA KSeNOY 
nOKOT%TH l€H, 0Y3Ke nfllLAIOBH CbTROpHAb l€€Tb Cb NICH) Bb Cf^bAlfH CBOCUb. » 
H HAKy: TAArOAlO BAMb, EIKO HTRe nOYCTHTb SK6N0Y CBOIO p^^E% CAOBCCC 
AWBOAtHHArO, TBOfiHTb 10 HptAIOBH f^^MH^ H HaS6 OTnOYl|16NNOYIO 6>Tb 
M0Y3RA nOI€MA6Tb, HfltAIOBH A'^^Tb. H AHOCTOAb pCYC: HSRC ICCTb BOfb 
CbYCTAAb, YAOBMb A^ HCpA^AOYYACTb. *M* aR6 U«C6l|b CbTBO^H Bb UOfkABK, 
H HA6 CBCTHTb OYYCNHKy CBOC. Hf^tlCTb SR6 CrO HA0Y1|1A KOI|bAb, KHCSb so 
HAHONbCKyn, H Bb^AIOBAb BCAMH CAOBCHbCKyC KNHry NAOYYHTH CC HUb^ 
H BbAA AO netH A^^^^Ib OYYCHHKb OYYHTH C6 HMb. BCAIIO SR6 YbCTb CbTBOpb 
6M0Y, UHMO npOBOAH H. H NCRb^CTb XSC NH Wth pACTHCAABA HH O^Tb KOifAA 
NH l^ATA HH CpCBf^A HH HH06 B€I|IH, HOAOSRHBb eVArrCACROe CAOBO H B6C 
nHI}16. TbKMO HAtHHHKb HCQpOUlb (dTb OEOIO ^•O-* CbTb, H CDTOOYCTH HXb. ^ 

XV1« Bb BCHeriH src embuioy cmoy? cbCfiAUje ce HAMb chhckíohh n 

IIOnOBe H YpbHO(IH;i|H, IAKO H B|^AHH NA COKOAA, H Bbl^BHrOUie T^He^MY- 
HOYH> CpeCb, rAArOAH)l|l€ : YAOStYC, CKAaSH HAMb, KAKO 6CH TM CbTBOf^HAb 


CB. KOHCTANTHHa. 2t 

I 

HyNSI CAOBCNOMk KHHry H OYVNUIH^ HXI»aRe NtCTb NHKT0K6 HNb HpbBM OB* 
plLAb, HH anOCTOAH<) HN pHMbCKUH mkM, NH BOrOCAOBb Ff^irOpie^ NH 6p(dHHMb^ 
NH ABbrOYCTHNb? MU 3R6 TpH TbKMO CI^UKU BUMU^ HMHX6 AOCTOHTb 6b KtlHrAJCb 
CAABHTH ROFA: 6B)l6HCKyH, eAilHNbCKUH N AATHHbCKUH. <dTbBlLl|Jil »€ j^ÍAOCCd^h 
Kb NHMb: H€HAeTb AH f^hmf^h COTb BOrd NA BbC6 (lABNO? HAH €AbNI|6 TAK0»A6 
ll€CIA6Tb AH HA KbC6? HH AH N6AUXA€Mb HA AI6|lb pABHO BbCH ? H KAKO 
BU HeCTyAHT6 C6 T(^H e^UKy MtH6l|16 TbVÍH)^ A HpOYÍHMb BbCtUb S^UKOMb 
H nAeM6H6Mb CAtnidMb B6A€1|J6 H TAOlfKOMb BUTH ? CKA2KHT6 MH^ COFA TBO- 
p61|Jé HeMOI}IHA, AKO N€MOrOVl|lA CSrO AATH, HAH ^ABHCTAHBA, RIK0 H€KOT€l|IA? 
10 My SK6 NAf^OAb MHOrO l^HACMb, KHHry 0YMtWI|l6, H KOfOY CAABOy Bb!^AWl|Je 
RbSKA^ CBOHMb ei^yKCdMb. RIB-ft 2R6 COyTb CH : A|^M6Hy, HCpCH, ABAI^ry^ 

HBei^H, ccyrj^y, roT-e<H, osf^H, Tiff^bCH, ko!;a|^h^ a|iabakih6, ervnTy h nny 

MN(dSH. Aqi6 AH N€X01|ieT6 (úlh CHXb (^Al^OyMtTH^ ROHt éOTb KNHfb ROl^NAHTe 

coifAíio. AABHAb BO Bbni€Tb rAAroAie: nonre rociioAA BbCA a^eMAin, nonre 

a& rOCnOA€BH ntCHb HOKOY. H HAKM : BbCKAHKHUTC rOCnOA€BH BbCA l^eMAII, 

noHTe H Bb:;Bec€AHT6 ce h sbcnoHTe. h Ap^vro: BbCA !^€maki aa noKAOHHTb 

TH Ce^ H nOI€Tb T€B€<, H A^ nO€Tb Xe HMeHH TBOeMOY BUUinÍH. H OAKM : 
XBAAHT6 BOrA BbCH €;yi|H, H HOXBAAHTC CrO BbCH AHIAÍ6 N BbCAKO AUXAHÍ6 
AA XBAAHTb rOCnOAA. Bb CVArrCAÍH SK€ rAArOAlCTb: 6AHK0 SKe ICCTb npiCAb 

SOHXb, A^CTb HMb (dEAACTb, A^ Y6AA CO^KIA BOVA^^V^^'- ^ ItAKM TbSRAe: NC O 
CHXb MOAIO TbKMO, Hb H O BlLpOVIOI|llHXb CAOBCCe HXb (lAAH Bb M6, AA 
BbCH CAHHO BOYAOyTb UKOaKC H Ty^ COTYC, Bb MHK, H A^b Bb TCfiU. MATbO^H 
aS6 pCYC: AANA MH BMCTb BbCAKA BAACTb HA HCECCH H NA J^CMAH. UlbAbUie 
OVBO HA0VVHT6 BbC6 Cl^MKy, K(^bCTei|ie C Bb HMC IOTI|A H CyHA H CBCTAFO 

a5 A^YXA, 01fY61|J6 16 BAWCTH BbCA, CAHKAA ^AHOBig^AXb BAMb. H C€ A^b Cb 
BAMH eCMb Bb BbC€ A^HIU J^O CKOHYAHÍA BtKA. AMHNb. H MA|lbKO HAKM : 

uibAbiue Bb MHpb BbCb, N nponoBtAHTe evArrcAie BbCCH tba(^h, h hsr6 

«lLfl0V6Tb H K|^bCTHT C6, CHACCHb ROYA^Tb, HeB«|IOBAKyH SRC, 0C0YaKA€"l> 
BOYA^Tb. I;;NAM6HIA X6 BUf^OBABUlIHMb CIA ROČA^AOVIOTb : HMCHCMb MOHMb 

aoBtcy HiRA^NOYTb h ci^yxy Bbi^rAAroAiOTb hobu. rAAroAiCTb asc h Kb BAMb 

HAKy ;;AK0H00YYHT6AI€Mb: rO|^6 BAMb, KUHrOYIC H 4^AfíC6H HnOK|^HTy, RIKO 
IJATBApACTe l|AflCTBI6 HCCeCHOC npHAb YAOBUKy. By 60 HGBbXOAHTC H XOTC- 
l}llHXb BbHHTH Bb HIC HCOCTABARieTC. H HAKy r0p6 BAMb, KHHfOYie, filKO 
Bb^eCTC KAlOYb I^AI^OYMtHÍA, H CAMH HeBbHHA0CT6, H BbHHTH XOTei|lfHMb 
«5 Bbl^BflAHIAeTe. KOf^CHh-e-I^Mb SBC HAKAb (^€Y6: BCAK) SK€ BbCHMb BAMb rAAfO- 
AATH CI^yKCdMb, HAYC TRB A^ n|)^0(^HI|AeT6: BOAÍH BO npOpHI|AeH HCXe fAArÓ- 
AICH e^MKy, (IA!^B« A1|J6 HCCKAl^OYCTb, A^ H l||lbKBH Cb^A^NÍC n|IIHMeTb. 
HUNn SKC, 6|MTI6, Al}16 HpÍHAOY Kb BAMb, H Bb CI^MKy rAAfOAlO, KOYIO 22 mifTle 

RAMk nOilSOy CI>TB0|K)Y9 ai(l€ SAMb HerAArOAlO Sh KIBAI€NT€ H Kb pAl^OVMIlNTe, 
HAN Rb n|IOpGYbCTBIH HAH Rb NA0YY6HÍH ? lOBAYC Be^rAaCNAA H BS^AOVIUHA 
rAACb AAI01|JA, Alfie nHI|JAAH AI|I6 fOyCAH, Al|ie (IA;tlb€TRÍ€ HNCKIOMb N6I10- 
^ACTb Ce^ KAKO pA:;0YMt6T€ RHCKAHie HAH rOYA^NÍe? HRO AI|J6 RC^rAACbHb 
TAACb Tf^OlfRA A^CTb^ KTO OyrOTOBHT C6 HA RpANb ? TAKO H BU e^UKOM Al|16 » 
Ht^IkTfiyíMm CA0B66A A^CTe^ KAKO pAl^OVMteT C6 rAArOAI€M06? ROVA^Te RO 
Bb Rbl^OyXb rAArOAH>l|ie. TOAHKO OyRO^ AI|I6 CAOyYHT Ce^ flOAb CbfAACNUHXb 
Rb MH0«, H HH6ANHb 2R€ RCI^rAACbHb. AI|J6 N6RtMb CUAU TAACOY^ KDYÁ^Y 
rAArOAI01|JOMOY mnu RApbRAf^b, H rAArOAI€H MHU BAf^bBApb. TAKO H BU^ 
nOHI€SR6 6CT6 |ieBHHT6AI€ A^YK^ORKUHUb Kb Cbl^A^NIM) l|flbKBH PpOCHTC^ A^ ^^ 
By H;RMBA6Tb. TtMb SK6 rAAfOAlCH e^UKCOMb^ A^ MOAHT C6, A^ CKA^OYCTb 
Al|Je RO MOAHTKOY TBOpOY 6!;UK(dMb, AOY^b MOH MOAHT C€^ A OYMb MOH* 
R6C RAOAA l€CTb. YTO OYRO l€CTb ? HOMOANI €€ A^V^OMb^ HOMOAIO C6 H 
OYMCOMb : HOW A^Y^^Mb, nOIO SR€ H OYMlOMb. Aqie RAArOCAORHIIIH AOY^^^Mb, 
HCHAbNKie MtCTO HBpA^OYMNAFO KAKO (l€YeTb AMHHb HO TR06M0Y npOlHCHTH)^) ^ 

noNKxe HeRMTb yto rAAroAieuiH? tu oyro AORf^t xraahhih^ hr Af^OYruH 

NCSHSRA^b ^€* XRAAIO ROfA M06rO O RACb, nAY6 TUC C^UKU FAArOAlO. Hb Rb 
l|pbKKH *ۥ CAOBeCb XOlflOY OYMfi>Mb CROHMb FAArOAATH, A<^ HNU HAOYYIO^ 
Jiexe AH TbMU CAOReCb €;UXa>Mb. RpATte^ Ne A'KTH RURAHTe OYMCdM: Nb 
;A0R0H) MAAAbHbCTSOyHTe, OYMU 3R€ CRpbIUCHU R0YA'^T6. Rb I^AKOHft l€CTb «> 
OHCANO: RIKO HHOC^UYHUMH H OYCTHAMH HHUMH Rb^AArOAlO Kb AH>A6Mb 
€HMb, H HH TAKO HOCAOYHIAIOTb MeN6^ rAArOAI€Tb rOCROAb. TtMb XS6 €;MI|U 
NUCOYTb Rb I;NAM6HT6 RtpNUHMb*, Nb HeRtpHUHMb: A HpOpOYbCTRO H6 N6- 
BtpHUHMb, Hb BtpHMHMb. Al|16 OYRO ChHHAeT Ce l|pbKBH BbCA KOYHt^ H 
BbCn TAArOAlOTb ei^biKU H RbHHAeTb HtKTO HCpA^OYMbHb HAH HeR^^hHb^ Ne- f5 
peKOYTb AH^ RIKO SAO Ce A'b<'-Tb? Al|ie AH RbCH PpOpOYbCTROYlOTb, H RbHHAeTb 
NtRTO NepAI^OYMbNb HAH lieRtpbNb, ORAHYAeT €6 RbCtMH, H RbCTe^^AeT Ce 
fi>Tb RbCtXb: H TAHHHAA €pbAI|A erO lARU RURAIOTb, H TAKO HAAb NHI|b HO- 
KAONHT ce ROrORN^ HCHORtAOYe, lAKO Rb HCTHHOY ROFb Rb RACb* ICCTb. YTO 
OYRO leCTb, RpATÍe? CFAA CXOAHre ce, KbSKAO KACR IjCAACOMb HMATb, OYYCNieM 
HMATb, RIRAieNÍe HMATb, e^blKb HMATb, CKA^AHIC HMATb : BbCA Kb Cbl^AHlOY 
AA RURAIOTb. Al|Je AH KTO C^UKCOMb rAArOAlCTb^ HO Ji^WUik OYRO HAH TpCMb 

H no YecTH : h eANHb a^ CKAi^oycTb. ai|18ah neROYA^Tb ckai^atcaia^ a^ 

MAbYHTb Rb l|pbKRH, CCRt SRC A<^ rAAFOAlCTb H ROrORH. npopOI|H SRC A^A 
HAH Tpie AA TAArOAlOTb^ A AI^^YSIH A^ CKAI^OYlOTb. A1|Je AH HNOMOY a)TK][^U6T 35 

ce CRAeiiiOMOY, npbRun a^ MAbYHTb. Monsere ro no cahhomoy BbCH npo- 

pOYbCTRORATH, A^ KbCH OYYCTb CC H BbCH OYTtUlAWTb CC. H A^Y^H OpO- 
pOYbCI|ÍH npOpOKCOMb HOBHNOYIOT CC. N«CTb RO NeCTpOeHÍH) BOFb^ Hb MHpOY- CB. ROlICTAIITlIlia. 23 

SIKO Bb BbCtXli MpkKBAXh CK€TyHXb XeNM KAUI6 A^ MAbYeTb: N6B6AHTb 60 

€6 Hllk rAArOAATH, Nb AA tlORHNOVIOT €6^ RIK02R6 N l^AKOHb rAArOAI€Tb. 

ai|l6 AH Y6C0M0Y HAOVYHTtt Ce XOI|16Tb, Bb ftOMOXb CBOHNb UOlfSKe f^lk RbnpA- 

lUAlOTb: CpAMNO BO KCTb XS6llt Bb l|pbKBH rAArOAATH. HAH (OTb BACb CAOBO 
SEOXVe H:^UA€? HAH Bb BACb €AHNftXb 0EptT6 €€? H AI|J6 KTO MNHT C6 

npOpOKb BUTH HAH AOyXOBhNb^ f^X flX^OyUtíBTh^ e3R€ flHUlOY BAMb, lAKO 

rOCIIOAHe ^AHOBIiAH COVTb. AI|Je AH KTO N6(^A;0VMteTb^ A^ HCpAl^OVMMAeTb. 

ItM SK6^ E(^ATI€. |I6BH0YHT6 ^(^0(^HI|AHIIO^ H NGRpAHHTe FAArOAATH Bb ei^UKU. 

BbCA SR6 BAArOidKpA^HO H HO YHNOy A^ BUBAlOTb. H HAKy rAArOAI€Tb: H 
10 BbCAKb ei^UKb HCnOBtCTb H^ lAKO rOCnOAb ICOYCb XpHCTOCb Bb CAABOy éi>TI|OY. 

AMHHb. CIHMH SB€ CA0B6CH H HNtMH BOAUIÍHMH HOCpAMH 16, H COTHAC, 

filCT^BAb HKb. 

XVll. H OYBtA'fcB>' O NI€Mb I^HMbCKUH HAHA^ HOCAA HO Nb. H A^illbA* 

UIOY 6M0Y Bb (^HMb, HI^UAB CAMb AHOCTOAlKb ANAplANb, Cb BbCKMH TjlAaS- 

15 AANU, CBtqie Hoceqie, iako h CBerAro kahmsnta uoi|iii Hocei}iOY, moyy^hhka 

H nARbl- (IHMbCKA. H ABI6 BOrb YI0A6CA nflUCAABNAA CbTBOpH TOY* OCAABAKHb 
BO YAORtKb TOY H€l|tAlL, H HHU UNCÍCH <OTb pAI^HYHUHXb HSAOYrb HCI|t- 
AHIU6 €6, IAK02Ke RAYC H nAtHNHI|H, XpHCTA HAp€Klll6 H CBeTAfO KAHM6HTA, 
nAtNUlÍHXb HS^BABHMie €6. RpíeUb SRC nAHA KHHfU CAOBeUbCKUe, H HOAOSKH 
to 16 Bb l|pbKBH CBeTUe MAp̀, HSRe HApHl|A6T C6 4^ATANb^ H ntine NAAb HHMH 
CB6T0YI0 AHTOYprílO. flO C6Mb I10B6A1L RARA A^tUA CRHCKOnOMA, 4^HpblylO€OY 
H rONApHXOY*) CB6THTH CA0B6CI6Ub CA0B6N CKU6 OYYSHNKy. H IAK0X6 CBeTHtll6 
C6., H. AEie n«UI6 AHTOYpbrilO Bb llpbKBH CB6TArO AHOCTOAA OeTpA CA0B6Hb- 

cKyuMb €:^KCdMb, H Bb Ap^YryH Ai»Hb nmne Bb i|pbKBH cBeTue netpotiHAy, 
tsH Bb ApOYryH A^Nb ntiue Bb i|pbKBH cBeTAro ANApee^ h anrroYAOY nAKy 

OY B6AHKAAr0 OYYHTeAlA Bb€€AI€HbCKArÓ RABAA AROCTOAA IfflbKBH. H BbCOY 

Noqib RiLUie CAABOCAOBeifie CAOsencKy h ra oyt^hh raku AHTOYpríio niai» 

CB6TyMb rpOBéi>Mb ero, HM0YÍ|I6 na ROMOlflb ApCeNÍA, ennCKORA €AHNOrO 
COYI|iA (0Tb C6AMH eRHCKCORb*, H AHACTACÍA BHBAOTHKAflA* H j^IAOCCD^b 2R6 

80 NCRpftCTAAlUe AOCTOHNOY XBAAQY ROrOY Bb^ABA€ Cb CBOHMH OYYeNNRKy O 
C€llb. pUMAIANe SK6 N€n|lt€TAAXOY HA0Y1|16 Kb HI6M0Y, H Bb:;npaUIAIOI|l6 €rO 
fú BbCeMb, H CKAS^ANÍe COYfOYBO H TflbrOYBO RfkÍHMAAXOY (0Tb HI€rO. SRHAO* 
BHHb TRB €T6pb TAKOSKA^ R(IHX0A6, CTC^AARie C6 Cb JtHMb^ N rAArOAA 6M0Y 
6AHN0I0 : NUCTb, H6 OY RpHIUbAb XpHCTOCb RO YHCAOY AUTNOMOY*) O NICMb 

S5 SK€ rAArOAlOTb H^OpOlfN^ IAKO (OTb fi^^líht HMATb pOAHTH C6. ROYbTb 2K6 6M0Y 
4>IAOCÍ04>b BbCA AtlA DdTb AAAMA RO pOACilMb CKAI^A 6M0Y RO TbHKOY, AKO 
RflHOlbAb ICCŤb^ H CCAHKO AKTb ICCTb (OTTOAH A^ NyNKL, H NAOYYHBb Í»T- 

ROYCTH ero^ XVlll. H nocTNroiue h uhio^h t^oyau? " ^^ ROAi^Nb BMAAe. 
H Tf^bneifioy 6M0Y 6;oy MNCDry a^^nh^ 6Ahnoio BHA^sb BoasTe HB/iieHte, 

NAVerii ntTH Cfll|€: o (^eKtll?HXIi MNt<, Bb AOMb rOCnOAbNb BbNHA€Mb<) Bb^Be- 
C6AH C6 J^OyjíU MOH H e|lbAI|6 Bbl^pAAOBA €6. H ORAbKb €6 Bb YbCTIIbie 
I^H^U^ TÁKO nfItBUCTh BbC A^^HI^ Tb^ B6CeA€ C6 H rAArOAlC : a>Tb CeAt NKCMb 5 
A^b HH l|AplO CApyrA, HH HNOMOY NH B0M0YSB6 NA ;€MAH^ Nb TbKMO BOroy 
BbC6ApbSRHTeAiO. NCB^Xb N BUXb H 6CMb Bb B«KU. AMHHb. Bb OYT|l«H X6 
AbHb Bb CB€TlilH MimiUbBUH lOBflA^b <dBAtY6 C6<, H CBUTb Kb CBtTOY Hf^ieUb, 
NAf^eve CH HM6 KVpVAAb. H Bb TOUb (OB|IAi;t npURUCTb A^^NH 'N* H KIK02K6 
Iff^HCAHXH C€ YACb, A^ nAKM n|ll'HM6Tb H nptCTABNTb C6 Bb BHYHAA XHAHIflA, 10 
Bbig^BHrb (^OYI|t CBON Kb BOrOY? N CbTBOpN MOAHTBOy Cb CAb^AMH, rAArOAI€ 

CHi|e: rocnoAH^ Eosse moh, h3K6 6ch Bbce ArrcACKUC yhnu h EscnAbTNUB 

CHÁM CbCTABHAb, N6B0 TR^ pACnCAb H ;6MAI0 CDCHOBAAb, H BbCA C0YI|1AA 
<dTb N6RUTÍA Bb BUTI6 n|^HB6Ab ^ HXe BbCSrAA nOCAOYIIIA€H TBO(^ei|lÍHXb 
BOAIO TBOIO N ROei|IIH)Cb C6 T6B6 N )CpAN6l|lÍHXb ^AHOBIlAN TB06, nOCAOYWAH IS 
M06 MOAHTKU^ H BtpH06 TH CTAAO CbXpANH, 6M0Y SR6 B« HpHCTABHAb MeN6 
N€KAIOYHMArO N NCAOCTOIIHÁrO |IABA TBOSfO, H^GABH 16 BC^BOSRHUe H HOFANb- 

CKue i^AOBU^ rAAroAioi|iiH?cb NA Te XOYAOY, H noroYRH T^nei^yYNOYio epccb, 

N Bb^l^ACTH llfIbKORb CBOK) MNCdSKbCTBCOMb. H Bb€€ Bb €AHH0A0YU1Vh CbBbKOYHH, 
« CbTBOpH HI^peAHU AIOAH, 6AHN0MU€Aei|16 HCTHNNtH B«(l« TBOeH H Hf^ABSMb tO 
HCnOBtAANIU, H BbAbXHH Bb CfkbAI|A HXb CAOBO TBOCfO OYCMHieNlÍA. TBOH BO 
l€CTb AApl»^ AlfC MU npi€Ab €CH H6A0CT0HNU6 HA npOnOBKAANIB 6VArreAIA 
TCjINCTA TBOerÓ^ 0€T|^ei(l6€ C6 NA BAAFAA A^^^A, H TB0p61(l6e OYrOANA T6Rt. 
6aR€ MNft Bt A^Ab, SIKO TBO^ T€RlL n)ltA.AIO« OYCTpOH 16 CHANOW TBOeiO 
A6€NHI|6I0, II nOKpyH HXb K^OBCdMb KpHAOY TB06NI, A^ RI^CH BbCXBAACTb H» 
CAABeTb HM6 TB06, (dTl|A H CblNA H CB€TArO A^Y^^* AMHHb. AOfib^A 2R6 BbC6 
C86TMHMb l|tAOBANI€Mb, H |^eY6 : .BAArO€AOB6Nb EOrb, H3R6 HCAACTb HACb Bb 
AOBHTBOY ;OYROMb HBBHAHMMHXb BpAPb HAUlHXb, Hb CtTb H^b CbKpOYUlíl H 
Hl^BABH NM CDTb HCTAKNIA HXb. H TAKO ROYH <d rOCIIOAH^ CMH •MB* - MA 
A«TOMA, MtCeifA ^epBAf^A Bb ^A^' AI^Nb, IHAHKTA BTOpArO, lOTb CbTB0|^6H¥A 80 
SRe C€rO MHfkA ySTO^*-e AKTO. H nOB€At AnOCTOANRb BbCBMb rfltKOlMb, NKS6 
BKXOY Bb |>HMt^ TAKOSKA^ SK€ H pHMAIAN«>Mb<, Cb CBtqiAMH CblUbAUl^Mb C6 
n«H NAAb NHMb. H CbTBO|^HUJe npOBOXABNIC CMOY? UKOmC RMUI6 CbTBOpHAN 
CAMOMOY RAniL^ 6X6 H CbTB0flHIII6. MC^OAIC SKC R|IATb Cro BbRf^OCH AHO- 
CTOAÍKA rAArOAlC: lAKO MATH HM KCTb ^AKACÁA, lAKO HffSe QTb NACb nf^bBtt 95 
lt|^tHA6Tb^ AA npHNecerb cro Bb CBOH RpATHÍH MOHACTHflb H TOY H nor|^BCTb« 
HOBCAt SRC liANA BbAOSRHTH CrO Bb {lAKOY^ " ^AfBOl^HTN fBOl^bMH meA&fr 
NUMH. H TAKO f^^hmik H CCAMb A^^NH, TOTOBAC NA NOYTb. (ICROttlC Xe CR. KONCTANTHNA. 25 

Kk unocTOftiKOY ^HUb€i|in enHOsonn: noNiesise lecTk no iiNostub ^cmíiiíimii 
XOAHRUIA Borb npHBe/úi ero camo^ h ijsfi Aovuioy ero nf^íejib, ^n euoy 

AOCrOHTb H n0r^eB6N01f ByTH^ víko YbCTNOy MOlfSKOV- H ^€¥6 AflOGTOAlKb: 
I^A CKeTUNIO ero H AlOBOSb Bb ^HMbCKyH OBUYAH, njIHIIfbAb nOrfieBOY « Bb 

&MO€Mb r|M)B«^ Bb l|(^MSBN CBeTArO AHOCTOM nCTpA. FAArOAA »6 BflATb CfO: 
IIOH6SR6 M6Ne H6nO€ilOYlUACT6^ H NeftACTC MH CfO, A1(I6 RH KCTb AIOBO, f^SÍ 
AeSKHTb Bb ll^bKBH CB6TArO KAHM6NTA, Cb NUMb^e leCTb CAMO H n|^HUJbAb. 
aOB€A« ase AHOCTOAÍKb TÁNO CbTBOpHTH. H RAKU CbR|IABIU6 C6 6nHCK<0nH^ H 
Cb Rb€«UH AlOAbMH, X0T61|J6 H n|IOBOAHTN YbCTHO^ |>6K0III6: CdTbrRO^AHBUie 

10 jlAKOY BHAHUb^ C^A YTO Rbl^CTO BOVACTb (dTb NKTO. H T^OlfSKAbUie €€ MNIOrO*, 
H H6Rbl(M0r01Ue (dTrBOl^HTH (lAKy 60SRI6Mb nOB€A«NÍeUb. H TAKO Cb {lAKOlO 

noAosKHuie h Bb rf^OBb, o a^<^<>Y crpANoy «>ata^a, Bb qfibKBit CBCTAro 

KAHUf HbTA^ HACSKC NAY6tll6 MNOrAA YIOACCA fiUBATN^ IA»6 RNAMUI6 |IHMAIAH6 
B0A6 n^HAOSCftUie C€ CR6TUNH CrO H YbCTH, H NAnHCARUlC HRONOV CfO NAAb 
ifirpOBOMb ero, HAY€U16 €B«THTH nAAb NHUb ffMh H NOI|lb^ XBAACipC ROrA 
n(^OCAABAIAI01|lArO TAKO, HSRC CrO CAABCTb. TOUO^ 60 ICCTb CAABA H YbCTb 
H nOKAAHSINÍe Bb BUKU BtKiOBb. AUNHb. 

PŘÍDAVEK Z RK. LVOVSKÉHO H. 
XIX* IloTOM Rse ocBAi|iiiie npcYccTHAro H BoroNOCNAro ucíe^AifA na 

20 Af XHCnHCNOnCTBO, HA CTOAl CBATArO ANA^OHHKA AHOCTOAHKA «IT CCAMHA^CAT 
BO nAHOHÍH^ H nOYCTHlHA HX HA CT|MHy HA OYTB6^3KAeHI6 A0YYU166. H NA- 
ONCAUIA CnNCTOAHIO CHI|6 KO KNAI^eU CTpAHl TtXl, ^CTHCAABOY N CBATO- 

noAKOif H koi|aoy: ana^hiiini enHCHoni^ ^abi sctui rosrihmi^ ^ABOU!b« ,gaaba 

BO ByniHyX BOrOY^ H na S^CUAH UH(^, BO YA0B«I|6X BAArOBOAeHIC KIKO 40T 
S5BAC CAyUlAXOUb, A^Y^OENVA (MIAOCTH HCnOAHHCTC CA, €aS6 HUATH BO COA- 
C6NI6 CB06 KHNTH BO CBOH ^kAfík, BOI^BtlflAlO BAAfO^m BAUICMOY O 
NpeCTABACNÍH IdTlfA N 0YYHT6AIA n nf^OCBUTHieAKI BAUlCfO A^yRA, KH|^HAA 
4»HAOCCú4a^ KOTOpHN BO RAUIHX CT^^ANAX T|^OYSKAAA CA* NO BjlATOM CBOHM^b 

Me#OAíeMii nsí0th baiui octatho6 iihaobahí^, mh(^ h RAArocAOBente. By src, 

so YAAA BOJ^AIOBACNHAIA, N60YNyKAHT6 BO CB06M Bl HAOYYeHÍH, NO HAYC n|^60Y- 
CnUBANTe, AA N UHNWXIi n^BAOYCTft CBONMl nOABHrOMIk, IASK6 BO HOCA^RAHAIA 
A«A AAA^ BOrik BAlMs BAlUCrO |hAAH CHAC^HIBI^ ROOYYATII CA pAgOYMNQ,. A^ 
IMOAy A^CTOHNU COf B0(^HT6^ H n^NHUCTC B«H€l|b HCTAtHHyH B CCMl H BOY"* 
. A^VM*^*'^ ^^M*^^ ^'^ BCftMH CBATbUlH BO B%KH. AMHHb. ^OIUCA SR6 Me^O-OA^^ 
95^ BO CT|MNU MOflABCKIC, H KAKO R!bXOAHA!b RO rjlAA HAN R C6AA, RCH AI0AH6 
CO fkAAOCTHMI lAKO AffCAA fiOaKIIA O^ttMAXOY- H HAYA HX HAKH OYYHTH H 

OYTRe(MRAATn RO np%. A(^men SR^ h aq mo|^bm<) h a^A^ kha^cmi. npoYCCTH 26 aRHTVe 

nocAANie naim aNAfHiuia. h niMiyrouiA^ n niiAn lenNN eonoi^Htiia no 
n|mcBiLTHT€Aio CBoeiA. M€4H)Aiio «e KfaToy ero k£ahio veerii tkoi^rixoy. 

1ÚH »€ ffinh H NOlflIi KO 0YY6N¥n 0YBlLf€NN06 tUOy OlOBfiCIlOe CTAAO oyYAuie 
N 0YTB6|l»AaiU€ &T CmU BO CN/lOy. N <ITB€(^!;paiA CA dy€CA GAMyx N 
0YHI6CA rAOYTOJX) H i^yi|H BAACNOYIOIIINH BOl^rAArOAAlUA CMBOy SOSBÍTlO. N > 

NMum oycTu baxy nepBte sRCfiTBoy NenfNiiu(Neu boi^ahiah n ha bcb)A 

U%Ct%lCh ROrA TCOYAHAN^ TUlNSKe HAKH N A^^TN HX aOBeCNUB H NCCKBepHye 

»6(iTBy cAOYaKsy Borov bo:^ioi|I6 ;a b6c mn^ . n na boakom^ uwr% mrk 
n|mcAABH CA BO j^ysm NOBi^ CMOYxe hbh ca n|mnoBtANNBib h ahoctoai 

NOByfl^ BOCÍn lAKO COAHIfe, MfAOY N€BHAtNiril OTItlA, H CAArO|Mi;OYMIiyM ^^ 
CB«OM^ BCtXI^ CCf AÍ|A n(MIC8«H, KfOTOCTIIO H CAA^OCTTiO H AIOBOBHIO BCA 
K C6B1L nfNBA€T€, TCYCHTc COBCfUlN, H BlLfOy COBAIOAC, H lf6(IKBN OYRfACN 
n«CIIMH N mNMH AOyXOBfiyMII. H TABO nOVN o rOCnOAt^ Bl AtTO luecT- 

TycoyqiNO t(incta a^ataccat veTBepro. n h^haokn ca ko OTifcui chmil, 

KO AB|NIAMOY^ IHCAAKOy, INAKOBOy. H BCtMl CCSC OynOAOSH, BCftX OŘf A^y ^ 
NA C6B1L NOCA, OBtMIk (lABCNIk ByCTb, OBILXI^ MNUH, AI^Y^^O^ Nf^CCntBAA 
CHAOIO AOyXOBNOIO H RAArOAATÍH) H NOABHrOMV BOCHIABl AKO COANqC AOy- 
VAMH npHKOCNy Mik N KA;ANI€M%^ €rOaB€ nOMyUJAniOI|i€ MCAOTOVNyn caobcca 
NtCTb YCCOMOy npHAOSRNTH CAAAOCTH AOyXOBNyA. 

XSL* T%U SR6 KN6 OySO XBAAy BOl^AMN BAMA, T|mY«AtlieMA CAM 
TOANRO Xf^NCTA fÁAH NA C1lB6{MyX> N WSRNyX H ^ARAANyX CTpANAX? N N€- 
HCKACTA B|^M6NHyX H TAlLNHyX^ NO BIlYNUX H BB^BONCYNyX^ K^cn rOCNOAHh 
MOY9R6CNN BOCnfHeMHlC, N TtMh OAeA^NtBUlOyNI fftXOM ^CliUUO norpcsAHiA 
(MI^OpACTA^ H BOl^CftRICTA A0YX0BN06 CUIA^ N YHCTOyiO lf€(MaN nUl6NNI|0y 
Nf HN6C0CTA, A^YXOBNOC CIlMA OyY€NI6, NM3B6 CNiACf A AKO CBtTNAA BO BC6M fiS 

unptí, f;^uontKO\w xBAAoy h bca 6|M»ch n(MirNABiUA. bcanra oyco ctoana 

IfCpKKH XfNICTOBQH RyCTA, NCECCNAA YA0B6KA H ^CMNAA AITCAA^ KO NAOTN 
BC^NAOTNOe KNTfe CTA^ACTA. BAASR6NN0 6CTK Y^eBO NOCllBIÍt€€ BAW H BOi;- 
AOHBIHee, KAACA Y6CTHA MHOrONAOANA, NUSRC NANHYACTA AAYOyqiHA A^UKN*) 
H 3RASRANHA NAHOHCTA SRHBOTNArO HNBA^ N€nf^CTAIOI|IOVM) I1lll|l0y NCTOVNCTA ao 
BCHyb OBNANO. KTO OyBO BO^MOKCn A^^OHNOyMI nOXBAAOy tíM NCHOBt- 
AATH? By RO ABHCTA CA pABNO NCfiBCHym, N NOANeS^CNOyiO BC» n|MH 
mCAUlA^ CYONAMA CBOHMA B6€ UHf OCBAYNCYA. BAArOCAOBOa A^UVL BAMI^ 
NIDRC NACtnCTA AOyXOBNAA CA0B6CA NA CNACCNie BCl^NCACNNUMl A^yKOMl, 
BAArOAOyXNOBCNNUA ^IKpU &T BOfA lipHOJHIA, UpMPk NCBHA^BHIA BCMAOy njlO- 85 
rNABIUA, COEOHI BCHITb OfifMI^ n|l6AAArAHII|iA<, H <dT OyCYONIk A^^OBNOyiO 
CAAAOCTh HCTAYAHI1|IA, H HOfANCTBOy BC^MOy fAl^fOy»HHKA ABNCTA CA, C^- 
THKOM COynOCTATA H BtCOMIi RfKHtlAinJNA^ CB«T1i OMfAVeNNUMl, OyYHTBAA €K. KONCTANTHIIA. 27 

MAaA6NI|6Mli, (I/IY0Y1|I6MI NCOCKOYANA nniflA, SRMAMI^U^ fl€n(l€€lLROMNN HCTOY- 

HHKV NArym oRyAHoe OAnnHie A^ioifiA^ ch^nmi homoiiíhhka, CT|iaNNyMi 

npHCMHHKA, BOANyUl nOC%THT€Alil, NAnACTNyMl :;ai|iHTNHKA, CAlLnyyb CB1LT0- 
AAT6Alil^ KAaiOI|iHMIi RO UOflk SRHT6HCT€Mh BCAflKAft HA^eSRAA^ CTIbNA H HORpOBl 
« nf NE1brAI01|iHM1k R NHMA, HO^eOMl COVnOCTATA, HCHOBig^HHRA CBATyB T^ONqH^ 
C0B6|^llJHTeARI B03R?I0 CMOT(l€NflO, H BeAHYHIO R03RII0 CAOYSRHTeAKI^ HCTOVNHRA 
BOSRHIO CAOBCCH^ N6ABH3RflMA CTOARA X^HCTOBM l|€|IRBH, nCYAT H^AB^y, l|iHT 
BlL^t^ lUASMIk CnACeiiVlO, RAACIL MHOronAOA6Nl, AOI^A M€AOTOVHAn^ COTy 
MeAOTOYNyA CA0R6CA BAÍO, HMyaR6 NACAAAHCTA RClO RCeA€NHOYIO, ARH BHC6f 

10 MNOrOI|lLNNyH HCTOYUIA, COR(IOBHI|IA rOCnOAHII^ BOMtCTHAHIflA BOSRHIII CMO- 
TpeNÍn, OBHTeAHIflA CBATArO AOYXA^ COCOYAA H^BflAHNAIA, n|^0N6CUJA HMA 
XI^HCTOBO no BC6H ;€MAH^ R^eCT NA CeSt nON€ClUA, Bp6M6NNAIA npe^p%fíUil\ 
A BWNyXlb HACAA3RA6NÍ6 B0€n|lT6MUIA, N€n|l6CTANN0 n|^€nOAOBNAIA HCTNNNAIA 
nACTH|^IA^ I^A H:;R(|ANN06 CTAAO BAIO nOABHSRNO nOMOAHTA €A, €T|^A€Ty H 

l5BtAU H NAnACTH <dTrOHAI|IA, n|^OCB«HTA HAMl CCf^A^YHyA OYH, N 0\Wh 
0YTB6|^AHTA, AOCTOHNO HOCAtAOBATH CTOnAMIb BAIO, NeMOlflH NAUIA BOI^y- 
MAIOlflA C ByiU€ CHAOY HOAAAHTA, AA AOCTOHNO O Xf^HCTft nOXHBlU6 NACAtA^ 
NHI|H TpOYAA BAH) B0YA6MI H n|IOnOB%ANHIfH HflABOH Bt|lt, KI2R6 NAM^b 6CTA 
n|^€AAAH, A^ BCH €AHNOrAA€NO npOCAABHMl eAHNO TflHCRATOe BORSeCTBO, 

SO (dTI|A H CyNA H CBATArO A^Y^A, "HNU H BO B6;R0N6YNyA BlLRy BlLROMIk. AMHNh. 28 miTle 

Z RUKOPISU M08BCEVSKÉH0. 

B TÓHXC ^eNh HAMATh H HO^KAilA CUTOUf KH|^H1I0Y, O^YHieillO C]IOK«llhCKOY AS^UNOf 

coTBoi^eiio KXNueiiTom enncKonous. 

BAArOClIOKII 0TY6. 
Ce BbCHn NAMl'), }C(IHCTOAIOEIf y ^ CBWO^apNAII HAMATIi BAA2ReNArp ^ 

OTi|a NAuiero kh^haa, nobafo AnocroAA h oyyht6AI(I Bceui crpANAui, Hxe 

BAArOBt|^l6M1b H K|^ACOTOIO BOCTlA NAMl AKO €OANI{€, BUCOBCROYIO A€CTh n|MI- 
rONA H nOrAHCKIH M^AKl H nOFAHCKOVIO A6€Tli 0€BAI|IAA E03R6CTB6NHyMH 
AOYYAMH. n|^eMOYA|^0€Th BOSRÍKI COl^A Bť €6|^AI|IJ ^^0 X|^AMl CeSK, H NA 

Ai^yiliL ero kiko na x€|^OYBHMib novHBAuie ^oyjch cBAtyH. nfíHCHO pAi^tAsu ^^ 
AA|^y no YHCAOY ^^f^ ^^^^ KiKOSRe peve oAseAi anoctoai : e^HNOMOV 

KOMOV^AO NACIb AACTb CA RAArO^ATb HO U'tp% AA|IOBANIIA )(|^HCTOBA. |^eve 
EO rOCnOAb: H;R€ MA AlOBHTb, A^lb BOI^AIORAIO H, N KIBAIO CA 6M0Y CAMl, 
H OBHTCAb B N6M1b COTBO|^IO, H ROVA^I" I^Nt CyNIb, H AS^Ib BOy^OY ^MOY 
0T6l|b. TOA VeCTH NI|iA EAA2R€NNyH C6H 0T6l|b N OYYHTCAb NAUlb KHpHAl, IS 
OCTABN aSHTÍlA CCrO BClO KflACOTOY H EOrATCTBO N OTI|A H MATC^b H E|^ATTíO 
H C6CT|^y* ni^Jk MAAAA 3R€ VHCTl RyCTb lAKO ANFCAlb, OYKAANIAA CA H OYEt- 
2RAA aSHTCHCKHTCIb CAACT6H, NpCEyBAA OYEO BO HCAAMIlXI^ H NtNIHXIk H Wh 
nOOYYCNťH AOYXOBNKMIb^ 6ANNI HOYTb TONA^ HM3R6 B^HTH NA H6E6CA. TtM- 
SK6 H HS^AIIA CA EAAfOAATb BO OYCTHKXIb CrO, KIK03R6 pCYC n|l€MOYApUH 20 
COAOMOHl^ BO OYCTHKX*!^ n(l6M0YA(^0 Bl^ATl YWBCTBO. ^AKOHl »€ H MHAOCTb 
NA Al^yift NOCHTb, HM3R6 CBA^A ^AOXOYANAIA OyCTA CfieTNKOMl. CpCCN EO 
BOCTARUIH nflH •O^O^NAH l|A|IN^ MNOfO AKTL n|»eSyCTb HKONNAKI CBATyNH 
rONHMA H (IA!;0(IKI6MA A NCYTOMA. H^H EAArOBUflNOMl SRC IfAfllL MHXAHAH 
npABOCAABNyH COBOpib COTBOpUlC HOVCTHUIA H NA CfieTNKH^ O BCHI ^AOBOy ^ 
HXIb riOnAAH A<>Y>^OBNOHI CHAOHI. EtUlC SR€ CpeCN TOH NAYAANHKIb AHHTh 
nATpiA|^X'L, €r03R6 0BAHYHBUI6 COÍHAUIA H CO CTOAA. TAKO 3R6 fit C€N OYYH- 
T6AI, AA9 Al|>€ ^^'^ OYHITH KAKOBOy OlfEO XOyAOy O E0SR6CTB6NHtM1k OR^Al^ft^ 
KIKO KpHAAn np€A€TH NA BCA CTpANy^ lACHyMH H^HTYAMH COEAAI^NU BCA 
pAl^OpiAA, H NAOyYAA npABOBKpÍH)^ HABAA SR€ OCTANKH NANOANKIA, npCACTAA 80 
lAKO OpCAlb NA BCA CTpANy (ÚVL BOCTOKA f^Ú ^ANAAA N OTb CtBCpA AO lOFA. 
Kh KOl^ApCXIb ;R€ H Bl CpAI|HH%X*lk O CBAKN Btp% Blb COEOptXlb OEptT CA^ Tp6- 
CBftTAyUH ^AplAMH lAKO C0AHI|6 BO^CIII^ BCA EAAAH WL pAI^OplAA. Bl ^Y^^^^ft 
TRB A;yi|t ECI^EOSRNOYIO ACCTb pA^OpH, AP^B^Y TBOpHMOY YCCTb, 6M0Y 3K6 ') V prvním vydání: ce nOK«;^2lHI2l NAUTk ;cpHCTO]IIOBl|M. Oprava tato učiněna dle 
přopísu Klimentovy chvalořeči z Mineje A. Mihanoviče, od F. MikloSiče Šafaří- 
kovi sděleného. Z téhož pramene jsou i také ostatní opravy ve ehvalořeci této. CK. KOttCTANTHHA. 29 

HMA HApeBOUia AACKCANAf^V KAAHKIXY CA 6M0Y l&KO EOrOY, T^eSOy nOAArAI01|l€. 
€6 OyBO HCKOpeiHIBlb BAAXeHNyH, CTA^A XpHCTOKA np€B€:;NAYaANyM1k CUTOMS 
OBAHCTAA OCRATH^ H NAOYYH A npAROK«|IIIO. CAOB«NCKOY »€ AI^UBOy, 81b N6- 

(lA^OYMiH H i»^(kí\fí rp%^MHik coyqiOY^ mhaoctíio h YeAOBUKOAioBieMi rocnoAA 

5 NAUlCrO HCOYCA XpHCTA IABÁ6NI ^liCTh nácTyfIli fl OYYHTeAk, IGR6 ^) ;ATY6 
OYCTA KIKO ABOMIk T|^HA!;yVNyMl 6|^eTHK0M1k, HX€ !(ABHCTIIO OMflAYHUlA CA H 
rAArOAA^OY: N6A0CT0HTb HNyUlk A^yNOyb CAABHTH BOrA, TOKMO SRHAOMIi TH 
fHMAIANOMIb TH eAAHNOMl, n|IHYACTHNI|y CA l^OBOIO HHAATOY TBOf Al|i€, HX2K6 
BAAAH I^A^OpH nCNyMN HflHTYAMH^ HAAA CHAOIO n|ieC8ATArO A^YKA* n|ieAOaRH 
lOH B€Cli l|6pK0BNy OYCTAB'L OTh r|^€Y€CKArO HA CAOBHHCKIH A^Un, H Hffi 
B fnUKi BCAyH HA C0B6|IUI6Hie H^BflAHHOe CC CTAAO. H {^AAOCTTw CIbBefHIH 

rcYCHíc CBoe, nK0»6 h;boah Bon^ npeYccTHouoY tcacch ero toy noYHTH. etome 
noABQrH H TfiOYAU h TCoascHíe noYHTAioi|i6, noAOBHy xbaau huctii n tomoy nfíH- 

AOSRHTH. BO H nOCACaRA^ BkCUKl, TO BC6 n|^tCnilA % lAKOffSe H ACNHHlf A nocAmRA« 
15 B0CXOAAI|JA C8%TA0CTIHI CB06I0 BCCk AOYYb ^Bft^HyH OBAHCTAeTb, C0AH6Y- 
HUMH l^pWíUn CB1LTA npOIABAIAIOI|IH : TAKO C€H BAASRCHHU OTei|li H OYYHTCAli 
Al^yKA HAUierO^ HAYC C0AHI|A CÍIAA^ TpOHYHyMH ;A|^IAMH n)IOCB1lTH Bc;- 
YHCAeHHÍH HAflOAH BO TMt A62RAI|JA HCBtAHNÍlA. K06 BO M«CTO OYKpH CA, 

eroxe hcocbath ctouamh cbohmh? kah src ah tcht^octk oytaht ca baa* 

20 xeHHyA ero AY^^^? Bccin A:;yK0M% coKpOB€HHyA ero tarhu bo w^biltítcb 

CAOBecHyxik fA^oyuHO hchobilaaa ckai^a, obomoy OHcueny^ obomoy oyYe- 

HÍeMIb. H^Ain BO CA BAAfOAATk B03RÍ'KI BO OyCTA CrO^ H CCfO flkfi^h BAAFO- 
CABBH H BOn Wh BMH. TlLMXe OAKH KAIA OyCTA HCHOBtAAT CAAAOCTb OYYCHÍIA 

ero? KOTopyn ah ai^uk nocTHrucTik H!;ibpei|JH noASHrn h t^oyau h aob^otoy 
S5 sKHTín ero? ^) ta oybo oycta cb«a cb^tailhuia iabh rocnoAb^ OMpATCHUA 

AeCTÍHl rfllLXOBHOlO npOCBlLl|JAIOI|IA. TOrO A:;yK1b CAACTnyA H XHBOTHyA 

FAAcy HcnoYCTHT^ npevecTHtH oycthk ni^euoYAf^ocTÍHi o^oiib^ltocta kiko 
í\nTh. TorosRe n|ieYecTHM nepcTy AOYXOsnyA ofirANU ochobauia^ h i^ato- 
s^AfinyMH nHCiieny 0YK|iAcnuiA* Ttim BororAACHUMu oycry hahohhia ca 

80 aSASAOYipiH pAI^OYMA BOXÍn. T^MH HACAAAHUIÁ ca MHOI^H, SRHBOTHOYld 
HHIflOY npHCMAHiqie. TBMH OBOFATH BOnb MHOFH B/IArOIIA^OYMHeMl^. HAKH SRC 
BOrOTRAHHyiyrB BftHIfeMlb OyRA^ MHOrOOAOANArO A^yRA CAORCHCRArO. TOMOY 
BO Cb HOBUH AnOCTOA'b HOCAAHl BMCTb. OTh rWh 0\m OyCTk HCTeYC 
HCTOYHHRIk SRHBOTHyX^ CAOBCCb, HAHAIAA HfieCOXIUOYHI COyXOTOY HAIUOY- 

SdTKMl CBAl^A CA MHOrOXOyAHyH AI^yRIk CpCTHYCCRl. TA BO OyCTA YCCTH^HUIA O m. HMXe. 

') m. Ai|i6 »e iiocxesKe hbo bocmathb ca iipecnt. 

^ v prvním vydání průpověd tato přehlednutím vypadla. 30 íriitIc ci. NMCTaimHA. 

BI8HUKI CA^ UKOSRC EO OTk Cq^A^HMA BOrA npOCAABAKUOltlA^ HMIISe HO^NA- 
XQMIi TflHCBUTilOe BOSeCTKO^ eAHHUM^b COYltieCTBOMl OA6(iaKHMO^ CBOHCTBU 
3R€ H HMěNU jlAI^^tABieMO, anpHCNOCOVqiNA OTIfA N CUHA li CBATArO A^Y?^* 
nM»6 BAAaseNNIN TBOH OVCTNIL^ O nf^€EAA»eNHyH OTVe KH|IHA6^ HMH2B6 
BC€M% CT|IANAM1b CAAAOCTk AOYXOBNAHI HCTQYN . CA. BAASK) MHOrorilACIlUn ^ 
TBOH J^UKIiii HMX6 B0!;r|»6MlL KIKO r|IOiyrb, T(l6B6;NAYAAHArO BOaKCCTBA ^AfieiO 
CÍKIA, M^An r|l«XOBNUH OTlirOltA. BAAXOY MNOron|>€€8ftTA06 AHI{€ TB06^ 
O^AflUiee €A OT^L CBATArO AOyXA, HIIX6 BAArOflAl^OYMHUH CBILTL BOCIB, A 
MNOrOBOSRNABI A6CTI» HCK0p6HH CA. EAAXOy I^ATOI^Apími TBOH OYH^ HMAXC 
NAUIA CAtnOTA N6|IA!;0YMNAlil OTbATA EUCTV H BAArO|M;OYMNyH CS!%Th BOCÍSI. ^^ 
BAAaClO ANr€AOOR|^A!;N%H TBOH ;«HNI|U, O^Af^HBIUIH CA OTh BOXCCTBeNNUA 
CAABy^ HMASRC H^OI^pt RpCXe OCUH f^HHH n(l6V€CTNArO n|ieCTABA€Hin f^euh 
nOKOlA TBOCrO. BAA2K0Y HpCqeCTHtH TBOH fOX^% HUHXe CHNA6 M06M0Y 
A^UKOY BAArO(lA!^Y>^**A>^ TOYYA^ NAnARIIOI|IH BOrOTOYHOlO pOCOIO H^irOpftBUlARI 
rf«XOBHOHI COYXOTOK) C€pA>fA HAIIIA. BAAXIO BOrOABHXNUA TBOA n€|MCTUn ^^ 
HMHmC HAnHCA CA ^) 0YTA6HHAKI OTb MNOrOBOSRIRI nf^6M0YA|^CTb^ OTlKf yBAHII|JH 
BOropA^OYMNyA TAHHy. BAA3RHI CB«0;A(IH0YH> TBOH) OYT|^OROY<) OTIk HCASEC 
HCT6Y6 BC6MI CTpAHAMl 3BHB0THAHI BOftA, C BytUC CXOAAI|JH TBOHMH MO- 
AHTBAMH. BAASRHI CBMO^ApHftH TBOH HO^lC, HMAaBC OBMCYC UKO COAHI|e 
BCCrO MHpA npOCBlLl|ÍAA BOrO^OY^HOBCNHyMl OYY6HÍ6M1b. BAA»KI n|l€Y6CTH0YI0 ^ 

TOY i|epKOBi»» B HCHase AemnTb itHoropAi^oYMHyn h RororAAroAHByH opiAHi. 

BAAffi€Hl rpAAlb lipíCIiyH TpCTÍKirO C0B6plUHT6An B03RIHI CM0T|I6NIHI. TOH 
OYBO SepXOBHOYHI CB6THA0Y OCTAHKH HAnOAHKIA lABH CA BAASRCNHyH CCH. 
T«M3R6 C HHUA nOB€A« 6M0Y TOCHOA^ ^On npeVCCTNyH nOBOH npHHATH. 

HOYH %e c MHpoMii O rocnoA« bi^ auto on tba^h scero MHpA iuecTbs§ 

TyCAlflb TpHCTA C6AMI1 Jí^etĚJh CCAMATO^ MeCAl|A ^BpAAlA B^ YCTypeHAAC- 
CATyn A^Nb, H npHAOSKH CA aBHTICMl H BKpOIO A CBATUMl 0TI|6lia, BCCTOk 
YHHy H TpOYAU COfiOIO CBepniHBl^ H EyCTIk co AUrCAU lABO AHreAiL, H CO 
AHOCTOAy AnOCTOAlb, Cl^ n|IOpOKH npOpOn^ co BC^MH CBATy MH COOE:LqiHHR!L 
kAABt B03RIH. C HHUHX6 HOMOAH CA yk HV, ll|ienOAOBN6 OYYHTCAIO, YTOf- M 
i|IHA np6CB«A0 TB06 OYCnCttíe K& CAABOy npeCBATUA TpOllt|U^ OTI|A H CiiillA 

n CBATAro AOYXA^ cMOYSKe caaba y^ti^ h noicAOiieirie HUNt n npHcno h 

BO BWH BlLKOMIb. AMHNb. ^) V prvním vydání CA chybí. 31 
POZNAMENÁNÍ. 

Str. 1. řád. 1. Slova M«cei|A — A>'N>' JB<>^ ^ T>- Mosk. aVatik.; v Rylsk. jich není. 
10. Čtenf KOnsKAO jes* « T>. Moak. a Lvov. 11., v Ryl. Koe^^o íitto, ve 

Lvov. L KAKUKAe RtTA. 

— 13. Místo MRoroMCTexiiAro stojí vrp. Lvov. L Mttorouxhmaro, v Mosk: uiik- 

25. Místo HCTNNHO ve Lvov. L a Mosk. HCnilkHk. [sNAro. 

26. Slova iRHByil — CBORMk scházejí v rp. Rylsk^m. 

27. Místo MJiAA'KHai!ll v rp. Mosk. MHi^HitUN. 

— 29. Místo ReskGxorK ve Lvov. I. nepAvn ce ern no t. c. 

— 2. — 12. Místo HMtTH — nOApOYXVe v rp. Ryl. HirK6 TOf ItOApOfiRle. 

— — — 15. Místo BorATHYHqieMh v rp. Rjl. BoraTnqieul. 

— — — 19. Místo iiexOTe ve Lvov. L a Mosk. ntut^1L, ve Lvov. H. H€noB6Rt. 

— 3. — 3. Místo o KpACon vrp. R7I. o pAi^oyut, a tak i ř. 31 pAi^o^Uh m. KpACOTA. 

— — — 22. Místo Bk CTpkHhTy v Ryl. a Lvov. L Bk j^AosOf. ve Lv. Ů. OTk RoyKABAro. 

— 4. — 13. Místo H cTe npTcTk éte se ve Lvov. 1. a II. no TO ce npneTk, v Mosk. no to 
— 15. Místo CkBOpk ve Lvov. L CkNLMb, a tak i jinde. [cA HATIk. 

— _ — 29. Po slově rONRMb přidává rp. Ryl. ttTBtlllAH. 

— 5. — 10. Místo fi»TB«i|iATH ve Lvov. L n|ltTH C6, v Mosk. OTRptTH. 

25. V rp. Lvov. L 11. ACCHKpHTA H TtišpťtVi nORAttOf, V Mosk. npHCTABRk- 

WOY xe euoy ac^ki^hta reoprfiA hocrauia. 

— ^ — 26. Souvětí oy^p^me — neMARO jest jedině v Ryl, jakož i bo po Bt^Of ř. 29. 
— 30. Místo AHBM stojí vrp. Ryl. zde i str. 7. ř. 23. nrpu. 

— 6. — 10. Pravě Čtení RbCHO (lehko) přijato z domyslu: v rp. zkaženě, v Ryl. 

RBCTHO, ve Lvov. I. n. lACNO, V Mosk. ycKo! 
— 30. Místo starěho rOGtn stojí vrp. Ryl. AP0YSB6. 

— 7. — 5. Zdef i jinde tištěno nCMAHRlk, HCpAHRB, dle Cetinskěho Oktoichu Žal- 

táře, a(ďsoli v rp. HJ^MAHRB, Hi^pAHRb, COŽ takě dobře. 

— 8. Souvětí a průpovědi ai|I6 KTO až do SRS |^€Y6 scházejí v rp. Ryl. 

_ 18. Místo jcBARiAAne ostatní rpp. rpBAtme. 

: — 20. Místo necTyANUiH ar c6 v jiných rpp. R6tt€T0CB rh ce A'K€Bih- 

— 30. Místo starěho cCTHte v rp. Ryl. pA!(rHtBABBUie .ce. 

— — — 34. Rozdělení n nAKy — n ne no un&st jest z rp. Ryl., v jiných schází 

H před ne no UNOSt, pročež i jinak děliti možně. 

— 8. — 8. Místo II0CRAHIIHI|H ve Lvov. L CBRy, Lvov. 11. a Mosk. noCRy. 
— 11. Místo oycTCTB v rp. Ryl. HOfAeTB. 

— — — 26. Ve rčení oCBMh — rpAMATHKle v malichernostech neshoda v rpp. 

— — _ 34. Místo pOfUlhKyMH nnctieny čte sé v rp. Lvov. I. poCBCfSU n., ve Lvov. 

n. pocACKH n., v Mosk. (^fCKHMR n. Forma poCBCKy souhlasí s tehdejší 
řeckou *P<x)g'P<ú(Tíx6g, poYnihKyn jest starosrb. Srv. pzn. k str. 21. ř. 11. 

— 9. . — 20. Čtení KAnVttCKAlA b^ata náleží rp. Ryl. a Mosk.; ve Lvov. L 11. KAcn!- 

HCKAM. Podobně, že zde vodní vrata Pantikapejská (Panticapaeum, 
jinač Bosporus), nikoli honká Kavkaská, se míní. 

21. Místo 3^A CKonuBB v Mosk. :;a ckohhba. Pravá forma slova zřeck. (rxo- 

ftóg (speculator, špeh) přejatěho není na snadě: zdaž cKOnniA? 

— 10. — 29. Slova RAKO — HCqtRHTH jsou zrp. Lvov. I.; v Ryl. KAKO Moxenie hhako 

BORei|l?H HCqtRNTH CC^ V Mosk. KAKO MOSReniH ttHOMOf BORAIflOf A HHOrO 
HCIItRHTH. 

— 11. — 30. Slovo lepoCARHMB tištěno zde i jinde v tě formě, v jakěž v Oetinskěm 

Žaltáři 1. 1495 se nachází. 

— 37. Místo AlheUB stoji v rp. Ryl. TBOpHMB, a tak i str. 15 a 17 ř. 31 a 

27 TBOpei|ie, TBOpAKO^ místo A'fcioiiie, A'^^)^®^* 

— 12. — 16. Rčení Bhnpocnte — R^KVnye a níže ř. 24 slova «TB n^^pOMb scházejí 

v rp. Ryl. 32 

Str. 15. řád. 13. Místo ceilHlIO.fitojí v Ryl. y^e cnmd, v Mosk. zkaženě C6I6XIIK0: pravé 

čteni vzato ze Lvov. I. 

— 15. — 20. Místo MeAOTOYHM,\b ve Lvov. L MeAbKRyMN. 

— 16. — 1. Slovce flAKOCTk vypuštěno v rp. Byl., podobně níž ř. 10 — 11 slova 

— — — 38. Místo ttTb BACb v ip. Byl. OTb NACb. [nAKy — PCK0CT6. 

— 17. — 14. Místo noYcryiKb v rp. Byl. noYCTHNiiy?eb. 

— — — 26. Místo f NiibClfft v rp. Byl. f liANCl|«, ve Lvov. H «>iiACTt, v Mosk. ^yRcrs. 

— — — 30. Místo mm v rp. Byl. nacailaiiíin. 

— — — 81. Místo BeANi)« H A^^l^^ ^ ^- ^jl* BbCAKOH, a místo !• AN Ky jen it bu. 

— — — 36. Slova ttTb HACb scházejí v rp. Byl. 

— 18. — 2. Místo fpBf^oy stojí v rp. Byl. Tb ce rf^e^ov* 

-^ 10. Místo OyrAArOAAKb v rp. Byl. OYKtqiABb. 

*— 18. Místo €CTb klade rp. Byl. E^tme, ř. 19 Btjcoy nusto coyTb, ř. 21 — 22 

Btnie »e místo esse e.cTb. 

— — — 20. Místo rpAHy má ip. Byl. CAOBCCN, a tak i ř. 23 CA0B6ca, než ř. 25 yhcao. 

— — — 30. U slova Bastíslav počínají se ve Lvov. H. nemotorné podplátky^ tá- 

hnoucí se přes celou kapitolu i dále. Bastíslav i Svatopluk vydávají 
' se zde za knížata Moravská^ Turovská i celé Buši! 
_ — .. 81. Místo OfCTHUb v rp. Byl. NAO^YASUb. 

— 19. — 9. Místo ofCMb v rp. Byl. n GyMCiiUb. 

11. Místo RAAOaSII vrp. Byl. Bb^ACTb U QOCTOY YCTypH A^^^^THOf. 

— 12. Vrp. Byl. Bb twpiL — nBR, bez e, aniž ř. 22 ce místo 6; ve Lvov. L 

a Mosk. na obojůn místě C6; ve Lvov. n. první místo zjinaceno, na 
druhém správně eMOy SKe JL IIBH BOrb, jakž z ř. 19 VkKAh BO^By patmo. 

— 14. Místo HCbnpbBA v rp. Byl. nckorh, a místo oy BOrA tamže ttTb BOrA. 

— 17. Místo Nai6 B6AHTb vrp. Byl. ;coTeN a ř. 18 m. cffóKAAb tamže Bba^BHrAb. 

— ' 18. Mezi RyNKí a NAUiA AtTA staví rp. Pyl. HcnAbNMTN ce TBoeuoy npooieHToY. 

— — — 21. Slovce no^TN není v Byl. a naproti místo TOro stojí tamže TM Toro 

— 20. — 5. Místo AOCTOHTb vrp. Byl. noAOBHO. [cAUoro. 
— 29. Místo -u* u«cei|b stojí vrp. Vatik. TpH a-bta. 

— -« — 35. Slov ttTb OBOIO rp. Byl. nemá. 

— — 38. Na slově VAOBtYe skonává rp. Lvov. L, z něhož poslední listy vy- 
trženy. Některé archaismy v něm jsou poTŠimnutí hodný, u př. 
XpHCTOCA; Xl^bCTlAllH a j. 

21. — 2. Místo HA HA zde i v sled. kap. stojí v ip, Vatik. obyčejně nAneSBK, 

což i v Mosk. jednou se vyškytá. 

10. Místo HApOAb MHOrO a OYMlLlOllie v Byl. pOAH a^NACUb AOBOAHy aNMtlOI|l€. 

— — 11. Jména národův roT4l>N, 0B|IH; Ty^bCH ětou se v rpp. rozličně. VByL 

roT^N/ OBpH; ToypbCH, ve Lvov. IL ro4^y, obth, tyi^cH; v Mosk. roT«>H, 
OBpeN, TypCH, ve Vatik. jen rOT^ n, v rus. chronogr. u Bumjancova, 
do něhož to vtěleno, místo všech tří jen c^pb. Mám za to, že původně 
stálo roT4MI TH p'LCll, rozuměje Gothy a Varjaho-Busy v Tavrii a na 
Azovském zálivu. Viz kap. VIII. str. 8. ř. 34. a pozn. k tomu místu. 

25. Dlouhá vstavka z ep. sv. Pavla ku Korint v rp. Lvov. 11. a Vatik. 

velmi skrácena, v Mosk. vynecháno jen to, což zde na str. 23 ř. 
1 — 6 stojí, od slova. lABO do IIN|UOY BAMb. 

22. — 7. Místo Bba^A^Ylcb v rp. Mosk. AH^b, jakž i v našem str. 21 ř. 6 AtCf^b. 

23. -r— 20. Slovo ^ATARb vzato z rp. Mosk.; v ByL a Lvov. 11. ^OTHAa. 

— 25. Forma ARApec místo ANAI^CA starosrbská; srv. HMKOAAK v Živ. sv. 

— ~ 32. Místo BbCCMb stojí v rp. Byl. H;cbSK6 Al|ie NM^AUie kto. [Symeona. 

— 24. — 18. Místo epecb v rp. Byl. K%po\ h epecb. 

— — — 2~3. Místo octpei|iee v rp. Byl. noABHi^Aioiiiee. 
^ 25. — 6. Místo AIOBO stvjí v Bylském OYroANO. 

— 26. — 18. Slovo npHBOCNyuik (ánióg^ tractabilis) přijato z domyslu; v rp. Lvov. 

zkaženě flpHTOCHHUl. ŽIVOT 

SV. METHODIA Z RUKOPISU XVI. století VYDAL PAVEL JOSEF Í^AFAAÍK. DRUHY OTISK. V PRAZE. 

NÁKLADEM BEDŘICHA TEMPSKÉHO. 

18 6 8. připomenutí. Život isY. Methodia^ teď ponejprve.^ pokudž mně vědomo, v přesnosti 
a celosti své na světlo vycházející, vážen jest z rukopisu XVI. století, 
psaného ve foliům na papíře, náležícího duchovní akademii v Moskvě. 
Věrný jeho přepis dodán mi před několika lety od ctihodného přítele 
Michala Pelroviče Pogodina. Učený spisovatel životopisného pojednání 
o sv. Cyrillovi a Melhodiovi, vytištěného v časopisu Moskvitjanině^r. 1843 
6. 6 str. 406 — 434 (v českém přeložení od Vácslava Hanky v Časopisu 
Českého Museum r. 1846 sv. 1 str. 5 — 33) byl první, jenž pozornost 
slovanských zpytatelův, zvláátě dějepiscův, na důležitou tuto památku 
církevní slovesnosti obrálil, vyliv hojně světla na mnohé její temné 
stránky a vtěliv mnohá menší i větáí místa z ní slovo od slova do 
svého důkladného sepsání. 

Nenastupujíc s přílišným důrazem na mnohé stopy vetchého, i 
v tom nynějším přejinačení a zkažení ráz prvotní doby palmě na sobě 
nesoucího jazyka, nacházíme v samém obsahu tohoto životopisu dostatek 
věcnatých důvodův, za nimiž, shodně s Moskevským původcem spisku 
o sv. Cyrillovi u Melhodiovi, bez rozpaku za pravdě podobné přijmouti 
můžeme, žet on původně sepsán byl v zemi uznávající Římskou stolici 
za svou duchovní vrchnost, a však nikoli v Moravě, nýbrž ve vlasti 
knížete Kocele, vládnoucího v Pannonii, od muže ve vyznání víry 
s Řeky se srovnávajícího, v nedlouhém čase po umrlí sv* Methodia, 
ješlě před konečným pádem říše moravské, od někoho, kdož se mezi 
učedlníky sv. Methodia počítal. Zdá se, že život tenio v spůsobu tom, 
v jakémž jej spatřujeme, plný smělých přeskokův od věci k věci 
s obšírným "vstupem a s patrnými u vnitř mezerami, již znamenitě 
skrácen a snad jen výlah většího, úplnějšího sepsání jest. 

Při nynějším vydání vidělo se za prospěšno, pokudž jiný rukopis 
nalezen nebude, jenž by jakéž takéž pomoci poskytl, nepřipouštěti 
nižádných odvážných oprav a proměn pouze na dohad a z domyslu, 
nýbrž vytisknouti text z rukopisu Moskevského v samém jeho znění co 
nejvěrněji, aby ráz věku a vlasti, jímž se rukopis tak na oči vidomě IV 

vyznamenává* zachován byl bez porušení. Přestáno na tom, aby 
slova a řady slov čili propovědí dle logického smysla byly odděleny, 
skracování odvarována (místo přijatého mnou Ai^XNenHCKonik zní starší 
Torma A^xNenncKOifm) , rozdíl mezi ki a a důsledně proveden , ve 
slovanských slovích všudy oy místo někdy se výsky lujícflio y položeno 
(np. CAOYSKHTH místo cayxnth) a naposledy několiko makavých omylův 
starého přepisovatele (ip. str, 8 ř. 5 BVAflruH místo KvrNAUH, vlaslně 
BurHAHH, stn 4 ř. 6 ^HAO€%^*b místo ^Aocoo^ik, str. 6 ř. 36 ti^hsknhku 
místo CTi^HSRíiHKy, str. 7 ř. 16 aiTAYYHiiiH místo cdTAOYYHTn) s cesty složeno 
bylo. Pročež nalezne-li v starém církevním nářečí méně zběhlý čtenář 
zde něco proti panujícímu posavad zvyku tištění staroslovanských 
památek, np. (úvh i on, k pAH, k'l h6mov-) moyyn, hi; iiaa, sceMorAH*, 

HCLTIINN0\f, KONfcCTANTUNOY mÍ9tO Kl (MIN, n H&MOy^ UQXVH% W^k pAKI^ 

KceMoruH, HCTHHOY^ KOHCTANTHNoy, jakož i jiné hrubé nerovnosti a nedů- 
slednosti v granmiatice, jmenovitě v pravopisu, skloňování a slovokladu, 
nemysliž, fle lú od vydavatele něco přehlédnuto, nýbrž uvěřen bud, že 
to v jiamém rukopisu tak stojí a ode mne z důležitých příčin tak beze vší 
proměny a opravy ponecháno jest. Z těchto příčin nejhlavnější jest ta, 
že vydání toto sloužiti má vfce potřebě dějepisce, uežH zpytatele jazyka. 
Komu zajisté o nabyti důkladné známosti staroslovanského nářečí činiti 
jest, ten nikoli z kalných potůčkův XVI. stoleti, nýbrž z čistých pra- 
menův XI — ^XH. století vážiti musí; děj^isci pak nepravidelnost pravo- 
pisu a slohu ku pojmutí smyslu nebude na překážce, tenf při těžších 
mis'ech, maje třeba prostřední známost jazyka^ sám sobě bude uměti 
pomoci, k čemuž i zde, v poznamenáních na konci, lehce a běžně, 
jako na příklad, cesta poukázána. V Praze, v měsíci Červenci 1851. PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK. I-^ 10 
MtcAqx aa|i«Afii *$• ^^uk naiuTb h «ntT6 cAaxčHHAAro iúl^^ Hniuero ii ovyhtcim 

M€«OAfA apXNCnHCKOaA MOpABkCKArO. 
BAarOCAOKH, OTY6. 

OrL BAArL H BC€MOraH, HSR6 eCTb CliTBOI^Hil^L iúTh N6BUT'm 
WL BUTÍe BC«IY6€Kan, KHAHMAA SR€ H NeSHAHMAA, H 0YK|MCHA1» 
BCnilEOIO KI^ACOTOIO, IOaR6 KTO (lAI^MMUJAKIA HO MAAOY^ OTTi 
VACTH M03R6TL (lAI^OYMftTH, H TOFO nOI^UATH^ HXe eCTK 
CITB0|IHA1» CHI|A AtAA AHBNA N MHOrA. OT^L K6AHK0Ty RO 
H AOB|^OTy JS^tXh na (IAI^MMCAOY N (IOAHT6Ab HX1» MOYAfM>- 
CTROY€T^ CA. HXe HOlOTIk AfrCAH TpHCBJLTUMIk rAACOMIk, 
H BCH npAROBftplllH CAAKHMIi Kli CKATtH T|^OHI|H^ €Hp%Yb B1» a>TI|H H CUNt H 

CBAT%M'K f^oyct^ eaK6 ecTb Bil TpejcL oynocTikcvcL^ eace mo;r€tÍ kto ipn 

AHI|A |^6I|JH, A B1» €AHN0M1i BOSRbCTBt. npeSR€ BO BCIAKOrO YACA H AtTA mfflk 
KCIAIItMIk OYMOMl H CUyCAOM^L NCnAOTCKyMlk (dT6l|b CAMlk €CTb CUNA (^O^HAIk. 

^ KIK0SR6 |ieY€ np€MOYA|^0€Tb .* np€X6 BC^XIk XOAMIi pqi2RAA€T^ MA. H Wh 6YArr€AIH 
p€Y6 CAMO BOSRíe CAORO n|^eYH€TyMH OYCTU, B1knA0l|lb CA NA nO€A%AHIAA AtTA 
NAIlierO pAAN CnA€6NÍA: A;1» Blk a>TI{H H <dTei|b Bil MNft. orb TOrOXe OTI|A H 
CBIATyH ft^OyíCh HCXOAHTl, IAK0X6 p€Ye CAMl CUNl BOIRÍHMI rAACOMl : f^O\}Ck 
HCTUN6HI, HXe OTL OTIfA HCTCOAHTIi. C6H EOFl CLB^llUH RCH) TRA^b, lAKOaSC 

^rAArOAGT^ AABHAi: CAOBOMl rOCnOANHMl NeR6€A 0YTB6pAHIUA CA^ H A0YXA)M1» 

OYCTii ero rcia chaa hxi^. iako tih peYc^ h RyuiA: tlh noR6A%, H ck:;a<^iiia 
CA. npexe rc%xi ciTRopH Y6Aor%ka^ npbCTb otl :^€maa npieiiAA, corb C6K6 

AOYUIOY R^AOT^NOYR*^ SRHROTNyiIMl RlAOXNOReNÍeMl, H CAOReCHyH ciyycAik 
II CAMOBAACTb AM%^ A^ RNHAeTl Wh pAH. l^IXílO^tf^h I^AHORtAA eUOY HCKOYCHOY, 
>5 AA Al|ie ClXpANHTl K), H RDYA^Tl R€CM6pT6Nl^ Al|ie AH npeCTOYHHTIi, CMCp- 
TÍH) OYMpeTL OTIi CRUCA BOAA A N€ OTb ROXIA R6A1lNVa. OYl^ptRl SIS6 AÍABOAli 
Y€AORtKA TAKO nOYT6IIA H OYCTHMA NA TO MtCTO, Cl N6roa;€ TOH CROeiO 

ropAyN€io cnaag, h ciTRopu npecicYnNiH i^AnoRtAk^ h h; pAA H^^hrm 

YGACRtKA, H CMepilH) OCOYSRb. H OTTOA% OYCTHTH ^AYATb NenpiKIl^Nb, RAA;;- 
90 NHTH MNOrAMU KOl^bNMH Y€AOKŤ.Y€CKyH pOA'K. NO M60CTARH ROPb R6AHK0I0 
MIIAOCTÍIO H AIOSOBÍH) A^ K0HI|A YeA0B'bKA^ NO NA K062RAO AUTO H RpCMA 
III^RpA MOYSKA', H lARH AIOACM^K A'^AA lí}Ch H HOARHr^K, A^ CA TUMl n(dA0EAI|l6 
RCH NA AOBpOC OYCTHAU. IAK0;i;6 R1; 6N0X'b, H2R6 OYHORA HepRyH NApHI|ATH 

HMA rocnoANC. cnotcl xe noKúMi^ OYro^Ab bofoy iipecTARACNii RycTb. 

,5 NOH OpARCACNIi CA ORpUTe Wh pOA^ CR06ML, HOTOHA H^RyCTb Wh KORYCS^I;) 

AA CA Ry RAKy I^eUAlA HAnOAHHAA TRApH ROXÍA H OYKpACHAA. ARpAA^b 110 

pA;A'fcACNÍH Al^yKli^ I^ARAOYSRAblUeUli X6 KCtMl^ ROFA RO^HA, H Af^^Yi!^ CA 

6M0Y NAp6Y6^ N ORtTORAHIC RpiATi: lARO R'b CtMeUH TROCM^K RAArOCAORCNN 

1 2 JKHTle 

BOVAOYTIi RCH ;il!^yi|n. HCAAKIb 110 OBf^A^V T^ptfCTOROir NA ropOY n SRplTBOy 
B 'El^Se^eNl BUCTk. 'ÍAKOBlb H^^OAU MtCTNA IIOrOVEH, H At€TBHI|IO BHA« Oň 
:;6MAA AO N6B€CH^ ArreAH Xe EOffiÍH R'ECXOAAI|ia H HH;X0AA1|1A no N6H, H 
B^L BAArO€AOB611ÍH CUNOBlb CBOHXIk O 7C(l1t€Tt lipOpOYIiCTBORA. ÍCDOI^^^L KL 

ErnnT^B aioah n|^enHTt, bosrTu ca iubab. 'i&m abchtuaíhckafo n^aseANA^ 
HtrruNnA h NcnofiOYNA knhtu CRAi^oviorb., HCKOvnieníe npiHM*&^ iip€T€|^ntBS 
me BAArocAOBeNii buctl rocnoA^Mi. m«>hch ci a^nom^l wl U^^eich roxThnl 
mrh ^ApAiúcoBi HAj^eve tA, n moityh erHncrb, bosiha aioah h;b6A6 wh fi,hm 

OKAAROMIb CBtTAyU^L A B*L Il01|lfl CT0A110MI OrNeNOM^B, H M0p6 H^BH. H 

npoHAe no coyxov, a ervnimHu noronn^ h kl noycTUNH b6:;boan% aioah ^^ 

NAnOH BOAU*) HXAUBA AireACKAFO NACUTH H niiTni|b, H TAArOAABl Ch BOrOMl^ 
AHI|6M^ Kl AHIfOV, 1AK03R6 eCTb BlbS^llOHSNO YBAOBIKOV Clk BOrOMl rAArOAATH^ 

:;AKOini aioacmi p^iiCTh boxihm^l nB^crcoii^ iiAnH€Aií'L. ircoyčk HABrnni 

AlOA^MIk B03KIHMI ^^OJAIO piXyi^UÍH^ nflOTHBNHKU ROeSAB^K. C0YA'>A TAKOa;€ 

iiNoru noE^Au cktboi^iiiiia. hoxVio unAOCTb npinuib caikohai i|A|kiA noua^^A ^^ 
n nocTABU rocnoAitHMik tAOBcom. aakha'^ K^OTOCTm aioah oynAce, h ntCHeMi 
bo;riam'e NAoyYH. coAOuomib npeuovAl^ocTk ot^ BorA n|iiHMS nAY6 bcum 

Y6A0Rt1ť&, MHOrA KAl^ANIA f^OV^piX CLTROpH db n|^HTYAMH, Al|1^ H CAMIi N6A0- 
KONYA. HAÍA ^AOBOy AIOACKOYH) (dBAHYH TAAACdM^L, H MCflTBA OTROKA K^LCKpeillb.^ 
H OrNb CL N6B€Ce CAOBOMl CN6Ce^ HOnAAH MNOryxl^, n SRepTBM C'KSKbSK6 20 
AHBHUMS Orif^M^b, MBpl^bKyA »S6 HtpeA Hl^BHB^b R'L!;yAe NA N6B0 NA K0A6CNHI|H 
COI NtNl H KONHX^b, 0YY6NHK0Y A^E^ COVrOV^^^ A^Y?^* eAHCtH MHAfiOCn npÍHM^b 

coyroYKA viOAecA ciTBOpH. npOYfn npopoqn, kohsrao wh cbo€ BpeuA^ (ú 

AHBHUXIb B€1tJeX^ XOTA^lllXIk BUTH npOpOVbCTBORAUlA. ia>AN'b, RCAHKyH HO 
CHVb NOAATAH M69ROY BCT^yMl l^AKONOtl^b H NOBllUl^ KpetTHTeAb XpHCTOB^b 9»& 

n €BiiAHT€Ai» n nponoB«A^T€Aik nsHRyuii 2R€ h uepTRyu^b BycTb. cbmíh 
AnocTOAH neťpi^ h habcaii cl npoYHun oyy€NHku xpHcroRy^ iako moahTa 
B6Cb MHpi npmueAiHA, (ocbmhuia rcio !;€maio. no cnxib uoYveiiHifH RpoRbuii 

CBOHMH éMIflIUA CKB€pNOY<) A HACTOAbNHI|H CRATyXIk AnOCTOA'b, l|ApiA Kpei|lbni6, 
MNOrytl^b ROARHfCdMl H TpOYA^MI^ nOfANbCTBO pA^pOYtUHHJA. C6AHB€CTpS 30 
Y€€TN0f1 Tp€MH CTy H »lti* aT6t|b, ReAHKArO l|AplA KOHCTAHTHHA HA nOM01|lb 
npHHMIi^ GOMbMli nepByn €'bRpAB*b Wh NHKeH^ AplA nOB^fcAN*, n npOKAilT'K H. 

n epecb ero^ lome bi^i^abni^aaiiíb na.cbatoyh) TpoHi|OY<) iakosrc bi; AspAAiii 

HNÓrAA Cb Tp€MH CTy H *m* «ITpOK% ifAplA Hl^BHA^b^ H (On M6AXyC6A6KA l|AplA 

caahmcka BAArocAOBente npTiiTi h wtfsix h bnno. Bt bo lepiH bofa RyiuNiAro. <» 
AA CAM% TRé ^eoAorb rpnropiH ch cTioMib h nATtio a^^^ti^ oTCifb h c^ 

RCAHKyHITb l|Ap6M1b f^CCdAOCieM^b^ Wh l{ApKrpAA% nOTBepAN CA CBiary COYMbROAl^ 
<3R€ eCTb RftpOVIO Wh CANNl BOr%, A MAKCAONVA IdTClLKnie npOKAAlUA H CR. ll€-e^OAfA. 3 

H xovAOY ero, loase rA&ro/iAiue ha ciutuh a^yx*^* KeAecTHN^ h kv^\ cl 

fJ&%U\ CTOMA filTa|b U Ch f,pO\ThilAlk l^lk^^Ulk B^K e4»CC6 N€CTO|^ia f^a^pOYUUHUlA 
cil BC6I0 6AAAII0, I0SR6 rAArOAaiU6 NA Xf^HCTA. A£B1i U ANATAAÍH Ch n^ABO- 
BtpNyMlk I|A|I6MI UApKJAH<dM1b U Cl IU6CTII0 CCdTl H Tp€MH A^^An OT€l|k 
^ E% XAAKUAONt eirrHNÍeBO Be:(0YMÍ6 H BAAAetlíe OfOKAJLIUA. BVrHAUH c% Boro- 
OYrOAHUU^ HOYCTHUOM'K H CK CTOMl H IU6CTÍI0 A^CAťL H HATÍIO OT€l|li HATUH 
CUIMI ClkCTABAUlJ^ H^HCKABUie npOKAAUlA. AFATONl H AnOYCTOACCKlk IIAneSKIi 
a CT(dM!b H CeAbMklO ACCAT'^ <dTei)b Ck YeCTNUM^L KONbCTANbTHNCdM^ l|ApeMl 
NA tUeCTtMl CONMt MNOfy MATeSKA BICKQAOIUA^ H H:;rNABlU€ NpOKAAUlA Ch 
'^ BCtMH COHbMNUKU TUMH^ p6K0Y 2K6 ^€(i>AOpA ^ApANbCKAfO^ €€BrUpA »6 H 
nHpOHA^ KVpA AA6KCANhAplHCKArO, CNOpÍA pHMbCKArO, MAKApÍA ANTlOXÍNCKArO 
II fipOYAA nOCmmibNHKU llXlh A XpHCTÍAHbCKOYlO Bt^OY NA HCTHNbHH NO- 
CTABAbUie OYTB€pAUIilA. 

II. Ho CHich xe Kcwk Bórb mhaocthbmh, Hase xoipeTii^ a^ Bbi bciaki 

^ V6A0B«irb enACCNIb BUAI H B% PA!;0YM'L HCTHNHyH n(HfHI6A1b^ WL NAUJA AtTA 
A^yKA pAAH NAHierO^ 6 NeU^b 3R€ CA NHK0AHX6 NNKTOSRe HONeKAI^, HA AOB^yH 
YHWh B^ABNSR6 NAUlCrO OYYHTCAIA^ BAASRCNflArO MC^OAVA, CrOaSC BCA AOR^UA 

A%T6AH H noABHry n(iTAArAiot|ie CHX*b OYroAHNiitxii no cannomcy NecryANMi 

CA. &E1kM% BO |KIB€N*b B«, tíKtXh SRC MAAyMlb MHTn, A ApOYryX^b EOAll 
M CAOBCCNOIO A^^TCATiO npCCRIiBlk, A A^TCAbNyA CAOBCdMl. RC1lM'K BO CA OYHO* 
AOBAb BCW& OB^A}^ IIA CCfit IABAIAUI6, CTjlAXli ÉOSRÍH, l^AnOB^ANAIA XpANCNÍA, 
nAanCKOlO YHCfOTOIO^ npNAtSKNy MOAHTBU H CBATyHA, CAOBO CHAbNOe H 
K|K)TfCOe^ CHAIte NA ItfiOTHRNyA A K|K)TKO€ NA ff{l76MAiei|f AA KA](AHV6, lApOCTb^ 
ŤHXOCTb^ lAHAeCTb^ AlOEOBb, ČtpACTb H T6pf1«NVe, BCe 6» BCMYCCKyXI^ RyBAA, 

tsAA 6y Mfk npHOBfviiA^b. Et xe |ioaa hcxoya^ ^Tk (í9Boioaoy« no bcamh aob^a 

Iff IfCČIHÁ, ;NA€IIA nepRte BOTOMI^ M tlApCM^b H BCCIO CCAOVtlbCKOlO ct^anoio^ 

lARosRe H TftAtciiyii ero ob^a:^ lABAniiiie ca. rotom^y sbc r r^i|H AiOBAi|je 
n n^ A^i^ThCKA^ YecTNyA BcctAy A'^*^xoy, a<^hA€;k6 ifAf^b, eYBl^A^R^b Rycrfio^Th 

erO^ Kff A3R€NlFe 6M0Y A^^^b AP^SRATH CAORCNbCBO. peXOY SR€ AJ^, lANO n|KK;pA^ 

<0KAKO N XOTHUie OYVHTeAil CftOBCNCOMl HOCAAŤN^ n€|y«AArO ApXHCnHCKOnA. 

AA Sy npOOYVHA ca BCtUl OEUYAeMl CAORCNbCKyill N <»EyKA1^ A no MAAOYi 

III. CuBOpb SR€ Bl TCdyb KNAXeNIH A%TA MNOFA, H 0\X,^íí MALBy 
MNOry BCl^YHCACNNy Blh aSHTIH C6M1b, OpCAOSRN ^CMHyA TMÚ HA HCBeCHyA 
yyCAH. H6XOTIAUJ6 BO YCCTHyA AOYIUA OpOObTHTH ÍI6np6ByBAI01|JHMH Wh RUKy. 
85 H OEp^fcTb BpCMA HI^EyCTb KHAX6HIA, H I1J6A1» Rib AAHMEli, HAtXC CBATÍH (dTI|H 
SRUBOYTIi, nOCTpHrL CA 0EA6Y6 CA B'b YC^Hy (IHl^y. H B« HOBHHOYA CA 
nOKOp(dM1», H ClkBpilUAA BCA HCKOOAHb MHHlUCKyH YHHli^ A KHHFAyb H^HACmA. 4 mmU 

IV. flf^HKAIOVhlIIIO 2Re CA B|^eM6NH TAKOMOY^ H nOCM l|a(lk HO ^HilO- 
CO^A, E|^ATA CrO, Bii KAl^ApU, ftA HOATb H CL COCOH) NA nOMOI|Jh. BKI^OY 
EO TAMO SRHAOBe X|^HCTÍAHCKOVIO }&%^0\ E6AMH X0VAAI|1€. ONIb 3Re peKi: 
KIKO rOTOB'& eCMb ;A XI^HCTIANhCKOVIO Bt|^OY 0YM|^6TH. H KCOCAIOIUA CA, NO 

iiieA^b CAOYSRH lAKO f^AiTb MeNUiio EpATOY^ noBHiiOYiak CA 6M0Y. cYnskc MO-5 

AHTBON), A ^'HAOCO^Ib CAOBCCM nf^CMGSRCTL A, H nOC|^AMHCTe. BHAM^L 3R€ 
l|Aph H HATflHApxi^ HOASHrib CFO AOKpib NA COaSIH nOYTb^ Et^HIUA H, A^ EMUJA 
H CBATHAH ApXHenHCKOnA NA Y6CTN06 libCTO, HAtXC 6CTI» nOT^CEA TÁKOrO 

M0Y2KA. HepAVbiuio me euo\^ noyahuia h, h noctabhiua h HroYUCNA Kh 

MONACTUpH, HSRe NApHIfAeTli CA nOAHTCpON^K^ eMOYSRC CCTb C6 Mt^A 'KA* CLHIO- 10 
AOBC l^AATA^ A (OTCII^K (OBHAC 'O* B'E NCLTL 6CTb. 

V. nprfAOYYtiiuA CA ;b6 bi Ty ai»nh ^octhcaas^l, kna:;^ caob6N1lcki», c& 

CBATOflOAKOMl, U HOCAACTA H!^ MO|^ABy Kh l|A|^N> MNNAHAOY, rAArOAIOI|JA 
TAKO: lAKO 602BÍ6IO MUAOCTÍIO I^Af^^BH 6CMU, COYTIi BO Hb BIUIAH OYYH- 
TCAH MHO^H TCpHCťÍANe^ H^Jk BAAATCb H Hl^li rpCITb H n^^h N€M€l|b, OYYAI|i€ NU l^ 
pAI^AHYb, A MU CAOBCNH npOCTA YAAb, H NCHMAMIi, HSKC EU NU NACTABHAlb 
NA HCbTHNHOY H (^AI^OYMl CKAl^AAlb. TO H^OJĚipt^ BAAAUKO, OOCAH TAK<L MOYaSb, 
N2K6 NU HCni^ABHTl BCIAKOY Nf^ABAOY. TOfAA l|Apb MHXAHAl |^6Ye Kh ^HA0C04M)y 
KONbCTANTHNOY: CAUUIHIUH AN^ ^HAOCO-0^, ptYb CIIO? HN1» CCFO A^ N€M02R€T1^ 
CIkTBOpHTH, pA^BH T6B6. TtMIi A^Mb TH A^^N MNO^N, H HOHMl B^ATb CBOH, m 
HrOYMCHli MCipOACH, H HAN TH^ EU EO 6CTA CCAOYNIANHHA, A^ CCAOYNIUIC 
BC6 YNCTO CAOBCNbCKU BCCHAOYIOTI. TOfAA NCCMtCTA CA filTp€l|JH HN EOfA 
HN l|Afl|A^ no CAOBCCH CBATOFO ANOCTOAA nCTpA, KlKOSRe pCYC: BOrA EONTC CA, 
||ApKI YTHT6. NO B6AHK0Y CAUUlABliUJA p€Yb NA MOAHTBOY CA NAAOXHCTA N 
Cli HN^MN, HX6 EIAXOY TOfOSRC A^Y^A, CrOXC H CH. A^ TOY KIBN BOTb ^HAO- as 
CO^O^OY CAOBCNbCKU KNHfU. H ABI6 OYCTpOHB'K NHCMCNA, H ECCftA^Y CIkCTABAb, 
nOYTN CA ATb MOpABbCKAfO, OOHMlk 2R€ MC^A^^- NAYArb »6 HÁKU dk HO- 
KOpOMl nOBHNOYA CA CA0Y2RHTN ^HAOCO-OOY H OYYHTN C% NHM1». H TpCMl 
AUTIOMI^ HCUICAIUCMI B^BpATHCTA CA Hl^S MOpABU, OYYCNNKU NAOYYNUIA. 

\h 0\^%J^íiWh SBC TAKOrO MOYSRA AROCTOANKI^ NHKOAA, NOCAA 00 NIA, 80 
SRCAAA BHAtTH Kl, lAKO AffCAA EOSNI A. CBATH OYYCHÍC CK^, nOAOSRb CAOBCNbCKOC 
eVArrCAVc na COATApN CBATAFO ANOCTOAA nCTpA. CBATN SR6 NA NOnOBbCTBO EAA- 
aSCNNArO MC^OAIA. BIAXOY SRC CTCpA MNOFA YAAb, KUCC XOYAKIAXOY CAOBCNbCKUA 
KNHFU, rAArOAK>l|l6: RIKO NCAOCTOHTIb NH KOTOpOMOY »€ AS^UKOY HMtTH EOYKOB'b 
CHXhf PA;b« €Bp6H N fpBKh H AATHNIb, 00 OVAATOBOY OHCANIH), BXie NA KpCCTt ^ 
rOCOOANH NAOHCA. CXC AOOCTOAHKÍ OHAATNU N T^CAl^UYNNKU NApOlťb, llpO- 
KAArb. N OOBCAIL 6ANN0M0Y CONCKOOOY, HaSS E% T0I0X6 AS^CH) BOAtAl, H 
CBATH 61Tb 0YY6NNKI CAOBCNeCITb TpH 000 U A PfiSÍ ANArNOCTA. CR« mc^oaIa. 5 

VII. Ho 'AbNCX'^ SK€ MNOl^tXI^ ^HAOCO^l^ HA COVA*^ r|IAAktH^ (^676 » 

M€^AÍH> EJ^ATOY cisoeuoY: ce^ e|iíit€^ b« coyniiOYra EKixoRt^ e^HNOV BfiAs^AOY 

TASRAqiA, H fk^% NA A€Ck HAA^IO^ CiSON A^Nb CKONyAB'L, A TU AIOBHIIIN TQpOy 

RCAbMH. TO n€Mo:;h ro|iu (^a^h octabhtn OYYeHiA CBoero^ nAY6 xe mo- 

6X6IUH RUII'L CHACCNl CUTH. 

TIII* llocAAB^ sne Roifeiib n AnocTOAHKoy^ ni^ocH ii€4k)aía^ raask6N* 

NAArO 0YYHT6AKI NAlUerO^ A^ BU 6M0Y OTnOYCTHA'&. H (^eve AnOCTOAHK!lr: 
N6 T6C« 6ANN0M0V TOKM(0, N'L H BCtMli €T|»ANAMli TfklUťL CA0K6NbCKUM!ii 
CAIO H 0VYHT6AKI íňTh EOrA H (dr& CBATAfO AHOCTOAA n€T|^A, n€|^BArO HA- 
lOCTOALHNKA H KAI0y6A€|ISKhlfA l|A)lhCTBIIO NeseCNOMOV. N HOCAA H^ NAnHCAB'L 

enncTOAiio cTio: ANhAptRiNib enncKonii h |^ar'& eo^isin wl (^octncaaboy h KOi|eAiO. 

CAABA B'L RUUINHX^ ROfOY) H NA l^SMAH IIH|^%, Blb YCAOB^IIHX^ EAArOBOA€NÍ6« 
lAKO (O BACl A<^Y^O>I^KA^ CAUUlAXiOM^, NA NaX6 SKA3RAAX<dM'& CL 3R6AANieMl H MO- 

ahtboio^ RAiuero (^a^h cnAceHTni^ rako ecTb B^bi^ABurA^ rocno^b cef^AM^ rauiki^ 

15 HCKATH erO, H nORAI^AA^ BAMli^ KIKO N6T0KM0 Bt|IOIO^ NO H RAArUMH f^fiMJÍ 
AOCTOHrb CA0Y2RNTH EOrOY- Bt|^A BO BCI^ A^A% II6|ITBA €CTb^ H (OTOAAAHlT^b 
TH, N3R6 CA MNArb BOrA J^HAWqiG, A ftlLAU CA SfO (OTM€TAIOTlk* N6T0KM0 
RO OY CerO CBATHTeAbCKArO CTOAA nfOCH€T6 OYYHT6AKI9 NO H OY RAArOBt|H 
NArO l|A(»RI MNXAHAA. A^ NOCAA BAIII BAAX€NNArO ^AOCO^^A KONbCTANbTNHA 

so U Cb R|IAT(OM*b^ A^^NVl^ase MU N€AOCn«XÍ0M1b* ONH 2R€, 0YB%A«BUI6 ANOCTOAb- 
CKArO CTOAA AOCTOAI|IA BAHIA CT|IANU, R|IOMlL KANONA N€CLTB0|INCT6 NNYb- 
COSKe^ NO Rib NAM'b n|IÍHAOCT€, H CBATAFO RANM6NTA MOqiN H6C0YI|I€. MU 2R€ 
T|l€rOYBOY I^AAOCTb n|IÍHMUJ€^ OYMUCAHXfOMl HCnUTABUie nOCAATN Me4M)AIA) 
CBAI|lbUl€ H C1^ OYYCNHRU, CUNA 2R6 NAUlCrO^ NA CT|IANU BAUIA, MOYSKA »€ 

>^ €!bB€|IUJ6NA |IA:;0YM0M1i H n|IABOBt|INA^ A^ KU NAOYYNrb^ KIK0SR6 €CT€ n|^0- 
CHAH, CKAl^AA RNHfU Vk A^hiWL BAtUb, NO BCCMOY IfCI^KOBNOMOY YHHOY 
HCnOANb^ H Ck CBATOW MbUlCW^ |ieRtUe n CAOYSRBOK), H R|^etp€NI6M'L. RIR0SR6 
eCTb ^HAOťO^e^l KONbCTANbTNH^ HAYAA'L R0aRI6W EAArOAlLTliO, H ^(k CBATATO 
RAHMCNTA MOAHTBU: TAKOXe Al|ie HN% RTO B^l^MOXCTb A^CTONNO H n|^A«0- 

80 B«|INO CRA!^ATH, CBATO H RAArOCAOBCNNO EOFOM^ N NAMH H BC6I0 KA^OAHRÍeW H 
AnOCTOAbCKOW l|€|IROBbiO ROYAH^ A^ RUCT6 OYAORb J^AnOBtA" BO»IA HABhlKAH. 
C6H SR6 €AHN'L XpAHHTS OBUYAH, A^ NA MUIH n|^bRO€ YTOYTb ANOCTOAlb I eVArr6A'l'iB 
|ltMCRU^ TAYe CAOBCNbCKH, A^ ^^ HCHOAHNrb CAOBO RNHXN06: KRO RT^CXBAAArb 

rocnoAA bch a:;ui|n, h A|^OYroHi|H : bch B^i^rAAroAiorb ai^uku |ia:;ahynu Re- 

35 AHYVrI ROaSIA^ lAKOmC AACTb HM'b JS^OyTCh CBATUH (0T6lLqi6BATH. AI|I6 SR6 RTO iňTk 
CbRf^ANNUX^b RAMl OYYHTGAb H CAUUJAqiHX'b CAOYXN N (OTl HCTHNNU ldTB)^A- 
qiAI01|IHX'b HA RAAAH, NAYN6n Af^^I^^NOYBli HNARO |^A];'bR|^AI|IATH RU^ TAAA 
NNHrU A^URA BAMICrO^ A^ BOYA^Tl IdTAOYYeNl^ NO TORMO B'L COYA^ A^NU XHTIC lf€pK8H^ AONACSRC CA I9CII|IAIUIT^ TU R» CO^k MAlUfK^ A M éMMfA, A2R6 
AOCTQHTb fi>n nAOA'L HXI l^HilTH N }C|IANHTH CA H^lk. KU SRfi^ YA^flk Rl^AlO^ 
fiA6NHAKI<) nOCAOYIBAHTC O^YCIUA fiOMÍA, H N€C»TfHN€Te KA2(ANÍA l^pKOBHAFO, 
AA CA 0epAI|16Te HCTIIIINIH nOKilOltlini|H BOSRÍH^ (OTl|eY NAttieilOY mBeCIIOMOV^) 
Ch BCtMH CRATUMH. AMNIlb. npiAT^ SRC H KOI|6illi CL K€AHKOIO VCCTIIO, H^ 
HÁKU nOCAA H Wk AfIOCTOAnKOYi " A** A^AT6 UOyXk VCCTHUA YAAN, ftA N 

# 

6M0Y ciATHn M cnHCHonikcna vl hahomih^ na ctoai csATAra ahapohnka 

AnOCTOM tíTk *0* 6X6 N ByCflk. 

IX. Ho C6M'B X6 CTApyn IfAl^, ^ABNAAHByN AOBpNf M RfOTHBIUm 
HCTHHHH, Bl^BNiGe t^f^B BpArOY MOpABhCKArO KOpOAH NA NAC>, €1 BMMN '^ 

enncKonu : nio na nainch obaacth oyyuuin. #hi se 6>TRiiqiA : u a];'l^ ai|ic 

BUX^ B^AAA'^^ UKO BAWA CCTIi, KpOltt ^UJOk }^Of^H^%^ NO CKATAfO HeTpA 
eCTb. AA npABAOm, AI|IC AN BU fSCHÍA pAAH AANOMIiCTBA NA CTA^UA OpCAMU 
NACTOYnACTe Yf€C& KANÓNU) B'L;ilpANnMI|l6 0YY6NÍA BOXIA, BAWA^^^ ^A^ 

erAA NAKo xoTAqie k€a«;noy ropcHT k<>ctanum% nueNeui h^oenth, uo^n^^ 

BAtUb H:;A1fc6T€. pHHIA 386 6M0Y: R^e TAArMA ^AA AOfiaYACHMI. <»TBlLl|IA OWkl 
NCTHNNOY rABrMm HpCA^ M^pH, N NCCTUaHNI CA4 A BU TBOpNTe BMW BAUIKI 

NA umu moih Ro AOYYbiim tibjci^ h»6 coYTb n^BAiHf rAAfOAmiie mno- 

rAMH MOYKAím SRNTÍA €6rO HI^BUAN. MNOrAMIk X€ p«Y6Mlk n(IOr<MI6NAMl H 
NeMOf^YHl^M^ €MOY n|IOTHAOY (OTKU|tÍ«ATH, f 6Ye Na|M>A«i H^ NNI|A i mifQ\' '^ 

SKANie uocro ii64»paia7 OYxe m ca kin^ h npN HCifin OYnOTiAib. pcYC eNii : 

€N^ KAAAUK«I. ^HAOCO^A flOTNA NHOrAA €|»tTUI€ AI»A'Í^ flhUlA CMiHf: YTO 

CA noTHira? f^tffTk (šWh: ch r|MH(Geio ca yaam nfvjíJk. o tou^ »« cao- 

KCCN CUlptBBIC CA pA^IAOttlA^ A ONArO :(A€AABUI6 Vk CBAfiU, f^^hSĚOMM 
NOA JpetU MTA. ^ 

X. ^ONAC Km ANOCYOAHKCHf) tt OYB«AÍIB% NOCAA KAAYBOY NA NA^ A^ 
N6RO»T3i MblliA> pCKlUC CAOYKBU^ BCH KOpOA6BN AHNCimiN^ AOP^^iR^ N 
A6|MKan. H TAKO H nOYCTHUlA^ pCKUie Nai|€AMI : Al|l« CCrO HUAttIH OY CCfit, 
NCNl^OYAWM NACb AM|»t« NO ONN NCH^UIHA CBATAfO MT^ilA COYAA- 
YCTUpN EO mrk NNKL eONCBONN OYMjKmiA* N^NHAMIYN »C CA TOTA^I UO^A- ^ 
BAIAN6 OYWIfIblUC NCMBYCCKMA NOHU^ N»6 MHBH}fiOY B% NN)8& Ne»fÍAIOI|ie NMl^ 
NO KOB'L KOYlOlflC NA NA, Nl^fHAUlA BCA^ A Kli AIIOCTOANKOY HOCAAOIA: OKO 

H nepBtC 6ITt|N NAttIN tíTL CBATArO ilCTpA Kp€l|JBNÍe BpNUlH^ TO AASRA^ HAM'L 
M64H)AIA ApXienNCKOnA H OYYHTCAn. ABI6 SBC NOCAA N AROCTOANKl, H npiHMl 
H CBATOnOAKIb KNAS^b Cib BCtMN MO^ABAIANU, H NOpOYYH CMOY BC« lf€|MCB» H 35 
CTpHaRNHKU Bl KCWh rpAAtX'L. &n TOfOXC A^^NC BCAMH NAYATb pOCTH R0SRÍ6 
OYYCNÍe, N CTpHXNHI|N MN02RHTH CA Bl BClLXl rpAAtX'b) H flOrANÍH BlbpOBATil 
Wk NCTNNNUH 601*%^ CBOHXl BAAAH é^TUtTAfOtflC CA. TOAbMN NAYC N MOpABkCKA €K. Mt#OAÍA. 7 

idfiAACTb ttf^oeTf^aiNnTn HAVnn sen cf|Mmii^ h spuru ciiéA hokiukath n ck 
MNorA ii^Hi|«»¥a ^řo^ &r% mvk me ňn €Ahno hah ASt €»uk6MI. nora- 

6 N6€K% KNAl^b €HA€II*E B6/I1IH, Ct^A M ttiie/l%7:ii, ^Y^AAOK CA Xf HCTIANfiNJli 
H HAHOCTII A^VUUe. flOCAASl SliC K IMMOY |^€Y€: A<>BfO TN CA KU K^eCTHTN, 

cuNoy^ BOAeie csoeio fiA ccoch i^cmah^ p n^ nAM€ir& HOVA^n K|^ei|i^ffii 

fiOVA^Ultt HA YtOSRCH I^CIIAH^ H nOUAII6UJH MA. CaS€ H SUCTIi. HHOTAA IRC 
nAKU CBATOnOAKOY BOfOIOI|IIO NA nOTANUA, N NHYCGO 8R6 OlfCntlOI|IOY^ NO 

10 M6AAAI|I0V, CBATArO n6T(»A MbHtN llf^lSAH3KA10l|lH CA^ fCKUlC tAO^KSt, ROCiM 
K H6M0Y fAAf OAA ! lARO At{16 MH CA OBtt|JAeUÍH HA CBATUN fieT|N>n A^Nb CL BON 
CEOHMH CMBO|IHTH Oy M€H€^ B*B|N>YI0 VL EOrb, UKO NfCAATN TH NMATIi A 
Bil CKO|l«. 6SKf N SyCTb. 6Te|l% Af^Y^^ BOfATb !^0 M CLBtTNHn^ CdaRCNtl 
CA KOYnCTpOIO CBO^O, ^CKUIC AT{I0BVN>, H MNOTO HAl^ABli H OYVHB^ H OYTt- 

15 lllAB'b^ H6MOSR6 610 |IA!;B6CTH. N €»HH EO BOXTA (IABN TB0^A1|I€ CA^ TAH (^Ai;- 
B|)AqiAANOY lA^ AACKAIOt|lA HMIiHVA (^AAH, A^ CCrHM 4dTA0YVNTH Vk fi>rb 

i)6|iKBe. H (^6Yc: npiHAen VACb, cfaa HCMoroYTb noMOi|iH th, a mosi cao- 

B6CA nOMHHATH HMCTe, HO HCBOYA^Tl' YTO CMBO|IHTH. B NC^AAHOY HO ROXIlO 

(OTCTOYnACHIIO HAAC HAIIACTb HA H6I0, H HCOSptTe CA lltCTO CIO^ NO lAKO H 

soBHXp^ npAN'b B;€M\ pAl^CtlA. H HHA IIHOTA HOAOEHA CHMl, 1AX6 npHTyAMH 

fiiBiL cka:;aaui€. 

XII. €HX'b xc íLCtyik HcrcpnA cTApbm BpAn^^ a^ABHCTHHrb ycAosfivio 

pOAOY<) B'b;AKH3Re HftKUA HA Hb, lAKO A^^^NA H ABHpONA HA MOVCCA, (OBU 
IAB« A AI^OYrUA TAH. H2R6 EOAAT% HOllATOpbCKOlO 6pecVH>v H CAAEtHUlAA 

26 CliBpAqJAWr^b K!b C6Bt Cli PpABArO HOYTH^ rAAtOAtO^ie: HAUli eCTb HAiieSRb 
BAACTb AAA^n A CCTO BCAHT^ BOHli Hl^rHATH H OY^^^^ ^^^* CLEpABUlC 2R€ 
CA BCA AH)AH MOpABbCKUA^ BCAIAXOY npOY^CTH np6A*b HNIAI CnHCTOAlH), A^ 
EUUIA CAUUIAAH H H^rNAHIC CrO. AI0AÍ6 SKC, lAKOSKe CCTb OBUYAH YCAOBť 
R(dMli^ BCH nCYAAOBAATCOY CA H SRAARIXOY CH, AHUIACMH naCTU|UA TAKOTO H 

^0 OYYttTCAlA, pAl^Bt; CAABUX^, AHSC ACCTb f,KhllXMit^ lAKO C6 BtTp'L AHCTBI6. 
nOYCTUtC SEC AHOCTOAKCKUA BHHTU^ OEpfkTOIUA RNCANlC: lAM BpATIL HAUlb, 
MC^OAIH CBATUH, npAEOBUpCH^ CCTb^ AnOCTOAbCRO AI^AHVc A^AACTK, H B pOYKOY 
ero COYTb 6i>rL EOFA H (dVh AHOCTOAKCKA CTOAA BCA CAOSCHbCKUA CTpAHU^ 

AA crosKC npoEAAHerb, npoRAATik, a croasc cbathtii, tlh cbatii a^ eoyan- 

85 H nOCpAMAbUlC CA pA^HAOUlA CA lAKO MbFAA C^ CT0YA0M'&. 

~XIII. Ne AO cero sec tokmo !;aoba h?c% cta^ ho piuuA rAAroAwqic: 

lAKO tfApb CA HA Hb rHtBACTb, A^ ^V^ ^^^ OfipAI|l«n, HUCTb 6II0Y 2RHB0TA 
** UTkTH. AA H o TOM^b R67COTA HOXOYAHTtt CBOCfO pABA BOrb IIHAOCTHIUN, BAOSEH 8 SKNTfe 

Bil ccpAMe i|Apio^ KiKOSKe ecTb npHCMo wl povi|« BoaisíN i\^bh cepAM^- ^ nocnik 

KNHrU Kli N6M0V: RIKO^ IdTVe Y6CTNUII, SeAMN Tese K6AAI0 BNAtTH. TO 
AOBpO CLTBOpH, TpOyAH CA fi,0 HlCh^ AA TA BHAHMli, AONA^SRe 6CH NA CeUli 
CBtTI;, H MOAHTBOy TBOIO RpÍHMeU^. AEI6 K6 UieAUlOY 6M0Y TAMO, HplATIk 

ero i|Apii c B6AHK0I0 yecThio h ^aaoctiio, h ovYCHíe ero hoxbaah. ovAf*ii^sRA « 

(0T% OYYCHNK^b ero nOHA H AÍAKOHA Ch KNHrAMH. BClO 2R6 BOAIO erO CliTBOpH, 
6AHK0 XOn, H N60CA0YUIAB1I NH RpH V€€OM'L ase^ (OBAlOBAli N (OAAfHB'L 
B€AMH<) npOBOAH CrO RAKU CAABNO A^ CBOerO CTOAA. TAKOase H nATpÍApX'^* 

XIV. Na ecwl ase novrexik vl UNoru nahacth BnAAAuie (ňvh Ne- 
npíAi^NH^ no noYCTyHRiiyťL b pa^bohnhku, no uopio bi bunu B«peNu, noio 

f«KAU% Bil CVpTH Nei^AHNU, SIKO CA CKONYATH NA NeM'L AnOCTOAbCKOMOY CAOBCCH: 
BtAU <0T& pAI^EOHNNKb, BHAU R*^ MOpH, El^hi VL ptKA^CL^ E^AU (^Th AKCSpATIA^ 
Bl TpOYAI^X^b H nOABHaKCNIHX^, Wh l^ABBeNÍH UN0SKHI(eiO, WL AAKAHIH H 

asAasAH h npOYHX^b neYAAtx^, Axe AnocTOA'^ nouNNACTi. 

XV. Ho TOM^L ase OTBcprii ca moabu^ h ncYAAb cboio na BorAis 
Biii^Aoaisk, npesRAC src <otii oyycnhk^ cbohxii nocAask aka nonu CKoponHCi|A 

l^MO, npCAOaSH WL £0p^% BCA KNnrU HCnOANb, pA^Bfk UAKIKAKCH^ (ňTh 
rpCYCCKA A^UKA B<b CAOBCNCKli, UI6CTÍI0 MtCAlfb, NAYCNl (úTk MApTA MtCAlfA 
AO f^MHi f^^CAl^ N UI6CTH f^Um (OKTABpiA MMAIIA. CKONYAB aS6 AOCTOHNOYH) 
XBAAOY H CAABOY BOfOY 1i%3^\CThj AAI0I|I6M0Y TAKOBOY^ BAArOAtTb N HO- ><> 
Cntyik. H CKAT06 Bi:;N0ni6HÍ€ TAHN06 Ch KAHpOC(OM% CBOHM'L fi^L^NCC^b, 
CbTBOpH NAMATk CBATArO AHMHTpllA. HCAATUpb B(d CB TOKMO H CVArrCAie 
C<b ANOCTOACdMli H Hl^BpANNUMH CAOYaSEAMH H l|6pK0KNUMH di ^HA0C04^0M'b 
npeAOXHAl nCpBte. TOÍAA %€ N N0M0KAN0N'b, pCKUie J^AKONOY npABHAO' 
H (OTCYbCKUA KNHfU npCAOaSH. S5 

XVI. npHuieAUiOY aise na CTpANU aoynahckua KopoAio OYropbCKOMOY^ 

B^CXOTb H BHA»H. H NtKUMli rAArOAI01|ieM'b H nOMUlUAIAI01|IHM'b, lAKO 
NCHl^BOYACTIk ^rO B€%^ MOYKU, HA€ Wh H6M0Y. 40Nli asC SIKO A^CTONTIb 
BAAAbll|t^ TAKO H npÍATl Y6CTN0 H CAABNO Cli BCCeAlCM^b. H nOK'BCtAOBAB'L 
Cb NNM^b^ KlKOXe AOCTOniUC TAlftMA MOYaseUA BCCigiiU rAArOAATH, (OTNOYCTH 80 
CrO^ Ch AIOEOBIIO H OBAOEUJ^AK^, Cb A^pU C BCANKyMH, pCKl 6M0Y •' "O" 
MANH MA, Y6CTNUN (dTÝ6, BL CBATUXli UOANTBAX'b TBOHX^b NpHCNO. 

XVII. TaKO aS6 BCA BHNU (OTCtKli (ňVh BCA CTpANU, H OYCTA MNOrO- 
pHYNUX^b I^ArpAAH, TeYeHie ase CbBpiilUN, BI&pOY C'bBAWA'1'? YAA npABCANAro 
B1;NI|A. H nONCaSC TAKO OYrOAHBl BOrOY B!b;AI0BA6Hli KUCTb, npHBANaSATN 35 
CA NAYAT^ BpCUA HOKOH RplATH (OTli CTpACTH N IINOÍNX^ TpOYA<HSl Mbl^OY- 
BMpOCHIUA aS€ H pCKOUlA : KOfO YIOeiUH, <0TY6 H OYYHTCAIO YCCTNUN^ B'b 
0YY€NH1|6X^ CKONX'^'') A^ EU Wh OYYCNJA TBOCFO T6B« NACTOANHKli BVAli? nOKA^A ase HUlb e^HNArO <ňVL N;B%CTNUX1i 0VY6NNM CBONXl, NApNI|A6MArO 
rOl^A^AAAT^, rAAfOAA: C€H €CTb BAIIJ6A ^eUAMi CBOBOAh MOVSRk^ NAOYY€N% SKC 
AOBpt B MTUNbCKUA KNNÍU, llpABOBtpČNl. TO BOyAN B02RÍA BOAIA H BAIIIKI 
AIOBU, lAKOase H MOIA. CliB|)aBUJeM'h 2Re CA HM'L B'h l|BtTNOYIO N€A1lAI0 
BCtM^h AlOAeyh^ BUieAli B^h l|epKOB& N NCMOrkUI, KA;A &*& BAArOAtTN l|A|llA6 

H kna:;ia h kíin^kh n aio^h bca. h peve: CTi^ii^eTe m€N6, p^vrn^ AO t(^6- 
TiAro fi^hne. iakosrc h buctb. CBHTAiot(iov T|^eTi6M0Y Ai^NN, npovee |^€Y€: 

B^h ^OVIIH TBOH, rOCnOAH, A^YIUH) MOIO KAArAIO. NA pOVKAN^h Xe l6p'bHCKAX% 

nOYH Bil *S* A^NIi MUCAlfA Aflf^HAA, B^ *r« HlťLAHKTA^ B^h ^S* NOe N «T« N •YF* — 

e€ A*&TO <dT% TBA)IN BCerO MH|IA. OyCOVSKAblUC SR€ CBON OVYeNHI|y^ H A^- 10 
CTOHNU YeCTH CLTBOpHBUie, H CAOV^RBOy l|epKOBNOYH) AATUNhCKU H rpeYeCKU 
H CAOBeHbCKUi, CLTpeBHUJA H nOAOSRHUlA ^"k ChBOpNtN l|6pkKBN. H npHAOSRH 
CA K^b (0TI|eM!b CBONM^b, nAT^ÍApXOM^b^ RI^OpOKOM^b N AnOCTOA(0M'b, OVYNTCACMl 
H MOVYeNHKOM'b. AlOAie 3R€, BCI^YHCACNNUH NA|)a)A'b, CbBpAB CA npOB02RAAXOV) 
IIAAYlOtfie CA AOBf^ArO 0YYIT6AIA H nACTUpiA, MOV^CCKli nOA^b N SKCneCKli^ 15 
MAAÍH H BeAHt|IH^ BOrATIH H OVBOI^IH, CBOBOANIN N pAEH, R'bA0BH1|A H CN^OTU; 
CTpANNIN H T0;6MI|H^ NCAOVaSNIN H ^fl^pMÍn^ BCN RUBlUArO BClAYeCKO) BCtMl^ 

AA BCA n|^Ha>BptA'b. Ty xe CBUuie, cbataa h ysctnaa taabo^ moantbamh 

CBOHMH npHI^HpAA H NA NU, 2ReAAIOI|IAA T6R6, HI^BABAIAH OlT^b BCAKOA NANACTH 
0VY6HHKU CBOIA; H OVY6NI6 Nf^OCTpANIAA, H 6(lCCH n|»OrONA, A^ A^^TONNO go 
I^BANÍA BAUierO 2RHBUI6 ^"k CTANeU^b C TOBOH), TKO€ CTAAO, id A^^^NOYH) 
CTpANOY XpttCTA EOFA NAlHCrO, B-bYNOVIO SKHI^Nb npl6MAIOI|ie iúTL N6rÓ. TO- 
MOY Eid eCTb CAABA H YeCTb B<L B^KU BUKOMli. AMHNL. POZNAMENÁNI. Str. 1 řád. 6. V rp. ^IJ^UUIHIIIU nouuWHAH, omylem přepisovatele, jak se zdi 

— 1 — 9. alO. Vrp. upiVh if místo něhož dle návrhn Moskevského zasíla- 

tele položeno MOYAPkCTROYCrL €1. 

— 3 — 21.a22. Ve sloYÍch: n.ittTlb€KOIo — ciATym není srovnalosti ▼ pádech 

s předešlými i následujícími. Zdá se^ že ▼ starém rp. stálo: 
imOTkCKOYift YHCTOT& (accus.), až neniá-li se čísti spojeně: 
s^anoBtANAu ;(paH6H!a niioiTicKOio yhctotoio. 

— .4 — 20. y rp. f^npH UHOl^H, zajisté mylně, míbto j^apu MHOru. 
— 29. V rp. HAOYVHIIII; smysl žádá HAOYYHBIUA. 

— 36. Místo nHilATHU snad by se čísti mělo nNAATHNKU. 

— ^5 — 3. Místo A€C*, jak v rp., čti AtCK, od A«;(A, t. lícha, areola, 

Ackerbeet. 

— — — 13. al4. V rp. UOUHTKYIO; místo UOAHTKOIO. 

— 6 — 3. V rp. H6aiT|INHAT6, pravidelně HeOTI^NHtTe. 

— — — 10. Pftvod životopisu v Moskvitjaninu místo SflArOY navrhly e ipa- 

TA: mně se nic měniti nevidělo, neboť já to slyším na krále 
německého, nepřítele Svatoplukova. 

— — — 26. Jestliže před f^onj^e vypadlo slovce ;^0IIA6X6, jak Moskevský 

spisovatel životův sv. Cyrilla a Methodia se domýšlí, naleželo 
by prvních pět řádk&v této kapitoly, až do slova OYM|kOWA, 
připojiti ku předešlé. 

— 7 — 1. Místo ICA CTflAHU opravuje Moskevský životopisec si BCA 

CT^AHU, což se mi zdá zbytečno. 

— 8 — 11. V rp. si^ CM|kTH, místo něhož s domyslu přijal jsem Ri CYf^TM. 

A 

— 9 — 6. V rp. KAl^ABl BArTH YA^IA, COŽ mnou rozlolženo v kas^A Vh 

BAAro;^'KTII IfApn, ačkoli aui tím všecky grammatické nesnáze 
odvarovány nejsou. Smysl jest, že Method, kázaje, žehnal 
(bcnedixit) císaře, km'žete, duchovenstvo i vŠecken lid. j ŽIVOT 

SV. SYMEONA OD KRÁLE ŠTĚPÁNA z RUKOPISU XIII. STOLETÍ 

VYDAL 

PAVEL JOSEF Í^AFAJliK. DRUHY OTISK. V P R A Z E. 

NÁKIiADKM BEDŘICHA TEMPSKÉIIO. 

í H ů fi. PŘIPOMENUTÍ. 
Život SY. Symeona, světsky Štěpána Nemanje, knížete čili vlastně 
velikého župana srbského^ sepsaný od syna jeho Štěpána^ krále srbskéh -^ 
a teď ponejprve na světlo daný^ přejat na papír pro mne ž pergame- 
nového rukopisu Pařížského péčí důstojného Demeiria Yeršinského^ 
jehož laskavosti i z bedlivého srovnání přepisu s prvopisem děkovali 
mám. Rukopis (en^ předlím v Coislinianské, nyní v národní bibliotéce 
pod ě. 3537 starého poznačení chráněným obsahuje v sobě napřed výbor 
z pověstí starcův, dílem dle Jana Moscha, dílem dle jiných, (tak jme- 
nované ye^ovTixój/), za tím několiko jiných řečí z řeckých otcův, na- 
posledy tento život na L 202 — 244. Na skonu čte se rukou samého 
pisce: nacniLtii€Nii€Mb CBCTAro j^oy^íix KONbYenb cseTUH sosKbCTKbNU no- 
KftCT&NiHA CBCTunyb H Afftnoj^ouHxb OTUfbk, a ua L 66 jinou pozdější 
mkou : cíio MiHroY ko\iiii ^-eo^u n csenn ro|iiL a^onctui oy Aisfi* 
e|iiinasou )ciiUiiiAA|^cifi9ii. sork aa n n^in. Podle písma padá rukopis, 
zdá se, do druhé polovice XIII^'' mieb aspoň do samého začátku XTV^'' 
století. Viděl jsem sice překrásný snímek přední stránky L 1^^ a 202^% 
onde začátek pověstí, tuto životopisu, od umělého prof. Silvestra, ná- 
ležící k velikému jeho dílu Paléographie universelle (Paris i 840, FoL), 
s nápisem ^XL síécle slave^ (textu k témuž snímku viděli se mi ne- 
udalo}: než že to nemožnosti, na oce jest. 

Že život ten v té spůsobé, v jakéž jej před sebon máme;, již na 
přepolení XIII. století znám a oblibován byl^ o tom nelze pochybovali 
Dometian^ mnich Svatoborský, kterýž 1. 1264 život sv. Symeona 
obšírně a květným slohem sepsal, vnesl některá místa z našeho slovo 
od slova do svého tvoření. Též jeden nejmenovaný starý letopisec 
srbský výčet dobytých od Štěpána Nemanje hradův z něho vážiL 
Některé doklady u Pejačeviée (Historia Serviae, Colocae 1799, Fd.) 
také naznamenávají, že{ on buď výtah, buď přepis tohoto života pH 
ruce měl. 

Připojené na konci stručné bhlaveni života 'jest práce někoho 
jiného, nikoli krále Štěpána, jakž zavírati lze z toho, což se o vstou- 
pení tohoto panovníka nedÚouho před smrtí do^ řehole pod jménem 
Symeona (dle jiných Symona) krátce dokládá, leč by to byla pozdější 
vstavka. 

O skladateli díla, králi Štěpánovi přijmím Prvokořunovaném (srbsky 
Prvověnčaný, veliký župan od 1. 1195, korunován na království 1222, 
umřel 1228), víme odjinud, že literního vzdělání, i řeckého, jelikož 
zef řeckého císaře Alexia III., ni málo nebyl prázdný. V bibliotéce IV 

Mnichovské nalézají se v rukopisu řeckém dotázky jeho liturgické^ 
počtem třinácterý, k Demetriovi Chomatinskému, arcibiskupovi bulhar- 
skému (kv. 1203 sld.), spolu s odpovědmi tohoto, ješté nevydané. 
(Hardt v Aretin BeilrSge 2. B. Mttnchen 1804. 8®-) Příjmí Jovxag 
(z lat. Dux), jež se mu zde přikládá, a jehož řecký nápis pečeti jeho^ 
znám]^ z Lucia, ještě nenese, vyškytá se i v řeckém podpisu syna jeho, 
krále Radoslava, k srbské listině 1. 1234. 

Veliký zakladatel nové dějnějSí dynastie a tím i nové mohutnější 
říše, Štěpán Nemanja, došel řídkého a však zaslouženého oslavení. 
Dva jeho synové, nejstarší Štěpán a nejmladší Sáva, odkázali potomstvu 
pamět jeho slohem, jakýž jen ze synovského srdce prýštiti se může; 
učený mnich Dometian velebil jej dílem velikolepým ; národ srbský po- 
hřížil památku dějův a zásluh jeho do hloubi ducha a má ji ve ctí až 
do dnes neporušně. ÍPřístojnol, aby takového muže aspoň hlavní doby 
života dle let, mnou pracně sebrané a na místě postavené, zde vytknuty 
byly. Narodil se Štěpán Nemanja 1. 1114 ve vyhnanství na Rybnici 
(Hčka to v Cernéhoře, nad Podgoricí blíž dřevní Dioklee z leva do 
Morače tekoucí), dobyl své dědičné země a osadil se v Rasu asi 1144 
(t. v třidcátém svém roce), stal se velikým županem 1 1 59, vzdal se 
panování 1195, 25. Března, přešel ze Studeníce na Sv. Horu 1197, 
umřel v Chilandáře 1200, 13. Února, tělo jeho přeneseno do Studeníce 
1208. Zplodil s Annou, dcerou Borísa bána Bosenského, syny Štěpána 
krále, Vlkana knížete a Sávu (světsky Rástko) arcibiskupa Srbského. 

O znamenitosti spisu v příčině historie, dřevního zeměpisu, i samého 
jazyka^ doložiti byt slova, zbytečno; do objasňování věcí samých, jmen 
osob a hrádův atd. hloub vcházeti na tomto místě nemožno. Cíl můj do- 
sažen, jestliže rukopis správně vytištěn, podlé zásad jinde a častěji 
rozvinutých : což samo nebylo bez těžkosti a nesnáze, dílem pro patrné 
nepravidelnosti pravopisu a jazyka, dílem pro nezáporné chyby rukopisu. 
Na některých místech, po skrovnu však, přidáním vypuštěného slovce 
smyslu nápomoci jsem se osmělil. 

Co jsem v poznamenání k životu sv. Symeona od sv. Sávy o jistotě 
dne úmrtí sv. Symeona, 1 3. Února, propověděl, dotvrzuje se souhlasným 
svědectvím typika Chilandárského od svl Sávy, rukopisu pergamenového 
z XIII. století, v němž výslovně tentýž den a rok položen. 

V Praze, měsíce Srpna 1851. 

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK. i 
TKhTHK N SRHS^LIIk CBCTArO H BAa»:€HiirO II nflIínO^i^OBHArO IdTlfA HAUierO CYM€(OHA; n(»%:KA6 
^ SbUChlUarO HaCTAKkHHKA H OYYNTCAKI^ rOCnOAttHA sne H C2IU0Aph%hl|a (OTkVkCTKHKI cil KLC6 

cpbBbCKuiiK :;euA6 h noiiophCKUK. 

BilJl/^UKO BilArOCAOBH. 

|IHNjll1;T€, a> X(>HCT0AI0Rk1|H, H BHAHT6 ie2R6 NA NACb 
l^eUAbNUHXk E02KHÍII MHilOCpkAHKI rAkRHNt (OTKpbBCNIiie. 
(OTk Cb^A^HNia BCerO MHpa MNilOCpkAHI€Mb CBeTAfO CBOiCrO 
AOYNA MHAOVI€H nA^U^NH pO^h YAOBtYkCKUH OyCTU R^O- 
I^OYhCKUHMH ni^tAl" npOBeiflABAe XOTCqiARI RUTH, ll\K02K6 

^Q MUtS^mjm^^fBm ^^^^ npopoKk: CAOseceiib rocnoAbNNUb NCBecA ovTBpb- 

ANUje C€ H AovxoMb bycTb icro bca chaa NXb. uH^b ko 

CTBOpieNUH I6M0Y A^V^^Mb I€r0 €E6TUMb npOpOI|ll npOBb;bR1;i}lAIOi}16 OYTRp- 
SKA6BaX0Y, BtpOBATH Bb CR6T0YI0 TpOHI|OY H Bb Í6AHN0 ROffSbCTBO, nAY6 2R6 H 
CO npHUlbCTBN lero XOTeqiHNMb EUTH. BCerOVRHTCAbNOMOV BO ANiABOAOY 
15 NACtlABblUOV nAtB6Ab HenpHIA^bNNHbNy H OVKOptNHBbillOY H Bb C^bAlfA HXb 
N OdTBpAqibUlOV 16 (OTb TEO|lbl|A CBOICrO^ ll\K02K€ CAOV^NTH rAOyXHMb BOy- 

unpoMb^ H AOBeAbuioy i€ Hi^peANtie h f^o povKonHCAHHKi NXb, nuhme ii 

BbpNNOYTH 16 Bb A^NO AA^BO CKpOBHI|Jb. MH€l(lNMb TR^ a>lltMb^ HeYAIAlillieUlb 
€i>ApR2KHM0Mb, N6Bb:;NCKATH :;N2RAHT6AI0 HAIÍI6M0Y CTEOpBNHXb pOYBOY I€r0. 

£0 nONI€2R6 H npopOI|N Bb AAt BCipAlOTb: npHA6Tb AN N:^RABHT€Ab HAIIIb NI^RA- 
BHTH NACb HAH NHH ? ONb SKC MHAOCpbAHICMb CBOHMb NC^aKbCHt HO npO- 
pOYbtTBOY^ I62R6 npop€Y€ A^BNAb A^Y^^OMb CBeTUHM : CNHAeTb lAKO A^^A^^ HA 
pOYHO H RIKO KAHAIA KAnAIOI|JHIA NA l^eUAlO. NO HCTHH« BO CbNHAe H BbC6AH 
Ce Bb OYTpOROY 2R6Nb€KOY N€BbMt€TNMM N6B6CH. KTO l€€Tb CN 2li6NA ? 2R6NA 

S5 l€€Tb CN, (O H6H3R6 RpOpOKb TAArOAA: (OTb K0p6N6 HI€C€(OBA Hl^b YpbCAb 
AABNAOBb SRei^Ab NpOI^CRy, H npOCTO p6l|IH YHCTAIA H nptYHCTARI H np'(H6- 
nOpOYNAIA H npUCNOAMHlIA MApHIAi^ MATH XpHCTA ROrA NAUierO, l|Ap€BO 

noKOHqie, N;b Neiense NeBptasA^Hi^HO npouibAR i^ATSopeNOY CbxpANN, iak0íi;6 

peY6 npOpOKb: CBIkTb RbCHm Bb TbMt CtA€t|IHMb H Bb CtNN CbMpbTbNtH. 

dO N Bb AbHH BbCNIATb iipABAA. NO HCTHNtL RO CBtTb BbCHIA npHlllbCTBUI€Mb 
CBOHMb COYlflNMb Bb AA^, NCTbYNIO COYqiNMb Bb AAt CBCTUNMb npOpOKOMb, 
Ub H NAMb CbrptlUbNJ6Mb, ICXC (O nptCT0YnA6NHH NAUJSMb AAAMA np'ftA'fcAA* 
nptAN RO (ORNORHBb NU Kpbt(l6NHi€ML CBOHMb BOAOH) N A^Y^^^^I") "AKU 2R6 
HCKOYHHBb NU RptYHCTOH) CBOCIO KpbBNH) H Bb ICAHNO ROXbCTBO H Bb ICAHNOY 

sgBAACTb H Bb ICAHNOY BtpOY RC6 ICl^UKU CbBbKOYftH. HAYC 7RG H AIOC€l|JHMb 
ICrO nptHI^ORHAbHOYlO H ROFATOYH) MHAOCTb CBOiO II0AAI6 Neil2;p6Y€HNUHMb 
ICrO MHAOCpbAHICMb^ H CBOICrO ROXbCTBA BUCOTOH) a>Tb l^CMAbNAFO ICCTbCTBA 
X0T6 npHMtCHTH il6R€CNUHNb CHAbb, a>RU HO Bb:;Btl}ieNHIO CSeTUlC MOYASC II^^RpABb. APOVrUHMb 3R€ lipOTHBOY T|IOVAOUk NXb B1lNbl|e nO^Aie, HHHMb X€ filTb 
pOa^AI^CTRA MATei^N HXb I^CMAbNUHMb BAAAUKAMb BUTH KIKO OVrOAHNKOMb I€r0. 

H NeTbYHK) BO neKOYi|ie ce ^euAbHuuH BAACTbUH^ Nb RiKO ovroAbHAia ro- 

CnOA6BH Bb BOAIO I€r0 Cb CTf^AXOMb, HAVe X€ H Cb Af^l^^NOBeNHljEMb TB0p6l|ie. 
Bb HHXbSRC H €NH MOH rOCHOAHNb CB6TUH KfIbMNTeAb ni^tRblBAlUe^ TBO|»€ 5 

cyroANA rocno^eBN^ sk6aai€ nacaaahth ce EAArbixb Bb ffiuoy rocnoAbNH. 
HACASBAeMH BO Bb f,ouoy rocROAbNH, ni^opoxb |^€ve, Bb Ai^optxk AOMOY 
RorA -NAuiero n|^oi|BbTOYTb. lerosKe N6nor|^tiuH. 

II. TtMii 3R69 (d rocnoAt bo^il CBeTHTeAHie, HiepApbCH, Hiepen sce h 

YpbHOpH:;bl|N^ AIOBHMHI|H 3Re H EpATHIA MOSI, Algb CKA^SOy BAMb, tICAOCTOHHU 10 

rptiubNy II OYNHAH BUBb npiLAb idiubCTBHieMb lero, poxACNU nub nAve «6 

H BbCnHTANU HMb CT6^ANb, C6r0 €B6TArO rOCHOAN CBOerO pOSKAbCTBO H 

asHTNie H AOEpOAtreAH.. Aipe h NecoYqiOY mh TbrAA nn noMN€i|ioY Busb- 

IIIHXb I6SR6 iň p.02RAb<^1^B% l^rO^ Nl^ €AUIllANHI€Mb MN CAUUI.€l|IOY? l€SKe BUBbUlOY 
BCAHKOY MeTGROY Bb CT^ANt €6H €pbnbCKU|€ l^eUbAlC H AHa>KAHTNI€ H A^l"" » 
Mw^l|tll€ H TpABOYHHie^ U (Ol^eyAbCTBOBANOY COYtfiOY pOANTCAH) i€ro a>TJ» 
BpATHie CB0I6 l^ABNCTHIO AHIABOAICIO^ iúHh SRC Hl^biilbAb (0Tb KpAMOAH HXb 
Kb MtCTO p03RA6NHIA CBOCfO p6K0M0e ANCOKANTHIA, H H^BOAI€NHI€Mb BOSKHKMb 

N np%YNCTUi€ lero uArepe pOAH h cero cBeTAro (otroka, xoTeqiAro euth bo- 

2RHI€Mb npOUyCAOMb CbBbKOYHHTeAlA nOryEbIlIHMb CTpAHAMb COTbYbCTBHlA lerO^ m 
HAGTUpA TUB H 0YYHT6ARI, RAYe 2Re N IIOrUBbillHMb aiBN0BNT6AIA^ HA MtCTt p6K0- 
MtMb pUBHHl|A. ÓY XpAMOY COYqJNMb Bb I^SMAH TOH H AATHNbCKUMb HI6p6CdMb, 
H:;B0A€NHI€M ase BOSRNieUb CHOAO^H ce N AATHNbCKOie n^HICTN K|lbl|l6NHie. 

Kb:;B(>Ai}ibiiiOY me ce a>Ti|OY lero ha cTOAbHoie MtcTQ, h hakh cocaobh ce 

BbTOpOie KpbljieHHie npnieTH Ollb pOYKU CBCTHTeAlA H AflXHHieptKl ROCptAtss 
CpbHbCKUie I^eMAie^ OY CBCTUIO H OY BbCeCAASHUlO H BpbXOBHHlO AHOCTOAOY 

nerpA h habaa. nocAtAi^cTBOYie baaauiiil cboicmoy nACTHfiOY xpucTOY, lAKoaise 

HHCAHHie Btl|IAI€Tb: lAKO (OEOIO C|>Cl|OY MA1;K0 CbCAAb leCH, pCKUie BCTbXA- 
rO 2Re H HOBArO I^AKOHA CbBpbUlAIC. nHTAIOI|IOY SRC ICMOY Bb BAArOB$pbHUIO 
H EOrOYbCTHBOY pOAHTCAlO ICrO, Bbl^HpACTA SKC pOAHTeAlA ICrO HA (dTpOYC^ 30 

HCBtAOYipA EoasHie tahhh h UHAOcpbAHiA noYYHHy^ xoTeijieie euth ha nicMb, 

KIKOSKC l|ApCTBOBATH ICMOY ^CMAbHHMN H Bb HCBCCHyXb BbABApATH Ce 
Cb AHrCAU. 

III. Ebl^pACTblilOY 2R€ ICUOY AO €i)TpOYUHU, H npHICUlUOY YeCTb 
61TbYbCTBHIA CBOCrO, pCKOMOYlO TOnAHIfOY, HEpb SKC H pACHHOY H rAArOAlC- 35 
MUie ptKU, BUHOY SKC npOTNBbHH AHRIBOAb HCOptCTAIAIUe HAHACTH HAHOCe 
npABeAHOMOY> H a>CKpbEAKIUie H EpATHIClO CBOJeiO, A HeBtA'^uie rc^oymhhi^ 

icine ^(K TpbntHHie iiaracth TpbnACTCHy BtHbqb nAereuie ce ha rAAst npAKeAbHArO. I^AIIie na rNtBb AkCTH HenOMUlUAKIlUC^ Nb COTR^brL I^AOCOY 
AHKIBOAIO, Kase NABASRAeNHICMb RpATHIC I€r0^ nCKAUie Ce, VXKOTRe ovroAHTH 

rocnoAesH n ovroAbNAKi nptA^ HHUb CTBopNTH. vovskiuov Tne EoroAioBNsoMOY 

l\!kpO\ MANOHAOY KOCTANbTHNA r^l\f,(X (O l|tAOMOYApH HI^eqihNt H N €M1;p€NH 
5 H KpOTOCŤN SŘe CCrO Ne^AOBHRArO, npHBAH^ikUlOY C6 Bb NUUieRbGKON CT^AIItl, 
XCAAie I€r0 BHAtTH^ nOYCTH K N6M0Y^ KIK02K6 npNTH H BH^tTH. 'a>Nb m€ 
nbTbl|fAB €6 npHA€ K NI6M0Y. OY^ptB Xe Hl, H l|ApbCKUMb AOBHl^ANHieMk 
npNICMb H (OBAOBN^A H^ N A^BAb C6 MOYApOCTH lONOIIie, H l|ApbCKMMb 
CANOMb nOYbTb H, H A^pl^l^H pA^AHYHyUH. N (OTAOYYHRb I6M0Y (0Tb I^CMAC i 
10 €Bbl€ AAGTb l€MOY pCKOMOYK) rAOYBOYHl|OY<) rAArOAI€: Test BOYAH H CtMeHH 
TB0I6M0Y no TCRt Bb RtKU, HN € KHMb me HeCba>Bbl}lbNO. NH Cb MNOH)^ IIH 
no MNt Cb RÁNasbNHMH MOHMH. H <0 CeUb^ EpATHI€, A^ HCnOYlOAHTb C6 
OYMb BAUlb^ I€2ri6 l|ApHI€ AIOBAKINOY N l|ApbCKOIO AIOEOBHIO^ H nOYbGTH 
N CANOBe MbNOSISAXOY I6M0Y, H HNU 2R€ BAAAUKH npHA€/RbNO IIOCAOYUIAXOY 
I5l€r0, :;ANI€ l|ApL BblIUbNHH rOCnOA ICOYC XpHCTOCb AI0RAIAIU6 H. BtAOMO 
EO EOYAH, iO AIOEHMHI|H, BbCAKON HAbTN, lAKO AI0E61}lÍMb BGtMb C^bAlfeUb 
BbCA nptBbCntBAlOTb I6M0Y NA npiíANAIA. C6rO EO CB6TArO Al|J6 H AI0EAIAUI6 
H l|Apb, I^ptllAme l|ApLCKUI€ AI0EbR6, CpbAlfC XC I€r0 pACHAAlAIUe €€ E02Kb- 
CTBbNHMb a>rNI€M^ KAKO OYrOAHTH rOCROAeBH, H XpAMU OYrOAbNHKbb CBGTUXb 
SoTROpHTH. npnUlbAblUOY SKB IGMOY H NH MAAU I^AKbCNtlBblUOY^ NAY6Tb Cb 
nOCnUUieNHICMb TBOpHTH Bb CdTbYbCTBN CBOICMb OY TOnAHI|H XpAMb npt- 
CB6TUIC EOropOAHlfC, HA OYCTH ptKU pCKOMUJC KOCbAbNHI|€^ N Tbb OYKpA- 
CHBb H Cb BCAKUMH npABbAAMN l|pbKOBbNUMH^ H OYCTABH Bb NICMb YpbNbl|bb 
CEOpb, Cb YbCTbNbIMb H EOrOAlORblHMb ROApOYSElICMb CBOHMb^ HApCYCNOIO 
35 H ANbNOK). H NptAACTb l€N ?CpAMb RptCBCTUlC, lAKO netflH CC HMb BCAKOH) 
AtTCAHIO, N YpbNNI|AMH, HXb2E€ OYCTABH Bb MtCTU TOMb CBCTtMb. <ONA SKC 
Cb RCAKUM nOCAOYUlAHHlCMb H AOEpOHbpABHlCMb CAOYIUAUIC, CbBAI0AA10l{JH 
XpAlib nptCB€TUI6 EOropOAHI|e^ npiiAANbl ICH rOCnOAHHOlIb NAUJHMb GHMb 
CBCTUMb. (0 cen EO pCYC MOYAPU- ^BNA YbCTNA Bb A^^^Y M0Y2RA CBOICrO, 
30 YbCTbHtHUlH ICCTb EHCCpA TAKOBAIA H KAM6HHIA MN0r0l|1iNHAr0. BHCCpH EO 
H KAMUI|H :;€MAbULIMb MbHHTb C6^ TAtHbHU KAMUKb H EUCCpU^ A npOpOKb 
MIlHHTb EAArUXb A'^^^ HAHAbHeNOY COYlfJOY lAKO ENCCpA H KAMUKb MHOrO- 
l|tHHUX1k. I6M0Y SRC H CHIA CnOAOBH GC^, OYfOAbHARI TBOpClfJH np%Ab rOCHO- 

ACMb OY AOMOY M0Y2RA CBoero. 

3^ IV. llAky 2E6 H CH rOcrioAHHb HAUJb CB6TU HCMOrU OYCTABHTH CpbAI|A 

CBOICrO^ pAI^brApAlCMb XpHCTOBOié AIOEOBHIO, H I^AYCTb l^HAATH XpAMb CBCTArO 

ApbXHHlCpeiA H YIOAOTBOpbl|A a>Tbl|A HHKOAil, EAH2;b CBCTUIC EOrOpCAHIfC^ 

TUiC Há OYCTH p«€ EAHbCKC. XOAeiflOY TRB a>NOMOY BOCOY, CAOBCCC pAAH 

1* 4 íkhthk 

rociioAA tiAiucro icoyc x|^ncta, lesne peve: scAKb Bbi^HoceH ce cutiiAieTh ce, 

A CMt(»2ll€N Bkl^kHOCHTb Ce^ tfl ^Hmf,0\í!fiOy XpAMk CReTAFO YIOAOTRO|^l|A H 
€KO|^ArO Rk NARACTeXk nOCOpNNKA NHKOAAK, RAKlí xe CpATHIA KrO NABASKAS- 
NNI€Mb AIIIABOi\l€Mb H peRNOCTNIO I^AOH) H rHtROMk lll|^OMb (OAf^baSHMH R^H- 

A0III6, lAKo A^ idCKpbceTb CKeiAro, rAAroAioi|je : novTO tro^huih chkoraia, 5 

ll6GRei}lABb <0 CHXb C NAMH^ I0UK6 TN H6nOAOEAI€Tb TROpHTN ? <dNb SR6 
Rb;p'bRb NA Nl€, Cb KpOTOCTHH) H a>€KAAB€IIOMA OYCTbNAMA rAArOAAUie: 
R(>ATNi€ MOIA AIORHMAIA, Al}16 H leAkHOpOaSACHH l6CbMU, He Oy TNtRb EOYAH 
CHiei^H AI^AO MOI€^ l€a;6 l^AyeXb co rOCnOAH H CTROpHXk I6. to A^b CbRpbUlHXb 
€HI€^ A^ ^^^ AO^SpO? MHt BOVAH, AI|I6 AH I^AO, ÍMH% BOYAH CHI6. Hb Oy rOCnOAA lo 
BOrA MOlCrO MNOrN l(16ApOTU N MHAOCTN BCAHRUIC H NeHCTAtNbNUI€ n(IO€HT6, 
AA I62R6 KOMOlfSKAO RACb n^HMCTb. H CbRpbUlH X^AUb CBCTArO, H VpbHbYbCKOie 
npABHAO OVCTABH 0\ NICMb, KIK0aS6 CAABHTH HMb FOCnOAA BOrA N€nptCTANNO. 
H np-bRklBAlUe. BAArOAApe ROFA N nptCR6T0VI0, N CR6TArO ApXNNiepeKl N YIOAO- 
TBOpbl|A NHK0AAI6, A^NbAtSKe A^^^^t peRbNOCTb AHIAROAIA^ N lOXe (OT^HrAICTb u 
l^bMHH CKOIO l^AOBOy. CReijlARbUJe BO G6 Cb CTAptHIIINMb (0Tb 6pATNI€ I6r0, 
BAAAblYhGTR0VI01}10Y TOFAA €610 l^CMAIGiO CpbnbCKOH), H npHl^RARblUe Kb CeSK 

€ero iitAOMoyApi^HAro h CBeTAro movsba, h leubuie (OKOBAuie igmoy povii^ h 
Koi^ii, N BbBpbrouie lero Bb neijiepoY KAMeHOVio^ h iako;r6 HfiorAA bpathia 

AOBAIAFO HOOCH^A Rb pORb RbRpbrOUlC, NepA:;0VMtl01)l6 Bei^OyMHHN npOMHCAA 20 
RAAAUYbNA, XOT€l}lArO BMTH^ KlKOase HeRptSRA^NOY BUTH KMOY CKpbBbMH 
B1;pOYIOl|JHMb Bb Nl€. TtMb 2R6 NCOCH^A^ HpABbAH pAAH H YHCTOTH HI^ReAk H 
HC TbMbNHI)6, nUCTARH TOCnOANHA AOMOY 4^ApA0í>NOROY H RNS^^A RC6U0Y CT6- 
XANHIO lerO. C€rO ase HAKH, KpOTOCTH pAAH H npARbAH H AHKbNArO CUft- 
peNNKl N RCAKUXb A^BpHHXb pAAN NbpARk, RAAAUKA Hp-feMHAOCTHRU pOYKOK) 95 
CR0I6I0 Kp'bnbK0IO N MUI1JI|€I0 RUCOKOH) HI^RGAb HC KAM6NNbll€ neqiH, NA 
CTOAb 0Y2;ReAe (OTbYbCTRHIA I€r0, H RAAAblKOY R6AHKA RbJ^ABHXG MHpOY RCCMCY- 

lAKOsne HiocH^ORN peY€: AA NAKAsneTb KNci^e lero, iako h c6B6^ h .CTApi|6 lero 

AA OYMOYApHTb* TAKOa^A^ H CH np^AOBbAH H KptNbKy CB6TU MOYSRb Y6AA 
CBOIA OYCKpbMN Bb BAArOBtpH H YHCTOTt, I^eUAlO CBOIO norUBlUOYK) CbEpA^ qq 
a>rpA2KAAi€ KpbCTOMb XpHCTOROMb^ H KNe^e CR0I6 NAOyYH N pAI^OYMbNO^ H 
CTApbl|6 OYMOYAPH^ BAArOAApeNHie N XBAAOY BbCHAAie BCtXb BAAAUlltL CB0I6M0Y 
N !;H2RAH'''€^K>- TOrAA 2K6 I6M0Y €tA€l|IOY Bb RGlIiepiL N BL CKpbBN C0YI|10Y 
Bb Oyut CBOICMb^ BbCnpHI6Mb CpbAlfeMb nOABH^BNOMh, MOAbBU TB0p6 Kb CR6- 
TOMOY N R6AHK0M0Y M0YY6NI1K0Y XpNCTOROY N CTpACTOTpbnbl|OY N ROH NOY 35 

N6noBi;AHMOMOY recopbrHH), rAAroAe CHift: (d CTpACTOTpbnbYe, crctu moy- 

Y€HHYe XpHCTORb TGiOpbrHlf^ Ha;€ XpHCTA pAAH CTpACTb nptTpbN^Rb MOYKH 
MB n pAHU pA;^AHYNy|6 Be^^YNCAA, N Alfl6 H Rb R6AHl|t E«A1^ TH C0YI|10Y H NA KOAecH npoTei^AieMOV, ripHi^iiRAiiie raa^ukov csoicro, rocnoAA icoyca 

XpHCTA^ npHTN NA H!;EAKAI€NHI€ H NA NCI|tAeNHI€ H NA OYTtUieNNi€ CROi€. 
NSKe BO U l^AKOAeNHKI l^flS^ lAKO CdBbYe XpHCTOBO H6!;A06HB0I€ TAArOAAlUe : 

npolueNHie uoie n|^HMH^ rocnoAH^ h Hsise covAOYTb sb gyiflí h Bb hoyskah 

ft HAH Bb TbMNHi|H HAH Bb MOflH, H n^Hl^OBeTb HMCNeUb MOHMb YA0BtK0Ai0BHI6 
ŤBOI€, NeHCAtAI>NArO I^AAN MHAOCpkAHRl TBOSrO MHAOCTHBb EOYAH I6M0Y, 
rOCnOAH. H OYCAUIIJA BAAAUKA MOAHTBOY TBOIO^ H n|IOUI6NHI€ TSOie HCnAbNH 
H npOTHBOY AO<^'fOHNUMb T|^OYAOMb TBOHMb. NO HCTHHK EO AOCTONNU BUCTb 
TUH, CTpACT0TpbnbY6 Xf^NCTOBb CBeTU, OYrOAHBb BAAAUlft CB0I6II0Y Xf HCTOY* 

10 i\^h m6 rf^tiiiiNyH h h6AO€tohnu rocnoA^ft sibaio ce. kuma bo (ovhma (oupA- 

YeHUH Al^b CMtH) OY^^I^tTH Kb BUCOm N6BeCNtH, HAH ilOTO|^HMA OYCTbHAMA 
npHl^OBOY a>Tbl|A CT|^AUIbNArO H T6Re, €BeT6? Hb MHAOCf^bAOBABb (d MN%, 
CTpACTOT|^bnbYe XpHCTOBb, CT|IA€TbNtMb H RtAkHtMb, OOTblflH C€ BAAAUIIK 
CBOI€MOY ICOYC Xt»HCTOY^ idBeqiABUlOYMOY T6Bt HflOlUeHHRl A^IATH, n:;6TH iie 
15 NUNIA MOYKU CHI6 H OY^^U (OA|^b2K6t|IHXb M6^ HM6NeMb TBOHMb CB6TUMb, A^ 

noCAOYSROY th^ CBere, Bbce a^hh srhbota uoiero ffi nocAtAkHiaro h^a^xa- 

HHKl MOierO, KUMb (dBpAl^OMb OYrOANO BOYA^Tb BUCOn CTpAAAAbCTBUlA 
TBOierO, MHAOCTHH) H MHAOCpbAHI€Mb RpOCAABAbUJArO T€ H BtNbYABbUlArO Te 
Bb BC6Mb MHpt, XpHCTA, Bb BC6 BfkKU. AMHHb. OYCAUlUABbUlOY CTpACTOTpbniJOY 

20 XpHCTOROY MOAbROY CerO CB6TArO MOYSKA, rOCnOAHNA MH^ H HCnAbNUUOY 
BbCA npOUI€NAIA HMb I6M0Y? CH Xe CB6TU rOGHOAHNb MOH HAYCTb Cb ROCHI;- 
UI6llHI€Mb,. NH MAAH Ne^AKbCNtBb*, l^HAATH X^AMb CBETAFO H nptCAABbNAFO H 
ReAHKArO M0YY6HHKA XpHCTOBA, r€<OprHRI^ Cb TbqiAHHI€Mb H AIOKORHIO^ H 
CbRpbIUH H npHi^HRAie HOMOqiHHKA CBOSTO CKOpArO, H BCAKOIO A1^T€AHI0 

25 OYKpACHRb H H:;ei|IUI; Cb BbCAKUMH A'^^" l||lbKOBbHUMH^ H OYCTARH Y|>bNb- 
YbCKOlC npARHAO, IAK0/R6 NCH^tCTANbUO HMb CAABHTH CBCTArO H Bb RHAAXb 
nOROpbNHRA, CTpACTOTpbnbl|A rCCOpbíNIA. 

V. pAl^brNABUlOY 2R6 H ^ACtlABUlOY TOrAA C6M0Y CB6T0M0Y Bf^APH CB0I6 
no CT(>AHAMb HNOnAeueNbHUMb 7,(K I^AAIA BC^^AKONHIA NXb^ H UUCAH HXb N6- 

30 flOAOBNHIC CTBOpHUie NABASR/^eNHICMb COTOHHHOMb OY rpbYbCI|tMb l|A(>CTRt, 

K\Koas€ TOY noMoqjb OYAOYYHTH, Tbi|J6qi6 ce HA :;AK0A6HHI€ CB8TArO, H 

nAMCTH ICrO AORpHIC U AI^AA ICrO pA2;0pHTH H HCKOptHHTH A^ KOH!|A^ HXbaSC 

HcnocAOYUiA corb. h Haicubuie rpbVbCKuic boic, ^poYrn xe h TOYpbKH h 

HNHIC l€:;blKH^ H npHAOlHC NA CBCTArO, H OYAtl^OUie OY (dTbYbCTRHIC ICrO HA 

35 MUCTO pCKOMOC nAHbTHHO. OHb XC Rbl^ARHÍb OYH H pOYI|% CBOH HA HCRQ^ 

BbnHIAIlie Kb BAAAbll|t CB0I6M0Y H^b rAOYRHHU C^bAbYbHUlC H Kb CT^ACTO- 

Tpbnbi|OY xpHCTOBOY^ re(dpbrHio: coyah<, rocnoAH, a>BHA6i|iHMb mc^ h Bb-;- 

BpAHH ROpOYqiHMb C€ Cb MH0I0« R^HHIIH IdpOYSRHie H l|IHTb, H CTAHH Rb n asHTHie 

noiioi|ib MM. ;ab^n n^^Ak roNeqiitMk m6* ^m|h aoyiiih mokh: cnAceHHie 

TBOie l6€Mk A^k. H Rkl^kMIi ;NAUČHHI6 aRNBOTKO^Ufa K^kCTA H KOnHI€ A^NO 

leuoY <OTk BAAAUKU.) HA^siuje ck Aphi^NMeHNieMb n^OTHBoy /ihi|oy MNoruuk 

le^UKOMk. EURkllIOY 3K6 KMOy EAH^Ii rpA^A rAArOAČMAfO ;ÍK6VANh^ NA NKUkSKe 
BUIUI6 l|phKBNI|A OYTR^bSKAeNA CBeTAfO H HptCAABHArO MOyVCNHKA X|IH€TORA 5 
retilprHIA^ H Hl^EpABb 6>Tk npABOBtpkNNHJCk CBOHXk HI€^€H.) HOCAA lerO UOAbBOY 
IdBNOqibNOYlO TBO^NTH.) nAKM SK6 H AYTOYpkfHIO H BkCOY CAOYMEOY NOI|lliNOYIO 

no ptf^oy. noyHBkuiOY leuoY iňn rpoyf^ck^ li^HAe cbctu cko^h noMoqikNHKk 
H BiBN ce npei^RYTepOY Bk BOUNkcifUMk cdEpAs^n. BknpAiUAuie »e icro Hie|ieH : 
KTo i^H, rocnoAH? a>Nk »e pcve: A^k leckuk pASk xpHCTOBk recopkrHie^ 10 
HAHH NA noMoqik rocnoAHNOY tbokiioy noE«AHTH h BpAru lero. nxe Bk ;a- 

OYTpkNH A^Nk ABNie CNHAOIIIC Ce NA B^AKk KptnkKOYlO H CNAkNOYlO. E03RHI0 
SRe nOMOipHIO H CBSTArO H nptCAABNArO M0YY6NHKA XpHCTOBA FeiDpkrHIA 

noEi^AH BpAru cbok. HNOnAeueNkNuic ici^uku, h nAAOuie c^poYSKHicMk Bkcn, 

H Ek^eTk C6 nAM€Tk HKk (OTk ;6MA6. CkA^SIBk SRC BpANk TOY^ KAHNk (OTk 15 

^ARONonptcTOYnkNMie spATHie lero cRONkVA ce noTonAeNk boaamh. aa cBOYA^Tk 
ce CAOBO npopoRA aarhaa: poRk Ni^pi, hcroha, n RkRAAe ce Rk iamoy, iosrc 

CTBOpn. H no HCTHNIl <0BpATH CC EOAt^Nk NA TAABOY ICrO^ H NA BpkXk KMOY 

NenpABkAA lero cnhac. Bk;BpAi|ikiiiOY sne ce cb€tomoy Bk BAAAUVkCTBHie 

CBOie NA CTOAk (OTkYkCTBHlA ICrO^ npilEURAUie EAArOAApC TOCnOAA EOFA NAlUCrO 20 

icoYc xpNCTA^ H np^YHCTOYH) icro H NenopoYNOYio MATepk npHCHOAllBOY Eoro- 

pOANIfOy^ H CBCTArO H YIOAOTBOpkl|A^ N CKOpAfO Bk A^^^Xk JIOMOqikNHRA H 
ApXHHiepeiA NHKOAAlCii H CefO CRCTArO CTpACTOTpknkl|A H Bk EpANCXk HOEOpk- 
NHRA MOYYCNHKA reOipkrHIA^ CkXpANHBklUA H OYKptOAkUlA H NCRpiLAHMA <0Tk 
npOTHBNUHXk NH YHMkSRe^ AI^NeBNitlC XC H NOqiNUie CAOYSRkEU npUN^kEHAO t5 

CkBpkuiAH>i|iA nptAi' rocnoAeuk. 

VI. lIpnuikAkuioY 2Re kannomoy (úxh npABOBtpNunxk BOHNk lero^ n 

nOKAONk ROAtNt CBOH Ck GYMHACHICMk H CMUpeNNÍeMk MHOrOUk, rAArOAAUie 
ICMOY: rOCnOAH^ A^k ICAHNk <0Tk X0Y3RAI>U>HXk CAOYSReipNXk TH UkNH leCMk, 
H BHAtBk CpkAOEOAkCTRO TBOIC^ ICme Kk BAAAUlli' TKOICMOY TOCHOAOY ICOYC so 
XpHCTOY, H Rk npHYHCTlLH RAAAklYHI|H BOrOpOAHI|H, H Kk CHMk CKCTUMk 

OYroAkNHKOMk leio, nocopkNitKOUk TROHMk^ Hsne RptnkKoio a^^nhio noAk- 

ApkSRCTk RAACTk TBOIO NeRp'bAHM0Y') AP^NOYXk Bkl^BtCTNTH Api^^^Rt TBOICH, 

lexe HeAiOBei|iAiA th EiipA h TpkKACTAiA icpcck loxc OYKoptHsiieTk ce Bk 

BAAAklYkCTRH TROieMk. CH SKC npicnOAOBNU CBCTU MOH fOCnOAHNk, NH MAAH 9$ 
^^KkCN^Rk, CKOpO npni^BABk CBOICrO ApXHNiepeiA, ieBk4»-HMHÍA rAArOACMA, H 

vpkNkife Ck HroYMeNH crohmh^ n vkCTNuie Hiepeie, CTApkife trg h seAkMOYSRe 

CBOie<, (OTk MAAA H JÍ^O ReAHRA HXk^ rAArOXlllUe CRCTUTCAIO H YpkHklfCMk Cl. qfM€lí»IIA; 7 

COyqiHMIi N BbCtUb CkEpANUUk C HHMH : n(mA«T€ H BHA«T€^ (dTbl|H U BpATHKI, 

i€SRe aqi6 n xovsra^iuh lecbuk (dru epATHie CROieie. hl rocno^k Gdrk n 

nptVHCTAKI BAAAUYHqA EOrOpOAHI|A MATH KrO NC^pH NA AHIf€ IMOBftYe, Nfi 

cnoAosH M€Ne xovaRAbiuAro, KiLpOYiot|iA Rb leAHNOCovqibNOYio Nepa^tAHMOVio 

ftTpOHI|OY^ CbBAlOAATH €HI^ np«AANOI€ MH HMb CTAAO, l63Re H BHAHTe NUHá, 
SIKO NeRbniATH Ce nAUGAOY I^OKbl^NbHArO H NenpHIA^NbNArO A**nBOAA. 
H NHKAK0SK6 MNUTH MH, lORC EUTH TOUOy Bb (OBAACTH MOKH.) 10X6 BO NUNSI 

CAunioy Rbcop^NiiBbiuoY ce Bb maaíi i^OKb^NLNOuoY^ H xoYAOY npHHoceqiA 
NA CEeru jii,o\Tih^ H pAi^uaioqiA NeAMHuoe EOXbCTBO. lease rAArOAAuie 

JO Sei^OYMNU ApUH, npUCftKAie KAHNOCOYI|lbNOY TpOHI|PY. I€9R€ npOpeKUUe CBeTHH 
EOrONOCNH <dTLI(N: KTO TH<, CHACC^ pHI^U pA^AP^? ApHH, peV€, BC^OYMbHU, 
H3R6 TpOHl|OY np«CtY6. TftUb X6 H €H B6;0YMbNH nOCA^AOY«OTb TOrO 
0YY6NHI0, NeB'KAOYMI€ (OKANNN.) «IKOXe CNNTH NMb BtpOBABblIINMk H €b IdNtMb 
TpbKACTUMb Bb JSJUO AAORbb CKpOBHqib. CH X6 FAArOAlOqiOY CB6T0MOY 

uceuoYn N pAcnpN BeAHqt EUBbuiH, npHHA6 f^hí^H KAHNoro BeAbMoasb lero 

npABOBtpbHUXb.) 40EpOYV6NA BUBbUlH ;A MOYSKb <dTb KpHBOBtpbNUXb TtKb, 
H COYlflN Bb NHXb H CbfiAIOAblIIH N6YHCTUI6 Mpb^OCTH HXb, H HH MAAN 

npHKocNOYBbiuH C€ Btpt HXb, H- npHnAAiuN Kb HorAMA CBeTOMOY HcnoBtA^iue 
ncNO^ rAAroAioifiH i€moy: rocnoAH, rocnoAH moh^ ce lexe bhksaoy cre^AioqiOY 

soče BAAAUYbCTBNIO TBOI€MOY <d E6t|lH C€H, Mpb^bKUlC H NenptlIA^NHNbHUie 
B«pU^ HCTJiNOIO^ rOCnOAH MOH, HCnpOUieHA EUXb 110 :;AK0H0Y RpAVbNOMOY 
6)Tb OITbqA MOierO.) pABA TBOierO, MHei|IOY leAHNOBtpbCTBO COYlflOY BAAAUYb- 
CTBHIO TBOieUOY^ N BUXb OY l^AKONOnpl&CTOYnbNUXb TftXb^ H BHAIlXb^ HCTHNOIO, 

rocnoAH^ CA0YSRei|i6 HXb ornAAbuioYuoY caaku bosrnic camomoy coTom. 
35 N N6MoroYi|iH TpbntTN cupAAA FAOYXHXb KOYMHpb N upb^bKUie lepecH, 

HCTpbrbUlN C6 H^b pOYKU HXb H np^B-KrblIlH^ BbHHlO Apl^^RAM TB0Í6H, HOpA^H 
KpbCTOMb EOpOYl|IHXb Ce C HAMH, A^ HARUKbNOYTb N6YbCTHBH BpAI^H, KAKO 
MOaSCTb BtpA TBOIA, rOCOOAH. CBBTUH 3R6 H^bSCAb CHIO Hp^Ab CbEOpb CBOH, 
CbBpAHU NA lepeCb TOY AOYKABOYIO, H:;b<0BAHYHBb KpHK0B1lpHI€ HXb, H CbECCk- 
soAOKABb Ce Cb CBeTHTeAieUb CH.) l6Bb4»-HMHieMb, H Cb YbCTbHUMH YpbHblfH^ H 
Cb BeAbMOaSAMH CBOHMH, H HH MAAH I^AKbCNlLBb^ HOCAA NA Hl€^ Bb6>pOYaRHBb 
<dTb CAAEbHUXb CBOHXb, FAArOAe: pBBNOYiC nopBBNOBAXb HO rOCHOAll EO^t 

BbceApbSRUTeAu. nKOsse HHorAA npopoKb hahia, ha EecTOYAi^NHie niepeie 

BbCTABb^ H IdBAHYH EOI^BOXbCTBUie HXb^ N lOBUHHXb HSKACSRC, H AP<^Y>*IJ^^ 
85KA:;HbMH pAI^AHYHUMH OOKAI^A^ HNUXb (O^CMAbCTBHH <0Tb BAAAUYbCTBHSI 
CBOierO, H AOMOBe nXb H HMMHIA HXb BbCe CbBbKOYHHBb, pA^A^ lA HpOKA- 
KeHbHUMb H HHtflHHMb. OYVHTCAIO 9Re H HAYCAbHHKOY HXI^ KS^UKb OYpi^A 
OY rpbTAHH lero, H6iiCnOB«AAIOI|JH XpHCTA CMHA ROaRHIA^ H KHHfU ICrO H6Yb- 8 aiNTHie 

CTHBUHie HSKAcrb, H Toro Rk Hi^krHANHie €iiTRO|iUH^ ;an|^ti|ik NeHCnOR«AATN 

NH nOHeNORATH (dTkNOVAl^ T|^kKA6TArO HM6H6. H ÍdTkNOYAI>. HCKOptHHN npO- 
KA6T0VI0 TOy RI^I^OY) KIK0X6 HH nOM6NOB(ITH C6 I6H (OTknOVAl" ^^ RAflA^Yk- 
CTBU lerO^ Nk CAARHTH Ce l€AHNOCOYqikNlLH H H6pA!^tAkNM H »HB0TB0p6l|l€H 
TpOHI|N, (0Tkl{OV H CklNOy H CBeTOMOY A^YXOV^ BCerAA H NUNfil H npHCHO 
H R%KU BUKOMk. AMHNk. 

V1I» Ho CHNk 3Re RkCtXk BkCTA Rk KOCTANkTHNH T^AAt HNk IfA^k 
AlOTy H KpkR0np0AHiAT6Ak, H pA^Af^Y^IHI^ JilHpk Ck nptnOAOBkNUMk H CRCTUMk. 
IAK02R6 pAI^ARHFk OVCTvl CKOIA MUIlJkAKIUI6 nOfAkTHTH H HNU?Ck BAAAUVkCTRA, 
I62R6 N6BkMtCTI1 CEI^OVMkNH NH nOCTHSK6 TAKORAfO HCnpARAieNHIA, Nk X0T6 lo 
(d^AOBHTH Ne^AOCHBArO H CB6TArO^ NAN6C6 NA C6 HI^kFHRtAk GBOiO H XOyAOV 
NA IfApkCTBO CB0I6, H (dflOVCTtNHIA NA I^SMkAlO CBOH). npHIIIkAk RO npMO- 

AOBkNH CB6TU cvMe<0Nk Ck ovrkpkCKfaiMk KpAACMk, H A^HA^ rpAAA AO cp<fcAi>M^ 

p€KOMArO^ H Bk CkKpOVlUeNHI€ NOCTABN ICrO N Bk (dnOYCTtNNI€ KONkYkNOK- 
Bkl^BpAqikUlOV 2R6 Ce pH^-K OVrkpkCKOMOY Bk CB0I6 I6M0Y BAAAUYkCTBO^ (ONk i5 
2R€ CB6Ty <0TBpAt|lk C€ (OTk NerO^ HA€ Ck CHAOH) CKOICIO NA rpAAk ncpkNHKk, 
H Tkk CKpOYUIHRk CHAOH) CBOICH) H Bk <OnOYCT«NNie CkTBOpH H^ H rpAAk CTOEk^ H 
rpAAk I^eUAkNk^ H rpAAk B6AkBAOV3KAI»> H rpAAk.2liHT0MHTKCKk, H rpAAk CKkHkAk^ H 

rpAAk AtHikCKk oy AOAkNeuk noAO^t, h rpAAk rpAAMfk^ h rpAAi^ npHi^pUNk^ 

H rpAAk CAABNU NMlUk^ H rpAAk CBpkAHfk, H rpAAk pABkNUH, H rpAAk KOI^kAk. so 
TliXk rpAAOBk CkKpOVUlk H AO KONklfA lOCNOBANHtA HXk HCKOptNHH, N6 (OCTA 
BO KAMH NA KAMCNH^ HX6 NCCkKpOYUJNUie Ce. HSKC H NCBkl^BHrOUie C€ H 
AO CerO AkN6. H ^eUkAie HXk H BOrATkCTBHlA HXk H CAABOy HXk npHAOXH 
Bk EOrATkCTBO H Bk CAABOy (OTkYkCTBHKI CBOICrO, H Bk CAABO\ BCAkMOSRk H 
AH>A6H CBOHXk. npHAOXH ;R6 Kk I^CMkAH (OTkYkCTBHlA CBOICrO (dEAACTk 95 
NUUlkBkCKOYH) AO KOHkqA, AklHAKINk SR6 H MOpABOy H TAArOAlCMkl BpANH, 
npHI^ptNkCKOY 2R6 COEAACTk H nOAOFA (dBA AO KONklfA Ck UerAMH CBOHMH. 
H npUByBAUie Bk EAArOAApCNH EOXHH H Bk MOAHTBAXk A^^^k H NOlflk. RO- 
E«AH BpArU CEOIC^ lAKO MOHCH AMAAHKA, KpkCTk XpHCTOBk N€(íúíCAAEkNO np'KAI' 
OYHMA N0C6^ H TUMk HOEtAOV KhS^KH^IKK NA HpOTHBNUlC BApkRApH. AH<>>^' 30 
KAHTHK) Xe H AAAbMAI|HH), (dTkYkCTBO H pOXA^HHI€ CBOI€, HCT080YK) A^^AHŇOY 
CBOK), NACHA6N0Y EUBkUlOY (OTk pOAA rpkYkCKArO, H Ck^HAANH rpAAH OY 
N€H lOTk pOYKkk HXk, lAKO npOrAArOAlCTk C€ rpkYkCKABI (OBAACTk, HMkSK6 
HM6NA CHH COyTk: A^Nk TpAA^^ CApkAONIKHH FpAA^ ApHBOCTk, pOCA4»k rpAAk 
pCKOMUH CKkAkpk, rpAAk CBAYk, TpAAk AklfHNk, TpAAk CAABbNU RApk. KOTOpk 35 
2R6 CdCTABH, OYTBpkAHBk IH H Bkl^NCCk A^Opk CBOH Bk NICMk, H2R6 IC H AO 
C6A1&. npOY6l€ »€ rpAA6 HCHpOBpkSISe H pAI^pOYUJH, H HI^kMtHH CAABOY HXk 
Bk (OBpA^k lOnOYCTI&HHKI, rpkYkCKOlC NM6 HCTptBHRk^ A^ HeHMCHOYICTk C6 €K. €YM€(OHa. 9 

NUe HXk (OTHOVAI" Bk lOEAAeTH TOH, A MOfflí CB0I6^ nxe Kh HWh^ NCBpt- 
AHUO CkXfAHH^ CAOVaRNTN BAOAUYhCTSOY KrO Ck CTpAXOMb Ck 0Y^eY6NklMk 
AtLAOMk <dTk^CB€TAro: 

VIII. CnUk »e BkCtUk BUBklUNUk H CbB^kUieNOMk BOXHieiO nOMOlflHlO 
«HMk, BUHOY CB6TUH €HH UON rOCnOAHHk NCHCnOBtAHMO CTf^AXk BOaR€H Bk 

cpkAifH CBoieMk Hutie^ u oYBonBk c€ npNTkve, rAaroAAuie: le^a kako ha 

MHt rptUINtlIk CkBpkUINTk C6 BAAftUKU MOKfO^ n))HTkYNOie CAOBO^ ieSB6 (»€Y6, 
YAOBIlKOY HtKOieUOY EOfATOY OYrOBk^H €€ NHBA^ H nOMUlUAlAIUe Bk €6B« 
rAArOAC, ^A;0|I0Y aKNTkNHI|OY H BOAIUOY Ck^lUKAOY^ l| €kE6pOY aRHTA H BkCA 
10 AOBf^AIA MOM, H p€KOY AOYUIH MOKH.) AOYUI^? HMAIUH MHOrO f,0^p^ NA BCA 
A^TA, nHH H nURAk H B€CeAH €6 H n^OYAIA. H B6!;k TO^A BApNHBk nOCTNrN6Tk 
M€ eAOVO <dNO KONkYkNOie^ l€2R€ f^eYe*. E6;0YMkH6^ Bk CHIO NOI|lk A^Y^OY 

TBOio Ncrei^Aio a>Tk t6E€, a chia, mase oYroTOBA^ komoy EOYAOYTk? to <oxk 

TOr^A, TOrAA^ BpATIIie^ KkTO €T|lknHTk HAH BkMMTHTk rpk^OK A CTpÁlUNOie 

15 €OYAHi|ie lero^ hah rntBk iienocTosiHkNUit^ lesse na NACk na r|^tiunuxk ? 

HAN KTO npH^OBeTk TOr^A CT|MUIkNArO H Tf^k^ArO COYAHH) NA nOMOqik CGEt, 
NCCTBOpk MHAOCTH, H n|IMTOYnAk I^ANOBI&Ak TBOpkl|A CBOICrb, lAKOSRe Al^k 

rpnuikWJH? Hk rocnoAH^ rocnoAH^ noqieAH h oomhaoyn ^aea CBOiero, se^^- 

KONHIA BO MOM BCANIA^ 00 NCTHNiL A^k ^kNAlO, H UpíífJU TOEOIO G«YTk BNNOY 

20 N60YTAieNAiA^ rocnoAH. nuk ase np^A^ArAH) naycao Bk cpkAqN Momiik T^e- 

neTATH H EOIATH €6 HM6NH TBOICrO CSeTArO, 00 AnOCTOAQY O ABADY rAATOAK) : 
AA I6CT6 HM0YI|1€ 2R6NU lAKO H N€HMOYqie^ CkX|>ANKIfOI|ie C6 Bk YHCTOTB H 
Bk I^AHOBtA^Xk rOCOOAkNIAXk. TBMk SK€ H Al^k Fp^UJNklH nopOYYNHI|OY MOKrO 
TBpkAArO :;A€T0Y0AI€NHIA H XpANHT€AkNttl|OY, npibYHCTOYH) H NeCKBpkNkHOYH) 

S5UAT6pk TBOK»v HOAAH) TH, HM6HH (lAAH TBOBrO €B6TArO (OTA0YYAIO Ce KSKe 
6)Tk T€E€, rOCnOAH, CkY6TANHie CkBpkCTU MOI6I6, H OpIlAAArAlO T6, BAAAUKO. 
UON, IC0YC6 X^HCre, BOSRAA H XpAHHTeAfil CTA^OCTH MOieH H NACTABHT6AII 
OOYTH, no NKMOYSKe HAUH H CAAB6 HM6 TB0I6 H NSHOTkRNOY €6. nAY6 2E6 
H Ck^HSKAOY X^AMk n^HYHCTUie H nfk^NénopOYNUHie MATe)»€ TBOi€l€ BAArO- 

80 AAT£AkNHI|e, N TOY Bkl^AA'^!' '^^^^ COBlíTU MOI€^ Í6R€ HI^^eKOCTA OYCTkNt MOH. 
H NAYCTk I^HAATH X|^AMk OptYHCTNie OY HEpOY? NA ptlft peKOMUH CTOYA^* 
NH1|N. CHIA SK€ BkCA . TBOpeiflOY l€MOY^ BUHOY " H€n|^lLCTANkNO MOAkEU 

BkCHAAiue Kk rocnoAOY h EoroY h coacoy naui€MOY) icoyc xpHCTOY? h Kk 

np^YHCT-KH MATCpH KrO, nAY6 »e H OYfOAkNHKOMk I€r0 €B6TUMk f^dí^H BkCH- 

35AAHie, noYkNk a>Tk BeAHKue i|pkKB6 rocnoAkHie^ mme Bk HiepocAAHMu, h 

CBeTArO KOANA n|>«AkTeYe^ H tme Bk ^HM-IL CBCTUIO H SkCeCAABkNHHI B|lkXOBk- 
HHH> AOOCTOAOY n6T|IA H HABkAA, H CBCTArO ^eiOAOCHKI OY HOYCTHHU, H 
CB€TArO ApkXHHlCpeiA H €B€THT€AKI HHK0AAI6 H YiOAOTBO|»kl|A Bk B6AHI|1lMk 

2 10 asMTHie 

KAffl, H CMTUie H R(lftCAilKbNHie O^CNOAWNIC soT^fOjpqe » ItKf^brMirilAft 

ftii KocTAH&THNt rpftA'k<) H cReTAro A^xuerfftTurA uMKaMA Bb ffAA^k rAfro- 

A€M%Mb CKOnbAH, HX€ H Xf^AMb MOY Rb!^BHSR6 HA Mttfft TÍMIb, H ÍMŮJMO 
B6IUtKArO lieifY6NIIKA X^HCTORA AblIHl^HHl Sb ff^t CAAfHfNMItMb^ N €B6TArO 

11 BCAHKArO M0)fY6IIHKA nANb^CAemiOHA Bb r^A'b NHIIMI, IGKe XfAUb ftMNfd 
Cb^HAA TOlf. BblIHie HenptCTAIIblIO AbHb N HOqib, rilAf«ftl€ CHIH|«: CBerbM 

xi^HCTORN n|itA^^^€Ai^ >* A|ib)CAiir€AH^ npopw^u H anorroAN n iimrvefiHi|ii n 
lefiA^bCN H nf •kflOAOBbiiH lorbifH n noYcruiibHiMfii n YpbiHip;bi|M h tiftno* 
AOBbHHie AiiBM, MOAHrBM ccoi€ nf^oAiMTe nf«Ab BbCkXb BAAAbHHMO, rooio* 

AeUb HAUlHUb ICOVC )CfilCTOMb^ A^ ^^^^ NCOieOYAHTb Bb AbNb CTpAUlbNAArO 10 
fi rflO^NAArO H€^ltTANm^ AbN6 (ONOrO H YACA, Hb A^ MMMYHBb MU BMBb, 
TlIXb H dyfiBTAIIBb^ N llftYNCTHK CBOfC UAT6f6 MOAMTbBb (MAN M BAlUHKb) 
CBerilN, H AA nOAAqVb MH, SKHIftHCBOYIp BOIffHO RftnAOlfBblUe, II HA THXIH6 
H HCŤHNbNdl€ N N6BbAAI€M0ie npHCTAHHI|if AOHTH, H BHAWH €B«TA UOWO 
H€;AXOAHMArO H rOCHOAA N CRACA H BdTA UOiero^ IfApA ICOYC KflHCTA, IHR6 Í5 
leCTb Bb CBCrtAlb KBAAA Hi^^HASBA. Rfl^OKb BO ^6Ye: HA Te OYRbBAHie 
<dTbl|H HAHIH, H . H6nO€TNA«MI€ C6^ HA T6 OlfRbBAUle, H CHACHAH CC CeifTb- 

TtMb »e, «> rocnoAH.) h M€N6 fiMMiiHbNAro oYObBAmpAro ha uhamyl 

VBOIO HeCMTABN, Cbr(l«|UbniA HeWttL^hin^ H IIHAOlfH^ CflACe^ CBOIO Y8A|^^ 
Cb (0TBpbai6HHI6Mb MH|»A CerO KpACOYbb Bb CAftAb Tem TClflN, XBAAei|l6 so 
H EAArOAA(€l|i€ CBiBTOlC H CCI^AOBHBbHOie HIM TBOie, tfITbqA H CUHA H CW- 
TArO AOyX^^ H HUHIA H nfHCHO H Bb BftKil CUCOMb. CHK KB IMMWTBM 

TB0|^6 Hi;b rAOYBHHu cf^^Ai^MA^ BeccAHieub A^YUi^ noAbBni^AUie ce m Tq^Ain 
npucBeiHie, nexu ce «> hich^ mm cho^io cbBfbíHeHM Byrn. im>AA bo 

!;p««ltU€ Bb^ABHl^AICMA XfAMA Af^MBeTUK txm MOH rOOMlAHNb €86Ty^ BttfOY » 

HMtT6 MH^ éi rocHOAH H S(MTNi€, BHA«TH UH B% icro OYUb BbnqtfiBbniA 

HA BUUIbHAIA^ H SIKO H^KOKMOY HeBORAf^bNOY ld|lbAOYi) A^UBHMOY HA l^eMbAH 
<»BbltTOY OYI^AMH SBeAU^NAMH^ NeTf^brbHlB C€ H Bb HCIIf b Bb:;A€T%Bblil6, A^>NTH 
#HOrO fieCUphTHArO H CS^TArO HCTOYbNHKA, N BHA«H XAAAV RINBbCTBbHArO 
r(MAA BUlURIArO HI6^0€AANMA^ KMOY nOHCTHHft HCTOBU r(^AXAAHm^ EyCTb. to 

IX. €h »6 BbCA CMOTpe A^EpHie A^YeAN rocnoAHHA mh CBcraro cunb 

lerO lONtH^ nOHCTHH<k IftAOMOYAI^HI K»YNOUIA llfl%BUBAUI€ HeCirbCTOYllbNO? 
BCCeAe I^AI^OYMOMb H:;|l€ANUHMb 0TblfA CtOier^ H MATefMk, IAK0aR6 m|iAKTb 
HpHTbVbHHKb : €UNb n(»%IIOYApb BeceAHTb CiTblfA CBOIOrO H UATC^b H II|ieYASI. 

noMUiUAiAuie Bb €€E«, rAAroA€: rocHOAH KOYCi> XfHcre) enAOiTCAio HAinb^m 

IIACTABbNHYe I^ABAOYSRAI^HIHMb, é»T%t|b HCTIMbHArO CnTA, l€AnNOY6AOI€ CAOBO 
(dTbY€, CTA|^HMb BMSAOY^ lOHNMb OYTB|^UKA«ttm€^ fl)MIBAtl|H IIOKI lOHOCTb- 
HOYiO CAAEOCTb Bb BÓAKI HCTHHbHAfO TBOiCrO (lAl^lItHIIIA^ H OpUA^^^^^I^VI^ CB. eyiiccíiNX. tt 

Mpmn ncfYTii cim^ Hmai€ h rocno^Hiih iioh^ €hh cseru K^íÍHTCAk uoh^ 

TblIlitTk ee lUIkCTBOKftTtt, TU 60 KtCH, €pbAI'>|€B'^i'Y6, rQCROAH iCOYC X|»HCT€^ 

leaee impik ecro Rbccro H^b^ioBit aoyiua mom, nh mxe Kb nkmík Tinjk »€^ 
roc»0^^ iiM9reYKi> ^i' NeYMnrmuuH ^ovuie mokic n ch^ Mii|H>A(Hi^HTeA» 

S K«MI CCrO, Hb MMAOCfbJlOBftlIi C^ MM lieAeCTOIIfltMb^ nOTbl|IH C6 HCnAbNHTH 
ftUI KYANreilbCNOie €«>W ^ l€»e llfkYHeTAHl H NeAbXbNAHl OVCTA TBOn^ 

pocna^H, peROim: li^TOBiiaie » OTbiiA CBOiero h u/iT^pb h xpaiMiHu 

lfA|^b€KUI€ N BAACTH HM6NH MOlCrO pA^H, CTOKpATH^eiO RpHM€Tb H ^HI^Hb 

BfbYNOYlO NAC^HVIí. TMIb ase «k p^i|ft TBOH f^^MO T€B1& ftOV^b MOH^ 

i«0K Bb lie^^MEbCilliNK R^rU^b nOCAt^J^mfK^ 'f^J TBOpbVe MOH. H Bb^bMb Kpbcfb 

cEoif »^A|Kie H^n^e neisHAKMa. éM|iovi|ibiiioY »e jc^hnomov cdTb cAovrbb 

mO^ By^BMTII rOCROAHNOV CSeTOMeV H RfrMIOAOBNM, rAAfOAI€; rOCHO^H 
MIMI, CUM Bftia lON^It, BbenHTUllUH BAUft^ nO^TbUHiCTBOBA ll^b im^ C€ro. 
ONA aS6 IUHO Rb NtKOieUb O^fSKAM Bb^bfibHeYBUKl, FAAfOAACTA Bb C^B^b : 
i^KOVA^Tb AH CH HAH Nfltf? HfbCTBOYKTb AH fi>Tb HAie HeyTb AH AlOBHUlUlt 
BbCnNT^tlbifUrf NAMA ? IMN6€6Tb AU HAMA CKfbBb H HeVAAb ? CbfiOYACT AH C€ (Á 
HJUO HCKOVUieNHR JIDdBOBO CHlilb? IAK09K6 H€H0YCH rOCHOAb lipAB€AMIArO HCdBA^ 

lib «iEAy6 iHDBb npAiieAikNb cmff, » neuham h reene^b eAUb HecAoviubCTBOBA^) 

RpABbAH ¥&n pSĚfi^- A^ 2R6 KAKb HAYbHlMf RAAVb Wtfifl^ N^OYBtAI^Bb 40 XH- 
90 BOTft AlOBlfMATO IHI Bb€miTANHtt, YTO AH KA«e rMH(TbUJb€TBOBA? IC^A AH KAKO 

aYMHOSRAie mYAAb (0 Nieuby nperNKBAio H^i^OBUBAro baaaukov uoicro? 

H HOCAA Rb RbCe CT^AHlf CROIB CAAKbHlitlXb CROH^Cb B6AM0SKbb H KHGTfi CRO|€ 

HA Bb:^HCRAHIII€ <»TpOYHI|tA CefO^ HiR€ éí^bllibAblll€ CTpAHU H MtCTA, H <OEp«- 

. Wy H BbC6AblUA C€ Rb CBeTOYJO rO(K>Y^ Bb MOHACTH^H- lljItCAABbNHie H np^b- 

39^ CBeTUie BOrOpOAIII|€, pCKOMUie RA#04»eAb. Bb^bUblUAA AHOCTOAbCKArO H AHreAb- 
CRArO OKBpA^A. H^ Bbl^pAqibUJHJcIb 66 HMb RbCHCTb, AEHI€ Bbl^B^CTHUJe HMA 
BbCA BUniffAIl^ 1AA03R6 IdEptiTOV H lASRe BHA«MI€. OHb 2R€ CH^e Bb OVNUHHH, 

^ H Cfin0€AO1|3»a«b BbCOI rAArOAAHAIA HMH, éM'llOYI|lb 16^ H BbCTABb Cb nptCTOAA 
CBOierO H B^A^Sb fOYlfb CRM Kb BUCert N6B6CNtH^ BbHHlAUie : BAArOAApOY 

30 Te, BAAAbiKOv remoAw roskc Men^ icoyc xpncTe, mhaocthbu rocnoAH, yao- 

BftKCKlIMbYe, ma€ enOA^BHAb M6 KCH Bb A^*HiUJbHHH AI^Hb BHAIlTH nOYTH 
CRACenniA TBOierO IIAY6A0, n m^ pAl^OYUb HCTHHbHU RpHX0A6l||6 NepEAOYAl^HO 
Rp'bEHBAiem ntib SRe OlfRO, (d AOYUJe MOEI, BbCnpeHH H Tbl|H Kb rokaiahhio, 
RAAAUKA BO TB0n ;;OR€Tb Tl^ CHMb BO TH' HCAAbUOMb (dBpAI^b HOKAI^A, fAA* 
^. rOAie : Hlgb OYCTb |yiAAA<KHbl|.bfc It Cb€«Y4l*>^>' €bBpbUJHAb l€€H XBAAOY- TtMb 2Re 
HeA^bHH €6. Ni6BHA)NIM» Af» O^RO miUXbi) HOTptEHUXb C€B1l HipOYIlIb H BA- 
pAlOqib TG? NSRbl^HpAM WieReTby lAlfiO 2K6HA AOTOBA, HSEb^UpAH KpACOTb 
MltpbCKUXb^ IC»6 BbeNOpft HHeS^Wfh^ AA H6CA0YYHTb TH C€ RpHTYA^ IA3K6 

2* 12 XHTHK 

(0 BOrATtMk. Hb OyMHAH C€ rOCHO^eSH, Ifl KbCni^HMH Bk OYMk eSOICrO <il1I6l|IA« 
HHKI^ Kptue BO npHBANSRAICTIi C€. lOXe EO €tRH|ia UpH KOptHfl H^%Elk AeSKHTk^ 

H oyniiMBtiue losise hhru^ i^ai^oymiih sr€tiiBA lecrk. xeNUXk n|iN AB^pex^ 

A TU HerOTOBA. BAIOAH C€, K^A KAKO (dCTANCUlN KkNtlOAOY TAbKOYI|il. CAUIUH 

BO, H i€t|i€ xi^HCTOCk BbnHieTk: npHAUTe Kb UHt BbCH T|H>Y^AAioi|i6 ce H 5 

<06p1lM6NI€HHH, A^b BU HOKOIO H njlOYAKI. A^RbCrANN OyBO, BCTANN, H nOftb- 
RHI^AH C6 HrOV BAArOMOy XpNCTOBOY H Bl^tMGHSBH AbrkKOMOY? A^ <dTB|lb:;eTb 
TH XpHCTOCb ABk|»H IfApbCTBHEI CBOierO. 

X. KONYABIUOY leUOY MOAHTBOY CHIO^ nf^N^SABb Kb ȀEft noApOYSRHie 
CB0I6 H CUNU CBOie H ApbXHHI€peiA CROKrO, KAAHflHKA |l6K0MAr0, N npHCTAB- 10 
NHKII AI^OMb H KN6;e J^eUbAH €BOI€, Hmt NAAb BAACTbMH^ BOieipAH »€ H 
BONNU, rAArOAAllie Kb NHMb: CB6THT6AHI6, AIOBHMHI|H TRt H BpATHie MOIA, C6 
BOYAH BHAOMO BAMU^ lAKO H^b lONOCTH U0I6I6 XéAAXb fOf^MHieMb CpbAbY- 
HUHMb BAAAUKU MOlCrO ^ANOBHA^Mb nOCA^OBATH^ H NCH^BOAN €€ rOCriOA6RN 
M0I6M0Y. NUHIA 3R€ npHCnt B(»tM6, l€SRe NAY6 C6 H^b A^RkNA^ A^ C€ H CKONb- 15 
YAI€Tb. Í02R6 MNflb EO MOH A^^OYIO lOCTABblIlOYMOY Bb RACb KAAAUYbCTBOKATH 
NA npiiCTOAlL MOieUb, BAArO€AOB€NHI€Mb EAArOCAOBHRb H RAMb, EIK0X6 BAAFO* 
CAOBH BOrb nOCAtA^IAEl HidBOBA, rOCnO^bCTROBATH I6M0Y Bb RACb H6AbBHaKHM0. 
H BbCTABb Cb npMTOAA CBOÍ€rO^ H nf^^A^^Tb H leUQY ^ BbCAKUMb BAAFO* 
€AOEeNNI£Mb. CBCYNTeAlO 2R6 |»eY€: nf^HCTOYnN H CKOHYAH n|M)IU€NHI€ MOlC 20 
N npiCTb <OTb I^OYKU lerO ANrCAbCKUH H ANOCTOAbCKUH OE|IA;b YblTTNO Cb 
BOffOUb CbYSTANbHUHUb nOAl^OYSRHieMb CROHMb. H MA|ieY6 CC Y^bHbYbCKUMb 
HMCHeMb CYMCCOHb, A Hf^tnOAOBNOYlO ANACTACHI6I0 NA(»6Y6. N A^^A^. A^ 
np^CBSTUlC EOrOpOAHI|€ EAArOAATeAbHHI|6 OY CTOYA€NHI|H. H nptEUCTb TOY^ 
OYAK^^pAl^ <^€ ^^ YbCTNUMH YpbNblfH Bb n(IABHA« H ^AnOB^AN CB€TUHXb H t5 
ROrONOCHUXb <0Tbl|bb^ H HNKAK0SK6 AIlNC C6. H HOCAA Kb (OlllbAblUOYMOY 
np-kAII I€r0 BbCnHTANHIO, rAArOAKMOMOY CABt MONAXOY^ O^Y CB6T0YI0 rOf^OY) 
Bkl^KUCTHBb ICMOY, pCKU: R^A" EOYAH, & A0YEHUHY6 Cil X|IHCTk, ICrOXe 
npOCHXb H lerOSKC aSCAAXb H ICrOSRC R^nCKAXb H^b RbCCie Kp*BnOCTH mokic, 
H:^k BkCeiC MOI€l€ A^YIUC, MHAOCpbAORABb <d MNU TBOpbl|b UON, NC HO MOHMb 90 
E€:^AKONHI€Mb^ Hb HO np^MHO^tH ICFO N NCH^pCYCNIlH MHAOCTH H YAOBtKO- 
AlOlUtH)^ CnOAOBH M6, ICrOSBe aSCAAXb, CDE^A^A ICrO YbCTbNArO ANrCACKAro. AA 
H TU Cb^AAOYH C€ 40 MH^^ II MOAH C6 (O MNt BAAAUI|1l CBOICMOY^ ^^^ ^4*^ 
H Bb BbTOpH NA Jí^eUTe YACb CNOAOBN MC BbNHTH HCAOCTOHNArO, A^ ^^ 
TOBOIO lABAlO CC A^^^^ATCAb BHHOrpAAA XpHCTOBA^ n^HICTN Mb;A<>Y CBOIO. ss 
Kb^flAAOBABb »6 C6 A^Y^OMb, pCKOMU CABA, H MbNOX€ OYMHOSRHBb MOAbBU 
€KOI€ npliAb rOCnOACMb CBOHUb^ N XRAAOY Bbl^ARb Cb CAbl^AMH npi&YHcnN 
EAAÁUYI1I|H E0r0p0AHl|H^ H p€Y€: EAArOAApOY T€, rQCROAH.) lAKO NtCH lOCTARNAb €B. CYMecOHS. 13 

Rb^HCKAIOtllHXk T6K6 H OynRAIOIIIHXk NA T6 H T|^OVaSAAIOI|IHXb C6 HMeUH 
TBOKrO pAAH- H RkCnHCA KMOy nHCAHHlCMb CBOHMh: T^t^Ji^H^ rOCnOAH MOH, 

npHCNU pABe BAAAUKU MOicro, rpejs^H n(»«noAOENiK. rocnOAk tboh sKHAeTh 

T6R6, H BbCAROV 0BHT6Ak OYrOTOBAAb TH l6CTk. N€nOCTHA6Th RCT €€ RbCH 

5 ovnoRAioipe HAHk. RbHHAH Rb ^AftocTb rocnop CBOiero, AiOR€qiUMb EO icro 

RbCA nOCniLlOTb C€ Rb BAArOie. n|^HI€Mb 2R6 CAOReCA €H MOH roCHOAHHb 
eB6TU, nOTbipA Ce H Rbl^bUb K^bCTb CROH N RbCAt^OBA X(»HGTOY<) EUCT(»OI€ 
T6Y€NHI€ TB0|»6 Kb SReAAieMOMOY. H A^lUbj^b ABHK BbCCAH €6 TOY Rb XfIZlUb 

nptYiicTuie BoropoAHi{e BA#o4»6AbCK€. li toy cbRbKOYnbaia ce n^tsuRACTA Rb 

^^ pAAOCTH AOY^I^BHtH, Rb HtHHXb H Rb RbAftNHXb N Rb UOAbfiAXb YbCTbNUXb 
AbNb H NOqib* Hase npOTb N RbCA EpATHKI GReTOrOf^bCKAIA H YbCTbHU H 

HroYM€NH H BCA B^ATHiA H noY€TUHbHHi|H npHAOiue HA HOCkifieHHie lero^ H 

nOKAOHHUie KOA^Nt ^pO\Th AP^V^^Y <dEAOEU!(AXOY Ce Cb CAb^AMH^ H BSCk- 
AOBAXOY € HHMb (O flOAbl^H A^Y^I^BH^H^ HCTC^AieMHH lOTb HierO XHTHIA HXb 

15 H nf^ABHAA YpbHbYbCKArO. H ftHRAlAXOY €6 H YOYA^^NO OYSRACAieUHH rAArO- 
AAXOY Rb CeRt: Al|ie He EU UHAOCrHRU RAAAUKA HI^ROAHAb H ni^tCReTAIA 
lero MATH CHIO CReTOYH) rO|»OY Bb npHEt;KHI|ie YflbHbYbCKArO HCnpARAI€HHKI^ 
H6 EU H CerO nplR6Ab Kb HAMb^ (OCTAKAblIlA l|A(»b€TRO CR0I6 H CAAROY CROIO. 
Hb HCTHHbHO H RbSTAiOBH ICrO rOCHOAb H ROPb HAlUb^ HCTHHbHO n|»AR6AHI€rO 

20 Kb HAMb Cba>Bbt|lHHKA HOKAI^ATH MtCTA C6r0 CReTArO. Hb CAARA TH^ rOClIOAH 
ICOYC XpHCTC^ TR0(»€t|10YM0Y CT(kAUJHA H n(»*&CAARbHAKI, ÍAK03K6 Hl^bROAHAb 
I6CH. XBAAOY TH Bb!^AI€Mb EAArUXb TBOHXbi) BURAI01|IHXb Rb Ai^NH CHie. 

noHieiKe chh crctu aiobhmoyh) ch ailto^aca^ iako f^mpu nenopoYbHb h 
sRpbTBOY npHicTHOY HAHptAb noYifib^ TA SK€ H cAMb HOTbipABb ce n|^HAe. 

>5 (d MHAOCpbAHie RAAAblYHOie, (d H€H2(peY6HbHA YAOR^KOAIOBHKI TH rAOYBHHA, 

lexe BHAHMOie ce Bh HACb. Bb hcthhoy bo pAi^oYM-kxoMb, IAKO rocnoAb 

EOrb HAlUb H nptYHCTAIA OOCftTH MtCTA CCFO CBCTAfO H HACb lOSHTABbUlHXb 
Rb HieUk. :;AHI€SR6 A0H€C€ HAMb K(>bMHT€AIA HAlUCrO. HpHUJbAb RO roCnOAHHb 
MOH CHH CBeTUH H C0YI|iei6 MOHACTHpe BbCC (0Tb BCAHKUXh H A^ KOHbl|A 

so HXb, HH ICAHHOrO HCOICTAbH 0Tb HHXb^ Hb BCAKMMH A^f^l^MH KOrOSKAO HO 
AOCTOIAHHH) HXb ROYhT€, H Bb BCtXb CHXb CB»HAHHKb CBOif EbSKCrb, H 
EpATbCTBO CBOKB a>CTABH Bb HHXb^ l€aS6 iCCTb H A^ CCFO A^He. 

XI. flO C€Mb SKe OBfltThHlA MtCTO nOYCTO, rAArOA6MOI€ XHAAHbAAf^b, 
np^CBCTUlC BAAAMYHI|6 HAUie EOrOpOAHI|6 BbBeACHHlA Bb l|pbKOBb.) HOCAA 

^ CBeTM CHH n|»tnOAOEbHH CTApbl|b Cb HApCYCHUMb ABbBA CABOH) Kb CUHOY 
CBOICMOY? iCrOSKe ÍOCTABH bb (OTbYbCTBH CBOICMb BAAAblYhCTBOBATH EbCCH) 
I^CMbACH) Cf^bHbCKOH), HOCAATH HMA nOT|>tBHAIA A^ROAbHO HA Bbl^BHXeHHK 
H HA a>BH0BAI6HHie XpAMA HpIlCReTMIC, rAArOAIOI|IA ICMOY CHI|« '. Cd AH)BHMOI€ 14 ;isitTiiie vsAO H ^E6 x^Hcroift, UH^ B^VAH €Hi€, iesn€ (ti|fé h rútnoj^i nwh nr npt- 
cseTAKi i«;Km6iiBf6iii( Ki» fi Cb udrocMseiiifKMft Kiotitib (oaaBfriidC t€ ibck^k 

BAAAMYkCTROKATH Kb MUCW TOMti^ RbCIHfCOYMt ItT, leSR^ OrfiptTOlICi HOVCTO 

Mneio RbXjitA^Y ^^^ cscTMie^ itpuéftcTme s<Hti(M>ÁHi|e KbReAeiiHiii, xnMNhAapk 

li^YTN f. Kim A^ C^NSffA^Tk C6 X|»MM ft|»1t€R6TUie Rk ndMtTK MOK) B^ 

eifAHU €€if^ n mkif no inrb tem h ye^«iii ŤRatniib ir Bíia\YeTOM^ Rb 

^}^h RAOlb H |IOAh AO* RlM. TbNT B# ie€H XŤfTTf^ftR eKliOV-) KlKO^^íe ^H 

B|iiui^ MieftNtimih RfkA^^ i^ Hb fi\Af,íJíiurm TRoieMb mptcRerbne boto- 
^A^H^ fii(ar0Aoi{raiMiHi)4 ^ eTiiYA^"*"^'^ >*" ^ *^^^ ^^ MeoRbtpbffo, nKbuO ><> 

T6BS ir ClbMCNH TKOffiftMMf (^a T6E«. Rb€flOfMmi{IIO Ttt (HfRO, ¥6^0^ nfOpOn^ 

CK0J6 eAom^ lesKS jier^ : necHiRi ce rMn^A^BN h o^ihoaii^ h A^trb trf Rpo- 
HieiiBie c(M^A^ TBOi«r^. tírrbKfHHi m^Vb trohi, h n ebTROptm ir. ffi^é^eŤb 
OSA cR«Tb nfAR&A^ TRm»^ nm^ TRe KRbcbím im eycHiiitH^ iib ifoA^Btn^aiV 

€C^ A^ ttOKIbNNRb CHtil U(m CAOR^A If Cb RHafOCAMeUflieKlk MOlUMt CROKyi^ 

AOKfaAUTCAb cbfifbiuiOiiH. cm sk€ cbmb mm uf^mM nociiaHme h imc^mm 

rOCfiOAHil^ <^ CReTAťO e^MCéMM R€1iMb ef>bAbff€M6^ CROftUb fr pUíJ^Ctdíítíf 
B6Affiei0, H R^RTASb Cb R^CTOilA CRMIgřO IKtAb NH1)b NA I^^RfbAlO^ €& CAB^UT^ 

FAAf aiiAiiie : RiiAvOAAtM^Y "^6^ RAAAbíHa, roi^noAtf >t<>s*^ i^^^nr, neo^c xpHCTč^ lAirtf 
HOAAi^^ i€<^ ^v^*^-) ii6A(^CT#miOM6v (lABOY €Rei€iiéy<, NHorAÁ' K{^i»nT6AiA Monero;) ^o 

ll6RdVi|i^ ce RbeKHTATH l¥pb€TblfOf€ MH TMO, HUntk Tnt Aip6 H PYCTi^AllEITT^t 

cs (dTb MCNe, n^cNá iieRf^^cTANbNO neR^f A ee (o A^u^^t ilOfetr, h na- 

CTARAAieqi^ KÍ6 NA NO^Tb CBOH^ NOCAtA^^^^^tfr A«/H>Mlk fém. imiiCTim^ EO;, 
(dCnOAHr niMIRH nCTHNbNU CAOYF^ TROH KCTb, l€2R€ CiMVeCH' TBOieiilOV líOtAtt- 
AdYl^^f^t >* NBrNOYUlAieTb ce n|^NRA<filffH YAMtHOAOYRHHr TR^eieMOII' %mKO\pt^?,h' 25 

iU6ie firrnAAbHJ6i€ n BAOYAhHNié h pp^mMie. iaro^€ h Menfe N^AOcTonNAro^ 
Aipe tf A^neve coYqitH a>Tb Ncro, n cbidBbifíhHHKA ii€ h^ KbTHtopA TRopiiTB 
XfiAiJík Kro c«eTbi?cb, N€ n^ mokmoy N6A0€TetmbCTB0Y<) Nb ito N€H!;p€rciiilir 
icro MHAoeTH. tuurb X6 Ytě Bbi^A^iib TN ifAfi Ybi^' fifiHtieeoY tn (dtk Moicrcr 

NCAOCTOHNb€TRA p BAAfA^ TBOIA ^ IA3R€ CTéopHA^b- IÍB€N N TBO|millH (O M1l% so 
Itjl^lUN^iyib ? KbTO BO H€ftOfi«CTb HAff H^brAďřrOAlBTb RfíAnYbCTBim CIlAH TROfCie, 
HAH YAOBtKOAieSHIA TH B6!^N0Y? HAN RAKU KTO CTf^bnN Tb ŇenOCTOlAHBNblfl' 

rMRb liROHy leme na NACb r|ybuiHMHXb? Nb dEOiOAOY !SAAfb i€€N^ rocnoAH, 

H RAArAIA^ tR^HUlH, KIKO lUf A0C|^bAb. T«Mb »C€ H MbHI, AHBClfie C6 CNAH TROfeN, 
BbHHielJlb^ TN: CAABA YAOB^KOAIOBHÍO TH', rOCnOAN^ Xb RUKbl; Ailmib; IfO Ceum 85 

me Nf HilibAbttiOYMOY fi>Tb Niero Hr^YMCNOY Me<o<OAHio^ A^B^^NHie H' ttfiť 
iV^MibNrtie A^l^N nocAA na ocnoranhi6'xpamoy ftfk^R€Tbiie n nmí ch^f^mtmm 

WMOY^ H< NH léANNdlO TbVHlO, Nb BhQ(K A«TA Rb€ReCHM1€^ VXmt Ki, ÍIOTp^ktOy CB. C^MCdDHA. 1S 

rocno^Nov cseToiioY, j^oniiAiukc h ciiBpuiiNTb ce i|(»b«osk n^Kcseniic. 

lieThYHK) Xe A^I^U, Hb H 40TI» I^eUAli CWm OVftOYYHBh AACTb HA A<M<OAkltm€ 
HCnAbNI€NHI€ rOCnOAUllOV CfieTOMOV N YfliNbl|6MI» €OYI|lllllb Bb MMTt TOUb, 

CHiti|« FAdroiie HfovMeuuv ue^eo^iiio: hokaahahhíii nofa phi^n rocnoAcni 

f> MOI€MOY^ TAKO rAATOASTb (lARb TBOH^ I10B6AMMKI TBOKI BbCA CbBfi»IIIHUI€ CC, 
H SK6AANHKI C^b^kMA TBOICfO UCRAUIHUJ^ €6. KUUii EO é^B|IA:;OMb HAH OYUOlib 
CbrpIl^HBb ce A^b CdKAANbNUH, NCHCUAJiHHAb BUKb nOB6A%fl€fÍ TBOHXb? KAKO 
AH I^ABOYAOY A^epAlA U BAAFAIA OYCIIHTANHift ŤBOIA? ^pH€TOCb BO A^Y^^I^ 
BI^OYXNOY Bb Ue, A TblH BbCnUTA JJ6 JI NABA^A H HAOYYH. H MHAOCTIIIO 
^^ rOCnOAA TBOICrO, ICOYC X(^HCTA, Ul^^^Al^t^UMb HABA^ANHieUb U fiAAra€AOB€llltl€Mk 
OYCTb TBOH}(b H60YB0IO C6 NAnAAAIOl|JIIX& MA M€ (OB^bCTb^ HH NNOnAeiietlIi- 
NUKb BApbBApbb U16TANHHKI. UeT^h KO rOCnOACBII CBOKMQY pCYe Bk OYMU- 
BANHH NOrbb, HIIOrAA Bb2^BpAIIIAIOI(IOY I6U0Y: MBTbKbUO, rOCHOAH^ NOi^i, Hh 
II FAABOY* TAB0;CAC9 rOCHOAH, H A^b, II6A0CT0ÍINU pAfib TBOH.) N6np«CTAIIbN0 
15 BbHHlO TH9 N6TbYHI0 RpUNOCHIlAfil CUIA^ Hb 11 TtAO UOIC ^BMAbHOie flfBAArAlO 
HA nOTptGbNAIA T6B1L Ub H HOBSAtBAH^ rOCnOAH^ HHA, NOHbYAiOTb €6 BbCA. 
H6a>CAABAI0 EO H AO nOCAl^HATO JJH NJ^AU^AHHCI* H€ A^b EO CHH npHtM^^H- 
TONb, Hb TU, rOCnOAH, BbCA CTBOpH Cb HOCOlbiUeHHieMb BAAAUKM TBOI6r0. 
norHGbtUA EO npHCdBptTC, H pACTOY€NAIA CbSpA^ H l€p€CH fl(K)rNA nOIIOt|in» 
siOXpHCTA TBOiCrO^ H AIOAH H J^CMbAlO CBifilCrO BAAAUYbCTBHlA KIBO Hl^b BCI^A^H 
H^bBAtKb, NAOYYH U B02RUI0 BBAHYbCTBWO, CAABHTM C6 NMCilH CBCTOMOY- 
no HCTHNt £0 I6CH llACTH^b A^^^f^MI, ROAOSRHBb A^Y^HOY CBOKI ;A <»Bbl|6 
CBOIC, H npOFHABb UMCAbHMK lABO BAbBU l6p€THYbCKAA 0YY6HNIA tilTb HlCrO. 
A^b X6 YTO, rOCnOAH ? TbYHIO AOCAGYNi"? CMOTpC TB6III HCnpABAlCHmA. f^Omh- 

25AKUIOY 3R6 icAioY f^o CB€TAro H npnHOAOEbHAro, lense npmerb eu Bb Ybcni 

H Cb A^f i»Mli npHHOCHMUMH, H Bbl^BIlCTH ICIjIOY ^ BI»Cft7Cb &UBt>»HIMXb, H BABO 
HCnpABU C6 X0T1HNI6 Cf bAbl|A ICFO CbMOMb KfO AlOEttMNAlb. 

XII. Kbl^BpATH »e H PABU CfiCTU CYMCCMIb Cb YbCTbHUMb ICTO BAA- 
rOCAOBeUUICMb Bb CUHOBH CBOICMOY, OYA^Bb ICMOY YbCTbHUH H 2BHBOT80|l€t|JHH 

soB^bCTb rocnoAbHb, ha Hieubase pAcncTb cc baaauba rptxb ^aah HAiuHXb, 

ICrOXC CAUb l|ApbCTBOYi€ fiptAI^MOCe HA BUH CBOKH, H IlOEtaRAAllie npOTNBb- 
NUI6 COYHOCTATH, f €Kb : CHH fiOYAH T6B1L XpAHHTCAb H OYTB|IUKA^K*U€ N flOGft* 
AHTCAb H nOCOB&HHBfc Bb EfAHCXb HA HCEHAHUHie H BNAHtiyi€ B^AFU, II 
YCAOMK TBOHMb Bb BtBU, H IftANTCAb EOAtl^HCMb TMCCHHMb N lA^BAMh 
35 AOYUJCBbHUNMb, H ^CMbAH TBOICH TBpl^OlC HpHB«aSHi|i€ H CTtHA, H KNC^CMb 
TBOHMb <OCT(M)l€ B0HHI6 H BOICMb TBOHlAb I^HTb BUflbl, H AP^^^^ HOCEA^, 
H MUpb H THIUHHA XHBOTOY TBOICUOY* H HCHOpOYbHA A^ A^BCAeTb T6 H 
npiCTABHTb T€ XpHCTOBOY HptCTOAOY, H pAS^brAHIAie CHAOHI CBOICIO Hp^BAb 1 o SKNTNie 

TOKOIO Bhl^KAOyillliNUie MIJTA|I€.) H BUNOy A^ CnOCOCkCTKOYKTb TH KIKO 
AARHAOY H Apl^BNieUOY IfapOY KOCTANkTHHOY*) H NA BCAKOMb MtCTlL npOrON6 
(OTk T€R€ KMOBkCKUie HAkKU. BOYAH (dr|^%AA>€>^>' CCfO CHAOIO Bk BUKU. 
AMHNk. HAM SK6 nOMOlflNIO E02RHI6IO p6K0MU MC^MAHIC HrOYMeNk, H A^Cnt 
BJlAAHYkCTBA CkINA I€r0 nf^UBk^illOKAICHArO, H A^HA^ KpAHHI6i€ BAACTH I6r0. ^ 
H CAMIUAHO BMCTk OY npUCTOAA ICrO : KXe HAeTk Me^ďOAHfC Ck EAArOGAO- 
B€NHI6Mk a>Tkl|A TBOKrO. H6(íilCK0YAbN0 EO n|IOAHIA H OYMHO^H H MOANTROY 
H EAArIICAOB€NHI€ T6E1;. NUNIA 2R6 KpkCTOMk VkCTkNUMk (Or^AXA^ieTk T6. 
n|IHI€Mk SR€ RMTk CHIO |»AAOYI€ €6 J^pUlAUlC, H6KAH BN CKO^tK NACHTHAk 
€6 NeH€Tkl}IHMArO CKpOEHqiA. H Ce BkUBI^AnOY H^HAC RIKO €AkNI|6 Hl^k 10 
BkCTOKA^ n)M)CB'kt|lAl6 l^AnAANMIC K0Hkl|6^ H IIIAie AOyYC CK0I6 Bk BkC6A€N0YI0, 
H <OCBei|IAI€ RkCk MHf k ^Af^lAMH pACnSTArO NA HI€Mk. Apl^BOÍjk EO HCNAAOCkUO 
IIAHCKUK" HHI|I€, AI^BOMk TUB RAKU nOpOAbNOMOY XHTHIO CNOAOEHXOMk Ce- 
H BkCTABk €k A(lkXHI€^CiÍMk CBOHUk H Ck HK^eH H Ck YbCTkNUHMH Y(»kNkl|H 
H Ck BCHI^k KANf^OCOMk^ Ck KAAHAbHHI|AMH H Ck CB1ll|IAUH^ H Ck MNOXk- J5 
CTBOMk NA|M>AA, lAKO A^BHAk HNOrAA BknH6IUJ6, CKAYC U^fijijk C&HkHUMk 
KYBOTOMk: rpCAllTC^ X|^HCT0N0CNHN AlOAHie, XHBOAApOBHTOY AP^B^Y KflkCTk- 
NOMOY nOKAONHMk CC. npNHA»e, ni^ABOCAABkNHH XpHCTHElHC, NACAAAHMk CC 
HeKpAAOMOrA EOrATkCTBA EAArOCAOBCNHIA MOlCrO FOCIIOANNA CBCTAfO. C6 
EO ICCTk AnOCTOAkCKAIA nOXRAAA^ UOYYCNHYkCKOie' nOEHAkNOlC BMkYANHIC^ M 
MkNHXOUk 0YTKpkSKA6NttlC. (O TpkEAA2R€NOI€ J^p^M, NA NI6MkX6 npOTCXe 
C6 XpHCTOCk IfApk N rOCHOAk. (O K^kCTkNOlC JiP^tM^ l|ApeMk A^I>^>^RO- 
& np«YkCTkN€, MNOrklHMk EOfATHIC. TOEOIO EO HCKOYnAICHN EUXOMk 
CDTk KA6TBU STAKONkNUIC. NA T6E1& EO XfHCTOC EOrk HAUlk NpIfrBOl^H H 
pOYKOnHCANHIA NAUlCrO fpliXA. TOEOH) CkMpkTk OYMpkTBU C6 H AAk pAI^OpH 25 
C€. (d TCEt EO AnOCTOAk NABkAk, XBAA6 C6, rAArOAAUJ€: N6E0YAH MH NOXBA- 
ANTH C6, TkKkUO Id TCEt, K^kCTS fOCNOAkHk. H TAKO NOXBAAAMH B^NkYAiC 
KIKO KfACNMMN l|kBtTkl|H, Ck HCAAkMH H HUCNkUH H NUNNH MNO^I&MH N6C1&IU6 
Bk l|pkKOBk CBOIO Ck MNOaSkCTBOMk BkCKMk^ Bk OYrOTOBANOlC I6M0Y M'&CTO. 
H AHBAIAXOY C€ !;p6t|16 TOAHKAA EO^RHIA CMOTpČNHIA, EUBAI6MA NA BAAAklIIH 30 
C6Mk (OTk EAArOCAOBCNHIA H CAAAOCTH nptnOAOBkNArO H TpkRAAaSCNArO CTApkl|A. 
CKOHkYABkMIC CAOYSRkEOy YkCTkNArO H SRNBOTBOpCipA KpkCTA , N npAl^AI^NO- 
BAHkNA H CTBOpNN BkCk A^^Nk Tk^ N RAKU (dMOYNBk BCC TIlAO CBOIC CAbl^AMN 
nplkYkCTkNyUH CB6THT6AH, CUNk ICrO N BAAAUKA lOTkYkCTBHlA ICrO rAArOAAUlC: 

npHKAONN, rocnoAH^ oyxo tboic n oycauuih mc. iako NHqik h oyEork iccuk^ 

A^k. A^k EO, BAAAklKO, pAEk TBOH N CUNk pAEU TBOICIC. N YbTO BkS^AMk 
rOCnOAěBH, IAXC Bkl^A^^^k MbNt? KOTOpOlC AH ni&NHIC npHNCCOY TB0I6M0Y 
MHAOCpkAHK)? KUMA AH OyCTkNAMA XBAAOY TH HpHNCCOY ? KIKO OYMNOSRHAk CB. q*UC0N2l. 17 ICeil m MtkNt MltAOCTE TKim^ E0fiK€^ H IIA€TA«liAli leCH YAORtKOAlOfiHn TH 

OfninoAOShtiAro csoiero h njii&KiiASReiiaro ovroAktniicA TKOiero kmmoy uen^fie^ 

yeNbUUMH MOAHTHAMH H RAArQ€AOR€HH H OVYK^ba^A^HH He#CTi;bKA»TH M€U^ 
ll6A0€TOIIHAr0. N YbTO Rb^A^Mb l€MOlf (\^h COKAH^HUH? "^^H YTO flfMH€COI( 

h leMOY? HHebMk RO A<>CtOHNb^ A'^ nOA^ KpORb RbUHAeTb OT|>aCTbNbll€ MH 
AOlflUe. CK|^OBIfl|JA SO MOA H Rb^A^HHt6 MOi€ TAtHbNO H lt$81iYN0YI€. T6R6 
B'kA'kn rOCnOAM ROfiRe UON^ It miOYtlKl ROraTb€TBO H^H^TAHICMO » €KpO«HI|l6 
^HKOTOlf. H T6R6 MOAIO HJ^K rAOV^HNU A0VIU6 MOie46, A^ Bbl^A^^H ^(k M6 
pAEA nOKTO^ IIIK0K6 NACTABIfAb I6€N^ TAKO H Bb2^AaSA>> "O Hf^MHO^tH 

^(^tlfflMICTtl TB0I6II. AMHlIb. H flf^tfiblGTb TOy HffOVM6Nb €K6TArO, H nOYkCTH 

itfkuieub na A^^Toiaitiiio n Rbi^buiiS^AHie iipothb^y TpoifAOMb ch, h N6A0« 

KONbYAHA NCIIpARNBb II U^ACTbl(y>CKUie AtTCAH.) H KAe B1i€R6Tb m, n|l«IIO* 

AORbHOMOY, pAAeY*^ ce h RA^reA^pe rocmAA kota icoyc xpHCTA u nptaw* 
wyiú RoropoAHifOY- 

is XIII. lIpMUllAtlte SCe BA«R6NblH €YMe<dNb, Se^bMAbBbCTBaYie €b At- 

TH^CIIb CB0ttMb CABOIO. H ReS^bMAbSbCTBOYlOqjA Bb MONAeTttpH CBOI6Mb, 
Rb XpAM« np«CBi£TblHie BOr0pOANIf6^ Bb CSeT^H H HHOYbCTBOYIOt|IAA TOpt, 
Bb ttbCABOUb RpABUAt YpblIbYlhCKArO OYC''^^^ A*''*!' " NOqjb HenpKCTAIOt|lHMH 
OYCTH, H€0YMAbl|AI0ltN1IMb frfcllKI€Mb^ llptOY^KUH H TtCKNyH HOYTb KKOYqJAA, 

'<^ H AO KOll&ttA I^AfiblBbttlAA l^CMbAbNAA, H TAUNNIltXb HpbCTbNUHTČb (OlllbAbUlAA^ 
H NA ItCReCA ^Y^b BbnepHBblUAA^ TtAOMb NA S^eUAH CTOI€l]IAA, OYMOMb 3Ke 
N AOY>HeiO Rb N6B6€HUHKb nptRURAHItllAA, ]í,OMl ffSe lAKO CAUOrO XpHCTA 
npiLAb COBOH) S^peiflA, ropu xe Cb ANreAU BbAbBApAieUAA^ N UCnpABHBblUAA 
2KNTHI6 CBOIC H IRH^Nb nOAOBKNO AP^KbNHHMb CBeTbIHMb NpABHAA C6rO HA^ 

^ YeAbNNKOMb, YpbNbqeUb npl^nOAORbNblHMb, H CMOTpeiflAA Bb^ANHIA TpOYAOMb 

uxb np'frAk noABHi^ACTA ce na oYNbuicie, KiKoase h nptcn^TH iipoYHXb. 

H CKOHbYABbUlAA BptM6 MNOrO Bb MtCTt CBOI€Mb €B€TUI€ BOrOfiOAHI|6 H 
npNCNOAt&RU MApilie^ AOHbA^ace H^BOAH C6 Cb^A^KbtUOYMOY T«A6CA YAO^^tYK- 
€KAtA H CKHAOYqičUOY TANNAIA YAOBtYbCKAIA^ I6M0YSR6 Bb pOYK^Y ^^^^0 AM- 
^OXANHie mtlBOTbNQie^ H CBQHMb MNAOCpbANieMb CBtCTb KONbYHNaY KOroa;A6^ 
H XOTe NA OYNbNieie nptB6CTH TpbRAA2K€NArO €TApbl|A^ Bbl^A^TH l€MOY XOTC 

«^iipA«bAANiiiA mo ]^A TpOYAk lero, h ^a hctaianíii€ thaa h ^ix OYMNoaseNHie 

CAb^bNAra HCTOYbttNKA H ^^A Bb€AKOI€ HCnpABAI€NHI€ AOBpHI€ A^^TCAH, npMl^BATH 
U Rb TAHNUH TpANe;*^ H NAHOHTN HCTOYbNHKA B6€MpbThHArO, H OYABOpHTN 
35 NA MlLCTt XAAAHtL qASRHTN <0NOI6 CbOYAB^P^I^I^A Kb AROpH CBOi€ Cb OYrOSKAb- 
iUHMN lero^ ReceANTH ce NCnpUCTANbNO Cb ANreAbl ICrO. KTO EO ICCTb^ pCYC^ 
YAORtKb, HSK6 HOSRNBeTb N NCOY^pHTb CkUpbTII ? H CerO X0T6 lARHTH Ne- 
RBCbNArO YAOBIiRA A I^CMAkNArO ANrCAA , flOThl|lA CBOK) NCH^peYeNbNOYK) 

3 18 mumm 

MHAOCTb^ H A1;CTRIIt|0Y OyrOTOKA RliCXO^OY n|l%nOAOEUIArO«, I0;R€ CAMb CH 

npoovroTORA fi^t^n^ np^A^Bk raaauiih cBOieMOV^ Rk mch hcxo^a lero 

n|^1iAkCTaRHTH 10 l€MOV«t lOSKC npO(i()BpAi;OVI€ KAHMAKIitb lidAHk^ rAArOilAllie- 
RhCXOAHT€, BpATHIH H a>Tbl|H. NA NI03R6 TblflAUie Ce CReTU HeflOCTU^bNO 
RbCTOVnHRb UlbCTRORATH Kb ^^OROVqiOYlUlOY H. Bb CHK BO KfMMB NAY^Tb 5 
EOAtTH nptnOftOBbHMH. H Hf^Hl^RARb CUNA €BOI6rO CABOy NAYCTb TAArOAATH 
ICMOVi, nOAHRAie CAbl^AMH TfcAO CROi€ : Cjl AfOEHMHVe MOH^ nfHtCnt B|^tM6 
COlllbCTRHKI MOierO. €€ npHAbCTOHTb Xf^HCTOCb H6RHAHM0 H I^OReTb MS. 
lipHN6CH Mfl^ Y6A0, MAT6pb rOCnOAH MOlCrO ICDyC ?CpHCTA, ftA fiUCOSSe <0E€- 

qiAXb ce^ p ni^^KAAMi' ^^ (^OYifb i€i€ Aoyxb moh. nfM^ORH m, ve^o^ n|iOTA lo 

H RpATHH) BbCOV^ ftA BH^eTb HCXO^b UOH. 10X6 EO n|IHEAIfiKAIOTb C€ CAOyrU 

rocnoj^H EorA mtoiero h roh Kp«nbi|HH^ h rAACb hxi» h ntcNb HXb cauiuhta 

Ú\mn MOH. nOCntUIH, AI0BHMHY€. H n|^HHeceHt BURbUlH R|^-ft€B6T%H, H 
RbCtMb CbRf^AHOMb I^RANMMb HOKOIA pA^H TpbRAAX€NArO^ H^OCIf^b f OrO^HNOlf 
ROlO np^Ab CRCTOIO^ H A62ISAÍU6, YAI€ npHHlbCTBHlI AHFeAbCKA. H CHMb Ct^^- (^ 
l|IHHMb COKpbCTb T6A6C6 I€r0^ Rb OYNUHH COYlpHHMb HMb, XAAei|l6 CB€TArO, 
rAArOAAXOI( I6M0V Cb pHJ^ANHI€Mb MIIOrOMb: HeCOCTABH HACb CHpbb^ npiLfl04iOEbH€. 
fl6AHtIlffl HACb 0YY6HHIA CROICrO. KTO EO HACTABHTb HU H Kb KOMOY npHE«rN6My ? 
H RbHAb MbHOrb HCnAbHbUieUb SEAAOCTbHO pUAAXOY- Rb NflXb»e H CABA^ H^HC'- 
HOI|RbTU pA^AHYblíblHMh l|R1iT0Mb ^I^RbCTRA CROierO^^ nAAY6 XAAOCTbNO^ rAAFO- 20 

AAUie : (d nptno^OKbHe^ rhíra^Yi k\ko c€A6HHie TBOpHiiiH Kb rocno^OY- ^^ nei^i^^ 

EHRAH H NACb Rb MOAHTBAXb CROHXb^ H MHAOCTb HCnpOCH NU Oy X|W€TA KOfA. 
KAKO EO nOSKHROY EG^b CRtTAAfO TH AHI|A? KAKb EO (dEHYAH npilMOY, H€NACHt|iAie 
C6 A^EpArO HACTUpA CBOI€rO? KUH AH (dEElYAH npHMOY EeC^^t^ A^Y"'^'^*''!^!*^ 
OY KOrO nOAOYYOY OyTtXOY MOfO? KTO HlfUAHTh MH AOYI'*^I^NI*>H RptAb?25 
aY*^OAH RAAftUKOY €ROI€rO^ J^A npíMeHIH M6 Cb COEOIO Rb R%YHUI€ KpOBH. 
HCMOrOY EO TpbntTH pA2;AOYY6HHIA, CR«T€ MOH CAA^bKUH. H RbCH iAIU> 
ICAHHtMH OyCTH p^KIlie: HOMCHH HM^ np^nO^OSNe^ Rb BAASRCNblH TBOH fTOKOH. 
(OHb me RbCKAOHb ce, pCYC: YTCO 6í>Bbl€TH ICCTe nCYAAHIO? NAYH1;T6 HAAb- 
rpOEbNAIA HtNHIA. H RbNCl^AflOY EblCTb UlOYMb, lAKO HOARnSKATH €€ MIlCTOY, so 
NA N6Mbn;6 EtNOY- H C6 HtCHb AHr€AbCKAIA H6RHAHM0: CAABA Bb RUHlNHHXb 
EOrOY H HA ^CMbAH MHpb, Rb YA0B1;l|1iNb EAArOROACHHlě; TpbBAAffSCNMH 7RB 
nOlAHIC Cb HHMH RbCCMb I^peiflCMb. H TAKO npli^AA f^OyHh CBOH Bb pOYlfll 
roCnOAbHH CAARbHO. H EtlUe AlUte ICrO COCKAAEACNO, (dEpAI^A HMtl€ NA ceEt 
NCH^^pHYeHbHA. H AKB^KIN^Y ^^ RbCH ^^pCIflC CHXb. H , CbKOYTARbUie TtAd 35 
EAAXCHAro Cb nCAAbMH H ntCbHbMH, H flOA0mHIII6 H Rb rpOElL. H pA^H^OOie 
C6 KUmf^O Rb CROIA CH, CAAReijJC (ú CH^b a>TblfA fl CUNA H CB6TArO Jífiym^ 
Jfblim H n:>IICHO H Rb R-KKM RtKOMb. AMHHb. I 
í CB. €YM€(OHA. 19 

XIV. IIO CHXb SR6 BkCtXb, R^ATHie. C01|IOYl(lblllOYMOV MH H€MOt|IK 

Kb T6AeCH MOI6Mli (dTfi MNOrUHXb TpOlfAb N ^Allhb, SKCAAie Cb MbHOrUHMb 

« 

Tbt|lANHI€Mb H Cb OVMHAeNbNHMb MOAI€lllll€Mh Kb^IlCTUXb.^ rAArOAI€: rOCItOAH 

MOH^ X|^HCT0AIORbY€^ a)TkY6 PptnOAOBblie CARO. NBAOCTOHNbCFRO MOie BbCIlO- 

u MHHAieTb TH, (0Tb N6AHX6 TMH (dCTARHKb KpbMHT€AIÍI CKOI€rO H HACb, HO- 

cAn^bCTBORA xpHCToy, Torp EO Ai|ie N Bb nevAAH MH covqioY, Hb rocnoAH 

MOlerO K^LMHTeAn ^e^ nOAbl^HUHXb Cb AIOBOBHIO OVTtUiANh €6^ HOCA^AH 7Re 
H GHH MOH rOCnOAHHb CB6TUH IdCTABAb M6Ne Cb ICAHHOpOAbNUMMb B^ATOMb 
MOHMb) BAArOCftOBHBb H OlfTBpbAiiBb ^AKOMbNO, UKO f^SÍ XI^ANCIflA líCRfltCTOV- 

lonbNO i^AnoBKAH lero h TBopetpA noseA^NAiA icro no Rbce AbNH xhbota naio 

nf^tBURATH, H SIKO A^ Rb RCI^bMAbRUH H M6Te;RA np^GOVA^Tb ptQSABNHIC ICrO, 
Nb rptXbb MOHXb (>AAH CHH BbCA <dCTAIU6. CdNb BO (dCTABAb ^^AflOR-^Ab rOCnOAH 
H 6>Tbl|A CROICrO) H BUCTb n^MTOYRbNHKh. HI^BSAb BO HHOnAeMCIlbNItRU NA 
COTbYbCTBO CB0I6, H lO^eUAbCTRORARb M€^ CTROf^H l€ HA (dHOYGTtHHie, H6nO- 
16 CAOVlUARb CReptnUH I^AHOR^AH BAAAUYbN6, 16X6 (>BY€: YTH (dTbl|A H MATe(>b 
H ni^OYAKL Hb Rtpe H OVMNOSRblIIHMb 06 Cb NHUb HNOHACMeHbHUHMb RAbKOMb, 
CHAU BOSKttie N11KAK02R6 H6BUCTb. C NHMH^ HO I^ABtTOy H HO MOAHTBt (OHOrO 
CBCTArO. Nb lAKOSBC n|»OpOKb fH^YC: TNH CHCTH EMUJe H HAAOUIC, MU XC 
RbCTAXOMb H npOCTH BUXOMb. HCHAAtKlCbMO Ce HA (i)pOY2KHI6 HAtUC, Hb NA 

socHAOY rocnoAA h eofa h craca NAuiero icoyc xpHcra^ h ha npABOie baafo- 

CAOBCHHie H MOAHTBOY rOCnOAHHA MH CRBTAfO CYM6Í0HA. TUM/b 2lie H 
HAA62tSAC HAUJ6 NenOrptUUICMM. IIOB^AHRb BO HXb CHAOIO CBOICiO, Rbl^R^ATH 
Ue RAKU Rb DDTbYbCTRHIC CROK. TtMb SR6 HeRptCTANbNO MOAOY T€, (O 1}^%- 
ROAOBbHC CdTbYe NAUlh. CARO, ROCAOYUIAH TAACA BbCHAAiOt|lArO TH Hl^b FAOY* 

25 BHHM CpbAbI|A, H NCnpiLl^pH MOACHHIA MOiCrO, H CKOYTARb MOI|JH CRCTArO 
H RptnOAOBHArO^ H CTROpb C HAMH MHAOCTb, ROTbqJARb C6 H CAMb npHHCCH 
BAArOQYXAHUlC MOlflH CKGTArO. A^ R(K>CR'bTHTb C6 (dTbYbCTRHIC iCrO npHH€- 
CCHHlCMb MOI|IH ICrO H npHUJbCTRHiCMb TROHMb. <<)CKBpbNH BO CC j^eMAKl 
NARIA ECI^AKOHHH HAUIHMH^ H 0YEHI6HA BMCTb Kf>bRbMH, H BbRAAOXOMb « 

80 nAtHb HH0nA€M6HbHMKbb. Rf^A^H HAIUH ROApA^SAUie HH^ A^ HCKAH BH MrUlOr 
CpbAORARb RAAAblKA FOCHOAb HAlUb ICOYC XpHCTOCb H Rpr/HCTAIA ICrO MATH^ 
H MOAHTRAMH CCrO CRCTArO H TCEC, Rp^bROAOBbHfi, CbBpAAb NU tf>tb ICI^UKbb 
H (dTb pOYKb HHORAeMeNbNURbb^ H ROCbTHAb N€MOqibHUI€ NAUfC HCAOYrU^ 
H H:;BABHAb HU COTb RpOTHRHUHXb, a;AI|JHt|JAI6 HACb (dTb RCAKOIC A^^TCAH 

86AH>^KOA>€* ^^^ ^^ nptnOAOEHUH HCRpt^ptRb MOACHHIA MOlCrOi) nOTbl|JAR C€ 
Cb RCAKUHMb ROCRtUICHHlCMb^ H CKOYTARb MOt|lH CRCTAFO^ H ROHMb Cb COBOH) 
XpHCTOAtOBURHXb H Hl^pCAHMHXb CTApbl|bb CR6TUI6 TOpU HA XBAAOY H BAArO- 
AApCHie CRCTArO. H nOCAARUlOY RHCAHHI6 Kb HAM^ pCKUH CN1|6 : nOCAAHHtC. 

3* 20 

tBOI€ ApNieUlb Cb AlOKOiSHIO, H MOAbSU TffOI€ N€ll^t!((ltBb^ MOI|ltl ŤBOierO 
CR€TarO^ 9R6MieMUH TOBOH)^ H6C0Y H CAMb UlbCTBinflO C NNUH H €b YbCTIi^ 
HUHUH YjM^NblfH CK€TArO MtCTA C6rO. Kb HI€Mb SK6 H^ROAH KRTH rOCnOAHNb 
TH CB6TU. TtMb 3K€, (d AlOBHMHYe^ rOTORH C€ Kb C(»tT61lflie ICrO. dl^b SR6 
rf^tlUHHH.) al|ie n NeMOrn Bbl^SHrNOlfTN TAABU MOICIC &lk MHOXbCTRA RS^A- 6 
KONHR UOHXb, CAMIIIARb CAOReCA €NH RfltnOAOBflArO^ WXe (O MOlflCXb €86- 
TUHXb CnXb^ lease A0H6C6HH RUlUe Kb NAUb, Rb^A^XHOYBb CITb «pbAbt|A N 
nf^HKAOilb KOAMIL CBOH HA S^CMbAK) Cb CAbS^AMH^ MOAbBit RblCHAAXb, CNI|€ 
fAArOAlC: EAArOCAOB6Hb KCH, rOCIIOAU £0»6 6>Tbl|bb NAlOn^Cli, ABpAMORb^ 
HCAKORAb H IAK0BAb, llXe Hf^AReAbNttKU AIOR€<, A rptlUNbHlXb MM«nillA H6- io 

npt^f^e^ noHie h2R6 h uene r^twNAro ovMAAieNhuiie uMbBu HťR^«;(»Mb, 

H n|^HN6C6 CK^niAO (OTbYbCTBHfil mO^ nf^OCiSiqiAie KONbl|€ BC6I€ CfbBbCKMIC 
1^6MAI€. H ABHK €b nOCntlfl6HNI6Mb CbKbKOynAb A(»b?CHIII€|ll€IC CKOI€ N Nie(^€IC 
H Y(>bHblf6^ N H2;NX0Xb NA qi1;T6tlllie ICrO. H C(ltTb1U6 TRt MOI|JH CRCTAfO 
H CTBOptIXOMIi <0BbllOqibliOVIO MOAbBOY NA M^CTIl TOMb Cb IICAAbMU H NtCb* 15 
HbMH, nOldl|J€ NAAbri^OBbNAIA RUNHIA Cb KA^HAU H BAArOOVXANbNUHMH RONIAMH, 

Rf^OBOasA^MHic TB0|^i|J6 Kb ovroTOBANOMOif I6U0Y rposoy oy RfftCKCTbiic Boro« 
(kOANi|6 oy crovA6NHt|H^ leroase cAiib oyroTOBA ccbi;. h ROAoaubiue YbCTbNO 

úy rpORU Cb XBAAAMH^ CAARei|l6 (dTbl|A H CblHA R CRCTArO A^VXA* 

XV. MRNOVRbUlOy 2R6 Bf^UMCNH MAAOY A^ A^^HC R^UCTAVAieilRIA lefO, so 
H CbR^AKOMb C€ RbCR^ TB0(»€lfl6 flpAI^AI^NNKb <OHIbCTRRÍA ICrO. ROrb 2K6 fljlt- 
MRAOCTRBUR<) RHTABUR ICrO 6>Tb lOROCTH ICrO. A^SRe R AO RURIA R6 (OCTASAb^ 
ROKAl^A YAORtKOAlOeHIA ICrO CAMb rOCROARNOMIi CR6TytfMb RA NACb NA jlARtXb 
lerO. R RCTOYR R I^AKA leTO U\^0 YI0AbNai6 H BAArOOYKARbNOlC, R t|1lA€RRI6 
TKOf^e BOACIflRUb R CTpACTCMb pAI^ARYHUMb^ H Rf^OCTO f>6l|IR, R BtCHUie 15 
AOyXbl RfOrOR6. >R NCTbYRW ICARNOIO^ Nb H RO BbCe YAC6 RCKRH«BAI€ 
HCRl^peYCRbNOie R RjItCAABbROie MRflO CB0I6M0Y (dTbYbCTBOy. TB0|l6qtRRMb 
SR6 HMb CAOyXb^lY R BAI1NRI6 NOI|lbNOI6 OY Xf^AMt R|^«CBeTUI6 fiorofOAHq€^ 
TOY NAtff6 ACXeTb M01|tN CBCTArO, HrOYMCNOY AHCdRRCHK^ R RbCtMb Y^bNb^ 
l|eMb COYqiRRMb TOY^ RI^HRAAC RIKTO <»fibl€Tb RUCOMb N TOlINfAb RMb HO ao 
Bb€€ AI^NR) RaS€ RRK0AR»6 Bb IIRpb SbXOSRA^UCC, Rb RbCCrAA Kf^OMU BbC6- 
AI6NURI6 rORHMb EMOUb BblKAllK CK|^0:;ir VOphi R KAM6RHIA. R RtKOAM 
IdTpAAOY RpHieMb MAAOY NOMOltRIH) CBCTAFO CYM€4»RA^ CilfiblCMb pAKOY Rpt* 
ROAOBRArO, BblIIIIARIC: ROMRAOYR MC, CB6TU, ReRAYA10l|lArO C€ CRAC6RRIA, N 
(OTNOYAk ROrblBbUlA R nOpABOl{l€RA BtCOY AOYKAROMOY R (dBAAAAlCUAA RUb S5 
Rl^BABR^ Rp^ROAORbRC. MblR EO ICCbMO CTAAO (dTbYbCTBHlA TBOICrO. RCAAXAb 
NACb BtCOMb Bb pAAOCTb. Rb RI^RAKU RU n|^ftYHCTURMR MOARTBAMR CBORMt^ 
A(^b:;ROBeRRI€ RMKIC Id CCMb Kb BAAAKII|« CB0I6M0Y* H BbCtMb Bb^OYRRRb- CK. cvMCioiia. 21 

BiNMb ch čaíi^amh: noMitAOYH AOV^A^Y noruBbulOYlO) nf^tnoAMNě^ h ACHie 

MHAOCpkAORASb H HlftAH H. H H^^ Rh ftOMIi CBOH, (^AAO^ie €€ H CilASe 

Bora^ A^Bi^uiAf^o chaoy ovroAbNnicoMii icro. h uho AnshNO CAUiiiiiTe yioao, 

RpATHIC. YAOBtKh NtKTO XpOMk nAb^Aie NA NOFOy €801610, H N€MOrU OYCh- 
BKAONHTH Ce (OTHOVAI") NH CTATH MOrUH NA NOfOy CB0I6I0. (dAbKTA RO 
RtCTA tlO;« lero H np«X€X6N1l Oy KOAtNOy <drNI€Mb^ H RhCkMA MAAh NeOIT- 
HAAblUHH H NeApl^eipn ce. XNAAMh RO n(^t3ReiR6NAM& RUBMUHMh, AA^C NA 
I^OYKOY CR0I6I0, BAAYAIUe NO CeSt NOI^t CROH. H n|>NN6€e H 6>S|^tTli Upíí^ 
nOAOCbNHH CABbRA,, a>Tbl|b MOH, CKOYTABk H Bk B|l1lTHI|ie^ Kb M0l|l6llb Hf^ft- 

10 noAORbHAro, Hi|tAeNHiA OY Nero npoce icmoy. viOBb bo NeMot|ibNUH vioAecA 

RURAieMA H Hlt^iieNHIA (0Tb CB€TAr0<) K|IHyAUie H BbNHlAUie, fAArOAlC: NOMN- 

AOyH Me^ CR6TUH, nOHAb^blUArO €6 rpVííá CROHMH H OyCHICNArO pAl^ROHNHKM 

I^AMHMH H A6:R6t|IA CAt XHRA. IAK02R6 RO BAAAUKA TBON (0CAABAI€NArO nf^tXA^ 

HIIMHI, (OApb Bb:;kMblUA H 7C0AHTH N^ABO, TAKO N TU^ CBeTe, Al|ie \Ol|l€niN, 

i^ M0SR6IUH nOMOqiH MH, MHAOCTHIO A^NOIO TH (OTb ROPA H CNACA TBOI€rO ICOyC 

XI^HCTA. HI|«AH M6 TfltlUbNArO, lAKO 0YY6NHKb HCTNNbNUH TCpHCTA TROICrO. 

(ONb aS€ CB6TUH BbC€rAA fJHAOYIC CTAAO €B0l€, H HI|%AHH (dCAARAI€NArO CCrO, 

H XOAHTH H npABO CTBOpHH. H CKAKAIUe l|tAb NA NOfOy CBOKIO, RAArOAApb- 

CTB0YI6 CR6T0YI0 TpOHI|OY, (úTbl|A H CUNA H CBCTArO A^Y^^^ H nf^MOAORNArO 

20 H €B€TArO CYMeCONA, A^BbUlArO I6M0Y XOAHTH NA NOrOY CR0I6I0. 

XVI. flO C€Mb X6 n|ltRURAlOI|IOY MbNt, N6A0CT0HN0M0Y pAROy ICrO, 
H MOAHTBAMH CCfO CBeTArO rOCHOAH MOKfO <0RAbrbYIOI|IOY C6 (OTb BCHXb 
T€SR6CTHH MOHXb, H NeKOYqJb €6 l^AHOBtAI^I^H I€r0, H Bb MHpt H Bb TNUINHft 

ffi{iiiRUBAioi|JOY MH, noMoqjHio nptnoAORNAro coTTpecbiuoY (OTb ceRe Rbce 

25 npOTHBbNUHie RApbBApU, RURbUieK NA ^TbYb€TBHI€ KrO^^ ^ABHAA RUCTb^Tb 
RAN:;b XNBOYqJAFO I^AKONOnpl&CTOYnbNAfO l|A|M RAbrAf^bCKArO, p6KOMArO B0|lflAA, 

N;ro3Re r€;akonhi€ Rbceiioy mh|^oy N60Ytan €€« nfitcitt ro HpOAoio rc^abO'^ 
NHI6 noH(rrHNt. chh conAbYH ce cb Bbceio chaoh) cboicio, noHUb cb corok> 
i^cth CBoiero rpbYbCKAro i|A|^a, 4^HAAiibA(»ii rAAroAieiiA, Hase Bb CAABbNoub 

80 KOCTANbTHNt r|IAA«. H Bbl^NCCOCTA MUCAb CBOH) ByCOYC, lAKO nOTpURHTH 
«ITbYbCTBHie CBCTArO, H MCNC A^ KONbl)A iO^AORHTII, H AlflC MOI|lbNO, N 
Nf^OrNATH iie (OTb BAAAUYbCTBHlA MOiefO. (^HKACTA RO lAKOSRC AbBA, H HOrAb* 
THTH Me XOTtCTA, H Bbl^AKHfHOYTH CHAOY, N HOXBAAOY Bb^NCCTH NA Me. 
BHAMb RO lA NenfltKAONbNO N NeBb!;;A|^basANbNO lUbCTBOYlOqiA CBCfltnbCTBbNO 

89 H NeOYKpOTHMO A^ NA|IHI|AI€MArO NyUlA r|^AAAv NCHMU HNOro noMArAioi|ia 
MH (OTb I^eUAbHyHXb, TbKhMO rOCNÓAA MOlCrO ICOYC XI^HCTA N llf^tCBeTUie 

Roro(^oAHi|e h cero cBCTAro rocnoAH uoiero, BbnhiAxb Bb BOAti^NH cpbAbi|a 
MOiero: baaauko, rocnoAH icoycb xfMiCTe, h ni^MBCTARi Mom RoropoANifc 22 SKHTHie 

YAOfiUKOAlOSHIte^ TU CKIlCU HOMUCAH H f,%AeC(k H N6MOI|lk XOyAUH K61|1H. 

Kfi« npiiAAArAie Aoifiioif Moie, loxe (úCKs^kiiHNii rf^nx^uH. H2;6(ibh ue (OTk 
NA:coA6t|iHXk ue (d:;iieRiiTH ue. C€ so kiko nbcif (OBHAOUie M€, h :;kco|>b 
i^AOfiHBUMxb cociiAOiiie M€, H NAnAAoiue NA M€ Kptnki|H. BbCTANH^ rocnoAH, 

ftk CptTeNHie MOK, H Mmfi^h AA N6|^eK0VTk B^IAl^H MOH: noasptXOMk H. IAKO5 
TU I6CH l^ACTOVnbNHKb MOH H nf^HBtXHIIie MOI€. (O T6BII Ce (OnpABbAAH). 

TU SR6, np%noAOBbN6, rocnoAH moh^ HMtie aP>>%nob6Nhi€ Kk rocnoAoy h Kk 

HflIiCBeTtH 6ilAAUVHt|N EOropOAHI|H, N€íl|l1i:;|IH M0A6HHIA, i€roaS€ Bkl^AIOBHH H 
BbCnHTA Bk lAApt Yk€TkN1&Mk. NeAACTk B^ArOMk Bk pAAOCTk (OTkYkCTBHlA 

TBOtero, KrojRe. npHTcxA a> rocnoAH Eo;t BkceAf^kSBHTeAio. BtAi& bo, rocnoAH t« 

MOH, ie;R€ H no CMflkTH XHBk KCH, H TOMOy npt.AkCTOHUIN HCnOKOAflBMeMk 
Bk B-bKU. H nptmAe Bk TtA€€H TBOI€Mk HeKU.H C€ HAMH, H HUHIA NA 
AOlfykUlAIA HfktUJkAb NeidCTABH NACk* AMHNk. H Bk Ne^AROV Bk nOAOVHOI|IH 
BkHAk fiÚCTk. H pACHHA npMOAOGkHM (dPAkYlIBkUie C6 B^ArU HAUie N6BH- 
AHMO. H CTf^AXOMb BCAHKOMk <Ji>Bkl€TH., IAKAH;HHI€Mk rOCHOAH CBCTAFO MOKrO, 15 
H !;HAM€NHieMk ICAHHllMk^ 16X6 (dTk Hero nOK-ftaBA^HH^I-) (OTbKtrOY^ CkC1&l|AI01|J6 

CAMH €€B6 Apoyrk Ap^^Y''^* H HOK^A^ "i^k EUCTk Mea^iA^V coroio, h a^ 

KONkl|A €kKpOYUtHUJ€ C6. H (dTHAOlHť HOCpAMAICHH Bk norHKI&AH H Bk HO* 
N01U6NH B6AHI|%. 

XVII. €ahnomoy bo cdTMCTkHHKoy <0Tk Toro2RA6 nAeM6H6 ro^H, 20 

HA|l€KOMArO BAkrApkCKArO, COTAOVYklIlOy Ce HA I^AHAAk Kk BAAAUYkCTBHK) 
MOKMOY, peKOMOYMOV CTpt:;OY^ HXe HACHA€Hk (dTk CCrO ^AAArO ^[AKONOilpIk- 
CTOYRkNHKA, BflATA KFO. l€r02R6 OpNICMk lAKO CUNA Bkl^AIOGAlCHArO, BkCK|lk- 
MHXk I€r0 H CN|lAHHXk i€ro NeBf^tSKA^HA (dTk HAX0A61|Jei€ norHB€AH H (OTk 
I^AKOACNHIA tCfO. NA BkCAKk BO A^^Nk . nf^0IHAUJ6 H, A^ (drNI€Mk Ck2R62KeTk a& 
TMO lero, HAN npOT€IU6Tk N& Y6THpH Y6CTH H HOBIlCHTk HO CTkrNAMk T^AAk- 
HMHMk. €H BO M0YYHT6Ak BGAkMH OYCT^kMH €6, H CAAAkKO AOY'"" CBOieH 
CkTBOpHTk, Kf^kBH pOAA CBOICrO OpOAHIATH. B6YHCAA TRB H HNU^k YAOBtKkk 
nOTfltBH H^BOAH^ Tkl|Je Ce ;6MkAI0 H M0(>€ HCKOpilHHTH ROMUGAOMk CBOHMk- 

H cero HCKOYi|i€ npHAoiue ha ue^ cBeqiABkiue i^uh cBtTk, mome hgooaoy- ^^ 
YHuié BAAroAATHK) focHOAA MOiero icoYC xpHCTA, H nOMOi|iHio rocnoAH MOiero, 

CB6TArO CYM6<dHA. OYAf^l*SRABk 2R€ H Al^k Bk pOYKOY CB0I6I0, H Ck BC6I0 
CHAOIO M0I6I0, IOaS€ HMAMk fi^Tk TOCHOAA BOfA MOI€rO H (úTk SAArOCA0B6NHIA 

nptnoAOBHAro, noMkue baafoaath h HAOYYeHHei lero, ooaabath (^oykoy 

A62R€l|10YMOY H ^ACTOYHATH (OEHAHMA H BkB6CTH H€HMOYI|IA KpOBA, HOTk-^^^ 
IflABk ce, H a>TI6Xk 16 H HfltAAXb I6M0Y HOAb l|ApbCTBHIA BAbrAf^kCKArO. 
H OYTBpkANXk H Bk rf^AAt rAArOAieMfiMk HpOCtKk, HSB6 HptBUCTk CAABkHO 
Bk Ai»HH CBOI€^ nOAbA|^Í>»ei|10YM0Y MH BAACTk lerO, H (dCB6ipAH>l|10Y (dTk CR. CVM€<ONA. 23 

Rc%7ci> ci>cHAeqiHXb lero. ructl me Rb a^nh tui6 n(^tBURAiot|iOYiiOY mh h 

ApbSKeqiOVMOY I1 Kb HlÓRbRH CB0I6H, H i€YANr6AHKI ^{\fi^H CR€TJirO, HMbSRe 

npHa>Rp'bToxb^ H HenoMUiiiiiinie nh n(^o;p6 xoTeqjaro ruth, Nb co ceuii 

CbCUCTb €6 CAORO RAdA^YbNie : f^O^H VAORtKb (OTb AOBpAFO CK|IORHl|tA 
& C|lb;^bl|(l CBOKrO HI^IIOCHTb SMrAKI, d ;AUH YAOBIlKb (OTb ^AArO CKpORHqjil 
CpbAbl|A CROierO Hl^HOCHTb I^bAKia. <d NIČMXe CbBUCTb C€ RHCANHie: OYTU 
H OYTAbCT^b^ H (dTbB(^b2Ke Ce Bb!;AIOBAieNbl, 2;ABU (ú BOl^t RbCnHTABblIlArO H. 
AHIAROAOMb NARAXAeNb (dTbBpbaS6 Ce, H KpAMOAOY Bb^ARH^^ NA M6^ H HAVeTb 
rOTORHTH ce, AA Bb^AACTb MH ^AAIA glX RAArAIA, H (OI^AOBHTb M6 H «>TbYb* 
10 CTBHI€ M0I6 N 0YTRpbXA6HHI€ CReTAFO. nOllbN€ Xe Al^b Tf^tlUbNM NAKa^AHHHt 

rocnoAH Moiero crctato, h NeoYnsAie ha chaoy ckoio coyi|Joy hckohh, Hb 

l€n:6 H6RHC0KAIA MUCAHTH, Hb OOAOBHTH Ce CbMtpeHOlIb, Cbllt(^6HUHMb BO 
(OKfiqiA A^IATH BAArOAATb^ H OY^OAKRb nf^tnOAOBbHArO (OTbl|A CBOiero H 
0YYHT6AIA H HACTARHHKA, CAROY HICpbMOHAXA, A^ H^eTb H (dRAHVHTb Be^OYMHie 
i« CerO l^AAFO CAAA N l^bAOie OpO^BCHHie, l€r02B6 HCHACAAH a>Tbl|b H6B€CbnU. 
HTRe HeCOBAlLHH €6, Hb Ulbftb H (OBAHYH I^AOBOY I€r0, H H^HAOSRb CAA^bKAIA 
H AOB^AIA H MeAOTOYbHAIA 0YY6HHIA CROlA, IAK0SK6 npH^Bp^bCTH H Bb Mt^HAO 
n|IAROaSHBOYI|IHXb YAOR^bKb H AOB|^OHb|iaRbHblHXb l|A(^bb, npAR0€AA6bUUHI€ BO 

i|Ape rocnoAb x^hcthiahc HA|»€Ye, h cbRpbuiHTH CAORO ro€noAbHi€<s H npt* 

Sío EURATH Rb AlOBbBH, RUIse l€CTb AOYYbHlH BCtXb Ci>AOKARb'e<OMA^b H^ÍIHOCH- 
MHHXb. CHH nte (OlsAHbHUH Henp-fcBOpeMb npilEUCTbV H COTb ^AOBU Hen^flftHH 
pA^OYMA CBOICrO^ H HeHOCAOYUlA ^AROBtAH H OYYBHHKI ICrO, H I^ABUBb 
nACTHprlA ti>TbYbCTBniO CROKMOY H OfltAbCTATeAlII RbiUIH6M0Y Hf^tCTOAOY, ICrOme 
IIOAI€Hffl€Mb H nOMOqJHIU MbHOrUH CHAU H CHAbHUie Ap^^KARU CbTpbUJ6 Ce. 

8'(|€AHHAY6 f,^hme ;A0I€ CR0I6 H;R0AI€HHI€^ HCRtAUH BSI^OYMHblH CAOBA n|IO|K>YA: 
H60YB0I0 C6, lerAA pA^bBOrATtlCTb YAOBtKb, HAH l€rAA OYMHOSlÍHTb €6 CAABA 

AOMOY i€ro. lerAA bo OYMnpAetb, hcoictabht ah Bbcero ? ARbiie nouoífJHd 

np%CB6Tbll€ BOropOAHI|€ H CHAOH) CRfTArO CYMeCOHA, HÍR6 HOAbApbXHTb Kflt- 
nbKOH) A^AHHH) (dTbYbCTRHK CROI€, lAKOase AOKpO<IOR«At>HHH H HOCOBHBblH H 
80 (OTbYbCTBHH) AtOBblfb CTpACTOTpbnbl|b AH>^KT|^HH RpOHbl^H l|ApA BAH2RHK0Y 
CCrO H I^AOH) CMpbTHIO OYMOpH, M^AAAU (0BHA%TH CdTbYbCTBHlA CBOICro: TAKO 
H CHH MOH rOCnOAHHb CB6TUH, HOCOBC H XpAH6 CdTbYbCTBHlC CB0I6, HpOHbl^H 

cero i^bAAfo, H H^Akuie nocptLA" ha|ioaa :^aoh> cbupbTHio h cbupbTHio A^Bb- 

HOlO, lAKO AHBHTH C6 BCftMb (d CCMb. H HAFb a>n|IOBpbaS6Hb H HCnOTptBbHb 
35 Bb HC^AOOY BUCTb. H 0) C6Mb CbBUCTb C6 : BHAtXb HCYbCTHRArO H^tRb^HO- 
<^6I|1A C6 H RHCeqJA C6 AKbT K6A|^H AHRAHbCKHie, H MHMO HAOXb H C6 HCBU 
H ICrO, fl Bb^HCKAXb H H6(0B|»tT6 Ce lltCTO ICfO. n|IAK€AbHHHXb 2K€ SÉ^AfAB^H 
Ib I^OYKOY rOCnOAbHK), H n|IARbAA HXb nf^^bBblBAierb Bb StKU, H ROBtA^ HXk 
HA BC6 CbBAA^bHH, TBOpClfie BC^AKOHHie. 24 SISIITHK 

'XVUL Hno AHBi^HOie yioao ckaskoy Raml^ SAATHiq^ cero AHRhNan 

ffiMk^ rOCnOAH MOierO^ CSeTArO CYM6(dNA, RGAIIKA co H nptCAARbHA H YIOAb- 
NAIU H CTpAlilbHilKl TISO|^eTh C6 HMb Hen(kt(.CTaNkNO HO EI1C6 f^hHH. Aip6 EO 
M02K6Tb KkTO HI^bYHCTH ^Bt^H NeS^CbNUie H HtCbKb MO|lbCISyH^ TO H CCFO 
CSeTArO HI^bYbTCTb YIOA^CA H BAAFOAATH H CHAU HpiiAHSbHUie, l€X€ CTEO(kH. 5 
OVAHBAKII€Tb BO Ce OyMb H 0YCTpAlUAI6Tb YAOKtYhCKOUOY BbCeUOY I^ANHIO. 
IdTb YAOKtKb CO NeBbS^MQXbNO, A CdTb COFA BbCA Bbl^MOaSbNA. CKA^SOY CO 
€6Mb YIOA^CH I€r0 CUBbUlHHMb, BbCTA CO NUKbTO (OTb pOAA r(kbYbCKAArO^ 
(lOAd l{A|^bCKA CMH, HMeN6Mb MHXAHAb^ BK CTfíANt ApAYbCI|1vH H Bb HOMOf^HH 
4»€Tf^0BA TOrO B€AUKarO, HX6 n^HAeXHTb BAU^b AH(dKAHTHI6 |l AAAbMATbCKUlC ^^ 
CT(lANU H (OTbYbCTBHlA ^BCTArO CYMeCdHA. H TbH Bbl^ABH^Se |^Tb HA MeN6 
pO^BA lerO, l€r02K6 (OCTABH HA n(l%€TOAt CBOICMb. H OYAOYYHBb B|ltM6, (OTb- 
AAAbUlOY MH C6 AAA6Ye (fHh CTpAHbl TOI€, H nptl€Tb l€AHHb (úJh rpAftb 
MOHM>, CKbAf^b TAArOAl^MHI, Bb HCTHHbHt II A^AbMATHH COYqJb. I6M0Y 7RG 
nOCAABb, TAArOAA^Cb: (dCTAHH) B(^ATe^ HUHIA. H6 Bb TBOH CO asAP^^BH rOCHOAb t^ 
4dTA0YYHH (OCT^OBA TOFO^ Hb Bb aSAftBH HCTUHbHbl rOCHOAH MOKFO CB€TArO, 
H I6r0 MOAHTBAMH H n|ltAANHI6Mb MbHfi Bb BAAAUYbCTBO. TU 2R6 nOU€HH 
€AOBO n(ltA>>T6Ve H KpbCTHTeAC^ ICdAHA^ :(Anptl|JA|01|lA H rAArOAK)ipA 6) CBOHXb 
BKTH^ H a>C|)OKH CBOHMH AOBOAbHOMb 6MTH. BOYA" 2R6 AOBOAbHb fň TfiOHXb, 
A IA2B6 COYTb R^HCHAIA MOlCrO (OTbYbCTBA , TO OYHBAIO H(K rOCHOAA MOI€f O ao 
ICOYC XI^HCTA H HA HfltCBCTOYlO BAAAUYHI|OY COropOAHI|OY H HA llptHOAOCb- 

HAro rocnoAH Moiero CB6TAro^ HeoYcoYMbHHTb ce cpbAbi|€ moi€^ hh oyct^a- 

MlHTb TBOierO <d:;AOCAKHHKI, Hb nAY6 Bbl^OYHHH) H^b . rAOYCHHU CpbAblfA 

Moiero: BAArocAOB6Hb rocnoAb corb moh^ haoyyak po\í]% moh ha (onAbYeHHie 

h QpbCTH M0I6 HA BpAHb, H AI|I6 (dHAbYHTb Ce HA M^ HAbKb^ H60YC0HTb 95 
€6 CpbAkl|6 MOie. H np^^A^HHlA I6r0 HeidCTABAH)^ A0NbAtaS6 H CKOHbYAI€Tb 

ae A^Y"'^ ^^^' H nosKeKOY*) rocnoAH, T€ct spArn uoie, AOHbAt^e h 

CKOHbYAWTb C6. H HAKb (dCpAl|lb €3 BbHHlAXb: rOCHOAH MOH CBCTUH, RpH- 

Aoiue y^im\n Bb AocTOfAHHie tboic, h aicKBpbHHUie i|pbKbBb ckctoyio tbok)^ 

flABA TBOierO (OI^AOCUUie^ A0CT0IAHHI6 TB0I6 Bbl^eTH Tbl|I^Tb C6. OYMQAH sq 
KAAAUKOy TBOierO H rOCnOAA^ A^ Bb7RpATeTb €€ nOCpAMbAI€UH ODTb uA^ea^A^ ' 
CH. THH co I6CH R^HCM^HlIie MOI^ H OYTCpbaSA^HHie, H TUH I6CH (drpA%AAI€ 
a>TbYbCTBHI€ CB0I6 (dTb BbCAKQrO l^bAA, HAXOAei|lArO HA Hl€. TUH CO I6GH 
DOCTABHAb l^eUAH TBOKH, H H6jpptCT0YIIH I€r0 f,Qt HUHIA HUKbTO^tse. M HUHIA 
He6ICTABH KACb, HA Te HAA'fclOipH)Cb Qe U TOROK) QYnBAMIflHXb. TUH CO |€CH 3(i 
BeceAHK HAUIC H nOXBAAA, Ctt I69S€ nplllOAOCHHH CB6TUH CYM6(dUb, TeHAHH 
Bb IIOAHTBAXb H CKO^ Bb nO€tl|ieHHH H CbApb Bb OOAbBHI^AHHa, €KOpO» 
iipHKAAHIAie C03|;b€TBbHtH OYt|IH ISh RpH;HBAIOI|IUIJb KFO H€(íaTBpATIt AHIfA CK. CYU€ttiia. 25 

cRoicfo &ru u&ie^ nii kiko h np^f^n sii^AioBAb, h ^o NOHi»t|A n6«n:tabh. 

Nk OYMOAHRk CB0I6I0 MOAHTKOIO CKCTAfO H K6ANK(irO M0VY6NIKA re<d(^rH1ll^ 

Kroxe noAOsisH noMoi|ii>iiHKA ceB« h nocnAflTeAa na B(i2iru^ HaKoaise Me(Mi* 

ROYpHI€ nflONb^H N6YliCTNB(irO MOYYHTeAKI HOYAHKIHA^ TAKO H €b BCiANKytl 
5M0VY6NHKb^ OYMOAKNk rOCflOAHHOMb CBeTUHMb, KIK1& TAkKhNOYBk Bb (l€BpA 

HroYMeNA cBOiero, sinhkhiii^ sb xpaut CBOieub oy ci^k^oy cpbnbCKHie ^eubAiei, 
rAAroAie: BbCTAirti^ nf^onoBHiisAb BeAHYHiA moři. Ai^b bo nocAANb lecbMb a>Tb 

rOCnOAA OYBHTH MNXAHAA rpbVHNA^ hskc Bb Af^^vi^ciiM cti^ahi;. h abhi^ 

le^HNb iirrb ^bb lero BbCTABb cbApoBHH MbYeub na <dApt i^ro^ h j^bAOH^ 

10 CbMpbTNH) nf^tA^CTb AOYIUOY CBOIO, Bb nONOtU€NHI€ Bb€6Mb :^|^€l|lllMb, Bb 

flA^OCTb SR6 Bb€€Mb OYnbBAIOI|lHMb.NA FOCnOftA H NA CB6TUI6 OYrOAbNHKU KrO. 

XIX* Cnilb SKe BbCtMb BUB^inUMb^ MHAO€(lbAHI€Mb fOCnop H BOTA 

H CHACA NAlUCrO ICOYC XpHCTA H MNAOCTHIO n|l«YHCTNI€ BOropOAttl|6 H 

n^CNOAtBbl MApHie, YIOABCeMb CTpAUlNUflMb H HptCAABbNUNMb idTb CBBTArO 

isrOOlOAH MOKrO CYMCCONA na UbNIi (dKAHbN%Mb H H6A0CTOHN«llb.H rpHUlNKIIb^ 
pOSRA€NUMb HMb H BbCnHTAN^Mb HMb^ OYBOI^tMb CTe^ANt. CMOTpC BO I€r0 
AHBbNAn H NeH;p€Y€NbNAII| f,ííM\^ OY^RACAH) C6 OYMOMb H Tp6nei|10Y- KTO 
BO N:;bYbT6Tb €€rO YI0A6CA? KOTOpH AH KI^UKb HI^brAArOAKTb TÁHNU TB0I6, 
H;€l|lhNyH CB6TI>IH CTApbY€? KOTOp^KH AH OYCTbNU (OTB^bl^BTA €6 NA TBOW 

sonOXBAAOY*. nptnOftOBbNe ? KOTOpU AH pA2;0YMb HCnOBtCTb TBOIA B6AHYNIA^ 
HOTU H TpOYAH TBOI€^ H TAIANHH TtAA, BA«HHIA 2R6 H CAbl^M TB0I6? YTO 2Ke 
RApeKOY Te^ (O np«nOAOBbN€, A^b NenOTptBkNU ŤBON pABb? AnOCTOAA AI 
IIAp€Kmf T6? lAKO BOAt N AHOCTOAb BMCTb. BUCTb BO AHOCTOAb Cí>TbYbCTBHN) 
CBOKMOY) l€aS6 N^b rAOYBHNU NeB^KpbCTRHIA H^bBAtYe le^UKb CBOH, H NOBOK 

t5 Kpbl|ieNHI€ nOKA:;ABb HM^ COBbHOBHH AIO^H CB0I6 CHAOK) H A^T6ANI0 CBCTArO 
AOYXA^ HXe H^bByBblUe npHAbCTH KpeTHYbCKUHlC CAABerb Bb TpONI|H l€Att- 
NOrO BOFA. U0YY6NNKA AH? Hb KbTO U;bYbT€Tb CTpACTH TBOi€ B6YHCAbNHI6i) 

lestse BbcnpHicTb pAi^brApAie ce aiobobuio x^hctoboio^ BpABb ce h OYBHBb ao 

KONbIfA MOYYNTeAlA ftHIABOAA, H CtTH I€r0 H AAIANHIA f,0 KONblfA pACTpbFb, 
30 HCTNHBb TKAO CBOi€ OYApB^ANHieMb, H lAKO KpbBNH) MOYYeNNYbNOH) a)BANIARb 
ce €Ab:;AMN CBOHMH, H pA^brNABb UpAKb TbMNynXb BtCOBbb, BOpeipHXb C6 
€ NAMH. 0YYHT6AIA AH T6 HApGKOY (OTbYbCTBUlO CBOI€MOY? Nb TU nptBbl^NAe 
T«Xk^ H OYYeNim HXb HCnpABN^ H H6A0K0HbYANA HXb npHAOXb^ H NA KONbIfb 
pAI^OYMNUHUie OYY6NHI6 CdBNOBH HMb, npOCB^lllAie BbCeAI€HOY BCOY np«BO- 
95 TATbNO. BOHHA AH Te NApeKOY^ CSeTe, KptlIbKA ? TU H BO OOrpAAH BbC€Aie- 
NOYHI lOpOYSKHKIIk KpbCTbNUHMb, HOAAHHMb TH (iOTb BAAAUKU TKOI€rO, H 
nOKOieSABb BbCe l^ONbpABNie NAUie COTbrNA, N CphnOMb B%pU TB0I6 HCKOpUNHN 
N HCtVe TpbNHie nptAbCTbNOie Bb MHpt CBOKMb. llpOpOKA AH NApCKOY T6, Nf t- ^6 XHTHIC 

YioAkH6? Nh rAAroAierii rocno^h: HHKOTO|^y aise n(io|^OKk n^^Hierb icctii Bk a>TiiVb- 

CTBH CBOKMb. TU SRC Bb (OThVkCTBH CBOICMk HBH Ce Be/ieH I^ACTOYnhMHKk, HCKH- 
n%BAi€ n|^tBOrATbNOI€ MHf^O filTb |^AKU TBOieiC^ NI|1;Ani€ BbeAKOie CB€S^ANHI€ COTO- 
NHNO H npOrONie EtCNAm MbYbTAHHRl^ H NGAOYSKbNUHMb (^tKU HI|«AI€NNIil Atl€, 
npHTtK(IIOI|IHMb Kb Test. nOVCTUNbNArO AH 2RNT6AIA HA|>€KOY? Nb TU H Bb noy- ^ 
CTyNH GOAblIlHH n(IOI|BbT€^ HOABHl^aHHlCMb pACnAO^H TpOyAH TB0I6^ H l|B%Ty 
M60YB6AAI01|Jeie CT62RA^ H CUCTb CBflTHAbNHKb MHpOY') CHUie YI0A6CH n|ltCAABb- 
NUHMH. Nb, <d BAAAMKO MOH^ (O n|^1;CB€TAIA MOŘI NACTABNHIfe^ HCnAbNIAICTb C6 
Cf^bAblfe M0I6 pUAANHIA H SbOAlA H RAAYA MNOTAA Bb HeAOOyMtNHH MOI6Mb. KOlC 
BO NAYeAO nOKAXOY? KOTOpOie AH ntNHIC H:;peYeTA (úKANbHftH OYCTbHt MOH 10 
nOXBAAt TK0I6H, npiinOAOGHe? ti>Tb N€AOCTATbKA (lA^OyMA Moicro Bbl^OVnHK) 

TH^ rocnoAH moh, NeAOOVMttibNb co iccbub, h HcnoTptiBkHb Api^^Noy th 

nONBAAHTH TBOIA BeAllYHIA* Nb (OBAYe TBOH KCbMb, rOCHOAN MOH^ H TBOIC 
nONBAAH H!;(^€KOV Al^b. p(kf,Oyíl Ce, rOCnOAH MOH, !;AY6A0 MOie N KONbím 
H Kf^bMHTeAH) MOH CB6TUH. pAAOyH C6, HACTH^OY A^BpHH CAOB€€HHHMb 15 
<OBbl|AMb NpHCTOBtMb, NAHMbNHKA Me CTBO(IH NACTBU TBOICH^ 10X8 CTeSRA 
BAA^UKA YbCTbNOH) CH Kf^bBHK). pA^OlfN C6^ CBtTAOAHYbNbl l|B1lT€, Bb<il(MIY- 
SBHBb C6 CHAOIO KpbCTbNOK) H <0|IOV3RHI€Mb N6nOR1lAHMHMb, Ef^ANHTH BAbKOMb 
CTA^A TROierO^ NAnAAAIOI|IHXb NA Nl€ NA BCAKO BptMe. (^AftOVN C6, OYYH- 
T6AI0 NOBAfO I^ABtTA, Ne MOHCeHCKUH NAOYYHBb,, Nb NAfibAOBH nOCA'bAOY>€') ^ 
H I€r0 0YY6NHIA Hl^eqjbNO BbCAAH Bb (^A^OYMb NAlUb. (^A^OYH C6^ n(l1;nO- 
AOBbNe, €TApbl|6Mb BOX^OY H Bb^OBHlfAMb I^ACTOynbHHKb H CHpUHMb KflbMH- 
T6Ab. (^AAOYH C6, lONNHMb BbCnHTANHIC H KpMOCTH H NACTABNHYe HA 
AOYYbUlAIA. pAAOYN Ce, nOMOI|lbNHY6 Bb Bf^ANeXb. plk^O\(n C&) nOEtAHT6AN) 
COYHpOTHBbHUHMb BA|lb6ApOMb. (kA^OYH €6, A-ftCrBNIfe^ Sbl^BO^eiflH Y6AA H 95 
AIO^H CB0I6 Bb N6E6CbNUHI€ K|^06U^ H OYABApAl€ NA NAXHTH A^YX^BNUH. 

pAAoyH ce, A|ibXHHie|ie(OMb ftORpoie OYKpAuieNHie h npABeANUH ueoYBeAAio- 
qiHH BtNbiib. pA^OYH ce, AnocTOAOMb cbctAi^NHYe H cbOYYCNHie H cbnpo- 

nOBtAANHie. pAAOYH ce, MOYYCNHKOMb CbpeTbNe H CbCTpAAbNC H'cbnOXBAAbN6* 
pAAOyH ce, MNHXOMb BbApOie COKO H NACTABbNHYe AHBbHUH, npABHAO NC- M 
HI^peKOMOie. pAAOYH ce, nOYCTHNbNUKOMb; OYBtre, HNOYbCTBOYIOI|lHMb TH- 

iuhna. pAAOYH ce, cbrptiuAioifíHHMb NAMb HcnpABAieNHie. pAAoyn ce, 

CbBAAI^NOMb (OlltCTHTeAlO. pAAOYH CC, THXOIC npHCTAHHI|ie BbAAlCMOMb. 

pAAoyH ce, pi&uiHTeAio nAeNHi|b rptxoBbHUHXb. ^a^oyh ce, noyth sbi^Bo^e 

NA NeReCNAIA. pA^OYH CC, MOCTC np'bB0Ae Bb B«YbN0YIO aSNI^Nb. pAAOYH C6^ 95 
NCNI^bYptnAieMMH HCTOYbNHYe. pAAOYH CC, pAH) B«YbHOYN)l|INN KpACNUH H 

AHBbHu. pAAOYH ce, iiBtre Btpu neBecNAro BpbTorpAftA. pfkffiyn ce, r^Afte 

OYMNUH (dTbYbCTBHlO CBOieMOy. pAAOYH CC, A0;0 ft^^BpOlIAOANAII HCKNnt- CB. €!fM€«HA. 27 

IOI}IHH HAMfa Se€€ANI€. (^AAOYH C€, V^O^A^ Ch^ptAMH, HCTAVAie MbCTb CAA^b- 

Kyn A nHiANbCTBA rf^txoRhNAro h:;hmai€. (^aaoyh ce, rocnoAH moh C8€tu^ 

H HAKM (^AAOYH €€, BbC€rp B€C6Ae <:6 Oy Hf^UCTOAA RAA^UKU CBOICrO. Nh^ 
<d nptnOAOBbNG, nOM6HH M6N6, rf^tlUNArO (lABA CBOICrO^ CT64»ANA. H6!;AB0VAtt 

5 MeN6 oycorAAro Tsoiero. Nei^AeovAH Mene a6;b61|ia Bb B6];AK0HHXb. m'j^ik- 

BOVAH M6N6 BAAKIIOlflArO Ce Bb THNt €AACTbN%H. Nb npOCTbf^b nfl^KCBeTOVIO 
€H A6CbNHI|OV9 I6I02K6 H BAArOCAOBH Me Bb AbCTbHtMb a;HTHH CeUb, 11 |^01f- 
K0B0A6 HACTABH nOCAlL^OBATH CTOHAMb TBOHUb^ Al|Je H HCAOCTOHNA^ AI{1€ H 
N6KAI0YHMA, AI|I6 It N€nOTptBbNAn OVMOAH BAAAUKOy TBOI€rO 6) MNt, N6KAH 
10 nptl^ptBb eei^AKOHHlA MOIA CROAOEHTb Me npHRAIIXHTN C6 N BHAtTH f^A- 

AocTb^ 16X6 ovroTOBA AioE6i|iHMb lero. 

XX. flAKbl me CerO CBSTArO ^ YI0A6€A H6H2;bYhT€NbHA H NeCKAl^ANbHA 
H NGHI^MtpHMAA BUNOY H Re^b RptCTANH (dRIAO H nf^l&ROrATO HOftAIOTb C6 
NAMb. VI0A0TB0|I6NHIA RO H CHAU BeAHKUie OYAHRAIAIOTb OYMb (lOAOY YAO- 
lA BtYbCKOMOY- lAKOiRe RO N€MOI|lbNO l€CTb ll^bUtf^HTN rAOYRHHU MP^bCKUlC H 
BUCOTM N€R€CNyie, TAKO H C6rO CBCTArO rOCnOAH MOierO HCMOlflH H^bYHCTH 
YIOA€€bb nptCAABbHUHXb H HeHCAtAOBANbNUHXb H N6H!;p6Y6NbHUHXb. np%' 

OYAHRH RO BbcoY BbceAenoYio iacno^ CKOfib Bb noMoqjexb lABAiAie ce h Bb 

IIARACTeXb Kp%nbKb li Bb NAXOSRAeNHH COYnpOTHRbNUHXb B6A6H ^ACTOYHbNHKb. 

so no CKONbYANHH RO YIOA€€b CHXb HflIlRUBAlOlllOY MH Bb MHpOY H Bb THIIlilHt 

Bb (dTbYbCTBHH MOlCMb^ BAArOAApbCTBOYie rOCHOAA H ROfA H CRACA MOI6rO<, 

icoYC xi^HCTA, H Hf^iiYHCTOYiu BAAAUYHi|OY Roro(iOAHi|OY, H CBCTAfo rocnoAH 
MOiero^ nf^isnoAORbNAro cym6<íona, npoTiiBbNU ase A^K^ROAb^ neHABHcteiHHKb 

AOBflOY^ BIJNOY Tbiye ce Bb |»OBb norURtAbNyH Rbf^HNOYTH (^OAb YAOBflYb- 
25 CKUH CbRAA^NU CROHMH H €K(^bRbMH MbHOrUMH^ XOTe (OCAARUTH BtpOYIOl|iei€ 
HCTHNbHOMOY ROTOY NAIIIGMOY^ A NeRtAUH ODKAHbHMH, l^AKU Bb Rb€6rAA Hf^O- 
rOH€l|IArO H. NAOYCTH RO N€YbCTHBUII «B* í\\pí\^ A^ 6)CK|lbRIITA M6; KflAAA 
OYrbpbCKArO., ANbA(^'KIA peKOMArO. H I|A|»IA r|»bYbCKArO.) leflHCA <[>HAANbA(>A 

rAAroAi€MAro« cbBtTb RO cbBi&i|iA€TA ^bAb^ lAKOxe RporNATH ue, If ;;€MAiO 

80 (OThYbCTRHIA MOierO |>A!;A'I^AHTH H OYApbaSATH CeRfi. AbBHrblIlA ReAHKbiie 
CNAU CBOie, CHH COTb CtBepbCKUHXb €T|^ANbb^ A iOBb (0Tb BbCTOKA lllbGTBHie 
TBOpeqfAA^ KlKOase CbCTATlI ce HMA H BHA«TH OY ^^^A^ NUUIH. H CbCTASb- 
lUeHMA ce idRf^ATHTH CC Bb I^CMAIO CBeTAfO CYMe(dNA H Bb (OTbYbCTBHte 
MOie^ MCRe xe :;0B0Y1|JA Cb AbCTHIO neCdCAARbNO, AKU Cb AIOKOKHÍO. n(IHHTH 

35 NA RiiAiiiiHie leio. Rtiiie ro Rptue to npAi^AbNHKb rocnoAA rofa HAiuero^ 
HSRe no nAci|t caarhafo h csi^TAAro BbCKpbceNHiA. A^b me BHAtiRb GHi|eB0ie 

(ii>;;A0RAieHHie H CbB«Tb ECI^AKOllbNMIf^ H (dRbCTOYHAieHHie MNOfUHXb l€2^MKbb, 
H npOTNBNyie Cb(kH1{10Yl|t£ ce Bb KOYHb. RUCTpOie TCYeHHie CTBOf^HXb Kb (^Al|1b 

3* » 28 

TphGAAxeiiiiro rocnoAH MOiero, CBCTAro ovrtniHTeiiiii MOiefo^ h CKO(iAro 
Bh etAAX*" noMOifiKHHKa. N (0Efai6Mb (^AxoY iioqjeH lero, HAiisne neasHTh 

AOB(^OnO^ANOI€ TMO I€r0^ €b np^KMNOrUHMH CAbl^AMN RhnHHlJCh K N6- 
MOV: rOCnOAH MOH €B6TUH. nf^HBAHSRHUie C6 rON61|J€H M6 B6i;AK0HbHHH^ 
€B€l|iaiU€ l€AHHOMyillAI€NHI€Mb Bk KOlfn^ ^ NA T6 l^ABtTb ^ABtlflAUie^ 5 
I^ABA TBOICrO DOTf^tBHTH Tbl|ieTb Ce. rOCnOA" MOH CBeTyn^ nOAOSRH 16 
KIKO KOAO H OKO €TbBAII€ n^t^^h AHl|eUb KI^Tf^Oy. H f^lk HOCTHACTb €6 
BbCTai0l|16 HA Ue, I^Bb Xe TBOH A^ Bb2;B6CeAHTb C€. TU BO I6CH npHBt- 
SKIit|l6 MOie H OYTBpbXA€HHi€ MOie. H HO Y6C0M0Y, rOCflOAH, (^A^OlfMtlO 
MHAOCTb TBOIO H ];ACT0VnAI6NHI€ H nOC1ll|16ttHI€ TBOie NA MHt (OKANbN^Mb? ^^ 
N ABHI6 Bb Tbb YACb CKOpHMb I€r0 ROCbqiCNHieMb npHCnt AQy\h CB6TUH, 
H HCHAbHH €€ MACTH EAAr0R0HbNUHI€ BbCA Iff^bKbBb, H Hl^HIA €e EAAFO- 
0\fXANbNOI€ MYpO, N6 lAKOSKC RbC6 p,hHlt H2;AHBAI€Tb €6^ Nb lAKOSRe HOAHTH 
Ce BC«H f{(^bKBH^ H H7H6M0I|IH CAOV2R6lflHMb Oy CB6TAr0 r|IOBA Y^tHAIOlflUMb 
€B€TOie UY|IO. H Hl^b NAnHCAHbNATO 2R6 CdBfN^A €B€TArO, H2Ke NA CTftNlL>^ 
tfl^bKOBNIlN^ HCTeve n(^f;YIOAbNAIA pf;KA, lAKO AHBHTN Ce B€«llb :;(^6l|llilb H 
I^AATOAATfl: & np«AHBbH6^ KAKO H COYXUH KAMNftb OMSOfATHAb 1601 CB6TUHAIb 
€H AOY^OMb, n(^HUlbCTBII6Mb TBOHMb HOTAYAieTb pUMOY H€l|tA6NHIll, I6I03K6 
MA2R0Y1|J6 C€ H6A0YSRbHHH HIIMIAIOTb C6 &Th (lA^bAHYttUHXb N6A0Yrbb CKOttXb, 
BAArOftATb Bb2;AAH)l|ie BOrOY, A^^I^IUOYMOY TH CHAOY- Bbl^KpATHKb SRC Co Kb ^^ 
OYVHTeAH) H HACTABbNHKOY MOieilOY<) CABBt Hie|^bM0NAX0Y^ CAATOCAOBUTH qe 
CdTb |I0YKU I6r0, H HTH npOTHBOY nf^OTHBbNUHMb^ ft()iHBAH»AIOt|tHMb ^6 Kb 
J^eUbAH (dTbYbCTBHlA MOI6rO^ AHbApiitO KpAAK) OY^bflbCKOMOY* ^Nb X6 R|^HI6Mb 
BUCTb (OTb CB6TArO rOCnOAH IIOJ6rO ni^^nOAOBbHArO CYM0fi>NA^ H nOSGAlLNb 
HTH Cb UNDH)^ rAArOAAUie MH: AlORHMNYe MOH, NeOYCTflAUlAN Ce AHt{A ^^ 

ubNoryHXb i6:;uKbb: hmahih bo rocnoAH CBOicro CB6TAro CKopAro nOMOi|ib- 
HHKA CBOi6ro, noMAraioi|iAro th, h Henocf^uiiTb T6 Bb stku^ h n60yboh 

W NXb^ H N6CK(^bBH. HUNIA BO HMATb np^KAOXHTH lAflOCTb HXb NA KpOTOCTb, 
H rUtBb HXb NA AlOBOBb TBOIO, H KipOCTb HXb HA nOYbCTb TBQIO H C^ABOY- 
EbAp^H no COYH TpbEAASR6NbNAro CTApLI|A HeOYCbObNO X0AATAHCT60YI6rA (0 80 
TBOI€llb AOBpii. H.HMAIUH BHAliTH (OYilMA CBOHMA n0€0EHI€ CB0I6^ I62K6 HO 
cesií, A BCOY BOAIO CBOIO HCHAbHieHOY:^ H .^bB'b|lNOI6 CBeptkHHK np'bA0aS6N0 
NA np'bEOrATUK{ AApU TB0I6. H BbHei^AnOY ll^]^l|16 rAArQAH>l|IOY KMOY NAY6UI6 

npHcniLKATH AP^^V^*" "^ Apov?*^ ^'^^ CAAKbnyHXb cAOYrb icro noeuAAieMHH, 
rAAroAieipe mh : rpcAH^ e^atc moh AioKHuyH n CAAAKyH co x^hctk EO^t. ss 
rpeAH, rocnoAH moh h e(iat6, a^ hacaaahk-r C6 (O rocnoAH eo:;^ CAAAKMie 
Ai0BbB6. rpeAH, A^ nocTyAerb ce BbCH MMCAeqieH nama 2;ao, rpeAU) A^ 

CK^HIOTb ce BpAl^H HAIO. rpeAH, A^ nOXBAACTb H npDCAAB6Tb CC AfOBeifieH HA. Cft. Cfl|€l0IIA. .29 

H OVTK^Ii»A€HHie CliTKOfklklIlAA YliCTbHUHUb H »lillOTBef€l|lHMb lfiflbCTOMI» r6- 
CflOAbNHMb H ni^WHCTOIO BAdAVYHIieiO 60rO(^OAHI|€IO, CkCTdXIk C6 th HHIIb 
NA UeSKAH (OThYkCTRHIA MOlCrO, Rb Tp(kfi% (^AKkKOMb^ M0AHT8AMU H nOMOI|IHIO 
CSemrO Bb CAABOY H Bb VbCTb H Rb fl6H:;|^6Y8NbNOi€ R6€€AHie H p^AOCTk^ 

^SIKO AHBHTH €6 BbCtMb :^(I61|JHHMI^ (ú €€Ub. H nplLOYUNOXH A^pU CR0I6 
Kb MbNIi; pAi;AHYbNUI€ NA RbCAKb AbNb, YAUIAMH l|ApbCKUItMH OYKf^AUlENHH 
KAMUHKU MNOrOiOBpAI^NHHMH, H KONH n|>tYOVAHUMH, (0BAO3ReNH H 0VT60- 
l^eNHH ^AATyHMU B^hl^AMH, €H6II0I|I6 lAKO CAbNbl|8, H OYANBAItllOI{l6 YAO- 
BHYbCKUH BH^b, N (d^l^HHlA RpHUbNOFAItl, Y(^bBAieNHI|e l|A(^kGKUie H BArpft- 

^^ NHI|e, lAKO H l|RtTOB€ nOAb€bl|UH pA^AHYNUH^ 0YK(kllU6NUH EHCqiblr HbCH H 
KAMUKU, tAKOSISe l|ApKMb nOAOBAlCTb. H npUKUXOBt Bb B€CeAH YbCTkHOMb 
*Bh AbNen. E6AbM02RAMb KrO H BOAlAfkOMb CHAbNUHMb nOKAANIAI01|J€Mb C6^ 
NA BbCAKb AI^Nb^ N A^pbl MbN03RAHIII€ npHN0C61|16 MH BbpAKHMb (liAlgAHYNUllUb. 
BHAHTe ^6, BpATHie MQKI, nptYOYAHOYlO H l1ptAH>^>(^YH> AlOCQBb UOY^RA C€ro 

^ CAABbNArO^ lAKO I^A AlOBbBb MOH) AHBUiee H €B6ptnUie l^Bt^U, TOYpH H TOY' 
pHl|6 Hl^EC^ABb^ lAKO H RKTOMUH CKOTb Hl^bBCl^ABb OYA^CTb MU, H C^A- 
l|HHb€KUHI€ CBOTU, lAKO rAArOAATH BCtMb: AHBbNA H CAABHA BHA%WMb Rb 

AbNH CHie. no ceub me^ npHGAHasH ce Kb NAMb rpbYbCKMH i|Apb, rNtBOMb n 

KlpOCTHIO (dApbSRUMb^ NAOYYAi€Mk 6>Tb ^^AOMMCAeiflHliXb MH. H €TANHI€ CVTBO- 
w pNCbMU Bb CAABbNOMb VpXflfli HUIMH, HaS6 MNOrO X0T6 NtKOYH) A^ H MAAOY 
YbCTb npHICTH (OTb MeN6, H N60YA0YYHH Be^OYMbNblIf, Nb I^AUMb GpbAbl|eMb 
CBOHMb NH (lATH Bb^bMOXe Bb^ARHÍNDYTH, NH AI0BhB6 CbBpbIUHTH MOAHTBAMH 
CBeTArO. H Bh^BpATH €6 BhCn€Tb nOCpAMAI€Nh, H NeMOfUN H^HTH MHMO 

(OTbYbCTBHie MOie, i^ATRopHXb Bo BbC€ CTb^y i€ro noMOi|iHio CB€TAro rocnoAH 

ssMOierO. KpAAb TRe ANAptH OYMOAH M6, A^ Hl^HAeTb Bb l|Apb€TBHI€ CH. Al^b 
Xe nOCAOYlUABb MOAhBU lerO, (OCTABHXb H. H HA6 € MH^OMb, B6ANK0ie 
B6YbCTHI€ H XOYAOY lipNI€Mb IfA^bCTBOY CB0I6M0Y. MU ase COTHAOCMU KbSRAO 
Rb CBOIA CH, CAAB6I|16 <OTbl|A H CUHA H CB6TArO A^Y^^^* H CReTAFO €6r0 
T^bBAAXeNArO CYM6(dHA, CKO^ArO .nOMOI|lbNHKA NAUierO, H NUNIA H H^HCNO 

^N Kb R^KKU RftKOMb. AMHNb. 5 30 aeMTNM CB. cvmcohíi. 

Mtc6i|A ^6pkBA|»ii Kb ^ri* fi^^nh nAM6Tii Bk cB€TUN;ck npcnoj^OBbHAro fAThi|A iianiero, 

CXUe&UBíy n HOBarO IIY|»OTOYbl|iI C|»bBbCKiirO H XbTNTOpA B61IHKMI6 ]IAB(»H CTO^ACHKYbCKUK. 

TocnoAOY Eorov h chacov NAUieMOV^ icovc xpHCTov^ mhaocthio h 

MhNOrUMH qjCApOTAMH KbC6A€N0VI0 npOCBtl|JfalUOV, Bb€TOYNyi€ TUC H l^AnA^h- 
NblHie K0Nbl|6, lease H Bb YbCTH KilAAMVbCTR0YI01|JHHIIb pACTBOpb^ (dRMCTH 

cpbnbCKAro CTOM cAM0Apbsis(iT€A6 (dTb KONH €€ro c6€T(iro H nptnoAOBbNAro 

ClfMeCONa €b pOAbNHKU CTBOpb. HO CHTCb 2Ke H CAMOrO TOrO CBCTArO CAMO- 
Apba;HT6AIA CDTbYbCTBHlO i€rO €TBO|IH. Bb E02BbCTBbH%H DyBO npABbA'^ OVHACb 
CTA^O €BOI€^ AOMU BOXbCTBblIArO CAABOCAOBHIA CTBOpb, ABHI6 Bb CTApOCTH 
MNOrOAtTNtH nf^HBAHXH C€, CblHA CBOICrO CT€<|lANA IIAMtCTbNHKA B1;Nbl|A ^^ 
CTOAA COTbYLCTBA CH HOCTABHH^ HX6 pOAHTCAH) CB0I6M0Y pbBHOBABb^ BAAftUYb- 
CTBOBABb, MNHXOMb BUCTh NAYeAbNHKb, CyMeidHb. €HH TR^ OlfEO nptnOAOBbNM 
<dThl|b CYM6fi>Nb, (OBAACTb BOrOMb AAHbNOyiO I6M0Y (OCTABAb^ CBetAFO ANrCAb- 
CKArO COBpA^A N Cb nOApOY3KHI€Mb GH ANACTACHI6I0 npHI€Mb, H Bb CB6T0YI0 
rOpOY UlbCTBOBABb Bb BbCAKOI€ EAArOHB a;HTHI€ H Bb nOCAOYIUANHI€ CCBt np'^^- ^^ 
AOíRb. H AByi€ € MH^OMb fi,0\Tíh CBOH n^t^ACTb BOrGY- lerOHSe YbCTbHUie 

MoifíHH no nAbTH cyNOMb lero^ cABoub CB€TyMb, ApbXHicnHCKonoMb cpbnb- 

CKUHUb^ Bb;B|>Al|ieNHH EyiUe Bb X^AMb CBeTUH EOrOpOAHI|6^ ISrOXe CAMK 

npi&no;(OEbNUH cb^j^A. Hi^b tinxb ase iiypo na hciihacnhic crpACTHH ^oYiueB- 

NUXb H TtAeCHyHXh H;bAHBAi€T €6 C BtpOIO npHX0A61|lHMb. letOTRe MOAIIT- ^ 
BAMH, EOSSe, nOMHAOYH HACb. POZNAMENÁNÍ. Str. 1 řád. 38. 'a nápodobně str. 3. ř. 19, 22, 23, 31 a jinde zdvojení písmene 

k na kouči slova, zvláště v množném genitiva : CHSkli) OYro^ltllIlKbk 
atd. jest vlastnost nejstarších srbských rukopisův. 

— 2 — 1. Chybné H HHTRh opravil jsem v nniiUh »<, a tamže v ř. 2 :;eM- 

— 5 — 21. Místo H|»0IU6HHKl^ jakž v rukopise, tištěno správně n|lOineHaii; tak 

též na str. 15 v ř. 19 |»2iCTOY6llill2l místo |»ilCT0Y6IIHIl. 

— 9 — 26. V rp. QeEUiy což čísti se může buď oiTb T6E6; jakž tištěno, aneb 

40 Test. 

— 11 — 32. Ve rčem': h Kb pA^oyuL — nfitKyKaiOTk něco schází: snad před 

ním něco vypadlo. 

— 12 — 31« y rp. mylně Y.10BtK0SI0Blia místo YJlOBtKOSIOKHlO. 

— 14 — 36. V rp. ue^e^HlO; než str. 15 ř. 4 správně ue^OAHlO. 

— 15 — 5. y rp. noseJltHiili místo noseAtNun, jakž z následigícího v ř. 7 no- 

BeAtll6H patrno. 

— 18 — 22. y rp. Hei^flEHKAH HACk s malým jakoby N nad H pod titlou: pročež 

snad správněji čísti se má nh Nack místo H HACb. 

— 29 — 16. Slovo Ha^Bei^aSh jednou, zdá se, zbytečné; než v rp. tak stojí. 

— 30 — 6 a 8 znamenej r&znost forem v CAMOA|^h2KAT€S6 a CAMO^^pkaCHieKIl. 

— 12. Dle jiných pozdějších svědectví král Štěpán v stavu mniŠském slul 

Simon, CHM(»Hk. 
20. Y rp. H^bXNBAlOT místo h:;uhbai6T. ZI VOT 

SV. SYMEONA OD SV. SÁVY z RUKOPISU XVII. STOLETÍ 

VYDAL 

* PAVEL JOSEF í$AFAňÚ£. DRUHY OTISK. V PRAZE, 

NÍELADEH BEDňlCHA TBHPSKÉHO. 

18 7 0. PÍiřPONÉNUTÍ. « v • . ' v 

. Život sv. Šyméóna, světsky Štěpána Némanjé, kniiele srbského, 
sepsaný mezi 1. 1208—1215 od sv. Sávy, arčitíií&kupa srbského, a teJ 
ponejprve z vazby rukopisu vyproštěny a slastně ná světlo vyprovozený, 
najden ^inou v rukopise na papíře v malém oktávu, psaném I 1619 
v lak řečené kostnicí sv. Sávy (domek to poustevníka s kaplí a jeskyní) 
oblíž klášiera Studeníce v Srbsku. Obšírné vyí)sání rukopisu toho a 
obsahu jeho podal jsem v časopise Vídenském: JahrbUcher der Literatur 
1831 Bd. 53 Anz.Bl. S. 26 Nr.71, kamž laskavého čtenáře odkazuji.*) 
Hlavní součástky té sbírky jsou: 1) Typik s nápisem: caobo ♦a* oepa^b- 
HHKh CB6TAro CABU c^hEbCKAPO, od SV. Sávy, jakožto igumena Stude- 
nického (od 1208 do 1215), pro tento klášter sepsaný. 2) Život sv. 
^ymeona, s nápisem cíiobo ^a*, od téhož tamže a v témže čase shoto- 
vený a zde vytištěný. Kusův s nápisy caobo •b* a caobo ♦r* ve sbírce 
není ; jeden z nich snad byla služba (officium) sv. Symeona od sv. Sávy. 
3) Pověst o vystavení Konslantinopole od Konstantina Velikého a vzetí 
jeho od Turkův 1453, od Nejmenovaného. Na konci 1. 71 čte se 
drobným písmem rumělkou: CTh THnHKk CHptYh coBpAi^HHKk cbctafo cabu 

C^bBIvCKAfÓ nptnHCA Ce Bh AtTO y^pHí^* Bb nei|16(>e ČBCTArO cabu n0CTNHI|A. 
6% Bti) nptSKAC NACb CbnHCANb pOVKOlO CBCTAFO CABU: Bb AtTO pCYC v^t" * 
nptCTABH C€ rOCnOAHNb CÍM6a)Nb. H A^ NH KTOXe ^ABABAlACTb H np%- 
BpAl|JA6. MNCúrU Bti) COyTb ptTH npOCTH Bb C€Mb HOMÓkANkNC (tak V rp.), Nb 
S^ACd nOAb^Nbl. TOrO C(0 pA^H HOBCAt CBCTUH n|IOYHTATH NA ^AYCAO KOfO^AO 
ll^bCetlA, lABt lAKO AA OVTB(lbSRAA><)Tb CC CAOV^RNTCAC, H MU BbCH NC^ABUBA- 
HMb AIOE(dBb CBCTArO. B1;A'K, KIKO ONb HMATb HAMb COYAHTH, lAKO H AHO- 
CTOAU 'Bl* KOAtHOMb IC(kAHA6B0Mb, A HNHMb C^UKCdDlb NCCOVACT. H C^MOY 
CBtAOKb CBCTU HHKidNb. HBO) H CbH CBCTUH NAMb AnOCTOAb €CTb. TOCnOAH, 
TOrO MQAIfTBAMH HOKpU NACb, HB(0 H Tb MOAHTb C€ ^(k NACb. Hf^í HrOYMCNOY 

KvppY •e<6ti>4»HAOY cdTb lABACNUXb. Z toho dom^šteti se lze, že přepis náš 
přejat snad z původního rukopisu sÝ. Sávy, tehdáž ještě před rukama 
jsoucíhOi. Síyšelt jsem. od zkušeného znalce srbsk^ý^ch běhův, Vuka Ste- 
fane viée Karadžiče, že v čas prvního pozdvižení Srbův za Jiřího 
Petroviée příjmím Černého miiich dotčené pnstyně, ted obecně Pecina 
ispostňica jmenované a hodinu vzdálí k západu od Studeníce u stoku 
Sáviny a Sávaonice ležící, dané sobě kte Scfibvání Vzácné rukopisy 
z kláštera, utíkaje před Turky, sám na čisto spálil, aby nepřátelům do 
rukou se nedostaly! 

Sv. Sáva, světsky Rastko, nejmladší syn Štěpána Nemanje, at toho 
co nejkralčejí podotknu, narodil se L 1169, odešel na horu Athos a 

*) Viz též ŠafařikoTU Oeschichte der serbischen Literatur (Prag 1865, Temp sky) str. 203.' 
«, 108. IV 

v 

Stal se mnichem 1186, přenesl k žádosti krále Stepána tělo sv. Symeona 
z Chilandaru do Studeiíice 1208, byl zde igumenem čili správcem du- 
chovním od 1208 do 1215, vrátil se do kláštera Chilandarského, po- 
výšen na arcibiskupství srbské 1221, vzdal se ho 1234, umřel na 
cestě v Trnově 14. ledna 1237 a pochován v Mileševě, odkudž tělo 
jeho 1595 od Turkův do Bělehradu vzato a spáleno. O tomto prosla- 
veném zakladateli hierarchie srbské zjevná jsou svědectví starých pa- 
mátek, že, byv od mládí milovníkem knih^ mnoho i přepisoval i sám 
spisoval. Zivotopisec jeho, výmluvný mnich Dometian (kv. 1263), při- 
pisuje mu, mimo sestavení nomokanonu, snad do pozdějších soustav 
vtěleného, též pamět čili službu (officium) sv. Symeona, složenou k žá- 
dosti a z rozkazu sboru sv. Hory, kteráž však ted známa není, nebot 
tištěná v Mineji 1538 a 1580 není od něho. Mimo výš dolčený typik 
pro Sludenici., z něhož jsem malý výjimek na konci knížky: Serbische 
Lesekorner (Pesth 1833. 8") vylisknouti dal, zbývají podnes od sv. 
Sávy: 1) Typik kláštera Chilandarského, rp. XIII. slolelí, v témž klášteře. 
2^) Jiný menší typik v sichastarii (^i]avxaoTri{nov') Karejské, s podpisem 
sv. Sávy 1. 1199. Týž i ve chrámě nade dveřmi v mramoru vyrytý 
se spatřuje. 3) Listina na kup pozemností pro póstnici Chilandarskou, 
tolikéž s podpisem jeho 1192 dne 1. listopadu srbsky i řecky. O 
typiku sv. Sávy ve sbírce Viklora Grigoroviče v Kazani bližší zprávy 
nemám. 

Jakož všecka mně ve známost vešlá sepsání sv. Sávy, tak i foto 
vyznamenává se zvláštnostmi i jazyka i ducha. Prostota a nesprávnost 
slohu neoslabuje dojmu, jímž duchovní stránka tvoření, myšlénky a city, 
chopnou, nepodjatou mysl podmaňuje. Zlato zajisté jest zlato, byť i mezi 
hrudami leželo a zemní kůrou potaženo bylo. O historické ceně díla 
mlčím: znalci dějin svělských i duchovních, zvláště srbských, sama se 
naskytne. Jedno z nejdůležitějších občasí historie srbské nabývá z něho 
hojně nového světla, a zvláště letopočet doby Štěpána Nemanje, odjinud 
nejistý a matný, dochází konečně pevného základu. 

Abych ten tak vzácný památník co nejvěrněji a nejsprávněji vy- 
tisknouti dal, podle zásad, na nichž jsem ustrnul, totiž s rozvázáním 
všelikých skralkův a provedením logického znakokladu, ostatně neují- 
maje a nepřičíněje ani písmene (odkudž častý schodek koncového h a 
jiné makavé nedůslednosti pravopisu), na to jsem všemožnou pěči 
vynaložit Od smělých oprav a proměn, nemaje od více rukopisův 
pomoci, po dobrém rozmyslu, cele jsem se zdržoval. Kde jsem nicméně 
v textu několiko patrných chyb přepisovatele odvaroval, o tom pozna- 
menání na konci přidaná čtenáře dostatečně poučí. 

V Praze, měsíce Srpna 1851. 

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK. 1 10 
Caoko a* 

» 

o II1CÍI1í;^0R:IIIH CBCTArO MOHACTH^X CerO lipT^nO^OBNMMh Ci)Tkl|eMh HAUlllMh II JCTHTOpOMU; 
rOCIlOJ^lillOMb CHMCIdHOMh; H (ú TRUTUí erO, KAKOBO BUCTb np'KAb BOrOMb H YilOB-fiKU. 

(0TbV6, BXarOCAOBH. 

aiUh CB6TUH MONACTIf^b CMH^ KIKO Bt^tTH BAMb^ K\KO 
nOyCTOV MtCTOV CCMOV BUBtllO\% A0RHL|1A SBt(^6Mh BIlXOV- 

nf^HiubAiiiov ^^ Kh AOBHTBOV rocnoAHNoy NAuieiiov h 
caMOApi»2ribi|ov^ i|ApbCTBovioi|iov 6bC66 cf^bEbCKue i^euAe, 

CTe4)AN0V IIBMANH^ AOReqiOy CMOV Z^G^ H HI^BOAH C6 
6M0V Bb nOVCTtMb Ceilh !;A'K MtCTe OVCTBOf^HTH MONACTipb 
CUtt HA nOKOH N NA OVMNCdSBCHYe ej^HNOKU^b YHNA. CerO 
BCO Tf^bBAAXeNNArO HO HCTHN^b rOCnOAHNA NM H <OTbl|A, ^A Bt^OMO EOVA^Tb 
BhCtMb NAMh 2Re H HNUMb^ lAKO BOrb TBOpeH NABOAbUlA YAOBtK(ji>Mb lieXOTC 
YAOBIlYbCKOH TUEtAH, nOCTABH C€rO CAMOJ^f^b^bHArO rOCnO^HNA l|ApbCTBOBATH 
U BbCeiO Cf^bCbCKOK) I^eMAICK)^ NApeYeiiNArO CTe4>AHA lieMANK). H (OBNOBHBbUlOV 
^ 6)TbYHN0V A'^AHNOV H E0AI1J6 OVTBpb^HBIllOV BO/TJeiO nOMOL|lYlO H CBOeiO 
MOVAPOCTÍIO^ A^NNOK) 6M0y (OTb BOFA^ H Bbl^ABI*^'^ norUElllOVK) CBOIO 

AtAHNoy, H npHOBf^tTe a>Tb noMOf^bCKue :;6maí€ i^eToy h cb rpAAcoBu^ a 

(dTb pAENA nHAOTA (ORA, A CúTb rpbYbCKUe I^CMAie nATbKOBO, XBOCTNO BbC6 

SO H nOAf^HMÍe, KOCTphl|b^ API^^I^KORIINOV, CHTNHIlOy. AAEb^ AHnAIANb^ rAbBOYHl|OY^ 

(^tK6^ OVUlbKOy H nOMO(^ABI6^ ^^ArpbAATOy^ AtBbYe, BtAHI|IO. TAA BbCA MOy- 

ApOCTIIO H TpOyACOMb CROHMb CIA BbCA n(^H0Epi;T6, nOrUEllIOyiO NCKOrAA 

(OTb nachaYa CBoee CMoy a^^Ahnu, aoctohnaa CMoy cpbECKue i^cmaic. h no- 
ciitmcNíeMb R0iKi6Mb MHpb H THiiiHHoy BbcnpTcMbiiioy BAAAbiYbCTBoy cro 

85 a>Tb BhCOyAOy^ Bb HCTHHOy EO CUH AHBbNb H CTpAlilNb BUCTb BhCtMb a^HBoy- 
L|lÍHMb OKpbCTb C6i;e^ BAAAMYbCTBOy BO CrO EUKIIlOy 'A:;* AtTb CbXpANICNOy 
H l|1lA0y H NH (OTb KOrOSKAB NCB^tTiACNOy. YTO EO CCFO NApCYCMb? BAAAUKOy 
AH nAY6 H OyYHTCAlA? OyTB^bAH EO H BbpAl^OyMH BhCtXb CpbAbl|A, H NACTABH 
IIU KAKO nOAORACTb npABOBUpNUMb XpHCTYANCOMb API^^^TH HpABOyiO Btpoy 

30 Kb EOroy. COEOH) llpbBte EAArOBtpYe. HOKAI^A^ nOTOMb TRe H HNtXb NACTABH. 
l|pbK6H (dCRCTH, MONACTIpC Chl^A^. CBCTHTCAIC Bb CAACTb nOCAOyiilAC, HCpce 
YbTC^ Kb MHHX(dM me BCAHKO CMtpCNÍe H AiOKOKb HMAC^ H6NAA'KI0L|1HM C6 
NAACSKAA, OyEOrUMb ^ACTOyONHKb, NHL|lHMh KpbMHTCAhi, NArUC Bb A^Mb CBOH 
BbBOAC H (OAtBAlUe, CHpUC BbCHHTA, BbAOBHI|€ OHpAKAA^ CA^^HUMb H XpCOMblMb 

85 H H6Ma>L|lHUMb H TAOyXUMb H NtMUMk Bb HCTHNOy MATH BUCTb^ H HpOCTO 
p6L|lH BbCe CB06 HMtllYe Bb I^AHMb HI^A^. ^TOpU EO ABpAAMb EUCTb^ CTpAN- 

NOiipYeMbi|b, i^CMAbHUH AprcAb^ NccecNU YAOBUKb. TtM me H EOrb HptKbi^Hece 

1 1 

z :kiitTc ^ 

H^ H ^apoKd euoy Hue^ esKf n^re KhCAKorco HueNH. HueiiH eso BhCH e:;Mi|H 

nOKAONHIlIC C6. CAMh 2Ř6 C^A^ MCONACTUpe. H Hf^bKO Olf TOnAH]|H CRBTAFO 

(OTbt|A NHKOAU. H ApOVfrU TAMOSKA^ CK6T0V ROropOAHI|OV 0\ TOnAHI|ll. HO- | 

T0M-2Rj^e naKhi c^^a uoiiacTipK ceeTdro rccof^ríA Bb pacfi. h BhCbMh rtuh 
MCONACTUf^eMb cbTBOpH ovn^ABoy, rKKome no^ORacTh. nocA^AH me TUNb cmii ^ 
NAiiik CBeTbiH iiONACTupb Cb^^?^ erosne h ha(>€Y6 Bb Hue nf^ncBeTue BAftA*^- 

YHI|6 NAUI6 BOrOpOAHI|6 EA^rO^I^TeAlIHIie. Cbl^A^Bb (0Tb MAAA H ^0 BeAHKA^ 
H C6A2I n(^t;AARb H Cb HN'bMH n^AB^AMH MONACTUpiO^ HK(dHU H CbCOVA" 
YbCTbKMMH H KNHrU H pH^bl H !;AB1;CM H KI2K6 COyTb nHCANA Bb I^AATO- 

itevaibN^H noB€AH €ro, n^ve ^^e h Kb i|pbKBii NdnHCAiio na ct^uií, h €b lo 

KA6TB0I0 H Cb ^AOV^^OH), lAKO Jí^fK NHKTO N€nOTBOpHTb €rOBA nf^tAANia^ lAKO^Ke 
CAUIUYIT6 H Bb KNHrANb CHNb NA Rpt^H O TOMb CAOBO. 

II. H EOiTJeiO nOMOipYlO H CBOHMb TpOVAOMh TAA BhCA n(^H(OGpilTe. 

H iiocnuiueNieMb Boa;ieMb uHpb h thuihnov BbcnpYeMUiov BAAAUVbCTBOV €ro 

(OTb BbCOVA^*) H BbC?COTt H CbTBOf^H CeEH CBATA BeANKAFO l|A(^A r(^bYbCKArO^ 15 

KVpb AAe^OV KOMbNtNA^ H Bb^B erOROV AI'4J€pi' ?A RAArO(>OANArO H AlORHMArO 

CMHA CT64)ANA^ €r02Re H HA^CYe EUTH GMOV CeRU NAMtCTNHKA. CU ^^6 RAAFO- 

KtpbHU H \(>HCTOAIORHBU rOCHOAHNh^ Np^bYbCTbNU CTA(^bl|b, nO^BHI^Aine c€ 

Bb H€KOTOpOe YHCAO npHYHCTH C6 Cb O^rOSRAblilHMH EOrOV Bb f^hUh CTpAUJNArO 

COYA^? H KAKO RH ROAOVYHAb pAHCKOC ONO H N6H:^peY€NN06 TiHAilL|ie^ KOTOpUMb 20 

HpABOMb^ NAHHAYC XCAAHie KAKO RH MOi|lNO CMOV BbCnpYcTH ANbfeAbCKU H ANO- , 

CTOAbCKU (ORpAl^b. H NOABHI^AAHie Ce Cb nOCnUUieNÍeUb nOCAtAOBATH BAAAH- 

YHbIMb rAArOACOMb^ eSKC pCYC: Bbl^MtTC Hro MOe NA ce, lAKO KpOTbKb ecMh ! 

H CMtpCHb CpbAbqCMb^ H a>RpilL|ieT6 nOKOH AOYl"AMb BAllIHMh: Hro RO MOC 

RAArO H RpUMB MOC AbPbKO CCTh. rAArOAlCT RO RHCAHie: AIORU RO^ilA Bb Btp- 25 1 

NUNb npHBCI^ANA CCTb. CeMOy a^C HAYC RAASKCNNOMOV CTApi|OV H^KtCTNt npHBC^A ' 

C6 Kb Btpt ero rAArOACMOe: AIORCH a)Tbl|A HAH MATCpb HAYC MCNC N1;CTb { 

M6N6 AOCTOHMb^ AIORCH CUNA HAH AI'4J^(»> HAYC MCNC NtCTb MCNC AOCTOHNb, | 

H H2RC NenpYHMCTh KpbCTA CBOCFO H Bb CAt^b MCNC NCHACTb, NtCTb MHt 

nOAORNb. BbCAKU ROO OCTABHBh A^Mb HAH CCAA HAH HMtNťC HAH 2RCN0Y HAH 30 

A^TH HAH RpATYlO HAH (i>Tbt|A HAH MATCph HMCNH MOCFO pAAH^ CTOpHI|CIO 

npYHMCTb H 2RHB0Tb BHYNU NACA^A^Tb. CUH OyRO ROFOAlORNbl a)Tbl|b NAtlIh i 

H XTITOpb^ 2RCAAC BbCOpYCTH, MOARU BhCHAAAHIC Kb nptMHAOCTHBOMOy BAAAblIfU^" I 

NCAHUJHTH CrO 2KCAANYA. MHNOYBUJOY 2RC BpUMCNH MNCOFOY BAAAUYbCTBOY CFO 

*A:;* AtTb, Bb Apb^ABt H KplinOCTH NCnORtAHMO H NCBptAHMO Cb CbXpANb 3. 

(dTb BbCHXk CTpANb, H A^^TCMb CrO RAAPOpOANUMb BbCKpbMACNCOMb COYl|lYHMb ' 

Bb RAAr06'&pYH N YHCTOTt. (ň BAAAblYbCTBt RO CFO H A(^l>^AB1l HCHCHHCAXCOMb ' 

ero no pcAoy*) iasrc CAMUiAxcoMb h BHA^xiOMb, oymncosrcnYa pAAH cacobccr. CB. cyuziú m. 3 

eAHNk KO ROrh BtCTb^ H YAOBtKCOMh HeOyTAeNO, KOAHKL nOABlirk erO EUCTh 
co ilAGh H (O AlOAkCKUNh H€B1l2KAI^<^TBHNk^ C6rO KAASReHhlIArO MOySRA^ TOCnO* 
AHNA HM H 0VVHT6AIS^ HMOVIflArO C0A0M0N080V nf^HMOVAf^OCTk, ftABN^OBOV 
K(^OTOCTti^ H(0CH4iOBO HAArONkpABie. BhC^Mk ^HBIIU H CT|IAiUNU BAft^UKA 
5 BAAAMYk€TBOVIOI|inMti H rOCHOAHNk rOCnOAkCTBOVH>l|lÍHMk^ H Hf^OCTO (ltl|IH 
HNk N€n(»HAOaSHT C6 Kk H€MOY« TtMk 2R6 O C6Mk Bk K|IATI|1; HCnOJtUMk^ fi,\ 

N60vmh<o;knt cc nHCAHie. 

III. HcnAkNHBiuoY 3R6 €€ 6M0Y *A2;«-M0M0Y AtTOY Bk A^basABii ero« 
BAAAkiKA aise nfi^bMHAOCTHByN Nenpt^i^t ijoa6Nia ero^ exe h:; rAoyBHNu c|ikAki|A 

10 Bkl^AUXACMOe, Mk lAKO l|l6A|lk H T|>0YA0n|ll6Mkl|k H Mk^AOnO^ATBAk BkCtMk 
X0T6 CnaCTH Ce. rif^HKAtOYklUOy EO Ce BjktlieNH IACNO CUH CMOTpkAHBUH 
CUH MOYSKk BkCOY MHpA C6rO CAABOV H YkCTk NH Bk YTO 2Re BkMtNH, H KpA- 
COTA 3ISH!;NH C6€ KIKO H AMMk MOY BH^HMA BUCTk, 7[|IHCT0BA X€ AIOBU pA- 
CTtAUie Bk NI€Mk, H pAl^kPA^AAtlie CpkAI|6 6rO KIKO ^pAMHHA 6M0Y OYrOTOBANA 

15 H CkCOYAi^ nptYHCTk A<(Y^OBH CrO CB6T0M0Y-) NUKOTOpHMk npHA03R€NYeMk Bk 
OYMk erO npHAOXHBIllOY XpUCTOY H NACTABAkUlOMOY H. H TAKO HOCAABk 

CkBkKOYnn EAAropoAHOYio ch A%Tki|OY h Bkce Hf^KpANue ch EOAiape, uAAue 

H B6AHKU6. H CkBkKOYHHBk 166 Kk C6Bt NAYCTk IIMk OyYe TAArOAATH .' Y^A^ 
MOA Bk^AIOBAHiHAA H BkCnHTtNAA MIIOIO, €6 OYBtA'^liO BklCTk BkCtMH BAMH, 

20 KAKO BOi k CBOHMk npOIJUUIAieNÍ6Mk HOCTABH M€Ne BAAAUYkCTBOBATH NAAk 
BAMH^ H Bk NAYCAt KAKOBOY npHCdSptTOXk npUCOEHAtNOYlO I^eMAK) NAUIOY^ 
H nOMOt|JIIO BOTiieiO N npUCBeTUe BAAAklYHI|6 NAUI6 BOropOAHI|e, eAHKOY 
MOI|lk HMte^ lieCOBAtlIHXk C6 NH ROKOA A^Xk CeEt, AO^A^^^^ BkCA NAnpABAlO. 
H BOrOY nOCntUIkCTBOYlOlllOY MH npHAOSKHXk Kk BAMk AI^AHNOY H IIIHpHNOY^ 

25 eSKe BkCtMk BtAOMO BUCTk. BkCHXk 2IS6 BACk KIKO H CBOtO fi,tJh BkCflHTUNk^ 
AA3R6 H AO €€At^ N NAOYYHXk Bkl, KAKO Apl^^^TH €€ flpABOBUpNkie BUpu. 
MNCOSH 2K€ IINa>nA6MeNNHI|H BkCTAtlJ€ NA M6 H OBHA^dUie Ue KIKO H RYCAU 
CkTk, Hk HMeneUk rOCnOAkHHMk npOTHBAKIX C€ HUk H OAOAtNk HMk. T'ÉMb SBC 
H Bkl^ Y6AA MOA Bkl^AfOBAlCUAA^ N6!;ABUBAHT6 OYVťNIA CBOerO H npABOB«pNArO 

30 I^AKONA MNOIO OYCTABAieNArO. CI6 BO Af^l^^l^^H^^ HMtTH XOI|ieTe SOfA nOMOI|l- 
NHKA C€Bt H OptCBeTOYK) rO€n03KAOY BOropOAHI|OY«) H MOK) A1|J€ H rptHINOY 
MOAHTBOY* MCN6 2Re HUNKI (dTknOYCTHTe^ BAAAklKOY CBOSrO^ Ck MHpOMk« A^ 
BHAHTIl OYH MOH CnACCNÍe, eSKC eCTk OyrOTOBAAk lipilAl> AHI|€Mk KkCtNk 
CBUTA Bk a>TkKpkB6NI€ ei^klKCOMk II Bk CAABOY BAMk, OACTBU MOCH. BHTkAOy 

35 EO, KIKO KkC6 COyeTH YAOB-bYkCKCO^ 6AHK0 NenpUBOYA^Tk 110 CkMpkTH. NBIipt- 

BOYA^Tk BOrATkCTBO NH CkNilA6Tk CAABA^ npHIIlkAkUIH BO CkMpkTk BkCA CH 

nOrOYRHTk. TI&Mk Bk C0Y6 M6TeM C€. HOyTk KpATkKk €CTk^ HM2R6 T6Y€Mk, 

AklMk 6CTk 3RHTI6 HAIIIb% HApA^ HpkCTk H HpANk. Bk MAAll KIBAKieT C6 A 

1* 4 xHTfe 

Bk Ctnost norufi{i6Tb. nuh nh hcthnoy covbta BbCAYkCKA. sRHTťe EO ce 

CtNb H CbNb, H BO NH Bb YTOXe M6T6T C€ BbCAKb l^eUAbNy^ l&KCKRe (ItlESe 

KNHrid : er^A h BbCb uh^u nfíHCúBf^f&qieMb^ Tor^A h Bb rpoEb Bbce/iHM ce^ 

HP2K6 KOYHNO l|A(»ie H ayBCO^^H. TtM 2R€, Y6AA MOA AiaBUMAA, IIOVCTRTe M€ 
CKO^O, A^ HAOy BHAIlTH OYTtJCy HCpAHACBU. H CHMH OyEllTy OYBCipABb^ 

HXb AOBpbi rocnoAHNb ii BAAry nácTy|ib«, CHMb ;r6 BbCbUb ummo (iyAAiot|iiiMb 

H rAarOAIOL|lHMb eUOV: tieOCTABH NACb CHf^b, rOCIIOAH^ TOEOIO BO <íM:B61fl6NNH 
By;C(úMb^ H TOBOK) NaO\[Y6IIH RyXfi>Mb, H TOGOIO n(^0€BtTHK<dM €6^ tlACTyfilO 

AOB)>y^ noAdracH ao\ihov cboio 3;a cdBife. h nhkoahx€ eo Bb tbo€ jí^hun 

Bb€Xbll|16H0 ByCTb fi)BY6 BAbKOMb <dTb EOTAnfltAaNNArO TH CTAft^ RACTBe. ^^ 
H Bb BbC€ *AH* AtTb TBOH^b CbBAIOA€NH BUKiOMb N BbCnHT-BNN, H HNOFO 
rOCnOAA H (dXh\\(\ nenO^^HAXCdMb pik^n T6B€«) BA^^yKO HAlUb. 

IV. On xe BAASReNtiyN eTafibi|b n|iiiMOVApuHMN caobcch oysciiiABb 

HNb fi&KO (dTbt(b, A^ flfltCTAHOYTb fOTb (lyAANfA H CAbS^b^ B(KRIIO 2B6 HS^BOAie- 
NtlO BHBIUOy^ H^Bjía BAArO|IOANArO H AlOBHMArO CUNA, CT€^AHA NeMANK). i^ 
COTb ROPA BtNYANArO !;€TH RV|^b AAe^ÍA l|A|IA TjlbYbCKArO, CerO Hf^tA^CTb 

HMb rAAroAie: cero HMtHTe oy uem mucto. BOji^Nb BAAry HS^bitibAb H:;b 
ovTpoBy Moee. h cero iiocA%AAfO na nf^tCTOAn ov n^hotobu aa^obanomoy 

MH BAAAUYbCTB-B. H CAMb BtNYARb €rO H BAArOCAOEHBb erO H^pej^H^k^ IIIB0aR6 
EAArOCAOBH HCAAKb lAKCOBA ClJNA CB06rO EbCAKUMb EAArO€AOBeHÍ€Mb^ H NAY6Tb 20 
H OVYHTH nOCfltllIbCTBOBATH 6M0V Id BbCAKCdMb A'KAlL 6AA];t Bb BAAAyYbCTBH 

cro, H BAArocf^bAoy emoy Byrn na UHpb x|^HCTiANbCKy^ eroxc ciioy nf^-bA^cTb 
BoroovnACeNOYK) HMb hactboy^ rAAroAc 6moy: Y6A0 Moe AioBHiioe^ nAcy 

HCf^AHAb CUH MOH^ H BbHbMH (ě NCMb^ B0A6 H lAKO úOBYe ICdCH4>b. I^ANO- 

BtAAAuie eMOY a> if^bKBAXb neipH ce h (d cAOYSRet|i?NXb Bb HNXb, CBernTeAb 25 

Bb CAACTb nOCAOYUlATH H l|^bK(OBHyNb CAOYri^, N6|>^e YHCTH H Yf^bHO|>H:^bi|e 
HAEA'BTH, nKO A^ Mii^AeT €€ O TeEH^ H Bb NNY6C0M ŠKe A^ NeBOYA^^U'" V^" 
I^O^hUh n^^f,h EOrOMb H YAOBtKy* H A^OYfArO CH BAAropOANArO H AlOBHMArO 
CMNA^ KN6SA BAbKANA, EAArOCAOBH CrO^ H HOCTABH CrO KH6SA B6AÍA, H BbAOYYH 

euoY i^cMAK) AOEOAbtioY. H cero ^ahobiiah h tomoy A^k^ h hoctabn iaso 

fóEA Nf^tAB COEOH) RAAtyH «)Tbl|b^ rAArOAAtUB HMA : CyNA^ MOHXb I^AKÍdNb 
HCl^AByBAHTA, rAArOAM SRe MOe A^ EAIOACTb BAIO C^bAbqe. A^l^rOTA 60 SRHTIA 
H A%TA SKH:;NH H MHpOY HflHAOaseT Ce BAMA. MHAOCTyNie 2Re H Btfiy A^ 
HeOOCTABAlAIOTb BAH), lipNECŠEHTA SRe ICC O CBOBH KhtU^ H HAnHOJHTA NA CBflH- 
3KAAH C(>bAbl|A BAIO, H fi>6|yBI|jeTA EAArOAllTb. H nOMyiHAlAHTA BAAfAA NptAb 35 
EOrOMb N YAOBtRy. EOYA'^TA OYnOBAlOqiA BbCtMb e|kbAbl|eMb NA BOrA. A 
co CBOHXb n(l%MOYApOCTeXb HeBeANYAHTA Ce. Bb BCHXb nOYTeXb CBOHXb 

;;iiAHTA, AA n(>ABH EOY/^OYTb noYTYe baio, a NMSt BAIO A^ fieuMATA noty* CB. CIIMCCONA. 5 

KATH €e. NeBOVAl^TA MOVAf^A o CeBK, BOHTA nS6 Ce rOCnO^A, N OYKACdNHTA 
Ce <dTb BliCAKOrO ^\CÍ. TOr^A HCI|tAI€NI6 ROVA^^I^ TtAOy RAK). YbTtTA rOCnO^A 
(OTb CBOHXb n|)ABeANUM> TpOVAk^ H NAYeTbKhl ftANTA eUOV <dTk CBOHXk HACdAk 
n|)AB€ANUXb, AA HCaAhNCT C€ XHTNHIf€ I^AIO MN«>2RbCTR0Mb nU16NHI|€^ BHNO TRŮ 
5T0YHAA BAIO HCTAYAIOTb. CUMA, N€n(»tN€MArAHTA (O NAKAI^ANÍH rOCnOANH^ 
NH (dCAABtHTA (dTb NI€rO (dBAHYASMA. eroxe BO AlOBHTb rOCnOAb, HOKA^AeTb^ 

H BHeTb xe BbCARorid cuNA^ eroxe n^VeMAerb. BAAsiseNb YAOBUKb, ume idBf^tre 

n|)lLMOYAf^OCTb^ H CbMf^bTbNb^ HX6 RHA^ (lAI^OlfMb. AOyYC BO TOY KOVnORATH, 
H€ÍKe I^AATOV H C(^€BpOY CK^COBHlpA^ Af^^^^HUlH SR6 eCTb KAMeHÍA MNa>rOI|1lNbllA^ 

10 Nenf^OTHBHT €6 eH NJÍYT0X6 AOYKAKO, CAAAbKA X6 e€Tb BbCtMb npH6AHXAI0l|tHM 
C6 l€H. BbCAKO SRC Jl^pMOe N6A0CT0HII0 ěCTb, A^^^rOTA BO SRHTlA H AtTA SKHBOTA 
Bb A€€NHI|H 616, Bb UlOYHIfH BO 616 B0rATb4:TB(d H CAABA. CdTb OYCTb 616 
NCKOANTb n|)ABAA^ I^AKON 2R6 H MHAOCTb NA 6;MI|1l NOCHTb. nOYTH 166 nOYTI6 
AOBpH, H BbC6 €Tb^6 166 Bb MHftt. Ji^^tM SKH60TN0 6€Tb RbC^&Mb Apl'iK^^>HII 

15 C6 166 H BbCAANtAIOt|IHM €6 HA MfO^ lAKO NA rOCHOAA TB|)bAA. €110 BO I^AHO* 
BtAb A^IO BAMb, AA AI0BHT6 Bf^ATb BfKITA^ NHK06 »6 N6HM0Yt|lA M62RAOY 
COBOIO l^ACORbl. C6M0Y^ lAKO H (OTb ROFA MNOIO NOCASRA^NOY NA npUCTOAt 
M06IJb, Tbl nOBHNOYH €6 H Bb HOCAOYXb 6M0Y BOYAH. Tbl SR6 NAKU BAAAblYb- 
CTB0Y6H NenpftCOKHAH E|>ATbl|A CB06rO^ Nb HMtH 6rO Bb nOYbCTH. N6AI066H 

20 BO B|>ATA CBOI6rO BOPA N6AI06HTb. BOrb AIOBU 6CTb. T«M 2K6 AI0B6H BOFA N 
Kf^ATA €B06rO A^ AlOBHTb. O C6Mb BO BbCb I^AKONb, AHOCTOAH HA0YYHUi6i) 
lJlOYY6HHt|H KtHYAHH KUUJ6 H n|)Q|>OqH BUC6Tb. TtM 2R6 AL|16 X01}I6TA H 
H0CA0YIUA6TA M€H6^ BAAFAA l^eUAbHAA CH'M:TA. AI}16AH H6N0t}16TA H H6H0- 
CAOYUIACTA M6H6.) <i)pOYXI6 BA HOlACTb. BAMA X6, CUHA MOA AIORHMAA, MHpb 

25 BA BOYAH a>Tb rocnoAA bofa h chaca NAiuero pcoy 7C|hicta^ h aoy^<> eoxíh 

AA n0YT6Tb HA BAK)^ OVKptnAIA^ H HOKf^MBAK BA (OTb BbCftXb BHAHMUXb H 
HBBHAUMhlXb BpArb, H HACTABAIA6 BA HA HOYTb MHf^hHb. MHf^b BU ROYA^^ 
B.\ACT€A& MOH H B(0AIA(^6. MHpb BOYAH H H>HÍH, HX6 BU BbCHHTAXb (OTb 
pOAbCTRA MAT6(^b BAiUHXb. MH(^b BU BOYAH BbCHMb, (TTAAO Xf^HCTOKO €A(0- 

30 K6^H0, 6X6 EOrOMb n(^'KAAH06 BUCTb IMH% H OYHACb BU H6K(^1iAHM6 ChXpANHNb^ 
lAKO HACTUf^b AOBpUH A^Y^U^Y CBOH) nOAArA6 I^A BU. TtM X6 MOAK) BU. Y6AA 
MOA AIOBRMAA^ BCOrATIH H OYKCO^^H^ CTApiH H lOHIH, Af^l^^^HTB HAKA;Ani6 1106^ 
(Otbl|A BAHierO. BOFA B0HT6 C6, l|ApA YbTtTB^ l||ybKBH np0CB-bL|lAIOl|J6^ A^ H 
6)H6 Hf^OCfSftTeTb BACb^ 6nHCK0nb n0€A0YHIAK)l|l6, H<3^66 Bb YbCTb HM1llOI|ie, 

dSH Kb MHHnibCKOMOY YHHOY CMt|>6HI6 HMtl01|J6, lAKO A^ M<0A6T C6 (O BACb^ 
Ehlí X6 MBXAOY COÉOK) Hf^ABAOY H AH)BOBb HM0Yi|l6^ MHAOCTUHb N6J;ABUBAI01|J6. 
H BAArOAllTb rOCnOAA HAHiero ICOYC X^HCTA H AIOBU BOrA H (OTbl|A H Hf^H- 
YeCTU6 CBBTAro A^Y^A BOYAU Cb BCHMH BAMH. AMHHb. asNTie V. H no ceMiii) rkKomt h iip^a^Ae iiHCAxcoMb^ nptAAcn HMb e»;€ h 

Kb IIHNb i|JlpUCTKOKATH K^AHIRAI€N(irO CUIIA €K06rO^ CTe^AIIA II6MANI0, H 
€bTKO|^H OyKAONHTH Ce NA|^(i)AOY. CdNeM Xe nAftYlOlflHUb N (^bl«liaiOt|IHMb, 
Ip^UfiB Ci>TA0VY6NIA TAKOSdrO KAAAUKU H HACTUf^A, N TAKb lIAAYb H pUAAIil6 
HMIlXOV^ KIK0X6 H rAACh Kb pAMt CAUlIlANb BUCTb^ f^AXNAb nAAYI01|lH C6 YBAb 6 
CBOHXb, H NeMOrOYl|IH OVTtIlIHTH €6. YTO BO N NAf^aKOlf^ Kb HCTHHOV II6A0- 
OYMtH). rOCIIOAHNA AH AOSpArO? 0YYHT6AIA AH n|IAKOKt|IÍIO? 4dTbl|A AH CAArAFO? 
nACTH|^A AH, H3R6 B^b^OtO OVUACe CTA^O SMOV lIptA^HOC ? l|(»bKBAMb AH npOCBV 
THT6AKI H BAArONf^ARÍlO 0YYHT6AIA H Kb MOAHTB« KHHOV np«6UBAIOI|IA ? NH- 
l|IHMb AH nf^tH^ORHAHArO CAOYSKHTeAlA H AI0EHT6AtA? HflABOBtpllO AH NACTABHHKA 10 
H BAArOBtpíOy 0YYHT6AKI H YHCTOTt BbCeAI€HtH CB^THAO ? HCnAbHieHArO AH 
B^bf^bl H (dK|IA:^b KpOTOCTH H nOtfieHIIO NACTABHHKA ? HptMOYAf^OCTH AH NACTAB- 
HHKA H CbMUCAOAABlfA H HCCbUUCAbHblMb KAI^ATCAIA? CbBAH>AHT6AIA AU CTAAOY 
CB06M0Y H n|l%MOYAf^O (dTKUTOAABIfA Kb BbCHMb (OKpbCTb XHBOYt|lHXb CFO^ 
Bb HCTHHOY BO CIA BCA BUUie O NCMb. HCHAbNb BO filLlUC OptMOYAf^OCTH H 15 

|ia:;oyma h BAAroAtTb bo;bía bs ha Nieub. no ceu sbc BbccMb HcnAbHH^ a^ 

BCBMb lARAICHO BOYA^Tb CCrO HfltMOYAPArO H AHBHAFO M0Y2KA X^M^ BAAFO- 
CAOBHKb MH|lb CBOH, OCTAKH BAAAblYbCTBO CMOY ^'^^ ^^^^ ROA^NOC H fibCA 
MHOdSRAHHlA. CrO H:;(>6AHA H pA^AHYNAA^ K|IHCTOY BOFOY H^BOAbUlOY TAKO H 
np^CBCT^H KAAAUYHI|H rOCnOXA" BOrO|>OAHI|H NACUTHTH CFO 3R6AAHIA NCHCnO- ^o 
BtAHMArO H CBCTArO. pAI^A^KIBb BbC6 HMUHIC CBOC HHtflIHMb, H H^MAC <dTb 
BAAAblYbCTBÍA CH H f,tJm CBOH?(b H HOA^OY^RIA CH ROrOAAHblIArO HflbRArO 
B-UUfA^ CMH BO HCBUCTb npHYCCTbNb BTOpOMOY E|^AKOY^ H CdBIfJbNHKA CbTBOpH 
CCBe HeH^f^CYCNHArO H YbCTKNArO H CBCTOArreAbCKArO H AHOCTOAbCKArO (dBpA^A, 
MAAArO H KCAHKArO. H HApCYCHO HM6 6M0Y BblCTb rOCHOAHHb CHMCCOHb^ MtCei|A 25 
MApTA «K€* NA CB6T06 BAArOBttfieNIC Bb AtTO *fSp* Bb TbSRA^ Al^^ll" N BOrOAAHbNO 

CMOY noApoYstsíe^ rocnoxAA bubuih bbcch cpbBbci|t ^cmah, ahha, h taa itpYcTb 

CH CKCTbIH (úBpAI^b. H HApCY^^HO BUCTb NMC ICH rOCHOSKAA AHACTACÍA. CHM X€ 
CbKpbHlťHOMb BUKblUHMb^ (dTbl|b HAUlb rOCHOAHNb OpHAC Bb HAUlb MOHACTUpb 

erostse h cbi^A^) cbctoyh) BoropoAHi|OY EAAroA'KT6AHHi|OY<) a tochosraa aha- 50 

CTACYa HA6 Kb CBCTtH EOrOpOAHI|H OY pACb. CblH XC RpHAHKHUH BAAa;eHbl 
<ií>T!Dl|b HAHIb H XTHpOpb, rOCHOAHHb CHM6<dHb, RpURblBAHIC Bb HACb Bb BCA- 
KCOMb BAAFOBUpU H YHCTOT^^ RptCR-ftBAC H OYYC BbCt^Cb ROAKHrCOMb A^Y^^OK- 
NUMb, TAArOAlC NAMb COYlflIHMb (OKpbCTb CFO : Kb^UtTC HFO M06 NA C6 H 
NAOYYHTC C6 (OTb MCHC, KIKO KpOTbKb 6CMb H CMtpCNb CpbAblfCMb, H (dBpt- 86 
l|jeTe ROKOH AOY"IA>^>' BAlRHMb, HrO BO M06 BAAFO H BptMC MOC AbFKO €CTb. 
HO UCTHHli BO a>Tbl|b HAUlb rOCROAHNb CHM€(ONb CbTBOpH RHCAHOC Bb CVAHbrCAH, 

RpoAA Kbce, 62Be HMAiue^ H KOYRH CAHHb KHccpb EeifftHbNAro xpHCTA^ croasc €K. CIIMOCOIIA. 7 

I^A^H BCA CIA CKB|>llJHBb^ H OVnO^OKII C6 I^AIIOKt^V^ lONOIIie ONOfO, CaRS ^ARO* 

KtAABb cnacti f^eve eMOV*. Atfic xotfieiuH cnaceiib bmtii^ h^h h (^ai^a^h bc€ 

HMttlie CB06 NHtlIHMb^ H Bh^bMh K(>bCTk H H;^H Kh CAtAk M€Ne. CIA BbCA 
CilA2K€Ny CUH CTApbl|b HCnAbNHBb^ H nf^^btlMBb KK MONACTU|>H CeUb NAIU€Mb 

fi«B^ AtT^i) U 0VMH(02KH CTA^O XflHCTOBO Y(>bNbYb€KArO YHNA^ H BbaSA^At NA 
BblUIbtUH CT€n€Nb AOYNOBHbl Bbl^blTH^ BH^I^Bb CBCT^ie nilCANie rAArOAlOt|16 : 
OVKAa)NHTe Ce COTb M'bCTb CBOH?Cb H p02RA€NÍA CH, IIHUOTO(>UH KO l1pO(^OKb 
Bb (dTbVbCTBH CBOBMb n(^ieTbNb eCTb. TbM TTx^ II GOrOAlOSIlBblH rOCnO^HNb 
CIM6(0llb Bb;RA<^At HÁKU COTb COVA**^ H^^blTH H CTpAllbYbCTKOBATII^ fi^lX lICnAbNHTb 

10 COBOH) BbCA P6Y6NNA, II (dBptTb CAOBO rAArOAI€MO€ : NAA1llOl|l6 C6 HA FOCnO^A 
OyilOAOBHlIie C6 rOp'K CBCTtH^ I63K6 NHKAK0»:6 nOABHSBCT CB NAHACTbUlH BpA* 
aSIAMH. TAKO RO H BbSKABAli Hl^UTH, 6AHH0 CBCTArO ^'KAIA iťKCTA, A Apoyroe 
Bb K^ATbll-K HCnOBUMb BAMb. 

VI. CuH EAAaseNbi rOCnOAHNb NAIIIb cVM60i>Hb HMHIUe «r* CblNbi. €AHNb »$ 

15 MbiibUiH, NeMoroY ero NApeipn cmha^ Nb poRb^ €ro2R6 aioraiauib hayb chh, 

CIJ 2KB N NBidTbCTOVnHO BMOV f^AROTAIIIB. Cbl RO lAKO H MhNH Bb R(^ATH 
CBOBH^ H MbNblIIII^ H npOCTO pBl|IH BHA^Bb CROBrO BCTbCTBA NBMOI|lb H 
OVMIICOSKBNÍB rptXCOBb, CH CTBOpH^ lAKO H BAOYANblH CUNb^ OOCTABHBb RAAPArO 
a>Tbl|A H rOCnOAHNA^ H RAAXBNOVIO MAT^pb, rOCn02KA>0 CBOK), H RAArOf^OANUIB 

20NBpBKOY Bf^ATÍB^ Nb rOCHOAb CBOHXb, H (ORNAaSH BCB RBI^OyMIBMb CBOHMb. 
H (OTHAONb Bb CT|^ANOV T0V2BA0V A^ABYB. SKN^OVB CB Cb CBHHÍAMN^ H T-KXb 
nHI(l6 NBNACUl|IAUIB CB^ M|>bTbBb RUCTb^ H HBOSBHBB, it^rURAb Rl;^ H NBidCpIlTB 
CB. CCrO RO I^AAH RAASKBNblH (OTbl|b TOCnOAHNb CÍMBidNb Bb2RA^AlL HTH Bb 
CBBTOVK) rO|IOV^ lAKO NACTUf^b A^SpUH ROHCKATH OBYBTB I^AR-U^UIAFO.^ H 

25 Bbl^bMblUOY HA (^AMO H npHNBCBTb Kb (dTbl|OY CH^ H Kb CBOBMOY NOTtNViO. 
H A^ <<i>T>' K<>rA Mb^A^Y nf^IHMBTb BbCTpANtBNÍA pAAH COTb CBOHXb CH, A 
ApOYrÓB 2KBAANÍB CpbAbl|A CBOBrO HCHAbNHTb^ H A^ ORptipBTb AIORHMOB H 
:;ARA0Y2nAblllBB CBOB OBYB. H Bbl^FOpilBb CB AQY^^^I"? MOAIAIIIB CB ROfOY 
rAArOAlB: IfApOY CAABt^ BANNB RBCbMpbTbNB, (OTbYB NBRBCH H KpUnOCTH. 

30 H npOMblCAOMb CBOB RAArOCTH NH BAHNOMOY SKB YAOB^KOY norURMOYTH XOTB<, 
Nb BbCtMb CnACTH CB. NBOi>CTABH MBNB nOrURNOYTH. BIlMb R0«, EIKO MHAOCtb 
TBOA BBAYa na mnu IBCTb. H NUNIA MOAIO TB, BAAAMKO, ^^níf,U MH CÍB 
TBYBNÍB CKONYATH« H CB pBKb, NOCAA NO ROrOAApOBANA BMOY CUNA. H 
CbBbKOYnHBUlBMA CB HMA^ H Cb BbCtMH COYI|lilMH 6AACTBAH H ROOAIA^H^ 

35 H NAKy BbTOpOB RAArOCAOBBNIB HMb AABk<) H (OTHAB CdTb COYA^ OY CBBTOY 
rOpOY MtCBI|A (OKTOMBpÍA *H* A^^Nb Bb A^bTO 7S*|*S* BAAAMlIt 2BB CUNOY BrO^ 
a)CTABIIIOY Bb ROrOAAN1;H BMOY Cii>KAACTH^ Kb BbCKMb !;AnOBtA'^Mb H O CBMb 
NAUlBMb MONACTHpH NOBBAt BMOY nBl|IH CB H nOABIirNOYTII CB NA npHCTpOBNIB 8 KiiTie 

ero. KAAxeiHiNU ase <OThi|b naiiiii h xTUTOj^h^ rocnoANHb cíMe6>iih^ noxo^^ 
nocTARH uroYMeNA ceuov utcToy ckstomov*) h^r^ake np'&noAOfiNA Moya^^ 

«M€NeMti AI<i>>NHCia lepOMONA^CA. N nf^UftA BMOV neifJH Ce H CbNARAI^TH CTAAO 
XpHCTOEO^ esce Bb MtCTU C6Mb CB6nMh. 

VII. ONb SEe BAA2K6NHUH ftOHAC Bb CB6T0VI0 rOf^Oy MtCeifA NO€MR|>ia » 

*B* A>»Nb. EorcoNOCNH 2Re H nptnoAORNYH (0Tbi|H. Hsne sRHsexoY Bb csenH 

rOflt, €b I^AAOCTIH) H €b nOYbCTÍlO BCAHKOH) RflieiUe erO. Rb 8ATa>n€Ab SR6 
UONACTy|lb BbCeAU C€ npiURAC) TOy RO H 6>BptT€ 2R6AAeMArO^ '^(ARAOYSRAi^lU^^ 
CB06 0BY6. H ORACdEH^ABb le^ H n|ll6Mb €rO NA CB06 pAMO^ lAKOSKe nO^O- 
EAUi€, H llpigilCTARH 6rO Bb CAOYXRO^ C€RlL. H nf^^bBUCTb TOlf MAAO Bp%Me, ío 
BbCXOTe ONb RAASKeimUH^ lAKO H ^€ On^AR^A €ROe l|ApbCTBO, TAKO N TAMO 
Bb»AeAt OR|lt€TH MftCTO CnACCHIA BbCHMb npifX<dACM>NMb CdTb BbCOVfAOY* 
N HCnf^OCH OV l|A|>A, KVpb AA6^€^ CBATA CROerO^ MtCTO noyCTO NA 0YCTp06NI6 
IlOHACTHpiO Rb €R€TfcH fOpt, H n06Tb MCNe fp^blUNArO Hl^b RATOnS^A Rb 
MtCTO TO, H RbCeAHR^ €€. H HpUBMCTb X6 Cb MNOK) npUnOAORNU COTbtjb ta 

NAuib Rb ropt CReTtH roAHi|ie u ^e* M<b€ei|b. kto MOsiseTb HcnoRt^ATH cero 

BAA2R6HArO IIO^RHry H T(K)VAU? Rb HCTHNOY EO RbC^bMb aiHROVL|lHlu(b CdK^bCT- 
HUMb CTpANAMb H AHK^yiHM C6 eMOY? i;p61|l€ NA N6Mb NCHI^peYeNNA BOSRYA 
CbXOSRA^NÍA, H npHXOSRA^AXOY Kb HieUOY NA BAArO€AOR€lll€. H TOY €R6TMe 
ropu nptOC«6L|ieNbl H EOrOROKIl^HHRbl N XpHCTOAlORHRHH YpbN0pH2;i|H^ H Rb€b SO 
<i>CB6l|JCHHy IfpbKOKNy NpHYbTb NCpA^AOYYHMb (dTb NCrO EtÚie, AHR^Ifl^ ^^ 
TOAHKOY CMtpeNÍlO H CdEpAl^OY KpOTOCTH H nOl|16NTlO NACTABNHKA H HOCAt- 
AAT6AIA €B6TyXb eVANbrCAÍH 0YY6HIA^ p6Y6N0€: X0T6H CTAptH BUTH f,(\ 
COYA^Tb BbCftXb MbNIH H BbCtMb CAOYfA, H AlfJe NCEOYA^TB AKU A^TH N€- 
^AOBtlBH, NeBNHA6T6 Bb IfApbCTBO NeR€CN0€^ H nAKU: BAAX6NVh NHIflH AOYXOMb, 29 
lAKO TtXb €CTb l|ApbCT60 Nefi6€N06^ RAA2R6NIH nAAYIOI|16H €6 ^fi^B^ lAKO TAMO 
NACA1lANHt|H B0YA6T6 l|ApbCTRYlO NeB6€N0M0Yr, EAASReNH AAYI0L|16 H aieSRAOYH^C 
I^A^^ lAKO TAMO NACUTeT Ce, BAAaseNIH MHAOCTHRH I^A^? I^KO TAMO NOMHAO- 
BANH EOYA0YTb<j BAAft6NH YHCTYh CpbAbl|€Mb«, lAKO RUNOY ROFA OY^pHTe H HNA 
npOYAA. CHMb B(0 RbCIbMb HCnANHTCAb EMCTb RAA3IS6NU <ii>Tbl|b NAffUb H XTHTOpb, 30 
rOCnOAHNb CIMCCDN, H NH Bb KOTOptM 2R6 HbpAB<b EUCTb I^A^OpbNb^ Nb CnAC€NI€ 
nOAOYYH Cb 2RHR0YI|1HMH XpHCTA pAAH. H AOCTHFNOYRb RAasHTH ItOKOA Rb KpACHA 
Ap'KRA Bb^pACTOMb H HACdAM? H CAAAKMS nTHI|6 nOIOi|16 Bb NICMb^ HA€me 
CAMlUARb, H nOSRHRe MHpNOYH) H HeM6TeXN0Y H ROrOOYrOANOYH) TiHI^Nb^ H lipA- 
BOB-^pieMb AOEpt OYKOp'bHHRtUOY Ce H CRtTAO CIAIOL|10Y, lAKO AP''^KOY AHRNOy as 

CToei|jOY^ npHCTAHHt|iOY A^fif^oV^ peKoy crstoyk) ropoY, cptAi^ sne Toro iako 

CAAAKOfAACNOYlO nTHI|OY H NOYCTyNOAlOENUe rpbAHIfe, !K6AAeMAr0 RbAOyYH 
NtKOerO MNHXA<) MNAOYIO OYTKXOY XpHCTOAlOEHROMOY CTApIfOY, H HNOrAA CB. ciiueoNa. 9 

KUBIIICe KhCRHTlLNOe .6M0lf OKVe^ BUTKb CiirK miňf^^ erO H i|BlL7h (OTb K0|ltN6 
€rO. TOV H Eiiaraa BONM, RbnSA^t BO no HCTHHt H IIOYH na nAJKHTH k^^cn^h^ 
NA HeH3R6 nOIHIIie nTHt|A^ H;MtHlillOt|IH TM\CÍA «6* YIOBbCTBU Nd€UI|lA6 C6 íl^%- 
MOYApU)^'' BHA^fcHIA, CAUtUAHie H OBOHiANie, TAAC^NUe H ^CCI^ANÍe nTHl|€, 
5 H^hiJ^e^ co U^h {dTbYbCTBA CfO Bk CBeTOlflO ONOY HAa^HTbn (^€Kllie Bb CBeTOVK) 

ropOYi N oc|itTe uoNACTnph hi;koah suBiue. (leKiue MHA€e^ RtiBCAeme cf>eTU€ 

H nflf^bCAABHhie BAAAUYHI|€ BOrOf^OAItl|e. pa:;BAAI6Hk OOTk N0YAI> ti>Tb 66^Ba>^- 
HMXk pATHHKk. II NHb AOYYklilIH nOAKHrb H^ieMb, H nOT|»OYAH CTApOCTb 
CBOIO^ H M6He «l|l€ H H6A0CT0HIIA Cb CQBOK) HMOYlflA^ pABOTAIOl|IA eUOY, 

10 IAK0X6 l^fte OBNOBH H OYCTpOH BbCAYbGKAA^ TAKO If TO MtCTO €B€TO€ fibl^A^^xe^ 
lAKO A^ H TAMO NACb OBNOBAI€MIA H nOHeilH H nfHIBMSHI|iA N€AHUIHTb. 
H tbBbKOynHBk TOY YpbNbl|b ftOBOANO, II HOCTABH HWOTQ np^UlO^OBNA MOYXA 
HMCNeUb Me4H)AIA MNHKA. U BbCA KUK6 HA A^BOANO MQHACTUf^H) H afSIIBOYl|JHMb 
Bb NI€Mk OYflfiABHBb^ RptEHCTb TOY *H* UtCfSím HMI^ HO^BItry H HCnpA* 

i5BAI€NfA A^YN^^BNA NeHl^rAArOAAtlHA, HXaBe Hei^I^MOSBeTb HI^rAArOAATH OYMb 
YAOB«Yb. NeTbKMO 60 TOY ^^ MONACTti|^t| ^|1, Hb U Bb CB^T^K KbCtlI TOH 
rO|lt; ff BbOfcMb M<dtlACTyp1Ulb TOY nOAACTb n(^tH;0BHAHM6 UHAOCTUNC HA 

noM6NOY cest h 8bC«M0Y ha€aiia*<io ero. 

Vlil. Kk •!;. fi,hHh MtC€t|A 4><S|^BA|IA NAYCTb IfliYTO MAAO (dCAA2;t.KATH 

SOYbCTNAA CTApOCTb erO. H TOY AKie BAAfS^HMH iCTApbl|b., rOCnOAHHb CÍMCOOlIb^ 
Meue HCAOCTONflArp H OY^^^^^^A^O 6bCAKOIOAt<» Bbl^BABb Ue Cb TH^^OCTJOY) 
NAYer Mfl CHefAA N YbCTbUAA H CAAAHAA Chm^^ í\l\VOM^TH: YCAO M06 
CAAAK06 tt Oyr^TCO CTA(»0€TH UOfiU^ CUH6, rAArQAU MOe BbNHMAH^ Kb MOHMb 2B6 
CAÍ)i>B6C€Mb npflAArAH TB06 OYXO, H A^ Ni$<iO€KOYA%M>Tb HCTOYIIHI|H ^íHBOTA 

asTBOCrO^ eb?(|IANN 6 Bb GROeUb CpbAkl|H. fliltlIOT BO COYTb BbCtMb ú>6(^tTAI0- 
IjIHMb 166. fibCAlftU X6 TCf^ANKNÍeUb XpAHIi CKOe C(^bAbl|6, CdTb CHX BO HC;(0- 
AHIjlA SRHROTOY. C^TMMH COTb C6&C CTflblIlbAHRji OYCTA H (OEMAAHBt OYCTHt 
AAA6Y6 (ffth €<^B€ CbTBOflt« a>YN TBOH HpABO A^ ^^Hlt, H BtSBAH TBOH Ji,(k 
n01UIABA€Tk Hf^ABeANA. n(MBA TeY6NYA TBOpH Tf^OHMA NCdrAMA, H nOYTI6 CBOe 

30 HCnpABAKIfl. II€0YKA0NH C6 HA A^CNO HH NA AtBO<) nOYTie BO C0Y4166 O 
A6CN0Y10 BUCTb EOrb^ (»Ai;B(iAL|ieNH 3RB COYTb H3ISe (d UlOYlOii;. TbS X6 H^ABAA 
TEOpll OYVeNÍA CBOA, KO^I^A^NIC SS6 TB06 Bb Ul\^^ AA BOYA^Tb. CUNC, MOlO 
ll^tMOYAfOCTb BbNNMAH, Kb MOHMb TRB CAa>B6C6Mb npHAArAH CB06 OYNO^ A^ 
CbXI^AHHinH MOK) MUCAb BAAFOY, YIQBbCTRIC m MOCIO OYCTNOY HOBHA^H) TCBt* 

35X|^ANH, CblNe, ^KONb 4dTbl|A TBO€rO^ H6(iOTBpb%H NAKA^AHIA MATCf^C TB06* 
Cbifie MOH^ NyNM mCAOYUlAH M6N6, N RAASRCNb BOYA^U^H. BAASBCUb BO M0Y3CJ), 

tme nocA^iHAeTb tiene, n YAOBUKb^ hssc hoyth Moe cbXf^AHUTb. H€n|>HMtuiAH 

C6 Cei^OYMNUMb. Bb:;HI|IH llf^tMOYAf^OCTH, A^ nOa;HB6IUH. HCn|IABH CBHAI^HÍa 10 asiiTie 

Bb pai^ovMh. KAaseii bo i^hue n|ijeMAi€Th ceBt AocA^RACNíe^ obahyac sk€ Nevk- 

CTHBArO nopeveib C6B€. HeOBAHVail l^AUXk ^ A^ NeBbl^NeNaBHAHTk T€R6. 
OBAHYAN np^bMOYAP^^ H Bkl^AIOBHTb TB. ftAH nptMOyAI^OY BHNOY^ H npt- 
M0^A(l1lH BOVA^T^ CKAl^ANÍe TUB nf^ABeANOMOV*, H npHAOSRHTh TH npieMATH. 
I^AYeAO nptMOVApOCTH BOIAl^Nb TOCnOAkNIA, H CkBtTb CSeTUXk ^AS^OyMk^ A 5 
62R6 pAl^OYMtTH IJAKOHb nOMMUlAi€Nie €€Tb BAArO. CHMIs BO N^ABOMk MNCOrO 
nOaSHB€lilH^ H npHAOXeTk TH C€ AtTA XHBOTOY* H Bkl^A^Hrk pO}(í\lL CBOH 
BAASKeNNUH^ H nOAOSRH NA BUH M06H TfltlUNtH, H NAYeTb RAAKATH C€ XAAO- 

CTHO, CAA^bKoe ero aoe;ani6 AApoye uh%^ NAYeTb rAAroAATH: Ye^o uoe 

Bb:;AI0EAI€N06, CB^bTe OYHIO M06I0, H OYTtXO H XpANHTeAK) CTApOCTH MOBH. lO 

ce, IOY3R6 npHcnii Bp^bue pa:;aoyy€Nia naio. ce, oyskc noYt|iA€Tb m6 baaauka 
cb MH|ioMb. no FAAroAOY ero, a^ HcnAbNHT ce (^eYBNoe: iako i^cmaia ecn, 
H Bb i^euAK) TOY^KA^ noHAeiuH« NecK^bBH 2Re TUH, Ye^o, :;|^e uoero ^a:;aoy- 

YBNIA. YAIIIA 60 €M BbCtMb (0Bt|IA eCTb. Atfie BO I^e (kAI^OYYAeB^b C6 
TAMO HÁKU CbBbKOYHHBt^ Ce, H^exe K TOMOY NtCTb pAI^AOYYCNÍA. N Bbl^b^BNrb 15 
Hl^tYbCTbNtH (^0YI|1l CBOH, H HOAOXHBb NA TAABt; M06H, rAArOAAUie: BAArO- 
CAOBC BAAFOCAOBAK) TC. rOCnOftb BOrb BAArOCAOBeNb POCniLUIHTb CHACCNÍe 
TBOe. H AA nOAACTb TH Bb l^eMAbHMXb MtCTO BAArOAl^Tb H MHAOCTb H 
l|A|lbCTBO NCBeCNOe. H A^ HCn|IABHTb HOYTb TBYCNIA TBOCfO, HMXe COTb 

HcnpbBA (OTb MCNe noTeYe, HuneH nci^ai^aoyyhmoy cb coboio i^fte h tamo 20 

MOlO Aljie H rptUINOYlO MOAHTBOY- Al^b sne nA^b HHl|b na Rf^tYCTbNOYlO 
NiOrOY ero, Cb CAbl^AMH rAArOAAXb: MNCOrUXb H BCAHKUXb A^I^OBb NACAAAHNb 

ce (0Tb TCBC, BAASReNhi rocpoAHNe MOH, cíMBCONe, NenAMCTHBb ase Bbcero 

lABHXb ce OKAANHM H NCBAArOAltTbNM. HpHAOiKHX CC CKCdTtXb NeCbMUCAbNUXb, 
H OYHOAORHNb ce HMb, NHI|lb BUBAC AOBf^UMH ^'KTeAbMH H BOFATUH CT|lACTb- 25 
MH, CpAMA HCNAbNICHb, A^^WBCNÍA BOaSIA AHUlCNb, OCOYSKAeNU (OTb BOrA, 
OHAAKANU (OTb ArrCAb, CMtXOY BMBAC BtCCOMb, OBAHYACMb CBOCK) CbBtCTÍlO, 
^AbHlH MOHMH JS;%\hí HOCpAMAICNb, H n(^t2RAe CbMf^bTH M(^bTbBb BUBAH), 

H np^sRAB coYAA CAMb ce ocoY^sA^X), n|it3KAe secKONbYNue moykm coboh) 

MOYYHMb eCMb (dTb NCYAANIA. CefO ^0 |IAAH nf^HHAAAlO Kb RptYbCTNUMA 30 
NCOrAMA TBOHMA^ RAAHIAC CC, NCKAH EblXb Al^b NCHCn^ABAieNbl, TdOUNb pAAH 
nnHYbCTbHhlNb MOAHTbBb, NtKOYMI MAAOYK) ONOY OYAOYYNAb COTfiAAOY Bb 

CT^AUiNoe ONO nf^HUJbCTBíe rocnoAA NAuiero icoyc xiihcta. nf^HUibAbuiOY skc 
Toro MtceiiA *H* Ai^Nb, f^cYe k mn^: ybao moc, hocan mh no (OTbifA a^Y" 

XOBNAfO H no BbCe YbCTbNUe CTA(^l|e CBBTUe rO|IU, AA n|IÍHAOYTb Kb MNU, 35 
0Y2Re BO nf^HRAHSKACT CC AI^NK HCXOAA MOCFO. H HCnAbNNBHlOY €e nOBCAHNÍlO 
ero, nf^HAC MNO;iSbCTBa> Y(^bHbi|b, iako BAArOSONUXb l|BtTbl|b l|BbTei|JHXb 


CB. CHMCOHa. 11 

Bfa TOH CKenH nOYCTMNH. H n|IHUIbAkUIOV X€ Kfa NKMOY, Mll|lb It BAAfO 

CAOseiiVe npVeMuie Apovrh (ňih j^po\r(\^ n Ne^ACTh hml (othth a>Tb ceee^ 
rAAroAAiiie iiub: nptE0VA%T6 oy m€N6, A^NAesKe TtAO moc cbctumh h VbCT- 

NUMH BAIUHMH nUCNbUH ' OntBUie H norpeE6Te. BAAXeNU 2R6 CTapU|fa (OTh 

5 ^^ro Ai»N€^ A^^c H AO noKOA euoy, iieBbKOVcii xailea nh bo^u^ Tbviio 

HA BbCAKh AI^Nb n(IHY€l|JaiU6 CG CB€TU?(b H nptYbCTNUXb TAHNb^ TtAA H 

KpbBG rocnoftA Eora h cnaci} iiAuiero icovc x|^hcta. 

IX. Eb «Bi* Ai^Nb Toro iJtc6i|A BHA^bXb ero^ iako roTOBHT ce Kb 
<OTbxosRA€N¥io, H FAAroAAXb ^uoy: (O BAAX€Nbi rocnoAiiH6 ciM€(i>N6. ce^ oysRe 

10 BAArU TBOH rOTOBHT C6 HCXO^b Bb HOKOH TBOH. ftA 10X6 CAUlllAAb SCMb,. 
62Ke eCH KAArOCAOBHAb NACA^^AÍe CB06, Hb H NUNKI €B0€ HOCAtAbNICe BAArO- 
CAOBeNie A^SBAb HMb. ONb 2R6 Bb:;A'>^Bb pOYlIt^ NAVeib €b CAb^AMH rAaroAATH : 
TpOHI|6 CB6TAa^ BO^Ke NAIIIb, CAABAIO TB II EAArOCAOBAK) T€ H MOAK) Te H 
KbCOB^ASKAlO Te, T|>6TI6 EO BAAr0CA0B6NY6 fi^\íO NlCAtAIH) M06M0V. rOCnOAH 

1^ BbC6Apb3RHTeAIO^ BOilSe (OTbl|b NAUlHXb, AB^AMOBb, HCAAKOXb, lAKCOBAb II 
CŤ.M6NH npaB€AMarO. CbXf^ANH H OYKf^HnH Bb Api>XAB-k BblBUiarO BAaAUYbCTBÍA 

Moero. II noMOipb nf^tCBerhie BoropoAHqe h moa aipe h rptuiNA moahtba 

AA eCTb Cb NHMH (dTb NUHIA H A^ BI^KA. l^AnOBHAk 2K€ npC^KANIOIO BbAAK) 

HMA. HMAHTA AlOBOBb M€aSAOY COBOH), HX6 AH 610 lICTOYnHTb Cb 0YCTABAI6- 

20NAro HMA MHOH), fHtBb ROaSÍH A^ HOlACTb 6r0 H CtMC 6r0. MHt 3K€ 6) 

BbCeUb TOMb (^CKbflIOY: AMHHb. Bb *Bh fftHhi nf^HlUbAblUUY TOrO MtC€l|A^ 

l^eve: veAO Moe, npHHecH mh nptcB€TOYio EoropoAHi|OY* takobo bo HMAiib 

OBtTOBAHYe, lAKO A^ íl^^Ji^h HI6I0 HcnoYi|iOY A^YNi" >^0H- H cbTBOpenoY 

EMBUnY HOBeAtHIK)^ Bb BeVef^H) EUBUIOY, TAArOAA: VeAO MOe, CbB|lbUIU 
25 AH)BOBb, Bb^AOnSH HA MG pACOY^ €aS6 6€Tb IIOrpeB€HIA MOerO, H OYCT|IOH 116 
CbB(^blll€HO OBpA:;OMb CBeTUMb, KAKO H Bb rpOBU MH Eb:;A€L|IH. H Rf^OCTpH 
(^OrO^HHOY HA ^€MAH^ H HOAOSRH M6 HA HeH. H HOAOaSH KAMHKb HOA^ TAAEOY 
MOK)^ AA TOY AG^KH)^ AOHA62K6 HOCtTHT M6 rOCnOAb Bbl^GTH (OTb COYAOY- 
A^b sne BbCA HCHAbHlfBb, CbTBOpHNb HOBeA^HA MH HMb. BbCtMb SKe HAMb ^pt- 
30 l|IHMb H nAAYIOI|IHM Ce TOpbKO, :;p1il(l€Mb HA CBMb BAASRGHeMb €TApbl|H 
TAKOBAA Hen^peYBHbHAA BOnSIA CMOT^eHÍA. lAKO BO H ^^A^ H^OCH OY EOFA^ 

H A^cTb eMOY Bb A(»>SRAB'& ero^ tako h ao cero yaca iieBbcxore hh eAHHe 

Bei(IH AHIUHTH CB A^Y^OBKUC, Hb BbCA EOrb HCHAbHH CMOY- ^^ HCTHHOY BO, 

BpATíe MOA AiOEKMAA H a)Tbi|H, YiOAO Bt iřpeTH, ero»;e BcoiAxoY ce H Tpe- 

35 nCTAXOY BbCe CrpAHOY^ nn BHAHMb K% IAKO CAHHb OOTb CrpAHbHUXb^ Hlll|lb^ 
pACOK) OEHTb, ABaseiflb HA I^CMAH HA pOrOI^HHt, H KAMU CMOY HOAK TAABOH), 
BbCbMH KAAHIACMOY^ H OYMHAIAIOl|IOY CC H npOCei]IOY OY BbCŤ.Xh RpOlfieilVA 

2* 12 , 2KHT!c 

H B/\(]iro€AOR€Mioi. troifiH sr^e bubiiih, nf^octtMsi^iiittM c€ h eiurocAOffHBkiiiuM ce 

Oy N6I0 BhGtMh, (dTHAOIIl€ BL K6AI6 CAO^HÍBU TBOfHiTH H NIlKOAHBO MAAO 
nOKOA BbKOVCIltH* Al^b 2R6 H 6AHHk H6|k6N OCTABIIXh Ch COBOia^ H n(k«BU- 

xcoB^ oy Nero Rhcov Toy Noifib. naAovnoifiH ase bubiuov^ BbíHiua BAAxeHU 

CTapbl|B^ H KTOMOY H€l€ fAArOAATH K MNft. BUBUlOy XS Bf^MeNH OVT(^bNI€ S 
H I^AYkNIUÓY n^TYlO ll^bKOBkNOMOV, ABIC flf^OCBtTH €€ AHIfC BAASReilOMOY 
CTapbl|OV, H Bbl^ABHrb m NCBO ti ^eY€: XKAAHTe ROFA Bk €&4TUXb evOy 

XBAAHTe éro h m OYTB|^bXA€HH ciiAU efo. ^lh me ^nh euoy: 4ii>TbY6, Koro 

BHA'& rOBOJIHUlH? OH 2B6 Ct»!;(^'BBk NA 116^ rAdrOAA MH : XBAAHT^ CFO H HA 
•CHAAXb ěro, NBAAHTe SFO H 110 nf^-bUNCOrOMBIf BAaAUYb€TBÍIO erO. H C6 10 

(^eKuioy eíiov, AsYe n^tBOSKbCTBbNUH ffiyiih ckoh n^novcTHKb oycne <o 
rocno^ii. Aj$ m na^h ha ahijh ero^ nAAKANb ce ropKO ha AAi^rb yac, 

H BkCTABb EAArOAApnX BOrA, O CHKOH HOHYHHtl BHjl^lLBb €6r0 nf^tnO^OBHArO 
MOVqSA. 

X. OyVIOBOrHM me BbCtMb^ R|^ttX0A€l{J6 ANBAIAXOV C6 H^OCBkTtuYlO 15 

AHifoy i^ro^ rAAroAioi|ie : iň BAAaK€HU cíMe^Mie, ciioaokíibu ce takobo BH^i^Híe 

BHAtTH Bb KONbfm RAA^blBOy CSeTJlfO BAArOAtTb TH Kb:^AI0l|IA ii^A RO^BKry 

i^ovAi* TBOHxb. TtM ^r^e h BeccAe ce caa^ki^ rA(\ch n^pcKAk cen Bb HcxoasAeNU 
AOYíiiH cbocn: xbaahtc bota sb CBeryxb ero^ xfiAAiiTe h ero &b ovTKfib- 
%A<^Hh chám ero^ xbaahtc ero h no nfi^MNCdPouov BňA^biYbCTBioy cmau ero. 30 
BAAaseNb BO Boy^eiuH BhCovAoy* Tnub sne h BAan^enu rAACb HJ^f^CKAb ecn. 
H nó ceMb n^iiitoAOBHoe TtAO ero Biii^bUhHie cb ybctíio^ h nocTABHxoMJh 

lě Cpt^li Iff^bKBC^ KlKOase filBblYAH eCTb. KOHY^UIH TRG. CC OlfTpbHH^ H 
CbBÍ)AN«éMi» BeC YHCAA Yf^bHlfCMb^ TAXC H HAYeHie COBMYNUC NtCHH lltTU 

OK|^bCTb n(>tnoAOBHaro thaa YbCTNO^ h liCHABHHiiie rAAroAicMoe: BideifieH^^ 

ce rOClIO^A CAARCTB. Tbllb H MN(d:;H e^bll|H TOr^A npHA^liie nOKAONHTH 

ce euoif^ H Cb bcahkoio noYbCTiio (^TbAATH niiHíe, ntBiue nphBO rpbifH, 
(noŤoiib HBepie^ taskc f^oycH, no (^oyctxb BAbra(>e.) ^) no Touh háku mu^ 
BroBO CTA^^o ChBbKOvnAieNoe. mhhovbhiov sne K(>'KMeNH no AHTOvprYH u 

KOilYABlUH Ce CAOy^nBt Bbf^tH OBUYHtLH ^ l|1&A0KABHJe BbCH nf^tnO^OBNOC 30 
TtAO, II OBheUh le Al^b rf^tUINblH, BAAXCNOe THAO^ H HOAOSKHXb IC Bb HO- 
BtMb rf^Oi;^ ^HOmB MH B-B HOBefltAli^ H HCnAbNHXb i^AHOBt^AI" ^^0. CbBbKOy- 
HAbUlHM »se ce MN6i>iRbCTB0V Y^Hbl|b^ HeOOTflOVCrHXb HXb ^ASKC ^0 '•O** 
AbHB^ NA BbCAKk ^btfb Tfi0|»et|l6 CMOV CBCTOVIO CAOV^SBOy. *) Slovce zavřená závorkama v I. vyd. náhodou vypuštěna. XI. Ceiiovxe RAA^eNoiioY a>Thi|OY naiij€Mov kIi KtYHOMov noBOio 

nf^tUlliAhlUOVi ^AK^TOMIi OCTABftBb MOHACTHf^k UHt. r|^lLlllN0MOV HK MAAft 
N-bKOeMli O^Kflill^t^ Sb N6M2R6 MH (OTHAe * HtKOerO np^bHOftOBHA MOV^KA^ HM6N6Mb 

Me^e^A'^^ uiNHXA cAMoro *e\- b6ahkov TOiffOV ** eoai^hl nf^iexb^ eAHHO cdTb 

5 noyCTOtUbCTBa, a AfOyrO (dlh BOIAI^NH E6!;B6)XNyKb pa^OHNHKb. Nb lAKO 
AI0R6H H^KOAH €€ BOrOMATepH H HACTABNHIfH HAItieii» H rOCnO^HKA CÍM€(il>NA 
CBeTUMH MUAHTBAMH) Tb Xf^AMb (dTb N6IABAI€NAra H MAAAfO 6b BeAbASHNO 

Kbi^Nece ce Bi^Aicme. h cbBbKovnnxb no maa^ b^hm^nh BpATbcm -9^ h 
Bbcov ovnpABOV cbB|>biiiitxbi) eiKie ha norf^nBoy monactm^io. h MHiiotubAMtHHf 

10 MH TOV *H* A-bTb^ Bb€TAIU€ MHCOI^H M6T6SKH Bb CT(»AHt TOH. npHUIbAbH16 BO 
AATHHIB^ H npt6UJ6 l|bCA(>brpAAb^ BbiBlUOV Tf^bYbCKOY 2^€MAI0^ AA»« H f^O 
HACb^ H BbA«!;(iOUI€ H TOV Bb CB6T06 UWW. B6A¥|0 JB€ M6Te2KOY fiUBUlOY) 

OYBtA^HOY sne rubiiioy <dTb coyai^ mctc^oy tomoY) RpÍHAc Kb uh% nocAAHfe 

<dTb Xf^tl^TOAlOBHBArO H BAArOVbCTHBArO, SOrOMb Hl^BOMCHArO H BAArOCAOB^NArU 
15 BAA2fi€HUMb (ii>Tbl|6M4^ CJAJ6(0H0Mb^ BAAAUYbCTBOMb 6rO BAAA^YipOY CT€4>AH0Y 
H€M^HH, H BpATQY CFOBOY BeAÍ6M0Y KUCSOY BAbKAHOY* MOAEOY HXb Al^b nfl6Mb^ 
FAAroaieMOYlO: CC. Bb CTfklHt TOH Bbl^UeTiOHie €€ ej;UI|H, ABIA^RCHU ttTbt|b HAIIIb, 
rOCnOAHHb ClUeCOHb^ BUBHJH BAAAUKA HAMB H OY^IITCAb, tamo AeXHTb. o €6M 
MOAHMb TBOH) MOAHTBOY, TOCHO^A piSf^H f^lk HeUf^1;:^|HflllH NftCb. Bk^MH aS6 
20YbCTHUe M0l|IH rOCHOAHHA HU, CIM6(dHA, H n|>HH6CH HiJ 6 C%UO^ lAKO AA 
U€nAbH4€H0 CAArOCAOB6Hie 6rO KIBHT C6 HA HAC4. ^7, «e BHA^Bb HXh 2K6Adl^* 

uoe npoujeuic, h hoaobho ecTb to HcnAbHHTu, noABHrb cboio H6MOi|fb 

HA TO^ UAVeXb TBO(IHTH. H OY:;p'BBb flOAOBHO BpftMe TOMOY CbTBOpHTH €€, 
H nf^HUlbAb (dTb6(M>:;b rpOBb BAAXeHhHAFO CTApi|A, H| (dBf^HTOXb YbCTHOe T-^IO 

S£>6r0 If-KAO H HGBpHAHMO, COYtfIOY BMOY EblBUlOY TOY Bb rpOEt «H^ A%Tb« 
TAKO BO nOAOBHO l€CTb OY^OAHBlUHMb BOfOBH^ lARO AA HffIO CbMf^bTH H^b 
OYCAUUIHTb, CbXfAHHTb BbCe KCOCTH HXb, H HH GAHHA C^Tb HHXb H6CbK|>0YUIilT 
C6. H Bbl^bMb A^b YbCTHbK M0I|I1I ao, U HAYBXb Bb HOYTb nibCTBOBATH* 
H MHCdrOY M6T6;S0Y COYl|IOY Bb ^CMAlAXb TtXI>) fiOf^Y ^^ HOMOfUlOY MJI H 

30 n(^%CBeTt BAAAMYHIIH 60rOpOAHI{|l, H MOAUTBAMH BAAXeUHArO H npHIIQAOBHArO 
UYbCTHArO rOCflOA^HA Hkl H (i>Tbl|A €HM6(dHAs HpOHAOXb rAArOAieMOeCKpOl^t 
aWTHb H BOAOY l|tAb H CbXpAHI€Hb tí H£Bp!BTiA6Hb HHYflM^Ke. H flpHIUbAb 
Cb YbCTHUMH MOI|lbMK Bb XBOCTHO, H (MfBMI^Bb SRB BAAAUYbCTBOYBH CblHb 
eíO<, CT€4'iAHk HBMAHIA^ H B|kATb M€Y KHBSb «Ai«KAItb^ CbBbKOYHWUlA CB€TH* 

35 TBAJa H Hepen H HrOYMBIie Cb MHWUMU Y^HIfU H Cb BéOAlApU Cb BbCtMU^ 
^AAOCTYH) pAAOYM>l|je C€ H SeceAlCMb B€€€Aei|l€ C€. II^UibAbUlJS Cb B6AHK0I0 
YbCTÍH) BbJ^eiUe M01|1H rOCIIOAHHA CHMeOlHA, flUHbfclH A^Y^OBHIMIH fiAilTO- 14 xiiiTe 

i 

CDThlIA CROerO IAK(OBA^ N n^HNece e na S^eUAlO 6)RtTOBANbllO\IO^ TAKO H 
CHia BOrOAtORHBAA H BMrOCOEpAI^bNAíl CUHA CfO H €k RkCeiO Apka^BOIO n|^Y6MIIIA, 

P^AOCtYio (^AAOViot|ia ce h ReceAieuti Bec€Aei|iA ce, cama Noc€t|ia ni^nYbCTiioe 

TMO OThlfA CBOerO, H nOAOaSHCTA H Cb B6AHK0I0 nOYbCTYlO Bb CR€TtH Ceil 5 
l|phKBH, Bb (OB-bTOBANtMb CMOY rpOCH^ €rOii;€ K1illl€ CAAmCHUH C^^Bt CAMb 
HCnpbBA CbTBOf^HAb. CÍe 3R6 BMCTb MtC6l|A ^eBpA(>A Bb ^•e'!* JÍ,\MV,. 

XII. O^BIbAUTH a;e BAMb 6CTb o C6Mb BAAXeNeMb (OTbl|H HAIlieUb N 

XTHTOf^«^ rocnoAHHt cvMeooNe^ <dTb posKAbCTBA ero f^^m^ h ^o koiii|A. po4BAb- 
CTBoy ero ero bubiuov Rk i^er^bNA (^meiihiih, h tamo npieMiuov CBeToe Kf^bqietríe. lo 
H^^NeceNoy maa^i^hiiov Touoy covqioy ctuo, npieuib eimcKoiib cBeruxb 

AnOCTOAb IfpbKBe^ H MOAHTBOy A^Bb MAAA€Nhl|OY COYt|10y, H MVpCdMb efO 

noMAi^A^ H Apoyro K|>bL|ieme iif^iMbiiiov eiioy- ce bo ahbno EucTb «> moysrh 
C€Mb^ MAA^eNbifoy euoy €ovi|iOV AKo^e KpbqjeHYe npYe. h raku npYeMiiiov 
eMOY cBeTu ArreACKbi OEpAi^b. h Toy ak^^ EAArocAOBeme npHerb, maau 15 
OBpA^^b H BeAHKU. ce SRC H RO oycneNH ero iipt^YbCTNoe thao ero npHeTb 
ABCoe cbxpANieme, npbBoe oy CBértH rop^b, HAe/ne h oycneNíe CMOy eucTb, 

H tlAKU (OTb TOyAlt Bbl^eTb BUCTb H npttlieceilb CtUO, It Cb BeAHKOlO nOYb- 
CTYH) II KpACNbIMb CAOBOCAC^BYeMb BbTOpoe EblCTb 7^\^ rpoBHoe nOA02ReNie 
YbCTIIUMb MOipeMb ero. (OTb pO»iAb<'TBA 2Re CMOy 'M* H *S* AtTb, H TOy ABYe 20 
BOrOy HI^BOAHBIUOy npYeTb BAAAUYbCTBO. H nplEUCTb nAKU Bb BAAAMYbCTBt 
•A* H ^7,- A%Tb, H TOH AEÍe lipYe CBeTU ArreAbCKUH OEpA:^b^ II noa;H Bb TOMb 

OBpAi^-b ^r* AtTA* H Bbcero SKHBOTA ero BUCTb *í\%^ Ai;Tb. npi;CTABAi€HYe xe 
BUCTb BAAstseNOMoy (i>Tbi|oy II xThTopoy rocnoAiiiioy CHuecdiioy Kb AtTO 

7S*'^«H* MtCei|A 4^epBApA Bb «ri* f^hWli \\^%\0m\ ce Kb BHYtlOMOy EAA^vCHb- S5 
CTBOy. TU 2Ke, EOXe H rOCIIOAH BbCAYbCRUUb^ H Cd nptntTAA MATH fOCnOAA 

BOFA II cnACA NAtiiero icoyc xpiicTA, A^ EoyAoyTb cYa BbímcANA h a^^^nna. 

AA MU Xe, Hrne no HACb AO KOliqA CerO BUKA^ YbCTIIUMH MOAHTBAMH Ci)Tkl|A 
NAliierO H XTHTOpA BbNHMATH (O TAArOAieMUXb^ II nOCAtACTBOyiOI|ie NAMb 

CTBOpHTH BCA oyroANA BOfOBH, Bb:;HpAioi|ie NA noAKHFU H »;htYa cero npt- do 

EAASReHArO Ci)Tbl|A NAUlCrO, Bb NHX^e CCTb CAAAOCTb H BCCCAYC^ nOMIINAIOI|ie 

BorA^ KeceAeL|ie ce ha eosh. oyEO oyub NAiub a^ EoyACTb na NCEectNb 

Bb BHAliHH^ NA KpACOTATCb pAHCKUXb^ HA (dEHTUACNb B^YHUH^b^ NA ArrCAb- 
CKUX AHKbCTBOBAHÍH^ NA (ONAMO XHTYh^ FAt. Atl KAKO AH COyTb AOyiUC HpA- 
BCANUXb HAH rptlIINUXb^ KAKO lABAlCNie BCANKArO BOFA H CNACA NAIlICrO ICOyC 35 

TCpHCTA BoyACTb, O NCMSKC npocBtiiiieNOMoy CAOBO: HCEecA rAAcei|ie iiptHAoyTb^ 
Bb^oycH cba;era>MH pAs;Ap^Y"^^i'i' ^^^ ^cmaia h iaskc coyTb na hcn h A'^^^ ClU CHMCOHS. 15 

chxeroYTh ce. toy xe kako xoi|i6Th mmf^e f,o\iui\ chMphTbNO TtAO ii()Í6th, 

KAKORO AH €OBOpHI]l€ OONO COTb (kf^IXUlk f,0 CKONYANIA MHOO^RhCTBO YAOK^YhCKOO^ 
KAKOBO XpHCtOBO €T|>aiUN06 H nAY€ €AbNI|a I^ApkHOB AHI|6^ KAKORb AH efORb 

rAACb CAUiuHMb, iipAR€j^NUMb AH n|>íeMOYi|j{i Rb i|apbCTRO NesecNoe^ HAH rptm- 

5 NHKCOMb COTbCHAAeMOMb Rb RftYHOyiO MOyKOY. c¥a NAMb nOftORAeTb, AtOBHMA 
epATie MOA, neYAAORATH H nOMyiUAKITH, Rb CNXb XHTH, KIKO RbHft MH|^A COY- 
l|llHMb^ KIKO XHTI6 HA HCReC^Xb HMOYlfJHMb, €16 aSHTI€ MH|IHO nptBURAIOl|Je^ 

HAAea;AOY HMOYipe ROYAOYH^HXb R^YNyxb RAArb npi(OBp%CTH o xpHcň icoyc^ 

rOCnOAH HAlUeiUb. XO^ATAHCTROUb np%€ReTU€ RAAAUYHI{6 NAHIC BOrOpOAHl|€ H 
10 EAArOA«T6ANHl|6, H MOAHTRAMH n|^1inOAORNarO H BA(lX€NHArO <OTbl|A NAUierO 
H XTHTOpA, rOCnOAHHA €VM6<0HA. POZNAMENÁNÍ. Str. 1 řád. 13. V rp. mylně HAMH místo NilMk. 

26. Ve slově K^l^MKll a v odvozených, psaných skraceně, položil jsem 

híy ačkoli na str. 2 v ř. ^ výslovně stojí KAA^^IlYNUiliit jakž i jinde 

zhusta v mkopiseeh srbskýeh. 
. — 2 <— 35. BlovcQ €k ssd^iy zdá se, vadné: než opravy odjí nad éekati radno: 

— 4 — 16. V rp. SUiBlSkXiBi, n^sHcoě; což zm^íwhxQ podlé str. 2 ř^ 16 a. str. 8 

ř. 13. 

— 5 — 29. V rp. (kO^hCTBA, jakž tištěno, nusto staroslovanského (koa^bCTBA. 

— — — 34. V rp. skraceně 9ÍÍn, jak obvykle: já, maje zření k věku přepiso- 

vatele, přeložil jsem eiiHCKOnh^ ačkoli ve starších rukopisech srb* 
ských, n. př. v apoštolu Šišatoveckěm I. 1324 a jinde, často Čte 

se výslovně KnucKOvnii, leimcKovnkCTBO. 

— 7 — 23. V rp. pojí^H místo přijatého mnou (^.ij^H^ ^^^^ "^P*^ zvláštností věku 

a kraje, nežli pokléskou: srv. l^O^HTU (curare), HepOj^llTH (non cu- 
rare), HepOj^hHO; (incurie), HCpo^hCTBO (incuria) atd. 

— 8 — 8. V rp. Bk ATOnejl^tL; což mnou změněno ve správné Bb BATOnej^h, jakž 

hned níže v ř. 14 čte se. 

— 9 — 10. V rp. OYTfkOU, ovšem chybně. 

— 19. Zdeť a na čtyřech jiných místech, totiž na str. 10 v ř. 34 a na 

str. 11 vř. 5, 8 a21, den měsíce hrubou pokléskou přepisovatele 
změten a spleten. Stojí totiž na prvním místě •i^i* místo •:;•, na 
druhém •m* místo «H«, nu třetím 'i^—ro HA •!• místo *^—T0, na čtvr- 
tém a pátém •kb* místo •Bl* Den úmrtí sv. Symeóna, na str. 14 v 
ř. 25 v rukopisu našem dobře udaný, totiž 13. února, historicky 
dostatečně pojištěn jest svědectvími nejstarších ietopiaňv a jiných 
písemných památek srbských, jakož i stálým podáním církve srb- 
ské, počna od AlXl. století až do dneška. Srv. nápis skráceného 

v 

života sv. Symeona od syna jeho, krále Štěpána. 

— — — 31. Bídký příklad písmene Sh v srbských rukopisech. OKAZKY 

I 

OBČANSKÉHO 

PÍSEMNICTVÍ. LISTINY, PSANÍ A NÁPISY. 
ZÁKONNÍK CÁftE ŠTĚPÁNA DUŠANA. 
KRÁTKÉ LETOPISY SRBSKÉ. VYDAL PAVEL JOSEF ŠAFAftiK. DRUHY 

DOPLŇKY Z POZŮSTALOSTI ŠAFAŘÍKOVY 

ROZMNOŽENÝ OTISK. V PRAZE. 

NÁKLADEM BEDŘICHA TEMPSKÉHO. 

18 9 0. \ • 7 PŘIPOMENUTÍ. V tomto oddělení trojího spůsobu památky občanského písemnictví 
JíhoslovanŮY, ve skrovném výboru, v jedno jsem shrnul: listiny, zá- 
konník čáře Štěpána Dušana a krátké letopisy srbské.* 

Z listin, psaní a nápis&v podáno, bez tesMivého výboru, něco málo 
na ukázku : nebof památek tohoto druhu u mne nad jiné hojnější počet. 
O věrnost a správnost nemenší, než jinde, vedena péče : než každý, kdož 
věc i vědu zná, anebo sám podobné památky kdy k tisku upravoval, ne- 
bezděčně uzná, že zde větší, než kde jinde, a někdy nepřemožitelné 
nesnáze. Mnět dílem jen snímky a přejmy byly na hotově: do všech 
originálův ani předtím, ani v čas tisku sám nahlédnouti jsem nemohl. 

Při zákonníku čáře S(ěpána Dušana měl jsem několiko hlavních 
rukopisův před rukama. Yšickni posud známí rukopisové dělí se na dvě 
třídy , první s textem kratším , a sice opět dvojího spňsobu , slohem 
prvotním a obllumočeným, druhé s textem plnějším. První třídy a slohu 
prvotního jsou: 1) Chodošský, psaný asi 1. 1390, na papíře ve kvartu; 
2) Šíšatovecký, psaný 1.1541, rovně onoho; 3) Chilandarský, na papíře 
v osmerce^ nevelmi slarý a necelý (končí č. 108). Též třídy, slohem 
podnoveným: 1) Sávy Tekelie, tištěný u Raiče: 2) Ravanický, psaný 
mezi 1.1650 — 1687, na papíře vosmerce; 3) Rudnický, okolo 1.1700. 
Druhé třídy jsou: 1) Rakovecký, psaný 1.1700, na papíře ve foliům; 
2) Kazanský první, na papíře v osmerce, v prostředku necelý, načiiě 
starý a drobného zrna, u V. Grigoroviče ; 2) Kazanský druhý, s Rako- 
-veckým shodný, u téhož. Jest i u N. Nadeždina v Petrohradě rukopis 
z kláštera Bystřického ve Valachii pošlý; jiný viděl Grigorovič ve Struze 
oblíž Ochridu. Zákonník srbský téměř nikdy sám o sobě se nenachází, 
nýbrž obyčejně vtělený do menších sborníkův Nomokanonu. Poznav 
dokonale znění a povahu hlavních rukopisův, na tom jsem ustrnul, abych 
text rukopisu Chodošského, pro starobylost a správnost jeho, v celé 
přesnosti napřed a teprve nazad za ním přebytek rp. Rakoveckého, ja- 
kožto ze všech nejúplnějšího, postaviL Ostatní rukopisové ničehož, buď 
k opravení onoho, bud k rozhojnění tohoto, neposkýtají. Kdyby se bu- 
doucně dobrý starý rukopis druhé třídy našel (Kazanský první jest, jakž 
dotčeno, v prostředku kusý), náleželo by jej za záldad při pořádání 
článkův položiti, a jen přebytné z rukopisův první třídy postávky (t. č. 18 
druhou půli, č. 35, 36, 44, 54, 77 a č. 89 druhou půli) na svých místech 
vtěliti* Mám zajisté za to, že plnější tento text v celosti, vyjma některé 
postávky, rovněž tak starý a původní jest, jako onen kratší. Jen nápi- 
sové nad články jsou libovolný přísporek pozdějších přepisovatelův, a 
proto v rozličných rukopisech rozliční. Tištěn jest zákonník srbský třikrát : 

IV 

od J. Raice (ístor. IV. 242) z rp. S. Tekelie^ od J, Magaraševiée (Lětop. 
srb. 1828, sv. III. IV.) z rp. Rakoveckého, od O. Kuchařského (Mon. 
jur. slov. 92) z přejiúu téhož rp, odé mne V. A. Macíejovskému zděle- 
ného, klerýchžlo vydání cenu při své váze nechávám; soudnému sama 
se vyjeví. 

Při spořádání králký^ch letopisův (u nichž přepisovač nadřádkového 
pajerku do řádku nevtáhU čímž pravopis rázu dřevnosti ^řozbyl) oddělil 
jsem především samostatné zápisky jednotných rukopisův, toUŽ A. Via- 
staro va nomokanonu rp. Kopřivnického 1.1453 a J?. Kanonův sv. Mikuláše 
rp. Karloveckého okolo 1. 1503 (zápisky tohoto rp. Jsou, jak mním, práce 
biskupa Maxima), ode svodu krátkých letopisův srbských, sestaveného 
z osmi rukopisův, větším dílem posud netištěných, totiž C. Sééenického 
okolo 1. 1501, velmi dobrého jádra, D. Račského ok. 1. 1680, E. I>avido- 
viéova, ok. 1554, F. Magaraševiéova, oLl. 16^99, <?. Vrchobřezníckého, 
1.1650, jy.Kovilského, ok. 1.1672, /. Svato-Ondřejského, ok. 1. 1700, a 
K. Chilandarského, bk. 1. 1552 (dle přepisu Raiéova 1758). Z rp. Vrati- 
slavského Svato-Magdalenského vnesen jen jeden článek (str. 6f^-68). 
Při tomto stělení tolikera různých textův vždycky nejlepší rukopis, jak 
daleko dolů sahá, za základ položen, tudyž nejdřív Sečenický, potom 
Račský, naposledy Magaraševicův, a z ostatních jednak celé postávky, 
jichž v základním bud naskrze, bud aspoň v podstatně shodném znění 
není, s oddělovacím znaménkem (^) vtěleny, jednak j«n růžnočtení, 
s poznačením rukopisův příst ojným písmenem (C, D atd.), do závorky 
dána, jakž to pozornosti čtenáře neujde. Ačkoli cena těchto letopisův 
přehledným jich skupením znamenitě zvýšena,' tak že o mnohých udá- 
lostech teprve odsud vědomosti nabýváme (np. o zahynutí saské obce 
v Novém Brdě.l. i466), však nicméně tajili nelze., že letopočet jejich na 
mnoze matný jest a přísné kritiky potřebuje. Zdeí jen připomenuto bud, že 
Řekové a za nimi i Srbové nejen, jakž obyčejně, 5508 tet, ale někdy 
také 5500 do narození Kristova počítali, a že rok jejich prvním dnem 
měsíce září se počíná. Pročež padá-H vročení na měsíc září, říjen, 
listopad neb prosinec, lehdáž nikoli 5508 anebo 5500, nýbrž 5509 
anebo 5501 od summy let světa odraziti se musí. 

Důležité sepsání mnicha Chrabrá pokládá se v přídavku ve zdoko- 
nalené podobě, totiž na základě sice rp. bibliofheky synodální v Moskvě 
1. 1348, vydání K. Kalajdoviče (1824), a však s opravením synodál- 
ního textu ze dvou posud neužitých rukopisův. Moskevského duchovní 
akademie a Vratislavského . v blbl. gymnasia Sv. Magdalenského, a vy- 
rovnáním pravopisu v písmenech 'b, b, a a ;r. V Praze, v měsíci Listopadu 1851. 

PAVEL JOiSEf" ŠAPAŘÍif. LISTINY, PSANÍ A NAPlSY. 

Č. I. 
Obec Popovskd mni obec Dnbrovnickou z přerušeni - míru a naléhá na 
driení společného soudu. 

Bez vročení. 10 
Tk nonoBbCKB onbKHNe Kiiei^oy ^oycpoBkYbKOMOv h rpaj^b- 

CKOH 0(nb)KHNt. TO^ e|>6 CMO OyrOROpHAH CTANbKbM O 
OY^^bMHXb Oy N€AtAOy^ A^ BH NH CT6 (>6KAH^ A^ C6 cta- 
II6M0 NA (o)nOH CTpiNt P'KKe^ N6K6M0 (h)tH Kb BAMb NA 
ONOy CTpANOy^ AI; NH Nt I^AKONb^ Ji;% BH (>AAOCAABOy 

AABbiue (>oyKoy^ repe ra B€:;act6. a^ (^)ko k6mo npA- 
BOMoy cTANbKoy^ oy KH A^Nb Aoypb^eBb Ai^Nb^ oy Tb^e 

AbNb A^ ^^ CTAH6M0 Oy I^ATONt, A'^ HMAMO BAACTSAbCKOy nOT|>'bBOy« H KAKÁ 

e KAUiA npAKHNA, OyrOBO(>HCT€, A^ nOyTNHKA ni^^^A^X^ TpbCT6HHVAN€ NA 

15 C;TANbl|:l^, Tep 6 SeKAHMtNHKeBHKb XpANHlUOy Oy rpAAb npHBeAb. BOr BH 

AAH :^bApAK»e. 

Na vrchní straně pergamenu povterně popsaného (viz č. II.)? s nápisem na 
straně spodní: Kuei^OY h onhKiiiii:; v archive Vídenském. 

O. 11. 
Seznamenáni jmen občanův a občanek Dubrovnických. 

Bez vročení (prastaré}. BOBHKb. NHAHRb n6Y€H«2KHKb. TOyAbpb MAYAAACHKb. SKOyNb CbTpA2RbBA. 

AOyMb MATtO AOyVHKb. MATILIUA pAAOCbAABHKb. MApbTHNb COYHBABHKb. 
S5 SKOypblii KOTOpANHNb. KAAOyAbpHI|A OTb BpbTOAOMUt. HAAbMA HHKOyAApeBHKb. 

poyCHNb ROAGCbAABHKb. HHAHHb MOBbptlUHKb. MA^bTOO K'bAHNHKb. n6Tpb 

HHKOyAApCBHKb. A^^P^royNb MOHCTpb. BbA »SANb FOyAtpeBHKb. 

KOAeNbAA NAT(€)pb AOM(bn]pbA% (NA TbpbAOMb BpbAl^?). TOyAbpb pACTHKb. 

AOyUb TOMAUl KpOyNOBHKb. A^^^^HTpb THNOCbAABHKb. tKOB KAUIHI|A. OHA- 
soTHI|A (0Tb CeUHlONA. MďAA C6CbT(p)A BpbCAHKA KbKH. BOFbAANb HH^SH- 

NOBHKb. MHNA TAMO. BAAbA€ rpbFOypOBHKb. HOyCbKb R6NbY0yAHKb. tKO- 

RHI|A YHKbAHHA. HAKb^ATb MANbAepOBHKb. BbAACH pACbTHKb. BHCbTH FATAAbA 

Na spodní straně pergamenu povterně popsaného (viz č. I.)? v archíve Ví- 

35 denském. Písmo, setřené a nečtitelné, mnohém starší než Č. I., nese 

znaky néjhltibšího stáří. 

1 Č. UI. 

Asěn, cdř bulharský^ vysazuje kupcům Dubrotmickým svobodu trhu f>e 
esech zemích mocndřstvi svého. 

Vroceni setřené (1186—1196). 

+ ^ARA l|lCap'bCTB(d MH iň^nj}JÍ(ň CH Hiiň^ BCeH A^^BpCOBNHUlCTUH/ 
AOYBCOBNyMl BCeBt|^NUMl ra>€T6Ml ll^CAplCTBA MH^ A^ M^^Y X<ii>A€T*& n(d 
BC6H XiOpt; l|Iki:apiCTBa MH C KOVRAíK KAKB& AHCCO, HAH NCOCATI, HAH X6N£, 
HAH KOYHHď; KAKBilí AHCCO NOOCeTL, H J^fň KCOKI AHB(d 7fiU\% HAH Xidl^H A<ii>HA^^ 
HAH A<«> BI^UHt HAH B|^AHHYeBA H KtAri^AAA A<Ji>HA'^Tl^ H^" A^ TplNCdBA H 

n(d Bceuoy i^Miň^íioy ha^^ hah a^ npacAABA iiah ka^bovníckuu xcopu ^^ 

ni^HA^i^T^, HAH KpikHCTtH X(0|)t HAH B(0|^OVHCT%H HAH B(0A€|^H H B AHM(dT£ 

hah b CKa>ncK;i;& nnd^ik hah npHAtncKiikiií hah b A'KR<«>a€K£3r mid^Si hah 
B TfiiA^ a|^bah(ick;i;;i; hah b cooaovh'^ ha^ti^ na>Rc;&AOv aa ch KOvncdBAs 

H npCOAABAilíTl CBCOBOOANtí) R6CI BCtKCOiR nAKOOCTH. A^ N6HMA<?kTl HCO BCtXI^ 
XCOpAXl II^CAp^ECTBA MH H r|)AA<«>RtX'L H KAHCOypAX^ I^anptTGHHA, HiK A^ CH ^ 
Xa)A6T'b H KOYHOYii^TIk H npCOAARAiiíTl eeC neVtAH^ tKOOH BCCRtpHHH Aoy- 
RCdBHHH rOOCTe l|lCA|^lCTBa MH. KT(d AH HMl CHAKCOCTH (ú KCOM AHECO^ HAH HA 
KAHCOVpt^ HAH HA ^(dpCOCtM, HAH FA^ AHROO H^tl^l ^AKCdHI^ O KOYMe^KH^ 
TCO A^ € BtCn^ T(OH e npCOTHBNHKI^ l|lCApiCTROY MH, H MHACdCTH N6l|Je 
HMtTH, H& RGAHKiR M(J066 CO^rHii; nATHTb . . . .HH. ^ 

+ ^t%Wh l|'bCAp'b RA^LrApOMIk H rpi^KOMI^. + 

Na pergamene, pečef odtržená^ někdy v soukromných rukou (u Jer. Gagice). 

Č. IV. 

KuHuy bdn bosenským dni smlouvu s Krvašem^ sprdvcem obce Dubrovnické, 
a uděluje kupcům Dubrovnickým prdva svobodného trhu v Bosně. ss 

Vročení 1189, Srpna 29. 

+ Oy HM6 (OTblIA. H CUHA H CB6TArO A^Y^A. 1; RAHb EOCAHkCKH 

KOYAHHb npH€6:;Aio Teet KHease k^lbauioy h BkctMb rpAliAHOMb A^Y^poBb- 

VAHOMb, npABbl npHtT6Ab CblTH BAMb a>Ab CGAt H A^ KtKA^ H HpARb FOH 
Al^ba^TH Cb BAMH H HpABOy BtpOY A^KOAt QbMb aSHBb. I BbCH AOV^pOBb- 80 

VAN6<) KHpe xoAe no MoeMoy raaaahhk) TpbroYiOKev rbA^ €h kto xoKe<) 

l^ptBATH., FbAH CH KTO MHHe, PpABORb B'bpORb H H^ARyMb CpbAblfeMb Apt^^ATH 
6 eei^b RbCAKOe %A6AH, (^AI^R^ ipO MH kto AA CB06Bb BOAOBb nOKAOHb. 
H AA HMb N6R0YA€ <dAb MOI€Xb YbeTbHHKOKb CHAe, H AOKOAl OY MH6 COyA^ 
AATH HMb CbBUTb H HOMOKb, KAKOp€ H CeRt, KOAHKO|^e MOrOYKC, £€1$^ RbCCrA ^ Hl^BOfkl ^(HtCOBOY^l. 3 

I 

:;iiAora ni^HMyoia. tako mh Bome nouaraH h ch€ ck6T0 eKANbreAiie. % pA^oe^ 

AHUKh BANb^ HHCAXb CHIO KNHFOV nOB€AOBb BANOBb, CO^b pOSKbCTBA Xf^HCTOBA 
THCOVKA N CbTO H (OCMb^eceTb H ABB€Tb AtTb, MtC6l|A ABbrOyCTA 0\ ftl^KA- 
A6C6Tb H A6B6TM f^hUh^ OyC-bYeilHe TAABe HCDBANA K|^bCTHT6AIA. 

Latinsky i srbsky, na pergamene, pečef odtržená, někdy v soukromných rukou 
(u J. 6agí<5e)* Text latinský zní : + In nomíne patrís et filii et spiritus sancti. 
Amen. Ego banus Culinus Bosně juro comiti Gervasio et omnibus Ra- 
guseis rectum amicum fóre perpetuo, et rectam vobiscum pacem manu* 
tenere et amicitiam veram, et omneš Raguseos per totam terram nostram 
10 ambulantes mercantes seu habitantes vel transeunles recta fide et consci- 

entia vera recipere absque ulla datione, nisi quis suam per voluntatem 
mihl donum dare voluerit^ et aput nos dum fuerínt manutenere, et con- 
silium eis přebere ut nostre persone ad nostrum posse^ absque fraude 
et malo ingenio. Sic me deus adjuvet et hec sancta quatuor evangelia. 

15 C. V. 

Symeon mnichy světsky Štěpán Nemanja^ veliký iupan srbským nadává 
klášter Očiitováni nejsv. Parmy Marie v Chilandaru statky a jinými 
důchody. 

Vročení (1198—1195^). 

90 HCKONH CbTBOpH BOFb HeCO H I^SMAIO H YAOBtKy NA NCH^ H BAAFO- 

CAOBH le^ H AACTb HMb BAACTb HA BCbH TBApH CBOCH. H nOCTABH <»BH 

ifA^e, Al^ovrne Kue^c^ itiiH baaahkm^ h KOMOv^Ae A^^Tb hacth ctaao CBoe 

N CbBAOYA^TH e a>Tb BCAKOrA l^bAA, IIAXOAei|IArO NA Ne. TtMb 7R6, fipATH6^ 

BOrb np^MHAOCTHBM OVTKpbAH rpbK6 l|A|>bMH H Oyrpe K(>AAbMH, H KOfOSBAe 

85 e^HKA |^A];A'bAHBb H I^AKONb A^R^ H N^ARy OyCTABy H BAAAHKy NAAb NHMH 

no NpABOV H no i^akonov pACTABAb CBoeio nptMOVApocTHio. TiMb ;Re no 

UbNOI^HH erO H NeH^bMtpbNUH MHAOCTH II YAOBtKOAlORHIO A^f^OBA NAUlHMb 
A^A^Mb (OBAAAATH CHIORb ^eMAOKb C|>bGbCKOBb. H BbCAKO%KO BOFb CTp06 NA 
OlfNblIlA YAOB^KOMb N6N0T6 YAOKtiYH rHB^AH. H ROCTABH M6 BCAHCrA XOYHANA 
80 NA|^eYeNArO Bb CB%T«Mb Kpbl|ieNH CTt4>ANA N6MAN0Y. H COBNOBHXb CBOIO 
A^AHNOY, N BOAbtUe OyTRf^bAHXb BOSninOBb ROMOKHK) H CBOCH) MOVAPOCTIIIO, 
AANOBb MH <0Tb BOrA. H Bb:^A>^'irONb HOrHBbHJOVK) CBOK) A^^AHNOY? H H^H- 

OB|^<fiTOXb a>Ab MOf^bCKe i^euAe ^ctoy h €b rpAAOBy, a (ňf^h ApbBAHACb 

RHAOTb^ A (OAk r(^bYbK6 !;€MA6 AACb Cb AbHAlAHeMb, rAbB0YHI|0Y, ptK€^ 
95 ;Ar(»bAATOY^ AftBbYe^ B^AHIfOY^ ACnCHHliaY- H BOiliHlORb nOMOKHH) H CBOHMb 
TpOYAOMb TA BCA n|^HOB|^%Tb, nOCUtllieHH6Mb BOTJieMb MH(>b H THXOCTb 
Bb€bnpN€MbUJOY BAAAHYbCTBOY M06M0Y Ci>Ab BbCOYA^r^ l^AYSNb no(o)l|lpABATII 
UyCAb CBOIO H nOOYVAIATN OYMb CBOH BbXAeAtBATH H nei|lH €€ O ffi\\\m 

1* 4 HS^BO^l 

€BO€H^ Rb KOTOpOe YHCAO BkYbT€Nh BOVAOY ^^ AI^Nk CTpAUliHftrO COVA^? 
H KAKO BH MOI|lliNO BbCnpHeTII MH ANreAbCKH H AROCTOAbCKH .(dBf^AI^b^ H 
nO€A%AOBATH BAdAHVbNeMb rAArOAOMb : Bb^MtTe Hro M06 H\ G€, H N<IOIfYHT6 
C6 fi)Tb M6N6, tKO KpOTbKb eCMb H CbMtipeNb €pbAbl|6Mb. HrO RO M06 
EAArO H Ef^^Ue MOe AbKO eCTb. MHNOYKblUOY 3R€ BptM€NH MIIOFOV BAA^HKA 5 
MOH nptMHAOCTHBy Neni^tl^bl^t MOACNHft CbnAtCKANHt €B06rO, Hb 1;K0 l|J€Apbl 
T|)OYAOnOA02KbNHKb H Mbig^OSbl^A^TeAb , H3Re p^YC N6CKBpbNHMH CBOHMH 

oycTH: Heni^HAOXb npH^bBATii npaB6AbNHKb, Nb rptiiibNiiKb Bb noKA^NHe. 
H MbH'B no MHAOC|^bAHio ero BbNei^AnoY ni^HKAOYYbuiOY ce BptMetiH %cno, 

H BCA MH^A CerO YbCTb H CAABA NH Bb YT01R6 MH BbM^HeNA BblCTb^ H lo 
BbCOY KpACOTOY 2RHTHt CerO H AHBbNO Bb^bpUNHe %K0 H A^Mb MH KUCTb 
BH^HMO; A XpHCTOBA AH)BM nAY6 npHB6:;0BAUie Ce Kb MbHt<, Al|ie H Kb H6- 
AOHCTOHHOY (tak). H SbHe^AnOY COCTABHXb BAAJ^HYbCTBO M06 H BbCA MOt^ 
pA^AHYbHAH MOt, XpHCTOy H^bBOAblUOY TAKO H HpUCBeTtH rOCHOXA" >^OrO- 
pOAHI|H. H CnOAOR(H) M6 rptlUbKAFO CBCTAFO HFA ŮTO BAArAFO, H (dBblfJbHHKA 15 
Ue CbTBOpH YbCTbHArO H AHr6AbCKArO H AHOCTOAbCKArO COBpAI^A, MAAAfO 
H B6AHKArO. C6M0Y TUB KONbYABbUlOY Ce O MbN1l<, OYCTpOIO CeMOY EyBAe- 
MOY^ (OCTABHXb NA nptCTOAt M06Mb H Bb X^HCTO^ApOBANtUb MH BAAAHYb- 
€TB% AOYEbBbNArO MH CUNA, CTt^ANA B€AH6rA SROYHANA H CeBACTOKpATOpA^ 
I^BTH a>Ab BOrA BtNbYANArO KHpb AAC^^Htl IfApA rpbYbKOTA. U Al(ie H NS^O- 
CTOHNb pAEb XpHCTOY NApeifJH €€, ČHMeONb MNHXb^ CAArOCAOBHXb H BCAKHMb SO 
EAArO€AOBA6NHeMb^ tKOXe BAAFOCAOBH HCAKb HUKOBA^ CUMA CttOeTO, €266 
nOCbnmUbCTBOBATH eMOY co BbCAKOMb A'KA'b EAAI^ft OY BAAAHYbCTBt €BO€Mb^ 
N RAArOCpbAOY BUTH NA MHpb KpbCTHtNbCKbl^ H Cd JfpbKKAXb net|lH €6 H 
O CAOYSReiflHXb Bb NHXk) N NHKAKOSRe EblTH I^AI^OpbNOY <i>Ab BCtXb TBOpblfA 

H rocnoAA- no ceMb 2R€ Hi^bBOAeHHeMb baaahku Moero, hcoyc xpHCTA, ^^ 

%K0n:e Btl|lABA€Tb nHCAHH€: HHKOTOpn me npOpOKb Bb a>TbYbCTB« CB06Mb 
npH6Tb eCTb, HAY€Tb HOASH^TH €6 MblCAb MOt^ HI^HTH MH IdAb I^NANHlK 
MOerO H A'bTH, H nOCTnrNOYTH H^KKOC M^CTO^ H TOY HOAOYYHTH CnAC€NH€. 
H NCCOCTABH MCNe BAAAHKA MOH H M06ro SKeAANHH, HAYG BO pAAOY^Tb €6 
(0 rp%UlbNHI|% KAIOlflH ce. HI^HAOXb H^b COTbYbCTBA CBOerO Bb CKeTOYlO 30 
rOpOY<) N (OBptTOXb MONACTHpb N^KOAH EUBbUlH, ^OBOMM XHAANAApb, Bbft€- 
ABHHe CR6TU6 H HpUCAABbNHe BAAAHYH1|€ NAU16 BOrOpOAHt|e, HAt2R€ WEÍt 
KAMeNb OCTAAb HA KAMCNH ^ HOY pA2;BAA6Nb (OAbHOYAI"- H HOTpOYAHBb 
CTApOCTb CBOH), nOCbntUlbCTBOYH)l|JOY MH CUHOY <^H? B6AHeM0Y XOYHANOY 
CTt^^AN^Y^ CbnOAOEH M6 BAAAHKA MOH EbITbl €MOY KbTHTOpOY- H YeCTH 6rO 35 
norHEblU€€ Bb^HCKAXb^ H COENOBHXb H PO HI^BOACNHIO BAAAHYHI|€ BOrOpOAHIfe* 

H A^? cpe HCbnpocHXb OApHKe oy i|ApA oy npni^bptNt, a^ A^Xk »f^h hhx^ X(kH€OKOY/ll. 5 

MANACTHpOY Oy CB6T0H TOpt^ CReTOH ROrOpOAHI|H. 0\ MIIA(;t!\M. CeAA H€npO- 
BHtfIA. MOMOYUIOV*) CAAMOA|^ABU^ (>€THRAOV, TpiNlie. peTllhkl|LHi|a, T(>kMOBbl|b* 

NOVA H Apovra xoya^ h T(>Lrk Toviire^ k ai^ka BHMOrf^AAA TOVNre iiaca.vini^^h 
H 0VAHtNHK€ 'A' B^kNb oy T^bnei^txh, ApovrH OY A^BK^iuoi^iii) rpcTH oy toah- 

5 lllf:^^^, YSTBpbTH Oy nA(^ill|tXb^ a ;a KOHUb^RAB OyAHtHHKOMb 110 f,hm YAO- 
BtKA. H nAAHHlIOV BOrAYO\|% A (úJS^h BAANb pAAOBO C0VA1>BTR0 N AOVpbreBO. 
^ BbC6r6 BAAXb •p*0* H A^Nb COAb BUTbKA, YbTO MOre^ H 0\ I^CTt KOByAC H 
COAH 'A* CblIOVfAOS^b. H AKe KbTO a>Ab MANACTHpbCHHXb AOyAH B1;2RH, HAH 
BAAXb, nOAb RUAHerA ^KOynANA HAH nOA HNOrA KOrA^ A<^ B€ B^AKAIO (OnCTb. 

i» AKO AH (OAb n;OVnAHHXb AOVfAH npHX0A6 Oy UANACTHpbCKC AOYAH, A^ B6 
Bf^AKAlO OneTb. H BbCA, 6AHK0 f^lklih MANACTU(>€BH OY CB6T0Y TOpOY, A^ ^1; 
TfktBt NH M06M0Y A'^'>*BT€BH, NH M06M0Y 0YN0YYeT6RH NH MO(eMOY) po(AJH- 
MOy^ HH HNOMOY NHKOMOYpe. AKO AH KbTO €H6 n|>'bTBOpH, A^ ^^Y ^^^^ 
COYAH^ H AA MOy € COYnpbHHI|A CB6TA BOrOpOAHI|A NA CTpAUlbNOMb C0YAH4IH 

15 (ONOMb^ H %:;b rpmUbNHKb CHM€(dNb. Kf^kCTh 

H noji^b GHIieOHOBb 

nncANiie Na pergameny pečeť odtržená, v klášteře Chílandarském. Pozdější výkres 
pečeti na témž pergamene nese nápis : nevaib cTet^Aua B6.iHKAro X Kso^nauA ^ HeMAHe. Č. VI. 
Matěj přijmim Ninoslíw, bán bosenským mtupuje te smlouvu s Janem 
Dandolem^ spráceem obce Dubrovnické. 

Vročení (1216—1231). 

85 0\ HUe 0(t)||A H CUNA H CBeTArO A^YN^* AMHNb. A:;b I^ABb BOi-RH 

MATtH A OAM^AOMb NHNOCAABb BAHb BOCHbCKH B6AHKH KAC ^ C€ KbNC^OY 
AOYR|^OBY(b)KOMOY SBAUb A^NbAOYAOY H B€€H OHKHNft A^V^pOK^I^KOH. TABOMb 
CMb C€ KAGTBbH) KA6Ab^ KAKOMb C€ € BANb KOYAHNb KA6Ab. A^ ^^A^ BAACH 
CBOBOANO, HXb AOBHTKb, TAKO KAKO COy OY BAŇA KOYAHNA NOAHAH^ BSI^b BC6 

30XAB6 H ];A6AH« AIíK^VA^ OBAAAA, T0YA% BH X0AHT6 npOCTf^AHO H i^ApABO- 
A H npHtTH KAKOpe CAMb CeBI;, H NAOYKb A^^ATH OA BC€ ;A6AH. A C€ 
nHCAXb HMeNeUb A^COe^ rpAUATHrb EANA NHNOCAABA B6AHK0rA BOCHbCKOrA, 
TAKO BtpNO, KAKOpe OY HpbBblXb. A C6 ei|ie. AKO B^f^OYC CpbBAHNb BAAXA^ 

AA ce n|^H npi^h KNe^eub. ako B%|^0Ye BAA?cb c|^bEAHNA, a^ ^^ "P>* ni^^A^^ 

85 BANOMb. A HHOMOY BAAXOy A^ HBBOYAB H^MA. BOFb (^€ TH A^H I^AI^^BHe^ 

Na pergamene, pečef odtržená, v archive Vídenském. d VIL 
Výčet štatkův a důchodůí)^ od Štěpána krále srb^ého společné $e synem 
Radoslavem arcibiskupskému klášteru Na nebe estoupeni e Žiči 
t> Aúoji listině sapsaných. 

Vročení (1222—1228). « 

a) Na levé straně věže. 

CeMOY sise ni^tCBeroMov N(>aMOV cnaca NAiiiero icovca tcphcta no 

N6HCnOB%AHM1lH MHAOCTH CrO^ 6X6 CTBO|>H (O NACk^ CTe^^ANb^ HO BO;iSH€H 
MHAOCTH B%NbYANH npbBH KpAAb BbC6 C|^bnCKHI€ I^SMAe, AHidKAHTHie^ H Tf^A- 
B0VNH6, H AAAbMAI|He, H I^AXAbMHe, H Cb nptBb^AOVBAeNNMb MH CHNOMb lo 
(>AAOCAABOMb, no BOSRHeH MHAOCTH HAMtCTbNHKOMb MH^ n(»HN0€HB1l TKOIA 
(OTb TBOHNb Bb MOAbEbHOYH) HAMSTb NAK) , AA|»b CHACOV NAlUeMOY ICOlfCOV 
XI^HCTOY H erO CBSTHMb^ CBeTHMH f^^t&n YbCTbHArO H SRHBOTBO(^6l|IArO K^bCTA 
rOCnO^HA, H CBBTyMH CTpACTbMH Xf^HCTOBAMH^ H COTb RptCBeTUe BOropOAHIfC 
pHI^H H nOKICb, H CBSTArO H^OpOKA np^A^^Teve KpbCTHT6AA HCOBAHA A€CNHI|6, 15 
lOase Bbl^AOaSH NA BpbXb XHSRAHTeAA H Kf^bCTH, H (OTb TAABH nptAI^TCY^BH, 
H MOlfJbMH BCHXb CBBTblXb AHOCTOAb^ npOpOKb, MOYYeNHKb, CB€THTeAb^ H^H- 
ňOAOBNHXb, HKONAMH CB6TU7Cb H YbCTbNHXk COEpAI^b^ H CbCOlfAH I^AATHMH H 
CpeBpbNHMH^ I pH#HAAMH AOBOANO^ H I^ABUCH H HOKpOBH CBeTyMH^ H pH- 
;AMH YbCTbNHMH^ H CBeTHMH ICYANrCAH^ H KNHrAMH MNOrAMH ^ HHUMH so 
npABAAMH, KIXe BblUlC NA npOCB1ll|ieNHe CHACOV HAIlieMOY ICOYCOY XpHCTOY- 
H NA KpbMOY H NA CdAI^KI^NNie CAOY2R6l|IHMb CBCTOMOY XpAMOY CCMOY-' C6A0 
TAAbCKO H Cb pATHNOBb I Cb I^AKAORNTOBb AOYKOBb, TOnOAbNHl|A Cb BOIOUIA- 
MH^ pHBbNHI|A H Cb BbClMH (OBbpUlbMH H Cb Bp%NOBb, XHYA Cb BATHNOMb^, 
pHBHYH Cb YpbNOBb ptKOMb, TAbCTO BpbAO Cb pAUlbKHMb A^^^OMb H C IflHTA- 25 
pHNOBb, ni;IUbYANHI|A BbCA Cb H^YANOMb, fiOYKOBHI|A, rpAXOBHlflA BbCA, 
CBHNbl|H, rpAYAHHI|A, pAAHCBO^ KONApCBO, YpbNABC Cb CfcpYOBb, BptCTHHI|/l 
Cb TpbrOMb, CBHeNHI|A Cb IdKpOYrAOMb, BOBOAC Cb YCYHNOMI^ rBOYANHt|A 
Cb nOYHABNHMH. OY l€Abl|HXb CCAA : A^AbNA BbCb, BOpbKb^ TbNHAA, A^B^HNIA, 
BHTAXOBO. A OY XBOCTNU C6AA: HCKb Cb l^ACCAHICMb CH, Y^bNH BpbXb^ CTAb* so 
nei^H, TpHEOBHTHKbl, ropA2RAA BbCb, NAKAb BbCb Cb YCANCKNN N Cb AABAANH, 
AIOTOFAABU Cb TpAAOMb. A OY I^ATONt C6AA : YpbNbYA Cb I^ACCAHICMb CH^ (OBIL 
HBANH Cb l^ACCAHICMb, I^AMbYAHC Cb I^ACCAHICMb, A^Y^^^^^ ^AHe, H BbCA CHIL 
C6AA Cb I^ACCAHIAMH CH. A C6 OY I^^TH CCAA: Tpi;60A€, nAA8NHI|H. OY TOpCKOH 

7tiO\n% roAHYb. A ce nAANHHe: na cnopHXb noi^a^h? lABOpne cb aoykabhi|Amh, ^ 

OY XBOCbTNt CAANO NOAt Cb TMACB%Mb TBOl^A^Mb, NAAb Bpt:;NHI|AMH aSCANNh, 
A ^HMNe HAUJC OAk Bp'Bi;N6 A^AOY HN); COYTtCKOY Cb BbCHMH OAUIAMN, KUCOpe - IIS^BOfkli )((IHCOKOYilX. 7 

n(^1l€MA€ qpkKOBkNA Me^A? €h BCtMH naUlAMH I^NMNHMH H AtTIIHlIH HO (úHfL 
Cp%m KOTAUNHRA. A C6 BAACH YLTO CkMO AAAH CHH l|pkKBH, HM6NA CH COVTL: 
fphji,h KkNei^b H ;b A^^THH), pAAOTA^ BALKOCAABb^ THXOMH(>k, CTANHMHph, 
BOHXkNA, ApArkUlANb, NHrOCAABh, I^ANNA, MHpOlUb^ B(»AI€Nk, N%rOYUJk, NtrOTA, 
^CUHA^ pAAOMH|^k, AI^AFANk^ B(^ATHNk^' BONAO, Af^l^^H^^^NA, HAVeMHAk, BATHNKI, 
EpATkMHpk, ApArOlflUk, THXOMHpk, Cf^ATeiUk, rpkAOUJk, TOCTHAO, nORk, nAY€Nk, 
BOVNk, CTANk^ AI^ArOMANk, CTANk, A^CHCAABk, KOVnACNk^ AAHIUA^ G€pHAO, H^Fk^ 
BOYNHAO^ A|^ArOMH|^1s, B(^ATeNb, CTANHMHpk, Bf^ATONtrk, NtrOTA €k AI^THIO^ 
ApArOYIIIk, E|^ATHAO, pAAOCAABk*, TOYAO|>k^ AOYIjANk^ A^Ef^OMUf^k, Af^ArOCAABk^ 

^^ MOYSRHAO^, THXOYk, A(^ArOMH|^k, ApAFOYUIk^ KOYMAHk^ MHAOEpATk, Af^ArOYUJk^ 
ApArOCAABk<) E^AHA^ n(^6AHA0^ Af^AFA*, n|^kBO€AABk, Af^ArOYlMk^ noAHrpAAk^ 
I^AAHUlk, THXOMHf^k*, Tkl|lA MOY H Ck A^^THIO I^AATA, CTANk^ AI^ArNk^ HORk, 
MHKk, AO^I^t^lUA, B6pNA0 H Ck A^THIO, rOCTHMHf^, (^AAb, FOCTHMHpA MATH, 
YOYVk, ROYMANk, BpATOCAABk, BOYTA, NUrk, BACHAk, BpAT6IUk, Ef^ATOCAABk, 

^A(^S^I'MI'7 AftBI^i AI^ArOMHpk, CpAlflNk, TOYAO|^k, TdXOMHf^k, EOYNHAO, Bf^AIA, 
rOCTHAO; BOHMNf^k, BOXAIA, TOYpkUKk, np«AHMH(>k, GOYYk, KpACHMHpk, EpATNAO* 
BOYAHCAABk, THXOCAABk, M(^kr6AA, ^AAOYUJk, K0YnA6Nk, EpATANk, BOYNk, 
npOAANk, BOHXkNA, E|^ATO?CNA, rOCTHIUA, HAHIA, GOYKOpk, (^AAb, Bf^ATHNA, EAAA, 
C|^AI|HNk^ Xf^eAKI, MHAl|k, AOBf^MHpk, CHHA, BAAAk, A^^H^O, AOBpOCAABk; 

SO T61ll€MH|^k, BOYAHNk, B02RH1|A, KOYMANk, EOYKOpk, |^AA1», BAAAb; CTAHk, HONtrk^ 
(^OYfk, rf^kAOUJk, ^AATA, CTANk, Af^^rCYTk, BAkKkCANk, BOrkAANk, Ef^ATOCAAB^ 
B-fcrOTA H Ck AIfcTHIO, TOAkRk, ApArOYNk, AOYBOTA, KOYAHNk, B6AHMH(^k, Sftk^tlH^ 
TOYAOpk, EOYKO|lk, NAHOTA, CHHA, Nlirk, E|^AT€UJA, E€|^HCAABk, HpkBCAABk, 
BOYt|KATk, Y|lkNOMOYXk, TpkAANk, NHKOAA, ApArOUlk, Af^ArOCAABk, BOHNk, 

^^ rOYrOTA, BOYCHHk, CKOpMH|^k, npOYHSHNk, BOHCAABk, AOAA» f^AAOTA, BCAHMHpk, 
nOBf^kSGCHk, BONCAAB, BCf^HAO, MHpOlllk, BCAtHk, C|^AI|HNk, ANkApHIA, EUrOTA, 
rOCTHAO, YBf^kHlsrA, rprOYpk, EOYKO|lk, EOrAANk, CTANk, A^^^NMHpk, EtSRANk, 
HAHHk, BpATHIUA, A^^^ftOA^ OYAOKHI|A AI^ArOYlUAA H TOYCk H C MATCpNIO, 

' rf^HnONk, Y|^kHOTA, CTANk, UlA^EANk, BOHNUfk, BtAOTA, BOHAA, MHpOlUk, CAABKO» 

SorOCTHAO, NlUKk, HflOAANk, BOYHk, fi^Jí^h, A|^ArOYUlk, rOYNKl, Ef^ATHMHpk, BOKO- 
CABb, rOCTHMH|lk, XOAHUIA, n|^1lAHXNA, BOYKOpk, T|»0YC1lNk, N6|^AAk, CHNkrOYpk, 
ApArOYUlk. H CHI6 SRIOnC n|^HAO»HXOMk nOA Ci^EAACTk CHie l|pkKBH : KpOYlUHA- 
HHI|OY, MO|^ABOY, BOpkYk, Aen6NHl|1l COE^, E«AHl|A, AUBOYk, AOYrOMkA, |IACHNA, 
ieAklUANHI|A. H CHf€ YTO CC n^HAArA CHI6H i)pkKBH, CHMk AA NtMA n(>OTOnOIIA 

86 ABO(»kCKH NHKOlCpe a>BAACTH, Nk YTO A^NOAN NAH 6>Tb HOHOBk HAH (OTk BAAXki) 
HAN l^CMAkNA nOflOBCKA EH|^k, YTO A^XOAH <OTk HOHOBk, nOAOBHHA AA C6 
0Y;HMA CHKH ll^kKBN. H AA C€ NCnOI^HBA Af^XH-fcnHCKOYnOBk YAOB^Kk K^AAIO 
Be;k K^AA6B6 HCYATN, Hk AKO 16 KOMOY YHMk A^I^N^ ApXNICnNCKOYnOBk 8 HgB0(^1> 

YAUKUKh, AA rA nOZHRA C CpaACROMk fieVATItiO Kb Kf^AAlO, A^ AKO N€IIOHAe HO 
11€YATIf« TO TOV^^H ftA €6 OVnHCOVIO n6YATH Oy K|^AAKI, H ftA >« Oy^HMA 
ApXHenHCKOVnb CeKU. H AL|I6 Ce no:;OR€ KpAA€Rk YAOBISKb Kb A(>XHenHCKOVnOY, 
H A* KOVA^Tb 

b) Na pravé straně věže. 5 

€11 me CBCTu H npt(0CHei|j€HH x(>AMb cnACA NAuiero ICOVCA XpHCTA, A2;b 

MHAOCTHIO ROiTvItKH) BtNbYANH KpAAb CT€4>ANb, H € n|>1lBb;AI0BA6NHMb CIINOMb 
CROHMb (ftAAOCAAKOMb npbB%Nbl|6Mb, l€r03K€ H RAArOCAORHCMO BHTH 6M0V KflAAlO 
BbCS €HI€ A|>k^'AR^7 Rl" C6M X6 XffAMft CHACA MAlUerO yí,t A^ HOCTABAAlOTb Ce RbCH 
Rf^AArtie, ?COT€t|l€ RUTH AP>^AK% C%hj H A(>XHI6nHCK0YnHI€ H IIHCKOYnHI€ (h) 10 
HrOYM6NHI6 yt^^ A^ nOCTAKAAlOT €€. II CHI6 ^KOVne npHAOaSHXOMb nOldAb BAACTb 
CHieH llpbKBH: KpoyilIHAbNHIlOY, MOpABOy, ROpbYb, A6n6IIHI|H (ňfi% B1;AHI|A, 
A^KROYb, AOYfOMHpA, pACHNA, H BAACH BCH Cllie K^AASRbCKC A(>I»^AB6. H CHI6 
TROyne, YbTO llf^HAOaSHXOMb l|pbKBH CnACA NAUierO, €b CHItb AA N6HMAI0 U^O- 

Tonone A^opcKc NHKope cobaacth. a qio ao7^<>AH <OTb nonoBb hah coTb BAAXb 15 

HAtl I^eMAbCKH AIOAH, YTO € HOnOBCKA EHfftb^ YTO C6 0Y^€MA6 NA AlOA^lEb, 
AA C6 TA B€A OV^^CMAIO C^H l|pbKBH. A HU%Uh nHCKOYnNIAMb K6 COY A^UlAe 

mo\ne^ A^ oy^hma npoTononA abo^ckh noAOBmioY bh^h nonoBbCKe, a lepe 

16 RpbXOBNNA nOnOMb^ A^ <ii>A^ TOTA N60Y%€MAe RpOTOHOnA Y6€Ty, Nb RbCe 

TO nncKOYnb a^ oy^^eMAe. a cne «a* SROYne: i€AbiuANHi|A, rnoykA; (Oea hb^a, 20 

Ci>AI> HCnpbBA NlOYAA^HAb fl^OTOnOflA. A^ H I6ip6 A^ COY ^'^^ n^OTOROnb 
CB0B0AN6 H «A* HAMACTH^H KpAA6E€l|H : CB6TA EOrOf>OAHI|A CTOYA^NHYbCKA, H 

CBeTbi recoprHie o\ pAcu, h CBeroro^bCKH MANACTHpb, h cbgta BorofioAHi|A 

rpAAbYbCKA. TILMH -fi^^-lMH Ntf €AU«MH HMH, HAH Tfi,^ KMb COy C6AA HOAb 
KOHMH RHCKOYHHKIMH, A^ N6HMAI0Tb NAAb NHMU NHKO^e COBAACTH HHCKOYHHie. 23 
A Cd nonOBbCI|%Mb nOCTABA6NH CHXb MANACTHpCim7a» IdBAACTH, H (O ECAKOMb 
AOYXOfiHOMb HCnpABAGNH, nptA^ArA6ML TA Bb€A HA apMCHHCKOYHA. A (d 00- 

CTABACHH HroYMeHbCKOMb, lerosise no npABA« h^roah KpAAeBbCTBO, cero Apxne- 

tlHCKOYnb BAArOCAABAA€Tb B02RbCTBbN0, A KpAAb AASA6Tb 6M0Y SKbJ^Ab, H l|6A06b 
lerO nOCTABAA6Tb ero HrOYM6NA. H no TOMOY COaSbCTBbHH Cb I^AKOUb NA- 30 

OYYHBbiue no i|pbKOBNOMOY oycTABOY H np^A^HH. H rocnoACKO :;AnptL|ieNHi€ 

BblCTb, OepA^AOYYATbl C€ M0Y2R0Y CÓTb 2ReNe H 3K6N11 (dTb MOYSKA. Atfie AH 
KOTOpH aiBpi;l|J€Tb C€ CHK) CTpAUlHOYK) I^AHOBliAk HptCTOYHAe, CHMb NAKA- 
J^ANHieUb AA NAKA;;OYieTb ce: AI|I€ AH KOTO|IH BOyA^Tb 40Tb BAACTCAb, AA 
OyS^eMAeTb €€ ha H6Mb KpAAlO *S- KOHb, Al|16 M (0Tb HHHKb ROKNHKb, AA 35 
Oy^HMAeTb €6 HA HeUb no 'B* KOHA, Al|l€ AH 6>Tb OVROrN^b AIOAH CTBOfKHTb 
€6, AA OY^píMASTb €6 NA HHXb 00 'B* BOAH. XSeNAMb TAKO^SAe HMCAMAeMb: 
Al|ie AU KOTOfA Rb n|l1lCT0YnAeNHI€ ^AKOHA BbnAAéTb, AI{1€ BOVA^ ^^^ RAACTCAb, XI^HCOBOVill. 9 

TO RAACTeilhCKHMb MAKa^AIIHICMh Ji^lX mm7fi\ei Ce, Al|l€ AH IdTk NHSKNHXb, TO 

iif^OTHsov (^OAoy AA maka:^oy6T ce. Ai|ie ah koto^a |^oaht6AH <dxeMA6T ce hah 

NHtMb KOHMb CHMk^ TO TAKOBH ^A Hlkm^Oyei Ce nf^OTHBOV CANOlf CB0I6M0V* 

Alfie AH (d CeHl; CAMA HM€Tk BtCIlOBATH C€, a>CTABAálOI|IH CBOiefO M0V9RA, f^lk 

5 Al|16 HMA AOBHTbKb^ AOBHTbKOMb p NAKAl^OYeT Ce, Al|ie Alt AOBITKA N6HMA^ TO 

CBOHMb TKAOMb A^ NAKA^OYie €€, lAKOXe BoyA^Tb h;;boa6hhi€ moysra i€e. 

NAKAI^ABb 10^ A^ M> BOAHTb. AI|I6 AH NeCOYA^Tb I6M0Y OYrOANA BOAHTH, TO 
IIAKA2;ABb 10 A^ H) npOAACŤb KAMO KMOV rOAI€. H HO NAKAl^ANH BCARH MOYSKb, 
KOH BOYA^Tb nOYCTHAb 2KeN0Y<) A^ K) Bb^BpATH Bb AOMb CBOH. Al|J6 AH C6rO 
,0 Ne»M6Tb nOCAOYIIIATH, TO TAKORH H (dTb R03KbCTBbNHI€ l{|^bKB€ A^ EOYA^Tb ^AB€- 
I^ANb, H (OTb rOCnOAlfNA €H A^ NeEOYA^Tb OY MHAOCTH. H Al|ie BTOpdY xeilOY 

noHM€Tbr» AA AACTb (dCAOYXOY noAOBHPY nf^bBOH. HAH KTO no TAKOfiOMb aseilOY 

AACTb, H2li6 NGHMe NbT^TH CB0I6 Bb^ACIflH^ TO H Thi A^ OYHAAAlCTb OY TAKO»S€ 
NAKAI^ANHie, lAKO^se H flOYCTHBHH. H XCNAMb Xe CHMb COBpAI^OMb I^ARp^KlIJeNHIA 
15 AA CHBAlOTb, AA NBHMATb (OEAACTH OCTABNBUIHN CBOICrO MOYSRA HNOrO OY2;6TH. 
€B6THTeA6Mb SR6 H rO€nOAbCTB0YIOI|JHMb ;Anpid|l6HHI€Mb BOaSbCTBbNHMIi I^AIIf^t- 
l|l6NHMb^ NHKT0X6 A^ N€6)€TABAAieTb EOXbCTBbNAFO C6ro I^AKONA, (lAI^BIí CA0B6CC 
nf^CAlOBOAtHNArO. H TOH HCTHNO AA HCRHTAeTb Ce €b (^A€OY3KA6HHI€Mb NA BAACT6- 
A«Xb SK€ H NA B0HNI1l|-fcXb, A^ OY^^eilAIOTb NA NHXb IdCAOYXe rOCnOAbCTBOYIOI|JH. 

^ A i€2Re coYTb oygo:;hh^ na NHxase oy^smaio no ^b* boah, to rA% iideptTAH>T ce 

OY XOYHAXb, K6 COY nOAb COBAACTblO ApXH6nH€K0YnHI€^ A^ OY^MA€Tb A(IXHf€- 
nHCKOYnniA^ a nOAb CdBAACTHIO HNUXb l€nHCKOYnHI€H AI|I6 (dEptipeTb C€ TA- 
KOBH^ TO A^ OY^NMA lenHCKOYNHIA l€ANb BOAb^ A ApOYfH A^ OY^HMA rOCNOAb- 
CTBOY101|1H. AI|I6 KTO €BATBHI|OY NpiC^AKONb OY^Ue, At|16 EOYA^Tb (OTb BAACT6Ab 

25 HAH (úTh BOHNHKb^ A^ OY^HMACTb CílCAOYXOY rOCROAbCTBOYlCH NO *H- BOAH, 
Al|l€ AH COTb OYEOrUXb, TO A^ OY^^HMA €B6THT€Ab HOAOBHNOY^ A TAKORy A^ 
ce pACnOYipAlOTb OY (^ACnOYCTtXb HAH OY CBATBHI|AXb. ISR6 nO^HBAlOT C6 
nptAl" CB6THT6AI€^ ICpC NOpOYKOY CB6THT6AeMb ICMOYT C€^ TO TAKOBC pOYKC 
H nCYATH CRCTUTCAHC A^ 0Y2;HMAI0Tb. H A^ ^^ NCnOI^HBA A^XHICnHCKOYnOBb 

aoYAOBtKb Kb KpAAOY BCI^b K^AACEC flCVATU, Nb AKO IC KOMO^ YHMb AAbSKNb 
Af^XHienHCKOYnOKb YAOB^K^ AA ce ROI^HBA Cb KpAAlCBOMb ffieVATHiO Kb Kf AAOY- 

AA AKO nenoHAe no nevATH, to ťoyi^h a^ ce oyrhcoyn) nevATy oy k^aaa^ 
H A^ >€ OYi^HMA A|^xHienHCKoynb ceet. h ce BbCA CB|^buiHxoMb th, cnAce 

MOH, H nfktA^XOMb ROXbCTBbNtH H NeNJ^peYeNSH CAABft l|A|^CTBHKI TBOICrO, A^ 
35 Alfie KTO ni^t^CTOYHHTb H HMCTb pAI^ApATH NtYTO (OTb C6rO n|^1lAANArO TCBt^ 
KTO AIORO ROYA^Tb np^TBApAlC CHIA, NCTbKMb A^ *^ NOBHHHb H (dT^KHOBCNb 
B03RbCTBbH0M0Y TftAOY H K(>By TOCnOAA fiOFA H CHACA NAlUCrO ICOYC XpHCTA 
H BOrOYMATepH I^OaSA^^OI^H Hf^tCBtTyie n|IHCH0A1iBHI€ MA(Mtl€) Hb H ANATtMA 

2 1 10 HS^BOI^Ii 

l€MOY BOYAH, H KACTBíl Hi\ tieMk CSeTU^Sb N€EeeNHXh €HÁk, KdANA H^tATeVe 
H KpkCTHT6il(l, H CReTUXb rip^CAABHHXb AIIOCTOAli^ H €B6TArO nf^bBOMaVYeNHKA 
CT64»AHA, H €B6TarO (0TI|A NAlUerO CABH^ H CB€TUXb li)Tl|k HAIlJHXk •THI* 
H2R6 Bb NHKyH, H MNOIO rptlIlbNlMb A^ l€ I^ABCl^ANk Bb CH BtKb U Bb EOlf- 
AOYlflHH^ H NACA<bANHKb f^(\ BOVA^^b nf^llAAT€AIO HIOA%^ H npHY6CTbllHKb 5 
peKblUHMb : Rbl^bMH, pAI^bnNH lerO, KpbBb Kro na NACb H NA Y€At7Cb NAlUHNb. 
AA npUYbTb C€ Kb TUMb. 

Z nápisu na zdi chrámu Žičského, původně snad souvěkého s vystavením 
chrámu (i 222 — 1228), později, zdá se, obnovovaného. 

á VIIL 
Ondřej knize Chlmský vstupuje ve smlouvu s Janem Dandolem^ správcem 
obce Dubrovnické, 

Vročení (1233—1235). 

+ Bb HM6 (OTblfA H Cy NA H €B€TArO AOY^A. lA KHei^b BCAH XAbMCKU • 
ANbAptH^ Cb BCtMH BAACTBAU CBOHMH; KAbNOY C6 KNCl^OY A^Y^^POBkYbKOUOY 15 
3RANb A^NbAOAOY*) H BAACT€AOMb AOY^pOBbYbKHMb H BCtH (OBbKHN^ fpAAb- 
€KOH, OY rOCnOAA EOFA H OY CB6T0 l€BANbr6AH6 H OY YbCTbNU 3RH BOTKO p61|JH 

KpbCTb rocnoAbNb h oy *thi* CBeruxb <dTbi|b, h;r€ oy NHKen^ a^ hmaio UH^b 

C BAMH oy BtKH, KAKO COY H MOH CTAptH (h)mAAH C BAUIHMH GTAp^bHUlHMH 
OY CTApU I^AKONb. A^ ^^ ^ (dTB0p6NA ;6MbAA MOt OY BCt?Ck BAlUHXb n€- ^^ 
YAA6Nb, A npABHNA A^ ^^^b. A BAUJb YAOBtKb, KH H^HAe OY ;€MAblO MOlO 
M€BOAOBb^ KOMOY € HCKANA npABHNA, H N6HCnAbN6NA MOY KOYA^? A^ CTANe 
H AA OYYHNH npABHMOY* AK€ AH llpHA€ TAKb YAOBtKb, KOMOY Nt HCKAHA 
llpABHNA^ AA ^^y C€ NGOY^^bMe NH TbNKb KONblfb^ A^KOY nOHA€ QY CfiOe 
M1;CT0^ H TAMO A^ OYYHNH NpABHNOY NO TOMb. H^A^ NenpHAOY R^bXb BACL g^ 
C BAUlHMb BpArOMb. AKO AH €Hi€ nptCTOYNAlO, A^ MB CbOMC BOFb^ H CBCTA 
ÉOrOpOAHIfA H KCH CBeTU. 

Na pergamene; přivěšená pečeť necelá, v archive Vídenském. 

Č. IX. 
Stepán Radoslav, král srbský bezzemsc, éini smlouvu s obci Dubrovni^ so 
ckou a zavazuje se, po dosaieni panstvi své země, k uděleni 
v ni kupcům Dubrovnickým svobody od da a jiných břemen, 
Vročení 1234, února 4, v Dubro vniku. 

+ CTC^ANb Bb XpHCTA ROPA B«pNbl KpAAb BC«Xb pAHIbKHXb ^eMAb H 
TpCBOYHHHCKHHXb, OYHOYKb €B6TArO CHM6(0NA NeMANe H CblNb npbBOB^Nb- 85 
YANbNArO KpAAA BAASK6NOnOYHBblU6rA CTt4»ANA MONAXA, pAAOCAABb, Bb AUTO 
fZ*pVl*K* HI^Atl^OXb npiAI' ^pATOMbMH BAAAHCAABOMbv l^A OpABOB^^pHIA MOerA 
H ^A lerORA pAAH B6AHKArO npUKAeTbBbCTRA, npHAOXb OY CH rpAAb AOYBpOBb- J ;vpil€0B0VA1». 1 1 

iiHKk, KHei^k nerpk koaccaakhkii h TOVAf^i^ Kf^oycHKk h ck sctMH KAdCTe^y 

CORkKHNOBk rflAA^CKOBk CO^k MAAA H ftO BeAHIA npHI€IUe M6 Ck nOYkCTHH)*) H 
MNOrO M6 nOYkTHIUe H npABOBtpkNO MH nOCAOV^RHUJe. BH^Ii KpAAeBkCTBa 
MH TOAHKOY COAk NHNk ROYkCTk H Bt^NO HOCAOVSKeNHIC^ H CHI€ OVYHNHBk 
5 HMk H OYTBpkAHXk, lAKOpC AKO MH BOfk A^ H ROVA^Y rOCnOAApk, KAKO CkMk 
RUAk^ AA Cn X0A6 Ck CBOHMH CH TpkfH 110 RCHH I^CMAH (ORAACTH K^AACRk- 
CTBA MH CBOROAHO, H HO XAkMkCI|1l l^CMAH, H 00 S^CTt, H 00 BCAKHMk 
TflkrOMk KpAACBkCTBA MH. A A^ HMk C€ IfA^HNA NCOY^CMAe NH COAk MAAA 
HH J^O BCAHIA. H MOropUlUC XAkMkCKC, H A^Hki, VTO A^ICTe :;A p'KKOY H I^A 
10 I^ATONkČKC BHNOrpAAC H I^A OOAHYKC BHNOrf^AAC, (úf^h TOfA Bkl CdCBOBAfA K(IA- 
ACBkCTBO MH, A^ N6AAI6T6 NHYCCApC. A l^A BHNOrpAA€ xpkNOBkNHYKC, (ÚJÍ^U 
AtAk BAUlHNk H COAk COTklIk BU AO^N AO BACk AO ANkCk^ YTO CTC OOCAAHAH 
AOi^HCMk :;6MA€ KpAACBkCTBA MH^ HAH l€ MHOfO HAH MAAO, npAl|JAH) BU, A^ 

' cre cdAk tofa cboroanh n a^hh a^ NCAdiCTe. a coAk AHkCk oo coHOYre 

15 l^CMAe M0€ AA HCOOKpHICTe NH ICAkNC OCAH HAH AOl^OBk HAH ^RHTOMk HAH 
BOKCMk KOHMk. X0K6 AH YTO tdBkKHNA BAUJA UpU^h CHI6 0YTB(>kr€NHI6 K)IA- 
ACBkCTBA MH YTO Of^HMkKNOYTH M06 I^CMAC., CBtNC MCNC KACTBA^ 00H6BA(>e 
BU COCTAICTC OY OptKACTkBkCTBt. CORptTC AH CC KTO YkAOBfiKk S^kAk HAH 
COAk MOHXk HAH COAk BAUJHXk OOTBAf^AlC CHI6, OY TOMk A^ Nt l^ACAH NH- 

20 K06(>e, Nk TO AA Ce HCkOpABAA COYA^Mk OpABUMk ROSRkCTBkHUHMk^ IAK0()6 
AA e OpABO H Re:;krptlUNO KpAACBkCTBOY MH H BAMk BtpkHklMk MH O^HIA- 
T6A€Mk. H KTO ROYAOY "OAk pOYKOBk KpAACBkCTBA MH^ ROYAOYKOY MH Ck 
MHAOCTHH) BOSRHieBk H OptYHCTUlC ICFO MATCpC OY MOCMk rOCOOAkCTBt^ HAH 
l€ RpATk MOH HAH CTpUlfk MH HAH RpATOYYCAk MH HAH HHk KTO AIORO COAk 

26 ROAApk KpAACBkCTBA MH, KTO X0K6 CHI€ OOTBOpHTH* HCMAAk rNtBt> H HAKA^A- 
NHI6 HMA KkCOpHICTH COTk KpAACBkCTBA MH. 00 SRHB0T1; SR6 MOCMk HA KOHk 
MCNC^ HAH C0CTAH6 A'^Te M06 HAH 0YN0YY6 HAH OpAOYHOYYC HAH HHk KTO 
AIORO OpOCNH MOH^ H X0K6 CHIC OOTBOpHTH^ ROFk A^ >^^V ^^^YA" " CKeTL\ 
ROrOpOAHIfA H KpkCTk YkCTkNU H RCH CB6TH OY CH BUKk H OY ROYA^YKH, 

30 Hk CkBpkUICH^ ROYAOYKH BAlUtH BHpt H AlORkBH H KA6TB'K CONOH^ KOlCBk MH 
C€ X0K6T6 C0R6KATH CO RCCMk Kk MNt H Kk OOCAtA^^NOMk MOHMk. CCrO RO 
pAAH CHIC OYTBpkAHBk H OOAkOHCAXk pOYKOK) KpAACBkCTBA MH. Bk A^TO BHIIIC 
OHCAHO MtC61|A ^CpkBApA -A* HHAHKTHCONA 'A* H A^ 6 COYA^^ ^Y Bp'i;M6H'KNk 
00 CTApOMOY l^AKOHOY COAk MHXOHAIA JS^hUB AO riOprCBA A^^NC. 

35 2xéifavoq (iij^ o Jovzaq. H- 

Na pergamene, pečef přitištěna, v archive Vídenském. Jména správoiiv 
Dubrovnických ponovena, poslední položka o soudu něco později při- 
psána* Nachází se i jinv drobet rozdílný text listinv. 12 

Jitu Dandol^ správce obce Dubrovnické^ cini smlouvu s Vladislavem králem 
srbským. 

Vročení (1235). 

+ Kb KM€ (OTl|A H CUNA H CKCTArO Ji,0\W'i A^h XANH ftANb^Oilb KNei^b ^ 
AOyEl^OKbVCKH^ Ck KCtMH EOAlAf^H H €b BeOBb (dRKNNOBh fflA^bCKORb^ KilbN€MO 
C6 T6G;t, rOCnOAHHOV K^AAIO BCtTCb ^UIKHXb :;6MbA6 H nOliOpbCKHXk, BAAAH* 

CAABOY? ^y rocROAA BorA NAiiiero HCOYC xpHCTA H oy nptCBeroY Boropo- 

AHI|OV, OY YbCTHy H 2RHB0TB0p€lflH Kf^bCTb H Oy €B€TA E02KH« 6BANbr€AHt 
H OY Bb€€ €BeT€, 0Yr0AHBbUi6 BOrOY <0Tb B«KA, £€!; BCAKe NOY2RA6, Nb ^^ 
€BOHMb XT%NH6Mb H CBOIOBb BOilOBb, YHCTtMb €t»bAI|6Mb H n|^ABOBb BtpOBb, 
E&í BCAKOrA nflOHAACTBA H ^^bAe MUCAU, lAKOpe CdTb AI^NbtlINerA Jífi^ne AA 
TH €M0 npblTeAH nflABU^ H A^ CMO € TOBOBb CAHOBb MUCAHIO H €AHN1iMb 

e|>bAi|6Mb HepA^AOYVNO AO skhboťa NAUierA h TRoera. h kto € tboh npbMCAb, 

AA MO^Y CMO n|^b'KTeAH€i, A KTO TBOH BpArb n()HE%rtl6 OY KAUlb r^AAb Kb ^^ 

IIAMb, AA TH N6HCnAK0CTH HHl|JAp6 OY NACb BOYA^- AKO AH YbTO NCHAKtlCTH, 

AA € Mbl HAATHMO^ AKO AH TA NeHAATHUO^ A^ IdNOFA CAMOFA A^ TH f^^UO. 

AK€ AH TOrA HCOYYHHUMO, A^ ^ NA HACb KA6TBA CHU* H AKO TH €6 l^rOAH 
K0€ HACHAUe, H npHB%rH6HIH OY rpAAb HAHIb Kb HAMb, A^ T6 n^HMCMO KIKO 

rOCnOAHHA, Cb BCAKOBb nOYbCTHK) H Cb BCAKHMb n(lblAHH6Mb^ Cb BCtMH ^ 

TROHMH BOAlAf^y, H C UH-bUH BCbMH TBOHMH^ KOH €6 C TOBOBb ^TOf^^. H 

KOAHKO Bbl^AIOEHUJH HptByTH OY HACb, A^ ^" HptEOYA^lUH Cb BCAKOBb OOYb- 

CTHIO, A l^AA AA TH H60YYHHHM0 HHKOrAf^e, HH T€Bt CAMOY rOCOOAHHOYi 

HH rocnoru ^m% tboch, hh a^^HH tboch, hh aoeutkoy tbocmoy bcakomoy, 

HH EOAlApOMb TBOHMb, H HH BCAKOMOY HHKOMOYf^C TB06M0Y<) HH A^EUTKOMb ^^ 
HUb: Hb HAYC AA HMAUlb HOYbCTb H X^AHOY HpOTHBOY MOKH HAUI6H, lAKO 
H rOCnOAHHA. H KEPA CH BbCXOKeiUH nOHTH HHAMO COAb HACb, AA CH ROrCUlH 
CBOEOAHO Cb BCAKOIO HOYbCTHK), H Cb BC'bMH TBOHMH^ H Cb A^EUTKOMb 
RCď^KblIlb TROHMb, H (dHtXb A^^EUTKOMb BCAKUMb, A MU AA T6 HCHf^ATHMO, 
H I^CMbAH TB06H H rpAAOMb TBOHMb AA HCHAKOCTHMO, HH RA^bHOMb HH ^ 
rOYCOBb, HH (dYHBtCTb HH TA6Mb, Hb RAYC AA HMb RpbftMO lAKO H CAM«Mb 
HAMb, H AA CTOHMO OY CTA|»HXb MCFAXb, A np<bC TO AA HeROCeXSCMO HHKA- 
KOf^e. A AOEUTKb cpe CMO pCKAH AATH, AA TH AAMO THCOYKK) RCpbRCpb H 
RCTb A^CCTb AAKbTb CKpbAATA YHCTOFA H YpbACHOFA, KOrApC TH CAMb rOCHO- 
AHHb (OEAIOEHUJH. TO HOAORHHOY AA TH AAMO CbrA, HCTK CbTb RepbRCpb, 85 
H COHOYl^H RCTb A^^^Tb AAKbTk CKpbAATA, KOCpC TCE^b OYrOAHO EOYA^v A 

ApOYroY RCTb cbTb nepbnepb aa th aamo ao eo^hka. h coTb TorA aa th H60VApl>3RHMO RCerA HH MAAA, Nh A^ TH HOA^MO Kk€€ H OnAhNCNO. H IfA- 
pHHhNNK TBOH A^ ^'^^^ ^Y ^^^^ N€Bf^1kreNk COftb NACh NHKAKOfie. H YTO € 
TBOl; npARHHA, p TH H) HO^AeMO BbCOlf €Bf»klU6N0Y« " KkfA CO^k NACk 

oifCTptBOYeuiH noMOKH no Mopoif, H noAeiio th na nouoKk^ a^ nu npo- 

5 CTNUIk TOrA AtTA BkC6, YTO HMAMO I^AKONk A^BATH, H KOYnkl|l€Mk NAIIINMk, 
KOH BkCX0A6 no TBOen I^eUkAH^ IfA^HNOY, KIKO H rOCnOAHNk €B6TOnOYHBkllJH 
f,tf,h TH, H rOCnOAHNk CB6T0n0YHBUlU <dTkl|k TU, KkFA HMA CMO ROMArAAH, 
npAlflAAA NU CTA; AKe AH H60Y:^M0X6M0 HTH ha nOMOKk TH, TO A^ <^N 
OYl^HMAlUk BC€, KAKO TH 6 l^AKOHk. H TAKOre TU €€ H MU KAkNCMO, KAKO 

10 TH C6 €0Y H TU fiOAKI(^6, nOCAH HAUIH, KABAH, MA«*tH EOYA^VHKk H K^kRAIUI^ 

MAHkrepeBHKk h nerpk cp^KHKk. h NHKOHupe OY^poxouk aa HepAi^Af^oYuiHMO 

Cne KA6TB6 € TOBOBk, Hk A^ 10 AP^^^HMO TBpkAO. H AKO €6 KOlk KpAMOAA 
OYYHHHH MCrOY NAMH, A^ ^^ €OYAOMk HCH^ABAA, A KA6TB0Y BMNOY A^ 
ApkSRHMO K T6Bt HCnOMkYHO. H KAKO X0K6M0 CH€ BC€ XpAHHTH, YTO C€ 
i5nHIU€ OY €H€H KAeTBt, TAKO A^ NACk EOfk CkXpANH HA €6Mk CB-filTt H OY 
BOYAOYK£Mk. AKO AH Hfl&CTOYnHMO H GANO iúf^h CCrA, YTO CMO OYrOKOpNAH 
€ TOBOBk H OYHHCAAH ^A^^, A^ MU ROfk, CkHkHS H CBCTA EOropOAHI|A H BCH 
CBeTH, KOH €6 nHUJOY OY CH6H KA6TB«, NA CCMk CBMt H NA (oJNOMk, 

Na pergamene, pečef žádná, v archive Vídenském. 

20 ^« AJ» 

I 

Štěpán Vladislav král srbský vstupuje ve smlouvu s obcí Dubrovnickou. 

Vročení (1235). 

+ 1^ CTC^^ANk BAAAHCAABk, C nOMOKHH) B02RH(0Bk K^AAk BCtXk pAUlKHXk 
l^eMAk H AH<i)KAHTHe H AAAbMAI|H6 H T^OBOYNHe R !;A?CAkMH€, idEeKKlBAlO Ce 

25BAMk, rO€T€Mk A'bAHNtMk MH H OTkYHHtMk H MOHMk, KN6;0Y A<>Y*^(^K*'* 
YkKOMOY H BCliMk BAACTSAOMk H BCOH (dEKHNt rpAACKOH, (dAk MAAA f^Ú 
R€AH1^ CBOHMk CH XTtHHCMk, YHCT^Mk CpkAlfeMk, E62;k BkCAKOfA npOHAAkCTBA, 
IKOpC (dAk AI^NkUJHerA fi^hne, AKO MH CTOHTe OY €H€H KACTkKU^ OY KOiO 
MH €€ €T€ KA6AH, A^ H A^ MOCFA aSHBOTA, A^ BU Af^^^^OY ^Y Bi^CAKOH 

30 npABkAll, KA BU e Af^l^^AAk fflif^h H a>Tkl|k MH, H AA BU HeCrBOplO NHK06- 
rApe I^kAA HHKHMkpe KOHkljeMk, AOKOY HeCTBOpK) € BAMH TkpeXb COYAi"- 
AKO AH CHe nptCTOYHAlO, A^ Me EOrk €knkH6 H CB6TA EOrOpOAHl|A H B€H 

CBeTH OYroasAkiiJH EoroY coTk BtKA. 

CT64>ANk BAAAHCAABk C HOMOKHIO EOSKHÍdBk KpAAk BCUNk pAUlkKHNk 
^g^^eMAk H nOMOpkCKHXk. 

íía pergamene, pečeť přivešena, v archivč Vídenském. .14 

Č. XII. 

Štěpán Vladislav král srbský osvobozuje občanům Dubrotnickým po^ 
zemnosti Žrnovnické od poplatku. 

Vročenl (1235). 

+ CrenANb BAAAHCMBh, MHAOCTHIO GOSRHCOBb K^dAk €(lkB€KH, A^BAIO ^ 
CBOH) MflA(0CTli npH«T6AeMk CBOHMk BilACTeAOMk AOY^t^^^B^^I^^^KHMb H BCtH 
COGkKHN^b r(>AA<^KOH, H nf^MflAlO NMb M0r0f»HIIJ6, YTO €0^ A^BAAH (úf,h skf^k- 
N0BHHI|6. H NHKHMk K0Nkl|6Mk ^A HMb C6 €He NCnOTBOpH NH (O^k MOCfA 
RpATA, NN (d]i,h nf^HCNOFA KOFA AIOBO, A^KOAt CT06 Ck MNORk Oy RpAB^t, 
KOlO NMAMk C NHMH. KTO AH CHB nOTBOpH, Jí^^ € npOKA6Tk CO^k BOFA H ^^ 
<0A>» BCt?Ck CB€TUXk. 

Cre^Hk BAAAHCAABb IIOMOKHIO BOaRHOBk K(IAAk C(IBCKH. 

Na pergamene, pečeť pHvěšena, v archive Vídenském. 

(1 xm. 

Štěpán Vladislav král srbský vini obec Dubroenickou z přeriiéeníí5 
smlouvy zajimánim lidi a pleněnim^ pročeS Jí vypovídá přátelství 
a opovídá válku. 

Vrocení (1238). 

+ IlO MHAOCTN B0SRH6H lA CT6^ANk BAA^HCAABk nHUJOlf T€(Et), KNeSRS ao 
AOYSpOBkYkCKH, H BCtH COnbKNN^. lA CMk.NMAAk K BAMk COEtTk, ]iJX H^HtUk 
TQMOV r(IAAOYi H AA MO\f f^ABOTAMk Ú\J}% erOBOy nOYkCTk, A BH €€ CT6 
iOB«KAAH H (l€KkAH: A^ CH CbA^ TBOt CeAA €BOBOAkH0 H TBOH AOlfAHe. A^ 
Kl CMk GUAk (l6KAb MOHUk AOyA^Mk, A^ ^^ N6B06 HHIflA(l€. A^ BU, KAKOCH 
Ce €Te NAOYYHAH HO KA6TkBt NAIUA C6AA H HAIII6 GOAA|IU 6MATH, €T€ H 85 
Mm OYYHNHAH, A^BIUe CBOH) pOlfKOY H CBOIO BtpOY) T6p€ MOU €€AA HAft- 
NNAH, H BOAApe 6AH, A Af^^yre HCKKkAH. A^ Oy TOMk EOfk A^ I^AcoyAH, 
NA KOMk e KA6TbBk (OCTAAA, A BH, IflO M0SR6T6 YHNHTH, YHNHT€^ EOfk BH 
AAH I^I^ABHC. 

Cre^AHk BAAAHCAABk. 

Na. pergamene, pečef Žádná, v archive Vídenském. Nápis zevnitř: Kuei^ov ^o 
AovepoBbYKOMOv II Bcmi odnKHNt. — List tento odpovědací (llterae dlíTida- 
toriae) jest vlastnoruční psaní krále srbského Stepána Vladislava Nemaničc. 
Písmo nad míní drohiié. 1) 

C. XIV. 

Mikuláš Tanisto, správce obce Dubroenické^ osvědčuje se Štěpánovi Via-- 
dislavovi^ íe výminky smlouvy od něho a Dubrovničanův věrně 
se plníj a Me Vladimir s jejich vědomím vpádův do Srbska ne^ 
5 činil;^ anii činiti bude, 

Vročení (1238). 

+ Bk HM6 (0(Tb)l|{l H CUNA H CReTArO ftOV^A. AMHNk. Al^b NHKOAABk 

TONHCkTO KNei^k AOV^pOBkYkCKH, H COVAkl|H H BeKbHHI|H, KAeCkUO Ct TeCC, 

, K6AH6M0V K|>AAIO BilAAHCAABOY, JÍ^B MH (OCeTOBANHl N nHCAHHe, Kt M6A0Y 

10 HH eCTk, MH H NAUJA (OnkKHNA Hf^ABO H B6pbN0 CbMO A^f^kaSAAH, H (úf^h 

C6AA HA npe^b to:;h nncAHne h to (oeeTOBAHHt xoi|jeMO A€(^urath bckov 

nAM6Tk. H ^l\ CKIO (dB6T0BAHHe nOTBef^kAHMO, p HH l^A HAlUCrO CB6TA, 
HH ^(K CBBTA (df,h (OHkKHHA rpA^kCKA, B^A^HUH^b HSnAeHOBAAk TBOIO I^CMAiO, 
H (OAb CeX% HA npCAb Cb HAlUHUb CBeTOMh Cd^h HAUJetA rpAAA HH BAAAHMH|lb, 
15 HH HHbHH TBOH B|^Arb, JS^Ik H6nA6He TBOH) l^eMAK). 

Na pergamene, pečef přivěšena, v archive Vídenském, 

. Jan Michaly správce obce Dubrovnickéy slibuje Štěpánovi Urošovi králi 
srbskému, íe vdově krále Vladislava z Dubrovnika míru srbské 
so země rušiti nedopustím 

Vročení (1243). 

+ Bb HMH COTblfA H CUHA H €B€TArO ^Oy^fk. AMHHb* Al^b SKAKb 
MHXOHAb KH6;b AOVEf^OBbVbKH Cb EOAAfIHMH AOYEf^OBbYbKHMH Téfi6, B6AH€M0Y 
Kf^AAOY (^AHIbKOMOY H HOMOf^bCKOMOY) CTe^AHOy OY|M01UOY) OY rOCHOAHHA 

,5 COrA Bb€«A^|^l>^HT6AA H OY nf»6YHCT0Y KrO MAT€f»b AtBHlO MApHIO H OY 
VeCTbHH 2KHBOTBOp6lflH Kf^bCTb rOCROAbHb H OY CB6TA EOaSHA 6BAHkr6AHIA H 
OY *A* 6BANkreAH€Te KAbH€MO €%, IAK0f^6 HH Cb HAUlCMb CB6T0IJb, HH Cb 
HAUlCMb BtA^HKCMb, K|^AAHI|A BAA^HCAABbAA HCb HAUlCrO T^AftA HH HO M0(^1s, 
HH no COYC«t HH OY BOCbHt, AA HCnOlHAIk HH KHHfA, HH CAt, HA TB0I6 

30 ;A0. a CK YHHHMO Cb XT6HH€Mb TBOFA CAA lO^bKO^ H Cb HAUlCMb XbTeHH6Mb. 
AKlí AH C% npHCTOYHHMO, A^ HH EOfb CenbH« H CB6TA EOrOf»a>/llHI|A H VCCTbHH 
K«pbCTb H BbCH CBeT€ COSKe. 

Na pergamene, pečeť žádná, v archive Vídenském. Podpis správce Jana 
Michala napolo odřezaný, nečtitelný. 16 

C. XVI. 

Marceli Giorgi^ sprdwe obce Dubrocnieké^ dáed se f)e smlouvu s Micha^ 
lem Asěnem cárem bulharským proti Štěpánovi Urošovi králi 
srbskému. 

Vročení 1253, íervna 15. 5 

+ Bb HM€ rocno^A Bora NAiuero hcoyc x^hcta. AMHNb. iitra BknAb- 
qiHNik rócnop NAiuero hcovc )C(^hcta THcdyiiJA •c*N*r* Mtcei|A hion-k na 
AbNk cseroro bhta eNAHKTHONA •ai* ccro bco f^A^H aa BOVA^Tb vncToe 

npHtT€Ab€TBO H CbB^blU6NH6 YHCTOK) AlOEbBe, 63R6 BHAO HCb npbBA Ue^RA^Y 
€B€TOrO H nptCAABbNOrA l|A(^bCTBA Bb€6 j^CMAe EAbrApCK6 H rpbYbK6, HCOBA- 10 
MOUb (OCKNOMb, H M6XA0Y COnbKNNOMb CAABbNOfA FpAAA NAlUerA A>OEpOBbNHKA, 
•KKO COY 2RHAH Bb HpABbAOY H AlOBOBb H Bb HCTHNOV, A^ HOBeKC pACTeTb 
H HAOTb HCbNeceTb. HCb AABbNA 2KAbAAIOI{l€ T6R6 CB6T0M0V H BtpNOMOV 

Bb xpHCTA BorA ifApoY, caMOApbXABbi|ioY BbceH i^eMAe BAbfApbCKe, rocno- 

AHNOY MHXAHAIO ACtLNiO, pOX6NOMOY Ci>Ab BAArOB'bpNHXb H CBUTHXb l|ApH^ 15 
A^b MApbCHAN reCOprn, nOB6AeN1&€Mb CAABbNOrA A^Y^A BeN6TbYK0rA KNCI^b 
rpAAA AH)BpOBbNHKA, H BbC€ COYAhC H BeKbNHIfH, (OnbKHltA BbCA nptCAABb- 
MOrA rpAAA NAiuero A>OBpOBbNHKA, MAAH H B€AHI|H, B^pNH RpUtTGAe €B€T0rO 
TH IfApbCTBA, HCb AABbNO BpMieNe AlOBOBb IfApbCTBA TH HM6TN XAbAAlOqie, 
Bb BOrA H Bb CfieTOe CBANbreAN B02Rb€, N Bb CStTOYH) A^BOIO MApUlO MATH 20 
lero, H Bb VeCTNH SEnBOTBOpeiflH KpbCTb, H Bb CB6THÍ0 AOOCTOAH neTpA H 
NABbAA, N EAA2R6NOYIO Y6TNpH eBANbreAHCT€ MApbKA MAT€t AiOKOY Nti^ANA^ 
H Bb CBeTOYK) M0YY6NHK6 rOCHOAbNe BAACHU AOBptNbTK HSTpA H ANbApHK), 
NAlUeXb CBtTHT6Ab, H BbCCMb CB6THHMb BbrOAHBbXe EOFOY rOCHOAHNOY 
KAbH€MO C6, (dEeiflAMO Ce TBOMOY B6AHK0U0Y CB6T0U0Y l|ApbCTBOY) fi^^hSRIX' 25 
(th) BpXOY %A0TB0p€Nb€ N6B«pbN0r0 KpAAA OYpOUlA, H BpbXOY BpAŤblO CfO H 
pOAA ero, H BpbXOY BbCeXb 2KHB0YI|lHXb Bb I^eUAe ICrOBft, H na T6Xb, KOH 
NA UXb :;6MA6 BHXOY A^^^SRAAH II6K06 BAAAANb€, AKO EOYAOY N6B'bpHHI|H HH 
npHlTeAe TB06M0Y €B6T0M0Y l|ApbCTBOY) TAKOSKA^ AA BOYA^ N6BtpbNHI|H H 
BpAFOBt MAUieilOY rpAAOY AlOBpOBbNNKOY* AKO AH KbTO CdAb CHXb np^KRHCA- 30 
NHXb HAH Bb€H idEpATe C6 CBeTOMOY TH l|ApbCTBOY, H HptCAABbNO TH l|Apb- 
CTBO npHMCTb HXb Bb H^HlLTeAbCTBO, A MH AA € HMAMO l^A npHtT6A6. AKO AH 
OYpOlUb AAH N6KT0 6)Ab |ip'&nHCANHXb pOAA erO BOYA^Tb BpArb NAIIteUOY 
rpAAOY A>OEpOBbNHKOY, BOYA^Tb EpArb CB6T0M0Y TH l|ApbCTBOY* AKO AH KbTO 
(dAb nptnHCAN6Xb fiOYA^Tb npH1kT6Ab rpAAOY AOYBpOBbYKOUOY) BHCOKO €B0€3^ 
l|ApbCTB0 AA TA HMA I^A OpUtTeAA. H AI|J6 EOfb HOMOSKeTb CBeTOMOY TH 
l|ApbCTKOY ' HCbHOYAHTH BpAFA TEOFA H NAUfCrA OYpOlllA HCb CpbObCKe ;eMA€, H Rf^ATA 6rO BAAAHCAARA H pO^k HXk HAH ^poy^H BAdCTCAe, H 
n()HG€rkNOV rpAAOy jl^lOCpOBbNHKOV, MH A^ HXk NenpHM6M0 NH p%Yn 
HXb, KbTe AA HMb nAKOGTHMO KOiJiHKO MOXeMO. H CBeTO TH l|ApkCTBO A^ 

N6CTB0()HTb MH()b Be:;b NdCb cb oY^oiueMb, H NACb cbui HHMb Nenoy- 

5 CTHTH B6:;b MH()A, H nAY€ A^ BOVA^MO CB6THMb TBOHMb ippbCTBOMb 

Rf^kNoy OYpoiiiA, spára TBora h NdiuerA, n BpbxoY Bkcera CBora poA^, h 

B(>bXOV (OIIOrA, KOH BH BHAb nOCA6 NA €rOBb CTOAk. H pATb H MHpb A^ 
HMA CblU NHMH NA 6TbN0 Bb aSHBOTb CB6T0r0 TH l|ApbCTBA H HAlUb. H 
CBeTOMOlf TBOMOY l|A|>bCTBOY Ji,(\MO IIOMOKb npOKBb MOYH NAIII6H HO HOMOpblO 

10 no MopoY ^ "^ coYXOY* h ako Borb noMoase tbo6MOY cb6tomoy i|ApbCTBOY) 

H npHM6lllb pAUlKOY 2;6MAOY € OYCeUH npHABAH, H NAMb BOrb A^ nOMOKb 

npHeTH Bbce rpAAe hí\h KocTCAe, epe coy nouopbCKe, h npHCToe pAiukOMOY 

CTOAOY, A<^ >^Nk llpHAAMO CB6T0M0Y TBOMOY IjA^bCTBOY A^E^OMb BCpOBb 
Uei^b nponACTBA HAH (ONOMOY YAOR'bKOY, KOH BH nOCAANb CB6TOrO TH i|Apb- 
15 CTBA npOKBb MOYH NAUI6H. H KHAA MH BbBeMO, ep6 TBOe CB6T0 l|ApbCTBO 
BbAei^e Bb CpbHbCKOY l^BMAOY? A MH A^ ^^ BbPOTOBHMO NAHB6Y6 ^IX AkB% 
NBASAe, (OAkKORA MH Y0Y6M0, C OyCOMk NAlUOMb €HAOMb H MOKbH), H A^ 

noHAeMO iio Mopoy Bpbxoy rpAAe noMopbCKc h i^cmac c6 (0N6mh AoyAkH, 

KOH C6 (J()Bp'bTOY TO Bp€M6 Bb rpA^b AK>YBpOBbYKH<, pACbRt A^ (OCTABHMO 
20 TOAHKOl^H AOYAkH^ KOAHKO A^ MOrOY YOyBATH TpAAA A>OKpOBbYbKOrA. H AKO OYpOUJb HAH EpATb CfO BAAAH€AABb HAH KTO (OAb pOAA TOrO HAH BAACT6AHHb 
BH XbTBAb XABHTH HAH BH HCkNABHAb NAMb, A TBOC CB6T0 IfApbCTBO A^ 
NH nOMArA npOKBb CBOH) MOKb BpbXb HXk, H A^ H^k HCbXABHHlb AlOAbB 
H KOYHbljH (JDAb CB^KTOrA TH l|Apb€TBA H (ňfl,h J^BTA TH CRBTOfO i|Apb€TBA 

S5 CBBACTOKpATOpA. H AOEHTbK HMb AKO npHABTb Kb NAUlb TpAAb A>OBpOBbHHKb 
AA EOYAOYTb CRACBNH H BApOBANH Bb A>OEpOBbNHKb H Bb HptABAk BrO, 
tKO H CAMH AK>BpOBkKANB, H A^ CTOBTb Bb AM)BpOBNHKb HA CBOH) CU BOAOy 
H CTBOpBTb CBOH Tpbrb HpOAABAlOKB H KOYnoyiOKB BBl^b BbCAKOH A^NbB H 
BBl^k BbCAKOB HAKOCTH. H A^ HMb CB HBBBl^bMBTb NHKOpB A^NbB NH HA 

80 BpATBXb, NH NA MOCTB, NH NA BpOAB, NH NA noyTH, H HAYB A^ ^H KOy- 
nOYlO BbCAKH Tpbrb, KO HMb IB NA HOTpBEOY, l^AATO, CpBEpO, CBHTB H J^AATbHB 
nOCTAB«, HAH HNO IflO HMb l€ TOAH^ pACbB'K nbUJBNHI|B, KOlO A^ NBHCbHOCBTK 
HCb rpAAA AK>BpOBbYKOrA BBl^b OOBBABHb-K KHBl^A, KOH BH BHAb HO Bp'KMBNB 
Bb KNBilSbCTBO A>OBpOBbYKO^ TAKOAB H AOYAklB H KOYHbljH np'KCAABbHOrA 

30 rpAAA AK>EpOBbNHKA, BSKB NpHXOABTb Bb I^BMAB CBBTArO TH l|ApbCTBA H Bb 
^BMAB :;BTB CKBTOrO TH IfApbCTBO HBTpA CCBACTOKpATOpA, A^ ^H KOYHOYlOTb 
H npOAAlOTb CBOBOTLHO Bb np'KnHCAHBXb J^BMABXb BBl^b HAKOCTH BbCAKOy 
KOYObH) HA KOAOY ^^^' " A^ H*^^ ^^ NBBBI^MBTb KOyMBpCKb NH NHKHpB 

3 18 NS^BOpi 

AANke, NH Bk rpAA6 NH HA CkCOf^e NH BK €€AtXb K0Ynkl|6Mk NH NA M0CT6 
NH NA f^tKAXk NH NA nOYT6Xk^ KkT6 f^lk COVA^V CBOBOTLHH HA BkCAKO M6CT0, 
H CT06Tk H nOHAOVTk NA HXk XkTGNke^ H A^ €6 (OEf^ATC H A^ KOVALY 
CRACeHH H CT|>6m6HH Bk TCAA^k H Bk AOBHTkKk HXk. H Al|Je KAOYYHTk 
CkMpkTk H6K0M0Y YAOBtKOY HAN KOYnkl|OY COAk TBOrO CB€TOrO TH l|A()k€TBA^ 5 
HAH YAOB%KOY HAH KOYnkl|OY II€T(^A BHCOKOrO C6BACT0K(^AT0pA Bk KH6Xk€TB0 
AlOEf^OBkYkCKO, HAH Ck Sl^HKOMk HAH ECl^k ei^HKA^ H A<^ BOYA^Tk BCl^k AP^Y' 
2RHH6, A^ R^CI" A^KHTkKk (i)HOrA Mk^kl|A YHHHMO NAnHCATH, H 6KkAA TB06 
CB6T0 l|A|>kCTBO l^A HXk nOUlACTk CB06 KHHr6, A^ fi^(kMOj A AORUTKk (dHOrA 

Mkpki|A (OAk HACk AA HenorHBkNe NHipope. takoxab AK>AeMk h KOYnki|Mb lo 

AlOCpOBkYkKHMk rOAHTk Ce CkMkf^kTk, HAH Ck CI^HKOMk HAH Be:;k ei^HKA. Bk 
l^eUAAXk €B€TOrA TH IfApkCT^A, H Bk l^CMAAXk BHCOKOrO C€BA€TOKpATOpA 

rocnoAHHA nerpA, a aPoysbhhoy gh hcehxoy hm€ah, aoehtk6 (ohofa ukpkifA 

EOYAOYTb CHACeHA l^A TBOe C6eT0€ IfApkCTBO, A^ ce nptAAA€ OHOMOY<) KOH 
I^A AOEHTKk np^bHHCAHk M'kpkl|A Ck KNHFAMH rOCOOAHNA KHCI^A AK>BpOBkYkKOrA 15 
EH EHAk nOCAANk. H AKO AlOAkC CBCTOFO TH IfApkCTBA HAH HCTpOBH BHCOKOrO 
CCBACTOKpATOpA HMOYTk HCkKATH N6K0I0 HpABHNOY ^Wh KOFA TOAC YAOBtKA 
KNeXkCTBA A>OEpOBkYkKOrA, A^ MH fiOYA^MO Apt^^RANH CO N6Mk YHHHTH HpA- 
BHHOY BCI^k COYTkEHNC H ECI^k A^^kC, 00 l^AKOHOY HAHI6M0Y CkBpkUICNOY 
npABkAOY- H TAK0A6 OpABkAA A^ BOYA^ HAUlHMk AlOAkMk Bk ^^CMAAXk CB6- 20 
TOro TH IfApkCTBA H HCTpOBCXk CCBACTOKpATOpA 00 BAIUC CB6T0 l|ApkCTBO H 
00 BHCOKOrO C6BACT0 OCTpA ECI^k HHKHpe A^HkC H ECl^k COYTkfiHNC. NHK0p6 
CMkCTBO A^ *>^ M6A0Y CB6T0M0Y l|ApkCTB0Y H HACk^ AOKkAC C€ N6C0YAH Bk 
npABkAOY- H <bKO EOrk OOMO;iSeTk CBCTOMOY TH l|ApkCTB0Y, H OpOMCTk 
:;eilA6 CpkOkCK€, AA CH (h)mAMO (OHkl^H CTApn pKOHk CkOl H^bMH, KOH C 2^ 
HMCAk HMATk rpAAk A>OK|^OBkNHKk. H A^ CTOHMO C OYCCMH J^CMAH H rpAAH 
CpkOkCKC H OOMOpkCKC Bk CONCXk l^AKONCXk, K06 CMO HMCAH CkUJ H«MH 
OptXAC rOAHl|Jk OCTkNAACCCTk, KOH COY HCkUlkAH A<> G6BA. H AKO EOFk 
OOM02K6Tk CK6T0M0Y TH l|ApkCT60Y H EOYA^Ull" rOCOOAHNk B0C6H I^CMAC 
CpkOkCKG, AA Ne KkTO l^AH AlOAkC MCAOY CBCTOMOY TH l|ApkCTBOY H M6A0Y s« 
NAUJk rpAAk OYAOXe I^ACTk, OAYe A A AN)RBk BkCCrC (dAk AOEpO NA noBOAkuie 
pACTH. l^CMAC H CCAA H Apl^SK^Bt COAk I^CMAe H Ck COYXA (úf,h CCAA H 
Apk^KABt COAk CONeXk !;6MAe H COAk COHCXk CCAk H Api^^^Bt, KOC fOCOOAk 
SOrk OOMAFACTk TC Epkl^O XOTe EHTH OptA^HH OptA^He TBOMOY BCAHCTBOY^ 
XOKCMO e ECAeXHTH. A RptOHCAHC A^A^^t HAUJC I^CMAe H CCAA H Af^^^^ABt ,$ 
NAYHHAIOTk 4í>Ak IfpkKBC CBCTOrO rCCOpkrHt BpkXk CTApH rpAAk eOHTABpk, 

Hxe HAOYTk Ao ifpkKBe CBeToro neTpA. a coAk i|pkKBe cbctoto nerpA 

HAOYTk lIpkKBH CBCTOrO ROKpATA. A COAk IfpkKBH CBCTOrO HOKpATA, KAKO XpilCOKOVAl. 19 

Apk^i€ rOf^kpC RpkNh R6A0MA, H CASI^OVTk ftO MAHNCXb* A (O^k MAHN€Xk KAKO 

A(^k2R0YTh rophpe, Koe rf^e^oifTb fn^h^h sRkpkNOBKHi|«, AOpH ao BAAifiHi|e. 

A a>Ab RAAl|lHI|e KAKO AOk^K^Tk rO(^bf»6, KOe COyTk BpkXk lllOYMCTk^ H r()6A0VTk 
AO (OKA. A (OAk COBe CTpAN6 (OKA KAKO APk^SCTk ropk(>€, ^06 (U)Y Bpk\k 
5 ptKOy, H CkTerkHOYTk €6 A^pN AO rOf^kpe, K0€ €0Y B|>kXk KOf^HAA. A (OAk 
KO|>HAA KAKO ]i,phme ro^kpe, K06 COY BpkXk ^ATOHk H B|>bXk nOAHI)6 H Bf^kXk 
(OpAlllkl|k, H CkT6rkN0YTk €6 Ji,0 l|pkKBH CB6T6 TkKkA6. H KkC6 M€TA€ (Oftk 

nptnHCANexk :;€ma6 h C6AA h Af^bSK^Bi^t coAk B^kxe (O^k Bkce np^iiHCANU 
ropkpe CAei^OYTk ao MopA^ Bkce coy naiu6 a^Ahn-k. h (onoiioyi;h i^AKONk, 

10 KOHe 6CTb (OAk K0YM6p6Kk COAKCKH M6A0Y K^AAk GpknkCKH H rpAAk A^Y' 
BpORkYKH^ AA ^pka^N CBerO TH l|Apk€TBO. A BtAOMO, A^ ^A^ KkC€ €OAH, 
KOt C8 npOAA6 N6B6Y6 AlOAkMk pAlllkKHMk, nOAORHNA (OAk AOGHTk« A^ HMA 
CRCTO TH IjApkCTKO, A APOV^^^V nOAOBHNOY A^ "^^ (OnkKHNA AH)KpOBkYkKA^ 
KAKO BHAO Kk CTApH 7AK0Hk. H CBCTO TH l|ApkCTRO A^ Af^hTiU NAMk CTApH 

15 I^AKONk. A RtAOMO. (OAk p%K6 Af^>*NkCKe A^ HepeTkBt K0YM6p€Kk COAkCKH 
AA neCTk NA HIIO M6CT0, pACKKt Bk A>OBpOBkNHKk. H AKO BOPk nOMOflSe 
CReiOMOY TH l|ApkCTBOY npH6TH BkC6 rpAA6 nOMOpkCK6, NAHIA MATH CBeTAt 
l|pkKKA. MATH BkCCMk NAUUHMk IfpkKKAMk, A^ ^H APb»!H TO, \pO 6 ApkHSAAA 

no Bkcexk rpAAORtxk hah no coyxoy nah nncKOYknkc hah uANACTHpe hah 

£><! i|pbKKH HAH nonOKH HAH HNOY N6K0I0 OpABkAOY*) KOH) € HM6AA (OAk CTApHTCk 
KpiiM6H6Xk, A^ ^^ HMA CBOGOTkNO^ %K0 6 nHCANO Bk CTApHXk KNHFAXk 
Bp'bB%AerH. A MH BkCA (OHkKHHA rpAAA NAHierA AK>BpOBkNHKA, MAAH H 
BeAHIfH^ AA €M0 ApbSKANH VHHHTH KA6TH BkC6 KHCI^OBt^ KH GOYA^YTk nO 
Bp^bMeneXk Kk AK>EpOBkNHKk no XkT€HklO CAABkNOrA AOY^KA BeneTkCKOrA, 

2^ ApbSKATH CH (OBtTk Bk BptMe CBOFA KN62KkCTKA, KHAA €6 KAkH6 Bk KHeSKkCTBO 
AlOCpORkYkKO. H AKO MH HpUlCTOYnHMO CHIO KA€TkBOY H CH (OBtTk, A^ NH 
COYAH BOrk H CHt KA6TRA H NA CeMk CB'KT€ H NA (ONOMk, H MH H A'&Tkl|A 
KAIUA A^ HMAMO Re^AHkG H TNCBk (OAk BHCOKOfA HAnt pHMkCKOFA OY B6Kk. 

H 0YC6 cne npHnncAHke a^ hmamo h xokcmo ap>>3RATh^ cnACAioqie KA6TkB% 

80 H nOY6Tk H CAOYSKKe, K06 CMO Api^^^NH YHNNTN rO€nOAHNOY A^Y^^^Y ^^^^ 

I 

ISHNt ECNeTYKOH, A^KAOy EOYA^ CB6T0 TH IjApkCTBO H MH. H A^ €H6 (OB»k- 
TOBAHke H CH6 nHCAHk6 APbSKHTk HOBeiflOY HOTEpkA^Nke, :;An€YAK6H0 Í^Cfh 

neYATkio (onkKHNkCKOMk H CAABkNOfA MApkCHAH^ re(opkrHtv nH^^lk NAUierA 

rpAAA A>OEpOBkNHKA. 
86 A CHt €OYTk HM6NA (ONeXk, KH €€ COY KA6AH, A^ B^YA^ <^HI€ (OEkTk- 

TOBANkC TRepkAO H KpsnkKO. HpkBO CAABkNU BAACTeAHNk TOCnOAHNk MApk- 
CHAH r6(0pkrH KNe^k A>OBpOBkYKIK COYAb^r EOYBANkHA neTpOBHKfc. A^KpOHA 
AOMknpHAHKk. ^OGkKO CAABHKk. MATe« BOAAYHKk. HOCkKAAH KpoyCHKk. 20 n^^BOpi icpucoBov.ii^. 

R'bKbNHl|H (ňf,h MAAOrA S6YA : tKOCb HerOMHpHKk. AOR^OJCA^Bh (^AlieNIIKk. 
BOAhKACk HSANHKb. nCT^b MATeBOBIlKb. MApbFApHTb CTHAGIUlKb. rpbrOVf^b 

iierpoHHKb. (dAb BtKA 0YM0A6Ha: rpoveeuiA rovAoVAHKb. mhxohao nesReNHKb. 

TeOOApb BOYA^YHKb. KOAGHbAA YpbN6llJHKb. ANbApe-fil BOAbKBKHKb. YpbNe 
BHTONIiKb* BHCb-bpbe OnbKHNbCKH .* AHMHTpU MeNbY6TbKb. HAAbMA nHKOypA- 5 
pCBHKb. K0A6NbAA AOMbnHNOBHKb. npblfH (OnbKHNbCKH .* rOHCAABb KpoyCHKb. 

nerpb xoifNA RorbAANHKA. TRoynu pANeNHKb. npbi|H rpA^MiH : nhkoahi|a hh- 

YHNeSKKb. neTpb CpeYHKb. KH fi^phsne A0BHT6Kb CB6T6 GOropOAHI|6 : RACKA 
rpAAHKb. BAAH npOKA€YHKb. B€KbNHIffl (Oftb B6Ab6rA B€YA: BpbCAlIKO npO- 
AANbYHKb* MApHNb YHMHKb. EApbEH KOyCHKb. neTpb MANbrcpOBHKb. MApHHb lo 
XOBOyXHKb. pOyCHNb n€TpOBKb. AA6KbCH YpbUeAOBHKb. MHXOHAO KbTOVHbYHKb. 
BHTA A<^>E^P<><^AABHKb. M€NbrAYA AOMbflpHKb. BHTA reTAAbAHKb. MHNOHAO ENN- 
YOlfAHI^b. repbBACH ROYHHbYHKb. ^HAHHO MOBbBptlUHKb. MHXOHAO MAHNepe- 
BHKb. neTpb FANbrOYAHKb. COrbAAHb neXHNORHKb. neTpb KpOYCHKb. pOYCHHb 
BeAbYHHb. MATHfL AO^NATeBHKb. MApHNb HHKQYpApeBHKb. KAHMeHbTO MepbNOYNb. 15 
BACHAH npHKABHKb. MApHNb BHHbYOYAHKb. neTpONA EOYNbAHKb. npOYfAb ^0- 
NATeBHKb. MApbTHNb CAYNEAEHKb. ANbApe-R YpCBHKb. npOYFAb MHXOHAHKb. 
neTpb KApbNHI^HKb. neTpb MAYnneBHKb. nACbKA YHHOHHKb. HAAbMA TAYHKb. 
MApHNb BHAANb. BAACH NApHKAHKb. neTpONA AOEpOBHKb. AAMHtNb EOYHNbYHKb. 
aSOYNb YpeBHKb. iROYNb :;pb:;OBHKb. BAACH YANbKHHHKb* neTpb YAKANHKb. 80 
nOAOrpHNb BHI^OAHKb. ANbAP'KA HOEOpHKb. ANbApM rOHCAARHKb. SROYHb EO- 
AeCAABHKb. BHTA GApbEOpHKb. MATCBb BCpeCTOBHKb. MATH-b pACTHKb. ^^HAHHO 
nHYHNeSRbKb. XOYNb HHKOYpApeBHKb. MHXOHAO pOl^HNOBHKb. HABbAO (Oftb 
KHei^A MAHSKAACKA. ANb^p^A BeNeUlHKb. NHKOYAUlfA MApbTHHOYSRHKb. COCCHb 
BHTA COAb YpbNere. XOYNb BOAbYBHKb> 2R0YNb rACAHKb. HAAbMA MABCKKb. 25 
MApHNb YCAHA* NHKOYAA IfepbeBHKb. BAACH pOYCHHOBHKb. reCOpbíH (dfi^h KNCi^A 

TpHHOYNA. TpnnoYHb (0A^ kh€:;a lOAe. AOMbnpn^RHKb. MOKp'buiHKb« uApnnb 

rAMHKb. HBAAHIfA. HABAb EOAeCAABHKb. MHXOHAb CHAHB^CTpOBKb. HABAb CA- 
pAYHKb^ MHXOHAO MApbKOYUlHKb. EOYHHb HpACCTHKb. MApHNb KHCOHHKb^ H 
BpbXb BbCe OBO nnCANbe MApbTOAb rOYAepHBHKb (ANb COTb KNei^A AM>EpOBb-Sd 

YbKorA H coAb Bbce onbKHNe rpAAA AH)cpOBbYKorA, c xprenbCMb tochoanna 

KNei^A A>OEpOBbYKOrA H BbCCXb BAACTCAb A>OEpORbYKHXb, CbBONOMb J^BONHBIUe 

NA cbEOpe, iKO e no i^akonoy A>OEpOBb(Y)KOMOY) BpbXb A^Yiue CBoe h Bbce 

OHbKHNe A>OKpOBbYbKe CH (OEbTb HOTBCpbAHAb Apb^RATH H KACAb CC. Na pergamene, pečeť odtržena, v archíve Vídenském. 35 21 

C, xvn. 

Obec Dubroenickd dává se ve smlouvu s Radoslavem Supaném Chlmským* 

Vroéení 1254, Máje 22. 

+ fik HM6 COTblIA H CUNA N €B6T0ra JS^O^m^ AMHNk. AtTO RklIAklflbNlL 

> rocnoftA MAuiero Hccyc x(^n€Ta thcoyi{ía *€na* Miceifa uat a^hh aí><saa€C€th 

H AI>BA H€XOAeqiOV<) mu COVANC H COnKHNA AOYBO^KbYkAA •Bh RAACTeAH, KH 
COY :;A% nOAknHCANH, KAkNeUO C6 TSBt, XOVnANOY f^AAOCAASOV H TROHMk 

BAACTeACUb, a; A^^poR^^ BtpOBk o v rocnoAA eofa, h oy vkCTkNH srhrotko- 

(l€l|IH KpkCTk rOCnOAkHh, H 0\ CBeTOV B0rO(IOAHI)OY A'KR0YI0 MA(>I1I0, H CR6T0 

10 eRAiikreAHe BOXHe, h oy *thi. CBeruxk fi>Tki|k hsrc Bk tiHKen^ h cneruxk 

MOyYeNHKk BAACH, A^HT^ke, H BkC€ CBBTe OVrOAHBklll6 ROrO^ (dTk BtKA« 
AA (h)mAMO IIH(^k no CTApUOV 2;AK0N0Y CTp^RKH RACA^ H RC€ TB06 AOVA^t 
K06 HMAUlk HAH K0€ 0VYkN611lk HMATH, O TftA« HXk H AOBHTkKt HXK, TAt 
MM 0VYkN6M0 CHAOy HMATH* A MM A^ N€nAKOCTHMO liiBt MH TKOHMk AOV" 

i^A^Mk NH BAIIIHML I^SMAAMb. A ff^AAk A^^V^PO^NMKk A^ 6 COTBOpCHk T6B« H 
TBOHMk AOYA^Mk, tKO HO CTA^OMOY I^AKONOY Meroy AOYKpOBkNHKOMk H 
KNeaSCTBOMk XAkMGKO, OYAtCTII, Hl^AtCTH. H A^ TH MOpeiUk OY A^Y^pOBk- 
MHKk KOYnOBATH H TROH A0YAH6 BCAKH Tpkfk, epe EOYAH NA BAUUOY pOYKOY 
np01fl6Nk KOYnOBATHi, nOTBpkAA€Mk TIt KACTBOMk. H TBOH A0YAN6^ 6pe KOH 

so Tpkfk H:;M6C6Te H^h AOYBpOBkNHKA^ A^ TA NH TH, NH NH TBOH A0YAH6 HpO* 
AAA6 NH A^pOYlO NNKOMOYp€ RpASKA^K^NHKOY A^^Y^POBkYkKOMOY- H A^ K0« €€ 
KpHBHNA OYYHNH MCFOY AOYAH A^Y^pORk^kKe H M6rOY T€Re H TBOH AOyf^H^ 
AA Ce HCknpABH npARHHOMk no CTApOMOY l^AKOHOY^ K06 6 MCFOY A^Y^P^B^' 
HHKk H BH€XkCTBO XAkMCKO^ A MHpk A^ ^^ HepOYUJH. H BkC6 (OBO XOKBMO 

25 TliB^K H TBOHMk AOYA<^Mk ApbiR^TH H YHNHTH rOCnOAHHOY A^Y^^V " (OHkKHHt 
ENeTkYkKOH^ rOCnOAHNOY MHXAHAOY IjApOY BAkrApbCKOMOY* AKOAH €H6 npt- 
CTOYHHMO, A^ NH EOrk CknkN€ N GB6TA BOropOAHlfA H BCH CBCTH. AMHNk. 
BOYBANA MHrAYA, MHKOYAHIfA neYeNtSKHKk^ ANApt Ypt€RHKk^ n€TpONA EOYNk- 
AHKkv neTpk BATAAk, MHXOHi\k n«SReNHKk, BAkKACk MOYYkNHKk^ A^HTpk M6Nk- 

80 YeTHKk, rOHCAABk KpOYCHKk, AOCpOCAABk pANONHKk, TOYApk BOYrAYHKk, MApk- 
TOAO BANk BpkCAUKOBHKk KA6Ak C6 l^A CB6 RAACTCAH A^Y^pOBkYkRe. 

Na pergamene^ pečef žádná, v archive Vídenském. 

č. xvm. 

Radoslav íupan Chlmský dává se ve smlouvu s obci Dubrovnickou proti 
^ Štěpánovi Urošovi krdU srbskému. 

Yročení 1254, Máje 32. 

-H Bk HM^K COTklfA H CHNA H CBeTArO A^V^A^ AMHNk. AtTA OYHCAk- 
l|ieNH€ rOCnOAA NAUierO NCOyCk XpHCTA TNCOlflA *CNA* MftC€l|A MAt ANH 'KB* 22 H?BOř% 

HCbxoAeqie, « sKOvnANk f^AAOCAAB^ CHHb KN€:;a aNk^f^tKi XAMkCKora, cb 

MOHMH BAaCT€AH, KH COy If^ti nOAknHCaKH, KilhN6M0 GB COYAbl|CMk H BbCe 
OnhKHH6 AOVi^POBkKt Cb MOHOBb ^O^f^OBb XbTeHH6 Olf rOCnOAHNA BOrA, H Olf 
yeCTkHH XHB0TB0p61|IH XpbCTb rOCnOAbNb, H Oy BOrOpOANIfOY A^BHIO MApHH)^ 
H Oy CB6T0 6BANbr6AH€ rO€nOAbHe, H Oy *THI^ CBeTHNb a>Tkl)b Hase Oy NttKeH, 5 
H Oy CBeTHXh MOyVbHHKb EAACH, AKMHTpH, H BbCH GB6TH OyrOAHBbUI6 COroy 
iOAb BSKA, oy BtYbNH MHpb HO CTApOy S^AKONOy* A lA XOynANb ^AAOCAABb 
CeUb SepbNH KA6TbB€NHKh fOCnOAHHOy KpAAlO OyrepbCKOMOy. A COAb AbNeUlbNH 

AbNb NAnpeAb npOKoy moh) CHAoy cb uoHMb AoyAH a^ EoyAoy ApbSKAHb yhhhth 

pATh KpAAK) OypOlllOy H l€rOBH AlOAHMb^ A<^KOAe BAUlb fpAAb AOyspOBbHHKb lo 
CTOH oy pATb €h KpAACMb Oyp01ll6Mb H Cb ICrOBH AIOAH. A lA SROynAllb pAAO- 
CAABb H MOH AIOAH, KOH HMAMb H KOH OyVHOy HMCTH^ A^ CHACCMO H CTpC- 
I^IlMO no MOp^ H no ;6MA€ BbC6 AIOAH AOyEpOBbYbKI; Oy TeA6 HNb H Oy AORH- 
T6Kb HXb, TAe HMAMb CHAOy HM6TH. AKOAH lA CAMb HAH MOH AIOAH BHCbMO 
N6l|J0 RAKOCTHAH HCKOMOy AOyKpObYAHHHOy HAH TCAOMb HAH AOBHTCKb HXb, ,5 
lA SBOynAHb pAAOCAABb A^ MOy BbC€ BpAKOy HAH A^ MOy YHHOy BbC6 BpATHTH 
tlAnCAbHO* AKOAH HCBHXb MOrAb YHHHTH HMb BpATHTH TO (OAb COHCXh^ KOH 
BHXOy HMb RAKOCTHAH^ lA A^ HMb TO (ú^h MHC HAAKOy* A lA Cb MOHMb 
AIOAH, KOH HMAMb H Cb KOH HMAMb HM6TH, BOyAOy A^pbSKAHb Oy KACThBOy 
H oy MHpb Cb BCAHKOMb rOCHOAHHOMb MHXOHAOMb l|Apb BOyAbrApbCKHMb H 20 
Cb CBOHMb AlOAHMb, KAKO CTOH Ulb HHMb TpAAb A^YKf^OBbYbKH^ AOKOAC H 
l|Apb CTOH oy KACTbBOy H Oy MHpb Cb rpAAb AOyBpOBbYbKH. H KAKO lA 
YOyiO HIlKOK I^AO HA BAIUH KOyHblfH HAH HA BAUlb rpAAb^ A^ B" COAb TOMb 
OyCKOp<b AAMb BBACNie. A NH lA CAMb SKOyHAHb pAAOCAABb HH MOH AN)AH 
AA HCnpHACMO HA BAUlb TpAAb A^yEpOBbHHKb NH NA BAIUS RpCAeACXb Cb BAUie ^^ 
BpAre oy NUKCpC BpCMHlC^ H OAYe MOHMb AIOAH XOlflOy ROBCAeBATH A^ H€ 
RpHAOy NA KACb. A A^ NCKOH A^AbKb BOyAC MCFOy MOH AK)AH, KOH COy HAH 
KOH GOyAOy moh AN)AH, H MCrOy A0yG|^0BbVAN6, HAH AA NCKOH RACHb C1; 
YHHH oy MHpb MCroy NACb H MCrOy AOyEpOBbYANC, A^ C€ TO Cb RpABHHOMb 
HCbHpABH no CTApH ^AKONb, KOH ICCTb MCFOy AOyBpOBbYbKH TpAAb H MCroy 
KHCXbCTBO XAMbCKO. H BbCH AOyBpOBbYANC HO KbC6 MOI€ I^CMAC, KOH CH 
HMAMb H K0I6 MH A^ ^OPb RpHICTH, A^ CH CBOBOAbHO RpHAOy, CTOH) H 
ROHAOy CbRACCNO H R6Cb RAKOCTU Oy TCACXb H Oy AOBHTCKb HXb^ KAKO CH 
COy BHAH Oy CTApeXb AHHXb. H AKO BH EHAA NCKOIA CAMOFA MCFOy MCNC 
SBOyRANb pAAOCAABb H MCfOy MOH AH)AHI€ H MCroy TpAAb AOyBpOBbYbKH, A^ 
C€ Cb RpABHHOMb HCbRpABU RO CTApH I^AKOHb, KOH ICCTb MCfOy r((AAb A^y- 
BpOBbYbKU H Meroy KHCXbCTBO X6AMbCK0, A MHpb AA C€ HtpOyUlH. CH COy 
BAACTCAt X6AMbCKH, KH C6 KACIiie ! rOCROAHNb ^ROYRANb pAAOCAABb, RpREtHli I^OlUeBHKk^ BOHCAABk MOpbKOTHKb, a>B^AAb NBANOBHKk, CeUblOHk BOVrAf^HNI^ 
np^bAHCAABk BAbKbMHpHKb, G6|>kK0 paAOKaNilK&, MHAbTtHk Xp6AHK^ BOrk^ANk 
ni^kBOCAABHBb, XptAA pAA^NHKk. BOHCAABk (^AA0IU6BNXk f CkTkHHKk HMOTkCKH 
KA6Ak C6 l^dí EbCe AI0AH6 pA^OCAASAe. AKOAH Cb npUCTOVnHMO, A^ NH BOrk 
^Cknblie H CBeTA BOropOAHI|A N BbCH CB6TH* AMHHb. 

Na pergamene^ pečef odtržena^ v archive Vídenském. 

5. XIX. 

Konstantin (Tech) Asěn^ cdř bulharským obnovuje klditer sv. Jiři na 
hoře Virpíně u Skopje a potermje starých Jeho nadáni. 

10 Vročení (1259— 1278J. 

H Kb npOYHyM'k BAAr... MHOrHMb^ H2R6 Cbl^AIUe H npHAOXNUlC CBATUN N 

npABOCAABNUH l|ApHe, C6 OyEO H EOrOAlOBHlA ^I^AO Bp^rAlliee CKpOBHlflA U 

HMANHIA AAATH Kb CBiBkTyHMb H BOXbCTBbNUHMb l|pbKBAMb. EIKOase EO H 

15 CBiBkTUH H npABOCAABHUH l|ApH€ rpbYbl|H U BA'krApb€(|Hy, H SKIOnANH H KNA- 

:;eBH H KpAAue cpnbCKUA :;6MAA, MtiorooYcpbANď^u AiOBOKb H non€YeHHi€ 

HM;í;|{I€ Kb CBATUM'k BOXbCTBbNUM'k l|pbKBAMb, TAKOXA^ H l|ApbCTBO MH 
(i)N1;Mb EAArOBtpNMHM'L H CBiATUM'L l|Ap6M'L np-bAC MeH€ ByBllJHH?C'k nOp€* 
BNOBAXb AApbl N60CKAANUA UI^AHBATH H (i>BOrAI|IATH HXb. ClIUbAUllO IfApb- 

soCTBOy MH Bb A^ANAIA ^eUAiSV^ COBptTe l|ApbCTBO MH MAHACTHpk BeAHKOMA- 
Y6NHKA XpHCTOBA rCOpriKI rOpFA, Ck^A^HHA pOiyBAHOM'k €BATUHM'k l|ApeU!k 
HA Bp'bAt BHpnHHt Op^bMO CKOnHH rpAAA NAA'k C6ptBA, H HABOAOMk UNO- 
IIA6M€NNHKk AFAptNk HI^fOVBUBUJA BCA npABHAA CBOIA H UeTOXA CBOIA, HAAIUA 
AO (OCNOBANHIA, H HÁKU CBATUMk KHpk AAeB^HieM^b l|Ap6M'k C^A^NNA H 

25 B^kl^ABHXeHNA H npOCAABA6HNA, H MHOl^tMH CKATUIIH H npAKOBftpNyMH l|ApH 
nOAApOKANNA H nOKp^nAeNHA. H:;H€C6 nptAI> IfApkCTBO MH ApXHMil^ApHTb 
YbCTNAro XpAMA TOrO BApAAAMb npABHAA H XpHCOBOVAA CBATUHXb H npABO- 
fitpNUHXb l|Ap€H npta^e Meue EblBlUHHXb, H KpAAen, H CBATArO pOMANA 
lIApt, AHCOreNA l|Apt, CBATArO nCTpA l|Apt, KHpb NHKH^OpA l|Apt, N HpOYH- 

^ HXb, H CTApA KHpb AAejHtA l|Apt, 'KAAOICOAHA l|Apt, KHp MAHOHAA l|Apt, KHp 
TOAOpA l|Apt, KHp HCAK^K l|Apt, CBATArO €HM6(0NA N6MANA, A'^^ l|ApkCTBA 
MH, BATAlft l|Apt, KAAHMANA IIAp-K. AlOEei^NO l|ApbCTBO MH npHI€Mb H npOY€T6, 
NCHOTKOpHX NH np'bBp'KAHX) NO HCHpABHKL H KplinYAHlU6 OYTB€pAblX'b, HAVC 
BCtX'b IfApen H KpAA6H BUU16 HHCAHHUX* AI0AI6, KOH CA COEp^TAKTb Bk 

^ rpAAt CKOn€KOM'k, CBATArO H B6AHKOCAABHArO BCAHKOMil^YeNHKA XpHCTOBA 

reíoprHiii roprA h noBtAONOCiia bii BpANexi^^ A^ NepABOTAUk bl qApHHA 84 n:;bo|I'& 

NHKOfii; pdlROT;!;^ NN AA A^KAliRTb NHKOiK nf^HnAATiR^ NN A^ MCTeXA C NHMH 
HH CeRACT NH npAXTOp'& HH KNAl^h HH KACT|>O^HAaKh NH KATAX NH TOni|JN- 
KAAb, NH C;ííAHTH^ NH CBAl^ATH, NN TAOBilk Bkl^iHTH, NH KOH A^XOAOKh. H 
NAY6ANHK0M CT0YA€N6l|l ^ne* H €AHB'LI|IHt|(l (OT HI^ROpA eS. H nAHArHf^ 'H* 
NOCMBpitl. Bb CHHX CdBAACTeX A^ ^^ N6npHK(ICai€Tb NHKOH BAftA^H^H^ NH HN^K ^ 
NHKTO. KTO AH fi^h^Her H npHK0€N6Tb €6, A^ CA KASRCT ÍNtKOM l|A(^bCTBA MH, 
H AA BAHA^ NeB-bpeNb IfApbCTROV MH. €€A0 A>>BHrAO €b CeAOM'b AAI^EHI};!;^ H €b 
VptUI(dB6NU^ C^b BHNOrpAAU. C NHBHlCMb, Cb ^spbNbKAMH H C HAUlHlflH^ Cb NAANH- 
NAMH K Cb I^AGIiAU H Ch BCtMH HpABHNAMH npftSRAC J^AKONHyMH HTi. A CHNO^H 

ceA'b i%\h idJ ypLNoropii;, rako caai^h aoay€I|i na A^bsuifs, ta na MorHA&^ jo 

HA MpAMOp^b NA KpbCTBN^b H NHl^b tAb NA BOVTCACKU US^Th^ TA np^C KABHIA 
HOBO BpbAO^ KAKO HACTb HilíT Kb pAMHI|H H NA BUC Oy CTAB^K NA pOVA^HIl^ 
TA NA Af^OI^'^? KOH HA6 NA B[HAOnHrAAA, OT BpbAA TOFO HA EMU KAMU^ TA 
Bbi; J^liMk HA f^MiTA ROAtNA, TA NA rpAAHl|l€ A^ VpbHOrO KAM6Ht. CCAO 
nOBJRSRAA Cb BHHOrpAAbl, Cb NHBHlCMb, Cb SRpbHKAMH H C^b nAUIHI|lH^ Cb ,;^ 
BC-KMH npABHHAMH H np-áXAC pKOHHUMH HXb. CeAO KOFbAOBO H C6A0 A^bKHqA 
H CCAO pA(0Y6 Cb BCtMH npABHHAMH HX^b. CCAO TAOVMOBO Cb M6T0X0M, Ch 

BHHOrpAAU, C HHBHICMI^ Cb ^Kp^bHKAMH H Cb BCtMH PpABHHAMH. CBAO 

Cb MCTOXOMb, Cb BHHOrpAAbl, Cb HHBHI€M'b H Cb BCHMH npABHHAMH H nptaiAC 
l^AKOHHUMH HX* CCAO ^í^yHIK Bb r...« Cb I^ACtAKM T-RMH, Cb EAHI^NbCKOM, ^o 
Cb MOKpOCtKH H Cb FOA^MUMb HOAOM^b H Cb nOnOB'bHH, Cb BHHOrpAAU^ C HH- 
BHICMb^ Cb Xp^bHbKAMH, Cb I^HMOBHlflH, Cb AtTOBtV|JH, Cb nAAHHHAMH, Cb 
AOBHlflBM !;B1ipNblM'b H Cb I^ABtAbl, Cb BCtMH npABHHAMH H np'b2RAC %AKOH- 
HblMH HX* CCAO CO\fUIHl|A Cb nonOBHlAHH^ Cb C6A0M, Cb BHHOrpAAbl, C HH- 
BHICM^b, Cb RAAHHHAMH H Cb BC'bMH npABHHAMH HX. CCAO pAA6YHHI|A Cl HO- ss 
nOBlAHH, Cb BHHOrpAAbl, Cb HHBHICMI H Cb BCftMH npABHHAMH HX. CCAO 
BpOAb, A B H6M'b MeTOX'^ MATH EOXHIA HnHCKCfHC, C NHBHI€M'b^ Cb BHHO- 
rpAAbl, Cb SRplHKAMH, Cb AHBAAAMH^ Cb AtTOBHlflH, Cb :;HM0BH1|JH, CE BpOA' 
NHNAMH, Cb MOCTHHHAMH, CK AOBHlflCM^ I^BtpHblM H pUBHUM^K H Cb TpbfOM^L 
H C nANArHpCMb, H3R6 CTACrb *H* CCHTCMBp^, H BCAKii; HCA^AA TpbPL^ H CL 3^ 
AOXOAKOM TpbrA TOrA, H BCtMH HpABHHAMH H np^&SRAC I^AKOHHblMH HX- 
A CHNOp!b BpOAOy nOYHHACrb a>T rpAAHlflA Bb CTAHNH A^^^^ NA HAtUl^b, HA 
K0:;HIA CTtHiR, TA HA n61|16l|'b, NA HASRNTH^ HA BtAKOBO TOp^b, NA UIHnKO- 
BHIjii;^ HA BHHH1|JA, NA OpAHI|ii;; HA BACHACBO CCAHlflC*, BbC XpHA NA KAAABAp*b^ 
HA rAAAHAA; NA ACpHYC, OT KHYABii; A^ TOyA^pOBA AOilA. H Bb npHAUnCKOH ^ 
OBAACTH CBAO Kp^KHA BAACU, H B'b N6M MBTOX'^ CBAT^b, A^pOBANHOlB pOMAHOMli 
l|ApBMl^ Cb HHBHlBMb, Cb MAHHbl, Cb J^ABMbl, Cb AtTOBHlflH, Cb l^HMOBHlflH^ 
Cb nAAHHHAMH H Cb BCftlIH npABHHAMH H nptaSA^ J^AKONNUMH HXI^. A' CHNOpli ! MOV ©T OVIIIVa NA r|>AAHi|ie ropMC, lia AparOMOKA l|pbK8S, na Y|^bR6N0 
rpAAHI|l€^ NA KpbCTl, 00 XpH^Oy NA MOXNATeill H R'bC XpHA'K ftO C^AHIflA 
NAft-L THXORČII^L, NA A^^AHNO (dCOie, NA TOAUMN KAMU, NA RHAbCKU KAAAe^b, 
M62RAIO ®RA €A€H1l, HA RpUCAOni, HO X|^HAOY rOpH 6AeHA.... ^AY^A, COY" 

5IUHI|A, rpAA6YNHl|A.... CKOM-L H Ch RA NA^HYKA, p6KiÍÍI|l€ npOAAAHKA, 

AA NeueTeXA HH KTO.... N^HKACATH NN n|H)AATH .tKA HH NHRii; NH RHHO- 

rpAAU. R-K nOAOSRKOH (ORilACTH CBAO ptYHI|H, H TO AApORANHOG CRATyMl^ 
pOMANOM*b l|Apl€Mli CRATOMOy r60|>rilO, € RHNOrpAAU, C NHRHieMk^ Cb X|^bNKA- 
MH, Cb nepHROAMH, Cb CtNOKOCN, Cb I^ARtAU^ Cb nAANHNAMH, Cb AORHqieMl 
lO^RtpHUMb H C<b RCtMH AOXOAKbl H Cb BCtMH npARHNAMH* H A^ NCMeTCXA 
NH KOH K64^AAHIA, HH KOTOpH RAAAAAei|*b l|ApbCTBA MH^ HH RAAAAAI|H rOCHOAb- 
CTR0YGK1|1HX no l|ApbCTROY MH, A^ H6HMA RMtCTH R<b CCAO ptYHI|6, NN 
CiRAHTH, HH CRAI^ATH, HH TAORS; Rl^^iíTH, HH KOH A<>XOA'bK'L Rl^ATH. RCAKH 

A* CH ^?HMA llpbKRm. A CHHOpU C6A0Y TOMOY OT H^RÓpA 

15 I^HYHIfK^llA I^Mift HA A^^^NCd Rl!; A^... ^ ROA.... HHK*b HAA*b A^^*^- •• ^ "<> 
pORYHIflA, TA MCmAOY RpUCAOR^b H MCmAOY 6)r(lA;RAC*«HHKb np^A*^ ROAiR HA 

H^ROpi^ ptKiR H HHI^b ptKii; A^ K^A^KA , TA Hljb 

RpbAO HA KjlAH HA CT0YA€H6l|'b^ TA HA TAbROKM A^Ab H OT TAbROK 

OT R(e)YepHA CTpAHift HplLl^b \^Vh. R^tKO R6AHK.I; ptKiR^ TA HH^b RCAHKii; A^ 

CO XTCTORCKiK RpAI^iK :.. H R<b rO^HCMb ROAO^t C6A0 

RAHHI|H Cb HHRHI6M<b<) Cb BHHOrpAAU, C*b flSpbHKAMH MH RpARHHAMH. 

CeAO CL RAAHHHii; .p€KOM;iíl» MpAMOp'b H Cb RCtMH RpARHHAMH. C6A0 

HAXO Cb HHRHICMfa, AHRAAAMH, Cb AORHqiH H Cb RCtMH RpARH- 
HAMH* C6A0 TAROpfa^ rpAAHipe H" C ROACMb .... Cb AHRAAAMH, Cb Cl^CpOMl 
(5 CAATHHMl^ Cb A0RH1|JH I^RtpHUMH H pURRUMR H Cb RCtMH HpARHHAMH. CCAO 

RHCTpHI|A Rb RAROYHt Cb nAHIHl|lH RH1|JH Cb ;HM0RHI|1H H Cb RCtMH 

HpARHHAMH* CCAO CCAO A^KNHI|A Cb pAKU KATOYHb 

Cb HHRHCMb) Cb AHRAAAMH CCAO pAHU AAÍkFb H Cb RCtMH 

npARHHAMH. CCAO RHTHHO H RHH6Y0 Cb RCtMH HXb. TA RCA RpH.... 

sel|ApbCTRO MH OYTRpb^ACHHlA H ^AHHCAHUtA Rpt^AC M6HC RURUIHHX 

CRATUX H npARORtpHUX l|ApCH H KpAACH. H l|ApbCTRO MH TtMb Rb CAtA.... 

MOAA CA H npHRAAAM^ npOCAI|16 .... ROMOqib OT ...... XpHCTORA TCiOprHKI 

rOprA H Rb RpAHCX nORtAOHOCI|A, H RpHAOSRHX CRATtH l|pbKRH ICrO CCAO 

pCBl p(0MAHOM KOAHCdMb ^AATO H Cb RCtMH 

8^H I^ACCAKU, Cb RHHOrpAAU, C HHRHICMb, Cb RCpHROAMH Cb l^ARtAU^ 

C AORHlflH pURHUMH H I^RtpHUMH H Cb RAAHHHAMH, Cb RCtMH RpARHHAMH 
TOaCA® ^(AKOHHblMH HX- H CqiC RpHAOSRH l|ApbCTRO MH CCAO KAAOYfCpORbHm 
Cb RHHOrpAAM, Cb HHRHICMb, Cb I^ARtAU H Cb RCtMH RpARHHAMH. H CI|IB 

4 26 H^BOfkl 

fi|^HAoaRH ifaphCTBO Mil B^L !;a{ithi|. re<oprH6^ fte bírac Ch ctA^qiN nrov 

TRoynik A* c*AH mh koh bíia^^abiii no 

ApbmABAX l|ApkCTBA MH^ NH A^ nO^A NA MON CBATAFO reiOpmiA, 

Nh co BCAKOM'E p^Oy fi^lK C^i^AH HrOYM6N'E NA€TOi&l|lHH, H €h HrOVMeHOB^bMb 
COTpOKOOM A^ CA Bh:;HMA BCAKU lí,\hVh. KTO AH €€ HAH^e Cil^AHBh YAOBUKOY ^ 

CBATAFO reOOprHn nOCItAH6Mh^ H COTpOKA f,(kWh rO^ HAH CMei^ABh B62;ik 

HrOVM6NOBA Ci^AA, B^iíAH NA N€Mb KAATBA BOaSIA H CBATM^ llpABOBtflNUX 
l|ApeH, H AA NAATH ANMOCHK) ... ;AATHI|h, H A^ H3K6 CA CJOnAAAeTb 

Apovrh ApoyrA npnA*^ baaaaai|h, hah noTK& as aa ncbi^hma HA[it|>bKOB- 

NOMk YAOIbUIIh) BAAA^RqiH, f^Ap-ft A^ BJ^HMA l|phKBA NA CBOHMh CH YA0Btl|1l« ^o 

AA NtCTk AioACMb CBATAro rcidprHiA nonoBU. nonoBiANOMb, iisr€ ca 

CdBpUTAEiiT nOA BAACTHlift CBATArO rCCd^rHIA, A^ NeM6T6XA NH KOH enHCKOynb, 
NH AOXOAKOBb Bbl^ATH^ NH ;Anp1ll|J6NHIA HOCTABHTH NA e(»€1iXb, TA .... CHH- 
CKOVnOV nOMtNb. a CBíApXA TO H BCAK...« AOXOA'bK'& CBAI|16NHKkl^ TO BC6 
AA 6 l|pkKBH CBATOMOV rCOprHOV. A^ lieM6T6XA TH Bb CCAA H M6T0XH 15 

enncKOvnb Bb:;ATH nh e%i\^\h nh iipoTonARA 

AON0>AKU l|(>bKBH A^POBANC. 6CTb A NA BOAOy H HI|J(0 ÍIApA (?) 

erOBA HCTHHA, BpASRA'^? ^AI^EOH H KONCKď; BpASRA'^ A^ <^N Bb^HMA J||>bKBA 
NA CBOHX CH AlOACX^ H THIA B^ATRAU A^ ^^ NeBb:;HMA;ikTb NA CCAtXb^ ^Al^B^K 
NA HCl|HX^ H T(0 CiikAOMh. npHC6AHI|A A^ N6nAAl|lAI»Tb M6T0XKGÍI CBATAFO 20 

re(opm^ nh BOAOBcpqjHiiiií^ nh anmhna. ai|J6 kto ucTOxne 

CBATAro redopmiA ov KoiCMb ahbo C6AI1 Be:;b A|>xhmaa|>htoba , npouicNHiA^ h 

Bb nAAHHNU) HAH nAUlHqiA HAH Cb J^ABUAiU*) HAH Bb A0BHI|JA pUBHA HAH 
^BtpNA^ HAH AtC^b H Af^l^BOy CtqJH Bb l{(ybK0BN0Mb BpbAt^^ HAH BOA€NHI|A 

nOCTABHTH NA l|pbK0BN0H BOAt^ KOIA T6Y6 COT l|pbK0B HI^BOAA :.. 25 

ll(^1i:;b lipbKOBNilkii; I^CMHlSk, HAH HHBilí nOid^ABb B6:;*b HrOVMCNOBA BAAFOCAO- 
BCNHIA^ KAATBA B02KHIA NA N€M H CBATAFO r6(0(irHIA H CBATUX HpABOBtpNblX 
IfApCH H KpAACH BklIUC OHCANUX^ H A^ CA OpOAACTb Bb A^MOClVik *S* ncpnc^b* 
CHIA BCA A^POBANNAIA CBATklMH HpABOBtpNblMH l|ApH H KpAAkl BUUJC HHCAN- 
NUMH H npHA02K6NHIA l|ApbCTBA MH , (úl HpOYHX BAACTCAb 30 

OV noMUHb T Api^^^HTb CBATbi rccdprHe noB^AONOceii^L, h 

Bb| NACTO;iki|lHH YbCTHUH ApXHMAApHTH 0BIABA6NHICM C6fO XpHCOBOyAA. nOlteaS6 

AA l|ApbCTBO MH XOAATAIA H nOMOi|lHHKA Bb BCAKklX NAHACTCX H pATCX^ 

A OT pAEOTHHKb l|ApbCTBA MH ROCHAACMblX HO BCA B^CMCNA NO 

XOpAX H no rf^AAOBtX A* N6 C6BACTM KACTjiO- 35 

4>HAAK, HH npAXTOpH .... NH KHA:;b .... NH TOni|IHKAAb, NH BHHApb, NH 

KOMHCb Cb KONbMH CT^ATOpb NH H^i^rO^ TpAA HOAOXATOpb 

(nONAAATOpb ?) NH ^JTAf^b^ HH ^eCCTKAf^b HYeAbHH, NH CBHNH.... XpilCOKOVill.. 27 

HH K0IUA(»I|1HN« BOAOBepqiHNIl, NH NAMeTKA TRHim HH BHNNA HH 

MAANA, NH rpAA ^HA^TH^ NH CA NH TeMNHIfA BAfOCTH, NH OpATH^ 

HH KOHATH EHNOrpA^b NH ^fSATH HH Bh^ATH YAOBUKOV CBATAFO 

re(OprHltl HH MOCTNHHÍÍÍ, NH YAOB'bKA l^pbCTBA MH^ HAH 

5 KTO AOyBO B^ikAC OoV Cíiíf^OAHHKk l|a|j|b€TBa MH^ MOAA NCpAl^OpH Xf^HCO- 

BOYAA U nONABAUTH H HOTB^baSA^TH Ck OYCpbAHKMb Al|Je AH 

C6 KTO (OBp^qi (NABAaSA^)HHeMb AHABOAUMb nptCTOynHTH CHKI HO- 

B6AI1HAA ....... Xf^HCOBOVAA, TOMOy A^ 6CTb €«1ín6p EOr<L H Rp^YHCTAKI 

ero H CBATU recoprHe A^ ^^S €<^Tb CbnocTATb^ i^a^ h na 

10 CTpAUJHt;Mb Ci-RAíl A*TO *f^'^.... 

KoCTAAHHb Bb XpHCTA EOFA EAArOBUpNUH l|Apb 'H CAM0ApbaS6l|b BAbrA- 
pOM^b ACIlHb. 

Na bavlněném papíře, zvetšelá a nečtitelná, v klášteře Chilandárském. — 
Pro důležitost obsahu, některých slov a rčení v ní, zvláště pak zmínku o 

^^ listinách od archímandrita Barlaama před čáře Konstantina Asěna vyne- 

sených, t. od panovníkův bulharských Romana (968—976), Petra (927— 
968), Kalojana (1196-1206) a Kalimana (1241— 1245), řeckých Diogena 
(1068—1071), Nicefora (1078—1081), Alexia (1081— 1118), Manuele 
(1143-1180), Theodora (1206—1222), Isáka (1185—1204) a Vatacia 

20 (1222—1255), též srbského Štěpána Nemanje (1159—1195), listina tato, 

ačkoli necelá a porouchaná^ tuto se pokládá, aby aspoň tyto její ostatky 
zachovány byly, kdyby snad přejem Chilandárský na zmar přišel. V jiné 
písemnosti Ochridské od Míchala Palaeologa 1. 1273, rovněž zkomolené, 
připomínají se listiny od JusUníana, Basilia II. (976 — 1025), Manuele 

25 (1143—1170) atd. 

5. XX. 

Nápis kněény Eiffemie^ ridovy Uglěšoty^ dcery Voichny, kesara srb- 
ského^ vladaře Dramy za Štěpána Dušana^)^ na hedbávném při- 
krovu těla sv. Lazara cáre srbského zlatem vyšitý* 

Vročení (1389—1392). 

Kb K|^A€HHNb MKpa C6rO BbCOHTaAb C6 l€CH COTb lOHOCTH CBOi€e, (d 

HOKÍ M0YY6HHYe, KH€;Be AAi^ape, H BptHKA (^DyKA focnoAHa Bb Bcexb rocno- 

AAXb I^eMAbHH^b Kpi;nKa H CAAKHA IlOKAl^a T€. rOCnOACTBOBAAb l€CÍ H ^eMAI€IO 

(dTbYbCTKia CH. H Kb B€6Nb KAArblXb Bb:;B€€€AHAb I6CI BbpOVY6HHI€ TH XpH- 

35CTHANH, H MOVSKbCTBHHMb Cf^AM^'^'' " TiCAaHieMb BAArOOVCm Hl^blUbAb l€CY 

nX :;MÍa H CblIOCTATA EOíBbGTbKHHNb l|pbKbBb, ^ACOVAHBb HeCTf^bHHMO EHTH 

*) Tak Šafařík sám osobnost Eufemiinu pozdéji ustanovil, kdežto ji v prvním 
vydání kladl za totožnou s Milicí, manželkou čáře Lazara, klášterským 
jménem řečenou Eugenií (Srov. G. d. serb. Litt. str. 171), Vyd. 

4* 28 II^GOpTi XpHCOBOY^Il. 

€pAI|OY TBOieilOV) I^l^eTH X^HCTNANH <dTbYb€TBJII TH CdBAAAACMHMh BHTH 
H^MAHATeNH, ai|l€ AU €6rO NCnOAOYYHUlH^ <OBar|^HTH €6 KpbBIIO CB06I0, H 

ChBbKoynHTH ce Ck boh NeBecNAro i|Apa. tum x€ h ABt aReíiaeMc noAOVYHAh 
€ci) H :;mía ovbiaIi ecu, h uovYenia BUNhiik BhcnpHeAk 6€h (dTt> BorA. 

H NUHltl N6 BK ;ABB6HI6 HOCTABI Bb^AtOBAlCNNAIll TH Y^^A, HXSBe ClpHNIi f 
<OCTABIAk €CÍ npiLUIhCTBHI€Mb TBOHMk. T6Be 60 OVnpAS^NHBUlOV C6 Bk N6B€- 
CHAIA BeceAlA BtYNA, MHOrH CKfkBH H BOAtl^NH COBeiUe Bk:^IOGAI€NNAII TH 
Y6AA<) H Bb MHOI^tKb €KpE6Xb 2BHTH6 OpOBA^SA^IOTk. <06AAAA6MH BO COyTk 
HI^MAHATCNH, I Tp^BOlfieMb BbCÍ nOMOqJH TB06. T-&M XC MOAHMb Ce, MOAH 
ce Kb CdRi|ieMOV BAAAM1|% (ú Bk^AIOBAieHHX^ TH Ye^tXb, H Cd BCe^b^ HX6 lo 
Cb AH)EOBIH) H BtpOIO CAOVSRei|lHXb HMb* nSYAAeUb BO MNO^HMb Cbn^e^BeHA 
COVTk Bk:;AH)BAI€HHAIA TH Y6AA. IAAOVt|lH BO XA*KEk HXk Bkl^BHrOIUe HA 
HHNb K6>Bb B6AHKb, H TBOIA BAAFA Bh l^ABHTb flOCTARIUlC, (ú M0VY6HHYe. 
Hb Aqi€ H Hf^tlUbAb ^€1 CdTb SRHTIA C6r0^ CKpbBH H BOAtl^NH Y6Ab TBOIXb 
BI^CI^ Y lAKO MOVYeNHteb A^I^^NOBeHHe HMAHIH Kb rOCnO^OV. nptKAOHH KOAtHe n 
Kb B'bHYABUIOMOV TC BAAAbllI^, Hf^OCY MH0rOAtTHO6 Bb BAAFHXb aSHTHC 
Bbl^AIOBAieHHMb TH YG^OMb npOBOAHTH BOrOOVrOAHO, npOCI npABOCAAKHtH 
Rtf^H XpHCTIAHCI|6H He(OCKOVA»0 CTOIATH Bb (dTbYbCTBIlO TH, HpOCI nOBHAH- 
T6AI0 BOrOy nOBHAOY HOAATH Bbl^AIOSAI^HHMb TH Y6A0Mb, KHCI^OY €Te4>AH0Y 
H BAbKOy, HA HeBIAIMH6 H BH^HUHe BpAFH. nOMOqib RO At|r6 PpiMCMk Cb 'O 
BOrOMb, TCR^b nOXBAAOy H BAArOAApCHÍe Bb:;AAMH. Cbfief^H AHKb CBOHXb CbBC- 
CtAHHKb, CBCTHXb MOyYCHHKb, H Cb BC6MH HOMOAH C6 npOCAAEAblUOMOV Te 

Boroy* Bb:;BtCTH reoopríio, noABHrnn ahmhtpha, oyBtAH •&(OA(dpe, noHMH 

MCpKOVf^lA H n(»0K0niA, H 'M* MOyYeHHKb CCBACTHHCKHXb HCiOCTABH, Bb HHX2C6 
MOyYCHHH BOIOIOTb YCftA TKOA Bbl^AIOEAlCHA, KHC^b CT64>AHb H BAbKb, H^OCH s» 

noAATH HMb ce (0Tb BorA noMOL|JH. npHAH oyEO HA noMoqib haujov, HAese 
Aqie ecH. mamoha ^rc maaaa npHHoiueHiA nf^Hi^pn, h Bb mhofa BbutHH cTa. 

H€ no AOCTOIAHYK) BO TCBH OOXKAAOy npiUCCOXb, Hb HO CÍAt MAAArO MH 
pA^OyMA* TtM Xe H MAAA Ebl^Mbl^A^^ ^^^' Hb HCTAKO TH, (O MHAH MOH 
rOCnOAHUe H CBCTH MOyYeHHYe, UAAOnOAATAHBb BHAb leCH Bb TAtHHHXb H 30 
MAAOBtYHHXb, KOAMH HAYC Bb Hen(^«XOAtfMHXb H BCAHKHXb, lASISe EbCH^HICAk 
leCH (0Tb ROPA. TCAeCHO RO CTpAHHOYlO MCHC Bb CT^AHHUXb (OKpbMAIAAb ICCH 
HI^OBHAHO, HUHIA flSC (OROH)AOV OpOHlOV^ A^ (OKpbMHHlH MC, H A^ OYTHmHUlH 

Roypoy AioTovio }^oyim h t^kaa uoiero. 

€4>HMIA OVCpbAHO npHHOCHTb cYa TCBH, CBCTbí. 35 

v klášteře Yrdníku jínáč Ravaníci ve Sremsku. Podání připisuje dílo lo cářicí 
Milici, ač pohřeškou. ZÁKONNÍK ČÁŘE STEPANÁ DUŠANA. 
10 I^AKOHh eXArOBtfkHArO qil(k2l CTe^AHA. Bh ]|'fiTO vSIDH:;* HN;^lkťí(dHh B* Bh |1(kil2^AHHkh 

Bh:;H6G€HTA rOCHO^J^bHlíl MUCčqil maVs «ka* b Xe I^AKONhNHKh nOCTABARieMb CdTk npdROC/lAHNArO CbCOpd 
NAIlierO, €h n|lft<0CB6l|16NNyMb nATplA(»X<OMh KVph ICdANH- 
KÍ€Mb^ H BbC6MH ApXI6p6H N l|pbK0BNI1Ky^ MAAIIMH H W* 
AHKUMH, H MNOIO RAArOBtpHUMh CTe^^AIICdMk, H BbCeMH 
BAACT6/IH l|ApkCTBA MH^ MAAHMH SK€ H BeAHKUMH. l^AKOHOM a;6 CIHMh CA0X6IIIA Rhillie : 

I. O Xf^lICTYARCTBt. 
1. HAHRptSKA^ %A XpHCTlAHCTBO. CHMb (dBpAI^idMb A^^ (OYHCTHTb €6 
XpHCTYANCTBO. BilACTeA6 H npOYIH AI0AI6 A^ lie;B6tieTb €6 N€RAArO€iH)BHBUIH 

€6 oy CBoero ApxiepeA hah oy AoyxoBNHKb. a^ BAArocAOBeTb ce ApxTepeH 

nOCTABAI6NHUMH. 
15 2. H NH €AllNb BpAKb A^ ll6ByBA6Tb B€S; BKNbYANÍA. Aqi6 Ali ROVA^Tb 

R€!^b BAArOCAOB6HlA H 0\fnpOllieHIA l|pbKB€^ TAKORU A^ |>A!;A0YV6Tb C€. 

3. H I;A AOVXOBHU fi^AUrh BbCAKb YAOB^&Kb A^ HMATb nORI1tlOB6Nie N 

nocAOYiiiANié Kb CRoeMov Apxiepeio. Aqie ah kto coRptifieTb ce CbrpmiiHBb 

20 l|pbKRH, HAH lip^CTOynHBb YTO AlOBO OOTb C€rO l^AKOHA^ B0AI6I0 H IICXOTt- 
HVeMb^ A^ nOBHNeTb €€ H HCIipABHTb l|pbKBH. Al|je AH npUCAOVlUATb^ H Oy- 
ApbSRHTb C6 (OTb lipbKBH^ H NeBbCX01|J6Tb HCnpABHTII nOKeA'bNIA l|pbKBH^ 
nOTOOMb A^ (OTAOyYHTb ce (Ú7h l|pbKBH. 

4. H cBeTHTeAíe a^ NenpoKAHHAiOTb xpncTiAHb i^A cbrpnuieNÍe a^Y" 

25 XOBHO. AA nOCHAACTb ASAlflH HAH TpHIflH Kb CbrpttUHBniOMOY, A^ (ORAHYHTb 

ero: h Aifie NenocAovmAeTb, h HeBhcxoifieTb HcnpABHTti ce i^AnoBtAVio aov- 

XOBHOIO^ nOT(M>Mh A^ CdTAOVYHTb CC. 

f). H ;A epeCb AATHHbCKOV^) KOH ce COy npUBpATHAH XpHCTÍANt Bb 

AI^HMbCTBO^ A^ BbSTBpATCTb Ce BbCHCTb Rb XpHCTIANCTBO. Al|ie AH IČTO (ORpt- 

30 L|JeTb ce liptCAOYIIIABb, H HCBbl^BpATHTb CC Bb XpHCTYAHGTBO^ A^ KASRCTb Ce 

no :;akohoy cBCTuxb (M>Tbi|b. 

6* H AA nocTARHTb qpbKRH hcahkaa npoTonont fio RbCbXb TpbroBtxb, 

AA Bb^^RpATCTb XpHCTlAHU (dTb epCCH AATHHbCKbie, KOH Ce ROVA^V***" "(^^' 
RpATHAH Kb BUpOy AATHHbCKOVM)*, A^HIIflC HMb ^AHOBtAH AOYNOBbHUC. H A^ 
36 Bbl^RpATHTb Ce KbCAKU Rb XpHCTIANCTBO. 30 :;2IK0NMHKh 

7. H nonb AATHiibCKy, aifie cdcptqieTii ce nf^tBpATHBh x|^hctTanhha 

Rh BUpoy AATHHbCKOV^ A^ Ce Ka2R6Tb HO l^AKONNHKOy CB6TUXb CdTkl|h. 

8. H dlfie CdEplLl|J6Tb C6 nOAOVBtpbl|b Bkl^kMb XpHCTÍaNKOY, Al|16 
BkCXOI|ieTb^ A^ KpbCTHTb €€ Bb XpHCTÍANGTBO. ai|l6 AH N6KpbCTHTb C6, A^ 
MOV ce Bbl^UeTb 2R6HA H A^Tbl|A, H A^ A^CTb HMb Ji,%M^ COTb BbCerO HMtNIA, 5 
A (ONb A^ ix>Tm6N6Tb €6. 

9. H KTO €6 iOBptTG €|^6THrb SRHBt Cb X|^NCTÍANy, A^ ^^ ^ResceTb HO 

coB^Ai^oy, H npoa^ueTb ce. kto ah ta NAVNeTb taiith<) h Tb aa xesRCTb ce. 

10. H cseTHTeAie aa nocTABerb AOV^^KHHKe no Bbcuxb NopiAXb, no lo 

rpAAORCdXb H no CeACdXb. H TU AOYXOBNHI|H AA coyTb, HSKe COVTb npíeAH 
BAArOCAOBeNie HA AOVXOBHtlYbCTBO BCI^ATH H ptUIHTH fúlU CBOHXb HMb Ap- 

xíepen. h a^ CAoyiuAeTb HXb BbCAKb no i^akohoy i|pbKOBHOMOV- ^ (OHUh 

AOYXOBHHlfH. KOlIXb HeCOyTb nOCTABHAH AOVNOBHIIKC) A^ HSISACHOYTb CC^ H 
AA HXb BeAtBbCA l|pbKBA HO l^AKOHOy. if 

IV. o coYA*. 

11. H AOYXOBHOMOY A^i^roY ko;mhi|h a^ uecoYACTb. Aqie ah kto 

fi>Rptl|l€Tb ce (OTb KOI^MHKb^ COYAttBI^ l|pbK0BH0M0Y A^I^^^^Yi A^ HAATHIb •T* 

nepnepb. TbKMo i|pbKOBb a^ coYAHTb. 

v. o emicKon^xb. so 

12. H MHTponoAUTie h enncKonn h HroYMeHH no mutoy A^ neno- 

CTABAlAIOTb CC. H (dTCCAt KTO HOCTABHTb HAH MHTpOHOAHTA HAH CnHCKOnA 
HAH HrOYMCHA HO MhlTOY, A^ CCTb HpOKACTb H AHA'6>eUA A^ BOYACTb. H 
Alfie (dBpiLl|ieTb ce KOH AH)B0 no .mutoy CTABb, A^ HI^BpbXCTA ce 6>BA (óXh 
CAHA, H nOCTABHKU H nOCTABAlCHHU. 25 

IV. O HroYM€H«;ch. 

13. HrOYMCHH A^ HeH:;bCTABAIAH)Tb ce Be:; J^%M\ <OTb l|pbKBH. 

14. HrOYM€HH no MOHACTUp«Xb AA CTARCTb Ce A^K^H YAOBtl|H H 
HCKOYCHH<) KOH XOTCTb BUTH CTpOHTCAie A^^^^^Y KOíIíÍH). 

15. HrOYMCHH AA SRHBOYTb Bb KÍHOBÍAXb HO S^AKOHOYi CbBtTb HMOYlfie ae 
Cb CTApifH. 

16. H HATUCOYlflOY KOYKb AA nÍTACTb 4:e Bb UOHACTUpnXb *H* KAAOriepb. 

VII. o KAAOriCptJKh. 

17. H KAAoriepie h KAAoriepHi|e, koh ce nocTpH:;AH)Tb, ta sRHBOYTb 

Bb CBOHXb AOl^^XI") AA H%rAHIAH)Tb CC, H AA SRHBOYTb HO MOHACTUptXb. 3^ 

18. H KAAoriepíe<) koh ce coy nocTpnrbAH TonHi|H^ h:; m^ktoxuc Tei^u 

l|pbKBe, AA HeaSHBOYTb Bb MOHACTUpH, Hb AA HAOYTb Bb HH« M0HACTUp6, 

AA HMb ce AABATb a'iakohVa. cero pAAH CHi|e peve ce cd HHXb, snHBOYifie l|iipA €T6^aHiI. 31 

BO Bk MOHACTH|^H^ MHO^e I^AOBt nOBHNHH CDyTk. H6MOrOYTb BO BkCH OVAph- 
2KATH 6CTbCTB0<, VXHO NCAATH YTO AIOBO KOUOY (OTk €k|k<0ANHKb H ^HAeMUH^b* 
llAYe no H CkBAAl^kHb Bk E|lATiaXk B6AIA. HApNYlOTb BO HHUXk Bk MONACTU^H 
rOCTH H npHU|Akl|6. CerO pA^H CNI|e RklCTk. (iqi6 AH KTO &1W NHXk H Boy- 
if,erh Bk MOHACTkipH, Hk NH Bk YeCCdMk JÍ^X BOVftBTk CdBA(ÍAAC><Ah ^^^ H7CSK6 
K01|J€Tk Bk^kMk AAATH^ tAM03R6 XOI|JeTk. 

19. KAAOriepk^ KOH CkBpkaseTk pAC%^ p Ce Api^^KHTk Bk TkMHHI|H, AOH- 

Acase cdcpATHTk ce na noKAAHíe h rocaovujanic, h aa neA^ncATk ce. 

VŮL O efkeTuii^ivh, koh tgauca iyipbTBUH;cb nserovib. 

10 20. H AIOAH» K0€ Ck BAkXOBkCTBCJilMk H^HMAIOTk HI^ rpOEORk^ TA HXk 

CkmHXOYTk, Wya C6A0 A^ nAATHTk BpASRAOV^ K06 TO:^H OVYHNHTk. H Al|16 
BOYA^Tk nOOk HA TO npHUlAk^ A^ ^^y ^^ Bk^MSTk nonOBkCTKO. 

21. H KTO npOAA XpHCTÍANNHA Bk HNOB'&pHOV BtpOy^ A^ ^^S ^^ 

pOYKA (OTCtYe, H 6;;yKk (OTp'h;ti€. 

15 ^ IX. o qfkhKOttllhlXk RlO^^^ICk. 

22. illOAie BAACT6Akl|ÍH, KOH CtA6Tk HO l|pkKOKHUHXk CeA^bXk H 00 
KATOVNtXk, AA nOXOAH BkCAKk Kk CB06M0V rOCHOAApOy. 

23. l|pkKBAMk nOHOCA A^ NUCTk) pA^B^K KkAA rpHABTk KAMO l|Apk^ 
TkAAJ^H AA TA AH2R0VTk. 

SO 24. H Alfie CdBptlIieTk ce koh BAAAAAkl|k l|pkKOBNU Bkl^kMk MUTO, 

AA C6 pACHnAICTk. 

25. l|pkKBAMH AA (dBAAAA6Tk rOCHOAHHk l|Apk H HATpiApXk H AOrO#6T^ 
A HHk NHKTO. 

26. l|pbKBH' BkCe, l|10 Ce (OBptTAIOTk no ^CMAH l(ApkCTBA MH^ (dCBOBOAH 
86 l|ApkCTBO MH (OTk BkCHXk pABOTk, MAAlHXk H BCAHKUHXk. 

27. l|pkKBH l|ApkCKU6 AA NenOAAAFAIOTk C6 HOAk l|pkKBH RCAie. 

28. H no BkCtXk l|pkKBAXk aa XpAHSTk ce OVBOl^klf KAKO eCTk l^AHH- 
CAHO (OTk XTNTOpk. KTO AH HXk HCOyi^kXpAHHTk (dTb MHTpOHOAHTk., HAH <dTk 
HrOVMCHk^ AA (OTAOVYHTk CC 6>Tk CAHA. 

80 29. H KAAOriepíe aa NCSRHBOVTk ni^KHk MOHACTUpA. 

80. H CdTCCAt AA HeOYpBCTk HH CAHNA BAACA KAAOriCpA, HAH YAOBUKA 
IfpkKOKHA. H KTO HOTBOpHTk CIC HpH SRNBOTt H HO CUpkTH l|ApkCTBA MH, 
AA NtCTk BAArOCAOBeUk. Hk AlflC C KTO KOMOy KpHBk, AA HlflCTk COYA<>í^Mk 
H npABAidMk no ^AKOHOy. Al|ie AH TA OVpse Be^k COYAA) HAH KOMOY :;ABABHTk, 

3gAA HAATH CAMO CCAMO. 

X. O nonoBtxbé \ 

31. H nOnOfifi EAIflHHttHIfH AA €H HMAK)Tk CBOH) BA1|JNHH0Y I^CMAK), H 
AA COy CBOKOANH. A HHUH HOHOBt, KOH HCHMAIO BAlflHHe, AA HM Ce AAA^V 32 :^aKOttiiHKK 

TpH IIHKt a^AKOHHTC, H A^ CCTb mm HOllOKIiCKA CKOKO^Nil. Al|16 AH R€K(e 

ov;m6^ (útu Tea^H %mm aa ^abota iipbKBAMh no i^akgiióv- 

32. Honh KOH roAii uiTk csora rocnoAA(^A nh kamo a^ N6(dTX0AHTh. 

Alfie AN TA rOCnOAApli NeilM6Tk XI^ANHTH HO ^AKONO\f^ A^ HCnOBUCTh CBOCMOV 
A|IXI6p€IO, H ApXÍ€|^H A^ BhJ^RlLCTHTb (dHOMO^It BAACT6AHH0V, A^ 7C(^HHTb nOUfk 5 

110 i^AKONoy. AA Ai|i6 a>N!;ii rocnoAAph HenocAOViuACTh enHCKonA, a^ €€Tb 
nonb cBOBOANb^ kova^ ^^S xonnie. Aipe ah^bova^tl iionb EAifíHHNHKb, a^ 

TA lltCTb BOAbNb (dTrNATH<) TbKMO A^ 6CTb CBOBOAHb. 

XI. O AfOAtXb lll^bKOBUyilKb. 

33. AlOAie t||lbK0B1IU, KOH AI^K^^T^ I|pbKOBNAA C6AA II I^eMAH) l|pb- 10 
KOBNOY9 A ni^OrHAAH COlfTb AIOAH l|(»bK0BN6 HAH BAAXe^ (ONHl^H^ KOH COY 
pA:;brNAAH AIOAH, AA C6 CBeXOYTb, N AA HMb C6 Rb^MCTb !;6MAIA H AlOAe, 

H AA HXb Api^^HTb l||>bKBA, A^BAG CKOVnt AIOAH, K06 COy pA^^brNAAH. 

34. l|pbKOBNU AI0AI6 (O BbCABOH n^ABAll AA COYA^Tb €6 Up^bfi.h CROHMH 
MlITponOAHTH H liptA^ enHCKOHH H HrOVM€NH. H KOM COVTb iOBA YAOBtBA ,5 
eAH€ l||lbKB6, AA COVA^Tb C6 ííp%fi,h CB06I0 IfpbKBVlO. AI|I6 AH (dTb AR^X) 
IfpbBBOy BOYA^TA ARA YAOBtKA, BOIA Ce COYA^, AA HMb COyA^Tb CORU IfjIbKBe. 

35. H IflO COY C^AA l||>bKOBNAA H AI0A6 l|pbKOBHU, AA HerptLAOY OY 
HepOniilHHt l|A(^bCTBA MU, tlH NA CtHO, NH NA (0(>ANÍe, NH NA RHNOr|^AAb, 
NH NA 6AHN0V (tABOTOY, NH MAAOY NH BSAHBOY* (ňlh RbCtXb pABOTb (dCBO- 90 
BOAH l|ApbCTRO MH. TbBMO AA (^ABOTAH) l|pbBBH. KTO AH C6 (OBf^IbTe H^bFNABb 
M6T0XII0 NA N6|^OrtUJHNOY9 H OpUAOYUlA ^AKONb l|ApbCBU, Tbl^H BAACTNHBb 
AA ce pACne H NAKASKCTb. 

Xn. H 6I|I6 o HrOYM€H€Xb. 

36. H ni^tAAA^ l|ApbCTBO MH HrOYMCNCOMb l|pbKBH, AA iOBAAAAlOTb m 
BhC^Mb HMtNieUb MONACTUpCKUMb, H KONbMH H tiHSI|AMH N HNtMb RbCtMb. 
Cd BbCtMb AA COY BOANH, l|IO 6 H^HAHYNO RO HOYTN H N^ARAt, H KAKO 
nHUlETb XpUCOROAb CBCTMXb XTHTOpb. 

37. H AA OYCTABCTb no llpbBBAXk l^AKONb KIHOBINCKÍH BAAOriCpCOMb 
Bb MOllACTkipeXb, npOTHBOY KAKO CCTb KOH MONACTUpb. 3^ 

38. H ejA^bCN K0;MHI|H AA NCCOYTb. AA HXb NCnOCHAAlOTb MHTpO- 
nOAHTÍe no nonOBtXb, pA^Rt AA nOCNAAlOTb MHTponOAHTie KAAOriCpA CAMO- 

A(K)YrorA no nonostxB, aa HcnpABHTb aoyxobno, h AOXOAkKb i|pbKORNu aa 

Bh^MCTb CdTb nonOBb, KOH CCTb (dTb BAI|IHN€. 

XIII* o icpucoBOYRiexh. 

39. H BbCH XpHCOBOYAH H nfM)CTArM€, l|10 6CTb KOMOY CbTBO^HAO as 
qApbCTBO MH, H YTO KbCXOi|l€Tb KOMOY CbTBO|INTH, H TC^H EAIflHNlL AA 
COY TB^bAC IAK0SK6 H HflbBINXb npAKOBKpNUNXb l|Apb. H AA COYTb ROANH MHMH, Hi\H nOAb IjpkKOKb ^^TH, HAH I^Jl ^OVUIOV OOT^ATH, HAH npO^^{\TI1 
KOMOY AIORO. 

XIV. O BAACTeiťK.Vh OYMpbUIIII,\h. 

40. KOH BAaCTeAHNk HM^Tb A'^TM|OV, HAH NeHMATb^ H OlfMpeTb^ H 110 

5 Nieroee CMpbTH BAifíHNa novoTJi docTANeTb, aqie c€ (OBpiii|ieTk a)Th NieroRA 
j>OAfli AO Tf^eTíero B|>aTOYYeAA^ Tb ]^\ HM^ib eroKOv eAqiHNOV- 

41. |l i;.^l|JHH6 RbG€ A^^.COyTb CKOROAHe (OTb RbCtNb pAROTb H nO- 
A^HMib IfApbCTRA MH, pA^Rt ^A AAB>^IOTb KOm€, H BOHCKOV f^X KOlOIOTh 110 
^AKOHOy. 

10 42. H ^a NtCTb ROAHb rOCnOAHNb IfApb HAH KpAAb HAH rOCHOSK^A 

i|A()Hi|A NHKOMoy oy^^eTH CAqjHHe no CHAt, HH KOvnHTH HH :;amť.hhth, pai^R-b 

Alfie CH KTO CAMb nOAlOBH. 

43. H RAACreAe H hnu AlO^ie^ KOH HIIAIOTb IJpbKRH BAI|JHKHKI6 Rb 
CBOHNb BAljJHHaXb, fl,(k HtCTb KOAbHb rOCHOAHNb l|Apb NH nATpÍApXb HH HNb 

i5CReTHTeAb T6^H If^bKRH HO^b R6AÍI0 nO^AOSRHTH l|pbKOBb^ (>A7R1l p CH 6 
KOANb BAlflHNHHKb^ A^ CH HOCTABHTb CROCrA KAAOncpA. H JÍ^IX FA R^HRCAe 
Kb CR6THT6AIO, f,(K T(\ BAArOCAORHTb CR€THT€Ab, 0\ YÍCH BOVA^Tb HHOpÍH. 
H ^(\ (úV^M^^,iX CRCTHTCAb Oy TOHI^H l|pbKRH AOlf^ORNblMb fttACOMb. 

44. H BAaCT6AHHb<) KOH C6 6)Kptl{16Tb nO^AOXHBb CBOIO If^bKORb HO^b 
2oAPVrOY l|pbKORbf B6KIC A^ HeCdEAaAACTb lipbKOBIIO TOK). 

XV. o ncocTH. 

45. KAACTCAHNb.) KOH (OHCOVe H CdCpAMOTH BAACTeAHYHl|IA, Ji,l\ HAATH 

•p^ nepnepb. h RAacTCAHYnifib^ Aifie (oncoyeTb baactcahna, A^ nAATHTb -p* 
nepbncpb, h a^ ^^ K'€Tb ctahh. 

25 46. H Al|J6 RAAGTeAHNb HAH RAACTCAHYHlflk (OnCOVC CCBpA, AA HAATH 

•p* liepnepb. Alfie AH CCBpb (dnCOVC RAACTCAHNA HAH BAACT6AHYN1{1A^ A^ HAATHTb 

•p* nepuiepb, h a^ ^^ cocMOVAHTb. 

XVI. o NiícHiioBanYH. 

47. Al{16 KOH BAACTCAHHb Rbi^bMCTb KAAAHKOY HO CHA«, A^ ^^S ^^ 
30 (d^% poyijli COTCtKOYTb H NOCb (OTptaSCTb. Al{16 AH CCRpb Kbl^MCTb RAAAHKOy 

no CHAt, A^ €€ (OBiLCHTb. Aifíc AH CROio Af^^ymy Rb:;M6Tb no CHAH, A^ ^^y 

C€ (OBfi poyi|t (OTCtKOyib, N NOCb OyptTKBTb. 

XVII. o ll€B1!p'fi. 

48. i^A NCBtpoy, :(A RbCAKO CbrptiUeNie^ BpATb :;A BpATA HAH 6)Tbl|b 
dSl^A CUNA, pOAHMb I^A pOAHMA. KTO COyTb COTAtAHH (0Tb OONOrO Rb CROH^b 

AOMCdTCb., KOH eCTb NeCbrp^blUHAbi, Tb AA NenAATHTb HHYTO^ pAl^BH (ONb, KOH. 

ecTb cbrptmHAb, loroRb n A<«>Mb a^ nAATHTb. 34 I^ilKONHHKb 

49. KAACTeAHNb B6Y€pb fi^(\ NeilOl^HBaeTb C€, pa^E^ AA nOI^HKAeTb €6 

n(»'basA^ cdctAA, a<^ ^^V ^^ np^mf^e npHiiOBtAA^ h kto KOVA^Th no^RANk 

n|>tnSA€ ddCHA^ Cb fipHCTAB(OMb^ H H€npiHA6Tb NA Oi)B1;AH^ ^^ eCTb KpHBb, 
H nptCTOH BAACT6ÍIHN0Y *S* BOAOBb. 

50. KbAA npYHAeTb BAACTCAHNb C B0HCK6 Bb fi^iňlMh , HAN KOH AIOBO 5 
BOHNHKb) Alfie TA KTO nO:;OB6Tb NA CO\fAk? A^ n|^tBOVA€Tb Bb AOMoy •r* 
N6A€AI€^ nOT0i)Mb A^ T^eACTb NA COVAI"- 

51. KaACT6A€ BeAHJ|IH A^ nO;;HBAIOTÍi Ce C KHHrCOMb COYAlHNidMb A 

npoYÍH Cb nevATiio. 

XVIII. o :;AOB'fi. 10 

52. Síl^G KTO OyMpUTb^ A HMATb 6AHH0 CeAO Oy mOyíltL HAH Me^KA^Y 
XOVliAMH, IflO ce I^AO OyYHNH TOMOYI^H CCAOy n02Ker(ií>Mb HAH YHMb AIOBO^ 
CdHOMOV^i^H CCAOY BbCOy TOlf^i^H ^AOCOlf A^ HAATH (OKOAHNA. 

XIX. U npoNH. 

53. npOHÍH) AA N'bCTb KOAbNb NHKTO Hf^OAATH NH KOynHTH, KTO N€H- ^^ 
MATb RAlflHHC. (OTb npONYA(^bCK€ I^CMAIC A^ NtCTb BOAHb NHKTO ROAAOSKHTH 

riOAb l|(^bKORb. Alfie AH nOAAOSKHTb, A^ NtCTb TspbAO. 

XX. o Kie^siiTA^k. 

54. Ki€4>AAi6) 1(10 coy no rpAAOBCOSb, a^ oypMAioTb cboh AoxoA^Kb 

I^AKONCOMb^ H A^ H>^ ^^ npOAABATb ^KHTO H BHHO N MCCO I^A AHNApb, l|10 ^0 
NNOMOY ^(\ ABA* Nb r(^A2RAAHHNb TOl^H A<^ ^^S NpOAABA, A HHb NHKTO. 

XXI. O CHpOTA;cb. 

55. CnpOTA KOYA'^HHI|A A(^ ^CTb CBOKOAHA^ TAKO^KA^ >^K0 ^ "Ollb. 

XXII. o ll(k'KHÍII COYA^. 

56. BpAT6NI|H^ KOH COy I^ACANO OY CAHOH K0YI|1H, A1|J6 HXb KTO 85 
n0:^0B6 NA AOMOY, KOH nf^lHACTb COTb NHNb^ Tbl^H A^ CdTHHpA. AlflC AH TA 
CdB(»1lT6 NA IfAl^eBOY ABOpOY HAH C0YA'<>HN0Y, A^ RplHACTb H pCYCTb: A^TH KH) 
BpATA CTAp'b6rA NA COYA^") A^ TA A^CTb, A CHAH A^ MOY HUCTb CdTRH^ATH^ 

XXIII. O OTpoiitxb H Nefkoncfixb. 

57. OTpOI|H N NeponCH^ KOH C^AC I^ACANO OY CANCdMb C6A0Y<) BCAKAAso 
HAATA^ KOIA n(>NX0AH, A^ nAAKlAH) BbCH l^ACANO NA AIOAH. KAKO NAATOY NAA- 
KtAH), H pABOTOY pABOTAH), TAKOI^H H ^CMAIO A^ AP^^^Tb. 

XXIV. O ^áKOH©Y. 

58. HeponXdOMb I^AKONb no RbCC I^CMAH. Bb ncacah a^ pABorAio ABA 

ANH npoNiApoY, H ji,(K Moy A^KA OY roAHi|joY nepnepoY i|ApeBOY^ h i^ama-ss 

NNI|(OMb AA MOY KOCH CtJlA A^Nb CAHNb H BHNOrpAAA A^^Nb CAHNb, A KTO 
NCHMATb BHNOrpAAA, A 6)NH A^ MOY pAEOTAlO HNC pABOTC A^H''* " V^ ^\' 
pABOTA NepOnXb) T0:;H BbCe A^ CTCSliHTb, A HNO nptl^b l^AKOHb NHI|JO A^ 

MOY ce NeoY^MCTb. l|apA CT6$ANiX. 33 

59. H KTo ce (ORp'bTe ov eAHNOH kovi|ih, h/ih H|>aTei«i|H, han 

€i>Tbl|b fúTh CkINOKb, Hi\H HNb KTO (dTAtACHk XAtKiOMb H HMAHieMfa, Alfie 
COYA^Th NA GAHNCOMfa (OrNHl{]H^ !\ TCMI^H COTA^KAieNh, fi^lX ()ACOTa K\KO H HNU 
MAAÍN AlOAÍe. 
^ 60. H KTO !;A0 OVYHNHTh, BpATb HAN CUNh NAH pOAHMb, KOH COy 0\ 

e^HNOH KOVIflN, BbCa ^A HAATH rOCnO^apb KOYl(iNU^ HAH AA A^CTb, KOH e 
;A0 OyYHHHAb. 

XXV. o cbBOpOY ceepOBoy. 

61. C6G(»0Ba CbBOpA p HtCTb. KTO AH C6 (J0Rpill{16Tb CbBO(>HHKb, ^A 

10 MOV ^^ oyniH OY(>%ii^HTA, h a^ ^^' cocMOVA^Tb noABOvYe. 

62. CnpOTA^ KOI!\ HtCTb r;^K:\ npi;TH HAH (dTHHpATH, A^ ^^6 n(>bl|A^ 
KOH Kl€ (OTnHf^ATH I^IX NH). 

XXVI. O nAuiN. 

63. ťcAO cb C€A(ii)Mb A^ i>^<^^) KOVA^ ^A^o ceAO TOYA^ h AP^vro^ 

15 pai^K'^ :;aB1lAb I^AKOHHTHXb H AHB^Ab A^ HenACeTb HHKTO. 

64. TKoYHA sKOYni; a^ nenonoiceTb AOKUTbKcoMb nhi|io. aijis ah c€ 

Ci>B(»%L|l6Tb eAHNO C6A0 OY (dHOHl^H HiOYnt., OY KOPA TOA^ BA^lCTBAHNa, HAH eCTb 
IfAl^bCTBA MH HAH 6CTb l|(^bKOBNO CBAO, HAH BAACT6AHYH1(1.1, COHOMOY^N C6A0Y 
HHKTO A^ Nei^ABfiaHHTb HACTH, A^ nACG KOYA"^ H SROVNÁ. 

«o XXVII. l^a nontiuiOY. 

65. Al}l€ KTO NONACeTb nSHTO HAH BHHOFf^AAb HAH AHRAA^V r(l1iX0i)Mb, 

TOY^^H nonamoY A^ naath^, ipo (^eKOVTb AOYitibNHi|H, koh i|tNe. Ai|ie ah 

NAXBAAHI|(ii)Mb nONACC, A^ NAATHTb NONAHIOY H -S* ROAOBb. 

XXVIII. ^^ noTbKOv. 

S5 66. HOTbKA UeSRA^Y CeAbMH •N* nepnef^b, a BAA?C(dMb H ApUAHACOOMb 

*p* n€(^nepb. h Te:;H noTbKC ijApoY noaobhha a rocnoAApoY noacknna, vYe 

BOYA€ ceAO. 

XXIX. O fipTJjiH coyp. 

67. O I^eMAH H co AlOA^Nb f|(>bKOBHbillNb^ l|JO HMAIO C KbHvIb COYA^ 
30 l|pbK6H^ Al|ie KTO Hl^NCCeTb MHAOCTNOY KNHrOY? HAH (^eve: MHAOCTHHKA HMAMb^ 
OY T0H:;H KNH:;-b H OY TOíJ^H MHAOCTNHKOY HniflO A^^ HtlCTb, pA^^Kt. A^ ^'^ 
COYA^ no I^AKONOY IfpbKOBHOOMb H i|ApCK(x)Mb^ Hb A^ OYNpOCCTb l|ApA. 

XXX. o M6rtii;cb. 

68. í\ 7^(x Meri€ :;€mah, l|lo ce noTBApAio ceAA ue/KA^Y coRoiMb.^ a^ 

85 HI|J€ COYA^K^Mb (OTb CB6TArO K|)AAi:i, KbAA €€ € nptCTABHAb. Al(16 KTO AA<^'rb 
MHAOCTb l|ApeBOY) N peveTb : ]!^l\i\h Úi e rOCNOAHNb l|Apb^ KAKO eCTb Apl^^KAAb 

MOH AP^V'*'' np^KíKA^ Mene^ ai|£6 A^CTb MHx\ocTb i|A()eBOY<) A^ ROYA^Tb tako, 

A^ CH Api^^KHTL^ lOCBeHb l||>bBOKMJlArO. 

5* 3g I^AKOHIIIIKb 

XXXL jí^ix iierie ccACKye. 

69. a ?A Meri€ ceACKue, a* A^A^VTi* <«>koh, koh hi|JO\% CRtAOKe, 

(dUb IIOAOBHMOV a CONb IIOAOBHNOy HO 2;AK0N0Y. a* K0VA€ pl^KOVTb CBtAOlfH, 
TAKO A^ ^CTb. 

XXXU. o nAilNHHAXb. 5 

70* IIaanhnu, i|jo coy no :;6M/ih i|A|ibCTBA mh, ipo CUV nAAHHyii 

lldpeBt, A^ ^^V MAP^B'^? A l|pbK0BH6 l|(bKRAMb, A BAACTeAbCKe BMCT6A(0Mb. 
^ XXXIU. o BilACKICb H 2l(kBAHil€«;Cb. 

71. TaC nptCTOIi BAANb HAII Af^BANACHHb NA CCA^K, NA TOMI^H C€A« A^ 
H6CTAN6Tb ApoyrU, ^A HHMb rpeA6. Ai|ie AH no CHAlL CTANeTb^ AA nAATNTb 10 

noTKOY, H i{io e HcnACAb. 

XXXIV. o BABOYNCKOH (ktVH. 

72. H KTO peve BABOVNbCKOy peVb^ Alfie COVA^Tb BAACTCAHNb, A^ 

NAATHTb *p' n6(»nepb, Aqie an C€E|>b^ a^ nAATHTb *Bi> ne(»nepb, h aa ce 
BieTb cTAnieMb* ^'* 

XXXV. O OYBÍHCTBt. 
73. KtO H-bCTb npHUlAb HAXBAAHlfCdMb HO CHAH, H CbTBOpHAb OVBIHCTBO^ 

AA nAATHTb 'T* ncfinep. Ai|ie ah B0VA<^Tb npHiubAb HAXBAAHi|CdMb^ A^ ^^y ^^ 

(OKt (^OVI|t (OTCtKOyTb. 

74. H rAB C6 a>E()%i(ieTb oybYhctbo, coni^h, koh bova^i'!' i^ApbSAAb boh^ *<> 
AA ecTb Kf^HBb, Ai|je ce ovbYb. 

XXXVI. o eMCTCK. 

75. IK\\íG ce npe BAACTeAe, kto ce oy ifio oyni^n, a^ A^^^ euqe. 

XXXVII. O no^jBaHiK). 

76. Kto no:;oBe k(»hbi|a nptiib covA*i€<) no;;BABb h nenoHAeTb na cova^*) ^s 

Nb (DdSBHAAeTb Bb A^MOV, (ňH^I\^ KOH CCTb HOI^BAHb, n(»YHAeTb NA pOKb n|^%AI» 

covAiC) H (OTCTOH ce no 2;akohov, Tbi^n a^ €<^Tb npcTb coTb tofah a^^^^a., 

1^(\ KOH e BHAb nopANb. 

XXXVIII. o ^Jtiionxh. 

77. ]^AAore, koya^ ce coRf^tTAioTb, a^ ^^ cdTKoynoviOTb. so 

XXXIX. O npuNiH. 

78. Ai|je ce ni^Yhta a^a, n Aijie peveTb CAHHb (OTb NHXb: HMAMb 

npHCTARA I^A'^ NA ABO(»OY l|A(^eBOV^ HAH HA COVAlHNOy, A^ TA A^CTb. AI|Je AN 

TA NecoBp^bijieTb, 6b Tb YACb A^ npYHACTb NA coYAb) H AA pevcTb: NecoBpt- 

TCOXb npHCTABA. AlflC CCTb HA OOKtAl^, A^ MOy CCTb pOKb NA BCYe^H, A^ 
rO A^CTb p lOTpA NA Oi)BtA1l- AlflC AH FA ^OYA^ (OTCAAAb l|Apb HAH COYAIA^ Sft 
TOrO npHCTABA, A^ HUCTb K^HBb (óHJ^n^ KOHNO FA A^^Tb. A^ MOY npCTABHTb 

poKb, AOKAé coN^TH n|>HCTABb Nf^YHACTb^ A^ ^A ]í,{\c^h optAb coYAi>Ai^n. I|21|kil CTe4»ANA. 37 

XL. o nOS^HilNÍH ilHlfcl. I 

79, ili|i6 KTO noi^HAeTb AHi|e noAb YAORi^KooMh^ a EOYPTh Bb ropu 
H Bb noYCTOiiiN, Ad ra noBe^eTk Bk ii|>HnpKKHi€ ceAo h i^apovYH C€Aov^ h 
no^OBeTb, AA ra a^A^V npiiAb cova>'€- 4^0 noKAiTerb covAi^} A^ haath 

XLL O nfkOBoasAeNVH víiob-kka. 

80. Kto npOBOAHTb Apov^n^NierA yadb^ka Bb rova^A^V %€maio, a<^ ^^S 
ra AACTb CAMOC6AMora. 

XLII. O OYfiÍHCTBIt. 

10 81. Ai}i€ oycie BAAcreAHHb ceepA oy rp^Aov h^h oy sKOvm hah oy 

KATOVNOV) A^ HAATH TbiCOYl}iOV nepbnep. Aipe AH CeCpb BAACTeAHHA OYBieTb, 

AA Moy ce coBt poyiit cdTcuKOVTb, H AA nAATH *T« nepnepb. 

XLIIL O ncocTH. 

82. ^1}I6 KTO OnCOY€Tb CSeTHTCAlA 11AH KAAOri€pA HAH HORA, A^ "AATH 

1^ *p* nepbfiBpb. 

XLIV. O OYBÍHCTBt. 

83. Kto ce (osptre oysHBb cb6tht6aia hah KAAoriepA hah hora, a^ ^^ 

T^H OVfBYeTb H COB^bCHTb. 

84. Kto ce cdBp^Te oyBHBb (oti|a hah uATepb hah b^ata hah ycao 
20 GBoe, A^ ^^ '^^V^ oybihi|a HmAea;eTb na (orHH. 

XLV. O cKo^B^asH. 

85. Kto ce (OBptTc (ocKoyBb BpAAoy baactcahhoy hah AOBpoy yao- 

BUKOy^ AA MOy ce pOyKA OdTCtYCTb. 

86. ili|ie ce cdCKoyBoyTb aka ccEpA, a^ ccTb mckockovbhna ^s* nepnef^b. 

25 XLVL O :;iIIIAill€HÍH. 

87. Ai|ie KTO oYsnexeTb KoyKio hah royMNO hah caamoy hah ctno no 
HHi^Me KOMoy^ A^ cbsneroyTb ero cornieMb. Aijie ah ce NCNAHAe, a^ ^^ A^CTb 

TOI^H CCAO. Alfie AH NCAACTb^, A^ HAATH TOI^H CeAO, 1(10 BH nOSKCrbi HAATHAb. 

88..Ai}ie AH KTO ovstsesneTb H:;BNb ccaa rovMNO hah ctno, A^ haath 

so (dKOAHHA^ HAH A^ A^^^^b Bb^SCrblUArO. 

XLVII. o Hiie^A^. 

89. ChAIL AA N^CTb NHKOMOV NH I^A CAHNb A^l^^b Bb I^CMAH IfApbCKOH. 

Aifie AH KOrO (OEptTC NA€:;AA hah CHAA nONBAAHA^ CdHHl^H KONH NACI^ANU 

BbCH AA ce Bb^MOyTb, nOAOBHNA l|ApOY A nOAOBHNA (ONOMOVH, NA KOFA COy 

35NAIAXAAH. n YAOBtl|H NAiAXAAl|H A^ npÍHMOyTb KAI^Hb^ KAKO HHlUeTb Bb I^A- 

KONt CBeTH?Cb CdTbl|b, Bb rpAACKUXb rpANAXb^ A^ UOyYeTb ce lAKO H BOANU 

i OVBÍHlfA. 38 l^JIKONHIIKh 

XLVIII. o OYWMÍM- 

90. 0\iJi,(\mix AA HtCTh NHKokioY nh Bb veccMifa. kto ah C6 nooyi^AAA 

;A I|I0, A^ nAATNTb CaMO C6AM0. 

XLIX. O coYAii* 

91. Ai|i€ cov (dTpoiiH^ AA ce coyABTh nptAb cbohmh rocnoA^pH, kako ^ 
AioR6Th, 7^{\ cRoe A^broBC. A :;« i|ap€Bib AA rpeAoifTb n|^tAb covAíe^ %a 

,K(»bBb, l^A BpASRAOVn ^^ '^^'fH? ^^ XOyCApt H J^A npt6Mb AIOA€KUH. 

L. o nOl^HBANIH. 

92. H A^ ^^ N6NAB6A6 n|>HCTABb NA ^KeNoy^ erAA NtCTb MoyasA ee 
Kb ji^ouoyy NH A^ ce no:;HBA aseNA ee; mov^ka, Nb aa ch A^CTb xeHA moy- ^o 
SROV rAACb<, A^ rpeAeTb na covai^- Bb tomi^h Movasb a^ NtcTb KpHSb, f^OMe 
Moy NenpiHAeTb rAACb. 

LI. O KNHraxb iiAfkeBticb. 

93. KNHre ifApeBe, Koe ce npNNOce nptf^u coyAic ^^ qio aiobo^ ta 

HXb nOTBApA ^AKOHNHKb IfA^eSb^ 1(10 € ^ARHCAAb l|Apb KOMOlf AIOBO KNHrOY*, 15 

CDNei^H KNHre, Koe noTBopHTb coYA^ Tei^N KNHre a^ Bb^uovTb coya>€^ h aa 
HXb npHNecovTb np^Ai" M^P^^ 

Ln. i^A (0TBOH. 

94. Kto ce (OBptTe (OTBHBb cova^hna nocAbHHKA hah h^hctaba, a^ 

ce oAtNHTb, A Bbce A^ Moy ce Bb^uerb^ i|io hma. «> 

LUI. O Ha^A^NiH. 

95. H (ň Ni^Ase CHi|e a^ eovA^Tb. h:;aaba coTb i^cmaic h^hctaboy *r* 
nepbnepCy (OTb ccaa *r* nepbnepe, coTb mahna .r* nepnepe, (OTb Tnoyn^ coTb 

BbCAKOrO CCAA *T- nepncpe, COTb rpAAA KONb H CBHTt, CdTb BHNOrpAAA •r* 

nepnepe, coTb konia nepnepA, (óth kobhai *s* ahi^^O"? ^'^^ tobcacta *a* ^^ 

AHNApn*, (OTb BpABA *B^ A^NApA. 

LIV. o covAli'AXb. 

96. CovA>€) KOVAC rpeAoy no :;eMAH i|ApeBt h cboch (obaacth, a^ 

HtCTb BOANb Bbl^CTH (dCpOKA RO CHA<b, NH HHO YTO AlOBO^, pAI^Bt HOKAONA, 
1|10 MOV ^'^^ nOKAOHH OOTb CBOCrO XOTtNÍA. so 

97. Ai|ie ce kto (OBp'bi(ieTb covaiki (ocpAMOTHBb, Aipe eoyA^Tb baa- 

CTeAHHb, A^ ^^y ^^ ^^^^ Rb:;MeTb^ Al|ie ah CCAO, A^ ^^ pACneTb H HAtHHTb. 

LV. o coY^NiejKb. 

98. KOH YAOBtKb OyTeve Hl^b COy^BbNbCTBA^ Cb YIHMb npÍHACTb NA 
ABOpb l|ApeBb, HAH eCTb YAOB^bKb l|ApeBb HAH IfpbKOBNU HAH BAACTCAbCKU, 96 
€ TCMJ^H AA e CBOBOAHb. A 1|10 CCTb OOTBtrAb Oy TOFAH YAOBtKA, KOMOy 

ecTb oyTeKAb, to:;h aa ecTb^ Kouoy ecTb oyTeKAb. 99. KOH Ce COVSRIIk A^I^^OTK Bb AKOp% ItpKKOKHCOMk. TA OVT6Y6 Oy 
l|ap6K0Y nOilATOV, A^ ^CTh CBOBO^Nb. TA KOH COlfaiNk 0VT6Y6 HA ^KOf^k 
HATpYApXOBb^ A^ ^^'^^ CBOBOAHk. 

LVI/ O AlOAtXb KilACTeSkCKUH^b. 

^ 100. AiOAÍe, KOH €6 B|^AKiAio H^b TOYri€ ieuM% Bb iGiMMO iiApesoy^ 

KTO BOVA^ nOBtr/lb COTb eUbCTBA.) (ÚHH^^H 6MI|H, KOHTO COV HO TOMOlf YAO- 
BtKOV«) HHI|10 p H4;nAAKIAH)Tb. 

101. H KTO ecTb vYerA yaob^kka n(>íeAb H^b To^rie i^euAic, a (OHb € 
noB-brAb (dTb CBoerA rocno^ApA (OTb covA^? ^qie A^^^Tb KHHrov i|A(^6bov 

'<) MHAOCTbHOy, A^ C€ HenOTBO^HTb. Alfie AH HeAACTb MHAOCTH, A^ ^^S ^^ 
B|^ATH<; YYh BOYA^Tb. 

LVU. O (dBfl^KTeAN. 

102. Kto i|io HAri€ oy i|Ap€Kt i^euAH, AA uesbi^ueTb, ta peY6Tb: 

BpATHTH KIO. Al|ie KTO qiO no:;HA^ TA RONBATH HAH Bbl^MS, A^ HAATH lAKO 
^ H TATb H XOyCAf^b^ AljIC HAri€ Oy TOyiRA^H ^eUAH HA B0HCI|t, A^ B^A^ ^ 

H€€e nptA*> M^P^ " BoeBOAU. 

LVIIL o Tpbro^. 
103« T|^broBi|H, KOH rpeAe no i|Ap6B0H i^cmah, a^ h^ boahl hhkoh 

BAACTeAHHb^ HHKOH AH)E0 YAOBtKb I^ABABHTH HO CHA'b HAH :;Ar|^ABHTH KOVHAIO., 
*^ A AHMA|^6 MOy CHAú>Mb HABpbKl. KTO Ce (OB^tTC CHA(ii)Mb pACTOBApHBb HAH 

pA^RAAABb, AA HAATH *4^* ne^nepb. 

104. CK^bAATA H MAA6 H B6AHKe KOYHAIC ROT^MHU TpbrOBI|H A^ 

rpeAOY Be;b i;aeab6 no i^euAH i|ApeBt;, a^ npoAAio h Kovnovio, kako mov 

Tpbrb AONOCH. 
25 105. IJApHHHHKb l|Ap6Bb A^ H<b€Tb BOAbHb I^ARABHTH HAH ^AA^bSKATH 

TpbroBi|A, A^ Moy KoynAH) kom npoAACTb oy B6!;bi|i^Híe. Koaho aa npo- 

XOAbl BbCAKU no T|>br0B'bXb, H B0Ai€H) A^ CH HOXOAHTb Cb CBOeiO KOynAI€K). 
106. Aqie AH BAACT6AHHb l^AApbXHTb TpbrOBI|A^ A^ HAATHTb *T* Oepnepb. 
Aipe AH TA l|ApHHHHKb ;;AApbXHTb, A^ HAATH *T* Hepne^b. 

^^ LIX. o npHceAHqoxb. 

107. rpAAOBOMb AA mxih npHC6AHi|6, pAi^Kt KTO Aori€^ A^ A^XOAH 

Kb CTAHlAHHHOy, HAH MAAb HAH BGAHKb^ A^ rp6A6 Kb CTAHKIHHHOy, A^ ^^\ 
nptAAA KOHb H CTAHb KbCb, A^ TA CbBAH)Ae CTAHlAHHHb Cb BkCtMb. H KbAA 

CH noHAc (dHi^H rocTb, AA >^oy nptAA CTAHiAHHHb Bbce, ipo Moy BoyAc 
MOpicAb, Aqi€ Moy BoyACTb qio nornnoyAO, Bbce a^ ^oy haath. 

108. TpAAbCKAA I^CMAIA, IflO CCTb (dKOAO, l|10 C6 HAFIC H XOyCH HAH 
OyKpAAC, A^ HAATH BbC€ TO^H (dKOAHHA. 10 40. ^.IKOHIIHKk 

LX. O ^H^AHíN. rpiiA^. 
109. H r^e ce rp^^b (ocopHTh hah koyaa, f,ik ta NAnpase rpasRAANe 
Toro rpAAA, h n^^ovna, ifio ecTb nptA'bAh Toro rpA^A. 

LXI. O BONCI|tXh. 

110. Na RhCAKOH BOHCI|'K ' f,(Jí (OBAdpiOTb BOeSOAll KOAHKO H l|Apb. 
IfJO nOK€A'&RaiOTb, A^ HM" CAOVUIA BbCAKb. ai|l€ AH KTO npilCAOVIUA, A^ 
HMb 6CTb TOr^U (OCOV^A^Nie, K06 H (OHeMI^H^ KOH BH l|ap(l np'K€AOYIUAAH. 
H COVAOBe MAAH H B€AHI{H^ KOH COY NA BOHCI{t, A^ ^^^ COyf,^ BOCKOAlK, 
A IINb NHKTO. 

111. l|pbKOBb KTO COBOptf NA BOHCI|t, A^ ^^ OYBICTh HAH COB-bCHTb. 

LXII. O CBAAií. 

112. Na B03ICI|t CBAAt A^ N'KCTb« Al}16 AH C6 CBAAHTA ffi<K^ A^ C6 
BieTA. A HNb NHKTO (0Tb BOHNHKb A^ HMb NenOMÓSBeTb NA nOpbBHljOV- 
Al}16 AH KTO nOT€Y6^ H IIOMQ2R6Tb NA nOpbBHI|OY^ A^ ^^ KASROYTh^ pOYIjt; 
AA HMb C6 (OTCtKOYTb. 

LXIU. o noKiiHcai^tiiicb. 

113. IIOKAHCApb^ IfJO rpeAB Hl^b TOYri€ :^6MAI€ Kb l|ApOY, HAH (OTb 

rocnoAHNA i|ApA Kb CB06M0Y rocnoAHNOY, TAe npnxoAHTb, OY yib aiogo 

C6A0, A^ ^^y YHNHTb YbCTb^ A^ ^^\ ^ B1»C6rA A^BOANO. Hb A^ (OB^bA^Y^ 
HAH B6Y€pA^ H A^ rp^A^ NA ÍÍ^^]Í^U 0\( HNAA CCAA. ^^ 

L^^V. o ^^vinNCAHIN KNHFb. 

114. H i}io i^Annuie rocnoAHNb ifApb bai|ihnoY; komoy i^AfíHuie ceAo 
OY BAifJHNOY, A^ ^'^^Tb Aoro-e^CTOY *A* nepnepb ^i\ xpncoBOYAb^ a komoy 
n^OYHOY, odTb BbCAKorA C6AA HO *A* nepnepb, a ai^koy i^a nncANie *s* nepnepb. 

LXV. O BOHCK^Xb. 

115. BoHCKA, KOiA rpeAe no i^eMAH ijApeKii, rAe nAAne oy KoeMh 
ceAOY^ ApoYi^í** no conoh haoykY a^* HenAAne oy tomjjh ccaoy- 

Kh il^TO vS(O^B^ HNhpKTKOHh CC^MÍH. 

LXYI. (O KHHraxb i|2i|^eByNXh.) 

116. Knhfa i|Ape6A A^ ^^ Nenp-bCAOYuiA^ rAe npH?c9AN, hah Kb ro-s« 

CnOaSAN l|ApHl|H hah Kb KpAAlO HAH Kb BAACTeA(dMb BeAHKÍHMb H MAAHMb H 
BbCAKOMOY YAOBIlKOY* NHKTO A^ NenptCAOYUJATb, IfJO nHUieTb KNHFA l|Ap6RA. 
Al|ie HAH BOYA^Tb TAKOBA KNHrA^ l|IO HeMOSBCTb iňU^H CbBpbUlHTH, HAH NeH- 
MATb AA A^^^Tb, Bb Tb VACb A^ Tp^A^ CdneTb C KNHrCOMb Kb iiApoY? A^ 

<i>noB'KAA i|ApoY« 35 

LXVII. o xpHCOBOYiiiexb. 

117. XpnCOBOYAH t|ApeBH^ l}10 COY 0YYHNI€NH rpAA0Ba)Mb l)ApeB(ii>Mb, 

t|io HMb nnuie, a^ ^^^ Ni&CTb BOANb noTBopHTH hh rocnoAHNb l|Apb^ NH 

HNb KTO. A^ COY XpHCOBOYAH TBpbAH l|ApbCl|ÍH. 'Coff LXVIII. O XkSRIKOMk nNCANlÍH. 

118. At|16 C6 (0Gp«t|l€Tb OY VI6Mb XpHCOBOYAH CAOKO Ah^SNO np^HH- 
CčIHO^ H (0B(ltl}lOVTb C€ CAOBECA nOTRO|^€NA, H p%YH nptAArANt NA HIIO^ t|10 
H1;CTb nOBSA^Ab l|A(lh^ f,l\ C€ TH^H XpHCOROYAH (XH^A^^poy, A (ňHIfl 6€KI€ ftA 

^ H€HMATb BAlfJHNC* 

LXIX. (O Hei^oncK^h.) 

119. HSflOnXiOMb Bh I^eUAH l|Ap6B« A^ NtCTb BOAbNb NH e^HNb TOCnO- 
A^pb liptl^b I^AKONb NHYTO CbTBOpHTH, pAI^B^b YTO eCTb l|apb I^AnHCAAb Bb 
l^AKONNHlft. TO^H ^(k MO\f pABOTA H pSA. AI|J6 AH UOy OYYHNH l}10 Eeii^A- 

*^ KONNO, nOB€A'bBA rOCnOAHNb l|Apb, A^ eCTb BOAbNb BbCAKbl N6pOnbXb Cb CBOHMb 
rOCnOAApa>Mb, han Cb l|Ap€Mb HAH Cb rOCnOSKA^IO l|ApHI|6IO han Cb l|pbKBIIO 
HAH Cb BAACT6AH l|Ap6BeiJH HAH C KUMb AIOEO. A^ TA N'KCTb BOAbNb NHKTOI^H 
J^AApbaSATH Ci>Tb COYA^ l|Ap€RA^ pAl^BlL f,\ MOY C0YAI6 COYA^ NO RpAB^t. 

A At|ie OYNpíH Neponbxb rocno^ApA, A^ ta OYeuvíH coya'ia i|Ap6Bb, kako 

16 A^ HAATH rOCnOAApb Bb€€ NepOHNOy NA pOKb. H no T(0Mb AA N'KCTb BOAbNb 

coN^H rocnoAApb nhko6 :;ao oyyhnhth N6ponxoY« 

LXX. o npií€TÍN TOvsKA^Aro yaob€ka. 

120. nOB€AtNI6 llApbCKOO. NHKTO NHVÍ€rA YAOBtKA A^ H€npTHM€Tb, NH 
l|Apb HH l|ApHI|A NH l|pbKBA NH B{lA€T6AHNb, NH OpOVÍH KTO AlOCO YAOB'bKb 

20 AA H6npÍHM€Tb NHYierA YAOBMA Cei^b KNHr€ t|Ap6BlL« TAKO^H A^ ^^ KA^SeTb 
KTO AIOBO KAKO HBBtpNyKb. 

121. TaK02KA€ H TpbrOB'K H KNCI^OK^b H HO TpAAOBtXb^ YieFA YAOB'bKA 
IipÍHMOYTb, T€M;RA6 (ORpA^COMb A^ C6 KAnSOyTb H (OTAAAOYTb. 

LXXI. O ^Gvciipti.vb. 
25 122. H AifJ6 C6 (ii>Kp'Ki|ieTb xoYCApb (OHibAb npti^b Api^^^R^V ^^' 

HI}1NHKA, ' H nA'KNHTb TAt TOAt, H Cl>n€Tb C6 BpATHTb Cb nAtN6)Mb. A^ 
HAAKIA KpAHI}lNHKb CAMO CCAMO. 

LXXII. O TATtl^b H .XOlfGAptJCb. 

123. HOB6AILNÍ6 IfApbCKO). no BbC'KXb ^eUAlAXb H no rpAA0B6>Xb H 
30 no aSOYHAXb H no KpAHlfieXb XOyCApA H TATA AA N%CTb NH OY YÍCMb npi;- 

AtAOY- H CÍHMb ti)CpA!;<OMb A^ OYMAAUTb 06 TATbBA H XOYCApbCTSO^ OY 

KOHMb €6 C6At (0Bp'KI}16Tb TATb HAH XOyCApb^ TOl^H C€AO A^ ^^ pACne, A 
- XOYCApb A^ ^^ (OBUCHTb CTpbMOFAABb, A TATb A^ C6 idCAtnHTb*, H rOCnOAApb 

C6AA TOrO A^ ^^ A0B6A€Tb CBCl^ANb Kb l|ApOY? A^ NAAKIA BbC6^ IfJO € OYYH- 
3. NHAb TATb H XOyCApb fi>Tb HCHpbBA^ H HÁKU A^ ^^ KA2R6Tb 1AK0 TATb M 

XOYCApb. 

124. TaKOXA^ H KN6!;0B1L H nptMHKÍpVe H BAAAAAbl|H H nptCTAHNHI|H 
H Y€AHHI|H^ KOH C€ (dRp'KTAIOTb C6AH H KATOyNH ÍdCAAAAIOI}l€, THl^H BbCH 

6 42 ^AKONIIIIKh 

AA €6 KASKOVfTfa (OB^AI^iOMh BUlUe nHCANNUMb, ai]J6 €6 (i)R|^1il|l6n 0\ HHHh 
TATb HAH XOYCapii. 

125. Ai|i6 Aii COY BAAAdAiiH (oiiobilaaah rocno^A^eub, h rocnoppíe 

C6 nON€BtAHAH, f,lk C6 THl^H rO€nOAApl6 KASKOVTIi KAKO NOyCAph H TATb. 

126. CÍHMb (OB^AI^COMb A^ C€ KA^tseTh TATb H NOYCApb COEAHYNU^ H 5 
TAKOI^H Bb (OBAHYeme. aip6 €6 l}10 rOAt AHI|6Mb OYXBATHTb OY NH^b^ HAH 

ai|je ce oynbath oy xoy€« hah oy npixťi^ hah hxk nptpAOY s^OYnt hah , 

C€A(ii>Mb^ HAH rOCnO^Aflíe HAH BAdCTCAt^ KOH COY NAft^ NHMH, KAKO 6€Tb 
BUUie OYHHCAHO, THl^H X0YCA(>I6 H TATI6 f,(K C6 N€nOMHAOYiO^ Nb.p Ce 
(OCAtne HAH (OBtCB. 10 

127. H Al|16 KTO nOHI|ie €OYA<Ji>l^b XOYCApA H tata, a H€BOYA€Tb 

a)::AHYeHiA<) a^ HUb ecTb (onpABAAHie TRex^^ifl, ipo e noAoasuAb i|A(^b, A^ 

ro Bb^HMAIOTb OY BpATtXb l|pbK0BHUHXb COTb (OrHIA, H A^ TA HOCTABHTb 
NA CB6T0H T(>Ane!;%. 

LXXIII. o covAíaxb. 15 

128. COYA>^) KO6 6CTb IfApb nOAOXHAb ^eUAH COYAHTH, AI}1€ HHlUOYTb 
I^A ipO AIOBO, :;A XOY€Ap'b H TATH, hah ^A K06 AIOBO (OOpABAAHYe COYAI^KNO, 
TA np'KCAOYUIA KNHrOY COYAIC l|ApeBA HAH l|pbKBA, HAH BAACT6AHNb HAH KTO 
AIOBO YAOB'KKb Bb l^eMAH l|ApeB'b, THl^H BbCH A^ ^^ COCOYA^) ^IKO H H^t- 
CAOVUJHHI|H l|Ap6BH. 20 

LXXIV. O nopoTt. 

129. nOBeA'KHY6 l|ApbCKO. (0Tb NblHlA A^ ^^^b HOpOTA H l^A MNOrO 
H l^A MAAO. ^i\ B6AHK0 li,%AO A^ COY '^^* nopOTblfH, A ^A nOMbNNbl A^^^^b 
«Bh nopOTbl|b) A ];A MAAO f,1íA0 «S* nopOTbl|b. H THl^H nopOTbl|H A^ NCCOY 
BOAbNH OYMHpHTH NHKOrA, pAI^Bt A^ (OHpABe, HAH A^ OdKpHBe. H A^ 6€Tb 35 
BbCAKA nopOTA Bb l|pbKBH, H HORb Bb pHl^AXb A^ "Nb I^AKAbNCTb. H OY 
nOpOT'b KAMO ce BCKbl KAbHOY^ H KOPA B6KU COnpABC, TH:;H A^ COY B'bpOBAHH. 

130. KaKO 6CTb BblAb l^AKOHb OY A'^^^ IfApCBA, OY CBCTAPO KpAAlA, 
AA COY BCAÍHMb BAACT6A0í)Mb BCAYh BAACTCAt nopOTbl|H, A Cp'bANHMb AlOACMb 
npOTHBOY HNb ApOYSKHHA, A npOYIHMb HXb ApOY^V^HNA A^ COY nOpOTbl|H. 80 4 

l|2ipjl CTC^AIM. 43 

PŘÍDAVKY. 

(Z rukopisu Rakoveckého 1. 1700.) 

A. YSTAVKY. 
LXXV. ů) epcTHiitxiw 

5 Í31. MAriHNHKh H (dTpOBbNHKb, KOH ce NJiri€ Oí)Bi\HYhllO, f^\ Ce CKA^RC 

no l^AKONOY CR€TklHNk Ci)Tbl{b. (pO Č. 9.) 

LXXVL (O Aiopxb i||^hKOBbHyH,\k. 

132. H (OTCAAi' NiiiptAi' asAP'KK>'MH " ^^^^ A^ ^^ hc^abí^iio no i|(ib- 
KKAXb iiH no i|pbKOKNH:cb ceAtxb OY NpAiiovf. (po č. 38.) 

10 LXXVII. (O BAqiHHAXb, K06M0Y BSACTeANNOV A^ rocnojVHNb i|apb. 

133. KAACTeAt H BAACTeAHYHlfJH, HaS6 C6 COBptTAlO 0\ Ji,^hWx\^^ M06H, 

cpbEAH H rphi|H, ipo i€CTb KOiioy A^To HMb í\^% Af^bSKAse M06H oy Rai|IH- 

NOY ^V XpHCOROAH, M Api'^^ AO ^bNbCb, A^ <^l^r0 CbBOpA, T€ BALfiHNe A^ 

COY TBpbAe. (před c. 39.) 
15 LXXVIII. (O fi)Tpoi|t;cb. 

134. H a>TpOK€, YTO HMAIO 6AaCT6A6^ A^ ^^^ ^^^Y OY Bat|ltlNOY, H 
NblHXb A'^^^ OY BAlfJHNOY BtYbNOY A^ ^^Y, A COTpOKb OY npAKHlO A^ ^^ 
H6AA NHKOrAA. (pO Č. 42.) 

135. H (dTpOKe, YTO HMAIO BAdCTCAH^ A^ HN^ HMAIO OY BAlflHNOY- 
20 AKO npOCTH 6M0Y BAACTCAHNb HAH aseNA 6rO HAH CUNb €rO, TO A^ I^^Tb 

CBOBOANO A HNO NHYbTO. (lamže.) 

LXXIX. I€i|i6 & ovMH|^nioi|iTHXb BiiacTenicjCb. 
136. KAAe OYMp'K baact6Ahna, KONb AOBbpb H copoY^sVe a^ ^^ A^ 

l|LVpOY^ ^ CKHTA BBAHKA BHC€pbNA H I^AATH nOIACb A^ OY^^bUe CUNb CFO, H 

^ó AA MOY i|Apb neoY^bue. ako ah nchma cuha a hma ^^qibpb, a^ ^^^ A^ijih 
OYi^eiH HAH npoAATH HAH coT^ATH CBOBOAbNO. (před č^ 45.) 

LXXX. (O BAACie.ťKXb^ KOH ApbSRe KpaNipe jj^umu. 

137. KaACT€AI€, KOH KpAHl|lA ^h7R^^ KOIA BOHCKA (dTb TOYAOY MHN6 
H nA6NH I^eUbAH) l|ApeBOY, nAKU npHAS COneTb na NHXb I^CMbAlO, TM BAACT6AH 

30 Bbce A^ nAAT€^ np'bKO Koe aPi^^babc np'KH;(6. (po č. 46.) 

LXXXI. (O ABopanéiicb. 
138« H KTO np%AA cuna hah epATA oy A^^^pb i|ApCBb, h OYnpocH ta 

l|Apb: e/IH BKpbNb? N peY6 TbH: BtpOYH^ KOAHKO M6N6. AKO K06 I^AO 

OYYHNH, A^ nAATHMb lA, KOH CAMb TA A^^^- AKO AH TAKO HMA TBOpHTH, 

d5 KAKO AB0p6 OY nOAAT6 l|Ap€R1;, YTO €brp'KIJlH, jl^A HAATH CAMb. (před Č. 48.) 

6* 44 I^AKONHHKk 

LXXXII. (O nptCeAlHlH BAlCT6itllllh. 
139« KOH e RiUCT€AIINb NA npt€€AHI{H KOMOy KOKOMb HH^MOMb K06 
I^AO OlfYHNH^ ;€MAH nAtNOMb* HAIH KOYKIC n02R€aS6<, HAH K06 I^AO CbTKOpH^ 

Aíi Movf C6 Ta Api^^Ai^A OY^íbMe a nm HCA^cTb, (před c. 52.) 

LXXXIII. (O nf^opHíii vioxAH' ^ 

140. ^A N'KCTb ROAKINb NHKTO RpO^ATH YI02KA6 IIH KOVnHTH. KO AOHA^ 
NA ABOflb l|A(l6Bb, AA C6 CBAKOMOV OYYHHH RpAKb^A, pAI^bB'^ (ONOrA, YHC 

Bovfte. (po č. 52.) 

LXXXIV. CO KNHra,vb miiiocTNbixh. 

141. TAe C6 HI^NCCOY A^^ KNHre l|Ap6RC I^AeAbHO 7,i\ I^eMbAlO^ KTO 6 10 

CbApbSKAO) AO ^'i^^^ AOEA CbBopbNAro, Torq A^ ^cTh^ A MHAOCTb AA ce 
NenoTRopH. (po č. 71.) 

142. CovAf^KH HNe a^ NtcTb :;a KOTbAb, nh (onpAse nhko. kto ce 

OOnpARH, A^ N6AABA COYA'>AMb ÍdnpAR6. pOYK6 NA COYAOY A^ N6HMA H CdNA- 

AAnYa h aab6^ TbKbMO A^ ^^ <^OYA€ no i^akonoy- (tamže.) u 

LXXXV« (O no^NAHii 2iiii|eMb. 

143. H AKO AH KTO IflO OYRATIi OYA^BAICNO HAH OYKpAA^NO AHI|6Mh, 
HAH CHAOMb OYI^CTO BOYA^^) RbCAKbl (ň TOMb A^ A^ CROAb. AKO AH KTO KOYHH 
rA6 AiORO^ HAH OY l^eUAH l|Ap€BOH, HAH OY HNOH I^CMAH^ BHNOY A^ A^^^Tb 
CROAb. AKO AH NeAA CBOAA^ A^ HAATH HO I^AKOHOY* (pO Č. 79.) 20 

LXXXVI. (Ď ABopAMexb. 

144. ^ROpANC RAACTCAbCIfÍH^ AKO GYYHNH K0€ I^AO (0Tb HH.Vb^ KTO 
ROYA<^ npONHIApCRHKb, A^ TA <0npAB6 (OYHNA Af^OY^KNNA lIOpOTOUb. AKO AH 
l€CTb CeRbpb^ AA XBATH OY KOTbAb. (pO Č. 93.) 

LXXXVII. (O iiiOA6;cb, koii ce Bp^TC nc tov^kac ^^cmak. 96 

145. l|lo iccTb KOMOY AOUibAo OY i|Ap€BOY :;eMbAio> hah hi; rpAAA iiah 
h;; 2R0Yne koc, ao npicTiA rocnoAHNA i|ApA, aoka6 neRHAO i|ApcB0, iib iccTb 

RHAO HNOrO rOCnOAApA, a>Tb TOrA BptMCNA, ipO ICCTb YAORt;Kb HAH HHA 

npARbAA^ A^ ^€ NeHi|ie. ai|I6 roya^ A^uibAO no npíeTH rocnoAHHA i|ApA^ 

TO AA C6 HI|I6^ peKbHlC, KAA^"- ^ EHAA pAI^bUlCpnifA^ A HCRHAA I^CMbAlA l)Ap6- 3« 

RiH H rpAAORC. (po C. 101.) 

LXXXVIII. (O cacexb. 

146. Ilo TpbroBHXb^ ipo COY koya^ noctKAH cach rop'K ao ctii|6BAro 

CbBOpA, TOY l^eUbAlO A^ HMAIOTb« AKO COY K06M0Y RAACT6AHN0Y R€C HpARAC 
OY^CAH l^CMbAlO^ AA ce COYA^ Cb NHUb RAACTCAH :;AKONHKOMb IjApCRÍHlIb. 35 
A OdTb CAAb NARptAi" CACHNb AA NeceYe. A IflO nOCtYC^ (OHOY ;;6MbAI0 A^ 
lieTemH, NH AIOAH AA NeceAH. NH BAACTCAHHb AIOAH A^ HeCCAH: TbKbMO A^ 

CTOH noYCTA, A^ p^cre ropA. (po c. 106.) 147. Hhkto aa nes^iXBpAiiH cachnoy ropě. koahko lecTb roaki Ti^broif, 

TOAHKO AA cikve. (tamže.) 

LXXXIX. O) rf^biie^k. 

148. rpAAOB^ r{^bYaci|íH, Koro 6 n|^HMHO rocnoAHNb ijAph^ yto NMb 

5 l€CTb OYYHNHO) X^HCOBOVAB H n^OCTArbUC, YTO HMAK) H f^^hTUe ti,0 CHI|eBarO 

CbBOfia, TO p i€CTb TKpbAO^ H p HMb C6 N60\f:;bM€ NHi|io. (tamže.) 

CX. (O qai^kCKkucb paB0T2i.xb. 

149. FoCIIOAHNb l|A(lb Kb^e HUe CUHA 2R6NHTH HAII KpbCTHTH, H ROYA^ 

€MOY AKOpb YHNHTH K0YKI6, BbCAKU A^ HOMOase MAAb H B6AHKb. (pO Č. 109.) 

10 150. l|ApA BbCAKM AA lipATH^ KOYA^ KAMO nOHA€, rpAAb BbCAKU A^ 

;coYne^ h xoyha ao skoyii€, h háku iKOYnA ao rpAAA. ((amže.) 

XCl. (O BOIICKAXb. 

151. I|l0 KO KOYfIH (0Tb flAHNA liC TOY^KA^ l^eUbAlC, YTO ROYA^ HAIl- 
NI6N0 no l|Ap€BOH l^eUbAH^ A^ I^^^Tb KOAlANb KOYflHTH (úTb TOFA IIA1;NA KOAHKO 

15 OY YIOXA^H. AKO AH TA KTO HOTBOpil H B6AH: TO 6 M06, A^ TA (OnpABH 

nopoTA no ^AKONOY^ epe i€CTb KOYnHAb oy toy^raoh i^eMbAH^ a iie moy iiíi 

lATb NH npOAABbl|b HH BtCTbNHKb. TAKO A^ ^^^ KAKO CBOe. (pO Č. 113.) 

XCII. (O BMCT€A6Xb, KOn l^ATHpAlO Af^bSRABOlf CBOIO. 

152. BAACTeAOMb H BAACTGAHYHKOOMb, KOHMb ICCTb ^(k(d l|Apb I^eilbAlO 
30 H rpAAOBC, AKO Ce KTO (0Tb HHNb llAFe (ttHAtNHBb CeAO HAH FpAAb HAH 

AIOEO YTO KpOUe BOAIC l|Ap€R6, YTO MOY ^^"^^ A^^ ^^ CbCOpOY^ A^ MOY 
C€ OY^blie Api^^ABA, H TAH, KOH 6 CTpOHAb, A^ ^^^^ HAATH (OTb C6C6 H 

<0Tb cBoerA A^MA, h a^ ^^ ka2R6 kako nptEtrAbiib. (po č. 118.) 

XCIU. (d M€|^once?cb ^aKONb. 

35 153. illOAÍe, KOH HMAIO CBOIO BAI}1HNN0Y l^CMbAlO H BHHOrpAAb H KOY" 

nAI€NHI|6, AA COY BOAbNU COTb CBOHXb BHNOrpAAK H (0Tb l^CMbAH EAI}1HN6 OY 
npAKVIO (0TAATH HAH l|pbKKH HOAAOSRHTH. A BHNOY A^ ^^Tb pAEOThNHKb NA 
TOMb M«CT€ (0NOMOY fOCHOAApOY, YÍC EOYA^ C6A0. AKO AH N€B0YA6 pAKOTb- 
HIIKA (0NOMOY rOCnOAApOY^ YÍC BOYA^ <^€A0, A^ I^^Tb KOARIHb OY^^CTH (ONAH 

30 BHMorpAAb. (po C. 11 9.) 

XCIV. (O roYcap€]Cb i^AKOHh. 

154. AkO AH C€ (0Bp%T6 BAACTCAHNb HAH BAACTCAHYHKb nOBtrAAbl|b, 
HAH HNb KTO AIOEO OY l|Ap6B0H l^eUbAH^ HAKbl OYCTANOY NA TpAEAlCHIC (0KOANA 
C6AA NA erOBOY KOYKIO H HA 6rOKb AOEHTbKb, YTO 6CTb (OCTABH(0^ TU AIOAH, 
35 KOH TO 0YYHH6, A^ C€ KA3K6 KAKO H N€R«pbHHI|H l|Ap6BH. (pO Č. 122.) 

B. PŘÍSPOREK. 

XCV. (O COVAlAXb, KAKO nOAOEAeTh COVAb npARN HMiXTH. 

155. HNOBtpbi|eMb it TpbroBbi|€Mb a^ coy nopoTi|H HOAOBHNA CpbEAH, 

.\ nOAOKHHA HHHA ApOY^V^HHA, HO I^AKONOY IjApeBOMOY* (pO Č. 150.) 46 l^AKOlilIHKk 

156. KoH C6 cOYA'^'€ KAhNoy, nn idn|i(iR6 OHoro no i^akonov- h ako 
ce no TOMb conpABe (oe(i-kt€ ooBAHVCNie hcthno oy toitoro, Kora coy fňupix- 
KHAH €0VA>€? A^ ovi^biie t|a^b na TiLXk covA^ATCb BpaasAOY no THCOYifia 
nepnepb. a no TOiib a^ nhcoy Texb coyai'^ BtfioBANC, nh aa ^^ RTo (otb 

NHXb HH MOY?RH NH XČHH. 5 

XOVI. <ft lípHceAHqaxb. 

157. H (úTb CAA^b NAnptAb aa NtCTb npHC€AHi|e^ nh ca^a^ NHI|IA^ 

pAI^bBt AKO ce CAOYYH B6AHKA 6AACT6AHNA CT^rONOHie OY SKOYHH, H HOUIAAA 
BAACTCAHNA^ KOH Af^i^^^ Af^l^^ABOY NA C6, H N6HMAI0 OYM€Ce NHKOe MC^RA^Y 
COGOIO H MeSKAOY CBOiOMb API»3KAB0Mb, TH A<^ HAAKIAIO. 10 

158. Ha :;6MbAH ifApeBOH^ peubiiie na MeponbuiHNAXb^ a^ ncoy^hmaio 

RAACT6AI6 npHC€AHi|6, HAH HNOY KOK) NAATOY^ pAl^R'^ A^ nAAT€ (0Tb K0YKI6. 

XCVII. (Ď CTpnasAXb. 

159. TaB C€ (0Rp'KTAIO 2ROYn6 CM6CH6^ C6AA l|pbKOBNA HAYh l|ApeBA 
HAH EAACT6Ab€KA, H NGBOYA^ NA TOH SROYHH CAhNOrA TOCnOAÁpA, Nb AKO i^ 
BOYAB KI€4>AAI6 H C0YA'I€ l|Ap6B6, A^ HOCTABC CTpAaSG NO BbCeXb HOYTCXb, 

H KI€4>AAIAMb A^ nptAAAC HOYTOBC, A^ H Ulk^t, CTpA2ŘAMH, Á^ KOPA FOyCApH 
N60YRII0, HAH FA OYKfAAe. Tb YACh A^ npHAB Kb KI€4>AAIAMb, A^ ^^^ 
nAAT6 (ÚTb CBOerA AOMA, A KI€4>AAI6 CTpAXe A^ Hl|IOYTb H FOyCApe H TATH. 

160. AkO 60YA€ BpbAO ilOYCTO MCSRAOY SnOYnAMH, C6AA COKOAbNAA, KOIA 20 
COY IdKOAO TOrA BpbAA, A^ EAIOAOY CTpASKOY. AKO AH NeOY^^BAlOAOY CTpASKOY^ 
VTO €€ OYYHNH OY TOMOY BpbAOY, OY NOYCTOIIIH, I|I6TA, HAH TOYCApbCTRO 
HAH KpA^A HAH K0€ I^AO (OTb ŤAKOBH, A^ nAAT€ (dKOAbNA C6AA, KOHMb l€CTb 
f6V€N0, AA nA!;'b nOYTb. 

XCVIII. O) T|ibroBq«?cb. 25 

161. KoYni|H, KOH npHX0A6 hoi|iíio na AensHiiie^ ako h NenpnnoYCTc 

BAAj^AAblfb HAH TOCnOAApb CSAA TOrO^ A^ (dBA€rOY OY C6A0Y KOYnbl|H HO 
l^AKONOY IfApeBOY^ KAKO l€€Tb OY l^AKONHKOY* AKO YTO HI^FOYBH KOYHblfby (ONH 
rOCnOAApb H KAAj^AAbl|b H C6A0 BC6 A^ HAATH, l^A l}10 NHCOY OY C6A0 
nOVCTHAH. 

^ 30 

162. A i|io C6 rA6 CAOYYH koiioy? hah rocTOY hah TpbroBifOY hah 
KAAOYriepOY*) ako HUb yto OY^bue roYCAph hah TATb hah KOiAroAe i^aoba, 
AA NAOY coYAiAMb H KNC^eub hah Kb ijApoY, AA HMb nAAT6 coya'i'c h knc- 

l^OKH HAH l|Apb, YTO K0YA6 Hl^fOYBHAb. A l)A|lb A^ HlflC KI64>AAÍB H BAACT6A6.) 

KOHMb BOYA^ noYTb np^bA^Hb h cTpAsne a^nc. 35 

163. H BbCAKbl rOCTb H Tpbr08bl|b H AATHNHHb A^ A^NOAH Kb HpbBHMb 
CTpAHSAMb Cb BhC€Mb^ YTO UMA H HOCH, A^ TA HpATC, H CTpA2KA CTpASKH 
nptpe Cb BbCCMb. AKO AH C6 CAOYYH YTO Hl^rOYBHTH^ A^ HMb ICCTb UOpOTA \\\pA CTC^AHil. 47 

Kt(^OKANH VAOfiftl|li> YTO (»eK0.lf, AO^IllOMli, CBOICOMbf efie C0lf Hl^rOSfEHAH, Ch 
CONeUH nppOTI|H, TO HMh ^(1 n/lAT« KI04>AM'e H ,C7pll»!6« 

XCIX., <i) co^AoV H .fi> >n2i|^Li(e?cik. 

164. Hd covAoy^ KOH C6 coifA^^ niifiiffiv. koh ce npe %^ ckqio 

5l1(>HTbYI0^ H.iJilN^lH napbim 2,ík IflO TA: nflH^ AA N«CTh BQAnitlb (on nApYlA 
HN6 ptYH rAArOAATH IlOTROptiNC; HA (dNOFA nAphl|A, NH !;« N€B1ipOV, Nil l^A 

tmo A^AO, pa:^bK6 ^^ uo\ cdjnHpa. kaa^ ^i^vpi^um covA*"^ ako ytq hma, no 
TOMh A^ rAAC0Ai6 ui^ NHMb Hpigiib cavA^^Mb i|ApeKMMH, A A^ MOV ^^ Nesepsye 

NHI|lAv YTO BCAH^ A^KA^ €6 He|ll(Ap^BH« . . 

10 C. (O npiicfftiu{)cb^i 

165. npHCTABH Be:;b KNHre covAH^e nhkovA<i A^ nchaoV) hah se^b 
KNHre i|Ap€B€, pAi^B^b KoyA^ H nociiAAK) coifAte, A^jHi^b nHiiioY KNHre. h 

AA N^V^^Me nptlCTABb HNOrA, pA%bR6 YTO llltlU€ KHHFA. A COyAI^ A^ API^^KG 
TAKOfiBpe KNHre^ KAKbBeNO COV A^iVH npHCrrABOíM^ KOt|?(bHO COV nO€AAAH, A^ 

uHCnpABe no pMbAH.. a^ ^ko BOifAe nQTBOpb .npH<;:í[ABOMbs, t6 govaoy hhq 

OYYHHHAH, Nero YTO nH|ll6.KHtirA.) HAH AKQ BQYAOY nf^tHHCAAH KNHfe NA 
HHb (OBpAI^b^ AA H^l" l€<^Tb (0l|pABhA.ANÍ^, A^ H^QY J^^V^tk COYAo'^) H AKO Ce 

a>Bp'KT6, epe boyaoy cbBpbuiHAti^: kw> nt^uie oy coyahhhx KNNrA, Koe coya>^ 
Apbase, A^ ^^S npABe. Aifp a|i c§ (o^p^Tev ,T6 coy hhaiís np^TBOpHAH coyai>^ 
20 AA HMb ce poYi|e ()i>T€6KpY h ei^uicb pYpensB. 

166. BbCAKbi coya'*a^ TT.0 coYAH no i^eMbAH, aaj^aíihcoyiq coyaH) h 
AA AfM^H OY C€C% KHHroYv H A^\rB> KHtfgTe OYnHCABbme AA A^^Y (onoiioy*) 

KOH €6 BOYAC (OnpABH(d NA COYAb* C0YA'>€ A^ HOCHAAIO npHCTABB fi^O^t, H 

npAB6 li AocTOB-bpne. 

167. Ako ce (OBpiiTe koh aiobo , noTBOptiUKb, yto e Koro noTpopOMb 

H AbSBOMb H (OCei^OMb) TAKOJSH AA .ce KASI^e KAKO TATh H rOYCApb* 

CH, (1) juKaHm^xb* 

168. níAHHi|A, a>TKOYA^ HAe, h i^ApbBe kopa hah noc^Ye hah . cdKpibr 

30 BABH; A Ne AO CbMpbTH, TAKOBplJ(Ql(^^l^P^I|H A^ MQY ^^ ^^^ OY^blie H pOYKA 

AA Moy ce a>TctYe. ako ah ní^Nb Koro 2;AAepe^ hah nAn^Y^e cKHiie, hah 

HHOY CpAMOTOY OYYHNH^ A NeCdKpbBABH^ AA Ce BIC ;p« HO TABANH^ H <AA 

ce Bpbme OY TbMbNHiiOY, a no TOMb aa ce hi^bcac HCb TbMbHHije, h aa ce 
Bíe H noYCTH* 
35 CIIL (O Qapi|e;i(;b ha covaoy* 

169. nApb||H,,KOn,HC^0Ať HA COYAl" MAp^f^B^vAA KOlO ptYb iii^broBopc 
npbBOY^ N Te pCYH AA COY BtpOBANe, H TbIMb. p'bYbMA AA CC CpYAH, A 
nOCAtAHIIMh HHlflO. 4g I^ilKONNHKh 

170. BKCAKy covAiA A^ covan no ^AKONkNUKOY) nf^Aso, kako iiHiiie 

OV l^AKONHKOy^ A A^ N6C0YA6 HO €T|»AXOY IfAfieSOV- 

171. BaACT6A€ H BAACTeAHVNKM, KOH HAOVf Oy J^M^I^ l|A|l€B^ HAM 
rpbKk HAH CpkBHHk HAH N6Mlil|h HAH HNIi KTO AIOEO, H AOB6A6 CA COCOH) 
rOYCApA HAH TATA, A^ C6 <i)NAHy[rO€nOAA|lb KA»€ KAKO TATh H TOyCApb. & 

CIV. (0 AKO|ICKOMb COfA^H. 

172. KoN €OYAi'A iccTii OY ABopoY i|A|^6Boy^ h oyvhnn c6 Koe :;ao, 

TAH €OYA>A AA (lACOYAH. AKO AH C6 (OEIlMe fi^Klk nApiil|A NAMlL|IOMIi NA AR^^I^^Y 
l|Ap6B0Y^ AA HMb I^ACOYAH COyAIA AKO|^bCKU. A NHKTO A^ ^^ Henf HI^HBA HA 
ABOpb l|Ap€Bb, MHMO CdEAACTb l|Afl€BA C0YA'>'€, KOFA € IIOCTABHCO If A(>b^ TbKbMO iq 

A A HAe KhCAKU íí^tj^h cBoerA coya^m). 

173. FpAAOBH KbCH no i^eubAH i|A|I€boh aa coy na r^AKonexh (O BbCCMb, 

KAKO COY EHAH OY n{^bBH I|A|I6H. A I^A COYAi> YTO HMAIO, A^ C6 COYA^ 
nf^tAl" BAAAAAI|N rflAAliCKUMH, H nptf^í^ lll^bKOBNUMb KAH|IHCOMb. AKO KTO is 

BOYA^ ni^b asoYne n|iH tiiasisaannna, a^ ta n|iN up%Ai> KAAAAAbifCUb rf^AAb- 

CKUMb H nf%fi,h lf|lbK0BHUMb KAH|IHC(OUb HO i^AKONOY- 

OVI. OD coYAYAXb :;!iKONh. 

174. Coya'i€ koya^ nocHAAio npHCTABe h knníc cboc, ako kto np^- 

CAOYUIA n ÍdTT€|IA H^HCTABA, A^ NHUIOY C0YA*I6 KHHrOY Kb CI€4^AAtAMh H BAA- so 
CT6A0Mb^ OY YH€H EOYA^Tb A^bSEARH (OHH npHCAOYUJNNI|H, A^ CBpblUC l^A TOfA 
BAACTH, VTO MHUJOY COYAI^- AKO AH N6CB|lbUie BAACTH^ A^ C6 KASKbHlO KAKO 
n|^tCAOYIUbHHI{H. 

175. CoYAi'^ AA npoxoAe no i^CMbAH, koya^ moy lecTb idEAACTb, aa 

(dFACAAlO H AA HCnpABAlAlO OYEOrUHXk H NHipHXb. n 

176. Kto ICCTh OY CDBAACTH KOHXb COYA^t BbCAKU VAOBtKb AA NiLCTb 
BOAlAHb nOI^bBATH Oy AKO|lb l|Ap6Bb, HAH KAUO H (dHAMO, TbKbMO A^ HAC 

BbCAKU í\p%Hk CBOerA COYAiH), OY yhch eoya^ íoeaacth, aa C6 {ia^coyah 

no i^akohoy. 

CVII. (d BXACTeStXbS^AKOHb. ,0 

177. CTAHbHHJ|H BbCH l{Ap6BH A^ HAOy Up^tif^h COYA*>'€^ YTO HMAIO 

coYAh M6SKA0Y coEOMb^ ;a BfiAmAOY, zik roYCA^A, :;a tata, i^a KpbBb; ;a 

n|^l€Mb AlOAhCKbl. 

178. KAACT6A6 H KI€4^AAI€ ifA|^€B€, KOH fi^phMe r|IAAOB€ H BA|Íl0UJH^ HHKTO 
(0Tb NHXb AA Nenf^HMH NKYHerA YAOBftKA OY JliMbNHI|OY ECl^b KHHrC l|A{ieB6. S5 
AKO AH TA KTO n|IHMH ECl^b B0AI6 l|A|^Be, A^ HAATH l|A|^OY HGTb CbTb n€|^n6|lb. 

179. TtMb3R6 iOEf^A^OMb KTO Ap^XH TbMbHHI|OY OY l|Ap6B0H ;6MbAH, A^ 
N6n|IHMA HHYHCrA YAOBUKA E€S; KHHFC nOBCAKHÍA l|A|Í6BA. CVIII. O) l^ilATSpexh I^AKONb. 

180. H^AATapa ovf snoynH h o\ ^eMbAH i|ap6B0H NHr^e aa titCTb^ pai^bse 

OV RApOIIIH^ rA€ l€CTh IlOCTAKHti) í\lk^U ^HNApC KORATH^ Oy rpAAOBHXb l|ap€BH, 
AA CTOIO l^AATApYlI II A^ KOBOy H HN6 nOTpeB'K« 
ft 181. AkO AH €6 (0Bp'KTe l^AATdp^ (i^CBHMb rpA^A H BApOUIH 1)A(>6B0H, 

OV R06Mb C6A0Vt ](l\ C€ TO CeAO pACQe^ H I^AATApb CbSKe^KB (OrNICMh. 

182. Ako ce mm i^AATaph ovf rpA^oy kob6 AHNApe sei^h boaic i|A(»eB6, 

AA C6 l^AATAph H2KA€SK€, A rpA^k. f,(\ HAATH rAOBOlft YTO peY€ l|Aph. 

CIX. (O r/ioeAp€,vh s^AKoiib. 

10 183. TAOBApH, KOH CT06 npH COVAlANb, YTO (dCOVA^ €0VA>6^ H OYnH- 

CABbllie A^A^ TAOBApeUb, TU TAOK^b A^ Oy^HMAIOTb TAOBApYc. Al}ie NeiOCOVA^ 

COy](Íe^ H NeAAA^ OVRHCARblIie rAOEApCMb^ A^ IIHCOY BOAbNII TAOBApH NHl^AlftO 

^^ABABHTH KOMOY* 

CX. (O npAKA6 l|iXp6K6. 

15 184. H 6i}i6 ii0B€Atiií6 i|A(ieB0. Ai|ie nHiiie Kimrov i)Apb iiah no 

CpbAbi|OY HAH no AlOBbBH HAH HO MHAOCTH ^(\ lieKOrA^ A (OIIA KNHrA pAI^O- 
pA6Tb l^AKONHKb, N6 HO npABAB H HO ^AKOIIOY^ KAKO nHIU6 I^AKOHb, C0YA'I€ 
TOY KNHFOY A^ N6BtpOYIOTb, TbKbUO A^ COVAe CbBf^blUe 110 npARbAH. 

CXI. (O auipov. 

^ » 185. H AKO €6 OY SROYHH 2KHpb pOAH, TOPA ^RH^A l|ApOY POAOBHNA, 
A TOMOY BAACT6AHII0Y^ YHA € ApbiT^AKA, nOAOBHNA. 

186. H AKO roYCA(>b ovKpAAe cbhiiic i|Ap€Be, a^ haath cokoaiiiia. ako 
AH C€ OYKpAAOY €BHNi€, A^ ^^ r.0YA'>H cBHHiApb cb sBOYnoMb, YTO pevc COYAb. 

187. llAAHHlie, YTO COY no S^eMbAH, l|Ap6B6 l|ApOY, A KpAAlO KpAAI€R6^ 
25 A BAA€T€AOMh BAACT€AbCK€, YTO l€CTb OY YlteH APb^ABH. 

CXII. (O covAoy iipAKOMov* 

188. ]^A Tpn PAB0T6, 7J\ NER-E^OY H I^A K(lbBb H 7A (>A!;bEOH BAAAHYb- 

CKUH, AA HA^Y np-^Ab i|ApA. 

189. Ako AH KOH KAAAHKA BAOYAb OYYIIIIMH CROHMb YAOBtKOUb., AA 
80 *Mb C6 COEH (>OYK€ 6>TCtK0Y H NOCORÍH OYpBSBOY COYAOMb. 

190. H AKO ce npHCTARb COEptTC bpHBb, H Ne(ií>npAB€ TA AOY>ll€BbNHI|H^ 

AA MOY C6 OY(^e2R6 6:;uKb ii mvi. oyihYh. 

CXIII. 0) nonAiiiii :;AKOHb. 

191. H i^A nonAiiioY<) ako kto nonAce Yíe skhto hah ahbaaoy hah 
85 RHNorpAAb rptxoMb, TOY rionAiiiOY A^ haath^ yto peKOY A^VUi^bniiiih. 

192. BAACTGAHHb H BbCAKU, KOH €6 (ii]|B(k«Te HOAAOSKHBb IfpbKOBb CBOK) 
nOAb APY>*^^ llflbKORh^ B6KI6 TOMb l|pbKROMb A^ N6M6T6XAA. 

193. H CROAb KONbCKMH H HNUHXb AOBblTbKb^ HAH KOH rOA%^ n(>ABbAA. 
YTO C6 rOYCH HAH OYKpAA€, TOMOY A^ A^^ CBOAbHHKA., A^ HAATH BbCAKO 

^^CAMO €6AbM0. AKO AH p€Y€: KOYHHXb OY TOFO I^CMbAH, A^ COnpARe AOYUI^B' 
NHI{H 6>Tb TAOBe. AKO AH TA Ne(0n(^AB6 AOYUi€BbNHI|H^ A^ HAATH ^b TAOBOMb. 

CXIV. (O roYCApexb. 
194. H roYCApiv koh noah Hi^b Toyre i^eubAe^ hakm yto OY^^bue oy 

1)A(I€B0H l^eUbAH^ KOHMb e nOYT6Mb A<»Ub(ii> TAH TOYCApb H (OAbHJACO UA^- 
45 NHBblUHf Tb ApbSKABA H C6AA A^ HAATC BbC€^ KOYA^ I^^YA^ HpOUlAA rOYCA(lb. 

7 50 S^ahOJIHIIKh l|Apa CT6^AH:). 

CXV. (O moBapexb i|phK08Ni(,vh MOfife ^Mimiu. 

195. H TAOKC NA l|0hKOBHUHM» AlO^eSb^ YTO CG COVA«^ Upt^U IfpIJíKOMh II 
n|>tAh KI€4>AAI^MIi, HTH TAOKt, YTO Ce OtCOVA^* ^l\ Mwa Kl.ce l|f)l,KKA. I{<|{ O nHllt6 
OV X|>HCOROAH)iCh. T6 TAOBC p C€ OVI^HMAIO HA l|(»bKOBIIklXb AiOAťNh, KAKO f: 
nOCTaSHCO rOCnOAHNb l|A(kb I^AKOHh no :;€MbAH. H AA C6 nOCTAKf; llpbKOKIJiUII 

Aio^Ye rAocApie, koh re cbeHfiaTH re rAose h nf^t^ABATH i|fibbHH. a t|A|>b 

IIH KI€4>AAYe AA NeOVI^HMAA NHI|ja* 

CXVI. (d CB€THTeAlÍ6 H HrOYMCNH. 

196. H cBeTHTGAÍe h nrovMeNH a* ngovi^hmaio iia CKOiiXb Aio^eNh 

MHTA NH HA KOMb. AKO AH C€ HAFG OYI^bMb^ Ji,\ €6 H^^bBpbSKC CAHA. AKO AH 
ce HArie BAA^AAbtfb i|pbKOBbHH OV^bMb MHTb^ f,lk Ce pACHC. AKO AH KAAOyrepb lo 

KOH ov^biie MHTh^ A^ ce bhc h nposKCHe. 

197. H snene aa KecoEAexov oy i|pbKBH^ pA^bB« rocnoAMNiA h KpAAHi|A. 

CXVII. (d nOCTpHSKCNN ÍHOKb H NH0KHHÍ6. 

198. H Bei^b BAArocAOBeHiA CBeTHTeAb AA ce nenocrpni^Aio uh mov^ih 

HH Xene. BbCAKOMOy YA0B'KK0Y %AKOHb l|pbKOBbHblH. 15 

199. Koeuov BAAcreAHHOV npiHAe aa ^^Hiioye VAOBtKb, a^ A^ka TpA- 

BHHOy (úTb *p^ KOBHAb KOBHAOy^ (OTb (JdBbl|b (0BI|OV Cb ArAHbl|eMb., H COTb 

•p* roBCAb roBCAO. 

200. ^OXOAbKb l|ApbCKUH, COKie H HAMCTb H ApAVb, A^ A^^A BbCAKb 
YAOB'bKb: KbBbAb ;KHTA, ROAOBHHA YHCTAA a nOAOBHHA HptnpOCTA^ BOAIA 20 
nepbíiepb AHHApbMH> a pOKb TOMOY SKHTOY, A^ ce OYCHHA^ ha MHTpOBb 
AbHb^ A AP^VrH pOKb HA poavA^^CTBO XpHCTOBO. AKO AH COKYA BAACTCAHHb 
HCAA HA Te pOKOBe, BAACTeAHHb Tb A^ CC CBCme HA l|ApbCKOMb A^^P^Y^ 

H A^ ce AP>>^H!) A^KAe haath ABonnoub^ 

201. H AKO KOHb AHRbUie OY KOMb CCAOY, A HCBOYAC TA CCAO 25 
OYBHAO HH (OAbrHAAO^ Hb OYMpbAO (OTb BOFA^ A^ HeHAATC HHlfJA^ ; 

202. N nCApeUb H COKOAApOMb H CBHHlApOMb^ KOYAC HAOY) A^ HMb 
ce HHlfJA HCAAe. 

203. H FAe ce HAre YAOB-EKb oy i^eubAH, komoy boyac KOHb OYMpbAb, 

HAH BAhKb HI^eAC HAH CAMb OYBHAb, A (OHb npHeeAHI|OY OY^^Cid I^A KOHIA., 30 

H Hi^HAre ce hcthha, ako boya^ tako, a^ >^^Y haath rocnoAApb, yí e YAOBtKb, 

CAMO CeAbMUH KOHb. 

CXVIII. (Ď HJ^bAABe I^AKONb. 

204. <0 H!;bAAB'K CHKOl^H A^ EOYAC PpHCTABOY (dTb I^eUbAC 'B* HCpb- 

nepA^ odTb ccAA *v* nepbnepH^ (OTb macha «r* nepbnepH^ (OTb sitbYne h BbCA- 3& 
Koro C€AA *r* nepbnepH^ ooTb rpAAA KOHb h cbhta, (OTb BHHorpAAA «r* nepb- 
nepn^ (dTb kohia ^a* nepbnepb^ a>Tb kobhac •$* A^NApH, <0Tb fobcaa *A' ah- 

HapH, (OTb (OBlje AHNApb, a> npABC (Č. (OTb BpABA) AHHApb. 

205. Meponbxb ako noBtrue koyac (OTb CBoero rocooAApA oy hhoy 

I^CMbAH HAH OY l|ApeB0Y^ TAC TA (dEp^TC rOCHOAApb HICrOBb, A^ ^A (OCMOYAIH, 40 

H Hocb MOY pAi^bnopn, h oYCMbYH, AA c (oneTb eroBb, a hho hhi]io aa moy 

HCOY^^bMC. 51 10 
KRÁTKÉ LETOPISY SRBSKÉ. 

I. SLOVA RP. A Cíli kopřivnického l. 1453. 

TRmU N SRHT6/ICTBO K^Ailb N l|il^6N C|^bBCKyH;Cli; KOll 'nO HiňUh HAN K0<1IIK0 l|a|kCTKOBA. 

ONI€a;€ RK KpaTI|t; CA0X6N0 EklCTk (O naMGTII ;(()6KiriHXii 
R«Kh H CKOpOT6kOVI|lHXh Bpi;M€H6?Ck H A%Tt?Cb H Od RyR* 
lUHXk l|Ap6Xb, KAKO l|apCTR0Ram6 (OTb HAVCAA H HO 

noTone A^ase h f,o chxii riocAtANH^k B(>i;Meiib, ho^obno 

l€CTb RbCnOMeHOVfTH H id CpbBCKOH ^eilAH^ KAKO OyRt- 
pCHA BMCTb, KTO AH NAVSACTBOBAllte Rb III6H II Kb cVa 
nOCA'KANAA NAIUA R|^%M6NA. Kb TilMb BO) NAMb nAY6 CAOBO 
nf^tA^eXHTb EAArOAlOBbl^NO H RbCAKOe nOYbCTH AOCTOIINO. IAKIII1I6 BO €€ Rb 
NieH ReAHi|H CR^KTHAHUIIH MHpoy, (dRH AHOCTOACOMb (lARlIOVbCTIIIJH^ AP^V^H 
MVpCdTOYI|H H VIOAOTKOpi|l^ IIHIH 0YYHT6AI6 B6AHI|II H ApXiep6l6 AOCTOBAA- 
SneilllMH, H MIKOSKbCTRO nptnOAOBNÍlIXb H npAReAHÍIINbl 
15 II* Bb HUHme IARH C6 RCANKUH a>Tbl|b NAlUb H npbKbl CK'KTHAI}HKb T0€ 

:;€MAi€. CRCTMIi cTM€(i()Nb N6MAHIA, NORMU MV(IOTOYbl|b, O^TR^bAHRb II^ARO- 
CAARÍe^ nOTptBHBb €p€CH CBOerO COTbYbCTBA CpbKCKUC 2;6MAI€. pOAH TRB H 
CtíNy T*, CT€4^ANA RflbRORtaiYANHArO KpAAlA^ h RAbKANA KHei^A RCOH I^GTC H 
XAbMGKOH l^eUAH^ H CR6TArO CAROV npbRArO ApXienHCKOllA. H 6AIIKA MN(drA 
20 AOBpOAtAllTA H MHAOCTHNIC CbTROpH^ H XpAMH Rbl^A^H^^? " npAROCAARÍe 
BbCIlA^ NiLCTb MOI|INO lll^pei}!!!, a)!;AY6 CAMA BAAfOAATb CRCTArO A^Y^^ ^^ 
NI€Mb H^blAHH. CbS^NAA xe H l|pbKRU R€AHKy6^ CTOVA€NHI|OY 2^6 TAArOAlO R6AH- 
KOÍflOAARpOY nptCKBTye BOropOAHI|6, H 0VT0nAHI|H?(pAMbnp'b€R6Ty6^E0r0p0AH- 
l|€^ H CRCTArO NHKOAy XpAMb MHTponOAlOV, H NNyC fi02RbCTbBNy€ XpAMM, HXnse 

25 NeAocn-bxoMb RbcnoMetiovrii. ct€4^an TRe cuNb icro), npieMb Bi^.ArocAOReNie (dTi|A 
cBoero no iakorov.) iio BbctMov noAOBbNb BycTb a>Ti|ov cRoeuov*) fAAroAio xe 

EOrOAlOBHRb^ MHAOCTHRb, BAAFb, KpOTbKb/BAAfOpAI^OVMbHb, II eAHKA CHMb IIOAORHA^ 
AOEpik npABe H CbBAlOAAe (OTbYbCTBO €R0€. pOAH SKeHCMNy *A* P^AOCAARA^ llp^AH- 
CAABA, RAAAHCAARA H OpbRAfO OVpOlilA. Cb^UAA TTíG H K6AI1K0V l|pbKKb ApxTe- 

30 nncKoniOY ^iHAYio cb HNiiyMH MNcoryiiH xpAuy. coctaraiact sne kpaai€kctro 

CMNOlf CB06MOY pAAOCAABOY- HpHAOYYH 2R6 C6 pAAOCAAKOY KpAAlO ^KeilA A^^^^A^ 
CdNA, HAII p€l}IH HOBU Cl^ARCAb, H CAHKA HOCTpAAA, Nb a>BAY6 N€CbN1;A<>Nb 
BUCTb 6XIAN0I0. BAAAHCAABb 2K€ 110 NI€Mb npf;€MAI€Tb KpAAKRCTRO. H Tb 2K6 
BOrOOYrOANO H BAArOYbCTIIO nOSRHRb. Cb^HAA SIS6, H XpAMb R€AHKb H YbCTbHb, 
35 CAARN06 Bbi;NeC€NÍ€ XpHCTA EOrA llAUierO^ FAArOAlCMyH MHAeilieBA. HO C6Mb 
llfkteMANtb N|kaAKKCTBO BfkATb 6rO n|»bBUH OVpOUIb, HXe H Hll6eY6HHM )({»anaRUH 

7» 52 cka:;ahi€ 

K^AAb. H TL BAArOYhCTNO ll03RHBb H AOB(»t npftse n|^AKOC/iaBT€ a>Thl|b CBOHXh. 
MNCOrA 2B6 (O^AOBAieniA H GKphEH (OTk OVrphCKArO K(>AAItl n|IH€MAI€Tb, HO npO- 
(lOYb€KOMOV CAOBOy: MHOrÍH CKflbEII n(»aB6ANIHMb, Nb COTb BbC%?Cb HI^BABH 6rO 

rocno^b. po^H »s6 h cmna ak^? ap^i^ovthna h mhaoythna, Hxe NApeveN- 

HUXb €Te4>ANb KpAAb H OypOlUb KpAAb. Cb^H^A SRe H J|pbKBII B6AltKbl6<) COHO- ^ 
KK\HH rAArOAH) H rpA^bím H HNA ^OCTOANKNAA HCnpABAKIflA CbTBOpH, p6BHQV6 
lipAROCAASYlO CBOH^Cb pO^HTeAlH. npt^HCAAB X6, CUNb llpbBOBftHYAKNArO KpAAlA 
CT64>ANA, TOnAOlO B'KpOIO pAI^rOptBb C€ H BOSKbCTbBNUlIMb CBCTArO AOYXA 
pAI^IlAAHBb Ce (OrNICMb, H BbCA KpACHAA B'&KA CCfO HIlYTOXe BbMlLNHBb, Hl^BOAH 
HNOYbCKOe 2RHTie, ROCAtAH ^^ nOCTABAKI6Tb Ce ApXÍeníCKOnOMb Bb CBOI€Mblc 
COTbYbCTBIl no CBeTiLMb ApCemH, TpeTUH no €B6T0Mb CABt CTpiH €BOI€Mb, H 
Tb 2R6 CABA NAp6YeNb EMBACTb^ H Bb 6C6Mb nOAOBHb CTpíOV CB06M0Y. CT€4^AHb 

xe, oYponi€Bb cuNb, no CBOieuih (0ti|h npneMAieTb KpAAiescTBo, n nAY€ ha 

AlOGOBb BOXIlO H HA npABOCAABÍe pACHAAlAC C6, H A^CTOXBAAHO H BAAFO- 
OYYbCTHO €bBAI0AA6 (OTbYbCTBO CH nOXHTb BOrOOYrOftHO 2RHTÍ6, HHOKUHXb 16 
AI0B6, CTApi|6 nOYHTA€, MAAAUHXb HHIte, BbCAKOY 2Re npAB^OY H HCTHHOY 
HCnAbHiae, Kb ClIMb TRB nOCTOUb H MOANTBOIO CBOe TtAO 0YApOYYA€, 6AHK0 
H^P'bl|lH HtCTb MOlflHO. pO^H xe H CblHA f^M, BAAAHCAABA KpAAlA H Oy^iO- 
UIHI|A. Tb 2K6 OYpOUIHI|b CBIlTAO Bb RAArOYbCTbIH KOHYHHOY Hpl6Mb rpOBOY 
nptAACTb C6^ nOAOX€Hb BblCTb Bb MHTpOIIOAVH AXIACKOH, H EAAFOAATIIO CB6- 20 
TArO AOYNA ^VP^ li:;AHBA6Tb, IAK0SB6 l€CTb BI^A^MO BbCtMb. BAAAHCAAB aS€ 
Hl^brHAHb BMCTb A'bVAHCKblMb KpAAlCMb HA OYrpiL, H TAMO KOHbl|b llpl€MAieTb. 
CTe4>AHb TRB KpAAb CHTCb a>Tbl|b np%2RA6 p€Y6HHUH CbS^AABb l|pbKBb €K€TArO 

ri€(0priA OY pAcoY? " baa2K6hhoyio kohyhhoy nocrni^AeTb, iii^utHHBb ^euAb- 

HUMb l|Ap€TKO H€Be€H06 Bb. AUTO ^SOOKC* (6825 =^ 13 1 7}« Cb xe CTe4^AHb 85 
KpAAb<, nOXBAAI€HÍH (OTb. fiUh CBOH^b, npH XHBOTI^ CBOI€Mb npH^UKAGTb 
BpATA CBOerO^ CB€TArO KpAAlA . OYpOUlA^ H TOMOY BbpOYYA€Tb npABHTH KpA- 
AI6BCTB0 COTbYbCTBA CH. €b 2R6 KTOpUH OYpOUIb np%eMAI6Tb KpAAI€BCTBO^ 
MHOrb CH Bb MHAOCTHHH, IAK02K6 HHb (OTb KpAAb H l|Apb HHKTO HH npbB%6 
HHX6 no CNNb. rA6 B(0 H6CAbiniAHI6 C6 erOBA MHAOCTHHIA H npABAA PO 80 
BbCtXb €i;bll|'KXb?. A0CTblS;A6T X6 H KbCTOVHÍe CTpAHM, rAAfOAlO TRB l€pO€A- 
AHMb H CHHAIO I CFYnTbCKOYlO IgCMAK), H HO BbCOU FpbYbCKOH H CA0B6HCK0H 
I^CMAH^ A^^^ H (OCTpOBH nOMa)pCKbie H I^AMOOpCKUe, TAMO BbCOYA^ 6rOBA 
MHAOCTHHIA A^CTH^C^ H p6BH0í)CTb H AtOECORb, IA3C6 (O BOSt; (ÚBIABH C6« 
H IJpbKBH Cb^blAAUie Ce^ H B0AinU|6 CbYHHHUie C6, lAKOXe TAMO 2KHK0Y- 85 
qíÍHMb EUTH Bb OYAHRAICHIH, nOHI€/B6 H BOrb 0YMH02RH l|ApCTBO 6rO, IfAp- 
CTBOBA B(d AUTA 'MB* Cb^HAA TRG Bb ti>TbYSCTR% CBOICMb IfpbKBH BeAHKU6 H 
YbCTHUe, tí CHXb OYKpACH, lAKOXe H AO HUNIA BHAHMO ICCTb, rAArOAM) aK6 Bh CR6T0H rop« K6AHK0VI0 AftB^OY^ AO"^!" R^tYHCTye BOrO(^0;^HI|e XHAAllA^p- 

CKU6, H CBeraro nphBOuovYeNHKA x^hctoba ct64^ana npH rpa^oY ^bcyann, 

6SR6 l€CTb CANCKA, HA62IS6 H CB6TUI6 6rO M0I|1H A6XeTh, A BiiC6 CTtHH ^AA- 
TOMii OVK^ACH^ ÍAK0X6 MNtTH C€ nOAHT6 HAH nOl^AAlfieNllt CUTH. ei{ie »3 
S H l|pbKBk enHCKOmiO TIIAAAYANCKOYIO^ H Oy npH!;(»tN6 MHT|IOnOAÍIO H CBe- 
TArO €T€4^AHA, H Oy CKOnílO TpO€pOYYHI|OY<) H CBCTArO FKCdprÍA NA CtpABt, 
H Bb NAropHYI1N6 CBeTAfO ri€<d|iriA H Bh COAOVNe CB6T0YI0 TpOHI|OY <^>>^HAAKb 
H OYKpACHKIu H JR0AAT6 Bhl^A^Hrb, H X|^ÍCOBOYAb OYTB^bAHBb OY l|A|lb FflbYb- 
CKUHXb, il\KO A^^ l<'<^'t^ ^^ (OCAACTb AOMOY np«CBeTU6 COrOpOAHI|e NHAANAAp- 

10CKU6. Cbl^HAA SlSe H Bb COrOCbl^ANNftMb K0NCTANTHN6 r|IAAt l|(^bKBH, H 
BOANHI|€ Bb:;ABH2R6« H KTO M0SK6Tb CHXb Bb Kf^ATIIt H%{I€I}1H, CANKA Cbl^H^A 
H (dCNOBH no HtiyHXb l^CMAlAXIi, YTO 2R€ AH leCTb Bh CHXb KbCHftTH? a>BAY6 
EAArOYbCTHO H BOrOOYrOAHO nOSRHBb^ BAA3K6NNU KONbl|b HOCTHS^AeTb Bb AIlTO 
VS(0K^* (6829 = 1321)« pO^H SR6 H CUHA f^M^ CT64»ANA K^AAIA A^YANCKArO 

i-^iOYIIOIUA T|l6TIArO, H KONCTAHTHNA, H3Re Bb I^BCYAHH f^A^OY A€SR6Tb CB6TU6 
MOipH erO. CT€4>ANb 2R€ OYpOUIb MH^Orue CKpbBH H Ol^AOBAieNÍA np»|ibniii 
COTb (OTI|A CBOerO, Bb IfAf^HrflAAt Af^l^^lHlh, H Bb TATA|l6Xb n^lURA^ BUBb. 
H no CMpbTH (0TI|A CBOCfO K^AAICBCTBO np%eMAI€Tb, H ftOBAb Bb COTbYbCTBtL 
€BOI€Mb nOKAI^A C6. nOE^AH 2R6 H C^UKU MH0rbl Kip6t|JHXb C€ H rpeAOY" 

20 llItHXb NA COTbYbCTBO 6r0. Bb AtTO ^S^ií^AH* (6838 = 1330) Hl^NA^ NAY6ANHKb 
CKH'6'CKUH, rAArOAieUUH MHXAHAb IjApb, Cb CHAOH) MN6)rOIO^ H Cb HHMb 
(OKpbCTNblH e;yi|H, rAArOAH) X6 TATA|IH, BACApAEH Cb npOYHMH, H T%Xb BCAH 
Cb COEOIO OYCT^bMH CC BbCXUTHTH COTbYbCTBO CrO, H Tb CAMb NeYbCTHBO H 
OYKOpni^NbNC NAAACTb, KIKOaS€ ^A^^ CbBUTH C6 n|IO|IOybCKOIIOY CAOBOY TAA- 

S5 roAioifioY: pOBb H!;pH h hckona, h BbnAAe ce Bb iamoy, ^^^ cbTBO|iH, h 

Bb A^AtXb pOYKOY CB06I0 OYBei^C r(^tUlNHKb, Cb X6 n03RHTb lltAOMOYAI^l^ttO H 
CAArOYbCTNO H BOfOOYrOANO, H BCAHKb H YbCTNb XpAMb Cbl^A^Bb BbCCAp^H- 

T6AI0 BoroY, ease ecTb a^^yanh, Bb NicHase h cbctuic ero moi^ih Ac^ncTb. 

nOCTHI^ACT Xe KONYHNOY COTb CMNA CBOCfO CbM|lbTII0 MOYYCHNYbCKOlO Bb 
30 AtTO »fS<dU* (6840 ==1332), H Cb MOYYCNHKU {^ABNOYbCm nOAOYYH. Cb 3Re 
T{^CTUH OYpOUlb pOAH CUNA A^A, CTe4»ANA n|lbBArO l|ApA, H nf^^AO^iAiAro 
CÍM6(0NA^ HSRC Bb TpbYbCKOH l^CMAH Bb TpAAOY TpHKÁAf; IfA^CTBOBA, H TAMO 
KOHbl|b nSHTIIO npICMAICTb. pOAH 2Re H CUHA A^A^ H2R6 H AI>NbCb BNAHMM 
COYTb^ (0BAY6 no NAlUHXb r|^%C%Xb KpOMiL CBOCFO COTbYbCTBA CO^CMAbCTBO- 
S5 BANH BMIUČ, Bbl^UflAIOlfie Cb NAMH NA BAArOOYT|IOBI6 BbCCAfHkSBHTCAlA BOrA, 
MOrOYlflArO H COTb KAMCNG ÍCpAHAlO (ii>TI|OY NAUieUOY KVpb CÍlieCONOY Y€AA 
Bbl^ABHrNOYTH. npiLBUCOKU sne H CAArOYbCTHBU CTe4lANb l|A|^b Hf^bBU I^OAH 
Ce Bb AtTO -fSCdK- (6820=1312), H BUSb K|IAAI€Mb, TAXC AOCTHfb r|lbYb- 54 €Kas;aiil€ 

* • 

CKue i^euAie h cm iiokhiiovkl, nocTAiuGieTb ce rii nich ifAj^euh eu asto 

VS(OH$* (6856^:^1348), H RBAMH CK0€ (dTkVliCTRO nf^OCAABHRb, H nOYbTb 
:;€MAIO €|lliECKaVIO, N COTb Sk€0\fAOV |IACn(^OCTpaNHRb H pa:;illH(IHRIi/ H 
COKpkCTNUe l€!;UKU nORHHOYRh, E|iaNH Kk%fi,KH^lXe H nOSHAH TROpe, H ReAH- 
KOV THUIHHOY n SAArOAbHbCTKtC CROCMOY (dthYkCTROY nOJJ^AAe, RO^RbCTkRSiye 5 
XpAMH Rb!;ABH:;A6 H nOHARAKie, (ň BAArOYbCTÍH nOABHI^Ae €6^ O^TbYbCTRO CROC 

Kpace, RAacT6A6 CRC€ A^pove CR^TAUMK CRIITAIIN H nOIACN !;aathmh l|Ap- 

CKUMN. H TAKO B6C6A6l|IOY C6 €MOY Rb YbCTH IfApCTRA (;K06ro OYMUCAHRb 
H Cbl^AA ReAHRb AOUb ApxiCTf ATHrOY MHKAHAOY H TARpYHAOY Rb rpAA« npH- 

!;p'KNe, HAcsReno ckohvanhii cRoeub n(^%N6C6NH cuiue uoifiH ero. np^bEURbio 

SR€ nOXRAAKO H BAArOYbaHO R0Nbl|b nOCTHI^ACTb Rb AftTO y^^XA' (6864=== 

1856) A^^>^BpÍA *K> Rb HeAtAH)^ OKTARHRb BeAHKOY SRAAOCTb H HAAYb 

CpbRCKOH ];6MAH. pOftH X6 H CUHA np^KpACNAfO OYpOIUA Rb AtlO 'fSiňUt* 

(6845==^ 1337). cb«e OYpoiub no HCTHNt KpACNb h AOCTOANKNb RHAi^Níeiib^ 

MAAAb me CMUCAOMb, npHUI^AH^A MHAOCTHRb H KpOTKb lARII €C^ CTApbYbCKUe i^ 
€bR«feTH (dTMtl|l6, MAAAHXb aSG CbRtTH npHI6MAI€ H AlOBe^ TOX^e nOAOYYtt 
lAKOlRe H pOBOAMb (dUh, NAH p6l}lll IAK02K6 MHXAHAb l|Apb TpbYbCKUH (dTb 
CROerO pAGA RACHAÍA IfOCTpAAA, HO^ORHO me H Cb CdTb CROerO XPANI6NÍA 
nOCTpAAA H WKňTX 4í)I^0BAI€KIA H UbCTH N T0MAI€NVA nptTpbnt, rAArOAH) TRt 
CdTb RAbKAIIIHNA H OYrAI€lll€. Cb X€ RAbKAUlHNb CHO^OBH C€ <ilTb IlICrO YLCTH 20 

AcenoTCKAro caha^ noToub sk€ h R*KNYABAi€Tb lero, nocA«AH SKe H cbpHHOY ero 

€b npKCTOAA 6)TbYbCTRA CROefO IliJRbl^AArAeTb NA Ce RtNbJ|b KpAAKRCTRA CpbK- 
CRAfO, RpATOY 2K<^ CR06MOY OYrAllUlH RbpOYYAGTb CTpANU I^SMAIC rpbYbCKU£ 
Cb CANOMb A^CnOTCKUe YbCTH. Tb XC npAKCAUUH^ Al|l€ H NOCTpAAA Rb Hl^rHAnÍH 
l|ApbCKU€ YbCTH 6>TbYbCTRVA CROCFO, Nb nOCp1iAI& CB06 I^GMAIC Rb CK06H YbCTtl 25 
l|ApCROH CAARNO Rb BOrOY NCXO^RTb. Rb A^TO v^^^*^* (6879 =.^ 1371) HO- 
THRC RAbKAlUHNb H OY^AICIUA Bb MAKICAMiÍH Rb NeTbKb At^^^Mb* 

PŘIMÉNEK Z TÉHOŽ RUKOPISU. 

XpUCOROYAb OAMOrO CR€TArO CARU H BpATA CFO npbROBtNYAMNAro KpAAKI 
CTC4MNA. IJUCTA CNHCKOnOMb CpbBCKMMb: 'A* j^eTCKblH. *R* pAlUKyH. ^r* 
XSOCTbNCKUH. *A* XAbMCKblH. «€« TORAHYKUtt, •$* BOYAHMCKUH *;* A^^l^f^l'' 30 
CKUn. *H* MOpARHYCKblH, 

XpnCOROYAb CR€TArO KpAAlA BANGKOrA H CRCTArO NHKOANMA ApXÍCnHCKOnA 
CJIbRCKArO. MtCTA eOttCKOnOMb H HfOYMeNOMb Cp^BCKUttMb: «A* ^CTCKUH. «B« 
pANISUIt. *r* XAbMbCKUH. «A* XBOCTbNCKUH. 'C* TONAHYKUH. *S* BOYAHMCKUH* 
%* fi^hBphCHÚH. -n* MOpARHYKblH. ••O* CKOHCKIH. «l* RpN^pCHCKUH. *Ah 35 
AIUIAIAHCBUH, *BI* BpANHY6B€KUH* ^íh MAY^RCKUH. ^A** rpAAAYKUH. «ei. KOH- 
YOYACKUH» o cfkhECKynxik rocno^iixh- oo 

MtCTA HrOlfUeNOMb CpbKCKNMIi. ^A* CTOVA^NHYKUH. 'B* MHA6III6KCKUH. 

«r* conoTCKUH. *a* banckuh. *e- rpa^AVKUH. «s* MOpAShCKiAro r(iAAi|A* %* 

paillKUH. *H« KONYOYACKUH. •#• MOApHYKMH. -I* NTKTOKCKUH. 'AI* roCTMBAf^- 
CKUH. •Rl* (djlAXORHYKUH. «ri* NArOpHYKUII. *f,l' €KQII€KUH. 

- * II.. SLOVA RP- B ČILI KARLO VECKÉHO Oíí^ L. 1503. 

lICTOpM Kk KpATI|t O CplkR€KUU;Ch l|A|keil. 
I. rAArOAlOTb HCTHMIIU CbnHCAT6Ai€, r\KO AHKYiO CpbEHHOV BHTH pOj^OMb^ 
eAAlNOV MOVApOBAHÍCMb. H KCA CpbBCKA H^OADV CAOV2RAI116 AArONOy, (OTCOVA^ H 
. A^rOHH H A^KU HMeNOYlOTb Ce^ (OTb €€pA 2K6 CpbEAlC. Bb BptM6NA 316 
>0 MOVYHT€AbNAA CbApbX61|ÍÍHMb I^AOYbCTHKUHMb l|A(ieMb RbCTOKOlIb H ^AIIAAOMb, 
Bb HHX2K6 B% A*>OKAHTÍAIIb pOAOMb (OTb l^CTC^ BAAAOVI|IOY BbCb I^AHAAb, Kb 
pHMOV H repMAHOMb H HCTpOV H eBpOlťílO^ CKÍTIIO, TpÍBAAÍH), TpABOVAllO, 
AAAAMATÍH), MA^ÍMÍANOV I6(IK0VAÍI0 BbCTOKb BbCb I6AAA0V Kb COAOVNOV N 
TpAKÍH) H nOMOpÍA^ ONCTt l^eAtNOMOV (tak) Bp^TAHIK) Kb CeBtpoy^ CHKI6- 
i^aYiO, rAAÍlO, AAANYiO H npOYCe. CbH KONCTA CAArOYbCTHBb HM-KUJ6 sseNov 
•O^CÍOAOI^OV*) AI'4'^PI' I6(^K0VAI6B0\, (OTb Nl€62i;6 HMt6 CUHU TAAA, A^^^^^TIA, 
(dTb eA6tiy K6AHKUH KOHCTANTÍHb. 6pK0VAH6 mG HMtlU6 aSCNOV AI»4'^P^ AKd- 
KAHTIANOBOV, OOTb NI66X6 ^eCOA^pA H MA3(6HTI6. MAj(liMÍAIIb rAA6pl6 MHO- 
10 (tak) CUHb BUTH Al^dKAHTÍANOKb. Clil 2rv€ M0YYHT6AI6, AVOKAHTIAIIb H MAMU- 
ŠO MÍANb^ nOBbNierAA MNOrU TAMU OVBUBIll€Mb M0VY6IIHKU, H NACHl|IAIUHMb 
€6 KpbB6, (OCTABAlAIOTb IJApCTBO, SrO^KC H6A0CT0HNt liM0VI|I6, H Bb llp0€T€Mb 
SRHTU OYCTpAlAIOTb C6, UJi^í^me H 2KHTI6 J^At pAl^SpATHIIIC, AlOTt NA MHOS% 
COTb BOrA nOXA^AHH BUUI^ (OTb BAAronOVCTNÍG lAI^RU. n(lY6MNI1l|H RUBAtOTb 
TtTCb ^AOYbCTÍH) MAj[eNTI6 Bb pHMt^ rAA6pY€ MA^^HMÍAHb BbCTOKOMb, AlOT^HlUe 
96 Bbl^Blirilie NA xpilCTÍANU rONKNYc, HX^€ COVAi" B02RÍH NA A^bS^^ N6(dCTABH 
2RHTH. OVAOBNO Xe NHI^ArAIOTb Ce COTb BSAHKArO l|[ApA H npbBAfO XpH- 
CTÍANOMb KONCTANTHNA. Tb 7RB GAArOYbCTHBUH KONCTANTYNb NO OVMpbTH (OT- 
Y6B1L npÍGMNHKb BUBA6Tb l|ApbCTBÍA^ 61{16 2KHBOVl|IOV iOTI|OV ero, C6rO NO- 
€TARAIA6Tbgl|ApA, |MOrOVI|JA (OTHpATH CAbl^U XpHCTÍANOMb, BpATYlO 2B6 €rO 
^^ KieCApYlO OycrpOH. npHCBAlACT Xe Kb CGBC H AIKYhNA l|ApA CpbBCKAfO, BbAA- 
BAeTb eMOV C6€TpOV CBOIO^KONCTANTYH) Bb a;eNOV B6AHKy l|Apb KONCTA NTHNb. 
Kb C6M0V SR€ flpHCHAIAIOTb pHMMANG) 62R6 pOVKOlf nOMOl|IH A^BATH HMb (OTb 
M0VYHT6ACTBA MAB^CNTÍCRA. H ARÍC OyCTpbMHBb CC HA MA5eHTÍA> H TbH npUMO 
eUOV OVrOTOBAlACTb Ce, AbCTHBNUH MOCTb OVCTpAlACTb HA TpHBOVACTftH p1ll|e, 
35 MH6 ce HA HICMb l|ApOV nOrpe^HOVTH, HAliJKe OAYC CAMb norpe^ACTb. CbpA- 
SReHIH) BUBUIOY H np«AHA1^4'0V nptA^ ROH KOHCTAHTICBIlMH YbCTHOUOV 
lSpbCTOV» nORt2KA*eTb ce MASCHTÍe, HSKC H BtrOVNb BUSACTb^ HA OVXHI|JpeH- 56 CKA2^AHI€ 

NMH MOCTb IdTK HI€rO CAMb A^lUbAb norpftl^AeTb Kb p%í\% Cb BOH CKOHUH.; 
nf^OYÍH npHilAraiOTb Ce Kb IfapOV. (ONb COKAANt CNHAb P'^^^ h íúTHIO rhy* 
NOMOV BURA6Tb, CtTb SK6, 10X6 n|M)€TplL HNOMOY^ CAMb OyKese C6 Kb HI6H. 
l|Ap SR€ pHMOV npÍ6MHHKb BUBAeTb, B6AHK0H pA^OCTH H HflAI^ANI^^^TBOY XpH- 
CTIANOMb nOCnUlUHHKb BMEbi) H HCTHNNtH BtpH nOROpilllKb CUll. CIA CAlJIlIďKb ^ 
RbCTOYHUH MDVYHTeAb, Bb MAAH (OTb rOHI€IIÍA Cbn|^'bTAKb Ce, IlptCTA Rb UXMí 
ídlh rONI€NÍA, H RAKU BpANÍlO NA l|ApA OYn(^ARAtA€Tb C6. H OYCTpbMHRIbOV 
ce l|ApOY KCdHCTANTINOY Cb ROH CRCHMH tlA RbCTOYHArO CCrO MOYYIITCAIA, 
HM*I^6 Cb COCOH) H I^CTA CROCrO AHRHIIÍA. H EURIIIOY CbpAaSCNIlO Rb CTpANAXb 
BHTHlIlHCKyHTCb BpAHH, nORI&n^ABNb RURACTb MOYYHTCAb Cb BOH CBOHMH. H lo 
l|A(>CKOYIO RArp6NHI|0Y COTRpbrb, Wme HCAOCTOHNI NOCHRb, H (ňlh RbCH Bb 
BbCb K(^M6 C€^ H Bb NtKOCH XpAMHHU BUBb^ H nOCpt^t nA^ACTb, AIOTO 

Hi^NCMArAe NAnf^erb ce, a hcxo2kaa">b ^Tb oYCTb ero haamh, h MNoruHUb 
YptBtMb (tak) Kúnei|iHMb (OTb Kbcuxb OYAtxb ero^ h (oyh bmoy hckoyhcti; 
(dTb MNorye aiotocth, h tako i^ail K0Nbi|b BbcnpieTb (okaahhouoy cbobmoy 15 
srhrotoy. no ccMb nocTARAmerb rcahku i|Apb ahkynia i^cta cRoerA i|ApA 

RbCTOKOY Rb NHKOMHAIH RYTHHlHCTtH, CAM SKC Bb pHMb Bb:;BpAI|IA6Tb CC. 
no CeMb IfApCKU rpA^b Cbl^HAACTb, H np^KYHCTtH BAAAHYHIfH EOropOAHI|H 
BpOYYACTb^ H Bb NICMb «K* AUTb l|ApCTBOBA, H Rb pHMt TOAHKO NACÍA (tak) 

nocA'K Eyiue. ahryníb srb iako npVeMb BAACTb^ Tbi|je ce Rbi:TABHTH caahh-so 

CTBO, H Bbl^j^BHXe rONICNÍe NA XpHCTIANU, Bb NtCMaSB H MOYYH CBCTUXb 

•o-ecdAOf^b h Ai^tpBpb cBoio B6Ahkomoyy6hhi|oy npHNOY, lAxe nAO^^b MNoruxb 
YioAecb ce MHoru TbMU npHRiiA^ bi> x^hctoroy r^k^oy* iasrc RoroY icahnomoy 

R1;A0MMH. nf^tXAe CerO MOYYH CRCrUXb MOYYCNHKb epUHAA h ctpatonhka, 
eqie CH Bb A^rONK RAHl^b HCT^A^ H HNUXb MNOryXb. l|Ap SKC KONCTANTHNb S3 

iipncHAACTb euoY, cía CAyuJARb, (ORorAA moac., coRor^A nf^tn n(i«cTATH ti>Tb 
roHieNíA. Tb xe NeoYTOAHUb RyRACTb, Nb N BpANH cMAic cc. H ccMOY cyRiuoY 

H CbpAXeNIIO SpANH Bb NHKOMHAÍH, H nOB«2RA6Nb BUBb COTb BOH l|ApeBtXb, 
SKHBb nf^NBOAHTb CC Kb Í^^p0\. H HO MNOrUHXb MOAICNIH CbMpbTH Hf^tMC- 
NIACTb ce, H (dTAOYYACTb CMOY ^^^ COAOYNb. (ON SKC NH TAMO (OCTARAfiieTb se 
ce CbMOYI|JeHÍe H rONICNie RbCTABAlACTb. nOBM^BACTb l|Apb rAABOY (OTCTbl 
MOYYHTCAIO, eSKC H BUCTb NC HO MNOSC, H H^tCTA rONICNie. 

TOTÉŽ SLOVY RP. G ČILI VRCHOBŘEZNICKÉHO L. 1650. 
(f.) H BMCTb Bb Nier^A Bbs^ARHrNOYTH ce bcahkomoy 1|A(^0Y konctan- 

THNOY (ň TAAÍAXb RplTANHCKUXb NA MA^CNTIA 6|^K0YAI'A Bb pHMb, H OYBHBb ts 
ero nptlCTb (^HMb. H l|ApCTBOYe Bb NICMb HMftUie EOAlApHNA NtKOerO CpbEHNA, 
HMCNeMb ANKHNIA. H Bb^ACTb CMOY CCCTpOY CBOIO KONCTAHTHIO Bb SKCNOY- 
CAUlllABb SKC MASHMÍAHb rAACpIC IIApCTBOYCH NA BbCTOI|t Bb NHKOMHAH, HUSO o cf^kECKyHxh rocnoAAXk* 57 

0VRÍ6Hb GUGTfa KONCTAHTHIfOMb MA^eHTie^ H NdYCTk rOTORHTH C€ Kb KOlt- 
CTAHTHIIOY **^ fipANb. KONCTANTHN Xe CAMIIIAB €6^, CbSpABb pHMCKbie B0€, 
rptA6tll6 NA BKCTOKb HA MA^HMIAHA, HMt6 Cb COBOIO AHKHHÍA l^CTA^ €r03R6 
KieCApCTBA CbHOlib nOYbAb B'KUI6. MAKCHMHAN SK6 HMHG Cb COEOH) MN02Bb€TB0, 
5 I H^M^e npOTHKOV KONCTANTHNOV. H GUCTb €bHNTI€ pATN06 Rb CT^ANAXb 
BHTHHfalCKhlXb, BOHtiy nS6 KON€TANTHNOBy MHOriC TyCOVI|Je HI^CtKOUie BOH 
MAB^HMHAHOBUNb. l|Apb TEG MA^HUHlANb Bb TOH BpAHH ChB^bSKCNb Cb KOHIA 
BUCTb^ H Bb OVSBACb BCAHIIt CMBb CbNCMAICTb Cb TAABfal CBOCC l|A(lbCKyH 
BUNIIb. H COTb BbCH Bb BACb BtrAC, H Bb NtKOCH BACH npHCtrb Bb XpAMHNOY<) 
JO II Bb TOH XpAMHNbl HA^b AIOTO Hl^HCMArACTb. HCXO^KpUlC EO' COTb OyCTb 

ero RAAMCHb (orHbNu^ MNoryMb vpbBUMb KHn6i|iHMb no OYA^KCcxb ero, h 

(OYH 6M0V HCKOYHCTA (i)Tb MHOríC AIOTOCTH. H TAKO I^At H!;Bpb»Í6 AOyOlOY- 
l|A|lb ase KONCTAHTHHb B6AHKUH HOCTABAlACTb ^CTA CBOCFO AHKHHIA l|ApA Bb 
HHKOMHAUi) npHTBA(^AIOI|IA C6 XpHCTHAHCTBOBATH. AHKHnYc ^8 Bb TOMb l|A|^- 

1' CTBy HenptSyCTb Bb CAArOIIOKOptNIH, Hb nptBpATH Ce NA HA0A0CA0Y2B€NÍe^ 
H HAYCTb MOYYHTH Xf^HCTlAHy. KONCTAHTHA SRC, CCCTpA KONCTAHTHNOBA, HSCNA 
AHKHHI6BA, pOAll AHKHHIH) CyHA, CMOY^e BAAACH rAAB'K CrO BMUI6 B^AH, H 
NApCKOlUe HMC 6M0Y BtAA OYpOlUb. f^O^H 2R6 KOHCTANTIA H Akl|ie(lb HMCNCMb 
^HAOHÍIO^ Bb CBCTtMb Kpbl|l€HIH HA(^€Y6NN0YI0 HpHHOY') lOSKC H MOYYH XpMCTA 

2opAAH nOCAtnSAB. CIA 7Re YIOAOAliHCTBOBABmiH MH0rA2RAH» H fl(ÍHB€A% Kb 
XpHCTOY *pA* TbMb YAOBtKb. GAUIUAB 2R6 IfA^b KOHCTANTHHb^ NAY6 HOCHAATH 

Kb :;eTOY cbocmoy ahkhníio Hi^EpAHnyc cAovru CBoe, (OBor^A moac ero, 
coBorAA me h np%T6 cmoy, h KHnru BbciiHcoYc, iako a^ nptiCTAHCTb coTb 

M0YYHT6ACTKA. ANKNNYc 2R6 HCBbCXOTIl TOrO' nOCAOYHIATH. TOr^A HOCAA l|Apb 
S5 KONCTAHTHHb CBOC BOC (dTb pHMA^ H Hp^CCAlACTb CrO (dTb HHKOMHAÍC Bb 
rpAAb COAOYHb, €AA KAKO OYBOIABb CC n|ltCTAH6TI> (dTb M0YYHT6ACTKA. OHO- 
MOY 2K6 HAYC HA rOpiUeC OYCtpbMHBIHOY C6^ H EyBHlOY CMOY HA P'KI|'& A^Y" 
HABCI|'bH^ H TOY lAOYYH BCAHKyC Bl> M0YYeilHI|1lXb C^MOAAA H CTf^ATOHHKA H 
HHUXb MHOSKbCTBO. l|Apb 2ÍS6 KOHCTAHTHHh BHA%Bb AHKHHHeBO 3R6CTOYbCTRO 
30 H TOIIHTCACTBO HA XpHCTlAHtXb, H HOBeAtBACTb (dTC«l|IH TAABOy AHKHHÍIO 
MOYYHTCAIO. 

POKRAČOVÁNÍ RP. B ČILI KARLOVECKÉHO. 

II. €lA BHA'bKb GUHb CrO EtAA OYpOUIb, H2K6 COTb CCCTfyy l|Ap6BU 
KOHCTAHTYč, H BtrCTBOY Ceee BbAACTb, Kb TB|lbA'KH I^CMAH I^AXAbMÍA npHKtrb, 
85 H BpAKb Kb CCBC RpICMAICTb 4>pAN6YCKArO KflAAlA AB^M^Cpi" AHHOIO, H (^OAH 
Cb HIClO ABA CUHA^ TeXOMHAA H YIOAOMHAA. CbTBOpH me H l|pbKOBb Bb 
AptB^fcXlk K1» HM6 CBeiArO Cie^NA npbBOMOYVCHHKA. TOrAA S^CMAIC T0I6 
ffíHT6Aie BHCOKOy BUlO HM0YI|I6 MOYApOBANÍCML H BACAeipe OYKOflHl^HAMH; 

8 58 cu^mU 

NAf^eKOiue Te<d?coMHAA (tak) liona, yioaomnaa enncKonoMK. Tex«>MHA xe 

pOAH ^A* CUN0B6 RbCAYbCKMHMb OYKpAUieHH H MOYX^CTbBNUH.) HMXe HMCNA 
CIA: a^ARHAb^ C|^AI|HMHpb^ llf^bROCAASb, CTC^^ANb N6MANÍA* Cb Xe CK^IXHh^ 
BkNierAA AOCntTH Rb CbRpblUCNH Rbl^^ACTb MCySRbCTRA AOBAeCTH, H Rb pAS^- 
OVMh NCTHNNhie R«pU HpHXOANTb Rb rOCnOAA NAlUerO iCOVCA XpHCTA^ CRGTUe ^ 
TpOHI|H RCeYbCTNUe, (dTI|A H CUHA H €R€TArO f^O\TÍ(k Rb 6AHN0M E02RbCTR«^ 
(OTI|A R6I;NAY6AHA, CUNA CbRCI^NAYCAHA, AOY^A Cbn|^HCNO€OYIllNA, BOSRbCTRO 
6ANH0 H l{Af^€TRO, N6 (ňU\0\ nptmbAUlOV Rb pOaRA^NÍe^ NU CUNOY nf^t- 
AOaRbiliOY C€ Rb HCXOXA^NÍe, Nb fi,0\Tih CR6TU HC^OXACHie HMATb^ T|^0N1|A 
Rb 6AHNH H €AHNHI|A Rb TpOHI|H, TpH AHI|A 6AHNb BOrb, TAKO HCHORtAATH 10 
N nOKAANIATH Ce H CAAKHTH^ TAKOSRA^ HCTHNNO ílVtH H CAARHTH np^YHCTOVM) 
ROrOMATepb rOCnOAA HAIlierO ICOVC X^NCTA, H RC«Mb CR6TUMb (ň xpucTt 
(dlIflARAARIlIHMb CG H Rb Rt|l'K npOCÍARUIHMb, NXX6 CR6TAA CbSOpNA , H AHO- 
CTOACKA lipbKORb nORtAKRAeTb CAARHTH H TtXb Kb CCRG Rb MOAKOY Hj^HROAUTH. 
RAACTIIO COnOACOYCTb C6 HpHXOAHTH Rb CROe H^tlOTbYbCTBO a^CIIAlC pAUlKU6, 16 
H RbCHXb NACAtANHKb BUTH n|l1;AtANUHXbt H HpHXOAHTb Rb l|pbKORb CRCTUXb 
AnOCTOAAA nerpA H HARAA, HXC KCTb pACCA, N TOY npi6MAI6Tb CR6T06 K^b- 
I|I6|II€, pOYKOH) RC6a)CR€t|{eNHArO eOHCKOnA pAUlKAfO A€ti>HTIA^ Rb^pACTOMb 
CH uV AtTHb. TA 2K6 HAYHTh I^A^TH CR6TU6 E02RbCTbRNbl€ l|pbKRH. npbRM 
Cb^HAA llpbKORb CRCTArO l(6AIIK0M0YY6NHKA rCCOpriA Rb pACCOY NA RUCOI|t SO 
M-bCTU. no TOMb Gbl^HAA l|pbKORb CRCTAFO ApXiepCA XpHCTORA HHKOAt OY TO- 
nAHI|H. RAH:^ Xe MtCTA TOrO CbS^HAA l|pbK08b nptYHCTtH RoropOAHi|N npH 
ptl|lL K0CbNHi|1l. H HÁKU CR€TAr0 NHKOAOV OY HBp%. MNOrUHM SK€ HNHUMb 
CRCTUMb MOAbBHUe XpAMH Rb^^AKU^SC H lOBHOBH Bb CBOCH OfiAACTH. HO C€Mb 
HAYHNACTb H CbTBOpH CB6T0Y H nptCAABNOYH) l|pbKORb BOropOAHI(H Bb HO- s5 
XRAAOY H OYCneHIC Rb AOBpOS^pAYHULIb UpAMOpH ^ npH p1ll|t €TOYA€NHI|H^ 
MHOrUMb HNOKOMb XHAHI|žA. II C€ 326 R1; H CBOHMb KOGTCMb OYnOK06Nie, 
HA^SRC H AO NyNIA CB6TU6 €rO M0l|IU A€»6Tb^ MYpO . MNOrOYbCTNO NCTA- 
YAIOTb BbCHMb Cb BUpOH) npHXOAei|IHMb MOI|l6Mb GTO. HO CHX WiB HAYHNA6Tb 
BAAfOYbCTHO H TpOYAOAWRNO HOABHSAC C€ AOBpUMb HOABHrOUb, OCTABAlAeTb ao 
l|ApCTRO H CAAROY ^^0, H npICMAICTb CBCTbl AfrCACKH H HNOYbCKU OBpAl^b Bb 
CTOYA€nHI|H, H HA6 Kb CUNOY CR06M0Y Rb CBCTOYIO fOpOY A^OONA^ Bb NI6HX6 
Rb^AKUTiC MHOrOYbCTNU MONACTUpb COTb 40CNORAHIA Rb ROXBAAOY nptCBCT^H 
BOrOpOAHI|H rAArOAlCMN XHAANAApb RbR^AI^NÍA, N HNUC UNOfUC l|pbKR«k OBNOBH, 
KIK02R6 NHCAHie (ň NICMb (OnORUAOYBTb* np-kaSAC CUHb erO CARA (OTXOAHTbsi 
CK6T0YH) rOpOY^ H TAMO npÍ6MAI6Tb HNOYbCKUH OUpAI^b. HO TOM XC H BpATÍA 
erO CTAptHlUH HAYCUie a^AATH llpbKRH. I^ABHAb Cb;!;AA llpbKORb CKCTUHXb 
AIIOCTOAb nCTpA H PARAA Rb BOCNH HA ptl|t ANMIU npbBOCAAflb €b!(AA l|pb- o cf^LBCt MiixL rocno.v^.vi'* 59 

rp(XAki|k npH (^ti|t MOpAKt. creipJiti mn ii^uaím m^\aj,€h rmcti> RiiAroROiiie- 

m6Mb R0;Rl6Mh R6/IHKM SROVnAllk H CaMOApk^ARHIil f OCIlOAHHh RCtXk Cf^kRCKMXK 

I^eUAb, IAK0íTk6 BHUI6 peY6 Ce^ IIOMO|>IJl Kk ^A]1J(^\0V, H Aia^KAHTie^ H AAA« 

^ MANTÍ6, H I^AXAkMÍA, H T(>AR0VNI6 Kk NGT(^OV. €k 7\IB €T6<pAHk N6MaNI!l Cb 

CB06I0 cknpoysRNHiieio ahnoio (^oah *v* ckiiiki, tiMn;e hm6na cía: CTeipANb 

npbROBttlYAHH KpAAk, H RAkKAHk R6AHKkl KHeSk. T(I6TH SR€ CUNk 6rO pACCKQ 
(OTnpAUlAeT C6 a)Tb |IOAHT€Ak CROIITCk, Řbl^pACTOMb CU *^}' AtTOMb, Rb NtKOlO 
CTpAHOV nptAtAb I^eMAie HXb Cb KAACT6AH CROHMH SRtpbl AORHTH, H (i)Tb 

i<» RC-KXk OYTAHRk C6 GRCTOVIO rOpOy AOCTII!;A€Tb, UNH^Oy N'bKOeMOV IIOVCHNOy 
KOAtl|JOV ero, H Rb pOVlUKU MOIIA€TH{>b RkiRk Rk XpAMt CReTAFO HANTeAtN- 
MONA M0YY6NHKA^ HAI1X6 H RAACM €k YIORCTkRHhl MMGAH ÓITAOHSH^ HN3R6 (dTb 
rOlIHMMXk erO dOT^Aeik pO^HTCAlCMk CRONMbi, npTCMb €R6Tkl Arr6ACKM OCpAl^b, 
NApCYeHb CARA MOllAXk. H HO C6Mk OTNOAHTk Rk CROH MONACTH^k RATOne^b^ 

» HA%SR6 H (dTklIk crO llpHXOAHTk. TA aS6 COTb RATOíie^A KOVnOYlOTk MtCTO^ 
HAtiKC CBOlt MOllACTHpk CbCTARAIAIOTb XHAANAApb. HO Cll^b CARA Hl^RHpACT 
€6 COYAOMb H ^b CbRtTOMb l|ApA rpbYbCKArO KV^b AAej(l6Mb H nATplAflXOMb 

i|apHr|iAA<^KUiiMbv AA ROVA<^Tb npoTb cb€TU€ ropy, ta thg ApxienHCKonb xepo- 

T0IIHC0Y6Tb Ce CROeH CpbRCKUe :;6MAI€* nme npHUlbAh Rb CROe CdTbYbCTRO^ 
to H lipOCRCTHRb !;6MAI0 AtO^H CROHNb O RbCAKMMb npARHAK CRCTUXb AHOCTOAb 
H OTbYbCKMXb OyCTARh^ H E^ATA CROCrO nOMAS^ARk KpAAlCRCTBCdMb^ TA 2R€ CHH- 
CKOnhl H CR6ipeNHKy H AIAKONH H nO^AIAKOlIH H RbC CAOlfnibRNÍH YNHb, 
H2R6 CRCTy N RbCCYbCTNblH (OTIfH NA RbCCAlCHCKUXb CbCOp^Xb OV^^AKONHRIlie 

H npe^Aiue. cbH ase np'b(dCRei|J6HiH h npkRki ApxienHCKotik cpkECKy cara 

95 nOCTARAIACTk HO RCbXk Hp^A^A^Xb ČROCFO OTbYkCTRA Rk ROilSkCTkRHyXk l|pb- 
KBAXb, HI^EpARb YbCTHyC MOyase, CHXb IIOCTARAIABTb IIACTypU l|pkKORNye V 

efíHCKony. cronm xe povKonoAOffscHTcMk nocTARAmerk npkRAro cnHCKOtiA oy 

XAkMCKOH ;6MAH Oy CTOAHIl, Rk XpAMt np^CRCTyC ROropOAHI|H. BTOpArO 

enncKonA nocTARAincTk oy :;6T6^ Aí(dKAHTiHCKídMRk iiOMopíoy, Rk xpAiJt dpxi^ 

soCTpATÍrA MHXAHAA. rp6TIArO nOCTABAKI6Tk Rk AI'>^P'^^>'9 ^^ XpAMt CBČTArO 

NHKOAy. YeTRpkTAro oy EoyAHMN, Sk xpAMu CRCTAro rcidpriA, ncTAro oy 
pAccoy^ Rk xpAMt cRCTUxb AHOCTOAb. ujccTAro nocTARH oy ipocHoy oy CTOy- 
A^HHiit MAA% Rb xpAMt np^CRCTye coropoAHi|H. ccAMAro itocTARH oy npH* 

I^pHllOy, Rb XPAMU nptCRCTye R0r0p0AHI|H. OCMAFO oy rpAYANNIf^b^ Rb XpAUl^ 
t5 B0r0pOAHI|H. A^B^TArO nOCTABH Rk XpAMt CRCTArO HtlKOAM Oy TOnAHIfH. 

A^ccTAro oy RpAMHYeRoy, Rk xpAMiL CR6TAro iiHKOAy. *Ai*ro nocTARH oy 

RHAkrpAAOy oy IfpkKRH nptLCRCTyC ROropOAHIfH* ^Rhro oy MOpARHIfAXk Rk 
XpAMIl CBCTArO OTIfA ApXHAIA. H Rk RCKXb CTpAMAXk CyXb nptCDGReilJCNHy 

8* 60 cka^anTc 

CABA ApkSRA'!*** ilOKtAe TBpbAO N ll€H0KOA1;KHM0 ll|IAKOCAAKNOVIO CKeTOVN) 

RtpOY, CK6TUMH OVYHTtAH nf^OROXUA^NNOVIO, IIAKU OTI|H KkC6AI€N€KUMU 

CbBOpNt HCnAI>NI€NOV<) H BOSKhCTkKIIUMb l|pkKRAIIh I^AROK^AA TKpbAO Kpbqi6Hie 

Apb2RATH H HHA BCA TKOpHTH 110 ^^AnOKUAtXb CK6TMXk. HO CtlXk CbROpOV 

BUTH nOB€AlL COTb BC%Xb np^A^I^AftXb efO OEAACTH Bfc B6AHK0VI0 ApNienHCKOHilO ^ 

2KHYI0, CTe^ANOy npbBOBtNYANNOMOY KpAAlO, H CHHKAHTOy, H BC6M0V €B6- 

1{16NN0M0V YHNOY) H CbBtTOUb BCtXb BftNYABAeTb B^ATA CBOCfO B6AHKArO 

XOVnANA YbCTÍlO H BtHl|6Mb K^AAICBCTBA. TAKOXA^ H Kb C6M0V OycrpAtACTb 

B€b CHNKAHTb, KOerOSRAO HO €T6n«HH CB06Mb^ Bb CAOYSRBOV KpAMCRCTBOY- 

BAbKAN 2K6, EpATb CT6<pAN0Y npbBOB«NYANOMOV KpAAlO H €AB6^ pO^H CUNA ic 

AMHTpA SROYnAHA^ Bb HNOYkCKIúMb OSpA^ft NApeY6tlb A^B^^AI^y HSKC Cbl^bAA 

IfpbKOBb CBCTArO lABAlCNJA npH ptLlfU AHMiL Rb MtCTlL RpOAAp6R« Oy BOCN«. 

CbH 2R6 pOAH CblNH H A^H^CI^^) BpATHCAABA KNeSA., H BpATHCARb RpATKA KN6SA, 

H BpATKO KNeSb NHKOAOY XOVnANA H MHAHI|OY KN6rHNI0. CT64^AHb SK6 Rpb- 

ROR'bNYAHH KpAAb pOAH Cb At^lM^P'*^ ^SP^ AA63(fA l|ApA «A* CUU0R6: pAAO> i& 

CilARA^ RAAAHCAARA^ €T€4^ANA, np%AHCARA. Cb TRB np^AHCAARb €R€t|J6NNHVbCKUH 

H IINOYbCKU OEpAI^b np̀Mb, II NApeY6llb BUBb CABA BTOpbl^ ApXI6nNCK0nh 

CpbRCRbl. C6M0\f TRe RpATb GT64^ANb^ CUNk npb(RO)B«NbYbNOMOY €Te4>AH0Y KpAAlO, 

pOAH CklNA^ H NAp€Y€ 6r0 EtAA OYpOUIb. €bH EblCTb HpbBU OYpOlUb^ XpA- 

HARUH KpAAb, H pOAH Cb CR06I0 COYnpOYaiNHI|6IO CACNOIO^ ^bl|l6pilO KpAARI » 

OYrpbCKArO, CTC^^ANA KpAAlA, CbApb2K€l|JArO CpCMCKOYH) I^CMAIO ¥ OYCOpCKOYlO, 

BbTOpUH CUNb ero MHAOYTHNb. YCTKpbTU TRC, CUNb CT64^ANA npbRORtHYAHArO, 

RAAAlICAARb, KpAAb EURb HO 0Y6R6 CKONYANH, BpATAHI|b CReTOMOY CAR6 Hpb- 

ROMOY, Hase H TtAO CrO liptNtCt COTb TpbHORA. H Cbl^A^ MHA6UI6R0Y, HAtaSC 

H TtAO CRCTArO CARU ACaSHTb. OTbljb SKe CrO, HXC npbRUH KpAAb peY€HNUH, IS 

npíCMb HliOYbCKUH OBpA^b, 6r03R6 CARA RbCKpCCHRb HOCipUSRC, NApCYe CYMiOH 

MONAXb. ACaSCTb 2R6 MOI|JIH CrO Rb R6AHK0H CTOYA^i^NHIIU, HA^SKC H OTbl{b 

ero CVMeidHb. Rb KpAAlCBCTRt CqiC CU, npUNOCHTb TtAO ero (úTb €R€TUe 

-ropu. HAtxe h ao iiuím oroh AtsKCTb,. i|tABU NenptcTANHue npiHX0Aei|iUMb 

IlOAARAIOTb, Rb CAAROY BOFOY npOCAARAbUJOMOY H^b. nptaSAC peYeilU MHAOY- M 
THNb KpAAb, CTe^Allb OypOlUb RTOpU, HSKC Cbl^A^ RCAIIKOYH) IfpbKOKb CRCTOMOY 

CTe4^AN0Y npbROMOYYCNHKOY) OYnoKoeNíe MoqieMb CROHMb, npH pti|t eahckoh, 
Cbu poAH AKA cuha: kohctanahha, h cTe4^ANA KpAAiA TpeťíAro OYpOUlA, N 

*M* AtTb l|ApbCTRORA, H M* ReAHI|H MONACTHpU CbTROpU, Rb lepOCAAHMt 
ApxICTpATHriúMb H BOANHIfOYr) XHAANAApb pAI^RAAHBb RpbROy H OT OCNOKANIA sfi 
BOAIUOY Rbl^ABUSRC, HXe AO HUNIA CTOHTb, AO^pOTOIO HptRbCXOANTb RCtXb, 
H2Re Rb CRCTUe ropu, npOApCdMb KOHb CepeS^A, K0C€NHI|0Y) XOpTÍATb KttNb 
COAOYNA, CApAllAAHOpb CRCTOMOY OTI|OY ÍCOAKVMOY? nillHHCKOMOY HpOXOpOY^ o c|kiiKCKuHXk rocno^Axik. 61 

NArOI^HVNO CKSTOMOV r6ÍdprVlO, T|M)€^OiprHI|0Y €KOnCKO>% n(IH:;ftJtCi:OV MNT|^0- 
niňhhn H HHU MHOrU^ KI3IS6 HXUh H€R«AOMUMh, Nb BOrOV- MOI|JÍH X6 6rO 
A6SK6Tb NUNm Oy CO^IH CptAbYKOH, npbN«C«Nt KURI1I6 OOTb T|)6nY6 MNTpO- 
nOiiHTidUb CHAOANieMb, ni^tCAASUAA YIOACCA H RAArOOVXAHia HCnOYI|IA6 Ktf^OIO 

s n|iHX0Aei|iHMb. €UNb 2Ke ero pev^NNU CTe4^ANb^ Hase ii a^yancku HMtNoveub, 

TpeTiH OYpOUIb, H Gb Cb^A^ lll^bKOBb nf^MpACNOy CSeTArO KbS^N6C€NÍA KA 
llHlflt BUCTpHl|H NA A^YAN^Xb, Hf,tSR€> YbCTtiM €rO M0I|1H A62R6Tb IftAH Iť 
Nf.Bp1lAHMU^ H CAAAKM6 R0NI6 N^AHBAlOTb fl.O f^hUhCh^ HaS6 BCAKOV MUCAb 
llpUBbC^OAHTb AORpOTOH), l|pbKOR SRC CfO, IA2R€ ^^ «SI* AtTb Cb^A^ ^6 MpA- 
lOMOpíeMb H BeAHYbCTBOMb H Hi^BANÍAMH pAI^AHYNUXb BHACORb HCTOyKANNUXb, 
IUK6 NeAOBAteTb A%TO Kb nOBtAANIH). Kbl^Op X6 l|pbKRt BCHXb 6HA0B6 H 
(OYH l^peiflNKb TpOySRAAeTb IdTb SMNblC CBITAOCTH MpAMOpA, RIKOXe N«KAA 
SBtS^AA A>>NNNI|A Nl^b OyTpA GÍAI01|1ÍH« CbHHCA 2K6 CADySRKOV ^^^ ^ XHTie 

rpíropie i|AMbBAAKb. rAAroAioTb co, tdTt|ov ero mnaoythnov ocamhkujov pAAH 

15 KA6TB6 MAI|16XH 6rO, 6r02K6 npiiCAABHO BOrb RAKU :;pÍTH OycrpOH B6AHKUMb 
YI0A0TB0pi|6Mb ApXI6p6(0Mb XpHCTOBtMb NHKOAACOMb, H npt6MIIHKb KpAAKBCTBA 
BUBb no OYeBt CKONYANH, H OyRHBb BAbrApCKAFO l|ApA MHXAHAA NA B6A- 
BOVaSAIH» H l|pbKOBb €B6TArO Bb;N6C6NIA Cbl^AATH TOlf^ HA^SKe TtNbTA erO 
Bt, HSSe H AO NUNIA CTOHTb, BbC6H l^CMAH TOH S^p1;NI6 A^EpOTU nOAABA6Tb. 

so Cb SR6 pOAH ABA GUNA : KONCTANTHNA N AOV^^^I^* ^^ ^^ A^YlU^Nb BblCTť KpAAb, 
H KpAAKBbCTBA BftNYANb CUCTb NA l|apCTBO CpbRAICMb H rpbKCOMb N AAANHMb 
CTpAHAM4. CbTBOpU TRB H l|pbKOBb nptCAABNOY CBeTHMb ApXÍCTpATÍrOMb Oy 
BHCTpHI|H, BhtUie npHI^peNA, €H2R6 TbYNO HOAb CAbNi|6Llb NeMNIO BUTH NHYTO- 
»6, H TAKOBA AOEpOTA rptXb pAAH MOHXb BANS^b €CTb pAl^OpeMIA. A^BpOTOIO 

S5 xe H X0yA02RbCTB0Mb nptBbCXOAHTb A^VANCKOy IfpbKOBb, KpOMft MpAMOpA, H 
B€AHYb€TBÍdMb AOyYAlUA A^^ANGRAA. TtM X6 H rAArOAlOTb 2KHT6AI6 CTpANH 
T06, KIKO npHl^plLHCKlL l|pbKBt NATCdCb, H^ A^Y^NCKAA l|pbKBH, H n6KbCKAA 
npHOpATb, H BANCKO I^ATO, H p6CABCK0 HNCANÍe N6(dBp1lTA6Tb C6 NHrA€Xe. 
l)Apb 2R6 €T64>ANb pOAH CUNA OypOUlA l|ApA, BUCTb *A' TÍH OypOlUb. CbH 

30 cbi^AA iipbKOBb posRAbCTBO BoropoAHi|H oy cKoniH), MATH SK6 6ro oy YpbMNUe 

rOpU^ BUUie XerAHrOBA. CerO OyMOpHtUe KpAAlA BAbKAlHHNb^ H oyrA€iuA 

A6cnoTb, H roHKo, Hx^€ Borb H60CTABH SKHTN^ Nb YAiuoy, erosRC roGnoAHNoy 
€B06Moy noYpbnoiue, Toy camh homaa^ HcnHuie, ot ToypbKb ropift nahocnh 

BUIU6. NA MApHIft BAHI^b YpbHOMGNA BCe BOHNCTBO NXb n0T0nAI€N0 BUCTb, 
95 (OTb «0* TUCOyi{lb MAAM Ntl|IH OGTAUJe, HA1^6 H CAMU NAAOUJe, NpABCAbNb 

coyAb BoasiH npieuie. Aipe N6 bu bo2rih coyAb, kako uorAN Buiue *a* tu- 
eoyifie -o* oacauth ? cb sse KpaAb poAH -r* cuNO^e : MApKA, AMNTpa, AN/^p€- 

aUlA. CkTBOpHIIie H l|pbK08b CS6T0M0y AHMHTpílO Oy COVIllHI|t KCdNb CKORIA. 62 CKA^ANÍC 

III» ílAKy Kb n|iiíAHHMb iioTeveub. otnoyasR^ ii!;biAO)c«iMb. cTe4»aNb 

X6 KpAilb^ CI^ATb MHAOVTHHOY Kf^AAlO OYpOillOY KJOf^OMOlf, ltaK6 CfieUb Clf^ph- 

sRAiue, €b CB06I0 covn(^OYXNHi|6io KaTAAetioio*^ A^HJ^I^iíio KpAAKi ovrpbCKAro^ 

KAAAHCAABA p^A^? OYpOIUHI|A^ I 6AH€AKT0\f. I CAHCAKTA pOAH «r CUNH*. €16' 
4>ANA KOCAHCKOrA BAHA, HN0CA8A H BAAAHCABA, H BAAAHCABb pOAH TB|lf AKA 5 
6AHA H BAbKHKIA. nAKU, IAK0SR6 BUUJ6 peve €6 O HpbBOBt N VAHOU b^ Kj^AAlA 
€T€4^ANA E|^ATb BAbKANb H CfOBA nptBbHOYKA BpATKO KN€Sb BCAHKyH pOAH 
CUNH H Ab^■^P>J•) ^'^^ NH?UB6 BUCTb MHAHI|A KMCrHNIAi) H2fi6 NAp6Y6NA BMCTb 
evrCNIA MiONAXÍA. pOAH *f* CUHU: CT64>AHA A^CHOTA, H KAbKA^ H AAI^Af^A^ 
H MAfK^Y* H ^^P^ ^^^ Mhm EpANKOBHKU, IdT efOXe ÍW^fh ABCflOTb^ H 10 
AA^^AI^b, H rpbrOYpb. BpATIA SRC CT€4^AIIA A^<^nOTA, BAbKb H AA2(Apb, OTBiL- 

roiue NA nopTOY i|ApoY toypckomoy^ nxsKe KAB€AOUie na cpbBCifiOY ^^maio^ 

H nOpOBHlUe, H nAftNb B6€YH€AbHb €bTB0pHIII6^ HSC6 H SKHBOTA AHIIieNI6 

Mb^A^Y TOYpKb npíeuie, na BbCKpbceNíe xpucroso OYfiieNH euiue^ rAAAOAioTb 

BO^ RIKO N6COYipOY €B€l|ieHNHKOY TOY BAH^b norOYBAKNIA NKb^ KIBftbKO is 
pA^A^A^^IU^ C^K^t K^ ^^^ T«AA H KpbBH XpHCTOBÍH npi€IUe, H nOMOAbUie C6 
TAAEU HMb OTCtKOlUe. Nb nONI6»6 nOCAtAOBANl€ NAeMlNe' CpbBCKArO KOHi|b 
npÍ6Tb AO nOCAtANIAArO OYpOUlA, H K TOMOY NGEbCTA KHeS^b Bb NHXb, pA^BlL 
MHAHIfCdMb KNCrÍNidMb, S^AHie CIA <dT pOAA ONOfO B6A6IUe €&, OT Hie6SR6 
BUCTb €T64^ANb A^CHOTb. OTbl|b Xe erO KN€Sb AAS^Apb Cb MOYPATOMb If ApCMb ^ 
BpAB Ce HA KOCOBOY) OBOH HAAAlOTb TAMO, H KOHHCTBO BCCbYHCAbHO MHOrO* 
TEAO aR6 erO nOAOSIseHO BUCTb Bb pABAHNlfH MONACTHpOY, erOB^Mb TpOYA^Mb 
0Tb OCHOBAHIA Cb^HAAHHMb, Bb CAABOY BbJ^NeCUlOMOY Ce XpHCTOY* CTe^^AHb 
SK6 A^CnOTb NeBbCTABH CtUeHe, EAArOYbCTHO H BOrOOYrOAHO nOXHBb, H 

MHorA nncANiA npeBtA% ot rpbVbCKUHXb dhcahin, nAY6 nh-exi^ apixA^ *^ 

BhlBUlNXi^ TOrO. Cb^AA SRe H MOHACTHpb AOCTOXBAAAHb CB6TtH TpOHIfH HA 
p«l|« peCABt, Bb nOAOSK6Nie IIOI|16M1i CBOHMb. CbTBOpH 2R6 H XpABpOBAHlÍA 
H AOEAieCTU H BpAHbl^ npHCBAlACT C€ H l|ApOY nAfitl^HTOY, H BbAACTb 6M0Y 
CeCTpOY CEOIO A6CnHH0Y Bb xeNOY* ttU »e N Cb HHMb BbTOpO HOHHCTBOYťTb 
Bb AHKVpOY NA A^^HpA, H HAAACTb nAA^HTb, H BCA erOBA Bb€Xbll|lA6Tb M 

AeuHpb, Kb €NM ase h xchoy ero A^nuNOY, H»6 ot a^i^^P^ hchh* 

T0Y6T ce H ot KOTOpUXb pOANTCAC KCTb. H NABNKHOY, lAKO €€CTpA npUAOYYH 
C6 EblTH CTCJKIHOY A^CNOTOY? OY^RACANb BUBb^ BHAt EO A^EACCTH erO H 
MOY»bCTBO^ H CBOHMb CrO CnACCNÍe, H n06«AH^ HXX6 nOKAI^AUie HA EpANU« 
TftU Xe Cb YbCTÍK) H A^pUH E6AHI|tMH CIIO nOYbTb, H CAOBCCU MHpNblMH 85 
Kb HI6M0Y HApCKOBA^ H Kb CBOCH BAACTH npHCEABie. A^^^T ÍK6 TARO H TbH 
MNpHA OTBUTOBA, H Kb IfApHfpAAOY npHXOANTb, H (»TTOYAOY "ft^H npOKASR- 

AAer ce b CABpoMAťíio, h cb bcahkoio ybCTlíw oTb f tKb nat6ahhna npíeM* o €|klkfiCKUN](b rO€nOJIia]Cb. 63 

Kb CR06H ero S^eM/lH npORASKAA6Tb. HAtSR6 H AOUlbAb^ MOtllCTHpb nptCAARNb 

cbig^ABb^ iMsosise bmuic f^evc ce^ cb MHf^OMb cKOHYAsaerb C€« nf^^euHHKb 

BAACTH EUKACTb HeTH 6rO. riO|irb A^^^nOTb^ SRIITÍ6 SR6 BC6 HO ^6^0^ NAnH* 

5 COVer C6 KONCTAHTHNb IpKilOCO^COMb HO MNO^e 0VM0AI6HH CHNKAHTb, HAVe Xe 

erOKNMb Tp6Mbl!»B/ll€NNMHMb :;aiip«l|lCNY6Mb, €X6 H NAYAIIb OT ^CCeTUHXb 

CAOKb MiovceHCKaro i^AKOUonoAO^KeNía, ta me eroBoy Bb:;pacTOY n baacth h 

EAArOYbCTIIO OYAOEpOTBOpHBb, H OVKpACNBb nAeT6NbMH H B6THCKUMH TAďL- 
rOAU^ Alfie KTO HNb A|^«BHUXb AIOEOMOVAP>'>|>'f KIKO BeANKOlf CAA^OCTb H 

iOOYMHAI€HÍe npOYHTAI01|JÍHMb, H BCA nAMCTH AOCTOHHA NAnHCARb H OyXblTpHTb^ 
RbCnOMHHAC aR6 H TOrAA l|A(^CTBOBABIllHXb, Tf,e H KOH H KAKO, H 0VEI6NI6 
MOVCYhNQ na nAAHKAplH H npOYIHXb, IA3K6 MU NBAOBAHeUb Kb nOBMTH, 
TbYÍlO (OTb YeCTH BbCnOU«HOVX(dMb, A^l^rOTil CAOBb OlfEtSKABUie, RIKOXe OT 
HtKOe nOVYHNU OYXACNH KpAH Bb^eXOILIb, A^ H6 nOTOnAI€tll€ OYfJA noAH- 

15 MtMb. N n(lbBA 6MAI6M €€, HTRG NAMb OVALENA. BUU16 p6Y6NHy riO|^rb 
OVHI|t CfiOeMOV n(l%eMHHKb BUBb, AOBpt H BAArOYbCTNO nOXHBb, H A^BOANAA 
AtTA OBAAAABb, Cb MHpOMb KONI|b TRH^HH npÍ6Mb, pOAHBb Cb CR06I0 COV* 

npoYSRNHi|6io cpuNOio *r* cbiNbi: aa;a(>a h rpbroypA h ctchana h MApoy h 

KATAKOV^HMOY. AAl^Apb EUBb A^^^H^Tb HO OYHNt KONYHNU, MAAO H OVM^^Tb* 
aor(lbrOV|lb H CT64^ANb BtCTA Oy ^^0í MOyi^ATA. BbAAilb EO EtIUC A^CQOTb 

rioprb, OTbi|b HXb, Ai'4<€pb cboio MApoy Bb srcnoy U^P^Y*) katakoy^hhoy »€ 

l|HACHOMOY^ EANOY Ci>|IAHXOY« ^^ SKC^ UKO HJJU CUNU A^^^^OTOBH, CHXb 
OCA^nil, no MNOStL Kb ti>TI|OY HXb nOCHAACTb. H HO COYHHt; CbMf^bTH (dTXOAHTb 
CrenANb Bb A^AMATÍIO^ H tamo llflíeMAICTb CbBf^bCťíe A^4'€P>' A(IAHHTOB«Xb 

S6f|A6MCNb, ANrieAHHOY<) H Cb NIClO |IOAH A^^ tUNA: riOpriA, ICdANA^ H HO 
MNOSftXb !(AOCT^AAAHhlHXb KON]|b aSHl^NU nflTCMAICTb. H nflHXOAHTb CbBpbCTIÍe 
€rO ANriCAHNA Cb CUHOBU CBOHUU^ riQ|^r€Mb, KOANOMb, Bb C|l«Mb, Bb TplkJiJL 
KOYHHNHKb, NOCeiflC Cb COBOIO TtACd (iúlTI|A CBOCfO Bb KOBYC^^C, H n|IHK6COIII6 
Bb Xf^AMb CBCTArO AHOCTOAA I CVANrCAHCTA AOYKU, EAArOIO BONU) HCnOYI|JAe 

30 H OYMHAKNie BCAIC H HOAl^OY? N6T0YÍI0 CUNOMb CfO 6I|J6 C0YI|J6Mb Cb MA- 
TC^IIO NXb, Nb H (OTb BbCOYAOY nplHX0A6l|lHMb HA ROKAONICNIC YbCTNUHMb 

ero MoqieMb, kikosrc hikkocmoy cbcthaoy BCAKb noAOYHOi|JNOMOY tokoy 

npOCBCqiATH Ce Cb COKpbCTNUMH CT^ANAMN, BNAIlltlC NOBAFO C6«HAHHKA, 
Bb nOCA^KANICe A^^NIH CIKHOlflA. EpATb 2R6 CfO rpbrOYf^b MNHXb EUBACTb^ 

85 NApcYCNb rcfíMANb^ EorooYroAHo nosKHBb Cb MHpoMb noYH, TMO ;r6 ero 

ni^tNOCHT C€ Bb CBOH MONACTUpb XUAANAApb. CCCTpA SK6 NXb MAf^A l|ApHI|A, 
no OYMf^bTH l|ApA CBOEOAOy nOAOYYHBHlN, TRHlie HMtIUe BAHl^b C^lAHTb, 
MNOrUHMb EURUJH ^^ACTOYnUHlfA, H^^tANt aSC CBCTUC WpU A#ONA, lAKO 64 CKAS^AHle O C^kBCKUHXb rOCHO^AXIk. 

BAllS^h COVIflH. H MNIIXidMh CK6TU ropU H HNUMb MOIfaCTH|M)MI><, RIKO 
MATM (ORpUTAIIie Ce H XOAATaHI|A Kb l|a|ICTSOYIOI|IOM0Y, RONie^e HKO 
npHCNOVH) CKOIO MAT€pb l|A(>h MOYXAMeftb AI0SAnill6 H nOYHT08AIU€^ Al|16 
H N6B%|^hHb CUN^ Nb C0asÍ6 BC6 CbMATpAI01{ie6 OKO OYCTpOH CCro pA^H 
IlpHHI^ptANArO MHA0BANÍ6 €6. H KAArOCTH A080ANA 6H Kb ItOTf^eKU nOCNAAUI6. ^ 
lipHChRbKOYnAIAieTb 2K€ H €6CTpOY CBOIO KATAKDY^^HIIOY CDTb H 0YAI6 Kb C€E-b^ 
H AOBOANO R(^1;M6 KbKOYHe HM0YI(16, H BAArOYbCTNO milTÍe n(^0X0A%l|Je^ 
II (0 C6R^ AOB|>t OYCTpOHKtUe^ H CKOHXb AlO^eXb H MOHACTHptXb, (OTb 
CBOHXb U>T(>(x)Kb (OnpHAAlOT C6^ OBA Rb KOCANHIfH MOHACTHfIt, KATAKOYl^HNA 
TRB OY K0NY6, KMUI6 CTpOYMHlfH. lO 

IV. ÍIaKM (d Uptf^UpiíWHHOiAh Rbl^BjlATail Ce. nopriA, KOANA, ChINOMb 
CA%llArO CT€4^AHA, 0CTAKAIA6Tb HMb Kf^AAb KbrflbCKU CptMb, Bb ill€Mb 2KHTH 
H rOCnOACTBOKATH. H Ne no MHOS% I1AKU (OCTABAKieTb Tioprb rocnoACTBo H 
CAABOY erO, H llpYeMAKTb CBSTU ArreAbCKU N HNOYbCKU (OCpA^^b Bb r(^AAt 
KOYnNHNKOY» MA^IMb HM6H0YeT €€, Kb XpAMft GB€TArO AHOCTOAA AOYKU^ ^» 

HAta;6 (ii>Tbi|b ero AeasHTb. iOTb NMoero eroYMeuA uncTb KOYYANCKUHXb, 

peKOMb X6 aSf^GAO^ HOGTpHI^AeT €6 NOqillO, DOTAH MATCpe CBOe€ ANr€AHNU H 
B^ATA CKOerO ICúANA. HO TtM ase nflHCNAA6Tb nHCAHte MHTf^iOnOAHTOY C04»IH- 
CKOMOY KAACBHTOY^ N Cb HpHXOAHTb Rb F^A^b KOYniiHHKb, N nOCTABARI6Tb 
€rO, €B6l|16NNNK0Mb. HNblXb MNOStXb I^CMAK CptMCKOH IIO€TAKN CBeifieNNHKU 80 
H AÍAKONH H nO^VAKONU. BpATb 2R6 6rO, íiOANb, A^^HOTb CptMOY BUBA6Tb^ 
H np¥6MAI€ C6B6 CbBpbCTie Akip^pi' CTenANA lAKIJlNKIA, €A6H0Yr) BAArOYbCTNO 
H BOrOOYrOANO nOaSHBb, Bb MAAI^ Kb ROrOY np1;HA6« MA3(IHMb 2R€, N6Mory 
2RHTH Bb CptMOY Bt^b BpATA CBOSrO KOANA, l^ANIC KpAAb np«AABA6Tb Cp^Mb 
HNOMOY no nA6M6NH CB06M0Y rOCHOACTBOBATH H <OBAAAATH, nptXOAHTb Cb sfr 
MATepllO CB06IO ArreAÍNOIO B CABpOMATI 10 Kb NAYeANHKOY l^eMAie T06 ICOANOY 
pAAOYAOY K06B0A11, N0C6 Cb COBOIO A^^ KOKYCrA Cb MOlflMH, Ci>TI|A CBOCfO 
CTe4>ANA, H BpATA CBOCFO ICOANNA- SYOD MENŠÍCH LETOPISÍV SRBSKÍCE 

VÝČET A POZNAČENÍ EUKOPISŮV. 

C. Sečenický okolo 1. 1501. 

D. Račský okolo 1. 1680. 

5 E. Davidovičův okolo 1. 1554, 

F. Magaraševič&v okolo L 1699. 

G. Vrchobřeznický I 1650. 
•H. Kovilský okolo 1. 1672. 

I. Svato-Ondřejský okolo 1. 1700. 
10 , K. Chilandárský okolo 1. 1562. 

I. ODDÍL VŠEOBECNÝ. 
I. SLOVA RP. C ČILI SEČENICKÉHO L. 1501. 

!ltTOnHChI|k. 
Tb AA^MA AO nOTOnd A«Tb yBC^B* (2262)« 

15 l/^^KI^^ ^'rb A^aiJA AO AB^aAMa a^tl y^tab* (3332). 

(0Tb A^MA AO HCXO^A npbBArO l)ApA HCpAHA6BA AtTb 

•4)6* (505), 

(0Tb A^AMA Bb KOVnt ^0 HCXOftA AtTb ytidA^^ (3837). 
(0Tb HCXO^A CUNOBb ICpAHA6Bb f,0 CAOyAA n|lbBArO 
IfApA IC|IAHA6BA AtTb •4^M;;* (^^'^)* 
(0Tb Ajl^AMA KOynNO f^O CAOyAA AtTb vA^NS* (4456). 
6)Tb AAAMA AO AAeSAHApA l|AflA AtTb v^^*^* (5209). 
(0Tb AAAMA AO XI^HCTOBA BbnAbt|J6HIA AtTb ^6^* (5500). 
(0Tb BbnAblfieNÍA AO CnA€0N0CH6H CTpACTM rOCHOANM H A^ Bb^NeCtNIA 
25 AtTb v€4)Ar« (5533). TOrAA BUCTb Kf^OVrb CAO\fHÍ|OV *Kr* A0YN« •!• BbCKpbCC 

rocnoAb ma^ta -Ke* 

(0Tb Bbi;N6CeN1A rOCHOANIA AO HpbBArO l|ApA KOCJANTHNA AtTb •TM* 
(340) H l|A|ICTBOBA •Ae^ 

(0Tb AAAMA AO l|ApA KOCTANbTHNA AtTb Y^^>^r« (5843). 
(0Tb fkH^AUlk AO ^^^ ^>>BA A^^Tb ySH>* (6018). 
(0Tb AAAMA AO IfApA €T€4)ANA AtTb vSCdHS^ (6856). 80 

- 


■^i^^-m 


m^^ 30 (D c6AMÍH?cb chBOfkexk cseiy^k coTiki|k. 

Bb AtTO ye(ú- (5800) BUCTb Hf^bBIH CbBOpb CBSTyHXb CdTblfb «THI- (318) 
Bb NHK6H NA Af^ÍA H NA HNHXb *S* ie|l€THrb, Bb ••O*!* AtTO BeAHKArO l|A|^A KO- 

^^ CTANbTHNA. 

í) 66 AtTOHIfCkl|li. 

Bb A-KTo YeooNB* (5852 = 344) buctii BhTopN ckcofib cseruNTCb <0Tbi|b 

*pN* NA MAKCAONIA AÓVT^O^OplfA Bb l|Af>HrpAAl^ il^h l|a^H 4he(ňf^0CÍH. ' 

Bb AtTO v€(d^r (5893 = 385) BUCTb -f* CbBOpb CBCTUHXb (OTbl|b *€« 

NA NeCTOplA Bb e^^cct^ npH -O^CaAOCH MAAeUb. 

Bb AtTO vSKr (6023 = 515) BUCTb «A* €bBO|^b CBeTUHXb ÍdTbl|b *xa* s 

(630) NA pidCKOf^A Bb XAAKHA0N6 n|IH 1|A|IN MApKlAHt. 

Bb A^TO vSpK6« (6125 = 517) eUCTb •€* CbBOflb CBCTUNXb <OTbl|b '^\e* 

(165) HA CDpHreHA H AHAHMA^ Bb l|ApHrpAAt, npH l|ApH OlfCTIANH. 

Bb A«TO vSCA€» (6235^^=727) BucTb uexueAb Toyf^CKy npo|iOKb, Bb 

AbHU l|ApA KOCTANbTHNA. 10 

Bb A%TO vSCNA* (6284== 776) BUCTb *S- CbBOpb CBCryHXb ÍdTbl|b -po* 
Bb IIApHfpAA-K, HA C6|irÍA H RH^A, HpH l|A|^H KONCTANTHNU. 

Bb AUTO vSTjí* (6360=852) NAnncAuie ce caobcca CBCTunub KvpHAiOMb. 
Bb AtTO vST^A- (6394 = 886) cucTb •i- cbsopb CBeruHXb oiTbifb •th* 

(350) HA nOAHKApiA. 15 

(0Tb npbBArO CbEOpA AO ^^^MArO AI&Tb *HOH* (478). 
(0Tb C€AMArO CbBOpA AO liptCTABAlCNIA l|ApA CT64>AHA AtTb •4^Ne^ (556). 
(I). TOTÉŽ SLOVT RK. D ČILI RAČSKÉHO OK. L. 1680. 

(ŮTU AAAMA AO nOTOHA AlLTb yBCMB^ (2242). 

(0Tb noTOHA AO pA:;A'i^AieNÍA ei^uKb AtTb ^^^a* (530)« 20 

(ŮJh CTAbnOTBOpeHIA AO ABpAAMA AtTb «4^NB« (552). 
(0Tb AB^AAMA AO HCXOAA (dTb erVHTA AtTb *^e* (505). 
(0Tb HCXOAA ICpAHA€BA AO OlfMpbTBIA A^BHAOBA AtTb *XA* (601), A 
©Tb AAAMA řAV"?* (4457). 

(0Tb HAY6AA l|ApCTBA COAOMONA AO HASHieNÍA l6pOCAAHMA AtTb *pMN* 25 

(148)^ A (dTb AAAMA vAM^* (4906). 

(0Tb nAtNICHÍA l€pOCAAHMA AO OVMpbTBIA l|ApA AA6SANAf»A <\(k* (261)^ 
A COTb AAAMA AtTb v6p3(H* (5168). 

\ ti>Tb HAtHieNIA l€pOCAAHMA AO (lOXA^CTBA X|IHCTOBA AtTb •4^A* (530). 

(0Tb OyMpbTBÍA AA€^AHApOBA AO ABfOVCTA AtTb «CKU* (228). 30 

í\ COTb HAY6AA l|Ap€TBA ABrOYCTA AO (lOSRAbCTBA XpH€TOBA AtTb «MB« (42). 

I\ COTb AAAMA AO XpHCTOBA {^OaSA^^^^TBA AtTb ^^4^* (5500). f^OAH 3K€ C6 
rOCnOAb HAUlb ICOVCb XpHCTOCb Bb AtTO neTb THCOVIflb •4^«rO, A^KICMplA 

Bb nne* Kpovrb cAbHi|ov TorAA Rt -n* Aoynt ;r€ *h A^Nb ase HeACASi. no- 
CTpAAA me cnAceNÍA pAAH YAOBtvA Bb AtTO Ye4>Ar* (5533). Kpoyrb CAbHi|ov 35 

TOrAA Bt «€« AOVNt 'A^* INAHKTb -ei* 

(0Tb pO%Ab<^TBA 3K6 AO BbS^NeceNIA AtTb *Ar* 

A COTb BbS^H6C€HÍA rOCHOANIA AO BeAHRArO KONCTANTHHA AtTb ^TS* (á06). _. j ZltTOHHCkl|h. 67 

A (ňTk n|lliKArO AtTA KONCTANTHNA SeANKArO ^0 liphBArO CkEOfkA AtTk 
•THI- (318). 

A (dTI> AAAMA AO npbBArO CkBOpA ^fBiúHlk- (5851 = 343). TOrAA €Be- 

TUH 40TI|U OyCTABNIUe nACNOy nf^Al^NOBATH nOCAt^C I10A6H. N Kf^OVrh CbCTA- 

&BH1U6 NA *4^AB« (532) A«TA. N«lflH EO HpAI^NOBAXOV TOrAA MApTA *f,h Cb 

lOYA^H. TOr;^A B« NAY6AHHKb CbBOpOV CHAHB6CTf>b (IHMCKIH HAHA. GB€TUHXb 

(OTbl|b «THI* (318) NA ApÍA, XpHCTA TBAf^b rAArOAI01|lA. 

AtTA COTb pOSKAbCTBA X|IHCTOBA «Tn«rO (380)^ npH •0'€(dAOCYH BeAHIftMb, 

EUCTb «B* CbEOpb Bb l|A|^Hr{^AAt, NA MAKI6A0NÍA AOYXOBO(^l|A. CBeTUHXb (dTbl|b 

10 *|^N* (150). npH AAMACt NAnt pUCKOMb H rpHrOpiH nATpÍAf^Ct l|ApHr(»AACKOMb. 

AtTA (0Tb (lOSRAi^CTSA X^HCTOBA ^VAA^ (^^l) BUCTb CbSOpb *r* Bb 6<p6Ct 
npH •e^eidAOCÍH MAAOUb, na NeCTOplA I^AOYbCTHBArO, npOCTA YAOBtKA NApN- 
l)AI01|IA XpHCTA. CBerUHXb filTbl|b *€* (200). npH K€A€CTHNt HAnS (HIMCKOUb 
H KVflHAAt AA63(AHA(^IHCKOMb. 
15 AtTA (»Tb (>0;RAbCTBA Xf^HCTOBA *VNA« (^^1) RUCTb «A* CbEOpb npH 

MAfkKÍANt Bb XAAKNACdNt, NA ^lidCKOpA H eVTHXVA 6AHN0 6CTbGTB0 Bb X^HCTt 
H€nOBtAAIOI|IIHXb. €B6TUHXb <dTkl|b «XA* (630). RflH AbBt NANt pNMCKOMb H 
ANATOAYn l|A|IHrpAACKOMb. 

AtTA Ci>Tb pOSKAbCTBA XpHCTOBA •4^Hr* (553) fibl€Tb nCTblH CbEOpb Bb 
se KONCTANTHNt TpA^t HpH IOV€T(HN)Í'ANt B€AHKOMb^ NA OpNíSNA^ KONbl|b MOYI|t 
rAArOAI01|lA^ N NA NHUXb. CB6TUHXb a)Tbl|b 'p{6* (165). N^H BHrHAIH DAlIt 
pUMCKOMb H 6VTNXIN IfA^HrpA^CKOMb* 

AtTA COTb pOSKAI»€TBA XpHCTOBA *Xn* (680) EUCTb *S- CbEOpb Bb KOH- 
CTANTNNt rpAAt, npH KONCTANTHNt EpA^ATOMb, NA CCprÍA H nHpA, 6AHN0Y 
25 BOAH) Bb XpHCTt rAArOAfOljflHXb. CBCTUHXb filTbl|b *pO* (180). NpH ArA<a*ONt 
NAnt pHMCKOMb H rCCdpriH KONCTANTHNOnOACKOMb. 

Bb AtTO v^CM* (6240=732) (dTCTOynH pHIIb COTb npABOCAABÍA Cb 

npOYHMH ^AHA^NHUH CTpANAMH npN l|ApH AbB6 NCbBpH HKONOfiOpi|H H i|Ap- 

CTBOMb H BtpOIO. ' 

80 AtTA (dTb pO^RA^CTBA XpHCTOBA *'p^' (797) BUCTb *^* CbEOpb Bb NHKKH, 

npH ipHNt H KONCTANTHNt CUNt €16 NA HK0NOEOpl|0Bb. CBCTUHXb (ii>Tbl|b 

'iVí' (367). npH ANAplANt NAHt pHMCKOMb H TApACÍH l|ApNrpAAGKOMb. 

Bb AtTO vST^* (6360 = 852) NANHCAlUe C6 NAUIA CA0B6CA CBCTUHMb 
(CBCTUHMb není v E) KVpMAAOMb 4^HAOC04>OMb H 0VYHT€AI6Mb EAbrApCKArO 
35 l€!;UKA, npH l|ApH fpbYACKOMb MHXANAC N •O^CiOAOpH MATCpH CrO, HX6 OyTBpb- 
AHUI6 KAANUTH CC CBCTUMb HKONAMb. 

^ Bb IfApbCTBO MHXAHAA l|AplA Kp€l|l6N'b EUCTb CA0B6NCKUH JA^UKb 
MOpAKA, H AAN'L BUCTb NMIk CHNCKOnik UC^Bf^H^ H PONAC Cb NitMl BpATl 

9* 6S ftUTOHNCbqh. 

erO KVpHAl, idEA 4>HAOC04^A CiKt|ia, CUNA AC40N0BA €6A0YN1;NHHA. CIA SKe 
nptAO^SHCTA K1^C€ BOaSbCTBbNOe nHCANI€ rpCVeCKUXl KNNFb NA €AOB€N€KyH 
KIl^UKb NA EAirApCKUH. M. YR. 

P0\fCCH KpbCTHAH C6 Nf^H BAAANM6pOY COTb rpCKOBb, A1;T0 (OTb thlJfiJMiíil 

CBtTA vSYve- (6495 ==987) a ©Tb iiox^bCTBA a*ta ♦i|n5^ (987), s 

2, ODDÍL SRBSKÝ. 
I. SLOVA RK. B ČILI SECENICKÉHO OKOLO L. 1501. 

A. OSNOVA PRVNÍ. 

AnTonncbiih rocno^b c|kb6€KUH)vb. 
(O ci^LBCKyícb i|n(k6)vb n Ki^sAicjCb n A6cnoTe;(b h B62iHKU]Vb KNesexb. D.) 

Bb AtTO *f^%ihr,* (6647 ==1139) na:;ba ce ncmanri rocnoAHNb cpbBAieMb, ^o 

H l|Apb€TB08A A«Tb «MB« ByCTb BtAHKhlH SKOVNANb (OTb nA1;M6N6 RAAroybCTH- 
BArO KOpeNe B6TbBb, nptOyNOYKb KOCTANbťie CeCTf^bl l|ApA KOCTANTNHA, IdTb 
NAtMCNe (lAUlKArO rOCHOAbCTBA H Cbp(dAb€TBA ABbfOYCTOY KieCApOY^ NflH 
NI€M3ISe pOAH ce rOCnOAb NAUlb ICOYC Xf^HCTOCb. BUCTb ti>Tb pOXA>><^TBA 
TCf^HCTOBA AO N6MANI€^ HflSC EhICTb XOYHAHb^ V^pi^h (1117) AtTb. ByCTb X6 ^^ 
I^OAHTeAlIC Bb I^AXAbMH T€Xa>MHAb, H CTf^lA YIO^OMHAb. CÍHX SR6 pO^HTeAlie, 
B6AA OYpOlUb^ 6MOY3Ke BAACH RCAH BpbXOY TAABU KrO, H AHA, f^hl^n KpAARk 
4>(>ANbYbCKAArO. €6rO SRC pOAHT6AII€ H npAA'&AH N€MANie BAAfOYbCTHBA KON- 
CTANTÍA H AHKÍn¥|€ MOYYHteAb^ (0Tb NerOX6 BUCTb M0YY6NA f>,h\^W ICrO HflHNA 
MOYY€NHI|A. TOr^A l|A(lb KONCTANbTHNb Bb l|ApHrpAAOY OYCTpbMH €6 NA NICrO ^ 
Bb pHMb. CTABblUOY ^^ (OBOHMb NA petf6 rAArOAI€M6Mb A^Y^ABl, H TOY 
AHKHNYiO TAABOY 6)TC6Kb. BHA^bBblUH aS6 TO CUHb CrO BCAA OYpOUIb H <dTB<brh 
Bb !;€MAIO l^AXAbMIIC. (OTTOYAOY Bbl^BHFb €6 CTC^ANb N6MANIA, npiHA% Bb 
(OTbYbCTBO pAlUKO, Bb l|(lbKOBb CB6TUHXb AHOCTOAb nCTf A H NABAA. H TOY 
KpbCTH C€ -\* A«TNb. H Cbl^A^ TOY Ml^kKOBb (O *B* CTAbNA, CBCTAfO fCiOf^rÍA. ^ 
N OY TOnAHI|N CBCTAfO NHKOAOY- np%MA KOCNHI|H (k0CANHI|6 D E) X^AMb 
n(^'KYflCTe. H OY HR|iaY CBCTAFO HHKOAH. H X^AMb n|^tYHCT€ OY CTOYA€NHI|H, 

NAii3Re MoifiH ero npteuBAioTb^ nocTpyrb ce cothac Bb cbctoy ropoY^ ^ 

Cbl^blA^ X(^AMb BbBeACNie XHAAHAApb. (Bb AtTO v^XY^ 6690== 1181) NO- 
CTpHase ce CTC^ANb N6MAŇfil Bb CBCTtH TOf^l;^ H NAf^CYC C€ CVM6CdNb H Rp. 30 
D E.) TAKOaSA^ H B|IAT1A ICFO CTApCNUlA NAY6UJ6 J^UA^^H (CBCTUC l|pbKBU. 
E.) ^ABHAb Cbl^UAA l|pbKOBb NA AHMOY CD *B^ CTAbNA, CBCTUHXb AHOCTOAb 
nCTpA H NABAA. €TpAI|HMHpb NA MO(^AB« X|^AMb H^tCBCTUe EOrO|IOAHI|C CO 
*B* CTAbHA. NflbBOCAABb Ú\ B0YAHMAI6 CBCTArO TCCdf^briA CO ^VL* CTAbRA. 
Cb ase CTC^^ANb NCMANIA RyCTb MAAACHIUH Bb B^ATH, H EhICTb CAM0Apb2KABbl|b 85 
BCtXb CpbECKUttXb l^CMAb H NOMCOf^H, AHCOKAblTIICi, A^AMATÍIC, TpABOYNIIC, 
^AXAbMIIO. (n pACHRA rpbKOMb rpAAb CptAbím H nCTpbNHKb, [h CTOfib E]^ H ^6MilhNh^ H 6€AE0YSKA^ " SKflTOMHCKb, H CKOnAb^ H ÍI6IUCKI1, H r|IA;i(Iilfb^ 

H npHi^penhf h rpaAk cmbnuh HHiub, h cspbAHrii, h ^abno, h f^poyre r|^a- 
AOBe, H i^euAio nptieTb (OTb rpbKb DE.) h pof^H cb anbNoio «r* cyny: cTe- 

^AHd npb(BO)B'bNbY(IHarO Kp^ADl, H BAbKA B^ATA KNe^Oy AAl^ApOY, T(I6TH pACKO^ 
H2B6 CUCTb CABA (npbBUH ApXienNCKOnb €|lbBAI€Mb D). 5 

Bb AtTO *fS'^lí%- (6727 = 1219) nOCTABAIA6Tb C6 CABA ApbxienHCKonb 
CpbBCKMH^ CBOHMb 2K€ pOYKOnOAOXeNieMb nO€TABAIA€Tb «A« enHCKOnA . Bb 
XAhMCROH I^CMAH, 0\ CT0N6 Bb X^AMe np«CB6Tyi€ ROrOpOAHlf€. (Bb I^A* 

XAbMCKOH :;eMAH Bb xpAMcy nf>%€BeTyi€ BoropQ;^Hi|6, D E H^ bez slovcí 

Ú\ CT0N6.) «B« enHCKOHA Oy CTONe AH(Ji)KAHTNCKOMOY nOMOpílO; Bb N^AM^fi 10 
ApbXICTpATHrA MHXAHAA. *r* €nfl€KOnA Bb f^hE^t (sb AbBflOV D, Bb AbE^H 
H), . xpAMU CBCTArO NHKOAH. *fi* VO enHCKOHA 0^ BOVAHMAH , XpAMOY 

GB€TAro recopriA. *g- ro enHCRonA Bb pAce, xpAMOY CBeryHXb AnočTOAb. 
s- ro enHCKonA oy ctoyA€nhi|h, xpAMOY np^CBcrye BorópoAni|6. «2;« ro 
€Y npHi^ptNOY, xpAMOY nptCBCTye EoropOAni|€. *h- ro oy rpAVANHifN. 15 
(Bb xpAMOY OYi^neHÍA np^fiCBeryic Boropo^Hiie D H.) *#• ro oy TonAHi|H, 

XpAMb CB€TArO NHKOAH. H» rO Oy BpANHYCBOY' *AI« Vo Bb BCAbr^A^OY, XpA- 
MOY npt€B6Tyi€ BOrOpOAHIfe. ^Bh OY MOpABnqAXb (MOpABHI|H DH)^ xpAMb 
CBeTArO ApbXHAIA. HOBeAt KVpb CABA Apl^^^TH TB^b^O H HCnOKOACBHMO CB€- 

Toyio BtpoY- ^ 

Cb 2R6 CT64^ANb npbBÚB-bHbYAHH K^AAb Cbl^y^A l|pbKOBli enHCKOHIIO 
;KHY10 (xpAMb Bbl^HCCCNTA XpHCTOBA E), Cb NUMb H MNOrU XpAMH. (TOaS^C 

AtTO *fS}ÍY* 6690=1182 — BbKpAAH C6 CyNb ero CT€4>ANb H l|Ap- 

CTBOBA «MB« \tl%. CbH CTCIpANb CLI^Hp H np. D E.) B6NYABAI6Tb fipATA 
CBOerO CT64^ANA YbCTÍlO H BtNI|€Mb KpAAlCBCTBA. H ByCTb BbTOpH aSOYHANh ^^ 
BtAHKyH. Bb AtTO ^SX^' (6690 = 1182) npiICMb NAY6ACTB0 CpbRCKO 
CTCIpAHb npbBOBtNbYANH BbTOpH SKOYHAHb. Cb ASC CTe4^ANb pO^H *A* CyNy : 
pA^OCAABA^ nptAHCAABA, BAA^HCAABAy CTC^ANA, H2K6 BUCTb CbH CTB^ANb 

npbBH OYp«»iub, NApeYCHH xpAnAEH KpAAb. (NApcY. — KpAAb není V D E.) 

Bb AtTO Y^^AB* (6732 = 1224, doplň: np-bCTABH CC CTC^^AHb KpAAb.) so 
flpIIC NAYCAbCTBO KpAACBbCTBA CUNb SKOYHANA CT€4>ANb HpbBIH OYpOUIb 
NApCYCNH XpAHABH KpAAb. RpÍGMAICTb KpAAlCBbCTBO Bb AftTO ySfur* (6743 
= 1235)^ H l|ApbCTBOBA AlLTb «A6* Cbl^UftA SK6 IfpbKOBb COHOKANH CbUlbCTBie 
CBCTArO A^Y^A* ^^ ^^ CT€4>ANb Cb KVpA 6A6N0I0 pOftH *B* CyNA, AP^^OY- 
THNA H MHAOYTHNA, HSKC NApCYCHHHXb AP^rOYTHHA CTC^ANb KpAAb A MHAOy- 35 
THHA OYpOUJb KpAAb. 

Cb 3Re CT€4^ANb KpAAb Cbl^U^A IfpbKOBb HA PpOTC H BpATA ú)CHOBH 
CBCTArO reidprÍA pAUlbKAArO. H TbH pO^H Cb KVpA KATAA6N0I0 «B* CUNA : 70 HtTeilN€kl)k 

RilAAHC/IABA Kf^AAKI H OYI^OIlHlIfA, H eAHCa8k<MV- BAAAHCildBb Se HS^krHAHIi 
BUCTb NA CyriIlL K|lilA€Mb A^YANCKUMIi^ TAMO KONblfb fipil€MAI6Tb. e/lHCABb^e^A 
2K6 (^OAH *r* CUNU : CTe4^ANA BAŇA BOCbNbCKAArO, HNOCABA^ BAAAHCAABA. BAA- 
AHCAABb pOAH *B* CUNA : TB|lbTKA BAŇA H BAbKHKA. 

^ (Vstavka z D a E.) Kb a»to vS+ab- (6732 = 1224) n|^tCTABH s 

C6 CTe4^ANb nf^bBOBlLNYANUH R|IAAb^ NA(^€Y6NUH CVMIdNb MONATCb. 

.TOSRAC A*bTO BbK^AAH €6 CUNb €rO |^AAOCAABb H l|ApCTBOBA «Ah AtTb. 
H (dCTABH K|^AAI€B€TBO H nOCT(^Hrb C6. 

H RUCTb B(^ATb €rO BAA^HCAABb K^AAb H 0\U^ E6S;V6ANb. CbH €b;;HAA 
X(^AMb Rb:;N€C6NIA l^OBOMU MHA^lUeBA^ HASSKe H M0I|1H nOYHBAlOTb. 10 

H BUCTb no NieUb Tf^eTH Bf^ATb erO CT64»ANb K^AAb NA|^6Y6NNU Xj^Af^^BU 
BpAAb (h I|A(ICTB0BA AtTb 'AŮ* E), Cbl^HftA SRC IfflbKOBb CONOKIANH CbUlbCTBI€ 
CBCTArO A^Y^A- Cb SK€ CT64^ANb (^O^H «B* CUNA ApArOV^HNA H MHAOVTHNA, 
H;K€ BUCTb CbH MHAOYTHNb *E* Olfl^OHIb* 

Bb A1KT0 vS^TOH^ (6778 = 1270) n)l«CTABH Ce XI^AHABN Kf^AAb. 15 

ToSR^e A1;T0 BbKpAAH C€ CUNb CfO Aj^ArQYTHUb^ H MAAO Api^^SABb, Chiph 
BO NOrÓY nOAb CACYCUb lÍAANHNOMhi) I^ANIC BbCTA NA a)TI|A CBOCrO. H B^ATOY 
AACTb MHAOYTHNOY l|A(^CTBO. CbH SKe nOCT|IHr C6, H BUCTb •e^eOIKTÍCTb 

MONAXb. (Potud D a Z částky i E,) 

CTe4^ANb 2K€ BTO(^H OYpOUIb MHAOYTHNb BANbCKU n|lll€Tb K(^AAICBbCTRO 99 
Bb AMO ^fS^^OH* (6778=1270), H l|A(^bCT80BA AtTb ^M?* KONYHNOY n|lí- 

icMAicTb MtceifA oiKTOMBpíA •B^e'^ Bb AUTO y^^kc* (6825 "» 1317). Cb ase 

CTC^^ANb BbTOpn 0Yf)í6>Ulb MNOfO CIH Bb MHAOCTHNU BUCTb, MNOI^tMH CT^A- 

NAUH COBAAAAUie. (bB AtTO *f^'^m- 6782 >===^ 1274 ^^bXpAAH C€ MHAOYTHNb 

«B* OYpOlUb, H IfApCTBOBA «MB« AtTiL. .MN6>rO CUH Bb MHAOCTHNU H íip. n 
D.) Cbl^UAA 2R6 H EOANHI|H, Bb CBCTOH TOpíL AABpOY? f^OUh nf^tYHCTÍe BOfO- 
pOAHife XHAANAA^bCKUlC, H q^hKOBb npbBOMOYYCNHBA CT64»ANA, l€«6 ICCTb 
RANbCKA, HAtXC MOljiH ICfO ACSKCTb, H CnHCKOniH) rpAYANbCKOY^ H OY H^H- 
!;p6N6 MHTpOnOAllO, H CBCTAFO CT64^ANA, OY CKOHIO T|M>6pOYYbNHIiOY H Bb 
NArOpHYHNe rCCdpriA, (h OY npHl^piLNOY MHTpOnOAÍlO CBCTArO npbBOMOYYC- 30 
NHKA CTe4^ANA, H OY CBOflilO X^AMb CBCTUIC T|I0M1|6, H OY NArO|IHYNOY NA 
HSefAHrOBOY l|pbKOBb CBCTAfO M0YY6NHKA TCiOpriA H H^, D), H Bb C0A0YN6 
C66T0YI0 TpOHIfOY, H Bb qAflHrpAAt IfflbBBU H BOAbNNI|H, H XpOYCOBOYAb 
OYTB^bAH, AA ICCTb Bb (OBAACTb BOrO|IOAHI{6 XHAANAA^bCKIIC. CbH SRC CTC^Nb 
BbTOpH OYpOUJb pOAH 'B* CUNA: CTC^ANA K^AAIA A^ANbCKAArO OY^OUIA T|I6- 39 
THCrA, H KONCTANbTHNA, HSRC Bb I^BIlYANIO T^AAOY ACffiCTb CB6TU6 MOlflH. 

Cb xe CTC^ANb OYpOUJb MNOrO CKpbBU H (dl^AOBAlCNÍA npKTpbnC <»Tb 
a)TI|A CBOCrO, (NABASKACNICMb MAl|iCXH CB0CI6 rpCKHNH D), H Bb IIApHfjlAAt rocnoA^ €fbS€Ky?H»* 71 

ApkSRHMb, H Bil T(ITII|I€K1» n^MS^e RUKb. N RO CliMf^bTH ldTI|A CBOCfO Bb 
A%TO vSa>K6« (6825 »= 1317) BbK|^aAH Ce eT€4^ANb K|l(IAb A^YANCKUH •r* 
TH OYI^OlUb^ H l|(l(^bCTBOB(l A%Tb ^•e'!^ H KONbYHNOY n(^Í6Mb NOI€MB|lia «AI« 

Bb A«o *fS(ňW (6840==^ 1332) coTb cuna CBoero cbil|ibTb. Cb^A^ BeAHKb 

5 VbCTbNb X|IAMb, 6SK6 KCTb A^YANH Bb;H€Cem6| Bb NI€MbSK6 H CB6TU6 MOI|IH 

Ai^aseTb. 

Ilo ceMb H:;uAéTh HAveAbNUKb ckvtcku, rAaroAieMUH mhxaha^ i|A(^b 

BAbrApbCKUH, Cb CNAOIO MNOFOIO, rAArOAlO SB6 KMlk^Hf MdkpX^H Cb NMMH 
(dKpbCTbNHMb 6S;UI|H, X0T6 BCbXbITHTH KrO €b lOTbYbCTBOMb. Cb 2R6 BAdSKeNU 

looYCTpbMH ce np%Mo euoY h OYBUBb ero Bb ai;to vScoah* (6838 = 1330) 

NA BeACOYSROY* 

^ (Vstavka zDEG). Kb Atxo vSokc* (6825 = 1317) nfiKcrasH ce 

K|iaAb MNAOYTHNb. 

To3RA6 ailto BbK|iaAH C6 cuNb ero CTe4^aNb ^r* oY|iouib^ i|a{M:TBOBA 

15 '^T* AKTb. H Cbl^HAA B6AHKUH H YbCTHUH X|iaMb Bbl^NeCCHia A^YANH, HA€2R6 

H MoqiH ero AesKCTb. 

Bb AiLTO vsa>AH* (6838=^1330) oybh KpAAb CTe4>ANb mnxahaa ^^puk 
BAbra|iCKaro na bcaboy^ragy h nfiiHMH EAbrAf^e. 

Bb A%w yScoma* (6844 = 1336) np«CTABH ce KpAAb cre^ANb oyaaboio 
20 (MOYYCNieMb G) (OTb cuNA CBOcro CT64>ANA Bb rpAji^oY i^BCYANOY' (P^tud D E G.) 

CbH 2Re CTe4^ANb *r* th OYpouib (^o^h ^b- cuna: ctc^^ana iif^bBAro 

IfApA Cf^bBbCKArO, HSRe NApKYCTb CC A^YIUANA, Bb A^TO ^SidK* (6820= 1312).' 
BbTOpUH CUNb OYI^OlUeBb CIMCOINb, HASe Bb rf^bYbCKOH l^CMAH Bb rp(Kfi,íí 
TpHKAAli IfApbCTBOBA (rOCflO^bCTBOBA D G), TAMO KONbl|b n|^íl6Tb. 
25 Crej^ANb SKC npbBIH l|Apb C|^bEbCKUH AOYiUANA nOCTABAIAI€Tb CC l|A|^eMb 

Bb A-fiTO -fSiňlMf,- (6844=1336) H IfApbCTBOBA AtTb «BA* (ToaK^e AIlTO 

vScoMA* — 6844 = 1336 — Bbi|Af»H ce cuNb ero crej^ANb aoY^a**^? 

H IfApCTBOBA *K« AtTb D E G.) Cbl^U^A SKC Xf^AMb Af^bXICTf^ATHrOY MHXAHAOY 

Bb rf^A^e n|iHi;p6Ne. nocTHSRe lero KONbi|b Bb AtTO ^^tíHií^* {6S&A=lb65)^ 

sOACKeMBplA «KA* Bb NCACAIO. 

Bb AMo *fS(úiŘ%* (6845 = 1337) (^o^h ce n|i<&K(iACNH OY(^oiub tfApOY 
cTej^ANOY- Bb A1KT0 vS(d$e* (6865 ==1357) nocTABAiACTb ce OYpouih i|ApeMb, 

N l|A|lbCTB0BA A%Tb ^l^l* Bb AIlTO ySiňtí- (6880 = 1371) nOCTH^^ACTb KONbl|b 
l|A|IA OYI^OIIIA MtCei|A A€K^MB|IIA «B» Bb YeTB|lbTbKb. (Cb CTe4lANb [AOYUlANb] 

36 (^OAH CUNA OYI^ouiA. Bb ailto .fSco^c^ — 6865=1357 — Bbi{A)iH ce cbHib ero 

' OYpOlllb. MAAO l|A|l€TBOBA ei|ie MAA^b CUH SIlAp^ H (0Tb BOAlAflb Mf^bNIAB- 
YeBHKIA OYElCNb BUCTb, fteií. ♦B* D, + Bb A*TO ySfilO^ 6870=1361 

nfitLCTABH ce i|A|^b oYl^oiub A^KCMBi^iA Mecei|A G.) 72 ]|'ftTOIIHCIil|& 

CVit SK6 Sei^AKOHHH BAbKAUfHNb H OVrAICtlIII, HSSe CbTBO^III€^ TOXC H 

Bbcnfiíeiue. H coeoh norusouie Bk UAKieAONH na mai^hiih^ bb nenKk, na 

ia>ANA EOrOCAOBA, C6nT€MB(^YA •KS* Bb AMO vSCdlI* (6880=1371), T0iRA6 
AIKTO^ Bb K0€ OVpOUIb. (H 0YA|^I^A1U€ NAVCACTBO T^H B(^aT6NI|H : OVrAI€UIA 
H BAbKAUlHNb H fOHKO B06B0AA. H (^Al^A^AHIUe' €(^bKCKOYIO ;6MAI0 NA 'F- 5 
yeCTH. H ri^ABHMb COVACdMb' GOSRÍHMb Rpl^pNieMb BbCKO|l<& BUUJe Bb pOYIfft 
Be^AKONNUXb TOYI^AKb, H Oi)Tb NHXb 0YBÍI6NN BU1U6 D. + Bb AUTO -fSidO* 

6870 = 1361 — OYBH OTMANb Kf^AARI BAbKAUlHNA H A^CHOTA OYrAieUlOY BK 

MAKKAONIH NA MApHI|H CeNTb. *S* [«KS* E] H nfÍHMH Af^NOHOAie DG.) 

B. OSNOVA DRUHÁ. ^0 

Kb npiLasANHMb Bbi^Bf^ATHM C6. (Jen D E.) 

CUNb Xe BtAHKArO SKOYnANA NeMANG, BAbKANb BMHKUH KNtl^b, B^ATb 
n|^bBOB%NYANOMOY K(^AAIO CTEJ^ANOY H (^ACKOY) ^^^'*^'> ^^^ ^^ BAbKANb pOf^H 
CUHA A>^HTpA SKOYnANA, BUCTb HNOKb NA|I6Y6NH A^KHAh* Cb^blftA l||^bKOBb 
EOrORIBAI€NÍI€ NA p^\}% AHMCY*) Bb MlLCn BpOAA|^6B«. Cb 2R6 AI^ITflb pOf^U i& 
CUNA BpATbKA, BUCTb BtAHKUH KNtl^b. Cb B^ATKO pOJÍ^H CUNA B(^ATHCABA, 
HX6 BUCTb TbCTb KNtl^OY AA:;A|I0Y. Cb BpATHCABb pOJi.H f,híp€ph MHAHIfOY? 
HSKC BUCTb MONAXÍA (evrCNÍA D.) CIA SK6 MHAHI|A BUCTb BbNOYKA CdTb NAt- 
MCNC K0A6Ne NCMANHNA. BbAANA BUCTb Bb 3R6NOY BtAHKOMOY CAMOAPbXI|OY 

KNIL^OY AAl^ApOY* 80 

Bb A^TO vSCOn* (6880=^1372) BAArOVbCTHBIH KHIl^B AAl^A^b (Bb AtTO 

VSOONB* 6882=^1374 npiHMH NAYCACTBO CpbBCKO KNCl^b AAl^Apb DG), 

Nb H A^^A^ H AO ICpOCAAHMA, H f^O CB6TUIC TOpU. BUCTb SKC COTbYbCTBO 

cro rpAAb npHA6nbi|b (<dTbi|b me cro npHEAifb E)* cb^UAA src i|phKOBb 

CBCTArO Bbl^NeCCHIA pABbNHIfOY (HA€SRe H MOlflH CFO HOYHBAlOTb D E G). 25 
no CeUb BbCTAHCTb (OTb BbCTOKA l|Apb MOYpATb, npiICMb BbCOY I^CMAM) rpb- 
YbCKOY H BAbrApbCKOY- BUBbNIOY 2R6 CbNHTIK) H Cb^ASRCNIlO NA nOAlO TAArO- 
ACMCMK KOCOBOY^ TOY nAA'&Tb CONb NCYbCTHBIH l|Apb nOCptA^ pAl^BOIA upbTBb. 
TOY BUCTb CUNb ICrO BAiai^HTb TAABOY I6M0Y <dTC€Kb. Bb AtTO *fS(df}^* 
(6897 = 1389) npílCMb KONYHNOY CBCTU KNtl^b AAI^Apb^ IK>0NA «€h NAso 
BHAOBb AI^Nb, l|ApbCTBOBA AlLTb ^l^í* YbCTbNOC TtAO AtSRHTb Bb XpAMft pABb- 
NH1|«, Bb AIlTO -fSiňf}^- (6899=1391). Cb aSC BAArOYbCTHKH KHftl^b AAI^A^b 
pOAH *B* CUNA H Al'!!'^!^^^ *^* npbBÍH CUNb CTC^ANb, H BUCTb BtAHKUH 
AecnOTb XpbBbCKUlC I^CMAH H l^CTbCKOH CTpANU H BOCbNCKOH H QYrpbCKOH. 
«B- :;OBtMH BAbKb KNtSRHKb (>B« CUNb CrO BAbKb DE^ *r AOB^OKOH G)« BUCTb S5 
BAbKb A^BbCTbBNUKb, N6HM6I€ 2R€NN« H CCrO MOYCYA I^AKAA^ H CCCT^HYNKA * 
MOY AAl^ApA, OY HAOBAHNOY. 'A* Ai^^n MA^A^ H2R6 BUCTb BbAANA Bb aseHOY 
BAbKOY BpANKOBHKOY- B* fi^hí^H A^NA l{ApOY lUHUJMANOY BAbfApbCKOMOY- ^r* Ai>i|ie|^h AdNA OY %eTOY l^ Bac^iuov* *A' f^V^ A^nHNA sise ructb bi^ana 

l|ApOY BAIAI^HTOY. *€* NA OYrpt ^A ^ArA(^€l8RHKIČMb HA l|HAeUIII€« (^A* OY 
OYr(^% 1;A I^ArApeKHKId IfHAIIUlA* *€* AA^A BUCTb HM€iieM4 0AH86|M ^jk TOYp* 
CKArO IfAfM HAIA^HTA. D.) 

5 Cb X6 CTC^Nb eÍHXb Bf^ATb, RHt^OY AA^AflOY CUNb^ fipYKTb NAYeAb- 

CTBO C(^bECKO Rb AtTě Y^^%' (6897 = 1389), U BMCTb KIlAUKU A^cnoTb. 
npHB€AtlllA me BUCTb fOCnOAA «dTb rf^AAA TAAATA^ A^H^H KATAKOY^UNA IIA- 
ACCdAOrA^ HM6N0YI^MA rOCnaSKAA €AAYA. CIH SRe BUU1€ Be^bnAOANH* (HM€N€Mb 
6AeNA. H BUtUe BeCIlAOAHH. DG. Cb €T64|^ANb Cb^HA^ K^AltKUH H YbCTNUH 

loXpAMb CB6T0Y10 T|^OHI|OY NA (^SCABU. D.) 

BAArOYbCTHBÍH KNtl^b AA^Af^b A^CTb A^Mi^pl^ ^BOH) MA|^OY BAbKOY E|^AH- 

KOBiiKOY* poAH 3is€ Cb NJ6I0 *r* cuNc: »A« Tioprb A^cnoTb* «B* r^broYl^b A^cnóTb. 

^r* AA^A^b. CtHICb tfidTblfb BAbKb CdT(K)YBCHb BUCTb Kb MAKICAONC. BUCTb SRC 

Sf^ATb Cre Bb CBCTOH rOpe, S^OBOMH (^AAONIA, HNOYbCRU repACHMb. TAMO 

15 lUbAb H Bb^BUrb MOI|IH H Bb'c86T0YI0 rOpOY^*' CTC^^ANb 3R6 R6AHRU A^CnOTb, 

filRp BUCTb BC^b nAOACTBIA., BbpOYYAICTb A^^^HOTbCTBO CeCTpHYHRIO CB06M0Y 

nopbiw, TA JRC ROHbYiiflOY npiicjJb Bb AtTo vSi|Ae* (6935 = 1427) iioaía ••o*!* 

H IfApbCTRORA AtLTb •AH* 

Ho CCMb aS6 npiICMAICTb NAYCAbCTBO C|>bBbCRO HOprb BAbROBHRb, H 

2oRUCTi RbTOpH A^CnOTIi BCAHRU, Bb AUTO v$l|AS* (6936 = 1428), H l|A|^b- 
CTBOBA AUTb ^R^O** CbH 3R6 BAArOYbCTHO nOaSHBb^ U pOAH CUHU H A^ip^H. 
«A« CUHb erO rpbfOYpb. •B* CTCIlANb, «r* AA^Apb. A^M^^P" *A* MApA, RbAANA 
BUCTb Bb 3R6NOY l|ApOY MOYpATOY- *B* A^^ip^j^l^ RA-O-AROYI^HHA^ BbAAHA BUCTb 
HA OYrpt OY H6Mhl(b ;A <i»)^bAHXA. («B* f^hl^H CrO A^NA BUCTb OY N6MI}6 ^A 

25 idpXÍAA R^AAA. D. l^A (dpXHAÍA, E.) CJJi SR€ CMNU ACCnOTOBH *B« ffMirOYpb H 
CTCnAMb, CAtnOTOIO (dApb^KHMH BUUIC (0Tb l|A)^A MOfKITA. MAAACIlUlArO 3R6 
SpATA AAI^ApA... n^HNCCCNA SR6 BUCTb 6M0Y ^CHA €A6NA. H BtHYAIOTb ICrO 
YbCTIIO BtNIfCMb A^CnOTbCTBA, Bb A«TO -f^\\HB* (6955=^1446) A^K^I^BpÍA 
*Hh IfAphCTBOYICTb SKC Cb 4iJ)Tl|eMb CBOHMb •!• AtTb, CAMb 3R6 IfApbCTSOYICTb 

90 *A« AtTO H 'RS* AB^NH. Bb AUTO vSif^C* (6965 = 1456) CROHYA CC CCfO (t^Tbl^b, 
RAAfOYbCTHBU rOCROAHNb CpbEAlCMb^ A^^nOTb FlOprb, A€K6MBpiA «KA* ^ flCTbRb. 

Bb AtTo ysi\^s* (6966=' 1458) cronya cc CUHb lero A^^noTb AAi^Apbn 

nCHBApA *RB« Bb YCTB^bTRb. 

B. OSNOVA Třetí. 

95 Kb n|^%2SANUMb AA Bb^bBpATHMb C€. 

Bb AOTO yS4^NB« (6552 = 1044) (OTCTOYIIH (IHMb (OTb npAROCAABIA. 

Bb A%TO *^(ú^* (6866=1358) no cbUfibTu i)A|^a CTt4^AiiA BbicTb 

rAA^bNA rOAHHA, 

10 ^^ a«TOIIHCIil|k 

Rb AtTO yS»??* (6867 = 1359) nf^troiue TOYf^ifH na k^ahroaic. 

Bb iitTo ys^jobc-o** (6869 = 1361) noruRt uoMhWAO. (Rb a^to v^co^^^* 
— 6869 = 1361 — ovKbi i|(i|^b OTMANb x|iaB|^oro MOMbYHAa, h n|i'iHMH ne- 
pHTopk. EG.) 

Rb A«TO 7S(dna* (6881 =z 1373) ckonya ce rio(^rb BAAuiHKb neuBApa *A' 5 

Rb A^TO yScorb* (6882 = 1374) pacHna gb6Tuh KHt:;b AA^apb stsoy- 
mm tiHKOAOY. (h ocAtnH ero. EG.) 

Rb A«To vsconi;* (6887 = 1379) (^acHna KNes^b AAi^apb i^aahya BpANn 

KORHKA. (OV RpAHHVeBOV. H ApOVfrO AIlTO EUCTb KVf^iOnilCXA. EG.) 

Rb AtTO vS(on#« (6889 = 1381) oycu i|(^enbH BHTOMHpb (vepenN bh- lo 

TOMHpb E G) TOVpbKe NA AOVKpARNHI|H. 
Rb TOffiA^ A^^TO BUCTb KVpOriACXA. 

Rb AtTO vSco^A' (6894=1386) riOMpbYC CAbNife^ h BUCTb nuA no 

RbCeH BC6AI6N6H, ri€HRA(IA *A* 

Rb ToasAe AtTo npHMH i{Apb MoypATb rpA^b NHUib. (ro^Ae a^to npiHMH 15 

l)Afib MOYpATb RAOKAHNb H ApOyre rpAAOBC H nAtNH RAbrAĎCKOVf I^eMAH). D E G.) 

I ' 

Rb AtTO •fStó^e* (6895=1387) noRcase i{Apb uovpATb h KHt^b AAi^Apb 

(OTb HAOYbNHKA Oy T0nAHI|6. ( — MOVpATb HCIiptAI> KN6^A AAI^A^A (OTb nAOYNHKA 
f\\ TOnAHI|€. E G.) 

Rb AtTO ^fSidíji' (6897=1389) noruRt KNti^b AAi^Apb na kocobov, 20 

«ei^ BHAOBbAbNb^lfApbCTBOBA 2K6 AtTb -l^l* (fib AtTO vStóYi;- — o897=1389 — 
RblCTb CbNHTÍe H Cb|IA2R€NY6 [rOH G] NA KOCOBOV* TOV HOrURe IfA^b MOYpATb 
H KNei^b AA^Apb, fi>Tb NI€rO;B6 EAA;B€NUH KONblfb npY6Tb, lOYNÍA *6I* DEG.) 
Rb AUTO 7St|A* (6901 = 1393) npYl€lll6 TOYpl|H TpbNOBb IIOAA -^í- 

^ ToxAe AtTo OA€cnoTH ce cuNb ero cre^ANb, h i|ApcTBOBA A%Tb ^ah* ^^ 

Cb Tne CT64>ANb Cb^HAA B6AHKU XfAMb CB6T0YI0 TpOHI|OY NA peCABt. (EG.) 

Rb AtTO YSi|r* (6903=1394) uHpYe (mhpycta DE) bo6boaa baauikh 

pA^bBH l|ApA CAIAI^HTA NA pOBHNAXb. H flOrblRft MApbKO KpAAlCRHKb H KOCTA- 
AHHb H AP^rAlllb, (OKTOMBpÍA -I- 

Rb A1;T0 7SIIA- (6904=1396) pAI^CH RAKI^HTb KpAAlA OYrpbCKAro 30^ 
SKHrUOYNA NA KAAHNOAM). (nA NHKOHOAIO. H Tp6TÍe AtTO HO TOMb Hl^ropt 
pARANHI|A. EG.) 

Rb AtTO 'fStie* (6905 = 1397) toypmh oy rocnc ^AruRoiue. 

. Rb AtTO 7SI|S* (6906 = 1398) H:;rOp€ pABbNHl|A abfoycta •$• 
Rb T0aKA6 A»0 l|Apb BAlA^HTb H^RftAK l|ApA €pAI|HMHpA CO^b R^blNA. 35 
(rÓTISAe AtTO npHMH l|Apb nAKI^HTb BAI*Hb H NHK0n0AÍ€« E (j.) 

Rb ailto vsifa;* (6907 =r 1398) nptcTABH ce BAbKb RpANKORHKb (oY rocno^h cpbBGKMXh. 75 

K€AHr|^AAOV D) 6>KT0MB|lia *S* (ck 3IS6 BAbKb (^O^H Tf^H CMNA: riO|irRI, fme 

RMCTb A€cnoTh^ H rpbroypA^ h aas^a^a. D E G.) 

Rb AftTO 7SI|I« (6910 = 1402) l|Apk A^MHpk OVBU l{apA KAia^HTA 

noAb siNhroYf^oMb, iiona «K-e<* (hi^aa^ eo ^■'o A^cnoib CTe^ANb. D E G.) 
5 Kb s%w 7Si|h (6910=1402, lomjs^e auto D G) ckil^a A^cnoTb crei^AHK 

riOprA BAbKOKHKA Olf l|AflHr|IAAOV- 

Rb roTRjs^e ai&to boh BUCTb A^^noTov cb riopbrieMb h c tov(^i|h na 

TpHnOAlO^ NOI€MB|IIA «KA« 

Toas^e auto (ySi|ai* 6911 = 1403 D) c6nT6MB|>íA *r* oyk(^aa€ (^a>Aonb 
1^ ((^A^onb D) rio(^rA (sAbKOBHKiA D) N - covsKbCTBA oy ifApnrpAAOY- 

^ Rb AUTO 7Si|Ai- (6911 = 1403) pA^BH A^cnoTb moycTio na ai^i^no- 

nOAlO (TpHnOAlO E 6) NOeMBf^lA *KA* D E. (h to AtTO HAtNN CT64^ANb GHT- 
NHI|OY. ^O 

Rb AtTO ysnei* (6915=1406, vSi|A» — 6914=1405— DE) n|itCTABH 
15 c€ rocnofA KNernNiA h mhahi{a, math jt^ecnorix crej^ANA, i^obhma HNOYbCKU 

KVpA CVreNIA, NOeMBf^ÍA *AI* 

Rb AtTO 'fSi]St* (6916=1408) ckonya C6 rpbrovpoBHKb, B|iATb Af> 
cnoTOY rioprov, ma^ta «a>' (rpbroypb, • b* cuNb BAbKA b(^ankobhksi. D. r|ibrovpb 

KOVKOBHKb* E.) 

20 Rb ToasA^ A1&T0 BUGTb ;aaa :;hma. 

Rb AtTo ySI|!;i« (6917 = 1409) iiona «a* nAeNHuie tov^ijn cb BAbKOMi. 

CpbBAie. (nAtNH BAbKb «B* CUNb KNBI^A AAS^AflA C T0Ypi|H GpbBAlC. D. Bb AtTO 

ySijai* — 6914=1406 — npucTABH ce roYprb BAbKOBHKb, h Al^^yro auto 

nAtNH BAbKb Cb TOYpifH CpbBAI€. G.) 
25 Rb AtTO vSl|HI« (6918 = 1410) iiona -S* I^AKAA MOYCIA BAbKA KN€- 

2KMKA (KNeX6BHKA D), H AAI^ApA (BAbKOBHKA G) C6CTplYHKA MOY» B^ATA ri0(^ri6fiA. 
OY RAOBbAHNOY* 

Rb AtTO vSIf^l* (6919 = 1411) lONA •€• MOYCIA (k(>ATA ch EG)yá- 
AARIIO OYA^BH. 

30 Rb AtTO 7Si|K* (6920=1412) ricNBAOA *h fi^OTíe i|A(ib MOYCIA noAb 

NOBOBpbAO. 

Rb AtTO ySI|ka* (6921 = 1413) moycía pACoy BAbfApe h n|itc6AH, 

AHpHAA •Kr 

^ Rb AtTO vSifKA* (6921 = 1413) l|Apb MOYGIA pA^BH A^CROTA CTe^ANA 
35 NA BpbBNHI|H, H pACHRA KpOYIU6KAI|b H NCTpOYCb H CTAAAKb H KORIANb 11 

Apoyre rpAAOBC. h rcc yhcaa MN0i)sisbCTBO pOAA x^hctíanckafo oybh ca- 

EAOMb (DEG). 

Rb TOSKAC AtTO (Bb AtTO «f<Si|KB' —6922=1414 — DE) *h IK)AA7A- 

10* 76 AtT«nHck^fc 

rHBt IfAl^b MOVCVa &th SI^ATA COyATANA S^HIIIYViC, 40Tb A^^HOTA €Te4^aNA 
NA |^ei|e HGKf^OY. 

Kb wmf^e mlto i»ktomb^¥a •»* f^ore rpwroy^k (rio^Arb D E) HCb 

COAOYNA. 

Kb AKTO vsqKB* (6922=1415) npHNCcotue rocnosKAoíf A^^^noTHifoy ^ 
6AeN0Y 6>Tb COAOYHA A^^noTOY riofirio Bb aisefiOY^ a^k^mb^^ia *k;* 

Kb AtTO vSI|k;* (6927=1419) 4^ba|ia •A' oym|^<& UHfibYA (uHpveTA 

E) rOCnOAHUb BAAXCdUb. 

Kb AtTO vStlK-lh (6929=1421) ABrOYCTA ^ei- AACNH BAAXC COYATAHb 
Kf^milYÍA. 10 

Kb ailto vSI|a* (6930=1422) ahi^haa ^kh* wfutpíí eaauia rocnoAHHb 

!;6Te, H COYATAHb (KjMItlfYiA G) IIONA «B* 

Kb A1KT0 7Si|AA« (6931 = 1422) cenTeuspiA *si* OYMpiL i{A|ib SAbrAjib- 

CKU KONCTAAHNb. 

Kb ToasAC ailto xoan A^cnoTb noAb CKAAb^b cre^ANb. ift 

Kb AiLTo vSi|AA* (6934 = 1426, vSi|Ar* 6933 = 1425 D E) ahi^naa 

*AI' KONTA Ce rOCnOAA MA|IA (BAbKOBNIfA D), CeCTflA A^^^OTOY CTe^ANOY A 

MATH A^cnoTOY rK>|^brio. 

^ Kb AtTO vSi|AA* (6834=1426) xoah MOYl^ATb noAb KpoYUieBAi|b 

H nAtNH C|^bEAI€ (D E G). ao 

Kb A»o 7Si|Ae* (6935 = 1427) iioaia ^-e-i* ftptf^h hahn6m ab^noy 

n|l%CTABH C6 SAAfOVbCTNBy rOGnOAHIIb CpbCAI€Mb A^^JI^^Tb CTCJ^ANb, H IfA^b- 
CTBORA A«Tb «AH« (n MN(0rb HAAYb C^bEAlCMb <dCTABH, lAKO CUTH eUOY b6C- 
NAOAHOY H BbpOYYHBb I^BMAIO CeCTpHYHKIO CfiOeUOY TlÓpriO BAbKOBHKIO D E G). 

^ Kb A%TO vSi|AS* (6936=1428) (OA^^noTH ce riopATb BAbKORHKb^ss 
H iía|k:troba -k^* AWb (D)« 

^ Kb AtTO ySí^AS- (6936=1428) coTBpbase €6 epeuiA oy roAOYfii|OY^ 
H A^A^ ^ TOYpiieub, H nAtNHiue e^anhyeso (E), 

Kb AtTO 7SI|AH* (6938 = 1430) ri€NBApA *A« nONeAeAHHKb OYNAAH 
U l|«76b Cp«AbHHKU se (?). 30 

Kb TOXA^ AILTO l|A(»b MOYpATb npHMH COAOYNb NO CHAtL, N EUCTb 
MNOrOY npOAUTm ICpbBb, Bb N€A€AK) l|BtTNOY. 

Kb AtTO vSi|M* (6940=1432) xoah i|Apb MOYpATb HA OYrpí^ noAb 

EpAlilCBO. 

Kb AKTO vSifMA* (6941 = 1428) imaa (ioyha DGH) -y* ma^sna (tohoss 

slova není v j.) IIOM|MiYe €AblHf6 no BbC€H .BbCeA6N6H, H l^Btl^AMb lABAb- 
UIHMb C6 RIKO Bb NOI|IH^ H BUIU6 OYCOBH MNO^y. Kb AtTO vS>l>^K« (6942=1434) dn^HAa •«« ovA^A^ A^^^non rio(^krii 

Abl|l€pb CBOIO KA-e<AKOY:;HNOY I^A COpAHXA. 

Rb vSi|Mr« (6943=1434) a^k^mbi^ia •si noTpece c€ i^gmari. 

^ Rb AtTO yS>I>^A* (6944=1436) i|A|^b MovpATb nAtHH cpbfiAie, h 

& npiHMH BO(IAKb, H f^ACNHA OCT^bKHlfOY H MONACTHf^b ^ARANHIfOV (E G, V. 6946). 
Rb AtiTO VSI|MA- (6944=1435) OYMpt SSHrMOYtlTb Kf^AAb CdKTOMKpÍA 
*i* H ()AAO€ABb MHXAAKBHKb BtAHKU BOeSOAA ri€NBA(»A •A* (1436). 

Rb AOTO vSi|MA^ (6944=1436) oya^A^ AecnoTb riopbrb Ai^Micpb 

CBOIO MApOY IfApOY MOYpATOY- 
10 Rb A%TO vSII"^^' (6945 = 1437) XOHbVA Ce KAAOlANb pOYGOTA, Anf^HAA 'Sh 

Rb AUTO v^^fi^^* (6945 = 1437) EUCTb nptuibCTBVie i|ApA moy|>ata 

Cb BAACH NA OYrpft HOAb CHBHNb. H EUCTb ^AIH nONCACAbNUKb. H HOnAAHUie 

oYrpn A(^*bRA TOYf^bCKA noAb K|iOYui6Bi|€Mb, h (^Ai^bEHuie AAHEcrA noAb cmh- 

ACf^eBOMb, NA rOAOMHNOY. 

15 Rb A«o v$i|MS* (6946=: 1438) ABroYCTA •a* i{A)^b MOYpATb rahnh 

H nONAAH K0YY6B0 H E|^ANHY6B0^ H NpHMH EOpbYb H |^ABbNHI|OY. 

Rb A»o vSi(M!;« (6947 = 1439) AsroYCTA ^s* na n|itidE|iAaiS€Níi€ 

OYBbie C6 BCrOBHKb H AB|^ANe:;OBHKb NOBORpbrANCNA Tf^HNOAlO. 
Rb T02RA6 AtTO MAIA «6* OYM|^t Kf^AAb AAHECpbTA. 
80 Rb AtTO v$l|MH« (6948 = 1440) ABFOYCTA «K;« n|IHMH l|A|^b MOYpATb 
GM«AC|^£BO^ H nAtNH OYrpbCKOY I^CMAH) H r|IAAORft pA^EU, N XOAH HOAb 
ECAfl^AAb. (Bb AlLTO 7SI|M:; 6947 = 1439 nf^IHMU MOY(^ATb cmcac^cbo. 

Bb AtTO vSi|MH — 6948 rr 1440-^ xoah t|A(ib MOYpATb noAb ECAHrf^AAb^, h 

NCOYCn-fi NHYTO D E.) 
85 Rb T03KA6 AtTO CB%!^A l|A(^b (uOYf^ATb E) NA BbCKf^bCCNie r|lbrOYpA H 

CTCnANA (h MUCeifA MAÍA IdCA-fiNH E, NO TOMb (OCA^NH HXb MAHA •H* 6), II 
OYMf^lL AANb BOCBOAA^ IIOAA 'A* 

Rb AtTo vSi|M'e<« (6949=1441) ik>na *m* BbTopNHKb, nf^HMH XAAoub 

EAIUA rflAAb NOBOB^bAO. (h f^pO^f^ r|lAA0B6 EG.) 

30 Rb A«o vSi|N« (6950=1442) oybh siNbKOYAb uei^HTBerA na baaxc, 

MAf^TA •«€« 

TOXA^ AtTO EUCTb EAIUA NOAb ECArpAAOMb^ H Cbl^UAA TflAAb Xf^bNOBb. 

Rb AtTO 7SI|NA* (6951=: 1442) CenTCMBplA *S* BOH EUCTb lANbKOYAOY 
H EAIUH NA IAA0BHI|1& (NA IAA0BNHI|H I), H BAUIOY OYBU. 
96 Rb T03RA6 A%TO CBCI^AUIC TOY|^bl|H BAAAA BOCBOAOY N nOCTABHUlC 

MHflbYlO. HI^UAC BACApAEA H fAASOY 6M0Y COTCCYC. TOFO ^AAH TOY^bl|H 

nAtNHiiie KAAiiibKOY i^CMAio^ H TpbroBHi|iH nonAAHUie. 

Rb AIlTO vSI|NB* (6952 = 1443) BOCBA A^CnOTb H K|IAAb BAAANCAABb H 78 xtTonMcki|b 

KiNbKOYAb Ao :;aathi|h, NoeuBi^íA *r* (H:;K6Ae A^ciiOTb k^aaki baaahcaaba na 
!;aathi|oy h rinkovaa 6). 

^ T02RA€ AtTO IIAS^RH A^^^OTb H KINKOYAIi XA^OMb nAUlOY OY KOY' 
N0RH1|H (E G). 

Bb T02RA6 AtTO nf^HMH A^cnoTb c|ibeAi6, H 0YA6:;6 OY cutfi^epeKo, ar- 3 

rOYCTA 'KB* (Sb AtTO vSt|NB* 6952 = 1444 Sbl^Bf^ATH l|apb MOYI^ATb A^* 

cnoTOY riopbrio CMtA^peBo h NosoRpbAO h bcio cpbBCKOY i^euAio DGH.) 
Kb AtTO Y^M*''^' (6952=1444) 4^e(^8a)ia «ai* 0YT0(iNNKb hahnh tóv 

H?;roY(^ORHKb h no(^ORH h Hceve N0B0B)ibA0. - 

Bb AtTO ySM>*>'* (6953 = 1444) (oktomb^ía *kb« noruRt K|iAAb kaa- io 

AIICARb NA BAf^NOH. (nA BA|>N0B0Y E, OYBN l|A|lb MOY|IATb K|IAAKI RAAAHCAABA 
NA BApHOMOY G.) 

Bh AtTO ySi|n6- (6965=1446) a^'K6mb|^ia •hi« (•k?- D) aon€COhi6 
rocno^AOY bacnoy (OTb MOYpYie aai^a^oy^ h BtNbVAUie h> h cbNiOMb AB>'noTb- 

CTBA. (Kb AtTO ySIfNe* — 6955 ZZ 1446 (d2R6NH Ce A^CROTb AAI^Apb H 110- 15 

CTABH €€ A^^^nOTOMb E G H.) 

Bb AtTO vSI|h:;« (6957= 144K) cenTCMKpiA •$• |^a:;rh #oma h k^aaia 

^•OMAmHKA* 

Bb AtTO VSI|N!;« (6957 = 144S) COKTOMB^IA «HI* «By€Tb ROH NA CHTb- 
NHI|H, l|Apb MOYpATb H lANbKOYAb, H OYBV€Nb RUCTb K&NbKOYAb. (tOSRA^ AtTO 90 
I^Al^RH MOYpATb lANKOYAA NA KOCOBOY* E.) 

Bb AtTO vSiiN-o^ (6959 = 1451) j^epsApA *A' OYMf^t i|A|ib uof^Tb 
(MOYpATb EFG). no ceu ase n|^ii€MAi€Tb i|A|^bCTBO cuNb lero yaaania, h 

OYCTpbMH €6 €b MNOrOIO THCOYlflOIO KOH^ H CB6TU I^AATH l|ApHr(>AAb npi€M- 
' AI€Tb, H TtA6€A CB6TUHXb MNOFO CbKpOYUIH Bb AtTO vSI|$A* (6961 =: 1453) 35 
MAIA ^K-O* BbTOpNHKb. nptaSA^ 1*0^0 HpHMOYTIA AHpHAIA •$» HAAC CAANA 
BCOYAOY HOY?bHOBH. (Kb AtTO ySl^xT 6963 = 1455 — n|IÍHMH l|Apb M€X- 

MeAb i|ApHr(^AAb D E, ^sii^a* G.) 

Bb AtTO Y^M^B* (6962=1454) ik>aia npnuH ifApb cocTiibBHifOY h 

RACNH f,0 €M€A6(I6BA HI^Kerb (OMOACKU. 30 

Bb AtTO ^fSífiv* (6963 = 1454) coktomb^Ya «b* oyxbath KiNbKOYAb 

4^e(>H!;bRerOBHKA OY KpOYIU6Rbl|OY, H CKORAAHKb OYRH TOY(^K€ OY RANK. 
CenT6MBpiA *KA* OYTOpNHKb. HO TOMb NOICMKpiA •$!• n|IHr6 RAIIIA NA KHCAHH6y 
H CKORAAHKA OY?CRATH<) H RUCTb NAtNOY MHOrOY- 

Bb AtTO v^i|^r* (6963=1455) iionía ^a* na noKAAAe nf^HUH i|Apb85 

M6XM6Tb YAAAhYa rpAAb NOKORpbAO , H ROrURt n6T|»b KOBAYeBHKb ROAb 
CptRpbNHIfCOMb CdAb AMHTpA |IAA06BHKA MAÍA *€• (TOSRAe AtTO OYRH AUHTA|^b 
pAA06BHKb neTpA KOBAVeBHKA ROAb CpeB|^bNHI|OMb G). TA %€ IIONIA <#* Rf^HMH rocnOftb CfkliRCHMXk. 79 

^Aropio. (h Al^^vre rpa^oRe H. h mnosrkctko po^A xpHCTiaHCKAro nopai^H E). 

Bb A%TO Y^M^A* (6964=1456) rieNSApA •€!« BTOpHlIRk KOlIkVA C6 

I 

R06R0AA ReAHKUH AHMHTpb KpAHKOBHKL. H OVNRATH €HA0Kir6RHKb MHXAAb 
^ A^CnOTA Oy KOVnHNHKOV A^R^MR^YA %h (MHXAHAO €RHilA6BHKb A^CHOTA TlOpm 
OV KOynHNHKOV, H CBei^A €rO Oy ReAHrpAAOV DEGH.) BbKfAAH C€ RpAAb 
RAAAHCARb CUNb AAHRepTe MAf^TA •ei* H MHTpOHOAHTb Klfpb A^O^ANACm ^pAMAKb 
(nečtitelné) Bb BtAHKOY COVBOTOy H B0€B0AA BOVKOCABb rOBtAHNHKb IfONlA *KA* 
TOXA^ AtTO BblCTb CbMpbTONOCIte Oy NOB€MbCpbAOV. 
10 Bb AtTO 7SI|^A* (6964=1456) IIOAIA -kb* pA^CUieNb RMCTb l|Apb 

M6XM€Ab nOAb BGArpAAOMb (dAb K&HKKOVAA, H CT0IAIÍ16 'R* l^RK^A*^ COnAIIIATe 
eANNA COTb l^AHAAA, A ApoyrA CdTb BbCTOKA. 

Bh ToasA^ AtTO no io(tp6Nh) ^r* N6AeA€ Rb cpuAov ARrycTA •ai* ckohya 

Ce B1;AHKblH R06R0AA XOHIAAb lANIOlilb. (oV B6AHrpAA0Y D.) 

i.*^ Bb AtTO vsif^e^ (6965=1456) ;ArHB« (dpAHXb oy R€ArpAAOV coAb 

CRHAOlAreBHKA H a>Ab AACAOBA lANbKOVAOBHKA NOI€MBplA «#* Bb CflbAOV- KpAAA 

(baaahcaaba G) cBti^Aiiie. 

Bb AtTo vsi|3(6* (6965=1456) a^k^mb^ia *ka* (*k;* G) b neTbRb 

*^* VACb Ji^hlie CKONbYA C6 BAArOYbCTHBIH TOCnOAHNb A^^^^OTb TlOpbrb^ H 
20 l|ApbCTBOBA AtTb «K#* HO TOMb ri€NBApA «H* BOeBOAA A'^*^'!*^'' pAAOeBHKb. 
TOaSA^ OVBH KpAAb AACAOBA Oy ROVAHMCy, A MA#eAIIIA CBt^A. TOn^A^ DYMH^H 
ce MCXMeAb l|Apb H A^^^nOTb AA^Apb riCNBApA *6h H npHMH AAl^Apb KOBHNb 
H HH6 rpAAORC nOB(l6XK6 AHpHAA «KA* TOSRA^ KOHYA C6 rOpROAA A^<^"OTHI|A 
epHNA Oy poyANHKOy^ MAA •r* BbTOpbNHKb. H Bb TOy NCOlflb a>AB63K6 (dAb 
^á pOyAHHKA Kb l|ApOy NA nOpbTOy rpbroypb H lfApHI|A MApA H '0'OMA CÍHXb 
OyiAI|b. (h Bb TO A1KT0 nOrURC CpbRCKAA BOHCKA HA TAMHlIJOy G.) 

Bb A«To v^ii^s* (6966 = 1458) konva ce A^^^noTk AA^Apb^ rieNSApA 

•K* B nCTbKb •A* YACk NCOipH. l|ApbCTB0yi€Tb Cb 6)TI{eMb •!* A'bTb H ^KS* A^^NM. 
Bb A-KTO Y^M^?' (6967 = 1458) C€l1T6MBpÍA ^^h npHMH l|Apb MCXMCAb 

30 rpAAb roAoyEbifb. 

T02KA€ npiICMb NAYCAbCTBO CpbBCKO MHNAHAb' AfreAOBHKb (mHXAHAO AEO- 

roBHKb D), EUBbiUH BtAHKMH BOCBOAA A^'<^noToy AA!;Apoy, 4^epBApA •KF^ (*r* 

D) H l|ApbCTBOBA 2R6 Cb rOCIfOXACH) A^^^nOTIIIfOMb CACNOMb H CTCnANOMb 
BpATOMb AA^ApCBCMb A^ MipTA *AA« A^^^b. H NHl^AOXeNb EUCTb MHXAHAb. 
;}^ npHICTK [lAYeAbCTBO CTCil^ANb BpATb AAl^ApCBb. 

Eh TOaSAB A%TO Oyupt KpAAb BAAAHCABb CblNb AAHRepTHNb, NOICUSpiA 

•KP oy Yecexb. 

T02RAC npHMH MAXbMOyTb BAUJA BHUlCCABOy rpAAb H r0A0yEbl|b H SKpb- 80 2itTonHciii|ii 

NOBk H i^ecAROY (h sKpkNOBANh E G) H BCAOVcTeNOY H niieHH cpeuh H no- 

naAH A>^HTpOBHl|OV* 

Bb ailto vsq^:;* (6967=1459) OVA^A^ ^ůcuorn^lk ji^hvfi^h cboio 
eA6N0V Z^ KN«:;a cre^ANA cuna •e<0MAiu€Ba ki^aaa BOCbHbCKAaro* 

Toa^A^ ^I^TO (dKTOMB|IIA *6h CBSI^A MA^eAlUb KpAAb (mHXAHAA E G) CH- 5 

AomreBHKA oif BearpaA<>V- npiicTb sne navsAbCTBO c|ibBCKO s^erb AAi^Af^esb 

KNei^b €T64^ANb. K(^AAb MA<e*€Alllb BUCTb CUNb K&HKOYAOBb, HSR6 CRtJ^A OYHI|A. 

nptsRA^ Toro sbKf^AAH ce iioaa •k* 

To^Ae AtTO CbpHNOYTb BUCTb Cb n(^tCTOAA (0Tb CBOerO XPANI€NIA 
Cre^ANb BpATb AA^ApCRb. Hl^brNAHb BUCTb HJ^b COTbYbCTBA AnpHAA 'H* H Bb 
Cl€ AtTO BUCTb KV|l'lOnAtXA. »> 

ToXAe AtTO npHMH l|A|lb MCXMCAb YAAAnÍA CM«A€|^^RO, IIONÍA *K« (CM%- 

A6|^eBo Ap^^Y*'!^ noyTb G. h to AtTO nAtNHuie h ovsRcrouie TOYpi|H mona- 

CTUpb MHACUlCBOVn Mecei|A NOCMEpiA «NI* G.). 

Kb AtTO ySii^H* (6968=1459) íoktomb^ia «eh noNCAi^ANHKb nAAOuie 

UIH|^HN6 OY rO|INI€Mb l|6X0Y, H norUEOUJC MNOrO AIOAIH^ MNO;;U 3Ke H NC' » 

;naui€ ce. " 

Bb AtTO Y^M^H* (6968=1459) (OKTOMBpíA -^í* KONYA ce r|ibroYpb 

(cuNb G) A^cnoTA riopbrA. (nptHMeNOBANNU repiiAHb G.) 

Bb AtTO vs^^"^' (6969=1461) iionia «kb« -i* VACb hoi|in noupbye 

MtC€l|b. 20 

Bb TOaSAe Bf^tMC EUCTb l|Apb NA lOYS^OYMb XACANA* 

Bb AtTO v$i|o« (6970=1462) BUCTb i|A|ib MCxueAb na baaxc na 

AI^AKOYAHKA RAAAA. BUCTb 3:6 Cb l|ApeMb H BpATb ICrO (^AAOYAb. 

Bb AtTO ySI|oa« (6971=1463) xoah i|Apb MCXMCAb na CHNAnb, H 

npHMH Tf^Anei^ONTb. n 

ToSRAe AtTO XOAH l|Apb NA liiOYpeio. 

Bb AtTO vsi|06« (6972=1464) bocba i|A|^b nf^ei^b A(^hnoy na bocnoy^) 

H OYXKATH Kf^AAA CtCJ^ANA I^CTA A^CNOTA AAI^Af^A H A^CTb l|A|IOY CMtA6(^6B0, 
TAABOY 3R6 6M0Y OOTCeVC^ A Bf^ATA MOY H CCCT^OY NOpOBH. TOCnO^AA aS6 
ero, H TA l^OBHMA A^CnOTHIfA eAAYA AB^H^NJ.AAppeBA^ C6Bt BCrbCTBOY BbAACTb 30 

NA OYrpt Cb |iH:;NHi|eio cbocio. 

ToxA^ M^pi* ni^íHMH roAOYEbi|b h iAHi|e h hnc r|iAAOBt BOCbNbCKe, h 

HACNH, H npHAe Bb CK0III6 IIOAIA -^l* 

ToxA^ ^"KTO nf^tcTABH C6 "O^OMA uioY|^A A^cnoTOY rio|^brio h r|ibroY|M>Y- 
Bb AtTO vsi|0* (6970=1462) 4^epBApA «ka* i^ArHBt KONb BOYYHicrass 

TpbNA (OAi> CANaSAKA BCrA MABpO TpHKAACKU H MApKO ATOMANOBHKb H AbMHTpb 
^OMAUlHKb. J rOCIIOAb CfkbBCKMXb. 81 Bil AtTO vSi|OR« (6972=1463) jiieKeMKpia 'Hi* oyu^a oy le^Resov 
Bb AtTo vsifop (6973=1465) hi^hcbili^h ce i^ixpoy rf^A^b iiihi|€ h 

HNH rpAAOBK. 

:> Bb AtTO v^M^A* (6974 = 1466) ko^h i|(ipii oy ApbGANKe na CK6NAe|i(i^ 

EerbCTBOV BkAACTk. TA 2R6 H rpaj^b Cbl^H^A KONfOyXb. 

ToasA6 OY^eiue Tovpbi|H ifpbKOBb luauikKov oy nob6mii Bf^b^OY. 
Bb Ai^To vsqo6« (6975=1467) BbTopHifeio xoah i|A(^b na apGANAce. 
Toroa^A^, Mtcei|A anpHAA *Ah, EUCTb n|^6C6Ai€Nii€ r|iAAOY nobomoy 

10 BpbAOY Bb l|A(»lirpaAb H no BCtXh npi;A'bA6Xb nOMOpbCKUHXb. 

Bb A«To vsqos* (6976=1468) EUCTb i|A(ib nf^e^b mo|^€ na ka(^ama- 

NOBHKA^ H (dTTOYA^Y BbJ^bB^ATHB Ce OY^e l|A)^b MAXMOYTOY BAIU6 EAUJbCTBO. 
TOXA6 EUCTb CbMpbTOHOCIie OY r|IAAOY NOBeMb BpbAOY H HH0YA6« 

Bb AtTO vsqoH* (6978=1470) npHMH i|Apb Me^MSAb rpAAb nerpn- 
15 noNHTb (eri^HBcoi^b na MO|^e F), iioaa. 

Bb A^TO vSifNA* (6981=1473) xoah i|A(^b na oY^OYMb xacana (h 

OYEH rA E)^ H. npHMH rpAAb KApACb, H Pf^tHAe p€KOY €4>pATb. 

Bb AtTO YS»|nR* (6982 = 1474, ^S"!"- ~ 6980=1472 E) xoah 

AXMATb EAUIA NA KApAMANOBHKA, H npHMH MOY *A* rpAA0B6, N Bbl^bMb 2n6NOY 
20 I€r0 H HMANÍI6. 

To2RAe AtTO XOAH EAUIA XAAOMb NA CKAAb^b. (Ostatek schází). 
^ (Ystavka zE.) H to a«to xoah xAAOMb hania noAb CKAAAf^b. 

H TO AtTO OYM|^« pAAOYAb BOCBOAA BAAHIKU. 

ToaSAe AOTO nOHA6 M6XM€Tb NAUIA NA CT€^AHA MOAAOBCKOrO, H NHYTOXe 
^ NenOAOYYH, (^AI^EÍeNb OYT6Y6, A BOHCKOY MOY ^^^^^ MbYOY Hf^^AAlUe H NO- 
pOBHUJ6 (E). 
IIL SLOVA RP. D Cíli RAČSKÉHO ok. L. 1680. Bb AtTO vSI|nA* (6984=1476) npIHMH MATCAUlb KpAAb H BOYKb 
30 A^CnOTb I^ACAONb rpAAb NA ptlft CABH (htRG ^OBGTb C€ UlAEAlfb F), 4^6p6ApA 
«K« (h nOCAA BOHCKOY) " HAtNH Cp6BpbNHl|0Y N H^CrNA OY Cf^eMb F). 

5 fltiA vsi|ne« (6985=1477) xoah ijApb ha KApAEorAANb. 

H TO AtTO XOAH HAUIA NOAb n^HNOAC. 

H TO A*TO XOAH i|Apb OY ^CTH, TpAAb CAijA* noArc)pi|H (F). 
35 5 fltTA vsi|ns- (6986=1477) oyaabh i|A(^h mm n chnobc ero oy 

ifApHrpAAOY, ACK. *s^ (F). 

T] Bb AMO YSifni;* (6987 = 1479) xoah ijAfib noAb CKAAApb h hc- 

11 82 ;itToiiHcufh 

nf^HMH ra, a ApHROCh nf^HUH h k^hnoy- " "Aku npHMH ta Af^ovro a^to. 
H noTOMb Al^ovro A'bTO ovMpt i|apk MsxMeTb. 

Toas^e AtTO ra^nh BoyKb A^cnon EpANHveBO (E). 

^ Kb A*TO -fSilYK* (6992=1484) xoah i|Apb naiai^HTb m KA(^aBor- 

AANA^ H nf^HMH K6AÍ6 H CeAbrpa^b NA MOpOY, rpA^OBt CT€4^ANA MOA^OB- 5 

CKoro (E). 

Bb AtTo Ysqvr* (6993=1485) nf^ncTARH ce BoyKb A^cnoTb* (BAAA^Bh 

•KS* AtTb. TO A-KTO (d^b X€|^A^AIA AO>'AOUie CUHOBH CTe^^ANOBH Oy €|^€Mb^ 

tiovpAti H lOAHb pcnoTb K.) 

^ Bb AtTO vSqYA* (6994 = 1486) I^ArUBt BOCBOAA AHMHTpb K&KUlHtih 10 
OY CM€A6|^6B0Y (E). 

•[] Bb AtTO vSijVA* (6994=1486) to a*to KUCTb nptNeceNíe MoqiH 

CBeTArO €TpACTOTpbni|A CT64IAHA CUNA A^CHOTA riO|^riA Bb rpAAb KOYnHNHKb 
4>6|^BApA *ei* (P). 

^ Bb AtTo vsqvA* (6994=1486) nocTpHxe ce fcoYl^Ati h NApeveNh i^ 

RUCTb MA^HMb. H TO AtTO np6NeC0IU6 M01|IH CTe4^ANA (ii>Tl|A MA3(HM0BA H 
lOANOBA Bb KOYflHNHKb (K). 

^ Bb AtTO vSl|Y€* (6995=1487) npIHMH K^AAb MAT6AUJb NOBU 

rpAAb AvroYCTA •k:^* (F). 

5 Bb AtTO vSijYi;* (6997=1489) nptcTABH ce CTe^^ANb BoeBOAAao 
laKlUHKb OY ReYOY (E). 

^ Bb AtTO Y^HYH* (6998 = 1490) OYMpt KpAAb MAT€AUlb OY K€YOY 
(E). anpilAÍA -S* BA SeAHKH BTOpNHKb (F). 

^ Bb AtTo Y?A- (7001=1493) xoAH i|Apb ha ApSANACe. H npHMH 

eAHRATOY H MCdTOVHU (F). * 25 

^ Bb AtTO v??- (7007=1499) OY^eme TOYpi|H qpbKOBb CBeTAro 

AHMHTpÍA OY COAOYHOY H OYYHNHUie M6YHTb (K). 

Bb AtTo Y?*'* (7011=1502) np-fiCTABH ce lOANNb A^^^noTb (cUNIk 

BAArOYbCTHBArO CTC^^ANA EG) A^K^MBpÍA *U 

^ Bb A*TO 7:5^1- (7017 = 1509) OYMp* pAAOYAb BOCBOAA BAAlUKhl (E). 30 
^ Bb AtTO 7?Hh (7018=1510) OYBH AH>^H'rp>' lAKlUHKb MHXNOY 

(mhxaiiaa jiní) BOCBOAOY OY chbhmoy (E). 

51 Bii AtTO v^#h (7019 = 1511) BUCTb EOH l|ApA HAIAl^HTA Cb^CUNOMb 
CeAHMOMb (E). 

5 Bb AtTo *f^K^ (7020=1512) oYMpe i|Apb nAias^HTb ioaía ♦•O'* i^)-^ 

^ Bb AtTO vI^KA* (7021 = 1513) OYA^RH l|Apb CeAHMb KOYpTA H 
ANMATA H BbCH) CpATYlO CBOH) H BbCb pOAb CBOH A^ KOpCNA. 

TOIKA^ AtTO OYBH MeXKieTb ECrb BAAAA BOCBOAOY NA BAACeXb (E). rocnojj^b c(kkGCKU\k. 83 

^ Bh AUTO 7^KB* (7022=1514) xoah i|aph ceAHUk iiiaxk na CHiiAMb 

K^AAk HAIUOV^ pA^BH TA Oy NCrOBOH ^eMAH AVrOVCTA ^Bl* 

To A^TO H^H^e CeKOYAA H tiOVpAtik^ H MNOrO Nf^HCTIANCKOrO (^0^1 

noroYBHui€ (F). 
ft 5 Bk AtTO 7?Kr» (7023=1515) pai^KH BdAHAb Berb kihoiiia jcep^eA- 

CKord BoeBOAoy no^b XABAAOMk maYa *s* (F). 

Bb AtTO Y^KA* (7024 = 1516) n|^tCTaBH Ce MAjílMb B/IA^HKA Bf^ATb 
IOANNO\ A^CnOTOV, ri€NBA(lA ^Hí* 

^ Bb AtTO vl^KA^ (7024 = 1516) OyMpt KpAAh BAAAHCAABb (E). 

10 Bb AtTO v^^KG* (7025=1517) i|Apb ceAHMb iiiAXb npiHMH rpa^b 

MHCVpb cH|^*KYb ervnTb. 

5 Bb AtTo Y?K"* (7028=1520) oyMp^ ifApb ceAHMb, h ho 6Aho 

A«TO GOVAHMANb qAph CUNb €ro fipiHMH BtYb, A BApA^HHb v^A* (7030=: 

1526) (EG). 

is ^ Bb AUTO v^K^e** (7029 = 1521) nA^e COVATANb COVAHMANb NA pCKOV 

CABOy CA MNOSRACTBOMb HI^MAHATIANA^ H MpCXO^RA^XOV (^tKOy CABOy SIKO NO 
COYXOMb, CH(^ftYb no MOCTOy HA (JONb nOAb CpeMA, H HNIH2K6 Bb AA^IA^K npC- 

nAOYiue, k&ko NCMOifiNO nh puKAMb TtMb HCMAHATCNH ovAP^iK^TH, eme oyrpH 

HMtIAXOV NAA62RA<^Y ^^ '^^^^ CHANHXb (^^KANb, (dnCTOVNHlUC (dth BACOlfA^V 
20 CAABNH rpAAb BCAHrpA^b HNH XC (OKpbCTNC rpA^OBC H A6THIAX0V IAK02K6 Of^AÍC 
Kf^HAATH^ C6AA H rpA^OBS HAAIAXOV. COAC VOVAO TAKOBOC ! TOFAA CKpbRb I^eMAH 
TOH, CAIOl|IA CpCMb. A^BNA MCCTA COnOVCTHlUC, q^bKBC H TpAAOBC |^A^OpHUI€ 
A CAABNH BtANrpAAb NCBOANCd OVrpH npCAAAOlilC^ H BANHA0I1J6 ABrApCNH 
M6C61|A AVroyCTA *KH* 

25 (I rocnoasA^ cacna eubujh A^cnoTOBHi|A ncboano) octabh caabnh rpAAb 

KoynHNHKb, H AA ce EcrcTBOV npCKO |^6K€ aoynaba, ov BbHOVTf^bHOV ovri^iH). 

A CAABHOY H AHBNOy I^CMAIO A^CHOTOBOV TOYpIfH nOnACNHIIIC^ A ACRH T^AAb 
KOYHHNHKb pAI^OpHUie, CCHTCMBpVA *^* (F). *) 

Bb A*TO v^K-O'* (7029 = 1521) n|^IHMH l|A|^b COVACHMANb rpAAb CAO-* 
30 BOYl|JH GCAHrpAAb H HHÍ6 COK^bCTNYC rpAAH. 

^ Bb AtTO Y^AA* (7031 = 1522) npHMH l|Apb COYAHMANb pOAOCb (EG). 
Bb AtTO V^^A* (7034=1526) Bb^en l|Apb COYACHUANb BAf^AAHNb 
NA AOYNABOY. 

^ Bb A1KT0 vl^AA* (7034=1526) XOAH l|A(lb COYAHMANb NA AAOYUIA 
35 Kf^AAlA, H OYBH TA NA MOYXAYOY H npHMH MOy ROYAHM>> CTOANU T^AAb, H 
BbCOy l^CMAH) OYrf^bCKOY NA^NH H pA^CHRA, H A^A^ KpAAlCBHHOY OY GOYAHMOY 
lANOYUlOY BOHBOAH XCpA^^^^KOMOYn nORpATHMOY CB06M0Y (EG). 
*) Opraveno dle nikopiau KukuljevicoTa (viz Književnik III, str. 123). 

11* 84 ;itToniiciii|b 

^ Rb ^tw fi\i' (7037=1529) xo^h ippL covahmanb na ctYb, h 

NenOAOVYH HHYTO (E)* 

^ Kb AtTO v?^* (7040=1532) XO^H IfApb COVAHMANb MA nCTpA 

B06B0Á0V MCOA^cdBCKaro, noEeiRC np^KAi' NHMb h:; cbo6 :;6mai€ (F). 

5 Kb AftTO vijM-e'* (7049 = 1541), no cbMpbTH laNovuiesoH^ oy^e 

ippb CO\fAHMAHb BOVfAHMb (EG). 

Rb AtTO vI^Hr* (7053=1545) npiHMH l|Apb COVASHUANb ROYAHMb^ H 

Bbcoy ^eMAH) ovrapCKoy pa^^cnna. 

5 Rb A1KT0 v^jM-o- (7059=1551) x^í^h GerAep serb na thcov^ h 

n|^HMH B6YK6(ieKb H AHROBOY H HHe RAAANKe. H H^B NA TAMHUlSAf^b^ NHlflA lo 

NenoAoyYH. 

To AtTO nf^lHAOlUe TAI^ATH N6MAYKH KHNH (?) H n(^HMHUie RAKH AHNOBOY* 

To AtTO norHBe ba^at (F). 

Rb AtTO y^\* (7060 = 1552) npÍHMH AXMATb HAIUA T€MHlUBA(^b lOAlA 
«KS* H TO AtTO n|IÍHMHUie H AHNOBOV H HNt rpA^OBt. H TO AtTO NA eC6Nb 13 
IA6H €6 COnAUJATA I^Btl^ftA (EG). 

^ Rb AtTO 'f^x* (7060=1552) |ia:;eh xA;(MANb nAiuA oyrpe h neT|^a 

llAKHtiA nO^b CereAHNOMb 4^6pBA|IA ^A* 

To AtTO H^^n^e XA^I^^Nb nAUlA C BOHCKOMb B6AHK0Mb, npíMH T6MHUI- 
BA|^b IIOAIA *H* H n^lH^e NA €r|^OY, NHlflA N6nOAOYYH. 20 

To AtTO lABH Ce (OnAlUATA ^^Btl^A^ (OKTOMBplA •»!* (F). 

^ Rb AtTO v?5B* (7062=1554) EUCTb KVpYonAcxA (E). 

^ Rb AtTO ^fiV' (7063=1555) EUCTb yoyma no SbceHi^eMAH (F). 

^ Rb AtTO v^jiA* (7064=1556) k&bh ce (oriAuiHTA SBt^A^ (F). 

^ Rb AtTO y^ie- (7065=1557) xai^H nAUiA no^b cererb BAi^coiub, 25 

NH1|IA NenOAOYYH (F). 

^ Rb AtTO v^oA* (7071=1563) xcoAu xi^oycTANb nauia bováhmckh 

NA XCpA^^b l^eMAH), NH1|JA N6n0A0YYH (F). 

Rb AtTO vi^OB^ (7072=1564) n(^ÍHMH i|A)^b coYA€HMANb cereTb^ toy 

H KONbqb npi€Tb. 30 

^ Rb AtTO vi^oe* (7075 = 1567) hi^Yhmn neTpANb hahia Iíoyaoy- 

H TO AtTO npiHMH l|A|^b COYAeHMANb C6r€Tb AVroyCTA *6I* H TOY ^0- 
rHB6 l|Apb C0YA6HMANb. H TOY ^^K^A M0YXAM6Tb RAIUA CCOKOAOBNIíA A^CAAHb 

nAUJOY noAb ccrcTOMb. 

5 To AtTO (OI|ApH ce COYATANb CCAHMb (F). 85 

^ Rb AtTO vi^os* (7076=1568) nouf^bYe CAbNi|e no Rceu i^cmah 

AnpHAIA •'O- Bb noAOYANC (F). 

^ Rb AtTO -jr^n* (7080=1572) OY^ciue (toyi^ijh) cercAHHb (G). w 

5 Bh AtTo *?nH» (7088 nr 1580) nf^ÍHMH i\(\ph er^f^b, c(dNAOVKk h 
HHe nAAANKe (F). 

5 Bb AtTo v?|>* (7100=1592) ov^^eiiie (Tovřun) KeYK€|>eKb h nAt- 

NHUie X(^HCTÍANt (G). 

* 5 Bh AtTo Y?|>K- (7102=1594) nórHEc xacanl KAOBOifyapniib ha 

TovpROV (G). 

Bb AtTo *fipr* (7103=1595) chaserouie moi|ih cBetaro cabu apxVe- 

nncKona c(^bBCRAro. €Hnani> naiiiA H^b mon(I€th(^a MHACiueBe (OTNcce ov 

KOKverov noi^AAiíieNOV h cbasjí^esKe na R(^AYApeRov ^""le E€AHr(^AAA. (bi> AtTo 

10 7!5pr» — 7103=1595 — coTNecouie Tovpi|H CKeraro cakov n^h uHAeiueRe 

M6C6I|A MAf^TA «A^ A^Nb, ANUeTb Etrb (oliOVl^b, A ClXmrOUíe Anf^HAÍA ^Kl^* 
NA B(^AYA(^OV nOAh EtAHrpAAOMh ^)* 

Bb AtTo -fipe* (7105=1597) npiHUH i|A(^h uexMeAb rf^A^b crAph. 
^ Bb AtTO ^^(^e^ (7105=1597) cHUie ce a^obniai|h h nnhuihIíh h 

15 nHBAlANH €b A£(^BHUJ CerOMb NA rAt|KOV (G). 

Bb A%TO ^f^A* (7130 = 1622) XO^H IJApb OCUANb NA A6XA NA KAMeN- 
HHI|OV rpA^b H NNYTO NCnOAOVYH. 

lomf^e A'bTO H norbise i|A(^b ocuANb, ncovbcaíno coTb Koro hah kako* 
5 Bb AtTO v?|>AS* (7136=1628) H^coiiJe Tovpi|H na Bor^ANb (F). 

ío Bb AtTO 7?pM?* (7147 = 1639) XO^H l|Apb MOVf^ATb NA BAr^ATb H 

n(^ÍHMH ero. 

1] Bb AtTO Y?řN* (7150=1642) HACOuie tov(^i{h na k^hu, Enme 

TA *K%* AtTb, H OV^^eUie TA ♦K?* AtTO (F). 

5 Bb AtTO v?pNK* (7152=1644) HA(Ji>IU€ T0V(>I{H ha I^A^Apb H NHlflA 
85 NenOAOYYHUie, Bb;^B(^ATHIU€ C6 TA1|1€TNH (F). 

Bb v^PNf* (7153=1645) eucTb :;aaa(^€ka bohcka, h mnofo AtTb 
BOCBAiue n(^H i|A(^ov HepAXHMOv H cuNov ^^y ^^o^( M6XM6Aov^ H Heno- 

A0VYHU16 NHYTOme^ Nb TbYÍK) nOXAf^AUie nOMO(^€KOIf R(^AHNOV* (mH^NOVK) 

r^eiiAK) H. Bb AtTo v?pHe — 7155=1647 — H^e T€K6ah namia na :;AApb, 

30 H N60V:;6 TA G.) 

^ Bb AtTo vi^pN-e^* (7159 = 1651) H^e aah naiua h oy^^ CNOBoy h 

€€BHIllb H HN6 HAAANKe (F). 

5 Bb At^To vi^pN^* (7159=1651) cbrf^A^H aah hauja YeNrHli rpA^b 
NA koaaiuhnobhIíov (G). 

,5 ^ Bb AtTO V?p5A* (7161 = 1653) 0V?€ €6HAHA BAf^A^b, H HN€ NA- 

AANKe NACNH. H TO AtTO OVMO(^H CeHAHH) AAH HAIUA 0\ TCMHlUBAf^OV (F). 

^ Bb AMo yip^r- (7163=1655) ov^^eiue TOVpi|H ovHBApb (F). B6 ntTonHaqii 

5 Bh AtTO v?pH€* (7165=1657) norHBOuie tov|»i|h na hoy|»h^ (ía?- 

KHUie H NeMI|H, TCOrAA COCTABHllie BOeSATH NA N6MI|A (F). 

Bh A'bTO Y^f^^S* (7166r=:1658) a?CM6Th nAUJA KIOnf^lAÍA nf^ÍHMH 6N0R0V* 
Bk AtTO *f^p\^* (7169 = 1661) npÍHMH AAH HAIUA B6AHK1H BA|kAAb 

CTOANÍH rpA^h OVrA(^CKÍH H HNÍe r(^AA0B6. , 5 

5 Bb AtTO v^pí^** (7169=1661) ov^euie toy(^i|h kam6Nhi{ov, h 
(oreiue (obank rf^A^h povcKH, h mnofo xpHCTiANCKAro |k(dAA nopOBHiue (F). 
(Bh AtTO vípn* — 7180=1672 — noH^e i\iph uexMe^h ha abxa h b^stb 

KAM6NHI|0Y r|»AAh H.) 

Bh AtTO *fZP^- (7172=1664) h:;ua6 AXMen nAiuA Kion(^HAiKh ch b€- ^^ 

AHKOMh BOHCKOMh H TNtBOMh H Bhl^CTh TpA^h XOVr^BAph, H nf^t^hlUe Bh B6AH- 

rf^AAOV- (h Bh Tov i^HMoy iabh cg onAUJHTA ;6%!;aa A^k. «e* h uNoru a^^nh 
BhicTh IL) H nAKhi noHp Bh A'bTO v^l^or (7183=1675) na humiia, h 
TAMO HenoAGY^H NHYT02K6. |»a:;bhuj6 bo cfoboy chaoy H rphAOCTh, H I^A-K 

OYCTf^tTeNh fihlCTh NA |»tl|t NOY|»H (OTh I^AnA^NhlNh Cl^hlKh, H Bh;^B|»ATH C6 ^^ 

nocpAMAieNh. 

^ Bh AtTO Y?poe* (7175=1667) |»a;;ghui6 TOYpifH vexf^HNh rp^b 

M(d€KOB€KH, H CTHX6 BACHAh B06B0AA C BOHCKOMh, (^A^BH TOYf^VHNA, e^BA 
OYTeY€ C MAAO B0HCK6 (F). 

Bh A%To *f^oe* (7185=1677) nohac ThxA^ AXMen naiua na K|»HTh. 20 
H B06BABh ero •r a-rta h npiHMH Bh AtTO v?řo?» (7187=1679). 

5 Bh AtTO Y?pY^ (7190 = 1682) HAOUie T0Y(>1(H na 4^HA6KhXA;h, 
pAI^KOnAIUe TA l^eMACOMh BA(^ABA(^h (F). 

^ Bh AtTO Yl^pYA* (7191 = 1683) nOH^e l|Aph MOYXAMC^h CBOHCKCOMh 
BCAHKCdMh H f^Ofie OY AKO TpA^h NA fiOY(»1i6Bh A^Nh. H NOCAA BC^^Hf^A NA ^^ 
rf^AAh BCYh. AOÍi€ Bei^Hph nOAh lANiOBh, nOCAA l{ApA TATApXANA np€KO |»AG€ 
BOA^i AA nA6NH I^CMAK) NtMAYKOY* nOnACNHIUe H nOf^OBHUie^ H MNOrO C6AA 
H rpAAOBe (OnOYCTHUie. Ji^ofie Bei^Hph ca MNOFODM CHANiOMh BOHCKCí>Mh. H BH 
BCYh •Y* A^NA, NH1|JA NCnOAOYYH. CTHrOUIS NtMipi, (^A^GHUie MOY^ idCTAAO 
OYTCYe C BCl^Hf^OMh MtC6l|A AVFOYCTA «Kr A^Nh. BC^Hf^h JS^Ofie OY BCCOrfkAAb) 30 
nOCAA t|A(^h, T6 TA OYMOpHUlC, NOCMB^IA ^Ki;* A^Nh (F)« 

^ Bh AtTo v:;pYB« (7192=1684) ha^ cepACKcpb noAb eoYAHMb, 

pAl^BHUie FA NtMt|H HAA BAAOY (?) AVrOYCTA *^h A^^h H OY^^eiNC RAAANKOY 
CHp^bYb OYHBAph^ ;;ATB0pHUJ6 ROYAÍ^Mh, EHUIC «n* A^NA, NCMOOrOtUC OY^BTH. 

NAAC CHtrh (F). IV. SLOVA RK. F ČILI MAGARAŠEVIÓOVA OKOLO L. 1 699. 

Bb A^&TO 1685 H^e UldHTANb HB(^AHMI> ndlUA nOA(» (dCTI^OrODNb, KH 

n «Bi* Ai^NH. cTHroiue n€mi{h, (^a^ghuic MOV KOHCKOif. noseasc bv eovAHMb, 
5 ToasA^ A6T0 OY^^ciuc ncmijh r(^aA>'>|i' " AHnoBOVi h HNe ndA^Nice cokoao 

flOnACNHIUe, H X6(^A€Ab CdCBOHlUe. 

Bb AtTo 1686 ov^euie NeMt|H covAHMb rpa^b^ h uNorn Hi^rHcoiiie 

nOAb NHMb, H HN6 ndAANKe nonA€NHUJ€^ 

loTUf^e AtTo oy^e ua^af^b nevovH, h nondAH hnc naAANKC. 
10 Bb A'bTO 1687 pAi^EH iiAp4>HUJb xe(^i{erb covahmana Bei^Hpd no^b a(^A- 

lUANOMb H CreHb HAUIOV ABrOVCTA *^í* nOBeaS6 Bei^Hpb nOJ^b BApAJ^HNb. T6IIJ6 

AA TA ovMOpe ereNb n^iue. B€:;Hpb BH^e ce^c oy iijahk6 h lANHYapb afa, 

HA0II16 IlJdHKOMb AO pOVXYAKb, HAKH H^OUIC 0\ í\í\pmpi\]i^h. OVMOf^H FA t|Apb 

cenreMBf^YA «A' 
15 Bb AUTO 1688 Bf^Auie ce tov(^mh na creub raiuov ^^koao nHf^oTA, 

nAKH nOMHAOBA (?) l{A(^b. 

ToSB^e A6T0 l^ATBOpHIUe TOVpl|H t|ApA M0VNAM6TA) H nOCTABHIIJ€ t|A(^A 
COVAHMANA. nOCAA l{Apb COVAHMANb 6r€Nb nAUlOy nO^ RHOFpAAb. Ji^ofie 

nAp4>Hiiib X6pi|€rb NA (^eKOY CABoy, n(^€XonsAAXOV iako no covxoy na coNb noAb 

20 B(^AYA(^A. BH^e erCNb NAUJA TAKOBO YOVAO, COCTABH lllAT0p6^ nOBeaS€ ]S^0 CUe- 
A6p€BA. AOKAe BH^e^ l|JO Ke BHTH, NAKH (dTHA6 0\ NHlUb. A N6MI|H Cyi^eme 
(OKOAO rpAAA BApOUJb nOnAAHIlJ6. NAKH EHIUe Tf^A^b N6Mt|H MeC€l{A ABrOlfCTA 

•k:;* A^n>'- 

ToasA^ AeTO oy^e anca KAneTANb ov^sHife. 
25 ToasA^ A6T0 ov^e npoAANb i|J6TA nobh rpAAb. 
ToasA^ AeTo Hi^rnBoiue cf^bSAH noAb bnhn ? 

T0;BA6 A€T0 Hl^rHGOIUe Cf^bBAH NA rCOAlH). 

H TO A6T0 Hi^rHBOiiie noAb BHuierf^AAOMb o\ bocnh na a^^nh. 

Bb AeTO 1689 HI^HAB Af^Anb NAUIA C BOHCKOdUb, H (^Al^BH FA n(>HNl|A 
^^ AOyH N6pl|6rb NA BATOYHNH. nOB6a:6 OV NHUJb MeC6t|A ABrOYCTA *KS* f,mh. 
fiotie X€(^l)6rb ^Cí NHM6 NQ AAKO, 1|J0 KOCTAAO EeUJ€ (^A^EH NOAb NHUlOMb. 
NATepA NA NH I1IAUI6, B6Y6 C€ NOAABH, N€rO 1|J0 HS^rHBB (OTb CABA6. 

ToasA^ A€'>*o npHMHuie N6mi{h CBoy c^bncBoy :;€maio, h nA6NHUJ6 CKone. 

T02RA^ AeTO (0A€ BHTOpANb, H Nen^HUH BHAHHb^ H NOHAe NA BAACH. 

Bb AtTO 1690 Hi^HAe fiovnpHAHlib Be^npb CBOHCKOUb BeAHKoub, ]i^(ú\ie 
noAb NHUJb, noYe ta ehth, a ap^V^^^ bohcka hac na xepA^Ab* 

ToasA^ AeTO oyxHTH TeKeAH rpA4»b AH^epA noAb EpAuicoBOMb. KAAb to 
Yov npHNtfH AOVH xepi|erb, b^ath bohckov ka epA^AOV, a Be^npb oy^e NHUib 88 AtTonNcki|b 

NA B6pOV M€€6I|A ARfOVCTA *^í* Ji^fKUh. Ji^iútie Sei^Hph € O^tlOMb CHANOMb BOH- 

CKiOMb, H mfi^e noAh EeAHrf^dAb. a x(>hctianh, i)io bíanov no conoh KpAHHH^ 
ji^if^mue ce BercTBoy uay^f^cKOH ;€mah ao bovahma^ a tov|»i|h cdCBonuie 

BCAHrpA^b. idCTAAOlUe NeMI|H 0\ 6>€6K0Y^ A TOVpMH 6)CB0HlUe CABb CpeUb 
AO Cí>C6KA. 5 

Bb A6T0 1691 ^otiC 1iOVn(^HAHtib Be:;H(^b OV Cf^CMb, H |»A:;BH ta n|»HNl|H 
MVH X€(^l|6rb HA MHXAA6BI|OV9 H TOlf HOrHBe RCI^H^b. 

TojR^e Aero noH^e n(^HNi|ov aovh epi^eih no^b BApA^HUb. bhui6 fa 

•6« M€€61{A. 

TOSRA^ A6T0 HTfif^e, AHI^ef^b Hl^b pOBCTBA^ f^otie, nOftb BA(>Aj(HNb, H Oy^e- 10 
1116 TA MeC6t|A MApTA «Sh j(ANb« 

Bb ACTO 1692 Hl^np KAHAA^b fi6N6pANb C BOHCKOMb H HA^e HOftb BA- 
pA^HIIb, H TOYpYHIIb nA^e HA I^eMOyHb. H TO A6T0 N6BH BOH. 

Bb A6T0 1693 H^H^e ApAnb HAIUA C BOHCKOdMb BeAHKCdMby H HA^e 
no;^b BApAAHHb II BH TA *r« Mecei|A. NeMOa;€ ta 0V^€TH, B^ATH €6 CpAUOTNO. 15 

Bb A6T0 1694 TO A6T0 H6BH BOH. 

Bb A6T0 1695 nocTovnnuie NeMi|H BCAHrpA^^ h N6Ma)2R6 npíeTH, f^o- 

ÍiOUJ€ nOAb BApAftHHb. 

Bb AeTO 1696 H:;HA€ CAKCb H KAOAApb 1i6H€pANb nO^b T6MHUJRA(>b^ 
BHUie TA *A- A^NA. . CTH;K6 l|Apb MOVCTA^A^, T€ €6 BHUJ€. H TOy pAHHUJ6 ^ 
AHCTepA H OVUpC. 

Bb A6T0 1697 Hl^H^C IfA^b M0VCTA4>A O v BAAUJKOY^ H HA^e Hlk THCOY^ 
H NAYHHH MOCTb (úHfi^e. H np€li6 B6^Hpb Olf BAYKOV, T6 OV^^CIIie THTCAb^ H 
nA€HH C6HT0V, MHOFO XpHCTÍAHbCKOrO pO^A ROpAI^H^ nOHA€ H f^otiB NA Cere- 
AHHb. €THnS€ npHNI{A AOVH € H6MI|H, pA^BH IlOy BOHCKOY) H NAT6pA NA as 
THCOV) Be1i€ C€ CAMO RO^AKH. IfApb BH6UJH HA (OHb nOAb TH€6<) BHA^ TAKOBO 
YOVAO, (OCTABH €B6 lUATOpe H TOnOB6, (0^6 Oy B€AHrpAAb M€€61|A ABrOYCTA 

To;RA^ ^^TO B6N0Y Hl^HUlAH KOYPOYUH OY TOKAH, H HAKH nopAi;HUJ6 H 
H€MI|H, H CBC^AIUe TOKAH 4>^f^^NI|A OY B6Yb. 30 

T02RA€ A6T0 npHHl|U AOYH HACHH €ApA6B0, H HperHA np6K0 CAB6 p6K6 
M€€€I|A CenTCMBpÍA *KT* A^Hb. BpATH €6 l|6CApb CA pA^OCTÍH) B6AHK0K) 
oy BeYb. 

Bh A'bTO 1698 A^HA^ neTApb t|Apb mcockobckh ifecApoY AccdnoAAOY o\ 

B€Yb* TOY €€ BHA0U16 *B* t|ApA. 3^ 

To;RA^ A6T0 IfeCApb nOICAHCApb H MCdCKOBCKH IfApb H MA6TAYKH A^Y^AI" 

KpAAb T€ C6 CKOYnHUie OY CpeUb OY BApOUJb KApAOBAlfb, A' "^HKC 

MHpb CdTb !;€MAe, A^ H6HMAK) B06BATH GAAHb HA A^^yrorA. • K* ♦ r» rociiOAk ei^kBCKyiKk 89 

PŘÍMĚNEK Z RUKOPISU D ČILIEAČSKÉHO OKOLO L. 1680. 
Kb Awo v^pA* (6151=643) Mex^ov uiecTUMh h ceftuuMb cb€- 

TUMk H KbC€AieNCKUMh CIiBO|»OMb, BblCTb BOrOM|kb€KIH H AURNÍH npOf^OKb 
TOypCKUH CMtTAlfb MOV^AMeTb, Bb ^I^NH t|ap(l rpbVbCKArO KONCTANTHUd 
5 KbNOVKA H^AKAVeSA. 

O l|A|ke?Cb TOYpCKUXh,' KOH 16 HO KO€Mb RUCTb H KOH l€ KOrO (lOANAb 
H KOAHKO e KOH l|a)H:TKOBAAb. 

Kb Awo ySíňHi- (6867=.1359) i|apcTBOVioi)iOY Bb i(ApHr|»AAOY >|a- 

I^Oy rpbYbCKOMOy MANOYHAOY^ CUNOy KAAOIOAHIIA IfAf^A, npl6Tb OTUAHb 
IOMOYCTA<^A CpOAb KAAHnOACKy, H MNCOrU CTf^ANU Kb l^AHAAOV- CblUI6 SR€ H 
TpoyCH B6AHqH HO MtCTCXb XpHCTÍAHCKUXb. 

ll|kbBVH l|Apb MOyCTA^A OTMANb H IfAf^CTROBA •$• AtTb. 
B* CUNb ero (OXpANb, l|A|k€TtfORA *KS- AtTb. 
r MOV(^ATb, CblHb ONpANOB, l|A(^CTBOBA *^* AtTb. 
15 •A' nAHIl^HTb, CUNb MOYf^ATOBb, l|ApCTBOBA -A'* ^'^Tb* 

*6* A^MH^b, Cbiflb RAIAl^HTOBb, IfA^CTBOBA -AG* AtTb. 
•S- MOyXAMeTb^ CUNb NAIAl^HTORb, E^ATb A^MHpOV^i *K* AtTb. 
•:;• MOVCIA, Bf^ATb ero, IIA^CTBOBA •r* AtTA. 
*H* H no MOVcYh KpHYKÍA, Rf^ATb CFO, t|ApCTBOBA *^- AtTb« 
to ^-e** no NICMb MOVpATb, CUNb MOVXAMCAOBb, l|ApCTBORA *K^ AtTb. 

•I* M6XM6Ab, CUNb MOYpATOBb, t|ApCTRORA •A* AllTh. 
«AI* nARIl^HTb, CUNb MCXMCAOBb, IfApCTKOBA -AT* AtTA. 
*BI* CeAHMb, CUNb nAIAl^HTORb, t|ApCTBORA ••O'* AtTb. 
•ri* COYACHMANb, CUNb CCAHMOBb, t|A(>CTBOBA *MS* AtTb. 
fS *AI« CCAHMb, CUNb COYACHMANOBb^ l|A(^CTBORA *l- AtTb. 

•61* MOY(^ATb, CUNb CCAHMOBh, l|A(^CTROBA *K* AtTb* 
«Si* MCXMCAb, CUNb MOYpATOBb, l|ApCTBOBA •^^ AtTb. 
*lí* AXMC^b, CUNb M€XM6A0Bb^ t|A(^CTBOBA •A>* ^"^Tb. 
*NI* no NICMb R(^ATb CrO MOYCTA^A, t|ApCTROBA -C* MtCCIfH. 
to ♦^h OCMANb, CUNb AXMCTORb, l|ApCTBOBA MAAO. ClflC MAAftb B06RA NA 

A6XA, H (OTTOYAOY Nen|»VHA6. 

*K* MOYpATb, CUNb OCMANOBb, I^A^CTBORA ^Cl* AtTb. 

•KA* HGpAXHMb, BpATb MOYPATOBb, l{A(^CTROBA •H* AtTb H «;• MtCCIfH. 

M6XM€Ab, CUNb HB(^AXHMORb, OI|ApH C6 Bb AtTO -f^^HS* (7156:1=1648) 

AvroycTA *s* 95 12 PŘÍDAVEK. pvm^e 0\E(ů CAOKtHe HEHMtXA KHHfl, HA YplTaMH H 
i pt^HUH VkTtXA H raTAAXA, nOnHH CAI|I6. KfllCTHBIue 
ff!e CA, ftHMbCKdUH H TfllYUKyMH nHCMGHU HiKXJtAax.lL ' 
CA nnCATH CAOBfiHbCKK ptYfa BC^l 0VCT()06nilA. HK KAKO 
UOXeTli CA RHCATK A^Ept rftlYbCRUMH RHCMCNU 1 BOn, 
HAH XHRCilTl, HAH ;tACit, HAH IffllKOSh, HAH YdílHKC, 
HítH IUK|ta>TA, HAH njfh, HAH XAOY, HAH WHOCTh, HAH 
Al^UKl H UHAS nOAOGHAA CHMl? H TAKO EtUlC MHOFA ACTA. 10 

Ho TOMh Xe YAOKtKOAH>EI>l|t. EOn, CTpOAH «Ct, H HCMCTASAtA YAOHftYA 
fOf,l Be;^ fA^OVUA, H% BbCA Kl (tA^OVMOy n{tHEOAA H CHACCHHH), HOUH- 
AOBABk pOA^ CAOBtHbCKl, HOCAA HUl CBATAFO RCilCTaHTHHa 4>IIA0C0^A, HA- 
flHlfACMÍtrO KHpitAA, MAKA RpARCAHA K HCTHHHA. H CLTKOftH HMl IIHCUGHA 
T|tH AGCATC H GCUk, iňRX OYB<» HO YHHOy rfťLVbCKUSl HNCUCHl, (OBA XC HO U 
CAOBtHkCT«H |ttYH. IdTl HplBArO XC HAYbHl HO rfilYbCKOy: CDHH OYSO AA^tA, 
A ChH a;l, WTl A;A HAYATh MB06. H mtOÍHe (ŮHH HCAOBAbUlC CA XHAOBb- 
CKUUl nHCM6H6Ul CbTBOpHHlA, TAKO H ChH rplYbCKUUl. XHAOBC EiD HftlBOe 
HHGUA HUSTh 9Ae4>^4 ^^^ ^"^ CKA^ACTb, OlfYCHHe CLBpilllAiKIIIC, BlBOAHUOy 

AtTHipov, H rAAroAAifie : oyvh ca, eise ecTb AAe^i. a rfu^a, noAOBAi|iE m 

Ce TOMOy, AA^A ptUlA. H CHOj^OGH CA (teYGHHe CKA^AHHA XHAOBI)CliA rpiVb- 
CKOY A;UK0Y, A'^ (i6Y£Tk A1i1'l"(IOY Kl OYYCHHA MtCTO : HI|IH. AS^ BO HI|1H 
pCYeik CA rfllYbCKeUk A^UKOMh. TBMl BO HOAOEA CA CBATUH KH(>HA1 
CTBOjtH nplBOG HHCMA A^l, HK lUO II npiBOMOy Ciill|IOY nHCMCHH XJlfly, H 

OTL Bora A^iHOY |>*>A'>Y caobihkckomov ha &>te(i'lcthg oycti, bi pOígfiyuits 

OyYAIIIHUl CA EOVKBllMl, BeAHKOMb pA^BHXCHHCMb OyCTl B^irASCHTb CA, A 

OHA nnCUCHX UAAOUh pA^BHXCHHCMh oyCTl B'b3;rAaCATb CA H HCnOB«AiiaiTb CA. 

€e X6 CATb nuCMCHA CAOBtKbCKAA, CHI|6 A nOAOBACTb HHCATH H rAAPO- 

AATH : A, E, B, T, H nftOYAn HOXe H,0 A. H (Ů-a, CHXl CATb YCTUftU MCXÁOV 

ACCATbua noAOEHA rfťkYbCKUM-K nncMCHeui. cATbxecHX: A, b, r, Ai e^ %?» 

H, «, I, K, A, M, H, \, O, n, p^ C, T, Yt ^, X, f. Cd. A YCTUpH HA A€C*1'>> nO 
CAOBKHbCKOV A^UKOV, HXC CATb CHA : E, X, S, l|^ Y, lU, lU, I, U. b, t, tO^ X, A. jcfjx^n a nucueiwxi. 91 

^(K>Y;NH SBČ rMrOA&Tk: IIOYTO eCTb *illl- I1H€II6N<I» CTKO^HiVk? A 

MOffierb €A H uetihiuHUk icmi nncíiTit, AKOxe n rp%i|H akiua pcAThiiA 
H verufhMH imBi&Tk. h NeB^KA^Tii ROAitiitMb ímm&ih rpik\\n. ecTh ko a&a 
AecATe : H YfTiii(ui HiKuciiii^ u& mHgím%H%xth CA nuh KHuru, h& n(^itAo- 

5 XHílH eiRTk. ABOr/IACIlUN^fc ^fti^ H 16% YHCM€N€X'b »6 *r« II16CT06 H ^CBATb- 

A^CATNoe n ABSArk-c^KTiiae. h cMíifiei&Tk wik ipn A6cat€ h ocmi>. T^uk 
ms Touoy no^OBUO h ra tusa^ <ofi(Mi:;i^ CTSopu ckatuh KHpHAik t|hi a^catc 

nHCM6N'L H OCMk. 

^(^(nfa^HH ase rAaroA&Tb; vecoiMMf sr6 ciKTk CAOiitMkCKU knhfu? nh 

loTOrO RO €CTk Kliirk eTKOflHAlb, NH TO ArreAH^ NH C&Tk HXA6 KOHNH^ lO^KO 
SKNAMkCKU H I^HMliCKy H €AAHNi»CKbt, HSRAe fdTh KONÁ CftTk, H ItpHATU 
Cii^Tk ROrOMk? 

l\ ApOlfl^HH MNATb, IDLKO BOrb CAMl^ eCTb €TKO(^HA!b nU€M6NA, H NeKt- 

AATk CA VTO rAArOA^qie CDKAANNHU. H HIKO T^HUH AI^UKU 6CTk EOrk nOB6- 

^AI^A^ KNHrAM^b CUTH, KlKOaR€ Kli eVArreAH nHIU€Tk: H Bt A'^CKA NAnHCAHA 

XH^OBkCRU H f^HlIkCKU H CAAHMkCKkl^ A CAOBtHbCKU NiLCTk 10\. TtMk 2R6 

N%C;KTk CAOBtHkCKUA KNHrU (dT!b fiOFA. 

Kl TftUl YTO rAArOACM^L, HAN VTO f^eV^M?^ Klk TAlltMIk Be^^OYMHklMIi? 

(s^vie (^eY6M*b <ji>n CBerux^b KHHrii, ciKOxe NAOYYHXidiiik ca: kiko skCt no 

MpÁAOy BklBAii^Tb &rh BOrA^ a H6 IOT'b HNOrO« NtCTk BO BOn CTBOf^HAIi 
iRňjílOBkCKA Al^UKA nf^HSBA^) NH (^HMkCKA, NH CAAHNkCKA. HNk CHf^kCttU, NUaSG 
H AAAM'b TAArOAA, H (OTl A^AUA ^0 ROTORA, H (OTl ROTORA, AONACaSC BOr'b 
^!;A'KAH Al^UKH npH CTA^LHOTHOpeNÍH, KIK0SK6 RHNICTb: (IA!;M%UieNOU'b 2R€ 
BUBRieM^É iAi;UKOIA. H filKOSGE CA A^^kUfN |yA!;M1^CH1HA<) TAKO H NpAEH, H 

s^OBUYAB^ H OVCTABN, R ^AKOHfl H NblT^OCTH NA A^UKkl. CrHRTtHCOM^b X€ 
^eMA6M'bp6NHé^ A nCf^kCCdMli H ^AA^CCOM^b H ACHpeCOM'b :;B'b!;A0YbT3HH6, BA'b- 
IRBCNHe, BpAYCBANHe, YApORANHA H BCt XklT(^OCTk YAOBtYA, ^RHAOBOMl 7RB 
CBAThlA KNHrU, B*b NHN^SC 6CTk RHCANO, lAKO BOr'b N6B0 CTBOpH H. l^CMAii; 
H BCb, ÍA2R6 NA N6H, H YAOBtKA H BCt RO (>AAOV, lAKOSRC nHUJCTk, CAAH- 

30 NCdM^b r(>AMATHKUiSw) $HA0C04>H;í;. Níí; Rf^^bSRA^ CCrO CAAHNH NeHM'bX^ CBOHMk 

Al^klKOMk RHCMCNl, NiiL 4>HHHYkCKUMH RHCMCHhl nHCAX;i; CBOii; CH p^bYk. H 

TAKO B'bUlA MNOrA A'bTA. RANAMHAIk TRB R0CA'b2BAC n(^HRJkA'b, NAYbHl COTl 

AA4>U H BHTkl RJeCTk NA A^^^^Tl" nHCM6N'b T'kKMO CAAIINCOMI CdRptTC* RpH- 

A02RH 2R6 HMl KAAkMl MHAHCYh nHCMCNA T^H. T'KMk 2Re MNOFA A%TA A^B^THiR 

3 NA A^CATk RHCMCNkl RHCAAXií^. H RO TOMk CUMOHHAlk OBf^tTli, Rf^HAOaSH A^^ 

nhCMCNH^ CRHXApÍH 2R6 CKA:;AT€Ak TpH RHCM6NA (OBptTe. H CbEf^A CA H^h 

ABA A^CATC H Y6Tkl(^H. RO MNO:;'bXl 2K6 A'bT'bX'b AHONHCL r(^AMATHK'b RICCTk 

AiOrAACHUXL (0Kftl;T6) N O TOMk 2R6 Af^OV^UH RATk H Af^OVrUH TpH YHCM6NHTAA* 

12* 92 Kp^^^ o nNCM€N€xi»> 

H TAKO MN0:;H MNOryilH A«U e^KA C1iC|IAUIA *\H* nNCM€lll« no TOMb X6 
MHOrOMh AtTIdMli MHNiSKUI€M1i^ COaSHeUb nOK6MHIII€Mli COEpwe CA ••6'* MXSn, 
HSRe n|»1;2l02RHIUA tí^Th SRHAORkCKAA NA Ff^liYhCKUH AyúWh. A CAOUNCKUA KNHry 
C^HNIk CBATUH KidCTAHTHIIlk, NApHl|A6MMH KH^HAlb, H nHCMCNA CTBO|IH H KNHrM 
nptAOXH ^'h MAAtXI^ AtTtKlb. A IdHH MNOI^H MNOrU AMU CBfJMh HXk RHC- 5 
M6NA OycrpOH, A Ce^Mb A^CATE nptA0SK6IIHe. nUb Xe CAOS«NbCKAA nHCueNA 
CBAT^bHUJA CS^Th H VbCTH'KHUIA, CBATl C(d MiUKb €TKO|kHAl lA i€€Tb, A ff^li- 
YbCKAA eAAHNH ROrANH. 

Al|J€ AH KTO peY6Tb: HIKO HtCTb OYCTpOHAIi A^Ef^l^ nON6aR€ CA HO- 
CTpAiAii^Tb H 61)16, (OTB^Tl (^eveuik CHMIi: H FflIiYbCKy TAK02RA6 MNOrASKAH 10 
CtfiíTb ilOCTf^AIAAH, AKHAAA H CHMMAM, H 110 TOMb HHH MNO^H. dfA^fi^^ KO 
6CTb nOCA'b2KA^ nOTBOpHTH, N62K6 nfllBOC CTBOpHTH* 

^l|16 BO B'bn()OCHlUH KNHrbYHA rpiiYbCKUA, TAArOAA: KTO BU 6CTb 
nHCM6NA CTBO(>HA'b, HAH KNHrU líf^KAOXHAIi, HAH B!b K06 £{1«MA ? TO {11lA>»M'''* 
COrb IIHM B^A^Tb. Al|]6 AH Bin^OCHUlH CAOBlLHbCKUA BOlfKApA, TAArOAA: KTO 15 
BM nH€M6NA CTKOpHAl 6CTb, HAH KNHrU nflUOlRHAIi? TO BbCH B^A^^^Tb, H 
Ci>TB%l|]ABIII6 peKiKTb : CBATUH KCdCTANTHNIi 4^HAOC04»!b, NApUl)A6MyH KH^HA^ 
T'bH NAMl I1HCM6NA CTBOpH H KNHrU npMOXH, H Ue^O-OAHe KpATIi 6r0. CS^Tb 
B(d 61|]6 aSHBH, HaS6 CiftTb BHAtAH HXI^* H Ai|t6 BliH^OCHUlH: Blk K06 BptMA? 
TO B'bAATb H p6KiftTb: lAKO &*& BptM6NA MHNAHAA ifbCApt rpliYbCKA H BOpHCA so 
KNA^A BAirApbCKA, H pA€THl|A KHA^A MOflABbCKA, H KOlfeAt KNAl^A BAATbNbCKA. 
81 AMO me (ňl% Cll^A^NHA Bb€6rO MH^A ySl^T* 

CďLTb 2R6 H HHH idTBtTH, A2R6 HNAe {16Y6M'b, A HUNU HUCTb BfltMA. 

TAK'b pAl^OYMIi, BpATH6, COf^b €CTb A^Alb €A0B«H(dM1b, 6M0VX6 CAABA H 
YbCTb H Ap'E»^ABA H nOKAAHtNH6, HUHt H npHCNO H E^k B6CK0NbYNUA BtKU. ^ 
AMHH'b. DOPLŇKY Z POZŮSTALOSTI ŠAFAŘÍKOVY. 

I. 1195— 1221. 

Štěpán (Nemanic) veliký íupan srbský nadává klášter stndenický 

statky a důchody ročními. 

5 a^h CTe4»AHh HeMAHAA CAMO^IkhlKaifb Cf^hKCKTe ;€MA6 H nOMOpCKÍ6, 

KAKO flpHAOSKH MONACTM^Oy CŤOyA€HHI|H^ Xf^AMOV niktCRCTÍ^ B0rO|»OAHI|e, 
M6T0XU H C6AA H l^ACSCOKC H CHNO(^€. npbB€l€ C6A0 B^ei^OBA, H CCAO rOYI)l6- 
|IHI|6, €6A0 l^ACAAh^ €6A0 tiAKOKO, C6A0 naOAOYMHpk^ €6A0 1|€|^€, C6A0 
Bf^eCHHKh, C6A0 |^ACTHI|16, €€A0 ^ACOBO H rAOVH, C6A0 MAANYA, CCAO MOV* 
iorOVpHl|6, CeAO MHAoIíIC TAKOO p C€ nOVI|IA^ H npeUO N6M0Y MOHACTHpk 
nABAHI|A, lICTOXh CTaVA^NIIfC, € T|IHMU NOYplAMU flOAti KOnAOlNHKCdMk* H 
fi^Tii KOeOBA nUI€HÍI|A AA XO^H CO MHXOAIO fi,hlŘě. N (OTb CTApOfA BAAXA 
RAArOTA AA A<>>^OAH ^ A^HTpOBOY f^Můé H ;6Te |»HEA A^ A^XOAH (d 0YCn6- 

nTio BorepoAHqe. h oy {^achhuh M6toxii nonoBAifk^ qpbXBA xf^Aiik BABt- 

lA^nVe n|ktCB6TÍ€ E0r0|k0AHI|6 H ^ACeAAKh. H,C6A0 K0X6THHb^ C6A0 (lAKAA N 
i;AC6AIAKb, H e6A0 nOXOBAI|b, H C6A0 BKAHKA K^OVUieBllfA H nOAf^OyMH. U 

noBeA€ A^ n|»HH0C6 bmho Tpecu i^aam mohacth^oy* h oy he|»oy uetoxb noA-^ 

rOp€AÍl|A Cb aiKpbCTNÍMH CCAN. H nOR6A€ BOCAKb n|)|HNpi:HTH MOHACTH|kOY 
CTOYA€NÍI|H. H CeAO AOVKA>l>') H ^^AO A0YK6, H CeAO M6YKe eb (dKpbCHIMU 

20 C6Atl nf^A^Xb MOHACTUpOY CTOYA^NflfH. H A^ HMOyTb CAOYSKHTH BHNOY 
AbHb H Naiflb BHU16 (>6Y6HA C6AA* H <OTb CblXb BHUI6 peY€NU M6T0XA H C6AA 
H :;A€6(dKA H CNNOflA; ||I0 H nf^^A^^^I^O H^tCBeTeH EOrO|»OAHl|H BAArOA6TeANTl|H 
MONACTHpA CT0YA€NII|6, A^ N6HMA NHKTO filTHHMUTH, TAKMO €AHHb HrOY- 
M6Nb AA RAAAA T6Mb, IAaS6 BH1U6 f^eXOMb H BAArOCAOBHXOML, TAKO A^ 

25COY N6|»0YUIHMA. MOAK) BH^ KOH EOYA^ nf^OTHKOV B|ltM6N0Y TOCnOAHNb 
UAH IfA^b NAH K|kAÁb .... A^ H6HMA NHKOBy Bf^tA^TH CBeTH MONA€TN|^b, 
H COTHHMUTH CeAO HAH M6T0Xb HAH l^ACCAAKb. ^ABt^OYH) €rO CHAOK) (OT- 
lf6Mb H CblNOMb H CB6TblMb A^YX^Mb, A^ ^NHKTO NCHMA nOB|k6AHTU Riase 
nf^lLAAXOMb, TAKO AA 6CTb N6B|klLAHM0. H HÁKU A^ 6€Tb BeAOMO BAC€Mb 

30 XOTei|IHMb l^NATH, fí^idKA^ €€Tb UeliA M0NACTHpCK6 ;eMA6 : A^ IA€6NÍ1|€ 
OYnpABO HA AOAAlfb, 0Yn|kABO BUAOMb NA B(^bXb NA I|1ABNHI|0Y? NHC HAA- 94 

NIINOY OYnpABO NA rOYI)l€|kíl|€, OYfH^AKO n|ktKO p€K6, OYn|kaBO OY; Rf^bAO NA 
nx\ANHNOY Bf^MHHYKOY? OYn(^ABO HA ROilOYMHph, OYnpAKO NA HRApk, OY" 
npABO HEpOMk NA 0YCfi6, p6K0Mh CTOYA^NII|(dMh OYnpABO NA p€KOY HICeNII|OY. 

A nY6A6 p eToe MONACTHpcKe OY pACHNU OY poYA^HHijA, A f^poyre AA 

€0Y OY CAidBOY* A KAAI0li6pít|6 f,IK CT06 OY Í1pHAB0pHI|H^ H A^ ^CTk tiVNO- ^ 
BIApb OY; BMOAJOY ROTOKOY* AI^CAH KTO nptTBO|MI, ftA TA eCTh AHA- 

•e-eiiA H Bk CM BtLKk H BA EOYA<>Y^>^? " A^ ^^'^^ npoKncTk onii rocnoAA 

BOrA BkCeXk API>SKHT€AIA H (OTk .np'KCB6TI6 EOr0p0AHl|e H COTk BACe €B€TU^ 
AA NeOY^^pHTk CBtTk AHt|A EOaslA, Al)ie npWBOpHTk 63R6 AACMO, A^ ^^ 
KpkMH MONACTHpk, HrOYM€Nk ^ EpATÍAMH. ^^ 

Z přepisu XVIL století, ježto do rakopisu 1. 1619 psaného později 
vneSen bjL O rukopise tom viz „Qeschiclite der sttdslaw* Literatur^ lU. str. 
178 6. 30 a str.203 č. 108. Částka tiStéua v „Serbische Lesekorner" (str, 
121), odkudž ji otiskl MikloSič ve svých ^Monumenta Serbica* (č. XVI). 

n: 1230, 3. září. 
Nápis nalezený u města Stanimaku bliíe Plotdwa t> Bulharsku. ^^ 

. B A«0 -f^m- Av»* CNIARpA BIU^A^SNVCI^l IJAfk (ICtNk. EAVA^II 

U.rpiiKOML) TA3BC npOYHMl^ CTpANAIIb) nOCTABH AACKCt Cei^ACTA H I^H^AA 
C^H rpAAA- 

Nápia tento, jenž vytesán na kazneni devíti řádkami piama spletitéboi 
objevil i okreslil na počátku minulého století cestovatel francouzský Pavel ^ 
Lucas z Rouenu (^nar. 1664, f 1737). Snímek Lucasův vydán v díle jeho: 
^Voyage dans la Gíréce, FAsie Míneure, la Macédoine et TAfrique. Paris 
1710." ŠaMik před rukama měl německý překlad* cestopisu tohoto, vydaný 
v Uambnrce 1716, kdež na štr. 171 zpráva o nápise: 

■'■■.■■•',.'' . • . , 

'HI. 1327, 6. aáří. V Svreině. » 

Sfěpdn UroS (DěČanskf) král srbský rozsuzuje spor, mezi Gervattem 

igumenem Chilanáarským a vsi Kosóriči vzeilý. 

llHUie H nOB€AtBA KpAA6BkCTB0 MH Bk CBtA^KHlC BCAKOMOY, KAKO 
npHA€ KpAA6BkCTB0Y ^^ BkCCVkCTNH HrOYMNk €B6TkljB^ TOpí A^^ONA, np'^- 

eecTkie BoropoAHi|e ?cHAANkAApkCKHi€> KYp repBACHie na coya^ np^bAo^ KpA 

A€RbCTBO MHp €k CkINORN T6nkYHI€ ?CApkA0MHAA A>^HTp0Mk H EOpYCAABOMk. 

roROpe HroYMNk: oYnpAiuAM bh coYctAHi BAACT6Ae rocnoAHNA KpAAA, kÁko 

npHTHiye ;;6MAI0 H RpkAO XHAANAApCKO n0€HAHI€M MeriO KOCOpÍKH H CCAH 
XHAANkAApkCKHMN ? rOBOpe AMHTpk : MU N€^NAMO NHtpA, l^UW l€ H BpkAO 
MOčOYkCKO. H TAKO H COYAH KpAAeSkCTRO MH, A^ nOSeAOY 'BI* cnpiNHK - 30 95 
i€Mb, j^ooiKAiue ŇA líierio aa oykaskoy, kova^^ i€ lieirA KOcofmkeiii^ koya« 

2IH XIAAflbA^I^I^CIKO. H flOCAA k{»]lAeKkCTáO MH r|kAAft€i(ABA BMUltlíA H|IH* 
CTABA^ H npHAt^lll^ €TApTHHI|H HA MCriO, H ^AKilé ŇX nf^HCTABk : TÁNO ffli 
ft H%Ct€ n|^0KA6TI OTh rOČnOAA BOrA H n(^tYHCTf€ MATé(^6 BdSKHie, N BAttlH 
AOMOBe, H A'K'^Í>M^ BAUIA, KAKO HeKeT€ KI^YbO^ KOyAt te UerA )CIAAHbAA^N^ 
Í;eilAI6, HBphAA, H BOCOpITKeMh. HCdNŇ Ce ];AKA€U1€ Ctj^HuiffHMIi ]^AKA6THIIČII|li 

Bcii Bk leAHNo, H ovKA^^Aiiié Merio* fl nphBó «>Ab tA€rKOBift|€ úyis^ A^^Ab 

flOYT€Mb KOČO(^HKb€KHMb HA IHIAHH nCHfřb HA f^%\h^ H HO f^MO^ HAAb 

t« KOYf^HAHIHKb , npABO ftO ^tMy HA tlf^bkOYHb NA iSlCkOf^OVUlOy , Hf^ABO 

HHl^b JÍ,%Ah HA (^UBNHKb/ A C6 HlfeNA CTA^f NHKOMb : X|^bNltl H^b BtAOFA 

hOAKI, BOAbKO At^OKOtfNÓBHKb, EOSRHKb, B^ATOCAAHKb^ tTANÍAO BAAVHOBrtKb, 

BHTAHb tOAb XBAAbYA, H riOpOI€ «>AHBe(^b H^b |»AAHAOBbt|b <, H APA>*<»^lS 

R(»kHKI, AI^AI^IA XpAHbKOBftKb H^^b EirOAbNOrA IIOAIA, H pUíJi,m f^tM^h (?) II 

l^i^aAOTA AOYKA BftTÁHOBHKb. H bYT6etlBblU6 UériO, nf^HAe HTOYM^Nb Cb npfl- 

CTABOIIb, H AMHT(^b n B0pH€A2ÍBb n|)ítAb KpAAeBbCTBO MH, H XOTtHH€Mb 

CBOHUb HrOYMNb ft CtlXpt\H (dCtAISHItliS A^MHT|lOY ^b Bp^AtOMb <dTb CBÓlie 

^€MAI€ KOilAAb ÝeCKOBO, A^ ^^ hdXpAtte, AOKÁt 16 XOT^'6 l^BO^Oy XÍAANb- 

AAfiCKOMOY* H KbAH^) 0Y;H1|J€ ilANACTHpb, A^ tH NIIA €BOI€^ HH COYA^ NH 

Son|l€, H NHKÍM ^ABÍlBbHO BC€, tlAAOí rOlťlLMO, KAKO mtilé M€rA. H TOlf 110- 

CTABH uerH): (DtL koVí^aViíika noYTeu iio a^aoy Butue ycckobav ha A'Kiib 

OY KAM6Hb, H AI^OYrí BUnÍ€ CéAA nOAb A'KAOMb^ H TpeTH K^MH MHMPOlUbAb 

ceAó HA A^A<^Y^ H (OAh TOfA RAM6HA HA f^ecHú oy j^^xh tfepoBbifb, h; 

AOAA HA fi^eCHO m A'fcAb, Xůpů Hf^ABO A^^OMb Oy pHBHfRb. fl TOY tOMpH 
aSHrOYMHb repBACie, H AOYXOBHblKb KfAA€Bb€TBA MH^ BAlffA HÍpPA IIOpCKOrA, 
KY|» •OeOOAOCHie, H €TA|kbl|H K|kAA6Bb€TB0Y MH (ú MePAXb MCTOXA KpOYtH^Bb- 
CKOrA, H ^^AEMb, 1)10 HMAH). H^H€C0U1€ Xf^lCOBOyAb |»0AHT6AIA K|kAAeBbCTBA 
MH KpAAfil OYpOlUA. H HOCAA K^AAeBbCTBO MH Y6AH?KA r^AAHCAABA H HO- 

B€A€ cmp^^ moymAHt^t H ,w(T£Q9iíue Mefoy ci^i> (uimhn9 na eiicnN^ na 

SOKOl^HHKb no A'KAOY, KAKO C6 JSAMÍ. BAAH HA A^^^NO Hf^ABO, HA r(^AAHI|ie 
BHHI6 nOHOpi|A, HO A'^AOV HA C6pA4>l(M)C0Bb K(M>€Tb, H fi>Tb K^bCTA Hf^ABO 
HA (^OVne, HA iiOKBOV? ^A r(^AAYljl6, HA HAIHHOV l||lbKOBb^ HA AOMAHtfb, 

HH:;b EftbAO oy ďhkov ak)bi:khk), M bcib hh; p^víoy Bume nei|i€(^é ha 

. • » . *.'.■■• • • • 

ropHI BpOAb, H Cd^b EpOAA HA A^^^^O? NA EOAOBAHb, HA rpMÍAOlf, HA leAA- 
HOBb AOAb, no ,|[^2i^ HA nOKpbBtHÍKb, !;A XBAAY6, HA HOHOpifb, HA 2K(^bBbNb, 

HA l|6bNÍ KAMÍ, H*v TOHAÍ CTÓVAbHOV, HA MÓApOV rAASOlf, HA r|kAAVl|ie 

■ • . • ■ - , í . . • . • : •• . ' • . - 

I III I 11 r 

*) KbAA? v prvopise nectitodlně psáno. 96 

^ovTCMi no fiflAoy^ kako ce kami kaah k noAr|^AAiio, HOVTciik no A^ov M 

rOYKABI|b, NA ROYAAKOfHi K^kCTb, HA pACnOYTIH, KAKO €6 KAMH KAAH Oy 

qiovniiAb, ne AMpy H^h RHHorpAAb n6T|M)BnKb, nhc n€T|^8HKb &sh a^cno 
noyTeMb npARO oy AfH^^^ h; f^f^mik m a«o novTeub oeKCKÍMb h oiTb 

nOlflA NA A^CNO nOYTCMb BUI1I6 nACKAAÍI|6 NA A^^b^ npARO Nfl^ A^^^b 0E«- ^ 
IU€NIKb, n^ABO OV EHCTpTlfK), Nl^ BHCTpTqC NA TOpNH Af^>M», T€|^€ N^ABO 

MeroY <0Et lACNKOBHiiH NA noYT KOco^iKCKÍ' oy Meroy Buuie nHCANoy. cero 

f AAH S^AHHCA H OyTB^bAH K(^AAeBb€TB0 MH I^NAM^NHieMb H CAOBO KpAA6Bb^ 
CTBA MH Bb BCAKO OyTBpbSKACHNK H CBOfiOAOy, lAKO A^ €N HMA €B€TA 
ll^bKBH nptYHCTHK BOrOpOAHI|6 XHAAHbAA|kb€KÍ6 CNK BCe BUIII6 HHCANO Bb ui 
RtKU N6<dTI€MA6MO NNKHMb. H KOFA BOFb Hl^BOAH rOCROAbCTBOBATH Bb 
:^€MAH COTbYbCTBA KpAA€Bb€TBA MH, HAH COypOANHKb HAH CUNb K|^AA6BbCTBA 

MH HAH ^roase h^boah sorb cuierA Buuie nncAHorA u ^AnncANorA K|^a- 

AeBbCTBA MH, HHKOMOy CHlefA H6n0TB0pHTH, Nb IIAY6 BOAbUl€ nOTBpbAHTÍl. 
KTOAH €€ NAre, HAH BAACTeAHH B6AHKb HAH MAA, HAN KTO AOySO Bk ;€MAH KpAA6Bk- 5 
,CTBA MH, TAKOBU A^ C6 |^ACn€ H NAKASRČ, H AA HAATH *6* CbTb n6|^n€|lb, N 
AA eCTb HGBtpNb* nAY6 TAKOBArO A^ f A^^P**^ TOCnOAb BOrb H nptYNCTA 
MATH B02KIA XHAANAA|^€KA Bb A>>Nb CT^UINArO COyAA XfMtCTOBA H A^ ^A 
OyBie CHi^A YbCTNArO H XHBOTBO|^€l)IArO KfbCTA, H A^ >€€T npOKA€T €dTb 

^THi» CBeruxb aiTbi)b nhkchckux n *A' evArreAíeTb, h aa kct n^HYrenb ^o 

€b IK»AOIO H peKlUNXb: KpbBb lero na WlCb N na Y€A€X NAUlHXb. AMÍNb. 

Kb XpHCTA BOfA €T64»ANb EAArOBt|^NH Kf^AAb. 

nOB6AlLNHI€Mb rOCHOANNA K|^ANI H CTA|IHNHqiH OyíCCANO, ^AHHCA pANKO 
AOrO^a^T Oy CBpbYHNU B AUTO *Sa>AS. MftCeifA C6k(t€E|^) *S» A^Nb. 

Pryopis nachází se v klášteře Chilundarském. ŠafaHkův přepis vzat z ^5 
kopie V. Grigorovičem učiněné. 

IV. 1347, 1. pros. V SerbenicL 

Jan Asén cOř biilhár^ ddvd Uditeru šf>. M^utáée é Orěckoeě 

některé t>9i. 

BAArOYbCTHBHO YbTO H l^tAO EOFOOyrOANO H BCKMH HOXBAANO, 6SK6 so 
Kl CBATUMIi H B03RbCTBbHUM!b qpbKRAMIk TCHAiRA AlOBOBb HMATH, Hl^pAAHO 
OyKpACHTH A^OMIk SRC H HOBeAtHHeMlb lIA^bCRUMI^, TOXe H BlC6ApbXH- 
T6AK> EOrOy OyrOANOe eCTb H co BC6MI EAAroni^HATHO.MitMSRe H IfApbCTBO 
MH TenAiRA AK>EOBb HMM Kli €HM!b BOSKbeTbRNUM!b/y|^J^B^lEi A|^l>?KOBe- 
HH6MI ^ OyCp^bANO Hl^l^AAHIl, HX€ Kli CRATOMOy H Ti nAOMOy HOliOltltlHKOy 3. 
H nO€OBHTeAK» IfApbCTBA MH, CBATOMOy H BeAHKOCAA^ifOMOV YK>A0TR0|^1|0Y, 9ír 

«^Kit^(»j(9V :cřHCTQpoY Mttm\% €Ke «!> Mwureh Epsímsi. n(»iiKAioYfcuiHxi 

M> f|a|>i.eTeo i^h s3.cnott«Nov/tMii« cíiobo ; apopm^ AUWAA> «xe ^eye : ro- 
^flOAH^ Bi^AiesHM^ ;K(»MpT£ AAMOV THQQra H u«ao KbeacHti CAinu 

4I(^A« >n>t|ii^?b, f $f NOY« i|^€irK« uh c«jmoy Caobcck hwta cha BOXb>^ 

ÍTBI.BIÍA l|^Kf(lf..9f(i;^CHTU tUJ^ItCTHO^ a«0JR6 €C7k «»aO, dKOKe M CKI|inn 
IIHUplU«AIU(l l|»^lt% <4««ťH C;LAfUliltT64H£ CKNBbl^ BAVAfkCMrO l»»(bCTWk, 

»»0»ť«fl«CW«ř* Jí S«nHCÍUIU VbCTHAa BQrO|M,Yli(»TM|« OtlCMeitS, Ni^EfKlIlhNUJll 
)(^H€9B0VAU, KMt X6 npUM6C0Ui« <:* K» IfAfkeTKOY MH, ,HV/R6 OlfK^A* W 
OV^p^BHlN IfO^bCTBO WH, H n0p6BNOYA CHMl H XOTA. n(»HA0»H1» CHM1& 
H nOKfUCHTB Vkílb 4««T0MIWY**, WArOAfc^ílIIřieUít cis^iuhth :.xpta, 
WtpSKe AOCTOHIb. D^CBftTIITH ^^^CflW lAH 41 H«n^9RHXIt <K0«SKAO M«GTO 

»» .« «•« fllIKO lf((bKOB^ H6 -mmo B€A(ti;Wl, 6Xg «»,1*: (Jak) CBAJTMA MBfM, 
NS II MAAUA W, <3b HHXX6 T1>|SU0 Ha||IM|««Xb CA H JSpO^AARMiTk CA HU^ 
ICOYCII ;((tllCTA KOTA UAIIIfrO H H|aE0CA4BHAA :B«(M K|tltCTT«KCK«; . » TOt 
roxe pAAH UAI^qH^BOAN l|A((bCTBp MU AA|)OB{IW C$« JHArOttEfM^NUII Kl- 
CeHACT^IflWI . XjMtCOBOYA IfA^bCTKA MH TOlf^Y UMlHACTUflO l|ai|k&CTBA UH 

10 (KAT»r«. B6AH«pCAABHAfQ XMtAOTBQpl|A H a(WII6fXK ((ak). HHKOAA, iCXe 6CTb CS. 
MtCTÍl HAflil|A«M«Ml fi^KO«%v gA 8C«:fiiyBAi>«fb « dilAtlURMme TOTO UOIla^ 
CT>l(k». H.^A ECA UOY. flIOAH, HIJA BCA MOjY ^ASOIHMHim H ?(l BCt MAY 
SeBTCAJAv H: ^ AlOAf COtl^t^OBt^Hlf í»« «XTb Rl, q^tAM**^- H CCtMqte Bt- 
AHIfA ,AP UexS». KOCTHHA EfkOftA, H CeAW|l6 .60EQBI|H, M C6AHI}ie A|>1>>|l|»ftlM 

15 H KOHO|^-&:^, H CftHOKOCH Bl , pAKUTH . H , 6AAT«yHHI)«. C( BC«Ul S^ 

NHI|I6IJ1>, .HA$a!£ A||i6 C&Tb HAH nA^t|H , H ,iliiKT(MOI|H> HAN feXHHT4^, UAtl 

,AIOAW«í.WI!P«H .AKM59i,;:iWI1: ftiíTk.. IMtUÍÍ,, .H«H;.WHQr|>AA»i, m» .C$m^ 

.ftaCH, »m. ^fMm-, 4tAH KIHHHr|>ll<Pť HAH I16()NI<0«6, H&H B(kaHH||l4 H (IWS- 

ilIAA AOWqiAj HAH: ^tUine, ; HAM HVUA.KAiKOtli > AUBQ. CSTh CTACIt H n^ 

to>Af xahTa - vor« MPNftcfuptj i% fíctíWL fi,iií (dSMffixet rha imnactu^i. c&ft- 

TJirO/ AfX>t«(>69 N yiOAQTBOpilil HHKPAU. . A MTl .KCtKh EOAft^V H pABOIIWKK 
-<i||ipM:T^-.MH, 4IAAWI)( xe H BeAHBUXb, HO BCS Rf^tMCNA^ . BO BC6K J»(>^ 
:B%CnfH€MATt| AANH « C1>A(tl<nftTlt KltCIiKUA .(»ABOTM l|A|lhC|;BA MH , «n6 

CHiXk HACTfiMtlIUIII C6BACTH, XQ^U^TA A<k¥<(>N CAT^flAHH, BUCIfH^ ,AeCATKA;{)6 
«pC^|INe, CEHIIIIIf.if^HVH., nerCAHUH, 8HNA|k6>/»6 H llflSifit H UO,\(o)XATOp«, 

BpAroYnfte h n6CUAi|H, r(»AAApe, noEH(»YH6 h roHVHe, (atl chmjrcsxIi mA^ 

.HCmiArV'IM(?|W;llflKTO HltIMKQCniTnrHHrllgirif rMtCTABUTIt HA CHAift . B CHA 
C6AA H AIOAH H CCAHI|IA MOHACTMftt l|A|>bCTBA MH^JUAICA :MQY..>n|HHMÍH 

13 n 

Nil CnHCÍlTH, NK ft<IH6 K?«H, MH KOMAA^ HH MNfA TU, NH ACCATm HH- 
MWhKl,^ NH XA^ra, HH BHHO, HH MÁCO, HH ;OKU, NH KÓY^ATA, NH CAM«X1b 
ROeMATH NA KOA ANBO ^AKOTiR l|a|kheTKa MN, pAI^KH ftA HMAATl B»K& 
BilACTh C!b RCKMH CBOHMH H^ARHNAMH MONACTUpiL IJAphCTBA MH CBATAFO 
HHROAU^ H NACT0A1|1U ApXHMAHApHtli TOfO M6NACTU(^« CBATArO^ H HO » 
HCM^L XTO NACTAHerii CAOYSRUTeAh B TOMli UOHACTUpH. SHROT^AAl K A|^A- 

voB«, HApovry BUNérpA^ii Á^h CK{^HN«, HAI^ovrN VL aVay6h BhCH, H j^i^ovru 

B SRHTOMHTCTfc, erOSfSe €€Th fi^dXh ^JkHO CTA(|^)€I(% %f\ HOCIf Hl%. ' H TAOBU, KA- 
KOBH AHBO €A OYCT^AiíkTIb B THX^ AlOfteX M0NAeTy|kCKÍÍX*lk9 MA/iU »€ H 
rOAlLMU, HAH 4^0VN*E, HAH ^ACndyCTli, HAH pAl^BOH, HAH KOHCKU TATb, ^^ 
HAH npOYAA rAOGtí ^A H6M€TAXAATli % TAOBAMH C6BACTH NH nflAXTOfH 
qAflhCTBA MH, pAl^Bt ApXHMAttAfHn ^ CH BI^HMAŤl B M0HACTH|l1i l|IÓ 
€ npARHHA* TAKOSKA^ H flOHOBe, KOH €iB B AlO^eXIk MOHACTUpCKUX^, A^ 
HM!L HenAKOCTHrB B6AHKA qpbKBA NH fÍ|^OTOfl(o)nA^ NH eK€A|kCH, NH HNH 
npOTHH, HS^ AA npftBUBAAHi CB060AHO B€H AIO^HC tÓfO MONACtU|k« ^* 
l|A(^bCTBA MH, AA HMAAth A6BYHHÍB, AO^A^i^e CA'&Nq€ NA l^CMA CfAen 
H AONA63K6 6 8RHB0 IfAfK^CTBÓ MH. HSi H HO ClMf^kTH ItAphGTBA MN, 
AA X!fcTO BMAerib NACAIíANHB^ l|A(>b€ŤBOY MH, HAH ÓÍTl BliI^KIBeNNUX^b A^* 
Ten l|Af bCTBA MH^ HAH (ůTh C%pÍ>Jl,HHÍffh l|A|kb€TBA lÍH^ HÁH nN*E^ KOrO 
EOrii (i)ITB6(^ ftak) H nOCAAHT% NA nfllCTOAH IfApkCTEA MH^ XTO AHEO (OTL H^A- «> 
fiOCAABHUX^b XpHerYAHS, A^ N^nOY^HTb CA H nOMeTHCTIb, HH nopoyUIHrb CbH 
EAAroillBpAJ^HblH XpHCOROYA'b IfApbCTBA MH, HiB nAY6 A^ nOTBpbSKAACTl H 
iiaHABA«T1k^ lAKOSIte 6CTb AlLHO CBATUMlk H npABOCAABHUMIi IfApCMl TBO- 
f HTH, IAK03R6 H CAMO IfApbCTBO MH NCpA^ApOYlUH NH nOMCTNlB, Hifi nAY€ 
HOTBplAl* H nONOBH H HfKlCBtTHTl. XTO AH fA^ApOYUJHTl H nOnepCTIb^ ^ 
TAKOBArO A^ HCKOYCHTlk TOCHOA^B BOr% HpABeAHblMI^ CBOHM CiBAOMl H A^ 

iiACAtA^^Y^'^'^ KAATB& (orb rocnoAA BorA h corb np^YHOiue (tak) ero MATcpe h 
€yí% Kcwh (drb BtKA rocnoAOY OYroAHBuiHxi^* na BctKoe oybo *«*«- 
CToe oYTBp^basA^HíeMii cBeB(o)AOY yhct^ h bi^ «»ap^^anh€ BtYHoe h 

iiefMI2;A(>0YIHHM0e A^P^^BA IfA^bCTBO MH CbH XpHCOBOYAb l|ApbCTBA MH ^ 
CBATArO H B€AHKOCAABNArO YlOAOTBOpl|A ApXH6pApXA NNKOAU ^f\ KtA U0\ 
Api^AB;ií H lOEAACTH, H ^A AIOAH , H ^A BCA HpABHNU. ŇHCA H HO- 
HHCA (tak) l|ApbCTBO MH l|ApbCKUM1^ édEUYHUMI^ ;HAM€NH€MI , B*b HiRC 
(?) BAArOYbCTHBAA H BAATOBINYBNAA NAl^NAMCNA CA AP^^^^A l|ApbCTBA 
MH. Bl A^TO •SldHS« 6NAHXTI0NA »A* MtCAlfA A^K^^Rl^lA *A* A^^Nb, B » 

c»g(otíb). ... 

KdAHb ACSHl B'b X^HCTA EOfA BAArOBtpHUH If Apb H CAM0A|iMS6l|V ICHiMli 
BAVApOM^ H fpi^KCOMl. 09 

Pl^opis nalézá, se v klá&teře Ghilai^áarskéín. Ša&úUk kopii svotí přejal s 
opisu V. Grigoroviěova. Srov» Porpbyria UspenakéKo) HCypiiaí-b mhh. npocBim 
1848 díl 58, MuUerovo snesení listin athonských v MikloSičové Slav. Bi- 
6 bliothek, 1. 160. 

V. 1348. V hoře athonské. 

Štěpán Dušan cdř srbský poťcrmje klášteru Chilandarskému í^Šech na- 
dáni a sDObod^ ód předkův jeho tfysazených^ a připojuje k nim né» 

které nocé. 

io n^HNeCtMK OyBId H IMH Kb nfltA^^I^ATCilN^H lfA)IHi|H NAttiett^ Wk^jÚ- 

YHi{H Boro^Ani|n<) TphashCTBO ck^Apu; H)SKe nfiOHAfcye Boroii>Tfcif& A^R^^A^' 
ťíHife; n^ftA<^TA i|ApHi|a Bk (Hugdxb «>i;Aai|i6HAxk fi>A^ANA, H a(^Mi(Kpaiue- 

MAA, nflHBOAHIIA 6U«AI67k Bh CBCTOlflO q^hKOBk ^ABONMOYIO Ch A^B^B^MH fl 

CB«1|IAMH ; Bk NI€H9Ke Bkl^iieSKC CAOBO^ Cb HATHIO ; 6HSR6 |IAAH H MUH NCrtAk-* 

i5Ntt3C6>Mk C€ €B6TArO A<^Y^A BAArOA^TH H B6C6AUIA, H HO np&|^0kOY TAA- 

roAieub: rocnoAH^ Bki^AioEHXk K(^ac<dT9Y A^aioy TBOiero, h utero Bbce> 
Ai€HiA cAAi^iii TBoeic; <»Tb NKesKe HfioifBiiTOfím Bctub BtNifn Borea;|iAynVH^ 
w^^o sKHBOYitiiuMb Ck Bt^oia NA ^eiAiui; Kb BCtub 8€A€rAACHo KknHiefk: 

MNOie l|ApHI6 l|A|»CTBOYIOTb, tt CltlAHH Cf^BAAAAWTb ;6MAI€I0, H CKH^TfT 
soHKb OYTBpbSBAAlOTb C€, tt Cb OYCflbAUlfiMb BAAAUKU XfHCTA lipABAOY HH*- 
UlOYTb. TftMXe H A;k<) Bb XI^HCTA «0fA BAAFOBtpNUH H BOrOMb nOCTABAI€» 
HÍH CTe^AHb l(A|»b BCMIb C|lb6AI€Mb, H f|lbKOMb^ H ^AnAANOII CT^AITB.) 
|l€KOY ase AAABAHIH, H nOMOpHK), H BCeilOY A*^0Y; KOSRbCTBbNOIO BO BAA- 
rOAATHiO^ no TQfO H^BOAI6HlilO, NA|^1|IIH C6 OT|^ACAb BAArAATO K0(ieH6 (^0- 
^^A^TBAkb MOHKb CSeTÍHXk, 6)Tk |l()iAB6ANItK0Y H CBeTOYlO CYUeiDNA N^MAtlie^ 
NpBAArO IIH(>OTOYI|A, H BAAAblKU BUBlUAArO ffiUM C|^bnCl|€ll, H CBCTHTCAlA 

HAuiero, H nfibBONACTOAimKA (OTbYbCTBA HAHiero, npBAAro ApXHfq^eA KYI^b 
CABu; c€ »6 NUHfli rocHOANieio BAAroAATHia, H nocn^m^HieMb nf^viicTuic 

BAAAUyHI|€ NAIU6 COrO|»OAHI|6^ H TtXb CB6TUXb pOAIT€Abb II n^ApOAHTCAbk 
^ MOHXk MOAHTBAMH, A^P^^BANO MH EMCTb lfA(ICTBHI6. H (^AnSA^^KCNOY MU 
BUBUIOY Bb NAY6A0 l|Ap€TBHIA MOlCrO Kb BCtMb CBeTUHMk II E^RkCTBbNUMb 
l|pbKBAMb, NAUnAVe EOAUJH II Cb BOrOAApOBAlfNCOHI MH n|»%BliCOK«>IO H X|»H- 
CTOAIOEHBOK) l|ApHl|6K) ABrOYCTtlieiO KypA 6A6H0W, BC6CpbA(k)VN0 H (dfb 
BCe A^Y^^^ nO|ieBH0BACMO (O UONACTHpeXb CBUTMie rOfkU, BCAHKUIC noY* 
86 CTUNI6 A<eOHA, HA*B»ť ldB(^1iTAI0Tb C6 ll|ltnOAOBNH H BOrOHOCNH HllfU|ll, 
CBBTIH H BAA2K6HÍH (dTI|H. H CAUlUA^OMb MNOrOAHBNO TlXb SRUTHie CSC** 
TMHXb (OTbIlb, H Bb^A^AiiBk i|A^CIBO Mtl «>Tb BCe A^Y^^^ BHAUTH H liO^ 

13* too 

HOCHUHTOi nxk ClTeTUHXk <0T4im CTfANHO «NK0YI|1MXI» HA 1(€MAH. 6ltíR6 H 

Kfíifcm iMtera in;B0Ai€iiifi6iiii, h nocntiiiéfiifieuii nptyncruie ero MAT€(^e^ 
iiocn%iot|iOYMOv tta bcaió) ^tAO fiAAro kIi cnaceHHiO, HcriAbNitiioípoiyiov Bb 

EAArUHNk 2R6AANIA, HCnAkNH Xe 2R6AANHI6 CphAI|A MO€rO, BHAUTH lONOV 5 

ropio CB6T0VI0 no rAAroAioJ|iOMOY npopoKOv: B^seAOXb oyh moh Bb 

rCOplO, (dTNOYAOY ^^ n(»HA6Tb nOM01|lb MOKI. H npHIIIbAb l|ApCTBO MH H eb 
BOrOAApOBAHIIOIO MH l|ApHI|eiO ABrOVCTHieiO KYpA 6AeNOIO, HOKAONHXb G6 
CBCTOMOV TCpAMOY npilYHCTUI€ BAA/(yYHI|€ NAUI6 EOropOAHl|e XHAAHAApCKe, 

H CBeTOMOY rpoEOY (OTbVbCTBA HAiuero CB6TAro CYM6(dNA^ NOftAro MYpa>- ^^ 

TOYlfA^ JI BCkMk nptnOJ^OBNIIMb l»Tl|eM4, Ul^MAbBlW SBHBOYt|lVllMb Bb 
MOHACTbl^H, npHI€€MO RllArO€AOB6flVe. TAAaSC M^^H^e l|ApCfttO IMI Blk Bbf^Y* 
TpbNftimie UONACTUfie GBeTilie:T6 fO)MI. H #ByttlbJK& IfA^CtKO MH T6 B€€ 

MOHACxype . BewKue noYCTAiNie a^oinA) h cb BoroxAféBimHmo mh ^lk^n^ 

l|6IO ABroY€'>'HI€IO KYpA CACHOIO^ eY^^^^^^^^ " OYKpACHdlO ' pA^AUVNHMII ^^ 
AApMH, H lieAOCTATbyNAA MORACTUpb TlXh CBeiflfXb BCA HOlAblIII IfApCTKO 
MH. H, BHA^CMO 8b T6Hi CBeTOH f%p% SRyMHlflA H CBNTH H Sf^bT(b)nH ll^lL- 
iiOAOEHHMXb mXb CBeTUffXb nrOK^NIlKb ldTbi|b lldYČTUni6»HT6Ab. H B6A- 
ilH OYAHBAI€Hin BUXOMb (O 2BHTH <¥«XV MOVM CB6TUHXh* H'^ HCTHIIft M- 
tSCM YAOBtlfH^ H ;6MAbllU ATf 6AIH. N np1íl€Mh SAÓlrOČAOBeHle, H f,éf(me ' 20 
flOAb^HA CAOSeCA CAUWABb B4 nMYYÍifÍ*H, lAKO BCAMlH HOA^OBATH Ce HMH^ 

110 f AAroAKHiioYMOY: aiB(nsTe go mc, pcYe^ roi€I|J6H ce Tese, h BtACip^ cbh- 

J(%NIA TBOIA. OEbXOXAeUHlBMb TftXb CSeVUHXb MtCTb nOCAtAORACMCí) HpHHTH Bb 
^lOHACTblfli XflAAIIAA|k«'« H l^rOEOpH CS l|ApOTBO MH €b XpHCTCi>AH)BHROIO ff|Ap- 
4:TBA MH l|A(lftlf£iQ ABrOYCTNfCIO KVpA ^€NOIO, H llpHAOffSHCMO COŤb BC€rA 25 
A06HTKA amilOrA*) 410 ce NAXOAH I»Y IfA^CTBA MH, A^CTbKb BCAKO rOAHifte* 
H 2^ Tlib ABCeTbHb ;rOBefN Ce-^pCTBO MH Cb XpHCTOAPOEHR^dfO l|ApCTBA 
MH l|Apipf«HI ABfOYCTneK) K^pU <AgHOIO) H Cb nptBb!;AH)BAieHHUMb CMHOMb 
HAM) KpAAieMb OYfttWeMb, H Cb é)TI|eMb HrOYMCHOMb XHAAHAApCRUMb RYpl^ 
VkZmMHr H Cb BpATHRMH BC«MH^ H Cb HHXIi XOTbUHlCMb, H Cb RAArOBOAf- so 
IIÍEMI^ IfAfiCTBA MH^ f^lk CH OY^HMAIO ^Uk Tbb A^^^Tf^^b BCARO fOAHqiC HA 
f l^rBBb : AUH; 'AMNÍ H OY H0B9Mb B(ÍbA« CpCE^A ^A YCTh^H TlíCOYIpA Rpb- 
€TATIHXb ll^liepb. U ipO leCtb BUAb AOXOAÍilCb IfApCTRA 'MH OlTb CCAbb 
irpbRORHKIHXb CCOKIC^ H T^H A^A^ IfA^bCTBO MH l|pbkBH ?ÍhAAI<A<!^pČttUČ^ H 

mh TOi!Ae;H AA ce ctabm oy p«?«HifOY MpUORHOif A^^ '^HdbYÍ^H K^bCTA- ss 
THXb neiinepb BCARO roAHi|le. h ijio cétoRptTArt lUÍeŤó^Hie čeAA opi^tK^- 

TUK WlAHAApCKUe, OeCOBOA^ l|A||»CTIÍO MH (dTb BC«Xb pAiíOTbb l|ápCTBá 
MH^ A* • BMfc Hft^f b) Sfltámiěfi,^Ítl^ Hň IfAKÓNCTBA HO fpAAOBItXb:, WH CuMÓ- lot A ŇOllie^ mi ttH(N0)r|lAA^, NH %€TB€) HH l1pHC6AHl{Č, HH i^onih, mh ncA^ HH 
kOCro flOAAHKA, npoCY(0 (ll6l|in, (dTh BCtXb {^AČÓn MÍlAII>:!i H B6AHKfHXb l|Ap- 
ČYlta UTH. H OYYHHH ff2l(>tTR0 MH BbNOVTpK Oy MOHiXOrMpH BOANftl|OY, ^^ 
leCTk nOKOHt|l6 ROAHHMb II Ne^OVaSHUMk. H A^ ^^ A^^^ COTb nAAATe ^^P' 

f^ ctM MH »€• nepriepii BcNeŤHVkCKUNii bcako rOAHi|i6 oy goanhiiov, :;a a^V- 

UIOV l|(tpe¥BA MH^ H CAHAAAb, KOHMfb') Ke pABOTATH H AOBHTH. H KOAHRO 

Kcn oApoBb^ BCdKO roAHt|i€ a<^ A^i^^^b i|apcTBO mh oy coAHHt{OY roViífig; 

n KAAIIIHIC, H HAbCTH^ H nOCt6AI€ C^ApOMb. H (0Tb TOrO A^ HeO\^H]iÍ 

HroYMCHb HH mib kto) ov if^bKOBb;, pa:;Bt KAAorepb aa ovi^HMATb, boh 

1^ KCTb I;A eOAHHllOMb. H CHKO OY^AKONHBIUe HCHHCdCMO HM6HA M€TOXHRIlMi; 
KCftlíb no Č(Jl1iBAf€Nb H HO pOMAHTH. CeAA HO I^CMAH C^bRCKOH .' CCAO KpOY^ 
IU6B0 H :;Ak6ÍlÍ|H KrO riOpréRHKb H neTpOBHKb Cb MerAMH HXb H Cb npA' 
ÉnHAMH CeAd TÓrA. C6A0 KHHHA^ Cb ;AC€AI|H K Cb MerŘIMH. T^Lrb KNHHbl|ÍÍ 
A Cb €6A0Mb H Cb MemMH. ČeAO ApI^^^NRKb H Ob !;ACéAI|h H Cb PpARH' 

iftNAMH HXb. CtAO A^Ablfb H TpeCHHKb H ^^(tCCAbKb MOV CTpAHHUib H c(b) 
MetÉlMH HXb. CCAO AtCKOB(byi|b H CS (dm CTpaH6 H Cb CHC CTpAMC Cb 

MemMH HXb. čcAO nerpbve baach h db :;AceAi|H h čb np^BrtHAMH ch. ccao 

BHAtHie Cb neTpbYCMb H Cb l^p{ICOBHHI|OMb H Cb HOROCeAH H Cb BCtMH 

npABlÍHAMH HXb. CCAO KpdHHKYH Cb MCrR&MH H BtAOUtb I^AEtAb c(b) KO:^- 

20 ltni|AMH H KOHIOCH BAACH rópC(Y6Bl|H. CEAO KOCOpnlC^bl Cb MCrniMH H Cb 

BCtMH npABHHAMH. C6A0 l|IOYn«Ab c(b) nAAHHÍlAMH H Cb M&TIAMH. CCAO OY 

hAABt AocoYre c(b] nAAUHHOMb h cb MerriMH. ccao oy ^vtt momoyujhkh 

Cb l^AEtÍAOMb H Cb RpbAOMb H Cb npARHHAMH, H nAAHIINA AORpH A^^OBe, 
CTAbRHIfA H BOTOYYA. CCAO TpbHCI^H C(b) IIAAHHHOMb BorAAYOMb H Cb npA-^ 
M BHHAMH. CCAÓ HA CtRHI|AXb AOKbBCKO H Cb I^ACCAIJH H npABHHAMH. CCAO 
Bptl^OBA Cb !^A<Í6AqH H Cb BCKMB npARHHAMH C6AA TOrA. ' l|pbKOBb CBCTU 
re(ii)p(r)He OY OYAOIRHipeXb Cb CCAOMb H Cb MCDAMH H Cb npABHHAMH CCAA 
TOfA. CCAO nOHKUlA OY MOpABt BAtlCH H Cb HAAHHHAMH BUlUe nCKH EtAC 

BOAHife. OY npH:;ptH% r|pbROBb cbctu AHi^H^^pne h cb ccaYh: ccao aok-* 

S« BHI|A, nSHBHHlAHH, ITAARH, RMAOVIUA? H AK>AC OY rp^AOY Cb EAt|IHHAMH CH, 
H BHHOrpAAb H BAXHOBb. l|pLKOBb 6y KOpHUJlI CBeTU HCTpb H Cb CCAOMb 
HpH l|pbKBH : CCAO HAAHIAHH^ CKOpOEHl|JA, CHI|ieBbqb, qpbHtAlCBO^ H f^OA^ 
OY KOpHUlH ÝAOB^Kb Af^A**HtH Cb CAqjHHOMb CH^ H IfpbBBA CB6Tbl BAAC'h'6 
H Cb 'BHHOrpAAOMb, Ifl OY npH!;p'feHt YAOBtKb pAHBO Cb EAlflHHOMb CÍli 

89 kipbKÓBb CBCf U HHKOAAe Oy A0EpOYt|ilf ir tk CČAH: CCAO SROYpll, Bp*bRHÍÍI|l| 
BOieB^ljlH. OY HHAOTt cek RAA(OreHU H MOYpHKU Cb BCtMH HpABHHOÍMH 
CeAb nXb H Cb HAAHHHAMH H BHHOrpaAI>> OY npH^pHHH. H OY XOYHIf npH- 
;p%HCKIOH lipbKOBb CB6TU NHK0AA6 OY XOTYH H C6A0 XOTYA rOpHIA H AOANR lOS 

H Ch MerOMH HXb. CeAO C/iATNHCKU AOAk H Ck S^ACČAKOMb H Cb npAKH* 
NAMH. CeAO MOMOVUIA N Cb U€aSAAUH CH. CeilO KilACH AOB|M)AOAnll$« ceAO 
N;RHI|JA Cb fi^BOIO CT|»ANOV* H OV AUnAIANH CCAO CAOBHNSI Cb BCtMH nf^A* 
fiHNAMH. Oy nOAO^t l|pbKOBb MATH BOSRÍKI XťftTOBCKA H Cb CCAH. H Bb 
IAAOBA|^l|eXb Ifl^bKOBb CB6TU NHKOAAC^ l|10 npHA0»9fl l|ApCTBO MH i;orO|^OAÍll|H ^ 
JCTtTOBCKOH HORA Af^^lO H Cb I^OftCOMb H Cb MtCTOMb H C& MerUIMH H Cb 
BCIJilN npABHHAMH. MAA^HIfC Cb ;6MA0MJi, l|IO C A^Ab CB6TU K(IAAb ; A liem 

i^euAH TOH fi>Ab NHKí^opqA, KAKO rpc^c HoyTb HA idnoro|^bt npt];(b) AHBAAOy 

Oy KpAAlCBOY nCKb) H Oy BHBOAb BpOAb^ H CTA||OrA X6AUHA HOAOBHHA Cb MC* 
rfilUH H Cb IfpbKBHlO. C6A0 XTUTOBA H X|^A1|IAHH, MAAVHI|e H Cb )^eilA(OMb, 10 
qiO npHAOaSHXb. CCAO Af^l^NOBbím BpOAbIfb, C€AAA|^€B0 H Cb H!{BHI|AMU. H 
Oy rOpNICMb nOAGI^t CCAO qiCHVC H Cb BAbK0BH6>Mb« H 2^6MAA Tf 6Y6YCKA *) 
H CblA^H C6AA Cb MCSRAAMH H Cb HpABNHAMU CH : l||^bKOBb CB6TA ReTKA 
TMOpmHM Cb CCAOMb H Cb MCriAMH H Cb BCMIH a|IABHHAMH« IfpbKOBb 
CBCTU HHK0AA6 Oy BpAHU Cb C6AH H Cb nf^ABHHAMH. Oy l|IHnoy l||^bKOBb 15 

ApxAHrcAb H oy rpAAoy -h* ctach cb ahiamh h cb hi^abhhauh h Cb BOAtnnifAMii 

H Cb BHHOrpAAH. H HA B|^erAAHHI|H C6A0 KA|IBHHI|H Cb nf^ABHHAUH CH. H Í|fbKBA 
CB6TM BpAY6B6 Cb KOyn€HHI|AMH H Cb BHHOrf^AAH. H HIHSe CTpOyMHI|e: 
C6A0 KOyHApAHH^ CCAO CUKHf^HUKb, C6A0 l|IOyiSA Cb BCtUH n|IABHHAMH» Oy 
nf^OCblIH m^bKOBb MATH BOXÍA Cb MCTOXOMb CH. IfpbKOBb HA MpAll^ CB6TU » 
NHK0AA6 Cb BCKMH Hf^ABHHAUH CÍ. Oy CtpOy Oy rfftAAOy l||^bKOBb CB6TU 
HHK0AA6 Ch ^CMAiOMb H Cb BHHOrf^AAH H Cb KOyneHHlfAMH H Cb BOAllHH- 
l|AMH HCbBCBMH HpABHHAUH. C6A0 A^OH KOyyKA|^AHlH. (c)6AA HO CTpoyUt: 
C6A0 rCprHAORO Cb M&RAAMH H Cb BCtMH HflABHHAMH. C6A0 CMHOyXOBO, 
AHl):OX(dpb, XOyAHHO. C6A0 KOyifOBO, rOf^HAHU^ AKA rAHAOy|ftOXO|ftA, BAAABHpb, ^ 
npbXAHqiA. C6A0 MHHl^AHbl H A^A rpAAl|A. C6A0 HOTaAHHO Cb npABHHAMH 
CH^ H I^CMAIA KAAOAHKHTHHA H KAHHRA^BA CUHA. CCAO I^Af^ABHKA^ (dBA MA- 
AOyKA H Cb RpOAOMb HA 0AHAl|1l H Cl| B0A1lHHI|AUH. rOpHAHU H l^CMAia 
rApHIAHOBA. BAt|IHHA BApAHHKI, Oy KCHAOHHrAAt ^ BHHOrpAAH H ^CMAIA. 
KUUJ6 peAHHC AOySKbl|b Cb :^eMAfi>Alb H Cb BHHOrpAAbl H Cb B^bAOMb H Cb 99 
npABHHAUH CH. HA BApA^pi^ CBCTU rCiOprHe Cb :;6Br€AH(0Mb H Cb AOBH- 

ifiCMb. H oy rpAAoy coAoynu i|pi»KORb cbctaa Tpoui|A cb KoyifíHicMb h cb 

MUCTOMb, H CCAO AKOyUOyqoyAb, H CCAO KpHYAHU, H l|pbKOBb CB6TU HAHKI 

Cb npABHHOMb CH, H BHHor^AAb oy A^^ycKoyAt. MCTOxb poyAABA H HAp- 
ifAAiCBO. nnpbrb ha npuBAAifB cb ^eiiAiOMb h cb BHHorpAAOMb. H nnpbrb ^ 
ApoyruH npn ic^hcb h cl :^eMAipiib n cb BHHorpAAun. nH(pb)rb xpOMHTHi|A) 

*) Tak místo rpbYbCKA neb rAbYCKA, 103 

t 

ékOf^nHiK KOifneŇHifa h ueasX^ HXbV h cHia^H čeAA h ueroxitie ocbosoahh iiaj^ctko 

MH COTb BCtXb pOlGOf bh, Hmů €€ CdEpibTAlO MAAe tf 1S€AHKe flO ^CMAH l|ap€TBA 
MH. H j^A NHMH HCCdEAAAA NH K€^aAH€, HH KNC^U, NH CtBACTU, NH BM- 
CTeAe Í|ApCTBA MH, pAI^B^fi HK0N0MH6, KOHXK HOCHAA CB6TAA IfphKII H Hroy- 

^ MeNk H Ěpxťiik. H MOAia, i€rošis6 eor& hi^boaii no mní ifa|icTÓBaŤH, hah 

CUHA IfApCTBA MH, HAH KOrO AHKO KOTb COYf^bAHHKk 1|A|ICTBA MH, Cni6M0Y 

MNOio ^AnncANoe He tBopeHOV b^th, Nb nA¥é noTBpbXAeňov. ktoah ce 

NAre TAKOBUH OYXÚl|jpeHm€Mb j^rABÓACKblHMb HNAKO HpHAOSRHTH HAH YTO 

tfiiTNern cotb suute nHCAiiuHX^^ TAKCOBAAro X^ pAi^opHTb roenoftb eorb ii 

^<^n^YH€TAA ei^a MATH, H Bb MtCTid nOMOI|lH H ;ACTÓYnAI6HtA ftA IlOy 16 
COYn(^bHNl|A, H AA fA nOpA^H CHAA YbCTNAAro H SimB(dTBaf^t|IAArO KfIbCtA 
XpHČTÓEA, H AA 16CŤI» nf^OKÁCTk éth «ŤHI« CBiStlifXb «ITbl|b H O^Tb HSI« 

anocTOAbb H (dTb *A*-7^ ^vAHréAYcTb, H A^ 16 irfiiiYTéitb hi6a« iiptAAtéAib 

X^HCTOKOY H TtMb fiekUl'lMMk: Kpbl% leró na NACb N NA YéAliXb NÁttlHXb^ 
IJ^H KÁeTBÓY AA HMAŤb «>Tb eBéTUHXb XŤHTO|lh, CSeTArO CYMCCdHA H CABH, 
H «mk l|ApCTBflA nn A^ liCEAArOCAOBeNb. c¥H X(^Hě€í»iroifAb NAHHCA €6, KkAH 
npHAe IfApCTBO MH ÓY ČBeTOY ^Opm, Bb AtTO *SÍONS^ 
CÝ^j^AHb Eb Xl^HCra EOfA fttpUH IfApb. 

PeSét visutá, zlatá s nápisy: c(Be)TR cTe^AHb X <^>^ nevatb r(ocnoANN)A 

Pr^o|>Í8 psaný ha pergamene nalecá se v métropolitánskéni archive 
Karlovejdkém* : Jiný exemplář v klášteře Chilandarském. Začátek až po 
slova npRAAro npxifepca K^ph cabu vydal Vostokov (OnucaHÍe pyKonHceM pyM- 
flHUOBCKaro Myaea stn 147.), malou částku (str. 101 ř. 10 — 19) se snim- 
86 kem Šafařík v Serbische Lesekomer (str. 127). Obě částky otištěny v Mi- 
kloSiČových Monumenta serbica, čís. CXVIII. a CXIX. — Viz Grigoroyič 
GqepKX nyTemecTBÍa no OBpon. TypuiH, str. 18. Šafařík, Geschichte der stid- 
šlaw. Literatur, III. 179 čífe* 37. 

i ■ . ■ > • ' ■ • . ' 

Ví. Ok 1378, 1. srpna. 

80 Lasar' knéše srbskýí zahlddd a nadáed klášter Panny Marie d mě$tě 

Ždrělo řečeném. ' ^ 

BAArOf^Al^OYMHO H BbCenOAAT€AHO BbCAKArO IfApbCKA €A0B6Ce rOCHO- 
AeMb NÁlUHMb ICOYCOMb XpHCTOMb, HSKC COTb HeRUTÍÁ Bb BUTI6 CbTBO(^HBb 
EbCA, H YAOBHYbCKOe 6CTb€TB0 HAYS BbČei€ TBA(^H HOYbTb, NeTbKMO SES 
85^fi>EAAAATH EbCero TBAplK) l^eMNOpOANUXb A^I^OBABb 6M0Y» Hb H COYI|lb-^ 
CTEA CBOerO npHMtCHBb, peKUie pAI^OYMNII^ Bei(IH, (dTb KAAA aSHEUXb lOYeCA 
CbA^AA^ ;H ^MOEAACTNO 6€TbCTB0 YA0E^YbCK06 CbTEO^H, AH>B6l|JHMaS€ CfO 
fCHAt H MHAOCHNENII COYqibCTBA CBOCfO MTbVbCTEO filBtlIM^ H USMAfeANO m 

UyiQY^IHMb CUUOSCTKO TOrO MBh:^fi|lANflO J^lkfOUtA^ H IIOAJ^AaRjllOJ{IIIU|i 

,RO^\H,Ííie ero CTpdCTH, easc h^oah ^acnaceifie HAUie, qav€ ase ii ii>fii(iii»«ii 
9VT/^Q(Mi ciiasHAro nkCKpbceHía csoerp sfi^eiiiip, i^a erosise ^aah h^boaii 

?^jlT(l|IÍ|OV^ EUTH OffYHCmVIO fiAAAHYIU|aV NAUIOY BprO|lOAHI|OV^ ;2;a€T0V-' 
lllf|ll|Q|íf NAIIIOV H nptA€T&Ť^ANHI|OV H HOK(ÍiORh THfíh^UH U, , nOIWSIS6lli€, « 
fi^ P(^AK H ?^V^ m^ia% €6 MUAOCTb nOApYVNTM NA CT^AlUlf^Mk. If l|eAfll|eT 
Mt^JNI^b C01fAHI|ll1 rOCnO^A NAlUerq IC0Y<;A X^UfiTA^ H^tX!^ ^jIH^C^AU , ^v 
.€Tf A}(OMb npHACTOieTk.) TOrO pA^II H A^h EAAfOB&pNUH KUegh AA^J^b^ CAUOr 

^p>a;M|k Bbc«ie.c(^bB€Ki€ ^CMAie, noTbi|iAXb ce MAAoc npuHoiti6Nie n^ecTU 

KAAAttYHIJH M06H np6CB6T'&H BOrO|kOAHI|H, H Cl^AA^Cb l||^b«PKbc Bb MftCTU p€r »> 
^KOMt^ib ^A(^€AfL RpAHHV^B^OIII^ H nflHAOSHA M OVH^ABHXb BM:AKIf||||l II^Tf «r 
4^IH, eAHKO AQBQAIIO A^MiiPV a{^6VII€TUI^ ^prQ(|eAIU|e. C6Ap CNCTf HI|A Cb BbCftMH 
^MerAMtl tt nf AUINAMH KAKO HG^OAII ^Tb y|MftTjBasA NH;{Ji ilOA$ HA H^t^^b MA^ 
^AtXOiyilfj?, H HA CjWTWIffPV. BlfCT^HH^ H (O^^Ktffl^ , H . flOi;p%A* , ^O^l-A 
rOf^A Mil BHHai(b[Ypb«6NH, H l«l ,{^^« ^p^9Y (:eAQ(IIO|LAI|bn^ Cfij^O rfi^^Jpm\^, ^ 
jCCAO CTABNIf^H, Cb Bb4^ftl|ll MeTAM^^ q^i^) ; ia>BApiie H €b l|HMb TCAA^fiíAU^ 
Oy R^HYANHIIH €€A0 Bpii|i^U)HA^If, H/l MAAilfl H APYN4K<>V KpCTpAAl|b H ^fl- 
CKOYHAe €b TfftbCTtHHKOMb €b J^^bCI^U ilj^rAMH H JIpM^HM^h^ BH|H» , BUUie 
lIppeYA H rpCB^Hb, OY ;BH;RA0Y ^I^AO BOAOYIA H €fBAO K(^PYtM€^H||A^ OY 
XOMOAIO CeAO (OCACdNHIIA H A0AH6 AAOYeBO Cb KHC6A€BQ|^b ^, r|^AAMI|l ^ 
myTh^ BAAII«MI»Í€JSb AAISfe) n|M>KOfibi «pbKMNINHir €AATH:MA> TOAMfkbXb, BIU- 
HHKIsi) MAYM0B6, 4nfAAitN€^ A^Y^^9 ^^^^ ^^ 1iÍAAB« (OBOH UA(IOÁ1»l|y O^ 
BbC^MH ItérAÍJH H ItpABHHAMIf, %&AYlÍKb H Cb ilAÁKpBlfHMA^ UAABA A tiptip^ 
IJÁÁBOY AÓYrb HA kpHHÝHI|A!)' HA l^/^BHHé ' (OpftXOBb KAK>Vb, C6A0 iDdCAHHl|A 
.€b RbCtMH MerAMH fdTb^ K011^pH€ Cb XAAAPyCMb nO^tAÍCMb H, Cb ^AEflb- >& 
AÍ^^ : TA|(Oa^€ AII^^^MV.HA OyCTie (OTOKH T0% HAtSKC npHCTAAA PY MAA- 
BOY. H <^l€ MAA06 MOC n|IHH01U6HI6 AOMOy^ np«YHCT1ll€ SAAAWHqB HAUI€I$ 
BOrO{^OAHl|€ MOAH) BbCAKAFO, 6rOaS€ BOrb HI^BOAHTb HO MHU rOCHOACTBO- 
BATH, C6M0Y MOCMOY M^A^flOy A|^HÍIO»^¥|0 HCftoTBOpCNOY ^^'^^^ ^^ H^VC 

nmBpbSRA^H^^Y^ KTO A* CIA. A<*?l|W>. f «0f WW, WH tt^TCcTH, ©T* flM»J^€ . ««" ^ 

CAHHXb, AA pAI^OpHTb CfO rOC^lPAl) > Bpf 1^ H 11^'feYHCTA ^OrO BOrOMATH, H A^ 
6 HftHYTCHb IIOAll H AĎÍH H KMb, HSKC 66K0UJ6: KAbBb CrO HA HACb H NA 

YCA^TCb HAniHXb, h'aa MOV € <^0YnA6HHIJA MATH E02kTA NA CfÓAlUHftMb 

,•.••"'•■" ' s • ■• - - • , ' ,.."•'■. 

ČÓÝA^. lítČcilÁ AVrOÝCTA 'A* Bb AtTO ♦ATH^ 

Bb XpHCTA EOrA EAArOBUpHUH KHC^b AAl^Aftb. 85 

Pečef později přitisknutá s nápisem: cu ncYATb monacth^a BHTeoiiiii|€ 
xi>iiMb 0Ycn6NHé^npii(YH)cTHe BJiaXnÝHqé ^^ 

''• ' PřVopií iiynf'2:tfaceii. Portťfíéirý přepis^ há-péřg. z liSv tt^fóti fiálefcá 
^-Mé'f/|cl«gt«e'Cltérňjttktt v^kalžéctt^ vrib^kém^ M0 nehnít Mštítm: ttttaf.mi- 105 

řejnil 1. 1828 J. Vuié ve spise „Putefiestvije po Serbii" (str. 71—72), ale 
velice nesprávné. Miklošič ji dle domyslu svého na jazyk 14. věku přeo- 

j^brátil a vydal ve svých Monumenta aerbica (č. 184), leč vSecky chyby 
prvního vydavatele spraviti nestačil. Pro Safařika listina tato věrné pře- 

6 psána Vukem Karadžičem *). 

« 

VIL 1378, 21. září. V Srědci. 

Jan Sisman cár bulharský nadává klášter se. Jana Rylského statky 

a důchody, 

BAdronCTHBNO YkTO H StA(0 llpieTNO H nONBAANO BlCbMh XpHCTO- 
loAlOBHBUHM l|ap6MI», 6X6 AIOBHTH H 2K€AaNI6 T6nA0 HMtTH K^ CBiBkTyHM H 
BOSRhCTBhHUMl qpiKBAMk, B^ HHX^ 2K6 (dEpAI^h EOFA H YAOBtKA H CBA- 
TUHX €rO HARHCaeT Ce. OVKpAUlAeTb BO CA l|apl» AÍAAHMOA H KAM6HI6Mh 
H RH€|^ÍdMb MN(drOI|1llfNUHM, IliR H 6X6 K*L EOfOy KAArOYliCTVeMk H BUpOiR, 
H KL CBATUHMk BVO llf^MBAMb YICTIA. T1LM2R6 If l|ApbCTBO MH ROMANA- 
15 NieUb (OT BOra H ArrAOBa>M np^A^HieMb RAArOVECTHBNA XpiCTÍAHbCTBA, CTOAA 
€XATOnOyHBIUÍHX'L l|ApeH H AIOi;OBb TCnAiftA KL BOFOY H YIkCTb Kl CBATUHMb 
erO IfplKBAMb H BOXbCTOBNOMOy (tak) (dBpAI^OY erO H Wh BbCtUb CBíBI* 

TUHMMb (tak!) ero, Nift h nAve pA^H oenoba€hia h homilha h !;aaovui?a 

CBATOnOYHBIUlHXb l|Ap€H nf^bBOnptCTOAHUHXb CTOAA BA^brA^bCKAfO , TOrO 
20 I^AAH H l|ApbCTBO MH ONOMOV *'^) S^AKONOlf H Rpt^ANlOy IIABUKb, H BAArO- 
H:;B0AH l|A|lbCTBO MH J^A^OBATH EAArOfi>EpA:;H06 II BIC6NACT0AI|J€6 CÍC l^AA- 
TOneYATAHHHOe CA(0BO l|ApbCTBA MH MOHA€TH|^iO l|ApbCTBA MH, CBATOMOY 
<OTI|OV lidAHHOV (lUAbCKOMOY, HX6 CCTb B^ Ml&Cn (I6KOMI1M pUAA , ^(k 
BlkCH erOBift C6AA H I^A B!b€6 (tak) 6rO MCTiOXTC H ^(k BlCe ero CTACH H npA- 
SSBHNU^ pCKIUe KOBAA H BCTXAA. C€ 2R6 CXT C6AA CBATAfO (dTI|A KOAHHA pUA- 

*) Potvrzení této listinj Lazarovy od Spiridiona patriarchy srbského zachovalo se 
v pozdním přepise na papíře v svrchuzmíněném klášteře a vydáno nejprve Vuiéem 
(Put. po Serbii str. 73 — 76), potom též v opravené formě Miklošičem v Monumenta 
serbica (č. 200). VroČení Vuid Spatně četl, z Čehož povstaly zmatky. Dle přepisu, 
pro Šafaříka Vukem učiněného, konec potvrzovací listiny zní takto : Bl iltTO ^SCOn^.' 
fNAHKTf<dHH -B* mC€l|A MIlfA *lí* (Vulč má «SI*) pNb Oy n6KH. — GnUf^HACON-L MHilOCTlO 

EOXfeiO BAT^HApic C(lEA6U H flfiHMOflflO. Potom následuje poznámka bezpochyby přepi- 

sovačova ve dvou řádcích : aipii €-ro «Yr(OYCTil). B C ii: — : o čemž Vuk poznamenal : 

c 

„Ovo je vrlo sitno a málo zamrljano crvenim mastilom, te se jedva vidi. Prvá je 
vTstica jamaČno ovako, a drugu nijesam mogao drukčije Čitati." Vuid četl zde f^*2iYH6» 
("1445) i připojil po n6KH slova CdTb (lOSKAi^^^TBa ]C(kHCTOBa •AYlie*, kterých v listině není. 
**) První o je nahoře i dole kolmo protrženo krátkvma čárkama. 

14 106 

CKAro: C6ilHl|IA BAf^BApA, VpiTOSh AOAh, K|lliYHNO, KilVApHNO, fil^AHHO, 
Af^HCKA, HrArANIi, exe CCTIi A^Ab a>pAHI|A, UeTCaXh MOltATHphCKUH (tak) 
AO BpOY2RAH<^Ai TA NA (OBpilIk CpOV^AHMA H HA COEplUb AOXOTHI|H, H IIHi; 
AOXOTHl|ilí Wk pUAii;, H Up^k^ pUAiíi Bl^ A'^Ab HA MApeUJHI|A^ TA HA ROlf- 
AOpHI|A, TA HA KAMeHHI|ilí^ H HH^ KAM6HHI|iií B'E pUAS, H Wh^ pUAiR Oy^ 
BpoySRAHI^k- Kl C6M0Y 2K6 €1)J€ H (dT A^CHUe CTpANU l|Ap6BA BHpA CSk- 
t|fAA, H HH:; pyAA AO BApBAp;ií, TA HA CBATArO HlCÍSi^ TA NA rABpOB6l|b H 

no ovBpnasiH ha CBATAro recopriA h ha CBiSiTAro ApxArreAA, ta ha a^hckíií 

n AO rpAAA háku BUUJ6 l|Ap6BA BUpA HHBÍA H AOI^IA MOHACTHpbCKAA CiííT. 

n;R h.aomhViia k'e ceMOV ci KpovujeBHi|OMb ;r6 h apm6Hhi|omm (tak)^ lo 

li\2K6 CiiíT BUIU6 C6AA nbCTpU &*&; pyA& NHEie CiRipe^ H TO MOHACTUpbCKO 

Bce ecTb. TAxe ceAO bii^obo, €6ao ^e^h^ acaahobo, niCTpA, ceAO rNHAca- 

EpAACKO H pA^AOUJKU HOROBe^ CCAO AKUIKO, C6A0 CeAHt|ie, C6A0 AP^^OBti 

AOAb H rpAAHt|i6 ifepOBO^ C6A0 AOAiiHe, ceAO rpAA6YHHi|A €% AiOAMH no 
IIM6HI0 : nonb TOVA^f^f^i" <^^ f^%7iMH uoy h c% pOAOUb mov? h neTpb #6(0- is 

AOCOBb CE BpATIAMH CH, H BICA HpABHNU MUCTA TOrO. H HAAHHNA CpUA^ 
HHA^ (OT rA€ pUAA HCTHYfT, HA l^AAHOy? TA HA AtRlUOpb, TAKO H C^ pt- 
KOMb HAlHHidM, AO ^A^ C6 C^ pUACdM CLCTAeT H fi>Tk AlifllUOpA NA KOMA- 
p€Bb€KUH BpbX^ TA HA KAM6Hb Bpi»?Cb, TA HA l|Ap€Kb BpbXb^ TA HA UIHRO- 
Y6H, HA MeTOXb MOHACTHpCKU^ H (d A^CHilíA CTpAH;& rpAAA CTOBA B^ pUA^ik^ so 

H hh:; puA& BL CTpoYMďL, H Bi^ CTpoifMiih A^ repMAHi|iHi|;ií, H B^i^ rep- 

MAHl|lHI|;ik AO BAbrApHNA, H Bll^ BAbrApHHA, TA HA neClil OpKCKOKb H 

HA ArovnoBU kauth h HA lUAAKb H HA pyBH0€ ei^epo H HA npeKOV' 

BH1|;íí, ta ha (OBpUlb pUAOy raku. II HAA TtUb BlCtMb AA HMAT BAACTb 
He(dT*b€MH;iíA TOH ROVCTUHH nSHTCAb KOAHNIk pUACKUH lABAeHÍeM TA- *^ 
KOBArO :;AAT0neYATA'bHHArO CA(ií>BA l|ApbCTBA MH. H 61|ie 2R6 K*b CHMk: il 
rA6 X6 C€ HAXOAfl^T CeAHl|IA HAH C1;H0K0CH<» HAH SRp^LHlKU, HAH M1;CTA 
SRfi^bHYAHA^ HAH A0BHI|JA, HAH BHHOFpAAH, HAH HHBbl^ HAH CTACH KAKOBH AU- 

E(ň, ume €;iíTb rvch ceAHipb h t^xb aioaVh? HAcase Č£ haxoaat roa <jí>r- 

AACTÍIO TOrO MOHACTHpt l|ApbCTRA MH^ HAA B^CtM TtM A^ HMATb BAACTb 30 
He(dT€MHilíA TOH MOHACTHpb IjApbCTBA Mil CB^fllTUH ICDAHH^. H RpAt|IA6T H 
OCBORA^RAA^Tb qApbCTBO MH AIOAH BlCC H C6AA B^CK TOfO MOUACTrlp-K 
l|ApbCTBA MH YHCTÍHM H CBtTAUHM RpOt|ieHÍ€M, A^ HMb UCCMtilT I^ABABACTH^ 
Ha;6 CiRT C6BACTH H RpAXTCOpH H RpHMHKIOpH H AAAfATOpHi, HH CiRAÍC, RO- 
T{OM HH RCpRHpAKe, HH nSHTApC, HH BHHApC, HH A^^^^TKApC RYCAHIR H 35 
CRIIHHYh H (OBYIH, HH AROAONATOpH, HH CH, HH CTpATOpH^ HH CtHApC, HH 
MHTApH, HH KpAfOVApA SKC, HM RCCbAI|H; HH rpAAApC^ HH BApbHHYlC H RC- 
BHpbYie H nANOAHHI|U, HH HHb HHKTO (OT B^bCfeX BOAtpb H pAEOTHHKh 107 

l|a|^li€TBA MH, BeAHKUXh H MAAUX, HXe CHkT NA BlCft Sp^MeHA nOCHAA€MH 
O BC^KYbCKMK AAN6X H pAGOTA^X!!^ (tak) l|A|)LCTBA MH. NHKTO COT TAKOBUX 
P Ne CM^bCT ^AGABHTH TUMh AIOA^MI CKATArO Ci>TI|A NH NA NHRie HXb, HSBC 
HMiBkTb NA nOAH H HSR6 Wk TOflAXb, HH YAOB-KKA CFO nOCTH NA (^AEOTiR, IIH 

6|IAeOTHHKH HXb, NH HM l^CSrApe 6HrA(l€n€ATH, TO NH KON«B HH CKOTHH;!^. 
TAKOSKj^e H 6t|l€ K% CHMb: NHKTO iúTh TAKOBUX ftA Ne CMteTb NACHAÍCOM 
B'EA11CTH Wh CeAA H B!& AK>AN TOFO MOHACTH^H l|A|^bCTBA MH CBATArO a)Tl|A^ 
NACHAÍidM XA^BA Bbl^ATH, NH KOyf^eTA OVBHTH, NH NOFOA B^bXMA CTATH HA 
ABOf^t HXb, HSk BICN A^ «ITrONHMH BUBAiRT H A^ COTCTOATb A^^eve IABA€- 

^^ NÍeUb CerO '^AATOneYATAUNNArO CAOBA IfA^bCTBA MH. TAKOSRA^ H T^AAb CTCOBb 
NHKAKOXe A^ ^^ HMATb (dCAACTH NAA VAOBtKCOM MONACTHpbCKUHM^ NH 
NAA CTACÍA HXb NH A^ eAHNOFO BAACA. H et|ie K^ CHMb : Atfie KTO HAYb- 
NeT <0T AH)A€H MONACTHpbCKUHX XOAHTH € KOYníiR 1^ AOBHTRCOM HO R^bCeH 
ApbSRARl H CdSAACTH l|A(^bCTBA MOCrO^ A^ KOVnOBAiRT H A^ HpOAABAiBkT CBO- 

^^ EOANO H NHYHMb I^ABABAteMH lABAlbNieM TAKOBArO l^AATOHCYATAtHHArO CAOBA 
l|ApbCTBA MH, A A^ HM €€ Ne Bbl^HMATb KOyMepbKb, HH A'>*AKA'rO, TO HH 

HNO NHt|io. H etfie xe kl CHMb: Aqie kakoraa (^HKOcb js^^ei ca bl 

(JdBAACTH MOHACTHpbCKOH, TOH MOHACTH^b l|Af^bCTBA MH CB.9kTUH (i>Tbl|b 
R^bCe dk HCnpABAeHieMb A^ B^HMACT, a HHb NHKTO (dT TAKOBUX A^ ^e- 

^® HMATb (dBAACTH H eSRC TBA(^H KO (tak) Bll^AT. H TAKO A^ npCGUBACT TOH 
MONACTNpb IfApbCTBA MH CBATUH ICOANNl nOYCTUNNUH 2KHT€Ab C^b BbCtM 
CBOHMb AOCTOAHieMb, CAHKO BUUJC ptXiOM, CBOROANO H NHYHMb ^ABABAtC- 
MH, A^NACase CAlHlfe ha ^eMiSl CÍACTb H AO 2KHB0TA l|ApbCTBA MH. NONCSKe 
l|A|lbCTBO MH BHAtBb CHKOBiRiBk OYCT|^OeNilUl K|)AC(OTA H CBOEOA& YHCT^K *) . 

25TOMOV MONACTHpiO l|A(lbCTBA MH H BlEiCCrO CMOy AOCTOANiOY idT n(^t- 
A^AOBb H A'KAOBb H pOAHTeACH l|ApLCTBA MH , CBATOHOYHBUlArO lfAp« 
ACtN-K H KAAHMAHA IfApt, (dT B'EC%Xb IfA^CH BAlkfApbCKUHX np%A'KA<>R^ ^ 
A^AOBb H pOAHTCAeH IfApbCTBA MH, H CHKOBiRA CBOBOA^K BHA%Rt» l|ApbCTRO 
MH H BBAAXb (tak) TOMOy MONACTHpH) l|ApbCTBA MH BAArOCOBpAI^HOe H 

30 B^bCeNACTOAipee CÍe I^AATOneYATAtNHOe CAOBO, lAKOXe nplHAOUJA AK>Aie 

' MONACTHpH TOrO Bl ^eUíik'^'^) l|ApbCTBA MH B^ Cp^A^llb, A^ ^^^ "^ 

HMATb NHKTO nOCHAHTH NH O eAHH6)M^ BAACK, TIKMO A^ ^^ CBOROAHH 

no (OpH^^MOY l|ApbCTBA MH I^A BICA CMOy npARHNU H I^A BLCHKO CrO 

AOCTOANTe, pCKUie HOBAA H BCTXAA, dk BbCtMb CBOiIMb AOCTOANieMb AA *) Poslední pismě tohoto slova jest Sk a ^ dohromady spletené. 
**) Poslední pístně, jako iHihoře v slově YllcTiK^ jest & a A dohromady spletené; 

leč nud řádkon vepsáno i^eiJA. 

14* 108 

np%CUBA€Tb CBOBOANO N NHYHM ^AfiAKAteMb. &UW »€ H HO C%M(^I»TH 
l|ApbCTRA MH, KOrO HI^ROAHTb fOCnOAk BOrb IfApb BHYNUH H nOCAAHTb HA 
np1iCT0/l« M06Mb, HAH npilBb!;AI0BA6NyH CUNb l|ApbCTBA MH^ HAH OT EpA- 
Ten H CbpOANHKb l|ApbCTBA MH, TO A^ H6 nOOYYHT CA OY^TH YbTO, HAH 
nOpOYlUHTH H nonpATH CHKOBO AApOBAHie l|ApbCTBA MH, H& HAVC A^ "0*^ 
HABAteTb H nOTBf^lkaSA^^Tb H n|^HAABA€Tb, RIK0aiS6 eCTb AKHO Hf^ABOCAABHy- 
MHMb (tak) l|A(^eMb TBOpHTH. KTOAH CA HOKOYCHTb <0T TAKOByHXlk H HO* 
I^OYlUHTb H nOMCTHCTb CÍC I^AATOnCYATAtHHOC CA(i>BO l|ApbCTBA MH H OYHMCTb 
VTO fi>T :;A€ B^nHCAHyHN^ H HAYbHCTb ];ABABA%TH AK>AeMb TOrO nOYCTUH- 
HArO CdTI|A ia)AHHA pyACKArO, TO TAKOBArO A^ HCKOYCHTb TOCHOAk BOrb ^^ 
npABCAHyM CBOHMb CiKAOMb, H Hf^HYACTie A^ HM<^Tb CL IIOAO& np^AT6A6Mb 
rOCnOAHHHMb, H HI^OKAI^S rlei^ICRiR A^ HACA^A^Y^T^ H C^ ROCTATA A^ HMATb 
CBATArO (dTIfA ^A^ " ^^ Bii;A'S^M'6Mb BtlfU. AMHHb. TOfO BO) pAAH f^lkpOfi(k 
CA TOMOY MOHACTHpK) l|ApbCTBA BAAfOCOBpAI^HOe H B%C€ NACT0Al|l6e CÍ6 
l^AATOneYATAtHHOe CACOBO l|ApbCTBA MH HA 6!bC1lK06 OYTBpbaSACHÍC Hl^BtCTO ^^ 
H CBOROAii^ YHCT;íí. HHCA H nOAHHCA 1|ApbCTB0 MH OBMYHyHMb l|ApbCKyHMb 
I^HAMCHYCMb. BL AtTO ^SCdH!;* 6HAIKTA 'B* MtCAI|A Cen(T€MR|IIA) -KA* A^Nl. 
f lOOAHH^b lUHUlMAHb B X^HCTA BOFA BAArOBtf^HMH l|Apb H CAMO- 
Apbx(b)l|(b) BIkCtM BAbFApOMb H T^bKOMb. 

Prvopís se zlatou pečetí v klášteře sv. Jana Rylského. Listinu vydal »o 
poprvé Neofyt archimandríta Bylský ve spisku: „ghyskba n xHTlíie npenoAOBiiaro 
H EoroHOCNviro OTi|a koanha puncKAro YYAOTBOpi|A^ (V Bělehradě 1836), dosti 
nesprávně. Podruhé ji uveřejnil bulharský učenec Vas. Aprilov ve svých 
„Bo4rapcKÍfl rpaMOTu" (Odessa 1845. 8°.) str. 82-— 87. Potřetí vydána dle 
přepisu Štěp. Verkoviče v „F^acHUKy 4pymTBa cp6cKe ciOBecHocifl" sv. VII. ** 
str. 184 — 188, ale bez šetření zvláštností bulharského nářečí a bez diplo- 
matické věrnosti. 

VIII. 1356—1392. 
Jan Šaman cdř bulharský potvrzuje klášteru Panny Marie na Vitoši stará nadání. 80 BAArOHl^BOAH l|ApbCTBO MH AApOYBATH EAArOCdBpAr^HM H B^CCHACTOilk- 
I|1HH CIH XpHCOBOYAb l|ApbCTBA MH MAHACTMplO RpKYHCTOH BOfOMA- 

T6pH^ nme ecTb bi bhtoujh^ h;r6 n^fioí h C!bTBOpH h OYxpACH ]poAHTeAi> 

l|ApbCTBA MH CBATOnOYHBttJHH l|Apb l(0AH!b AA€KCAHAp:b. H TAKO^H IfApb- 
CTBO MH (dCBORA^AArb rbH MAHACTypb l|ApbCTBA MH CL BIkCftML A^CTOA- ,5 
NHCML H npHA62ISAHH€Ml TOFO MAHACTUpU A^ H6CM«6T^ MSieXlTH NIA^^ 
TtMl MAHACTyp6M!b HH KC^AAHC CptA^iU^^KOC, NAAlk CTACHA MAHACTUpV I|k;r h maa% aioamh C6Ao nokayanu (?\ Hsne ca UANOA^n bii rf^AAi^ 

l|Apli€T8A MH €0^11, n^f,% TtMH AIOAMH ftA NeM6T€XAT NH K64>AAHe €(»%- 

Aetu^EKoe, to hh uoy npaxTOpc^ hh KacTpo4>HAai|H) nh Moy A€cathhi|H) 

NH npHMUKIOpe 2R€^ NH AAAraTO(^e, nOTOM'E HH n6p'EnHpaK6 l|a(kkCTBa MH, 

5NH nSHTApe HH BHNAp6 HH A^CATKAp6 nY6AHH H CBHNH H lOBYH, TO NH 
anOAXATOpe, nh KOMHCH^ hh CTpATOpC^ NH CpAApe, NH BApApe, NH noA* 
BOAA, NH nAAAAHtpe^ HH K^ArOVApe, HH neCHIAIfH NH C«HAp6. NH 4^YH'&9 
HH TAOBU, TO HH A^ HMAT^ (OCAACTH CBMAA C04>HIA HAA% AH>AMH HpHYHCTX 
BOrOMAtepe., hh rAAAACTSA, hh pACnOVCTA, TO NH eAHHUA IdEAACTH AA 

10 NeCMtJirL ^^ABABHTH T«U1k AK>AeML opUYHCTA BOrOMATepe BHTOUl^&CKilL^ 
T^LKMO B*bCH A^ (JdTrONHMH BySAAT^ lARAeHHeM^ C6rO X^HCOROVAA l|Aph- 
CTBA MH. TIKMO CAHH^ eryMCH^ np^YHCTilk BAArOMAT6p€ pOMANl A HNli 
NHKTO A^ CA NeCMteT^ HOKOVCHTH, TO HH l^ABABHTH TUMl AH)AeM% HH fi^Ú 
€AHHOrO BAACA« KTOAH CA HMCTb ROKOVCHTH AH :;AEABHTH AKO H fiO CAH- 

16 HOM^b BAACH, A^ ^ npOKAATl iňX^h (dTqA H CUNA H CBATAFO A^Y^^^ H {úTh 
nptYHCTA BOrOMATCpC H idTh 'Bl* AHOCTOA^ H iúlTk «TH6* (^) CBiBkTUX^ 
BOrOHOCHUHX^b (OTblfl HHKCHCKHX^ H Ch HOVA^ H ApHiBk YikCTH AA I^HMAT^, 
H AA 6 (dTA&Y6HL TtAA H Kf^^BH TOCHOAA BOFA CHACA NAUlCrO H(cOY)xpHCTA 
H Ch pCKHlHMH : Kp%Kh CrO HA mCh H HA YAAtX^L HAUJHX!b Bl BtKU. AMHNL« 

20 l(dAN!L UIHUJMAH^L B*L X^HCTA BOFA EAArOBtpHUH l|Aph H CAMOApia:€l|^ 

BCIlM^ BA*brApOMb H rp'LK(ií>M'E. 

PrvopÍB na pergamene, bez pečeti a vročeni, v klášteře zografském na 
Athoně. Zmiňuje PorfyrUspenskij, č. 5. odd. III. Šafařík kopii svou přejal 
z přepisu Grigorovičova. 

«» IX. Ok. 1389—1398. 

Vlk Brankomé kniíe srbské klášteru Chilandarskému zapisuje f>si 

Hořejéi a Dolejši Gadimlje* 

CTpAUlHOie CAORO CTpAUlHArO H BCAHKArO H HCBHAHMArO (ii>Tl|A, HX6 

SonptSRAC BI^Kh BCI^CTpACTHO HCTAtHNO p02RAb C6^ A NCCbTBOpb CC, H I^A 

ECI^YHCAbHOie CBOie MHAOCpbAHIC npUKAOHUBU NCBCCA , H CblIlbAb ^ KIKO 

AbaSA^ NA pOYHO, HA CTpAlUHOVK) H BCAHKOYIO H CBCTOYH) H CB^&ipCHHOYlO 

H YbCTHOVK) npHCHOA^BOV MApHK) ^ ApXArrCAOy nptAH BAArOBtCTHBUlOY 

TABpHAOY TB0I6 CB«l|JeNHOI€ H CT^AUIHOIC CbUJbCTBHlC, H CEOIC HCCdRHCAN'- 

85H0I6 BOSRbCTBO HpHMtCHBb Kb NAIIÍ6H BpCHNtH TAtHH^H nA(b)TH, H COTb 

N€l€ pOSRAb C6^ Bb ICAHHOMb l6CTbCTB« fiOrb H YAOBtKb, H npOCAABUB 

npHYHCTOYH) H CB6T0YH) CBOH> MATCpb, YbCTNMHlOY XCpOYBHMb, H CAAB- 

NUHUJOY ECa^b pACOYaKACNHKI CepA^HMb. T0HX6 H MU, l^CMAHOpOAHU YAO- 110 

B%1|H COVlfie, AAkSKNH I6CMU Bhl^AATtl XRAAOY H YbCTh H A^pU npHYMCTOH 
BAaAUYHI|H. n|IOTHKOY CHAlL NAUieH, Ap^VrU C6B11 TB0p6t|l€ (dTb MAMOHU 
N6n(IAB6ANUI€. TtMSKC H Al^b^ HO MHAOCTH B0XI6H BAbKh Rf^ANbKOBHKb^ 

a)EAaAAiot|iOY mh i;€mai€IO uoieio, caiiko Borb Bb|iovYH mh, h iipHNecoNb 

€IH A^pK MAAH nptYHCTOH MAT6pH R0aSI6H XHAANAA|)CKOH, H llf HAOXHXb ^ 
CdBU TAAHMAH^ Cb HflBHI€Mfa, Cb ARKA^AMH* Cb ROAtHIII(AMH, €b B^bTOBH, Ch 
BCUMfl MemUlf H nflABHNAMH C6Ab Tt^b. H Cle MCflC FA^HMAH : KAKO rp€A6 

novTb a>Tb h(^fli|JHNA h a>Tb aob^otiina, A'KAOMb uerio cmoaoyiuoy h 
uerio A(^'i^*ioB^M^? ^ A'*^AOMb uerio ropnio rAAHMAio h Mcrio caokiinh)^ 

HI^bAAI^EKH OY nOYTb KOlflANCKU, H A'^AOI^>^ RHU>^ rOpHI€ rA^HMAlC NA ic 
CTANK6, r^e Ce CTAIO Jí^KIX HOTOKA. l€AHHb a)Tb KpArOYCBljA, A ApoYruH 
CdTb KOqiANlAHb, H nOXO^H 0Y% A'^^^' KAKO 06 BAAII KAMeHb KOt|IANIAHOMb 
H rAAHMAH, N CAA^H MA AOAb UeriO l|pNHAOMb H MCflO MH^AlUKOMb :;6M- 
AOMb, H CAA^H NA APOYMb BUlUe BOEOYIlie, H ApOV*^^!^^ ^^^H) €KORpANl|€ 
N Merto pOBOBIfe. A^ >^CTb N6(í>TI€MAI€N0 AO BtKA. H MOAK) H I^ANpi;- 15 

ifiAMb^ leroxe Borb h:;boah no mn% chi€k> i^cmaicio oraaaatii^ han coTb 

CUHOKb MOHNb) HAN CdTb CbpOANUKb MOHNbv HAN bTO NNU^ CI6M0Y I^AIIH- 
CANÍIO HenOTBOpeNNOY BUTH^ Nb NAYe H nOTRpbSBAeNNOY : lAKOXe H My 
np%2RA€ NACb BUBHlTIXb TOCnOAb l|Apb N KpAAb I^AnHCANHIC NCnOTBOpUCMO^ ^ 
H nAY6 H nOTBpbAHCMO. TKOAH BbCX0t|l6Tb CNI€ I^AnHCANÍ€ HOTBOpNTH, 20 
BpArOMb NA€TABAI€Nb, TAKOBU A^ ^^'^^ npOKA6Tb (OAb rOClIOAA EOFA B^e- 
Apb2KHT6AIA, H A^ pAI^OpHTb I€r0 II IIOpAS^HTb CHAA YbCTNAPO H SBHBOTKO- 
p€l|JArO KpbCTA XpNCTOBA, II Bb MtCTO nOMOqiH A^ MOY l€CTb COYnepNHI|A 
nptYHCTA MATH B02r¥A XHAANAApCKAA Bb A^^^b CTpAllIMArO COYA^ XpHCTOBA 

Visutá; stříbrná a pozlacená pečef s nápisem : up •o<v ic ne X r(ocnoAH)N r.ik ^^ 
Dole, na kraji rukou novější připsáno: ,;9cf(^cnft b. 15. Jíug. 1371/' Od- 
kud toto vročeni vzato jest; nikdo nám udati nemoliL 

V metrop. archive Karlovickém. Viz Gesch. der sůdsl. Literatur 111. 
str. 180 č. 38. Částka vydána v Serb. Lesekorner, odkudž ji Miklošič přejal 
ve svá Monumenta serblca (č. CLXX»). ao 

X. 1544, 12. Července. V Jezeru. 
Obec jezerskd potvrzuje Évédedvi rodinné Pavlovi Škaličovi vydané. 

Mh nA6M6NUIYHNA H CRpABNUlYC HCI^epCKO, NO ROKAONOY OA CTpAN6 
HAliie CBAK6 B€pCT6 AOYA^^) AOYT^OBNHM H CBHTNHM, AAH6M0 NA !^NAHN6, 
AA K NAM AOXOAH HeAN TOYpYHN, 6HT6; TOYMBAH EHA6pB€r^ COYSRAN KNSl^A S3 
^pHNCKOFA K€pCTHANHHA, llpOC€YH NAC OA CTpANC NHKHX TAMO nA€M€NH- 
TAUieB, AA BH C6 CnpABHAH H H^IIHTAAH I^A BOAOY NHKOrA CTApOFA rOCIlOA* 111 

l|KOrA pO^A IUKAAHY6BA, II HHNOBA AAJI^ANHA Tepe O^AKKA, NepeSH CAHIIIAAH '^), 
AA BH IIIKAAHYH 0]í^ AHiCe BHAH. I^ATO XOTHIOYH KepCTHANIINOM HAIliOH B^ATIN 
IIOCAOYXHTH, CnpABIIXMO HAIIIOV nAeiieillllYHNOY, H HAXOAHNCMO ABAA^CeTH (?) 

fiAeueHHTe cTApi|e, CBe oa MiKe, i^naioyh loiuYe iipH KpAAoy mathaiuoy 

5 NIIKOrA rOCilOAHNA BOIIH^AI|A lilKAAHYA, H CAOV^HAH €0Y TA, KOH CSU OA 

TorA poAA npAReANHM :;akonom npeA hamh rntakh ii poreiiH^ tako mcah- 

HHM I^AKOHOM OArOKOpHXOYi KAKO He NA AP^Y^OH CTpAHII TOFA AIICTA OA 

iiAuierA nncApA no :;akonoy h obiiyah) haiuc i^euAe NAnHCAiio, h tr nhxo- 

BHMA pOYKAMA"^^) H neYATHeU HOAUHCANO H OOTApreNO* A^H TA AHCT I^A 

10 BOAOV BeKiuerA criiaoytka noA NAiuerA cnpABHuiYA neYATio oy ne^epOY 

BOCAHIHNOM (?), NA CB€Te MAprCTC A^N B ACTOY *y4>MA* 

(L. S.) 2RHrM0YHA BpAAureA nHCAp^ moha pOYKA. 

Prvopis na perg. y král. arcliivě berlínském. 

XI. 1544, 12. července. V Jezeru. 
15 Scědectvi rodinné dvaceti jezer ských škchticůf) Paelom Škaliéom vydané* 

Mh i^AMeANo noAniicANH nAeueNHTAiuH: BAproA kobhahy^ hban aP^- 

M\\\ CTHnAH MOYAP^KHY^ TOMAIU HOpKOAAB, BAAeHTHNAIU, neTAp A^^eAAK, 
MHXAA ^HOIICKH, OIIIBAAA TOYHCKH, AAOYIU KOTOYBHY^ HeupHX KAYHAHY, 
<[>6p€tUI| TOYpAK, FAA NOHTIIY, MApTHN rOYCHAHY^ MHKOYAA 4>pANK0BHY, HA- 

20 KAA MOY^^HAHY, ^AKApHAlU RHRNNHY, MATHAIU BApAOBHY, BAAIII nOAropHY, 
ANTON NAAOpnY, 4^w\RHAN CMilABRIIY, A^H^I^O HA I^HANHe CKHM nAeMeNtITHM 
U npOCTIIM AOYA^I^? KAKO CMO CBN I^AHCANO H BCAKH OA CCBe lipOilieHN, 
RNTANH, OKlICiaNH H ^BeUlYOBAHH, AKO BH IHTO, A^KAe CMO C KepCTIlAHHMH 
NAliie KepCTNAHCKe Bepe SRIIBeAn, TJJí pOAA ll HAeMCHA NIKAAHYeBA I^NAAN, 

SS H AKO BH OY NGpRAI|KOH JfilAWi KOtOY nA&M8HmYilH0Y EHAII HMAAH TCpe 

AcpniAAH, II KAKO coY TAMO A^HiAM, II OAHOYA^ B^MO GOY ce npeceAH *^*)^ 

NA TO TAKO OArOBOpHXCMO : A^ C^Y OA CTApHX KpHUeN HIKAAHYH RCCAH f) 

AHKOY) H XOYH A^pUlAAll, H TOHe A^^OHe :^€MAe norAARHTA rOCnOAA BHAH^ 

H KAKO MH OA HAIUHX npeAeAHX CAHIIIANCMO, A^ ^OY K TOMOY BCOY BAA- 

30 NIKOY I^eMAOY HMAAH, H OY BepOHC A^Op A6pit>A^'^l>i H A^ KpAA MATHAIU, H^ 

BOYrepcKorA koahiia uikaahy cam h HeAHNH octahak, ii:;; RAAHiKorA KOAeNA 
rocnoAHHA rohh4>ai|A iukaaiiya ffijfi^^ ii NneuoY NOYh, aiikoy h NHKe *) V prvopise cahxaxh. 

**) Prvopis EO^KAUA. 

***) Tak in. ii|^€C6íiiIíMI. 

t) Tak m. kccaii.iii. 112 

Apoyre i^euAe oy hhmiukom opcArov bckh bskoma, kako cbomoy eahui- 

NH6M0Y I^OAOY, H HHerOROY OCTANKOY^ AA N A^I^OBA I^d BCHM ROftOBAC- 
NH6M H €AHIIiaNH6M. EHOXCMO H HpH rOCnOAHNOY B0Nh4>A1|0Y H H^H HH- 
6rOKOH CBAABH, Il€p6 FA K(^A!I MATHAIU OlUeHH ^ NHKOY CB0H6 flOMYe TO- 

cnoAHYHNOY MArAAA6N0Y ^ TOMAUiA HAAorA '^) KYCf^iooY > KOH poft ne|)Be 6 
AepuiAuie i|ApHrpAA h bcoy ref^vKOY i^eMAOY, h:; kohc pOAH ta rociioAHN 

BOHH^AIf HCAHNOrA CHNA rOCnOAHHA MHXAM. A MATHAIIJ KpAA MAAO HO 

CBAABH rocnoAHNA bonh4>ai|A OYMpe^ H ^a nhm rocnoAHH B0NH4>Aq, repe 

ONOrA CHNA HCAHNOrA rOCnOAHNA MHXAAA KpAAHqH, KOtA C€ HMeHOBAUI€ 

eeATpHKiu^ ^ BCHM rocnOTi|TBOM npenopoYYH* norou ce npHMepií^ a^ ^^^^ 

nOACKOrA K|IAAA BpAT AAOYUI C KpAAHtfOY 02B6NH^ KOIOOY ^ nOCCAe OApH- 
NOYA, Tepe HHKOY KNe2RHI|0Y, KOK) He OY CBOHOH nOAAYH OBpCAA lOOYP Noce- 
YOY, K CeGH npHAA, H B6AHKe HHHei^e nAn& OEeYAA^ AA BH MOY TO AO- 
nOYCTIIA. TA HCTA KNeXHl|A MOY HOpOAH HCANOY KYep, 4^epNAHAA KpAAA 

2ReH0Y«) Tepe HeAUorA chna^ koh oy moxaykom eoiooy fiorHHOY- :;a to <& 

OYrpH HI^ABpAlUe HBANA BAHBOAOY K KpAAOY^ A 4>€^HANA Ce HO aseNH KpA- 

ACM i^oBAiue^ Tepe i^ato ReAHK BOH MeA niimh ^oycta. a rocnoAHN mhxaa 

IIJKAAHY^ NH CHMO NH TAMO He ^HAIOOYYH^ OY BHpOBHTHIfOY K rOCHOAHHOY 

a^HFMOYHAOY 4>^peHi|0Y<) xepi|oroY oa BeneReHTA h CRerorA ^htcaa npn 

TAprAHCKOH FOpH, K CRAKOY MATHAUIA KpAAA npHXOAH^ TepC HpH HCM TO- so 
HAYA H nOMOY, KAKO BH CROfA OTIfA HMANtie MOrAA OTeTH H AOBHTH^ HC- 

KAiue. H OHAH TA rocnoAHN xHrMOYHA ^epeHAif cbohom KYepnoM oxeNH, 
KATApHHÓM^ Tepe HO HOH, HO cMepTH asHrMOYHAA xepiforA rocnoAHH OY 
BHpoRHTHi|H ROCTA. MCA THM ce rocnoAHH MHXAA OY i^AfpeB npeceAH H 

BOHCKOY CnpARH^ XOTCIOOYYH Ce ;A CBOHe IIMAHHe nOKOYCHTH. MeA THM HiS 

OH OYMpe, H ocTARH OY ^ArpeBOY rocnoY h neAHorA chha ^ hcanom 

KYepHOM, HARAA Tepe 0pUJHl|0Y- A rOCHA KATApHHA He HOCCAe K KpAAOY 
4>epHAHA0Y nOUlAA n ^l\ OBpAHHTeACTRO TA npOCHAA, KOne KpAA OEeYA H 
OYYHHH, H BHHlKOnOY AOYBAAHCKOMOY I^AROBHAA^ A^ BH HA fOCnOAKHA RABAA 
a^OYpBOY H HACKOY HOCHA H OY lUKOAH FA ACp">AA, A^KAe BH OApACTAA, 30 
KOH, AKO HH OYMApA^ MOrA **) BHTH llpH HAH HOA KpAACM ^CpAHHAHAOM. H 
CAAA HHKOrAp HCI^HAMO BeYC OA UJKAAHYeBA rOCHOTIfKOrA pOAA, KOMOY BH 
ce AHKA, XOYU, CKpAA^ BHCTpHI|A H BCe I^AropH6 npHCTOHAAO HO npARHl|H^ 

Hero cAMorA rocnoAHHA haraa ijikaahya. ako hc houiyc srhb. rcyc hc- 

I^HAMO CTAHOROTHTH '^j HAH OYKA^ATH, ^AY HCMOpCMO HH MH AO Kepi|THANHN, » *) TomáS Paleolog. 
**) Tak v orig. místo MO|^e. 
***) Tak v orig. místo CTniiOBKTO (kHYM aneb ct:(horhth. 113 

HH dNH AO NA€. BOr 1:6 CMHAH He^AN Kf^AT €OYn|IOT NAM. TO CMO BCH 
ll€AHNIfM ^AKOHOM H !(NANH€M CSeCTOKNO HOBCAAAH H nHCAAH H OArOBO- 
f HAH CTAHOBHTO. Ji^M fl ^ HAIIIHMA n6YATMA HOTApA^N TA AHCT Oy Hei^epOY 

tiA €B€Te MAprete a^h b a€TOy *Ý<^*fi*A* 
& ÍRHrMOYNA spAAHTeA nncAp^ moia povKA. 

Podpisy B pečefmi: 

EApTOA KOBHAHY, MOIA pOVKA. HBAN ApAKO\fAA RHCAA* CTHnAH MOY" 
Ap6BHY nOAnHCAA. tOMAlU nOpKOAAB nHCAUie. BAAeHTHNAUl. n6TAp A^^^^^K. 
MHXAA CHOHCKH. OIUBAAA TOVNCKH. AAOYUl KOTOYBHY. HeUpHX KAYHAHY. ^e- 
lopéNAI| TOYPAK. FAA HOHTHY. MApTHN fOYCHANY^ MHKOYAA 4^pANK0BHY. HABAA 
MOYI^HAHY. I^AKApHAUi nKRNNHY^ MATHAIII EApAOBHY* BAAIU nOAťOpilY. ANTON 
NAAOpNY. 4>A6HAN CMHAeBHY. 

Originál na perg«, v královském archive Berlinském. 

XIL 1643, 11. srpna. V Jasech. 

15 Basilius vqjevoda moldavský zapisuje klášteru Miksevé ročních 

18.000 aspr&v. 

K^h HMH fi>Tl|A H CUNA H CBATAfO A^YXA*) Tpa)HI|;i; CBATA 6AHN0Cilkl|IHA H 
NepAI^A^^AHMAA Ce Ik^Tk pABl BAAAHKU M06M0Y rOCHOAOY BOrOY H CRACOY 
NAUie(MOY) ICOYC XpHCTOY H TpCOHYNIH HCŤHNNH nOKACOHNHKL. MU l(dANN!& 
SO BACHAI6 BiOeBCdAA BO%flO MHAOCTYH) rOCHOAAp^ I^eMAH M(i>AAABCKOH, (ÚTRG 
rOCnOACTBO MH EAAFO npOHI^BOAHX^ NAlUHMb BAArHMh npOH^BOAeHieMk 
YHCTHMb H CBtTAHMb CpkAlfAM^ (dVk BIC6A NAUJ6iR A^Y^l^^ H <ii>T^ SOFA 
nOM01(lVA^ H EAArOCAOB6NÍ€Mh NAUJHMk YeTHp6X!l^ CTOAh MOAAABCKHX^: KVpi 
BApAAAM^) ApXHCnHCKOn^ H MHTpOnOAHTl COYYABGKH, H KVpik 6KA0- 

85 ríe^ enHCKon^ POmanckh, h Kvp^ anactacTc, cnHCKoni ^aaobckh, h KVp^ 
rícoprie,- enHCKon^E xoyuickh, h ol xoTCNíeMb B^&cero NAiuero cLBtTA 

BOAiAp^ NAIIIHX^^ BeAHKHX^ H MAAHXl, H BlBlI^pSBNOBAXl (tak) rOCNO^- 
CTBO MH HNNHMl CBATONOYHBNIHM^ rOCnOAApH OpASBAB NACI BUBUJHX^^ 
6SBe riOMHAOBAlUe H OYKpANHUJe CBATHX!& IfpbKBAX^ H MONACTHpAXl. TAML 

30 pAAH H rOCnOACTBO MH OYCMOTpnXOM^b, 6AHK0 no HAItl€H CIIAA; (ňTh BOfA 
ÁANHArO HAMl CTA^RANÍA, N OYMHAOCTHBHXOM CA, H A^A^^^^"^"^ H NOTBph- 
AHXOMl H IIOMHAOBAXOM^ CBATAA MONACTHpb I^OBAMAA MHACUICBA, a>T'b 
CJ&pBCKOH S;€MAH, HACme eCTb XpAMl B!&!;N6C€NÍ6 IOCNOAA BOrA H CIIACA 
NAlUerO ICOYC XpnCTA, HACSKC nbVHBACTb H M0I|IH cbathtcaio xphctobco 

35 CABH ApXHenHCKOnA C;ikpBCKOrO. H ClTBOpiiXOM^ CdBUYNIH (JdBpOKl CBATtH SHUIC 
NHCANNAH MONACTHpb MHACIIieKA^ A^ HMATb COT^L NACI IdTl TOAI' AO TOAI^ NO 

15 1Í4 

TpHNaA6CeT*L THCOYI|lb ACn(kl, H BI^ATIKMJIb Hii^TeMl npHXOAAI|lHM*L HO *&' 
ftCnf^H NA Cn€NSOVi BIKO NA^HRATH CA H TOCnOACTBO MH HORHI (tak) KTH- 
TOph. lUiWh H CBATUNA n%\ HH01|H BOXIH, KTO BOVAOyTb npAKUBATH K% 
TOH CBATOH MOHACTHp MHA6IU6KA, fjá HMAIOTb rOCnOAA BOrA MOAHTH A^Hb 

H NOi|ib (d i^APARi*^ H ^ (i>TnOYt|ieH¥A rpAXOM!& rocnoACTBA MH H rocno-^ 

2KAH rOCnOACTBA MH, H HAHnAYC (d (dTROVllieNie r^AXOMl nOKOHHHAH TO- 

cnosRA" rocnoACTBA mh •e<6(i>Ao[<^HH ?] h hokohnom^ yaa^ rocnoACTBA mh^ 

H pOAHT€AAM^ NAlUHM^b H A^A^Ml H R^AAAAOMl. H A^ HARHHl^&Tb NACI 
B*L CBATYh B6AHKÍH HOMAHNHKl H R^ B02RhCTBhHIH SRHpTlRHHKl, H A^ 
HMAIOTb NAM^b €^TBO(^HTH CBATHXl RAANYh H RApAKilHCe H BCAKKOe HAMeTh ^^ 
(OT^ rOA^ A^ rOA'b, A^ HACStSe XpAMl C^H CTOHTb« takoira^ h cbathm 

A6T0V|>riAxi H no AeTOYprÍAX'E ha TpAne^ov ovYpAnsACHíe lACTíe h rhyia 
e(»atYami no coByYHO cbatuh mohacth^Ii. Toe Bice BHme nncAHHoe (dc- 

(^OK^ A^ €CTh CBATtH MOHACTHph MHA6UI6BA^ HCnOKOAABHMO HHK0AH;R6 HA 
BtKH BIlYHYh. a ha TO CCTb BtpA HAUIC fOCHOACTBA BHHie HHCAHHArO^ MU 15 
HCOAHHl BACHAYc R0£R0AA, H BAflA npARl!;A0YBA6HHX'b CMHORl rOCHOACTBA MH, 
€T64>AH^ B(i)eB(úAA H íiOAH^ R(ii>eBfi>AA, H ^%^^ ROAA^l HAUIHXl«) BH^A HAHA rpH- 
rOpíe OYpACie, B€AHKArO AROpHHKA AOAHAH ;eMAH, H B1;pA HAHA TOAApe nCTpH- 
YAHKO, BeAHKArO ABOpHHKA TOpNAH I^€MAH^ H RApA HAHA HlAAHl, Hl^pRV 
AAB^ '^) XOTHHCKH^ H BApA HAHA CARHH'h nplTRCCKOYA^, RApKAAARl U6M6I|KH, ^0 

H B'bpA HAHA ^*) nipK^EAAEl pOMAHCKH^ H htpA HAHA TARpnAl, XeTMAHl 

H HApKAAABl COYYABCKH, H BUpA HAHA H)prAKH (tak) KATAKOI^HHO nOCT6A- 
HHKA, H BtpA HAHA lOpAAKH (tak) KATAKOl^HHO CHATApA, H RtpA HAHA 
H)prA RHCTtpHHKA, H RtpA HAHA TOMA KATAKGl^HHO CTOAHHKA, H B^pA HAHA 
K0CT6 KOMHCA, H BtpA BICHX^ 60AAp'E HAUIHXI, BeAHKHX^ H MAAHX^. A 85 
no HAlUHMk ^KHROTA H rOCnOACTRORAHYc, KTO BOFb HI^ECpeTh (dTE A'KT'b 
HAlilHX^L, HAH idVh HAUJ6rO pOAOYf, HAH (OT^b HHUJArO pOAA, ROVAI" KOrO 
ROrh K^R6p€Th rOCnOAApk EUTH OV HAU16H I^CMAH MCOAAARCKOH, TOTb BU 
HenopOVilIHAl HAUJ6 A^ANÍe H MHAORAHIC, Wh ARH A^Al H OyKpAHHAl H 
nOHORHAl CRATUH MOHACTHpH, n0H62Re H TOCHOACTRO MH A^A^XOM^ H HO- so 
TRphAHXOMl H nOMHAORAXOMl. A KTO pAI^OpHTk HAUJ6 JíJX^\\\G, H MHAORA- 
nY€, TOTk AA HMA6Tb (ií)TRtl(IATH HA CTpAUlHeM^ C<7íAHt|IH XpHCTORAM. A 
UAHB0VAÍU6 KpAHOCTk H nOTRpbTRA^HÍe THMIk RliCHMl RHUI6 HHCAHHHMIi 
ReAAAil €CTb MH HAUJeMOY R^pHOMOlf H nOYHT6HHOMOY BOAApHHOV, nAHOy TO- 

*) Castellanus hungar. Srovn. Du Cange: novQxl facultates^ bona, redituB, 
ftovQxf^eiv bona conferre, ditare. (Pozn. Saf.) Spi§e vfiak oiipKJiaói po- 
vstalo z barggraf. Srovnej i jméno Pork^olao v předchozí listině a 
maď. porkoláb (žalářník). J. J, 

**) Jméno chybí v prvopise. 115 

AC|^Att)KO latlABHYOY, ReiinKOMOlf AOro4»€TOY, nHCaTH, H NAIHC nCYATb npH- 
RACHTH Kh CeMOy HCTHHOMOY AHCTO^ NAIU€MOY, Bl NACTOANÍH HAlUb VpiXf,!, 
lAIIICKH. B AUTO ©T^ Cb^AHÍe MHpA y^pNA* A ©TO B*LnAblp€NtA FOCnOAA 
KOTA H CflACA NAIIJ€rO ICOYC X|^HCTA y^XIIF* MteeifA ABfOYCTA •AI* ^'LHb. 

A nHCAA'b rpHropTc iiiANAHp'b. 

HdOAlftl'^ BACHAHe R06B0AA. 
HCOANNI CTH^ANl B(i>€B<dAA. 

Nápis pečeti (visuté, stříbrné i pozlacené): 

+ (ORpA R^^NeCHHA XO. n€7A MONACTH MHA€IUeRA T^e II0YHBA6 MOlflH 
10 CTrO CARH. 

+ CIK) rOAblOY *) CMBOfH. ICO BACHAH6 BO^A r^H ?€MAH MOA^ARCKO 
B AT f^pNA. 

Na perg. v metrop. archive Karloveckém. 

Xm. 1645, 20. listopadu. V Trgovigtl 

6 Jan Matouš Basaraba vojevoda uhrovlaský zapisuje klášteru Papratiji 

ročních čtyry tisíce asprův, 

B'b KHHSft MOV€I<0B€ BHTINCTtH nHUlSTO, TAKO rAAPOASTb AftOHAH TO- 
CnOA^, CAHIIIH) ICpAHAH) H BbNOYWH rAArOAH MOH^ 6AHKA AI|Je CTe^iHTb 
NA BbCtKO AtTO ©TO HMAHie CROSrO, A^ A^^^^TCTROYHIUe nAHMeNH AHBH- 

TCKOMOY BAArocAOBeNie ero lepecoub. iako2R6 ^akoha npiisRA^ h Bb i^akohil 

npOC6Alll6 MNOSH MHAOCTHNIlMH H LlieApOTAMH « BOSKbCTRbNIH AnOCTOAH, H 

20 CRATtHUie OYCTpOHRblUtfX!b HAMb NA NOASOY EOrONOCHH CdTl|H H CnAC6HI6 

AOYHIH NAUlHXb, (OBH MOAHTBOilí H BA^NÍe H NOOTOMb^ (ORH MHAOCTHHfLMH 

H noKAAHÍe ©TI rptxi ©rpecATH cik^ h hhh uHOrn moykh np'tLTpbn'KUie, 

AA Cb XpHCTOMb i|ApCTR0Y6Tb. TtMb 2Re H Aj^b pABb BAAAHKU M06r0 iCOYC 
XpHCTA, i©ANb MAT6I0 EACApABb, BOeROAb BOTiieiO MHAOCTÍH) FOCnOAApb 

25 BbcoH i^eMAě OYrrpp©RAAxiHCKoe, peBNOYe nocaiiaobath aP'^i^nhmi i|ApeMb 

H rOCnOAAMb, WXi^ I^eUAbNA Bb BAArOA'bTeACTBO H MHpbH« n|i^npoBOAHR- 
lUHX^b H N6BeCN0M0Y l|ApCTBIA CnOAOEHllJ€ C€. H Bb2RA6AtXb rOCHOACTBO MH K'b 
CBil^TOMOY MONACTHpOY, rAArOA6MH riAn^ATYe, HA-KSne 6CTb XpAMb nptCBATftH, YH- 
€T'bH H EAArOCAOBeHtH BAAAHYH1|A NAHIA BOrO(>OAHl|e H N^HCNOAtRH MApiA, YbCT- 
30 N06 6H BAArOEliipeNiH. H Bb^peRNOBAX^ H rOCriOACTBO MH NA^RATH C6 NORH 
KTHTOpb, H npHAOIBHX^b rOCnOACTBQ MH BHUie p€Y6NA MONACTH^b NA BbCtKO 
AtTO ©BpOK'b Y6TUpH TUCAI|JiSl ACH^H, H npHXOAHipHMb EpATI6 CfieH^OY 
ABft CTt. TUMb 2R6 OYEO ©TI|H MOAH BH CA Cb HMCHCMb EO^JCMb H npt- *) Srovn. golpia = BvxoXmov. Srov. chorv. kolajna. (Pozn. Šaf.) 

15* 116 

YHCTAro MaTe(yi»^ a^ hhiuctc rocnaACTse m« Kk cbath noMtNiwh, wuíhu 
MAT6I0 sacApABb BO€ROAi^ H rocnosBAA rocrioACTKA MU rocnasRAA CAlINa, 

Bb€nOM6NaY6TH NACh Bh CBATHXIk BAIU€X'L MOAUTBATCL H HA CBATOe n(^0- 
CKOMHAie. A Mfl í^n fihHH XHBOTA NAlU€rO AOV^NM €M0 €i>Tk HhC^fH/k 
nOMHAOKATH H OYK|ltnHTH CBATA MONACTHpe BHUie (I6VCNA H^Jh SOFA ftANAro^ 
BAMb CT6SRANI6, €b YHMb BH BOrb HACTABHrb^ l&KOXH CAMb X|Hf€TO€ I^AHO- 
BCAABb H |I€Y6, EOYA^TH MHAOCTHBIH EIK0K6 U Al^b li H(^OYAA« <0 CeUb 

|iA;Apt.ui€NYe rptxoMb aa hmath Bb CTfiAiiiNec H BTopoe npHUiecTHie ro- 
cnoAA BorA h cnAce HAiuero ICOlfC xpucTA^ H AA RptBApHTb HU N cnoAO- 
BHTb NH xpHCTA npAB€ANAro €0YA'>^ ctath, h i^p€i|iH Apoifrb ApoifFA Bece- ^^ 

AHMH Alfl|H Bb IfApCTBH Nefi£CNlLMb Bb BtKM BtKOUb AMHUb* €€ xe OyED H 
CB6AHT6AH nOCTABH TOCnOACTBO MH: SKOVnANb BApBOyAb BGAH EAHb KpAACB- 
CKOMb, H ascynANb AP^rOMHpb BeAN AKOpNUKb, H XOVnAHb pAAOVAb BeAH 

ACdro^e^eT^ h asovnANb crpoe bcah BHCTiApb, n sKOvnANb npcAA b€ah cha- 

TApb, H 2K0YnANb COKOAb B6AH KAOlfYApb, H XOVHAHb A^YMHTpAUlKfi) B6AH ^^ 
CTOAHHlCb, H aSOViiAHb pAAOlf B6AU K(OMOpNHK*b, H SKDynANb AP'^rOVUJHHb 
BeAH n6XpNHK'b, H SKOVRANb KOCTANTHItb B6AH nO€T6ANHKb H HCnpABNHKb. 
H Al^b COApe NAnHCAX'b Bl NACTOAN«Mb rpAAOy 0\ Tp'brOBHl|ie MtCAlfA NO- 

eM(BpiA) •!(* Ai^NH fúTh AAAMA A^SKe A^ NUN« B'b ailto *!;pHr* 

Na pergamene s visutou pečetí v kl. Sišatovci. Podpis vojevodův ru-** 
mělkou psaný, nečtitelný. XIV. 1665, 29. kv&tna. V DakureSti. 

Jan Radtd vojewda nalctský zapisuje klášteru milešemkému ročnich 

1000 asprův. 

E% KNHS« MOHCKdBe EHT6HCTAH HHlUCTb: CAHIJie ICpAHAlO H BIHOVIIIH *' 
rAArOA6MOe, eAHKA AI|J€ CT62RHIU6 B'bC€rO AtTA a>T'b IfMANIA CBO^rO, AA 
AeceTCTBOyeiUH nAAlieNH AHB6TCK0M0V EAArOCAOB6NI€M1^ epCiOMI^. BIK0K6 

^AKONA nptxAe h bi ^akon'^ npocíAiue mnosa MHAocTHtituH H i|i€Apo- 

TAMH H EOXbCTBbNH 2Re AnOGTOAH H CBATtHIlie (dCTpOHUI€ NAM'b NA HOASIO 
BOrONOCNH (i>Tl|H H €nAC6HÍAM'b AOYIUAMI NAIIieM'b, liOBH MOAHTBOH) H EAANie ' 

(tak) H aocTOMb, 6>bh mhaocthn%mh n noKAAtne (ňvh rptxi (drptRATH cá^ cia 

Bl^Ct npiLTp;ikn«llie<, A^ ^"^ XptlCTOMb l|ApCTBOY€Tb. T^UTRe H A:;'b BAArO- 
BUpNIH H BAArOYHCTHBIH H XpHCTOAlOBHBIH H CAMOAP'baSÁBNÍH HCdANHl pA- 
AOyAl B06B0Aift, pAE'b BAAAHKU MO€rO ICOlfC XpHCTA^, CUH'b BeAHKAFO H 
npHAOEpArO CTApArO nOKOHNOIurb HO^ANNA ACíOHA 1|J6^ANA B0€B0A£| peBH0V€s5 417 

BOCAiiAOBATtt A^BttHMi i|apeMi rocfidAA|^M%, €»6 a^euAkNttMi n BAArO- 
AM6ACTBdiiii H MHpbN« n|MiROAHiue H HeBceHUUi i{a|H:T«íe cnoAOBHiue ca. 

H MKh B*LCnOinNOY N rOCnOACTBO MH CAOBO AAKHAA R|I0^A H tfAflI; fAA- 

roAeqiA : baasrcnh, ^ Him^ arrnovet nuie ce sq^Aisoiioe h nuast fi|iftK(^uiuH 
5 CA rpMH, EAAaRCH MovsRb, ciiHY Ke Hes%MtNimi rocnoAK r|mu^ h rabi 

HMSR6 <OBpA];OMb SRCAACTb BA6NU HA HCTOYHHKU BOANM, CHIfC X€AA€Tb 
AOYIUB MOC TCBC EO^SC. H BliaSbA6A%X1b rOCROACTBO MH Kh CCMOY EO^SbCTBbHtH 
MOHACTHpb HAf^HI|AHI|A MHACIUCBA^ H ff^lí SBC CCTb XpAMIb B^LI^HCCCHIC rOCROAA 
BOrA H COACA HAUlCrO ICOYC XpHCTA^ HACSBC nOYHBACTb T%AO CBtTHTCAb CARH, H 
10 BlXACAlLXIb rOCnOACTBO MH HApHI|ATH CA HOBH KTflTOpH H HpHAOXHX^ TO- 
CnOACTBO MH CBATtH MOHACTHpb BHIUC pCYCHA HA B1^C«K0C AATO <OEpOK1k 
'fí- ACnpn H npHXOAAlpHMl BpATTCMIb CnCH^OY *A* ACnpH. TtMXe MOAH BH 
CA (dTI|H CBATH C<b HMCHCMb BOSBICMb H nptYHCT?IO CFO MATCpb^ A^ "H- 
lUCTb no rOCnOACTBO MH Blb CBATOC nOM«HHB1b H HA CBAT06 npOCBOMHAlA 

16 H poAHTCATn rocnoACTBA mu kabo bhuic nHc(AHH) H MATH rocnoACTBA MH 
CBopeoHA H rocnosBA^ rocnoACTBA mh aoybhha h cuhoy rocnoACTBA mh 

liOaHH'b l|JC^AH1b BOCBOAA, H npHCHO B'bCnOM6HOYCTe HACb Bl CBATUX'b 
BAlUMX^Ib MOAHTBA (tak) H HA CBATOC npOCBOMHAlC^ BABO C^Mb BHAtA'b TO- 
CnOACTBO MH H XpHCOBOYA'b HOBOHHOMOY l(OAHH!b IIICpEAHIb BOCBOAiB B'b 
10 AATO Y^pBI* H XpHCOBOYA'b HOBOHHOMOY lidAHHlb MA^O^CIO BOCBOA^K BHi 
AATO *f^^íMlk* H XpHCOABAC HHOMl CTApCMl rOCHOAApCMl CbTBOpCHbHC H 
OYTBp^XA^NI^NB H^*^ CTIO BH1U6 pCYCHbHA MHAOBAHÍC H HAOHCAHH BI^CH 

rocnoAApu no pcAOY ha cbatoc noMtHHKib. taxc h rocnoACTBO mh eiiie 

SBC nOHOBHXOM'b H OYTBp^AHXOMIb HAA. CIIO XpHCOBOYAl TOCHOACTBA MU 
ssCIbCl MHAOBAHTA, CXC CCTb BHUIC HHCAHO, lABOSBC A^ CCTb CBAT<BH MOHA* 
CTHpb MHAHUICBA (tak) ^A OYTpUSA^NÍC (tak) A B09BbCTBbHMM'b HHa>BOM'b 
I^A nHlp(;i;) H ^A CdCTpAElk, EIBO MU A<^V^HMH CCMH, HpC A^NM 2BHB0TA 
HAUlCrO &rh B'bCCrAA HOMHAOBATH H nOBpHOHTH CBATA MOHACTHpb &r% 
EOFA AAHbHArO HAMIb CTCXAHYc, Cb YHMb HAC!b BOITb HACTABHTb, lABOXC CAMl 
SoXpHCTOCI^ :^AnOB1lAAB'b H pCYC: BOYA^TC MHAOCTHBÍH lABOSBC H A!^, HpOYAA. 
& CCMl pA^ptUlCHÍC rptXOM'L A^ HMATU B'b CTpAUlHOC H BlTOpO npHUlC- 
CTBÍA rOCnOAA EOFA H CUACA HAUlCrO ICOYC XpUCTA, CMOY SBC CCTb CAABA H 
OYBptUACHÍC H Ap'^SRABA» HA^MSC AHI|CM«plC UtCTb, H %p%Í^H AP^Yrb ^poyflX 
BCCCAHMTC AHI|C B'b IjApCTBO HCBCCHOC B'b B«BH AMHH'b. CCXC OYBO H CBlL- 
35A«6AH nOCTABHXl rOCUOACTBO MH : SBOYUAHIb rCCdpnC BCAH BAH^b, H SBOY* 
UAHIb CTpOC BCAH ABOpHHB*b^ H KOYUAHI^ p^AY^"^ B^AH AOrO^CTl^ H SBOY" 
HAHl MApCUlb BCAH BHCTIApb, H 2B0YnAN'b Ap'^l'HYb BCAH CHATApb, H 2B0YnAH'L 
HtrOC BCAH BAlOYApb, H SBOYUAWb UI'LpBAHOY BCAH UOCTCAUHBl, H BAAt 118 

seAH nexAf^NHM, h laj^A^KC scam cTOANMi* n nana (?) bcah kOniHcib, h ikauiko 

B6AU CAOyaKNHKl, H CTOA MAH nHTa|lk^ H NC f AA^Y^^^ 86AN Aidro- 

««T^. H NAnHCAXl Ik^Jk rOf^AN^ OYY€NHK£Al CTOHKIHAOY • • OV rpA^Oy BOV* 

kOY|^ei|iHCK0M0Y. h (ňVk a^ama aa3K6 a® Mum revciiTe wrou^ mah) *r4^* 

ANH, B*L AATO v^^f^Or* H OTE XfHCTOBO *fCífíí^* 5 

+ ICdANNlk P^AOY B06R0AA EOXIlO MHAOCTYiO rOCnOAApik ^eUAe BAAlUKOe. 
HcdANHlk pAAYA. A!; pAAYA'^ AOrO({)erL* Kp€l|YAeCKY. 
np06rYM6N0YA1b BHCApiON'&. 

Prvopis na perg. v, archive ELarloveckém. Pe^eť visutá, vosková, s ná- 
pisem nečtitelným. POZNAMENÁNÍ. Str. 1 ř. 28. V nečtitelnéin NaT(e)|^k 90M(kn)pkA'K snad rězí nejph AOUkapkf^nKU^ 

— 2 — 20. Poslední slova nečtitelná : zda HUteTl (il|^ni& nATHTll l|l^c(ipi^cTKA IIH ? 

— 7 — 2. Místo cptN«, jakž na zdi psáno, a str. 9 ř. 16 m. 2^(in|^«i|i6HH!4i»7 

str. 15 ř. 12 m. CHH), str. 21 ř, 12 m. RACa, jak v původních, čísti 
po smyslu cTf^iiH^ a^Anp^KiiKiieiyih, cnie, vack. 

— 21 — 20. Snad hh (h)hh? Tamže ř. 21 výslpvně ^i^BI^OIiikYkKQMOY. 

— 24 — 21. Slova no^om a str. 26 ř. 37 noftOXATO^k v rp. skrácená a Čteni 

pochybné. 

— 35 — 17, Slůvko ceAO, scházející v Chod., doplněno z Rak. a j. 

— 39 — 2. Místo TA KOH, jak v Chod. a Šiš., žádá smyal tako H kojí, souhlasnS 

s Rak. TAKOXA^ H Kon. 

— 41 — 10. Po slově iie(ioiiik;cL přidej z lUk. Hp%in C€. 

— 46 — 18. Zdeť, jako i str. 47 ř. 27, rp. vadný, smysl neplaý. 

— 49 7— 45. Mýlka v rp. mísfo nfkOiu:iA rovcs neb nf^oiUAio rovcafk, jakož i str. 5 Q 

ř. 39 <o npABe m. mih spAKA. 

— 52 — 37. Místo •MB* má G z Kopřivnického správně •M^« 

— 53 — 5. Místo rpiiAAYAiicKOYio stojí v Gr riiaYANUVKOv. 

— — — 33. Z tohoto místa poznati věk spisovatele, t. poslední čtvrt XIV. stol. 

Vrchobřezničan, kořistuje z něho, již má : CB6TU B. C, norf^eceilH. 

— 54 — 17. Místo pOBOAMb (úHh Čte se v G pOBOAMk 0Tb OfA. 

•—55 — 14. v hrubém kaz^ OHCTt i^CAtll. m. KOHďK vězí Cons^antinus Chlorus. 

— 58 — 1. Místo Te,\. sRe po^H má G lejc. me D06Tb At^V^f^i" veiuKorA kpaaia 

H po^H. 

— 21. Zdeť a str. 59 ř. 35 má B mylně TOnOilllHi|U, než G jak zde, tak i 

str. 59 ř. 32 správně ToniiHi|li, ;cBOGTHOV« 

— 59 — 24. Sídla biskupův správněji na str. 54 a v některých (nevydaných) 

listinách srbských, 

— 60 — 10. Jméno BAbKAHb vzato z G, v našem BAbKDlHHb. 

— — — 17. Po CABA BT. Apjie. €p. přidává G: Kb BG«Mb nOAOBNb CTpÍH) CB06M0Y 

CB. CABU. 

— 19, Po EHAA oyp. připlétá G: Bb nue npiiA^AA CBoero, cnpevb cie^AMb 

KpAAb ovpoiub. U všech hrubý omyl. Stefan a Stefan Uros jest 
jedna a táž osoba, syn Stefana Prvokorunovaného, potomní král 
Stefan Uros Veliký, nikoli Chrápavý. 120 

Str. 61 ř. 20. Rp. m&: jj^KA CUHA KOMCT. « AO^UMMa H A^Y^ll^HA) ™^^^^^ mylně; G 

ABA CUMII j(0Ylllua«a H AOr^^^^^T' rovněž mylně. 

— — — 24. Zdá 86, že to slova biak. Makima, světsky Jiřího, syna Stefanova. 

— 65 — 14. Letoěet zde i v násL nejistý, místy (str. 68 ř. 15, str. 72 ř. 8) pa- 

trně chybný. 

— 67 — 33. Jestli letopisec poěítal do Kr. 5500, jako na str. 65, vyšel by rok 

sestavení azbuky 860, a to dosti případně. 

— 73 — 15. Zdeť, jakož i v ř» 27, smysl neplný. 

— 90 — 6. Slova nnciiTH není v rp, synodálním. 
13. Místo CROBUllkCKlL v synodálním mylně YROKliYk. 

— 17, Rp. Vratislavský ?w, pod vzmetem, t. klada T ůad a: zdaž yata? 

19, Rp, -synodální o^YHNeMue, chybně. 

— 29. Slova Yet. iiesK^Of J^ec. z rp. Vratislavského, jakož i níž všudy: v 

synodálním vždy číselní znaky. 

— 91 — 9. Místo KHHru Vrat. nHClieiiA, a tak i níž v témž smyslu. 

13. Místo UdíUlk, jak v synod., má Vrat caHil, správně. 

•• 20. Rp. synod. ««orAO&, Burcov a Novikov ©TI 1l«aro. 

33. Místo n|^H2io»H synod. npnAOSRU, chybně. 

— 92 — 18. Předliležité místo c&Tik — HXlL zachováno ve výteěném rp. XV. stol. 

y blbl. duchovíii akademie Moskevské. 

Poznamenáni k doplňkům* 

— 95 — 14. Vé jménS /^sailKlk v prvopise titla nad prvníma dvěma písmcnoma. 

— 100 — éS. IfAKOMtTttO Festungsbáu-Robot. (Pozn. Šafaříkova.) 

— 105 — 18. V slově i^aj^OYUlíii není v prvopise písmene o^, kteréž však titlou 

nad fjUĚ naznačeno. 

— 105 — 18. Zdeť, jakož i str. 106 ř. 10. v slově 2ipM6«uq0UM, v orig. jedno M 

v řádce, druhé nad ním. Podobně na str^ l07 ř. 2. v slově (^abo- 
TaxX'& druhé x nad řádku postaveno. Ale npasoCAiliftHUMHMk na str. 
108 ř. 6, úplně v řádce. 

— 107 — 20. V slově CI^^AT nad t dvě Čárky šikmo na právo obráceůé: kii^ATH? 

— 108 — 20. Od koho měl Šafařík věrný svůj přepis vážné této listiny, vypátrati 

jsme nemohli. 

— 109 — 7. Slova cpji^spe, no^BOAii) pak vř. 8 noj^axHqie. vř. 9 taaíííiictba v prvo- 

pise psána jsou takto : cpape, nÍABt)A2i, nlt2iHk|i6, ršliHcTBa. V jiných 
památkách starobulharských, pokud nám vědomo, slova tato nevy- 
skytují se. UKAZATEL. řozn* Číslice ptost^ posUvené vztahuji se k „Okákká^ obdaíuského písemnictví.^ K.^=? Život 
sy. Konstautina. M. » Život sv. Methodia. Sa =? Život sv, Symeona od "ktéiXe Štěpána < 

Sb* « Život 8V. Symeonii od «r, Sávy. Ablanovo 106. 

Abogovikj 79. 

Adiyevo 104. 

Afusknl 102. 

Agarěni K. 5.; ^3, 83. 

Agathon M. 3.; 67. 

Agapovy klSty 106. 

Acfailska xmtrop, 52/ (v. Arch.). 

Achmat 81, 82, 84, 86. 

Achmet EjupríÚkj 85. 86. 

Achmed sttltan d9< 

Aísteť 88. 

Aizer 87. 88. 

Akila K. 10 ; ?2r. 

Ako 86. 

Akumucnl 102. 

Alánia 55, 

Alavania 99. 

Aleksa sevast 94. 

Alexander K. it. 29. 

Alexij car Sb 2. 4. 8. ; 4. 23. 

69. 60. 
AHbeg 77. 

Aliberta kra^j 77. 79. : 
Alimb r. Olimb. 
AlípaSa 86. 86. 
AUpaSa Cengič 85. 
Amermij K. 7. 
Anastas bibl. E. 23. 
Anastana Sa 12. Sb 6r. " 
Anastasie bisk. raďovský 113.. 
Anatolij M. 3. ; 67. 
Andrej 7. 

Andr^* kněz 10. 22. 
Andrej kralj ng. Sa t7, 28. 

29 
AndrejaS Vík^inůr sýn #1. 
Andrían pap. E. 23. 26, 26. 

M. 6.; 67. 
Andronik K. 26. sv. Angel pri Gaťganskoj 

gori 112. 
Angelovikj 79. 
Angjelina 63. 64< 
Ankyra 62. 75. 

Anna Sa 3. Sb 6. ; 57. 59.^8. 69. 
Annyj patr. E 4. 28, 
Apea kapetan 87. 
Aranlta 63. 
Arap paSa 87. 88. 
AraSan 87. 
Aravljane E. 21. 
Arbanasi 2« 3. 36. 36. 81. 82. 
sv, Aťcbangel 106 '• 
Arehnij 59: 69. 
AriUs II. 2 a j. 
Arméni E. 21. 
Armenica 106. 
Arseuie bisk. E. 23. 
Arsenie arch. srb. 62. 
Arslan paSa Sokolovié 84. 
A sin car a) Joan 2. 16. 04. 

107. b) Michal 16. 21. 22. 

é) Konst. 27. d) JtMn 98. 
Asinkrít E. 6. 
Asirei 91. 
Athanasie mitr. 79. 
Athon 68. 63. 94. 99. lOO] 
Atomanovikj Marko 80: 
Avala v. Havala. ^ 
Avazg^ E. 21. 
Avgust 66. 68. 
A vgustin . sv. ' E; ' "2 1 * 
Avranezovikj 77^ 

Babíma 26. 
Bačka 88. 
Bad« 117. 

Bajaíit I. 62. 72—76. 89. -n 
11. 82. 89. Bagdat 86. . . 

Bdla 7. 

BáUl beg 8.^?. 

Balinovikj 95.' 

Balša 73. 76. 

BalSikj Gjnrgj 74. 

Banici 25. 

Banja 78. 

Banská Sa 3.$ 53. 64. 55. 60. 

61. 70. 
Bar Sa 8. 10. 
Barat 84. 
Barborikj 20. 
Barbul župan 116. ' 
Bardinja 102. 
Barlovíé 111. 113,. 
Basarab Jo. tfat. 115. 11'6. 
Basaraba 77. 
Basarabi 53. 71. 
Batalj 21. 
Batina 6. 7. 
Batočina 87. - 
Bdyn 2. 74. 
B'dino 106. 
Béatrikg kraljica 1Í2. 
Beč 82. 83. 86. 88. 
Bečkerek 84. 85. 
Beglerbeg 84. 
Běgota 7. 
Begovikj 77. 
Bekliměnikevil^ Xi 
Q^la 0tttia>8O,. ^ ..• 
Běla ŮroS 57. 68.. 
Běla Vodica 101. . , . . - 
BělŽíkj ^0, , ,:; . 

Belgrad na moru (Akern^aQ) 82i 
Bělgrad 2. 69. 6t^. 76. 77. 79í 

80. 83. 86.. mr 87. 88. 
BěUca Sb.. 1. ■;:^^7. 8. 97..^ 
Běli potok 94. 

* 122 BéUgrad (StoUéný) 8&. 

BělkoTO 24. 

Belom 19. 

Bélo poije 95. 

BěloS 101. 

Bělota 7. 

Běly kamy 24. 

fienčalikj 1. 

BeneSikj 20. 

Beneťky 16. 19. 20. 

Benerent 112. 

Berílo 7. 

Beríslav 7. 

Běžanj 7. 

Bihor 79. 

BUo. 93. 

Bilnfia 101. 

Biněnlikj Mar. 20. Mích. 20. 

Binečo 25. 

Biskuple 104. 

Bistríca 25. 61. 96. 104. 112. 

Bítioia 56; 57. 

BiYol brod 108. 

Blanenkiev laz 104. 

BUtečnica 97. 

Blaťnski knes 92. 

BVgm Sa 21. 22. Sb 12 ; 16. 
21.22. 23. 27.61. é7. 68. 71^ 
72. 74. 75. 76. 94. 97. 9^ 
105. 107. 108. 109. 

Brgarino 106. 
Bliznska 24. - 
Bobole 6. 
BoboYci 97. 
BobuSa 110. 

Boěinčikj, G^erv. a Daov 2A. 
Bogača 5. 
Bogdaěa 101. 
Bogdan 7. (MnltiEUBj) 85. 
Bolaěikj 19. 
Boler 2. 

Boleslavikj Rp^. t Petr 11. 
Pav. 20. Žuá 20. 

Bolko 95. 
Boloyan 95. 
Bor'ě 6. 7. 8. 77. 
Bořil car Sa 21. 
Boris kn^z hVg, 92. 
Borislav 94. 95. 
Borajská země 2. 
Bosna 2. $. 15; 58. 60. 73. 
80. 87. 

Botača 101. 
Božaja 7. 
Božica 7. 
Božikj 95. 

Braja, Brajen' 1. -<> • 

Braniěevo 2. 54. 69. <69. 74. 
76. 77. 82. 104, 

Brankovikj Vlk 62. 72~7(^. 
— Kadiě 74. 
Érapa-T. ■ ' ' •"■ 

Bmtóv^ 76. ÉJÝ. '' ' - 
BrataÁ. Brafoní BráteS, Bratél^a, 
Brattld, 'BiíatÍii^;'^BrKÍin, Braiina, Bratochna,Bratoněg, 

Bratoslav 7. 
Bratofialikj 95. 
Bregalnica 102. 
Brěna 6. 
Bresnik 93. 94. 
Brěstnica 6. 
Brětania 55. 56. 
Brězna, Brěznica 6. 
Březová 93. 101. 
Brod 24. 95. 
Brodarevo 60. 72. 
Broďc 102. 
Bníždim 106. 
Brzěj 7. 
Buckat 7. 
Buč 7. 

Budačikj Mat. 13. Tbeod. 20. 
Budakov lu;|st 96. . 
Bu^in 7, ': 

Budím 79. 83. 84. 86. 87. 
Budimlja 64. 59. 68. 69. 
BucUslav 7. 
Budorica 106. 
Bugačikj 21. 
Bugarin Semjun 23. 
Bukor 7. (5krát.) 
BukoTica 6. " 
Bukurest 118. 
Bun 7. 

Bundikj 20. 21. 
Bunao 7. 
Búta 7. 

Butelski p9t 24. 
B'zovo 106. 

Camblak 61. 

Carev vir 106. 

Qňfey vrjch 106. 

Carígrad K. 3. 18. Já. a. Sb 
13; 53. 59. 62. 66. 67. 6a 
70. 75. 78. 8|[. 8T. 39. 112. 

Cech 76. gomji aO. 

CěUS 73. 

Cere 93. 

Ceijevikj 80. / 

Ceroy^o 95. , 

Cerovo 106. 

Ci|e§m9 7;3; 

éiUki bau '03. (y. Qrlich>, 

Crepji Vitomir 74. 

Crkveno gradište 25. • 

Cměljevo 101. 

Cmi k»mt 95* 

Cmilo llO. / 

Cmomuž 7. Čakanikj 20. 

Čalapija 75.^98. 79.^80. 

Čanjkinjik 20. "^ ' ' 

Ceěina 6. 

Čehrin grád 86. ^ ' 

Celpa 20. : , 

Čelpeci 6. ■ ' ' 

črengM iíi-é&. •^■* • .1 il Ďe»í 79. 119. 

Českovo 95. 

Ciklina 1. 

Čimíkj 20. 

Čiponikj 20. 

Čjudomil 57. 58. 68. 

ČrcTikj Žun 20. Andr. 20. 21, 

Čr*miiaja gora 61. 

Čr^mno mor*} K. 12. 

Čma ijeka 6. 

Čmave 6. 

Čmča 6. 
Čme 20. 
Čmelovikj 20. 
Čmesikj. 20. 
Čmi rrh 6. 

Čmo 98. 
Čmogora 24. 
Čmoinen 61. 

Čmy k&mj 24. 
ČVtéž 104.' 
fe-^tor dol 106. 

Crveno gradi&tě 25. 
Čuě 7. 

Črměga 7. 
ČupriUč vezir 87. 

D^bniea 25. 

Dab&or 5. 

Dagon 5^. 56. 

DajSa 7. 

Daky 55. . 

Dalm^tia Sa 2. 8.. ^^, ; 6. 13. 
65. 6^. 6á 68. 

Dalm^llus ^5. 

Damíis 67. 

Dan vojvoda 77. 

Dandul Jan 5. 10. 

Danj grád Sa 3i. 

David monach'^60. 72. 

Debelak 111. 113. 

Debiy a) 54. 69. 69. 6) 1Q§. 

Děěany 52. 53. 61., JO. 71. 

Děd 7. 

Dědino Osoje 25. 

líědojj 7. : 

Deinir 62. 76. 89. 

Deriče 24. 

DerviS begf, 85r ; 

Děsilo 7. 

Desimir 7. 

Desislav 7. 

Desoje gramatik ^. . 

Despina 62. 73. . "' 

Děvo! 2. ' 

Djařia vrs ?§. 

Dímóta 2i 

Diogen car 23. 

DiokHtia 8fK 2. 8. ?{4i ^. ISL 
; 59.4řa..®. . "^ /' ' 
: Dióklítian ^5. 

Djakovo 93. . :.:''. 12^ Drbica 24. ' 

Dlga p^léHá 24. 
Dmitr iuprtb eů, 1% h(Aii» 94; 
95. 87x1 Vlkašiikiy il. D. To- 

Dmitroyica 801 

Dobře 7. 

Do%ň dolové }01. 

Dóbrítíjá ■€:■ 

DobriSa 7. 

Dobrodoljane 102. 

DobroMir 7. lo^gi^iliw 99. 

DobrosUí^ 7. 

Dobrothi 110. 

Dobrovitoj 20. 

Dobroslavikj 20. 

DobřOToj 72. 

DobrnSta tOf. 

Dodá 7. 

DoVc 93. I0^ 

DolJíec 24. 

Doléne 106. 

Dolna zemlja bigu23. iuold< llá^ 

Dolna ▼'« 6. 

Domanég 95t > 

Donatevikj Mat. i Pr ' 20. 

Dosnge 101. 

Dráč Sa 24L 26. ' 

Dráčovo 98. » 

Draga, Dragan 7. 

DragaS despot 74. 

Dragnfi 7. 

Dragija 95. 

Dra^omán 7. ' 

Dragomir 7. župan 11^ 

Dragnj 7. ^ ■ 

Dragnéj lOft.. 

Dragonova' cxfteta 25. 

Dragoslav 7. 

Drago& 7. 95. 

Dragfian 7. 

Dragnn 1. T 

DraguS, Dra^t 7. 

Dragatin král 52. 69. 70. 88. 

Dr^a. K)2; 

Drákula 111. 118: 

Draktdió Vlád 80. 

Drén, gomi 96. 

Drěnopolje 72. Zéu 

DrSnor dol K)6j 

Drěnov'c 102. tlO. 

Držva 57. 

Dr^gié 117. 

Dr^guSin 116. 

Drim 96. 

Dřina 19. 80/ 87. 

Driska 106^ 

Drirost Sa 8; 82. 

Drobnjaci 85. 

DtolmBGiiik;} 95; 

Drsnik 101. 
Pr'átř«ne 97. 
DrŽichna 7. 
Dr'žkoTÍna Sb 1. 
Diib 104. 
Dubac 93. t)*b<^i^o 6. 

DubravBica t4. 

Dubrovnik 1. 2. 5. 10. 12. a 

8ld. do 23. 
Dumitraiikó žcipam li 6; 
Duuav M. 8. -^ 67." 68. 88. 104. 
Do&an car 6 ti 71. 
Dvaikj 96. 
Dvigdo 24. 

Edibata 82. 

Sfait 63. 

Efes M. 3. ; 66 67. 

Efrat K. 12 : 81. 

Egen paSa 87. 

Egribos 81. 

Egypt K. 21. ; 52. 83. 91. 

^norij M. 3. 

Epicbarij 91. 

EpitaTť 18. 

Erdelj 82. 80. 84. 86. 8^7. 

ErmU 56. 67. 

Enfemia 27. 28. 

Engenia 62. 72. 75. 

Eulogije bisk. rotikta^kf 118. 

Eaprepia 117. 

Earopa 55. 

Eutychins patr. 67. 

Evrei K. 8. 20. 2t, K. 4. 

Fedor Fanuiský M. 3. 
Ferízbego^kj 78. 
Femand král US. ' 
Filander car Sa 21.' ^7. 
Filekhai 86. 
Filistimsko láoi^ K. 12. 
FUonU 67. 

Filskij jetík K. Í7. 28. 
Finié'8ki pism. 91. 
Firmos bisk.. K. '2|{, 
Fošno 59. 
Fotins K. 3. 
Fnneé»tí UmUJ 67. 6^ 
Frankovič 111. f 18. 
Fragi Sa 5. 
Ful K. 18. 

Gabrovec 106. 
Gacko 85. 
Gačikj 20. 
Gadimír ób«. 1 10; 
Gaidnrochora 108, 
Gaje 6. 
Gal 55. 
Galata 78-: 
Oaterie 65. 66. 
Galia 55. 56. 
Gamikj 20. 
Gitaiovl. 
Gangulikj 20. 
Gaoči 93. 

Garganska goia.'112. 
Gaijanoya zemHaf 102j 
Getald 1. 

Gavril hetmatú 114. 
Qeorgi Manr. 16. ^^feorg^ patr. 67. bisk. 118. 

šupán 117. 
8V. Georgia cr*koy 18. 23. 

102. 106. 
Gerasim mnicfa 73. 
GergiloTO 102. 
German mnich 68. ÚO, 
Germani 55; 
G^rmanifiéa' 106 
Gervasie ignmen 94. 96. (v. 

Sjrral^.) 
Getaldikj 20. 
GjiUa 84. 
Gjnrgj despot 62. 68. 73. 75—80. 

82. 
Gjnrgj syn Stef. 63. 64: 82. 8^. 
Gjnrgj Battič 74. 
Gjtirgerrb Š, 
Gjnrgevikj 101. 106. 
Gjnroje Oliyer 95. 
Grbočica Sa 3. Sb 1. ; 8. 
Gťboki dol 26. 
Gledikj 20. 
Gl^dila 24. 
GlnmoYo 24. 
Gnidobradsko 106. 
Gnila é. 
Gnilni put 95. 
Godomin 77. 
Gojko 61. ?2. 
Gojslavikj 20. 
Golémi kamy 26. 
Goléml pod 24. 
GolemoTikj Oltver 81. 
Golié' 6. 
Golijia 87. 
OoliSevo 5. 
Golovrh 104. 
Gobib*c 7IL 79. 90, 
Gomila 95. 

Gondrich bisk. K. 23. 
GoraScTci 101. 
Goran 118. 
Gorazd M. 9. 
Goražda 6. 
Goijany 102. 
Gonya Ben4ia 114. 
Gorska Šnpa 6. 
GostUo, Gostímir, QcéSbí- T. 
Gostivar 66. 
Gothi K. 21. Sii 22Í. 
Govědinikj^ yojévodá 79: 
Grabovnica 101. 
Gra&inica 6. 59. 69. 
GraSanska eplskop^ 70i 
GradaČanska ep'; 63. 
Gradečnica 25. 106. 
Graďc Sa 8. ;: 8. 64. 66; 69: 

69. 87. 102. 
Gradikj 20. 
GradislaT 95. 
GradiSte 24. 25. 96. 1061 
Gradny put 104. 
GrachoYittta 6. 

Grei E. 17. 20. 24* M; ». 4: 
Sa^. 8. 21. 24. 25. Sbil. IS.; ÍU 3. 16. 23. 43. 45. 48. ^2. 

63. 64. 69. 61. ^*8. 63. 70. 

72. 90. 91^ 92. 94. 98. 99. 

102. 108. 109. 112. 
Grd, Grdan^ GrdoS T.'. 
Greben 104. . 
Grebnik 101. 
Grgur 7. 

— syn Braukovicův 62. 73. 
76. 76. 78. ... 

— 8 nGjurgj. 63. 77. .79^. 80. 
Grgurovikj 1. 

Grigorij patr. 67. 

6lrigone fiJaiP&bLKk 61. 

Gripon 7. 

Gubav'0 96, 

Gugota 7. 

Gulěrevikj Jan 1. Martol 20. 

Gundnlikj 20. . 

Gnnja 7. , . 

GusiUé 111. 113, 

Gušterice 93. 94.. 

Gvočanica 6, Hadman pasa 84. 

Hadom baša 77. 78. 81. 

Chaldei 91. 

Chalduje 104. 

Chalkidon M. 3.; ^6. 67. 

Chardomil 94. 

Hasan ElobaČArÍc.35. 

Havala 83. 

Cheraon K. 8.. 17. 

ChiJandar Sa 13. 14; 4. 68, 

68, 69. 60. 63. 6a.' 70. 94; 
95. 100. 110. 

Hlaholy 104. 

Chrm 10. 11, 21. 22. 61; 64. 

69. 69. 
Chobužikj 21. 
ChoČa 6. 
Chodigft 7. 
Homolje 104. 

Honjad 79. (v. Jankiil) ' 

Choiti«t 60. 

Cbot6a 101. ... 

Chotin 114. 

Chrabr 90, . • .; . • 

Chranisa 1. 

Chranjkovilkj 95. 

Chrápavý kráJ 60. 70. . 

Chrafftani 102. 

Chrelja 7. • 

Chrelik j 23. 

Chromitioa 102. 

Chrnja 95. ... 

Qluiiatén paSa 84. * 

Chrvacka zemlja 111. 

Chtětovo 25. 66. 102.: 

Chudino 102. * v ■ 

Chngdwr 8A. ^s : 

Chun 111. 

HuS 113. . . - V ;; 

tíhralče 95. '^ ' TI ;. C 
CfaTóstnaSb 1. 13.; 6. 54.69. Ibar Sa 2. 8. 9. 68. 68. 93. 94. 

Ibrahim car 86. 86. 89. 

JgBgan 106, 

llija 7. 

8v. lUja 95. 102. 106. 

Iiyina reka 106. 

ímotski 8'tnik 23, 

l908ay 62. 70. 

Iraklie car 89. 

Irína 66. 57. 68. 

Irina carica 64. 

Isak car 23. 

Iskra ijeka-7.6. 

tster 66. 66. 69. 

Jvalica 20. 

Ivan vojv. (Zapol^a) 112. 

I.an<| .6. ' 

Ivanikj 20. 

Ivanovikj 23. 

IvaSko vel. slnžnik 118. 

Iverí K. 21. 8b 12. 

Izbcg 78. 

Izbice 102. 

Izbi&ta 102. 

Izgiirovikj 7K 

Izmailtjane E. 7.; 83. 

Izvor reka 104. 

Jado^jarcft 102. 
Jagodno polje 95. 
J^'ce 80. 81. 
JakMó Stefan 64. 89. 

— Dmitr 8^. 
Jalovici^ .77. : . 
Jamnik 104. 
Janavi^ boljarm. 1^5. 
Jangura 76. (v. Ankyra) 
Janikij igumen 8a 25. 
Janja 81. 

JanjuB Honlad 79. . 
Janknl 77—80. 
Janok 80. 

Janofi (^polya) 88. 85. 
Jasenica 99. 94. 
Jasikovica 96. 96. 
Jašski firad 115. 
Javoije 6. 
Jazvine 104. 
Jegar 84. 86. 
Jel 24. 

Jelača gospožda 73. 80. 
Jelanov dol 96. 
Jelci 6. 

JeleČ planina 70. 
Jelena 65 60. 64. 68. 73. 76. 

78.79. 80. 83. 99. 100. 116. 
Jelene oba 26. > 

Jellada E. 18. ; 55. 
Jellini K. 17. 21. 29; *5. 91; 
Jellinstvo 58, 
Jelisavta 62. 70. 
JelSanica 7.: 6. 
Jemnnhovo 102.. 
Jenova 85. 
Jeremija bo^ftř 76. 
J.crina 63. 79. . ■ . ,- Jeria car Sa 27. 

Jeris (Hierisaos) 102. 

JerknUe car 65. 56. 

Jeronim K. 21. 

Jeroaalim E. 12. Sa 9. 10.; 

52. 60. 72, 82. 
Jevergeotida Sa. 10. 
Jevthimij preabjter Sa 6. 7. 
Jezero bosansko 110. 111, 118. 
Jezero jelatno 25. 
Ježevo 81. 

sv. Joan Bylski 105—108. 
Joan Alexander car 108. 

— ayn Slef. 63. 64. 82. 83. 

— Radul voj. 64. 116. 

— Matěj voj. 117. 

— Vaail voj. 113—116. 

— Stefan 115. 117. 

— vojevoda 114. 
Joannilqj patr. 29. 
Jordake atolnik 118. 
Juda kněz 20. 
Jndei B* 11. a.j» 
Jnlian car Sa 25. 
Jorg vistěmik ll4. 
Jurko 15. 

Justin car M. 3. 
Justinian Veliký. 27. 67. 
Juzum Hassan 80. 81. 

Eai^ilió 111. 113. 

Eaďm Milesij 91. 

E^dok 25. 

Eagan E. 9. 10. 11. 16. 17. 

Ealavar*24. 

Ealevit mitr. 64. 

Ealiman car 23. 107. 

Ealinik arehij. Ss 12. 

EaHpolje 74. 89. 

Kalodikitin 102. 

Ealogeny 101. 

Ealojan car 23. 89. 

Ealojan Busota 77. 

Ealugerovma 25. 

Eamenica (polsk.) 86. 86. 

Eamenica 106. 

Eamen vťh 106. 

Kaniklev 102. 

Eaplar (Carara) 88. 

Earabogdan 81. 82. 

Earamanovikj 81. 

Earas 81. 

Karbinci 102. 

Earlovac 88. 

Eamizikj 20. 

Karvunska zem^'a 2. 

Ea8pij8kaja vrata K. 9. 

EaSica 1. 

Katakuzin 73. 

— . JurdakiB, Tbonui 114. 
Eatakuzina 63. 64. 73. 77. 
Katalena 62. 69. 
Eavija 24. 
Eavkaz E. 9. 
Eelestin pápa M. 3. ; 67. 
Kelie 8Ž. tss KéUnikj 1. 

Kičava 24. 

Kiselevo 104. 

Kisline 78. . 

Kisonikj 20. 

BY. Kliment K. 8. 9. 23. 25. 

28. M. 6. 
KlobibSaríč Hasan 86. 
Knina 101. 
Knin^c 101. 
KobiUé 111. 113. 
Koc<*l K. 20. 25. M. 5. 6. ; 92. 
KogdoTo 24. 
KolaSinoTÍó 86. 
Kolenda 1. 

Komarevskyj vrh 106. 
Kpmnen Alexa Sb 2< 
Konarevo 6. 
Konica 64. 
Končul 64. 66. 
Konjuch 87. 
Konjusi 101. 
Konoťz 97. 

Konstaatia 66. 66. 67. 68. 
Konstantin filosof (Solnnský) 
K. 1. atd. M. 4. 6. 1 90. 92. 

— fil. (Kostenský) 68'. 

— Veliký K. 19. M; 2. 8a. 
16.; 56. 56. 66. 66. 68. 

— Zelený (Chloros) 66 

— carové byz. M. 3. ; 66. 
67. 89. 

— (Asén) 27. 

— srbský 53. 60. 61. 70. 

— (DragaS) 74. 

— (bulharský) 76. 

— Žnpan 116. 
Konstantigrad 8a 3. 8. 10. 21; ; 

53. 67t (v. Carigrad). 
Kopaonik 93. 
Kopian 76. 
Korílo 19. 
KoriSa 101. 

Kos'nica 8a 8. ; 68. 60. 64. 68. 
KosoTiki 94. 96. 96. 101. 
Kosovo 62. 72. 74. 78. 98. 
Kosta komis 114. 
Kostin brod 97. 
Kostolac 104. 
Ko8tr'c Sb 1. 
KoSama 104. 
KoStanJany 110. . • 
Kotiěnik 7. 
Kotor 8a 8. 
Kotoranin Žurg í, 
Kotnbič 111. 113. 
Kovaíevikj 78. 
Kováme 104. 
Koviiý 79. 

Kozari K. 8. 9. 21. 28. 
Kozija stSna 24. 
Kozn 8a 8. 
Koznice 101. 
Koznik 96. 
Koietínj 93. 
Kovárně 104. KFagajev'c liO. 

Rrajkovikj vojevoda 79. 

Krnljeva pek. 102. 

Kraljevski ban 116. 

Kr§pa Vlasy 24. 

Krasimir 7. 

Kr^éino 106. 

Ejreculeskn 118. 

kríčany 102. 

Krina 82. 

Krinčica 104. 

Krí&éya snltan 76. 89. 

KriV 86. 86. 

Kr'nja 96. 

Kr^nska zemlja 2. 

Krsten mramor 24. 

Kmnovikj 1. 

Krusikj T^od. 11. Pa«k. 10. 

Petr. 20. Gojslav 2^1. 
KruSevac 76. 76. 77. 78. 
KmSevski metoch 96. 
KmSevida 93. 104. 106. 
KruSevo 101. 
Kra&ilnica 7. 8. 
Krva& kněz 2. 3. 
Ksilopigada 24. 102. 
K^tonfikj ^0. 
Kucovo 102. 
Kn&gska mSsta 64. 
Kučevo 77. 
Kučkaranii 102. 
Kulin baa 2. 8. h. 
KiiUn 7. 
Kuman 7. 
Kunarani 102. 
Knnovica 78. 

Kupinik 63. 64. 79. 82. 83. 
Kuplen 7. 
Knriljak 96. 
Kurt 82. 
Kurud 88« 
Knsikj 20. ' 
sv. Kyrill K. 24. 26. 28. M. 8. ; 

66. 67. 68. 90. 

Lab 8b 1.; 3. 

Lablane 6. 

Laslov Jankulovikj 79. • 

Latini K. 20. 21. M. '4.^'8a 2. 

8b. 13.; 29. 
Laní kralj (Vlád. Jag.) 112. 

— (Ludv. U.) 83. 

Lazar kněz 27. 62. 72. 74. 76. 
104. 

— mladíi 62. 69. 

— syn Vlka Bránk. 62. 72. 
73. 76. 

— despot 63. 77—80. 
L^dn Sa 8. 

Lechi 86. 86. 89. 
Leon 8tefun voj. 116. 
Leontie bisk. 68. 
Leopold césar 88. 
Lepenica 3. 7. 8. 
LSpSor 106. 
Lískovec 101. Lě&^sk 8a S.; 69. 

hélko 106. 

Leo 8elimSnin'K. 1.; 68. 

Lev filosof K. 3. 

Lev papá M. 3.; 67. 

Lev car 65. 67. 

Lěv 7. 

Lěvéi 8b. 1.; 3. 

Levoč 7. 8. 

Lika 111. 11^. 

Likin^' car 65~-67. 68. 

Lim reka 68. 60. 68. 72. 

Lipljan 8a 8. Sb. 1.; 3. 64. 102. 

Lipová 84. 87. 

Lipsoehot 1^2. 

Ljubiibija 96. 

Ljntogbfvy 6. 

Lohotica 106. 

Lokviea, LokVsko 101* 

Lomnica 106. 

Lompinovikj 20. 

Lompridlkj 19. 

Lomprikj 20. * 

Lomprižlkj 20. 

Lublanski bisk. 112. 

Lnbota 7. 

Lucan 7. 

Lnéikj 1. 

Lad K. 18. 

Lugomja 7. 8. 

Kuj herceg 87. 88. 

Lukavice 6. 

Lnke 93. 

Lukija 116. 

Luž'c 102. 

■ř 

Mad^árí ^7. 

Mačadasikj 1. 

Mačinevikj 20. 

Mačko ve 104. 

Machmet K. 6. 6. 16. (v. Mehm. 

a Muham.) 
Machmud baSa 79. 8l. 
Mainerevikf 20. 
Maižalek 20. 
Makarij M. 3. 
Makedonia 64. 72. 73. 
Maksikj 20. 
Mrtlkovci 104. 
Mnluka 102. 
Mnngerovikj Pankr 1. Ger. 13. 

Petr 20. 
Manojl car 8a 3.; 23.* 27. 89. 
Mara 62. 63. 72. 73. 76. 77. 79. 
Mareí župan 117. 
MareSica 106. 
Marica 61. 72. 
Markian M. 3.; 66. 67. 
Marko Atomanovikj 80. 
Marko (Kraljevié) 6f . 74. 
Marolévci 104. 
MarkuSilg 20. 
Martinnžikj 20. 
Matevovikj 20. 
Matias (Corvin) 79. 80. 81. 82. 

111. 112. i2< Mavro TrikaliOd 60. 
Maxentie 55. 56. 57^ 
Maxim arcib. €4. 83. 88. 
Maximian 55. 56» 57. 
Mečke 93. 
Mehmed prorok 66.. 

— I. 89. 

— ir. 78—82. 89k 

— m. 89. 

— IV. 85. 86. 89. 
Mehmed paSa' 81« beg 83. 
MeníSetlkj 30. 21. 
Mebtiko jez. K. 9. 
Memnch 20. 

Methodij Solunský K. », 16. 

17. 21. 25. 26. M.pa«smi; 92. 
Methodij srbský Sft 14. 15. 16. 

Sb. 9. 13. 
Mezitbeg 77« 
Midodje 93. 
Migača 21. 
Michali AngeloYÍkj 79. 

— kněz dubťovn. 15. 

— car K. 18. 28. M. 4. 5.; 
54. 92. 

— (dražský) Sa 24. 26-. 

— bulharský 53. 61. 71. 

— v. Asěn. 

— voj voda 82. /' 
Michna voj v. 89, > 
Míchalevac 88. . 
Michaljevikj vojevoda- 77. 
Michaljik 20. 

Mik 1. 

Miťc 7. 

Mileje Sb 9; 5. 

MileSeva 51. 55 60.^70. ,80.. a5. 

113—115. 117. 
MiUca 60. 62. 7% 75. 
Milobrat 7. 
UítaUn kndj 52. QO. 61. 62. 

69. 70. 71. 
Minzany: 10% 
Miraska zemlja 110. 
Mirže voj. 63. 74. 76, 77. 
Miro& 7. 
Misjr 89. 
Mlačice 102. 
MlanSa 93. 
Mlava 104. 
Mlesl^^ca 10^. 
Mletački dužd 88. 
l|EocViuite# 25^ 
Modř^ glaya^ 95^ 
Modríe^ 55. 
Mogila 24. 
Moháč 83. 112. 
Mojstr h 
Mokrost ^ 
Moldavsky; zeia^a 81^ 82. 119. 

115. 
Momčilo 74. 

MomuSa 5. 102.,. . . 

MomnSiki 101. . 
Moranca (sevewQ K. 18. M. 1. 
4. 6. 19. 20. 26; 67. Morava (srbská) St dt/; 7. a 591 

68. lOi: 
Moravica 54. 59. M^ 
Moravski G^adao Ů5i < 

Morea v. MurejA. 
Morkotikj 23. 

Moskovski grád 86t tar 89. 
Mosoch K. 18. 
Motaný 82. 
MovrgSikj 1. 20. 
Mraka 102, 
Mramor 25. 
Mrgela 7. íj 

Mmjavčevikj 71. 
Mučnikj 21. 
Mudrevió 111. 113. 
Mug^ce 93. 
Mnhateea prorok 89/ 
^ car 64. 89 <r; MehiDedL) 

— paila 84. 

Mnrat L 60. 63w 72 73* 74. 891 

— II. 76. 77. 78; 89u 

— m. 89. 

— rV. 85. 89, 
Muriky 101. - 
Mureja 78.' 80. 89. , 
Musa salt. 63. 72* 7a. 7Qy 
Mostafa 88. 89. 

MaziUč llUlia. 
Mužilo 7. : 

Nagorično 5a. 5(5.'61« 70, 

Nakl 7. 

Nariklikj 20. 

Něg 7. 

Negomirikj 20. 

Něgoje ŽQpft9 lll^. 

Něgoslav, Ňégota 7. 

Negripont 81. 

NégaS 7. 

Nemanja 68. 72. (v, -Steto). 

I^emec (v Malt.) 114.. 

Nemoi K. 4. 6.; 49l 73, 85. 86. 

87. 88. 
NeprobiSta 5. 
Nerad 7. - . ^ 

Neretva 19. 
Něž 7. 

NikM l(y. 21. 22v 65^ Q7. 96^. 
Nikifor car 23. 
Nikifoťc 102. 
Nikodim ar»b. Q4. 
Niko^ p^p. M 4. . 
Nikola župan 60. 74. 
Nikola 7. 
Ntkomidi» 56. . 57. 
Nikopolje 74. 
NikSiči .85. ' . 
Nim&ki orsag 112. . 
Ninoslay ban 5^ , 
NiS 8a 3,, 8. KK ^7^ ^9^.M. 

74. 87. 
Nojtié 111. 113. . : 

Novac 104. 
Novačany 109. 
Novigrad 82. 87. Novobrdo 24. 75. 77. 78. 79. 

81. 100. 
NoToselo 101. 
Nozdri planina 6. 
Nura 85. 86. 

Oběsenik 96. 
Obri K. 21. 
Oéuz Achmed 85. 
Ograždennik 25. . 
Ochran 89,' . 
Otihríd27. 
Oko 19. 
Okrugla 6. 
Olimp K. 8. M. 3. 
Olivera T>. 
Oliver Gjttroj^ 9&. 

— Oolemovikj 81,. . 
Omir K. 3. 
Oroolski Izbeg 7^. 
Orahovica 55. 
Oras^c 19. 
OrěchoT 97. 
OrěctMlviM 104. 
Orěcfailv kljUd 104. 
Orliea 24v 106. 

Orlich b«a 6©- 63. 73. 77. 79. 
On&ict ItZ, 
Osaonícft 104. 
Osek 88. - 
Osěn.r. Adén. 
Oslnica 104. 
Osman car 85. 99. 
OstrogOQ 86. 
Ostrvlca 77. 78; 
Otman car 72. ?4. 89« 
Otman Mnstafa 89. 
Ovaui grád 86, 

Pačemil 7. 

Paženj 7. 

Padine 104. 

Padoric 111. 11.3. 

Pajaídt T, Bi^azit. 

Pakié 84 

PaliMEika. 84. 86. 

Paleolog car 73.- 

Paleolog Tomal^ 112. 

Palikaria 63. 

Panáka 102. 

Panamid 91. 

Pannonia K. 29L 25. M. 6w 

Pantino Sa 5. 

Papá rimski 19. 

Papá 118. 

Papratye mon. 115, 

Parcaljevo 102. 

Parfi& herceg 87. 

Parike 4. 5. 

Paskalica^ 96«. 

Pátkovo Sb 1. 

Pavlica mon. 93. 

Pažiti 24. 

PSČan 6 

PeČeněžikj Fil. 1. 20;17sk. 20. 21. 

Peíuj 87. m Bek 6. 61. 101. 
Peltski put 96. 
^©ritpr 74. . 
Perník Sl>íí.; «S. 
Persi K. n,'r 9L 
Pfsíj pr^lkQk 100. 

P^it9« ^4. 

sv. Petra crkov 18. 

-^ f^raslokr^tor 17* 1^. 

— vojevoda 84. 

7-, CM «]je8k9yiki Wp . 
{^#trai^ pfi|a ^4. 
Petr'če Vlaši 101. 

Betriííike U4. 
Pe^i^ 6^. (y, Penuk), 
peřroíOki %0, 
Petrovikj 96, IQl. 

— QMn ap. 

Petrou 76. , 
Peženikj ^0, %U 
PežinoYikj 20. 
Pikularevíkj t* < * 

Pikurarevikj 20. 
Pilot Sb 1.; 3. 101. 
Pipinié 111. li 3. 
Piron M. 3. 
Pirot 87. 
Pivljani 85. 

Pižin(^ikj 1* 
Flan parkakb 114. 
Planjaili 101. 
Plava 101. 
Plavnica 6. 
PlěS 24. 
Píjen 7. 
Ploínik 74. 
Plovdin 72. 74. 76. 
Pnuka 8. 
Poboiikj 20. . 
Pob^žda 24. . 
Pobrežki gradp^vi 7.9. 
Podgprci bU ' ■ 
Pddgorelica 93. 
Podgrorié 111. |1^. 
Podgradje 96. 
Podrimje Sb J. , 
Pocliovač 93. 
sv. Pokrata cskyi 18. . 
Pokrvěnik 95. 
PolaSa K. 5. 
Polica 11. 19. 
Polig^ 7. 
Policl|roiji~M, 4. 

Po}og§a4;;2#.^o?. : 

PoluH^w 93, 94, .. , 
Polsii kralj 112, * 

Pomoravje Sb 1. ., 

Pomoije Sik 1. ^4.. Sbl. 

12. 15. 17. Í8.'llř? 

69. 68. 81. §5, 9^fír 
Pon?g[ 7, . 

PoniSa ÍOX. . 
Ponore 9*5; :á Pop 7. 

Popovac 93. 

Papprlni «4. 

Pptiove 1. 

Poreč 104. 

Porkolab 111. 113. 

Porta tur. 62. 

Potolino 102. 

Povržen 7. 

Prasetikj 20. 

Praslav 2. 

Předa župan 116. 

Prédichna 7. 

PredUo 7. 

Predimir 7. 

Prědislav 51. ^5^. ^^ ^9. 

Prekuvica 106. 

Prěslop 25. 

I^fěvUika 10^. 

PrchliSta 102. 

Pribae 72. 

l^íibf yikj »0, 

Prídvorica 94. 

Mlěp 2. 24. 

I^lep'c 72. 

Prípole 81. 

PríStina 110. 

Prizrěu Sa 8.; 4. 58. 54- ^^ 

61.. 69. 7ft. 71,. 79 (P. fta- 

ry). 101. 
Priar«n'c 79. 
Pr'knn 95. 
Prodalika 2^. 
Prodán 7. B7. 
Prodančikj 20. 
P^drom kou Sereza 60* 
Proklečikj ^. 
Prokop 104. 
Pros^ Sa 22. ; 102. 
Prote 69. 
Pružin 7, 

Prvoslav 7. 68. 68. 
Pinro^fvikj 2?. ; r ř 
PrvovŠn^anij křálj |ji2, (y^ 

Stefan.) 
Pr^^eskul pfurk 114. 
P'stra 1Q6: ,' * 

P^inski p^olior 60, . . 

půiia ur . '. / 

Pupaypř .6. Kabu 86. 
Babno ^1. 
Bad 6. 7. 
Sadečnica 24. 
E^SiVkkj 23, .. 
Rádie; Ďraxxkovim 74 
Badijevo 6. 
Badilovci 95. 
Radii 7. 

Radoje d^ek 3. 96. 
Radojevikj 78. 79. 
Radomír 7. 
Radonja 73. 
Radoslav 1. 7. * i I . \ .1 > - Radoslav král 51. 00. 6f^. m 
(▼. Ste£|n B<) 

— župan 21. 29. 

— Michaikyiikj 77, 
Radosl^vikj 1. 
RlidoSevikj 23. 
Radota 7. 96. , 
Radov 113; 
Radovanikj 23. 

Radul vojevoda 64. 8p^ ^1. ífS^ 

— Joan 117. 

— logothot 116. 117. 119. 

— župan 116.. 
RaduS 7. * 
Rakla 93. 
Rakyti 97. 
Ramica 24. 
Ranonikj 20 2}. 
Rankp |ugQttfiet 96. 101. 
Bány Iqg .26. 

^aoče 24. . 

Rasa $ib 2. 6.; 6. 8. 62. 54 

66. 68. 59. 69. 
Rasina Ša 2. ; 7. 8. 93. 94. 
Rastikj Bl. i Theod. 1. Mat 2Q. 
Rastislav K. 18. 19. ^0. 25^ 

M. 4. 5. ; 92. 
RastiSte 93. 
Rastko 59. 69. 72. 
RaSka semlja Ip. 1% Xft, 1^. 

17. 58. 68. 
Ra&ki dSl 6. 
RaSki Ijudi 19. 
Ratina 6. 

Ravanica 62. 72. 74. 77, 
Ravnyj Sa 8. 29. ; 6j3|. , 
Razloíky popové 106» 
Rge^ica 25. 
Ředina 102. 
Rgky Sa 2. Sb. 1.; f,. 
Reka 11. 19. 

Resava 61. 62^. 73« 74. §0* 

Retívlja 5. 

Retivitieii §. 

Ribie^i 6. 

Rim K. 7. 13. 21. 23. 29. S^ 9. ; 

56. 56. 57. 67. 68. 73. 
Rimljane E. 7. 13. ^3. 24, 26. 

29.; 55. 91. , 

Robovce 110. 
Uodop 75. 
Rodos 83. 

Roinan car ^.'^4. S(5. 
Roman igumen Id^. 
Roman grád 11,^^ 114- 
Romania 101. " ^' 
Rosaf Sa 8. 
Rostislav v. Rast. 
RovčiSta 25. , ,. 
Rovině 74. 
jRozinovikj 20. 
Budava 102. 
Budenica 94. 
Budína 24. 
Budník 79.. 
Bug 7. 128 Buhjfak 87. 

Rmi K. 8. Sb 12; 5^. 8©. 
Businovikj 20i 
RnSki monastir 69. 
Bybnica Sa 2. Sb í.; «. 
Rybník 95. 
I^bnoje jezero 106. 
RyU rjeka 105. 106. 

Sa^ibabikj 20. 

SQiUSte 25. 

Saks 88. 

Samaranin K. 8. 18. 

Sanžak beg^ 88. 

Saovo 98. 94. 

Sarajevo 88. 

Sarandapor 60. 

Sardonikij Sa 8. 

Saši 44. 45. (v. ŠaSka c) 

8T. Sáva Sa 12. 18. 18. 19. 

21. 23. 28. 30. Sb. pássim; 

10. 61. 62. 58. 59. 60. 69. 

72. 86. 99. 103. 113. 117. 
Sáva 11. arcib. 62. 60. 
Sáva igumen 100. 
Sáva reka 81. 82. 87. 
Savromatia 62. 64. 
SebiS 85. 
Sedlarevo 102. 
Sdgedin 84. 88. 
Seget 84. 
Sejdija 85. 
SSkirnjk 102. 
Sekula 83. 
Selim I. 82. 83 89. 
— 11. 84. 89. 
SeU&te 106. 
Selivestr M. 2. 
Semíjun 1. 
Senice 101. 
Scrnta 88. 

S«r (Sérei) 66. 60. 81. lOŽ. 
Semfirnov krst 95. 
Sérava 53. (r. Serěra.) 
0erbenica 99, , 
Sífča 6,. 
BérértL 23, 
Bwsz ▼. Síír. 
ěergit láL 9. 
mbín 77. 82. 

niUuttáyě uátf* 61, 
8ikjag;«rílíj 79. 89. 
fSíhre$tr pvpa 68, 
ěmreětro^ 20. 
ftnMyaid 91. 
Mm 7. 
Ěíotá 52. 

iiiiaai paia SS, 85. 
8nMip 80. 
munír ?. 
Siralfikj 20. 

fHtníe* m l.f 75. 78f. 
SkadV Ss 8;. 24. ; 76. 81. rSkender 81. 

SkobaHkj 78. 

Skopje Sa 8. 10.; 2. 2S. 53. 
64. 65. 61. 69. 70. 80. 87. * 

SkorobiSta 101. 

Skoromir 7. 

Skorpija 103< 

Skovrance 110. 

Skrad 112. 

Skrino 98. 

Skythia 53. 56. 71. 

Slabikj 19. 

Slamodrayy 6. 

Slano polje 6. 

Slatina 104. 

Slatínskj dorl 102. 

Slávko 7. 

SUvStica 24. 

Slovane K. 21. 28. 28. 29. M. 
3. 4. 6.; 90. 92. 

Slovenska zemlja 62. 

Slovenskijezik K. 1, 20. ; 6t.'68. 

Slovinja 110. 102. 

Smederevo 77. 78. 80. 82. 87. 

Smilevié 111. 113. 

Smoln&a 110. 

Soare 116. 

Sočibabikj 1. 

Sofia (Srěd^í) 61. 64. 109. 

Sokol župan 116. 

Sokolovič pa&a 84. 

Solomun K. 18. 

Solan E. 1. M. 3. 4. Sa 10; 
2. 63. 66. 66. 67. 60. 70. 76. 
82. 102. 

Sonlak 84. 

Sopokjani 52. 69. 70. 

Sopot 55. 

Sosenj 20. 

Spirídion patr. 106 posn. 

Spori 6. 

Sracin 7. 

Sracini K. 6. 7. 8 15. 16. 17. 28. 

SraSťn 7 ' = 

Srblji 6. 4^. 46. 48. 66. 61. 
62. 68. 76. 76. 77. 87. 99. 

Srbska zemlja Sa 1. 2. 4. 13. f 
Sb 1. 6.; 3. 16—19. 23. 51. 
64. 66. 69. 62. 68. 72. 75- 
78. 87. 93.99. 101.104.113. 
Srébmiea 78. 81. 
Srečikj 20. 
Sréďc Sa 8.; 61. 63. 97. 107. 

108. 109. (v. Sofia). . . 
IBrddnéa planina 106. 
Srědiiiky 76. 
SrSm 60. 62. 68. 64. 70. 8i). 

81. 82. 83. 87. 88. 
Sfjekíé 13. 
SV^ta 95. 
Slalak 75. 
Stan 7. ""- - 
Btanílo 95. 
Btanlmir 7. 
Btaake 110. 
Stanm dol 24. I SUrl Vlah 95 

Stavnici 104. 

Stefan Nemanja Sa 2. atd. Siř 

1. atd.; 3. Í5f8. 59. 68. 72. 

93. (v sv. Symdoii). 

— Prvověnčaný Sa 2. 25. 27. 
30. Sb 2. 4. 13.; 4.6.8. 10. 
61.62. 64.69. 60.62. 69. 70. 
72. 93. 

— Radoslav 6. 8. 70. (v. Bad.) 

— VladisUv 10. 12—16. (v. 
Vladislav.) 

— Dra^Htin 52. 60. 62. 69. 70. 

— Uroí I. 15. 16. 17. 52. 60. 
69 70 

— UroS il. MUulin 62. 60. 61. 
69 70. 71. 102. (v. UroS). 

— Uros lU. Děíanský 62. 53. 
60. 61. 70. 71. 96. 

— car (DtKMi) 27. 29. 53. 61. 
65. 66. 71. 73. 99. lOS: 

— despot 28. 62. 72—76. 
Stefan ban bos. 62. 70. 

— kr&l bos. 80. 

— 63. 69. 73 79. 80. 82. 

— voj. miilt. 81. 82. 

— voj. 114. 
Stilevíkj 20. 
Stťbica 101. 
Stlpezi 6. 
Stob Sa 8. ; 68. 

— na Strumě) 106. 107. 
Stoja 118. 

Stojko 118 
Ston 59. 69. 
Stracimir 58. 69. 69. 

— car bulh. 74. 
Straníš 101. 
Stražva 1. 

Strěz Sh 22. 

Stroje žnpan 116. 11?. 

Struma 102. 106. 

Stramlca 64. 102. 

Stnďenlca Sa. 9. 12 14. 20. 

80.; 8. 61. 55. 58. 59. 60. 

68. 69. 93. 94. 
Sudava 113. 114. 
Sugdi K. 21. 
Snliman car 83. 84. 87. 89. 

— vozir 87. 
SiiSica 24. 25. 61. 
SntSska 6. 
Svaby M. 6. 
Svač Sa 8. 

Světa Q<mt Sa 11. 12. 1^. 14. 

Sb 7, 8, atd,j 4, 6. 8. 68. 

58. 69. 60, 63. 64. 68. 70. 

72. 73. 94. 99, 100'. 103. 
Svibníca 6. 
Syinci .6. . , ' 
StJatopolkK. ?5., M. 4. tf, 7. 
Svřčín 96. : , 
Svrlig Sa 8.* 6^. 
sv. Sjrmeon (Nema^jaJ Sa a 

Sb passim; 4. 5. 23. 61. 60. 

68. 99. lOO. I0». • It9 Symeon trikalský 53. 
Symon monach 60. 70. 
Symmach 92. 

Šaak 106. 

Sabac 81. (v. Zaslonj). 
Sajtan paSa 86. 
Sandir 116. 
Šarbaa 7. 
anSka cr^kva 81. 
Šerban Jo. 117. 
— župan 117. 
Šipkovica 24. 
Šipočen 106. 

ŠiSman car 72. 108. 109. 
Škalkíi 111. 112. 
Štavnica 93. 
Štenče 102. 
Steta 87, 
Štitarina 6» 
Štip 102. 
Štuka 102. 
Štupěl 96. 101. 
Šumět 19. Talsko 6. 

TamiS 79. 

TamiSvar 84. 85. 

Tarasij patr. 67. 

Tataři 63. 71. 

Tatarcban 86. 

Tavop 26. 

Techomil 67. 68. 68. 

Tekeli pafia 85. 

sv. Tekla 19. 

TemiSvar 88. (v. Tam.) 

TeSemir 7. 

Tbarsus K. 18. 

Theodor car 23. 66, 67. 

Theodora 66. 67. , 

Theodosij M. 2; 96. 

Theodosia 114. 

Theodosov 106. 

Theofil car E. 28. 

Theoktist 70. 

Thoma kralj boB. 78. 79. 80. 

ThomnSikj 78. 80, 

Thovel K. 18. 

Tichoč, Tichomir, Tichoslav 7. 

Tichoslayikj 1. 

Tichovec 26. 

Tisa 84. 88. 

Titel 88. 

Tťsto brdo 6. 

Tokaj 88. 

Toťk 7. 

Tmasv* gvozd 6. 

Tmorjany 102. 

Tonisto 16. 

TopUca Sa 2. 3. Sb 2.; 61. 

54. 68. '69. 68. 69. 74. 
Topli studna 96* 
Topolnica 6. 
Trakia 66« 
Trapezont 80. Travunia Sa 2,; 6. 10. 14.55. 

69. 68. 
Trgbole 6. 
Trěbovitiky 6. 
Trepce 61. 
TrgoviSte 77. 116. 
Trikala 63. 71. 80. 
Tripolje 76. 77. 
Tripun 20. 
Trivalia 65. 
Trivulska reka ftS. 
Trio brdo 1. 
Tmje 6. 

Tmov grád 2.. 60. 74^ 
Tmov*c 5. 
Trojeružica 61. 70^ 
Trpězi 6. 101. 
Trstěnik 104. 
TrsteniSane 1* 
Trusjen 7. 
Tudor 7. 
Tudor pop 106. 
Tudorov dol 24. 
Tumfoan BUerbog lid. 
Tunge 5. 
Tunski 111. 118. 
Turak 111. ti3. 
Turjak 7. 
Turci Sa 5.; 61 62. 72. 74. 

75. 76. 83—87. 110. 
Turovo 85. 
Tursi K. 21. 
Tus 7. 
Tvrdko ban 62. 70. 

UglgSa 27. 54. 61. 71. 72. 
Ugri K. 9. M. 8. Sa 8. 27 ; 

3. 62. 73. 76. 77. 80. 83. 84. 

85. 112. 
Ugrska zemlja 72. 83. 84. 
Ugrski kralj 22. 52. 60. 61. 

64. 74. (v Andrej). 
Ujvar 86. 86. 
Uložišta 101. 
Ungrovlachia 115. 
Urjasie 114. 
Uros I. 51. 60. 69. (v. ostatnS 

Stefan Ur) 
UroS n. (Milutin) 62. 95. 
UroS car 64. 61. 71. 72. 100. 
UroSic 62. 61. 70. 
Uskoje more K. 4. 
Usorska zemlja 60. 
USče 26. 
Usée 94. 
USka Sb 1. 
Uzum v. Juzum. 
Užica 87. 

Vahnov 101. 

Valavir 102. 

Valentinaš 111. 113. 

Varad VeUki 86 - 88. 

Varadin 83. 

Vardar 102. (v. Vel. reka). 

Vardas K. 19. Varlflaro anehiiB. 23 

— arcib. 8u&iv«hý 113. 
Varna 78. 

Varvara 106. 

Vasil 7. 54. 

Vasil voj. ruský 86. 

Vasil evo seliSte 2á. 

Vatac car 2^. 

V*í€íppd Sa. 11. la. »b 8- 59. 

VěnŠanica 104. 

Verestovikj 20. 

Velbužd Sa 8.; 61. 69. ?1. 

Veliká reka (Vardar) %&y. 

VeHmir, Veljen 8. 

Venetia K. 20. 

Verona 111. 

Vidénje 101. 

Vidin 81. (v. BAjsn). 

Vigiiy papá M 3.; 6f. 

VUanj Alarín 20. 

Vilíky kladez 26. 

Vinista 24. 

Virovitica 112. 

Virpino brdo 23. 

Visarion 118. 

visu m: 7 

ViSegrad 87. 
ViSesava 79. 
Vitachovo 6. 
Vitan 96. 
Vitanovikj 95. 
Viteonica 104. 
Vitino 25 
Vitomir 74. 
Vitonikj 20. 
Vitoran 87. 
VitoS 108. 109. 
Vizolikj 20. 
Vlád 7. 

Vlád voj. 77. 80. 82 
Vladimír 15. (ruský) 68. 
Vladislav král srb. 15. 17. 51. 
60. 69. 70. 

— syn Jelisavtin 62. 70. 

— syn Drag. krále 52. 62 70. 

— (uherský) 77. 78. 

— (Posthumus) 79. 

— (Jíigello) 83. 
Vlah Stari 93. 
Vlachy (ItaHa) M. 4. 

Vlaši (Rumuni) 74. 76. 77. 80. 
81. 82. 87. 88. 
(srbští) 5. 36. 36. 

— Kr^pa 24. 

— Petrge 101* 

— Goračevd 101. 

— u PoniSi 101. 

— Dobrodoljane 102. 
Vlaška zemlja (Italia) 111. 
Vlaštice 19. 

Vlk Brankoviki 62. 72—76. 
110. 
(kněžikj) 28. 62. 69. 72. 76. 

— despot 81. 82 

Vlkan kněz Sb 4. 13.; 5K 
60. 62. 72. 130 VlkaSin kr«lj 64. 61. 71. 72. 

Vlkikj 62. 70. 

Vlkoslav 7. 

Vlkmirikj 23. 

Vlkovna 102. 

Vlksan 7. 

VojeviSti 101. 

Vojchna 1. (kesar) 27, 

Vojin, Vojlo, Vojmir, Vojněg, 

Vojslav 7. 
VojSikj 96. 
VojuSe 6. 
Vokosav 7. 
Vorčvikj 20. 
Volkevikj 20. 
Voluja 104. 
VoSanovac 104. 
Vračar 86. 87. 
Bv. Vračeve 102. 
Vraditel Žigm 111. 113. 
Vrána 102. 
Vrani Sa 8. 
Vraniki 101. 
Vratislav kněz 60. 73. 
VratiSa 7. 

Vratko kněz 60. 62. 72. 
Vrbnica 76. 101. 
Vrbo vnik 104. Vnaikj 1. 
Vrsaikovikj 21. 
Vučitm 80. 
Vusin 7. 

Xilopigada 24. 102. 

Zabrdije 104. 

Zadar 86. 

Zagarjevikj 73. 

Zagorje 2. 79. 112. 

Zagreb 112. 

Zagrlata Sb 1.; 3. 

Zachťmje 6. 14. 67. 69. 68. 69. 

Zaklopita luka 6. 

Zamčane 6. 

Zamorskie ostrovi 62. 

Zásad 93. 

Zaslonj grád (Šabac) 81. 

Zaton 1. 6. 11. 19. 

Zavid 68. 68. 

Zdravika 102. 

Zdynja 24. 26. 

Zemlln (makedonský) Sa 8 ; 69. 

Zemnn 88. 

Zeta Sb 1. 13.; 3. 6. 6. 11. 

61. 64. 66. 69. 72. 73. 76. 

81. 93. 101. Zlana 106. 

Zlata 7. 

Zlatica 26. 78. 

Zlčik 104. 

Zlína 7. 

ZloSevikj 23. 

Znojski 111. 113. 

Zrinski kněz 110. 

Zrzovikj 20. 

ZveSan Sa 6.; 63. 70. 71. 

Zvižd 104, Ždrelo 104. 

Žegligovo 61. 70. • 

Zelin 6. stari 102. 

Žiéa (Židča) 6. 61. 60. 69. 

Židové K. 8 a j. M. 4.; 

90. 91. 
Žigmunt kralj 74 77. 
Žigmund berceg 112. 
Žitomitsk Sa 8.; 69. 98. 
Živinjani 101. 
Žrb'n 96. 
Žrelo 64. 
Žmov 77. 79. 80. 
Žrnovica 11. 14 19. 
Žuri 101. 783303 .. v OR /■ 
/v Tisk akciové společnosti Bohemia v Praze. \ h PAMÁTKY / inag— I— ww^w— *— ^^*wwii I » M »< ■■ DÉEV NÍHO PÍSE MNICTVÍ 

JÍHOSLOVANŮV. I - ■ <. ' » , A « »^K t*^*** ' DÍL PÍ^EDCHOZf. SEBRAL A VYDAL 

PAVEL JOSEF Í^AFAňiK. ^ VYDÁNÍ DRUHÉ, > / ' 

DOPLŇKY Z POZŮSTALOSTI ŠAFAŘÍKOVY ROZMNOŽENÉ, ^ UPRAVIL 

J08EF JIREČEK. H^KOP^L lOrOCAORIžINCKUXl ^OCTOn^M ATNOCTÍII f • V PRAZE. 

NÁKLADEM B. TEMPSKÉHO. 
1873. 
Tisk akciové společnosti Bohemia. /