Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| Μ&^ ^Μι ν^ 

ρατκοεοομ: 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΕΕΤϋδ 

8Ευ ΒΙΜΙΟΤΗΕΟΑ τίΝΙΥΕΚΚΑυδ, ηΤΤΕΟΒΑ, υΜΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟΗΙΟΑ» 

•ΜΝΙΟΜ 88. ΡΑΤΒΙΙΜ. ΟΟΟΓΟΒΟΗ 8ΰΙΙΙΡΤ0Β0Η|)(1Ε ΒΧΜίίΙιυΤΙΟΟίυΐΙΙ. 

ηψΜ ι^ηκοιιχηι, βιτι αιιιιβοιίΌΐι, 

09/ ΑΒ ΛνΟ ΑΡ08Τ01Κ0 ΑΌ ΤΒΜΡΟΗΑ ίΝΝΟϋΒΝΤΠ ΠΙ (ΑΝΝΟ ΙΜβ) ΡΗΟ ΙΑΤΜΝίΒ 
ΜΤ ϋΟΝαυΐ ΡΙΟΒΒΝΉΝΕ (ΑΝΝ. 1439) ΡΆΟ 0ΐυΕ€Ι8 ΕΙΟΛϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟυβΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙΟβΙΰΑ 
01ΙΝΙΠΜ Οϋ2Β ΕΧ8ΤΙΤΒΒΒ ΜΟΝΟΜΕΝΤΟΕϋΜ ΟΙΑΤΗΟυΟΑ ΤΕΑΒΙΏ0ΝΙ8 ΡΕΕ ΟΟΙΝΟΒΟϋΙ ΡΗΠΙΑ 

Ε0€1ΙΕ8υί 8^Ε0υΐ«Α, Α ηιηοιηΜ ΑβουΐΑτηιιιίΑ•, πνηη η οιπιοτπβ Ν0ΜΝυι.Μ« βοοιοιβυα ΜΑΝϋΚϋοντη αοΐΛΑΤΑβ, ρΐιιοσΑΗ οιυοιΝ• 
οαβτιοατα; οιββκκτΑτιοιπΒυβ, οοιαηΜΤΑίαιβ, τΑΒίηουκ ι.ιατΐ0ΝΐΒυ8 αοΝτίΝΒΝΤίΗ πχυβτΒΑΤΑ; οιοπΒν• 

•ΡΙΒΟυ• Ρ08Τ ΑΜΡυβΒΙΙΙΑβ ΒΙΗΤΙΟΝΒΒ ^υ^Β ΤΒΙΒυβ Ν0ΤΙ881ΜΧ8 8^Βαυυ8 ΟΒΒΒΝΤΌΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 0ΒΤΒ0ΤΙ8, ΑΌΟΤΑ ; 

ηοιαΒσ• ΡΑΒΤίευυϋΐΐΒυ• αναι^ττιοιβ, 8χιιουχ.ο8 βπτβ τοηοβ 8ιτβ ΑυστοΒΒβ Αίααυ^υΒ μομβντι 8υΒ8ΒουΒΝτχ- 

Βνβ,ΟΟΝΑΤΑ; ΟΑητυΐ.18 ΠΙΤΒΑ ΙΡ8υΐΙ ΤΒΧΤϋΜ ΒΙΤΒ Ο18Ρ08ΙΤΙβ, ΝΒΟΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤΌυβ βΙΝΟΙίυυΐυΐΙ ΡΑΟΙΝΑ• 
■ϋΜ ΜΑΒΟΙΚΒΜ ΒϋΡΒΒΙΟΒΒΜ ΒΙ8ΤΧΝ0υΒΝΤΙΒΌ8 ΒτίΜΒΟΤΑΜΟΌΒ ΜΑΤΒΒΙΑΜ ΒΙΟΝΙΠβΑΝΤΙΒυβ, ΑΟΟΒΝΑ- 
ΤΑ; ΟΡΒΒΙΒν• 6ΌΜ ΟυΒΙΙβ, ΤυΜ ΑΡΟβΒΤΡΗΙΒ, ΑίαΟΟΑ ΤΒΒΟ ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΒ ΙΝ 0ΒΟΧ1ΙΒ 
ΑΒ ΤΒΑΟΧΤΙΟΝΒΜ Ββ01.Β8ΙΑ8ΤΙ<2ΑΜ Ρ0Ι1.ΒΝΤΙΒυ8, ΑΜΡυΠβΑΤΑ ;. 

■Τ ΑΙΙΡυϋΒ Ι.ΟΟϋΡΙ.ΒΤΑΤΑ ΙΝΟΧαίΒυΒ ΑυΟΤΟΒυΜ βΙΟυΤ ΒΤ ΟΡΙΒΟΜ, Αυ>ΗΑΒΒΤΐαΐ8• 0ΒΒ0Ν0Χ.00ΐαΐ8, •ΤΑΤ»^ 

»τιβΐΒ• ΒΤΗΤΒΒτιαΒ, ΑΝΑΐ.τη(»8, ΑΝΑΐ.οαιοΐ8, ικ ουοοουΒ ΒΒυοιοΝίΒ ρυινατυΜ, οοαιίΑΤχαυιι, μοβαι^β, υτυκ• 

ακη», ΟΑΒΟΐαΟϋΜ, ΟΜΟίΡυΚΑΒΒ, ΒΜΤΟΒίαυΜ, ΒΤ ^υΝ^ΤΑ ΑΙΟΑ 81ΝΒ υΐ.Ι.Α ΒΖΟΒΡΤΙΟΝΒ; 8Β0 ΡΒ^ΒΒΒΤΙΜ 

ΒνιΟΒΟΒ ΐΝοιοΐΒυ• ΙΜ1ΙΒΝ818 ΒΤ ΟΒΝΒΒΑυΒυΒ^ ΑΧ.ΤΒΗΟ Βοιι^χοΒτ ΙΙΕΒΙΓΜ, ουο αοΝ8υζ<το, οΌΐοουιο 

ΜΟΒ 101.011 ΤΑΧΟΒ ΤΑυβΤΒ ΡΑΤΒΒ, ΤΒΒυΜ ΒΤΙΑΜ ϋΙΟΙΒΟυΧβΟυΒ ΡΑΤΚυΜ, ΝΒ ΰΝΟ ΟϋΙΟΒΜ 0ΜΙ880, 

η οϋοουΒΒΤ τκΒΜΑ 80ΒΙΡ8ΒΒΙΤ, ΠΝΟ ίΝτυχτυ οοΝΒΡίοχΑΤϋΒ; ΑΙ.ΤΒΒΟ 8^ΒIΡΤυΚ^Β 

ΒΑΟΗ^Β, ΒΧ ΟΌΟ Ι.ΒβΤΟΒΙ ΟΟΜΡΒΒΙΒΒ 8ΙΤ ΟΒΥΙϋΜ ΟυΧΝΑΜ ΡΑΤΒΒ8 ΒΤ ΙΝ ςυΐΒϋβ ΟΡΒΒυΚ 

βυΟΚΟΜ ΙΛΌΜ 8ΙΝθυΐ.08 ΒΧΜΟϋΧ.0ΒυΜ υΒΒΟΒΠΜ 8. 8^ΒIΡΤυΒ^■ ΤΒΒ8Ι78, Α ΡΒΧΜΟ 

ΟΒΜΧΒΒΟΒ υΒΟΧΤΒ ΑΟ ΝΟΤΙΒΒΙΜΟΙΙ ΑΡ00ΑΧ.ΤΡ8ΙΒ, ΟΟΜΙΙΒΒΤΑΤΙ ΒΧΝΤ: 

ηΠΙ• ΑεονΒΑΤΧΒΙΙΜΑ, ΟΑΤΒΒΙΒΟυΒ ΟΜΝΙΒΌΒ ΡΑβΙΧ.Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΟΑΝΤϋΒ αΗΑΒΑΟΤΒΒϋΗ ΝΙΠΟΙΤΑΒ• 

0■ΑΚΤ^Β ΟΌΑυΤΑΒ, ΙΝΤΒΟΒΙΤΑΒ ΤΒΖΤϋΒ, ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ ΟΟΒΒΒΟΤΙΟΝΙΒ, ΟΡΒΒΠΜ ΒΒΟΠβΟΒυΚ ΤϋΜ ΤΑΒΙΒΤΑΒ, 

νΟΜ ΚΐηΐΒΒΌΒ, ΡΟΒΜΑ ΤΟΖ.υΐΙΧ!Πηΐ ΡΒΒΟυΑΜ βΟΒΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟΧΙΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ0Ζ.00υΐ ΟΒβυΒΒυ ΟΟΝΒΤΑΝΤΒΒ 

ΗΙΟυΒ, ΡΒΒΤη ΒΚΧΟΙΠΤΑΒ, ΡΒ^Β8ΒΒΤXΜ^υΒ ΙΒΤΑ ΟΟΧ^Ι^ΒΟΤΙΟ, υΝΑ, ΜΒΤΗΟΟΙΟΑ ΒΤ βΒΒ0Ν0Ι.ΟθΧ(3Α« 

•ΒΖΟΒΝΤΟΒυΗ ΡΒΑΟΜΒΗΤΟΒΟΜ ΟΡυ8ΟΌΙ.ΟΒΟΜ0υΒ ΗΑΟΤΒΝυΒ ΒΙΟ ΙΙ.Ι•ΐα ΒΡΑΒΒΟΒΌΗ, ΡΒΙΝϋΜ ΑΌΤΒΜ ^ 

ηΐ ΜΟΒΤΒΑ ΒΙΒυΟΤΒΒΟΑ» ΒΖ ΟΡΒΒΙΒΟΒ ΒΤ «88. ΑΟ 01ΙΜΒ8 ^ΒΤΑΤΒΒ, Ι.000β| Ι.ΙΝ0υΑ8 ΡΟΒΜΑβ^υΒ ^ 

ΡΒΒΤΠΙΒΝΤΙΒΌβ, βΟΑΏυΝΑΤΟΒυΜ. 

δΒΒΙΕ8 6ΙΙ£€Α ΡΟδΤΕΒΙΟΒ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕΙΙΝΤ ΡΑΤΚΕδ, ΟΟΟΤΟΚΕδ δεΚΙΡΤΟΗΕδΟϋΕ ΕθαΕδΙ^£ ΟΚ^εβ^Ι 
ΑΒ ^ΕΥΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ϋδΟϋΕ ΑΟ ΟΟΝΟΙΠΙ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ ; 

ΑοσυκΑΝΤΕ σ.-ρ. μιονε, 

ΒΙΜΙ•Αββ•Β €Ι•Η ■■Ιτ«η•Β, 

αη απιβοϋΗ οοΜΡυηοκυιι ικ βίΝαυιοβ ααχχηΐΛ Ε(κ:ι<Ε8ΐΑ8τιο« ηαμοβ ηπολί. ΡΑΤΚΟίΟβυΕ ΟΚ^ΕΟ^ ΤΟΜϋδ ΟΧΙΧ ΟΒΟΙΒΙΕΝίυδ, ΤΚΙΟΟ^ε ΕΡΙδΟΟΡυδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡϋϋ ΟΑΚΝΙΕΗ ΡΚΑΤΗΕ8, ΕΌΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υα0Ε880ΚΕ8, 
ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ: ΑΥΕΝΌΒ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 180, ΟΙ.ΙΜ αΗΑϋδδΕΒ Οϋ ΜΑΙΝΒ, «7. 

1881 ΒΑ 

6-0 « ± 


Εζ ΐ7Ρΐβ Β0€ΐ6ΐα(1β 4ϋο(3Β δοοΙοΐΒΒ ιηοο7ΐιΐΑ ΙιηρΓββΒίοηίβ 61 1ί1)ΓλΗ» &(1ιηίιιί8(ΓΒϋοηαιη νί&Γαιηςαβ ίβΓτϋβπίΒΐ. 
ΡΑυίΟ ΡΙΙΡΟΝΤ, ΟίΓβϋΐΟΓβ.— Ρνίβϋβ, ίο νίι άίεΐ• αβ&η-^λϋςαββ-Κοαβββια, 41. (Ώ.) ''>•''•βΟ. ι 
ι ΤΚΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟϋΟΑ. 

ΒΑίΟϋΙϋΜ Χ. ΛΝΝυ8 995. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟϊ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΟΕΟυΜΕΝΠ, 

ΤΚΙΟΟ^Ε ΙΝ ΤΗΕδδΑΙΙΑ ΕΡΙδΟΟΡΙ, 

ΟΡΕΗΑ ΟΜΝΙΑ, 

ΙϋΧΤΑ ΕΟΙΤΙΟΝΒΜ ΡλΚΙ$ΙΕΝ8ΕΜ ΑΙΥΝΙ 1631, ΡΑ/ΕΥΕ/Ι ΒΜΕΝΟλΤΙΟΠΕ 0Ι116ΕΝΤΙ58ΙΜΑ) ΤΥΡ» ΑΕΡΒΤΙΤΑ. ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΚΕαοΟΝΟδΟΕΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

Β1ΒΕ«10ΤΙΙΕ€^£ €Ε•ΕΚΙ υΐ1Ι¥ΕΒ5^« 

ΟυΒβυυΜ ΟΟΜΡΙ-ΕΤΟηυΜ ΙΝ 8ΙΝ6υΐ.08 80ΙΕΝΤΙ>Ε Ε00Ι.Ε8ΙΑ8ΤΙ&^ ^ΑΜΟΐβ^Έθ«ΥθΑΕ. « ' , * " • - ΤΟΜϋδ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ. ΡΑΚΙδΙ18 

ΑΡΙΙΟ ΟΑΚΝΙΕΗ ΡΗΑΤΚΕδ, Ε0ΙΤ0ΗΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υθαΕ880ΗΕ5, 

ΙΝ νΐΑ ΟίαΤΑ : ΑΥΕΝυΒ ϋΟ ΜΑΙΝΕ, 189, ΟυΜ αΗΑΙΙ88ΕΒ Ου ΜΑΙΝΕ, 187 

1881 ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟϋΟΑ 8ΜουιυΗ χ. ΑΝΝυ8 99β. ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕΒυΜ ουι ιν ηοο τόμο οχιχ οοΝτίΝΕΝτυΒ 0Ε0υΜΕΝΐυ8 ΤΚΙΟΟ^ε ιν ΤΗΕβδΑίΙΑ ΕΡΙδΟΟΡυβ. 

εοιηίη6ηΙαη& ία Νονυιη ΤβδίΑΐηβηΙιιηι. {ΟοηίίηηαΗο.) εοΐ. 9 

8%ηορΜ Αηοτηιιηί βχ ΟΕοηιηεηιο ίη Αροΰα1ίΐρ8ίη^ βχ ςηα άί$οίγηίΐ$ Ιοοηιη $€άί$ 6ρ%εωραΙί$ 
ΟΕοηηιεηη 722 

ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^ε εΡϋΙΙΤΑΝΙ. 

86ηΐ6ηϋ3β $γηοάαΐ68 61 δΐηοϋοηβδ ροοϋΟεί» 726 

Ιηάβχ νετΗΐη εΐ %€Λ\εηαατυίΐη χη ΟΕοαίΜπη Ορβτα 1301 • • • ••! • 

- • • ν - • • > .« • • • 

• .•• Γ • • • . • •• 

: •: •; •..•• • • • ΟΕΟϋΜΕΝΠ 

ΟΟΜΜΕΝΤλΒΙΟΚυΜ ΙΝ ΝΟνϋΜ Π$Τλ|ΙΙ|^Ι|Τ||Μ 

αοΝτίΝϋ,νηο ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗ2 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ 

ΕΡΙδΤΟΙ,^Ε \ΰ αθΙ-083ΕΝ8Ε8 Ταύτην έπιστέλλβι άπί> *Ρώ•χης, σίχ έωρχχως μεν Α Η&ηο&Ι) υΓΐ)6 ΚοΠ)Α80γ11)!Κ, ουΠ) η6(]ϋΐρ ηυίάβΠΙ 
' * 5^-'— - 51 ^ρ^ αυτών. Ή δΙ πρ<$φ3ΐσις 608 νί(ϋ886(, ^^Iη (ΑΓηβη (1β ίρ$ί&&υ(ϋ$86ί. ΟεΟΙδίο χυτούς, άχούνις οε πβρ( αυτών, 
της Έιηστολης βνιτη " Τους ΚολανσχεΤς ήβούλοντ(5 
τίνες άπατηναι σοφίσιχασιν *£λληνιχοΤς χατα της 
«{ς Χριβτον ΐΐίστεως, χαΐ περί των έν ^μ•γ βρωμί- 
των χσΐ περιτομή^• Ταυται τοίνυν μ.αΟων δ Άτ:<ί- 
«τολος, γράφει την Επιστολών ωτπερ χατηχητιχην 
α•>:ο"?ς τβύτην. Κ,αΙ πρώτον μίν ευχάριστων τψ θεψ, 
σ1^|^ιΛίνει &πδ του σχ^τους α&εους μεταβεβηχέναι εις 
το φώς της αληθείας. Και 8τι 6 Χριστδς εΙς δν Ιπί- 
«τευσαν, είχών Ιστι τοΰ θεού χαΐ λι^γος, δι* ου τακ 
πάντα γέγονε. ΚαΙ δτι ΰπρεπεν αύτ^ν δημιουργό ν 
^ντα, γενέσθαι χαΐ πρωτ({τοχον ττΐς χτίσεως, χαΐ 
πριι>τ<ίτοχον Ιχ των νεχρών, ΐνα τα άμφ<Ιτερα συνάψΐ[^, 
χαι ζωοποιήστ^ τα πάντα. Προέτρεπε τε βώτους Ιμ- βυΐβιη ΕρίδΙοΙ» Γυίΐ ϋδκο : 0ο1ο886η8ίΙ)υ8 (]υί(]2ί[η 
ίιηροη6Γ6 νοΙβ^ΑπΙ 6Γ»εΕηίεί8 8ορΙιί8[η3ΐί8 &(1ν6Γ- 
8υ8 0Ι)η8ΐί Οίΐβιη,βΐ άβ ειΙ)ί8 Ιβςίβ 3ο (Ιβ οίΓεαατοί- 
8ίοη6.Η8Βθ 6Γ^ο ουπι (ΙίάίείδςβΙ Αρο8ΐο1υ8, Ιι&ηο&ά 
608 8εηΙ)ίι Ερί8(οΐ3ΐη, ΐΒηςοαιη ίρ808 6ηΐ(1ίβηΐ6ΐη. 
Εκ ρπΓηυιη ςυί(ΐ6Γη ϊ)βο ^Γ&1ί38 3(|;6η8 $ί^ηίβο3ΐ 
ίρ8η8 3 Ιοη6ΐ)Πδ ΐΓαηδί886 3(1 Ιυιηβη ν6η(3ΐί8,(ΐυο(1- 
ι|η6 ϋΙιπ8ΐυ8 ίη ηυβπι εΓ6(1ίϋ6ΓυηΙ, ίηΐ3{;ο 681 βΐ 
ν6Γΐ)ΐιΐΓ Οβί, ρβΓ ςιιο(1 0ίηηί3 : οι ηυοό (ΐ6εβη86Γ3ΐ 
υΐ 81 ςαί εΓβ3ΐοΓ 6Γ3ΐ, 66Γ61 ρηιηο{6ηί(υ8 βχ πιοΓ• 
Ιυίδ, υ( υ(Γ3ςυβ 0θΏ}\χΏ%βΓβί, βί οιηηία νίνί(ΐε3Γ6ΐ. 
&(Ι>ιοΓΐ3ΐυΓ ρηιηυπι 608, υ( ίη 6άβ ρ6ΓΠ[ΐ3η63ηΙ, δϊ- 
{[ηΐβεπηβ ηυοά ίρδβ Ρ3υΙυδ ιηίηίδΙεΓ δίΚ Εν3η£6ΐϋ, μένειν τ^ πίστει, σημαίνων, Ετι αύτδς 6 Παύλος ^ ίη ςυθ(] ίηδίΓυεΙί δυηΚ. ΟβίΐκΙθ 6(1301 (16 Ι6£[β6ΐεί- διάχο^ς έστι τοΰ Ευαγγελίου Ιν φ χατηχήθησαν. 
Είτα χαΐ περί του ν<{μου χαΐ τών έν αύτψ βρωμά- 
των, χαΐ περί ήμερων χαΐ ένιαυτών εξηγείται, χαΐ 
άποδείχνυσιν ήργηχέναι λοιπδν τα πάλαια, χαΐ τήν 
περιτομήν. Συμβουλεύει τε αυτοΤς μΉ πλανασ6αι 
άπο τών σοφιζομένων χαΐ πλαν^ αύτους θελ({ντων. 
Κα^ λοιπόν παραινέσας χαΐ ώδε γονεΟσι χα) τέχνοις, 
άνδράσι χαΐ γυναιξί, δούλοις χαΐ χυρίοις, χαΐ τα 
άλλα τα πρδς τ^θη συμβουλεύσας, τελειοΤ τήν Έπιστο- 
λην, παραγγείλας τοΤς αύτοΤς, ίνα δταν άναγνωσθτ^ 
παρ' αύτοΐς ί^ Επιστολή, ποιήσωσι χχΐ έν ττί Λχοδιχέων 
έχχλ.ησί^ αύτην άναγνωσθηνζι, χαΐ τήν Ιχ Λαοβιχείας χαΐ 
ει; χυτούς άναγνωσθηναι. 

Ραταοι. Οβ. οχ IX 1)18 (|υί ίη 16(6 8υη(,6Κ ϋβ ϋίε^υδ 6ΐ 3ηηί8εοιπιη6- 

Πί10Γ3ί, 6( 08ΐ6η(]ί( (Ι6ίηε6ρ8 0110321 6886 ν6(6Γ3, ίρ- 

83πΐ(ΐυ6 είΓευσιεί8ίου6ΐΐ]. 114 8υ3ίΐ6( ρΓ6ΐ6ΐ'6α 06 
ί3ΐΐ3ηΙυΓ 3ΐ) ίπιρο8(οη1)υ3 6ΐ 86(1υε6Γϋ 608 ηίΐ6η(ί- 
Ι)υ8.θ6ίη(]6 ρο8(ηυ3Π) 6ΐί3ΐη Ιιίε ρ3Γ6η(68 α(ϋΐ0Γ- 

Ι3ΐυδ 68( 36 1Ϊ1)6Γ08 , νίΓΟδ 36 ΐηυ1ί6Γ68 , 86Γ- 

νο86((1οπ)ίηο8 3ΐΐ3ςυ6 8υ33ίΙ ηυββ 3(1 πιοΓβδ Γ3είυηΙ, 
£οηεΙυ(ϋ( ΕρίδίοΙβπι : 3(]ΙιοΓΚ3(υ8 ίρδοδ υ( υΙ)ί 

Ι6εΐ3 Γϋί886ΐ 3ρυ(1 608 Ερί8(θΐ3. εΐ]Γ8Γ6ηΚ ίρδ3Π) 

ηυοςυο ΐ6||;6η(ΐ3Γη ίη εοείυ 1<30(1ίε6η8ίυκη, 61 ηυββ 
ί3οάίε6η8ίυπι 6Γ3ΐ, υ1 6ΐί3ηι 3ρυ(1 ίρβοβ ΐ6{β- 

ΓβΙΐ^Γ. ^•^' 

νν 11 (ΕευΜΒΝΙΙ ΤΗΙΟΟ^Ε ΕΡΙ800ΡΙ 12 ΤΗΕΟΟΟΚΕΤΙ. 
Ιη ρΙαη1>ϋ8Ερί8(οΗ88ίκηίβο&1 Αροδίοΐυδ πΐ6(1ί&- 
Ιίοηβιη &(! Οβυιη βο ΡαΙγοπι β( ΓβοοηοίΙί&Ιΐοηβιη 
€0ηΙί|;ί886 1ιοιηίηί1)ΐΐδ ρβΓΡίΠαιη. ιϋηυδ βηίιη Οβιΐδ, 
ίηςυΐΚ, βΐ υηυβ ΐΏβάί&ΙοΓ Οβί ο1 Ιιοπιίηυιη Ιιοιηο 
ΟΙιηδΙυδ Ιβδυδ ^ » ΚϋΓδίιπκιυβ : « ΡβΓ ηυβιη Γ6- 
εοηοϋί&ϋοηβιη &Γ0βρίπηυ8 2.λ ΕΐΟοπιίηυδδβίρδυιη 
οδΚίυΐΏ 6ΐ νί&ιη &ρρ6ΐΙ&( 3. Νβςαβ βηίιη βϋο ηιοάο 
ηίδί ρβΓ ίρδϋπι βΐ ίη ίρδο οοηΙίη^Ι οηίηυαπι βοεβδ- 
808 Λά Ρ&ΐΓβπι 4. ΡΓορΙβΓ Ηοο η8Π)(]υ6 ευπι Οβυβ 
68861, Ιιοπ)θ ςυοςυ6 &ο(α8 βδΐ, υ( ίηΐβΓ Οβυπι βΐ 
Ι)οιηίη68 πιβάί&ΙΟΓ βχδίδΙβΓβΙ, ςυί βΐ Ιιοο βΐ ίΙΙυ(1 
βδδβΙ.νβηιπ) 6χί8ΐίπι&Ι)8υ( 6ο1θ886η868 ρ6Γ &η|;6- ΘΕΟΔαΡΗΤΟΓ. 
Έν πολλοΤς 6 Άπ<(στολος $ηλοΤ την πρ^ς τ^ν ββ^ν 
χαΧ Πατέρα μεσίτευαν χαΐ χαταλλαγ^ν τοΤς ά>^ρώ- 
ποις δια του Που γεγονέναι, € ΕΤς γαρ Θε^ς, φη»ϊ, 
χαΐ εΙς μεσίτης θεού χαΐ ανθρώπων αν()ρωΐΓ0< Ιη- 
σούς Χριστές. » ΚαΙ πάλιν * «Δι* ο^ί, φηνΐ, την 
χαταλλαγην έσχήχχμεν. • ΚαΙ ό Κύριο; θύραν εαυ- 
τόν χαΐ 6δ^ν χαλεΤ. Ου γαρ έτέρως εΐ μ^ δι* αύτοΰ 
χαΐ έν αυτω &πέλ6οι τις προς τ^ν Πατέρα. Δια 
τοϋτο γαρ ών θε^ς, χαι άνθρωπος γέγονεν, Κνα θεψ 
χαΐ άνθρώποις μεσιτεύσ^, τοΟτ($ τε ών χάχεΤνο. 
*Αλλ' ο\ ΚολονναεΤς, 6πδ αγγέλων φόντο τ^ν προσ- 
αγωγην γενέσθαι πρ6ς τον Πατέρα^ χαΐ ού δια τοΰ 

ν '-. 'ό '\'^*^-Τ ? »ι_. ->-..„>._ Ιθ8 &0068δυπΐ Ι)8ΐ)6Π 8(1 Ρ81Γ6Π1 6( ηοπ ρΟΓ ΟΙΐΠδ- Β ^ρι^οΰ. Ετεε'τα πολλάςεΤχον παρατηρήσεις *Ιουδαΐχές Ιυπι. Οβίηάβ η)π1ΐ3δ 1ΐ8ΐ)6ΐ)&ηυυ(ΐ8ίε88 αε βπΒεαδ 
ο1>86Γν8(ίοη65, (1168 ο1)86Γν&η(β8 6ΐ (βπιροΓηοι ορ- 
ροΓίυηιΙαΙβδ 6ΐςα8βευηςα6 1ια]υδπΐ0(1ί 6Γ2ίη(; ςυβΒ 
οπιηία 8εη1)6η(!ο Ερίδίοΐ&ηι εοίΓί^ίΙ Ρ&ιιΙυδ. 

ΕΡΙ&ΊΟΙΜ ΑΌ 601088ΕΝ8Ε8 ΟΑΡΙΤΑ. 

1 . ΟναΗαηαη αοϋο άβ ΟοΙοΒΒβηήΙίΗί^φιι ρινρίβΐ' 

ερ€ίη^ Ββο βίηιΗαη» β^βοϋ εηηί. 

2. ΡΓβοαίίορΓοίρΣίδ^ηΙ ΐβΰϊρίαηίητ αάεαρίβηΐιαίη 
ορ^ταϋυαίη^αά νΜηΙβιη ίοΐβταηΐία €ατη ςταϋα- 
ΤΜίηαοΗοηβ/'αιηϊΙίαήίααί, ^ηοβ €$ί €χ ρπηβοα- 
ίίοηβ. 

3. Οβ ΰτβαΐίοηβ ρβΓ ϋλπβΐιιιη, βΐ τβΰοηΰίΗα- 
Ιίοηβ ρβΓ ΰοηίηηοΗοηενη Ώβχ, χαΐ *£λληνιχας, ημέρας πχρατηρούμενοι χαΐ χαιρους χαΐ 
δσα τοιαύτα. Ατι να πάντα, γράφων την *Επιστολήν, 
διορθοΰται Η Παύλος. 

< ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. • 

α. • Ευχαριστία υπέρ Κολοσσαέων οίχειωθέντων θεφ 

έπ' Ιλπίδι. 
β . « Ευχή Οπερ αυτών εΙς σοφ(αν πραχτιχήν, εΙς δυνά- 

μιν ^ομονης, συν ευχαριστία της οίχειώσεως της 

έν χαιθάρσει. » 

γ'. • Περί της έν Χριστφ χτισεως χαΐ άναχτίσεω; της 
χατά συνάφειαν Θεοΰ. » 4. Όβ ςβηΙΧΗΐη αάάηΰΟοηβ^ ςηα βοΐα €$ί ίη ων- ο ^'. « Περί εθνών προσαγωγής της έν σώματι Χρίστου 

ροΓ$ €ΐ ραΒΒίοηβ €Ηη$Η ρ€τ βάβτη. 
5. Οβ άονίήηα %ρ8ίη8 ίτοάΐΐα ρβν ΙαΙ^οηε^ ^^' 

ΰοηαΐίαΐίνα αά βχΗίδίΐιοηεηι ϋοτατη Ββο. 
β. ΟίίΟάηοηοροτΙβαΙ βΟΒςηίεαριβηΙίαιη Ηαύ^ηϋη 

ΟΗΗβΙο, Ηηηιαηα ίηοβάβτβ [αΙΙαά ^αρίβηΚα. 7. Οηοά ΰοηίηηοΐίο αά Β^ηηι^ ηήίΊίηαΙϋβν ςηο- 
ηηβ 6α ςηα ΙβρίΒ $ηη( οοηΐίηβΐ αά οοηνίυβηάηιη 

8. Ονύά Ιβρί$ €ατηαΙί$ Ιι/ρι ΰανηαΐϋηε ίη ρί'βΐίο 
ΗαΙί€ίΐΙητ^ηοη ΒρίήΙηαΗΙηα ςηί νίΠηΙβίη ΟΗτηΗ 
νίνηηΐ. 

9. ΕχΗοτΙαϋο ηά ρητραϋοΜίη^ ΒαηΰΙίάοαϋοηβτη^ 
(>βηίρηίΙαΙβτη^ ρίβίαίβηι^ άί$θ€ηάί ατηοτβηι, οαπ- 
ίι»τη ΡεαΙιαοΓΗ^η, ΙαηάαΝΙβτη Ββοηίΐάυϊη Βαυΐη ]> 
οοηνβΓΒαίίοηβηι^ βί ςναΐίατηηί α^/ίοη^ηι. 

40. Οηΐε αά αηΐΰΟί άίατη ΰΤρα βηΐΗΐαΓ€8 $ρ€€ΐαηί . ι'. « Τά πρ^ς τους οίχείους δμονοητιχώς. ι χαΐ πάθει δια πίστεως. » 

ε'. « Περί της δια των π<$νων α^οΰ διδαχής, άνα- 
χτητιχής εΙς παράστασιν βεου. > 

^'. ε Περί του μή ύπάγεσθαι άνθρωπίν^ σοφί^ 
απατηλή, τους έν Χριστφ τήν σοφίαν 2χον• 
τας. » 

ζ • < Οτι ή πρ^ς βε6ν συνάφεια χαΐ τα του ν<{- 
μου περιέχει πνευματιχώς εΙς τ^ ^τίν 
Χριστφ. » 

η'. « Οτι οΐ τοΰ σαρχιχοΰ ν<{μου τύποι, σαρχιχοΤς 
χρήσιμοι, ου πνευματιχοΤς τοΤς έν δυνάμει 
Χρίστου ξώσιν. ι 

« Παραίνεσις χαθάρσεως, αγιασμού, φιλαν- 
θρωπίας, φιλοθε({τητος, φιλομάθειας, ψαλμ- 
φδίας, εύφημου εΙς θε^ν διαγωγής, ευχα- 
ριστίας. Ι ο * Ι Τϊιη. II, 5. 3 Ηοοα. ν, Η . δ αο». χ, 9. 4 ΜΜΐι. χι, 37. 13 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ 001088. 14 ΠΑΪΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡ02 ΚΟΛ.ΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΡΑυΐ.1 ΑΡΟδΤΟΙ,Ι 

Λϋ αθΙ.088ΕΝ8Ε8 ΕΡΙδΤΟΙ,Α ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

€ Π»ίλο; απόστολο; Ίησου Χριστού, δια θελή- 
{ΐχτος θεοϋ, καΐ Τιμόθεο;, 6 άδελφί>ς, τοΤς εν Κολοσσαΐς 
βγ{οις καΐ ικστοΤς άδελςροΤς έν Χριστψ, Χ^^^ ^Ρ•*^^ ^^^ 
ιΐρήντ^^ άπί» θεού Πατρδς ^μών χχΐ Κυρίου 'Ιησου 
Χρίστου. » 

Εΐ 'ίησοΟ Χρίστου εΙμι άπ<{στολος, και Οέληαα 
τούτο του Πχτρ(1ς έστιν^ εΰ^ηλον ώς άλτιθη τα παρ' 
έμοΰ. Τοιγ«ροΰν, φησί, γινώσχετε υπ^ ΓΐοΟ υμάς 
ιτροσάγεσ6αι. « Δια θελήματος θεοΰ. » Σημείου τδ. 
Δια, Ιπι Πατρός ειρημενον. « ΤοΤς έν ΚολοσσαΤς. > 
Πόλ'.ς Φρυγίας αυτή, ί^ λεγομένη νυν Χώνα. « Άγίοις 
χ&Ι ιηστοΐς ά^ελφοΤς έν Χριστφ, » τ^ εΤναι, φησιν, 
άγιοι χαΐ ηστοί 2χετε, αρα δια Χρίστου ή προσ- 
αγωγή, και ο\ί δι' αγγέλων, 

ΚΕΦΑΛ. α'. 

« Ευχαριστία υπέρ Κολοσσαέων οίχειωθέντων θεώ έπ 
έλπίδι » 

« ΕύχαριστοΟμεν τψ θεφ χχΐ Οατρ^ του Κυρίου 
-ί^μών *Ιησοΰ Χρίστου, πάντοτε περί υμών προσ- 
ευγιίμενοι, άχούσαντες την πίστιν υμών έν 
Χριβτψ *Ιησοΰ^ χαΐ την άγάττην την εις πάντας 
τους αγίους δια τ^ν ελπίδα τί^ν άποχειμένην 
υμΤν έν τοΤς ούρανοΤς. Ην προηχούσατε έν 
τφ λ((γφ της αληθείας του Ευαγγελίου του 
πάριος εΙς ^μας, χαθώς χαι έν παντί τφ χ({- 
σμ({> χαΐ εστί καρποφορούμε νον, καθώς χαΐ έν 
νιμΤν, &«ρ' '^ς ημέρας ήκούσατε καΐ ^γνωτε την 
γάριν του θεοΰ έν αληθείς, καθώς καΐ έμάθετε 
άπ^ *Επαφρα του αγαπητού συνδούλου ημών, 
8ς έστι πιστές υπέρ 6μών διάκονος του Χρίστου, 
μάτι. » 

Έπι τ6ν Πατέρα άπαντα άνατίθησιν, ΐνα μη εύθυς 
προστ(^ Χριστές ώς Θε6ς αύτοΤς νηφίοις ούσιν. « Πάν- 
τοτε περί 6μών προσευχόμενοι. > Δια της συνεχείας 
την πρ^ς αύτους άγάιτην δηλοΤ. « Άκούσαντες. » Ό 
Έπα^ρας ην άπηγγελκώς τφ Πζύλφ. ■ Την πίστιν 
υμών έν Χριστφ. » Έγή, φησιν, άκήχοα, 8τι εΙς Χρι- 
στ^η# έχετε την πίστιν. ΟΙ δε ούτως έχοντες, πώς 
δι' αγγέλων την προσαγωγην εΤναι δπειλήφατε ; « ΚαΙ 
την &γάπην την εΙς πάντχς. > Εΐ εΙς πάντας, ούχουν 
και εΙς ήμας. « Δια την ελπίδα. > Ου δεΤ γαρ ένταΟθα, Α ΡΚΟ(ΕΜΐυΜ. 

1, 4-3. ΡαηΙη8 ορο8ίοΙη$ 3^^ ΟΗτηΗ^ ρβτ νο- 
ΙηηΙαΙβτη Ώβί, βΐ ΤίηίοίΗβυΐΒ [ταίβτ, %ί$ ηηί εηηί 
ΟοΙοΜΛ 8αη€ΐί8 αο (ιάβΙΟηΒ (ταΙη\>ίΐ$ ίη ΟΗτύΙο^ 
ρναΐία Όοϋί$ βί ραχ α Όβο Ραίνε ηο$Ιτο $1 Βοπιίηο 
3β$η ΟΗή$ίο, 

δί Ι65υ ΟΗπ$Ιί 8001 αροδίοΐυβ, ιϋηυβ νο1υη(&8 
Ρα(η8 68(, ΓηαηίίββΙυιη 6$Κ ν6Γ& 6886 ηυβΒ & ιώ6 
ρΓ2β(ϋο&ηΙυΓ. ΰθ£[ηο8ειΐ6 ί1α(ΐυ6 ςαοά νο8 α ΡϊΗο 
&(1(Ιυο3ίηίηί. « Ρθγ νοίυηΐ&ΐβπι Ββί. » ΑηίιηΗ(Ιν6Γ- 
(6 ΡβΓ, (1β ΡαΐΓ6 άίο(υπ) 6886. « Ηί8 ηυί δυηΐ Οο- 

108818. » Η»6 6ίνίΐ&8 68ΐ ΡΙίΓγκίφ,ςοβΒ ΟυΠΟ ΟΙίΟΠβΙ 

3ρρ6ΐΙα(υΓ. « 8&ηε1ΐδ αε ίΐ(ΐ6ΐίέυ8 ΓΓ&Ιπ1)υε ίη 
0Ηπ8ΐο. » 8ί ίη ΟΗπίδΚο 6886 Γαο-ίΙ 8&η6ΐοδ αε Ωάβ- 
3 Ιβδ, η1ίςα6 ρ6Γ ΟΗΓίδΙυπι 68( 3(1ϋυε(ίο 3(1 Ρ&(Γ6Π], 
6(ηοη ρ6Γ &η§6ΐθ8. 

ΟΑΡϋΤ Ι. 

θταϋαηΐίη αοΗο άβ €οΙο$$βη$%Ιηΐ8 ςηί ρτορίεν 
$ρβίη Οβο [ακηχίχανα €ΐ[β€ΐί εηηΐ, 

1, 3-8. Οναϋα» αρίηΐΗβ Οβο είΡαίη Οοτηίηίηοί' 
Ιη ϊβ8ίΑ €Κη8ΐί,8€ηιρ€Γ ρνο νοδίβ οΓαηίβΛ,αΐίη αι/- 
άί$$β7ηη8 βάβτη νβείΓαηι ιη ΟΗή8ΐο36$η^€ΐοΗαηία' 
ίβτη βΓςαοηιηβ8 8αη€ΐ08ρωρΐ6τ 8ρβίη Γβρο8Ηαιη νο- 
\>\8%η €θΛΊ8 : άβ ςηα ρηηε αηάίεΐίε ρβν 8βΓηιοηβιη 
νβναεβιη ΕναηρβΙη ^ηοά ρταεβηε €8ΐ αρηύ νο8, 
ςηβτηαάηιοάηχη βί %η ΙοΙο ηιαηάο βΐίαιη ίτϋΰαβοαί, 
8ίοηΙ βΐ ίη νοΜ8, βχ βο άίβ ((οο αιιάΐ8ΐί8 βΐ οοίβΐυ- 
νί8ΐί8 ρναϋατη Οβί ίη νονϋαΐε. Οαβίηαάτηοάηίη βί 
άεάίο%8ΐ% αύ ΕραρΙιτα άίΐϋοΐο οοηεεννο ΨΐΟΒίΓο^ςηί 
ο βεΐ ρΛ\ΐ8 ρνυ νοΙ)ΐ8 τηίηίΒίεν €Ηη8Η^ }ΐέί ει εχρο- 
8ηίί ηοΰΐ8 νβ8(ταιη άίίεοΐίοηεηι ίη ερίτΐΐη. 

ό και δηλώσας ημΐν την υμών άγάπην έν πνεύ- 

Αά Ρ&ΐΓ6ίπ οηηηία ΓβίβΓΐ : η6, ευιη ρυβη δίπΐ 6( 
ίηδίρίβηΐβδ, δίαΐίπι ίρδίδ ΟΙιπδΙϋδ υΐ ΟβυδρΓοροηα- 

(ΙΙΓ. «δ6[ηρ6Γ ρΓΟ νοίϊίδ ΟΓβηΙβδ » Α88ί(1υίΐ3ΐ6 δί^ηί- 

ΓιεαΙ αιηοΓβιη βΓ£[Α ίρδοδ. « €υιη &υ(Ιίδδ6ΐηυδ. » 
Ερ&ρΙίΓΑδ Ραυίο Γ6ηυηΙίϋν6Γ2ΐΙ. • Ρί(]6ΐη ν68ΐΓ&πι 
ίπ €Ηπ8ΐο. » Ε^ο, ίηΓ|ηίΙ, ααάίνί ηαοά ίη ΟΗηδΙυιη 
βάβΓΠ Η8ΐ)68ΐΐ8.0υοιηο(1ο βυΐβιη,εαιη 3ΐίΐ6Γ νοδίια- 
1)6&1ί3 ΑάϋυεΙίοηβιη Αά 06υπι ρεΓ ^η^βίοδ βΐ ββή 
εΓ6άίΙί8? « Ει εΙι&ΓίΙβΙβπι βν(^α οιηηβδ. » δί θγ^^ 
οιηηεδ,ί^ίΙϋΓ 611301 6Γ|^3ηο8. «ΡΓορΙβΓ δρβιη.»Νοη 4β ΟΕΟϋΜΒΝΐΙ ΤΚΚαΜ ΕΡΙβΟΟΡΙ 16 βηιιη οροΠοΙ ςυ® Ιιίο βυηΚ 6Χ8ρ60(&Γ6,56<1ςυ8Β ιη α 
ίυΙυΓΟ : ηβο ρί^Γοβ ββββ Λά ρηΒββηΙββ ΑβϋεΙίοηβλ 
€ Οθ ηαβ ρΓίυβ βικϋβίβ. » δβηηοηβιη (ϋοίΐ ρπελί* 
ο&Ιϊοηίβ νβπίΑΐίδ. Ρήυδ, ίηςυίΐ, Αΐκΐίδΐίδ αηΐβ ιηβ, 
αηΐθ ρΓ8β86ηΙβπι ΕρίβΙοΙαιη.Νοη άΐοιί αυΐβπι ΡΓβ^ί- 
οαϋοηίδ,ββά Εναη^βΐίί, 8]^ηϊαο&η8 ΟΙιηβΙί 1)6η6β- 
€ί&. Ουίβ βηίιη 6ν&η|;6ΐίζΑΓ6 ροΐυίδδβΐ ηίβί 1)οη& 
ίαίβδβηΐ ? « Ουοά ρηβδβηδ ββΐ &ρυά νοβ. > Οαοά 
6(Βο&οί2ΐπιΙι&56(,6(ΓΤ6(1ίΙιΐΓ, ίηςοΐΐ. «Οαβιηαάιηο- 
άαιη 6ΐ ίη (ο(ο ιαυηάο. • ΡΓοηρΙίοΓββ ίρβοβ Γ6(1άί( 
£ίΓ€Αθ(ΐ6Πΐ, 61 60 ςαο(1 Ιι&1)6ΐ)&ηΙ οηαηββ ΓβςυΙ&δ/ 
« Εΐίαιη ίηιοΙΐβεΑί. > Ιΐβ ΡΓαο(ίβε«1 Αΐιΐ6ΐη 6( 
&υκ6ΐυΓ ςυοίίάίβ, ηοοηιιΙΙίβ 06Γΐ6 &ά Μβτη &οο6- 
ά6ηΙί1>υ8. Ν&ιη Ιιοο ίτυοίυδ 6ΐ 8υκηΐ6η(υιη 6δΙ 
Εν&η(;6ΐϋ, υΚ ρΙυΓ65 βΆύ^Ι (ΙίδοίρυΙοδ. € Εχ 60 (Ιίβ ^ 
ςοο 3υ(1ί8ϋδ. • 1(1, πΐ(|υίΙ, Ιι&Ι^βΙίδ, υΐ αΙπ 6χ νο- 
έίδ €0|η08εΑΐι1. ΕδΙ &ιι1βιιι 1«η• Ιιοηιιη ςαοιΐ θχ 6ο 
ιΐί» ςιιο &(1ί6ηιιιι ηοη οβ88«ηΙ &(1 β(ΐ6ΐΒ 8€06άβΓ6. 
« 0Γ«ίί&ιη Ββί ίη τβηΙ«Ιβ. • Νοβ βΓΓοτβ &ιιΙ νηί8 
ββπηοηίΐΗΐδ, 8θ4 ίη νβηίΑΐβ. « ΑΙ) ΕρβρΙιη. » 11)1 
Ιηάϋ1)ί6 ρΓ8Β(1ί€&ν6ΠΐΙ Ερ&ρΙΐΓ&8. ΰίΐβοΐο ΒϋΙβηχΚ. 
χίΙ 6( οοιΐ86Γνο, ιιΐ γίΓαι» Μβ άιρίΜΟί 0βΐ6Ικ1βΤ6Κ. 
Ι Ργο νο1)Ϊ8 Ηΐίηί^Γ. > Γ.ααιβιϋρβυιη Ρλοΐαοι ρβΓ- 
ν6ηίδ86ΐ, ιηίηίδΑβΓ ρτο ιρβϊβ 1(μ;Ιιι8 6δ(. ΟΙιήδΙί ν6Τ0 
λί(, ηαοηίΐιιη ί» Μδ ηυ» €1)ΓλΒΐιιιη €οη€βπΗΐηΙ γθ^ 
1)08 ιηίοίδίΓ&ν^ηιΙ. « νθΑίΓΑΠ) (1ϋ6«ϋ*Β6ΐη. • 0«&ιη 
ΙϊΑίιβΰδ, ίηςίλϋ» 6Γ(« οβ. Οϋθΰϋοαβια ΐϋΐβιιι, ηοη 
ΟΑτηαΙβιηι $βά 8ρίΓί(ιι&ΐ6ΐη; η&» Ιβ δρίτίία, ΪΒφΐϋ. 

ΟΑΡϋΤ II. 

?τ$€ααο ρτο ΐρΜ, «< ΓβφίαηΙιΐΓ αά $αρΐΘηΗαίη ορβ- € 
ΓαΙίοαηι, αα νιτίίίΐύΐη ΙοΙβταηίΗΒ Οίίη ρταΟατΗίη 
οΰΙίΟΜ (αίΜϋατίΙαΙύ, ς%α €$$ βχ ρηηβΰαίιοηβ. 

1, 9-11 . ΡΓορΙβτβα βί ηο8^ βχ ^ηο άίβ αηάινίηηΐΒ, 
ηοη ά€8ίηίψην$ ρτο νοΙ^ίε οτατ6 βί ροεοενε^ ηΐ ιηι- 
ρΐβατηίηί α0ηΗίοη€νοΙηηίαΙί^ ήηβ ιη οιηηι Βαρί^- 
ϋα €ΐ ρΐΊΐάβ^ιϋα φίπ^ιιαίί, ηί αίηΙ>ηΐ€ίί$ άίρηβ 
Βογηιηο^ η( ρβτ οηιηία ίρηβ ρίοΰβαΐίε, ιη οηιηϊ 
ορενβ 1>οηο {τηοΙιβοαηΙβΒ βί €Τ6$€βηΐ6Β ίη αρηχΗο- 
Μ 06%,0ίηηί τούονβ οοιτούοταΗ, ίηχία ροίβηϋαίη 
ρΙθΓ%(Β ίΙΙίη$,αάθίηη6ϊη ίοΐβταηΐίατη αοραΙί^Οαίη 
οητη ραηάίο. 

μενοι, κ«τ« τ^ κράτος τής δ<55η; α•!)-οΟ» εΙς 
ρας. » 

ΡοδΙςα8ΐη, ΙηςυίΙ, &υάίνίιηη8 βάβιη νβδίΓ&ηι βΐ 
(ϋΐβοΐίοηβιη, ηοη άβδίηΐιηοδ ογ&Γ6. Ιά &υ1βπ) αηςα- 
πιβηίαπι βδΐάίΐβοΐίοηίδ Ρ&υΐί βΙίΙΙοΓυπι οεοαίΐαεοα- 
άβιηη&Ιίοηβ ηαοά ρΓ6α1)υδ ςαοηυβ &(1^υι^ 86ίρδθδ^ 
ηοη Γβοαρ6Γ2ίηη1.νυ( ίηιρίβ&πιίηί. » ΟΙ&πι ίηϋίο^ίΐ 
Ι Α• ηαοά ηοηάυπι αά ρβΓίβεΙυηι ρεΓνοηβήηΙ,ββά 
η6 608 εοηΐΗδΙβΙ, ύί 1 1π)ρΐ68η[ΐ1πί, ουιη άίοοηάυπι 
ίαίδδ6ΐΟοηΑΐ6ΐηίπί.Εΐςαο(1 &Η :Ιη οιηηί δ&ρίβηΐία 
ίάβηι δίριίβο&Ι. • ΥοΙυηίΑΐίδ 6]υδ.« ΟυβΒ 68( &υΐ6ΐη 
νο1υο(&8 ΡαΙπδ ? υΐ ρ6Γ ΡίΗαηι 1ιοπ)ίη68 αά ίρδηπι 
άαο&ηΙϋΓ, βί ηοη ρ6Γ Αηςβίοδ. « Εΐ ρρυάβηΐία δρϊ 
ήΙυ&Η ? > Νοη ]ΰχΙ& ρηκίβηΐί&πι, ίη(]υϋ, δβρίβη- 
(ίιιι« ({ηί αρυά τοδ δοηΐ. « ϋίαπιί^υΐοΐίδ.• Ουίδ 6δ>1 
&υΐ6πΐ(ΐηίάί^η6θ6θ Εσι1)αΙ&(? Η&ηίΓβδΙαπι ββίςυοά 
18 (|α1Ι)οη&πι Ιι&1>6(οοην6Γ8&(ίοη6Π).Απ)1)υ1<ΐΓ6ν6Γο 
ΑεοαΓΑΐΑΟί ίη 1)000 ρβΓΠΐ&η6ηΙί3ΐη δί^ηΙδοΑί. ιϋΐ ρ6Γ 
οηιηίλ ίρδί ρ1λ倫ϋ8.•Ν&π) Ιιοε δί^ηίβοΑΐ βίς πασιν άλλ^ τα έχβΤ έχ^βχεοΟαι, χα2 μή άποχνεΤν πρ^ς τους 
ώ^ ιεε«ρ2σμού(. « Ην ιΐ|ροηχούσχτε. » Λ<{γον άλη- 
Μ%ς τοο χηρύγμ8τ<{< φ»^9ΐ. Προηχούνατε δΐ, πρ2) 
έμοΰ^ φησϊ, Ίΐρ^ της νΰν Επιστολής, 0^ λέγει δΙ, 
Κηρύγματοςι &λλα ΕύβίγγελιΌν £ηλ&ν τάς Χρίστου 
ευεργεσίας. Τίς γαρ £ν εύαγγελίσΓιται, εΐ μη τα 
χρηστά * € Του παρ<{ντος εΙς υμάς. • Του ενεργούντος 
χαΐ ιειστευομένου, φησί. • Καθώς χαΐ έν παντί τώ 
χ({σμφ. ι Προθυμότερους αυτούς περί τ^ν π(στιν 
Γ.οιεΤ έχ του Ιχειν πάντας χαν($νας• € ΚαΙ εστί 
χαρποφορούμενον. » ΚαρποφορεΤται δέ χαΐ αίρεται 
6σημέρ2ΐ, προσκίντων τινών ττ^ πίστει πάντως. 
Τούτο γαρ χαρπος χζΐ αΚςησις Ευαγγελίου^ τ6 πολ- 
λούς ποιεΤν μαθητάς. « *Αφ* ^ς ^\»Λ^ζ ηχούσατε• • 

Εχετε, φησί, χαΐ τους άλλους έξ 6μων εΐδέναι. 

Επαινος δΐ αυτών 8τι άφ' ης Ι|χουσαν ού παύονται 
τ^ πι'στει προσιόντες. « Την χάριν τού Θεού έν 
αληθείφ. • Ουχ έν &πάτ^ χχΐ λ^γοις ειχχ{οις, άλλ* 
έν αληθείς. « Άπ6 Έπαιρρα. • ΈχεΤ πάντως έχή- 
ρυξεν 6 Έπαφρας. Τού αγαπητού δέ, χτ\ συν&ούλο*^ 
εΤπε»ί, ΐνα άξκίπιστον τ?)ν άνδρα δε{ξΐ[^. « ΥπΙρ 
6μΑΜ διάκονος. • Πρ^ς αυι^ν τλν Παύλον άπ«λθων, 
διάκονος ^έρ αυτών γέγονε. Τού Χριστού δέ γησ«ν, 
επειδή 6πέρ των <1ς Χριστά άνηχιίντων πραγρ4- 
τών διηκιίνησε. € Την δμων άγάπην. » Ην Ιχ<τι, 
<ρησΙν^ βίς έμε. *Λγάπην δέ οά οαρχιχήν^ άλλ^ πνει»- 
μ^τιχήν * Έν πν(ύμ0Γτι γάρ ^η^ν. 

ΚΕΦΑΛ Β' 
• Εύχ-)^ υπέρ α^ών εΙς σοφίαν πραχτιχην, εΙς 
^αμιν ^ομονής, συν εύχαριστίφ της οΙχειώσεως 
της έν χαθάρσει. » 

« Λια τούτο χαΐ ήμκΤς, άφ' ής ημέρας ήχοοσα- 
μεν, ού παυ<$με&α υπέρ υμών ιφοσε^χ<$μεν<Μ χαΐ 
αΙτούμενοι, Τ να πλιφωθητε τήν έπίγνωσιν τού 
θελήματος αυτού, έν πάσΐ[^ σοφίφ χαΐ συνέσει 
πνευματιχ^ι περιπατησαι ύμας άξίως τού Κυ•*• 
ρίου^ εΙς πασαν άρέσχειαν έν παηΐ εργφ άγαθφ 
χαρποφορούντες, χαΐ αυξανόμενοι εΙς την έπ(- 
γνωσιν τού Θεού, έν πάσ^ι δυνάμει ^αμού- 
πάσαν ύπομονην χαΐ μαχρ6θ\Αμ{«ν μετί χα- 

'Ειαιδίι, φη'^ν, ηι^ύσβψιιν την πίστιν υμών, χαΐ 
τήν άγάπην, ού παυ({μ«θα δε($μτ\^οι• Τούτο δέ τηξ 
Παύλου αγάπης έλεγχος, χάχείνων ήρεμα χβτάγνω- 
σις, 8τι χαΐ εύχαΤς ^ηθούμενοι, ουχ &ν£χτήσ«ντο 
εαυτούς. € Να πληρωθητε. » Ήρεμα αΐνίττετβι, 
δτιι ούδέπω πρ^ς τ^^ τέλειον Ιφθασαν^ λλλ" Τνα μη 
λυπήη^, εΤπε το, ΠληρωθητΕ, δέον, Στηριχθητε^ 
εΙπεΤν. ΚαΙ τ^, 'Εν πάσ^ δέ σοφίί», το αύτ^ δηλοΤ. 
« Του θελήματος βύτού. > Τί δέ τ6 θέλημ» τού Ο^- 
τρ<^ς ; Τύ δι' Πού προσάγεσθαι αύτψ τους ανθρώπους, 
χαΐ μή δι' αγγέλων. « ΚαΙ συνέσει πνβυματικ^. » 
Μή χατα τήν σύνισιν, <ρησζ τών παρ* ύμίν σο^ν, 
€ Περιπα^αι ύμβς. » Τ(ς δε 6 άξίως τού Κυρίου 
πιριπατών ; Αήλον ως 6 ένάρετον πολιτείαν έχων. 
Τ6 δέ περιπατησαι, την &νένδοτον έπιμονήν πρ^ς τ^ 
χαλ^ν δηλοΤ. Ι Είς πασαν άρέσχειαν, ι τουτέστιν, εΙς 
τ^ δια πάντων &ρέσχειν αύτψ, χαΐ Ιργψ, χβϊ λ^, 17 βΟΗΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. λΟ 001.068. 18 ιυιΐ οάγίΑΟΦί. ΤοΟτο γάρ τλ Έν παντι ^γφ ^γ«Οφ. ΑάρίΐηηανιηθΠίρβ βΙορβίΓβ β4 &6ηηθΙΙΘ Μ(1θ(Π1&Ιίΐ: 

ο1) Ιιοο βοίιη &(1(1ί(υΓ : Ιη οιηηί ορβΓβ 1>οηο•« Ργο- 

ΰ1ίβ€&ηΐ€8 6ΐ £Γβ806ηΙβ8. » ΡίΐΙβΙΠ ηϋΜβίη 1ΐ2ΐ)6ΐί8, 

ίηςιιίΐ: νβΓϋΐη οροΓίβΙ υΐβύβδ βΙίΓυοΙυαι ϊλοιλΙ βΐ 
ΐηοΓβιηβιιΙυιη :ιιβπ)ρθ νίι&ιη ρβΓ 1)ση& ορβΤΒ, βΐ 
&Ι)8θΙυΙ&ίη (1ο£;ιη&(υαΐ€θ|[ηίΙίοη6ΐη.Ηθ€&υΐ6ΐη ιηιι- 
ηίΓβδ(Αη(ίδ68ΐ ηυοά ββςυβδίτιιιη 8ίν6 οοηοϋί&ΙΟΓβιη 
(Ιαε&Ι Ρϋίυιη βΐ ΐΏβίΙί&ΙοΓβιιι &ο ΑΓϋίίΓυιη,ςοί ρΓο- 
ρηο βαη^υίηβ Γβοοηαΐίαΐΐοηβιη ρβΓίβοίΙ. • Οσιοι 
ΓοΙ)θΓβ.» ϋί, (1ίείΚ,&(1ν6Γ8ΐΐ8 &£Γβοϋοη68 «ορβπουΐΒ 
Γκίβί εαυβαίηάυοίΑ Γ68ί8ΐ&1ί8 ]αχ(Αρο&6ηϋ3ΐη ι;ϊοήΒ 
ίΐΐίυβ. € Αά οπ)η6ΐη Ιοίβηιηΐί&ιη. » ΤοΙβΓ&οΚι&ιη 
ηυίάβαι &(1 ορρυ|;&ΐ)ΐ68 βχ(6ηιΐ8 ςηοδ ηβο υΙείβοί 
Γ&οϋβ β8( : ραΐίβηΐίαιη νβΓΟ θγ^α 608 ςυί βχ νο1>ί8 

λϊύοντζς, ου; χαΐ άμύνχβθχι &^νατ<$ν. € Μετά χοφίς. • ^ΐρβίβ ΙβοϋυοΙ ίη8ί()ϊα8, ςα08 βΐί&ΐη υΐοίδοί ρ088β(ί8. « Κοιρνοφοροΰντες χ«1 αύξνν^^μενοι. » Την μέν 
ιεζατιν, φηνιν, ένχήχατβ• ΔβΤ δε κιΐ κ«ρπ6ν χαΐ 
χ3ίησιν την πίτϋΐν ποιήναθαι, τήν 8(α χρηστών 
ψ^ί ζ(ι>η>Ί χαϊ 'Εην εντελή των $ογμάτΐι>ν έπίγνω- 
σιν. Τνϋτο δι παραδηλουντος έττι, δτι προσαγωγέα 
τ'>ν Γίλν νο;ιζ8ΐ καΐ μειίτην χαΐ διαλλχχτήν προ; 
τον Πατερχ, τφ οίχείφ α^'ματι την χατχλλαγήν 
έργασάμενσ^. « *Εν πάαη(^ δι^νάμει. § Ινχ, φησί, 
-κρ^ς τους πειρασμού; χα2 του; ύπ^ρ π(στεω; χιν- 
δύνο-χ άντέχητε άξίω; του χράτου; τη; δ((ξης αύτου. 
« Είς πασζν υπομονής. » Γπομονήν μεν προς τους 
εςωβεν πολεμοΰντας, ου; ο*^έ άμύνασΟαι ^^βιον * 
μζχρο5υμ(αν δΙ πρ^ς του; έξ υμών αυτών έπιβου- € Ουιη ι^αυάίο. » Νοη ευιη ηβοβδδίΐβΐβ βχ (ίπΐ0Γβ| 
86ά ευηι β;Αυ(1ΐο |;ΓΑ(ία8 &β;6ηΐ68 Οβο. ΡβΓ Ιμβο 
ιιυΐβιη οβίβηιΐίΐ ίρ808 ιη&χίαι&8 ρβΓίβΓΓβ βΐ&ίοΐίο- 
η68. 

Ι, 12, 13. ΟναίίΗ^ αρβηΐ€8 ΡαΙτί, ςηί ίάοηβοε 
ηο& βΰΐί αά ραΠβιη 8ονίί8 $αη€ίοηίίη ιη Ιηηιίηβ, 
ςηί βτίρηίΐ ηο8 α ροίβΒίαΐβ ίβηβύναηιτη^ βΐ ίταη- 
$ΐΐ(ΐα ϊη τβρηηηι ΡίΙη 8ηί ά%ΐ€€Η. 

0ί|^η&1ϋ8 68( 008, ίοηυίΐ, ρβΓ δίιηίϋιιιη ΙοΙβΓλη- 
Ιί&ιη ρ&Γΐβ &ε 80Γ&6 δΑοεΙΟΓοιπ : 6ΐ ^ΓαΐοΗο (Ιοο&νϋ^ 
υΐ ίάοοβί 6ίβε6Γ6Π)υΓθΙ ραΐίβοάί 6ΐ (ΐδδβηυβοάΐ 50Γ- 
Ιβπι ϋΙοΓοίΏ. Ει ΓβοΙβ 80Γί6ΐη άίοίΐ, ι^βΐυΐί ΙΐΦΓβάί- 
(3160) ςϋ&ιο(ΐ3Π) 80 άοουιη• ιΝβηιιοεοίιη οοοάίιι^α» Μή μετά άνάγχη^ χχτα «ρ6βον, &λλά υιετα χαρά; εύχα» 
ριστοΰντε; τφ θεφ. Δειχνυσι δΐ δια τούτων^ μεγ(στου; 
πειρασμού; υπομένειν αυτού;. 

1 Ευχαριστουντες τω ΠατρΙ τφ {χανώσαντι ήμα; εΐ; 

την μερίδα του κλήρου τών άγ{ων έν τφ φωτΐ, 8; έ^- 

σχτο ήμας έχ της εξουσία; του σκότου;, καΐ μετέ• 

στησεν εΙς την βχσιλείαν του Που τη; &γάπη; 

αυτοΰ. » 

Οτι, «ρησι, κατηξίωσεν ^μας, δια των δμοίων, 

πα!Κ^μ^ων τσΟ κλήρου καΐ τη; μερίδο; τών αγίων, 

και έχαρίσατο Ικανού; ^μα; γενέσθαι ει; τε τ6 πά- 
σχει ν, εις τε τδν εκείνων κλήρον. Καλώ; ^ κλήρον, 

οιονεί χληρονομίαν τίνα καΐ δωρεάν. « Ου γαρ άξια 

τα παΙΚ'ματα του νΰν καιρού πρ^; τ/^ν μέλλσ^σαν Ο 800(3060(10068 1ΐ11|υ8 (βΠΐρ0Π8 3(1 Γυ1υΓαπΐς;1θη2υη 

ηΟΦ Γ6ν6ΐ35ί(ϋΓ 5. » — « Αά ρ3Γ(βΠ1 » 1 •• £301- 
άβηΐ άίοΗ ρ»Γ(601 830€(ΟΓΟΠ1, ίρ83Π1 ςο3πι άβ(1ί( 
001)18 80Γ(6ΐη. « Ιο ΙαΟΐίΟβ. § ΗΟΟ 68(, 1θ3Κθί(ίθ06 

Οβι.•0αί βηρυίί οοβ.» Ν3αι βοΐ) (1ί3ΐ)ο11 (;Γ3οοί(ΐ6 

6Γ3Π108, 3 ς03 6Χ(Γ3θ(θ8 θά Γ6£;θαΠ1 (1ΐΐ66(ί Ρίΐίί δοί 

008 (1οχί(. Ηοε 68(, ςηοά βϋ ΡίΙϋ άίίβεΐίοοίδ 8ίν6 

άίΐοείί Ρίΐϋ. Ε8( 3θί6ω 013(03 νίδ 61 6Χ06ΐΐ6θ(ί3 ίο 

(]υ3(|α6 (1ί€(ίοο6 : ρο(3 ςυοά 1ιΙ ςυί ία (606ΐ)Γί8 
6Γ3ο( 6( βαΐ) άί3ΐ)ο1ί ρο(68(3(6 11Ι)6Γ3(ί 8ίο( : οβείά 

8θΙυαΐ, ν6ΓυΠ1 6(130) 3(1 Γ6{00ΐηΡί1ϋ ίρ8ίυ8(Γ308ί6- 
Π0(. Ρ6Γίθ1ΐΓ38(ίε6 30(601 άίείΐ του Πού τη; αγάπη; 
αύτοΰ Ρϋϋ (1ίΐ6ε(ίθθί8 δοί, ίά 68(, άίΐβοΐί Ρϋϋ 

8υ(. 

ΟΑΡϋΤ III. ΐΕποκχλύπτεσ6αι δόξαν. σ Είς τιί^ν μερίδα. » Την 
αυτήν, φηστ, μερίδα τών άγίων« τί>ν αύτ^ν ί^ΐν 
Ιδωκε χληρον. < *£ν τφ φωτί. • Τουτέστιν, έν τ^ γνώ- 
σει του βεου. ε Ο; έ^^ατο Ι^μας. » ^πδ γαρ την 
τυραννίδα ?^μεν του δια&ίλου, έφ' ^; έλκυσα; εΙς 
την βασιλείαν του αγαπητού Που αυτού ίίγαγεν 
ημάς. Τοΰτο λέγει, τοΰ Που της άγάττης, ί^γουν 
του ίγαπητοΰ Που. Πολλή δε έν έκαστη λέξει ή 
υπερ&>λή. Το ως έν σκ,ότιι ^ντας χαΐ ύπο την του 
διαβόλου έξουσίαν ^υσθηναι, καΐ ου τούτο μόνον, 
άλλα και εΙς την του Ιΐοΰ αύτοΰ μεταστήναι βασι- 
λείαν. € Του Τΐοϋ της άγάτεης αΰτου. ■ Του αγαπητού 
Που πιριφραστικώς• 

ΚΕΦΑΤ^ Γ'. € Περί της έν Χριστφ κτίσεως καΐ άνακτίσβως της κατά Ο Ββ €Τ6αΙίθη€ ρβΤ ΟΐήΗίηηΐ βί ΤΘΰΟΠΟίΙίοϋοηε ρβτ 

ωηιηηαιοηβιη Οβί. 
1, 14-16. ΡβΓ(ΐη6ΜΗαΙ)€ίηΐΐ9Γ6άβιηραοηβτηρ€Γ 
8οηρηίη€ηι ιρΒία» ΓβϊαίβΗοηβηι ρβοΰαίοτηιη^ ^ιιι 
6:^1 ίΜορο ύβί ίηΌί&ίΙί%1%8^ ρήτηορβηϋΗΒ οίηηί8 
€Γ€αίητα^ (ΙΐΜ)ά ρβτ ίΙΙητη ονβαΐα 8νηΙ ηη%υ€Τ8α 
ςηχ ίη €(Βΐί8 8ηηΙ βί ηηα ιη ί^ττα, νΐ8%Μίη βί 
ίηνί8ίΙ}ίΗα^ 8ίΌ6 ίΗτσηί 8%νβ άοτηίηααοηβ8, 8ίυβ 
ρτίη€ίραΐΗ8 8ίν6 ροΐ€8ίαί€8. Οτηηια ρ8τ χΙΙηΐΛ βί 
%η ίΙΙητη α'ΰαία 8Ηηέ. 

Ν6 ΟΟίνβΓδΟΙΟ Ο6|[0(ίυαΐ δΟΐίοβ Ρ3(Γί8 68866X18- 

0)68, 00010)00610 ί3εί( £[Γ3(ί30ΐ. Αί( •6θίαι : Ιο ςυο 
Ρίΐίο, 1(1 68(, ρ6Γ ςο6θ) ΡίΗυαι ΙίλΙιβοιοβ Γ6ά6αιρ(κ>- συνάφειαν θεοΟ. » 
« *£ν φ ^χομεν τάν άπαλύτρωσνν δια του αΤμα- 
τος αυτοΰ, τί|ν δφεσιν τών αμαρτιών. Ος έστιν 
είχων του ΘεοΟ του αοράτου, πρωτότοκος πάσης 
χτίσεως. Οτι έν αύτφ έχτίσθη τα πάντα, τα έν 
οοίϊς ούρανοΤς χαΐ τα έπΙ της γης, τα 6ρατα και 
τα &<^ατα, είτε θρόνοι, εΤτε κυριότητες, είτε 
άρχα2, είτε έξουσίαι. Τα πάντα δι' Ο'^εοΟ καΐ εΐ; αΰτ^ν εχτιστβι• Ινα μη νομίσ;[); είναι τ^ πάτν του Πατρίς, κοινο- 
ποιείται τήν χάριν. *Εν φ γαρ^ φη«^ν, Τΐφ, τουτ- 
έστι^ δι* ου Που Ιχομεν την ίπολύτρωσιν, ώσεί 

>ΙΙ<Αο. τιη|Ι{ΐ. 19 (ΕΟυΜΕΝΠ ΤΚΙΟΟΛ ΕΡ1800ΡΙ ») ηβΐη : «ο δί (ΙίεβΓβΙ : ΡαΙβΓ ηυίάβΐη ΐΓαάίάίΐ, Γϋίυδ α ελεγεν * *0 μεν Ιΐατηρ μετέθηχε, 6 8ε Γίος 8έ$ωχε 3υ1βιηο&υδ3ΐτιά6(1ΐΚ,8ΐιο δ&η^υίηβ βΠιείβηδ Γβπιΐδ- 
δίοηβίπ ρ6θθ&(θΓυιηΝί>ί6ηίιη Γβηιίδδ&ηοΐιίδβδί^θηΐ 
ρβοοαίΑ,ηβηαΑηυ&ιη ίη Γβ^ηαιη οοΒίοΓυπι 6δ56ΐηαδ 
ΐΓαηδΙαΙί.ιΟυί βδΐ ίπια^ο Οβί.νΡΓορΙβΓ ίη(ϋ{Γ6Γ6η- 
ΐίαπι 6ΐ Γπιηίη]0ϋΐ3ΐη 8Βηυ&1ίΙ&(βπι άο βίιηίΐίΐυάί- 
ηβπι, ίιη3^ίη6ΐη νοεαΐ ΡίΙίυιη, Ι&ηηυ&πι υίΏ^ίβπι 
6Χ6[ηρΐ3Πδ ρυΙοΙιΓίΙυάίηίδ. ΑηΙβ οιηηβιη, ίηηυίΐ, 
ΟΓββΙυΓ&π) νί8ΪΙ)ίΙβηίΐ βΐ ίηνίδίΐιίΐεπι, εοββΙβΓηβδ ^β- 
ηί(υ$. « ΡπίΏΟ^βηίΙυδ οιηηί$ οΓβαΙυΓββ.ι Ηοε 68ΐ, 
βη'β οιηηβιη εΓβ&ΙυΓ&πι ρππιο§;βηίΙιΐδ &ο υηί^βηί- 
Ιυδ η3ΐυδ.0υί(1&πι 3ΐ)ίπ)8^ίηίΙ)υδ 1*1 ηυββ ϊηΙβΓ 
ηοδ δυηΐ (Ιβεβρίί, ηυ88 ίη Κ3ΐ)υΙίδ αιιΐ οβΓΑ 1ι&1)6η- την αΐτίαν, τψ α^ματι αύτοΰ αφεσίν άμζρτιών εργχ- 
σάμενος. ΕΙ γ«ρ μη άφείθημεν τών αμαρτιών, ο•1•κ 
αν εις την τών ουρανών βασιλε{αν μετέττημεν. € Ο; 
έττιν είχών του θεού. » Δια το άπαράλλαχτον χαΐ 
πάντοθεν Γσον και ομοιον, είχ^να χαλεΤ τον Γΐ^ν, 
οΙονεΙ έχμαγεΤον του αρχετύπου κάλλους. Προ πά- 
^^1 ^^^^» "^ίί κτίσεως ορατής τε και αοράτου, 
γεννηθείς συναϊδίως. ν Ορωτότοχος πάση; κτίσεως. » 
Τουτέστι, προ πάσης κτίσεως πρωτοτ($κως και μονογε- 
νώς γενηθείς. Τίνες έκ τών ε1κ(ίνων τών ένήμΤν πλανη- 
θέντες, αΤ είσιν έκ σανίδων και κηροΰ, ούτως ένόμισαν 
και τυερι του Γΐοΰ του θεοΰ. ΙαΓ, βχίδΙίπι&ΓηηΙ ίΐα ςυοςυβ είΓοα ΡΠίαπι Οβί. 

ΟΐΙβηΐ&άΓηοάυπί βηίπΐ ίΙΙβΒ, ίηςυίυηΐ, δβΓΥβηΙβ "ιίσπερ γαρ, φησιν, αύται, εΤδος μεν καΐ ομοίωμα 
ηΐΐΐάβΐη δρβείβΠΙ 80 δίΠ)ί1ΐ(υ(ϋη6ΠΐΙΐθη)ίηίδ,&(ηοη σώζουσιν ανθρώπου, ού μην φύσιν Ι^ι ουσίαν, ούτω ηβίοαιη αο δυΙ)δΐ8ηΙί3Π), ί(& βΐ Ρίΐίυδ ΡαΙπδ. Αγια- 
ηίεα βδΐ Ιι^ε ίπιρίβΙαδ. δβά ϋδ ςυί Ι^ε (ΙίεϋηΙϋί- 

ν<ΤδΟ θΙ)]ίεί6η(Ιυπΐ βδΐ ςυοά οεΐανο ΟβηβδβΟδ εα- μενον έν τ^ Γένεση τής η'• δτι, φησιν, 6 Άδαμ 

ρίΐβ δεΓίρΙυπι βδΐ : Κάαχη ^εηυίΐ αά ίτη^^ΐΏ^τη δυαη). 
Μυΐΐο βηίπι ΑρΙίυδ βδΐ υΐ ίΙΙβ άβ ίπιαςίηθ ϊ'ΐΐδείρίβη- 
ΙϋΓ ςυΦευηηυβ &ίΙ δεπρΙαΓα άβ Ρίΐίο βΐ Ρ&ΐΓβ Ιιο- 
πιίηυπι (δίιιυίάεηι ρΓδΒββηδ εΐίβπι αχίοσια ΡαΙή 3ε 
ΡίΗο Οβί εοηνβηίΐ), ηυαηι βα ψχ9& άβ Ιί^ηεβ αε 
εβΓβΒ ίηΐ3£ίηβ (ΙίευηΙυΓ, ηυββ ρΓορπβ ηοη βδΐ,δβά 
ίιηρΓορπβ άίείΙυΓίηιβ^ο. « Ουοά ρβΓ ιΙΙαηι οΓβαΙα 
δίηΐ οπιηι» » Ναπι οπιηία ρβΓ ίρδυηι ΓαείΑ δυηΐ, βΐ 
δίηε ίρδο Γ&εΙυηι βδΐ ηίΐιίΐ, ηυοιΐ ίβοίηπι βδΐ. 8ί^ 
αυΐβπ) οπιηί3, ιφίιιτ βΓι&ηη αη^εϋ : (]υοηιθ(1ο βΓ^ο 
ρβΓ 3η^6ΐθδ6χίδΙί(η&Ιίδνοδ ΙΐΑίιβΓβ αεεβδδυπι 6( ηοη 
ρβΓ Ρϋίυπ), ςυί Οοπιίηυδ ββΐ 8ηξ6ΐθΓυη)? « 8ίνβ 
^|1Γοη^. ι ΡοδΙηυ&πι δυπιπι&Ιίιη ίηνΐδίΙ)ϋι;ι (ϋχΊΐ, 
ΓυΓδίιπη νβΐυΐί δίη^υΙ&Ιίιη δβΓΠίοηβ εοπί)Π)6Π)υΓ3ΐ. 
« 0π)ηί3 ρβΓ ίρδυπι. » Οαπι δυρβπυδ (ΙίχίδδβΚ ρβΓ 
ίρδυηι εΓβαΐΑ βδδβ οπ)ηί&, ηυπε ςυαδί δβίρδυπι ίη- 
(βΓρΓβΙαηδ, βίΐ : Οπιηία ρβΓ ίΙΙυη) βΐίη ίΙΙυπι οΓβα• 
!3 δυηΐ, δί£;ηίΟε&ηδ δυρΓ3(1ίε(3πι ρΓδβροδίΙίοηβηι έν 
ρΓΟ διά ο3ρί, \ά βδΐ, Ιη ρΓΟ ΡβΓ. • Ει ίη ίΙΙυπ) 0Γβ3ΐ3 
δϋηΙ.» Ηοε 6δ(, αΙ) ίρδο ρβη(1βΙ οιηηίυπι εοηδίδίβη- 
Ιία, ηοη δοΐαπιςυοά ίη βδδβ ρΓπάυχεπΙ ευηι ηοη 
βδδβηΐ, νβΓυπι βϋ3πι ({υοϋ ]3πι Γ3εΐ3 εοη(ίηβ3(. 

1, 17-20. ί?< %ρ86 €8ί αηΐβ οηιηϊα, ιΐ οτηηήι ρη 
ίΙΙητη οοη$ί8ΐαηΙ : βΐ ίρ$β βαί οαρηΐ ϋΟΓροηβ Εοοίε- 

9ί(β, ςηχ β8ί ρηηοίρίΗτη, ρητηοςβηίΐηε βΧ ηΐΟΤ- σώματος της Εκκλησίας, δς έστιν άρχη, 
^11», ϋ/δ/' ίη ΟΤηηΐΙηΐΒ ίρ86ρτίη$α$ ί€}1€η8 : ^ΜΟ- χοκος έκ τών νεκρών, "να γένηται" Ι 

ηίατη ίη ύΙο ΰοτηρίαΰϋηηι ('8ΐ ΡαΙή ηηίνβηαηι «.--.- 

ρΙβηΗηάίηβίη ίίύίΛΗατβ, €ί ρβΓ βηκη τβΓοηαΙίατβ 
οπηοΐα ετρα 8β {ραεβ βοΐα ρβτ 8αηρυίη6ηι €ηίά8 
8Η(β) ρβτ 8β%ρ8ηιη, 8ίνβ ηηοβ ίη Ιβηα βυηί^ 8ΐνβ 
ηηα ίη 0(ζΙί8, 

1 Ε( ίρδβ βδΐ βηΐβ οηιηία. « Νοη «ϋχΐΐ : ΡαεΙυδ 
6δΙ αηΐβ οπιηί3, δβά, Ε$1 3η(β οιηηίβ, Ηοε βδΚ, 
Ουοάειιπιςίυββηδεοηββρβηδ^Ιηνβη'βδίρδυπιρΓδβεβ- 
(Ιβηΐβπι βΐ3ηΐ63 ρΓοϋυεΙυπι,ρβΓρβΙηο δίηιυΙ εηηι 
Ρ3(Γββ( δρΐηΐυ δυΗδίδΙβιιΙβηι.δίηηίίΙβηι (βπιροΓβΙβ 
ηοη βδδβ,ρΓορΗβ Οβοεοηνβηί^. « Ι^ογ ϋ1ιπηεοη$ί8- 
ΙυηΙ.» 199 ΝβπιρβΓίρδυιη ρΓοϋι.εΙίοηβηι ΙιβϋοηΙ 
6ΐ δΐιΐ)δίδ(βηΐίαη). « Εΐ ίρδβ βδΐ οηρυΐ εοΓροπδ. » 
υΐ)ί ϋΐίυδ άίχίΐ 3ε άβπιοηδ(Γ3νί1 ροίβηϋβπι, (ΙΙί ί( καΐ & Γιος του Πατρός. Άρειανικ?)ν δε το δυσσέ- 
βημα. *Αλλά τοΤς τούτο λέγουσιν, άντιθετίον το κεί- έγέννησε κατά την εΙκόνα αυτού. Πολύ γαρ άρμοδιώ- 
τερον έκεΤνα δέξασθχι περί εικόνος, οτα ^ Γραφή 
φησι περί τού Πού και Πατρός ανθρώπων (επειδή 
και το προκείμενον θεώρημα εΙς Πατέρα και Πον 
θεού ανήκει), {^ι τα έπι τής άπο ςύλου και κηρού 
εικόνος, οτις ούκ εστί μεν κυρίως, λέγεται δε κα- 
ταχρηστικώς εικών. • Οτι έν αύτψ έκτίσθη τά πάν- 
τα > Πάντα γαρ δι* αύτο^ έγένετο, και χωρίς αύτοΟ 
έγένετο ουδέ εν, ο γέγονεν. Εΐ δε πάντα, οικούν και 
άγγελοι. Πώς ούν δι* αγγέλων νομίζετε εχειν την 
προσαγωγην, και ού δια τού ΊΓίού, τού Δεσπότου τών 
αγγέλων \ *^ Ει'τε θρόνοι. » Έπι δϋΐάδος ειπών τα α- 
όρατα, πάλιν ώσπερ καθ' ένδς έπεξέρχεται τψ λόγψ. 
« Τα πάντα δι' αυτού. » Ανω, Έν αυτψ εΙπών έκτί?»θη 
τα πάντα, νύν ώσπερ έφερμηνεύων έαυτον <ρησι * Πάντα 
δι' αυτού και εις αύτον εκτισται, δηλών, δτι το είρημέ- 
νον άνω, • έν, διά » έστι, « Και εΙς αύτον εκτισται, * 
Τουτέστιν, εΙς αύτον ηρττιται ή πάντων ύπόστζσις. Ού 
γαρ μόνον έκ τού μη οντος εΙς το εΤνζι παρήγαγεν, αλλά 
καΐ γ3νόμενα διακρατεΤ. « Και αυτός έστι προ πάντων 
3£ύτψ συνέστηκε, κ χι αυτό; έστιν και τα πάντα εν 
ή κεφαλή τού 

πρωτό• 

έν πάσιν 
αυτός πρωτεύων. Οτι έν αύτψ ε>Ι)δόκησε πάν το πλήρωμα 
κατοικήσαι, και δι' αυτού άποκαταλλάςαι τα πάντα εις 
αύτον, ειρηνοποιήσας διά τού αίματος τού σταυρού 
αυτού δι' αυτού, είτε τά έπί τής γης, είτε τά έπι το'ς 
ούρανοΤς. 

• Και αυτός έστι προ πάντων. » Ούκ εΤπε^, Έγέ- 
νετο πρ6 πάντων, ά)λ' Εστι προ πάντων, τουτέση, 
Πάν δ έάν έννοήστις, αύτον προόντα και πρσ3φ- 
εστώτα εύρήσείς, άΐδίως συνυπάρ/οντα τψ Πατρι και 
τψ Πνεύματι. Το γάρ άχρονον, άρμόδιον θεψ. %• Έν 
αύτψ συνέστηκε. » Λι' αυτού ττ,ν γένεσιν και την 
διαμονήν έχει. α ΚαΙ αύτ^ς έστιν ή κεοαλή τού σώ- 
ματος. » Δείςας καΐ εΙπών αΐιτού την δυναμιν, )οι- 
π6ν λέγει και την φιλανθρωπίαν, δτι πάντων ύπάρ- 21 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. ΑΟ ^0I^088. 22 χίΜ λσπ^της, τοτ< χχτω συνηψκν έβυτ<{ν. « • Της Α οοπδβςιιβηΙβΓ 6ΐ Ιΐ6ηΐ|ριίΐ8ΐβπΐ| ςυο(Ι ευπι οοιηιυπι 

811 Οοιηίηυδ , ίηΓ6ΗθΓίΙ)υ8 ββίρβοπι €οη]οοχ6ηΙ 
€ Ε€£ΐ6&ί9Β. • ββηβηβ οπαηίιιιη Ιιοπαίηαιη• « ΡΗ- 
πιο|;6ηίΙυ8 βι ιηοΓίυίδ. » Ρ&ε1υ8, ίηηυίΐ, ίηίΐίαιη β( 
θ€θ&8ίο Γβ8αΓΓ6€ΐίοηί8 Ρππιίΐί» νβΐΌ, η^ιηρβ οιη- 
ηΪΑ ΙΐΕΐ)6η3 86 δβητιβηΙία.ΙηΙβΙϋςίΙιΐΓ αιιΐβιη ρΗοιί- 
ΙίοΒ ςυο(1 ρΓ»είρυοιη βδΚ, βΐ Οβο ίη Ιιοδ(ί&πι 
οίΓβΠυΓ. Ηοο βΐ6ηίπ) ΟΙιηβΙυβ ίβΰίΐ, α ΙΙΙ μι ίη 
οπιηίΙ)υ8 ίρββ ρηιη&8 Ιβηβοδ. > Ν&ιη βΐ πηΐβ οιη- 
ηί& 58θ€υΐ3 ιι&Ιαδ 68ΐ 6Χ ΡαΐΓβ, 6( αηΐβ οιηηβδ Κο- 
ιηίηβδ 8υΓΓ6χίι 6χ πιοιΊϋίδ, ΓββυιτβοΙίοηβ ςα&ιηηοιι 
δί1]&ιη 8υ586€υΙιΐΓ9ΐ ιηοΓ8. • Ουοηί&ιη ίη ίΐΐο οοπι- 
ρΐΑοίΙυπι 68ΐ. » ΥοΙυηΙ&8, ίηςυίΐ, 6( ύβηβρίαοίΐυπι 
ΓαοΙυπι 68Κ ίη ίρβο, ηβιηρβ ΟΙΐΓίδΙο, υηίνβΓδαπι ρΐ6- 
ηίΐυάίηβπι ίηΗβύίΙατύ άΐνίηίΐ&ΐίδ : λο &Ί άίοβΓβΙ: δί 
ςυίϋ 6Γ&( Οβυδ νβΓΒυπι, Ά\ ίηΙΐ3ΐ)ίΐΑΐ)&1— (ΙΙηίνβΓ- 
8&Π) ρίβηίΐιιϋίηβπι ίηΙι&1)ΐΙ&Γ6•»Νοηίη π)0(1απιΙι&- 
1)ί(υδ,86(1 8υΙ)δ(&ηΙί2β,δίευΙ &ηίαΐ3 ίη οοΓροΓβ : ηοη 
αηίπι& Γ:ιεΙοδ οοΓροη, δβ(1 ίη οοΓροΓθ, ίη ίΠο ηυοά 
3ηίπ)α(υπι 6Γ&( υηίΐυδ, ηιιο ιηοϋο υηίΙυΓ 2ηίηι& 
οοΓροη. — ΡΙβηίΙυϋίηβπι (ϋνίηίΙ&Ιίβ ηυίά&πι δΑηβ 
(1ίοαη(,ςυ&ιη&(1πιθ(1υπι ^ο^ηη6δ (ΙίχίΙ ςυοά άβ ρΐβ- 
ηί(α(1ίη6 6]ϋδ ηοδ οπιηβδ Αεοβρίηιυδ β : |ιοο βδΐ, $ί 
ςηίϋ 6πι1 Ρίΐίυβ, Ιοίυδ ΡίΙίυδ ίΜ Ιΐ6ΐ>ίΐϋ1)&1, ηοη ιιΙ 
6(Βε&άΑ ηϋΦίΙαπι δβυ ορβΓβ'.ίο, δβά δηΙ)δ(»ηΙία. 
ΝϋΙίΑΠ) αυίθηι ροΐ6ί»( τχάάβτβ εβοδΑπι ηίδί Οβί νο- 
ΙιιηίΑΐβπι Ν&πι Ιιοο βδΐ (^υοά &ίΙ, Οαοηί&πι ίη ίΙΙο 
ΟϋΠίρΙαοίΙυηι βδΐ. # Ρλοβ ΓαοΙα, • δοΐυΐβ βα ηυ» 
οΠπι 6Γ3ΐ ίηίηιίαΐία. Οβίηάβ ηβ ίρδυπι ίη π)0(1υπι ^έχχληνίχ;. • Τοα πάντων ανθρώπων γένους, ι Πρω- 
τν^τοχος έχ των νκχρων. § *Αρχ^, «ρη^^^, αναστά- 
σεως ]»{ πρό^«σις γενι^μινος. *Η άπαρχη δε, δήλο ν- 
άτι ΧΛΐ τ^ παν 2χ«ι έπόμβνον. Απαρχή 51 νοείται, 
το εζα(ρετον χαΐ βεφ εΙς βυσίαν προσαγόμιενον. 
Τούτο γαρ χαι 6 Χρίστος πεποίηχεν. « Έν πασιν 
χ^εος πρωτεύοιν. > ΚαΙ γαρ χαΐ πρ^ πάντων των 
αΐώ^^ωτν γεγένν^ται έχ του Πατρίς, χαΐ πρ^ πάντων 
ά^^Φρώπων ανέστη έχ τ(Γ>ν νεχρών, άνάστασιν την 
ο^ ετι οψομένην θάνατον. « Οτι έν αύτψ εύ6<ίχη- 
σεν. • βέλησις, φησΐ, χαΐ εύδοχ(α γέγονεν έν αύτφ, 
τνιτέστι, τφ Χριστψ, άπαν τ^ πλήρωμα χατοιχή- 
σαι τής θε^τητος, ώσεί εΤπεν " Ε? τι ή ν 6 θε^ς Λόγος, 
έχεΤ φχτισε. ε Πάν τ^ πλήρωμα χατοιχησαι. > [0^~ η 
ΚΟνΜΕΝΙΟΓ.) Ου σχετιχως, αλλ* ουσιωδώς, ώς ψυχή 
έν σώματι, ου ψυχή γενόμενος ττ^ σώματι, άλλ' έν 
σώματι έμψυχωμένω. ενωθείς, δν τρόπον ένουταΐ 
ψυχή σώματι. — ΙΩΑΝΝ. Το πλήρωμα, οΐ μίν τής 
θεότητος «ρασί, χαθάπερ ό Ιωάννης ελεγεν, δτι έχ 
"^οϋ * πληρώματος αύτοΰ ήμεΤς πάντες έλάβομεν, 
τοζ*τεστιν, ει τι ή ν ο Γιος, δλος ό Γίος έχει φχησεν, 
ούχΙ ενέργεια τις, άλλ' ουσία. Ούχ 2χει δΐ αΐτίαν 
εΙπεΤν ουδεμ{αν. άλλ' ^ τήν θέλησιν του Θίου. Τοΰτο 
γάρ έστι, Οτι έν αύτφ εύδόχησεν. § Είρηνοποιήσας. • 
Τήν ουσαν πάλαι εχθραν λύσας. ΕΤτα ίνα μ?^ νομί- 
στ|ς αυτον ύπηρέτου τάξει τοΰτο ποιήσαι, φησίν, Είς 
αύτον, τουτέστιν, αΰτ^ς έαυτφ τε χαΐ ΠατρΙ τους ανθρώπους χατήλλαςε • λύσας γάρ τήν πάλαι Ιχθραν 

προς βεόν τε χαΐ αγγέλους χαΐ ανθρώπους είρήνην ^ Πΐίηί^Ιή ίά Γ&ε6Γ6 θχίδΐίπηβδ, &ίΙ: Εγ^» 86 : ΙΐΟΟθδΙ, 

έποίησεν. Ορα δε των λέξεων τάς έμφάσεις. Κατ- Ιρ86 δίΙ)ί ίρδί ΑΟ Ρ&Ιή Ι)0ΐηίη68 Γ6εθηθί1ί&νί(, βί^ϋΐ- ήλλαξε, φησί, χαι είρήνευσεν ημάς δι' αύτοΰ, τουτ• 
έσην, Ου λόγψ χελεύσας, άλλα σωματιχως ένερ- 
γήσας - χαΐ ουχ απλώς δι' έαυτοΰ» άλλα δια τοΰ 
αΤματος έχχυθέντος, χαΐ έχχυθέντος δια τοΰ έπονει- 
δίστου θανάτου τοΰ σταυρού. — [ΦΩΤ,] Το ΰπερβα- 
τον, Είρηνοποιήσας δι' έαυτοΰ, τουτέστιν, αύτουργή- 
σας, άλλ' ου δι' έτερων ήμΤν πραγματευσάμενος ττ^ν 
είρήνην. Πο^φ δΐ τρόπψ ταύτην είργάσατο \ Δια τοΰ 
αΤματος, γησ2, της σταυρώσεως αύτοΰ. Σταυρωθείς 
γάρ ύπερ ημών, εΙρήνευσε χαΐ χατήλλαξεν ημάς. 
< Είτε τα έπι της γης. » ΚαΙ γάρ χαΐ ήμεΤς πρ^ς 
εαυτούς έστασιάζομεν, χαΙ πρ^ς τους αγγέλους έχθρα 
ήν, άπεχθανομένους ήμ1^ν, διά τλ ύβρίζεσθαι τ^ν ϋβηι δοΙυΐΑ νβΙθΓί ίηίπιίείΐία ίηΐ6Γ Οβυηι βΐ &η(;6ΐθ8 
3ε >ιοπιίη68 ραεβη ίβείΙ.ΟοηδίύβΓΑ ν6Γ0 (ΙίεΙίοηυιη 
6η)ρΙι&868 Κβεοηείΐίανίΐ, ίηηαίΐ, &ε ρ&είΟε&νίΙ ηοβ 
ρβΓ 86ίρ8αηι : Ιιοε 681^ ηοη 86Γπιοη6 ^υ1)6η8, 86Α 
ρΓορπο εοΓροΓ6 6ΐΒεί6η8.Ν6ε δίηιρΙίείΚβΓ ρβΓ 86ί- 
ρδυηι, 86(1 ρ6Γ 8αηκαίη6ηι ββΤυδυπι : 6!Γυ8υπι, ίη- 

(]υ&Π),ρ6Γ Πΐαχίπΐί θρρΓθ1)Γίί Π)0Γΐ6Η1 ίη 0Γυ06. — 

ΗγρβΓέ&Ιοη 68ΐ, Ρ&ε6 ΓαείΑ ρβΓ 86ίρ8απι : Ιιοο 68ΐ, 
ηοη ρ6Γ αΐίοδ εοηείΐί&ΐα ηοϋίβ ρ&εο, 86(1 ρβΓ δ6ίρ- 
δυπι 6βΓ6εΙ&. ΟαοαυΙοπι πιοιίο Ιιαηο 6βΓ6είΙ? 1•• 
ΡβΓ δΒη^ιιίηβπι, ίηηυίΐ, εηιείΓιχίοη6 δυα.. Οαοί- 
βχυδ βηίπ) ρΓο ηοϋίδ ρβείΟεανί! &ε Γ6εοηεί1ί&νίΙ 
ηο8. « δίνο (|υ8Β ίη ΙβΓΓα δαηΐ. ι δίηηί(ΐ6πι ηο8 αύτίτν Δεσπότην ύπ2» τών ανθρώπων. ΙΙώς ουν είρή- ^ ςοοςυθ «(ΙνβΓδΠδ ίρδΟΠΙ (1ί8δί(ΐ6ΐ)&ηΐυδ βΙ ίηίηΐίείΐί& νη γέγονεν ; Άπήγαγεν έν ούρανφ τ^ σώμα αύτοΰ, 
τ^ έχθρ^ πάλαι. 12<ρθησαν δε χαΐ έπΙ γης άγγελοι, 
χαΐ γέγονε φιλία λοιπόν χαΐ εΙρήνη. Πώς ούν δι' αγ- 
γέλων προσάγεσθαι φησιν υπονοείτε τών έχπεπολεμωμέ- 
^»ων, εΐ μή αυτ^ς είρήνευσεν ; 6Γ&1 &(1ν6Γ8υδ &η{6ΐθ9, ίηίηιίεοδ ηο1)ί8 βΙΓβοΙοβ, 60 
({υοά ίΙΙοΓηπι Οοπιίηυδ 68δ6ΐ &Ι) 1ιοπ)ίηί1)υ8 ίη]υΓί& 
αΟβεΙπδ. Οαο πιο(1ο 6Γ{[ο ραχ ΓϋεΙα 0δ( ; βοτρυδ 
ίρδίοδ ίη οοΒίυπ) δυΙ)(1ϋε(υπι &1)8ΐυ1ίΙ ν6ΐ6Γ6πι ίηί- 
πιίείΐίαηι. Αρρ&Γυ6Γυη1 &αΚ6πι 6ΐ ίη (6ΓΓ& 9Λϊ%β\ι, 61 ά6ίη€6ρ8 &ιεΐ2ΐ 68( ραχ 6ΐ &πΐίείΙίΑ. Ουο ί|;ί(ηΓ ταοάΰ ρεΓ βη^οΐοδ (|υί ίηίπιίεί ββΤβεΙί 6Γ&η( νο8 3ά(1υ€ί 
ροΙαί386 βχίβΐίπιαϋβ, ηίδί ίρ86 ρ&είβε&886ΐ ? 

ΚΕΦΑΑ. δ'. ΟΑΡϋΤ IV. 

€ ΠεοΙ εθνών προσαγωγής της έν σώματι Χρίστου χαΐ Οβ ςβηίίϋηΐ αάάηοΗοηβ, ^ηω [ύΟία β8ί ίη ΰΟνρΟΤβ 

πάθει δια π(στεως. » Β^ ρα$$%οηβ ΟΗτΜί ρβτ /Μ^Ι». 

• ΚαΙ υμάς ποτέ λτας άπηλλοτρκομένοΰς χαΐ 1,21'9Ά.ΕίΌ08ςηί^Η0ηάαΐη€Γαα$αύαΙίΰηαΗ6ΐ 

εχθρούς τ^ διανο£(?, έν τοΤς εργοις τοτς πονη- ίηίηιΐΰίηβηίβ,ίη ορ€ήΙηΐ8ίηαΙι$,ηηη€ΐαηΐ€ηΓ€€ση'' 
β ΙοΜ. Ι, 16. 23 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚίαΟ^ ΕΡΙδΟΟΡΙ η εύίανίΐ ίη ωτροτβοανηύ $η(ζρβηηονΐ€ΐη^ηΙ βχΗχ- 
ίίβτέί ύθ8 8αηοίο$: έΐ ίΓτβρνβΗβιιβίΙ^ίΙ^β €ΐ νιαιΙραΙΟΒ 
ίή €οη$ιίβ€ΐη &ηο :8ί (ωηβη ρβττηαηβΐίχ ίη βάβ^ηη- 
άαΐι οΰ ΒίαΜΙβΒ ηβο άί,ηονβτηίηί α $ρβ Ευαη^βΙϋ 
^ηοά αηάί$α$, ςηυά ρΓΰβάίΰαΙητη β&Ι αρηά Ηηίυβτ- 
εατη ΰνβαΐηναηί^ ηηω 8ΐιΙ> οαίο €8ί €η)η8 (αοΐυ.8 &ηίη 
έ§ο ΡανΙηε τηΐηί8ΐβΓ. ρο"ς, ΝυνΙ δΐ άποχχτήλλχξε τψ νώμζιι της 
σαρχος αύτου, δια του θχνάτου πχραττήνχ*. 
6μας άγ^σ^; χαΐ άμωμους, χχΐ άνεγχλήτους 
χατενώπιον αύτ.ΰ. ΕΤ γε επιμένετε ττ^ ττίστει τε- 
θεμελιωμένοι χζΐ έ^ραΤοι, χαΐ μη μετακινούμενοι 
άπο της έλπ(8ος του Ε'ϋαγγελίου ου ηχούσατε 
του χηρυχθέντος έν π^στ^ τ^ χτίσει τ^ι 6ιγ6 τον ο'*ρανον, ου έγενομην έγώ Παΰλος διάχονος. « Η!οο8ΐ6η(ϋ( ({υοά βΐί&ηη εαιη 68$6η( ΓβοοηοίΙία• 
(ίοηβ ίίκΐί^ηί, ΓβοοηοίϋανβπΙ. Επαϋδ βηίαι, ίηςυίΐ, 
ίηίιηίεί β\ ΛΒΐιβη^ίι. 8ίςαί(ΐ6Γη ηοη βοίαιη βΓαιηυδ 
8η1) ρο(68(&Ιβ 8&(2ΐη8β, νβΓυποβΙίαπι θγ^α Οβυπι ςβ- 
ΓβΒβήιυδ ΙιοδΙίΙβιη αηίπιυΐΏ. • Εΐ ίηίιηιοί ιηβηΐβ. » 
Ηοο 68ΐ, Νοη ΐηνίΓι ηιαία ορβπιΐί 8υιηυ8 6ΐ 8υΙ)ί(& 
(^ϋΗάβιη ΰΟΓΓβρΙίοηβ αΐχΐυείΐ : 86(1 εοιηιηυηί 8(α- *ΕντΓ3θ2 δείχνυσιν, δτι χιΐ άνχςιΌυ; οντις της 
χϊτα).λαγη; κατήλλαςεν. \τζ γαρ, φησιν, έχθροΙ 
χαι άπηλλοτριωμένοι. 0^ γαρ μ<ίνον ημεν 6π^ την 
έςουσίαν του Σατζνα, άλλα χαι ιτρδς τον θεον άπ- 
εχθώς ερχομέ ν, € Και εχθρούς τξ διανοί^. • ΆντΙ τοΰ, 
Ούχ αχοντες άπράττομεν τα έργα τα πονηρά χζΐ 
χατά συναρπχγην, ά)^α μετά μελέτης, χχΐ την άίο, ρΠηΐίηίθίΙΪ3ΐη 6Γ^α Οβυπι εο^ίΙαΐίθηί1)ϋδ 3α-Β^/.^Ρ^'' την προς θεΌν τοΤς λογισμοΤς προτυπώσαν- (68 ιηη&ί;ίη2ΐηΐ68, αάβο 3ε ιηίιηίεΗδ ίρβί &εΙίοη68 
ρΓ0^Γ6(]ίΛΐ)2ΐηιυΓ. ΜάΓεο &1)υη(]3η8 ΓυίΙ (Ιίνίη3 1)β- 
ηί^ηίΐ38, 1 ^4 ηυο(1 βοδ 6ΐί3ΐη ςιιί 6]υ8ΐηοάΙ 688601 
Γ6θοηείΗ3ν6Πΐ 3ε δυδεβρεηΐ. §Ιηορ6ηΙ)υ8 ιη3ΐί8.» 
Νοη ίη ίη6ηΐ6(Ιυη(3Χ3( 3ΐί6η3ΐίο 6Γ3Κ,η6(]υ6!η8οΐ3 
νο1υη(3(6, δβά 6ΐί3Π) ορ6η1)υ8 ίηίπιίοί 6Γ3(ί8, ίη- 
ηυίΐ, 6ΐ ηυβΒ ίηίπιίΓΟΓαπί) δΐιηΐ ορ6Γ3ΐ)3ΐηίηί. • Ιη 
οοΓροΓβ 03Γηί8 8088. ■ ΚϋΓδϋπι ροηίΐ πιοάοιη Γ6- 
εοηοί1ί3(ίοηί8,8εί6ηδ ϊρδίιπι 6δ86(1ίνίηυπι,ςυί3 ρβΓ 
εοΓρυδ δυυπι Γ6εοηείΙί3ν1ΐ : ηοη εοΐυπι ν6Γΐ)6Γ3(υ8 
3ε 3ΐ3ρί8 εβΒδϋδ, 86(1 6( πιοΓίυυδ, ίάςυβ πιοΓίβ 

Π)3χίπ)6 ρΓθΙ)Γ083. € ϋΐ 6ΧΗί1)6Γ6ΐ ΥΟδ 83ηεΙθ8. » 

Ουο(Ι δϋρβΓίυδ άίχϋ : Ουί ίθοηβοδ ηο8 ίβείΙ, Ηοο 
6ΐί3ηι ηυϊιο (ΐ68ίκη3(.Ν6(]υβ βηίπι δοΐυπι ρβΓ Γβεοη τες, ούτως έπι τας Ιγ^^χς αυτψ πράςεις έχωροΰμεν. 
Διο άφατος ή 6ε(α φιλζνΟρωπ(α, δτι χαΐ τοιούτους 
5ντας χατήλλαξε καΐ προσείέςατο. € Έν τοΤς Ιργοις 
τοΤς πονηροΤς. » Ου μέχρι διανοίας ην ^ άλλοτρίωσις, 
ούδΙ άχρι προαιρέσεως, άλλα χαι τοΤς Ιργοις έχθροΙ 
?ίτε, φησι, τα άχθρών πράττοντες. ■ 'Εν τφ σώματι 
της σαρχ2»ς αύτοϋ. > Πάλιν τον τρί^πον της χαταλλα• 
γης τίΟησιν, εΐ^ς θεΤον αυτόν ύπάρχοντχ, δτι δια 
τοΰ σώματος αύτοΟ, <ρησΙ, χατήλλαςεν, ου μ($νον 
πληγείς 1^ ^απισθεις, άλλα χαΐ άποθζνών χαΐ τφ 
αΐχίστφ θανάτφ. α Οαραστησζι υμάς άγιους. > 
Οπερ ανω γησί^ Τψ Ιχανώσαντι ^μας, τοΰτο χαι νΟν 
αΐνίττεται. Οτι ούχ άμορτιών έρρύσατο μ({νον . δια 
της χαταλλαγης, άλλα χαΐ αγίους χαΐ άμωμους χαι εϋί3ΐΙοη6Π1 3 ρβεεβίίβ ΙίΙ)6Γ3νί(, δβά βΐ 83ηεΐ08 βΐ ^ *''^γ^ή'^ο^< παρέστησε. « ΚαΙ άνεγχλή-ους. » ιίσπερ ΪΓΓβ^ΓβΚβηδίϋίΙίβδ 3ε ίηευΙρ3ΐο8 βχΐιίύυίΐ. « £!ΐ ίη- 
εύ1(ί3(()6. » Χ}υβ^ί ςυί ηβ 3ηδ3η) ηυίύεπι ρ6εε3ΐί 
θβάβηνίΐ. € Ιη εό'ηδρβεΐη δυο. ■ 0οη3ΐ3 δ3ηεΙίπιο- 
ιϋ3 ηίΐΦ ίη εόηδρβόϊυ ίρδίυδ βδΐ. • δί Ιέηιβη ρβΓ- 
ίή'3η6ΐί8. » Νβ ΐ3χοδ τέάάϋΐ ίρδοδ βΐ βχίδΙίηιβηΚ 
ςαό(1 ΟΐίηδΙί πιοΓδ τβπι όπιηβπι ρβΓβ^βπΙ,ηβε (Ιβίη- 
ε6ρ8 όρ\ΐ8 Μκ ηυορίέ'Γη ηοβίΓο ορ6Γβ, 3(1(111 τ 5ί 
(3ηΐ6η 'ρβΓπΐ3η6ΐίδ ίη 6άβ $ρβί Εναη^εΠί Νβε 
ιι(έηηηϋϊ& ρ6Γη)3ΐί6ΐΐ8 : εοηΐίη^ίΐ βηίηι 6( ΩυεΙυαη- 
(εηι ροΓηΐ3η6Γ6 : δβά Γυη(]3ΐί, ιηςυΚ. 3ε δίβίίΐοδ, 
ηεε (ΙίπιονβΓηίηί 3 βρβ Εν3η§β)ίί. ΟυβΒ 68( 3ΐιΐ6η) 
8ρ^^ )εν3η26ΐίί? Οΐιπδΐυδ « Οαοίΐ 3υ(ϋ8(ίδ, ηυοά 
ρΓ^(Ιίε3ΐυηίΐ 68(. » Ιρδίβ ρππιυπι ίη ΙβδΙβδ εί(3ΐίδ, 
ρο5Υ63 (ΙίχίΙ οΓύβηι ηυί ίηίΐ3ΐ)ίί3ΐυΓ.Νοη3ίΐ3υΐ6η) : 
Οτιόά ρΓ2έ(Πε3ΐιΐΓ, βεά ΡΓββάίεβΙυηι 65ΐ, Ηοε 68ΐ, μηδέ λίβην αμαρτίας δεδωκ($τας. « Κζτενώπιον αύ 
του. • Την χατενώπιον αύτοΰ άγιωτ^νην χαρίσαμε- 
νος. » ΕΤτε επιμένετε. § Ινα μη χχύνου; νύτού; 
ποιήη^, χχι νομίσωσιν δτι 6 θάνατος τοΰ Χριστού το 
παν είργάσχτο χχι λοιπ>ν ου χρβί» τίνος ημετέρου, 
προττίθησιν * Ει γε, φησιν, επιμένετε ττ» πίστει της 
ελπίδος τοΰ Ευαγγελίου, χχΐ ουχ^ απλώς έπιαένετε, 
(2νι γαρ χιΐ σζλευόμενον έπιμέ*/ειν,) άλλα τι θεμε- 
λιωμένοι, φησί, χαΐ έδρζΤοι, χαι μη μετακινούμενοι, 
άπο της ελπίδος τοΰ Ευαγγελίου. Τίς δε η έλπίς 
τοΰ Εύαγγολίου ; Ό Χρίστος. • Ου ηχούσζτε τοΰ χη- 
ρυχΟέντος. • Αύτο^ς πρώτους καλέσζς μάρτυρα;, 
ούτως είπε την οίχουμένην. Ούχ εΤπε δΐ, Κηρυσσο- 
μένου, άλλα Κηρυ/Οέντος, τουτέστι, πιστευθέντος 
λοιπ<5ν. € Ου έγενομην έγώ Πζΰλος διάχονο;. » Το ]ίΐίη έΓόάίΙΟΠΙ ί68ΐ. « 0ϋ]ϋ8 ΓβεΙαδ δαπί β^Ο Ρ3υΙυ8υάίι<Λ«'ν»<''0'' '^'^ Ευαγγελίου δηλοτ Ου, φησί, διάκο- 
ηίϊΙήϊίΙβΤ. ■ Α(1ηΐίΓ3ΐίοηβ (Ιί^ηαπί 8ίβΠΪΓΐε3ΐ Εν3Π- νος έγενομην έγώ ΠζΟλος. Αοιπον γαρ μέγζ ην το Ιϊζύ- 

Κβΐίιι^. Ου]θ8, ίύ(ΐϋ1Ι, πιίηΙδΙβΓ β^ο Ρβυΐυδ Γ3ε1ηδ 
8υπι. Ι3Π) βηίηα ηΐ3£ηύπι βΓ3ΐ Ρβυΐί ηοιηεη. Εΐ 
Ιοβηύ, )1Η, ιίιΐηΙδΙβΓ. ΝίΙιϋ, ίηςυίΐ, ρΓορπυη) άιοη^ 
δ^ά 3(1πιίηΪ8(Γ0 Οβο. 

ΟΑΡϋΤ V λου δτνομζ. Κζλώς δΐ το οιίχονος. Ούδχν, φησιν, Ιοιον 
λέγω, άλλα θεώ διαχον'.ύ. θ€ άοΰΙΗηα 9ρηη$ ΐΓα/ΙίΙα ρ€ν ία^οτη νηοαόΐίαίινα, 

ι, 24-25. ίίηηο ραΚά^ο ενροί" α[ρί€ΐι'οη/ϋη3 ιηβίδ 
ρΓο υοϋε,βΐ νΐ€ΐ88ΐηί ΰωηρίβο ^η(Β άβεηηΐ αξίίκϋΟ" 
ηητη ΟΗτίβΗ ίη όατηΒ τηβα^ρνο €ωψθΓ€ ίρείηε,ςνοά 
β$( ΕϋΰΙ^Βία : ^ιι^η9 ΕΰΰΙββίΟΒ ^οΰίηχ 8ηηί βρο ιτι/ηί- ΚΕΦΑΛ Ε . 
« ΙΙερι της δια τών π(>νων αύτοΰ διδχχης, άνζχτητιχη; 

εΙς πχράστασιν θεού. * 

« Νΰν χαίρω έν τοΤς παΟήμχσί μΟ'ϋ ύπίρ υμών, 

χχι άνταναπληρώ τα υστερήματα τών θλίψεβιν 

τοΰ Χριστού έν ττ^ σαρχί μου, υπέρ τοΰ σώμαΐΰς 

αύτοΰ, δ έστιν γ, 'Κχχλησ'α. ^Ης έγενομην έγώ 25 ωΜΜΜΤ. 1^' £ΡΙ8Τ. ΑΟ 001^088. 16 $ιάχον(κ χβτβ την οίχονομ^αν τοΟ θβού 'ζτ^^ Κ $^ ]ηχ(α άί9ρ9η^αΙίοη6ΐίΐ\ Οά ^ φί(Β άαΐα €$ί ίηΐ' 

(οΑιΤνέν μοι εΙς 6μάς πληρώσαι τ6ν λ(ίγον του Λί ηΐ ν08 €0Τηρΐ6ηΙ%8 8€ΓΤηυηβηΐ Όβί, 
βεου. » 

ΚβΙ τοσούτον, φησΚ, Ιτειν άληθης ή έλπις τοΟ 
Ε'ίαγγνλίου, δτι χίΐ ττάσχειν αίρουμαι δι' αύνην, 
κιΐ χ«'•ρω ιεάσχων. Πάσχω δε, ούχ ΰπίρ έμαυνοΰ, 
άλλα ^' ^μ^» '^νοί ^Η-βζ (ιχρελησαι δυνηθώ. « ΚχΙ 
χντανχίΕληρω τ^ 6στερι(μ2τχ. » βαββι ! οίον λεγεί ; 
£1 & Χριστές ένανθραιπήσχς^ έμπαιχθείς, χαΐ ^πι- 
σΟεΙς, χαι σταυρωθείς, χαΐ άττοθανων, δφεΟΐων τι 
χαΐ χρεωστών υμΤν άιτάλθεν ώ; μείζονχ πζθεΤν 
ό^είλων, ταΰτι έγώ άντχναπληρώ. Εϊ τι γαρ υστέ- 
ρησε •πα(>8Τν, έγώ πάσχω, φησίν. — [ΦϋΤ-] *0 
ΧριτΛς γαρ ^πισθεις. χ%\ έμιταιχβείς, χαί μαστι- 
χθεί^, χαί σταυρωθείς 6πέρ ήμων, ούχ απλώς έπλή- υπεο ρωσΐ ττάντα. άλλα χαΐ 

λόγφ έζεπλήρωσε. Χρεώσται οδν πάντες χαθεστή- 
χχμεν, άντι τών μυρ(ων έχε^νων χαΐ σωσιχ^^σμων 
παθών, χαΐ α'^τοί υπομένει ν χλΙ άντεισάγιιν πα- 
θ/,ματα χαΐ θλίή'εις ύπ3ρ Χριστού χαΐ του σώματος 
χΛοΰ, Τνα άνταναπληρώσωμεν α επαθεν 6 Χριστές 
'ίπΙρ ^»μών. *Λλλα μην άνταπληρωσαι αύτα, το'Λ- 
ΐστιν^ Ιίσω; χαΐ δμΜ>(ως παθεΤν, χαΐ μΐιδενΐ έλλιπε^ν 
ζδυνατον. Άλλ δσα δν πάθωμεν, υστέρημα έστι 
ΓΟ^ς τ^ θλίψεις του χριστοΰ. Πώς γαρ αν χα^. 
άνταναπληρωθείη τί>, Δεσπότη ν ύπερ δούλου παιθε'ν, 
δ•.α τοΰ δούλον υπίρ Δεεπότου \ Ου γαρ ίσον τοΰτο 
ουδΙ βμοιον, πολλού γε χαΐ δεΤ. Η το άναμάρςητον 
υπέρ αμαρτωλών χαΐ προσχεχρουχότων, δια του 
τοας έν άμαρτ(αις υπΙρ ε•^εργέτο•^ χαι άναμαρτήτου Ει αάβο, ]η(]υίΙ, νβΓΑ 5ρβ$ β8ΐ βνβη^βΐϋ ςυοίΐ 
βΐιαιη ρΓορΙβΓ ίρδαηι ρ;ιΐί βΐίςο 6ΐ ραΐίβηδ §;αυάβο. 
Ρ&ΙίοΓ αυίβηι ηοη ρΓο ιηβίρδο, 564 ρΓορΙθΓ νο8, ιιΐ 
Τ08 ^υν^^6 ροδδίιη « Εΐ νίοί^^ίπι εοηηρίοο ηυββ 
άβδίιηΐ. » ΡαρδΒ ! ςυί(]ηαιη Ρδ(ηυο(1ϋίίΙ?8ί01ιπδΙυ8 
Ιιοιηο ΓβεΙυβ ί1](ΐ8υ8, 6( αΐηρίδ ο»?8υ5, ΓΓυείΓιχυ$ 3€ 
ιηοΓίυυδ, ςυκίρίαιη ϋβΙ)ρη8 6( (ώΐί^αΐϋδνοΐοίδ (ϋδ- 
εβδδίΐ, ευίηηιο]ιΐΓ3 ραΐί ('6ΐ)ΐιίδ$62, Ιΐΰοε γ^ο νίείδδίηι 
εοιηρίβο. 5ί (|ΐιί(Ι (ΙεΓυίΙ (|υο(1 ίΐΐβ ραΙβΓοΙυΓ, 6§ο, 
ίηςυίΙ,ραΙίοΓ. — 0)η8[υ•$ βηίηι βίαρΐδ εββ^υδ Ά^ ίΙΙυ- 
δυδ, Οβ^βΠαΙυδ βΐ εΓυείΗχυ.π ρπο ηοΙ)ίδ, ηοη δίιηρίίοί 
πιοάο οπιπίΑ εοπψΙβνίΙ, δθ(! ^υρπα ηιεηΐ'πκιυοηυβ, 
νουν, %7Χ άφράστφβ εΚ δβΓπιοηβ ηοη ίηνρδίί^αΐ) Ιί εχρίονϋ. Οπιηεδ ίΙ&- ηυβ άβύίΐοΓϋδ εοηδίίΐυΐί δυιηιι^ ϋϋ ίηηυηΐ6Γαδ ί1Ι&5 
6( Π]υη(1υπι δαίνηηΐεδ αΐΩίοΐίοηε^, υΐ ΐρβίεΐίατη Ιο- 
ΐ6Γ6ηιυδ, νίοίδδ ιηηυε δυ^Ιίηεαιτιιΐδ «ιίΟίοΙίοηοδ &ο 
ο&Ι&πιΚαΙβδ ρΓο ΟΗπδΙο εΐ εοΓροΓβ ίρδίυδ,υι νίείδ- 
δίηι εοπιρίβαπιυδ ςυ» ραδ:>υ5 εεΐ ΰΐιπδίαδ ρρο ηο- 
1)ί8. Αίςυί νίει-δίιη ιρδΕ εοηιρΙβΓβ, ίϋ εδί, 8β(]υ6 &ε 
8ίπ)ίΙί πιοάο ρ&ΐί ΙΙα, υΐ η ΙιίΙ ρΓ2βΐ6ΓπιίΙΐ3ΐυΓ, οπι- 
ηίηο ίπ)ροδδίΙ)ίΐ6 β5ΐ : ηαπι ηυδβευηηυβ ρβδδί Γαβ- 
ππ)υ8, (ΙεβΗΐ αιΠιυε3ΐί(ΐυ1(Ι&(1 εΐιπ&ΙίαΠΙίεΙίυηβδ. 
Ουο ίί^ίΙιΐΓ ιηοίΐο ν^^^δδ^ιη εοίπρίοπ ροΐβπΐ ςυοΛ 
Οοηιίηυδ ρπο δΒρνο ραδ^ιΐδ εδΙ, ροΓ Ιιοεςαοά δβΓ- 
νυδ ραΙίαΙυΓ ρΓο Οοπιίΐ)θ? ηβηαε εηΐιη Ιιοο ββηυαίε 
6ΓίΙ ΗΐιΙ δίπιίίβ, (|ηίη ροΐίυδ Ιοη^ο &(ΙΗυε3ΐ)βπΐ ίη- 
ΙβΓνβΙΙο. ι «β ϋίπιιη βηίιη ρι^Γ Ιιοο ςυοά ϋ ίΐυί 
χαΐ μυρία. Λιο δσχ αν τις πάσχοι άντχναπληρώσαιΟ ρεεεβίίδ δυπι οΙ)Μθχϋ&Ιϊ(]υί(] (οΙΟΓαηΙ ρΓΟ εοηυί (1β θέλων, 6στέρημχ τών θλίψεων τού Χρίστου άντοτα- 
πληροΤ. ΔΛ χαΐ 6 μαχάριος Παύλος, ό πάνσων 
πλέον υπέρ Χριστού δραμών, δ χαθ' έκαστη ν Ι|μέ- 
^αν μυρία πάσχων δεινά, τοϋτο είδως χαι διδάσκων 
:/εγεν • « Υπιρ τού σώμχτος χύτοϋ. » Λκω εΙπών, 
Οτι ύπΙρ υμ•!ΰν πάσχω, νύν βεβχκίτερον κιι άξιοπι- 
στό-δερον αΰτ^ λέγει. Μη γαρ, φησιν, άπιστ/,στ,τε, 
ύ αρα υπέρ υμών ανέ-^ομχι παθε'ν. Γπερ υμών 
-•αο πάσχων, ύπΙρ τοΰ σώμχτος τού θεού μου πά- 
τχιο. Σώμα γαρ α•!>τοϋ ή *Εχκλησία, ης ήξίωσεν εΤνοι 
/•«αλή. Μέρος δΙ της καθόλου Έκκ).ησίας κα 
νχ^Τς. « Ης έγενόμην έγώ διάκονος. » Πείθεσθζΐ 
τοιναρούν ό«»ε'λετε τρ ύπο θεού 
« Κιτά την οίχονομ^χν τού θεού 
ότι Αυτός αναληφθεί;, τ, μα; ε^ασε κηρύττει ν , .ναμη 
έ-νχαταλελεΤφθαι νομίσητε, ^^ δτι πλέον πάντων έμε 
ν.ώςαι συνεχώρησεν, 7νχ άςιοπιστότερος ώ κ/,ρυ;, 
Γ» ΟΧΙ ούχ αν τα ίθνη έδέςαντο τον λόγον, οΊχα θεού 
♦•κονομίας. • Εις όμας. » Τουτέστιν ει; τα έθνη. 
α Πληοώσαι τ\^ λόγον τού βΐού. ι Δείκ^ϋσιν οτι ετι 
άπληρώτως είχον. ίρδίδ 1)6η6 ιηεπίυδ εδΙ ηεο ρεοεαΓβ ροίοδί, δθηυαίε 
61 ΓεώΙίΙπΓ, (]υο(1 εδΙ ίιηρεοεαίιίΐεαι ΙαηΙα δαδίί- 
ηυίδδβ ρΓϋ ρεεεαίοπόυδ εΐ ϋδ ({υί ίρδυηι οίΤβηιΙβ- 
Γ3ηΙ?»1ία(}υβδϋηΙ ΙηηυιηεΓ» (ΐηΐΒ ϋίίΓεΓβηΓίΒΐη οδ- 
Ιβη(ΐ3ηΙ. ΙιΙίίΓεοςυοϊΓϋηίΐιιΐίρίΐδδϊίδ Γυβπΐ (ΐιιίδρίαπι 
νίείδδίηι εοηιρΙβΓ6νοΙεηδ,ϋ6ΓοεΙυιη3ΐ)3ΓηΐεΐίοηίΙ)υδ 
0ΙΐΓίδ11νίεί5δίιηεοπιρΙε1.0υίΐρΓορΙθΓΐ)εαΙηδ(ΐυο(ΐϋε 
Ρ3υΙυδ, ςυίρπο ^^^^^;ιορIυδί|ι^ΗΠ1είβι6Γ^οπ1«βδ^υ- 
ευΓΓ6Γ3ΐ, ςυί Ιηϋίβδ ρ6πευΐ3δυί5ΐίηοΙ)3ΐίηηυιηθΓ3 : 
Ιιοε δοίεηδ 30 ίοεεηδ, (ϋΓθΙ)3ΐ : « Ργο ευρροΓε ίρ- 
δίϋδ. » Οϋπι δυρεπυδ ϋίχειίΐ : Γγο νυΐίδ ραΐίο» : 
ηυηε ίιίεπι βπηίυδ 3ε εΓε(ΙΐΙ)ΐ1:υδ ιΐΐεΐΐ. δίςυίϋεπι 

^1 ^ίξΟ ρΓΰ νϋ1)ί8 

εοΓροιε 
ραΙίοΓ. ϋί»Γρυί> ΐ'ΠΗΠ ιρ?ΐϋΛ ϋ^ιχίοδία βδΐ, 
ευ]υδ ϋί«:η8ΐυδ βδΐ ι•δδθ Γίίρκί. ν,•>> ίΐαίιηιρα δΟί^Ιΐδ 
υηίνβΓίίαΙίδ Εειτίοί^ΐοί • ('.ηίυϋ Κ(χΙι•ί^:;νΓ;ιοΙυδΗΐιπ 
β^ο ιηίηίδΙεΓ, » ΟεΙ)«Ίίδ ϊΐ3(]ΐιο εί ιαητίΊΐυία Ι.)ευ 
πιίηίδΙεΓ βίΤίίεΙιΐδβδΙ. β ^ιιχI3«I^-ρ^ι•ί•^ι^^ιίIί«•Ηπ'ί'^ " 
ΑυΙ Ιιοο ηίΐ : Ιρδε βδδίκηρίιί^ ροπ «.ί^Ι υΐ ρΐίΡιΓκα- 
Γβιηυδ, ηο νυ^ (Ιοη^ϋείοδ βχίδΐίηιβΓβΙίί^. ΛυΙ ιηβ ακονος. » ιιειυεστιαι πυπε κιειπ υΐΊΐιιυ5 αυ ^ιχιιιυιι.υ» \ιιΐ/ΐ»• >^ι\|υ 

γενοαένο'διακόνφ νοδ, ίηηυίΐ ίηεΓβίΙυΙί πιαποα ΐί5, ^ί ε^ξο ρΓΟ 

, > Π τυύτό φησιν, ρ3(ί δπδΓιηευ ; η3ηι ρΓο νυΐίίδ ραΐίΐΜίδ. ρΓυεοι 

ε κηρύττειν. "ναμιη Οεί Πΐοί ραΐίοΓ. ϋΜΓπυίί εηίϊΠ ΐρ?ίϋΛ Ειχίοδί; ρ1α9 οβΒίβΓίδ οηίΐηίΙ)υδ βΓΙΙί^ί ρβΓπιίδίΙ, υΐ ιη3{$ίδ ίίΐοηβοδ εδ^εηι ρΓχιΙίεαΙΟΓ ΛυΙ, (]υο(Ι μεηίοδ ηε'ΐυα- 
ΐ|υ&πι 5βτπιοηειιι δαδεερίδδβηΐ 3ΐ)δ(|η€ Οεί (Ιίβρβηδαΐίοηε. ο Ιπ νοδ. » ΙΙοι: οί^Ι, ίπ ^βηΐΡδ « ΟοιηρΙεικΙί 
<6Γΐηοηεπι Οεί. > 0$ΐ6π(1ίΙ ςυο(1 ίΙΙί εοπιρίεΐβ 3ά1ιυε ηοη Ιΐ3ΐιε!)αιι(. 

« Το μ•>σ:/,ρ•.ον τ^ άπο ιεκρυμμένον άτ:6 τύν 1^2ΐ]'2^,Μΐ/αΐ(Ί'ηιΐηηΐθθ(ΐΓβ€(η.ώΙΐ'ηΐ[α(ηΐιαν- 

α:ώνων χαι ατζο τών γενεών, νυνι δε έφανερώθη €ίΑΐί8ΰΙα (Ιβη€)αΙίθηΊύη$ )Οΐηί'αυίβιη ρ(ί1β[αν1ΐ\)}\ ί>*! 
τοτς άγίοις αυτού, οίς ηθέλησεν ό θεός γνωρίσαι $αη€(ί8ί11ίηι^: (ΐΜΗΗνοΙίΐίΐ ϋιΊίδηοίηηΐΙ'αοηβίΙΗίν \ το πλούντος της οοςης του μυστηρίου τούτον» 8αορίίΙη}Ιία ^ΙοήίΒ ϊΠΙβίίΤαΐηφί^ ίνΙβΓ §€ί9(€8 φαί 27 ΟΕΟϋΜΕΝΠ ΊΆΚΟΜ ΕΡΙδΟΟΡΙ 28 %ηνοΙ>ί8ε8ίεΗΓ%8ΐΗ88ρβ8 0ΐοηω: ^ηβΤηηΟΒαηηηη-λΙ^ τοΤς Ιθνεσιν, δς έστι Χρίστος έν όμ-Τν, ή ααηιη8^ αάηιοη6ηΐ68 οτηηβίηΗοιηίηβίη^βί άοα*η(€8 
οναη^τΛ Ηοηιιη£ίηΐηοιηηίχαρ%6ηΗα,ηΙ €χΙΜ6ατηίΐ8 
οτηηβτη Ηοπιίηβηι ρβτίβϋίηιη ίη €Ητί8ΐο /β8η : αά 
φιοά βίίαιη ίαδοΓο, άβ€6αίαη8 86€αηάηιη ββοα • 
ΰΐαηι ^Ίΐ5 α3βηί€ίη ίη ίηβ ρβτ υίνΐηίβηι. < Μγ5(6ηυπι ςυοοΙ Γβοοικίίΐυιη (αίΐ. » Ηοο ίηΙβΓ 
Οβί 1)βη66οί3 ι•5(, ηυοά ιά ηυοά οιηηίΙ)υ5 ί^ηοΐυιη 
6Γ&1, βΐ 8οΙί Οβο οο^ηίΐϋπι : ηαοά αδβΒουΙίδ ηυίάβιη 
οΙβΟΓβΙυιη 6Γ&Ι, 86(1 Γβοοηάίΐυπι, Ιιοπ)ίηί()υ5 ραιβ- 
ίβοβΓΪΙ: ηοη οιηηίύυδ, 5β(1 Π8 ςυοδνοΙυίΚ: νοίυίΐ 
αυΐθΐη 199 υΙςυίάί£[ηί βυηΙεο^ηοδϋβΓοηΙ. « Ου» 
δίΐ ορυΐβηΐία ς^ίοπββ. » Οίδρβπδαπο, ίηηυίΐ, ϋε'ι έλπίς της δ<{ξης, δν ί^μβίς χχταγγέλλομεν. Νου- 
θετοΰντες πάντα ίνθρωπον χζΐ ^ιβάνχοντις 
πάντα άνθρωπον έν πάσγ, σοφί^. Ινα παραστή- 
νωμεν πάντα 5ν6ρ€ΐ>πον τέλειον έν Χριστφ 
*Ιη9θΟ, εΙς δ χαΐ κοπιώ άγωνιζ($μ.ενος, χατά τ^ν 
ένέργειαν α^τοΟ την ένεργουμένην έν έμοί έν 
^νάμει. > 

« Το μυντήριον τ^ άποχεχρυμμένον. μ Τοΰτο των 
του θεοΟ ευεργεσιών, ^τι το πάσιν £γνο>στον χαΐ 
θεφ μονφ έγνωσμένον, χαι βε^υλευμενον μ^ν άπ^ 
τών αΙώνων, άποχεχρυμμένον δε, έφανέρωσε τοΤς 
άνθρώποις, ου πάσιν, άλλ' οΤς ηθέλησεν • ι^Οέλησε 
δε τοΤς άξίοις τοϋ γνώναι. « Τί τ6 πλούτος τ^ς 
δ<)ξης. « ΟΙχονομ{α γέγονε, φησί, θεοΰ, δι' έμοΰ 
Γαοΐ3 β5(, υΐ ρβΓ ΓΠβ ηοΐυπί ΓΐβΓβΙ ξ6ηΙίΙ)υδ ΐ]ϋ3β δΐΊ ^ γνωρισθήναι τοΤς ^νεσι, τίς έστιν 6 πλούτος της ορϋΙβηΙί«ι §;Ιοπ8β3ηηυη1ί&Ιίιηίηίδ(6ΓΪί. 0ίΰί(αυ(6Πίΐ 
(1βίη€3Γη&ιίοηβ, ρπ&ΙβΓβΑ βΐ ϋβ νοΰαϋοηβ ^[θηϋυπ]. 
« Ιη(6Γ ^βηΐβδ. > Ουοϋ ίη(6Γ ^βηΙββ,ίηηιήΐ,Γ^είαιη 
βδΐ : ηοη ςυού ίηΙβΓ δοΐ38 ^βηΐβδ Γ&εΙυπι δίΐ, 86(1 
ί]υο(Ι1ιοοιη£ΐ§;ί8&()ΓηίΓ3η(1υπίΐ Γυ6Γί(,υ( ηυββίαηΐυπι 
αΙ)6Γ&η( α Οβο, λάνοοΑΓβηΙυΓ. ι Ου» ίη νο1)ί8 βδΐ 
ΟΙΐΓΪβΙυβ. » Ου» ορυΙβηΙίΑ ηιγδίβηί, ίηηυίΚ, 6δ( 
ΟΙΐΓΪδΙυδ. Ρ6Ι* ίρδυπι ϊςίΙυΓ βϋ^ηι εΓβϋίΙβ νο8 3(1- δ<{ςης του χατχγγελλομένου μυστηρίου. Αέγει δΐ 
ττερι της ενανθρωπήσεως, ετι δε χρί περί της τών 
εθνών χλήσεως. « *Εν τοΤς εθνεσιν. » Του έν τοΤς 
Ιθνεσι, φησι, γενομένου. Ουχ δχι έν τους ίΟνεσι 
μ($νοις γέγονεν, άλλ' δτι -οΰτο παραδοξίίτερον ?1ν, 
το προσχληΟηναι τους τοσούτον απέχοντας θεοϋ. 
« Ος έστι Χρίστος έν υμΤν. » Ος πλούτος μυστη- 
ρίου, φησιν, έστΙν 6 Χριστές. Δι' αύτου τοιγαροΟν (Ιϋοί, υΐ ςυί ίη νο1)ί8 6δΙρβΓ Γΐ(1βηΐ, ρβΓ ηυβίη, αίΐ, . ^^"^ πιστεύετε προσάγεσθαι, ως έν 6μΤν δντος δια 
ββΐ6Γη&Π1 νίίαπί οοηδβηυί δρβΓ&Πΐυδ. « Αϋΐηοηβηΐβδ "^^ πίστεως, δι' ού, φησιν, έλπίζομεν της αιωνίου 
οηΐη6Γη ΙίΟΠίίηβΐπ. • Νοη ηβεβδδαπο, ίπ(]υίΙ, οο- ^*^^ τυχεΤν. « Νουθετούντες πάντχ ανθρο>πον• » 
ΙζβηΙβδ, 86(1 ν6ΐυΙίρ3ΐΓβδ&(11ΐ0Γΐαηΐ6δ. Ναπί 6( ΙΐΟΟ Ούχ έξ άνάγχης, φησιν, άλλ' ως πατέρες νουθετούν- 
06ίπΐγδ(6Γίυη] 6δ(, υΐϋδηυϋη 16ΓΓ3 δυηΙρβΓδυα- τες. ΚαΙ γαρ χαΐ τούτο θεού μυστήριον, τ^, πει- 
(ΐ63Πΐυΐ*, ΐΓ3ΐΐ3ηΙυΓ β{ ηοη εο^βηΙΐΐΓ. « Ιη Οηΐηία ^'^^β* ^^^^ Ρ•η βι«<ϊθήναι τους έπι γης. • *£ν πάη^ 
!^3ρί6ηΐί3. • Αηβηίΐη .«(βρίβηΙίββηοηβδίΓβΠηίδρβΓ• <ϊοφί<|[. • Πώς γαρ ού σοφίας το πείθειν τα θηριώδη δυ3(ΐ6Γ6 §ΓηΙίΙ)υ8 ? « ϋΐ 6χΙιίΙ)β3ηιυδ οηιηβηι Ηοηιί- 
ηβπι. » Ν60|υβ βηίπι δ3ηεΐ3ίρδίυδ 3ηίηΐ3 6χρΐ6ΐ)αΙυΓ 
(ΐίοπιηοπι Ηοιηίηβηι ΟΗπδΙο νοΐ6ΐ)3ΐ οΙΓβΓΓβ, βίςυβ 

3(1 Ηοε ΐ3ΐ>0Γ3ΐ)3ΐ 3ε (1βε6Γΐ3ΐ)3Κ. ΝηΠΙ ίΐ3 86 1ΐ3ΐ)6- 

1)3ΐ 6ΐί3ηι 6Γ^3 Ιιηδίθδ ΐηΐβΐΐοείπβίβδ 3ε δ6ηδί1)ίΐ6δ. 
« 8θευη(1υπ) 6ηΐ03εί3'η 6]υδ. > 06ίη(ΐ6 ηυοηίαπΐ 
ϋίχ6(3ΐ: 1•3ΐ)0Γ0,6ΐ (ΐ6ε6Γ(3ηδ, βυηιη ΐ3ΐ)0Γ6ηι 36 
ρ6Γ(3πιβη 3(1 εΙΐΓΪδΙυπι ΓβΓβΓΐ, 3ε 8Ϊ (Ι'εβΓβΙ: Νοη 
πιβυηι Ηοε ορυβ βδΐ : ςυί βηίπι ηοε ΓοΠεπ) Γκ-ίΙ, βΐ 
υΐ δυΐΰείβηδδίπη 3(1 Γ6δ!δ(6η(1υηι 3Μν6Γδ3Γϋδ, (^Ηπ- 
ί»(υ8 68ΐ ςηί ορ6Γ3ΐϋΓ ίη νηβ υΐ ροδδίη). Ρ6Γΐιοε<ιυ- 
Ιβπι 6χΗθΓΐ3ΐυΓίρ8ίδ υ( δίΙ)ί ραΓββηΙ: ςυβδί Ι)βυδ 
3(1 ρΓ»(1ίε3(ίοη6πι δίΙ)ί δίΐ 3υχίΙίο. 

ΟΑΡϋΤ VI. Ο 

Οηοά ιιοη ορονίϋαΐ 608 (ΐηι 8ηρ%6ηααηϊ Ηιώ^ηί ίη 

αιη8ίο, Ιιηηιαηα ΐηοβάβνΰ (αΙΙαα ααρί^η'ία. 

Η, 1-5. Λα/Μ νοίο νο8 χείνβ ςναηίανι 8οΙΙί€ΐΙηίΙχ- 
ηαΐΆ Ηαύβατη άε ϋθ\)Ί8 ϋΐ Μ$ηυί 8υηΙ ίαοίΐίνβυβ^ βΐ 
ηίίοίηηοΐ ηοη ΌΐάβΠίηΙ (αοιαη ιηβωη χη €ατηβ^ \ 9ΙΙ 
ηΐ€οη$οΙαΙίοηβιηαοί'ίρίαηΙ οοηία χΙΙονηηι^ουΐηνΟ' 
Η(Τ8βΐΊηΙ ίη οΗαπΊαΙβ^ βΐ χη οιηηβπχ ορηίαΐίαηι νβνία 
ρβηχια8ωηχ8ίηίβίΙ{(ΐ6ηΙίΐβ^ (η οοφιϋΐοηβιη νηψίβτη 
Πβχ €ΐ ΡαΐΓ%8 β( αιΗ8ίχ, χη ηχιο 8ΗηΙ οχηηνε Ιΐιβ- 
8αχιή χαρί€η(ή£ αο αηβη/ίοβ ητοαίΠϋ, Ηθ(' αηίηη 
άίϋο, η(!ηίΐί8ΐ'ηΰί\ ΊϊηροηαΙρνοΰαΙ)ΗίΙ(ΐΐ6 8€νη\οηί*^ 
{ίααηίίχιαχη βηΐηι οατχκί αϋ8ΐ:η8 $ίηι, .ψ/Γί/κ {ιΐηιβη 
νοΙ)Χ8ΰΧίηι εηηι^ α ιν(Ιοη$ αο νχ(1ηΐ8 νβ8!Γηηι οπϋ- 
ηί'ηι €ΐ 8θΙΜχίαί€ηι νβ8ΐΓ<ρ ίη Οιήαΐηηι βάβί. έθνη 2 « Ινα παραστήσωμεν πάντα ανθραιπον. • 
Άπλήστως γαρ εΤχεν ή αγία αυτού ψυχή, χαι πάντα 
α^/θρωπον ήβούλετο Χριστώ προσενέγχαι, χαΐ εις 
τούτο έχοπία χαΐ ήγωνιζετο, ΕΤχε γαρ χαΐ προς 
αντιπάλους νοητούς χαι αΙσθητούς. « Κατά την 
ένέργειαν αύτρύ. > £ιτα έπειδτι, Κοπιώ, είπε, χαι 
αγωνιζόμενος, τ^ αυτού χόπον χαι αγώνα τφ Χρι- 
στφ άνατιθεις, ώσει εΤπεν Ούχ έμον τούτο ϊργον. 
*0 γαρ Ισχυρόν με ποιών χαΐ άρ^^ούντα προς τους 
εναντίους, 6 Χριστός έστιν, ενεργών έν έμοί το &5- 
να^θαι. Ταύτ^ δε προτρέπεται α/εούς πείθεσθχι 
αυτφ, ώς Πεού τ/^εργούντος αύτφ περί τ^ χή- 
ρυγμα. 

ΚΕΦΑΑ. ς" 
« ϋερι τού μη ύπάγεσθ/,ι ανθρωπινή σοφίφ απατηλοί 
τους έν Χριστψ ττιν σοφίαν έχοντας. • 
€ θέλω γαρ υμάς εΐδένχι ήλίχον αγώνα εχω 
περί υμών χαι τών έν Λαοδικεί^, χαι δσοι ούχ 
έωράχασι το πρόσωπον μου έν σαρκΐ, "ίνα πάρα- 
χληθώσιν α\ χαρδίαι αυτών, συμβιβασΟέντων έν 
άγά7η(^, χ χι εΙς πάντα πλου τον της πληροφορίας 
της συνέσεως, εις έπιγνωσιν τοϋ μυστηρίου τού 
θεού χαΐ Πατρός, χαΐ του Χριστού έν ψείσι πάν- 
τες οί θησαυροί της σοφίας χαι της γνώσεως 
άπόχρυφοι. Τούτο δΐ λέγω, ίνα μη τις δμάς πα- 
ραλοθίζητιι έν πιθανολογί*. Εΐ γαρ χαι τϊί σαρχΐ 
άπειμι, άλλα υψ πνεύματι συν ύμΤν ειμί, χαίρων 
χαΐ βλέπων υμών την τάξιν, και τ^ στερέωμα της εΙς 
Χριστών πίστεως 6μών. 29 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ ίΧ)1088. 30 "Ίνκ μή τις οΑνΙ}^ ^(^θυμιας χαΐ ασθενείας Ινεχεν Α ΝβςυίδΜ ςοοϋ (ΙίοίΐΠΓ βχίδΙίΐηβΙρΓΟρΙβΓίΙΙοΓΙΙΐη ^^0 λέ'γεαθχι τ^ λεγιΐμενον, χχΐ τους Ααοδιχέας 
7Γρο93θΐ|χε• Και ?νχ μη δοχτ^ χατεγνωχέναι αύτώ»^, 
κχΐ την αΐτίχν τέΟειχε το^> υπέρ αυτών αγώνος και 
90«Μ, δτι, φησίν, ουιτω με έν σαρχι έωρ^χατε. 
ν Ινα παρζχληθώσιν αΐ χαρόίαι αυτών. § Λοιπδν 
εμβάλλει εΙς το ^γμζ. Αγώνα. 2χω, φησιν, ^να πχ- 
ρζχλ-ηθώφΐν αΐ χαρ^ιαι αυτών, ένωθέντων χαΐ στάν- 
των έν άγάπτ^. Ενι γαρ χαΐ άλλως δοχεΤν έίΐτάναι. 
άλλα* έν αγάπη, φησί. Τοΰτο γαρ τ^ ^ντως έστάναι. 
« Σνμβιβασθένχων. > Οίον ένωθέντων. € Και εις 
πάντα πλσ>Εον της πληροφορίας της συνέσεως. > ίνα 
πλο«>7{ως, φησιν, ί^ πληρο<ρορ{α υμών γένηται δια 
της συνέσεως, ί\ς χωρίς οΰχ αν άλλως τις πληρογο- άιοϊ 86κηίΙί6Π)3ο ίιηΙ>6εϋΙίΐ2ΐ(6ΐη,6ΐί&π)1•&ο(ϋεεη8θ5 
&(1(1ί(1ί( : 6ΐ ηβ ίρ808 εοηϋβπιηηδ^^β νίάε&ΙυΓ, ε&υ- 
$3ΐηηυθ(]υβαΓΐ()ίιΙίΙ οβΓίαηηίηίδ αείίπιοιίδ ρΓΟ β» 
δΐΐδεορίί : ηυίαηιιικίαπίΐ, &ί(, ηιβ νίάίδΐίδ. • ΙΙΙ εοη- 
δοΙαΚιοηβιη 3εεΊρί3ηΙ εοπία ϋΙοΓϋΐη. » Οοηδβηυβη- 
ΐ6Γ)ιθϋ3ΐ1 ϋο^ηηα ΓβΓβΓί. ΠβοβΓίο, ίηηιιίΐ, πΙ εοη- 
5θΐ8(ίοη6ΐη βεείρήιηΐ εοΓϋα ϋΙοΓίιπι ςιιί υηίΐί δυηΐ 
&ε ρβΓδίδΙυηΙ ίη ο^απίηΐε. ΟοηΙίπξίΙ εηίιη ^{ αΐίο 
ιηοάο ?ί(1βΠδΐ3Γβ: δβ(1 3ί(, ίη εΗαηΙαΙβ: η&ίηΐιοε 
68ΐ νβΓβ 8(αΓ6, « Οηιη εοΙιβΒδεπη!. • Ηοε βδΐ, υηίΐί 
ίυβηηΐ. ο Εΐίηοηιηβηίΐ ορυΐεηΐίαιη εοΠβ ρβΓδίια- 
δίοηΐδ ίη(6ΐ1ί(;6η(ί8β. » ϋΐ βϋυηϋε, ίηηυίι, οθγΙα 
6&1 ν6δ(Γαρ6Γδυ£ΐδίο ροΓ ίη(6ΐΙίξβη(ί3ηι : δίηβ ίΐυα ρηΟειη πλουσίως έν τ^ πίστει χαΐ τ^ έπιγνώσει του Β η6ΙΏ0&1)υη(1β εΟΓίίοΓ ΩβΠ ροΐεπί ίη Γΐ(ΐ6 6ΐ εο^ηί- μυστηρίου. « Του θεοΰ χαΐ ΙΙατρ({ς. » Ίΐ θε Πατρός 
χαΐ Γίοΰ μυστήριον 5 Το την προσαγω*^|ν την πρ6ς 
τον Πατέρα δια του Που γίνεσθαι, χζι ου δια τών 
αγίων αγγέλων. « Εν φ είσι πάντες οί θησαυροί. » 
Εΐ ουν είσιν έν αυτφ πάντες οΐ θησαυροί της σο- 
φίας, χαλώς χαΐ νυν ?1λθε, χαΐ πάλιν ούκ η)θεν. *£γχαλσ39ΐ γάρ τινε; τών άσεβων, ε Της σοφίας 
τλλ\ της γνώσεως. » Εν ψ Χριστψ, πάνιες είσιν οΐ 
θησαυροί. Ουδέν, φησίν ών ουδέν ό Πατήρ, αύτί)ς 
αγνοεί. • Άπ<$χρυφοι. » Αυτός, φησ'ιν, οΐδε μόνος. 
Αδτη δε -ί^ διαστολή προς την χτίσιν δρ^, ου προς την 
άγ{αν χαΐ μαχαρίαν Τριάδχ. « Τούτο δε λέγω 9 
Τοΰτο δε είπον, φησίν, ΐνα μή τις υμάς άπατ^ έν 
πιθανολογ{^ ώς ειδώς τι. Ουδείς ανθρώπων οΤδεν, Ιίοηβ ιηγδίεπί. « ΜγδΙθΓίί υυίείΡαΙπδ. » Ουοιΐ βδΐ 
ΑϋΙεΠι ηιγδίεηυηη Ρ3ΐπδθΐΓιΙίΙ? Οαοά ρεΓΡίΙίυηι 
3<1(1υε&η(υΐ' 3(1 ΓαΐΓβπι, εΐηοηρεΓδαηεΙοδβη^βΙοδ: 
« Ιη ηυο δυηΐ οιηηεκ Ιΐ^βδαυπ. » δί 6Γ|;ο ^υηΐ Ιη 
ίρδο οηηηβδ ΙΙιβδαυπ δαρίεηΐίββ, ΓβεΙβ ^Ι ηαηε νεηίΐ 
6ΐ οΐίιη ηοη νβηίΐ : ηαιη ί.Ι ίιηρϋ ηυίιίητη ειίπιί- 
η&ηΙυΓ. • δ&ρ1βη:ί(Β 3ε δείεηΐι»!. * Ιη ηυο ΟΙιπδΙο 
δυηΙ οπιηβδίΐιβδαυπ: ηί1ι11ί^ηοΓ3ΐίρδβ βοΓυιτ) ηυβΒ 
ηονϋΡ3ΐβΓ. • Βεεοηϋίΐί, » Ιρ«βδυ1υδ ηονίΐ. Αά- 
νβΓίβ ςυοά ΙιβΒε ιΙίΟβΓβηΙία δίΐ ίη οΓϋίηε αά ιτββίυ- 
Γ3Π), ηοη Λά δβηείβπιαε 1)63ΐ3Π)Τηηίΐ3(6πι. «Ηοε 
3υΐ6πι (Πεο. » ΙΙοε, ίηςυίΐ, (ϋχί, ηϋ ςυίδ νοδ άβεί- 
ρίαΐ ρβΓ δ6ΓΠ)οηί5 ρΓϋ1)α5ί1ίΐ3ΐ6πι, (3η()υ3Πίΐ3ΐίηυίιΙ 
δείΓεΙ: ΝυΙΙυ$, ί.ιηηίΐ, Ηοιηίηαπ) (]υί(1(|υ3ηι ηονίΐ, φηνΐ, τί * Θεοΰ γάρ έστι τδ πάντα εΐδέναι. « Εΐ γαρ^δοΐίυδ βηίπΐ ])βί βί 0ΐηηί3δ€ίΓβ• « Ουαη(|υ3ίη εηίηΐ τον 
χαι 

έν XXI τ^ σαρχΐ απειμι. » Άχίίλουθον ήν ε'.πεΤν • ΕΙ 
•^Λρ χαΐ ηί σαρχΐ απειμι, πλην δια του πνεύματος 
οίδα υπας απατώντας υμάς. Άλλα τούτο μίν, προς 
τ'^ μή σφόδρα πλήξαι, έσιώπησεν. Εις αγάπης δε 
διχτιχ&ν ρήμα, χαΐ εις έγχώμιον αυτών χατίλη^εν. 
€ Γμών την τάςιν. » Οίον την εύτζςίαν. € Και το στε- 
ρέωμα. » Ούκ εΤπε πίστιν, άλλα στερέωμζ πίστεως, 
το βέβαιον χαι σταθηρον δηλών. — |ΟΙΚΟΓΜΕ- 
ΝΙΟν.] Τοΰτο δέ φησιν, άμα μίν έγχωαιάζων, αμι 
05 αΐνιτΐόμενος έκείνην εΤναι κ•ϋρίως πίσην^ την το 
Βέβαιον χαΐ το στχθηρον έχουσα ν, 

€ ϋς ουν παρελάβετε τον Χριστον 'ίησοΰν 
Κύριον, έν αύτφ περιπατείτε, έ^|^ιζωμένοι 
εποιχοδομούμενοι έν αύτφ, χαΐ βεβαιούμενοι 
τή πίσιει, καθώς έδιδάχθ^τε. περυσζύοντες 
χ'Λ?4 έν εύχαριστίί^. Πλέττετε μή τι; Ομάς Ι'σ;αι 
ό τ^λαγωγώ*/, δια της φιλοσοφίας και κενής 
άπατης, κα:α τ^ιν παράδοσιν τών ανθρώπων, 
χατα τά στοιχεία του κόσμου, χαι ο!> κζτά Χρι- 
ττόν, δτι έν αύτφ κατοικεΤ παν τΐ» πλ/ρωμα της 
Οεότητος σωματικϋ;. Κζι έστέ έν αύτφ πεπλη- 
ρωμένοι, ο; έστιν ί^ κεφαλή κάσης αρχής και 
1ςουσ''ας. λ 

ΜηδΙν, φησιν, έπείσαντον άκούετε, άλλ' ο πα5- 
:λζ>ετε χρατειτε, € Έν αύτφ περιπχτεΤτε. ι» Καλώ; 
το. Περιπατείτε, δηλονότι, Αύτο; έστιν ή όδος η 
πρ^ς τον Πζ:έρα αγουσζ, χζΐ ούχ οΊ άγγελοι. 
« 'Ερ^ιζωμένοι. • Μή ποτέ μίν έν Χρισχψ, ποτέ δΐ 
έν αλλφ πϊρ' πατείτε. « Και εποικοδομούνενο•., ε3Γηβ 35δ6η8 δίιη. » ϋοηδβηυβηδ 6Γ31 υΐ (ΙΙεβΓβΙ : 
Ου3ηςυαΐΏ βηίπι ε3Γη6 βϋδβπδ ^ίιη, δρίπΐυ Ιβπιβη 
ηονί 6θδ(]υίνο1)ίδίιηροηυηΐ. 120 Υιτυιη Ιιοε 4^1- 
(Ιβιη, ηβνεΗβίηβηΙίυδρβΓδΙιίη^βΓεΙ, εοηίίευίΙ:δ6(1 
ίη νβΓίιυπ) ΙεΓηιίηβνίΙ ϋίΐεείίοηίδ υδίβηδίνυηι εΐ ίη 
ΐ3υ(Ιε[η ΐρδΟΓυο). ΥεδίΓυιη οΓϋίηβιη. » Βοηυιη 
ηβηιρθ ΟΓάίηβιη. < £1 δυ1ίιΙΐ(3(6ηι. ^ Νοη ιϋχίι Ρί- 
ϋβηι, 86(1 ίίϋ«'ίδοΙί(ϋ(3ΐεηι,δί^ηίΓΐ(3Πδ (ίΓΐηί(3(βπι 3ε 
δΐ3ΐ)ί1ίΐ3ΐ6Πΐ. — ΗοϋαυΙυπ), »ίΙ, δίηιυΙ ηυίιΐβπι 
εοΙΐ3υ(ΐ3ηδ, δίπιυΐ (Ίί3πι ίπηυεηδ ιΙΙηιτ) ρρορπβ 
6856 ΓκΙβηι ηυ» δΐ3ΐ)ί1ίδ ε^Ι 3ε βπηιίΙεΓ ίηΙια^ΓεΙ. 

II, 610. ΟηβηιαΦ'Όάαιη ^(^^ιιι^α^^ι'ρ^8υ^^^Η^^8' 
(ηκηίθΒΐΐΏΧ ϋυηιίηυτη^Ιαίΐι ί*οαΐη\)ηΙαΐ€^ηΐ ιαάίοβε 
Ηαϋβαη'8 ίη ϋΙο βχαχ, ϋΐ ιη ρυ ^υρ6ΐ8ΐηιοιηίηΐ αο 
έν ^ ΰοηβΐΊηβτηίηίρβΓβάοη,ίίίνηΙ ^άοίΙΐί'Βίία,οχηύβί'αη• 
(€8 νι €11 ευαι (ΐταίιωναη (.ίΐίωι^. Υί^ανη^ (]ΐη8 νο» 
άβρτεάβΙπΓ ρβΓ ρΙιϋοβορΗιαυηΊ ίηαααη ώα'ρϋ^- 

ηαηιία ιηηηίΐί βΐ ηοη]νχΙα αιπ.^Ιιιη;. Οίυιήαηι ίη 
ίΙΙο ιηΗαΰΗαΙ οτηηίβ ρΐαήΗιώ^ (ίΐνίηϊ/ί 1^8 αηψΟ' 
ναΙΊΐβγ \ ε! ν$α$ \η ίΙΙο οίη, Ιίτΐί ς ι/ι ηΐνη^νΐ 
οιηηί8 ρνίηηρ ι(η$ ην ι-οίοΜαΙί^, 

ΝΙΙιίΙ, ίη(ΐιπ1, ηυνίΙοΓ ίπ'ΓϋϋυιΊιιιη αυϋίαΐίδ, 5ε(1 
(,πυϋ 3ί-ε6ρί5ΐΐ:> δΐΊ να^β. Ιη ευ 3ηιΙιυΙϋ(6. » βρείβ 
311, ΑηιΙ)υΐ3ΐε :^^^ δί ϋ ειτεί: Ιρδ» βδΐ νί» φ.»-, ϋυ- 
εΐΐ ί»(Ι ΡβίΓεηη βΐ ηοη βη^ξοΙί. « ϋίΓΛίΙίεθίίϊΐιΙίβίΐΙΙΐ 
ίη ίΙ ο Γιχ.ΐδ. » Νοη υιιιιε 4θί(Ιεη) ίηίρδο,ηυηενεΓυ 
ίη 3ΐίο ΒηώυΙβΙίδ. .• Ε(ίη6θ8υροΓ^ΐΓυ3ΐτιίηί. » Ηοε 31 ΟΕΟΙΜΕΝΙΙ τίΜΟ^Μ ΕΡΙδΟΟΡΙ 32 68ΐ, ϋΓ68ΰ!(6 8υρ6Γ ΓϋΠίΙ&πίβηΙυίΤΙ 6Ηπ8ΐί. « Αο Α τουτέστιν, αυ{οντε< έν τφ 8€μελ(φ τσ5 ΧριντοΟ. οοηβΓΓηβιηίηί. > ΝίΙιϋ &ηι1)ί|;υυιη 5ί( ηβηυβ ταοίΙ- 
Ιαηδ. « δίουΐ βάοού ββΐίβ. • Ιη β(1β ςυίάβπι βάαείί 
65ΐί$: &1(Βη)6η οροΓίβΙ ίη άίββ ίη ίρ8& 6χυ1)6Γ&Γ6| 
ϊΚηίϋΑΐη ^εείρΐβικίο β(1θΐη. « Ουιη ^ΓΑΐίαπιπι αο- 
Ιίοηβ. > Ουο(1 αάβο Ιοηςβ (ϋ8ΐ&η(68 ρΓορβ ΓβοεηΙ 
Οβϋδ. « ΥίϋβΙβ ηβηυίδνοδάθρΓβΒάβΙυΓ. «Οοοίπηλ 
ίη(6Γ(ϋοΙυιη 1)α1)6ΐ βυιΙίΙοΓβδ βχΙβΓΓβηβ. ΟβρΓβΒ^ο- 
ΙυΓ αιιΐβιη α &άβ οευΐΐίδ αο ΙβΙβηΙΐΐΜΐβ ίηδΜίίβ. 
« ΡβΓρΙ)ίΙο5ορΙιί3ΐηβΙίίΐ3ηβιη(ΐ6εβρΙίοη6πι. β Ουο- 
ηίαιηρΙιίΙοδορΙιίβΒηοπιβη £[Γ3ν6&ονθη6Γ2η<]υ(η βδδβ 
νίάβΐϋρ, οΐβϋβρίίοηβιηαίΐίϋηχίΐ: ίη&ηβιη νβΓΟ, «Η, 
νβηαπ) αυΚηυββ ΓβεβηΐίοΓβ ςυδβ(]&ιη 30(ϋδ8οη& άο- 
ιβ&Ι. « ^υxΚα βΙβιηβηίΑ ιηυικίί. • δί Γι§υΓ&πι υηί- < Κ%\ ^εβαιούμενο{ • > Μηδέν, φνΐ^^^ι αμφιβολον| 
μη8έ έν δισταγμφ. « Καθώς έδιδάχθητε. • *Εδιδά- 
χθητε μεν την πίστιν, δεΤ μέντοι χαΐ ιιβρισνεύειν έν 
αύτ^ όσημέρβι^ διάπυρον τι^ν πίστιν κτώμενους. 
€ Συν ευχαριστία . • Οτι τους ο(ίτω μαχράν, έγ^ς 
πεποίηχιν 6 θε^ς. € Βλέπετε μή τις ύμας Ισται ό 
συλαγωγών. » Διδασκαλία μετά παραγγελίας, έχ- 
φοβοϋσα τους άχροατάς. Ευλαγωγών δέ, άπο της 
πίστεως, φησΝ, άφανέσι χαι λαΟρζίαις έπιβονλαΤς. 
« Δια της «ριλοσοφίας χαΐ χενης άπατης. • Έπειδη 
τ^ της φιλοσοφίας ^νομζ σεμνών εΤ^αι δοχεΤ, την 
άπάτην προσέζευζε. Κεν^^ν δέ φησι, την ματαίαν, Ι[ 
την νεώτερα τίνα χαΐ άπ^δοντα διδάσχουσαν. « Κατά νβΓδί ΙΏαηϋί ΐη Πΐβ(ϋαΐη αάάΐΐείΐ, ΐηυΐΐο ΐηαβίδ βίβ- ^ ^α στοιχεία τοΟ χ($σμου» » £ΐ τ^ ^χτνμα παντός του 
ΐηβηΙΟΓυΐΏ ςυββ ίη ίρδΟ δαη(. • £( ηοη ίυχ(3 £1ΐη- χ<$σμου παράγει, πολλψ μάλλον των έν αυτφ στοι- $!υπι. Β ^α^^ (Ιβίηεβρδίηίτβρ&ΙίοηβιηβχοΓάίΙυΓ άβ 
(ΙίβΓϋΐη ο1)δ6Γναϋοη6. 150 ΕΙβιηβηΙα ΑΐιΙβιη ηιυικίί 
(ϋείΐ δοΐβπι βΐ Ιυο&αι, ροΓ ςυ^β βρυά ίηδίρίβηΐβδ 
δΐιιιΐ (ΙίβΓαΓη οϋδβΓν&ΐίοηοδ, ίη αδρβοΐίύυδ Ιυοβ 68- 
Γβηΐίϋυδ βΐ ίη ϋοΐίρδίΐιυδ. Εϋασι δί βχ (ϋιηί(1ί& Ιαη- 
Ιππι ρ&Γ(6, ίηςηίΐ, οοηΙίη|;6Γβ νοδ ΟΙιπδΙο αο βίβ- 
ηιβηΐίδ &(ϋιβΒΓ6Γ6, ηβ ίΐα ηυίϋβηι ΓβΓβηϋυηι βδδβΐ ; 
ηυηο νβΓΟ οιηηίηο νοδ α ΟΗηδΙο αϋϋυεαηΐ. « Ουο- 
ηίαπι ΐη ίΙΙο ίη1]&Ι)ίΙβ(. » Ουοπιοάο 3υ(6Πΐ εοηΐίη^ί^ 
6ΐ ίη ε&Γηβ δυϋδίΔπΐίαΙίΙβΓ ίηΙΐ2ΐΙ)ίΙ&Γ6 Οβυπι ΥβΓ- 
Ιαπι, 61 δβευηάυπ) ρεΓδοη&ηι ίρδί υηίΐί, αε Νΐιίςυβ 
ϋδδβ ηοη ίη ίρδ&εοηείυδυιη ? ΤαΙβηυίύ ί&εΙυΐΏ 6886 
ίηΙβΙΙί^&πιυδ. ηηοά εΐίβπι ίη Ιηεβ 3εε6(]ίΙ : οπιηίδ χείων. • ΚαΙ ου χατα Χριστά. » Ηδη λοιπ^ του 
έλεγχου άρχεται, της των ήμερων παρατηρήσεως. 
ΣτοιχεΤα δέ φησι χόσμου, ηλιον χαΐ σελήνην, δι' ων 
τοΤς αφροσιν, αΐ των ήμερων παρατηρήσεις έν ταΤς 
άφωτίστοις φζύσεσι χαί έχλείψεσιν. ΕΙ χαΐ έξ ημι- 
σείας, φησιν, ένήν χαΐ τφ Χριστψ χαΐ τοΤς στοι- 
χείοις προσέχειν, χαΐ οδτως άφ<$ρητον * νϋν δέ, 
φησι, παντελώς ύμας άπάγουσι του Χρίστου. € Οτι 
έν αύτφ χατοιχεΤ. « ΚαΙ πώς ενεστι χαΐ έν ττ^ σαρχ) 
ουσιωδώς χατοι^ίεΤν τ^ν Θε6ν Λόγον χαΐ χαΟ' υπ<5- 
στασιν οτυτ^ ήνώσθαι, χαι ιτανταχού εΤναι μη περι- 
χλεκ^μενον έν αύτ^ ; Τοιουτ<{ν τι γεγενησθαι νοήσω- 
μεν, δπερ χαΐ έπΙ του φωτ<{ς. *ϋλαττοΟται δε πάσα (αααεη ίΐη3£^0 ΟΠίηεςυβ 6λ6Πΐρ1ϋΠ) Ιοηςβ 3ΐ}68ΐαΙ)•ρ ^^χών χαΙ άπαν παράδειγμα της αληθείας. Πώς ίρδα ν6η(3(6. Ουοηιοϋο εηίπ) Πεπ ροΐεδί, υί δβηδί 
1)ί1ί3 ΓερΓββδβηΙβηΙ (Ιίνίη3? Οίοβηάυπι Ιβιηβη 6$(. 
Ουβιηαάπιοϋυηι Ιυχ ίη ίηίΐίο αηΐε ε86ΐ6Γ3 ρΓ0(1υε(α, 
ευηι εοΓροΓεα 6ΐ ίηιπΐ3ΐ6Γί3ΐίδ εδδβΐ, ίη εοΓροΓβ 
Ι3ηΐ6η δοΐβη εοηΙίηεΒ&ΙιΐΓ ? οΙΙαπιβη 6(ί3ηι (υΐΏ ίη 
ίρ&ο βδίηοη ρΓοΙιί1)6ΐυΓ η6ΐ]υ6 ίπιρ6(ϋ(υΓ ί]υίη οιη- 
ηία ίΠυιηίυβΙ. Ιΐϋ εΐ Οευβ νβιΊ)υπι, ηηί ίη ρπηείρίο 
εΑΓηεηι ηοη Ιΐ3ΐ)6ΐ)3(, ίηεβΓηαΙϋδ ηοη ρΓθΙιίΙ)6ΐυΓ 
6(1301 ε3Γηί υηΐΓί δεευηάυπι ρ6Γ5οη3ΐΏ, δίευΐ ίη 
ίρδ3 ηοη ε(•ηεΙυ(ΐ3ΐυΓ, δε;! οπιηί3 ίηιρΐ63ΐ, ΕΐοΒ ί(1, 
υΐ ορίηοΓ, ίρδ6 Οοπιίηυδ δείρδυπι Ιυεεη) 3ρ6ΐΙβΙ 7 ; 
εΚ Η8ΐ3ε1ιί3δ δοΐβπι ]υδΐί1ί8β ίρδυπι βρρεΙΙανίΐ 8. 
ΡΓ8βΙεΓ63 ιΗ Ρδ3ΐπιο^Γ3ρΙιΐ]δ, (]υί 3ίΙ : ΟεεΐίΙίΙ ί^ηίδ 
δΐιρεΓ 608 ε( ηοη νί(1εΓυηΙ 8θ1επι β. — • Οηιηίδ 

ρΐεηίΐϋίΐο (ϋνίηίΐ3(ίδ. • ΟυίΐΙηυΐΓΐ 68ΐ, ίπςυίΐ, ο ^όγος, έν αύτψ χαχοιχεΤ* Άλλα μή νομίηις αύτον γαρ αν τα αΜητά, διασημανεΤ τα θεΤα ^ Ολήν 
λεχτέον. ι2σπερ το προτι^γονον φως έν άρχ^, άσώ- 
ματον χαΐ αϋλον υπάρχον, ένεχράθη τφ ήλιαχφ σώ- 
ματι, χαι γέγονε τρ<Ιπον τενα ένσώματον, πλην 
χαι έν αύτφ υπάρχον, ού περιείργεται ούτε κωλύε- 
ται χζταφωτίζειν τα πάντα * ούτως 6 έν άρχ^ 
άσαρκος βε^ς Λόγος, σαρκωΟεΙς ου κωλύεται και 
σαρκΐ ήνώσθαι καθ* υπόστασιν, καΐ μή σνγκεκλεΤ- 
σθαι έν αύτ^, άλλα τα πάντα πληροί. ΚαΙ δια τοΰτο, 
οΤμαι, αυτός τε εαυτόν 6 Κύριος φως ονομάζει, και 
6 Μαλαχίας αΐ^τον Ηλιον κέχληκε δικαιοσύνης. Ετι 
δέ καΐ ό Φαλμφδός, λέγων * « Επεσε πυρ έπ* αυ- 
τούς, και ουκ εΤδον τον ηλιον. • — « Παν τό πλή- 
ρωμα της θεότητος. > Ε^ί τι έστΙ. φησίν, 6 βε^ς Πευδ ν6Γΐ)υιτ), ίη ίρδο ίηΐιαϋίΐβΐ. Νβ (αηιεη ίρδυπι 
6Χ Ηοε 6886 Γοηείιίδυηι ίπΙεΙΙί^βδ : δίςυίιίβηι Ιοίοδ 
ίηε3ΓΠ3ΐπδ 6δΙ, εΐ ΙοΙυδ εΐ ί υπι Ρ;ι(Γ6 : ουιηηυβ 
εοΓροΓβείΓουηίδϋπρΙυδ δίΐ, Ιηπιεηίΐϊνίπίΐβίεπιαηεΐ 
ίηοίπ'υηίδοηρίυδ. « ΰοπροΓαϋΙεΓ. « ΙΙοε Οδΐ, δε- 
ευη(1υπ) ίτυΙ)8(3ηϊίηπι βΐηοηδυΐυ Ιΐ3ΐ3ί(υ αυ( Γν^υτιχ. 
Κι 60 πιοάο, ίπηυίΐ, ηυο Ιΐ3ΐ)ίΐ3ΐ 3ηίπΐ3 ίη εοπροΓε, 
ί(3 ΙιβΒΟ 1ΐ3ΐ)ίΐ3νίΐίη 3δδυιηρΙο ΙιοηιΙηβ. Οιιοη)ο(Ιο 
3υ(6Π) ί)3ΐ[)ίΙαΙ 3ηίπΐ3 ίη εοΓροΓβ? δβηείηεοηΓυ.'^ε, 
ίηϋίνίδε. Ουοηί3ηι εηίιη ιϋχοΓ3ΐ : ΙηΙ)3ΐ)ίΙϋΙ: ηε 
εχίδΐίωεδ (]υο(1 ίη εο δίΐ οροηιΐη, δίευΐ εΐ άα ρΓο- 
ρΙΐ6ΐίδ(1ίεΙ1υΓ ιΙιιΙΐ3ΐ)ίΐ3ΐ εηίιη ίη ίρδίδ Οβπδ]υχΐ3 έκ τσύΐου συγκεκλεΤσθαι * και γαρ έσαρκώθη άπας, 
κζΐ μετά του Πατρός έστιν άπας, σώματι περίγρα- 
πτος ών* θέοτητι δε απερίγραπτος, α Σωματικώς. > 
Τουτέστιν, ουσιωδώς, ού σχετικώς. Και ώς αν 
οΐκήσ^, φησιν, έν σώματι ψυχή, ούτως ένφκησε τφ 
προσληφθέντι άνθρίόπφ. Πώς δε ένοικεΤ ψ<>χή ^ώ- 
μζτι ; Δηλονότι, άσυγχύτως, άδιαιρέτω;. Επειδή γαρ 
:πε, Κατοικεί, *ινα μή νομίη^ς ότι ένηργήΟη ώς και 
οΐ προφήτζι (ένφκει γαρ αύτοΤς 6 βεος κατά το, 
« *Ενοικήσω έν α!>τοΤς καΐ έμπεριπζττ^σω • ») ττροσ- 
τ!Οησι τό, Σωμζτικώς, τουτέστιν, ουσιωδώς, ού 
σχετικώς ώς έν σώματι ψυχή. θ3τω; κα^ ό Κύριλ- 7 ^ο3η. νπι, 12. 8 Μ3ΐ3Γΐι. ιν, 2. β ΡδαΙ, ινιι, 9. 33 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ 001.088. 34 λο;. *Αλλ* ώ μεν ψυχή χαΐ χωρίζεται του «ώμ^τος Α ίΙΙαϋ, « ΙηΗΑΐ)ίΙ&1)θίη61δ 6( ίη&ιηΙ)υΙ&1>0^0 » 8(|(ϋ| 
Ιν •8φ θβνάτ-ί*, ό δΙ Θε^ς Α<$γος ούχ Ιτι Ιχ τ^ς άνχλη- ΟοτροτΜβΓ, Ίά βδΐ, $υΙ)$ΐΑηΐί&Η(6Γ ; ηοη 8θΙθ 1ΐ8- 

Ι)!(υ 3υΙ Γι^υΓ3, δίουΐ 2ηίπ]& ίη εοΓροΓβ. Ιΐα ίϊώβί ο^είσης χαΐ οίχεία; α^τοΰ χχΐ Ι^ίας γενομένης ν^ρ- 
χος, Ιμψυχωμένης ληλον<{τι ψυχτ^ νο£ρ$. Η 9ϋ>μ2- 
τιχώς νόει, οίον σεσαρχωμένος. Οι γαρ οίχιζαας, 
Φη9ΐ, πάλιν μετοιχεΤ, αλλ* ένχρχώθη, μίαν λοιπόν 
μετά της Ι8(ας σορχ^ς υπόστχσιν εγων, χαν έχ ούο 
ουνέττη τών εναντίων, ι ΚαΙ Ι^γ* έν α•!>τψ πε πλη- 
ρωμένοι. • *ΕπβΙ οί3ν πλήρης, φησι, χαΐ άπαράλει- 
πτος 1^ ενανΟρώπησις, προατήχει κ α 6μα; πλήρεις 
είναι Ιν αυτψ^ χλ\ μ^ έπιμερίζεσΟαι πρ^ς τ^ στοι- 
χκΤα τουχόαμου. € Ος έαχιν ή χεφαλη πάτης &ρχ$ς 
χαι έξουαίας. > Κεφαλήν ένταΰθα την α1τ(αν λέγει. 
Πήα|^ γαρ γ<νητ^ φύσει έπουραν^φ χαΐ έπιγε{φ^ 
αΤτιο( & Χρίστος ώς Δημιουργός χα^ Ποιητής αύ- 
τΊ»ν. Χωρίς γαρ αυτοϋ, φησιν, έγένετο ού^ Εν δ 
γέγονκ. Γεγιΐνασι δΙ αΙ σ^ράνιαι δυνάμεις. « *0 
ποιων γαρ, φηνι, '^ο^ς αγγέλους αΰτου πνεύματα. • 
Αρα δια Χρίστου χαΐ πάρα Χρίστου γεγένηνται 
εύ&χί^ί ΙΙατρ^, χαΐ συνεργί^ τοΰ πχρχχλήτου 
Πνεύματος. Β 6ΐ ^^Γ^IIυ8. ΥβΓυηι 3ηίηη& θΙίαιη α €θΓροΓ6 «(βρ&Γβ- 
ΙϋΓ ίη πιοΓίβ, ηοη ΑυΙβπ) ροδίΗ&ο Οβυδ νβΓΐ)ϋΐη Λ 
&88υπιρ(Α 6ΐ ΓαπιίΙΐβη 8ο ρΓορπα 8ίΙ)ί 606ΟΥ& ΓαΓπβ 
&ηίπΐ3(& νί'ΙβϋοβΙ ρβΓ αηίπιαηίΐ ΓβΙίοηαΙβηι. 181 
ΑϋΙ οοΓροΓπΠίοΓ, ίηΙβΙΙί^β ίηΓβΓηβΐίοηίβ ηιοοίο. Νβ- 
ηαβ βηίιηςυί ίη1ΐ2ΐΙ)ί(3νι(, ίη(|αΊ(, ΓϋΓβυπι πιίβΓ&Κ, 
86(1 ίηε&Γη3ΐυ8 β8ΐ, απαπι (Ιβίπεΰρβ ουπι 8υ& ε&Γ06 
}ΐ3ΐ)6η8 Ιι;ρο8(α8ίηίΐ, ηπίΐηηυΒίη βχ (1υο1)υ8 οοπΙγα- 
ηί8 εοη^^ίβΐ&Ι. ι Εΐ 68ΐί8 ίη ίΙΙο εοηρίβΐί. » ΟυοηΙαπι 
ϊςίΙυΓ ρίβηα ΗυΐΏ&ηίΙαΙίδ &88υιηρ(ίο ΓαεΙα ββΐ^ β( 
4»» ]Ηη[ΐ (1ίδ8θ1νί ηοη ρο88ί( : οοηνβηίΐ ιιΐ βΐ νο8 
ρΙ(*ηί 51118 Ιη ΐρ8ο 6( ηοη δβρβΓβηιίηί &ά 6ΐ6ΐΏϋηΙ& 
π)υη(1ί. € Οαί β8ΐ εηρυΐ οιχιηΐδ ρηηείρ3ΐυ8 &ε ρο- 
Ιθ8ΐ3ΐί5. Οαραΐΐιοε Ιοεο, (ΙίείΙ ε&υ83ΐη αε ρΗηεί- 
ρίαιη. Οιιίνίδ βηίηι εοηάίΙβΒ η&ΙυΓ» εοβΐ68ΐι αε 
ΙβΓΓεηββ ΟΗπδΙυδ εβυδΑ βδΐ Ι&ηςυαπι ΟγθαΙογ &ε 
ΕίΤβεΙοΓ θΑΓυΦ. Ναηι δίηβ βο, ίηςυίΐ, ΓαεΙυσι βδΐ 
ηίΗΠ <ιυο(1 ΓβεΙυηι βδΐ^^ . €οη(1ί(2β δυηίΑϋΙβπι εοΒ- Ιβ$(68 τΐΓίοΙββ, &ίΙ βηίηι. ι Ουι Γ&είΙ αη^βίοβ 8αο8 δρίηΐυδ ^<. » 1(&φΐβ ρβΓ ΟΙιτίδΙαιη βι & ΟΙιηδΙο Γ&- 
οΐΦ 8οηΙ Ι>βη6ρΙ&είΙο ΡβίΓΐβ βΐ εοορβΓ&Ιίοηβ ρ&ταείβΐί δρίηΐαδ. ΚΕΦΑΑ. ζ 
« 'Οτι ή πρ^ς Θε^ συνάφεια χαι τα του ν($μου περι- 
έχει πνευματιχώς, εΙς τλ συλτ^ν Χριστψ. » 
« *£ν ψ χαΐ περιετμήθητε περιτομτ^ άχειρο- 
ποιήτΐ|>, έν ^ άπεχιδύσει του σώματος τών αμαρ- 
τιών της σαρχίς, Ιν τ^ περιτομ^ του Χριστού, 
συνταφέντις αύτψ έν -τψ βαιττίσματι. 'Εν ΟΑΡϋΤ VII. 

Οηοά ΰοηίηηείίο αά 0€ημ ίρίτίίίΜΗΙ^τ φίοαηβ έα ςηω 
ΐ€Οϊ$ ίηηί ΰοηϋηεί αά ΰοηΌΐνΒηάηιη Οητ%$(ο, 
II, 11-15. Ρ6Γ<ΐΗ6νηβί€ΪΓ€ΐΐΐη(ή»ί6$Ιί$€ίτ(ηΐίη€ί' 
ηοηβ ηοηηιαηηίαοΐα^ άητη€χηηίί$€0ΓρΗ9ρ6€€αί0'' 

ρΜί ΒΐηηΙ ΰαηι ιΙΙο ρβτ ύαρίί^ηΐίΜΛ : ίη οηο8%ηίΗΐ συνταφεντις αυτω εν -τω ρατηΐσματι. ΊΒν ω ^:: — .,, '^ . ΤΓ« -— - —^ι— — .-- -^ 

^^ Ζ '^ Τ >» * Γ - 1 /' €(ίαΐΗ €Ηίη ίΙΙο Γ€8ηΓΤ6Χί$ίί$ ρ€τ Αάβιη ορ€ταίίοηι$ 

τ«ι β.««, τ«, έγ«{ρχντο< «Λν Ιχ των ^^^.^^ΜβΙϊίίηΟΠΜρίΓάβΙΐααίίρβΓρΓΰΒρηΗαηοαΡηΐ» ΧαΙ 6μας νεχρους ίντας τοΤς παραπτώμασι χζΐ 
τ^ ίχρο&Μτί^ της σχρχ^ς υμών, συνεζωοποίησεν 
ΰμης συν άοτψ^ χαρισάμενος ^μΤν πάντα τ3ι πα- 
ραιττώματα, έξαλείψας τ^ χαθ' ημών χειρ<$γραφον 
τοΤς δογμασιν, ξ ην ύτεεναντίον ήμΤν. Κολ %Μ 
ηρχεν Ιχ του μέσου, προσηλώσας αυτ^ τφ υβείΓΰ^^ 8ί9ηηΙα$ίη %ΙΙο νίνιΛοανϋ^ €οηάοηαη$ ηούΐΒ 
ογπηια άβΗαία^ άβίβίο φΐιοα αάυβηίίί ηο$ βναί οΗχ- 
τορΓαρΗοάορηιαΗΒ, ςηοά βταΐ οοηΐταήηιη ηοΙΗ$,β( 
ίΙΙηά 8η8ίΗΐίί β τηβάίο αβχηιη (τιιοι, <ίχηΗ8(ΐηβ 
ρηη€ίραίώα8 αη ροίβ8ΐαΗύΗ8 ίτωΐηχίί ραΐατη 
ΐΗητηρΙιαη8 άβ ί/Α'β ρατ ιρδαηι. σταυρφ. *Απεχδυσάμενος τας άρχας χαΐ τας Ιξουσ(ας, έ^ειγμάτισεν έν πα^|)ησί^, θριαμβεύσζς αυτούς έν 
αυτφ. > 

« *Εν φ χαΐ περιετμήθητε περιτομ^ άχειρο- ποιήτφ. Ου γ3φ χεΙρ άνθρωπου, βιλλα Πνεϋμα 
αγιον 6μά^ περιέτεμε, φησίν^ έχ τών αμαρτιών 
^μών. « *Εν τ^ άπεχδύσει. » Που $1 ^εδύσασθε ; 152 « ΟίΓευιηείδΙοηε ηοη ιηβηυΓαεΙα. » Νοη 
βηίπι Ιιιιιη3η2ΐ ιηαηυδ, ίηηαίΐ, δβά δρίπίαδ 8&ηε1ιΐ8 
νοδ είΓευιηείίΙιΙ α ρβεεαίίδ νβδίπδ. • Ουπι βχυΙ- 
δΐίδ. < 115! αυΐεπι βχιιίδΐΐδ ? Ιη Ι)3ρ1ί8ΐη3ΐβ τΐάεΐίεβί. Έν τφ βαπτίσματι δηλον($τι. « Του σώματσς τών € ΟοΓραδ ρβεεβΙΟΓυΠΙ. » Α1ϋ)ί 311, ΥβΙβΓβΙΏ ΙίΟΠίί- 
άμαρτιών. • *Αλλαχου φησι, Του παλαιού άνθρωπου, ^^ ηβΠΙ, λοε 6δ(, νίίαπί ςϋφ βδ( ίη ρ6εε3(ΐ8. € Ιη τουτέστι, του έν άμαρτ{αις βίου. « *Εν τ^ περιτουμ^ 
του άριστου. > Χριστψ γαρ πιττεύσχντις, τ^ν άχει- 
ροποίητον περιντμήθητε περιτουμήν. ν)ρα $1, ποτΐ 
Πνεύματος, ποτέ δέ Χριστού τ^ν περιτομην λέγει. 
Εν γαρ 3ργον χαΐ μ{αν ένέργειαν της άγ^ας οΤ& 
Τριάίος. • Συνταφέντες αυτψ. • Της γαρ τού Κυρίου 
ταφής την ε1χ($να άναπληρούμεν έν τφ βαπτίσματι, 
Συνταφέντες οδν, χα{ συνηγέρθητε, φησίν. « *Εν φ. ι 
Αι* ου, φτΐο^9 τ^ άνηγέρθητε^ χαΐ συνεγέρθητε• 
Πιστεύσαντες γαρ δτι ένεργεΐ χαΐ Ισχύει 6 θε^ς 
Ιγεφ€ΐν έχ νβχρών, έγΙρΟητε, φησΙ, χαΐ ΟμεΤς. Χαϊ είΓευπιείδίοηοΟΗΓίδΐί. > Ουπι βηίηι ΟΗπδΙο εΓ6(1ί- 
(ΙίδΙίδ, εΪΓευπιείδΐ βδΐίδ είΓευπιείδίοηε ηοη ηι&ηυ- 
Γ3ε(3. Αΐιίηΐ8(1?6Γΐ6 3υΐ6ηι ηαοά ηηηε ηυίάβω 
δρίηΐυδ, ηυηε νβΓο ΟΙιπδΙι (ΙίείΚ είΓευηιείδΙοηθπι 
8εί( εηίηι υηυιη 6856 ορυδ βΐ υηΜπι 6ίΒε3εί3πι 
δ3ηεΐΦ ΤπηίΙαΙίδ. ι βοηδβριιΐΐί δίπιυΐ ευηι ίΙΙο. » 
81πιη1ί(υ(11ηβπι βηίηι ΟοπιΙηίείδβραΙεΙίΓίβχρΙβηιαδ 
ρ6Γ 1>&ρ1ίδπιαηι ϋηα ί^ίΙυΓ ββρυΐΐί, δίπιυί βΐίαηι 
8ηΓΓ6ΧΪ8ΐίδ, ίηςυίΐ. 4 Ιη ηυο. > ΡβΓ ({αβη!, &ίΙ, βΐί&ηι 
ιβΒηΓΓβχίδΙίδ β( δίηίΐυΐ βχεΚ&ΐί ββΐίδ. ΟΓβύβηάο 
βηϊηι ςυοά ορβΓβΙυΓ βΐ ροδδίΐ Οβιιβ βχείΐΑτβ βχ 10 Ι^βτίΙ. χχ?ι, 18. 4> ΙοΑη. ι, 3. «> Ρβλί. σι, 4. 38 υΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚίαΟΛ ΕΡ1800ΡΙ 36 ΐηΟΓίυίδ βχείΐαΐί, ίηςυίΐ, ββΐίδ βΐ ν08. ΡοΙβηΐί» α ϊ=^? έγηγέριχβθχ τί; δυνάμιβ', ίΐ και μη ττ^ ενεργείς. 

η&Γηςυ6 6Χεί(Αΐίδυΐηΐ1δ, ηυ&ηηαϋΐηηοΐκΙυΐηβίΓβεΙα Π$η 51 τους περί άνχστχτεω; Χ2τζ3άλλει λ(ίγους. 

βΐ ορβΓΛίίοηβ. ^Λϊη ίΐυίβηΐ Γαΐίοηβδ ςυ» (Ιβ ΓβδΙΙΓ- « ΚχΙ υμης νεκρούς ίντις, » κχι τχ έ;ης. Ή περι- 

ΓβΟΐίοηβ βΓαηΙ (Ιίδ^οΐνίΐ. • ΕΙ νοδ ουπί Οδδβΐίδ, τομή το περιττών περιβφετ, ως της άκροδυττίχ; το 

βΙΟ. »ΟίΓΟϋηΐεί8ίθί|ϋΟ(Ι δυρβΓίΙϋϋηΐ βδΠΰΙΙίΙ, Ιαη- περιττών έχούσης. Περιττοί ούν, φησιν, ήτε χ«1 

ςααΐη ρΓ3Βραΐίϋηΐ δυρβΓΟηυΐη ΓυβΓίΙ. Επαΐΐδ ί§ίΐυΓ ύμεΤς, τά μή καθήκοντ» ποιούντες. Πάν γαρ τ^ 

βΐ νοδ, ίη(ΐυίΙ, δυρβΓίΙαί, οαπί βα ΓαεβΓεΙίδ ςυ» ηοη εςω του πρέποντος, περιττ<5ν έστιν. Οντχς οΟν 

ιΙβΟβΓβηΙ. 0ϋί(3(ΐυίίβ3ΐβΓ8Ο ρΓίβΙβΓίΙβεβηδ, βυρβΓ- νεκρούς τχΤς άμαρτ^αις δια τήν πρ^ς τ6 καλδν 

Ηϋϋΐη βδΐ. ΟϋΠ) ίΐΑςίΐβΠΙΟΓίϋί ϋδδβΙίδρΓΟρΙβΓίηβΓ- άνενεργησίαν καΙ άχροβύστους, περιέτεμέ τε νοη- 

βεαίίαΐη &ά 1)θηυπΐ, βΐ ρΡΟρΙβΠ ρΓίβρίΐΐία, εΪΓΟϋΐη- τώς, καΐ έζωοποίησεν. € Συνεζο^ποίησεν 6μης συν 

εί>ί βδΐίδ δρΊπΙϋΛϋΐβΓ, Θΐ νίνίϋεανίΐ νοδ. « 8ίΠίΐυΙ αύτψ. » Τον μέν Χριστών, έκ τοΟ είσθητοϋ θανάτου, 

εϋΠΙ ίΙΙο νίνϊΓίεανίΐ. » ό^ΓίδΙυπί (|υί(1βΓη βΧ δβηδίΜΗ 'ψ^ς δέ έχ τοΰ βίοθητου χαΐ του νοητού τοΰ των 

ΓΏΟΓίβ, νοδ ααΙβΓΠ βΧ δ6ηδίΙ)ίΓΐ δίπΐϋΙ βΐ βΧ αμαρτιών. Μη θαύμαζε δε, εΐ τον Πατέρα λέγει 

ίηΙβΙΙίςίΒίΙί ΠΙΟΓίβ ρβεεΗίΟΓυΐη. Νβ νβΓΟ αοίηίΐί- έζωοποιηκέναι τ6ν Χριστ<$ν. ΚαΙ -^αρ καΐ άλλαχοΰ 

ΓβΓΪδ δί ΡΛίΓβΠ) (ΙίείΙ νίνίΓίεαδδβ ΟΙΐΓίδΙαίη. Εΐβ- εΤρηται, δτι έαυτον ήγειρε, Κοινι γαρ Πατρός χαΐ 

ηίίη α1ί1)ί ηυοηυβ (ΙίεΙυΐη τβΐ (ΐαοά δβίρδϋίίΐ Πού καΐ Πνεύματος τα γιν<$μενα. « Χαρινάμενος 

δυδείΙβνβΠΐ*5.8ήυί(1βΓη εοίηΐηυηία δυηΐ ΡαίΓΙδ. βΐ ήμΤν πάντα τα πχραπ:ώμχτα Β Τα την νοητήν 

Ρίΐϋαε δρίπΐϋδ ορβΡ». « ΟοηοΙοη^ηδ ηοΙ)ίδ Οίηηΐα ποιοΰντα νεκρ<{τητα. < Έξαλε-ψας το καθ* ημών 

<]6ΐίεΐ3. • Οϋ3Β ϊηΐβΐΐεείηαΐεΐη ΓαείβΗβηΙ ΐηΟΓίίΠεα- χειρ<5γρχφον. ι Έςαλείψχ; μεν ο'.ονει τελείως άφα- 

(ίοηβΐη. • ΟβΙβΙΟ ςηβΗ α(1νβΓδϋδ ηοδ βΠίΐΙ εΙΐίΓΟ- ^ίνχς, Χειρ<{γραφον δΐ λέγει, ή έκείνην λέγει τήν οίον 

^ΓαρΙΐΟ. • ΟϋΙβνίΙ (]υί(]6ίη, Ηοο βδΐ, ρβηίΐυδ β ΐηβ- ]δ«5χειρον ή Ιδιόφονον όμολογίαν, ην ελεγον προς 

ώ'ο ΙυΓίΙ. ΟΙΐίΡΟ^ΓΛρΙΐυηΐ νβΓΟίΙίείΙ ΕϋΙ ίΐΐαηΐ νβΐυΐί Μωϋσην, δτι < Πάντα δσχ εΤπεν 6 θεός, ποιήσομεν 

ρΓΟρΓΪα Ιϊΐαηϋ βΐ ρΡΟρπα νοεβ ίβεΙαΓη εοηΓβ^δίοηβηΐ και άκουσόμεΟα, » η τήν δφειλομένεν τψ θεψ ύπ- 

ηυα (ΙίχβηιηΙ α*1 Μοδβη : € Οπίηία (ΙΟΦευηςυο άί- ακοήν, ή έκεινην τήν έντολήν, ένετείλατο ό θεός 

χίΐ Οβυδ ίαείβηηυδ, βΐ ο1)β(ϋβηΙβ8 βιίιηιΐδ ** ; » 3αΙ τψ Άδαμ, « "ΐ δ' άν ήμέρς^ φ^ϊΤϊ^ *^ο "^ο^ ξύλου, 

βΗΐη ηϋ9β Οβο (ΐ6ΐ)6ΐυΓ οϋβϋίβηΐί&ίπ : αυΐ ρρΰβεβρίυπι άποθάνΐ(ΐς. • 
ϋΐυι] ρΓδΒ'βρίΙ Οβϋδ ίρδί Α(1απι : « Ουαευηηυβ (ϋθ 
εοιηβάβηδ άβ ϋ^ηο, ιηοπβπδ ^^. » 

155 Εχίηε3Γη3(ίοη6ί£ίΙυΓ δοΐυΐυΐη Ιΐοε εΙΐΪΓΟ- Έκ της ενανθρωπήσεως ούνλέλυ:αι τούτο τ^ 

ί51•»ρΗυηΐ. Οοηηίηϋδ βηίπΐ δϋδεβρΙίβηΟδΙΠδίΙβΙίεΙίδ χειρόγραφον . Τάς γαρ αμαρτίας ημών άναλαβων 6 
βΐ ΐΛηςυ&ΐη ρρορηίδ 8ίΙ)ί Γδίεΐίδ, ροβηαδ ηαοςυβ ρΓΟ Ο Κύριος καΐ οίκειοποιησάμενος. τήν ήμΤν όφειλομένην 

βίδ άβάϋ ηυδβ ηθΙ)ίδ |]βΙ)6ΐ3ηΙυΓ, Γβΐίεΐίδ ηθ1)ίδ 1ϊ- δ(κην αύτ^ς 'έδωκβν υπέρ αυτών, ήμας ελευθέρους 

1)βΓί8. ευΐη ΙίΟδίίΙβ ηοΜδ βδδβΐ βΐ &άν6Γδυηι ηοβ άφείς, τού ύττενατίου ήμΤν και καθ' ημών ίντος 

(1ε1)ίΐί εΠΪΓΟβΓβρΙΐϋΠΙ. Είβηίΐη εοπΐ (Γαηδ^Γβδδί της οφειλής χειραγράφου. ΚαΙ γαρ πσραβάντες τά 

Γυί:)$6ίηυδ (Ι»10(1 εοηΓβδδΐ βΓδΠΐυδ, οΒηοχϋ 6Γ3ΐηυ8 προσομολογηθέντα, Ινοχοι ήμεν τψ χειρογράγψ. 

εΙΐίΓΟο[ΓαρΙΐθ. « Οο^ηίαϋδ. • Ηοε βδΐ, βΐΐβ ίη ίρδυπί. € ΤοΤς δ<ίγμασιν. » ΟΓον, ττΐ εΙς αύτ^ν πίστει. ΆρχεΤ 

δαίίδ βηίπΐ βδΐ, ίηηυίΐ, δοΙϋΠΙ εΓβάβΠβ. Ε( 1)2ίρΐίδ- γαρ, φησί, ιηστεύσαι μ($νον. ΚαΙ τψ βχπτισματι 

ΐη3(β (ΙβΙβΙυΓ ϋΙΐίΓ0§:Γ3ρ!ΐυΐη. «Οθ|;ΐη3ΐίδ. • 1(1 βδ(, εξαλείφεται τ6 χειρ<$γρχφον. € Τοις δόγμασιν, > 

ρ6Γ άοξΙΏαΙα ρίβίαΐίδ. « Ουοά 0Γ&( εοηίΓαπυΠ) ηο- οίον δια τών τής εύσεβείας δογμάτων. « Ο ήν 6π- 

Ι)ίδ. • 86Γίηο 1)ίε ίηίβηδίοηβΐη αε εοηΓίΓΠΙ&ΐίοηβΐη εναντίον ήμΤν. » Έπίτασιν καΐ βεβαίωσιν συγχω- 

νοηίΦ εοηΐίηβΐ. Οοη(ΙθηανίΙ, ίηηαϋ, βΙ ΐηβΐυδ βδΐ ρήσεως 6 λόγος έχει. *£χαρίσατο, φησιν, άλλα δέος 

ηθ ρεβηί(α(1ίη6 άυείϋδ ΓβρβΙαΙ : 86(1 βΐίαΐη (ΙβΙενίΙ. μή έκ μεταμελείας άπαιτήσΐ[^, άλλα καΐ έςήλειψεν. 

Αΐ(ΐυί 1)00 ίρδίΐΐη, ίηηυίΐ, ηαθ(1 ΟΓηηίηο &ΙίΙ)ίδΐΙαιη *Αλλ' αύτ^ τούτο, φησί, το δλως κεΤσθαι εΐ και 

δίΐ, ([ααη(ΐυ&ΐη (Ι6ΐ6ΐαπΐ, ΐίίηοΓβΠΙ ηοΙίΊδ ίηεαίίΐ. έςαλειφθέν, φ<$βον ήμΐν έμποιεΤ. *Αλλά και εσχισεν 
ΥβΓυπΙ ϋ1υ(1 βΐί&ΐη δΟδΙυΙίΙ ο Π16(Ιίθ, ηοη δίηβηδ ^αυτ^ έκ τού μέσου, μή άφεις έπι χώρας, καΐ ιίσχισεν 

ίη υΙΐ31 68δ6 Γβςίοηβ, ^Ιηαβ (ϋδΟί(ϋΐ. Ναπι Ιΐοε λΜ. Τούτο γαρ δηλοΤ τ^, Προσηλώσαι αύτ6 τψ 

βί^ηίβε&Ι (]αοά δβηυΐΙυΓ, ΑΓβ^βΓβ ίρδυπί εΓυεί. σταυρψ. « Άπεκδυσάμενος νάς αρχάς. • Πολλάς 

« Εχυΐίδ ρηηείρίίδ. • ΜπΙίΑβ α(1νβΓδυ8 ηΟδ αηδΟδ εΤχε καθ* ημών λάβας 6 πονηρός, δι' ών ημών 

ΐη&Ιί|;ηα8 ίΐΐβ ή&1)65&(, ΐυί1)υδ ίπίρβΓίηπΐ ίη ηΟδ έοασίλευεν άρξάμενος μέν άπ^ τής παραβάσεως *Αδάμ, 

Ιΐ&1)6Γβ ηηίάβΠΙ εΟΒρβΓΑΐ & Ιηΐηδ^ΓβδδίοηβΑϋ&ΠΙ, & παρ* ημών δέ έπαυξηθείσης. Ταύτας έξεδυσατο 

ηθ1)ί8&υΐ6ηΐ&υζΠ1βηΙαΙυπΐ6Γα(. Ηαδβχυϊΐϋηί^βηί- 6 Μονογενής γενόμενος άνθρωπος, καΐ ήλευθέρωσεν 

ΙυβΓαεΙϋδΙίΟΠΙΟ, 6ΐΠ1)6Γ&νίΙ ηθ3ΐΐυ]α8ηΐΟ(1ί?ίηευ- ημάς τών τοιούτων δεσμών. *£σφιγμένοι γαρ ταΐς 

Ιίδ. ΟοηδΙηείί βηίπΐ &)(6ηίδ ρβεε&ΙΟΓυΠΙ ηΟδίΓΟΓαπΙ σειραΤς τών ημετέρων αμαρτιών έδουλεύομεν 

8βΓνίαΙ)&Πΐυ8 ίΙΙί. Ιΐαηυβ Γβηΐίδδίδ βΐί&ΠΙ ηθ5ί8 ρβε- έκείνψ. *ΑφεΙς μέν γαρ καΐ ήμΤν ταύτας^ καΐ τών 

ε&Ιίβ, νίηευΐα ({αοςυβ ΓβΠΐίδίΚ, 6( ίΙΙίυδ δοΐνίΐ (γ- δεσμών άφήκε, καΐ τής εκείνου τυραννίδος. € Έδει* 

Γ&ηηί(ΐ6ΐη. « ΤΓ&(1αχί(ρ&Ι&Π1. > 8ί(Iυ^^6Π1 (1ί&1)θ1υ8 γμάτισεν έν πα^ησί^. » Ουδέποτε γάρ ούτως κατ- 

ηυη4α&πιί1&ρυ(ΙβΓαε1ιΐδΑενίεΙυ8ΓυίΙ•ε(6ηίπιευιη ήτχύνθη καΐήττήθη ϊ διάβολος. ΚαΙ γάρ Ιχειν αύτον 
ΙΒ ^ο&^. II, 19. 14 Εχο(1. χχιν, 3. «5 Οοη. π^ 17. 37 αΟχΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ 001.088. 38 6ΐ{θ^ισ3ς, χχΐ ους είχεν άΐΕώλκσ*. θριαμββύνας Α ίρβΙΙΠ) ηΐίοςυβ 86 λβ^ίΐαΓΙΙΐη 8ρ6Γ8Γ6ΐ, 608 βΐί&ΐη α!»τονκ έν βώτψ. € θρίαμβος β λέγεται, -^^ :μχλ τών 
τίτ:»(ΐέ>ων ι:ο•ιιγ^ κχΐ πανηγύρι;, Έθριάμβευσεν 
νχ* ν!»τ^ν &χ του σταυρού, τουτέστιν, ένίχησε χαΐ 
χζτ* βΕ^ου θρ{χ|Λβον νοητών έιτετέλενεν. Ουδέν γαρ 
όντως ένίχησε τ^ν διά^λον, ώς τ^ χαΐ σταυρωΟηναι 
τ^ν Κύριον, χαί πα^^σ(^ τούτο παΟεΤν καΐ φανε- 
ρά»ς. Πάντα γαρ 5ν έποίησεν 6 διάβολος, πεΤααι 
βέλΐιΐν δτι συχ άπέθανεν, εΐ μη το σζφίς αυτφ 
Τιναντιοΰτο. Εΐ γίρ μ^ άπέθανεν, ούχ £ν ανέστη, 
εΐ μη ανέστη, ουχ δν άνελήφθη. £1 μη ταΰτα. 
ο^χοΰν ού θε<{ς. Ορ^ς δτι του θανάτου πάντα ηρ- 
τηται ; ρ6Γ(ϋ(1ί( (]υοδ ΙιαΙ)6ΐ)&(. ΤπυιηρΙΐ3η8 <)β ίΙ1ί8 ρ6Γ 
ίρ$αιη. Τρ'αμβο; ((]υο(1 ηο8 ΙηυιηρΙιυιη ΥβΓίίΐΏυβ) 
(ΙίείΐυΓ ροιηρα ρ ο εοηνβηΐυβ ρυΙ)Ηου8 α(!ν6Γ8υ8 (16• 
νίοΙο8. Τπυιηρϊ)3\Ίΐ ϊ^ζίΙυΓ (Ιβ ίΙΙο ρβΓΟΓυεοιη,Ιιοε 
68(, (ΙβνίείΙ 6ΐ ^ρίΓίΙυ3ΐ6πι Ιπυιηρίιιιιη 3(1ν6Γ8υ8 
βυηι θ6ΐοΙ)Γ3νίΐ. ΝίΗίΙ βηίπι αϋβοάβνίείΐ αο ρυάβΓβ- 
εΐΐ ΟίαϋοΙυιη, 8ίευΙ εΓυείΓιχυιη 6δδβ Οοιηίηυιη, 6ΐ 
ραΙ&ηι 3('. ηιαηίΓθ8ΐ6 Ηοε ρ&88υΓη Γυίδδβ. Οιηηίλ 
ηαιηηυ6 ΓβείδδβΙ (ϋ^ΐιοΐυδ ρ6Γδυ3(ΐ6Γ6 νοίβϋδ 06 οε- 
εί(ΐ6Γ6ΐυΓ ηίδΐ ιηαηίΓβδΙβ βί Γβρυ^η&Ιυιη ΓυίβδβΚ. 
ιΝίδΐ βηίπι ιηοΓίαυδ Γϋΐδδ6ΐ, ηοη ΓβδΟΓΓβχίδδβΙ : 
ςϋθ(Ι δί ηοη ΓβδυΓΓβχίδδβΙ, ηβηυβηυΑΠ) &88υιηρ1υ8 ίυίδββί. 8ί 1ι®ε ΑεΙ& ηοη ΑιίδδβηΙ, υϋςυο Οβυβ ηοη ΓυίδδβΙ Ιιαϋίΐυδ. Υίάβδ ηυοά α ηαοΓίβ οιηηί& ϋβρβη- 

ΚΕΦΑΑ. Η'. Β ΟΑΡυΤ VIII, Οτι οΐ του σαρχιχού ν({μου τύποι σαρxιxοΤ^ 
χρήσιμοι, ου πνευματιχοΤς τοΎς έν δυνάμει Χρίστου ζώσιν. » 4 Μή ζ^ τις υμάς χρινέτω έν βρώσει ^ έν πό- 
σει, {{ έν μέρει έορτης, ή νουμηνίας, {^ Σαββάτων, 
α Ιστι σχια των μελλόντων, τ^ δΐ σώμα τσί 
Χρίστου. Μηδείς 6μας χατχβραβενέτω θέλων 
έν ταπε(νοφροσύν(^ χχΐ θρησχείφ των ά 'γέλων, ά μη 
Ιώραχεν έμ6ατεύϋι>ν, ειχη φυσιούμενος 6πο του νο^ς ττ\ς 
σαρχ^ οώτοΟ, χαΐ ου κρατών τ^ν χειραλήν, έξ ου παν 
το σώ•ΐΑ, δια τών άφών χαΐ συνδέσμων έπιγορηγούμε- 
νον χαΐ συμβιβαζ<(μενον, αδξει την αυζησιν του 
θεοΰ. • 

€ Μη ουν τις 6μας χρινέτω. § Οΐον, χαταχρινέτω Οηοά ίβίΐίΐί €αη\αΗ$ Ιι/ρχ οατηαΙΛηε χη ρηΐίο Αα- 
δβηΐίϋ'^ υοη ερίπΙηαΙϋιΐΒ ^η^ ρβτ νίΓΐηΐ€ίη 
0/ΐΓΐ8(ι νίνηη(, 

• 34 ΙΜ6 10. Νβ^η^α^^^ιη^ ηοί ίηάχοβΐ ιη οϋο 
αηίροίη^ αυΙχηραΓίβ άχβχ (€$1χ^ αηΐίχονχΐηηϋ^ αχιί 
ϋαύύαίοηαη^ ([ηω ζηηΐ χίπιύτα (ιιίχινοηΐίη^ ΰστρ^2 
αηίβτη (1Ηγχ$Ιχ, ι\β ^χιίε νοϋί8 ραίχηατη ίηΐβτνβτίαΐ 
άαΐα ορβΓαρβταηϊτηί Ηη τηχΐΐίαΐβτη εΐ8Χΐρ€Γ$ΙχΙίοχιβτη 
αηρβΙοΓΧΛ ιη , ιη ίΐ8(ΐη(ζ ηοη νχάχί Ια8ίηο8ΐΐ8 χη€6ά€η8^ 
ίΓχΐ8ΐΓα χηΙΜΗ8 α τηβηίβ οαΓπιβ 8νΰβ^ ηεο οΙ)Ιχη€χΐ8 
οαρχιΐ, €χ ({ηο ΐοίατη €ονρη8ρβτ€θίηίη Χ88ηνα8 βΐ οοηχ- 
ραρίη68 8ΗΰηΐίηχχίΓαίΗπι βί οοτηρανίαιη αηρί8€χ( 
αχίρτηβηίο Ββι. 

« Νβ ηοίδ ί^ίΙυΓ νοδ ^υ(1^ε6ι. » Ηοε βδΐ, εοη- όις χαχώς ποιοϋντας, έν τφ μ^ φυλαττειν μέρη ^ (ΙβΠΐηβΚ ΙαηςυΑΠ) ΠΙ&ΙβΓ&οίβηΙβδ 6Χ 60 (]υθά 000 εορτών, ί5 νουμηνιών, {^ βρώμα 15 π(ίμα. ΚαΙ '^}ΐ!^ 
τα μίν έφύλαττον ώς *Ιουδαίζοντες, τα δε ούχ 
έφύλαττον ώς Χριστιαν(ζοντες. Δια τοΟτο, φησίν, 
« '£ν μέρει έορτης τησδε, • {\ έν μέρει τώνδε. < Λ 
έστι σχια τών μελλ($ντων, » Μέλλουσάν φησιν τ^ν 
χαινην διαθήχην, ουχ έπειδΙ^ ουπω ην πολιτευόμενη, 
(ην γλρ), άλλ* ώς πρ^ς τους τύπους τούτους χαΐ 
τα^ σχιας, μέλλουσα Τ^ν» • Τλ δε σώμα του Χριστού. • 
0( μεν ο^τως στίζουσι * ,Τ6 δέ σώμα του Χρίστου, 
τουτέστιν, ^ αλήθεια έπΙ Χρίστου γέγονεν. Οΐ δε 
τ^. Σώμα τού Χρίστου, « ΜηδεΙς υμάς χαταβρα- 
βενέτω. Καταβραβευθηναι, » δέ έστιν, 5ταν παρ* 
έτέριρ μεν ί^ ν(χη, παρ* έτέριρ δΐ τ^ βραβεΤον. — 
[ΦϋΤ.] Διττώς έγχωρετ στίζεσθαι, χαΐ έν τψ, σώμα, ούδβΓΥβϋδ ρΑΓίβδ ΓβδΙοΓυιη αυΐ οονϋυοΐοΓυπι, ααΐ 
εί1)απι αυΐ ροΐυπι. Εΐεοίπι ραΓίίπι ηυίϋβιη ο1)36Γν&- 
1)&η1 (ααςοΑίη ]υϋαίζαηΐ68 : ρ&Γΐίιη νβΓο οοη οΐ)- 
δβΓν&ϋαηΠ&ηιιυαηιΟΙίΓΐδΙί&ηοΓυιη ιηοΓβ νίνβηΐβδ ; 
ρΓορΙβΓβα 311 : « Ιη ραΓίο (ϋβί ΓβδΙί : » υηοδ \ί- 
ϊίβΗεβΙ, βυΐ ίο ραΓ(6 ΙιοΓυπι οπιοίοπι. < Ου» βυηΐ 
υη)1)Γ& ΓυΙϋΓΟΓίιπι• » ΡυΙΟΓυαι άίείΐ οονυηι 
ΙβδΙαηιβηΙυιη, ηοη ςηο(1 ουοάυπι δυΐ) 60 άο- 
^6Γ6η(, ]3ΐη βηίπι δυΐ) βο €ΐ6ξ6ΐ)&ηΙ : ββά ηαοά 
« ίη ΟΓίΙίηβ &(] Ιΐ38 β^υΓ38 6( ιιιηΙ)Γ&8 ΓυΙυ- 
Γϋπι 6Γ&(. « εοΓροδ αυΐβαι ΟΗπδΙί. > Λϋϊ ςυί- 
(Ιεο) ίΐα (ΙίδΙίη^υυηΙ : 6οΓριΐ8 νβΓο ϋΐιπδΐί, ίά 68ΐ, 
νβπΐ&δ ίη ΟΗπδΙο ΓαεΙα 6δ(. ΑΙϋ νβΓο, ΟοΓραβ 

^ι1Γ^δι^^υηςυη( δ6(ΐυβηΐί1)υ8, ΟΟΠίρβ μηδείς υμάς αποσχίζοντας, χαΐ έν τψ, Χριστού. < ΗηδεΙς υμάς Β χαταβραβευετω ΕδΙ ΑΟΐβΙΟ χαταβραβευθηναι 
χαταβραβευέτω. » ΜηδεΙς 6μάς χαταχρινέτω, το (ηΐΐοά ραΙπί&ΠΙ ϊΟΐβΓΥΟΓίβΓβ (Ιίχίπίαδ) [[υ&0(Ιθ 
σώμα Χριστού δεχόμενους. Τούτο γαρ υπαχουστέον. &ρυϋ &1ΐ6Γυπΐ ςυίάβΟΙ βδΐ νίείοπβ, &ρυ(1 &1ΐ6Γυπΐ 
βέλΐιΐν τούτο ποιεΤν, φησιν, έν ταπεινοφροσύνη^, νΟΓΟ Ι)ΓΑνίυΠ1. ΟυρΙίείΙΟΓ ροηί ροΐβδί (ΙίδΚίηεϋυ : 
μάλλον δέ έν θρησχε/^ τών αγγέλων. &υΙ ρΟδΙ ΟΟΓρη»^ &υ( ρΟδΙ €Ηη8ίΧ. « Νβ ηοίδ ▼θΙ)ΐ3 

ρλΙαίΑπι ίηΙβιτβΓίΑΐ. ε Νβπιο τοβ εοηάβπιηβΐ ηηί ΟΙιτίδΙί εοΓρυβ δυδείρίδΐίδ : Ιιοε βηίιη 8υΙ)αϋ(1ίβη(1υπι βδΐ. 
Υο1βη8, ίηςαιΐ, Ιιοο &εβΓ6 ρβΓ ληίπιί ΙιαωίΙίΙαΙβηι, 155 πι&^8 αυΐβπι ρβΓ δορβΓδΚίϋοηβπι αη^ζβΙοΓυηι. 

€ "α μ^ έώραχεν έμβατεύων. » Τ{ έστι τούςο ; • Ιη ϋδ ηο» ηοη νίάίΐ Γ38ΐυ08υδ ίηεβάβηβ. > 

Ησαν τίνες παρ* αύτοΤς, οΤτινες έν 6ποχρ{σει ταπει- Οϋίάη&ΟΙ 681 ΙΐΟΟ ? ΕραηΙ ηοηηυΙΙί &ρυ(1 ίρ808 ηυί 

νοφροσύνης έχώλυον αυτούς τ^ δωρε^ προσιένεαι ίη δΙΜυΙ&Ιίοηβ Πΐοάβδίί &ηίαΐί ρΓθΙΐίΙ)6ΐ)ΑηΙ ΐρ808 του Χριστού, ώς ούχ άξ{ους τών τηλιχούτων, χαΐ 
^ι αγγέλους παραχλητέον προσάγειν ^μάς τίρ θεψ, 
ώς ικαΐ αυτών πράτερον τήν χοινήν προσαγοι>γήν 
ιΐΜησαμένων μεΤζον ^ χαθ* ημάς λέγοντες τλ δια ρβΓ ΟΙιήδΙηπι &εεβ(1βΓβ, ςυαδί ΙαηΙϊδ (Ιί^ηί ηοη 68«- 
δβηΐ : 6ΐ ηυοά «η^βϋ ούδβεΓϋηύί βδδβηΐ υΐ ηοβ &ά 
Οβυπι αάάαοβΓβηΙ, τβίαΐί ςυί β(ί&πι ριίπιί εοπιπια- 
ηί Β€€β88α δίνο 2(1(1υεϋοηβ ίβεΐί δίηΙ : πιι\|υ8 68»• 39 ΟΕαυΜΕΝίι τηιοολ; ΕΡίδαορι 40 ϋΐ€6η(β8 ηα&ΐη ςίΚΧΐ αά η08 ρβΠίηβαΙ ρ?Γ Οΐΐπ- α Χρίστου προσίγεσθϊΐ, έχ ζούτν^ είσάγοντες την τών 
8ΐυΠ) &(](1υθί : 6Χ ΗΟΟ ίηάυοβηΐβδ 5υρ6Γ$Ιί(ίθ5υΓη αγγέλων θρησχε{αν, οϋς, φησΝ, ούοΐ έωράχα^ι 
Μη$ε1ς υμάς κχταβραβευέτω. ι Είχη φ'^σιούμενος. ■ 

Ο γαρ μέγα φρονων ως τις βπινοήσις μέγα ττ^ν 

τύν αγγέλων θρησχείαν, είχη φυσιοΰται ύπο σαρχι- Ιϋι1ίδ(1β0βΓΐ3ηΙ:ηαΐη Μ νίηθβηΐίΙ)«8 νίθΙθΠ3ΒδϋΓ- « Καταβραβεύειν » δε έστι το άδίκω; βρχδεύειν. 

ίΐΒζ\\Ιϊη ρΓ3Βΐ)βηΙ. Κατι^ρχ^εύειν νβΓΟ βδΐ ίη^υδιβ Έπειδη τοινυν χαΐ οΐ τάς νοαικας παρατηρήσεις 

ρΓίβΠΐίαΓη άβδίδηΕΓβ.ΟυοηίαΐΌβΓ^ΙοβΙΙΐίςυϋβ^αΙβδ τφ Εύζγγελίμ πιρααιγνύντες, άττο των κρειττ($νων 

οΒδβΓναΙίοηβδ ΕναηββΗο ρ6Γίηίδε6ΐ)3ηΙ α ΐηβΐίοπ- αυτούς ω τα Ιλάττω μετέφερον, ε1χ<5τως ϊ^η- 

Ι3αδ2ΐά άβΙβήοΓΛ ίρδοβ ΐΓβπδΓβΓβΒΑηΙ, ιηβπίο αιΙ : '^-*-^- • =- ^— /?. ^- - ^? ^ > 

Νβ ηιιίδ νοΙιίδρ&Ιιη&ηιίηΙβΓνβΓί&ι. « ΡηίδΙπα ιηΟα- 
(υδ. » Ουί 6ηίπ) 8υρ6Γΐ)ϋ ςιΐ9δί ηι&^ηΐ &1ίςαί(1 

Οθη«ρίβηδδυρβΓδΐίΐίθ6υΐη3η^βΙθΓυΐη€υΙΐυΓη, ήΡϋ- χοΰ λογισμού, τοΤς άοράτοις έπιχειρών. « Καί ^•^ 

8ίΓ» ΐηίϊαΙϋΓ » οαΓηαΙί ΟΟβίΙαίίοηβ, ίηνίδΐΙ)ί1ί5ϋ8 κρατών την κεφαλήν. • Κεφαλή γαρ κιΐ αγγέλων 

8βδβ ίη^βΓβηδ. •« ΝβΟ θ1)ΐίη6η8 ε&ρυΐ. • ΟαραΙβοίπΐ καΐάνθαώπων 6 Χριστές, ως Οοιητης καΐ Λημισ^ρ- 

Οΐ ΙίΟΠίίηυΐη βΐ βη^βΙοΓυΠΙ ΟΗΓΙδΙΟδ βδΐ, ΐΛηςυβίη γ/ς. « Έξ ου, » φησί, ΧριστοΟ, πάν το της Εκκλη- 

Γ^ΟΐΟΓ βΐ 0Γβ3ΐθΓ. » Εχ ςϋΟ. » ΟΗπδΙΟ Ιοίυπί Εο- σίας σώμα. Είτα λοιπόν σώμα εΙπών, τά οΙκεΤα 

οΙβδί» ΟΟΓρίΐδ. Οβίηάβ ΟΟηδβίΐυβηΙβΓ υΙ)ί ΟΟΓρυδ σήματος λέγει. Παν ούν, φησί, το σώμα της Έκ- 

ϋ,χίΙ,ί11Ι»ρΓθρη8δαηΙθΟΓρθΓίδ(Ιίθίΐ. ΤοΙϋΐη ί^ίΙϋΓ κλησίας δια τών επαφών καΐ προσεγγίσεων, ήγουν 

ΕοοΙβδίδΒ ΟΟΓρυδ ρβΓΟϋΐηπίίδδϋΓΗδβΙΟΟη^Ιαίίηβΐίο- συζεύξεων, (τούτο γαρ το, συνδέσμων.) του ΧριστοΟ 

η^ 81 νβ ΰθη]ϋηθΐίοηβδ : ΠΛΠΙ Ίά βδΐ ί|υθ(Ι ?003( έπιχορηγούμενον, δια πάσης αύτου χάριτος, και 

εοίηραρηβδ, δΙΐΙ)ΐη1ηίδΐΓ3ΐΐΙΓη3 0ΙΐΠδ1θ,ρ6ΓΟΙΙΐηβΐη σ'υμβιβαζ'>μενον, οίον καταπραϋν($μενον καΐ είρη- 

ίρ8ίυδ£[Γ3ΐίβΠ1 : 6ΐεοηΐραθ(ΗΓη, ί(Ι 68ΐ ηΐοάοΓαΙυΐη, νευ({μενον, προς τε έαΟτο και πρ^ς τ6ν Χριστών, 

6ΐ ίη Ρ&06 ΟΟηδίίΙυΙυΐΏ &(Ι δβδβ 6( &(1 ΟΙΐΓίδΙυΠ) : αυξει τήν κατά θε^ν αυξησιν. Ποία δε ή κατά 

3ϋΚ6δθίΙ &υ{;(ηβη1αΐη δβουΐκΐυηίΐ Οβαΐη. Ουθ(1 βδΐ βε^ αυ;ησις ; Ού σωματικώς αι^ειν, άλλα τ^» πολι•- 

&υΙβίη Αυ^ιηβηΙυπι 86€υη(1απι Οβαιη ? ηοη οοΓρο- τεί^. 
Γ&ϋΐ6Γ ΰΓβδΰβΓβ, δβά 1)οη2ΐ ιηο<ΐ6Γ2ΐΙίοη6 αε νί(8β γο ςιιηιηβ. 
Κ, 20-23. ΙΙα^ηβ 8%ίηθΓ(Ηί €81%$ οηπι ΟΗτί^ίο αύ € £1 ουν άπεθάνετε σΐιν Χριστφ άπ^ τών στοι- βι^^η€η^^8ίηΗηά^^(ιίι^ά(ιηα$^V^V6η^68^ηίη^ίηάοά^'' χείων του κόσμου, τί ώς ζώ<)τες έν κόσμψ δογμα- 
€ΤβΙ%8ΐ6η€ΐηίΜΪ Ν€ί€ΐίρ6νί8^η6 ρη8ΪωΊ8, η€ηίί€^τ'ζε(Λΐ'^ Μή αψτρ, μηδέ γεύσχ» μηδέ θίγτρς & έστι 
€θηΙΤβΰΙαΓ%8,^11(Βθηϊηία%ρ80€θη*η7ηρίίηΙηΓαύη8η πάντα εΙς φθοραν τ^ άποχρήσει, κατά τά έν- 
;ΐίΧ(α ρνανερία εΐ άθ€ΐηηα8 ΗΟίαίηητη }«« νβτύο τάλματα καΐ δικασκαλίας τών ανθρώπων, ά- 
Ιβη}ΐ8φΐίΧάα'ηϊ8ρβΟΧ€'!η1ΐα}>€ηΐ8αρίβηΙί(ν'ρ€Τ8ηρΒΤ$' τινά έστι λόγον μεν έχοντα , σοφίας, έν έθελο- Ιί{\οηοηΐ6ΐαηίχηίΗηίαύ\Ια\βηία€ΐ(Β8χοηετη€ονροΓί8, 
ηοη να Ηοηοτό αΙ\(ΐηο αά βοφίβϋοηοτη €ατηί8 : θρησκεί^ καΐ ταπεινοφροσύνη καΐ άφειδί^ σώ- 
ματος, ουκ έν τιμτΐ τινι προς πλησμονήν της III. 1*4. Ι••5π'9ίίΐΑ'*^^<Ι«'^'*^^'^^1^1''2αΓϋΐη£Λη- σαρκός. ΕΙ ούν συνηγέρθητε Χριστφ, τά ανω 

8ΐθ^8ηρ6ίΊ^α(ΐνΧΛν%ΐ6^νΑΐΟΗή8ί\ΙΗ68ΐαάάβΧίβΓαηί ζητείτε, συ 6 Χριστός έστιν έν δεξι^ του θεού 

Οΰί8€ά€118.8ίίρ€Γηα€ηΓηί6,ηοη(βΓΓβ8ίΓία:8ί(ΐη%' καθήμενος, τά ανω φρονεττε, μή τά έπι της γης. 

άβτη βτηΟΓίΗΙ 6x08^ €( νίΐη ν€8ΐνα αΙ?8€0ηάίΐα €8ί Άπεθάνετε γάρ, και ή ζωή • ύμων κέκρυπται συν Γη 01 ΟΗή8ΐο %η Οβο. 

α Ιίβηιιβ δί ιηοΓίυί βδΐίδ. > 8ίςυί<]βΐΗ ρβΓ 1ΐ3ρ1ί- τφ Χριστψ έν τφ Θείρ. ι 

€ £ΐ ουν άπεθάνετε. )^ Συν Χριστφ γάρ διά του δΐη& ΠΙΟΓίυί βδΐίδ ευΐη ΟΙΐΠδΙΟ, υΐ β&Ι &ΐηρυΙ&1ίθ 6( βαπτίσματος άπεθάνετε, 'ίνα διακοπή καί οΤον στά- 
(]υ&δί (ΙίνΊδίο ρΓίοπβ νίΐββ φΐ2^ ίη 6ΓΓ0Γ6 (;Γ&Κ, 6( σις τής προτέρας ζωής της έν πλαν^ γένηται, 
ΠΟνοΐη νίΐΑΐτΐ ΐηείρίαΐίδ ςυβΡ ίη νίΗυΙβ βδΐ. Ν&ηΐ ^ καΐ καινής άρξησθε |ζωής, της έν άρετ^. Μετά γάρ, 

καΐ άπ6 

τως 

ϊχειν προς αυτά καΐ άπαραφυλάχτως • ν ^^ 

ζώντες έν κόσμψ 5 Διατί, φησιν, ώς πάλιν ζώντες 

4ν αυτοΤς δογματίζεσθε ; Ι^δε, φησιν, έπιτή?|ίρς αυοά ΓβΙίηαυΠΙ βδϊ, ίηςυίΐ, ΐηΟΓίαί βδΐίδ 3 ρβεεαπίί- φησίν, τών λοιπών αμαρτωλών πράξεων, καΐ 
ηθ8ί83εΐίθηίΙ)υδ 6ΐ&1) Ιΐίδ υΐίϋΐΑδ ηυΙΙαςίΙβ ΙΐΟΓυπί τών στοιχείων άπεθάνετε, ώς λοιπών ανενεργή ο1)δ6Γν&ηϋΑ. € Ουί(1 ηυ^ΐδί νίνεηΐβδ ΐη πιυηάο 1 » 
Ου&Γβ νβΐυΐί ΓυΓδυαι ίη ίρδίδ τίνβηΐβδ άβεΓβΙίδ (6- 
ηβιη1η1? Ηίε, &ίυηΙ, αρίη^ (1ί68 6$1, βΐ 2ΐΙΐ(ΐυί(1 είΒ- είβΐ, 18(6 νβΓΟ ίηερίϋδ. ΤαείΙε νβΓΟ βΐί&αΐ ίηηυίΐ ή ήμερα καΐ έργάσ^ τι, καΐ ήδε ^ν^πετήδειο^ 

ηαοά αΐ) αΐϋίδ ίΙΙΐ1(ΐ6Γβη(υΓ. Νβηυβ εηίπΐ, βίΐ, Πο- Ήρεμα δέ καΐ αΐνίττεται 8τι χλευάζονται παρ* 

{Π1&1&8ίνθΐΐ6εΓ6(ΑΐΓα(1ίΐίδ,86ίΙ,ίΙΐ3ΐΓ3(1ιιη(ΐΐΓνοΙ)ίδ έτερων. Ου γάρ είπε, Αογματίζετε, άλλα, Λ^γματί* 

6ΐ 618 αδίηο^ίπΐίηί, Ι&οςυίΙΐη (ϋδείρυΙοΓυσΐ ΟΓάίηβ ζεσθε, ώς έν τάξει μαθητών καθήμενων, και τί δέοι 

εοηδίίΐυΐί, εΐ (]αίΙ)υ8 ΙβΧ ρΓβΒδεη5ίΐυΓ ηυίά Γ&εεΓΟ ποιεΤν νομοθετούμενων. « Μή αψτ^ μηδέ γεύσΐ(^. » 

ΟρΟΓίβΑΐ. « Νβ Ιεΐί^βΓΙδ, ηθ ^υδίαήδ. » ΑΙί&Π) ηηο- Λέγει αυτών καΐ άλλην παρατήρησιν, τήγ τών 

ςυβ (ΙίείΐίρδΟΓμΧΠ θ1)86ΓνΑΐίθη6ΐη ηυβΒ είκα εί1)08 βρωμάτων, Ίουδαϊκήν μήλλνν^ ΰσπερ έστιν ώ τών 

6ΓΑ(, ^μ(1&^εΑ ιη^βίδ : §ίθΜ( «ϋβ^υπι ο1>8βΓν.&ϋο ήμ»ρων Ελληνική. ^ Λ 1.^^ «^βντα ^Ις φθοράγ. ψ 

6Γ8ΒεοηΐΠ1 βΠΐΙ. « ΟΐΙβΒ Οίηηί» εΟΓΓυΐηρυηΙυΓ. » Φθορ^ γάρ, φησιν, υπόκειναι έν τφ άφεδρώνι. 41 ΟΟΜΜΧΝΤ. ΙΝ ΒΡΙ8Τ. ΑΟ 001X168. II € Κατ^ τ& εντάλματα• » θ6χ 2«τι, φηνΐ, (^Το< & Α Ν&ΠΙ ΟΟΙΤυρϋοοί, ίηςαίΐ» βΟΙίΙ οΒηΟΧΜ ΐη βίοίηΐ)^ 7Λρ\ τούτων ν<{μος. Αι^νχαλίαι (ΙνΙν &νΟρώΐΕων 
χχΐ έντολ2{. Λέγιι $1 {> τεβρί ών οΐ πχρ^ *Ιουδ9{οΐ€ 
ιφεσούκροί ένβτέλλοντο Ιξωθβν ^ντων τοΟ ν<$(ΐ.<κ>, 
Τι π9φχγγ<λ{ας έλληνιχάς. « λ($γον μίν Ιχοντα. » 
Λιίγον έχει 9οφ{ας, ο6 πράγματα, μάλλον δΐ πιΟανο- 
λογ{ζς λ($γον ψιλάν• • Έν έθελοθρησχεί^. » *Γπο- 
χρινομένΐιΐν, φ^νΐν, ευλάβειαν &ν τ^ θρη«χε{^ χαΐ 
ταπεινοφροσι^ν τίνα, χαΐ σώματος χατοΜρρι^νηνιν. 
1 (Λχ έν τιμξ τινι. ι *0 γβρ θε^ς τιμήνας τ^ν άν- 
6ρΐι»πον, χαΐ χ&ρ^ ^ιέπλβσε, χαΐ τας τροφάς Ιχα- 
ρίσατο. Ούτοι ^ ου χέχρηνται ώς τιμ^, 8οθεΤ9ΐ 
τοΤς Ρρι&μβνι πρ^< τροφην τη; σαρχλς, &λλ* ώς 
φευχτοΤς χζΐ βλαβεροΤς. « Εΐ ο$ν νυνηγέρθητε• » 
Τό γαρ βάπτισμα, χαΐ θανάτου χαΐ έγέρσεακ τύπον έχει, ώσεί εΤπεν * Εΐ έπιστεύοατε Χριστώ, χαΐ 

πιττεύσζντες ΙβχπτίσΟητε, τα ανω ζητεΤτε, τα 6( ΙΏΟΓίΐΒ βΐ Γβ^υΓΓβεΐίοηίβΙνρυΐη ΙΐΑ^βΙ: 80 βΐάί- ΰΙΐΟ 6ΐ 8606880.. • ίτΟίΪΛ ρΠΒ06ρ(8. » ΝοΠ 6&Ι, «ίΐ» 

άβ ϊη$ άίτΐηλ 16Χ. ΟοοίΗη» αο ρηΒ66ρΙίοη68 ιαηΙ 
1ιοιιιίηιιιηΧοςυίΙοΓΑΐιΐ6ΐην6] <Ι6 Ιιίβ ηυ» 86ηίθΓ6$ 
αρυά ^ϋ(^8Β08 βχΐη Ι6{6ΐη ρΓβοίρίρέ&ηΐ : λυ( ά6 
βηΒοοηιιη ρηΒοβρΙίοηϊΒυδ•• Ου» ν6Γΐ)0 (6ηυ8 ςαί- 
άβίη 8ρ6θί6Πίΐ 1ΐΑΐ>6η(•»$ρβ€ΐ6ΐιι Ιι&1)6ηΙ β&ρί^ηΰφ, 
ηοη Γ6ΐη, ιη8{;ί8 &υΐ6ΐη Ι6ηυ6ΐη ρ6ηυΑ8!οηί8 ηϋο- 
η6ΐη. « Ρ6Γ 8υρ6Γ5ϋΙίοηβιη. • Ρί6(Α(6ΐη, ίηςυίΐ, 6ΐ 
ηοΑίη^Ι&ηη &ηίιηί Ιιυιηίϋ(8ΐ6Πίΐ)θθΓροη8ςυ6 οοοΐ6ΐη- 
ρΐυσι ρ6Γ δυροΓΒΐίΙίοβαπι ουίΐυιη βίιηιιΐ&ηΐ. • Νοη 
ίη 1ιοηοΓ6 Αΐίηυο. • 06υ5 6ηίιη ΙιοηοΓΑΐκΙο Ιιοιηί- 
ηβπ), 81118 ΓθΓΐη&ν!( ιη&ηίΙ)α8, 6ΐ 6ί1)08 ΐΑΐγίΙυβ 68( : 
Μ νιτο ηοη υΙυηΙυΓ Ι&η<ιυΑΐη ιηαη6Γ6 οί1>ί8 (ΙαΙϊι 
8(1 Αϋίη6η1υιη 08Πΐί8, 8β<1 ΐΑοςυοπι Γυ{ΐ6α(1ί8 ^^ 

ηθ€ίνί8. • 8ί ί^^ΗοΓ Γ68υΓΓ6Χί8(ί8. > Β^ρϋβΟΙ• 611101 |ν ούρανοΤς. Ταύτα γαρ γήϊνά έστι τα 8ογματα 
χαΐ πτωχά. • Ου 6 Χριστ<ίς έστι• » Πλέον ^μων 
ανήγαγε τον νουν. Μη μ($νον άρχεσΟεΙς τφ εΙπεΤν, 
Τα ανω, άλλακ χαΐ, Ου 6 Χριστές έν 8εξι^ ^(ου Πα- 
τρίς χιΑήμ?νος. « Μη τα έπΙ της γης. • ΕΤρηται 
γαρ $τι τα τοιουτ({?ροπα 8({γματα, ανθρώπων 
είσιν έπ^νοιαι χαΐ έντολα(. Τα $1 τοιαύτα, γήϊνα 
&μο}.ογουμένως έστΙν, έπεί χαΐ γήινοι οΐ ε5ρ<{ντες 
άνθρωποι ταΰτα. € ΧαΙ ή ζω^ 6μων χέχρυπ:αι. » 
Των γαρ &ληθω< Χριστιανιίν ζωή έστι ^ μέλλουσα. 
Ή μχντοι παρούσα, ε1χ({να μάλλον θανάτου II ζωής 
Ιχει, 8ταν τέως μελέτη ν θανάτου ποιηται τ^ν ζωή ν. 
Τοϋτο γαρ φιλοσοφίας βρος. ΚΕΦΑΑ β'. 

€ Παραίνεσις χαθάρσεως, άγιασμοϋ, φιλανθρωπ{ας, φι• 
λοθε<!τητο(, <ριλομ3^(ας, ψαλμφδίας, εύφημου ιΐς 
θε^ &αγωγης, ευχαριστίας. » 

• Οταν ^ Χριστές φανεροιιθτΐ ^ ζο»Λ ήμ-*^ι ^^'^ 
χ«1 6με?ς συν αυτψ φανεραιθήσεσθε έν Μξ^ι* 
Νεχρώσατε οδν τλ μέλη 5μων τα έπΙ της γης, 
πορνείαν, &χαθαρσ(αν, πάθος, έπιθυμ(αν χαχήν, χαΐ τ^ 
πλεονεςίαν ^τΐζ εστίν είδωλολατρεία δι* & ^Χ*^>^ ^ 
6ργη του βεοΰ έπΙ του; υίου; τη8 άπειθεΙας, έν 
οΤς χαΐ &μεΤς περιεπατήσατέ ποτέ, 8τε έζήτε έν 
αυτοΐίς. 

€ Οταν 6 Χριστή φανερωθ^. > Φανεροΰται δε πα- 
σιν έν τ^ ίνατίρ^ παρουσ{^, 8ταν άποδ(δωσιν έχά- 
στ^ρ χατλ τά Ιργα αύτου, τοΤς μέν, ζωην, τοΤς δέ 
θάνατον νοητών. « Συν α<^τφ φανεροιθήσεσθε έν δ<{ξ^• » 
Νυν γαρ τα έχάστου χέχρυπται Ιργα. Τ^τε 81 φάνε• 
ροϋτχι, των μέν έν δ($ξΐ[^, των 81 έν αίσχύν^. « Νε- 
χρώσατε οδν. » Πώς ουν οίνω εΤπας, νεχροι^ς 8ντας 
έζοΜπο^ησε χαΐ συνεζωοποίησε τφ Χριστφ, εΐ πάλιν 
νεχρωσαι χρ>^ ; ΚαΙ φαμεν, 8τι τι^ν μίν πρώτην 
νέχρωσιν έζωοποίησεν άφείς έν τφ βαπτ(σματι τας 
αμαρτίας ήμΤν, &λλ3ί &Τ ήμΤν ετέρας νεχρώσεως, 
ουχ Τνχ εαυτούς ταΤς άμαρτίαις νεχρώσωμεν, άλλ' 
Ιίνα τα πάθη πρλς τλ μη ένεργεΤν εΙς ^μας. « Τα μέλη 
'^μων. § Τ«υτέστΐ| τλ γή'ίνα του σώματος χα) των 

Ρατκοι. (Ηι. βΧΙΧ. 00Γ61 : δί εΓ6ϋϊ(Ιί8ΐί8 €ΙΐΠ8ΐ0,6ΐ 6Τ0(ΐ60ΐ68 1)Αρϋχ8ΰ 

68(ί8,8υρ6Γη& ηαφπίθ,ίά βδΐ,ηυφ ίη οοΒίίββυηΙ Η»6 
6θίιη ΙβΓΓβη» 306;6η8 8υηΙ (1θ8;π]8ΐ8.«υΐ)1 0ΙιΗ8ΐα8 
681.» Μ3|[ί8 ηο8ΚΓ8ΐη 6χΙυΙί( ιη6ηΐ6ΐιι, ηοη οοηΐ6η- 
Ιυ8 (1ίχΪ886 : 8υρ6Γη8; 187 86(1 6ΐί8πΐ9 111)1 €1ιη$• 

108 6δΙ 8(1 (ΐ6Χ(6Γ8ηΐ Ρ8ΐη8 86(ΐ6η8.•Νθη 161Τ6ΙΙ8. » 

ΟίοΙυιη 68ΐ 6ηίηι ηυο(1 1ιυ]υ8πιο<ϋ (Ιο||;πΐ8ΐ8, Ιιαιηί- 
ηυιη ίηνβη1<• βίηί 80 ρΓ«ΰ6ρϋοη68. Τ8ΐί8 ν6Γο 6886 
(βΓΓ6η8 ίη οοηΓοββο 68ΐ : ηαοηί8ΐη 61 ΐ6ΓΓ6ηί βιιηΐ 
Ιιοιηίηβ8 ςυί 1ι8Β3 ίην606ΓαηΙ. « Εΐ ▼1(8 ν68(Γ8 8ΐ)8- 
οοη(ϋΐ8 6>1. • Εοηιιη η&ιη(]υ6 ηυ! τ6Γ6 £ΙιΗ8(ί8ηι 
8αηΙ,68ΐ ΓυΙυΓ8 νί(8; ρΓ«:$6η8 η8ΐη(ΐυ6 ροΙίηβιηοΓ- 
ίί8 Ιΐ856ΐ ίιη8(?ίη6πι ςα8ΐη νίΐΦ, ςιΐ8η(1ο ίηΐθπαι 
ς ιηοΓϋβ ιη6<1ί(8ΐϊο ί8θίΐ νίΐΑηι. Ν8ΐη ίά ρΙιϋο8ορ1λί« 

βηίβ 80 ΙΟΓΟίίουβ 68ΐ. 

ΟΑΡϋΤ IX. 

ΕχΗοΓίαίίοαά ρητ§αΗοη€ηΐ9 ιβη(τ(ι/ΐΓαΙίοηβη»,6^• 
ηίρηίΐαίβίη, ρΜαΐ6ΐη^ άϊ$€βηά% αιηστ€9η^ οαη- 
ίητη ρ$αIηΜ^η^η^ ΙαύάαΟΙβηί Μβοίηάηίη ΟΰΐΐΜ 
ΰοηυέί'βαϋοηηη^ βί ^ναΐιατηίη αοϋοη^ηι. 

ΠΙ, 4-7. Οηηι^Ηβ ίηαηί/ΐηίαίΗε β^ΗΙ ΟΗτί$ίη$ 
νϋα ηο$ίΓα, ξηηο 6ί να ΰνηί %ρ90 ηιαη%(β$ΙαΗηίί^ 
ηί χη ρίοήη. ΜοΠχ^αίβ ι^ίΙιΐΓ ηί€ηι\)να νΜνα 
(6ΤΓ6$Ιηα : Βΐηρηιηι ^^ ίηιηχΗίΐάίΗαηί ^ τηοΓΪιιηι, 
€οη€ηρί$€βηΙ%αηι, ιηα/αηι, €ί αυαΗϋαιη (^ηα €Η 
ίάοίοΐαίηα : ο& ^ηα υαιντβ ιοίεί ίτα ΟΗ ίη /Μιο# 
€οηίαηια€€8^ ίηίβτ ςί»ο$ αηιΙη»ίαύαίί$ ^ηοηάαηΐρ 
Ι) οιιιη νίΌΘΤ€α$ ίη «//ί$. 

• εηιη(ΐιΐ6 πΐ8ηίΓ68ΐ8ΐυ8 ίυθΓΪΙ 01ιη8(ο8 » Μ&ηί- 
ί68ΐ85ίΙϋΓ οηιηΐΙ>υ8860ΐ]ηϋο 8ϋθ 8(1τ6η(υ^ ουπι Γ6(1- 
άί(ΐ6η( υηίουίηα6]ϋχΐ8 ορ6Γ8 δΐιβ, 1ιί8 ηυί(ΐ6ηι τί- 
(8ηίΐ, ίΙ1ί8 8ΐιΐ6Π] ιποπ6ΐη 8ρίΓί(ϋ8ΐ6ΐη. « Ουιη ίρ80 
ιη8ηίί68(8ΐ>ίηιίηί ίη κΙοπ8. » Νυηο ου]υ8<|η6γ Οο• 
οΐ]Ιΐ8 8αηΙ ορ6Γ8, Ιυηο 8ηΐ6Εη ιη8ηίΓ68(8ΐ)υη(υΓ : 
Ιιοηιπ) φΐίάοιη ίη κ1οη8, ίΙΙοΓαπι ν6Γ0 ίη ί^ηοηοί• 
ηί8.«ΜθΓ(ί6θ8(6 ί{ίΙιΐΓ. » Ουοιηοάο 6Γ{0 βυρβηυδ 
(Ιίχίδϋ : ΟυίΏ ιηοΓίυί 6$86ϋ8, ?ί?ί0ο8τί( νο8. 6ΐ υη8 
0ΟΠ1 01ιη5ΐο νίΐφ Γ68ΐί(αί(, 8ί Γυηυαι η^06886 681 
π)θΓ(ίβο8Γ6 ? Ει (Ιίοίπιυβ, ηυοά 8 ρηιη8 ηαί^Ιοαι 
ιηοΓίιΑοαΙίοηβ τίνίβθ8νίΙ Γοιηίββίβ ίη 1)8ρ1ί8ΐη8(6 
ρ6008(ί8 ηο$1η8 : 1 •9 86ά ορϋβ οβΙηοΜ» 8ΐί8 ηιοτ- 
Ιίβο8ΐίοη6, ηοη ιι( ηοβ ίρβοθ ρ6Γ ρ60€8ΐ8 ιηοιϋ• 

2 48 ΟΕΟϋΜΕΝΠ ΊΚΙΟΟΜ ΕΡΙ800ΡΙ 44 βΟβίηοβ, 86(Ι&ΙΓ60(υ8φη6νί[η6Χ6Γ2ΐηΙ&άνβΓκυ8η08. Α μελών φρονήματα. • Πόρνευαν. 9 Τ^ μάλιστα παρ- « Μ6ΐη1)Γ& Τ681Γ21. > Ηοο βδΐ, ΙβΓΓβηοβ εοΓροη8 αο 
ιη6Π)1)Γ0Γα(η 860808 6ΐ ΓαδΙαβ. < 8(υρΓϋΐη. ρ Ουοά 
η&(υΓ&1ίΐ6Γ,6ΐ ςυ&δί βχ ίρ80 οοΓροΓβ ιηαχίιηβ ηιοιίβ 

8ΐυΠ1 68(, ρΓ8Βρ08υίΙ. ϋβΪΓΚίβ ρυ(1θΓβ ΓβρΓΡδδ118, ηβ 

δίη^υΙ&δ ίπαρίβίΑΐβδ ηοιηίο&ΐίηι ΓβΙβχβΓβΙ,αίΙ * Ιιη- 
ιηυικϋΐίααι «Ια βΐίοδ εοηίαιη&εβδ.• Ναοί υΙους απιι- 
θείαςβΙίοδίηΟΓβάϋΙΐΙ&ΙίδνβΙίηούβάίβηΙίβΒ (ΙίχίΙ ρβη- 

ρΙίΓΟδίίοβ,,ρΓΟ 60 (]Ι10(1 6δΙ ΓΐΙίΟδ ίΐηρ6Γ5Ι138ίΙ)ίΙβδ νβΐ 

ηοη ο1)ΐ6ΐηρ6ΓαηΙβδ Οβί Ι6ς;ί5αδ. — « Α[ηΙ)υΐ3ΐ)&ιίδ ενοχλούν φυσιχώς, ΰσπερ τψ σώματι προτέθειχεν 
ΕΤτχ έπεςελθεΤν τχΤς άσεοείαις ονομαστι έρυθριάσας, 
φησίν, άκαθαρσ(αν. « ΈπΙ τους υΙου; της απεί- 
θειας. Πους απείθειας, » περιφραστιχώς τους 
άπειθουντας τοτς του θεοΰ νόμοις λέγει. — « Πε- 
ριεπατήσατέ ποτέ. « [ΒΑΖΙΑ.] Μετ' εγκωμίου 6 λό- 
γος, ώς νυν ου ζώντων έν αυτοΐς. Καΐ οδτως $ια μό- 
νον έγχώμιον εΐπεν, έπειοή παρακατιών άποΟέσθαι αύτα 
επιτάσσει. Ουδείς δε, 8 ουκ ϊγει άποτίθεται. συν 
νέον ςυοηϋ&ιη.»6υπιΙβυ(ΐ668(1ιίε86Γΐηοςιΐ2δίηϋηοηοηνίν&ηΙίηίΙ1ί8:6ΐ3(ΐ6ορΓορΐ6Γ8οΙυπιοοιΐ)ΐη6η(1&^^^ 
61 βοεοιηίυιη Ιιοε (ΙίχίΙ. ςυοηί&ιη ίη ρΓο^Γβδδυ ]αΙ)6ΐ ίρδ& ()6ροηϊ,ηυΙΙυδ&υ(6ΐη(ΐ6ροηίΐςυο(1 ηοη1ΐ3ΐ)6ΐ. 

ΙΙΙ^Β'ϋ.Νηηο αηΐβτη άβροηίΙόείνΟΒ ΟΥΠηία : « ΝυνΙ δέ άπόθεβ^ε και ύμετς τα πάντα, όργην, 

ίΤανη, ίηάίςηαϋοηβ/η^ πίαΙίΗαηΐ^ τηαΙβάίοεηΗαπί^ Ουμ^ν, κακίαν, βλασφημίαν, αΙσχρολογ(αν έκ 
ΙίΙΐγ%Ιθ(ΐνί€ηΙΐαχη αϋ ΟΤβ Όβ$ΐΓΟ. Νβ ΨηβηΙίατηίηΐ^τοχί στόματος υμών. Μη ψεύδεστε εΙς αλλήλους. 
α/ΐΙΜ αάΌ6Γ6η$ αΐίηίη : ςη% εχηίΒΐΐε νΒίβΤβτη Αο- Άπεκδυσάμενοι τ^ν παλαών ανθρωπον συν ταΤς 

πιΐΜΐη ηιιη /αο(Υ5 ηέίβ, βΐ ϊηάηί!>α8 ηονητη ^Η^ 
νεηοΌαίην αά α^ηιΐίοηβιη ίηχία ίτηαρίηβτη €)Η8 
φιι βοιίιϋάϋ ίΐίητη : ηΜ ηοη €8ΐ βΓ(£€η$ βΐ ία- 
άΰβη8^ οίτοητηΰίήο βΙ ρΓοερπϋητη^ ΒαΛανηε^ 
8(ηιϋια^ $€Γνίΐ8, Ιϋεν : $ΰά Οίηηία €ΐ ίη οηιηίύηΒ 

Ου6ΐη&(Ιιηοάϋπι τ&πα δΐιηΐ ηοιηίηΑ \τβ 6ΐ ίικίί- 
ρι&ΐίοηίδ, ίΐ3 ηυβΒδυΙ) ίρδίδ δ!£;ηί(ΐεΑηΙυΓ ρΐυπίηυπι 
ίηΐ6Γ 86 (ΙίίΤβΓυηΚ.ΕβΙ αυ(6πι θυμός ((]υο(Ι ίπάί^^πΑ- 
Ιίοηβιη ν6Γΐί(ηυ&, νβίαΐί Αεεβπδίο ηιΐφίΐαηι βΐ 6να- 
ροΓΑΐίο ϋουΐα ΑίΓβεΐίοηίδ : οργή ?6γο (ςυ&ιη ιγηοι 
άιχίιηυδ) ίιηπίΑηβηδ ϋοΙοΓ αε (Ιυπιηδ ίπηρβίυδ αιΙ πράξεσιν αυτοϋ, και ένδυσάμενοι τον νέον τ^ν 
άνζκαινούμενον εις έπίγνωσιν κατ' εικόνα του κτί- 
σαντος αύτ^ν, 8που ουκ Ινι Ελλην καΐ 'ΐουδαΤος, 
περιτομ^ καΐ άκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, 
δούλος ελεύθερος, άλλα πάντα καΐ έν πάσι 
Χριστός. 

* Ωσπερ τα ονόματα διάφορα, θυμού καΐ όργης, 
ούτως καΐ τα {ητ' αυτών σημαινόμενα πλείστον αλ- 
λήλων διαφέρει. Εστί γαρ Θυμ2>ς μίν, οΤον Ιξαψ(ς 
τις και άναθυμίασις όξεΤα του πάθους, όργη δέ, έμ- 
μονος λύττη, και 6ρμη διαρκής, πρ^ς την των ήδικη- 
κότων άντίδοσιν, ΰσπερ όργώσης της ψυχής πρ^ς 
ΓβρβΠδίοηβΐη Ιΐίδ Γαείβΐκίαπί ςυί ίηΙυΙβΓυηΚ ίη]ϋ•^την αμυναν. Εΐδέναι οδν χρή, 6τι κατ* άμφοτέρας Γίαιη, ν6ΐα1ί &ηίπι» &ρρ6(6ΐι1ί8 νίικϋίείαπι. 8είΓ6 
ί^ϋαΓ οροΓίβΙ (]αϋ(1 είπεα υίΓυιηςιιβ ΙιοΓυιη έ^ίΤβε- 
Ιαυτη άβΐίηηυυηΐ Ιιοιηίηβδ : αυΐ ίηδ&η6 αε ΙβπιβΓβ 
εοοηιηοΐί ^(ΙνβΓδυδ 608 ηυΐ ίΓΓίΙαΓυηΙ, &υ( ϋοίοδβ 
«ο ίηΗί(1ίθ56 &ρρβΐ6ηΐ68 608 ηυί εοηΐΓίδΚ&ΓυηΙ : 
ςυβΒ βιηύο ηοΐιίδ ο1)δ6Γν&η(ΐ8 6( ε3ν6η(1& δυηΐ, δί 
ρΗυδ Αΐιίιηί ιηο(ΐ68(ί&ιη βάοού δίιηαδ. • ΤυΓρίΙο- 
ηυ6η(ί&ιη. » ΟοηΙ&πιίη&Ι βηίιη 08 ηιιοδ &(1 Οβυιη 
Ιαυϋίίικίυπι ίαείυιη 681. « Ουί (^χιιίδΐίδ ν6ΐ6Γ6[η Ιιο- 
ηιίη6πι.» 1•• ν6ΐ6Γ6ΐη Ιιοίηίη6ΐη πιοη8 6δ( ίη 
δεήρΐϋπδ Αρρ6ΐ1αΓ6 ίηνβΙβΓ&Ιαηι 6ΐ]3ΐη ιη&ΓείιΙυιη 
&εΐ3ΐ]|[υ6ηΐ6ΐηρ6Γνί(&πι, ςυββ ίη ρβεεαίίδ ιΐ6[;ίΙυΓ, 
βΐ ςιιί ηοηάυηι ρ6Γ Οάβπι ίη ΟΙϊΓίδΙαπι 1)3ρ1ίδηΐ3ΐ6 τας διαθέσεις πλημμελούσιν ο\ αίνθρωποι, {} μανι- 
κώς και έμπλήκτως κατά τών παρο^υνάντων κινού- 
μενοι, Ι) δολερώς καΐ έπιβούλως τους λύπησαν τας 
ένεδρεύοντες, απερ αμφότερα φυλακτέον ήμΐίν, την 
ταπεινοφροσύνην προπαιδευθέντας. < Αίσχρολογίαν. » 
'ΡυποΤ γαρ το εΙς δοςολογίαν Θεού πεποιημένον στό- 
μα. « *Απεκδυσάμενοι τ^ν παλαιό ν ανθρωπον. > Πα- 
λαιών ανθριαπον εθος καλεΤν ττ| Γραφτή, τ^ν πεπα- 
λαιωμένον και κατασεσηπότα και ένησθενηκότα ταΤς 
όμαρτίαις β(ον, τον μήπω δια της εΙς Χριστών πί- 
στεως τφ βαπτίσματι άναγεννηθέντα καΐ καινοποιη- 
θέντα. Τον νέον, τ^ν άνακαΐνούμενον. Ο γαρ έν 
άρετ^ βίος, άει νεάζει, καν δός^ γ^ΐρ^ν σωματικώς. Γ6^6η6Γ3ΐυ8 βδΐ &ε Γ6ηον3ΐϋ8 : ηονοπΐ νβΓΟ ςυί^άλλάθάλλει πνευματικώς. « Κατ* εΙκόνα τού κτίσζν- ΓβηοναΙαδ 68(. ΥίΙα βηίπι, ηιι^β ίη νίηυΐ6 β^ίΙκΓ, 
86Π)ρ6Γ ίηηοναί : 6ΐ δί νίιΙεΑίυρ δβη6δεβΓ6 εοπρο- 
Γ&ΙίΙιτ, ΥΪΓβδείΙ Ιαιηβη αε βοΓβΙ δρίΓίΙυ3ΐίΐ6Γ. 
« ΙυχΙα ίιτ)3£[ίη6πι 6]υδ, ςαί οοηάίϋίΐ ίίΐυπι. > Ουί 
βηίπι Ιαΐίβ 6δΙ, Οβί ρυΓ3πι 86ΓνΑΐ ίπ)3^ίη6πι ι^υί 
ίρδυπι εοηιΙί(Ιίι, ίηΓ^ϊΐ ίοΓίΙ)υ8 ε3Γ3€(6Γί1)υ8 3ε £γγο- 
ΓΪϋυδ ηοη ρ6ΓΠΐίδΐ3πι. € υΐ)ί ηοη βδΐ. • Ηοε 6δΙ, 
3ρυ(1 01ΐΓί8(υπι, 3ρα(1 βάεηι. « Οηί)ηί3 6ΐ ίη οίηηί- 
1)υ8 ΟΐΓίδΙυβ. > δίηυί(ΐ6Πΐ ςυί3 οηαηβδ υηυηι εοΓ- 
ρυδ ίπείί δυιηυδ, €1ιπδ1υηι ίΐ3ΐ)βη1βδ €3ρϋΙ, η)6η!ο 
οπιηία ηοΙ)ί8 68ΐ ΟΙιηδΙαδ, βΐ δ3ΐν3(0Γ, 6( Οο- τος αυτόν. > Ό γαρ τοιούτος, ττ,ν εΙκόνα του κτίσαν- 
σαντος αύτ^ν θεού κεκαθαρμένην φυλάττει, άμιγη 
τών κάτψ χαρακτήρων και πλανωμένων. « Οπου 
ουκ Ινι. ) Τουτέστι, παρά Χριστφ, παρά ττ^ πίστει. » 
« Τά πάντα καΐ έν πάσι Χριστός. » Επειδή γάρ ο 
πάντες εν σώμα γινόμεθα Χριστών έχοντες κεφαλήν, 
εΐκότως πάντα ήμΤν 6 Χρίστος, καΐ Σωττ^ρ, και Κύριος, 
και θε^ς, και κεφαλή, καΐ άρχιερευς, και θύμα. *£ν 
πασιν Δν, φησιν, ή πράγμασιν, ή τοΤς της ζωής ημών 
συνεκτικούς, ή έν πάσι ν ήμΤν. Ουκ Ιστι γάρ φησι, προ- 
σωποληψία παρά τφ θεψ. πιίηυδ, 6ΐ 1)6ϋ8, 6( ε3ρυΚ, 6( ροηΙίΓβχ, 6( νιε1ίπΐ3. ΕδΙ ίη οη)ηίΐ)υ8, ίηςαίΐ, ρηΐ3 Γ6ΐ)α8« 3υ( 3ε1ί1)υ8 
νίΐββ ηοδίΓβΒ : 3ύΙ ίη οπιηί1)αδ ηοΐιίδ. Νοη 6δΙ βηίπα, ίηηηίΐ, ρ6Γ8οη9Β ΓβδρβεΙοδ 3ρυ(1 Οβαπι. 

Ιϊί^ίίΑΐ>.8ίί»8ΐρίΙηΓίηάηίΐΙαη^ηαΐη6ΐ€€ΗΟεί € ^Ενδύσασθε ούν ώς εκλεκτοί τού θεού άγιοι 
$αηθΗαΰά%ΐ€ζανΐ$ΟβΓαίηί96Γαίίθηηϊη,€θηΐίΙαί6ηΐ^ χχι ήγαπημένοι, σπλάγχνα οίκτιρμών, χρηστό- 
ηΐθά$$Ιίαίη,ηΜη»η€ίηά%ηβηΐ^ΐ€η%Ιαΐ€ηί,8Ηΐ[βΤβηΐ€$ τητα, ταπεινοφροσύνην, πρ<]ΐότητα, μακροθυμίαν, 45 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ 001088. 46 αν€χομ<ν<κ αλλήλων, κβΐ χβφιζίίμιβνοι έβιυτοΤς,Λ νο« ^119109191, ^1 ^ΟΙΙΐΙοηαηΙ^λ ΐ;0&1> ΙΙΙΙΐΙΐΙΟβί φΚΙ* 
έβν τις ΐζ^ τινβ ϊγ^ μομφήν. Καθώς Χ«1 & Χρί- 
στος έχ«ρ(σβτο δμιΤν, οδτως καΐ υμεΐς. Έιτι πασι 
δε τούτοις τλν άγάπην, ίτις έ«1 σύν&σμ,ος 
της τ<λει^τος, χα2 ή ειρήνη του θεού βρ«βεοέτω έν 
τχΤς χχρ^αις 6μών, εΙς ην καΐ έχλήθητε έν ένΐ σώματι 
«ι βυχ^ριστοι γινεβθε. λ 

42τκερ γαρ 6 γυμνές Ισθητος &9χημονεΤ, ούτως 
χχί δ τών αρετών γ>μν<{ς. ΐ έπειέ^ άεΐ άχώρι- 
τιον ημών είναι δεΤ τί^ν ^την, ώσπερ τ^ Ιμάτιον. 
• £1Iλα^(να οίχτιρμών. > 06χ απλώς άγάπην, άλλα 
ττ»ν κατά φύσιν τοΤς γονεϋσι ιφί>ς τ» τέκνα έν^πβ^ρ- 
χουσαν. « Μομφήν. » Ηγουν μέμψιν. » Καθώς καΐ 
4 Χριβτ^ έχαρίσατο 6μΤν. • Τ^ παρά&ιγμα τοδ Χρι- αάν€Τ9ΐί8 αΐιςηβηί ΗαΙηίβτϋ 9»^*^^μ, φίβηιαάηιΟ' 
άηΐΗ ΟΗηΒΐηβ οοηΛσηανιί νοΜ$^ ϋα €ί νο$. 8ηρ6Γ 
οηίηία αηΐβτη Η(Κ€ εΐιαηίαίειη^ ^ηω μΙ νίη^ιιίΐΜ 
ρ6τί€€Ησηί8^ βί ραχ ΟΗ ίηοά^τΗητ ί» ΰοτϋΙ}^ 
υβ$ίΗ8^ %η φίατη Η νοοαΗ €$1%$ ϊη ηηο οστροτε : 

€ί ^Ταϋ 8ίΙί8. 

Ου6ΐη&(]ιηο(]υιη βηΐιη νββίβ ηιιάυβ ίηάβοοΓβ 86 
Κ6η(, ί(Α 6( ηυί ηικίυβ ββΐ τίΓΐυϋ&αβ• ΑυΙ ςιιίλ 
ηαηηβαιιη & ηοΐιίδ ββρ&Γ&τί (1β1)6ΐ τίΓΐυβ («ηιιοιιιη 
νβδίίδ. « ΥίβΰβΓΑ /ηιββηεοΓάί». » Νοη ςυιιΐβπιοιιη- 
ηυβ ΑΐηοΓβιη, ββά βυιη ηαί ηαΙιΐΓλ ρλτβηΐίίηβίηββΐ 
6Γ{;2 6Ηθ8. ε ΟυβΓβΙ&πι : » βίνβ &οοο8&1ίοη6ΐη βΐ 
ςυβ$(υ8. « Οϋβιη&άπιοάυιη Ο^ΗβΙυβ οοο(1οη«τίΙ στοϋ έλΟών έν μεσ•^, ού μ^ον, τλ συγχωρεΤν νυμβου- Β νοΙ)ί8. » Αά(]υθ(θ ίπ ΐηβύϊυΐη ΟΗπδϋ βΧβΠίρΙο ηοη λευει, &λλα χαΐ το άγαπ^ καΐ εύεργεοεΤν τους προν- 
χεκρουκ(!τας ήμΤν, καΐ αύτην την ψυχην 6π1ρ των 
έχθρων και ιφοσκεχρυχό'ΐων τιθεναι. Ούτω γ^ 
και ο Χρίστος πεποιηκεν. ε Έπι ττασι δε τούτοις 
την άγάπην. • *£ιιειδη 2νι χαΐ χαριζ<$μενον μή 
έγχκ^ καΙ τ^ &γαπ^ν ιεαραινεΤ. Σύνδεσμον δέ τήν 
αγ»»^ν καλεί, δηλών εύθί>ς διαλύεσθαι τα είρημένα 
ανω, χωρίς &γαπης ^ντα. « ΚαΙ ή εΙρήνη. » Κα( 
τοι εΐνών αγάπη ν, ουκ ετι ώφειλεν είρήνην συμ- 
βοίλλεύειν. *Αλλ' έπειδη Ινι έκ πολλής άγβίπης έγκα- 
λεΤν άεΐ, καΐ έκ τούτου διαλύειν την άγάπην, καΐ τ^ 
ειρήνην εχεΤν πζραΤνεΤ. α Του θεού. » Ενι γαρ κα\ 
κακώς είρηνεύειν, ωσπερ καΐ καλώς μάχεσθαι. *Λλλα 
την κατβ θε^ εΙρήνην λέγω« φησίν. € Βραβευέτω ΙαηΙιιιη 8υ&<]θΐ ίκηοδοβΓβ, τβΓυιη βΙίΑΐη 4ίΗ|[βΓβ λο 
ΙιβηβΓ&οβΓβ Ιιίβ ςυί ηο8 οββηϋβηιηΐ, ίρβ&χη «ιί- 
χη3πι ρΓΟ Ιιίδ, ςυί οΙΓβηϋβηιηΙ ίηίιηίαβ ροηβΓβ : 
ηαιη ίΐα 6( ΟΙιηβΙυβ ΓβοίΙ. « δυρβΓ οιηηί& &υ1βιη 
Ιι»ο οΙίΑΠίΑΐβιη. » 140 Οϋοηίαιη εοη(ίη|;ϋ βϋλΐη 
βυιη ςυί €οη(Ιοη3( ηοη (1ίΙί£[6Γ6, 6χΙΐ0Γΐ&ΙαΓ ηαο- 
ςιΐ6 οίά οΙι&ηΙ&ΐ6πι. Υίηουΐυπ) Αΐιΐ6πι όίαΙ εΐι&τίΐβ- 
ΐ€ΐη : 8ί|;ηίβΰ&η8 β« ηυ» άΐοΐα 8υηΙ βΜίιη (1ί88θ1νί, 
81 $ίηβ εΙίΑΓίΐΗΐβ 8ίη(. « ΕΙ ραχ. » Αίςυί ουηι οΙια- 
ηΙ&Ιβιη (Ιίχί886(, ]απι ηοη ΓυίΙ ορυ^ ραοβιη εοη8ΐι• 
ΙβΓβ. δβά ηυοηί&πι οοηΐίη^ίΐ 6χ πιυΐΐιι εΙι&ιΐΐΑΐβ 

56Π)ρ6Γ Γβ^Ι&Γ^υβΓβ &1ςϋΰ ΗίπΟ (1ί88θ1ν6Γ6 ΟΐΐλΓίΐΑ- 

Ιβπι, 6ΐί3ηι ραοβηι ΙιαΙ)6Γ6&(Ιπιοη6( « Οβί. • Οοη- 
ϋηζίΐ βηίιη ιη&ΐ6 ρ&εβπι Ιι&1>6Γ6, ςυβιηαιίιηοάυπι έν ταΤς καρδίαις υμών. » Έπειδη οΐ λογισμοί πο- Ο 6( ΠΙβΙρ ρυ^η^Γβ 860 (ϋδ8ί(ΐ6Γ6: 86(1 ρΑ€6ηΐ,ίηςυίΐ, λεμηϋςι πολλάκις, μεσιτεύειν έν ταΤς καρδ{αις τήν 
ε'φήνην βούλεται, κχΐ έξορ(ζειν του; εναντίους λο- 
γισμούς, « *Εν ένΙ σώματι. » Δια γαρ τ6 εΙρήνην 
Ιχειν, ωκον($μησεν 6 Χριστές τους πάντας εν σώμα 
-βοιή^αι, και αυτ^ είναι ημών κεφαλή, ?να τούτφ 
'τψ τρύπψ της πρ6ς αλλήλους άποσχώμεθα μάχης, 
καΐ ε->χαριστώμεν τω ταύτην ήμΤν την συνάφειαν χαρι- 
σάμενη. 

ΚΕΦΑΑ. Γ. 

« Τσ προς τους οΙκείους &μονοητικώς• » 

« *0 λύγος του Χριστού ένοικε{τω έν υμίν πλου- 

«ίως, Ιν πάσ^ σοφί^ διδάσκοντες καΐ νουθε- 

νοΟντκς εαυτούς ψαλμοΤς καΐ δμνοις καΐ φδαΤς 

ΐΤνευματικαΤς έν χάριτι, |δοντες έν τ^ καρδ{9 ςυβΒ 86οτιηΊιιιη 06υπι ββΚ, (Ιίοο. « ΜοιΙβΓβΙυΓ Ιη 
εοΓ(1ίΙ)υδ ν68ΐη$, » Ουοηί&ιη ριΐ||;η&η( ΓΓ6ηυ6η(6Γ 
6θ|(ίΚ&ΐΐοη68, ΑΓ^ίΙπιη νυΐΐ 1^886 ρ&06ηι ίη οοΓϋί- 
1)118, 30 Γ6ΐ6|ζαΓβ εοηΙηΗαδ οο£;ίΙιι(ίοη68. < Ιη υηο 
οοΓροΓβ. » 0Γ(ϋη&νίΙ η&ιηηαΰ βΙιη8(α8 υ1 ρ&οβηι 
1ΐ3ΐ)6η(1ο οηιη68 υηυιη €0Γρα8 εΠΙοί&ηΙ, 6ΐ !ρ8β 8ί( 
ηο8ΐΓηιη εαρυΐ : υΐ Ιίοο ιηοίΐο πιυΐυαιη ίη(6Γ ηο8 
(ϋί>8ί(1ίαιη Γυκί&ιηυδ, 6ΐ κΓΑΐίβ8 61 βι^ΑΟΐυβ,ηυί Ιι&ηο 
1&Γ{ί(υ8 68( ^οη^υη^ι^οη6Iη. 

ΟΑΡϋΤ Χ. 

Οη<Β αά βοηϋΟΓάίαίη €τρα (αιηίΙ%ατ68 8ρβ€ίαηέ. 

III, 16-21 . Ξαιηο 0Ητί8ΐ% ΚαϋίβΙ %η νο6ί8ορι<- 

Ιβηίβ, οητΛ οίηηχ 8αρί€ηΗα^ άθ€€ί€ηηβ αο Γοιηιιιο- 

ηείθ νθ8 ίπνίΰβίη οαηΜίΜ βΙ Ιαηάίΰη8 αε οαηΗΙ^- 

1118 8ρίηΙηαΙίΙηί8 %η ρναϋα^ οαη6ηΐ08 ίη €οτάβ ν^- •^ών τφ Κυρ<ψ, καΐ παν δ τι £ν ποιήτε ένλύγφ^ίΓΟ ΟοΠΙ^ηΟ. Εΐ (ΙΗ%ά(ΐηίά €§01^08 8€ΤΤηοη6αΗί 
^ έν εργγ, πάντα έν ονύματι Κυρ{ου *Ιησου, ε'>- ίοΟίΟ^Οίηηία %η ηοίηίηβ ΟοίΠηί ^β8V (οοϋβ^ ρταΙία8 χαρι^τοΰντες τφ θεψ καΐ ΩατρΙ δι* αδτου. Αΐ γυναΤκες 
νκοτίνσεσθε τοΤς Ιδίοις άνδράσιν, ως άνήκίν έν Κυρ{ψ, 
0( ανορες αγαπάτε τα; γυνχΤκας, καΐ μή πικραίνεσθε 
'ζρ&ς α•νΕάς. Τα τέκνα υπακούετε τοΤς γονεΰσι κατά 
πάντα. Τούτο γάρ έστιν ευάρεστον τφ Κυρ(φ. 01 
πζτάρες μή έρεθ^ετε τα τέκνα 6μών, Τ να μή άθυμώ- 
σιν. > 

Ενται δέ, το τας διδασκαλίας και τα δ($γματα 
τοΰ Σωτήρος ημών *Ιησου Χρίστου ένοικεΤν έν ήμΤν 
έν 'πολλ^ δαψιλε'4 δια της τών Γραφών έρεύνης. 
« Ψ'ιλμοΤς και υμνοις. • Πρώτον το απονον εΤπεν, 
€τι Μα τ^πνύτητα ΰποκλέπτει τ^ν κόπον. Ο δέ αςεηΐ68 Ώεο βΐ Ραίηροτ ίΙΙηηι. νχοτ€8^ 8ηΜ%1(ζ 
€8ΐοΐ€ ρηφήί8 ΌίΗ8, 8ί€ηΗ οοηνεηίΐ ίη Οαηίίηο, 
Κίτί, άίίΐριΐβ ΗΧϋΤβ8, βί ηε 8x08 αηιαηΐεηΐϊ αάυετ• 
8118 χ11α8. Ριία, οΐβάίίε ραιβηΙίΙίν8 $η οηιηίΙηί8 : 
Ιιοο $ηίίη ύεηΒρΙαοβΙ Οοηιχηο. Ραίνβε, ηβ ρνονοΰβ- 
1X8 ΗΙ>$Γ08 ν€8ίΓ08^ 116 ά€8ροηά€αηί αηχίηηηί. 

141 0οηιίη86ΐ &αΐ6ηίΐ (1οο1ηη&8 αο (Ιο^πίλΙα 8&Ι- 
νβΙοΓίδ ηο8(Γϋ68υ εΐΐΓΪδΙί ίη ηκι^ηα ορυΐ6ηΙί& Ιιώί- 
13Γ6 ίη ηοΒίδ ρ6Γ δοηρΙηηίΓυπι 86ΓθΙίηίυηι•• ε&ηΐί- 
1)08 6ΐ Ι&υ(Ιί5υ3.ι»ΡΗιηαπι (Ιίχΐΐ ηυοά ΙλΙιΟΓβ € νβΙ 
<1οίΑ ]υ€οη(1ίΙ«ΐ6 ΙοΙΙίΙ αιοΐ68ΐί«ηι, ΐΑα8 ψβΓΟ Φι^ α ΟΕαυΜΕΝίι τκκιολ: ΕΡίβαορι 48 Η7ΐηηθ80&ηΙυ8&ηθΙίθΓ β8ΐ:8υρ6ΓηδΒη&ηί)ςυ6νίΓ- Αυμνος του ψχλμού άγιώτερος. ΑΙ γαρ όίνω δυνάμεις, Ιυΐ65 Οβυπι Ι^υϊΙ&ηΙ, ηοη ο&ηιιη(. « Ιη ^γαΙΙα. » Ρογ 
ΚΓΑΐί&ιη α δρίπΐυ δβηείο Α2Χ2ΛΆ Ιιββο ΓαεβΓβ &(1ίηο- 
η6(908(6η(ΐ65 ηοη ρο886 δίηβ %τ2Χ\λ ίαιρΙβΓβ Ιαΐία. 

€ Ιη €0Γ(ΐ6 νβ8(Γ0. » ΜΟΠ 8ίΐηρ1ίθΐΐ6Γ δοΐο ΟΓβ: 030) 

Ιιοε ηοη βδΐ Οβο βαηβΓβ, 86(1 ίη αβΓβ Ιοηυΐ : ηβςυβ 
αά οδΙβηΚΑΐίοηβπ) 86(1 οεευΙίΑ ορβΓ&Ιίοπβ. «Οιηπία 
ίηηοιηίηβ Οοπ)ίηί. » Ιρβυιηβ&ΙναΙοΓβιη βίβαχίΐία• 
!θΓ6Πΐ ίη ϋπιηίορ6Γ6&ο 86Γπιοη6 ίηνοϋβηΐβδ.α ΡβΓ 
ϋΐυπι. 9 Β66(6 (ΙίείΙυΓ : ΡβΓ ίρδυηι 6ΐ ευπιίρδο,ΐιοο 
ςυί(ΐ6πι ρΓορΙβΓ 8Β(]υαΙίΙ&ΐ6ΐΏ 6(€οηδυΙ)δΐ3ηΙί&Ιι1α- 
Ιβπι 2(1 Ρ&ΐΓβπι : ΐ11υ(1 νβΓΟ ()υΐ& ιηβεΙί&ΙοΓ ηοδΙβΓβΙ 
ροηΙίΓβχ ββή (ϋ^ηαΐϋδ βδΐ, (]ϋ3η(Ιο ΥβΓίιυιη οαΓο 
ίαοΐιιηι 68ΐ, 3ϋχ(α 8εηρΙυΓ&π). « ϋχοΓβδ, 8ϋ1)(1ίΐ8Β υμνοΰσι τ^ν θεον, ο^ ψάλλουνι. > Έν χάριτι. » Δια 
της παρά του αγίου Πνεύματος δοθείσης χάριτος 
ταύτα ποιεΤν παραινεΤ, οεικνυ; δι'χα χάριτος μη δύ- 
νασθχι πληρούν 'ζ% τοιαύτα, β *Εν τ^ καρδί^ υμύν, » 
Μη απλώς μ(>νω στοματι. Τούτο •^λ^ ουκ εστίν 
^'δειν θεψ, άλλ' ε*.ς αέρα λαλεΤν. Και μη προς έπ(- 
δβιξιν, αλλά δια κρτπτής εργασίας. < Πάντα έν δν<5- 
ματι Κυρίου. > Αύτον παντός έργου καΐ λόγου 
Σωτήρα και βοηθών επικαλούμενοι, ι Δι' αυτού. » 
Το δι' αυτού καΐ συν αύτψ καλώς λέγεται, τ?ϊ μεν 
διά τ^ ίσον και δ(χοούσιον τψ Πατρι, το δε, επειδή 
μεσίτης ημών και άρχιερευς ήςίωσε γενέσθ7ΐ, δτε 
ό Λόγος σάρς έγένετο κατά τήν Γραφήν. € Αΐ γυ- Β 68(θΐ6. » Ουπί βηίπΐ 6ξϋ Ιίϋί, Ιυςυβ Πΐϋΐί νίοίδδίΐη ^ να'ίκες, υποστάσσεσθε. » Οταν γάρ συ μεν έμοι, έγώ 

&υΙ))ίάπιιΐΓ, (|αοιηοιΙο ροΐβδί (ΐυί(1ρί&ιη εοηίΓα νο- 
Ιυηΐ&Ιβπι οοηϋη{[6Γ6? 8υΙ>]β€ΐίοη6ΐη &υ1βπι βδδβ 
νηΗ, ηοη βχ δίιηυΐ&ΐίοηο ααΐ &(1 ρΐαεβηϋυη) Ιιοπιί- 
ηϋ)υ8, 86(1 ίη ΙίπΐϋΓβ ϋΙΐΓίδΙί. « δίουΐ εοηνβηίΐ ίη 
Οοαιίηο. • Ηοε βδΐ, νβΐυΐί (Ι^οβηδ 68( ίη Οοπιίηο? 
06€6(&υΐ6Π) ίη Οοπιίηο» υΐ υχοΓ ςυί(1βπι 8υ})(1ίΙ& 
811, νίΓ &υΐ6Πΐ ίρδ&π) άίΙί{;&1. « νίπ, (Ιίϋ^ίΐβ ϋχο- 
Γβδ.» Εο8 ηΑΐη()υ6 ςυί οϋβίΐίβηΐίαπι ΓονβΓβ (Ιβϋβηΐ, 
ρΓ£ΒθίρίΙο((1ί1ί^&ηΙ υχοΓβδ, ΙίϋβΓΟδ, δβΓΥΟδ : ςυβπι- 
ςιΐ6 ροηβηδ ]υχ(Α οΙ)6(1ί6πΐί26 ρΓορο^ίΐίοηβίη. « £( 
ηβ 8ίΐίδ αηι&ΓυΙβηιί &(1ν6Γδυδ ίΐΐβδ. • 5εϋ 6Χ πιυΐΐο 
ςυοςυβ &πιοΓ6δ ρυςηαδ οππ : ί(1είΓθο ευπι (ΙίΙοε- 
Ιίοηβηι ρΓορυδϋίδδβΙ, δυ1)|υηχίΙ : Εΐ ηβ δίΐίδ αηοΑ- 
Γϋίβηΐί. α Ρ&Γ6ηΙί1)υδ ίη οπιηί1)υδ : » βχεορίίδ Ιιίδ 6έ σοι Οποτέταγμαι, πως ένι τι των άοουλήτων 
συμβήναι ^ Τήν δε 5ποταγήν, ου καθ* υπόκρισιν ή 
άνΟρωπαρέσκειαν βούλεται εΐναι, αλλ' έν φό^ 
Χριστού, α ιίς.άνήκεν έν Κυρίψ. » Τουτέστιν, ώς 
πρέπει έν Κυρίψ. Έν δε Κυρ'ψ πρέπει, τήν μεν 
γυναίκα ύποτάσσεσΟαι, τον δε ανδρζ αγαπάν α'!>τήν. 
< 01 άνδρες, αγαπάτε τάς γυναΤκας. β Οτι τους 
τήν ύπακοήν οφείλοντας ύπέχειν, άγαπ^^ προσιάσ- 
σει, τάς γυναΤκας, τά τέκνα, τους δούλους, εκαστον 
τιθείς κατά τήν άναλογίαν της υπακοής. < Και μ^ 
πικραίνεσθε προς αυτας. » ΟΠε και άπ^ πολλής 
βγάττης, μάχας τικτομένας, διο τήν άγάπην προθεις, 
τί> μή πικραίνεσθε έπήγχγεν, ΤοΤς γονεύσι κατά 
πάντα, • δί^α των εΙς άσέβειαν φερόντων, α Τούτο 
ςοφ 8(1 ίπίρίβίαΐβπΐ ίβΡυηΙ. • Ηοε βηίπΐ 1)6η6ρ1&ε6ΐς γάρ έστιν εύάρεστον τφ Κυρίφ. » Καΐ νόμον τίθησι τ^ν 
ϋοίηίηο. 9 ί6ξ6Π1 εΐίαπί ροηίΐ, ςυ® θΙ)6(1ί6Πΐίααΐ τήν υπακοήν νομοθετούντα, πλέον έντρέπων τά τίκνα. 

8ΐ&1ϋ&(, ΓιΙίοδ ηι&{;ί8 βχΙιοΓί&ηδ. « Νβ (ΙβδροηιΙβιιυΙ 
Βηίαιυαι. % ΕδΙ υ1)ί βΐίβπι εοηηίν6Γθ(ΐ6ΐ)6ΐΐ8,ιη(ΐϋί(, 
06 ρβΓροΙυο ΐΓίδΐ6δ, Γ6(1ιΐ3ηΙυΓ εοηΙοηΙίοδίοΓβδ. 
\]1^^%^^.8€τυί^ο\)€άΗ€ρ6νοίηηίαάοη\ίηί8&Βοΐίη- 

άηηίοαιιΐ€ηι^ηοηο\>Ββ(}η%ί&α(Ιθ€ηΙΐλίίΐ€χΗ\1)ίίή,ίω^' 
^ηοίηΗοτηιηίύηϋ ρΐαΰβνβ 9ίηά6ΐιΙβ$,8€ύ€αιη Βύτιρϋ- 

οίΐαίε €θί'άί$ ϋτηβηίβΒ ΟβηηιΛ ά^Εί ςηίάςηΐά β€6- 

ήϋε,βχαηίτηοορβΓβϊηίηί^ίαηςΗατη ϋοιπίπο βΐηοη 

ΗθίηίηΛη$^$θί€Λΐη ιιηοά α ϋυιηίηο ν6€ίρί€ΐί8ηΐ6τ- 

ΰβάβτη ΗχτβάΗαΙίΒ. Ναηι ΟοΜίηοαίήΒίοεβηήίίΒ. 

ϋωίενίΐιη φιΐ ίηϊςηβ αρΗ νβ(βΓ€ΐ ρβϋΰαΐηηι απητη^ 

βΐ ηοη €$ί ρα'εοηωϋτη τβΒρβαηΒ. « "ίνα μή άθυμώσιν » Εστιν δτε και παρορ^ οφεί- 
λετε, φησίν, "να μή άθυμούντε; άεΐ φιλονεικότεροι γέ- 
νωνται. 

« ΟΙ δούλοι υπακούετε κατά πάντα τοΤς κατά 
σάρκα κυρίοις μή έν όφθζλμοδουλείζις ως άν- 
θρωπάρεσκοι, άλλ* έν έν άπλότητι καρδίας, φόβου- 
μενοι τ^ν θεόν. Και παν 8 τι έάν ποιήτε, έκ 
ψυχής εργάζεσθε ώ; τψ Κυρίω, και ουκ άνθρώ- 
ποις, είδότες οτι άπο Κυρίου άπολήψεσθε τήν 
άνϊαπόοοιιν της κληρονομιάς. Τψ γάρ Κυρίψ Χριστψ 
δουλεύετε. Ό δΐ άδικων, κομιεΤται δ ήοίχησεν, παΐ ούκ 
εστί προσωποληψία. α 
δΟΓΥΟδ ΟΟηδοΙαΙυΓ, (1ίε6ηδ ρΓθρ6σ)0(Ιυηί1 : 0<ΐΓηίδ £) ΠαραμυθεΤται τους δούλους, μονονουχι λέγων. Ιιίδ Οοηιίηί δαηΙ.ΟαοΠ ίη νοΙ)ίδ πιείίυδ 6δ(, ηοπιρβ 
&ηίηι&, ηοη δυ5^^ε^ιυΓ Ιιυπιαηο δβΓνίΐυΙίδ ]ϋ|ίο. 
€ Νοη ο1>δ6(ΐυϋ5 αιΐ οευΐυηι 6χΗί1)ΙΙίδ. » Νοη δο- 
Ιυπι, ίηηυίΐ, ίηΐυεηΐο Οοπιίηο ί&είΐο (ία® άϊεβηΐ, 
νεΓϋπι βΐίβιη ηοη νίύεηΐβ. — « Τίΐη(}ϋ&πι 1)οπιίηί- 
1)υδ ρ]3ε6Γ6 δΐϋίίβηΐβδ.» Ραε6Γβ οπΐηι ςυοΒ (ΙεεβηΙ, 
(Ιοηαίηίδ Ι&ηηϋβηι δρβεΐαηΐίΐιυδ, δΐυϋϋ βδΐ ρίβεβηϋί 
Ιιοπιίηίύυδ, 6ΐ ηοη ΙίηιΟΓίδ Οβί. δίι^υίιΐϋΐη ίδ ς<ιί 
06ΐιιη ν6Γ6ΐυΓ οπιηία ευιη δίιηρΙίείΙ&Ιβ Γίΐβϋ. ι Εχ 
αηίπιο ορ6Γ6πιίηί. » Νοη Ιαηιυηι δίπιιιίαΐΐοηβ αε 
8ΐυ<1ίο ρ1αο6η(1ί Ιιοπιίηΐ1)υ8 νηΐΐ βοδ βδδβ ϋΙ)6Γ0δ, Σαρκός είσιν ούτοι κύριοι. Το κρεΤττον έν σοΙ, ή 
ψυχή, ουχ υπόκειται άνθρωπίνψ δουλείας ζυγψ, « Μή 
έν όφθαλμοδουλείαις. > Μή μόνον, φησιν, 6ρώντος 
τού Λεσπότου πράττετε τά δέοντα, άλλα και μή 
όρώντος. — α ^^2ς άνθρωπάρεσκοι. » [Φ-2Τ.] Το γάρ 
όρώντων μόνον τών δεσποτών πράττίΐν τά δίοντα, 
άνΟρωπαρεσχείας έστΙ κχι ου φοοου Θεού. Ο γάρ 
τον θεον φοβούμενο;, μετά άπλότητος πάντα πράτ- 
τει. € Έκ ψυχής εργάζεσθε. • Ου μόνον ύποκρίσεως 
και άνθρωπαρεσκε^ας βούλεται αυτούς ελευθέρους 
εΤναι, αλλά και αγρίας και νωθείας. Τ6 δΙ, Έκ ΥβΤυηΐ 6(ί&Π) Οΐίο ΗΟ δβ^ι^ηίΐίβ. ΟυοίΙβυΙβΠίαίΐ: Ιΐχ .ψυχής τουτέστιν, ϊ\ εύνοιας και δση δύναμις, φη- 
&η1η90, ΙΐΟΟ βδΐ, βχ ύβηβνοίβηΐία, βΐ ΟΠίηί ςυββ ίιΐ σίν. « '^ΐς τψ Κυρίψ. § *Απ6 κοινού το *Αργάζ£- 
ΥοΙμ^ ίϋβΓίΙ ροΙΟδΙαΙβ. « Ταηηυαπί Οοιοίηο. » Α σθαι, κατά μετάπτωσιν^ ό>ς τω Κυρίψ, καΐ ουχ 
<^9ΐρηυηί ββηβα λυρρΐ6η(1ϋΠ1 ββΐ : ΟρβΓβΠΐίαί, ρβΓ άνθρώποις εργαζόμενοι. « Είδότες δτι άπ^ Κυρίου. » 49 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΒ 001088. Μ αιν•> Κχ• τις ή άνταττόοοτις τφ 8ο•Α'ϋ, εκ ψυ/ή^ ^,^ργ^ζο- Α ΐΏθΙβρΙΟδίπΐ δίνβ ΐΓ0η8ΐηΌ(9ϋθη6Π1. ΤβΙΙφΙβίη Βο- 

πιϊηο βΐ ηοη )ιοιτ)ίηίΙ)υ8 ορβηηΐβδ. € δοίθη(68ηιιοά 
& Οοιηίηο. » ΕΙ ί]υ2Β βπΐ ΓβΙπϋυΙίο ββΓνο βχ &ηϊ- 
ηιο ορ6Γ»ηΙί? ΡΓίιηυηι ηυίάβιη ηΐ6Γ665βη( & Οβο: 
ΑΓεΐάίΙ βυ(6Γη ςυαικίοςυβ υΐ βϋαιη α δυο Οοπίηο. 
« Ν8Π1 Οοπιΐηο ΟΙιπ8(ο δβΓνίΙίβ. » ^\1οά Οοιηίηο 
εΐιπδίο ορβΓΡίηίηί, βΐΐαπι βί ιηαηίίβδίυιη 681 ηυί 
εοηδίίΐ6Γ3νίΐ δβ Λ βο Γ6ΐπΙ[)υΐ]οηβιη &ε€6ρ(υΓυιη, 
6( βιιιηηυί ^η^α$ιβορ6Γ&1υΓ,Iη6^^IαIη^6ρ6η8^οηβI^• 
« Ε( ηοη 681 ρβΓδοηηβΓυηη Γ68ρ6θΙυ8.»θ6(Ιοιηίηί8 

ΐηβ^ίδ βρΙΐΙΠΙ 6Γ3( υΐ άίοβΓβΙ άβ Γ68ρ60(υ ρ6Γ8οηΑ- 

Γυπι : ηυ3Γβ 6γ^ο Ιιοο (Ιο δβΓνίδ ρο8υίΙ? ΑαΙ ^υΪΕ Πρώτον •χ£ν, ό άττ^ί. θεοϋ αισΟο;. £σ:ι οΐ 
ίτε κ II ά-3 τοΰ Λειττότ^υ. « Τώ γ« Κ.υρ!ψ Χρι- 
ττφ οοΑευετΞ. α *Ότ\ δϊ τ'ί» ΚυρΓυ ΧρυτΛ ^ργά- 
ζει6*, δτ|λον ϊχ τε τοΰ τον ε^νοουντχ παρ* αύτοϋ 
ττιν άντχ-ιΐ'^ίοτιν λζμβ^νειν, κχΐ τιν α^ικον την «ρέ- 
«ουσχν άντέκτισιν. ΚαΙ ούκ εστί ΐΓροσωίΛλτ,ψί^. » 
Έττί τών οετπ(>τών άραόοιον ην είπε Τ ν το τής προσ- 
»ΐΓθλτ|ψ{2ς. Τι ουν Λ\/ζο ϊτά τών δούλων τέθεικεν • 
η δτι ο-^κ ελεήσει ιττω/ον ^ν κρ{σει ό θεός, η -πρ^ς 
Χριττιχνούς δούλου; λέγει, οις είσι δεσπόται Ελ- 
λην^ί. ηοη πιί56Γ6Κ)ίΙυΓ ρ&υρβΓίβ ίη 3υ(Ιίοίο Οβυβ : αυΐ ΙοίΐιιίΙυΓ ΟΙιπδΙίαηίδ δβΓνίδ, ηηίΐιυδ άοηιίηί 6γαγ( 

# Ο: κύριοι τί> δίχχιον και την 1σ<{τητα τοΤς δού- IV, 1-6. Υθ8 άοίηΐηί, αςηίΐαίβτη βί (ΒίΐηίΜΙϋα^ 

λοις ηφέχετε, ε1δ(^τες οτι %τ\ 6μεΤς έχετε Κύριον β ί€ηΐ 8βΓΌ%.^ €ΧΗίύ€ΐ€ Ι 8€1€ηί€Β ςΐΐοά βί ν08 ΗαύβαΙίΒ 

ΟοηιχηΜϊη ίη €0Ρΐί8. ΟύΒββΓαίίοηί ζηΒίαΙβ υίςΐΙαηίβΛ 
ί'η βα βίΑτη ρναΐίαηΐΐη αοϋοηβ : οναηΙβ8 ΒίίηηΙ βί 
ρΓΟ ηοΙ)ί8, ηί Οβηχ αρβτίαί ηοΙ>ί8 08ίίηίη 8βτηιοηϊ$ ν* ουρβνοΐς. Τή προσευχτ^ προσκαρτβρεΤτε, 
γνΓ,γοροϋντες, έν α•>ττί έν ε^χαριντ^^, προσευ- 
•/ό;χ£νοι ά;χα και περί '^^μων, "ιν» δ βεος άνο(ξτι 
η;ιΤν • βύρχν τοΰ λογού, λαλήσαι τ6 μυττήριον 
το•^ Χριτυου, δι' δ και δέδεμαι, "να φχ^^ερώσω 
ιίτι, ώς δίΤ με λαλτ^σαι• Έν σοφ'4 περιπατε'ΐτε, 
^ρός τους εςω τον καιρόν έςαγοραζόμενοι. Ο 
Α^'ζος υμών πά*^ϊοτε έν *χ«ρΐ'ει αλάτι ηρταμε- 
νο<, εΐδέναι πώς δεΤ ύμας ένΐ έκάτϋώ άποκρί- 
'#£α6αι. » 

Το δίκαιον και ί^ ίσ<$της ίτζί τ6 άμείβεσθαι τών 
πόνω•^ τους δούλους , και έν άφθονί^ πάντων τών τ,κο•^τας δτι πάρα Κυρίου λήψτ^ τί)ν μισ6ον, ηδη συ 
ατΓοττέρει τ?> 6:ρειλόμενον. ι Τ?1 προσευψτ| κροσκαρ- 
τερεΤτε. » ΟΤδεν δτι τον προσκχρτερεΤν τή εύχτ^ 
ϊπουδχζοντχ, εΐ; άκηδ^αν έμοάλλουσιν οΐ δαίμονες. 
Λ•.^^ επάγε»., € ΓρηγοροΟντες έν α^ί'^ϊ * τούίέστι, 
μη ρεμ5':ί죕ίθΐ, μή"ε »/ω/ελευόμ£νο•. Άλλ' έπει6η :ι και ίυχη αλό- γων αΐτ/.σεων, κ χι το, τ( δεΤ ευ- α4 Ιοηηβηάυτη ίηι/8ΐβηητη ^Α»*μ(ι, ρτορίβν ςνοά 
βί νίηαΐίΒ «ιιιη, ηΐ ιηαηί(β8ίβίη χΙΙηά 8\βηί οροτίβί 
η\β Ιοηηί. &αρίβηίβν ατηΐίΐΐαίβ αρηά βχίναηβΟΒ^ 
ίβιηροη$ ορροΓίηηϋαΙβτη τβάίτηβηίβΒ. 145 Ββτ- 
τηο υβ8ΐ6Γ Ββτηρβτ ουπι ςναϋα 8ΐί 8αΙβ οοηάίίηΒρ 
ηΐ 8€ίαΙί8 φιοϊποάο νο8 ορονίβαί ηηιβηίφΛβ γμ- 
ροηάβΓβ, 

^ε(]υ^^αδ 6ΐ 8β()ΐι&1)ίΙίΐ3δ 6δΙ υΐ δβΓνίβ ΓβροηίΙ&ΙιΐΓ 
ιτιβΓΓβδ ΙαΙ)0Γυη), 6ΐ &Ι)υη(ΐ6 εοηδΙίΙυαηΙυΓ βί&οιη- 

πχ>ς χοειχν καθιστών. Μη γαρ, φησίν, έπειδηΟ ηία <]Π8β ηβε08δ<ΐηα δυηΙ.ΝοςίΙΘ βηίπΐ 60 ςυοά βυ- 

ϋίβπδ αοεβρΙυΓϋΓη α Οοπιΐηο πιοΓοοάβηα, μχα βχϊΐα 
ϋβϋίΐο ρΓίναΓο (Ι6ΐ)6δ. « 0()56εΓ&Ιίοηί ίηδΙ&Ιβ.» Νο- 
νίΐηυοά ρΓβεαιίοηί ίηδΐ3Γ6 α η&ηΐ6ΐη <1φΐηοη68, ία 
δοεοΓ()ί3Πΐ αε («(ϋυιη εϋη]ίείυηΙ, ί(Ιβο 8ΰ1)]ιιη|;ίΙ : 
« νί^ί1αη(6δ ίη 6α : » ίϋ β^Ι,ηοη ναεϋΐαηίοδ η6ηη6 
ΐΑη^υί(ϋοΓ6δ 6ίΓβεΐί. δβο) ςυία οοηΙίη£;ίΙ 63ΐη ϋοΓΐ 
ρΓ6ε«)Ιίοη6ίη ίΓΓ8(ίοη&Ιυπι ροΐίΐίοηυπι, άοεοΙ 6ΐί&πι 
(ΐυίϋ ρΓ6ε(ΐΓΐ οροΓΐ6&(. Οϋΐη ^ΓΑΐίαΓυπι ΑΟΐίοηο, ίο• 
ςπίΐ, ρΓ6ε3ΐίο ηΓοε6(ΐ3(&(1 06υπ). « ΟΓαηΙβδ δίπουΐ 
6( ρΓο ηοΙ)Ιδ. » Ο ιηα^η&πι αηίιηί πΐ0(ΐ68ΐί<)πι ! υ( 
Ραυίυδ ΗοΓυπι ροδΙυ'6(οΓ3ϋοη6ΐπ. € ΟδΙίυπι 86Γηιο- 
ηίδ. « Μ6ΐ«ιρ(ιοπε6()ίζ11. ΟδΙίυηι, ίά 6ίΙ, ίη{;Γ6δ8υιη 
6ΐ (Ιίεεηίϋ ϋ56Γΐβΐ6ηι. Αηίπι&(Ιν6Γΐ6 αυ(6Πΐ Ρ&ιιΗ- 
Ζ6ΐϋπι.0υπι ίη Ιαηΐίδ εδβεΐ &ίΙΙί(Ίίοηϊ()υ8, ηοηρβίίΐ 
αΙ)δθ1νί, δ6(] ΓϋΓδυπι ρΓδΒ(1ίε&Γ6, ΓϋΓδϋπιηυο βΠΙίε- 
(ίοηβδ ΙιβΙ)6Γ6. — €οπιπ)υηίδ 1ίΙ(6ΓβΒ ΟΓάίη&Ιίο. ϋΐ 
ΟθηδαροπαΙ ηοΙ)ίδ οδΙίυπι δ6ΓΠΐϋηίδ&άΚ)(ΐυ6η(1υπι 
Γη;5ΐΓΓίυπι ϋΐιηδίΐ,δίευΐ οροΠοΙ ηοθ Ιοηυί, ρΓορΐ6Γ 
ηυοίΐ 6ΐ νίπΓΐυδ δυπ), υΐ ίηαηίΓθδΙεηι ίΐΐυά. Οίνυβ 
αυΐβιη ΡβιιΙυδ ρ6Γ Η}'ρ6Γΐ)»Ιοη δ6ΓΠΐοη6πι ρΓΟίυΙίΙ. 
ν Ρπορίιτ ςυοϋ 6ΐ νίηείυδ δΐιπι. * Ουίβ, ίηςυίΐ, 
ίη3ηίΓρδΐ9νί ίΙΙυά υΐ οροΓΐ6ΐ)&1 ιηβ Ιοςηί. Ουοπιοάο 
3ϋΙθπιίρδυη) Ιοςυί οροΓΐ6ΐ[>3ΐ? Ιη 1ί1)6Γΐαΐ6, αίΐ, 6( 
πΐ3ηίΓβδΙ«\ ηΐΐιίΐ νβηΐυη», η6ςυ6 νίηεία ΙιηοοηΙβηι. 
« 8αρί6ηΐ6Γ αιη()υΐ3ΐ6 6Γ|$3 6ΧΐΓ&η6θδ.•01)δ6Γν8ΐ6, 
αίΐ, ηο (|η3πι ρΓ96ΐ)6&Ιίδ &(1ν6Γ8υπι νο8 ίρδοδ οοοα- 
δίοη6ΐη.£χ(Γ3η6θδ αυΙεπι (Ιίείδ ΟΓχεοδ.Εΐ Γ6εΙ<• ηο8 
ίτ^3 ίΐΐοδ οΙ)$6ΓναηΙρδ Ρδδο &(1ιηοΐΐ6ΐ. δίςυίάβπι, 
ΓΓ9ΐΓ6δ, ηοη ίΐ3 ηοδίΓα οαιηία 6ΐί&πι ηαίηυΐίδδίπίλ 
εϊΓευπίδρίείυηΙ,εαΙυηιηί&ηιιη οοοΗβίοηβδ ίηηιιίΓοη* /ετΟχι, διδάτκει. Έν ε!>χαριστ{?, φη^ιν, η ε^'/,ή 
προβχινέτω προς τον θεόν. • Προσευγόμενοι άμα 
Λχ: περί ί|'μών. » ϋ ταπεινοφροσύνης ! ει Παϋλος 
ττ,ς τούτων Ι/ρτιζεν 5'->χ{^ς. ■ θύραν του λόγου. > 
Μετχ^ορικώς είπε Ο'^^αν^ οίον εΐ'ιοδον και 'ΚΛ^ρτ{'' 
^.%Ί. Ορα δ1 τον Πζύλου ζήλον, έν τοιούτοις υπάρ- 
/ων πειρασμοΤς, ο'κ αΙτεΤ λύσιν, άλλα πάλιν κη- 
ρύττει, κχΐ πάλιν πειρασμούς έ'/ει. — [Φ-ΙΤ.] Τ6 */οι- 
νόν της σ-^/τάςεως, ';νχ ο θεός άνοίςτ^ ήμ*'' θύραν του 
λόγου, λχλησχι το μυστ/,ριον τοΰ Χριστού, ώς ΟεΤ 
με λαλησαι, δι* δ κχΐ δέ'^εμαι, '^να φχνερο)σω αυτό. 
Ο οϊ Οε'ος Οαϋλος, κχΐ υπερ3χτί>ν τί)ν λόγον προ- 
ήνεγ/^ν. • Δι' δ και δεδεμχι. ι Επειδή, οησιν, 
έ^ανίραισχ αύτο, ώς εοη με λαλήσχι. Πώς δε αυτ^ν 
Ιδεί λαλτ^σχι, Έν πα^^όησί^, φη»ι, >ί3ΐί φανερώς, 
μηδε# ΰποστειλάμεν^ν^ μήτε τα δεσμά πτοηθέντα. 
Έν σοο'^ ΐΓερΐ'Γ2*ϊ''ϊ& ΐϊρος τους ε;ω. » ΦυλακτικοΙ, 
οησι, γ(νεα6ε, μηδεμίχν, παρέχοντες καθ* εαυτών λα- 
ο/,ν. Τους ^ςω δε, τους Ελληνας λέγει, κχλώς δε προς 
εκείνους είναι «ρυλακτικους παραινεί. Οί γαρ αδελ- 
φοί, ο!»•/ ούτως πίντχ ημών καΐ τα Τραχύτητα 
περιτκοποΰσι, προφάσεις , ^διαβολών έπιζητοΰντες, 
€ Το•< κα-.ρον έςαγοραζόμενο•.• ; » Βρχχυς, φησίν, Ο 51 ΟΒβϋΗΕΝΙΙ ΤΗΙββνΕ ΕΡΙ800ΡΙ 52 Ιβ•.« ΤβΐηροΗβ ΟρροΗΐΐηίΐΑΐβΐη Γ6(1ΐΐηβηί65.»ΒΓ6-Α6 πχρα»ν χαφ^ς, χ>ρ^άνω{λ€ν α^ννόν. Πώ< ^ε 'ένι τίβ 68ΐ, ίηςιιιΐ, ρΓΦ$6η5 οροΓίυηΗ&ο, Ιυοήβοβιηυβ 
ί|)8Αθΐ.0υοιηο(Ιο αυΙβηιεοηΙίο^ιίΙρηΒδβηΙβιη Ιαοή- 
βοΑΓβ ορροΓίυηίΙ&ΙβιηΤΑιηΙοαΙ&ηϋονίάβΙίεβΙ ίη8&- 
ρίβηΐίλβΐ ο1)8βΓν&Ιίοηβ,Α€ 5ί (1ίο6Γβ(:Νοηβ8ΐ ηο8• 
(ΓΑ ΐΡΐηροηβ ορροΓίαηίΙ&β,ηβςαβ ηοδίΓυηι ββΙΙβιη- 
ρϋ8 ίρ8θπι (δίςυίάβιη τί(& ηο8ΐΓ& &1)δ€οη(1ί1& βδΐ 
οιιιη ΟΙΐΓίβΙο ΐη Οβο) ββά ίΙΙοΓαπι 68( : βπι&πιυβ ίςί- 
(ιΐΓ ΐρβαιη βΐ νβΐυΐί ΙαεπΓβεί&ιηυδ,ρβΓ ΓβεΙ&πι Ιΐ3ηο 
τίΐΑΐη ΙΐΦΓβάίΐΑΓίο ]υΓθ &88βςυ6ηΐ65, ηυ» ΓϋΙαπα 
8ΐιιι(. « δβΓίηο ν68ΐ6Γ 86ΐηρ6Γ ευπι £πιϋ&. » Ιη6ρ(&, 
ίηςυίΐ, ]οςυ&ει1&8, 144 &υ( ίηΐβιηρβδίίνυβ 8βΓΐηο 
ηοη βρβάίλΙαΓ 6Χ ΟΓβ νεβίΓο, 86(1 8ΐουΙ ευίςυβ βχ- 
ρβιΐίΐ Ιοςαίπιίαί : 8ίνβ οΙ)]υΓΚ&Γβ οροΓΐ6&1, βίνβευ- 
ΓαΓθ, 8ίνθ ΓβίοοίΙΙ&Γ6 : ευιη £[ΓαΙί8, &ίΙ βρίπΐυαΗ, τ6ν παρόντα χ«ρ$αναι Χ9(φ<$ν ; Δη)ον(5τι διβ τσ3 έ^ 
9οφ(φ κ«1 επιτηρήσει περιπβτεΤν, ώσεί ελεγβν • 
Ούχ εστίν ί^μων δ χαιρ^ς (ί^ γβρ ζωη ί,μών κέ- 
χρυτηοΕί συν τφ Χριστφ έν τφ θεφ), &λλ' έχείνων 
έστ{. Κτησώ{χεθα ο^ αύτον χαΐ οίον χερ^άνο^μεν, 
δια του Ινταυθα χαλώς βιουν τα μέλλοντα χληρονο- 
μουντές, ι *0 λ<$γος υμών, πάντοτε έν χάριτι. ι 
Μη μωρολογία, φησίν, {^ άχαιρία έξέλΟοι του 
στ<$ματος 6μών, &λλα προσηχιΐντως έχάστψ λαλεΤτε^ 
χ£ν Ιπιπληξαι δέοι, χ£ν θερχπευσαι χαΐ &ναχχήσα- 
σ6αι, μεεά χάριτος, φησί, πνευματικής, μη της χά- 
ριτος εΙς &βιαφορ(αν {^ ι«ντραπελ£αν έχπιπτούσης. 
« Ό λίίγος υμών πάντοτε έί Χ^Ρ**^^» ώσπερ άλατι 
^ρυμένος. » [Φ£2Τ]. ϋσπερ γαρ ουδίν των έστω οαηα ΚΓ&ΐί&, ηΐΐδβ ηοη βΠΙ&η&Ι ϊη νίΐββ ίηάίββΓβηΙί&ΠΙ β σώμα τρεφ<{ντων σχεδόν χωρίς άλατος γδύνει, χαΐ αυΐ ίη υΓΐ)2ηί(&Ιβπι. « δβΓηιο νβδΙβΓ ββπιρεΓ ευπι 
ρτΑΐΐΑ τβίαΐί 8&1β εοη(1ί(υδ δίΐ. > Ου6Π)&(Ιίηο(1υπίΐ 
βηίηι ηίΐιίΐ ΓβΓοιβ βοηιιη ηαββ εοπρυδ αίαηΐ 3ΐ)8ςυ6 
8Αΐ6 ΓΟιΙάίΙϋΓ ορίραΓυηι, βΐ &(1 ΑΐίιηβηΙυπι εοηνβ- 
ηίβαϋ εοηάίιηβηΐο άβύίΐβ ίη ρ&Γΐβδ (ΙίδίΓαΙιίΙυΓ : 
ίΐΑ 6( (ΙοείΓΪηΐΒ 86Γΐηο ςυί αηΐπι&ιη ηυΐπΐ, ηίδί ίοβ- εΙς τροφή ν ε\^χυμον άναδίδοται, ούτω χαΐ ό διδχ- 
σχαλιχδς λόγος δ την ψ^χήν τρέφων, ίν μη ξ τΐ^ Χ^^'^^ 
φτυμένος, ούτε θρέψει, ουχε άναδοθήσεται. ε Εΐδέναι 
υμάς πώς δεΤ. » Είς τδ εΐδέναι, φησί, τηος δεΤ έχάστψ 
άποχρ{νεσ6αι. Αλλως γ3ίρ τοΤς άδελφοΤς, χαΐ £λλως τοΤς 
£λλησι λατητέον. βηιία εοηίϋΐοδ, ηβηιιβ ηυ(ηβ(, Ώβ<\\\β (ΐ6ΐ)ίΙο ιηυάο ίη ρΑΓίββ (ΙίνίάβΙαΓ• « Ιϋ δεί&ϋβ ηυοαιοάο νο8 
οροΓΐ6&(. > Αά δείβηίΐυπ), ίηηυίΐ, ηυοιροάο οροΠβ&Ι υηίεαίηαβ Γββροηάβτβ. Αΐίο βηίιη ηκοάο ίηΐΗΒυδ, 
6( λΠο 6Γ»εΪ8 Ιοςιιβηάυιη βδΐ. 

IV, 7-1 3. Ββ ΟΐηηΐΐΊΙ8 Γ^Ι^^α* ηΐβίί ΟβΓΗοτβε Ό03 ε Τα χατ' έμέ πάντα γνωρίσει ύμΐν Τυχιχδς ό 

/α€ίβί ΤΐΙ€Μ€ίί$άίΐ€0ΐίί8ίΓαίΘΤ€ίβάη$τηίηί8ΐ€τα€ άγαπητδς άδελφδς, χαΐ πιστός διάκονος καΐ συν- 

αηα€Τνη8ίηϋ(ηηίηθ:ίΐηβηΐίηί8ίαάυθ8ίηΗθ€ίρ- δούλος έν Κυρ(φ, δν Επεμψα πρδς ΰμας εΙς α•>τδ 

8ΙΙΙΙΙ, η( €Ο01ίΟθα( ^Ηίά αραΐί» βΐ ΟΟη^οΙεΙην ΟΟΤάα τοΟτο, Τνα γνψ τά περί 6μών καΐ παρακάλεση 
Ρβείνα^ηηαΟΗΐη Οη€8ίίηθβ(Ιθβίάίΐ€€ίθ(ί'αΙτβ^ςηίθ'ΖΛς καρδίας 6μων, συν 'Ονησίμφ τφ πιστψ και 

αίβΧνοΙΡΪΒ.ΟίηηίαηοαεΨίΟίαΙαΗΰηίςηωΜΰαραη' άγαπητφ άδελφψ, δς έστιν έζ υμών. πάντα 

ΙΗΓ• 8αΙηΙαί νο$ΑΓΪ$ίαΓΰΙίη8, €θηοαραΌη$ίη$η$βί ΰμΤν γνωριουσι τ« ώδε. Ασπάζεται &μας Άρί- Ματϋΐϋ €θη8θΜηη8 Βαηιαύοτ^ άβ ^ηο α(Χ€ρί$Ιϊ$ 
ιηαηάαία.8ί νβηβήί αά νο8^ βχοιρίΐβ βηηι : εί ^^Β\^8 
φϋί νούαίνίτ ^Η8^η^^ ςαί εηηί βχ οίτοίίηοίΒίοηβ. Η% 
$οΗ ΰοορβταΓίί «ιιη/ αά τβρηητη θ€ί,(ΐη% [ύενεπιΟιί 
8οΙαίίο.8αΙηίαί νο8 ΕραρΗταΒ,ςηί βχ Όθίί8 $8ί 5^γ- 
νο$ €Ητί8ΐί, 8€τηρβτ αηχιβ Ια$οταη8 ρτο νοΙ}ί8 ίη 
ρτβοαΙίοηϋηί8 ηΐ 8Μ%8 ρ€τ(€€Η βίΰοτηρΙβΗ ίη οτηηι- 
υοΐίίηίαίβ Όβί. Τ€8ΐ%ιηοηχηίη εηχη ΗΗ (βτο ({ηοά 
ηιηΐίηηι Ηαΰβαί 8ίιιάία'η ρτο νοΜ8^ €ΐ Ηί8 ^πί ΒηηΙ σταρχος & συναιχμάλωτός μου, καΐ Μάρκος δ 
άνεψιδς Βαρνάβα, περί ο(> έλάβετε έντολάς * έαν 
Ιλθ^ πρδς ύμας δέξασΟε αυτόν * καΐ Ίησοΰς 
δ λεγόμενος 'ΐοΰστος, οΐ ^ντες έκ περιτομής• 
(Κίτοι μόνοι συνεργοί εΙς την βασιλείαν του 
Θεού, οίτινες έγενήΟησάν μοι παρηγορία. *Ασπά• 
ζεται δμας '£παφρας δ έξ δμών δούλος Χρίστου 
πάντοτε αγωνιζόμενος 6π1ρ υμών έν ταΤς προσ- 
ευχαΤς, "ινα στητέ τέλειοι καΐ πεπληρωμένοι έν 
παντί βελήματι του βεου. Μαρτυρώ γαρ αΰτφ δτι Ιαοάκβα, βΐ Η%8 ςηί ΗίβταροΗ. 

ίχει ζήλον πολύν υπέρ ύμφν, κζι τών ^ν Λαοδικεί^ κζι τών έν (εραπόλει. • 

• Οβ 0Πΐηί5υδ τείΐυδ ΐηβίδ.ΐΕΓβηΙ ςυ» παυΗίΙυ- ε Τά κατ* έμέ πάντα. » ^ν ατινα Ιδεί μ^ γρά- 
άίηϊδ (ΓΑΐία δεηΙΐβΓβ ηοη βχρβάίβϋ&Ι. ΡΓββΙβΓβ&ρφειν δια τδ πλήθος. Αλλως τε Ιδεί καΐ τδν Τυχικδν 
ΟρΟΓίβΙΐ&Ι βΐί&ΠΙ Τγείΐίεαπί 1ΐΑΐ[)βΓ6 φΐΧ ΟΓβ Γ6Γ6Γ- Ιχειν & καΐ άπδ στόματος λαλήσει, δτι καΐ έν δε- ΓβΙ, ηυοά 6ΐ ίη νίηειιΐίδ 6ΐ ίη αΠΙίεΙΐοηίΙιυβ ΓυβηΙ 
ρΓ2Β€6ρΙθΓ• « ΟίΙβεΚυδ ΓγαΙθγ. » δι (ΙίΙβεΚυδ, οαιηία 
ποτίΙ:ηίΙιΐΙ βηίηι ίρδί οεεαΙίΑνϊ, &ί(.δί β(1αδ. οπιηΐΗΐ 
νβπι ΙοηαβΙϋΓ : 8ί οοηδβΓνοδ, ρ&Γΐίεβρδ ηοΙ)ίδεϋπι 
ΓυίΙ 61 Ιη ΑίΒίεϋοηίΒαδ. ΟυΙιΙηυίά Τ;εΙιγευπι βϋβ 
(1ί{ηυπΐΓ6(ΐ4ΐβΙ)Α(αη(ϋ<ια6θοη]υηχίκ «Οαβπι πιίδί.• 
Εχ6πιρ1απίβ8ΐ ηιαχίαι»<1ί1βεΙΙοηί8 οΙ) ί(Ι δοΐαιη 145 
πιίδδϋπι ίυίδδβ Τ5εΙιί€ααι, ιιΙ τβηυηϋ&ΓβΙ ςα» οίκλ 
Ρλαΐηπι α^θΙίληΙιΐΓ,ηιτβυπιςιιβ ΡΑαΙο,υΙιΙ άίόίείδδβΐ 
ςηιά ίρδί β^βΓβηΙ. € Ε( εοηδοΙβΙυΓ νοδ. » Ιά Αα- 
Ιβπι 08ΐ6η(1ίΙ ηυοά ίη ΑίΙΙίεΙίοηίύυδ βδδϋηΚ. € Οαηι 
Οη68ίπιο. » ΟοηδίάβΓα ηυοά^δβΓνυπι αρρβΙΙβΙ Γγα- 
Ιτβπι. Λοο6(ϋΙ •υ1βπι, Εχ νούίδ^ υ( ηοη δοΐαπι οι σμοΤς καΐ θλίψεσιν δ διδάσκαλος, ε Ο άγαπητδς αδελ- 
φός. » £ΐ άγαπητδς, πάντα οΤδεν, Οΰδεν γαρ αυτόν 
απέκρυψα, φησίν. Εΐ πιστδς, άληθεύσει πάντως. 
ΕΙ σύνδουλους, κεκοινώνηκεν ^μΤν καΐ τών πειρα- 
σμών. Τδ άξιόπιστον δέ του Τυχικου, πάντοθεν 
συνήγαγε ν ε Ο ν Ιπεμψα. » ΔεΤγμα μεγίστης 
αγάπης τδ δια τούτο μόνον άπεστάλθζι τδν Τυχικδν, 
Ινα τε άπαγγείλ^ τά κατά τδν Παυλον, καΐ τφ 
Παύλφ πάλιν, μαθών τά χατ* αυτούς, ε Και ΐνα, 
φησί, παραχαλέσΐ{^ δμας. 9 Αείκνυσι δέ τοϋτο, έν 
πειρασμοΤς αυτούς δντας. ε Συν *Ονησίμι^• « Θέα, 
τδν δοΰλον άδελφδν ονομάζει. Τδ δέ, *£ζ υμών, προσ- 
εθηκεν, Τνα μη μόνον μη άπιστήσωσιν αύτφ, αλλά 53 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. ΑΟ 001.088. 84 XXI ΙγΧ2λ(ι>πιο6α>σιν ^ν αύτψ. » *0 9^>ναιχμιάλωτ($( Α 0Γ6(ΐ3η(,86ά θΙί&ΠΚΐθ ίρ80 |$1θΠβη(ΐΙΓ.€θθ1Ι€&ρΙίτΐ!^ 

πΐ6υ8.»δί(]υί(ΐ6ηί] Ι2η(|ϋ&π[ΐ οαρΙϊνϋΐ&Γ6(1υο6ΐ>&ηΙυΓ, 
30 ϋυοβϋαηΙυΓ βΐ οιηηίΐιυβ βά ιηαΙοΓυιη ρβΓρβββίο- 
ηβΐΏ 8ηΙ)]6επ βΓβηΙ.α βοηδοΙ)Γίηυ8 Β&Γη3ΐ)2β.•Ηυα6 
α ΒαΓηβ!)8Β οο^π&ΐίοηβ οοιηιη6α(Ι&1 : 6Γ&1 βηίιη 
βυΐΏπιο !η ρΓβΙίο ΒαΓη3ΐ)38.« Οβ ηυο &0€6ρί8(ί8 
ιΠΑηϋαΙα.» Α1)3(ΐιΐ6 δεΓίμΙυΓ& ΓΓβφίβοΙβΓ ρβΓ &Ιί- 
1)008 ϋ&(α 6Γ3ηΐ ρι*8Β0βρΙα : ουηαι 8ΐυ(1ίο, ίηςιιίΐ, βΐ 
()ίϋ§;6ηΐί3. α Ουί δυηΐ βχ είΓουιηοίδίοηβ• β Ργο- 
1)Γυιη 6Γ3ΐ ΙαϋΙοΒΟΓυαι ςυο(Ι &ά60 ρ&υοί β ^υ(18Β^8 
6δδ8βηΙ Ραυίο οοορβΓαΓϋ, αΐϋ νβΓβ βδδβηΐ 6χ {βη- 
(ί5υ8. «ΟοορβΓαη!.• Μβουιη» &ίΙ, ορβΓ&ηΙυΓ ίη Γβ- 
ύυδ ςυββ αά Γ6{[ηιιιη οωΐβδίβ δρβεΐαηΐ. δί &υ(6ΐη μου. » Καθάπερ γαρ αΙχμάλωτοι, οΊτζωζ άιτηγοντο 
χαί τ^γοντο, καί πασιν εις το χαχώς ποιεΤν προ- 
έχειτο. € *0 άνεψώς Βχρνά&(. > Τούτον άπ6 τη; 
συγγενείας του Βαρνάβα ^γΛ&>μιάζει. Μέγιστες γαρ 
ην & Βαρνάοας• χ Περί ο^ έλά^ετε έντολάς. » Άγρά- 
φως αυτοΤς πολλάχις 8(ά τίνων ^ντεταλτο. Μετά 
9ΐΕου$ης, φη"^« )^9ΐι επιμελείας. • 01 ^ντες έχ πε- 
ριτομης. » Ονειδος *Ιουδζ(ων, τ6 ο^τω; ολίγους 
Ιξ ^Ιοο&(£ων εΤναι του Παύλου συνεργούς, τους βέ 
άλλους έθνιχού;• ε Συνεργοί, α Συν έμοι εργάζονται, 
φησ^, τα εΙς την βχσιλείαν ά#ήχοντα πράγματα. Ει 8έ 
ύη συναιχμάλωτοι χα ι των 7ΐειρα9μ'α>ν χοινωνοί, χοι- νωνήσουΐΐ χαι των στεφάνων. > *Εγενήθησάν μοι παρ- ^ ΟΟΠεβρίίνί βΐ ρ&Γΐίοίρβδ &ίΰίθίίθηυΐη, ρ&Τΐίοίρββ ηγορία. » Μέγα έγχώμιον το εΤναι Παύλου παρα- 
μυθιχν. ΔηλοΧ §3 έχ τύύτου, την των πειρασμών 
σφοδρότητα. « '£π&<^{>ας 6 ^ξ υμών. μ ΚαΙ Ιν άρχτ^ 
της ^Επιστολής, χα ν νυν αυτ&ν συνίστησι. • Πάν- 
τοτε ά[γωνιζ(!μενος. > Ούχ απλώς ευχόμενος, άλλα 
χχτά αγώνος χαι πόνου• ε * Ινα στητέ τέλειοι. » Λη- 
λοΤ αυτούς άτελεΤς ^ντας χαι απλήρωτους. *£πει 
ουν ενι έστάναι ατελώς, φησΝ, *ινα στητέ τέλειοι, ε Έν 
πχντ! Οελήμζτι του θεοΰ. » Πάλιν αΐνίττεται τ6 δεΤν 
δια Χρίστου προσάγεσθαι, χαΐ ου 8* αγγέλων. Τοΰτο γάρ 
οησι θέλημα τοΰ Πατρός. ()υοο]υβ βΓοηΙ 6ΐ ρΓβΒίηίοΓυπι. α ΡυβΓΟ ιηίΐιί δο^&<^ 
ϋο. » Μα§^η& Ιαπδ βδδβ Ραιιΐο βδΐ δοΐαΐίυιη. Εχ Ιιοβ 
αυΐβιη δί{;ηίΓΐ03ΐ αίΟίοΙίοηυιη νβΙιβηηβηΙίαιη « Ερ&- 
ρΙΐΓ38 ηυί 6χ νοΙ)ί3 6δΙ. Ι Ει ίη ρηηοΐρίο ΕρίβΙοΙβΒ 
6ΐ ηυηο ίρδαΓη οοιηιηβηιίαΐ. « δβιηρβΓ &ηχί6 1αΙ}0-^ 
ΓΑΒδ. » Νοη ^υΐξ&π τηοάο (ΙβρΓβο&ηδ,δβά αηχίο 6( 
ουιη Ι3Ι)0Γ6. « ϋΐ δίβΐίδ ρεΓίβεΙί. • δίκηί&εαΐ ίρ808 
ίιηρρΓΓβεΙοδ βδδβ, ηβε 1)οηί8 &άΙιαο βχρίβίοβ. 
ΟυοηίΑΐη ί|;ίΙυΓ εοηΙίη|;ίΙ 8(&Γ6 ίη ίιηρβΓίθεΙίοηβι 
2ΐίΙ : []{ δίβΐΐδ ρβΓίβεΙί. « Ιη οιηηί τοίαηίαΐβ Οβί. » 
ΚυΓδυηι ίηδίηυβί ηυοά ρβΓ ΟΙιήδΙυπι οροΓΐβα(Α(1- 
άηεί βΐ ηοη ρβΓ 2η{[6ΐθ3 : ηαηι Ιιοο άίείΐ νο1αηΙ&- 
(βηι ΡαΙήδ. 

IV, 14-18. 8αΙαΙαί όο$ ΐΛΛοαε τηβάίονε άίίΘΟίΗΒ^ 
βί 06ίηα$, 8αΙΐίΙαίβ [ταίνεβ ηπι εηηί ΙαοϋοβΛ^ βί 
Νί/ιηρ/ιασι βΐ ηηοί ίη άοιηο ίΙΗηί €$ΐΕ€€ΐ€$ίαίη.Εί 
ΰητη ΙβΰΙα (αβήί α υοΜπ Ερί$ΙοΙα^ βοΗβ α/ βίίαίη 

ή *£πιστολή, ποιήσατε ΐνα χαΐ έν τ(^ Λαοδιχέων ^ ίΗ ί»αοάί€βη$ίηίη ΕοϋΙβΒία ΙβραίηΤ^ 6ΐ βΛΙΛ ^ΙΜΚτ € ^Ασπάζεται υμάς Δουχάς 6 ιατρός 6 αγαπητές 
χαΐ Δημάς. *Απάσασ6ε τους έν Λαοδιχεί^ 
άοελφοΐκ, χαΐ Νυμφάν, χαι την χατ* οΤχον αυ- 
τού έχχλησίαν. Καΐ βταν άναγνωτθ^ παρ* 6μών Έκχλησί^ άναγνωσθτί, χαΐ την έχ Δαοδιχείας, 
Τ να και 6μεΙς άναγνώτε. Και είπατε 'Αρχίππφ, 
Βλέπε ττ|ν διαχονιαν ην παρέλαβες έν Κυρίφ, 
Τνα α^την πληροΤς. Ο ασπασμός τ^^ έμτ^ χει- 
ρι Παύλσ^. Μνημονεύετε μου τών δεσμών. Η χάρις 
μεθ' υμών. Αμήν. » 

< *Ασπάσασθε τους έν Ααοδιχεί^. > Συνάπτει 
ατ^τους διά τε τών ασπασμών, χαι του χοινωνήσα- 
σθαι τ^ν παρουσαν έπιτάσσειν Έπιστολην, βτιερ 
χζτω <ρησ{. € ΚαΙ Νυμφαν. ι Μέγας 6 άνήρ. Την 
γαρ οΐχίαν αυτσ3, έχχλησίαν πεποίηχεν. « ΚαΙ όταν 
άνζγνω^^ παρ' υμ,Τν, » ΈμοΙ δοχεΐ εΤναί τίνα τών 
γραφέντων έχεΤ, ά χαΐ τσύτους έχρην άχουσαι, χαι 
τοτ^οις μεΰ^ων ην ι^ ωφέλεια, 8ΐαν έτερων έγχα- ΒΧ ΙαοΛίοβα β$1^ ηΐ νο5 ([χιοφίβ Ιβραϋε. ΕΙ άίίήΐβ 
ΑΓΜρρυ : Υΐάβ ιηίηίΒίβΓίηηι ((ηοά αοοβριεΗ ρβν 
Βοιηίηυτη, ηί ίΙΙηά ΐίηρΙβαΒ. βαΙαΙαΗο τηβα τηαηη 
ΡαηΙί. ΜβτηοΓβΒ ίίί» νίησηίονητη ηιβοηιι». Οτα^ 
Ηα Όθδί$€αιη. Λτη6η, 

1 4β ν δ3ΐαΐ3ΐ6 Γγ&(Γ63 ηυΐ 8οηΙ Ιι3θάί€6Φ.«0οη- 
ίαη^ίΐ 608 βΐ ίη δαΙυΙπΙίοηίΒαδ β(]υ1)βη(Ιο, οίρη-• 
δβηΐίδ ρ2ΐΓΐίείρβ8 δίη( Ερίβίοΐββ ηυοά ίηΓβήυδ άΊοιί. 
ΕΙ ΝγπιρΗΕΠ). » Μα^ηί ηοιηίηίδ Ηίε νίΓ βΓαΙ,ηβιη 
άοιηαηι δΐιαπι ΓβεβΓ&Ι βεείβδίαιη. « Ε( ευπι ΙβοΙα 
ίυβπΐ 3 νοϋίδ. Β Μβο 3υ(1ίείο ηυ{Β^αIη ί5ί 8οηρ(3 
6ΓΗηΙ ηυβθ Ιΐ05 ηυοηαβ 3α(ΙίΓ6 οροΓίβΓβΙ, 6ΐ Ηίδ 
[η3]οΓίπΙβ δβηυ6ΐ)3ΐαΓ υΙίΙίΐ3δ, ευπι 3ΐίίδ ο5]υΓ{3- λα^μένων, τα οιχεΤα αμαρτήματα έπιγινώσκωσιν, ^Ιίδ ίρδί ρΓ0ρΓί3 3§ηθδε6ΓβηΙ (Ι6ΐΐεΐ3. — € ϋΐ βΚί3Π1 Ινα χαΐ έν ττ^ Ααοδιχέων, > — [Φ^Τ.] ΐν τι 
πάντως τών γραφέντων^ χαΐ πρ^ς την δκ^ρΟωσιν 
τών Ααοδιχέων συντεΐνον. Η 8τι πλέον Ιμελλον προσ- 
έχειν έαυτοΤς, 6ρώντες τα έτερων έλεγχιίμενα 
πλημμ£λήματα. < Και τΙ^ν έχ Ααοδιχείας. » Τινές 
λέγσυσίν 8 τι ουχί την Παύλου πρ^ς αυτού; άιτεσταλ- 
μένην, άλλα την παρ' αυτών Παύλφ. — [ΦΩΤ,] 
Ολ γαρ (Ιπε την πρ^ς ΑαυδιχεΤς, άλλα την έχ Ααο- 
διχείας γρζφείΓσαν. Ού την άπ6 Πχύλου προς Ααο- 
διχέας, (^ν γαρ 51ν εΤπε, χαΐ την έν Ααοδιχεί(|^,) άλλα 
την άπο Ααοδιχέων πρ^'.Παϋλον. Ην γάρ τι πάν- 
τως έν αύτ^ ώφελοΰν τσ^ς ΚολοσσζεΤς. € ΚαΙ ει- 
πχτε Άρχίππιφ. ι Τίνος ίνεχεν ού γρά«ρει πρ^ αύ- ιπ Ι^30(ϋεβη$1υΓη. > Εγ31 οπιηίηο (]υ1()ρί3ΐη ίηΙβΓ 63 
ςυββ δεΓίρ(3 6Γ3η(, ηυοά 6ΐί3πι 3ΐ1 ί3θ(Ιίοβηδίυιη 
εοΓΓβεΙίοηβιη (ΙίπςβΓθΙυΓ. ΑυΙ ηυοιΙ ΓαΙυηιιη 6Γ3(, 
υΐ δί()ϋρδί8 πιβ^ζίδ ε3νβΓ6ηΙ, ευπι νίάβΓβηΙ 3ΐίθΓαπι 
3Γ£;υί (ΙβΙίε(3. Εΐ 63Π) ςιΐ8Β βχ 1•30(ϋε63 βδΐ. • 0οί- 
(Ι3πι 3ίυη( ηοη Γυίδδβ Ρ3η1ί 3(1 βοδ Π)ίδΐ3πι, ββά 
ηυΰβ αΐ) ίρδίδ δεΓίρΐ3 ίαβηΐ ΡβυΙο. — Νοη βηίηι 
(ϊίχίΐ : Ου» 3(1 I^30(1ίεβη86δ βδΐ, δβά ηυ» βχ I^30(1ί- 
εβ3 6δΙδεηρΐ3.Νοη(|υ8β ΙηοπΙ Ρ3υΙί 3(1 1ι30(1ίεβη- 
δ68:3ΐίοηυί6ηίιη(1ίχίδδ6ΐ:Εΐ ηυ» Ι30(1ίε«38β6δ1 8β<ΐ3 
1.30(1ίε6ηδίΙ)υδδεΓίρΐ3 βΓ3(3ά Ρ3υΙυπι δίηυί^ΐβπι 3ΐί- 
ηηίά οπιηίηο ίη 63 βΓ3ΐηυοά 6ο1θδ8βηδίΙ)υδ ρΓοΓυΙυ- 
Γυηι β8δβ(.«Ε( (ΙίείΙβ ΑΓεΗίρρο.»θΒ3Π) ο1> 03υ•3ηι (ΒουΜΚΝίι τναοοΜ ερι80ορι 56 ηοη 8€η1ήΙ ΙΗΙ ίρβΙΙΐηΤ ΡΟΓίΑ^βίβ ηοη οραβ βηΙ,ηίδί α τ<(ν ; Ισως ούχ έ&Ττ», &Αλέ ψιλής μ($νη< &ΐϊομνήα«ω«-9 8θΙ«ιη ηυάαιη ββιί ιηβηΐίοηβιη , ηαο §(υ(ϋο3ίυ8 ΰυ- 
ητβΙιΐΓ, υΙ 1ιί πΐΜίπιβ βί 8αΙ>]ίθ6Γ6η&υΓ. Νβςυβ 
βηίηι ββιί ροΐ6ηΙ, ό1 6υιη ίηεΓβρΑηΙβιη ίρ^οδ ία 
«Ηςυο Αΰοιβ&ΓβηΙ, ουιη Ερίβίοΐλΐη βο ηα&ηά&Ιαιη 
οπιηβΐρ5ίΐ€06ρί88βιιΙ,ηΙίο ηαιηςαβηοη €ΐί§6ΐ)&1, 
υΐ (ϋβοίρυΐί άβ ηι&(ί8(Γ0 άίεβΓβηΙ 8β(Ι βο8 ίΙΙίδ οΗία- 
Γλη8 ΙιβΜ; βΰΗΜί. — ^/ιικΙ. Οβ ρΓβοβρΙΟΓβ δεΗ1>ί(, 
υΙίιΐ€Γβρ&ηΙϊ βΐ βάιηοηβοΐί 0ΐ)ΐ6ΐηρ6Γ&Γ6ηΙ,8εί6ηΙθ8 
φ» ΗΙί 8ί{ηίβ€&1& 6886η( λΙ> Αρο8ΐο1ο. ~Ροηβ&8ί8 
««(βηα 6ρί8οορπ8 ίρ80Γυιη 6Γ&(, θιιΙ &ϋιιά 80ΓΐίΙυ8 
6ΠΐΙ ιηίηϊβΙβΓίυιη λπίιηβηιιη.Μβο&ίΙ: ΜίηίδΙβηηιη 
ρβΓ Οοιηίηυιη, ηοη βηίίη βΓ&Ι αΐ) Ιιοηιίηβ. « V^^6 
ΑίηίβΙβΗαιη. • ΥθγΙιιιπι Ιιοο (βΓΓβηΙίβ υΙ)ί(ΐυ6 68|, 
νβίοΐί επιη ϋίχί( : ι νίά6ΐ6 02η68 <β. • νί(ΐ6ΐ6 ηβ ΰστε σπου$αι^τβρον Είναι, μάλιντχ αυτούς «&τω 
&ποτάσνειν. Ούχ Ιτι γ^ίρ £ν ϊχοιεν ΙγχαλιΤν έχβίνω 
έπιτΐ(ΐΑίντι βύτοΤς, δ'^^ν αύτοΙ ώαιν ά-ια&^εγμίνοι 
τ^ παν. *Επε1 ν>χ ίχει λ((γον, τοΤς μαΟηταΤς περί 
του διδασκάλου λέγειν. *λλλ* έπιστομ^ζοιν αυτούς ταΰ• 
τα γρέφει. — • ε Αλλως • [Φατ.] Περί του δι^σχάλου 
γράφει, Τνα έπιτιμώντι χαΐ παραινοΰντι πε(θωνται, 
εΙΜτες τα δηλωθέντα α&τψ πάρα του *Απο9τ<{λου• 
Ισως βΙ έπ(αχοπος %ν αυτών, ή άλλη ν έγχεχείριστο 
ψυχών 8ιαχον(αν. Δ(({ φηαιν, *£ν Κυρ{φ διαχον{αν, 
χαι σ^ χατ' 5νθρωπον ο2σαν. ε Βλέπε την διαχον(αν. » 
Φο6οΰντ<{ς έατι τ6 ^ή(ΐα τούτο πινταχοΰ, ως δταν 
λέγ^ * # Βλέπετε τους χύνας. » Βλέπετε μήτις ύμας 
Ιαται δ συλαγωγών. < Βλέπετε μή ποτέ 1^ εξουσία ({018 Τ08 ά6ρΓ6(ΐ6ΐυΓ; € νίάβΐβ, ηβ ςΐ10Π10<1θ ρο- 3 ^ών αΚτη, πρ<^ομμα γένηται τοΤς άσθενουσιν. » Ι68ΐ88 Ιι»6 τβδίπι οββηάίουΐο 6αΙ Ιιίβ ηυί ϊηβΓΠΐί 
8ΐπι(*7. » — ε Ουο(1 Αοοβρίδΐί ρβΓ Οοιηίηυπι. » 

ΟλρϋΐΙΓ Ιν Κυρΐφ ίη Οοπίίηο ρΓΟ δια Κυρ!ο^ ρβΓ 

ΒοπιΙηυπ). ϋΐ 60(1βπ) βίικίίο 6( (1ϋί|[6ηΙί& οοη- 
ίίηηβ υΐ&ηβ. • 8Ηΐα(Α(ίο. » Ηοο {βηη&ηίΐ3ϋ8 β( 
«πιίείΙήΒ 8ί(ηυπι β8ΐ, βΙ Η(16Γ&8 ίηΐυβή βΐ &(1 6Α8 
ηαοϋΑΐηπιοϋο &(Βι:ί. • Ηβ& ηΐΑηυ Ι^βαΙί. > ΙρΒ&ιη 
8&1ιιΙ&ΙίοηΪ8 άίεΐίοηβηη ροΐίυδ πιβηυ ρΓορη& 8επρ- 
811) 147 αΐ ιη&^ί8ςαο(ΐ8ΐηιηο(Ιο&ΓβεβΓ6η1υΓ ίηΐυβη- 
Ιββ Ρλυϋ πιβιηυιη. € ΜβιηοΓβδ 5ί(ί8 νίηευΐοηιπι 
πιβΟΓΟιη. » Ρ&Ρ8Β, ςααηίΑ βχΙιοΓίαΙίο : η&ιη Ιιοο 

8θ(Β€Ϊ6ηΙβΓ 6Γ8ΐ, υΐ ίρ508 &'! οπ)ηί& βχΙΐΟΓίΑΠ ΙιΐΓ θΙ 

ΓθΙ)υ8ΐίοΓ68 8(1 €βη»πιίη8 Γβ(1(ΐ6Γ6ΐ.ΙΙα(|υβ 6ΐ Γβιηί- — € Ην παρέλαβες έν Κυρίψ. » Πάλιν το, Έν Κυρίφ 
δια Κυρίου έατί, διτινεχως χεχρημένος τ^ αυττ^ 
σπουδτ^. ι Ο ά9πασμ<{ς. » Τούτο γνηακ^τητος χαΐ 
φιλίας τεχμήριον, το χαΐ τα γράμματα δρφν, χαΐ 
πάσχειν τι πρ^ς ταΰτα. ε Τ^ έμζ χειρί Παύλου. » 
Μάλλον α&ρην του ασπασμού τ^ν λέςιν Ιδίφ χειρΙ 
εγραψεν, ?να πάσχο^ί τι πλέον την χεΤρα δρώντες 
του Παύλου. « Μνημονεύετε μου τών δεσμών. • 
ΒζβζΙ, π({ση παράχλησις. Τούτο γαρ Ιχχνδν εΙς 
πάντα οώτους προτρέψασθαι, χαΐ γενναιότερους 
ποιήσαι πρ^ς τους αγώνας. Αρα χαΐ οίχειοτέρους 
αύτους έποίησε, χαΐ τον ο<{βον Ιλυσεν. ΕΙ γαρ δ 
διδάσχαλος έν δεσμοΤς, άλλ* ^ Χ^ρ^( οιΜν λύει. ΚαΙ ΗθΓ68 β08 ββΤβοίΐ βΙ ΐίΐηΟΓβΙΠ 8θΙνίΙ. δίηαίάβΐη ς τοΰΓΟ γαρ της χάριτος, τδ συγχωρεΤν δεθηναι. Αλλως ρηΒεβρΙοΓ ίη νίηουΐίβ θγηΙ, εβά (γαΙια ίρβυπι 8οΙ- 
▼ί(. Νληη βΙ 1ιθ€ {ηύΛ ίυί( «ι( Ιί{&Γί ρβπηίΙΙβ- 

ΓβΙΠΓ. 

ΑΚο ιηοάο. Μ8νίπΐ8 8άΙιθΓΐ»Ιχο βηΐ,υΐ αΟΙίοΙίο- 

Β08 ΓβΓΓβηΙ ΙτίηϋΐβΓ, %ήτβ Λ^ 8βΠΐρ6Γ ηΐ6Π10Γ63 

688•,ςυοιΙ Ιιίο 688βΙ ίη νίηουΙί8.ε6Γ8ΐίανοΙ>ί8ουπι• 
Απιβη.• Οιιία νί(Ιο1ί€6ΐοπ)ηίΑςυ8Β)υ88Α 8υηΐ8(1ίπι- 
ρΙβ8ηΙ. Ναπι οΙι&Γί'8(6 ορυ8 Ικ&Ι)βηΙ, υΐ 88ΐνί ΟαηΙ: 

ψήΛ βηίπΐ Γ8€βΓ6 ροΐ68ΐ Ιιοπιο 8ΐ)δςΐ16 ξηΧΐΆ ? — 

όυαι ιΙ) 6Χ6ηιρΐ8η ηοη ίη1βρ*6 ίηνβηίδββπι Ιββϋ 
^IΜιηηί8 8θΙιοΙίΑ ίη ΕρίβΙοΙβιη 8ά €οΙθ88βη868, οοη- 
8€Γίρ8ί ίΗ& υΙ ροΐυί. 8ί ηυίΑ ΙρΙυΓ ίη ίρδίβ Ιονβ αιιΙ 
άί^υο) ΓβρΓβΙιβηδίοηο ίηγβηΐυπι ΑιβΗΚ, ηοτβηΐ ίβ 
ηηί Ιβ^ίΙ ηιβυπι 6886 Ιιηίιηηιοάί Ι8ρ8υπι• 
Ρίηίε^ άίυίηο ίανβηΐβ αηχίΐίο^ Ερί$(οΙω αά 

€οΙθ9$6η$β$. 
δοτίρίΑ 68ΐ αϊ) υΓΐ)βΒοηΐ8 ρ6τΤ;ο1ιίοη πι οίΟηβδΙπιυηι . 

«• ΡΙιϋίρρ. III 2. «7 Ι ΟοΓ, νιπ, 9. [Φα2Τ.] Μεγίστη προτροπή πρδς τδ φέρειν γενναίως 
τους πειρασμούς, τδ εΐδέναι χαΐ δια πζντδς μνη- 
μονεύειν, είναι τοΰτον έν δεσμοΤς. ε Η χάρισ μεΟ' 
6μών. *Αμήν. • Αηλον^τι μεθ* ^ς πάνσα τα έπιτα- 
γέντα πληρώσουσι, Χ^Ρ^"^^ *^ ^^^ σωθηναι δέονται. 
Τί γαρ £ν ποιήσοι £ν6ρωπος δνευ χάριτος ; — - 
[ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΟΤ.] Έχ του αντιγράφου μη εύρων 
χαλως τάς παραγρζφας του μαχαρίου Ιωάννου της 
πρδς ΚολοσσαεΤς Επιστολής συνέγραψα αυτας 8πως 
η&νάμην. Εΐ ο^ ευρέθη τι έν αΰταΤς. ^ χοΰφον, 11 
έπιλήψιμον, Τστω δ άναγινώσχων έμδν εΤνα τδ τοιούτον 
τταΤσμα. ε Τέλος, συν Μ}», της πρδς ΚολοσσαεΤς *£πι- 

στολής. ■ 
*Εγράφη άπδ *Ρώμης δια Τυχιχου χαΐ 'Ονησίμου. 57 εΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕδβΑΐ. 58 ΪΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΠΡΟΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΚαίΙΜΕΝΤυΜ 

ΡΙ110Β18 ΕΡΙΒϊΟΙϋΕ ΑΟ ΤΗΕδδΛΙΟΝΙΟΕΝδΕδ Ταηίττιν έπιστέλλει άπ6 ^Αθηνών έωρχχως ιτροτε-Α 
ρον ο[ύτοι>ς, χαΐ διατρίψοκς παρ* αυτοΤς. Η δέ προ- 
φανές της επιστολής αυτή * Ό *Απ<{9τολος πολλάς 
(ίλ^ψεις π^θων έν Βερο^^ χαΐ έν Φιλίπποις της Μχ- 
χελ^ς χαΐ έν ΚορίνΟφ, γινώσχων τε δσα πέπονθε 
χαΐ Ιν βεοναλονίχγι, φθ9θύ{&ενος μη άχούσχντες θεσ- 
9ζλονιχεΤς ^ «επονθεν έν ταΤς προειρημέναις τει^λεσι, 
«ειρ^σθωσιν ύπ^ το3 πειράζοντος χαΐ σχαν^αλι- 
«Οαίσι * μαθών δΐ Ζτι χαΐ έπΙ τοΤς άποθνήσχουσι 
χτ6ώδ(τικ>ι έγ(νοντο, άχοτΐέλλει Τιμ(ί6εον πρ^ς αυ- 
τούς μετά της Έπιατολης ταύτης. ΚαΙ πρώτον μεν 
έπιστηρ^ει αυτούς έν τ?^ π(9τει, ώστε μη σαλεύε- 
σ6αι &α τας θλ{ψεις, χαΐ μη$1ν ξένον αύτους πεπον 
θ/ναι ΰπο των *Ιου8αίων, τ'ϋν χζΐ τον Κύριον άπο• 
χτειν^ων. Χριστιανιΐίν γαρ (8ιον τ6 0λ(οεσ6αι έν Β 
τφ ρ{φ τούτρ Πεγε. Πολλά δε παρχινέσζς αυτοΤς, 
οΤτίΑς ώς παρέλαβαν άπ* αύτοΟ άναστρέφεσΟαι^ γρά- 
^ι περί τών τελευτώντ(ι>ν, παραμυθούμενος αυτούς 
χχΐ δι&ισχων μη βαρέως «ρέρειν. Ού γαρ ευνΑι τ^ν 
θάνατον άπώλειχν, άλλ* 6δίν ένάστάσεως. Επειτχ 
χζΐ περί των χρόνων ουτους διδάσκει^ 'ίνχ αδηλον 
την Ι^ιέραν γινώσχοντες, άεΙ Ετοιμοι γίνωντχι, χα^ 
μηδενΐ προσέχωσιν έπζγγελλομένφ περί α'>της• £σε• 
σθαι γαρ, φησι την πχρουσ{χν οΰτως, ώοτε τους 
περιΑειπομένους χαι ευρισκομένους έν ττ^ ήμέρ^ 
έχε{νφ μη φθα'νειν τους έχ νεχρών έγειρομένο•^ς. 
Αμα γαρ γίνειθχι τ^ν πάντω*/ άλλχγήν. Διδάσχει 
προς τούτοις, προτρέπων αυτούς βελτιουσΟχι έν τοΤς 
ηθεσι, χαΐ χα^ρειν τ^ έλπιδι, χχΐ προσεύχεσθχι χχΐ 
ειχαριστεΤν αΰτους άει τφ Κυρίω, ένορχίζων αυτούς ο 
ανχγνώναι την *£πιστολην ταύτην πασι τοΤς άδελφοΤς, 
χχΐ ^ως τελειοΤ την Επιστολών. 

ΚΕΦΑΑΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΑ0Ν1ΚΕΙΣ ΠΡ^ΙΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, 
α. « Επαινος Θεσσαλονιχέοιν έπι τοΤς ά;(οις των 

αποστόλων άγωσιν» • 
Ρ . « Πόθος α6τών χαΐ χαρά έν αυτοΤς χαΐ μέριμνχ, 

9πως τέλειωΟωσιν. » 
γ • € Ε^η πρ^ς θεον περί αφ{ξεως τ^ς χύτου, χαι 

της αύξήσκοις χαΐ βε&κώσεως Θεσσα)ονιχέων, {ω; 

της «αρουσίας Χρίστου. » 
5*. € Πορα(νΐ7ΐ; 9ω^/ροσύ*^ς, δικαιοσύνη;, /,»ς έ^) 148 Η&ηο &Ι) ΑΐΗβηίβ 5^π^^ι, ευιη ^Αηίι 603 νί- 
(Ιί856ΐ ρηυ», βΐιιρυϋ ίρ508 ν6Γ8α(υ$ ίυί$5βΙ.Ερί$(ο1» 
ν6Γθοο€&8ίο ΙιβΒεΓυίΙ, Αρο$ΙοΙυ$ηιυ1ΐ3$ ρα$8α8&Γ&ί- 
οΐίοορβ ΒβΓ(Β9β 6ΐ ΡΙιίΙίρρΐ8 είνίΐϋΐβ Μαοθάοηίφ &ο 
ΟοΓΪηΙΙιί : 8ίπια1 6ΐ 8είβηδ ςυαηΐ;! ρ&]$8υ$ 68861 ίη 
ΤΙΐ6883ΐοηίε&, 1101608 η6Αϋ(ϋ6ηΙ('&Τ1ι6δ52ΐοηίε6η868 
ηυφ ρ&88υ8 688βΙ ίη ρΓ»(]ί€(ί8 είνίΙαϋΙ)υ8, ΐβηίΑ- 
ΓβηΐιΐΓ &Β 60 ηυί Ι6ΐιΐ3( 6ΐ οΙΓβηίΙίευΙυηι βιΐδοίρο- 

Γ6ηΙ : 80(11608 ρΓ8θΙβΓ6& ςυοά 6ΐί301 ν6ΐΐ60)60(6Γ 
8ϋρεΓ Π[10Γΐθί8ΐϋ|^6Γ6θΙ, ΟΐίΐΐίΙ &(1 ίρδΟδ Τΐο)οΐΙΐ6οσι 

6001 Ιι»ο Ερί>1ο1&. Ει ρΓίσιυοι ηυί(ΐ60ΐ 608 ίο 6άβ 

εΟΟίίΓΟΙΑΐ, 06 οϋ &ίΟίεΙ)0068 ΟϋθΙϋ6θΙ, &886Γ60δ 

οίΗίΙ 68δ6 οογοηι ηυοίΙ & ^ο^)φ^δ ρβδδί δυοΐ, ηοί 
Οοπιίοοοι ηυοηυ6 οεείάβπιοΙ. ΑίΙ 6θΙοι ΟίιήδΙίαοίδ 
ρΓορΓίοοΐ6δδ6,οΙίοΙΐ8ενίΙα8ί10ί|;ΑηΙοΓ.ΗυΙΙίδαυΐ6αι 
ίρ5θδ2ΐ<ϋιοΓ(3ΐυδ ο1ςϋ6ηΐ2ΐ(1οιοϋυοι αΙ) ίρδο αεε6ρβ- 
Γ&οΙεοηνεΓδβαΙοΓ, δεή^ίΐ άβ Κιίδ ηυί νίΐΑάΰΓϋο^^οο- 
ΙυΓ,(Ιοε6ΐςυ6 ο6|:Γανίΐ6ΓΓ6ΓΑθ(,εοιη πιογ8 ίρ8& οοη 

δίΐ ρ6Γ€ΐ1Ιίθ,δ6Ανί3 2(1 Γ6δΟΓΓ6εΐίθ06Π1. θ6ίθ(Ιβ 149 
6ΐίαΐη άβ (60ΐρθΓί5θ8 ίρδΟδ ίθ!»ΐΓθίΙ, Οΐ (11601 ίοε6Γ- 

(001 6δδ6δεί60(68,8βηίΐρ6Γ ρβΓ&(ί δίοΐ :06ε εοί(]υ&οι 

άβ 60 Γ6Γ6Γ60ΐί 20101010 &(ΙνβΓΐ&0(. Ιΐ3 60101, &ί(, 

ίθΓ6 Οοαιίοί&(1ν6θΙοοι, υΐηοί Γ6ΐίο(ΐυοο(οΓ 6( άιβ 
ίΐΐο ίονβοί6θ(ϋ 8001, οβηοαηο&οι 608 ρΓ9βν6θίιΐοΙ 
(]θί 6χπ)θΓ(οί8 6χείΙαο(1ί δοοΙ. δίαιυΐ 6θίοι ΓοΙογαοι 
6δδ6, &ΐ1, οιοοίυοί ίοιοιυΐαΐίοοϋοι. Αά ΙιβΒε (Ιοεεί 

6ΧΐΐΟΓΐ30δ 0ΐ 106ΐ1θΓ68 Γ6(1(1&θΙθΓ ίΟ ΙΟ0ηΙ)0δ| 6ΐ 

§30(ΐ6Α0( ίο δρ6 &ε 0Γ601, 86ΐορ6Γηυ6 ίο Οοοιίοο 
^ΓΑΐίλδ α^ΑοΙ, &()]αΓ(ΐ08 ίρδΟδ υ1 Ιβ^αΙοΓ Ιιφο 
Ερίδΐύΐα οοιοίΙ)θ8 ΓΓ&ΙηΙιυδ, 6ΐ ί(3 εοοεΙυ(1ί1 £ρί- 

8ΐθΙ&01. 

1»0 ΡΛ/ΟΛ/5 ΑΠ ΤΗΕ88Λί0Μ0ί•:ΝαΕ8 
ΕΡΙ8Τ01^Ε ΰΑΡίΤΑ. 
/. ίααε ΤΗ€3$αΙοη%€βη8ίηίη ίη ϋβνίανηίηίύηΒ^ ^αβ 
αρο8(οΙί8 άίρηα 8ηηί. 

2, Οηοά $ρ809 ά68ίάβΓαν6ΐ^ €ΐ ίη €Ϊ8 ραίΑάβνβί αο 
$οΗίΰίΙίΐ3 β886ί^ ηΐ ρβτΛϋβνβηίητ. 

3, ΡΓβοαϋο αά Οβητη άβ αάνβηΐηίαο βΐ €νβηΐ€ηΙο 
αα ΰοηβηηααοηβ Τ^β$$αIοη^^€η$^η1η ιμ^ιι^ αά 
οάΌεηίΗίη ΟιΗΜ. 

4, ΕτΗονΙαίίο (ΐά \^ηίρηί}ηΙί(ίηι,^η$αΐίατη,(Γαίη' 59 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΒίαΟΛ ΕΡΙ8ΓΌΡΙ 60 ηηηΐ ίηάίοίο ατηοτβΐη Η Ια!):τβίη %η ρνορηο Α κρισει φιλαδελφίβς, εργασίας Ιδιοπράγμο- 
ορβνβ, νο;. Β 

5. ΟοΗηηα άβ νηοτΙΧΒ νβΒΟίηϋοηβ αο ΐηαηί[69ΐα^ «' ■ Διβχσχαλ{χ περί της του θανάτου χβταλύ- 
Ιϊοηβ ΟΐΓίίΗ οίΤΰα τηοΤίΐίΟΒ αο νΐΌβηίβΒ. νεως Ιιά ζώντων χβΐ ν&χρώ^ επιφάνεια Χρί- 
στου. > 

6. Ουοά Γ^ρβηίβ υβηίητνΒ $Η εΗΓηίυ$ : ορονΜ ζ"*. € Περί του αΙ<ρνιδ{ως ηλειν τ6ν Χριστον. ώστε 
ίΙαηυ$8ξυάίθ,\6ραΓαΙηϊη€$$ββά€,8ρ6^ ΰΠατϋαΙβ δεΤν εύτρεπίζεσθχι σπουδή, πίστει, έλπίβι, 
ΗοηοΤβ^ ραθ€^ Ιοη(]αηΐηί%Ιαΐ6, άίβΟβηάί αΐηΟΤβ. άγάπ^, τιμτΐ, οΙρήνΐ{^, μαχροθυμί^, φιλομα- 

βεί^. % 

7. ΡΓ€€αίίΟ άβ Βαηοΐφΰαϋοηβ 8ρίήΙν$ βί αηίηΐω ζ'• « Εύχη περί αγιασμού πνεύματος, χαΐ ψ^χη<, 
βί ΰΟνροηε. χαΐ σώματος. » ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ ΤΗΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΡΑυΐ.1 ΑΡ08ΤΟΙ.Ι 

Αϋ ΤΗΕδδΑΤ,ΟΝίαΕΝδΕδ ΡΚΙΟΚ ΕΡΙδΤΟΕΑ &;{οις των €ΑΡυΤ Ι. Β 

16 1 Ιμηβ ΤΙιβ88αΙοηί€βη8ίηιη %η €6τίαηι%ηίύΐί8^ 
ρηοβ Αρο8ίοΙί$ άί^ηα βναηί. 
1, 1-3 ΡααΙη8 βί 8Ηυαηη8βΙ Τίηιο(^βη8, ΕΰοΙβ- 
8ί(Β η'88αΙοηί€βη8ίΗηι %η Οβο Ραίνβ βΐ Βοϊηίηο3β' 
οι €Ηη8ΐο : ρναίια όοΜβ βί ραχ α Οβο ΡαΙνβ ηο8' 
Ινο βί Όοηίίηο3β8η ΟΗΗ8ΐο, 6ταίία8 α//ίιηι/β Οβο 
Ββκηρετ άύ οηίη\Ιί\ΐ8νοΙ)ΐ8 ηιβηίίοηβηιυβΒίη βείβη- 
Ιβ8 %η ρΓβαύυΒ ηο8ΐη8^ ίηάβΒίηβηΙβΓ ηιβηιθΓβ8 
υ€8ΐΐΊ, ρνορίβν ορη8 βάβί αο Ιαϋονβιη οΗνήΙαΙ%8 
βί ΙοΙβταηϋαηι 8ρβί Οοίηίηί ηοΒίη Ιββη ΟΗτιβΗ 
οοταία Οβο βί Ραίνβ ηοΒίιο, 

καΐ της υπομονής της ^πίδος του Κυρίου ημών *1ησου Χρίστου, έμπροσθεν του θεσ^ καΐ Πατρίς ημών. » 

Ου&Γβ ηβςυβ ΑρΟίβΙοΙυΐη ηβηυβ 6ΙΐΠ8ΐί ^βΓνυΐη Διατι ουιε 'Απ<$στο)ον, ούτε ^Ολου Χρίστου έαυ- 

]υλ(3 βυ&Πΐ οοπδϋβΐϋίΐίηβηΐ $βίρ8υ[η Ιΐίο ηοίηίη&Ι ? τ^ν χατα τ^ εΐωθ^ς αυτψ ένταϋΟχ χαλεΤ; Οτι νεο- 
Ουία ϋί ΓβεβηΙβΓ ίη8(Γϋεΐί βΓ&ηΙ, βί 3ρα(1 60$ ηοη χατήχητοι ήσαν οΰτοι, χαι ούχ έδει πρ6ς αυτούς 
ορθΓΐ6ΐ)&1(]ί§;ηίΚ3ΐί8Γ2ε6Γ6 ΐηβηΐίοηβΐη. ΥβΠδίΐηίΙβ αξιώματος μνησθηναι. Ειχ^ς γαρ ην αυτούς χαι 
6010)681100(161130)6x1100 ραβδί ΓυίδδθΠΐ οΙΓβηϋί-^ σχχνδαλισΟηναι. • ΚαΙ Σιλουανος χαι Τιμ($θεος. > 
ΓϋΙυΠ). < Ει 8ί1ν3ηυ8 6ΐΤίπΐ0ΐΙ)61Ι8. • 0υ8ΐηοΙ)Γ6η) Ίί δήποτε προέταξε τοΰ Τιμοθέου ούτως οντος έν• ΚΕΦΑΑ. Α'. 

• Επζινος θεσσαλονιχεων έπι τοΤς 

Αποστόλων άγώσιν. 

« Παύλας χαΐ Σιλουανος χαΐ Τιμ<$θεος, τξ Έχ- 
χλησ{φ θεσσαλονιχεων έν θεφ Πατρί, χαι Κυριφ 
Ίησοΰ Χριστψ. Χάρις ΰμΤν χαΐ ειρήνη άπο θεού 
Πζτζος ημών, χαι Κυρίου 'ίησοΟ Χρίστου. Εύ- 
χαριστοΰμεν τψ θεψ πάντοτε περί πάντων όμών 
μνείαν υμών ποιούμενοι έπΙ τών προσευχών 
ημών, αδιαλείπτως μνημονεύοντες υμών του 
έργου της πίστεως, χαι του χόπου της αγάπης, ΤίιηοΙΙιοο. ηυί3(ΐ60 ρΓοϋαΙπδ 6Γ3ΐ5ίΙνβιιαπ)ρΓ9Βρο- 
8υίΙ? Ι52ΡοΓΐ358ί8ΤίιηοΙΙΐ6υ8 6ΐ αηίιτιί π)0(ΐ68ΐία 
1(1 ροΐίνίΐ, ίη 1)00 οΐίαηο ρΓδβοβρΙοΓβιτ) ΡΗυΙυιη ίπιί- 
Ι3ΐα8. ςυί 8υί8 (ΙϊδοίριιΠδ $;6ΐρδυιΐ) οοηηυπΐ6Γ3ΐ, 
Ουαιη ο1) οαυδαιη Αΐιίοιΐ) ΤίηιοίΗοί Ιιίο ιηειηίηΐΐ, βΙ 
ηοπ ίη Ερί8ΐοΙ& 3ά Ερ1ΐ6&ίοδ ? Οϋία ί1)ί 0ϋηΓ6δΙίιη 
3(1 608 ρΓοΓοοίυΓυδ 6Γ3(, Ιιίο νβΓο ηυρ6Γ αΙ) ίρδίδ 
νβηοΓΗΐ 3άΡ3υΙυπίΐ «ΕοοΙβδίφ ΤΙΐ6883ΐοιιίορη8ίυηί) » 
£υιη ραυοί βδδβηΐ, ΙιοηοπΓκο ηυπιίηβ νοι-3ΐ ίρδοδ 
ΕεεΙβδίβΐΡ, (]υ2Β ίΐίεϋο ιηυΐΐίΐυιΐίηίδ δί§ηί&ε3ΐί\3 
^δΐ • Ιιι Οοο 6ΐ Ουαιίηο ^6^ϋ ΟΙιΗδΙο. » Ουί3 6ΐ 
ϋΓ2ΒΰθΓϋΐη οοη(^Γΐ»^3ΐίοη68 0Γ3ηΙ 6| ^ϋ(12β0Γυ^η Ιΐ3ηο 
3ΐ) ϋΐίδ (ΙίδΙβΠΏΪηαηδ 3ί( : ΟηοΒ οΐ ίη Οβο ΓαίΓΟ 61 αοέ:ου τον Σιλουαν<{ν * Ισως δια ταπεινοφροσύνην 6 
Τιμόθεος τοΟτο ^τησε, χαΐ έν τούτψ μιμούμενος τ^ν 
εαυτού χιδάσχαλον Παύλον, δς το'ς μαθηταΤς αυτού 
έαυτον συναριθμεΤ. Διατί δΐ ενταύθα τού Τιμοθέου 
μέμνηται , |ν τ^ πρ^ς *Εφεσίους ούχ ετι \ ^Οτι έχεΤ 
εμελλεν ε!»θυς προς αυτούς άπιέναι, έντχύθα δΙ 
νεωστί ?1ν άπ' αυτών προς Παύλον έλθών. « Τ^ 
*£χχλησί7 θεσσαλονιχεων. • 'Ολίγους δίντας, εύ- 
φ/ιμφ ονόματι *Εχχλησίαν αύτους χαλεΤ, ^τις έστΙ 
πλήθους σημαντιχή. « Έν θεφ χαΐ Κυρίφ Ιησού 
Χριστψ. 9 *£πειδ^ ήσαν χαΐ ΈλληνιχαΙ χαΐ *1ου- 
δχϊχαι' έχ/λησία, αυτ^ς έχείνων διαιρών αύτην, 
φησι, τ^ έν θε'ρ ΠατρΙ χαΐ Κυρί•|> Ιησού Χριστφ. Μ ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕδδΑί. 82 Σημβ((ΐκτ2ΐ τ^ έν, έπι Πχτρ^ς Λείμενον, « £υχχρι- Α Οοΐϊΐΐηο ^β8υ ΟΗηδΙΟ. Αηίΐη&(1τ6Γΐ6 Ιν, ίά βδΐ, ίο» στοΟμε'^^ τ^ θεφ τζτ/τοζί, » Ευθέως έ; έγ/.ω2χ£ου τ^ 
«ροοψιιον. Το γχρ υπίρ λ/ϊ'λί ε^χζριτϊεΤν βεφ, 
^ίχνυσιν εκείνους χχτορβωχ^τζ;. Εΐτχ κ«1 ταποινο- 
Τροβύνι^ν διδάσχει. ώς του θεοΟ τυχρζιτίου τοΟ κατ- 
ορΟοΟν ατνιους. € *Α&χλε{ΐϊτως μνημονεύοντες ύμαιν. • 
ύ ττ^ς Πχΰλου & αγάπης ! ΤοΤς γαρ πλείονι χαΐ πασι 
ςχεΆτ* τοΰτο γράφει, βΐΐ αδιαλείπτως α'ιτών μέ• 
μνητχι. Ι Τοΰ Ιργου της πίντεως. » Οτι ο^81ν υμάς, 
φηνΐ, πχρεχλινεν άπ^ της πίντεως • τούτο γαρ Ιργον 
τΗβτεοκ. Η έργον πίττοώς «ρητι, τ6 μη μ<{νον λό- 
γοις, άλλα χαΐ εργοις ^ιχνύειν αΜ^ν^ 8τι 6π1ρ της 
τοΰ βεοΰ άγάττης ^ της έμης, οηνΐ, χ($πους χαΐ χιν• 
δυνους ύπεμε{ν2τε. Τοΰτο γαρ τ6 ^ν:ως &γαπ$ν, τ^ 
πάντα 6πΙρ τοΰ άγαπωμένου πάσ-^ειν άνά'^εβθαι. 
€ Κα2 της υπομονής της έλπ{6ος. > 0^ -^αρ εις ηνό 
πειρασμέ, ο5τε οΐ ^ντες μιχροί ήνχν, άλλα χαΐ πολ- 
λοί χαΐ μεγάλοι. Δι<{ ^ρη9ι, της (υπομονής, της ελπί- 
δος, τουτέντι, της γινομένης &ά την έλπ(&ι τοΰ Κυ- 
ρ^σ^ ήμην *Ιη9οΰ Χρίστου, ώσεί Ιλεγεν * Ούχ απλώς, 
ο^^$ε άν<$νητα χάμνετε^ άλλ* ίστιν ΙλπΙς άντιδ<^9εως, 
« ^προ9^ τοΰ βεοΰ χοΐ Πατρίς Ι^μών. » Π μνη- 
μΜνεΰοντες 6μύν τοΰ Ιργου τη; πίστεως έμπροσθεν 
τοΰ Θεοΰ χαΐ Πατρίς ^μων, ί\ τοΰ έργου της πί- 
οτεως, τοΰ ^ντος έμπροσθεν τοΰ βεοΰ χαΐ Πατρίς 
^μων, &«εΙ έλεγε * Πάντα &ρ^, χαΐ ου λέληθεν άυτ^ν 
τά παρ* 6μών γιν($μενα. 

• £ΐ&^ς ά&λ^Ι ήγαπημένοι 6πο βεου την έχ- 
λογην 6μών βτι τ^ Εύαγγέλιον ημών ούχ έγενήΟη Β άβ Ρ&1Γ6 ροδίΐυπ). α6Γ3ΐί»$3§ίπιυ8 ΟβοδβιηρβΓ. » 
ΡΓοΙίηαδ βχοΓάίΙϋΓ ρΓοοΒπιίυιη βΐ) βηοοιηίο Ναχη 

ρΓΟ ίρ$ί8 060 ξΓ&ΐί^β &|:6Γβ, ΟδΙβπάίΐ ΐ]Ιθ8 €ρβ}^ΙΒ, 

βχβΓΰαίδδβ ορβΓ3. Οβίηίΐβ αηίσιί ιηοίΐβδίίαπι άοεβΙ, 
ηβπιρθ ουιη Οβοδ ίρΜδ &υο(θΓ ΓαβΓΪΙ, ςυοά Γβοΐβ 
8ίηΙ ορβΓ&Ιί. α Ιη(1β8ίηβηΐ6Γ ιηβιηοΓβδ νβδίη. » Ο 
ΡαυΙί οΗαΓίΙαΙβπι ! ΡΙυπϋυδ βηίίη αο ρΓορβιποιΙυιη 
οιηηί1)υδ Ιιοο δ€ηΚ>ίΙςυο(! ίηά^^δϊηβηΙβΓβοΓοιη ιηβ- 
ιηοΓδίΙ. « ΡΓορίβΓ ορυ$ Γκ^θί >0υο<] ηϊΗίΙ, ίηςυίΐ, 
νοδ α 6(1β δβιηονβηΐ, Ιιοο 6ηίηι βδΐ ορυδ Οιΐβί ? ΑαΙ 
βιΐβί ορυδ ίϋείΐ ηοη δ6ΓΐΏοηί1)υ8 βοΐυιη, δ6(1 6Ι ορβ- 
ΓίΙ)υδ ίρδβιη οδΙβηάβΓβ : ςαοΗ ρΓο Οβί εΙι&ηίΑΐβ&υΐ 
ρΓΟ ιηβί, ίηηυίΐ, αιώογθ Ι&5ογ68 6ΐ ρβήευΐΗ δυδϋ- 
ηυβπΐίδ. Ν&ιη \ά νβΓβ αιη&Γβ βδΚ, οηιηίαρΓοόϋβοΙο 
ρ&Γΐί δυδΙιηβΓβ. «Ει ΙοΙβΓβηΙίαιη δρβί.» Νβηυβ 
βηίπι υηα βτλϊ ΙβηΙαΙίο, ηβ<]ΐΐ6 Η» ηυβΒ θΓ&ηΙ, ρατ- 
νβ 6Γ&ηΙ, δ6(1 βΙ ιηυΙΙβΒ βΐ ιη8§η86 : ίάβο ΙοΙθγεπ- 
Ιίαιη, βίΐ, δρβί, ίιΙ βδΐ, ςυββ Ϊ9ίθίΛ βδΐ ρπορΙβΓ δρβίΏ 
Οοιηίηί ηοδίη ϋβδυ ΟΙΐΓΪδΙί ; βο δι (ΙβοβΓβΙ : Νοη 
ίηυΐϋίΐβΓ Ι&1)0Γ&ιί8, δβά δρβδ €δΙ Γ6(π1)υ(ίοηί8. 
« ΟοΓ3ΐη0βο βΐ ΡβίΓβηοδίΓο. » ΑιιΙ ιηβιηοΓβδ νβδίή 
ορβΓίδ 6(161 οοΓ&ιη Οβο βΐ ΡαΐΓβ ηοδίΓο. ΑυΙ ορβηδ 
ΓιιΙβί ψχοά 6δΙ οοΓαιη Οβο βΚ Ρ&ΐΓβ ηοδίΓο ; Ιβηηυαιη 
άίοβΓβΙ : Οιηπία νίϋβΙ, ηβο βυιη ελρίΐ οΙ)ϋνίο βοΓυιη 
ψχχ & νοίιίδ βυοΙ. Ι, 4-7. 8ΗβηΙβΒ (ναΐτβα άίΐβΰϋ α Οβο βΙεΰΗοηβκη 
ναΐνατη ςηοά ΕυαηρβΗηηι ΡΟΒίταηι ηοη (ηετΗ 

εΙς Ομάς έν λ<ίγφ μ($νον, άλλα χχι έν δυνάμει, ^Τ^α Ό08 ρετ ΒβΓΤηοηβη ΙαηΙηηΐ^ ^ίΆ €ίίατη ρβΤ 
χαι έν Πνεύματι άγ{φ, χαΐ έν πληροφορ{(^ πολλή υΐΓίηΙβίη βί ρ€Γ βρίηΐηηΐ 185 ^αηοίηηΐ^ ϋΟ ρβΤ δι' υμάς. χαΟώς οΤ&ιτε οίοι έγεν/^Οημεν, έν υμΐν 
Και ΰμεΤς μιμηταΐ ^ιμών Ιγ*ν/|Οτιτε, χαι τοΰ Κυ- 
ρίου, οεςάμτ^οι τον λ({γον έν θλίψει πολλ^^ μετά 
χ^αρα Πνεύματος άγ(ου, ώστε γενέτΟζι υμάς 
τύπους πάσι τοΤς πιστεύουσιν έν. τ^ Μζχεδον{^ χαΐ 
Άχα1<?. • 

€ Εΐ3(^Γες άδελ(ρο{. » Τί ει8(ίτε; ; Οίοι έγεν/,θημεν 
έν 6μΤν 5ι* υμάς, χαι δτι τ^ Εύαγγέλιον ημών ούχ 
έγενήθη προς ύμά, έν λόγψ μ($νον, χαΐ την έχλογήν 
υμών. Πρ^ς πολλά γαρ το, εΐ^τες, 6ράτχι. α Γπο 
θεοΰ την έχλογην υμών. » Επειδή φησιν, ι'σμεν οτι 
πιρα θεσί έςελέχθηιε χαΐ ώγαπήθητε, μ^τά πολλής 
προθυμίας τΙ> Εύαγγέλιον ύμ^ν έχηρύξχ;χεν. Τίς γαρ 

αοχ αν σπουδάσειε περί τους ύπο βεοΰ πεφιλημέ- 1>(ϋε3νίιηυ8. ΟυΙδ (Ίΐίηί) ρΓΟηπρΙυδ ηοη βδδβΐ 6Γ|^α 
νο»ϋς ^ ■ €βΓΐΗη4ίηβηι ιηηΐίωη : ^ηβτηαάηιοάηιη ηοπίίε 
^παίβε /ηοήιηη$ ίηΐη νο$ ν€$ΐΗ εαη&α, Εί νο$ 
ϊηίίΙαΙοτβΒ ηούτί (αοΗ /ι/ϋ/ΐ5, €ΐ Ποηιίηϊ^ ςηι 
6χε€ρήΙί$ εδΓτηοηβτη ίη αβίοΐιοηβ ίηηΙΙα ΰηπι 
ρανάίο 8ρίήΙη$ ^αηαί : αάβο ηί (ύδΗΗε βχβτηρίο 
οηιηίύηε €Γ€ά^Ι%ϋη8 ίη ΜαοβίΙοηία βΐ ΑοΚαια, 

« 8οί6η^6δ ΓΓ&ΐΓβδ. • ΟυίιΙδοίβηΙβδΡΟυαΙβδΓαβ- 
ΓΪιηηδ ίηΐ6Γ νοδ νβδίΓΐ εαυδα, βΐ (|υο(Ι Εν&η|;6ΐίαιη 
ηοδίΓυιηηοη ΓυβηΙβΓ^α νοδ ρβΓ δβΓπαοηβπι 1»η1υη), 
6ΐ βίβοΐίοηβιτ) νβδΙηΐΓΏ. ΑίΙ ιηυΐΐα βηίιη ΓβδρίείΙ 
ϋΐεΐίο, 8οί6ηΐ6δ. • Λ Οβο βίβεΐίοηβιη νεδίηπι. β 
Οαοηίαπιηονίπιαδηϋοά α 0*^0 βίβεΐί δίΐίδ βεάβίεείί, 
ουπ) 8ηίΐΏί ρΓοιηρΙίΙυ(1ίη6 νοϋίδ Εναη^βΐίυιη ρΓββ- Οτι το Ε'>αγγέλιον ήμώ^/. » Μνημονεύομεν, 
βησιν, 6μ'ΐ># άδιχλε{π:ω;, ειδό:ες δ:ι τδ Εύαγγέλιον 
^ιμώ*/, ούχ έγενήΟη προ; υμάς έν λόγφ μ()νον. Ου 
γαρ μόνον, φησΙν, έχηρύςζμεν^ άλλα χαΐ σημεία 
χχΐ ^^νχμει; πολλάς έπετελέσχμεν εΙς υμχς, προς 
την υμών πληροφορίχν. Εοει ούν εΐ χχι μη δι' άλλο 
τι, δια γοΰν τον έπιΟει^θέντχ εΙς ύμας κόπον τοΰ τε 
χηρύγματος καΐ τών σημείων μεμνήτθχι αδιαλεί- 
πτως υμών. ■ Κχι έν Πνεύμχτι άγ£((ΐ • Η 6τι έν 
Πνεύματι άγίφ έιηρύςχμεν, φ^^ι^, ^ οτι Πνεύμα 
αγιον έλά'κτε, φησ^• δια τοΰ χηρύγματος. « Κα 
πληρο^ορ!^ ποΑλτι. » Τα γαρ σημεΤα, δια την αυτών 
έποίει πληρο^ορίαν. « Καθώς οιδχτε. • ΚχΙ τι, φησί, 
μχχ^γορώ ; Αύτοι ύμεΤς |Λά'5τ•3ρ£; έττε, οίοι έγε- βοδ ςιιι & Οβο άίΙΐ^ΡΓβηΙυΓ ? « ΟυοιΙ Εν3η§β1ίυιιι 

ηοδίΓαπ) . • ΜβίΠΟΓβδ, ηίι ,νβδίπ ίηϋβδίηβηΙβΓδυπιιΐ8, 

δοίβηΐβδ ηυοϋ Ενϋη^βΗυιη ηο>Ιπιη) ηοη ΓυβηΙβΓ^α 

νοδ ρβΓ δβΓίποπβπι ΙαηΙαπ) : ηοη βπίιτι δοΐυιη ρΓβΒ- 

(Ιίε&νίιηυδ, νβΓϋίηβΙίαπι δ1|;ηα ηε νίΓ!η(θδ πηιΐΐ&δ 

ορβΓαΙί βυπιηδίη ιηοοίΐο νοδίΓΐ, α(1ιη:ΐ{;ηαηι νβδίΓΗΓη 

εβΓίίΙϋίΙίηβπι. ΟροΓίαίΙ ί^ΊΐπΓ 6ΐ$>ί ηοη οΐ) αϋαιΐ 

φΐίϋρίαιη, ;ιΙν6ΐμΓορΐ6Γβυιη ί|υΊ6χΙπΙ)Ίΐϋδ6δΙ βρυά 

νοδ Ι31)0Γ 6( ρΓ96ϋίεαΙίοηί8 βΐ 8ί{$ηθΓυΓη, ίηϋβδίηβη- 

(6Γ νβδίπ ιηβπιίηίδδβ. # Εΐ ρεΓ δρΐπΐϋΐη δ^υείυπι. • 

ΑιιΙ ρβΓ 8ρίΓίΙιιπ) δ8ηεΙυίη ρΓΦΐϋε»νίπ)υδ, βυΐ 8ρί- 

πΐυηι β^ηείυπι Αοεορί^ΐίδ, ίηςιιΊΐ, ρβΓ ρΓΰβιϋεαΙίο- 

ηβιη. « Αο ρβΓεβΓΐίΙϋϋίηβιηιπυ11&ιπ. δί^^ηα βηίίη 

ρΓορΙβΓεβΓίίΙηιΙίηβηι ίρδοηιηι Γβπο^ηΙ. «Ουβηηικί 63 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚΙΟΟτΕ ΕΡΙ800ΡΙ 64 ΐηοϋπΐη ηΟδίίδ. » Εΐ ςυίά ΐηϋΐΐ» Ιοη|υθΡ, 3ίΐ? Ιρδί Αν/^θημιεν πρί>ς Ομάς. « Δι* ΰμίς, φησίν, » επειδή υπεΤς Β νο$ (6δ(β5 68115 Γυβπιηυδ βΓ^ανοβ. «ΥβδΙπ οαυδϋ. » 
ΡΓορΙθΓ νο5, ίηηαίΐ, ηυοηίατη νο5 βίβεΐί 6Γ&Ιι$ β 
Ώβο, &0 8ί άίοβΓβΙ : ΥβδΙπ α Οβο βίβεΐίο ίϋίΐοοεβ^• 

810 ΙΏβΐ 6Γ^&νθδ8!υ(ϋί. « Ει νΟδ ίπΐίΐ3(0Γ6δ ηοδίΓΪ. » 

ΡΓβΒοερΙοΓΪδ βΓίΐΙ, ΓβΟΓβαΓβ ίρδοδ Α ΐ3ΐ)οπ1)υδ ηυοδ 

ρβΓίυΙβΓβπΙ. ΑίΙ 6Γ^ο : Νοη νοδ δβ^ηβδ ΓαίδΙί^,ουπι 

ηοδ Ιιυ]ιΐδΐΏ0(1ίδΙυ(ϋυιη ίηΐ6Γ νοδ δϋδεβρίδδβιηοδ. 

86(1 ηυί(1 ? Εΐίαιη νοδ ίπιίΙ&ΙοΓβδ ηοδίηί&εΐί ΓυίδΙίδ 

6ΐ Οοαιίηί.Ουοτηο(1ο?Ουίδ6ΓΓηοη6ΐη βχοορδίδΐίίιίη 

&Γί)ίι*(ίοη6 πιυΐΐα οιιιτ) ξ&υ(1ίο δρίηΐυδ. Ρβρα;, (]υί(Ι- 

η3ΐη βδΐ (]υο(ί (]ΐοίΙ?δί(ΐια1 βΐ δβηηοηβπι δυδεβρ6- 

ΓυηΙ, υηίνβΓδα βυρβΓ^Γβδδί δαηΐ, 6ΐ ίτηίΙβΙΟΓβδ 

ΟΗπδΙί ΓαεΙί δυηΙ. • ΝοδΙπ ΓαεΙί βδΐίδ. » Ουοιηο(1ο ? 

Ουία ίρδί ρΓορΐ6Γ Οοιηίηυιη 1Τ3§6ΐΐ3ΐί ςαυ(ΐ6ΐ)αηΙ 

αυοά ^ί^ηί βδδβηΐ υ( ρΓΟ ηοιηίηβ 154 6]υδ εοιίΓ 

ΙυηπβΙία 8(ΒΓ6ΓβηΙυΓ. « Κ( ΟοίηΙηί. » Ουοπιθ(1ο? 

ΟιΓια 6ΐ ίρδ6 αΙαρίδΟΦδυδ βΐ ραίιβιιδ ^ί)υ(!6ΐ)αΙ. Υο- 

ΙυηΙβΓίβ 6ηίιη ραδδΗδ 6δ(, 6( δείβηδ Ιβϋα δαίνοδ 

Γαΐ'βΓβ δ3ΐυ(β εοβίβδίί. ϋικίββίίιΐιιι (ϋεβϋβΐ : • ΡβΙβΓ, 

^ΙοπΩεΑ ΡίΙίυΐΏΐυυιη^, » Ιοςυβπδ ϋβ εΓυεβ. «ευηι 

^Αυ(1ίο δρίπΐαδδαηείί. » Ουπι βηΊπι ίη ε&Γη3ΗΙ)υδ 

(ΙοΙβΓβΐίδ, ίη δρίπίαοϋδ ^3υ(1**1)&1ίδ. « Α(Ι60 υΐ 

ΓυβπΙί^ 6Χ6ΐηρΙο. » Ε( ςυο!τιο(1ο Ιιί ΓαεΙί δυηΐ ίΙΠδ 

βχβπιρία. εαπι ΐΙΙί ρππηυιη εΓ6(ϋιΙίδ5βηΙ?0αί αϋβο 

ϋΐβη Γυίδΐίδ, ίηςυίΐ, δίαΐίαι αΙ) 6χοΓ(ϋο, ιιΐ βΐί&ηι 

Ιιίδ ςυί]&ϊη εΓβΗίϋι^ΓαηΙ βχβιηρίο ΓαοηΙίδ, οδίβικίβηίοδ ([ΐιαίί» δυδΙπΐ6Γ6 οροΓίεαΙ ρι*ορΐ6Γ ΐιάβια. € Ε( 

ΑεΙι^ίβ. Β Μ 6δΐ, &Γ!ΰεία. 

Ι. 8-10. Α νθί)ί$ αήίΠ ρβΤίοηηϋ Βοηηο Οθ)ηία% β 'Λφ' υμών γαρ έξή/ητχι δ λόγο; του ΚυρΌυ, 

ηοη ίΟΐΐΙΐη ίη Μαΐβάοηχα βί Αβίκηα, νΡΠίπΐ βίίοΐη ο!» μόνον έν τη Μχκεδονί.^ και έν τΓ| *Α/αί?, άλλα 
Ι« ΟΙΪΙίΐί /ΟΓΟ /ί(ί^$ Γ(?Λ^Γα, 7Μ« ^Π'η /)^«ΐη,ί//ΐ/ΙΛ-ο και έν «παντί τόττφ ί^ τζ'.στίζ υμών ^^ προς τον Θε2)ν 
ηανϋ, ηί ηοη 8ΐΊ ηθΙ>ί$ ηβΟΟΒαβ ηηίάηχίωη Ιοηνί. έξελήλυθεν. 'ϋστε μη χρείαν ήμας ε/ειν λαλεΤν 

τι. ΑύτοΙ γαρ περί υμών άπα-'^έλλουτιν οποίαν 
ε'σοδον ε-^ομεν πρ^ς υμα;^ και πώς έπε^τρέψατε 
προς τον θεον άπο τών ε1δώλ(ι)ν δουλε-Ιειν θεώ 
ζώντι καί άληθινψ^ καΐ άναμένειν τον Τιον αύ- ητε εκλεκτοί θεψ, ώσεί έλεγε • Της έμής σπο'^δ•ης 
της εΙς ύμας ή υμών πάρα θεού εκλογή πρόφανις 
γέγονεν. € Και 6μεΤς μιμηται ημών. » Διδασκάλου 
ην το άναρι^ώναι αυτού; εξ ων εκείνοι απέμειναν, 
καί φησιν • Ούχ ήμεΤς μεν τοιαύτην εΙς 6μας σπου- 
δή ν έπεδειςάμεθζ, υμεΤς δΙ ^^^μοι ητε. Άλλα τί ; 
ΚαΙ 6μεΤς, φησι, μ'.μηταΐ ήμςΐίν έγένεβ6ε καΐ του 
Κυρίου. Πώς ; Δεξάμενοι τ6ν λογον έν θλίψει πολλτ^, 
μετά χχρβς π^/ευματικής. Βαβαι, οΤον λέγει. Αμα 
έδεξαντο τ^ν λόγον υπερέτττυσαν άπαντα, καΐ μιμη- 
ταΐ Χρίστου γεγενηνται, « Ημών έγένήθητε. » Πώς ^ 

Οτι α'!>τοΙ μαστιζόμενοι υπέρ του Κυρίου εχαιρον, 
δτι κατηζιώθησαν υπέρ του ονόματος αυτού όημα• 
σθηναι. « Και του Κυρίου. » Πώ; * * Οτι καΐ ούτος 
(^απιζόμενος καΐ πάσχων ε^αιρεν. Εκών γαρ έπασχε, 
καΐ είδώς τα τοιαύτα σώσαντα την ύπ' ο•^ρανόν. 

θΟεν υλ\ έλεγε, « Πάτερ, δόςασόν σου τύν Γών, • 
περί τοΰ σταυρού λέγων. • Μετά χ^ρας Πνεύματος 
αγίου. » Εν γαρ τοΤς σαρκι/,οΤς λυπούμενοι, έν τοΤς 
πνευματικούς έχ αίρετε, β ϋστε γενέσθαι ύμας τύ- 
πους. > Και πώς ούτοι τύποι γεγόνασιν έκείνοις, 
εκείνων πρώτων πιστ-:υσάντων • 0:ι ούτως, οησιν. 
ε•^δοκιμήσατε έκ προοιμίων, δτι καΐ τοΤς ηδη πεπι- 
στευκόσι τύπος έγένεσθε, οία δεΤ φέρειν δια την πί- 
στιν. « Και \\χαί{^. » Έν ττΐ Ελλάδι. 8ίηηί(Ιΰΐη ίρεί άβ Γθ6»β αηηιιηϋαηί ςηαΐαη //.'- 
φβϋδατη ΗαδηηΓίηιυΒ α(Ινο8^ βίίΐηοηιοάο €οηΌβΐ'8ΐ 
(α€)Ίΐ\8 αά ϋβηκη α αί/ηηίαϋηΗ^ νί 8ΡΓνίηΙί8 Ι)ι*ο 
νΊνβηϋ α€ νααοί : βΐ ϋΧΒρβαίανβΙί^ ΡίΙίιιιη €}ιΐ8 
άβ 0(ζΗ8^ ηίίβτη 6Χ€Ίΐ:ηΊί α ^ηοΓΐνί8 ^6Ηιιιη, ηιιί 
Ιώβταί 1)08 α\) ίνα νβηΙιΐΓπ. 

Η Ει νο1)ΐδ βηίίη ρ6Γ(οηυ(1 δοηιιο. » ΑυΙ (|ΐιο<Ι ιΐβ 
νοΙίΙδ, Πιίεί ('&ΐ)δ3, Γ&ηΐ3υΙ)ί({α6 ρβΓευΓΓΪΙ : 3ΐιΙ ςαοοΐ 
ίη^Γβ^δυιη ίη ΐΓαιίδίΙυπι (Ιοιίίδΐίδ νβτϊίο Οεί ροΓ βα 
ηυββ ΙοΙβραδΙίδ. ΑυΙ (|ΐΐ0(1 υΙ)ίΓ]υ6 αικϋΐαεδί ρΓ!ΰ:1ί- 
ε3ΐίο ρΓορΙβΓ νεδίΓΑπη ρΓθ1)ί(3ΐβιη. α Υβραιτι βΐίαιη 
ίη ΟΓηηί Ιοεο » δίηυίνίεη) ίιάαϊ, ϊηψι'ύ^ δβΓΠίοηβ του εκ των ουρ αν.ον. ον Γί ηγειοεν 
άπο της εκ νεκρών 
όργης ττ^ς ο Λόγο 
/ι •» • ο δτ ι Τ| Ίησούν τον ρυόμενβν ί^μας 
ερχόμενης. • 

α Λφ υμιυν ^^x^^ ε;/^χηται 
περί υμών τ?ίς πίστεως ένεκεν φ'ιμη, πανταχπ'^ 
διέδραμεν. Η δτι πάροδον δεδώ^ατε τφ λόγψ του 
θεού, εξ ών ηθλήσατε. Η ότι πζνταχού ηκουσται το 
κτίρυγμα, έκ της υμών εόδοίΐμ/,σεω;. • Άλλα καί 
έν ςαντι τόπμ. » Του μίν ο•!»ν λόγου, φησι, του θεοΟ, νίεΐηοδ Γερίβδίίδ : ηαπίδΒπίπΙϋΠίβ') νο5αεεΐ1ΓΓβΓυηΙΟτούς γείτονα; ένεπλήτατε. Ζηλώιαντε; γαρ ύμά;, 3(1 βοΐβπι. ΑίΙιηίΓΑίΙοηβ νβΓΟ, 6χ εο (]υο4 3θΐ6ο 
ΒΓβνί ΙθπιροΓΟ (3ηΐ3ηί) Γκίειη αε εεΓίαηιευ ρΓοοΙχιβ- 
Γ'ΐίδ, υΙ ιιηίνοΓδυπι ηιυικίυιη ΓβρΙενβηΙίδ. α ϋΐ ηοη 
δίΐ ηοΒίδ ηβεοδδβ (]υί(1ηυ3[η Ιοι^υί. » Ναηι ηυββ ηοδ 
άβ νοΜδ Ιοηυί οροΓίυίΙ, υΐ βΐ εββΙεΓ&δ 3(1 8β(]υ3ΐ6πι 
ηάιΙυιβΓειηϋδ ζεΐυηη, ΙίΦείΙΙίρΓΟβνεηιεηΙοδΗΙευηΙ. 
« δίηυίιΐβπι ίρδί (Ιβ νοΙ)ίδ 3ηηυηΙί3ηΙ ηυ3ΐ6!η ίη- 
£;Γϋδδυηη. > Ρυ(3ηυο(Ι ευιη (6αΐ3ΐίοηίΙ)υδ εΐ ρεπ- 
ευΐίδ, (|υ8βΓ6δίδ<6ηΓΐο ρεΓίυΙίίηυδ, 3(1 νοδ ίη^ΓΟδδί 
δίιηυδ : νοδ 3υΐ6ΐη ηεςηε ρΓορίεΓ ΗοΒε οίΓβηιϋειιΙυηι 
ρ3δδί βδΐίδ, βυΐ ιηίηυδ εΓ6 !υ1ί βδΐίδ. Εΐεηίπι (Ιί^Γ6δ- ττί πίστει προσέδραμον. Τοΰ δε θχύματος έν ©"ίτο» 
βραχεΤ χρόνυ τοσαύτην πίστιν έπεδείςασθε καΐ 
αθλησιν, ώ; άπαντα τον κόσμον γέμειν. « * ιίστε μη 
χρείαν ημάς εχειν λαλεΤν τι. » Α γαρ υμάς, φησιν, 
έχρην περί υμών λαλεΤν, 'ίνα καΐ τους λοιπούς εις 
τ^ν ίσον έναγάγωμεν ζηλον, έκεΤνο•. προφθάνοντες 
λεγουσιν. « Αύτοι γαρ περί υμών άπαγγέλλουσιν 
δπο!αν ει'σοδον. » Οτι, φησι, μετά πειρασμών και 
κινδύνωνν ών ο! άνθιστάμενοι έπέφερον, είσήλθομεν 
πρύς ύμά;, ύμεΤς δε ούδε δια ταύτα έσκανδαλίσθητε 
η ίίττον έπιστεύσατε. ΚαΙ γαρ άπελθών έν Βεροί^ * ^()βπ. χνΐΓ, Ι 65 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡ18Τ. Ι ΑΠ ΤΗΒ88ΑΙ. Μ ώς αΐ Πράξεις λέγου^ι^, έ8ιώχ6η. ΚαΙ \μτ% το 8ιω- Λ 5115 Β6Γ06Φ ρ6Γ$6€1ΐϋθη6Γη ρΑ8δυ$ 6$1, βίουΐ ΑείΑ χθηνχι, πάλιν, φ-η^Ι, «ρό; ύ|χα; έλθών, έδέχθην ώς 
κ^ιοοχιμηχώς. « Πώ; έπε^τρέψχτβ. > Η'ϋς ; Είλιχρι- 
νώ^. Πώς ^ Μετά σ<ρο8ρας ιχλΧ έιαχχου; πίστεως. 
« ΚχΙ άν^μένειν ταν Γίον αύτου. > Ένταΰθχ δια της 
8ιτ^γ/ισεα>ς χχΐ του έπζ^νου, διδάσχει λεληθο'τως χαι 
αναμένει ν τον νΊ6ν α^του. « *£χ τών ο^ρζνών. » 
ΕΤτζ ώς έν αντιθέσει. Κχΐ πώς, οησί, τ^ν άποθχ• 
ν^ντχ εχ^ομεν περ'.μενειν έκ τ.'νίν ούρινών 5 Ον 
ήγειρε, φησίν, έχ τιΰν νεχρων. Ορα πώς είσήλθεν 
εις την άνάστισιν. Εΐ γαρ μη τούτον άνεμένετε, ούχ 
άν τοσαΰτχ υπεμενετε. *0 δε τον Χριστον άνζμέ- 
νων, βπέχεται δηλονιίτι πιντος πονηρού πράγμια- 
τος . < Τον ρυ<$μενον ίιμας άπο της οργής. » Είπε 
την άνάστασιν, λέγει χαι την άνταπόδοσιν, ην ί^μέ- ηβΓΓΓΑηΙ^.ΕΙ ροδίςυβιη ρ&55υ8 65$βιη ρβΓδβευΙίο• 
ηεπι,ίη(|υίΙ, τυΓδυπι αά νο$ νβηίβηδ Ι)6ηί^η6 6χοβρ• 
Ιυ8α(Ιίηο(]υιη5υιτ). « Ουο]Ώθ(1ο εοηνβΓδί Γαβήΐίδ.• 
Οϋθίηοι!ο? 158 Ηίηοι^Γβ. Ουοιηοάο ? Οηπ) νβΐιβ- 
ιηβηΐί αα ΓβινβηΙί Γιϋβ. « Εΐ 6%8ρ6£ΐβΓ6(ί8 Ρϋαιη 
6^)^δ.» Ηοβ Ιοεο ρβΓ ηαΓΓαΙίοηβιη βε ΙαυάβΓη,ΙαΙβη* 
ΙβΓ (]υοςυβ, (ΙοοβΙ βΧδρβείΒΓβ ΡίΙίυβ ΐΙΙίυδ. • Οθ 
εοκίίβ.» Οβίικίε (αηςυαπ) ρβΓ οI)^6^^^οη6I^. Εΐ ςυο- 
ηιοϋο, ΗΪΙ, 6υηι ηυί ιηοΓίυιΐδ 68( βΚδρβοΙ&Γβ ρθ!»8υ- 
ιηυδ (Ιβ (0β1ίδ? Ουβηο βχοίΐανίΐ, ίηηυϋ, α ΐΏοηιπδ 
ΥίιΙβ (|ϋοιηοϋο3(Ιί(υτη «(1 ΓβδίίΓΓβοΙΐοηβιη ίηνβηβ- 
ηΐ. Νίδί βηίπΊ Ηυηο 6Χδρ6€(ίΐΓ6ΐίδ,ηβ(]υβΐ|υ&ηη (βη- 
13 δϋδΐΐηυίδδβΐίδ. Ουί νβΓο £Ηπ8(υπι βχρβεΙ&Ι, &1) 
οιηηί Βαηβ ρΓ&νο ορβΓβ (Ιίδεβ(ΙίΙ. α Ουί ΙΐϋβΓ&Ι ηο8 

ραν δργίς χαλετ. Αύτος γαρ έ^^σατο ημάς ες αυτής, Β &1) ΪΓΒ, νθηΐυΓΑ. » Βίχίΐ Γ6δυΓΓ60ΐίοη6Π], (Ιίείΐ 6( 
τζς αμαρτίας ημών άφείς. Γ6ΐπΙ)υΐίϋη6ΐη αε υΐΐίοηβπΐ, ηυβίη νθ('&1 άΊβϊύ ΪΓβΒ. 

Ιρδ6 βηίιη ηοδ &5 ίΙΙα ΙώβΓανίΙ, ΐ'βιηίΙΙβικΙο ηοΙ)ί8 
ρεεεαία. 

Π, 1-4. Ναηι ίρ$ίηθ8ΐί8, ^ίαΐΓ^Β^ ίηΐτοίέαίη ηο^ 
ίηιηι ωί τοδ, ((ηοιΐ ηωι [ηβτΗίηαηι^^Ββά {(ηοά αηίβ 
γηαΐη αίβΜι βί νοηΙηιηεΙϋΒ αΙ[β€ΐϊ,ςη€ϊηαάίηοάαίη 
$€%1ί8 ΡίΐίΙηψΒ^ αηάαΰΙβΓ €ρ€ηΊηη$ ίη Οβο ηούνο 
αά Ιοςηβίΐάηηι ατηά νο$ ΕναηςβΙίΗΐη ιηιλί ίη τηΐι/- 
Ιο ϋβΓίωηίηε. 8ί^ηίά€ΐη €χΗοΓίαΙ%ο ηο^Ινα ηοη 
(ηίΐ Βχ ίηιροΒίιίΓο, ηβφχβ €χ ίίαρηηίαΐβ^ ηεςηβ 
οηηι άοΐϋ^ εβά φιετηαώηοάηιοάηιη ρνούαΐι (ηενα- 
ιηη8 α Ββο^ ηί ηούίδ οοηΐίηίνεΓβΙντ ΕυαηρβΙίηηι^ 
ίΐα Ιυςπίίηηί ηοη ηΐ βιθίηνΐίύη8 ρΙα€6ηί€8^8βάΠ€0^ 
ο ([Ηί ρτοϋαί ωηία ηοίτα. β Αύτοι γαρ ο'!δατε, αδελφοί, την εισοοον ^μών 
ττιν προς ύμας, δτι ού κενή γέγονεν, άλλα προ- 
πζΟόντες καΐ ύβρισΟέντες, χαθώς ο^δατε έν Φι- 
λ{πποις, έπα^σιασάμεθα έν τώ θεφ ημών λα- 
λησαι πρύς υμάς τ& Εύαγγέλιον, του θοου έν 
πολλφ άγώνι. Ή γαρ παράχλησις ημών ούχ έχ 
πλάνης, ουδέ έξ άναθαρσίας, ούτε έν δ($λφ. 
*Αλλα χαΟως δεδοχιμάσμεθα ΰπο τού θεού πι- 
στευθί^ναι το Εύαγγέλιον, ούτως λχλοϋμεν, ούχ ώς 
άνΟρώποις άρέσποντες, άλλα θεφ, τφ δοχιμάζοντι τάς 
καρδίας ημών. » 

ΓμεΤς μίν, «ρησί, τοιούτοι, άλλ' ουδέ ήμεΤς αν- 
θρώπινων τι έχηρύςαμεν εις ύμας, ά).λά βεοΰ λό- 
γους. > Οτι ού χενή γέγονε, > Τουτέστιν, ού μα- 
τα{α. Ού μΰθοι γαρ ψευδεΤς χαι λήροι τα ημέτερα 
χηρύγμχτα. « Άλλα προπαθόντες. > Πόθεν τούτο^ 
^ησιν, δτι ού χεντ, γέγονεν ; Οιι, φησίν, άπο κινδύ- 
νων έχφ^^γόντες τών έν Φιλίπποις, πάλιν ε(ς έτερους 
χινδυνους έμβαλεΤν έθχ^^ήσχμεν, βπερ ούχ αν 
έθαρ^ήσα^Αεν. ε1 μή θε'Τον ^(δειμεν τ6 κήρυγμα. 
« Έπαρρησιασάμεθα. α Ούχ ύπεστάλημεν δια το6ς 
καΐ παρ* ύμΤν έχτών εναντίων κινδύνους, άλλ' έπ- 
α^ησιασάμεθχ. Ορ^ς πώς έθά^ουν τφ κηρυσσο- 
μένφ \ 1 Έν τφ θεφ ημών, > φησί. Τ6 παν τφ θεώ 
άπα;ίθησι. τουτέστι, δια τον ένδυναμουντα θεόν, Υοδ δ&ηβ ΐΑίθδ 6Γ8ΐίδ, αίΐ, δβά ηβςυβ ηο8 Ιιυ- 
ηι&ηππ) 8ΐίηυί(1 αρυά \08 ρΓβΒάίεβνίηηυδ, 86(1 Οεί 
δ6Γη\οη6δ. « Ουοά ηοη ΓυβΗΐ ίη^ηίδ. • Ηοο βδΐ, 
ηοπ ναοΑ. Νοη Γ3ΐ)οΐ8β, ηοη ηιβηίΐβοίο, ηοη ηυ^φ 
ΓυβΓυηΙ ηοδίΓΦ ρΓΟΒίϋεβΙίοηβδ. • 86(1 ςυο(1 αηΐ6 
πιαίϊδ 8£Γ60ΐί. » υη(1β Ηοο ρ^ΐεΐ (\\χοή ίηβηίδ ηοη 
ΓικτίΙ ! Ουία ρ6πευ1α 6ν&(ΐ6η(6δ ςυοΒ ΓϋβΓαηΙ ΡΗι- 
Ιίρρίδ,πίΓδυηι ΐη Βΐία ρ6ΐίευ)α ηοδ €οη]ίε6Γβ βυδί 
Γϋβπιηαδ : ςυοϋ ηβηυ8(]ΐιαίπ λυδί Γαίδδβηιυδ, ηίδί 
ηονίδδβιηυδ (ϋνίηπίπ τδδβ ρΓ3θ(1ίε8ΐίοη6ΐη. « ΑυιΙα- 
εΐ6Γ6§βππιυ8. » Νοη ίοηηί(1&νίιηυδ ρΓορΙβΓ ρβπ- 
ευΐα (|υ9Β εΙ) αάνβΓβαΓΠδ 8ρυά νοδ ίπιπιίη6ΐ)8η(,86(1 
8υ(ΐ8εΐ6Γ 6ΐ ΙίΙ)6Γ6 6)^ίιηυδ.νί(ΐ6δ ςα8η(8Πΐ (16 ρΓβθ- 
(ΙίεΕίίοηο δυπΐ6ΐ)8ηΙ 8υ(ΐ8εί8πι?« Ιη 060 ηοδίΓΟ. » 

τοΰτο ποιτ^σαι τεθα^^3ήκαμεν. Έν τφ θεφ ήμών^Μ, &ϋ, Γ6ηΐ ίη ΟβυΠΙ ΓβΓ6Γ6η8 : ΙΐΟΟ 6δ(, ρΓ0ρ(6Γ θιρ^ι^.σαντες. — • Έν πολλψ άγύνι. » (ΟΙΚΟΓΜ.) 
*Ορ^ς δτι χα πχρα θεσσαλονικεΟσι κίνδυνος ην ού 
μικρός : € Ούχ έχ πλάνης ουδέ έξ ακαθαρσίας. » Τίνος 
δε γάριν φηστν, άπο κινδύνων εΙς κινδύνους έμβαλε'Εν 
έθαρρήσαμεν ; "Οτι ή παράκλησις ^ιμών, τουτέστιν, ή 
διδαχή, ού πβπλασημένον τι ί1 δεδολωμένον η άκά- 
θαρτον, τουτέστι, μυσζρί^ν, 1^ γοητικ^ν έχει, άλλα 
θεία έστΙ, φησί, διδαχή. ΚαΙ τούτου δε^γμα αύτδ το 
xατζθ^Ερ^Τν τών κιδύνων. ■ Άλλα καθώς δεδοκι- 
μάσμεθζ. » 'Αλλ* ούτως έλαλήσαμεν ύμΐν, φησΙν, 
ως έδοχιμάβθημεν παρά θεού άξιοι γενέσθαι, τοϋ 
πιστευθήναι τ6 Εύαγγέλιον, ώσεί Ελεγεν • Ό θε^ς 06Ι1Π1, (|υί ηοδ εοη6Γηΐ8(, ΗβΒε ίΑε6Γ6 3υδί δυπιυδ. 
ΑυΙ,ίη Οεο ηοδίΓο εοηβϋβηΐβδ.— «Ιη πιηΚο €6γ(8- 
Π)ίη6.»νί(ΐ6δ ςυο(1 &ρυ(1 Τ1ΐ6ϋ58ΐοηίε6ηδ6δ ({υοιιιιβ 
ηοη 6χί^υυπι ίαβηΐ ρβπευΐυπι. α Νοη ΓυΙΙ 6Χ ίπιροδ- 
ΙυΓΗ.» Ι5β Ου&ίηο1}Γ6η), ίηςυίΐ, ηοδ & ρεπευΐίδ 
ίη ρεπευΐα εοιι]ίε6Γ6 αυδί δυηιυδ? Ουΐα 6χΙΐ0Γΐ8- 
(10 ηοδΐΓ8, ίϋ 62>( (ΙοείππΒ. ηίΐιίΐ δΟίΙυεΙοπυιη αυ( 
ίΐοίοδυιη πυΐ ίιηρυηιπ), Ηοο βδΐ, 8ΐ)οη)ίη8η(ΙυΓη 
8υΙ πια^ζίοαιη Η8()6ΐ, δβά (Ιίνίηβ 6δΐ (ΙοεΙπηΑ. Ε( 
1ιυ]υδ ίηιϋοίυηι οδΐ (|υο(1 Ευδί Γυβηπιυδ 3(1\6Γδυιη 
ρβηΓυΐ8.«δ6(1(]υβπκΐ(1πιο(1υπι ρΓθΙ)&Ιί Γυβηπιιΐδ. » 
86ά 1(8, ίη()υίΙ, ι»ο1)Ιδ Ιοευΐΐ δαπίυδ. νρΐυΐί & Οβο 
ρΓοΙ)&(ί ΓιιΟΓαπιαδ 6$δ6 ΐ(1οη6ί, υ( ροηιπιίΙΐ6Γ6ΐυΓ * ΑεΙ. ινιι, 10 8βί[4. 67 (ΕουΜΕΝίι ΤΗI^^^^: ερΙ8οορι 68 ηοΙ>ί$ Εν&ηΚ6ΐίαΐη. ΤΑηηυβΠ) άΐΟβΤβί: Ββυβ ρΓθ1)21- Α έδοκιμασβν ^μδς, μηδέν προς ^ξβν λβλβΤν άνθριΙ^ νίι ηο5 ηυοά ηίΗίΙ αά ΙιοπιΙηυιη £;Ιοη3ΐη ΙοευΙυη 
6856πιυ8• Ι(ΐ6ο βΐίαπι ΰθΐηιηί!«ί( ηοΗίβ Εταη^βΐίΐΐΐη. 
Ιΐα 6Γ^ο νοΙοίδ ΙοΰυΙί Μΐπιη$, βίουΐ ρΓθ1)ΐίνίΙ βΐ 
οοςηονίΐ ηο8 ϋβαδ : Ηοο β$1, 8ίηβ ΐη&ηί ςΙοΓία Λ- 
8ηυβ Ιιοΰ ηηοά ευρΡΓβιηυδ ¥(1318 ρΙαοβΓβ, &1)5({υ6 
(Ιοίο 6ΐ ίιηριιηΐΑΐ6.«Νοη υΙ{ιοπιίηϋ)ΐΐ8 ρΐ^οβηΐββ.» 
δβίρδίιιη ]ηΐ6ΓρΓ6(&ΙαΓ. Ν&π) ςυί (Ιο1ο$α (ΙοοβηΙ αε 
ιηβηάϋάΒί, ίϋβο ϋοεβηΐ, υ( ΗοιηίηίΙ)υδ ρΙ^εβΑπΙ : 
ηοδ 3υΐ6Πΐ ηοη ίΐβ, ίηηυίΐ. Νβςυβ βηίηι ιηοικίΑ- 
είυιη ύοεβϋ&πιυδ. 8ί(ΐυί(ΐ6ΐη ςηοηί&ιη ίρδοδ ΙαυιίΑ- 
νί(, ηβ &δ8βηΐ3πάί δϋδρίείο άβ 6ο δυΙιοήΓοΙιΐΓ, αοΙ 
Ηυηε νβηΙΙ δβπποηβηι.^Ουι ρΓοΙι&Ι οοτάα ηοδίΓα.» 
Νοη εοηΐίιψίΐ αυίβηα βί, ηυί οοτάα, ρΓο53(, ρίβεβ• 
Γβ ίΙΙυιη ςυί άοΐοδ ΙοηυίΙιΐΓ, 6( υΐ ΙιοιηίηίΙ)υ8 
ρΐ&εεαί. Β 

II, 8 8. Νβηηϋ βηιτη νηίΐηαηι ρατ $€ηηοηβτη αάη- 
ΙαΙίοηίε νβΓΒαΙί 5ΐ/ιιιι<^, ςηβτηαάηιοΛηηι ηοείίε,ηβο 
ρβν οΰϋΟίίίοηβίη αΌαήίία : Ούΐΐ8 ^$1 Ι^βΗβ : ηβηηΰ 
φια-'βηΙβΒ βχ Ηοτηίηίΰη» ρΙοΓίαηι : ηβο α όοΜβ^ 
ηβο αύ αΙϋΒ : οηηι ρο&%βιηη8 \η ωιοΙονΗαΙβ €$86 
ςη^ιηαάίηοίίητη €Ηη$Η αροΒίοΙί : $€ά (ηχηιυΛ ρατ- 
νπΗ ίη ίηβάίο νβεΐη^ ρβήηάβ αΰ $% ηηίνιχ (ουβαΐ 
51105 /!ϋθ5, Βίο αΙ[€€ίη ρνορβηΒΪ ίη νο», ηΐ οηρία" 
ίηη$ ίηιρβτΗή νοϋε ηοη ΒοΙητη ΕναηρβΗαίη Όη^ 
υ^τηνα βϋσηι ηοβιγοβ ίρΒοηιηι αηίτηαΒ, ρΓορΐ€Γβα 
ηηοά οΗαή ηοΗπ (αΗχ «ι7/5. 

€ Νβςυβ βηίπι υηςυαπι ρβΓ ββΓπιοηβιη 2(ΙυΙαΙίο- 
ηίδ. • Ουοά ίιηροδΙΟΓϋΐη ρΓορηαπι βδΙ. « ΟυβηοΑίΙ- πιυν μέλλοντας, Λιο χαί έπίστευσεν ήμ'ίν τδ Εύχγ* 
γέλιον. 03τως οϋ»ν έλχλήσχμΕν υμΤν, ώς έ^χιμασι 
χχΐ εγνω ^μας 6 θβος, τουτέστιν α'^υ χενοδοξ{«ς, 
άνευ του θέλειν ύμΤν άρέσχειν βνευ ^λου χιΐ &Χ2- 
Οαρνίας. • Ούχ ως άνθρώποις άρένχοντες. » Ήρμή- 
νευτεν έχυτ^ν. Οΐ γαρ ^λια χαΐ ψευδή διδ^σχοντες, 
δια το άρένζι άνθρώτεοις διδάτχουσιν. *Ημ87ς δε, φη- 
σιν, οΰχ ο'ίτως. Ο^ γαρ ψεϋδος έδιδάσχομεν. Επειδή 
γι^ έ'^νεσεν αυτούς, ^να μη χολαχεύειν 6ποπτευθτϊ, 
εΙς τούτον ήλθε τύν λ^γον. € Τ^ δοχιμάζ^ντι τας 
χαρδ(ας. » Τλ δε τας καρδίας δοχιμάζοντι, ούχ Ινι 
τ^ν δήλους λαλουντα χαΐ προς &^ρωπζρέ9ΧΕΐαν •λα- 
λοΟντα, άρέααι. « ούτε γαρ ποτέ έν λόγφ χολαχε(ας έγεν/|θημεν 
χζθώς οιδζτε, ούτε έν προκάνει πλεονεξ{ας. 
θελς μάρτυς. Ούτε ζητοΰντες 1\ α^Α^ύη:Λί]ΐ>» οό- 
ζαν, ούτε άφ* υμών, ούτε άπ* άλλων, δυνάμενοι 
έν βάρει εΤναι ως Χρίστου άπ($9τολοι. 'Αλλ* έγε- 
νι^θημεν νήπιοι έν μέσφ υμών ως αν τροφές θάλπει 
τα έαυτης τέχνχ, ον^τως ίμειρ^μενοι υμών εύδοχοΰμεν 
μεταδοΰναι υμΤν. Ο^^ μ($νον το Εύαγγέλιον του 
θεού, άλλα χαΐ τας έαυτων ψ^χας, διότι αγαπητοί ήμΤν 
γεγένηοΟε. 

• Ούτε γ^ ποτέ έν λ^γφχολαχείας. € [Φί1Τ•| *Όπερ 
τών άπατώντων ΐδκίν έατιν. « Καθώς οΤδχτε. > Του μεν ΐηθ(!υΐη ηοβϋδ. • ΙρβΟδ (|υί(1βΐη ΙβδΙβδ είΙ&Ι, ςυθ(1^Ρ•η ^ν λ<(γφ κολακείας έλθεΤν, αυτούς καλεΤ μάρτυρας. ηοη νβηβηΐ ρβΓ δβΓπιοηβιη 3(]υΐ3ΐίοηί8, βίπιβηίο. 
8ίςϋί(ΐ6ΐη ίρδί Π)6ΐίυ5 ηονβΓΑηΙ ηυΑίη ζ\\\ ςυββείΓ- 
ε& 86 &εΐ3 βΓ&ηΙ.Ουοά &υΐ6ΐη ηβςυβ ρβΓ οεεΑδίοηβιη 
ΑυϋηΙβηΙίοηβΓη&οείρίβηιΙι,ΟβυηιίηνοΓΕΚ ΚβδΙβπ) : 
Ι57ίηε6Γ(8 δυπί βη:ίη Ι)οπιίηί5υ8, ηυββίη ιηβηΐβ 
ειι]υ8ηιιβ βυηΐ 8ΐυ(1ί&. ΑεείρβΓβ η&πκιαβ νβΙ ηοη 
&εείρ6Γβ, ηοΐυιη βΙ 1ιοπιίηίΙ)υ8, βΐ (Ιο Ηοε ΓβΓυπΙ 
ΙβδΙΙιηοηίυπι. Ουο(1 3υΐ6ΐη ηυηηυαπι νβΐ ΑεείρίβηίΙί 
ρΓοροδϊΙυπι 1ι&1)ϋ6ΓίΙ, 8θΙί Οβο εο^ηίΐυηι 68ΐ (βπι- 
ροΓβ &υΐ6Πΐ βΐίαηι Ιιοπ)ίηί1)ΐΐ8 οιαηίΓβδΙβΙυΓ. Ουί 
6ηίΐΏ Ιιοο 1ι&1)β1 ρΓοροδίΙυπι, οπιηίηο ηΜ πιβηΐβιη 
ίσιιηυίβι,, &1ί(]υ&η(1υ Ιβηϋβπι ^εείρίβΐ. Ρ&υΙο ν€Γο 
ηβ ίη ίηβηίβηι ηυίϋοπι υηηυαηι νεηβΓαΙ, ϋΐ Ιοεη 
οεε&δίοηβ ρΓ^άίε&ΓβΙ. ΙίΙείπεο βΟΓυπι ηιι» ίη πιβη- 
(6 βΓ&ηΙ πιεηΐο Οβυπι ΙβδΙβπι νοεαί. Ιρ$β, ίηςυϊΐ. καΐ ε1χ<$τως. (λδτοί γαρ τών άλλων μάλλον τα περ( 
αύτους {(δειααν.) " Οτι δέ ούδΐέν προφχσει χαΐ σκοπφ 
του λχβεΤν, τ^ν βεον καλεΤ μάρτυρα• Αδηλα γαρ 
άνθρώποις ται έν διάνοι^ έκαστου μελετώμινα, Τλ 
μεν γ^ λαβεΤν, ή μή λαβεΤν, γνωστόν ά^ρώποις 
γίνεται καΐ μαρτυρεΤται. Τ6 δέ μηδέ σκοπ<{ν ποτέ 
κτήσχσθχι του λαβεΤν, θεφ γινώσχετζι μ<(νφ, χρ<{ν<{> 
δΐ κχΐ άνθρώποις άποκ^ύπτετχι. *0 γαρ έχων τού- 
τον σκοπών, πάντως εΐ μή μεταβάλλει τον σκοπών, 
δτεδήποτε λήψεται. Παύλφ δέ, ουδέ έπι νουν ?ίκε 
το έπΙ προφάσει κέρδους κηρΟξαι. Αι6 εΐκότως τών 
έν διανοί^ τλν Κύριον μάρτ>ρχ κζλεΤ. *0 αυτ^ δέ 
μάρτυς, «ρησίν^ δτι σϋδέ δ^ξαν έξ ανθρώπων, ζητούν- 
τες κηρύττομεν. Καλώς δέ έξ ανθρώπων. Την γάρ 
έχ Θεοΰ, χαΐ έζήτουν, κχΐ έλάμοχνον. Σοφώς δέ λίαν, Ι6δ(ίδ6δ( ςαοά ηεηυβ ^Ιοηοιη &1) ΙίοπίίηίΙιυδ ηυβΒ- Οκαι το, Ζητουντες. ΕΙ γαρ χχϊ έδοζάζοντο 6π* άν- ΓβηΙβδ ρΓββϋίεβπιυδ. Κεείβ αυΐβπι (ϋείΐ αϊ) Ιιοπιίηί- 
1)υ8 : η&πι ί1ΐ3ΐο ηιι» βδΐ α Οβο β( ςυ»ΓβΙ)&ηΙ βΐ 
αεείρίβΙ)&ηΙ. Ε( ρΓυύβηΙβΓ αά πιο(Ιιιπι Αίΐ:0υ8βΓβη* 
Ιβδ.Οα&ηηυΑΠ) βηίιη {;ΙοηΟαιΙ)3ηΙυΓ3ΐ)ΙιοπιίηΐΙ)υ8, 
ηοη ιαηιβη ςιιβΒΓβΒαηΙ βυΐ ορβΓαηι (Ι3ΐ)αη1, ιιΐ §1ο- 
ΓΪίιεαΓβηΙαΓ. Μβο I1υ^υ8 ςΜ0(|υβ Οβυδ ΙβδΙίβ ββΐ. 
Νϋπι 3 εοπιπιυηί δβηδυ ίΙΙυιί 3εείρίβη(1υπι βδΐ. 
€ Νβςυο ηυ^βΓβηΙβδ βχ Ηοιηίηίϋυδ. » Νβηυβ υΐ & 
νοΙ)ίδ, ίηςυίΐ, &ιιΙ &1) 3ΐϋδ {ΙυΓι&ιη &εί'ίρβΓβπιυ8, 
πιβη(ΐ8εί& 3ΐίςυ3 νο1)ί8 ΙοευΙί δυπιυδ,Νοη βηίπι ςυ»- 
ηιηυδ β3πι ηυ2Β βδΐ Λ Ιιοπιίη ϋυδ ^Ιοη3ηι. Ιάςυβ 
εαπι ροΐυίδδβπιυβ, ίηςυίΐ,ι; οπο&ί βδϋβ,ηίΐιίΐβχ ηοε 
άεΐίη^υβηΐβδ : βυπιυδ ηβπιηαβ ΟΗΗδΙί 3ρο5ΐο1ϊ. 
Οαπι ΐ((ί(ιΐΓ (ΙβύίΐΑοι ηο1)1β (Ιογϊ&πι Γβηυβήπιιιβ» θρώπων, άλλ' ου ζητοΰντες, ουδέ έπιτηεύοντες τ6 
δοξασθηναι. Δώ καΐ τούτου μάρτυς 6 θεός. *Λπ^ κοι- 
νού γαρ ληπτέον αυτό. ε Ούτε ζετουντες, έξ άνθρώ• 
πων. » Ούδ* ΐνα, φησί, λάβωμεν πχρ* 6μών, (1 άπ* 
άλλων δόξαν, έλαλήσαμεν 6μΤν ψεύδη τινά. Ου γαρ 
ζητουμεν τ^ν παρά ανθρώπων δόςαν. ΚαΙ ταΰτα, 
φησί, δυνάμενοι εΤναι Ενδοξοι, και μη έκ τούτου 
άμαρτράνοντες• Έσμέν γάρ Χρίστου απόστολοι. ΟΙ 
οϋν καΐ την όψειλομενην ήμΤν δόςαν άρνησάμενοι^ 
ΦησΙ, πώς διά δόξαν άπρεπη, έμέλλομεν τι δεδολω« 
μένον κηρύσσειν ; « Δυνάμενοι έν βάρει εΤνχι. » Η 
έν τιμτί και δόξ;|). Ι}, « έν βάρει, • τουτέστι, λαμβάνειν 
και τρέφεσθαι. « Ός Χριστού απόστολοι. » Εΐ γάρ 69 ωΐΙΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕδδΑί. 70 οΐ ΐ59φα ρ^κσιλέως &ποτιλλόμ<νοι έν τιμ^ βίσι, τη$9φ Α (]|]Οΐηθ()θ ρΓΟρΙβΓ ίη()6ε6η(6ΐη §Ιοη&ΐη (ΙοΙοβαΠ) &Κ- μαλλον ο! &π^ Χρίστου ^ € *Αλλ* έγενήθημβν νήπιοι. » 

ΟυδΙν βαρι^, σύ^εν φορτιχον, ο6$ένχ χόμιιον ίχον- 

^Ζζ^ Ιν μένφ 6μών, φησί. Τουτέστιν, ού τ^ν &νωτ6ρ->ι 

λα^ντες τάξιν, άλλ* ώς εΤς έξ υμών έγενι^θημεν. » Ου* 

τΐικ Ιμ£ΐρ<$μενον υμών. • 05τως 6μας άγαπώντες 

Χ3ΐ βντεχ^^μ^νοι 6μών, χζΐ βάλποντες τφ πνεύματι. 

ώς τροφ^ς τα έαυτης τρ<^ιμ3 τζμΙλ. < £ύ^χουμεν 

μετχόΟΓαναι υμΤν. » Ποθουντες υμάς χαΐ Ιμειρ<$μενοι 

υμών Γ^λχοϋμεν, τούτέστι, σπουδάζομεν. Η ρουλ({- 

μεθν, μετά τού χηρύγματος^ χαΐ τάς εαυτών ψυχάς, 

εΐ οΙ(!ν τε^ ^υναι 6μΤν, χαΐ 6πΙρ υμών. Ο δε τοΟτο 

β<κιλ<^νος^ πώς βιωτιχοΰ τίνος Ινεχεν έχήρυξε ; 

ηώς δέ σαρχιχης δλως μετεΤχε διανοίας - « Δκ^τι ςυίϋ |>Γ8βϋίε&1υη 6Γ&ιηυ8 ? € Ουηα ρο856ΐηυ5 ίη αυ- 
εΙοπ(8ΐ665$6. » ΑυΙίπ ΗοηοΓββ!£;ΙοηΑ. Αυ( έν βχρει 
ίη οηβΓβ, ία 68(,&ε€ίρ6Γ6β(&Η. « Ταηηυ&ιη ε]ΐΓί$ΐί 
ΑροδίοΗ. » 8ί βηίπι Ιβςαΐ! ηυί α τβ^β ιηίαυηΙιΐΓ ίη 
ΗοηοΓβ 8υη(, ηη^ηΐο π)3^ί8 η ηυί & ΟΙιή8(ο ? « δβά 
Γυίηιη8 ρ&ηυΐί. » ΝίΙιϋ ^^Γ&νβ, ίηηυί(, ηίΐήΐ οηο- 
Γ08ϋΐη, ηηΙΙυπ) Γ&8ΐυηι 1ι&Ι)βηΙβδ, ίη(6Γ νο8, Ιιοο 
βδΐ, ηοη 8υρβΓίοη βυπιρίο οΓάίηβ, 86^ βίεηΐ ηηι:8 
ν68ΐΓαπι Γυίπιηδ. « Βίε βΟβεΙη ρΓορβηδί ίη νο8. » 
Αίίβο νο8 (ΙίΙί^βπΙββ 6( απιρίβείβηΐβδ, δρίηΐυηυβ 
Γον6η(68, ηυίίπιβιΙπιοάϋΠ] ηυΐΓίχ δυθ8 ςυοδ &1υί1 
ρυβΓυΙοδ. « ΙΙΙ αηίπιο εαρίαπιυδ ίπιρβίίη νοΒίβ. » 
ΟεδίϋβΓ&πιυδ νοδ, 6ΐ αΟβεΙυ ίη νοδ ρΓορβηδί ευρί- αγαπητοί ημών. > Και τ(ς ^ τούτων α1τ(α ; ειποι τις Β ΠΙΟδ 6Χ «ΐηίπίΟ δίνβ νοίυΐηυδ 6ΐ εοηαπίυΓ ευπί ρΓ3Β- 

χ>:ών. *Η αγάπη, φησίν. (Ιίε&(ίοη6 ποδίΓβδ ηυοηυβ ίρδΟΓϋΐΏ απίππαδ, δί ββη 

ροδδβΐ, (ΙιΐΓ6 τοΒίδ &υΙ ρπ) ταΜδ. Ουί βιιΐβπι ίά ευρίΐ, (]υοιηο(1ο ΙβηιροΓβΙΙβ 2ΐίίευ]υδ Γβί ε&αβα ρΓβάί- 
εΑδδβΙ ? Οαοιηο(1ο εβΓηΑΐίδ οπιηίηυ πιβηΐίδ ρΑΓίίεβρβ ΓαΐδδβΙ ? Ι ^8 ι ΡΓορΙβΓβΑ ηυοίΙ εΙι&ΓΪ ηοΒίδ » Εί 
ςιι»η&αι ΙιοΓηπι ε&αδΑ βδΐ Ί (ΙίεβΓβΙ ηηίδρίαπι Οί&ήΙαδ, ίηηυίΐ, βΐ αιηοΓ νβδίη. 

« Μνημονεύετε γαρ. αδελφοί, τον χ<5πον ημών ΪΙ^ 9 ΜΒΐ6Τηίη%3ί%$βη%ηΐ, ^ΓαΐΓ€8^1αΙίΟΤί$ηθ$Ινί 

χαΐ τ^ μ({χ6ον. Νυχτδς γαρ καΐ ημέρας έργαζ<5- αΰ $ηάθη$. ϋίζηΐάβηί ηθ€ίβ 00 άί€0ρΗ8 ίαΰίβηΐβΒ, μενοι, πρδς τδ μη έπιβαρήσαί τίνα υμών, έχη- 
ρξαμεν εΙς ύμας τ6 Εύαγγέλιον του βεου. 
*ΤμεΤς μάρτυρες χαΐ ό Θεός, ώς 6σ{ως χα) δι- 
καίως χαΐ όμέμιττως 6μΤν τοΤς πιστεύουσιν έγε- 
ν/θημεν, χαΟάπερ οιδατε, ώς Ινα Εχαστον 6μών, 
ώς πατήρ τέχνα έαυτου, παραχαλοΰυτες ύμας 
χαι παραμυθούμενοι . Καΐ μαρτυρούμενοι εΙς το 
περιπατησαι &μας αξίως Ίου βεου χαλοΰντος 6μας εΙς 
την έαυτοΰ βασιλείαν χα^ δι{ζαν• 

€ Τ^ χότζον ημών. • Ουχ είπε, Τας ε!»εργεσ{ας, 
ας (υηργετήσαμεν υμάς, αλλ* δ μάλλον ?ίν έντρε- 
πτιχώτερον, τον χ($πον ημών, φησί, χαι τδν μίίχθον, 
■ Προς τ6 μη έπιβαρησαί τίνα υμών. • Καίτοι 
εχ^οντες έξουσίαν ώς Χρίστου άπ($στολοι, χαθώς ανω- 
τέρω εΤτυεν. « 'ΤμεΤς μάρτυρες χαί δ θεός. • Αξιό- 
πιστος μίν δ Θεδς μάρτυς. Πώς γαρ ου ; *£πει δε 
αοηλον τοΤς όίνθρώποις ε1 6 θεδς εΙς τούτο μαρτυρεΤ, 
χαΐ αύτοΐκ τους πρδς ους 6 λόγος χαλεΐ μάρτυρας. 
— [ΦϋΤ.] Μάρτυρες 6μεΤς, ών έθεάσασ6ε. ^ι2ν δε 
ύμεΤς ουκ έΟεάσαοθε, δ βεδς ό πάντα είδώς. Ούτω; 
ούδΐ υπόνοιας αυτοΤς λαβήν έ&>ύλετο χαταλιπεΤν. 
1 *ας δσίως. » Οτι άδόλως, δτι οΰχ 6πούλω; δτι ού ού \(1 ηβ οηϊ νεεΙΠΛίη β88βηιη$ οη^Γΐ , ρπΒάίοανίτηηΒ 
ορηά νοε ΕναυρβΙίϋίη Οβί. Υοβ αηΐβτη ίαίβε €$ι%β 
βί ΟηΜ (ΐηατη εαηαβ εί^ηείβ αο ίηοηΐραίβ νοΙήί^ 
οηπι. Οιιι σΓβάβύαΙίε, νβτεαίχ /Ί/^/ιηιιν, ςιαβιηαά" 
τηοάηιη ηοείίε^ ηί βνρα ηηητηρηβηί^ηβ νβείτηηι^ 
ίαηίΐηανη ραΐβτ βτ^α β%οε ευοε (ηβτίίηηε β/ρ^ΰΗ^ 
όύεβ'ίταηΐεε νοε^ α ΰΟΨίεοΙαηίϋΒ ; αο οΜΜαηΙβε^ ηί 
ΟΌΐΙηιΙατίΙίε άίρηβ Οβο, φιί νοϋοεεβΐ νοε ίη «ϋΐιηι 
ε νερηηηι αο ςΙοηαγη. 

< 1.βίΙ)οη8 ηοδίΓί. » Νοη (ΙίχίΙ: Ββηββείοηιπι, 
ςυίΙ)υδ νοδ «(Τθείπουδ, δβά ςηοά 1οη|[6 η)2ΐ]θΓί8 θγαΙ 
δοΙΙίείΙυάίηίδ, 1&1)οη3 ηοδίη αε βυιΐοηδ• • 01) ίά 
ηβ ευί νβδίΓηηι βδδβπιηδ οηβη. α Ουπι Ιαπιβη ρο- 
(6δ(2ΐΐ6Πΐ 1ια1)6Γβιηυδ Ι3ηηυ3πι ΟΙΐΓίδΙϊ βροδίοΐί 
δίευΐ δυρβπϋδ (Ιίχί! : « Υοδ ΙβδΙβδ 6δΙίδ 6ΐ Οβυδ. » 
Οβϋδ ΙβδΙίδ Γκίβ (Ιίςηυδ βδΐ, ηαοιηο'Ιο βηίηι ηιβηΐίή 
ροδδ6ΐ?ν6Γυ!η(]υοηί3ηι Ηοπιίηώυδ ίηεβΓίυηι βδΐ, 
ηυηι Οβυδ ίη Ιιοε &1((?δΙβ(υΓ ίη βοδ βΙιΆιη νοεαΚ ίη 
Ιθδίβδ αά ηυοδ δβπηο Γ,ΑεΙυδ βδΐ. — Υοδ Ιβδίβδ βδϋδ 
βΟΓϋΠΐ ςη9Β εοηδρβχί^Ιίδ, βΟΓυπ) αυΐβπι ςηββ ηοη 
εοηδρβχίδΐίδ Οβυδ (βδΐίδ βδΐ, ηυί οηιηία ηονίΐ. Ιΐα 
ηβςηβ δοδρίείοηίδ αηδβηι βίδ ΓβΙίηηυί νοίυίΐ. χβτα άν6ρωπαρέσχειαν, δτι άνευ προθέσεως του λα- |^ • Ουβηΐ δ&ηείβ. » Ουθ(1 δίηβ (Ιοίο, ςυυά ηοη 6εΙβ, 
θεΤν τι. € *ΓμΤν τοΤς πιστεύουσι. ■ ΤαΤς γαρ άπίστοις ηηοά ηοη αά ρΐ3εβη(ίηηίΐ Ιιοηιίηίίυδ, ςαο(1 δίηβ 
ούχ άμεμπτος. Πολλά γαρ αύτου χατεμέμφοντο, χα^ 
πρώτον 8τι έχι^ρυσσεν άπδ τών εΙδώλων άφίστασΟαι. • Δαθάπερ οιδατε. > Πάλιν αύτους χα).εΤ μάρτυρας, 
δτι, φησί, χαΐ πλούσιον χαί πένητα, χαΐ ταπεινών 
χαι ^^νάστην, χαι δυσανατχετουντα. Βαβαι, οΤον ίίν, 
τδ μηδένα παραλιπεΤν έν τοσούτφ πλήθει. « *£2ς 
πατήρ τέχνα. » Ανω ώς τροφές εΙπών. Νυν ώς 
πατήρ, γΐ[^σ1ν, δ χαΐ άγάπην χαΐ προστασίαν δηλοΤ, 
χαΐ δτι άτύφως πάντα έποίει. Τίς γαρ βτν πρδς τέ- 
/να έπαρθείη ; « ΚαΙ παραμυθούμενοι. » Είς τδ 
^έρειν γενναίως τοι»ς έπανιστάμενους &μΤν πειρα- 
σμούς, ι ΚαΙ μαρτυρόμενοι, ι φησίν. Ο ουν μαρτυ- 
ρόμ&νος, δηλονότι πολύ τοΟ χολαχεύειν χαΐ άνθρω- 
«αρεσχεΤν άφέστηχεν. γ Είς τδ περιπατησαιυμας. » ρΓοροδίΙο ηυί(1ςυ3πι αεείρίβηίΐί. « Υούίδευπι, (]υί 
ΰΓβ(1βΙ)3(ίδ. » Νβπι ίηΙβΓ ΙηεΓβάυΙοδ ηοη Η&Ι}θΙ)3ΐυΓ 
ίηευΐραΐϋδ : πιυΙίΑ βηίηι ίη βο ΓβρΓ6ΐιβη(1β1)3ηΙ, β( 
ρΓ8Βδ6Γ(ίιη ςυο(1 βχΙιΟΓίαΓβΙυΓ &1) ίάοΐίδ δβρΗΓβΓί. 
• Οϋβπιαάπιοϋυπ) ηοδίίδ υ( 6Γ(;ε υηυαοηυβιηηαβ. » 
ΒϋΓδηηι ίρδοδ ΙβδΙβδ νοε^Ι. Ουο(1 βΙ (Ιίνίΐβπι β( 

ί)δυρβΓ6ηι, βΐ 3ΐΙ)]βε(υπ] 8ε ροίβηΐβπ) βΐ πιοΐβδίβ 
βΓβηΙβπι. Ρ&ρ», ςυίάηβπ) ΙιοεβΓαΙυΙηβπιίηβπι ίη 
(&η(& πιυΐΐίΐαϋίηβ ρΓ8Β(6ΓΠ)ίΙΐ€ΓβΙ? « Τ2ΐη<]υβπι ρα- 
ΙβΓ ΒΤ%Λ βΐίοδ. » όυπι δυρβπυδ (ΙίχίδδβΙ ΡβΓίη(1β 
3εηυΐΓίχ, ηυηε, « Τ3η(]υ3πι ραΙβΓ,» αίΐ: ηυοά βΚΐί- 
Ιβεΐίοηβπι δίι^ηίβεϋΐ βΐ ρΓ2βΗ(]βη(ί&πίΐ, ςαοιίαυβ 
οπιηία δίηβ ί3.^(η ΓΑεβτβΙ.'ςυίδβηίιηαίΙνβΓ^^υδΩΙιοδ 
βχΙοΙΙβΓβΙϋΓ ? 4 Ει εοηδοΐαηΐβδ. » ϋΐ νίηΙίΐβΓ ΓβΓ- 
ΓθΙίβ ίηδυιγβοΐβδ δκΙνβΓδίιιη νοβ ΑϋΟίεϋοηβδ. « Αο 71 ΟΕΟυΜΕΝΙΙ ΤΗΙΟΟϋ ΕΡΙδΟΟΡΙ 7ί θΙ)(65(βηΐ6Γ>• » Ιβ9 Ουί ί^ίΐυΓ θ1>(65ΐ&ΙυΓ ΐη&ηί- Λ Παρνχχλοΰμέν δέ, φην^ι ούχ ν>ια τι ^μΰν χαρ{ση- 
ίβδίυΐη βίςυοά [ηυΙ(υΐηίϋ&&ί(1^1 Αΐ)Α$5βηΙ&η<1θ, 6ΐ σθε, άλλ"&νλ 6με*ίς ώ^ρεληθητε, χαΐ βχτ^^ν υμΤν αύ- 
8ΐυ(1ίο ρΙ&ο^ηϋί 1ΐ0ΐηίηί1)Ι15. « 1}1 &ΐη1)Ιΐΐ3Γ6ΐίδ. » τοΤ; την βχ9ΐλε{αν τών ουρανών κχτχφχευάσητε, 
01)$6εΓ&1)Γαΐιΐυδ, ίηςυΐΐ, ηοη υΐ &ϋ€|υί(Ι ηοΙ)ί5 ΰοη- αΐίως αύτης ιιεριπατονίντες. Ορα οΐ αύτίν, Ιν 
ΓβΓΓβΐίδ, 56(1 υΐ ν08 ]αν2ΐΓ6ΐηίηί, 6ΐ ηρυΐβηΐυΐη νο- ττπφ χαΐ διδάσκοντα. ΕΙ γαύ Θεού β29ΐλε{χ τ^ ΙπζΟλον, 
1)15 ίρδίδ Γβ^ηιπη εοΰΙοΓυπι ρ^Γ&Γβΐίδ, άιι^ηβ 3(1 ΐρ- δεΤ πάντχ φέρειν προθύμως. 
δυπι |;Γβ(ϋβΒΐ65. ΑηίιηαίΙνβΓίβ βυΐβιη ίρδυπ), ςυοϋ βΐί&ιη ίη Ιιοο (1ο€6αΙ. Νβαι 81 Οβί Γβ^οαιη 68ΐ ρΓβ»• 
ιηίυηι, οροΓίβΙ οιηηία ρΓοπηρΙο Γ6Γγ6 αηίιηο. II. 4 3. 0ααρΓορί6Γ βΐ ποεαναΙΐαΒ αρνηηΒ Οβο ήι- 
ά€8ίηβη Ια\ ^ηο(1\€η ηι αωίρβΓβίίβ α ηούίε εβηηοΜηι 
αηάίΐη^ ϋή : αα€ρί$α$, %\οη Ββπηοηβϊη Ηοηιΐηηιη^ 
$6ά είοηΐ β8ΐ νβτβ, εβνηιοηβϊη ϋβϊ : (ΐηχβϋαίη αρίΐ 
ίη υούίί €ΓβάβηΙίΙηΑ8. 

Εβίηιΐβ ϊΙ1θ3 6ΐί&Γη οοιηιηβηϋαΐ. Νοη βηίπι ίΐ3 68ΐ, € Δια τοΰτο %ηΐί ^ιμεΤς ευχαριστουμεν τφ θεφ 
άδιαλείιττως, 8τι παραλχβόντες λόγον άχοης 
παρ' ημών τον> θεού, έδέξασθε ου λ($γον άνθρώιεων, 
ά)Λ« πχθώς έστιν αληθώς λόγος θεοΟ, δς καΐ 
έ^εργεΤται έν όμΤν τοΤς πιστεύουσιν. » 

Είτα καΐ εγκωμιάζει αύτους. Ου γαρ ίΐμεΤς μεν ίαςαίΐ, ΙΙΙ η05 (|υΐ<]6ΐη5ίη6 άοΐο, βΐ δίευΐ (ΙίεΙυΐη ^ άδόλως, φηνι, χαΐ, ώς εΥρηται, άνεστράφημεν εΙς 
€5&, 6Γ§α νύ5 εοανβΓδ&ΐί ΓυβΠΐηΐΙδ, νοδαυίεΐη αΙι- 6μας, 6μεΤς δΐ άνάξΐ'ίν τι της π{9:εως ιτεποιήχατε, 

εεβρίδΐίδ & άλλα παρελάβετε λ<$γον άχοης παρ' ίιμών, τούτέστι, ήυίά Οϋβ ίηύί^ηυιη Γβεβπϋδ : 86(1 αεεερίδΐίδ 
ηο1)ί5 86Γΐηοηβιπ &υ(ϋ1α8 Ιιοε 6δ(, δβηηοηβπι (|υί 
&υάί1υ8 65ΐ ίηΐ6Γ νοδ, ρΓ8β(Ιίθ3ΐίοηί8 νί(ΐ6Ηε6ΐ. λυ( 
δβηηοηβπι 3υ(1ίΙυ8 (ΙίειΙ, 60 (}υο(1 ρβΓ &υ(ϋ1ϋΐη 8α9« 
εΙρίΙϋΓ. δ6Γΐηοη6ΐη Γ1^6^, &ίΙ, αεί'.βρίδΐΐδ. Ουο(ηο(1ο 
&ϋΐ6ΐη βχεβρΐδίίδ ? Αη νίΠρβικΙο ? Νοη, ίηηυίΐ, δ6(1 
ίΐ3 6χε6ρί6(ίδ. ηοη υ( ςυί ΙιοΓηίηιίδ δβι ηιοηβαι δυδ. 
οίρβΓβΙίδ, Ιιοε βδΐ πΐ6υιη, 86(1 αΐ δβΓπιοηβιη Οβί : 
06ϋ8 βηίίη ρβΓ Πί6 ΙοευΙυδ 6$1| ΐπί^υί!. ΑυΙ δβΓΟίο- 
ηβηι &α(1ί1ϋηη, αυΐ δβΓπιοηβιη ρ6Γ αυ(1ί1υιη βεεί- 
ρί6ηΐ6δ. « 8βΓΠ)οη6Πΐ αυ(1ΐ1υ8. ο ΚβοΙβ ρΓθί60ΐο. 
Νθ<ια6 βηίπι οιηη6& δρβεΐΑΐοΓβδ 6886 ίρδί ροΐ6Γ&ηΐ θόγον άχο«ϊΟέντα εΙς υμάς, τον τού χηρύγμ*τος 
δηλονότι, "η λόγον άχοής <ρη»ι, τ?>ν δια της άχοης 
παραληφθέντα, λόγον της πίστεως έδέξασθε, φησίν. 
Έδέςασθε δέ πώς ; ^ρα χατχτεθρονεμένως ; θ3, 
φησίν. Άλλ' ούτω; έδέςασθε, ούχ ώς λόγον ανθρώ- 
που δεχόμενοι, τουτέστιν έμου, άλλ' ώς λόγον βεοΰ. 
Δι' έμοΰ γάρ, φησιν, δ θεός έφθέγξατο• Η λόγον 
άχουσθένζα, 11 λόγον δια τ^ς άχοής παραλαδόντες. 
α Αόγον άχοής. > — [Φ-1Τ.) Καλώς. Ου γβρ αύτόπται 
πάντες ηδύναντο γίνεσθαι του χηρυττομένου. Ελεγε 
δε χαΐ ό Κύριος . € Μαχάριοι οΐ μη Ιδόντες χαΐ πιστεύ- 6]ϋ8 ηυθ(1 ρΓ3ϊ(1ίεα1)ΔΐυΓ. 0ίε6ΐ)&1 3υΐ6Π1 6ΐ Οοπίί- ^ σαντες, • δι' αχοής ληλονότ^αι λόγον παραδεξάμενοι ηυδ: ι Β6&1ί ςυί ηοη νί(ΙβΓυη( βΐ εΓ6άίά6ΓαηΙ ', ^ 
ρ6Γ &υ(ϋΐϋΠ1 νί€ΐ6ΐί€6ΐ βΐί&ιη 86ΓΠ10ηί8 ρΙβίΑΐβπι βε. 

είρί6οΐ65. • Α η(ΐΙ)ί5θ6ί. »Αηο1)ί8 (ΐυί(1βπι 3οε6ρί. 
8ϋ8, ηοη 3υΐ6ΐιι ηυΐ ηοδΙβΓ 68861 δβΓηιο, 86(1 06ί. 
< Νοη 86Γπιοη6πι Ιιοηιίηυπι. » Νοη Ιαηςυαπι Ιιοπιί. 
ηυπι, ίηηυιΐ, 86ΓΠΐοη6Π), 86ά δίουΚ 681 ν6Γ6 86Γπιο 
Οβί. ΑυΙ 2Γε6ρί5ΐΪ5 ηοη Ιαηηυαπι 86ηηοη6πι Ιιοιηί- 
ηυηι, »6(1 (Αη(ΐυ&ηι 86Γπιοη6Πΐ Οβί, δίεαι 6ΐί3πι 68( 
86πηο 061 ίη(ΐαίΙ. ΑυΙ αεεΰρίδΐίδ δίευΐ 68( βΐ (Ιβεβΐ 
3εοίρ6Γβ 86Γπιοη6πι Οβί, Ιιοε 68ΐ, εαιη (ίπιοΓβ, ευιη 
3ΐΐ6ηΙίοηβ. — « Οαί 6ΐί3πι Λ^ϊΙ ίη νοίιίδ. » Αα( 3(;ίΐ 
ίη νοίιίδ, Ιιοβ 6δΙ, βααιη οδΐ6η(1ι( ροίβηΐίαπι, Γογ- 

(38818 ρ6Γ 8ί^η3ί1ϋ8βίΐ3ΐη. ΑϋΙ 3)^ΐ(, ί(1 68( εΓ68€ί( 
Ρ6Γ νίΐ3ίη ν68ΐΓ3Π1• 

160 II, ^4, !2ο. νοχ βηίίη ίίηίίαΙΟΓΒΒ [αοϋ βεϋε. 
(ναίτβΒ^ ΕΰοΙβίΐαηι/η Οβί ([οω εηηΐ ίη ίηάωα %η ^ Έχχλησιών τοΟ θεού 
ΟΗγϊβΙο ^^$η : ηηοά βαάΰΐη ρα88ί 8ίΙί8 α υο$ α ρΓΟ- έν Χριστφ ΊησοΟ, 
ρηύ οοηίΓΛίΐΙΐΒ, ^ηβιηαάίηοάιιτη €ΐ ιρεζ α ^ίιάx^8, 
^ηί €ί ϋοτηχηηίη /βΒητη οοοιάβΓηηί βΐ ρτορήοΒ 
ρτορΗβΙΟΒ^ €ί ηοΒ ρβηεείΑϋ ενηί^ α Οβο ηοη ρΐα- 
ΰβηΐ^ €ί ογηηίΙ)η8 ΗοηιΐηίδηΒ αάΌΰΓΒαηΙηη ^η% 
οΗίΒΐηηί ηοΰΐΒ, ηβ Ιοίΐααηιητ ρβηΙίϋηΒ ςηο 8αΜ 
βαηΐ^ ηΐ βχρίβαηΐ ρβοεαία εηα εβηιρβΓ : ρβη>€ηΗ 
αηΐβτη ίη ϋΙΟΒ ίτα ίη βηβιη. τί^ν ε-^σέβειαν. « Παρ' ί^μών του θεοϋ. » Παρ'ί^μών μεν 
παρελάδετε, ούχ ί^τερον δΙ δίντα. άλλα του θεοΰ τ^ν 
λόγον . € σ^ λόγον ανθρώπων. » Ούχώς λόγον, φησιν, 
άΛθρώπων, άλλα χαθώς έστιν αληθώς λόγος θεού. 
Η έδέξασθε, οίιχ ώς λόγον ανθρώπων, άλλ' ώς λόγον 
θεού. Καθώς, φησι, χαΐ 2στι λόγος θεού. Η έδέξα- 
σθε χαθώς Ιστι χαΐ πρέπει δεξχσθαι λόγον θεού, 
τουτέστι, μετά φόβου, μετά προσοχής. • Ος χβΐ 
ενεργείται έν 6μΤν. » [ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΟΓ.] Η ένεργεΤ 
έν 6μΤν, τουχέστι, τήν οιχείαν δύναμιν έπιδείχνυσιν, 
Τσως δια σημείων τινών, II ενεργείται, τουτέστιν, 
αυξει δια του υμετέρου ^(ου. των οτι τα Ει ηυοά Ι3η1υιη Οβί δ6ΓΠΐοη6ΐη, ίηηιιΚ, 3εο6ρ6- 
Γίϋβ, ίη(1θ π)3ηίΓ68ΐυπι 68ΐ, (ΐαο(1 ρΓο ίρβο Ι3ηΐ3 ρ3ϋ 
8υ8ΐίηη6ηΙΐ8«0α6ηΐ3(1αιθ(1υιη 6η1ιη 6χ Μδ (]υφ !ρδ6 

8 ^0Αη• χζ, 29. • 'Γμετς γάρ μιμηταΐ έγενήθητε, αδελφοί, τών 

ούσών ^ν τη Ίουβαί^ 
αυτά έπάθετε χαΐ 
όμεΤς 6π^ τών Ιδίων συμφυλετών, χαθώς χαΐ 
αύτοΙ ύπ^ τών Ιουδαίων τών χαι τΙ>ν Κύριον 
άποχτεινάντων Ίησοΰν χαΐ τους Ιδίους προφή- 
τας, χαΐ ήμα; λχδιωξάντων, χαΐ θεψ μη άρεσχόν- 
των, χαΐ πβσιν άνθρο^ποι; εναντίων, χωλνόντων 
ί^μας τοΤς ϊθνεσι λαλήσαι Ιίνα σωθώσιν, εΙς τ^ 
άνζπληρώσαι αυτών τάς αμαρτίας πάντοτε. Εφθασε δε 
έπ' αυτούς ή όργ^ εΙς τέλος. » 

ΚαΙ δτι, φησιν, ώς λόγον θεοΰ έδέξασθε, Ζνθεν 
δηλον, ^ξ ών 6π1ρ αύτου τοσαυτα πιθεΤν ^νέσχεσθε. 
"ϋσπερ γάρ έξ ών αύτ^ς ϊπασχεν, Ιπιστοδτο τ6 θβΐ^ 73 αΟΜΗί^Τ. υί ΕΡΙ8Τ.. Ι Αρ. ΤΗΒβδΑΙ. 74 
σίχς, Χ311 έν τψ θεψ χαι εν τψ Γΐψ αύτοΰ λέγει βΤ- 
VI•.. Τών /Εχχληνιών γαφ, ^ησί, του θεοΰ, των σϋ- 
3ών έν Χριστφ 'ίησου. Ο δδ αρνούμενος τον Πον, 
XXI τον Πχτέρα ηρντ^τχι. • Οτι τα αύτα έπάθετβ. > 
Κχι ούτοι πολλοικ ίηΓέ(χεινχν 6π6 των ιδίων συμφυ- 
λετων πειρασμσ^ς, ωτκερ οΐ έχ -περιτομής πιστοί, 
απο τών τφ ΊδουχΤσμίρ εναπομεινάντων. • Τών καΐ 
τον Κύριον άποχτεινάνΐων. β ΚαΙ τ{ θαυμαστών, φη- 
9ΐν, εΐ τοιις Ιδ(ους συμφυλέτας Ιχάχωσαν σ{ *Ιουδα'ίοι, ςιΐΒβ δυηι ιη ϋυα^Βα ιη ι;ηη8ΐο. » ΑρΙ( 
χΗ. Οιι&ηάοςυίάβιη βηίιη ΙυάδΒΟΓααι ςυοςϋβ β;- 
η3{0£2β ίη Οθο 6886 νίάβηΙϋΓ, βάβΐίυπι Εοοίβδΐαβ 
6ΐ ίη Οβο 6ΐ ίη Ρίϋο 6]αδ άΐοϋ 688β. ΕεοΙβδίαΓυπι 
βηίιη, ίηςυΚ, Ώβι^ ςυββ δυηΐ ίη ΟΙιΗδΙο 368α. Ουί 
&υΐ6ηίΐ Ρϋίυπι ηβς&Ι, βϋ&ηηβίΡ&ΐΓβπιηββ&Ι.βΟαοά 
ε βαάβπι ραδδί δίΐίδ. > Ειίαπι Ηί ιηυΐΐα δΐΐδΐίηυβ- 
Γ&ηΙ α ρΓοριϋδ οοηΐΓί1)υΗ1)υδ &ά\6Γ83 : ηυβιη^κΐ- 
πιοάυπι εΓβάβηΙβδ 6Χ είΓεαπιοίδίοηβ &1) Ιιίδ ({υί ίη 
Ιυάαίδπιο Γ6Π)&ηδ6Γαη(. ι Ουί 6( Οοηαίηυιη οεείάβ- δπου γε καΐ τ^ν Κύριον έσταύροίσαν ; Μεγάλη γαρΒρ||ΐ|ΐ. » Εΐ ςαίά, ίη(}υίΙ, &άπΐίΓ&ηάυΠ), δί ρΓΟρΠΟδ :ρος πειρασμούς παραμυθία τα του Χρίστου παθή- 
ματα. Δι6 χαι άεΐ αυτών μένηνται. ■ ΚαΙ τους 
Ιδιους προφήτας. » Ισως, φησιν, έρεΤ τις, 8τι τον 
Κ'^ριον άγνοήσαντες άνετλον. Άλλα καΐ αύτους τους 
προφήτας, ών τας βίβλους μετεχειρίζοντο, ήγνόουν 5 
*Αλλ* Ομως χαι αύτους άνετλον. ι ΚαΙ &μας έχδιω- 
ξχντων. • ΚαΙ ^ιμΤν δΐ, φησίν, άπεφύησαν• Δεΐ ού^ 
ΰμας γενναίως «ρέρειν τοι^ς πειρασμούς, αφορώντας 
προς τους πεπονθ<ϊτας. α ΚαΙ βεφ μη άρεεσχ^ντων. • 
ηώς γαρ τφ παρ* αυτών στάυρωθέντι άρέσαιεν * 
« Και πασιν άνθρώποις, φησιν, εναντίων. § Ει γαρ 
τ^ οίχουμέν^ τ^ χήρυγμα λαληθηναι θεού έστιν "ίνα 
σωθ^, αυτοί δέ χωλύουσι λαλησαι, χαΐ πάντων τ'ην 
σοτπ^ίαν Ιμποδίζουσιν, αρα χοινοί της οΤχουμένης εοηΐΓίΙ)υΐ6δ Ιυάδβί &ίαί$&ΐ)1, ςυαηάοίρδοπι ςαοηάβ 
Οοπιίηυπ] εΓυχείβχβΓηηΙ ? δίςυίάβηι πι&||[ηαπι &(1• 
νβΓδϋδ αΠΙίεΙίοηβδ δοΐαϋυηι δυηίβα ςα» ρ&δδυδ 6δ( 
εΐγίδΐυδ : ίάβο ςηοηυβ δβηαρβΓ ηαβιηίηίΐ ίρδΟΓυτη. 
« έΐ ρΓορΙιβΙ&δ. » ΡοΓίΑδδίδ, ίηςηίΐ, άίεβΐ αΐίςαίδ 
(}υο(1 Οοιηίηυπι ί^ηοΓαηΙεβ οεεΙάεΓηηΙ : $6(1 ηυπι 
ίρδοδ ρΓορΙ)6ΚΑδ ίη ςηοΓΠΠι 1ί1)Γίδ τ6Γδ&Ι)αη(υΓ ί^ηο- 
ΓΑΐ)3ηΙ? 2ΐΙΙ&πΐ6η ίρδΟδ ηυο(]υ6 οεεί(ΐ6ΓυηΙ.< Εΐηοδ 
ρβΓδβεηΙί δαηΐ.» Εΐηοδ,ίηηαίΙ,βχραΙβΓαηΙ.ΟροΓίβΙ 
ίςίΙυΓ ηοδ &(1Υ6Γδίΐ2ΐ(6δ Γβιτβ νίΗΙίΙβΓ ίηΐιιβηΐβδ αά 
60δ ηυί ραδδί δυηΐ. « ΕΙ 060 ηοη ρΐ&εβηΐ. > Ουο- 
πιοάο 6ηίπ) ίΐϋ ρΙαεβΓβηΙ ςηί Λ ίρδίδ οεείδυδ 6δΙ? 
« £ΐοπ)ηιΙ)υδ ΙιοπιίηίΙ)υδ2ΐάν6ΓδαηΙυΓ.•Ν2ΐπΐδίθΓΐ)ί 
ιηβιηίί6δΙαπρΓ2βάίε&Ιίοη6ΐηθ6ί,6δ(αϊδ&1νυδΟα1,ίρδ1 είσιν έχθροΙ, πρ^ς την πάντων σωτηρίαν έναντίως γβΓΟ ρΓθΙ)ί1)6η(1θ(ΐαί,Ιβί 6ΐ ΟΠίηίΐΙΠΙ δ&1υΐ6Π1 ίΐΏ- εχοντβς. — ι Είς τδ άναπληρώσαι, • (ΦΩΤ.] Ταύτα 
81 χαΐ πάλαι έπΙ τών προφητών, χαΐ νυν έπι του- 
Χρίστου χαΐ έφ* Γ.μών Ιπραξαν, *ίνα πάντοτε άνα* 
πληρωβώσι; ά! άμαρτίαι αυτών. *Επειδη γαρ πάν- 
τοτε ταύτα Ιπραττον, πάντοτε άνεπλήρουν τας 
άμαρτ£ας αυτών. — ι Αυτών ^ς αμαρτίας. ■ 
[ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΟΓ.] Ορα έπιτεταμένην την Ίοο• 
δαίων χατηγορίαν, χαΐ άζίαν της αυτών μιαιφο- 
ν(ας• ΦησΙ γαρ 8τι πάντα 2ί εποίησαν οΐ *ΙουδαΤοι, 
σχοπφ του άμαρτάνειν έποίουν, τουτέστιν, ^διισαν 
δτι άμαρτανουσι χαΐ ήμάρτανον. Είς τ6 άναπλη- 
ρώσαι γ^, φησΚ• αυτών τάς αμαρτίας, οίον δτι 
ωσπερ χρεωστοΟντες άμαρτάνειν^ ούτως ^μάρτανον. 
Εστω γαρ τ^ν Κύριον άγνουντες άνεΤλον, τους 
προφ/^τας δια τί^ έφ* οΤς σεανύνονται ; Ημάς δια ρβάίυηΐ, δ3η6 εοπιηαυηβδ δΐιηΐ οΓΜδ ίηίπιίεί, Ιιοδ- 
Ιίΐί πιοΓβ 86 1ι&1)6η(68 2(1 οπιηίυπι 8&1αΐ6πι. € ϋΐ 
6χρΐ6&η(.» ΗδΒε &η(6ηι βΐ οΐίπι ίη ρΓορΙιβΙίβ βΐ ηαηε 
ίη ΟΙιί^ίδΙο 6ΐ ίη ηο&ίδ ίβεβηιηΐ, υΐ δβαιρβΓ 6χρΐ6- 
Γ6ηΙυΓ ρβεε&ΐΑ ίρδΟΓοηι Ναπι ςυία δβπιρβΓ Ηχε Γα- 
ε*6ΐ)αηΙ,δ6πιρ6Γ βχρ1βΙ)3ΐηΙ ρρεεβία δη». — «Ρ6εε&ΐ2ΐ 
8α&.»νίά6 6Χ3Βξ6Γ3ΐ&πι ΙαύΰθΟΓαιη αεειίδ&Ιίοηβπι, 
6ΐ (Ιί^ηαηι ίΙΙίδ Ιιοηιίείάίαπι. ΑίΙ 6ηίπι ηυοά οπιηί& 
ςυφ 1υ(ΐ9θί Γ&εί6ΐ)&η1,ρΓοροδίΙο ρ6εε&ηάί ί&είβΒαηΙ, 
ίά 68(, δεί6ΐ)αη( 86 ρβεαίΓβ β( ρ6εε&Ι)αηΙ. Ν&ιη υΐ 
6χρΐ6Γ6ηΙ,ίηςυίΙ,ρ6εε&(&δΐι&,Ιιοε6δΙ, Ιοη^ιιαιτι (16- 
1)ί(0Γ6δ 6δδ6ηΙ αά ρβεεαηάυπι, ίΐα ρ6εε&Ι)&ηΙ. ΕδΙο 
6ηία) ςυοά Οοπιίηυπι ί^ηοΓ2ΐηΐ6δ οεειά6Γ6η<,&1ρΓθ- 
ρ1ΐ6ΐ&δ ηυ&π) οΐ) εαυδ&πι, (16 ηηΙΙ)υδ δ6δ6 ]&εΙ&ηΙ ? 
Νοδ ςυί)πιοΙ)Γ6πι ρβΓβςυαηΙυΓί Οϋ&Γ6 6ΐ νοδ βΠΗ- τί διώχοοσιν ; Υμάς δια τί χαχουσι ; Τά έθνη δια τί ^^ΙΙΠίΤ ΟυΓ ς6ηΐ6δ ίπΐρ6(1ίϋη1, η6δ3ΐνθβ6&ηΙ?δί 1)0- χωλύουσι σΐι^ναι ; ΕΙ άγαθ<{ν έστι τδ προσελθεΤν ττ^ 

τΚστει Χρίστου τα Ιθνη, τί μΙ^ προστρέχουσι χα\ 

ατίιτοί, &λλα χαΐ τους προστρέχοντας έπιχειρουσι 

χωλύειν ; £ΐ δε οΰχ αγαθόν ηγούνται, τί διαφθονοΰν- 

ται το"ίς προσιοδσι ; Τί δΐ αύτοΤς χαΐ τών εθνών 

μέλει \ *0γ^ πώς έχουσίως άμαρτάνουσι, χα\ πάντα 

ποιουσιν εΙς τ^ πάνντοτε άναπληρώσαι αυτών τάς 

αμαρτίας, τουτέστιν^ Ηνεχα του μηδΐ ποτβ άποστη- 

ναι αυτούς του άμαρτάνειν * Δια τοΰτά φησι• • ΚαΙ 

1(^θασεν έπ' α•^τους ί^ 6ργ^ εΙς τέλος. • Άεί μι ν γαρ 

άμαρτχν^*/των, εΤπετο ή δργή, Άνεβάλλετο δΐ, τ?^ 

μετινοί^ Χ<<^>^ δίδουσα, νυν δΐ χατέλαβεν α6τούς• 

« Εφθασε δΐ έπ* αυτούς ^ ^ργή» • ΟΤδεν δτι ου τ^ ηυπι 6( ^εηΐβδ αά ΟίπδΙί Άά^τα 3εε6(ΐ6Γβ,ηυ&Γ6 ηοη 
βεευΓΓαηΐ 6ΐ ίρδί? ηυίη6ΐί2ΐπι 3ΐεειΐΓΓβηΐ6δ ρΓοΙιί- 
1)βΓ6 εοηαηΙϋΓ ? Οαο4 δί ηοη 68δβ 1)οηυπι ]υ(1ί- 
οαηΙ,ευΓ ίηνίιΐ6ηΐ3ίεε6(ΐ6ηΙίΙ)αδ? ΟυαΓβ βΐίαω §;6η- 
(6δ ίρδίδ ευΓ35 δΐιηΐ ? νί(ΐ6δ ςιιοπιοίΐο νοΙηηΐΗΠθ 
ρβεεοηΐ, 6ΐ οπιηία Γαείαηΐ, υΐ εοηΐίηηο βχρΐ68ηΙ 
ρβεεαίΛ δϋ3, Ηοέ 6δΙ, ηοηςϋβΐΏ άθδίδίβηΐ α ρβε- 
ε&η(1ο? ΡτορΙβΓβΛ ίΐυο(ΐυ6 »ίΙ : « ΡβΓνβηίΙ ίη ίΐΐοβ 
« ΐΓΑ ίη βηθηη. • 8βπιρ6Γ βηΐηι ευπι ρ6εοαΓ6η(, 
8βςϋ6ΐ)2ΐΙϋΓ 60δ ΐΓ2ί Ι νβΓϋπι εϋηεΐΑΐ)αΙϋΓ άδίηδ 1ο- 
εππι ροΒηίΐ6η(ί!β, ηυηε 3αΐ6πι εοηιρΓ6ΐιβη(1ίΙ ίρδΟδ. 
« ΡβΓν6ηίΙ ααΐβπι ίη ί11θ8 ίτα.» ΜονίΙ (ΐυοά πιυΐΐοδ 
Ιι&|}6ΐ6 &(1ν6Γ8ίΙαΙαπι δοοίοδηοη Ι&ηίαπι &άΓ6Γΐ δο- Ρχηοι.. ΰΒ. ΟΧΙΧ, 75 ΟΕαυΜΕΝΙΙ τκιοοΜ εριβοορι 76 Ι&Ιϋ, ηα&ηΐϋΐη αΙΙίοοθΠΙ 3αΐηΊ (Ιβ ίηίΐηίοίβ. *Η οργ<{, Α πολλού; Ιχειν τών πεφχσ;χών χοινωνοα; τοτουτον ίρδίι, ίηηυίΐ, ίπα. ΑΓίίοαΙί <ιά(ϋΙίο 08ΐ6η(1ί( ίρββηι 
ίΓ&ιη, ηα8β]&ιη οϋπι ίρ$ί8 (1βΙ)β1)2ΐαΓ• « Ιη Γιηβιη » 
Νοη αιηρϋαδ Ϊ1& αΐ ηααικίοςαβ 162 $ίΙ $6Γνί(α$ βΐ 
ηΐΓβυιη ΙίΙ)βΓ(Α8, οηρίίν&δ 6( ΓϋΓβιιιη Γβ^Γβδβίο, β( 
ΊτΒ, Οβί &ε ίΙβΓίιπι 1ίΙ)6ΓαΙίο : δβά ία ϋηβιη, ίηιιαίΙ, 
(1υΓ3ΐ)ί(ίΓ& Οβί βυρβΓ ίρ$08, Ιιοο 6δ(, υ8ι|α6 αά Γι- 
ηβιη ηΐ μιη ηοη 8ίΙ βοΐυΐίο ιη&Ιοηιιη. 

ΟΑΡϋΤ Π. 

Οηοά ίρ808 άβ$ϊάβτατβί^ βΐ %η 6%$ ραηάβν^Ι αο 
8θΙΙί€Ηη$ ε$$6ί ηί ρ$τβΰβΓΰηίηΓ. 

Οαίβηΐίτη ηο8^ [ταΐτα^ οτύαίί νοϋβ αά ΙΰπιρηΒ 

Ηατα^ αίρβύΐη^ ηοη οοτάβ^ Όβίιβηίβηίίί$8 ΒίαΛαί- 

111115 ν^^6^€ [αοίβίη υβείκαπι οπτη πιπΗο άβΒίάβηο. πφχμυθεΤτχι, ώ; το έκδικεΤσ6«ι άπ^ τών έχθρων, 
1 *Η ύογή, » φητί, Το3 άρ9ρου ί^ προσθήκη δείχνυσιν 
δ-ρειλομίνην αυτοΤς πάλαι την όργήν. • Εις τέλος. • 
Ο^Λ Ιτι, φησιν, ώς πάλϊΐ δουλείχ κχΐ πάλιν έλευθε- 
ρίχ. αΐχ^χλωσίχ κχΐ πάλιν επάνοδος, καΐ <5ργη θεοΟ 
κχι πάλιν κχτχλλχγη, άλλ* εΙς τέλος, φησιν, ί^ οργή 
του θεοΰ έπ' βύτους, τουτέστιν, οίχρι τέλους • ουκ ετι 
λύσις τών κακών. 

ΚΕΦΑΑ. Β'. 
• Πόθος αυτών καΐ χαρά έν αύτοΧς χχΐ μέριμνα, &κως 

τελειωθώσιν. • 
€ *ΗμεΧς δε, αδελφοί, απορφχνισθέντες άφ' υμών 
πρ!>ς καιρόν δρας, προσώπφ, ου καρδ{^, περισ- 
σοτέρως έσπουδάσαμιεν το πρ<(σωπον 6μών ΙδεΤν 
ΟηαρΤΟρΙύΤ νθΙίΙ%ηίη$ νβηίΤβ αά ΐ;0«, βζΐΟ ^Η^άβ1η Β έν πολλ^ έπιθυμί^. Δώ ήΟελήσαμεν έλθεΤν πρ5ς ΡαηΐΗ8 βΐ 86ϊηβΙ βί χίβηιιη^ βί αύ$ΗΐΗ ηούίχ 8α- 
Ιαηα$. Ναηι ^η(Β ^$1 ηο8ΐΓα 8ρ68 αη( ςαηάιηίη ααί 
ϋοτοηα ρΙοιίαΙίοηί8 ? αη ηοη βί νο8 ίη €οη8ρβΰία 
Βοηίίηί /β8η ΟΗγΙβΗ ίη ήα8 αάυβηία ? νο$ βηίτη 
68118 ρίοτίαίίο ηο8ίΓα €ί ραηάναηχ. Ρνοχηάβ ΰηχη 
ηση αηιρΙία8 /βτΓ^ηΐϋβ, νί8ΐίηί β8ί ηοΜ8 ηΐ ΑίΗβηί8 
Τ68ίάβτείηη8 8θΙί. 

δαρβηα8 άίχίΐ, ηαοά Ι2ΐα(ΐα3ΐη ρβι ΙβΓ ουπι β1ίί8 
οοη?βΓ8&(α8 8ί(, ηααο Ιααηυαιη Γι1ία8 ρ&ΙΓβ8 ςα^Β- 
ΓβΙ)Αΐ• Ναπι Ιιοο β8ΐ ςυοά άίοίΐ, ΟΛ^ύ, Ιιοο βδΐ, 
ΟΓρΙι&ηί ΓβΙίοΙί Α νοΙ)ί8•νί4β8 ηυ&αΐαδ πκβγογ 8οΙί 
Ιιιάίηίδ ? Ιά &υ1βιη ρΓορΙβΓ νβΐιβιηβηΐβίη βΓαΙ άίΐβ- 
οΐίοπβιη. » Αά Ιβπιραδ ΙιοΓ». » Νοη ροΐβδί, ίηςαίΐ. 
Αίοί ςυοά άίαΙυΓηί(&8 δβραπιΐίοηίδ ΐΓίδΙίΙίαιη ίηίβη- υμάς. Έγώ μεν Παύλος καΐ άπαξ καΐ δΙς, και 
ένέκοψεν ί^μας 6 Σατανάς, Τίς γαρ 6μών Ιλπις 
15 χχρα, ίΐ στέφανος καυχήσεως ; Η ούχΙ καΐ ύμεΤς 
2μπρο36εν του Κυρίου ί^μών 'ίησου έν τη αυτοΰ 
παρουσί^ ; *ΓμεΤς γαρ έστε ή δ<$ξχ ημών καΐ ή χβρά. 
Διο μηκέτι στέγοντες, εύδοκήσαμεν καταλειφθηναι έν 
* Αθήναις μόνοι. 

Ανω εΤπεν, 8τι ως πχτηρ τέκνοις συνεγενόμην, 
νυν ώς τέκνον πατέρας έζήτει. Τοΰτο γαρ τ6, Άπορ- 
φχνισθέντες, άντΙ του, ορφανοί κχτχλειφθέντες άφ* 
υμών. Ορ^ς δση του χωρισμού η λύπη * Τοΰτο δΙ 
δια την πολλών άγάπην. ι Προς καιρόν ώρας. > Ούχ 
ενι ειπεΤν, φησιν, 8τι ό χρόνος του χωρισμού την 
άθυμΓαν έπέτεινεν, άλλ* "ί^ αγάπη. Πρ^ς ώρας γαρ (Ιβήΐ, δβ(1 (ΙίΙβϋΐίο : η&ΙΏ &ά (βΐηραδ ΙιοΓ», Κοε β8(, ^ κχιρ6ν έχωρ(σθημεν. € Προσώπ•{>, ου καρδίφ. » ΚαΙ &Α ΙοΓβνβ βραΐίαπι ΙβιηροΓίδ. δβρΕΓ&Ιί ίαίιηαδ. # Αδ- 
ρβοΐΰ, ηοη οοΓ(1β. » Εΐ ηβςαβ οοΓάβ 86ρ3ΓΑ(ί 
ίαίηιαδ, δβά δοΐο οδρβοΐα : β( (απιβη αιίβο οοηΐΓΪ- 
8ΐ&ΰ Γυίαιαδ. Υίάβδ ηα^ηίΑ άίΐβοΐίο ? Αηββ1)&ΐϋΓ 
ςαο(1 νβΙ λΛ ΙιοΓαπι ΑδρβοΙα δβρΗΓαΓβΙαπ. Ιη οοΓ(1β 
ηοδίΓο, ίηςαίΐ, Ιιαϋβπια^ νοδ. « ΥβΙιβιηβηΙίυδ δία- 
(Ιαίαιαδ• > Οα&ιη νβήδίπιίΐθ δίΐ βοδ ηαί λΛ Ιιογ&πι 
ΑβΓβΙίοΙί δαηΚ. ΙηΙαβπβ δ^ηβ ΑΐηοΓβιη.ΡΓορΙβΓ ηίΐιίΐ 
λΐίαά, αίΐ, αοοβάβΓβ ¥θ1ο ςααιη υ( νί(1β&πι νοδ. 
β ΟααρΓορΙβΓ νοίηίαιαδ νβηΪΓβ. » Αδρίεβ ίρδυπι άβ 
&πιοΓβ ρΓορβπιοάϋίη ([ΙοΓίαηΙβαι. Οπιηβδ ίηςυίΐ, 
(}η1 πιβουπιβΓβηΙ νβηίΓβ ΓββΙίηΑ^&ηΙ, Β^ο\βτο δβ- 
ηιβΐ Βίςαβ ίΐβπαίη ΙβηΙανί. «Ει υύδΐίΐίΐ ηοΙ)ίδ 8»'.&' 
η&8. » ΡΓοπιρΙαηι, ίηςαίΐ, αηίηιαπι οοΙ)ί1)βΙ)υπΙ ούδε καρδ(^ έχωρ{σθημεν, φησιν, άλλα προσώπ^> 
μόνψ, κα^ βμως 0'3τως ιί^θυμήσαμεν. Ορ^ς 8ση ^ 
αγάπη ; Ένιατο και προς ώραν καΐ προσώπφ χωρι- 
σθείς *£ν γαρ χαρδί^ ημών 5μσς εχομεν, φησΙν. 
« Περισσοτέρως έσπουδάσαμεν. » Η, ώς είκ^ς ?ίν, 
τους πρ^ς Δραν άπ'^λειφθέντας.'' Ορα δη άγάπην, 
δτι δι' ούδε ν Ιτερον παραγενέσθαι θέλω. φησΙν, άλλ* 
Τνχ τ^ πρόσωπον υμών ιδω. « Διο ήθελήσαμεν έλ- 
θεΤν. 1 Ορα αύτ^ν, μικρού καΐ έγκαλλωπιζόμενοι» 
τ^ άγάπτ[^. Πάντες μεν, φησΙν, οΐ μετ* έμοΰ, έσπού- 
δαζον έλθεΤν, έγώ δε άπαξ κχι δΙς επεχείρησα, ι Κ%\ 
ένέκοψεν ήμβς ο Σατανάς. » *Επέσχον την προθυ- 
μίαν, φησΙν, οΐ επάλληλοι πειρασμοί. Τούτους δε 6 
κοινός κινεΤν πολέμιος εϊοΛεν, οΤ δ^ χίρ^'^ κεκωλύ- δαρβΓνβηίβηΙβδ αΓΟίοϋοηβδ : Ιβ5 1)&δ αΐΐΙβΠΙ ΟΟΠΙ- Βσθαι την πρ^ς αυτούς έκδημίαν. Τί φι(ίς ; Ένέκοψέ δΙ πιυηίδ Ιιοδίίδ πιονβΓβ δοΐβΐ,αΐ ρΓο1ιίΙ)βΓβΙ ρΓοΓβεΙίο- 
ηβπ) &(1 ίρδΟδ.Οαίά &ίδ? ϋΙ)δΙίΙίΙ 8&ΐΑη&δ? ΡτοΓβοΙο, 
ίηηαίΐ : ηβςαβ βηίπι Οβα^ οραδ βΓ&Ι, ιι( ίη (βη- 
Ι&Ιίοηβδ 6( ΑίΙΙίοΙίοηβδ ίηοίάβΓβηι, ηυο βΐίαπι ρΓο- 
1ιί1>βΓβΓ αιΐ νοδ ρΓοβοίδοί ; η&πι Ι^οο (Ιίείΐ 82ΐ(Αη«β 
οΙ)δ(&οαΙυηι. Αά Κοίηαηοδ ηυίάβπι άίοίΐ : « Οβυδ 
ηΐ6 ρΓοΙιίΙ)αίΙ ^. » Αά ΟοπηΙΙιίοδ νβπο : « δρίπίαδ 
ορβΓ&Ιίο ίαίΐ ηβ νβηΪΓβηι !( : Ιιίο ΑϋΙβπι ({υοηί&πι 
ίη &(Ηίο(ίοηβδ ίηοίάβηδ ρΓββρβάίΙαδ βδΐ, δαίαηββ 
άίοίΐ ίΙΙαά βδδβ οραδ άίνίη& ίβοίαπι ρΓοπιί^δίοηβ. 
• Ν&Π1 ηυ» ββΐ ηοδίη βρβδ Τ » Ου&ηΙί αηαοΓίδ δυηΐ ό Σατανάς ! ΝαΙ, φησίν. Ου γαρ θεοΰ τούτο έργον 
ην, τ^ εΙς τιειρασμούς με καΐ θλίψεις έμπεσεΤν, ώ< 
καΐ κωλυθηναί μου την πρ^ς ύμας 6δόν • τούτο γαρ 
έγχοπην τοΰ Σατανά λέγει. Έπι μεν *Ρωμαίων λέ- 
γει, « *0 θβ^ς έκώλυσέ με. » ΈπΙ δΐ Κορινθίων, 
« Του Πνεύματος Ιργον έγένετο τ^ μη έλθεΤν με. » 
^*2δε δΙ έπειδγ^ έν πειρασμούς έμπεσών ένεποδίσθη. 
τού Σχτανδ λέγει αύτο έργον, κατά συγχώρησιν του 
θεού γεγονός, « Τίς γαρ ^μών έλπίς ; » Ω πόσης 
αγάπης τχύτχ τα βήματα ! Αΐ μητέρες άεΐ πρδς τά 
πχιοία ταύτα λαλούσιν. 9 Η στέφανος καυχήσεως. » 4 Ηοη• Ι, 13. 5ΙΐαοΓ. ι, 15. 77 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΒΡΙ8Τ. Ι ΑΏ ΤΗΕδ8Αΐ<. 78 Ηρχϊΐ χ«ι δ στίφίΜος &τξβι {$ν ϊχί» δι' αΐτοϋί Α ΙίΦΟ Τ6Γΐ>α. Μ&(Γβ8 ΟΟηΙίπΐΙΟ ΙίβΟ βπη 803 ρίκΟΓα Ατμτζ^ττιτχ χαΐ χχύχημα, &λλβί δια πολλήν Ινδειξιν, 
χιΐ χοριχήτεως προνέθηχβν, ώσεί εΤπεν * Εφ^ 6μΤν 
μχλλον, {^ ^^ στβφάνφ άγάλλο|ΧΖΐ. € Η ουχί χαΐ 
άμεΤς ; 1 Τ^ ο3ν * ΘεσσαλονιχεΤς είσιν ή έλιτ{ς σου, ώ 
]ίΊΧΛρΐΛ ψυχή ; Ουχ ούτοι μόνοι, γτ\σί, Διο έιτάγει τ^, 
χ« 8ειχνυς λλ\ άλλους Λτ«ς, « ^ΓΐΑείίς γάπ έστε ή 
οόξα ημών, » Πώς γαρ ν!)τον οΤει διατίθεα^ΟΕί, το9- 
χ^την 'Εχχλησίαν πιντών υπ* αύτου φυτευΟεΤσαν 
ιφοφάγοντχτφ Χριστφ* « Εύ&>χήσαμεν χαταλειφΟηναι. 9 
£(λ<(με6α, ^τ^σί, Χ9(( ήνεσχόμεΟχ. ΙοηυοηΙιΐΓ. «ΟοΓοηα ^ΙοπαΙίοηίδ.» δαϋβ βΓαΙ άίοβΓβ 
οοΓοηα,υΙοδΙβηάβΓβΙνβΙιβιηβηΙίαΐΏΒοι^ΙοΓΐ&Ιίοηβα), 
ςυαιη 68Γβ&βθδ£[6Γ6ΐ)3(:&(οΙ}ΐη3]οΓ6ΠΊ άβΐΏοηδΙΤΑ. 
ΐίοηβιη &(1(1ΐ(1ί( {[ΙοηαΙίοηίβ, (αηηυ&αι άϊοβΓβΙ : Ιη 
νοϋίβ ιη&^ίδ ηυ&π) ιη οοΓοηα ^Ιογιογ. • Αη ηοη 
6| νο8?»0υίά βΓκο? Ναιη Τ1ΐ6$88&Ιοηίο6η868 8υη(1υ& 
8ρ68, οΙ)6&(&3ΐιίιη&?ΝοηΙιί8θΗ,ίη(]υί(.Ι()6ο βϋΑΐη 
&(]^υηx^Κ, Ει οδίβηάβηδ ηιιοά βΐϋ ςυο^υβ δίηΐ. » 
« Υοβ βηίιη 68ΐίδκΙοΗα ηοδίτα.^Ουοιηοάο η&ιηηιιβ 
ριιίαβ ίρδοιη αβΓβεΙυαι ίαί886, ςαί (αηίαιη βάβΐίυιη ΕεείβδίΑΐη & 86 ρΐαηΐ&ίαιη &ά(1υ€6Γ6( &ά 0Ιιη8(ιιιη ? € Υίδυιη 68( ηο1)ί8. » Εΐ6£ίιηυ8| ίηψχϋ, &ο 8υ8ΐ1- 
ηαίιηαβ. 

« Κα\ έπέμψαμεν Τιμ($θεον τ6ν ά8ελφ^ν ημών ΠΙ, 2-5. Αΰ ηί13ίηΐη$ ΤίΤηΟίΗβΗΤη (ταίΤ&η ηθ$- 

χ« 8ιάχονον του θεοΟ χαΐ συνεργών ημών έν τφ ίΓΗΤη $1 ΥηίηΐίΟΐίΤη αο αάίηίθ^'6ίη ΟρβΗβ η08ίνί ΙΗ 

Ευιζγγελίφ του Χρίστου, εΙς τ2) στηρίξβι 6μάς ΕναηρβΙίΟ ΟίτηΙί^ηΙ ΟΟηβπηαΓβί Ό08 βί ΟΟηβΟΐα- 
χϊΐ ιηρχχχλέσα: 6μ5ς -κερί της πίστεως υμών, Β Γβίητ ν08 άβ βάβ νβΖίταΐηβ ^ηίβ^ηατη άβτηηΙΰβΓβίΐίΤ 

το μη2^νχ σα(νεσ6αι έν ταΤς θλ(ψεσι ταύταις• ΟΟ ΙΐΛΓύαΓβΙηΓ ίΐΐ αβίοΗοηίύηβ Ηί8, Νατη ΐρ8$ 110808 Λυτοί γφρ οιδατε, δτι έΐς τοΰτο χείμεθχ. ΚαΙ γαρ 
βτ» πρ^ 6μας ημ«ν, προελέγομεν ύμΤν δτι μέλ- 
λομεν θλίβεσθζι, χαΟώς τλλ\ έγένετο, χχΐ οΤδατε. 
Δια τοΰτο χάγώ μηχέτι στεγών. Ιπεμψβ εΙς τδ 
-^νώνχι ττ^ν πίστιν 6μών, μή πως έπε{ρασεν 
υμάς 6 πειράζωτ^. χχΐ εΙς χενον γένητχι 6 χόπος 
Τιμών. ■ 

Τοιαύτη του άγιου τούτου ή μέθο^ς. Οταν $)ά 
πειρασμούς χαΐ την έντετ36εν βίαν, μ^ δύνηται πρ6ς 
τινας τώτν χαθητών άπελθείν, έτερου; πέμπει χαΐ ηο8 ίη Ηηηο η8ηηι ρο8ίΙθ8 β88β. Είβηίίη οητη αρηά 
«ο* β88βιηη8, ρΓ3Ρά%€βΙ>αίηη8 νούί8 (ονβ, ηΐ αβίο- 
ϋοπεη ρα^^^€η^η^, ^ίΛβτηαάιηοάηηι βϋατη βνβηϋ^ 
€ΐ ηο8ίί8. Οηαρτορίβτ βί βρο ηοη ατηρΙίη8 (€Γβη8^ 
τηί3ί αά Ηθ€, ηΐ €ορηο8ΰ6ΤΘΐη άβ βάβ ν68ΐνα : ηβ 
ςηο ραοίο Ιβη(α886ί όο8 ίΙΙβ ςηί ί$ηΙα(^ βΐ %ηαηί8 
^αοίηβ 68861 Ιάύοτ ηο8ΐ6τ, 

Ηυ]υδπιο(1ί 6886 ϊδϋαβ δ&ηοΐί Γ^Ιίο άοοβικϋ, αΓ 
οαιη ρ6Γ »ίΏίο(ίοη68 αο νίιη 164 ςυ» δβηαίΙαΓ, ηοη 
ροδδίΐ αά αΐίςυοδ (ΙίδοΐρηΙοηιπι ρΓοβοίδοί, &Ηο8 

οια μέσων ο»τών σύνεστι χαΐ συνδιατριβει αύτοΤς. ΠΐίΙϋΐ, 6( ρ6Γίρ808Γηβ(1ία8 00ηνβηίΐ6(εαπ1 618 ΟΟη- Τοΰτο προς Φιληππησίους, τοΰτο πρ^ς Κορινθίους 
ποιεΤ, τ2»ν αυτόν Τιμ({θεον τιεμψας, χαΐ δια μέσου 
αυτοΰ ομιλών αύτοΤς. € Τ^ν αδελφών ωμών χαΐ διά- 
χονον τοΰ βεοΰ. > Τοΰτύ «ρησιν, ου τοσούτον τ^ν 
ΤιμχίΟεον έπαιρων, 8σον την πρ^ς τούτους $ειχνύς 
σπου^ν• Οίον, «ρησίν, 6μΤν Ιτεεμψα. € ΚαΙ συν- 
εργών Ι^υ^ϋϊν, > ώσεΙ εΤπε, Τοιοΰτου έργου αύτδν 
άπεσττάσαμεν ^ την πρ^ς 6μας άγάτττ^ν. « Είς τλ 
στηρξαι ^μάς• » *ΐ2ς σζλευομένους, έφ* οΤς ην δ 
οιοάσχαλος έν πειρασμοΤς. Μέγας γαρ ^ντως 0<ίρυ- 
βος τοΤς μαθητζΤς τ^ εΤναι τ^ν διάσχαλον έν πείρα• 
ΚαΙ παραχαλέσαι 6μας. • *Η γαρ παρά- ν6Γδ2ΐΙυΓ. Ηοο αά Ρΐιΐΐίρρβηδβδ ΓαείΙ,Ιιοο αά ΰοηη- 
ΐΗίοδ,ΐΏίδδΟδ βοάβιη ΤίιηοΙΙΐ6θ, 6( ρβΓ ΐρδηιη ηιβ- 
άίαιη ου(η 618 6οην6Γ8α(υΓ 608ηα6 αΙΙοςυίΙϋΓ.βΡΓα- 
(Γ6ΙΠ ηοδίΓυαι αο ιηίηίδίηιπι Οβί. » Ηοο αί(, ηοη 
(αηΐυιη 6χΙοϋ6η8 Τίηαο&ΐιβυπι, ηααηΐυπι 08(6η(ΐ6η8 
δίαάίυιη 6Γ(;α ίρδΟδ. Ταΐ6πο, ίη(ΐαΐ(, νο1>ί8 ιηίδί. 
• Αο αά]υΐθΓ6Πΐ ορβπδ ηοδίτί,» Ιαηηυαπι (1ίθ6Γ6ΐ : 
Αίαΐί ορβΓ6Ϊρ8υπι;αΙ)8(Γαχίιηιΐ8 ο1) (1ί1βοΙίοη6αΐ6Γ- 
Κβ νο$. <ϋ& οοηβηηαΓΟί νοδ.ι Ταηςααηί) ΟαοΙυαη- 
(68, οοςαοά ρΓββοορΙοΓία αΚϋοϋοαίέυδ 68861. Υ6Γ6 
6ηίπ) ΐΏα^^αα 86(ΐυί(υΓ άίδοίρυΐοδ ΙυΓίιαΙίο, δί ρΓββ- 
οορΙοΓ α(1ν6Γδί(α(68 ραΙία1υΓ.αΕ(οοηδθ1αΓ6(αΓ νοδ.• 
ΝαιηΓαο1α68ΐοοηδοΙα(ίο, ηβ ίη βάβ οοηοαΐ6Γ6η(υΓ. 
« Ν6 ςαίδηυαηη (1βιηϋ1θ6Γ6ΐαΓ αο (ϋΓΐιαΓ6ΐυΓ. » Ηοο σμοΤς. • Καί παραχαλέσαι ομάς. • η γαρ 
χλησις, υπέρ τοΰ χή σαλεΰΟηναι εΙς τήν πίστιν 

έγίνβτο. € Τ^ μηδένα σαίνεσθαι. § ΟΤον ΟορυβεΤ- ^^ ^ 

σθζι, ταράσσεσΟαι, άπδ μεταφοράς των τας ούρφς 68ΐ ΐ6ΓΓ6Γ6ΐυΓ.8αΐηρΙα 6δ( ΠΙβΙαρΙΐδΓα ίη ν6Γΐ)0 σαί- 

ταρασσ^^ντων χυνών, μη χινεΤσθαι, μηδΐ της προτέ- Ι> νεσθζι, α οαηίύυδ οααάαΐΏ Π)θ(αη(ίΙ)11δ. Ιά 6δ(, η6 

ρζς έζίστασΟαι γνώμης> « *Εν ταΤς γλίψεσι ταύταις. > ΐηον6Γ6ΐΐΐΓ, αηΐ α ρίίπία νο1υη(α(6αορΓθρθ8ί1θ Γβ- 

Πολλά γαρ ^ι^ τ<$τ< ΟλιψεΙς, ώς χαΐ α'^τδς Ιφη, Οτι 

ένέχοψεν ^μας 6 Σατανάς. § Ού δεΤ δέ 6μσς θορυοη- 

θηναι, ^σ)ν, ^ σχανδαλισθηναι, έφ' οΤ; έγώ θλίβομαι. 

Δια τ( : ΚαΙ δμεΐς γαρ αύτοΙ ο''δατε φησίν, 8τι εΙς τ?> 

Ιλίοεαθαι χείμεθα, τουτέστιν, εΙς τοΰτο χεχληρώμεΟα, 

εΙς τοΰτο άπογ<γράμμι«Οα• Κα) άλλαχου φησι * « Δώ 

εύδοχώ έν άνάγχαις, έν θλίψεσι. > ΚαΙ πάλιν έπιθχ- 

νατίους τους άττοστ^λσ^ς χαλεΤ. ι Οτι εΙς τοΰτο χεί- 

μεΟα. » ΚαΙ Μρ τών μελλουιών θλίψεων αυτούς 

^αρζμυΟεΤται. Αυτούς γαρ εΙς τοΰτο χεΤσθχι άνάγχη, 

τ^ άεΐ θλίβεσθαι. • Προελέγομεν ΰμΤν. » ΙΙπλλη παρα- 8ίΙίΓ6(. « Ιη αϋΐίοϋοηίϋΰδ >ιίδ. > ΡΓ6(]υ6ηΐ68 βίςαί- 
€ΐ6πι 6ΓαηΙ Ιαηο αίΟίο(ίοη68, βίοαΐ ίρδβ 6ΐίαπι άίοβ- 
1)α( : ι Ει οΙ)5(ίΙίΙ ηοϋίδ δαίαηα*». » Νοη οροΓΐ6( 
αυ(6Π) νοδ (αΓΐ)αΐ'ί, αίΐ, αυΐ οΙΓβηάί οΐ) οα ςυ» 6^0 
ραϋοΓ. ΟυαΓβ ? Ναηι 6ΐ νοδ ίρδί^ ίη(ΐϋί(, ηοδίίδ 
ηαοά ροδίΙίδοηιυδηΙαίηίξβΓΟπιυΓ: Ιιοο 6δΙ, αάΐιοο 
6ΐ60ΐί δϋπιυδ αά Ιιοο οοηδοηρίί. ΑΙίΙ)ί ςυοηυο αί( : 
• ΟυαρΓορΐ6Γ ρΐαοβο πιίΐιί ίη η606δδίΐα(*ώυδ, ίη 
αΙΏίοΙίοηίϋιΐδβ.) ΚυΓδυηη(]υθ αροδίοΐοδ άίοί( πιοΠί 
άβδίίηαΐοδ β. « Νοδ ίη Ιιαηο υδυπι ροδίΐοδ 6886. » 
Εΐίαιη άβ ΓυΙϋΓίς αΙΠίοΙίοηίύαδ ίρδοδ οοηδοΙαΙυΓ : β II ΟοΓ. χπ, 9. 71 ΟοΓ. IV, 9. Π) ρ08ίΐί β88βΐίίλ[ΧΪΌίι τοΤΐ [ΜβηταΤΐ, 3ϊι ιιρθΕΐι;( μίλλϊιν βΧίβΕββΐΐ. 
^6ΐ>3ηυ3 ΤθΙ)Ι5 Γο- Λοιιτίν -[«ρ ούχϊ ώς ίπΐ άπροιδοχ^του ίβορΐ)6οϋντο. 
φΐόα ρΓ^ίχεΓΪΙ Δι3ι ταϊκο χα) & Χριβτίΐ Ώ.ε-[ε τοΊΐ άττοβΐιΐλοΐΐ ' 
ΙΓηβηΐΐήποηΙυΓ- • Άρτι εΤπο^ ψ^^ πρ4 τοΟ γίνέσβϊΐ, Τνβ Βτβν γΐ- 
ίίίΐΐί. ΡΓΟρΐΕΓ63 νητϊΐ, ΐϊίοτειίίτιτί, » — τ ΚαΟϋΐΐ ί<χΐ ίγίνετο χιΐ 
α έΐ ηυαε ΐ]ίχϊ οΐίχτΐ. *' ΙΙΊρτυρΕΤτί, •ρηιτ1, κΐΐ ν^Ιΐ • ο^ λεληθεν 
ΐ^ΐ; ί) μέλΪΌ'^91 θλΐ^Ίΐ. ■ Διά τοϋΐα χάγιϊι μτ^χέτι 
9:έ'{ων. > Εΐ προέΤηχς α'^τοΤΐ δτι θλιοι',ΐ^, χαΐ οτι 
ο-ΐ χρή ««τώί ίτά τ^ θλίψει βορΐ)3εΓΐτβΒΐ ; Τι πάλι-* 
■πΕ(Απ*ις ; Άπϊ ττολλης αγάπης, φηοίν. 01 γίρ άγι- 
πώντΕς, χ»1 τ« άσ^ϊλ») ύποπιεύουτί. Κιΐ &τι τοβ- 
οΟτοι ήνιι' οί πειριιμ.οΐ, ώ; Κ'χΐ 1-π φϋ^ιβιι τΐν 
Πχΰλον, 0ρ3 ιέ, Οι^x €ΐπεν, άιιφιδίλλίιΐν πιρί ίι^ι, 
ΐΓοϊληΐ ίγίπτ,ί ίεικτιχϊΐ, ΙΓηκέτι τϊίγων, 
Έττεμψά ε!; τϊ γ^ώ^ιι. ■ [[ύΑΤΓ.Ι Έν- ΓιίβΓϊΙ, 
νβαίΐ',βΐάόβΐΐβ.ι 
(ιϊίΐ ν08' νβαΙμΓα 
αίηρίΐυ» Γείβη». 
;6η<]ίΐ5 β85β£, βί' 
εΐϊοίίβ ΙυίΓΐ>8π? 
ηυίΐ, <]ίΙθ€ΐίαιΐ6. 
|υκ Εε<:ΐ]Γ3 ΕυηΙ άλλ' Β ι 

3(1ν6Γ£ΐΐ3ΐ65, ΐίΐ ιρηαΐν. Ι 
Γΐβ βυΙβΠΙ ηΐίοΐΐ ^ ταϋθίΐ τινΕί ζιτοϋ τί ϊή ποτΐ 1 Εωί τρί•Ίθΐ 

8β(Ι ηυοά ΐπακηϊ ρινοϋ^^ίίγχείΐΐ, χιΐ ί^τ» άχούΐιι'ΐ ^μχτι, «Τιην * 

ΒΓβΠΒ,αίΙ : •Μΐ3ί Είς το γνώνβι την πίΛιν \ψ£η. ΤΓ γΐρ ; Ή^νώι ιτώς 

Ο (|Ι1Ε6ΓυηΙ ηοη- ίιέχιιντο, & τίν Χριστίν ίχύιν ίν ίιυτψ λαλοΟντα ; 

Γΐίυιη υδ^υβ 0<ε- Κκί φι;χΕν, 8τι Λ πάντί ΙίΪΜαν ο1 ίτηίβ^βι, άλλί 

.1 νβΓΐΐ3 9, (Ιΐχβ- χάΐ Λγνϊοον τινί. Τϊύτην 8ε τη-* δγ^οιιν ιίύ Ι-πΙ 

Λϋ νββίΓβ. Οαΐά τών ιίαίικϋ* εδροι τις; Κβΐ γϊιρ Έλιββαΐοϊ 4γνο<3ν 

:οΙΐ £Γ&ηΙ, 15 η'υί τΟν θχνι'τον τοΰ πιι3ί« της Σιριι^ΐις, &εγ( προς 

■ίΒίΒΤα 1 Ει (Ιίεϊ- Γιε!^, ■ Κιΐ Κύριος ίπέχρμψίν ίπ' Ιμοϋ. < 'Β-ρΙ- 

01115 1)1^01 ' ■■ £(] η,^23_ ουν ίί ίια τρεΤς μάλιντα αιτίας. Πρώτον, ΐνα κότα- 

(ί&ΐπ' «Ιί& 0(13111 111 ντέλλητιι ιύτϋη τϊ ψριΐνη'μΐ. ■ Έ3^ γάρ )Μ1, 

Τ^Ιβτίβ ή ΒΓίΙ ηύΪΕ φηΐΊν, άγ-^ίλο; Σιΐάν, > Λεύτεραν, "νΐ μ^ ΧογΙ• 

ίηνβηίτβ. Ιθΐη ΙΪΙϋ σωντβι άύτώς οΐ ΒίβρωίΓΟί μίίζουί ζ χμβ ^νβρω- 

8βΓ8ρΙΐ(Ιΐ 8Ο30ΟΟ- «Γντιν φύβιν. Τρίτον, ΐνί γνώμϊν πίντΕς Βτι 6μο(θ- 

άϊΐ ^^ Πΐβ ίΕΚΐΐηΐκη ϋ παβείς ^ιμΐν ί'ντες άνθροηοι, οίχιίοις πιίνοΐΐ χχΐ 

ΕΑϋίββ. ^ ιΙΐί[>6Γβί. ίρετ^ χιτώρθο'^ν 3 χιτώρΦουν, χαΐ ο-η. &ι\ βείΐΕς 

■ΟβΙΐΐβ ^ :ιιη(]ιιιπ, ίι^ήληΐΜν ίπιττνοίας,' ΐνχ μή &ίξω«ι χ^ίτι χαΐ ονχ 

ηβ ^Οϋηί Ιΐ ΐ)"^*^ ^ΐττ) ιΐνάι οίοι ν^ν. « Μ:^ ιηας ίπείρίΜν ϋμα; 

]υχΙα ΙΐΙΙ «ΪΓ6ΐηίΐ5 & πΐιράζων. > οι γάρ &«(ιηιτΕΐ5σαρΕν &μας ηβα- 

οηίΟββαΐ !5 εβέεηΐ λεύσΐαι, «ηβΐν, ίλλά μόνΟν πεπΕίρίβΟη. Αρι τ& 

Ι8ΐ:1| ΙΙΠ60ΐί(ΐυ9, βΐΐίβ ΙαΙιΟΓΪΙΐυί βε νίΓΐύΐϋ ρ^Τβ^β- ίν πειριαμοΤς θορ^βεΤββιι, 3ΐ36αΧιχ({ν ίηι, χ«) 

πιπί (|υ^ ΟρβΓΑΐί ΒΙΐήΐ, ηβε ΕβαίρεΓ^ίνίπα Γπΐε- μίλιτ» Ιλ ων άλλοι βλίβοντίΕΐ τϊ, £λλαυ<: ΊΧΊνίΛλΙ- 

1)&ΙΙΙμΓ ίηέρίΠΙΙίΟαε, ηβ ρυΙίΓβΠΐ 605 £Γ3ΐία βΐ ηοά ζεαΟιι. « ΚκΙ εΙς χενίν γίνητχι & κάκος ίιμων. ■ 

νΪΓΐυΙβ Ι3ΐ68 6536 (ίυ3ΐ6$ βΓΒΠΕ. • Νβ ηυΟ ρ3είό Δια τι ; Ει γάρ χιΐ τίΐριτράίΓηνιν, μή πιρά τί|ν σίιν 

(βηίαβκβΐ Τ08 ίΐΐέ ΐ]ΐιί Ι6ηΐ3ΐ,> Νοη εηϊπι βυβρίϋίίίϊ αΐτίχν ταϋτο γέγονεν ; Ουχί, φη^ίν. 'Λλλ' Βμακ χζΐ 

βΙΐπΐυβ,ΒΪΙ, Τ03 ΕΟρείΙΒβΟβ^βεΐΙ 1βΙΐΐ3ΐθ5 δ'ιΙυΐΙΙ 6856. 0'"τως Εέίαιχα ίια τή^ άγάπην. 

ΟεΠβ ίη 3{1νβΓ5Ϊ|3ΐίΙιιΐ3 ΙϋΓΐ)3Γί, 3 (ΙίΐΙΐϋΙε ρΓοεβιΙίΙ, Μι^ιιε ιηβιΐιηβ ουπι ΐΐίί ρβΙΐοηΙιΐΓ οίβη^ίβαίοπι 

βο φίοςί. 3ΐϋ 3ΐΤ)ί^ΒπΙυΓ. « Εΐ ίη3ηί3 Γ3ΰΐυ5 βϋίθΐ Ι&Βογ ηο5ΐ«Γ. » Οιΐ3ΐησΙ]Γβιη ? ίίεβΐ βηίιη Βτεηϊ 
6386111, πυπι ί(1 1113 031153 Γ3ΰΙΐ][Α 63361 ? Νοπ, ίη<]υί(. 8ε<1 Ιβηίθα Ιιοο 6ΪΪ2Π1 ηιοιίο ίίηπιί ρτορίετ νίπι 
&ιηοπ5. 

]1],δΛΟ.ΝΊιρεΓαΗίίτηΰΗτηαάηο3νίηί8$βΐΤί-0 ■ Χρτι ίέ ΕλΦιίντϋί ΤιμοΜΜ τιρ^ ήμ9ΐ &φ' 

ιηοίΗαν4 α νοοϊ$ ίΐ ΙχΙί αηηαηΙϊαίΒΐΙ ή6ΐ>ϊε ΙϊάϋϊΛ ύμων, χίιΐ ΐϋχγγιλυαμίνΜ ίιμΐν τί,ν πίβτιν χι! 

α(άϊΙβαϊοα^ νβίίΓοι, ^ηΰάηαβ ΗαΙιεαΙίί ηκιηο~ τ^ν ίγάπήν υμών. καΐ ΐίτι Ιχιτι μ^Είιν ημών 

Γίαιηη<)ίΙηίκΜαηΐ8ίπΐ})ίΓ,άΐ8ίάΡΓύηίαϋθίνίά(Γβ, άγι^-ί, πίντικ* ίπιττοΟοίΐντΕς, ήμα« ΙΕετνχάΟί- 

ιΐαεηιαάτηοΛηιηηοίζΐιοφιβνοί.ΙάϋίΐεοοοιιιοΙαΙΐο- περ χνΐ ΐ,μιτς υμάς, Διί τόϋτο παρϊχλήϊημιν, 

Ηίπι αεεβρίιηαι, (ταίι-η, ρβτ Γοβ, ϊΐ/ρϊτ οηιηι ίί^- ά&λφοί, Ις' ΰμτν, έπΙ πάηι τ^Ι βλίψει χβΐ ί«άγχ^ 

βκΐίοηβ βί ηε€βί8ΪΙαΙβ ηοίίΓο, ρεί' ναΐΓΐιηι {ίάίΐη . ήμΰίν, ίιϊ της ίμϋϊν κΐστεω;, 8» «Ον ζώμιν έ1« 

^αοη^αηιηαη^ νΐνίηια» ίί νο» εΐαΐίί ϊη Βοϊπϊηο. ψετς βτι^χηττ ί<ρ Ευρίφ. Τΐ4ι γίρ εΔχχριπίαν 

^ααηβη^ϊη^^α^^αη^1ηα^ι^οη^^ηροί^ν^ην»ί^εο^^ βίίνάμεβα τψ θεφ 4νταπο8οίνιι «ρΐ 6μών ίηΐκάιτητη 

ρβηάβτβ άύ νούίί ιαρβτ οιηιιΐ ^ιΐΜΐϊίο ^ανάενιύι χιρί ^ χ'ίρβμεν ίι' Ομπς Ιμίΐροβ6»ν «ώ βιοϋ ήμίίΐι, 

ρνορίετ ν05 ϊη εθη»ρβ€ΐα Οβί ηθ«[Τί,ηθ€ί6 Ιΰβ αα ν^XI^ί χιΐ ήμΐρις 1ΐΓ(ρίχπ*ριιτσοί £((!μΕνθι ΐΐί τ4 

άίβ ιαρτο τηοΛατη ΟΓΟηΙβι,αΙ υϊάεαιηαί [ααετη νβχ- ί^ΐν 6μών τί προιωπον, χιΊ χατχρτίνιι τά Οηιρήμηχ 

Ιταιη βΐ ιηρρίβατηΐϋβα ^α^ε (Ιβίΐιηί Ιϋίϊ ν^ιι^α. τ^ς πίιηΕως ^ν. < 

β ;οίη, ΧΙΪ, 59. β II ΟοΓ. XII, 4. Ό IV Ηβ^. ιτ, 27. Ί Π ϋοΓ. ιιι, 1, βι αθΜ)^)ΕΚΤ..,ΙΝ '^Ι^^Τ. .1 Λΰ ΤΙ^^βδΑΙ. 


'Ορίς την περιχάρΕίαν χ^του. Ου χαρ εΤπενΑ .^νίά^3.^(ηΐρο<}1θ4ΐη ί];£ίμ&.|^]Ι|ΙΙίβ|Β. ]ν^ηαϋ ^ηίΐη Ιχετε μνε{;[ν ημών. » Της γαρ πΐιτζως βεβ2{ζς 
οϋο^ς, άνάγχη χαΐ τι^ν πρ6ς Ι^μας μνήμην εΤναι 
βεβχίαν. Ι ,Κ,β^θάπερ χαΐ ήμ^Τς ύμας. » {Ιίετα Εγχω- 
μ^• Οτι σιτοκ, <ρην^) αγαπάτε, <ί>ς χαΐ ,άγα- 
«αβθε. ι Δ.12 τοϋίτο παρεχλήθημεν. • 'Αλλα μέν, 
«ρηστν^ ηλπένχμεν, μή πως .^^φάβθητε, χαΐ ^?^γου- 
μβν * έπει $έ Τιμ(^εος άπιίγγειλεν α ά'ΐιήγγειλεν, ού 
μόνον του άλγεΤν . έπαυσάμ^α, άλλα καΐ χαράς 
έΐΕλή«9ημεν. • ^Ειάϋάτ^ τ^ θλίψει. > (Το Ψγχη «γί* 
χαι θεοιριλής !) ^ίπίπάσ^^ φη^^ι, τ^ θλίψει χαΐ άνάγχΐ[^ 
{^μών^ »,έφ' υμΤν ις^νέιά τ^ 6μετέρ^ πίστει παρεχλή- 
θημεν χαΐ παρεμυφι^θημεν, ώσεί εΤπεν * Ού8έ αΤοθη- Ιί3$56(: 56ά ευχγγελισαμένου,' ΙΐΟΟ ,6$1, ςΐΐί ί|ΐα^(Α 

ιη6ΐηόη3πι ηο$Ιπ. "Ναιή οίυιΐΜΓΐηα δίΐΔιίββ,,ηβ- 

66886 651 6ΐ ΠΙβΙΏΟΓίαΐη 6Γ^α |η98 Θ§ξ6 :.ΓΐΓΠ)3Π1. 

Ουβιη&άιαοάυίη ηο8 ηιιρο,μβ νο8. « Ομ|η βηοοιηίο 
1ΐΦ6 άίοϋΐΚιΐΓ. Ιΐα. ίαιιαιί, απιαϋβ <ια6π;4(ΐΓηο(1.^Γη 
6ΐ1βΐη2ΐιη8ΐηίηί.αΙ(1οΐΓοοοοη8θΙ&(|οη6ΐηαος^ρ|πιιΐ8.» 

ί6886ϋ8, 61 ^οΐ6ΐ)αΓηυ8 : ρο8(ςα3ΐΏ &{ΐι(6ΐη.Γ6ΐ^|]|ηΙί&- 
γίΐ Τίπ^ο^ΐιβυδ ηυβθ ΓβηαηΙίανίΙ, ηόα $οίαίη 3 άο- 
1οΓ6 ςϋίβνΐιηυδ, ν6Πΐιη6ϋ3ΐΠ{»ιΐ(]ίο|ιηρΐ6ΐί 8μριμ8. 
« δυρβΓ οιηηί &ίηίε(ίοη6. » (Ο 8αο6ΐ& Ο6οςΐ|6 άίΐβ- σις ιί^Τν της λύηης γεγενηται 8ιά τ^ιν έφ' 6μΤν χαράν, Β 0ΐ3 &η^ω& !) ΐη ΟΠίηί, 1ηΐ|υίΐ, αΓΩίοΙίοηβ 6(ρ6(:^δ8ί. 

Α Δια της Οΐλών πίττεως. • Αυτή γαρ ασάλευτος (αΐ6 η08(Γ3 ; (16 νοΙ)ί8, ΥβδίΓΑ^υβ 6(1β 0θη8θ1αίίθ^6ΐη 

μείνασα^ την παράχλησιν ήμΤν είργάσατο. • Οτι νυν 36 δοΐΑίαπΙ ΑΟεβρίΐΏυδ : 30 Μ (ΙίοβΓβΙ : Νΰ1|μδ 00- 

ζώμεν.. > Ουχ εΤπε, Παρεμυθήθημεν η άνεττνεύσαμεν 1)18 ΗοΙΟΓΪδ δβΐΐδΐΐε ίϋίΐ ,Γ6||(}υίδ ρΓρρΙβΓ {Αμοϋαΐη 

έχ τών ιιχχών^ άλλν δ μείζον ην, Νυν ζώμεν, φ^^Ι^ . ηυοά ϋ6 ΥΟδ αεΟθρίΐηυδ. « ΡβΓ ν6$ΙΠ|ηΐ .)3^6ΐη ι 

ζωην ^γουμ£νος.την^ εκείνων τ^ς τώιτεως βεχαίωσιν^ Ή^ΒΟ 6ηίΐηουπΐίηεοηομ5δΑ ρβΓίη^Π^ι^Πΐ^ΟΟηδΟΐ&Ιίο- 

χαίθάνβτον το α-^της παραναλευθηναι. « *£αν Ομ^Τς ηβΙΙΙ ίηηθ1)ί$θρ61'&Ια,6δί « Οαοηί&ρηυηο νίνίΐηΐΐδ.» 

στ/|Χητε έν^ Κυρίφ•, • '£ν Κυρίφ δε "ιστανται, οΐ τ^ν Νοη ϋίχΐΐ, αΐΗΓΓΙΟΓη ΓβΟβρίωΐΙδ, &υΙ Κ63ρί)Γ9νί|Ώμ8.& 

πίτΛν .»νϋθΰ άχλινη φυλάττοντβς χαΐ τ6ν βίον ίσον Λίβϋδ, δβά ςαοά ΐη3]ϋδ ΟΓδί, ΝϋΠΟ ,,νίνίπίμδ, αί(, της π(ηεως παρέχοντες. • Τίνα γαρ εύχαριστίαν. » 
ΚαΙ το9αμ[ρ\, φη<Γΐν,. ί^ δι' 6μας χαρά, . 5τι ουδέ ευ- 
χαριστεΤν χατ* άξ^ν ευρίσχομεν. • Εμπροσθεν του 
βεοΰ.^μών. ι. Είχίίτως έμπροσθεν του θεοΟ χαίρομεν * 
ούτ^ς γαρ .ταύτης . ήμΧν της χαράς αίτιος, χαΐ αύτου 
το δώρον. ι 'Τπερεχπερισσου δεομενοι. • Έχχεχυ- , νιίαίη (Ιυοβη^ ΚηηίΙαΙβιη ίΐίΐβί ίΙΙαΓϋΐη ; 6( ίροΓίβιη, 
(ΙίΐΏΟΥβπ αϊ) ίρ53. <^ 8ίνοδ δίαΐίδ ΐη Οοιηίηο. » Ιη 
Οοιηίηο &ϋ(6ηι δΐ3η(, ηυί βάβπι.ιρδίυδ ί[η)ηοΙ)Π6ΐη 
ουδίοοίίοηίβε γίίΑπη ΓκΙβίδβηααΙοιηρΓφδΙ^οΙ. « Οααιη 
βηίιη ι;Γ3ΐί3Γυω3εΙίοη6ΐη. > ^(ΙαηΙαπι €^ΐ, ίηςαίΙ, 
αεεβρΙυΐΏ ρΓορίβΓ νοδ ^αυάίαιη, ημοά η6 ίην6ηία- μένοι, φησί, πρ^ς τί^ν τοιαυτην δεησιν, χαΐ πλέον ιηυδ ςυΐ(1 601 ηυοίηοίΐο (11^06 (^ΓΕίί^δ α(;3η)υ8, « Ιη δεόμενοι ^περ έ1χ6ς δέεοθαι την Ιδεΐν μαθητάς βου- 
λόμενρν. « Και χαταρτίσαι. • Έπι τώ/ σαλευομένων 
τ^ πίστει, Ιίτηρίξαι λέγει • έπΙ δέ των τ?1 πίστει 
μεν ^στηριγμένων, μιχρον δε πρδς διδαχην ^ ελλει- 
πόντων, Κατοφτίνχι λέγει, οίον άναπληρωσαι. • Τα 
ΰστηρήματα της πίστεως υμών. » Καίτοι άνω, τ6 
έστάναι αυτο^'ς έμαρτυρησε. Τοϋτο γαρ καΐ Τιμ($- 
θεος &ς φη^ιν, έμαρτυρησε. Πώς ουν λέγει, Τα εοη5ρ6ο(υ 06ί ηοδίή. » Μβπίο ίη οοηδρβεΐα 06ί 
((βυ(ΐ6ΐηυδ; ίρ86 6ηίιη ηοΙ)ί8£3α(1ϋΙιυ]α3ε&α82^ 68ΐ, 
6ΐ ίρδίυ^ (^οαυιη 6δΙ. α δυρΓ3 ιηο(ΙϋΠίΐ,ρΓ3ηΐ68. • 
ΙηΗίαηίΟδ, ίηςαίΐ, 3(1 1}υ^υ5Iηο^ι^ θΓ3ΐίοη6πι, βΐ νβ- 
Ιΐθπιβηΐίαδ 0Γ3ηΐ68 <ια3ΐη νβπδίπιίΐβ δϊΐ βυπι ογ3Γ6 
()υί (ΙίδΓίρυΙοδ γί(]6Γ6 ειιρίΙ. • Είδυρρίβ^πααδ. • Οβ 
'ίιίδηυί ίη Γϊάβ εοα6Γΐη3&ί 6Γ3η(, ν6Γυπι ηοριιΐΐιίΐ 
νβΓο (]υί ίη 0(1β εοηί|Γη[ΐ3ΐί βΓ3ηι, νβΓϋΐη ηοηηίΗίΙ υστερήματα . της πίστεως α6τών ; Καί φαμεν, δτι- 3(1 (ΙοεΙπη3Πί1 615 ϋ66Γ3(, , 311, 8αρρΐ6Γ6, Ιΐοε 68ΐ, 

Ιςέλιπεν αύτοΤς εΙς διδζσχαλιαν ίσως τα περί άνα- 6Χρΐ6Γ6. ι Ε3 ςαοβ (ΙβδαηΙ ίΐάβΐ ΥβδίΓ». » Αΐίΐϋί 

σζάαζως η τοιούτον. Έν μίν ουν τ^ εΙς Χριστών δαρβπυδ (65ΐ3&αδ 6δ( (1θ 618 ()υθ(ΐ8ΐ3Γ6η(; η3ΐη Ηοο 

πίστει βέβαιοι ?ίσχν, μη παρατραπέντες τοΤς πει- 6ΐί3ΐπ Τίπΐθ(Ιΐ6υ8, υΐ (ΙίχίΙ (6δ1α1υδ Γυ6Γ3ΐ• Ι β7 

ρχτμοΤς χαΐ ταΤς θλίψεσιν. Εδει δε αυτούς χα\ τα Οαοίηοϋο βΤζΟ, ΛΐΙί Ε3 (ία» (Ι6δϋυΐ β(ΐ6ί Υ68ΐΓ» ? 

λοιπά του χαΛ' ν«« δ(ίγματος μαθεΤν. Εΐ (Ιίείοΐαδ ({ϋΟίΙ (ΐ66Γ3ηΙ 6ίδ 3(1 (1θεΙηη3Π1 63 ΓρΓ- 

1Α58^8(|α»(16Γ68υ^^6^^^οη&6^3^ι,3υιιϋ^ι|αί(^|1υ^ιι3Π10(I^.Iη^(16^ι31υ6 6Γ£;3.61ΐΓίδΙαπι Γιηηί 6Γ3η(, η(ΐη3ν6Γδί 
ρβΓ Ιβο(&1ίοη68 6ΐ 3βΙίεϋοη68. 0ροΓ(6ΐ>3ΐ 3αΐ6αι 603 6ΐ Γ6ΐί(]υ3 (ϋ5ε6Γ6 ά& (1ο^ιηαΚ6 <}αο(1 3ρυ(1 ηο86δΙ. 

ΚΕΦΑΛ. γ'. β ΟΑΡϋΤ III. 

« Εύχη πρλς θεον περί &φιξεως της α^του, χαΐ της 

αύζήσεως χαΐ βεοαιώσεως θεσσαλονιχέων, εως της 

παρουσίας Χριστυυ. ■ 

€ Αότ^ ^μών 6 Θε6ς χαΐ Πατήρ ημών, χαΐ 6 Κύ- 
ριος 4^μών 'ίησοΰς Χρίστος χατευθύναι την 6δόν 
ημών πρ^ς £^ς. Τμάς δΙ 6 Κύριος πλεονάσαι 
χχΐ περισσεύσαι τ^ ^γ^^ £^ς αλλήλους χαΐ εΙς 
πάντας, χαθάττερ χαΐ ^μεΤς εΤς 6μας, εΙς τδ στηρίξαι 
6μώι^ τας χαρδίας^ άμέμπτους έν άγιωσννΊ[^ Ιμπροσθεν 
τοΟ ΘεοΟ χ^ Πχτρος ημών έν τ^ παρουσί^ του 
Κυρίου ημών ^ 'ίησοΰ Χρίστου, μετά πάντων τών αγίων 
αυτοΰ. > ΡΓβοαίίο αά Οβηιη άβ αάυβιιΐη $ηο, βΐ οτβίηβηΐο αο 
ϋοηβίΊηηΙιοηβ Τ1ιβ8$αΙοηχο€ηΙίηΐίη ηβ^ηβ αά 
αίΐνβηίητη €Ητί8Η. 

III, ΜΊ3. Ιρ8β νβΓΟ Οβηε βΐ Ραΐ€τ ηο$ίβτ €ΐ 
Οοη\ίη\^ηο$ΐ6γ]€&η$ €Ητί$Ινί$ άίηραΐ νίατη ηο$- 
Ινατη αά όο8. νο8 αηίβτη Οοιηίΐ]ίΐΐ8 αΙ)Μηάαηί68 
βχηύβταηίβί ίαοίαΐ ναηΐηα ίηΐβτ νο8 ο^αη^αίβ ίη 
οπιηεχ^ ηη€τηαάηιοάνιη βί ηο8 ίη υο8, οοηβηηβΐ 
νονάα νβείτα ίηβρΓβίιεη&ίδίΙββ ίη βςηιοΐ^ίηοηχα 
ΰονατη Οβο βί Ραίτβ ηο8ΐΓθ ίη αάνβηίη ϋοτηίηι 
οηηι οηχηίύηε 8αη€ΐί8 βίη$. 83 

Ηοο Ιοεο ρ6Γ ρΓ6θ&Ιίοη6ΐη δΐιαβ ηαοηηβ ρ&Γ(68 Α 
(υβΙϋΓ. Νοη Αιί(, ίηςυίΐ, ιώθα η6{1ί{;6ηΐί& ςυοά ηοη 
τβηβηπ) : ηαιη ίρ8β ρΓβεοΓ , αΐ νβηίοπι ; Ιαηηυαιη 
(1ίε6Γ6( : Οβυβ οΙ^$ί8(α$ δ&Ιαοδβ, ςηί υΙ)ί(ΐυ6 ηοΐιίδ 
ίίηρβίΙίΐΏβηΙο 68( ρβΓ 8υ&8 (βηΐ&ϋοηββ : ςαο ΓβοΙο 
αά νοδίΙίηβΓβ νβηί&ιηυβ. « ΑΙ)υη(]3ηΐ6δεΕΐεί3ΐ. » Υίάβ 
ςυ&ηΐβιη ταΐΐ 6586 οΙι&Γϋ&Ιβιη, ηυοά βΐίαπίΐ ρΓβεα- 
(υΓ, υΐ &1)υη(ΐ6η( 6ΐ 6χυΙ)6Γ6ηΙ ίη οΐιαπίΐ&ΐβ. « Μυ- 
Ιυα ίη(6Γ νο$ βΐ ίη οιηηβδ. » Ηοο βηίιη βΐιπβΐΐαηο- 
Γυιη 65(, υ( ηοη ΐΑηΙυιη ίΓ&ίΓΟδ (1ί1ί{;βη(, νβΓυπι- 
βϋ&πι οπιηβδ Ιιοιηίηβδ. 6( 0Γ6(]6ηΐ68 βΐ ίηοΓ6άυ1θ8. 
• Οαβηιαάηιοάϋίη βί ηο8 ίη \08. > ΝοδίΓαοηίπι (11- 
ΙβεΙίο ]3πι αάββΐ, νβδίΓ&πι ν6Γο Οβή ορίαπιυδ. « Ιΐΐ 
εοη6Γπΐ6(. • ίβ8 ΙΙΙ εΐιαπίβδ, ίηηυίΐ, εοη&ΓΠ)6( 
εοΓάα ν65ΐΓ3. Ν&ιη δί ίρδ3 6χαΙ)6Γ6(, εοπΗΓΠΐ&Ιίο 
βΙΒείΙυΓ εοΓϋπι ηυί ίρδίΐιη ηαείΐ δηη(. Οονάα νοδίΓα, 
&ί(. ΗβΒε βηίπι ηαΐΑ βδΐ, υ^^ίηΙεηοΓβπι ηυοηυβ >ιο - 
πιίηβπι εουδΓπιβΙ. δίςαίάβηι ρΓο1ιί1)6(, ηβ ρΓ&νβΒ 
εο{;ί(&Ιίοη6δ 6χ ίρδ& 6{;Γ6άί&ηΙυΓ. ΒβαΙυδ Β^δίΗυδ 
1ί1)ΐΌ αά ΑπιρΜΙοεΙιίυπι, υΐιίάβ άίτίηο (ΙίδδβηΙ δρί- (ΕΟϋΜΒΝΠ ΤΗ^^^^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 84 

Έντζύθα δια της ευχής αμα και άπολογεΤται, δτι 
ου παρ* έμ,ήν, φησίν, άμέλειαν ουκ ήλθον • και γαρ 
καΐ ευχή μοι, φησι, το έλθεΤν, ώσει Ιλεγεν • Ό θε^ς 
έκκίίψαι τ6ν Σαταναν τον πανταχού ί^μΤν μια τ'ΰν 
πειρασμών έμποδζοντα, 'ίνα 6ρθην όδ^ν πρ6ς 6μας 
ποιησώμεθα. « Πλεονάσαι. • Ορα πόσην αγάπη ν 
είναι βούλεται, οτι καΐ πλεονάσαι καΐ περισσεΰσχι 
αύτους Ιν τ^ άγάπτ[ϊ βδχεται. β Είς αλλήλους καΐ εΙς 
πάντας. > Τοΰτο γαρ Χριστιανών, το μη μίίνον τους 
αδελφούς άγαπ^, άλλα καΐ πάντας ανθρώπους, και 
πιστούς, καΐ απίστους. « Καθάπερ καΐ ^μεΤς εΙς 
ύμας. • Τύ μεν ημών πάρεστι, φησί, τύ δε υμών 
γενέσθαι εύχι^μεθα. « Είς τύ στηρίξαι. Είς τύ την 
άγάπην, φησι, στηρίξαι υμών τάς καρδίας. Αν γαρ 
®αύτη περισσεή^, στηριγμ(5ς έστι τών κεκτημένων 
αυτήν. (Τάς καρδίας φησίν.) Αυτή γαρ καΐ τον εσω 
ανθρωπ(.ν στηρίςειν πέφυκε. Κωλύει γάρ έκβαίνειν 
έξ αυτής διαλογισμούς πονηρούς. Ό μακάριος Βασί- 
λειος έν τφ πρύς Άμφιλ^χιον Ινθα θεολογεΤ το 
πνεύμα, φησί τον Παΰλον, αύτ6 τ6 αγιον ευχεσθαι 
ΠνεΟμα νυν, Τίς γάρ ό στηρίζαι, φησιν, έν άγάπΐ[λ ΓΐΙυ, αίΐ Ραυίυπι ηυηε ρΓ6ε&η δρίηΐυιη δ&ηε(απ), 

Οαίδ βηίπι βδΐ, ίηςυίΐ, ςαί εθΓ(1» ίρδΟΓϋΠΙ ίη εΐΐαη- 'ε«< χαρδίας αυτών 2χων Εμπροσθεν του Πατρός έν 

Ι2ΐ1β εοηΓίΓΠίαΓβ ροδδβΐ εΟΓαπί ΒβΟ ίη ρΜδβηΙίβ '^ί παρουσίί^ τοϋ Ποΰ ; δηλον<ίτι τύ πνεύμα. Τίς 0ε 

βΐίί ? 8αηβ δρίήΐαδ. Οαίδ βαίβω αΙίϋΠΙ ρΓ6€»ΙυΓ «^χε^^' ^τέρψ, πλην θεφ ; ■ τάς ε•!)χάς μου γαρ, 

ςυαπί Οβηπΐ ? « ΥοΙ» ΠΙβΕ, ίπίΐυίΐ, δίνβ ρΓβεβδ Π1β»δ Ϋ'^'^ '^Ψ Ι^^Ρ^Ψ αποδώσω.^ • Έκετ πρ<$σχες. € Αμεμ- Οοπιίηο Γβάάαπι ^2. § 11)1 αηίπι&άνβΓίβ. « ΐΓΓβρΓβ- 
ϋβηδίΜΙβδ ίη δ3ηεΙίπιοηί&. » 8υΓ6εί6ΐ)3( ηυίάβηι 
(ΙίεβΓβ ίΓΓβρΓβΙιεηδίϋίΙβδ; ηυηε 3υΐ6πι&(1(1ί(1ί1β1ΐ3ηι 
Ιη δ&ηεϋπιοηία, Ιιοε ββΐ, ίη ρηηΙ&Ιβ. Νοη άιάί πτους έν άγιωσύνΐ(ϊ. • Ηρκει μίν τύ άμεμπτους, 
νυν δέ και τ6, Έν άγΤωσύνΐ[^, προστέθεικεν, οΤον, 'ϋν 
κβθαρ^τητι. Ου λέγει δε περί σωφροσύνης μόνης, 
άλλα χαί περί πάσης αρετής. Τούτο γάρ αληθώς 3ΐηΐ6Π1 άβ δοΐΕ ραάίείΐίβ, [86(1 βΐ άβ ΟΠίηί νίΠυΙβ : β ^γι^η^ί^ζ, το παντός ^ύπου καθαρύν είναι. • Εμ- ηαπι ίά νβΓβ δληείίηιοηία βδΐ, &1) οπιηί δΟΓάβ ρυΓαπι 
βδδ6. « ΟοΓ&πι 060. 1 ΑηΙ|1ιοε αίΐ : Ιη δοηείίπιοηία 
εοΓ&πι Ρα(Γ6. Η^θε βηίπι νβΓβ δ&ηε(ίπιοηί& βδΐ, 
Ιι&1)βΓ6 ιρβαπι οεηΐίδ Οβί εοπιρΓοΙ)3(απι. ΑυΙ ]υ(]ί- 
ε&ηΐβ ΟΙιτίδΙο, ςυοά ίη(1ίείηπι 6ι εοΓαπι Ρ&ΐΓβ. 
ΙΙΜ η&πιςυβ ροδδβΐ 3ΐ)βδδ6 ηυί οπιηία ΓβρΙβΙ 
ΡαίθΓ ? 

ΟΑΡϋΤ IV. 
ΕχΗοτίαΗοαά ΐ6τηρ€Γαηίί3ίΐη^η$ίΗίαιη, (ναίβτηηηί 

ίη ίηάίΰίο ατηονβίη βί ΙαΒονβτη ιη ρΓορνίο 

σρβτβ, 

IV, 4-8. Ου/οά^ηρβτβ^Η^ϋην, (ναΙν€$^ το^αιηηΒ 
υο8 βί αάΗοΓίατπΗΓρβ 
ιηοάηηι αΰΰβριείίβ 
9βΓΛαΗ 6( ρΐαοβ 

βηίτη ^ηα ρΓΟβΰβρίαάβάβητηίΜνοϋίί ρβτ Βονηίηηηι 
Ιβ^τηΛο^^ηινΛ €$1 υοΙίΛηία8θβί 8αη€ΐίβοαΙιο ν . $ΐΓα, 
1 69 ηί αΙ>$ίίηβαίΐ3α ΒΟοΠαίίοηβ^ βίβΰΐαί ηηη8ςηί8' 
^ΗβνβΒίυηιη ναβ ΒηητηροΒ &ίάβνβ οηίη δαποϋβοα Ηοηβ 
βί Ηοηοτβ, ηοη βητη αΙ[βΗη €0ηΓΜρί8ΰβηίί(£,8ί€ηίβί 
ρ6ηίβ8<ιη(βηοη ηουβι^ηίϋβηηι: ηβηηΐΒίναηΒςΓβάία' 
ίηταο^ταίίάβαηορβτβ (ταΐΓβη &ηηηι, ρτορίβτβα 
ςίΛοά ηΐίοτ 8%ί Οοτηιηυ^άβ σηιηίδη» Αί«, ςηβιηαά' 
ιηοάηηι αίιαηιαηίβ ά%χίηίη8 νοϋί^βί ίβ8ίαα 8ηηιη8. 
Νοη βηίηι Όοβανίί ηο8 ΟβπΒ ίπιηιηηάίίΐω εαη8α, 
8βά αά 8αη€ί%β€αίίοη€ηι^ Ρτοίηάβ φΐιί νβ^χοίί^ ηοη προσθεν του θεοΟ. » Η τοΰτό φησιν, 'Εν άγιωσύνιρ 
τ^ Εμπροσθεν τοϋ Πατρός. Αυτή γάρ ή ^ντως άγιω- 
σύνη, τύ Ιχειν αύτην τοΤς όφθαλμοΤς του θεού μαρτυ- 
ρουμένην. Η δτι κρίνοντος τοϋ Χρίστου, ί^ις κρί- 
σις Εμπροσθεν τοϋ Πατρύς γίνεται. Ποΰ γάρ καΐ άπετναι 
εΤχεν 6 πάντα πληρών Πατήρ ; επι ΚΕΦΑΑ. Δ . 
• Παραίνεσις σωφροσύνης, δικαιοσύνης, ^ ώς 
κρίσει φιλαδελφίας, εργασίας εδιοπράγμο- 
νυς. Ι 
• Τύ λοιπών ούν, αδελφοί, έρωτώμεν υμάς και 
γαρ τίνας παραγγελίας έδώκαμεν υμΤν οια 
Κυρίου Ίησοϋ. Τούτο γάρ έστι θέλτ,μα τοϋ θεο^ 
δ αγιασμός υμών, άπέχεσθαι υμάς άπο τής 
πορνείας, εΐδέναι Ικαστον υμών τύ έαυτοϋ σκεύος 
κτάσθαι έν άγιασμψ και τιμτ,, μη έν πάθει επι- 
θυμίας, καθάπερ καΐ τά Εθνη τα μη είδότα τον 
θεί)ν, τύ μη ύπερδαίνειν καΐ πλεονεκτεΤν έν τφ 
πράγματι τ^ν άδελφίϊν αύτοϋ, διότι εκδικος & 
Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και ποεί- 
παμεν ύμΤν και διεμαρτυράμεθα. Ού γάρ έκά- 
λεσεν ημάς δ θεύς έπι άκαθαρσι>, «λλ* έν *«Ρ8α1. αχν, 14. 85 ΟΟΗΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕ88ΑΙ. 86 αγιασμών. Τοιγχρουν 6 άθετών, ν^χ ανΟρωπον &θκτ8Τ Α λΟΠΙΙΙΙ^ηΐ Γ^/ΐ^'^ι Ββά ΒβΗίη^ ςΠί άθάΐί 8ρίτίίΗΐη 
άλλα τον βεον τον χαΐ ^ντ« τ^ Πνεύμα αατοΰ τ^ αγιον «1ΙΙΙΙΙ1 εαΠΰίϋίη ίη υ08. ε.ς υμα<. • 

« Τ^ λοιπόν ο5ν αδελφοί. » Τούτο γαφ λεΤπον, το 
εΙς «αραίνεσιν ΙλθεΤν. Η τ^ λοιπόν άντΙ του άποχρών- 
τως έστ(ν. ε Έρωτώμεν υμάς. • Τ^ • Έρωτΰμεν χχι 
«αραχαλοΰμεν, ι τα*^τ($ν έστι χα^ ΙσοδυνζμεΤ. ■ Έν 
Κ'^ρ(ψ 'ΐηνοΰ. • Ορα ταπεινοφροσύνην. Ούδε προς 
παράχλ-ησιν έαυτον άξι<{π'στον είναι νομίζει, άλλα 
τον Χριστών παραλαμβάνει. Δια τ(»> Χρίστου γαρ, φη- 
σιν, &μας παραχαλώ. § Κα6ω< παρελάοετε. » Τ6 παρελά- 
βετε, ού ^μάτων μόνον έστιν, άλλα χαι πραγμάτων. 
'£ζ ών γαρ αυτ^ς έβ{ου, τύπος τοΤς μαΟηταΤς &γ(νετο. 

Ινα περισσεύητε. • ΚαΙ τελέον τι, φησίν, ών ηχούσατε « Οαοά βυρβΓβδΙ ι^ΗυΓ, ^λΧτββ. • ΟαοάβιιρβΓθβΙ, 
ρυίΑυΙ &ά βχΙιΟΓί&ϋοηβιη &€06<1αΙ. ΑυΙ, ςυοάβυ- 
ρβΓβδΙ, \ά 68(, βυίϋαβηΙβΓ 65(. « Κθ{&ιηα8 νο8. » 

ΜβΙΏ έρωτώμεν β( παρ:(χχλουμεν Μβΐη δΐΐηΐ, 6^υ8- 

«Ιβιηηυβ ροΐβδί&ΐίδ. € ΡβΓΟοιηίηυιη Ιββυιη• • Υίάθ 
Αη!ιηίπΐ0(]6δΙί&ιη.Ν6(|υ6&(] ο1>δ6€Γ&Ιίοηβιη86ίρ8υπι 
Μβ άι^ηηϊΛ αυ( ίάοηβυιη βδδβ 6χί8(ίιη&1)&1, δβά 
εΐιπδΐυιη 3δδυιηί(. ΡβΓ εΐιπδΐυιη, &ί(, τιΐδ οΙ)- 
δβΰΓο, • Ου6ΐΏ3(1ΐΏθ(1υιη ααβρίδΐΐβ. » Αοοβρίδΐίδ, 
ηοιι ϋθ ν6Γΐ)ίδ 1&η(ϋΐη 6δ(, νβΓυιη βΐίαιη άβ Γ6ΐ)α8. 
Νβαι βχ νίΐ® δυβθ ορ6Γί1)υδ^ άίδοίριιΗδ βχβιηρΙ&Γ «οιεΤτε. *12ς νηπίοις γαρ ου τα τέλεια έπέταξα, φτ^σ{. Β 6Γ&(. — ΙΙΐ α1)1ΐη(ΐ6Κίδ. » Εΐ ΑΐηρΙίυδ, ίηηΐΐίΚ, βΗ- [1ροβζ{νοντες ^ ττί πίστει, προβαίνετε χαι τή πολι- 
τειφ. « ΟΤδατε γαρ τίνας παραγγελίας• ■ Τ^ ^χείνων 
μν/,μ^ έγγεγραμμένας αυτάς χαταλιμπάνει. § *0 
άγιασμα υμών. • θέλημα γαρ θεοΟ, φησιν, ή σω- 
φροσύνη δμών. Έν έχάστΐ[^ δΐ Επιστολή, της σωφρο- 
σύνης μάλιστα πολύν ποιεΤται λόγον. ΟΤδε γαρ του 
πάθους τ^ τυραννικών χαΐ δυσχατόρθωτον. • Άπέχε- 
σ<^ι 6μας άπο της πορνείας. » Τίς δέ ό αγιασμός ; 
Άπέχεσθαι ύμας, φησίν, άπ^ πάσης πορνείας ' πολ- 
λά γαρ άχολασίας είδη. ι Εΐδέναι Ιχαστον 6|Λών. ■ 
*' Αρα άσχήσεως χαΐ μαθήσεως έστι τ^ σωφρονεΤν. 
• Το έαυτοο σχεϋος• ■ Σχευος, τ^ σώμα «ρησιν. '£άν 
ουν χύτ^ Ιν άγιασμψ Ιχωμεν, ήμεΤς αυτ6 χεχτημε- 
Οα * έάν δε έν πορνεί^ Ι| αμαρτία αύτ^ χέχτηται, (ΐυί(1 Γ&είΙβ ηυαπι Αεοβρβπΐίδ. 8ΐ(ΐυίά6ΐη (αηςυαιη 
ρ&ΓναΙίδ, ιη<]ΐιίΙ, ηοη ρΓΦοίρί ψ}χ ρβΓΓβοΐΑ βΓ&ηΙ. 
ΡΓΟπιονβηΙβδ αυίοιη ίη β(ΐ6, ρΓοιηονβΙβ βϋ&ιη ίη 
εοηνβΓδ&Ιίοηβ. « ΝοδΙΐδ βηϊιη ςα» ρΓιΒΟβρίΑ. » 
Ιρβα ϋΙοΓοιη ιηβπιοπβΒίπδοηρΙβΓβΙίηςιαίΙ. < δ&ηοΙί• 
ΟοΗ^ίο ν68ΐΓ&. • ΥοΙοηΙα^βηίπι Οβί,ίηςαίΙ, βδΐ, ρυ« 
(Ιίοίΐί&νβδίΓα Ιηυηαςυβηοβ &ηΐ6πι Ερίδίοΐβ ρηάί- 
άΐίδβροΐίδδϊιηυιπ Π)3§π8ΐη 1ιη1)61 Γ&ϋοηβπι. ΝονίΙ 
βηίπι (;Γαπηίι1βίη αϊβοΐαδ αο ορβηβ (]ί(ΒουΙΙ&(6πι. 
« ϋΐ &Ι)δΙίηβ<ιΓιδ Λ δοοΓίαΙίοηβ. • Ου» 68ΐ βιαίβαι 
δ&ηείίβεβίίο ? 111 νοδ, ίηηιιίκ, &1)δΙίη63(1δ οΙ> οιηηί 
δεοΓίαΙίοηβ. Μαίια δαηίβηίπι ίιηραάίείΐΐββ ςβηβΓΑ. 
ε ϋΐ δεί&Ι υηυδηυίδςαθ νβδίΓοιη. » Ιίληυβ βχβΓεί- 
(ϋ αε (ΙίδείρΙίη» 681, βΐ εΑδΙυπα 6886. « δαυπίΥβδ.» Τινές, Τ6 έαυτοΰ σχεΰος, τ^ν 6μόζυγον ήρμήνευ-Ο Υ&δ (ΙίείΐεΟΓρυδ. 8ί 6Γ£[0 ίρδαΐη ίπ δ&ηείί&ε&ΐίοηθ σαν. Έγώ δε νομίζω, τ^ έχάστου σώμα οΙιτως αύτδν 
χεχληχέναι * ου γαρ τοΤς γεγαμηχόσι μόνοις, άλλα 
χαι τοΤς άγάμοις, χαΐ τα'^ς χηραις την νομοθεσίαν 
προσφέρει• ι Μη έν πάθει επιθυμίας. » ΠοΤα δέ τα 
πάθη της επιθυμίας \ Τα υπεχχαύματα ταύτης, οΐον, 
τρυ^η^ πλοΰτος, ^^^μία, αργία. Ταύτα γαρ πάθη 
έπι^Κψίας εστίν ώσεί εΤπε, Δύναμις χαΐ Ισχύς αυ- 
τής, • Τα έθνη τα μη εΠότα θεό ν. » Τα γαρ Εθνη 
τον Θε6ν άγνοοϋντα, ούτε ελπίδα άντι δόσεως έχει * 
τοιγαροΰν πάντα πρ^ς ήδονην πράττει. • Τύ μη ύπερ- 
βαίνειν χαι πλεονεΛτεΤν. » Έχασΐψ 6 θεδς, φησιν, 
απένειμε γυναΤχα, χτί βρθν»ς τέθειχε, την πρ6ς τη 
μίαν μ{;ιν. Ωστε ή πρύς έτέραν μίζις, παράβχσίς τις 
χαΐ πλεονεξία εστίν, § Έν τφ πράγματι. » Τουτ- Η&Ι)υ6ΠΓηυ8, ηοδ ίρδυιη ροδδίάβΙ^ίΐΏυδ; βί ν6Γο ίη 
8εοΓΐ3ΐίοη6,]8ΐη ρβεοΑίυιη ροδδίίΙβΜΐ ίρδυπ^.Οαί 
(Ιαπι δυυπι ν&δ, άβ υχοΓβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&ϋ δοηΐ : 6{;ο 
ν6^ο&Γι)^ι^ο^ευ^υδηυ6 εοΓρυδ ίρδυιη βο νοεαΙ)υ1ο 
βρρεΙΙαδ^β. 170 Νβηαβ βηίηη Ι6ΐ<6ΐη δοΐίδ ίΐΐίδ ρο- 
ή >1 ςυί υχοΓβδ άυχ6Γ&η(, τ6Γυπΐ6ΐί&πι ίηηυρίίδ αε 
νίϋυίδ. • Νοη ουπι&Ο'βεΙιΐδ εοηευρίδεβηΐί». » Ουίδ- 
η&ιη &αΐ6(η 6δΙ αβίβείοδ εοηευρίδεβηΐί» ? Ροιηί- 
Ιβδίρδίϋδ, (|υ&ΐ6δδυη((ΐ6ΐίείββ, (ΙίνίΙίββ, δ6{[ηί(ί6δ} 
<ΙίυπΊ. ΝααιΗχεδυηΙ&ίΓβεΙαδ εοηευρίδεβηΐί» : βε 
8*1 (ΙίεβΓβΙ, ΡοΙβδΙαδ αε Γο1)υΓ ίρδίυδ. γ ββηΐ6δ ηυ» 
ί^ηυΓΗΠίΟβυιη.» δίηηίάβπι ^βηΐβδ ηϋ8βθ6υαι ί^ηο- 
Γ8ηΙ, η6δρβπι ηυί(1βιη Ιΐ3ΐ)βηΙ ΓβΐΗΙιαΙίοηίδ : ίΐα- 
(|υ8β οιηηΙ&αά νοίυηίαίβηη ΓΑείυηΙ. « Νβ ςυίδ Ιηηδ- έστιν, έν ττΐ μίξει • ενταύθα γαρ περί μοιχείας λέγει, ^^ρβάίδΙαΓ 30 Γΐ3ϋ(1βΙ. • Οβυδ,&ί(, υηίευίηυβ (ΙίδΙη- ανω δΙ περί πάσης πορνείας, ι Διότι αχδιχος. » Παρ- 
εχάλεσε πρώτον^ είτα ένέτρεψεν εΙπών, Καθάπερ χα^ 
να 3>νη• Είτα άπ^ λογισμών έπεισε, πλεονέχτην 
χαλέσας ' λοιπόν «ροβεΤ. 0^ γαρ άντιμωρητι, φησί, ταύ- 
τα πράττετε * εχδιχος γαρ 6 Θε6ς τφ "^ε πλεονεχτσ^- 
μένφ, χαΐ έαυτψ. Εζυτον γαρ έχδιχεΤ πχραχουό- 
μενος. ε Ου γαρ έχαλεσεν ήμας 6 θεός. » ΚαΙ έαυ- 
τ?>ν δι & θε^ς έχδιχεΤ, αμυνόμενος τον έν τούτρ 
πληονέχτην. Κατά τούτο έχλήθημεν έπΙ χαθαρότητι 
παρ' αυτού ' τοιγαρούν & παρά τ^ιν χλησιν πράττων, 
(ουΓος γαρ ο άθετών,) τ6ν χαλέσαντα ύβρισε μάλ- 
λον ^ η τ^ν πλεονεχτηθέντα. Τούτο δΐ εΐπε δειχνύς ώς 
ου μόνον ένθα 6 αδελφές & άδιχούμενος ^, δεΤ φεύ• 
γ8*ν τί^ν μοιχείαν, άλλα χαν Ιπιστος ^, Ό γάρ θε^ς ΒυίΙ υχοΓβιη, βε ΙβΓπιίηαιπ ροδυίΐ, εοπιηοίδΙίοηβπι 
ραίΕ 3(1 οαιη υηίεαηι. ΜίδΙίο ί^ιίΙπΓ α(1 αϋ&ηι (Γβηδ- 
Ι^ΓΟδδίο ηυ9Βΐ1&ππ βδΐ αε ΓΓ2ΐυ(1α1βηΙί9ΐ. « Ιη ορβΓβ : » 
Ιλοε 6δΙ,ίηεοπ)πιίδΙίοη6. Ηοεβηίίηίοεο άβ3(1υΙΐ6Π0 
|ο•]υί(ιΐΓ,δυρ6παδ»ιι(6ΐΏ άβοιηηίδεοΓίβϋοηθ « Ργο- 
ρΙβΓβαηαοιΙ υΙΙοΓδίι. »Ρη[ηυπι ο1)δ6εΓ&νί^ (Ιβίηάβ 
ρυίΙβΓβείΙ, ϋίεβπδ: δίειιΐ 6ΐ {[βηΐβδ: ροδίπιοάυηη α 
Γθ]^ί(αΙίοη!1)υ3 δυαδίΐ, νοε&ηδ ΓΓ2ΐϋ(1υΙΰηΙυπι : ϋ6ίπ- 
εβρδ βχΐβιτθί. Νοη βηίπι δίη6υ11ίοη6,ίηηυίΙ,ΙΐΛεΓ&εί 
Ιίδ. υΐείδείΐιΐΓ βηίπι Οβυδ βίβηπι, ηυί ΓΓ2ΐυ(Ι&(υδβ8ΐ6( 
δ6ίρδυπι. Ν&πίδβίρδυπιαΙείδείΙυΓίδ ευίηοη ρβΓβΙυΓ. 
« Νοη βηίπι νοεανίΐ ηοδ Οβαδ. > δβίρδηπ) ηυοςυο 
υΙείδείΐηΓΟβϋδδΐιπιρΙίδρεΒηίδάββοηαί ίη ΙιοείΓ&υ- 
(Ιιιίβηΐυδ ΓυίΙ. ^υxι3 Ιιοε τοο&Ιί δυπιυδ αΙ) ίρδο ρτι- 83 ΟΕΟΟΜΕΝΠ ΤΗΓ(Χ!/Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 84 Ηοο ΙΟΟΟ ρβΓ ρΓβοαϋοηβΐη 8Πϋ8 αυοαηβ ρβΓίββ Α Ενταύθα δια τή< «^ή( ίμ* χαι άιτολονεΐται. βτι ΙυβΙαΓ. Νοη Γυί(, ίηςυίΐ^ αιβα η6|[Η{;6ηϋ& ηυοά ηοη 
νβηβηπ) : ηαπι ίρδβ ρΓβεοΓ , υΐ νβηΪΑΐη ; Ι&ηηυαιη 
άίεβΓβΙ : 0βυ8 οΕδίδΙαβ δαίΑηβΒ, ςυί υΜηυβ ηο1)ί8 
ίιηρβάίιηβηΐο 68( ρβΓ 80218 (βηΐ&ϋοηββ : ςαο Γ6οΙο 
3(1 νο8ίϋη6Γβ νβηί&ιηυ8. < ΑΙ)υηά2ηΐ68Γ2εί&(. > Υιύβ 
ςυ&ηίαιη ναΚ 6886 ο1ι&ηΐΑΐ6ΐΏ, ηυοά 6ΐί3ΐπη ρΓ6ε&- 
(υΓ, ιι( &1)υη(ΐ6ηΙ 6ΐ 6χυΙ)6Γ6ηΚ ία οΐιαηίΐ&ΐβ. « Μα- 
Ιυα ίη(6Γ γοδ 6ΐ ίη οιηο68. » Ηοο βηίιη €1)η8ΐί&ηο- 
Γυιη 6$(, υΐ ηοη (αηΐυπι {ΓαΐΓ68 (1ί1ί^3η(, Υ6Γυπι- 

Οΐί&ΠΙ 0Πΐη68 1ΐ0ΐηίη68. 6( €Γ6ΐΐ6ηΐ68 6ΐ ίηθΓ6(1θ1θ8. 

§ Οαβηιαϋπιοάαίη 6( ηο8 ίη νο8. > ΝοδίΓα βηίιη ϋί- 
ΙβοΙίο ]&πι &(ΐ68ΐ, Υ68(Γαηι νβΓο Οβη ορΙ&πιυ8. « Ιΐΐ 
οοη&Γπΐ6(. • 168 Πι εΐιαηΐβδ, ίηηυίΐ, οοηβΓπιβΙ 
οοΓάα ν65(Γ2ί. Ναιη 8ί ίρδβ 6χυΙ)6Γ6ΐ, οοηβΓπι&Ιίο 
βΙΒοίΙυΓ 6οηιπι ηυί ίρ83πι ηαείί 8υη(. ΟοΓϋα νβδίΓΑ, 
βίΐ. ΗβΒΟ βηίπι η&Ιβ β8ΐ, υ(^ ίηΚβποΓβπι ηυοςυβ Ηο - 
π)ίη6πι οοα&ΓΟίβΙ. 8ίηϋί(ΐ6πι ρΓοΙιίΒβΚ, ηβ ρΓΑνβΒ 
οο^ΐΐΑϋοηβδ 6χ ίρ8& β^ΓθάίαηΚϋΓ. ΒβαΙυδ ΒαδίΙίυδ 
1ί1)ΐ*ο 2(1 ΑπιρΙιίΙοεΙιίυηι, υΐιίάο άίτίηο (ΙίδδβηΙ δρί- 
ΓίΙυ, &ί( Ρααΐααι ηυηο ρΓβοαη δρίηΐυιη δΑηοΙυπι, 
Ουίδ βηίπι 6δ(, ίηςυίΐ, ηοί οοτά^ ίρδΟΓυπι ίη οΙιαΗ- 
ΙαΙβ οοηΰΓΏ&Γβ ροδδβΐ οογ&ει Οβο ίη ρΓβΒδβηΙίΑ 
δΙίί ? δαηβ δρίήΐϋδ. Ουίδ αοΐβαι αΐίαπι ρΓβο&ΙοΓ 
^ςυαπι Ββυπι ? « ΥοΙη πιβΑ, ίηςυίΐ, δίνβ ρΓβοβδ πιβοδ 
ροηίηο Γβάάαπι ^2. » Ιΐ)ί αηίπιαάνβΓίβ. « ΐΓΓβρΓβ- 
ϋβηδίΜΙβδ ίη δ3ηο(ίπ)οηί&. » δυίβοίβΐ)»! ςυίάβπι 
(ΙίοβΓβ ίιτβρΓβΙιβηδίϋίΙβδ; ηυηε 3υ(6πΐ3(]άί(]ί(β1ί2πι 
Ιη δ&ηοΐίαιοηία^ Ιιοο βδΐ, ίη ριιηίαΐβ. Νοη άιάί ού παρ' έμ^ν, φησ^, άμέλειαν ούχ ηλΟον * χχι γαρ 
καΐ ευχή μοι, φησί, το έλθεΤν, ώσεί Ιλεγεν • Ό θεός 
έχκ(1ψχι -Λν Σαταναν τον πανταχού ήμΤν μια τών 
πειρασμών έμποο{ζοντα, 7να 6ρ6^ν 68δν πρ^ς 6μας 
ποιησώμεθα. • Πλεονίσαι. • Ορα πόσην αγάπη ν 
εΤναι βούλεται, δτι χαΐ πλεονάσαι χαΐ περιατεΟαχι 
αυτούς εν τ^ άγάπΐ(^ βδχεται. • Είς αλλήλους χαΐ εΙς 
πάντας. » Τοΰτο γαρ Χριστιανών, τ6 μή μ<{νον τους 
αδελφούς άγαπ^, άλλα χαΐ πάντας ανθρώπους, χαΐ 
πιστούς, χαΐ άπιστους. § Καθάπερ χχΐ ^μεΤς εΙς 
ύμας. « Τύ μεν ημών πάρεστι, φησί, τύ δε υμών 
γενέσθαι εύχ<$μεθ2. « Είς τύ στηρίξαι. Είς τύ ττ,ν 
αγάπη ν, φησί, στηρίξαι υμών τάς χαρδίας. Αν '^αρ 
αύτη περισσεύΐ[^, στηριγμ({ς έστι τών χεχτημένων 
αυτήν. (Τλς χαρδ(ας φησίν.) Αδτη γαρ χαΐ τον 2σω 
αν6ρωπ<•ν στηρίςειν πέφυχε. Κωλύει γαρ έχβαίνειν 
έξ αύτης διαλογισμούς πονηρούς. *0 μακάριος βασ{- 
λειος έν τψ πρύς Άμφιλόχιον Ενθα ΟεολογεΤ το 
πνεύμα, φησί τον Παΰλον, αύτύ τύ ίγιον ευχεσθαι 
Πνεύμα νυν. Τίς γαρ δ στηρίξαι, φησίν, έν άγάπΐ[^ 
τας καρδίας αυτών έχων Εμπροσθεν του Πατρός έν 
τ^ παρουσ(^ του Που ; δηλον<5τι τύ πνεΰμα. Τίς δε 
εδχεται έτέρψ, πλην θεψ ; • Τας εύχάς μου γαρ, 
φησί, τψ Κυρίφ αποδώσω. » ΈχεΤ πρ<ίσχες. ι Άμέμ- 
πτους έν άγιωσύν^. ι Ηρκει μίν τύ άμεμπτους, 
νΟν δέ χαι τύ, Έν άγΤωσύνΐ(^, προστέθειχεν, οΤον, '£ν 
καθαρ({τητι. Ού λέγει δε περί σωφροσύνης μόνης, 
άλλα καΐ περί πάσης άρετης. Τούτο -^αρ αληθώς αηΐβπΐ άβ δοΐα ρυάίοίΐία, [δβά β( άβ ΟΠίηί νΪΓΐυΙβ : /^ ^Ύ^'^Η^^^ι "^^ παντύς ^ύπου χαθαρύν εΤναι. ■ £μ- ηαπι ίά νοΓβ δΑηοΙίπιοηί& βδΐ, βΐ) οηηί δοπίβ ροΓυπι 
βδδβ. « ΟοΓ&πι Οβο. ■ Αη(;ΐιοβ &ίΙ : Ιη δ3ηο(ίηιοηί& 
οοΓΑπι Ρ&ΙΓ6. Ηφο βηίπι νβΓβ δβηείίπιοηία βδΐ, 
1ι&1)βΓ6 ΐρβαπι οουΐίδ Οβί οοηρΓοΒαΙαπί• ΑυΙ ]υ(]ί- 
οαηΐβ ΟΙιτίδΙο, ςυοά ίη(]ίοίηπι βι εοΓ&π) ΡαΐΓβ. 
ΙΙ5ί η&πιςυβ ροδδβΐ αύβδδβ ςυί οπιηίΑ ΓβρΙβΙ 
ΡαΙβΓ ? 

ΟΑΡϋΤ IV. 
ΕχΗοτΙαΙιο αά ΐ6Μρβταηίί2ίίη^η$Ιίαατη, (ναΐβτηιιηί 

ίη ίηάίοίο ατηοτβηι €ΐ Ιαίοτβτη ίη ρνορηο 

σρβτβ. προσθεν του βεοΰ. » Η τουτό φηοΊν^ '£ν άγιωσύν^ 
τ^ Εμπροσθεν του Πατρός. Αύτη γαρ ή ^ντως άγιω- 
σύνη, τύ Εχει ν αυτήν τοΤς όφθαλμοΤς του θεού μαρτυ- 
ρουμένην. Η δτι κρίνοντος τοϋ Χριστούι ήτις χρί- 
σις Εμπροσθεν του Πατρίς γίνεται. Που γαρ χαΐ άπεΐναι 
εΐχεν 6 πάντα πληρών Πατήρ ; ΚΕΦΑΛ. Δ 
Πζραίνεσις σωφροσύνης, δικαιοσύνης, ώς επ: χρίσει 
νυς. 9 φιλαδεΑφίας, εργασίας εδιοπράγμο- • Τύ λοιπών ούν, αδελφοί, έρωτώμεν υμάς και €η%χη ^Η(ΒρΓ(Β€βρίαά€άετίτηη$νοααρβτ Οοτηιηηηι 
ΐ€9ηίηΜ(Β€€ηίίη βεΐ υοΙηηίαίΟβΐ χαηϋΐίβοαίίο ν . $ίΓα, 
Ι βθ ϋ( αΙ>$ί%η€αΙ%3α ΒΟοΠαϋοηβ^ βίΒΰίαΙ ηηηβ^ηίΒ- 
9»^ νβ$1υητη ναε βηηιηροΒ Βΐάβτβ οηιη εαπαιβΰο Ησηβ 
β( ΗοηοΓβ, ηοη οηηι αΙ^βΗη οοηοηρίΒαβηΙίω,ΒίοηΙβί 
ρβηίβΒ 91ΚΚ ηοη ηουβι^ηΐ ϋεηηι : ηβ ηπΐε ΐΓαηΒρΓβάία" 
ίητ αο(ταίΛά6ΐ ίη ορβνβ (ταΐΓβ ηι 8ηηηι, ρνορ(€νβα 
ημοά ηΐΐοτ 8%ί ΟοηίίηηΒάβ οηιηίδηΜ Αι>, ςηβηιαά- 
ηιοάητη αΐίαη^αηίβ άίχίηιηΒ υοδιαβί ίβείαϋ Βηηίη$. 
Νοη βηίηι νο^αι;^< ηο$ Οβηβ ίπιπίίέηάίίΐίβ οαηΒα, 
9€ά αά ΒαηοΗβοαϋοηβηι^ Ρνοίηάβ ^ιιί τφοΗ^ ηοη γαρ τίνχς παραγγελίας έδώκχμεν ύμΤν δια του 
Κυρίου 'ίησοϋ. Τοΰτο γάρ έστι θέλημα του θεο!ί, 
6 αγιασμός υμών, άπέχεσθαι ύμας άπο της 
πορνείας, εΐδέναι Ικαστον υμών τύ εαυτού σκεύος 
χτασθαι έν άγιασμφ χαι τιμτί, μη έν πάθει επι- 
θυμίας, καθάπερ καΐ τα Εθνη τα μή είδότχ τον 
θεύν. το μή ύιεερβαίνειν καΐ πλεονεχτεΤν έν τψ τύν άδελφύν αύτου. διότι εκδικος ό 
ποεί- και πράγματι 

Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς 

παμ^ν ύμΤν και διεμαρτυράμεθα. Ού γάρ έχά- 

λεσεν ημάς 6 βεύς έπΙ άχαθαρσί^^, άλλ* ^*' εν "Ρβαΐ. αν, 14. 85 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΒ ΤΗΕ88Α1. 86 αγιασμών. Τοιγαρουν 6 άθετών, σ^χ ανθρωττον &θ€τεΤ λ ΑοηαίηθϋΙ Γβ^'Υ^ί^, 8€ά ΟβΗΜ^ ςϋί άβάίί «ρίπϊΙΙΙΙΙ 
άλλα τ^ν Θεον τον χαΐ ^ντα τ^ Πνεύμα αύτοϋ τ^ αγιον 9Ηί$ίη ΒαΠΰίηίη ίη ν08. ε.ς υ|Μ(ς. • 

« Τ^ λοιιών οδν αδελφοί. • Τούτο γαφ λεΤπον, τ^ 
εΙς παρα(νεαιν έλΒεΤν, Η τ^ λοιπόν άντΙ τοΟ άποχρών- 
τως έστ{ν. ε 'Ερωτώμεν {>μα<. > Τδ • Έρωτώμεν χαΐ 
ιεαραχαλοΰμεν, ι τ%\ατ6'ί έστι χαΐ Ισο^ναμεΤ. • Έν 
Κυρ(φ 'Ιηαοΰ. • Ορα ταπεινο<ρροσύνην• Ού$έ προς 
ιταράχλησιν εαυτόν άξι^'ττον είναι νομίζει, άλλα 
τον Χριατδν παραλαμβάνει. Λια τοΟ Χρίστου γαρ, φη- 
9ΐν, 6μάς παρακαλώ. • Καθώς παρελάβετε. • Τ6 παρελά- 
σετε, ο-^ ^μάτων μόνον έστΙν, άλλα και πραγμάτων. 
'Εί ών γαρ αΰτ^ έβ{ου, τύπος τοΤς μαθηταΤς έγίνετο, 

Γ#α περισαεύητε• • ΚαΙ πλέον τι, φηαΐν, ών ηχούσατε « Ουοά 8υρ6Γ65ΐ ίκϋυΓ, ίΓ&!Γ68. » Οαοά βυρβτθβΐ, 
ρυίΑυΙ &ά βχΙιΟΓίβΙΐοηβιη &εο6{1&(. ΑυΙ, ςυοάβυ- 
ρβΓβδΙ, α 68ΐ, βυίΙΒοίβηΙβΓ ββΐ. « Κο(;&ιηα8 γοβ. $ 

Ν&ΐη 'ερωτώμεν 6( παραχαλουμεν ίςΙβίη 81ΐη(, 6]υ8- 

άβιηηυβ ροΙβ5(&(ί8. « ΡβΓΟοοιίηυιη Ιββυιη* • νί<ΐ6 
&η1ιηίιηο(]6δ(ί&ιη.Ν6(|ϋ6&(1ο1)86θΓ&(Ιοη6ΐη86ίρ8οπι 
Γκίβ (1ίκηυπ\ &υ( Μοηβιιιη β886 βχί8(ίιη&1)&1, 86ά 
εΐ)Γί8ΐυιη βδδΐιιηίΐ. ΡβΓ βΐιήκΐυπι, αίΙ, νπδ ο1)- 
δβΟΓΟ, ι Ουβιη3(1ηΐ)(κ1υιη αθ€βρί8ΐΪ3. » Αοοβρίδΐίδ, 
ηοη άβνβΓίιίδ ΐΑηΙυσι 68(, νβΓυιη 6ΐί3ΐη άβ ΓβΙ)υδ. 
Νβπ) βχ νίΐββ δυββ ορ6Γϋ)υ8^ άίδοίρυΐίδ βχβιηρΙ&Γ ποιεΤτε. *ί2ς νηπίοις γαρ ού τα τέλεια ίπέταξα, φΐ!)σ(. Β6Γ&(. — ΙΙΐ Αΐ)1ΐη(ΐ6ΐ!δ• » Ε( αΐΏρΙίΐΙδ, ίΐΚ}!]!!, &1ί- Προβαίνοντες 8έ ττ^ πίστει, προβαίνετε χαΐ τ^ πολι- 
τει^ι. • Οιδατε γαρ τίνας παραγγελίας• » Τ^ Ιχείνων 
μν/^μ^ έγγεγραμμένας αύτάς χαταλιμπάνει. ι Ό 
αγιασμός υμών. > θέλημα γαρ θεοΰ, «ρησίν, ^ σω• 
^οσύνη 5μών. Έν έχάστΐ[^ δε Επιστολή, της σωφρο- 
σύνης μάλιστα πολύν ποιείται λόγον. ΟΤδε γαρ του 
πίθους τδ τυραννιχ^ν χαΐ δυσχατόρθωτον. • Άπεχε- 
σ6αι ύμας άπο της πορνείας. » Τίς δε ό αγιασμός ; 
ΆπέχεσΟαι υμάς, φη^^^'» άπ^ πάσης πορνείας • πολ- 
λά γαρ άχολασίας είδη. ι Εΐδέναι Ιχαστον 6|χών. • 
*' Αρα άσχήσεως χαΐ μαθήσεως έστι τδ σωφρονεΤν. 
9 Το έαυτοό σχεϋος. • Σχεΰος, τλ σώμα «ρησιν. '£άν 
ουν χϋτ^ έν άγιασμφ εχωμεν, Ι^μεΤς αυτ^ χεχτημε- 
6α ' έαν δε έν πορνβί^ 1^ αμαρτία αύτλ χέχτηται, ςυίά ΓβοίΙβ ηυ&πι αεοβρβπΐίδ. δίςαΐάβαι Ιαοςτιαιη 
ρ&Γναϋδ, ίηςαίΐ, ηοη ρΓβΒοίρί ςυββ ρβΓΓβοΙα βΓ&ηΙ. 
ΡΓΟπιονβηΙβδ αηίοπι ίη Οάβ, ρΓοπϊονβΙβ βΙίΑπι ίη 
εοηνβΓδβΙίοηβ. < ΝοδΙΙδ βηίπι ςυ» ρΓ^ΒΟβρΙα. » 
Ιρδα ίΙΙοΓαπι πιβιηοΓίβΒίηδεηρΙβΓβϋηηαίΙ. • δ&ηοΐί- 
6θΗ•ίον68ΐΓ&. • ΥοΙυηΙ&8 βηίηι Οβί,ίηςυίΙ, βδΐ, ρυ• 
(1ίοίΙί& νβδίΓα Ιηυηβηυβςυβ ΑΐιΙβηι ΕρίδΙοΙβ ρυάί- 
πΐίββροΐίδδίηιυπι πιβ^ηβπι 1ιη1)61 Γ&ϋοηβπι. ΝονίΙ 
6ηίπι (;Γ&ηηί(ΐ6Γη &£ΓβοΙυδ αε ορβπδ (ΙϋΒευΙΙαΙβπι. 
ε ϋΐ &1>δΓιηβα(ίδ α δεοΓί&Ιίοηβ. • Ου» βδΐ ΑαΙβηι 
δίΐηείί&εβίϊο ? ΙΙΙ νοδ, ίηηιιίκ, αΐΐδΐίηβαϋδ ο1) οπιηί 
δεοΓΐ3ΐΙοηβ. Ηυΐι» δαηίβηίπίΐ ΙπιραάίείΙίββ ι^βηβΓα. 
• ϋΐ δεΪΒΐ υηυδηαίδςυβ νβδίΓυπι. » ΙΐΑηυβ βχβΓεί- 
ΐϋ αε (]ΙδείρΙίηββ 65!, βΐ εαδ(υπ) βδδβ. « δυιιπι ναδ.» Τίνες, Τ6 έαυτοΰ σκεύος, τ^ν όμόζυγον ήρμήνευ- 6 Υ&δ (ΙίείΚ εΟΓρυδ. 8ί βΓ^Ο ίρδυπί ίη δ&ηείίβε&ΐίοηβ σαν. Έγώ δε νομίζω, τλ έκαστου σώμα ο5τως αύτον 
χεχληχέναι • ου γαρ τοΤς γεγαμηχόσι μόνοις, άλλα 
και τοΤς άγάμοις, χαΐ ταΤς χηραις την νομοθεσίαν 
προσφέρει. « Μη έν πάθει επιθυμίας. » ΠοΤα δε τα 
πάθη της επιθυμίας ; Τα υπεκκαύματα ταύτης, οίον, 
τρυ^η, πλούτος, ^^^μία, αργία. Ταΰτα γάρ πάθη 
επιθυμίας έστιν ώσεί είπε, Δύναμις καΐ Ισχύς αυ- 
τής, ι Τα έθνη τα μη εΗότα Θεό ν. • Τα γάρ 2θνη 
τον βεδν άγνοουντα, ούτε ελπίδα άντι δόσεως Εχει ' 
τοιγαροΟν πάντα προς ^^δονην πράττει. « Τδ μί^ ύπερ- 
βχίνειν χαΐ π).εονεΛτεΤν. » Έκαστφ & θεδς, φησίν, 
απένειμε γυναΤκα, και δρους τέθειχε, την πρί>ς τη 
μ:αν μ(;ιν. Ωστε ή πρδς έτέραν μίξις, παράβασίς τις 
χαΐ πλεονεξία εστίν, ι Έν τψ πράγματι. » Τουτ- Η&1)υ6πηιυ8, ηοδ ίρδυη ροδδίάβΜηυβ; δί νβΓο ίη 
δεοΓ(2ΐίοη6,]3π) ρβεΓΑΐυπι ροδδίάβΜΐ ίρδυπ). Ουί 
(Ιαπι δυυπι ν&δ, (Ιβ υχοΓβ ίηΐ6ΓρΓβ1&(ί δυηΐ : β^ο 
νβΓο &Γΐ)ίΐΓ0Γ ευ]υδ(]υ6 εοΓρηδ ίρδυπι βο νοεαύυΐο 
βρρβΙΙ&δ^β. 170 Νβηιΐθ βηίπ) Ιβμβπι βοΐίδ ίΐΐίδ ρο- 
ηιΐ ςυί υχοΓβδ (ΙυχβΓ&ηΙ, ν6Γυπΐ6ΐί&πι ίηηυρίίδ αε 
νίίΐυίδ. Ι Νοη ευιηβΙΓβεΙιΐδ εοηευρίδόβηϋ». * Ουίδ- 
η&πι &υ(6πι βδΐ αΐβεΐαδ εοηευρίδεβηΐίββ ? Ροπιί- 
Ιβδ ίρδίυδ, ί|υ&1βδ δυηΐ (ΙβΙίείβΒ, (ΙίνίΙίδΒ, δ6|;ηί(ί6δ> 
Μίυπί). ΝαπιΙιββοδυηΙ&ίΓβεΙυδ εοηευρίδεβηΐί» : βο 
^ί (ϋεβΓβΚ, ΡοΙβδΙαδ αε ΓούυΓ ίρδίιΐδ. γ ΟβηΙβδ ηυ» 
ί^ηυΓΒπίΟβοπι.» δίηιιίάβπι {[βηΐβδ ηυβΒΟβααι ί^ηο- 
Γ8ηΚ, ηβ δρβπι ςυΜβπι Ιΐ3ΐ)βη( ΓβΙήΙιαΙίοηίδ : \\λ- 
(]υ8Β οπιηίααά νοίυηίαίβηι ΓαείυηΙ. « Νβ ηυίδ ΐΓ&ηδ- έστιν, έν ττ^ μίξει • ενταύθα γάρ περί μοιχείας λέγει, *^|ΓΓβάί3ΐϋΓ αο ΓΐΛϋοΙβΙ. » Οβϋδ, βίΐ, ϋηίεϋίίΐυβ (ΙίδίΓί- ανω δΙ περί πάσης πορνείας, ι Διότι ακδιχος. > Παρ- 
εχάλεσε πρώτον^ εΤτα ένέτρεψεν εΙπών, Καθάπερ χα^ 
να έθνη. Είτα άπ^ λογισμών Ιπεισε, πλεονέχτην 
χαλέσχς • λοιπόν φοβεΤ. 0> γάρ άντιμωρητί, φησί, ταύ- 
τα πράττετε ' εχδικος γάρ δ Θε6ς τψ τε πλεονεκτου• 
μένφ, καΐ έαυτφ. Εζυτον γάρ έκδικεΤ πχρακουό- 
μενος. ε Ου γαρ έκαλεσεν ήμας 6 θεός. > ΚαΙ εαυ- 
τόν δι ό θεδς έκδικεΤ, αμυνόμενος τον έν τούτ^ί 
πληονέκτην. Κατά τούτο έκλήθημεν έπΙ καθαρότητι 
παρ* α/τοΰ ' τοιγαρούν δ παρά την κλησιν πράττων, 
(ούτος γάρ δ άθετών,) τδν καλέσαντα ύβρισε μάλ- 
λον, η τδν πλεονεκτηθέντα. Τούτο δΐ εΤ•πε δεικνύς ώς 
ού μόνον ξνθα 6 αδελφές & άδικούαενος ξ, δεΤ «ρεύ- 
γειν τ^ν μοιχείαν, άλλα καν Ιπιστος ζ. Ό γάρ θεδς 1)υ11 υχοΓβπι, βε ΙβΓπιίηαηι ροδηίΐ, εοιηπιίδΐίοηβπ) 
ρυ(3 8(1 6ϋΐη υηίεαπη. ΜίδΙίο ί£;ίΙπΓΑ(1αΗ3ηι ΐΓ&ηδ- 
^ΓΓδδίο ηυδβιΐ&ηπ 6δΙ αε ΓΓΑυ(1α1βηΙί&. « Ιη ορβΓθ : » 
νιοε βδΐ,ίηεοπιπιίδΐίοηβ. Ηοεβηίιηίοεο (1β&(1υΙ(6Γίο 
1ο•]υί(ιΐΓ,δυρ6παδ9η(6πι (ΙβοπιηίδεοΓίΑΐίοηβ « Ργο- 
ρΙβΓ63(]υο(1 υΙΙοΓ δίι. «Ρηπιυπι οΙ)86εΓανίΙ, Ηρίηάβ 
ρυ<ΐ6ΓβείΙ, ϋίεβηδ: 8ίειιΙ βΐ ^βηΐββ: ροδίπιοάυπ) α 
ΓΟξΐΙαΙίοηίϋυδ δϋ&δίΐ, νοεαηδ ΓΓαυάυΙϋηΙυπι : ϋβίη- 
ε6ρ86χ!βΓΓοΙ.Νοηβηίηΐδίη6υ11ίοη6,ίηςυί(,Ιι^εΓ&εί• 
ΙΙδ. υΐείδείΙϋΓ6ηΙπιθ6θδ6ΐ6ηπ),(|υίΓΓ&υ(1&Ιυδβδΐ6ΐ 
δβίρδϋπι. Ν&ηι δβίρδϋπι υΙεΐδείΙυΓΪδ ευί ηοη ρΒΓβΙϋΓ. 
« Νοη βηίιη νοεανίΐ ηοδ Οβαδ. » δβΐρδηπι ηυοςυο 
υΙεί8είΐαΓθ6υδδηηιρΙίδροβηίδ(1θ6θ(|ϋί ίη ΙιοείΓ&υ- 
άιιΐοηΐιΐδ ΓυίΙ. ^υxι3 ίοε ΥοοΑίί δυιηαδ Λ ίρδο ρα- 87 ίχαυΜΕΝΠ ΊΒ100Μ ΕΡΙδΟΟΡΙ 88 ηΙ&Ιΐ5 Ο&αβα. Οαί ΐ{ίΙύΓ ρΓ»ΐ6Γ νοοαϋοηβΐη Α^^^/α 6βρ{ζβται, 6 χαθαρι^ν σε βουλ((μ6νος είναι χα) παρ- ουιη Ιιίο αβρβπιβΙυΓ, ιη3{;ί5 ΰί&οϋ ίη]υΓί8 €ΐΐΓη ςυί 
▼οο&νίΐ, ηυ&π) βυιη ςοί ΓΓ&υάαΙαδ 68ΐ. Ηοο ΑυΙβιη 
άΐχιΐ, 08ΐ6ηά6η8 ηυοά ηοη δοΐυιη υΙ)ί ΓγαΙθγ ιη^υτία 
ΑςβεΙιΐδ ΓυβηΙ, ίυζβτβ οροΓίβΑΐ 3(1ιι1(0Γίυιη, νβΓυιη 
βϋ&ιη 81 ίηβάθΐίδ δί( : Οβυδ βηίηα ίη]υπ&&1&οΙ(υΓ. 
ςαί (6 ρυΓϋΐη 6886 νυΚ, βί ηοη αυάίΙυΓ. δίηυίόβπι 
Ι6ίρ8υπι ίηςυίηΑ8 βΐίβπι 8ί ηοη ουπι Γγ&ΙΗ8, 86(1 αχου<{μενος. Μολύνεις γαρ σαυτ^ν, χαν μτ) αδελφού, 
άλλα τοΟ τυχόντνς απίστου γυναΤχα μοιχεύτης, η χαΐ οοντα δούλην, η τίνα των προεστωσών. ε Τ^ν 
το Πνεύμα. • Αύτος, φησί το άγιο ν ε8ωχε Πνεύμα 
^μΤν, χαΐ ήμεΤς διώχομεν αύτ^ δια ττίς άχαθαρσ{ας 
^μών• ΚαΙ πώς ουχί χαΐ τ^ δοθέν χαΐ τ^ν δ({ντα υβρι- 
ζομεν ; 

ουιη ίηοΓ6(ΙυΙί υχοΓ6 &(1υΐ!6ηηπι ρβΓρβίΓβδ, αυΐ ειιπι &η€ί1Ι& »υ( βΗςυ» 6&ηιπ) ηα» ρυΙ)Κθ6 ρΓΟβΙίΙυΙ» 
δυη(. « Ουί άβάϋ 8ρίη(ηπι. » Ιρ86, ίηηυΚ, δρίηΐηιη δαηοΐιιπ) άβάιΐ ηο1)ί8, 6ΐ ηοδ ίΐίυηι ρ6Γ86({υίπιυΓ 
ίηιριΐΓίΐ2ΐΐ6 ηοδίΓβ. Αη ηοη ογ^ο 6ΐ (1&ηΐ6πι 6ΐ βαιη ηυί (Ιεΐαβ 6δΙ ίη]υηα 8ΐ{Ιιοιιηυδ? 

ΙΝ,9'\\.€(β(βΓαΥηάβ(ταί€ηΐθαηίΟΓ6 ηοη ηβ' « Περί δέ τής φιλαδελφ(ας, ού χροίαν Ιχετε γρά- 

€β$$6ΗαΙ>6ΐΐ8ηί8έΤ%ύαΐηνθΜ8,Ιρ8ΐηαηΐφΐβάίνίηί'' φειν 6μτν. ΑύτοΙ γαρ δμεΤς θεοδίδαχτοί έστε 

(η$άθθΗβΒΗηίάίΙίραΗ8υθ$ ίηνί€€ΐη.Ναΐη€ί β' εΙς τ^ άγαπ^ αλλήλους. ΚαΙ γαρ ποιείτε αύτί> 

€ίΙί8Ηθ€ βνςα €ηη€ί08 (ταΙΤ€8 ^Ιΐί βΐΐηί ίη %θία εΙς πάντας τους αδελφούς, τους έν δλςί τ^ Μα- 

Μα€βάθηχα.ΟΙ>860Τατηί18αηί6ίηηθ8^ ίΊ\, (ταΙΤ68^ τ^^'*^^^, ΠαραχαλοΟμεν δε 6μας, αδελφοί, περισ- 

ηΐ αΙ>ηηάβίί8 βί ίη Ηοο ίηαΛαΗ8 €ί ^η^βΗ 8ίΗ8^ βί σεύειν μάλλον χαΐ φιλοτιμεϊσθαι, ^συχάζειν 

αραίί8 τβ8 ρνορήα»^ άο ορβΓβτηίηι ρτορή%8 τηα- 
ηίΐηα ν$8(Γί8^ ΒίοηΗ νοΙ>ί8 ρτ(Χ€6ρίτηίΑ8^ ηί υο8 
Ηοη€8ί€ ρβταίΐΒ βτςα βχίταηβΟΒ^ βί ηηΙΙα τβ υο1)ί8 
8ίί ορη8. 

ΝοηΙοςυίΙυΓηυηοάο (ΙϋβοΙίοηο 6Γ£;& ηυβπινίδ, 
δβά ά6 6Α ςοβΒ6δ( 6Γ{;& ίΓ&ΐΓ6δ. Εχ 60 &αΐ6ηι ηυοά 
ρΓ9Β(6ΓπιίΙ(Αΐ^ (Ιυο οίΒοΐΙ. ΙΐΑ, ΐη(ΐυί(, η606δδαΓίυιη 
αο υΐϋβ 6ΐ νοδ πιυΐυο άίΙί^οΓβ, υ Ι ηίΐιίΐ η6ΰ6δδ6 
δϋ Π16 Ιιοο δεη1)6Γ6, ευπο νοδ Ηοο δοί&Ιίδ, Ι η Ιιίδ 
6ηί[η ςαΦ &(1ηιο«1απι πι&ηίΓβδΙα δΐιηΐ, η6 δυ&(ΐ6Γ6 
ηιιί()6Πΐ η606δδ6 6δΙ• Ει ςυί» 6χίδ1ίπι&1 αο ρ6Γδυ&- χαΐ πρασσειν τα Ί'δια χαι έργάζεσθαι ταΤς Ιδίαις 
χερσίν 6μών, χαθώς υμΤν παρηγγείλαμεν^ Τνα 
περιπατητε εύσχημιΐνως προς τους εξω, χαΐ μηδενός 
χρείαν Ιχητε. » 

Ου λέγει τέως περί της εΙς πάντα αγάπης, άλλα 
περί της εις τους αδελφούς. *Εχ δε του παραλιπεΤν, 
δύο χατασχευάζει, δτι, φησιν, ούτως άναγχαΤον χαΐ 
ώφέλιμ({ν Ιστι τ6 αγαπάν αλλήλους, ώς μηδ"^ χρείαν 
είναι του έμέ τούτο γράφειν, άλλ' ΰμας αύτί> εΐδέ- 
ναι. ΈπΙ γαρ των πάνυ δήλων, ουδέ, συμβουλεύει ν 
χρή. ΚαΙ 8τι δ νομίζων αυτούς, χατωρθωχέναι και δυδ 6δΙ ίρβΟδ ίά 6Γ&06Γ6| 60$ςΐ16 ςηί ηοη ρ6ΓδΙαηΙ ^ πεπεισμένος, χαι μή χατωρθωχότας αυτούς, μάλλον ενάγει πρ^ς τοΰτο, φοβούμενος μήπως ί^ τοιαύτη 
περί α^ών φήμη χαι δ<)ξα άστοχήσΐ[ϊ. • θεοδίδιχτοί 
έστε. » (2 έγχώμιονί Τ^ν θε^ν διδάσχαλον αύτοΤς 
έποιησε. Τοϋτο χαΐ δ προφήτης Ιλεγεν. € Εσονται, 
φησί, πάντες διδαχτοι θεού• ι « Και γαρ ποιεΤτε 
αύτ6. • Δια τοί^ο γαρ ού χρειαν Ιχομεν γράφειν, 
δτι ου δεΤσ6ε τής περί τούτου υπομνήσεως, άλλα 
ποιείτε αύτ<ί. • Έν δλΐ(ΐ τ^ Μαχεδονί^^. • Μαχεδον{ας 
γαρ μητρόπολις, ή θεσσαλονίχη. ι Περισσεύει ν μάλ- 
λον, » ΠοιεΤτε μεν* άλλ^ 8πως έν τψ ποιεΐν περιστεύ- 
ητε, χαΐ φιλοτιμότερον μετχδοίητε, Παριχζλ'οΰμεν, 
(πένητες δε ήσαν, των υπαρχόντων αυτών άρπαγέν 
ώς ανω φησίν,) έργάζεσθαι χαΐ μεταδιδόναι. των πΐΑ^ίδ &(1 Ιιοο ίηάυεΚ, νβπΐυδ η6 ςυο π)0(1ο Ιαΐίδ 
δρ&ΓδΑ (16 ίρβίδ ίαπια &6 ^ΙοΓία α νβΓο &Ι)6γγ&Γ61. 
« ΙΜνίηίΙαβ 6(1οεΙί 6δ(ίδ. § Ο ίη£;6ηδ ρΓ9Βθοηίιιπι! 
ϋβιιπι Γ6είΙ ίΙΙίδ ρΓδΒεβρΙοΓΟΠι. Ηοε 6( ρΓορ1ΐ6ΐ& (1ί- 
χίΐ : «ΕΓπηΙ, ίηηαίΚοηιηοδβάοεΙί α 060. » — αΝ&πι 
6ΐ Γ&είΙίδ Ιιοε. » ΡΓ0ρ(6&6& 6ηίπ) ηοη η6ε6δδο 6δ( 
ηοΜβ δεήΙ)6Γ6, ηοια ηοη ορυδ 6δΙ υ( άβ ϊχοο αά- 
ιηοη6&ιηίηί, δβάίβείΐίδϋΐαϋ. « Ιυ ΙοΙο Μ3ε6(]οηί». » 
8ιηυΐ(ΐ6ηι Τ6δδ&1οηίε2ΐ είτίΐα^ πΐ6ΐΓοροΙίδ 6δΙ Μα- 
&6άοηί8β. • υΐ &Ι)αη(ΐ6ΐίδ πια^ίδ, » Ρ&εί(6 ηαίοίβηι, 
86(1 Ι3ηΐ6η ίηΐ6Γ Γαεί6η(1υπι &Ι)υη(ΐ3(6 βί πιυηίΠα 
δίΐίδ οΙ)δ6εΓ&πιυδ (ρ&υρ6Γ6δ βυίβηι βΓαηΙ, βΓβρΙίδ 
ίρδΟΓυπι Γ&ευΙΙαΙίΙ)ΐΐ8, ηυ6Π)3ϋπιθ(Ιυιη δυρεποδ άι- 

χίΐ) αΐ ορ6Γ6ηΐίηί 6ΐ ΐΓίΙ)ϋΛΐί8. « Οϋί6ΐί δίΐίδ » Ιη ο α 'Πσυχάζειν. • ΦιλοτιμεΤσ6αι. Είς τ( ; Είς το ήσυ« 
Ιιοε ίηευπΐΙ)&Ιίδ. Αά ςυίά ? ϋΐ ςυί6ΐί δίΐίδ, βΐ &{3(ίδ νάΤειν χαΐ ποαττειν τα Γδια, ώς αν ειποις • Μή αι- 

Γβδ ρΓορποδ ; ηυοπιαάπιοιίυπι δί ϋίε&δ : Ν6 ρυάεαΐ 
νοδ ηυοά ρ3υρ6Γ6δ ρΓορΙΟΓ 06υιη Γαεϋ δίΐίδ, 6( Γ68 
%\οτΊβ& Ιοεο ϊιοε (ΙυεαΙίδ ηυο(1 '(]υίβ(ί δίΙίΗ, 6( Γβδ 

ρΓΟρΠ&δ &([&Ιΐδ, 6ΐ0. Αυ( φιλοτιμεΤσθαι (ϋθΙ Γγ&ΙγΪ- 

1)υδ1)6η6&εί2ΐρΓ8βδ1αΓ6('(1ιυπ)2ΐπ8βδαδείρ6Γ6 Οβίπ(1β 
δί ιΐίε&ηΐ, Αι ρ3υρ6Γ6δ δυηιυδ - νβΓυπι ρβΓ Ιιοε 
ςυοθ ςυίοϋδ δίΐίδ αε ρΓορπ&δ Γ6δ β^ΊΐΑδ, ΙΆευΙΙ&δ 
νοίιίδ βήί &ε ρο(68ΐ3δ, υΐ ίΙΙίδ ςυοηυ6 ΙαφΙβρ 
ίπιρ6ΓΐίΓί αε 1>6η66εί& ρι*Φδΐ3Γ6 ροδδίΐίδ. « ΕΙ 
^αΐίδ Γ6δ ρΓορη&δ » ΟυθΓηο(Ιο αυ^βΐΏ εοηΐίηςβΐ 
νοΜδ ((υί ραυρ6Γ6δ 6δ(ίδ, υ( π)υηίΓιείδίΙίδ? Εχ 60 
ΑΐΙ, δί ηαί6ΐί8 ιίΐίδ 6ΐ ραηρΓίΑδ Γβδ 3£;3(ίδ. Οβίηάβ 
ίηΙβΓρΓβίΑηδ, &ί( : • ΟρβΓβσιίηί ρΓορηίδ πι&ϋίΐιυδ. χάζειν χαΐ πραττειν τα Γδια, ώς αν ει 
σχύνεθε βτι πένητες δια τον Χριστον γεγόνχτε, άλ- 
λα χαΐ φιλοτιμίχν τοΟτο ήγεΤσ6ε, τ^ ήσυχάζειν χαΐ 
πραττειν τα ίδια, χαΐ έξης. Η φιλοτιμεΤσΟιι, το 
ουναμις ου χάχε(νους εξετε φιλοτιμεΤσθοι χαι 
εύεργετεΤν. ι ΚαΙ πρασσειν τα Γδια. • Πώς δε εσται 
ί>μΤν πένησιν οδσι, το φιλοτιμεΤσθαι ; Δια του ήσυ- 
χάζειν, φησι, χπΐ πραττειν τα ?δια. Είτχ Ιφερμη- 
νεύων, φη^Ν • • Έργάζϊσθε τχΤς Ιδίαις χερσίν, Τνα 
περιπατητε ευσχημόνως. • Ινα, φησΙ, μη άσχημο• 
νήτε έπαιτοΰντες.' Τοΰνο γαρ λέγει, εΐ χαι εύφημο - ^'Ιοβη. VI, 45. 89 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΛΟ ΤΗΕ88ΑΙ. 90 τέρως αύτο ιΤπεν. ΕΙ γαρ πιστοί όρώντες !»γιαίνον- Α ϋΐ ν08 110065(6 |;6Γ&Ιί8. Ν 6 |)Γ96(6Γ ϋβεΟΓυΐΠ β^β- 
τζς έπαιτοΰντχς σχανδίζλιζόμεθχ, οτι έργάζββΟαι ^νά- ϋ» ίηςυΐΐ, ΐηβΠ^ίεαηίΙο. Ηοο ηβΐηηαβ ϊη<1ίθ&1, 

μκνοι ίργοί πβριίασι, τκ>σψ μάλλον οΐ {πιστοί ; ου; χα- ηυ&ηηυ&ΐη ΙΐΟΓ65(!οηΙ)ΐ]8 νβΓΐ)!8 1(1 6χρΓ6856ΓίΙ. 
λβΤ τους Εξω, οίον της πίίστεως. Ν&ΠΙ 81 008 &ά6ΐ68 νί(ΐ6η1β8 608 ({υΐ 8Αθί 8υηΙ ΐηβη- 

ιϋ€2ϋΐΐ68, οΑ6ηάί!ηυ8, 179 ςιιοά εύιη ορβΓ&ή ρθ5δυη(, ο(ίθ8ί ΰίΓευαιβαηΙ, ηυ&η(1ο χοβ^ίδ ίαεΓ6(1υΗ? 

11003 ^009Χ 6ΧΐΓΑηβ08, ρΐΐΐΑ 8 &άθ. ΟΑΡϋΤ V. 

ϋοΰΐήηα άβ ηίοτα$ ναοΙηΗοηβ αο ιηαηί(€$Ιααοηβ 
€Ηη$Η €ίΓ€α ιηοτίινίο$ αο νίνβηίη, 

IV, 12-13. ε(ζί€ΓΗίη ηοΐο νο8 ιρηοΓατ^^ (ταίηΒ^ 
άβΜεςηίοΜοηηϊβηιηί, ηβ ιικζηαΐίΒ^ίοηΙβΙϋΟίΙεή 
ςηίερβηι ηση Ηαύβηί. 8(€ηίηΐ€Τ€άΐτηη8ίΐηοά/€8η8 
ιηονΙαν8 €8ΐ 6ΐ τ€8ηηοχίΙ : %ία βί 0βΐΛ8 €08 ({αί ού- 
άοηηίβΓπηΙ ρβν ΐ€8ηιη αάάνοβΐ οητη χΙΙο. 

8υηΙ 6ηίιη ηυ^Βϋαιη ηυβθ οΐ) ί^ηοΓ&ηΙίΑίη ιποβγο- 
Γ6ΐη βΙΒείυηΙ, εο|;ηί(3 νβΓο ββοίαπί ϋοΙοΓειη. • Όβ 
ΙιίδηυίοΜοΓΟίίεΓυιιΙ. • ΑηίΐΏ&(1ν6Γΐβ(]Μθάηοη(1ί- 
Χ6ηΙΜθΓί6η1ίΙ)υδ,56άΗί8ςυίοΙ)(ΙθΓΐηί6Γυη(,θ8(6η- 
(16118 6(ί&ιη 6886 Γ68υΓΓ6ε1ίοηβπι. « Ουί Βρβπι ηοα 
1ι&1)6η(. • 8ρ6ΐη, ηειηβ Γ68αιΤ6ε(ίοηί5. ΤαΙίυπι 

η21Π)(]υ6ρΓ0ρηυΠ1 68((1θΐ6Γ6 οΙ) 608(]1ΐί ΠΙΟΠΙΙΠίϋΓ. 

• δι εηίηη εΓ6(1ίιηιΐ8. » 8ί βηίιη (]υαη(1ο(]ΐιί(ΐ6ΐη 
εηίιη. Αυ( Ιιοε ιώο(1ο : 8ί εηίιη οποηίηο, αϊΙ, οΐβάχ- 
ηιυ8 βί ηοη δυηΙ ίηΓ&ΙυΑίοβ &ηίιη9β ηοδίΓ». § Ιΐα 
6ΐ Ορυ8, • ριιία δίευΐ Οοηηίηυιη, 6Χ ιώογ(6 εχείΐΑ- 
1)ί(. 6οη8ί(ΐ6Γ2ί νθΓΟ 8θΓίηοηί5 εεΓίίΙϋιΙίηεπι. 8ίηυί- 
(Ιειη άβ Οοιηίηο 60 ςυο(1 ]&ιη ΓαείΑ 8ίΙ 6]ιΐ8 Γ68υΓ- 
ΓοεΙίο, εοηβ(ΐ6θ(6Γ άϊειΐ : ΜοΓΐυυ8 65(. Οο ηο1)ί5 
τεΓ6 ευπ) 3(Ι1ιυε ΓυΙυΓα δίΐ Γ68ΐιιΤ6εΙίο, &ΐ( : Εο8 
ςυί οΙ)(1θΓΠ)ί6Γυη(, 08(6η(Ι(•η8 εΐίαπ) ψιοΛ δίΐ Γ68υΓ- 
ΓοεΙίο. ι Νυηι ({υί οΙ)(1θΓ[ηίΙ, ίη(]υί(, ηοη &(1(ΐ6(, υΐ 
Γ68υΓ^3(? « Εθ8 (]υί οΙ)(1οΓΠ)ί6ΓυηΙρβΓ Ιβδυπι αύάιχ- 
εβί ευπι ίΙΙο. § ΑυΙ ροΓ Ιοβαιη &(1(1ϋεβΙ, ηυοοΙ Ρί- 
1ίυ8 ε3υ8:ι 8ίΙ Γ68υΓΓβε1ίοηίδ, 6ΐ υ( νκΐβαιπαδ 
Γαείεπι Ρβ1π8• ΑυΚ (ΐυί οΙ)ο1θΓηιί6ΐ'υΐι( ρβΓ 368υηι, 
Ιιοε 65(, 605 (|υί ίη Ω^ε ΐ6δυο1)(1οΓπιί6ΓαπΙ&(1(1υε6ΐ, 
&ίΙ, ρηίΑ 3ηΐ6 ίέείειη δϋΑπι, &υ( &(1 Ιιοε υ( ΓβδϋΓ- 
|[αηΐ. Οϋί(1 ί^ϋυΓ, (ΙίεαΙ 3ΐί(]υί8, Ι3η(ΐαατη Λά 
86ουη(Ιαπι Ιι&ηε εηΰΓΓβΙίοηβπι, αη ραΓίίβΙίδ εήΐ 
Γ6δυΓΓβεΙίο, υΐροΐβ ίηεΓ6(1υΙίδ ηοη ΓεδυΓ^εηΙί- 
Ι)υδ? Νοη Ιιοε βπ(, !^6(1 οιηηεδ (|υκΐ6η) Γ68υΓ[(6ηΐ, 
νεΓυιη ηοη οπιηεδ 3(Ι(1υο6ηΐΜΓ. 175 Νηιη &(1- 
(Ιυεί δίςηίΟεαΙ ταρίυπι γ( ίηϋυείίοηεηι υηιΐίφίο 

γήσονται 3ΐς άπάντησιν του Χρίστου. Οΐ δε άπιστοι, ^ίη ηπΙ)ί1)υ5 εηπΐ ΙΐοηοΓΟ &(1 ^υ(Iί^6ιη. Εΐεηίαΐ εΓ6- 

(ΐ6η(65 6ΐ (]ηί Ηοο ηοηιεη ίη ηυΙΙο Γυεαίυπι Ιια- 
1)6η(, ίη ηϋΙ)ΐΐ3υ5 ϋΙ)νί3ηι €ΙιΠ8(ο ΓαμίεηΙυΓ: ίηεΓ6- 
(Ιυΐί ν6Γ0 (ΙεοΓδυπι 6Χ3|)6ε(3ΐ)ΐιη( ίρδίιιη νεηίβη- 
(βπι, ίη(1ί£ηί ({ϋί οεουΓΓ&ηΙ. 0•ι«ηΓβ βηίιη ηοη (ΙίχΊΐ. 
ΙΙΐ ροβηαδ (Ιβΐίδ (3η(|υ&ιη ({μι ηοπ ευηβίβπιίηί Γβ- 
δϋΓΓΡοΙίοηεηι ? ΑιιΙ ΙαηίΐυΗΐη ίιΙ ((υοί! ίη εοπΓεδδο 
6ΓαΙ Ιιοε ρΡδΒίβηηίδίΙ, εΐ αίΐ: Οΐ ηοη ευηι (υ(απ) 
δΐιρρΓιείο 6ΐί3ηι «Ιε ρΓβΒδβηΙίΒυδΙυ^βαΙίδ. ΑυΙ(|υοι1 Κ£ΦΑΑ. Ε. 

€ Δι$α«χαλ(α περί της τρΰ θανάτου καταλύσεως έπι 
ζώντων χαΐ νεχρων έπιφανε^^ Χρίστου. > 

< Ου θέλω ^ ύμας άγνοεΤν, αδελφοί περί των χεχοι- 
(ΐ.τ,(ΐενων, ?να μη λυπησθε^ χαθώς χαΐ οΐ λοιποί οΐ μή 
Ιχ^οντες 1λπ(δα. Εΐ γαρ πιστεύομε ^ δτι Ίησους απέθανε 
χζι ανέστη, οδτω χαΐ ό Θε^ τους χοιμηθέντας δια του 
*1ησοϋ αξει συν οίύτψ• • 

Εστί γάρ τίνα, βυτίνα έξ αγνοίας λύπη ν έμποιεΤ, 
γνωσθέντα δέ παύει τήν λύπην. « Περί των χεχοιμη- 
μένων. » Ορα, ούχ είπεν, Αποθαν({ντων, άλλα Κεχοι- 
μημένων, δειχνυς εΤναι χαΐ εγερσιν. • ΟΙ μη έχον- 
τες έλπ{δα. • Έλπ(δα, τουτέστιν, αναστάσεως. Των 
γαρ τοιούτων Ι^διον. τ^ έπΙ τοΤς τελευτώσι λυπξΤ- 
οβαι. Ι Εΐ γάρ πιστεύομεν. • £1 γάρ, έπειδη γάρ. 
Η ούτως * Εΐ γάρ δλως. φησί, πιστεύομεν, χαΐ μ-^ 
μεμώρχνται ^μων α\ ψυχαϊ• » θ!»τως, φησι, χαΐ 6 
θεός, > τουτέστι, χαβάπερ τ^ν Κύριον, έχ θανάτου 
έγερεΤ. Ορα δε άσφάλειαν λ($γου. ΈπΙ μεν του Κυ- 
ρίου Μ τλ χαΐ την άνάστασιν 4ζδη γεγονέναι, θχ^- 
^ούντως λέγει τ^, Άπέθανεν. ΈπΙ^δΙ ^μών, δια τ6 
μέλλειν Ιτι την άνάστασιν, Τους χοιμηθέντας, «ρησί, 
δειχνυς ουσαν χαΐ εγερσιν. • Μη δ χοιμώμενος γάρ, 
φησιν, ουχί προσθέσει τοΰ άναστηναι \ • • Τους χοι- 
αηθέντας δια τοΟ *ίησοΰ. • Η δι ζ του Ίησοΰ. • {;ει, 
8τι & Γΐλς αίτιος της αναστάσεως, ναι του οφθηναι 
<9^μας τφ κροσώπφ του Πατρ<$ς. Η, του; χοιμηθέν- 
τ«ς διά του Ίησοΰ, τουτέστι, του; έν πίστει του 'ΐη- 
τοΟ χοιμηθέντζς αξει, φησί, τουτέστιν, ^^ εΙς πρόσ- 
ωπον ίδιον, {\ εΙς το άναστηναι. Τ{ σ3ν, ειποι τνς, 
ώ? πρλς την δευτέραν έξήγησιν, μεριχη εσται Ι{ 
άνάστασις, ως των άπ(στων μη άνιστζμένων ^ Ού 
τονεο, άλλ' 8τι πάντες μεν άναστήσονται, ου πάντε; 
δΙ άχθήσονται' Το γάρ άχθη ναι, την με'τά τιμής 
πανταχόθεν έν νεφέλαις άρπαγην χαΐ άγοιγήν ττ^ν 
προς τί^ν χριτην δηλοΤ. 0ΐ μεν γάρ πιστοί χαι ούχ επί- 
πλαστο*/ Ιχοντες τοΰτο το δνομα, έν νεφέλχις άρττα- 
γήσονται 8ΐς άπάντησιν του Χρίστου. Οΐ δε άπιστοι, 
χάτω περιμενοΰσιν αυτόν ερχόμενο ν, μη άςιούμενοι 
ΰπχντησαι. Ινα τ( γάρ μη εΐπεν, Ινχ τιμωρηΟητε 
ώς μή δμολογοΟντες άνάστασιν ^ Η ώ; ώμολογη• 
μένον τούτο παρείασε, χχί φησιν, Ινχ μή μετά της 
τιμωρίας τη; έκεΤ, χαι τά έντχύθχ λ'/ιτησθε. Η δτι 
τ^ μεν άναστχσει ο!>χ ήπίστουν, (χαΐ δηλοΤ τ^ περί τ'Λ>ν 
χρόνων αυτοΰ; άμ<ριοάλλειν δπερ χάτω φησίν], άλλα 
μόνον ήδημόνουν έπΙ τοΤς τελευτώσιν. 

άβ ΓββΟΓΓεείίοηβ ςυίάειη ηοη (1ϋΒ(ΐ6ΐ)3ηΙ (βΐ Ιιοε ίη(ΙΙε3ΐ (\Μοά ίρ^ί (Ιε («^ηιροΓίΙυδ 3ηι1)ί^6ΐ)3η!, (]υο(1 
ίηίβηαβ αΐΐ), 86(1 δυΐαπι κτ^νίΙβΓ &η§6ΐ)3ηΙΰΓ οΙ) 608 ηυΐ ηιοΓβρεηΙυΓ. 

β Τοΰτο >^άρ ΰμΤν λέγομεν έν λόγφ Κυρίου, δτι 1\,\\''\Ί , ΙΙοοσηίίηνοΙίΒίΙίαΊηηΒ 11% νβτ1>0 Βο- 

ήμεΤς οΐ ζ'οντε; ο\ περιλειπόμενοι εΐ; την πχρου- Ρΐίηί^^ηοάΐίΟΒ ([Ηί νίνίηΐυΒ^ηί ΓΰΗηίΐνίτηυΤίΗ αύ^ 

σίαν του Κυρίου, οο μή φθάσωμεν του; χοιμη- ΌβηΙητη ^0ηι^η^,η^^ηα^να^ηρ^XV^η^β1ηί^8Θ08 ηυί 

βέντας. δ;ι α>τος δ Κύριο; έν χελεύσμχτι έν φω- οΜϋΓΤηίβηΐηΙ ΟΐΙθηχαΐηίρ8€ΐ)θηίίη%ί8\ΐ\]η88η€ΐ%η 

ν^ άρ/αγ-/έλου χχΐ έν σάλπιγγι θεοϋ χατχβήσε- νθΟ$ αηΗαη2€ΐΐ αο ίη ΐΗΐ)α Οβί άβίΟϋΠάβί άβ ΟΟζΙο^ 91 (ΚαυΜΕΝΙΙ ΤΜΟΟ^Ε ΕΡΙ800ΡΙ 92 

βΐ ηΐΟΓίηί ίη €ΗΐΗ$(0 νβΛΗΓρβηΙ ρΗίηηηΐ : ά€ίηάβΑτ%ι άπ' ούρανοΟ, τ%\ ο\ νεκροί έν ΧριτΓψ άναστ'ισονχιι 

ηθ$ ί«• νίϋίΐηΐΙΛ ςη% ΓβΙίηςηίτηαΤ^ εϊτηυΐ^ εντη πρώτον • εττειτα οί ζώντες ήμετς οί περιλειπ($|ΐενοι α•Α« 

ί//ίβ ναρίβίηην ίη ηηΜύη$ ίη ΟΰΟϋΓΒητη Οοτηίηί ΐη σΰν αύτοΤς άρπαγησόμεθ» έν νεφέλχις, βίς άπάντησιν 

ΛβΓα : ^ί 810 8€ηΐρ€Γ Οητη ΌοηΐίηΟ βτηηίΐί. ΡγΟΙΆ" τσ^ Κυρίου εΙς άέρχ, χαι ούτως πάντοτε <ϊυν Κυρ(ψ έσ(5- 

άβ €θη$θΐΒϊη\ηΐ υθ$ ΥηηΙΐΜ ίη νετϋΒ ήίβ. μέθα. Ιΐστε πβρβχαλεΤτβ αλλήλους έν τοΤς λ()γοις τού- 
τοις. 1 

ΜβΒΠϋΐη (ΙίοΙυΓυδ βΓαΙ ΐηγΡίβηΟΓη, βΐ ρΓ0ρ(6Γ6& Μέγα Ιμ^λλε λέγειν μυστήριον, καΐ δια τοντο το 

ϋΙβάβ8 4(1ΗίΙ)βΓβΙϋΡ 0ΐ)8βΓνανϊΙ.ΝοηηθδΙβΓ, ίηςαίΐ, άξκ^πιστον έφύλαξεν. Ουχ ημέτερος, φησίν,^ δ λι^γος, 

δΡΓΓηο βδΐ, δβίΐ Οοϊηΐηί. € Ιη νβΛοΒοίηίηί. • ΡΟΓ- άλλα του Κυρίου.• Έν λ<^γφ Κυρίου, § Ινώς και 

Ι3δδίδ βΐίαΐη ΙΐΟΟ πηΐίΠΙ βΓαΙ ΒΓε3ηθΓυΐΙ1 : ηαη πα- '^οϋτο Εν ?1ν των ά^^ήτων. Πάντα δΐ ούκ έξήν • τούτο 

Ιβΐη ΟΠίηί» βίοςυί ϋείΐυηΐ βΓ»1, δβί 1)βηβ ίδίαά. ^^ ^5ί^ λαλήσαι. • Οτι ίιμετς. » Ού περί εαυτού 

■ ΟϋΟίΙ ηοδ, • Νοη άβ δβίρδΟ ΙΐΟΟ άίοΐΐ, ηβςαβ '^ο^^τ6 φησιν. Ού γαρ Ιμελλε ζτίν σωματικω; Εως τι5- 

βηίΐη ϋδηυθ Α(1 ίϋ ΙβΠίρυδ ΟΟΓρΟΓβΙίΙβΓ νίοΙϋΓυβ «ι άλλα λ'ίγου χάριν το έαυτοΰ λέγει πρ<$σωπον. 

βΓΛΐ, δ6(1 δϋΛΐη ρβΓδΟηαΐη νβΓΐ)ί ΟίΙϋδ» ρΓοΓβΓί. < 01 ζώντες. » Ζώντας τάς ψυχάς, κοιμηθέντα δΐ τα 
• Οϋίνίνίηΐϋδ. » νίνβΓβΐΙίείίβηίηίΙίΙδ, άοΓίη Γβ νβ- β «"^μ»*^» λέγει. Ούκ αν οδν προλάβωσιν αΐ ψυχαί " 

ΓΟΟΟΓροΓ». Νΐϊίΐυβςυ&ΠΙ ϊβίΙϋΓαπΙβνβΓίβηΙ Επίπΐ», πρώτον γαρ εγείρεται τα σώματα, 'ίνα αυτά άπολά- 

δβά ρπΐΐΐυΐη βΧΟίΙδΙϊυηΙυΓ €0Γρ0Γ3, υΙ αηίαΐ» ίΙΙα βωσιν αΐ ψυχαΐ, άς καΐ περιλιμπάνεσΟαι, φησί, δια 

ΓβδϋΠ13ηΙ:ςυαδβΐίαΓηΓ0ΐ)ηηϋί(1ιάΐρΓ0ρΙβΓίΐΤ1ΙΤ10Γ- ^ο άθάνατον. Ού γαρ δν εΐ μη ττερί ψυχών Ιλεγεν εΤ- 

ΙαΙίΐΕίβιη. Νίδί βηίιη ίΐβ 3ηίΐη3ΐ)ΐϊδ ΙοουΙυδ βδδβΐ, ^^ "^^ι 'ϋμεΧς οΐ ζώντες οΐ περιλείπ<5μενοι, τελευτή- 

ηβςυδίΐϋαπκΐίχίδδβΐ: Ναδ ςυί νίνίηΐϋδ (ΐαί ΓβΙίη- σειν μέλλων. Αέγει οδν, Οτι οΐ ζώντες αΐψυχαϊ, σ^κ 

ςυίηΐϋΓ, ΟυηΐβΙίΗΐηπίΟΠίϋΓυδβδδβΙ.ΑίΙ βΓ§;ο ; Νοδ ^^ "^^ σώματα προφθάσωμεν έν ηί άναστάσει, άλλα 

αηίΐηβΒ νίνβηΐβδ η6(ΐΐΐα({υ3ίη00Γρ0Γ8ΐ3ηΐ6ν6Γ(βΐηυδ ν-^"^" αυτών της άνασ^^^σεως τευξώμεθα. Ούτως & 

ίη ΓβδϋΓΓβεΙίοηβ, δοϋ υηα Οϋω ίρδίδ ΓΡδίίΓΡβοΙίοηβ ^^ άγίοις Μεθ()διος, έν τψ • Περί αναστάσεως • λ($γφ. 

ΙΠΐίΠΐηΓ. Ιΐα Η&Ι)©! ιΐίνυδ Μβΐ1ΐΟ(1ίΐΐδ ΙιΙγο ϋο πι- « Οΐ περιλειπ(5μενοι. > Τότε γαρ οι εύρισκ<$μενοι ζών- 

ΒΗΓΓβαίοη^. 174 € Οϋί άβΙΐηαϋίΐΠϋΓ. • 8ίαυ!(1β!η ««, ^^^ άτ($μφ, έν ^ιπίί οφθαλμού άλλαγήσονται, ως 

(]υι Ιυηο 

πιοπιβηΐο 

ρηοΓβ α(1 : νινί ΓβρβΠβηΙϋΓ, ίη ρηποΐο Ιβηΐροπδ, ίη ^^ "Τΐ 'ερος Κορινθίους πρώτ^ φησίν. « Ου μί^ φθά- 
ΟΟΟυΙί ίπΐΠ1ϋΙα1}ϋηΙϋΡ, ίΐυβΓηα(ΙπΐΟΐΙ•:Πΐίη »ωμεν, τουτέστι, προφθάσωμεν, ι προλάβωμεν. 
[10θΓίηΙΙΐίθδΕρίδΙϋΐΛ(1ίείΙ*3. βΝοαυβαϋαπί 'Επ-:ιδή γαρ ευχερές έδ<{χει, τοΤς τ<$τε φθασθέντας ιΝοηυβςυ ρΓβΒνβηίβΐηυδ. • Ναΐη φθάτωμεν δυΐηίΙϋΓ ΙοΟΟ ΟΟΠΙ- ^^^ ζωϊΐ, άλλαγέντας έν ριπτί οφθαλμού άρπασθηναι 
ρΟδίΐί προφθάσωμεν, ΐ(1 βδΐ 2ίηΙβνβΓΐοηΐαδ. ΟϋΟ-^ίί^ερ τους κ<5νιν γεγονίΐτας, φησιν, δτι οΐ ζώντες ο'ί 

ηίαπ) βπίΐη ρΓΟΠίρΙίυδ >1(1θΙ)3ΐυΓ, ϋΐ ίί ςυί αιΙ ΙβΠΙ- μ^ προφθάσωσι τους τελευτήσαντας, τοσαύτη του 

ρυδνίΐβιη ρΓθϋυχί£8ι?ηΙ, ίη ΐηοηίοηΐο οουΐί ίιηπίϋ- άνιστώντος η δύναμις. « Οτι αύτος 6 Κύριος. » 

ΙδΙίί ΓΛρβΓβηΙϋΓ, (ΐΙΜΓη ϋ ίίαί]αΐηίηθίηβΓιδθδδβηΙ ΚαΙ την αΐτίαν λέγει του μή προληφθηναί του; 

Γβ<ΐ8€ΐί,ίΙί€ίΐηαθ(1νί(1βΠΐβδηβ(1ϋ3(|υ3ΐηρΓ3ΒνβηίβηΙ προαποθαν(5ντας. — • Έν κελεύσματι. • [Φ-ίΤ.] Έν 

βΟδ ΠΙΟΓίυοδ, Ι3η!3 βΓΐΙ ροίβηιία Γβδϋδθίΐ3ηΐίδ. τψ αύτ?)ν κελευσαι, καΐ έν τψ τον άρχάγγελον φω- 

« 0ϋθηί3Πΐ ίρδο ϋοπιίηυδ. • 03υδ3Πΐ (ΙίοίΙ ευΓ ηοη νεΤν, καΐ έν τψ τάς σάλπιγγας ήχετν, καταβήσεται. 

δίηΐ ρΓ3ΒνβηΙϋΠ 60δ «ϊυί ρπυδ ηΐΟΓίυί βΓβηΙ. — Κελεύει μεν ό Κύριος, και φωνεΐ ό αρχάγγελος τ^ 

■ 1η]ϋ8δυ. •8ίηΐϋΙυΙίρ8β)υδδβπΙ, βΐ 3ΓεΙΐ3η^βΙαδ Δεσποτικί>ν κέλευσμα, καΐ ήχοϋσιν αΐ αλλαι τάξεις 

νοοβπΐ βιηίδβΓίΙ, 3ε 1ϋΙ)δΒ δοηυίτίηΐ, ϋοδΟβηάβΙ. «^ ούράνιαι, &ς τροπικώ; σάλπιγγας καλεί, ώσπερ 

Ιϋ1)βΙ ηυίϋβΐη Οοίηΐηυδ, βΐ νοεβ βάίΐ 3ΐθΙΐ3ηβθΙϋδ ^^^ το ηχούσιν, άλλ' ό μίν κύριος, δπερ εφημεν, κε- 

].ΐδδυπΐ Βοπίίηίοιιπί : δοπυαίι^ϋβ βΠΐίΙΙυηΙ εβίΙβΠ λεύει. Ό δΙ αρχάγγελος τ6 Δεσποτικών κέλε^σμα 

ΟΓΐϋηβδ ε(Βΐβδ(βδ, ςυοδ 0(|;ϋΓ3ΐίνβ ΙυΗβδ 3ρρβ1ΐ3ΐ9 μηνύει τοτς ύπ' αύτ^ν, οΐ δΐ διακονοΰσιν αύτδ, 

({υ6ηΐ3(Ιΐηο(1υιη 6Κί3ΐη δοηυπί βίΙβΓβ (ΗείΙ : δβύ Οο- και διηχοϋσιν εΙς τά του κόσμου πέρατα, ΚαΙ οί νε- 

πήπϋδ ςυίιΐβπ), νβίαΐί (Ιίχίίηυδ, ]ηΙ)(ϊΙ, 3Γθ1ΐ3η§6ΐυδ )φοί οΐ έκ πάσης της οικουμένης άνίστανται καΐ συν- 
νβΓΟ Οοηιίηίεηπΐ ]υδδ!ΐ[η ηιιηΐίαΐ δίϋ)! δϋΐχΐίΐίδ : β άγονται. Ορα δέ πώς εύφυώς καΐ λεπτομερώς ύπο- 

ροΓΓΟ Ηί Η(1πΐίηίδΐΓ3ηΙ ίρ^υηΐ, εΐ Πδηυβ αά Πΐυηΐΐΐ γράφει τ^ν τών νεκρών άνάστασιν, Τνα μάλλον ταΤς 

Ϊ^Γΐηίηοδ ίηίοηαηΐ. Εΐ ηΐΟΓίυί (|υοΙΐ]αοΙ δυηΐ βΧ τών ακροατών εϊη έντετυπωμένη διανο'αις. ι Έν φωντ» 

υηίιΓ6Γδ0ϋΙ*Ι)β,Γ6δηΓ^υ: ΐ3εεοηξΓ6;;ιΐηΙυΐ*.Αηίηΐ3(1- αρχαγγέλου.• Φωνήν αρχαγγέλου φησί, ττ»ν έπι το 

νβΓίβ 3υΐ6Π) ςϋ3ΐη βείΐβ αε δυΙιΐίϋΙΟΓ (1β.<εΓΐΙ)3ΐ συνάγειν τετχγμένοις άγγάοις έγκελευομένην, πάν- 

ΐηΟΓίυΟΓηπίΓΟδυΓΓβεΐίυηοίη.ςιΐοαυιΙίΙυΓυπί Φβηΐί- τας έτοίμους ποιεΤν, ώς του κριτοϋ φθάσαντος. •γ:> 

Βϋδ ηΐβ^ίδ ίΐηρΠΐη3(υΓ. « Ιη νοεβ ΑΓΓΐΐ3Π8βΙί. * μίν γαρ άναδοΰναι την γτίν ους έδέξατο έν άφθιρσ'^ 

ΥοεΡΠ) (Ιίείΐ αΓεΙιβηςβΙί (]υ3 3(1 εοηβΓβ^ >ηϋυ]|ΐ μετχβληθέντας, τί) κέλευσμα ποιεΤ του Χρίστου. Το δ; 

διι1)^6εI^δ ρΓΰβείρί3( Ηΐΐ(;βΙ.δ, υΐ οηιιιεδ ρ«1 3ΐθ8 τους εΙς τάς εσχατιάς του κόσμου διεσπαρμένους, εΙς 

Γϋά Ι3η1 Ιαηηυαίη 3(Ιν('ηί6η(ϋ]υ(1ίε6 δίι1"ί^βπ^ ^Ι» εν συναχθηναι, άγγελοι παρασκευάζουσιν, αρχαγγέλου 

(|ϋθδ 3εεθρί(, ΙογγΛ Γ6.Ι(•31 ίη ίΐηΐη0Γΐ3ΐίΐ3ΐβΠ1 τοΰτο έγκελευομένου. « ΚαΙ έν σάλπιγγι θεοΰ. • Του- 

εθΐηπΐϋΙ«ΐΙυδ, ίϋ ΐ!^1ιπδ(ί ρΓΰθεερΙιιΐη βΠϊείΙ : υΐ των άρα τών σαλπίγγων τύπος ίΐσαν α'ι έν τψ ορε•. 

3υΐ6ΐη ηυί 3ΐΙ ροδίΓβηίΑ υδ<}ϋ6 ΐηυηάί Ιοεα άί- Σινά, * Ατε γαρ βασιλέως έφισιαμένου, εΐκότως σάλ- 

«δΙΟΟΓΧν, 84. 93 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕ88ΑΙ^. 94 «ιγγκ ήχήσουσι. Σάλπιγγχς δΐ καλεΤ τοίς άγγελικακ Α 8ρβΓ8ί 8υη(, ίη υηυΐη εοη{Γ6Κ6ηΙυΓ, Αϋ^βΗ ρβΓ- &>νάμιεις, βτι ώσπερ ή σάλπιγξ ούδεν ΐδιον ή)^εΤ, 
&λλ* 9περ ^ & τεχνίτης έμπνεύ9ΐ[ΐ, σ3τακ χαΐ αΐ του 
Θ«οΰ σάλπιγγες σ^δ&ν Τδιον τολμώσιν ηχησαι, άλλ' 
Μχρ δ χοινος Δενιη^εης χαΐ Δημιουργ&ς δια του 
αρχαγγέλου νηοΧζ έγχελεύσ^. » Και οι νεχροί έν Χρι- 
στφ. » Οΐ έν Χριστφ, τουτέστιν, οΐ πιστοί, πρώτον 
βναστήσονται, ο\ δε λοιποί έσχατοι, ώς μ^ άρπάζεσθαι, 
μι^τε άκαντφι μέλλοντες. βοίυηΐ ^ιι^>β^16 Ιιο€ ΑΓ€)ι&η£6ΐο. • Αε ίη ΙαΙ)3 Οβί.• 
Ηαηιιη β&ηβ ΙυΙ)&ηιιη (>'ριΐ8 6Γ&ηΙ ςιι» ίυβΓοηΙ ίη 
ιποηΐβ δΐη&. Είβηίηι (^ηηυ&πι αρρΓορίηςυαηΙβ γ6£6 
πιβηΐο Ιυ1)»Γ68οη&η(. ΤυΙ)&<^&υΐ6η)Τ00&Ιβη(;βΙίε3δ 
ροΐ68Μ65, ηαοά ηυβπιαάπιούυπι ΙϋΙ)& ηίΐιίΐ ({πο(1 
βυυπ) β8ΐ ίοΐοηβΐ, 86(1 ηυοάευηηυβ βΓΐίίβχ ίη8υΓ- 
β&νβηΐ : ίΙ& β( Οβί ΙυΙ)2Β ηίΐλίΐ ρΓορπαιη 8οη2ΐΓ6 
ρΓ9Β8υηιυη(, 8βι1 ηυίύςυίϋ οοπιπιυηίδ Οοπιίηυδ αε €οιΐ(1ϋθΓ ρβΓ &ΓεΙΐΑη|[6ΐοιη6ίβ ρΓβΒοβρβηΙ. « Εΐ πιοΗαί ίη ΟΙΐΓίδΙο. ν Ουί ίη ΰΐκίδίο βυηΐ, * ί(1 65(, ΟιΙβΙοδ 
ρηπιο Γ68ΐΐΓ{6θΙ, οβΒίβΓΪ γβΓο ρο8ΐΓθπιϋΑηηιΐΑαι ηοη Γ&ρίβηίΙί ηβηυβ οΙ)νί&η[ΐ νοηΐιιη. 

• Επειτα ήμεΤς ο\ ζώντες. » Μετά τοΟτο, φησί, 17β « Οβίηίΐβ η08 ςυί νίνίΐηΐ18• » Ρθ5(Π10(Ιΐΐηΐ, 

χαι τών ζώντων χαΐ περιλιμπανομένων δσοι άξιοι, ίηηυίΐ, ςΐΐοίςυοΐ ίη(6Γ νίνβηΐββ (1ί|;ηί Γυβηωϋδ 81- 

«μ« τοΤς προτετελευ-ιηχί^σιν &ρπζγησ6μεθα, φησ{. ΠΙϋΙ ΟϋΠΙ Ηίβ ςϋί βηίβα ΠΙϋΓΐϋί ΓυβΓαηΙ, ΓαρίβΐηυΓ. 

Ηή οδν νομ(στ\τε τους νεχρους δυσχερεστέρως, έγε'- Ν6ηυ6 ί|ρΙυΓ βχίδΐίπίβΐίδ Π)0Γΐυ08 άίΓβείΙίυδ ΓθδυΓ- 

ρεσβαι. ^ γαρ αρπάγη αμα εσται. • *Εν νεφέλαις. ■ ΓβεΙυΓΟδ ; δίΐηυΙ 6ηίπΐ6Π( ΟίηηίαΟΙ Γ&ρΐυδ. ΐΐπ ηΐΐ- Έν τφ τοΰ θεού οχήματι. ΚαΙ γαρ καΐ τ6ν Χριστον 
νεφέλη ΰπέλαβεν. Εΐ ερχεσΟαι δΐ μέλλει, τΐ δή ποτέ 
αρπάζονται οί πιστοί } Τνα ύπαντήσωσι* τιμής δε τούτο. 
Οσπερ γαρ βασιλέως εΙς π($λιν εισερχομένου, οΐ μεν Ιν- 
τιμοι ΰπαντώσιν, οΐ δε χατάδιχοι εσω μένουσι τ^ν χρι- 
την, σ!ίτω χαι τότι οί μεν διχαι'οι αρπάζονται, οΐ δΐ 
αμαρτωλοί, χαν πιστοί ώσι, μένουσι ν. • Είς αέρα. «Δια 
γαρ νεφελών εΙς &έρα άπελεύσονται, τουτέστι, μετέω- 
ροι. • Πάντοτε συν Κυρ{ψ έσ($με6α. » Είτα λέγει χαΐ 
την κορωνίδα της μαχαρκ^τητος, το εΐναι συν Χριστψ 
πάντοτε. — [ΦΩΤ.) Επιστήσεις δε δτι την άναστα- 
σιν διαγραφών, ο^χ έμνήσΟη ^ητώς των έπΙ τιμώ- 
ρ£αν χαΐ χ($λασιν άνισταμένων. ΤοΟτο δΐ δια τρεΤς 1)ϋ)υδ •Ιηθ6ίν6ΐυευ1ο.8ίηϋί(ΐ6πι ΟΗπδΙυηι ςυοηιιο 
ηυΙ)β8&δ8υπ)ρδίΙ^^. ΥβΓυηΐδίνβηΙαΓυδΟδΙ, ίηηυβηι 
Οηβπι Γ.φίυηΙιΐΓ 6(ΐ6ΐβδ ? ϋΙ εοευΓΓ&ηΙ ; β8( δυΐβηι 
Ιιοε Ιιοηοηδ. Ουεπιαά.ηοΰΙυπι βηίπι (Ιιιηι τβχ είνίΐα* 
Ιβηι &1ί()3πι ίη^ΓβάίΙηΓ, &1ϋ (|ϋί(ΐ6Πΐ ρ&Γβΐί οεευΓ- 
ΓυηΙ, &1ϋ νβΓο ϋΑΐηηαΙι ^η()ίε6^η ίηΐυβ βχδρβείαηΐ : 
ί(α 6ΐ Ιυηε ]ιΐδΙΐ ΓϋρβηΙυι* ; ρβεοαΙοΓβδ νβπ), ςυβη- 
ςυαπιβ(ΐ6ΐ6δΓυ6Γίη(, 6Χδρ6εΙ&Ι)αηΙ. • Ιη αβΓΑ. » Ι*βΓ 
ηυΙ)6δ η&πιηηβ ίηαβΓεπι ρβΓΥβηίβηΙ, ΗοεβδΙ, 8υΙ)Ιί- 
π)68. • δβηιρβΓευπι Οοηιίηο βπηιυδ. • ΟβίηοΙθ &ιΙ(ϋΙ 
βΐ ίβΐίείΐαΐίδ εοΓοηίϋβπ), ηβπιρβ δβπιροΓ βδδβ ευηι 
ΟΙιπδΙο. — Αηίιη&(Ιν6Γΐ68 βυΐβιη ςυοίΙ ΓβδυΓΓβεΙίο- 
ηβιη ά68εΓίΙ)6ηδ ηυΙΙ&πι ίβείΐ αρβΓίβ πίθηΐίοηβηι αίτιας, οΤμαι, ποιεΤ. Πρώτον μεν δτι παραμυΟούμενος Ο βΟΓυπΙ ςυί 3(1 δυρρΙίείυΠ) βΐ ϋΐΐίοηεπ) ΓβδυΠ^υηΙ τους θεσσαλονιχεΤς, την αναστάσεως μνημονεύει. 0^ 
θέλω γαρ 6μας, φησί, περί τών χεχοιμημένων 
άγνοεΐν, Τνα μη λ•ΐ7πία6ε. Ούχ 2δει ουν πζραμυθεΤ- 
ο6ζι μέλλοντα, χαταμιγνύειν ία σχυθρωπά. Ποταπή 
γαρ παράχλησις, τιμωρία χαΙ χ^λασις διηνεκής, 
χαΐ σχότοζ^ χαι σχώλης, χαΐ πυρ ^ Μάλλον μίν ούν 
εΐ χαΐ ούτως Ιγραφεν, έπέτεινεν £ν την λ*^πην, 
αλλ* ού παρεχάλεσέ πόθεν τας ψυχας αυτών. Δεύτε• 
ρον δε, δτι πιστοΤς διηγεΤτο τήν άνάστχτιν Εΐκότως 
ουν ο•^ μνημονεύει τών εΙς τιμϋ)ρίαν άπχχθησομένων. 
Οΐ γαρ πιστοί χατα τας δεσποτιχας έντολας πολι- 
τευόμενοι, σ^δεμιάς τιμωρίας λαμ^ζνφσι πεΤραν, 
άλλ' έν άϊδίρ χ«ρί **^ εύφροσύνΐ[4 διατε- υ 3υΐ6πη οΙ> ΐΓβ8, υΐ ορίηοΓ, εαυδΟδ ΓϋείΙ. Ρπιηυηι 
ςυίϋβπ) ηυο(1 υΐ ΤΙιβδδαΙοηίεβη^εδ εοηδοΙβΙυΓ, γ6- 
δΠΓΓεεΙίοηίδ πιβπιΐηίΐ : Νοίο βηίπι νοδ *|;ηοΓ&Γε, αίΐ, 
άβ 1ιί<^ ηυί οΙ)(1οΓπιίβΓυη1, ηε πιοβΓε&Ιίδ. Νοη εΓ^υ 
ευπι ςιιίεοη8ο|.ιΐίοηεπιεΓ3ΐαΙ1αΙυηΐ8, Ιπδΐία ρεΓ- 
πιίδεεΓβ οροΓίυίι. Ουβϋδ εηίηι ΓυίδδβΙ εοηδοΐαΐίο 
βυρρίίοίυπ) ε( υΐΐίο ρεπρείοβ, (εηεΙ)Γββ, νεΓηιεδ ε Ι 
ί^ηίδ ? ΙΙβηυε δί ίΐ8 δεηρδίδδεί, πιΟΒΓΟΓεπι ροΐίυδ 
ίηΙεη(1ίδδεΙ, εΙηυΙΙαεχ ρ3ΓΐείΐηΙπ)&1)υ^ εοηΐίη εαη- 
8θΙ<ιΙίοηεηι «ιΙΙυΙίδδεί. δεουηϋο ΑΠίεπιςηίΑ βάε'ίΗυδ 
ΓΘδϋΓΓεεΙίοηεπι εχροηεΒ&Ι. ΜεηΙοεΓ^ο εοΓυηι ηοη 
ηιεπιίηίΐηυί δΐ:ηΙ ίη δυρρίίείιιπ) αΙ)(1υεεη(ϋ.Ρί(1εΐ6δ 
η&πΐ(|υεί|υί]υχΙα0οπιίηίεα€οηνεΓδαηίυΓρΓ2βΓερΐ3, λοΰσιν. ο^χ ην ουν χρεία άλλοτρίων πζθών μνήμην |. ηυΙΙίυδ ρ(Βπ8β εορίυηΐ 6\ρεΓεη(ί<ιιη, δε(Ι ίη ρερρε- χαι χάχιοσιν έν τ 5 τοΤς πιστοΤς έτοιμαζομένΐ[^ δόςτ[^ 
χ 21 "ερυφ^ χαι μχχζριότητι, χαΐ τυτε πιστοΤς γά- 
φοντι. ποιεΤσΟχι. Τρίτον δΙ, δτι αύτο το πράγμα την 
άνάστασιν, χαι δι' δ γέγονε, χαθ' αύτ^ νύν έξηγεΤται. 
ΚαΙ γαρ τ^ν άνάστασιν 6 θε^ς έπΙ σωτηρί^ τών 
ά^ρώπων πάντων, χαι άφθχρσίφ χαι άφράστ-ρ δόξτ^ 
χαΐ χ3[ρ?• Χ^'• απολαύσει τών αΙωνίων αγαθών 
έποίησε. Την γαρ χόλασιν, τψ διαβόλφ χαϊ το'ς 
άγγελοι; α•>τοΰ, ώς χαΐ έν τψ Ε'^αγγελί•ρ φησίν, 
αλλ* ου τοΤς ά'/θρώποις ήτοίμασεν. Εΐ δέ τίνες οίχείαις 
μοχθηρίαις, άντι τών έτοιμασθέν :ων αύτοΤς άγχθών, 
τα τφ διχβόλφ έτοιμασθέντι έχλέγονται, ού παρχ 
τήν Δεσποτιχην φιλανθρωπίζν χζΐ πρόνοιαν τοΟτο ΐυο ^αυάιο αε \χ\'\ί\Λ Αο%ΐ}η\. ΝυΙΙα ίίαιιιιε ηεεεδδί- 
ΐ8δ εΓΑΐ βΙίεπυΓϋηι πιαΙθΓυπιΓ»οεΓε πιεηΐίοηεπι, εΐ 
ϊηάυεεΓε ΗΐΏϊεΙίυηεη) ΐιι ρηπιΐβ €Γε(1εηΙίΙιυδμΙ:ιη;ι 
εΐ (Ιεϋεϋδ^ε Ι)εο(ίΙυ(1ίηε, εΐ ρυΐίδδίιηυηι, ηυί ΐυηο 
β(1ε1ί1)υ8 δεπ1)εΓεΙ. ΤεΓίίο νεΓο ηυι» 1)>δυηι τεδυι*- 
ΓεεΙίοηίδ ηΐ3 8ΐεπιιπ), εΐ ρρορΙεΓ (|πΐ>1 Γαο α δίΐ, ρ»- 
ΓίΙεΓ ηυηε εχροηίΐ. Εΐεηίηι τΡδυΓΓεεΙ^οηειη Γει-ϊΙ 
1)ευ83(ΐ8αΙυ(ειηοπιπίυπι Ιιοιηίηηηιβ^ ίίηπιοΓΐ»Ιίΐ3- 
ΙεΐΏ βε ίηεη2ΐΓΓ»1)ίΙεπ) {{Ιοπα ηεΐ {[αυάίυηι, φίερηο- 
Γυηιηυε ΓπιίΙίοηειηΙοηοΓυιη. δΐςυίιίεπίδυρρίΐείυη) 
(ΙίβΒοΙο ε1 αη^ζΓΐΙδ ρ]υδ, ςυειη&ιίπιοϋιιπι ϋίεΐΐ ειίαιιι 
ίη Εν3η<,|(εϋο, ηυη αυίειη Ιιοιηίηίΐιυδ, ρΓβΒρβπανίΙ 
171 Ουο(1 δί ({υί(ΐ3ηι δυίδ ηε(]ΐιί1ίΐ8ρΓορΓ8βρ3Γαΐίδ «* ΡδίΙ. χονι, 2 ; ΑεΙ. ι, 9. 95 ΟΒΟϋΗΒΝΙΙ ΊίίΚΟΜ ΕΡΙΚΟΡΙ 06 8ί1)ί 1)0ηί8 ΘΕ ηυβθ (ΗβΒοΙοδυηΙ ρΓ9θραΓ&<&, βΐίρΐηΐ, Αγίνεϊχι. Λώ κ«1 δ θεΤος Πζυλος αώτην την φύσιν της 
ίά ηοη ηΐίυχΐ3ΐϋθΓηίηίθ3ΐΐηΙ)βηϊεηίΐ3ΐβηίΐηορΡθνί- άνχστάσεως χχΐ έφ φ τχύτην ό Δημιουργός ί»!^- (Ιβηϋ&ΐΏ. Ι(ΐ6ίι 00 άίνυβ ΡβυΙαβ ίρ$&ιη ΓββυΓΓββΙιο- 

Πίίδ ΠΕίΟΓ&ΠΙ ΓβΙϋΡΟηδ, 6ΐ ρΓΟρΚβΓ ςυί(Ι ίρ5&Π1 ί>ΒΙ8 

ρΓοϋηο&Ι, ηαβηΐο βΟΓυπι ηοη ιηβιηίηίΐ ({υί ίη βιιρρίί- 
αυπι αΙχΙυουηΙυΓ : (ηεηυβ βηπη β( ρρορΙβΓβαρρΙί- 
οίυπ), 86(1 ρΓορΙϋΓ ιη6Γεβ£ΐί8 Γ6(ΗΙ)υΙίοη6ΐη^•ΡΓθίη- 
άβ οοηβοΐβιηίη! Υ08 ιηυΐυο. » Νβ πΐΦΓβ&ϋβ δίβυΐ 
6( €8Βΐ6η ηυί δρβιη ηοη 1)&1)βη(. 

ΟΑΡυΤ VI. 

άί086 ραναΐνιη ηπ /ι4β, »ρβ, ϋΗαηΙαΙί, Ηοηοτ^, ρα€$ 

V, 1-3. ΡοΓτο άβ ΙεηιροηύυΒ βί αΠίαιΙίί ίίτη- 
ροπΜτη, (ταΙνβΒ, ηοη βεί ορηβ ηί νο1)ί$.£οηύατη, 
Ιρ$ί βηίτη ρΐαηβ 3(ηΙί$, ηηοά άίβε ίΙΙβ ΰοη^ηι, υί 
(ητ ίη ηοοίβ, ϋα νβηίηηΐ8 βίί. Οιιηι ^ηίηι άίχε- β νυχτί, {στησι λέγων, τίίν εΙς τιμ*)ρ{χν ^χΑησο(λένων, (σ^ γαρ 
ΙπΙ τψϋψϋ^^ άλλ' ΙπΙ . μια6«Γθδοσί<|ρ γίνετΛΐ,) ώ«5- 
τως ου μνημονεύκει. .• (2«τε πβφαχαλεΤτε άλ^ήλρνς^• 
εΙς τό μη λυπεΤσΟζι ώς οΐ ,λοιποί ού , μη ,,ίχρντες 
έλπ{δα. € Περί του α1φνι8^ς ^ξειν τίν Χ^ιτβον, . &«^ε δκϊ^ ε*}- 
τρεπίζεοίθαι σπουδτΐ, πίστει, έλπβι.άγ«π(^, τιμτ;^, εΐ- 
ρήνΐ[^, μαχροθυμ(φ, φνλομχθεί^. • 
« Περί δε των χρ({νων χαΐ των χαίρων, &&λ^ι, 
ού χρειαν Ιχετε υμΤν γροκρεοθχι. ΑύτοΙ γαρ ακρι- 
βώς οϊδατε, δτι ή ήμερα Κυρίου, ώς κλέπτης έν οδτως ηηΐ : Ραχ β( ΐηία οτηηία ίίΐηϋ νερβηίίηηΒ βί$ ίπι- 
ηιιηβΐ ιηίβτΗίΛΒ^ είαιΗ άοΐον ρανίυ» ηηΛχβη ρνω- 
ρηαηίί, ηβο β/Ι^αρίβηϊ. 

ο Νοηβ8ΐνο1)ίδορυ8. « Τ3η(|ΐι&ιη ηυΙΙαιη 8(ΙΓ£Γ- 
Γ6( υ(ίΙί(βΐ6ΐη. ΡθΓΐ3886 αυΐοηι ίιΐ ηονβΓ&Ι ΡβιιΙυδ, 
ϊηΙβΓ &Γ€αη& ίά βΐίβπη εο[;ηίΙυιη 1ι&1)6η8. εΟαοάάίβδ 
ίΙΙβ Οοιηΐηί. » Ηοο βΐ (Ιβ οοπιηουηί εοηδυιηπι&Ιίοηβ 
άίοΐυιη 68(6( άβ ρΓορπΑ ευ]υ8(ΐυ6. « ϋίΓυΓ. » Ου&ΓΟ 
υΐ ΑίΓ ? Ουία ρβΓ Ιιοο (Ιβδί^ηβΙ ςυοά οεευΙΙυβ $ί( &ο 
ΓβρθηΙίηυδ. Ει (Ιίοίπιυβ ηυοά ΗοοιηυΙΙΐδπιοάίδυ'.ϋβ 
κΗ. Ρηαιυιη ςυίάβιη. Ναπι δι ςυίδ ροδΐΓ6Π)ΐιιη δεί- 
Γ6ΐ (Ιίβιη, ηυΙΙα ίΙΗ νΪΓΐυΙίδ ευπα βδδβΙ,δβιΙ ίηηυιη6Γ3 

ρ6Γρ€(ΓβΠ(Ιθ πι&Ια βχΐΓβηΐΟ δρίηΐυ 3(1 ΙαρΙίδΠΐυπί ^ ποιών χαχα, τφ βατετίσματι πρ6ς έτχάτας άναπνοβς ερχίται. Οταν γαρ λέγωσιν εΙρήνη 
χαΐ ασφάλεια, τ&ζε αΙφν(&ος αύτοΤς έφ{σταχαι ^θρος, 
ώσπερ^ή ώδΐν τ^ έν γαστρί έχούσ^, χαΐ ο6 μη έχφύ- 
γωσιν. • 

€ Ού χρείαν Ιχετε. ■ *Ως άσύμφορον. Ό δε γε 
Παύλος ίσως γίδει αύτδ, έχ των άρρητων χαΐ τοΰτο 
μαθών*. • ^τι ή ήμερα Κυρίου, β Τούτα χαΐ περί 
της χοινής συντελείας εΤρηται, χαι περί της Ιδίας 
έκαστου. « *ι1ς χλέ-πτης. » Διλ τί ως κλέπτης ; 
Δια τούτων γαρ, τ^ λαΟραΐον καΐ αίφνίδιον δηλοΤ. Καί 
φαμεν βτι τούτο κατά πολλούς τρ<5πους ώφέλιμ((ν 
έστι. Πρώτον μίν δτι, ΕΙ ξδει τις την έσχάτην ήμέ- 
ραν, ούχ Ιμελλεν &ρετης έπιμελεΤοθαι, άλλα μυρία αεε6(ΐ6Γβ(. δβουπίΐο, ηυίΑ πιυΙΙα ρβεοβία πιβίυ ιηοΓ 

Ιίδ βπιρϋΙαηΙυΓ : ςυοά δί ιηβηίΓβδΙυιη βδδβΐ βϋευ! δβ 

α(1θ6ΓΐυιηΙβΠΐρυδηοηπΐοηΙυΓυπΐ,Οΐηηί3ίηΐΓβρίΐΙθ νύν ού τεθνήξεται τις, πάντα άδεώς Ιπραττε. Τρί- 

εοπιπηίΙΙβΓβΙ. 1 77 ΤβΓίίο ηυία δί δεΪΓβΙ ηυί^ηα&πι 

ςιιοϋ οιηηίηο (ϋΐί ΙβιηροΓβ ηοοπΙυΓυδβδδβΙ, ίη εοη- 

Ιίηυ.ι νίτ6Γβ1 αηίπιί ΙηδΙίϋα : ηυπο αυΐ^πι ο1) ίηοθΓ- 

ΙίΙυϋίπβιη, εοηΐίηυβ ίη 1)οη3 δρβ ηυΙππιυΓ. ΟυβίΓΐο, 

ηυΐαηβςυ&οΐ) Μ δΑπεΙϊ ρρβΒίηίυιη ΙιβΗβΓβηΙ, ηοοίΙ 

δβπιβίίρδοδ ίη ίηεβΓία ρΓβΒείρίΙβπΐ ρβηευΐα. 8ί6ηίπι 

ιηαηίΓβδΙυιτ) ββββΐ ςιιοίΐ ροδ( (Γβδ αηηοδ εοηδίιπι• 

πΐΑΐίο νβιιΙυΓα βδββΐ, ηβε αϋο γποιΙο ροδδβΐ, οιηηεβ 

6Αηβ ρβηουΐα άβδρίεοΓβηΙ, δοίβηΐβδ ςυοά αΐ) ίΐΐίδ 

ηίΗίΙ ηοουπιβηΐί βδδρηΐ &εϋβρ(υΓί : ί(1 9^1^^ 4"® 

▼ΐΓΐυδ θ$δ6ΐ ? Ει ΗβΒο ά\ο\Λ δίηΐ, 60 ηποίΐ υηίυδου- 

]υδ(]ΐιβ οΐϊαπ) Γιηίδ είαπι νβηΙυΓυδ δίΐ. 

Ο.εΙυπί βδΐ Ρηίπΐ ηυοίΐ δβηίβηΐία ίΙΙα : ΟΙβδ ίΙΙβ Ο Ειρητχι γαρ δη, *Η ήμερα Κυρίο<^ ώς κλέπτης έν νυ- 
Οοιηίηί, υΐ Γηγ ίη ηοείβ ί(3 νβηΙυΓϋδ βδΐ, β( εοπΐ- χτί ούτως έρχεται, άρμ({ζει δΙ χχΐ έπΙ της κοινής τ^ν- προσήει. Δεύτερον, δτι πολλαΐ άμαρτίαι δέει του 
θανάτου άνακ<$πτονται. Ώς ει γε δήλον ήν δτι τέοκ τον, δτι εΐ ζδει τις δτι πάντως έν τψδε τφ χρ<5νψ 
τεθνήξεται, έν άθυμί^ διάγων διετέλει. Νύν δε τ^ 
άδηλί^ άεΐ έν χρησταΤς έλπίσι τρεφόμεθα. Τέταρτον, 
δτι ούδΐ υπέρ ων εΙς κίνδυνους άδηλου; Ιαυτους 
^ίπτουτιν οί ίγιοι, μισθδν εμελλον εχειν. Εΐ γαρ ην 
δηλον ώς μετά τρία Ιτη τυχδν τελευτήσει, χαΐ άλλως 
ουκ Ινι, απχντε; άν τώ^ν κινδύνων κατεφρονήσαμεν, 
εΙδ({τες μηδέν έκ τούτων βλάπτεσθαι * δπερ ποία αρε- 
τή ; Ταύτα δέ εϊρηται, ώς καΐ της έκαστου Ιδίας τελευ- 
τής λαθραίως ερχόμενης• π)υηίοοηδΐ]πΐΓη»11οηί αρίΗΐυρβΙ ρΓορπΦ Γυ]υ8(]υ6 
Ουιη βηίπ) (ΙίχβπηΙ, « Ρ<ιχ 6( Ιαΐβ οηαηία. • Ηοο 
ΓΐΙβιη 3(1 ίρδοΓυηι άίχίΐ εοηδυπιπ)3ΐίοηβπι. Νβηιιβ 
6ηίιη ο5, ί(1 ίηηυίΐ, ςυο(1 ίη ρΓοβροήΙβΙο (Ιβ^αηΙ 
ηυίνοΒίδ πιοΐβδίί δυηΐ, βχίδΐίίηβηΐ ηοη νεηΐυηιπι 
68^6 Πηβπι : οπιηίηο βηίπινβηίοΐ. «ΤυηεΓΡρβηίΙηυδ 
6ί8.»Ν6εοηδοΐ3ΐίοηβοηιηίηοε3Γβαΐ8υρρΗείυπι ηο- 
εοηΐίιιπι 6( ΓΓΗϋϋυΙβηΙοΓυπι: β( ρΓα;1('Γ€3 ηβ εο^^ηίΐο 
Γιηο ρΐαηβ επαίΙβΙίΙΟΓ βΐ ίιιΗυιηαηβ ίπ)1)οείΙΓιθΓϋ)υ8 
ίηδίιΗβηάο ηυί ροΙβηΙίοΓϋδ δυηΙ, ίκΐ ΙιΙοδρΗηιηίαιη 
30 (ΐ6δρ6Γ3ΐίοη6Π] οοπιρβΙίΒηΙ. Ει ηυυηιοάο 3ίΙ τε- 
ρεηΐίηυπι ίπιπιίηΡΓΟ ίηΐβήΐυηι. ευπι Ε1ί3δ 3ηΐ63 τελεία;, καΐ ^πΐ της Ιδίας έκαστου. Οταν γαρ λέγωσιν, 
« Είρήνη χχΐ ασφάλεια, » Τούτο χαΐ προς παραμυθίαν 
αυτών εΤπε. Μη γαρ έπειδη, φησιν, έν εύημερί^ διάγου- 
σιν οΐ έπηρεάζοντες ύμας, προσδοκήσωγι μήτε ήςειν το 
τέλος • -ίίξει γαρ πάντως, ε Τ<$τε και αΙ<ρνίδιος αύτοΤς. » 

Ινα μη άπαραμύθητος παντελώς γένοιτο ή τιμωρία 
των αδικούμενων και πλεονεκτουμένων, καΐ Ιτι ΐνα 
μή προειδ(ίτες την τελευτην, άνηλεώ; δλω> καΐ άφι- 
λινθρι&πω; τοΤς άβθενεστέροις ο1 δυνατώτεροι έπεμ- 
βαίνοντες, εΙς βλασφημίαν και άμηχανίαν συνελάσωσι. 
ΚαΙ πώς αίφνίδιον λέγει ερχεσθαι τ^ν ^εθρον, τοΰ 

Ηλίο>^ προερχομένου χαΐ τού *Αντιχρίστου * /^αμεν 97 ΟΟΜΜΒΙΙΤ. ΙΝ £ΡΙ9Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕΒΕΑΙ^. 98 οτι, τοα μεν τΙλοκ>ς σημκΤα τχυτν, της ^ π9φ<>υ9{χς Α νβηίαπίδ 811 βΐ ΑηΐίοΙιΓίδΙαβ ? Οίοίΐηΐΐβ ςυοά 1ΐ8βΟ το5 ΧρίΦΓου ο5κ ετι. Αΐ^ν(&ος γαρ Ισται. • Αύτ^ς 51 
άτΓοδώσει έχά^τφ χχτα τ« εργχ αυτοά. < Κ«λώς $ε 
οΐ το ύπ<$^ιγμχ τέθειχε της έν γαντρί έχουνης. ΚαΙ 
γαρ Χ2ΐ χυτή σημεία μέ^ι Ιχει τοΰ τόχοο πολλά, 
τ^ττ4^ 5ε της δρας {{ της ημέρας ούχ ετι. Αλλως δε 
XII δια τ^ της όδννης δριμύ, εΙς μέσον ταύτην ηζε. 
Ο δε Χρισιος τοΛ Θεός μο'α, ιτερί της αυντελε{χς 
μνημονευ€ΐΐν, τώ του Αώτ χχΐ τοΟ Νώε πχρχδε(γματι 
έχρήσχτο. ΤοΒΰτα ιτερί της χοινης συν τελείας. *Η γαρ 
Ιδία έχαστν^,- ούδΐ &μ(ρ(βολ<$ν Ιστιν δτι σ!>τως 2στχι. 
• ΚχΙ ού μη έχ<ρύγΐιΐ7ΐ. » Τ({ν τε πόνον χαΐ ^εβρον, 
ο1 την είρήνην χαΐ την άσφάλειαν λέγοντες^ Περί άμάρ-> 
τωλών δι λέγει. &ίβοα ςυ'κΐβιη βαίδ βΓαοΙ, αΊνβκΙϋ$ &υ(6ΐη 61ιη&1ί 
ηοη ίΐΑ« ηζω ϊϊΐο ΓβρβηΙίηυδ βπΐ. • Ιρββ βηιΐΏ Γβά^ 
(ΐ€( υηίουίςυ6 ]υχΙ& ορβΓΑ $υ& ^$. « Εΐ ΓβοΙβ βχβιη- 
ρΐυπ) ροΐϋίΐ ιηυΐϊβηδ ρΓδΒ^ηβηΙίδ. Είβηίιη Ηφο ςυο- 
(]αβ8ίβη&ςυίϋ6ΐηρ&Γ(υ8ΐ)&Ι)θΙ ιώοΙΙα, ίρ$ίυ$ αυΐβαι 
ΙιΟΓβΒ βυΙ ΐΐίβί ηοιι ίΐΐ). ΑΗο νβΓΟ ιηοάο βΐίαπκίοΐο- 

Γί8 16ΓΓ0Γ6Μ Ιΐ&ΟΟ ίη ΟΙβάίαΠί) 3(1(1ϋχί(. ΟΗπδΙυδ 

αυΐ6Πΐ 6ΐ 06υ8 ιηβυδ άβ εοηδαπίΓη&ΐίοηβ ίΑοίβηβ 
ιηβαΙίοηβΐΏ, βχβιηρίο ίοΐ 6ΐ Νοβ υ8υ8 68( ΐ<(. Ηχο 
άβ Γοηιιηυηΐ οοηδυιηιηαΐίο : η&ιη άβ ρΓορπα ου- 
]α8ηαβ, ηβιηίιιί (!υ1)ίαιη (ΐυίη Ηοο ιηοϋο ίυΙυΓΑ 8ίΙ. 
• Νβε 60Γϋ§;Ϊ6η(. •1ιΑΐ)0Γ6ΐη8€ίη(6ηΙυΓη,ηιιίρ3ε6Πΐ 
8£ ΙυΙα οιηηίιι 6886 (ΙίεβΙι&ηΙ. ίοςαίΙυΓ &υ1βπι άβ ρ6€ε&ΙθΓί1)Ι18. 

€ ^μεΤς δε, αδελφοί, ο^ίχ έστέ έν σχ<$τβι, ιίνα β V, 4-8. ΑΙ 905, /ταΐΓ6$, ηΟΠ β8ΐί9 ίη Ιβη^Μί^ ϋί 
^ ^μέρχ 6μάς ώς χλέπτης χαταλάβ^. Πάντες νΟΒ άί^α ίΐΐε ΙαηςίΙΟΐη /ΐΙΓ ορρήΐΟαί. Οηΐηββ ν08 
ίιμεΤς '^Ιά γατός έστε, χαΐ υΙοΙ ημέρας. Ουχ βΐϋ Ιη018 €$118 αΟ /ί/ΐί άίβί. ΝΟΗ 8ηίηη$ ΗΟΰΙίΒ 116^ 
έσμτ» νΜΕτος ο^^ σχιστούς. Αρα νλ μη χαΟεύ* ^ϋβ ΐ€716ΰνωΊΐηΐ. 199 Ρτοίπάδ ΙΙΰ άοπηίαΐηΐέΒ 

ΒκηΙ βΐ €(£ΐ6Γί^ $6ά νί0ίΙαηίβ8 €ί αΐίβηίί $ίιηη8. 
Νανη 9«ι άοηηναηΐ^ ηοοίβ άοηηίαηΐ : βί ςηί ίηβ- 
ΜαηίηΓ^ ηοοίη €ύη% εηηΐ: αί ηο$ ςηί 5ΐιΐηιΐ5 άΐβί 
νΐρίΙαηίβΒ α αΙΙβιιϋ είηιηί^ ίηάηΗ ΐΗονα€€ΐη (ίάεί 
€ΐ ώανίΙαϋΒ^ €ί ραΐβατη $ρβιη $αΙηίί$. οαιμεν ώς χα2 οι λοιποί, άλλα γρηγορώμεν χαΐ 
ν/φωμεν. Οί γαρ χαθεύδοντ^.ς, νυχτΐς χαθεύ- 
δουνιν, χαΐ οί μεθυσχ^ενοι, ννιχτ^ς μεθύουσιν. 'ΗμεΤς 
δε ^έρας δντες^ νήφωμεν, ένδιισοήλενοι Οώρχχα πίστεως 
ταά αγάπης, χχΐ πβριχεφχλαίχν, έλπίδχ σωτη- 

ρίχς. 9 

« ΟϋΧ έστέ έν σχιστεί. > *Εν β(φ υπό αμαρτιών 
σχοτ^ομέν<|», ΐνα ή ήμερα ύμας ώς χλέπτης χατα- 
λά&(τ. Τ( ουν ; ΚαΙ Φ^οΤς ο•^ άδήλΐϋς έφίσταται ; Ναί. « Νοη 68118 ίη ΐ6η6ΐ)Γί8• » Ιη νί(& ρβοοΑίίδ ο1)ΐ6- 
η6ΐ>Γ&ΐΗ, ιιΐ 1108 άίββ ίΙΐ6 Ιαηςυαπ) ΓϋΓ ορρπηι&Ι. 
Ουίά 6Γ§ο ? Αηηοη ίρδίβ ηυοηυ6 ίηοβΓίυβ ίιηοιίη6ΐ? (Λ^ γαρ προς τό, μ-)^ αδήλως μέλλειν έφίστααΟαι, (^ υΐίςα6. ΥβΓϋΠΙ ηοη 68ΐ (ΙίεΙαίΠ : Τ&ηί^αβηΐ ΓϋΓ. εΤρηται τό. *^ κλέπτης, άλλ* δτι ο^ επίβουλος ^ξει 
ή ήμερα ήμίν, σ^ύέ έπΙ χαχφ χαΐ ζημείφ, ώσπερ 6 
χλέπτης. Ούτος γαρ έπΙ χαχφ δπεισι πρ6ς ους απεισι. 
• ΠοΙ γίκός έστε, • ϋσπερ γαρ υΙοΙ γεέννης λέγονται, 
οΐ τα γεέννης Ιξια πράττοντες, χαΐ υ!οΙ απείθειας οΐ 
άπειββΤς * οδτως οΙοΙ φωτός χαΐ ημέρας, οΐ τα δίχαια 
χαΐ πεφ«ιτισμένα πράττοντες. Ονίχ Ισμεν ν^χτός, τουτ- 
έστιν, αμαρτίας υΙοί. ι Μη χαθεύδωμεν. » Οίον άπό 
των Μίλων Ιργων μη ^ηι^ιμώμεν, ε ΚαΙ νήφωμεν. > 
'£πίσΐ8Β9ΐς έγρηγίίρσεως, τό νήφβιν. "Ενι γαρ χαΐ 
έγρηγορέναι, χαΐ μηδέν διαφέρειν χαθεύδοντος, ώσεί 
έλεγε * Νηιρ({ντ»ς τα άγαθίχ πράττωμεν, χαΐ τόν 
οΙχεΤον ρ(ον οίχονομώμεν. » οί γαρ χαθεύδοντες 
τΜΤ^ χαθηίδουσι. > Καθεύδειν «ρησί τους άνενερ- 
γή^Μς Ιχοντας πρλς την των χολών έργασίχν, τουτ- 
έστι, τους άμχρτάνοηχς« *ΕπεΙ ον>ν χατα τό άχ<$- ρΓορΐ6Γ Ιιοε ςυοά ίηοβΠυδ ίιηπιίηθΑΐ, 86ά ςυοά 
ηοη ρβΓ ίη8ί(ϋ&8 (1ίΗ8 ίΙΙβ ηο1)ίδ νβηΙοΓυδ βίΐ^ ηβφιβ 
&(1 ηιαίυπι, αε (Ιαπιηυπι, ηυβπι&ίΐιηοάυπι Γογ : η&ιη 
Ιιίο οΙ) ιη&ΐυιη Αεοίίΐίΐ &(1 (|ϋ08 αεοοάίΐ. • Ρίΐϋ Ιυοίδ 
65118. • Οαβπα&άηιοϋυπι 6ηίαι βΐϋ ((6ΐιβηη8Β (Ιίευη- 
ΙιΐΓ ςυί ορ6Γ&(ϋ:^η& £6ΐΐ6ηη& ΚιείυηΙ, 6( Οϋί ίηο1)β- . 
ίΙί6ηιί2β, ηοη ο()ΐ6ΐηρβΓ&η(68 : ίΐα ςαοηιΐ6 βΐϋ Ιαείβ 
αοάιβί, ςυ^^υ8ια&ε ίΙΙυσιίηαΙα ΓβείυηΙ ορ6Γ&. Νοη 
8υαΐϋ8 ηοεϋ8, Ιιοε οδΐ, ρβεεαίί Οϋί. « Νβ άοΓπιίΑ- 
ιηυ8. ■ Ηοε 68ΐ, η6 ίη 5οηί8 ορβπΐιυβ βο^ηββ 6ΐΒ- 
οίαιηΐΐΓ. « Εΐ Μβηύ 8ίπια8. » ΙηΙβηδίο ^ί{ί1&η1ί» 
68ΐ &1ΐ6η1υιη 6886. ΟοηϋηρΙοηίπι νί£[ίΙ&Γ6 6( ηίΐιίΐ 
8 άοπηί6ηΐ6 άιίίβηβ. Ε8ΐ βν%ο &ο 8ί ιΙίεοΓβΙ : Α(- 
(6ηΐ6 1)οηΑ ορ6Γ6Π)αΓ, 6ΐ ρΓορηαπι νίΐβιιι άίβρβηδβ- 
ιηυ8. • Ν&πι ςυί (ΙοΓπιίυηΙ, ηοείο άοΓπιίυηΙ. • — 
ΟογπιΙγο (ΙίείΙ 608 ςαί ηοη ΙαΙιοΓαηΙ αά 1>οηο λ«ΐ6ον οΐ χαθεύδοντκ, νοκτός χαθεύδουσιν, υμάς ούΠτυΠΙ ΟρΟΓ&ϋοηοΠΙ, Ιά 68ΐ, ρ6εεα(0Γ68. Οαή ί|;ίΚαΓ δετ χαΜδειν, ί^\ιΛ^ζ χαΐ ου νυχτός οντάς υΙους, 
ώσβΐ ΐΤιήν * ρ{ άμαρτάνοντες έν τψ ζ<{φφ της άμαρ• 
τ{3Κ διά|ουσ«. Τους δέ τα δίχαια πρίττειν προαι- 
ρο9μέ^«Κ» ου δεΤ Νοθνίδειν, οΤον άπρχχτεΤν άρβτης• 
*Βπ•ι μ-ήτε διαφέρουσι τ^ νυχτ2 της αμαρτίας, άλλα 
τψ ^ωτί της άρετης χαΐ διχαιοπραγίας. » ΚαΙ οΐ 
μβθϋσχι^μενόΐ, νοχτός μεθύουσι. • Μέθην έντχΰθα, 
ο^ τήν έξ οίνου μόνον λέγει, άλΛα την έξ άμαρτη* 
μάτων άχλνν χχ2 σχότωσιν. « 'ΗμεΤς δε ήμέρζς 
£ντβς. 9 ΟΤον υ(οΙ. • Ένδυσάμενοι θώραχα. » Ανω 
ε^ϊπε, δεΤν έγρηγορέναι χαΐ νήιρειν, νυν προστίθησιν^ εοηδοςυβηβ 68ΐ, οΐ ηυί άοΓπιίυηΙ, ηοείβ ιΙογ- 
ιηίαηΐ, νο8(1οηηίΓ6 ηοη.οροΓ(6ΐ ςυί ύιβί &1ύ ββϋβ 
6ΐ ηοη ηοε(ί8 : &ε 81 (1ιε6Γ6ΐ : Ρ6εοα(οΓ68 ίη ϋΑϋι^ίηο 
ρ6εε2ΐΙί (ΐ6κυη(; ςυί ¥6Γο ^α8((ι ορ6Πί3β6Γ6 616^6- 
ΓυηΙ, ηοη οροΓΐ6ΐ άοΓηιΪΓβ 8ίν6 &1) ορβΓβ νίΠυΙιβ 
ε688&Γ6 : ςυ&η(1ο<ιυί(]6ηίΐ ηοη ρ6Γ ηοεΐ6ηι ρ6εε&(ί 
βυηΐ ε8Βΐ6Π8 ρΓδβ8ΐ&ηΙίοΓ68, 86(1 ρ6Γ Ιυεβιη νίΓΐυΙίβ 
30 ]υ8ΐΦ2ΐεΙίοηί8. • Εΐ ηυί ίη6ΐ}Γί&ηΙηΓ, ηοείί βϊίτύ 
8υη(. » Ε5π6ΐ&(6πι Ιιίε (ΙίείΙ ηοη 6&πι 8οΙυπι ςιΐΒΒ 
6χ νίηο οηΙυΓ, 86(1 6χ ρ6εε&1ί8 ρΓθ(1υεΐ0πι εαΐίκίηβηι 
αε οΜ6η6ΐ)ΓΕΐίοη6(η. ε Α(ηο8ςαί 8υπιυ8(1ί6ί.»Ρι)Ι& ^9 Ηοια. II, 6. «β ΜβΙϋι» χιιν, 37 ; Ι.υ€. χνπ, 96. 99 ΟϋΟϋΜΕΝΙ! ΤΗΙ0(]^£ ΕΡΙδΟΟΡί 100 ΓΐΙϋ. • Ιηύυΐί ΙΙΐΟΓ&εβΠΙ. δαμβηυδ άίχίΐ ορυβ 6$5β Α Ητι πρλς τούτοις, καΐ χαθωπλινμένους εΤνχι χρή. *Επε( ά($πλους βυρών 6 ^ιάβολο^, έπηρεάζβι, χ$ν 
μάλιστα γρηγορώμεν χαΐ νέφωμεν. Θώρxx^( $έ φησι 
πίστεως γαί αγάπης, ^ια το στερ^ον αυτών καΐ 
ατμητον. Τοιαύτην γαρ εΤναι δεΤ τί^ν πίστιν κχΐ άγά- 
πην. Απρόσιτα δε τφ ταύτας Ιχοντι του διαβ((λου τα 
βέλη. « ^£π{δα σωτηρίας. » Ή γαρ έλπίς της σω- 
τηρίας τάξει περικεφαλαίας το άναγχαΤον τ•ϋν Ιν 
ήμΤν, τ^ν νουν ούχ έ$ περιτραπηναι. &αΙ γαρ η 
περιχεφαλαίζ, τ^ χαιριώτατον σώζει τ^ν χεφαλήν. 
ΚαΙ άλλαχοΰ δέ την πίστιν χαΐ την ελπίδα χαΐ τήν 
αγάπη ν προτ^σι των λοιπών αρετών, χαΐ νυν ταύτας 
χτααθαι χελεύει• νιςίΙηΓβ 6( &(ΐ6η(08 6886, ηπιιο &(Ι(1ίΙ ηυού ρι*»(βΓ 

ΗβΒΟ 6(ί&Π1 &ΓΙΏΑ108 6886 0ρ0Γΐ6α(, (]υ3η(Ιθ(|αί(ΐ6ΐη 81 

(1ί3ΐ)οΙυ8 6χαΓπιαΙο8ίην6ηβπΙ, ίπιρβΚβΐ 3ο 0^60(161, 
6(12111 81 ιη&χίπΐ6 νϊ^ί|ριηα8 βΐ Μβηύ 8ίιηιΐ8. 170 
ΤΙιοΓ8ε6ΐη νβΓο (1ί€ΐΙ Μή αο ο1ΐ3ηΐ3ΐί$! ρΓορΙβΓ βο- 
1ί(1ίΐ3ΐ6ΐη αε {η(ϋνί8ίΙ)ί1ί(Εΐ6ίη ίρ80Γυηι : 1αΐ6ΐη βηίιη 
οροΓίβΙ 6886 Οάβιη Αο εΙι&ΓϋαΙβπη. Λά 6υιη βοίβητι 
ςυί 1ι&8 1ι&1)6ΐ, 3€ε6$8υιη 1ι&1)6Γ6 η6ςυ6υηΙ (1ί9ΐ1)ο1ίε& 
16Ι&. « 8ρ6πι ^αΐιιΐίβ. • Εΐ6ηίΓη 8|)68 β&ΐαΐίβ, Ιοοο 
{βίβφ (η&χίίη6 η606883Π8β ίη(6Γ 63 ηυ» ίη ηοΙ)ίδ 
8ϋη(, ηοηβίηίΐ ιηβηΐεηι 3(1 ιη3ΐυιη ίίηρ6ΐΙί.δίηαί(1βπ[ΐ 
{3ΐ63 Ιυΐίβδίπιβ 86Γν3( 03ρυ(. Α1ί1)ί ηυοηαβ &(ΐ6ΐη, 
βρβιη βΐ εΗ3ήΐ3ΐ6ΐη ε»ΐ6Π8 ρΓ»ροηίΙ ▼ίΓ(ΐ]Ιί1)υ8, 6ΐ 
ηαηε Ιΐ38 Ιι356Γ6 ίυΙ)6(. 
Ν.9Λ3 ^ηοη^α^ηηοη^οη8ι^ιη^ιηοΒ^6η8αά^^α^η, ^ • Οτι ούχ Ιθετο^μας 6 θε^ς εΙς όργην, άλλ* κΐς 

86άαάθθη8βΰηΙίθη6ηΐααΙηίί8ρβΓθθΤηίηηΐηηυ$ΙίΊΐηί περιποίησιν σωτηρίας, δια τοΟ Κυρίου ^μών 

^€8η1η ^Λ^^8ιη1η^^η^ίηο1^ηιι8 68ΐρτο ηοΙ>ί8, ηί 8ίνβ 
νίρίΐ€ίηΗ88ΐν€άονηιίαηίυ8,8είηρ€Γ€ηηίίΙΙονίνατηη8. 
ΟηαρΓορίβτ αάΗονίοηχηχ νο& ίηηΐηο, βΐ (ΒάΐβοεΟδ 
ΒίηραΙι 8ίηρηΙθ8 8ί€αΙ βΐ (α€ΐα&. Βορατηηε αηίβτη 
νο8, ΙναΙν€8, ηΐ αρηο8€αΙ%8 €08 ςηί ΙαΙ>0ΓαηΙ ίηΐβτ 
νο8 Η ςη% ρΓ(Χ8ηηί νούί8 ίη Οοιηίηο, αο αάηιοηβηΐ 
νθ8, 6ί βχΐΒϋτηαΙβ ΗΙθ8 νβΗβτηβηξβν 8ηρτα ηιοάητη 
6886 ίη ώατίΐαίε^ ρτορΐ6Τ ορίΛ8 ϋΐονητη, Ρααεηι 
ΗάόβΙβ ίη νοΜ8ίρ8ΐ8. 

Ηαε, ίη(]υίΙ, Ιΐ3ΐ)6η1)3 δΐιηΐ ηοΙ)ίδ 3ΓΓη3« Ου3η(1ο- 
ςυίάβιη ηβηπβ Οβυδ εοπδΐΐΐαίΐ η6(ΐυ6 (Ι6δίς;η3νί(, 
06(106 ρΓορΐ6Γ63 Γ6είΙ ποδ, υΐ ίΓ3ηίΐ δυ3ΐη 6χείρ6- 
Γ6ΐηυδ, δ6(1 ιιΐ δ3ΐνοδ Γ&ε6Γ6ΐ ηοδ. ΟοοπΙαπι ί£[ί(υΓ 'ίησοΰ Χριστοί», του αποθανόντος 6περ ήμών^ 
Τνχ είτε γρηγορώμεν, εΐτε χαΒεύδωμεν, άμα συν 
αύτψ ζήσωμεν. Διο παραχαλεΤτε αλλήλους, χαι 
οΙχοδομεΤτε εΤς τον Ινα χαθώς χαΐ ποιείτε. Έρω- 
τώμεν δε 6μάς, αδελφοί, εΐδέναι τους χοπιώντας 
έν 6μΤν, χαΐ προϊσταμένους υμών έν Κυρίφ. χαΐ 
νουθετουντας &μας, χαΐ ^γεϊσ6αι αυτούς 6περ- 
εχπερισσοΰ £ν άγάπΐ[) δια τ6 έργον αυτών. Είρηνεύετε Ιν 
έαυτοΤς. » 

Ταύτα δέ ήμΤν, φησΙ, χρητέον τα 8πλα. '£πειδ^ 
χαΐ δ Οε^ς ούχ εΟετο, ούδ^ αφώρισεν, ουδί έπΙ τσί- 
τψ έποίησεν, ''να της όργης αύτοΰ γενώμεθα δεχτι- 
χοΐ, άλλ' ^να σώσΐ(^ ήμας, ΈπεΙ οδν θέλημα θεού τ6 
Οβί νοΙϋηΐ3δ 6δΙ υΐ ηοδ δ3ΐνί δίΐηΐΐδ, ίρ86 βϋβΐη ^ ^^^^ε^χι ημάς» α^^ς ^οϋ συνεργήσει πρ^ς την τών &(1]υν3ΐ ηοδ 3(1 ΙιοΓυιη 3ΓΐηοΓυιη 3ε(|υί8ίΙίοη6πι. 
• 86ά 3^ εοηδ6ειιΙίοη6πι 83ΐυ(ίδ § 86(1 δί1)ϋδρί 
3ε<]αίδίνίΙ ηοδ, 6( ν6ΐυ1ί 3(1 ροδδί(ΐ6ηάα(η ηβείοδ 

6δΙ (ΐ3ΐο ρΓο ηο1)ίδ ρΓ6ΐίθ, η6Π)ρ6 ίΐΐ(6Γ 63 ςοφ Ιΐ3- 

1)6ΐ)3(, ρΓ6ΐίθ8ί9δίιη3 : 83η|;υίη6ΐη 6ηίιη υηί{6ηίΙί 

(ΐ6<1ί(.ϋαιηίκίΙυΓΐΐ3ΐ)63ΐΏυ8,ίη(]υίΙ,3Γκυιη6η(υπ](1ί 

ΐ6εΙίοηί8 061, β(!6ΐη1ι»1)63ΐηπ8ςυ«3(1 ίρ8υ[η6δ( : (1ί- 

ΐ6εΙίοη6πι ({ο» βΐ 3(1 ίρδαπη 6δ( 6( 3ά ρΓοχίηιυιη: δρ6ΐη 

6ΐΐ3(η 1)οη3ΐη ςυο(1 δ3ΐνοδ Γ3εί6( (]υο(1 3ά ροδδί(ΐ6η- 

άαιη αεςυίδίνίΐ. • ϋΐ δίν6 νί£[ίΐ6ΐηυδ. » Ιη Κιυηο 

3αΐ6ΐιι βη6ΐη ρΓο ηο1)ίδ ιηοΓίυυδ 6δΙ βΐιηδίιιβ, ίηςυίΐ, 

υΐ δίνβ νίκίΐ6ΐηυδ, ί<1 6δΙ, νίν3ΐηυδ, δίν6 (1οηηί3ΐηυδ, 

ί(ΐ68(, ιηοΓί3[ηιΐΓ(η3ΐη 3Ηο ιηοάο 3εείρΐ( Ηίε (Ιογ- .... - .ι ι •. 

ΐηίΓ6 ςααΐη ίη δυρ6ηοηΙ)αδ) δ6παρ6Γ εΐΐΐη ίίΐο νίν3- καμένοι, συζήσουσι χαΐ συμβασιλεύσουσι τφ Χριστφ. 

ουχ δπλων τούτων χτησιν. • Άλλ' εΙς περιποίησιν σωτη- 
ρίας. » *Λλλ* έαυτώ, φηοΊ, περιποίήσατο ^μάς, χακ 
οΓον έχτήσατο ημάς, δους ύπίρ ημών τιμήν, ών 
εΤχε τ6 τιμιώτατον • τ6 γλρ αίμα του Μονογενούς 
δέδωχεν. Εχοντες ούν, φησΙ, της αγάπης του Θεοΰ 
τ6ν ελεγχον, πίστιν Ιχωμεν τήν εΙς αύτ^ν βγάιτην, 
τήν τε εΙς αύτ^ν χαΐ τ6ν πλησίον, ελπίδα χρηστην 
δτι σώσει ους έχτήσατο. « *Ίνα εΤτε γρηγορώμεν. » 
Δια τούτο, δέ, φησίν, 6π1ρ ή(ΐών έίπέΟανεν 6 Χρί- 
στος, Κ να γρηγορώμεν, τουτέστι, ζώμεν, εΤτε χαθ- 
εύδωμεν, τουτέστι, ε?τε άποθάνωμεν, ιαλλως γαρ 
ώδε το χαθεύδειν χαΐ ουχ ώς δνω έξέλαβεν,) άμα 
συν αύτφ ζήσωμεν. Οΐ γαρ τα είρημένα 8πλα χτη- πΐΗδ. Οΰί 6ΐιιιη (1ίε(3 3ηη3 ροδδίά6ηΙ, δΐιηυΙ ευπι 
βΗΗδΙο νίνβηΐ 3ε Γ6ρ3ΐ)υηΙ 180 • Ου3ρΓορΐ6Γ 
&(11ιοΓΐ6ΐηίηί νοδ ηιιιίυο. » 8ίηαί(ΐ6ΐη ({υί ηοδ ροδ- 
βυιιΐ ρΓ8βε6ρΐ0Γ6δ δίη{[ΐι1οδ 3άη[ΐοη6Γ6, εοιηιηίκίΐ 
.ίρδίβ, υ( δ6 ιηαίιιο 6χΗθΓ(6η1υΓ 6ΐ (Ιοε63ηΙ. ε Κο 
{3ΐηΰδ 3αΐ6ΐη νοδ, • 8ίν6 6χΙΐ0Γΐ3πιυΓ. « ΙΙΚ 3{;ηο- 

8€3(ίδ 60δ (]υί ΐ3ΐ)0Γ3η(. 1 Π6ίη(ΐ6 η6 6Χίδΐί- 

ιηβηΐ ηυο(1 ρΓ9βε6ρΐ0Γ6δ ί^δοηιιη Γ6ΐιιον6πΙ 6χ 60 
ςυοά ίρδίδ εοπ)ΐηί86Πΐ ιηυΐ03ΐη βυ1)6Γη3ΐίοη6ηοι 6( 
&(11ιθΓΐ3Γιοη6ΐη, ρΓΟίίηυδ ιη6η(ίοη6Πΐ ΓβοίΙ ρΓ»- 
οβρίοηιιη ίρδΟΓαιη. α ΕΙ ηυί ρπβΒδαηΙ νο1)ίδ. • 
Ν3ΐη δι ίΙΙοβ ηυί 3ριιά 1ιοπιίη6δ ροΐ6ΐιΐ6δ ρΓ»βυη1, 
οιηηί 4ί|[η&πιυΓ 1)οηοΓ6, ιηα1(ο ιηβκίβ οροΓΐ6( δ3- 
οβΓάοίβδ ίη ΙιοηοΓ6 ΙΐλΙ)6Γ6 φά αριιά 06υιη ρπΒβυηΙ, « Δώ παραχαλεΤτε αλλήλους. » Έττειδ^ γαρ 
Ισχύουσιν οΐ διδάσχαλοι πρ^ς τί^ν τών απάντων νου- 
Οεσίχν, χαΐ έαυτοΤς τ6 παραΤνεΤν χαΐ διδάσχειν 
χυτούς επιτρέπει. € *Ερωτώμεν δέ υμάς, » οίον πα- 
ραχαλουμεν. « Εΐδέναι τους χοπιώντας. » Εΐτα ΐνα 
μη νομίσωσιν ^ποχεχινηχέναι αυτών τους διδασχά- 
λους δια τοΰ έπιτρέψαι αύτοΤς την αλλήλων οίχοδο- 
μην χα^ παράχλησιν, ευθέως τών διδασχάλων αυτών 
μνήμην έποιήσατο. « Και προϊσταμένους υμών. • Εΐ 
γαρ τους £πι ανθρώπων δυνατών προοΤσταμένους 
πάσης άξιοΰμεν τιμής, πολλψ μάλλον δεΤ τους 
Ι^ΐΛς^ οΊ πρύς τ^ν θε^ν προΐστανται, "οθεν φησίν • 
4 *Εν Κυρίφ, » τουτέστι, χατα Κύριον προϊσταμέ- 
νους, ^γουν έπι τοΰ Κ;^ρίου προϊσταμένους, ε ΚαΙ 101 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΜ8Τ. ι ΑΒ ΤΗΕ88ΑΙ^. ίοα ήγεΤσθαι αυτούς. » ΚαΧ ήγβΤα6«ι α•ατου< έν άγάπι;^ Α ϋΐκΐβ &ίΙ: ι Ουϊ ίπ Οοίπίηο, > ΙΐΟΟ ββΐ, δβθυη(1υΐη 
τΓ| υμών 6^&(λειν (ΐναι, τουτέστιν, ί^γεΤβθβι αυτούς 
άςιους του άγαπασθχι, χ%\ ου μιχρώς, άλλ* « υπερ- 
εχΐεεριααου. » Οολλη οΙ 1^ έπίτααις, του ΟπΙρ, χαΐ 
του έχ. ι Δια τ^ έργον αυτών, ■ φηνίν, δ έπιτελοΟσιν 
ε'.ς ΰμάζ. Βαπτίσματος γαρ καΐ διδαχής χαΐ γνώ- 
9•ως χαι μυατηρίων μετοχής ούτοι ύμΤν εΐαι πρό- 
ξενοι, β Είρηνευετε έν έαυτοΤς. • Ορ?ς δπω; οίδεν 
εχ6ρζς πρ^ς τους διδααχάλους τιχτομένας ^ '£ξ ων 
γαρ τα 9αΰλα έλέγχουσι, χαΐ των χαχων άπείργουσι, 
μισούνται, χαίτοι άγαπάσθαι 6<ρε{λοντες. 

Ιΐ2ΐ)6ΐβ ίο νο1)ί8ίρ$ί8. > Υί(ΐ63 ηυοά οογβΓΪι ίηίιηίοί(ί8ΐ8 οΗγϊ βΓ^α ρΓβΒοβρΙΟΓββ ? Είβηίιη ({υοηί&ηι 6& 
φιχ ρτΆΐΆ 5υηΙ αΓριαϋΙ^ ιη&ίοδςαο οοβΓοβηΙ, οάίο Ιι&ΒβηΙοΓ ευιη αιηαΓί (ΐ6ΐ)βΓ6ηΙ. 

« Παραχαλοΰμεν δέ υμάς, αδελφοί, νουθετείτε \, ϋ-ί^. 01»86€Ρ0 αηΐβτη Ό0$^ (ταΙΤβΒ^ ΤΛΟΠΟΐβ 

τους &τάxτσ^ς, παρζμυθεΤσθε τους δλιγοψύχους, ίηθΓάίηαίθ8.€θη$θΐ€ηΐίη% ρη8%ΙΙαηίΜ€$^ ΟρίΙϋΙβίηϊ' 
άντέχεσθε των ασθενών, μαχροθυμεΤτε προς ηί ίηβΓίΠίβ, ραΙί6ηίβ8 6$ίθΐ6 €Γρα Οίηη€8. ΥίάβΙβ 
πίτ^τχς, ^ατε μη τις χαχ^ν άντΙ χαχου τινι άποδψ, ^ ηβ ςηϋί ηΐαίπηΐ ρΓΟ ΐπαίο ϋηίρίατη ΓβάάαΙ^ 86ά Οοιηίοπιη, &ίν6$υΙι Οοηαίηο ρΓβΒδυηΙ. ι ΕΐβχίβΙί- 
πΐΑΐβ ίΙΙο8. ■ Ει (1υο&ϋ$ ίΙΙοδ ίη οΐι&ηίαΐβ νβδίΓα 
(Ι''Ι)6Γ6 6886 *. Ιιοο 68ΐ, (ΙϋπΙβ ιρδοδ (ϋ|[ηοδ6886 ηυί 
άϋίκαυΙοΓ : η6(ΐυ6 ϊ(1 βχί^υο ιηο(1ο, 86(1 ν6ΐΐΓΐη6ηΐ6Γ 
δυρΓΑ ιηο(1ϋπι. Μ3ςη&6δΐ3ΐιΐ6ΐηίηΙβηδίοίη(ΙίΰΙίοη6 

υπερεχπερισσοΰ ρΓ0ρ(6Γ {βΠΐίη&ΐη ΟΟΠΟρΟδίΐΐοΏβΐη, 

ηβιηρθ ρΓοροδίΙίοηβιη άπέρ βΐ έχ. 9 ΡΓορΙ(•Γ ορυδ 
ίΙΙοΓυιη, • (]αο(1 ρΓβββΙαηΙ βτξΛ νοδ δίηυιϋβηι Ηί 
νοΗί» ΰοηΓ6Γυη( Ηαρίίδίηυπι 61 (ΙοείΓίηαιη, 8εί6η- 
(ί&ιτ)(ΐιΐ6 30 ιτι^δΐ6Π0Γυιη ρ3Γΐ!είρ3ΐίοη6πι. «Ραε6ΐιι άλλα πάντοτε τ^ άγαθον διώχετε, χαι εΙς αλλήλους χχ^ 
εΐ; -πάννας. » 

' νταΰθι πρ^ τους διδασχάλους αποτείνεται, Νου- 
6ε:ε':τε φησ(. Μη άπ^ αυθαδείας έπιπλήττετε, άλλα 
μετά τιρ^ότητος νουθετείτε. Έτκειδη γαρ ούτοι δι- 
εστραμμένοι είσι, πλεΐον αυτούς ή έπιπλη'.ις άγριοΤ. 
*Ατάχτους δε φησι τους παρά την τάςιν την 6π^ 
θεοΰ ^ισθεΤσαν πράττοντας. • ΠζραμυθεΤτε τους 
δλιγοψύχσ^ς. » Όλιγόψυχός έστιν ό ^:^μος χαί 
άνα^εεπτωχως, χαΐ μη φέρων ^ορί^* {^ θλ(ψιν η 
πειρασμών υπέρ Χριστσΰ. Τους ουν τοιούτους, ώ; 
λχλε}.υμένους χαραμυθεΤσΟε. » *ΑντέχεσΟε τΐίν άβθε- 
νουντων. » *ΑντιποιεΤο6ε, υποστηρίζετε. *Ασ6ενεΤς 
δέ φηστ τους περί την π(στιν τοιούτους. θ3τε γαρ 8$ηιρ6ν ^νοά ϋοηηιη €8ί 8β€ΐ€ίηίη%, Ιητη €Τρα νο8 
%ηυ:€βηι^ Ιηηι βτρα οϊηη€8. 

Ηίο αά ρΓδβεθρΐ0Γ68 δβηηοηβιη (ϋΓί^ίΙ. Μοη6ΐ6, 
ίηηαίΐ. Νβ ρ6Γνίεα€ί(6Γ ο1)]αΓ£;β(ί8, 86(1 ουπι ιηαη- 
8υ6(υ(ϋη6£ί(1πίΐοη6ΐ6 Ν&ηι ςυοηίβιη Ηί ρ6Γν6Γ8ί δαηΐ, 
οΗ]υΓ£;»Ιίο ΓβΓοείοΓβδ ίρδΟδ Γ6(Ι()6Γ6ΐ. ΙηοΓύίααΙοδ 
Αα(6ΐη (ΙίείΙ 60δ ηυί ΓαείυηΙ ρηβ(6Γ 0Γ(1ίη6πι & Οβο 
(!6βηί(υ[η. «Οοηδοΐ6]Ώίοίραδί1ΐ3ηίπίΐ6δ.ι> ΡυδϋΙ&ηί- 
ιηίδ 68ΐ δ6^ηί8 6( Ιαη^υίοΙυδ, ηοη Γ6Γ6ηδ ^η^υ^^»ηη 
Αϋΐ &ηΐίεΙίοη6ΐη δβυ ρ6Γδ6ευΙίοη6πι ρΓΟ ΟΗπδΙο. 
Ταΐ68 ίΐαςυβ Ιβηηυβιη άίδδοΐυΐοδ εοηδοΐβιηίηί. 
« Ορί1υΐ6πιίαϋη6Γπιοδ•» ΑΙΤβοΙϊ δίΐίδ, οοηβηη&ΐ6• 
Ιηβηηοδ 3υΐ6ΐη δίν6 ίΐΏΗ6εί1ΐ6δ άίοίΐ βοδςυί Ηυ]υδ- 
τηοάί δυηΐ είΓοα ύάβια. 181 Ν6ηυβ 6ηίιη Ηθδ(ΐ6δ- τούτων χαταφρονεΤν χρ^ ως χζΐ άλλαχου φησι ' ρΐε6Γ6 οροΓίβΙ : ()α6ηΐ3(1ΐηθ(ΙαΠ) 6ΐί&ΐη αΙΪΗί &ίΙ : • Τον δέ άσθενουντα τ^ πίστει, προσλαμοάνεσθε. • 
— 1 ΗαχρϋθυμεΤτε προς πάντας. • Τούτο γαρ μά- 
λιστα άρμόδιον διδασχάλφ, τ6 μαχροθυμεΤν. Τούτο 
και τους άχαμτεεΤς χάμπτειν π•<ρυχε. ■ Μή τις χαχον 
άντι χαχοΰ• » £ΐ δε χαχ^ν άντΙ χαχου ουχ άποδοτέον, 
τ{ πάθωμεν οΐ χατα άντΙ αγαθών αποδίδοντες ν 

*Αλλα πάντοτε τό αγαθόν διώχετε. § Ούτε γαρ 
άρχεΤ, ΦησΙ, τ2» μ^ άποδοΰναι χαχον τψ χαχφ, άλλα 
χρη χαΐ αγαθόν αύτ2>ν άμείβεσθαι. ΤοΟτο γαρ τδ 
διώκειν το αγαθών. Το δε διώχειν, πολλής σπουδής 
εις τ^ τα αγαθά πραττειν, Ιμφασιν Ιχει. « Καΐ εΙς 
αλλήλους. • Αλλήλους μέν, τους αδελφούς λέγει. 
Τψ δΙ πάντας εΙπεΤν, χαΐ τους απίστου; συμπερι- 
έλαβε. 

• Οάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε 
έν παντί εύχαριστεΤτε. ΤοΟτο γάρ θέλημα θεού 
^ Χριστψ *Ιησου βίς ν^^• ^^ Πνεύμα ;Λη σβέν- 
νυτε, προφητείας μη έξαυθενεΐτε, πάντα δοχιμάζετε, 
χαΐ το χαλον χατέχετε, άπο πάντες είδους πονηρού 
άπ&χεσθε. 

Πάντοτε χαίρετε, χαν <1ς πειρασμούς, φησί, χάν 
εις λύπας έμπέσητε. Των γάρ νουν Ιχοντι, πάντα 
ταΰτα χαράς χαΐ στεφάνων γίνεται πρόξενα. Τ^ δΙ 
χαίρειν, φησίν, έπΙ πασιν, άπο του άει εΰχεσΟχι 
χατορθωθείη. β *£ν πάντί ευχαριστείτε. » *£ν παντί, 
τουτέστι, χαΐ έπ) τοΤς δοχοΟσιν ένάντίοις χαΐ παρά 

Π Βοιη. XIV, 1 . «Ευιη (]ΐιί Γκίβ ίηΓίΓπια^ 6δΙ&88υιηίΐ6 ΐ7.ι_ιΡαΐίβη- 
168 6δ(ϋΐ6 6Γ^2 οιηη68.»Μ3ΐυ Ηοε ρΓδΒε6ρΐ0ΓΪ ΠΙΑχί- 
ιη6 ηυ&(ΐΓ&1 ιιΐ Ιοη^αηίιηίδ δίΙ.Ηοο 6ΐίαπίΐ ίη&6χίΗίΐ6δ 
ηαΐυιη 68ΐθ6ε(6Γ6.αΝ6(]αίδΐη&Ιαιη ρπο πι&Ιο.•0αο(1 
81 ιη&ίαιη ρρο ιη^Ιο ηοη6δΐΓ6ρβη(]βη(Ιυιη, ηυί(1η3ΐιι 
ρ&1ί6ΐηυΓ ςυί 6ΐίαΓη ρΓο Ηοηίδ ιτι&Ια Γ6(1(1ίπιυ8? 
• 86(1 δ6ΐηρ6Γ ηυοά Ηοηυιη 6δΙ δ6εΐ6Πΐίηί.ιι Ν6<ιυ6 
6ηΐιη δϋΐίδ 6δ(, ίη(ΐυίκ, ηοη γ6ιΙ(16Γ6 πι&Ιυπι ρΓο 
πιαΙο, δβά οροΓίβΙ Ηοηα ηυοςυβ νβρβηάβτβ. Ναιη 
Ηοο 6δΙ δ6εΐ3Γί ςυοά Ηοηυηι 68ΐ. Ουοά αυΐβπίΐ (ΙίείΙ, 

διώχειν ί(1 βδΐ, 86εΐ3Γΐ 8ίν6 ρΐΤ864υί, ΐύΛ^ΏΙ οοηΕ- 

(αδ 3(1 Ηοη3 ρβΓ3κβη(1& 6ίηρΗ8δίπ) ΗβΗβΙ. « Τυπι 
νοδ ίιινίε6πι. » ΡΓ3ΐΓ6β ρ6Γ Ηοο (Ι6δί£[η3ΐ. Οίεβηάο 

^ν6Γ0 ΟΠίηβδ, 6ΐί3Πλ ίηβ^βίβδ οοπιρίβχιΐδ 68ΐ. 

γ, 16-22. 8€ίηρ€Γ ςαηάβΐβ, ίηάβ8ίηβηί€Γ οταίβ^ 
ίη 0ίηηίύη8 αρϋβ. Ηοο ΰηΐ/η β8ΐ νοΙηηΐα8 Όείρβτ 
ΟΙΐΓύΙίΐίη Ιβ8ητη βτρα όο8. ΞρίΗίηνη ηβ βΧΒΗη- 
φιαΐί8^ ρΓορΗβΙία8 ηβ αΒρβΓηβτηίηί. Οιηιιια ρΓο^α- 
ίβ^ 9Ηθά ύοηηηι β8ί ίβηβίβ. Αύ οιηηί 8ρ€(ή$ ιηαΐι 
αύΒϋηβΙΰ. 

δ6Π)ρ6Γ, ίηςυίΐ, ^30(1616, δίνβ ίη ΐ6η(3ΐίοη6δ δίνβ 
ίη πΐ(£Γ0Γ6δ ίηεί(ΐ6η1ίδ. 8ί(ΐυί(ΐ6πι οοΓ(ΐ3(ο ΗβΒΟοπι- 
ηί3 Κ3α(1ίυηι δ6η ρ3ΐιη3Π) εοηείΐίβηΐ. 63υά6η(1υπι 
3υ(6πι (ϋεί( ίη οπιηίϋαδ ορίβηάο δβπιρβΓ βΐίηυίά 

6|;Γ6|;ίυΠ1 ΡΓ8Β8(ηΓ6. € ΙΐΙ ΟΠίηίΗϋδ |;Γ3ΐί38 Α^ίΙβ. » 

Ηο€ 6δ(, ίη Ηίδ (ΐηοι^αβ ΓβΗαβ ηυ» οοηΐΓ&τί» νί- 103, (ΕΟυΜΕ^ΙΙ ΤΗίαΟ^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 104 (ΙβηΙΟΓ 6( ρΓΦ(6Γ 80θρΐΐηΐ. ΟηΪΑ βηίΐη αά ίά (ΐυοά^ 9Χθπον πραγμανι. πάντα '^αρ προς τ6 συμ«ρέρον υΐίΐβ 68ΐ ΓαοίΐΟβυδ,ηυ&ηηυαπ) ηο8 άίδρβηΒαΙίοηβιη 
0)α$ ί^ηοΓβιηυδ. « ΗβΒο οηίιτι οδΐ νυ1υηΙ&8 Οβί, • 
υΐ |[Γ&Κί δί1ί8 6Γςα βυιη ςυί 86πιρ6Γ ΙιβηβΓιείΑ ι Γ9Β- 
8ΐΑ(. « ΡβΓ ΟΗπδΙυηι Ιβδοίπ. • Ναπι έν, \ά 68ΐ, ίη, 
€&ρί1υΓ ρΓΟ $ιά, 1(1 6δΙ, ρβΓ. Ιρ56 η&ΐΕςιιβ Ιιαηο Αβ- 
Αι{ δ&ρίβηΙίΕΐη. • 8ρίη1ϋηι ηβ βχδ1ίηξυ3ΐίδ.» Οαο- 
ηίβπ) βηίιη ρπβββηδ νίΐα ίη Ιβηβ^πδ ρβΓαςίΙυΓ, 
άβάη ηοΙ)ΐ3 Οβυδ ΙυοβΓηαιη δαηοΐί δρίπΐυδ, ςυοβ 
τηβηΐβιη ηοδίΓ&ιη ίΐΐυηιιηβΐ. Ηαηο ίςίΙιΐΓ δρίηΐυδ 
£[Γ3ΐίαιη ηβ βχδΐίηκυαίίδ, 3ίΙ,(ΐυ6ΐη3(1π]0(]υπι Γβοβ- 
ΓϋηΙ ςυίηηιιβ νίΓ^ίηβδ ^8. Εχδΐίη^υίΐ αυΐεπ) ϊΙΙ&ιη 
Γ6(1(1ίΙ(}υ6 ίηβΠιεΑϋβπ) ίπιρυπα νί(& βΐ βχρβΓδ 1)6ηί- 
(:ηί(3ΐίδ. — ΑηΙ Ηοβ ηιοάο. Εγ&οΙ &ραά ίρδοδ ρΓο- 
ρΙ)6ΐ26 30 ρ56υ(1ορΓορ1ιβΐ8Β, δ6(1 ηυϊδηβπι νβΓυδ βδ- 
86(, 3ηΐ6 Γβί ονβηΐυηι ίηοβΓίαηι 6Γ3(. Οαοηί3ΐη 6γ 
ΐ;ο ηοη ηον6Γ3η( Γ3Ι8Ο8, Ιββοπιηβδ άβίηεβρδ πιίχ- ποιεΤ δ Θβ6ς, χαν ^(ΐεΤς άγνοΟμεν α*!ιτοΰ τας οίχονο- 
μ{χς. « ΤοΟτο γαρ, φησί βέλη μ ζ θεοΟ, ■ τ^ ευχάρι- 
στους εΤναι προς τδν άει εύεργετουντζ. « Έν Χρι- 
στψ 'ίησοΟ, • Οΐον δια Χρίστου Ίησοΰ. Αυτ^ς γαρ 
τχύτην έδ(δαξε την φιλοσοφίαν • Τδ Πνεΰμα μη 
σβέννυτε. » *£πειδη γαρ 6 παρών β{ος έν σχ($τει δια- 
πορεύεται, εοωπεν ήμΤν ό θε^ς την λαμπάδα του 
άγ(ου Πνεύματος φωτ(ζουσαν ^μων τ^ {^γεμονιχ($ν• 
Ταύτην ούν, φησ), την χα'ρΐ; του Πνεύματος μη 
σβέννυτε ως αΐ πέντε παρθένοι. Σβέννυσι δΐ αυτήν 
χαΐ άνενέργητον ποιεΤ ακάθαρτος β(ος χαΐ άνελεημο- 
σύνη • Π ο5τως.• • Πσαν πζρ* αύτοΤς προφηται χζι 
ψευδοπροφηται, άλλα τίς ο αληθές πρ6 Ιχβάσεως 
άδηλος ^^ν. Έπεί ούν ουχ ^δεισζν τους ψευδεΤς, πάν- 
τες λοιπόν μίγδην άνεστρέφοντο. Φησιν ουν, Τ^ 
Πνεΰμα μη σβέννυτε, τουτέστι, το χάρισμα μη έχ- !ίπ) 0θηνβΓ83ΐ)3η1υΓ. Αί( βΤ%0 : 8ρίπ1υπΐ η6 βΧδϋη- "^ φράσσετε χαΐ χωλύετε τφ άποστρέφεσθχι χαΐ μιί^ έφν §η3ΐί8 : Ηοο β^ι, άοιηιιιη ηβ βχρπηίΑΐίδ βΐ ρΓοΙιί- 
Ι)β3ΐί8, 3ν6Γΐ6η(]ο βΐ ηοη δ^η6η^ο Ιοηαί.^ ΡΓορΙιβ- 
1138 ηβ 3δρ6Γηβιηίηί.« ΟίοΙιιπι βδίβηίπι (|υοάοεο3- 
δίοηβ ρδβυάορΓορΙιβΙβΓυηι, βΙΐΗΓη νβΓΟδ εοηίβηιηβ- 
1)3ηΙ. « 0ΐΏηί3 ρΓυ1)3(θ. » Ουί(Ι ϊ^ίΙυΓ Γ3εί6ΐηαδ 
ρΓορΙβΓ ρδβυϋο ρΓορ1ΐ6ΐ3δ? Ουί(Ι? οηιηί3 ρΓοΙ)3ΐβ, 
6ΐ ηυοά Βοηυιη βδΐ, Ιιοο βδΐ, νβΓΟδ ρΓορΙΐ6ΐ38 Ιβηβ- 
1β, βΐ ίη ρΓβΙίο )ΐ3ύβ(ο(6. € ΑΙ) οππηί δρβείβ ιηβΐί 
858ΐίηβΙβ. > ΡοΙβδΙ (ΐϋίάβπι ]υχΐ3 εοηδβηυβηΐίαπι 
3(1 ρδ6υ(1ορΓορΙιβΐ38 βΐίαηη Ηοε 3ρΐ3ΓΪ, ροΐβδί 3α- 
Ιβιη β( 3(1 ρ6εε3(α. 

ΟΑΡϋΤ VII. 

ΡπΰαίίΟ ά$ ίαηοΗβΰαϋοΜ ί/ητϋνΜ €ί αηνηω Η οον- 

ροη8, 

Τ, 23-28. ΙρΒβ αηίβτη Βευί ρανίΒ 8αηοΗ^αίνο$^ 
Μο$ : €ί ίηίερβτ ν€$ί6ί' εριηίηε βΐ αηιτηα βΐ €θτρ\ι$^ 
ηιοάο ίΐΎβρηΗβη^ίϋα^ ίη αάνβηίη Οοτηνή ηοΒίή 
^^9η ΟΗη$Η ΒβτνεΙην. ¥%ά6ΐ%$ αΐ^ηί υοΰανΗ νοβ 
ηηί ίάβτη ββοίβΐ. ΕναΙνα^ οναίβρτο ηοΐη». ΞαΙη- 
ίαί6 (ΓαΙτβ$ οίηη€5 οηπι ο$οηΙο $αηοΐο. Αά)ητονο$ 
ρβΓ Βοτηιηηηι, ηί ΙβραΙην Ηλο ΕρίΒίοΙα οτηηϋηΒ 
$αη€α$ (να1τ%1ηί8, βναΐία Βοτηνιί ηο$ΙΗ ^^9Η 
ΟΗή$Η $Η νοΙ>ϊ8αίηι. Αιηβη. 

Ρθ8ΐ 3(1πιοηί1θηίΐ ρΓβεβΙΟΓ, υ( βχ οπιηΙ ριτίβ 
8βειιηΐ3ΐβιη 1ΐ3ΐ)63η(. « ΤοΙοδ. » Ηοε βδΐ, ίηΐ6{;Γ08 λαλεΤν. § Προφητείας μη έξουθενεΤτε. » Ειρητζι γαρ 
δτι προφάσει τών ψευδοπροφητών, χαΐ τους άληΟεΤς 
διέπτυον. • Πάντα δοχιμάζετε. » Ίί ουν ποι/^σομεν, 
φησΙ, δια τους ψευδοπροφήτζς * Ύΐ ^ Πάντα δοχιμά- 
ζετε, χαΐ το χζλ^ν, τουτέστι, τους αληθείς προφήτας 
χαταχετε, χαι περί πολλού χοιεΤσΟε. € Άπδ πζντ^ 
ειδου; πονηρού άπέχεσθε. » Δύναται μέν χατά τ^ 
άχ<$λουθον, χζΐ εις τους ψευδοπροφήτας τοΰτο νοη- 
θήναι, δύναται δέ χαι εΙς αμαρτήματα. ΚΕΦΑΛ. Ζ\ 

α £^χ^ ^ερι αγιασμού πνεύματος χαΐ ψυχής χχΐ 

σώματος. > 

« Αύτδς δΐ 6 Θεδς της εΙρήνης, άγιάσαι δμας 
όλοτελεΤς, χαΐ δλόχληρον 6μών το πνεΰμα χαΐ 
ή ψυχή χαΐ τ6 σώμα άμέμπτως έν τ^ παρουσ(^ 
του Κυρίου 6μών *Ιησού Χρίστου τηρηθείη. 
Πιστές & χαλών 6μας δς χαΐ ποιήσει. Αδελφοί. 
προσεύχεσΟε περί ημών. *Ασπάσασ6ε τους αδελ- 
φούς πάντας έν φιλήματψ άγ(φ• *Ορχ{ζω δέ υμάς 
δια τ6ν Κύριον, άναγνοΜθηναι την *Επιστολήν πάσι 
τοΤς άγίοις άδελγοΤς. *Η χάρις τοΰ Κυρίου ημών 
*Ιησοΰ Χγεστοΰ μεθ' 6μών. *Αμήν• » 

Μετά την συμβουλην έπεύχεται αύτοΤς, ΐν^κ 
έξ έχατέρου τλ ασφαλές Ιχωσιν, ε *θλοτελεΤς. β 6ΐ ρβΓ ΟΠίηίβ. € 8ρίη(ΐΙ8 β( 3ηίπΐ3.» 8ρίηΙθΠ1 (ίίείΚ ο Τουτέστιν, 8λους, δι* δλων. « Τ6 πνεΰμα χαΐ ή ψυχή• μ ίρδυπι δρίΗΐυιη 83ηε(υηι δίνβ |;Γ3ΐί3Πΐ (]υ8Β 3ΐ) βο 
68!, ηυβπι ίρ8ϋ8 8βΓν3π ρΓ6ε3(υΓ. Ναπι δί8ρ1βη(1β3ΐ 
ία ηο1)ί8 βΐ ρβηη3ηβ3( 3ρυά ηοδ, δ3ΐνί βηπιυδ : 
ηίδί βηίπι ίΠιιπι ρΓ3νί8 3ε(ίοηίΙ)υ8 βχ8ΐίηχβηπιυ8, 
^ηx1& ρηοΓβηι 8υρΓ3ρο8ίΐ3πι βηβιταϋοηβιη, ({0301 
ρηυβ δεήρδίπιυδ, 56Γν3ΐυΓ ηοΙ)ί8 βΐ ουδΙοιΙίΙαΓ, 
Ιυ€ί(ΐ38 3εεβη(1β8 ηοδΐΓ38 Ι3πιρ3(1β8. Ουο(1 3υΐ6πι 
ΑΐΙ : Ηο(1ο ΪΓΓβρΓβΗβηδί^ιΙί, ροΐβδί ςυί(1βπι β( 3ά 
βρΙΗΐυηι 3ρ(3η, υΐ ΐΙΙυπι ίηεαΙρ3ΐιιπι βΐ ίπιη[ΐ3ευΐ3- 
Ιηοι 86Γνβπ)υ8. ΡοΙβδΙ 3υ1βπι ηη3χίΓηβ 3(1 3ηίπΐ3Π[ΐ 
βΐ εοΓροδ ΓβΓβιτί : 185 βί βηίαι δρίπίοδ α ηοΙ)ί8 

δβΓνβΙΟΓ, ΙίΦΟ βΓυηΙ ίΓΓβρΓβ1ΐ6η8ί1)ί1ί&. ε ΡίάβΙίδ βδΐ 
*β ΜαΗ. XXV, 1 86(1(1. Τ6 πνεΰμα φησι αυτ^ τ^ άγιον Πνεΰμα, ^γουν τήν 
άπ' αύτοΰ χάριν, δπερ αύτοΤς τηρηθήναι έττεύχεται. 
Έάν γαρ λάμπίβ έν ήμΤν χαΐ έιημένΐ|ΐ ήμΤν σωθη- 
σ({μεθα. Εΐ γαρ μη σβέσωμεν αύτ6 πονηραΤς πρά- 
ξεσι, χατα τ^ν άνω πρότην έςήγησιν, ην προεγρά- 
ψζμεν, τηρεΤται ήμΤν χαι φυλάττεται, φιιδύας άνά« 
μτων τας ημετέρας λαμπάδας. Τ6 δΐ, *Αμέμπτως^ 
δύναται μην χαΐ έπΙ τοΰ πνεύματος άφμοβΟηναι, ^νχ 
αμεμπτον χαΐ άχηλίδωτον αύτ6 φυλάςωμεν * δύναται 
δέ μάλιστα έπΙ ψυχής χαΐ σώματος* Τοΰ γαρ Πνεύ« 
ματος πζρ* ήμΤν σωζόμενου, τζΰτζ Ιστζι αμεμπτα. 
• Πιστές, 6 χαλών 6μ$ς. » Ορα ταπεινοφροσύνη ν. 108 ΟΟΜΙίΚΝΤ. ΙΝ ΧΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕββΑΙ.. ΙΜ *Ειχ<ι^ Ιιτηύζατο α&κοΧς^ ψ^9\ ' Μ^ νομίσητβ βτι έχ Α 
τών Ιμων <^χ»ν 9ωθή9&σ6€, άλλί έχ της του χαλέ- 
9βντος &γ«θ(ι)9ύνης θκου. Εΐ γαμ βίς σωτηρ^αν έχά- 
λεη, ΐΓίοτλς ^ έστι^ τουτέστιν, άληθί^ς, πάντως 
«οιήοΕί χατβ τλ θέλημα αύτου χαΐ σώσιι. « *Ό χαΐ 
ΐΕΜήηι. > *£ο* φ έχάλ(7ε, φησίν, ΙπΙ σωτηρ(ςρ δέ 
£χάλε9£ν• • Ά&λφοΙ, ιφοσεύχεαββ ιηρΐ ι^ιμών• » *Όρα 
τηαιν^ίτητα, βΐ Παύλος Ι3βΤτο της τούτων ε6χης• 
• Άσκάσαβίί^ τοι>ς αδελφούς, ι 'Επειδή γ^ α^λς 
Ιααη ο6χ ^^νατο δια 9τ<$ματος χαΐ του ΙνΟεν &9πά- 
ηβΟχι φιλι(ματος, δι* έτερον αυτούς ίβιτάσαοθαι 
βοϋλεται. ε *Εν ^ιλήματι &γ£ψ, » «ρηνίν * 2νι γάρ χαΐ 
δολερών, 6ς τ^ του *1ούδα• ε *Ορχ(ζω υμάς. » Λι^ 
τούτο 6ρχ(ζει, ΐνα χαν αύτοΰ χαταφρονήσωσι, δι3ί 
γοΰν ^τ6ν βρχον| πράξωσι τ6 ^Οέν. • Άναγνωσθη- ^ 
«ζι την 'Ειηστολ-ήν• » Τοΰτο π^ου μάλλον^ ^ διδα- 
βχαλίας χάριν, 7να χάχιίνοις ώ 'κροσδιαλεγ({μενος, 
«ησίν. < *Η χβ^ρις του Κερίου ^μων. » Οπου δε 
χέρις Χρίστου, πάντα τί άγαΟά παρομαρτεΤ• 

ε τέλος, συν θεφ^ της πρλς βεσσαλονιχεΤς 
πρώτης *£πιστολης• § 

*£<ρρά(ρη ^ι^^ * Αθηνών• φΐί νοοΑτίΙ Υ08. 9 Υϋβ &ηίιηί ιηοΑοβΰ&ιη. Οαο* 
ηί&ιη ρΓο 618 ογ&τθγ&Ι, ύί : Νο βχίβϋιηβΐί• ςικχΐ 
ιηβίδ ρΓ6οί1>υ8 8&1?6ππιιί| ββά 6Χ 6^α8 1)οηί(&ΐ6 ςαί 
το€&τϋ Υ08. Ναιη βί «ά β&ΐαίβω νοοανϋ, βΐ βάβϋι 
6$(, ίά 68ΐ, Τ6ΓΑΧ, οιοπίοο ί&οίβΙ ]αχ(Α ΥοΙαιιΜβπι 
8υ&ιη 6ΐ 8Αΐν&Ι)ί(. « Οαί ίάβιη βίΒείβΙ : • Αά ςιιοά 
γί(ΐ6ΐίθ6ΐ νοο&νΚ^ αά βαΐυΐβιη αιιΐβιη νοεανϋ. ε Ρτ&• 
1Γ68, ΟΓΑΐβ ρΓο 001)18.1 Υίάβ &ηίιχ)ί ΙιιιχηϋίΙ&Ιβιη| βί 
Ρ&υ1ο8 Ιιοηιιη ^Λ9ί οΓ&ϋοηβ. ε 8&1υΙ&ΐ6 £Γ&ϋΓβ8 • 
Ναπι ηυοηί&ιη ίρββ οαιη ιώ8βη8 68861 ηοη ροΐ6Γ&1 
0Γ6 ρΓ2β86η(ί 8&1αΐΑΓθ Ο8θο1ο. » (>)η(ιη{ί( 6ηίπι 6ΐ 
(1ο1θ8ΐιιη 6856 οβοϋίοιη, ςυ&ΐ6 Αιΐΐ ίρ8ίιΐ8 ^υ(1φ. 

ι Α(1]υΓ0 Υ08. ι ΡΓ0ρΐ6Γ6Α Α(]]ΐ1Γ&1, Ιΐ( 81 6ϋΑηΐ 

ίρβιιιη ά68ρίοί&η(, 8&1(6ΐη ρΓορΙβτ ]ιΐΓΑΐιΐ6η(αιη Γα- 
βίθπΐ ηυοά (ΙίοΙαπι 68(. § ΙΙΙΐ62&ΙιΐΓ ϊιχο ΕρίβΙοΐΑ » 
Ηοο ΑΐηοΗδ τύΒ^Β 68ΐςιι&ιη άοοίτίη» ρταϋΑ : ιιΙ 
οαιη ίΙΙίβ βΐίιιιη ρο88ίιη ίΐα πιί806Γ6 86ηηοη68. « 6γα- 
ΙΐΑ Οοιηίηί ηοβΙτί Ϊ68α ΟΐΓί8ϋ• • ϋϋί Ααΐ6ΐη ΟιιΪ8ΐι 
ρτΑϋα 68ΐ, 1)οη& οιηηίΑ οοπιίΙ&ηΙιΐΓ. 

ΪΙηίΛ^ άίνΐηο [άυεηίβ αηχίΐίο, ρΗοη$ αά ΓΑ^ιια- 

Ιοηίθ€η»ε$ ΕρίΒίοΙω. 
8οηρ(& 68ΐ α1) Αΰιβηίβ. ΪΠΟΘΕΣΙΣ 

ΠΡ02 θεσσαλονικείς δεϊτερας εριττολης ΑΚΟϋΜΕΝΤυΜ 

ΡΟδΤΕΒΙΟΚΙδ £ΡΙδΤΟΙ<^: Αϋ ΤΗΕδδΑΙΧ)ΝΙ0ΕΝ8Ε8 Τ«&την Ιπιστέλλει άπ^ *Ρώμης• *Η δέ πρ(!φασις< 
της 'Κπιστολης αυτή • Τινές άπδ θεσσαλονίκης 
&ργοΙ χαΐ ^αχτοι περιερχ<{μενοι, τους άδελ<ροΰς 
6^ιρπαζον, ώς ^δη της παρουσίας του Κυρίου έν- 
στάση<• ^Ητεάτων δέ τους &χούοντας ώς του Απο• 
«τΰου τοβΰτο• δηλούντος, χαΐ &πδ πνεύματος &χού- 
στντες. Τοώτα τοίνυν μαθών & *Απ<$στολος, γράφει 
τί^ν Έπΐ0τολην• ΚαΙ πρώτον μέν άττοδέχεται την 
^ίίστιν αυτών α6ζάνουσαν. ΚαΙ 8τι έν α^οΤς έχαυ- 
χατο, τ^ θλίψεις γενναίως 6ποφέρουσι διά τ^ν Χρι- 
όταν. ΚαΙ παραμϋθεΤται δέ αύτο6ς ώς ϊσομένη^ 
αδιχίας πάρα του θεού, χατά των αΰτους άδιχούν- 
των. Επειτα περί της παρουσίας τοΟ Σωτηρος δι- 
οάσχει μηδενΐ αύτους πειθεσθαι, μήτε θροείσθαι 
αυτο^, μήτε δι2^ πνεύματος, μήτε ώς α^οΟ γρά- 
φοντος, μηδ* δλως νομίζει ν ^ίδη παρεΤναι αυτήν. 
Μη γαρ πράτερον Ισεσθαι αυτήν, έαν μ*^ ή άποστα- 
είζ πρώτον Ιλθΐ[|, χαΐ μετά ταύτην 6 *Αντίχριστος, 
6 11^ της ίπωλείας ο5 τ^ν παρουσίαν λν σημείοις 

Ρατβοι.. Οβ. ΟΧΙΧ. 1 84 Ηαηο &1) ιιγΙ)6 Κοποα 8οηΙ)ί( ΕβΙ Αυΐβιη Ιιοο 
Ερί8ΐοΐ8ΒΑΐ|[υιη6η(αιη:0υί(ΐΑΐη6Τ1ΐ6888ΐοηί€ΑθΙίθ8ί 
ΑΟ ίηοΓάίπΑϋ οίΓουιη6αηάο 8υ1)ν6Γΐ6ΐ>3ηΙ ίΓΑΐΓ68, 
ςυΑ8ί ]Αΐηίιηιηίη6ηΐ6 Οοιηίηί ΑάΥ6ηΙυ. 86<1ϋ66ΐ>ΑηΙ 
ΑηΙβιη ίΓ&(τ68, (ΑηςοΑπι Ιιοο Αρο8(ο1υ8 8ί{η!6θΑ8- 
86ΐ 6( Α βρίτίΐυ Αα(ΐ3886ηΙ• Ηίβ ίι^ίΙυΓ Αΐΐ(1ι(ί8 Αρο- 
8ΐο1υ8 8οη1>ίΙ ΕρίβΙοΐΑηι. Εΐ ρηπιυπι ςυίάβπι βάβιη 
6οηιη) γβΐυϋ Αη|;ιη6η(ΑΐΑΐη οοπιηιβηάΑΐ, 6ΐ ηηοά ίη 
ίρβίβ {ΙοιίΑΓβΙΰΓ, 60 ηυοά Α(ηίοΙίοη68 ρΓορ(6Γ 
όιήβΐυηι γίτί1ΐΐ6Γ ί6ΓΓ6η(: 608(ΐυ6 €οη8οΐΑΐαΓ, 
08ΐ6ηιΐ6η8 ΓιιΙυΓΑΠί α θ6ο υ1ΐίοη6πι α(]υ6Γ8ιι8 ίΙΙοβ 
ςηί ίρ808 ίη]υΓίΑ Α(&οί6ΐ)ΑηΙ. 06ία(ΐ6 608 (Ι6 8αΙυα- 
1θΓί8 Α(1Υ6ηΙιι άοοβηβ, ΙιοΓίΑΐυΓ η6' ουίηυΑπι ογ6- 
()Αη(,η6(ΐυ6 (υΓΐ)6η(υΓ,η6 ρΓορΐ6Γ8ρίΓϋυπι ςυί(ΐ6Πΐ, 
η6(|α6 8ί ςοί5 (ΙίοΑΐ ίρ8ΐιπ) 8εΓίρ8ί886: η6 οιηηίηο 
6ΐί8ΐίπΐ€ηΙ ίΙΙυπι ]απι Α(1ίοΓ6• Νοη οηίιη ρηυβ 
Αΐΐ6Γί(, ίηςυίΐ, ηίβί ά6ί60ΐίο ρΗπιοπι Υ6η6ηΙ, 6Ι 
ρο8ΐ ίρ8Ααι Αη1ί6ΐυτί8(υ8 Οΐίοβ ρ6π1ί(ίοηί8, €ΐι]ιιβ 
ΑάγοηΙαιη 6ηπι ΒίρύΛ 6ΐ ρΓοάί^ϋβ οιοηύΑοίέυβ Ϊ01 (ϋΟϋΜΕΝΠ ΤΒI^^^Ε ΕΡΙ860ΡΙ ί(Λ ΑΐΙαΓΟίη ββουηοίηπΐ ορβΓ&(ίθη6ΐη δαίβη» $ίρΐίβε&1. α χχΐ τέρανι ψεύ^υς χατ* ένέργειαν του Σατανά, ξςε- Ι8β Οβίηάβ 2(11ΐ0Γΐ&η8 ίρ808, ό( βίβηΐ νίΗΙί(6Γ 
&ο Ιβηβ&ηΙ ΐΓ&(1ίΙίοη68 ςυ98 &!> ίρβο βόοοίί βΓβηΐ, 
ρΓ9Β€ΪρίΙυΙηιιΙΙ&αι 1ι&1)6&ηΙ οοιηιηυοίο&ϋοηβπι ουιη 
ίηοΓ(ϋη&Ιί8, ςαίη ροϋαβ Ηίοβ 6]ίοί2ΐη(: ίηάίο&Ιβηίιη 
ουηο8θ άβζ^τβ 608 ςυι 6]υ8Πΐθ(1Ί 8υη(. Ε( υηίνβΓ- 
8]ΐ1ϋ6Γ ρΓ8ΒθίρίΙ, ιιΐ ςυί ίρ8ίυ8 86ηηοηί1)υ8 ηοη 
οΙ)(ΐβπιρ6Γ&ΥβηΙ, βιΐΓ» ΓΌη(τβ{;&(ίοη6ΐη &Ι)]ίοί&(υΓ. 
ΟβιΠΌπιςυβ ρ&οβιη ίΐΐίβ ρΓ6εαΙιΐ8 οοη€ΐα(]ί(Ερί8(ο1&ιη 
8&ΙαΙ&ϋοη6 ρΓορΓίΑ ιηαηιι βοηρία, ηυοά 8ίριαιη 
6886 8ίη2ΐι1&η]ΐη Ερί8ΐο1&πιιη 8ί{;η!&ο&νίΙ• 

ΤΗΕΟΟΟΗΕΤΙ. 
Ουοηί&ιη ίη ρηοΓ6ερ!8(οΙ&8οηρ8ί((αη(|α&ια Α(1 

ίρ808 ΟίηηίηΟ ρΓθΓ6€(ϋηΐ8 68861, 6ΐ φ1» 618 ά668- β6αι ση[Λα{νΕΐ• Είτα παραινέσας α^οΐς στ/χκιν γεν- 
ναίως χαΐ χρατεΤν τας ΐΓαραδ({αεις ας έδι^άχθησαν 
παρ* αΰτου, παραγγέλλει μη&μ(αν χοινων(αν έχειν 
μετά των άταχτων, άλλα χαΐ άποβάλλειν αύτους. 
Είναι γαρ χαΐ περιέργους χαι πλάνους έδήλωσε 
τους τοιούτους, Κα^ xαθ<$λσ^ παρήγγειλε, τ^ν μη 
ύπαχουοντα τοΤς λ($γοις αύτου, νοΰχον άποαυνάγωγον 
λίνεσθαι. ΚαΙ λοιπλν έπευξάμενος ζύτοΤς είρήνην, 
τελειοΤ την Έπιστολην, τ6ν ασπασμών τ^ Ιδί^ χειρί 
γράψας, 6περ σημεΐον είναι πάαης Επιστολής ά- 
$ήλωχεν. 

ΘΕΟΑαΡΠΤΟΓ. 
Επει^ ^ν τ^ πρώτ^ επιστολή Ιγραψεν ώς πάν- 
τως άπιΐιΐν πρ^ς αύτοι>ς, χαΐ άναπληροΰν μέλλων τά 86η(ίπΐρΐ6ΐαΓυ8,βεΐηυΙΐΑςυΦ<]&ΠΐάΠ60ΐίθηί8 8ί{;θ3, ^^'^ερήματα α^ών, χαΐ πολλά τίνα αγάπης σημαν- 060 1&ιη6η ρΓθΓ6£(ιΐ8 68( : ίά60 1ι&η€ α(1(ϋΐ Ερί8(ο<- 
1&ιη1οεο8υί &άΥ6η(υ8. Οϋοά&π(6ΐη &ά ίρ808 ηοη 8ί( 
ρΓθΓ6εΙυ8, Ιιίηο 6οη]ί6ί ρο(68ΐ. Ουπι ίη ρηθΓ6 Ερί- 
8(ο1& άβ ΐ6ηροή1)υ8 ΑάνβηΙυβ Οοπιίηί δεηΙ)6Γ6 
(1ί8(υ1ΐ886(, Ι3ηηυ&πι άβ τβ ηυ» ηίΐιίΐ ίρδίβ &&6ΓΓ61 
υΙίΙίΙ&(Ϊ8, ηυηο άβ Ιιοο 8εηΙ)ίΙ : ηοη ίά ί&€ΐυηΐ8 81 
ίρ86 ρΓθί6θ1υ8 (υί886( &ά 608. ΟΙ) Ιιαηο &υ(βπι ο&υ- 
8&Π1 8€πΙ)ϋ(ΐ6 ΐ6Π)ροΓίΙ)ΐΐ8. δ6άα6(0Γ68 ςυίά^ιη άί- 
06ΐ>&ηΙ ]&πι αά6886 &(1τ6η1υιη Οοπιίηί : ηηοά $ί ίά 
τοηιπ) 6886ΐ,01)Γί8(ιΐ8 πΐ6η(1&χ ίην6ηίΓ6ΐυΓ. Ν&ιη ίρ86 
ίη Εν3η£;6ΐϋ8 8ί{;η& 8ηί ά6άϋ&άν6η(υ8 ηυββηοηάαηι 

60ηΙίκ6Γ&η(. Οθ{^ί(υΓ 1ΐ&ηη6 6ΐ ίρ86 άί886Γ6Γ6 (16 

8ί(ηίς ψΐΒ& &ηΐ6 &(]τ6η1ηπι εοηϋηι^οηΙ, 6( άβ ΑηΙί- 
οΙιΗδΙί αάνβηΐπ, ρ6Γ οπιηίΑ άοοΙ&Γ&ηδ νβΓα 6886 
Οοπιίη! νβϋοίηίΑ. 

Ρ08ΤΕΗΙ0ΚΙ8 ΑΒ ΤΗΕ88Α10ΝΐαΕΝ8Ε8 
ΕΡΚτουΕ ΟΑΡΙΊΑ. 

1 . 18β βταϋατηίη αΰίίο άββάε ΤΗ688α1(ηι%€βη$ίηίη 

€ί οΗαήΙαίβ μ ραϋβηΗα αά ίΙΙοηιηι ΙιοηοΓβηι 

βίαβίρΜϋηιη νΐΐιοιιβιη: βΙρηοαϋορτοΐρΒο- 

πιιη ρίτβοΐίοηβ ςίοτίοεα αά €ΚΗ$ί\ ρΙοΓίαηι^ 

2. Οβ βηβ 911% βΗΐροεί ΑηΗΰΗνίίίητη τηϋΐΜάητη 
αά ίηάωοη^τη ΓβάαΓρηΐίωιβίη 9η% €Ηη$ίο ηοη 

€Γ€άΙάβΓΗη(. 

3. βταΐίαηίψη αοϋο άβ νοΰαϋοηβ. 

4. ϋί ρνο %ρ$ο ρΓ€6βηίητ βί ρτο ορβτβ ΕναηρβΙη. 

5. ΕχΗοτΙαΗο αά ΙαίονΒτη βί άβνϋαίίοηβηί οΗοίο- 
ΠΛίη αο αΐϊίο$€ άβςβηΐιηίη. 

6. ΡνβοαΗο ρτο ραοβ, 91*05 €8ΐ α Ββο. τιχα, ουχ απήλθε δέ, ταύτην προντίθησι τήν Επι- 
στολών άντΙ της παρουσίας α^ου. Οτι δέ μη απήλθε 
πρ6ς αυτούς, Ινθεν στοχαστέον. Έν τ^ πρώτ^ περί 
των χρ<ίνων της του Κυρίου παρουσίας ^ερθέμενος 
χράψαι ώς ο^ χρειώδες αύτοΤς, νυν γράφει, ού ποιών 
τούτο, ειγε αύτ^ς άπ^ληλύθει. Γράφει δε ττερί τών 
χρ($νων διά ταύτην την αΐτίαν. Λυμεώνές τίνες Ιλε- 
γον παρεΤναι λοιπόν την παρουσία ν του Κυρίου. Εΐ 
δε τούτο ην αληθές, 6 Χριστί>ς ψευστης ευρίσχετο. 
Αυτός γαρ έν τοις Εύαγγελίοις σημεΤον της παρου- 
σίας αοτου δέδωχεν, ίστινα ούχ ζν λχβάντα. Άναγχά- 
ζεται οΰν χαΐ α*^6ς διαλαβεΐν περί τών πρ^ της πα- 
ρουσίας σημείων, χαΐ της του Άντιχρίστου ^εύ- 
σεως, δια πάντων αληθείς τάς του Κυρίου πο^- 
σεις ποιών. 

« ΚΕΦΑΑΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕΙΣ 

ΔΕΓΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΣΟΑΗΣ. > 

« α . Ευχαριστία 6πέρ της τών θεσσαλονιχέων 

πίστεως χαι αγάπης χαΐ υπομονής έπΙ τιμ^ 

αυτών, χαΐ χολάσει τών θλιβ({ντων χαΐ εύχ^ 

υπέρ τελειώσεως αυτών ^νδ<^ζου έπΙ δάζ^ 

Χρίστου. » 
« β . ΠέρΙ τέλους, 8τι μετά Άντίχριστον τ^ν πεμ- 

7ε<ίμενον έπΙ έλέγχφ Ιουδαίων άπιστησάντων 

Χριστφ. » 

• γ . Ευχαριστία περί της χλήσεω;• » 

« δ Παράχλησις ευχής υπέρ αυτοΰ χαΐ του 
έργου. § 

• ε Προτροπή Εργασίας χαΐ παραιτήσεως τών αργών 
χαΐ περιέργων. » 

< ζ"*. Ευχή ττερί εΙρήνης τής παρά Θεού. • 109 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. II ΑΒ ΤΗΕ88λΙ. 410 ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΡΑϋΠ ΑΡΟδΤΟΙ,Ι 

ΑΟ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ8Εδ ΡΟ8ΤΕΚΙ0Κ ΕΡΙ8Τ0Ι^Α ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

€ Πανλος χαί Σιλοοχν^ χαΐ Τι(μ$Θμ< τ^ *£χχλν 
σ{φ θ<99αλονιχέων έν ββφ ΠατρΙ ^μών χα) 
Κυρ(ΐ|> *Ιη<ου Χριστφ. Χάρις 6μιν χαΐ ((ρΐ'ΐνη 
ανλ θβοΰ ΙΙατρ<^ς ^μων χαΐ Κυρίου Ίηνου 
Χρίστου. » 

05υ(ιΚ ^ έν τ^ πρώτ^ ^ρξατο ^στολ^^ χαΐ 
ιερ<{σχ&ζ τ^ ΙχεΤ παραγραφάς. € *Εν ' θκφ ΠατρΙ 
ημών. » £νι γαρ έχχλησία,, μή έν ΙΙατρΙ χαΐ Πφ 
ώς αΐ τών Ελλήνων^ χαΐ ιτολλών άλλων αίρετιχών. 
Ι Χάρις 6μΤν χαΐ εΙρήνη. ι ΟΤ&ί γάρ 8πως μέγα ;?^ 
χάρις χαι ^ κίρήνη τοϋ Θκου, χαΐ 2τι πρ^ς τακ- 
ραβμους ^χουφινμον αΐηργάζεται. Δώ συνεχώς αυτας 
έπ&ύχεται. 

ΚΕΦΑΑ.'Ά'. 187 ΡΚΟ(ΕΜΐυΜ. 

Ι^ 1, 2, ΡβιιΙΐΜ $ί 8ίΐΌαηα$ οΰ ΤϊΜΟΐΑ^ιιι Εϋείβ- 
»ία ΤΙί$$$αΙοηί€€η$%ηιηίηθ€θ ΡαΙτβ ηθ9ίτο ΦίΌθ9Λίιιο 
Ιβ$η €Ιίη$ίο : ρταΟα νοίήί βί ραχ α Ώϋο ΡαίΤ€ηο$ίτο 
€ί Οαιηίηο Ιαη Οίτίίίο. 

ΙΐΑηαβ ίη ρήοΓβ Ερίδίοΐα βαιηρβίΐ βχοπϋιιηι, 6( 
«ηίιη&άνβΗθ ςϋ8Β ί5ί απαοίαια βαηΐ. • Ιη Οβο 
Ρ&ΐΓβηοβίΓο. » ΰοηϋηκίΐ 6ηίιηβ8$6 ΕοοΙββίΑΐη ηοη 
ίη Ρ&ΐΓβ 6ΐ Ρίΐίο, νβίαΐί βαηΐ ΟΓΦοοηηη Εθ€ΐβ8ί» 
&ο&1ίοηιπι πιηΚοηιηι ΙίΦτβϋοοΓηηι. ι Οπι(ί&νο1)ί8 
6( ρΜ. Β δοίΐ βηίιη ηυοά πια^ηα βίΐ ρ^ΙίΑ βΐ ρΑχ 
061, 6( φιο4 ΑΐΙβνί&ϋοηβιη ίη &ΓΔί€ΐίοηί1)ΐΐ8 ορβΓβ- 
ΙυΓ, ί(ΐ6ο 1ι&8 οοηϋηαβ 6ΧορΙ&(. 

188 ΟΑΡυΤ Ι. € Ευχαριστία &περ της των βεσσαλονιχέων πίστεως ^}^ΗΙαί$ 00 ραΐΛ^Λϋα οά Χ^β• ΗοηϋΤ€ΐΐ^ €ί α/βί^ 
χβΐ βγάιτης χαΐ υπομονής έ«ϊ τιμΐ(| αί«ων χα\ ρΜίΗΐ» ΜίΟΐαηί : Η ρτβοαίίο ρτο ΐρβοπιιΐΐ ΜΓ^;- 
χολάσει τών βλιδόντων, χαΐ ευχιΤ^ ί>πέρ τελειώσεως Οοηβ ρΙύΤίΟ$α οά €Ηη$α ρΙοΤίΟΜ. αυτών έν$($ξου έπΙ ^ΐ(^ Χρίστου. » 

1 ΕύχαριστεΤν βφείλομεν τφ θεφ πάντοτε περ\ 
6μών, '&8ελφο), χαθως έ(ξΐ($ν έστιν, 3τι 6περαυ- 
ξάνει 1^ πιστις υμών, χαΐ πλεονάζει ή αγάπη 
ένος έχάστου πάντων ^μών εΙς 2ιλλήλους. ^ (2στε 
ημάς αΰτους Ιν 6μΤν χαύχασΟαι Ιν ταΤς *Εχχλη- 
σίαις του Θεού, 6πέρ της υπομονής 6μών χα\ πίστεως έν πασι τοΤς $ιωγμοΤς υμών χαι ταΤς Ι, 3-5. βναΐίίκ αρβνβ άβύετηίϋ Οβο 9βιηρΘτ άβ 
νού$, (ταΐτα^ η( ραν Μ^ ςιωά νβΗβτΜηίβτ αν- 
ρθζοαί βά6$ νέείνα βί βχΗηύβνβί ηιηΐηα οταηχητη 
οΗαΓίΙαε η^/ϋβ^νβ ίη αΙί€Γηηι : αάβο ιιΙ ηοήρείάβ 
υούίε ςΙατιβτηηΓ ίη Εθ€ΐβ9α$ Ώή άβ ΙοΙεταηίια 
ν€$ίτα 61 Ιίάβ, 9ηρ6Γ οηιηίΙ)η8 νβτεβαιαωιίΐηίί βΐ 
αβί€Ηοη%ϋη$ ςααδ ΒίαΗηβΙίΒ^ αοοηηΐ6ηίηηι ]ίαα ίλίψεσιν αίς ανεχεσθε, Ιν&ιγμα χης διχαιοιχρισίας του ίηάχοϋ Οβί, ίη Ηθ€ Ηί άίρηί Ηαύθαηίίη* ΓΘρπο Οβί 

βεοϋ εις τ^ χαταξιωβηναι ύμας της βασιλείας του Θεοϋ ρ^ο φιο βΚατη ραΐίτηίηί. 
υπέρ ^ς χ&Ι πάσχετε. • 

Δύο $ι8άσχει αύτους, 6τι χαΐ οΐ συμβαίνοντες αύτοΤς Οαθίρ8Ο8(1θ€β(*6θςηθά&ί0ίθΙίοη68ςυ8θίηίρ8Ο8 
π<ιρασμοΙ, ο& θρι^νων, άλλ* ευχαριστιών είσιν £ξιοι, ^ ίηΰίάβΓΟηΙ ηοη ΙυοΙαηΐ, 86(1 |ρΓΑΐί&Γηηΐ ΑΟΐίοηβΠΙ 

χαΐ βτι ^έρ ων πάσχουσιν, 6πέρ τε ων ι^ομενου. Π1βΓ6&η(υΓ| 6ΐ ςΐΐοά ρΓΟ Ιΐίβ ςυ» ίρδί ρΑΐίυηΙϋΓ ΑΟ 
σιν, τψ β«φ χάριν Ιστέον• — [Φί2Τ.[ £ΐ εύχαριστεΤν &Τ περί τών έτέροις χατωρβωμάτων, τι πάθωσιν οΐ βα- 
αχαίνοντες τοΤς χοστορθουσι * € Καβως αξΐ($ν έστιν. » 
Η Οτι, γησΙ, δίχαιον έστ), νοήσεις ' η τ^^ Μεγάλως, 
έξακουστέον, ΐνα ξ, Μεγάλως, χα^ αςιον τφ με- 
γάλα παρέχοντι. « **Οτι δκιτεραυξάνει, » 'Γπβρβολής τ^ 
υπίρ, σημαντιχ^ν έστι. Πώς 8έ 2νι πίστιν αύξηθηναι; 
πειρασμών χαΐ θλίψεων έπελθουσών. μη σα- οταν λευΟ^ τις. € ΚαΙ πλεονάζει 4^ &γάπη. • Αρχ χαΐ 
προς τ6 ^έρειν πειρασμούς, τ6 αγαπάν χαί ^ήλων 
Ιχεσθαι, πολλοί συμβάλλεται. ^Εδήλωσε γαρ έχ του - 
των, ^ πάντων II πρ^ αλλήλους &γάπη ιση ί^ν, χαΐ δοδίίηβηΐ, Οβο δίηΐ ΓβΓβΓβηά» §ΓΑΐΐ8β. — δι Οβο 
8ίη( 8^βη(ΐ9Β ι^Γ&Ιί» ρΓο 1>οηί8 ορ6Γϋ)υ8 &1> α1ίί8 
ρβΓΑεΙίδ, ηυίάηΑπι ϋ1θ3 ραΐί οροΓίβΙ ^ηί βΓ^Α Ιοβηβ 
ορβΓΑηΙβ3 ΐηνίάΐΑ ΐΑη£;υηΙϋΓ? •υ( ρΑΓ 681. • ΑυΙ 
ίηΙβΙΙί^βδ ςυοά (ΙΙοαΙ Ιά ]α5ΐϋπι 6$$β. ΑιιΙ 8ηΙ)Αυ- 
(Ιίβηιΐηιη βχΐ ΒίΑ^ηίβοβ, υΐδίΐ 5βη5α$: ΗΑ^ηίΟοβ υΐ 
ρΑΓ β8ΐ βί |;ΓΑΐίΑ8 Α|{βΓ6 (ΙβΙϊβπιυδ ηοί π)Α|{ηΑ οοη- 
Ιυΐίΐ, < Ουοά νβΙιβπιβηΙβΓ Αΐΐ([68εΑ(. » Ναπι ίη 

νβΓΐ)0 6περχυξάνε'! ρΓβΒρΟδίΐίο υπέρ βΧΟβΙΙβηϋ» Αε 

νβΐιβιηβηΐί» δίκηίβεΑίίνΑ β8ΐ. ΟυοπιοιΙο ΑϋΙβπι 
εοηΐίηκίΐ Γκίβη Αυ([6Γί ? Ουοηάο Ιβη(ΑΐίοηίΙ)υ8 β( 
Αβ1ί€ΐίοηίΙ)ΰ8 ςηίβρίΑπι πιο(υ8 ηοη ίηβηΐ. ι Εΐ βχυ- 111 ΟΕουΜΕΝΠ τIα^^^Ε ΕΡίβοσρΐ !12 1>6Γ6ΐ οΙΐΐΗίββ. Β Ιΐαςυβ βά ΓβΤβηά&β ηυοςυβ αΙΒί- Α ο6&Ις τ6 πλέον χαΐ ίλαττον βΤχβν έν αύτξ. « *Εν 
εϋθη68ρΓΐπΐαΐηθθη(1υ€ϋΐηαΙαθάί1ί{6ΓβΑΟΟθη]αα- υμΤν χχυχαο6«ι έν ταΤς '£χχλησ{αις τοΐ» Θβου. » '£ν 

ττί πρώτ^ βΤπεν, 8τι α\ *£χχλησ{αι ου χρ^ζο<>9ΐ 
παρ* ή(λων (ΐανθάνειν τα περί υμών * Τσανι γάρ. 
Πώς οδν ώ£β λέγει οτι Καυχώμεθχ έφ* (μ.Τν \ Ουχ οΙθ8 θ886. Νβιη ρ6Γ 1ι»ο 8ί{ριυ£οανί( ςαοά οιηηίαΒί 
ιηιι(ιι& ΰ1ι&ηΐ38 φςυ&ΐίβ ββββΐ, ηβε υΙΙυβ ίη 6& 
ρΐυβ λα( ιηίηαδ Ι)α1)6Γ6Ι• ι Οβ τοίίβ ^ΙοΓίβιηυΓ !η 
Εοΰΐββϋβ Οβί. • Ιη ρηοΓ6 ΕρίβΙοΐΑ ά'ιήί : Νοη 
η6€6886 68( υ( £€£168186 α ηο1)ί8 άί8€&ηΙ ςυββ &ρα(Ι 
νο8 ΔαηΙ» Ι •• η&ιη βάυηΙ ββι : ςαοιηοάο βΓ^ο 
ηυηοΑίΙ: βΙοπΑΐηυΓάβ νο1)ί8?Νοη (ϋχίΐ, Οοοβ 
Π1118, 8βά (ιΙοΓϋιιηιΐΓ. εοηΙίη(;ί( &αΐ6ΐη (;Ιοη&Γί 
βϋβιη «ραά ίΙ1θ8 ςαί 8θίααΙ. 8ί θγ^ο 6{[ΓΡ£ί& Γα€Ι& 
νββίτα ηο1)ίδ βϋ&ιη {Ιοη&ικίί ιηαΙβπΕίη (ΓίΙ)αυη(, εΤπε, Διδάσχομεν, άλλα ΚαυχώμεΟα. Ενι $έ χαι 
παρά τοΤς εΙ$($9ΐ χαυχάσΟαι. £1 οΤν φησι, τα παρ* 
6μων χατορθούμενα χαΐ ήμΤν παρέχει χαυχήσεως 
άφορμάς, δια τ{ υμεΤς ΙπΙ τοΎς προξενητιχοΤς των 
χο(τορθ<ι)μάτων ι:ειρασμοΤς άλύετε χαΐ ά8ημονεΤτε \ 
€ 'Γπέρ της ^ομονης υμών. » Δε(χνυσιν 8τι χαι 
πολύν εΤχον έν τοΤς πειρασμοΤς χρ<{νον. ΤοΟτο γάρ ηΟλΓβ ν08 θΙ> &(Βίθ11θ068 ςυ» θίρτβκίβ ρηΒ8ΐαηΙ ^ υπομονή δηλοΤ. € *Εν πασι τοΤς 8ιωγμοΤς ΰμων. » 
ορβη, ΐηονβΐηίΔί αο ΙυχβΙίβ ? « ϋβ ΙοΙβΓβηϋα Τβ- 'ΐΤπομονί^ μεν οΟν, χαΐ τ6 άνέχεσθαι της ύπερθέ- 
8ΐΓ&. 1 08ΐ6η(ϋ1 ηυοά βΐί&ΐη Ιοη^Ο (βΐηρΟΓβ 2ΐ1ΒίθΙίθ- νεοος των άντιδ({9εων, με{ζων βέ χαΐ θαυμασιοοτέρα ^ 
η68 8υ8(ίη6Γίαη(. Ν&ΐη ΙΐΟΟ 8Ι([η!θ€Αΐ (ϋοϋο 5πο- έν πειρααμοΤς χαΐ θλίψεαιν. € £ν$ειγμα της διχαιο- 
μον^, ίά 68(, (οΙβΓ&ηΙία. 1 8υρ0Γ0ΐηηίΙ)ϋ8ρ6Γ86€υ-^χρι«(ας του θεού.» "£νδειγμά φηαι, την άπ^&ιξιν Ιίοηί1)θ8 νβ8ΐΓί8. » ΤοΙβηηϋΑ η&πκιυβ βϋαιη 68ΐ 
8α8ϋη6Γβ άΐΐΑΐίοηβιη ρηΒΐηίοηιιη, 86(1 ιη&]θΓ6( 
λάιηίΓ&ΜΙίοΓ 68( ίηί6Γ6η(1ί8 &ίΒίοϋοηί1)α8. ε Οοευ- 
ιη6η(αιη ]υ8ΐί]υάί€ΰ• » Οοοηιη6ηΙαιη(]ίο1ΐ6χΙιί1>ί- 
ΰοηβαι 6ΐ &τριιη6ΐι(ιιιη : Ιιοε βηίιη 8ΐΐ8ΐίη6ΐΐ8 α4 
άοιηοιιβίΓληιΙυιη ]α8ΐυιη Οβί ]υ()ί6ίυιη, 6ΐιιΙ(1ΐ£ηί 

ΐΜώ68Πΐίΐΐί Γ6|(00 ΟφΙΟΓΟΠΙ : αο 81 (1ί66Γ6ΐ : ΡΓορΙβ- 

ΓΟλ ρβηηίΙΙϋ νο8 06υ8 688β ίη &ΓΑί6ΐίοηίΙ)υ8, αΐ 
οαπι ΓΟΐήύυβηΐ γο1)ί8 Γβ^ηυοι οφΙοΓυηι, 08(6ηά&ΐ, 
•Ι ν6ΐα(ΐΗ|;αιη6η1αη) 61 ά6θΐοπ3ΐΓ8ΰοη6πι 86 6χρ6- 
Ηπΐ6ηΙαηι 6χΙιίΙ)6&ΐ8υί]η8ϋ]υ(1ίάί. Αηίιη&(1ν6Γ(6 χαΐ τλν Ιλεγχον. Ταύτα γάρ υπομένατε πρλς τ^ 
άποδειχθηναι την διχαιοχρισ£αν του ΘεοΟ, χαΐ πρλς 
τ^ χαταξιούθηναι της βασιλείας των ο&ρανων, 
ώσε2 Κλεγε, Λιά τοΰτο συγχωρεί έν ταΤς θλίψεαιν 
&μας εΤναι 6 θε^ς, *ινα 5ταν άποδ($ωσιν 6μΤν τήν 
βασιλείαν των ουρανών^ έν&ίξηται, χαΐ οίον άπ($π<ι- 
ραν χαΐ άπ<{δειξ(ν χαΐ ^γχον δφ της οΙχε{ας διχαιο- 
χρισίας. Ορα δέ 8τι τ6 υπέρ Χρίστου πάσχειν^ χ>τά 
διχαιοχρισ{αν παρέχει τί^ν βασιλε(αν των σ^ρανων, 
χαΐ ού χατά χ^ρ^ν.' Πολύ $ε αύτων έχ τούτου εΙς &|^ος 
έπηρε τά φρονήματα, χαΐ έπεισε χαταφρονεΤν των λαΙβηΐ ςαοά ρΓΟ 0ΙΐΗ8ΐθ ραΐί, ΘX^α8ιο ]α(1ίάθ ΐή- Ο Ολ(ψεων. € 'Γπέρ ?1ς χαΐ πάσχετε. » Ι^ς Ενεχεν, <ρησ(ν• 

1>ιΐ8( Γ6([ηαιη 60Βΐοηιιη 6( ηοη βχ {γ&Ιια. Ρίαιίηιαια λα(6ΐη 6Χ Ιιοο 6οηιιπ ηΐ6η(68 ίη 8η1)1ίπΐ6 βνβχίΐ, 
8ΐΐΑ8ί(ςιΐ6 υ1 λΙΒί€ΐίοη68 οοηί6πιη6Γ6η1. • Ρτο ςηο ρλώηίηί. > ευ]α8^ ίηςυίΐ, ]ιΐ8ΐί ]α(1ί6ί βτ&Ιίβ. Ι, 6-10• 8ί9ηίά&9η ]ίαίηίη β$ί αρίΐά Βΰηιη τΰά- 
ί&Τ€ Αμ φαί νο$ α[]β%{ΐ%ιηί α/^Ιιοαοηβηι^ βί νοΜ$ 
φϋΐ αΙΡζΐίηχηι τέΙαχαΙιοΜηί ΜϋΒΟΗτη^ αιτη 
τ^ΌβΙαϊήίηΓ Βθίηίηη$ /68η8 άβ οοΛο ααιι αηρβΙΐΒ 
ροΐεηίίΰβ 8ικβ, ρέτ ίρίΜίη /ΙαιηηκΕ φιί ίΛβίρίί 
νΙΟοη^ίη 0$ ςηί ίΐοη ηονβτηηί Ββηιη, βί ςηί ηοη 
ο1}€ά%ηηέ ΕυαηςβΙίο Όοτηχηί ηα$ίή ]€ίη €Ηΐ%$Η : 
φίΙροΒηαίη Ιίίβηί^ ίηίβτϋηιη ωίενηπτη α(αο%β 
Οοχηιηχ βί α ρίοτία {οτΙ%ΐΗά%ηί$ ίΙΙ%η$^ ηιιη νίηε^ 
ΗΙ ϋίΐ ρΙοίίβΰβίηΓ ίη εαποϋα «μμ, βί αάτηίναηάηΜ 
βαί ίη οηχηΟηΜ ΰτβάαιίϋΗΒ. 

δίςοίάβιη ]ιΐ8(ηιη 68ΐ. Ν&αι ε?περ ίηΐ6ΐΙί([6η(1υπι 

θ&( ρΓΟ έπε(περ Τ6ΐ έπειδήπερ, ί(1 68ΐ, ηυ&ηάοςυί- 

ιΐβπι ααΐ ςαοηί&πι, ρ6Γ &ί&πη&(ίοη6ΐη αοΙ €οηΗΓ- α εΤπερ ^{χαιοι παρά Πεφ άνταποδοΰναι τοΤς 
6λ(βουσιν ύμας Ολ(ψιν, χαΐ δμΤν τοΤς θλιβομέ* 
νοις ανεσιν μεθ* ήμων έν τ^ άποχαλύψει τοΟ 
Κυρίου Ίησου άπ* ουρανού, μετ* αγγέλων δυνά- 
μεως α&του, έν ιιυρί ολογύς δι&^ντος έχδιχησιν 
τοΤς μ^ ύ^άσι θεύν^ χαΐ τοΤς μ*}^ ύπαχούουσι τψ 
£ύαγγελ£φ του ΚυρΓου ήμων *Ιησου• ΟΤτινες β(χην 
τΙσουσιν, δλεθρον αΐώνιον άπύ προσώιτου του Κυρίου, 
χαΐ άπο της &$ξης της Ισχύος αύτοΟ, δταν 2λθ^ 
ένδοζαοθηναι έν τοΤς άγίοις αύτοΰ, χαΐ θαυμαο6ηναι έν 
πασι τοΤς πιστεύσασιν. » 

£Τπερ δίχαιοι παρά τφ θεφ. Τύ, ^Ετεείπερ, έπει- 
δήπερ ν($ει χατά άπ({<ρανσιν χαΐ βεβαιωσιν ε^μέ- 
νον 9^ χατά τίνα έρώτησιν, ώσεί εΤπεν * £1 2ρα τούτο ΐη&Ιίθη6ΐη• Αυ( ]αχ(2 ςα&ηάΑΠΙ ίηΐ6ΙΤθ{&Ιίθη6ΐη^0β^>^>^ο'^δ θεύς, ώς πάντως &χαιοΰντος• Τοΰτο γάρ 
Ι&ηςυ&ΐη (Ιίχί886ΐ : δί ΟβΓίβ ]υ8ΐυπΐ άηοίΐ 0608, λέγειν εΐώθαμεν * εΐ μισ«Τ 6 ^»εύς τους πονηρούς, 
^ _•^ _!•__. !_ . - ί . .^^«. ^^ δήλου δντος 8τι μισεΤ• ε Λνεσιν μεΟ' ήμων• » 

*£π8ΐδή εΐπεν • Ανεσιν, ΐνα μή λέγωσι. Τί οδν 
$χρι του λύσιν εύρεΤν των χαχων, σταίη τά χοθ* ςυοά γί(ΐ6ΐίθ6( οπιηίηο ]υ8(υηι (ΙυοαΙ. ΙΜΙΙιϊ 

βηίΐη άί€6Γ6 8θΐ6Πΐυ8 : 8ί Οάίΐ 06υ8 ρ66€λΐ0Γ68, 

ςυ«8ί πι&ηίί68ΐαπι 8ίΙ ςυού ο<ΐ6ΓίΙ. « Κ6ΐ&χ3ΐΙίοη6ηι 
ηο1)ί8€υπι• > ΟιιοηΪΑΐη άίχίΙ : ΚβΙ&χΑΐίοηβηα : η6(ϋ- 
ο&ηΙ : Οαίά 6Γ{ο, άοη6θ πι&1οηιιη 8οΙυΐίοη6πιίην6- 
ηί&ιηυ8, ρ6Γπι&06ΐ)υηΙ ςυφ ηο8 οίΓοαιηβΙ&ηΙ ιπαΙα, 
Γ6ΐΓί1)αΙίολυ(οιπ η6ςυ&ςα3ΐιη?&(1]ιιη([ί( :Νο1)ί86υπί], 
υΐ οοίοβ 8ηιη&( ίρ808 6( ε6ΓΐΑΐηίηί8 6ΐ οοΓοη&τυιη 
λρο8(ο1ί6Αηιπι. € Οαηι Γ6ν6ΐ&1)ίΙυΓ Οοιηίυιΐ8. ■ Ηβ- 
ν6ΐ«Ιίοη6πι άίοίΐ &(!?6η1απι. Ρ6Γ Ιιοο «ιΐβπι ςικχΐ υμάς, άντιδοσις δέ ούδαμοΰ ; επάγεις τύ μεθ* ήμων, 
ίνα, χοινωνούς αυτούς Χά&^ χαΐ των αγώνων χαι στε- 
φάνων των άποστολιχων• ε '£ν τ^ άποχαλύψει τοΰ 
Κυρίου. • Άποχάλυψιν, την παρουσίαν φησ( Διά 
δέ του ύπογράφειν τήν δευτέραν του Χρίστου παρ- 
αυσίαν, δίδωσιν αύτοΤς μέγιστα προσδοχ|ν, χαΐ 
^δεσβαι έζ αύτης παρουσίας χα) πρύ των άμοι- 113 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙδΤ. II ΑΟ ΤΗΕ88ΑΙι. ΙΗ 6»ν. « ΒΙβτ' αγγβλαιν ^νά{&εως α•^τοΰ. » *ΐ29εΙ εΤπκ, Α 8β€0η(1αΐη Οίτίβϋ (ΐ68ΰΕΐΙ)ϋ «ΙτΟΠίαΐΠ, ρίοιίΐηΐΐΐη ΙΙβτα τών αγγέλων των ^ΐ2φερ({ντων τξ &>νά(ΐει αύ- 
του, Ε άς των αγγέλων &>ν«των όντων, τουτέντι^ μιτακ 
των δυνχτων αώτοΰ αγγέλων € *Εν ιτυρί φλογ<$ς. λ Έν 
τ^ αποκαλύψει του Κυρίου 'ίηνοΰ, τξ έν φλογΐ πυρ^ς 
γενη9ομχν||. Πιρι ταύτης γ^ρ χζΐ & Δx^($ φηνι ' 
€ Πυρ ένώπιο/ βώτού ηροπορεύσεται χαΐ φλογιεΤ 
χύχλφ τους έχΟρους αύτοΟ. ■ •* |^•^1*•] ^ ^^ ^^Ρ*^ 
^ογός φη^ι, το βΤ8ος της τιμωρίας αΙνιττ($μβνος, 
ην τίαουνιν οΐ μη εΐ^στε; θεον, μηδέ ύπαχούσαντες 
τφ Εύαγγελ{*|ΐ του Χρίστου, Η έν φρογΐ πυρ^ς οτ^- 
την την Δεσποτιχην πχρουνίαν, βτι μετά τςυρ^ς φλέ- 
γοντος γενήνετχι, 8ηλων. (Λτως γαρ χαΐ οΐ πρ^ ίαοίΐ, αΐ βχβρβοίβηΐ βΐ κααάβαηΐ άβ ίρ80 αάνβηία 
εΐιβιιη αηΐβ ρΓ2θπιί&. • Οαιη Αη^βϋδ ροίβηΐί» βαο.» 
Τ&ηηυαιη άίχίβββΐ : Οαχη &ηκ6Η8 ρΓ8Β8(Αη1ίΙ)α8 ρο- 
(βηΐία ίρδίϋδ νβΐ αηββΠβ ςαί ροίβηΐβδ 8ΐιηΙ; Ιιοο 68^ 
0ιΐ(ηροΙβηΗΙ)ΐΐ5&η{;6ΐΐ86]α8. •Ρ6Γίκη6ΐη Οαιηιη».• 
βαιη ΓβνβΙώίΙυΓ Οοιηίηυ8 Ι68α8, (|υοά ββ! ρβΓ 
ί^ηβιη α&ιηιη». Ν&ιη άβ Ιιοο &ιΙ βΐί&ιη Οβήά ^ : 
« ΐ£;ηί8 οοΓ&ιη ίρ80 ρΓΦ06(]6ΐ 6ΐ ία11αιηιηΑΐ)ίΙ ρ6Γ 
οίΓουίΙαιη οηαηβδ ίηίιηίοο86]υ8. • — ΑυΙ ρβΓ ίκηβιη 
Οϋΐηιη» (ΙίοίΙ 8υρρϋοϋ {βητίδ, (Ι68ί{η&η8 (|υ88 ροβ- 
η38 (1&1)υηΙ ςοί Οβϋΐηηοη ηοτ6ΓυηΙη6({υ6 οΒβάίβ• 
Γυη( Εναη^βΐίο Οιη&Ιί. ΑυΙ ρβΓ Ο&ιηιη&ιη φηίβ 
(Ι6$ίκιιαα8 ίρ8υιη Οοιηίηίουιη αάνθηΐιιιη,ςυοά τίάο- {^μων έξειλήφοΦίν. « ΤοΤς μη εΐ^σι θέον. • Έν- 

τχϋθζ χαΐ Ιτζρό^ τι λέγει χατασχευα(ττιχ^ν, ίη ^ ΙίοβΙ βΓΪΙ ουπί ί^ηβ ία&αΐηΐηβηΐβ : ίΐΑβηίΐη &η1β η08 

πάντως δώβουτι δίχην οΐ θλίβοντε; α>του;. Επειδή ηυοηυβ ίηΙβΓρΓβίΑΐί δυηΐ. ■ Ηί8 ςΐΐί ηοη ηΟΤβΠΐηΙ 

Οβυιη. ■ Ηίο ηυο^ιιιβ 3ΐία(1άΐοίΙςαορΓθΙ)&ΙάΑΐυΓθ8 
οιηηίηο ρ(Βη&8 608 ςοί ίρ808 &ίΟί{:αη(. Οαοηί&ιη 
60101 βυρβπϋδ (ΙκίΙ, ϋβ ςαι νοβ ΑΠϋκαοΙ, ηβ Αοί- 
οιυαι (ΐ68ροοά6αοΙ 81 οβΓίβ ρΓορΙβΓ ίρ808 ροηίΐυ- 
Γϋβ 68( 0βυ8 ρ6Γ8βευΙοΓ68 ίρδοπιιη, αίΐ ςυοΊ ΙίοοΙ 
000 ρΓορίβΓ νο8, ρΓορΙβΓ 8βίρδυηι ραοίβΐ 608: 
ίοΔίςίΙ 6ηίηι 8υρρ1ίοίαοι Ιιί8 ηοί οοαι οοο ηονβ- 
ΓοοΙ, 6ΐ Ιιίβ ςιιΐ ηοο οΙ)6(1ί6Γυο( Εγ&ο|;6ΐίο ίρ8ίυ8• 
Ουοά 81 1118 ίοαί^ίΙ, ιουΐΐο ιο&κί8 Ιιίβ ςοί αΐίοβ 
6ΐί&οι ρΓοΙιί1)6α( ο1)6(1ίΓ6, ςα&ΐ68 8001 ϋ ηοί οοαο 
νο8 &Πίί£^αοΙ, ίοςοΚ. • ΙοΙβηΙοαι »ΐ6Γηοπι. • ϋΐιί 
ΒΤ%ο δοοΐ ({αί &ίυοΙοοο<1οΓ&ΙοΓ&Ιο δβΐ6Γουηι 8υρ• 
ρϋοΐΑ ? • Λ Γαοίβ Οοαιίοί. • Κοο 6οίιη &<1 Ιιοο, 
ίοςοίΐ, οροδ 6δΙ πΐΑ^ηο ηυοάβϋη 1&1)ογ6. 8ίςαί(ΐ6πι γαρ ανω φησί, τοΤς θλίδουνιν 6μας, "ινα μη άπι- 
9τ/|9ω9ΐν εΐ αρα &' αυτούς μέλλει χολάζειν ό βε^ς 
τους διώχοντχς αϊτούς, φησίν, βτι εΐ χαΐ μη δι* 
υμάς, δι* έχυτ^ν χολάνει αυτούς. ΚαΙ γαρ άποδι- 
δωσι δίχην τοΤς μ-)^ είδόνι Θε^ν, χϋΐ τοΤς μη &π- 
αχυούνι τφ £υαγγελ(φ αυτού. ΕΙ δ» τούτοις άποδ{- 
δωτι, πολλφ μάλλον τοΤς χο^λύουσι χαΐ άλλους υπα- 
χοϋνχι. οΐο{ είαιν ο\ νυν ύμας θλ(οοντες, φησίν. 
€ ΟλεΟρον αΐώνιον. » Που είσιν ουν οΐ λ({γοντες, μ*^ 
διαιωνίζειν τάς έχεΤ τιμωρίας ^ άπο προσώπου του 
Κυρίου. Ου γ3φ χρ^^'» <ρ^^» ^Ρ^< τοϋτο έργωδίας 
τινός• *Απο γαρ μόνου του προσώπου του Χρίστου, 
τουτέντι, της επιφανείας αύτοΰ, οΐ μέν έν χολάσει, 
Ο! ^ έν τιμ^ Ισονται. * Ητις Ισται, φησί, μετά δό- ξης της ισχύος αΰτου, ώσεί εΤπεν. *'Λμα έπιφχν^ ^ 6Χ 8θ1& ΟΙΐΗδϋ ρΟΓδΟΟΑ, ίά 68(, ΙΟίΙοίΓβδΙ&ΙίοΟβ αύτοΰ τ^ πρόσωπον , χαΐ αΐίΛ ^ δόξα της Ισχύος αυ- 
τού, εύθυς έν χολάσει ανάρπαστοι ο^. αμαρτωλοί. 
■ **Οταν ΒίΟ^ι^ ένδοξασΟηνχι. ■ Τ6, 'Ενδοξασθηναι, 
χατά όόο νοεΤται, δτΐ τε δόξα αύτφ έστι το πολλούς 
εΤναι τους αγίους, οΤς μέλει μεταδιδόναι των αγαθών 
β>τοΰ, (ώσπερ γαρ πλοΟστος αύτοΰ ή ημετέρα σω- 
τηρ!α^ ούτως χαΐ δόξα αύτου τ^ πολλούς έν δόξ^ 
^^ρεΟηναι.) ΚαΙ $τι δοξασΟι^σεται 6π6 των αγίων 
δρώντων αυτόν έν τ^ πατρ<^ δόξ^ βε^ν πάντων χαΐ 
ιεριτην προχαθεζόμενον. Εστί χχΐ τρισσως νοησαι- 
οτι δοξασβηναι αύτον 6π^ των ασωμάτων ^νάμεων. 
ο'. αγτοι τεαρζσχευάσουσι, θεωρουσων, 8σον α^ους άξ- ίρδίοδ, Ιιί (^μΐάοσι ίο δορρΗοίο, ίΐΐί νοΓΟ ίο ΙιοοοΓβ 
βηιοί : ηυί βηΐ εαηη |;ΙοΓί2ΐ ΓοΓϋΙυάίοίδ ίΐΐίαδ, ι&ο- 
ςυ&ιο (1ίο6Γ6( : δίαιυΐ υΐ πι&οίίβδίΑ ία6ηΙ ίρδίοδ 
ί&οίβδ, 8ίο)υΙ(]ΐΐ6 ({ΙοΓί&ΓοΓίίΙυάίοίδ ίΙΙίαβ, οοοϋοοο 

ίο δϋρρΙίείϋΠΙ Α^ΓΟρΙί 6Γ00ΐ ρ6€03ΐ0Γ68. Ι•Ι 

• €υαι νβοβΓίΙ, υΐ (;1θΓίβθ6ΚυΓ. • Οοοά &ί( : ϋΐ 
βΙοηΟοοΙοΓ, (1αο1)θ8 πιο(1ίδ ίο(6ΐ1ί|;ίΙαΓ : οΓιιυοά 
ίρδί κΙοη& δίΐ ιηυΐΐοδ 6886 δβοοίοδ ηοίΙ>α8 Ιτλάίΐα- 
ηΐδδίΐ 1)θοα δυ&. Οαοαιαάοιοάοαι 6θίπι ίρδίοδΜίνί* 
Ιίφ δυοΐ οοδίΓΑ δ&Ιοδ, ίΐ3 6( {ΙογΙα ίρδίοβ 68ΐ υΐ 
ιηοΐιί ίο £;Ιοη& ίονοοί&οΙοΓ : 6ΐςοοά & 8&οο1ί8|^1ο• 
Γίβο&1)ίΙυΓ, ηυί ίρδυιη ίοΙυ6ΐ)υο(υΓ86(ΐ6θ(6θΐ ίο ρα- ιώσει αμοιβών, ε 'Κν πάσι τοΤςπιστεύσασιν.ε *£ν πάσι, ^ΙβΓΟΑ |;1θΠα Οβυπί 30 ]υ(ϋε6Π1 ΟΟίνβΓδΟΓΟΙΟ. ΡοΙΟδΙ 

6ΐ ΙΟΓίίο πιοάο ίπίοΐΐί^ί ηαοά δβοοίί οΙΟείοοΙ, η( 
{ΙοηβεβΙοΓ βΐ) ίοεοΓροΓοίβ νίΓΐυΙίΙιυδ ίοΙο6ο(ί1)ΐΐ8 
ηοαοΐο ρΓβΒοιίο ίΙΙοδ (]ί{;Ω&Ι)ίΙυΓ. • Ιο οπιοί1)θδ ΟΓΟ- 
(Ι60ΐί1)α5. • Ιοοοιοίίυδ, ί(1 6δ(, ρβΓοαιοοδ. Ου6ΐη- 
&(1οιο(Ιϋΐο 6θίιη δαοείί βοδΑίο (Ι&Ι)οοΙ ιι( κίοήβ- δια πάντων. &2σπ3ρ γάρ πρόφασιν δώσουσιν οΐ άγιοι 
δοξασ6ηναι αυτ6ν, σ!>τως χαι θαυμασθηναι, πώς τους 
ο^ω δόξαντας έν τφ παρόντι ρίφ εύτελεΤς χαι άπε^ 
^μμένους, ώς χα) παρά πάντων διώχεσΟαι χαΐ φονεύε- 
βΟαι, τοσούτων χχΐ τοιούτων ήξίωσεν αγαθών. 

εβΙοΓ, ί(αςαοςο6 ιιΙ αάηίΓ&οάυδ 6&(, ηιιοά 608 ηοί ίο ρηΒδβοΙί νίΐα &(|60 νίΐεδ 6ΐ &1}]60(ί π(ΐ6ΐ)&οΙαΓ, ιιΙ 
Λ οοαοίΐιυδ ρβΓδβοοϋοοβιη ρ&(6Γ6θΙοΓ 6ΐ οεείάοΓβοΙοΓ, (3ο(ίδ &ε ΙαΙίΒυδ άί^06ΐ0Γ Ιιοοίβ. 

1,10 Οαοά βά€$ ΙιαΙϋα 8ίΙ ΙαΙίίΜΗίΟ ,ηο$ίνο, 
βΐ'ρανοΒίηάίβΜο: αά (ΐηοά βΐιαηι ΟΓαηΐίΜ ίΘΐηρβτ 
ρΓονοϋ»^ ηίΌθ9άί3ηο$Ηαϋ&αί%$ίανο€αΗοΐΜ Βεη^ 
ηοΒίβτ,βίαοτηρΙβαί οϊηηβΙίοηηηίρνοροήίίΜΛ Ιπη^Ηα^ 
ί%& 6ΐορηΒβ(Ιβίρ€Γροί€ηΗαιη^ΗίρΙοτίΙΙοβίΗΓ ηοιη^η 
Οοίηιηΐηο$ΐΓυβΒηΟΙίτί$αρ6Γυο$^ α υο$ρ^ίΙΙΐίηί^ Οτι έπιστεύθη τ^ μαρτύριον ^μών έφ* 6μας έν 
τΤ^ ^μέρα έχείν^, εις δ χαΐ προσευχόμεθχ πάν- 
τοτε περί 6μών, Τνα &μάς άξιώτ^ της κλήσεως 
& θε^ ημών, χαΐ πληρώσΐ(^ της παςαν ε'^οχίαν άγα- 
θωτίνης χαΐ Ιργον πίστεως έν δυνάμει, δπως 
ένδοξαοθη τλ δίνομα του Κυρίου ημών *Ιησοΰ έν 

* Ρ8&Ι. ζενι, 3. 115 ΟΕΟΟΜΕΝΙ! ΤΚI^^^Ε ΕΡΙ800ΡΙ 146 ^1^x^αρ^αί^αιη^β^ηο8^^^βί^ο^η^η^^€8η^^^^8Η.Α^X'*, χ«ί δμετς έν βί«ώ χβτα την χάριν τοΰ Θ«Λ 
ΑάπιίΓ&ηάυβ Ιι&1>6ΐ)ίΙιΐΓ Οβαδ ςυοά βάββ Ιι&Μία ή{ΐ^ϊ>ν χαΐ Κυρίου ΊησοΟ ΧριντοΟ. » %α ηο8ΐΓθ6ΓΚ& νο8 ΙββΙίιηοηίο &ο ρηθάίο&Ιίϋηί. Ε( 
ςαοιηοίΐο βχ 60 ςυοά ΐρβί οΓβΑίάβιίηΙ ρΓββάίεαΙίοηί 
6οηιιη, ΑάιηίΓ2ΐηάυ8 1ι&5βΙ)ίΙαΓ Οβιιβ ? Ουίβ ηί$ί 
ηοδ, ίηςυΚ, &υ<1ί8$βΚί8, ηβςυαηυ&ιη Ι&ηΙα 1>οη& 

Α60βρί886ΐί8 : ρΟΓΓΟ ηΟη &ΰθίρί61ΐ(68 6Α 1)οηΑ 

ηβηυ&ςυαιη &η8&ιη (1βάί886ϋ8, υΐ ^ΙοΓίΟοαΓβΙαΓ βί 
2ΐ(1π)ΪΓ&Ιίοηί Ιΐ2ΐ1)6Γ6ΚαΓ 0ΙΐΓί8ΐιΐ8 ο5 63 ςαίΙ)υ8 νοβ 
β1οηβο&886ΐ• • Ιη άιβ ϋΙο. » Ιη 60 ηυί Ιιιηο βηΐ 
άίβ, ιη&ηίΓ68ΐυιη66((ΐιιο(ΙθΓ6<1ί<ΐ6ήϋ8:ηαηο οηίιη 
ιηαΐϋ ηυοηυβ βάβαι 8ΐιηυΐ2ηΐ, • &(! ςαοά βΐίαιη 
0Γαιηυ8. ■ Ιη Ιιοο ίρβυπα, ίηηαίΐ, ρΓβο&ιηυΓ, ιιΐ 
βΐίαιη ίη νο1)ί8 £;1θΓί&θ6ΐαΓ6ΐ&(1ιηίΓ&Ιίοηί1)2ΐΙ)6ΑΐαΓ 
0608. • υΐνο8 (11^008 Ιι&1)θ&1 1812 γοοαϋοοβ. • Ουίά Β θαυμαβθήνεται 81 6 θκ&ς, έπει^ έπιστεύθη έφ' 
υμάς ή διαμαρτυρία ημών χαΐ τ^ xήρ^γμα. Και 
τϋώς Ικ του πιστεΰνχι αύτους τψ κηρύγματι α'^τών 
μέλλει ό θελς Θαυμ(ίζεβ6αι ; 'Οτι εΐ μη η'^ούνατε 
^μών, φησίν, ούχ έμέλλετε τοσούτων αγαθών άξιοΟ- 
σθαι. Μη άξιούμενοι, 51, ούχ αν πρ<$φασιν ^ξολο- 
γίας καΐ θαύματος τφ Χριντφ παρέσχετε έφ* οΤς 
ύμας έδ<{ζα9εν. • *Εν τ^ ^μέρφ ΙχεΙν^. » *Εν γαρ 
τ^ τύτε ^μέρ^ε γενήσεται φανερών δτ( έπιστεύσατε. 
Νυν γαρ πολλο{ χαΐ αποκρίνονται την πίστιν. « Είς 
δ χ%\ προ9ευχ({μεθα. > Είς τοϋτο αύτο, φηνΐ, προσ- 
ευχ($μεθα, ι να και έν 6μΤν δοξαβθτ; και θζυμχσθτ^ 
ό θεός. • Ινα 6μας άξιώσ^ της κλώσεως. » Τΐ γάρ ; βΐιίΐη Τ Αη ηοη 6Γ&η( ]&ΐη ν00&1ί? υΐΐςαβ: οηαηοβ ούκΤ^σαν κακλημένοι; να(. ΚαΙ γαρ πάντες κεκλή- η&ιηςαβ ?οε&Ιί 8αιηα8, 86ά ηοη οιηη68 ίη£Γ6(ΙιιηυΓ 
ί(1ηυ6 ιη&ηίΓ68ΐαηΙ ηυίηςυβ νίΓ|;ίη68^, 6ΐ ίβ «ιαί 80γ- 
άίάα 1ι&Ι)υϋ ν68ΐί[η6ηΙ&3. ι•• ΥοοαΙίοηβιη ίΐΑηυβ 
άίοίΐ 6&ιη ηα2Β6ϋ8ΐηίη2Τ688αιη 1ΐ2ΐΙ)6Γ6ΐ &(Ι]υηοΙαηι, 
ΡΓ60&ιηυΓ &υ(6ΐη, &ίΙ, υΐ οοιηρίβαΐ 06α8 οιηηβ 1>ο« 
ηαΐΏ βΓ^Α νο8 6οη8ί1ίυιη. 6οη8ίϋυιη τ6Γ0 αο ρΓορο- 
βίΐιιιη 061 681, υΙ οιηη68 Ιιοιηίηβδ 8Αΐνί ΟαπΙ 6( 
8Θ16Π1Α Α886ηοΑη(υΓ 5οηΑ. 0οιηρΐ6ΐ}ίΙ Ααΐ6ΐη 6( ορυβ 
βάβί ίητο1)ί8 ρ6Γ ρΓορπΑΐη ροΙβηΙίΑΐη. Ναιώ 6χίιθ€ 
ϋΐαά ηαοςα6 8υΙ)86ςιιίΙυΓ. 8ί 6θίιη οοιηρΙβΑΐ ορυ8 
βάθΐ νο8 ρ6ΓΑεί608| οιηηίηο 8υιιιη 6ΐίΑΐη ρΓοροΑΪ- 
(υπι οοιηρΐ6ΐ)ίΙ• ΑηιιηΑάν6Γ(6 ΑαΙβιη ςαοά ηοη 
(ΙίχβηΙ β(ΐ6ΐη, 86(1 ορυ8 βά6ί. « ΙΙΙκΙοΓίβοεΙυΓηο- 
πΐ6η Οοιηίηί. ■ 8ί 6ηίπι Ιιφο &ΑηΙ, ίηςίϊίΐ 8ίουΐ Ιη 
8Αη6ϋ8 8υίδ κΙθΓί6θΑΐ)ίΙαΓ 06υ8, ηυβωΑάπιοάυπι * 
8αρ6Ηιΐ8 άίχίΐ, ίΐΑ 6( ίη νοίιίδ : §;Ιοπ66Α(υΓ 6ηίπι, 
νβίαΐί ςαοςαβ 8υρ6ηα8 άίχίηιυ8, 6υπι (αΙΙα Ι>οηΑ 

ίπίρΑΓίϋ 36Γνί8 8018. Ιρ8ΐη8 ν6Γ0 6ΐίΑηΐ {ΙοΠΑ βτίΚ 

Ιιο]υ8ηιοάί 1)οηί8 (ΙοηΑτί. ΑαΙ Ιιοο πιοάο ίη(6ΐ1ί{;6 : 

8ί ίπΐρΐ6ν6Γίΐ 0ρΰ8 ΜβΙ ν68ΐΓ9Β ρ6Γ ρΟΐβΟΐίΑΠΙ, 

ΙιοοθβΙ, ρ6Γ Ιοΐ6ΓαηΙίΑηι ΑίβίοΙίοηαπι,κΙοΓίβΰΑΒιΙυΓ 
ίηνο1)ί8ηυο<1ροΐ6ηΐ6«ΑΑ ΙιοοίβοεΓίΙ, 6ΐ η6Γνο8Α(1 
Ιιοε ΐΗ1)ΐΐ6Γί( : 6( υο8 ίη 060, ςιιοά νο8ίρ8θ8 άί^ηοδ 
6χΙιίΙια6Γί(ί8 (Ιίνίηο απ)0Γ6 6( Ααχίΐίο. • ^υxια {γα- 
(ΐΑοι 06ί ηοδίή. ■ Η»ο 6ηίπι οπιηίΑ ΟΐΓί8ΐί §ΓΑΐίΑ 
68ΐ. 8ί(ΐαίά6αι ηοη βαπιυδ, Αί(, ίαοη6ί 8ίν6 (ίί^^ηί, 
86ά {ΓΑΐίΑ 6]α8 ρ6Γ ηο8 οιπηίΑ βίδοίΐ. 

ΟΑΡϋΤ Π. 
Ββ /ίηβ φίί ίτϋ ρο$ί ΑιιΟΰΗΗίΐΗίη ίηϋΙεηάΗηί αά 

ηΛίΙ. 

Π, 1 , %ΆοραίηΗ8 αηίβιη όο$, (ναΐτβ^, ρβτ αάναι- 
ίναη 0(ηη%ηίηο8Μ Λ*ι* €Ηή$1%, βί ηο$Ιν% αηιρτβ' 
ςαϋοηβτη ίηίρΒΗτη,Μ Η(ο άίτηονβαίηίηία τηβηίε, 
ηβ ^ιΐΓ&^τηιηί, ηβ^ηβ ρ$τ βρίτΗηίη^ ηβίΐηβ ρβτ 
Μ^ττηοηβτη, ηβςηβ ρβτ ερΐεΜατη ίαηςηαηί ηοΙη$ 
αοΰΐοήΐηίε, ςηα$% ίηίΜ ά%β$ ΟΗπεΗ. 

«••Ο Ιαοα 6χίπιίΑ δΑηεΙοΓϋΐη ! 08(6ηάί( 6ηίπι 
ςαοΑ 6( ίρβί ουπι ΟΙιΗδΙο εοη{;Γ6{Αΐ)αη(υΓ υΙβΙίΑοι 
ίρδί βίηαΐ ουηι 6ο ΑρρΑΓβΑηΙ, 6( ηηΑουπι 6ο οοη- 
▼βηίΑηΙ. 1 Νβ οίΐο, ■ Ουίά Αυΐ6πι Γο^Απιαδ νοβ 6ΐ 
βχΙιΟΓίΑϋΐϋΤ ? Νο οίΐο, ίηςαίΐ ΐ6ΓΓβΑπιίηί αο 1ίπΐ6- 

« ΜλΟΙι. XXV, 1 ββης. » ΜαΜΙι. χχα, 12. μέθα, αλλ' ου πάντες είσερχόμεθα. ΚαΙ τούτο $η- 
λοΰνιν αΐ πέντε παρθένοι, καΐ & τα ^ιπαρα Ιμάτια 
2χων. Κλήνιν ουν φησι, την καΐ το εΙσελθεΤν Ιχου- 
σαν. Εύχόμεθχ 8έ φηνιν, ΐνα πληρώσΐ[^ πασαν αύτοΰ 
τ9^ν άγα^ν βουλην εΙς 6μας δ Θεός. Βουλή 81 και 
ευδοκία Θεού, τ^ πάντας ανθρώπους σοιθηναι καΐ 
τών αΙωνίων τυχεΈν αγαθών. Πληρώσει 8ε καΐ 2ργον 
πίστεως έν ΟμΤν, έν τ^ οΐι^εί^ δυνάμει. Τούτο γάρ 
εκείνου γεννητικόν έστιν, Έαν γάρ πλήρωση το Ιρ- 
γον πίστεως 6μας έπιτελέσαι, πάντως αύτου καΐ 
την εύδοκίαν πληρώσει. * Ορα 8έ, ουκ εΤ'.ε πίστιν, 
άλλ* Ιργον πίστεως. « * Οπως έν8οξασθ^ το δνοομ,α 
του Κυρίου. > Εΐ γαρ ταύτα γένηται. φησίν, ώσπερ 
έν τοΤς άγίοις αύτου ένδοξασθήσεται ό Θεδς, καθώς 
ανω εΤπεν, ούτως καΐ έν ύμΤν. Δοξάζεται γάρ, κα- 
θώς καΐ ανω ειπομεν, τοιούτων άξιων τους δούλους 
αύτου. ΚαΙ αυτοΐς 8έ δόξα Ισται, τδ τοιούτων ήςιώ- 
σθαι. Η ούτως νόησον * ΕΙ πληρώσει το έργον της 
πίστεως υμών έν δυνάμει, τουτέστιν, έν υπομονή 
πειρασμών, δοξασθήσεται & Θεός έν ύμΤν, βτι δονα- 
τους κατέστησε πρ6ς το&εο καΐ ένεύρωσε, καΐ ύμεΤς 
έν τφ Θεψ, 8τι άξίους έδείξατε εαυτούς της θείας 
αγάπης καΐ επικουρίας, ε Κατά τήν χάριν του Θεού 
^μων• > Χάρις γάρ ταύτα πάντα ΧριστοΟ. Ου γάρ 
ημείς, φησί^ πρ^ς ταύ'ά έσμεν Ικανοί {( άξιοι, άλλ* 
ή γάρις αύτοΰ δι* ημών πάντα κατορθοΤ. 

ι ΚΕΦΑΛ. Β. 

« Περί, τέλο*^ς, δτι μετά Άντίχριστον τ6ν πεμ- 

πόμενον έπΙ έλέγχφ Ιουδαίων, άπιστησάντιυν 
Χριστφ. » 

« *Ερωτώμεν δέ ύμας, αδελφοί^ υπέρ της παρου- 
σίας του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου καΐ ημών 
έπισυναγωγης έπ* α-^τδν. εΙς τ^ μη ταχέως σαλευθηναι 
υμάς άπδ τοΰ νο^ς, μήτε θροεΤσθαι διά πνεύματος, 
μήτε διά λόγου, μήτε δι* έτηστολής ώς δι* ^μών, 
ώς δτι ένέστηκεν 1^ ήμερα του Χριστού. • 

11 έγκώμιον τών αγίων 1 Εδειξε γάρ δτι καΐ αύτοι 
έπισυναχθήσονται τφ Χριστφ, ώς και αύτους μετ* 
αύτοΰ φαίνεσθαι, καΐ £μα αύτφ συνηχθαι• Είς τ^, 
« Μη τχχέως. » Τί δΐ έρωτώμεν ύμας καΐ παρακα- 
λοΰμεν * Είς τ^ μη ταχέως, φησί, σχλευθηνσι άπ^ 117 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΗΕ88ΑΙ.. 118 τού νολς, χουτέστι, ταφχχθηνβ χαΐ φοΙ^ηΟηναι ίχ τη( Α Αϋ8 6Χ ΐρίΟΓ&ΙΐΙία 6ΐ ϋΐηΟΓΟ ΠΙβηΰβ. δοίβΐΐάαΐη το•3 νου αγνοίας χαι &ιλ^ς• Ίστέον γαρ ^ι τινές 
λυμεοϋνβς άνεφάνη^αν παρ* αύτοΤς, φάνχοντες Ιφι- 
ντχναι την ήμέραν τΐ^ς δευτέρας τοΰ Χρίστου παρ• 
οοσίας, χαΐ έΟρ<{ουν α'^τοΰς χχΐ έπτ($ουν. Είτα 6 
Παΰλος, πάτε μέν Ιαται, ου λέγει, 8τι δε ου νυν έ<ρ• 
έση^χεν άπο3ειχνυσι, σημεΤζ λέγων της παρουσίας. 
« Μήτε δια £Ινευ{λατος• > Ψευδοπρο<ρηται γαρ ταΰτχ 
ελεγον. φησί $1 πνευμια, οΓον χ^άρισμχ. Ινα γαρ 
τ^νανέλ^ τους ψευδοπροφήτας, χαθολιχώς εΤπεν, 
δτι χαν χάρισμα τις έχων προφητείας τοΰτο ειπΐ|ϊ, μη 
πιστΓίσητε. Έ πνεύμα λέγει τ6 άχάθαρτον. Δια 
γαρ ακαθάρτου πνεύματος έλάλουν οΐ ψευδοπροφη- 
ται. Τούτοι ττ^ δευτέρς^ έρμηνείςρ κθετο 6 μαχάριος βηίιη ηαοά οοΓταρΙΟΓββ ςαϊάλΐη ΑρρΑΓίιβηιηΙ αραά 
ίρ508 ηυί (1ίθ6Γ6η( ίηδί&τθ άίβιη ββουπάί &άν6η1α8 
βΙιη$Ιί, 6( ΙιΐΓΐ>8ΐ)&ηΙ αο Ι6ΐτ6ΐ)αη1 60$. Α( Ρλΐιίαβ 
8Αη6 ηοη (ΙίειΙ ίηίβηιη ({ΐι&ηάο βηΐ, Βοά ηοη ηαηο 
8&Ι(6ΐη ίη$ΐ3Γ6 8ί|[ηΐβΰ&1, δί|;η& άίοβηδ αάνβηΐυδ. 
€ Νβςυβ ρβΓ δρίιΐΐιιιη. • ΡββυάορΓορΙιβΙδΒ βηίιη 
ΙιβΒΟ άίοβίΐΑηΙ• δρΪΓίΙαιη νβΓο βίΐ, ήθ€ 68(, οΙίΕΓίδ- 
Π1& 6( άοηυιη : υΐ βηιαι ρ86αάορΓορΙΐ6ΐα8 αη& 
ΰθΐΏρΓ6ΐιβη(ΐ6Γ6ΐ, υηίν6Γ82Ηΐ6Γ (ΙίχίΙ, ςαοά ΙίεβΙ 
ηιιίδρίβιη (Ιοηυιη 1ΐ3ΐ)βη8 ρΓορΙιβϋ» ΙιοοάίχβΓίΙ, η6 
εΓ6€ΐ8ΐί8, Αυ( δρίΓίΙαπι ϋίοίΐ ίιηραηιιη. Ναιη ρβΓ 
8ρίη(υπι ίιηρυΓαπι 1ο(ΐαθ1)8ηΙιΐΓ ρδβυάορΓορΙιβΙ». 
Ηϋίο δθοαηά» ίαΙβΓρΓβΙλΙίοηί αβδβηδίΐ άίναδ ^ο&η- Ιωάννης. • Μήτε δια λ(^ρυ. » Πιθανολογί^ γέρ τινι, ^ 1168. ι Νβηυβ ρβΓδβΓΠΙοηβα). • ΟϋΟά&ΠΙ βηίοΐ ρβΤ 

8ΐ]&8ίΙ)ΐ1ί δβΓίηοηβ 8υ&<ΐ6ΐ)&ηΙίη8(8Γ6 άϊβιηΟοιηίηί. 
• Νβηϋβ ρβΓ 6ρί5(οΐ8ΐη. • Νειπ θΐ 6ρί8ΐο1&8 1&ηςυ8ΐη 
6χ ΡβυΗ ηοιηίηθ 6η(;6ΐ)&οΙ, βΐΐιοο βαηβ ΐΏ&ηίΓ68(8(. 

II, Ά, 4. Να φΐίβυοί άβοίρίαΐ νΙΙο ιηοάο^ φαο- 
ηίατη ηί<ι υβηβήί ρτϊηιηίη άββοϋο^ βί νΘΌβΙαίη8 
(ίίβΗΐ Ηστηο ίΙΙβ ρ6ΰ€αΗ, /ίΙίΐΜ ρβι^άίΟσηίδ, ^ηί €$1 
αάΌ€Γ8αηη$^ βΐ β^ετίην αάνβΓεηε οηιηβηί (ΐηί 
άίΰίίηΓ ΟβΗ8 αηί ηηΐη€η, αάβο ίΐΛ ίη ίβναρίο Ώβί 
ίαη^ηαιη Β€η$ εβάβαΙ, 08ίεηίαη$ $είρ9ηίη €9»β 
Οβηηι. 

Ουοηΐ&ιη άίζίΐ ηοη ίηδΙ&Γβ, ίρδίυδ άβίηοβρδ &ρ- 
ρΓορίηςιι&Ιίοηίδ δί^ηα άίοΐΐ, 6ΐ πι&{[ηυπι γθτθΙ&Ι 
πι;δΐ6πυπι.•υΐΙο πιοάο » Νβςαβ ρβΓδρΪΓίΙυιη, ίη- 
ηυίΐ, ηβςϋθ ρβΓ δβηηοηθηο, ηβςυβ ρβΓ βρίδίοίαπι. επειθον ές^στηχένζι την ημέραν του Κυρίου. « Μή- 
τε δί' επιστολής. • Και έπιστολάς γάρ ώς έξ ον<{μα- 
τος του Πχιΐλου Ιπλαττον, τοΰτο δήθεν δηλώσας. 

β Μη τις ϋμας έξαπζτήσΐ[) χχτα μηδένα τρόπον, 
ζτι έαν μη ελ&(^ ^ αποστασία πρώτον, χαΐ άπο- 
χχλυφβτ^ 6 άνθρωπος της αμαρτίας, & υΐδς της 
άπωλείας, ό άντιχείμενος χαι ύπερχιρόμενος έπΙ 
πάντα λεγόμενον Θε^ν {| σέβασμα, &στε αύτον 
εΙς τ^ν ναον τοΰ θεού ώς θελν χαθίσαι &ποδειχνύντα 
εαυτόν δτι εστί θεό;. » 

Έπειδη εΤπε μη έφιστάναι, αύτη; λοιπόν της επι- 
στασίας σημεία λέγει, χιΐ μέγα μυστήριον &ποχα- 
λύπιει. € Κατά μηδένα τρόπον. • Μη χατά πνεύμα, 
φησί, μη χατά λόγον, μη χατά επιστολή ν. ε '£άν μη ελθΐ(^ άποστχσία. * *Αποστασίαν αύτ^ν λέγει τον ^ ■ Νίδί νβηβΓΪΙ (ΙβΓβεΙίο. • ΟβίβΟΐίοηβΠΙ (]ϊθ11ίρδ11Π1 'Αντίχριστον, α>ς ά^ριστφ^ μέλλοντα πολλούς άπο του 
Χριστού. Η άποστχσίαν, αύτην την άπ^ θεού άναχώ- 
ρησιν, χαΐ αυτ^ το πράγμα. «— • ΚαΙ άποχαλυφΟ^. ^ι 
[θ£ΟΑ^Ρ.] Σοεσθήσεται γάρ ^ χατέχο^σα πλάνη, χαΐ 
λήξει τ'Λΐν ε1δώλα>ν ^ έςζπάτη, χαι τότε άποχαλυ- 
οθήσεται & άνομος. Τούτο γάρ χαΐ & Κύριος εΤπε, 
■ Κηρυχθήσεται το Εύαγγέλιον εΙς πάντα τά πέρατα 
της γης εΙς μαρτύριον αυτοΤς, χαΐ τότε Ιζξει το τέλος, ι 
— « *0 άνθρωπος της αμαρτίας. » [ΙϋΛΝ•] Τίς ούτος 
εστίν * αρα 6 Σατανάς ; ουδαμώς. *Λλλ* άνθρωπος 
τις, πασαν αυτοΰ δεχόμενος την ένέργειαν. [ΣΕΓΗΡ.] 
Κατά μΤμησιν τοΰ Σο)τηρος Ιρχεται & Σατανάς, έν 
άνθρώπψ &λοχλήρφ — Αλλος. Ανθρωπον άμαρ- ΑηΙίΰΙΐΓίδΐυη), ηαο<1 πιυΐΐοδ ββραΓ&Ιαηΐδ βδδβΐ & 
ΟΙιπδΚο. ΑυΙαροδΙοδί&ιη δίνβ άβίβοΐίοηβαι 8ϋ ΐρβαοι 
Α Οβο δίφΑΓ&Ιίοηβιη, βίΓβπι ίρδ&ηι ςιι» ρβΓ ηοπιβη 
ϋί£;ηίβ€8ΐιΐΓ. — «Ει ΓβνβίΑΐαβ ΓαβΓϋ. » ΕχδΙίηκυβ- 
ΙυΓ βηίιη βΓΓΟΓ ςυί ογΙ)6Π1 οοουρ&Ι, οβδδ&Μίηυβ 
ίάοΙοΓυπι δβιΐυοίΐο, β( Καηε ΓβνβΐΑΐ}ίΙαΓ ίηίςαυδϋΐβ• 
ΜαπΑ βΚ Ιιοο ϋίχίΐ Οοπιίηυδ :' « ΡΓββάίοβΙιίΙυΓ Εν^η- 
|[βΙίυιη 194 ίη οπιηβδ ΙβΓπιίηοδ ΙβΓΓ» &(! Ιβδϋαιο- 
ηίυηι ίΐΐίδ, βΐ (υηενβηίβ( οοηδαπιπΐ8ϋο^. ■ — «Ηο- 
πιοίΙΙθ ρβοοΕίί. • Οιιίδηαπι ίδΐβ βδΐ ? αίΓυιοαιβ 8&1&- 
η88? ηβςυαηυ&ηι, 86(1 Ιιοπιο &1ίηαί8 ({αϊ υηίνβΓδβπι 
β]υδ αβοίρίαΐ ορβΓ8(ίοηβιη. — Αά ίπιίΐαϋοηβπι 
8&1ν&Ιοη8 νβηΐηηΐδ βδΐ δαί^παβ ίη ίδΙο Ιιοπιιηβ. •> » τίας αύτ^ν λέγει τδν Άντίχριστον, Ού γάρ 6 Σατα- ρ ΛΗο ηΐοάο Ηοπίίηβηΐ ρβΟΰΑΐί άίοίΐ ίρβϋΠΙ Αηΐίοΐΐη- 

δΐυπι. Νβηυβ βηίπι 8»ΐ8η&8 βπΐ Αηϋοΐιηβίαδ, δβά 
Ιιοπιο υΙ)δββδυδ&ο(ϋΓββ(υδ &8αΐ3η&.Ηοπιίηβπι &υ1βηι 
ρβϋεΕίί ίρβαπι νοοβΐ^ ςυοά βί ιρδβ ρΙυΓίπιυπι άβΐίη* 
ςυβί, βΐ 8Ηθδ&(1 ΙιοοοοιηρβΙΙβΙ.ΡίΙίυαι νβΓΟ ρβΓ(ϋ- 
ϋοηίδ βηηι αρβΙΙ&Ι, βο ςαοά ρβΓάαΙ πιυΐΐοδ βΐ ίρδο 
ρβΓϋβΙϋΓ : ΗοπιίΗβπ) 8α(βιη ηαβπιρίΑαι Ηβ1)Γ8Βηηι 
(ΙίείΙ ίρδυπι, ίη βυ]υδνίδ πΐ8{|;ί8Β8ονβηβ&€ϋ8θίβηϋ8 
ρΓονβεΙυηι. « Οαί ββΐ αάνβΓδαΓίυδ ο( ββΤβΓίυΓ. • 
Α(1νβΓδ8ΐ)ίΙηΓ ηαπιςυβ βΐ βχΙοΙΙβΙοΓ δυ& δυρβΓΐ)ί& 
ηοη δοΐυηι αάνβΓδυδ Οβοπι υηίνβΓδοηιπι, νβΓυπι 
6(ί8Γη 8(1νβΓδυδ ί(!ο1&. Νβ(ΐυβ βηίπι &(! ιάοΙαίΓίΑπι 
ά\1^Β^ Ιιοπιίηβδ, δβά ηΐ ί|*δυπι (ιιηηυαπι Οβυπι &(1ο- 
ΓβηΙ. ΡΓορΙβΓββ άίοίΐ ςυοά βββΓβΙιΐΓ αάνβΓβυδ οιη- νας εσται ο Αντίχριστος, άλλ* άνθρωπος ενεργού- 
μενος υπ^ τοΰ Σατανά. Α^ρωπον δ^ αμαρτίας αυ- 
τόν χάλεΐ, 8τι χαΐ αύτος πλείστα άμαρτήσεται, χαι 
άλλο>υς εις τοΰτο άναγχάσει. Γΐ6ν δέ απώλειας αυτ2»ν 
χαλεΤ, διά το άπολύειν πολλούς, χαΐ αύτ6ν άπόλλυ- 
βθαι. Ανθρωπον δέ τίνα ΈβραΤον, πάσης μαγείας 
χαΐ «ραρμζχείας έν επιστήμη γενόμενον αυτδν, <ρη- 
σίν. « Ό άντιχείμενος χαΐ 6περαιρόμενος• » Άντι- 
τε^σεται γάρ χαΐ ύπεραρθήσεται τ^ Ιδίφ ύπερη(ρα•> 
νείφ ου μόνον χατά του έπΙ πάντων θεοΰ, άλλα χχΐ 
χχτά των εΙδώλων. Ού γάρ πρδς είδωλολατρείαν άξει 
τ(Μς άνθρ^^πους, αλλ* εΙς τ^ αύτον ώς θε^ν . προσ- 
χυνεΤν. Διά τοΰτο φησίν, ύπεραρθήσεται έπΙ πάντχ 

4 ΒίΑίΙΙι. XXIV, 14. 140 (ΕΟυΗΕΝΙΙ ΤΗίαα^Ε ΒΡΙ800ΡΙ 1^0 ηβΐη ({ΙΐίάίβϋαΓ 06υ8 αΐΐΙ ηπιηβη. « Ιη (βΐηρΙοΟβΙ• » λ λβγ<{μβνον θβλν {} σέββσμα. • ΕΙ< τον ναλν του θ€θυ. 9 Νοη άίείΙ Ιβιηρίυιη ςιιοΑ βηΐ Ηί6Γθ8θΙ;ιηί8, 86ά 

Εθ6ΐ68ί&8 0οί. • 08(61ΐΙ&η8. > ΝΟϋΑΐΙ *. 01θθη8, 86(1 
08ΐ01ΐΙ&η8, ΙΐΟβ 68ΐ, 0ρ6Γί1)α8, 81^1118 ΑΟ ιηίη€ΐιΗ8 

ηίίβηβ 08(βιι<ΐ6Γ6, ςαακί 8ίΙθ6θ8. Εχ(τίη86ου88αΐ6ΐη 
βαίι&αάίβηάαιη 68ΐ : Νβςααςυ&ιη τβηίβΙ &άν€ηίυ8 
Οοιηίιιί. 

Π, 5-8. Αη ηση ιη69ηιηί9Μ$ ((ποά αιιη (Μιηβ 
6ί8€9η αρηΛ νο8^ Κοβο άίεΛατη νοΜ^ ? ΕΙ ηαηϋ 
φΜάβΗηβαίκϋίΒ,Λά Ηο€ ιιΙ ίΙΙβ νβϋβΜητίη 
ίΐΐύίβιηροτΰ. Ναη ηι^$ί€ΗίΐΜίαίη ράταβϋην ίηί- 
φϋί^αΚι : »οΙηίη α8ί ^νί ίηοάο νβϋηβΐ άσηβο € 
ιηβάίο ΜΙαίητ: βΙ ίπηΰ ροίβ/ΙβΙ ιηιφίίΜ ίΗβ^ ζίΛβηί 
Βοιηίηηί ϋοηβοί^ ίρίτίίη οΗ$ 8ΐιί $1 αύοΙβΜ 
οΗαηίαίβ αάν€ηίία $ηί. 

ΜυΙίΑ ίΐ&ςαβ ηοη 8θΗρΙ& (ηάβΒαΙ ιη;8ΐ6η&« βΐ 
ηοη 8θΙοοι ρβΓ 6ρί8ΐοΙβ8 : Ι&ηςα&ιη άίοθΓβΙ : ΝίΙιίΙ 
ηοηιιη άίοο : 86ά ςαοά ρΓ2β86α8 άίοβύ&ιη. • Εΐ ηυηο 
ςπίιΙάβϋηβ&Ι 8θΗί8. » ΟβϋηβΓβάίεΚ ςυοά ρΓθ1ιίΙ)6ΐ 
^β1 ίιηρβάίιηοηΐο 68(• Οοίάη&ιη ααΚβια ββΐ ϋΐαά ? 
ΜαΚί 8ρίη1υηι 8λΐιοΙαιη άίοαηΐ : &1ϋ νβΓΟ Κοιη&ηο- 
ΓΟΐη ίιηρβηυιη, ςυί βΰλΐη ιη6ΐία8 86ηΙίυηΙ : οί8ί 
βηίηι Ιιοο 8οΙ?&(ιιγ, ίΙΙβ ηοη νβηίβΐ. 1•Ι( Νβηι ο5 
ι4 ςαοςηθ Αάβο οΙιΙθοΙθ Ιοου(η8 ββΐ 1)6&1αδ Ρ&υ1υ8, 
ηοΐ6η8 ίιηροΓ(αηο8 &ο 8αρ6Γθαο8&οοίρθΓ6ίηίιηίοο8 
ιηΙβΓ ηοηι&ηο8• 8ί βηίηι &α(1ί88βπ( ηυοά (1ί88θΙν6η- 
άαηι (ΙίοοΓβϋηιρβηυπιΚοπι&ηοηιπι, 6ϋρ8υιη8β1ί- 
χί886ηΙ βΙ ιιηίτβΓ808 €Γθ(ΐ6ηΐ68, Ι&ηηα&πι 608 ηαι 
6Χ8ρ6ο(&Γ6ηΙ ϋΐλπι άί88θ1α(ίοη6ΐη• Ν&ηι 8ί Ιιίο ηοη Ού τ6ν έν ^Ιερουσαλ^μ ^^Ύ*^» ^^* ^^^ '^^^ *£χχλη 
9{αζ του ββυυ, € 'Αποδβιχνύντα. • Οιχ ζΐτα^ Λέ- 
γοντα, άλλ* ^Αποδκιχνύντα, τουτέστι, πβφώμβνον 
άπο&£ξαι &* 2ργων χαΐ σημείων χαΐ Οαυμιάτΐι»ν, 8τι 
Ϊ9τ\ β«<^ς• Εξωθεν 6παχοϋντέον, Ού μ^ Ιλθΐ[^, φηνίν, 
:}^ παρουσίκ ι ου Κυρ(ου. 

€ Ού μνημονεύετε 8τι !τι Δν πρλς 6μας, ταύτα 
Ιλεγον 6μΤν χχΐ νυν τ^ χχτέχον ο?$ατε, εΙς το 
άποχαλυφθηνχι αύτον ίν τφ έαυτου χαιρφ Τ6 
γάρ μυννήριον ^^η ένεργεΤται της &νομ{ας• Μ(^ 
νον 6 χατεχων άρτι Εως έχ μέσου γένηται, χαΐ 
τότε άποχαλυφθήσεται 6 άνομος, 8ν 6 Κύριος άνοιλώσει 
τφ πνεύματι του στόματος α^ου, χαΐ χαταργήσει ττί 
Β επιφανείς της παρουσίας α^ου• » 

Αρα άγράφως πολλά παρεβ(δου των μυστηρίων, 
χαΐ ού δι* επιστολών μόνον, ώσεί εΤπεν. ΟύδΙν ξένον 
έρω, άλλ* δ παρών Ιλεγον. ε ΚαΙ νυν τλ χατέχον οι- 
βάτε. • Κατέχον «ρησί, τλ χωλύον χαΐ έμποβίζον, 
Τ{ δέ τούτος Πολλοί τ^ Πνεύμα τ^ ίγιόν φασιν, 
Ιλλοι δέ τήν *Ρωμα{ων άρχ^ν, ο1 χαΐ βέλτιον λέγου- 
σιν. Αν γάρ μη αϋτη λ\^Οτϊ, έχεΤνος ούχ Δξει• Αια 
γαπ τούτο χαΐ οΙ^τω^ συνεσχιβσμένως εΤπεν & μαχά- 
ριος Πχΰλος, μή βουλόμενος έχθρας άναίρους άναδέ* 
χεσθχι πχρα των *Ρωμα{ων. Εμελλον γαρ άχούοντες 
βτι χχταλυθήσεται ^ *Ρωμα(ων άρχ^» χχΙ αύτ^ν 
χαχουν χαΐ τους πιστούς απαντάς, ώς τ^ν χατάχυ- 
σιν αύτης προδοχώντας. Εΐ γαρ μη οδτος γαν^, σύ 
φαίνεται 6 Χριστός. Αια οδν τλ φανηναι τλν Χριστόν 6ρρ&ηΐ6ΓίΙ, ηοη ηαηίίοβίΑΐΐϋΐΙΓ 61ΐΓί5(α8 : β%0 6Χ ^ φησι βούλεσΟαι αύτύν ταχύ έλθεΤν, χαι της Ρω- 60 ςηο<1 ΒίΒ,ύίύ οηρίαηΐ ηι&ηίί68(6Η ΟΙιηβΙαηι, νο- 
ΙυηΙ 6ϋ«ηι βίλϋπι ββτί (1ί88ο1υΙίοηβπι ρΓίηοίρ&ΐυ8 
Ηοηι&ηοηιπι. 8ί λη(6πι άβ δρίιΐΐυ «ιηοΙο ίηΐβΐΐίβο- 
Γ6(, φΐίά ρΓθΙιίΙ)6Γ6ΐ ςυοπιίηηβ &ρ6Γΐ6 άίθ6Γ6ΐ: 
6πιΙίΑ 8ρϊΗΐα8 ίρ8υπι άβϋηβΐ ηο πι&ηίΓ68ΐβΙυΓ ? 

« ΕΙ ηιίηο ςιιίά (Ι6ϋη6&( 8θίΙί8. > Ν6 ηυηε ίρδ6 
ηι&ηίΓ68(6ΐοΓ, λβά ϊη 8αδΐ6πιροΓ6 : Ιιοο ββΐ,ςιι&ηάο 
ρηΒβηίΙηπι ΐρβί αοροπηίδβηπι αθ6θ Ιοπιροδ βΙβΙοΑ- 
ίητ : ηί8ΐ6ηίπιηαηοΑβΙίη6Γ6(υΓ,υ(ίςα66ΐί6πι ηυηο 
ίππηίηβΓβΙ, βάβο 86πιρ6Γ &άν6Γ8υ80Γ6άβηΐ68 οοηυί- 
ΙαΙογ, 6ΐ βοηιπι ρηνί1&(6Πΐ, ουηι ίρ86 8ίΙ ρ&Γνυ8, 
€οηοαρί8είΙ, ββά άβΐίηβΐητ &ο ρΓοΙιίύβΙυΓ. — ΑΚηά. 
ΟβΙίηβΙ &€ ρΓθ1ιίΙ)6( ίαίηηί ίΐΐίυβ λάτβηΐηπι 8ρίη1υ8 
8αηο(α8. Ρθ8ΐςυΑπι ίρΙοΓίιίορΓορΙβΓ Ιιοηιίηυπι ρβο• μαίων ήγεμωνίας χατάλυσιν γενέο6χΐ• £ΐ 81 ην περί 
του άγιου Πνεύματος, τ( έχώλυεν αύτύν εΙπεΤν σα- 
φώς, &Εΐ ή του πνεύματος ούτύν χάρις χατέχει πρ^ς 
τή μ^ φανηναι ^ 

« ΚαΙ νυν τύ χατέχον φησίν οιδατε. • [ΦϋΤ•| Είς 
τύ μη νυν άποχαλυφθηναι αύτύν, άλλ* έν τφ έαυτοΟ 
χαιρφ. Οίον βταν & δρισΟεΙς οώτφ χαΐ συγχωρηθείς 
ύπύ βεου χρόνος Ιπιστ^. ΕΙ βε μή χατείχετο, χχ 
νυν άν επέστη. ΟΙ>τως άεΐ χατά τώ'^ πιστών όργ^, 
χαΐ τ^ν χάχωσιν αυτών & πονηρύς έπιθυμεΤ. άλλα 
χατέχεται χ%\ χωλύεται. 'Άλλο. [ΣΕΤΗΡ.] Κατέχει 
χαΐ χωλύει του άνομου την πορουσίαν, το Πνεύμα 
άγιον. *Επειδ* αν οδν, φησΙ, τούτο διά την τών άν- ε6(Α άβ ιηβάίο ΟβΙ βΐ άΜβάβί, Ιηηο Ιοοηΐη 1ΐ3ΐ)β1)ί( χ) θρώπων χαχίαν έχ μέσου γέληται χχΐ άποστ^ί, τύ ίηίςαα8 ίΠβ, ηΐ ΓβνβΙβΙηΓ β( ίη8υη;βΙ, ηυΙΙο ρΓοΙιί- 
1>6ηΐ6.0ίχί(&οΐ6πι ςαοά βΐίαηι ίη ίηίΐίυπι «οοβρίίσι;- 
•ΙβΗοηι ίηίςυίΐ&ϋδ : ςιίΑηάοηυίάβηι βΐ ΜΑηίοΙιβθί 
άίζβτυηΙ (1ί&1)θΙυηι 688β Οβυπι 1βρ8, β( ΜβΓείοη αίΐ 
Ρ&Ιτβπι (Άή&α ηοη 688β Οβηπι 16^18. Οαίη βΐ Μ&ηβ8 
86ίρ8αηι άίοϋ β88β ΟΙΐΓίβΙαπι αο Ρ&ηείβΐηπι : β( βχ 
60 Ιβιηρ'Γβ Ιιοπιίηαπι ΙηοΓβάηΙίΐΑΐβπι (ϋ8ΐ>οΙυ8 ίη- 
άηοβΙ)&1. • Νβπι πιγ8(βΓίυπι]&πι ρβη^ίΐ ίηίςαϋ&1ί8.• 
Μγ8(6Γίαπι ίηίΓ]ηίΐΑϋ8 άίοΗ ΝβΓοηβιη, ηΐ ηαί 81^ 
Ι]Τρα8 Λη(ίο1ιη8ΐί. Είβηίπι ΝβΓΟ βΐ ρ6Γν6Γ8υ8 βΓ&ΙβΙ 
όβηβ Αίάοηρίβΐιβί. Μ78!6ηηπι &η(βαι νοεαΐ ίρ8υπι, 
ςαοά ώθςηβ ραάοΓβ ΓαεβΓβΙ ΝβΓΟ ηυ» Αηΐιείιηδίαβ 
ί6εΙυπΐ86886(,86άρ3Γεβ Αο ΙβεΙβ, ίηςαίΐ, ροΓ&ρΙαΓ, 
ηβπιρβ 8αΙ) 8Α(«ηΑ : ίρ86 ηληκιοβ δαί&ηΜ ρβΓ πιβ- τηνιχαΰτα χώραν Εζει ύ άνομος, άποχαλυφθηναι χχΐ 
Ιπαναστηναι, μηβενύς χωλύοντος. ' Εφη £ε δτι χχΐ 
άρχν ειληφε τύ μοστήρΐ(•ν της ανομίας, επειδή χχι 
ΜανιχαΤοι εΤπον τύν διάβολον βεύν του νόμου, χχΐ 
Μαρχ^ν φησΚ ού τύν Πατέρα εΤναι του Χρίστου 
τύν βεον του νόμου. Αέγει δέ χαΐ Χριστύν έχυτύ^ ύ 
Μάνης χαΐ παράχλητον, χαι ϊχτοτε τ^ν άπιστίαν τών 
ανθρώπων 6 διάβολος είσηγεν. Τύ γαρ μυστήριον 
Ιίδη ένεργεΤται της ανομίας. Μυστήριον της ανομίας 
τύν Νέροινα λέγει, ώς εΙς τύπον ^ντα του Άντιχρί- 
στου. Κα\ γαρ χαΐ ύ Νέρων φαυλός τε 9ΐν, χαΐ βεύς 
έζήτει λέγεσθαι. Μυστήρίον δλ αυτόν φησι, διά τύ 
μ^ άπηρυθριασμένως ποιεΤν τύν Νέρωνα οΤα ύ *Αντί- 
χριστος ποιήσει ' άλλ* ύφειμένως ^Ιδη, φηνίν, ένερ. 121 ΟΟΜΗΕΝΤ. ΙΝ ΚΠ8Τ. II ΑΟ ΤΗΕ88ΑI^. 121 •γκΤηκ, τοϋτέντιν, ύιώ τ•ΰ Σατχνα. Είργίνχτο -^αφ Α άίηΐη ΝβΓΟηβΐη 0ρ6η1>ΐΙαΓ(ΙΙ1» 8ί1>ί νίάβΙΐ&ηΙαΓ.ΜΑ 

«υΐβιη οΙ>(6€ΐο άίζίΐ,ηοη ΙίιηοΓβ €οΙιίΙ>ίΙυ8 : 86(1 ιΐ08 
ίη8ΐηΐθη8η6ΐηαϋΐ68Αε 5αρ6Γ&088 ίη1ιηί€Ηί888υ8θί- 
ρί&ιηυ8. «δοΐυιη βδΐ ηυί παοάο ΓβϋηβΙ. ρ ΤΙίΓοηαβ 
νίάβϋοοΐ βίΓβ^ηαιη Ηοιη&ηοηιηι,ςυοάιιοηοίιηρβ- 
(ΙίιηβηΙο βδΐ (Ιοηβο 06886ΐ, βηβηιςιιβ &οοίρί8ΐ: Ιυηο 
Γβν6ΐ&1)ίΙαΓ ίηίςιιυ8 ϋΐβ, Ι^οο 6δ(, Αιι(ίο1ΐΓΪ8ΐα8.υΐ)ί 
6ηίιηίιηρβηυιηΗοιη8θθΓυιιιίαβηΙ(1ί88θΙυΙυιη«1υηο 
ΑηΙί€ΐιη8ΐυ8 ΓβύεΙΙίοηβ ΐΓΓϋβΙ,αο οΙ)Ιίο6Γ6 εοηλίιι- 
ΙϋΓ, Ιθβηοηΐιοιηίηυπι ΒοΙυιη, νεΓοιη βιί&ιη Οβί 
ίιηρβηαιη. Κοιη&οοΓυιη βαΐβιη ίιηροηυιη ίρ8β Αη- 
ϋοίκηβίαβ ρβΓίβοΙβ Αΐ)ο1θνί(. ΟυβιηΒάηαοάιιιη βηίιη 
ΜβάοΓυιη ΙιηρβΓίαιη α ΒΑ5γΙοοϋ8 άίβ^οΐυΐυιη ΜίΜ Λ |ι^βοο τοΰ Νέρωνος 6 Σχτανας τ^ αΰτφ 8οχύΰντα. 
Οίτακ & συνεσχιβσμένιικ βΤιην, ου δια &ιλ£αν, &λλα 
ιεχ«&ύ«»ν ^|ΐα<, ανονήτους 2χΟρχς χχ\ ΐϊβριττας μή 
βνχδέ^βοθ^ι. € Μ($νον 6 κατέχων έίρτι. » Τουτέστι, 6 
*ΡΕρ|&α£ων θρόνος χαΐ ή 3ζ9ΐλε{α ή νυν Ιμποδ£ζου9α, 
δτχν καύνηται, φη^Ι, χαΐ τέλος λάβ^, τότι άποχα• 
λιιφθι^ακται 6 άνομος, το τέστιν, 6 Αντίχριστος. ' Οταν 
γαρ χαταλυθ^ ή Ρωμαίων αρχή, τ<$τ* ό *Αντ{χρι• 
«τος έικιτ&Οι^σιται τ^ ^>ΡΧ^? *»^ κρατησιι Ιπιχιι- 
ρησει, ο& μόνον την των άνΟρι&κων, άλλα χαι την του 
θ€θυ ^ρχ/ν. Την $£ *Ρωμα(ων αρχήν, α^^ς τέλκον 
χαταργι^νει 6 'λντίχριατος. * ϋοπερ γαρ ή Μή^ν 6«^ 
Βα&>λιιΐν<ων χατβλύθη* χ^Ι ή Βαβυλαινίων ^πα Περβων, Β ΒΑ^γΙοπίΟΓαΐη 8 ΡβΓ&ίβ,ΡβΚΕΓυπΙ ((υοςυβ 8 Μ80β• άοηί5αδ,β( ΙίΑοβάοηυπι & Κοαι&ηίβ : ί(8 βΐ ΑοαίΑ- 
ηοΓυιη αΙ) Αηϋεΐιπδίο,βΐ Αοΐίοΐιηδϋ λΟοχηίηο ηο- 
8ΐΓ0.Η»6 &υΙβπΐ8ίΙ ΟαηίβΙ.ΟαΑηάο 8806 ΐ6Γΐηίηυ8 
άίνίηί ρΓορο8ίΙί&ρρΓορίηςυ3νβηΙ,6ΐςυί ηυηοίρ8ααι 
Γ6ΐίη6ΐ Αηίδ,οοιηρΙβΙαβ 6Χ8(ί(6ΓίΙ : Ιυηο ρΓοηιρ(66ΐ 
8ίη6 υΙΙα πιογα ίηίςυιιβ ίΐΐβ Γ6ν6ΐ8ΐ)ΐ(ιΐΓ. • Ου6ΐη 
Οοιηίηαδ εοηΟοίβΙ. • 06ίθ(]6 86<ιυίΙυΓ οοη8θΐ8ΐίο• 
Ουβηι 61ιη5(ιΐ£, ίηηυίΐ, άβΙβΜΐ. Ου6πΐ8(1πιο(1ιιιη 
βηίιη άαιη λϋΐιυο Ί^λιβ βιηίηα» 56ρ8Γ8ΐυΓ, ιηίααΐΑ 
8ηίιη8ΐίΑ οΑΐοΓβ οοηβυαιαηΙυΓ, ϊΐα 6ΐ ΑηΙίο1ΐΓί8ΐυ8 
βχ ίρβο ΟΙιηβΙί 8άν6η1α βΐ δρίηία οΗβ 6]υ8, οοη- 
8υιπ6ΐυΓ. δρίήίαιη αυΐβπι οήδ νοε&1]α88ηηίΐ 86 
ρηΒοβρΙυιη 6ΐ νβΐυ*! ϋβΐηιη, 8υ( δρίηΐυιη 88ηο- 
ΐαηι. € Α1>οΐ6ΐ)ίΙ, • Ιιοο 681, οοΙιί1>6ΐ)ΐΙ, ρ6Γ(ΐ6ΐ. χαΐ ή Πβρσων 6πλ ΙΙαχεδόνων, χαι ή Μχχε&{νων 6π^ 
Ρωμαίων, οδτως ή *Ρωμα{ων &ΐ(0 του *Αντιχρίατου 
χαΐ ή του Άντιχρίστου ύπλ του ήμων Δκφΐτότου. Ταύτα 
δΙ ό Αανιήλ ϊρησιν. ' Οταν μέντοι το πέρας έπιστ^ 
της του ββοΰ προθέσεως, χ%\ 6 νυν χατέχων αυτ^ν 8ρο; 
έχστη πληρωθείς* έτοίμως τότε χαΐ δίχα πάσης ανα- 
βολής & άνομος άποxαλυ^ρθήσ^ται. « Ον 6 Κύριος 
αναλώσει. # Αοιπον χαΐ ή παραμυθία. Ο ν 6 Χρι• 
στος, «ρηαΐν, &νχλώσει. * Ι2σπερ γαρ πυρός 2τι πο^- 
^ω6εν ^ήτΕος, τα μιχρα ζωύφια έχ της θερμότητος 
άναλίσχεται, σ^τω χαι δ ^Αντίχριστος έξ αύτης της 
επιφανείας του Χρίστου, χαι του πνεύματος του 
βτόματος α&τοϋ, άνζλωθήσεται. Πνεύμα στόματος, 
τ^ έπίταγμα χαΐ χέλευσμα χαλών, χαΐ οίον εμφύ- 
σημα, {| τ& ^ον Πνεύμα. « Καταργήσει. > ΟΓον παύ• ^ 
σει, απολέσει. 

ε Οδ έστιν ή παρουσία χχτ' ένέργειαν του Σα- 
τανά, έν πάσΐ(^ δυνάμει χαΐ σημείοις χαΐ τέρασι 
ψεύδους, χαΐ έν πάσγ, άπάτΐ[^ της άδιχίας έν τοΤς 
^πηλλυμένοις, άνθ* ων τήν άγάτυην τάς αληθείας 
ουχ έδέξαντο, εΙς τ2> σωθήναι α^ούς. Δια τούτο 
πέμψει α^τοΤς ό θεί>ς ^εργειαν πλάνης, εις τί» πιστεΟ- 
σαι αυτούς τφ ψεύδει, Τνα χριθωσι πάντες οΐ μή πιστεύ- 
σαντες, ττ| αληθείς, άλλ* εύδοχήσαντες έν τ/ΐ άοι- 
χί?. • 

Και χαταργήσει, φησί, ττΐ παρουσί^ χ^τσυ δ Κύ- 
ριος τ^ Άντίχριστον, ου Άνηχρίστου εσται ή παρ- 
ουσία χατ* ένέργειαν του Σατανά. Αια μέσου γαρ 
νιτοΰ πάντα πράξει ό διάοολος. ε Έν πάσ^ &>νάαε{ Π0ρ6Γ&1)ίΙυΓ άίΑΐίοΙϋδ.• Ια ΟΠΙιΐί ροΙβΠΐία 6( δί^ηίδ•• α, 9-1 1 . εν]α$ αάνύηίη» βχί ίβοηηάηιη ορβτα^ 
ϋοΜπι εαίαηα οητη οτηηί ροίβηΗα^ €ί $%ρη\$ αο 
ρτοάίρϋε τηβηάααί, βί αΐίη Οίηηχ ά^αρϋσηβ ιη- 
ίΗΒίΐϋΰβ ίη α$ ^η^ ρβτβηηΐ^ ρΓΟ €0 ^ηοά άίΐ€€ίίθ' 
ηβτη νετίΙαΗε ηοη νεΰβρεπίηΐ^ %η Ηοο ηΐ $αΙυ% ββ- 
Τ€ηΙ. Εί ρΓορί^τβα ίηϋΜ ιΙΗ» Ββηε ββΰΟΰΐαηι 
ι1/ιΐ8ΐοηί5» ηί ΰΓβάαηί ιηβηάααο : ηί ίηάίο^ηίηΓ 
θίη瀫 ςηι ηοη ονίάίΐΐβΐ'ηηΐ υΰτΗαϋ^ $€ά αρρτο^ 
Ι>αΌβηιηΐ %η}η8ΐίΗαηϊ . 

Α5οΐ6ΐ)ίΙ,ίηςηί(,Οοπ)ίηυδ δυο 8(1ν6η)η Αηΐίοΐιη- 
δΐυιη, ^υ^υδ Αηϋε1ιπ$1ί βάνβηΐυβ βηΐ ββουηάυηι 
ορ6Γ8ΐιοη6Π) 88ΐ&η8β.Ν8ΐη ρβΓίηβάίυιη 6]υδοαιηί6 χαΐ σημείοις. » Ταύτα προεΤπεν, %ί μή άπατηθύ- 
σιν οΐ τότε. Πάσαν^ φησίν, έπιδείξαι δύνχμιν. 
Ψεύδους δε, ή δτι χατά φχντασίιν μέλλει ποιεΤν, 
χχί τους οφθαλμούς άπατων, {\ επειδή πρ^ς το ψευ- 
δός δγουσιν, {[ έν παντι πράγματι άπατήσχι χαΐ 
άδιχήσαι του; πιστεύοντας δυναμένφ. Η, ως εΐρη- 
ται, φαντασί^ χαΐ δοχήσει τα σημεία ποιήσει, « Έν 
τοΤς ίπολλυμένοις. • Μή φοβηθ^; ταΰτα άχούων 
περί αύτοΰ. Έν το'ϊς άπολλυμένοις γαρ Ισχύσει, οΊ 
χαΐ πρ^ α>του ουχ έπίστευσαν τφ Χριστψ• « *Ανθ* 
ώφ τήν άγάπην της αληθείας ουχ έδέςαντο. • *Αγάπην 
αληθείας τον Χριστον λέγει. Δια γαρ άγάπην τήν προς 
ημάς, χαι Τνα τ* άληθη διδάξΐ[^, ένανθρωπησαι χατηξίω- 
σεν. Αΐνιττεται δε, βτι πάρα *1ουδαίοις Ισχύσει. Ολοι 
γαρ τον Χριστον Ο'ίχ έδέξαντο, ο(ίτε έπίσιευσζν α^φ, 
δ χχΐ & Χρίστος α^οΤς φησιν. € Έγω ήλθον έν τφ ΗβΒΟ ρπΒ(ϋχί(, η6 άβοίρβΓβηΙοΓ ςυί Ιυηο ρΓ8βδ6ηΐ68 
658(*η(. Οίηηβηο* ίηηυίΐ. οδΙβηιΙβΙρυΙβηΙίΑΐη.Μβη- 
ά^νη αυΐιτη,νβΐ ςυοά ]υχ1α ρΙι&ιιΐ85ί8ίη (ΙυπΙ&χ8( 
Γ80(ιΐΓυδδίΙ,Ρΐ ΓβΙΙβΙοευΙοδ: νβΐ (|υίΛ8ΐΙπ)€η(ΐ8αυιη 
ϋυευηΙ.ΑυΙ ίη οπιηί 1 6 ηυ» ίΜντβ ροδδίΐ αϋ ηοε6Γ6 
εΓ6(ΐ6ηΙίΙ)υδ. Αϋ( δίειιΐ (ΙίεΙυιη εβΚ,αιΙ δοΐαιη ρΙ)8η- 
Ι8δί8ΐη 61 8ρρ8Γ6ηΙΐ8ΐη ίαείιιιυδ βδΐ δί£;ηα. « Ιη (ιίδ 
ςυί ρ6Γ6υηΙ. • Ν6 ΙβΓΓββηδ ουιη ^χο άβ ίΙΙο 
&α(1ίδ. Ναιηίη Ηίδ ςυί ρβΓβυηΙροΙβηΙίαπι 1ΐ3ΐ)6ΐ)ϋ: 
899 ςυΐ, εΐί&αι ρηυδ€|υ&πι ίρ86 νβηΐΓβΙ, ηοηεπβ- 
ϋ6ΐ)8ηΙ ΟίΐΓΪδΙο. Ργο 60 ημοΛ άίίβεΐίοηοιη νβΓΪΐΑ- 
Ιίδ ηοη Γ6ε6ρ6ΓυηΙ. • ΟίΙοεϋοηοιπ ν6Γί(Αΐίδ άϊώί 
ΟΗπδΙυιη : η8ΐηρΓορΐ6Γ(1ίΐ6εΙίοπθαι ςυ8πι 6ΓΚ8 ηοδ 
Ιΐ85υίΙ, 61, υΐ ςυ» νβΓΟ δυηΐ ίΙοεβΓβΙ, Ιιοπαο 66Γί 
ϋΐκη8ΐιΐ8 68ΐ. 068ίκη8ΐ &υΐ6ΐη ηυοά 8ρυ(Ι ^υά8Β08 
ροΐ6η(ΐ&πι 1ΐ8ΐ)6ΐ)ίΙ. Ν8ίη |)ί 6|ιπ8|υιη ηορ 8υδε6ρ6« 123 ΟΕΟϋΜΕΝΙ! Ύ1Μ^^^Ε ΕΡΙ800ΡΙ 124 ηΐηΙ, η6(ΐυ6ίρ8ίθΓβάί(1βηΐηΙ:ηαθάβ(ί&ΐηαΗΗ8ΐυ8Α6ν($μτιτου αχτ3(;;μου, κχΐ ούκ έδβΕϊσθέ αε • ^Εε^ ύίχϋ 618 : ι Ε(;ο τβηί ίη ηοιηίηβ Ραΐηβ ιηβί, βΙ 
ηαη 6Χ€βρί8(ί8 ιηβ : νβηίβΐ αΐίυβ ίιι ηοιηίηβ ρΓο- 
ρηο, 6( ίρβυιη 8ϋ8θίρ{6ΐί8 9. • — Ε( ρΓορΙβΓβΑΐηίΙ' 
16( ϋΐίβ 0608. » Ουο(1 αίΐ : ΜίΙΙβΙ, ηου Ολ αοοιρί&δ, 
ηϋ&δΐ 06118 ιηίαβΓθΙ, 86(1 ρ6Γηιί88ίοη6ΐη ηυ» 6δΙ & 
060 8οΐ6ΐ ΐΐα νοο3Γβ Ραυ1ϋ8. ΕΓΟο&οί&ίη νβΓο άίοίΐ 
ίΙΙυβίοηίδ; 1ΐ06 68(, ί1Ια8ίοη6ΐη 6Π]ο&οβιη 6ΐ δ6<1υ€6- 
Γ6 ροίβηΐεπ). Αηίιη&(1ν6Η6 αυΐβιη ςυαιη ε3υΐ6 βχ- 
ρΓβ88υ8 8ί( 86Γπιο.Νοιι (Ιίχίΐ : ϋΐ ραηί»ηΙαΓ: δίςαί- 
(Ιβηα ρυηί6η(ϋ 6ΓαηΙ οιηπβδ ςυί ίη ΟΙιΗδΙυιη ηοη 
0Γ6άί(ΐ6Γυη(, ςϋαηςα&ιη ηοη ν6ηϊδδβΙ ΑηΙίοΙιπδΙυδ, 
ηβο ίρδί ΓΓ6(1ί(Ιίδδ6ηΙ : δβά, υι^ϋ(1^(•6ηιϋ^, ίά 6δΙ, 
βϋ&ηι ίη 1ιο€ οοη€ΐ6Π)η6ηΙυΓ, 6( ίρδΟΓυηι ογ3 ^ά Ιιοο 
οΙ)δ(Γυ&η(υΓ.0αί(1 6ηίπι άϊοβτβ ροΙβΓυηΙ ουΓ εΐιπδ- άλλος έν τψ οΙχε(φ ον({μχτι, κχΐ β•^τ6ν δέξεσθε, φη- 
ο{. » — • Δια τοίίτο πέμψει βώτοΤς ό θεο'ς. • Τ^ πέμ- 
ψει, μη οδτω δέξι^, ώς του Θεοΰ πέμποντος, άλλα τί^ν 
άπ6 τοΟ θεοΟ συγχώρησιν, ούτως ^ς χα).ε:ν «^ 
Πχύλψ. Ένέργειαν δέ φησι πλάνης, τουτέστι, πλάνης 
ένεργδν κβι πλανησαι Ισχύουσαν. Ορα δέ άσφά- 
λειβν λ<{γου. 06κ εΤπεν • Ινα χολζσθώσιν. Εμελλον 
γαρ χολάζεσθχι πάντες οΐ άπιστήσαντες τφ Χριντφ 
χ3ν 6 Αντίχριστος μη έληλύθει, μηδΐ έπιστεύθη παρ* 
αυτών, ά)λ' ίνα χριθώσι, τουτέστι, χαταχριθώσι χα^ι 
έν τούτψ, καΐ έμφραγτϊ «ύτών καΐ εΙς τούτο τα 
οτόμΛτΛ. Ύΐ γαρ ειποιεν, διά τί μή έπίντευναν τψ 
Χριστφ; Οτι, φασιν, εφηται, § Κύριος * θε<$ς σου 
Κύριος εις έστιν. κ Άλ^' άκούσονται πρώτον μεν Ιοηοη €Γ6(Ιί(1βΓίηΙ? Οαί» (ΙίοΙυπί 6δΙ, ίηηϋίηηΐ, ^ τοΰτο φαν3ρώς. Τήν Τριάδα κηρύσσει, ϋλ^ έάσωμεν 
«ΟοπίίηαδΟβϋδ Ιαυβ,θ6Ι]δυηϋδ6δΐβ:•56(ΐ3υ(]ίβηΙ Χ«τα συγχώρησίν, το μοναρχίαν δεΤν σέβεινπαρεγ- 
ρΓίηΐϋΠΙ ςυοά Ιιοο δαηβ ΤΓΐΛάΟΓΠ ΙΐρβΠβ ρΓ2Β(1ί€Εΐ : - — * - • 

νοΓϋπι οοηοβϋβηάο 8(1π)ίΙΐ3Πΐαδ ςαοά ρΓΦοίρί&ΚυΓ 
υηίοηηι οοΙβΓβ ρηηοίρβπι : ςυοιηοΗο βι β^ο ΑηΙί- οΙΐΓίδΙο Ι8η<|ϋ3πι Οοο €Γβ(1ΐ(ΙίδΙίδ? Υίϋβδ ςιιοά ρτχ- 
οΙυϋυηΙϋΓ 60ΓϋΓη Γ6δροηδΕ? ΟΙιΓίδΙο ςυίϋβπι ηοη 
€Γ6(]ί(]6Γυη( ςαοά Οουδ 6δδβΙ, ΛηΠοΗΓίδΙο νοΓο 
(βηςυ&ηι 060 6( ΟΓβϋβηΙ βΐ ίρδυπι 8(ΙθΓ3ΐ)υηΙ : ίϋςιιο 
πιαηίΓ68ΐ6 (ΙίεβηΙί : Ε^ο δυπι Οβοδ. Ουίί) ππιρίίυδ 
(]ί€6ηΙ?ηυο(1 ή^Λ ΓβοίβΙΫδοίΙ ρ1ϋΓ3 3οπΐ3]θΓ3 Γο- 
οίΐ ΟΗΓίδΙοδ Αη (Ιίε6η( ςαο(1 α 8€ηρ(υΓίδ Γ6Γ6ΐ)3- 
ΙϋΓ(ΐ6 ίΙΙο ΙβδΙίπιοηίυπι ? ΑΙςυί άβ ΟΙιπδΙο δαηβ 
Ιβηςοαηι άβ δ3ΐν3ΐοΓ6 (Ι3ΐυπι βδΐ ΙββΙίπιοηΙυιη : άβ 
ΑηΙίεΙιπδΙο ν6Γ0 ΙβηηυβπκΙεοοΓΓυρίοΓβ. Ουίϋ 3η- γυφ^. Πώς οί5ν τψ Άντι/ρίστψ ως θεψ έπιστεύσατε ; 
δρ?ς δτι αποκλείονται ; τψ μέν Χριστψ ουκ έπίστευ- 
σαν δτι εστί θεδς, τψ δΙ Άντιχρίστψ ώς θεψ καΐ 
πιστεύσουσι καΐ προσκυνήσουσι^ καΐ ταΟτα δια^δην 
λέγοντι, δτι ΕίμΙ θείίς. Τί λοιπόν Ιρουσιν ; δτι ση- 
μεΤα ποιεΤ ; άλλα καΐ πλείω καΐ μείζω Ιποίησεν ό 
Χριστείς. *Αλλ' δτι πάρα των Γραφών ΙμορτυρεΤτο ; 
καίτοι ό μίν Χριστδς, ώς Σωτήρ, 6 δέ Αντίχριστος, 
ώς λυμεών μεμαρτ^ρηται. Τί δε δλως και κα:αβλά- 
ψει τους πιστού^ ή παρουσία αύτου ; ΚαΙ πρ<5φασις 
αυτοΐς μαλλο^ν στεφάνων γένηται. *Εκείνους δε απα- 
τήσει, τους καΐ τούτου χωρίς αύτοκατακρίτους δντας. 
ΦησΙ γαρ, δτι έν τοΤς άπολλυμένοις Ισχύει μόνοις. -'-'^ '«'• ν >ι•»«|υηΜΐ υν^ΐ/^ιιυριυιυ. ^υιυ αυ- ^Ί"* Ι•*!*» "^ι »ν τοις αποΛΛυμενοις ισχύει μονοις. 

Ιεηΐ 3ΪβΓ6ΐ ΟηΐΓ.ίηο ηοευπίεηΐί Γκίβΐίϋηδ ΛάνβηΙϋβ '^λλ' εύδοκήσαντες έν τ^ άδικί<ί. Πολλοί γαρ ζητοΰσι. ίρδίυβ ? ίπιο ίρδίδ οεεβδίο βϊ άϊώ ρΓ«πιίθΓυπι βριΐ, 
ίΙΙοδ ΥβΓο (Ι^είρίβΙ ςυί εΚίβπι ηΙ)δ<ιυ6 60 3 δβίρδίδ 
εοη(1θπιη3(ί ερβηΐ : 3ί( εηίπι ςυοά ίυ ίίδ δοΗδ ςαί 
ρ6Γ6ηηΙνίΓ6δ Ιΐ8ΐ)6ΐ. « δβά 8ρρΓοΙ)3ν6ΓαηΙ ίη]υδ11- 
ίΙζίΏ. • Μηΐΐί βηίηι ηυΦΓυηΙ (ΐυ3ΐη ο\} ε8υδ8πι νβη- 
Ιιιηΐδ δΙΙ ΑηΙίεΗπδΙϋδΫ Αϋ ςυί(1 βηίιη. 8ίυηΙ,υ(ι1ί8 
βδΐ 8άνβη1υδ ίρ8ίϋδ? Εΐ (ΙίεΙπίϋδ ςυοίΐ υΐ ϋ ςηί 
ρΓϋ1)8ΐί δυηΐ πΐ3ηίΓ68ΐΙ β8ηΐ7.0υοά δί Ιιηηε ηοη δα- 
δείρί38 δβρπιοηειη, 8εείρβ ΑροδΙοΙυω ε8υδ8ΐη ΓοΓε 
ιΗεβηΙεηι: Ιβ&ϋΙ]υϋίε6ηΙυρ, ίηςαίΐ, οηιη^δ αυί 
ηοη εΓβίΙί(ΐ6ΓϋηΙ νβΓίΐ8ΐί Ουοηί απι εηίπι ΙυάδβΙ ηυί 
ΟΙΐΓίδΙο ηοη εΓ6(ϋ(1βΓυηΙ ρο{εΓ8η( ν6ΐ3ίηβη1υπι ο1)• 
ΙβηϋβΓε 30 ΗίεβΓειΡΓορΙβΓββ ηοηεΓεάίϋίπΐϋδϋΙΐΓί- τί δήποτε έρχεται 6 Αντίχριστος ; εΙς τί γαρ ωφέ- 
λιμος ή τιαρουσία αύτου ; καί φαμεν, 1/α οΐ δ({κιμοι 
φανεροί γένωνται. Εΐ δε μη δέχ^^ τ6ν λ<5γον τούτον, 
δέξαι τον Άπ<5στολον μικρού την αΐτίαν λέγοντα. 

ίνα κριθώσι πάντες, φησίν, οΐ μη πιστεύσαντε; τ^ί 
άληΟεί^Ε, *Επειδη γάρ οί τψ Χριστψ μη πιστεύσαντες 

ΙουδαΤοι, εΤχον έν τ^ κρίσει προβάλλεσθαι, δια τοΰτο 
ουκ έπιστ3ύσαμεν εΐναι τον Χριστον θεον δτι γέ- 
γραπται • α Εις βώς έ; ου τα πάντα, » και, « Κυρίψ 
τψ θεψ σου προσκυνήσεις, και αυτψ μ($νψ λατρεύ- 
σεις. » Ινα ουν μηδέ ταύτα προίσχωνται, ό Αντί- 
χριστος αυτών άπο^|δάψει τα στ($ματα. Πώς ; Οταν 
γαρ τψ μι ν Χριστψ ουκ έπίστευσαν δη Ισ:ι θεός. ^ΙϋΠΙ 6δδ6 ΟβϋΠι ςυοά δΟΠρΙϋβ δϋ : « υποδ Οβαδ ο'^**• ^«^τα δια^/,δην λέγοντος Χρίστου δτι θεός εΙμι, 6Χ ςηο οπιηί8 8, • βΙε. • Οοηηίηυπι Οβυπι (ηυαι 
&(1οΓ3ΐ)ίδ 6ΐ ίΠυπ) δοΐυπι εοίε» 9. • ϋΐ βγ^ο ηεςυε 
1ΐ3Βε ρΓ8βΐ6η(ΐ8η(, ΑηΙίεΗπδΙϋδ ίρδυΓϋπι ο1)ΙυΓ35ϋ 
0Γ8. Οηοιηο(Ιο? Οϋοηίβηο εεΓίε ΟΙΐΓίδΙο ηοη επεάίΐ 
(ΙβΓίιηΙ ΊϋοιΙ Οοϋδ βδδβΐ, ίιΙ(}ϋ6 γοπι ρβίβηι (ΙίεεΓβ 
εΐιπδΐυδ. Ε^ο 8υπι Ο^υδ. ΑηΙίεΙιπδΙο νοΓΟ Ιαηίΐυβπι 
Οβο εΓβάΜεΓυηΙ βΐ ευπι 8(ΙοΓ3ν6ΓυηΙ. Ουίιΐ ]3πι 
ι1ίε6ηΙ? ςυοΓΐ δί£[η3 Ι3ΐεί6ΐ)8ΐ,β6(1 εΐ ρ1ϋΓ3 εΙιηα]θΓ3 τψ δΐ Άντιχρίστ•^, ώς θεψ και πιστεύσωσι καΐ 
προσκυνήσωσι, τί λοιπόν Ιροΰσιν ; δτι σ/ιμεΤα έποίει ; 
Άλλα και πλείω και μείζω έποίει & Χριστ<{ς. Άλλ* 
δτι παρά τών Γραφών ΙμαρτυρεΤτο ; καίτοι ό μεν 
Χρίστος, ώς Σωτηρ, 6 δε Αντίχριστος, ώς λυμεών. 
Και απλώς την ανω παραγραφήν άνάγνο)(ΐι. Ευδόκη- 
σαν τες δί, οίον συνυπουργήσαντες και συμπράξαντες τίϊ 
άδικί^ τουτέστι τψ Άντιχρίστψ. Γ»οιεΙ}8ΐ αΐΐΓίδίηδ. Αη άίεεηΐ ςπο(] 3 δεπρίυπδ ί6ΓεΙ)8ΐηΓ ϋε ίρδο (εδίίπιοηίυπι ? Αίςυί άε ΟΙΐΓίδΙο ςηί- 
' αεπι υΐ άβ δβΙνβίοΓε, Ηο ΑηΙ. «ΙιπδΙο νεηο Ι8η(]υ8ηι άβ εοπτϋρΙοΓε. Οεηίηυβ εϋ^πι 1ε;6 8ηηοΐ8ΐίοηβηη 
δϋρεπυδ ροδίΐ3Π). ΑρρΓο1)3ΓυηΙ βιιΐοηι, Ιιοο εδί. υη8 ορ6Γ3ΐΙ δηηΐ εΐ υη8 ηιίηίδίΓ&τϋηΙ ίηίαβίίΐΐ», Ιιοο 
€δ( ΑηΐιεΙίΓίδίο 

^ ;ο8η. ν, 43. β Ββϋΐ. νι, 4. 7 ι Οογ. υ, 19, 8 1 Οογ. νκ, 6. 9 ΟβαΙ. νι, 13, Βΐ3(ΐ1ι. ιν, 10. 135 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. II ΑΟ ΤΗΒδδΑΙ. 

Α 126 ΚΕΦΑΑ. Γ 

« £ύ)^2ρΐ9τ(« ΊζΛ^ της χλήσεω;. » 
• ΗμεΤς $ε 6φε(λομ£ν κύχαριοτεΤν τφ θιφ πάν- 
τοτε ιαρι ύ|&»ν, ά^(ρθ( αγαπημένοι υπ^ &υρ{ου, 
οτι ε^λκτο 6μάς & βε^ άπχρχης εΙς σωτηρίαν έν 
8γιχ9μιρ πνεύματος, χαι πίστει αληθείας, εΙς δ 
έχάλεσεν ύμας ^ια τοΰ Ευαγγελίου ^μών εΙς 
κίριποίησιν ^ης, τοϋ Κιιρίου ήμων 'ΐηνοϋ 
Χριντοΰ. Αρα ουν, αδελφοί, στήχετε και χρα- 
τε?τε τβς παρανοείς ας έ^ιδάχθητε, είτε £ιά 
λόγο», εΤτε 8ι' επιστολής ημών. Αύτος 8& 6 Κύ- 
ριος ημών ^Ιησούς Χριττ^ς, χαι 6 βε^ς χζΐ Πα- 
τλρ ημών 6 &γαπήσας ^μάς, χαι δοος παράχλη- 
9ΐν αίοτφίτ» χαΐ έλπίοα άγοιθην έν χάριτι, πάρα- 
χαλέται 6μών τας χορείας , χαΐ στηρ^ζαι έν παντί λ<^γψ 
χαΐ Ιργψ άγαθφ. • ^ 

Κα^ ταΰτα μεν Ισται, «ρηνίν, έν τφ 1${'ρ χχιρψ# 
< ΗμεΤς δέ άφείλομεν εύχαριστε'ν τφ θεφ, δτι ει- 
λετο υμάς. • Οίον έπελέξατο. Ε'^λετο μίν προς τ^ 
τώτχι, ε^λετο 31 έ«^ άγιασμφ Πνεύματος, τσ/τέστι, 
$ια τό5 άγιασαι ^μας τφ άγίφ βίύτου Πνεύματι. 
« Και έν πίσχει αληθείας. » Τουτέστι, 8ιά πίσ:εως 
αληθούς. Ταύτην γαρ μόνη ν ημών συνεΐ9ενεγχ<$ντων, 
^ιγίατεν βυτος 8ια τνΐ πνεύματος. Δια τοΰτο δε 
πρώτον είπε * Τ^ αγιασμέ του Πνεύματος, δηλών 
ως ο•^8έ έπιστΓ^σαμεν, εΐ μη {^ χ^ι« '^ο^ Πνεύματος 
ήγιάοατο. € Εις δ έχάλεσεν υμάς. » Είς δ Πνεύμα, 
η εΙς δν αγιασμών έχάλετε, «ρησιν, ί»μάς 6 βε^ς δια 
τοϋ Ευαγγελίου. ΈχεΤθεν γαρ καλούμενοι. Χριττφ ΟΑΡϋΤ ΠΙ. 

II, 12-16. Νθ9 αίίΐβίη άβΙ^βτηίΜ ρταΙίΟΒ αρετβ 
Β€0 $βτηρ€τ ά€ υούί8, (ταΐνβζ άϋΰϋϋ α Βοτηνηο , 
9ιμμ( εΐΰ^ετϋ νο$ Οβη$ αύ ιπιΟο ϊη ίαΐηίΰίη^ ρ^ 
^αηοϋίίΰααοηείη $ρίηίη$ αο {ίά^τη νεήΙαίί$ : αά 
φιοά νοαανϋ νοί ρβΓ ΕΌαηρβΙίητη ηοείΓηηι ίη αο- 
<ΐηί8ίΙιοη€ίη ρίονίω Οοιηίηί ηο$ίη ίβ9ΐί€Ηΐί%$Η. 
ΙίαίΐΗβ, (ναΙτ€$^ $1αΐ€ οΐ Ι&ηβίβ ίη$Ηίηίίοη€$ ρηα8 
ά$άίο%8ΐι$ $ίυβ ρ€Γ 86Γίηοηβιη 8ίνβ ρβν ερΜοΙαηι 
ηοΒίναηι. 1ρ8β νβτο ΟοτηιηηΜ ψΜ8ίβΓ ί€8η8 €ΗΗ8' 
1^8^ €ί 06118 αο ΡαίβΓ ηο8ΐ€Γ ({Ηΐ άίΙβχΗ ηο8 βΐ 
άβάϋ €οη8θΙαΙ%οη€τη αΐβτηαηί βΐ 8ρ6η Ι>οηατη ρβτ 
ρναίίατη^ €οη8θΐ€(ην ϋοτάα ν€8ίτα βΐ 8ΐααΐίαί όο8 
ίη 86ηηοηβ βί ορβτβ Ι>οηο. ΐ••Ε(ΙκΒ0 ηαίάβπι. &ί(, βυο ββηΐ (βιηροΓθ• 
■ Νθ8 ΑυΙεπι ιΙβΙ)6Πίΐυ8 Οβο ^Γ&Ιι&β βχβΓΟ ηυοά βίβ- 
{βηΐνο5 : ρ ηυοά νο8 άβίΒ^Βτϋ. ΕΙβββηΙ ςυίάβηι υΐ 
5ο1νο8 Γ&ο6ΓβΙ, 6ΐβ|^ί( &α(βπι ρβΓ βιιηοϋΟοαΙίοηβπι 
δρίηΐυβ, Ιιοο 68(, ρβΓ Ιιοο ηυοά ηοδ βαιιοΐο 8ΐιο 
δρίΗΐυ 82ΐηεΐί(ιε&νϋ. « Αο ρβΓ &(1βιη νβΓίΙ&Ιί», • 
Ηοο 68ΐ, ρβΓ βάβιη νβΓαιη. Ν^ιη ουη δοΐαιη Ιι&ηο 
€0ηΙυΙί886ΐηα8, ίρ8θ ρ6Γ δρίΠίαιη δβηοΐί&εανίΐ. 
ΡΓορΙβΓβα βυίβηι ρηιηυηι άίχίΐ : δ&ηοΙϊΓιο&Ιίοηβιη 
8ρίη1υ8 ; 8ίκηίβοαη8 ςυοιΐ ηβ οΓβάίάίβδβιηιιβ ςυί- 
άβπί ηίδί {Γαϋα 8ρίπ(υ8 δαηεΙίβεΑδδβΙ. ε Α(1 ηυοά 
τοοβνίΐνοδ. • Αάηαίάβιη δρΐήΐυιηνβίβκ] ηυ&ιη 83η- 
εΐίβοβίίοηβιη ?οε&νί( νοδ Οβυδ ρβΓ Ενβηββίίυηι : 

πιντεύομεν, υπο δέ του Πνεύματος άγιαζόμεΟα. ^ ηαοί ρβΓ ίΙΙϋ(Ι νοΟΑίί Οίηδίο ΟΓβάίΐηυδ : 8 δρίΓΪΙϋ ε Είς περιποίησιν δι^ςης. ι Αια τοϋτο δέ, φησΙν 
έχάλεσεν ^μάς ό θεός εις αγιασμών πνευματιχον 
Τνα δ((ςαν περιπι^ιήσ^ τφ Πφ α6τοϋ. Δόξα γαρ 
Χριστφ, το πολλούς εΧνχι τους μέλλοντας σώζεβθζι 
δια της πίτςεοις αύτοΰ, χαΟως χζΐ ανω εΤπεν * 
£νδ(^ισθηνχι έν τοΤς άγίοις αύτοΰ. Ορα δέ πώς 
τετίμηται ό άνθρωπος, δτι δόςαν αυτοί ^ιγεΤται 
Χριστύς την ^μών σωτηρίαν] « Αρα ούν, άοελφοι, 
στήχετε. » Μη χαταβλήθητε, «ρην^, τοις πειρα- 
«μοΤς. ■ Είτε δια λόγου. » ΚαΙ γαρ χα Ο άγράφως χχΐ 
εγγράφω; παρέδωχαν ο1 απόστολοι, χχι άςιοφύ- 
λχχ^α άμ^ρότερα. ΤοιγαροΟν χαΐ ^ άγραφος της 
^Εχχλησίας παράδοσις, φυλαχτέα εστίν. • Αύτος δέ 
δ Κύριος ημών. • Πάλιν μετά την παρχίνεσιν, 
^^Τ^ βεοαιοΐ τα παραινεθέντζ. ε ΚαΙ 6 Θε6ς χζΐ 
Πατήρ ^ιμ-ΰν. $ Ποϋ είσΐν οΐ λέγοντες δια τσΐτο 
μείζονα τον Πατέρα δτι πρώτος ονομάζεται ; *ΐδου 
γαρ έντζϋθα πρώτος δ Γίος όνομάζετχι. ε Παρά- 
χλησιν αΐωνίαν. » Τίς δε αΙωνία παράχλησις ; Ή 
έλπις των μελλόντων αγαθών, ην δια τούτο ::αΙ 
«γίΛην χαλεΤ. β Έν χάριτι. ε Ταύτην δε την έλπίδχ, 
δ:ζ οιχείας -χ^άριτος ό θε^ς εδωχεν. Ου δια χατορ- 
Ο'^ματζ ημέτερα, ε Παρανίολέσαι υμΤν τάς χχρ- 
δας• > Τούτο γ3φ παράχλησις άληθ.ος Χρισ;ιαντ;:ς 
π3ο της τών μελλόντων ελπίδος, τ?) έστηρίχθαι καΐ 
Ρεοαίους είναι έν πιντι Ιργ•|> χαι λόγί> άγαΟφ. Τί 
γχρ προς παράχλησιν Τσον ώ; το συνειδέναι ^ιμας 
ότι Χριστφ άρέσχομεν έ; ων ζώμεν χαΐ πολιτευό- νβΓο 83ηοΙίβ€&ηιυΓ. < Ιη &ο(|υίδί1ίοηβπι ^ΙογΙ». 
ΡΓορΙβΓ Ιιο€ αυΐβπι νοε&νίΐ ηοδ Οβυδ αά δ&ηοΐίβ- 
θ3ΐίοηβπι δρίηΙυ&Ι^ιη, υ! |;1οη&πι Αο^ιαίΓΑΐ ΡίΙίο 
δυο. βΗπδΙο βηίιη αά κίοη&πη βδΐ (]υο(1 ιηυΐΐί ρβΓ 
β(Ιβιη ίρδίυδ δαΙνί βαηΐ, ηυβιηβάιηοϋυπι βΐίαιη δυ- 
ρβηυβ ά\χ\ί : υ( ^ΙοηβοβΙυΓ ίη β^ηοΐί» δυίδ. Αηίηι• 
ΑάνβΓίβ Αυ(βη) ηυ&ηΐο ίη ΗοηοΓβ 1ι »1)βαΙυΓ ίοιηο, 
ςηοά ΟΙΐΓίδΙυδ δυ&π) ι^Ιοηαπι βδδβ (Ιυο&( ηοδίΓ&ιη 
δαίυίβηι • Ι(α<]υβ, ΓΓ&ΐΓβδ»δΙ&Ιβ. • Νβ (1β^ί^ίαπι^η^, 
&ί1, &ηΐίε(ίοηί1)υδ. • 8ίνβ ρβΓδβΓίποηβπ). • Ναπι β( 
δίηβ δεπρΙυΓα 6( ρβΓ δοηρΙυΓ&ιη ηοηηυΙίΑ ΐΓβύβ- 
Ι)2ΐηΙ &ροδ(οΙί : βΐ υίΓαηυβ άι^ίϊΛ βΓ&ηΙ ςυ» οΙ)δβΓ- 
νΑΓβοΙυΓ. Ηβςηβ ΕοεΙβδί»ΐΓ&(Ιί(ίο βΙίαπιοίΐΓ2ΐ8θΓί- 
ρίυΓ&ιη οΙ)86Γν:ιη(ΐ3 β^Ι. « Ιρδβ νβΓο Οοπιίηυδ 
ηοδίβΓ ■ ΚυΓδυιτι ροδΙ βχΙιοΓίϋΙίυηβιη ρΓβεαΙίοηβ 
οοηβηηβίβαπυφ Εΐΐιηοηυίι. • Ε( Οβυδ βΐ Ρ&ΙβΓ 
ποδΙβΓ. » υΐ)ί δυηΐηιιίάίευηίοΐ) ίη ιηίΐ]θΓβπι βδδβ 
ΡβΚΓβιη ηυοά ρηιηυδηοΓηίηβΙαΓ ? Εοεβ βηίηι Ιιίο, 
ρηπιυδΡΐΙίυδ ηοπιίηαΐυΓ• • ΟυηδοΙαΙίοηβηι φΙογ- 
η&ιη. • ΟυβΒ βδΐ βυΐβιη ΦΐβΓΠίΐ οοηδοΐ.ιΐ ο ? 8ρβδ 
ΓυΙυΓΟΓυηη 6οηοπιιη, ηυ&ιη ρΓορΙβΓβϋ οΐί&ιη (ΙίείΙ 
Βοηαπι. « ΡβΓ ^Γ3ΐί8ΐη. > Ηαηο νβΓο δρβιη ροΓ 
δυαπι ^Γαϋ&ιη (ΙβϋίΙ Οβυδ, ηοπ ο^ ηο^^ΐΓ» 1>οηΑ 
ορβΓα. • ΟοηβοΙϋΙ.ΐΓ οογ(Ι& τβδίΓα. • Ναπι ίΙΙα ΟΙιΗ- 
8!ίαηί5 νοΓβ εοηδοΐαΐίο βδΐ, υΐ βηΐβ δρβιη ΓαΙπΓΟ- 
Γυπι δΐ3ΐ)ίΙβδ »ε ΓίΓπιί δίηΐ ίη οιηηί ορβΓβ βΙ δβΓ- 
ιηοηβ Ι)οηο. ΟυίιΙ βηίπι Ιιυίε εοηδοΐβΐίοηί ρβΓ ββΐ, 
ηυ&πι υ( ηοΒίβ οοηβείί &ίπιυ8 ηυοίΐ βχ νίΐαβίοοη- 4«7 ΟΒευΜΒΝΐι τ^ιοοΜ εριβοορι 128 νβηβΐίοηβ ηΟδίΓΑ 61ΐή8ΐ0 ρΙ&Οβ&ηαυβ ? • Ιη Οίηηί Α μεθχ ; € *£ν πχντί λό^. » Τφ μέν ξργφ, τας πρά- 
ββΓίηοηβ. » Ρ6Γ ορα8 ηυίάβΐη αοΐίοηββ $ί£;ηί&€&(, ζεις θηλοΤ, τψ δέ λ<{γΐ|), τ^ ό^ζ δήγματα. ρβΓ 86ΓΐηθΙΙβ!η ΤβΓΟ Γβ€(α άο{ΐη&ΐΑ 

9βθ εΑΡϋΤ IV. 

υΐ μτο ίρ$ο ψτ$αΆΐΛατ €ί ρτο ορ^τβ ΕναηρΗϋ. 

III, 1-Κ. φίοά $υψ€νβ$ί σταίβρτο ηοα$^ ηί$^' 
ιηο ϋοϊηχηχ ΰανταΐ €ί ^Ιονί^βίυτ^ είοηΐ α αρνά 
νο$ι €ί ιιΙ εΗρχαίπην αΙ> αύβηιάίΜ αο ρ€τν€Γ$ί$ 
ΗοηιίηίΙ>η8. Νοη βηιηι οηιηίηίη €Βΐ βάβ8^ 9βά βάβ- 
Ηβ β$ί Βοτηίηια ςηί ΒίαύίΗβί νο8 €ΐ €\ι$1σάίβί α 
ΜαΙο. €οηβάίτηΐί$ αηΐβτη ρβτ Όοίηιηητη άβ υοΙη$ 
ςηοά 911(9 ρΓ<Β€%ρίηιη$ νοϊί8 βί (αοίαΐίί βί (α€ί%ίτ\ 
$%ίι$, Ροττο ΒοηιίηίΜ άίήραΐ ΰοτάα νεείνα αά 
ά%ΐ€0ΐίοη€ΐη Οει €ΐ αά βχ^ρβοΙαΟοηβηί ϋΗτύϋ. 

δυρβηυβ ρΓ60&(α8 ίρββ ρΓο 11118, ρβΐίΐ ηυηο αΙ) 
ίρ8ί8 ρΓβοαΙίοηβιη. 8ίπιη1 &υΐ6ΐη βοΓυιη ςαοςιιβ 
ρΓυάβηΙίΑ 6ζΙο1ΙίΙ, ςυοά ί(Ιοη€ί ββββηΐ ηυί ρΓο 

ϋΙΑ^ίδίΓΟ ρΓ6€3Γ6η(ΐΙΓ. ^ ϋΐ δβΓΠΙΟ Οοίπίηί ΟΟΠΤΑΐ.• 

Νοη υΐ ΠύβΓβΙυΓ & ρβηουΚδ (ηβπι ίη βιιιη υδαιη 
ροδίΐαβ 6Γ2ίΙ, υ( ία ρήοΓβ (ΙίχίΙ ΒρίδΙοΙα^Ο). 8β(1 αΐ 
ρηΒ(1ίθ8(ίο οιίΓΓβΙ, βΐ αραά οιηηβ8βίβ(ΐ68 &()1ιίΙ)β&- 
(ΟΓ. • δίουΐ 6ΐ αριιά νο8. » Ηοο βΐί&πι βηεοιηίυπι 
ΙΐΑΐ)β(. Ουβιη&άιηοιίαιη αραά νο8, ίικιαίΐ, ουοιιπτίΐ 
βΐ ΓΓθ(1ϊΙυ8 68ΐ. € ΑΙ) αΙΐδαΓάίδ &ο ρβΓνβΓδίβ Ιιοπσί- 
ηίΙ)υ8. • Οβ Ιιίδ ςυϊ &(1ν6Γ8βΙ)&ηΙαΓ ρΓ8Β(ϋθΗ(ίοηί 
ΙοηυϋυΓ, ςυ&ΐίβ βΓ&Ι ΑΙβχαικΙβΓ ΓαΙιβΓ 8ΒΓ&ηυ8 ^^ 
« Νοα βηίπι οηοηίυιη βδΐ Οάβδ. ι Αο δι (ϋεβΓβΙ .* 
Νοη οπαηίυηι (^8ΐεΓ6()6Γ6,86(ΐ60Γυηπ ηπίάίι^ηί 8υπ( ΚΕΦΑΛ. δ'. 

« Πχράχλ](^χις «'^ής &π1ρ αύτοΟ χαΐ του Ιίργου. » 

• Τ^ λοιιι^ν προσβύχεοθε, ά8ελ<ροΙ, πβρί ημών, 

Τνχ & λ<Ιγος τον» Κυρ(ου τρέχ^ χ>1 &>ξάζηται, 

χχθώς χαΐ πρ^ς ^^^9 ^ ^^' ^^οΟα>μεν άίπλ των 

&τ<$ΐ6ων χαΐ πονηρών ανθρώπων. Ου γαρ πάντων 

^ πίστις, πιστές δέ έστιν & Κύριος δς στηρίξει 

6μας χ«1 (ρυλάξει άπ^ του πονηροΟ. ΠεποίΟαμεν δέ έν 

Κυρ(ψ έ(ρ* ΰμας, δτι α παραγγέλλομεν υμΤν, χαΙποιεΤτε, 

χαΐ ττοιήσετε. *0 δε Κύριο; Χ2τευθ*ίνχι 6μιών τας χαρδ{ας 

εΙς την άγάπην του Θεοΰ, χαΐ εΙς την 5πομονην του 

^ Χρίστου• » 

Ανω αυτός εύξάμενος υπέρ αυτών, νυν αΙτεΤ εϋχην παρ αυτών. Αμα δέ χαΐ τα φρονήματα 
οίυτών έπζιρεΐ| δτι Ιχανο{ είσιν 6περ του διδασκά- 
λου ευξααθαι. • Ινα 6 λόγος του Κυρίου τρέχ^• » 
Ούχ ^να απαλλαγή χινδυνων (εΙς τούτο γαρ Ιχειτο, 
ώς έν τ^ πρώτΐ[^ έπιστολτ^ «ρ^^^ν), &λλ* ΐνα τ^ χή- 
ρυγμα τρέχ^, χαΐ έν πασι πιστεύηται. € Κχθως 
χχΐ πρ^ς ύμας. > Τοΰτο χαΐ έγχωμ(ου ίχεται. 
ϋσπερ παρ* ί>μ^^) <ρ^'^^} ίδραμε χαΐ έπιστεύθη. 
€ 'Απ& των άτοπων χζΐ πονηρών ανθρώπων. » Περί 
των άντιλεγόντων τψ χηρύγματι λέγει, οΤος ζν 
^Αλέξανδρος 6 χαλχεύς, € Ου γαρ πάντων ή πίστις. » 
ϋσεί ^εγεν * Ού πάντων έστΙ τλ πιστευσαι, άλλα 
τών άξ{ων του πιστευσαι. *12ς ει τις εΤποι * Ού πάν- 
υΚ €Γ6<)&η(. ΥβΙυϋ 81 φΗδ άίο&Ι.-Νοη ΟΠίηίϋΠΙ βδΐ^των έστΙ τ^ στρατεύεσθχι έν τχΤς βασιλείοι; αύλαΤς, 
ίηαυίίδ Γθ|;αΐ11 ΐηίΗΐ&Γ6,86(1 60Γυΐηςυί(1ί{;ηί δυηΐ. άλλα των άξ{ων. *£χεΤνοι τοιγχροΰν ανθίστανται, ΙΙΗ ίΐαηυο Γβρυ|^η&ηΙ ηυοηιηι ηοη οδΐ βάοδ. « δβά 
βάβΐίδ βδίΟοπιίηυβ. 9 Ναιη ηυοηίαηι βΐί^ίΐ νοΗ βά 
δ&ΙυΚβιη, δίεαΐ δηρβηαδ αίΐ, βάβϋδ βδΐ, !ιοο 6δΙ, νβ« 
Γ&χ, υ( 8ΐ&1)ί1ί&1 νο8 Ιβηςυαιη ΟυοΙυΑπΙοβ : α( οα- 
8ΐο(1ί&1 2ΐυΐ6πι, ηβ ςυί*! ροδδίΐ 8&(2ΐπ&δ ΑάνβΓδυιη 
νο8. ε βοηΓκϋιηυδ &υΐ6ΐη. • Νο βχίδΙίιηβΓβηΙ οιηπία 
8ίΙ)ί ρΓονβηΐϋΓΑ Ά Οθο ηαί ίρδίδ βηπααΐίαΐϋδ οδδοί, 
6ϋ8ςυ6 6ΐβ^ί8δ6(&(1 δ&ΙυΙβιη, οΐϊια δβ^ηβδρβηη&ηβ- 
Γ6πΙ : &1) 618 βΐί&ιη 1)οηοΓυπι ορβΓ&Ιίοηβιη βχί^ίΐ. 
Ου» ρΓβεβρίιηυδ, ίηηυίΐ, νοΙ)ίδ βΐ ΓαοίΙίδβΙ Γαείυπ 
65ΐί8. Αο δι (ΙίΐβΓβΙ : •ΙΙ1 ΥϋΓαχ ηυίάβπι βδΚ Οβϋδ^ 
ςυί τοβ λάδαΐυΐβιη 6ΐβ|;ίΙ : αΙΙβιποη ηοοοδδβΓΪα ηυο- 
ηυβ δυηΐ νβδίΓα ορβΓΑ. Ιιΐοο ιιβηυο &υδυ8 ΓυίΙ ϋί- ων ούχ εστίν ή πίστις. ε Πιστές δέ έστιν 6 Κύριος. • 
'£πειδη γαρ ε'^λετο ύμας εΙς σωτηρίαν, χαθώς ανω 
φησί, πισϊός έστι, τουτέστιν, αληθής, στηρίξαι 
Ομάς ώς σαλευομένου;, φυλαςαι δέ, εΙς τ^ μη Ισχύ- 
σαι τ6ν Σαταναν χχθ* υμών. • Πεποίθαμεν δέ. » 
*Ινα μη νομίσιοσι πάντα αύτοΤς έσεσθχι άπ6 του 
Ιπαγγειλαμένου βεου, χαΐ έλομένου εΙς σωτηρίαν, 
χχΐ ^4^υμοι μείνωσι, χχΐ την αυτών έργασίαν απ- 
αιτεί. Α πχρχγγέλλομεν ύμ:ν, φησί, χαΐ τΐΟίεΤτε, 
χχΐ ποιήσετε. *ΐ1σεΙ εΤπεν ' Άληθης μεν 6 θε^ς & 
εΙς σωτορ(χν ύμα; έλόμενος * πλην άλλα δεΤ χχΐ 
υμετέρων έργων. Δώ ουδέ έθάρσησεν εΙπεΤν, πεποί- 
θχμ*ν δέ εΙς ύμας, άλλ' Έν Κυρί^ρ, προστέΟειχεν. ΟΟΓβδίΐηρΙίοίΐβΓ : Οοηβϋίηπίδ&υΙοίηϋβνούίδ, δοά, ^< *0 δέ κύριο; χχτευθύνχι. » *£π' ευθεία;, φησίν. Ιη Οοπιίηο : β: &(1(1ί( : « Ρογγο Οοπιίηυδ άΪΓί^&ι. • 
ΒβοΙο ΐΓβιηίΙβ &(Ι(1ηΓί ΓίΐααΙ ; ηαιη ιηυΙίΑ δΐιη& (|υ9Β 
αΙ) ϋΙο ΓβίΓαΙιυηΙ. — ΒβαΙυδ ΒΑδίϋυδ ΙίΙ)Γ0 &(1 Απι- 
ρΗίΙοΓΗίυηι Ηοο δοπΙ)ίΙ, ηυοιΙ δρίπΐιιπι ρΓΟΟβΙυΓ 
Ρ&ιιΙυδ, (Ιίοοηδ: Οοπιίηυδ Βοΐβιη (^ίη^&Ι αιΐ (ΙίΙ'- 
οΐίοηβπι 06ΐ ΡαΐΓίδ βΐ κΑ βχδροοίαΐίοηβιτι Οιπδΐί. 
Ουίδ βηίπ) Οοιηίηυδ ρΓβΒίΟΓ δρίπΐυηι ϋίΓβοΙυΓαδ 
βΓαΙ οοπΙ» ίρδΟΓυαι 3(1 (ΠΙβεΙίοηβπίΐ Οβί βΐ ΡαΙγ!^ βΐ 
8(1 6Χ8ρ60(3(ίοηβ(η ΟΗπδΐί ? ΝιιΙΙυδ &ιι(β:ιι ρΓΟοαΙυΓ 
3ΐίυηί) ρηθΙΟΓΟουιη. «Εΐ&ιΐ 6Χδρβ( 1«ΐΙίοη(;ιη Γ.Ηπ- 
8ΐί. ■ 01)1 ϋυΐβπι βχδροεία ίοηβιη 6ΐ (οΙβΓαηΙίαπι (1ί- 
εΗ,&(ηί€ΐίοη68(1β3ί|;η&1 ΕχδρβοίΑΚίοηοιη&ϋΐβπι (1ίοί( 

10 1 χΐιβδβ. ϊΐι, 3 8β()(ΐ. " II Τίιη ιν, 14, ένεχθηνχι ποίήσαι. Πολλά γαρ τα δνθεν άφέλχοντχ. 
— [01Κ0ΓΜΕΝΙ0Γ]. Ό μχχάριος Βασίλειος έν 
τοΤς πρ^ς *Αμφιλ({χιον τοΟτο σημειοΟται, δτι τψ 
πνεύμχτι ευ/ετχι 6 Πχΰλος, λέγων, *0 δέ Κύριος 
χχτευθύνχι εΐ; τ^ν άγάπην του Θεού χαΐ Πατρός, 
χχΐ εΙς τί^ν ύπομονην του Χριστού. Ποίο; γαρ Κύ- 
ριος παρά τ^ πνεύμα έμελλε χατευθύνειν τάς χχρ- 
δίχς αυτών εΙς την άγάπην του θεού και Πατρός 
χχΐ εΙς την ύπομονην του Χριστού* ΟύδεΙς δε εύ- 
χεται, πλ^ν θεψ. ι ΚχΙ εΙς τήν ύΐϋομονην του Χρι- 
σ:ού• • Οπου δέ ύπομονην λέγει, θλίψεις αΐνιττε- 
τχι, ΤίΓομονην δέ «ρησιν, 7να ύπομε!νωμεν, τρυτ- 1« ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. II Αϋ ΤΗΒ88λΙ. 130 ΚΕΦΑΑ. Ε'. 
€ Προτροπή Ι^τ^αβίβίς χαΐ παφαιτήονως τ^ν άρ-γών χαΐ 

ιηριέργων. » 

€ II2ρ^1γγ^λλο{Αεν 2έ &(λΤν^ ά^λφοί, έν 6ν6μαχ\ 
του Κυρίου ^μών *Ιησοο ΧριβτοΟ, στέλλκβθχι 
υμβκ ^ηκ^ «χνχλς ά^ελφοΰ &τάχτως ιηριπατονίν- 
τος, χαΐ μη χατά την παρά&^νιν ην παρέλαβιν 
'ηαρ* ^μών. ΛύτοΙ γαρ οι^ατβ πως $βΤ μιμεΤσθχι 
ημϊς, &η οδκ ήταχτι^σαμεν έν ^Τν, ουδέ δω• 
ρεβν αρτον έλάβομεν ι?αρά τίνος, άλλ* έν χι^πρ 
ταΐ μ^χΟφ νύκτα χα ι ημέραν έργαϋ^ι^μβνοι πρ^< 
το μη έπιβχρηναί τίνα &μών. 06χ Ετι- ούχ Ι^ο- 
μβν έξουν^αν, άλλ* 7να έαντους τύπον δώμβν 
υμΤν, εΙς τ^ μιμβΤβθαι ^μας. Καν γαρ 8τε ?1μεν 
π]^ς ^Ρ^> τούτο παρηγγέλλομεν 6μΤν, 8τι ει τις ο6 
θέλει έργάζεο^ι, μηδέ έσθιέτω. *Αχούομεν γάρ τινας 
περιπ«νοΰντας ^ ύμΤν ότ^οοτως, μηδέν εργαζομένους, 
άλλα περιεργαζομενους. • 

Φοβερωτέραν την παραγγελ(αν είργάτατο, ώς εΐ 
εΤκεν ' Δια του Χρίστου παραγγέλλομεν &μΤν. Η 
μέσου ^ντος του 6ν<(ματος αυτού, χαΐ μαφτυρουντος 
βτι παρηγγείλαμεν, {| &Εΐ αυτού ^ττι λ($γος 6 ^χ 
θησ^^μενος, ο^ ^Ι^^• ' Στέλλεοθαι. • *Γποατέλλε- 
βΟαι, χωρίζεβθαι. Αταχτος δε έντιν ό δ{χα τάζε<ι)ς 
χχΐ των του 'θεου ν<$μων περίπατων. ΕίττεΤν δέ 
θέλκι ένταυΟα περ( τίνων &ργως περιϊ<{ντων χαΐ 
Η^ εργαζομένων, ε ΚαΙ μτι χατά την παράδοσιν• ι 
Ην δια των έργων 6μΤν παρέδωχα, τύπος γεν<!μενος 
ΰμΤν, ^σ{ν. • ΑύτοΙ γοΕρ οΤδατε. » Έξ ων γαρ 
έποιοΰμεν, δεδώχαμεν . 6μΤν σπέρματα χαΐ ε1χ<{νας 
μιμι^αως. € *Αλλ* έν χάπφ χαΐ μ<{χθφ. » Βχ6α{ * 
έπίτααις Ι • Πρλς τ6 μ^ έιηβαρησα^ τίνα 6μων. » 
Βάρος μέν χ»ρ(ως λέγεται, τλ παρά &χ<$ντων λαβεΤν. 
Πλτιν ού δια τούτο λέγει, &λλ' δτι σφόδρα πένητες 
^9βν• 1 Ουχ βτι ο^ ^Χ^^ έζουσίαν. ι Είχε γ^^ρ 
έξοΜσ(χν &ργεΤν έχ του Ιργου των χαίρων, άπησχο- 
λημ^νος τφ χηρύγματι, χαΐ τρέφεσθαι παρά των 
μαθητευομένων, • Αξιος γάρ, φηβ^ν, & εργάτης 
του μιβθου βώτου. » *Αλλ* έχ περιουσίας χαΐ φιλο- 
τιμίας, χαΐ είργάζετο. ΚαΙ εαυτών Ιτρεφε, χαΐ 
τους συν α&τφ * δ χαΐ άλλαχου φησιν. € Άλλ* 7να 
εαυτούς τύπον δωμεν 6μΤν. • Ινα, φησΙν, ε1χ({να 
εαυτούς δωμεν υμΤν, πω; δέοι βιοΰν. ι * Οτι εΤ τις 
οο θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω. » *Εργασ(αν, 
την διά των χειρών φησιν. *Ανάγχ/^ γάρ πάντως 
τι ποιεΤν. € Άλλα περιεργαζομένους. » Ο γάρ 
θεΐκ ένεργον ήμΤν δέδωχε τον νουν. Οταν οδν 
β6τ^ν των Ιργων άπαγάγωμεν, έπειδη αύτ^ς άργεΤν 
οΰ ^αται, λοιπ&ν εΙς εργασίας Ερχεται διαβολιχάς, 
εΙς περιεργίαν, φλυαρίαν, χαταλαλιάν, εύτραπελίαν, χαΐ 
τα δμοια. ■ Το'^ς δέ τοιούτοις παραγγελλομεν χαΐ παρα- 
χαλαυμεν διά του Κυρίυυ ^ιμών 'Ιησοΰ Χρι- Α υΐ 8α8ϋη6&ιηη8, Ιιοο 65ΐ, ιι( ρΓορ«ιιιΙί ΐρβαιη γθοΊ* 
ρίοοιαβ. 

ΟΑΡϋΤ V. 

ΒχΗοτΙοΗο οά ίέΐ6οΓ«ιιι €ΐ άηϋαίΜη^ΐΛ οΙίοιοηι«ι αε 

α»τίθ$€ άέ§€ηίηηΛ. 

ΙΙί, 6-11. ΡηΒ€ίρ%ϊηη.'ίαηΙβίηνοα$^Ι)ταίν68^ρα' 
ηοτηβη ΟοηιίηίΝοαίή ^€^ ΟΠΗβΗ, αΐίίώάηΰαϋί 
νο8 αύ οηιηί (ναΐη ςηί ίηοτΜηαίε 8β ρΘήΙ^ βΐ ηοη 
ίίΐχία ΙταάΗχοηβίΛ φιατη αοοβρϋα ηοΙ)ίΒ. Να^η ίρή 
9€%α$ ζαοηιοάο βροτίί^αί ίηΐίίαΗηοε : ^ΐίοιηοάο ηοη 
ίηονάχηαίβ ρβείίιηΐίΒ ηο8 ιηίετ υο$, ηΰην€ ρναΟε 
ραηβίη οοΰβρίηΐίΜ α ςηοςηαηί : 8€ά οαίη ΙΛοτβ Βί 
/αίίραΐίοηβ ηοείβ άίβρηβ Ι^αήείΐΙβε ορηε, αά Κοο ηβ 
ΰαί ν68ΐηίΊηβ$3€ηιη8 οη&τ%. Νοη ημοά %ά ηοϋΒηοη 
Ηοβαΐ^ 8βά ι»( ηο8%ρ8θ8 ροηηαιη βχΗ%Ι>€αηΐίΐ8 νοΟε 

Β αά ιηιΐίαίΐάαιη ηο8. Είβηίτη ΰητη β88€ηίΗ8 αρηά νθ8 
Ηυ€ ρΓΧ€ΐρί6ΰαηίη8νοΜ8^ αί 8ίςηί8 ηοΙΙβί ορ^Γαη, 
ί8 ηβΰ €ά6τβ. ΑνάίΌίπιηε ^η^^η^Η08άαη^ ν€Τ8αηί€8 
ίηίβτ Όύ8 νιοΓάίηαίβ^ ηιΗίΙ ορβτίε βΰίβηίβε^ ^ά 
ΰηήθ8β αρβηί€8. 

90• ΡΓ8θε6ρΙυιη ϋπιοηβ ρίβηαιη βίΤβοίΙ : &ο βΙ 
<]ίχί886ΐ : ΡβΓ ΟΙιήβΙυιη ρηΒ€ίρίιηα8 νο1)ί8. Αυ( ρβΓ 
ιηβάίαπι ηοιηβη β]υ8, ςαοά (ββΙίβοβΙυΓ ηο8 ρΓΦοβ- 
ρί88θ : ΑΐιΙ ηυοά ίρδίυβ ββπηο 8ίΙ ηυί ΓβΓβΓβΙιΐΓ, 
ηοη ιη6υ3. ■ ϋΐ 8αΙ)(1ϋο&Ιί8. • ϋΐ 8βρ&Γ€ΐηίηί. ΕδΙ 
ΑαΙβιη ίηοΓ()ίη&Ιιΐ8 ηαί δίηβ οΓάίηβ &αΙ αΙΐδςυβΟβί 
1βκϋ)υ8&πιΙ)υΐ3(. ΥιιΙΙ 2ΐιιΐ6ΐη Ιιίο άίοβΓβ (Ιο ηυιίιιβ- 
(ΐΑΐη ςαΐ οΐίοβί οΪΓΟΙιηβαηΚ, ηβοηυίάηα&ιη ορβηη- 
(υΓ. • Ει ηοη ίαχίΑ (Γ&άίΙίοηβπι ςτιαιη &€06ρίΙ & 

^ ηο1)ί8. «ίΟα&ιη ορ6ηΙ)ΐΐ8 νοΙ)ί8 (Γ&άίάί, ΓβοΙυβ νο- 
1)18 1γρυ8. ιΝαηι ΐρβί δοίΙΐΒ. » Εχ Ιιίβ ςυββ ορβηΐί 
8αιηιΐ8, άβ(1ίιηιΐ8 νοΙ)ί8 δβηιίηΑ &ο 8ίπ)ηΙ&0ΓΑ ορβ- 
Γβηϋί ςυφ ίπιϊΙαΓβιηίηί. • 8β(1 οοη ΐ2ΐΙ)0Γ6 8λ 
&(ίρΙίοηβ. • ΡαρβΒ ! ηυβηΙίΑ 6Χ8κι;6Γ&Ιίο. ε Α(1 Ηοο 
ηο €ΐιί Υ68ΐΓυηιι 6886πιυ8 οηοή. » Οηιιβ ςυίϋβπι 
ρΓΟρηβ άίοίΙιΐΓ ςυοά ηΙ) ίηνίΐίδ 8υπ)11υΓ: 3(Ιαπι6π 
ηοη ρΓρρΙοΓΟ&άίοίΙ, 86ά ηυοά &άπ)0(1ααι ρ&ηροΓΟβ 
6886ηΙ. • Νοη ςυοά ίη ηοΐιίβ ηοη ΗοοαΙ. » Ιιί€6ΐ)&( 
βί ά6{6Γθ ίη οϋο,αυΙθ688&Γ6&Ι)ορ6Γ6Π)αηιιυακ, ▼&- 
ειιηάο ρηθάΐεΑϋοη!, υΙ ^16Γ6ιυ^ αϊ) η8 ηυο8 άοεβ- 
Ι)3( : § Οι^ηυ8 08ΐ βηίιη ορβΓ&ηιΐ8, ίηηηίΐ, πιβΓοβάβ 
8υ&^^ : 86ά βχ &1)υηά8ηϋ& 6( πι&βηίΓιο6η(ί& ορβ- 
πιΙ>»(υΓ&ο86ίρ8ΐιιη&ΐ6ΐ)<Ηβθ8ηυθ(|ηί86ουιη βΓΒηΙ : 
ςαοά οΗ&ιη &1ί1)ί άίοίι<3. ■ δβά υΐ ηο8η)6(ίρ8θ8 

ϋ ΓοΓίηαπι 6χ1ιίΙ)6απ)α'{. ϋΐ ηο8Π)6ΐίρ8θ8, ίηηαίΙ, 
(Γ2ΐ(ΐ6Γ6Πΐυ8 νοΚ)ί8 ίπ)8^ίη6πι ςαοπιοάο γίιΙβΓβ οροΓ- 
ΙβαΙ. ι υΐ 81 ςυί8 ηοΐΐβΐ ορβΓ&Γΐ, 18 ηοο 6(Ι6Γ6Ι. • 
ΟρβΓΑΐίοηβιη νβΓο άίοΗ ςυ» ιη&ηίΙ)υ8 6( : η60688β 
681 βηίπι υΐ οπιη68 αΐίςυίά Γ3θί&ηΙ. « δβά ουΓίθ8β 
&£6η(68. > Ν&ιπ ΟβυβπιοηΙβπι ηο5ί8 άβάίΐ ηυββ ομβη 
&Ηοιιί ίη(6η(ΐ6Γ6( : ευπι 6Γ{[0 ίρ8&ιη &1) ορβΓβ 8υΙ)- 
(1αοίιηα8, ηυοηίαπι ίρβα ίη οΐίο 088β ηοη ροΙβΒΐ, 
]&πι 8(1 ορ6Γ2(ίοη68 &εο6(1ί( (1ίαΙ)θΗε&8, ραΚΑ ευήο- 
8ί(2ΐ(6ΐη, ηυ;&είΐ3!6ηι, άβίτ&εΐίοηοπ), οαΐτ&ρβίί&αι, 
«ε 8ίιηί1ί&. 

III, 12-15. Ηί8 αηΐβνΐί φα εηηί ίεϋηεηιοάί ρπΒ- 
άρ%Ίηη8€ΐ ΗθΓ(αιηΗΓρβΓθοιη%ηηηί γιοχ/ηιιη ^€8ηη^ 19 Μια. χπ, 10. ^ΑεΙ. χχ,34• 1^1 (ΕουΜΕΝίί τκαχΑ κρίβάορί 132 ϋΗΗ^ηηί, ηί οηηι ^ηίβίβ ορβταηία^ ηηίΐη ιριο- Α ντου, ίνα πίίη ραηΘτη €άαηί. Νο8 αηίβηι (ταΙτβ$^ ηβ 4^/α- 
ϋρβηΐίηί ίη ύβηεΙαοΊβηάο. Οαοά $ι ςηί$ ηοΛ 
ξΛβάϋ Ββτηιοηί ιιο$ίνο, ρβτ Ερι^Μαιη Ηηπΰ αά- 
ηοίαΐβ^ €ΐ ηοη ΰοηιηιεηίΗτηΗαίβαίΜ οηπι ι7/ο, ηΐ 
ρηάωχ Οίφίηάαίην : ηβςηβ ΌβΙηίί ίηίιηίαιτη Ηα- 

•0• Υίάβδ ςυαιη ΙβΓΓϋ)ϋ6ΐη βχΗίΙιυβΓίΙ 2ί(1Ιΐ0Γ- 
ΐΑΐίοηβιη ? ΡβΓ Οοιηίηυιη, ίηςοίΐ, Ιιοε 68(, ίρ$θ ββΐ 
ςυ1ρηΒθίρίΐ4 1ρ86 ηηί 6ΐΙΐ0Γ(Α(αΓ, ηοη ^ο. • Ουπι 
ςυίβΐβ ορ6Γ&ηΐ68. * Νοη 5θ1υπι ηιιίβΐβ β|;6Γ6,ν6ηιπι 
6(1801 ορ6Γ&Η]αΙ)βΙ.Α(1^υο(ΐ6 οΐίοβίβ 8βΓηιοβ8(: 
ΑρίΑΐ Ιακηβη ϋΐυηα, υΐ 6( (Ιβ Ηίβ (ΙίοΑίυΓ ςυί άβΐίη- 
φιυηΐ. « 8υυπι ίρβοηιπι ραηβπι• • Νοη &1ίβηυηι 
6ηη6η1ίο&ηάο• < Υθ8 ΑυΙβπι, ίΓ&ΐΓ68. > Οοηδίάβπι μϊχά ησυχίας έργαζι^μενοι^ τ^ εαυ- τών αρτον έσθίωσιν. 'ΓμεΤς δΙ, ά$κλφοΙ, {ΐ^ 
έχχαχήνητκ χβτλσποιουντΕς. Εΐ δέ τις ο6χ ^α- 
κούει τφ \6γ^ ήμων, &ά της '£πιστολΐ\ς τού- 
τον σημβιοϋοτθκ, "χαΐ μή συναναμ(γνυβ6ε αύτφ, ^νζ 
έντραιηΐ. ΤαΙ μη ως έχθρον ήγεΤβθε, άλλα νουτκθε?τε 
ώς ά^λ«ρ<{ν. » 

Οράς πώς «ροβεραν εΙργέσατο τ^ιν πχράχληνιν \ 
Δια του Κυρίου, «ρη^Ι, τουτέατιν^ αύτ<^ς έστιν 6 
παραγγέλλοιν, αύτ^ ό παραχαλών, ουχ έγώ. € Μετά 
^αυχίας έργ9ζ<ίμενοΐ• • Ου μόνον ήσυχΐζειν, άλλα 
χαι έργάζεσθαι χελεύει. Ετι περϊ τών άργων δ 
λόγος * Αρμόζει 8έ χαΐ περί τών άμαρτανόντων 
λέγεοθαι, € Τ6ν εαυτών αρτον« » Μ^ τ^ν άλλότριον 
διά τοΟ έπαιτεΤν. ε *ΓμεΤς 81 ά8ελ(ρο(. » Ορα ρ&ΚβΓηα νί8εθΓ&. Νοη (Ιίυ ρΓΟϋυχίϋηΟΓβρ&ΙίοηβΠΙ, Β '^^^' πατριχά. Ού προήγαγεν έπΙ πολύ την πΐ6(υ6η8 ηβΓ&πιβ ρβηπβηΐ ίηθΓ(1ίη3ΐί. Ε( &ί( η( 8υ1). 
άαοΑηΙ ςηίάοηι ^β Λ ίρδίβ, Ιιοο ββΐ, δβ^ΓβχβηΙοΓ, 
6( ρβΓ δορ&Γ&ϋοηοιη οοΓΓίρί&ηΙαΓ. Οπιη αυίοπι οογ- 
ηιριηΐυτ, ίηςυίΐ, (Γ&άίΙβ ίΙΙίδ ηβοοδδ&ηα ηβ ί&ιηβ 
ρΓβη)3η(ιΐΓ. δαί&οίΐ ςυίάβιη 618 ηαί ηοη 6οιτί|;υη- 
Ιατ ίηοΓοραϋο ρ6Γ ΙιοοςαοιΙ δυΜυοΒίίδ νοβ&ΐιίρδίδ. 
« Οιιοά δί ηηίδ ηοη οΙ)6(Ιί( 86Γηιοη1 ηο8ΐΓθ ρ6Γ6ρί- 
8(ο1αηη. • Αα( ρ6Γ 6ρί8(ο1&πι, ρυΐβ, Ιοηυοηΐί, &υ( 
86ηηοηί ροΓ Ερίβίοίαπι ηιίββο. • Ηυηο 8(1ηο1&ΐ6. • 
Ν6 νο8 Ιϋΐβ&Κ. Μαχιπια 6δ( &υ(6πι οοηΓϋδίο οιηη68 
Ιι&1)6Γ6αν6Γ80δ. « Ν6(]υβ νβΐυΐ ίηίπιίουηί] Η^Ιιβ&Ιίδ.• 
Ουπι δυρ6Γίυδ (1ίχίδδ6(ηοηοροΓ(6Γ66(ΐ6Γβ βυπ) ι]αΙ 
οΐίοδϋδ 68(, ν6η(υ8 η6 Γαπΐ6 ρ6ΗΓ6(, &(I^υηx^ι : Υθ8 
αυΚβιη, ΓΓ&Ιτβδ, ηο (]6&(!κ6πιίηί ίη 1ΐ6η6&εί6η(1ο ; Ιπιτ{μησιν, $έθοιχως μή λιμφ φθαρώνιν οΙ ^χχτοι, 
χαί φησι, στέλλεαθαι μεν απ* αυτών, τουτέστι, 
χωρίζεσΟαι, χαΐ θιά του χαιρισμοΰ έπιτιμαβθαι. 
*Εν δσφ $έ διορΟοΰνται, φην^, μετα${8οτε αυτοΤς, 
?να μή λιμώττωνιν. *ΑρχεΤ γαρ μη 8ιορ6ουμένοις^ 
^ έπιτ{μησχς του στέλλεαΟαι 6μας άπ' αυτών, ε Ει 
8έ τις ούχ 6παχούει τφ λόγφ ημών. » Η «. > « τΐ|» όια 
Έπι- της ^Επιστολής οίον λολοΰντι, {{ τφ 6ιά της 
στολής άποστχλέντι. « Τούτον σημειουτθε. • Ινα 
μη λάθΐ|) ύμας, (ρην(. Μεγίστη 81 έντροπη, τ^ πάν- 
τα; Ιχειν άποστρεφομένους. » Και μ^ ώς έχθρων 
ήγεΤσθε. • *1σπερ ανω εΙπών μη δε'Γν τ6ν άργ^ν 
έσΟίειν, οείσας μή λιμφ φθαρτή, έπήγαγεν * *νμεΤς 
δε. αδελφοί, μη έχχαχήσητε χαλοποιουντες, ούτως ί(α 6ΐ ίίο οαπί ϋίχί886( : Ν6 ΟΟίηΐηίδΟβ&Πΐίηί, (ίπΐυίΐ^ *«^ ώ^ εΙ«ών • Μη συναναμίγνυσΟε, εδεισε μτ, η6 86ΚΓ6{;&(08 Αΐ)80Γ!)6ΓβΙυΓ ν6ΐΐ6πΐ6ηΙίοηΚηδϋϋ3, 
ςυο(1 &(1 ΟοηηΐΗίοδ δΟΓΪρδίΙ^^ : ί<ΐ6ο 8υ1)|υη§ίΐ: 
Ν6 υ( ίηίηιίοοιη 1ι&Ι>6&Ιίδ, 86ά &(1πιοη6(6, &ο δί άϊ- 
€6Γ6ΐ : Οοιτίρίΐο ηαίάβσι ίρδηπι ηοη νβΐυΐί ίηίπιίοο 
ίΓ&β€ϋη(68, 86 (οηηαΑπι Γγ&(γ6πι ίη ο1ι&η(Α(6 οάιηο- 
η6ηΐ68. 

ΟΑΡϋΤ VI. 
Ρπΰαηο ρτο μοΰύ, ςηα 6$ί α Ώ(0, 
ΙΗ, 1β«ΐ8. Ιρ$ε αυΐβιη ΏοτηιηηΒ ραοί$ ά$1 υοϋΜ 
ραοΰΐη εβτηρβΓ οτηηϋΜ ηιοά%$, Βοηήηη$ εϋ αιπι 
οίηηϋηΒ νοΚ$, 8αΙηίαίίο τηεα πιαηη Ρακίι, ^ηοά 
€$1 είρηιιιη ίη οτηηί €ρί:ίοΙα. Ιία 8€Τΐδο. βναΟα 
Οοτηίηί ηο$Μ ίϋ^η ΟΗήΗχ εϋ αιηι οηιηίΙηΐΒ 
»ο6ώ, Ληίβη. 

904θυί&ηονίΐ6Χ8άπΐθηΗίθηί1)υ8 6ΐ οI)^υΓ^|;2ί- *Επει8^ οΤδεν Ιχ του νουθετεΤσθαι χαΐ έπιτιμα- 

ϋοηίΐΐηδ ρυ;ηΑ8 &€ Οθη(6ηΙίθηβ8 οηη, Ουπί ίί ςυί σΟχι, Ιρεις χαΐ μάχας τιχτομένας. αποσχισθείς, ττΐ περισσωτέρφ λύπ^ χαταποθ^, βιτερ 
πρ6ς Κορινθίους έγραψε * 8ι6 επάγει, Μ^ ώς έχθρων 
ήγεΤσ6ε^ άλλα νουθετεΤτε, ώς εΐ εΤπεν * Επιτιμάτε μεν 
οώτφ, μ^ ώς έχθρφ δε όργιζόμενοι, άλλ* ώς άδελφον εν 
άγάπ^ νουθετοΟντες. 

κΕΦΑΑ. ς". 

ε Ε^^ περί εΙρήνης, της παρά θεού. » 
« Α^^ς δέ 6 Κύριος της εΙρήνης, δψη 6μΤν τ^^ν 
είρήνην διαπαντ^ς έν παντι τρόπφ. Ο Κύριος 
μετά πάντων υμών, Ο ασπασμός τ^ έμτ^ χ^ιρ^ 
Παύλου, δ Ιστι σημεΤον έν πάσ^ επιστολή. Ούτως γράφω. 
Ή χάρις του Κυρίου ημών *Ιησου Χρίστου μετά πάντων 
6μών. Αμήν. • Ιιοο ραΐίαηΙηΓ 6χα8ρ6Γ6η(υΓ &(1 ΓβρΓ6ΐΐ6η8ίοη68, ρΓ6• 
ΟΑΐαΓ 618 ρΑη6πι α 060 ρ&οίδ. « Οαιηίίοβ ηιοάίδ. • 
ϋΐ ηυΙίΑ ΓοϋηςαΑΐυΓ άίβ86η8ίοηί8 οεο&δίο. ■ 8&Ια- 
(αΐίο πιβα πιαηα Ρ&υϋ. » Ηθ6 ρΓορΗα πιαηιι δΐιΐ)- 
δοηρβίΐ, Ιαηηα&πι (Ιίοοηδ : 8&Ιυ(ο γοβ, &α( ν&ΐ6ΐ6, 
&η( ΑΐίςαΙά 11υ^υδ1Τ^ο^I^, η6&(1υ1ΐ6Γ6η1υΓ ϋΙΙβηβ &υ( 
οοιτυρίΰβ ρυΙβηΙυΓ. ΟίχίΙ &υ(6Πΐ ίη δαρ6ηοΓίΙ)ϋ8 
ςηο(1&(βη{6ηΐ68 ηιίδδ&δ&Ι) ίρδο ΓιΙΙοΓβδ, &ν6Γΐ65Αη( 
608 α ΓοεΙίδ (1θ(;πι&ϋ8. • Οηοά οδΐ 8ί§ηυηι ίη οπιηί 
6ρί8ΐο1&. ^ Ηθ€ οηίπΐδί^υιη 6Γ&Ιη60θΓΓηπιρ6Γ6ΐιιτ. 

*4 Π ΟοΓ. π, 7. των τούτο 
πασχόντων πρ^ς τους έλεγχους τραχυνομένων, 
έπεύχεται αυτοΤς είρήνην, πχρά του θεού της 
εΙρήνης. « *£ν παντΙ τρόπφ, » ιΐστε μηδεμίαν 
ύίΓοτελεΤςρθαι μάχης άφορμήν. « *0 ασπασμός τ^ 
έμ^ χειρί Παύλου. » Τούτο Ιδιόχειρον 6πέγραφεν 
οίον, τ6, * Ασπάζομαι 6μας, ^1 τ^, Ε^^ωσ6ε, 11 τι 
τοιούτον, '^να μη παραποιητε τά γράμματα. Είπε 
γάρ άνω, ώ; άπ* αύτοΟ έπιστολάς πραττόμενοι, 
διέστρεφον αυτούς άπ^ τών ορθών δογμάτων. « Ο 
έστι σημεΤον έχ πάσΐ[^ επιστολή, ι Τοϋτο γάρ σημεΤον ί^ ίίΟΜΜΒίΝΤ. 1Ν ΒΜ8Τ. Ι Αϊ) ΤΙΜΟΤΗ. 134 «ρ^ τ^ μη μβταποιεΤσθαι. Έν 'κά<^χ^ ^ ηί, ως Α Ιη ΟΠίηί ΑϋΙβίη, αυ» 11( νβηβίπΐίΐβ 68ΐ &(1 ν08 ηϋ- είχος, ιημφθησομένΊΐ^ προς δμας. Ος εΐ εΤπεν • ΕΙ 
μη εχοι τοΰτο, ουχ δ»τι μου Επιστολή. « Ή χαίρις 
του Κυρίου ημών. > Πάλιν ώς ^ς αυτψ, εύχ^ χατ- 
έλυσε την Επιστολή ν. 

€ Τέλος, συν θεφ, της προς βεσσαλονιχεΤς &υτέρβ; 

*£πιστολής• » 
*Εγράφη ίηώ *Α6ηνών, ΙβηύΑ ββΙ. Αΰ 81 άίθ6Γ6ΐ : Νίβϊ Ιιοο 1ι&Ι)6βΙ, ηοη β8( 
Π16Α ΕρίδΙοΙα. « βΓ&Ιΐα Οοηιίηί ηοβίΓί. » Ηιιηαιη 
υ( 8ί1)ί ΐΏοηβ 68ΐ, ρΓβο&Ιίοηβ 8ΐ>8οΙνίΙ Ερί8(ο- 
Ι&ιη. \ 

Γΐλίβ, άίίήηο /άν€ηΐ€ αΗχίΗο, |κ>«(0Γ•ΦΓώ αά 7%«ηα- 

Ιοηί€€η$€$ ΕραίοΙω, 

8€πρΐΑ Γαϋ 6χ Αΐΐιβηίβ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ 

ΡΚΙ0ΚΙ8 ΕΡΙ8Τ0Ι..Φ ΑΟ ΤΙΜΟϊΗΕυΜ. Τβύτην έπιστελλει &π6 Λαο^ιχείας. Ή δΐ πρ5φβ- Β 905Η8ηε&1)υΓΐ)6 ϋΐθ(1ίε68δΟΓίΙ)ίΙ.Οθθα8ίον6ΓΟ 
σις της επιστολής βυτη. Έν ττί Έφέσψ τινίς Ερί:$(θΐ9Β ΓυίΐΙΐδΒΟ.ΕρΙΐβδί ςυί(ΐ3Π1 ]ΐ1ΐΐ3ίζ&η(β8ν&Π& 
Ιου^ΐζοντες Ιπεχείρουν έτεροδιδασκαλεΤν καΐ άπα- (]θ06Γ6 00η8ΐ)ΑηΙαΓ βΐ 6ίΐΙ]ρΙίείθΓ65 (ΙβείρβΓβ, Ι6|;ί8 
τ^ν τους άχεραιοτέρους, προφάσει του ν<$μου. Τούτο *ρΓ8Β(βΧΐϋ. Οΐ10(1 Ιΐ1)ί €0|;Πθνί886ΐΑρθδΙθ1υ5 ΙΐΟΓί&ΙυΓ 
& μαΟοΝ 6 *Απ((στολος, προτρέπει τον Τιμ(ί6εον ΤίΐΏΟΐΙίβυπί, αϊ υ1)ί ΐηαηβλΙαάίρδΟΓίΙΠΙ ΟΟΓΓβρΙίο- έχεΤ προσμεΤναι πρ^ς $ι<{ρθωσιν αυτών, γράφει τε 
την έπιστολήν. Καΐ πρώτον μεν 6πομιμνήσχει Τι- 
μιίΟεον εΙ&Ιτα τήν έχ Χριστφ πίστιν, διδάσχων αύ- 
'τ^ περί του ν<(μου, χοιλύειν τους πάρα τήν 6ρθ-^ν 
$ι&ίσχαλ£αν λαλουντας, επίτιμων τε α^ο'ς. Κα^ γαρ 
οΐϋτος Γμέναιον χαΐ ^Αλέζανδρον ναυαγήσαντας 
περί τ^ν πίστιν παρέδοηιε τψ £αταν$^ 7να παιδευ- 
Οώσι μη βλασφημεΤν. Ταΰτα (^ομνήσας, λοιπδν 
βιοτεάσσει αύτφ χαν<{νας έχχλησιαστιχοδς. Πρώτον, 
τΛ^ προσευχής, τεώς χαΐ που, χαΐ περί τίνων δεΤ ηοιη, βεπΒίΙςυβ £ρίδΙο1&ιη. Εΐ ρηιηυπι ηιιίάθΐη 
8υκ§6πΙ ΤίιηοΙΙιβο ςιιοϋ 6(ΐ6ΐη ηο88βι ςυ» ίη 
εΐιΠ8ΐο 68(, (100608 ουπι (]β1β§6, ϋΐ ρΓθ1ΐΐΙ)6&( ίΙΙοβ 
ςυΐ &1ί(|υί(1 ρΓ«ΐ6Γ ΓβοΐΒΐη άοείήη&πι ΙοςυβΓβηΙοΓ, 
6ιοI)^υΓ^βι 608. Ναιη 6( ιρδβΗγπιβηδΒυΓη 6( Αΐβχαη- 
άτηιη, ςυίείΓε&βάβιη η&υΓΓ3^ίηπι ΓβεβΓ&ηΙ, δ&Ια- 
ΏΒ^ίΤΛάιάβΤΛΐ, υ1 ^^δε6Γ6ηι ηοιι1)1α8ρΙΐ6ΐη&Γ6. ΗβΒΟ 
υΙ)ί &(1 ιηβιηοη&πι ΓβάυχΐΙ, άβίηεβρδ βεείβδί&δΐίοοδ 
οαηοηβδ βί εοηδίίΐαίΐ: ρΗπιο άβοΓ&Ιίοηβ, ηυοιηοίΐο 
6ΐ υΙ)ί &ε άβ ςυίΐιαδ ρΓβε&π οροΓίε&Ι. δβειιηάο, υΐ προσεύχεσΟαι. Δευτέραν, περί του σιγ^ν έν έχχλη- ^ ΐηυΙίβΓβδ (ΑεβΑΙίΙ ίη ΕεεΙβδΪΑ, ηυ(>(1ςυβ ηα&^ίδ εΐ1- σίφ τάς γυναΤχας, χαΐ μάλλον μανθάνειν έθέλειν, 
χαΐ μΙ^ ^δάσχειν αύτάς. Τρίτον, περί έπισχ({πων, χαΐ 
πρεσβυτέρων χαΐ διαχ($νων, πώς χαι οποίους εΤναι 
&Τ τους καθιστάμενους. Τέταρτον, -περί τών έν ττΐ 
έχχλησί^ρ χηρών, άπ^ π<$σων ετών χρή ταύτας χατα- 
λ£γεσ6αι, χαΐ ποίας αύτάς εΤναι ώτ χαι πώς οΐυ- 
ταϊς ΒβΧ προσέχειν. Πέμπτον, περί του σωφρονεΤν 
τους νεωτέρους, χαΐ γαμεΤν μάλλον, χαι μη αίσχρώς 
ζ^ν. Εχτον, περί του παραγέλλειν τοΤς πλουσίοις 
πη υψηλοφρονεΤν, μηδέ ελπίζει ν έπΙ πλούτφ. ΠκρΙ 
τούτων διαταξάμενος, προτρέπεται αύτ^ν ταύτα δι- ρί&η( (ΙίδεβΓβ ςυαιη άοοβΓβ. ΤβΓίίο άβ βρί.^εορίδ 6ΐ 
ρΓ6δΙ);ΐ6η8 αε ύίβεοηίδ, ηυοιηοάο ΑΐΤβοΙοδβίςυ&Ιβδ 
6856 οροΓ(6&( 608 (]ΐ]ί εοηδΙίΙυ&ηΙϋΓ. Ου&Γΐο, (]β 
νίάαίδ ηο8β δυηΐ ίη Εεείβδίβ & ηηοΐ απηίδ 608 80β 
βΐίςί 61 ηυ&Ιβδ 6886 εοην6ηί3(, 6ΐ ηυοιηο(1ο ίρδβδ 
οΙ)86ΓνηΓ6οροΓΐ63ΐ ΟϋίηΙο,ςϋοά ]υηίθΓ68 πιοάβδίΑδ 
6886 οροΓΐ6&1, 6ΐ ηυ1)6Γ6 ροΐίυδ ηοΑΠί ίη(ΐ6ε6η(6Γ 
νίν6Γ6• 86χ(ο, υΐ ρΓ8βείρί&Ι (]ίν11ί1)υ8 ηβ 6χΐο1Ι&η- 
(υΓ, η6ηυ6 8ρ6Γ6η( ίη άίνίΐίίδ. Ηδθε ροδΚςυαιη οράί- 
ηατίΐ, βχΙιοΓίαΙυΓ ίρδυπι υ( 6& άοε6&1 : 6ί ρυδίΐι&ε 
αςυ&πι ηοη 1)ίΙ)3ΐ, αε 8ί1)ϋρ8ί άοοίΗπ» αηίπιυη) δάσχειν, χαι μηχέτι μεν ν>δροποτεΤν, προσέχειν δέ]^α(!1ΐίΙ)6»(, 8εί6η8 ςυο ΓαΙΟΓΑ δίηΐ (6Π]ρθΓ& ηυίΙ)υ8 έαυτφ χαΙ τ^ διδασχαλί^, εΙ&$τα Ισεσθαι χαιρους 
Ιν οΤς ίποστήσονταί τίνες της πίστεως, δι8άξας δέ 
χαΟαρα είναι χαΐ τ2ι βρώματα, καΙ παραγγείλας 
αντφ εχτρέπεσ6αι τάς έχφιλονείχους ζητήσεις ώς 
βε^ιλους ούσας, έφ' αΤς τίνες χαυχώμενοι παρέέίησαν 
τήν π(στιν, χαΐ τέλος δν χρ•^ τρ<$πον δρχιιν τε χα) 
οιατάσσεσθαι, τιλειοΊ τήν Έπιστολήν, (1ί8ε6(ΐ6ηΙ ηοηηυΙΙί & 6άβ. ΡοδΙςυαπι ΑαΙβπι άοεαίΐ 
ιηιιηάοδ ηυοηιιβ 6586 οίΐιοδ, ρΓ8βε6ρίΙηυ6 ηΐ &ν6Γ- 
(ΑΐηΓ α εοηίβηΐίοδίβ ηα8Β8ΐίοηϋ)ΐΐ8, υΐ ςυ» ρΓοώ- 
ηβΒ δίηΐ, ίη ηΌίΙ)υ8 &1ίηηί {ΙοηαηΙβδ, ίη β(ΐ6 ρΓ»- 
ν&τίε&Ιί 8ΐιη(, ί&η(ΐ6αι εοηείυάίΐ Ερίδίοΐ&ηι. 135 ΟΕεϋΜΕΝίΙ ΤΚίΟαΜ ΚΡΙβΟΟΡί 136 Β ΤΗΕΟΟΟΚΕΤΙ. Α 

υίςυίά, ο1>8Ρ€Γο« οαιη 6ΐ &Ηο8 Ιι&ϋβΓβΙ Ρ&α1υ8 

(Ιίβοίριιΐοδ^ ηβιηρβδίΙ&ιη,Ιιυο&ιηβΙ&Ιίοβ, λάΤίπισ- 

11ΐ6πιη βοΐυιη βΐ ΤίΙυιη ηοιηίη&Ιίιη 80Γϋ)!ΐ? Εΐ άίοί- 

πιαβ ηαοά Ιιίδ ΕοεΙββίββ Γβ(;6η€ΐ&8 ]3πι ΐΓΕόίίΙβηΙ, 

Γ6ΐίςΐ108 νβΓΟ 86€1ΐαΐ 8(ΙΗυ€ Ιΐ&1)6Β&1. δθΓίΙ)ίΙ ΑΙ1- 

(* ιηπά Τίαιοΐΐιβϋΐηβαηϋ» ]&ιη ιη&βίδίΓυιη αο ρΓ8&- 
€βρΐ0Γ6ΐη άβοβηΙ. 

3107 ΡΆΙ0ΗΙ8 ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ ΕΡΙϋΤΟυΕ 

αΑΡΙΤΑ. 
1. Ββ άηΰαΐη αά αιηονεηι Ββί,^ηί ρΓΟΓεηίΙβραΙί 

οατΒΐ η6€ΒΒ$%Ιαΐ€. 
3. Όβ «ηϋηβΌαηρβΙίείατη βίβοϋοηβ^ εητη ρβηβ- 
αιίΟΓ, εβοηηάιΐίη ςναΐίαπι Ββί. 

3. ΡΓ3Β€βρΙητη άβ βάβ αοηΐ'ΐ^εΙβΗο 1>οηω ΰοηΒϋίβίΐ- 
ϋω^ 9κβ άββΰί^ιίβ ίίηηιίηβί ρβπϋηΙηπΛ 

4. Οβ οταίίοηβ ηί ρτο οηιηί6ι»5 /!α/, ηΐ η\>χφΐ€^ 
ρητβ, 8ίηβ ηΙΙα ΙηΓύαΙώιιβ Η Τ6ΐίρχο$6. 

5. Οβ ρπΒΰβρΙοτϋηε ^ηοά 9Ϊτο$ €$$€ οροτίβαΐ^ εΐ 
ηοη ιηηΙίΒΤΒΒ,ρτορίβΓ ηαίηταηι βί α^ΒΟΙντη ηη$ 
6Χ ατηοτβ ΒυΛοΓίίην, 

β. Οβ νίτίηί€ ΒρίΒΰοροηιηί. 

7. Οβ άίΌίηα χηΰαΓηαίίοηβ, 

8• Ββ ΒΒτίατηίηβ αά ρίΒίαΙεηχ ρτορίΒΤ ΒρΒίη. 

9. ΑάΙιοηααο ϋΙ ΒηϋρείΟΒ ΰηνατη ΗαΙ^εαί βΙ Εο- 

€ΐΒ$ί(Β. 

10. υΐ $€ ηηίοηίςΗΒ αρίβ αΰωτηίηοάΒί. 

α. Ββ νίάϋάηΐίη χίαίε Βί ηιοάο^ αο ρίΐύΒτηαΗοηΒ. 

908 12. Ββ ρτΒίΙ^ΐΒΓΟΓηίη ΗοηοτΒ. 

13. Οβ εαηία ΒίΒοΟοηΒ. 

44. Οηοά ηηΙΙαηι ορη$ βΆ ΟΒΒΗΗηηι. 

15. Ββ ούΒάίΒηΙία ΒΒτνοηίίη. 

16. ΑάυΒΤ9η$ αυανοΒ Βί (αΙίΜ ρνωΒερΙοτΒΒ. 

17. ΡτωΰβρΙητη ΗωτοτΒ ρΐΒπηίη άείπηια οΐΒάίΒη- 
ϋα ν$ςηε αά βηείη. 

18. ΒΒάΜΐίΟ άίυϋηηί αά ΌΒταηι ΌΐΙαίη. ΘΕΟΛαΡΗΤΟΓ. 
Τ( δ/|ποτε χαΐ άλλους 2χων μαθοτβς 6 Πβ^ίλος 
οίον τ^ν Σ{λο(ν, τλν Αουχάν χαΐ έτερους, πρλς Τιμ^- 
θεον μ^νον χαΐ πρλς ΤΤτον 6νομ«στ1 γράφει ; κα^ 
φαμεν, 8τι τούτοις ?ίν ηδη έχχλησίας (γχεχειριχως, 
τους δΐ άλλους Ιχι είχε μετ* έαυτου. Γράφει 3έ προς 
Τιμ<^θεον τα διδανχέλφ πρέποντα λοιπ<$ν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘ£ΟΝ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΑΗΣ. 
α • Περί της εΙς &γάΐ(ην θεπυ 6^γ{ας, την άπρο9- 
&η νομιχης άνάγχης. » 

Ρ . Περί της έαυτου έχλογης εΙς ε^αγγελιστην έχ 
διώχτου, χαια χάριν θεού. » 

γ Παραγγελία περί πιστής χαΐ ευσυνείδητου 
διαχον{ας, ή ς άνευ χ(νδυνος. > 
8 . Περί ευχής, 6τι Οπερ πάντων, 8τι πανταχού 
άχάχως, άταράχως, σεμνώς. • 
3 . Περί διδασκάλων, δτι άνδρας ^ή, χαι ου γυναΤχας 
είναι, δια την φύσιν χαΐ τ^ πάθος τ6 έξ 
αγάπης. • 

ζ^ . Περ{ άρετης έπισχ<{πων. » 
ζ'. Περί θείας σαρχώσεως. ■ 
η . Περί αγώνος εύσεβείας Ιπ' έλπ{δι• > 
θ • Περί επιμελείας αΟτου, χαΐ της *£χχλη- 
σία;. • 

ι . Περί του άρμοζ<{ντως έ/άστφ προσφέρε- 
σθαι. » 

ια'. Περί χήρων ήλιχίας, χαΐ τρ<{που, χαΐ διοι- 
χήσεως. ι 

ιβ . Περί πρεσ&τέρων τιμής. • 
ιγ • Περί χειροτονίας ασφαλούς• » 
ιδ * Οτι Ο'ΐίδέν Ιργον λανθάνει, ι 
ιε . Περί δούλων όπαχοής. > 
ιζ* • Κατοί φιλοκερδών, χαι ψευδοδιδασχάλων. » 
ιζ' Παραγγελία φοβερά περί ΐίοΛα^ς όπαχοής Ιχρι 
τέλους. » 
€ ιη • Πλουσίων οδηγία έπΙ τήν ίντως ζ<οήν. » ΠΑΪΛΟΪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙ2Τ0ΛΗ ΡΑυΐ.1 ΑΡ08Τ0Ι.Ι 

ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ ΡΒΙΟΒ ΕΡΙ$ΤΟίΑ ΡΗΟίΕΗΠΙΜ. ο προοίΜίΟΝ. 

ι^^,^.Ραηιx^$αρα»ιοιηΒ^ΒΒα^Η^^$ι^^x^xιαρ^ω' ε Παυλο; απόστολος *Ιησου Χρίστου^ χβη* Ιπι- 
^ΒρIαΒΒ^8Β^Όα^0^ί8ηοΒ^^^Β^Βοη^^η^^Β9η^Ix^^Η^9 '^γήν θεού Σωτηρος ημών χαΐ Κυρίου Μησου 
ΒρΒίηΟΒίΤα,ΤίηίΟίΙΐΒΟρΒΤίηαηοΐαίΟίηΙίάΒίρτααα, Χρίστου της ελπίδος ί^μών, Τιμ<Μΐ)> γνησιφ 437 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΒΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 138 

ζίχ^Ύ έν κ£(γ:ει. χάρκ, ελ&ος, εΙρήνη άπο Βεοχίλίηίεβτίΰοτάία βί ροχ αθ6θΡαΙτ$ηο$Ιτο βί ΟΗτΜο 

αχτρθ( ^μΑ»ν χχΐ Χριντοο *1η9θύ τοϋ Κυρίου ^€ίη ΒοτηΐηΟ ηθ$ΐΓΟ. ημών. 1 

Το βτυ^ν κβΐ νυν δβίκνυσιν, δτι «ρησ{ν • 0^ άπ' 
ζμζυτοΰ προνηλΟον, άλλ* επετράπη ν ^Λρα Θεού. 
Πσί δΐ έπετάγη ; Έν ταΤς Πράξεσιν, 2^α φησί τ6 
Πνευ^χ, « *Αφορ{9χτέ μοι τ^ν Σαυλον χαΐ τ^ν Βαρνά* 
3ζν, Λ χαΐ Ινθχ 6 Κύριος προς αυτόν, ι Είς Ιθνη μα- 
χραν έςαποστελώ σε. > 'Αλλ* Βτιερ 6 Γΐ^ς {^ το 
Πνεύμα έπέταξε, ταύτα τον Πατέρα φησίν έπιτετα- 
χένχι. Εν γαρ θέλημα έστι της άγιας Τριάδος. 
■ Και Κυρίου Μη^οϋ Χρίστου της ελπίδος ήμων. • 
Πολλά μεν^ Φη^ΐν, ο! απι^ολοι πάσχ^ομε^, άλλ* 
εχομεν τον θε^ν Σωτ^ίρα ημών, χαΐ τ6ν Χριστών 
Σωτήρα της ελπίδος ^μών• Τδ γαρ, Σωτήρβι, άπο ΗοάβδΙίΑΐη 6ϋ&ιηηιιηοο8ΐ6η(ϋ(ίη6θ ηυο(1 άιοϋ: 
Νοη α Π16 ίρ$ο αοο688ί, ββά ιηίΐιί &Οβο οοιηπιίδδυιχι 
ΓυίΙ. υΐ)ΐ ααΙβίΏ ρΓβΒεβρίιιιη ίαίΐ ? Ιη Λο(ί$ &ρο8Κο- 
ΙοΓίιιη οαιη &ϋ δρίπΐυβ: < 8β^6£^&(6 ιηίΐιί δαυίυιη 
6ΐ ΒαΓοαϋαιη ^ ; • βΐ υ1)! Οοιηϊηυδ Άά βητη : • Αά 
Κ6η(β5 ρΓοουΙ ηαίΙΙαιη (β^. » δβά ςαοά Ρίΐίυβ ]ιΐ8 - 
8ίΙ αυΐ 5ρίη(υ8, 1)»ο ΡβίΓβιη αϋ ^υ88^δ86 : ηαο- 
ηί&ιη υηα 68( 5&ηο(2β ΤηηίΙαΙίδ νοΙυη(&8. « Εΐ 
Οοιηίηί Ιβδϋ ΟΙιτίδΙί δρβί ηο8(Γ». • ΗϋΚιι ςιιίάβιη 
ρβϋιηυΓ, ίηηαίΐ, ηο8 αροδίοϋ : δβά Οβιιιη Ιι&ϋβ- 
πιυδ δ6Γ?&ΙοΓ6πι ηοδίΓυιη, βΐ ΟΙιηδΙυιη δβΓναΙοΓβιη 
δρβί ηο8ΐΓ9Β. δίςαίοΙβαι & οοιηηηυηΐ 86η8υ 8υ6&α- χοινοΰ νοητέον. Αυτ^ς γαρ παρέχει, φη^^ν, ελπίδα ^ άίρΐκίαπί 68( δβΓναΙΟΓβΙΏ. Ν3Πΐίρδ6, ίηςΐΐίΙ,ρΓ8Βΐ)6ΐ δτι σΐύβώμεν. « Γνηαίφ τέχνφ• ι Βαβαί ! Βσην έπεδεί- 
ζατο πίστιν δ Τιμ<^εος, ώς χαΐ δια ταύτης γενέα6αι 
Παύλου τέχνον γνήσιον 1 Ουδέν γαρ ένήλλαχτο χατά 
την π(στιν• • Χάρις^ Ιλεος. > Τ^ν ^εον ενταύθα 
έιεεύχεται, μη εΐωθώς, δειχνυς τ({ν τε πρ^ς αύτον 
π(ίΟον, χαΐ 5τι πλείονος έλέου χρήζουσιν οΐ διδά- 
σκαλοι. 

ΚΕΦΑΛ. α'. 
• Περί της εΙς αγάπη ν ΘεοΟ 6δηΐ^ί>ς, την &προσδεη 

νομιχης άνάγχης. » 
• Καθώς παρεχάλεσά σε, προσμεΤναι Ιν *Ε(ρέσφ 
πορβυι^νος, εΙς Μαχεδον^ν^ 'ίνα παραγγείλεις δρβίΏ ςυοά δβΓνβιηαΓ. ε 66ΓΐΏ&ηο ΗΗο. • Ραρ» ! 
ςιι&ηίΑΐη άβιηοηδίΓ&γίΙ βάβιη 210 ΤίΐΏοΙϋβυδ, α( 
ρβΓ Ιιαηΰ ςιιοηυο βθΓβΙ ^βηηβηαδ Ρ&αΐι ϋΐίαδ. Νί- 
ίϋ βηίιη ίιηιηυΙ&(υ8 6( οϊτο^ί Μβια. < 6ΓΔϋ&, 
ιηίδβηοοΓάΪΑ βίραχ. » ΜίδβΓίεοΓάίααι Ιιίο ρΓβοαΙαΓ, 
ςαοά Γ&06Γ6 ηοη βοΐβΐ^ οβίβη^ίβηδ ιη&]θΓ6ΐη βΓ^α 
ίρβϋΐη αΟ'βοΙυιη : 6( ςαο(1 ιη2\|οΓί οροδ βδΐ ιηίδβη- 

ΟΟΓάία ρΓ»06ρΐ0Γϋ)118• 

ΟΑΡϋΤ Ι. 
Ώ0 άΐΛΰοΙη αά αίΛΟΤειη Ώβί, ςηί ρτοτηα ΙβραΗ ϋατβαΐί 

η6€€$$^α(ύ. 

Ι, 3-4. Οηβτηαάηιοάηηι νορανχ ίβ^ ηί νβιηαηβτβΒ 
ΕρΗ$$% οηηι ρΓοβοίεοετβΓ ίη Μαΰβάοηίαίπ ,Λα [αοΗο : τισι, μη έτεροδιδϊσχαλεΐν, μη3έ προσέχειν [μ^ ^ίΐίάβηηηΟβ&^ηίϋηεάαηιηβ αΙίΐΒ ηίαηίητρτχββρ' 6οις χαΐ γενεαλογίαις άπεράντοις• Α'ίτινες ζη'^ή- 
σεκ παρέχουσι μάλλον 1^ ^χονομίαν Θεοΰ^ την έν 
«ί»τ&ι. • 

Ορα Ιχέτου χα2 διδασχάλου βήματα* ε ΠροσμεΤ- 
ναι έν Έφέσφ. • (Μάλλον γαρ ούχ ί^ρχεσεν ^ Παύ- 
Α»Λ *£πιστολη τούτου; διορθώσασ6αι.) *£νταΰθα δέ 
αυτ&ν έπ(σχοπον έχεχειροτονήχει. « Ινα τταραγγεί- 
λ^ τισίν. » Ουχ εΤπε, Παραχαλέσ^ς, άλλ', *ϋς πρ^ς 
δΐ£^Οαρμένους, μετά αυστηρίας παραγγείλΐ[^ς, φη* 
σίν. « ΑΙ^ έτεροδιδασχαλεΤν. » Ησαν ψευδάποστολοί 
τίνες άπ6 *Ιουδα(ων πάλιν έπΙ τον ν({μον Ελχοντες, 
χαΐ ^α άλλα χατηχοΟντες δ<^γματα. € Μηδέ προσ• 
έχειν μύθοις• • Μύθους λέγει ^ τα παραπεποιημένα 
δόγματα. *0 γαρ ταύτα λάλων, έτεροδιδασχαλεΤ. Ιοή\>Μ^ ηβ€ αη6ηάαη( (αΙ>ίΐΙ%$ βΐ ρβηβαΙοςα$ βηβ 
οαΓ^ηΗΙηίΒ : ^ηω ςπεΒΟοπεΒ ρνοΒϋβηΙ τηο^ίε ςηιαηι 
Οά οτάίπαΐίοηβίη^ φκζ 68( ρβν /ίάειη. 
Αηίιη&^νβΓίβ ο1)δ6€Γα]ΐ(ίδ βΐί&ιη ρΓββοβρΙοπδ νβΓίΐΑ• 

• ϋΐ ΓβιηαηβΓββΕρΙιβδί. > (Η3|;ίδ βηίιη 0Γ6(ΐ6η(1υιη. 
θδΐ ηοη δ&Ιίδ Γαίδδθ ΡαυΙί Ερίδίοίαπι αά Ιιοδ οογγϊ- 
{βηάοδ.) Ηίο &υ(6πι ίρδυιη οΓάίη&νβΓαΙ βρίδοορυηι 

• ϋΐ άβηυηΐίβδ ηιιί1)α8ά&σι. • Νοη άίχίΐ, ΟΙ)860Γ6δ, 
δβά, Υβίαΐί 6Γ|;α βοδ ςυί οοΓΓορΙί δαηΐ ααδΙβΓβ ϋβ- 
ηαηΐίοδ, ίηςυίΐ. ι Νθ αΐϋδ ηΙαηΙαΓ ρΓ3Β06ρΐ0Γϋ)υβ.• 
Εχ ^υ(I^Β^8 ΟΓβηΙ ηαΙάΑΐη ρδβυάοροδΙοΙίηυίΓυΓδυιη 
&ά Ιβ^βπι ΐΓ&Ιΐ6ΐ)&η(, &(1υ1ΐ6ηη& (τ&άοοίβδ &1ί& άο^• 
πια(3. ι Νβΰ βΙΙβηάαηΙ Γ&ϋυΐίδ. » Ρ&1)υ1&δ άίοίΐ 
&(1υ1ΐ6πη& άοζναΛί^ί : ςυί βηίοι 1ΐ8?ο ΙοηυίΙϋΓ, &1ίο « ΚαΙ γενεαλογίαις άπεράντοις. » Πάππους γαρ χαΙ])ηΙί(υΓ ρΓβΒΟβρΙΟΓβ. ε ΕΙ |;βη6&1θ{;ϋ8 βηβ 0&Γ6η(ί- «ρογ($νους 

θεσπεσιον Άβροι^, έν αύτοΤς έγχαλλωπιζόμενοι, 
χαΐ μηδέν αυτοί χρη^^ν πράττοντες. Τ6 δέ, « *Απε- 
ράντοις, » οίον, τοΤς μ^ Ιχουσι πέρας τι χρη^^^ν, {} 
τοΤς λέγουσιν, {) τοΤς αχούουσιν. « Α'ίτινες ζη'^ή^βις 
παρέχουσι μάλλον. » Εΐ αϊ ζητήσεις έν χαταγνώσει 
είσι, πώς δ Χρ»στός * € ΖητεΤτε χαΐ εΰρήσετε, » χαΐ, 
ε Ζητείτε τάς Γραφάς * • Οτι {^ ζήτη^ις τών μέσων 
έττίν. Ενι γαρ ζητεΤν χρηστά, ώς τ^, « Ζητείτε 
την βασιλείαν τών Ο'ϋρανών. > Ενι χαΐ ζητεΤν χαχβκ, 
ώς ο2 ^ιλ<$σο^ι τα ουράνια χαι ο-^σίαν βεοΰ. *Εν- 
ταυθα ουν ζητήσεις, τάς ανόητους «ρη^^» '^>< έμφι- 1)08. • ΑΎοδ ηοπκιαβ αο ρΓο^βηΙίοΓβδ ηυπ)6Γ&1)&η(, 
ηιΐ6ηι&(1ιηο(1υιη ^α^I8Β^ (Ιίνίηυιη Α1)Γ&1)&ηι, ίη ϋϋβ 
£;Ιοη&η(6δ, ευ πι ΐρδί ηίΐιίΐ Ιαυάο (1ί(|;ηαπι ορβΓ&τβη- 
ΙΟΓ. Οηοά &υ(6πι αί(: ε Ρίηο ε&Γβηϋϋαδ. • Ιιοο βδί, 
φ » Οηοπι ηυΐΐυπι ΙΐΑΐ)6η(υϋΐ6πΐ8υ((1ί€6ηΙί1)υ8&υ( 
&υάί6η(ίΙ)υ8. • Ουββ ςυβδίίοηβδ ρΓΦϋβηΙ ιη&κίδ. ι 
81 ά&ιηηαηΙυΓ ({υβδίίοηβδ, ηυοιηοάο Λΐί βΐιπδΐιΐδ : 
• ΟυδθΓΪΙβ βΐ ΐην6ηί6ΐί83 ; > 6ΐ « δοΓηΙαπιίηί δοη- 
ρΙιίΓΟδ^ ! • Ουία ηυφδΐίο 6δ( πιβάίϋ βΐ ίικΙίΙΓβ- 
Γβηδ 211 ΟοηΙιη^ίΙ βαϊπι βΐ 1)6η6 ()ιι8βγ6Γ6, υΐ 
ϋΐυά : • ΟυδβηΙο Γβ^ηυοι Ώβ& : » οοηϋηςίΐ 6ΐ ηιαίο 
ηΰ8ΒΓ6Γβ, υΐ ουαι ρΙιίΙοδορΜ εοβίβδίία ({υΦΓυηΙ αο 1 ΑΰΙ. Χ1Π» 2. 3 11)1(1. 47. 5 1,αε. π, 9. ^ Ιοαη, ν, 39. » ΜαΐΑ. γι, 33. 

Ρατηοι.. αη. ΟΧΙΧ. 139 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚΙΟΟΛ: ΕΡΙ800ΡΙ ΐ40 Ββί 8ϋΙ>8ΐίΐηίΐαιη. Ηίο βΓβο αυββίίοηββ άϊάΙίη8βη-Αλ•«{χους. • Η οΙχον..μί«ν θεού.» τί δΙ φχον^η σεν δ θε^ς ; Τδ πίστει δέχεστχι τ« αυτοΰ ' άκατάλη- 
πτ« γάρ. Τψ δε λογιηλους κχΐ αποδείξεις έπι έχά- 
σϊου ζητεΤν (τούτο γαρ «Ι ζητήσεις), τ^ του θεοΰ 
διοικήσει άν6{9τχντχι. 8&(β8 αο οοηΙβηΙίθ82ΐ8. « Οααπι ϋβί ρΓάίηβΐίοηβπι. • 
Οϋίά ααΐβιη οΓάΙπΛνίΙ Οβοδ ? ιιΐ ςα» ιρδίαδ ?αηΙ, 
βάβ δαβοίρίαηΙαΓ : δοηΐ βηίπι ίηοοιηρΓβΙιβηδίΜΙί». 
ΡβΓ ι^ο^ αυΙβίΡ ςαοά ΓΗΐίοηβδ αο άβίηοηδίΓαΐίοηβδ 
άβ υηοηιιοςαβ ΓβςαίρυηΙ (ηβπι ίΙΙ» ριιηΐ ςακδίίο- 
ηοδ] Οβί ΓβδίδΙαηΙ άίδροδίΐΐοηί. 

1,5-7. Ροττο βηί8 ρτωοερΗ €8ΐ €Ηαηία$ βχ 
ρηνο ΰονάβ βΐ €οη8€ί^Ηα ύοηα αο ^ίάβ ηοη «ί- 
ίηηίαία. Α ςαιί^ΐί ιιοηηηΙΙί αύβνταηΙβΒ άββ€Χβ• 
νηηί αά υαηίΐοίΐηΐΐίτη,νοίβηίβε β$8β Ιβ0ί3 άοοΙοτβΒ, 
ηοη ίηΐΒΐΙίςβηίβΒ ηβίΐίϋβ ^ηα Ιο^ηηηΙην, ηβ(\ηβ άβ 

αηχ}>%$ αβτηίαηΐ. -^Ψ "^^^«^^ βιαδεδιιουντχι. > 

Οποά δί ΙΐδΒΟ αάδίΐ, βΐίαΓη ΟβδβΛαηΙ δΐϋβοίδ αΐΐ Ταύτης γάρ ο5σης, καΐ το έτεροδιοχσκαλετν 

ρΓ8β€βρΐ0Γί1)ϋ8. Οαθΐηθ(1θ? Ουία βΧ βΟ ςυοά ηοη έπχύετο. Πώς ; Οτι έχ του [Αή άγχπ^ν, φθ(5νος 
βΠίαηΙ, ϊηνίίίαίηίΙϋΟβάαίηίη^ΓθάίΙαΓβΓβαρΓδΒΟβρ-ΒεΙσηλθέ τυι πρ6ς τους διδχσχάλους έχ του θέλειν 
ίΟΓβδ, ηβ νβΐίηΐ βΟδ βδδβ ρΠΠΟβρΙΟΓβδ, βΐ βΧ ΙΐΟΟ αυτούς εΤνχι διδάσκαλους, λυιιυον έχ — '— — « Τ6 δε τέλος της παραγγελίας έστιν αγάπη έχ 
χαθαρας χαρδίας χαι συνειδήσεως αγαθής, χαι 
πίστεως άνυποχρίτου. *2ν τίνες άστοχήσαντες. 
έξετράτΐησαν εΙς ματχιολογίαν, θέλοντες είναι 
νομοδιδάσχαλοι, μη νοουντες μήτε α λέγουσι, μήτβ 
τίνων διαβε .(?_.. γ:. τούτου, το οοηδβςηβηΙθΓ βΐίβηίβ υΙαηΙοΓ ρΓ8ΒββρΙοπΙ)αβ. • Εχ 
ρυΓο οοΓ(1β. » ΟοηΙίηρΙ βηίπι βΐ βχ ίωροΓο οοΓάβ 
άίϋβθΓβ, υΐ βδΐ ίη (1ί1βοΙίοηβ1&ΐΓοηαπια(11»ΐΓοηβδ. 
Εχ ριίΓΟ οοΓίϊθ, υΐ βΐ ρβΓΓβοΙβίη,ίηςιιίΙ, οΙιαπίΛίβιη 
ίρδί ρΓδΒοίρίβδ. δίςυίάβιη (ΐα» πίΕβίδ ο»ρϋα δηηΐ 
ββΓπιοηΰπι, ίη βχοΓάίο βΐ ίη Γιηβ ΓβίβΓαϋΙ 1ιί ςυί 
ρΓ»€ίρίηη(, ]υν&η(ΐ8Β πιοΕηοΗ» ρτΛίίίΐ. « Εΐ οοηδ- 
οίβηΐία 1)οη2ΐ. ■ Νοη ββπι, ίηςαίΐ, ΓβίΐαίΓΟ (ΐυ® 
άαηΙαχΕί Λά ν6Γΐ)& πδςυβ ρΓΟίβηάίΙαΓ, ηααΐίδ β( ίη 
δίπιυΐ&ΐίοηθ βδδβ ροΙβδΙ,ββάίΙίΑπι ηιιββ&οοΓύβρΓΟ- 
οβάίΐ, βοηαβ ροΓΟ : ψχΒ & οοηδοίβηΙίΑ βΐ βα ςυ» 
ίηάβ ηοδοίΙϋΓ οο^ίΐαΐίοηβ, ςη» δοΐα ηίΐιίΐ ΙιαΒβΙ δί- 
ιηαΐ&ΐίοηίδ. Οαίδ βηίπι βήΚ ({υί δβίρδοπι ΓαΙΙαΙ, αοΙ έτεροδιδασχαλεΤν. « Έχ καΟαρας, φησι, χαρδίας. » 
Εστί γαρ καΐ ές άχαθάρτου χαρδία; άγαπ^^ν, οΧλΙ 
είσιν αΐ των λΐ[^στών προς τους λΐ[^στάς φιλίαι. Έκ 
καθαρά; καρδίας, 'ίνα καΐ την άγάττην εντελή, φησι, 
πχραγγείλτ[^ς αδτοΤς. Τα γαρ των λ€ίγων κεφαλζιω- 
δέστερζ, 1$ ^ν πρώτοις {) ^ν τελευταίοις δια τ^ εύμνη - 
μόνευτον λέγουσιν οΐ παραγγέλοντες, € Και Φάνει- 
δήσεως αγαθής• • Ού μί^νον, φησί, την άχρι ^ημά- 
τω ι ζητώ, ήτις καΐ έν ύποχρίσει δύναται είναι, άλλα 
την άπο κζρδίας, καΐ ταύτης καθχράς, την άττο 
συνειδήσεως, καΐ του Ινθεν λογισμού, δς μ<ίνος το 
άνυπ()χριτον ^χει. Τίς γαρ ίστχι 8ς α^ος άαυτον 
υποκρίνεται * ή κρύπτει ν ποιράται : € &1ν τίνες. • ΟΟΟαΙίδΓβ ΙβηΙβΙ ? « Α αυίΙ)υδ ηοηηυΙΙί. • ΝβΠίρβα ^^ν, τών είρημένων, τής έν πίστει οικονομίας του Λ Μδ ({υΦ άίεΐα δαηΐ, ραΙ& Οβί οΓάίηβΙίοηβ ηαββ 
βδ( ρβΓ 6(1βπ), 6( εΙι&ΓίΐΑΐβ ηοη δίπιαί&ΐα. ■ ΑΙ)βΓ- 
Γ&ηΙοδ. > ΑΓίβ βηίπι ορυβ βδΐ ηβ βχίΓα νβΓίΙ&ΙΙδ 
δοορυπι (Ιβοίά&δ. < Αά «απϋοςηίαπι, • Ουο(1 ρηαδ 
άίχίΐ: ΟαβδΙίοηβδ βΐ {^βηβαΐο^ί&δ, ηαηο άίοίΐ, 
Υβη11ο(]ηίαπι. • ΥοΙβηΙβδ βδδβ Ιβ^ίδ άοοΙοΓβδ.» ΑΙί^ι 
βιτοΗδ οοο&δίο. Νοη βηίπι δοΐαπι πιυΐυυπι οιΐίυπι, 
ββά βΐ ΑΠίοΓ ρΓίηοίρβΙυδ &(1 Ιιοο άυοΐΐ : ςοί βΐ ίρδβ 
βχ οάίο β( ίηνίάία η&δοίΙυΓ. • Νοη ίηΙβΙΗ^βηΙβδ 
ηβςυβ Γ|ΐΐ3θ ΙοςαυηΙυΓ. » 212 ΟβΙβηάβΓβ νυΐιηοοά 
νβΓβ Λ αηιοΓβ ρπηοίρΑΐυδ αά 1ιοΓ.ν6η6ΓίηΙ, ηΐ ου- 
ρίαηΐ βδδβ ιΠΑ^ίδΙπ : ηβςυβ βηίπι Ιβ^βπι ηονβΓπηΐ βεου, καΐ τής άνυποκρίτου αγάπης. • Άστοχήσαν- 
τες. λ Τέχνης ^α^ δεΤται, ώστε μη εζω του σκοπού 
τής αληθείας πεσεΤν. € Είς μχταιολογίαν. • Ο είπεν 
άνω * Είς ζητήσεις καΐ γενεαλογίας, νυν λέγει, Μα- 
ταιολογίαν, « βέλοντες εΤνχι νομοδιδάσκαλοι. > Αλλη 
πρόφασις αστοχίας. Ου γαρ μόνον, φησί, τ6 μισάλ- 
ληλον, άλλα καΐ τ^ φίλαρχον εΙς τούτο άγει, δπερ 
καΐ αυτ^ έκ του μίσους εγείρεται κζΐ του <ρθ<{νου• 
€ Μή νοοΰντες μήτε α λέγουσι. » Δε'^αι θέλει, δτι 
δ^ντως άπ6 φίλαρχίας ήλθον εΙς το θέλειν εΤναι διδά- 
σκαλοι. 0(^τε γαρ τ^ν ν($μον ι σασί ν, ούτε περί ών 
διαβεβαιουνται. ΕΙ γαρ ^δεισαν τον ν($μον, Χριστψ υίαιι» νοοτ; ιιία^ιοΜΐ . υτ#«|υτ« ο•ιι&ια ■«>^ν*ι.Μ «ιντ^/ΒΜ»* ι ι ι> » ν ι • 

ηβΐΐϋβ άβ (ΐυί1)ϋβ ΕίΤίΓΠΙίΐηΙ. δί βηίπι Ιβςββ ηοδδβηΐ, ^ ?^ έπίστευον, 8 καΐ άλλαχου φησι • » Λέγετε μοι, οΐ ΟΙΐΓίδΙο υΐίηηβ εΓβάβΓβηΙ, βυπι βΐίαπι &1ίΙ)ί ι1Ι(*&1 : 
9 ΟίοίΙβ π)ίΙιί ςαί δυΐ) Ιβ^β ναΙΙίδ βδδβ, ΐ6£;βπι ηοη 
αη(1ίΙΐδβ?• Νβπι βί Ιβ^βπι ηονίδδβηΐ, οΓβάβΓβηΙ 
υΐίςυβ ςυοά αά Οιπδίαπι ΐΓ&ηδπιίΚ&Ι. 

Ι, 8-11. 5βίηιη8ηη^βηίςηοάΙ>οηα 8ίΙΐ6Χ^ή^ηΐ8 
βα Ιβ^ίίίτηβ ηΐαΐην^ 8€ί€η8 ίΐΐηά ςηοά ]\ΐ8ίο ηοη 8α 
ΐ€χρ08%1α, 8βά ίμίη8ΐΐ8 βί ηοη οΙ)8βςηβηίίΙη8^ ίηι- 
ρϋε βίρβΰοαίοηύηβ^ ίΤΓβνβΓβηΗΰηΒ βίρΓορΗαηί8. 
ραίήϋίάί8 βΐ πιαίήοίάΐβ, Ιιοηιϊ€ίάί8, 8€θΓίαίοιίΙ)η8^ 
ιηα8€ΗΐθΓηιη €οηβηύίί0Γ%Ιηί8, ρΙα§ίανη8^ ηιβηάαβί- 
Ιη8, ρ^Γ/'αΓΜ, βΐ 8Ϊ (ΐηχά αΐχηά βί ^ηοά 8αη(ζ 
άοΰίηηοβ αάυ6Τ8αίηΓ, 8β€Ηη'ΙΐΛηι ΕναηρβΗηηι 
ρίοτίοί \}βαί% Όβ%^ ημοά οτβάΐίηηι β8ί ηΐίΜ. 6π^ νόμον θέλοντες εΤναι, τον ν<(μον ο6κ άκούετε ; • 
Εΐ γαρ ^δεισαν τ6ν νι^μον, ήπίσταντο αν 8τι Χριστφ 
παραπέμπει. 

« Οιδχμεν δέ δτι κάλος δ νόμος, έάν τις αυτφ 
νομίμως χρή'^αι, είδώς τούτο δτι δικαίψ νόμος 
ού κείται, άνόμοις δέ κχΐ άνυποτάκτοις, άσεβέσι 
και άμαρτωλοΤς, άνοσίοις και βεβήλοις, πζτρ• 
αλφαις κχΐ μητρολψχις, άνδροφόνοις, πόρνοις, 
άρσενοκοίταις, άνδραποδιστχΐς, ψεύσταις, έπιόρκοις, και 
ει τι Ετερον ττ^ 5γιαινουσγι διδασκαλία αντίκειται, κατά 
τ^ Ευαγγέλιον τής δόζης του μακαρίου θεοΟ, δ 
νπιστεύθην έγώ., • β ΟαΐΑΐ. ΙΥ. %1. 141 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 142 Οτι χαλ2>« & νΰμοΐ. » 'ϋς «ί νε αή ^ τούτο, οΰΛ • Οαοά 1>θη» βίΐ ΙβΧ. * Οοοάβί ΙΐΟΟηοΐΙ ββΐ.ηοη χ«λ<κ. Τ{ς οέ 6 νομίμως αυαψ χρώμιενος ; Ο $ι* α6• 
του ύς την τΗστιν παρ2πεμπ(^μενος. Μη Ισχύων 
γαρ 6 ν<{μος $ικ2ΐωσαΐ| έπι τον διχαιοΟν δυνάμενον 
παραιτέμπει Χριστ<ίν, Ό γαρ -κλήρων, ούχ 6 έζ- 
ηγοϋμενος, νομίμως αιτφ χρητχι. « εΙ$α>ς τούτο. » 
ΚβΙ έχεΤνος^ φ^^^, νομίμως αύτψ χέχρητχι 6 είδως 
δτι ού χρήζει αύτοο Ίτρί)ς το 6ρ6ω^ βιούν. Τίς δε ού- 
τος * Ο δι' αρετών 6ρθως βιών, και ου διά τ^ν ψ({βον 
του ν<{μου. ι Άν<$μοις 8έ κτί άν^ιποτάχτοις. » ΤοΟτο 
ιιζΐ άλλχχου φησίν * • Ο νόμος των παρχβάνεων χ,άριν 
τφοσετέβη. • Ίΐστε τφ διχαίφ χαΐ μη παραβάν ;ι οΰτε 
£97X1 νόμος, &λλ' έχείνοις τοΤς μη άφ* ένυτών την 
αοετην μετιοΟσιν, άλλα δεομένοις της απειλής του 
νόμου. Κχΐ λοιπόν αατν!); καταλέγει, ταύτα εχειν 
τους *Iουοα:ο'^ς αΐνιττόμενο;. α 'Ασεβένι χαι άμαρ- 
τωλοΤς. ι ΟΙ γαρ Φ^νεχώς ειδώλοις προσχυνοΰντες, ο\ 
τα τέκνα τοΤς δα^μοσι ^ντες, ο\ τ6/ Μωσέα λιθα- 
ζοντες. χαΐ <ρόνοις έμφυλίοις μολυνόμενοι Ιουδαίοι, 
τχ3τα πάντα ούκ αν εΤεν* « ΚαΙ ει τι Ετερον ττ^ 
υγιχινού9ΐ() διδασκαλία αντίκειται• » ΤαΟτα γαρ 
πάντα πίβη ψυχής έστι διεφθαρμένης. Ή δέ τοιαύτη 
ψυχή ττ^ υγιεΤ καΐ καλώς έχούσΐ[^ διδασκοιλί^ άντι- 
πρίττει. « Κατά τ^ Εύαγγέλιον της δόξης, 9 Ποί^ 
υγιαινουσιΐ^ φησί ^ Τ^ ουστί κατά τδ Εύαγγέλιον του 
βεοΰ. £ΰαγγέλιον δε δόξης αύτ6 καλεΤ, δτι δι' αυτοΰ 
μάλιστα δοξάζεται 6 Χριστός, σταυρόν έλόμενος. 
« Ο έπιστεύθην έγώ. > Εΐκός γαρ ήν έχει ν τους 
ψευδαποστόλους πεπλασμένα Ευαγγέλια. Β ΚΕΦλΛ. Β'. 

« Οερι της εαυτού εκλογής εΙς 
διώκτου, κατά χάρ•ν 

€ ΚαΙ χάριν Ιχω τφ ένδοναμώσαντί με Χριστφ 

*1ησον> τφ Κυρίφ ημών, βτι πιστόν με ήγήσατο, ευαγγελιστών, έκ 
θεοΰ. • 68( 1)οηα. 0αί3&α1βπι Ι6{;ί1ί[ηβ ίρ8& α(ί(υΓ?0αίρ6Γ 
ίρ53ηι αάβάβπι (τ&οδίηίΙΙίΙυΓ. Ουπ) βηίιη ^υδϋ&^&^θ 
ηοη ροδδίΙ; 8(1 6Ιιη$ΙυΓη ΐΓ&ηβιηίηίΐ ςαί ροΐ68( ]υ8- 
(Ίβε&Γβ. δίηυίάθπι 18 ^αί οοιηρΙβΚ βΐηοη ςυϋηΙβΓ- 
ρτβΚΑΐυΓ, Ιβ^ίΙίΐΏβ θααΐίΐυκ. « δοίβηδίΙΙυά.• Εΐί&ιη 
ίδ, ίηςυίΐ, Ιβ^^ίΩιηβ 6& υΙίΐοΓ, ηα! 8είΐ βα 8ίΙ)ί οροβ 
ηοη 6886 &(1 Γθ6ΐβ νίνβηάυπ). Οαίδ 68( βυίβηι ίΙΙβΤ 
ίδ ({αί νίπυΐίδ ^αϋΑΓ6€Κ6 νίνίΐ6( ηοηΙίιηοΓ6ΐ6{;ί8. 
• Ιυ]υδ1ίδ β& ηοη ο1)86(ΐα6ηϋ1)υ8. • Ηοο βϋαιη &1ί1)1 
άίείΐ ηαοά Ιβχ ρΓορΐ6Γ ΐΓ&η8§Γ6δδίοα6δ 2ΐ(1(ϋ1α Γϋί(7. 
^υ8ιο ί(3ηα6 6ΐ βί ςαί ηοη ρΓΦναΓίοβΙυΓ, η6 ιιΙΙα 
(ΐυί€ΐ6ΐη βηΙ Ιβχ, δοά ίΙΗδ ςαί 6χ δβίρβίβ νίΓΐαΐ6πι 
ηοη δοςυαηΙαΓ, 86(1 β%βη{ Ιβ£;ί8 οοπιπιίΙ&Ιίοηο : 
61 ά6ίη66ρ8 ΓβεβηββΙ ϋΐοδ ηα! 6]υ8ΐηο(1ΐ δυηΐ, Ια- 
(ΙβΒΟδ ΙιίδυΙ)ηοχίοβ68δ6ίηηυ6η8. < Ιαιρϋδ 6( ρβοοα- 
ΙοηΙ)υδ. » ^ο(1φί 6ηίπ) ςυί οοηΐίηυβ ΐάοΐα αάοπι- 
1)&π1, ηυί βΙίθ8 (ΙοΒίηοηίΙΐϋδ δ&οη&ο&1)&η(, ςυί 
Μθ86η ΐ3ρίϋ&Γ6 νοΐ6ΐ)&ηΙ, ηαί ε»(1ίΙ)α8 ίηΐβδίίηίδ 
8686 ίη(]υΐη&1)2ΐηΙ, &ηη6 1ι»ο οηιηία ίη δβ 1ιαΙ)6- 
1)&η(? « ΈΙ δί ηυίά αΐίαά 68( ςυοά 5&η» άοοίΓΪηβΒ 
Α(1ν6Γ82ίΙυΓ.» Ν&ηι 1ΐ8ΒΌ[ηη68 οοΓηιρΙ» δαηΐ&ββοϋο- 
η6δ αηίηι» ; Ιαΐίδ &υΐ6πι &ηίηια δ&η» 6ΐ ϋβηβ (Ιίδ- 
ροδίΐβθ άοείΓΐη» ορ6Γϋ)α8 Γερυ{[η&(. ι δβεαηάυπι 
Εν&ηβ6ΐίυπι2Ι5β οη». > θα» 6δ( &υ(6αι άοείπ- 
ηα δ&η& Τ 6& ψΐΒ^ 86ευηάϋπι Εν&η|[6ΐίυπι 06ί 68ΐ. 
ΥοεβΙ &υΐ6Π] ίΐΐαά Εν&η^βΐίαηι ςΐοη», ςυίΑ ρβΓ 
ίρδΰπι ιη&χίιη6 ||;ΙοΓίβεαΙυΓ εΐιη'δΐυδ, ηυ! εηΐ06πι 
6ΐ6^(. α Ουού εοηεΓ6(1ίΙυηι βδΙ πιίΐιί. • ΥβΗδίηιϋΰ 
^βηίιη 6δ( ςυοά ρδ6ΐιάορο8(ο1ί 1ι&1)6Γ6η( εοηβοΐΑ 
Εναο^βϋΑ. 

ΟΑΡϋΤ II. 
Ώ0 $η% ίη ^ΌαηρβΙίίΙαιη βΐ€€αοΜ, οΛίη ρΘτκΰηίοτ α- 

Ι, ϋ'ϋ.ΕίρναΙίατηΑαΒβο ΟΗγιβϊο Ι$$η Βοτηίηο 
ηο8(το^ ςη% ιηβροί€ηίβιη νβάάίάα, ςηία {ίάβίβτη η/ιβ θέμενος εις διακονιίαν τόν πρότερον 6ντα βλάσ- ]νΛχοαΌίΙρθΥίβηάθ%ηΐηχηίΒί€η'αΐη:φ%ρΗίΜ€Ταηί οημον. καΐ διώκτην καΐ 6βριστι{ν ' άλλα καΐ ήλεήθην, 
&Εΐ άγνοών έποίησα έν άπιστί^. Γπερεπλεόνασε 
δε ^ Χ^(< "^^ Κυρίου ημών μετά πίστεως καΐ αγάπης 
έν Χριστφ Ίησοΰ. » Έπ«ιδη εΤπεν • « Ο έπιστεύθην έγώ, » Τνα μή δόξη ύΙα8ρΙιβιηη8 είρβηβΰηίον 6ίν%οΐ€ηΙη$ : $β(Ιιηϊ8€Τί- 
ΰΟΓάίαηι αάβρίη^ εητη, ςυοά ιρηοΓαηε βοεητη ρεν 
ϊηϋΓβάηΗίαΙβτη, Εχίώβτανίί αηίετη ρΓαΗαΟοτηίηί 
ηοΒίτί αιτη βάε βί άιΐβοίιοηβ^ ςίΛ(Β €$ί ρετ €Ηνί%- 

Ουοηΐ&πι (1ίχ6Γ&1: •0υοάεοηεΓ6(]ίΙοπΐ6δΙπιί1ιί: » χομπάζειν, έπΙ τόν θεόν τό πάν ανάγει, καί φησι * η6 86 μοίΆΤβ νίιΐ6Γ6ΐυΓ, Γ6Π1 0η)η6Π1 8(1 06υπΐ Γ6- 
Χάριν Ιχω τφ ταύτην μοι την δύναμιν δεδωκότι, ^ίθΤΐ, θΙ &ί( : 6Γ3ΐί&Π1 61 1ΐ2ΐΙ)60 ηοί Πΐίΐΐί Ιΐ&ηε (ΐ6(1ί( εΙς τό δλως πιστευθηναι τό Ε6αγγέλιον. « Τφ έν 
Οΐΐναμώσαντί με. > Φορτίον γάρ ύπεισηλθον μέγα, 
ψησί, καΐ πολλής δεόμενον της παρά βεου Ισχύος. 
« Οτι πιστόν με ί^γήσατο. » Είτα δείκνυσιν 5τι δεΤ 
καΙ παρ* ημών είσενεχθηναί τίνα. Ού γάρ άκρίτως 
Θεός έπιλέγεταί τινας. Η γάρ αν Ι^ν άδοκία τό πρά- 
γμα. Καί φησιν ' € Οτι πιστόν με ήγήσατο. » Τόν δέ ροίβηΐί&ηι, υίοπιηίηο εΓ6(ΐ6Γ6ΐυΓΠΐίΙιίΕν&η26ΐίυπι. 
• Ουί Π16 ροΐ6η(6ΐη Γ6(1άί(1ί(. • Ηα^ηυπι θηίαι οηυδ 
βυΜνί, ίη(]υίΐ, 6((ΐυο(1ιη&|[η&ίη(Ιί§;6ΐ&θ6ο ροΐ6η- 
ϋα. Ι όυία Γΐ(ΐ6]6ηι ιη6]υ(1ίε&Ι)ίΙ. » 0βΊη(ΐ6 οδίβηάίΐ 
ηηοά οροΓίβ&Ι 6ΐί2ΐ(η ηυβΒάΒΐη & ηοΙ)ί8 ΕβΓ6ΓΓ6 : ηοη 
6ηίπ) Β6υδ ί&ίη6]υ(ϋείο αϋηαοδ 6ΐ6^ϋ : &ΙίοςυΐΓ68 
ρΓοΙι&(&]υ8(3ηυ6ηοη βδδβΐ,βΐ&ίΐ: •0υί&6ςΐ6ΐ6ηι η)6 μη δντα πίστεως άξιον, πώς αν πιστόν ήγήσατο & ]α(1ίε&νϋ.• ΑΙςυθΓηθ(1θβ(ΐ6ΐ6ΐη]ϋ(1ίε&886ΐθ6αδ6υΐη 

θεός; Πιστός ^, 6 μηδίν των του θεοΟ σφετερι- ηαίβ(ΐ6(1ί^ηαδηοη68δ6ΐ? Ρ!ιΐ6Ηυπΐ 8&η6,ςαθ(1ηίΗίΙ 

ζόμενος, αλλά καΐ τά έαυτοΟ τφ θεφ άνατιθεις. 60Π1Π1 ηυββΟβί δυηΐδίΐ)! νΐη(1ίθ&Γ6ΐ, δ6(ΐ6ΐ(ΐυ» δυα 

« Είς διακονίαν. > Τουτέστι, του Ευαγγελίου. Διά- δΐΐηΐ 060 3ΐΐήΙ)α6Γ6(. < Ιη ΐηίηί8ΐ6ΓίυΓη, • ρυΐΑ 

κονον δε λέγει διά τό κηρύσσειν. *Απόδειξις δέ του Ετ&η^6ΐίί. ΟίείΙ &υΐ6Π) δ6 ΠΐίηίδίΓυπί ρΓ0ρΐ6ΓρΓ96(1ί- 7 6«1«ΐ• ιη, 19. 143 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΒίαα^Ε ΕΡΙ800ΡΙ 444 Ο&Ιίοηβΐη . Ιη ΗΟΟ &υΐ6Π) (ΙβΐηοΟΒίταΙίΙΓ. (]αθ(1 ΐηβ Α ^(^^ρ^αιασ^ι με νισ^^^ ι^ ττιν διαχονίαν μοι πι^τ^υ- ί]ύ6ΐ6ω]υάίςαν6πΐ,<|υί3£ν2ΐης6ΐίίιηίηΐ$1βήυιηω11ιί 
εοηοΓβάιάίΙ. « Οαί ρηιΐδ βΓ&ια Ι)ΐ88ρΙΐ6πια8. • Υίάβ 
(ΐυοΐΏθ(Ιο &υ{;69( Οβί παίδεήοοΓάΐΑΟί, ρήοη& νίΐΐβ 
814 Γαοίβηβ ιηβηΐίοηβαι, βΐ Ο8(6η(ΐ6η8ου]υ8¥θ1α$- 
ΓΐΙ ιηίδβΓβη. α Ει ρ6Γ86ΰυ(0Γ. > Αο 81 (1ίε6Γ6& : Νοη 

8θ1ΐΙΠ] Ι)ΐ38ρ1ΐ6ΐηί3δ ίη{6ΓβΙ)8Π1, 86(1 61 &ϋθ8 ρ6Γ86- 

ςυ6ηάο, ίΐαβρίιβιιιί&δ άκβτβ οοιηρβΙΐ6ΐ)&ιη. < 86(1 
ιηΪ86ΓίεοΓ(]ί8ίη &(ΐ6ρ(υδ 8υπι. « 86ίρ8ΐιπι δορρϋοίο 
(1ί(;ηυιη ίαίδ86 08(6ηάϋ ηαπι ιιά ΙχίΒο αεεβάίΐ ιηΐββη• 
οοτάΪΑ, « Ουοά ΐ{[ηοΓ&θ8 Γβεβηιη. • 8ϋ(]6οιηί86π• 
εοΓϋίαιη &(1βρ(α8 68ΐ ςαοά ίριοΓ&ηδ (6ε6ΓίΙ, ς^^^^- 
οΙ)Γ6ΐη Ιηάβϊ ηυοητιβ ηοιι 8αη1 ιηίδβΓίεοΓάίααι 
&<ΐ6ρϋ ? Ει άίείιιιιΐ8 ρήιηυιΐ) (ΐυίΑ6ΐη ηυίίΐ ηοΐαηΐ : 
ηαιη ηαί αά ΟιήδΙυπι αεεβδδβηιηΐ, ιηΪ86ΓίεοΓ(ϋΑΐη Οήναι του Εύχγγ(Α(οι». € Τον πρ<$τ&ρον Κντχ βλάσ- 
«^ηΐΑ•ον. « Ορ νύς οΕυξιι τον ίίλεον του θ€ου, του 
προτέρου (χεμ,νημένος β{ουι, χαΐ δεικνυς τίν» έλ«η- 
σαι ε'ϊλκτο. € Κ,αΧ &ώχτγ^ν^ » <ρηα(ν. *ϋς εΐ Ιλεγεν * 
Ου μ($νον έβλαβφήμουν, άλλα χαΐ του; άλλους &ώ«- 
χων, βλανφημεΤν ή>^άγχαζον. « Άλ).* καιΐ ηλεήΟ^ν. » 
Δεέχνυσιν εαυτόν τιμωρ(9Κ άξιον, *0 γαρ Ιλεος έπι 
τούτοις γ/νεται« < Οτι άγνοών έπο{η9χ. > £1 έΐΓβιίη 
άγνοίυν Ιποίησεν, ιί^λβήθι^, τ( δήποτε χαΐ ο1 *1ου- 
δαΤοι ο6κ ι^εή^ησαν; Κα{ φαμεν, πρώτον μεν, $τι 
ο6 βούλονται* ΟΙ γαρ προσελθιίντες τφ Χριττφ, 
ι^λεήθΐ|)Τ(|ν« Δια τ{ ζε ου πάντες εΤδον οπτασίαν ώς 
6 Βουλές ; ?^ γοφ αν πάντες προνηλθον. Οτι & μεν 
Παύλος έξ &γν•{^ έ8ία)χεν, έχεΤνοι $1 έ>( εΙ$ή«ει. &ά6ρΙΐ δΠϊΐΙ. ΟααΓβ βυΐβΐη βοη νίάβηΐηΐ οοαηβδ νί- Β ^^^^^^ ^ εύαγγελιατου λέγοντος, ίτι, πολλαί έκ 8ίοη6ΐη δίεαΐ 6ΐ Ρ&αΐαδ ? ΙΙ& 6Βίιη οιηοβδ αεεβδδί»- 
δβηΐ. Οαί2ΐ Ρ&αΐαδ ηαίίΐβια 6Χ ΐ^ηορβοΐία ρ6Γ864υ6- 
1)&ΙυΓ, ίΐΐί ν6Γ0 δείεηΐβδ βε νοίβηΐβδ. Ααάί 6Υ&η||;β- 
1ίδ(2^ιη άίεβηΐβπι, ηαοά πιυΐΐίβ ΡΙιβή^φίδ 6ΐ Ιυάφίδ 
εΓ6(1ο1)&η(, 86(1 ηοη εοιι6ΐβΙ)&ηΙΐ]Γ : 8 « ΟϋβιβΓυηΐ 
6ηίιη ςΙοΓίαιη Ι)θΠ)ίηιιηιιη&£;ί8()υ&ιηβΙοπ&ιηΏβί9,§ 
ΚυΓ8αιη*0ΙιηδΙυ8&ά 608: «Ουοιηο(1ο ροΐ68ΐλ$ εΓ646Γ6 
(]υί ςΐοη&ο) ε νοΙ)ί8 ιηιιΐιιο &εείρί1ί8 ? >ΕΙ ί(6ηιιη : 
«Ηοε άίχβΓαηΙ ραΓθηΐ68 εβ^ίρΓορΙβΓ ^α(]8Β0δ, 06 6( 
Ιρδί 6 δ;η&|;ο|;& 6]ίε6Γ6ηΙυΓ . » Ουίη 6ΐ ίρδί ΙηάΒ^ϊ άί 
061)001 : < Υίάβϋδ (ΐιιο(1 ηίΐιίΐ ρΓοΟείιηυδ, 6εε6 ΙοΙοδ 
ιηιιη(1υ8 ροδΙ 6υιη &Ι)ϋ ^0^ > Υίάβδ ςυ(κ| δοίβηίοδ 
1&1)6Γ6](ΐΙιΐΓ 60 (ΐαο(1 0109X601 ρήπείροίοιο ? Ταιιε ιών Φα(Η9α{ων χαΐ Ίου8α^ν έπ(9ΐ«υον, ουχ ώμολό- 
γουν 8έ • € 'ΟΙγάπηναν γαρ τί^ν δ($;ο6ν τών άν- 
Ορώηϋον μάλλον ^περ την δ^{αν του ΟβοΟ. » Και πά- 
λιν πρ^β αδτους ό Χριστός * • Πώς &ί:#ασ6ε ηστεύειν, 
&{ζαν παρ* αλλήλων λαμβάνον^ ; > ΚαΙ ηάλν^ ' 
« Τοΰτο εΤπον, φη^^ν, ο1 γονιΤς του τυφλού 8ιά το6ς 
*Ιοιιία(ου/ζ» ^να μι2| χαΐ αυτοί &πο9ΐινάγωγοι γένων- 
ται. » Κα^ α&ΕοΙ ^ οΐ *1οι^?«>ι Ιλεγον * • *0ρ«τ2ε $τι 
ουδέν ώφελουμ&\ι ; *ΐδέ πας 6 χόσμος απάγει όπίοω 
αύτοϊί• » Είδες αύτρί^ς έν εΐ&^αει π^οντας, φιλαρ- 
γϊας &νβκ•ν * Τ<(τ• δέ 6 Παύλος, Τσακ πάρα τους πι^* 
δας 9)ν ΓαμαλΜ(λοι>, μ*^ έπιχοινωνών τψ ^χλΐ|>, χαΐ 
μετά ταΰτα όρων τήν του Χρίστου π(στιν αύξανο- &υΐ6ΐη Ρουΐυδ ίοΓίΟδδίδ Οΐΐ ρ6(]6δ β&ΐηαΗεΙίδ 6Γ84, ^ μένην, έζηλοτυπει ζηλον θεοΰ Ιχων, εΐ χαΐ μη χατ' 06ε 1ιΐΓΐ)8β εοιηπιυοί63ΐ>9ΐ. 6001406 ροδΙ Ιιβθε νί(ΐ6- 
Γ6ΐ εΐιτίδΐί βίίειρ &ο{;6η, ζείο 06ί &εε6θ(}6ΐ)αΙορ, 
ηυ&ηηοαπι οοο δβευοΒοιο 8εί60ΐί3ΐη. •Ρ6ΓίοθΓ6(1ο• 
ϋ1ο(6θ). 1 £χ 16{||;6 60 ςοφ ΟΙιπδΙοαι εοιιε6Γθ6ΐ)&ηΙ 
ΐ6£6Γα1>ςοί36Γ(;ο δΙοϋαιΟΙιηδΙο οοοεΓ6(ϋ(1ί1, ίκηο- 
Γοοίίοχο νοοαΐ Γβαι 6Χ ίοεΓθάο1ίΙοΐ6 ογΙαοι. « Εχα- 
1>^Γ&ν11 οαίβο) ζΓΟΙίο. » Νοο δοΐυοι, ίοηοϋ^ ευ«ι 
(ϋ^οοβ 688601 δορρϋείο 016 (ϋπιίδίΐ ΐουΐΐυαι, 86(1 
]υ8ϋΔο&νίΙ, 61 βϋοπι αε &ιοίεαπ)Ιΐ9βΓ6(ΐ6πΐ(ΐυ6 ΰβοίΐ. 
« Οοπι Μβ 6ΐ (1ί1θεΙίοα6. » Εχο1)6Γθνί1 ουΪ6ΐο ειιιο 
αΐ6& βι)6 6ΐ άϋεεϋοοε ά\ΐΒ& 6(ίρ83ρ6Γ6Ιιπ3ΐυοιοάΙιί 

€Οθϋ(;ΐ(• • Οϋ» 68ΐ ρ6Ρ ΟΜβΙΟΙΟ ^680Π1. » Ρ^^|601 

Α0ΐ6αι 4ίχί 1 6ΐ(ϋΐ6ε1ίοο.6ω,(]οί& βοοίίο^ίΐ εΓ6(ΐ60ΐ6η 
000 Γοο6Γ6 60 ςο» δοοΐ (1ίϋ|;6αϋυ•υ ΰΐιτίδΐιιηι' 

08(6Ο(1ϋ 0αΐ6Ο1 ςθΟ(1 060683β 811 61 008 θϋ(|θί(Ι οί 
(θΤΓβ. 

1, 1&-ΙΊ.ΰβνίη88βηηθ€ίάίρην8φί€ίηίηοάί9θβΛ' 

ηίΗηάίίηι^%ίρ6€€αίοτ09$αΙΰθ8 ^Ιϋία€βτ€ί^ ^ηοηίΛη 
ρΗηιη88Ηηιβςο> ΥβπίίηίώίοιηίδβίΊΰοτάίαηιαάβρίηί 
<ΐέ«ιι, ηί ίη ιηβ ργιτηο ΟΛίβηάΰΤβΙ ^εεη8 €Ηνί$Ιη3 οιη- 
ηετη οίεηιεηΐίαηί αά βχρΗηι^ίΐάίΐίη βχβτηρΙαΓ Ολ ^% 
ΰτβάϋηή €Β$βηΙ χη %ρ80 αά υίΙαηκΒίβτηατη.Β^ί^ί αίΐ- 
Ιεηι 8(ΕαιΙοηΑΐη ίηιηιοΐ'ία/ι, ίηνίβί&ί/ί, <ο/ί βαρίαιίί 
Ώ€0 Ηοηοτ Η ρίοηα ίη εωαιία εΰκυίοηίίη. Κιηεη. 

« 66Γΐυ8 86Γαΐ0. • δίν6 ν6ΠΙΧ 6δ1(ΐαί(1ίε6ΐΐΟΓ 86Γ- 

0)0. Εχ 0)6, ίθ(ΐυί1, (ϋ8είΐ6. « Οοοηιοι ρηαιοδ δοοι έπ(γνωσιν. € Έν άπιστί^• λ '£χ του ν($μου, τα περί 
τ^ν Χριστό ν άνεγνώχει. *£^πε2 ο^ ε6θέ(Μς μ^ έπ{- 
στευσε τψ Χριστφ, Ιγνοιαν. τό ι^ραγμα χαλεΤ, ές 
απιστίας τεχ^Ιίσαν, ΐ(. *Γπερ9πλ6(*νασε δε ή χάρις. » 
Ου μ({νον γαρ, φη^ΐν, αζιον οντά τιμωρίας, εΤασεν 
άτψΜ&ρητον, άλλα χαΐ έδιχαί^σε^ Χ9ΐ ^^^ν, χαΐ φί- 
λον, χαΐ χληρονόμον έποίησε. € ||ε^ πίστει^ς χαΐ 
αγά^κης. ι *Γπερεπλε<(νασε δΙ μ%κ«( ττ^ έμης »(στε«ας 
χ«^ %άπΐ|ς, της χαΙ αύχηις δίΑ 2(ρνσ^οΰ μον υχβρ- 
χυθείσης. Της γαρ ε έν Χριστψ *Ι%««Α > φη*^• Πί- 
στεως δε είπε χαι αγάπης, δτι ίνι μεν πιστεΟσαι, 
(^ πράττειν δΐ τα των άιγαπώντων^ ^>^ άριστον. 
Α^ίχνυσν δΐ &ΐΐ (π^^ίγ^ς χαΐ ^μ«ς τ^ συν»ισ- 
ι^νχεΤν. < Πιστός 6 λ^γος χαΐ πά^Αβ άποβοχης «ζ^ο^• ^^ 
Χριστός *Ιησοί^ς ^λθεν εΙς τόν χ({σμον άμαρτ(#- 
λουις σωααι, ών π^ϋΜς είμν έγώ. *Αλλά δι4 τοΰτο 
^λεή(Ιην, ίνα έν έμοΑ πρώτφ ένδΜξηα^ι Ί%β)θΰς 
Χριστός την πασαν μοΜροθνμίαν, προς 6ποτυι«Μκην 
των μελλ<^ντων πιστεύειν έπ* αύτφ, εΙ« ζωην αΐών^ον. 
Τφ δέ βασιλεΤ τών αΙώνων, άφθάρτφ« άορ^^, 
μ<(νφ αοφφ βεφ, τ^μη* ^^ ^^ '^^ αΙώνας των 
αΙώνων, 'Αμι^ν. » 

« Πιστός δ λίγος, » τουτέσνν, άληΐΚία ό ^θιισ^- 
μένος λ<$γος. Έξ έμοΰ, φησί, γνώσεσ6ε. € ΙΟν πρώ- 8 ]οοο. XII, 43. 9 ί1)ί(1. 42. 10 ί1)ί(1. 19. 145 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι Αϋ ΤΙΜΟΤΗ. 446 τάί άμχ ίγώ. • Καίτοι ίλλχχοΟ λίγίΐ • < Κβτά τήνΑ 6§0. » ΑΙουί 2Η1)ί άϊοΐΐ : « 1υχ(β ίυβΙΪΙί&ΐη, ςυ»β8ΐ <^ιχζιθ9ύνην ττ^ν έν ν({μψ γενόμ&νος αμεμπτος. » 
Πώ< ονν ώ^ε άμχρτωλ^ν χαΐ πρώτον των αμαρτω- 
λών λέγει έακυτον ; Κα( γαμβν, βτι ή έχ ν^ίμου δικαιο- 
σύνη, ιερός την Ικ πίστεως παραβαλλομένη, ου μ<$- 
νον ουκ εστί δικαιοσύνη, άλλα καΐ πρώτη άματρία. 
€ Πάντες γαρ ημαρτον, ϊρησί, καΐ υστεροΰνται της 
δόξης του Θεού. • Ταύτ^ δΙ τ^ συγκρίσει καΐ άλλα- 
χοϋ κέχρητζι, ένθα φήσί • « Κ«1 γαρ ου δϊ&δόξασται 
το δεδοξασμένον έν τούτφ τψ μέρει, Ινεχεν <ης δπερ- 
6αλ> ούσης δόξης, > — € ^Αλλά δια τοΰτο ^δΐιήΟην. • 
Ορβ τ! τιπεινον εΤπεν. Έμοΰ, φησι, σωΟέντος του 
πάντοΝ άμαρτωλοτέρου, ου δεΤ λοιπόν άμφιβάλλειν 
περί αωτηρ(2ς. ΛεΤξαι γαρ θέλει δτι ου σέσωσται 
ώς βξιος σωτηρία;, άλλα δια τδ τους άλλους μή ίη 16£[6 ΓαοΙϋδ ίιτβρΓβΙιβηδίΙιίΙίβ ^^ ΟΐΙόπιοάο βΓ^ο 
1)00 Ιοοο 8686 (ΙίοίΙ ρβοε&ΙΟΓβοι ρηιηυιηηυβ ρβοοα- 
(οΓυιη ? Ει (Ιίαιηυδ ηυοά ]υδ(!ΐί&, ςυββ 6δΙ 6Χ ΐ6|;θ 
8ά 6&ιη οοΙίΑΐα ςυββ 68ΐ βχ Οάβ, ηοη 8θ1αιη ]υ8(ί(ί& 
ηοη 68ΐ, 56(1 6( ρηΐΏυπ) ρ6ει &1υπ) 68ΐ. « Οιηηββ 
6ηιηι ρ60€3ν6ΓυηΙ, ίηςιιΐΐ, 80 άβδϋΙιιηηΙιΐΓ ^ΙοΓίΑ 
Οθί ^. » Ηαο &ιιΐ6ίη οοιήρ&Γ&ΙΙοηβ βΙΙαίϋ &1ί1)ί υβαδ 
6δ( ςΰ&ηοΐο &ί( : ι Είβηίιη η6 κΙοΗβο^Ιΐιηι ηαίάβιΐίΐ 
ίυίΐ ςυοά ^Ιοηβο&Ιυηι 68ΐ Ιη 2ΐο ρ&Γΐβ, ρΓορΙβΓ 
6ΐηίη6ηΐ6ΐη {Ιοπβπι ^9. » — • ΥβΓυιη ι^60 ιηίδβη- 
οοΓάί^Γη »(ΐ6ρ(α$ δυιη. > ΥΜβ ςιι&ιη ΙιαίαίϋΙεΓ άβ 
86 Ιοςυ&ΙυΓ. Οιιιη β^ο, ίηςυΙΙ, δ&ΐυδ βοΐαδδίιη ηιιΐ 
ο^ΒίβΓίδ οΓηηίίυδ πΐΑ^β ρβεοανβΓ&ιη, ηοη οροΓίοΙ 
ρόδΙ Ηλο 3ΐη()!^6Γ6 άβ δ2ΐ1υΐ6. ΥιιΙΙ οηίηι οβΙβηάβΓθ άπελπ(σαι της σφών σωτηρ,ας. ε Τ^ πασχν μακρό- Β η|]0(1 8»1νυδ ηοη δίΐ ΓβοΙυδ^ ηαΐΑ δ^ΙυΙΟ (Ιΐ{;ηΐΙδ 68- &^μ{ζν• 9 ι2 της Παύλου τάττεινώ^ω; ! Είς παν, 
οησιν, εΤδος έλθαιν κακίας, της πίσης Ιδεόμην μα- 
κροΟυμίας, ου μέρους αυτής, ό^περ οΐ έν μέρει 
ημαρ-δηκότες. € Προς υπόδειγμα, > Προς παράχλη- 
σ*.ν, προς ίπόδειξιν. Ι Είς ζωην αίονιον, » *Ε'ΝΙ 
γαρ τφ σχήίειν ζωΓ|ν ά(!ώνιον, ^ εΙς Χρισΐ^ν γίνεσαι 
πίστίζ € Τφ δε β^ίσιλΕΤ 'ΰών βΚώνων. Ι ΤιΛτΛ 1ίέρ\ 
ττις αγίας ίέξαι Τριάδος, ^οιναί γ4ρ Πΐ-(ρ^ς και 
Που καΐ σγ?ο•^ Πνεύμίήος βΐ τοιαΰται προσηγορίαι. 
Ενι γαρ &λλαχου ΙτερΙ του Τΐοΰ τβυτα εύρεΤν, αλ- 
λ αχοΟ 'κερϊ Πνεύματος, νυν δΙ τίερί του Πατρός ^ 
Ι Μόνω σος^φ βεψ. • Ταυτ9( περί του Χρι^οΰ της 
αγάπης «ριλοσοφήσας, μέμνη'^αι Λάι ΐόΰ Πίτρ^ς, καΐ 
δοξολογίαν ατ/Ιπέμπει α6τψ, Τνα μήτις νομίσ^ 8βΙ, 86(1 ςυοά 2ΐ1ϋ (ΐ6δρ6Γ3Γ6ηΙ άβ δϋ^ΐδ&ΙιιΙβ. « Οπι- 
Ιΐθτη οίβηαβηΐί&ιη. » Ο ιη8§η&ιη Ραυϋ ηοάθδϋβίη ! 
Α(1 οπιηβ, ίτκιυϊΐ, ^βηυδ πι&ϋΐίββ ρ6Γν6ηβΓ2ηιι, οηιηί 
ύΐ6ΐΏ6ηΐί8 τηίίιί ορυδ 6Γ£ΐ1, ηοη ρ&ιΐβίρδίαδ, δίουΐϋδ 
ηϋϋη ρ2ΐΓ(6 ρβοο^νβΓαηΐ. « Α(1 βχρπηιβηάυιη βχοπι- 
ρΐΑΓ » Α(] βχβιηρίυηι, ^(1οοη5θΐΒΐίοηβηι,8(1 άβηιοη- 
δίΓαΙϊοηβΐΏ. « Αά νΚβπι ΦΐβΓη&ιπ. » Ν&πΐ2ΐά ο1)Η- 
ηβηάυπ) νίίαπι ^βίβΐΌ^ηι, βχίδΐί 6ά68 ίη ΟιΗδΙυιη. 
• Ηύ^ί αυΐβη) δφουίοπιιη. • ΗββΟ άβ δ&ηοΐΑ ίη1β11ί|;6 
ΤηηιίΑΐβ. Νβιη οοιηιηυηβδ άβ ΡαΐΓβ βΐ Ρίΐίο 80 
8ρίΗΐυ δβηείη βυηΐ I1υ^ϋδη10^I^ &ρρ6ΐΐ8ΐίοηβ8. €οη- 
ϋϊΐξϋ βηίπι ΙίίΒο αΗΜ άβ ΡίΗο ίηνβηΪΓβ, ΑΗΙ)ί άβ 
δριηΐυ, ηυηο αυΐβπι άβΡαΐΓβ. « δοΗ δΗρίβηΐί Οβο.» 
Η9Β0 υ1)ί άβ Γ.ΙιηδΙΐ άίίβεΐΐοηβ άίδδβΓυίΙ, βΙίΑΠί Ρβ- 'Γπερ γαρ της εΙς ήμας άγάΐτης, την άγίαν Τριάδα 
οοξάζεσθζι πρέπει, κόι^ης ο^^ς ^ς άγάττης. αμοιρον της εΙς ήμας &γάπης εΤνβι ^^ν Πατέρα. ^ ΐΗδ ΠΙβΠΐίπίΙ, 6( άοΧΟΐΟξί&ΠΙβά βΙΐηΐάίτί^Ι, ηβηΐΐίδ 

ΡΑΐΓβπ) 6χίδ(]Π)6( βχρβΓίβιη 6386 άίΐβοΐιοηίδ βΓ^α 
ηοδ. $ααο<&ηΐ8ΐηυΐά6πιΤΓίηίΙ&ΐ6ηικ1θΓίΓΐ6&Γ6 οοη- 
τοηίΐ οϋ 3Π)0Γ6Π] βΓ^ ηοδ, εηιη εοπιπιαηίδ δίΐ ίΙΗβ 
άϋβεΐίο. 

ΟΑΡϋΤ ΠΙ. 
ΡνχΰβρΙηιη άβ /ίάβ αο νηι/Βίεήο ύοηω ΰοη$(Λ€ηΗ<Β^ 
(ΐηα άββΰίβηίβ ίιητηίη€ί ρεήϋηΐηίη. 
121 β 1, 18-20. ΗοορΜβρίηηΐΰΟίηίηεηάοαΜ,βΗ 
ΤίτηοίΗββ, ]ηχΙα βαε φια άβ ΙβρΓεοβεΒβηίηΙρτορΗβ' 
ίία$, ηΙτηίΓηβ$ ίη βιβ ίοηαηί ηιΛΗιαηι,Ηα^^ηΒ (ίάβιη 
€ί ύοηαιη οοηΒοίβηϋαΐη : ςηατη ΡβρβΙΙβηίβΒπσηηηΙΗ, 
οίΓοα (ιάβτη ηαη[ταςίηίη (βοβηιηΐ: ηηοηιιη άβηη- 
ηΐβίο βαηί ΗψηβταΒίΐΒ βΐ ΑΙβχαηάβν^ ηηο$ ίναύΐάί ΚΕΦΛΑ. Γ . 

€ Π^αγγελία περί τηστης και ευσυνείδητου 
διακονίας, ης 5νευ κίνδυνος. » 

< Ταύτην την παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, 
τέκνον Τιμόθεε, κίτα τ3ις προαγούσας έπί σε 
προφητείας, ?να στρατεύ(^ έν αύτίΤς τί^ν καλή ν 
στρατείαν, έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, 
ην τίνες άπωσάμενοι, περί την πίστιν έναυάγη- 
σαν, ι2ν έστιν Γμένοιος καΐ * * Αλέξανδρος, όυς 
παρέδωκζ τψ Σαταν^, ίνα παιδευθωσι μή βλασ- ρ 5αίαΐΙ«, Ιΐί άίΒ^ααί ΠΟη ύΙΟΒρΗβΤΠαΓβ. οημεΤν. > 

• Ταύτην ττ^ν παραγγελίαν. » ΔηλοΤ της φυλακής 
το ακριβές. « Παρατίθεμαί Φοι. ι^ *ΐ2ς τέκνφ, φη^Ι, 
-αραγγέλλω, σ^ κατά τίνα έξουσίαν δεσπόταις πρέ- 
ζούσαν. « Κατά τας προαγούσας. » Μεθ* υπερβα- 
τοϋ κεΤται. Η γαρ σύνταξις αυ'τη • Ινα στρατέύτ^ ιχλ^ 
τα τας προαγούσας έιίΐ σΐ προφητείας, το•>τέστιν^ 
1^1 στρατεύ*^ άςίως των έπι σοι προφητειών. Κίτα 
γαρ Πνεύματος άποκάλυψιν, καΐ ήρέθη παρά 'του 
Πτϋλου εΙς μαθητήν, μχ περιετμήθη, καΐ έπίσκο- 
πχ έχειροτονν.θη, « Ινα στρατευτώ . » Ώς Χριστου 
στρατιώτης μετλ των πνευμαηχων βλων τΟΤς νοη- • Ηοε ρΓ9606ρΙιΐ(η. » δί^ζηίΟεαΙ οΙ)86Γν&Ιίοηίδάί- 
Π((6η(ί&π). • Οοπιπιβηάο ΙΐΙ)ί. • Ταηηαίιηι βΐίο, !η- 
ςυίΐ, ρΓ2βοίρίο, ηοη δβευηάυπι &1ί(]α&ΐΏ &αίοηΐ3(6πι 
φΐϋϋ άοπιίηΐδ εοηνοπΊαΙ ι ΙυχΙαβΑδςυίΒρΓ^εβδδβ- 
ΓϋηΙ. β ΡβΓ Ιΐ7ρ6Γΐ)&Κοη ίά ροδίΐυιη βδΐ. ΕδΙ&υΙβπι 
Ιιίο 01 άο : ϋΐ ιηίΐίΐβδ ]υχ(Α 638 ηυ» άβ (β ρΓ^ερδ- 
δβΓυηΙ ρΓορΙιβΙί&δ, Ιιοε 6δ(, υΙ αρίβ πιΗίΙβδ, Γβδροη- 
άβηδ ρΓορΗεΙϋδ ςα» άβ Ιβ ΓυβΓυηΙ. Ναω 3ΐιχΐ3 8ρί- 
Γΐ(υ8Γ6ν6ΐ3(ίοη6ηί),6ΐ6ΐβεΙυ8&Ρ3ηΙοίηάΐ8<;ίρυΙιιηι, 
6ΐ είΓευπιείδυδ βδΐ, βΐ βρίβεοριιδ 0Γάιη3ΐιιδ βδΐ. « ϋΐ 
ιηϋίΐβδ. » Τ3η(ΐυ3πι ΟΗηδΙι πιίΐβδ ευπΐδρίΓΐΙη3ΚΙ)υ8 Μ ΡΜίρρ. 1Μ. 6. « Κοη. ιιι, 23. ΐ3 π Οογ. πι, <0. 147 (ΚΟυΜΕΝΠ ΤΗΙΟΟ>Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 148 ρυ^ΠΑΤίβ ΟίηηΙϋυβηαοάίδ&άνβΓβυβδρΐπΙααΙββΐηίΐηί- Α τοίίς ^χθροΤς πολέμων. « *£ν αύταΤς. » ΤαΤς προφη- €08. 1 Ιη 618. » ΡΓορΙιβΙϋδ νί(ΐ6Ηθ6( : ηΰΐΏ ίΙΙδβ Ιβ 
οΐ6§6ΓυηΙ. ΡΓορΙβΓ ςυ&δ 6Γ^ο βυ^οερίυβ βΐ & ηυίϋυδ 
εΐβοΐυβ 65, ίη ίρδίδ βΐ ρβΓ ίρ538 ϋΐίΐίΐα, Ίά βδΐ, ρβΓ 
ίρδυιο δρίηΐυιη ρβΓ ηυβιη βαηΙβΙρΓορΙιβΙίδο. « Βο- 
ΐϊΒχα ιηίΐίΐΐ&ιη. » £81 βηίιη 6( ιη&Ια ιηΗίΙίΑ άβ ςυ2ΐ 
(ϋείΙ' 1 Ελ1ιίΙ)υί8ϋ8ΐη6ΐηΙ)Γ&Υ6$ΐΓ&8Γΐη2ΐίιηηιιιιΐ(1ί- 
ϋ» 6ΐ ίηίηιιί1&1ί ^*. • — « Ηαίβηδ βάβπι. ο ΟροΓίβΙ 
βηίπ) ΐΏαςίδίΓΐιπι βαί ρηιηυπ] 6886(1οο(θΓ6ΐη. Ρίάβιη 
&υΐ6ΐη ά'ιάί ςυ» Θ8ΐ είΓΟΑ (1ο(ριι&(Α : οοη8€ί6η(ί&ιη 
νβΓο ηιιβ6 ΰίτε&εοηνβΓδΑΐίοηβπι 68(. • Οιιαπι Γβρβί- 
ΐ6η(68ηοηηυΙ1ί. » Ουαιη, ίηςυίΐ, οοηδοίθηΐί&ιη,ηυφ 
68ΐ άβ Γ66(6 νιγβηίΐο. 111)1 βηίιη ηυίδ ρΓοΙ)β νίχβΓΪΙ, 
6ΐί3ΐη οίΓοα ϋάβιη ηβιιΓΓ&^ίυπι ΓαείΚ. 217 δίςιιίάβιη 

ηβ (6ΙΤ0Γ6 ίΐΐΙυΓΟηΐΐη ΟΓυοίβηΙυΓ, 800 αηίπίΟ ρβΓ- « νίζονται, σπουδάζουνι πε'θειν την 
...^^^..^ _:».._•... .^^_^.^ΐ. _»^ ^.._>...^^..^ <.~..<ι ίίιΛ- ί * »ν^» τείαις, φησίν • έχεΤναι γαρ ε^λοντό σε. Λι' ας ο^ 
^ρέΟης, χαϊ έξ ων επελέγης, έν αύταΤς και δι' αυ- 
τών στρατεύων, δια τοΰ αύτου Πνεύματος, δι' ον> χαΐ 
αΐ προφητεΤαι. « Την χαλην στρατείαν. ■ Ενι γαρ 
καΐ χχχή στρατείχ^ ττερι ^ς φησιν • € ΐίσπερ παρ- 
εατήσατε τα μέλη υμών όπλα ττ^ άμαρτ(^ χαΐ 'ΐ(λ 
άχαΟχραί^. » — « 'Έχων πίστιν. • Τον γαρ διοά- 
σχαλον χρ^, έαυτοΰ πρώτων εΤναι διδασχαλον. 11 (- 
οτιν δέ φησι την περί τα δ<^γματα, συνείδησιν Οΐ, 
την περί της πολιτείας. « * Ην τίνες άπωαάμενοι. » 
"η ν τίνα, φησι, συνείδησιν τί^ν περί το ορθώς βιοϋν 
'Όταν γάρ τις αδοχίμως ζζ, χαΐ περί την π-Ισΐΐν 
ναυαγεΤ. *Ίνα γαρ μη τψ <ρ6βψ τω φ μελλόντων βασχ- 

ψυ^ην εαυτών 8υ&(ΐ6Γβ ηίΙυηΙοΓ ηαβηάβεία β58β ηο^εοηςυβ αρυά 
008 άθ Γβ8ΰΓΓ6εΙίοο6 2ΐε ]υ(1ίείο άίευηΙυΓ. « ΤΓ&άίάί 
8&(&η8β υ( (1ί8ε&η(. » Ουιη 8&1&η88 ββΐρβαπο ηοη 
ίιΐ8ΐΓΐι&1, ςαοιηοάο αΐϋδ Ι)οηα[η &0βΓ6( (ΙοεΙπη&ιη ? 
Ε( (1ίείιηυ8 ςυοά βίευΐΗεΙΟΓβδ ϊοηιιπιβΓίδ ρ1βηίπι&. 
1ί8 &1ίθ8 ε88(ί£;&ηΙ, βΐ ίηβίΓυυηΙ υΐ ιηοάββίβ 86 ζβ- 
Γ&ηΙ, ίΙ& βΐ 8&ΐ2η&8. Ουαηάο βηίιη ςοίβ δαίαοφ 
(ΓΑάίΙυΓ, Λ &ΙίθΓΐιΐΏ εοιηιηυηίοΗΐίοηβ 86ραΓ8(υΓ. 
Οβίοεβρδ 6Γ{;ο (ΙβΒίηοη ΑεεβρΙυιη Ιιοιηίηβιη ϋίτίηο 
ηοάβίοιη 3ΐιχϋίο ε88ΐί{&( βΐ βΓυάίΙ : βΐ Ιιοε εβάίΐ 

ίρδί 8(1 ΐηθ(1β8ΐί8Π). Ου8Γ6 8υΐ6ΐη 88(8026 ΐΓ8(1ί1 ^^, 

6ΐ ηοη ίρ86 ε88ΐίκ8( βΐ βηκίίΐ ? ϋΐ 0δΙβη(1«ιΙ ηυοά 
6ϋ8πι ρο88ί1)ίΐ6 δίΐ §8180» ίπιρβΓ8Γ6 : βΐ υ(υη8 ευπ) 
δυρρίίείο ίβΓ8ηΙ βϋ8πι εοηίαπιβίίαπ), ηβιηρβ ηυοά 
888(808 ριιηί8ηΙυΓ. δίηυίάβπι ΙηεΓβάυΙοδ ρυηίβΙ)8ηΙ ανάστα- τα δτι ψευδή πάντα τα παρ* ημΤν τά τε περί 
σεως χαΐ χρ(σεως. « Παράδοχα τφ Σχταν^, 
παιδευθώσι. » *0 έαυτδν μη παιδεύων Σατανάς, π ^; 
τοΤς άλλοις γίνεται χρήστης παιδείας πρ<{ξενος ; Καί 
φαμεν, ώσπερ οΐ δήμιοι μυρίων γέμοντες χαχών, 
τους άλλους σακρρονεΤν παιδεύουσιν, οδτως χαΐ 6 Σα- 
τανάς. Πσράδοσις γαρ δταν γένηται τψ Σαταν^, δι' 
αφορισμού της χοινωνίας γίνεται. Λοιπόν παραλα- 
βών 6 δαίμων γυμνί>ν της του θεού βοηθεία^ τί>ν αν - 
θρωπον, παιδεύει. ΚαΙ τοΰτο γίνεται αύτφ πρ2»ς σω- 
φρονισμ<^ν. Δια τί δέ τφ Σαταν^ παραδίδωσι, χαΐ μη 
αύτ^ς ιταιδεύιι ; *Ίνα δείξ^ 8τι χαΐ τψ Σαταν^ έπι 
τάσσει ν αΤ($ν τέ έστι, χαϊ ΐνα μετά της χολάσεω; 
χαΐ 6βρίζωνται, του Σατανά τιμωρουμένου. Του; 
μίν γάρ απίστους, δι' εαυτών έχ({λαζον οΐ άπ<5στο- ρβΓ δβίρδΟδ 8ρθ8ΐθ1ί : (|υ6Π18(1πΐ0(1ΐ1Π1 ίρδ6Ρ8α1υ8^λοι, ΰσπερ τδν Βαριησοϋν 6 αύτ6ς Παύλος χαΐ τον 

Β8Γί68υπι ςηί 6( Εΐ5Π]8δ| βΐ Ρ6(Γυδ Αη8ηί8ίη : υΐ 
οδΙβηάβΓβηΙ ςυοά ροΙβη(βδ 6δδ6η( : 8ΐίθδ νβΓΟ ηυΐ 
&1) ίρδίδ ηυίιΐβπι 6Γυάί(ί ίιιβΓ8η(, δβά 8άν6Γδί 6Γ8η(, 
δ8(8ηφ ΐΓ&(ΐ6ΐ)8η(. « Νοη 1)ΐ8δρίιβίη8Γβ• > Ηί βοΐηι 
η8ϋοηί1)αδ 1ιυα)8ηί8 Μβώϊ ίηΐ6Γρβ1ΐ8ηΐ68 εοπνβΓίβ* 
1)8ηΙυΓ 8ά Ιιΐ8δρΙιβπΐ8η(1υιη : ηυοά ηυηε ρ8(ίΐ]ηΐυΓ 
Ν68ΐθΓί8θί 8ε ΓβΙίςυβΒ ΙΐΦΓβδβδ. 

ΟΑΡϋΤ IV. 

Ββ οναΗσηβ ηί ρνο οψηηιΙηΐΒ βαί, ηί ηϋφιβ ρηνβ 

$ϊηβ ηΙΙα ίηνύαίχωιβ εΐ Γ€ΐ%ςχο$6 

II, \ -4. ΑάΗοτίοτ ψίηηιίαηίοοηιηία (ιαηΙάβρΓβ- 
€Γαΐίοη€8^ ού8€(ταίίοη€ί^ ίηΙεΓρβΗαϋοηββ, ςΓαίία- 
ηιιη αΰίίοιιηρνο οπιηϋη^ ΗοτηίηίύίΐΒ, ρτο τβρϋιΐΒ βί 
0ίηηί1ηΑ8ςη%%ηβτηίη€ηίία$ηηί οοη$ΗΙ\ιίί: ηίρΙαΰΧ" 
άάίηαβςηΐβίατηνιίαίη άβραηιιι» ίη οπιηιρίείαίβαο 
Ηοηβείαίβ.ΝατηΗοε ύσηηηι ε$ί βί αοοφ/ιιτη οονατη 
8αΙναΙοτβ ηοΒίτο Ββο, ςηί οηηοΙΟΒ Ησηιίηβα χηΐί $α1' 
υο$ ββη βί αά βορηίίΐοηβηι νβηΙαίί$ νβηινβ. 

918 Ιο (ΐυο(ί(1ί8οο, ίοηαίί, ευ1(ϋ 1ιοε8η(β 8ΐίο- 
Γοπι πιβοϋοοβπι 8)1. « ϋΐ Γΐ8η( (ΐ6ρΓ6ε8(ίθη6δ. » 
ΟβρΓ6ε8ΐίο ςαίάβπι βδΐ δυρρ1ίε8(ίο ρΓΟ Γβπιο(ίοοβ 
(Ηδϋυπι ο1)ΐ8ΐ8 : οΙ)86εΓ8(ίο νβΓο ρΓΐί(ίο Ι)οηοΓυπΐ• 
Ιοΐ6Γρ6ΐΐ8ΐίθ8υ(6πΐ6δ( 8(1 8εευδ8ΐίοηβπι οοεβη(ίυπ). 

«0Γ8ΐί8ΓυΠ1 8θΐίθ068. » 0ρ0Γ(6ΐ 6ηίίη^Γ8(ί88 8|[6ΓΘ 

ρΓΟ 1)0018 ςοφ ιηυΐυο ιηΙβΓοοδ ί]υη(. « Ργο οιηοί- 
Βυ8 1>οπιίηιΐ3α8• » Ουηι βηίιη βρίδεορυδ εοηαπιαηίβ Έλύμαν, χαΐ 6 Πέτρος τί>ν Άνανίαν * Τνα δείξωσιν 
δτι δύνανται. Τους δί τούτοις μεν μανθάνοντας, έχ- 
τραπέντας δέ, τφ Σαταν^ παρεδίδουν. « Μ^ βλασ- 
φημεΤν. » Ούτοι γαρ λογισμοΤς άνΟρωπίνυις την 
πίτΓΐν 6ποβάλλοντες, έξετράπησαν χαΐ βλασφημεΐν, 
δπερ νυν Νεστοριανοί πάσχουσι, χαι αΐ λοιπαι αι- 
ρέσεις. 

ΚΕΦΛΛ. δ'. 
€ Περί ευχής, οτι ύπερ πάντων, δτι πανταχού &χά;ίίως, 

άταράχως, σεμνώς. » 

€ Παραχαλώ ούν πρώτον πάντων, ποιεΤσθαι δεή- 
σεις, προσευχας, έντεύξεις, ευχαριστίας υπίρ 
πήντων άυθρώπων, ύπερ βασιλέων χαΐ πάντων 
των έν υπεροχή δντων, "ίνα ^ρεμον χαΐ ήσύχιον 
βίον διάγωμεν έν πάστ[^ ευσεβείς^ χαϊ σεμν^ίτητι. 
Τούτο γάρ χαλ6ν χαι άπ(ίδεχτον, ενώπιον του Σωτήρο; 
ημών θεού. ος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι, χαι 
εΙς έπίγνοισιν αληθείας έλθεΤν. ». 

Έν τ^ χαθημεριντί λατρεί^, τούτο πρ6 της τών 
δλλων μνήμης εΤ^, φησί. % ΠοιεΤσθζι δεήσεις. » 
Λέησις μεν εστίν Ιχεσία ύπερ απαλλαγής λυτττιρών 
προσφερόμενη. Προσευχή δε, αίτησις αγαθών. £ν- 
τευξις δΐ, χατηγορία τών άδιχούντων. € Εύχα,^ι- 
στίας, • ΔεΙ γάρ εύχορισ:εΤν ύπερ τών εΙς αλλήλους 
γινομένων αγαθών. • 'Γπέρ πάντων ανθρώπων. % 
Τ^ν γάρ έπίσχοπον, χοιν^ν πατέρα δντα, χρή ύπερ <4 Ηοιη. γι, 13. <9 Αεί. χιπ, 9, δβ(ΐς. 149 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΒ ΤΙΜΟΤΗ. 150 πάντων ανθρώπων ευχειιθα•., πκιτών, άπιστων. φ(- Α βίΙ ρ&ΐ6Γ, άβ\ίβ{ ρΓΟ Οΐηηί1)υ8 1ΐΟΐηίηίΙ)08 ρΓ6€βΓί, λων, ^;^θρ•ϊιν. έπηρ&αζ<{ντων, θλιβ({ντων. • 'Γπέρ βα- 
Λλεων. > Είτα 'ίνα μή χολοοίείχς είναι το πρβγμα 
•ΛΓοδάλτ^, πρώτον, εΙπών, « *Γπερ πάντων ανθρώ- 
πων • ■ οιτως έπήγαγεν, • 'Γπερ βασιλέων χαΐ τών 
εν υπεροχή, β Ινα ηρεμον καΐ ήσύχιον βίον. » *ίνα 
μη ταράττηται δ Χριστιανές, τ( ίήποτε έν χαιρφ 
μ^^τ^^(Μα^ μέμνητχι βασιλέως, πολλάκις καΐ απί- 
στου οντος, δειχν^σιν ήμΐν χέρδος δ ν την εκείνων σω- 
τΓιρίαν. ^ Πώς ημών το χέρ&ς ή έχεΤνων σωτηρία ; 
ΙΙώς ; Λ ν γαρ έ^Τνοι σι^^ωνται χαΐ ε'>^χιμώσιν έν 
τοΤς προς εχθρούς πολέμοις, ήμεΤς έν ί|Τ^χ(^ κχΐ 
τιρεμί^ διάξομεν, μηδενός ήμας ταράττοντος, ΚαΙ 
γαρ τ,ν άτοπον, αύτοας μέν υπ-:ρ της χοινής σωτ/,- 
ρ(ας μοχΟεΤν, ημάς δε, μηδέ τ6 κατά δύναμιν άμυν- Β β(ΐ6ΐίΙ)υ8 6ΐ ίη11άβΗΙ)ΐΐ8, &ιηίΰί8 βΐ ίηίπιίοίβ, οβίυιη- 
ηί&ηΙϋ)υ8 61 &ηϋ(|;βηΙίΙ)υ8. « Ργο Γβ^ί^υδ. > Οβίηάβ 
ηβ &<1υΙ&Ιοη&ιη 688βΓ6ΐη8α8ρίθ6Π8, ρπαιυιη (ΙιζίΙ : 
€ Ργο οαιηί5ΐ]8 Ιιοιηίηί1)υ8;• βΐίΐαάβιηυηι 8υΙ)]ΐ]ηχί(: 
« Ργο Γ6^ί1)υ8 βΐΐιίδηυί δοηΐ ίη 6Πΐίη6η(ί& οοηδϋΐα*^ 
ϋ. 1 « ϋΐ ρ1&£ί(ΐ2ΐπι 30 ηιιίβίαιη νίΙ«ιη(1β^3ΐηυ8.• Νβ 
ίη &Ιί(]υο ΙαΓΐ)6ΐυΓ ΟΙιηδΙί&ικιβ, ςυ&ιηοΙ)Γ6ΐη Ιβιη- 
ροΓθ Π) γδΙβηοΓϋΐη ηαοιηίηβηΐ Γβ^ίβ εαιη ΓΓοςυοηΙβΓ 
8ίΙ ίηΓκΙβΙίβ, οδίβηιΐίΐ ηο8ΐηιιη 888β Ιαοηιιη ίΙΙοΓαιη 
δΑίυΐβπι. δοά ςιιοίηοάο ηοδίΓοιη 68ΐ ΙαεΓυιη ϋΙοΓοιη 
8Αΐυδ ? Ουοιηοάο? δι βηίιη ΐΙΙί ββΓνοηΙυΓ βΐ &%νβ%ιβ 

86 %βΤΛΏ{ ίη Ι)6ΐΙί8 &(1ν6Γδυ8 1ΐ08ΐ6δ» 008 ({υίβΐβ 6( 

ρΐ&είϋβ^ίΐβ^βιηυδ ηιιΙΙο ΙυΓί^αηΙθ. Λϋδυπίυιη δίηυί- 
(Ιβιη 68861 ίρ$08 ρΓΟ οοπιιηυιιί 8&1αΐ6 άβίαϋ^&π, ηο8 τήριον, την ενχην λέγω, υπέρ αυτών σανεισφέρειν. ΑυΙβίη, ηβ 1(1 ηυίάβΠΙ ςυθ(1 ίη ηοΐΐίδ 68( αϋΧίΠϋΟΙ 
• *Εν πάστ^ εύσεοεί^^. » ΤρεΤς είσι πόλεμοι ' εΤς 6 έν (ΟΓΑϋοηβΠ) (Ιίοο) ρΓΟ ίρδίδ ίη υηυΐη ΟοηΓθΓΓΟ. « Ιη 
ιρ^'ρων έπιφερόμενος • εις 6 έκ τών όμοφύ οπιηί ρίβίαΐβ. • Τπβ δηηΐ 1)6ΐΙβ : υηυπι ηυοά αΒαγ- 
Ι)βη8 ίηΓϋΠυΓ, &1ΐ6Γυπι ηυοά & οοηΙηύιιΙίίυδ, 6ΐ 
ΙβΓίίυπι ηυο &ηΐιη2ί (1ΐ8$ί(1ίυπι Η&1)β( &(1ν6Γ8η5 οογ- 
ρυδ, ςυοά βΐίβιπι Ιοη^ο οηιηϊυηι ρβπουίοδίδδίηιυπι 
68ΐ ίΙ1υ(1 ηιιηΓι(]α6 ηηού & ΒβΓΐ)&πδ ίηΓθΠυΓ, πιογ- 
(61Ώ ΙαηΙυηι &υΐ δβΓνίΙυΙβπι αββΓΐ : ηυοά αυΐβπι & 
οοη(ηΙ)ϋ1ί1)υ8, εοη^η^ίΙ 6ΐί&πι ροΓ ύβηΐ^^ηΐΐαΐβπι 
(ΙβνΐΐΑΓί. ΑίΙβηίπ) : « Οαπι πΐ6 (ΙίΙί^βΓβ (ΙβϋυίδδβηΙ, 
(ΐ6ΐΓ3ΐΐ6ΐ)3ηΙ πι11)ί, 6|;ο αιιίοπι ογ&Ι)&πι ^^. » Εΐ : 
« βυιη Ιιίδ ςυί οάβΓ&ηΙ ραεβηι βΓ&ιη ρ&οίβουδ ^'^. • 
Ι1Ιυ(Ι νβΓο ουπίδίΐίη ηούίδ ίρδίδ, 4ϋΒοί11ίπΐ6 οοηΟοί 
ροΐ68(, ^Ι&ηίΓηοβ αΐΓβΓΐ ηοοαπιοηΐυηι. Υυΐΐ 6Γ{;ο ρΓΟ 
Γβ^ίΙιυδ Γιβη ρΓ6ο&11οη68 υΙ νίηο&ηΐ βΐ ρβΓΠΐ&ηβ3η(: 

/ρε'!α ε•ς έπιγ#ωσ6/ τε θεοϋ κχΐ άγζθοεργίας. ϋώς^ 8θίΡηδρ&06Πΐςυ9Β&Β21Γΐ)&Γίδ63ΐ,ρΙυηπΐυαΐ0θηίβΓΓ6 τών Βαρ^λαρων επιφερόμενος • εις 6 έκ τών όμοφύλ 
τρίτος, ον ί^ ψ-^χή στασιάζει προς το σ ΰμα, δ και πάν- 
των χαλεπώχερος. Ό μεν γαρ έχ τών Βαρβάρων, θάνχ- 
τον η δο-Αείαν επιφέρει μόνον. Τ^ν δδέκ τών δμοφύλων, 
εστιχαΐ δι* επιεικείας έκφ^γεΐν (β Άντι θάρ του άναι- 
π^ν με, φησιν, ένάιέβαλλόν με, έγώ δί προσηυχόμην. ι• 
Και, € Μετά τών μισν^ντων την είρήνην, ί^μην εΐ- 
ρηνιχός »). Ό δε έν ήμΤν ορΛζο'.ς^ δί>σχ«τόρθωτός έστι, 
και τή ψυ/3 την βλάδτ,ν επιφέρει. Βούλεται ούν υπίρ 
βασιλέων ευχεσθζι, '!να τε νιχώσι καΐ διαμένωσιν, 
είδώς την άπο τών Βαρβάρων είρήνην πολύ συνιε- 
λο•^σ -ν εΙς την έν ήμΤν αύτοΤς είρήνην. Ει γαρ δει 
σ/ολάται και γνύναι θεον, αρα σχολής και ησυχίας δ* αν ο' πολέμοις ενεχόμενοι ΒαρβζρικοΤς, σχολά- 
σα•.£ν ; Τοΰτο γαρ κχλον καΐ άπόδεκτον, τ6 ευχεσθαι 
υπέρ πάντων ανθρώπων, και *£λλήνων, Τνα έπι- 
στραφώσιν. < "Ός πάντας ανθρώπους θέλει σωθή- 
ναι. » Ει αυτός, φησί, θέλει πάντχς σωθήνχι^ 6 κΐι 
σώζων Κύριος, τίς χρεία ^μών ευχών ; Ναί. Αυτούς 
τε γαρ εκείνους εΙς αγάπη ν Ελκεις, %τΙ τ6 φιλό- 
στοργον δεικνύεις. Μίμου, φησί, τδν σκοπδν του 
βεοϋ. Αύτος γαρ πάντας άνθρ<ύπους θέλει σωθήνχι, 
χαι σ> υπέρ πάντων ευχου ανθρώπων. « Και εις 
έπίγνωτιν άληθείζς έλθεΤν. ιι Εΐπεν, « Ε?ς έπ•γνο>τιν 
αληθείας. » λοιπ>ν λέγει ποίζ ή έν δόγμασιν αλήθεια. 8(1 ρ&εβητ* ηυ2β ίη ηοΙ)ίδ βδδε ιΐβϋβΐ. Ναπι δί ναο&Γο 
οροΓίβ&Ι ΟβυΓηηυ6εο£;ηοδε6Γ6, εβΓίο οΙΙο 6ΐ ηυίβΐβ 
ορυδεδί βά ϋβί 6ΐΙ)6ηββεί•τυπι ίρδίυδεο^ηίΐίοηοηι. 
Ουοπιοάο βτ\ξθ Ηί ν&ε&Γβ ροΙβΓυηΙ (ΐυί ύβΐΐίδ οεεα- 
ρ&ηΙυΓ Ι)3Γΐ)&Γίείδ? Ν&πι Ηοε 1)οηυιη 6δ( 6ΐ βεεβρίυπι, 
ηεπίρβ ρΓβΟΑΓί ρΓο οπιηίΙ)υδ Ιιππ)ίηί5υ8, βΐίαιη 
ΟΓβΒεΐδ, υΐ εοηνβΓίβηΙΰΓ. 219. ■ Οαί ευηείοδ Ιιο- 
πιίηβδνυΐΐ δαίνοδ Οεπ. • 5ί ίρδο ((ϋε68) ηυ! Οοπιίηηδ 
βδΐ δ ιΐνοδ Γϋοίβηβ. νυΐΐ οπιηεδ δβίνοδ ββή ςαοΓδυπι 
6Γ^ο ηοδίΓ» οΓ&Ιίοηβδ ? ϋΐίςυβ ηβεβδδαΓί» δυηΙ. 
ι\»Γη 6ΐ 608 ίρ808 βά εΗ3ΓίΙα(6πι αΙΐΓ&ΙιΙδ, 6ΐ 1)6η6νο- 
ΙβηΙϊαπι οδίεηιΐΐδ. ΙιηίΐΗΓβ, ίηηυίΐ, Οβί ρΓοροδΚυπι : Ει ουν θέλει, 9ησ!ν, 6 θεός, τί μη γίνεται δ θέλει ; |) ίρδβ εΐεηίπΐ νυΐΐ ΟΠίηβδ ΗθΓηίη68 δβίνοδ &6Γί, 6ΐ Ιυ 
α> γ:ν£τ2ΐ, 2:ι έκεΤνοι ού θέλουσιν, 0!>δέν γαρ π>ος ρΓΟ υπί\ΡΓδίδ ρΓ6ε&Γ6 ΙιΟΓηίηίϋυδ. οΕ( 8(1 εο^ΐαίΐίο- 
ά^ιίγκην ποιεί & Θεό;. ηβπι γβι ίΐβΐίδ νβηΐΓβ. » ΟίχίΙ 3ά εο^ηίΐίοηεη) νβΓΪ- 
13(18, ρο8Κ6α ϋίοίΐ ηη^Βοαιη δίΐ ίη (1ο^πΐ3ΐίδ νβΓίΙαβ. 8ί (*Γ£;ο ϋουδ ναΙΙ, ςυαΓβ ηοη β( ηυοά νυΗ? Νοη 
βΐ, «ιυία ίΐϋ ηπΐυηΐ. ΝίΙιίΙ εηίπι 6χ ηεεβδδίΐαΐβ ΓαείΙ ίη ηοΙ)ίδ ϋευδ. 

• Εις γαρ θδος, εις και μεσίτης θεού καΐ αν- II. ?}'7. ϋΐΙΙΙΒ βΙΙΙίη Ο^ϋ 8, ηηίΜΰίίαίηΰΟηοΐΙίαΙΟΤ 

θρώπων, ανθρ<οπος Χρίστος Ίησούσ, ό δους έχυτον ^6^(ίίI^οτη^ηη^η^ιοίηο^^^^^ιη3^^8υ3,φ^^άβά^^$€• ϊντίλυτρον ΰπίρ πάντων, το μχρτύριον κχιροΤς Ιδίοις, 
είςο έτέΟην έγώ κήρυξ κιί άττόστολος Άλήθειαν λέγω 
έν Χριστώ, ου ψεύδομχι, διδάτχαλος ^θνύν έν πίστει 
χα•' άλεθεί^. » 

■ Εις γαρ βε^ς, εις και μεσίτης. » Ορχ ούκ εΤπε- 
Λύο, άλλα. Εις κχΐ εις, τχύττ[ϊ ""Π^' πολλθείαν φεύγων. 
ΈπεΙ ν3ν έδει τον μεσίτευε ι ν μέλλοντχ, αμφοτέρων 

«β Ρδβΐ. ονιιι. 4. π Ρδίϋ. οχιχ, 7. ιηβΙίρβητηρΓβΗητη τβάύτηρίίοηή ρνοοπιπΛια^ ί€Β- 
ίιιηοηχηίη ΙβιηρονϋηΒ 8?/ί$, αά ςηοά ρο$ίίυ$ εητη 
("ϋο ρνοΒΟο 6ΐ αρο$ΙοΙίί8. ν^ΐΊΐαί^ϊη ϋεο ίη ΟιγιβΙο, 
ηυη τη€ηίίοι\ άοείοτ^&ηΙίνίτηρβΓβάβηιβΙ υβήΐαίβηι. 
ι ϋηαδ βηίπι 06αδ, αηυδ 61 εοηείΙί&ΙοΓ. » Αηΐ- 
ΐΏ«'ΐ() νβΓίε ηυοά ηοη άίχβηΚ, Οαο, δβά, ϋηαδ 6( υηαδ, 
Ηοε πιο(1ο (ΙοοΓυηι πιυΐΐίρίκαΐίοηβπ) Γυ§[ί6η5. Ουο- 151 ΟΒΟϋΜΙΝΠ ΤΑΙ£ίΟ;Ε ΒΡίβΟΟΡΙ 1»3 ηί&ΐη 6Γ{0 ορθΓΐβ1>Μ βΙΗη φΐί €0η€ί1ίΑ(0Γ ίυΐυηΐβ Α (λβτέχειν, Κνα χαΐ |Α•9ΐτεν»σο(ΐ $υνη6^, 6 Π^ς το•3 68βθΙ, αιηΙιΟΓΰΐη ββββ ρ8τϋ€ίρθΐη, ιι( βΐίλΐη οοη€ί- 
ί&Γ6ρο58€(, Ρΐϋαβ Οβί Αη(θ βίΒοαΙλ ίηει^ηλίιιβ 
&<1γ6ΐιί( ίη ^αΑΐ)υ8 ηαΐυηδ, ηβιηρβ ίη άίνίηίΙ&Ιβ βΐ 
Ιιυιη&ηίΙβΙβ 6Χ8ί8ί6Β8 : βΐ ίη ιιηίΰα 1ιγρο8ΐΜί ροβΐ 
υηίοηβιη, ίηΐβΐίθοίαβ 6( &<1ογ&Ιιι8. Ναιη 8ί ίη ηιΐ(1& 
άίνίηίί&Ιβ &ρρ&ηιί886( ηοΜβ ϋηίκ^ηίΐυβ, ηοη ρο-^ 
(υΐ886( 6υπι ίβιτθ ογ^αΙηγα ; ςα&ηάο ηβηυβ ΗοΒί 
ίαοίβιη νίάβΓβ ροΙβΓαηΙ βΐϋ ΙβΓ&βΙ ^8. Ουβά βαΐβιη 
&ίΙ : ϋουβ Οβιΐδ, ηοη αά (ΙίδϋηοΙίοηβιη Ρίΐίί ροηί- 
Ιαπ 3υ( δρίήΐαδ. ΑΙ>8ί( ! δθά ρΓορΙβΓ ί11ο8 ηυί ηοη 
βαηΐ» 6( Ιαπιβη άίβηηΙιΐΓ (ϋί. ΟυββΗΐιΐΓ ααίβηι ςυ&ιη 
οΐ) οαυ8&ιη δρΪΓίΙυβ ηοη πιβιηίηβηΐ. Οαοηίαηι άβ 
ΟΓΐΒοίδ ββΓΟίο βπιΙ, άβ ίρβίδ η&πιηυθ άίοοΙι^ΙαΓ : § Ε( 
λα οο^ηίΐίοηβιη νβΓίΐΑΐίδ νβηΐΓβ.» Αρυά ίρβοβ λυΐβπι 
6Γ&1 άβοΓϋΐη πιαΚίΙηάο : βί ί(Α (Κδρεηβ&Ιοηβ ο&τΐΐ 
δρΙΗΐυδ Γ&06Γ6 πιβηϋοηβπι, ηβ ςυο ηιοάο τίάβΓΟίιΐΓ 
άβΟΓυπι ίηάυοβΓβ πιυΐΐίΐυάίηβηι. Ουί& υ1)ί ουηι 
&(ΐ6ΐί1>υ8 (ΙίδδβηΙ, οοηΐίηαβ β]υδ πιβιηίηίΐ, Ατβςυβη- 
(βΓ βΐί&ιη δοΐίυδ, ηυΐΐαπ) ίαοίοηδ πιβηϋοηβπι Ρ&Ιτίδ 
6( ΡίΙίί. « Ηοιηο ΟΙΐΓίδΙυβ Ιββυβ. » ΟιιβπίΑάΐΡοάαηίΐ 
βΓ&Ι Ιιοιηο, ί(3 βΓΒΐ βΐ Οβηδ, ίη86ρ8Γ&Ι)ίΙίΐ6Γ, ίηοοη» 
ίυδθ. 990 § Ουί (ΙθύίΙ δβπιβίίρβαηι ρΓΟίίυπι γο- 
άβπιρίίοηίδ ρΓΟ οπιηίΐιηδ. » Εΐί&πι 6Γ«είδ. Ιρδβ 
δίςυίάθηι ρΓο οπ)ηίΙ)θ8 αιοΠυυδ βδΐ : (υ βηΐβπι ηοη 
βάάαοβΓίδυΙνβΙρΓθοβηβρΓο οπιηίΐιυβ. Αηίπι&άτβΓίβ 
&υ(6Π) (]ΐιο(1 8ίΙ : < Ουί άβάίΐ δβπαβίίρδυηο. » Ναοί 
Ιιοο οοώΧτβ, ΑήΑηοδ 68( ςυί άίευηΐ ςυοά ηοΐοηδ (γα- Β θεοΰ ό ιτροχιώνιος Λ<^ος, (ταρχωθείς παραγέγονεν, 
έκ δύο φύσεων, οίον έκ 6ε<$τητο< χαΐ άνθρωο<{τητος 
υπάρχων, καΐ έν μι^ ^οντάνει μετά την ενωσιν 
νοούμενος χαΐ προηαινούμενος. Εΐ γοφ γυμντ^ τ^ 
Οε<$τητι έπεφάνη ήμΤν ό Μονογενής, ου/ αν ί^νεγχεν 
ή χτίσις αύτ6ν, δπου γε το πρ<{σωπον Μωνέως 18εΐν ο^ 
ισχύον οΐ υ{οΙ Ίνραήλ. Τ6 $1, • Εις βε^, » ού πρ^ς 
άντιδιαντολήν χεΤται του Που ή του Πνεύματος, 
^παγε ! άλλα πρ^ς τους ούχ ^ντας, λεγόμενους δέ 6εούς« 
Ζητείται 5έ 8ιά τ{ του Πνεύματος ουχ έμνήσΟη• 
*£πει8ή περί Ελλήνων 6 Χ6γ>ς ?ίν• Περ^ αυτών γάρ 
τ6, « ΚαΙ εΙς έπ{γνω9ΐν αληθείας έλθει ν. • Παρ* αυτών 
δΐ πολυθεία ην, χαΐ έφυλάξατο οίχονομιχώς το(> 
Πνεύματος μνησΟήναι, μή πως 8<$ξΐ|\ πολυθε(αν εΐα* 
άγειν. *£πεΙ Ινθα πιστοΤς διαλέγεται, συνεχώς α^οΰ 
μέμνηται, πολλάκις χαΐ μ(!νου, μή φέρων μνήμην 
Πατρδς χαΐ Που. ι Άνθρωπος Χριστές 'Ιησους. » 

Ωσπερ ή ν α^ρωπος, ούτως ην χαΐ βε^ς, άδιαιρέ• 
τιος, άσυγχύτως. € Ο δους εαυτόν άντίλυτρον Οπερ 
πάντων, • χαΐ *£λλήνων• ΈχεΤνος μεν ούν άπέθανεν 
6πέρ πάντων, «υ δΙ εΰςασθαι ούχ άνέχΐ{^ ; *Όρζ δε 
τ6, § Δους εαυτόν. « Κατά Άρειανών γαρ τοΰτο. των 
λεγόντων, 8χι άχων παρεδ({θη. Ίί δέ έατιν άντίλυ* 
τρον ; "Ενοχος ήν ή «ρύσις, ώστε άπ^λέσθαι, άλλ' 
άντ* έχείνης άαυτόν εδωχε. ε Τό μαρτύριον. • Τουτ- 
έστι, διά του μαρτυρίου έγ^νετο δ Τΐός άντίλυτρον, 

Ο έφερμηνεύων, τουτ({ φησι νυν, δτι άντίλυτρον το άίΐαδ 8ίΙ. Ου! β6( &υΙβΠ) ρΓΟίίυΐη ΓβάβΐηρΙίοηίβ ? ^ μαρτύριον λέγει, τουτέστι τό πάθος, ΐλθε γάρ 
01)ηοΐίΐΙ βΓ&( ηβΙυΓΑ υΐ ηβΠΓβΙ. άΙ ίΐΐβ δβπίβΐίοβϋΟΐ μαρτυρήσων τη άληθεία. *Εααοτύρησε γάο δι' ων 01)ηοχίιι 6Γ8( η8(υΓ& ιιΐ ροηΓβΙ, &( ίΙΙβ δβπιβίίρδυαι 
ρΓΟ ίρδΑ (1β(1ί(. « Τβδϋπιοηίυπι. » Ηοβ βδΐ, ροΓίβδ- 
ϋπιοηίηπι δίγβ ιηβΓίγτίυπι ί^οΐοδ 6δ( Ρίΐίοδ Γοάβηη- 
ρϋοηίδ ρΓβΙίυπι : ςαοά ίηΙοΓρΓβΙαηδ άίείΐ ηαηο, 
ςυοά ρΓβΙίυπι ΓβάβηιρΙίοηίδ νοοβΐ ηηηο Ηΐ&Γίγτίυπι, 
Ιιοο 6δ( ρ&δδίοηβπι. ΥβηίΙ βηίπι Ιβδϋπιοηίυπι ίβΓβηδ 
νβή(&1ί : ηαιη ρ6Γ 6& ηυφ ίβείΐ (οδΙ&Ιυδ βδΐ ςυοά 
βδδβΐ €ΙΐΓίδΙα8 Ρίΐίαδ Οβί ιΐδηαβ βά πιοΓίβπι. δίηυί- 
άβπι ίρδβ ΡβίΓοηι πΐ8ηίΓ6δ(&νί€, βί ΥΟΓϋπι άο^ηίΑ 
νοηπιςαβ τίίαπι ονΑηββΙίοβπι ίρδβ ίηΐΓθ(Ιυχί(. 
« ΤβιηροΓί1>υδ δυίδ. • Ηοο βδΐ, ηυαηάο ΓβοΙβ ββ 
1ιΐι1)6ΐ)ΑηΙ Ηοπιίηοδ «α βάοηι.Κ&άίοίίΟΙβιηβηδδβρ• 
Ιίπιο Ιη/ύηηααοηηίη ΙΆτο : € ΤβπιροΓίΙϊυδ δυίδ. » 
ΡβΓ Ιβδϋπιοηίυηι, ίηηιιίΐ, δίνο π)&Γ(γΓίυπι Λβάίί 
δβπιβίίρδυπι ρΓβΙίησι Γβάβπ) ρϋοηίδ : Ιιοο 6δ(, ροΓ μαρτυρήσων τ^ αληθείς. *Εμαρτύρησε γάρ δι 
Ιπραττεν, 8τι α6τ<(ς ^ττιν 6 Χριστός δ Πός τοΰ θεού, 
μέχρι θανάτου. ΚαΙ γάρ αυτός τόν Πατέρα έφανε- 
ρώσε, χαΐ τό αληθές δ((γμα χαι τόν άληθη /αΐ άγγελι- 
χόν βίον αυτός είσηγήσατο, ι ΚαιροΤς Ιδίοις, » φησί. 
Τουτέστιν, δτε επιτηδείους εΤχον προς τήν πίστιν ο\ 
δνθρωποι. Ούτως 6 Κλήμης έν ζ' • Γποτυπώσεων ' > 
« ΚαιροΤς ιδίοις. » Διά τοΰ μαρτυρίου Ιδωχεν εαυ- 
τόν, φησιν, άντίλυτρον. Διά τοΰ μαρτυρίου, τουτέστι, 
τοΰ πάθους (έν αΰτφ γάρ έμαρτύρει τη τοΰ Πατρός 
άγαθ<$τητι δτι α•^τός χαΐ τόν Γΐόν εδωχε ν. ΑύτοΙ 
δέ της προς αυτόν έχθρας οΰχ έπαύσαντο, άλλα 
χαΐ τόν Πόν έσταύρωσάν. Και δτι α^τός τάς επαγ- 
γελίας αύτοΤς πλήρωσα ι θέλει, αύτοΙ δέ οΰ βούλον 
ται), τοΰ χαιροΤς Ιδίοις, φησί, γενομένου, τουτέστι, ρ&δδίοηβΠ). Ν&Π1 ίη βα ΙβδΙίβο&Ιυδ βδΐ άβ Ι)0ηί(&1β ^ ^ροτετυ^ωμένοις χαΐ προορισθεΐσιν ί*πό της αγίας ΡαΐΓίδ, ηυοά ίρδβ ρΓορΓίυπΐ(ίβδβΓί(Ρί1ίυηη:ίρδί8υ 
Ιθπι ηοη ηαίβνβΓαηΙ &1) ίηίπιίοίΐίβι ηυ^ηι αάνβΓδίΐδ 
βαπι £[βΓβέ8η(, δβά βΐ ΡίΙίηπι οΓυοίβχβΓυηΙ. Ε( ηηί& 
ίρδβ ρΓοπιίδδίοηβδ βίδ οοπιρ1βΓ6ουρί(, ίρδί νβΓΟ ηο- 
ΙυηΙ ; ΓαοΙυπι άιοϋ (βπιροηύυδ βυίδ, Ιιοο βδ( ργ8β6- 
{ΟΓ&ϋδ βΐ 8ηΙβ& (ΙββηίΙίδ & 88ηοΙβ &ο Ι)β&4& Τπηί- 
(Α(6• « Αά ηυοά ροδίΐυδ δυπι β{;ο. • Αά ςυοά ΙβδΙί- 
παοηίηπι β( ρ&δβίοηβιη, β^ο ροδίΐυβ αο άβΓιηίΙυδ 
δυπι ρηθοο, «ι( υΙ)ίηυθ πι&ηίίβδίυπι Γαεί^ιη οηιοίδ 
ιηγδΙβΓίυιη. Οαοηίαπι αυίοπι (ΙίβΙυηΐδ βηΐ άοΰίον 
ρβηϋηηί^ ίηοΓβάίϋίΙο «αΐβαι τίάβΒ&ΙαΓ ςιιοίΙ ίάοΙο- 
Ια(γ» β886η( «άνοεαϋ &(1 β&ΐαΐβπι, ίάβο ρΓβαιίΙΙίΙ, 

«8 Εχοά. χχχπτ, 35 ; II Οογ. πι, 13. χλ\ μαχαρίας Τριάδος. • Είς δ ετέθη ν έγώ. • Είς δ 
μαρτύριον χαι πάθος, έγώ έτέθτιν χαι άφωρίσθην 
^ήρ^> '^να πανταχοΰ χαταφανη ποιήσω τόν σταυρόν. 
Επειδή δέ έμελλε λέγειν, «διδάσχζλος ^θνών,ι άπιστον 
δέ έδόχει εΐ προσεχ).ήθησαν οΐ είδω) ολάτραι, προανα- 
φωνεΤ' « Άλήθείαν λέγω, ού ψεύδομαι. •— « Διδάσχαλό- 
εθνών. » Επειδή Ινι χαι παρατρεχόντως χηρΰξαι, 
έπήγαγε, Διδάσχαλος. Ού γάρ έχήρυξα μόνον, άλλα 
χαΐ πχρχμένων έδίδχσχον. Τοΰτο δέ τήν περί τά ^νη 
σπουδήν τοΰ θεοΰ ένδείχνυτχι. « *£ν πίστει χαΐ αλη- 
θείς. » Επειδή εΤπεν, Έν πίστει, 'ίνα μή τις νομισΐ[^, 
δτι άπατη έστιν, επάγει, *£ν αληθείς. Ού χηρυσσω 153 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΒ ΤΙΜΟΤΗ. 154 Ιν συλλογισμοΤς και πλοκαΤς ^ητορικα^ς, αλλ' έν α ΥεπΙβΙεπί άίεο, ηοη ΐηβηϋοΓ. «ΟοεΙΟΓ ξβηΐίυπί. » 
«{(τεβι. Τοότο γαφ &ιχνΰ6ΐ το(> χτ,ρύγ|Α«τος τ^ν ΟυΙι ΟΟηΐίηςίΐ βΐί&ΙΠ ρΓ8Β(1ίθ&Γ6 ρΓ8β(6ΓευΓΓ6η<1θ, 

^^ναμιν, $υΙ)]υηχίι,ΟοΰΙθΓ : ηοη 5οΙαπι βηίηι ρΓφάίεανί,β^^ά 

61 ρ6Γ56Τ6Πΐηΐ6Γ άοοιιί. Ηοο &ιιΐ6ΐη ΟδΙβηάίΙ Οβί δΐυοίίυιη βι%Λ ^βηΐβδ. « ΡβΓ Γκίβπι β1 τ6Γί(3(6ΐη. ■ 
Οιιοηί&ηι ώχίΐ : ΡβΓ Μϋτα. ηβ φΐίβ βχίβΐίιηβΐ ηαοά &Η βΓΓΟΓ, 8υΙ)]υηχΙΙ : Ργγ νοπίαΐβπι• Νοη ρΓβηΙΙεο 
ηΙίοιιί1>βδ &€ ηβχί1)υ8 τΐιβίοήοίδ. ββά ρβΓ Οάβιη. Ν&τη Ηοο ρΓδβ(ϋεαΙίοηί8 νίπ) ΟδΙϋίκΙίΙ. 

« Βούλομαι οδν ιτροσεύχεσθαι του; άνδρας έν Π, 8-10. ΥαΙο {{ΙΐΐΜΓ ν'ίΓΟ^ ονατβ ίπ ΟΛΠΗ ΙϋΰΟ^ οργη« χβΐ δΐ3ΐλ6γισ|χου. Ίΐσαύτω; καΐ τας γυ 
νζϊχας έν χατχντολτ^ κοσ{χ{*|> μκτα αΐδούζ και 
9(ιΜ^θ9ύνης, κονμεΤν έx^τ»ς, μή έν πλέγμασιν 
ξ γ^ί^Μω ^ μαργχριταις, ^ {μχτισμφ πολυτελεΤ, αλλ 
δ πρέπει ^υναιξίν έπχγγελλομέναις θεο^έβειαν δι* Ιργων 
αγαθών. 

Πώς 0^, & Χριστές έκώλυε το φζνερώς ευχε- 
σβαι ^ « Σι> -^α^^ φ^^^ν, εΤσελθε εις τ?> ταμιεΤ({^ σο•^. » 
0•>οε & Χρ'.9:ός έκώλυε σΙ> έν παντι τ(^7Γ(ι) είίχεαθαι, Β Ν6<ΐυ6 ΟΙΐΠδΙϋβ ρΓοΙίίΒυίΙ ίη Οίηηί ΙΟΟΟ ΟΓβΓβ : 86(1 8ΐ^8ίοΙΙβηί6α ρία8 ηιακηί αύπίΐηβ 231 ναοίά'ηοθρ' 
(αΗοηβ,ΟουείυιΗίίετ οΐ ηνίΐίτν^β ?« (υηίΰΐΗά^^βηϋ 
αιτη ρηΛοτβ €ΐ αΐΒΐϋαΙβ ϋνηιιτ6 $€ίμ9α$,ηοη ίοΗί$ 
ϋΤίπϋυΒ αηΐ αηνο αηΐ ίηωραηΐέε αηί νβχίίΊτί 
8ηίηρΙιοθ8θ, 8^(ι ςνο(1 ά^χβί τηηΐΊον68, ρΓοβΐ€ηΐ€8 
ψϊΗαΙίΗη ρβν ορβΓα \)οηη. 

Οαοηιοάο 6Γ{;ο €1ιπ8(υ8, ρΓο1ιίΙ)6ΐ)β1 ίη ραΙιΚϋο 
ρ<6ε&Η)^αιΐ6ηίιη:<ιΤαΊηΐΓ&ίη ευ1>ίευ1υπι (υυιη^.> άλλα 'ΐοΟτο εΤπεν, έχ περιουτίας άναΤρον τ6 πρ^ς 
έπ(δειξιν ευχεοθαι * ΰσπερ καΐ τ^, « Μή γνώτω ή δβξιά 
90'^ τ{ ποιεΤ ^ αριστερά σου, » ού περί χ^^^'*)^ «ρν^^^^ι 
άλλ* δπως άκενοδ^ως καί μ"^ πρ6ς έπίδβιξιν ι^- 
ποι«(>μ£ν• Οΐ γαρ 6 τ(ίπος ΙχβΛ διαφορ&ν, &λλα παν- 
ταχού, του μ'η έπιδειχτι^ν έφχίντι»ε. Προ; τούτοις ^ 
και τοΟτο ϋηλοΤ & Άπ^βλος • Ουχ ω«περ τοΤς Ίου- 
^{οις ούκ έξί^ν Ιξω του ναοϋ θύειν, ουτιι>ς και ^μίν 
ε^εβ^αι. *ΗμΤν, γαρ, <ρηίΙ, πας τ<$πος επιτήδειος, 
μόνον εΐ Μας αΤρωμεν χεΤρ^ς, τουτεστι καθαράς • 
καΟαρας δέ αρπάγης, πλεονεξίας, φόνων, δια ελεη- 
μοσύνης καίαιρομένας. « Χωρίς οργής. » Χωρίς μνηνι- 
κίκκίας, χωρίς τοΰ έπαρά96χ{ τινι. Τοΰαο γάρ οννως ίΙΙα(1 (ΙίχίΙ,θχ (ΐΙ)οη()&η•ί ε&υΐΐοηβ ΙοΙΙβηδαιΙ οδΙβηΐ2ΐ• 
Ιίοηβπι ρΓεελΓΐ : ηυοπιαϋπιοοίυηι ιΙίΠαά; « Ν^ί^είηΙ 
8ίηί8ΐΓ& 1υ& ί[υί(1 α^αΐ ϋβχΐβπ^ (ϋϋ^^*,» ηοη Ηβ τηα- 
ηϋ>υ8 ΙοηυίΙπΓ,δβιΙ ηο&(1 ίηαηοαι^ίοπ&ιη βίοδίεηΐβι- 
Ιίοϋβπι 1>οη&ορ6Γ6ηιυΓ.Νοη βηίηι Ιοευδ (ϋδεηιηβη 
Η3ΐ>βΙ,δβ(ί υ1)ίςυβ ευπαιη Ιι;ιΙ)υί( αΐ 3ΐ)βδ5βΙ οδίβηία- 
Ιΐο. Αϋ Ηβε β(ΪΑω Ιιοο δί^ηϋίεβΐ ΑροδΙοΙυδ : φΐυά 
ηοη,δίοαΐ ^υ^18β 8 ηοη 1ίεβ1)Ξΐ( βχΐΓ3ΐβπιρΙϋΠΐ δαεήη- 
είλ οίΤβΓΓβ, ίΐΑ ηβςυβ ηο1)ί8 οηΓβ. Νοϋίδ δίηυίάβιη 
ηυίνίδ Ιοευδ&ρΙυδ βδΐ, ιηοάο ρί&δ3(ΙοΙΐΑηιυδ ιη&ηυδ, 
ΐ<1 ( δΐ ρυΓ38 : ρυΓ&8, ίηφααπι, & Γ8ρίπα, ατ&η1ί2ΐ βΐ 
εββ^ίΒϋδ, ροΓ β)66πιοδγη&πη ρυηΩεαΙαδ. « Α1)δ(]υβ 
ίΓ&. » ΛΙ)δ(ΐϋ6 ηιβπιοη3 ίη]υηαΓυπι, ηβ φΐβπιηυϋΐη οργή, τ^ μηδέ εύχόμενον σπε^σασθαι προς τον άδελψόν. Ο βΧΒβΟΓΟηΙυΓ ΝβΠΙ ίΐΐα νβΓβ ΪΓα βδΐ, ηβ, βΙΙΠΙ ί]υί(Ιθηΐ € ΚαΙ διαλογισμού, » Αρα &κου<τει μου 6 θεός ^ Αρα μη 
άπλως κα2 μάτην βΟχομαι ; ΙΙεπεΤβ6αι γαρ χρη δτι είσ- 
αχούαβτοίΐ δ βε^ς, εΐ τα αύτψ γ{λα αΐτουμεν καθαροί 
οντες. € *ΐ29αύτως χαΐ τάς γυναΤκας. ι Τουτέττι, 

Βούλομαι όσιας αΤρειν χε'^ρ^^ Χ^Ρ^^^ ^ΡΤ^ΐ ^^^ ^ι^' 
λογικού, πλέον τι άπαιτεΤ πάρα των γυναικών, το 
έστολίβθαι κοσμ{ως. Τ2) δΐ, • Έν καταστολϊί, » δτ,λοΤ, 
το πάντοθεν κεκαλΟ^χι, Κοσμίως φησι, μη περιέρ- 
γ(ι>; ό>; τέρψαι τους δρώντας. « Μετά αΐδοΰς κχι ε^λx- 
Ι^ε^χς. » Μ*)! τοίνυν μιμού τάς έτχιριζομένχ;, άνα{- 
σ-^υντον βλέπουσας κχι πορνικόν. « Μη έν πλέγμχ- 
σιν. • Μη γάρ εις σκηνην έλήλυθας, φητίν. Τϊλθες 
δχκρύσαι τάς άμαρτ{ας σου. Ουκ ^στι δΐ ^ήμ> (|ηί ρηβε&ΙυΓ,. ρ&ΓΟβΓβ Γγ&Ιπ. « Εΐά'δββρΙαΙίοηβ. » 
ΙηίΓαδβπιβΙίρδΟδ, ΡυΙ<ι$η6 Ά\χύ\^Χ ιηβΟβυδΐ ρυ(3δηβ 
ΙβηιβΓββΙ ναηβ ρΓβοοΓΪΡβΓδυβδυηι βηίηι βδδβοροΓ- 
(β( ςυοιΙ αυιΐίβΐ Οβϋδ, δί ηοδ ρπή ρβΙ&ηιαδ ςυβθ 
ίΙΙί ΑπιΙεα δαηΐ. « ΟοηδίπιίΙίΐΓΓ βΚ ηιηΙίβΓβδ. > Ρυΐ3 
νοίο υΐ ρίαδ αΚοΙΙ&ηΙ ιιιαηιι$ αϋδηυβ ίπα βΐ (Ιίδεβρ- 
ΙαΙΙοηβ. δβϋ αιτιρϋαδ ηπί^υαΓη α ιηυΐίβπΐιυδ Γβ- 
ηυίπίΐ, υ1 οΙβεβηΙβΓ ΟΓπβηΙοΓ, δίνβ πιοιΙβδΙβ. Ουοά 
αυΐ6ΐηβιΙ(:«Ιη ιιπΊε(υ,«δί^ηίΓιε&1 υηιϋ^υβεοηίβεΐυδ 
ββδβ ι1β1)βΓβ. Ναηι κχτχττολην νοοβΐ ίι&1)ΐ1ιιηίΐ Ιοη- 
^ίΟΓβηι είΓ«:υπΐ(]α3({ΐι»; Κβ^βηΙβπι. ΟβεβηΙβΓ ίηηηίΐ, 
ηοη ευποδβ υΐ ίπΐηβηΐβδ (ΙβΙβεΙβηΙ. ϋυηι ρικΙοΓβ 
οΐ εαδ(ί1α1β. Νβ βΓ^ο ίιηίΐβπδ β3δ ηυββ νοηβΓβο εκέτιδος ή πολυτέλεια, ούτε τάς αμαρτία; πενθούσης ^3Π)0Γβ (ΙίΙΙ^υηΙαΓ, (]ΐΐ8β ίπίρυιϋεβ βΐ ηΐβΓϋΙπευιη ό κόμπος του περί σε κόσμου. Εΐ δΐ τχυτχ έκίόλυσεν 
α πλοδτον ένδείκνυτχι, πολλψ μάλλον τα περίεργα, 
οίον έπιτρίμματα, 6πογρχ9άς ό^χλ{ΐών, διχτε- 
θρυμμένον βάδισμχ, κχτχχε^λχσμένην «ρωνην, ^μμχ 
ΰγρον καΐ περίεργον, αναβολή ν του χιτωνίσκου πορ- 
νικην, ζώνη ν περιεργβτέρχν, 6ποδ/|ματχ άπ-Ίρτι- 
σμένα. Αι^ντχ γάρ τχΰτα διά του εΙπεΤν, € Έν 
καταστολγ^ κοσμίιρ, » έξέοχλεν. < Έπχγγελλομένχι; 
θεοσέβειαν. » ϋστι γάρ διά λόγω*^ μόνων έπζγγέλ- 
>£σθαι θεοσέδειαν, τοΤς δε Ιργοις χύτην ΛρνεΤίθχι. 
Εΐτχ επειδή τά εργχ των μένων έστιν, έπήγχγεν, 
* Αγαθών. Π)0Γ6 ίηΙυβηΙπΓ. «ι Νοη ίη ΙοΠίδ επηίΐιυδ. » Νοη 
βηίηι ίη Ιΐιοβίπιπι ίηίΐιιίΐ, νβπί^ΙΙ, δβιΐ υΐ ρβεΓΒία 
ΙηΗ ιΙβΩβΓβδ : ηοη βδΐ &α1βιη ρΓβΐίοΒίΙαδ δυρρΙ^'χ 
ΙιηΙ>ίΙα$, ηοηυβ Ιυςβηΐί> ρβεεαία βδΐ οπιαηιοηΐί ίη 
'β 3ΓΓο<*&ηΙία. ΟαοΗ δί ΙιβΒε ρΓοΙιΐΙιιιίΙ (]ιι8β (ΙίνίΙίϋδ 
(αιιΐιιηι 0δ(βη(1υη1 : ηιυΙΙο αιηςίδ ειιποδα αο ροΓ- 
νϋΓ8:ι, νβΐϋΐί δπηΐ ίπΓβεΙίοηβδ ^όπαΓυΐΏ, ρίοΙκΓββ 
οευΙοΓυηι ρΓ^βΓΓηεΙυπ ίηεβδδυδ, νοχ (Ιίβ'ΓαοΙα, οευ- 
Ιϋδ Ωβχίιτίΐΐδ αε ευηοδυδ, πιβΓβΙιΙείηδ 1υηί(:υΙδθ 
Ηΐηίεΐυδ; 222 ζοηα ευι ίοδίοΓ, εαΐοβί (ΙίδίΓλεΙί δίνβ 
(Ιίβείδδί Ναπι ΙιβΒο οηιηία Γ(*]ίεί( ίη βο ςυο(Ι ιΐίχίΐ : 
«Ιηβηιίεΐαίΐεεβηΐί.»— αΡΓοΓιΙβηΙβδρίβίαΙβπι «Οοη* Ιίη§;ίΙ βοίπι βοϋδ νβΓΐ)ί8 ρΓοβΙβή ρίβΙ&Ιβπι. ορ6η1)υ8 νβΓΟ ίΙΙαπι ηβ^αΓβ. Οβίηϋβ ςυία ορβΓα Γβδ (]υ»(ΐ8πι 
ιηβάίβ βιιηΐ βΐ ΐηάίΙΓβΓβηΙβδ^ 8αι)^αηx^ι, Βοηα. 

«9 Μ&ηΐι. VI, 6. «9•»)ί(].3. 155 ϋΛΡϋΤ V. ΟΕΟυΜΕΝΙΙ ΊΚίαΟΜ ΕΡΙβαΟΡΙ 

Α 156 ΚΕΦΛΛ. Ε Οβ ρπΒΟβρίοηύιΐΒ ηηοά όιγοβ β88β ορονίβαί, βΐ ιιοη 
ίηηΙί€Γ^8^ ρτορίβΓ ηαίϋίαηι βΐ α^εοίιιτη ςηί βχ 
βΓΤΟΓβ 8ηΙ>οηΊηΓ , 

Π. 1 1 -Ι δ.ΜηΙίβτ ίη ΒϊΙβηΗο άίεβαΐ οηηι οτηηί εηύ- 
ίβΰϋοηβ.εοείβτηηι κηίιΐιβηάοοβνε ηοη ρ^ηηίΐίο^ηβ' 
ζηβ αηίοήΐαίβτη ίίΒητρανβ ίη νίνητη^ $€ά 08$6 ϊη «ί- 
ίβηϋο.Αάαχη βίνηιρήον(οτηίαΙ\ΐ8 €8ϊ,άβίηάβ Ευα: 
βΙΑάατη ιιοη ίηϋίβάηϋΐηε^εβάτηΗΗβν 8βάη€ΐα/α€(α 
β8ΐ ίΓαη8(}Γ€88ίοηί οδηοχία.5αΙνα ίηιηβη ΛοΙ ρβιΊί- 
ύβτοΓητη 3€Λ€ναίίοηβιη^ 8ί ηιαη8βηηΙ ίη βάβ αο άί- 
ΐ6οίίοηβ 6ί 8αηοΙίβ€ααοη6 οίΐη ΰαδίιίαίβ. ϋβτΐηε 
8βηηο. 

Νοη 8θ1υΐη βΧρβίίΐ Ιΐ006δ(&5 68:$6 ΐηυΙί6Γ68, 86(1 

β| ΐ3€ί(υΓ03$ βο 8ϋ1))βοΙα8.8ί(ΐϋί(1βιη ρβΓβίΙβηΙίυπι 

»^^^Γ1^^ι8ϋ^^β^ι^Οηβη1.•^αβιβΓϋΠ1Iηϋι^βΓ^(1ο^β^β σιγής, τνδπον«γτ»ν (Π^ΙΛΛ^^^ « ΓυναιικΙ δέ διδά 

ηοη ρβΓίηίΙΙο » Οίηηβιη ΙοηυβοίΙαίίδ Ο€θ<ΐ5ίοη6ΐη α 
ιηυΙίβΓβ &1)8ΐιιΙί(. Ουοηίϋπι βηίίη Ι&οθγθ 638 ρΓ»- « Περί διδασκάλων, δτι ανδρός χρή, χαΐ ο'λ γν»- 
- ναΤχας είναι, δια την φύσιν καΐ τ^ πάθος χ6 έζ 
άπατης. » 

« Γυνή έν ήνυχ^ μανθανέτω, έν πάσ^ ύποταγτ,. 
ΓυναιχΙ δε διδάασ^ειν ούχ επιτρέπω, ουδέ αύ- 
Οεντεΐν ανδρός, άλλ' είναι έν ήσυχί^. *Αδα(ΐ γαρ 
πρώτος έιτλάσΟη, εΐτι Εΰχ, καΐ Άδαμ ούχ ήπα;ήθη, 
^ δι γυνή άπατηθεΤσα έν παραβάσει γέγονβ. Σωθήσεται 
δέ δια της τεκνογονίας, έαν μείνωσιν έν τ^ πίστη, χχΐ 
άγάπΐ[^, χαΐ άγιασ(^ιψ μετά σωφροσύνης. Πιστός 6 
λ<$γος. » 

Ού μόνον χοσμίας άπαιτεΤ τάς γυνοιΤχας εΤναι, 
άλλα χαΐ σιγηράς χαΐ υποτετζγμένας, Δια γαρ τη; οβρίΐ, ηβ Γ&ϋοη&Ι) 1ί άοεβηϋί ρΓΦίβχΙυ ΙοηυαηΙυΓ, 
Νοη (Ιοοβαηΐ,ΐηηυΚ,ηοηδοΙυιη Ιχυπιαπα, δβά η6ςυ6 
δρίπΐυαίίίΐ. ΥβΐΗΐ αα(6ηι 638 ίη Εεείβδία δίνβ ρυ- 
1)Ιίεα οοηείοηβ άοοβΓβ : ηβηυ6 βηίιη πιο<1ί8 οιηηί- 

1)08 (1θ€6Γ6 618 ίη(6Γ(1ίχί( 5ί<]υί(ΐ6Π1 ρ6ΓΠΐί(ΙίΙ ίη- 

ΐ6ΠΓηί11ί8υ( ΙίΙ)6Γ08 8υο8 (]θ€63ηΙςυο(1 ίη ρΓ0{$Γ68- 
δϋ (1ίείΙ.«Ν6ί{υ6 ηηίοπίαΐβπι ιΐ8υΓρ&Γ6 ίη νίΓαηι. • 
Ιρδυπ) η3πΐ(ΐυ6 άοοοτβ 6δ( αυΙοΓΪΙαΙβπι 3(1ν6Γ8υ8 
νίΓϋπι ιΐδϋΓρ2ΐΓβ.•ΑίΐΕΐη 6ηίπι ρποΓ ΓοΓπιαΙϋδ θδΐ.* 
ΟυοηίΛΐη 6γ§;ο ρποΓ ΓοΓπιαΙηί> 6δΙ, ηβ ϋί^απρβί αυ- 
ίθΓίΙ»ΐ6πι ίη νίΓϋΐΌ, δ(ίϋ δϋι)^βειβ δίΐ. « Α(ΐ3ηι ηοη 
ΓϋίΙ δβίΙαεΙϋδ • «98 δί αϊ ιίβεβρίίοηβπι εοηίβΓΛδ 
ςιΐΗ ΜϋΙίβΓ δβίΐϋεΐα ΓυίΙ : ίπιο ηβςαβ δβάυοίΐο ίυίΐ, 
6ΓΓ0Γ ίρδίυδ ΑάΛη). ΓΙυΓίπιϋπι 6ηίπι (ϋδοππιίηίδβδί 

3 86Γρ6η(β 86(1υεί 6ΐ 3 ηΐυΙΐ6Γ6 &εείρ6Γβ 3Γΐ)0Γί8 

ΓΓυιΙυηι οΙούβΓβ. ϋη(ΐ6 η6(ΐϋβ ίη Γββροηδίοηο 38- 
δ6πΙ 86 Γϋίδδβ 86(Ιυε(υπι, 86ά « ΜαΙίεΓηααπι (Ι6(1ί8- 
ϋ πιίΗί ίη 3υχίΙίυπι, (Ι6(]ί1 ιηϋιί 6(εοιη6(]ί <0;ι (α- 
ει(6ίηηυ6ηδ ηυοϋ η6ςη6 3υιΗΐ3 εοπδΟΓίβ Ιβριυβ 
ίυ6Γ3(. €Νοη ΓϋίΙ δεϋυείυδ. » Α(1ν6Γΐ6 ςυο(1δυ1)3α- 

(ΙίαΙϋΓ ΡπϋΓ, ({00(1 ρΓ2Βε6δδίΐ. 

ΑΙίο ηηοηιιβ ηιοιίο. Οηοπιοίίο ηοη ΓϋίΙ Α(ΐ3Πΐ8β- 
(Ιϋΐ:Ιϋ8?0υί3ηβςϋβ8επρΐθΓίΐ Ιιοε (ΙίείΙ, 86ά αιυΙί6Γ 
(Ιΐιί(ΐ6πι 3.Ί:(ΐί86Γρ6η<( (Ι6ε6ρί1 πιβ.» Αϋ3Π) νβΓοηοη 
ϋίείΐ;» .Μϋϋ6Γ(ΐ6ε6ρίΙπιβ;ϋβ»Ι,• 06(ΙίΙ πιίΜ : Ν6(ΐϋβ 
6ηίιη %(]α3ΐί3δυηΙ ρ6Γδυ3δυηι 68δβ α εοη§6ηίΐ3 3ε σχειν ούχ επιτρέπω. • Πάσαν άφορμήν λαλιάς άνετλε 
ττΐ γυναιχί. Έπειδη γαρ σιγςκν αύταΤς παρήγγειλεν. ι να μα προςράσει εύλόγψ του διδάσχειν λαλοΤεν, Μηδΐ 
διδασχέτωσαν, φηνΐ, μη μόνον ανθρώπινα, άλλα χζ• 
πνευματικά. Τ^ δέ μη διδάσχειν άπηγόρευσεν Ϊί 
έχχλησί^• Ού γάρ παντάπασιν αύταΤς την διδαχή ν 
άνεΤλε * τέως γάρ αύταΐς επιτρέπει διδάσχειν αύτάς 
τά τέκνα, 5περ προϊών φησιν. € Ουδέ αύθεντε^ν 
ανδρός. » Αύτο γάρ το διδάσκειν, χαταυθεντεΤν έστιν 
ανδρός. « *Αδάμ γάρ πρώτος έπλάσθη. » *£πεΙ ουν ό 
Αδάμ πρώτος έπλάσθη, μη αύθεντείτω του άνδρο; 
ή γυνή, άλλ' δποτετάχθω. « Αδάμ ουκ ήπατήθη. » 
'ϋς πρ^ς την σύγκρισιν της άπατης ην ή γυνή ήπα• 
τήθη, ουδέ άπατη έστΙν ή τοΰ Αδάμ. Πολί» γάρ το 
μέσον παρά τοΰ ^εως άπατηθήναι, καΐ παρά της 
γυναικάς δέξασθαι τοΰ ξύλου και φαγεΤν. Οθεν άπο- 
λογούμιενος, ούδε ήπατησθαί φησιν^ άλλ' δτι ε *Η 
γυνή ην εδωκάς μοι βοηθόν, 2δωκέ μοι καΐ Ιφαγον. • 
ήρεμα δεικνυς, ώς ουδέ έσφάλη της βοηθοΟ άκου- 
σας. « Ουκ ήπατήθη• > Πρόσχες, συνυπακούεται, 
Πρώτος. € Καΐ ά'λλως. » Πώς ουκ ήπατήθη ό Αδάμ ; Ο-•. 
ουδέ ή Γραφή τούτο λέγει, άλλ* ή μέν γυνή φησιν δ:ι 
• *0 δφις ήπατήσέ με. • *0 δέ Αδάμ, ου λέγει, Ητι 'ϋ 
γυνή ήπάτησέ με, άλλ' δτι € Εδωκε μοι. » Ουκ Ισ.ι 
δέ ίσον τλ πεισθήναι όμογενεΤ καΐ βοηθφ, καΐ τ> εοηδΟΓίβ, 6ΐ ρ6Γ8υ38υηΐ βδδβ 3 ΓβΓ3, 8βΓν3 30 8υ1)- π πεισθήναι θηρίψ δούλψ καΐ ύποτεταγμένίρ. Ιΐστ ^6ε(3.11I^1(1^(3ςυ6ΓυίI(1βεβρIίοη^δ. δ6ά η6ηα6Α(ΐ3πι 
νίϋίΙ Ιίβηυπι (|υοϋ ριιΙςΙίΓυηι οδδβ' 3(1 6ΐΐ6η(1υπ),86(1 
πιυΙίβΓ. • ΜιιΙί(?Γ 3αΐοηι δ6ιΙυε(3. » Ιϋ(|υ6 ίη Ιιοε 
ρΓοΓβΓΐ ηο ηιυΙίθΓ (]οε63ΐ.δ6ΐη6ΐ η3ΐη(|υ6 (ΙοευίΙ 
ηιυΙίοΓ, ίη{|υί(, 6ΐ €υηε(3 βνοΠίΙ, τίΓυπιςηβ ίηο1)6- 
(1ί6ηϋ£Β Γ6εΐΚ οΙ)ηοχΐυηι : αυοΙοΓ βηίηι ίρδί Γυίΐ 6( 
οοηδυΐυίΐ υΐ 6(ΐ6ΐ*βΙ. Ι(ΐ6ο ηοη (ΙίείΙ : Εν3 δ6(1υεΐ3 ; 
δ6ι1.ΜυΙί6Γ δ6(1υοΐ3, η3ΐυΓ3ΐη (]υ8βΓαείΐ6(1βείρί3ΐυΓ 
δί§ηίΠε3η^. • Γ3('ΐ3 6^»! ΐΓ3ηδξΓ6δ8ίοηί ο1)ηοχί3. μ 
Νοη 8οΐ3 Εν3 ΓαςΙα 68ΐ (Γαπδ^ΓΟδδίοηί οΙ)ηοχί3, 86(1 
6Κυηίν6Γδυηι πιυϋ6Πΐιη80(ΐ3ΐ1ΐίυηίΐ Ου6πΐ3<]ιηο(1απι 
6ηίπι ίη Αϋαηι οιπηβδ τηοπιπυΓ, ίΐα ίη Ενβ υηί- έκεΤνο άπατης. Άλλ* ουδέ 6 Αδάμ είδε το ξύλον δ.*•. 
καλ^ν εΙς βρώσιν, άλλ' ή γυνή. • Η δέ γυνή άπ^^ττ.- 
θεΤσα. § Τοΰτο ώς πρ^ς τ^ μη διδάσκειν γυναΤ.ια. 
Απαξ γάρ, φησΙν, έδιδαξεν ή γυνή, καΐ πάν τ ζ 
ανέτρεψε, καΐ ττ^ παρακοή 6πεύθυνον έποίησε το/ 
άνδρα * αυτή γάρ είσηγήσατο αύτφ τ^ φαγεΤν, Δι,ϊ 
σ^κ εΤπεν • *Η Ευα άπατηθεΤσα, άλλ', € Η γυνή, τη' 
εύεξαπάτητον φύσιν δηλών. € Έν παραβάσει γέ• 
γονε, » Έν παραβάσει γέγονεν ουχ ^ Ευα μόνη, 
άλλ' δλη ή γυναικών σύστασις. Οσπερ γάρ έν τώ 
Αδάμ πάντες άποθνήσκομεν, ούτως έν τξ Ευ^ 
πάσαι παρέοησαν, « Σωθήσεται δέ• » ^ρφς δτι οΰ 20Γ.6η. ΠΙ, 12. 457 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 158 ϊτερι ττι; Ευχ< ην μόνης ό λόγο; αυτψ, άλλχ περί Λ ν6Γ§ΰβ ρΓΟΒΥΪΙΠεΗίδβ δυηΐ. « δ&ΙνΑ ΐΑΠΙβη ΓΐβΙ. » Υί- το3 χοινο'3 τΊ)ν γυναιχών συ3τ/||ϋ^τος * « Σωθ'ΐ^σετζι 
γαρ, ^ησί, $ια της τεκνογονίας, > ούχ ή Εΰα μόνο^^ 
άλλα πα9α γανή. • Τεχνογον(αν • δε φηβη^ το μη μόνον 
τεχεΤν^ άλλα χαΐ χατα Θε^ν άνζγαγεΤν. Τ{ ουν 
ειποι τις, α\ παρθένοι χαΐ στεΚραι, χαΐ απαιδες χαΐ 
^ηραι άπολώλανιν * Απαγε ! ου γαρ τουτό φηνιν, 
ΟΧΙ έξ οίχείας αρετής ου 9α)8ήσονται ' άλλ* 8τι χαι 
η τεχνογον(α εσται αύταΤς πρό^ασι; σωτηρίας, εκεί- 
νου (Τιμολογημένου, του έξ οίχείζς αρετής σώζεσθχι. 
« 'Εαν μείνωνιν «ν πίτεει. • *£αν, φησι, στεφανίτα; 
Χριτεφ θρέψ*^, χαΐ έμμείνωσι ττ^ άρεττ^. Τί ούν εΐ 
α-ντη χαχή ξ, αναθρέψει δε καλώς ^ *Αδύνατον μίν 
την χ>χήν άναγαγεΤν χζλώς • πλην εΐ γένί^ται, μι- ιΐβδ ηυοιΙ ηοη άβ δϋΐα Ενα ίρ8ί δβητιο βΓϋΙ, 86(1 (Ιβ 
εοαιιηυηί ιηυΙίβΓυπι βοιΙηΙϊΙϊο, αίΐ (ΐιίιη:αδα1ν&06ΐ 
ρβΓ ΗΒίτοηιιη κβηβΓβΐίοηβιη,νηοη 8θ1& Ενα,δβάβΙ 
ςυδβνίβ ιηυΙίβΓ. Υοι αϊ αϋ'βίπ τεχνογονίχν ηοη δοΐυπι 
ρΕΓβΓβ, νοΓυπ) βΐίαιπ αϋ Οβαιτ) ίηίΓοάαοβΓβ. Οιιίϋ 
ι&$ί(υΓ? (ϋοβΙαϋ(]ϋί5,αη ρβπβυηΐ νίφηββ βΐ 5ΐ6πΙβ$, 
(]υ8Βηυβ Πΐιβπδ εβΓβηΙ αε νί(1ϋ3)? ιΜίηίιπθ Ι ηεηπβ 
βηίιη Ιιοο (ΙίείΙ ; ςυο Ι δυα νίι ΙυΙυ ^αΐνββ ηοη ΓιαηΙ ; 
56<1, (]αυ(1 6ΐίαιη ΙίϋβΐΌΓυηι ^εηβΓ&Ιίο ειίΐ οεε&^ίο 
δαίυΐίδ, ευηι Ιιοε ίη εοηΓβδδο δίΐ ςαο(1 6Χ ρΓορΓΪα 
νίΓΐυΙβ 5;ι1ν(Β ΓιβηΙ. « δί ηιαηδβπηΐ ίη ΓηΙβ. » 5ί 
ΟΗπδΙο &ϋιΙβΐΗ8 βάυεανβπηΐ, 6ΐ νίΓΐιιΙε ηη&η$6- 
πη(. Ουίϋ 6Γ)$ο$ί ίρδβ ιηαΐ» ΓυβπΙ, βΐ 1)6η6 6(1αε&- σθο•^ Ιξει. Τί δε εΐ /αλή ουσχ κακής άνάξει ; Άπ- Β νθΠΐ? ΡΐβΓΪ εβΓίβ ηβςυίΐ υΐ ςϋδΒ πΐαΐα Ρ8ΐ Ιβηβ ώνατο της κακίας των παίδων. Και μάρτυς ΈλεΙ 6 
Ιερεύς. « Πιστές 6 λόγος. » Οτι δυνήσονται, φησιν, 
οΐ πατέρες, συναπολαύειν τής αρετής των παίδων. ΚΕΦΑΑ 7'. 
€ Περί αρετής επισκόπων. • 

« ΕΤ τις έπισχοπής ορέγεται, κάλου έργου έπι- 
ΟυμεΤ. ΔεΤ ούν τον έπίσκοπον, άνεπίληπτον 
είναι, μιας γυναικός άνδρα, νηφάλιον, σοχρρονα, 
χόσμιον, φιλόςενον, διδαχτικόν • μη πάρο'.νον, 
μη πλήκτην, μη αΙσχροκερδή, άλλ' επιεική, 
άμαχ^ον, άπιλάργυρον, του Ιδίου οΤκου καλώς προϊσΐζ- 
μενον, τέκνα Ιχοντα έν ύποταγτ^ μετά πάσης σεμνό- 
τητας, • 

Προς Τιμι^θεον γράφων, δείχνυσι καθολικώς δποΤον 
εΤναι χρη τ^ν έπίσκοπον. « Κάλου εργσ^ έπιθυμεΤ. » 
Ο^κ εγκαλώ, φησί. Κάλου έργου τουτέστι, λειτουρ- 
γίας καΐ προστασίας, έπιθυμεΤ, εΐ* γε δια την των 
πολλών όδηγίαν, καΐ ού δια δόξαν έπιθυμεΤ. Επί- 
σκοπος γαρ ε^ρηται, δια τ^ έπισκοπεΤν άπαντχς. 
*Επει και ΜοΜΐσής ^πεθύμησε ν, άλλ* ού δια δό;αν, 
άλλα δια τ^ συμφέρον τοΤς πολλοΤς. ι *Ανεπίληπτον 
είναι. » Ινα μηδέν έακυτψ κακ^ν σύνοιδεν. £1 γαρ 
σύνοιδε, κακώς ποιεΤ έπιθυμών επισκοπής, ή ς δια 
τών έργων εαυτόν ήλλοτρίωσεν. « Μιας φυναικ^ς 
άνδρα. » Ού τοΰτο νομοθετεί, $τι άπ^ γυναικάς εΤναι 
δεΤ πάντως τον έπίσκοπον, άλλ' εΐ γίνεται, φησίν, 
άπο κοσμικών, μη ε7η δευτερόγαμος. Η δτι μ.'αν ίπδίΓυ&Ι; δί Ιαηιοη ΐΐβ βαΙ,ηιοΓεβιΙβπι 1ΐ8ΐ)6ΐ)ί(.0υί(1 
&υ(6ΐη 81 ευπι 1)ϋη2ΐ ΓιιθγιΙ, ιηαΐβ 6άυε6ΐ? Μαϋΐ!» 
ίΓυβΙϋΓΠϋοΓϋηι. ΤβδΙίδβδΙ Εϋ δβεοηίοδ**. « ΟβΓ- 
Ιυ8 δ6ηηο. » ηοιηρβ ηαυιΐ ροΙβΓαηΙ ρ&ίΓΟδ 3ε πΐ2ΐ- 
ΐΓβδΓΓϋί νΪΓΐυΙΐ' ίιΠοΓϋη). 

ΟΑΡυτ VI. 

224 Οβ νιΠηΙβ η)ί8€οροτηηι, 
1, 1-ί. 81(11118 βρί8€ορί ηιαηη8αρρ6αί, ΙιοηβεΙηιη 
οριΐΗ ά€8ίάςν(ΐί.ΟροΓί6ΐ ίβ'ιΐην ^ρΐ8€οριιηι ίηβρνβ^ 
Ηβη8Λιΐ6Ώ\688'*^ηηία8ηχον}8ΐηαήΙηηι^νί9Λαηΐ€η}^ 

8θΙίηυηι, ίηοάΒ8(ηΐη^ /ιοηήΐαί^ηι^αρίη^η αά ύοοβη-•• 
Λα^η^ηοη Όΐ'ηοΙβηΙηηι^ηοη ρ6ννηχ8θΓ€ηί^ηοη Ιανρί' 
Ιΰτ ΙηΰΗ αυίάΗτη,8€ά (Β^ηΗτη,αΙίαΐίαη α ρηρηΐ8^ 
αυβηιιηΐ(ώαναηΙΐα:ςνί8ηοβ άοιπηι ^βηβρνχήυιηί 
^ Ιώ€Γυ8ΗαΙ>οαί ίη 8Ηΐ)]6€ΐίοηεΰαηιοιηηί τβυβτ^ηϋη. 
Α(1 ΤίιηοΙΙιβυΐΏ δεηΐιβηδ,οδίβηιΐίΐ Ιη ^βηβΓβηιια- 
Ιβπι οροΓίβαΙ 6856 βρίδο'ορυιη « ΗοηβδΙυηι ορυδ 
(ΙβδίιΙιΤΑΐ. » Νοη ΓβρρβΙιβηιΙο, ίηςυίΐ. ΗοηβδΙιιηι 
ορϋδ, ηβπιρο πιαηεπδ αε ρΓδβδίάβηΙί» (1βδί(1βΓαΙ, 
ιηο(]ο ρΐηπϋπι ]αν&η(1θΓυπι §Γ3ΐΐ8ΐ 6ΐ ηοη ρΓορίβΓ 
^Ιοη&ηι (ΐ68ί(ΐ6Γ6ΐ.Ερί8θορυ8 βηίπι δίτβ δρβεηΙβΙοΓ 
(ΙίεΙηδ βδΚ, ςυοϋ υηίνβΓδΟδ δρβευΙβΙαΓ €ΐ ο1)δ6Γν6ΐ. 
Οϋοηί3π) βΐ Ηο;δ68 ευρίνίΙ, &1 ηοη ρΓορΙβΓ ($1ο- 
ηαηι, 66(1 ρΓορΙβΓυΐΠίΙηΙβπίΐ πιαΗ!8ίβΓ6η(ΐ8ΐη.«ΐΓ- 
Γ6ρΓβΙΐ6η8ί1)ίΐ6ηι 6886. 1)( ηυΐϋϋδ πιβίί δΐΐ δίΙ)ί 
εοηδείυδ; βί εηίπι δΐΜδίΙ εοηδείυδ, πι&ΙείΑείΙ ευ- 
ρί6η(1ο βρίδοορί ηηυηυδ, α ({υο ρ6Γ ορβΓα δβίρδυηι 
ΓβείΙ βΐίβηαιη. • υηίυδ υχοπδ ηιαπίυιπ. » Νοη 
δίαΐϋίΐ υΐ αΙ) αχοΓβ ρβπίΐββΐ ερίδεορυδ, &\ιΙυχοΓειη Ιδέτω προς μίξιν γυναΤκα την νομικήν • πλην, %α η ηβεβδδβΓΙΟ Ιΐ3ΐ}63ΐ; 86(1 λΪ βίΐΐ, ίη(|υίΐ, β ΐηυη(Ι&ηίδ, προς επισκοπή ν κ).ηθε1ς, έκεΤνο πληροΤ • « Ινι οΐ 
έχοντες, φησΙ, γυναΤκας, ώς μη έχοντες ώσι, > ΚαΙ, 
« Θέλω πάντας εΤναι ώς κάγω, ) φησ^ν 6 Παύλος. 
Κα2, » Ο γαμήσας, μεριμν^ τα του κόσμου. » Πώς 
ούν δίκαιον φροντίζειν κοσμικών πραγμάτων τον 
έπίσκοπον * Τινές δε περί Εκκλησίας τοΰτό φατιν 
αύτον είρηκέναι, "ίνα μη μετα^ άπ^ άλλης εΙς αλ/ην * 
μοιγεία γαρ τ^ πράγμα. « Νηφάλιον. > Αγρυπνον, 
διορατικά, ζέοντα τφ πνεύματι. « Διδακτιχόν. » Τήν 
γαρ σωφροσύνη ν, καΐ τήν κοσμιόττιτα, καΐ την φι- 
λοξενίαν κατά τους αρχόμενους Ιχειν χρή. Προσ- 
έθηχεν ούν τ^ διδασκάλου ίδιον, διδακτικών εΙπών * ηοη 8ί( δ3ΐΐ6ηι Ι)!^3πιυδ.ΑηΙ (]υο3ά οοπιπιίδΐίοηβηι 
υηκ3Π) ηονβΗΐ Ι• ςίΙΪΓηαιτι υχοΓ6πι, ί(3 Ι3ηΐ6η υΐ 
νοε3(υ8 3(1 6ρί$εορί πιυηυδ ϋΙυ(Ι οοη)ρΐ63ΐ : « Ι-Ι 
ςιιί Ιΐ3ΐ)6ηΙ υχοΓβδ δίηΐ Ι3η(|η3ΐη ηοη Ιΐ3ΐ)63ηΙ;»6ΐ: 
« Υοΐο οπιηβδβδδβδίευΐβΐ 6^50, » ίη(ΐιιίΙ Ρ3ϋ1υδ ^, 
* Οϋί ϋχοΓβπι ιΐϋχίΐ, ευπαΐ ςυ» πιυηιΐί δαηΐ «5. » 
Οαοπ)θ(1ο βΓβο (Βηυυπι 6$1 υΐ πιυη(]3η3 η6{ζοΙί:ι 
ευΓβΙ βρίδεορυδ ^ Ουί(!3αι 3ϋ(6πι (]6Εεεΐ6δί3 3ίυηΙ 
Ηοε 6υπι (1ίχί886, ηε Λ υη3 να\%τοΧ 3(1 3ΐί3η), ίιΙ 
βηίηι 3(ΙοΙΐ6Γίυπι 6δΙ. « νί^ϋ3ηΐ6Πΐ. § Ιηβοπιηβπ), 
εαηε(3 ρβΓδρίοίΡηΙβπι, δρίπΐυ ΓεΓνβηΙεπι. € ΑρΙαιη 
3(1 (Ιοεεηάυσι. » δοϋηβίβίβπι η3Π)(]ϋ6, π)οάθ8ΐί3πι ηΐΑβκ. η-ιγ. «ΐΟοΓ. νιι,7. «ιΜί!. 33. 158 (ΕβϋΜΕΝΙΙ ΤΑΚβΜ ΕΡΙ800ΡΙ 160 βΐ Ηθ$ρί(β1ίϋΐΙβΐη βΐίλΠΙ βΓ^Ο 603 Η&ΒβΓβ ορΟΓίβΙΑ « Μη πάροινον. » « Πάροινον^ » ού τ^ν |]ΐ»θυ9ον λέγει ςυίΒυβ ρΓβββΙ. ΑϋΗΜίΙ ^τξο ήυοίΙ πΐΑ£[ί8(π ρΓο- 
ρήυπι Θ8ΐ, ϋΐοβηβ. ΑρΙυιη &(1 (Ιοοβαάυηα. 825 
€ Νοη νίΒοΙβ&Ιϋίη. » Υίηοίβηΐυιη βίνβ ιτάροίνον ποο 
άίοϋ 6ΐ)ηο8υιιι : Ίά 6ηίπι ηίηοίβ 6Γ&$5αιη βδβθΐ, 86(1 
οοη(αηΐ6Ηο8υιη <;( ρηΒίΓβοΙυιη. ΚιίΓδαιη ρβΓουβδο- 
Γβιη ηοη βηιη άίοίΐ ηοί ηι&ηί1)α8 08Β(ϋ(,δ6(Ι ηυίΓΓβ- 
ΐΓϋΐη ρβΓουϋΙ οοηβοίβηϋ&ιη. Ουί βυβΒ άοηιιιί 1)βη6 
ρΓ8Β6ί(.ι•Ν8ΐηςυίυηϊεβ6 άοπιυί ρΓ^βββδβηοη ηονίΐ, (πολύ γαρ ην τούτο ΐΓαχί>), άλΛβ τον ύβριστην υλϊ 
αυθάδη• Πλήχτην πάλιν, ού τδν ταΤς χβρνΐ παίοντα, 
άλλα τον την συνβίδησιν πλήττοντα των αδελφών. 
# Του Ιδ{ου οιχου χαλώς προϊστάμενον. > Ό γαρ Ινος 
οιχου προ36ηνχι μη είδως, {) τους φύσει υΙους δύο {^ 
τρεΤς μη Ισχύσας οίχονομησαι χαλώς, πώς *£χχλη- 
α^ς χαΐ λαοΰ τοσούτου προστχ(η δεόντως ^ ΔεΤ γαρ 
αύτ^ν ο ιχοθεν έχοντα φέρειν τα παραδείγματα . 9υΙ ηυί (1υο8 νβΐ (Γ68 η&ΙιίΓΑ ΠΗοδ τβ^^Β ^υΙ)6Γη&Γ6 ηοη ροΐαίΐ, ηυοπιοοίο Εοοίββί^β ΙαηΙοςυβ ρορυΐο 
οοηνβηΙβηΙβΓ ρΓβΒβ$86 ροΙοΓϊΙ ? ΟροΓίεΙ θπίίΏ ίρβυιη &ίΪ6ΓΓ6 (ΙοπιβδΙίοα ηυββ ΙιΛβί βιβαιρία• 

III, 5-7. Οηθά$% ^ηΐε ρνορτίω άοηΐηί ρναοεε^ « Εΐ δέ τις του Ιδίου οΐ'χου προστήνχι σ^κ οΐδε, 
ΠΟηηονίΙ,φίοηίοάοΕΰΟΐβΒίίίίηΟΗοαΓαΜίΫΝοη πώς Έχχλησίας θεού έπιμελήσεται ; Μή νεή>υ- 
ηβορΗίβητη^ η€ ίηβαίη$ ίη ΰΟαάβτηηαΗοηβίη ΐηοί- τον, 'ίνχ μή τυφωθείς εΙς χρΤμχ έμπέηϊ του δια- 
άαίάίαΜί. ΟρΟΓίβίαηίβηίϊΙΙητη βΐΙ>θη!ΗΐηΗαΙ>β-^^^(»^. ΔεΤ δέ αύτδν χαΐ μαρτυρίαν χαλην Ιχειν 
Τ6 ΙβΜΐΐηίΟηέηίη βΧίνωΐβίΒ, ηβ ίη ρΓΟύίηΐτη ίηείάαί ΆΤ^^ τών έξωθεν, 'ίνα μη εΙς όνειδισμον έμπέσρ χαΐ πα- βί ίϊΐ Ιαςη6ηίη άιαΙ^οΗ. 

Ουαπι οΐ) €&η8&ιη ορίδεορίδ ΙίΦε εΓαββα ρΓβΒεβρΐΙ, 
ηο νίηοίβηΐυβ δίΐ, ηβ ρβΓβαδδΟΓ, δβά Φ^υυδ, αΙί&- 
ηυβ Ηυ]υδ!Τΐο(1ί? ουπκΐίδοίρυΐίδ ρΓβΒείρίαΙ: •ΜθΓ(ί• 
βοαίβ ιηβπ)1)ΓβνβδΐΓ£ί (θΓΓ6δΙπ& 3^. Ει : « 8υηΙ ηοη- 
ηϋΙΙίηαί ΟΐΓϊδΙί ε&Γηοίη εΓαείβχβΓαηΙ^^.Μίρδβηυο- 
ηυβ ΟΙΐΓΪδΙιΐδ εηιοβιη (οΙΙερβ, βΐ δβ'^β ηηί οιηηίΒιΐδ 
ρΓ8β€6ρίΙ^. Ουπβηίιη ηοη ροΐίυδ αη^^βίοδ 608 οδδβ 
ρπΒεβρΊΐ, τβίαΐί αά δ^βευΙ&ηυπι ρΓοροΓίίοηριη ? Ε( 
άίείιηυδ ςυία δυρΓβπίΑ νΪΓΐυδ ρ&υοοΓυηιβδί': πιυΐ- 
Ιθ8 νβπο βρίδεοροδ βδδβ οροΓ(βΙ)8ΐ, αά δίη^υΐΕβ 
βεείβδί&δ δίη^υΙοδ. Νβ βΓ§;ο ΓβΓυηι βυΐ ίιηροδδίΙ)ίΐ6 
Γβ(Ι(ΐ6Γβ( πιαηυδ βρίεοροηιπι ςηί ηβεβδδ&πίεΓ&ηΙ 
πΐ6(1ίοεΓβαι ]υΙ)βΙ νίΓίαΙβπ), γθπι ίρδ&π) Γοάιίβηδ 
αεεβδδα ΓαείΙβπι « Οαοπιο(1ο Εεείοδίαπι Οβί.• υΐ)ί 
πΐ8]οΓα ρΙαΓβηυβ δ<ιηΙ ηβ^οΐία « Νοη ηβορΗγίυη).» 
^\1οά &ίΙ νεόφυτον, ηοη δί£;ηί6ε&1 ]ανοη6ΐη, δβά ΐ'β- 
εβηΙβΓ ίη βίΙβίηδίΓαεΙυιη. Ναπι 6ΐ ΤίιηοΙ^βυδ ίρδβ 
»ΙιιΙβ ]υηίθΓ βηΙ,οηί άίοΐΐ ίη δβςυ6η1ί1)υ8 : «Νβπιο 
]ννβηΙιΚ6ηι Ιηβιη (ΙβδριείβΚ• » Ουβιη βηίπ) βκΙΙιιιε 
(ΙίδείραΙοπι βδδβ οροΓίβΓΟί, δι ςαίδ Γαεί&Ι ρπ'βεβρίο- 
Γύηι, ΐηΟΑίοΓ βΐ βχίοΐιίΐυπ. « Ιη 6οη(ΐ6η)η&1ίοο6ΐη 
ίηοίάαΐ ϋίαΜί.οΙη «βπκίβηι εηπι (Ιί&ϋοΙο εοηάβπι- 
η8(ίοη€ηι, ίη (|υλπι ίΙΙβ βχ αΓΓο^αηΐΐη ίηοίϋίΐ. € ΑΙ) 
βχΐΓβηβίδ. » ΕχίΓδίηβοδ άίείΐ βΓδβεοδ.Υίϋβ ηιΐ8ηΐΑπι 
3()Ηϋι«&1 (ϋΐίββηΐί&π). Ουίά αυίειη δί πι&Ιυδ 811, 
1)οηυπι Ιαπιβη ΗβύοβΙ (οδΙίπιοηίυΐΏ ? Ιά ββΓΐ ηοη γίδα του διαβόλου. » 

Τί δήποτε τοΤς έπισχόποις τα παχέα ταΰτα έπ- 
έτζξε, Μ^ πάροινον, μη πλήχτην^ άλλ' έΐτιειχη χαΐ 
τα δμοια, ό τοΤς μαθηταΤς έπιτάσσων, € Νεχρώσατε τα 
μέλη 6μων τ» ^πι της γης • » χαΐ, € Είσί τίνες ο1 
την του Χρίστου σάρχα έσταύρωσαν \ • ΚαΙ ό Χρί- 
στος δΐ αΤρειν τ^ν σταυρόν χαΐ αχολουθεΤν πασιν 
έπέταςε. Δια τί γαρ μή αγγέλους αετούς εΐναι έπ- 
έταςεν, ώς πρ^ς την τών λαϊχών άναλογίαν ^ Καί φφ- 
μεν, δτι ή υπέρτατος άρετη, ολίγων εστίν. Επισκό- 
πων δΐ πολλών ην χρεία καθ* έχάστην έκχλησίαν 
είναι όφειλόντων. * ίνα ο3ν μή σπάνιον ^ αδύνατον 
ποιήη^ τ6 τών επισκόπων, χρειωδών δντων, τήν μέ- 
σην επιτάσσει άρετήν, εύπρόσιτον ποιών τ^ πράγμα. 
€ Πώς Έκκλησίαν θεοΰ ; > *Όπου καΐ μείζω, φησι^ 
καί πλείω τα πράγματα. « Μή νεόφυτον. » Ού τ^ν 
νεώτερον λέγει, άλλα τ^ν νεοκατήχητον. ΈιτβΙ καΐ 
αύτος νεώτερος ήν 6 Τιμόθεος. « Μηδεις γάρ σου της 
νεότητος κατχφρονείτω, » προϊών φησι. Τ6ν γάρ Ιτι 
μαθητήν εΤναι όφείλοντα ει τις διδάσκαλον ποιήσει, 
φυσάται και επαίρεται• « Είς κρΤμα Ιμπέσΐ(ΐ του δια- 
βόλου. » Είς τήν αυτήν, φησΙ, τψ διαβόλψ κατιδί- 
κην, εΙς ήν έξ άπονοίας επεσεν έκεΤνος. « Άπο τών 
ΕξαΛεν* » Εξωθεν, τών Ελλήνων φησίν. "Ορα τήν 
άκρίβειαν. Τί ουν εΐ κακός έστιν, έχει δέ μαρτυρίαν 
χαλήν 5 Τούτο αδύνατον, ΆγαΛητ^ν γάρ τον ορθότα- 
τον μαρτυρεΤσθαι ύπο τών εχθρών. Πλην τοΰτο μετά ρο'θδΐ. Αη)αΙ)ίΙβ βδΐ εηίηΐ υΚςυί ρποΐΐαΐίδδίηΐυδ βδΐ, ΐ)*^^^ .άλλων άπχιτεΤ καλών * 6 γάρ, κχΐ, σύνδεσμος δη- 
(βδΐίηίοηίυη) αϊ) ίρδίδ ςυοηυβ ίβΓβΙ ίηίΐηίείδ. 226 λοΤ. τί δέ ει κάλος ών λοιδορεΐται ΐεερί τ6ν βίον ; Δυ- ΑΐίΑπιοη Ιιοε ίηΙβΓ εββΙβΓλ βχρ6ΐί( ^οηαΗοεβηίίη. 
(ΐ6δ!|;ηΑΐ εοη]υη€ΐίο, Εΐ : Ουίά βυίβηι, δί ουπι \)0- 
ηυδ δίΐ, είΓεα νίίαπι τβρΓεΙιεηάαΙυΓ ? ΙΙΙικί (^ηίίΐοηι 
(ΙϋΏείΙβ βδΐ : νβπυιη δί Ιβϋδ 8ίΙ, ηβ ΓιαΙ ερίδεορυδ. 
Ουοά δί αΐ) βχίΓαηβίδ, πιυΐΐο ηι»ςίδ & ΓΓ8(Γ•1)υ8 Ι}0- 
ηυπι (Ι6ΐ)6ΐ ΙιαΙ)6Γ6 ΐ6δ(ίπ)οηίϋπι. « Νο ίη ρΓθΙ)Γυηι 
ίηεί(ΐ8ΐ. • Ουί ιπ^ΐυβ ΓυβπΙ, ρΓο1)Γυπι ηεεοηΐυιηβ- 
Ιίαπι δυδίίηβΐ)!!. « Εΐ ίη Ιαςυβυπι (ϋαΙ)υΗ. ν Νβπι δί 
ίη αΐίςυο ηιαίαδ ίυρπΐ, Βΐίυπι Γ3ει1β 8ίΙ>ί <ΐ(Ι(1ίΙ Ια- σχερές μεν, πλην δ τοιούτος μή γινέβθω επίσκοπος . 
ΚΙ δε άπο τών Ιξωθεν, πολλψ μάλλον άπο τών αδελ- 
φών. » * Ινα μη εις όνειδισμον έμπέσ^ι^• » Μέλλει κακ^ 
ών όνειδίζεσθαι καΐ υδρίζεσθαι. • ΚαΙ παγίδα του δια- 
βόλου. » Ει γάρ ^, φησι, κατά τι κακ6ς, καΐ δλλην 
αύτψ ευχερώς τίθησι παγίδα. ΕΙ γάρ έκ του όνειδί- 
ζεσθαι κχι ύβρίζεσθτι εΙς αμαρτίας εκτρέπεται, εμπίπτει 
εΙς Ετερον πάθος της όργης και της μνησικακίας • ούδεις 
γαρ άοργητι φέρειν όνειδισμον δύναται. ςιιβυπι. Ναω δί βχ Ιιοε ((ποϋ ρΓυΙ)Γ<ι ρα'ίΙυΓ βΐ ίη^υι'ί8, βά ρβεε&Ια άεββεΐίΐ^ ίη αΠαπι ίηείάίΐ αίΤβεΙίο- 
ηβπι ίΓΦ 6ΐ σιβηιοπφ ίη]υπ8ηιηι : πιβπιο βηίπι ρΓοϋΓυηι ΓβΓΓβ ροΐβδί δίε υ( ηυΐΐα ΐ8η£;&1υΓ ιγ2Ι. 

111^6'\0,Βίαθθηθ8ίΗ(ίβηϊΟθηΐρθϋί(θ8,ηοηΜέη' • Διακόνους ωσαύτως σεμνούς, μή διλόγους, 

ϋ ΟοΙϋδδ. III, 5 83 0αΐ4ΐ. ν, 24. «« Μα1ΐ!ι χνι, 14. 461 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΒΡΙ»Ρ. Ι ΑΒ Τ1Μ0ΤΗ. 168 Ι&η οινφ πολλψ προσέχοντας, μη αισχροχερ^εΤς, Ιχον- Α^η^β, ΙΙΟΙΙ ηΐαΐΐο ΌΙΛΟ άβϋίΟΒ^ ΗΟΗ ΙϋΓρϋβΤ ΙηΟΓΪ τζς το (ΐυτττιριον της πίστεως έν καθαρά συνειδήσει. Κολ 
ο^^^οι δί δοχιμαζέσΟωσαν πρώτον ^^ βΤτχ ^ιαχονείτωσαν^ 
άνεγχλητοι ^ντες. » 

Τί δήποτε το^ς πρεβ^^έρους πβφέλιπεν * Οτι 
άνέμιξεν αώτοι»ς τοΤς έπισχ<$ποις Α γαρ πτρί έπι- 
ηυάτοΛΜ εΤττε, ταύτα χαΐ περί πρεσβυτέρων άρμιίζει. 
Ομοίως γαρ χαΐ αυτοί ΙερεΤς τε είσι χαΐ δι^νχαλίαν 
είσι πεπιντευμένοι. • Μη διλόγους. % Οίον, υπούλονς 
χαΐ οολερούς. • Μη οΤνφ πολλφ. > 0^ εΤπε * Μ<^ μέ- 
θυσους (τούτο γαρ πολύ παχύ ην), άλλα. Μη πότας. 
Κίν γαρ^ φησί, μη μεΟύσχωνται, χαυνοΟσι μέντοι 
της χαρ^ίας τ^ν τ($νον• Έν χαθαρ^ συνειδήσει. » 
Πβττιν απαιτεΤ χαΐ βίον. « Καΐ οδτοι δΙ δοχιμαζέ- 
σΟωσαν. > ϋαπερ, φησιν, οΐ ΙπΙσχοποι, "ίνα μη ώσι 
νε($φυτοι. ανϊάο$ ; Ιβηβηί€$ τη\ι$ίβΗηνΛ Ιίάβϊ ΰπηι ρητά οοη- 
Μβηϋα. Αίφίΰ Ηί ρτοίβηίηΓ ρΗιι^, άΗηάΦ ηιί- 
πΪΒίΓβιιΙ^ $ί€ ηί η&ηιο ρο$$α ίΙΙο$ οτϊίηΐηαη. 

Οαβπι οΙ) €αυβ&ιη ρΓ6ί>1);ΐ6Γ08 ρΓ8Βΐ6πηί8ί(? Οη& 
βρίδοορίβ ίρβοβ ρβπηίδοαίΐ. Ναπι <]ΐι«(1ηίΙ ύβ βρί- 
8θορί3^ Ιιββο 6(ί&πι 9ρ(α( ρΓ6δΙ)}(6η8 : δί^ϋίάβιιι βΐ 
1ρ$ί δΪΓπίΙίΙβΓ βυηΐ β&εβΓ^οΙβδ, βΙ (Ιοΰβικίί ιηιιηυ8 
8ίΙ)ί οοηεΓβίΙίΙϋίη ΗΑΐ>€ηΙ. • Νοη [)ΐ)ίη|^ϋ68. » Ηθ€ 
68(, ηοη (ΙοΙοδΟδίαε ίπιικίαΐβιιΐοβ• #Ν6ΐι ιηυΐΐο νίηο 
(Ι6(1ί(08.» Νοη (ΙίχίΙ: Νοη 6ΐ)Γίθ8θ8, (Ν»ηι ίη^ϋπιο- 
(Ιππι εΓΑ58υπ) β886ΐ,)86(1. Νοη 1>ΐΙ>ί(0Γ08. ΟυβηηυΑΠί 
βηίπ) ηοη ϊηβΙ)Η6ηΙηΓ ίη^)υί(, (Απιβη βπιοΙϋυηΙυΓ α 
οοΓ(ϋ8 τυίίονβ. «ΟυίΒ ρορ& εοηβοίθηΙΪΑ.» ΡΜβπι Γβ* 
ηυίηΐ 6ΐ νΐίΑπι. «Αίςυβ ίί ρΓθ1)6η1αΓ,» Οιιβπι&άηιο. 
^υπι 6ΐ βρίβεορί, ηΐ ηοη 8ίη( ηβορΗ^Ιί δίνβ ηοτίΐϋ ■ Γυνατχας ώσαιίτως σεμνός, μη δια&Ιλοος, νη-® ΙΙΙ, Μ- 13. ΜηΙίεί'68 8%ΥηίαίεηηθΛ€9ΐα$^ηοη€α 

Ιητηηίοεαδ^ νίρϋατϋ^ε^ (Οαβ %η οιηηίύΐΜ. 0%α(Η>}η 
Βΐηί ηηίη$ηχοη$ ικαπϊι,^ιιί Ιϋβήβ τ€0(βρΓζβ9ί»1 Η 
ρΓορτϋε ίαιη\ΐα$. Νατη ρη% ^βηβ τηίπίΒίραίτβτίηί^ 
ρναάηηι 8ίδί ΰοηηιη αοηηίΠίηί, βίιηΗΐίαηι ΙίϋβΓία- 
ί€9η ίη βάβ ςη(Β €$ί ίη €1ι ηβίο ^β»ί^. Ηαβ Μί ίοηΰο , 
Βρ6ταη8 [οτβ ηΐυβηίαίη αά (β ΰΐΐο ; ^ι$οΛ 8% ία^ά^ν8 
νβηβτο, υι ιη)Η8 ρηοηιοάο οροτίβαί ίη άαηιο Β€$ 
νβτΒατί, (ΐ\Λ3Β β8ί ΕοοΙβ8ία Ό^ί υΐνΰπΟβ^ οοίηηιηα 
€ΐ εΙύΜίτηβηΙηηι ν6ΐϋαΙί8. φαλιους, πίστας Ιν πασι* Διάχονοι ^στωσαν 
μιας γυναιχ^ς άν^ες, τέχνων καλώς προ'ίστά- 
μενοι^ χα\ των 1δ(ων οιχων. Οΐ γαρ χαλώς 
οιαχονήσαντες^ βαΟμον έαυτοΤς χαλον περιποιούνται, 
χα ι πολλην πα^ησίαν έν π(στει τ^ έν Χριστφ 
^Ιησου. Ταυτά σοι γράφω, έλπίζων έλΟεΤν προς 
σε τάχιον ' έαν 81 βρα^νω, 7να εΙ$^ς, πως 8εΤ 
έν οΤχφ Θεού &ναστρέφεσΟαι, ζτις έστΙν *Εχ- 
χλησια βεου ζώντος, στύλος χαΐ έδραίωμα τη< 
&ληθε(ας. 

ΓυναΤχας^ ού τάς οΙασ^ήποτε λέγει, άλλα τάς 8ια- 
χ^νοιις» ΎΙ γαρ έ&>ύλετο μεταξύ τφν έν τφ χλήρφ, 987 Μυ1ίθΓ68 άιεϋ ηοη ηηαβίίύθΐ, 86(1 ςιηβ πιί- 
ηίδίΓβηΙ. Νϋΐη ςηίίΐ 8ίΙ)ί νοΙΙοΙ, 8Ϊ ίηΙβΓ β» φΐ» εΐβτΐ των οΙων8ι{ποτε γυναιχων έπιμνησΟηναι ; « Μη δίαβ<{-^ βυηΐ, ΠΜΙΐΚΐοηβΙΑ&εβΓβΙ,άθ ςΐΐί1>ϋβνί8 ΠΐυΗβη1>α8 1^ 
λους. » *() εΤπεν άνω, Διλ<$γους. ε Νηφάλιους. » £ύ- < ΝοίΤ εβΙηπίηίοβΑβ. » ΟϋΟΐΙ &υρ6ηα8 ύίχΗ : ΒίΙΙη- απάτητον γάρ τύ των γυναιχων γένος. ΔεΤ ουν νήφειν 
χαΐ άγρυιτνεΤν. Οσψ γαρ (ύχείρωτοι ταΤς άπάταις 
είσΐ^ τοσούτφ νήψεως χρ^ζουσι. • Πίστας έν πβίσι. ι 
'£ν π{φτει χαΐ βίψ. « Μιας γυναικάς άνδρες. > *Ορ|ς 
πώς τα αύτεά χαΐ παρά βιθΕΧ<$νων απαιτεί, 3 παρά 
επισκόπων ^ Ταύτα δέ χαΐ περί διακονισσών δεΤ 
δΕχεβθαι. • Τέκνων καλώς προϊστάμενοι. » Παντα- 
χού τοΰτο τΊθησι, βουλ({μενος οΤκοθνν αυτούς φέ 
ρειν τ&ν ελεγχον. ε Οΐ γσρ καλώς διακόνησα ντες• » 
ΟΧ Ιν τοΤς κάτω πεΤραν εαυτών δεδωκιίτες χρη* 
στ^ν^ ταχέως εΙς προχοπην χαΐ πα^σίαν έλεύ- 
σονται τ^ν έπΙ του Χρίστου, ε Καΐ πολλήν πα^ 
^ησ(αν. 9 Τις δέ σχο(η πα^σ(αν έν τζ τοΟ Χρί- 
στου π{στει, εΐ μ^ 6 μετά της π{στεως καΐ δρ6ώς 
βιούς ^ € Ταυτά σοι γράφω. » Ινα μ^ τύ περί τού- 
των διατάσσεσΟαι,^ εΙς άΟυμ(αν έμβάλ^ τ^ν Τιμ({θεον 
το^Ι μηκέτι τ^ν Ποκύλον παραγενέσΟαι, ορα τ{ φησιν ' 
« Έάν δε βραδύνω, β *£πειδ^ Πνεύματι ^γετο, καΐ 
ν3κ ήπ{στατο που κελεύεται ύπύ του Πνεύματος 
άπελθεΤν, διά τούτο άει αμφιβάλλει, ε Ητις έστΙν 
*£χχλησ(α θεού ζώντος. > Οστις οΤκος, *£χχλησ(α 
έστι βεοϋ ζώντος ' ουχ ώς δ *Ιουδαϊκύς ναύς, άλλα 
στΟλ(^ς Ιστι καΐ έδραίωμα, τουτέστι, βεβα(ωσις της 
αληθείας. Ό γάρ ναδς, φησί, τών τύπων τί^ς αλη- 
θείας Τ^ν {δρα(ωμα. Καλώς δέ τύ, « Θβου ζώντος. » Μη 
γάρ, φησι, πρ<$σχΐ|)ς 8τι έξ ανθρώπων πληρούται * 
§ιί^ διαφέρει^ καΐ αύτψ άνάχβΐ'και, χαΐ αύτλν ενοι- 
χον Ιχει. (^065. < Υί^ίΙ&ηΐ68. » Ναη &είΐ6 άοεβρΗιΐΓ πιαίίβ- 
Γϋπι^βηυ8. ΟροΓίβΙ ογ^ο (ϋΚςβηΙβδββββ «ο νί^ΐΑΓβ. 
ΟηβηΙο βηίαι Οιοίΐΐυβ ()θοβρΙίοηϋ>η8 03ρίϋηΙυΓ, 
^«ηΐο π)&^οη β^βηΐ ▼ί^ίΐαηϋλ, « Ρίιΐβδ ίη (κηηίΗαδ. # 
Ιη β ^θ 6ΐ τϋΑ. « ϋηίϋδ ηχοηδ πι&ηϋ. • Υίάβδ ςυο 
ραείο β&ϋβπι & (ϋβεοηίβ 6χρβΙβΙ, ςυ€β α5 ορίδεο- 
ρίδ ? Ηββο αυίβηι οΙιαπι Αεείρί οροΓίθΙ 46 πιαϋ6ΡΐΙ>ιΐ8 
ηΐΜΒ πιίηίδίΓ&ηΙ. « Ουί ώβπδ Ι)βηβ ρ^»8^η^ » 
ύΐιίηιιβ Ιιοε ροηϋ, τοίβηβ 608 (ΙοπιββΙίε&ηι αβΤβιτβ 
ρΓθ1)&ϋοηβπ>. •Ν&ιη ςηί Ιιεηβ π)ίηίδ(πι?6ηη(.» Οηί 
ίη ΪΒίβηοΓίΐΗΐβ 8ΐιι1)οηυηΐ(Ιθ(ΐ6ΓίιιΙβχρ•τίπΐ6η(ιιπι, 
ίΑοίΙβ ηά ρΓΟΗίοΙίοηβηι τβηίβηΐ βΐ ΚΙιβΡίβΙθηι ηο» 
βδΐ ίη ΟΙιήδΙο. ^ Ει πιυΗ&ηι ϋΙ^οτίΑίοιη. » Οιιίδ μι- 
Ι6η) ρο886ΐ ΙιαΙιοτθ ΙώβΓίαΙβιη ίη ϋιΐβ ΟΙΐΓΪδΙί, ηϊβί 
^βηιη β<ΐ6 Γ6€ΐ2(ΐοβ νίΙ&? • Ηοθε ΙΙΙιι δοηΙ^. » Νβ 
ρΓορΙβτοα φκχΐ ΙΐίΒβ 8εη%6Γ6ΐ, δρβπι &Ι>{ίε6Γ6( 11- 
πΐθ11ιβιΐ9 (1θ ρΓορίηηυο Ρβ«Κ «(ΙτθιιΙιι, τίϋθ ςΐΗ(1 
α^Μ : • Οιιο<1 91 (ΑΓίΙίηδ νοοθΓΟ. » Οαοηί&ηι δρίτίΐυ 
(ΙηεοΙίΑίιΐΓ, ηβφΐΰ ηοτβηιΐ ςηο^ ]ιιΙ>ΡΓ6(υΓ & δρίπία 
ηΐ α1)ΐΓ«1, ίιίβο δβπιρβΓ ΙΐΜίαΙ. ι Οιι» θδΐ 6€ε{6«& 
06ΐ νίν60ΐίδ.# Ου» άοπ>ΐΗ, οβΙ ΕεεΙβδία 06ί γινβη* 
119 : ηοη δίευΐ ^υ<^8^εηπ1 ΙβηρΙυπι, 8β(Ι εοΙιιπιη& 
68( 6( 8ί&1)ίΙίΓη6η(υιη^ Ιιοε βδΐ, ΟΓΠίΒπίΦηΙιιπι ?6η(&- 
Ιίβ. Τβπιρίηηι βηίαι, ίηςηϋ, Ιγρίειιαι 6ηι( τβΓίΙβΙίδ 
8ΐ2ΐ)ί1ίπΐ6ηΙαπι, βΐ 1)6η€, &ί(, «06ίτίν€ηϋ8.• Ν6«|υ6 
βηίπι &<1νβΓΐ&8, ίη(|ηί(, ηιηχΙ 1ιοπιίιι}Ι)ΐιβ Γ6ρΐ68(υΓ : 
ηαηι ρβΓ Οουηι βχοβΙΠι, 6( ΙρδίβχδΙπιίΐηΓ, ίρδοωηυβ 
1ιη1)61 ίη&&Ι)ίΙ&ΙοΓβηι . 163 (ΚΟυΜΒΝΙΙ ΤΗI^^^£ ΕΡΙδβΟΡΙ 164 ΟΑΡϋΤ VII. 
Οβ άίνίηα χηοαΓηαΙιοηβ^ 

III, (6. Ει οίΐνα οοίίίΓουβηίαη^ ^ηαρηιιτη βείρίβ 
ίαΙ%$ τηί/8(βηηίη. θ€η$ ίηαηί[68ΐαίη$ β8ΐ %η νανηβ^ 
ίηΒΐίβΰαίηε €8ί ίηερίηΐη^ νί8υ868ΐαηρ€ΐι$^ρν(Β' 
(α€αίν8 €8ΐ (/βιιΙί6(/Λ, βά€8 ίΙΙί ΗαΜία β8ΐ χη πιηηάο, 
α88ηίηρΙη$ 68ί χη ρίοτία. 

^^ύ « 0•ΐΓ2ΐ οοηίΓονβΓδίαπ). » Νβιηο βηίιη άβ 
Ιιοο αιηΙ)ί|;ίΙ. Εΐ αια^ηυιη 68ΐ, 6( παγδΙβΓΐαΐΏ 68ΐ, β{ 
ρίβΐ&ΐίδ ιηγδίβηυιη 68ΐ 6(ΐ68 ηυ» ίη οοΙ)ί8 68ΐ, ηβο 
υΙΙ&ιη 1)&1)6ΐ ΙιβΒδΐΙαΙίοηβιη. Υίϋβδηθ ^Γ3ΐΙυ8? 
« 06υ8 ηπβηίίβδΙ&Ιαδ βδΐ ίη οβΓοβ, ■ 6ΐ ε»1. Οείηάβ 
(ΙίεΚ ΓηγβΙβπυιη. ΙΠβ βηίιτι ηυΐ ίη ΰ&Γηβ 1ιοπΗηί()ΐΐ8 
ιη&ηίΓββΙ&Ιυβ β8(, Ιιίεηοη&έΐιιπηαηί8θοαϋ8]α«^1υ5 ΚΕΦΑΛ. Ζ'. 

€ Περί θε(χς σαρχώσεως• » 

1 Κτλ, ομολογουμένως, μέγα έαττΐ τ6 της εύσε« 

βε{2ς μυττήριον. θ«^ς έφχνερώθη έν σχρχΐ, έδι- 

χαιώθη έν πνεύματι, ώφθη άγγέλοις, έχηρύχθη 

έν Ιθνενιν, έπιστεύθη έν χ({σΐλω, άνελήφ^ έν 

« ^Ομολογουμένως. » 0\) γάρ τις αμφιβάλλει ιτερι 
τούτο•^. Και μέγι έστι, χχι μυστήρκίν έστϊ, χί^ι ευ- 
9εβε(ας έστι μυστήριον ^ χχθ' ^μας τείστις, χαΐ ο5τε 
άμφΐ9βητ/|9ΐμον έχει τι. Ορφς άνχβχθμού; * ε θ»^ 
έφζνερώθη έν 9χρχ(. > Εΐτ9 λέγει τ6 μυστήριον. 
ΈχεΤνος' γάρ & έν σαρχΐ τοΤς άνΟρώποις φχνερωθείς, 
ουΐο; ου πχρά άνβρωπίνοις οφθοιλμοΤς δίχχιος έχρ{* ]|](1ίθ&(αδ βδΐ, 86(1 οευΐίδ δρίπΐϋδ , (^ϋί δΟΓϋΙΠηΙυΓ^θη, άλλα τοΤς του Πνεύματος όφθαλμοΤς τοΤς έρευ- βΐί&πι ρΓθΓυη()& Οβί ^7. ΟίοίΙ βυΐβπι : ^αδι^β^«ιυδ 
681, ρΓορΐ6Γ ο&Γηβπ). Οϋ&Ιϋηϋδ 6ηί[η 06υ$68ΐ, ηοη 
]υ8(ίΓιε3ΐιΐΓ, 86(1 ^υδι^Π^&1. Ηοο 6ΐ ρΓυρ1ΐ6(3 (1ί€βΙ)3( : 
• Ουί ρβοο&Ιυπι ηοπ ΓβείΙ, η6(]υ6 ιΐοΐυδίηνβηΐυδ βδΐ 
ίη 0Γ6 6]υ3 ^. • Οίνυδ Ογπΐΐιΐδ (1ΐ]θ(ΐ6εί(ηο ε&ρί(6 
8οΗοΙίθΓΗΐη αίΐ : ^%η ηιαηφ8ίαΙυ8 68ΐ ίη εανηβ^ 
ίη8ΐίβ€αΙχΐ3 €8ί χη 8ρν•αη : ηαΙΙο βηίηα ηηο(1ο ηοδίΓίδ 
ίη6Γπιίΐ3ΐί1)υ8 ΓυίΙ οΐιηοχίυδ. νίδΐΐδ 68ΐ αΐ) αη^β- 
1ΐ8. Β δί(]υί(ΐ6ηι ηοη ί^ηοηνβΓυηΙ |[6η6Γ&Ιίοη6ηι 
ίρδίϋδ 86€υη(1υω ε&Γηβηι. — « ^υ8I^ί^ε&*.υ8 68ΐ ίη 
βρίηΐυ. Β Ει ςυα ]ιΐδΙίΓκ&ΐίοη6 ]αδΙίβε&Ιοδ 68( ίδ 
€|υί 68ΐ ίρ8& ]υδΙί(1& 6ΐ Γ6(ΐ6σιρΙίο, 8οΙ ]αδΙίΙί«6 )υχΙ& 
Ηί)1αεΙιί&πι ^? (]υο(1 βί^ηίβεαΐ δίηοΐτίδδίπΐ3ηι αο 
ρυπδδίπι&η) ^υ8ιίι^^π1. Ουπιρίθπιβηΐυπι ?ί(ΐ6Πε6ΐ 
ΐ6§&Ιίυηι ]υ3ίίβε&Ιίοηαη), άβ ψιΆηΒ ^ο&ηη^ (ϋε6- νώσι χαΐ τα βάθη του θεού. Τ^ $έ, *£θιχαιώ6η, 
διά την σάρχα. Καθο γάρ έστι βεος, ο^ διχαιοΰται, 
αλλά 8ιχαιοΤ. ΤοΟτο χαΐ & ιτροφήτης Ελεγεν, > Ος 
άμαρτ{χν ουχ έποίηνεν, ο*!>δε ευρέθη $(>λος έν τφ 
στ($ματι αυτοΰ. » *0 έν άγ{οις Κύριλλος έν τφ δα>&- 
χάτω χεφχλαίφ των ι Σχολίων • φηνίν* ε Ος έφανερώθη 
έν ναρχι, έ$ιχαιώθη έν πνεύματι. » Κατ* σϋδένα γάρ 
τρ({πον ταΤς ήμετέραις άσθενε(αις ^λω. ε Ι2φθη 
άγγέλοις. ι Ου γάρ ήγν<$η9αν την χατά σάρχα αυ- 
τού γέννησιν. — € *Εδιχαιώθη έν πνεύματι, « [01- 
ΚΟΓΜ.] ΚζΙ ποίαν έδιχχιώθη διχαιοσύνην ή αύτοδι- 
χχιοσύνη χαΐ άπολύτρωνις, 6 της διχαιοσύνης Ηλιο< 
χζτά τ^ν Μαλαχίαν ; 8 δηλοΐί την άχρχιφνεστ&την 
XXI χαθαρωτάτην διχαιοσύνην, την έχπλήρωσιν δη- 
λον<ίτι των τομιχων διχ γιομάτων * περί ων τφ 'ίωάν• 1)2ΐΙ : « 8ίηβ ΐηθ(1θ, βίε βηίαΐ (ΙβεβΙ η08 εθηΐρΐ6Γβ^ νΐ[^ Ιλεγεν • € Α<ρες δρτι • ούτω γάρ πρέπον ήμΤν έστι οη]η6Π)^ϋ8ι^(^3η) 30. » Ουοηίαηι βηίπι άβ 1)&ρΙί8ηι&- 
Ιίδ ρΓ8Βε6ρ6Γ&1 Ιβχ, νβηίΐ 9(1 ΙοτάΆΏβίϋ υΐ Ιιαηο 
οοπ]ρ1βΓ6( : ηυ6Π)&(Ιπΐ0(ίυπι γί(ΐ6ΐίθ6ΐ είΓευπιοϊδίο - 
ηβπι 6( ο5ΐ3ΐίοηβ8 άβ ρηπιο^^βηΚίδ. Ουί(1 βυίβηι 8ί1)ί 
νυΐΐ ςυοά &ίΙ : α Ιη 8ρίΓίΙα? » δρίηία δβΓνίΙαΙίδ 
οοηδίηείυδ βΓΑΐ Ι^Γ&βΙ ρβΓ ρηηίβηΐβιη Ιει^βηι, ηοη 
βηίηι 1)&1)υί(8ρίη1υπι αϋορϋοπίδ, ηβπι Ιιίε ϋΐιπδΐία- 
ηίδ ά&Ιϋδ 68ΐ, (ΐυ6ηι&(]πιοάυπι άίείΐ Ρβυΐυδ : • Ου^β 

δυΓδυπί 68ΐ ^6Γυδ3I6Π1 ΙίΙ}6Γ& βδΐ, ψΙΒΆ 6δ( πιαΙβΓ 

οπιηίυπι ηοδ(ΓϋΠ) 3^. • Οίςίι ^ρ^ο : ΟαΑη(ΐυ3ΐη Ιβ- 
Κβίβδ εοπιρίβνίΐ ίηδΙίβε3ΐίοη68, αΙΙαπιβη ηοη δρίπία 
δβΓνίΙϋϋδ, (Ουοπιο(1ο βηίπι ί(1 ΓπεβΓβΙ ςυί &1ίθ8 
4υο(}υ6 ΙίΙ)6Γ0δ Γ6ά(1ιΙ ?) 86(1 δρίηΐο 8&ηοΙο, ({αί βδΐ πληρώσχι πάσαν διχαιοσύνην. > Έττειδη γάρ χαι περί 
βαπτισμάτων ένετείλατο ό ν({μος, ?^θεν έν 'ίορδάντ^ 
χαι τούτον πληρώσαι, ώστεερ άμέλει τήν περιτομήν^ 
χαι τάς 6πέρ των πρωτοτοχίων πρόσφορης• Τ( δε 
βούλετχι τ^, « *£ν πνεύματι ; • Πνεύματι δουλείας Τ^ν 
χατεσφιγμένος 6 Ίσραιί^λ, διά τοΰ χολάζοντος ν<{μου• 
Ου γάρ είχε το πνεύμα της υ1οθεσ(ας * τούτο γάρ Χρι- 
στιανοΤς δεδώρηται, χαθώς φησι χαι Παύλος * € *Η δέ 
άνω ^Ιερουσαλήμ ελευθέρα έστΙν, ^τις έστΙ μήτηρ 
πάντίύν ήμων. » Λέγει ουν, Εΐ χαΐ τάς νομιχάς έπλή- 
ρου διχαιοσύνας, άλλ' ού τφ της δουλείας πνεύματι 
(πώς γάρ, 6 χαΐ τους άλλους ελευθέρων *), άλλα τφ 
άγ{φ Πνεύματι τω της υΙοθεσιας, δπερ ^χβε χατά βρίηΐϋδ &(1ορΙίοηίδ, (ΐαοπ) αεεβρίΐ ]αχ(3 Ιΐυπί&ηίΐΑ- Π τ^ άνθρώπινον, ήμΤν τ^ δ^ιρον προξένων 6 γνήσιος Γ*ώς, 

Ιβπι, ηο1)ίδ άοηυπ) )ιο€ εοηείΐίαηδ Ι6|[ί1ίπΐϋ8 Ρίΐίυδ ** ' - - ' . , » - *•.. 

6ΐ 6]υδ(ΐ6Π) 5υΙ)8(3ηυ2Β ευιη 8ρίηΙιι, 6( ηοη 8ί5ί ίρβί . 

0υ6ΐη3(Ιπιο(1ϋπι νί(ΐ6ΐίθ6(6ΐ1&πίΐ ρΓβε&ΙιβΙυΓ,ηοδΙτ&δ 

ρΓ6ε68 Γ6(1(ΐ6ηδ βεεβρίδώίΐβδ : 6( (βπιρίυηι νοε&1)&( 

δυυηι οοΓρυβ 32^ ηυί Ιιοο &Κ6Ι)3( ιιΐ ηοδ ΙβπρΙα Οβί 

6£3ε6ΓβπιυΓ. ΕΚβηίπι ςυί ]ϋχΙ& ΕναηκβΙίυηι ιυδϋ χχΐ ομοούσιος τω Πνεύματι, χαΐ ουχ έαυτφ. ϋσπερ 
άμέλει χαι η5ξατο, τάς ήμων εύχάς εύπροσδέχτους 
ποιών, χαΐ νχον τ^ οΙχεΤον έχάλει σώμχ, ναούς ή}ΐ.ας 
βεου γενέσθαι προξένων, ΚαΙ γάρ χαΐ οΐ χατά τ6 Εύαγ- 
γέλιον δίχαιοι, £ντ**»ς πνευματιχοί, πολλφ των έν ν^μφ 
διχαιουμένων πάλαι Οτιερέχοντες. 8υη(, νβΓβ δρίπΐυαίβδ δυηΐ^ 220 Ιοη^β ίίδ ρΓβΒβπιίηβηΙίοΓβδ ηιιί οΐίπι ίη 1β§[β ^υ8ι^β^Αι)&ηιηΓ. ΑΙχο ηχοάο. « ΙυδΙίβεβΙηδ βδΐ ίη δρίήΐυ. » Ηοο 
681, δρίΓίΐυ&ΙίΙβΓ 6( ηοη ^υxιΑ Ιβ^βπι. 5ίςϋί(ΐ6ηι 
βϋ&πι ευπι Ιβ^Μβ, εοπ]ρΐ6ΐ)3ΐ ρΓβΒοβρΙα, ηοη ^υxι& 
Ιβκβπι 611 οοηιρΐ6ΐ)&1, 8β(1 δρίηΙυΑίίΙβΓ. ΑυΙ ηυί3 
ΙίεβΙ εΑΓη3ΐίΙ[)υ8 βΐ ^Γ3νί1)υ8 εοΓ(ΐ6 ηοη νίάβΙ)3ΐυΓ € Αλλως.» €*£διχαιώθη ένττνεύματι.» *Αντ1 τοΟ,πνευ- 
μχτι έδιχχιώθη, άλλ* ου νομιχώς. ΚαΙ γάρ χχΐ τάς 
νομιχάς πληρών έντολάς, ού νομιχώς αύτάς, αλλά πνευ- 
μχτιχώς έξεπλήρωσεν. Η 8τι εΐ χαΐ τοις σχρχιχοΤς χχ2 
βαρυκαρδίοις ουχ έδ($χει δεδιχχιώσθχι (Ιλεγον γάρ, ί7 Ι ΟοΓ. II, 10. «8 ΐ8β. Ι.ΙΙΙ, 9. » Μ&ίβεΐι. ιν, 2. » Μ&1(1ι. πι, 15. «* 6&1α(. ιν, 2β. ^ ;ο8η. π, 19. 465 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 166 « Φάγος και οΙνοπ<5της. »), άλλα τοΤς έν Π^/βύματι Α]η5ΐίΓΐΟ&Ιυ$ θ$56. 0ίθ6ΐ)&ηΙ βηίίη : ΥοΠΙΧ 68ΐ 6ΐ νίαί ββο6 στηριζομένοις 8ε8ιχα(ωτχι. ι Καΐ έΟεασάμεθα 
γαρ την ^αν οΕ^οΰ, ^ςαν ώς Μονογενούς, > χχΐ 
έςτ^ς• € Οφθη άγγέλοις. » ( Η μυστήριον ! Μεθ* ^μών 
εΤοον ο( άγγελοι τ^ Χριστον, πρ<{τερον ούγ όρων• 
'€<.) Ο^ ώς τοΤς ά>^ρώιςοις. Οΐίτω; 6 Κλήμης έν τψ 
έ^θ(^«ρ τών € Γποτνπώφεων. » • Έπιστεύθη έν χά- 
ϊμ•ι>. » Οντως μέγα τ^ μυατήριον. Παντιχου γχρ τη; 
οίχοίϋμένης έπιστεύθη. « Άνελήφθη έν οόξΐ{4. » Αιη- 
χ<>νουν γαρ αύτω άνχλαμβανομένψ οΐ άγγελοι έπι τών 
νεφελών. Δια τούτο φησίν, € Έν δίίξτ^, ι 8τι καΐ α\)τΙ 
το αναληφθηναι, Ινδοξιίν έστι. 

€ Τ^ $1 Πνεΰμα ^ητώς λέγει, βχι εν υατέροις χαι- 
53Τς ά'κοατήσοντχ{ τίνες ττ^ζ πίστεως, προσέχον- ροΐΑΐοΓ 35, • ακίαπιβη 1ιί$ ηυι δριηΐυ €οηθΓΐη3ΐί βΓ^ιηΙ 
]υ8ΐ]ίιε&1ιΐ5 β&Ι: « Νβηι νίάίιηυδ ^Ιοπβιη 6^υ8, 
^Ιοη&π) Ι&ηηυ&π) υηίβ6ηί(ί& Ρ&ΐΓβ34.• — ιΥίδυδβ&Ι 
&1) &ιΐ|^θ1ί8. Β (Ο ηι;8ΐ6Γίαπι Ι ΝοΙ)ί8ευιι\ τίάθηιηΐ 
8η|;6ΐΐ Ι]1)η8(υ[η, οιιιη ρηυ8 ηοη νίάίβββηΙ.) Νοη 
8ίουΙ &Ι) ΥιοπιίηίΙ)υ8. Ιΐα Ιι&1)6ΐ ΟΙβίίιβΠδ 86ρ(ίπιο /η- 
ίοπηοϋοπητη. « Ρί(ΐ68 ίΙΙί Ιι&1)ϋ& ββΐ ίη ιηυηϋο. » 
ΥβΓβ ιη3£;ηυιη πιγδίβήοιη. υΐ)ί(ΐυβ 6ηίηι (βΓΓβΓπηι 
ΟΓοάίΙϋΐη 6δΙ. • Α88υηιρ(υ8 68ΐ ίη (|;Ιοηα. » Ιρδί 
η&ιηςυβ βυιη &88υπΐ6Γ6ΐυΓ πιίηί8(Γ&1)ΐιιι( αη^βϋ ίη 
ηϋΚ)ίΒα8. ΡΓορΙυΓ Ηοο (ϋείΐ : « Ιη ςΙοΓία, » ηυίαβί 
ίρβυιη Αδδυπιί, £;Ιοπο8υπι βδΐ. 

IV, 1-5. Αρίη'ίι/ί οιι/ί^η αρβτΐε άίαί, ςυοά ίη 
ροείβΗωΊΐηί:^ ίβίηρονίύνβ άίίοβάβηΐ ^η^άαηι α βάβ^ 

τες πνεύμααι πλάνοις, και δι8ασχαλίαις δαιμο- ^αΙί£ηά€ηΐβί$ρίΗΐίύη$ίΤηρο$ΙθηΙίίΐ$α€άθ€ΐηηί$ά(Β'' 
νίων. έν ύποχρίαει ψευ^λ($γων, χεχαυτηρια- 
7;χένων την Ι&αν αυνείδητιν, χωλυοντων γαμεΤν, 
άπέ'/εαΟαι βρωμάτων, α 6 Θεός Ιχστισεν εΙς μετά- 
ληψιν μετά ευχαριστίας τοΤς πιστοΤς, χαι έπ- 
εγνωΛ^σι την αλήθεια ν • δτι παν χτίσμα θεοΰ 
καλόν, καΐ σ^εν απ(ί5λητον, μετά ευχαριστίας τηοη ίονηηί , πι βίιηιιΙαΗοηβ [α 1$α Ιοίΐίίβηϋητη , εαχιΐβ- 
πΌ ηοΐαίαίη Ηαύβηΐιηηι €(ήΐ$€ίβηΙίαηι,ρΓθΗίύ€ηΗαιη 
οοηΙταΗβτβ ηιαίηιηοηίηϊη, <ύ)8Ηηβτβ α οΛΐ^ ^ηο9 
Β^8 ('ΐεανχΐ αά ρανίίαραηάηιη ιηιη (}ναΗαιαηι 
αοΗοηδ βάβΙίΙΐΜ, νΐ 0$ ^ί^^ οορηονβηιηίΌΰηΙαίβτη^ 
φΛοά φΑίά^ϋίά ΟΓβανΗ ΟβπΒ ΰοπητη «ι7, βί ηίΗίΙ ν€- 

λχμβάν({μενον. Αγιάζεται γάρ διά λόγου θεού καΙ έντεύ- βΰΙΒηάηΤΠ^ 81 Ονηΐ ρΓαϋαΐΊΑίη ΟΰΗοηβ ΒΗΜαΐΗΓ : 

$αη€ΐίβ€η(ην βηίηι ρβτ νβνύηηι ΟΗ €ΐ οταϋοηεηι. 

α 8ρίη1118 3ρ6Γΐ6 (ϋοίΐ. • 'Ρητώς βηίπΐ ί(ΐ6Π1 δί^ηί- 

ΓιοαΙ ςυδά ραΐατη^ τηαηίίβ^ίβ. Νβ αυΐβπ) βάιηίΓβηδ, 
ίη^υίΐ, δ1 ηυηε ηυίιίαη) &&(ΐ6(1ίδ06(!6η(βδ ^υ(1&^δΠ1υπ) 
δβηυαηΙϋΓ. ΕγιΙ βηίπι Ιβιηρυδ, ηυαηάο βΐίαπι π)α[;ί8 
άίδρβΓδα βΓΪΙ 6<]6δ, ίη ςυο βΐί&πι ρβ]οΓ& Γ&οίβηΙ : 
ηοη ίη ε11)0Γυπι ϋυηΙαχΜ ο1)86Γν&Ιίοηί1)υδ, δβά βΐ ςεως. > 

« Τό δε Πνεύμα ρητώς λέγει. • Τουτέστι, σαφώς 
φζνερώς. Μη θαυμάσΐ[^ς δε, φησιν, εΐ νυν άπό της 
7Γ•'στεως άποστάντες τινίς, *1ουδα1ζουσιν. Εσται γάρ 
φησι, καιρός δτε και μάλλον η τζίαζκς τ^λα^^νθ/^σε- 
τχι^ έν φ και χείρονα ποιησουσιν, ου μέχρι βρωμά- 
τών παρατηρούμενοι, αλλά καΐ γάμων, και τών λοι- πών. « Προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις. » Έάν γάρ ^ 0θη]ακίθΓυπΐ &0 ΟβΒίβΓ&ΓαπΙ ΓβΓΟΠΙ. ε ΑΐΙβηάβηΙβδ της πίστεως αποσττί τις, πάντα λοιπόν Ιχεται τά 
χαλεπά. Αοιπόν γάρ ανάγκη πνεύμασι ν ακάθαρτοι ς 
καΐ δαίμοσι προσέχειν, πλανώσιν άπό της όρθότη- 
τος τόν α^^ρωπον. • ΚαΙ διδασκαλίαις δα'.;λον'!ων. ι 
Δια τούτων πασαν αΤρεσιν έδήλωσε, μάλιστα δΐ 
Μανιχαίους, Έγκρατιστάς, Μαρκιωνιστάς. » *£ν 
ΰποχρίσει • τουτέστιν, έπιτηδεύει. Δείκνυσιν δΐ 
δ:*, εΐδάεες δτι ψευδής αυτών ή έπιτήδευσις τών 
δογμάυων, άπιτηδεύουσι τό ψευδολογεΤν. Ψευδολόγων 
δε φησι, τών κεκαυτηριασμένων την συνείδησιν άπό 
πονηρού βίου * τουτέστι, πονηρού βίου είσί. Κα^ 
έπειο^ συνοίδασιν έαυτοΤς άκαΟαρσίαν πολλην, διά 
τοΰτο τό συνειδός α^τών άνεζαλείπτους έχει τους δρίήΐίΐϊυδ ίπιροδ(θΓϋ)αδ. » Ν&πι δί ηυίδ δβπιβΙ & 0(ΐ6 
άίδεβά&Ι, οπιηί3 ϋβίηεβρδ δβςυβΙυΓ ρ6ΓίευΙοδ&. 
Νβεβδδβ 68ΐ βηίπι (Ιβίηεβρδ υ( ίπιρυΓίδ δρίΓίΙίΙ)υδ 
αηίηιυπι ΑΐΙβηάβΙ, &ε (ΐ8ΒΠ)οηί1)υδ Ιιοπιίηβπι & Γβείο 
δ6(1υε6η(ίΙ)η8. « Αε άοείηηίβ ({(ΒΠίοηίοΓυπι.» 250 
Οπιηβπι Ιΐ86Γ68ίπι ρ6Γ Ιΐ8βε δΙ||;ηίίιεαν11, πι&χίηΐ6 αυ- 
Ι6πι Μ&ηίε1)8βθΓϋΠ), ΕηεΓ&ΙίδΙβΓυπι (ίιΐ βδΐ, ΟοηΙί- 
ηβηΐίυπυ βΐ ΜατείοηίβΙ&Γυπ). • Ιη δίπΐϋΐβϋοηβ : » 
ΙιοεβδΙ, (Ι&ΙαορβΓΑ. βδΚβηϋίΙ&υΙβηιςιιοά ευπι δοίαηΐ 
ίαΐδΐιπι 68δ6 εοιηπΐ6ηΙαηι δυοηιπι (1θ(;πι&Ιυπι, &ίΓ6ε- 
Ι&ηΙ ί&ΐδα Ιοςαί. ΡαΙβα ΙοςηβηΙίυπι νβΓΟ, ίηηυίΐ, 
ε&ηΐ6Γίο ηοΙαίΑπι Η&Ι)6η(ίυπ) εοηδείβηΐί&πι, α πιαίΑ 
νίΐ3, Ιιοε 6δ«, ρΓ&ν» νίΙβΒ δυη( : βΐ ςυία δίΙ)ί εοηβείί καυτηρας τοΰ ^παροΰ βίου. Οτος γάρ ο\ τοι- οβυηΐ (Ιβ ηΐυ1ΐ3 ίπ)Πΐυη(1ίΙί3, ί(ΐ60 εοη$εΐ6ηΙί& ίρ80- οΰτοι δέει τών άντιδόσεων, διαστρέφουσι τά άληθη 
δ({γ|ΐιατα, πάντα πείθοντες αυτούς εΤναι 1^ μόνο^ 
βεόν κριτή ν δίκαιον, άνάστασιν, άιιόληψ'.ν καλών 
καΐ κακών, α Κωλυόντων γαμεΤν. » Τί οδν ; οΊ 
Χριστιανοί ου κωλύουσι γαμε'Τν ^ Μη γένοιτο. 
« Τίμιος γάρ 6 γάμος καΐ ή κοίτη αμίαντος. • 
Άλλα τσΙ>ς μη βουλομένους γαμεΤν, ϊτά παρ- 
θεν{αν προτρέπουσιν. ΟΙ δΐ κωλύοντες γαμεΤν, 
ώς έξ ακαθάρτου κωλύουσι ν. » *Απέχεσ6αι βρωμά- 
των» • Ουκ 2στι σφάλμα καλλιγραφικόν τό, ι Άπ- 
έχεσθαι βρωμάτων, • ως ένίοις ίδοξεν, ούδΐ παρ- 
όραμα άποστολικόν, άλλα καΐ δρθώς εΙς τήν Ατθίδα Γυηι ίη(1βΐ65ίΐ6δΙι&1)6( δθΓ(ΐυ8Β νίΙδΒ ίηυδΙυΓ&δ. ΥβΓβ 
βηίπι ηαίΐαΐβδδυηΐ, ηιβίυ ΓβΐΓίΙ>υΙίοη6ηι ρβΓνβΓίυηΙ 
νβΓΑ (1ο§π)&(&, (}υί(1νίδ δί1)1 ρβΓδυαϋβηΙβδ ροϋυβ 
ηη&π) δοΐιιπι όβυηι ^υ8ιΑΠ) 6δ86]υ<1ίεβιη, ΓβδΟΓΓβε- 
Ιίοηβπι, αε Γ6ΐπΙ)υ(ίοη6πι 1)οηοΓυπι βΐ πΐΑΐοΓυπι• 
« ΡΓθΙιίΙ>6ηΙϊυπι εοηΐΓ&ΙιβΓθ πι&Ιηπιοηίυπι. » Οαίά 
6Γ|;ο?&ηηοη 6ΐ ΟΗπδΙί&ηί ρΓοΙιίίβηΙ οοηΐΓ&ΗβΓβ 
πΐΑΐΓίηιοηίυπ) ? Νβηυα^υαπι. • Ηοηοη^ϋβ 6δ( βηίπι 
οοη]υ{ίυπι βΐ ευ1)ίΐ6 ίιηροΙΙυ(υπ) 35 ; > 86(1 βοδ ηυί 
οοηΐΓ&ΙιβΓβ ηοΐϋηΐ ΙιοΓί&ηΙϋΓ &ά νίΓ^ίηίΐιιΙβπι : ηαί 
αυίβηι εοηΐΓ&ΙιβΓβ ρΓο1ιίΙ)6ηΙ^ Ι&ηηυαπι α γθ ίπιρυΓβ 
αΓεβηΙ. « ΑΙ)δΙίη6Γ6 & εί5ί8. § Νοη 68( 6Πόγ 8ιι( 33 Μ&αίι. ΧΙ, 19. 3« ;ο&η. 1, 14. ^ ΗβΙ)Γ. χιιι, 4. 167 (ΚεΠΜΒΝΙΓ ΤΙΙΗΧ ^Κ ΕΙ^βΟΟΡΙ 108 Ιαρβαβ α νβηυΐΙ&(θ ΒΟΓΙΒΟΟΜ (|11θά αΙΙ : ΑΙΐβϋηβΓφΑουνήθειαν $ιαιιεφρχ<ΐ|*ένον. αοιηρ τ&, • Έχώλυσεν η^Ιί|[βηϋ& : ββΑ Γβ€ΐ€ Λά Αΐϋοιιιη βΙίΑΐη υΜίηι 
6ζρΓβ«βθδ 6βΙ 86Γίηο. Οιιβιη&ϋπιθ(1απι οιιιη (Ηοί• 

ΙαΓ : *Εχώλ^>αΕν αύτ6ν μη ποιιΤν τ« άτοπα, 1<1 6βΙ| 

ρΓοΙιίΙ)υιΙ ουιη η» ρβΓρβΙτβΓβΙ &1)δυΓά3, ηοη 8ί{θί- 
&€«ΙυΓ ηυοά ικΐ &Ι)$ΐΗΓ(1ΐΐΑί6ηίΐ βϋΐη βχ^οΓίαΙυβ 6«1, 

βΐ ΟΙΙΐη (ΙίοίΙΐΙΓ : Φπέτρβπΐν αύτον μη προνχρούειν 

φ(λοις^ 1(1 651, (ΙβΙθΓΓαϋ 6υιη ηθ ΓβδίβΙβΓβΙ αιηίοίβγ 
ηοη ίηηαίΙιΐΓ ({οοΑ ΙιοΓίαΙυβ δίΐ αά ΓβδίβΙβικΙιίΕη 
Αΐηίοίβ, $6(1 οοη&πιτίιια) ρο(ίυ$. ΚοΓδυσι ευαι ιΐίοί- 

ΙαΓ : *Εχώλΐ4» μη κλέπτβιν, 1(1 βδΐ, ρΓΟίΐίΐΗΐίΐ ηΟΟ 

ΓϋΓ&Γί, ηοη $ϊ[$ηίΓιοβ(αΓςαοό&(]ΙιοΓΐαΙα8 5ίΙ &(1 Γατ- 

Ιυπί. ΡΓ»(βΓβ& Ουσΐ (ΙίοΐΙυΓ : ^Εκώλυ^εν απεχναθαι 

ά^ητοποιίοις, ίά β8(» ρΓοΙ)ί1)ΐιίΙ & ηβΓαη'Ιίδ &1)5ϋ- φδνλν μή ποιεΐν «να αίτοιεα, • ο& λέ^ι ο>< 6ΐ< άτο-> 
Ίΐίαν α6τ^ «ροΰτρβ'κεν * χαΐ τ6, « *Αι•^ρ•πβ^ αύτ^ν 
μ^ προ9χρούειν φ^οις, ουχΙ ψ£λοκ ιφοσχροόβιν, 
^α τουναντίον. ΚαΙ πάλιν, « *Εχώλυνε μί| χλε-- 
ητειν, 1 ονχβτι έινετρεπετηνΗλοπήν. ΚαΙ, < ^Εκώλυοεν 
&πεχεσ6χι ά^ρητοποίας, » άντΙ τοδ, 'Λπηγβν άπλ της 
τοιαύτης πράξεακ. θ!&τως χχΐ • Έχώλυον ίπέχε- 
οθαι βρωμάτων, » &ντι τοΟ, Έχώλυον &πο της βρώ- 
οεως. Πολλή 5έ χαΐ ιταρα τοΤς Ιξω ^ χρηοης, € Είς 
μετάληψιν μετά ευχαριστίας. > Ορα πώς έξέβαλε 
την τρυφην τψ 6ν($ματι της μεταλήψεις. *Η γαερ 
μετάληψις, την μεμετρημένην λήψιν δηλοΐ. ΚαΙ αυ- 
τήν δέ την ρυφήν, ουχ ώς άχάθαρτον έξέβαλλεν, 
&λλ' ώς χωλύο(ΐ9«ν δια της άμετρίας χαΐ της οίον ΠβΓΘ, ΙΐΟΰ 68( &Ι)6^(, & Ι&ΐί αεϋοηβ. Ιΐα •ϋ»ΠΙ, έχώ- ^ δια^^ζεως την ψυχήν. ΤοΤς πιντοΤς, «ρη(τΐν, εΙς 

λυον ά^πέχεβθαι βρωμάτων, ί(Ι 68ΐ, ρΓθΙΐί1)6ΐ)2ΙΒΐ εύχάριντον μετάληψιν Ιχτισεν Η θεός τα βρώματα. 

ΐ1>8ΐίΔ6Γ6 3 ΰϋ>ί8, ΙΐΟΟ 6δ( ρΓθ1ΐί1)6ΐ}3ηΙ 8 εΰ)ί§. ΤοΤς γαρ άπίστοις ουχ ετι. Ν<$μοις γαρ Ιδίοις έαυ- 

Αρα(1 6Χΐ6Γη08 <}υοςυ6 δβΓίρΙΟΓβδ Πΐυΐίαπί 68ΐ 1μ>- τους άπείργουνιν αυτών. • Κ«1 νικγνωχ<^ι τήν 

ηίΒΙ ΐΐδϋδ. < Α(1 ρ8Γϋ€ίρ&η(}υη) €υηΐ ^δΐΰ^τυπ) &<« άλήβειαν. > Αρα τα Ίουδαϊχα. τύπος )1ν * νΰν γαρ 

ΐίθηβ« § Υίάθ ςΐΙΟίηοάο (Ιβΐίεί&δ »1)]6€6η( ηοηΐίηφ ή αλήθεια. Έχώλύθησαν δι τών πολλών νχεΤνοι, ούχ 

ραΓΐΜ;ίρΗΐίοηί&? Ρ&Γΐίοίρ&ΐίο βηίΐη Π16(ϋθΟΡ6ηΐ αο- ώς ακαθάρτων, ^' ινα αοΰ τροφών έπι«χεΟώσιν. €6ρϋθΒ6ΐη δί^ηίδοβΙ. Ιρβββ ΐΑπιβη άβΙίεΐΑβ ηοη υΙ 
ΓΙΗΙ1 ϊιηιηυηάΑηι Αΐ)]6ΰϋ, 86(1 (ΐαο(1 &ηίιηο ίπιρβάί-* 
ΗΐοηΙο 8ίηΙ ρ6Γ ϊιηιηοάβΓ&ηϋΑΐη €ΐ νβίοϋ ΑίηιρΙίο- 
ηβαι. Ρί(Ιβϋ1)ο$, ίη(|ΐ]1ΐ, Οβιιβ 6ί1)08 €Γ6&νίΙ μΙ ρβτ- 
Ιίοίραιιιΐιιιη ^&1ί&8 8£6η€ΐσ. Ιη&(1•1ί1)η& βηίιη ηοη 
ίΙ& : ηϋΒ 1ιί ρΓορΓϋδ1βκί1)υ&δ6ίρδθδ αΙ> είβ&ΓοβηΙ. 
93 1 «Ει πβ ηαί ΰϋ|;ηον6ΓυηΙ τβηΙ&Ιβια. • 1ιι*< 
Αύ(Ά ΛΒΜ θΓ&ηΙ ββυνα : ηυηο θηΐΒΐ 681 νθΓΪΙ&β* *ΑλήΟειαν δε φηΜ, τ^ν εΙς Χριστών πίντιν» € Πάν 
γάρ χτίσμα θεοΰ χαλ<$ν. » Περί τών εδωδίμων λέ« 
γει. Προχατχ^άλλει δε ^δη την «*^ρ6ΐτιν τών τ^ν 
άγεννητον νίλην ε1ααγ<{ντων, χα ι ίχείνης τα βρώμα- 
τα λεγ<(ντων. • ΚαΙ ουδ^ν άπιίβλητον. § Ούχοΰν χαΐ 
τ^ εΙδωλ<{§υτον ούχ Ιστιν ^πτ(ί6λητο¥ μιταΐ ευχής 
λαμβαν<$μεν•ν, έαν άγνοής συ, έπε ι 6πειίθυνος γίν^ 
τφ νι^μψ τφ άπαγορεύοντι μι} χοιν«ιν<Τν εΙδώλων ΗαΙίΑ «Ιΐβΐη ί11ΐ8 ρνοΙΐί1}ίΐ3 βαΐΐΐ, ηοηςίΜκΙίΐηρυΝίστραπέζαις. Εχτής του νόμ«^ ο3ν πβρβίβάσεως χοι- ΘΙ86Β(, 86(1 ϋ(&(ΐ6ΐΐ6ϋβ«(Μηρ6806ΓβΒΐαΓ. ΥβηίΑίΜΙΙ 

νβΓο ϋήΐ Γΐ(1«πι ςυ» ίο ΟΙιήδΙοηι 68ΐ. « Οοοιΐ 
οιηηίβ 6Γ6«Ιαπι 06ί 1>οο& δίΙ. > Οβ βδοηίβηΐίδ Κχρ»- 
ΙυΓ. ΈΛ ]&ηι ίΙΙοηιιη ηυοςα6 δβοίαιη (ΙίΓυίΙ, φΐί ιην 
Ιβτΐ&πι ιη^βηίίαπι οβδβΓώβιηί, λο 6ϊΙ)08 ίΙΙίυβ «88• 
(1κΐ6ΐ><ιη^ € £ΐ ηίβίΐ Γ6]ίεί6η(Ιυηίΐ. » Ιΐ8(ΐυ6 η^ςαο 
κίοΐοΐΐιγίυιη Γβ]ί6ΐ6η(1ιιιιι βδΐ, π]θ(]ο ευηι οταΐΐοηβ 
δοπίΑίιιτ, 81 ί^ηοΓβδ : (ΐαοηΜπι 6χ 16$^6 Γ6υ8 οίΒοβ- 
Γί8 ηυ» ρΓΦβίρϋ η« ίιηιΐΗΐΒ(]ιΐ8 νβίΙιίΑΓίδ ηΐθη8ί8 
ίόοΙοΓαηι : βι ΐΓ&η8(<Γ6βδίοηθ ογ^ο Ι6κί8 ίαιιηυηιΐιιβ 
Γ6(](1ί(υΓ : ςιΐ6ηι&<1πιυ(1υηι βϋαιη ηηοά οιηηίαο ρα- 
ηιαι 681, οΐ δίηβ |;ΓΑ(ί3ηιιη 3€(ιοηβ δυιηαΙυΓ, ίη- 
πηιΐΗΐυπι Γ6ΜΐηΓ ρΓορΐ6Γ νοΙηηΟηαπι Ιυ&η ίη(ρη- νσ>ϋ«ι ' δσπερ ο3ν χο(1 τ^ χαθαρ^ν παντελώς εύχα-> 
ριστίας λαμβίν<{μεν•ν δίχα^ χοινουται, διλ την Αχα- 
ριστιών σου προαίρεσιν. • Αγιάζεται γ^ρ δια λ(ΐγου 
βεου ΧΑΐ έντεύξεως. » £1 αγιάζεται, ο6χοον δτι &χά- 
θαρτ^ν έστι ; Μη γένοιτο 1 πάντ» ^^ χα^ρά * άλλα 
δύο τίθησιν ένναυθα χε<ράλαια πρλς έχείνους τους 
αχ^θαρτά τίνα τών βρωμάτων λένοντας. Οτι πρώ- 
τον μέν, πάν χτίσμα Θεοΰ χαλλν, χαΐ οδδΐν άχά- 
θαρτον. Εΐ δέ τις δφη χατα συγχώρησεν εΤναί τι 
άχάΟαρ^ν, Κνι χαΐ οδτως φάρμαχοΜ^, «ρησίν. *Αγιάζ^ται 
γάρ δια λ<$γα> βεοΰ, τουτέστι, δι* ευχής. Πρωθύστερον 
δε χεΐται * Δια γ^ λσγου χαΐ έντεύζειος της προς Θε^ν 
γινομένης, ϋΙιι4ίιι«πι. • §8ΐιοΙίβε8ΐιΐΓ βηίπι ρβτ 86ΤΠ)οη6ΐη 06ΐ βί οηϋοηβιη. » 8ί δαηεΙίβεβΙιΐΓ, βΐ ίρΙνΓ ϋΐιιά 
^ηΐΑ ίιηηίΐυΐΗίοίη 6Γ2(? Ν6<ιυ3ςυ&ηι! ηβιη οπιηί& πιιιη(}< βοϋΐ : $%ά άυο ροηϋ Ιιίε ο&ρί(& βάνβηηβ 
•08 ςυί εί1)08 2ΐκ[υο8 ίπιιηιιηόοβ 6886 (Ιίε6ΐΐ3ηΙ : ρήπιιιπ) ({ηίιΐβιη ηαοΑ οπιη» ετβΑΐηηι Οβί Ι>οη& βΙι, 
ηί1ιίΙ<|υ6 ίπιηΜΙΒάυιιι 68ΐ : ηυοά βί (}!ΐί8 οΙίαπι 8(1πιίΙΙβη(1ο (ΙοηβΙ Αΐί(}αίά 6880 ίιηιιι«η(1ιιιη, «εεοόίΙ 
Ιιοε οϋαπι ϊύ^άο ρΙι&Γπι&ευπίΐ, ίπ<|ΐ]ίΙ : βοηεΙίβε&ΙιΐΓ οοίαι ροΓ ββΓπιοηβπι Οβί, ^ε β8ΐ, ρεΓ οηϋοηειη. 
ΡοηίΙϋΓ 3(]1βπι οΓίΙίηθ ρτ»ρο8(6ΐΌ : η»πι Μΐΐ6ΐ1ΐ|;ίΙυΓ δίϋ : Ρογ δβτπκηιοω 6ΐ ΟΓοιίοηειιι ςίΜθ δίΐ &ά 
Βοοιη. 

IV, 6,7. Α^Αώβί ϋΟ»ΐηΐοη«80^ΓΙΚ/*Γα^Γ.8,6θ»ν5θ « Ταυτα &ποτιθέμ£νος τ•Τ< άδελφοίς. χαλ^ς 
6Τί$ τηίηΐΛίβΤ Ι0$Η ΟΗγΪβΗ^ βηηίηίνβ ^ηηοηί^ν» ϊσ^ διάχονβς Ίησοΰ Χρίστου, 2ντρεφ<ίμενος τοΤς ΟαΐβτΗΜ Μίΐ€ί €ΐ ρτσρΗαηαε [αύηίαβ τβίίΰΰ. 

ιΟοΗίδ.» 0»ί1)υ8? Ουβ» (16ΠI^816ηο δυηΐ «(({οοβ 
(ΐ6ΐΐ8βΓ68ίΙ)υ8,ςυ8Β(ΐυ6(ΐ6είΙ)ί8Γ6ΐ('χαΗ.Αηίπι&(1ν6Γ(6 
&υ(6πι ςυο(1 ηοη άιχβήί : 8ί ]ιΐδ86Γίδ, 86(1 : 8ί λ<$γο«ς της πίστεως χαΐ τής χολής διδασχοιλίας, ξ πα* 
ρηχολούθηχας. Τους δέ βεβι^λους χα^ γροΜ&δει^ μύθους 
παραιτοϋ. • 

• ΤαοΦΧ. » Ποία ;. Τα περ< του. μυστηρίου) τέ περί 
τών αΙρέσεων, τα περί τών βρωμιάτων, άπερ -χατ- 
έλεξεν. Ορα δέ, ούχ εΤπε, Κελεύαιν, άλλ', ε *ΤποτιΟέ- 169 (30ΜίΙίΝ,ϊ. ΙΝ 1ΙΡ«5Τ, Ι Λ» ΤΛίρΤΗ. <?9 η ίρχοντιχ^ν εΐνβι δεΤ τ^ν Ιπίσκοικον. € Καλ^ς Ιηι 
διάκονος. » Διαχονετ γ^ τψ Χριστψ διδά^χων, α 
δι^άαχβσθαι 6 Χριστές βούλεται. « *Εντρεφ<!μενος; 
γη«1, τοΤς λ(>γοις της πίστεως, β Ωσπερ γίρ τροφής, 
φεσίν, ο•^χ άιρίστασαι, οδτως μηδέ τών λ<$γων τού- 
των. Η 8τι τρεφήιενος έν οώτοΤς την πνευματιχ'ί^ν 
τροφτξν. • 0^ γαρ έπ' 8ρτψ μ($νφ ζήσεται άνθρω- 
πος. » Ού γλρ μ<$νον σε &τ τοΤς άδελφοΤς ταΰτ« 
υι»)τ^9θαι, &λλα χαΐ σβη>τ^ν τρέφειν. « Καΐ της χα- 
λης διδασχα^ίας. • Ενι γ^ χοΛ χβΜ^ διδασκαλία ή 
τύν αιρετιχών. « ^ παρηχολον^θηχας. • Τουτέστι, 
ης έγένου τρ<^ιμος. ι Τους δΙ βέβηλους χαΐ γραώ- 
δεις μύθους. > Τάς ΊουδαΤχας λέγει παρατηρήσεις, 
Α^τεαι γαρ, έν μίν τψ οίχείφ χαιρφ χρήοιμοι ?ίσαν, 
νϋν ^ γ^κ^ις χαΐ σ<σηπυΤ(ίΐ. Η χαΐ ιεερί *£λληνι- 
χάν χαΐ αιρετικών «ρλυαριών ταΰτα λέγει. Ο ντοκ 
γζρ βέβηλοι χαΐ άν^ιαι, χαΐ γραΐδ^ων λεληρηχ($- 
ταίη ^,ματα. Ο Ζευς, φ^'^ι συνεγένετο τ^ Ηρ^. 
Κιι & Αρης έμοίχευσε. ΚαΙ 6 Ηφαιστος έ^^ίφη 
ο^ν<$θεν. 

ΚΕΦΑΛ. Η.' 
• Περί αγώνος εύσεβείας έπ' έλπίδι. • 
• Γύμναζε δΐ σεαυτ^ν προς εύσέβειαν * ^ γαρ 
νωματιχη γυμνασία, πρ^ς ολίγον Ιστίν «{κρελι- 
μος ' ^ δε ευσέβεια προς πάντα (ιΚρέλιμ($ς έστιν, 
επαγγελίας αχούσα ζωής της νυν χαΐ της μελ- 
λούσης. Πιστές 6 λ($γος, χαΐ πάσης αποδοχής άξιος. 
Εις τούτο γαρ χαΐ χοπιώμεν χαΐ όνειδιζόμεθα, δτι 
ηλπίχαμεν ίιά βεφ ζώντι, δς έστι Σωτήρ πάντων 
ανθρώπων^ μάλιστα πιστών. • 

1 Γύμναζε δΐ, λ &ντΙ του. Ιθι|^. Πρ^ς εύσέβειαν, » 
Ευσέβεια έστΙν, ή μετά πίστεως ορθής επιμέλεια 
τοΟ βίου. € ^ γαρ σωματιχη γυμνασία. ^ *Η τα σώ- 
ματα, φησίν, υγιαίνει ν ποιοΐ3σα, *Η δέ σύγχρισις 
αίΓΟ του έλάττονος. « Ιΐρ^ς 6λίγον, φησίν, ΙστΙν ^Ι)|9Τ)θΙ ωφέλιμος^ » οίον άχρι του σώματος, ^ ^χρι του παρ- 
(Ιντος βίου. « 'Επαγγελίας Ιχουσα ζωής. » Όρ^ την 
ώφέλειαν ; Οτι χαΐ έν τφ νυν χρ(ΐ έν τψ μέλλοντι 
^{φ 1^ ευσέβεια ζοΜ>ποιεΤ την πχεμματιχ^ν ζωήν. 

• Οιτώς & λ<^ρς. > Πιστές χαΐ άπί5δεχτος ό τοιοίίτος ^ ^^ ,. ^,^_- 

λ(ίγος. ΠοΤος ; "Οστις χαΐ ενταύθα χαΐ έχεΤ ζωοποιεΤ. ΥΪΙαπ) Ιπ()ΐΐίΙ. Υί(ΐ63αΐ6ΙΙΐςιΐ0(1 6ΐθΓ6φΙ)Π^αΐίρ8μΐα 
Οραδέ βτι χάΐ πιστών αύτον ιΤ πεν, οίονιΐ άληθη, ούίχβηΐ, ηβπιρβ ηυοά ν6Γυ8 δίΐ : θΐ Οΐηηί1)υ8 ΟΙΏγ 

χη πασιν &πάδεχτον * Ινι γαρ χαΐ άληθχί μίν είναι, ρΐβοίβηάυΐη. 6οηΙίη|[ίΙ βηίΐη νβηΐΙΠ ααί(ΐ6ΐη 6336, 8ΐι])ΐηί8βίοη6ΐη 08(6ηά6Γ6, αααο ρηηοίι^&ΐυ^ απ<^- 
ηΐ2ΐ(6ΐη. « £00118 βΓΪβ ιηίηί8ΐ6Γ. « 0{)Γί8(ο όοΐοιι 
ιηίηίβίΓ&Ι ςιιι 63 άοοβΐ ςιΐ2Β ΟΙιτίβΙυβ ?ιι11 <ΐ9^6|Γί . 
• ΕηαΐΓΪΐυδ 86Γΐηοχιί1)ϋ8 βάβΐ. » Ρμ^ιο»(]χοο4ιαη, 
ίοςυίΐ, α ηυΐηιηβηΐο ιιοηι1ί866(ϋ3, ίΐα^βςυο α)) 108 
86ηηοηϋ)ΐΐ8, Αυ( ςυοά ίη Ιιίβ ηιι(Γϋα8 318 8ρΙηλα&Η 
ηυ(ηιη6ηΙο. 5ί ςυίάβπ), • Νοη 8θ1ο ριαιβ νίν|8| 
Ιιοκηο 36. 9 Νοη οηίιη βοίαιη οροΓΐ6( 16 ^6 1ιΐ3 ίΓ&(ι;63 
€θΐηιηοη6Γ&ο6Γβ, 852 86(1 6( Ι6ίρ3^α) Ιιίβ Αυίτίτβ. 

«Βοη9β(ΐιΐ6(1οοΙηηφ.φΕ8(6η1αΐ6ΐρΓΑνΑ(1οφ;ίιΐ3^ΐφ* 
ΓβΙίοοΓαο). « Ουαπι υ8ςιΐ6 $6^αι118 68. • Ηοο 68(, ίη 
()α& ΓϋίδΙί οάαοαΚαβ. « ΟφΙβΓαιη 9ηϋθ3 6( ρΓο(&ιΐ38 
ί&1)ϋΐΑ8. 1 ]υά&ίο&8 άίοίΐ ο1)86Γν2ΐϋοη68. Ναιη Ιιφ 
800 ΐ6ΐηροΓ6 ιιΐίΐ68 ΒΤΒΐ^ι, Μΐιηο «4^01 Βϋίΐββ 9νη( 
' 80 ρυΐΗάφ. ΑαΙ άβ Ογαοοπιπι 6ΐ 1]^Γ6ΐΙΐ€;οΓΐμη ι^α- 
^18 ϊϊξβο άίοίΐ :ν6Γ6 βηίιηρΓοί&η® βαηΐ 6( ίηιρί» αο 
(ΙβϋΓ&ηϋαιη νβΓ()& ΑηκυΙαηιιη. ^11ρ^(6^^ ,ίιιςαίιιηΙ, 
οοίνϋ ΰυιη Ιαηοηβ : Μ&Γ8 Α(1μ1((^Γΐαηι ρί^ρ6]ϋηιτ|Ι 
ουιη Υ6η6Γ6 : Υυΐοαηυδ 6 ςωίο (Ιβίβο^υΐ^ <'&(• 

ΟΑΡϋΤ νίΠ. 

Ββ οβτία^ηίηβ αάρί^Μβτη ρτορί&τ φ^. 

η^ΊΛ^.Εχβτϋβ αηίβίη (βτηβϋρίΗίη α(Ιρ<«Μ- 

ίβτη^ ηαιη €0Γρ0ΓαΙί$ βχβνσϋαϋο αά ηι^οάία/ι^ 

ηΗΙ%$ 68ί^ αί ρ%6ΐα$ αά οιηηίβ ηΗΙίε 6$ί .μ( φΜ 

ρτοιηί$$%οηβ$ Ηαύβαΐ νιΐω ρταβ&αιίή αο /ΜμΓ,φ. 

€Γ6άίύίΙ$8 εβηηο, άίρηΗ8ομ6 ^ηι ιηοάίβ οτηηίΐηα 

α€€βρΐ€ΐηί\ Ναηι ίη Ιιοο β( Ιαύο,ναιηηε βί ρτούφ 

,αψΰχκηητ^ ςμοά φβτη {ίχανη ΙφεωιμηΒ ίηΰβο 

'νίΌβιιίβ 9κί β8( 8αΙυαίθΓ οιηηίηίη ,Λ^ηψ^, 

τηαχίτηβ ΙίάβΗητη. 

• Εζ6Γε6. » ΗΟΟ 6δ1,Α88υ6ΐ]8ΐεί(0• €ΑΛ ρί6(Α(6Π1•• 

Ρί6ΐΑ8 68ΐ νί(2Β (1ίΙίς6αΙί& &0 βίοίΐίυιη ουιη γ6ο^ 
ίΐ(ΐ6. .« Νηιώ εοΓροΓ&Ιίδ 6Χ6Γοί(Αΐ|ο : • αμ» οατρμβ 
880001 Γβ(1ϋίΙ.Ε8ΐ8υΙθΐηεριηροΓΑΐίο^ιημιοη. ι Αά 
οιοάίοοηι οΐίΐίδ 68( : > ο1ροΐ6 Αά ορΓροβ .^οα^αζαΙ 

νί(3Π1(106ρΓΦ860ΐ6ΙΏ 86366Χΐ6θά608. « ΒτΟΟίίββίο.- 

ηβΠΐ1ΐΑΐ)605 ν](».» νί(ΐ68υΙί1ΐΐΑΐ6οι?0οίΑ6(ίο ρΓΦ- 
86ηϋ 6ΐ ία ΓοΙοΓΑ νίΐα ρίβίΑδ νίνΐβοΑΐ 8ρίη^υ^^ 

νίίΑΠΙ. « ϋΓ6(1ίΙ)ί1ί8 86Γ010. » ΟΓβίΙίίΐίΙίβ.βΙ 90£6ρ(|1- 

Ιιίΐίδ 68( ΐΑΐί8δ6Γπιο. ΟθΑΐίδ? Ομί 6( Ιιίο ^Ι ίο ίο(μτο αμ^ίβολον δε. Λια $ τλ θα^Τν τψ μαθητή, άπο- 
γΐΊΧ ιχώς έν δλΐ[| λαλεΤ τη *£πιστολ^. « Είς τούτο γαρ 
Χ2ΐ χοπιώμεν. » £ΐς τούτο, ποΤον ; « Οτι ηλπίχαμεν 
έπΙ βεψ ζώντι. > ΚαΙ ^μεΤς -^αρ τψ τούτο συνειδέναι 
χάμνομεν άνενδοιάστω, χαΐ οΐ ΙχθροΙ δια τοΰτο 
Ιίμας μ^ιστα «ολεμουσιν. « Ος έστι Σωτηρ πάν- 
των. • Σωτ^ρ πάντων έστι ν ένταΟθα. 'ΕχεΤ δέ ο6 
'κάντων, άλλα τών ^ίων τσ3 σώζεσθαι. ΚαΙ ένταϋθα 
&^, τών πιστών μέλιατα προνοεΤ. ΚαΙ γάρ 6πο 
'οσούτων πολεμούμενοι, σωζοίμεθα. Παρορμά δέ τον 
Τιμ^ίθεον εΙς τους υπέρ πίστεως χινδύνους, βε^ν 
έχοντα Σωτήρα. 

» ΜαΙΙΙι. IV, 4. 

ΡΑΤΑΟί. Οη. ΟΧΙΧ. 86ά (ΐ6ςοοΑθΐΙ)ί|;ίΙθΓ.υΐ Αθΐ6αιάΐ8είρο|μπι Γ&£6Γ6ΐ 
αοάβοΙίοΓβπι, Α8δ6Γΐίν6 ΙοςοίΙΟΓ ία (οίΑ |1ρίβΙοΐΑ. 
< Ν&Π1 ία Ηοε 6ΐ 1αΙ)ογ&οιο8. β 855 Ιο Ιιοε, ςοίάοΑοι 
ίΙΙοά 6δΙ ? • Οαο(1 δρ60ΐ βχαοι1ΐΑΐ)6Ααιμδ ίο 060 νί- 

ν60ΐ6.• Νοδβοίΐη Ιΐ0600|^Ο0δ€6θΐ65ΐΑΐ)ΟΤΑΠΐμ3Αΐ)δ- 

ςο6θ1ΐΑΐΐ6δίΐ3ΐίοο6 : 6( ρΓορΙβΓ Ιιοε ϊαίπιίοί πια- 
χίχοβ ΩΟδ ίπιρυ^^οΑΟΐ. • Οοί6δΐ8Αΐ,ΥΑΐθΓ οοιοίοπι ρ 
ίο ΙΐΑΟ νίΐΑ δΑίναΙοΓ 68( οοιοίυοι : ίο ΓοΙογα ,ν^ο 
000 οοιοίυοι, δβά 60Γυαι ςυί δΑΐν^ί(1|ςοί ίμβήοΐ. 
ΡΓβ^ΙβΓβΑ νβΓΟ αίΑχίοΐΑίο ώο |(6ΓίΙ οοτΑίο Δάβΐίυμι, 
ςαοά €001 ίοιρβΚΑΟΐοΓ α Ιαοι πιμίΐίδ, 8Αΐ,?βφΐ}Γ,ΐΑ- 
0160. ΤίοιοΙΙιβαοι ν^ΓΟ Ιιον^ΐοΓ ^ά ρςήομίΑ ρΓΟ 

Γΐάο Ιθΐ6ΓΑθϋΑ, ηοοά 060Π1 1ια56ΑΙ δΑΐνΑ(0Γ6Ο1. 171 ΟΕΟϋΜΕΝΐ! ΤIα^^^Ε ΕΡΙβαΟΡί ι72 ΟΑΡϋΤ IX. Α 

ΑάΗοΓίαΟο ηί εηϋρίϊηΒοηναιηΗαΙίβαί βίΕεοΙόείίΕ. 
IV, 11-16. Ρναοίρβ Η€Ρ€, Λοοβ. Νβτηο ίηνβηίΗ' 
Χβηί ίηαηί άβερίοιαΐ : εβά €Βίο ίοηηα βάβΐίηιη ίη 
ίετηιοηβ^ ίη €θΐινβΓ8αΗοηβ^ ίη ϋΐεΰίΐοηβ^ ίηφίπ- 
ίι», ίη ράβ^ ίη $αη€(ίΐηοηία. Βομο υοηβιν αίίβηάβ 
Ιβοϋοηί^ ΘΰΛοΓίαΗοηί εΐ άοβίτίηω. Νβ ηερΙεχβΓΜ 
ςηοά ίη Ιβ β$ί άοηητη^ ςηοά άαίηηι β$1 1%\>% ρβτ ρΓο- 
ρΗβΗαίη οηηί ίτηροήΟοηβ πιαηηηηι αηίοηίαΐβ 
ρτβεύΐ^ίβήί. Ηωο εχετοΒ^ %ό Ηχη ε$ίο^ ηί Ιηηε 
ρτο[ε€ίη8 ηιαηί[ε8ΐν» ήΐ οηιηίΙ>η$. Αΐίβηάε αύϋρεί 
εί άοοίηηΛ, ρετείείε ίη Ηί8. Νατη εί ίά [εεεηΒ^ 
εί ίείρεηηι εαΐνατη (αοίεε εί εο8 ^η^ Ιε αηάίεηηί. 

ηΐίβ βηίιηςιιί βχ δοίβηϋΑ ρβοοαηΐ, ουιη αιιοΐοη- ΚΕΦΑΑ. θ' 

« Περί επιμελείας α^οΰ, χαΐ της *£χχλησίας. » 
« Παράγγελλε ταΰτα, χαΐ ^1^9Κ£, Μη^είς σου 
της νε($τητος χαταφρονε(ιω^ άλλα τύπος γίνου 
των πιστών έν λ<ίγφ, ^ν αναστροφή, έν άγάπΊ[^, 
έν πνεύματι, έν πίστει, έν άγνεί^. £ως άρχο- 
μαι πρ<{σεχε ττ^ αναγνώσει, τ^ παραχλήσει, ττ^ 
$ι$ασχαλί^. Μ^ άμέλει του έν σοΙ χαρίσματος, 
δ έ^($θη σοι $ια προφητείας, μετά επιθέσεως των 
χειρών του πρεσουτερίου. Ταύτα μελέτα, έν πασιν. 
τοΤς ?σ6ι, 7να σου ή προχοπη φανερά ξ έν πασιν. 
Επε-^ σεαυτφ χαΐ τη ^ιδασχοιλί^, επίμενε αύ- 
τοΤς, Τοΰτο γαρ ποιών, χαΐ σεαυτον σώσεις, χαΐ τους 
άχούοντίς σου. 1 

ΈπΙ μέν τών έν γνώσει άμαρταν<^νταιν, παραγ- Ι&Ιβ ρΓ{Βαρ6Γ6 ορΟΓίθΙ Ι 608 ΑυΙβηα (]υί βχ ί^ηΟΓίΐη- Β γέλλειν μετά αυθεντίας χρεία • έπΙ δέ τών έν άγνοί(|ρ, 
ϋίΙ,άθΟβΓβ.ΕΐυΙαηονθΓΐ)Οβ1θ(ΐα&Γ,(ΐαΐ»(11ΐΟΓΐ3ΐυΓ διδοίσχειν, χαΐ απλώς. *0 μέν έπΙ αγαθά προτρέ- 

&ά 1)οη&, άοοβΐ : €[υί αυΐβιη ρΓοΙιίύβΙ πι&Ιυιη, ρΓββ- 
είρβΓβ άίοίΙιΐΓ. € Νβιηο ]αν6η(α(βιη Ιυαιη. » ΟροΓίβΙ 
6ηίπι ιη3||;η& ευιη&ιιοΙΟΓίΙ&Ιβ (ΙίδδβΓβΓβ βρίδοοριιιη. 
Ε( υ1)ί θίγο 68ΐί11ΰάςιΐ0(1 άίείΙοΓ : ΜοϋββΙίβ νββίΓβ 
ΒΟΐΔ βΗ οπιηί1)υ8 1ιοιηίη1Ι)υ837 ?» Είάίοίιηυδ, ψιοά 
ΙηΙβΓ 605 & (ΐυΐ1)α8 ίρββ ^η^υηβ 3ΓΩεί(υΓ, σιίΐίδ βδ86 
ά6ΐ>βΙ : ίηΙβΓ ί11θ8 νβΓο ρβΓ ςιιοβ Γγα(γ68 βιτ&ηΐβδ 
οΙίβηάυηΙυΓ,&ιΐδΙβηίδ. — ΑηΙ Ηοο ιηοάο&\ άβοβηΐίδδί- 
ιη&ιη άβκ&βνίΐ&ιη,ηοη άβδρίοίβΙυΓ ^υν6ηιυ$ ηιιββ ί&- 
ειΐ6ά68ρ6€ΐυί65868θΐ6ΐ. 1254 ε δ^ά 63ΐθ ΓοΓΙΏα β(1β- 
Ιίιιιη . •Τ&η(ΐυ&ιη νϊν» ίιη&|;ο,6ΐΓ6{υ1& Ιιβ&Ιββ νίΙβΒ. € [η 
ββΓίηοηθ. • ίοιιυβηάο ηυ» ρηθεβρΙοΓβιη 1ο()ϋΐ οροΓ- πων, διδάσχει * 6 δέ χχχου χωλύων, παραγγέλλει. 
• Μηδείς σου της νε<(τητος. > ΔεΤ γάρ χαΐ αύθεντιχώ- 
τερον διοιλέγεβθαι τον έπίσχοπον. Ωού οδν, » Τ6 έπι- 
ειχές 6μών γνωσθήτω πασιν άνθρώποις* » Καί 
φαμεν, &γι Ιν μέν οις αύτος άδιχεΤται, πράος είναι 
οφείλει ' έν οΤς δέ οΐ αδελφοί άμαρτάνοντες άδιχοΰν- 
ται, αύστηρ($ς• — Η ούτως. Έάν χοσμιώτατον 
άσχεΤς βίον^ ου χαταφρονηθήσεται ή νε($της, φύσει 
το εύχαταφρ({νητον Ιχουσα. ι Άλλα τύπος γίνου τών 
πιττών. » ^ 12σπερ είχων έμψυχος, χαΐ 6ρος ευζωίας. 
« Έν λ6γφ, • φησίν, έν τφ λαλεΐν, ά δει διδάσχαλον• 
Ορα δέ, δτι δεΧ τ6ν διδάσχαλον, ποφασχευην έχει ν Ιβ(.Υί(1βαΐΐΙβΙΙΐηυί&(1οε(θΓ6ΐη1λα1)6Γ6 ορΟΓίβ»! (ϋ-^^^^Ύ®^• • '^^ ανάστροφοι. » οίον βίφ χαι πολιτεί^^. εβηάϊί&ευΐΐαίθπι.ε ΙηεοηνβΓδ&Ιίοηε » Ιη νϋαείεοη- 
δυείυάίηβ νίνθηάί. •1η (Ιίίβεϋοηε : • ςυ» βΓ^α οιηηβδ 
68!. «ΙηδρίηΙυ: « &αΙδρίη1υ&1ίθΓ(1ίη6,&υΙίη άοηο δρί- 
ηΐυδ,ηβϊηΐιοεβχίοΐΐ&ηδ. «Ιηβάβ: β ΓβεΐΑ,ιιυα ςυίδ 
Οεο ίηάαύίΚ&ηΙβΓ εΓβά^Ι, 6ΐί3πι (Ιβ ίιηροδδί1)ίΗέυδ. 
ε Ιη δΑηεϋηοοηίΑ : • Ιιοε βδΚ, ραηΙ&Ιβ, νίΓ^ίηίΙβΙβ, 
ίβηιρεΓ&ηΙία.'ΟοηβενεηβΓΟθΙΙβηάθΙεεΙίοηΐ.• Υεη- 
8ίιηϋ6 6Γ&( ηυδθ ίριβ Ιβηςυαιη ΡαυΙο 0Γΐ)&Ιυ8, βϋΐη 
ορΙ&ΓβΙ. ΒίΓαΓί&π) ΐΐΑςαο εοπδοΙ&ΙαΓ ϋΐυπι, βΐ ρΓο- 
ιηίδδίοηβ δυίαάνβηίαδ, 6( εοηδοΐ&ϋοηβα δεηρίοηδ. 
Αηίιη3(1ν6Γ(6 &αΐ6ΐη, δί ΤΐΐΏοΙΙιβο υΐ Ιβ^αΙ ρΓΦ- 
είρϋοΓ, ηιιοά ηο8 ΓαεβΓβ οροΓίοΙ. « ΕχΗογΙα- 
ϋοηί : » &(1 ρορυΐαιη. • Νβ ηβ^Ιβχβπδ ηυοά ίη 
16 681 άοηυηι. »Ηοε68(, άοείηιιαιη αιιΐ βρίδεορί 
ιηυηυδ. Ν&ιη ^Γαΐία Οβί βΓ&Ι, ηοΑ ίυνβηίδ ΐΏβηιίδ- ο ^ο^ι^^^να εύρεθηναι τόν νέον« « Εν άγάπ][ϊ, » Τ^ πρ6ς πάντας. ε 'Εν πνεύματι. ι Η 
τ^ πνευματιχ^ χαταστάσει, {^ έν τψ χαρίσματι, 
ώστε μη έπαίρεσθαι ^Ι τούτφ. € Έν πίστει. β Τ^ 
ορθ^Ι, ^ χαΐ τ^ άδιστάχτψ, δταν τις πιστεύ^ τφ θεφ, 
χαι περί τών αδυνάτων. « Έν άγνεί^ •, τουτέστι, 
χαθαρ($τητι, παρθενίφ, σωφροσύνι;^. • 'Έως έρχομαι 
πρ<^σεχε τ^ αναγνώσει. » Είχ^ς ίν αύτ^ν άπορφα- 
νισθέντα του Παύλου, ζητεΤν αύτ<$ν. Δισσώς οΰν 
αύτδν παραμυθεΤται, τζ τε της άφίξεως έπαγγελί^^• 
χαΐ τ^ έχ τών Γραμών παραμύθι^. "Ορα δέ, εΐ Τι- 
μ({θεος άναγινώσχειν επιτάσσεται, τί δεΤ ποιέτν 
^μας \ ε Ττ^ παραχλήσει. β Ττ^ πρ6ς τ6ν λαόν. ε Μη 
άμέλει του έν σοΙ χαρίσματος, > τουτέστι, της δι- 
δασχαλίας, {$ της έπισχοπης. Χάρις γάρ θεοΰ, τ6 

εδόθη σοι διά € Ο 86( ραβΙοΓ ββή. • Οαοά (Ιαίαπα 6δ( (ίΙ)ί ρβΓ ρΓορΙιβ- 
ϋ&ιη. • Ιαδδα ηαιηηυβ δρίΗΐυδ ΓΑεΙί βυηΐ βρίδεορί, 
6ΐηοηρ&88ίιιι. ΕδΙ ααΐβπι ρΓορΙιβΙίββ ^βηυδ ρΓβΒ- 
Ββηΐία ηυοςαβ άίεβΓβ ; αΐ εαπίΓΐίείΙυΓ. « δ6{;Γ6^α(6 
ιηίΐιί Β&Γο&Ι)&πι βΐ δβαΐυιη 38. • α Ουιη ίιηροδίΐίοηβ 
ιη&ηυυπ) βυεΙοηίΑΐβ ρΓ6δ1);ΐ6ηί.» ΡΓ66]^;ΐ6Γ0δώείι 
βρίδεοροδ : ηβηυβ βηίιη ρΓ6δΙ);ΙβΓί6ρίδεορυιη οΓ(Ιί- 
η&ύ&ηΐ. € Ηβθε βχβΓεβ. ■ Ουββη&ΐΏ ? Εα ςυβθ δυρβ- 
Γ ίϋδ (ΙίχίΙ. Ιη δβΓοιοηβ, ίηηυίΐ, ίη εοηνβΓδβΙίοηβ,ίη 
βάβ, ίη δ&ηεΙίιηοηί&. Έχ βο αιιΐβιη ςυοά ίΓβηυβηΙβΓ 
6&ά6πι ]υ1>6ΐ,οδ(6ηάίΙ βρίδεορηπι (ΐ6ΐ)βΓβ Ιι^ε ίηάιι- 
1)11&ηΐ6Γ ο1)86Γν&τ6. « ΜαηίίββΙαδ δίΐ ίη οπιηίΙ)υ8. » 

57 ΡΜΙίρρ. IV. 5. 58 ΑεΙ. νπι, 2. προφητείας. » Πνεύματος γάρ προστάξει έγίνοντο οΐ 
έπίσχοποι, χαΐ ού χύδην. Προφητείας δέ είδος, κβΐ 
τό τά ενεστώτα λέγειν, ώς έχεΤ * ι *Λφορίσατέ μοι τ^ν 
Βαρνάβαν χαΐ τον Σαυλον. β — < Τών χειρών του πρε- 
σουτερίου, • Πρεσ&>τέρους τους έπισχόπους φησίν 
Ον» γάρ αν οί πρεσβύτεροι έχειροτόνησαν τ^ν έπί- 
σχοπον. « Ταΰτα μελέτα. » ΠοΤα ; 'Ά εΐπεν ανω. Έν 
λόγψ, φησίν, έν αναστροφή, έν πίστει, έν άγνεί^. 
Εχ δέ του πολλάχις τά αυτά παρεγγυ^, δείχνυσι 
τον έπίσχοπον δεΤν άναντι^ήτως ταύτα φυλάττειν. 
« Φανερά ξ έν πασιν. » Εΐ δε μη γένηται σφόδρα 
μεγάλη^ ούχ Λν γένηται καταφανής, Έν πασι δε, 1^ 113 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΒ ΤΙΜΟΤΗ. 174 βνθρώποις, 11 ιφάγμασιν. ι £ιιβχβ σεαυτφ. ■ Οίον, ΑθθΟ(]8ίηοηΓα6ήΙ?6ΐΐθΐη6ηΐ6Γ ΐη&βΙΙΙΙβ,ηβαίΙίσΟΑίη ΙΙρ<>σιχκ, χαΐ μ.^ μιίνον σαντφ, άλλφ χαΐ τ^ διδα- 
σχϋλίφ, Τνβ χα) άλλονς ώφελήφΐ^^ς, ΕΤτα χαΐ τλ άνέν- 
&)τον ιορβγγυΰν, φη^Ιν, € Έτήιχνβ αύτοΤς. Τούτο γαρ 
«οιών χαΐ σιαοτ^ν σώνβις. • Έν γάρ τφ ΐΐαραινβΤν 
Ιτβροις, χαΐ & ηοφχινών χατανύττβται χαΐ <^γ 
λεΤτχι, Ιρυθριών ^πεύ^ανος γινέσθαι, ών &λλους 
βίΓοχρεικι. ΚΕΦΑΑ. Ρ. 
« Περί τοΟ ίρμοζ^ντιο; έχάστφ προσφέρεβθαι. » 
• Πρεσ&ιτέρφ μι^ επίπληξης, άλλα παραχάλεε 
ως πατέρα, νεωτέροος ώς αδελφούς. Πρεσβυτέ- 
ρας ώς μητέρας, νεαντέρας ώς &2^λφας, έν πάσ^ 

06 τλ ίζιωμα, φην^ν, άλλα πάντα γεγηραχότα• 
Τ{ ουν φησιν ^ Αν δεηται δίορΟώσεως, ώς &ν πατρί 
προσενέ^Οητι, μετά προσηνείας διδάσκων. *£πειδ^ 
γαρ φορτιχλν ή έπ(πληξις, μάλιστα ^ του νέου 
πρ^ς γεγηραχ($τα, τ^ έπιειχε(φ ιητοτέμνεται τ6 φορ- 
τιχάν. « Νεωτέρους ώς αδελφούς, » Άπ2» χοινου τ6, 
παραχάλει. *12ς αδελφούς δέ δια τούτο, 7να τ^ θρασυ 
βυττών χβτταντε{λ^ς. € Πρεσ^έρας ώς μητέρας. • Αιά 
την είρημένην έπΙ των πρεσβυτέρων α1τ(αν• « *Εν 
πάσ^ άγνεί^. § Επειδή χαΐ αΐ πρ^ς νεωτέρας 6μιλ(αι, 
δυσχόλως διαφεύγουσιν ^ποψίαν, σν> μετά πάσης 
άγνε£ας τοΰτο ποίει, τουτέστι, μηδέ μέχρι ψιλής 
ε^»νο{ας. — Αλλως. Ου Τιμοθέφ δέ μάνφ, άλλα χαΐ 
πζντί έπισχάπφ παραινεΤ. ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. 

€ Περί χήρων ήλιχίας, χαΐ τράπου, χα^ διοι- 
κήσεως. > 

Χήρας τίμα, τάς δντως χήρας. ΕΙ δέ τις χήρα 
τέχνα {[ Ικγονα Ιχει, μανθανέτωσαν πρώτον τδν 
Τδιον οΐχον εύσεβεΤν, χαΐ άμοιβάς άποδιδ($ναι 
τβΤς προγάνοις. Τοΰτο γαρ έστιν άπάδεχτον εν- 
ώπιον του θεοΰ. *Π δέ βντας χήρα χαΐ μεμονωμένη, 
ήλπιχεν έπΙ τλν Θε6ν, χαΐ προσμένει ταΤς δεή- 
οεσι χαΐ ταΤς προσευχαΤς νυκτός χαΐ ημέρας. *Η 
δε σπαταλωσα, ζώσα τέθνηχε. ΚαΙ ταύτα παράγ- 
γελλε, Τνα άνεπΟίηπτοι ώσιν. £1 δέ τις τών Ιδίων χαΐ 
μέλιστα τών οίχείων ο6 προνοεΤ, τήν πίστιν ήρνηται, 
χαΐ Ιστιν ^(στου χε{ρων. • 

Δια τί περί παρθένων ουδέν λέγει; Ισως ο^ 
?ίσαν άχμήν. τ£ς δέ έστιν ή δντως χήρα, προϊών 
λέγει. Τιμασ6αι δέ αυτές προσέταξ^, δκίτι δνδρας 
ουχ Ιχουσιν ο6δέ τέχνα^ χαΐ το πράγμα έπιχατά- 
ρατον πολλοΤς εΤναι δοχεΤ. Αιά τούτο πολλής, φησί^ 
παρά του Ιερέως άπολαυέτω τιμής, &σπερ άνορ- 
Ο^ίντος τα παρά τών $λλων δνε(δη. Η τιμήν τήν 
τών άναγχα(ων λέγει χορηγίαν, « Ει δέ τις χήρα 
τέχνα« § Αύται ούχ είσΐν ίντως χήραι. Οντως γάρ 
είσιν, αΐ πάντοθεν μεμονωμέναι. • Τ6ν Τδιον οΤχον 
ευσεβεΤν. > Τουτέστι, διατιθέναι χαλώς. € ΚαΙ άμοι- 
6άς άποδιδ({ναι τοΤς προγ<5νοις. » *Όρα σύνεσιν του 
μαχαριου Παύλου• Πολλάκις χαΐ άπ6 άνθρο>π{νων ββη ρο&β8ΐ ιηΑηίί68ίυ8.Ιιι οπιηίΙ)α8 ?6ΐ Γβΐιυβ. • Αΐΐβιι- 
(Ιβϋέϋρδί 6ΐ (1οοΐΓίη»•>Ηοο68ΐ, ίηΐβαάβ 6ΐ Αηίιηαιη 
8(11ιί1>6, ηοη ϋΙ)ϋρ8ί δοΐαιη, 86(ΐ6((1θ6ΐΓία», ιιΙ α1η8 
ςιιοηυο ρΐΌδίβ. Οβίηάβ βοΰοταΐβ ρπΒοίρίβηβ &ί( : 

€ Ρ6Γ$ί8ΐ6ΐηΙΐί8 Ν&Π18ϋ(1ίβ06Η8,6ΐ(βίρ8αΐΙ1 8Αΐνιιιη 

ίαοίββ.• 8ί(]ϋίά6ΐη &1ίο88ΐ)1ιθΓΐΑηάο, 6(ΐΑΐηί8 ςαί «1- 
Ιιοη&Ιίοηβιη &άΙ ,οοαιριιηκίΐατ 6ΐ υϋΙίΜβιη &ΰ€ίρίΙ. 

6ΓθΙ)6806η8 ίπ 108 ββή 01)00X1118, Α ςοΐΐ)!» άθΙβΓΓΟί. 

95» οΑΡυτ χ. 

ϋΐ 8β ηηίΰΗΐίίίβ αρίδ οϋοοη^ηΜάβΙ. 

V, 1, 8. 5ΜίθΓ0τιι ηβ $0ΒνίιΐΛ$ οίμιτ^βΒ^ $€ά 
οάΗονίανβ ηύ ραίτβτη^ ίίίηίοτ68 ηί ίταΙτ€$^ ιηιι- 
ι^^^6^ ηαίη ϋταηϋονβΒ ηίίηαίΓ€8, ίηη%οτβ$ νΧ 
8θτοτβ8 αιιη οηιηί ααΗΙαί€. 

Νοη ^ηοτααι βϋςυοά ΙπιάίΙ άοοαιηβηίαπι, 86ά 
οιηηίΑ γβΙΟΓΑ 8αηΙ• Οαίά ογ^ο άίοίΙ ? 81 οοιτοοϋουο 
ορυβ 8ϋ, Ι&ηςα&ιη ραϋτί (Μΐιηοη688 οιιιη ιη&ηβυβία- 
(Ιίοο άυεβηδ. Οιιοηίυιη οηίιη {ΤΑνί8 68ΐ Αβροη ο1>- 

^111γ8ϋ0, ΐη&χίΐηβ ]αΥ6ηί8 ΟΓ^Α 86060), ρ6Γ χοοάθ- 

8ϋΑΠ) ρΓΦοίάϋιΐΓ ςαοά (ΤΑν6 68(. • ^α^^ο^68 οΙ 
&Γ&ΙΓ68. 9 Λ ΰοιησ)αοί 5608υ 8υ1)Αα(1ί(ο, λάΙιοΓ- 

ΙΑΓ8. ΡΓ0ρ(6Γ6Α ΑΟΐβΙΟ Οΐ ίΓΑΐΤ68, ηοο ϊρ80η]Π1 
ΐ6Π)6ηΐΑ(6Π) αά Π)0(ΐ68ϋΑα) Γ6νθ€68• € Μΐΐ1ί6Γ68 
Ο&Ιυ βΓΑΟ(1ίθΓ68 υ( ΠΐαΐΓ68. > ΡΓ0ρ(6Γ (ϋοΐΑίο ά6 
86θίθΓί1)ΙΙ8 ΟΑυβΑΠ). Ι ΟοΠ) ΟΙΟΟί 0Α8ϋΙ&ΐ6. • ΟΟΟ- 

οΪΑΐη οο11οοιιϋοο68<ιο»8υηΐ6υιη 3υηίοΗ1)Ώ8 «{γο 
8θ8ρί€ίοο6πι 6ίΤυ((ίυοΙ, Ιο Ίά ουιο ο ιοοί οΑβίίΐΑίο 
ίαοίΐο, Ιιοο 68(, 06 Αά (600601 ςυίά6αι ο8<ιοθ 1)606« 
νοΙοοϋΑΐο. — ΑΙίοτηοάο. οοο8θ1οα) ΤίιοοΙΙιοααι. 

Ο 86(1 6( 0ΙΟΟ6Π) ρ6Γ ΙΐΟΟ Α(1α)006ΐ 6ρί860ρθΙΟ• 

ΟΑΡϋΤ XI. 
Β€ ΌίάίΛαπΛηί (ζΐαίβ βί τηοάο αο ι/ίΛβΓηαΗοηβ. 

Υ, 4-8. ν%άηα8 Ηοηοτα, ^ηχ υίάηχίηηΐ. Οηοά 
8ί (ΐηω Όΐάαα Ιίδετο8 αίΐίη$ροΐ6$ ΗαΜ^ άί8οαηίρΓί' 
ηιηηιάοίηίαη ρΐ'ορήαίηρίβ ίταοΐατβ βΐ νίβ^ιι» τβ- 
ρ€ηά0Γ6ηιαΙοήΙ>η8 : Ηοο βηιιη αο€€ρΐηηί Μ οοτατη 
Οβο. ΡοΓΤο ^ηοβ νβτβ νϋ^Μ β8ί αο (Ι680ΐαία9 8ρβταί 
ίη Ββο^ 6ίρ6τ$6υ6Γαΐ %η ού86θΓααοη%Ιίνααο ρνβοα'- 
ί%οηίΙηί8 ηοΰίη άίβ^ίΛβ. ΟωΙβτηηι ςηω %η άβΙί€α8 
ν«Γ8αίιΐΓ, βα νίν€η8 ιηοτίηα €8ί. Εί Ηοβο ρτίΒοίρβ^ 
ίΛΐ %ΓΤ6ρΓ6ΗβηύΜΙβ8 8Χΐύ. Οηοά ή 95β 9ΐ«α 8Η%8 «^ 
τηαχίηιβ άοηιβ8ΐ$€ί8 ηοη ρνουίά^ί, (ιά^ η^ραυιί 
βί€8ί ίηβάβΐί ά€ί8ηοτ. 

ΟΟΑΓΟ (16 ν)Γκίθί1)08 οίΐΐίΐ άίοίΐ ? ΡθΓ(Α88ΐ8 ΑάΙΐΟΟ 
000 6ΓΑ0(. ΟΟΦ 811 Αθ(6Π1 ν6Γ6 ΥίάϋΑ, ίΟ ρΓ0(Τ688α 
(1ί€ί(. ^ 05811 Α0ΐ6αΐ ίρ8Α8 ΙΐΟΟΟΓΑΤί, 60 ςοοά Ο)ΑΓί(08 
000 )ια1)6Α0( 06ΙΙ06 1ίΙ)6Γ08, 6( Αροά ΙΟθ1(08 Γ68 
6Χ860ΓΑ0(1α νί(ΐ6Αΐ0Γ : ρΓ0ρΐ6Γ6Α, ίο^οίΐ, Αρθ(1 8Α- 
€6Γ(1θ(6ΙΠ ΠΙΑ^ΟΟ Ι)ΑΙ)6Α(0Γ ίο ΙΐΟΟΟΓβ, θΙ(]θί60ΙΤί • 

§Α( ορρΓθ1)ηΑ αΙ) Αΐϋ8 ϋΙβίΑ. ΑοΙ Ι)0θ0Γ6αι άίοίΙ 

ΓβΓϋΠ) Οβ€β88ΑΓί&ηΐαΐ 8θΙ)Π)ίθί8ΐΓΑ(ίθΟβΙΟ. » Οοοά 
81 ηΟΑ νί(1υΑ Π1)βΓ08 1ια1)6(. • Η» ΟΟΟ ν6Γ6 800( 

νί(Ιυ£.ν6Γ6 60110 (α16$ (ΙίοαοΙοΓ, (ΐθ8βυο(ϋ({υ6 ϋ6* 
εοΙαΙφ βυοί. « Οοαίϋΐο ρΓορήΑπι ρίο 1γαο(αγ6. • 

Ηοο 68(, 1)0068(6 (1ΐ8ρ006Γ6. • Ε(νίθ60) Γ6ρ60(ΐ6Γ6 

π)Α]οηΙ)υ8. > Υί(ΐ6 1)6Α(ί ΡαοΗ ρΓ0(ΐ60(ίΑίη. Ργ6* «Μι ΟΚνΜΕΝΗ ΤΆ&ΒΜ ΕΡ»»Ρ1 176 (Ι«•Ι|ΐΜ(Α•1>1ΐίΜΙΙΑηίβ•6ΒίΙΐϋΗλΐΒΓΓΐΑίθ^ λογισμών. Έπϋί^ γαρ« ^η^Ιν, οΐ τψά^ 64 Ιοί οητΜη Ι«ίΐΜΓ»ιιί : Ιβ βιγο ^ιη ΙΙΙίβ νίϋβια 
Ρθρ»ιιιΐ6Γ«&ίΜΐιιβιΐΜΜί^ θοίιη βιορΙμ: ρβτ ^I1.^οιη 
ΐΐ6ροΐ68^ Ιαοβ Μΐοαι ϋίΜνοδ, νίοθκι ϋΐίβ τβροριΐβ, 

1»Ιβ>(|;ΐΙ8ΐΜΐΜβ60β<ΙΙΗΙ8Ϊηίΐ ΟβΙ»6^&8.— ΑΙίΟ ρ^ϋ* 

φΜΐίηοάΟΗ Αά ^ ?βτ1)& : ΙΚβο&αΙ Ι^ιτί ^ ιιβροΐΜ 
ρήαιιη 4•ΐΒΜΐϋ ιρ»ΐ|ΜΤί&ηι ρίβ Ιτ»Μτβ : Ιιοο β8(. 
Οίβ«ΜϋίΙ)βνί ,ΊθΙηφοίΜ ιηβίτβιίι ^αρταη (μμ- 
Γ&Γ6 β( &16Γ6 &€ ίίΐί ίβη^ίίκαχΰβ. Κβιη Ιιοο δίκηίβεαΐ : 
Ρίβ ΙταοΙ&Γβν ^ 4ΐιι^ήΐΝΐ8, Ιι•€ ββΐ ανϊφ^ Α(1(1ί( 
φιο<ιυβ>«(1 Μίοηβη,^βοά'ίΐίκ Οοο βΗ βοοβρίυπι. 
« <Ροιτο φΐ0 νβΜ νί^ιΐΑ«8(. » Ο,ιισώΐίαί ]υ88ίΙ ββ» έκκίνοις τας άμοιβάς ό^ ϊσχυ^ας ^[ντΰ$οΰ«αΙ (^ητ- 
έθανον γ3φ), . &ά τα»ν Ιχγ((ν(βν τών έκείνωη^ τέχνων 
$ε ινών, ^μ«Εψοκ αύνους, ας "όφειλες έχείνΜς χάρι« 
τ«< τούτοις ^Ε-πο^ιΒοΰνκ. •«• ΚαΙ άλλως. £ΐς τ^, 
Μ«»6αίνέτΜ90ίν τά τέκνα χαι τά Ιχγονα ιτρωτον τ^ν 
ι^ιον οΤχον εύσεβεΤν * τοι/ΐέστι, Μανθανέτϋ^^αν χί 
τέχνα χαΐ τα Ιχγονα, τιμι^ την οίχείαν μητέρα χαΐ 
τρέςρειν κχΐ εύ ποεΤν, Τοδτ• γαρ λέγει, Εύσεβεΐν. 
ΚαΙ τοΤς ιιρογ^ις, ταιηχντι, τνΐ μάμμ^. Ϊ1{;ϋ9στ{- 
θηνι καΐ λογιαμ•^ 5τι ααί τφ θεφ τοί»το άπ<&$εχτον. 
« Κ 'θε 5ντα>ς χήρα. » *Επεί^ τας δντως χήρας 
τΐ|Ααβ6α• ^ρανέταξε, νον λέγει κοΤαί είσιν αΐ 6ντακ« 8υηΙ ν6Γ6 νίάαΐΒ, νβίαϋ Μπηΐη<1• ΐΙθΜίίΙίθΙΙβ ΗΙ8^ 2 <^< έν εξηγήσει χαραχτηρίζων αυτάς. Μομονωμένην $έ ΐρτφη, χ«ί άΐϋ^ "«έχνων. χαΐ άιώ έκγ(!νων. € Και 
ιιροβμένει τατΤς ^ΟΜί, » Α&ςη τοιγαροΰν ^ ^^ντως 
χήρα^ η έλκίζοοσα Ικΐ τ^ Θε^, χαΐ ιιροσμένουσα 
ταΧς δεήαεσι. *£ΐϊβιδ^ γ^ %ημος άνθρωπ{νης 
ύιβάρχκ βοΐ{θ»{«ς, «1χ({τως Μ τα>ν θε^ν καταφευ- 
γβι« « *β ^ <πιαταλ«>ΜΕ, ζώαα τέθνηκε. ι• %πει^ 
γλρ οη>λλαΙ την χηρ8(αν αίρούνται, 'ίνα μετά ιτλε^ονος 
εξουσίας ^ράτναισιν ϋικ^ρ ο^ χρη, «ρησίν • ι *Η §έ σπα- 
τβλώ^α, » τουτέστιν, -ή τρ<>φώσα, « ζώ»α τέθνηχε. λ 
Πώς ; Ζ^Ί γ^ '^οχοΟσα την νυν ζωην. τήν αΐώνιον 
ζΜΡ^ 'άπώ^ε. Τέ&νηχεν ^υν 8ια της αμαρτίας, 
δσον ιιρ^ςίχείνην τήν ζωήν. ι ΚοΑ ταύτα παράγ- 
γελλε. # •Ορ$ς ?^ΐ» ώς ν<{μον τ^ πράγμα εΤ^αι θέλει ; 
Ου γαρ τ^ πμοαιρέσει τ^ μή τρυφ^ επιτρέπει, 
ώσπερ τα κατορθώματα, άλλ* ώς άμαρτ{αν άπαγο- 
^ ρεύει. « ΕΙ δέ τις των Ιδίων. > Ου γαρ άρχεΤ πρ6ς 
σωτηρίαν ή οίχεία μ({νσ>ν &ρετη, αν μή χαΐ Ιλλων 
προνο^ τις. ϋερι ίε της χήρας ταΟτά ιρησιν. Οι- 
κείους δε λέγει, τους τψ γένει προσήκοντας. Ενι γαρ 
εΤνα& Ιδίους, οΤον φίλους, ο6 μην καΐ οίχείους. Προ- 
νοητέον οδν α^ των Ιδίων, μάλιβτα δΙ των οίχείων 
Ι^ιτερ ^^ σπατα^οα ού ποιεΤ, τ^ "ΐ^ρν^^ί μ<$ν^ προσ- 
έχοασί. ε ΚαΙ μάλιστα των οιχείοον. » Τΰν !δίων χαΐ 
τώνοΙχβίίΛν Προνοεί, δ μί» •μ6\/ον των προσηχ({ντων 
ιφονοών, 'άλλ& χβΐΐ οι&τ^ς ίευ-σοΰ, δι& του ^κκ(^I^τειν 
τίτ πάθη. Οδτω); 6 ΊΚλήμης Ιν ΙβΜμφ 'Τπστυπώ- 
Λων • ϋράνόιαν τήν τε-χ<τά ψυχήν, τήν τε χατα το 
σΰμα λέγει. εΤην πίϋτιν -ήρνηται. • ΚαΙ πως ή 
(|Β«4ΐ^!ηΑ^ΐίΙΙΙΐΕΙΐΜ^ 61η(Ι»»ΜΓε3 εοτροδ « Ρίΐίβΐη ^πτοαλτ^ιητα, ^Ι τ^Μ Ιδ^ χαΐ τΰν οΙχε&ι>ν ού προ- 

',ΒΙ νοούσα, την πίστιν Ιζρνηται : *^, νφηνιν, 'ϊϊρηται '• 
Κ^Ι &χ (ων όΙχείων του σκέρμΜι^ς σου ούχ δπερ- 
(5ψει. ΕΙ δε δο>ίετς^μΙ>ί τ^ν βάν μΙ άρνεΤσθ^ι, τους 
δέ «Ιμους αύτου -παραγίνεις, τ^ν βε6> άρ*Λί. Είίρη- 
ται γοίρ, βε6ν ίμολογουίην εΐδέναι, τοΤς ϊί εργοις Β••ο1β&ιιη «οΙ^ΜΒ άυήί %1 α βίαβ^ •6ΐ β «βρσίίΐηιβ. 
εΕΐιρβΡ86ΐτβΙ»Ιίηούββ€ν3ΐίοΙιίΐΝη. ».Η£Β€ ίΐΒςαβ 
?4Η»ί'νλ4Β& €β1φιΐΒ βρβηίΙ'ίη Οιοινίηο<€4 ρβτββι^ΟΓλΙ 
ία ο1ΐ0βοΐΒ8ϋηϋ[Νΐ8. Οιμμπι βηίιη &^ ^ιινίΜΚ) ϋβ- 
8«ϋΑ ιΐ8ΐ«βιιχί1ίο^ ηθτΜο^ »1 Ββυοι «οηίοΒίΙ. « ΟβΙ»- 

ηΐΙΙΙ^ΙΐΐΒΒίΙΐάβΐίήίδ ▼βΤ8<λΐΜ\ 6&ν1ΐ«Μ ΙΠΟΠΙΜΙ 

Θ8ί• 1». δίηηίββη ([ΕΒα ηιιιΙΙ» Ύίά«ί1&ΐ6πι βΐίκβηΐ ^<( 
πιι^Μί«ϋθΙαΗΐα(•Ίϋιοί&ηΙ φι» ηοη οροπβΐ, 3ί( : 
ΟιιηΊη^βΙίοίί&'νβη&ΙαΓ, ίά ββΙ, ύβΚΰίοββ ^Η, «« 
ΐΜτβι»(ηιθΓΐΗΐ;<βιΙ. 0υοαιο4α? Οαί& «ρΓβββηϋ τϋ» 
νίιΐβΐΐιρ νίνοΜ : 864 ^ϋ&ιη ρϊΒίτβίϋ «Ιβρη&ι». Μοι^ιμκ 
οβ^«ΤΒθ{»βΓ|ΐ•οο&Ιηπι, φιαα(<ιπι 4ΐ4 ίΙΙαιη νίΐβίΐη. 
« ΕΐιΙι«ορπΜίρ•ν • νί4•8(ΐα•(Ι'ΜΒΐ ΙίΑπο Ι8η<|«βη 
16(0» β88θ «βΚΐ ? Μοη βηίια :1ΚΚΓ &άI10^I&^ι1^ \Α 
θΙί^1.ιιοοΐνβΗΗνο<Ιβ1ίεϋ88βΐΙ Ιβηι^ιιβιη ρββοβίιιιη 
νβΙ&Ι. « ίβιιο<1^(|ΐΐβ βυίβ. » <Μόη «υΙΙΒοΗ ΐΜΐΠ]({βύ 
βά 8&1αΐ6ΐη ρΓορΓί& ^ΕΐίΙΙιιη τίΓΐυβ, ηίδί άβ αΐϋβ 
βϋΜΐ «ιιταηι 1ιβ1)6»(. Β6 νίάιη ιιαίοιη ^«ο όίβϋ : 
8υο8 νβΓΟ αρρβΠ&Ι ηυί ^βηβΓβ βαιη οοηΐίηκιιηΐ. 
5ί<^ΐΙϊ ιίΜΜ ι «βί^Οίί^Ι 81108 6886 ριιΙ& &ιηίεο8, ηοα 
8αΐ8ΐΩ*6β^ βοιηβΗΐΐύο^ !)(έ1)6ΐ ίΐαηαβ 8υίδ ρΓϋνί^ 
άΰΐ'β, *ίΐΑϋϋΜ6 &υΐ6ΐ1ι άοΐΑ^Αίειβ )ηΐιο€ΐ'ΙισϋΤ&οΗ β& 
4Μ4ιι ΜιϋΜ8 ν6¥^ΐθΓ, 8οΗ^(ϊ6Ηο{ί8 δΐηίηιαιη &ά- 

Μ1^Μ8. « Βΐ>ΪΜΒίΧί!η6 <1<»ίϋ68ΐί6Ι8.» δΐ]ί8 6( (10016- 

8ϋ€ίδ ρΐ:ΰΐ4«Μ, ((ΐή οοιι 86ΐαΑΐ οαΓ&ιη Ιι&Ι>6ΐ 6οηιιη 
({«ίβΚ^ιΐ^^ Α0βο ΦΟοίΟηβ^ηΙ, 8θϋ 6ΐ βυί ιρβίοδ, ρϊο- 
ρηθ9Μ»ρΐΙΜίΐ(]ί)^β^6»ιΐ8. Ιΐ8(3βιη6ΐϊ886ρΐί(ηο 7ι^ 
/ί»19ΜΙι<)ΐ«ϊΜ.1¥(>^ί6βΙ<ίΙιηι^γ βΐ ίΠϊίιΙι η6|;Ανί(.• Ε( ςαοιηοάο 6& ςυββ ίη (ΙβΙιοϋδ^ηβτΙυΓ, 

8<Α9ΐΐ6(Ιθ1ΐΝΙ§Ι1(££^ΐ16^Ι1'ρ^<Μ46(;βΐΐ6ΐ1ϊ1ΐ'6^νη?0ϋία 

όΙϋΙιπιιΜϋίβήυΙ^^^^οπίθβΙί^οδ φΐί'(ΐ086ΐή!η6 (υο 
81181116 (ΐ68ρΙβ!β8.0Ιιοβ 8τ Ββοηι ΉΐΙβΗδ Ιϋ^ϋΙ"- 
β^Μ;«^^IΜI6ηI6{!586^υ8'ΐ^81I8^^6β0^^8,^ρ811ι^ 
ηβΐΐΒβΙί. ΒίβΙΚίη^δΙ ^ύ\ίη : Β6ϋ11ι ρΓο(τ(6η(ϋΓ 8)^ 
ηο88θ/ ϋ«ΐ6Τυπη ίΐΜίΙκ ιΐ6{;^η(. Ουο ιηοάο αιΐΐβτη 
^ΙθΙίΑιη Ιηβ(ΐ6ΐϊ(!6ΐ6ΓίθΓ.0ιιίΑΐηβά6ΐ68 (^α^ΐηηυ&ηι 
ιΐΟΐιΊ»ιηηί1)ΐΐ8, βά 8&11βπι οο^^ϋδ ρτονίά6ηΙ, η^- 
Ινΐ)Γ« 16^6 ίηάαοΐί. 

V, 9-13. ΥίάίΜ Λί^αΙηηιοη κηχηοτ αηη\Λ 
ε€χα§ίΗξα9 ςηοΒ βιβτίΐ αηίίη υίτί ηχοτ, %η ορε- 
ι4ΐ(8 Ιοηί^ ΗοαηίηΗχη ΐϋϋίΜηίο ωκηρτοΐ^αΐη : ή 
ΙΛύΤϋ$ βάίέοανίΐ, 8%βΗ Ηο^ρϋαΙή. 8ί 8αη€ΐοηαη 
ρβά€9 ΙανίΙ, 81 α^βοϋΒ εηΙηηίηίίΙτανΗ, Η οτηιιβ άρ^όΟνταν. Πυ«ς δέ Ιστι χαΐ άπίόττου χέίρων ; *Οτι οΐ 
άπιστοι, έΐ χαΐ μη πάντων, ^εων 'Φυγγενων μέντοι 

ιίρίνοοΰίΛ δια * τ^ν νίίμον της φύσεως . ε Χήρα καταλεγέσθω, μή Ζλαττον έτων Ιξή- 
κοντα, γεγονυΤα Ιν^ς άνδρας γυνή, Ιν δργοις 
χαλοΤς μαρτ>ρουμένη, εΐ έτεκνοτρ<$φησεν, εΐ 
έξενοδ<ίχησεν, εΐ αγίων πίίδας Ινιψεν, εΐ θλι&>- 
μένοις έιτήρκεσεν, ει παντί Ιργφ άγαθφ Ιπηχο- ♦77 ΟΟΜΜηΤΤ. ΙΝ^ «ΡΚΤ* ! ΑΟ ΙΪΗΟΤΗ. 478 λο^^θτ,σε. Νβωτβρας $έ χ^ήρας •κΛρ(Χίτ6ϋ. ^^ΗανΑβ]»» #ΟΙ»ΙΙΙΙΙ ρτ•«0«|||α Μΐ. Ρ0Ι91Ο ;ν(Μ^ γαρ καταοτρηΜίά^ιοσι το(> Χρ«στον^ γαΐλ^τν Οέ^ 
λαχη^, ΙχοΐΜβη ^φΤμα, βτι τ^ν πρι^τ^ν ΐΐίστιν 
η^ΙέτηΦαν. Αμ« ^ε χ«1 άργαΐ μανθάνουνι, περί• 
ερχ(5{£τν«ι τβΐς θ1κ(ίακ• Ού (κίνον β^ ^ργ«^ άλλλ 
χαΐ φλύαφο^ «αΙ «ερίεργνι, λοίλοοσαι τα ριή 
^ονια• • 

Ενταύθα χαι τν^ν ήλιχ£αν συν τοΤς £λλοις περιερ- 
γάζεται, χαΐ την αίτιον πρωϊώυ λέγει, ώς Ε? γε χαΐ 
έςήχοντα ε?η έτΰν, τα Κ λοιπά μή ^^^) ('^'^ χατα- 
λεγεβ^. ΦζσΙ ΰ τ«ς εΙς τ^ ^ηριχ^ν τεταγμένος 
λέγειν. — « *Εν Ιργοις χαλοΐς. » [(ΜΚΟΓΜ.] Εΐΐζ^ 
γενίΜς, « *£ν Ιργοις χαλοΐς, » λοιπόν χαΐ τοΤς χαθ« 
έχαοτον έπεξέρχεται. Τ^ ^ε της τεχνοτροπίας χαΐ 
βνω εΤπε. Ίί οΤν, εΐ μ-^ Ιχει ιιαΤδας ; Τα λκπαποιε^. 
€ £1 έξενο^χησεν. ι *Ορ^ς 8τι χαΐ ένταΰθα τας των 
οίχείων ευεργεσίας προτ^Βησι τών εΙς το^ς έξωτι- 
χοίις ; Είπών γάρ πρώτον. • Εΐ έτεχνοτρ<^ησεν, » ο5. 
τως επάγει, τ^, *Εξενο&5χησεν. « Εΐ αγίων π^δας 
ενιψεν. • •Αλλ* ΙμεΤ, βτι Πενιχρά εΙμι, χαι ξενοτρο- 
(ρε^ν οϋχ ε^ορω, (ί^τζ θλιβομένοις έπαρχέσαι. Μ<^ 
αγίων, φησί, π($δας νΤψαι οδχ Εχεις ; Μή τφ άγαθφ 
εργψ ΙπαχολουθεΤν εύπορίας χρήζει ; Κατά γαρ τα 
έγχωροΰντα τούτων Ιχαστον ειρηχεν. • Εΐ αγίων •κ6- 
δας ϊνιψε ' » τουτέστιν, εΐ τας Ισχάτας υπηρεσίας 
τοΤς «γίοις άνεπαισχύντως έξετέλεσεν» Οβτως 6 Κλή- 
μης έν έ$δ<$μφ *Γποτυπώσεων, « Εΐ παντί 8ργφ 
άγαΟω. 9 Οίον, ΐΛοινώνησεν, ίίπηρέτησεν. Εΐ γαρ 
χχΐ ΙργάσασΟζι οακ εύπορεΤ, υπηρετησχι μέντβι τφ^ : 6ΗΨΛ Οίίνη ΐΛΦοίΰβ ^ρ^Ηη^ λΛ(Μ9Η$ €Μ^ 
ίϋίΛ, ηιώβτβ ροΙίΜηί, ΙπΛ&ηΜ ϋοηάίίηΜίΗϊηβνη 
φίοάρΗίΐΗΐίηΙΙΛβιη νηβοαιηΦ. 5ίηΐΗί ϋηΛθνη Η 
θϋοΒΟβ άί9€ηηί €ίν€ΐ$ι»ΐΨΘά&η9ό9^ ίΐΜ ηΜ βόΙΙιιη 
οϋ&ΒΛ ψ€ηΐίη. «Μβίϋ ψ&ττΗΐ» βΡ, €ηΗ»9», {^ 
ψΛβηίΘ9 (ΐηω η(>η ορο^Μ. 

Ηίο ιβΜθπι ςιιοφίβ ευηι ^«ΙβτΙι φ» Ησ« Ιοοο 
ροηυηΙοΓ οιηηίϊιο ΓβςιιΜί. βΙββοΜηΙιι ρίο^ηβ^α 
ροηιΐ : ΙΙΑ φκΜΐ ΗεβΙ 86Ζ8{{η(« 8ϋ ΑηιιοΓαιιι, ηίβι 
βΙ ο»ΐ6Γ& Ιι&ΙμαΙ, Βοη ϋΗθ^Ιατ. ΑίηΙ «Βίβια 958 
ϊρβυιιι ιΗ&βάίοοΓβ. ([υ® ίη τΙΑίΑΐβΐΒ ΟΓβίοβιη ά^- 
ραΚβϋΒ βιιηΐ. -^ ι Ιη οροΗ^ιιβ Ι^οηλι. > ϋΜ ^βηβι^- 
ΗΐβΓ (]ιχί( : Ιη ορβηΙ^ 1>σιιίβ, ΰθΒ86<)ηιιΐ0Γ «β&ή 
βρβοίαΐίβ βηαιηβΓ&Ι.Οβ Η1>6Γοηηη &οΙβιη βάιιβΑΐίοιίθ 
8υρβηυ8 ςυοςυβ άίχίΐ: Ουίά βτ^ο 8) ηαη Ιχ&1^6&1 
ΚΙ)βΓ08 ? ΡαοίΑΐ €9Λλτά. « δ$ Μι Ιιο8ρΗ»)ΐ8. « Τίάβ8 
^υοά 6ΐ Ιιίο οΜεϊα θγ^α ρΓορΓίθ8, ι11ί8 ρηραηΗ 
ςυ» βυηΐ θγ^ βχΐηηθοβ ? ΐΠ)ί θΒΐιη άίχϋ : δί Κ1)6- 
ΓΘ8 6(1υε&ή(, βυΐΝϋΙ ΰ^ΐΑδβςαβηΙθΓ : 8ΐ ίυΗ Ηο- 
βρίΙβΗβ. « 8! 8αηοΙθΓυπι ρ6468 Ι&νΙΙ. § Βββ (ΙίοβΙ : 
Ραυρβη Όΐ&βαω, ηοο Γλοαϋ&Ιβδ ιηΗιί 8ΐιρρβΙιιηΙ ιΑ 
8ΐιη ΙιοβρίΙ&ϋβ νβΙ 2ΐΓ8ΐΰ(ί8 8αΙ)πι{ηϊδ(Γ6ΐη.Νυπ] δΑΟ- 
οΙοΓοηο, ίοηυίΐ, ρβάββ Ι&υμτθ ηοΗ ροΙβ8? Νιπη ϋι- 
ουΙΚβδ (Ι66δ1 υ( Ι>οη8 ορβΤΒ ρτο^βηϋ&Ηδ^Ηοηιπι 
οοίιη 8ίη^ΐ8 (ΙίζίΙ ]ιιχ(& 68 ςυ» δυρρβίσηί. ι 81 
88ηε€θΓυιη ρβάβδ Ι8νϊ( : » Κιο€ 6δΙ, 8ΐ βχΐΓβπΐΕ ιηΐ- 
ηίδίβη» δ'>ηοΙίδ!^Ι)δ(ΐιΐ6 ΓοΙ>οΓββχ1ιιΙ)ΐιίΙ.Ιΐ8θ!βΠ)6η8 
δβρϋηαο ίηΡίηηαΗοηΗΐη. « 9ί οιηηβ ορβδ Ι^ηυιη Γ>πορεΤ. «Νεωτέρας δΐ χήρ«< παραιτοο. » Τί δή- € ρΤΟδθΟαΙλ θδ€ : » Ιΐοε 691, ΟΜΒ ΙΕΙΙΐηίεΑνϋ, δυΙΐηΐΗΐί- ποτε, χαίτοι μείζονος αγώνος ^ντος Ιτά των παρ- 
θένων, ο^μου φαίνεσαι χρ<Ινοι> παρατήρησιν εΐ- 
πών ; "Οτι έχεΤναι άπ^ μείζονος της έν πίστει θερ- 
μ<5τητος εΙς τούτο ^λΟον, αδται §1 χαΐ άνάγχχι τιν 
τΓ| έχ της έρημίας * 1^ δτι χαΐ Μ των παρθένων •1-1 
των, Ε^ρ(^εδρον χχΐ τα του Κύριου μβριμνωσχν, 
πολλην άχρίοειαν έπεζήτησεν. « "Οταν χαταστρη- 
νιάσωσι του Χριστοί). > Ισως ί\σαν τοΰτο πεποιη- 
ιώιαί τίνες, "Ορα 51, δτι χαΐ αΐ 8ντως χηραι, τίρ 
Χριστψ &ρμ($ζονται. *Αρμοζ<$μεναι δΙ, ^ν τάξει παρ- 
θένων καθίστανται. « 'Ηρμοσάμην γαρ δμάς, φησίν, 
ένι &*^1 παρθενον άγνήν, παραστησαι τφ Χρι- 
στφ. > Ταΰτα δΙ πρ^ς πασαν Έχχλησίαν άρμ<$ζει. 8ΐτ&?ίΙ• Οαβη(|ΐιαιη βηίιη &ου11&8 άβδίΐ «ύ ορβΤΑίι- 
άυπ), ο(ΐ68ΐ (Αΐηοιη ίϊιοιιΐΐβδ &(1 8η1)ΐηίιιίδΐΓαθ(}ΒΠΐ. 
• Ροιτο]ΐ}ηίθΓθ8νί(1αβ8Γ6]ΐ66.Βθυ&ιηοΙ)Γ6ΐη, ευπι 
0181*08 &1 \η ητ{ίηίΙ)η3 0θΓΐιΐίη6η, ηυ8(ΐ!ΐ8ΐη νΐάβίατ 
Ιβηοροηβ οΙΐδβττ&Ιιοηβιη 6χρήιη6Γ6 ? Οοΐα ϋΙβΒ & 
πΐ8]οιΐ 6<ΐ6ί ίβτνοτΰ &ά Ιιοΰ τβηβηιιιΐ) Ιιφ ν6ΓΌ ηο- 
068δί(&(6 ςυ&(ΐ8πι ςυα 8θΚΐαάίη6Πΐ δβςυίΙϋΤ. Αιι( 
ςιιοθ 6ϋ8πι άβ ητρηΆηη άΐ€6η8 ςβοά 888ί(Ιιι& 8ΐΙ 
εΐ ουΓβΙ ηυ« Οοιηίηί 8υηΐ3^, π)8{[η&ηι (ΗΗ{6ΐιϋ&0ΐ 
8(1ΙιίΙ)αϋ < Ουπι Ιαβείνβ β^βΗηΙ 8(}τ6Γβυ8 (Άή* 
8(υπι. » Εγ&πΙ ΓοΓί&δβίδ ηοηηυΙΙβΒ ({ΐΐφ Ιιοεβ^βηϋΙ. 
νίάβ αυΐεπ) φΐοά νβΓβ νιΑυ» θ(Ϊ8Πϋ ΟΙιΠδΙο 8(1]αιι• 
{[οιιΙυΓ : ηυβΒ αυΐβιη ίρβι &(1]ιιηκυη(υΓ, ιβ οΓάΪΒβιπ το'^τ*στιν, Τί δε το, "Οταν χαταστρη νιάσωσι, βούλεται ; τουτ- Ο νίΓ|;ίηυΐη ΟΟΠδίΗυΐΐηΙαΓ. « Α^I^υηx^ ΥΟδ,ΪΒςυίΙ, ΒΒΙ 
έστιν. δταν χαταβλαχευθωσιν, 8ταν χαταθρυφθωσι, νίΓΟ ΙΐΙ νΐΓ|ρη6ίη 08δ(Αΐη βχΙΐίέθΓθϋβ ΟΙΐΗδΙΟ ^. > 

Η«ε &υΐ6πα υηίνβΓδίδ 8ρ(8ΐεοϋΐ68ίί8.€3Β(6τυηι φίΜ 

βίΐΐί Υυΐΐ 5ταν καταστρηνιασωσι ? ΗΟΟ ββΙφΙΒΠΐΙο ΐοΓ- 

ρυβηηΐ^ςυαηάο ΙαδοΐνίβηΒΐ,ςο&Βάο βεΐ6Γθ€ΐΐ88Β(68 
άβΗΐίβΙδβ ίυβηηΐ, ηυβηάο 8υρθΓΐ»θ 6|;6τίΒ(8άν6Γ808 
Οιηδ^υιη ηοη δϋδοίρίθηΐεδ ΙρδυΐΒ δρΟΒδυηι, «ι1 
ηορίίαδ (Ιβΐηεβρδ 6χα(1υΒ( ; βοβ ββΙιβ νΙάαίΐΒΐίβ 
5ΐ8ΐυιη]υ(1ίοίοΓοΙίοηί8ά6ΐ^6ΓαΒΐ• « ΟικχΙ ρτΙπιαίΒ 
Γκίβπ) ^6^6^6^^ηι. » Ρ&ο(υηι οιγα βΐιτίδΐυιη άίάί. 
Ραοΐφ δυηΐ 6Βίηι ςαοά €Ιιη8ΐο(ΐ(Ι|υΒββΓ6ΒΐυΓ: γ6- 
ίΐΰίηη(8υΙβιη ίρδϋΐΒΒά ΙιαίΒΑΒ&δάβνοΙοΙο ΒαρΙίλδ. 
Ροδ( 1黀 νβΓο 6ΐ ΪΒ 8Ηυ(Ι, ΐΒςυιΙι ρβεβ&Ιαηι <ΐ6ο{- 
(Ιιιηΐ, ηβπιρβ οΙιυΐΒ. Νοβ 8ο1ιιιβ ^ο νίτοβ ]β38!1 δταν χαταβλαχευθωσιν, δταν χαταθρυ^ρθωσι, 
δταν άχχισθώσιν, δταν χαθυπερηφανεύ- 
σωνται του Χρίστου, μι^. χαταδεχίίμεναι αύτ^ν νυμ- 
Φ?ον, έχπίπτουτι λοιπόν εΙς τί>ν γάμον. 06 γβρ εΥ- 
λοντο τί^ν χηρεία ν μετά χρίσεως λογισμού. « Οτι τ^ν 
πρωτην πίστιν ήθέτησαν. » Την πρλς τδν Χριστδν 
συ*/6/|Χην γτ{9ΐ. Συνθέμεναι γαρ αύτφ ήρμ({σθαι, 
βθετσ*>σιν αυτόν, έπΙ άνθρώπινσν έρχ({μεναι γάμον. 
Μετά δε τοΰτο, χαΐ βλλψ άμαρτ/,ματι, φη(ΐιν, 6πο- 
πίπτσυσι, ττί άργίφ. Ού μ<ίνον τοιγαρουν άνδράσι τ6 
έργάζεσθαι προσέταξεν, άλλα χαΐ γυναιξί. Παν γ&ρ 
χαχον. έζ αργίας τίχτεται. « *Άμα δέ χαΐ άργαΐ μχνθάν^υσι. • Πω; δε άργζΐ μανθάνουσιν ; Εχου- 39 Ι ΟοΓ. νπ, 32. ^ II εοΓ. XI, 2, 170 ΟΒουΜΕΝίι τΗI^^^ε ΕΡίδοορι 180 ορβΓ&τί, 889 ββά 61 ιηυΙίβΓββ. Όιηηβ βηίαι ιη&ίαιη 
6χ οϋο ρ^ηίΙιΐΓ. ι δίιηυΐ βΙ οϋοβ» άίβουηΐ. » Ουο- 
ιηοάο &α(6πι οϋθ88Β άίβουηΐ ? ΗώβηΙββ &8εί1ίΙίθ8 
τίτοβ ηιιί 618 η60688&η& βυρρβάίίβηΐ,δβ^βδ ςοίάοιη 
βαηΐ λά ορβΓ&,ευΓ&ιη ΐΑΐηβη 1ι&Ι>6η(υΙνίη8 δρβείοδ» 
▼ίά6&η(υΓ.«Ιιαο ηοη 8θ1αιη οϋοβφ,ββίΐ βΙβ&ΤΓυΙ». • 
Μβηδ βηίιη ηοΙ)ί8 &ά ορβΓΟίκΙαιη α ΟΓβ&ΙοΓβ ΐΛή• 
οαΐΑ 681. υΐ)1 6ΓΚ0 Ιιοηυιη ορυ8 6ί ηοη 8ΰΙ)πιίηί$Ιπι- 
▼6ηπια8, ίρ8ΐι &88αιηϋ ορ6ΓΑ &Ι)8υΓ(1&. 

V, 14-16. νοΙοίρίΙίΑΤ ίηηίοΓβε ηηύβί^β, ΙϋβτοΛ 
ρηετβ^ άοηΐίοη οάτηιηί^ίΓαΓβ^ ηίύίαιη Οΰοα»ίοηεηι 
άατβ αάνβΓΒΟτίο ίΛί Ααύβαί ηΜίεάίΰ^ηάίϋαΐΜαίη. 
^α1η€η^ηιηοηη1^ιιω άβββΰββνηηί ρο$ί δαίαπατη. 
Οηοά 8% ^η^$ βάβΐίβ, αηί$ίςηαΙίά6ΐί8ΗαΙ}βίν%άιια$, 
ΗρρβάϋεΙ ιΙ/μ, 6ΐ ηοη σηβτεΐητ ΕοοΙβήα, ηΙ 0$ 
ςη(Β υβΓβ ίηηέ υίάηω εηρρβίαί. 

Βοηυιη ηαίάβιη Γαί886ΐ υίςηοθ 86ΐη6ΐΐηΐ6Γ νίάαλ8 
&1ΐ6€(» 6{ί^η!^ ηοη Ι&8οίν6 &Κ6Γ6ηΙ &άΥ6Γ8α8 ΟΙιγϊ- 
8ΐηπι, η6ςη6ρΓΪπι&π) βάβιη Γ6]ί€6Γ6ηΙ. ΥβΓαπι ςυΐα 
Ιιοο ίαοίυηΐ, ηηΙ)&η( : 8βίρ8&8 ΟΙιήβΙο ηοη (ΐ68ροη- 
ά6Αη(, 6( ί1& ηυΙ)&η( : Ιιοο οηίηι ρβοοαίο ν&εαΐ, 
ϋΙϋ(Ι νβτο ίιηρίαηι 68ΐ 6( 806ΐ6δΙαα).Ι1ΐΑΓαπι η&πιηηβ 
ϊηΙιίΑΐίο 6ΐ 80€0Γάί& ίΐΑ οοοΓοβΙοΓ 6χαΙ)6Γαη1ί &ίΟί- 
οϋοηβ 6(οιΐΓ&. € Να1ΐ8πιοο€Αδίοη6ΐη (1&Γβ3(1ν6Γ8&- 
γΙο. • 81 οηίπ) Γ66ΐΑ ηυρδ6πηΙ, ηοη ρηυβ ΟιηβΙο 

(ΐ68ρθη8&(», &ά Π1&ΐ6(1ίθ6η(1ί ΟΟε&δίοηΟΠΙ 86ίρ888 

ηοη (Ι6<1α66η1. Νοη υ( δίηο (ΙπιοΓβ νίτ&ηΐ ηυΐβΓΟ 

ρΓ»€6ρί(, 86(1 υ! επΗδ ρΓ688βΒ, ρΓθ8ρίο1&ηΙ υΐ (16- 

66ηΙθΓ τίνΔηΙ• « ^&Π1 6ηίοι ηοηηυΙΙββ (ΐ6&6Χ6ΓυηΙ.» 
ΟαΑΓ6 &η(6ηι ΐΑηΙβπι οΙ)86Γ?&ηΙί&πι οίτεα 1ι&8 
ίΑΐ>ιιί8ΐί, 6ΐπΐΑ{θΓ6Πΐ ηυΐ οίΓοα νίΓ§ίη68? Ουία Ιι», 
ίηςηίΐ, θ€€&8ΐοηθπι (ΐ6ά6ΓαηΙ^ (ΐ6Δβοΐ6ηΐ68 ρο8ΐ 
5&ΐΑη&ηι. Ναπι ϊϊβο άΐοο, ίηςυϋ, ηοη υ( ηοη δίη( 
γ1άα»]υηίθΓ68, 80(1 υ6Η(α8 η6^1ίή8(υπι^6^^^6^6Π1. 
« Οαοάδίςιιίδ Οάθϋβ. » ΚβοΙοάίοϋ : δί ηαίδ β(ΐ6Η8, 
ΑΐιΙ 8ΐ ςηα βάοΐίδ. Ναηι βί ίηβ<ΐ6ΐ68 6886ηΙ, ηοη 
οροΓΐβΓ6ΐ υ1 βώ 6ΐ8 &ΐ6Γ6η(υΓ, ηβ γί(ΐ6Γ6η(υΓ6ά6ΐ68 
6{6Γ6 ίηβ(ΐ6Η1)α8. ΡτΦίΟΓβα ςυοςυο Ιβ^ίδίΑϋοηβδ 
ίΙ1ο8 €οηο6Γηιιη( ςηΐ ίρδίδ ρατβηΐ, ηοη βοβ ηυί 8υΙ>- 
]θθϋ ηοη 8αη(. # δηρρβάίΐοΐ ίΐίίδ. • Κβπι Γ&εί&( 
ηα»πι1η1ηΐ6 940 ΐρΆγίδ 6886 άθΙ)6ΐ. ΡβΓίιοε οηίηι 

ςυοά (ΐί(, έπαρχείτω, ίά 681, 8υρρ6άίΐ6ΐ, η6ε688α- 

ιίαπι 8ίκηίβε&ν1( θΐίπιβηΐηπι. « Εΐ ηοη οη6Γ6(αΓ 
εοεΐ68ίιι. » Ι(Α(ΐυ6 βάβϋδ ςαί 8α&8 &ΙυηΙ νίάυ&δ, 
6ϋ&ηι ΕεεΙβδίφ ν1άυ&8]αγ&ηΙ : ςιιαηάοςοίάβπι ηοη 
ΚΓ&τ&ΐΑΕθ6ΐ68ίιι υ1>6ηη8 βΐ6ΐ ςη&8 &1ίΙ, η6πιρ6 ςυβθ 
ν6Γ6 8υηΙ γίάαΐΒ, Ιιοε οβί,ςυίΐιηδ ηυΐΐυδ ρΓΟΒβδΙ, δ6(1 
ά68θ1&(φ δυηΐ. • ϋΐ ϋδ ςυ» ν6Γ6 δυηΐ νίάυβΒ 8υρρ6- 
Μ. ι ν6Γ6 νίάυ» ςυ» υηάίςη6 άβδβΓίβΒ' 8υη(. Ναπι 
<|αί Ιιοο £ιε1(, ηοη δοΐυπι βΐίΐ ςυ&πι αϋΐ, δοά είτεΐί- 
ςαίβ πιηΚαηι εοηίοΠ, άυπι οεε&δίο βδΙ, υ( ίΐΐίδ 
αΐιιιηά&ηΐίαδ δυρροάΙίοΙυΓ. 

οΑΡϋτ χη. 

0$ ρτβ$Ιη/ΐ€Τ0Γ€τη Ηοηονβ. 
\, 17-21 .0ϋί 1}€η6ρηΒ8ηηίρτβ$Ιη/ίετί,ώιρΙΜ Αο- 
ηστβ άίρηί ΗάύΰαηΙηΓ.ιηαχίηιβ ϋ ςηΐ ΙαδοταηΙ ίη 8βτ 
ιηοηεβΙάοΰίΓϊηα.Οίίηί εηίτηΒοηρίηΓα: ΝσηοΜίρα- 
Μβ 08 1>ονί ΜΐηναηΗ ,Εί : ΙΗρηη8 €8ΐ σρ6ταήη8 νη βτ^ 
06άβ9ηα.ΑΛν6Τ8ΐί88εηίθΤ€ίηη$αάηΜ8€η8α€€η80Λίθ' Α σαι τους έπεισάχτους άνδρας χορηγουντας αύταΐς τα 
πρδς χρ&^ν^ των μ^ν Ιργων ^^^θυμοΰσιν, Ζτκύς δε 
£ύπρ<{σωποι τοΤς άνδράσι 6<ίξωσιν, επιμελούνται. 
€ Ού μ^νον δέ &ργαΙ, άλλί χαΐ φλύαροι. » *Ενεργ2>ς 
γαρ 6 νους ^μΤν πάρα του Δημιουργού χατεσχβύα- 
σται. Οταν οδν αύτφ μη δώμεν έργαν£αν χρηρτ^ν, 
αυτ^ς επιλαμβάνεται εργασίας άτ<(που[ς]. « Βούλομαι ο5ν νεωτέρας γαμεΤν, τεχ;ογονεΤν, 
οΙχοδεσποτεΤν^ μηδεμίαν αφορμή διδ($ναι τφ 
&ντιχειμένφ λοιδορ{ας χ^^ν. Ηδη γάρ τίνες 
έξετράπησαν ($π{σω του Σατανά. Ε? πις πιστές 1} 
πιστή Ιχει χήρο(<) έπχρχε(τω αύταΈς, χαΐ μη 

^βαρείσθω ή 'Εχχλησία, Τνα ταΤς δντως χήραις 
έπαρχεσΐ(\• » 

Τ^ μέν χαλλν Τ^ν, οίπαξ ταΤς χήραις χαταλεγείσας 
μή χατβιστρηνι^ του Χρίστου, μηδέ ίθετεΤν τ^ν 
πρώτην πίστιν. Επειδή δε τοΰτο ποιουσι, γαμείτω- 
σαν, χαΐ μή χατεγγυάτωσαν έαυτάς τφ Χριστφ, χα ι 
ο5τως γαμε(τωσαν. Τ6 μεν γαρ &ναμάρτητον, τ6 δ' 
άνόσιον. Τδ γαρ χεχην^ς αυτών χαΐ ^ι(^θυμον, ο5τω 
γοΰν χαταστέλλεται, τ^ περισσότερα θλίψει χαΐ 
«ρροντίδι. • Μηδεμ(αν άφορμήν διδ<{ναι τφ άντιχει- 
μένψ. • Αν γ^ ές 6ρ6οΟ γαμήσΐύσι μη πρ<$τερον 
έαυτ3(ς Χριστφ χατεγγυήσασαι, ούχ εΙς &φορμήν 
λοιδορ(ας /Ιξουσιν. Ουχ Τνα δΐ &δεως ζώσι, γαμεΤν 
προσέταξεν, &λλ' ΐνα τοΤίς φροντίσι γυυν πιεζ<{με- 
ναι, του χοσμίως ζ^ν προνοήσωσιν. « Ηδη γαρ 

^ τίνες έξετράπησαν. • Δια τΐ δ^ τοσχύτην παραφυλά- 
χήν περί αΰτων έποιήσω, χαΐ πλε(ω Ιίπερ έπΙ των 
παρθένων ; *'θτι αύται, φησι, τήν άφορμήν δεδώχα- 
σιν έχτραπησαι άπ(σω του Σατανά. Ταϋτα γαρ, 
φησί, λέγω, ούχ 7να μή ώσι νεώτεραι χηραι, άλλα 
δεδοιχώς μή τ^ν Χριστών άθετήσωσι. « ΕΧ τις πι- 
τζ6ς. » Καλώς τ^. Ηιστος Ι\ πιστή, Εΐ γέφ ήσαν 
άπιστοι 9 ούχ Ιδεί παρ* αυτών τρέφεσθαι, Ινα μή 
δ({ζωσι δέεσθαι αϊ πισταΐ τών &π(στων. Αλλως δΐ 
χαΐ πρ^ς τους πειθομένους αΐ νομοθεσίαι, ού τους ού 
πεισθησομένους. « *£παρχε(τω αύταΤς. » *Αβαρες 
ποιε(τω το πράγμα. Δια γαρ του, έπαρχείτω, την 
&ναγχα{αν έδήλωσε τροφήν. • ΚαΙ μήν βαρείσθω ή 
Έχχλησία. » *'ϋστε οΐ πιστοί τρέφοντες τάς εαυτών 

χήρας, χαΐ ταΤς της Έχχλησίας χήρακ συμβάλ- 
λονται . οία δή μή βαρουμένης της Έχχλησ(ας, χαι 
διά τούτο άφθονώτερον τρεφούσης, ας τρέφει, τάς 
^ντως δηλαδή χήρας, τουτέστι τάς απροστάτευτους, 
χαΐ μεμονωμένας. < * Ινα ταΤς ^ντως χήραις. > Ον- 
τως χήραι αΐ πάντοθεν Ερημοι. *0 γαρ τούτο 
ποιών, φησίν, ού μ<{νον ήν τρέφει, τρέφει, άλλα χαι 
ταΤς λοιπαΤς πολύ συμβάλλεται, πλάτος αύταΤς 
προξένων. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΒ*. 
€ Περί πρεσβυτέρων τιμής. • 
« ΟΙ χαλώς προεστώτες πρεσβύτεροι, διπλής 
τιμής άξιούσθωσαν. Μάλιστα οΐ χοπιώντες έν 
λ(5γφ χαΐ διδασχαλί^. Αέγει γάρ ή Γραφή • Βουν 
άλοώντχ ού φιμώσεις. Κι1, Αξιος 6 εργάτη; του 
μισθού αύτοΰ. Κατά πρεσ&ιτέρου χατηγορίαν μή 181 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. ί9Λ ιαραοέχοϋ, έχτ^ς εΐ μη έπΙ 8ύο II τριών μιαρτύ- Λ 
ρων. Τους άμιφτάνοντας ενώπιον πάντων Ιλεγγε, 
ΐνζ χα\ οΐ λοιποί φόβον Ιχωνι. Δ{αμοφτύρομ3ΐ 
έχώπιον του θεοΟ χαΐ Κυρ(ου Ίησοΰ Χρίστου 
χαΐ τών έχλεχτών &γγέλων, 'ίνα τοώτα φυλάξ^ς 
χωρίς προχρ^μζτος, μη8έν ποιών χατά πρ($9- 
χλησιν. • 

Τίνες $ε οΐ χαλώς προετεώτες, 6 Χριστές έδήλω- 
»εν, € Ο Ποιμην^ φησϊν, 6 χαλός, τήν ψυχην αύτοΟ 
τί&ησιν δπίρ τών προβάτων. > — « Διπλής τιμής 
αξιούαΟωσαν» » Τιμήν φησι την τών άναγχα{ϋ>ν 
χρείχν^ {) μάλλον χορηγ(αν. • 06 φιμώσεις γαρ 
οησί, βουν άλοώντα' χαΐ, Αξιος 6 εργάτης του μισ- 
θοί αυτοΰ. » — « Διπλής > δΙ, ώς πρ^ς τάς χ^ί^ραζ^ ού 
γαρ ώς ιτρ6ς τους μη χαλώς προεστώτας πρεσβυ- ^ 
τέροος• *ΕχεΤνοι γαρ ^ούχ άξιοϋνται άπλης, άλλα 
διώαιονται. Η διπλής της πολλής λέγει. « 01 χο- 
πιώντες έν λ<5γφ, » Έν λ(5γφ ού τψ χομπώβει, άλλα 
τφ πνευματιχώς τρέφειν Ισχύοντι. Που δέ νυν είσιν 
ο! λέγοντες, μ^ 8εΤσ6αι λ($γων μή^έ διδασχαλίας τον 
προβχηΰτχ, άλλα βίου * Άχουέτωσαν νυν Παύλου πώς 
τον λόγον τιμ^, Μάλιστα, λέγων. Δε'ί γαρ χαΐ τούτου , 
ειπερ τινί>ς άλλου. Οταν γαρ περί δογμάτων ξ ό 
λόγος, ποΤος β'ος ενταύθα Ισχύει ; *Όρα δε τ^ άντι- 
δ'.ζστελλόμενον τψ, « Ού φιμώσεις βοΰν άλοώντα. » Τ6ν 
γαρ μην άλοώντα φιμωτέον. ε Αξιος 6 εργάτης του 
μισΟοΰ αύτοϋ• ι Καΐ & Χριστ6ς σύμφωνα τφ νόμφ 
λέγει. Του μισθσΰ, της τροφής δηλονότι. Εργάτη ν 
δε λέγει, τον χάμνοντα. ύς 2γε μή χάμνων, αν- 
άξιος τροφής. Ταΰτα δέ λέγει πρ^ς τους διδασχάλους 
τους χοπιώντζς έν ττ, διδχσχαλίφ. « Κατά πρεσ^τέρου χατηγορίαν μή παρχδέχου. » 
Ίί γάρ ^ Κατά νεωτέρου τοιαύτην χαταδεχτέον χα«- 
τηγοριαν ; Μή γένοιτο ! Άλλ* ώς εΐ Ιλεγε • Κατά 
μηδενός μεν, χατά πρεσβυτέρου δε μάλιστα. 
Ε/ουσι γάρ χαΐ τί>ν άπο τής ήλιχίας χαλινόν. 
Πρεσβύτερον δΙ, τδν έν γήρ^ φτ^σίν. « Τους άμαρ- 
τάνοντας ενώπιον πάντων Ελεγχε, β Ζήτει μέν, 
φησιν^ έτιμελώς, εύρίσχων δΙ, μετά σφοδρότητος 
έπίπληττε. Τοΰτο γάρ τ^, έλεγχε. Ενώπιον δέ πάν- 
των, ?να χαι οΐ λο'ποι σωφρονισθώσι. Τοΰτο 6 θεδς 
εποιησεν, έπι τε τοΰ Φαραώ, χαΐ του Ναβουχοδονό- 
σορ. « Διαμαρτύρομαι έ/ώπιον τού βεοΰ. » *Ορχ^ 
σοοδρίίτητα. Ού γά^ επειδή Τιμόθεο; ήν, παραιτεί- 
ται, άλλα διαμαρτύρεται, τ6 έαυτου ασφαλιζόμενος, 
εΤ τι τ?ον μή δεόντων γένηται, Ίΐ δήποτε δε τον 
Πατέρα χαΐ τ^ν Γΐόν χαλέσας μάρτυρας, χαΐ τους 
αγγέλους συγχέχλησεν ^ Οτι χαΐ αύτοΙ της χρίσεως 
γινομένης, μετά τοΰ οίχείου Δεσπότου παρεΤναι 
μ£λλο'^σι χαι μαρτυρεΤν τφ λόγψ. Εθος δέ έστι χαΐ 
ήμΤν, χαι υπερέχοντα χαι έλάττονα πρόσωπα εΙς 
μ:(ρτυρΙαν λαμβάνειν. ΚαΙ & Ίαχώβ, χαΐ τ^ν Θε6ν 
χαΐ βουνδν μάρτυρα παραλαμβάνει. € Και τών 
έχλεχτών αγγέλων. » Έχλεχτών δέ αγγέλων εΤπε, 
διότι άγγελοι χ«1 ο\ δαίμονες, άλλ' απόβλητοι. — ιιβιη, ηί$ίΒηΙ>άηοΙίη8αηί ίηύηε Ιε^ΗΙηα. ΕοΒ^ηί 
ρβ€€αηΙ, ωταιη οιηηίδη$ ανρηβ, νΛ βΐ ΰωίΰτί Ηίηο^ 
τετη Ηαύβαηί. ΟύΙβίΙονίηΰοηφβοίΐίΒβίαο Βοηΐίηι 
Ιβ$η εΗτί$Η Η βΙβοΙοννΜ αηςβίοηιηι, ηί Ηω€8$Τ' 
νβ$$%ηβ ρΓΰβϋίρϋαΗοηβ ίηάίΟίί^ ηϋιίΙ^αοΐεηΒ μΜα 
ρΓορεηήσηβίη αηίτηί. 

Ουίο&ιη &υ(6ΐη ίιβηϋ ρπββίηΐ, 0ΙΐΓί8(υ8 8ί^1&<»- 
▼ίΐ. « Βοηυ8, ίηςαίΐ, Ρ&βΙΟΓ &ηίπι&ιη βα&πι ροηί( 
ρΓθονίΙ)υ8 ^^ > -^ € ΟυρΗοί ΙιοηοΓθ ϋίςηί >ι&1)6&η- 
ΙυΓ. > ΗοηοΓβπ) (ϋοΚ ηβ€688&ηοηιιη αβαιη &ιιΙ ρο« 
Ιίυ88ΐιρρ6(ϋ(α(ίοη6ΐη. < Νοη οΜί^αΙιίβ, ίηςιιίΐ, 08 
1)ονί ΙπΙϋΓ&ηϋ ; βΐ Οί^ητιβ 68( ορ6Γ&ηυ8 ιηβΓΟθάβ 
8υ&. 9 Ουρίίοί νβΓο, €θ11&Ιίοη6 Γ&οΙα &ά νίάΌλ8, 
ηοη 8(1 ρΓβ8ΐ)γΐ6Γ08 ηυί ηοη 1)6η6 ρΓβββαηΐ. Ναοί 
ίΙΙΐ ηβ 8Ϊιηρ1ίΓ6ΐη ηυίάβιη ιηβΓβηΙαΓ (ιοηοΓβιη, 8βά 
ιη&^ίδ βχρβΙΙβηάί βιιηΐ. Αα( άαρίυιη άίωΐ ιηιιΐΐυηι• 
« Ουί ΙαύοΓΑηΙ ία ββπηοηβ. • Ιη ββπηοηβ ηοη 
Γ&8(υο8θ,δ6ά(ΐυί8ρίΓϋυΑΐί(6Γ αΙβΓβροΙβηβδίΙ. 241 
υΐ)Ί 6Γ£;ο ηυηο 8υηΙ ηϋί &856ΓυηΙ ηοη ορυ8 6886 ηηί 
86Γπιοηί1)υ8 αιιΙ (ΙοοΙτίηα ρΓβΒβίΙ, ββά νίΐΑ ? ΑυάίβηΙ 
ηυηο Ρ&υΐυπι ςηοπιοάο βΡΓηιοηβπι ΙιοηοΓ&Ι, οαηι 
αάϋϋ : Μαχίπιβ : ηαηι 6( Ιιοο η60688&Γίυπι 68ΐ, βί 
ςυίάαΙίαίΙ.Ουπιβηίπ) άβ άο^πιαίίδ Ββτχηο ίαοΐάοήΐ» 
ΐ]08Β ίΙ)ΐ νίΐΑ δυΙΒοβΓβ ροΐ6ΐ ίΐ ? Αηίηι&άνοΓίο ΑυΙοπι 
ςυοϋ 2ίά &Πςυί(1 ορρο8ί(απι άίοίΐ : Νοη οΙ>1ΐκ&1)ί8 08 
1)ονί ΐΓίΐυΓ&ηΙί. δίςυίάοπι ο1)Ιί^&η(1υπι 68ΐ ίΙΙί 08 ηηί 
ηοη ΙπΙυΓ&Ι. € Οίςηυδ 68ΐ ορβΓβΗυβ ηιΟΓΟοάβ 8υ&• • 
Εΐίαηι 0ΙΐΓί8ΐυ8 Ιβ^ίεοηδοηα ΙοηηίΙυΓ. Μ6Γ06ά6,8ίί- 
ηιβηΐί γ1(ΐ6ϋθ6(,ίορ6Γ&ΓΪυπι νβΓΟ (ϋοίΐ ουπι ςαί 1α- 
1)0Γ&(, η6πιρ6 ςυοά ίδ ςυί ηοη ΙαϋοΓ&Ι ίη(Ιί(;ηο8 8ί( 
αϋηιβηίο. Η^ο αυίοπι ρΓβΒΟβρΙοηΙιυδ ΙοςηίΙηΓ, ηηϊ 
ηοη ΪΛοταηί Ίη θοοΙτίηΑ. 

• ΑάνβΓδϋδ δβηίοΓβηι ηβ &άπιΐ86η8 αοοαβαΰο- 
ηβπι. • Ουί(Ι βΓ^ο 1 Αη αάνβΓδΟδ ]υηίοΓ6πι βάπιίΐ- 
Ιβηάα 68( 1ιυ]υ8πιοάΙ αοοηδαϋο ? Νβηυ&ςυαπι ! 56(1 
(αηςυπηι ()ίο6Γ6ΐ: ΑάνβΓβυδ ηυΐΐαπ), πιαχίπΐθ αιι- 
ΙβηιαάνβΓδυβδβηίοΓβηι : η&πι 1ΐ3ΐ)θηΙ Μ βΐ &Ι) ίρ8& 
8Βΐ3ΐ6 ίΓβηυηι ηαοάάαηι ; πρεσβύτερον βτ%ο νοο&( 
60 πι ηυί 8Β(β(β δβηβχ βδΐ. « Εοδ ηηί ρβοοΑηΙ, οογ&πι 
οηιηί1)υ8 αρ^ηβ. » ΟυβθΓβ, ίηηυίΐ, (ϋΙί^^οηιβΓ : ουηι- 
ηυβ ίηνοηβήδ, οαπι ν6ΐΐ6Π)6ηΙί2ΐ οΙ)]υΓ£&Ιο. ΝαπιΜ 
8ί|$ηίβε&1 έλεγχε. ΟοΓβιπ οιηηί1>υδ ΑυΙβα), υΐ 6( ε»- 
Ιβή &(1 ιηοάβδίί&αι ΓβνοεβηΙυΓ. Ηοο ίβείΐ Οβηδ βΐ ίη 
ΡΙΐ3Γ&οηθ ^2 6ΐ ίη Ν&1)υοΙιοάοηο8θΓ ^. « ΟΙ)ΙβδΙθΓ 
ίη εοηδρβεΐυ Οβί. • ΑάνβΓίβνβλβπιβηϋαπι.Νβηυβ 
βηίπ) 60 ηιιοά ΤίηιοΐΙιουβ Ι&ηΐυδ 68861, 8υρρΐ6Χ 
ρ6ϋΙ, δ6(1οΙ)(68(&(υΓ,8υ&8 ρ&Γίεδ δΙ&ΜΙίβηδ, 81 ςυίά 
ίί8ΐ 60Γυπι ηυββ ηοη οροΓίβΙ. (2υ3Γ6 &ιιΐ6Πΐ νοοβίίδ 
ΡαΐΓβ 6ΐ ΡίΗο ίη Ι68ΐ6δ, βϋαπι Αη^βίοδ δίπιαΐ νοοα- 
νίι ? Ουί3 6ΐ 1ιί υη& ευπι βυο Οοπιίηο ίη ΓυΙαΓΟ ]α- 
άίείο &(ΐ6ΓυηΙ, 6( δ6Γπιοηί &Ιΐ6δ(35υη1υΓ. Μοηβ 68ΐ 

8υΐ6Π) βύΛΐϊϊ ηοΜδ 6( 6Π)ίυ6ηΐ63 βΙίηίβΠΟΓΟδ ρ6Γ• 

δοηαδ ίη 168(68 8ηπ)6Γ6. Αΐηυβ Ιιοο πιοάο ^&^ο!) 
6( 06υπ) θΐ (υαιιιΐυπι δίνβ αεβργαπι Ι&ρίάαπι ίη 
Ι68ΐ6πι ΑδδυηιίΙ ^. « Ει οίβείοηιπι αη^βΙοΓϋΐη. » 
ΟΙχίΙ ΑοΙβο) 6ΐ6εΙο8 αη^οΐοδ, (ΐοίαάβθπιοηοδ ςαοςυο 41 ^ο^η. χ, ϋ. 4^ Εχοϋ. χιν, Ι 56(|η. ^ Οαη. ιν, 1 βΰςη. ^^ β6η. χχζι, 46 δ6ςς. 1§Β («βΙΪΜίΝΙΙ ΤΚίϋύΜ ΒίΡίδΟΟΡΙ 184 βαηΐ^υίίβθΚ, βθάΦ6ρΐ^1>ί.--^1/ίΐί^.. Αυ(ί(Ι(ΐυσάΓβΑ''λλλο. [όΐΚΟΤΜ.] Ε το δν εΤπεν, «1 πρ^ς άντι- νοηι ΒΤ9^9 ^ϊ^9 ^^^ ^Λ (Κέϋηιηβη Γ6|6ϋ1οΓυια. « ϋΐ 
ΙΐΜ ΜΧ^Μ δΙήβ μΐ^ο!ρΗ&ϋοηβ]ιϊ(1ίοη. » Ηφο, ριιία 
ίρΐίβ (ΗηΙ. διϋβ ΙΜ^φϋαΰοηβ ]υ(ϋοϋ, ίά 68(, υΙ 
βΗιΗ βοίητα ήιΐφ ^οϋΛ 8υη( ΙβιηβΓβ 6ΐ ίιηρΓαάβίι- 
Ι6Γ 80 ηοη ρΓβθθΐιηΙβ ]ιΐ(ϋείο βυΐ ϋοηβίΠο Γ&οί&β. 
• ΙυχίΑ ρΓορβηδϊοηβιη αηίιηϊ. • Ηοο ββΙ,βχ ρΓββ$υιη- 
ρϋοηβ. &49 8ίι)ΐ]ί<1βιη ρτ2Β8ΐιιηρΐ!οη68 ίι^βςυβηΐβΓ 

άθβΙίΙααηΙΐΙΓ ^βΗΐϋβ. Εβί 6ηίπΐ πρ<$σχλησΐζ αβοΰΐΔ* 

Ιίο,^ΐΜ&&Ι1(Ιύ6αι ρΓονο€αΙΐιάςυί(1ρί&ιη 8ίηβ]ΐΐ(]ί€ίο 
£Βεί6ίι4ΐίΜ. < 8ίη6ρηθεΙρίΐ2ίιοη6]υάί€ϋ.*0ΐ6ηΐ6η8 
ΒβιρύΐΒϋ ίη[ύηΜαοηηιη ΙΆτο τη(6ΐ1ί|[ί( χωρίς προ - 
χρ(ρΜίτο<, Ιιοο 681^ 08Υ6η8 πθ βά &Ηςυί(1 ίιηριη- 
{«η<Ιο, 8ΐιΙ>3ίοίαη8 ίηθιοίο βΐ αΚίοηί ΙηούθάίβηΙί^. 
89ΐΒ0ΐυ8 ^αΐβιη ΒββίΗυβ ίη ίηΙβΓρΓβΙαΙιοηβ ρ&ηΙ)ο δίαστολήν ταίν &πο^ιφέντων. « Ινα ταύτα φυλα^^ς 
χωρίς προχρ(ματος. > Τα\>τα μ.έν άπερ Β^ρηχε. Χω- 
ρίς προχρίματως, τουτέστι, χ<*>ρ'κ '^*^ προπετως 
τι χαΐ απλώς χαΐ 8{χα χεχριμένης βουλής πραζα( τι 
έν τοΤς είρημένοις. ι Κατά πρ<$9χλη9ΐν, • οίον, χατα 
πρ<$ληψιν. ΑΙ γαρ προλήψεις πολλάχις ο^ Ιχουσι το 
αληθές. Πρ^^σχλησις γάρ έστιν, {) προχαλούμιεν<(ν 
τίνα τ<% τι ποιησαι δ(χα χρ(σεως. α Χωρίς προ- 
χρί[^ιατο<. » Οίον άνευ του εις τι πταίσαντα 6πο- 
πεσετν τξ χρίσει χαΐ τ^ της παροκοης χολάσει/ 
05τως & Κλι^μης έν ϊ6&6μΛ^ αποτυπώσεων. Ο $έ 
έν άγίοις Βασίλειος, Ιν ττ^ έρμηνεί^ των Παροιμιών 
φησι, Κατακ πρόσχλισιν, οίον μη έπιχλιν($μενος εΙς 
τ^ μ:}^ ορθ^ν, άλλ* εύθεΤαν τ^ν χρίσιν έχφέρων. Φησι ]8Ταπί βϋ : Νόή ββουηάϋΐη &ΟθΗη3ϋοη6ΐη (Ιβ^ίΙ ^ γ3ΐρ ούτως - Μη^Ιν πυιών χατα πρ($σχλισιν, άλλ' ευ- 
βσίΠί πρ({σχλισιν ρβΓ Κότα) Ιά β8(, ηοη (ΐ6θ1ίη&η8 &(1 θείας χαΐ ά$ιαστρ<^φους έχφέρων τάς χρίσεις. 

Μ φΐοά ίβ€(υιη ηοη β8(, ββά ΓβοΙυπι ΓβΓβηβ ]υ(]!ο!ιιπι. Ι(& βηίπι άίοίΐ : ΝίΙιίΙ ί&οίβηβ 56οαηάιιιη ζοΛι- 
ηβϋοηβιη, ήββ ι^βοΐΑ β( ηβη ρβΓΤθΓβα (βΓβηβ ]υ(1ίοί&. 

ΟΑΡϋΤ ΧΙΠ. ΚΕΦΑΑ. ιγ•• 

Βέ οαηία ^ΙβΟίίοηβ. € ΠερΙ χειροτονίας ασφαλούς. » 

Υ) 22-28. Μαηη$ Οϋο ηβηΐίηΐ ίψηροηαε^ ηβ^ηβ ΧεΤρας ταχέως μη$ενΙ έπιτίθει, μηδΐ χοινώνει 
ϋϋηίΐηίΐΗίόέέ ρϋόοαίίί αΙίβηί8.ΤβτηβΗρ8ητη€α$Ιητη άμαρτίαις άλλοτρίαις. Σεαυτον άγν^ν τήρει. Μη- Μτνα. ΝβροΒίΗαο Μύαε α^ίίαιη, 8βά τηοάίοοηίβτβ 
τίηο ρτορίβ^ 9ίοηιαώηηί (ηηιη 61 οτβΐίταζ ίηα$ 
ίηΙΙηηίίαίβ$. 

Όβ 6ΐβοΙ{οηί1)η8 βΙίαπι (ϋ^ββηΐ, η&ιπ αά βρίδοο- 
ρηηι 8οη1)6ΐ)&(. Ουοά &ί( : ΰίκο, ίά βδΐ, ηοη & 
ρππιιι &οΙ ζΙΐΒΤΛ 8ΐ3ΐίιη ίηηαίδΐΐϊοηβ, δβά υΙ)ί Γγθ- 
ςηβϋΐβτ &ο (]ίΗ|;6ηΙθΓ ίηςυϊδίβπδ. ι Νβςυβεοπιπιυ- χέτι ύδροπίΐτει, άλλ' οΤνφ 6λίγφ χρω δια τ^ν στ(1- 
μαχ<$ν σου χαι τάς πυχνάς σου ασθενείας. • 

ΧαΙ περί χειροτονιών διοιλαμβάνει. *£πισχ({π(|> 
γαρ Ζγραφε. Τί) δε. Ταχέως, οίον, μη έχ πρώτης 
δοχιμασίας II δευτέρας, άλλα πολλΐχις έζετάσας χαΐ 
άχρι&ϊ>ς. 1 Μηδέ χοινώνει άμαρτίαις άλλο'ίριαις. • η1θβ9 {ίθ^Ο&ϋβ&ϋβηίδ : » ίη(1ί£[ηΐ]Π1 ρορυΐο βρίδΟΟ-^τ^ν άνάξιον, λαοΰ μυσταγωγ^ν προχειρίζων. € Σεαυ- ράπ) ρ^ΰβϋβηδ. ]^ Τβαίθϋρδυπι ε&δΐυπι δβΓνβ. • 

06(6ηΐρ6Γ8η(Ι& 61 ρΓ»€ίρί(. Οϋοά δίΙΐ8Β080η1)ί(νίΓϋ 

&(1βο 8686^6^αη^^8 βΐ&ηυφροΐιι βιίβηη&ηΐί, υΐ ίηάο 
βΰηιι »(ρΓο(2ΐΓ6ΐ, ςηίά ηο8 &06Γβ οροΓίβΙ, αιιΐ ςυο- 
η&ηι ιηοάο οΙ)8βΓτ&τ6 ? ι Νβ ροδ11ι&οΙ)ϋ)ίΐ8 βηυβπι. » 
Ει ηαβτβ ΡαυΙοΒ ηοη δ&υ&1)8( 6]υ8 δίοπιαοΐιαπι, ηυϊ 

ΟΟΓρΟΓάΙβ^ βϋ&ΠΙ 82ηίΙ&ΐ68 0ρ6Γ3ΐ)&ΙυΓ, δβά άΐΒΆΐΆ 

νιιΙΙ βυιη βαηβη ? ϋΐ πιοηυπιβηΐηπι ηοΙ)ίδ ββΓβΙ, 
ηθ&ιοίΐβ οΒ'βηάβΓβπιηΓ, βί ρΓοΜ νίη ϊηβΓπιαΓβηΙυΓ: 
6ΐυΗρ86 ΤίΐΗΟΙΙΐθϋβ ρβΓ ΰ^ΓΗυάίηβπι ίη οίΒείο 
οοηΰηβτβΙαΓ, ηβ βυρθρέίΓΟί. Οβηίηηβ υ( ηοδ δεΪΓβ- 
ιηυβ ηαοά ουπι 6]υ8(ΐ6Π) ηοΜδοηπι βδδβηΐ η&ΙυΓΦ, 
Ι)θηϋ ίΙίΑ ορβΓΑ βχοΓεβύαηΙ ηυββ ί&οίβύ&ηΐ : ηυαηάο- 
ςαίάβηιΐροΐυίΐ ουηι Ρ&αΐαδ αηιοα ρΓβοβ δοηαΓβ, δβά τ^ν άγν^ν τήρει. » Περί σωφροσύνης αύτφ παραγ- 
γέλλει. Εΐ δέ άνδρΐ νηστείαις χαΐ 5δροποσίαις έαυτον 
έχτήχονη, ώς λοιπόν χαΐ άσθενεΤν, γράφει ταύτα, 
τι ή μας χρί^ ποιεΤν; 1^ πώς παραφυλάττεβ6αι ; 
« Μηχέτι 5δροπ($τει. • Τί δήποτε μί^ Ι^^σεν αυ- 
τού τ^ν στόμαχον & Παύλος, δς χαΐ άπ^ του χρωτός 
Ιάσεις έπετέλει, άλλα διαίττ(4 αύτ6ν θεραπεΰσαι 
βούλεται ; "ίνα 6πογραμμί)ς ίίμΤν γένηται μη σχχν- 
δαλίζεσθαι ενάρετων άσθενούντων, χαΐ 'ινα αυτ6ς & 
Τιμ($θεος χαταστέλληται τ^ ν<$σψ'τ^ φρ<{νημα, χαΐ 
'ίνα γνώμεν ^μεΐς, δτι της αύτης ήμΤν φύσειος Οντες, 
χαςώρθουν & χατώρθουν. ΈπεΙ ϊσχυεν 6 Παύλος, 
μι| ευχ^ αύτ6ν Ιάσασθαι, άλλα πάντως ου τινέφερε. 
Πολλά δέ λέγει δ Χρυσ<Ιστομος εΙς τούτο. Την βίβλον ΟΠίηίηο ηοη θΐρβάίβΐ)^!. ΡΙυΓίηΐ& αυίβηΐ ίη ΙΐΟΟ ο τοίνυν £θρει την χρηματίζουσαν Τών ανδριάντων, ΓβΓθΗ Οιΐ78ος1οπιαδ. 245 Υί(1β ίΐ&ηυβ 1ί1)Γυηι 
ςηβπι Οβ {τηαρίίΜηΒ 2ΐρΙ, 6( ρυΙοΚίΓθ βάπιοάυπι 
▼ί(ΐ6ΐ)ί8 ςηβΒ Ιιαο ίη γθ ίη βο Ιοοο ΐΓ^εΐΑΐβ δΐιηΐ α 
^ιγϊηό είίΓγδοδΙοηιο, ίη ρροοθπιί&Ιί υΙορΙηοΓνοΓδα. 
• δ6ά άιοάίοο τΚθΓβ νίηο. > Τ&ηΙο νίάβΐχβΐ, ςυαη- 
Ιύπι &(1 8α1ϋ(6ηι ορυδ 68( : 8οίΙ βηίπι βΐί&ηι &1)υη- 
Α&ηΙίιΐ8 νίηαπι ηοοθΓβ ^. Ηΐηο &υ(6πι δίκηίβεαΐ 
ςιιοά ήοη 8θ1ο βίοηιαείιο »κΓο(Αΐ)&(,>6ά αΐίίβ ςυο- 
ςίιβ έοΙ^ροΗβ ιήβηιΙΐΓίδ. 

ΟΑΡϋΤ XIV. 

Οηόά ηηΙΙητΑ ορη8 $α ονοηΙΙηηι. 

V, 24-2β. ΟίΜΠίτηάατη ΙιονΜηιιηιρ€ΰ€αίαηιαηί(β8ία χαΐ 87στ[^ ευ μάλα τά έν τψδε τψ χωρίφ έν αύτ^ θ»υ- 
μασίως δια•^ορευθέντα ύπ^ του θεοσ<ίφου Χρυσοστό- 
μου, έν τφ προοιμιαχψ, ώς οΐμαι, Ιπει. « Άλλα* οιν^ι 
^λίγψ. » 'Όσος πρ^ς ύγίειαν συντελεΤ. ΟΤδε γάρ τον 
πλείονα χαΐ προσαδιχοΰντα. Ατ^οΤ δε Ινθεν δτι ού 
μ({νον τ6ν στ(!μαχον ήσθένει, άλλα χαΐ δλλα μέρη 
του σώματος. ΚΕΦΑΑ. ΙΔ'. 
« Οτι Οίδεν έργον λανθίνε 
Τινών ανθρώπων αί άμαρτ ίαι ι:ρ<!δηλίί ε:9ΐ 40 Βρίιββ. τ. 18. 185 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι ΑΟ ΤΙΜΟΤΗ. 186 ιφοίγουσχι εις χρ^σιν, τισΐ δΐ και έπζχολουθοϋσιν. Λ εηπΐ ρΠΒΰβάεηϋα Οά ίϋάϊΰίηηΐ, ηηΟίάαΐη ν€ΤΟ ^ί Οσκύτως χύ τά χαλά Ιργα ΐϊρ<$$η)ά έστι, χαΐ τα άλλως 
Ι^οντα χρυβτ^ναι σ^ δύνανται• » 

Έιικ^ έΤίΕβν 2νω, < Μ^ χοινώνει άμαρτ(αις άλλο- 
τρ(χις, » ώ< έν αντιθέσει επιλύει τ^ είρημϊνον. Τΐ γαρ 
^ ό Τιμκίθεος ; Εΐ άργνοω του χειροτονουμένου τας 
άμα(}τ{ας, μη αρα χοινων($ς εΙμι ^ χαΐ φησι ' ε Τι- 
νατν ανθρώπων πρ(^ηλο^ είσιν αΐ άμαρτίαι προ- 
άγουσαι εΙς χρ{αιν. » Τους τοιούτους τοιγαροΰν £ν 
έιημ^λως ζήτησης, γνώσι;) πάντως. « ΤισΙ δ^ χαι 
έπαχολουθουσΐ• • Τουτέστι μετά τ^ιν χειροτον^αν 
άχολουΟοΟσι• ΤαΤς πρώταις μίν οδν κοινωνήσεις. 
*Αμελ<(ας γάρ τ^ τάς προδήλους μη γνωναι* ΤαΤς 
δέ δβυτεραις ο6χ Ιτι * ούδεν γάρ παρά σε. ΟΤδα Β 8υηΙ ηοη 00([ηθ5€6Γβ. Ρθ8(6ΓίθΠΐ)υ8 ΥβΓΟ ΠΟΠ ίΐ&,ηί- εηύΒβςηηηίητ. €οη8%ηι%Ιίΐβν βΐ ύοηα ορβτα αηίβ 
τηαηί[68ΐα βηηί : βί βα φκ» $€οη$ ΗαύβηΙ οοοηΐίαη 
ηοη ρο$$ηηί. 

Οϋοηί&πι αηΙβΑ (ϋχ6Γ3( : € Νβ οοηιιηυηί€68ρ6ΰ- 
οαΐίδ &Η6ηί8, > ςα3δί ρβΓ ο1>)6ε(ϊοη6ηίΐ ΒοΙνίΙ ςυοά 
ώοΐαπ) 68ΐ.0αί(1 6ηίιη, άίεβΓβΙ Τϊιηοΐΐΐθΐΐδ, 81 β|υ$ 
ηυί 0Γάίη&&υΓ ρβοοβίβι ί^ηοΓβιη, ηυπΐ(ΐαί(1 βίβ οοιηπια- 
ηί€θ? 6ΐ ΑΪΙ : « ΟαοΓαιηϋ&ιη Ιιοπιίηυπι ρβεοΑΐ& αοΐβ 
ιη&ηίΓ68(α δυηΐ ρΓδΒοβΗβηΙία &(1 ]υ(1ίοίιιιη. » Ταΐίυιη 
ϊ^ίΙϋΓ ρβοεαίΑ, 8ί(1ίΗ^βηΐ6Γίη(}υίΓ2ΐ8,οιηηίιιοεο§ηο- 
8εα$.^^υο8^&Iη υθγο β( 8υΙ)864υυηΙαΓ.Ηοε 68ΐ, ρθ5ΐ 
οΡίϋη&ϋοηοιη 86ςυυηΙυΓ.ΡΓίοΓίΙ)υ5 6Γ|;α εοηαιηυηί- 
ε2ΐ(υηΐ8 Θ8868:η6£ΐί^6ηϋββ βηίιη €$$6ΐ(]υ9βΐη&ηίί68ΐ& τοιαύτην παρά τινι των άγ(ων άναγνοΰς ερμήνευαν. 
ι2ν μίν, ψησί, προάγοοσιν αΙ άμαρτίαι, ουτο πασίν 
βίσι πρ<{^λοι * Ιστωσαν τοιγαρουν χαΐ σο(. Οίς δΙ 
έπαχολουΟουσι, Τούτους συ φυλβ^^ τφ προορατιχφ 
οφβαλμφ. £Τ τι ούν παρά τούτο ποιήσεις, κοινωνή- 
σεις ταΤς άμαρτίαις. *0 δΐ μαχάριος Βασ{λειος ο5- 
τως ήρμήνευσεν, ώς ούδΐν του κεφαλαίου πρ^ς χει- 
ροτονίαν συντε{νοντος• Οΐτινες, φησίν, αυτοί ^μαρ• 
τον, μ<ίνοι τάς άμαρτ(ας ^ουσιν έπΙ κρίσιν προ• 
άγουσας. Οσοι δΙ χαΐ μετά τλ Ινθεν άπελθεΤν, έτέ- 
ροις καταλελοίτεασι προφάσεις αμαρτιών^ ώς Νε- 
στόριος καΐ οΐ λοιποί αΙρετικοΙ, τούτοις καΐ άπελθοΟ- 
σιν έπακολοι^^ουσιν αΐ &μαρτ{αι. Των γάρ δι* αυτούς 
σΦοΛλομένων καΐ έκείνοις α! άμαρτίαι λογίζονται. ΙιίΙ θηίιη ρΓδβΙβΓ ίο. δείο ιηβ αραά ηυβιηά&ιη βαηείο- 
Γαιη Ιιυ]ϋ8[ηο(1ί Ιβςίβδβ ίηΙβΓρΓβΙ&ϋοηοιη: (|ϋθ(1 (|υο- 
Γαιη ρΓδΒεβάαηΙ ρβεεαΙβ,Μ οιηηίΙ)π8 ιη&ηΐίβδίί δυηΐ: 
δίηΐβΐ 6ΓΚθ6ΐΙΐ1)ί'(]υοδ&υ(6ΐΏ δυ1)δ6ηυυη(αΓ,1ιθδ Ια 
ο1)86Γν2 ρΓΟδρίείβηΙίϋϋδοευΙίδ. 8ί ηαίάίςίΙυΓρΓββΙβΓ 
ίϊοο Γ&εί&8,εοιηιηιιυί€α1)ίδρ6εε3(ίδ.0ίνιΐδ&υΐ6ΐη Β&- 
δΐΗυδΙία ίηιβΓρΓβΙαΙυδ ββΐ, ηυαδί ηίΐιίΐ 1ιυ]αδ ε&ρίΐίδ 
αά ΟΓΐϋηαΙίοηβιη ρβΠίηββΙ.Οαίεααςυβ, ίηςαίΐ, ίρδί 
ρβεεανβΓαηΙ δοΗ, ρ6εε&1&Ιΐϋ1)6ηΙ&(1]α(1ίεία[η ρΓ8θ- 
εβάβηΐΐα αε (Γ3ΐΐ6ηΐί&. ΟαοΙ(ΐαοΙ αυίβω βΐίαιη ροδί- 
ηιιαιη 1)ίηε (ΙίδεβδδβΓυηΙ, &1ϋδ ρβεεαηάί οεε&δίοηβδ 
Γ6ΐίςιΐ6Γαη(, ηυβιηαοίιηοάϋΐη ΝβδΙοήυδ ε»ΐ6Γί(ΐυ6 
1ΐ8βΓ6(ίεί,Ιΐ08 βΐίίΐπ) άίδεβάβηΐβδ 8υ1)δ6ςυυη(αΓ ρβε- 
οαΐΑ : 244 ηαπι βΐίαιη ρΓορΙβΓ ίρδΟδ 1&1)6η1ίυιη € Ωσαύτως δέ καΐ τά καλά Ιργα. » Τουτέστι πα- ρ ρβεε&Ια ίΙΗβ ίιπρυΙβηΙαΓ. « ΟοΟδίπΐίϋΐβΓ 6ΐ 1>οη& ρζπλησίως. Οσα, φησιν, εΤρηται περί αμαρτιών, 
ταΰτα δέζαι χαΐ Ιπΐ τοΤς καλοΤς Ιργοις. ΕίσΙ γάρ 
οι πρύφασις γεγ<$νασιν έτέροις σωτηρίας. Τούτων α\ 
κατορθώσεις, καΐ τοΤς τά σπέρματα δεδωκ(^σιν, 
υπολογίζονται. — « Αλλως. • Τοϋτο περί των άνοσίων 
αίρεσιαρ^ων φησιν. Εχουσι γάρ επακολουθούσαν 
μετά θανάτου την άμίρτίαν, ^γουντήν (^λέθριον διδαχών, 
ηγ κατέλιπον έν τψδε τφ βίφ. Ή γάρ απώλεια των 6π* 
αυτών διδαχθέντων, πρ<$<ρασις α6τοΤς γίνεται αΙωνίου 
κολάσεως. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΕ'. 
€ Περί δούλων υπακοής. » 
« Οσοι εΙσΙν ύπδ ζυγδν δούλοι, τους Ιδίου; ορβΓ&. • Ηοε βδΐ, ρ&γΙ ιηοάο. Οα^θευηςυβ, ιηςαιΐ, 
(1β ρβεεαίίδ άϊοΐΛ δυπί, ΙιβΒε βΐίαιη ^ιεείρβ άβ 1)οηί8 
ορ6ηΙ)υδ. δυη( βηίηη ςυί &1ϋδ Γ&εϋ δΐιηΐ οεε&δίο 
βαΐυΐίδ, ΙιοΓϋοι τβοΐα ορ6Γ8 αά 60δ ηαοηυβ ΓβΓβ- 
ΓυηΙϋΓ ηυί δβαιίηα (ΙβάβΓυηΙ.— ΛΙίο !ηο((ο. Ηοε (Ιβ 
ίιηρϋδ (Ιίεϋ ΙΐΦΓβδί&ΓεΙιίδ.Η&ϋβηι βηίιη δαύδβηαβη- 
Ιία ροδΙ ιηοΓίβπ] ρβεεβία, ηβαιρβ οοείηηαιη ρβΓηί- 
είοδ&ιη ςυ&ιη (ΙβΓβϋςυβΓαηΙ ίη Ιιαε νϋ& : ρ6Γ()ιΙίο 
η&πιηυβ βοΓϋπι ηυΐαΙ)6ί8 βάοού δυηΐ,οεεαδίοίρ^ΐδ 
βίΒείΙαΓ 8β(6Γηί δΐιρρΗεϋ. 

ΟΑΡϋΤ XV. 
00 οϋβάίβηΐία Ββνυοιατη. 
VI, ί , 2. ^η^^ηηςι^β8η!^^η3ο 8ηηΙ $βνν%,8ηο8 άο- δεσπ<{τας πάσης ΐιμης άξίους ήγείσθωσαν, 1.>»αί γ^ίη\ηθ80ίηηχΗύηθΓβά\^ηο$άίΑ€αη1^ηβηοηΚ('ηύ€ί€ί μ^ το ^νομα του Θεσ5 καΐ ή διδασκαλίχς βλασφη- 
μηται. ΟΙ δέ πιστούς έχοντες δεσια^τας, μή κα• 
ταφρονείτωσαν, δτι αδελφοί εΙσιν, άλλα μάλλον 
δουλευέτωσαν, Ετι πιστοί είσι καΐ αγαπητοί οΐ 
της Γ^εργεσίσς αντιλαμβανόμενοι. Ταίίτα δίδασκε καΐ πα- 
ρακαλεί. 

Περί πιστών δούλων διαλέγεται, των 2χ({ντων 
απίστους δεσπ($τας, Ινα, φησί, καΐ ταύτα παρχιν^ς. 
β Ινα μη τδ δ^νομα του θεοΰ. > 'Εάν γάρ, φησί, διά 
τ& είναι τους δ^σπν^τας απίστους, οΐ πιστοί δούλοι 
παρακούωσι καΐ άπαυθαδιάζωνται, πρ<{φασιν τοΤς 
οίκείοις, παρέχουσι δεσπ({ταις βλασφημεΤν τ6ν Χρι- 
στών χαΙ τ^ κήρυγμα, ώς αίτιον της α'^Οαδείας νών 
δούλων γεν^ίμενον. < Μή καταφρονείτο)σαν, βτι αδελ- 
φοί εΙσιν. % Μη το εΤναί σε αδελφών, αίτιον γινέσθω άοΰίήηαίηαΐβαυάίαΐ, ^ιί^ο^^ο βάβίββ ^αϋ6η^ άο- 
ιη/ηοβ, ηβ ίοηΐβίηηαηί ςηοά (Γαίγβα 8ίηί, Ββά ιηαρί8 
ίηεβΓνίαηίίαοά βά€ΐβ$8ΧηΙ α€άίΙ(!€ΐίςΐίί ϋβινβοβη- 
Ηϋβ ραΗι'€ίρβ8 8ηηί. Ηχο άοΰβ βΐ βχΗοτΙανβ. Οβ εΓ6(ΐ6ηΙϋ)υδ δΟΓνίβ (ΙίδδβηΙ, ςυί άοιηίιΐϋδ 
Η&ύβηΙ ίηεΓ6(]ιι!θδ. Η^ε, ίϋςαίΐ, βΙίαπι βχΙιυΓίΑΓϋ 
ιιΙ ηαίευηηυβ, βΙε. • Νβ ηοιηεη Οεί.» Ν»πι δίδβΓνί 
εΓ6ά6ηΐ68,ο1)ίά ςυοά (Ιοιηίηί βδδβηΐ ίηεΓβάαΙί, οΙ)- 
αυάίΓβαΙ βίβ βδδβηίςυε αΓΤο^αηΙίοΓεδ, οεεοδΐοηβιη 
(Ι&τβηΙ δΐιίδ άοιηίηίδ εοηνίΐία ^&ε^6η(1^ ίη ΟΠΗδΙυπι 
αε ρΓββάίεαΙίοηβιη, (αηηυ&ιη οεεβδίο ΓαεΙβι βδδβΐ 
εοηΐιιιη&είφ ββΓνοΓϋΐη. € Νβ . εοηΐβιηηαηΐ ηυο^Ι 
Γγ&Ιγ68 δίηΐ • Νθ ρΓορΐ6Γ6&,ΜηηυίΙ, ςαο(1 Γγ&19Γ 187 ΟΕαυΜΕΝΙΙ ΤΗΙΟΟ^Ε ΕΡΙδϋΟΡΙ 188 818, οοηΐ6ίηρ(υ8 οοοΑβίοηβιη βυιηβδ : δβ(1 ρο1ίυ8 
αΙαεπ αηίηηο, ςυπά ΓκΙβΙβδ $ίηΙ Οβοηυβ (ϋίβεΐί 
(ΙοΓηίηί, ιη3{;ί8 ίΐϋ^βΓνίβδ, ϋπιοη &^^^ι1π^6ηδ 6(ί3πι 
(ΙιΙβοΙίοηβιη.Ου&ηΙυιη βηίηη ΒβηββείιπΏ ΓβείρίΙίδίη 
Ιιοο ηυοηυβ άοηιίηοδ 1ΐ3{)β9ΐί8 ΓηΐΓβδ, ΙαηΙαηι β( 
νοδ ^Γ&(ί δίΐίδ, ιηβςΐδ ιηδβΓνίβικΙο. ΑυΙ ςυία νίοθ 
νβΓ$3 1)6η66ο!υιη α άοΐΏΪηίδ ΓβοΐρίυηΙ (Ιυιη αΙυηΙαΓ 
&ε νβδΙίυηΙϋΓ. « δβά ιηα£;ΐ8 ίηδβΓνΪΑηΙ : • ηβιηρβ 
δβΓνί. 245 ΡβΓ Ιιγρ6Γΐ)&Ιοη βηίιη ροηίΙυΓ. Ιη ιηβ- 
άίο ΑυΙβιη ΙοεβΙυΓ, Ουοά Γιάβίβδ 8ίηΐ αοόϋβεΐί, 6( 
δηΙ)&υ(]ίθη(1οπι βδΐ, άοιηίηί. ΛυΙ δίπιρΙίείΙβΓ υ( 
Η2ΐΙ)βΙ ΐηΙβΙΗ^βικΙυιη 6δ1:0υι1)6η6Γιείιιπι ΓοείρίαοΙ, 
Ιιοε 6δΚ άοιηίηί, ευΓ&πι Ηαΐ3βΗη( υ( βΐίαηι δεΓΥίβ 
1)6ηβί&βί3ηΙ. « ΗβΒεάοεθ βΐ βχΙιοΓίαΓβ. • ιΝοηδ&ηβ 
ΒυεΙοη(3ΐ6 ββά ΙβηίΙιΙβ ίηάί^βΐ ρΓ^εβρΙΟΓ. 

ΟΑΡϋΤ ΧΥί. 
ΑάνβΓΒΗί ανα^οx^ βΐ (ηΐ808 ρτοεοβρίΌτεΒ. 

VII, 3-8 8ίςη%8 άινβτεαηι ΒβηηϋηΓ άοοίΗηαηι^βΙ 
ηοη αοοβάίΐ 8αηί$ εβτηίοηίύηε Βοιηίηί ηθ8ΐΗ Ι(*8η 
ΟΗτί&Η^βΙ βί ([ηω 8€οηηάηγη ρτβίαΐβνα β8ΐ άοΰίηηω, 
«8 %η(ΙαΐΗ8 β$ί,η%ΙιίΙ 8α€η8,8βά ΙαηρηβηεοίΓοαίΐηοβ'• 
8ΐίοηβ8 αο νβνύοηίτη ρυρηα8^€χ ηηίύν8 ηοεοϋηνίη- 
νίάία^€οηί€ηΙίοΜθ8ηΙΐ6ΐηί(ε,8η8ρί€%οηε8ΐηαΙ(Β,8ΐΐ'' 
ρβτναοαηβοβωηβίΰΐαίιΐοηΰδ Ηοηιίηυιη τηβηίβ ΰοτνηρ- 
ίοτΗηί^€ίφχαη9αάβιηρΙα€8ίν6ΓίΙα8^(ΐηί€α%%ί%τηαηί 
ςΗ(£8ίηιη βεεβρίβίαίβτη. 8β)ηη36Γβ αΰ ίΐ6• ςηί β/ηε- 
ίηοάί8ηηΙ.Ε8ΐ αχιΐβτη ()Χΐ(Β8ΐη8 τηαςηηε ρίεΐαε οϋτη 
αηίτηο εηαεοΗβ βοηίβηίο. ΝίΗιΙ βηίιη ιηίηΐίϊηηε ?η 
Ηηηο τηυηάηιη, νίάβΐΐΰβΐ ηβο βΙΙΌίτβ ηηίά^ηαηι 
ρο8$ίέΐηη8 : 8βάΗαΙ>€ηΐ€8 αΐίηιβηία εί ςηίύηε ίβρα- 
ηιπΓ, Α/« ΰοηίρηΗ βτιηιηε. 

« 0ιν6Γ83Πΐ δβηυίΙϋΓ (ΙοείΓίηαπ) : > Ιιοε βδΙ,&Ιίαηι 
η1) 63 ηυ2Β ΓβεΙα β>1. « ΕΙ βί ηυβΒ δβευηάυπι ρίβία- 
(βπΐ6δ((1οεΐΓίη3β.ι>0υο(] ϋίχίΐ : δαηίδ δ6ΓΓηοηίΙ)υδ, 
Ηοε ηυηο νοο&( άοείπη&πι δΡΟυηάυπι ρίβίβίβιη, 
ϋοείηηαπι νίάβΠοβΙ Γιιΐβί. • ΙηΟ&Ιυε βδΐ, ηίΙιΠ 
δείεηδ. » Ναηη ηυί ββ ηοη ηονίΐ ςυ8Β δεΪΓβ οροΓίβΙ, 
ίδ ηίΗίΙ δοίΐ. Οπί νβΓΟ 63 ί]υδΒ 53ηα δυηΐ ηοη ηονίΐ. 
ίδ δΒηβ (ΐ8βπιοηί3ε3 ηονίΐ^ Ρογγο ΓαδΙυδ Γ6δ απιπα 
6δΙ «ιε ρΓορπα Γΐββπιοηϊύϋδ. « ΟΪΓεα ηυβΒδΙίοη63 αε 
(ϋϊϊρυΐαΐίοηβπ) ρυ^πΕδ. » δί επΐιη ηοη 0Γθ(!&δ« 86(1 
ίη€|ΐηπδ,ηθε6δ.β6 οδΐ νβΓϋοηιπι ρυ|ρ;η3δ εδδββεϋίδ- 
δεηΐίοηβδ Γ&ΐίοηιιπι.8ίςιπ(ΐ6ΐη (]υί3 ΟΙιπδΐΐΑηίδηιυδ 
ΓυΙυΓ3 ρΓοηιίΙΙίΙ, ^^4β ηυβΒ οευΐίδ ϋβηιοπδίΓβπ 
η6(]ΐΐ6υη(,η6ε6δδ3ηα6δΐΓΐ(ΐ6δΧοηδίιΐ6Γ3ν6Γοςυοι1 
εοηδυΙ(3Γ6βΐίη(]υίΓ6Γ6βδΙδβ^Γυΐ3Γβ.(«Βΐ3δρΙΐ6πιί(ε.ο 
Νβεβί^δβ 6^^ βηίηη βυπι ςυί Ιιυιη»ηίδ ρβΓηιίΙΙίΙ Γ3ΐίϋ- 
ηίΙ)αδ (]ίνίη3, 6ΐ 6(ί3πι ίη 1)ΐ3δρ1ΐ6ηιΐ3δ ίηείάβΓβ 6Χ 
(|υ8β8ΐίοηΙΙ)υδ. « δυ^ρίείοηβδ πιαΙ^β. » Ηοε 6δΙ ορί- 
ηίοηεδ ϋΐ 3(1υ1ΐοηη3 ()ο^ΐΊη3ΐ3. « δυρ6Γν303η62β 
εοηΟίεΐ3ΐίοη6δ. » ΜοΓΐ)ί ρΓ3νοΓυπ)(]ΐιβ (Ιο^ιηοΙιιιη 
ΐΓ3ηδΓιΐ8ΐο. δϋΐηίΙιΐΓ 3ϋΐ6ΐη πΐ6ΐ3ρ1ιοΓ3 ίη νοοβ οιχ•> 
παρχτριβχ(, 3 !(ε3ΐ)ίοδίδ ονί1)υδ ηυφ 3ρρ1ίεαΙδΒ 3ΐ ί^ 
6ΐ 8ΐ1πΐ£ 6ΐΐ3πι δ3ηαδ πιογΙ)ο ίιηρίεπί. « Ουί βχίδΐί- 
ιη3ηΙ ηυββδίυιη Οδδβ ρίοΐ3ΐβπι. » Υίάεδ ([ηοά 6ΐΐ3ΐη 
ριι^ηββ νβΓΒοΓϋΐη (ιίΓρβ ΙυοΓυπι ρ3ΠϋηΙ?Νβε ιηΐηιιη 
ηυί εηίπι νεΗπδ εοηίοηάυηΐ, ρΙυΓι^δ 3ΐΐΓαΗ6η(1ο 
(ΙίδείρυΙοδ, βχ Ηίδ €|υ9Β«;ΙαΓη ΓΑείιιηΙ, $ίν6 Ι•ιοπιηι 
Ι βευηΐ3Γυίη. Ρίη^υηΙ βιιίπι ρίϋΐύίβηι υΐ ρεΓ ίρδ3ΐη Α σοι, φησι, καταφρονήσεως, άλλ' ένθυυιούμενον δτι 
πιστοί είσι και αγαπητοί θβ>ύ οΐ δεσπ(ίτα!, μάλλον 
δούλευε, μιγνύς τψ φόθ]ί καΐ την αγάπη ν. Οσον 
γαρ εύηργέτησθε αδελφούς έχοντες τους δεσπ<{τας, 
τοσούτον καΐ υμεΤς ευχάριστοι γίνεσ6ε έν τψ μάλλον 
δουλεύει ν. Η οτι άντευεργετούμενοι πάρα των δε- 
σποτών, δια του τρέγεσθαι καΐ ένδύεσθαι. < Άλλα 
μάλλον δουλευέτωσαν * β τουτέστιν οΐ δούλοι. Καθ* 
ΰπερβχτ^ν γαρ χεΤται. Δια μέσου δέ, € Οτι πιστοί 
εΙσι καΐ αγαπητοί, » καΐ προσυπακουστέον, οΐ δεσπό- 
ται, Η απλώς, ώσπερ χεΤται, νοητέον τδ, ι Οΐ της 
ευεργεσίας άντιλ^βαν(5μενοι, » τουτέστιν, οΐ δεσπ<5ται 
οΐ «ρροντίζοντες του εύεργετεΤν τους δούλους, € Ταύτα 
δίδασκε καΐ παρακαλεί. » Ουκ αρα αυθεντίας, &λλά 

« προσηνείας χρτίίζει ό διδάσκαλος. 

ΚΕΦΑΛ. ις". 

« Κατά φιλοκερδών, και ψευδοδιδασκάλων. 9 
«Ει τις έτεροδιδασκαλεΤ, καΐ μ^ προσέρχεται 
ύγιαίνουσι λόγοις τοΤς του Κυρίου ^μών *Ιησου 
Χρίστου, καΐ ττ^ κατ* εύσέοειαν διδασκαλία, 
τετύφωται μηδέν επισταμένος, άλλα νοσών 
περί ζητήσεις καΐ λογομαχίας, έξ ων γίνεται 
φθόνος ερις, βλασφημίαι, υπόνοιαι πονηραΐ, 
διαπαρατριβαΐ διεφθαρμένων ανθρώπων τον νουν, 
καΐ άπεστερημένων της αληθείας, νομιζόντων 
πορισμό ν είναι τήν εύσέβειαν. 'Αφίστασο άπ^ 
τών τοιούτων. Εστί δε πορισμός μέγας ή ευσέ- 
βεια μετά αύταρκείας ΟΟδεν γαρ είσηνέγκαμεν 
εις τον κόσμον, δηλονότι ουδέ έξενεγκεΤν τι δυνάμεθα. 

Εχοντες δε διατροφάς Λοί σκεπάσματα, τούτοις άρκεσ- 
θησόμεθα. 

€ *ΕτεροδιδασκαλεΤ, ■ τουτέστιν, Ετερα τεαρά τά 
ορθά διδάσκει. € ΚαΙ ττ^ κατ' εύσέοειαν διδασκαλίφ. » 

Ο εΤπεν, » 'Γγιαίνουσι λόγοις, • τοΰτό φησι^ » ΚαΙ 
ττ| κατ' εύσέβειαν διδασκαλία, > τη της πίστεως δηλον- 
ότι. € Τετύφωται μηδέν επισταμένος. » Ο γάρ μή 
είδώς α δε'Τ εΐδέναε, ούδΐν έπίσταται. Ό δέ τά ύγιη 
μη επισταμένος, δηλονότι τά δζιμονιώδη έπίσταται. 
Φίλον δέ τοΤς δαίμοσι καΐ οΙκεΤον 6 τΟφος. α Περί 
ζητήσεις και λογομαχίας. » Έάν γάρ μη πιστβύΐ(^ς, 
ζητείς δέ, ανάγκη λογομαχίας εΤναι καΐ στάσεις λο- 
γισμών. Επειδή γάρ 6 Χριστιανισμός τά μέλλοντα 
Ιπιγγέλλεται, ουκ εστί δέ ταύτα όφθαλμοΤς έπιδεΤ- 
ξαι, άνάγκΐ(^ πίστεως χρεία. Ορα δέ, δτι το ζητεΤν 
νοσεΤν έστι, % Βλασφημίαι. » Ανάγκη γάρ τον 
Ολογισμοΐς άνθρωπίνοις τά κατά θεον επιτρέποντα, 
και βλασφημεΤν έ^ τών ζητήσεων, ι 'Γπόνοιαι πο- 
νηραί. < Οίον* δόξαι, και δόγματα νόθα, « Διαπα- 
ρατριβαί. » Της νόσου τών κχκών δογμάτων μετάδο- 
σις, άπ6 μεταφοράς τών ψωραλέων προβάτων. Πα- 
ρατριβόμενα γάρ, νόσου πληροί και τά ύγιαίνοντα. 
β Νομιζόντων πορασμ^ν εΤναι την εύσέβειαν. » Ορ^ς 
8τι κχΐ αΐ λογομαχίαι καΙ αίσχροκέρδειαν τίκτουσιν ; 
Εΐκότως. Εΐ γάρ μαθητάς πλείονας οΐ λογομάχοι 
έπισυρόμενοι, έκ τούτων χρηματίζονται πορισμών, 
οΤον, χρημάτων κέρδος (υποκρίνονται γάρ εύσέ- 
βειαν, ίνα δι* αύτης έρανίζωνται) ' « Άφίστασο άπ^ 
τών τοιούτων. » -2ύκ εΤπε, Συμπλέκου τοΤς τοιούτοις 
και αντιμάχου, άλλ' € Άφίστασο, •» μιτά μίαν και 189 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. Ι Αϋ ΤΙΜΟΤΗ. 190 &^έραν νουβενίαν. ^Ανθρώπους γαρ χρημάτων Α 00η|;6ΓΑη Ι. ■ δ63υη26Γ6 βΐ) ϋβ ηΰί β] 08100(11 8υηΐ.» Ϊ^ΦίχΛ μχχομέ^ιους, τίότζ &νή9ΐ|^ πκΤσαι ; ^Αδιόρθωτους 
τοίνυν ζψοις Ιχτρέιιου• « Εατι δέ πορινμ,λς μέγας . ι 
0( μίν οδν Ιν τουτφ την κύσέβειαν 6ιιοχρ(νονται, 
Τνα πρικρασιν πορισμού χαΐ χέρ^ς λάβωνιν. Εστί 
^ &λη61< x^ρδος, οΜ^ χαθ' έαυτην ή εύσέβκιφ, χαΐ 
ταύτα τα αυτάρκη Ιχουσα, χαΐ μ^ ικρινσβύουσα έν 
τοΤ< σαρχιχοΤς* Η 8τι κέρδος έβτίν ή βύαέβεια, έαν 
χαΐ {^μβΤς μ9^ ιιλεκ^νων έφιέμεθα, &λλά τ^ αυτάρ- 
κεις στοιχώμεν. « Ουδέν γ^ είνηνέγκαμεν εΙς τον 
χόαμον. » Εΐ ο&δεν είνηνέγκαμεν, καΐ ουδέν έκβάλ- 
λομεν, τις χρε(α του Ιχειν δπέρ τί^ν χρε(αν ; 
• Εχοντες δέ διατροφβ^ς^ » Τοσαΰτα, φηνΝ, έσθίειν 
χρη, $σα βρέψαι &ρκεΐ, ουχ δσα τρυφήν έμιιοιησαι * 

τοιαύτα. Νοη (1ίχίΙ:ΙιηρΙίο&Γβ ΐΑΐίϋυδ βΙ β ά!?6Γ50 οοηίβηάβ, 
8β(1,86]υη{;6Γ6ρο8(υη8 ηαβΙ&ΚθΓ&ιη &(1ιηοηίιίοηβιη. 
Ου&ηάο βηίιη ρβΓβη&άβΓβ ροΐβήβ 1ιοιη!η!1)α8 ηυί 
ρβΰυηί» ρτΑΐί^ ρυ|;η3ΐηΙ? Ουιη ί§ί(ιΐΓίηοοΓηρ1)ίΐ63 
8ίη( άβνίΐΔ ϊ11ο8. « Ε8ΐ 8ο(6ΐη ςαβΒ3ΐυ8 ιη8{|;ηυ:«. » 
ΙΙϋ ςυ1(ΐ6ΐη ίη Ιιοο βη^υηΐ ρίβΙ&Ιβιη αΐ ςιΐΦβΙυδ 6ΐ 
Ιιΐΰή βηδλΐη αοοίρΐαπί. ΥβΓίιιη αυΐβπι ΙυοΓυπι 68( 

ίρ82 ρίβΐ88 ίη 86Π16ΐίρ8&, βΐ (ΐ8βΟ 1ΐ&1)6η8 ςυ» 88115 

βίηΐ,βί ηοηςυ» βχυΙ^βΓβηΙίη ΓθΙ)ϋ8 ΙβΓηροΓ&1ίΙ)α8. 
ΑοΙ ηαυά ΙυοΓυηα 68ΐ ΐρβα ρίθίαβ, 81 ηο3 ςυοςυβ 
ηοη ρΙυΓ8 ρ6(8ΐηυδ,86(1 ίη 8υΠιοί6ηΙΐ8 ρ6Γ$ί5(2ΐιηυ5, 
« Νίΐιίΐ βηίιη ίηΐυϋπΐϋδ ίη Ηΐηο ιηυηάαπι.ιδίηίΐιίΐ 
ίηΙυ1ίιηυ8, ηβε (]υίϋςυ&πι βίΤβΓβπιυβ, ηυοΓδυπι Ιι&- χαΐ τοσαδτα σχεπασθηναι καΐ τοιαύτα, ώς την ^ 1)βΓ6 Γυρίπΐυ8 οΙίΓΑ ηβΟβδδΑΠΑ ? • 86(1 1)&Ι)6ηΐ68 
γυμνωνιν σχεπάσαι, ουχ δσα θρυψιν έμποιήσίχι καΐ Αΐίπ)6ηΙ&.» Τ&η1υπΐ,ίη()υίΙ, Θ(Ι6Γ6 0ρ0ΓΐθΙ(]υαη(υΠ1 
ρλβκε£αν τοΤς φορόΰσι. Τούτο γαρ τ^ της τροφής χαΐ 8&1ί8 8ί( &ά 8ΐβη(1αΐΏ, ηοη ({υ&ηΐηπΐ ρΓονοεβΙ &(1 
τονν σκεπασμάτων δηλοΤ. (ΙβΙβΟΐΒΐίοηΟΠΙ. Εΐ (οΐ 30 Ι3ΐί5υ8 ορβΠΠ ορΟΓίΟΐ. 

φοΒ ηυ(1ιΜ6ΐη Ιβκ&ηΙ^ ηοη ςυφ (Ιβϋοίαβ ίηάυο&ηΐ &ο πιοΐϋΐΐβπι &(Γ6Γ&ηΙ. Ηοο οηίιη άββίρ&Ι ηοηιβη 
ύίιηθηϋ 2€ Ιβ^ιηβηϋ. € Οΐ δέ βουλ($μενοι πλουτεΤν^ έμπ{πτουσιν εΙς 
πειρασμών καΐ παγίδα καΐ έπιΟυμ(ας πολλας 
ανόητους και βλαβερας, αΐτινες βυθ{ζουσι τους 
ά^^ρώπους εΙς δλεθρον χαΐ άπώλειαν. ^(ζα -γα^ 
πάντων των χαχων έστιν ή φιλαργυρία, ^ς τίνες 
^γ^μενοι άπεπλανήθησαν άπ^ της πίστεως, 
χβά εαυτούς περιέπειραν όδυναις πολλαΤς• Συ 
δε. ώ άνθρωπε του 'βεου, ταύτα «ρεΰγε. Δίωκε δε VI, 9-12. ^ω^6^ί^ηι^η^ΌοιΗη^ άΗεβΰϋΓβ,ίηΰίάηηί 
ίη ΙβηΙαΙίοη€τη βΐ Ιαςηβητη βί οηρίάιίαίβε τηηΐΐα^ 
ΒίηΙΙΟΒ αο ίΐοχίη8^ φκζ άβηιβΓρηηΙ Ηοηιίηβ8 %η 
€ΧίΗ%ίηί βί ιηίβηίπίη. 8ίςιιίά€ίη ναάίχ οίηη?ητη 
τηαΐοηιηι €$1 Βΐηάίηιη ρβοηηίοβ^ ^ηαίη (ΐηίάαηι 
άίΐΜ αρρβίηηΐ, αύβΓΓηνβΓυηί α βάβ βί εβίρεοβίτη- 
ρΐΐΰΐΐίπιηί ^ΙοΙοΓίύη» τηηΐϋί. Τη νβνο^ο Ηοτηο Οη, 
Ηωο (ηςβ',ργοΒβφι^νβ αΗίίτη]η8αΐίαηι, ριβίαΐεηι. διχαιοσύνην, ε^σέβειαν, πίστιν, άγάπην, ^ο- € οΑαπ/α/^Τη, ραΙίβηΗατη ^ 247 ίΠαηΒΗβίηάίη^ηΐ, ΟβνΙα Ιοηιιηι ο^Γίατηβη βάβί, αρρνβΚβηάβ νϋατη 
(Βίβτηαηι, αά ηηα/η βί νο€αΙη$ β$ βί ρτο(€9$\ι$ ^8 
δοηατη ρτο(€88%οη€ίη οοταίπ ηιηΐα8 ίβεΐίίηε. 

Νοη ϋο 1ιί8 ΙοςυίΙυΓ ({υί Γβοΐο (Ιίνίΐϋδ υΙυηΙυΓ, 
86(1 (Ιβ ί11ΐ8 (]υί ίρ8α8 εοηουρίδουηΐ, Ναω ({υί οοη- 

ΟυρίΒΟίΐ^ η6(]ϋ8(]η21Π1 αΙΐβΓΐ ΐΓ&(ΐ6Γβ ρΟδδβΙ, Π6 8ΐ1)ί 

ά66586η( ψϊ3^ (ΐ65ί(1βΓ&Ι αρρβΓΙαδ. « Εΐ ουρί(ϋ- 
1&(68 πιυΙΐΑδ. η Αίϋυοηΐββ βηίπι (ΙίνίΙίβΒ ηίαιίβηυθ 
ροΐ6ηΙί8 &(1 8ΐ)$υΓ(ΐ85 ίιηρβΙΙυηΙ εηρί(11ΐ3ΐ65. • ΰβ- 
ιηοΓ^υηΙ Ιιοπιίηβδ.» Νο &η)ρ1ίυδ ν&ΐββηΐ οπιοι^βΓΟ 
9 Α1)6ΓΓαν6ηιπΙ.• 0Ι)1βη6ΐ)ΓαΙ βηίιη δΐυιΐίαηι ρβοα- 
ηΪ8Β οοηΐυιυ βηίιηββ, ηβο ΓβοΙα δίπϋ Ιηο6(]βΓ6. « Εΐ 
δβίρδαιη ίηιρΙίεπβΓυηΐ. » 8ίίΐυί(ΐ6Π) δΐυιϋυηι ροευ- 

προσψαύοντος αΐμάσσειν ποιεΤ. € Όδύναις πολλαΤς. » ϊ>ηί8Β 5ρίη3Γηπΐ ίηπίΟ^ϋΠ) δίΓΐη^ΡΠίίδ Πΐηηυδ εΓϋβη- 

ΐ8Γβ ί8εί(. € Οο1οηΙ)υδ πιυΐΐίδ. • Νοη δοΐυιη 
ίηςυίΐ, ίη Ιιίδ φΐΒ^ Οβί δυη( ίτηρβιΐίηιβηΐο βδΐ νοΙΙε 
(ΙίΙβδεβΓΟ, δβ(1 6( εοΓροΓαΙίΐεΓ ΙπΓβδδίΙ αηιαΙΟΓΓδ, 
ευΓΪδ, νίζίΐϋδ, βε ΙβΓΓοπΗιΐδ ίρδοδ ΙηηδΓι^οπδ. 
Μ Τυ νβΓΟ, ο ΙιοΓΠο Οβί. » Μα^ηα (ϋ^ηίΐαδ Οιηποδ 
ηαπ)(]υ6 Ιιοπιίηβδ, βϋΗΐη δβΓνί Οβί δυηΐ, πιαχίηιβ 
Ιαπιβη ]α5ΐί : ηοη (πηίαπι Γ&Ιίοηβ εΓβπΙίοηίδ, 8Γι1 
6( ΓαΙίοηβ ρΓορπβ(2ΐ(ίδ 80 Γ8πιίΙί8ΓίΙ&Ιίδ. « Ιίχε 
ίύζβ : ρΓΟδβηυβΓβ. » υΐΓυηΐ(|ΐ]β βρίίβείιη ΗΑΐ)βΙ. 
Νβηυβ βηίιη (ΙίχίΙ : ΑΙ) ίΙΙο ηυίιίβηι (ϋδεβ(1β, Ιιυίε 
νβΓΟ α(11ΐ9βΓβ : δβ(Ι, Ρυ^β βΙ ρι οδβ(ΐυβΓβ. « ΡΓΟδβ- 
(]αβΓβ αοΐβπι ]ιΐδ1ί1ίαιη. # Νβ ρΐυδ Ιΐ8])Γ8δ ηααπι 
νίΐ2Β δΑίίδ 8ίΙ.•Ρίβ(8ΐθΠ). • Ιη άοκπ)8(ίδ, «Ρΐ:!βπ).• 
^\}ΒΆ ΟδΙ δίηβ ςυβΒδΙίοηί1>υδ. « εΐΐ8η(&1βπι. » Ου» 
& β^6 ρΓΟίΙυεΙΙυΓ, ({υδο βΓ^α Οουπι βδΐ βΐ Ιιοπιίηβδ. μονην, πραότητα. Άγωνίζου τδν χαλ2>ν αγώνα της πί- 
στεως. Έπιλαβου της αΙωνίου ζωής, εΙς ην χαΐ έκ)ήθης 
χαΐ ώμολόγησας την χαλην δμολογίαν ενώπιον πολλών 
μαρτύρων, ν 

Ού τους καλώς τψ πλοι^φ χρωμένους λέγει ^ άλλα 
τους Ιπι^μοΰντας αυτόν. *0 δέ γε έ;ϊΐ6υμων, ούχ 
αν έτέρφ μεταδοίη^ ι να μ^ τα της επιθυμίας αΰτψ 
έλαττωθείη. « ΚαΙ επιθυμίας πολλάς. > Έπι^ων 
γαρ δ πλούτος, χαΐ τλ δυνατόν Ιχων, εΙς επιθυμίας 
άτοπους εξάγει. « Βυθίξουσι τους ανθρώπους. § Είς 
τ& μηδέ άνανηψαι ?τι, « *Απεπλανήθησαν. • Έπι- 
σχοτεΤ γάρ ή φιλαργυρία τφ της ψυχής δμματι, χαΐ 
ουχ έ$ βαδίζειν δρθά. € ΚαΙ εαυτούς περιέπειραν. * 
*Αχα^4ών γαρ δίκην, ή ιρυλαργυρία, τάς χε'ίρβζ τοΟ Ου μόνον, «ρησιν, εΙς τα περί βεδν εμποδίζει τ^ 
θέλειν πλουτεΤν, άλλα και σωματιχως χατάπτεται 
αών εραστών, «ρροντίσι, χαΐ άγρυπνίαις, χαΐ φόβοις 
χχςους περιπείρων• ε £υ δέ, ώ άνθρωπε του θεού. > 
Μέγα το αξίωμα. Πάντες γ&ρ άνθρωποι χαΐ δούλοι 
θεοΰ, μάλιστα δέ οΐ δίκαιοι ^ ού κατά τ6ν της δη- 
μιουργίας λόγον μόνον, άλλα καΐ κατά τον της οΐ- 
χειώσεως. • Τ»3τα φεΰγε. » Αμφότερα μετά επι- 
τάσεως* Ούκ είπε γάρ, Τούδε μέν άπόστηθι, τψδε 
δέ πρόστηΟι, άλλα. ΦεΟγε χαΐ δίωκε, ε Δίωκε δι- 
καιοσύνη ν. > Έν τφ μη πλέον Ιχειν τών ζωαρχών. 
ε Εύσέόειαν. > Την έν δόγμασι. # Πίστιν. » Την 
χ•*γ«ς ζητήσεων, ι Άγάπην, » Τ^ της πίσνεως 2κ- 
γονον, την πρλς βελν καΐ ανθρώπους. Καλή δέ }, 
':άςις του λόγου. Άπο μέν γάρ πίσ:εως, αγάπη τίκτε- ί91 ΟΒαίΙΜΕΝίΙ ΤΕΙΟΟΛ ΕΡΙ800Ρ! 192 

ΕδΙ αυίβΠΙ 1)0ηΐΐ8 ΟΓ(1ο δβΓΠΙΟηίδ. ΝβΠΙ α βάβ οΗ -Άτχι • άπί^ $2 αγάπης, υπομονή. *Β δ1 υπομονή 6οφ ΙϋΓ οϊιαηΐΕδ, & οΗαΓίίδΙβ νβΓο ρβΐίρηίΐ», ρ^ΙίοιΗία 
ΑοΙβίΏ βυιη ρβΓ νί&ιη ^τ^άίΙυΓ, πΐ2τη9ΐΐ6ΐο$ ΓαείΙ. 
• ΒοηαίΩ οβΓίβπτβη Γιϋβί. » ΟβΓίβπίθη νβτοβίΐβί βΐ 
ίη Ιιίβ ΰοηβίδΐίΐ ςυβΒ ϋίεΐΑ βυηΐ, β( ία Γβτβικϋβ 
νίΗΙίΙβΓ &(!1ίο(ίοηιΙ»υδ. Α€ ρΓοΙίαυδ 56(ΐυίΙαΓ ΓβίΓΪ- 
Ι)ΐιΙίο Ιιο]α8ΐηο(ϋ οβΓί&ιηίηίδ, νίΐα δείΐίοβΐ »(ΡΓη3, 
« Α(1 ηιΐίττη νοοαίαδ 6δ. » Οαίδηυίδ βηίιη νβπίΐ ^<1 
Ι)3ρΙί8ΐηιιπ], αά ΙιαηΓ. νοεαΙυΓ. κ ΒοπΑΐη ρΓοΓβδβίο- 
ηβΐΏ.ι ΡΓοίβδδίοη^πι ιτιαχίιηβ (ΙιοίΙ βαιη ςυββ 01 ίη 
))&ρ(ίδΐηο, ηυαικίο ρΓοΟβιηυΓ ηοδ ΓβηυηΙίατβ άχα- 
1)θ1ο, αδοηέί &υ(βπ) 6ΐ οΓβάβΓβ ΟΗπδΙο. 

«49 ΟΑΙ^υΤ XVII. 
ΡΓΟΒΰβρίητη Ηοϊτονβ ρΐίηηηι άα ρηνα ο^βϋβηΐια 

ΟΒίΙχιβ ίη βηβϊπ. β 

VI, 1 3-16. ΡνΰΒαρΐο ΙίΜ ίη εοη^ροοίη Οβί ςηΐ νί- 
υφοαί ογπηία βί ^β8η ΟιτηΗ φύ ΐ€ΒΐαΙ\ΐ8 €8ί 8ηΙ> 
Ροηίϊο ΡίΙαίο ύοηαπι €οη(β88ίοη6ηι^ ηί 8€ΐΊ)β8ρτ(Β' 
ΰβρίητη ίτητηαοηίαίηίπ, ίΓΓβρΓβΙιβιΐΒίΜΙβ^ ΐί8(ΐη6 αά 
αρραήΐίοηβτη Οωηίηί η08ίΗ ^^8η €ΗΓί8ΐί^ ςιιωη 
ίβτηροΓ%Ιηΐ8 8η%8 ο$Ιβη8ηηΐ8 €$ί ϋΐβ 1>βαΙη8 6ΐ βοΙηβ 
ρηη€6ρ8, Κϋχ τβρηαηΐηιηι €ΐ ΟοηΗηΐ(8άοιηίηαη' 
ίίιίΓη, ρηί 8οΙη8 Ηαύεί ίηΐΐηοιΊαΙίίαΙβίίη^ Ιηοβτη Ηα- 
1>ίΐαη8 %ηα€€683αϊη, (μιβιη ηβκηο νιάίΐ Ηοτηίηη/η 
ηβίΐηβ υχάετβ ροΙβ8ί : οηί Ηοηον βί ίτηρβηηηι 86ηΐ' 
ρίίβΓηητη. Ατηβη. 

ΒπΓδαιη ΟΰυΐΏ &ι1(1υ<'ίΙ ίη ΙεδΙβπι, βΐ ΙβΓΓΟΓβιη βχδίζουσα, πράους ποιεΤ. « Τον χϊλον αγώνα της 
πίστεαχ. » *0 δέ τή< ηέντεως &γ•^^ τά τε είρι^μένα, 
χαΐ τ^ έν πεφβνμοΤ^ άνθρείίον. ΚαΙ ευ69(ος ή άν- 
τΙ^οσις τοΰ τοιούτου αγώνος, ή αΙώνιος ζοτή. « Βίς ην, 
φησί, Ιχλήθης. > Ό&ς γαρ εΙς βάπτισμα ΙργάμΛ^ης^ βίς 
ταύτην χαλίΤίαι. • Τήν χαλην Αμολογίαν. » *Ομολογ<αν 
μαλλαν, την έν τφ βφκτίσμα'η λέγει^ δταν όμολογώμεν 
άποτάσσνοθαι μέν τψ ^^ψ^ βυντ^σνεοίΟαι 81 χαΐ ιη• 
ατεύβιν χί^ Χριστφ. ΚΕΦΑΛ. ΙΖ'. 

€ Παραγγελία φοβερά περί χαθαρας άπαχοης ίχρι 

τέλους. » 

€ Παραγγέλλω αοι ενώπιον του θεού του ζοίο- 
ποιοΰντος τά πάντα, χ«1 Χρίστου *Ιησβυ του 
μαρτυρήσαντος έπι Ποντ(ου Πιλάτου την χαλην 
δμολογίαν, τηρήσαί αε την έντολήν £9πιλον, 
άνετϋίληπτον, μέχρι "^^ επιφανείας του Κυρίοο 
ήτ.ών Ίηαοΰ Χρίστου, ην χαιροΤς Ιδίοις δείξει 
δ μακάριος χαΐ μ($νος δυνάστης, ο βασιλεύς τών 
Ρασιλευ<5ντων, χαΐ Κ•3ριος τών χυριευ<)ντων, 6 μ($νο; 
2νων άθανασίαν, φώς οίχων άπρ<$σιτον, 6ν είδεν ουδείς 
ανθρώπων, ούδε ΙδεΤν δύνχται. ^42 τιμί^ χαΐ χράτος αΐ- 
ώνιον. Αμήν, » 

Πάλιν τον θεδν ποιεΤται μάρτυρα, αΐ)ξων τε τδν 
<ρ(5βον, χαΐ άσφαλέστερον ποιών τδν μαθητην, τφ αιΐίίβηδ, 6ΐ (]ί§είρυ1υπι βηπίοΓβπ) ΓβιΙάβηδ, ςυοά 

βυΐη ςυί ίη ΙβδΙβίη βάάυείΙυΓ Ηη1)β3ΐ ίη ΐηβηΐβ.^^^ν μαρτυρηθέντα Ιχειν έν νψ. « Του ζωοποιοϋντος 
« Οϋί νίνϋβεΗΐ ΟίηηίΕ. « Ιά βΐίβηΐ βχΗοΓί^Ιίο βδΐ τά πάντα. « Τοϋτο χαΐ πρδς χινόύνους έστΙ παρά•• αά ρβηευΐα. Ναπι δι Πειίδ, ίηηυίΙ, οπιπία ρΓοάυείΙ 
Ιη νί(3πι, ευΓ ρΓθβ(Ιβε6Γ(2ίπιίη&δα1)ίΓ6 1)0ΓΓ6ΐηυ8? 
Ει (]αο(1 λΛ Ιιοε βχΙιοΓίβΐυΓ, 6Χ βο πιαπίΓεδΙυπι βδΐ 
Γ[υο(Ι δβηυίΙϋΓ, ^6δυ εΐιπδΐί ηυί ΙβδΙαΙυδ β^Ι δυΐ) 
ΡοηΙίοΡίΙαΙο 8ί βηίηι Οοπιίηυδ ΙυϋΙ ΙθδΙίπιοηίιιιη 
δίνβ πΐΜΓίγπυηι, ηιΐΒΓβ ηοδ Γβευδαπιυδ βΐ ευηεία- 
ιηυΓ? « Ουί ΙβδΙ^Ιυδ βδΐ δαί) Ροηΐΐο Ρίΐ3ΐο. » Τρδ- 
Ι3ΐιΐδ 6δ( ριτ 6Α (]ϋ8β Γβοίΐ ςαθ(1 ίρδβ βδδβΐ ΟΙΐΓίδΙυδ 
Γίΐίυδ Οβί. Ιΐ& ΙιαΙ)6ΐ ΟΙοηηβηδ 8β\Λ\ίΏ0 ΙηΙΌΐΐηαΙίο- 
ηπϊη, α Βοηαηι εοηίβδδίοηβιη.)) Οπαπι νοε&ΙΙ}οηΕπι 
Γθηί6δδίοη6ΐη? Εβπι ρβΓ (|υαίΏ εοηΓβδδυδ βδΐ , 
9θηί^ηΐ3ΐίεβ (^ηιβη, ηυοϋ Οβυδ βδδβΐ. 81 ςυΐϋβηι χλησις. ΕΙ γαρ ό θεδς, φησί, ζωογονεί τα πάντα, 
τί πεφρίκαμεν τους ύπερ πίστεως αγώνας ; ΚαΙ δτι 
εΙς τοϋτο προτρέπει, δήλο ν εκ του επομένου, • Ιησού 
Χρίστου του μαρτυρήσαντος έπΙ Ποντίου Πιλάτου, » 
Ει γαρ δ Δεσπότης έμαρτύρησε, διά τί ήμεΤς άνα- 
βαλλόμεθα ; • Του μαρτυρήσαντος έπι Ποντίου Πι- 
λάτου. » Έμαρτύρησε γαρ δι' ών ίπραττεν, δτι 
αυτός έστιν δ Χριστδς δ Πδς του βεοΰ. Ούτως δ 
Κλήμης έν έβδόμψ • αποτυπώσεων. » • Την χαλήν 
δμολογίαν. • Ποίχν λέγει καλήν δμολογίαν ; Έν ί χαΐ 
αΐνιγμχτωδώς, ώμολόγησε μέντοι εΤναι θεός. Εΐ- 
πόντος γάρ του Πιλάτου, 3ΐ βασιλεύς- έστιν, εΤπεν, 
'Εγώ εΙς τούτο γεγένημαι, ε Την έντολην Ισπιλον. » εΤπεν. ευΐΏ (ϋχί^δθΐ Ρίΐαΐυδ, Νηπι Γβχ βδ ιυΤΕ^ο, ίη- 

ίΐυίΐ,αίΐ Ιιοε ηαΐϋδ δϋΐη. « ΡΓδΒεβρΙυπί ίιηιΠΛΓυΙ»- ^Τουτέστι, Μήτε δογμάτων, μήτε βίου χηλτδα προσ- 
Ιιηη. » Ηοε βδΐ : Νοηυβ (Ιο^ΠίαΙυηΐ ηβηϋβ νίΙΟί τριβόμενον. « Μέχρι της επιφανείας. » Μέχρι, φησί, 
ηΐ0ευ1α ΟδρβΓδυπί. « ΙΙδίΐυβ αΐΐ αρραηΐίοηβιη. » της έσχατης σου αναπνοής. Άλλ' οίτως μεν ούχ 

ϋ-^^ςαβ &οΙ βχ'ΓβηπϋηΊ, ίηςυίΐ, ΙυϋΓΠ δρίπΐιιιτι. Ιΐα - ^^ -»-5^ - — 

Ιηπιβη ηυη ϋίχίΐ,δβά ηυα νβΙιειηβπΓιυδ ίρδυηκχεί- 
ΙαΓβΙ, 8ρρΕΠΐίοηίδ Βοπιίηί ιηβπιίηίι βΐ αιΙιηίΓαηιΙδΒ 
^ΙοπδΒ. ν41Ι α ΤβηιροΓίϋιΐδ δπίδ. » Ηοε βδΐ εοη- 
ΥΗΠ 6η11Ι[)υδ, ρΓ8ββπίΙίδ. Νβ βρ^ο εοηΙπδΙοΓίδ «ιηοιΐ 
]αηι ΓαεΙϋ ηοη βΐ. « ΙΠρ Ιι^Αΐυδ. * Η^βο (Ιβ Ρίϋο 
(Γκ(3 δυη( : ήβη ^υί αιΙ ]α(1ίεΙυπι νβηίβΐ, ίδ ο( 
ρΓββδβηΙίβηι 05ΐ6ηϋ6ΐ : (]υο(1 81 ΡαΙβΓ αϊ! ]υ(ϋείυπι 
ηοη νεηΐβΐ δ' (1 ΡίΙίυδ,(1β βυ ί^υί νβηΙυΓϋδ βδΐ Ηδ^ε 
ίΥκί^ί δυη(. ΙΙΙβ 1)6α1ηδ ίπιο ίρδα Ι)β£ΐ1ίΙυ(1ο. Αρυ(1 
ίρδυηι οηίπι Γυ^ίΙ πιοβγοι* βΐ άοΙοΓ. Ηίε βΙίΑτη 
ροίβηδ βδΐ εΐ Ι)οηϋδ γο.\. Νοη γγ^:© Ιίπιβηΐί δυηΐ 
ίΐΐι ΙβΓΓβηί. « Ει δοΐυδ ροίβηβ. » υΐχίεηηηυβ άβ ί)πως δέ αύτδν διεγείρε μειζόνως, τής επι- 
φανείας Ιμνήσθη τοΰ Κυρίου, χαΐ τής δόξης της 
φρικτής, β 'ήν καιροίς Ιδίοις. » Τουτέστι, τοΤς προσ- 
ήκουσι, τοις άφωρισμένοις. Μη τοίνυν λυποΰ, δτι 
μή ήδη γέγονεν. « Ό μακάριος. » Ταύτα περί του 
Που εΐ:ρηται. Την γάρ παρουσίαν δ ερχόμενος δει- 
κνύει. ΕΙ δε δ Πατήρ ούχ ήξει, άλλ' δ Γίδς, ΙπΙ κρίσιν, 
περί του ερχομένου ταΰτα ειρητχι. € Ό μακάριος, » 
ή αύτομακαριότης. Παρ' α-^τψ γάρ άπέδρα ι:α9α 
λύπη καΐ οδύνη. Οδτος κα^ δυνάστης, χαΐ άγ«0δς 
βασιλεύς. Ου φοβητέον ο3ν τοί>ς έπιγείους. « ΚαΙ 
μόνος δυνάστης. » *Ένθα δν άχούΐ(ΐς περί μιας τών 
τριών αγίων υποστάσεων, δ μόνος τόδε ή τόδε, μή 193 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΕΡΒΤ. Ι ΑΟ ΤΜΟΤΗ. 194 «ρ^ς άντιδιαστολτ^ν δέχβυ τδ ιΙ(>ημένον τών β^ων Α βΐη (ΓΪιηη ρ6Ι*80η&ηΐΐη ΑΒάίβΓΪβ ΙΐΟΟ ΑβΙ 91α4, ηβ 8ύο, -άλλα πκρί τών μη ^ντων μέν, λογομένων $έ θέων. 
*ΐ8ον» γαρ νυν περί του Υΐου ταΰτα λέγων, απερ 
άλλχχοΟ χαΐ πβρί Πατρίς χαΐ περί ΤΙνεύμχτο< ε?ρη- 
χεν, Ο μόνο<, εΤπεν. « *0 μ({νος ϊχων άΟζνχσίαν, • 
0^9 ^9\^ περί του βεου ό μ<{νος Εχων άθχνασίαν, 
6π^ χαΐ βγγελοι χαΐ ψυ/αΐ χα) δαίμονες Ιχουσιν 
αθανασίαν * Ο ουν λέγων, ι *0 μόνος Ιίχων άθανασίαν, • 
περί βεοΰ, {[ άφαιρεΤται των είρημένων την άθανα- 
9ΐ«ν, Ί^ ψβΰ&ται. Κα{ φαμβν, 8τι ούτοι περί ών 6 
λόγος, ουχ εχουσιν Μανασςαν, άλλα μετέχουσιν αυ- 
τη<, Χ^^ "^^ μόνου αθανάτου «ρύσει. *Γπο βεου 
γαρ οΜτο'Τς τοΟτο 8εδώρηται. Θε6ς γ^ρ Ιτειν ου πάν- 
τες μβτέχομεν, ωσπερ των άλλων των πρ^ς τλ 
χρεΐ:^θ¥ νοουμένων, οδτω δη χαΐ αθανασίας. « Φως 1ΐ0€(Ιί€(αιη 80ΰίρί&8 &<1 άίδοηιηβη βϋαταιη άυβΓυιη, 
86(1 άβ '\\ϊΐ8 ςιιϊ Βοη ^ιιη( 6ΐ Ι^ιιηβη (ΙίοιιηΙυΓ (Ιη. 
Ε€ΰ6 6Γβο ηυηο άβ Ρίϋο Ιο(]υ6ΐΐ8, ςιΐ8Β &1ίΙ>ί 6( άϋ 
ΡβίΓθ (ϋχϋ 6ΐ άβ 8ριη1υ : 8(>1θ8 άίείΐ. ι Οαί βοΐοβ 
Ιι&1)6ΐ ίιηιιιθΓ(8ΐί(&(6ΐη. » Ουοπκχίο άβ Οβο (Ιίοϋ 
ςυο<Ι 8ο1υ8 ϊιΛβί ίηοιηοΓίβϋΐΑΐβιη, οαιπ β( αη^^βΚ βΐ 
ΑηίπιβΒ 80 (Ιφΐηοηβδ )τ8ΐ)68η( ίιηιηοΓί3Ηΐ3ί6ΐη ? Ουιη 
βΓ^ο ϋβ Οβο (ΙίείΙ : Ουί δοΐαδ ΙιβίβΙ ϊιώιώογΙαΗΙα- 
Ιβιη, αυΐ &1) ί11ΐ$ ςυθ8 (]ίχίιηιΐ8, ΒυίβΓΐ ίηοπιΟΓίΑΐί- 
(8ΐ6ΐη, αυΐ ιτιβηΙίΙυΓ. Εΐ (Ιίείιηοβ ηοοά Μ ιΐβ ς«ιΙ)υβ 
68Κ 86Γπίΐο ηοη ΗαύβηΙ ίπιιηοΓίΑϋΐΜβηι, 86*1 ίρ8&ιη 

ρ8Γΐίθίρ&ηΙ, ^Γη1ί8 ϋ1ίο8 4"ί ηβΙιίΓΑ 8ΘΙ||8 βδΐ 

ίιηιηοΓίαϋδ. Ν&ιη & Οβο Ηοε ίρδί8 (ΐ8(ιιιη ββΐ. Οβυβ 
βηίιη 6δ( 8 ηυο οιηηβδ ρ8Γΐίείρ8(ηιΐδ^ (Ιιιβιη8(1τηο- 

οΐχών απρόσιτο ν. • *0 ών αύτοαθανασία, χαΐ φως ^ ϋυΐη 6ΐ 8ΐί8, αϋ ί(1 ςαοά ρΓββδίΕηΐίϋδβδΙ εθΐηρ8Γ8ΐ8, τ2^ ^ρόσιτον, άρα τόπφ περιείληπται ^ Αρα όίλλο 
το φως χαϊ άλλο α<5τλς ; ΚαΙ μεν αύτοφως έστιν« 
Όρ^ς βτι χαΐ 8ταν μέγα τι φθέγξααθαι βουληθώμεν, 
α^νατει ^ γλωσσά * *Απρόσιτον $έ, φ ου&^ προσελ- 
θεΤν δ(^Μηαι δια τι{ν άγαν λαμπρότητα. • Ον εΤ^εν 
ουδεί; άνΑριόπων. > ΟύδΙ γαρ του Που τήν θεότητχ 
εΤδέ τις, ώσπερ ο^έ την του Πατρ6; χχΐ του Πνεύ- 
ματος. Κατά γάρ την σάρχα ώράθη. » ϋ τιμή χαΐ 
χρωτός. • Εΐ ^ τιμή α^τοΰ χαΐ τλ χράτος αΐώνιον 
εσχαι, πάντως χαΐ ή επιφάνεια x^τοΰ. *Γπέσχετο 
γάρ * € ΚαΙ Ιδου έγώ μεθ* &μων [εΙμι] πάσας τάς 
ημέρας, ι ίΐ8 6ΐ ίπιιηοΓΐαΙίΐ8ΐ6ΐΏ. « Ιιυεβιη 1ι&Ι)ίΐ8η8 ΐοβοεοδ- 
88ΐη. » Ουί Ιρβα 6δΙ ίΓηιηοΓίβΙίΙηδ βΐ Ιυχ ίη8ε€βδδ8, 
ηυπι ρυ(8δ Ιυοο είΓουπίδεΓίρΙπδ οδΐ )^ Νυιη 8Κυ(Ι 6^ι 
Ιυχ 6ΐ 8ΐίυ(1 ΐρδβ ? ΑΙηυί ίρδ8 Ιυχ βδΐ. Υπίββ ςυοά 
(Ιυιη βΐίβηι ιηα^ηυιη 8ΐίςυΐ(1 άίεβΓβ γοΐυιηυδ, 1ίη^8 
ίπιροίβηδ θ1Βεί(υΓ? Ιη8εεθ8δ8 νβΓο άίείΙϋΓ, 8(1 ςυ8ΐη 
ηβιηοοΙ) ν(')ι ϊυβηΐβιη δρΙβηάοΓβαι ροΙβδΙ 8εε6ά6Γβ, 
« ΟυείΏ ηβιηυ νί(]ί11ιοπ)ίιιοιη. • Νβηυβ βηίιη Ρϋη 
άίνίηίΐ8(βιη ηιιίβρίαπι νί(1ί(. ςυβιη8ϋιηο(1υπι ηβςυβ 
Ρ8ΐτί8 8υΙ δμίΓΐΙυδ : η&ιη 86ευη(1υιη εβΓηβιη νίβυδ 
βδΐ. « Ουί ΙιοηοΓ βΐ ίιηρβηυιη. » δί ΙιοηοΓ ίρδίυβ 
βΐ ίαιρβΓΪυπι δβηηρίΙβΓηυιη βηΐ, οηοηΐηο βϋαιη 8ρ- 
ρ8η(ίο ίρδίυδ. ΡΓοηιίδίΙ η8Πΐ(]υβ : « Εεεβ β^ο νο<- 
€ 1)ίδευΐΏ δοηι οηιηιΐιυδ (Ιίβϋυβ ^. • 

«ΒΟΟΑΡϋΤ ΧνίΠ. 
Οβάηοϋο άίνίίηιη αά νβταιη νϋαηι. 
νΐ,1 7-19.^15 ςηαηρΓω8€ηΙί$()βοηΙο άίυϋβΒίηηί, 
ρΓ<Β€ΐρ6η€€ΐαΙο 8ίηί απίτηο, ηβψΑβ φ^ιη ροηαηίίη 
ίηοβΠίβ άΐΌϋΗβ^ $βά ϊη Ββο νίυβηίβ οηίρναΙ}€ΐηο- 
α$ οηιηία α/βϋτη αά/τΗβηάηίη, ηί ύβηββΰίαηΐ^ «Ι 
άίνίί€8 8νΗ ορ€ηΙη8δοηί$,ίΛΐ (α€ίΐ€$9ίηΙαά ίτηρα- 
Ιϊβηάητη,Μ^^^^ €0Υηίηνηί€αηΐ€8^ Γ€ωηά€ηίβ88ΐΗ 
ίΡ8ί8 βηάαηίβηίηϊη Ι^οηητη ίηρο8(€Γητη^ ηΐ αρρη- 
Κβηάϋηί υΗατη αίύΓηαηι. 

δυηΙη8ηίΐ(ΐυ6βΙ 8ΐίί (ϋνίΐβδ, 81 ηοη ίη ρΓβΒδβηΙί 
82βευ1ο, (]υί νβΓβ (1ί\Ηβδ8υηΙ, ]υδ(1 νίςίβΐίεβί. « Νβ 
βίΑίο δίηΐ 8ηίπιο. » ΝίΙιίΙ βηΐηι χ^ιηο ίηΟ&Ι 80 
8ΐ8ΐαιη ηΒΊ(Η( &ηίιηαπι 8ΐ4υ6 ρβευηίββ βΐ ροβδβδδίο- 

τητι. • *Όρα πώς αύτους, χαΐ ώς άνοή<Μυς Μβάλ-Ι^-ηβ». « Ια ίΐίεβΓίΙδ (Ιίνίΐϋδ. » Υίάβ ηυοπκκίο ίρδΟδ ΚΒΦΑΑ. ΙΗ'. 

« Πλουσίων 6$ηγ(α έπΙ την ^ως ζοϊήν. » 
α ΤσΤς πλουσ{οις, έν τφ νυν αΐωνι παράγγελλε 
μ^ 6ψηλοφρονεΤν, μη$έ ιί^ιχέναι έπΙ πλούτου 
αηηλότητι, άλλ' έν τψ "Θεφ τψ ζώντι, τψ παρ- 
έχοντι ήμΤν πάντα πλουσ(ως εΙς άπίλαυσιν, άγα- 
θοβργεΤν, πλουτείν έν Ιργοις χαλοΤς, εύμεταδό- 
τους εΤναι, χοινωνιχούς, άποθησαυρ^οννας έαυτοΤς 6ε- 
μέλιον χαλ^ν εΙς τ6 μέλλχ>ν, Κνα Ιπιλά^νται της αΙων(ου 

ΕίσΙ γάρ χαΐ άλλοι πλούσιοι, άλλ' ούχ έν τφ αΐωνι 
τούτφ. 01 βντως πλούσιοι, οΐ δ^ίαιοι δηλαδή, « Μ^ 
ύψηλοφρονβΤν, § φησ(ν. Ουδέν γάρ οδτως, ώς χρή- 
ματα, φυσ^ χσΐ μετεωρίζει• ε ΈπΙ πλο\>οιυ Ο^λό- λει. Τ(ς γάρ έπΙ άδήλφ ελπίζει ; ε Άλλ* έν τψ θεφ. » 
*0 γάρ εΙς 'βα2« έΜζων «^ 2πα/|ρηαι, φτ^σίν. 
# Τψ παρέχοντι ήμΤν πάντα πλουσ(ως• » Αυτός γάρ, 
&σον εΙς αύτον ^χε πάντα χοινά 'φρουθη/.ε χαΐ άφθονα, 
ουρανον, γην, αέρα, ζωην, τροφάς. 'Αλλ' ή πλεον- 
εξία λαβουσα συνεργών τ^ν ^ναστείαν, πολλά των 
χοινων έσφετερίσατο χαΐ έποίησεν ΤΙια• • ΒλοιπεΤν 
έν 2ργοις χαλοΤς. > ΕΙ πλουτον ζητεΤς, τόν 5ντως 
ζήτει, τ^ οάχ αδηλον. .ΠοΤον δ^^ τοϋτον ; Τ6 άγαθο- 
εργεΤν, φκΐ^^^^ εύμεταδότους «Τναι, τοΟτο τ6 των 
χρημάτων. « Κοινωνικούς. • Τουτέστι πράους, προσ- ηνείς, ατύφσυς. συγχαταβατιχούς. α *Αποθησαυ- 6ΐί8ΐη Ι8ηηυ3πι ίηδ6η><8ΐθδ εβΙυπιηίβΙυΓ. Ουίδ βδΐ 
ι ιιΙη)4(]ΐιΐ βρβίΓβΙ ίη ίηε6η8Γ6 ? « δβίΐ ίη Οβο. » Ν8πι 
({ϋί ίη Οβο δρβΓ8(, ηοη οΟβΓίυΓ. • Ουί ρΓ»1)β( 
ηοΙ)ί8 οηιηί& 8ίΓ8ΐίπι. » Ιρδβ β&βηίπι ηυβηΐυπι 8(1 8β 
ΑΐΙίηβΙ οηιηΐ8 οπιηίϋυδ εοηιηιυηίΐβΐ' ρΓοροδυίΙ; 

6ΐΐ8Π1 8ΐ)υη(1β, ε(ΒΐυΠ1, ΙβΓΓ8Π), 86Γ8, νίΐ8Π1 8ΐί- 

ιηβη(8. 8β(1 8Υ8η(ί:ι, δυηιρίο δίπιυΐ ροΙβηΐ8ΐυ8 
8ϋχΠίο» πιυΙ(8 ηυββ βΓ&ηΙ εοπιαιυηί8 δί1)ί νίηάίε8- 
νίΐ, 8ε ρΓορΓΐ& βίίβείΐ. « ΙΙΙ (ΙίνίΙβδ δίηΐ ίη ορ6ΓίΙ)υ8 
1)ϋηί!). • δί (ϋνίΐΐ8δ ηυΦΓΪδ, νβΓ8δ ηυ^ΒΓβ, β( ηοη 
ίηεθΗαδ. 0υ9βη8ηι ίΙΙφ δυη( ? Βοη8, ίη(]υϋ ορβ- 
Γ8Γί, Γ8είΐ9ΐη βδδβ 8(1 ίΓηρ8Γΐί6η(Ιιιηι, Ηοε βηίπι ^ Ηβΐΐΐι. ζχγηι, ». 195 ΟΕΟΙΜΕΝΙΙ ΤΗI^^^Ε ΕΡΙ800ΡΙ 196 ρβοαηί&ηΐΐη 681. 1 I^^1>6I1ιβ^ 00Π1ΐηαηί6&η(β8• »ΗθθΑρζοντ«ς &αυτοΤ<. > οίον, άποτι6ε>χένου(, φησί, θεμί- 6$1 ιη&η8υ6ΐί| Ιβηββ, ΙυηαοΓβ ΰ&τβηΐβδ, 868β άβιηιΐ- 
(6ηΐ68. « Κ6οοη(ΐ6η(68δϋ)ϋρ^ίδ.ιΗοοβ8ΐ,Γ6ροηβη- 
168 Γυηά&πιβηΐυιη Ι)οηϋΐη. ϋϋ! ύοηοιη 68ΐ Γυηάα- 
ιηβηίαιη, οηαηία 86ΰυΓ2ΐ 8υηΙ βΐ ΓΐΓίη&. * ΙΙΙ &ρρΓ6- 
ΙιβηάβηΙ νίΐιιιη ββΙβΓπ^ιιη. » ΡΓορΙβΓ Ιιαιιε δ&ηβ 
τίίαιη Γβοοικίβηάυιη βδ( Ι)οηυπι Γυη(]3Γηβη1υίη. 
Οαοίποάο ΑαΙβιη Ιιοο βδδβ ροΐ6ΓΪ( 1 8ί ίη Ιιαο νί(& 
Ι)οη!δορ6Γϋ)υ8ίη€υ[ηΙ)6η(1ο, Γ6ροη&ιηυ8ΐιο1)ί8 ίρδίδ λιον Κ(ζλ({ν. ΕνΟχ $1 χτίλ^ς 6 θεμέλιος, πάντα άσφχλη 
χαι βέοχια. « * Ινα έιηλάδωνται της αΙωνίου ζα>ης. § 
Αρα δια ταύτη ν την ζωην δεΤ άιιοθηναυρξειν τ6ν 
θεμέλιον. Π'ύς δ* αν εΤη τούτο ; Ει διλ τοό ε5 ποιεί ν 
ένταΰθχ, άττοθώμεθα έαυτοΤς της ζωής ταύτης τ6ν θε- 
{ΐέλιον και ττ,ν άσφάλειαν. Ή γαρ των αγαθών Ιργων 
πραξις, ήν χαΐ θεμέλιον ών($μασε, την άπόλαυσιν εκεί- 
νης προξενήσαι δύναται. νίΐ8Β Ιιυ]α8 Γυηά&αιβηΙυΐΏ. ΒοηοΓυιη η&ιηςυβ ορβηιπι &ο1ίο, ςυϋΐηι εΐ Γυο(]&ιηβηΙυιη ηοιηίη&νίΐ, ϋϋυδ 
ίηιϋίοηβιη ΓβοοηείΙί&Γβ ροΐβδ^ 281 VI, 20-21. Ο Τί/ηοΙΙιββ, άρρο&Ηηίη ίβν- 
να, ά6Όααη$ ρτο(αηα$ νοοηπι ναηίΙαΐ63 €ί ορρό- 
8Ηίοηβ$ ραΐεο άίοΐοβ εΰί^ηίία^ ^ηαιη ηοηηηΙΙί ρΓο- 
β€ί€ηί€8 οιτοα βάβτη αύβΓΓανβίΐΑηΙ. Οταϋα 8Η Ιβ- 
οίυη. Αηιβη. 

« ΟβροδίΙυιη δβΓνα. • ΡΓδθοβρΙυιη, ίη(]υί(, Οβί ε 12 Τιμόθεε, την πάρα [χατα] θήχην φύλαζον, έχ- 
τρεπόμενος τας βέβηλους χενοφων(ας, χαΐ αντιθέσεις 
της ψευδωνύμου γνώσεως, ^ν τίνες έπαγγελλ({μενοι, 
περί την π{στιν ήστ<$χησαν. Η χάρις μετά σου. 
Αμήν. » 

β Την πάρα [χατα|θήχην φύλαξον. » Τ^ έντολί^ν, ({110(1 ρβΓ ΐηβ 1ίΙ)ί ρΓΟρΟδαίΐ. ΑυΙ §[Γ&ΐί&ΐη δρίηΙΟδ ^ φησι, του θεού, ην δΓ έμοΰ σοι παρέθετο * ^1 την χάριν ςααιη ρβΓ ΟΓίΙίηαΙίοηβιη ΑΟϋβρίδΙί. « ΟβνιΙαηβ ρΓο- 
ίαηαδ νοουιη ναηίΐ&ιββ. » Ιιηρυι&δ, ηοεβηίοδ. Υο- 
ουίΏ 30(6111 ναηϋαΐβδ, ί(] 68(, ναηίΐοηυία. ΕδίίΙ&ςυο 
6ΐ νοοιιιη ναηίΐΑδ βίνβ ίη&ηίΐβδ, ςυβΒ ηοη βδΐ ρΓο- 
Γαηα. ΒβαΙυδ αυΐβιη Ιοαηηβδ ΓβοβηΙίοΓβδ βϋιηοηί• 
ΙίοοΓβ (ΙίχίΙ νοοιιιη ηονίίαΐβδ, Ιβ^εηδ ιιΙ νίΊβηΙυΓ 
χαινοφωνίας ρβΓ αι (Ιίρΐιΐΐιοηβϋπι ίη ρηπια. « ΕΙ 
ορροδΐΐίοηβδ. » Ει δ&ηβ οΙ)]βοΐίο Αΐίςυ& &(1 ςυαιη 
Γβδροηάβιβ ηοη οροΓίβαΙ ρπορΙβΓ βΙ^δϋΓΐΙίιαΙβηι. 
« Ραίδο άίοΐδβ δάβηϋ». » ΙΙύί βηΐπι ηοη ΓυβηΙ Οϋβδ, 
ηοη 6δ( δοίβηϋ», δβά ςυ» νίϋβΙυΓ βδδβ, πιβηοΙ&χ βδΐ. 
• ΟυαπιηοηηυΙΗρΓοίιΙβηΙβδ: » ηιβηά&εβπι, ίηςυίΐ, 
β( &(1υΙ(βΓίη&πι δοίβηΐίβπι• δίςαίάβπι βρ&ΐ ίοΓίβδδίδ 
ηοηηυΐϋ ρροΟίβηΙβδ δείβηΐίαπι Ιιιιηο&ηίδ ρ&Ιίοηίϋυδ του Πνεύματος, ην δια της χειροτονίας έδέξατο. ε Έχ- 
τρεπ<$μενος τάς βέβηλους χενο^ωνίας. » Τάς άχα- 
θάρτους, τάς μιαράς. Κενοφων{ας, δε, τάς ματαιολο- 
γ{ας, Αρα ούν 2στι χαΐ χενοφωνία ου βέβηλος. *0 
δΐ μαχάριος Ίο>άννης τάς νεωτέρας παραινέσεις 
χαινοφων(χς εΤπε, διά της αι διφθ<>γγου τ^ χαι 
γράφων, ώς εοιχε. « ΚαΙ αντιθέσεις. » Αρα Ιστιν 
άντίθεσις προς ην σ!ίτε άποχρ(νασ6αι χρή, διά τ^ν 
άτοπίαν. « Της ψευδωνύμου γνώσεως. » Οταν γάρ 
πίστις μη ξ, γνώσις ουκ Ιστιν. *Η δε εΤναι δοκοΰσα, 
ψευδής έστιν. « Η τίνες έπαγγελλ($μενοι. • Τ^ν ψευ- 
δόμενη ν φησί και ν(^ον γνώσιν. Ισως γάρ ησάν 
τίνες γνώσιν έπαγγελλόμενοι τ^ν άπ6 λογισμών ανθρω- 
πίνων ε^^ρεθεΤσαν, ήτις εναντία τ^ πίστει καθέστηχε. Και ίηνβηΐ2ίΐη, ψΧΧ Οάβί ορροδίΐα βδΚ : βΐ ΠΙ&ηίΓβΗΐυπί ^ ^ηλον έξ ών περί την πίστιν έναυάγησαν. ι ΚαΙ χάρις 6χ 60 6δ(, ρυοά οίΓοα 6(ΐ6ΐη η&υΓΓ&^υπι ΓβοβΓυηΙ. 
€ θΓ&1ί&δίΙ(βουπι. Αιηβη. » ΟηιηίαηΓι δί^ΠΙυπι δίνβ 
δίςηαουΐΰΐη ίρδί ρΓβο&Κυρ, ηοπιρβ Οβί {[ΓαΙίαπι, & 
ηηα ίοηυπ) οπιηβ βΐ (ΙαΙαΓ βΙ εοηδβΓν&ΙυΓ. 

Ρ%ηί8, άίνίηο βυ&ηΐβ αηχίίχο ρτίοτίΒ αά ΤιιηΟ' 

ί/ιβητη Ερί8ΐοΙ(Β. 

δεηρία βδΐ & 1.&0(1ίεβ&, ηυββ ηπβίΓβροΗδ ΡΙίΓγ^ί» 

βΐ Ρ&εβΙίβη». μετά σου. *Αμήν. Τ^ν σφραγΤδα πάντων έπεύχεται αύτφ, 
την χάριν του θεού, άφ* ^ς καΐ δίδοται παν αγαθόν καΐ 

φυλάττεται. 

« Τέλος σύν θεφ της πρ^ς Τιμ<{θεον πρώτης Επι- 
στολής. » 
*Εγράφη άπ^Ααοδικείας, :ί!τις έστΙ μητρόπολις Φρυγίας 

της Πακατιανης. ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΔΕΪΤΕΡΑ2 ΕΡΙ2Τ0ΛΗ2 ΑΚΟϋΜΕΝΤυΜ 

Ρ08ΤΕΙΙΙ0ΚΙ8 ΚΡΙδΙΟΙ^ίΕ ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ, 959 Η&ηε &1) υΓΐ)6 Κθΐη& 8εΓίΙ)ί(. Οεε&βίο νβΓΟ ο Ταύτην αποστέλλει άπο *Ρώμης. Ή δΙ πρ<$φ«σις 
ΕρίδΙθΐ8Βΐ]8Βε Γΐ1ΐ(. βυηΐ ΜητίίΐΐηΑΟαπί&ρΟδΙοΙορβ- της Επιστολής, αδτη * Τών συναποδημούντων τω 497 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΜ8Τ. II ΑΒ ΤΙΜΟΤΗ. 198 Παύλψ χατβλειψάντων αυτ^, βοι^λι^μενος 6 'Λπ(ί- Α Γ6{[Π0αΙ)αηΙαΓ Γβΐίήΐΐίδδβηΐ ίρδϋΐη Υθΐ6η8 Αρθ8ΐθ1ϋ8 στόλος έλθβΤν Τιμ]>θ6ον πρ^ς αδτ^ν, γράφει ττ\ν 
'£πιστολήν. Καΐ ιερώτον μεν $ηλοΤ αύτφ μνημονεύει ν 
χύτοΰ 1^ της ευσέβειας χχΐ της τών προγ<$νων αύτου 
ιι{τεεως. £πειτα δηλοΤ, 8τι οΐ άπλ Άσ(ας, ών έττι 
Φρύγελος χχΐ Ερμογένης^ άπεστράφησα^ αυτόν 
όρώντες αυτοΰ τάς άλύσεις. Μ((νφ 8ε *Ονησιφ<!ρφ 
μαρτίιρεΤ σπουοην *ΐϋλε(στην, χαΐ τούτον άπε8έζατο 
έλ6<$ντα εΙς την 'ρώμην και «ροσν είναντα αύτφ. 
Παραγγέλλει δέ αύτ^ν, παραιτεΐσθαι τάς μιοράς ζη- 
τήσεις, $ιά το ές αυτών γεννατθαι μάχας. ΚαΙ 
γάρ "Τμέναιος καΐ Φιλητος ούτως έχτραπέντες, παρ- 
έβησαν τήν άλήΟειαν, λέγοντες άνίστασιν ηδη 
γεγονέναι, χα£ τινας άνατρέπουσι * μάλλον ουν υΐ ΤίηαοΙΙιβυδ &<1 ΐρ8υιη νβηΐΓβΙ, δοήϋίΐ Ερίδίοίαιη. 
Ε( ρπιηυηι ςυίιΐβαι ίηιΐίεβιΐ ή φχοά ιώθπιογ $ίΙ Ιυζη 
ρίβίαΐίδ ίρ5ΐα$, Ιυπα 6άβί ρΓοι^βαίΙυΓυηα βίυδ.ΟβίικΙβ 
βίςηίΓιε&Ι ηαοά 1ιί ηαί αΒ Αβίβ 6Γ&ηΙ, ίηΙβΓ ([ΐιοδ 
ΡΙΐΓ}ξ6ΐυ8 6Γ&1 6ΐΗ6ηηο§βη68, &ν6Γ8&Ιί ίρδυιη Γυϋ- 
Γ&ηΙ, ¥1815 (:)υ8 ε&Ιβηίδ. 1)6 8θ1ο ΟαβδίρΙιοΓο βίΓβιιυβ 
ΓβΠ ΐ68ΐίιηοηίαιτι ' βΐ Ιιυηε δαβεβροΓαΙ, ειιιη ϋΐβ 
ΗοΓη&π) νβηίδδβΐ 6ΐ αραϋ 86 πίΑΠδίδδβΙ• ΡΓββοβρίΙ 
&ιι(6ΐη υΐ δΐυΐΐ&δ ϋβνίΐβΐ ηυβΒδΙίοηβδ, 60 ηυοιΐ Λ 
ίρδίδ ρυ§;ηΦ οη&ηίατ. δίηαίάβιη Η;ΐΏ6η9βυδ βΐ ΡΙιί- 
ΙβΙυδ&νβΓδί νβηίΑΐβιη Γ6ΐίςα6ΓυηΙ, (Ιίοβηΐβδ ]&ιη 
ίβοίαιη 6δδβ ΓβδυΓΓβοΙίοηβιη, βΐ ςυοδάαπι δυϋνβΠβ- 
ηιηΐ. Μα^ίδ βτ%ο οχΙιοΓίαΙυΓ ιιΐ δϊ1)ϋρ5ί αΚβηάαΙ 61 ΐοιραινεΤ αύτφ προσέχειν έαυτφ χαΐ τ^ Βι^αντΛτΧΙχ^, Β άοοίήπίΒ^ ΛΟ δοίϋΐ ηυοιΐ ίη 6ΧΐΓ6ΐηίδ ΙβΠίροηύαδ χαι εΐ&να^ με, δτι έν έσχάτοις χαιροΤς έσονται άν- 
θρωποι φίλαυτοι χαΐ φιλήδονοι μάλλον η φιλ($θεοι 
προβλέποντα δε μάλλον ταύτα, άσφαλίζεσθαι τους λαονς μ/| τις έζ αύτων απατηθ^• Κλ\ εΙς τά ηθη δΙ, 
χαι εΙς την της διδασκαλίας άχρίβειαν πολλά προ- 
τρε•{^άμενος αώτον χα^ σημάνας τ^ν χαιρον της άνα- 
λύτεως α^τοΰ Ινστΐ^ναι χαΐ μέλλειν σπένδεσΟαι χαΐ 
μαρτυρίΤν, ένετε^ατο αύτφ έλθεΤν προς α!>;ον τχχέως, 
χομ6[οντα τον φαιλ({νην χχΐ τά βιβλία. Παρι(ίνεσε δε 
αύτφ Άλέξανδρον τδν χαλχέχ φυλάττεσθαι, ώς πολλά 
χατά ένδειξάμενον αύτφ, χαι οδτως τελειοΤ τν *£πι- 
στολ-ήν. 

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΓ. 
Ύΐ δή ποτέ δευτέραν γράφει προς Τιμ(ί6εον *£πι- 6Γυηΐ Ιιοιηίηβδ δϋί &Γη&ηΐ68, βί νοίυρί&ΐυπα ροΐίαβ 
ςΰβαιΟβί : ευιηςαβ Ιιββο αιηρίίυδ ίυ(υΓ& ρΓΟδρίοίαΙ, 
ρορυΐοδ ίηαοίαΐ ηβ ςυίδ αΙ) ίΐϋδ δβάιιοαΙυΓ. Μυΐ- 
Ιυηΐ(|α6 βχΙιοπΟΙυδ ίρδίιηι, Ιαπι άβ Ιιίδ ςυ» &<1 
ιηοΓβδ ρβΓίίαβηΙ, Ιυιηάβ ΐΙΙίδ ηυ8β (ΙοεΙηη» ϋΠίςβη 
ΙΐαίΠ ΓβδρΐοίυηΙ, υ1)ί βϋ&ιη (6ΐηρυ8 βυδβ Γββοΐαΐίο- 
1118 δί^ηίίιο&νίΙ ίπδΙαΓβ, !Ι65 ίαΙυΓυπΐ(]υ6 βδδβ υΐ 
ίιηιηοΙβΙυΓ βΐ ιπαΓί^παπα ίβΓαΙ : ρΓββείρίΐ υΐ είΐο 3(1 
δ6 νβηί&ΐ, (ΙβίβΓβηδ ρβηυίαιη 6ΐ ΙΐϋΓΟδ. Α(1πιοη6ΐ 
(ΐυο(]υ6ίρδυιιι υΐ ΑΙβχαικίΓυΐΏββΓαηαιη εανβ&Ι, αΐ 
ηυί δ6 ιηαΐΐίδ ιηαΐίδ αίΤβεβηΙ, βΐίΐαεοηοϊυςϋΐ ΕρίδΙο- 
Ι&ιη. 

ΤΗΕΟΒΟΗΕΤΙ. 
Οααιη οΐ) οαυδ&ιη δεπΙ)ί( &Η6Γ3ΐη &(1 ΤίιηοΙΙιβαηι στολήν ; Είπεν έν τίΐ πρώτΐ[^, Ελπίζω έλΟεΤν πρ6ς σϊ ^ Ερίδίοΐβΐΐΐ ? Βίχ6Γ&1 ίη ρπΟΠ : δρβΓΟ Π16 1)ΓβΥί νβίΐ- τάχιον. Ούκ ήδυνήθη άπελθεΤν. Ηδη γάρ χατείχετο 
&π& Νέρωνος• Ηδει ούν, άντΙ της παρουσίας, γράμματα 
γούν πέμψαι, δμου μεν τλ μη έλθεΤν πατραμυθούμενον, 
&μοΰ δι, ^ιρ^ννύντα τ^ν Τιμ($θεον, οδτω ττ^ φροντίδι 
της 'Εχχλησίας έγχεχρονιχ<$τα. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β'. 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, 
α • Επαινος της Τιμοθέου πίστεως, χαΐ προτοπ^ 
υπομονής, χατά τλ πρέπον τζ χάριτι, έν ^ χαΐ αυτός 
φτισι διαχαρτερεΤ πάσχφν. • 

ρ . Περί της άρμοζούσης μεταδ<{σεως τών θείων 
δογμάτων. » ί». γ'. Περί της άφριίντιδος έν τψ νυν βίψ πολιτείας, έπΙ 
ταΤς άπ<$νοις τροφαΤς. » 

δ'. Περί της εΙς Χριστδν πίστεως χαΐ υπομονής, έπ* 
έλπίδι ζωής. ι 

ε'. Περί θείας διδασκαλίας χαΙ βίου καθαρού και είρη- 
νιχοΟ, χαΐ χατά τών εναντίων. • 
ζ"*. Πρ<$^σις περί κακίας ανθρώπων πλεοναζούσης, 
απατηλής ελεγχομένης. » 

ζ'. Προτροπή της έαυτοϋ μιμήσεως έξ εναντίου τοΤς 
φαύλοις, έν &πομον^ θεού. » 

η*. Περί τών καινοτομησάντ(4ν, οΤς άντιτάττει τ^ν 
Τίμοθεον. » 

θ'. Περί της έαυτου μελλούσης αναλύσεως, έπΙ δ($ζΐ{^ 
αΐωνί^. > ΙαΓϋΐη : ηοη ροΐυίΐ αυΐβπι ρΓοβείδεί : ^&Iη επίπη 
ΐ6η6ΐ)&ΐΗΓ α Ν6Γοη(-. Ορυδ βΓ^ο Γυίΐ, υΙ ρρο ρΓ»- 
8611(13 ϋΙΐ6Γ28 δ&ΙΙβίΏ ιηίΐΐβαβί : δίαιυΐ ςυίάβπι αΐ 
εοηδοΙαΓβΙϋΓ, 60 (]υο(1 ηοη νβηΪΓβΙ : δϊιηιιΐ εΐΐαιη 
ιιΐΤίιηο11ΐ6απι εοηΟπηαΓβΙ ίη Εεείβδί» εοΓα άβίβα- 
(αιη. 

884 Ρ08ΤΕηΐΟΛΙ8 ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ 
ΕΡΙ8Ύ01^ ϋΑΡΙΤΑ. 

1. ΟοτητηεηάαΙίο {ίάβχ ΤιναοίΗβί,βΙβχΗονΙαΙιο αά 
ίοΙβΓαηϋαηι )αχΙα %ά ςηοά ρΓαΙιατη άβοβΐ^ %η 
Οηα βΐ ίρ8β $€ίρ9ητη ρννάηταη ίοΐβταηάο άΜΐ. 

2. Οβ οοην67ΐί€ηά% ΐΓαάίΗοηβ άινίηοηίίη άορ^ηα- 
Ιηίη. 

3. 06 €οηνβν8αΙίσηβ ίηρνοΜβηΙί νϋα βϊμ αηχίβία- 
Ιβ : άβ αΗηιβηίίβ^ΐΛίΒάίΓα ΙαύοΓβψηρΓουβιιιν,ηί. 

4. Ββ βάβ ίη ΟιηΒίητη, $1 ίοΐβναηίία οΙ> ερβτη 
νίΐοβ. 

5. 1)β*άίυίηα άοΰΐηηα βΐ υϋα ρ^α αο ραοίβΰα^ 
δΐίατη βνρα αάυβΓΒΌΐίοΒ. 

6. ΥαΗοϊηιπγη άβαύηηάαηΙβΗοτηίηητη ιηαΐα%α, ρβτ 
(ίίΰΗτη νβρΓβΗβπΒίύίΙβτη. 

7. ΕχΗοΓίαίίο ηί 8β ΐίηίίβηίην^ ορροηβηάο ΒβρβΓ' 
νβτ8ί8 %η ΙοΙβναηϋα ρνορίβρ Οβητη. 

8. Ββ Ηί8 9»ί ηοι;α?ηο/ιβ&αη{ϋΓ,9νί6ι«β ΤίηιοΙΙιβηηι 
ορροΐίίΐ. 

9• Β6 (ηίηνα 8ηαρ8ίη8 ΓβΒοΙηϋοηβ αά (ϋίβηιαιη 
ρίοηαηι. 199 (ΚαυΜΕΝΙ! ΤΒΙΟα^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 200 ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΕΠΙ2Τ0ΑΗ ΡΑυΐ.1 ΑΡΟδΤΟΙ^Ι 

ΑΟ ΤΙΜΟΤΗΕϋΜ ΕΡΙδΤΟΕΑ δΕΟϋΝΟΑ ΡΒΟίΕΜΙΙΙΜ. 

2ό8 Ι, 1.2. ΡαηΙηβ αροΗιοιη8^€$η €Ηη$ΗρβΓ 
υοίηηΐβίβηι Ώβί8€€ηηάίΐηίρΓοιηίΒ8ίοη6ηινί((β ^ηω 
β$1 ίη €Ηή5ΐο ^^8ιι, ΤίτηοΟ^βο άϋβοΐοβίίο : ρταΐία^ 
ίη%8βη€ονάία, ραχ α Ββο Ραίτβ εΐ €Ητί8ΐο ]68η 
Οοηιιηο ποβΙγο» 

Αρο8(ο1υ8, ίηςαίΐ, 8υιη οΐ) ρβηηίδδ&πι ν1(&ιη ηυφ 
6δΙ ίη ΟΙΐΓΪδΙο ^68I1^ Κοε 68ΐ, ρ6Γ ΟΙιήδΙυιη (Ιαικία. 
« δβευηάυιη ρΓοιηίδβΙοηβηίΐ νίΐ2». » Νβ ηαίΐιι, &ί(,ρΓ2β- 
δ6ηΙί& ρβπουΐΑ οοιηιηβιιΟΓβδ : βΐ) Ιιίδ ρΓοιηίδδα νίΐα 
ρΓοεβάαΙ. Οιιαηάοηιιίάβπη βτ^ο ρΓοίϋίδδα βδΐ ίη Γα- 
ΙϋΓΟ 6&Π1 ηυδβΓβ. Ιη βχοΓάίο αυΐβιη άβ δυί^ βίΟίεΙίο- 
ηίΙ)υδ ίρδυπι εοπδοΐΕΐυΓ. Μβ, ΙηηυίΙ, εΓβανίΙ Οοηιί- ΠΡΟΟΙΜΙΟΐϊ, 

« Παύλος άιτ($στολο< *ίησου Χρίστου δια θελή* 

μιατος θεοΟ χατ* έπαγγελ{αν ζωής της έν Χριντψ 

*Ιησοϋ Τιμοθέφ άγαπητφ τφ τέχνφ, Χάρις, ελεος^ 

εΙρήνη, Πατρίς χαΐ Χρίστου Ίησου του Κυρίου 

Άπ<$στολος εΙμι, φησίν, έπΙ τ:^ έπηγγελμέν^ ζω|^ 
τ^ ουσ^ Ιν Χριστψ *Ιησου, τουτέσχι, 8ιά Χρίστου 
Ίησοϋ 8ο6ηναι μελλούσ;[^. κ Κατ* έικχγγελίαν ζωής. • 
Μή μοι, φησί^ τους ένταΰθα χννδύνους ειιτ^ς * ούτοι 
γαρ την έπηγγελμένην ζωην αΐώνιον τίχτουσιν. 
Έπει οδν έπηγγελται, έχεΤ αύτ^ ζλ'^^} φησίν. Έχ 
προοιμίων οέ υπέρ των έαυτου πειρασμνί>ν τοΰτον ηυδ Οβτΐδ αροδίοΐυπ), ίά υηα άβΟβΓη^ηΙβ (Ίίαπί ,. παραμυθεΤται• 'Λπ<{στολόν με προεβάλετο, ^ησίν, ό ΟΙΐΓίδΙο, μΐ ρΓοαιίδδ&πι ΰβΙβΓη&πι νίίΑπι Ιιοαιίηίίχαδ 
ρΓδ6(1ίε8Γ6Π). - « ΟίΙεοΙίο Γιΐίο. » εοηΐίη^ίΐ βηίιη 
ΓιΙίυηι βδδβ, ηοη Ιαπιβη (ΙίΙεοΙαπ). Οαοά δί Α(1ιηο- 
(Ιαπι ρΓοΒυδ ηοη €δδ6(, ηβςυαηα&ιη εΐ ΓιΙίυδ βδδοί 
61 (ΙϋβεΙυδ, πιαχίπιβηαβ Ρλυϋ. « 6Γαιί&, ηιίδβή• 
οοΓάία. > ΗΰΒε 6ΐί&πι ρπαβ, βΐ ηηηε ηαοηυβ ίρδί 
ρΓβεαΙΟΓ. 

ΟΑΡϋΤ. Ι. 

υοηιηίεηάαΐίο βάΗ ΤίίηοίΗΗ, βΐ βχΗονΜιο αά ίοΐβ- 
ναπίχατΛ, ίηχία %ά ςηοά ρταίΜτη άβο€ί, ίη ςηα €ί 
%ρ8Β ί6ίρ$ηιη ρβτάΐΜαΓβ ίοΙίταΛάο άΜ. 

1, 3-6. ΟΓαΙίατη Ηα\>60 Ββο οηίΒβτνχο α ηιαΐοΗ" 
1)α8 αιτη ρηνα ΰοηΒΰίβηΙία^ ^ηοά οιίτα ηΙΙαϊ» ίη- 
ΐ6Γηιί88ΐοηβηι βοίατη άβ ίβ τηβηΟοηβηι ίη ρνβΰα- 

ίίοηίΙ>η8 ίηβί8 ηΟΟίη άίβςηβ^ ΛβΒΧάεταηΒ Ιβ νίάβτβ^ ^ ημέρας, έπιποθών σε Ι^εΤν, μεμνημένος σο 

ηιβτηοΓ Ιαοτι^τηαΓηηι Ιηαηιτη^ ηΐ ραηάχο ΓβρΙβαν : δακρύων, 'Ρνα χαρδς πληρωθώ. *Γπ<5μνη^νν 

€θ7ηίηοη€[αοΙίί8 ςχιω ίη ίβ ηί βάεχ ηοη βζιτιι/Ιαίύ», 

ςηα ΗαϋίίαυΗ ρΠηχατη ιη ανία Ιηαίοχάββ^ηιαίΓ^ 

ίηα Εηηχοα : 0€Γίυ8 αιιίβτη 8Ηΐη ςίΑοά αίατη ίη ΐ€. 

^ηα1η ού ΰαίΛΒαηχ οοτηηιοηβίαοχο ίβ^ ηί.8η8ΰίΐ€8 

άοηητη Όβχ ςηοά €8ΐ χη ίβ ρβτ ίηιροΒΧίχοηβτη πια- 

ηιΐΗϊη ηχεαπίτη. 

125βΥίϋ6δ(1ίΐ6εΙίοη1δΠ]3{;η11υ(1ίη6Π)?&Γ&Ιί2ΐδ,ίη- 
ςυίΐ, 3£;οθ6θ ςηοά Ιηί ηιβηιοΓδίηι.ΗοΒεβδΙτβΙιβπιβηβ 
άίίβεΐίο, ηηαηάο ^ΙοηαΙυΓ ςαίδρίαιη ϋβ βο ςυοβΙ 
λαηε άίίί^&Ι. ι Οηαι ρυΓ» εοηδείβηΐία. » Οϋοπιοάο 
ευπι ρυΓ& εοηδείβηΐί:), ευπι €ΙλΠδΙυπι &Ι) ίηίΐίο 
ί|[ηοΓ&Γβ( ? Οδΐ6η€ΐίΙ(ΐυο(1 ηυΙΙίυδ η&ΐί 8ίΙ)ΐ εοηδείυβ 
ίαβηΐ. Ναπι 8ί Εεείβδί&πι ρβΓδβηυβύαΙιΐΓ, βχ Οβί 
ζβίο ρ6Γ86ηυ6ΐ}&(υΓ, ηοη Ιιιιπι&ηα &1ίηυ& ο&υδα : Δεσπότης Θεός συμψηφισαμένου χαΐ του Χρισ^^ 
ώστε με την έπαγγελΟεΤσαν αΐώνιον ζωην τοΤς άν- 
θρώποις χηρυξαι. — β *λγαπητφ τέχνφ ι £^βΟΔί^4 
£νι γαφ εΐναι τέχνον, ού μ^ν άγαπητόν. £ι μ^ ^ν £έ 
σφοδρά ενάρετος, ου £ν Ι^ν χαι τέχνον, χαΐ αγαπητών, 
χα\ μάλιστα Παύλου. € Χάρις, έλεος. » "ΟπερχαΙ πρό• 
τερον, ταύτα χαΐ ^ν αυτφ έ^ύχεται. 

ΚΒ^Λλ. Α'. 
Επαινος της Τιμοθέου κίσιρεως, χαΐ προτροπή ^ικομονης, 
χατά τ^ πρέπον τ^ γάρί,τί.^ έν ^/ΧαΙ αυτ^ς φησι δια- 
χαρτερεΤν πάσχων• » 

€ Χάριν Ιχω τψ βεφ φ λατρεύω άν^ πραγόνων έν 
χαθαρ^ συνειδήσει, ώς άδιάλειπτον Ιχω την 
ΊτερΙ σοΟ μνΐίαν έν ταΤς δεήσεσί .μοη νύχτας χαΐ 

σου των 
λαμ- 
βάνων της έν σοΙ άνυποχρίτου πίστεως ^ις 
ένφχησε πρώτον έν τ^ Η^{^(α1^ ΐ'ου Λω1δ(, χαΐ τ^ 
μητρί σου £ύνίχ^ ' πέπεσμαι 81, Ετι χαΐ έν σο{. 
Δι* ην αΐτίαν αναμιμνι^σχω σε άναζωπυρεΐν τ^ χάρισμα 
του θεοϋ, β έστιν έν σοΙ δια της επιθέσεως .τ^ν χΐιρων 

*Ορ|ς άγάττης 6περβολήν ; Ευχαριστώ, φησΙ, τφ βεφ 
δτι μέμνημαί σου. Τοΰτό έστιν άγάτϊη, 8ταν τις έγχβλ- 
λωπίζηται 6πέρ του τόνδε φιλεΤν. « *£ν χαθ»ρφ συν 
ειδήσει.ι Πώς έν χαθαρ^ συνειδι^σει ^ ^ου' γε ήγνόειτίν 
Χριστών έξ αρχής ; Δείχνυσιν 8τι ουδέν πονηρών έαυτφ 
σύνοιδεν. Εΐ γαρ χαΐ έδίωχε, χατέ ζήλον έδίωχε, χαΐ ού 
χατα άνθρώπινον λογισμών, ώς οΐ πολλοί δια δ({ξαν, α'ί- 
ρεσιν συνιστώντας, ο'ί συνοίδασι πολλήν τήν σαθρ<$τητα. 201 00Μ;Μ6ΝΤ. Ι^ ^ΡΙ8Τ. II ΑΟ ΧΙΜΟΤΉ. 202 Κχλώς $ε βυνίντησιν έαοη^ν, 'ίνα χαΐ τ^ άγαπφν τ^ν Λ ηυβίΏ&άΐΏΟάυΐη ΠΐυΚί ({οί {Ιοή» θυρί(1ί(&1β (Ιοοϋ Τΐ|χΛεον δβίξ^ άληθε\ίίθν, χ»1 μη ίφίλου λάβι^^ δόξβν, 
μτ, άπελΟών προς άυτ^ν, κ«1 ταύτα ύτΓοσχ<ίμενος. 
€ *Ως ά&άλειπτον. » ΈΐΛίδη άδιάλειπτον. « ^Εν ταΤς 
δεήσεσί μου. • Ούχ απλώς . μίμνημαι, άλλ' έν ταΤς 
δη!«σι χαΐ νυχτ2>ς χαΐ Ι^μέρας. « Έπιποθών σε 
ίδεΤν. > Ούχοϋν, φησί, τοιαύτης ^δο'^τ^ς έχων έμαυ- 
τον άπεστέρησα. ΦιλεΤσθ^ι γαρ άξιος δπάρχεις, διά 
τε τα βάχρυα, διά τε τήν σήν καΐ την των προγ($νων 
χ'ιτιν. Ορα δέ, ού βούλεται, αύτίϊν έχ προοιμίων λύ- 
πησα ώς μί^ έρχ($μενος, άλλ' ελπίδα δίδωσι του Ιδεΐν 
αυτόν. Πρ^ς τψ τέλει δε, τδ μη ΙδεΤν β^ν Ιτι έν 
σιρχΐ δηλοΤ, ειπών * € Έγώ γαρ ηδη σπένδομαι.ιΉ δέ 
τίξις αυτή • Χάριν, φησίν, εχω τψ θεψ, επειδή σου 
Ι&έμνημαι, έπιποθών σε Ιδείν, Τ να χαρβί< πληρωθώ. ])8βΓ65Ϊ[η 8(αΙυαηΙ, αι&^η» ίιηΙ)6αΙΙΗ3ΐί8 8ίΙ)ϊ οοη« 
8εϋ.Εΐ Γ6εΐ6 βθίρδίιηι οοπαιηθηά&Ι, υΐ βΐίαιη ίη άί- 
1ϊ{;6η(1ο ΤιιηοΐΚιβο οβίβηάαΐ 86 ηοη 6586 Γ&ΙΙ&οέχη, 
η6(ΐϋ6 6]υ8 ςαβιη ηοη άίΙί([6Γ6ΐ ε&ρίβτβ ςΐοηαηι, 
€1101 &(1 6υπι ρΓοΓβοΙοδ ηοη 68861 ; ΙίεβΙ &ηΐ6& ΐά 
ρΓοπιίδίδ^βΙ. «Οαοά οίίΓΑ αΐΐ&πι ίηΐ6Γίηί88ίοη6ηι.» 
Οαοά αΙ)8ςυ6 ίπ(6ηηί$8ίοη6, € Ιη ρΓ6θ3ϋοηίΙ)θ8 

πΐ6ίδ. Νοη νιι1(;&Γΐ, &ίΙ, ιποάο πΐ6πι!ήί, 86(1 ίη ρΓ6- 
6&Ιίοηί1)αδ,6ΐ ηοεΐ6 αε άί6.«065ίά6Γ&η8 16 γίά6Γ6.9 
Νβςυαηυαιη ί^ΊΐυΓ ΙαπΙα νοίυρίαίο ιηβ νοίυηΐ&τίβ 
ρΓίνανί.•570ί2ηυ8 6ηίιη68 ςηί απιβήδ^Ιηοι.ρΓορ- 
16Γ Ιη^ 1&εΓ;ηΐ38, (ααι ρΓορΙβΓ Ιααηι 3ε πι&]θΓαηι 
ΙυοΓαπι β(ΐ6πι.Αηίπι&(1ν6Γΐ6 αυίβηι ςηοά ηοΐίΐ ίη 
βχοΓάίο 6αιη εοηΐΓίδΙ&τθ €[α&δΐ ηοη δίΐ Υ6η(ιΐΓη8, £ΐτιδια μέσου* « Μεμνημένος σου των δαχρύων. > Β 86ά ροϋυδίΓΪ^υίΐδρεπί Υί(]βη(1ίδ6: ]αχ(&βη6Γη ν6Γ0 

Είτα Ινα μ^ δ<^ΐ(ΐ ε1χΐ(^ φιλεΤν, λέγει χαΐ τι^ν αΐ- ίηδίηηαΐ, ςυοά ηοη δίΐ 6υίη απιρ1ίυ8 ίη ο&Γη6 νί- 
τίαν. δαΓΟδ, (Ιίεβηδ : « Ε^ο βηίαι ]αηι 46ΐί1)0Γ, » δίνο 

ίηιιηοΙοΓ. ΕβΙ αηΐβοα Ιιίε οΓάο : βΓαΙίαπ} ΙλΑΐ)60 060 ({υοηί&πι Ιυί ηΐ6α!ίηί, (ΙβδίάβΓ&ηδ 16 νί(ΐ6Γ6,υΙ {[&α- 
ϋο ΓβρΙβ&Γ. 06ίη(1β ςοφ ίη πιβάίο Γ6ΐίε(& δυηΐ : « Μοπιογ ΙαεΓγπιατυπι Ιυαηιπι. > Ροδίηιοάυπι, ηβ 
ΐ6ΐη6Γ6 αιη&Γ6 νίά6αΙιΐΓ, &(1(ϋΙ 6ΐ ε&αδαζρ. € ΜεμντμΛενος σου, <ρησ^, τών δαχρύων. » Ισως 
γαρ ^ωριζ<$μενος ιοϋ Παύλου ούτως ^λγει, ώς χαΐ 
δζχρύειν. Τί> δέ 6περβατί)ν, € Έπιποθών σε ΙδεΙν ΐνα 
χιρας πλι^ρωθώ, > ο>ς.τη< θέας μόνης χαράς πληρω- 
τιχής υπαρχούσης. « *Λνυποχρίτου πίστεως. • Έμε- 
μν/|μην σου, γησίν, έν ταΐς προσευχαΤς μου, υπο- 
μιμνησχόμ&νος τών τε ^Α^ύω^* σου χαΐ της άνυ- 
ποχρίτου πίστεως. € Πρώτον έν ττ| μάμμ)[ΐ σου• » 
"Αλλο έγχώμιον ' δτι ο\5τε έξ Ελλήνων το πρ^ς « Μ6Π10Γ Ι&εΓγπι&ηιΐΏ Ιηβηιηι.» ΡοΓί&δδίδ 6ηίηι 
βάβο άοΐ6ΐ)3( 60 ςυοά α Ρ^αΙο δβρ&ταΐαδ 68δ6(, η( 
6ΐί&π) 1&εΓ;πι&Γ6(υΓ.ΕδΙ ααΐβπι Ιι;ρ6Γΐ)3ΐοη. « 06δί- 
(ΙβΓ&ηδ (6 νίάβΓβ αΐ §&α(1ίο Γ6ρΐ63Γ,» (Αη^ηαπι ίρδ6 
ΑδρβοΙηδ ^«αάίο Γ6ρΐ6&1. «Είάβί ηοη δΓπιυΐ3(2Β• » 
Ταί, ίηηυίΐ, πΐ6ηΙίοη6πι (βεί ίη ρΓ6εί5αδ πιβίβ, 
αάηιοηίΐυδ (ιιω ΙαεΓγπιίδ Ιηίδ, Ιαπι &άβ ηοη δίηια- 
1&13. «Ρηπιαπι ίηανί^Ιιια.» Αΐίυά βηεοηιίηπι <ιαο(1 
ηβηαβ 6χ 6Γ8βείδ3πι&ΐ6Γηο ^6η6Γ6 ΟΓΐυδ 6Γ3(, 86(1 μητρός γ&νος ^ν, ά>.λ' έξ *1ουδαίων πεπιστευχότων^ 6Χ ^υ^Iδβ^8 ςαί 6ϋ^η ίη ΟΙΐΓίδΙααΐ εΓ6(ΐ6ΐ)3ηΙ.ΡθΓΓΟ 
Χριστψ. *0 δέ τούτου πατήρ *'£λλην ών, δια τ^ν είΧΠ) ρ&(6Γ 6^υδ (ίΓΦευδ 6δδ6ΐ, Π16ΐα ΙαάδβΟηίΠΙ ^όοον τών Ιουδαίων περιετμιΐζθη. ι Κ9(1 έν τΐ(^ μη- 
τρικού. » Τα τών , προγόνων έγχώμια, δταν μέν χαΐ 
ΐΐμεΤς . αυτών μεχέχμιμεν, , ε^ς δόξαν ^Τν γίνεται * 
όταν δέ μ^, χκ'^αχρίνει μάλλον ημάς. Ούτος δέ μετεΤχε. 
• ΠέιαιοψΜΐι γαρ, ,φησίν, 8τι χαΐ έν σοί. » Εΐ- 
χότως οδν άνυπόχριτον ταύτην έχεις, ώς ανούθεν τε- 
Ιεμελιωμενην χαΐ σαλεύεαθαι ούχ. Ιχουσ^ν. « Δι* ην 
χιτίαν• » *£πειδη ταΰτά σοι σύνονδα, φησίν. .« *Λνα- 
ζϋ>κυρεΖν %6 χάρισμα. > Χαρίσματος ην ττνευματιχου 
Ισιωμένος, ,χαΐ συμβουλεύει αύτφ τούτο σιροδρότερον 
χαΐ ένΑογέστερον &ποτελεΤν δια προθυμίας, δια προ- 
σοχης, δια νήφεως• Τα γαρ εναντία τούτων άπο- 
μαραίνει αυτ6, ώς άλλαχοΰ φησι ' ε Τλ πνεύμα ^η είΓεηπιείδυδ βδΐ. •ΚΙ πιαΙγο Ιυα.» Μ&]οηιπι οηεο- 
πιί3,ςυαη(1ο βΐ ηοδ ίΙΙοΓυπι δαπιυδ ρΑΓίίείροδ, 8(1 
^ΙοΓίαπι ηοΙ)ίδ ρΓονβηίαηΙ : δί ν6Γο &1) βίδ 3ΐί6ηί 
δΐιπιυδ, πια^ίδ ηοδ εοηοΐβαιη^ηΐ : Ιιίε 3υ(6πι ρ&Γΐί- 
εβρδ 6Γ3ΐ. α ββΓίϋδ 3υ1βπι δυπ), (}αο(1 6ϋ&ηίΐ ίη 
16. 9 ΗβΓίΙο ί{;ίΙυΓ Ιι^ηε 1ι&1)6δ ηοη δίηιυΐαίαπι, 
ΰΙροΐ6 δυρ6Γη6 ίυη(1&1απ), 6ΐ ςυ» εοηευΐί ηοη ροδ- 
δίΐ. • Ουαηι οΐ) εαυδβπι. » Οηοαίαπι ΙΐδΒε ίη 16 ^δδ6 
ηονί. « ϋΐ δαδείΐ6δ (Ιοαυπι Οοί. > 8ρίπ1ΐ]3ΐβ Γβε6- 
ρβΓΕί (Ιοηυηι, βΐ δυ3(1β( η( ϋΐαά 3ηίπ)ί ρΓοπιρΙίΙα- 
άΐΏβ, 3ΐ(βηΙίοη6 6ΐ νί{;ίΐ3η1ί3 6βιεί3ΐ ν6ΐΐ6ηί)6η1ίυ8 
61 βΩιε&είυδ. Ν&π) ΙιοΓυηι εοηΐταπα Ι^η^αίάυπι 
ίΐΐυά Γ6(1(ΙυηΙ (}α6η)3(1πιο(Ιυπ) αΙίΜ (Ιίςίΐ : ε 8ρίΓί- σοέννυτε• • — € Διά της επιθέσεως τών χειρών μου.• πΙΐΙΙΏ η6 ΘΧδΙίπ^υ&ϋδ ^. » — α Ρ6Γ ίπΐρθδίΙίοη6Π1 
"Αμα γαρ αυτφ χεΤρας 6 Παύλος έπέθηχε χειροτονών ηΐαηυηΐη Π16&Γαπΐ. » 8ίπΐυΙ 6ηίαΐ ηΐ Ρ&υΐϋδ ίΐΐί έζίσχοπον. χαΐ χάρισμα έπηλθεν έπ' αύτφ, εΙς ση- 
μείων ποίησιν, εΙς διδασχαλίαν, εΙς προστασίαν της 
'£χχλι^(α.ς. 

€ Ού γάρ ίδ^χχεν . ημΤν 6 . ,θε^ς πεΰμα δειλίας, 
άλλα &νάμεως, χαΐ αγάπης, χαΐ σωφρονισμού. 
Μη ουν έπαισχυνθ^ς τ6 μαρτύριον του Κυρίου 
ν^^ν, μηδέ έμέ τ6ν δέσμιον αυτού. *Αλλά συγ- 
χαχοπάθησον τφ . £ύαγγελίφ, χατά δύναμιν θεοΰ 
του σώβαντος Ι^μας, χαΐ χαλέσαντος χλήσει άγί^, 

^ 1 ΤΙΐ68δ. ΐί, 19. 

ΡΑΤΗΟί. ακ. οχιχ. ηιαηυδ ίηιροδαίΐ οΓάίηαηδ ίρδυπι 6ρίδεοραπ), ύο- 
ηυαι ςυο(}ϋ6 ίη βμχη δυρ6Γν6θίΙ αΔ δί^ηοΓυπι 
ορβΓαϋοηβηι, 3(1 (}οε(ηη3πι βΐ 3(1 ρτβ^ίίίθηάυπι 
εεεΐ6δί». 

1^1 9. Νοη βηίτη άβϋΐ ηοΙ>ί$ Οβη$ ίριτίΐηηι Ηίαι- 
άίίαΙί8^$ΰάροΐ6ηΙί(βα€ άϋβΰΐίωΐίβ βΐ ΒοΜβΙαΟ&.Νβ 
χρϋΐΑΓίβρώβαΙ ίβίϋηιοηα^ύ&ΟοτηίηίηοΒίη ηβ^ηδ 
ηιβί ^ηί$ηηι νίηείΗΒ ίΙΙίηβ : ΒβάρατΗοερΒ βείο α/*- 
βίαίοηητη ΕναηρβΙϋ ίηχία ροίβηΐίαίη Οβι, (ΐιί 
$αΙυο8 βοΗ ηθ8 βί νοΰαυίΐ νοοαΗοηβ εαηοία^ ηοη 1 203 οΕαϋΜΕΝίι τκιααΛ; ερι8οορι 204 $β(Μηάηηί<ψβταηθ$(τα^$βά $€ΰηηάηΐηρΓ0ρ08%Ιηΐίη λ ΟΊΧΛ-ζα τα ϊ^Λ ήμων, άλλα χατ' 1δ{αν πρόθεσινχα €ί3ταΗαηίςηαά(ζΙα6$ί ηούϊΒ ρβν €ΗΓί8ΐηίη ίβ$ΐίΐη 
αηίβ ίβτηροΓα χΐβτηα, 

Ουοιηοάο 2ΐαΐ6ΐη 8υ8θίΐΑΐ>ο άοηυιη 06ί? 8ί νΐήϋ- 
16Γ αά (βηίΑΐίοηβδ βΙ&βΓβΰΙίοηβδρβΠΏ&ηδβπδ.ιΝοη 
βηίιη ηοΙ)ί8 άβάίΐ Οειίδ δρίηίαιη ΙίιηΙάίΙ&Ιΐβ, » ΕδΙ 
6ηίιη 68( 8ρίΓίΙυ5 δίνβ άοηυιη ϋιηϊάίΐαΐίδ, ςυβπι- 
Αάιηοάυηι ίη 1ίΙ)η8 Ηβ^αιη &ί( : ΕΙ οβοίάΐΐ δυρβΓ 
ί11ο8 δρίπΐϋδ ΙίιηίάίΙ&ϋβ, υ1)ί υΐϋβ οιηηίηο βΓ&Ι 
ϋιηβΓβ.δβά ροΙβηϋββ,ίηηυΚ, άοηυιη ά&ΙυΐΏ 6δΙ ηο- 
1)18• • ΡοΙβηΙίθΒ. » Ου» βδΐ αάνβΓδαδ (βηΙ&Ιίοηβδ. 
« Οίΐβΰϋοηίδ. » ΟυβΒ βδΐ ΟΓ^α ΓΓ&(Γ6δ. ι δο1)Γί6(α- 
ϋδ. ο €ίΓ0Α ΓβεΙαιη νίίαιη. Ιιη Ιιίδ &υ1βιη οιηηί1)υ8 
ϊηΓβΓβηάΑ βΐίαπ) ββΐ α ηοΙ)]δ αηίιηί ρΓΟίηρΙίΙυάο. 
Νθ ί|;ίΐαΓ (6ρα(]6&( (βδϋιηοηϋ Οοιηίηί ηοδΙη.οΜυΙ- 
Ιί Ιιοιηίηβδ ιηίδβΓηιηί, άίδρβηδ&Ιίοηίδ ιηγδίβήυιη 
^υxι2ι Ιιιιηι&ηΕ$ Γβϋοηβδ ίηνβδίίρηίβδ, ραάοΓβπι 
6886 άίοαοί δί Οβί Ρίΐίυιη οΓαείβχαιη 68δβ ρΓΰίΙί- 
ο&ΓβηΙ, ί{;ηοΓ&ηΐ68 ηυίά ρΓΦδΙίΙυιη δίΐ ρβΓ εΓυοβιη 
6( ΐΓΟΓίβιη ΰοιηίηί. Τβ ί^ίΙυΓ ηβ ρυάβαΐ, ίηςιιίΐ, 
Ιβδϋιηοηϋ δίν6 ιηατΙγΓϋ,Ιιοο 6δΙ ρ&δδίϋοίδ βΙΐΓίδΐί) 
δ6ά 1ίΙ)6Γ6 ρΓ8β€ΐί€&. < Νβςϋβ πιβί ηαί δυιη νΐηοΐυδ 
ίΙΙίϋδ. » Νβηυβ (6 ραάβαΐ ({αο4 6απι ςυί νίηοΐυδ 
6δΙ 1ι&Ι)6&δ ρΓ2β€6ρ(0Γ6πι.δι βηίιη εΐΐΓΪδΙυδοΙ) ΟΓα- 
€601 ηοη 6Γυ1)υίΙ, η6(ΐυ6 β^ο οΐ) νίηεϋ1&. α 86(1 
ρ&Γΐίοβρδ 6δΙο &ίΟίοϋοιιαΐΏ.» Νβο δοΐυιη (6 ηοη ρυ- 
(Ι6&(9ν6ηιπΐ6ΐί2ΐπι υηβ πιβουπι ραηίοβρδ βδίο αβίί- 
οΐίοηιιπι : Ιιοε 6δ(,δί 6ΐ 16 οροΓ(63ΐ 1ιυ]υδπιοάί ρ&ϋ 
ρΓθρ(6Γ Εν&η|;6ΐίυπι» η6 ίθΓπιί(ΐ6δ. Ναπι Ιιοοδυρ6- Β χάριν την ^οθεΐσαν ί^μΤν έν Χριστφ 'ίησοΰ πρ^ χρ<5νων 

αΙωνίων. » 

Πώς 8έ άναζωιτυρήσω τ6 χάρισμα του Θεού \ Έάν 
σττίς πρ^ς πειρανμους γενναίως. « Ου "γαρ εδωχεν 
ήμΤν ^ευμα δειλίας. » Ενι γαρ χαΐ πνεύμα, οίον 
χάρισμα δειλίας, ώς έν ταΤς Βασιλείαις φησί * ΚαΙ 
έπέπεσεν έπ' αύτους ιτνεϋμα δειλίας, ^να συμφέρει 
πάντως τ^ δειλιφν • άλλ' ήμΤν, «ρησί, χάρισμα δυνά- 
μεως δέδοται. « Δυνάμεως. > Της πρδς πειρασμούς. 
* Αγάπης. » Της προς τους αδελφούς. « Σωφρονι- 
σμού. » Περί βίον 6ρθ($ν. Έφ* ίπασι δε τούτοις, χαΐ 
ήμας συνεισεχτέον τήν προθυμίαν. € Μη οΰν έπαι- 
σχυνΟ^ς τ6 μαρτύριον του Κυρίου ημών. » Πολλοί 
τρισάθλιοι άνθρωποι λογισμοΤς άνθρωπίνοις τ^ χατά 
την οίχονομίαν εξετάζοντες μσστήριον, αίσχύνην 
εΤναι λέγουσιν, εΐ τ^ν Γΐ6ν του θεού σταυρωΟέντα 
χηρύξαιεν, άγνοοΟντες τί χατωρθουτο δια του σταυ- 
ρού χαΐ του θανάτου του Κυρίου. Συ οδν, φησ^, μη 
έπαισχυνθ^^ς τ6 μαρτύριον, τουτέστι, τον σταυρόν, 
του Χρίστου, άλλα χήρυσσε πα^ισί^. ι Μηδέ έμε 
τ6ν δέσμιον. • Μηδέ, 8τι Ιχεις δέσμιον διδάσχαλον, 
έπαισχυνθ^ς. Εΐ γαρ δ Χριστές ουχ έπΐ(^σχύνΟη τον 
σταυρόν, ο6δΙ έγώ τα δεσμά. « *λλλά συγχαχοπά* 
Οησον. » ΚαΙ μη έπαισχυθτ^ς μ<{νον, άλλα χαΐ συγ- 
χαχοπάθησον μετ' έμοΰ * τουτέστιν, £ΐ δέοι χαΐ σε 
τοιαύτα παθεΤν δια τ6 Εύαγγέλιον, μ^ δειλιασ^^ς. 
Τούτο γαρ ^νίξατο χαι ανω ενΟα φησίν, Ού γαρ 
έλάβομεν ττνεύμα δειλίας, άλλα δυνάμεως, α Κατά ηυδςυοηυβίηηυίΙ,υΜ&ϋΐΝοη&ΟΟίρίηΐυδδρίΓϋαηίοδύναμιν θεού. £Ττα χαΐ προτρέπει αΜν. Μη γαρ ΙίιηΐάίΙ&1ί8^56(1 ροΐβδίαϋδ. « ΙυχΙα Οβί ροίβηΐιααι.» 
06ίη(1β βΐί&ιη βχΙιοΓίαΙυΓ ϋ1υπι.Νοη6ηίπι ρΓορηα, 
ίηςυίΐ, ροίβηΐία νβίβδ δΟδΙίηβΓβ αβίίοΐίοηβδ, 86(1 
0608 1ιυ]υδπιοάί (Ι6(1ί1 ά2ΐΙ)ίΙςιΐ6 ροίβηϋ&πι. Ια 
πιο(1ο ίά &β6Γ&8 υ( ίη Ιιοο ρΓοπιρΙυδ δίδ. « Οιιί 
8&1νοδί6θϋ ηοδ.•Α(1 1]9&ο ρΓθΙ)3ΐίοη6δ ΓβοβηδβΙ (16 
ϋίνίηο 3υχί1ίο αο ροΐ6ηΙία,(ΐυ9θ ίά βίΟοΐΙ υΐ νίήϋΙβΓ 
Ιοΐ6Γ6Π)ηδ &Ι&ί€(ίοη6δ 6( ίη^υήαδ. δ&ΐνοδ, ίη(|υίΙ, 
ί6οί( ηοδ (16 πιοΓ(6 ρβοεαϋ, 6ΐ νοοανίΐ ηοδ νο(»ΐίο- 
Ιίοηβδ&ηοΐΑουπι ο1)δαΓ(ΐ6δ66Γ6πιυδ : ηοη ()υο(1 (1ί{;ηΐ 
6δδ6ΐηαδ νοΰΒΐίοηβ, 259 86ά ίρδ6 δυο ρΓοροδίΙο 6ΐ 
ρ'Αϋα Ιιοο 6β'6οί(. Οαί ί§ίΙυΓ, ίηηυίΐ (ηβπι Ιΐδββ 6δΙ 
86η(6ηΙί&), άυπι ίηίπιίοί 6δδ6πιυδ ίΐα βΓ^α ηοδ ίυίΐ 
ΑββοΙοδ; πιυΐΐο πια^ίδ ουπι βηιίοί ί&οΐί δϊιηυβ, 6Κ οίχεί^, φην^9 δυνάμει ^χεις χαχοπαΟήσαι \ Ο Θε6ς 
την τοιαύτην ξδωχέ τε χαΐ δώσει δύναμιν * συ μ($νον 
το προθυμηθηναι είσάγαγε. β Τού σώσαντος ημάς. » 
Είτα χαΐ της συμπράξεως τού θεού χαι της λν4- 
μεως, της φέρειν γενναίως ποιούσης τους πειρασμούς 
χαΐ τήν χαχοπάΟειαν, λέγει τάς αποδείξεις. Έσωσεν 
ημάς, φησίν, έχ τού θανάτου της αμαρτίας, χαΐ 
έχάλεσεν ημάς χλήσει άγί^, άποσχιρτώντας, ο5χ 
επειδή ^ιοι ήμεν της χλήσεως, άλλ* αυτός οίχείφ 
προθέσει χαΐ χάριτι τούτο πεποίηχεν. Ο ούν, φησι 
(τούτο γαρ τό άτεοτέλεσμα), εχθρούς δντας οδτω δι- 
τεθειχως, πολλφ μάλλον φίλοις γεγονι^σι χα2 6πέρ 
αυτού χαχοπαθεΤν βουληΟεΤσι, δώσει δύναμιν εΙς το 
περιγενέσθαι. « ΚαΙ χάριν τι^ν δοθεΤσαν ήμΤν έν ρΓΟ 60 αΙΒί^ί Ουρίαΐηυδ. ροίβηΐίαηΐ ί1&Ι)ίΙ ΙΐΙ α(1 νίΓ- β Χριστφ. » Δείχνυσιν δτι τ6 δοθηναι ήμΤν χάριτι την (ιιΚ68 6ν&ά&α]υ8. « Εΐ {[Γ&ϋ&ηι ςη^β (Ι&Ια (δΐ ηοΐιίδ 
ρ6Γ Οΐιήδΐιιηι. » 0δΐ6η(1ίΚ <ιυο(1 δΑίυΙβπι ηοΙ)1δ ά^ή 
ρ6Γ 61ιπδίιιπι(η&ηι Ινοβρϋυτ ρΓο διά,ί(1 βδΙ,ίη,ρΓορ- 
(6Γ}3ηΐ6Α ρΓ2Β6{;ηΓ&(υπι 6Γ&1 &ηΐ6 ΙβαιροΓα βΒίβΓηβ. 
1, 1 0-Η . Μαηί[β$ία €$ί αηΐβτη ηηηορβτ αρραΠΗο- 
η€τη 8αΙναΙοτ\8ηο8ΐΗΐ68η€ΗΓΐ8ί%,ςηί τηοΗβηκίίΐί' 
άβτη αΰοΙβΌίί , νϋατη αηΐβτη ίη Ιί^οετη ρΓοάηχχΙ αο 
ίηιηιοΗαΗίαΐβίη ρβτ ΕυαηρβΙίηηι, ίη ςηοά ραί- 
ίη8 εητη βρο ρνβχοο βΐ αρο8ΐοΙη$ αο άοϋίον ρβη- 
ίίηηι : ςηαιη ού οαίαστη βΐίαίη ηβο ραΐίον, αΐία- 
ηίΘη η^η^ Βτη\>€$οο. Νονι €ηίηι οηί αθάίάετίιη^ 
€€τΙη6ςίΛ6 $ηίη 2ηοά ροΙβΜ $ίΙ άβρο^ίίητη ηιεπηι 
έίίΒίσάίτβ ίη ίΙΙΐΛΐηάίαη. Εοηηαιη Ηαύβίο $αησηίηι σωτηρίαν διά τού Χριστού (τούτο λέγει έν Χριστφ 
Ιησού), προτετυπωμένον ην άνωθεν πρ6 χρ<$νων 
αΙωνίων. του « ΦανερωθεΤσαν δε νύν δια της επιφανείας 
Σωτηρος ημών Ιησού Χριστούς χαταργήσαντος 
μεν τ6ν θάνατον, φωτίσαντος δέ ζωήν χαι 
άφθαρσίαν διά • τού Ευαγγελίου, εΙς δ ετέθη ν 
έγώ χήρυξ χαΐ άπ({στολος χαϊ διδάσχαλος εθνών, 
δι* ην αΐτίαν χαΐ ταύτα πάσχω, άλλ* ουχ έπαι- 
σχύνομαι. ΟΤδα γαρ φ πεπίστευχα, χαΐ πέπει- 
σμαι, 8τι δυνατ($ς έστι την παραθήχην μου 
φυλάξαι εΙς έχείνην την ήμέραν. Γποτύπωσιν 205 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΡΙ8Τ. II ΑΒ ΤΙΜΟΤΗ. 206 εχε '^χι^κ^ντων λ<{γων ων Ή^ρ* έμοΰ ^χουσχς έν πίστει Α ίΟΊηοίΐηηΐ ^Μ3 α τηβ αΐΐά%$Η ρβΤ βάβτη βΐ οΑαπ- χαι 2γάΐΓ{λ ηΐ έν Χριστφ 'ίησου. Την χβ^λην παροιθήχην 
^ίλ^ον 8ια[ Πνεύ|λατος άγ(οα του ένοιχουντος έν 
τ,μΤν. » 

Η^η μεν πάλαι τ^ σωθηναι ήμας ιτροετετύπωτο, 
νϋν £1 έχ της ένανθριοπήσεως του £α>τηρο< ημών 
θδοϋ, γεγονε χαταφανές. *Η γαρ τοιαύτη βουλί^ 
του θεού, τ^ σωθηναι τ^ν χ($σμον δια της πίστεως, 
ν}ν κιΐ ουχ άλλοτε γέγονε χαταφανής, € Καταργή- 
σινιο; μεν τ^ν θάνατον, ι Τψ την άμαρτίαν συγ- 
χω^ψτι^ χαΐ άνάτασιν δωρήσαοθαι. ^ Φωτίσαντος 
^ ζοϊήν. > Τουτέστι, φανερώσαντος. Αξία δέ της 
ζωής η λεξις. • Δια του Ευαγγελίου, » φησί. Δι' 
χΛοϋ γαρ -ζ τε αΙώνιος ζωί^ χαΐ ί^ άνάστασις δήλη 
γέγονεν. « Είς δ έτέθην έγώ. • Πρώτον μεν τ6 Βν Μβτη (ΐηω 68ί %η ϋΚτύΙο ίβεη. ΕρΓβρίητη άβροΒΐ- 
ίητη ΒβΓυαΙο ρβν 8ρίήίηιη βαποίητη ςηι ϊηΗαύιΙαί 
ιη ηοΙ>ί3. 

^α[η ςαίάβΓη οΗιη ρΓ9β&^υΓ&ΐυιη θγαΙ ηο8 δαίνοδ 
δβΓΪ, ηυηο νβΓΟ βχ ίηοΰυτη&Ιϊοηβ δαίναΐοήβ ηοδίή 
Ώβί ίαοίαπι 68ΐ ιη&ηίίβ^Ιαπι. δίίΐιιίάβιη 1ιυ]υ8ΐηο(ϋ 
Οβί νοΙαη(&8, υΐ πιαικίαδ ρβΓ βάβιη δαίνιΐδ ββΓβΙ, 
ηυηο βΐ ηοη αηίβα πιαηίίβδΙαίΕ ββΐ. « Οαί ιηοΓίβιη 
ςιιίάβιη &Ι)οΙβνίΙ :» ρβοοαίυιη δΑπβ εοηάοηαηάο, βΙ 
ΓβδαΓΓβοΙίοηβιη ΙηΙ)υβηάο. € ΥίΚαιη αοΙβίΏ ίη Ιαοβιη 
ρΓοϋυχίΙ ; » Ιιοε 6δ(, ιηαηίΓβδΙ&νίΙ. ΕδΙ ααΐβίη φωτί- 
ζειν νοχ ορίίπιβ οοηγβοίβηδ γίΐ». € ΡβΓ Εν&η|;6- 
ΙίυΐΏ. » Νβπι ρβΓ ίρδυιη 6( νίΐα δβΙβΓηα 6( Γβδυηβ- 
οΐίο ιη&ηίίβδία Γαούι 68ΐ. ι Ιη ηαοά ροδίΐυδ δϋΐη. > )^γει, έπειτα χαΐ τοϋτο αΐνίττεται, 8τι χρή σε χαΐ^ Ρτίΐηυΐη 1(1 ηαοά βδΐάίοίΐ,άβπΐ^β βΐίοΐη 1ΐ06 ίηπυϋ: εθνεσι πλησιάζειν. Αλλως τε χαί άςι^πιστον τδν 
Α(ίγον ποιεΤ. • Δι' ην αΐτίαν χαΐ ταύτα πάσχω. » 
Ποίαν ; Δια το εΤναι χήρυξ χαΙ άπ(5στολος, ώς εΐ 
ελεγεν. Ούχ ώς καχοΟργος δέδεμαι, και εΙς φύλα- 
κας ελχομαι. € Άλλ* ούχ ^παισχύνομαι. » Καύ- 
χη^ζ γβρ μεγίστη , τ^ ύπερ Χρίστου τι πάσχειν. 
Ορ^ς τυώς αλείφει πρλς πειρασμών τδν μαθητην, 
δειχνυς ώς εΐ μή τις αίσχυνόμενος υποστολή, αύτ^ς 
6 χίνδ^νος ^ων εσται τ^ του Χρίστου βοηΟεί^. 
« Οτι Βϋ^ΦΊχός έστι τήν παραθήχην μου φυλάξαι. » 
ΠχραΟήχην φησί την πίστιν, ην παρέθετο αύτφ 
ό Χριστές χηρυσσειν. Η τους πιστούς λέγει, ους 
«'/τφ 6 θεός παρέθετο διδάζαι, II ους αΰτ^ς τψ 
θεώ παρέθετο. • Ιδού γαρ, φησί, παρατίθημι ΟροΓίβΙ 16 ηυοηαβ αά {βηΐβδ αεοβάβΓβ. Ργ8Β(6Γ63 
βΐΐαιη 86ΓΓηοη6ΐη ΓβάάίΙ πια^^ίδ ΟΓβάίύϋβιη. €θααιη 
οΐ) εαυδ&ιη βΐίαπι Ιΐ8βο ραΙΐοΓ. • Ουφηαιη βδΐ ΠΙα 
οαυδ&? Ουία ρΓ^βΟο δυιη θΚ ΑροδΙοΙιΐδ. Αο δί άίεβΓθΙ: 
Νοη (αηηιιαιη ιη&ΐβ&ουδ νίηοίοΓ οΐ αά ΟΑΓΟβΓβδ 
ΐΓ&ΙιοΓ. « ΑΐΐΑΐηβη ηοη 6ΓϋΙ)68θο. « Ναπι ςΐοηαΐίο 
πιαχΐπια βδΐ, ρ&Ιί ςηίάρίαιη ρΓο ΰΐιήδίο. Υίάβδ 
ηυοιηοάο άίδείρυΐυπι αά βΓΙΙίοϋοηβδ ρΓΦρ&Γ6(? οδ- 
Ιβηάβδ ςιιοϋ δί ςυίδ ρικΙβύθΗ ηοη ίοΓπιίάαγβηΙ, 
260 ίρ$απι ρβΓϊευΙηπι ΟΙΐΓίδΙί ααχϋίο ΓαοίΙίυδ 6Π(. 
« Οαοά ροΚοηβ δίΐ (ΙβροδίΙαπι ηιβαπι οηδΙοΑίτβ. » 
ΟβροδΐΙυπι ϋίοίΐ Μβια ηααπι οοπιιηβηάΑνϋ βίΟΙίΓί- 
δίαδ ρΓδβάίο&ηάαπ), νβΐ βάείβδ ίρδοδςυοδβί Οβυδ 
οοπιπιβηάανίΐ άοεβηάοδ, &αΙ ηαοδ ίρδβ Οβο εοπι- υμάς τφ Κυρίφ. ι £ΐς δε των παρατεθέντων χαΐ ^ ηίβηΐΐανίΐ. «Εεεβ, ΑίΙ,εοηΐηίβηάο ΥΟδ ΟβΟ ^. > ϋπηβ δ Τιμ(ίθεο<. ΦησΙν ούν • ΟΤδα δτι έχεΤνος φ πε- 
ττίστευχα χλΙ πέπεισμαι, δύναται φυλάςαι την πα- 
ριθήχην ασάλευτο ν έν έχ8(ντ[^ τη Ι^μέρ^. • 'Γποτύ- 
κωσιν έχε ύγιαινιίντων λ((γων. • Οίον ε1χ($να, δμοί- 
ωσιν, μίμτ^σιν. Γγιαιν(5ντων δε, των περί πίστιν 
χαΐ ρίον. ας οιγε περί άλλων, ούχ ύγιαίνουσιν. 
• 12 ν παρ* έμου ίίχουσας, » Ού δια γραμμάτων 
(λόνον τα πραχτέα ύπέθετο τψ μαθητή, άλλα χαι 
^μα πρ^ς στ<ίμα έντέταλτο αύτψ. ΟΟτω γαρ χαΐ 
έζι πάντων έποίει. Διύ μηδείς νομιζέτω ελλιπώς 
εχειν τάς έπιστολάς, δτι μή περί πάντων διαλέ- 
γονται. « 'Εν πίστει χαΐ άγάπτ[ϊ. § Έν πίστει γαρ 
«ι αγάπη ττ^ δια Χριστού δοθ^ίη^ αύτψ ο\ λ<5γοι &υΐ6ΐη εοπιπιβοϋαΙοΓϋπι 6Γ&1 Τίιηοΐΐιβϋδ. ΟίείΙ 6Γ- 
%ο : Νονί ηαοάϋΙβεαίεΓβάίάί βΐ ϋοη&(1ί,ροΙβηδ δίΐ 
ευδΙοιΙΪΓβ (ΙβροδίΙϋπι ίηεοηοαδδυπι ίη ίΐίιιπι άΐβπι. 
€ ΡοΓοιαπι Ιι&1)6ΐο δαηοΓαπι δβΓηιοηυπι. • Ηοε 68( 
ίπια^ίηβπι, δίπιίΐίΐαϋίηβηι, ϊπιίΙ&Ιίοηβπ). 8&ηοΓυηι 
αυΐεηι υΐ ςυί δίηΐ είΓεα ίιάβπι βΐ νίίαπι, Ιαηηυβηι 
ηαί είΓεα αίία δυηΐ, 83ηί ηοη δίηΐ. « Οηοδ βΛ πιβ 
αυάίδΐί. > Νοη ρβΓ δοΐοδ βρίδίοΐ&δ, ({ΐΐΰβ ί&είβηάβ 
3ηηΙ άίδείριιΐο ρΓοροδυίΙ, ιεά βΐ ΟΓβ εοΓ&πι ίρδί 
ρΓδΒεβρίΙ. Ν&πι ίΐβ ίη οπιηίΐιυδ ςαοηηβ ίαείβύ&Ι. 
Νβ ηυίδ ί(2ί(|α6 ίη βρίδίοΐίδ αΐίςηίά άββδδβ βχίδΐί* 
πΐ6(, ηαοά ηοη άβ οηιηίΙ)αδ άίδ8(*ΓαηΙ. •Ρ6Γ Δάβηι 
6( €ΐι&Γίΐ2ΐ(6Π).»Ρ6Γ&(1βπι θηίπι 6ΐ εΐιατίΐαΐβπι ςυβΒ έγί^^οντο χαι αΐ διδαχαί. € Τ^ ««λ^^ν παραθήχην ο Φ^^ Ρ^'^ ^'^^^^^""^ ^^^ βΓ&Ι^ίαβΓαηΙ δβΓηίοηθδ 6ΐ ί^ύλιξον. • Παραθήχην φησί την πίστιν καΐ έπιμέ- 
λειαν της έμπιστευθείσης αύτψ Έχχλησίας. Είτα 
δείκνυσιν δτι ούχ ά>^ρωπίνη Ισχύς άρχεΤ τα το- 
σιύτα φυλάξαι. Πολλά γαρ τά κωλύματα. *Γποδείχνυσιν 
ν3ν 6δ^ φυλακής. Φύλαττε γάρ, φησί, διά Πνεύματος 
«γίου. 12ς εΐ εΤιτεν * Σπουδάσον έχειν τύ Πνεύμα παρά 
σοι μένον, καΐ μή άπελάσΊ[^ς αύτύ διά φαύλης ανάστρο- 
φη;, χαΐ φυλάξεις την παραθήκην. ΐ 'Εάν γάρ μή Κύ- 
ριος, φησιν, οίκοδομήσ^ οίκον καΐ π6λιν φυλάξΐ(^ εΙς 
μάττ^ν έκοπίασαν οΐ οίκοδομουντες κοιΐ οΐ φυλάσσον- *ν ς. 1 άοείΓίηβΒ. α Ε|;Γ6{;ίυπι (ΙβροδίΙυηι δβΓναΙο. » Όβρο- 
δίΐυπι άίείΐ&ϋβπι ΑεάίΙί^βηΙίαηι είτεα εοηεΓβάίΙαιη 
ίρδίΕεεΙβδίαιη. Οβίηάβ οδίβηάίΐ Ιιυηΐ3η&ηι ηοη δυί- 
βεοΓθ ροΐοηϋαηι αά ΙαηΙα ευδίοάίβηάα. Μυ11& £ηίπι 
βαηΐ ηϋ9β οΐδίδΐυηΐ. Υί&ηι ί^ϋην &ε πιοάυπι ευδίο- 
(ΙίβΒ ίη(1ίε&(. δβΓΥαΙο^ ίηςυίκ, ροΓ δρίήΐηπι δ&ηε- 
(αηι.Αε δί (ΙίεβΓβΙ : Οητα δρίηΐυιη 1ι2ι1)6γ6 αρυά Ιβ 
ιη&ηβηΐβπι, ηβηαβ ρΓ&Υ3 εοηνβΓδαΙίοηβ ίρευπι Γβ- 
ρβΠαδ, βΐ άβροδίΐαηι ευβίοίΐίβδ. α Νοί βηίηι Οοπιί- 
ηιΐδ δΒάίβε&νεηΙ άοιηυιη βΐ εαδίοϋίβπΐ οίγίΐαίβηι, 
ίη γ&ηυπι Ι&ϋοΓ&νβΓοηΙ ηυί 8Β(1ίβεαηΙ ηκίςυβ ευβ- 
ΙοάίηηΙ 3. » 2 ΑεΙ. XX, 38. 3 ΡδίΐΙ. εχχνι, 1. 'ίέατ χΕαυΜΕίήι ^κίάΐΜ ΕΡίβαόΡΐ 208 

ϋΑΡϋΤ π. Ά ΚΕΦλΑ. Β'. 

Ιίί€0ηνίηΐέα1ί ΙταάχΙΐΟηβ'άίνΐΐώηΐΐηάοονίάΐΐίΤη. » Π«ρ1ΐ>ϊϊ άρμοζούσης μετχ&ΪΜωΐ χάη βϊίων δογμά- 

,Ι, 15-15, ΛΌϊίί ΛίΚίΙΜίί ΟΐίΐϊίΓΙίΙίΐ ηΐί /ΪΙίΠήΙ ■ ΟΤίις τοδτο 8τι άικβτρίφτιβάν μ* ΐ(άντ«ΐ οΐ 

μΐηηβιομϊ'ίαηΙίηΑβία, ηκόταη ε$1 ^η/§β!ύ$ βΐ έν τ^ Άβί^ ΰ» ίυτι Φρΐγώοί χιχΐ *Ερμογί>ηϊ. 

Ηεηηο^βη^. ΟβΙ 3βΙ ϊηη^ηαοτάίαηι Οοτηίηύ! Δψη βίος ί κύριος τψ Όνησι^ίρου οϊχφ, ϊτ» 

0η^>ρ^0Γί/αιηί^ϊ(ε,9ΐΐ0'»'αη)5(χρϊΐΗηΐ6 ηβηΙΙα- «ολλάχΐϊ μ« ίνίψυξϊ, χ«1 Ην ϊλοίΝ μ» ο6χ 

...■« •• ί• '._<__ _._ ί.^_ ._.*...^ι —ν ^(^^,1 ^(5ίί ίπρϊ^ύνΙϊίΙ, άλλα »[ίν<ί[«νθί ίν Ρώμ^Ι, ίΤϋΟϋ- 

ΙΙΪ. ύΰί βί &ιιιίτΕρον ΐζήτη<ιί μ< 'χαΐ εΕρι. Λψτ) αΰτψ δ 

1Ι(ί Ζ^ύ'ΐΤΐί- )^ι!(»Οΐ ϊ^ριΤν ίλΐΟΐ παρά Κοριού ίν ίχείν:;) ττ| 

ηΐ τΗίηΓί' ^^, )"' ^ ^ 'Εφίβ<(ΐ δ(ηχ<Ινηη, βίλ-ΐιον νϋ 

γινώήιίς. ■ 

ρύΐιίιη Γθ• Έίηγιΐτβι τώς ΐΓ«ρ«»μ(ώ(, ούχ ΐνι χι-ήβζλ'^ 

!Γ(θΙβΓ3η- "(ίν μαΕ>ητί|ν, άλλ' 1ιλ &δέΕΐ|) ίτίΐ ταΤς (μοίοις 

65361, 'άέ- β'χ3ρτερώ{ φίρειν. Συλληφθέντι γ^ >&τ&ν ηιρά 

ΐΐαΐΐίβηΐΐη Νέρωνοϊ, οΐ οίλοι κβϊέλιιιον ο1 "ίν ■^^ ΆίΙ^. Τίσβν 

ϊΐιΐυπι 3υΙ γάρ'ίν ΐώμτι ιίολλοί ίχ ΐϊίι: Άσίπς 'ίττΐμενβι ΐίμ 

ΙΐάυχέΓϋηΙ ΙΓϊιΙλψ, ϊ! ίέίλιικ ιιιστοί. Πάντίς Κ 4ΐ[Ε»](|ι»(νι«ν 

113. « Οϋί ίβι)τ<Λί μη! τίιν 6τγο Νέρωνος βύλληψιν. « Οΐ ίν τϊ, 

ιιί86Π00Γ- *Ασίΐί.'ϊ Τουτίττι*, οι ίχ τις Άοίας. '« Δφη Βϊος 

Ιϊυΐη. Νοη & Κιίριοϊ, '■ "Ορι οιλοσοφΓβν, Τοίκ μϊν χαΐιλι- 

Ιΐη ηβΓΓαΙ ιηίνΐΒς, 0& χϋτηρΐ"»™, 41λ" μ^νον τη χοτ' βύτοί»; 

υΙΪ( πΐ1ΐ1ΐ3 δηχγήοιιτο * τφ ίί βϋμπρίξιιντι ιιολλβ ίτιίΐχετιι, 

Ιϊχ ίρ5ίη8: χα! ο'μ α'ΐτφ μ^νφ, άλλα; χαΐ τφ οΤχψ αΰτοϋ. θ3τιι>ς 

}3 ΐηβίτίΐ- Τίίιιν ίνίίρΕτοι, χζΐ οϋτιας αυτούς ΌνηαΊίριΐροΐ ίπαί- 

)η63ΪρΐΐΟ- ίίυβεΐ. Ι Τφ ΌνΛ<"φ<!ρο" οϊχψ. » Ό μιχίριε 

1 Γ6Γθ€ί1- Όνηιιιφι3ρϊ ! 3ς ήξιώθης άνολϋξβι Παϋλον, εΤϊι ήμΤν 

18 1116^6- ' μ(|3ΐς μετά «οϋ' « Πολλάκις μι άνίψοΐι. < Καβάπιρ 

ϋ3ΐοίβ '30 άΟλητήν τίνα &ιΛ τοϋ τΐχμοϋ της «άλης χλμ- 

8ΐ6η3ίΐηβί^χ(ίμίνον,"_Κβ! την Λι죕* μίοϋ οΰχ ίΐηι»χύν*ιι. Τοϊ>ϊ 

ΐπΐ βαΐύπΐ χινΐιίνους άιρεΙς, την σίτχύνην ιτροίταΐϊ, πεΊβίον 

ρΓΟβόβΙΐϊΙ, ΒΐίβύΒΙΙΒ (ΙίβόρΐΐΙυ'ηΐ Ιΐοηο 633β 3Ι1ϊΐήΌ, τίν μαθητΐιν θα^Τν. ώς αΐίΐχύνης μονής τιχτομένης 

ΤθΙαΙί 30ΐυ8 ρυΟΟΓβΧβ3ρΓθέ6(]6Γ6(,η6ε ρ6Γίϋ\ΐΙϊϊΠ1 ίχτοΰ πράγματος, χαΐ ού χινΕύναυ προτιίντος ■ χαίτοι 

,8εϋβύ6Γ6ΐ, ΐυπί Ι3πΐ8η 3(ΐ6Ε3Βΐ βίίίίηι ρέπευΐιιίπ. γε χαΐ χΐν^^νος ηροτήν. Ό γάρ Νέρων ΐμβίνετο χατά 

ΝθΓο' βηίιη ίη53ΐΐί3 3ΚΪΙ31)3(Ι1Γ 3άτ6Γ5ΐΐ8 Ρ3ΐιΙιΐ[η, Παύλον ώΐ χατήχήβαντ^ΐ τίνα τδν οίχιΐων αΔτφ. 

ή^ίΐαΐΐ ^ΙΙΒΠκΙβπι'θ (]θΐη631Ϊ6Ϊ3 51118 ΐα Γίάβ Ϊ03ΐί''υ- '■ ΣπουΒαι^τερον ίζι^τηνέ με. » Οι 'μιίνον, νηνίν, 

113561.^ •δίίί(Ιίθ5ίυί ηυΕΒΕΪτΐΙ ΙΠΒ. *Νόη ΒοΙϋΠ), Τη- ουκ 1•^^ μου ΐ}|ν αυντυχίχν, «ίτοι χινβιίνου 

^Ιΐΐΐ, ηρ^ Γυ^ϊΐ πιβ3Πΐ 3θά6ΐ3ΐ6πι, οιιπί (βϋηέα δντΰς χα) νυντυγχάνκν αύτφ αίτά 'τί ίγκλειοΟη-^ιι, 

εΐί3Πΐ ρβποιιΐυπι 63561 ιήβ6υπΐε6ην6Γ3&Γί'^ΐιϊ'Γβ- άλλ» χαΐ ηηκΙ&ηιίτερον τοϋ 6γε(λοντος ίζ^τηνέ ' μ( 

θ1υ3ΐΐ5 ββ36ΐη : νβΓαΐη βίϊάιη βίιΚίϊοιίυβ ηιΐΒΐη ^Ιβ- ίως εΟρέ {ίε. 01 χοινωνοϋντες βε ^ϊϋν πίνων τοΤς 

1)ΐι|1 <]ίΐΐΒ3ίνί( ιΐΐβ ιίοπβο ΐην6ΐΐΪ85βΙ ιηβ.'Οηϊ ΒΐιΙβίη ίγίοις, ΜίνωνήοοιΗΐ χαΐ των ηεφάνών, 'ώς χφΙ α&- 

ρΒΠίοίρβΕ ευίπ'ϊ&ηςΙΐΒ 6ΐ'8η( ϊη ΐΒΐ)0Πΐ)ΐΐ3'6ηϊαΙ τ^ς <ρησι. ■ Καλώς Ιιήιήπβπε, χοινωνι^ϋ^ντίς μου 

ςυοηυβ ρ3Γ(ΐΰίρε8 ίη οοΓοηίί, ειοιιΙ ίρίβ (1Ίπ(1: τ^βλίψει. » — Δφη ζύτψ&' Κύριος ε^Τν Ελεος 

( ββΰΐβ ΓεπβΙί ηΐΐοά Εθ[Ι1Πΐυΐΐίθ35ΐί3 βΙΙΙίοΐίοΐΐί πιρϊ: Κυρίου. > Οι τα Ηαρχίωνος ψρονοΰντες ίΐη- 

ηΐ6ΐβ,> ])6ΐ6ίϊ)0ΐηϊαύ3 υί ίηνβηΪΒΐ ΐηΪ5βΠε0Γ(]ί8ΐηΙ)πη5ω«ι τ^ Γραφ^, ώς ίύο Κυρίων ίννων, άλλ' εΙς 

&ρυ(Ι Οοίη'ίηΊΐΐτΐΙ• Ουί ΜαΓεϊοηΙβ ^0Κηΐ3ΐ3 9β(ίυίΐΠ- Κύριος άλλαχοϋ ιρηνιν. ■ ΉμΤνΐϊ-εΓς κύριος Ίη• 

(ϋΓ, αββυΐΐΐΐΐη ίβαυπί ίπ 5επρΙιΐΓ3ίη, ςΐΐέΕΪ ϋυο νους Χριβτίς, βι' οΰ τά πάντα. ' Τΐ οϋν ίροΰμεν - 

δϊηΐ Οοίηϊηί ΐϊήυιη Ιασίεπ βΙΛΪ ΰΐαΐ ϋοπίϊιΐιίίΐι, Συ*/βης ίι σώνταξις «Βτη τ^ βεΐ^ Γρ«ι^ϊί. Ώς ίχεϊ. 

■ Νοίϊβ ΙαπίΕΠ ΐΐΠϋΒ εβΐΟοπιίηιιβ ίε5ΐΐ5 ΟΙΐΓΪΐΙιΐί ΕΤπεν Αβραάμ, 0& μί) εΐαίλ(^ Άέραάμ ' ώς ιΐ 

ρ6Γηΐ]6ΐηοπιηί3!Ι. > ^υ^(] εΓ§οι)ίε6ηιυ3? Βεβ^ΟΓ- Κλεγε, Παράαχ^ αίηζ/ ί'Κύριος ώρείν Ιλεος παρ' 

άϊηβΐίο ϊη αβιι 63ΐ αρυι] (Ιίτίήαπί 8θΓίρ[υΓ3πι' : υΐ αϋτφ. Εΐ £< χαΐ τίν Πατέρα χαΐ τίν Γΐ^ ίηλοϋοΐΐαι 

63ΐ Ϊ11ϋ(1 : ΒίχίΙ ΑΙ)Γ3Η3Πΐ : Ν6ηΐΐ3ςα3ΐιι *•* 1π- ΙνταϋΦχ ϊίί^, οΰίί τοϋτο βτοπον. Κα} 6 Πατήρ γάρ 

βΓ633υ8 Θ3ΐ λΙ)Γ3ΐΐαΐη. Αο 31 ΙΐΟΟ ΙοΕΟ ΐΙίχΪ33Βΐ : χαΐ & ηίς κύριος, χ3ί τι Πνεύμα Κύριος, άλΛ'εΐς 

Τηΐΐαβί ίΙΙΪ Οοπίίαΐΐβ υΐ ίηνβηίΒΐ Π]Ϊ3βΓΪεθΓίΙ<3ΐη Κύριος ταΤς τρισίν δίΓοιττάΜβιν ΐμψαιν^νος. 

,αρίΐά ίρβυΐη. ΟΐΙΟΐΙ ΒΪ εΙί3ΙΙΙ ραΐΓβΐη 30 ΡίΙίΐΙΙΠ Ιΐίι- ' < ΕΤπεν & κύριος τψ Κυρίφ μοο. ■ Β !τι διευχρι- 

βί^ηί&ε&Γΐ >εηρΪ38, ηβ ΙΐΟΟ «ΐυίΐΐβΐη 3ΐΐ5Ι1Γ<1ϋΐη νοϋντΊς Ιπι τί <^τως ειπείν τάς άγιος ϊποστά- 

βτΐΐ. Νβΐη β( Ρ3(βΓ Οοπίϊηυΐ 6ΒΙ, βΙ ΡίΙίαβ Οαΐηΐ- ηις, ώς ίχιΤ - < Ε6ρ«ξ( κύριος παρά Κυρ(6» ιιϋρ 

4 ΡΙιΐΙίρρ. ΐτ, 14. » Ι ΟοΓ. νΐΗ, 6. 909 00ΜΜ9ΝΤ^ ΙΝ ΕΡΙ^Τ. II ΑΟ ΤΏφΤΗ. 2^0 χ» ΟβΤον. » — «Ευρετν Ιλεος. • £1 & 'θνη(ηφ<{- Αηυ8,6( 8ρίΗ(α8θοηίηα8, 56()ιμ^ιΐ8θοιρ|]9α8ΐτ;^υ8 

ρο; ελέους &Ττ3ΐ προς το σούθηναι 6 τοσοΰτος, τ{ ρ6Γ50ηί8 (ΐ6ΐηοη8ΐΓα(ϋΓ. « Βαίΐ Οοίηίηαβ Οοίηίηο 

τάΟωμεν ήμεΐς ; • ΚαΙ ^χ έν Έφεσφ 8ιηχ($ντισε. • ιτιβο^. > ΑυΙ ({ΐιοιΐ Ιιοο ιηοάο (ϋνίη&$ (1ί8ΐίη|;αα 

'Αε2 &ηχ<>νει, έν Έιρέσφ, ίν 'Ρώμιΐ[^. Τοιούτον γβφ ρβΓ50η38, ςα6ΐηΑ(1πΐΟ(1αΐη ίΙ)ί '. « Ρΐϋίΐ Οοπίίηύδ Ι( 
εΤνχι &ΐ τον σπου$χώτερον, έν εργφ άε{. Οοίηϊαο ί^ΟβΠΙ 30 8α1ρ1ΐυΓ'7. » — « ΙΙ,Ι ίανθηίβιΐ 

ηαίββηΰΟΓοϋ&ιη. » Ουοά 81 0η68ίρ1ΐ0Γυ8 οιιιη ΐΑηΙυ8 δίΐ, ΐΏΪδβηεοΓάία βςεί υΐ δβίνυβ βαΐ,ςυίά ηο5ί5€οη• 
ϋη^βΐ ? « Ει ίο ηιι&οα χηυΐΐίβ Ερέ68ί ιηίηίβΙτ&νβΓΐΙ. » δβιηρεΓ ιηίοί8ΐΓ2ΐΙ)&1, 6( Ερ1ΐ68ί 6ΐ Κοαι^β. ΤΒίβιη 
βηίιη οροΓίβΙ 6886 6αχη ςιιί βΙοάίοδίοΓ 681» ρυΐα ββιηρβΓ ίη ορ6Γ6. 

1 £υ ουν, τέχνον μου, έν^ναμοϋ έν τ^ί χάριτι II. ί 2. Τη ίρίΙίίΓ^ βϋ ΤΠί^ /ογΙμ €$Ιθ ρ€Τ ρτα- 

ττι έν Χριστφ Ίη<του, χαι α έχουσας παρ* έμοΟ Ηαηΐ ςηχ €$ί ρβΓ Οίηείητη Ιαηηΐ '. 6ί €α ^ΜΟ; 

ΜΙ πολλών (λοφτύρων, τβΟτα πχράΟου πιστοΤς ΟΟάύΗ α Μ6 ρ6ν ίηηΙίΟί^ ί^$ία^ Ηφο ΟΟΤΜΛ^Λάα 

ινΟρώποις, οΤτινες ΙχχνοΙ 11<τοντ2ΐ χαΐ έτερους β^^Ιϋπ^ Ηοτηίηϋίί^ ςμί βΠΙπΛ ίάΟΜΙ ηί ο/ίοβ 

οι&ίξαι. • ίψ)ςηβ άοΰβαηί. 

Ηολί) φιλοστ($ργως τ&, μου, πρ<$9χειται. £1 τέ-^ Μ3(;ηα[ηίηάίε&ΙΙ)6η6Τθΐ6η(ίΑαΐ(ΐηθ(ΐΑ(14ίΙΐ1Γ|Ρί1λ 
χνον μου ει, φηνι, τλν πατέρχ μιμοΟ. ΟΤδε γβρ ΐοί.δί ΐηευβ, ίηςαίΐ, βΙία8β8^ ρ&ΐΓ6ΐη ίΐηΙίΑΓβ• Αΰ- θάρρος έμβάλλειν μαθητγν, $ι^σχαλου πειρα{σμ(1ς. 
Λιό φησιν, ε Έν&νάμοΰ. • Αν γαρ τ{ σοι, φησί, 
τικοττο προσπέσΐ[^, μτ^ χαταπέσ^ς, πρ^ς έμέ 6ρων. 
• *Εν&τ»αμοΰ έν τ^ Χάριτι. • *£ν^ναμοΰ δε, φη^Ι, 
μη μ<{νον τφ έμφ παραδε{γματι, άλλα χαΐ δια της (Ιαοί&ιη βηίίη 5#1β( &(1(ΐ6Γ6 (ϋςοίραίο ρΓδΒοβρίοπβ 
&ΓΟίοΙίο. Ι(ΐ6ο 3ΐΙ: € ΡοΓΐί8 68ΐο. > δι ςαίΑ έα^ιΐ8- 
Π10^^ ίη 16 ίηοίάβηΐ, ηβ εοηεί(1&8, 8βά ^άπιβΓΟβρί- 
είΐο. « ΡοΓίίδ 68ΐο ρ6Γ£;Γ&Ιί&ηι. » ΡοΓίίβ &υ(6ΐιι 6φ 
ηοη 8θΙυπι ιηβο 6Ζ6ΐηρΙο, 56(1 6ΐίαιη ρ6Γ ραύΛία χάριτος της δια Χρίστου δοΟε{σης. £ΐ γαρ μη αύτος ηΐΙδΒ ρ6Γ ϋΙΐΓίδΙυπί (|&(& 68(. Νίδί 60101 ίρ86 δΟΟ 
τφ Ιδίφ αΤματι έδιχαίωσεν, ουχ £ν ή χάρις του 8&α$υίη6 ^α8^^&^&$δ6(, Οβημαηο&ΟΙ |;Γ2ΐΐί& δρίΗΐΐΙΑ 
Πνεύματος παρεγένετο. 'Έχε ουν, <ρησ1, τ^ Πνεύμα Αε€685ί856(. Η3ΐ>6ΐ^ ί^ίΙΟΓ δρίΠίΟΟΙ, ίηςαί|, 003 νυμμαχοΟν. « Καΐ α Ι^χουσας παρ* έμου δια πολ- 
λών μζρτύρων• • Τουτέστιν, ου χρύφα σοι εΤπον, Ιβουοι ρα^ηαοΐβπι. • Εΐ 6α ςοφ ΑούίδΙί α πιβ ρ6Γ 
ιηυ11ο8 165(68. ■ Ηοο 65ΐ, ηοη ίη 6ε6υ11ο (ί1)| (ϋχί, ιλλα μετά πζ^ησ{ζς πολλών παρόντων. Περί του 56(1 ρ&Ι&ΟΙ ίπαΐΐίβ ρΓ2β86ηΙίΙ)υ8. Η^ε 9ΐυ(6ΐη άβ ρΓ»- 

χηρύγματος δε ταύτα λέγει. ΠιστοΤς, «ρησίν, ο& ζη- (Ιίοαίίοηβ ΙοίΙϋίΐΟΓ. Ρί(ΐ6ΐίΙ)υ8, ίηςοίΐ, ηοΙίευΠΟδίδ 

ττιΤίχοΤς, ούδΐ συλλογιστιχοΤς, άλλα τοΤς μ^ προ• £ ίην65(ί§αΙθΓίΙ)υ$, η^φχβ άί5ρηΙαΐίθη6 ΓαΙίοείηΑΟ- 

Οΐδουσι τα παρατιθέμενα. Ούχ εΤπε δέ, £ΐπέ, άλλα, 1ί1)α5, 56(1 ϋδ ηοί ηοη ρΓ0(1υη( 63 ({Ο® δίΙ>ί 6001- 

ΟχράΟου. Τ( γαρ <?φελος εΐ πιστοί μεν είσιν, ούχ ΟΙβηίΙαηΙϋΓ.Νοη &ί( &υΐ6ΐη : Οίε, 86^, €θίηπΐ6α(Ι&. 

ίχζνοί δε εις έτερους έξάγειν τα πιστευθέντα ; ΔεΤ Οθ3Β βοίπΐ Οΐίΐίΐβδ 81 βά6ΐ68 (101(1601 δίηΐ, 91 ηοΟ 

γίρ χζΐ πιστούς χαΐ διδαχτιχους είναι τοΐ)ς διδασχά- ί(1οη6ί ηοί 6Α ({Ο» δίΐΐί 00ηεΓ6(1ίΙ& δΟθ( &ά οΐίοβ 

λνας. — € ΠιστοΤς άνθρι^οις. » [ΦϋΤ•] "Πγουν ρΓθΓ6Γ&ηΙ?0ρθΓΐ6( 6ηίθΐρΓΦε6ρΙθΓ6δ6ΐ&(ΐ6ΐ68 6886 

έιησχόποις, πρεσουτέροις, ους εμελλεν & Τιμόθεος 61 αρίοδ &(1 (1οε60(1υπΐ. « Ρί(ΐ6ΐί1)08 ΙΐΟΟίίοίΙΐυδ.» 

/ιιροτονεΐν. ε Δια πολλών μαρτύρων, » τουτέστι. νί(!6ΐ1ε6( 6ρί8εορί8 ρΓ9β8ΐ>}(6Γί8 ςοΟδ 0Γ(1ίοα(αΠ18 

νόμου χχΐ προφητών. — (ΟΙΚΟΓΜ.) ΚαΙ γαρ, ώς «Γ&ΐΤίοΐΟΐΙίΦΟδ— €Ρ6Γα]θ1ΐ08 Ι68ΐ68.> Ρθ(&ΐ6|601 

ηγούμαι, περί έπι^χόπων χαΐ πρεσβυτέρων τών 210 ρΓ0ρ1ΐ6(&8. 8ί(]ηί(ΐ601 0160 ]θάίείθ ά6 6ρ|[8εορί8 

πχρ* αύτοΰ χειροτονεΐσθαι μελλόντων, τχυτα αυτφ 66 ρΓ655;ΐ6Γί8 ηοί αΐ) ίρδΟ ΟΓ(1ίθ3η(1ί 6ηαΙ Ι/φε 61 

ι:ιραγγελλει. Ούχ αν γαρ περί λαΐχών τοιαΐίτα ρΓββείρίΙ : 265 06(106 60101 ίδΙα ά% ροροΙλΠίΙΐΟδ 

εγραψεν. Οίον γαρ ην, εΐ μ^ εύρε τίνα πιστών χαΐ δεπρδίΐ : 4θί(1 6θίΐη ίοΙΟΓΟΟΙ 6Γ2ΐ( 81 ηοίίοπΐ ίηΥ6- οι^^τιχον, ούχ £ν χατήχει εΙς την πίστιν, αύτοΰ θί556ΐ Ο(ΐ6ΐ601, 3ρ(00ΐςυ6 &(1 (1θε60(1θ01 ? ΑΟΟΟΟ 
του Παύλου χαΐ τοΤς φονώσιν Ίουδα^οις χαΐ *'£λ- ίη5ΐΓ0Χί556ΐ αά Γΐ(1βΠ1 1 6001 Ι^&οΐοδ 6ΐ ]ΐΟΟΐίεί(1ί3 
λτ.3'.ν άφχτηρήτως κηρύσσοντος τον λόγον. % Δια ^ϋ^I£Β^5 3ε 0Γ2Βείδ 5106 (ΙίδΟΓίοΐίοθ ρΓ»(1ίε&Γ6( 56Γ- 
?:ολλών μαρτύρων. » Τουτέστι, νόμου χαΐ προφη- Β 010060) . « Ρ6Γ ΟΙοΙίΟδ Ι65ΐ65. ι Ηθ6 68( 16{[601 Αε 
τών. Τούτου γαρ ^Απόστολος έποιεΤτο μάρτυρας ρΓ0ρΙΐ6ΐα8.Νίΐηΐ ΙΐΟ^ίο Ι68ΐ68 ρΓθΓ6Γ6ΐ)α1 Αροδίοΐοδ 
τοϋ Ιδ(ου κηρύγματος. Ούτως 6 Κλήμης έν έβδόμφ 802β ρΓ8ΒΐΙί(*«ϋθθί8. 1(3 1ΐ&1)6ΐ 0601608 δβρϋΐΟοΥή- 

(οηηαίίοηντη ΙιΙτο. 

ΟΑΡϋΤ III. 

Ββ ΰοηνβΤΒαϋοηβ χη ρΓ(Β$βηΗ νϋα $νιβ αιιχί€ΐαίβ 

άβ αΐίϊπβηΐίβ ςηοε οίίνα Ιαύοτετη ρΓονβηίηηΙ. 

II, 3-6. Τη ίρίΐην (€τα$ αβίοΜοιχβνχ ηΐ \>οηη$ 
νιχΙϋΒ Μη ΟΗϊύϋ, Νβτηο ςηί ηιίΗίαΙ ίτηρϋοαίητ 
νϋω ηβ^οϋχΜ, ηΐ βί ^ηί $β ίη ηΐίΙΗίαίη άβίβςύ • Γποτυπώσεων. ι 

ΚΕΦΑΑ. Γ'. 
€ Περι της άφρόντιδος έν τφ νύν β£ψ πολιτείας, έπΙ ταΐς 

άπόνοις τροφαΤς. β 
• £υ ουν χαχοπάΟησον ώς χαλ6ς στρατιώτης 
*(ησοΟ Χριστού. Ουδείς στρατευόμενος έμπλέχε- 
τχι ταΤς του βίου πρχγματε(αις Τνα τψ στρατό• λογκ^^σαν^ι άρέσχι. Έάν δε χαΐ άθλ^ τις, ου στε- ρΐαβοαί. Οηοά $1 0€Τί6ΐ ΟίχαΤΛ α/ΐφϋίβ, ηοη ΟΟΓΟ- 

3χνοΰϋαι, έάν μη νομίμως άθλήσΐ(^. Τον χο- ηαΙίΑΓΗί&Χ ΙβρίΙίηΐΰ €€νΙαΌ^Τί(. ΐΜΡοταηίβηΐ^αρτΧ- 

ηιώντα γεο>ργΙ»ν δεΤ πρώτον τών χαρπών με- ΰοΐατη ΟρΟΓίβί ρΓίηχητη άβ /τηοΗύηΒ ρβΓίίΰϊνβΐη 

ιχλαμβάνειν, ■ €99€. βΡδ&Ι.αχ, 2. 7 060. χπ, 24. 2ίΙ ΟΕΟυΜΕΝΙ! ΤΚίαα^ ΕΡΙ800ΡΙ 212 Ρ&ρβ ! ςααηία άίςηίΐ&δ ιηϋίΐβπι 688β 6ΙΐΓί8ΐί ! 
δίςηυιη ΕυΙθίη ιηίΙίΙί8 68(ί6ΓΓ6 3άν6Γ8&.ιΝ6πΐ0(]υί 
Π)ί1ίΐ3ΐ.]> ΗίΗΐί8 ΓβοίΙ ιηβηΐίοηβιη, 08ΐ6η(ΐ6η8 ηαοά 
ρΓοιηρΙυζη βΐ αυάαοβιη 6886 οροΓίβαΙ εΐΐΓί8!ί 86γ- 

νϋίΠ : 3ΐ1ΐ1θ(9β νβΓΟ άίεβηδ, Έαν δε καΐ άθλτΐ τις, 

ίά βδΙ,Ουοά 81 06Γ(6ΐ βΐίαπι &1ί(ΐιιί8,α(08ΐ6ηά&1ςυρ(1 
6886 ά6ΐ)62ΐΙ ίη οοπίίηϋο Ι&Ι)0Γ6. 81 6Γ§ο, ίηςυίΐ, 
18 ηαί (6ΓΓ6ηο τβςί πΐίΐίΐαΐ, ηοη ίιηρΙίε&ΙυΓ Γβϋαβ 
ηυβΒ &1)8(ΓΒΐιαιι( βηοί αϊ) αηηίδ, ςυ&ηΐο πΐ8§ί8 ηαί 
€06ΐ6δ(ί Γβ^ί 8686 (ΐ6(1ίεανί(, β]υδηα6 ιηίΗΐίβΒ &(1άί- 
χίΐ. α Νίδί Ι6£[ί(ίπΐ6 ε6Γΐαν6ηΙ.» Νοη 6ηίπι δ&Ιίδ 6δΙ 
(αηίαιη ίηυη^ί, ίηηυίΐ, &υ( Ιοευπ) οβπ&ίηίηίδ ίη- 
ξΓβάί, αυΐ ουπ) Ιιοδΐ6 6οη86Γ6Γ6 ιη&ηαδ, 86(1 οροΓ- 

Ι6ΐ 6ΐί3ΐη (θΐ6Γ3Γ6 βΟ νίη06Γ6 : >12βΟ 6ηίίη ΟδΙ Ι6Χ 

ε6Γΐαιηίηί8. « Ι^Λοτ^ηΧβτη α^ηβοΙβίΏ. » Νοη ί)βξΙί- 
^6η(6πι : δ6ά 6υπ) ηυί ΐ3ΐ)0Γ&1. Εΐ6ηίπ) ρΓ8βε6ρΙοΓ 
ςυοαυβ ςηί Ι&Ι)ογβΙ είΓεα άίδείρυΐοδ, ρΓ8βπιί& α Οβο 
Ιΐ3ΐ)6ΐ)ίΙ ρΓο ηΙίΙίΐ&(6 6ΐ εοπιηιοιίο ύίδείρυΙοΓυπι. 
« ΟροΓΐ6( ρπηιυπι άβ ίΓυεϋΙ)υδ ραΓ(ίείρ6ηι 6δδ6. » 
Οιιοά ρΓ8Βεβρ(0Γ6δ ίη δβίρδίδ ρηπιυπι Ι)οηα ορβΓοη. 
1υΓςυ8Β(1οε6ηΐ. 2β4 Ναπι Ιιοε 6δΙ, ρπιπυω οροΓίβ- 
Γ6ίΓυεΙυυηι ρ&Γΐίεΐρβδ βδδ6,ςυο8 δί1)ϋρ8ίδρπιηυπι 
3η(6 αΐίοδ ρ6Γ νίΓ(υΐ6δ εοΐυηΐ. ΜϊΗΐίδ ηυίιΐβπι 6( 
α11ιΐ6ΐ8β 6Χ6ΐηρΙυπι 6(ί&ηι (ϋδείρυΐίδ ςυ3(ίΓ&1:β^π- 
εοΐΰβ ν6Γ0, δοΐίδ ρΓ8Β06ρΐ0ΓίΙ)υδ. Ουβηιαάπιοάαπ) 
6ηίηη, ίηηυίΐ, 3^ίεο1&, ΐ6ΓΓδβ αε ΓΓυεΙυυπι ευΓαιη 
1ι&1)6(, 1(8 6( 1υ (ΙίδείρυΙοΓυπι &ε ρΓδβάιε&Ιίοηίδ. Ε( 
νΐ(ΐ6 ηυοπιοάο Γ6δροη(ΐ63(.ΡΓΦε6ρΙθΓ, ίη(]υί(, ρή- 
ιηυδ υ(ίΙί(3(6 άίδείρυΙοΓυπι ΓΓαίΙυΓ 3ρυά 06υη), 
ςυ6πι&(]πιο(]υπι 3§ηεοΐ3 ίηιείίΐιυδ. 

11,7-10. ΟοηβίάβΓα ςηω άχω.ϋβΐ βηϊτη ϋϋ Βο* 
τηίηηε ίη οηΐίΐϋιΐΒ ίηίβΙΙβοίητη. Μβτηβηίο ^β8η^η 
εΠή&ίηΐη τβ8%ίτνβχί$$€ 6Χ ηιονίηίβ βχ $βιηίηβ Ζ)α- 
νίά Βββνηάητη ΕναηρεΙίητη πιβητη^ ίη 91/0 τηαΙί8 
αβί^ΟΓ ςηαεί (αοίηογο8η$ ηείΐηβ αά νίπουΐα, αΐ 
8€ηηο Ββί ηοη €$1 νχη€ΐ%ί$, ΡνορΙβτβα οχηιηα $ν(- 
ΙβΓΟ ρνορίβν εΙβοΙοΒ^ ηΐ βΐ ίρβί ΒαΙηΙβτη οοηαβ- 
ςν^ηΐΗΓ, φκΒ ββΙ %η ^68η βηηι ρίοηα (Βίβηια, 

Ουοηίαπι οπιηία άίχ6Γ3( ίη ρ3Γ3ΐ)ό1ί8 ηυδΒ (Ιε ηί- 
1ίΐ6 6Γ3η(, ^6 3ΐ1ιΐ6ΐ3 6ΐ (16 αςπεοΐβ, 3ί1 ηυηε : 
• €οηδί(ΐ6Γ3 ςυοΒ άίεο : » ευ^α8 ε&ιΐδ<) ϋΐεαιη : Ιη οηι- 
ηίΙ)υδ : » ϋι β( ίηΐεΐΐί^αδ η( οροΓίεΙ,, 6( 08βΐ6Γ3 Γα- 
είβδ υ( άεεβί. ι ΜειηεηΙο ]68υπι ΟΙιπδΙυπι Γ6δυΓ- 
Γ6χίδδ6.98ίπιη1 εΙίΑΠ) αάνερδηδ ΙιββΓβϋεοδ Γιπηιίο- 
Γβηι ΓβάάίΙ 6ΐ 6χεί(α( δβΓηιοηεπ) : οδίεηϋεηδ ηυοά 
6( ΟΙΐΓΪδΙυδ ρ6Γ αΠΙίεΙίοηεηι νβηβπί ιηοΓίεπι ρ6Γ 
πΐ0Γΐ6ηι άενίεεΓϋ. α Εχ δ6ΐηίη6 Οανίά.» ^αιη βηίηι 
ηοηηυΐΐί Ι)ββΓ6ϋεοΓυηι αϊ) βο ΐ6Π)ροΓ6 Οεί η6§α1)ΒΐιΙ 
(1ίδρ6ηδ3ΐίοηβη) , ςυί ί^ηοιηίηίαπι 3Γΐ)ί(ΓαΙ)αηΙαΓ 
ςιιοά Ρίΐίυδ Οεί ρ3ΐ6Γ6ΐυΓ, 6( ρΓορΐ6Γ6& ΓθΓ(αδδίδ 
ρ1ιβη(3δ(ίεα ίηϋυχβΓυηΙ, ί£;ηθΓαη(6δ ςυ(»(1 δυπιπιβΒ 
ΒεηβνοΙεηΙίδΒ 3ε1)οηί(3ΐίδδυίΰδί^ηυπι Ιιοε ΐΓ3(Ιί(ΐ6' 
η(.«86ευηάυηιΕχ3η£[6ΐίυπιηΐ6υιη.»0υοηί3ηΐ6ΐί3ΐη 
ρδ6ΐΐ(ΐ3ρο8(ο1ί. Εχ3ης6ΐίαίη ρΓ9βά1ε3ΐ)αηΐ, 86(1 ηιαίβ 
η( πΐ6υηι, ίη(|υί(, Εναη^^βΙίυηι αΚβδίαΙυΓ. « Ιη ςυο 

ηΐ3ΐί8 3η]ί£;0Γ.»£ν3η26ΐίίν6Γίΐ3(6ΙΤ1 6ΧΐΐίΙ)θηΙ Ι*31ΐ1ί 

&Π1ίε(ίοη68. « Ιη (]υο ΕναηρβΙιο ηιαίίδ αΓΟίςοΓ. > 
Οαίδ 6ηίπι ηοη ν6Γ3 ρΓ^βάίεαηδ, 6( άβ (]αί1)υδ ηοη 
68861 Γ3ε(ϋδ οηιηίηο ε6Γ(ίοΓ, ΐαΙία ρα