Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 
ΑΎκόι,οαίΜ 

€ϋβδυ8 ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

δΕϋ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ ϋΝίνΕΒδΑυδ, ΙΝΤΕΟΚα, υΝΙΡΟΚΜΙδ. ΟΟΜΜΟΟΑ, ΟΕ0ΟΝΟΜ10Α. 

•ΡΙΙΙ 8$. ΡλΤΚΙΜ. 00€Τ0Β11 8£ηΐΡΤθηΐ101Ε Ε€€ΙΕ8ΙΑ8ΤΙ€0ΚΙΙ. 

5ΙΥΚ ΐΑΠϋΟΚυΜ, 9ΐνΒ βΒΑ€ΟΚυΐΙ. 

ΟίΠ ΑΒ άίΥΟ ΑΡΟ^τΟΙΙΟΟ ΑΠ ΤΕϋΡΟΗΑ ΟΟηΟΙΙΙί ΤΗίϋΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝΟ 1845) ΡΛΟ ΙΑΤΙΜ19 
ΕΤ ϋΟΗαίΙΙ ί'ίΟΜΝΤΙΝΙ {ΑΝΝ. ϋ39) ΡΗΟ αΚΜΟΙΒ ΡΙΟΚϋΕΛΟΝΤ : 

κεευδίο εκκοΝοι^οβιελ 

ΟΜΜϋΜ {ίνΜ ΕΧ8ΤΙΤΕΚΙ!; ΜΟ^ΜΙΜϋΝΤΟΐαΐΜ 0Μ\\01\0Μ ΤΚΑΟΙΤΙΟΜδ ΡΕΚ ΟυίΝΟΕείΜ ΡΚΙΜΑ 

ΕαΟίΕδυ:: $^£€1]1.Α ΕΤ ΑΜΡίΐυδ, 

1Γ\Τ4 ΕηΐΤίΑΜΚΒ 4£αΐ«λΤΙ88ΙΙΙΑ8• ΙΝΤΒΚ 8Β ΟυίΙΟυΒ Η0ΝΙΙΙΙΙ.Ι.Ιβε00ΐαΒυ8ΜΑΝ1ΐ8αΐ1ΓΤΙ8 €01.1.λΤ*8, ΡΒΙΟυλΜ »ΐυ€ΚΝ- 

ΤΕΚ ε45ΤΙβΑΤΑ ; υΐ88ΒΒΤΑΤΙ01«Ι•υ8, €0ΙΙΙΙΚΜΤΑΚΙ18 ▼ΑΚΙ1801ΙΒ ίΚετίΟΝΙΚυΒ εΟΜΤΙΝΒΙΙΤΒΚ ΙΙΧυβΤΒΑΤΑ ; ΙΙΙΙΝ1Μ18 

0Ι•Ι•Κι•ΐΐ8 ΨΟ%Ύ ΑΒΡΙ.Ι581ΒΑ8 ΒΒΙΤΙΟΒΕβ ΟΙΙΑ ΤΚΙΒΙΙ8 Νθνΐ88ΙΗΐ8 8«ευΐ.Ι8 ΒΒΒΒΜΤυΒ Α•80Ι.|}ΤΑ8 »ΒΤΒ€ΤΙ8, 

ΑΐοτΑ ; ιιιηΐΓ.111118 ΡΑίιτιεοι.ΑίιΐΗυΒ ΑΐΐΑΐ.ττιεΐ8, 8ΐιΐ€υι.08 βι^β το)ιο8, 81ΤΒ ΑοετοκΒβ Αίίειυοβ μομβιιτι 
8υΒ!»εοι;κιιτΐΒυ8, βονατα; οαριτιιι.» ιντκα ΐΓβυΜ τκιτυ» βιτβοι8Ρ08ιτι^, ΝΒεϋΟϋ ετ τιτυυβ 8ΐ?ιου- 

1.λΙιυΜ ΡΑείΝΑΒυΒ ΒΑΚβΙΝΒΜ βΟΡΕΚΙΟΚΕΜ ΟΙΒΤΙϋβυΒΜΤΙΒΟδ βυΒΙΚεΤΑΜΟυΒ ΗΑΤΒΒΙΑΜ 8Ι€ΙΙΙΡΐεΑΝ• 

τΐΒυ5, αοοβνατα; ορκΒίΒυδ ευΜ οιιβιιβ, τυΜ ΑΡοεΒΤΡΗίβ, ΑυουΑ υεβο ΑΐιετοΜΤΑΤΒ ιμ 

ΟΒΙιΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΗ ΒεείΒδΙΑδΤίεΑΜ Ρ01.ίΒΒΙΤΙΒυ8, ΑΜΡυΡίεΑΤΑ ; 

Βΐ€Ε!«τΐ8ετ ΑΗΡυνΒ ίοευΡίΒΤΑΤΑ ΐΝΒίείΒΟβ ΑυετοΒυΜ $ιουτ ετ οΡΕΒυκ, Αΐ.ρΐΐΑΒκτιείΒ, ευΒΟΜΟίοειείΒ, βτατι- 
Βτιείδ, 8τιιτιΐΕτιεΐ8, Α^ΐΑίττιείΒ, ΑΒΑίοειαβ, ιν οΐΌοοίΈ ηει.ιειοΝίβ ΡΓΝετιι« ΒοειίΑΤίευιι, μαβαι.β, υτι^Β- 

ΟίεΓΒ, εΑΜΟΜεΐ:Μ• ΟΙβείΡίΙΜΑΒΒ, ΗΙβΤΟΒίεεΜ, ΕΤ εΟΧεΤΑ ΑίΙΑ 61ΝΕ υίίΑ ΒΧεΕΡΤΙΟΝΕ; 8ΒΒ ΡΒΛΪ8ΕΒΤΙΜ 

ι•ιθϋυ$ ι.^ϋΐείΒυδ ιμιιβιι8Ι8 βτ εΒΝΒΒΑίίΒυβ, ΑίτκΒο ^αιεΒτ ΚΕΚυ&Ι, ουο οοϋΒυίτο, οοι^νι» 

ϋΟϋ 50ίυΜ ΤΑΙ,1$ ΤΑίΙΒνΒ ΡΑΤΒΒ, ΥΒΒυΜ ΚΤΙΑΜ ΓΝυ8θυΐ80ΙΙΚ ΡΑΤΚυΜ, ΝΕ υΝΟ ΟυίΟΕΜ ΟΙΙΙ880, 

ΐϋ ουοηι.ίΒΕΤ τβεμα βεΒίΡβΒΒίτ, υΜο ιητυιτυ εοΜβριείΑτυκ; ΑίΤΕΠο δ^Iι1I*ΤI3Κ^£ 

δΛΓ.Κ^Ιϋ , ΕΧ ουο ίΒετοΒΐ εοΜίΈΒίκε βιτ ΟΒνιιΐΜ ουίΝΑΚ γατβββ βτ ιμ ςιιίΒυΒ 

ορΕίιυΜ ΒυοΒυιι ι.οεΐ8 8ινοιιι.ο$ )»ΐΝ6υι.οκυιι ίΐΒκοΒυΜ ΒεΒίρτυΒΑ ΥΒΒβυβ, α 

ΡΒΙΜΟ εΕΜΒ8Ε09 υβΟυΒ ΑΒ ΜΟΥΙββΙΜυΐΙ ΑΡΟεΑίΤΡδΙβ, εΟΜΜΕΜΤΑΤΙ 81ΜΤ. 

Ε»ΙΤΐη ΑΓ.εΐ'ΒΑΤΙ&^ΙΙΙΑ, ε«ΤΕΚΐ800Β ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑεΐΙ.Β ΑΝΤΒΡΟ.ΝΒΜΟα,ΒΙ ΡΕΚΡΒΝΒΑΝΤυΒ εηΑΒΑεΤΒΒυΜ ΜΙΤΙΒΙΤΑ8* 

ί.ΙΙ\ηΐ>: 0ΙΙ4ΜΤΑ8, ΙΝΤΒΒΚΙΤΑΒ ΤΒΙτυβ, ΡΕΒΡΒεΤΙΟ εθΒΒΒεΤΙΟΝΙ8, ΟΡΒΚυΜ ΒΒευβΟΒΟΙΙ ΤυΜ ΥΑΒ1ΒΤΑ8 

ΤΙΜ ΜΙΜΕΚΓβ, ΓΟΒΒΑ ΥΟΙ,υΐΙΙΜυΐΙ ΡΕΒΟυΑΜ εοΗΜΟΒΑ ΒΙΒΙ^υΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟεί^Β ΒΒ€υΒ80 εΟΜΒΤΑΜΤΒΙΙ 

81ΜΙΙ.Ι8. ΡΙΙΚΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑβ, ΡΚ^Ε8ΒΒΤIΜ^ι)Κ Ι8ΤΑ εΟίίΚετίη ΟΙΙΑ, ΗκτιιοπιεΑ Βτευκο9ΐοι.θ€ΐεΑ» 

»κΛ4;ΕΝτοΒυΗ ΡΒΑΒΜΒΝτοΒϋΜ θΡυ5ευι.οΒυιιουΒ ΒΑετΕΝυΒ ιιιε ΙΙ.Ι.Ι€ ΒΡΑΒΒΟΚυίΙ, 

Ι'ΚΙΜΙΙΜ ΑυΤΕΜ ΙΜ ΙΙ08ΤΒΑ ΒΙΒυΟΤϋΒελ, ΒΧ ΟΡΒΚΙΒυβ ΒΤ 1188. ΑΒ 0ΜΜΕ8 
^ΤΑΤΕ$, Μ)ε08, Ι,ΙΝεΟΑβ ΚΟΒΗΑΒΟυΒ ΡΚΒΤΙΜΚΜΤΙΒυβ , εΟΑΟυΝΑΤΟΒΙΙΜ. 

δ£Β1Κ5 6Β^Ε6Α Ρ1110Κ, 

Ιϋ ΟΙΑ ΓΚΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΒΚ8, ΟΟΟΤΟΚΕβ δΟΒΙΡΤΟΚΚί^ΟυΚ ιχαΕδίΛ ν,η^ΧΜ 

Α 8. ΟΑΚΝΑΒΑ Αϋ ΡΗΟΤίυΜ, 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ^•-Ρ. ΜΙβΝΕ, 

ΒΙΙΐΙΙ•ϋΐ€€« ^I€^I ηηΪΨ^ΛΛ , 

8ΐνΕ ευΗδυυιι εοΜΡΐ,κτοκυιι ιν $ΐΝβυι.08 δΟΐΕΝτίΛ Εοει-ΕδίΑδτιεΛ ΚΑΜοβ εογγοιιβ. ΡΑΤΒΟΙΟΓ.ΙΑ, ΑΒ ΙΜδΤΑΒ ΙΡ$ΐυ8 Εεεΐ.Β8ΙΑ, ΙΝ ΒΙΙΑβ ΡΑΒΤΕ» ΒΙΥΙΒΙΤυΒ, ΑϋΑ ΜΒΝΡΒ Ι.ΑΤΙΝΑ, ΑΙ.ΙΑ «Β^εΟ-ίΑΤΙΝΑ. 
ί%ΤΙ.ΝΑ, ηη ΡΒΝΙΤυ8 ΕΧΑΚΑΤΑ, ΟΚΟΑΒ ΡΒΙΜΑΙΙ 8ΒΒΙΕΙΙ νίβΙΝΤΙ-ΟυΐΝΟϋΒ ΕΤ ΒϋεΒΝΤΙΒ νΟίυκΙΜΙΒΟΒ ΙΙΟΙ.Β 8Ι:Α 
ίΤΑΤ. ΜΟλΥΕ Ρ08Τ ΡΕΒΑεΤΟβ ΙΝΒίεΕΒ 8ΤΑΒΙΤ, Αε ςΐΙΙΝΟυΕ-νίΛΜΤΙ-εΒΝΤϋΙΙ ΒΤ ΜαίΒ ΡΒΑΝεΐ8 νΒΜΙΤ. ΒΒΑεΑ 
Ι»Ι3ΡΙ.ΙΓ.Ι κυίΤΙΟΝΒ ΤΤΡΙ8 ΜΑΜΒΑΤΑ Ε»Τ. ΡΚΙΟΒ εΒ^ευΒ ΤΒΧΤΟΜ «ΝΑ €ϋΙΙ ΥΒΚ8Ι0ΜΒ Ι.ΑΤΙΝΑ 1.ΑΤΒΒΑΙ.Ι8 ΑΙΙΡΙ.Κ- 
εΤΙΤΓΒ, ΕΤ ΑΒΝΟνΕΝ ΕΤ εΕΚΤυΜ νΟΙ.ΠΙΙΝΑ ΡΕΒνΕΜΙΤ, βΕΒ 8ΙΝΒ ΙΜΒίείΒΓβ ; Ρ08ΤΕΒΪ0Β ΑΒΤΕΙΙ ΒΑΚε νΒΒΒΙΟΝΙΙΙ 
Τ4>τυΜΕΧΙΙΙΒΡ.Τ, ΙΙ»Ρ^ΟϋΒ ΙΝΤΒΑ ΟυίΚΟϋί ΕΤ ΟυίΝΟυΑΓ,ΙΝΤΑ νΟίυΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤυΒ. υΤΒΑΟΙΙΕ νΐεΕδΙΜΑ 0«ΑΒΤΑ 

ΜΕ ηεεΕΜΒΒίδ 1860 ομνινο αρρακιέβατ. ιΐΗϋΐιουοΒουΒ νοίυΗΕΝ εκΛεο-ίΑΤίΝυιι οετο, ιΐΝΐιιιΟϋοΒουΒ μεββ 
ι Ατι?ιυΜ ουίΝΟΐΐΒ ΡΒΑΝειβ βοι^οημοβο εμιτοβ : υτΒΟΒίουΒ υεβο. οτ ρββτιι ϋυ^ϋ8 ΒΕΝΕΡίειο κβοατιιβ βμ- 
ιτοκ. εοι.ι.Εετι«ΛΕΐι ιμτεγ.βαιι. βιυε εΒ^^εΑII 8ΐνΒ ιατιναμ, 32θ νοίΐιιιΐΝίΒυδ ρβο αιιρι.ιοβι ββιτιονε ετχ^β 

ΙΒΟ ΜΙΝΟΚΙ ΑΒβαυε ΙΝΒίείΒϋβ ε0Ν8ΤΑΝΓΕΙΙ• εονΡΑΒΒΤ ΜΕεΕ88Β ΕΒΙΤ; ί»ΕϋΙ}8 ΕΝΙΜ εωίΙΚΟυΒ νοίΙ)ΜΙΝΙ8 ΑΙΙΡΙ.Ι- 
ΤυΜΝΕΗ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΒΙΡΡίεΐΊ.ΤΑΤΚί νΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ΑΟΙΙΑΒυΜΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 Οϋΐδ ΒΜΑΤ ΙΜΕεΒΕ ΕΤ 8Ε0Β8ΙΙΙ 

€θΐ.ι.ι:ετιο:«Βΐι εΒ^εο-ίΑΤίΝΑΝ. νει. εαμβεμ εχ εΒΛεο ι-ατινβ νΕΒ8Αΐι, τυιι ουοΒΟυΒ νοι,ϋΐΐΕΜ ρβο νουεμ νυ. 

ΡΒΠ δΕΧ ΓΒΑΝεΐδ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι8ΤΛ 0ΟΝΙιΙΤΙΟΝΕ8 ^ΒΙΒΒυβ ΡΑΤβΟΙ.θευΐ ΗΟΜΒυΐΙ ΒΧε08Ι8 ΑΡΡίΐεΑΝΤϋΒ. ΡΑΤΒ0106ΙΜ βΚΜΟΜ ΤΟΜϋδ Χ€ΊΥ. δ. ΙΟΑΝΝΕδ ΡΑΜΑδΟΕΝυδ. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤΙΗΙ ΚΓ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ^.-Ρ. ΜΙΓ.ΝΕ, ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 
ΙΝ νίΛ ϋΐηΑ ηΑΜΗΟΙ^Κ. ΟϋΜ ΡΚΟΡΕ ΙΌΚΤΑΜ Ι.υΤΕΊΊΛ ΡΑΚΙδΙΟΗΙΙΜ 

ΝΟΝΙΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΓΚΤΙΤΜΟ,ΜΗΟϋΟΕ, ΝυΝΟ \ΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΙΑΣΜΑ ΡΑΙΙίδΙΝΑ. 

1864 Ανίδ ΙΜΡΟΚΤΑΝΤ. 

0\ιρτέ9 υηβ (ΙββΙοΐΗ ρΓονίιΙβηΙίβΙΙβδ ηυί Γό^ίβςθηΙ Ιο ηιόικίβ, Γ3Γ6Π)6ηΙ 165 (τυνΓββ 2υ-']05;8υ8 άβ ΓύΓάίηβίΓ^ ίο ΓοηΙ 

- - ^ρ ^ ^^ 

ΓβΓϊϊΐόϋ 

ϊΟΓίοηΙ 

ρΓυ(1οπ('β 8308 ΰοηΐΓ3(1ί€ΐίοη& ρίπϋ οα ιηοίηβ ΓοΠΰδβΙ η(•ιηΙ)Γοιΐ86$. Ϊ.β8 ΑίβΙίβη €αίίιοΙΐην£ί ηβ ραυνβίβηΐ ^^πογο όϋΐιαρρβρ & οη 
(>3ΐΙιβΙ'ϋνίπ όβ ΙβτΐΓ υΙίΙΗ^. ΤαΑΙόΙ οιι 3 ηίέ Ιουτ οχίβΐ^ηεβ οιι ^^ϋΓ ίιηροΓί^ηεβ; Ι3η1ύ1υη 3 ϋίΐ ηυ'ίΐβ ύ(3ΐ6πΙ Γε 
011 ηιιΊΙβ 3ΐΐ3Ϊ6ηΙ ΓέίΓΟ. Γ.6ρβη(ΐ3ηΙ Πβ ροιίΓ^υίνβπΙ Ι^πγ οβΓπύΓβ οίβρυίδ 2( βηβ, βΐ 1β8 ρΓΟίΙυεΙίοηβ ςιιί οιι δοΓίοηΙ 
(ΙβνίοηιιβηΙ άα ρ1ιΐ8 βη ρ1η$ ^Γ3ν68 βίβοΐ^ηόοδ : 3υ88ΐ ρ3Γ3ίΙ-ίΙ εβΓίβίη ηα'^ ιηοίηδ ά'ϋνϋπειηεηΐδ ςυ'3υΓΐιπβ ρ 
πηοΠοιηβιιΙ τέρέΐέβδ, ρ3Γεβ ςυ^έίβηΐ ρ1υ8 οβρΙΟΐββ, ΙβυΓ βΙΓβΙ 6ηΐΓ3ΐη3ίΙ ρΙυ8 άβ εοηδέςυβηεβδ. 06 ρείΐΐβ βΐ ί^η3Γο$ 
οοη€υιτβηΙ<4 86 βοηΐόοηο 9€ΐι«Γηέ8, ρή ΙβυΓ οοιτβδροηάβηεο ου ΙβυΓβ νο^β^βυΓδ, ^ τέρέιβΓ ρβΓίουΐ ι^υβ ηο8 ΕάίΐίοΜ 
«ΗβίβηΙ ιη3ΐ οοπτί^ϋεβ βΐ ιη3ΐ ίπιρηιηέββ. Ν6ρουν3ηΙ βΙΙβςυβΓίβ ΓοηοΙ ύβδ ΟυνΓβ^ββ, ςυι, ρουΓ 13 ρΙυρ3Γΐ, ηε βοηΐ 
ίΐυβ Ιβι ο^βΓδ-ό'ΦυνΓβ όυ ΟβΙΙιοΙίεΙδπιβ Γβοοηιιυβ ροοΓ Ιβίδ (]3η8 Ιουβίβδ Ιβιηρδ 6ΐ όβπδ Ιουδ Ιβδ ρ3γδ, ϊΐ ΓβΙΙβίΙ 1)ί6α 
«ρ Γβ]βΙβΓ 8υΓ 13 ΓοπΏβ άΛΏΒ €β ςϋ'θΐΐβ 3 (Ιβ ρ1ϋ8 8ίίΓίθϋχ , 13 οοττβοΐίοη βΐ ΓίΐηρΓβδδίοη ; βη βίΤβΙ , Ιβδ ΓΗβΓδ-<1*α;υνΓβ 
ιηΑιηε η'3υΓ3ίβηΙ ςυ'ιιηε (Ιβηιί-νβΙευΓ, δί Ιε ΙβχΙβ εη ύΐ3ίΙ ίηεχβεΐ ου Ϊ11ί8ί1>1β. 

11 εδί ΐΓέδ-νΓ3ί ςυβ, <ΐ8η8 Ιβ ρππΓίρε, υη βυεεέδ Ιηουϊ <ΐ3ηδ Ιεβ ΓβδΙβδ άβ \ά Τ>'ρο^3ρ)Η6 3^3ηΙ ΓοΓοό ΙΈόίΙευΓ (Ιβ 
ΓεεοιίΓΐΓ 3ηκ ΐϊΐύοβηίςηοδ, 3Γιη ()β ιηβΓε^εΓ ρΐυβ Γ3ρί<1βιηεηΐ εΐιΐβ άοηηβΓ Ιββ ουνΓ3^ε8 ^ ηιοίικίρε ρΓΪχ, ηυ3ΐΓ6 νοίιιιηε» 
(Ιιι <1ουΙ)1β €θΗΓ$ (ί^ΕεΗίητβ $αίη(6 βΐ άβ ΤΗΜο^ίβ ίυΓθπΐ ΙϊΓ^δ βνεε \λ εοΓΓβεΙΙοπ ίηδυΓΟδβηΐβ άοηηέβ (Ιβπδ Ιβδ ίπιρΓί- 
πιοΓΐβδ ίί ρΓβδςυο ΙουΙ εε ηιιί δ'ειίίΐβ; ΐ1 εδΙ νΓ3ί αυδδί αη'υη εετίαιη ποιηΙ)Γ6 ά'βυίΓεβ νοίυιηβδ, 3ρρ3Γΐεη3ηΐ ^ όίνεΓ^εχ 
Γιι1)ϋε3ΐίαηδ, ΙιίΓεηΙ ίπιρΓίίηύδ ου ΐΓορ ηοΐΓ ου ίΓορ οίαηε. ΜβΙδ , ύβρυΐβ οβδ Ιειηρδ ^Ιοί^ιιεδ, Ιβδ πιέοβηίςυεδ οηΐ 
οέϋό Ιβ ΐΓ3Υ3ί1 3υχ ρΓΟδδΰδ ^ 1)Γ3δ, βΐ ΓιιηρΓβδδΙοη ηυί βη δΟΓΐ, 83η8 6ΐΓβ (Ιυ Ιυχβ, 3ΐ1εη(1υ ςυβ 1ε Ιυχβ ^υ^ΡΓ3^ι (Ι3η8 
«Ιβδ οηνη^βδ (1*υηβ ΙβΙΙε ηβΐυΓβ, βδΐ ρβΓΓαίΙβιηεηΙ εοηνεη3ΐ)1β δοηδ Ιουδ Ιβδ ΓβρροΓίδ. 0υ3ηΙ 3 Ι3 εοΓΓεείίοη, ίΙ βδΐ 
(Ιβ ΓβίΙ ςυ'βΙΙε ϊι'λ ]3ίη3ί<> έίέ ροπέβ βί Ιοίη ϋβπδ βπευηβ έϋίΐίοη 3ηεί6ηηβ ου εοηΐβιηροΓβΙηβ. Εΐεοιηπιβηΐ εη 5εΓ3!ΐ-ίΙ 
3ΐιΐΓεπιεη( , αρΓ^δ (οιιΐβδ Ιβδ ρείηεδ βΐ Ιουΐβδ Ιββ ϋέρεηδβδ ςυβ ηοηδ βυΐϊίδδοηδ ρουΓ 3ΓπνβΓ ^ ρυπ^εΓ ηοδ υρΓβυνρδ ό& 
ίουΐβδ Γ3υΐε8? Ι.Ίΐ3ΐ)!Ιυ(ΐ6, ευ (}'ρο^3ρ1ιίβ, ιυέιηε ϋβηδ Ιββ ιηεΙΙΙευΓβδ ιη3ί5οηδ, βδΐ άβ ηβ εοΓΠκβΓ ςυβ ϋευχ έρΓευνβδ 
€1 ά'βη εοηΓϋΓβΓ υηβ ΐΓοίδίοπίΐβ 3ν6ε 13 δβεοηάβ, ?3ηδ βνοΐΓ ρΓύρβΓό βη Ηβη Ιβ π)3ηυδεΓίΙ (Ιβ 1 βυίευΓ. 

Π3η$ Ιοδ ΑίβΙίβη €αίΙιοΙ\φι^$ Ι3 (ΙίίΓέΓεηεβ εδΙ ρΓβδςυβ ίηεοηατηβηδυΓβΜβ. Αυ πιο>'6η <1β εοΓΓβεΙευΓδ 1)ΐ3ηο}ιίδ <;οπ9 
|ρ 1ΐ3Γΐΐ3ίδ βΐ <1οηΐ Ιο εοιιρ (1'α•ι1 Ινρο^τβρίιίπυβ εβί 8308 ρίΐΐό ρουΓ Ιεδ ΓβυΙοδ, οη εοπιπιοηοε ρ3Γ ρη'ρβπεΓ 13 οορίε (ΙΊιπ 
(ιοιιΐ 3 ['3υΐΓε 83ηδ εη βχεερίετ υπ δευΐ πιοΐ. Οη ΙίΙ επδυίΐβ βη ρΓβπιί&Γβ έρΓευνε 3νεε Ι3 εορίε 3ΐπ<<ί ρπφ3Γεε. Οη Ιίΐ 
(ΜΙ δβοοηϋε άε Ι3 πιόπιβ πιβιιΙ&Γε, η)3ίδ εη εοΐΐβΐίοηηβηΐ «νεε 13 ρΓβιηί^Γβ. Οη ΓβίΙ 13 πιεπιβ εΐιοδε εη ΐίΡΓεβ, εη οοΙΙα • 
ιίοηηβηΐ 3ν6ε 13 βεεοηοΐβ. Οη β^ίΐ όο πιόπιβ βη ςυβπβ, βη εοΐΐβΐίοηηβηΐ βνβε Ιβ ΐΐεΓεε. Οη Γεηουνεΐΐε 1:ι πιέπιε ορι* 
Γηΐίοη εη ηυίηΐο, 6ϋ εοΙΙαΙίοΗΠΜΐΙ 3νοο Ιβ ςυλπε. Γ.βδ εοΠβΙίοηηβπιεηΙδ οηΐ ρουΓ 1)υΙ ()β νοΪΓ δί 3υευιιε (1β8 Γ^υΐοδ 
«ί^η3ΐ6β8 3υ Ι^πΓβαυ ρ3Γ ΜΜ. Ιεδ εοΓΓεείβυτδ, βυΓ Ι3 πιβΓ^β (Ιβδ ύρΓβυνβδ, η*8 όεΐιβρρό 2ι ΜΜ. Ιββ εοΓπ^ευΓδδΐΐΓ Ιβ 
ηι.'ΐΓΐ)ΓΡ βΐ Ιβ πιέΐ3ΐ. Αρπ^β εεβ είπί) ΙεοΐυΓεδ βηΐ1υΓ38 εοηίΓυΙέββ Γυηβ ρ3Γ Γ3υΐΓε, βΐ εη ίΙεΙίοΓδ όε 13 ρΓΐ'ρ9Γ3ΐΐ( ιι 
Γί-ιΙρ<;8ΐΐδ πιβηΐΐοηηόβ, νίβηΐ υηε Γϋ\Μ$ίοη, βΐ δουνεηΐ ίΐ εη νίβηΐ (Ιευχ ου (Γοίδ; ρυίδ Γοη εΐίεΐιβ. ίβ εΗε1ΐ3β^ο ορ('>π% ρατ 
Γοηδύ(|υβηΐ |3 ρυΓβΐέ ϋυ ΙβχΙε δε ΐΓουν3ηΙ ίηιηοΗίΙίδόε, οη ί3ίΙ, 3νοο 13 εορίε, οπε ηουνεΙΙβ ΙεεΙυιε ϋ*υη 5ου ι ϋε Γύ 
ρΓΓπνβ 1^ ΓβϋΐΓβ, οη δβ ΗνΓβ 2ι υηε ηουνεΙΙβ Γόνίδίοη, βΐ Ιβ (ίΓ3^β η*3ΓΓΐνβ ςυ'ϊρΓέδ εβδ 1ηηοπιΙ)Γ351εδ ρΓύεβυΙΙοηδ. 

Απ$δί^3 Ι-ίΙ 2ι ΜοηίΓοο^ε (Ιβδ εοΓΓβείευΓβ (1ε ΙουΙβδ Ιβδ η3ΐίοπδ εΐ βη ρΐυδ ^3η€ΐ ποπι1)Γε ςπε (Ιβηδ νίο^(-πη<:ι 
ΙιηρΓίιηεπβ^ (Ιβ ΓοΓίδ ΓέυηΙβδ Ι Αυβδί βηεοΓβ. Ι3 εοΓΓβεΐίοη γ εούΙβ-1-ε1Ιε 3υΐ3η{ ςυβ Ι3 εοπιροδίιϊοη, Ι^ηϋίδ ςιΓπίΐΙοιίΓβ 
νΙΙε ηο εούΐε ςπε Ιβ άίχί^πιβ 1 Αυδ«ί εηΩη, οίεη ηυβ ΓβδδβΠίοη ρυίδδβ ρ3Γ3ΐΐΓβ Ιέπ)ϋΓ3ίΓε, Γρχ30ΐ)1η(1ε οΙ)ΐεηυε ραΓ 
.Ι3ΐα (Ιβ ίΓ3ί8 ει (Ιβ δοΐηβ^ Γ3Η-εΙΙε ηυε Ι3 ρΙυρ3Γΐ (Ιεδ ΕϋίΙίοηδ (Ιβδ ΑίβΙίβη ϋαΐΐιοΐίοηα Ι3!δδβη1 ύΐοη Ιοίη (ΙεΓτίοΓο εΙΙοδ 
εβίΐεδ πΐ(^πιβ (Ιβδ ε^Ι^Ι)Γ6δ Βέηέ(1ίε1ίηδ Μ3ΐ)ΐΙΙοη βΐ ΒΙοπΐΓ3υεθ!ΐ βΐ (Ιοδ εύΙ^Ι)Γβδ ΙεδυίΙεδ Ρεΐ3υ οΐ δίΓΠΊοηίΙ. Οπε Γοη 
€0πιρ3Γ6, βη βίΤεΙ, ΗΊπιροηε ςυεΙΙεβ ίευίΐΐβδ (Ιβ Ιβυπδ β(ϋΙίοηδ 3νΓε οοΙΙοδ (Ιεβ ηύίΓΟβ (^υί ΙβυΓ εοΓΓεδροπ(1εη(, εη ^Γοβ 
^οηιηιβ βη Ι3ΐίη, οη δβ εοην3ΪηεΓ3 ςυβ ΓίηνΓ3ίδεπιΙ)ΐ3ΐ)ΐ6 εδί υηε Γ03ΐΐ1ύ. 

Ρ*3ί1ΙευΓ9, εβδ δ3ν3η1δ έπιίηβηΐδ^ ρΐυδ ρτέοοευρέδ (Ιυ δβηδ (Ιβδ ΙεχΙεδ ςυε άβ Ι3 ρβΠίβ 1}'ρο^Γ3ρ1ιίςυβ εΐ η*εΐ3ηΙ 
ροίηΐ εοΓΓεεΙευΓδ <1β ρροΓβδδίοη, Ιΐδ3ίβη(, ηοη εβ ί^ηβ ροΓίαίεηΙ !θ8 ερΓβυνβδ, ηιβίδ εε ςυΙ (ΙενβίΙ δ'.ν ΐΓουνοΓ, ΙεπΓ 
η3υΐε ίη(βΙΙί[3;εηοβ δυρρΙύ3ηΐ3υχ ΓβυΙβδ (Ιβ Γε(]ίΙίοη. ϋε ρΐυδ ΐΡδ ΒόηέαίεΙίηδ, εοπΐπιβ Ιεδ ^έδΜ^ιεδ, ορέΓαίεηΐ ρρρδςυο 
ΐου]ουΓδ δυΓ (Ιβδ ηΐ3πυδεπ1δ, εαυδβ ρεπρέΐυβίΐε άβ \λ τηυ11ίρΙί(Ίΐέ (Ιεδ ΓβυΐΡδ, ρεη(ΐ3ηΙ ςυε Ιβδ Αΐ6ΐΐ€Γ8 €αίΙιοΙίφΐ€$, 
(Ιοηΐ Ιβ ρπιρΓβ εδΙ βυΠουΐ άβ ΓΡίίδυδΓίΐΡΓ Ι3 ΤΓ3(ϋΙίοη, η*ορειοπΙ Ιε ρΐυδ δουνεηΐ ςπβ δΠΓ (Ιοδ ίιηρΓΐηκίδ. 

Ι-β Β. Ρ. ϋε Βυείι, ^όδυ^ιο ΒοΙΙίΐηίΙίδΐε (Ιο ΒτυχεΠεδ, ηουδ «.'εην3ίΙ, 11 >' 3 ςυεΙ(ίυβ Ιοπιρδ, ηΉνοϊΓ ρη ΐΓουνβΓ βη 
(ΙΙχ-ΗυίΙ πΐοΐδ (ΓεΙυ(1β, υηβ $βηΐ€ [αηΐβ (Ιαπδ ηοίΓβ ΡαΐνοΙο^ϊβ ΙαΙίιΐβ. Μ. ϋεηζίη^εΓ, ρΓοΓεδδευΓ (Ιο Τΐιέοΐο^ΐε 3 ΓΙΊιίι 
νΡΓδίΐό (Ιε >νιΐΓ7.Ι)ουΓ^, εΐ Μ. Βείδδίηβηη, νί(•3ίΓε 6έπόΓ3ΐ ι1ε Ιβ ηΐί^πιε νίΐΐε, ηουβ ιη3η(ΐ3ίεηΙ, λ |3 (Ιβίε ά\\ 19]«ί11εΙ, 
η'βνοΪΓ ρυ όβηίοηιβηΐ 8υΓρΓεπ(ΐΓ0 ηιΐβ 8βιιΙβ [αηΐβ, δοίΐ ιΐηπδ Ιε ΙηΙίη δοίΐ (ΐ3ηδ Ιβ βΓεε άβ ηοίΓβ (ΙουΜε ΡαίιΌΙοίΐΐβ. Εηίΐη, 
Ιε δ3ν3ηΙ Ρ. Ι»ίΐΓ;ι, Βόηε(1ίε1ΐη άβ 8ο1εδηί«ε, εΐ Μ. ΒοοεΠ^, (ΙίΓεεΙευΓ άοΒ ΑηιιαΙα άβ ρΙΐίΙο$ορΙιΐβ οίηέΐίβηήβ^ πιΐδ 3υ 
(ΙείΙ άβ ηουδ εοηναΙηοΓε (1'υηβ δβυΐβ βΓΓευΓ ΐ3•ρθβΓ3ρΙιί(|ΐιο, οηΐ ύΐό Γονεόβ (1'3νουεΓ ηυβ ηουδ η'βνίοηδ ρηδ ΐΓορ 
ρΓβδυπιό (Ιβ ηοίΓΟ ρ3ΓΓ3ΐΙε εοιτεειίοη. ϋβπδ Ιε ΟΙεΓ^ε δε ΐΓοι^νβηΐ (Ιο 1)οηδ ΐ3ΐίηίδΐεδ εΐ (Ιε 1)οηδ ΙιεΙΙεηίδίεδ, ει, οε ςυΐ 
βδΐ ρΐϋκ Γ3Γε, (Ιεδ Ιιοπιπιεδ (Γ6Η•ρο8ίΐίΓδ εΐ Ιι ε8-ρΓ3ΐίςυεδ, βΐι 1)ίεη ! ηουδ ΙευΓ ρποπιείΐοηδ υηε ρηπιο άβ 25 οεηΐίηιεδ 
ρπΓ εΙΐ.ΊΓ)ΐιε ΓαυΙε ςυ'ίΐδ (ΙεοοπνπΓΟπΐ (ΐ3ηδ_η'ίΓηροΓΐρ ΙεςιιεΙ (Ιο ι οδ νοίυπιεδ, δυΓίουΙ όϋΠδ Ιεδ ^ρεεδ. 

ΜϋΙβΓό εε ςπί ρΓύούϋβ, ΓΓ " 

(1'υηο εοΓΓεειίί'η ρ.ΊΓΓ3ίΙε ροπι 
βδΐ ΓβδοΙυ άε δε Πυγογ ^οδί1υ'^ 
υηίνβΓδβΙΙβ ϋε δεδ ΙηηοηιΙ)Γ3ΐιΙεδ εΐίοΐιέδ. Αίηδί εΙΐ3ευη (Ιβ δ(ίδ νοίϋπιβδ, 3υ ίυΓ εΐ Ια πιβδυΓβ ς^υ'ιΐ Ιεδ Γεηιεί δουδ ρΓΡδδΡ, 
€δΙ εοΓπ^ϋ ι^οΐ ρουΓ πιοί (1'υη Ι)ουΙ 3 Γβυΐρβ. ρπ3Γ3πΐε Ηοπιπιβδ γ δοηΐ ου ^δεΓοηΙ οεευρεδ ρεη(ΐ3ηΐ 10 3η8, εΐ υηε 
λοπιπιβ «ιπί ηβ δ3υΓ3ίΙ έΐΓβ ηιοΙπ(]Γθ (1'υη (Ιεπιί πιίΙΙίοη άβ ΓΓ3ηεδ ΟδΙ εοηδ3εΓβε ^ εβί ίη)ροΓΐ3ηΐ εοηίΓοΙε. ϋβ οεΐΐβ 
πΐ3ηίεΓβ, Ιβδ Ρυΐ3ΐίε3ΐίοηδ (Ιβδ ΑίβΙίΰΐ'8 ϋαΐΐωΐίφίβδ, Γ|υί (Ιβ]^ δε (1ίδ1ίη£;υ3ΐεηΐ εηίΓε ΙουΙεδ ρ3Γ 13 δυρόποπίό άβ Ιειιι 
ΓθΓΓεοΐί(»η, η'3ΠΓοηΙ (Ιβ πνβϊεδ, 8ου<« εε Γ3ρυοι-ΐ, (]3ηδ 3υευη Ιεπιρδ ηΐ €ΐ3ηδ 3υευη ρ3}'8; ε3Γ ςυεί εδΙ ΓειϋΙοπΓ (]πί 
Ι>ουΓΓ3ίΙ ει νου(1Ρ3ίΙ δο ΙΙνΓεΓ ΑΓΒΕδ ΟΟυΡ λ (Ιεδ Ιπβναυχ δί βΐ^βηΐβδςυβδ εΐ (1'υη ρπχ δί εχθΓΐ)Ιΐ3ηΙ? Π Γιαΐ 
οοΓίβδ ^ΐΓε 1)ΐεη οόηέΐΓό (1'υηβ νοο3ΐίοη άίνίηε & εεΐ είΓεί, ρ«υΓ ηβ ΓεευΙεΓ ηΐ (]εν3ηΙ Ι3 ρείηεηΐ (1εν3ηΙ Ι3 ϋόρεηδρ, 
δΐΐΓίοϋΙ ΙθΓδ(|υβ ΓΕπΓορβ δ3ν3η1β ρΓοεΙβπιβ ςυβ ]3π)ηίδ νοίυπιο'ί η*οηΙ εΐ6 έ(11ΐεδ «νεε Ι3ηΐ (Ι'εχ3ε1ϊ1υ(1ε ςυε εευχ (Ιε 
|3 ΒίΰΙΐοΙίίβηηβ ηηινβΓ$βίΙβ (ίη ΟΙβί'ίΐέ. \.β ρΓεδβηΐ νοίυπιο βδΐ (Ιιι ηοπιΙ)Γε (Ιε εευχ Γένίδύδ, βΐ Ιοπδ εευχ ςυί Ιε δεΓοιιΐ 
2ι ΓΛνβπίΓ ροΓίβΓοηΙ εεΐΐβ ηοΐβ. Κη οοπδεςυεηεε, ροπΓ ίυ^^εΓ Ιεδ ρΓθ(ΙυεΙίοηδ (Ιοδ Αί6ΐίβΓ$ ΟαΙΗοΙίφΐΰΐ δουδ Ιο Γβρροπΐ 
ιΐο 13 εοΓΓεείίοη, II ηβ ΐ3υ(ΐΓ3 ρΓβηιίΓε (]υο εευχ ηιιί ρηΠεΓΟϋΙ εη ιόΐε Γ3\ίδ ίεί ΐΓ3εϋ. Νουδ ηε Γβΐ'οηηβίδδοπδ ηυε εεΐΐε 
όϋΐΐίοη εΐ εβΙΙβδ ςυί βυίνΓοηι δυΓ ηΟδ ρΐαηείιεδ (Ιο ηιόΐ3ΐ βίπδί εοΓπκέβδ. Οη ΟΓΟ^'βίι 3υΐΓβΓοίδ ςυβ Ι3 δΙϋΓοοΙ.νρίο 
ίπιηιο1)ϊΙ1^3ίΐ Ιε.Η Γβυΐεδ, 3ΐ1εη(1υ ()ΐΓυη εΐίεΐΐϋ (Ιε πιεΟί η'εδί ροίηΐ εΐβδίίαυε; ρβδάυ Ιουΐ, ϊΙ 1ηΐΓ0(1υίΙ Ι3 ρεΓΓεΓΐίυη, 
ε3Γ οη 3 ΐΓουνό Ιε ηιογεη ιΐε Ιο εοΓΠ^ζΡΓ ΐϋδηυ'ίι βχΙίηιΗίοη άβ &υ1εβ. Ι.ΉεΙ)Γευ 3 έΐό Γβνυ ρ3Γ Μ. ϋΓ3εη, Ιβ ϋτεε 
ρ;ΐΓ (Ιβδ Γιτεεδ, Ιε Ι.3ΐΙη εΐ Ιε ΓΓ3η(;3ίδ ρ3Γ Ιεδ ρΓβυιίβΓδ εοΓΓοεΙειίΓδ άβ \ζ ε3ρ1ΐ3ΐε εη εεδ Ιβη^υεδ. 

Χοιίδ 3νοηΗ Ι3 εοηποΐβΐίοη ϋε ροπνοΐΓ (ΙπΙγ εεΐ ανί$ ρ3Γ Ιβδ Γέηβχίοπδ δυίν3ηΐ08 : ΕηΩη, ηοίΓο βχεπιρίο 3 Ππί ρηι 
ύΙ)Γβη1εΓ Ιεδ ^Γβηιίεδ ρυΙ)Ιΐε3!ίοιΐδ επ ΙϋιΗε, εη ΑΙΙεηΐ3';ηε, οη Βεΐίτίςυε ει εη ΚΓβηεε, ρ»Γ Ιβ9 €ωιοη$ ατβ€$ άβ Βοτηβ^ 

ΓΓ3ίΐιΐε άβ δε ηονβΓ (Ιαηδ εεδ 3ΐ)1ηιεδ δαηδ Γοπίΐ εΐ δ3ΐιχ τίνεδ; ηΐ3ίδ οη 3 Ππί ρ3Γ δο ηδί|υεΓ 3 
δοπδ ηοίΓο ίπιηπΚΐοη, (Γ3πΐΓεδ ΕιΙΙίεπΓδ δε ρΓ(!•η•ΐΓοηΐ 3ΐι ίΐΗΐίαΐϊβ υηίνεΓδοΙ, 3υχ Ώέ€ί$Ιοη8 άβ ι ηουδ ΙηιΐΐΡΓ. Βίεη ρίπδ, 
' Ιουΐββ Ιεδ ^ΟIιβ^6ί^^ι^οη8, 
»•Λ>ΓΓθςΐο 8υΓβίΓ3 ΙήευΐϋΙ, ηο ΓΛί-εε φΓλ Ι3 Ιπηιΐ(.τβ (Ιεβ έοοίοδ (^υΐ δβ δοηΐ Πι ί Ιβδ ου (ΐυί δο ΓεΓοηΐ βηοοτβ ΤΒΑΟΙΤΙΟ ΟΛΤΗΟΙ-ΙΟΑ. 

^^ΕϋΙΙΐυΜ η π. ΛΝΝυ8 756. 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, 

ΜΟΝΑΧΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΕΡ',ΟΣΟΑΥΜΩΝ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΝΟΤΙ ΡΑΤηΐδ ΝΟδΤΚΙ ^ΟΑΝΝIδ ΒΑΜΑ80ΕΝ1, 

ΜΟΝλβΗΙ, ΕΤ ΡΒΕδΒΥΤΕΒΙ ΗΙΕΒ080Ι^Υ4»ΙΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧδΤΑΝΤ, 

ΪΤ Εΐυ8 ΝΟΜΙΝΕ ειπενΜΡΕΛυΝΤϋκ, 

ΈΛ ΛΑΚ11& Γ.0ΙΤΙ0ΜΒΙ.8, Ϊ.Τ €00Ι€ΙΒΙ18 ΗΑΤϊυ ΕΧΑΗΑΤΙ9, βΑίίΐαβ, ΙΤΑίΐεΐβ ΕΤ ΑΙΙβΙ.Ι€Ιβ, ΟΟίίΕΟΤΑ, ΙΙΕΟΚ?($ΙΤΑ, 
Ι.ΑΤ1%Γ. ν|ΓΚ<(\, ΑΤΟΙΈ Α?Γ«0ΤΑΤΙ0Μ(ΒΙ'8 1Ι.Ι.υ$ΤΗΑΤΑ, ευΐΙ ΡΒ/ΕΥΙ18 Ι>Ι&8ΕΚΤΑΤΙ(»ΝΙΒΓ8 ΕΤ €0ΡΙ0$Ι8 ΙΜΗΟΙΒυ»» 

ΟΡβΒΑ ΕΤ βΤϋΟΙΟ 

Ρ. ΙΐηΟΗΑΕΙιΙβ ΙιΕφυΐΕΝ, 

ΜθηΐΝ0-ΒΟί.ΟΝΙΈΝ5Ι$, 0Η0ΙΝΙ8 ΡΡ. ΡΚΛΙΡΚΑΤΟΙίνΜ : 

ναποΓπιη ειιΗ8 αίίαιιοΐη, ηοιηρΰ, 
ΑΝΟΒ. ΟΑΙΙΑϋ^ΌΠ, ΑΝΟ. Μ ΑΠ, \\Έ€ΕυΜ : 

ΑΓΧϋϊΙΑΝΤΕ ΕΤ ΠΕΝϋΟ ΚΕβΟΓιΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΓ.ΝΕ, 
ΒΙΒΕΙΟΤΠΒ€^Ε €ΕΕΒί ΙΙΝίνΒΒβ^ν, 

8ΐνΕ 
ίΧ'Β^Ι'ΓΜ ΓΟΜΓΓΡΤΟΒυ.Μ ΙΝ δΙΝΟϋΙ.Οδ δΤ.ΙΕΝΤΙΛζ ΕΟΟΙ.ΕδΙΑδΤΙΟΛ ΒΑΜΟδ ΕΠΙΤΟΚΕ. ^β«β^ ΤΟΜϋδ ΡΚΙΜϋ8. ΥΕΝΙΤ 15 ΡΚ. 6ΑΙ.Ι.ΐα8. ΕΧαυΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡϋΟ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΠΓΓΟΙΙΕΜ, 

ΙΝ VI Α ηΐΓΤΑ Β\ΑΜηθΙ8Ε, ΟΜΜ ΡΠΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ [.υΤΕΤΙ^Ε ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ ΥΙΙίβΟ ί)'&^^£Α 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 2^υ ΡΕΤΙΤ'Μθ:ίΤηουθΕ, ΝυΝϋ ΥΕΚΟ ΙΝΤΙΙΑ ΜίΕιΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

1861 ΤΒλΟΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α 8£€ΌΐυΜ για. ΑΝΝυ8 7δβ. ΕΙ,ΕΝαΗϋδ ΟΡΕΑϋΗ ΟϋΛ ΈΜ ΗΟΟ ΤΟΜΟ Χβ1¥ ΟΟϋΠΝΕΝΤΙΠΙ. 8. ΙΟΑΝΝΕδ ΟΛΜΑδεΕΝυβ. €οΙ. 9 ΝοΙϋίη. 

ΡΓοΐ€ροίη€ηα Ιαοάχμ ΛΙΙαίϋ. 1 1 ^ 

Ι>ίΑΐυεΙίοβ. δ18 

ί)β ΚΐΑ^Γθ5ί5α5 ΙίΙίΟΓ. 5"^^ 

Κιρο5ίΙίο Ρίϋοί ογΙΙκηΙοι». "7^0 

Ργο δΛΟΠδ Ιιηβ^ηίϋυδ ΟΓβΙίοηβδ ΐΓΟδ. 1227 

1)0 Γοοία 8βηΐ6η1ία ΙίύβΓ. 1^21 

ΤΓαϋΙαΙαβ οοηίπι Ιιιοοϋϋαδ. 1 433 

Ι)ίαΙο^5 οοηΐΓΐι Μβηίοΐιβοδ. 1503 

Πί^οϋρΙιιΙίο εΐιη5ΐίαΐΗ 6ΐ δ&ΓΑΟβηί. 1585 

0|)υ5€ϋΙί (Ι6 ΟΓΟεοηίϋυβ 61 δίτ/^ρϋα^ ίπιβπιβηΐΜΐιι. 1598 ΡιιΗβΐΜ. — Εκ ΐγρί• Ι*. ιικ;νε. ΝΟΤΙΤΙΑ. (ΓΑΒηιο. ΒίΰΙίοΐΙΐΰοα Οτωεα^ 0(Ι, Η3γ1θ85, Ιοιώ. IX, ρ. 682.) Ιοδπηβδ Οβιηβδοβηαδ, ρΓβδΙ)3^1βΓ βΐ ιηοηηο1ιυ§, ηοη οοηΓυπάοηοΙαδ βδΐ, υΐ ιηιιΐΐί ΓβοοΓυηί, 
Ια) ουπι Ιοηηηβ Μβδυβ, ϋδωθδοοηο, πίθάίοο (6), νβΐ οαιη Ιοβηηβ Οβιηβδεβηο, 8βΓ«ρίοηίδ Ρ. 
ΊΜ^χΆ ιηβ(ϋοο (ο), ηβο οιιιη Βαιοβδοθηο, ορίδοορο Κΐιοηάίηβηδί (<ί), νοί βΙΙΟΓΟ ορίδοορο Οβ- 
πΐΛ§06ηο, δίνβ Οαπίθδοί υΛίδ, ςυί δΦουΙο ιηβίϋο (Ιβοίιηο δβχίο αβ βηίΐϊΐβΙίΐ3αδ δοήρδίΙβΛ Μΐ- 
ίΐΐίΐθίβηι ΟβηΐβοαζβηϋΓπ [β], ηοο (1βηί(|ϋβ οαω ΓΟοεηΙίοΓΟ δοποΙόΓβ ϋβιηβδϋβηο, ιηοηαοΐιο (Λ 
ίινροϋίβοοηο δΐυίΐΐΐβ, Τήοδδοΐοηίοβηδΐ (/). (α) 0Μ6ηια(]πιθ(]υΓη ΙιοηοοηγτηίΑ ΤΙιβοιΙοδϋ ίηιρ., 

ςιιΊ αιιΐβ Ι^οοηΐϋη Ι$3ηΓϋπι νχδϋΐίΐ* νίηεβηΐίο Ββΐ- 

Ιον3ΓοηδΊ , ΑηΙοηίηο ΡΙοΓίΐηΐίηο, Αη(ΐΓ6% 03η(1οΙο, 

]ο3ηηΊ Ν2ΐΐϋ1<'Γ0, ΤηιΙιβιηίο βΙΗβηυβ Γηίι ΓΓαικΙί, υ( 

]ο3ηη?πι 1):ιιιι»$€6ηιιηι 8%€ΐι1ο IV, δυΐ) ΤΗοοϋοδίο 

ρπιηο νΐχίδδο 5επΙ)βΓ6ηΙ ; Ίια αΐίοδ ϋβοβρίΐ δίιηίΐί- 

(α(ίιΐ ηοπιίηίδ, ιιΐ Ιοϋππβιη 0αηΐ35ε6ηιιιη ηοδίΓυιη 

οοπΓυηιΙβΓθΐιΐ οπη Ιοβηηβ ϋαπΐ3506ηο, ιηβίΐίοο. 

Υιόβ Ι,αίχηι ί,αΐίηη ΒίΙ)!. 83εΓ2ΐιη βΐ ρΓοΓ^ηβη) ρ. 79 

Ι), βΐ 81 3; ΡβίΓΐ Β;£ΐϋ 1.6χίεοη ΙΓίδΙοηουπ) ίη 03- 

ιη3§€<^ηο, 61 1.00Π. ΑΙΙαίίυηι ηρη(1 ΜίεΙι. 1•€(ΐιΓΐ6η 

ίη ΡΓοΙβί^οηιβηίδ «ϋ ϋβιηηδεβηυιη, υ1)ί βΓΓΟΓβδ ίΐ- 

Ιο$ Γβί^ΠιιηΙ. Μειιι Αίΐ3ΐίυ$ €0ηΓηΐ3ΐ 6ΐί3Π] 61 ίβϋυ- 

Ιο§3 65<^β βνΐηοίΐ, ςυχ ίΐβ θ3ηΐ38ε6ηο ΚηρΗ. Υοΐα- 

ΐι^ΓΓ3ηπ8 ΙίϋΓΟ XVI ^ο^αη16ηια^. υΓΐ)3η. ί3ΐ$ο 

(ΓκΙεπδ, ουπι Ιιΐ(1;ρί$ ραΓ6ηΐίΙ)υ5 η3ΐυη> οΐ 6Χ Ιυ- 

Ηαίϋπιο 3(1 €1ιπ$1ί3ηίδπιυιη οοηνβΓδΠΐη 6δ$β« 61 

Ι>η$ι»ιιΐίηοροΙίη τεηί»56, €3ρΐυιιιςυ6 3 ρίπΑΐίβ 

83Γ3€6ηΊδ, ρο<>Ιθ3 3 ΤίιβΟίΙοδΊο Γΰάβηιρίππ) ηΐ3^ί- 

$ΐηιιη β]υ5 6ρί5ΐοΐ3Γυιη Γηίδδβ, ηιοχ 3ΐ)δθί5δ3ηι 6*1 

<1βχΐβΓ:ιιη, ητιοϋ ίη δΐΐδρΊοίοπβπι ρΓοϋΙΓιοηίδ νεηίδ- 

ββΐ. Νβ ϋίοαηι ϋβ Γ3ΐ)υΓι$, (|Μ3δ 3(1ϋπηΐ ηυοίΟΓ 56Γ- 

ϊηοηίδ ϋβ 03πΐ3δ06ηί εοηνβΓδίοπβ , νΐηοβπΐϊιιβ 

Ιΐβϋοναοβηίϊίδ 8ρ60ΐι1ί ΙιίδΙ. ΧΥΠ, 103; Ροίπυδ ϋβ 

Ν:ιΐ3ΐίΐΜΐ^, 6ρί8οοριι& Ε(|υίΠ3ηυδ, Ιη ΗίδΙοπ3 δ3η- 

ϋΐοΓυηι,ΐν, 135; Ιο. ΝαυοΙβΓΠδ ίη ΟίΓοη. 3ΐίί(|ΐιβ, 

Γ05Γιΐ(ΐΐ3ΐη 61 πιαιιυηι Ιιβηβϋοίο Μ3πφ ΥίΓ^ίηίδ, 

Γ6(1υοΙυηι ΟΡοΙίη. 6ΐο. 

(6) 4θ3ηη65 03πΐ3$06ηιΐ8 , ιηβϋίοιίδ, εο^ηοηηβηΐο 
Μ6$υβ, 3ΐ)ΐΐ6ροδ Α1>(ΐ3ΐΙ^, θ3ΐιΐ3$οί Γ6£;Ίδ, δβοΐ3 Μυ- 
Ιι:ιιιιιιΐ6<ΐ3ηυ!»,€ίΓ03 3. 1200 ΠοΓυίΐ 61 ΑΓ3ΐ)ί66 δοη- 
ρ*«<ΐ,ηυ3Ρ $6πρΐ3 6]υδ (Ιβίηιΐβ βχ Αγ31)Ι60 ίη 6Γ<663ηι 
(ΐΐ Ι*3Γιη3ΐη 1ίη§ιΐ3ΐη οοην6Γδ3 δπηί. Εχ ΊΙΙίδ 3ΐί(ΐη3 
5. 3ο3ΐιηί ΠΛπίλδοβηο, ρΓ6δ^)'ΐ6Γ0, ηΐ3ΐ6ΐΓί1)υί ηοΐαΐ 
Ι.3ΐιιΓ6<Ίΐΐ5Υ1. ρ. 118. 151.151. 6ΐο.Ι*ΆΒη. — Μβ(1ίοΐ3ηι 
Ίιι \Λ\}\. ΑιηΙ)Γ0$. ΐο$ΐ6 ΜοηΐΓβπο. ίη 1)ί1)1. 1)ίΙ)ΓιοΙΙι. 
Μδ!>. ρ. 4υ9. — βΐ ρ. 1199. €. περί φαρμάκων ίη 
1>ΐ1>1. ί;ιΓιΙ. ΡβΠίδβΓίί.— ίΙ). ρ. 582. /Ι. 584. Β, 455. 
β. ΑρΗυήχηίί. — ΙΙιΙετπ ιπηι οοπιηιβηΐο 1δί(1οη, 
υρ^ίίρΊη ϋίΐιΐ. Ρ.ιιιΙίη3, Ιοδίβ ΡβΙΓβΓΟ ίη 63ΐ3ΐ. εοϋϋ. 
ϋΐίαδ ΙηΜ. ρ. 277. — ΑρΙιοιίδίηοΓυυι 111)βΓ : ρβΓ 
ΙΊ3ΐυη. ϋο β^^ηΰιΙίΓΐίδ. Βοιιοπ. 1489. 4. — Ιιι εοίΙ. 

ί^^ίίΓΟΟ XXV. η. 7, 6δΙ ίΐΐΙβΓ 6θ1ΐ60ΐ3η63 ηΐ6ϋί63 

(ίΓΐ'Γ<»-ΐ)?ΐΓΐ)πΓ3 , Ιο. Παπΐ3δ06ηί Γβπιβόίυιη ραπ- 
|»ιιϋ €3ριΐΐ5 6ΐ &ΐοιπ3€ΐΓι, ίπδοπρίυιη τ:οίημΦ οοιη- 
ροΛίίιο ^ο, ϋαίηα$€€ηί, ν. ί,αηύεο, εοιηιη. ΥΙ. ρ3Γΐ. 
Π. ρ. 2(>9. — Μ3ΐ6 3υΐ6Πΐ 5. Ιο. ϋαιηβδοοηο ίικ 
">ΐι1. 38δθΓίΙιΐΓ Ιο3ηιιί8, βΓιί Μβδυφ, 8. Μογδίδ, 
ί>.)ΐη3:>ί-ίΊΗ, ηκ'ϋίυί Αιαϋΐδ, 11Ι)6Γ Όβ $ίηιρΙί€ίΙ>η$ τηβ- 
άΐκαηιαιίη ρ?<π/<ιη(ί6α5, ίη ςαΐηςυβ δβοΐίοιιβδ (Ιίνί- 
νι^. ίιι €οϋ(]. ϋί^^^αρβίδ XXIX. η. 4. XXX. η. ι. βΐ 
Χ\ΧΙ. η. 2. ν. ί,αηιΐίίο, VI. ρ3ζ. 297 δ(|. (αιιί βυηι 

ΐΓίίΙΐΙ, ίίϋΓΐί €υΐΐΓ. ΟΟδΙίΟΓΟ, νίχίΚδβ ΟΪΓΟ. 3. β. 
11'>.<<. ι;1 ;ιΙΪ3 ϋβ 60 Π0ΐ3ΐ *. ίιΐ δί ίΐ3 6δΙ, ]υηίθΓ ίΙΙβ 

ίΐιΐΐ'1<•.;:«-ιιϋυ5 651 Ιθ3πη6δ Μβδυβδ 0;*ηΐ3δ06ηυ5. ) 
— ρ. ίϊ)9 δ(|. 61 505. βιΙ. Κο1ΐ3Γ. — Οο ιηβάίβαπιβη- 
Ιί». 3ϋ ριΐΓ^3πϋιιηι ίιπρππιίδ ί(]οη6ίδ, ίη ΙΗ 60(1(1. 
ί^Λτύ. 1>ι1>1. ριιϋΙ. — Γ)β 3ηΐί(|υίοΓ6 Ιοαηηβ Πιισιβι- 

Ρατκοι,. Οβ. ΧΟΐν. δ06ηο, Μβδίιχ Γιΐίο, ηηβίΐίεο 8γΓ0 €Ιιη8Γΐ3ηο, είΓΟ. 
3. Π. 845. ν. ΙΙαηιΰβΓρβτ Ζ. Ν. III. ρ. 185 δςς. 
βΚίβυίΓοςυβ ρΙυΓ3 ίιιΓπι ίη νοί. XIII, ίη βίβηείιο 
ιη6(1ΐ60Γ. νβίβΓίιιη ρ. 257 8(ΐ. (ιι1)ί 8αο ΙβηιροΓβ 

ΪΙυΓ3 3(1ηοΐ3ΐ)ηηΐυΓ, ) ίΙ)1(1. ρ. 259 δ<ΐ(ΐ. β( 275. βχ 
ο. ΙιβοηΙδ, ΑΓΓΐΓ3ηί, 1ί1)είΙ. άβ νίΓΐβ ((υίΙιυδιίΑπι ίΙ- 
ΙιΐδίΓίΙ). 3ρη(1 ΑΓηΙ)6δ. — Α(]()3ΐυΓ ίο. 03ηΐ386βηί 
(Ιβ δ30Γ3 3Γΐβ 1ίΙ)6Π. νβΓδίΙχίδ ροΐίιίβίδ, ίη οο(1. 
ΜΜαΟΟΧΧΥΙΙ, η. 57. Ραπ«. 1)ίΙ)1. ριιΙ»Ι. οοηΓ. β:ιη. 
(Ιίη. 63ΐ. 60(1(1. 1.3ηΓ6η(. III, ρ. 557. βΐ Ρ3ΐ>Γ. Β. 
Ογ. XII ρ3β. 774. ΗατΙ. 

(€) Ιθ3ηιΐ6δ 03ΐη3δ66ηυδ, 8βΓ3ρίοπί8 Γ. ί1ί(ΐ6ηι 
ΜυΙΐ3πιηΐ6(ΐ3ηιΐδ» πιβ(1ί6ΐΐ8, 3 Ιθ3ηηβ Μβδυβ Ι3υ(ΐ3- 
ΐυΓ. Γαΰτ. Υ.ίηΓΓ3, νοί. XIII. ρ3^, 299 δς. βΐ δυ- 
ρΓ3 ίπ Ιι. νοί. ρ3^. 156. Πανί, 

[ Οβ Οατηα^άο ^γΓΟ, ΡβΓΪραΐβΙίβο ρΐιίΐοβορίιο, 
νί(1β δυρΓ3, νοί. III. ρ. 485 δ(ΐ. — Οβ Βαηιαίάο^ 
ροβΐ3 6ρ1^Γ3ηιιη3ΐ3πο, δυρΓΑ νοί. IV, ρ. 470 8(ΐ. 
Πανί. 

(ά) 1.60 Α1ΐ3Γιιΐδ Ιη ρΓοΙβ^οιηηι. 3(1 Ιο. θ3πΐ3806- 
ηυιη, υΙ)ί (Ιβ ν3Γϋδ Ιιίδεβ θ3ηΐ3δοβηίδ (ΙίδδβηΙ, πιβ- 
ηιοΓ3ΐ Μδ. Δαμάσκηνου έπκτχ^που Τονδίντ.ς διάλο• 
γον μετά του ηγουμένου της αγίας Αναστασίας* ήτοι 
ταλανισμλν χατά των νΟν της Ελλάδος επισκόπων* 
Όαιηα$€βηί^ ΗοηάίΛ€η$ί» €ρί$€ορί^ (/ία/ο^κιη εηηι 
αΰΙ>αΐβ8, Αησ^Ιαχιοβ^ ίΐνβ άβρίοταΐίοηβιη βρί^αοροταιη 
Οηΰθί(Β $ηα οΊαΙβ. Ιικίρίΐ : Προσαγορευω. Ραΰτ. Ιη 
6οϋ. Ναηίαηί$ ΙιΧΧΧΥ. η. 5. 61 01.Χ. η. 9 : 
Παρα(νεσις πρ^ς ίους θέλοντας σωθήναι μονάχους 
ώς έν συνότΓτφ * του επισκόπου λογιωτάτοιι Κυρου 
Δαμασκηνού Αϊτής καΐ 'Ρενδίνης • χα\ προέδρου Πο- 
λιανής • ίηίΐ. : Αδελφοί κα\ πατέρες, επειδή τδν κό- 
σμον άφήσαμεν, βΐ6. Ιη 60(1ί6β ροδΙβΓίΟΓβ η. 11, βδΐ 
ςII0(Iιι6 6^ιιδ^!βIιι λόγος πίζζφρασει εις τίιν δ^κάλο- 
γον του Μωΰσέως • ίηΓ. : Δέκα πατραγγελίαι εΤναι, 
ν. 031. 60(1(1. Οτ. Ν3ηΊ3η. 175. Η 561. — ΙηΜ3Γΐ. 
ΟΓυδϋ ΤπΓ60£;Γ9β6Ί3, 111)Γ. IV, ίίιΐβΓ 3ΐΐ6ΐ0Γβδ βρίδίο- 
ΐ3Γυιη 1.x, ηοπιίη3ηΙυΓ βΓΐΗΠΐ 03ηΐ3δ66ηιΐ8, 1.11.Τ οΐ 
Π1ιβιΐ(11η26 3ΐςυ6 03ΐη«δ66ηυ8, Οβιηοηΐβί β( Εΐ3δ-' 
5θπίί>. ν. δΐιρΓ3, νοί. ΥΙΙΙ, ρ. 94. ΙΙανΙ, 

(β) 03ΐη3866ηί, βρίδεορΙ, 1ίΙ)Γΐιιη, εοηηηιιιηΐ Ογ.τ- 
6οηιιη (1 1316610 δειίρΐηιη, Ό6 ηαΐηνα αηηηαΙίΐΐίΗ, 
6θηδΐ3ηΙοπι Χ€ 63ρίϋΙ)υδ, (ΐπβπι βχ Απδίοΐβΐβ , 
^ΕIί3ηο βΐ ΡΙΓιΙβ βοΙΙβ^ίΚ, 3ΐ(]ΐιβ Μί6ΐΐ36ΐί €3ηΐ36ΐι- 
ζβηο, ηΐ3ςηο (ΙοηΐβδΙίβο, ΐΓ3ΐιδΐηίδΐΙ, Ιβ^ίδδβ δβ ιηβ. 
ίηιρβΓΓββίαιη Ι3πιβη 3ρΗ<1 ΡβΙηιιη Υ6ΐ1ί3πι Βοηΐ3ηππι 
ΐ6δΐ3ΐιΐΓ 1.60 Α1ΐ3ΐίυδ Ιοβο ί3ΐη ΐ3α(ΐ3ΐο ; ίηοίρίι ; 
Συνήθειαν έχουσιν οΐ άνθρωποι δταν Οέλουσι νά 
ίδοΟσί τίνα μέγαν άρχοντα. ΡαΙ)ν. Ιιι 60(1. ΤαηΓϊη. 
1!0ΧΙ.Υ111 , Γοί. 55. βδΐ : Οαηιαίϋβη'ί άρχιερεως Στου- 
δίτου συνάΟροισις βΙο., ρρίδεορι 8ΐΗάϊΐαί ΐΊΰβΙΙη& 
ί/ι ηπο ΰοΙΙβοΐα $αηΐ εχ ν6ΐ€τηηι ρ/ιί/οβορ/ιοπί/ΐι /ι- 
6η'β, ηΐίΰΒαιηηηε άβ ανί^κβ, εΐ ΐεγτε%ΐή^η& αΐηυβ 
ηιανπιΊ$ αηίηιαηΐίΙίΗ$ α6 ΙιΊ$ άιεία (αενηηί εΐ εοπιηΐΗ' 
ηίοΐ ίηίετρτεΐαύο &αύάίΙητ, Αΐ(ΐυβ βυβίοι* 63ΐ;ιΙθ£ί 

60(1(1. 

{[) ΙΙίβ 681 03ηΐ3δ66ηιΐ8, 6ΐι]υδ ΤΙιείηατΜ Ιιοτηι- 
Ιίαηίΐη ίη $αη€ΐο$ Ιίη^υΑ 6Γϋ6€& νιι1){&π 8χρίι&3 

1 η ΝΟΤΙΤΙΛ ΕΧ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΠΕαΑ ΡΑΒΙΙίαίΙ. !2 ΙΙΐο Ιοβηηβδ οχ ηοΐίίΐί βοηβΓθ (ο), ραίπβ ΟΛίηαδοοηυδ, (Ιί^ηϋαΐο. ρΓθί»1)>'ΙθΓ (Ι) 6ΐ νίΐω ίη^Ιΐ- 
ΙαΙο Γποηβοΐιιΐδ, οοηΐυηιβίίδο οβϋδα δβΓδϋβίΐΛ (ο) βΐ ριο ΜαπΒΠΓβ, ΜαηιζοΓ (</), αϋ θΐϋδ Λποΐβδ (<?) 
οΐ ΟΓΟρΙβΓ θΙοαυβηΙΐΛΐη ΟΙιπγδΟΓΓίιοβδ (/) οο^ηοπιίηβΐυδ Ιο^ϋυπ. ^^ιIηί1δ^ϋηϋδ8^05:η18, πιο- 

ιηοΐοάί ηοτηίηβ άβιηάβ οβΓβϋπδ βΐ Μ83αιηβηδίδ βρίδοορυδ οχδΐίΐίΐ). Ηίηο ικί^^^οοϋδ, ςυβδ Όαηιβ- 
δοί δΛίΓβρβ οέΤβΓβ^βΙ, ιηαη(1ί&1ί1)αδ ϋί^ηίΐβΐίϋυδ, ΗίβΓΟδοΙ^ιηαδ ίη δαϋ«3 ηιοηβδΙοΓίαπι οοηοοδ- 
δΐΐ, 'Λίςαβ ίη ΗΐΙβΓΛΓαιη, δαοΓβΓααι ρΓβθδβΓίίιη, ωβίΐϋβΐίοηβ οοπδοηυίΐ βΐ ρΓορε δβηοίαπι δβ- 

«οιυ. Ογ. Τααπη. ρη^. 567, ρυΐίιΐ, Ιιβηο οοΐΐβοΐίο- 
ηβιη 68ΐη(ΐ6ΐιι 6586, (|η&ιη 1•60 Α1ΐ3ΐίιΐ8 ( « Ρ3ΐ)Γίΰίο 
βΐίαιη οΐΐϋΐυβ) ΐ6|;Ί8δ6 5β 8θπΙ)ίι ; 6ΐιιη(ΐ6ΐη Ι^ιιηβη 
ΑΙΙαίΊυιη, &άαΊΐ, 5ΐιΙ>()1(1ί&δ6, ηοη 8ΊΙ)ί 6οη8ΐ3Γ6, 
ηιιπ) 02ί(η&806ηυ8, 6ρί8€θρυ8 8ΐιΐ(1ίΐ3, 3ΐίυ8 $ίι 3 
Π3ΐηα866ηο ιηοη^εΗο, (ιγρίχϋ^οοηο 8ΐυ(]ίΐ3,ΤΙΐ6883- 
Ιοηίθ6η8ΐ (θϋ]υ8 ΤΙιβδβαηιηιι ί'ίΐ)^ (ίη ηοΐ. /*) ιιΐ6- 
ιηθΓ3ΐ ) ; 311 ^βΓΟ ρΓΟΓδυδ ίάβιΐι, ηυί, ρο8ΐ63 ίη 
6ρί8θορ3ΐυοι 386υιηρ(ϋ8, ίιΐ|;6ηίυϊη Γ6ΐ>υ5 Ιιί8ΐθΓί€ί8 
€θΙΓΐ|;6η(1ί8 βχβΓ€ϋ6Γίΐ• Τυιη ο1)8ο,γτ31 οοηΓβΰΐΟΓ 
03ΐ3ΐθ(;ί, Ιη οο<1. Τ3υπη. €3ρί(η ηιιηιβΓ3η ΧΟΙ, ίοΓ- 
8311 41113 ΠΙ)Γ3ηυ8 εβρυΐ ςηοίΐιΐ»») ίη II 86(αίοη68 
ι1ίνί86ηΙ : ()6ηί(ΐυθ Ιϋβιη 3ϋθΙ. 631• 3()ηο(3ΐ, ίη 

00(1. Τ3υΓ. Ιΐυ1ΐ3ΐη ΟρβΠ ρΓ9Βΐηί883ΐη 688β ρΓ9βΓ3ΐίθ- 

ηβαι ; 86(1 ρήηιο ΟΑρίΓι Ι>€ αςπΗο, ΐ6ΐΓ38(ιεΙ)θη δί- 
ιη6οηί8, 1Ιί6τθ(1ί3€οηι (ςυο<1 Ογ. οαπι νβΓδίυηβ 
1«31. 6τυ1{;3γίΐ 3υοΐ. €31.), ρΓχΓιχυιη, 31(106 ρπιηυηι 
€3ρυΙ ίη6ΐρ6Γ6 : Ό &€τ6ς εΤναι βασιλεύς εΙς βλα τά 
πετόμενα, 6(0. ΗατΙ, ρτοάϊιί ν6ΐΐ6ΐίί8, υΐ 1005. 1618. Α. [ ΝβηβΙ. 1528. 
4. Ογ. ν. 1)ί1)Ι. Α8ΐί6ν. ρ. 49. — ΥβηβΙ. 1628. 8. 
αρ. Αηίοη. ΡίηβΠ. — ΤΗβεαητΗΒ ηιοηαΜ ΰαηχα- 
$€€η\^ $η^άία€οηί ϋ 8ίιιάίΐ<Β ΤΗβααΙοηκβηζ, ίη ςυο 
8ΐιηΐ 6ΐρο8ίΐίοηβ8 6ν3η(|[ΡΐίθΓυη). Ογλο, γιιΐβ. Υεκεΐ. 
1642. 4. τ. ΡίηβΙΙί €31. Π. ρ3([. 3. η. 2288. 3(1(1. 
8υρΓ3 νοΙ. VIII. ρ. 88. άβ πΙ)ΓΟ 1. ΤυΓ60-([Γ£€ίχ 

Μ3Γΐ. ϋΓϋδϋ, 6( ΐηίΓ3, ΤΟί. χ, ρ. 5()1. Τ6ΐ. 6(]ίΐ. 

— Π6 Ρ6ΐΓ0 θ3ΐη38€6ηο, ν. ρ3υίο ρ08ΐ 3(1 η. 26. 
ΙΙατΙ, ] — ΟιηίΐΙο (1ί€6Γ6 (Ιβ 3ΐϋ8 03ΐη:ΐ806ηί8, υΐ 

Νίθθΐ30 ϋ3Π138€βηθ, ϋ3Π138€ίθ 03Π)38Ο6ηθ, 6ΐ 03- 

ι»38θ6ηο, €υίυ8 δράίμα Σωσανίβο; ΐ3υ(ΐ3ΐυΓ 3ΐ> Ευ- 
8ΐ3ΐΙ)ίο 3(1 Οιοηγδϊυπι ΡβΓίβεοΙβπι ▼. 976. ΡαΙ)τ. Οβ 
Νί€θΐ3θ ϋ3πΐ38€6ηο, ςυί 3 ΐΓ. 747. 3ηΐ6 €1ι. ηβΐ. 5. 
3^ Ιΐ6Γ0(ΐ6 0Γ310Γ πιίδ&υδ β'δΐ 3(1 Οοΐ3¥ί3ηυιη 0;6- 
83Γ6ΐη, 61 ηυπι αοοΙογ ίυοηΐ (ΐΓ3πΐ3Γΐδ, Σωσαν\ς, ν. 
8υρΓ3 τοΙ. 11Ι• ίη €3ΐ3ΐθΚΟ Ρ6Γίρ3ΐ6Γΐ€0Γυιη, ρ»!^. 
βΟΟ 8(1. 61 ίη ηοΙί(ί3 ΐΓ3&ί€0Γ. (1βρ6Γ(1ί(0Γυπ) ρας. 
313 ; αΙ(ΐυ6 υΐΓ0(|υ6 Ιοοο Ρ3ΐ)Γίο. 3886ηιίΐ 6ί (ΐΓ3ηΐ3 
ίΐίικί, (|υο(1 3ΐϋ ιη3ΐ6 (ή1)υ6ΓυηΙ ^03ηη^ θ3Π)35€6ηο, 
\^λ%, 3αΐ6ΐη 742. 1ΐ9Β8ίΐ3τΙΙ ; 86ά ▼. ηοΐ. ( 5β5. — ) 
νοΙ. Π. ρ3(; 179. — νοΙ. 1. ^3^. 726. ίη 6ΐ6η€ΐιο 8€Γί- 
ρίΟΓϋΠΐ, οο1ΐ6€Γιοηί (;ποηιί€οηιπ) ΡΓθΙ)6ηΐ3η9β ρηΐ- 
ιηίδδο. δοπρ8ΐΙ ηυοηϋ6 (16 Αη8ΐοΐ6ΐί8 ρΙιί1θ5ορΗί3 
€1 ίη ςυ0803πι ίΙΙίυδ ΙίΙ)Γ08, 31 ^03ηηί 03Π)38€6πο 
ΐηΙιυυηΐπΓ 8€ΐιθΙί3 ίη Απ8ΐο(6ΐί8 κατηγορίας, (ν. γοΐ. 
II. ρ. 209.) ; — 6ρίΐοπΐ6 ΟΓ^βηί ΑΗδίοΐεϋει ( ίΐ). 
ρβ^. 220. ) 3(1(1. ίηΓΓ3, τοΙ. 1λ. ρ3(;. 440 ν6(. 6(1. Ιη 
οαρ. (16 ΡΙιοΐίο, ΒΓυ€ΐΐ6π Ηί8ΐ. ΟΓίΐ. ρΙΓιΙοδ. Ιοηι. 
II. ρ. 469 80(1. ^3>*> Οηοηι. 1. ρα([. 2ϋθ8(|.6( ςυο8 
ίΙΐ6 €ίΐ3ΐ. ϋ6 Π3Π)3•€ϋ 03ΠΙ38(*. άτιορίαις 6(€. γ. 
ΥίΙΙοίδοη. Αη60(1. Ογ. II. ρ3([ 255. 6ΐο. ΗατΙ, 

[ Μί€ΐΐ36ΐ Ι)αηΐ38€6ηυ8. ΟΓβίβπδίδ, 8€ηΙ)3 60(1ί€ΐιπι, 
V. Ηοηί\αη€οη.ν^\9^%τ. ΟΓββο. ρ. 104. 1πιρηηιί8 ρ3^. 

511. 8(1. υϋί ρΓθΔ(6(αΓ, 86 3€(3 8νηθ(1ί €Ιΐ3ΐ€6(1θ- 
Μ2118ί8 6Χ8€Γίρ8ί88«3. €ΐΐΓ. 1525. ΗατΙ. ] 

(α) ΡαΐΓ6ΐη 1)απΐ3806ηί δ6Γ|(ίυπι τ6ν του Μαναουρ, 
(|υχ8ΐ0Γ6πι ([6η6Γ3ΐ6ηι, γενιχ^ν λογοθέτην ΑΙκΙοΙ- 

Ιη6ΐ6€ί €3ΐίΓ£ 83Γ306η0Γυηΐ , 6Χ ΤΐΙ60ρΙΐ3η6 ν6Γί- 

8ίιηί1ίΐ6Γ €οη}ί€ϋ Ι3υ(ΐ3ΐιΐ8 Ι^υίεη . ¥αΙίτ. 06 
^03ηη6 Β3ΐη3:»€6ηο, Ιιοιηίηε ςυκίβιιι 8αρ6Γ8ΐί(ίοη6 
Ιΐ3υ^ ηΐ6(1ίθ€Γί, 6( 366ΓΠΠ10 ίιη3^ίηυηι (ΐ6Γ6η80Γ6, 

υΙιΟ Ι3ΐη6η βυί βΡΤί 6Γυ(1ίΙί8;»ίΐΙΙ0, 878ΐ6Π13ΐί69Ρ (Ιΐ60- 
Ιθ||;ί36 €θη(1ΐΙΟΓ6 61 86ΐΐθΐ38ΐί€ΟΓυι1Ι ίηΐ6Γ ΟγΧ€08 

ρηΒ6υΓ80Γ6, ΐ'οηΓ. Η^ίηοοοϋ Ηί8ΐ. 60€ΐ68. 6πε€», 
ρ•η. ι. €3ρ. 2. |. γΐι. — ε3Τ6ί Ηί8ΐ. Πα. 88. ΕοοΙ. 
Ιοιη. ι. ρ. 621 8^. — €. Οαιίίη. οοιηιηοηΐ. (Ι6 88. 
€€€ΐ. ι. ρ9ΐ{. 1715 86ς. ςυί \μ%, 1717 ιο-ι. ηιοηοΐ 61 Ι3ΐ6 (Ιίί^ββηΐ, ^ο• Π3ηΐ380. ρηηιηηι 6Χ 6Γ3Β€ί8 Ρα- 

Ιπ1)υ8 6Χ8ΐίΐί886, ςυί ευ€ΐΐ3Γί8Γΐ3ηΐ 6886 ν6ΓϋΠΙ 

€0Γριΐ8 61 83η{;υιη6πι ΟΙιπδΙί Ιίΐ). ιν, Ώ€ βάβοτίΗοά. 
€3ρ. 14,(]θ€υ6Γίΐ. — £>. ΕΙΙ, άη Ρίη Νοην, ΒίΰΙίοΐΗ, 
Ιοπι. VI. ρ. 101. — βΓυί'Ι^6Γ., Ηί$ΐ, €τΗ. ρΗ\Ιο$, 
III. ρ3([. 5^ 86(}. βΐ ίη 3ρρ6η(1ί€6 δίν6 νοΙ. VI. 
ρ. 554. — Β. (]6ί1Ιί6Γ. ΗηΙ,^βη, άαααί, εηί, ιοπι• 
ΧνΠΙ. ρ3^. 110 86(1. — ΗαηιόβΓρβΓ ζυτβΓί. Ν3€ΐΐΓ. 
ρ3Γ(. III, ρ. 528 86(|. δϋχϋ Οηοπι. II. ρ. 84 8(|. 6ΐ 
ρ. 543, 3ΐςυ6 3Γΐ08, ηΐΜ)8 ίΐΐί (Ιυυηινίπ €ίΐ3ηΙ ; — 

δ€ΐ)Γ06ΐ1ΐ. ΗίίΙ. €€€ΐ, ΟίΤίΒΐ. ΐοπι. XIX, ρ2ί%. 60 8η. 
0υ38(ΐ3ηΐ ^0. Β3Γη38€€ηΐ 86ηΐ6ηΙΪ3δ ρ6Γδ6(ΐυίΗΐΓ 

Μύ8ΐ)6ΐη. ίη ηοΐ. 3(1 Γυ(1ν^0Γΐ1Γι 8ρ1βηΐ3 ίηΐ6ΐΙ<Η'ΐ. 
Ιοπ). Ι. ρΛ%, 765. ηοΐ. 8. βά. 1•βΙ(1. 1773. 4. (!« Οοο 
οη]ηί3 ροηη63ηΐ6 ; — ρ^%, 921 .(Ιο δίηιΙ11ΐυ(1ίηΙΙ)υ!», 
ςυί1)Η8 δ. Τπηίΐ38 ά6ρίιΐ£ίΙυΓ ;Ιοιη. II. ρΛ%. 473 Ββ 
η3ΐυΓ3 3η£[6ΐοηιηι.£ίαΓ/. 

(6) ΡΓ6δ1)γΐ6Γϋηι ίιιίδ86, Π)3ΐ6 ηί*ς&1 Ροδδ6νίηυ8, 
ςηι €0ηδΐ3ηΐίΙ)υ8 νβίβηιιη (βδΐίηιοηϋδ ΓβΓοΙΓιΙυΓ. 
νί(ΐ6 ^ο• Ηί6Γθ8θ1γιηίΙαηϋΐη ίη νί(3 Οαηΐ38€οηί 
ρ. XXI, 6ΐ ί1)ί ηοΐ38. 

(ο) Αρυ(1 νίη€6η1ίυπι ΒβΙΙον. XVII. 105. ίιηρβΓ3— 
(ΟΓ ΤΙ]6θ(1θ3ίυ8 3(1 ^ο^ηη6ηι : 8αταΜΐα ρ€$$ίίηβ. 
Νίδί ΐ626η(1υπι 8α(^αίΐα , ηαπι ίη δ. δ3ΐ>βΒ 1.3ηΓ2 
Β3ΐΐ)38€6ηιιιη (Ιίυ τίχίδδο €0Πδΐα( ; 6( δα1)αίΐ3 (Ιί- 
οίΐυΓ 8ΐ6ρΙΐ3ηυ8, 6]υ8 ΓΓΟίΓΐδ ΓιΙίυδ. €3ΐΐ6ππη δ^Γ»- 
1)3ΐΐ» δ. Ηί6Γοηγιηο ορίδΙ. 22 Α(1 ΕυδίοοΗ. (6(]Ί(. 
ιιονβΒ 18. Ιοπ). 11, ρ. 43. ) Ι{β»ιο6ο//ι, ηιυηαοίιοναηι 
ρβηια άβΙβηιηΐΗηι αΐηηβ η€(ΐΐ€€ΐηηι :Ιΐί Ηηί, νεί ίβηΐίψ 
ηύϋ ηιηΐΐο ρ/αΐ'βι βίηιιι/ Ιια6ίίαη(, $'αο ατδιίταίη αϋ 
άϋίοηβ νίν€ηί€$. Οβ Ιιίδ νίΓΐ (Ιοοίί λο Κο(;υΐ3ΐη δ. 
Β6Π6(1ί€ΐί €. 1. €αδ8ΐ3ηυ8 €θ1ΐ3ΐ. XVIII. 4 61 7. Ρ^- 
(ΓΗ$ €τίηίίΗ$\\\. 15. (16 1ιοη68ΐ3 (Ιί8Γίρ1ίιΐ3, υΙ)ί 

ΑΗ([ΙΙδΙίηί ΙΟΟυηΐ ίΙ1υ8ΐΓ3( (16 δ3Γ3ΐ)3Ίΐΐ8 &3€6Γ(1ο- 

ΙίΙ)υ8. 

{ά) Υβριστικώς, δίνο ρβΓ €οηΙ(ΐιηοΙΐ3ηι (ΙΊοΙυιη 
6856 Μανσουρ 3|) ΙοοηοιηαϋΙΗδ, ΐΓ3(1ίι $ι^ηοάΗΒ δο- 
ρΐίιη3 Α€(. VI. Ιοπι. 111 ε(1ίΐ. ϋίηί3η26 ρα^. 678, Γ&1- 
ΙίΐαΓςυβ €3η^ίυδ• ςη3η(]ο (Ιβ 3Γιο , ηοδοίο ςυο, 
^03ηη6, 1ιχΓ6ΐί€0 ^(ΚγρΓιο, 61 Ιΐ36€ ¥6Γΐ)α 61 α€€ΐ2ηΐ3- 
Ιίοιΐ6Πΐ ΐ€οηοιη3€ΐιθΓϋηι ρ. 677. Μανσουρ τφ καιχ- 
ωνύμιρ χα\ Σαραχηνέρονι ανάθεμα ίηΙβΙΓΐ£6η(ΐΔηι 6δ<»β 

5υΐ3ΐ„βΙθ58. 6γ9Β€0 ίη Μανσουρ. | Ιη €0(Ι. Υαιβίο 
Ι3Γ€. εΧΧΧνίΙΙ. ηυί οοηΐίηβΐ Ρατάΐΐβία, Ο3ηΐ3δθ(*ηο 
3ΐ(πϋυΐα, ρΓΟ Μανσοΰ ΐ6(|;ίΙυΓ ΜασοΟ, 16816 06 1. Μο- 
Γ6ΐΠο ίη 1)ί1)1. Μδ• Ογ. 61 1>η. ρ3{;. 85. Α(ΐ4ΐ. ^ο. 
Ρ3ΐ)Γ. //»(0Γ. ΜΙ. ΡαΙ^Γ. 1. ρ3^. 152. ΠατΙ. ] Αδ- 
86η(ίθΓ ΐΑηιοη ΤΗ6θρΙΐ3ΐιί, ςυί ρα^. 550. ίο. Π^ηια- 
8€6ηυηι (1ί€(ηπι 6886, 3ίΐ, Μαη$Ην παππι/,φ ονόματι, 

ςΗ0(1 3νΗ8 6]υ8 1(3 (1ί€6Γ6(υΓ. Χάά'ΐί ΤΙ]60ρΙΐ3Ιΐ6δ, 

νο€6 ΜανσοΟρ 8ί|;ηίΙΐ€3Γί λελυτρωμένον, τβάβηιρίηίη* 
ΡΓοαυοδ€νΙίΐχχ6( 06(ΐΓ^ηί €ϋ<Ι.ηιοηδΐΓυηι Ιια1>6η( 
νθ€3θΐιΙί λεντραβον, 86(1 λελυτρωμένον 6886 δ€ΓίΙ)6η- 
(Ιυιη, Γ6616 ί(ΐ6ΐη 03η(;ίυ8 3(1ηο(3νί(. Νοιι13Π) ίΐ3ςΐΐθ 
€οηΐυπΐ6ϋθδυηι 6Γ3( ιιοηΐ6η ίρδυηι ΜβυδυΓ, ρΙυΓί- 
1)υ8 3ΐΊί8 €0ΐηηιαη6, (ΐυ3Πΐ ηυθ(1 ρβΓ €οηΐυιη6Γΐ3ΐη 
ίΙΙυ(1 €οηδ(3η(ίηυ8 ΟορΓοήγηιυ» €0ΓΓΐιρ6Γ3( ίη Μαμ- 
ζηρ6ν, «ρκπκιη, ςιΐ6ηΐ3(1πιο(1υπι 6Χ 6θ(ΐ6ΐη Τΐΐ6ο- 
ρ|]3η6 064Γ6ηυ8 6( Αυ€(οΓ Ηίδΐ. ηιίδ€6ΐΙϋ6 ΐ6$(3ηΐυΓ• 

{ί) Ιωάννου του *ΑρχλΑ χανών διά στίβων Ιαμβι.- 
χών €2ς τήν άγίαν ηεντηχο(πήν. ΙΙΑ ιιΐ8€ΐΊΐ)ίΙι»Γ 
^03ηη^8 Β3ηΐ3806η1 Ιιγηιηυδ ίη Ρ6η(6€05(6η , 61 
β^ηοδοίΐ ηοιη6Π &χλ&ν , ςυο(1 αΓ^κ/απΊιηι 8ί^ηί1ί€Μ( 
Β3ΐη38€6ηο (ιίϋαΐυϋΐ £ΐΜΐαίΑίι«, Τ/ΐ€$$αΙοηίαΐί$ί$^ 
ίη€θΐηπΐ6ΐι(3Γ$ο 3(1 ίΙΙυσι Ηγιηηυηι, 3ρυ(1 Α1ΐ3(ίυηι 
(16 060Γβίί8 ρ. 320. 

(Π Τί6θρΐΐ3η68, 06«ΐΓ6ηυ8 ΓιΙ). Αυ€(. Πίδΐ. 
ΙΙί8€6ΐΐ£ XXI. 26. ρ. 1004. 6( XXII. 6, ρ. 1015. 13 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΛηΚίαίΙ. 11 ΐΜΐη 6δΙ $6ρυΙΙυ5 (ο). ΟβΓίβ Ιαπιπίπηι Ββηιβδοβηί β1 Οοδηι» «ροοίαίιιηι βο Ιοοο, Ιοοηηοδ ΡΗο- 
ΙΛ5 (6) ιηεπιίηίΐ. ύίδοίρϋηίδ ρΗίΙοδορΙιίίο ο^^Γβ^ίο βχοαίΐαηι (?1 θΓυϋίΙίοηο οηιηίνβπΛ υΐίπα ϋ- 
Ιίυδ δΦοαΙΐ βχβαιρίυαι οπιαίαπα οηαηοδ ίηΙβηΙυΓ : Ιι^^ηιηίδ (Ιυΐοίδδίιηίδ, δοηρίίδςυο ηυβιηρίυ- 
ήιοίδ, (1β ςαίϋυδ (1βίηϋβρ.< (1ίοβΙυΓ,€θ1ο!)θΓπΐΏυίη. 1η Ηίδ (^αοιΐ νοίδβΐΐίδ ίίϋΛίκΙοίΐιιο ηοη ^Ιβϋϋδ 
ρυ§ηβ1, ηβΓΓβΙίοηβδηιιο ρβι-υπι οποίΐΐΐϊίΐβδ ίηςθπΐ, υΙ)ί ρπο ίιηβ^ίηιιητ οιιΐΐιι οΐ ρρθοίΙ)α§ ρρο ίίο- 
ίυηοΐίδ (Ιβδοοηίΐίΐ ίη οβΓίβαιοη, «ϊΐαΐί ροΐίιΐδ. αιι» νίχϋ, ςααηι ίπβοηίο β3ϋδ ΙπΙ)υβηϋυιη βχίδΐί- 
ιυο. 0ί6Π) οΙ)ηδ.<βνί(1οΙαΓ ηοη βηίοα. 0. 756 (ϋ). Ι.οοηίδ Ιδβυπ οΐ 0οηδ1θηΙίηί,€ορΓοη7Π)ί ίίπδ 
μθπιω, ςυοβά νίχϋ, ΓβνβπΙυδ. ΜβαιοπΛ 6]ϋδ ίηίοπ δβηοΐοδ βΐ) ΕοοΙβδία Ι,βΙίηα οοΐίΐυπ 6 Μβϋ, 
Α Ογφοα 29 Νον. βΐ 4 ΟοοβιυΙ)Γ. νίΐβπι Θ3αί, οοπιιηοηίαποδ άο ΜΙο, ΑΓοΙϊίοβ δοπρίοδ, ηβοΐυδ, 
ίπκϊίάίΐ 8(€[α6 61 ίΐΐίδ, υΐ νίιΙοίαΓ, ίαΙ)υ1βηι ίΙΙβπι ρΑΓϋΐη ΟΓοϋίϋίΙοπι άβ πιαηα ΒαηΐΛδοβηί, η^τ 
8. Μβήθω Γ6δ(ίΙαΙ&, Ιι&αδίΙ Ιοαηπβδ ΗίβΐΌδοΙ^ηιϋαπυδ, ροδΙ ιηβοΐίυιη δΦΟίιΙί (Ιϋοίιηί οΐβπΐδ {(ί). 
Εβιη Ι-βΙίπβ β ϋροωοηηο Ιοιη. V, βΐ δαπίο Λ(16 Μβί. ΟπίΒοο Κοιη. 1553, 8, οαηι ογλΙΙ. (Ιο ίηιη- 
ΚίηίΙ^ιΐδ β(1ί1θΐυ, βααι ΙαοοΙ)! ΒίΙΙϋ νβΓδίοηβ ίΙβάβΓθ ίη Βαπιαδβοηΐ βάίΐίοηο ΒαδϋββηδΟδ θη. 
1575, ΓοΙ., (Ιβίηάβ ΟπβΒοβ ΡβρβΙ)Γ0ϋ1ιίυδ Ιοπι. II ΑοΙ. δβηοΙΟΓ. Μαϋ, ρβ^. 723, βχ οοίΐίοβ ιηδ. 
Μ6(1ΐθ6θ, οοΐΐαΐοβυηι οοίΐίοβ Κββίδ ^^1Γ^δι^θη^δδ. ο1 Ι.βΙίηο, ρ. ιιι ; βχ νβΓδίοηο ΑηΙοηϋ Ργλπ- 
οίδοί Οβδίίβυ, δ. Ι. ΙηοίρίΙ : τοϊς τβτηρηχ4ιι τ6, ΜβΐΏ ΡαρβΙ)ΓθοΗίιΐδ ΟοηδίΑηΙίηί ΑοΓοροΙίΙθο δβΓ- 
0100601 ίΐβ ΙοβηηθΟβπιβδοοηο, ρβ^. 731, οχ πίδ. νβΙίθ8ηο(ΐ6(1ϋθΓί)οοο,υηδί οηηι νβΓδίοηο ϊο. 

ΡΓθΟεϊδΰί άβ ΑαύβίδΙΟΐί. ΙηοίρΗ ΓτψΊωλνντ) τδ>ί λόγον, τφ έκ ΔαμασχοΟ τά εγκώμια. ΝΟΟ ηοη βΧΟΟΓ- 

ίίΐΛ 6 θΓ6Β€θπιαι δ^ηβχ&Γίο οΙΜβηββΙδ, ΟοΓηβδοοηυηι δρβοίβηΐία. βοηδίβηΐίηαδ ΑθΓοροΙίΐ8 νο- 
ϋΐί ραΓβρΙίΓαδΙοδ Ιοβηηίδ ΗίοΓΟδοΙγπιίΙθηί, ίη βάίΐίοηβ ηονα ΟρορυΐΏ Βαηΐάδοβηί οπιίδδυδ, βΐ 
Ιοβοηοδ, ΗίβΓΟδοΙ^τηίΙβηαδ, α Μίοΐι. Ι,Θπιιίοη Ογλϊοο βΐ Ι^αΙίηβ Ιοπιο ρΓίπιο ρρβοπιίΙΙίΙϋΓ ηο- 
115 εΐίβαι ί11α8(Γ&Ιυδ, ι]αί5υδ ηοηηυΐΐφ ΐΐΐίιΐδ Ιΐ8ΐΙυβίηβΙίοηοδ οαδίί^βηΐυρ. Ηίηο ίΐ^ίοΐοπ) οχ 6(11- 
ΙίοηβΟθηιβ.'^οβηί ΐΛΐίηβ Οοΐοηίβηδί βΐ οοάίΓΟ Ββ^ίο ΡβΓίδ. Ι,βΙίηο ΝϋΙΜ€ΜΙ.Χνΐ. δβηαίΐαρ Νβρ- 
ΓΑΐίο €χ ΟΓδΒοο, ϋΐ γΐίΐβΐυρ, οοηνοΓδβ, (Ιο δ! ΙοβηηίδΟ&ηιβδΟβηΐ νίΐ» οΐ οοηνοΓδδΙίοηβ, ςυΦ ίη- 
€ίρίΙ : ΟίΜηιαάηιοάηηι άηΐεβ ρΗίΙο€θ8ΐηί8 (Χίίβίίί, ΡπίΒίΟΓΟβ βχοι^ΓρΙβ β νίηοεηΙίοΒβΙΙονβοθηβΐ, 
β ΜοοίΒίδ, ναπίβίΐαο νβποΓυηι, νβίοηιηι ρπίΒοίρηο, ιΐβ ΒαηΐΑδοοηο ΐθδΐίηιοηίθ. ΕΙ ρρφοΙθΓα 
Ι-βοηίδ ΑΐΐΛΐϋ (1β Ββηιαδοοηί δοηρίίδ οοηιηιοπίδΐίο οχ ορεηο β]ϋδ ίηοϋίΐο ιΐο ΙΛπδ βροοΓ}'- 
ρΐιίδ. 

ΑοιίαΙία οοη3αηο1θδ (β) δίΙ)ί ΗβΙ)αίΙ Ι. Όίΐπΐ8δοοηυδ ρρίοΙΟΓ Οοδπίθπι, πιοΐοάυοι, βΐ, β συο 
ΟΓβαΙυδ 6δΙ ρρεδΙιγΙβΓ, Ιοαηηοπι, ρβΐιίβροΐιβηι ΙΙίοΓΟδοΙ., ΡβίΓπηη Μ83υπιοηδ6πι οΐ Ροίρυηι Οα- 
ηιβδοοουοι : (1ίδθίρϋ1θδ(|αο,Ιθ8ηηοηι ΐ8θ(Ηοοηαηι, ΤΙιοο(ΙθΓυηι ΑΙ)ΐΐ08Γ8ηι (Οβροραπι βρίδοορυηι), 
οΐ δΐ6ρ^8ηαιη , ΕοοΙβδ. Ηίβροδοΐ. ρρθδΙ))ΊθΡαπι 80 δγηοβίΐυηι, Αη8δΐ8δίυπιςυο , ηιοηβδίό- 
Ηίδ. ΕαΐΗ^αιϋρρδΒροδίΙϋπι, 8αοΙθΓβιη ΙΛρίοοηΐΡδ ΙϋϋοΒΟδ, ο{αοπι Ι,βΙίηο οχ ΤαΓΓί8ηί νβΓδίοηο 
II. Οβηίδίυδ Ιοω. ΙΙΙ Αη^'^. ΙβοΛ ρ. 67, βάίιΐίΐ. 

ΟΟΟΙΟΕδ Μδδ. ΕΤ ΕΟΙΤΙΟΝΕδ ΟΡΕΒϋΜ 10ΑΝ. ΒΑΜΑ80ΕΝΙ. 

[Ρπίοιαιη βοάύ. πίδδ. ηοηηιιΐΐοδ ρ8υοίδ οοηιπιβιηοΓβΙίΟ. Ουηι 8ϋ1βπιηη85η8 οοϋά. νίδ ίη να- 
πίδ ΓβδΙβϋίίΙιΙίοΙΙιβοίδ, 1)Γβνί(8ΐί οϋπίί πΐ8χίιηβ ίηδβΓνίοη(1ϋΠΐ ΟδΙ. Αϋάβ (Ιοοοϋϋ. Ου(Ηη. ρ. 1730 
δ^ίχ. δοοαηάαια 08ΐ8ΐ. οο(1(1. Αη^Ιίφ, βΙο., ηιοάο ρΙιίΓΟ, ηιοϋο ρ8υοίθΓ8, ηιοοίο δίηβυΐ8 Β8ΐη8- 
ί<:βηί ορρ.,βυΐβΐίβπι ρ8ΓΐίοιιΙδΒ 80 ίΓ88Πΐοηΐ8 δβΓν8ηΐυΓ ίη 00(1(1. ν8Γί8ΓυηΊ Ι)ίΙ)1ίοΙΙιοο8Γυη).Νο- 
ιηίπβηΙυΓ ί^ίΐαρ ίη Ιοπιο Ι, ίη 1)ίΙ)1. ΒοάΜ,^ ίηΐβρ οοοίϋ. Βατοοάαηοβ, υ, 5, οχοορρΐ8; η. 10 
ορίΜοΙ^Β βΐ 1>ίδ (1β β(1ο ; η. 15ίΓ82ηι. (Ιο ορβοΓΐδ;η. 49 (Ιαο ορυδο., η. 85 (1β Ββο υηο ; η. 107 
(Ιβ ηιΐΓθοαΙο δ. ΜίοΗ8θΙίδ; η. 196, (Ιαο ίρβ^πιηι. ; η. ι97, ϋβ ρβδδίοηο Οοπιίηί οΐ 8ΐί8 : — 
ίηΙβΓ οοίΐιΐ. ΤΗ. Λοβ, η. 251. ηβΡΡδίίο (ί. ί8ΐ)υΐ8) (Ιο 8ΐ)δθίδδ8 π]8ηυ Ι. Οβιηβδοοηί βΐ ςυοιηο(1ο 
3 νίΓ§ίηβ Μ8Γί8 δ8η8!8 ίϋορίΐ ; — ίηΐβρ ο,οΛά. Ιαηάί η. 506, ΟϋΟίΙ ρβηίδ βΐ νίηυπι €οηδβ0Γ8ΐΛ 
ποπ δίηΙδί^ηυΓα Οοπιίηίοί οοΓροπδ, δβ(1 ίρδίιπιοοΓρυδ βΐ δαη^αίδ ΠΗρίδΐί ; η. 698, (Ιο 22 Ι,ίΙ- 
Ιΰπδ 3ΐρΗ8ΐ)βΙί (ν. ίηίΓ3, η. 30; ; η. 1229, ν8ή8 οροΓβ ; — ίηίορ οο(1ιΙ. ΒοάΙ. η. 2877, (Ιβ ίηΐ8- 
§;ίηί1>α5, άβ οραοβ 8€ΐθΡ8η(ΐ8, άβ Γκίβ , (Ιβ δ8η€ΐίδ, βΙο. — ίηΙΟΓ οο(1ά. Ξβίάεη, η. 3216, 1ί1)θ]Ι. 
Αια5ΐΓΜ«, οοηϋηβοδ βΐίςαίιΐ, αΙ νίιΐβίαρ, βχ θ8Πλ8δθβηο, νοί ιΐο οο. — ΙηΙοπιί Ι. ρ8Ρΐβ ιι. ΟβΙ. 
Οχοη. ίηοοΙΙ. ΜβΓίοη. η. 612, (χαίοςαο ορυδο, — ίη οοΙΙ. Μορ. Μ88(ΐ8ΐ. η. 2333. ςυδΒίΙβπι 
οριι$ο. ΐΛΐίηβ. — Ιη Ιοιηο Π, ίηΙβΡ00(1ι1. (7αηίο6Γ. η. 279, άο (]υίΙ)υδΐΐ8η[ΐ δοηοΐίδ, οίο.— ηυπι. 
1502, οροδίη IV 1ί1)ροδ (Ιίνίδυηι : ρρ. ΌβΗίηπΰϊηο ηηκιίΑαιη νίάίί, — η. 2117, δϋϋ ίηάίοο νββο δίς€ΐ)€Γΐυβ θ6ΐη1)ΐ9ΐ€οη$ί8 ο. 75 Βε δΟΓίρίΟΓίΙιαδ 

(α) €οηΓ6Γ 1•9ΐη1>6ΰ. οοιηιη. ΥΙ1Ι. ρ. 620 ββί}. ιι1)ί 
ΡΓκ$€ηίιη Ιυηκυβ Ιοοαβ ϋβ ^ο.^&ιηΑ5^6η^ ρροί^οΐίο- 
ιΐ€ ίη υΓΐ>€ΐη ΗιβΓΟδοΙγηιίΙίΐηαηι βΐ ϋβ 8υΙ)$6(|υ6ηΓι 
Μΰθβ&υ ίη πιοη9ΐ8ΐ6Γίυιη Β. $3ΐ)9β €χ Βαιπαδοβη! Υίΐ2ί 
λ ^ο>η瀫 ρ^ΐΓί&ΓΟίΐΑ ΗίβΓ050ΐ7ΐη•, οοηδΟΡΊρΐ», Γβ(Ι- 
<ϋΐβ§ Ιβ^ίΙιΐΓ. ΗαΗ, 

(*) ^ο. Ρ1ΐ0€Α(, Μκουΐί XII 8θπρΐθΓ, ίη ϋββορίρΐίοηβ 
Τι;ΐτ2 §2ηοιαί ρ. 28. ίη 53ίπιιΐΗ€ΐί8 ΑΙΙαίΠ. Ββίηϋβ 
ϋΡοΙϊπι λ<1(1υ€ΐ;ΐ8 ^ο. 03θΐ3806ηΐ Γ6Γιςαί88, 6Χ Ρα' 
€Η^Μ€Η$ ΑηιίΓοηίοο ΙίΚ). Ι. €. 13. οΙ>$6Γν&1 ΜίΰΙι. 

(Ο !■ ΟοαιΙιβΑβίΙ Βί1>1• οοηοίοη^ΐοή» 6Γγογ€ €§19- 
•ί, ν€ΐ ΐγρο|ηρΙιΙ« 1>ιιιη«8€€ΐιυ• ΐΓ&ϋ'ιΙυρ €ΐ&ηιί886 3. 0. 850, ρΓΟ 730. ΙιΊ1)€ΐ1υ8 6]υ8 3(Ιν6Γ8ΐΐ8 Οοηβίβη- 
Ιίηυηι ΟορΓοηγηιιιηι βΟΓίρΐυδ 6;)1 ρθ8ΐ δγηοιίυπι 
€ορΓοη>Ίηΐ3η3η), 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐη α. 754, 3ΐ(|ΐΐ6 βϋνβΓεπβ 
ίΙΙαιη 8γηο«]υιη βιπηχίίίδβ οαΐβιηιιπι ΒαιηαδεβιιυΗ 
βΐίαιη 6Χ »υ€ΐ0Γ6 Υίΐχ δίβρίιβηί ]υοίοιί8 πιβηγΓίβ 

ΰΟ([Ι108ΓίΐΙΙΓ. 

(Η) Υίι» » ^ο. ρ9ΐΓΐ3ΓοΙΐ2ΐ ΗίβΓΟβ. €θη)ρθδίΐ& ία 
€οϋ. ΟοηΙίη, ΟΧίΥΙΙ. ίηίΐίο νίιβΓυπι δαηοΐΟΓυηι πι. 
ΒβΟϋπιΙΐΓ. ν. Μοηΐίααο. 5ίΙ)1. ΟοίβΓιιι. ρ. 212. — 
ΜοηαοΗη ίη γ.ο<]. ΧΧΧΙΧ. οΙ ΧΙ.1. ▼. ε:α. οοϋιΐ. 6γ. 
ΒανβΓ. ρ3|[. II. 61 13. — ΥίηάοΙίοηΰΒ ίη 0(κΙ. 0«8. 
€€1Υ. η. ν. 1,αηιΙ>€€. ηοίΑπιηυβ ΚοΠαρ. οοπιιη ιΐβ 
1)ϋ)Ι. €χ8. Υ. ρ. η. — Ρατίί, Ίη €0(Ι• Μ^I^IX ϋίΐιΐ• 
ΗαΗ. 

{€) Υίάθ ηοΐα8 &ά ΥίΟπι Β«ιη«8€6η1, ρ9|^. 29. 15 Ν0Τ1ΤΙΛ ΕΧ ΒΙΒΙ,ΙΟτΗΕαΑ ΡΑΒΕΙΟΠ. 16 

βαΐίβίδο (οοηΓ. η. 26. άίοΐβ), Ιϋ>0Γ, ςυί Λία)ΐ#ιΐΓ(1ίοίΙαΓ, (1β Ορφοο ίη Ι.α1ίηυπι ΐΓαπδΙβΙυδ. — Ιη 
νοί. Π, ίη ναπίδ ΜϋΙίοΙΙι, η. 828, ΩοΓβδ βχ ΒβπίΛδΟβηο αΐϋδςυβ & Μθί5. Τΐιοιηα ϋο 11ίΙ)ϋΓηία, 
δοοίο δθΓΐ)θηηί, οοΙΙβοϋ. — η. 1608, ορβΓδί σα«θ(]&ιη : — 189, άβ νβρα Ιραϋίΐίοηο ; — η. 5958, 
5959, 9079, 9291, νΛΠΛορρ. — ρβΓΐ• "ι ΟηΟΗηί, βΙο., η. 507. πλγγλΙιο ίαΙ)υ1ίΐΓαιη δβΓΛοεηίοβ 
ϋίβίβοΐο ρβΓ Ι. Οβηιαδο. —η. 1019, ΙοοΙίοηβδ βχ ϋβιηβ^ο. — Ραπ5. ίη ΙήΜ. ρυϋΙ. άβ νοηί» 
ιηοίΐίδ ςαίί)αδ τβδ ιιηβ θΐΐβή βοη3υη@ί (ΙίείΙυΓ, ίη οοά, ΜΙΧν. — άβ δβοπδ ιη^δΙΟΓϋδ, Ιη ΙηΙ)υδ 
00(1(1. — ^0. Ββιηβδο. βχοοΓρΙβ β ΟΙϊπ^^δΟδΙοωί Ιιοωίΐίίδ ίη βρρ. Ρβαϋ, ίη Π οοί1(1. (ν. ΐηΓι» βά 
η. 4, δΟΓίρΙοαιω, ς[ϋ« ίη βα. Ι-β(ΐαίϋη ηοη βχδίαηΐ), — ιΐβ ηοηιίηίδ ηβίορβ είβηίηιί ρ3ΓΐΗ)αδ, 
ίη II 00(1(1. — οαρρ. άβ Οβί ίηοοαίϋΓοΙιοηδίϋίΙίΙ&Ιβ, ίη II οο(1(1. (ηβο ηοη ίη οο(1. Ναηιαηο 
ΓΟΧΟΙ, η. 6, δβο. οβί. οοάά. Ογ. Νβη. ρ. 488). — άβ οοΓροΓβ βΐ δβη^υίηβ ΟΗπίδΙί ίη οθ(3. 
ΜΜΟΟΟΧν. — (Ιθ 1ΙΙ)6Γϋ βΓΐ)ίΐΓίο, ίη οο(1. ΜΟΟΙΙ. — ίΓβρηβηΙαπι (1β Γβί^υδ ^βο^πβρίιίοίδ, ίη 
00(1. ΜΜΟεεεΧίΥΙΙ ; οΐ ρΙαπαΐΑ Οοαι&δο. ορβΓ& ίη56Γΐ& δαπί οο(1. ΜΟΥ, υδςαο αά οοά. 
ΜΟΧΧΐν ; ηβο ρβαοίοοοίίΐ. Ραη>. (Ιβίηοβρδ 1&α(1&1)αηΙαΓ. — Μοηίβηΰοη^ ίη Μυϋοΐΐι. 1)ίΙ)1. 
Οοίδΐίη. ρβΓΟίϋΙΙοδ νβΓίοηιπι Οβιη&δο. ορρ. ΓβοβηδβΙ οοάά. ςαοΓαιη η)&(^&ω ρ&Γΐβπι, (ΐυίβ 3αηι 
οοηδαΐαίΐ Ι.β(ΐαί6η, 1)Γβνί1θ1ίδ, δΐυιΐίο &(1 ρ&ςίηβδ ΐΑηΙιιπι 1)ίΙ)1ίο1>ΐ60Φ Οοίδΐ. υΜίΙΙα βα(1αουη- 
Ιαπ, ρΓθνοοβΙ)θ ; ρβ^. 143, ωαΙίΛ Ο&ηι&δοβηί ορβΓβ ίη οο(1. ΧΟΙΙ. — ρβ^. 271 1>1δ, 274 1)ίδ, 306, 
404 — 407, 412δ(ΐ. ^^^ ΛΐίςαοΙίβδ. — νβηβ/ίι# ίη οο(1(1. ΛΓαηίση. Ι,ΧΧΧΠΙ, ορβΓβ Οβπιβδο. 
οαηι Θ3ΐΐδ ΥίΙβ, δβα ροΐίιΐδ δβπωοηβ (1β βίαδ 1&υ(1ί1)υδ. — β1 00X01, ορυδ ςυο(}(ΐ3Πΐ δβουηίΐαηι 
ϋίοραω οβί&ΐ. ρβ^. Ι70β1 488. — ίη ϊ)Μ. Ματΰ. ρβπηαΙίΛ ορρ. ίη οοά. 0ΧΧΧ1Χ. — περί των 
θ6(ων καΐ άχραντων ιχυστηρίων, ίη 00(1. ΟΟΟΟΧΟΥϋΙ. — βρίδΐ. θ(1 ίιηρ. ΟοηδΙαηΙ. ΟορΓοη}'ηιυηι ; 
βχρΙ&η§Ιίο XII οβρίΐαΐοηιπι ί. &η&11ΐ6ηι&Ιί$ιηοηιπ], βίαυβ βρ. &(1 ΤΙιβορΜΙ. ίαιρ. (ΐβ ίηι&^ηί- 
1)αδ. ν. οβί. 00(1(1. Ογ. Μλγο. ρβδ- 79 δ(ΐ. 261, 301 βΐ 302. — ΟυβΒίΙβπι ιη οοάά. 1)ίί)1. 8. Οηι- 
οίδ ΡΙοΓβηΙί®, ΙβδΙβ ΡΓβηο. ΑηΙοη. Ζβοηθπβ ίη ΙΙίηβΓβ ΙίΙΙβΓ. ρβΓ ΙΙβΙ. ρ. 97, 98, 99. -— Αιι- 
οΙΟΓΟ ΜοηίΓαυο. ίη (Ιί&ηο ΙΙα), ρβς. 13 (βΐίη 1)ίΙ)1. 1)ίΙ)Ι. πίδδ. ρ. 499 6. υ. &ο ρ. 528 />, ίηΐΓί- 
Ιιιΐδ 00(1(1.) : ρΙαπΛ ορβΓβ Όαηιβδο. ΜβάίοΙαηι ίη ΜΜ. ΑπιΙ)Γ0δ. — ρ. 62. ορρ. ρΜΙοδορίιίοΛ βΐ 
ΓίιβΙοήοβ, ΥβηΰίΜ ίη 1)ί1)1. ΟοηΐΛΓίηβ ; — ρ. 216, οΐ 217, βΐ 337, νβήΛ ορρ. Ηοτηα ίη ο(Βηο- 
I^^ο 8. ΒΛδίΙϋ β1 ίη (1αοΙ)αδ οο(1(1. ωοηβδίβπί ΟΓ^ρΙ® ΡβΓΓαΙ» ; — ρ. 392, Ρ€$ηΗ ίη ο(ΕηοΙ)ίο 
οβηοηίοοΓ. ΓββηΙβΓ. ϋΛωβδοβηί (ΐα«(1βηι ίβΐίηβ ; — ρ. 408, Βοηοηία ίη ηιοηβδί. 8. δΛίνβΙοπδ, 
ΡθπΐΑδοβηί τΐ έστι Θεό;; — ρ. 433, Υΰηθί. ίη 1>ίΙ)Ι. Ιαίιί ΙυδΙίηίβηί, ρΓΟουπαΙ. Ββπι&δοβηί οβηοη 
οΐ Αΐί(ΐϋ& βδίΓοηοαιίθθ ορυδου1&. — ΑΙ) βοοίβαι ΜοηΙίααο. ίη 1)11)1. 1)ίΙ)1ίο11ι. ηΐδδ. ρβΓηιυΙΙί να- 
πβΓαω ί)ί1)1ίοΙΙιβοβΓααι οοάά, φχι Οαηι&δοβηί ορβΓβ νβΐ ρβυοίοπα νβΐ ρΐυΐ'β οοηΐίηεηΐ, βηαηιβ- 
ΓΛηΙϋΓ. Ηίο αιβηΐίοηβπι ίΛοίβιη ρίαπυπι ορρ. Βοτηω ίη 1)ίΙ)1. ΟΙΙοΐ3θη. (1, ρ. 184 Α, €,) ίη 1)11)1. δΓοΠίβηΛ (Ι, ρ. 703 Α. Β, ρ. 705 Β, βίρ. 706 6), — Υβηαϋβ ίη 1)ίΙ)Ι. Μβίβΐίί Τνρ&Ι(1ί, 

3. 478 6) ; — νβτοίΚΒ ίη Μαδβο Ιο. 8Λί1)8ηΙδθ, βΐ ΑηαΗ$ί(Β ΥίηάεΙ. Οαπιβδο. ρ&Γ&11ο1& βΐ βΐίβ (ι ϋαηιβδο. ρΛΓβιιοιβ βι βιιβ (ρ. 4/β ν) ; — νβτοπΰΒ ιη Λΐαδβο ^ο. ϊ^Λίοβηιω, βΐ Αηρη$ΐ(Β Υιηα€ΐ. 
(ΐα80(1βπι ϋβπιαδοβηί (ρ. 490 />, βίρ. 593Λ). — Ρσπί. ίη ΜΝ.ΟοίδΙίη. οροΓΟ, δίβνίοβ (ρβ^. 
1042 Β), — ΥβΓίβ ορρ. ίη οοάά. Βανατ. ν. οβΙ. οο(1ά. Ογ. ΒανβΓ. ρ. 10, 11, 12 δς. 18, 51, βΐ 
ρΙιΐΓίϋαδ Ιοοίδ. — ΒίοΙ. Υίηάοδοη. ΟφδΑΓββηι &Ι)αη(1&Γ6 οοοίά. (}ϋΐ ωαΐΐθ νβΓίβ(ΐυ6 ϋβπιβδοβηί 
ορρ. οοηΐίηβΐ, υηο οϋΐυΐα νίοΐβϋίδ ίη ίηοΐίοβ &(1 ΝοδδβΙίί οαΐβΐ. ΟφδθΓ. ρ. 75 δ(ΐ. Ηίο ηοηηυΐ- 
Ιοδ, ρΓϋθοίραβ ({οί ρ&ΓΐίοαΙ&δ &ιιΙ ίΓ&«;ωαι. Οαηιβδο. οοηΐίηβηΐ^ οοάύ, (Ιυοβ Ι.&ηι1)6οίο, (1οο(ίυ$ 
βΐ οορίοδίοδ βοδ ΓβοβηδβηΙβ, ίη(1ίοθΐ90. Ιη νοί. III, οοά. XIX Γιη. Οβαίθδοβηί ρΓβοβδ δΑ(τδβ (ρβ^. 
95) ; — ίη οβίβηίδ ίη Ι,αοΛπι, Ερ. 8(1 Κοπιβηοδ βΐ ίη ρΓίκοίρυβ Υ. βο Ν. Τ. ίη οοάά. ΧΙ-Ιν, 
Χι VI βίΧΙΥΙΙ. (Ι(β Ιιαικί ίηίΓβ(ΐιΐ6ηδ ϋΐηιβηΐίο Οβαιβδοβηί ίη οβΙβηίδ ίη 1ίΙ)Γ0δ δβΟΓΟδ, δαρΓβ 
ίη νοί. VIII, ρ.679, βΙο.) Ιη νοί. V. ρ. 245 δ(ΐ. ; ίηοθ(Ι. 0(3α.ΥΙ, η. 12 (€υ3υδ ΙβοΙ. ίηΙβΓοΙυπι 
(ΙίδΟΓβρβηΙ β1) β(1. ΡΛΓίδ. 1619, Ρ, ρ. 931 δ(ΐ9.) ; βί νοί. ΥΠ, ρ. 227 δς. ίη οο(1. ΙΧΙΥ, η. 3. ογλ- 
Ιίο άβ ιηοθΓΓαρΙί1)ί1ί οοΓροΓβ ΟΙΐΓίδΙί, αχχοά ίη δβθΓ& δγηαχί βοοίρίπιυδ. — ΪΓΓοί«/ονί(» Ιη 1)ί1)1. 
ΗβΗ(1ίη8βΓ. ορρ. ν. Κταηζ ΜβωοΓ. ίΠίαδ 5ί1)1. ρβ8• 83. — Μοε^ηα ίη ΙιίΜ. δ^^ηοιΙ. ίη οοά. 

XIII, δ. νθΓίίδ δΟΓίρΙίδ 00ηΐΓ& Ι.βΙίηθδ, ίΓβςαΐαΐ. ίη δρβοίβ ίη ΟΓβΙ. εΙς τήν θβόσωμον ταφήν- ν. 

ΜαίίΗωί ηοΐίΐ. οο(1(1. Ογ. Μοδίΐ• ρ. 21 βΐ 22. — ΕχοβΓρΙθ δυηΐ βυΐ ΓΓ&ζωαι. ίη ν&τίίδ οοάά. 
£ααν€η(., δίοίη 00(1. XX, η. 8 βΐ 9, ρΐαΐ. 71 Ό€ βρηνα ί^ννω^Ι οβρυΐ άΐΛίβοΙίοΗΐηι Όβ ηοϊτιί- 
ηι&ϋ#, βΙο. ν. Βαηάίη. οαΐ. οοάά. Ιμ\αγ. III, ρ&ς. 14. — οοηί. ρβιιΐο ροδΙ &£ΐ η. ι. — - ΟίΙθΙυΓ 
ϋαιη&δο. & Ι. ΟθηΙβοαζβηο οοη(Γ& Ραίαιη&αι, ιη ΟρβΓβ &ηοη7η)ί &(1ν6Γδυδ βαπιάβπ) βΐ ίη Τΐιβ- 
δΑίίΓΟ θΓΐ1ιθ(1οχΦ &(1βί. Οοηί. Βαηάίη. οβΙ. οίΐ. Ι, ρ&α. 254, 358 β1 433. — Ιη(ΐαοΙ οο(1(1. £*«- 
€οτίύΙ, ηιαΚα ναήβςαβ Οβπιβδοβηί ορρ. ΓορβΓίβηΙαΓ, 3ίδθίηιαδ βχ ΡΙαβΓί ΙΙίηβΓβΓ. ρβΓ Ηίδρβη. 

ί). 175 δ(]. — Οβ ααίΙ)αδ(1&πι οο(1(1. Οαηιοδο. α)βπΐ0Γ&1)ίΙία ς[α£θ(1θηι &(1ηοΙβνί1 Μοηΐιβυο. ίη Ρβ- 
βΒ08Γ. Ογ. ρ. 58, ο5 δί]., 303 δί}. β1 ρ. 404; ίη (Ιίρίοπιβίβ (]ΐιθ(1βπι ΟΓβΒοο ηοηιίηβΙυΓ ϋβπιβ- 
δοβηί άίβΙοκηδ. — Εη ηα1)βπι 00(1(1. 1 βΐ Ι&αιβη (Ιβίηοβρδ νατίοπιαι ορρ. οοάά. Ιιβυά ρααοοδ 
«(1(ιαο δυίδ Γοοίδ βχοίΐ&ϋίιηϋδ. ΗατΙ,\ 

Οτ(Ζ€(Ζ εάίίίοηβί. 

Ιί1)βΓ (Ιβ Γι<1β θΓΐΙ)θ(1οχβ, οααι ογθΙ. (Ιβ ϋδ, (]υί ίη Γκίβ οϋίβηιηΐ, ρΓ0(1ίίΙ Οπβο3 βυδρίοίίδ 
]ίο. ΜθηΙΐΦί ΟίϋβΓίί, ΥβΓοηβηδίδ βρίδοορί, οαπι ρΓφΓαΙ. ΟοηβΙί ΥβΓοηβηβίδ θά ΟΙβπιβηΙβηι ΥΙΙ, 
ροηϋ&οβπι, ΥβΓοηβθ βρα(1 8ΐ6ρ1;&ηαπι βΐ ίΓβίΓβδ 8&1)ίθδ, 1531, ίη-4, Ι^ρίδ Ιαοαίβηΐίδ. Ραϋτ. 

ΚΑΐήδβίαΐβθ 1ΐμ|α3 β(1ίΙ. €[αααΐ ΙΐΑϋβΟ, ίηδΟηρϋο βδΐ: *Ιωάννου του Δ&μασχηνοΟ !χδοσις της ορθοδόξου 
πίστεως. Του αύτου, περ\ των Ιν π(βτει χεχοιμημένων. Ιοαηη%$ Όανηαβΰβηί δάίίίο οτίΗοάοχίΒ βά^ί, 
Ε]%ί$ά€ΐη ά€ ίι«, 9^1 ιη βά€ (1οπηι>Γΐιη/. ΥβΓοηΦ, ΜΟΧΧΧΙ, 4. Ββοΐίοβίίοηβηι ΙβΙίηβη] δβςυίΙιΐΓ 
ΡΓΟθίθΙίο ΟοηβΙίΥβΓοηβηδίδ,ΟΓδΒοβ δοηρίβ, ίη ({υβ Ιβυιΐβΐ βΐ ΟΑΐη&δοβηαηι (^1 Ιοθηη. Μ&1(1ΐΦαηι 
Οί1)6Γΐαα3, βρίβοορααι ΥβΓοηβηδ.» ου3υ9 3ΐΐ5$α β1 ίιηρβηδίδ, $β, ίέΙβίαΓ, οοΙΙ&Ιίβ βχβηιρΙβΓίϋυδ, 
οραδ (ΐ680Γίρ$ΐ5$6 61 Α αΐ6η(1ίδ ραΓ^Αίαια .(1β(ϋ55β, οΙιαΙοο^ΓβρΙιίδ ί^ρίδ βχρηηιβηΐΐυηι. Α(1(1. 17 ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙ.Ι0Τ11Εα\ ΡΑΒΚΙΠΠ. Ά ουΙ. Ραηζ€τ. Α. Τ. νοΚ ΥΙΠ, ρ. 562. — Ιίάβιη Ηϋπ βρφοβ, βχ οάίΐ. ^Οθη. Ερηβδίηί. ία 
ΜοΙϋβνία 1715, 4. ΗανΙ. 

νίΐΑ 61 1ί1)Γί III άβ ίιηθ^ηίΙ)ΐΐ5, Εονη. 1533. 8. Ραύτ. Ιο Μαιηαίνβ Α. Τ. ίηάίο. ρβ^. 324, 
ΙίΦο 65ΐ ίη$βπρΙίο : Ιο. Βαίηα$€€η% θΓ&ϋοη68. (Γβδ, βΐ ΤΙιβοάοή άβ ίιη&^ίηυιη οτιΐΐα, ο1 Ιο. 
Οβα]Α§06πί νϋβ & Ιο. ρ8ΐη&ΓθΙι& ΗίβΓΟδοΙγιηϋ. $6ήρΙ& Ογ. (βάβηΐβ Νίοοί&ο Μι\)Ογ&ιιο,) ΗοΗΐθθ 
«ρ. 5ΐ6ρ1ι. Νίοοίίη. δθϋίβηδ. οΙίθΙοοβΓ. βροδίοΐίο. 1553, 8. ΗογΙ. 

ίαϋηω. 

(^η(1οσιιί(ΐ6ΐτι ν6Γ5ίο 1ί1)η άβ 6(ΐ6 οπίΐιοϋοχβ & ΒαΓ^αοάίοηβ, οίνβ ΡίδΑηο, Ρβϋβηοί \£ηο- 
ΐ3βΓΐ)ί ρΓβθίβοΙο, 5δΒ0. XII, οοπιροδίΐβ 6ΐ ΤΙιοιπΦ Αήαίη&Ιί ρΓίϋβιη ΙβοΚι ηοη νί(1ϋ Ιυοβιη 
Ιν. βά η. 3], 

ΜβΐΏ ΗϋθΓβχ Ι&οοΙ)ί Ρβϋπ, 5(8ραΐ6η8ί5, ΙηΙβΓρΓβίΑϋοηβ Ραη8. 1507 ίη-4, ρηιηιυΏ βάίΐαδ ββΙ 
εχ οΟι<:ίηβ Η. δίβρίίθηί, βνί. ΕΧ ουιη οοΐΏΐηβηίΑΓϋδ 3οάθ€ί Οίοΐιΐογβί θά. ^β^. ΑαιΙ>β$ίυρ), 
βρίδΰορυηι εΐβΓΟΧΏοηΙβηυΐΏ, ΡαΗί. 1512 βΐ 1519 (α),6ΐ δίηβ οοιηιηβηΐβπίδ ΜθΓρυΓ^. 1602, ίη-8. 

Ουιη Ι)ΓβνιθΓί5υδ Ρ8ΐ)Γί, ίηΙβΓρΓβΐίδ, ηοΐίδ β1 ΟρβΙ. άβ ϋδ αυί ίη βάβ άοΓηιίβΓυηΙ, ροΓ ίο, 
(£οο1αιηρ8(ϋαιη νβΓδβ βΐ Ιιίδ1οη& ΙοδθρΙι&Ι βΐ ΒβΓί&βΐΏ, ΒβδίΙ. 1535 6ΐ 1539 (6), ρΓΦκηίδδβ Υϋα 
Ιο. Οαιηαδοεηί, δοηρία β Ιοβηηο, ροΙηβΓοΙιβ ΗίβΓΟδοί. 

Ει Γβοβηδίοηο Ηβηήοί Οπβνϋ, ΝονίοΓηβ^βηδίδ ΟΓά. ΡΓ«(1ίθ8ΐθΓ. 6οΙυη. 1546, βρυά ΡβΙηιιη 
Ουβηΐβΐ ; ίη ()α& βίΐίΐίοηβ Ι^Ιίηβ &οο6δ$6ΓαηΙ Οβιπθδοβηί ίο^ίοα, 6ΐ ίηίΓοϋυοΙίο οίοιηβηΐβπδ 
&<1 Ιοβηηβιη, £θθ(ϋθ6ηυαι βρίδβ., ηβο ηοη 1ί1)6Γ άβ οΐυθϋαδ νοίυηΐβΐΐϋαδ βΐ ορβΓβϋοηίϋυδ, 
εριΜοΙα 8(1 ΙθΓ(ΐ8η6ΐΏ 8Γθ1ππΐ8Π(1ήΐ8ΐη, άβ Ιιγιηηο Ιπδβςίο, ΗΙ)6γ ά& 1ΐδθΓ6δίϋυδ, ίΓ8^6ηΙααι 
δ«3ηΐ6ηΙί8Γυχη άβ οοΐο γί1ίί<%, 8ΐΐ6Γθ8ΐίοη6δ βαιη δ8ΓΓ&οοηο, 6ΐ (Ιβ ]α€ΐίοίο, 08Γπιίη8(ΐυ6 βΐ €8η- 
Ιί€8[ ν8Γί8, ουιη ΟοδίΏΦ Μ8^απ)6ηδ^δ 6ΐ ΤΙΐ6θρΙΐ8ηίδ &ο 8οΙιοΐ8Γϋ ςαίϋυδάβηι. 

ΕινοΓδίοηβ ΜβϋοΓβ νβΐ Γβοβηδίοηβ ΙβοοΜ Βίΐΐϋ, Ρπυη»! 8ΐ)58ϋδ, Ραν%8, 1577, ίη-Γο1., ίη 
ς\ΐ8 6(111. ρΓ8βΐ6Γ ρ1ιιτ8, ίη 6(ϋΙ. 0ΓΦ6Ο-1.&1. Βα$ίΙ. 1575 οΙ)νί8, ρήιηαπ)8006δδ6ηιηΙΙ.&Ιίηβΐ8ηΙαιη 
Ρ8ΓθΙΙθΐ8 δ80Γ8, Ρι1^δί^8, νίΐβ δ. δίβρίιβηί 3υηίθΓίδ οΐ οοΐοοοίιαδ : ΟΓβΒοβ νβΓΟ οΐ ίβΐίηβ 0Γ8ΐία 
άβ εΐιπδΐί ΐΓ8ηδίίβυΓ8ΐίοη6, βΐ (Ιβ η8ΐίνί1&1θ Β. Μ8η£θ θΓ8ΐίοη6δ 1γ6§. Ηφο 6(1ιΙίο, ϋβ ςυ8 ίη 
Αρρ8Γ8ΐα δβΟΓΟ Ροδδβνίηυδ, ηοη δίηββαοΐ&τίο Γοοαδα βδΐ Ραήί 1603 [ίΐβαι 1615, 8ρ. Ου(ϋη.]» 
6ΐ 1619 {€). ίοΐ. 6\ΐΓ8ηΐθ ΡΓοηίοηβ ΟαοΦΟ. 

Ον<Β€θΊα(ίηα. 

Βα$ίΙβ€ηΗ$ 8ρυ(1 ΗβηΗουπι Ρβΐη, οιιηι Μ&Γοί Ηορρβη ΡΓβθΓ&ΙΙοηβ &. 1548, ίοΐ., υΙ)ί 8ηΙ& 
1. €8δδί&ηί, 1.8ΐιηί δβπρίοηδ, ορ6Γ& βχϋίϋβΙαΓ Ογ»06 6ΐ Ι.8ΐίη6 Ι. 08Π)8§06ηυδ Ό€ οηΗοάοχα 
^(ίβ, οαηι €0πιιη6ηΐ8Γϋδ Ι. εΐίοαίονβί, 6ΐ 111)6γ Οβ ϋδ ηαί ίη Μ& οϋιίοιηιίβπιηΐ. Ι8ϋη6 βυιβαι 
ΐ8η1υπιηιοάο ο«βΐ6Γ&, οιυφ ίη εοϊοηίβηδί 0Γ8νίί βοΐίϋοηβ 6Χ5ΐ8Γ6 ^απ1 (Ιίχί. ΕβροΙίΙβ 6δ1 )ιφο 
οϋίΐίο Β8δίΙ. 1559 ίη-ΓοΙ 

Ββδίΐββηδίδ ΐ6Γΐί.& 8. 1575 ίοΐ. ρήοΓί^υδ (]α8ΐ)υδ Ιοη^β ρΙβηίοΓ, βΐ ί(ί(]6ΐη ε8δδί8ηυηι 1ΐ8ΐ)6ηδ 
8^^αη^ιϋη1, 8ΐ(ΐα6 υΐΓ&(}α6 1ίη^8 βχΐιίϋβηδ ρΓβ)(6Γ68 (ΐί&ΐο^ιη Ι)8αιαδ€6ηί οοηΐΓ8 Μ&ηίο1ΐ(Βθ8, 
&Ιΐ8φΐ6 δεπ|3ΐβ 6οηιρΙαΓ8. Ουπι 63υδ(ΐ6πι Ηορρβή ΡΓββίβΙίοηβ. 

Ρατ\8Ϊ€η8ΐ8 (Ι6ηί(]υΐ6, οαΓ8ηΐ6 ρΓθβοΙβΓΟ 8ΐηυβ 6Γα(ϋΙίδδίηιονίΓθ,Μί€ΐΐ86ΐ6 Ι6€[αΐ6η, Μοπηο- 
Βοΐοηίβηδί, ΟΓΟίίηίδ ΡΡ. ΡΓΦ(1ίθ8ΐοπιαι, ςαί ρΓονίηοΐ8ΐη, (^αΦ 8ηΐ6 ίρδοηι 1. ΑυΙιβΓίο ((ί), ΡΓ8η- (α) ΕϋίΙίο 3. 1512. ίοΐ ββΐ ίη ΜΜ. 2ΐ€8ΐ(1. ΕΗβιηι;. 
«ι ιη5€τίρΐ2 : ίη Ηθ€ ορετε ϋοηίβηία, ΤΗβοΙορια θα- 
ηαχΓ^ί, ςιιαίυοΓ Ιίϋηβ βχρΓκ^Ι^ : 61 αά]60ΐο 8(1 
1ίΙΐ6Γ2πι οοιηηιβηίΑπο €ΐιΐΰΐά&ΐ9ΐ : 1, άβ ίηβ(Γ9ΐ1)ίΗ 
(ϋνίη'ιΐϊΐβ. 11» θ€ €Γ6>ΙυΓ8ηιιη |[6η€8ί» ΟΓΐΙίηβ Μθ8€θ8• 
III, 06 ϋδ, αυ» &Ι> ίηο&Γη&ΐίοηβ υ8(|υ6 &«1 Γ68υν- 
Γβειίοηβαι ΟΙΐΓΐδίί. 1Υ, Οβ ϋβ» ςυ» ροδί ΓββυΓΓβ- 
αίοηβπι υ&ςυβ ζά αηίν6Γ8&ΐ6ΐη ΓββυΓΓβΰΙίοιιβηι. 
ΙΙχ€ Ι)8ΐη98€βηί ουιη βχροβίΐίοηβ ρππι& βιηίδδίο 
Ι7ρί$ 358θ1αΐ2 681 Ρ3ή&ϋ8• 6χ οΟΙοίηΑ Ηβη. δίβ* 

β^Λπι 6 Γ6^ίοη6 86ΐιοΙ» Β60Γ6ΐ0Γυη). Αηιιο Μ0Χ1Ι 
οηί» Ρ6ΐ)ηΐ8ηί. 4υ(1οου8 €Ιί€ΐιΙοτ6υ8, Ν6θροΓ- 
1060818, ίη 6ρί8ΐο1λ ηυηουρ&Ιοπβι ορίη&(αΓ, Ρβ- 
Ιηιιη ΐ4)ΐηΚ)&Γαυπι 3 0&η]3806ηί Ιϋβοΐο^^ίί, υΐ βΓ- 
6ΐΐ6ΐ7ρο, βχβπιρίαπ) 8υί ορβήδ ίδβηΙβηΐίβΓυηι 1ίΙ)η) 
6ΐυ€αΒΓ3η(Ιί βυηιρβίβδβ. 1)6 Ιήουδ Ιιί866 βϋίΐ. Ρβ- 
Γί»ί(?η8. ▼. (]αοςυ6 66ΐ. Ρ&ηζβη Α. Τ. νοί. ΥΠ. ραι^. 
5^5 61 564 νοΙ. Υ1Ι1. ρ. 54. 6( Χ. ρ. 7. ΗατΙ. 

(*) Υ.Ρ3ηζ6Γί Δ. Τ. Υ1. ρ3(;.308 η. η. 1035•£ΓαΓ/. 

{ϋ) Η266 βάίΐίο, ρΐ6ηΊθΓ ςυβπι Βββϋββιιβίβ, 3ΐ> 
ΙΙιαι1)6Γβ6Γ0 Ζ. Ν. III, ρ&β;. 531, ίΐ3 ίιΐ(]ί(•3ΐυΓ : 

0310. 0ρ6Γ3 ρ3ΓΐίπΐβΓ. 61 ΐ3ΐ.,ρ3Γ(ίΐ11 1.3ΐίη6 130- 

Ιυπι, ηιυΐΐο, ΐ|υ3Πΐ 3ηΐ6ΐΐ36 3υ€ΐΐθΓ3, 6χ 6ίΙίΙ. 430. 
ΒίΙΙπ. Ραη8. πΐ3^3 η3νί8. 1619. ίοΙ. -- Οαάίη. ίη 
ΟΗΒΟι. (Ιβ 8οηρΐ. €€οΙ. |. οοΙ. 1727 δαίΐ. υΚ)6Γίυ8 
ί««ηδ6ΐ ^ά. 63811. 1548 61 1575. ΡατίΜ. 1577. 
Ιίβϊ. 1615 61 1619. Α(1ϋ. ;ο. Ρ3ΐ)Γίο. ΙΙήίοτ ΜΙ. Ραί^ν, Ιοπι. Ι. ρΛ%, 150 8(ΐ(ΐ. άβ 6(1. ΒββίΙ. 1548. 
υ 1)1 ^1100 υβ (Ιβ θ3πΐ38ε6ηο ^^υ$(1υ6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐίΙ>υ» 
3|^ίΙυΓ. Ιη 1113 6(1. βδΐ 6(ΐ3ηι 03Η)38€. 86ηΐ6ηΐΊ3« 

ΠΙΠΙ 3ΐί(Ι1101 ΓΓ3^ΐη. Βί1ίΙ)3ΐ()θ ΡίΓ6ΐ^Ιΐ6ΊΠ)6Γ0 ίηΐ6Γ- 

ρΓ6ΐ6, 3 ςαο νβΓδχ βυηΐ 61 6(ΙίϋΒ ΝίΙί 86ηΐ6η1ί» 

ηΐΟΓ3ΐ68, 6 (βΤΧ€0 ίη Ιι3ΐίηυΠ) νβΓδΦ, 6ΐ 6Χ66Γρΐ3 

(]υ»(). 6Χ θ3η]38€<ηο, Νοπ1)6Γ|[φ, ΡΓί(1. Ρβγρηβ 
ίπιρΓ688ίΙ, 8. 3. ίη-4. ΡίΓ€ΐιΙΐ6γιη6Γί Ι3πιβη βρίβΙοΐΑ 

3(1 8ΟΓ0Γ6Π1 8υ3ΠΙ, ΟΙαΤΟΜ^ ηρυ(] (1ίν3ΠΙ 0Ι3Γ3ΠΙ 

ΝυΓ6ΐιι1>6Γί(2Β ιηοηί3ΐ6ΐη, (1313 IV Κ3ΐ6η(). ^3ηυ3^. 
Μ.Ο. ΧνΓ. 6βΙ ρΓ2ΒίΙχ3. ν. ΜαΐααίΤΦ Λ. Τ. 1Ι« 
ρ. 278. Ηατί. 

{^ Αϋ1)6Γΐυ8 ρο8ΐ ΟγηΙΙυπι ΑΙ6Χ., νοίυΐΐ 6(ί3ηι 
^. Ι)3ηΐ38€6ηί 6αίΙίοη6πι ουΓ3Γ6 6χ ιΐ6€Γ6ΐο ίΙΙυδΙηβ 
οΙθΓί 63ΐ11ο3ηί 3. 1656, 21 ^3η. §6(1 (Ιυηι Ερίιπιΐ- 
πιυπι 5]ΤΓυηι 6<]6Γ6 ρπυδ ίηδίίΐυίΐ, η6ΐι1ηιπι ρ6Γ- 
ίβοίΐ ; η6(]υ6 €οηι1>6η8ΐιΐ8 ροΐυίΐ 3ύ βο, ν6ΐ 3ΐ) 6]α8 

1)»Γ60ί1)υ8 ίΐηρ6ΐΓ3Γ6, (|υ9Β 1ι60 Α1ΐ3ΐίυ8 3ΐΙ Αυ^6Γ- 
ΙυΠΙ ΒθΠ)3 Ιιυΐ6ΐί3ΠΙ Πΐί86Γ3(, 61 (]υοΓυπι €3ΐ3ΐθΚϋηΐ 

6χ Α1ΐ3ΐϋ Συμμ^χτοκς ρ. 448 86ς. ]3υϋ3ΐιΐ8 Ιιβί^αίβη 
ίη ρΓθΐ6(|;οη[ΐ6ηί9 6χΙ)ΐΙ)6ΐ. ΝοπιίηίΙ 61 Α1ΐ3ΐί•ΐ5 ία 
6ρίδ1οΐ3 3(1 Αυ56Γΐ(Ηη, ά1$86η3Γιοηί Π άβ 1ίϋη& 
β06ΐ68ί38ΐΊοί8 βΓ»€0Γυπι ρΓχπιί883. ΟοηώβΓιβίϋδ 
ν6Γ0, ουί 6ΐ6π β3Ηί63ηί ]ααίοίο 8ρ3Γΐ3 1ι»ο (ΙΰίηιΙβ 
0Γη3η()3 ΓυίΙ οοηιπιίδββ , άοΐβί ρβηίβιβ , ίη(|υίΐ ίη 
ΒίΙ)1. €οηοίοη3ΐοη3, ίαηία ίΙΙα ΑΐΙαίίαηα^ Αμ^^γΙ•^ 
Ώαηια$€€ηί ορΰτηιη εάϊΗοηίηι ρϋΐϋΰίηϋ, ιηΜία. 19 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίεΐΙ. 20 οί£€θ 0οπι1)6βδίο 6ΐ ΡΙπΙίρρο Ια1}1)60 (α) (ΙβδίβηβίΑ νί(]6ΐ)&ΙυΓ, οεβαρ&νιΐ ουιη δαίΏΐΏβ ΙβυοΙβ {ΰ) 
βΐφΐβ ββ^β^ίβ οΜνίΙ, ρυΝίο&Ιίδ Ορφοθ βΐ ίβΐίηβ 1. ΟθΐΏ&δεοηί ΟρβπΙ)υ8 δίο, υ( ηοη ιηοείο 
ρΐυη ίη6(ϋ1β 6χ ΐΰδδ. ίη Ιυοβιη ρΓΟίυΙβηΙ ρηιιιαδ, βυΐ Ι,δϋηβ (&η(ιιΐΏ νυΙ^Βΐίδ ΟΓδΒοα &(1(1ί(ΐ6ΓίΙ : 
86(1 6(ίβΐΏ, ςα» υΐΓ&ςυβ Ι&ιη ϋη^β 6ΐ5ΐ&1)βηΙ, ο&δΐίββνβηΐ ΓβοΙάίίΙβηΙςυβ ηονα νβΐ ο&δΙί^βίΑ 
νβΓδίοηβ ϋΙαδΙήοΓΑ, 6ΐ αοοίίβ ηοΐίδ, ρΓβΒΠΐίδδίδ^αβ ρρδθΙβΓ ρηοηιιη ρΓδθίβΙίοηβδ βάίΐίοηυπι 
Ιυεαίβηΐίδ ρροίβροιηβηίδ βΐηυβ άβ άοοίηηα Οθΐη&δοβηι (1ίδδ6Γ(Αΐίοηί1)υδ (ο) βιρΗοαβπΙ, Ραη$. 
1712, Γοΐ. Π νοίϋΓη. Νοη ιηβ ΓυβίΙ, Ιιοο ορυδ οβΓίβϋιη ΙβυάβΙυηίΐ οδδβ, βΐ ΙβυάβΙυηι βδδβ οχ 
ιηβηΐο & Μβηοπιπι βπκΙίΙΟΓυιιι δοηρ1οπ1}ϋδ, ίη ΕρΙΐ6ΐηθπ(1ίΙ)υδ Ρβήδ. β. 1712, ωβηδβ ΙαηυθΓ. 
ίη ΑεΙίδ βηιάίΐ. αυ® Ιποϋηθ βάυηΙυΓ &. 1713, ρ. 1, 6ΐ αυβθ ΟθΓΟίβηίοβ, (οπι. Ι, ρ. 311, 365, ίη 
ΒίβΓΪο, ςαοά δυο Νονί Μυδβί ΙίΐυΙο, ίϋάβπ) νβΓηβευια Ιίη^ιια ίίρδίφ πιβηδίρυίδ ίηίερνβΐΐίδ 
ρροίΐίΐ (ηβνορ ΒϋοΙίΘΡ-δββΙ) ρβρίβ χχχιυ, ρ. 600, ο{ο.(ά), $6(1 ρυΐο ίβωβη θΙ> ίΐΐίδ ιηίΐιί ρβϋοΐυπι 
6586 Ιοουιη οΙ)δ6(ΐα6ηάί ίηδίίΐαίο ιηεο, (ΐαθ(] ίη βΐίίδ δΟΡίρΙορί^αδ Ορββοίδ ΙΐΑΟΐεηυδ οϋδορνανί, 
υΐ 08ΐη&δ66ηί δορίρία δ6εαη(1υιη ορ(1ίη6πι 6(]ίΐίοηίδ Ιιυ]ϋδ ορΙίπΐ6θ ΙβοΙορί βοΙηυηιεΓβΡΟ , η]ί}ιί 
Ιίοβα!. 

ΤΟΜΟ Ι. 

Ιη Ιιοο ΓθΐηίΙίβΓη ίΐιιοίΐ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕΩΣ (β) δίν6 ορυδ Ιρίρβρίίίαπι, ςυθ(1 Ιιΐιιΐο Γοηίίβ ίοίϋηίία 
βαοΐορ ίρδο εοπιπ)6ηά&νίΙ , Ιιοο 6δΙ ΌίαΙβοίίοα^ ΙχΙ)€Τ άβ ίΐ(ΒΤ€3ΐΙ)Μ8^ οΐ 1ί1)6Ρ Ζ>6 οτΐΗοάοχα 

1. Κεφάλαια φιλοσοφικά, ϋαριία ρΗίΙοΒορίιίοα ^ δίν6 ΌίαΙβΰίίΰα, ουπί ρρ^ίίχβ 6ρίδΙθ1β βά 
€θδΐΰαπι, Μη^αα]8Β 3θηι 6ρίδθορυπι, 8(ΐ6θαυ6 δορίρΐβ ροδΙ β. ο. 743, ρ. 1-74. Ηυ^υδ (Ιίβΐ^- 
οϋο», ίη ςυβ ΡορρΗ^ρίαπι άβ (ΐυίπί^αβ νοοΐοϋδ βΐ ΑΓίδ1οΐ6ΐίδ Ιο^ίοβ δορίρΐβ δβουΐυδ ϋβπιβδοδηπδ 
65!, 60Π)ρ6η(1ίυηι [^8ι^η6 ρροάίβΡθΙ ίη αηΐίςυίδ 6(1ίΙίοηί1)υδ, 6χ ν6Ρδίοη6 ίορίθδδίδ Βυρ^η(1ίοη1δ, 
Γίδθηί. [ν. Βαηάίη, οβί. οοάύ, 6ρ. Ιβυρ. Ι, ρ. 273.] Αο ίη 6(ϋΙίοη6 ΒθδίΙ. 1575, ΟρδΒοίδ ίυδίο- 
ΓίΙ>υδ 6ρίΙοη)6 ί8ΐίρ& πιβίβ 86εοιηηιθ(ΐ8ίαρ. £8Π)(]6ηι 6ρίΙοπιβη ίηίβρηρβίβΐίο Αγ81)1ο8 Ρβρρα•- 
δ6η!8ΐ Ι6δΐ6 ίβηυίηίο, (}α» ηοη 6δΙ 6(1ίΐ8. Μβαι 6ρα>β8 ίη(6§Ρ8 6χ ρ1υρί1)υδ €θ(1ίοίΙ)υδ Ρ6^ϋδ 
ιηδδ. 6ΐ 6(ϋΙίοη6 Ββδίΐ. ρβοβηδυίΐ, ηον8(ΐυ6 νβΡδίοηβ (1οη8νίΙ. Ραον, [ίη 1)ί1)1. Βρ11»ηηίοίδ 
δ6ουη(1υπι 68ΐ. οοάά. Αη§]ί»,6ίβ.,ίη Ιοπι. 1, ίη 1}ί1)Ι. Βθ(1ΐ6ί. δυηΐ η. 298, 702, 1882, ορβρβ η.1 
βί 3 (β Ρ8ΐ)ρίοίο δί^η8ΐ8 : — ίοδάειη ίηίορ οοάά, 1)ίΙ)1. ΗατΙείαηΰΒ^ η. 5649, 6ΐ ίη οο(1. Βανατ. 
01.ΧΙ, 1βδΐ6 οβί. Ορ. 00(1(1. Β8νορ. ρ. 62.) — η. 2524, ϋ8Πΐ8δ06ηί. 1) Ιο^ίο8; δ6(1, 8(1ηοΐ8ηΙβ 
08(8ΐοςί οοηίβοίορβ, θΡ(1ο 08ρί1αηι 8 25 8ά 32, ηοη ρρορδϋδ ίάεπι ΟδΙ, (^υί ίη β(ϋ1ίδ, υΐί οο(1βχ 
Ιιίοηίδ., ίΐ8 6ΐ 8ΐίί ρρο υηο 6θ(1οπιςυ6 ορβΡβ Ι)8ΐ)6ηΙ, ςυίΒ ίη 6(1ί1ίδ ρρο ϋίηίδ Ιιβϋεηΐυρ, 6. §. 

(Ιί8ΐ66ΐίθ8 6ΐ (1β 0Ρΐ1)0€ΐ0Χ8 Μβ, Εΐ ΟΟΡίβ βρίδΙθΐ8 8(1 €θδΠ18Π1 βρίδΟ. ρΙδΠΟ βΥίηοΙΙ , ηοη 6δδβ 

(ϋ5ΐίη6ΐ8 ορ6Ρ8 : 1)8ΐ)6η1ιιρ ίη Ιιοο οοά. ηοηηυηςυ8η] 6ΐί8ηι δοΐιοΐίδ, δίνβ ηοΐ6θ Ιοη^ορβδ, δ6(1 

ΓΑΓίθΡ6δ, υοί 8ΐί6υΙ)ί ίη δυηίΠΙΟ Π18Ρ^η6 Ι,β^ίΙΐΙΓ τοΟ αύτοΟ Ιωάννου βΙΟ. 2) (1β ΟΡΐ1ΐΟ(1θΧ8 Γΐίΐβ. — 

η. 3614, άβ οΡΐ1ιθ(1οχ8 Μβ : 1θ8ίθ8; ίηΐροιίυοίίο άο^αΐδΐυπι, 8(1 Ι. 6ρίδοορ. 1.8θ(1ίθ6Φ, ί^υ» 
πηιΐΐαηι (1ί£Γ6Ρΐ 8ΐ) βάϊία; 6ρίδΙ. ά& 1ρίδ8^0 8(1 Ιορ(ΐ8η6η), 8Ρ6ΐιίη)8η(1ρίΐ8υ), ςυ£θ ηοη βοηοορόβΙ 
οαιη 6χοαδ8. — Ιηίορ οοάά, οοΙΙ. Εΐοηβηδ. Ιοω. Η 08ΐ. η. 1823. Ι^ο^ΐοβ, 6ΐβηΐ6ηΐ8Γίϋπι , (1β (β) Ι.ϋ1)1)6υβ, Ραπβ, 1652, 1η-4, βάίάίΐ οοη$ρ6θ1υηι 
ορβΓυπη 0&ιηίΐ5€6ηί, Ίη (]υ3ΐυοΓ ρ&Γΐβ8 ΙπΚ)υΐθΓυηι, 
Ιη ςυο ηοη νιιΙΙ \\άβτ\ υβιιβ ΐΓ^ηδίηίδδίβ αΚ) ΑΙΙα- 
Ι|ο, 86(1 όβ ΊΙΙίδ, ΥβΙυΐ η60(1υπΓΐ 8ί1)ί νίβΐδ, 1ο<]ΐιίΙϋΓ, 
ΙΪΓβΙ Α1ΐ3ΐίυ8 ίη βρίβίοΐα ^ά ΝίΙιυβίιιηι, ςιι% δ^ηι- 
ιη!οΐί5 ρ. 446, ίηδβπ» βδΐ, Ιι&ιιιΙ οϋβευΓβ ρΐ3(;ιιιιη 
ΐΜί 60 ηοηιίηβ ο1)]ί€6Γ6ΐ. Ιϋβπι 1.3ΐ)Ι)6υ8 Ιοιπ. Ι Γώπ 
ύ§ $€ΤίρΙοηΙίη& €€€ΐ€$ία$ΐΐ€ΐ$^ &. 1660 6(1ίΐί, ρ. 556, 
οοηβρβοΐυηι βυιιπι ηογ» 6(Ιίΐίοηί5 θ3η)»{»οβηί ηιβ- 
ηιοροηδ, ^ιιαηι ίηηι άβηινηι, ΊηςιιίΙ, ας§τ€άίατ^ γιιπι 
€» Λΐα$ θ€ϋηραΗοηα>η$ Ιίδετ εηΐ€ηετο^ €1 €τηάίίο$ 
•ϊγοι, ηνοτΗΐη ορβταηι αηχίΙΐΗΐηηηβ βίίαηιηηιη ίιη- 
ρίοτο^ ίη $ηΙίηιίηί$(ταηάί$ αά βαίη ρ€τβο%^ηάαη\ <ΐ(6- 
Μα$ ραναίίοτε» /ΊιβΓΟ βχρβΠια. [ϋοηί. Οηάίη. 1. ΰ. 
^%. 4736.1 

(^) €οη8ρβοΐυ8 ορβΓυηι 09πΐ3&€6ηΊ λ Κβςη'ιηίο 

&• 4700 ΡΒηκϋβ 86ρ&Γ3ΐίπΐ 6(1ίΐΗ5 65ΐ, 8ΐ<|ΙΙβ 6Χ&131 

ρρχΙβΓβα ίη ΟΙ^Γίο 6Γυ(]ίΙοπιηιΗ2πον6Γ&πο ^. 6βθΓ- 
^ϋ ΕοεϋΓΐί (ΜοπΑΐΗΙίεΙιβη Αυδζιις) 9. 1700, π)6η$β 
Αη|;υ8ΐο ρ. 526 &6ς. νί(ΐ6 εΐ ΜβηιΟΓΪί» ΙίΙΐ6Γ&Γί38 
ΤΓβνοΙΙίηβδ 1709 πΐϋη86 Αυ^ιιβΙο, ρ. 1440 86ς. βΐ 
»• 1713, ρ. Ι 8β<ι. 8€πρΐ8, ςυχ ίη (1ιιο1)υ5 Ιοιιιίβ 
Ιιβςυίηϋ ηοη β\8ΐ3ηΙ, οΐ ίη οοηδρεοΐιι, νοί 1.6(]Ηί- 
ηΙ^ηο, νβΐ 1•3ΐ)1)62ηο, »υΙ| ΑΙΙαιίί €αΐ2ΐο|;ο, οοιπηηβ- 
ηΐ0Γ3ηΙυΓ, ΓβΙβΓαηι ίηΓΓ2 ροδΙ ηοΐίΐίαιπ 6(1ίΐίοηί!$ 
1«6ςιιίηί3ηφ. 
(€) ρί$86Γΐ3ΐίοη68 ΟαηιαδΟθηίβ.τ, »1)6(ΙίΙθΓ6ορβΓί 

ΕΓΧίηίδδΦ, δυηΐ 86ρ1βηι. Ι, (Ιο ρΓοοβ.^δίοηβ δρίηΐιΐδ 
. Π, άο 3υ€ΐ0ΓίΙαΐη)υ8, ηυίϋυβ ΚιιΙ)χ1Γιαιιί ΙΐίΒΓβ• 
Μη 8ΙΙ8Π1 ΙυβΙιαηΙιΐΓ. ΠΙ, όβ ερίδίοΐπ, ΟΙιηγβο^Ιοιηο 
ΐΓίΙ>υΐη, 3ίΙ 03Ρ8»Γίυηι πιοηαοΐιηηι, οΐ ηΐίίδ ςηί1)υ$- 
ιίΑυι, »Ι)3η)&8€6ηο ρπηιιιηι ΐΒοιΙαΓιβ $οηρΐί$. ΙΥ, (Ιβ 
«ρΐΒΐυΙίδ 3(1 ΡβίΓυιη Ραΐΐοηβπι «Ιβ Τπ5»κίι αϋιϋΐΐοηο• 6ΐ άβ οχροδίΐίοηβ Γκίβί ίηΐβΓ ^υ8ι^ηί, ιη3η}τί8, 
ορβρα. V, όβ θΓ3ΐίοηβ 03ηι»806ηί (Ιβ ίίδ, ςιιί ίη ίίϋο 
οΙκΙοηηίεΓυηΙ βΐ (Ιβ ρυτεαίοηο 86€υη(1υηι 0Γί6ηΐ&- 
Ιίδ ΕοοΙοδίχ βοπδυηι. ΥΙ, όβ Αζγπιίδ 61 ρο8ΐΓ6ΐηο 
€ΙΐΓίδΙί Ρ3δθ1ΐ3ΐβ, 61 Υ1Ι, άβ εΐιπδ1ί3ηίδ Ν3Ζ3Γ6ηί$ 
61 6οηιιη Γΐ(ΐ6, ηαο ηοη (Ιβ Εϋίοηίΐίδ. [Ιη ίηίΓο^υοΙ. 
δ. ρρχΓ. Γβ€6ηδ6ΐ ίϋβηι οηιη6& νβΓδίοηοδ ΚαΙ. Αΐ^^υο 
6(1ία. Ι3ηι 1.3ΐίη»δ, ςυ^ιη βΓΧοοδ, 6ΐ 0ΓΧ€0•1•3ΐί- 
η38. 1(Ι6Π) ]ιΐ(1ίο3ΐ άβ Ο3πΐ3δθ6ηί ΙίΙ)Γίδ βΐ δίτ'ώεηάί 
^βηερβ, 6( Βανοηϋ δβηΐεηΐίαηι, ίη ηιηΙιΐ$ Ο^ηια- 
8€6ηί $€ήρΐί$ 'βάεηι ναάΙΙατβ α €0ΐηρ1ηή1>η$ ίρβιιιιι 
$€αί€τβ ηιβιιάαεη», €οιιΙγ3 ε»83υ[)οηυη(ΐ εΐ ύβΓίι• 
Υοβί^ίυηι (ΙβΓϋηιίεΓβ δΐυϋβΐ. ΗαΗ. 

{ά) Αάά. οβηδυΓ&δ ίη : Βανιηςατί^ηϋ ΝαοΙιηεΙιΐοη 
νοη η)6ΓΐγνΰΓ(1ίβ6η ΒϋοΙΐ6Γη, ΐοηι. ΥΠΙ, ρ. 517—520 
ίη ρηηιίδ Ουϋίη. Ι. ο. ρ3|;. 1762 δς(]. ιη εαρ. 6 6χ 
ΕεεΑΓίο περβΙΙΐυδ βδΐ οοηδροείυδ ορρ. Οαιη^δε. ά 
1.6<|ΐιίηίο £6ρ2Γ2ΐΙίηι βϋίΐπδ; ευηι αυεί^πο (]6ίη ίη 
εβρ. 7 8^ίΐυΓ άβ ίρδ3 ΜίεΙι. 1•6([υίβη βά'Λ. ίίδςηβ 
Βααιαδεεπί' βεπρίίδ, ςυ» ίη υίΓοαιιβ νοί. εοηΐίη^η- 
ΙϋΓ ; Ιιιηι ρ&^. 1767 βςς. ίη εβρ. 8 άβ ρΓΧΓ0Κ3ΐίνί8 
3ΐ(]υ6 (ΐ6Γ6€ΐί1)υ8 ίΙΗιΐδ εόίΐίοηίδ, ει ρ»ό[. 1774 δςη. 
ίη εαρ. 9 ΐ6(;ίΐιΐΓ (Ιίδευδδίο ορβΓυηη, ςυχ Ιοηιο Π 
εϋίΐίοηίδ ίΐϋυδ εοηΐίηεηπίΓ. — ΙΙΙα ΜίεΙι. Κεςιιίβη 
6(1. Γ6ειΐδ3 6δΐ Υϋηείίίδ 1748 ΓοΙ. 6ΐ ίη ΓηοπΙβ Ιαιι- 
(Ιαΐυρ : Εϋίίο ηυνΊ68ίηια Υΰπβία Ιοη^β αΙη$ αοοητα- 
ίίϋτ, Ηατί, 

ίβ) Υίϋε ηοΐΑδ 3ί1 Υίΐ3ΐη ΒαηοΑδεβηί , δορίρίαη) 
. ΠίβΓΟδοΙ. ρ3β. XIX, βίΑΙίαίίΐιιη άβ ϋ3ΐη3δε6ηο 

§χχ. 

φ Ηίηε ε1ί3πι ίΙΙα ΐη3 ορυδε., ρΓίεείρηβ η. Ι 
εΐ 5 πΐ6ηιοΓαΐ3 , ίη 8ΐί(ΐυοΐ εοιίά. ]ιιηεΐίπι ροδίΐ» 
βυηΐ. ΗατΙ. 11 ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ Β1ΒΙ.10ΤΙΙΕΟΛ ΡΑΒΚίαΐ. 52 

;1αθ1)υ8 ηβΐυπδ 6ΐ ϋθ& )ιγοο$(β5ΐ; — ε&ηΐαΙ)Γί];. ίη 1)ί1)Ι. ραΙ>1. η. 2297, ίη(Γθ(]υ€ΐίο (Ιο^ηιαίυιυ, 
ϋΙβπΐϋπίΑΓίυΐΏ Α νοοθ 8. ΐ)ΑΠΐ&506ηί βά Ι. βρίδο. 1.&οάίε66θ, ββ η. 1, 2, 3, & ΡαΙ)γ. $ί^η&(1. — 
Ιοηι. ΙΓοβΙ. π. 2276, ίηΙβΓ οοάά. Υοδδ. (Ιββηίϋοηβδ ρΐιίίοδορίιίο®. — Ιη ΒίΜ. ρυ1)1. Ρηηβ, ά^ 
ϋΐΑΐεοΙίεβ ίη νΐ^ηΐί βΐ (1αο1)αδ 60(](1. — (Ιβ 1ΐΦΓβδΐΙ)υδ ίη ν.οάά. αααΙυοΓ. — ΟΓΐΗοάοίθθ Μβ\ βι- 
ροδίΐίο ίη 00(1(1. νί^ηΐί οΐ δβρίβω, δβουη(1υπι οβίβΐ. βΙο., Ιοπι. Π. — Ιη ΟοίδΙίη. οοά. ΟΟΟίΧΧΥ, 
(ίί^ΐβοΐίοβ (ϊθρρ. 150, ςυοπιω ςυδθά&πι (Ιβ^υηΙ θ1) ίηίΐίο, ςα«(1θπι δυηΐ ΐΓβηδροδί1&. — ίη οοά. 
ΓΧΙΟίΧΧνίΙΙ , ΐΓίΙ)ϋίΙϋΓ Οβπιβδοβηο ΙίΙ). Ζ>β αζ»/ιηί$ ((1β ςυο νίοΐβ ίηίπβ, η. 24.) ΙβδΙβ ΜοηΙίβυο. 
ίη 1)11)1. ΟοίδΙίη. ρ. 584 βΐ 585. — Μβΐπΐί ίη ϋθ(1. Γβ^. Ι-ΧΧΧΙΙ άβ Γκίβ ΟΓΐΗοοΙοχβ, β1 οο(1. ΟΧΥ, 
Ι-ο§ίοθ : άβ ({αίυιΐδ οο(1(1. ηιυΐΐιΐδ βδΐ Ιπβρίί^ οβί. ϋθ(1(1. ΜβίΓ. ρ. 303 εΙ 455 δςς. — Αυ^δΙβθ 
νίπίΐβΐ. Ι,ο^ΟΛ, ίΙθΓϋπκριβ ουω ορ. (1β θΓΐίιθ(1οχΛ Γκίβ, ίη II οο(1(1. — Ιη 1)ί1)1. ΟφδβΓ. ΥίηιΙοΙ). 
νοί. V. ΙλοιΙ). η. 1, 2, 3, ίηοοίΐ. ΟϋΙΙ. — η. 1, βΐ (ΙθΓιηϋίοηβδ ΐΗβοΙο^οβΡ, ίη οο(1. €01. — η. 1 
βΐ 3, ίη 00(1. ΟΟΙΠ, βΙ(ΐυο ΟΟΥ, οΐ ΟΟΧΟΙΙΪ, βΐ η. 1, οαπι ΑηΙίςυίδ θΓ«οίδ δοΐιοΐίίδ τηβΓ^ίη. 
ΐαϋυίίδ δ^ηορίίοίδ ο1 ρΓοΙβ^οηιβηίδ ςεηοΓοΙίϋυδ άβ ρΐιίίοδορίιίβ , α(1 η. 3, ίη οο(1. ΟΟΙΥ. — 
Ι.ο§ίοβ ίη οαρίΐα Ι. (Ιίνί^α, ίη οο(1. 00X01 Υ, ν. Ιατηδβο, οοπιηι. Υ, ρ. ί^ δς. υΜ ΚοΙΙβΓ. ίη ηοΐβ 
ί1(ί νυο. Μα]ίΛΐηα, Η. β. ροΓία ιηαΓίδ, βΐ ΓβδΙίνίδ 1υ(ϋδ, ίη ΙιοηοΓβπι Οίοηίδ Υβηβπδ ρΗηιο νβΡβ α 
Οθζβδίδ ρΓίΒδΘΓΐίιη οβΙβ1)ΓΑΐίδ ηοπιίηβοιυο Μα)υπιβΓυιιι ίηδί^ηίΐίδ ηιυΐΐυδ ΟδΙ (α), — ρ. 1 δςς., ρ. 5 
δ<|. υΐϊί ΚοΙΙαγ. (1β ίΐΐο οοά. βΐ (1β ύτενίοΓβ ϋβπιβδοοηί ίοίζίοβ οοΓβΙίυδ (ΙίδδβπίΙ; ρ. 9 δς. υΜ 
ηοΐΑΐ ΚοΙΙαγ. ρΓοΙβ^οωβηα κ^ϊ^βΓ. ίη εοά. ΟΟΙΥ, η6(]υ&€[υ3η3 βδδβ ίη Ββωβδοβηί Ι,Οβίοθπι, δβά 
ίη ΡοΓρΙιγήί ΙδΛ^ζο^βη (1β (^υίπΓΐυβ υηίνοΓδ3ΐίΙ)υδ ρρδΒίΙίοΑπιβηΙίδ ; ρ. 12 δ€|(ϊ. υ1)ί οοηί. Κοίίβηί 
ηοΐ. ρ. 323, ρ. 535 βΐ 539. — Τυω ίη νοί. ΙΥ η. 1 βΐ 3, βο 21, ίΐβπι (ΙββηίΙιοηβδ ΐΗθοΙοβίο» ρβΓ 
ίηΐβΓΓθ83ΐίοηβδ βΐ Γβδροηδίοηβδ, ίη οοά. ΟΧίΥΠ. — ΕχοβρρίΑ βχ ορβΓίΙ)υδ, η. Ι βΐ 3 ίηίΐίοβίίδ, 
ίη 00(1. ΟίΥΗ. — Εχ ορβΓθ (1β θΓΐ1ιθ(1οχα Γκίβ ΪΓθβπιβηΙαιη άα ρροοβδδίοηβ δρίπΐ. δ. ίη οοά. 
ΟίΧΙ, βΐ οβρυΐ άβ νίΓβίηίΙαΙβ, ίη οο(1. 01.ΧΥ. — ΡΓθζωβηίΑ ςαωίβαι ωίδοβίίβηββ, ίη οο(1. 
ΓίΧΧΧΥΙΙ. — ΡΗπιβ) ίηδίίΐαΐίοηβδ (1β ϋοοΓβΙίδ βΐ ρΐβοίΐίδ, βΐ άίαΙβοΙίοβΒ οβρυΐ ι άο οο^ίΐίοηο 
ίη 00(1. ΟίΧΧΧΥΙΙΙ. — Ν. 3, ίη οοά. ΟΧΟΥΙΙΙ, ίη ςυο ορυδ ίίνίδοπι ΟδΙ ιη οβρίΐβ οχχιν β1 
ι1υοΙ)ϋδ δ6(]ΐΐ6η1ί1)αδ, βΐ ίη Ιιογιιπι υΐΐίηιο οραδ (Ιίνίδαιη βδΐ ίη οβρρ. οιι; βΐ πΐΑΓ^ηί βρροδίΐΑ 
δϋπΐ θη1ί(}αα ηοηηαΐΐα δοΗοΙίβ; (Ιβηίιιαβ ρ. 177 δ(]. βχδίβΐ βρρ6η(1ίχ ςυφάβηι άβ άίνίηίδ ηοπιί* 
ηί1)ϋδ. ν. Ιατηϋεε.Υ, ρ. 268 δβ(ϊ. βΐ 270 δβί^., ρ. 340, ρ. 358 δβί^., ρ. 384,447, 450 βΐ 478 δςί}.— 
Α*ΐ(^υβ ίη νοί. ΥΙΙ, ρ. 382; ίη οοά. ΧΟΥ, 6, Εο^ίοα ουω ρρβίίβΐ. βά Οοδηιαω, ορίδο. Μη^υπ1«, 
ροΓίυδ βΐ βηιροπί ΡβΙδΒδΙίη®. — Υβηβίϋί ίη οο(1. ΜβΓΟ. ΟΧΙ.. οΧ Ο. Ορρ. η. 1 βΐ 3. — ίη οθ(1. 
ΟΟΟΟΧΟΙΧ, Οραδ η. 3 ίη οβηίααι οθρρ. άίνίδαηι : — ίη οο(1. ΒίΧΧΧΥΙΙ, ϋίΛίβοΙίοβ, ουπι βρί- 
.<Ιοΐ3 α(1 Οοδηιβαι : ν. οβί. οο(1(1. Ογ. Μάγο. ρ. 80, 265 βΐ 308. — Γίοτεπίχα, ίη 1)ίΙ)]. Ι^απβηΙ. 
δυηΐ ίη νΑπίδ οο(1(1. πιθ(1ο ΟΑρίΐΑ ρΙιίΙοδορΙιιοΑ βΐ ΐΙιβοΙοβίοΑ; ωθ(1ο βχοοπρίΑ βχ (ΙίΑΐβοΙίοβ βΐ 
οαρίΙίΐ3αδ ρϋίίοδορίιίοίδ ; ΑυΙ ΟΑραΙ (Ιβ ηοηιίηίΙ)υδ; ΑυΙ βχοβΓρΙαηι άβ Οβο; α]θ(]ο άίβίβοϋοα 
5(^ουη(1απ) 1)ΓβνίθΓ6ηι αιβίΐιοοίυηι ; ηιθ(1ο οχροδίΐίο θΓΐΙιθ(1οχδθ Οάβί; πιθ(]ο οίΙαΙαΓ ΟΑηΐΑδο. ία 
«ιΐίβηίδ ορβΓίΙ)αδ. ΒΓβνίΙβΙίδ δ(υ(1ίο Αΐ)1β§ο ΙβοΙΟΓΟδ 8(1 Βαηάίηχ οαΙαΙ. οοάά. Ογ. ίΑΟΓβηΙ. (υΙ)ί 
ίηΐ6Γ(1ααι ίΙΙβ αΙ)6παδ ρβΓδβεριίΙυΓ 0Γ(1ίη(3ηι ΓβΓυπι ΑΓ^ηΐ6ηΐΑ(ΐυ6 ΑυΙ (ΙίβΤβΓβηΙίθΰι οο(](1. θ1> 
β(1ίΙίδ ΑΐίΑςυβ ηοΐΑίιι (ΙίςηίοΓΑ), Ιοω. Ι, ρθ^. 255, βΐ 273, βΐ 422, 1 βΐ 2; αο Ιοηι. III, ρ. 375 
δβη.; ΓϋΓδαδ ίη Ιοιη. Ι, ρ. 492, 3, Ιοηι. III, ρ. 4, η. 7. ρ. 11 δίΐί}. η. 1, 2, βΐ Ββ (Ιίνίη. ηοπιιηί1)υδ 
η. 9. — ρ. 34, η. 2. — ρ. 324, η. 20. βχ Ι. ϋαπίΑδοβηί ΟΑρρ. Λβοΐο^ίοίδ Αΐίίδςαβ Ρθ1η1)υδ 
βχοβΓρίΑ αβ δρίπΐιι δ. — ρΑ^. 394, οο(1. ΧΙΥ, η. 2. α(1(1. δυρΓΑ ίη ηοΐίΐ. οο(1ίουπ) ββηβΓΑΐί, δυΙ> 
ίΐηβπι. — Ταητχηί ίη 1)ί1)1. Ηβ^ίΑ, ΟΑυρ. ρΙιίΙοδορΙιίοΛ ίη οθ€ΐ(1. ΟΟΧΥ βΐ ΟΟΙ,ΧΧΧΥΠ. 
— ΥίΐΑ ΟΑηΐΑδΟβηί α Ι., ραΙπαγοΙια ΑηΙίοοίίβηο, δοηοΐΑ; — (Ιβ δ. ΤηηίΐΑΐβ (δ. οβραΐ ΥΠ, 1ίΙ)η Ι, 
Οβ βάβ ΟΓΐΙιοά. Ιοηι. Ι, ρ. 131, β(1. 1.βί}αίβη). Ββ αίνίηίδ ηοαιίηί1)υδ βΐ (Ιβ Ιοοο Οβί, ίη οο(1. 
ϋΥ. ν. ΟΑΙ, 00(1(1. Ογ. ΤΑϋΓ. ρ. 308, 384 βΐ 157. ΗατΙ. 

2. Π£ρ\ αΙρέσεων έν συντον(α, πόθεν ήρξαντο χαΐ πόθεν γεγόνασιν. Ββ οεηίηίη Η(Βν€8ίΟΗ3 Οθη)ρβη- 

(Ιίυαι, υη(1β ογ1«θ δίηΐ β1 (}υοα]θ(1ο ρΓ0(1ίβΓίη1, ρΑ§. 76-118 (6). Εχ δ. ΕρίρΙίΑηίί ΑηΑοβρΙίΑ- 
ΐ3Β0δΐ Α(1 νβΓΐ)ααι ίβΓβ ΓβρβΙιΙαω, οαί βχ ΤΙιβοάοΓίΙο, Τίωοίΐιβο βΐ δορΙίΓοηίο ρΑίιΙο ρ1υδ(ΐυΑπι 
νί^ηΐί δβοΐΑΓαπι βηΑΓΓΑΐίοηβηι βΐ άβ Μο(ΐΑηιπΐ6(ΐΑηίδ ηοηηαΙίΑ ΟΑπίΑδοβηυδ δυΙ)]βοίΙ (ο). Ιη 
ρΓί(ΐηΙ)ϋδ 6(1ίΙίοηίΙ)αδ οοοαρπΐ Ι,Αΐίηβ ΐΑηΙαηι, βχ νβΓδίοηβ ΙοΑοΙιίηιί Ρβηοηίί. Ιη Οοΐοηίβηδί, 
οΙίΑ ΙββϋαΓ ίηΙβΓρΓβΙθΙίο ίηοοΠί ΑαοΙοπδ, ({ϋβηι Ι,βςαίηίυδ ραΐΑΐ ΒυΓ^υηάίοηβαι ΡίδΑηαπι. 
ΡΑΓίβω ροδίΓβπίΑοι (Ιβ ΜοΙΐΑηιπιβ(ΐΑηί3 ΟΓδοοβ β οοίΐίοβ ΑυξαδίΑηο δυρρΙβνβΓΑΐ Ι,ΑΐίηΑΠΚ^υβ νβπ- 
δίοηβπι Α€ΐ(1ί(]βΓΑΐ ΡΓοηΙο Οαοδθυδ ίη βίΐίΐίοηβ ΒΑΠίΑϋοβηί ίΑΐίηΑ. Ραη$. 1619, ίη Γοΐ. ΟΓβΒΟβ 
1ίΙ)Γαπι ίηΙβ^Γαπι ρηηΐϋδ βχ οοίΙίοβΚββίο ΡΑπίδ. ΜΜΟΟΟΧΧΧΥΙ, νυΙβΑνίΙ Ι. ΒΑρΙίδίΑ ΟοΙβΙβπυδ 
οιιιη νβΓδίοηβ δΐΐΑ βΐ ηοΐίδ, ίη Ιοπιο ρπωο ΜοηίπιβηΙΟΓ. Εοοίβδί® Ογ8Βοφ, ΡαήΒ. 1677, ίη-4, 
ρ. 278, 337. 1.β(ΐυίηίυδ ρρβΒίβΓβΑ οοηΐυΐίΐ ουπι οο(1ίοί1)αδ Γβρίδ ΜΜΜΟΟΧΙΙΥ βΐ ΜΜΟΜΧΧΧ, 
Αίοιαβ Αυ^$ΐΑηο, ηβο ηοη ίΠο, ({αο ΡβΓίοηίαδ Α(1 νβΓδίοηβπι δυΑΠί οοηοίηηΑηοΐΑηι βδΐ υδΟδ, βΐ 
αιαι ΕρίρΙίΑηίο 0ΦΐβΓίδ(^υβ ίιβθΓβδίοΙο^δ, β1 α1)βΓίθΓβδ ηοΐΑδ Α(1ίυηχίί. ΡΓοίβδδίο β(1βί, άυΑ 
1ίΙ)Γυπι (Ιβ Ι)»ΓβδίΙ)υδ ο1)δΐ^ηΑνίΙ ΟβηΐΑδοβηυδ, ΟΓδθοβ ναΙ^ΑΐΑ βδΐ α ίΑΐη1)βοίο ΥΙΙΙ, ρ. 426. Ραον. 
δ. ρΑ§. 898 δ(ΐς. οά. ΚοΙΙαγ. ου3αδ ηοΐΑδ ρΑ^. 901 βΐ 903 οοηΓβΓβδ, (Ιβ οο(1. ΟΰθδΑΓ. ΧΙΙΥ, η. 43, 
υΐ)! βχδίΑΐ ϋΑΟΐΑδοβηί βρίΐοηιβ ΡΑηΑΓίί δ. ορβΓίδ ΕρίρΙίΑηίί ΑοΙνβΓδϋδ 80 ΙιβΒΓβδβδ οαπι οοηΐί- 
ηαΑΐίοηβ Α(1 δαΑΠί αδφΐβ φΙαΙθπι. ΙΠαπι βριΐο^απι ΙοΙααι , ({αβαι ΐΑΐη\)60. ΟΓδθοβ βναΙ^Ανί) , 
Γβ(1(1ί(1ίΙ (ΐαοο^αβ Ογ. βΐ Ι.ΑΙ. ίβο^αίβη ίη δαΑ β(1ίΙ. Ιοω. Ι, ρ. 117. Ιιΐβπι ΙίϋβΓ (Ιβ ΙιβθΓβδίϋαδ βχ- 

(α) 1.3πιΙ)60. (Ιβ ίυί$ 1υ(]ί8, (ΐ6Μ&]υπΐ8, βΐ (Ιβ Οο^ ΒίΙΙϋ \Μβ άίδΟΓβρβηβ• 

•ίηι:ι, 6ρί$€ορο Μ2]υιηχ, Ι^ΐβ (ϋδοπίαΐ ίιι οοηιηι. (^) Οοηί. (Ιβ 3(1(1 ίΐβιηβηΐο ςυοάΒτη ρ! 115 β(|. 

νοί. IV, ρ. 270 βςα. άο οοϋ. ΟΧΙιΥΙΙ, ίη (|τιο, η. 14, }ναΐ€Η. ΙιίδΙ. ΙιΧΓβδ. (οιιι. XI. ρβ^. 552 86(ΐ, ΗατΙ• 

€»1 0Αΐη2$€6ηί 0ίαΐ6€Γΐ€α, αϊ) ϋάϊί. 1.3(. Ιαο. {ο) ΟοιιΓ. βυρΓΑ, νοί. ΥΙΠ ρ. 265 β(ΐ. ΗατΙ• 23 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΠ. 2^ δίαΐ ίη 00(1. η«δθΓ. €ίΠ, η. 3. ν. Ι.ΑΐηΙ)βο! V, ρ. 5 δς ϊΜςυβ ηοΐ. ΚοΗβΓ. Τη βοά. νοί. ρ. 257, 
ίη 00(1. €0X1 VII, η. 16, δυηΐ οβρϋβ ΓθΙδΟΓυιη αοβωθΐυαι ηδΒΓβδίυο) ΜαδδαΙίθηοΓυαι , θΐ, 3υ(Ηοβ 
ΚοΙΙβΗο, Ιιοο δ^^ηίβρωβ βχ ϋδίΐβϊη 8υοΙοηΙ)υδ βοηιιηςαβ δίιιιίΗΐ3αδ οοηββδίυοι βδδθ νί(1βΙυΓ, 
6 (ΐυίΐ3υδ ΟβιηβδΟθηι οοιηρβηοΐίυιη άο ΙΐδθΓ6δί1)υδ 62>1* οοΐΐβοΐυιη, €[αίδ οιχίίοίδ ίΠίυδ Ο^ϊ^δ. όβ 
Μ&δδοΐίβηίδ ΟΑρίΙα ββκΐβιη, δβά οοΓΓβοϋοΓβ βΐ ρΙβηίορΛ, οιηηίηο δίηΐ ουηι ϋδ, (ΐυ® ΟοΙβΙβηυδ ίη 
Εοοίβδ. 6γ. ΜοηυπιβηΙ. Ιοω. Ι, ρβ^. 278, ίη Ιαοβπι ρΓΟίιιΗΐ. Ιη βθ(1. οο(1. ΟΟΧίνΐΙ, η. 25, οδΐ 
ΌθοιβδΟ. 1ίΙ)βΓ οοηΐΓΛ 1ι®Γβδβδ, β1 πιαίΐο βυοΙίοΓ. V. Ιατηύ. V, ρββ. 266 δφ ίΐ3ίςα6 ΚοΙΙβΓ. — 
Υβή» ΟβπίΛδΟβηί ίΓ&ρηη). βχ ορβπβ οοηΐΓβ ΗβΒΓβδβδ οχδίβπΐ Ιη οο(1. €0Π, δίνβ βηοη^π1^ ^υ^υδ- 
ίΐΛΐη Ιοοίδ οοωπιιιηίουδ ΛδοοΙίοίδ. ΡΙϋτβ ϋαΙ)ίΙ ΙβωΙ^βο. V, ρβς. 324. δ(ΐ(ϊ. — ϋβπ)Λδοβηυδ ίη 
1ί1). (1β 1ΐ8θΓβδίΐ3αδ Ιοπι. ι, ρ. 302, β(1. ΟοΙοΙΰΓ. ΟοΠ}τί(1ί«ηοΓυπι δ. ΟοΙΙ^τίίΙίβηβΓυπι, πΐΐίηΐίοηβηι 
ΛοΐΙ : (Ιβ ςαο Ιοοο βΐ ίοΒΓβδί όοΠ^τίοίίβη. (ΐυδΒ(1ααι β(1ηοΐΗΐ Κο1!«γ. β(1 ίδωΐ). VIII, η. 303. 
I^ΑΠ)1)6^. νβΓΟ ίρδβ Ιβίο (ΙβηιοηδίΓαΙυπι ίΐ, ΟΓΓβδδβ ΟοΙΙ^πιΙίοηοδ, ςαί, Β. Μβπβπι ρρο (ίβ» 1ιβ- 
ϋβηΐθδ, ΠϊΟΓίί ββω ηοη Γυίδδβ οΙ>ηοχίβαι Γ&ίδο ορθάίιίοπηί. 8(1(1. λναΐοΐι. ΗίδΙ. ίιβ?Γβδ. Ιοηι. III, 
ρ. 625 δςΓ|. (Ιβ δβοΐβ ϋΐβπιηι ίβηιίηβΓυπι, β1 ίηίΓβ, η. 31 (α).— Ιη Τ1ι. Οβίβ €θά. XX. δ. οβί. 
00(1(1. Αη^Ηφ, θΙο.,Π,η. 5855. οβ1β!ο§ϋδ ΙΐδΒΓβδβοη βχ Ι. ϋβηιαδοβηο. — ίη οοϋ. Οοίδΐίη. XXXIV, 
ίοΐ. 195, (Ιβ (ΐαο ν. δυρΓβ, νοί. VIII, ρβ^• 265. ηοΐ. €€, — νί(1. οιυοίΐαβ ΜοηΙίβυο. ίη 1)ίΙ)1. 
Οοίδΐίη. ρ. 111 (Ιβ 00(1. XXXVII, δίνβ Νίοοηίδ οοΠβοΙίυηβ Ιοοοραπι Ιηπι 8. δοηρίοίδο, (ίυαηι 
ΡαίΓααι, ίη Ιιίδ Ι. Οαηιαδοβηί βηιρ1ίδδίηι&. — Ραη$, ίη ςυαίαοΓ ^οάά, 1)ί1}1. ρυ1}1. Αάά, Ου4ίη. 
1. θ•.ρθ^. 1738. (Ιβ 00(1(1. ΗανΙ. 

3. "Εχδοσι; ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. ΟτίΗοάοχΰΒ βάβί αοοηναία €χρο3ίίίο , ρ«§. 123-304. 
(ϋβρίΐίϋαδ οβηίαιη (ο) , ηοη ηαοΙυοΓ Ιίϋπδ Ιιοο ορυδ β Οβωβδοθηο (1ίδΙπΙ)αΙιιπι βδί, αΐ βχ ΟπίΒ- 
00Π1Π1 οοοϋουαι πίδδ. ίηδρβοΐίοηβ ίβπι^βοίαδ β1 Εβςαίηίυδ ΙβϋΙβηΐυΓ (6). Αάάϋ Ιιίο νίρ 
ϋοοίίδδίαιαδ, ηβο ίη βοΐίΐίοηβ βΓδΒοβ ΥβΓοηβηδί 1531, ίη-4, ρβΓίίϋοηβπι ίη Ιίΐ^ροδ ςιιβίυοη βχΐιί- 
1)6Γί : (ΐυο(1 (Ιβ οοηΐβχία ίρδο νβηιπι βδ( ; δβ(1 ίη δυηηηίδ ρθ^ίηίδ ρβΓ Ιοίυηι ορυί», ηυβίηοΓ 
Ιί^ΓΟΠιαι ηαηιβη ηοΐβΐί οοπιρβπαηΙαΓ. Νβο ίΠβ (Ιίνίδίο ίη νβΐυδίίδ ρπδϋΦ νβρδίοηίδ ί8ΐίη/Β 
Η8ΐί8 οοουπηΐ, ηίδί ίοΓίβ δ6οαή(ΐ8 Γβοβη1ίοη(}υβ πιβηυ βΐ 8ΐΓ8ηιβηΙο ίη η)8Γ^η8ΐίΙ)υδ (^υοηιηι- 
άλπιΟΓίδ 8ϋηοΐ8ΐ8. (Ιη 1)ί1)1. ΤβΓνίδίβηβ ΚηϋηοαΒ Ιίϋη /ο. Όαιηα8€6η%^ ρνεΒΰί^ίβή^ ίη ηηο €$1 
ίΓαάϊΗο €€Τ(α οτίΗοάοχα ^άβί^ (Γαάηοία άβ Θπβοο %η ίαίιηητη α Βατρηπάίοηβ ριάΐοβ οίνβ 
Ρχίαηο 8ηΙ) Εηαεηίο III Ροηί, Μαχ. βρπίΐ Μοηΐίβυοοηαπι ρ. 75 ϋίδπί ΙΙδΙίοί, [βΐ ίη 1)ίΐ3Κ 1)ίΐ3ΐ. 
πίδδ. Ι, ρ. 482 Ε.] νβδΐίξί8 (ΙίδΙίηοΙίοηίδ ίη οιαβΙυοΓ 1ί1)Γ0δ 38ηι (ΙβρρβΙιβηοΙυηηΐΓ 8ρυ(1 δ. ΤΗοΐϊίβηι 
Αςαίη8ΐβπι, βΐ νίηοβηΐίαηι ΒβΙΙον. XXVII, 102, δρβουΐί η8ΐαΓ8ΐίδ, ςυί νβΡδίοηβ ίβΐίη» υδί 
8υηΙ. ^αα^ηοι)^€^η βχΐΒίίτηο, ίη(ΐαίΙ Ι.β(ΐυίηίιΐδ, €ί\ι$ΐίηοάχ ραη%ίίοη€ϊη α Ιαϋπίβ €x^ο^^(αία1η 
ίηίνοάηοίαηκίΗβ /Ήίβίβ αά ίηβίαν (}ηαίηοΓ Ηύοτητη ΡεΙτί ίοτηύανάί, Νβπι υΐ ίηίορ ίηΐίηοδ 
5θ1ιοΐ8δϋοοδ Ρβίραδ Ιιίο, ΜβρδΙβΓ δβηΙβηΙίδΓυω, ΙοΙ βΐίίδ ρρ®ίνίΙ ((?); ίΐ3 ρρίηιυδ ίυίδ^ο 
Οθΐηβδοβηυδ ίηΐβρ ΟρίΒΟΟδ ΕοοΙβδίδΒ (ΙοοΙορ^δ οο^ηοδοίΐυρ, ςαί ρίβηίυδ βΐ σωματικώτερον δΐιί3- 
1111αδ(]αβ υηίνβΡδαηι 11ιβο1ο§ίθΒ δγδίοπιβ ορίΐίηβ ΓυίΙ οοπιρίβχυδ, ίρδίδ ρίβρυω^ηβ νορ1)ίδ, οιυί- 
1)υδ (Ιίνίηβ πΐ}^δΙβΓί8 β(1ίδδβΓίΙ, υδυδ ρρ/ΒοΙβΡΟΓυπι Ρβίρυπι (Β^^δίΐίί Μ.,Ορβ^ΟΓϋ Ν^'δδβηί, 
Νθΐηβδίί, Α1Ι)&η8δίί, Ερίρΐιβηίί, ΟΙΐργδΟδΙοπιί, Ο^ρίΐΐί Αΐβχ., ρβΡδοη&Ιί Ι)ίοη)^δίί Αρβορ8§., 
£βοηίδ Μ., ΙιβοηΙίί Βγζ., Μ8χίηιί οοηίβδδορίδ, ρρΰθοίραβ νβρο Ορβ^ορίί Νδζ.). Α(1ηοΐ8ΐίοη6δ 
ΗΌ1)βΓΐί 0Ρ0δΙ)β&(1, δίνβ ΟδρίΙοηίδ,ΙιίηοοΙηίβηδίδβρίδοορι, ({αί δβθοηΐο XIII ίη Αη^Ιία οίβριιίΐ, ίη 
1ϋ>Γαηι Οβωβδοβηί (Ιβ θΡ(Ιιθ(1οχα β(1β, ιϋ8ΐβ β Ορββοο ίηΙβρρΓβΙβΙυπι, ηΐβηιορβί Ιο. Ι,βίδηϋυδ, 
ρβ^. 285, Οβ δθΡίρΙθΓίΙ)υδ Βρίΐ8ηηίοίδ. δβά ηβο ΒαΓ^η(1ίοηίδ (ά) ίηίβρρρβίαΐίο, ηβο ΗοΙ)βΓΗ 
&άηοΐ8ΐίοηβδ 1ΐ80ΐβηυδ β(1ίΐ€β δαηΐ. ΙΙβπ) ΗοΙ)βΓΐ\ΐδ ίη 1ί1}ρο άβ οβδδ8ΐίοηβ Ιβ§8ΐίυπι ρ8^. 92 
βΐ 167, οίΐΑΐ Ιθ8ηηβπι ϋδπΐ8δθβηυπι ίη ΙίΙ). δβηίβηΐίβρυπι, οραδ Ιιοο ίηηυβηδ. Ιβο. Ρ8ΐ)Γί, 
δίβρηίβηδίδ, νβΡδίο ουω 1θ(1οοί Οΐίοΐιΐονβί οοπιπιβηΙβΓίίδ ρΓ0(1ιίΙ Ραηβ. 1507 ; ίη-4 ; βο (1βίη(1β 
βφρίαδ Ιααι ΟΡδθοίδ 8(1(1ίΐ8, Ιαηι δίηβ ίΐΐίδ, υΐ δυρρΑ ίη β(1ίΙΙοηίΙ)αδ ορβρααι Όβηιβδοβηί ρβΐυΐί . Ρθδ( 
Ρθοραωνβρίίυβο. ΒίΙΙίυδ, ουίυδ ίηίΟφΡβίΑΐίο ίη β(1ίΙίοηί1)υδ ΐΑΐίηίδ Ραή3. β. 1577, 1603 οΐ 
1659, ίοΙ. οοοαΓΡίΙ, βΐ δα5ίη(ίβ ίη(1ί^β( ο&δϋ§8ΐίοηβ, υΐ Κίοΐι. δίπιοηί βΐί&ηι ηοΐΑΐηπι Ιοιη. II 
ΒίϋΙ. δβ1βοΐ6θ ρ. 35. 8€ά€ύαί αηιτηο , ίηςηίΐ ΟοιηϋβΓίδίυδ, ϋΙίιΗίονβί ΗοτηχηχΒ ηιΗχΙ Οταεοί, 
€0ίητη6ηίαΗί8 Γ6ηιοίί$, αηίύη» οηβναίι ροίίηβ ΙϋΗ άβ ράβ^ (ΐηαίη ββτχο χΙΙηΒίταϋ, ρηήοΓβηι 
ίβχίητη ιηηΙίίρίίοΗτη οοαίοΐΑτη οοΙΙαίίοηβ, ηονα βΗατη ββπ ίηίενροΐαία (ΒίΙΙίί) νβτδίοηε αηοίιιηι (α) υΐΊ ίη 00(1. ί,αηνβηΐ, XVI. 2, ν. Βαπάΐη, Ι. 
ρ. 055 $(ΐ. ΗατΙ. 

(6) Α()ϋ. Β&η(1ίη. Ι. ο. Ιοτη. Ι. ρΛ^ 274, υΙ)ί εθ(Ι. 
Ι^ιοΓ. XXIII. 1ΐ3ϋ6(. οαρρ. 0111, υΐί αΐϋ : οοπΓ. αά. 
η. Ι. (Ιβ €0(1(1. ΗατΙ, 

{€) 130. Τ1)οηΐ3$ίυ3 Οΐ8$. (Ιβ (1οοΐθΓίΙ>υ5 8θΙιο1&' 
βΙΙαβ 1.3ΐίηΙ», Ιίρ$. 1676. 

(ά) ΟοιιΓ. Ου(1ίη. Ιοιη. II. ρΛ%. 1296 Β(\ί\. — Εχ- 
Βίλΐ η2Β€ ίηΐβΓρΓβίΑΐίο ίη αΐίαιιοί π)5$. €0(](]. Υβηβί. 
ίη 1>ί1)1. Μ8Γ0. ίηΙβΓ €0(1(1. ΙλΛΙ. ίη €0<1. I^XXXII1. 
ορυβ ίη ββηίπηι €2ΐρρ. (]1$ΙπΚ)ΐιΙυηι 6«ι, βίηβ υΙΙα 
ΙίοΓΟΓυηι (Ιίνίβίοηβ; €υ{υδ ίηίΐίυηι 9ΐΐυΠι Ζαηοΐιί 
Ιη €2ΐ. ίΠορυπ) οοάά. ρ2|;. 59, άβ ςυο €οά. α Βυρ- 
Ιζυη(1ίοηί8 νβΓβίοηβ (Ιί$ριιΐ3ΐ Ιο. Βοιηίη. Μαηδί &(1 
|'»1)Γί€ϋ ΒίΙ)1ίοΐ1ι. I^3ι. ιη6(]. €ΐ ίοΓ. 86ΐ3ΐίβ, Ιοιη. Ι. 
ρα%• 305(υΚ)ί (Ιβ ΒϋΓ^ιιη(!ΙΐΗΐ6, 8. ΒϋΓβ(ΐη(1ίο €0- 
ρίθ8ίυ8 &ςίΙυΓ), 61 οοηΐια Ρ&ίΐΓΐβίπιη, ηβ^ιαηίβηι 
▼βΓβίοηοοι ίΐΐίυδ ορβρίβ υηςυαηι ρπρυίδββ, • €0111» ίηςυΐΐ, βίυδ βχοΓάίυηι α06Γ&( ΖαηοΐΙυδ (Ι. €. ), 
&((ΐυβ ί11υ(1 βκο οοηΐυίβρίιη βυπι νβΐυ&ιίδδίπια €(1ί(. 
νβηβία, Λ. 1.^14, (|Π2β 6χ νβΓβίοηβ ^»^ο^^ Ραϋρι 
δίαρυΐβηδίδ 6χρΓ68$& ΐ6(;ίΙυΓ ίη Ιίΐυΐο, υη» 63(1βιη- 
4]υ6 0Ι1Π1 ΙΠα ηιίΙιΙ νίδβι βδΐ. — ΡορΙαδδβ Ρ»ϋ6Γ ίη- 
ΙβΓρΓβΙίβ Ρίδαηί νβΡδίοηβπι ΓβΓορπι&νίΐ, ΑΚ^υβ Ι)ίη€ 
ΙηΟΒ ΙηΙβΓροΙ^νίΙ. ι — Ιη 1)ί1)Ι. ρηΐ)!. Ραγϊ». ίηίβι 

€0(υ. 1.&Ι. €31. νοί. III, €οϋ. ΜΜε€ει.\χν, ει 

ςυΑίυοΓ 8€ςιιβηΐίΙ)ΐΐ5, οοοιιγγϊι Βυρ^υηίΐίοηίβ ίηίβρ- 
ρΓ6(. αίςαβ ίη €0(1. ΥΙΙΜΟΓΧΧ. ηι.Ο.νοΙ.ΐν. ρ»^. 
587. ηοΐ&ηΐβ &υ€ΐοΓ6 ο-αΐ^ίοςί. ι ϋ3ΐη3δ€. ΐΓ&(Ιίΐίο 
θΓΐ1ιοάοχ9β Γκίεί, 6ιιί(]οη6 δίνβ ροΐίιΐδ, ΒηΓ^ιιη- 
(Ιίοηβ, ]υϋί€β Ρίδίΐηο, ίηΐβΓρρβΙβ. ι Ιπ €0(1. ΜΜΟΕν. 
6ΗΙ νβΓδίο, ηΜΐΐ3 ϊηΐβΓρρβίΊδ ηιβηΐίοηβ. — Ιη οο(1(1. 
υχοηίβη$. η. 607. 612 6ΐ 1609. €'Λ{3ί\. — ΡΙοτβΐιί. 
ίη 1)ί1)Ι. δ. €Γυ€ί8, 1)18. V. ΖαΰΗαήίβ 1ΐ6Γ ΙίΙΙβΓαΡ. 
ΡΟΓ Ιΐ&ΐ. ρΛ%. 97 61 98, 6ΐο. ΗατΙ. ^3 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΓΙΙ. 2β €Λ€Τ€^ αίςηβ αά (οηί€$^ Ρα(ν6$ $€ίΙί€€ί αηϋςαίοΓβί^ ςηο8ΐοίθ8 Οατηαβοβηη» Ιο^αιίητ, αίβ ηϋιιΐ 

$€Γα>€Τ€ ρτο^€$9η$ ίρίβ, Γ6άΐί€€Γ€. Ομοά €οιιι5οΓΐδίυδ βΐίίδ οεουρα1υ§ ίιηρΙβΓΘ δυρβΓδβ(1ίΙ,ΐϊΐθ8ηο 

δΙα<1ίο Ι,βςϋΐηίυδ βχδβοαίϋδ βδΐ, ςυί Ιιοο Όβιηβδοβηί ορυδ, δβπνβΐΛ υΐπβςυββΐ οβρίίαιη βΐ 1ί1)Γ0- 

ηιιη (1ί5ΐίηεΙίοη6» θά βΓΦοοδ οοαίοοδ ιιΐδδ. βοουρβίβ ΓβοβΩδίΙαιη ουπι ηυνΛ νβΡδίοηβ δυβ βΐ 

ηοΐίδ βχΗΐΙίθΙ. Νοη οΐΰίΐΐβικίαιη, ςϋθ<] βρίίοπίθη υηίνβΓδβΒ Λβοΐο^β) βχ ίιοο ΌβιηβδοΘηί ορβΓβ 

€οηΐ(;χΐ3ΐη νιϋςβνίΐ ΟΙιπδΙορΙϊυΓυδ ΡβΙβΓ^υδ Ρπεηοοί. β(1 νίβϋΓυαι 1605ίη-4, ςϋί ουοι ίη 

ΓβίοΓηιβΙΟΓυιη ρβΓίβδ ΐΓΑίιοικΙυιη ίΐΐυιη δοπρΙΟΓειη άυχοπΐ, βχ ηθδΐΓβΙίΙ)υδ Β. ϋ. ΒβΚΙιβδβΓ 

ΜβηΐζθΓυ«, βνυδ, Οίβδδ» β. 1614, βϋίοΐίΐ βΐ ΓΟδροηοΙοηΙβ Ιο. δααΙ)βΓΐο Αΐιάορβηο ρυ1)ΙίοΘ 

ίΙβΓβπδίΙίΐνϋ άβΐίηβααοηβϊη 1)Γ€νί8$ίηιατη Ηύτϊ III Όαηια$€€ηί άβ οΓίΗοάοχαβάβ^ ίη ςηα φιω 

αααυτίί Ημ)η$ άβ 6ίιη$(ο θεανθρώπψ βεηίβηΗα [ηενϋ Η €οη[€$$χο, οοηίτα ιημΙίοβΒ ηοηηηΙΙοΜ 

ΓΓΓ«/η ίΗεοίορκαπΛϊη €Τ\Ιίοο$ αά οΰηίατη ΟΒίβηάϋητ. ΟοπδΙβΙ βΐίβηα Β. Ό. ΕΙίαίη νηβϋιιηι^ 

ε€€ΐο5Ϊ£Β υΐΐΏβηδίδ βηΙίδΙίΙβίΏ ιηβηΙίδδίιιιυΐΏ, β Ιοη^ο ΙβηηροΓβ ί(1 β^Ιθδδβ οοηδΐΐϋ, υΐ Όθπιβ- 

5€€ηΐ Ιιοο οραδ βά ηοδδ. οοάίοβδ Αυ^δΙβηβθ (α) οΐ ΟβΒδβΡθ» 1)ίΙ)1. Γοοβηδίΐυιη Ογκοθ βΙΙ,βΙίηβ 

οααι οοαιωβηΙβΓϋδ βίίβρβί ; δβά ρΓβΒοΙθΓΟ ρΓοροδίΙο ίβΐυαι νίή ρΓ8ΒδΙβηΙίδδίπ)ί ίηΙβΓΟβδδίΙ. 

Ι)υ?ι§ ϊηΙβΓροΙβϋοηβδ, ΚΙ), υι ο. 3 β1 7. ίη οοάίοίϋυδ αϋι^υοΐ πίδδ. ΓβρβΓίβδ ο1 Ο&ιηβδοβηο βΐ) 

θϋβηθ ΕΠθηυ ίπδΟΓίβδ, Οπαεβ βΐ ΓβΙίηβ ϋθόίΐ Ι.β(ίυίηίυδ, ρβ^. 659-661. Οα/Β ροΓΓΟ δα1> 

ΓλγιΙΙϊ, ΑΙθχ., ηοιηίηβ Ιο. λνβκβϊίηοδ βάίοΙίΙάβ δδ. ΪΓίηίΙβΙβ, θΐ Αυ1)βΓΐαδ Ιοηαο αΐϋιηο ορεπιπι 

ΟνηΙΙί βχΙιίΙ)βΙ, ]θΐη δαρρα ρ. 571, ηοΙ&Ρβ πιβ ιηβπιίηί βδδβ Ββωβδοοηί, ΙίοβΙ β ΟγρίΙΙί δοηρίίδ 

πίθ^^πΛίη ρΛΡίβω ΡβρθΙιΙβ. 

4. ϋρ^ τους διαβάλλοντας τάς άγίβτς εΙκόνας. ΑάνβΤΒΗί €08 ηηχ $α€τα$ χηιαριη€$ ΰαίητηηιαηίην. 
Λβγοι άπολογητιχοί ΙΡβδ ρβ^. 307-390. έπιστολιμαίους λόγους νοοβΐ Ιο^ ΗίβΡΟδθ1)'ΐηίΙβηυδ ίη Όβ- 

ιαθΐ5€«ηί νίΐβ οβρ. 14, ιηβιηίηϋ€[υβ βοηιιη ίίβριιπι οβρ. 33. Ρρίωυδ δορίρΐυδ βδΐ ροδΙ β. 0. 727, 
1<;οηΙδ Ι5βϋρί (Ιβοίηιυπι, (^υοίΙΙβ βάίοΐυπι βάνβΡδυδ ίηηβρηβδ ρροπιιιΐββνιΐ, δβά βηΐβ ςυΛίη χαλ^ 

ΐΙΙβ τΛίμήντής λογιχής Χρίστου πο{μνης,φΐίΙ)αδ νβΓΐ)ίδ ββντηαηηηι, ραΐρίδΡοΗ&ΠΙ ΟοηδΙ&ηΙίηορ.,(6) 
Ι^ιη^εβηιΐδ ρ. 308, ιηΐβΐΐίβίΐ, λ ίβοηβ (ΙβροδίΙυδ βδδοί, ηυοοΐ δοβίϋίΐ δυΐ) βχΐΡβωυιη βηηί 
Ίί9. δβοιιηάιΐδ ροδΙ Οβρπιβηαιη Ιη βχδίΐίαηη ρυίδαιη, ^υ^αδ πιοωίηίΐ ρ. 336 : Κα\ νϋν ό μακάριος 

Γερμα^/^, ό ρίψ χαΧ λόγψ έξαστράπτων, έ^^^απίσθη, χα\ εξόριστος γέγονε, καΐ Ετεροι πλείστοι επίσκοποι 

ηίττΛτίρες,ώνούκ οΓδαμεντά ονόματα. Τβρίίαδ, ςαβω Ιοβηηί Όαοιβδοβηο δίηβ ωβ^ηβ Οβυδβ 

ώ]υι1ί€3ΐ Ηυιηίρβ(1α8 ϋοάγ ρροΐβ^οιη. αά οίιροηίοοη Ιοβηηίδ ΜβΙβΙίΒ ο&ρ. 32, δβοιιηοΐο θδί 

ΗΐιιίΙ1ίιιιιΐ5, 6( δορϊρίαδ υΐϋρηαβ αϋΐιυο βηΐβ 8η&11ΐ6Π]& β(1ν6Ρδαδ Εβοηβαι ρροηυηΐίαΐυπι ραϋΐίοβ, 

Ιιοο οδΐ βηΐβ Αηηαω β)α3 ΙβΡίίυαι ^6^ίIηυη1, Οΐιρίδΐί 730 (ο). ΡροίϋβΡϋηΙ ρρίπιυπι οαπι ΥίΙβ, 

3 Ιοβηηβ ΗίβΡΟδοΙ. δορίρΐ» Οροδοβ , βίίβηΐβ Νίοοίβυ Μη^ορβηο, ςαί βοδ οβΡίΙίηβΙί, Ιοβηηί 

Ρ<?ΐΓθ ΟβραίΤίΒ (Ιβίΐίοδίνίΐ, Κοτη, 1553, ίη-8. ίβΐίηβ νβρίιΐ Οθ(Ιίρί(1αδ ΤίΙωβηηαδ, ΟβΡίΙιυδί» 

Ρ3ίίΐίβη5ΐδ ωοηβοΗυδ, ΡανίΒ. 1^55 ίη-4 (β); Αηίιοβτρ, 1556, ίη-12. ΑηΙβ θυω Ρβίρυδ Ρρβηοί- 

5ί-αδ Ζϊηυδ, Υβηβί. 1554, ίη 8 (η), ου3υδ νβΡδίοηβαι βίΐοΐίΐίδ ΟΡδΒοίδ ροουδβπι ίη ΒαΒίΙΰβηβί^ 

(Γ^ιΐ. 1575, 6(ίβπι Ιαο. Βϋϋυδ ίη Ι&Ιίηα δαα βάίΐίοηβ δβρνανίΐ, βϋάΐΐΐδ ρθαοίδ 0θδ1ί§Αΐίοηϋ)υ$, 

Ραη3, 1577, 1603, 1619. ϋβηίοίαβ (ηβ άβ ΟβΙΙίοα νορδίοηβ (Ιίοβπι νυΐ^βίδΐ ΥΐΡίΙαηί 1573), 

Ιβί^ιιίηίυβ βχ αίρβςυβ ίηίβρρρβίβΐίοηβ ίαΐίη/ι ηονβ Ιβρίίβηι οοηοίηηβρβ ορβΡίΒ ρρβίίυαι 

(Ιϋχΐΐ, 3(11ιίΙ)ίΙίδ βΐίβηι 6Π)6η(]βΙΙοηί1)υδ ΒίΙΙϋ (/). δίη^Ιίδ Ιιίδββ ϋΙ)ρί3 α Οαω&δοβηο δυ1)|ιιηεΐΑ 

511Π1 ίοοβ νβπβ ΡβΙρυω ρρο ίαι&^ηίΒαδ, ςαορυπι ίηάΐοβπι Ιιοο Ιοοο δαι}^^^ί&IΏ [ν. ΑΥβΙοΙι. Ηί$ί. 

Λ^ΡΓ., XI, ρ. 322 δς.] (α) Οβ Αυ^υ5ΐ3ηΊ9 οοάίΙ. τίιΐβ Β. ΑηΙοηϋ ΗβίδβΓΐ 
αΐΛ\οζηαϊ ιη8$. 1>ί1)Ι. Αυ^υ&Ιαηχ, ρακ. 29. Ββ €»- 
»Γβί$ Ι.;ιπι1>6€ίϋπίΐ ΗΙ). ν. ρ. ι. βΙο. Ταΰν, Τυτη ίη 
ίο,ΐα. (XII, βΐ ΐΓίΙ)υ8 8€ας. ίΐ. ίη οοό. €0X0111 
•ί^ίΜ>«1. νοί. — Ιη 1)ί1>1. Τααήη. ακ\ά. ΟΟΧΥ. 6ΐ 
ΟίΧΧΧνίΙ. νΐϋ. €31. οοάΛ, Ογ. Τλιιγ. ρ. •308 βΐ 
^4. — Ρατη. ϊη \>'Μ. ρυϋΙ. οοιίά. XX ΥΠ. ^ϋϋ. 3(1 
η. Ι. 5εΓίρΐ3. — Εχ ε^ρ. 13 ΠΚ)Γί ιν. άβ ΟΓΐΙιοϋ. 

1κ1« Γ6€6ρΐ2Ι €81 ρ2ΙΓΐίθυΐ3 ίη ί,ίΐΗΐρίί$ 8ϋ. ΡαΐΓΚίΤΙ, 

Ρβτί*. »ρ.Ο\ϊΐ[. ΜθΓ6Π. 1560 ΓοΙ. ρ. 125. ^ο ϋα^ 
ΐΛαί€€ηί ηποά ραηη €ΐ νιηηηι ίη 8• ΕηζΗαΗίίια ηοη 
ώιι Ινρικ, *€ά ίρ$Ηηι ΰοτμη» βί »αηαηί$ €ΗΗ$Ιί, — 
)β €οί. Βο4ί€%. ΧΟΐν. 5ίν6 η. 2877. ο»(. οοϋιΐ. 
Δο^Ι. βίΓ. Ηυο ηυοςιιβ ΓβΓβπΙ ρο(6βι^ο. ϋβηι.ορίηίο 
ίο Ιϊϋ. III ϋ€ οΠΗοα. βά$^ €3ρ. 28, €1 ίη ϊώτο ιν , 
€ΐρ. 14; 3ΐ4]ϋβ ΜπιίΙίδ απ^υπιβηΐί ορϋΐίο άέ ΐηοοτ- 
ΤΕριίΗΙί €θΓροτ€ €Ηή$ίί, ηηοά ίη ίαοτα ίχιηαχι αΰά' 
^ηικ, ίη ώίΐ. Ραή$. 1619. ΓοΙ. ρ3{;. Η5Ι. 6γ. 30 
Ι3ΐ. — 61 ίη 00(1. 0»53Γ. ΟΟΧΙ.νΐ. η. 12, ςυ! 3Γι- 
^ιυιηΐυπι ^ίδΟΓβραΓβ άιαίυΓ 3 ί,αιηΰβϋ, V. ρ3{;. 245 
&<]. 'ιϊήά. η. 15. ρ. 246. 6$1 1)3ηΐ3δο. (ΙοείΓίηη (1β 
•ιιΐΐ2ΐ« 61 ϋί6Γ6Γ6ηΙί3 δ. Τππίΐ3ΐί5 οΐ ίη 00(1. ΟΟνίΙ. 
1.9. ΏΛ^, 25. ίΐ. ίη 00(1. Ι.ΙΧ. η. ιι (ν. ί,αιηΰ. II!. 

β^. 264. ) Γγ3^π). ά€ Τήηϋαίβ — Ταηήηι ίη οοϋ. 
V ά€ 8. Τήΐΐίίαίβ^ 8. 03ρ. 8 ϋΙ)Γί ρπηιί άβ 0(16, 
€^^. 6ΐ 03ρ. 12 ΙίΙ)Γί ρπιηί, άε (ίίρϊηί< ηοηπηί^ιιχ, 
β'χ ηοα &3ρ. 15 6]η$(1. 1ίΙ)Γί, ά$ ίοοο ϋει €ί ηαοά 
ίοΙΐί$ 1}€η» ηοη €η€Μηι$€ηρίν$ <ί(. — ίη 00(Ι. Μβάΐϋ, 
ΙαΜτ. ΧΧ11. η. 9• ρΐυΐ. 71. ο^Ρ^ΐ ^β ηοηιίηί^νι 
κΓβΓαΐΐΜ. τ. €αΙ• <:θ(1ϋ. Οτ, Ταητ. ρ3(;. 157. 6ΐ Βαηά'ιη. Ι. ο. νοΙ. ΠΙ. ρ3{;. 14. — Εχ ρρίπιο οαρίΐβ 
ορβΓίβ ^6$ιιη)ρΐ3 681 ρ3Γ8 θΓ9ΐίοηί8, ^ηοά ϋεηι «οηι- 
ρτβΐιβηάί ηοη ροίε»ί, ιη οοϋ. ΡΙοτεηί, 1.3υΓ6π1. ΧΙ4. 
η. 23.ρ1υΐ.6. ν. Βαηάιη. Ι. ο. Ι. ρ. 121.3(1(16 5υρΓ3, 
ίη ηοΐίΐί3 ^6η6Γ3ΐί 0ϋΐΙ(1. — 6ΐ νίαΙΰΗ ΙΓίδΙοΓ. Ιι3Β- 
Γ6δ. Ιοηι. VIII, ρ3{;. 616. 6ΐο. 619, 8(|ς. 652. 660. 
666 δς. ΗαΗ. 

(Ι}) V. ίηΓΓ3, νοΙ. Χ. ρ. 206 δ(|(ΐ. ΨαΙΰΗΗ ΗίβΙ. 
1ΐ3ΒΓβ5. οίΐ. ιοηι. Χ. ρ. 152. 166 8(1• 725 8ς(ΐ. Ιοπι. 
XI. ρ. 270 δ(ΐ. 377 8ης. 587 8ς. βΐ (16 Ι)3ηΐ3- 
806111 0Γ3ΙΙ. ρ. 288 8(|ς. 30 86ς. ηοΐ. Ηατί. 

(ο) Εχ('6Γρΐ3 6χ Ιιίδ 111. ΟΓΓ. 6ΐ 8υηιπΐ3ΐη ίΙΐ3Γυιιι 
(ΐ6ϋίΐ \ν:ιΙοΗ. 1. 0. Ιοηι. XI , ρ38. 302-325. ΗατΙ. 

{ά) V Μαϋίαηβ Α. Τ. ίη ίη(1ίοβ, ρ. 524. Η. 

{€) Ιη 4. ▼. ΡίηεΙΙί 03Ι. 1. ρ. 71. Η. 

(/) ^0. Β3Π)3806ηθ ΐΓί1)υΐ3 68ΐ η3ΓΓ3Γΐ0 Αβ ΟΡΐ• 

^ίηβ ηιοιυαιη 1οοηοοΐ38ΐ3Γ., 3ΐ) 3ΐϋ8 Ιθ3ηηί, ιηο- 
η3θΙ)ο ΗίοΓΟδοΙ., 3$δίκη3(3 ; ν. 8ΐιρΓ3, νοΙ. VII. ρ3^. 
682. § V, βΐ ηοΐ3 0. άβ βοάά. — Ι)3ΐη. ϋο 83η(ϊ1ΐ8 
ίυιακίηίΚ)υ8, ίη ςιιίηςυ6 οο(](1. 6γ. 1)ίΙ)Ι. Ραπβίίι. 
— Οχοη. ίη 00(1. ΒοϋΙβί. ΧΟΐν. δοηΐ η. 35. Β3ΐη. 
Ββ ίπΐ3βίηίΙ)ϋ8 , η. 41 άβ ΟΓϋοο, 6ΐ ςυο(1 63 βίΐ 
3(1θΓ3η(ΐ3, ίη ςα3 6Γΐ3ηι ΙΓ30131. ^6 β(ΐ6 ; η. 42 άβ 
δαηοΐίβ 60Γυπΐ(ΐυβ Γ6ΐίςπίηΓυηι ν6η6Γ3ΐίοηβ 6ΐ ιηί- 
ΓβοϋΙίδ , 45. άβ δδ. ίπΐ38ίπίΙ)ϋ8 ; η. 14 Ι)3η)3806ηί 
61 3ΐίθΓυπι Ρ3ΐηιηι ρΓ606δ 3η1β οοιηηΐϋηίοηβπι 06- 

1βΙ}Γ3ΐαΠ1 Γ60ίΐ3ΐ3β. V. 03ΐ. 00(1(1. Αη§[1ίίΐϊ,6ΐο..1. ρβ^. 

150. — ΙοαοΙι. 03ηϊ0Γ3Πϋ8 ίη ΒίβρυΙ. άβ ρίίβ βΐ 
θ3ΐΙ]θΓιοί8 3ΐςυ6 θΓΐΙιθ(1οχί8 ρΓΟΟ 1)08 61 ίηνοο3ΐίοηβ 
ηοιηίηί8 (ϋνίηί , βίο. Ατ9€ηΙοτ. .1560. 8. Ογ«€• 27 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΗίαΐ. 29 ΙΝΟΕΧ δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ ραο» ίη /ί6π< άβ ίΐΗαρϊηϋΐϋ Ιανάαί Ιοαηηβ$ Βαηια»αηα$. 

Αιη1)Γ09ία8 , βρΊίο. ΙΙβ«1ίοΙ»ηειι$ί$ , έχ τή; πρ6ς 
•κίαΛΊ Ίτχλίαν έπκττολή;, 544 Λά ΟΓβΐΊαηυιη ΐιηρ. 
περί «η; ένιάρχου ο1χονομ(οΐ( τοΰ θβοΰ λόγου, . \ >^-•^: Αηββίαδίιιβ δίπλίΐΑ, του άγιου δρους Σιν6ί, 378. 
1η ηοτ&ιη Οοιηίηί€2ΐιη 6Ι 3ρο$Ιο1υιη,ΤΙ)θπι;ιιιι,388. 

Αη&$ΐ3δίυ8 , ΒΓοΙιΙβρίβο. ΤΙιβοροΙίβ (Αηΐίο€ΐιί9β), 
€( ρ&ΐΓί8ΓΰΙΐ3 περ\ Σαββάτου χαΐ πρ^ς Συμεών» έπ{- 
σχοπον Β<5στρης, 5^4, 586. 

Αηα$ία$ίη», ίιηρ. 377. 

Αγ€»<!Ίιι$, 3ΓθΙπβρ. ΟτογΊ, Ιη ΥΚϋ δγιηβοηιβ, 
11ΐ3ΐιιη2ΐιΐΓβί, ηιίΓ3€υΙο ΟΧΧΧΙΙ, 378. 

ΑΐΙ)9η36πΐ8, 319. 

ΑΙβχαηάΓΐηυβ ΗΙ). III, χατά ^Αρβιανών, 383. Έχ 
των γραφέντων έχατ^ν χεφαλα(ων «ρ6ς Άντίοχον 
τ6ν άρχοντα χατά πεΰσιν χα\ άπόχρισιν, χεφάλαιον 
λη', 366, 383. Ηχ* ςιιχβΐίοηββ ]υηιοπ8 Λΐίιαηηβϋ 
Βΐιηΐ, ςιιεηι ρο8ΐ 8. €. 700, νίχίβββ Ιιβςαίηίυδ ηοη 
άίίΓΚθΙυΓ. 

Β38ί11ιΐ8, 317, 362 : έχ της εΙς τδν Ήσαΐαν ερμη- 
νείας, 366, ίη Β3Γΐ33πιυπι, ηιαΠγΓβπι, 320, 312, 
363. Ιη 6θΓ(]ίιιηι, πιαΠγΓβπι, 322, 342. Αά δ. Ρ1&- 
νίίηυηι (Ιβ 53ηΐ3Γίΐ8π& ηουΙίβΓύ, 384. 

Β38ίΠΐΐ8 έν είχοστφ έββόμφ των πρ^ς Άμφιλόχιον 
περί τοΰ άγιου Πνεύματος τριάχοντα χεφαλαΐων» 
318. 321, 342, 364. — Ιη XI. ιηαΠγΓβδ, 322, 323, 
342, 364, 381. 

€Η3ΐο6άοη6η86 ΰοηοΊΙίυιη, 380. 

€Ιβπΐ6η8« Αΐ6χαη(!Γίηυ8, τοΰ αρχαιοτάτου Κλή- 
μεντος ττρός ^Αλέξανβρον, έχ του έβδομου βιβλίου 
τών Στρωματέων, 382. 

€οη$ΐαηΙίηΗί, ίιηρ. 370. 

€γΓΊΙ1υ8 Αΐβτ.,,έχ τοΰ τεροσφωνητιχοΰ 'κρ}>ς τ6ν 
βασιλέα Θεοδόσιον, 367, έχ τών θησαυρών, 367, 
έχ τοΰ ιην^ματος, δτι διά πάσης της Μωυσέως γρα- 
φής τδ του Χρίστου- μυστήριον ένσημαίνεται, 367. 

όγΓίΠηβ , Ηΐ6Γθ8θΙ. Ϋ έχ της δωβεχάτης κατηχή- 
σεως, 383. 

Οίοηγ$ίιΐ8, 354, ΑΓ60ρ&(ζίΙ», δ πολΟς τά θεία, 355. 
' Κα\ χατά βεου τά περ\ Θεοΰ διασχεψά μένος, 31. — 
Περί Οε(ων ονομάτων, 320, 742. 

ΟίοηγΒίυβ. ?:ερ\ έχχλησιαστ!χ9{ς ιεραρχίας, 320, 
342, 363. ΕρΊδΐ. &(! ΤίΙαιη, 319, 342, αϋ ;ο3ηη6πι, 
Ιΐιβοΐο^υηι, 365. 

Ώίοιοοτηι^ 380. 

ΕρΙιοβίηΑ •γηθ(1υ8 ληστριχή, 329. 

Ερίρΐιβηίί Ιίί>6Γ, β ςυο €θηΐΓ3 ίπΐ3^ιη68 ρΓοΗυ• 
οΊΐυΓ ΐ68ΐίιηοηΊιιπι, τυχδν παρεγγεγραμμένο; χα\ 
έπίτϋλαστος , 319. γνώθι ώς αιώπλαστος ό λόγος, 
359. υΚ)ί οοπΓβΓβη{ΐ3β ηοΐ2Β. 1.6θηΙίιΐ8 , Ογρηιιβ, 
οοπιπιοϋυβ Υ6ΓΐΗ)Γυηι ΕρίρΙίΒηϋ ΙηΙβΓρΓββ , 326. 
ΕρίρΙΐ3ηϋ 6ΰ€ΐ6&ί3 ίη ΟγρΓο, ίηια^ίηίϋυβ βχοΓπβΐβ» 

Εη86ΐ)ίυ8 Ρ3πιρΙ)ΐΙί Γώ. V, τών έν Εύαγγελίοις 
άι»)δε(ςεων, 367 ; ΙίΚ). ΥΠ, Ε€€ΐ€$ία$Ιίΰ(Β ΗΊ%ΐοτ'ί<ρ, 
369 ; 115. IX, 370. Υίΐ3 0οη8ΐ3π1ίηΊ, 371, 372, 380. 

ΕηίΗ^νΛίΜ^ €χατ€Ηηί^ ΑήαηΜ, 376. 

Εηΐί^Μαηία^ 377. 

ΡΙαίήαηΗ$^ ηιαΠνΓ, ίη ίΐ/ηοάο ΕρΗβ$ίηα λτ|7τριχ?| 
ίηΐβφαηί, 329. ΑΓιμ* ΑηΙίοοΗβηΜ, 381. ' 

Οβηηβάίυβ, 3ΓεΙΓΐ6ρ, €οη8ΐ3ηΐίηοροί. 386. 

ρ. 7ΐ8ας. Γ6(1(1ί(1Ίΐ6χΙίΙ)6ΐ1ο ρΓβεαϋοηυιη, ηυο 6π6• 
€Φ Ε€οΐ68ί36 υΐυηΐΗΓ, ^0. Ι)3ΐη38€6ηί 61 βΙίοΓυπι 
ΡαίΓυιιι €€θΙ. Ρτβ€β$. — Νυπι 3υΐ6ηι ΐΓββ 1ί1)Γί άβ 
ίπΐ3^ίηίΙ>08 ι^βηυίηί 8ΊηΙ, ηβοηβ, ΰοριοδβ ΙηςυΪΓίΙ 
Ουϋίη. 1. €• ρ3|;. 1747 βςη. βΐ οοηίΓΑ 6υί1. €3- 
νβυηι ββηίβηΐίηηι Ρπϋ. δρβηΐιβηιϋ αίςυβ ΕΙ. Ουρίη. 
ρ3πΐ3806ηιιιη ηο8ΐΓυηι ηοη Γιιί886 3ΓΰΙ]ίΐ60ΐυηι Ιηυπι 
ϋΐΑΓυοι θΓ3Γιοηυηι , ρ1υΓίΙ>υ8 3Γ|;ϋπΐ6ηΓΐ8 , ργχβογ- 
Ιίπι ςυοϋ βοπρίΟΓββ , Ό3πΐ3806ηΙ χΐ3ΐ6 1οη|;β ίηΓβ- 
ΗθΓ68, άίΑπίοΓ, €0ΓΓ0ΐ>0Γ3Γβ , ΗυπιίΓβάί Απίβηι 
Βοάγ ]υ(1ί€ίυιη., » Ρ^Ι^πάο ορρυ^μίλΐυιη , άβΓοη- ϋβνηιαηία, ραίήατεΗαΟοηϋαηΙιηοροΙ, 508, ηιΐ»$ν» 
ίη €χβι7ίιιηι, 336. 

6Γ6βοπυ8, ό θεο^όήμων ( Ν3ζί3ηζ6πυ8 ) , 312, 
355; ό θείος, 316, 346 ; ό θεολόγος, 319; έχ τοΰ 
περί ΥΙοΰ, λόγου β', 367 ; έκ τοΰ λδγου τοΰ κατά 
Ίουλιανοΰ τοΰ παραβάτου, 371 ; έχ των έπων, 381, 
382; εΙς τδ βάπτισμα, 384. 

βΓβ^ΟΓίυβ Νγ886ηυ8, Β38ί1ίί Γγ316Γ, 525. — άνα- 
πληρωματιχδν (δυρρίβπιβηΐυηι ΗβχββτηβΓΪ ΒβδΊΓιβηΠ, 
περί κατασκευής άνθρώ7η>υ, 524, 542. — 0γ31Ίο Ηβ 
<1ίνίηίΐ3ΐ6 ΡΗη 61 δρίή1υ8 δ. 61(Ι6 Α1)Γ3ΐΐ3Π)ο 524, 
512, 564. 

Η6ΐΐ3(1ίυ8 ιη Υί(3 δ. Ββί^ϋϋ, 527, 565. 

Ηί6Γθηγπιυ8, ρΓ68ΐ)γΐ6Γ ΙΙΊκΓθ8θΙ., 585, Ιοου»• 
ςυί ΒίίβΓίυΓ, 68ΐ ΗιβΓοηγπιί, Οτχά βοηρίΟΓίβ, (Ιβ 
ς 110 8υρΓ3. 

Ιωάννου ^Αντιοχείας τοΰ κα\ Μαλάλα Χρόνο* 
γραφία, 568. 

^09ηη68 €ΙΐΓγ808ΐ. (Ιβ υηο Ιβ^ΊΜβίοΓβ, 545. 

Ιθ3ηηΡ8 €Ι)Γγ8θ8ΐοπ)ΐΐ8 έχ της ερμηνείας τοΰ 
δικαίου Ίώβ, 371. Έκτου λόγου, του, Έπίγνωσαι. 
δτι έν μέσψ παγίδων διαβαίνεις (Χ Υ, Οβ 8ΐ3ΐυί8), 
379. Ιη Μ3θ1)3ΐ}3Βθ8, 384. Κατά Ίουλιανοΰ τοΰ άθεου 
έχ τοΰ πρώτου λόγου, 584 ; είς τ^ν νιπτήρα, 584. — 
Ιη ΜβΙϋΙίηιη, ΑηΐΊοεΙι., ίηοίρίΐ : Πανταχοΰ τής Ιερείς 
ταύτης, 545. Ιη δ. Γΐ3νί3ηιιπι, Αηΐίοοίι. 581. Ιη 
€ο1θ88βη868. έκ τοΰ τρίτου λόγου, 567. Ιη Ερί$1. 2ΐ<1 
ΤίπιοΙΙι. κεφάλ. η', 582. — Ερμηνεία ίη ΕρίδΙ. &(Ι 
Η6][)ΐ*9β08, 524, 542, 564, 367. Ιη ρ3Γ3ΐ)οΐ3ΐη 8βηιι- 
ηίβ, 345. Πβ ρΓθ(1ίΐίοη6 ^ιι(]9β 61 Ίη Ρ386ΐ]3, 545. 
Ιη ρ83ΐ. 111, άβ ΌΛνιάβ βΐ ΑΚ)δθ1οΐ)6, 567. — Αρυά 
Επ(1οχί3ηι ϋ6ΐ3ΐιΐ8, βο βΐ θΓί{;οηΊ8 1ΐ2βΓ6$ίπ δοςυο- 
ΓβΙητ, 585. 

Λοαηηβ*^ άΐα€οην$, 577. 

ΙδίϋοΓυδ, (ϋ3εοπυ8. Ε]ιΐ8 Χρονογραφία, 585. 

^ιι/ίαηιι<, άΟεώτατος κα\ αποστάτης , 527, 565. :■ 
ΑΙίιΐδ, 580. — Τδ κατά Λέοντα Εύαγγέλιον, 3ΐ) ίοο- .^ 
ηοιη3Γ.1ιΊ8 Ενβη^ζρΓιηιη Ιιβοηίδ ΐ83υΓί 8€πΚ)ί ]υΙ)6ΐ ^ 
ρβΓ 83Γ03δηιυηι, 558. . 

1«οηΙϋ, Ν63ροΓΐ8 ίη ΟγρΓΟ βρίδοορί, έκ τοΰ κατά ^ 
Ιουδαίων λόγου, 525, 526, 342. Έκ τοΰ ε' λόγου, * 
375. 574, 375, 576. ' 

ΜαϋβάοΜΗΒ, 580. 

Μαρηηί^ ρτβδΰυΐβτ, 576. ^ 

Μ3ηΐ6ΐΐ2Βΐ , 514 , 556. ΑΙσχρά κα\ μυσαρά κα\ 
ακάθαρτος γραφή Μανιχαίων τε καΐ Ελλήνων κα\ ^ 
τών λοιπών αΙρέσεων, 544, 550. ΜανιχαΤοι συνέγρα- ^ 
ψαν τδ χατά Θωμαν Εύαγγέλιον, 558. 

Μ3κίηιί, ρΗίΙοδορΗί βΐ οοηΓβδδΟΓίδ, έχ τών περί * 
αύτοΰ πεπραγμένων μεταξύ αύτοΰ τε κα\ Θεοδοσίου 
επισκόπου, 544, 587. 

Μβτ€ητίΗ$^ ιηαΓ(2/Γ, 365. < 

Μβΐΐιοϋϋ , Ρ3ΐ3Γ6ηδί8 ερίδεορί , περ\ αναστά- 
σεως, 589. < 

0/ι/ίηρίι«, 376. 

Ραηΐαΐ€οηί$ €ί Μαηηί^ ηιατίΐβτηηι^ Γβ/ίαιιι>, 577• ! 

ΓοΙγοΗΓοηίί ερμηνεία Ιη ΕζβεΙιίβΙοιη, 572. 

ΡΓοεΙιΐδ (€οηδΐ&ηΓιηορο1.), 528. ^ ι 

δ6ν6Γί3ηί, 63ΐ)3ΐθΓϋΠ) βρίδο., είς τά εγκαίνια του ί 
σταυροΰ, .527, 545, 565 ; έχ τοΰ λόγου τετάρτου εΙς ; 
τδν σταυρόν, 585. 

θβΓββΐ Γιηη3Γ6, (Ιβηίςυβ οοηοΙυάοΓβ δΐυάαίΐ, 3ΐι- 

οίΟΓβιη ΐΓίυπι ίδΙαΓυπι 0Γ31Ι. ηοη ροδδβ βηΐίηυίο- > 

τβοί ββδο ιτ6ΐ βηβ 89β€υ1ί χ , νοί ίηίΐίο δοςπβηΐίδ χΐ• ! 

— 06 03ΐη3806ηο , ρΓ^είρυο ευΐΐυδ ίσιβ^ίηυπι ρ9ΐ- ι 

ΐΓοηο, ρΙυΓ3 Ιβκβδ ίη \ν3ΐε1ιίί Ηΐ$ίοτ, Ηωτεζ. βίο. ! 

Ιοπ). Χ , ρ3|{. 150 δςς. 156 βςς. 168 8αα. 176 8ς(|. « 

255 δςη. 599. 725 δηΐ]. οίε. οΐ Ιοιη. Χι, ρ3|;.276 ] 

δης. ηΙ)ί 611301 εοηΐΓ3 Ιιβςηίεη. άβ ΐειηροΓΟ , ςυ»η- ^ 

άο 11. λόγος δεΓίρΐυδ βίΐ , (||υχ<!3πι ηιοηοΐ οΐ ΙΓ6• < 

ΟΓΓ. οοηΐΓ3 Ουιΐίηυηι, 6ΐ€. νιη()ίε3ΐ Ι)3ΐη3806ηο,η«€ ι 

ΗυιηΓΓοάί ΠοιΙγ ρΓθ1)α( ΙυάΙοΙυΗΐ. ΒατΙ. \ ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚ10ΙΙ. 3ΰ δίιη6θηί$, του θαυμαστού δρους, περΧ εΐ- 
6. 

5 Β'ηίοηα €€€ΐβ$. ΓιΙ). ι, 570. 
ηη , Ηί6Γθ5θ1. ^ΓοΙΓιβρΊδο., λειμωνάριον, 
35ί. ϋβ ιη3Γΐ3ΤπΙ)υ5, €υγο βΐ Ιο^ηπε 61 
• Ιΐ5ρο(1ί^€θηο, ρο(ΐ3(ζΓ8 ίαϋοΓαηΙβ, 587. 
11 ΒοβίΓβηί οοηΐΓβ ^υ(^2^05 χεφάλαιον ^, 

Ιαιη, 509, 545. 

18 ςυίηίΑ, 586 ; ςυίηί$βχΐ3, 589. 

»ήΐα8 , 6ρί5€οριΐ8 €γΓί , Ιχ τής Φιλόθεου 
εΙς τ6ν β{ον τοϋ άγιου Συμ&ώνος, Κιονί- 
Πεο\ Μαχεβονίου *Ασιαν(του, 580. Έρμη- 

ΕβοηίβΙβπ), 572. 

πι#, ^Ει^ο^€», α66αε, 528, 544, 552. 

ΠΜ, Μορ$ν€$ΐ€ηη$, 586. 

ΓΙ, Ιβείοηβ Οοη$ΐ2ΐηιίηοροΙ. ΗίδίΟΓΐ» 60- εΐ6&ία8ϋ€8, 580, 586. Έχ του ^ τόμου, 576. 

ΤΗ6θ(!θΓυ8 (δ.), βρίδοορυβ ΡβηίΑροΠβ. Ε^Νβ ηαΓ- 
Γ^Γιο ρ^Γυπι εΓ6ϋΊΙ>ΊΙί8 (16 Πίοηβ, 86Γνυπι Γυ|$ίΐίνιιη) 
ιηαηγΓίδ ίιη9([ίη6 60ιεΐα 3(1 Γβϋίίΐυιυ ΰο(;οηΐ6, 582 

86(]|. 

θεολογιχώς εΙπεΤν, «Ι οηηι ΐΙΐ€θΙοςο Ιοηπατ, 510, 
549. ΚβδρίείυηΐιΐΓ ΝαζίΑηζειιί Ιοοα. 

ΤΗοιη2β 6ν&η£6Ηυιη α Μ3ηΊε1ΐ£ΐ8 8υρρο8ίΙυπι, 
558. 

ΤίηιοΐΗεη$^ €οη$ΐαηίιηοροΙ, 580. 

Υίΐα δ. Β88ί1ϋ, βΚ) ΗβΠβϋίο &εηρΙ», 527. εΐίΓγ- 
δθ8ΐοηιί, 528, 545, 565>. Α1)Κ)ίΐΙί8 , 0»ηί*ϊ1ί8, 588. 
ΕυρΓ8χΐ%, 528, 545, 589. ΕαϋΙβίΙιΊΊ του χα\ Ιΐλα- 
χίδα ηα&Γίγπυπι» 572. Μ&γϊφ, ^£([γρΓΐ3Β, 528, 545, 
588. 

δίηΐ6οηί8, ΐ1ΐ2ΐυηια(υΓ|$ι , βοήρία βΙι ΑΓΟβιάίο» 
579. ς 7εερ\ όρθοϋ προνοήματος. ΠΜΙηί ά$ Τ€€ία ββηίβηίία^ δίνβ εοηίβδδίο ΟοΙβί, (ΙίοΙθίΑ 8 
ηο 6ΐ θΐ) ΕΙίβ βρί§οορο, ΐΓβιΙίΙα Ρβίρο, Όβωβδοί ωβίΓοροϋΙβΒ, ρ. 390-395. ΙηοίρίΙ : (>ύ 
χφοτέρωθεν φόβος. Ρππιυδ βίΐίϋίΐ ίβςυίπίαδ β οοίΐίοβ ν&Ιίοβηο ΜΟΟίΧΙΙ, βΐ νβΓδίοηβιη 
Ιη Ιιοο Ηΐ3βΙΙο €0ΐηρΓ0ΐ)8ΐαΓ (ΙοοΙπηβ δβχ δ^ηοϋοΓυηι, Γ6^^^^αηιυΓ(ϊυβ ουιη 1ι«Γβ- 

Ι1Ιΐίΐ311δ 8 81ΐΏ0η6 Μδ^Ο, μέχρι τήν νυν χινηθεΐσαν χατά τής άγιας του Χρίστου χα\ Θεού ήρυν 

ις, ϊϊοο 6δΙ υδο^υβ θά Ιοοηοιηβοίιοδ, βϋδίη Οη^βηίδ ληρήματα, Ρβΐπ ΕιιΙΙοηίδ οϋόιΐβ- 
β<1Τπδ3βίυιη, ΜοηοΙίιοϋΙδΒ δβΓ^ίϋδ, €)^Γϋδ, Ρβυΐυδ, ΡβΙηυδ, Ργιτίιυδ, Μαεβηυδ βΐ 
115, β^\1δ (Ιίδοίραΐαδ, ηοο ηοη ΜοΓοηίΙω. [ ΟοηΓ. Μ^&ΙοΙι. Ηίβί. ίΚΒτα. ΥΠΙ, ρ. 480 δη. 
ι δβς. 8(1 η. ο. ^ϊα^/.] 

>ς. δίνβ 1.ίΙ)6ΐΙιΐδθοηΐΓβ Ι8θθ1)ί1αδ, ΜοηορΙι^δίΙβδ,δίνβ ΕυΙνοΙιίβηοδ βχ ΡοΙη, Όβιηβδοβηί 
, ρβΓδοηβ 8ά ΤυάβΓδΒδθ,Ιι.β.ΌβΓδΒΦ (α), ορίδοορυιη ΙβεουίΙβιη, ρ. 397-427. ΙηβίρΗ : Ουδέ 
5τ€ μή χαλώ;. Ε(ϋ(1βΓ8ΐ ίβΐίπο βχ ΡΓβηοίδοι ΤϋΓΠΛηί νβΓδίοηο, δβά ΐΏυΙίΙυιη, δυΐ) ϋΐυΐο 
ϊηί εοηΐΓβ Αοβρίιβίοδ, ΗβηπουδΟβηίδίϋδ Ιοπ3. IV, ρ. 173 ΑηΙίααδΓ. Ιβοΐ. Ιη^ο1δΐ8άϋ 
-4. ΙπΙβ^ποΓΰΠ] βΐ ΟΓδΒοο ρπιηυδ νυίδβνίΐ Ι,βςαίηίϋδ ο οοάίοβ ΥδΙίοβηο, βο ςυ® Ιιαίο 
ϊ6Γ8ηΙ, Θ8 Ι,θΐίηβ δυρρίβΐβ (ΙβάίΙ βχ νβΓδίοηθ ΑΓθ1)ίο8, ςυβπι ιπδ. δβρνβηΐ ΡβίΓβδ θΓβ- 
ΐβίβηδίδ (6). ΟαοηίΑΐΏ ηυίβ ΙίϋβΙΙο Ιοο8 ρ]υΓ8 άοοίοηιιη Εοείβδί» ϋ8ΐη8δ06ηυδ 8(Ιη6χυίΙ, 
[αο(ΐα6 1:)Γ6ν6ΐη βίβαοΐιαιη Ιιοε Ιοοο 8εοίρ6. 81118 , Μ6(1ίοΐ3η6ηδ)8 , έχ του περ\ άνθρω- 
Ι^ΈΟΐ χατά *Απολιναρ(ου λόγου, 425. Ε]ιΐ5(1. 
ιηαη, ίιηρ. 425. ϋυεπτι Ιοοιηιι Ιηυϋ&νίΙ 
ίη ΕρΙιοβίηα βγηοϋο, ϊΐίίά, έχ τής έρμη- 

συμβόλου, 425. 

Ιθ€ΐιίί, Ιεοηϋ βρίδε., ερί^ΐοΐ^ 3ά δβίευευιη, 
■ 

Ι6ΐ«8, ΙβΓίίυδ (Ιθείηιυδ αροδίοΙοΓυηο, 1ιχγ6- 
Κ 

396, 599. 

ι$ία^, ΑΙεχ. βρίδε. 408, 409, έχ του χατά 
'. 420. ΕρΊδΐ. 3(1 ΕρίείβΙυιη, 422. 
18 , €χ$3Γβ6η$Ί$, έχ του χατ' Εύνομίου λό' 
!1. έχ τής βιαλέξεο^ς (ζ') προς Άέτιον τ6ν 
¥,421. — Ερΐ^ίΙ. 9(1 ΑιηρΙιίΙοεΗίυιη. 598. 
Ι5« Αΐ6Χ. 40ϋ, 408, 409, 410, 411, 415. 
,Ιώά δγποιίο, 425. Έχ του προσφωνιιτιχοΟ 

*Αλ£ξαν6ρ£?ς, 424. Έχ του ιιερί πιστε(ι>ς 
15. — ΕρΐδΙ. 3(1 4θ2ηηεπι, Αηΐίοείιεηυιη, 

Αοείυιη, ΜθΓιΙεηβδ βρΊβε. ιΰίά. Έχ του 
:υϊτ(χόν, 425. Περ\ Τριάδος λόγος, ί^Μ<• »(1 
110 1 61 II ερίδΐ. 426. 
118, 598. 
Η1Ι8, 598. 
1108, 1ΐ2ΡΓβΐίευ8, 597. 6Γ6^0Γίυ5, Ιΐιβοΐ. 598, 410, 411, 412, 418, 419. 
ΕρίβΙοΐΒ II Λά ΟΜοηίυιιι , 422. Άπολογητιχός, 
422. ^ δοηηο Π (Ιο Ρίϋο, 422. Έχ των έπων, 425. 

ΟΓθ^ΟΓίυδ , Νγδδεηιΐδ , Ερί^ΐοΐα 8(1 ΡΐιίΙίρρυιη, 
ιηοηαείιυιη, 421. Έκ του χατά ^Απολιναρίου , ΐΐίίά• 

ΐΓβηχιΐδ, ερίδεορυδ Ιιυ$ζ(Ι. έχ των χατά Ούαλεν• 
τίνου , 420. — ΑΙ Ιστοριχα\ διαγορευουσι βίβλοι, 
419. 

^ο^ηη68 ϋΙίΓγδΟδίοιηϋδ έχ του εΙς τ6ν Λάζαρον 
λόγου, 526. Έχ τής πρ^ς Καισάριον τ6ν μονάζοντα 
Επιστολής, 427. 

^υδ^^ηυ5, ρΙιΠοδ. βΙιηβΓίγΓ, έν τ^ έχθέσει τ^ 
περ\ τής ορθής ομολογίας, 410. Έχ του τρίτου Βι- 
βλίου, του περ\ αγίας Τριάδος, χεφάλ. ιγ*, 4•ι0. 
Κεφάλ. ιζ* ίΰίά. Ι,εηυίηίυδ ο1)86Γν8ΐ, ρβΓ ΙεΠίπηι άβ 
ΤτιηίίαΙδ ίηΐ6ΐΙί|;ί εχροδίΓιοηβιη ϋ(ΐ6ί, ψιχ ίηΙβΓ 
δ. ^ϋ8ι^ιι^ ορβΓα ΙβκϋυΓ, εΐ 8υΙ)]υηεΐ3 ΓυίΙ (ΙυοΙ^υδ 
ΙίΙ)ε1ϋ8 8(1ν6Γ8τΐ8 ϊαάχο^ εΐ 0Γ2Βε08 8(1 ΕιιρΙΐΓϋ- 
δίυιη, 8θρΙΓΐ8ΐ3πι, ψίχ οιηηΐ8 ^υ8ι^^υη1 ]υηίθΓεηι 
ουείΟΓειη Η85εηΐ, ίΙΙιιπι ίθΓΐ8886, ευ]υ8 ερίδίοΐ» 8(1 
ΡείΓϋΠΐ ΕυΙΙοηβπΓΐ 6Χδΐ8(. 

Μ6ΐΙιθ(]ίυ8, Ι^αίΑΡβΟδίδ ερίβε. έχ του λόγου εΙς 
τήν ύπαπαντήν, 421. 

Νεδίοήυδ, 8ΐιΐΙΐΓοροΐ8ΐΓ8, 598, 402. 

ΡβίΓΟδ ΓυΙΙο, 419. — Κατά τους φυσικούς, 405•. ςοο Ιοεο ν. Ιβηηίβη. ίη ΟΓίεηΙ. €1ιπ-« 
«. II. ρ. 1427. ΰαΓ/. 

€4. ΜίεΙ). Ι.εςιιίεη. Οιιιη 1ίΚ)Γ. 6γ. 8ε 1.81. 
ίοΓβιη 6χΗίΙ>(;1 ΒαΒΩβ^β ίη 8ΐ(εΓ8 €8ηί8ϋ 
ΐ68βιυΓ0 ηιοηίπιεηίοΓ. εεεΙεδ. ληι»ΐβΙ, 1725. 
. 11. ρ8((. 29 8ς(ΐ. - ΙηΐεΓ εο(1(1. ΤΙι. Αοε 
Βοϋΐβΐ. η. 272. εβί. 08πΐ85ε. εοηΐΓβ Ευΐγ- 
ΟίοβεοΓυηι , Απιΐιίεε, εοηΓ. ΙηΓΐ'8, τοΙ. Ιλ, 
. βιΙ. νοί. Οίτ, 6υίΙ. ΡΓ8ηε. λΥηΙεΙι. ΗίδίοΓ. 
η,€ΐε. Ιοιη. VIII. ρα^. 842 βςς. (πιΐ ευπι 
ί• €. ρ»κ. 1756. ϋΐυηι ΗΙιεΙΙ. εοηΐΓ8ΕυΐγεΙι. εΐ ΟίοδεοΓυιη ϊηεεΓίίδ 8υΐ8υρροδίΐί(ϋ8ορρ.08πΐ88ε» 
8(1ηυηΐ6Γ8ΐ. ΙηδυρεΓ, ^Υαΐεΐι. (1υΙ)ίΐ8ΐ ηυιη ορυδε. 
ά€ άίνιηίίαΐέ βί ιηεατηαΐα ωοοηοηιια ϋοηΐίηί ηο9ίΗ 
ίβΖΗ Οίήϋί , ΰοηΐτα βχ$€€ταηάαί ^α^ο^ί^^α^%ηί <μ* 
ρ€τ$ΐαίοη6$ , εΐ ορυδε. 8 1)8πΐ88ε• (Ιίείβΐυπι , εΐ 8|>4 
ΕΙΊ8 ερίδε. ΐΓ8(1ίΐυπι ΡείΓΟ , 8 Οβνεο Ίη Ηίιΐ. Ηίίβτ^ 
88. Εοοί. Ι, ρ8β• 626. ίηΙεΓ ίη6(11ΐ8 ^ο. Οαιη. ορρ. 
ηιεηΐ0Γ8ΐ8, &ιηΙ κεηιιίη8. ΗατΙ. 

{ο) δενεΓΟ, 1ΐ2βΓ68ί8ΓεΙΐ8 , τεεεηϋιΐδ βεΓίρΙυηι» 
8(1εο(]ΐΐ6 βυρροδίΐυπι Βοδίϋο Μ. ηεο Ιιαείβιιαδ ε(ϋ- 31 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕαΑ ΡΑΒΚίεΐΙ. ΡΓοοΙιιβ, ρ2ΐΓί3Γο1ια €οιΐίΐΑηΐίηοροΙ., Τηβα^ΐΊυιη 
Ιι^ιιιηιιιη αϋ βη^^βΐίβ βίΐοοίυί, 419. 
83ΐ>6ΐΙίυ9, ΑΓβΓ, 398. δβΥβπΐδ, 598. 

ΤΙΐ6θ(]θΓυ8 Μορ8υ68ΐ6ΐιυ$, 598. 

Τηβα^ίο 2(]]60ΐ2ΐ ίιηρΓ0ΐ)3ηΐυΓ, 418 ββς. 7. Κατ3ι Μανιχαίων διάλογος. ΒίάΙο^Μί €θη(τα ΜαΠίΰΗαοί^ δίνβ Ρθυΐίβίθηοδ , ρβΚ. 42! 

ΙηοίρίΙιΈτΐειδή συνελτ^λύθα(ΐιεν.1η ^αιΙ)α5(1&ιη οο(1ίοίΙ)υ5 ρΓ£θΐ6Γ Γ6ΐη Γ6ί6ΓΐαΓ&(]8.Αη&(ηβ$ίϋ 
Όαοιβδοβηί βδδβ άυοίΐΑνϋ ΒίΙΗοδ 6&ιώ Ι&ηΙαιη οϊ) ΓβΙίοηβιη, (^αοά ί^ηβιη, ΙοηοΓβια ά 
ηιιιη ίιηρίοΓυηηφιβ Ιιοιηίηαϊη, βχροηϋ ηοη άβ νβπο ίςηβ, δβά άβ ηβςιιίϋδΒ ίαπίδ βο ρ 
ίΙαβΓθηΙβ ίηίδίΓβΙαςαΘ ΙίΜϋίηβ. Υκΐβ ρβ^• ^^6, 448, 460, 463. δβά ίάβω νίδυηι 8ΐϋ$ Εα 
(Ιοοίοηϋαδ, βϋ&ιη &αϋ(ΐαίθΓί1:)α$, ηοΐΑΓαηΙ 8ίχίη$ 8€ηβη$%$, ϋΐ). νι ΒίΙ^ϋοΙΙιββ» 8. βάηο 
6ΐ Ββηβάίαίηί Αά ΑΐΏΐ)Γ05ίυιιι Ιογπ. Ι, ρ. 1460. Ρηιηαδ Ιιαηβ άίβίοςυιη ευιη ΥβΓδίοηβ 
ΕιηαηαβΙ Μ&Γ^ηίαδ, εΓβΙβηδίδ, Ραίαν. 1572, 8. (Ιβίικίβ υ(Γ&φΐ6 Ιίη^β τοουοΙεΓαηΐ Βαδίΐε 
ίη δαα Οαιηαδοβηί βϋίϋοηθ β. 1575, ίοΐ. Οαιη βΐία νβΓδίοηβ δυα Ιο. Ι,βαηβΐθνίαδ β(]3αηχϋ 
Μ&ηυβϋδ εοηιηβηί,Ίβξ&Ιίοηί &(] ΑπΏβηίοδ, Ι.6οηίδΜ. βρίδΙοΙδΒ ϋβ 6(ΐ6, ίβοηΐίοςαβ βΐ 6οι 
Ιίηο Η&ΓΐΏ&ηορϋΙο ίΐβ δβοϋδ, βΐ ΗβΓίηβηορυΙί, Αυ^αδϋπί βΙ(|υβ Ηϋδίπί οοηΓβδδίοηίΙ>α8 
Βα$%1, 1578, ίη-8. ΤβΓίί» Ιαο. ΒίΙΙϋ νβΓδίο βχδίβΐ ίη β(1ίΙίοηιΙ)αδ Ββηίδδοβηί Εβϋηίδ ΡβΓ 
δίΙ)ΐΐδβ. 1577, 1603, 1619, Γοΐ. 

8. Διάλβξις Σαραχηνοΰ χα\ Χριστιανού. Οί3€€ρίαί{ο €Ητ\$ίχαηχ €ί δαναοβηί^ ρθβ. 466-46! 
€ίρί1 : τί λέγεις τδν Χριστόν. ΡΓοάίβΓβΙ ΐΑΐίηβ βχ ΥβΙβΓΪ νβΓδίοηβ ίη ρποπΐ3υδ β(ϋΙίοηίΙ)ϋδ. Ι 
1.6ααίηίο αά ιη&ηοδ ίαίΐ βΓβθεαδ οοάβχ, (^υβιη βίδΙθΓβ ίη 1)11)). εββδβΓβα ΙβδΙίδ Τ^βη)1)6θί 
ρ. 126 6) ; ΙαΐΏβη θΓβθβ& ςιΐδΒ(]&η ίπβ^βηίΑ &δοηρδί1 βχ ΙΜ&1θ]^δ Τΐιβο^οή Α^υ^&Γδβ, β: 
βΐίθπι ρ. 470, ΟτίΒοβ βΐ ίβϋηβ δυ1)|αηχίΙ 1)Γβνβπι (Ιιβίοβιιηι ΟΚηδΙίδίηί βΧ δβΓβοβηί έχ τω 

τους Σαό(}αχηνους άντι^όήτεων διά φωνής ^Ιωάννου Δαμασχηνου. ΙηβίρίΙ : 'είπέ μοι, ώ έπίσχο' 
κατείδωλος ήν ό χόσμος. [ Γο^. Οαάίη. 1. Ο. ρβ^. Π45, ίηΙβΓ (1υΙ)ίβ ορρ. βΐ ρ. 1760, βΐ Ρ. 
Ώβ ν6Τίία(€ τΛχς. ΟΗνχίί. ρ. 119 β( 122 δη. ΗατΙ.] 

9. Περ\ δραχ<5ντων. />β (ίΓαΰοηί6ι«5 ίΓ&βιηβηΙυηι ρ. 471, 473. ΙηοίρΗ : Επειδή χα\ δρά 

άναπλάττουσι. ΕΙ περ\ στρυγγών, (Ιβ $(^ί^^^ι)η$^ ρβξ. 473. ΙηοίρίΙ : θέλω δε ?να μ^^. ΗΦβ άυο 

ςαιβηΐθ, ςαίΙ)υδ ναΐ^ βΐ ΗβΒΓβΙίοοηιηι ί&1)αΐ8δ ήάβΧ Ο&ηΐθδοβηαδ, &ηΐ6& ίηοαίΐβ, Ι,βςαίπΓ 

ΰβρϋ Α ΜοηΐίΑΟΟοηο. Ρα^. 472, ΐΑαάΑΐαπ Δίων ό 'Ρωμαίοις συγγραψάμενος περ\ βασιλείατς χα 
της Δημοκρατίας *Ρώμης, χα\ διηγησάμενος περί του πολυθρυλλήτου πολέμου τοΟ Καρχηδονίου, (] 

γβΓ5ίδ ηοη Οίοηίδ όΐιπγδοδίοιηί περ) βασιλείας λόγοι , δβϋ ΑΗβρΙαδ ϋίοηίδ ΟΑδδϋ Ηίί 
ΚοπίΑη» ΙΛγι ίηηααηΙαΓ. Ραύν. Εδί ίη βοά. 5βΜβη. XV, οβί. ΜΙίΙ. Βοάΐβί, δ. 
ΑηςΙίθθ η. 3^03. — ίη 1)ίΐ3ΐ. 8Αη-θ6ΓηΐΑη6ηδ. V. ΜοηΙίΑαβ. ΒίϋΙ. ΜΙ)Ι. ηΐδδ. ρ. 11 
ΗαΓί. 

10. Περ\ αγίας Τριάδος. Οβ 5. Τνίηίίαίβ, ρβΓ φίδθδΐίοηβδ β1 Γβδροηδίοηβδ, ρ. 474-477. 0{ 
Ιαω ρήαβηι βάίΐααι α Ιο. >νβ8β1ίηο οαπι ΥβΓδίοηβ βΐ ηοΧ\^,ΑηρΐΛ$ί(β νίηάβΐ. 1611, ίη-8. Ιη 

Περ\ μέντής Αγίας Τριάδος τής ομοουσίου. ΡαΙ)Γ. ΕχδίΑΐ Ρανίί^ ίη Ι:>\1)1. ρυ1}1. 00(1(1. Ι 
ΜΟίΧΧνίΙ. — ΠηάοΙ). ίη βοά. €»δΑΓ. ΟΧίνΐΙ , η. 10. V. Ι.ΑΠΐ1)βο. IV , ρΑβ- 
Οβ 00(1. αΟΧΙ-νΐ, η. 13. Υ. ΙλπιΙ). V, ρΑβ- 246, βί δυρΡΑ Α(Ι η. 6. Α(1(1. Οϋ(1ίη. ρ. 1764 
ΗανΙ. 

ϋ.Περ\ του Τρισαγίου ύμνου. Ζ>β Α^^ιηηο ΤηΒοαχο, ΑίίΙΟΓάΑηβηΐ ΑποΙιίπίΑηίΐΓίΙβπι, Α(1^ 
βΟΓυαι δβηΙβηΙίΑΠ), ςυί Ιι^αιηαα) ίΐίαιη ηοη Αά 88. ΤήηίΐΑίβηι, δβ(1 Α(] δοΐαπι ΟΙΐΓίδΙιιηι 
ΓβΙ)ΑηΙ, βΐ Α(1γβΓδυδ Ρβΐπί ΡαΙΙοηίδ ΑίΙίΙίίΑπιβηΙϋοι, ΐΑθθΙ)ίΙίδ β1 ΜΑΡοηϋίδ (νί(1β ρΑ^. 485] 
Ι>Α(αηι, ρ. 480-497. ΡποίΙίβΓΑΐ ΙΐδΒΟ βρίδΙοΐΑ ΟΓβΒοβ β1 ΐΑΐίηβ ηβδοΐο (^αο ίηΙβΓρρβΙβ, ίη β(] 
ΟΑπίΑδοβηί ΒΑδίΙ. 1575, δβ(1 α ίβςαίηίο Ιοη^β ΟΑδΙίςΑΐίοΓ βΐ ουω ηοΥΑ ΥβΓδίοηβ βχϊιίΐιβ 
0[αΑΐαθΓ 00(1(1. πίδδ. Ιηοίρϋ : Του πρδς σέ μοι πόθου (ο). ΐοοΑ ΡαΙγοπι, ςα® \ίηϋίθΑΓβ Α(1 ο 
Ιια]α5 δΟΓίρϋ ίηδϋΐαίΐ ΟΑηΐΑδοβηοδ, ρΑ^. 488 δβ(]. ήφο δυηΐ : Αΐ1ΐ0η38η έν τω περ\ σαρκώσεως χα\ Τοιάδος 
>όγφ ρ. 448, Λ ή αρχή * 01 χακοτέχνίος ρ. 495. 

Β;ΐ9ΐΙΊι έκ του τέταρτου λόγου τοΰ κατ* Εύνομίου, 
οΖί ή αρχή * ΕΙ φύσει Θεδς ό Τίός, 495. Έκ του πρ^ς 
*ΑμφΛόχιον περ\ του αγίου Πνεύματος ρ. 495. 

ΟΗΓγβοβίοσιί εΙς τ6 ευλογημένος» Λ ή αρχή * Έκ 
των θαυμάτων εΙς θαύματα (Ιοιη. V δ&γίϊ. ρ• 882) 
ρ. 489. 

ΟγΓίΠί, Αΐβι. άπ6 Ιχτου λόγου τοΰ περ\ της αγίας 
Τριάδος, Λ ή αρχή * Τσότητος μέν οδν, ^%• 490• (α) θ3ΠΓΐΑ$(^ηο 28€ή1>Ί(υΓ ίη οο(1. Υ^^(]ο^οη. 
££8. ^^I^• η. 2, γ. I^&ιηΚ)6^. οοσιιη. Υ, ^^%. 507. 
— ΜοηαΜχ ίη Ι)ίΙ>1. βίβοΐ. €0(ί. €Χΐν, γ. οαΙ. 
€0(1ι1. 6γ. Βαυαγ. ρΛ%. 44. — ΡΙοηπίχω ίη €0(1(1. 
ΙιΑίΐΓβηΙ. Μβάίο. ΧΙΙ, η. 22, ρΐυΐ. 4, υ. ΒΑη(Ιιη. 
οαΐ. 00(1(1. 6γ. ι , Ρ2ΙΚ. 5^5.— Ραπι, Ιη 1>ίΙ)1. ρυΙ)1. 
€0(1(1. Μ6Χ1 61 ΜΟεεΧΧνίΙ. Άάά. 8υρΓ9ΐ , υοΙ. VII , 

ίΛ%, 5^6. ΙηΐβΓ ΙηοοΓίΑ Υ6ΐ8πρρο8ΐΐίΐΊΑ Γ6Γ(ΗΓ( Οιιάίη. 
ο. ρ»^. 1745, η. 2. ΠατΙ. 
(») Ρβς. 267, 6(1. ΚοΙΐ2ΐΓ. «16 οθ(1. εΟΧΙ^ΥΠ, 
η. 26, 860 Ιη οοΑ. £α^8. 0Γ(1Ιη6πι Ιοη^β Αΐίυηι 6886, 
Αο ίη 6(1. ΙιΑΐ, Βί1)ίΑη&. Ρατή. ;ο1>86γυαΙ Ι'Απι1)6ο.— — Άπδ θ' λόγου πες^ της έν ττνεύματι προ 
σεως, ρ. 490. Έχ του πρ6ς Έρμείαν δ* λόγο* 
αρχή - Τ6ν δ& Θε6ν έχ Θεού , ρ. 491 . *Α' 
πέμπτου λόγου του προς Έρμείαν, οΖ ή άρχ^ 
έκ παντός ήμϊν, ρ. 492. Έν τφ περί Πνε 
λόγφ πρ^ Έρμείαν, οΐί ή αρχή* Πόνον άγαθώ 

ΕρΙρΙΐ2ηΙί έκ του εΙς τήν άγίαν 'Θεοτόκον 
ρ. 498 : Ό άγιος κα\ θαυμαστός Έπιφάνιος 
έπιγεγραμμένψ *Αγχυρωτφ λόγφ, 494. 

6Χ 6θά. Ταητιη, €€ , η. 17. βυρρΙβΓΐ ροδ8< 
ηοΐ3ΐ οοηΓβοΐοΓ οαΙ. €θάά. ΊΛΜΐ,ρ9ξ. 298. 
(ϋ) ΗβροΓίΙυΓ ίη οοϋ. €χ83Γ. €6λ1ινΐ, 
Υ. ΙιΑαιΙ)60. V, ρΛ%. 244 8α(|. — Ιη 03ΐ. οο(1 
Κΐί£,6ΐο. ΐοπι. Ι ίη 1)ί6Ι. Βθ(1Ι. η. 5614, οΐ 
οίοΓ ΟΑΙ. Α(1ηοΐΑΐ, οοά. ηοη οοηοοΓ(ΐ3Γ6 οιι 
ΡΓ6880. Οχοη» η. 612, ίηίοΓ αίάά, €θ\\β%\\ 
ηβιΐδ. — Ραπι, ίη ςυβίυοΓ οοάά, 1)11)1. ρ(ΐΙ)Γι 
ΡΙοηηΐίΰΒψ Ιη αοάά. ΙιΑογοπΙ. XII , η. 21 , ρ 
Ι08ΐ6 ΒΑηόίη. οαι. α>άά, 6γ. Ι^ααρ. 1, ρΑ^ 
Α(Ι(1. Ου(1ίη. 1. ο. όλ%. 1740, 61 ν^βΙοΙι• ΰι'εΐ. 
ΐοηι. IX , ρ»|$. 480 βηΐ]. (1β ΜαΓοηίΐίβ. Ηατί, η ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΐ. 34 

βΓβ^οηί, Ν^βδβη'ι, έχ του χατ" Ευνομίου πρώτου ΡγοοΓι, €οη8ΐαηΐΊηορο1., έχ του λόγου του εΙς τψ 

λ5γου, ρ. 494. άγ(αν θεοτ-ίχον, ρ. 492. Έχ του έγκωαίου εΙς τ^> 

Τΐιβοΐο^ί (βΓβ^ΟΓ. Ναζίιηζβιιί), έχ του λίγου εΙς άγίαν θεοτόχον^ οϋ ή αρχή • Πασαι μεν αί μαρτυρΕαι 

τλ γενέθλια ρ. 493 56(|, χαΐ πανηγύρεις, ί6ία. 

ΙοοΑ ΙιβΒΟ ρΓοάυχβΓβΙ ΑηΑ5ΐβ$ία$, Αΐ)Ι)β5 8. ΕαΐΗ^^ιηϋ, 56(1 θ1) Ι)δ6Γ6δί ΕυΙ^βΙιίαηβ βϋεηαβ» 
Γμ|ιΐ5 οιπη ΐΑα(ΐ6 Γ&άΐ Οβτηβδοεηυδ ιηβηϋοηθίη, ρβ^. 481 βΐ 495, υ1 βνίηοβΡθΙ, &ά Ρίΐίυιιι 603 
ΤηβΑ^αιη Γβΐυΐίδδβ, φΐοά Ιο&ηηί, ρ&ΙήβΓεΙίΦ ΗιβΓΟδοΙ., ηυΐΐο ιηοοίο οοιηιιιίΐΐβικίυιη νί$μιη. 

Ιΐ6ηί(|ΐιβ 6Χ δοΐβιηηι ίοηοαίβ οβΙβΗΓ&Ιίοηίδ ιη^δΙβηοΓαιη Οβιηβδοεηαδ ΤΓίδβ^υιη ρΓθ1)βΙ άβ 
8$. ΤήηϋΑΐβ α1ί€[α6, ηοη (Ιβ $ο1ο Ρίΐίο Αοοίρίβικίυιη 6$56, ρ. 496. Ουειιι Ιοουιη βχ ΗΐαΓ^θ, 
φ» 5υΙ> Ιβ6θ1)ί Αρθ5ΐο1ί ίβΓίαΓ ηοιηίηβ ΓβρβϋΙαηα 6856, ίβς^ίηίυδ β(]ηοΙ(ΐνί(. 

ϋΟβρΙ των άγ^ν νηστειών, ϋααηοίίβ μ]^η%χ$^ βρίδίοΐβ α(1 Οθΐη6ΐβΐΏ, ΐηοη&οΙίυΐΏ, τφ εύλογη μένφ 
βέΐ γνηβίφ €ούλφ Χρίστου, χύρψ Κομητςί πνευματιχφάδελφω, Ιωάννης ελάχιστος > ρβ^. 499-505. Η&ΠΟ 

ριίπια$ Ι^βςαίηίαδ 6(1ί(Ιί( β ιη55. Μβάίοβο ( α ) 6ΐ ΒβΓοεοίβηο, ςυοΓυιη βρο^ΓβρΗθ οαπι 60 
ωιηιηιΐΏίοθΓαηΙ Ιο. ΕπηβδΙυδ 6Γβ[)6 6ΐ Αηδβΐιηυδ Β&ηάυηυδ, βυιη ίρορηβηίΑ ρήάβιη βχ ίΠ& 
ρΓ0<1υχί586( Τυιτίβηυδ ίη Αροΐο^α ρπο βρίδίοΐί» ροηΙίΓιβαα) βΐ ηοΐίδ 8(1 εοη$ΙίΙαιίοη6$ &ρο5ΐο- 
Ιν»5. Ηβ^^^^( ίη Ιι&ο βρίδίοΐβ Οβιηαδοβηυδ ιώογ6πι δβνβπ&ηοΓυΐΏ, ςυί 36ίυηίαΐΏ ο1)δ6Γν&1)βηΙ ρβΓ 
Ιΐ6ΐΗΐοιη&€ΐΑ5 06(0, β 56ρ1αβξ6δίιη& ϋδςυβ βά Ρβδοΐιβ. Ι.οο&, ({ΐΐΦ β(1 ο&Γοβιη δα1)3ί6ίαη1ϋΓ, δυηΐ 
Ιλίη (ιάταζις αροΜίοΗοα, ομ]αδ 6( βρυ(1 ΕρίρΙιβηίυιη ΙΧΧ, 12, αΐ6ηϋο, (ΙοοΙΟΓυιυςυβ Εΰοΐβδί®, 

$. Βθ$ίΙϋ Ιχ του χατά μεθυόντων λόγου, ΟΗΓνδΟδΙΟΠίί έχ του πρ^ς τφ τέλει της νηστείας λόγου,ΑπβδΙβδϋ 
ρ&ΙτίΑΓΟίΐϋΒ ΟοηδΙθΠΐίηοροΙ. βχ βηογοίίοβ βρίδίοΐβ, Ερίΐ)1ΐβηϋ,0/ρπ, έχ τοΰ εΙς μονάχους ( ίηΙβΓ- 

ρΓβδ : 6χ βρί5ΐο1& β(1 ιηοηβοΐιοδ ), Ιοβηηίδ, βρίδ6ορί ΑΙηβηβηιιη, ΑηβδΙβδϋ , ρβΙπβΓοΙιβΒ ΗίβΓΟ- 
δοΐ. Ιυηι 1ΐθβΓ6ϋ60Γαπι, δβνβή, ΑοβρΗθϋ, «Γοΐιίβρ. ΑηΙίοοΗβηί, βχ δβπηοηίυυδ ένθρονιαστιχοϊς, 

ίβπηοηβ εΙς τήν των νηστειών τεσσαρακοστών , ϋίοΐο ίη ΟβδδίΑηί Εοοίβδίβ, ςυί ίποίρίΐ : Νόμος έστΙ 
χ>\έπ\ των σωματικών πούιαισμάτων, 6( 6Χ 1ίΙ)Γ0 τών ύποσημειωθέντων Ιδιοχείρως διαφόρων κεφαλαίων, 

ιΐ6€ ηοη Β6η^&η)ίηίδ, δβνβΓίβηί, ρδβαάοβρίδβορί Αΐβχαηαήηί, 6Χ(ΐυΑΓΐο 1ίΙ)Γ0 τών εορταστικών 

βύτώ, ψευδεορταστικ!) τοιακοστϋ, ής αρχή ' Φαιορά χαΐ άξιάγαστος • ψευδεορταστιχϊ) τριαχοστΙ) πέμπτη , ζς 
όρχη * ΚαΙ νυν άχούειν οοχώ. 

13. Περ\ τών οχτώ της πονηρίας πνευμάτων, ϋβ 0€(0 ίρ%ηΜΐΑ$ ηβ^ηΐίίΟΒ, άβ ςυίΙ)υδ βηίβΟβηΐθ- 

κβηιΐΏ Εγβ^τίοδ, ΝίΙϋδ, Οβδδίβηοδ, βΙο., β(1 ωοηβεΐιυηι ςυβπκΐβπι, ρ. 506 508, ΟΓδΒοβρπίηιι» 
β ιηδ. ΑϋΓ&Ιιαηιί δβΠβηί (1β(1ίΙ £β€[αίηίυδ. 1.&(ίηθ νβπΙβΓβΙ ΒίΙί1)β1(1υδ ΡίροΙίβίπιβΓυδ, 6υ3ϋ8 νβπδίο 
6χ<1ί?6Γ50 ίη ηιαίΐίδ Ογφοο οο(11ο6 οοαιροδίΐβ ρ. 508 δερΑΓβΙίπι δυ^)^^^^1υΓ. ΙηοίρίΙ : Γίνωσχβ, 

αδελφέ, 8τι οχτώ είσιν. 86(ΙΙΐίΙυΓ (Ιβίηάβ περ\ αρετών χαίχαχιών, ψυχικών χα\ σωματικών 6ΐ περί τοΰτριμε^ 
ρους της ψυχ^ίς ©β «ΐΓ^η/Λιΐί ίΙ νίίιϊί οηίηΐίΡ, €θΓροΓί8ςιη€ €ί αβ ίηρίίΰί ρατίβ αηίιη(7. θΓ6θοβ ο 
€0<1ίθβ Κβ^Ο 61101 νβΓδίοηβ Ιβοηίδ ΑΙΙβΙίί ρ. 509-514. ΙηοίρίΙ : Ίστέον οΐίν δτι διπλούς ών ό 
6ν6ρο>πος.Ι)β ωδ. ΟθΒδβΓβο νί(1β Ι.βπι1)β6ίυπι, IV, ρίΐ2.ΐ97. ΡαύΓ. δ. ρββ. 434, β(1. ΚοΙΙβΓ. ίη οοά. 
€Ι.ΧΧΧΐν, η. 3. — Ιη οοά. ϋοίδΐίη. ΟΟΟίΧΧΐΥ. Ιοί. 343, Ιβδίβ ΜοηΙίβυ6οη. ίη Ι)ί1)Ι. ΟοίδΙ. 
ρ. 564. — νβηβΐίίδ, ίηδοά. ΜβΓ6. αΟΟΟΧΟΥΙΙΙ. V. 6βΙ. 60(1(1.ΜβΓ6. ρ. 261. δί}. ΗανΙ 
1 1 εΐααγωγή δογμάτων στοιχειώδης. ΙηΒίϋηίίο βΙβτηβηίανίΒ αά άορτηαία, 8(]νβΓδα$ Αοβρίι&ΐοδ, δβα 
ΜοαορΙΐ75ΐ1&5, ΜοηοΙΙιβΤίΙ&δ, βΐ Νβδίοηβηοδ, &(1 Ιοβηηβπι ΐΑΟοΙίΰβηδθ υΓΐ)ίδ6ρίδ6ορυη). ρβ^. 

515-5ζ1. Ιη6ίρίΙ : Έν ονόματι του Πατρός χα\τοΟΥΙού χα\ τοΰ αγίου Πνεύματος. ΥβΓίβΓβΙ β. ΐ544 

Ιο&ο1ιίηιιΐ5 ΡβΓίοηίϋδ. 0Γ«6β βΐ Ι,βΙίηβ ρΓ0(1ίβΓβΙ ίη βίΐίΐίοηβ Ββδίΐ. 1575. Ρσϋν. V. Ου(Ηη. 
Ι. ο. ρ38- 1743. ΕχδίΛΐ ίη ΒίΜ. Βθ(11βί. η. 3614, βΐ€[υ6 60(1. ωυΐΐυπι ίίίΤβΓΓβ β1} ίπιρΓβδδΟ, 
βοιίϋϋ &υοΙθΓ6&(. 60(ω. Αη^ϋω,βίβ. Ι, ρ. 173. — Οχοη. ίη 60(1. ΟΧΙ,ν 6θ11β8ίί ΜβΛοηβηδίδ, 
». η. 612 €β1. δίΐΛΐί. — Ιη οοά. Ταυπη. 0001.ΧΙ. Υ. 68!βΙ, οοάά. Ογ. ΤβυΓ. ρ.485. — ΡΙοταη- 
Ολ ίη €0(1. Μβ(1ί6.ΧΧΙΧ, η. 5. ρΐυΐ. 8, βΐ 60(1. ΧΧ( ίη όριο ηιυΙΐΛ βυηΐ Ββπιβδββηί ρρρ. ) , 
η. 3, ρΐϋΐ. 71, V. Β8η(1ίη. (Μ. 60(1(1. Ογ. ΐΛαΡβηΙ. Π, ρ. 272 ; β1 Ιοω. ΠΙ. ρ. 13. — Ρατ\$, ιη 
5151. ρα51. 60(1. Μ6ΧΧΙΙ, ίη ςαο βΐίβηι δαηΐ, (ρ^ωπιοχ & ΡώΓ. ιηβπιΟΓβηΙαΓ, η. 15, 16, βΐ 17. 
ΗατΙ. 

Ι5.αερν συνθέτου φύσεως, χατά *Αχε©άλων. Ρβ ηαίητα ϋοτηροΒίία , βοηΐΓβ Αββρίΐβίοδ ρβ^. 521 - 
527. ΕΐΐΑΟ) 1ΐ3Β6 (ΙίβίΓίΙ)» Ια6βπι νιάβΓβ1βΓ«θ6β βΙΙ-Λΐίηβίη ίβπι (1ί6ΐ8 Ββδίΐββηδί. ΡαΙν. Οχοηίω 
ίη οο<1. βηΐββ 1βυ(1βΙο 6θ11β8ίί ΜβΓίοη. —ΡατίΒ^ ίη 60(1. ΜΟΧΙΧ, η. 3. — ΡΙονβηί. ίη οοά. 
Ι^ΟΓβηΙ. XX. η. 4. Ιυηι δβίΐυαηΙυΓ ββ άαο ορυδ66. φιβ^ λ Ρβ1)Γ. η. 16 βΐ 17 Γβ6βηδβηΙϋΓ. 
V. Βωκϋη. 1. 6. III, ρ38• 13 ί β^ Οα(1ίη. 1. ^^ ρεβ. 1739 δ^. ΗανΙ. 

16. Περ\ τών έν τψ Χριστψ δύο θελημάτων χα\ ενεργειών κα\ λοιπών φυσικών Ιδιωμάτων. Β€ άηαϋια 
ιη εΚτχΜίο νοΙίΑηίαίϋΐΜ βΙ ορβΓαίιοη<6ιΐ5, βί άβ ηαίηταίιύηβ ΤΒΐχηηΐΒ ρτορηβίαίιύηί. ρ. 529- 
5Λ. ΙηοίρίΙ : 01 δύο φύσεις χα\ μίαν ύπόστασιν. ΕχδίΛΐ 0Γ«6β βΐ Ι,βΙίηβ 6υπΐ Ρβήοηίί νβΓδίοηβ ίη 

6άίΙ.Ι)«ηΑ566ηίΒθ5ίΐ6βηδί αηηο 1575. Ρβήοπίαιη δυ5ίη(1β ίη Ρβπδίβηδί1)υ8 ίβϋηίδ βθδΙίΜΐ 
Βί1Ιίιΐ5. δβ(1 ΡΓβη6ίδ6υ3 αοιη5ββδίιΐδ6απιηονΛ νβΓδίοηβ ηοϋδ€[ΐιβ βϋίίΐίΐίη ΙιίδΙοηβ ΜοηοΛβΙί- 
ΙβΤΌΐη, δίνβ Ιοω. Π ΑαβίΛπί ηονί, ρ. 466. Οοιηϋββδίί νβΓδίοηβπι Εβίριίηίϋδ δβητβνίΐ, ηοΐβδ 
οαιίήΐ. Ραδτ. ΕχδΙβΙίη 60(1. Ταηηη. αά η. 14 6ίΐ8ΐο, βί ίη δβχ οοάά. Ρανχί, ϊ)\\Λ. ρυΜ. ν. 
«ίβιη Α<] η. 14 βΐ 15 ; βΐ βοηί. \νβΐ6Μί Μίί. Η<βτ€8. ΙοηιΙΧ (άβ 6θηίΓονβΓδίίδ6υπι Μοηοΐΐιβίβΐίδ, 
φΐ06 08ηΐΑ566ηαδ ίη 506 1ί5Γ0 ορρυ^ηβνίΐ ) , ρ. 498 δς.6υηι ρρίπιίδ ρ. 540 — 556 ; υ5ί ΙοηβίοΓβ 
βχ ίΙΙο 1ί5ΐΌ (Ιβίΐίΐ βχ6βΓρΙβ. Α(1ά. ΟαςΙίη. ρ. 1738 δς. ςαί «(ΙηοΙβΙ, ιη β(1(1. Ββδίΐ. 1548 βΐ 1575» 
Μΐ5η66(ί Η5β1Ι. άβ (1α85ύδ Ι. 0. ηαΙϋΓΐίΐ, ςαί γβΓΟ ηοη ρβΓ^ίηββΙ β(1ϋΛΠΐθδ6., δ6(1 βά 5. ΑΤαχι- 
ΛνβΛ οιοηΑ65. ΗανΙ. 

(β) V. ΒαηιΙΊιι. €αΐ. €0<ΐα. Ογ. 1.αϋΓ. Μβόίο. Ιοιη. ΙΗ, ρ. 294 ββς. Ηακι.. ι ι 

» ■ 15 ΝΟΤίΤΙΛ ΕΧ ΒΙΒίΙΟΤΠΕαΑ ΡΑΒΒΙΟΙΙ. 16 

βαΐίβίδο (οοηί. η. 26. ϋίοΐβ), ΗΙ)Ογ, ςαΐ ΛίαηίΐΐΓάίϋίΙϋΓ, (1β ΟΓβΒοο ίη Ι.α1ίηυηι ΐΓοηδΙαΙιΐδ. -— Ιη 
νοΙ. Η, ίη ναπίδ ΜΙίΗοΙΙι, η. 828, ΠοΓΟδ βχ Πβιη&δοβηο αΐϋδΐιαβ β Μβ^;. Τΐιοιηα ϋβ ΗίΙ)ϋΓηίο, 
δΐ)θίο δθΓΐ)οηΛί, οοΐΐβοΐί. — η. 1608, ορβΓβ συ»(ΐΑΐη : — 189, ϋβ νορ» ΐΓβϋίΙίοηο ; — η. 5958, 
5959, 9079, 9291, νβηβορρ. — ρβΓί. ιι, ϋαοΗηί, βίο.,η. 507. ηβΓΓβΙίο Γ«1)υ1αΓΐΐ!η δβιβοεηίσβ 
ιΐίαΐβοΐο ροΓ 1. Ββαιβδο. —η. 1019, ΙβοΙίοηβδ βχ Βαιηβ^ο. — Ραη8, ίη 1)ίΙ>1. ρυΐίΐ. άβ νβπίδ 
ΐΗΟΐΙίδ ςαίέϋδ ΓΟδ υη» οΗβή οοη3ϋη£ί άίείΙϋΓ, ίη οοά. ΜΙΧΥ. — άβ δβοπδ ηι^δΙΟΓϋδ, ίη ΙπΙ)υδ 
ϋϋΐΐά. — ^ο. ϋβιηβδο. βχοοΓρΙβ β ΟΙΐΓ^δΟδΙοωί Ιιοπιίΐίίδ ίη βρρ. Ρβυΐί, ίη II οο(1(1. (ν. ίηίρ» αά 
η. 4, δΟΓίρΙοηια), ςυΦ ίη βα. ίβηιιί^η ηοη βχδΐ&ηΐ), — άβ ηοπιίηίδ η&ΙιΐΓβ 6ΐ αηίηιί ρ8ΓΐΗ>υδ, 
ίη II αοάά. — εαρρ. άβ Οβί ίηου(ηΐΐΓ6ΐΐ6ηδίΙ)ί1ίΐΑΐ6, ίη II οοάϋ. {ηβο ηοη ίη εοϋ. Ναηιαηο 
ΓΟΧΟΙ, η. 6, δβο. οβί. οοάά. Ογ. Νβη. ρ. 488), — άβ οορροΓβ β1 δβηβηίηβ ΟΙιπδΙί ίη οο(1. 
ΜΜΟΟΟΧν. — (1β 1ίΙ)βρυ βρϋίίπο, ίη οοά. ΜΟΟίίΐ. — ίΓβ^ίηβηΙααι άβ Γβί)υδ ββο^ΓθρΜοίδ, ίη 
00(1. ΜΜΟεΟΟΧίνΐΙ ; ο1 ρΙαΓίαι& Οοαιαδε. ορ6ΓΑίη56Γΐ& $απ1 οοά. ΜΟΥ, υδςυο 8(1 οοά. 
ΜΟΧΧΐν ; ηβο ρβϋοί ουάά. Ραπ5. άβίηοβρδ 1&α(1α5αηΙυΓ. — Μοηΐ[α%Λ€οη^ ίη 1)ί1)1ίοΙΙι. Ι)ϊ1)1. 
εοίδΐίη. ρεΓηιαΚοδ γ&ΓίοΓΟΠΐ Οβηιβδο. ορρ. ΓβεβηδβΙ οο(1(1. ςαοΓυιη ιηβ(^&η) ρ&Γίβηι, (ΐυίβ 3βπι 
οοηδαΐαϋ 1.6(ΐαί6η, 1)Γ6νίΙβΙίδ δΙυ(ϋο β(1 ρβςίη&δ Ι&ηΙαιη 1)ίΙ>1ίοΙΙΐ6εβθ ΟοίδΙ. υΙ)ίί11β Α(ί(1υουη- 
ΙϋΓ, ρΓθνοοΛΐ3θ ; ρβ8. 143, ιηυΐΐβ ΟωηΛδοβηί ορβΓΛ ίη οοίΐ. ΧΟΙΙ. — ρ&8• 271 1>ίδ, 274 1)ί8, 306, 
404 — 407, 412$(ΐ. 581 Αΐίηυοϋβδ. — Υ^η€^^%$ ί η εο(1ά. ^ναηιαη. Ι.ΧΧΧΙΙΙ, ορβΓΑ ΟβσΐΑδο. 
οιιπι θ^αδ νίΐβ, δβα ροΐίυδ δβΓωοηβ άβ είϋδ ΐΑϋ(ϋ1)υδ. — βΐ 00X01, ορυδ σαοήοίβηι δβοαηίΐιιηι 
ίΙΙοΓϋΠ) οβίΛΐ. ρβζ. 170 βΐ 488. — ίη 1)ί1)ΐ. Ματο. ροπηαΙίΛ ορρ. ίη οο(1. ΟΧΧΧΙΧ. — περί τών 

θείων κα\ άχραντων ^χυστηρίων, ίη 00(1. ΟΟΟΟΧΟΥΙΙΙ. — βρίδΐ. β(1 ίΐηρ. ΟοηδΙ&ηΙ. ΟορΓθη}'ΠΐϋΠ) ; 

βχρίαη^ΐίο XII ο&ρί1α1οπιηι ί. αηαΐΐιβπι&ΐίβπιοηιηι, αίαυβ βρ. &(Ι ΤΙιβορΙιίΙ. ίαιρ. αβ ίηιβ^ηί- 
Ι)υδ. ν. οδΐ. 00(1(1. Ογ. Μλρο. ρββ. 79 δ(ΐ. 261, 301 βΐ 302. — Οα®<1βπι ίη οο(1(1. ΜΜ. δ. Οηι- 
οίδ ΡΙΟΓβηΙί®, ΙβδΙϋ ΡΓβηο- ΑηΙοη. ΖΛοηβπΛ ίη ΙΙίηβπβ ΙίΙΙβπ. ρβΓ Ιΐβΐ. ρ. 97, 98, 99. — Αυ- 
οΙΟΓΟ ΜοηίΓαυο. ίη (Ιίβπο ΙΙαΙ, ρββ. 13 (βΐίη 1)ί1)1. Ι)ίΙ)]. ηΐδδ. ρ. 499 €, υ. βο ρ. 528 Ζ>, ίη Ιγι- 
1)08 00(1(1.) : ρΙαΓΛ ορβΓβ Οαπιβδο. Μ^άιοΙαηχ ίη 1)ί1)1. ΑπιΙ)Γθδ. — ρ. 62. ορρ. ρΐιιίοδορίιίοβ βΐ 
ΓΐιβΙοΓίοβ, ΥΒηβίϋί ίη 1)11)1. ΟοηΙαπηβ ; — ρ. 216, οΛ 217, βΐ 337, νβπΛ ορρ. Κομοβ ίη ο(Βηο- 
Ι)ίο δ. Ββδίΐίί βΐ ίη (1αοΙ)αδ οο(1(1. πιοηβδίβρϋ 0Γ)τρΙω ΡβΓΓβΙ® ; — ρ. 392, Γβ^ιι/ί ίη ο(Βηο1)ίο 
'ΟβηοηίοοΓ. Γβ^ηΙβΓ. ϋαωβδοβηί ς[α®(1βπι Ι,βΙίηβ ; — ρ. 408, Βοηοηχω ίη ωοηβδί. δ. δΛίναΙοπδ, 
ΡΑΐηαδοβηί τ( έστι Θεός; — ρ. 433, Γβηβ/. ίη 1)ί1)1. Ιυΐιί ΙυδΙίηίβηί, ρΓΟουΓδΙ. Ο&αιβδοβηί οβηοη 
οΐ Αΐί(ΐυα ΑδίΓοηοπιίβθ ορυδοαίΑ. — Αϋ βοοΙβη) ΜοηΙίΑυο. ίη 1)ί1)1. 1)ί1)1ίοΙ}ι. ιηδδ. ρβπηιυΐΐί υα- 
ΓΐΑΓϋοι 1)ίΙ)ϋο11ιβθ8Γαπι 00(1(1. ςαί ΟΑπίΑδοβηί ορβπΑ νοΙ ρΑυοίοΓΑ νβΐ ρΙαΡΑ οοηΐίηεηΐ, βηαπιβ- 
ΓΛηΙϋΓ. Ηίο αιβηΐίοηβπι ίΛοίβιη ρΙαΓίυαι ορρ. ΛοηΐίΡ ίη 1)ίΙ)1. θηοΙ)οη. (Ι, ρ. 184 Α. €.) ίη 
1)ίΙ)Ι. δίοΠίβηΛ (Ι, ρ. 703 Α, Β, ρ. 705 Β, οΐ ρ. 706 €). — Υεηβίϋβ ίη 1)ίΙ)1. Μβίβΐίί ΤνρΑΐίΙί, 
. ϋαωβδο. ρβΓΑίΙοΐΑ βΐ Αΐίβ (ρ. 478 €) ; — ΥεΓοπαΒ ίη Μαδβο Ιο. δβίΐ3βηΙ®, βΐ ΑηρηΒίω νίπάβΐ. 
«ΐαωίίΑΠί Ι)Αηιβδθβηί(ρ. 490 ί>, οΐ ρ. 593 /?). — Ραπί. ίη 1)ίΙ)Ι.0οίδ1ίη. οροΓΑ, δίΑνίοβ (ρΑ^^. 
1042 Β). — ΥαγΙα ορρ. ίη οοάά, Βανατ, ν. ΟΑΙ. οθ(1ά. Ογ. Βαυαγ. ρ. 10, 11, 12 δ(ΐ. 18, 51, βΐ 
ρΙιΐΓίΙ)υδ Ιοοίδ. — Βί{)1. Κίη(ίο6οη. 0«δΑΓβΑπι Αΐ)αη(ΐΑΡβ οο(1(1. (ΐυι ωαΙίΑ ΥΑΡίΑίΐϋβ ΟΑΠίΑδοβηί 
ορρ. οοηΐίηβΐ, αηο οΙ)ΙυΙα γίιΐβΰίδ ίη ίηάίοβ α(1 Νοδδθΐίί οαΙαΙ. ΟβθδΑΓ. ρ. 75 δ(ΐ. Ηίο ηοηηυΙ- 
Ιοδ, ρρφοίριιβ (|ΐιί ρΑΓίίοαίΑδ ΑυΙ ίπΑ^αιω. ΟΑΐηΑδο. οοηΐίηβηΐ, οο(1(1. (Ιαοο Ι.Αΐη1)6οίο, (ΙοοΙίυδ 
6ΐ οορίοδίιΐδ βοδ ΓβοβηδίϋηΙβ, ίη(1ίθΑΐη). Ιη γοΙ. III, οο(1. XIX Γιη. ΟΑΟΐΑδοβηί ρπεοοδ δΑοτΦ (ρΑΚ. 
95) ; — ίη οΑίβηίδ ίη Ι-αοΛΟί, Ερ. α(Ι ΚοπίΑηοδ €ΐ ίη ρρβίοίρϋΑ V. αο Ν. Τ. ίη οο(Ι(1. χ£ΐν, 
ΧΙ,νΐ βίΧΙ,νΐΙ. ΙΙΙΑ 1ΐΑα(1 ίηΓΓβ(ΐιιβηδ 01 ΜβηΙίο ΟΑΟΐΑδΟβηί ίη ΟΑΐοηίδ ίη ]ί1)Γ0δ δΑΟΓΟδ, δυρρΑ 
ίη νοΙ. VIII, ρ. 679, βΙο.) Ιη υοΙ. V. ρ. 245 δς. ; ίηοο(Ι. ΟΟΧΙ,νΐ, η. 12 (^υ^υδ ΙβοΙ. ίηΙβΓ(1υηι 
(ΙίδΟΡβρΑηΙ Αΐ) βιΐ. ΡΑΓίδ. 1619, Ρ. ρ. 931 δς^Ο ; β^ νοΙ. VII, ρ. 227 δς. ίη οο(1. ΙΧΙΥ, η. 3. ογα- 
Ιίο (1β ίηοοΡΓϋρΙί1)ίΙί οορρορβ Οΐιρίδΐί, ςιυοίΐ ίη δΑΟΡΑ δ^πΑχί Αοοίρίπιυδ. — ψταίχΒίανχοί Ιη 1)ί51. 
ΙΙθίκΙίηββΓ. ορρ. ν. Κταηζ Μθπιογ. ίίΐίαδ 1)ί1)1. ρΑ^. 83. — Μο$(ΐηω ίη 1)ίΙ)1. δ7ηθ(1. ίη οο(1. 
XIII, δ. ΥΑρίίδ δορφίίδ οοηίΡΑ Ι.Αΐίηοδ, ίτΑβαιηι. ίη δρβοίο ίη ογαΙ. εΙς τήν θβόσωμον ταψήν γ• 
ΜαϋΗαί ηοΐίΐ. οοά(1. 6ρ. Μοδί]. ρ. 21 6ΐ 22. — ΕχοβρρίΑ δυυΐ ΑαΙ ίΡΑ^^ιηαι. ίη ΥΑτίίδ οο(1(1. 
£αα^βη^, δίοίη οο(1. XX, η. 8 βΐ 9, ρΐαΐ. 71 Όβ ήρχινα ίβΓΓβΡβΙ ΟΑραΙ (ΙίΑΐβοΙίοϋΐη Ββ ηοιηι- 
ηίϋηί, 6ΐο. Υ. Βαηάίη. ΟΑΙ. οοάά. ΙαιίΓ. III, ρΑ^. 14. — οοηί. ρΑοΙο ροδΙ Α(1 η. ι. ~ ΟίΐΑΐυρ 
ϋΑοΐΑδο. Α ί. ΟΑηίΑοαζοηο οοηίΡΑ ΡαΙαπιαοι, ιη ΟροΓβ Αηοη7α)ί Α(1Υ6Γδυδ βυιηϋοπι θ( ίη ΤΙιβ- 
5ΑΙΙΓ0 ορώοάοχ» &άύ. Οοηί. Βαηάίη. οαΙ. οίΐ. Ι, ρΑ^. 254, 358 βΐ 433. — ΙηφίοΙ οοάύ. £$- 
ΰοτίαΐ. πιαΙίΑ ΥΑρί Α(ΐα6 ΟΑοΐΑδΟοηί ορρ. ρβρορίΑηΙαρ, ϋίδοίηιυδ οχ ΡΙαβρί ΙΙίηβΡΑΡ. ροΓ ΗίδρΑη. 
ρ. 175 δ(]. — Οβ αυίΙ)αδ(ΐΑΐη οο€ΐ(Ι. ΟΑΟΐΑδο. ωοαιοΡΑϋίΙίΑ (|α6β(ΐΑηι Α(1ηο(ΑΥίΙ ΜοηΙίΑυο. ίη Ρα- 
Ιφο^γ. 6γ. ρ. 58, ο5 δη., 303 δ(]. οί ρ. 404; ίη (1ίρ1οη)Α(6 (ΐαο(ΐΑπι βπβθοο ηοηιίηΑΐυρ Οαοια- 
50βηί (ΙίΑΐοκϋδ. — Εη ηυ1)6ηι 00(1(1. 1 6( ΐΑηιοη (Ιβίηοβρδ ΥΑΡίοΓαηι ορρ. οοϋθ. ΙΐΑαοΙ ρΑαοοδ 
«(Μιαε δυίδ Γοοίδ οχοίΐΑϋίιηυδ. ΗατΙ.] 

Οηκ€(Β €άχΐιοη€$. 

\Λ\^%τ (Ιβ (1(16 θΓΐ1)θ(1οχΑ, οαπι ογα(. (Ιο ίίδ, ςυί ίη ΓκΙο ο1)ί6ΓυηΙ, ρΓ0(1ίϋ Ογοοο Αϋδρίοίί5 
Ιυ. ΜΑίΙΙΐΦί 0ίΙ>6Γΐί, ΥοΓοηοηδίδ ορίδοορί, οαηι ρρφίΑΐ. ΟοηΑΐί ΥοΓοηοηδίδ α(1 ΟΙθπιβηΙεηι VII, 
ροηΐί&οβηι, ν^ροηφ Αραϋ δι6ρ^1ΑηαIIι βΐ ίΡΑΐΡβδ δΑΐ)ίοδ, 1531, ίη-4, ί^ρίδ ΙαουΙοηΙίδ. ΐαΐτ. 

ΗΑΤίδδίπΐΦ Ιΐμίαδ βάίΐ. ({αΑΠΙ ^Αϋοο, ίηδοΗρΙίο ΟδΙ: Ιωάννου του Δαιμασχηνου ίχδοσις της ορθοδόξου 
πίστεως. Του αύτοΰ, περ\ τών έν πίστει χεχοιμημένων. ΙοαηηχΒ Βαϊηα$οβηχ βάχϋο οτΛοάοχοί βά€ί, 
Ε]η$ά€ίη ά€ ίά, <ιχλ% ιη βάΰ άοΓτηχβΓαηί. Υβροηοθ, ΜϋΧΧΧΙ, 4. ΌοοΙίοΑίίοηβΒ) Ι.ΑΐίηΑΐη δβηυίΙυΓ 
ΡΓβθίΑΐίο ΟοηΑΐίνβΡοηβηδίδ,Ορβθοο δοΗρίΑ, ίη ({υΑ ΐΑυ(ΐΑΐ ϋΐ ΟΑΟΐΑδοβηυηι (Ί ΙοΑηη. ΜΑ(Ιη«αηι 
ΟίΙιβΓίϋω, ορίδοορααι Υβροηοηδ., ου^αδ ^ιιδδα οΐ ίωροηδίδ, δβ, ίΑίεΙυρ, οοΙίΑΐίδ οχβηαρίΑΐίϋυΒ, 
οριΐδ (ίβδοήρδίδδο 6( Α ιη6η(1ίδ ραπ^θίνικη .(ί6(ϋδδ6, οΙίΑΐοοςΡΑρΙιίδ Ι^ρίδ οχρηηΐ6η(1ϋΐΏ. Αάά, 17 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕεΑ ΡΑΒΗΙΟίΙ. 1» 0(ή. Ραηζ€Γ, Α. Τ. νοί. ΥΙΟ, ρ. 562. — Ιίάβιη ΙΛπ Ογ®οο, βχ βΰιΐ. Ιοθη. Ερηβδίηί. ία 
ΜοΙίΙθνια 1715, 4. ΗατΙ. 

ΜίΑ β1 Ηϋη III (16 ίιηΑ^ηί1:)α5, Ηομ. 1533. 8. Ραύν. Ιο Μαϋίαινε Α. Τ. ίηάίο. ρΑ{^ 324, 
\ϊ(Βο 6$1 ίηδοηρϋο : /ο. Ώα9ηα$€€η% ΟΓΑΐίοηοδ. 4Γ6δ, 6ΐ ΤΙιβοάοπ άβ ίιη&^ίηυιη οιιΓίυ, 6( Ιο. 
Β&ωβ$06ηί νίΐβ α Ιο. ρδΙη&Γ6ΐΐθ ΗίβΓΟδοΙγιηίΙ. δοηρίβ Ογ. ίβάβηΐβ Νίοοίαο Μ«\)θΓΑηο,) Κθηι» 
3ρ. 5ΐ6ρ1ι. Νίοοϋη. δΑϋίβιΐδ. οΙιαΙοο^γ. ΑροδΙοϋο. 1553, 8. ΗανΙ, 

ΟαΑηϋοααιάβιη νβΓδίο Ιίϋή άβ &(1β οιΊΙιοάοχΑ α ΒαΓ^απάίοηβ, οίτβ ΡίδΑηο, Ρθάβηοί ^Εηο- 
Ι)ΑΓΐ)ί ρΓΦίβοΙο, 8Φ6. XII, οοιπροδίΐΑ 6ΐ ΤΙιοπίΦ Α^αίπΑΐί ρΓίάβπι ΙβοΐΑ ηοη νίάίΐ Ιυοβαι 
[ν. βά η. 3], 

ΙάβΐΏ 1ϋ)6Γ6χ ΐΑ0θ1)ί Ρ&ϋη, δίΑραΙβηδίδ, ίηίεΓρτβίΑΐίοηβ ΡατχΒ. 1507 ίη-4, ρηιηαιη 6(1ί(α$ 65ΐ 
οι οίβοίπΑ Η. 8ΐ6ρΙΐΑη!, βνί. ΕΙ ουοι εοιηιηβηίΑΓϋδ ^ούοοί εΐίοΜονβί αά. Ι&ο. ΑκηΙ>Αδίυρ), 
6ΐ)ίδθορυηι ΟΙβΓΟίηοηΙθηυιη, Ρατ%$. 1512 βΐ 1519 (α)|6ΐ δίηβ βοπίΓηβηίΑΓϋδ ΜθΓρυΓβ* 1602, ίη-8. 

Ουιη 1)ΓβνίθΓίΙ)υ5 Ρβ1)η, ίηΙβΓρΓβΐίδ, ηοΐίδ βΐ ΟγαΙ. άβ ίίδ αυί ίη βοΐβ άϋπηίβΓυηΙ, ρβΓ ίο. 
(ΕεοΙ&ιηρΑΐϋυίη νβΓδβ 6ΐ ΗίδΙοήβ ΙοδθρΙίΑΐ βΐ ΒαγΙααιώ, ΒΑδϋ. 1535 6ΐ 1539 (6), ρΓββιηίδδΑ νί(& 
Ιο. 0ΑΐηΑδ€6αί, δοηρία & Ιοαηηβ, ρ&ΙπαγοΙια Ηί6Γθ5θ1. 

Εχ Γβοοηδίοηβ ΗβΠΓίοί Οπονϋ, Νονίοιηβββηδίδ ογ^. ΡπίβοϋοΑίΟΓ. ΰοΐοη. 1546, βραΰ ΡβίΓυω 
ΟυεηΙβΙ ; ίη ςαΑ βιΐίϋοηβ Ι^Αΐίηα αεοβδδβΓυηΙ ΟαπίΑδοβηί ΙοςίοΑ, 6( ίη^ΓΟάαεΙίο βίβφβηΐιιηδ 
Α<1 Ιοβηηεα), Ι^οάίοβηααι βρίδε., ηβο ηοη ΙίϋβΓ (1β (1υ&1)αδ νοίαηΐβΐίϋαδ βΐ ορβΓΑΐίοηί1)υδ, 
βριΜοΐΑ βά ΙοΓοίΑηβπι ΑΓοΙιίαίθηάΓϋβη], <16 Ιιγηιηο (Γίδβςίο, ΙώβΓ άβ Ι)ΦΓ6δί1)υδ, ίΓΑ^βηίαηι 
δβηΙβηΙίΑΓίιηι άβ οεΙο νίΐίίδ, ΑΐΙβΓεΑίίοηβδ οαπι δΑΓΓ&οβηο, οΧ €ΐ6 ]υ(1ίοίο, ΟΑπηίοΑςυβ 6ΐ οβη- 
ϋοΑ νβπΑ, ουηι ΰοδηι® ΜΑ^υIη6ηδ^δ 6( Τΐιβορίιβηίδ ββ 8ε1ιο1&ή1 ςαίϋαδάβαι. 

Εχ νβΓδίοηβ ΜθΙίΟΓβ νβΐ Ρβοβηδίοηβ ΙαοοΜ ΒίΠϋ, Ρραη®! βΙ)1)Αΐίδ, Ραη$^ 1577, ίη-ΓοΙ., ίη 
ςιίΑβιΙίΙ. ρΓ6Β(6Γ ρΙυΓΑ, ίη βάίΐ. θΓΦεο-Ι.&1. Βα$%1. 1575 οϋνίΑ, ρΓίπ)υαΐΑε66δδ6πιηΙΙ.Αΐίη6(βη(υηι 
ΡθΓθΙΙβΙβ δβΟΓΑ, ΡΙι^δίοΑ, νίΐΑ δ. δίβρίιαηί 3υηίθΓίδ β1 οοΐοοοίιυδ : 6γ8Β06 νβΓΟ οΐ ΐΛΐίηβ Ορβϋα 
ϋβ εΐιήδΐί ΐΓΑηδΟβιίΓΑΐίοηβ, βΐ άβ η&Ιίνϋ&Ιβ Β. Μθή» ΟΓΑΐίοηβδ ΐΓβδ. Ηφε βοΐϋίο, ϋβ ςυβ ίη 
ΛρρΑΓΑΐα δθΟΓΟ Ροδδβνίηαδ, ηοη δίηβ&αείΑτίο ΓβειίδΑ 6δ1 Ραη$ 1603 [ίίβηι 1615, Αρ. Ουάίη.], 
οΐ 1619 [ο), ίοΐ. οοΓΑηΙβ ΡΓοηίοηβ ΟαοΦΟ. 

Βα$χΐ€€η8χ$ Αραά ΗοηΓίοαηι ΡβΙη, οαπι ΜβΓοί Ηορρβη ΡΓΦίαΙίοηβ α. 1548, ίοΐ., υΙ)ί ΑηΙ& 
Ι. ΟΑδδίΑηί, ίΑίιηί δοπρΙΟΓίδ, ορβΓΑ θχ1)ίΐ36ΐυΓ 6γφο6 6ΐ ΐΑΐίηο Ι. ΟΑΠίΑδοβηαδ Ώβ οτίΗοάοχα 
ρά€, ουηι οοαιωβηίΑΓϋδ Ι. εΐίοηίονβί, 6ΐ 111)6γ ϋβ ϋδ (]αί ίη Οάβ οϋάοι-πιίβηιηΐ. Ι,Αΐίηβ Αυιβηι 
ΐΑπΙυπιηιοοΙο 08β16γα, ααβθ ίη ΟοΙοηίβηδί ΟΓΑνίί βάίΐίοηβ 6ΧδΐΑΓ6 ^Αη1 άίχί. ΚορεΙίΐΑ βδΐ Ιιφο 
€*(1ί1ίοΒθδί!. 1559ίη-Γο1. 

ΒθδίΙββηδίδ ΙθΓΐία α. 1575 ίοΐ. ρΓίοπ1)ϋδ (1υΑΐ)υδ Ιοη^θ ρΙβηίοΓ, 6ΐ ίΐίάβω εΑδδίβηυιη 1ΐΑΐ)6ηδ 
Α^^υη^1υπ1, Αΐηυβ υίΓΑςυβ Ηη^Α 6χΙ)ί1)6ηδ ρΓβθΙβΓβΑ οίΑΐο^ηι ΟΑηΐΑδοβηί οοηίΓΑ ΜΑηίοΙιΐΒΟδ, 
Αΐιβηυβ δεηρίβ οοωρΙυΓΑ. ευηι 63υδ€ΐ6ηι Ηορρβή ΡΓϋθίΑΐίοηβ. 

Ρατί9\(ΐη9χ$ άβηίηυιβ, οαΓΑηΙβ ργφοΙαγο Αίςαβ βΓαοΙίΙίδδίηιονίΓΟ,ΜίεΙίΑβΙβ Ιβςαίβη, Μορίηο• 
Βοΐοηίβηδί, ΟΓΟίίηίδ ΡΡ. ΡΓββςΙίοΑίΟΓαηι, (|αί ρΓονίηείΑω, ςα» ΑηΙβ ίρδοπι Ι. ΑιώβΓίο ((Ι), ΡΓΑη- (β) Εϋϋΐο 21. 4542. ίοΐ 65ΐ ίη ΜΚ)1. &εαϋ. ΕγΙαπ^. 
«1 ΐ05€ΓΊρΙ& : Ιη Ηοϋ ορβτε ΰοηίβηία, ΤΗύοΙορια Ώα^ 
Μα»ϋ€ηί, ςιιαΙυοΓ ΓιΚ)η8 6χρ1ίε2ΐΙ& : βΐ α()]6€ΐο 3(1 
ΙίΙίβηιιη οοιηπιβηίαπο 6ΐυειϋ&ΐ3 : 1, άβ ίηβΟΓ&ϋίΙί 
ιΙίτίιιίΐ»ΐ6. 11, Οβ €Γ6&(υΓ3ηιιη ^βηββί, ΟΓάίηβ Μθ8βθ8• 
ΙΙΙ« Οβ πδ, <|α% βΚ) ίηοΑΓπ&ιΊοηβ υβςυβ 8ΐ(1 Γ6δΐιρ- 
Γβειίοηβη ΟΙΐΓίδΐί. IV, Οβ ϋβ, ςυ» ροδί ΓβδυΓΓβ- 
εΐίοηβιη υ&ςυβ Άά υοίν6Γ82ΐΐ6ΐη ΓβδυΓΓβεΙίοοβπι. 
Η9Ε€ ΟηπίΒβεοηι ευιη βχροδΗίοηβ ρπιοΑ βηιίδδίο 
Ι7ρί8 358θ1υΐ3 681 Ρ9Γί$ϋ8, 6χ ο(Οαη& Ηβη. δίβ- 

«ΙΐΑοί 6 Γβ^ίοηβ δοΗοΙβΒ Ι)€0Γ6ΐ0Γυηι. Αηιιο Μ0Χ11 
οηίβ ΡοΙ>Γυ3ηΐ. 4υ(1θ€υ8 εΐίοΐιίοτβυβ, ΝβοροΓ- 
Ιοβηβίβ, ίη βρίβΙοΐΑ ηυηουρ&ΙΟΓίΑ ορίηβΙυΓ, Ρβ- 
Ιταιη Ι^πιΐΝίΓάυπι α Β3ηΐ38εβηΊ 1[^6θΐο|;ί3, υΐ βΓ* 
οΐιβίγρο, 6Χ6ΐηρ1υπι 8υί ορβΗδ (δβηΙεηΙί&Γυπι ΙίϋΓί) 
€ΐυ€οΙ)Γλη(1ί βυπιρδίβδβ. 1)6 Ιτίουβ Ιήδεβ 6(1ίΙ. Ρβ- 
Γίβί^ΐηδ. γ. 4|υοςη6 εβΙ. Ραηζεη Α. Τ. γοΐ. VII. ρ2|:. 
5ί5 61 564 τοΙ. νίΠ. ρ. 54. βΐ Χ. ρ. 7. ΗατΙ, 

(*) ν.Ραηζεή Α. Τ. VI. ρί^.δΟβ η. η. ΙΟδο.ΗαΓ/. 

{£) Ηχε 6()ίΐίο, ρΙεηίοΓ ςυ»πι Βαβίίβειιβίβ, 3ΐ) 
Ιΐ3ΐιιΙ)βΓ(;6Γ0 Ζ. Ν. III, ραα. 551, ίΐβ ίιιϋίοαίυΓ : 
Οίο. Ορ6Γ3 ρ&ηίπι 6γ. 61 ί2(.,ρ3Γΐίιη 1.8ΐίη6 Ι3η• 
Ιιιηι, ηιυΐΐο, «ιυβη 3ηΐ6ΐ]3ΐε &ϋ€ΐίοΓ3, 6χ 6(ϋΐ. ^&ε• 
Βϋΐϋ. ΡαΓΜ. ιη8|;η& η2ΐνί8. 1619. ΓοΙ. — Οαάίη. ίη 
€00101. ϋ6 βεηρί. εοεΙ. Ι. εοΙ. 1727 8αο. υΚ)6ηυ8 
ί•«Μ€ΐ βάϋ. 6ίΐ8ί1. 1548 61 1575. ΡαΓ«. 1577, 
Μ«. 1615 61 1619. Χάά. ίο. Ε^Μο. Ηχ$ίοτ ^«6/. Ρα!)τ. (0Π1. Ι. ρΑ|;. 150 8(|(]. (Ιβ 6(1. ΒΑ8ίΙ. 1548. 
υ1>ί ^ιιοαυβ (16 Ο^ηίΑβεεηο 6]υ8ςυ6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐίΙ)υ» 
α^ίΙυΓ. Ιη ίΙΐ8 βά. 681 6ΐί8ΐη Β^ιη^βε. 86ηΐ6η1ί3ΐ« 
ΠΙΠΙ αΐίςυοΐ ΓΓ&{;ιη. Βϋϋο&ΐιίο ΡίΓ6λΙΐ6ίπΐ6Γ0 ίηΐ6Γ- 
ρΓθΙβ, 2 ςαο ν6Γ8» 8υηΐ 6ΐ εϋίϋκ ΝίΙί βεηίειιΐί» 
ηιοΓβΙε•, β 6γ»οο ίη 1ι2ΐίηυπι ν6Γ8», 6ΐ 6χε6Γρΐ3 
Ι|υ9βϋ. 6Χ 0αη]&80<ηο. Νοπ1)6Γ^, ¥τιά. Ρεγριΐδ^ 

ίπΐρΓ688ίΙ, 8. 3. ίη-4. ΡίΓεΙΐΙ]6χΐη6Γί ΐΑΠ)6η 6ρί8ΐθΐΑ 

ϋΐιΐ 80Γ0Γβπι 8υ&πι, ΟΙαταηι^ ^ρηά (Ιίν&ηι ΟΐΒΓβπι 
ΝυΓβιιιΙ)βΓΚ2β πιοηίβίειη, ά^ϊΆ ιν Καΐεηί). ^9ηυ^^. 
Μ.Ο. ΧνΓ. 681 ρΓχΓιχα. γ. Μαχϋαΐη Λ. Τ. 11. 
ρ. 278. Ηατί. 

{ά) Αα1)6Γΐυ8 ρο8ΐ €γπ11υπι Αΐβχ., νοίυίΐ εΐίαιιι 
^. 1)9πΐ9ΐ8ε6ηί εαίΐίοηεηι ευΓ&Ρ6 6χ άεεΓείο ί11υ8(π8 
εΙθΗ 63ΐΙίε8ηί &. 1656, 21 ^^η. δοιΐ άυω ΕρΗΓΑί- 
πιυπι δ^ΤΓϋπι 6(]6Γ6 ρΓίυ8 ίη8ΐίΐιιίΙ , ηειιίΓυπι ρβΓ• 
ΓβείΙ ; ηεςυε Οοπιΐιεηδίιΐδ ροΐυίΐ 3ΐ) βο, Υ6| βΙ) 6]ΐ]8 

1ΐ2βΓ6ί1ί|)υ8 ίπΐρ6ΐΓ&Γ6, (|υ9β I^60 Αϋ2ΐίυ8 ΑίΙ ΑυΙ}6Γ- 

(υπι Ηοσΐ3 1«υΐ6ΐί&π) πιί86Γ9ΐ, 61 ςυοΓυπι εβίβίο^υπι 
6Χ Α1ΐ9ΐϋ Συμμίχτοκς ρ. 448 86ς. Ιβυόβΐιΐδ 1.<Μ|ϋί6Π 
ίη ρΓθΐ6([θπΐ6ηί8 6χ|]ΐΚ)6ΐ. ΜοηίηίΙ εΐ Α1ΐ2ΐί!ΐ8 ία 
6ρί8ΐοΐ9 3(1 Αυ1)6ΓΐΐΗη, (1ί$δ6η3ΐίοηί II άβ Ιίΐιπδ 
6εεΐ68ί3δΙίεί8 βΓχεοΓυηι ρΓ8Βΐηί883. ΟοηώβΩβίυδ 
Υ6Γ0, ευί εΐεπ 63ΐΓιε3ηί ]υύίείο 8ρ3Γΐ3 Ιιχε (ΙείηιΙβ 
0ΓΠ3η(ΐ3 ΓυίΙ εοπιπιί883 , άοΐβί ρβπίΜβ , ίηηυίΐ ίη 
Βί1)1. εοηείοη3ΐοπ3, Χαηία ΗΙλ ΑΐΙαϋαηα , Απί^ίΓίφ, 
ΰαηχαίοηχ ορΰτηηχ ξάχίχοηαη ροΗί€€ηΐΊ^ ηχη$α* 19 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίεΐΙ. 20 01800 εοιη1)6β§ίο 6ΐ ΡΙιϋίρρο Ι»1}1)60 (α) (Ιβδί^ηβίΑ γί(]6ΐ)&ΙυΓ, οββαρβνιΐ οαιη δαίΏΐηβ ΙαυοΙβ [ΰ) 
βΐφιβ β^Γβ^β οΜνίΙ, ρυΝίο&Ιίδ θΓ«οβ βΐ ίΑΐίηβ 1. Οθΐηβδοβηί ΟρβπΙ)ΐΐ5 δίο, υ( ηοη ιηοείο 
ρΐυη ίηβάίΐβ 6χ πίδδ. ίη Ιυοβιη ρΓΟίυΙβήΙ ρηιιιυδ, βυΐ Ιβΐίηβ ΙβηΙαιη νυΐρΐίδ ΟΓδθεα α(1οΙί(ΐ6ηΙ : 
86(1 βΙίβΐΏ, ςαββ υίΓΑςυβ Ιβιη ϋη^α 6ΐδΙ&Ι)βηΙ, ο&δϋββνβΓίΙ Γ6€ΐ(ϋ(ΐ6ηΙ(]υ6 ηονα γβΐ οβδΙίςβίΑ 
γβΓδίοηβ ϋΙαδίΓίΟΓθ, 6ΐ αοοίίβ ηοϋδ, ρΓΦΐηίδδίδ^αβ ρρδθΙθΓ ρηοηιπι ρΓδθίβΙίοηβδ βοΐίΐίοηυπι 
Ιυουΐοηϋδ ρροίθκοιηβηίδ βίςυβ άβ άοοίπηβ ΟθπΐΑδοβηι (ϋδδεΓίΑΐίοηίΙ^υδ (ο) βχρΗοαβΓίΙ, ΡανίΒ. 
1712, Γοΐ. Π νοΓυιη. Νοη ηιβ Γυ^ί^» Ιιοο ορυδ εβΓίβΙίιη ΙβυάβΙυηι οδδβ, εΐ ΙβυόθΙυιιι βδδβ οχ 
πίθηΐο & Βίβποπιπι εηαοϋΙοπιΐΏ δοπρΙοπ1}ϋδ, ίη Ερ1ΐ6ΐιΐθΠ(1ίΙ)αδ Ρβπδ. β. 1712, ιηβηδβ ΙβηυθΓ. 
ΐη ΑοΙίδ βηιάίΐ. συ® 1.&ίίη6 βάυηΐυπθ. 1713, ρ. 1, βΐ αυβθ 66Γΐη&ηίθ6, Ιοιώ. Ι, ρ. 311, 365, ίη 
ΒίβΓίο, ηαοά $αΐ) Νονί Μαδβί ΙίίαΙο, ίΐίϋβπ) νβΓΠβευια ϋη^α ϋρδί® πιβηδίΓυίδ ίηΙβΓνβΙϋδ 
ρΓοάίΙ (ηβνβΓ ΒαοΙιβΓ-δββΙ) ρβΓίβ χχχιπ, ρ. 600, οΐο.(ίί). 8β(1 ρυΐο ίβωοη θΙ> ΙΠίδ πιίΐιί Γβϋοΐυπι 
6586 Ιοουιη οϋδβςαεηάί ίηδίΐΐαίο ιώ60, ςυοά ίη βΐϋδ δοπρίοή^αδ ΟΓΰθοίδ ΙΐΑΟΐεηυδ οϋδβΓνανί, 
υ( ΟβίΏβδοβηί δοπρίΑ δβοαηόυηι οράίηβιη εοΐίϋοηίδ 11υ^αδ ορίίπίδβ ΙβοΙοή βοΙηυιηβΓβΓβ , ηήΐιί 

]ίθ6Α(. 

ΤΟΜΟ Ι. 

Ιη Ιιοο ΓβιηίΙίβΓη ίΐιιοίΐ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕΩΣ (β) δ1ν6 ορυδ ΙπρβΓίίΙυπι, ςυοίΐ Ιιΐιιΐο ΓοπΗβ Βοκηίία 
βαοΙΟΓ ίρδ6 εοπιιηεηά&νίΐ, Ιιοο βδΐ ΌίαΙβοϋΰα, Ιιΰβν άβ ίκΒΤββϋηβ^ 6ΐ 1ίΙ)6Γ Όβ οτΐΗοάοχα 

1. Κεφάλαια φιλοσοφικά, ϋαρϋα ρΗίΙοβορΜοα, δίΥ6 Όίαΐ6€(%€α, ο\\ΐΏ ρπ^ίιχβ βρίδίοΐβ θ(1 
βοδίηππι, Μη^αα)8^ 3θίη ερίδοορυιη, «(Ιεοαυβ δοπρίβ ροδΙ β. ο. 743, ρ. 1-74. Ηυ]υδ (Ιίβίο- 
ο(Ιο», ίη ςυβ ΡοΓρΗ^πυιη άβ (ΐυίηί^υβ γοοίουδ βΐ ΑπδΙοΙβΙίδ Ιοςίοα δοπρΙβ δβουΐυδ ϋβηιβδοοηυδ 
65ΐ, οοιηρβηϋίϋΐη ίβΐίηβ ρροάΙβΓθΙ ιη βηΐίςυίδ β(ϋΙίοηί1)υδ, βχ ΥβΓδίοηβ ίοΓίβδδΙδ ΒϋΓ^νιηίΙίοηίδ, 
Γίδθηί. [γ. Βαηάϊη. οβί. οοάιΐ. Ογ. Ιβυπ. Ι, ρ. 273.] Αο ίη βάίΐίοηβ ΒβδίΙ. 1575, θΓ«οίδ ίυδίο- 
ΓίΙηΐδ ορίΐοηιβ ίθ1ίρ& πίδΙβ α6εοιηηιθ(ΐ3ΐϋΓ. Εθοκίεηι βρίΐοωβη ίηΐ6Γΐ)ΓβΙβΙίο ΑΓβΙίίοβ ΓβρΓιτ- 
86π!8ΐ Ι6δΐ6 1.6ηαίπίο, ςαδθ ηοη 6δΙ εάίΐβ. Ιάειη 0Γ£β6β ίηΙο^Γβ βχ ρ1υπΙ)αδ εοάίοίύυδ το^ϋδ 
ηΐ8δ. 6ΐ βϋΐΐίοηβ Ββδίΐ. ΓβοβηδυίΙ, ηονβίΐϋβ ΥβΡδίοηβ ϋοηβνίΐ. Ραον, [ίη 1)ίΙ)1. ΒπΙ«ηη1οίδ 
δβουηϋυπι οαΐ. οοάά, Αη§Ιί«θ,6ΐβ.,ίη Ιοπι. 1, ίη Ι)ί1)1. ΒοίΙΙβί. δαηΐ η. 298, 702, 1882, ορβΓβ η.Ι 
βΧ 3 (β Ρ8ΐ)Γίοίο δί^ηβΐβ : — ίββάβιη ίηΙβΓ οοάά, \)\ϊ)\, Ηαήβχαηα^ η. 5649, βΐ ίη οοά. Βαναν, 
01.ΧΙ, ΙβδΙβ οβί. Ογ. 00(1(1. ΒβΥΟΓ. ρ. 62.) — η. 2524, ϋβπίθδοεηί. 1) Ιοβίοθ; δβ(1, Λίΐηοίβηΐβ 
ΟΑίθΙο^ οοηίθοΙΟΓβ, ΟΓοΙο ΟθρίΙαιη & 25 βά 32, ηοη ρροΓδυ» ίιΐβαι οδί,, ςυί ίη βοΐίΐίδ, υΐί οο(ΐ6χ 
Ιιίοηίδ., Ιΐβ β1 αΐίί ρπο υηο 60(1βπιςυβ ορβΓβ ΙιοΙ)6ηΙ, ςυ» ίη οόίΐίδ ρΓΟ Ιίίηίδ 1ιβΙ)βηΙαΓ, β. β. 
(Ιίοΐβοΐίοα β1 (1β θΓΐ1)θ(1οχ& Μβ. ΕΙ οοιίβ βρίδίοΐβ «(1 Οοδπιβηι ορίδο. ρίβηο βνίηοίΐ , ηοη βδδβ 
(ίίδΙίηοΐΑ ορβΓΑ : 1ΐ8ΐ)6ηΙαΓ ίη Ιιοο οοοΙ. ηοηηυη(ΐυ&π] βΐίαηι δοΐιοϋβ, δΐΥβ ηοΐΰθ Ιοη^ΟΓΟδ, δ6€ΐ 

ΓΑΓΪΟΓβδ, υοί βΙίουΜ ίη δυπίΐηο ΠΙΛΓ^ηβ Ι,β^ΙυΓτοΰ αύτοΟ Ιωάννου βΙΟ. 2) (1β ΟΓΐ1ΐΟ(1θΧΛ Γΐίΐβ. — 

η• 3614, €|6 ογΛοοΙοχλ βϋβ : Ιο^ίοΑ; ίηίΓοάυοΙίο άο^αιβίαπι, θ(1 Ι. βρίδοορ. 1.»θ(1ίοβδΒ, ςυβΒ 
πηιΐΐυηι ϋίίΤβΓΐ βΐ) βάίία; ερίδΐ. ά& Ιηδ&^ο &(υοΓ(]&η6πι, βΓθ1ιίπ)8η(1πΐ8υ), ςυ» ηοη οοηοοΓ(ΐ8ΐ 
οαιη 6χουδ8. — ΙηΙΟΓ οοα(1. οοΙΙ. Εΐοηβηδ. Ιοπι. Π 08ΐ. η. 1823. Ι.θ8ίθ8, β1βηιβηΐ8Πϋπι, άβ (β) 1.3ΐ)1)6υ$, Ρατί», 1652, 1η-4, βά'κΐίΐ οοη$ρ6θ1υιη 
ορβΓυπη 03ΐη»806ηί, ίη (]υ3ΐυοΓ ραΠβδ ΐπ1)υΐ0Γυιη, 
Ιη ςυο ηοη νυΙΙ ν'κΐβη υβιιβ ΐΓ&ηδίηίβδΊβ βΐ) ΑΙΙ&- 
Ι|ο, 86(1 όβ ϋΐίβ, Υβΐυΐ η60(1υηι 8ί1)ί νίδίδ, 1ο<]ΐηΐϋΓ, 
ΙίΓβΙ ΑΠβΐίυβ ίη βρίδίοΐβ Λά Νϋιιΐ8ί(ΐπ), ςυχ δ^πι- 
ιηιοΐίδ ρ. 446, ίηδβπ» 68ΐ, ΙιαιιιΙ οϋβουΓβ ρΐ3(;ιιιιη 
ΐΜί 60 ηοηιίηβ ο1)]Ί€6Γ6Ι. Ιάβνη 1.3ΐ)1)6υ8 Ιοιη. 1 1ίΙ)π 
ύ€ $€ΤίρΐοτίΙίη& €€€ΐ€$ίααί€ί$^ &. 1660 βϋίΐί, ρ. 556, 
οοηβρβοΐυηι βυιιπι τιον» 6(ΙΐΓιοηί8 Β3πι»8Γ6πί ηιβ- 
ηιΟΓοηβ, ηναηι Ιηηι άβηινηι^ ΊηςιιίΙ, αςςτΰάίατ, ηιηι 
(Λ Λΐα$ οϋϋνραΐίοηϋ^ϋΒ Ιιδβτ εηΐ€Γ$ενο^ €1 βτηάίίοΒ 
νίΓΟί, ηηοτιιιη ορβΓαηι αηχίΙίΗΐηηηβ «Ιίανιιηιοη ίιιι- 
ρίοτο^ ίη »Ηΐίηιίηί$(ταηάί$ αά βαίη ρετβεϊεηάαηι <ΐ(6- 
Λίάιη ραταϋονβι (Μβτο βχρβΠια, [Οοηί• Ονάιη, 1. ο. 
ριΐ|[. Π36.1 

(^) εοιίδρβοΐυβ ορβΓυηι 03πΐ38€6ηΊ 3 Ι.6ςπΊηίο 

&• 4700 Γ3Π8η8 86ρ2ΓΪΙΐίηΐ 6()ίΐ118 681, 8 1(|1Ιβ 6X8131 

ρΓΧίβΓβα ίπ Οίαπο βΓυιΙΊΐοηιηι ΗαπονεΓ^πο ^. 6β0Γ- 
^ϋ ΕοοϋΠί (ΜοπΑΐΗΙΐεΙιβη Αυδζιις;) η. 1700, π)6η$β 
Αυ|;υ8ΐο ρ. 526 ββς. Υί(ΐ6 6ΐ ΜβηιΟΓίί» ΓιΚβΓΑπαβ 
ΤΓ6νο11ίη38 4709 πΐ6η&6 Αυ^ιΐ8ΐο, ρ. 1440 86(|. βΐ 
8• 1713, ρ. 1 86<ι. 8€πρΐ3, ςυχ ίη (1ιιο1)υ8 1οιηί8 
Ιιβςυίηϋ ηοη β\8ΐ3ηΙ, οΐ ίη 6οη8ροοΐιι, νβΐ 1•6(]ΐιΙ- 
ηί^ηο, νβΐ 1•3ΐ)1>6αηο, 3υΙ| ΑΙΙαιίί εαΐ3ΐο^ο, οοιηηιβ- 
ιηοΓοηΐυΓ, ΓβΙβΓαηι ίηΓρΑ ρο8ΐ ηοΐίΐίαιιι βϋίΐίοηί» 
1«6ςιιίηΐ3ηφ. 

(€] ρί886Γΐ3ΐίθη68 Οαηΐ3δ06ηίθ.Τ, η1)6{Ιίΐ0Γ6 0ρβΓί 

ΕΓΧΐηί88Φ, 8ΗηΙ 86ρΐ6ηι. 1, (Ιο ρΓθ€6ί^δίοη6 δρίηΐπδ 
. Η, άο 3υ€ΐθΓίΐαΙί1)υ8, ηυίϋυβ Κυίγοίιίαηί ΙιΧΓβ- 

Ρίη 8ΙΙ3Π1 Ιυ6ΐ)3ΠΐΐΙΓ. ΠΙ, (]6 6ρί8ΐθΐ3, €Ι)Γγ808ΐΟΐηθ 

Ιη|>υΐ3, 3(1 0χ83πυηι πιοηαοϊιηηι, οΐ ηΓΓΐ8 ςιιίϋυδ- 

ΐΐ3υΐ, 3 Ι)3ηΐ3806ηθ ρΓΙΠΙΙΐηΐ Ι3υ(ΐ3ΐί8 8(Ί*ίρΐί8. 1Υ, άβ 

«ρϊΒΐυΙίδ 3(1 ΡβίΓυιη ΡυΙΙοηοπι «Ιβ ΤΓΐδίικίι 3ϋ(Ιίΐ1οη6• 61 άβ οχροδίιίοηβ Γκίβί ίηΐβΓ ^υ8ι^η^, ιη3η3'η8, 
ορ6Γ3. V, άβ θΓ3Γιοη6 03ηΐ3806ηί άβ ϋ8, ςιιί ίη Γιϋο 
οικΙοηηίβΓυηΐ 6ΐ (Ιβ ρυΓ&3ΐθΓίο ββουηϋιιηι 0Γί6ηΐ3- 
Πβ Ε€€ΐ68ί9β 86η8υηι. ΥΙ, άβ 3Ζ^ηΐί8 6ΐ ρο8ΐΓ6ΐηο 

€ΐΐΓίδΓΐ Ρ38€ΐΐ31β, 61 ΥΙΙ, άβ €ΙΐΠδΐί3ηί8 Ν3Ζ3Γ6ηίδ 

61 βΟΓηιη Γιϋβ, ηβο ηοη άβ Εϋίοηίΐίδ. [Ιη ίηίΓο^υοΙ. 
δ. ρΓχΓ. Γ6€6ηδ6ΐ ίϋ6ηι οηιηοδ ν6Γ&ίοηοδ 1^31. 3ΐ(]υ6 
6(1ία. Ι3ηι 1.3ΐίη3δ, ςυβηι 6Γ9β63δ, 6ΐ ϋΓΧ€0•1.3ΐί- 
η38. Ιάβηϊ ^ιι(1^^3ι άβ Β3ηΐ38€6ηί 1ίΙ)Π8 βΐ 8€Γί1>6η(ϋ 
96η6Γβ, 6ΐ ΒαΓοηη 86ηΐ6η1ί3η), ίη ηιηΙιί$ 03ηΐ3- 
δ€6ηί $€τίρΐί$ 'Ράεηι ναάίΐατβ βί εοιηρίαήύη» ίρβκηι 
»€αί€Τ6 ηιβαάαεη»^ €οηΙγ3 ε383υ[)οηυπ) εΐ ύεΓίι• 
Υοβι^ίυηι (ΙβΓβηιΙβΓβ δΐυίΐβΐ. ΗαΗ. 

{ά) Αάά. €6η8υΓ38 ίη : ΒανιηραΓίεηη Ν3θ1ΐΓΐ€ΐιΐ6η 
γοη πιβΓί^νύΓϋίβεη ΒϋεΙιβΓη, Ιοηι. ΥΠ1, ρ. 517—520 
ίη ρπηιίδ Ουϋίη. Ι. €. ρ3|;. 1762 δ(](]. ιη 63ρ. 6 6χ 
Ε6€3ηο Γβρβίίΐυδ 6δΐ οοηδρβοΐυδ ορρ. 03η)380. 3 
Ιιβςιιίηίο &6ρ3Γ3ΐίπι βϋίΐιΐδ; ουηι 3υεΐ3Γίο (Ιείη ίη 
03ρ. 7 8^ίΐυΓ άβ ίρδ3 ΜίοΙι. Ιιβςυίβη 6(1ίΙ. ίίδΐιιιβ 
ϋ3ΐη3δ06ηί δεπρίίδ, ςυ% ίη υίΓοςηβ γοΐ. εοηΙίη6η- 
ΙϋΓ ; Ιηηι ρ3^• 1 767 8ς(]. ίη €3ρ. 8 άβ ρΓΧΓ0Κ3ΐίνί8 
3ΐ(ΐυ6 (ΙβΓεείίΙϋυδ ίΙΚηδ 6<1Ιΐίοηί8, 6ΐ ρη^. 1774 8ς(). 
ίη €3ρ. 9 Ιβ^ίΙιΐΓ (ίίδευδδίο ορβΓυηι, ςυχ Ιοηιο 11 
οίΐίΐίοηίδ ίΠΙυδ εοηΐίηοπίπΓ. — 11ΐ3 ΜίεΙι. Κεςπίεη 
6(1. Γ6εηδ3 6δΐ Υβηείϋδ 1748 ΓοΙ. ει ίη ΓΓοηΙβ Ι3υ- 
^3ΐυΓ : Εϋίίο ηοΐΊί8ίηια Υαιβία Ιοηρβ αΐϋί αΰοηνα- 
ίίον, Ηατί, 

ίβ) \Ίάβ ηοΐ3δ 3ίΙ Υϋ3ηι Β3ηΐ3δε6ηί , δΟΓίρΙβπ) 
. ΠΐβΓΟδοΙ. ρ3β. XIX, βίΑΙίαΐίΐιιη άβ Π3ΐη38ε6ηο 
§ΧΧ. 

φ ΗΙηε 6ΐί3πι ίΙΐ3 ΐη3 ορυβε., ρΓβκείρηβ η. 1 
61 5 πΐ6ηιοΓ3ΐ3 , ίη βΓκιυοΐ £0(1ά. ]ιιηεΓιπι ροδίΐ» 
βυηΐ. ΗατΙ. 11 ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ Β1ΒΙ.10ΤΙΙΕΟΛ ΡΑΒΚίαίΙ. 22 

(]αΑΐ)υ& η&Ιυήδ 6ΐ αοα Ιιγοο5(β5ί; — ΰαηίαΐΐη];. ίη 1>ί1)Ι. ρυΙ>1. η. 2297, ίη(Γθ(]υ€ΐίο (Ιο^ιαΙαο), 
6ΐ6ΐηβη1&ηαιιι α νοοβ 8. ΐ)βιη&506ηί βά Ι. βρίδο. Εαοοϋο^βθ, β6 η. 1, 2, 3, & Ρα1)γ. $ί^η&(1. — 
Ιοω. ΙΓοβΙ. π. 2276, ϊηΙβΓ οοάά. Υοδδ. άββηίϋοηβδ ρΠϋοδορΙιίο®. — 1η ΒίΜ. ρυΜ. Ρηη'8. (1β 
(ΙίΑΐβοΙίοδί ίη νί^ίηΐί βΐ άυοΙ)αδ οοάίΐ. — (1β ΙιβΡΓθδίΙ^υδ ίη ν.οάά. ααβΙαοΓ. — ΟρΛοάοίθΒ Γκίβί βι- 
ροδίϋο ίη οοάϋ. νί^ηΐί εΐ δβρίβιη, δβουηοΐυπι οβίβΐ. βΙο., Ιοηι. 11. — Ιη ΟοίδΙίη. οοά. ΟΟΟίΧΧΥ, 
(ΙίίϊΙοοΐίοβ οβρρ. 150, ςαοΓυω ςυ«(ΐ8πι (1β«αη1 θΐ3 ίηίΐίο, ηαβΒάαπι δοηΐ ΐΓβηδροδίΙ». — ίη οοϋ. 
(ΧΟίΧΧνΠΙ, ΐΓϋ)ϋίΙϋΓ Οβωβδοβηο Ιί5. Ζ>β αζι/τηίβ [άβ ςυο νίϋβ ίηίΓβ, η. 24.) ΙβδΙβ Μοηΐίηνιο. 
ία 1)ίΙ)Ι. ΟοίδΙίη. ρ. 584 εΙ 585. — ΜβΙπΙί ίη οοά. Γε^. Ι.ΧΧΧΙΙ άβ Γιϋε ορΛοάοχβ, ε1 οοά. ΟΧΥ, 
Ι^ο^ίοα : ^β ςαίοϋδ εοάοΙ. πιαίΐαδ εδί Ιηβρίε οβί. οοάά, ΜβΙπ. ρ. 303 εΐ 455 δςς. — Αυ^δΙω 
νίηιίεΐ. Εο^ίοΛ, ΙΙεΓαηιςυε οαιη ορ. (1ε ΟΓΐΙιοάοχβ β(1ε, ίη II οοάοΐ. — Ιη 1)ίΙ)1. ώδδβΓ. Υίηϋοΐ). 
νοί. V. ΐΛοώ. η. 1, 2, 3, ίηοοά. ΟϋΙΙ. — η. 1, εΐ άεΓιηίΙίοηεδ ΙΙιεοΙοβίοδΡ, ίη οοά. €ϋΙ. — η. 1 
βΐ 3, ίη 00(1. ϋϋΙΙΙ, βΙ(ΐυε ΟΟΥ, εΐ 00X0111, εΐ η. 1, οιιαι βηΐίςαίδ θΓ«οίδ δοΐιοΐίίδ τηβΓ^ίη. 
Ιβϋυΐίδ δ^ηορϋοίδ εΐ ρΓοΙε^οπιεπίδ 8εηεΓθ1ίΙ)υδ (1ε ρΜοδορΙίίβ , α() η. 3, ίη οο(1. ΟΟΙΥ. — 
Ι^ο^ίεβ ίη οδίρίΐΛ Ι. ϋίνί^α, ίη €0(1. ΟΟΧΟΙΥ, ν. Ιατηδβΰ, οοηαπι. Υ, ρ. ί^ δς. υ1)ί ΚοΙΙβΓ. ίη ηοΐβ 
(ίε νυε. Μα^ηίηα, 1ι. ε. ροΓία ωαΓίδ, ε1 ίεδίίνίδ 1υ(1ίδ, ίη ΙιοηοΓεπι Οίοηίδ Υεηεπδ ρηωο νεηε α 
ΟθΜΒίδ ρΓΰΒδεΓίίιη οεΙε^ΓβΙίδ ηοπιίηεο[υε Μβ)απιβΓυΐΏ ίηδί^ηίΐίδ ωυΐΐαδ εδί (α), — ρ. 1 δί^ς., ρ. 5 
δ<|. υΐή ΚοΙΙβΓ. (1ε ίΙΙο οο(1. εΐ (1ε 6Γβι?ίοΓβ Οθπιβδοεηί Ι^ο^ίοα οαΓβΙίυδ ϋίδδεηΐ; ρ. 9 δί}. υΜ 
ηοΐΑΐ ΚοΙΙλγ. ρΓοΙε^οιηεηα 8^^^^^. ίη οο(1. ΟΟΙΥ, ηεςυ&ςυ»π) εδδε ίη Ββαι&δοβηί 1.ο^οβπι, δε(1 
ίη ΡοΓρ1ι>τίί Ιδβ^ο^εη (1ε ςυίηΓίαε υηίνεΓδβΙίΙ)υδ ρπαίΐίεβπιεηΐίδ; ρ. 12 δ€|(ϊ. υ1)ί οοηί. Κοίίβήί 
ηοΐ. ρ. 323, ρ. 535 εΐ 539. — Ταω ίη νοί. IV η. 1 ε1 3, βο 21, ίΐεπι (ΙεΟηίΙιοηεδ Ιΐιεοΐυβίο» ρεΓ 
ίπΙεΓΓθ§8ΐίοηεδ εΐ τεδροηδίοηεδ, ίη οο(1. ΟΧίΥΙΙ. — ΕχοεπρίΛ εχ ορεΓίΐ3υδ, η. Ι εΐ 3 ίη(1ίοθΙίδ, 
ϊη εοά. ΟίΥΗ. — Εχ ορεπε (1ε θΓΐ1ιθ(1οχα β(1ε ίΓ8§αιεηΙυιιι άε ρΓΟοεδδίοηε δρίπΐ. δ. ίη ο,οά. 
ΟίΧΙ, εΐ οβραΐ (1ε νίΓβίηίΙ&Ιε, ίη οο(1. 01.ΧΥ. — ΡΓβζΐηεηΙβ ςυφ^βπι ωίδοείίβηεβ, ίη οο(1. 
ΟίΧΧΧνίΙ. — ΡππίίΒ ίπδΐίΐϋΐίοηεδ (1ε ϋεοΓεΙίδ ε1 ρΐβοίΐίδ, εΐ (ΙίαΙεοΙίεβΒ οβρυΐ ι άε οο^ηίΐίοηε 
ίη οοϋ. ΟΙ,ΧΧΧνίΙΙ. — Ν. 3, ίη οοίΐ. ΟΧΟΥΙΙΙ, ίη ςαο ορυδ (Ιίνίδααι εδΙ ιη οβρίΐβ έχον βΙ 
ί1αοΙ)α5 δε(ϊαεηΙίΙ)υδ, εΐ ίη ΗοΓααι υΐΐίαιο ορυδ (Ιίνίδααι εδΙ ίη οβρρ. οπ; εΐ πιβΓ^ηί ορροδίΐΑ 
δυηΐ θπΐίίϊϋα ηοηηαΐΐβ δοΗοΙίβ; (1εηί(|αε ρ. 177 δ(]. εχδίβΐ 8ρρεη(1ίχ ςαίθάβαι (1ε άίνίηίδ ηοαιί- 
ηϋ)ϋδ. ν. Ιαιη6ββ.Υ, ρ. 268 δε(ΐ. ε1 270 δεί}., ρ. 340, ρ. 358δε(ί., ρ. 384,447, 450 εΐ 478 δ(ϊ€(.— 
Αΐ(|υε ίη νοί. VII, ρ. 382; ίη οοά. ΧΟΥ, 6, Ι-ο^ίί^ οαηι ρπβίίβΐ. 8(1 Οοδοιβω, ερίδο. Μη^απ1«, 
ροΓίϋδ εΐ εηιροΓίί ΡβΙβΒδΙίηω. — Γ^ηβ/ιΐί ίη οο(1. Μ8γο. 0X1.. εΐ Ο. Ορρ. η. 1 εΐ 3. — ίη οθ(1. 
ΟίΧΟΧΟΙΧ, Οραδ η. 3 ίη οεηίαηι 08ρρ. (Ιίνίδυηι : — ίη οοά. ΌΙ,ΧΧΧνίΙ, ϋί8ΐεοΙίθ8, ουπι ερί- 
δΙοΐ8 8(1 Οοδοιβαι : ν. 08ΐ. οοάά. Ογ. Μ8γο. ρ. 80, 265 εΐ 308. — ΓΙοτεηίχω, ία \ή\λ. Ι^αρεαΙ. 
δυηΐ ίη νβπίδ οο(1(1. πιοίΐο 08ρί1β ρΐιίίοδορίιιοβ ε1 Ιΐιεοΐοβίοβ; ηιθ(1ο εχοερρίβ εχ άί8ΐεοΙίθ8 εΐ 
08ρί(ίΙ)υδ ρϋίίοδορίιίοίδ ; 8αΙ οβριιΐ (1ε ηοαιίηίΙ)υδ; 8αΙ εχοεπρίαοι άε Οεο; ηιοάο άίβίεοΐίοα 
δυουηάυηι ^Γενίορειη αιείΐιοάααι; ηιοάο εχροδίΐίο ορίΐιοάοχ» Οάεί; ηιοάο οίΙβΙϋΓ ϋ8ηΐ8δθ. ία 
βΐίεηίδ ορεήΐ^υδ. ΒπενίΙβΙίδ δΐυάίο 8ΐ}1ε§ο ΙεοΙΟΓΟδ βά ΒαηάΙηχ 08ΐ8ΐ. οοάά. Ογ. 1.8υΓεηΙ. (υ1)1 
ίηίεράααι ίΙΙε υ1)εηϋδ ρεπδεοριίΙυΓ ΟΓάίηεπι τεΓυαι βΓ^πιεηίΑαιιε 8υΙ άίβΓεΓεηΙίβύι οοάά. 8ΐ> 
εάίΐίδ 8ΐί8(]υε ηοΐ&ΐα άί§ηίθΓ8), Ιοηι. Ι, ρβ^. 255, εΐ 273, εΐ 422, 1 εΐ 2; 8ο Ιοαι. III, ρ. 375 
δες.; ΓϋΓδϋδ ίη Ιοαι. Ι, ρ. 492, 3, Ιοηι. 111, ρ. 4, η. 7. ρ. 11 δ(ΐ(ΐ. η. 1, 2, εΐ Οε άίνίη. ηοπιιηΙ1)υδ 
η. 9. — ρ. 34, η. 2. — ρ. 324, η. 20. εχ Ι. θ8αΐ8δοεηί οβρρ. Λεοΐο^ίοΐδ 8ΐίίδ(ΐαε ΡβΐΓί1)υδ 
εχοεΓρΐ8 άε δρίπΐιι δ. — ρβ^. 394, οοά. XIV, η. 2. 8άά. δυρΓ8 ίη ηοΐίΐ. οοάίουω βεηερβίί, δυΙ> 
ΰηεπι. — Ταητχηί ίη 1}ί1)1. Ι1ε^8, 08υρ. ρ1ιίΙθδορ1ιίθ8 ίη οοάά. ΟΟΧΥ εΐ ΟΟίΧΧΧΥΙί. 
— ΥίΙβ ϋ8ηΐ8δοεηί 8 1., ρ8ΐΓί8Γθ1ΐ8 ΑηΙίοοίΐεηο, δοπηίβ; — άε δ. Τπίηίΐβίε (δ. οβρυΐ Υ1Ι, 1ίΙ)η Ι, 
Οβ βάβ ΟΓίΙιοά. Ιοηι. Ι, ρ. 131, εά. ίείΐϋίεη). Όε αίνίηίδ ηοαιίηί5υδ εΐ άε Ιοοο Οεί, ίη οοά. 
Ιΐν. ν. 081, οοάά. Ογ. Τ8ϋΓ. ρ. 308, 384 εΐ 157. ΗατΙ. 

2. Περ\ αΙρέσεων έν συντονίχ, πόθεν ήρξαντο χαΐ πόθεν γεγόνασιν. Όβ ΰ^ηίΧΜη Η€ΒΓ€8ίΟίΛ$ οοωρεη- 

άίααι, υηάε ογΙ» δίηΐ ε1 (^αοαιοάο ρΓοάίεΓίηΙ, ρβ^. 76-118 (6). Εχ δ. Ερίρΐιβηίί Αη8οερ^8- 
ΙίθΟδί βά νεΓΐ3ααι ΓεΓε ΓερεΙιΙυαι, ουί εχ Τΐιεοάοήΐο, Τίαιοΐΐιεο εΐ δορΙίΓοηίο ρβυΐο ρ1υδ({υ8αι 
νί^ηΐί δεοΐ8Γααι εη8ΓΓ8ΐίοηεαι ε( άε Μοίιβπΐπιεάβηίδ ηοηηαΙΐ8 Οβαιβδοεηυδ δΐιΙ)]εοίΙ (ο). Ιη 
ρποΓίΙίυδ εάίΙίοηίΐ3αδ οοουΓπΙ ί8ΐίηε (βηίααι, εχ νερδίοηε Ιθ8θ1ιίηιί ΡοΓίυηίί. Ιη Οοΐοηίεηδί, 
8ΐί8 ΙθξίΙυΓ ίηΙεΓρΓεΙθΙίο ίηοοΓίί βυοίοπδ, ςοεαι Ι,εςυίηίυδ ρυΐ8ΐ ΒυΓβϋηάίοηεαι Ρίδβηαηι. 
ΡθΓίεπι ροδίρεπιβηι άε ΜοΙιβαιπιεάβπίδ θΓα3οε ε οοάίοε ΑυξαδΙβηο δυρρΙενεΓ8ΐ Ι.8ΐίη8Πΐ(ΐυε νεΓ- 
δίοηβοι 8άάίάεΓ8ΐ ΡΓοηΙο ΌαοδΒυδ ίη εάίΐίοηε Ο8ηΐ8ΐ;οεηί 1.8ΐίη8. Ραη$, 1619, ίη Γοΐ. ΟΓβΒοε 
ΙίΙ)πιη[ΐ ίηΙε^Γυαι ρηηιυδ εχ οοάίοε Κεβίο Ρ8Γΐδ. ΜΜΟΟΟΧΧΧΥΙ, νυΐββνίΐ Ι. Β8ρ1ίδΐ8 Οοΐείεηαδ 
οαπι νεΓδίοηε δΐια εί ηοΐίδ, ίη Ιοηιο ρππιο ΜοηίαιεηΙΟΓ. Εοοίεδίω Ογ«;οφ, Ραη8. 1677, ίη-4, 
ρ. 278, 337. Ι.β(ΐυίηίαδ ρΓβΒίΟΓεβ οοηΐυΐίΐ ουπι οοάίοί1}υδ Γερίδ ΜΜΜΟΟΧΧΙΥ ε1 ΜΜΟΜΧΧΧ, 
βίςαε Αα^$ΐ8ηο, ηεο ηοη ίΐΐο, ηυο Ρεήοηίυδ 8ά νεΓδίοηεπ) δυβαι οοηοίηηβηάβπι εδΙ υδυδ, εΐ 
^υπι ΕρίρΙιβηίο ο<ΕΐεΓίδ(](υε 1ι«ΒΓεδίο1ορδ , εΐ υ1)εΓίθΓεδ ηοΐβδ βάίυηχίΐ, ΡΓοΓεδδίο Λάεί, (ΐυβ 
ΗΙίΓυπ) άε ΙΐΦΓεδίϋυδ οΙ)δΐ8η8νί1 θ8πΐ8δοεηυδ, ΟΓβΒοε νυΐ88ΐ8 εδΙ 8 1.8ηιΐ3εοίο ΥΙΙΙ, ρ. 426. ΡοΟγ. 
δ. ρ3§. 898 δ(ΐ(ϊ. εά. ΚοΙΙβγ. ου3υδ ηοΐ8δ ρ88. 901 εΐ 903 οοηΓοΓεδ, άε οοά. 0«δ8Γ. ΧΙΙΥ, η. 43, 
υΐ3ΐ βχδΐ8ΐ ϋ8Πΐ8δοεηί ερίίοπιε Ρβηβήί δ. ορεΓίδ ΕρίρΙιβηίί βάνεΓδυδ 80 ΙιβΒΓεδεδ ουπι οοηΐί- 
ηυβίίοηε βά δυβπι υδφΐε »1β1εηι. ΙΠυπι εριΐο^υπι ΙοΙυαι, ςυεαι 1.8Π)1)εο. ΟΓβθοβ ενυΐ^βνί), 
ΓεάάίάίΙ (ΐυο(ΐυε Ογ. ε1 1.81. 1.ε(ΐυίεη ίη δυβ εάίΐ. Ιοαι. Ι, ρ. 117. Ιάεαι ]ί1)εΓ άε ΙιβθΓβδίϋυδ εχ- 

(α) 1.3πιΙ)60. (]6 Πϋδ ΙυϋΐΒ, άβΜήηηΐΛ, βΐ (Ιβ Οο^ ΒΙΙΙίί ναΐϋε άίβΟΓβραηβ. 
§ΐηι;•, ερίδΰορο Μ3]υιηχ , Ιαΐβ (Γίδριιίαΐ ίιι οοηιπι. (6) ΟοπΓ. άβ &(Ι(Ιίΐ3ΐη6η(ο ςυθ(]3ΐιη ρ! ϋ5 $(|. 

▼οΙ. IV, ρ. 270 βηο. άβ οο(]. ΟΧΙιΥΙΙ, ίπ ςυο, η. 14, }ναΐ€Η. Ιιί$1. ΙιΧΓβδ. (οιη. XI. ρ9ι%. 532 86(ΐ, ΗατΙφ 
€ΛΙ 08ΐιΐ3$€6ηί ΟίαΙοΰΐΊοα, αϋ οάίΐ. 1.21. Ιαο. {ο) ΟοηΓ. $υρΓ3, νοί. VIII ρ. 265 βφ ΟοτΙ. 23 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΠ. ίν δίαΐ ίη 00(1. Γ-«δθΓ. Οίΐΐΐ, η. 3. ν. ΐΛπιΙ)βο. V, ρ. 5 δς ί^ίςυβ ηοΐ. ΚοΙΙβΓ. Τη βοά. νοί. ρ. 257, 
ίη 00(1. ΟΟΧΙ,νΐΙ, η. 16, δυηΐ οβρίΐΛ ίβίδοπιιη σοβωβίοω ηδΒΡβδίυιη ΜαδδαΙίβηοΓυιη , &1, ίυίΐίοβ 
ΚοΙΙθΓΪο, Ιιοο δ^^ηΙβ^Λ βχ ϋδϋβιη 8υοΙοηΙ)υδ βοηιιηςυβ δίιηίΗ1)αδ οοηββδίυοι βδδθ νίοΐβίαρ, 
6 (ΐιιίΙ)αδ Ο&ιηβδοθηί οοιηρβικίίυιη άβ ΙΐδθΓ6δίΙ)υδ β^ν οοϊΐβοΐυιη, ηαίδ οο(ϋοίδ ίΙΗυδ ΟΰΒδ. όο 
Μβδδοΐίβηΐδ ΟΑρίΙα βαοΐβιη, δβά οοΓΓβοϋοΓβ εΐ ρΙβηίοΓβ, οΐΏηίηο δίηΐ ουίΏ ϋδ, (ΐαΰβ ΟοΙβΙεπυδ ίη 
Εοοίβδ. 6γ. ΜοηαωβηΙ. Ιοπι. Ι, ρββ. 278, ίη Ιαοθπι ρΓΟίιιΙίΙ. Ιη βοϋ. οο(1. όΟΧΙ,νϊΙ, η. 25, βδΐ 
Όθοίθδο. 1ίΙ)βΓ οοηΐΓΛ ΙΐΦΓβδβδ, β1 πιαίΐο βυοΙίΟΓ. V. ίατηύ. V, ρββ. 266 δφ ίΐ3ΐςυο ΚοΙΙθΓ. — 
Υβηβ ΌθΠίΛδΟβηί ΓΓβρΏΠ). βχ ορβπβ οοηΐρα ϊιβΒΓβδβδ βχδίβπΐ ίη οο(1. €0Π, δίνβ βηοη^πιί ^ιI^υ§- 
ίΐβπι Ιοοίδ οοπιπιαηίΒυδ βδοβίίοίδ. ΡΙϋΓβ (ΙβΜΐ ΙβωΙίβο. V, ρββ. 324. δ€[(ϊ. — ΒβπίΛδοβηυδ ίη 
III). (1β ΙιβΒΓβδίύϋδ Ιοπι. ι, ρ. 302, β(1. ΟοΙβΙοΓ. Οο11}τί(1ί«ηοι•απι δ. ΟοΙΙ^τίαίβηδπιηι, πιοηΐίοηβηι 
ίβοϋ : (1β ςιιο Ιοοο βΐ ήίΒΓβδί ΟοΠ^τίοϋβη. (ΐυβΒίΙαπι β(1ηοΐΗΐ Κο1!«γ. βά ίβωΐ). VIII, ρ. 303. 
Ι^ΑΠ)Ι)60. νβΓΟ ίρδβ ΙβΙο (ΙβπιοηδίΓοΙϋπι ίΐ, βΓΓβδδβ ΟοΙΙ^πίΙίοηοδ, Γ[αί, Β. Μβρίβηι ρπο (ίββ 1ιβ- 
5βη1βδ, ΠϊΟΓίί ββω ηοη ίυίδδβ ο1)ηοχίβπι Γβίδο ΟΓβάίιΙοπηΙ. «(ΙοΙΛΥβΙοΙι. ΗίδΙ. ίίδρρβδ. Ιομ. III, 
ρ. 625 δςη. άβ δβοΐβ ίΐΐβπιηι ίβηιίηοΓυπι, β1 ίη&β, η. 31 (α). — Ιη ΤΗ. Οβίβ οθ(1. XX. δ. οθΐ. 
00(1(1. Αηέϋω, βίο.,ίΐ,η. 5855. οβίβίο^δ ΗδΒΓβδβοη βχ 1. ϋβωβδοβηο. — ΐη οοά. Οοίδΐίη. XXXIV, 
ίοΐ. 195, (Ιβ (ΐαο ν. δυρρβ, νοί. VIII, ρβ^;. 265. ηοΐ. €€. — \ϊά, ςιιοοιαο ΜοηΙίβυο. ίη Ι)ίΜ. 
βοίδΐίη. ρ. 111 άβ 00(1. XXXVII, δίνβ Νίοοηίδ οοΗβοΙίυηβ Ιοοορυπι Ιβιη δ. δοηρΙϋΓΦ, (ίυβπι 
ΡαίΓαηι, ίη Ιιίδ Ι. Οαπιβδοβηί βιηρϋδδίπια. — Ρανΐβ^ ίη (|ΐΐ8ΐυθΓ οοάά. 1>ί1}1. ρυΙ)1. Αάά, Ου<11η. 
1. 0•.ρβ8• 1*^38. (Ιβ 00(1(1. ΗανΙ. 

3. "Εχδοσι; ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. ΟτίΗοάοχΰΒ βάβί αοοηναία ΒΧΏθ8ΐΙ\ο ^ ρβ^• 123-304. 
Οβρίίί1)υδ οβηΐυιη (ο) , ηοη (ΐαβΙυοΓ Η^πίδ Ιίοο οροδ & Οθπιβδοβηο (ΗδΙπϋαΙηηι βδί, υΐ βχ Ογφ- 
οοηιηι οο(1ίοιιαι πίδδ. ίηδρβοϋοηβ Ι&π)ΐ3βοίυδ βΐ Εβςαίηίυδ Ιβ^Ιβηΐυρ (6). ΚάάΜ Ιιίο νίρ 
(ΙοοΙίδδίηιαδ, ηβο ίη βοΐίΐίοηβ βρβΒοβ νβροηβηδί 1531, ίη-4, |)βΡΐϋίοηβπι ίη 1ΙΙ)Γ0δ ςυβίυορ βχΐιί- 
1)6Γί : (ΐυο(1 (Ιβ οοηΐβχΐυ ίρδο νβρυπι βδΐ ; δβ(1 ίη δυπιηιίδ ρβ^ηίδ ρβρ Ιοίυπι ορυί», ςυβίηοΓ 
ϋ^ΓΟΡαπι ηααιβρί ηοΐαΐί οοπιρβρίαηΐυρ. Νβο ίΐΐβ (Ιίνίδίο ίη νβΐυδίίδ ρρίδοδο νβΡδίοηίδ Ι,δΙίη» 
Η8ΐί8 οοουρρϊΐ, ηίδί ΓορΙβ δβουή(1α Ρβοβηϋορί€[υβ ηαιβηη βΐ βίρβωβηΐο ίη ηΐ3Ρ5ίηίΐΙΙΙ)υδ (ϊΐιορυηι- 
άλπιορίδ αϋηοΙθίΑ. (Ιη Ι)ίΙ)1. Τθρνίδίαηβ Κηδηοαβ Ηϋη /ο. ΏατηαΒο^ηί, ρΓ€$ΰί/ί6η, ίη ηηο €8ί 
ίταάϋχο ανία ονίΗοάοχΰΒ ^άβί^ ίταάηοία άβ Θπβοο ϊη ίαίιηητη α Βητρηπάίοηβ ]ηάϊ€€ οίνβ 
Ρ%$αηο βηΐ) Εηαεηιο III Ροηί. Μαχ. βρυ(1 ΜοηΙίααοοηυπι ρ. 75 ϋίβπί ΙΙθΙίοί, [βΐ ίη 1)ί1)Κ 1)ί1)Ι. 
πίδδ. Ι, ρ. 482 Ε.] ΥβδΙί^ίθ (Ιίδΐίηοΐίοηίδ ίη ςυβ!υορ1ίΙ)Ρθδ 331Ώ (ΙβρΓβΙιβηοΙυηηΐΡ ηρυϋ δ. ΤΙιοπιβηι 
Αςαίηαΐβπι, βΐ νίηοβηΐίυπι ΒβΙΙον. ΧΧνΠ, 102, δρβουΐί ηβίαρβίίδ, ςαί νβρδίοηβ ίβΐίηβ υδί 
5υη1. ^αα^ηοι}^€^η βχιείχγηο, χηφήί Ι.β(ΐαίηίαδ, €}η3ηιοάί ραΠχϋοηβϊη α Ιαϋηίβ €X^ο^^(αία^η 
ΐηίΓοάαοίαηκίίΐβ (\α19$€ αά χη^ίατ ^παίπον Ιιύοτηϊη Ρβίνι Εοτηύανάί, Νλιώ υΐ ίηΐβρ ίβΐίηοδ 
δοΐιοΐ&δΐίοοδ Ρβίρϋδ Ιιίο, Μθ^ίδΙβΡ δβηίβηΐίαρϋπι, ΧοΧ βΐίίδ ρΓδοίνίΙ (γ); ίΙ« ρρίπιαδ ίυίδδβ 
Οθηι&δοβηαδ ίηΐβρ Οροθοοδ ΕοοΙβδίδΒ (Ιοοίορ^δ οο^ηοδοίΙυΓ, ςαί ρίβηίυδ βΐ σωματιχώτερον δΐιΐ)- 
11Ι1αδ(ΐαβ υηίνβΡδυηι Λβοΐο^ί» δγδίοπιβ οροΐίηβ ίαίΐ οοωρίβχυδ, ίρδίδ ρΙβΡϋπι^ηβ νβΓΐ)ίδ, οιαί- 
1)υδ αίνΐηα πΐ}^δ1βρί& βοΐίδδβρίΐ, υδϋδ ρρ/ΒοΙβΡΟΡυπι Ρβίρυω (Βί^δίΙϋ Μ.,ΟρββΟρϋ Ν7δδβηί, 
Νβιηβδίί, ΑΙΙίΛηβδίί, ΕρίρΠβηίί, ΟΐργδΟδΙοπιί, Ο^ριΐΐί Αΐβχ., ρβΡδοηβΙί Όίοη^δίί Ατβορβ^., 
£βοηίδ Μ., ΙιβοηΙϋ Βγζ., Μοχίπιί οοηίβδδορίδ, ρρδΒοίρϋβ νβρο Ορβ§ορίί Νδζ.). Αίΐηοΐαΐίοηβδ 
ΗΌΙ>βΓϋ 6ροδ1)βα(1, δίνβ €βρί1οηίδ,1.ίηοο1ηίβηδίδ6ρίδθορι, ({αί δ£6οα1ο XIII ίη Αη^Ιία οίβρυίΐ, ίη 
1ϋ>Γαπι Οαωθδοβηί (Ιβ ορώοοίοχα Οιΐβ, ιή&Ιβ β ΟρβΒΟΟ ίηίβρρρβίδΐυπι, πΐβηιορβί Ιο, Ι.βΙβη(1υδ, 
ρβ^. 285, ϋβ δορίρ1ορί1)υδ ΒρίΙαηηίοίδ. δβ(1 ηβο ΒιΐΡ^ηοΙίοηίδ {ά) ίηίβρρρβίθΐίο, ηβο ΚοΙ)βρΗ 
ΑάηοίαΙίοηβδ ΗβοΙβηαδ β(ϋ1δβ δαηΐ. ΙΙβπι ΗοΙ^βΡίυδ ίη 1ίΙ)Ρ0 άβ οβδδθϋοηβ Ιβ^βΐίυηι ρο^. 92 
6( 167, οίΐΑίΙοοηηβπι 0&π)&δθβηυη) ίη ΙίΙ). δβηίβηϋβραηι, ορυδ ίιοο ίηηυβηδ. Ιβο. Κ8ΐ)ρί, 
8ΐθ()ΐι1βηδίδ, νβρδίο ουω 1θ(1οο1 Οίοΐιΐονβί οοπιπιβηίβρϋδ ρρθ(1ιίΙ Ρατΐβ. 1507 ; ίη-4 ; αο (Ιβίηιΐβ 
5φρίαδ Ιηαι Ορφοίδ &(1(1ίΙ&, Ιυηι $ίηβ ίΠίδ, υΐ δυρρα ίη β(ϋΙίοηίΙ)αδ ορβρυαι Όδπιβδοβηί ρβΐυΐί. Ρθδ( 
ΡΛΟραωνβΡίίυβο. ΒίΙΙίυδ, ου]υδ ίηίβρρροΐβΐίο ίη β(1ίΙίοηίΙ)υδ Ιβΐίηίδ Ραήβ, β. 1577, 1603 βΐ 
1659, ίοΙ. οοουρρίΐ, β1 δυΐ3ίη(ίβ ίη(1ί^6ΐ οβδίί^αΐίοηβ, υΐ ΚίοΙι. δίπιοηί βΙίΑπι ηοΐοίαπι Ιοπι. II 
ΒίϋΙ. δβίβοΐβθ ρ. 35. 8€ά€ΐ)α( αηίτηο , ίηςαίΐ εοπιΙ)ββδ1αδ, αίιΗίονή ΗοηιχηχΒ ηιΗχί βταΐΰί, 
€0ίητηβηίαηχ8 νβηχοίΧΒ, αηχύηβ οηηαίχ ροίχχΐ8 Ιώη άβ βάβ, ςηαηχ βεηο χΙΙηΒίταίχ, ρχιτχονβη\ 
ΐΒχίχΑίη ηιχΑΐίχρΗΰΧΛτη οοαχοητη οοΙΙαίχοηβ, ηονα βίχατη »βη χηίετροίαΐα (ΒίΙΙίί) ν€Γ8χοη6 αχΑϋΙχιτη (α) υΐι ίη 00(1. ί,αχχΐβηΐ. XVI. 2, ν. Βαπάιη, Ι. 
ρ. 055 $11. ϋατί. 

(6) ΑάΑ. Β&η(1ίη. 1. ο. (οιη. Ι. ρη^^. 274, υΜ εο(Ι. 
I^ληΓ. XXIII. 1ΐϋ1)6ΐ• οαρρ. 0111, υΐΐ &1ϋ : οοιιΓ. ϋό. 
η. Ι. άβ €0(1(1. ΗατΙ, 

(ϋ) Ιαο. ΤΙιοηΐΑδίυδ Οίββ. άβ (1οοιοπΙ>υ5 δθ1ιοΐ2« 
βϋοίβ Ι.&ΐ!ηΙδ, Λίρβ. 1676. 

(ά) €οιιΓ. Ουϋίη. Ιοηι. Π. ρ&|[. 4296 8ς(ΐ. — Εχ- 
Βίλΐ η2Β€ ίηΐ6ΓρΓ6ΐλΐιο ίπ αΙΊαιιοΙ 11)58. €0(1(1. Υβηβί. 
\η ΪΑΪΛ. ΜλΓΟ. ΙηΙβΡ €θάά. Ϊλ^Ι. ίη €0(1. I^XXX1I1. 
οριιβ ίη οβηΐιιπι οβρρ. (]ί8ΐπΚ)ΐιΙυη) 6«1, δίπβ υΙΙα 
ΓιΟΓΟΓυηι (Ιίνίδίοηβ; €υ|υ5 ίηίΐίυηι 9ΐΐυΙίΐ Ζαποΐιΐ 
ΐη €2ΐ. ίΠοΓυπο οο(1(1• ρ3|;. 59, άβ ςυο €0(1. βΐ ΒυΓ- 
Κυηάίοηίβ νβΓβίοηβ (Ιί&ριιΙαΙ Ιο. Βοιιιίη. Μβπδί 3(1 
ΡίΐΙΐΓΊοϋ Βί1)Γιοΐ1ι. 1•&1. ιη6(1. οΐ ίηΓ. 86ΐ3ΐί8, Ιοιη. Ι. 
ρ^%• 305(υΙ)ί (Ιβ ΒυΓ^πη(1ίοη6, 8. ΒυΓ^ιιπιΙίο οο- 
ρίοδίυδ «ςίΙυΓ), 6( €0ιιΙγ3 Γ3ΐ)ΓΊ€ίιιιη, ηβ^ιαηΐβπι 
νβΓβίοηοηι ΙΙΙίυδ ορβρίβ υηςυαηι ρηΓοίδδβ, • €011)» ίηςυίΐ, βίυδ βχοΓ(]Ίυηι α0«!Γ&ι Ζ3ηεΐ1υ8 (Ι. ο. ), 
&((ΐυ6 ίΐΐυα 6(ζθ οοηΐυίβΓίιη οαηι ν6ΐυ&Γΐ8δίιηα ο(1ί(• 

νοηβίΑ, 3. 1.^14, <|Ι19Β €Χ νβΓβίοηβ ^»€0^^ Ρ3ΐ}Γ*Ι 

5ΐ3ρυΐ6η8ΐ8 6χρΓ6883 Ιβ^ΊΐυΓ ίη Ιίΐυΐο, υη3 63(ΐ6η>- 
4]υ6 ουπ) ίΙΙα πήΐιί νί$3 ββΐ. — ΡθΓΐ3δ$6 ΡαϋβΓ ίη- 
ΐ6ΓρΓ6ΐί8 Ρί83ηί νβΓδίοηβπ) Γ6ΓθΓηΐ3νίι, αΐηυβ ΙΓιη€ 
ΙηΟΒ Ιηΐ6Γροΐ3νίΙ. ι — Ιη ϋίΐ)!. ριιΙ)Ι. ΡαγΊ». ίηίβι 

οο(ΐ(]. 1.31. €31. νοί. III, €οϋ. ΜΜεε€ΐ.χχν, βΐ 

ςυ3ΐυοΓ δεςυβηΐίϋυδ, οοειίΓΓίΐ Βυρ^υηίΐίοηίδ ίηΙΟΓ- 
ρρβί. 3ΐςυ6 ίη €0(1. νΐΙΜΟΓΧΧ. ηι.θ. νοί. IV. ρ3^. 
587. ηοΐ3ηΐ6 3υ€ΐθΓ6 €3ΐ3ΐο{;ί. ι 03ΐη38€. ΐΓ3αίΙία 
ΟΓΐΙιοάοχχ Ωϋβί, βιιίϋοηβ δίνβ ροΐίιΐδ, ΒιΐΓ^ηη- 
^ίοπβ, ]υ<1ί€β ΙΜ83ηο, ίηΐϋΓρρβΙβ. ι Ιπ ουϋ. ΜΜΟΕν. 
6ΗΙ νβΓδίο, ηηΙΐ3 ιηΐβΓρΓβΐίδ ηιβηΐίοηβ. — Ιη €0(1(1. 
ϋχοηχβη». η. 607. 612 βΐ 1609. €3ΐ3ΐ. — /^/ορβ/ζΐ. 
ίη Ι)ίϋ1. δ. €Γυ€ί8, Ι)ί8. V. ΙαΰΗατιω 1ΐ6Γ ϋΙΐ6Γ3Γ. 
ρΟΓ 1ΐ3ΐ. ρ3|{. 97 61 98, 6ΐ€. ΗατΙ, 5ύ ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΚΙΙ. 26 Γ(ίίτ^, αίςηβ αά (οηί€$^ ΡαίΓ€8 $€ίΙίθ€ί αηί%ζ[ηίοτΒ$^ (ΐΐΑθ$(οίο$ Οατηαβΰβηηε /οςτϋί/αΓ, α$€ ηί/ΐίΐ 

$€τί\)€Τ€ ρτο(€8$η$ χρ$€, Γ^Λ*€^Γβ. Οαοί Οοϋΐ^οβδίυδ βΐϋδ οοουραΐυδ ίιηρΙβΡΘ δυρβΓδβάίΙ,πίθ^ηο 

δίαάίο ίβςαίηίυδ οχδβευΐϋδ θδΐ, οιυί ίιοο 0απιβδ€6ΐιί ορυδ, δβΓνβΐΛ υΐΓβςυββΙ οβρίΐυπι βΐ 1ί1)Γ0- 

ηιιιι (1ί5ΐίηο(ίοη6, θ(1 βΓΦβοδ οοάίοοδ ιπδδ. βοοαρβίβ ΓβοβΩδΐΙυιο ουιη ηυνβ νβΓδίοηβ δυθ βΐ 

ηοΐίδ βχίιίΐΐθΐ. Νοη οιηίΐΐοίκΐϋΐϊΐ, ςυοϋ βρίίοιηοη αηίνβΓδβΒ ΙΙιβοΙοςίδΒβχ ίιοο Οβιηθδϋβηί ορβΓβ 

οοηΐβχΐβιη νιϋςβνίΐ ΟΙιπδΙορΙιυΓυδ Ρβίβρ^αδ ΡΓβηοοί. β(1 νίθϋΓαιη 1605ίη-4, ςϋί ουίΏ ίη 

ΓβίοΓηιβΙΟΓυιο ρΛΡίβδ ΐΓαΗοηάαηι ίΙΙυηι δοπρίορβιη οίαχοηΐ, βχ ηθδΐΓ8ΐίΙ)υδ Β. Ό. ΒδΙΙΙΐθδβΓ 

Μβηΐζθπΐδ, βνυδ, Οίβδδ» β. 1614, βϋί(1ί1 βΐ Γβδροηοΐοηΐβ Ιο. δαιι1)βΓΐο Αΐκίορβηο ρυ1)Ιί€β 

άοΓβηδίΙβνϋ άβΐίηβαίίοηβϊη 1)Γ€νχ8$ίηιατη ΙΛτί III Ώαηια8€€ηί άβ ονΐΗοάυχα /?<ίβ, ίη ήπια φΜΒ 

αΗ€ΐοτί$ Ημ)ίΑ$ άβ ΟιηΒίο θεανθρώπψ Ββπίεηίία /Ήβνίί €( €οη[€$$χο, οοηίτα ίη['€ΐΐ€€3 ηοηηηΙΙθ8 

τηατη ίΗεοΙορίϋανηϊη ΰηίίοοβ αά οΰαΐατη 08ί€ηάίίηΓ. ΟοηδΙβΙ βΐίβηι Β. ϋ. ΕΙίαηι Γ<^>/ίιι;/ι, 

Εοοίϋδί» ϋΐίυβηδίδ βηϋδΐίΐβπ) ιηβπΙίδδίωυΐΏ, β Ιοη^ο Ιβαιρορβ ί(1 β^Ιβδδβ οοηδίΐϋ, αΐ ΒθΐυΛ- 

$€6ηί 1ιθ6 οροδ Αά κΏδδ. εοίΐίββδ Αυ^δΙαπΦ (α) βΐ ΟδΒδβρεϋβ 1)ίΙ)1. ρβεβπδίΐυιη 0Γδ60θ 6(1.β1ίηβ 

ουηι εοπιωβοίβρϋδ βίίβρβί ; δβά ρρβΒοΙβΡΟ ρροροδϋο ίβΐυαι νίή ρραδίβηϋδδίπίΐί ίηΙβΓΟβδδίΙ. 

Ρυ35 ίηίορροΐδΐΐίοηβδ, ΗΙ). υι ο. 3 βΐ 7. ίη οοάίοίΙ)αδ δϋι^αοί πίδδ. ρορβρίβδ οΐ Οβαιβδοβηο β6 

βΐΐίίπθ Βπβηυ ίπδθΓΐβδ, Οραεβ βΐ Ι-βΙίηβ άβάιΧ Ιβςυίηίυδ, ρ8^. 659-661. Οα/Β ρορρο δαί) 

ΓνπΙϋ, Αΐβχ., ηοιηίηβ 1ο.\νβ8β1ίηυδ βάίώΐάβ δδ. ΪρίηίΙβΙβ, θΐ Αυ1)βΡΐυδ Ιοιηο υΐΐίαιο ορβΡϋΓΠ 

€νηΙϋ βχΙιί1)βΙ, ]θΐη δυρρβ ρ. 571, ηοΙβΡβ ιηβ ιηθίηίηί βδδβ Όβωβδοοηί, ΙίοβΙ β Ογηΐΐί δοΗρΙίδ 

ιη3^4ΐΐθίο ρΛΓίβιη ΡβρθΙιΙβ. 

4. Πρός τους διαβάλλοντας τάς άγίβτς είχόνας. Αάνβτηιβ €03 ηηχ ίαοΓαβ ΐγηαρχηβΒ €αΙητηηχαηίχίΓ, 
Λίγο•, άπολογητιχοί Ιρβδ ρβ^. 307-390, έπιστολιμαίους λόγους νοοβΐ Ι(ν ΗίβΡΟδθ1)ΊηίΙβηυδ ίη Οβ- 

ιηθϋοβηί νίΐβ €«ρ. 14, πΐΘΐηίηίΙθ[αβ βοηιαι ϋβηιπι οβρ. 33. Ρρίωυδ δορίρίαδ βδΐ ροδΙ β. 0. 727, 
Ι^ηίδ Ιδβυρί (Ιβοίπιαπι, ςυοίΐΐβ βάίοίαπι βόνβΡδυδ ίηιββίηβδ ρροπιιιΙ^βνιί, δβό βηΐβ ςιΐΛΐη χαλ^ 
ϋΐβ τΛίμίϊντης λογιχής Χρίστου πο{μνης,φΐίΙ)υδ νβΡΐ)ίδ ββΓτηαηηηι, ρβίρίδροΐίαπί ϋοηδΙβηΙίηορ.,(6) 

ρβίΰβδοβουδ ρ. 30ο, ιηΙβΙΗβίΙ, α ίβοηβ (ΙβροδίΙαδ βδδβΐ, ςιιοά βοοίάίΐ δαί) βχΐρβηιυπι «ηηι 
729. δβοαηάοδ ροδΙ Οβρωβηυιη ίη βχδίΐΐυπι ρυίδαοι, ου3υδ ιηοπιίηίΐ ρ. 336 : Κα\ νυν ό μακάριος 

Γερμανός, ό βίψ καΐ λόγψ έξαστράιττων, έ^^^απίσθη, κα\ έξόριτϋος γέγονε, καΐ Ετεροι πλείστοι επίσκοποι 
ϋΐτιατίρες, ων ουκ οΓδαμεντά ονόματα. ΤβΡίίαδ, ςαβΠΙ Ιοβηηί ΟαοΙβδΟβηΟ δίηβ ΐη&^ηβ Ο&υδΑ 

ώ]υι1ΐ€Αΐ ΗυαιίΓβάαδ ϋοάγ ρροΐββοηι. αά Οίιροηίοοπ Ιοαηηίδ ΜβΙβΙίΒ οβρ. 32, δβοιιηίΐο 6δΙ 

5ίιιιϋ1ίιιιιΐ5, 6ΐ δΟΓΪρΙϋδ υ(6Ρ({α6 βιίΐΐϋο Αηΐ6 βηβΐΐιεπιβ βάνβΡδίΐδ 1.6οη6ηι ρροηαηΐίθίαιη ρυϋΐίοβ, 

Ιΐύο ίίδΐ βηΐβ Αηηααι 6305 ΙβΡίίαιη (ίβααιαηι, ϋΐιρίδΐί 730 (ο). Ρροιίίβραηΐ ρρίπιαπι οαπι ΥίΙβ, 

4 Ιοβηηβ ΗίβΓΟδοΙ. δΟΓίρΙα Ογοβοθ , θϋβηΐβ Νΐοοίβυ Μβ^οραηο, ςυί οοδ ε&Γ(1ίη&1ί, Ιοβηηί 

ΡίίίΓΟ ΟβΓβ^Γδβ (1»ί(1ίοβν11, Κοτη. 1553, ίη-8. ίβΐίηβ νβρίιΐ ΟοίΙίΗάυδ Τίΐωβηηυδ, ΟβρΛυδίθθ 

ΡθΓίΐίΘΠδίδ ωοπΛοΗϋδ, ΡαΓίί. 1^55 ίη-4 (β); ΑηΙνοβτρ, 1556, ίη-12. ΑηΙβ βυω Ρβίρυδ Ρρβηοί- 

κιΐδ Ζίηυδ, 1>η6ί. 1554, Ιη 8 (η), ^υ^αδ νβΡδίοηβιη δ(1(1ίΙίδ ΟΡδΒοίδ Ρβουδβπι ίη ΒαβχΙββηβχ^ 

θάιΐ. 1575, βΐίβοι Ιαο. Βίΐΐίαδ ίη ίβΐίη» δυα βάίΐΐοηβ δβρνανίΐ, βόάϋίδ ρβαοίδ οβδΙί§Λΐίοηί1)υδ, 

Ραηί, 1577, 1603, 1619. ϋβηίοίαβ (ηβ (Ιβ ΟδΐΙΙίοα νβΡδίοηβ άίεβίΏ νυΐ^βΐθ νιράαηί 1573), 

Ι^αίηΐυ^ βχ υΐΡδςυβ ϊηΙβΓρρβΙβΙίοηΘ Ι.&1ίη/ι ηονβ ίβρίίθηι οοηοίηηβρβ ορβρω ρροΐίυπι 

ύητϊί, 3(1])ίΙ)ίΙίδ βΐίβω βπιβηϋ&ΙίοηίΙ^υδ ΒίΙΙίί (/). δΙη^^Ιίδ Ιιίδββ 1ίΙ)ρί3 α Οβπιαδεβηο δυΙ))αηεΐΑ 

Ηΐηΐ ΙοοΒ. νβπβ Ρβίρυω ρρο ίααβ^ηίϋαδ, ααοΓυπι ίηάίοβπι Ιιοο Ιοοο δα^)^ί^ί&Π1 [ν. ΑΥαΙοΙι. Ηχ$ί. 

^ίίίτ., XI, ρ. 322 δς.] (α) £>6 Αυ^α&Ιαηίβ οοάίΐ. τίάβ Β. ΑηΙοη'ιί Ηβίδβή 

οΐϋΐο^υπι πΐΜ. 1)ίΙ)1. Αυ^ϋδίαηχ, ρακ. 29. Οβ €»- 

^Γΰί^ 1^ιο1>6είυπι ΠΙ), ν. ρ. ι. βίο. Ταί>τ, Τυιη ίη 

€0^41. (XII, €ΐ Ιπ1)υ8 βεας. ίΐ. ίη οοό. βΟΧΟΙΗ 

ήπνί. τοί. — Ιη 1)ί1>1. Ταατίη. ακ\ά, ΟΟΧΥ. βΐ 

Ο ίΧΧΧΥΠ. νίίΙ. €3ΐ. οοάιΐ. Ογ. Τ^υΓ. ρ. •308 βΐ 

384. — Ραή$. ϊη 1)ΊΙ)1. ρυΙ)1. εοίΐά. ΧΧΥΠ. αϋϋ. 3(1 

Β. !. Μ^τίρίΑ. — Εχ ΰαρ. 13 ΠΙ)γΊ ιν. ϋβ ΟΓΐΙιοά• 

%'ϊ^ ϊ6€βρΐ2 €βΙ ρ3ΓΐίουΙ& ίη ί,ίΐΗΓρα$ 8α. Ραΐτηηι, 

Ρ«τ», ζρ. 0\ϊ\\. ΜοΓβΙΙ. 1560 ΓοΙ. ρ. 125. ^ο ϋα^ 

Ββκηπ' ηποά ραηί$ €ί νίηηηι ίη 8• ΕηζΗανίίΙία ηοη 

Μϋ Ινίηα, Λ€ά ίρ$Ηηι €οτμη$ βΐ ζαηαηί» €Ητί$ίί. — 

1•€ο^. Βο41εί. Χαν. δίτβ η. ^877. €3ΐ. οο^ιΐ. 

Α&^Ι. 6ΐο. ΙΙυε ηοοςιιβ ΓβΓβΓΓΐ ροΐββϋο. ϋ3πι.ορίηίο 

ίΒΐΐ1>, III ύ€ οτίΗοά. βά§^ €2ρ. 28, 6ΐ ίη ΓιΙ)γο ιν, 

αρ. 14; ^Ιςυβ ^ίηιίΐίβ 9Γ^υη)6ηΙί θΓ3ΐίο άέ ΐηοοτ^ 

τνΐί^ίΐί €οτροτ€ €ΗΓί$ίί, ηηοά ίη ίαοτα ίί/ηαχί α€€ί' 

ρηαυ, ίη ώίΐ. Ραή$, 1619. ΓοΙ. ρ3{;. Η5Ι. 6γ. 30 

141. — βΙ ίη €0(1. 02Β53Γ. 0€ΧΙ.νΐ. η. 12, (^υί 3Γι- 

^οΐυαι ^Ϊ5εΓβρ3Γβ (ΙίαΙυΓ 3 ί,ωηΰεο. V. ρ3{;. 245 

{(\. \\λο. η. 13. ρ. 246. 65ΐ 1)3ΐη35ε. (Ιοοίρίηη άβ 

ΐΜΐ^ι« 61 ι1ί0βΓ6ηΐί3 8. ΤΓίιιίΐ3ΐί8 βΙ ίη 00(1. εονίΐ. 

1.9. ρ^^. 25. ίΐ. ίη €0(1. ΙΛ\, η. ιι (ν. Δαηι6. III. 

Ε^, 364. ) ΓΓ2|;πίΐ. ά^ ΤήηίίαΙβ — Ταηήη'ι ίη οοι1• 
V ά€ 5. ΤήηίίαΙβ^ 8. 03ρ. 8 ΙίΙ)Γί ρΓίηιί άβ β(1($, 
α^. «ι £3ρ. 12 1ίΙ)Γί ρπιηί, άβ άίνίηΐΛ ηοηπηί^ιιχ, 
ί*χ ΒΟΑ. &2ρ. 15 β]υ8(]. 1ίΙ)Γί, αφ ίοοο Οβι €ί ηηοά 
μ/ιι ΰ€Λ$ ηοη άτεΜηηοηρίχα <ί<. — ίη οο(1. Μβάίο, 
Ιητ. ΧΧ11. η. 9• ρΐυΐ. 71. ΟΒΡ^Ι <^^ ηοηιίπί^νι 
^ΛητΛίήΛ. ν. οαΙ, €0(1ϋ. 6γ. ΓαιίΓ. ρ3(;. 157. ο( Βαηά'χη. Ι. ο. νοΙ. ΠΙ. ρ%%. 14. — Εχ ρηπιο οβρίΐβ 

0ρ6Γί8 ^681ΐηΐρΐ3 68ΐ ρ3Γ8 ΟΓ9ΐΐθηί8, ^ΙΙΟέί Ο^Ζ ϋΟπί- 

ρτβΐχβηάί ηοη ροίεϋ, ιη €θό. ΓΙοτεηί» 1.3υΓ6ηΙ. XII. 
η. 23.ρ1υΐ.6. ν. Βαηά'χη» Ι. ο. Ι. ρ. 421. Λόάβ δυρΓ3, 
ίη ηοΐίιί3 ί?βηβΓ3Π 0ϋΐΙ(Ι. — βΐ ΥίαΜ ΙιΙδΙΟΓ. Ιι3Β- 
Γ68. Ιοπι. VIII, ρ3{;. 616. 6ΐο. 619, 8(|ς. 652. 660. 
666 8(]. Βατί. 

(6) V. ίηΓΓβ, νοΙ. Χ. ρ. 206 8(|ς. ΨαΙοΗΗ Ηίβΐ. 
ΙΐΛΓβδ. οίΐ. ιοπι. Χ. ρ. 152. 166 8(ΐ. 723 8ς(ΐ. Ιοπι. 
XI. ρ. 270 8ς. 377 8ης. 587 8ς. βΐ (Ιβ Ι)3ηΐ3- 
8€6ηί 0Γ3ΙΙ. ρ. 288 8(|ς. 30 86ς. ηοΐ. Ηατί. 

Ιΰ) Εχ('βΓρΐ3 βχ ϋίδ 111. ογγ. βΐ 8υηιπΐ3ΐη ίΙΐ3Γυιιι 
(Ιοϋίΐ \ν:ιΙοΗ. 1. ο. Ιοπι. XI , ρ3|;. 302-325. ΒανΙ. 

{ά) V Μαχίίαηβ Α. Τ. ίη Ιηάίοβ, ρ. 524. Η. 

(β) Ιη 4. ν. Ρχηβϋχ 031. Ι. ρ. 71. Η. 

(/) Ιο. ϋ3ηΐ3806ηθ ΐΓί5υΐ3 68ΐ η3ΓΓ3ΓΐΟ (Ιβ οΗ- 

^ίηο ηιοΐυυιη 1οοηοοί38ΐ3Γ., 3Κ) βΐίίβ Ιθ3ηηί , πιο- 
ιΐ3θΙ)ο ΗίβΓΟδοΙ., 3$8ίκη3Κ3; τ. 8πρΓ3, νοΙ. VII. ρ3^. 
682. § V, βΐ ηοΐ3 €, ϋβ €θύά. — 03Πϊ. Οβ 83ηοΐΐ8 
ίηΐ32ίιιίΙ)ΐΐδ, ίη ςιιίηςηβ 00(1(1. 6γ. 1)ίΙ)Ι. Ραή$η»• 
— Οχοη, ίη 00(1. Βθ(1Ιβί. ΧΟΐν. δοηΐ η. 55. Β3μι. 
ϋβ ίπΐ3βίηίΙ)ϋ8 , η. 41 (*β ΟΓϋοβ, βΐ ςϋθ(1 β» •»' 
3(1θΓ3η(ΐ3, ίη ςιΐ3 6ΐί3ηι ΐΓ30ΐ3ΐ. (Ιβ β(1β ; η. 42 (Ιβ 
83ηοΐί8 βοΓϋπΐίΐυβ ΡβΙίςηίηΓυηι νβηβΓ3Γιοηβ βΐ πιι- 
Γ3€ϋΙΐ8 , 45. (Ιβ δδ. ίπΐ38ίπίΙ)ϋ8 ; η. 14 Ι)3Πΐ380βηι 
βΐ 3ΐίθΓυπι Ρ3ΐραηι ρροοβδ βηΐβ οοπιπίϋηίοηβπι οβ- 
1βΙ)Γ3ΐ3ΠΪ Γβθίΐ3ΐ3β. V. 03ΐ. 00(1(1. Αη§[Ιίίΐϊ,βΙο..1. ρβ^. 

450. — ΙοαοΙι. β3πιοΓ3Γίυ8 ίη ΒίβρυΙ. (Ιβ ρϋδ βΐ 
θ3ΐΙ]θΓιοί8 βίςυβ θΓΐΙιθ(1οχί8 ρΓοίί 1>ϋ8 βΐ ίηνοο3Γιοηβ 
ηοιηίηί8 (ϋνίηί , βίο. Ατ^εηίοτ. .1560. 8. Ογ«€• 27 ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΜΟΙΙ. 39 ΙΝϋΕΧ 8€ΚΙΡΤ0ΚυΜ ρηο$ ίη ΙιύπΒ άβ ίτηαρχηϋίΜ ΙαΐΛάαί ΙοαηηβΜ Βαηια$€€ηη8. 

Αη)1>Γ0$ία8, βρίβο. Μβ<1ίοΐ2ΐη6ΐΐ5(9 , έχ της τερ^ 
π^σαν Ίταλίαν επιστολής, 544 Λά ϋΓ3Γΐ3ηυιη ίπαρ. 
περί της ένσάρχου οΙχονομ{ας του ΘεοΟ Λόγου, -••. ί Αη98ΐα8ίιΐ8 δίηβίΐΑ, του άγ{ου δρους Σιν6ί, 378. 
1η ηον&ιη ΟοιηΊηίε&ιη βΐ 3ρο$Ιο1υιη,ΤΙ)θπι;ιιιι,388. 

Αΐ138ΐ38Ίυ8 , 8ΓϋΙΐίβρΐ80. ΤΙΐ6θροΙί8 (ΑηΐίθΰΙΐί9β), 

€( ρ8ΐΓί8ΓεΙΐ3 ηερ\ Σαββάτου χα\ πρ^ς Συμεών* έπ{- 
σχοπον Β<5στρης, 544, 586. 

Αηα$ία$ίη», ίιηρ. 577. 

ΑΓ€Αάίιΐ8, 9Γ€ΐιίβρ. ΟγΟΓΐ • Ιπ Υίΐϋ δγπιβοπίβ, 
11ΐ3ΐιιη2ΐιΐΓβί, η)ίΓ8€υΙο ΟΧΧΧΠ, 578. 

ΑΐΙΐ9η96ηΐ8, 519. 

Αΐ6Χ3η<!Γίηυ8 ΠΙ). III, χατά *Αρειανών, 585. Έχ 
των γραφέντων έχατ^ν χεφαλαίων πρ6ς Άντίοχον 
τ6ν Αρχοντα χατά πευσιν χα\ άπόχρισιν, χεφάλαιον 
λη', 566, 585. Ηχ* ςιιΧ8ΐίοη68 ]υηιοπ8 Λΐίΐ3η38ίί 
Βΐιηΐ, ςιιβηι ρο8ΐ 8. €. 700, ▼ίχΪΒΒβ ΙιβςυίηίοΒ ηοη 
άίίΤκρΙυΓ. 

ΒακίΠηβ, 517, 562 : έχ της εΙς τδν Ήσαΐαν ερμη- 
νείας, 566, ίη Β3Γΐ33ΐηαπΓΐ, ηιβΠγΓϋΐη, 520, 542, 
565. Ιη 6θΓ(]Ίιιηι, ιηβΓίγΓβηι, 522, 542. Α(1 δ. Ρΐ3- 
νί3ηιιιη (Ιβ 53ηΐ3ηΐ3η3 ηιυΙίβΓύ, 584. 

Β38ί1Ηΐ8 έν είχοστφ έβδόμφ των πρ^ς *Αμφΐλόχιον 
περί του άγιου Πνεύματος τριάχοντα χεφαλαΐων* 
518, 521, 542, 364. — Ιη XI. ιη3Γ(ΥΓ68, 522, 525, 
342, 564, 581. 

€Η3ΐο6<Ιοη6η86 οοηοίΠυιη, 580. 

Οβπιβηβ^ Αΐ6Χ»η(]πηυ8, του αρχαιοτάτου Κλή- 
μεντος πρύς ^Αλέξανβρον, έχ του έβδομου βιβλίου 
των Στρωματέων, 582. 

€οη»ίαηΐίηΗί, ίηρ. 570. 

€3ΤΓίΙΙυ8 Λΐ6Χ.,.έχ του προσφωνητιχου πρ6ς τ6ν 

βασιλέα θεοδόσιον, 567, έχ των θησαυρών, 567, 

. έχ του «ονόματος, δτι διά πάσης της ΜωΟσέως γρα- 

-. φης τδ του Χρίστου- μυστήριον ένσημαίνεται, 567. 

έγΓίΙΙιΐ8 , Ηΐ6Γθ8θ1. ^ έχ της βωβεχάτης κατηχή- 
σεως, 585. 

Βίοπγ$ίιΐ8, 554, ΑΓ6θρ3(ζίΐ3, δ πολύς τά θεία, 355. 
* Κα\ χατά βεου τά περ\ Θεοΰ διασχεψάμενος, 31 . — 
Περ\ θε(ων ονομάτων, 520, 742. 

Ι)ίοηγ8ίυ8. περ\ έχχλησιαστιχής ιεραρχίας, 520, 
542, 565. Ερίδΐ. 3(1 ΤίΙυιη, 519, 542, 3ϋ αο3ηη6η], 
ΙΙιβο1θ(;υπι, 565. 

Βίθ$€οτΗί^ 580. 

ΕρΗββίηα •γηοϋυ8 ληστριχή, 529. 

ΕρίρΙΐ3ηίί 1ίί>6Γ, β ςυο οοηΐΓ3 ίπΐ3^Ίη68 ρΓοΗυ• 
αΐΗΓ Ιββίίιηοηίαπι, τυχδν παρεγγεγραμμένο; κα\ 
επίπλαστος , 519. γνωίι ώς ατεδπλαστος δ λδγος, 
559. υΐ)ί €οηΓ(*Γβηα3β ηοΐ». Ι^6οηΙίιΐ8, Ογρηιιβ, 
οοιηηκΗΐυβ ?6ΓΐΗ)Γυιη ΕρίρΗ&ηπ {ηΐ6ΓρΓ68 • 526. 
ΙζρίρΙΐ3ηϋ 6ΰ€ΐ68ί3 ίη ΟνρΓΟ, ίαιβιτίηίΙ^υβ 6Χ0Γη3ΐ3. 
359. 

Ειΐ86ΐ)ίυ8 Ρ3πιρΙ)ίΙί ΙίΙ). V, των έν Εύαγγελίοις 
αποδείξεων, 367 ; ΙίΙ). ΥίΙ, Ε€€ΐ€$ία$Ιίΰ(Β Ηί%ίοή<Ρ, 
369 ; 115. IX, 570. Υιία Οοηβίβηΐίηί, 571, 372, 580. 

ΐ:ιιΐ%ηιίΐ(ε, «χοΓΰΛκι, Λη'βηΐΜ, 376. 

ΕνΛ^Μαη^Λ^ 377. 

/^//ινίαηνι, ηιαπνΓ, ίη %ψΛοάο ΕρΗαιηα ληττριχή 
4ηΐύφ€ίΗ$, 329. Λ/ί.Με Αηΐίθ€Η€ηΗ$, 381. 

06ηη3(ϋυβ, ΑΓοΙιίβρ, €οη8ΐ3η(ίηορο1. 386. 

ρ. 71 8θς. Γ6(1(1ί(Ι1ΐβχΗΙ)6ΐ1ο ρΓ6€3Γιοηυιη, ηιιο 6π6• 
€Φ Ε€οΐ68Ί« υΐυηΐΗΓ, ^ο. 1)3ΐη38€βηί βΐ βΙίοΓυιη 
ΡΑΐηιιιι €€θΙ. Ρπΰβ*. — Νυπι βυίβηι Ιγ68 1ίΙ)Γί άβ 
ίπΐ3£;ίηί1)υ8 |;βηυίηί ΒίηΙ, ηββηβ, ΰορίοββ ίηςυίπΐ 
ΟυιΙίη. 1. ο. ρΛ%. 1747 8ς(]. βΐ οοηΐΓ3 βυίΙ. €3- 
νβαηι ββηίβηΐίηω Ρπϋ. 5ρ3ηΙιβηιίί βίςυβ ΕΙ. Ουρίη. 
ρ3πΐ3806ηυιη ηθ8ΐΓυυι ηοη Γιιίβδβ 3ΓθΙιίΐ6ΰΐαηι Ιπαπι 
ίΙΙλΓυοι θΓ3ΐΙοηυηι , ρΙυπΙ)υ8 3Γ|^υιη6ηΓΐ8 , ρΓΧ80Γ• 
Ιίπι ςυοϋ 8θπρΐθΓ68 , Β3η)38ΰ6ηί χΐ3ΐ6 Ιοη^β ίηΓβ- 
ήθΓ08, είΙβηΐϋΓ, €0ΓΓ0ΐΐ0Γ3Γβ , ΙΙυυιΓΓβάί Αυίβηι 
Βοάγ ]υ(1ί€ίυιη., 3 Ρ«1)Π€ίο ορρικμίλΐυιη , ά6Γ€η- Οβτηαηαί, ραΙτϊατοΗα ΟοΜίαηΙιηοροΙ, 508, ηιΐ»$ρ» 
ίη €Χϋ7ί«ηι, 356. 

6Γ6βθΓίυ8, δ θεοδδήμων ( Ν3ζί3πζ6πυ8 ) , 312. 
355; δ θεΤος, 516. 546; δ θεολδγος, 519; έχ του 
περ\ ΥΙοΟ, λδγου β', 567 ; έχ του λδγου του χατά 
*Ιουλιανου του παραβάτου, 571 ; έχ των έπων, 581, 
582; είς τδ βάπτισμα, 584. 

6Γ6(;θΓίυ8 Νγ856ηυ8, Β38ί1ϋ Γγ316Γ, 525. — άνα- 
πληρωματιχδν (βυρρίβηιβηΐυηι Ι)6Χ3Ρτη6η η38ίΙί3ηί), 
περί χατασχευής άνθρώτΐου, 524, 542. — Ογ31Ίο Ηβ 
(Ιίνίηίΐ3ΐβ ΡίΙϋ 6ΐ δρίήΐυβ δ. 61<16 Α1)Γ3ΐΐ3ΐηο 524, 
542, 564. 

Η6ΐΐ3()ίυ8 ίη ¥113 δ. Β3μΓμ, 527, 565. 

ΗίβΓΟπγπιυβ, ρΓ68ΐ)γΐ6Γ Ι11κΓθ8θΙ., 585, Ιοουβ• 
ςυί βίίβΓίυΓ, 68ΐ ΗίβΓοηγηοί, βΓχά βοηρίοπβ, ά^ 
ςιιο 8υρΓ3. 

*Ιωάννου ^Αντιοχείας του χα\ Μαλάλα Χρόνο* 
γραφία, 568. 

^οπηη68 €ΙΐΓγ808ΐ. άβ υηο 16^*Ι8|310Γ6, 545. 

Ιθ3ηηΡ8 €Ι)Γγδθ8ΐοηιιΐ8 έχ της ερμηνείας του 
διχαίου Ίώβ, 371. Έχ του λόγου, του, Έπίγνωσαι, 
δτι έν μέσψ παγίδων διαβαίνεις (XV, Οβ 8ΐ.ι1υί8), 
379. Ιη Μ3θΙ)3ΐ}9Βθ8, 584. Κατά Ιουλιανού του άθεου 
έχ του ποώτου λόγου, 584 ; ε Ες τδν νιπτήρα, 584. — 
Ιη ΜβΙϋΙιτιιη, ΑηΐΊοοΙι., ίπείρίΙ : Πανταχού τής Ιερ^ 
ταύτης, 545. Ιη δ. Γΐ3νί3ΐιιιηι, ΑηΓιοοΙι. 581. Ιη 
1!οΙθ886η86δ. έχ του τρίτου λόγου, 567. Ιη Ερίβΐ. 2ΐ<1 
ΤίπιοΙΙι. χεφάλ. η', 582. — Ερμηνεία ίη ΕρίδΙ. 3(1 
Η6ΐ)Π608, 524, 542, 564, 567. Ι η ρ3Γ9ΐ)οΐ3ηι δβηιί- 
ηίβ, 545. Ββ ρΓΟίΙίΙίοηβ ^η(]2Β 61 Ιη Ρ38€ΐ]3, 343. 
Ιπ ρ83ΐ. 111, (Ιβ 03ν*ιά6 6ΐ ΑΙ)8θ1οηβ, 567. — Αραά 
Επ(1οχί3ηι ϋ6ΐ3ΐυ8, λο 81 0Γί([6ηί8 1ΐ2βΓ65ίη ββςυο- 
ΓβΐΜτ, 585. 

^οαηηβ^, έίίαΰοηιιε, 577. 

ΐ8Ί(ΙθΓυ8, (]Ί3θοηυ8. Ε]ιΐ8 Χρονογραφία, 585. 

^ιι/ίαπιι<, άθεώτατος χα\ αποστάτης , 527, 565. 
ΑΙίιΐδ, 580. — Τδ χατά Αέοντα Εύαγγέλιον, 31) ίοο- 
ηοιη3θ1ιί8 Εν3η(ζ<Ίίιιηι Ι^ϋοηίδ Ι$3υΓΐ 8€πΙ)ί ]υ1)6ΐ 
ρ6Γ 83Γ03δηιυηι, 558. 

1«οηΙίΙ, Ν63ροΓΐ3 ίη €γρΓ0 βρίδοορί, έχ του χατά 
Ιουδαίων λόγου, 525, 526, 542. Έχ του ε' λόγου, 
575. 574, 575, 576. 

Μα€βάοηίΗ$, 580. 

ΜαρπΗί, ρνβίΰυΐέτ, 576. 

Μ3ηΐ€ΐΐ£ί , 514 , 556. ΑΙσχρά χα\ μυσαρά χαΐ 
ακάθαρτος γραφή Μανιχαίων τε χαΐ Ελλήνων χαΧ 
των λοιπών αΙρέσεων, 544, 550. ΜανιχαΤοι συνέγρα- 
ψαν τδ χατά βωμάν Εύαγγέλιον, 558. 

Μ3χίπ)ί. ρΐιίίοδορίιί 61 6θηΓβ$δθΠδ, έχ των περί 
αύτου πεπραγμένων μεταξύ αύτου τε χα\ Θεοδοσίου 
έπισχόπου, 544, 587. 

ΜβηητίΗ»^ ηιαΠί^τ, 565. 

ΜβΙΙιΟίΙίί « Ρ3ΐ3Γ6ηδί8 ερίδεορί , περ\ αναστά- 
σεως, 589. 

Ο/ι/νηρίκε, 576. 

ΡαηίαΙβοηη βί Μαηηί^ ιηιΐΓ/ι/ηιηι, Γβ/ίαιιι>, 577• 

ΓοΙγοΙίΓοηίί ερμηνεία ίη Εζ6€ΐπ6ΐβιη, 572. 

ΡΓΟοΙιΐδ (€οηδΐ3ηΙίηορο1.), 528. 

δ6ν6Π3ηί, 63ΐ)3ΐθΓυπ) βρίδο., εΙς τά έγχαίνια του 
σταυρού, 527, 545, 565 ; έχ του λόγου τετάρτου εΙς 
τδν σταυρόν, 585. 

θ6Γ6 61 ίΐΓπΐ3Γ6 , θ6ηί(ΐυ6 οοηοΙιιιΙβΓβ δΐυάυίΐ , 3υ- 
610Γ6Π1 Ιπυηι ίδΐ3Γυπι 0Γ31Ι. ηοη ροδδβ 3η(ί(|υίσ- 
Γβη) 6886 ιτ6ΐ 6η6 89β€υΓι χ , ν6ΐ ίηίΐίο 8θςη6ηΓΐ8 χΐ• 
— 06 03ηΐ3866ηο , ρΓΦοίρυο ευΚυβ ίσιβ^ίηυπι ρ3- 
ΐΓΟηο, ρ1υΓ3 Ιβςβδ ίη \ν3ΐ6Ηίί ΗηΙοτ, ΗίΒτε$. βίο. 
Ιοπ). Χ, ρ3([. 150 8(]ς. 156 δςς. 168 βαα. 176 δς(|. 
255 8ς<ι. 599. 725 8<](]. 6ΐ€. 61 ΐοιη. Χι, ρ3|;.276 
δης. η1)ί 6ΐί3πι €οηΐΓ3 1•6ςπί6η. άβ ΐ6ΐυροΓ6 , ςυλη- 
^0 11, λόγος βοΓίρΐυδ βίΐ , (||υ9Β(]3πι πιοηεΐ οΐ ιγ6§ 
ΟΓΓ. οοηΐΓ3 ΟυίΙίηυηι, 616. νιη(1ί63ΐ θ3ΐη38€6ηο, ηοε 
ΙΙυιηΓΓΰάί Ι1ο<Ιγ ρΓοΙαΙ |υ(1ΐ6ΐυΗΐ. ΗατΙ. ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΒΙΟΙΙ. 30 8ίιηβοηί$, του θαυμαστού 6ρους, περ\ εΐ- 
Κ6. 

15 ΠηίοήΛ βϋΰΐβζ, \ι\}. Ι, 570. 
)ΐιϋ , ΙΓΐ6Γθ$οΙ. 3Γθ1η6ρΊ$ε., λειμωνάριον, 
» 55ί. ϋβ ιη&ΓίγπΙιυδ, €υγο βΐ Ιοβηηβ 6ΐ 
ο Ιιγροάί^εοηο, ροιΙβκΓ» ΐ2ΐ)0Γ&ηΐ6, 587. 
(οί Βθ8ΐΓ6ηί €οηΐΓ2ΐ ^υ(1^^08 χεφάλαιον δ*, 

»Ιαιη, 509, 545. 

Β» ςυίηΐ3, 586 ; ςυίηίδβχία, 589. 
οιίΐυβ , 6ρί5€οριΐ8 ΟγΓΐ , &χ της Φιλόθεου 
» εΙς τ^ν β{ον του άγιου Συμβωνος, Κιονί- 
ΙΙερ\ Μακεδονίου *Ασιανίτου, 580. Έρμη- 
Ιζ6ΰ1ιΐβΙβιη, 572. 

»ηιβ, ^£Ιίοί€$, ιι66α<, 5^, 544, 552. 
9ΤΗ9^ ΜορίΗέίίβηηζ^ 586. 
ΕΗ*ΐ. ΙβοΙοπβ ΟοηβίΑηιίηοροΙ. Ηίδίοπα 60- €ΐβ8ί38ϋολ, 580, 586. Έχ του δ* τόμου, 576. 

ΤΙΐ6θ(1θΓυ8 (δ.), βρίδοορυβ ΡβηΙϋροΗ». ^Ίιβ η.'ΐΓ- 
ΓΑΐΊο ρ&Γυιη ΟΓβϋ'ΦΠίδ ϋβ Οίοηβ, 8€Γνυιη Γυ(;ίιίνιιηι 
ιπΑΓίγΓίβ ίιη9£ίη6 βίΚοΐα αά Γβιΐίΐυιιι εο^οηΐΰ, 582 

θεολογκχώς εΙπειν, ηί ΰηηι ΐΙΐ€θΙορο Ιοηηατ, 51 0, 
549. Β68ρίεΊυηΐιΐΓ ΝαζίΑηζβηί Ιοοα. 

Τΐιοιηχ 6ν3η&[6ΐίυιη α Μαηί€ΐΐ2Βί8 δυρροβίΐυιη, 
558. 

ΤίηιοίΗβη»^ €οη$ίαηίίηοροΙ, 580. 

Υίΐα δ. Β88ί1ίί, &Ι) ΗβΙίΑίΙίο 8€ηρΐ9, 527. εΐίΓγ- 
8θ8ΐοηιί, 528, 545, 565. Α1)1)»ΐί8 , Β»ηΗί8, 588. 
ΕυρΓ&χίχ, 528, 545, 589. Ευϋΐ3ΐΙιΊΊ του χα\ ΙΙλα- 
χ(δα ιτι^Πνπυιη, 572. Μαπ», ^Ει^γρΙίβΒ, 528, 545, 
588. 

δίιηβοηίδν ΙΙι&υιιιαΙυΓ|;Ί , βοπρίΑ &1) ΑΓεβκΙίο, 
578. ος ΊζερΧ όρθοϋ προνοήματος. ΠϋΗΙΐίί ά$ Γ€€ία ίβηίίηίία, δίνβ οοηίβδδίο Γΐάβΐ, (ΙίοΙβίΑ 8 

3ηο βΐ β1) Εϋδ βρί«οορο, ΐΓβιϋΙα ΡβίΓΟ, Ό&ωβδοί ωβίΓοροϋΙ®, ρ. 390-395. ΙηοίρίΙ : ΟΟ 
μφοτέρωθεν φββος. Ρπωυδ βόιόιΐ Εβςυΐηίϋδ β οοάίοβ ΥβΙίο&ηο ΜΟΟΙ^ΧΙΙ, β1 ΥβΓδίυηβιη 
Ιη Ιιοο 1ίΙ)6ΐΙο οοΐΌρΓθ1)βΙαΓ άοείπηβ δβχ δ^ηοϋοΓυιη, Γ63ίοίαηΙυρςυβ ουιη ΙΐίΒΓβ- 

Π1ΐΐίΙ)υδ α δίΐΰοηβ ΜβξΟ, μ^χριτήν νΟν χινηθςΓσαν χατά της άγιας του Χρίστου χα\ Θεοΰ ή|Αων 

ας^ Ηοο θδΐ υδ(ΐυβ βά ΙοοηοιηβοΗοδ, βΐίθπι Οη^θηίδ ληρήματα, Ρβΐη Ραΐΐοηίδ βάόιΐβ- 
I βά Τηδ3^υιη, ΜοηοΙΙιβΙίΙδβ δβΓ^ίαδ, €)^Γυδ, Ρβυΐυδ, ΡβΙπυδ, Ργιτίιυδ, Μ&οβηυδ βΐ 
ιαδ, ^^υδ (Ιίδοίραίιΐδ, ηβο ηοη ΜβΓοηίΙ». [ Οοηί. Ψαΐοΐι. Ηίεί. ίΚΒτα. ΥΠΙ, ρ. 480 δς. 
α δες. »(1 η. 6. ΙΙαΗ.] 

«ς. δίνβ 1.ίΙ)β1ΙιΐδοοηΐΓβ ΙβοοΜίαδ, Μοηορίι^δΐΐβδ,δίνβ Ευΐ^οΐιΐβηοδ βχ ΡβΙπ, Οβιηβδοβηί 
ί, ρβΓδοη» θά Τυ(Ϊ8Γδ68Β,ίι.β.ϋ8Γδ6» (α), βρίδοορϋΕΐ ΙβοοΙ)ίΐ3ΐιη,ρ.397-427.ΙηοίρΗ : Ουδέ 
δτε μή καλώς. ΕάίάβΓβΙ ίθΐίηβ βχ ΡΓδηοίδοι ΤυΓΠδηί νβΓδίοηο, δβά αιυΐίΐυιη, δυΐ) Ιίΐυΐο 
βηί οοηΐΓβ ΑοερΙιβΙοδ, ΗβηπουδΟβηίδίυδ ίοω. IV, ρ. 173 ΑηΙίαυδΓ. ΙβοΙ. Ιη^οΐδΐβάϋ 
1-4. ΙηΙβ^ήοΓβίΏ βΐ ΟΓδΒοβ ρπιηυδ νυΐ8»νϋ 1.6ςϋίηίαδ ο οοάΐοβ Υβϋοβηο, 30 ςυ« Ιιυίο 
66ΓβηΙ, ββ ΕθΙίηβ δυρρίβίδ (ΙβάίΙ βχ νθΓδίοηο ΑΓθ1)ίο8, ςυβιη ηΐδ. δβΓΥβηΙ ΡβίΓβδ Ογλ- 
η5ί6ηδίδ (6). Ουοηί&ΐΏ Ηυίο 1ίΙ)6)Ιο Ιοοβ ρΙαΓβ άοοίοππη Εοοίοδί» Οβπι&δοβηυδ αάηοχυίΐ, 
ριοςαβ ϋΓβγειη βίεηείιυιη Ιιοο Ιοοο βοοίρβ. ιβΐυδ , Μβάίοΐαηβηδίβ , έχ του περ\ άνθρω- 

^τοι χατ3[ *Απολιναρ{ου λόγου, 4ζ5. Ε]ιΐδ(1. 

ι^Βοια, ίιηρ. 425. ϋυβιη Ιοευιη 1ηυ(ΐ2νίΙ 

ίη ΕρΙ)68ίη& βγηοϋο, ιΜ, έχ της έρμη- 

} συμβόλου, 423. 

ίΐοοίιϋ, Ιοοηϋ ερίβο., 6ρί$Ιοΐ3 αά δβίβυευιη, 

\. 

^Ιβΐθδν ΐ6Γΐίυδ (Ιβείαιοδ αροδίοΙοΓυπα, ΙιΧΓβ- 

9. 

, 596, 599. 

α$ια^, ΑΙβχ. βρίδο. 408, 409, έχ του χατά 

¥. 420. Ερίδΐ. 3(1 Είρίοΐβΐυιη, 422. 

ιιβ , €2β83Γβ6η8Ίδ, έχ του χατ' Εύνομίου λό- 

Λ\. έχ της διαλέξεως (ζ) τιρ^ς *Αέτιον τ6ν 

&¥, 421. — Ερί8ΐ. 3(1 ΑπιρΙιίΙοοΙιίυιη. 51)8. 

ικ, ΑΙβχ. 406, 408, 409, 410, 411, 415. 

5103 8νηθ()ο, 425. Έχ του προσφωνιιτιχου 

ς Άλεξανδρεϊς, 424. Έχ του «ερί πίστεως 

.25. — Ερίδΐ. 3(1 4θ3ηη6ΐη, ΑηΙίοΰΙιβηυιιι, 

Ι Αθ3€ίυηι, ΜβΠίβηβδ ερίδο. ίΙ)ίά. Έχ τοΟ 

£ΐ»Ιτιχ(5ν, 425. Περί Τριάδος λόγος, %Μ. 3ά 

(βηι 1 61 II ερΐδί. 426. 

Γΐιβ, 598. 

ΟΓ08, 598. 

ααίοδν Ιι^^ΓβΙίευβ, 597. 6Γ6Εθηυ8, Ιΐιβοΐ. 598, 410, 411, 412, 418, 419. 
ΕρΊ8ΐοΐ3 II 3(1 €ΐ6(1οηίυιιι , 422. ^Απολογητικός, 
422. ~ δοηηο II ϋο Ρίϋο, 422. Έχ των έπων, 425. 

βΓβ^ΟΓίυδ , Νγδδβηυβ , Ερί$ΐοΐ3 8(1 ΡΐιίΠρρυιη, 
ιηοη3εΙιυιη, 421. Έχ του χατά *Απολιναρ(ου , ί6ιιί. 

ΐΓεηχιΐδ, ερίδοορυδ 1ιΐικ(1• έχ των χατά Ούαλεν- 
τίνου , 420. — ΑΙ Ιστοριχα\ διαγορευουσι βίβλοι, 
419. 

Ιθ3ηηε8 ϋΗΓγδΟδΙοιηιΐδ έχ του εΙς τ6ν Αάζαρον 
λόγου, 526. Έχ της πρ^ Καισάριον τ6ν μονάζοντα 
Επιστολής, 427. 

^υ8ι^ηυ8, ρΐιίίοδ. βΙσιβρΙγΓ, έν τ^ εκθέσει τ^ 
περ\ της όρθης ομολογίας, 410. Έκ τοΟ τρίτου Βι- 
βλίου, του περ\ αγίας Τριάδος, χεφάλ. ιγ*, 44θ. 
Κεφάλ. ιζ* ί^ία. Ιιεηυίηίυδ ο1)86Γν3ΐ, ρβΓ ί€η%ηϊη άβ 
Τήηϋαίε ΐηΐ6ΐ1ί|^ί εχροβίΐίοηειη ύάβι, φιχ ίηΙβΓ 
δ. Ιυδίίιιί ορ6Γ3 ΙββίΙυΓ, εΐ 8υΙ>]υηοΐ3 ΓυΚ (ΙυοΙ^υβ 
Η1>ε11ί8 3(1νβΓ8υ8 ίύόχοΒ εΐ βΓχεοβ 3<1 ΕυρΙΐΓ»- 
δίιιπα, 8θρΙιίδΐ3Πΐ, (|υ» οηιηία ΙυδΙίηυιη ]υηίθΓεηι 
3υ€ΐθΓειη ϋ3ΐ)6ηΐ, ϋΐυπι ΓθΓΐ388ε, €υ]υ8 ερίδίοΐα 3ΐ1 
ΡείΓυιη ΡυΙΙοαβιη εχδίαΐ. 

ΜοΐΗθ(ϋυ8, 1'3ΐ3Γβη8ί8 ερϊδΟ. έχ του λόγου εΙς 
τήν ύπαπαντήν, 421. 

Νεδίοήυδ, βηΐΙίΓοροΙαίΓβ, 598, 402. 

ΡθίΓυβ Γυΐΐο, 419. — Κατά τους φυσικούς, 405•. Β ψΛΟ Ιθ€θ τ. Ιβηηιεη. ίη ΟΓίεηΙ. ΟΙιή-» 

ΜΒ. II. ρ. 1427. ΗϋΓί. 

Ι «Ι. ΜίεΙι. 1•ε(|(πεη. ϋιιιη 1ί1)Γ. 6γ. 3ε 1•3ΐ. 

ήοΓβιη 6x^1 1>εΐ 63803^6 Ίη 8ΐΐεΓ3 €3ΐιίδίί 

ΐΜΜϋΓο ιηοηΐιηεηίοΓ. εεοίεβ. ΑίηζίβΙ. 1725. 

ι. υ. ρ3|^. 29 δςς. - ΙπίεΓ οθ(1(1. Τΐι. Ηοο 
Βοϋΐβί. η. 272. ε3ΐ. Β3ηΐ3δε. €θηΐΓ3 ΕυΙγ- 
ΙΚθδ€θΓυηι , ΑΓ3ΐ>Ί€ε, εοηΓ. 1ηΓΓ3, νο1• Ια, 

1. 6ΐ1. τι*ΐ. €!ΐΓ. 6αίΙ. Ρπιηε. ΙΥηΙοΙι. ΙΙίδίοΓ. 

ΐΒΐ,βίε. Ιοιη. \ΙΙΙ. ρζ^^. 842 δςς. ςιιΐ ουπι 

Ι. €. |»|(. 1756. ίΙΙαηι ϋΙκίΠ. οοιιίΓαΕυίγοΙι. εΐ ΟΊοδΟΟΓυιη ίηοεπίδ 8ΐιΐ8υρρο8*ιΐίΐϋ8ορρ.θ3ΐηλ8θ» 
3(1ηυπΐ6Γ3ΐ. ΙιίδυρεΓ, ν^βίοΐι. (1υ1)ίΐ3ΐ ηυιη ορυβο. 
άβ άίνίηιίαίβ βί ίΜατηαία αΰοηοηΐία ΒοηΐίΜ ηο$ίη 
^€$Η €Ηη$ίί , ΰοηίτα €Χ$€€ταηάα$ ^α^οI^^^α^Μηι <ικ 
ρβΓΒΐϋίοηβΜ , εΐ ορυδο. 3 ϋ3πΐ38ο. (Ιΐ€(3ΐυηι , εΐ 3Κι« 
ΚΙί3 ερίδε. ΐΓ3(1ίΐυπι ΡείΓΟ , 3 €3νεο ίη £Ιί<ΐ. ΗΐΙβτ. 
88, Εο€ΐ. Ι, ρ3|;. 626. ίηΐβΓ ίηε<ϋΐ3 Ιο. Οαηι. ορρ.. 
πιεη)0Γ3ΐ3, δΐηΐ ^[εηυίηβ. ΗατΙ, 

[ο) δϋτεΓΟ, Κΐ9βΓε8ί3ΓεΙΐ3 , ΓεεεηΓιυβ δΟΓίρΐυιη» 
3(1εο(]υ6 8υρρο8ΐΐυιη Βαβίϋο Μ. ηεε Ιιαείεηοδ εάΐ- 
ΐιιηι. Ιοξηίαι. 31 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΟΙΙ. ΓΓΟοΙιΐδ. ρ2ΐΓί3Γ€ΐια €οη8ΐΑηΐίηοροΙ., Τπ$3^ίαιη 
Ιι^ηιηπιη αΐ) 3η£;6ΐί9 β<1οοΙυέ, 419. 
8356ΐΙίυ3, ΑΓβΓ, 398. 8βν6πΐ8, 598. 

Τ1ΐ6θ()θΓυ8 Μορβυβδίβηυβ, 598. 

Τηβα^ίο &ά]6€ΐ& ίιηρΓ0ΐ)3ηΐυΓ, 418 86<ι. 7. Κατ3^ Μαν(χα(ων διάλογος. ΒίαΙο^Η8 €οη(να ΜαηίοΗΰΒΟΒ, δίνβ ΡθυΙίοΙβηοδ , ρβκ. 429 
ίηοίρίΙιΈττειδή συνεληλύθα(Α€ν.Ια ^υίΙ)τΐ5(1αιη οοάίοίϋαδ ρΓδθΙβΓ τβιη ΓβίβΓίυΓβάδ.Αη&Ιη&δίυιι 
ΟβαΐΑδοβηί 6550 άαοίΐβνΐΐ Βί1Ιια5 βΑΐη ΙβηΙαιη οϋ Γβϋοηβτη, ςαοά ίςηβΐΏ, ΙΟΓίΟΓβια άβ 
ηυω ίπιριΟΓυτηφίβ Ιιοιηίηυπ), βχροηϋ ηοη άβ νβρο Ιςηβ, δβά όβ ηβςυίΐίφ ίυήίδ &6 ρβ 
ίΙα^ΓβηΙβ ίΓυ^ΐΓβΙ&ηαβ 1ίΙ)ίάίη6. Υιιΐθ ραζ. 146, 448, 460, 463. δβά ίάβηα νίδΐιπι βΐϋδ ΕοοΙ 
(1οο(οηΙ)υ5, βϋ&ιη βηϋςαΐοΓίϋαδ, ηοίβηιηΐ 8ΐχίη8 ΞβηβηείΒ^ Υύ). νι ΒΐύϋοΙΙίθΟΦ 8. &(1ηο1 
6ΐ ΒβηβάΐοΙίηί βά ΑιιιΙ)Γ05ίυαι Ιοιώ. Ι, ρ. 1460. Ρηιηυδ Ιιαηο (ΙίβΙο^υιη οαιη νβΓδίοηβ β 
ΕαιβηαβΙ Μ&Γ^ηία5, 6Γ6ΐ6η5ί5, Ραίαν. 1572, 8. όβίηάβ αίπαςυβ Ιίη^β ΓβουάβραηΙ Βαδϋβϊ 
ίη 5αβ Οβπιβδοβηί βάίΐίοηβ &. 1575» ίοΙ. Ουιη &Ηβ νβΓδίοηβ δυα Ιο. Ι,βαηβΙθνίυδ βάίαηχϋ 
ΜβηαβΗδ Οοηαηβηί, Ίβ^βΙίοηί αά Αηηβηιοδ, ίβοηίδ Μ. βρίδίοΐ^β ϋβ 6(ΐ6, ΕοοηΙίοςαβ βΐ Οοη 
(ίηο ΗαηηβΏοραΙο άβ 560ΐΐ5, βΐ Ηβπηβηοραΐί, Αυ^αδΙΐηί &1(}υ6 Ήϋ&Γϋ οοηί655ίοηϋ>υ5 1 
Βα$ΐΙ. 1578, ίη-8. ΤβΓίίθ Ιβο. ΒίΙΙϋ νθΓδίο βχδίβΐ ίη βάίΐίοηώυδ ϋβιη»δ3βηί ΕβΙίηίδ Ρβπ 
δίΙ)ΐΐδβ. 1577, 1603, 1619, Γοΐ. 

8. Διάλβξις Σαραχηνου χα\ Χριστιανού. Βΐίΰβρίαίχο ϋΗΗβΗαηί €ί 8ατα€6ηί, ρβ^. 466-469 
€ίρϋ : τ{ λέγβις τ6ν Χριστόν. ΡροάίβΓβΙ ΙβΙίηβ βχ νβίβη νβΡδίοηβ ίη ρηοΓίΙ^υδ θ(]ίΙίοηίΙ)ϋδ. Ν 
Ιιβσιιίηίο βά πιαηυδ ίυίΐ Ορφουδ οοάβχ» ςυβιη βχδίβπβ ίη 1)ίϋΙ. ΟφδβΓββ ΙβδΙίδ Τ^8η}1)66ίι 
ρ. 126 6) ; Ιβπιβη Ογ8Βοα ςυββάβιη ίρθ^βηΐβ βίδΟΓίρδϋ βχ Οΐβίο^δ ΤΙιβο^οη Α1)υο&ΓΦ, βχ 
βΐίβηι ρ. 470, Ογφοθ βΐ ΐΜίηβ 5ι1ι)^αηx^ι 1)Γ6Υβ]ΐι άιβίο^π) ΟΙΐΓίδΙίβηί βΐ δβΓβββηί έχ των 

τους Σαό((αχηνοΟς άντι^όήτεων βιά φωνής Ιωάννου Δαμασχηνου. ίηβίρίΐ : 'είπέ μοι, ώ έπίσχοπ 
χιτείδωλος ήν ό χόσμος. [ 7ο|^. Οαάΐη. 1. 0, ρββ- 1745, ίηΙβΓ (1αΙ)ί& ορρ. β1 ρ. 1760, οΐ Ρβ 
Ββ νβΗίαίβ ΓβΙίς, €Ηη$ί, ρ. 119 β1 122 δή. ΗανΙ] 

9. Περί βραχόντων. Ββ άτοΰοηχδπΒ ίΓβραβηΙυοΐ ρ. 471, 473. Ιηοΐρϋ : Επειδή χα\ δράχ 
άναπλάττουσι. ΕΙ περ\ στρυγγών, ά€ δίτη^ρίδία^ ραξ. 473. Ιηοίρϋ : θέλω δε ?ναι μή. ΗΦβ άιΐο 
ςαιβηΐβ, (]υί1>υδ νκΙ^ βΐ (ΐΦΓεΙίοοπιπι ίβϋυΐθδ ήάβΐ Οβπιβδοβηυδ, βηΐεβ ίηεαίΐβ, Ιβςαίηΐυ 

ΰβρϋ α Μοηΐίαυοοηο. Ρθ§. 472, ΐ8υ(1&1αΓ Δίων 6 'Ρωμαίοις συγγραψάμενος περί βασιλείατς χα\ 
τήςΔημοχρατίας *Ρώμης, χαΐ διηγησάμενος περί του πολυθρυλλήτου πολέμου του Καρχηδονίου, ({Ι 
ΥβΓΜδ ηοη όίοηίδ όΐΐΓ^δΟδΙοπιί περ) βασιλείας λόγοι , δβ(1 θΚβΠϋδ Όΐοηίδ ε&δδϋ Ηίδΐ 
ΗοαιαηΦ ϋϋπΐ ίηηααηίαρ. Ραύτ, Εδί ίη οοά. 86ΐάβη. XV, οηί. 1)11)1. Βοάΐβί, δ. ο 
Αη^Ιίβθ η. 3^03. •— ίη Ι)ίΙ)1. Βαη-Οβπηαηβηδ. Υ. ΜοηΙίβυο. Β15Ι. 1)ϋ)1. π)55. ρ. 1ΐε 
ΗανΙ. 

10. Περ\ αγίας Τριάδος. Ββ 5. Γπηίία/β, ρβΓ ορίΦδΙίοηβδ β1 Γβδροηδίοηβδ, ρ. 474-477. Ορι 
Ιαω ριίαβηι βάϋυπι θ Ιο. \νβ8β1ίηο οααι νβΓδίοηβ β1 ηοϋδ, Αϋ^ι*ίία νίπάβΐ. 1611, ίη-8. Ιηο 

Περί μέντής αγίας Τριάδος τής ομοουσίου. Ραδν. Εχδίβΐ Ραήί- ίη 1>ίΙ)1. ρυΜ. 00(1(1. Ο 

ΜάΧΧνίΙ. ^ Πηάοδ. ίη οοά. €©δβΓ. ΟΧΙΥΠ , η. 10. V. Ε&πιΙ)60. IV , ρβ8• 
Οβ 00(1. εαΧΙ-νΐ, η. 13. Υ. Γ-βιηΙ). V, ρβκ. 246, βΐ δυρΓβ αά η. 6. Αάά. Οα(11η. ρ. 1764, 
ΗατΙ. 

Η.Περ\ του Τρισαγίου δμνου. Ββ Ηίβτηηο Τη$ααίο, 8(1 ΙθΓ(ΐ8ηβαι ΑΓθίι1π)8η(1πΐ8πι, 8(1ν< 
βΟΓαω δβηίβηΐίβηι, αυΐ Ι))τπ]ηυπι ίΐΐυηι ηοη βά 58. ΤΓίηίΐ8ΐ6ηι, δ6(1 8(1 δοΐαπι ΟΐΓίδΙαηι 
Γ6ΐ)8ηΙ, βΐ 8(1νβΓ5υδ Ρβΐπ Ρυΐΐοηίδ 8(1(1ϋ8πΐθη1ϋΐη, ΙβοοΜίίδ οΐ ΜβτοηίΙίδ (νί(1β ρβ^. 485|, 
1>8ΐαπι, ρ. 480-497. ΡποίΙίβΓβΙ ΛδΒΟ βρίδίοΐβ Ογφοο οΐ Ι.8ΐίη6 ηβδοίο ο^αο ίηΙβπρΓβΙθ, ίη οά\ 
Ο&ηιβδοβηί Β8δί1. 1575, δβά α Εβοιυίηίο Ιοηςβ οβδϋ^βϋοΓ βΐ οααι ηονβ νβΡδίοηβ βχϊι11)«1ι 
({υαΐαοΓ οοάά. πίδδ. Ιηοίρίΐ : Του πρ6ς σέ μοι πόθου {ο), Ιοοβ ΡδΙπιπι, ςα» νίη(11θ8Γβ 8ΐ1 08 
ημΐαδ δοΗρϋ ίηδϋΐαϋ Ό8ΐη8δ06ηαδ, ρ&ς. 488 δβς. ήφο δαηί : ΑΐΙΐ8η38ίΙ Ιν τώ περ\ σαρχώσεως χα\ Τοιάδος 
>όγφ ρ. 448, ο^ ή αρχή * 01 χαχοτέχνως ρ. 495. 

β38ΐΙϋ έχ τοΟ τέταρτου λόγου του χατ* Εύνομίου, 
οϋ ή αρχή * Ε( φύσει Θε6ς δ Υίός, 495. Έχ του πρδς 
*ΑμφΛόχιον περ\ του αγίου Πνεύματος ρ. 495. 

€ηΓγ8θ8ΐοιηί εΙς τ& ευλογημένος, <Λ ή αρχή * Έχ 
των θαυμάτων εΙς θαύματα (Ιοιη. V δΑνίΐ. ρ. 882) 
ρ. 489. 

€γΓί1Ιί, ΑΙβί. άπδ Εχτου λόγου το(ϋ π6ρ\ τγ^ς &γίας 
Τριάδος, Λ ή αρχή * Ίσότητος μ^ ούν, ρ^^;• 490• 

(α) ϋ3ΐη&80βηο &8οη1)ΙΙυΓ Ίη οο(Ι. ΥΊη()ο1>οιι. 
€£8. €€1•• η. 2, γ. 1•&ιηΙ)60. οοπαιη. Υ, ρ3|;. 507. 
— ΜοηαβΗΗ Ιη ΜΜ. βίβοΐ. εθ(Ι. €Χΐν, γ. οαΐ. 
εο(1ιΙ. 6γ. Βαταγ. ρζ%. 44. — Ρίοτβηϋω ίη ^οάά. 
Ιι&υΓβηΙ. Μβίΐίο. XII, η. 22, ρΐυΐ. 4, ν. Β&ικίίη• 
οαΐ. οοάά. 6γ. ι , ρ22. 5^5.— Ρβπ<, ίη ^ί1)1. ρυϋΙ. 
οοάά. Μ€ΧΙ 61 ΜεεαΧΧνίΙ. 8(1(1. δυρΓ», νοί. VII , 

ΪίΛ%. 526. 1ηΐ«Γ ΙηοβΓία νβΐ8ΐιρρο$ίΐΙΙί& Γ6Γ(«η Οικίίη. 
. €. ρ»|;. 1745, η. 2. ΗατΙ. 

(») Ραα. 267, β(1. ΚοΙΙαγ. ϋβ €0<1. εΟΧΙ^ΥΗ, 
η. 26, 560 ίη οοά. €3^8. οπίίηβπι Ιοη^β 8Ηυπι 6586, 
Α6 ίη 6(1. 1•8ΐΙ. ΒϋΙίίΐηλ. Ραή$. ;ο1>86γυ&1 1.&ηι1)6ϋ.— — "Άπδ θ' λόγου πεζ\ της έν πνεύματι προσ 
σεως, ρ. 490. Έχ του πρδς Έρμείαν δ' λόγου 
αρχή - Τ6ν δέ Θε6ν έχ θεοΰ , ρ. 491. *Απ 
πέμπτου λόγου του πρ^ Έρμείαν, ονί ή αρχή 
έχ παντός ήμ^ν, ρ. 492. Έν τω περί Πνεύ 
λόγφ πρ6ς Έρμείαν, ου ή αρχή* Ώόνον αγαθών 

ΕρίρΙι&ηϋ έχ του εΙς τήν άγίαν 'βεονόχον 
ρ. 498: Ό &γιος χα\ θαυμαστές Έπίφάνιος 
έπιγεγραμμένφ ^Αγχυρωτψ λόγφ, 494. 

61 60(1. Τανπη. €€, η. 17. δυρρίβη ρθ886 
ηοΐαΐ οοπΓβοΐΟΓ €ϋΙ• οο<1(). ΤβυΓ. ρ3κ. 298. 1 
{ϋ) ΚερβΓίΐυΓ ίη οοά. Οχβλτ. ΟεΧΙιΥΙ , η 
Υ. 1•3ΐη560. Υ, Ώ9ί%. 244 βας. — Ιη οαΐ. €0(1(] 
|(Ηχ,6ΐο. ΐοπι. Ι ίη 1)ίΙ)1. Βο<11. η. 5614, ϋΐ < 
οΙΟΓ οΐ. &(1ηοΐ&(, €0(1. ηοη οοηοοΓϋ&Γβ οηι 
ΡΓ6880. Οχοη. η. 612, ίηΐ6Γ αίάά. €0ΐΐ6|^ϋ ^. 
η6ΐΐ8. — Ραή$^ ίη ςυαίυοΓ οοόά. 1>11ι1. ριι[)Γΐ€ 
ΡΙοΓβηίίω^ ίη οοάά, ΙιλυΓβηΙ. ΧΠ , η. 21 , ρΐι 
Ι08ΐ6 Β&ηόίη. €81. οοάά. 6γ• Ι^^ογ. Ι, ρ&|^. 
8(1(1. Οα(1ίη. Ι. ο. όλ%. 1740, 61 V^Ά\^ϊί.Η^$^. Ι 
ΐοηι. IX , ^%. 480 ϊί([([. (16 Μ&Γυηΐΐί8. ΗατΙη η ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΐ. 34 

6Γ«9θηί, Ν^βββηΐ, έχ του χατ* Εύνομίου πρώτου ΡΓοεΙΊ, Οοηβίαηΐίηοροΐ., έχ του λ^ου του εΙς τί>κ 

λίγου, ρ. Λ94. άγίαν θεοτίχον, ρ. 492. Έχ του εγχωρίου είς τήν 

ΤΙίΜΝΟ]^! (βΓβ^ΟΓ. Ν3ζίΐηζ6ΐιί), έχ του λόγου ε(ς άγίαν θεοτόχον^ ου ή αρχή * ΠάίΦαι μέν αί μαρτυρίκι 

τ^ γενέθλια ρ. 493 $6((, χαΐ πανηγύρεις, ιΗά, 

ΙοοΑ ΙιίΒο ρΓοάαχβΓθΙ Αη&5ΐ38ία$, &Ι)Ι)α8 8. Εαΐΐι^ιηϋ, 56(1 β1) Η^θΓβδί ΕυΙ^οΙιίβηα θΐίβηαβ, 
€μ|ΐ]5θΐιιηΙ&αά6ΓΑθί1Ι)βιη8δθ6ηυ5ΐη6ηΙίοη6αι, ρβ$. 481 βΐ 495, υΐ βνίηοβΓβΙ, θϋ ΡίΙίυΐΏ 603 
ΤηβΑ^ιιιη Γβΐυΐίδδβ, ςυοάΙοβηηί,ρβίΓΐβΓεΙίδβΗΐθΓΟδοΙ.,ηυΙΙοτηοάο οοιηαιίΐΐβικίιπη νίδ^ιπι. 

Οβηίφΐβ 6Χ δοΐειηπι ίοηηυΐβ ββΙβΙΐΓ&Ιίοηίδ ιη^δίεποπιιη Ό&ΐΏ&δ66ηυ5 Τπδβ^υαι ρΓούθΙ άβ 
5$. ΤηηίΐΑΐβ αΐίηαβ, ηοη άβ δοΐο Ρίΐίο βοοίρίβικίυιη βδδβ, ρ. 496. Οϋβιη Ιοουιη 6Χ Ηΐαι^, 
ςαβ 5υΙ) ΙαοοΜ αροδίοϋ ίβιΙυΓ ηοιηΐηβ τβρβϋΐυηα βδδβ, Ιιβςυίπίαδ βϋηοίΑΥίΙ. 

ΜΠερΙ τών &γ{ων νη<ιτειών. ΌααηοίΧΒ μ^ηηΜ^ βρίδίοΐβ &(1 ΟοίηβίΑΠ), ΐηοηβοΐΐυαΐ, τψ εύλογημένφ 
βΐ γνΐ|9(φ&>ύλφ Χρίστου, χύρψ Κομήτη πνευματιχφάβελφω, *Ιωάννης ελάχιστος , ρβ^. 499-505. Ηβηβ 

ριίηααδ Ι^βςαίηίαδ βάίάίΐ β ηΐδδ. Μβάίοεο ( β ) 6ΐ ΒθΓοεοίβηο, ςΰοΓυιη θρο^ΓβρΙι& ουιη 60 
(ΟίηιηαηίοθΓαηΙ Ιο. ΕΓΠβδΙυδ 0γαΙ)6 βΐ Αηδβΐιηυδ Ββηάυήυδ, ουιη ίΓβ^βηίΑ ρΓΐάειη 6Χ ιΠα 
ρΓ0(Ιαχί856ΐ Τυιτίβηϋδ ίη ΑροΙο^Α ρΓΟ βρίδΙοΗδ ροηΙίΓιουηα βΐ ηοϋδ βά ΟοπδΙίΙαποηβδ ΑροδΙο- 
Ιίθ35. Ββ^^^^( ία Ιιαο βρίδίοΐβ Οαωβδοβηυδ ηαοΓβιη δβνεηβηοπιΐΏ, ςυί ^6^υη^υIη οΙ)δ6ΓνθΙ)βη( ρ6Γ 
(ΐ6ΐΜΐοιη&<1&5 οοΐο, 8 56ρΙυθΚ6δίιη& υδηυβ βά Ρβδοΐιβ. Ιοοβ, ςυ» 8(1 οβίοβαι 5υΙ)ίίοίαη1αΓ, δαηΐ 
ΐΒΐη βκάταξκς αρο$ίοΙί€α^ ομίυδ 6ΐ &ραά ΕρίρΗβηίϋαι ΕΧΧ, 12, ηαβηΐΐο, (Ιοοίοπιιυςυβ Εοβίβδί®, 

δ. Β8$ίΙϋ έχτου χατά μεθυόντων λόγου, ΟΙίΓνδΟδΙΟίηί έχτοΟ πρ6ς τψ τέλει της νηστείας λόγου,ΑηβδΙβδΐί 
ρβΙΠΑΓΟίΐθΒ ΟοηδΙβηΙίηοροΙ. βΧ βηο^οΐίοβ βρίδίοΐβ, ΕρίιΛβηϋ,ϋ/ρπ, έχ τοΟ εΙς μονάχους ( ίηΙ<ϊΓ- 

ρΓ65 : βχ βρΐδίοΐβ 8ά ΐΏοη&οΙιοδ ), ^ο&ηη^δ, βρίδοορί Α1ηβη8πιιη, Αη&δΐ8δϋ , ρ8ΐη&Γ6ΐ)£θ ΗίβΓΟ- 
$ο1. ίααι 1ι®Γ6(ίοθΓαιη, δβνβη, Αοβρίι&ΐί, 8Γ(τ1ιίβρ. Αη1ί()ε1)6ηί, βχ δβΠΏοηιουδ ένθρονιαστιχοΤς, 

«βπηοηβ ζΐς τήν τών νηστειών τεσσαραχοστήν, (ΙίοΙΟ 1η €8δδΐ8η1 Εοοίθδίβ, ςυί Ιποίρΐΐ : Νόμος έστΙ 
ηΙέπ\ τών σωματιχών παλαισμάτων, 6ΐ βΧ ϋΙ)ΓΟ τών ύποσημειωθέντων Ιδιοχείρως διαφόρων χεφαλαίων, 

ηβο ηοη Ββηαιηΐηΐδ, 8βνβΓΐ8η1, ρδβυ(1οβρίδοορ1Α1βχ8ηαπη1, βχςυδπίο 111)γο τών έορταστιχών 

•ύνώ, ψ€υδεο£ταστιχ|| τοιαχοστ{{, ής αρχή * Φαιορά χα\ άξιάγαστος * ψευδεορταστιχ9| τριαχοστ|) πέμπτη , ής 
βρχή * ΚαΧ νυν άχούειν οοχώ. 

13. Περ\ τών οχτώ της πονηρίας πνευμάτων. Όί ΟΟίο ΒρίηΜηβηΘίΐηΐίίΰΒ, άβ ςυ11)υδ βηΐβ ΌβΠία- 

ιοβηααι Ενβςπιΐδ, ΝίΙυδ, 6&δ5ΐ8ηυδ, βΙο., 8(1 ΐΏοη8θ)ιυΐΏ ςυβπκΐβιη, ρ. 506 508, θΓΦοβρήοαιιβ 
β αΐδ. Α1)Γ&1ΐ8ΐηί δβΙΙβιί (1β(111Ι.βοιιιίηίυδ.1.8ΐίηβ νβΠβΓδΙ βίΙίΙ)8ΐ(1υδ ΡίποΚβίιηθΓυδ, ου3υ8 νβΓδίο 
6Χ(1ίτ6Γδθ ίηιηαΐϋδ Ογφοο 00(1166 οοιηροδίΐΑ ρ. 508 δθρ8Γ8ί1ιη δυ^)^^^^ιυΓ. ΙηοίρίΙ : Γίνωσχι, 

ά&λφέ, δτι οχτώ είσιν. δβσαίΙϋΡ (Ιβίΐκΐβ τιερί αρετών χα\ χαχιών, ψυχιχών χα\ σωματιχών 6ΐ περί του τρίμε- 
ρους της ψυχής ϋβ νίΓίί»ίι6η$ €ί νιΗίί αηίπκρ, €θΓροη$(ΐίΛ€ βί αβ ίηρίΐΰχ ρατίβ αηίτηω. θΓ6Β0β β 
εο(1ίθ6 Ηβ^ο ουιη νβΓδίοηβ ίβοηίδ Α1ΐ8ΐϋ ρ. 509-514. ΙηοίρίΙ : Ίστέον οΟν δτι διπλούς ών δ 
ίν^ρωτζος.Όβ πίδ. €»δβΓβο νιάβ Ε8ΐηΙ)βο1υιη, IV, ρ82.ΐ97. ΡαΙτ. δ. ρδ^• 434, β(1. Κοίΐδπ. ίη οο(1. 
ΟίΧΧΧΐν, η. 3. — Ιη οοά. ϋοίδΐίη. ΟΟΟΕΧΧίν. Ιοί, 343, ΙβδΙβ ΜοηΐΓβαοοη. ίη 1)11)1. Οοΐδΐ. 
ρ. 564. — νβηβϋίδ, Ιηοοά. Μ8Ρ0. ΟΟΟΟΧΟΥΠΙ. V. οβί. οοίΙά.ΜδΓΟ. ρ. 261. δς. ΒανΙ, 
II Εισαγωγή δογμάτων στοιχειώδης. ΐΜίίίηϋο βΙεταβηίαΓΧ$ αά άοριηαία^ 8(]ν6Γδυ8 ΑΓ6ρ})8ΐθδ, δου 
ΜοηορΙΐ75ΐΐ8δ, Μοηοΐΐιβΐΐΐβδ, εΐ Νβδίοηβηοδ, 8ά 3θ8ηη6ΐη £8θ(1ίθ6ηΦ υΓϋίδβρίδοορυη). ρβκ. 

515-521. ΙηοίρίΙ : Έν ονόματι τοί) Πατρ6ςχα\ του ΥΙοΰ χα\ του αγίου Πνεύματος. ΥβΡίβΓβΙ β. ίδίΐ 

^<Μ1^11^Iηυ5 Ρβιίοηΐϋδ. Οποοβ βΐ Ι-8ΐ1ηβ ρΓ0(11βΡβΙ Ιη β(1111οηβ β8δ11. 1575. Ρο^γ. V. ΟυΛη. 
Ι. ο. ρ88. 1743. Εχδΐ8ΐ Ιη Β1Μ. Βοάΐβΐ. η. 3614, 8ΐςϋβ αοά, ωαΐΐυπι (1ί£ΓβΓΓβ 85 Ιωρρβδδο, 
50Γί5ίΐ αηοΙΟΓΟΑί. οοά(1. Αη^ΗδΒ,βίο. Ι, ρ. 173. — Οχοη. Ιη οο(1. βΧΙΥ οοΗβρΙ ΜβΠοηβηδίδ, 
5. η. 612 ΟαΙ. 0ΐΐ8ΐ1. — Ιη οοά. Τβιιπη. ΟϋΟίΧΙ. Υ. 08!8ΐ, €0(1(1. Ογ. Τ8υΓ. ρ.485. — ΡΙοτεη- 
Ολ ίη 00(1. Μβ(1ίο. ΧΧΚ, η. 5. ρΐαΐ. 8, βΐ οοά. XX ( ίη (ριο ηιυΙΐ8 βυηΐ ϋβπΐ8δοβηί ρρρ. ) , 
η. 3, ρΐϋΐ. 71, V. Ββηάίη. ΟλΧ. οοά(1.θΓ. ΐΛΐΐΓβηΙ. Π, ρ. 272 ; β1 Ιοω.ΙΠ, ρ. 13. — Ραή8, ιη 
5ϋ)Ι. ραΜ. €0(1. ΜΟΧΧϋ, ίη (ριο βΙΐ8Πΐ δυηΙ, ςα® ωοχ 8 Ρ8ΐ)Γ. πιβπιΟΓαηΙυΓ, η. 15, 16, βΐ 17. 
ΗατΙ. 

Ι5.Περ\ συνθέτου φύσεως, χατά Άχεφάλων. Ό€ ηαίητα €θίηρο8ί(α , 0θηΐΓ8 ΑθβρΙΐ8ΐθδ ρβ^. 521 - 
527. ΕΐίΛΠ) ΙίΦο (1ί3ΐΓίΙ)8 Ιυοβπι νΐ(1βΓ8ΐβΓδ60β βΐΐδΐίηβίη ίβπι (1ίοΐ8 Ββδίΐββηδί. Ραύν. Οχοηίω 
ίη οο<1. βηΙβ8 Ιβυάδίο οοΐΐ^ρί ΜθΓίοη. —Ραηί^ ιη οοά. ΜΟΧΙΧ, η. 3. — ΡΙονβηί. ίη οοά. 
ΐ8ΐΐΓ6ηί. XX. η. 4. Ιυπι δβ(ΐααηΙυΓ 68 (Ιυο ορυδοο. ςυω 8 Ρ8ΐ)Γ. η. 16 βΐ 17 ΓβοεηδβηΙϋΓ. 
V. Βωάίη. 1. ο. ΠΙ, ρ88. 13 ; 6ΐ ΟαςΙίη. 1. ο* ρ88. 1739 δ(ΐ. ΒανΙ. 

16. ΠερΧ τών έν τψ Χριστφ δύο θελημάτων χα\ ενεργειών χα\ λοιπών φυσιχών Ιδιωμάτων. Όβ άηαύίϋ 
ίη εΚτχίίο νοΙηηίαΙχΙήΜ €ί ορβταΗοηϋ^, Η ά$ ηαίχΛταΙϋη^ Γβ/ί^ηι^ ρΓορηβίαίϋηί. ρ. 529- 
ΚΛ. ΙηοίρίΙ : 01 δύο φύσεις χαΐ μίαν ύπόστασιν. Εχδΐ8ΐ ΟΡβΒΟβ 6ΐ ΐΛΐίη6 ουπί Ρβήοηίί νβΓδίοηβ ίη 

6(111. Ι>&ηΐΑ506ηί Β8δίΐ66ηδ1 8ηηο 1575. Ρεήοπίαπι δυΙ)ίη(ΐ6 ίη Ρ8πδίβηδί1)υδ Ι8ΐίηίδ οβδΙίΜΐ 
ΒίΙΙίαβ. δβά ΡΓ8ηοίδου8 0οπι1)6βδίυ8 οαπι ηον8 ν6Γδίοη6 ηοΐίδ^αε 6(1ίάίΙ ίη 1ιίδΙορί8 ΜοηοΛβΙί- 
ΐΑπιπι, δίτβίοηι. Π Αυοίβηΐ ηονί, ρ. 466. €οπ)1)6βδίί ν6Γδίοη6πι Εβίριίηίϋδ δ6Γν8ν11, ηοΐ83 
οιηί$ίΙ. Λι6γ. Εχδΐ8ΐίη οοά. Γσιιηη. 8(1 η. 14 οίΐβίο, 6ΐ ίη δ6Χ οο(1(1. Ραηί, ϊ)Μ. ρυΙ)Ι. ν. 
«ίθπι Α(1 η. 14 61 15 ; 6ΐ οοηΓ. Ψ8ΐοΜ1 Ηχ$ί. Η(ΒΤ€$. Ιοπι IX [άβ οοηΐΓον6Γδίίδουπι Μοηο11ΐ6ΐ6ΐίδ, 
(ηιο$ Οβπίθδοβηαδ ίη Ιιοο 1ίΙ)Γ0 ορρυβηβνίΐ ) , ρ. 498 δί}. ουω ρηπιίδ ρ. 540 — 556 ; υΙ)ί ΙοηροΓβ 
βχ ίΙΙο Ιί1)ρο (16(1Η 6Χ06Γρΐ8. Αάά. ΟαοΙίη. ρ. 1738 δί^. ςαί 8(1ηοΐ8ΐ, Ιη βάά, Ββδίΐ. 1548 6ΐ 1575» 
ΜΐΙ)η6θΙ1 1ί1)6ΐΙ. (16 (1α8ΐ)αδ Ι. 0. ηΛίαπί, (ΐαί ν6Γ0 ηοη ρβπϋηββΐ 8(1θ8Πΐ8δθ., δβ(1 8(1 5. Μαχι- 
νιΐϋΜ πιοηΑοϋ. ΗανΙ. 

(λ) V. Βαηϋίιι. €α1. €0<υ. ΟΓ.Ι^ααΓ.ΜβίΙίϋ. Ιοαι. ΠΙ, ρ. 2948€(ΐ. Ηαηι.. 35 ΝΟΤΐΤΙΑ ΕΧ ΒίΒΙΙΟΤΠΕΟΑ ΚΑΒΚίαΐ. Χ 

17. Έτϋο; άχριβέστατον κατά θεο1Ρ^γοΰς αίρέσεω; των Νεστοριανών. ΡίδδβΓίβΙίο &€€αΓ&1ίδ.^. αάν^'* 
8η$ 6\0δβηι Όβο ΝβΒίοΗαηοηιηι Ικττβήη , ρββ• 555-571. ΙηοίρίΙ : πρ6ς τους Νεστβρί«»•.'_ 
6μ<5φρονας, Ογ»08 ρπιηυ8 β οοόίου Ηοβϊο ΜΜΟΜΧΧνί. ρροΓβΓΐ Ι,οςαίηίυδ, «(ΜιΙβ ΡΓβηοίδοί Τϋτ-. 
Γίβηι νβΡδίοηβ, ααβηι ναΐδανβπβΐ ΗβπΓ. Οπηίδίαδ Ιοαι. Ιν ΑηΙχ(ΐηαΓ, Ιβαίίοηηιη, ρ. 212, ΙηροΐΜίαΛ^-ζ, 
1603 ίη-4 ( α). Εΐίβαι ΑΓβΙ)ίοβιΐ3 Ιιυίϋδ 1ίΙ)Π ίηΐβΓρΓΟίβΙίοηβιη πίδ. δβΓνβιί ίη Βί1)ϋο11ιβο« ΡαΙηιΐΗ:; 
ΟγλΙογπ ΡβΓίδ. βοίΐοηι Ι.θ(ΐαίηίο βάποίβηΐβ όίάίοί. Ρποίΐϋΐ οΐ ΤαΓπβηί νοΓδίυ οαιη Μλγοι ΒβαηκϋΗ 
ΙβπηοΙίδ Ιϊ^αη, 1606, ίη-8, δυΐ) Ιίΐαίο ΐΓβοΙβΙίαηοαΙ® <16 (1αβΙ)αδ ία ΟΗπίδΙο η&ΙαΓίδ. η 

18. ΡραδίηβηΐΛ ν»π3, .ίη βηΐίιιαίδδ. οοάά. Ρβρβπβ. [ ΥδρίΛ ίΓβδοΐϋΐιΙβ ία αοΐίΐίβ οοάά. ββηβ-'^ 

ΓβΙί βΐ ρβδδίΓα οίΐβνίιηιΐδ. . , . ^^ 

α ) Έπίλυσις Γβδροηδίο β(1 βοδ, ςαί (ΙιοαηΙ, δΐ ααβΒ ηαΙαπδΒ οοηδίιίααηΐ ηοαιιπβιη, ηβ0688β-^ ρίου Ιωάννου του Λίανσουρτου ααμασχηνο^, ΐ| Αοχυ^&ντ] υ(ΑνυοΛ«.υ(». χν^αιαν^ι ί^^^κ, Μα\Λ\Λα\\Λθ ΜΜΙΜ 

ΜοηίίαΗοοηαβ, ρ8^. 62. Όίδπί Ιΐαΐίοί, ΥβηβΙϋδ βραά ηοΜίδδ. ΟοηΙβπηυϊη βχδΙβΓθ οοάίοβπι χιι __ 
δίΒοαίί ωβιηΙ)Γβηαοβυιη , ίη ςαο Ιθ3ηηίδ.Ό8Πΐαδοβηί ρΐιίίοδορίιίοβ βΐ ΛβΙοποθ, ίη ^υ^αδ ίΐίϋβιη ^ 

βαβ Ιβ^ΐΙαΓ : Τέλος των έμπονημάτων Ιωάννου τοΰ Μανσουρ, της Πανδέχτης λεγο{χένης βίβλου. ^ 

Ι)) Π:ρ\ θεολογίας, πώς είχονίζει τδ θεϊον άνθρωπος, (1θ Λοοίο^ίβ, φΐα Γβΐΐοηβ ίίΐηθβίηθΟΙ Οβί •- 
Ηοωο ΓβίβΓβΙ. ΙηοίρίΙ : Τ6 χατ' είχόνα κα\ όμοίωσιν, ρ. 573, 574. 

Ο ) Όο βηίπιβΒ ρ&ΓΐίΙ)υδ ΙπΙ)υδ, νίΓΐαΙίΙ)αδ ςυβΙυοΓ, Γ3οα1ΐ2ΐΙίΙ)ϋδ ςμίηφίβ. Ιηοίρϋ : Τϊ)ς 6έ ^ 

ψυχής μέρη γ' ρ. 574 δβ(ϊ. ..... 2 

ά ) Περ\ ενώσεως άβ αηίοηβ, νβΠδδ (ΙβΙΐηίΐίοηΟδ. ΙποίρίΙ : "Ενωσίς έστι διεστώτων ρββ. 575. Οοπ- ,ί 

ίβΓ δ. Μϋχίιηί ΟρβΓα Ιοιη. II, ρ. 115. ΡαϋΓ. Ια οοιί. ΓφδΑΓ. 001., η. 29, οδΐ «χ Οβη^βδοβαί Ι,ο- • 
8ίοδΐ( ρ. 651 δ(ΐ. βά. Ραή$. 1619) βχοίίΓρΙαιη Ώβ άί/ίβΓβηίίαηηίοηίβ. V, Ι.βαι1)ΐ?ο. V. ρ. 323 4 

δς. ΗαΗ. 

β ) Ρπβ^πιβηΙαπι ΐ3Γθνθ Οβηι«δθοηί, δβπνβΐυηι β ΝίοβΙα ΟΙιοηίβΙα Ιώ. ΧΧΠΙ ΤΗβδβυη, υΙ)ί ■ 
<1ίδρυΙβΙ οοηΐΓίΐ δοΙβΓίοαηι ΡβηΙβυββηυιη, ααί δβοπΒοίυηι ΡβΙή δοΐί οίϊβρπ α ΚίΙίο (ΙοοβΙ^άΙ. ρ 
ΙηοίρίΙ : Ό τών δλωνθε6ς ρα^;. 576. ΕίίίϋβΓδΙ ΑΙΙδΙίαδ ίη Υίηίΐίοϋδ δ^ηοιίί ΕρΙΐθδίηβΒ, ρβ^ 596. ^ 

ί ) ΑΙί£ΐ(1αο ίΓββηιβηΙέΐ βχ ΟδΙβηα τφβ πίδ. αά ίυο© ιπ, 13, ρ. 576. ΙηοίρίΙ : Κα\ έπίτους 5 

αποστόλους. ΕΙ : Επειδή πολλαχώς. ( V. βΟηΟΓβΙ, 00(1(1. ηοΐίΐ. (δϋρΓβ οοΐ. 14).] ^. 

ξ ) 06 αΐθηδίΙ)ϋδ Μβοβ(1οηίοίδ, Βοιηβηίδ, ΙαοΙβίοίδ, θΓί3βοίδ βΐ ^Ε^χρΙϋδ, ρα^• 577, 578. Ιηοίρ. : 

Φασ\ γάρ οΐ Έλληνες είναι. Ι^α^Γ. Ι η 00(1. Οοίδΐίη. ΟΧΧ, Γοΐ. 214, νΟΓδΟ περ\ τών Μακεδ<5νων έχ || 
;^. έ»*ΐιη«.«*τι»τΐί *νβί5βΡΐ,ΐί.Κ. ΜοηΐΓβυοοη. ΒίΙ)!. ΟοίδΙ. 032. 193. — Ι(1βπι ίπϋεοι. ΐΊοναηί, ίη .. ά^οιγη ίη€η$ίηιη ηοτηίηβ, Η ααοηιοάο νοοβηίαΓ ^Ε^ί/ρι^ο^η1η Ιίηρηα βχ €θ€ί€$ία$ί{€α ίταάίίίοηβ, 
ίη 00(1. ΜβΓΟ. αοαΧΧΧν (κ. οδΐΐ. 00(1(1. Ογ. ΜβΓΟ. ρβ^. 280 βΐ 154); οΐ ίη οθ(1. ΟοίδΙίη. αΟί^νίΠ. 
(ν.ΜοηΙίΛϋΟ. 1. ο.ρΛβ. 304.) ΗανΙ. 

19 ) Πασχάλκον, δίνβ οαηοη ραίοΗαΙΐ8 ρ. 580, 491, βχΙδβΑοί ΑΓ8>τί, ηιοηβοΐιί, οοηιρυΐο οβρ. 
10, ηαί οίΓθ& α 0. 1373 δΟΓίρδίΙ. ΟφΙοΓαιη, Ιοςυίηίο ηοίθηΐβ, 7οαηη65, ΗχΒτο$οΙχβγηίίαηΗ$^ θα-- 
ίηα$€€ηηηί <αίΓοηοτη%(β ρεήΙίΒέχτηηίη (ίΐ\$$Β τφτί ίη ήη$ ΥχΙα ( οβρ. 11 ) , ΐί/ςίΗβ οοΙΗ^χ ρο$$ύ 
αχί ζχ ραη€Χ$ %11ί$, ^ηω αά Πίάχοηχτη βτηάχίχοηβϊη $οηρ&χί : %η ςηχύχα ιχίχςΗβ (ηζήί Αίο οαηοη 
ρα$€Η€ίΙχ$. ΗηίΗ$ροΓΓθ οοηά€ηάχ8χυβ ροίχχΛβάβΒοήύβηάχ οΰοαΒΧοηβτη [οΗαίΒΖ Όαηχαβοοηο ψιο- 
Βίτο άζάετχΐ αχ$86η8ίο ΚθΒΤΒίΧ€οτηίη α €αΐΗοΙχ€Χ8^φΜΥη ΤΗβορΗαηβΒ α. XX, Οορτοηχ^πιχ α€€ίάί$$€ 
Γβ/'βΓί, ίΛί €α(ΗοΙχ€ΐ άί€ VI ΑρΗΙχΒ Ρα8θΗα οεΜτανχηί, ΗνΒτβΙχϋχ άχβ Χ111, ςηοά ίατηεη άοαί$8. 
ΑηίοηχχΜ Ραρι ίη αηηητη XIX €^α8ά€1η ϋορτοπί^τίηι βί 6Ητχ8ΐί 759 Γβίχοχεηάηηί οϋ8€Γναί. Όβ 
ΐ5β»οί ΑρβρτΓί, ηιοηβοΐιί, οοωραίο, σαοπι ροδΙ Ιβο. ΟίιήδΙίπιβηηυπι, Ζ/ίρίίίβ/6. 1611, 4, βίΐίάίΐ 
ΡβΙβνίϋδίη υρ£ΐηοΙθ8. Ρατχ8, 1630, ίοΐ. Αηΐ8ί, 1703, Γοΐ. ϋίχί ϊώ, III, οβρ. 5, ρ. 96 [ ίη ηοδίΓβ 
β(1. ΟΛρ. 18, νοί. IV, ρ. 29 ηοΐ. /Γ» /Γ• 1 • 

20. ) Ερ\8ίοΙα^ πιίδδ&βίΐ ηβδοίο ςαβπι, δβ(1 πιβ]θΓβ ρβρίβ πιβηοβ, Όβ ηαίχίΓαΗοηιίηχΒ^ ρ. 582. 
ΙηοίρίΙ : Ό άνθρωπος έστι ζώον λογιχδν θνητίν. ΡρίπίΟδ βάίίΐίΐ Ι.(?ςϋίηίαδ β Ο0(1ίθ6 Ββροοοίβηο. 

21. Περ\ τώνίνπίστει κεκοι αη μένων, δπως αΐ υπέρ αυτών γ ινόμεναι λειτουργίαι κα\ εύποιίαι τούτους 
όνίνησιν. Όϋ Μ, (]ηχ ίη ^άβ οοάοΓηχχβΠΑηί^ (/χιοτηοάο ίηχ88Χ8 6ί ΰΙ^ετηοΒΧ^ηχΒ, ςαοΒΌΓο %11%8 βηηί, 
αά]αΌεηίΐίΤ. Ιη οοάίοίΙ)υδ πίδδ. βΐ α ΓβοβηΙίθΓί1)αδ ΟροΒοίδ πιβ^ηο ουηδβηδυ /ο. Οβωβδοβηο 
Ιρί^αίίαρ. Ι-βρΙηρ β1 ίη βοοίοδίίδ ΟρΰΒΟΟραοι (ΐαοΐβοηίδ δ3ΐ3ΐ)βΙο ττς Απόκρεω, δίνβ Οβρηίδρρίνίί, '.ι (α) 6γ»ο• &υ1βιη βι οοά. Κ^^χο^ η. 2926, βΐ 1.3- 
Ιίηβϋ ΐΑΟ.Βαβη&βίοίη ηογα βιΐιΐ. Λιιΐί^. Ιβείίοηηηχ 
εαηίβϋ, Απΐ8ΐ6ΐ. 1795, ΐοιη. II. ρ. 66. Α(Ι(). Ι/νβΙοΙιΊί 
Πηί. Η(ΒΤ€8. (001. V. ρβϋ• 755 βς. αΙ>ί ίβ ηβ^»!, 
Ι)2ΐη:ΐ8€ίυιη, ςυί (1β ΝοιΙοπ&ηίβ, ηοη, ιΐβ ΝββίοΓίο, 
6( 60 ςυίάβιιι Ιβαιροτβ, ({υο ηιιΐΐί £;βιιυίηί αϋΐιιιο 
ίαί&ββηΐ ΝβδίΟΓϋ &Β8601», ΙοςυΑίυΓ, Ι68ΐ6ΐη 6δ8β 
Ιοουρΐ6ΐ6ΐη. Εχ8ΐ&1 ίΐίβι (1ί8$6Γΐ. ΥιηάοΙίοηω ίηοοϋ. 
€«8. 1.νΐΙ. η. 108. V. Ι.2ΐηΙ)60. III. ρ. 250, ίΙ>ίςυβ 
ΚοΠαπΊ ηοΐ. ϋβ 00(1• Μβ^ΐίο. γί(1β 30 η. 15. ΗατΙ. 

(^) ΟοηΓ. ΟιαίΑδΟ. Οβ (Ιυαϋυβ νοΙυηΐΒΙ. εαρ. IX. 
Ιοηι. Ι Ορρ. ρ. 554; 6ΐ οοπΙγ» Νβ8ΐοπ3η. Ιοηι. Ι. 
Ορρ. ρ3|;. 555, αο "νναΙοΚι. Ηΐβΐ. Ηωτζι. Ι. ρ3|^. 776 Η. 

(τ) Π>ιηΐ8ο. €30011 Ρ3»€Κΐ3ΐί8 ίη 03Ι• 1>ί1)1. Βθ(Η«1. 8. Ιοπι. Ι. οο(1(]. Αη^Γι», η. 297. Ηυο (ΐιιοςιιβ Γβ- 
ΓβΓΓ6 Γΐ06ΐ)ίΙ ϋ3ΐη38ε. ΓΓβ^ιηβηΐυπι /)β VII ρΐαηαί», 
ΡΙοτβηΧ. ίη €0(1. Ι^ιυΓβηΙ. XXVII. η. 5. ρΐυΐ. 28. 
61 6]υ8(ΐ6ηι ΓΓ3|^ιη. Οβ Ιηοβ: ίη ου]υ8 Γιηβ 3ΐΓιιΐ|(υη- 
ΙυΓ ηοηηυΙΐ3 (Ιβ ζο(]ί3θο , δοΐβ, Ιιιιΐ3, 3ΐίί5ςιΐ6 ρΐ3- 
η6Γΐ8, 6ΐΰ. Μά. ίη 00(). XXXVII. η. 46, ρΐιιΐ. 31 
(Β3ηάίη. 03ΐ3ΐ. οΙΙ. ΐοπι. ΙΙΙ, ρ3|^. 55 61 118). Ει 
8υΙ) ηοπιίη6 6]υ8 οριΐ8θ. 8ΐί3$ ηοη ηΐ6ηΐ0Γ3ΐυηι ϋ€ 
ηνοΙηΐίοηί6Η$ ΰωΐί €Ι Ιβττα; ίη οοιί. Ταηήη, €01.1, 
ίη 6θςυ6θρυ86. πιυΙ(38 ΐΓ3(]ί Γ3ΐίοη68 ογοίίοί Ιυηβρίβ 
61 8θΐ3Γί8, πιυ1ΐ08(ΐυ6 θ3ηοη68 ίηΥ6ηί6η«Ιί(ϋ6πι Ρ3- 
8θΗ3ΐί8 ι^^^^ι ααοΐορ €3Ι31. εο(1ϋ. 6γ. ΤαιΓπ'η. ρ.Ί0. 
368 5(1. ϋατί. η ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ Β1ΒΠΟΤΗΕ0Α ΡΑΒΒΙ01Ι. 38 φΐ(χ1 6<1βΙιυαι άβΑιηοΙοηιιη οοιηιηβηίΐΟΓβΙίοΩί όίο^ρυπί. Τθπιβη Όβαιβδοβηο θΙ)]υ(ϊίϋθη(Ιυιτι 
βδδβ εοηίβηάαηΐ Ιο. Εβηδδθαδ Οβ ϋπιΙ)θ ΡβίΓυω, 111, 12; Ρρ&ηοίδουδ 8υβΓ©ζ. ίη 3 ΤΗοοι», 
ς. 52, βΓΐ. 8, (Ιίδρ. 45,δ6θΙ. 3; βΐ Ηοΐ). ΒβΙΙαηηίηυδ, II, 8 ϋβ ρυΓββΙοηο,ςυοΓυιη Iο^3^βα) βηυΐίΐ 
ΚοΙ). εοΰυδ ίη ΟβηδϋΓΑ δοπρίοπιιη, ρ. 427 δθς. ΡοδΙ ϋΙοδΡβΙραδ ΑΓουόίυδ οοηΐΓθ ΒβΓίββιηυϊη Βο 
ρυι^ΙΟΓίο,ρ. 396 βΐ 402 ; ΑΙΙβΙίυδ, ϋβ 1ί1)Πδ θοοίβδίβδϋοίδ Ογλϊοογ. 270 δβα. βΐ ίη ΌίβΙπϋθ άβ Οβ- 
ΟΗί^ΰεηο ρ. ζ1, βο ηονίδδίηιβ ίβςαίηίυδ ίη άίδδβΓίΛΐίοηβ ςυίηΐβΟβηιβδοβηιοβ (α). Αο ίίΐΙβοΓ, ηοη 
^ηΐβπλοβηά&δ βδδβ ΓΛίίυηβδ (ία1)ί1βη1ίαπι βΐ Όδίπιβδοβηο ϊιοο δοπρίαιη βΓίρίθηΙίυΓη. (^υθηοΐο 
«κιηβη οοπιρΑΓΟ, ({ϋ® ρπο ίπιβ8ίηί1)υδ 1(1βω Οβπιβδοβηαδ δοηρδίΐ: πιβ^ίδΐηοϋηο ίη ββω δβη- 
ΙβηϋΑοι, €οπι1>6θδίο ίηΒιΜ. €οηοίοηβΙθΓία6ΐίβωρΓθ1)3ΐβπι,αΙϋβπιβδοβηαπ)8υοΙθΓβπι βδδβωίΐή 
ρβΓδαβάβΐιηίΐ. ΥβίβΓβΜ ίΓαιαΙαΠοη^τη ΐΜίίηατη^ ίηςυίίΕβςυίηίυδ,ςίϋαιη $αη€ίίΛ$ ΤΗοτηα$ οοη5ΐ4- αη$^ί €α$$ΐραία άίΰίίοηβ βτΰΒΰα αάηΐ88. €θά%€€8 αΐιςηοί : (ΐηονηηι ΙαΙ)οη τηαηητη ιί€Γαίο αάάετβ 
ψτο ίηοτβ ηοη άΜίανί. (ΕοοΙαχηραάη νβρδίο ΐηΒβδίΙββηδίΙ)υδ, ΒίΙΙϋ ίη ΡβΓίδίβηδί1)υδ Ρβαιβ- 
8€βηί 6<1ίΙίοηίΙ)υδ δ®ρίυδ Γβουδβ βΧ βραά 8υΓίυηι αΛ 2 Νονβπ]|[>ρ. Νο^βΓοΙ» δυβπι ΟΙθίηβηΙί VII 
ίθ5€ηρ5ίΙ, 6ϋί(ϋΙ(ΐα6 Υ^τοηω 1532, ίη4; Γβουδβω νβηεί. 1541, ίη 8, οαω Ογ«οο ΙβχΙα, ςυοά 
ν€τοψίω }ΒΏί βάοθίοβπι 1ί1)Π(1βθΓΐ1ιοάοχβ β(1β ρΓοϋιβΓδΙ 1531, ίίι-4. ΟίΙβηΙαΓ ίη ίιοο δοηρίο : ΑΐΗ»η9ίδΙυ8, 6 πάνυ έν τώ εΙς χοιμηθέντας αύτοΟ 
«ιναρμονίψ λόγω, ρ. 591, 597. 

β;ι»ίΙίαβ, 595, (ΙιοοιίΙίΑ ίη αν&ΓΟβ) 596. 

Οίοηγ&ίυδ , έν τ{) περ\ των Χ€χοιμημένων μυ« 
βτΕχυ θεωρίαι, ΓβδρίοίΙυΓ Ιί5. Οβ €(Βΐ68ΐί Ηί6Γ3ΓοΗ. 
€.7 ρ. 685.* 

5. ΚρΙιπΕπι , δ τής του Χρίστου δευτέρας παρ- 
ουσία^ ^ριβέβτατος μύατης Έ^^ραΧμ ό μακάριος, 
ρ. 596, 597. 

Ββ ΡβΙοοηΠΙα, ρΓβΰί1)α9 δ. ΤΙ)6ο1φ βαΐυΐί ΓβδΙΙ- 
Ιυΐα ρ. 585, 59! ; βχ Αο(ί$ Τΐιβΰΐφ. 

6Γ6§θΓίυδ, ό Διάλογος, ρ. 591, ρΓθΤΓ3]&ηί, ίιηρ., 8»1ιιΐ6 ίηΐ6Γ06(ΐ6η8 6ΐ βχ2ΐυ(]Ίΐυ5, ρ. 591. 

6Γβ($0Γίυ$, Ναζ., ογαΙ. ίη Γυη^Γβ €«$3πΙ, ίΓαΙπβ, 
ρ. 586. 

6Γ6£θηυ8, Ν]Τ856ηιΐ8, ρ. 586. 

Ιο. €Ι)Γγ8θ8ΐοιηυ8 6π»γγ31 ίη βρΊδΙ. 2ίΑ ΡΙιΊΠρ- 
Ρ6η86δ 61 63ΐ3ΐ38, ρ. 586, 595, 59ο. 

^ο^ηη^$, τοΟ ελεήμονος, ΥίΙβ, ρ. 595. 

Μ3ΰΙ)3ΐ)260Γυιη Ιίοπ ή θεία Γραφή, ρ. 585. 

Ρ2ΐ1ΐ3(1ϋ, προς Λαυσον Ιστοριχή βίβλος, 6Χ ίΙΙο 
ί3ΐ>υΐ3 (16 ΟΓαηίο ΙοςυβηΙβ ευπι ΜαοΑΓίο, ρ. 587. 

8ίΙ)γΙΙαΓυηι <ίβ Οΐιηκίο ταΐίΰίηίΑ ιτίιΙβίυΓ ΐβη^βΓο, 
ρ. 589. 22. Ερί8ίοΙα αά φιβπιά&αι, ςυί βά βυοΙΟΓβαι δοηρδβΓβΙ περν έξομολογήσεως, άβ €οη[β$8ΐοη^ 
9Α φΐΐη&πιϋ δίηΐ, ςυί ροΐβδίβίβω Ιίς&ηάί βΐ δοΐνεηΐΐι θοοβροπηΐ, ρ. 601—610. ΙηείρίΙ: Έπ- 

έχαξας τ^ εύτελε(ι^ ήμων, πάτερ χα\ αδελφέ. Ηθηο βρίδίοΐδηΐ, ηυβ ΠΙοη&βΗοδ βΐίβηΐ, ΙίοβΙ δΑ06Γ(ίθΐ6δ 

ηοη δίηΐ, ροΙβδίΑΐβ ςβαάοΓβ οοηίβδδίοηβδ ΰηηδΙίδηοΓίηη βχοίρίβηόί, βυοΙΟΓ, ςυίδ^υίδ βδΐ, 
<ϋ$ραΐ3ΐ, ρήηιυδ οαηι νβΓδίοηβ Τΐιοηιω Οβίβί, οΐββ&ηί ΕΙ)θΓ&06ηδίδ [βχ οοά. Χ01ΙΙ Οαίε, δ. 
η. ο927 6βΙ. οοιίά. Αηςίίφ, 6ΐο.]ι θ φΐο θάβηιίαηι θοοβρίΐ, ίη Ιυοϋηι ρΓυΙυΙϋ 1.6(}α1ηίυδ, δβοΙ, 
€|ΐιί η6£8ΐ, ααοΐΟΓβπι βδδβ νβΐ ΙΜπίδδοβηυηι ηοδίπιπι νβΐ βΐίυηι δ^παηι Ραΐφδΐιηαηινβ^ δβοΙ 
ρο1ία5 βΤίβΓίϋδ Γβ^ίοηίδ, ςα© ρβΙΠΛΓοΙι® ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΙβηο δα5βδδβΙ. 

23. Αόγος άποδειχτιχ^ς περ\ των άγΕων χαΐ σεπτών είχόνων. ΟπβΙίο δίνβ βρίδίοΐβ (ΙβηίοηβίΓβΙίνβ (/β 

ΒΟϋτί^ €ί νβηβταηάίΜ ^^ηα^ιη^^η3 αά ΟιπδΙίβηοδ οπιηβδ, αάνεΓδηδουβ ίηιρβΓθΙΟΓβηι, έοηδίαη- 
Ιίηαπι τ6ν χαβαλίνον, ΟθΙϊβΙίηυπι, 80 ΙΐδΒΓβΙίοοδ υηίνβΓδΟδ, ρ. 6ΐί-638. ΙηοίρίΙ : Έπειδιήπερ 
«ολλοί Ιπεχείριησαν. Ε(1ί(ΐ6Γ8ΐ οιιω ΥβΓδίοηβ δυ8 6οηιΙ)6Γΐδίυδ ίη ΧοϊΏ, II ΑαοΐΑΓίί Ώοήρ. ϋ63^ 
ΡατίΜ^ 1648 ιοΙ.» ΙβδίαΙυδ ίη θΐίο οοάίοβ Γβ^ο [ηυί βδΐ εΜ. δββυηο). 08(. εοϋά. Ρβπδ. Γβς. 
Ιοηι. II, ρ. 17<^], βχδΐ8Γβ δυΐ) ΙϋυΙο. βρίδίοΐ» ^08ηηίδ ΗίβΓθδθ1νπιίΐ8ηί, 3ά (Ιοηδίβηϋηυηι,. 
Οώβΐίηυηι. ΟβΓίβ δβΓίρΐ8 βδΐ ροδΙ δ)^ηο(1υηι ΟορΓθηνηιί8η8ηι Ιΐ8οίΐ8ηι 8. 0. 754, ίηιο ροδΙ 
(ΙεροδίΙίοηβπ) ΟοπδΙβηΙίηί, ρβίπδΓοΙι®, ΓβοΙβπι 8. 76ο. Εαύν. Μβο ηββδνϋ θΐίβαι Οαϋίη. 1. ο. 
ρβ|ζ. 1749 3α. βυοΙΟΓβηι ίυίδδβ Ιο. Ι)8ηΐ8δ06ηυηι, ουί ΐ8Π)6η 8ΐΐΓίΙ)υίΙυΓ ίη €θό, Υΐηύοδ. €οε$^ 
ϋΧΐΐν\ η. 27. ν.Ι.8πι1)βο. ΟοηιπιβηΙ. IV, ρ. 235.— ίη ϋ8ΐ. οοίΐοΐ. Αηρίίφ,βίο.,ΐοηι. Ι, η. 274ΒίΙ)Ι. 
Βο<11βί ί&ΙβΓ οοάϋ. ΤΙιοπι. Κοβ. — Εβςυίβη. δυδρίοβΙυΓ, ρβ^. 611, Ιοηι. Ι, 8αοΙθΓβαι Γυίδδσ 
Ιο^η. βρίδο. ΕυύοΒ©. εοηί. ΨαΙοΙι. (ςαί βΐίβηι Ιο. Ό8ηΐ8δθ. ηοη 8ξηοδθίΙ 8αοΙθΓ6ΐη, ιαΒίβΙ. 
ΐΜαΓ€8, ΐοω. Χ, ρ. 151 δς. Ιοηι. XI, ρ. 279, 288 δα. 363 — 367. Πανί 

24. £ρίδΙοΐ8&{1 ΤΙιβορΜΙαηι ίηφ., Μίβ1ΐ86ΐίδ Β8ΐΙ)ί Ρ. ά6ίη}8^ηϋ>αδ, δοηρΙ&ϋίΓΟβ 8. 845, 
χΐβοςιιο 8αοΙθΓ6 ηοη Ι. Ι>&ηΐ85θβηο, οαί ίη οοάίοβ Μ8Ζ8Γίηο [βΐ νβηβίο Μ8Γ€. ΟΙ,ΧΧν ν. 08ΐ. (β) (>υ(ϋηυ8 ςυοηυβ 1. ο. ρα^. 1719, 8υΙ)δ€Γΐ1>Ίΐ 
]οό•ΰίο Μ3ίΐ2ΐΓΐ8 Αΐ6Χλΐι<1π βΐ €οηϋ6ΐηη8ΐίοηί ρτορίβρ 
£ΐιοηιΐ68 ί8ΐ)υΙ«5 (Ιβ Ιί1>βΓ&Γιοη6 ^πίπι» ΤΓ3]3ηί 
ίηρβηΐ. 3|> ίηίβπδ , (βΤ^οτη , ρ^ρ» , ρΓβΰί1)υ8 , 
Α ΡίΙοοηίΙΙ^ , ιηιιΓιβΓίβ , ρΓ6εί1)υ8 ΤΙιβοΙ» , ρΓίπι» 
Βΐ»η5η8, βη8Π'3ΐ&8, τβί6ΓΚ|υ€ ίυάΐαα Β&Γοηίί 6ΐ 
6. Ι. νοι•!! Οβ Ιιί$ΐοπ€ί8 Ογ. Ιίί. II , ϋ»ρ. 24. 2ίάά. 
ΟιηΙΊιι , ρ. 1744 βς. ίηΐβρ 4ο1)ί2 Π^αΐϋβοβηί ορρ. 
1^ιιιι•€6ηο ΐΑπιβϋ ΜοπίΝΐυΓ ίιι €0(1. ΝΗπί&ηο ΙιΧΧν, 
Β. 73* τ. οΐ« ο/οάό. 6ρ. Ναη. ρ. 15β. — Ιη ^οΛά. 
ηηήΛ. Ι.ΧΧ, 60Χν «Ι €ε€ΧΧ. γ. €3ΐ. οο(1(1. 6γ. 
Τ^ΟΓ. ρ9|. 164, 308 61 402. — Ιη €0<1. Μβϋίο. 86- 
ΰαηάηιη ιικίίε. 631. Β9η()ίη. — νίΐΗ<ο^οηα?, ίη 60<1. 
(:ΐΙ.νΐ. η. η. οοιί. ΟΧυν. η. 42 61 ε(.€Χ V. η. 2. 
γ. Ι4ωι1ΐ6€. 1Υ. ρ. 261 61 241. οιιηι ηοΐ. Κοϋβιπί , 6( νοί. V. ρ. 580, ουηι ΚοΠ&γ. ηοΟ.. — ίη 0(η1. 
εοίβΐίπ. ΟεΧΧΧΙΙΙ 61 ΟΟΙλ ΧΧΧν, Ιββίε ΜοηΐΓϋυο. 
ίη 1>ΐΙ)Ι. έοί8ΐίη . ρ. 295 ^401,6θ(]6ηι ίηϋΐοβ ία 
Βί1)Ι• 1)ί1)1ίοΐΙ». ηι$8. Ι , ρ&|^. 196 Β. 6ΐ ίη Βί^ηο 
1(&1.*ρ3|^. 215. ΗοηκΒ ίηΙβΓ οο<ΐ3. ηιοη&8(. ΡΑίΓυη» 
δ. Βϋ8ί1ϋ.— ΐ€ίά<Β ίη 1)ίΙ)1. ριιϋΙ. ίηΐ6Γ οο(](]. νο&- 
8ί»η. V. οαΐ. 1>ί1)1. 1«ί(1. ρ. 401. η. 4, €υηι Ιίΐυ- 
1ΐ8 XIV οοηίΓΑ Ν68ΐθΓί2ΐηθ8. — ΜοηαΜι , ίη 60<1» 
Βαν&Γ. Ι.Χ1ΙΙ. ν. 03ΐ. ρ3£. 18. — Μο$φΜΒ^ ίη 1)ίϋΙ. 
β^Αοϋ. εοά. XXVI. > πι&ηα &η(ίςυ& Ιωάννου τα^ 
πεινου μονάχου χαΕ & η)&ηυ αυΐεπι Ρ6€6ηΙίθΓ6 το^ 
εν άγίοις ΙΙατρ6ς ημών ^Ιωάννου το» Δαίλασχηνοί 
λόγο; ηοΐ3ηΐβ οΐ. Μαίιΐιχί ίη ΝοίίΙ. 60<1<1. υρ. Μοβα• 
ρΐ{.37. Ραηε. 6Χ8Ι&Ι ίϋ6 86πηο ίη4ηίη(1βοίοιοο%1(1. 
ίη 1)ϋ)1. ριώΐίοιι. Ηαχί. £9 Ν0Τ1ΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΒΙΟΙΙ. 40 οοι1<1. βρ. ρ. 302], ΙήΙιαιΙαΓ, 8β(1, βΐ) αϋο, ηβδοίο ςυο, ιΐίυ ροδΙ ίΐΐίαδ οΜίυιη, ίπυω Οπ^ηϋ» 
ρβΙπβΓοίιβραιη ηοιηίηϋ, ΟίιπδΙορΗοπ Αΐβχ., ΙοΜ ΑηΙίοοΙιβηί βΙΒβδίΙϋ ΗίθΓΟδοΙ. βϋοραπιφιβ 

βρίδΟΟρΟΓΟίη (α). ΙηοίρίΙ: Έπ6\ τοιγο^ΰν χατά τήν θεέλεχτον, ρ. 629 — 647. ΡΓίαΐυδ 0(ϋ(ϋ1 Οοιη- 

]36Γΐδίαδ ίη Μβηίραίο οή^ααιη ΓΟίαιη εοηδίΑπϋηοροΙ. Ρατή^ 1664, 4, ιιΐ (Ιίιί νοίααιίοθ 
οοΐβνο 1ιι\]υδ ΒΜ. ρΑξ. 83. 

25. Ιΐ£ρ\τών&;ύμων. Ό$ αχ^/ΜΙί^ ΟροδΟΙίΙαίη άαρίβχ, ρποδ ίηοίρΗ: Ίστέον, οη οΕ τά Αζυμα 
ΐϋ,οοσχομίζοντες, ρΛ8• 67*• ΑΚβΓϋϊη ίαδΟΓώίΙυη "Εκτη α ι ρβσις Αρμενίων, Οΐ ίηοίρΗ : Τ6&ζυμον 
τήν νεκρλν θυσ(αν, ΗοΒίίατηΒΧΜ ίβντηβηίο τηοτίηατη ιτηρηάβηίί [νοηΐ€ ο^Ι'βτηηί ββοαηάηηι (Γοαί- 
ϋοηβϊη Η€ΐ)ΓΰΒ0ΓΗΐη, ρ. 648-651. ΑαοΙΟΓ ηοπ Ι. ΟΑΐη&δΓ.βιιαδ 6δΙ, δβά (ροδίβήοπδ δΑίΙβιη), 

Μϋβΐίΐΐδ ςαΐάβΐη, ςαί ρ. 648 Ε , νοοαΙΟΓ θεοφόρος άνίιρ χα\ των Γραφών άκρι6ί|ς εξεταστή;. Εΐίαοί 

Τίβω&δοβηο ηβαΐΓ&ιιι ΙαβαύΓ&Ιίοηβιη ΙηϋιιβηοΙ&ιη ρίαπΙ)αδ (ΙβοΙ&ΓβΙ Ι,βςαιηίϋδ ο1ίδδ6Γΐ3ΐίοηβ 
ββχία 0&πι&δθ6ηίο&, 0δΐ6η(1ίΙ(|αβ δβαείαιη ϋίαιη (ΙοοΙΟΓβιη δυίΓρβςβΙυΓΏ οοηαοιυηί ΡθΙπιιη 
ΐΓβίΙίΙίοαί, βΐ δίθίαίδδβ, ςαθ(1 Οΐιιίδΐυδ ίρδο ρήάΐβ, ςαβαι ρ»ΙβΓβΙυΓ, Ρβδοΐΐδ Ιυίΐβίουιη οαπι 
<ϋδθίρυ1ίδ οοωβάβπΐ. Ιά νβΓΟ ία υίΓοςαβ Ιιοο οριΐδοαίο ηβ^βΙαΓ. ΡοδΙβπυδ ΙβαοΙβΙ ϋοπιΙ)6β8ίυ8, 
Ιοιη.ΙΙ ΑαοΙβΓ. ηονί,ρβκ. 427.-Ρα6Γ.ΜοηΐΓβυο. ίηΒί1)1. Οοίδΐίη. ρ. 585, ηοΐβΐ ίη οο(1. ΟΟϋίΧΧνπΙ, 
ίοΐ. 180, οοοιίΓΓβΓβ ςαίάβπι Ι. Οβιηβδοβηί Όβ βζγπιίδ, δβα βδδβ Ιοβηιιίδ Ρΐιϋοροηί 1ί1)ΓυΐΏ, 
6(1ίΙαηι & ΒβΙΛβδβΓθ ΟοπόβΗο οααι β3αδ(1. ΡΙιίΙοροηί ΟρβΓβ ίη ΗβχββπιβΓοη, οΧ ίηοίρβΓβ, 

•Εζήτηται περϊ τοΟ δείπνου του Δεσποτικού πολλοίς. — Ραπί, ίη οοά. Μ1)1. ρυΜ. ΜΟΟΧΟΥ,η. 18, ίηβδδβ 
(ϋοίΙϋΓ Ι. όαωβδοβηί ορυδουΐ. Ββ αζί/ηιί$^ ίη οοά. βαίοηι ΜΟΟΓ.Χν η. 2, Ι,θοηίδ Αοπιΐοηί, 
Βαΐ^βρίω βποΐιίβρίδοορι, Ό^ αχι^τηίί €ί 8αύΙ)αίίί βρίδίοΐβ, βΐ η. 3 βΐίαίΐ οραδο. Ββαζι^τηίδ^ ηοαιΐηβ 
αυοίοπδ ηοη ΛάαίΙο : ίηο. : Τά Λζυμα ούκ 4ρτο;. ^ΒΓα^/. 

26. Ερίδίοΐα ΡβίΓΐ ΜβηδαΓ βά ΖβοΙιβΓίβω, βρίδοοραω Δοάρων, ΟοβΓοηιπι, ίηοίρίΐ: Ε1κα\ 

βιιστώμεθα τοΤς σώμασιν ρβ^. 655. ΒαΙ)]ί€ίΙυΓ 6]υδ(ΐ6Π) χεφάλαιον περ\ του άχραντου σώματος οζ 
μεταλαμβάνομεν, άβ ίτηίηαοιίΐαίο €θΓροΓβ{ϋ), €η]η8 ρανϋοχρ^Β ΓβάάιτηηΓ, ΙηοιρίΙ: Τ6τοΰ Κυρίου 
χα\ θεοΰ ημών σώματος, ρ. 656 — 659. δαί) Ι, Οβηίδδοβηί ηοωίηβ ΙβαάαΙ Μίοΐι. ΟΙ^οβδ, 
δίο^άίΐβ, βρίδΐ. βά Νβοΐβήαπι β1 Ιοβηηίοίαηι ; βί δαΙ) Ι. ϋβπιβδοβηί ηοπιίηβ βόίάβΓβΙ ΡβίΓαδ 
Ρβηϋηαδ, Αηίιοβηρ. 1601, ίη 8 ; οααι ίιοωίΐίβ άβ δδΙ)1)βΙο δβηοΐο, ίηάβ ΡΓοηΙο Βαοδβυδ ίη β(ϋ- 
ΙίοηίΙ)α5 ΟβαΐΔδοβηί, Ραηί. 1603, 1619, ΓοΙ. Ρβίπιπι ίΐΐαω Μβηδαπ, Ι. ϋβπίδίδϋβηί οοηδβηβυί- 
ηβαπι : ίΐοη ρηίο (ίηςυίΐ Ιιβηιιίηίυδ) ίαίδδβ Ρβίραιη, Οβηιβδοί ηιβίΓοροΗΐβη), €μ]η8 ηοτηίηβ 
Όατηαίΰβηητη ποΒίνητη οριι$€ηΙα ({ηίβάαηι €οηάίάίί8€ οβΠΗτη ββί, ςηί^ηβ 5«4& ΟιαΙίρΗα ΙΓαίιΤί, 
αΙ)ί€ί$ία Ιίηρηα ίηΜ$η8 ίπβΧΒίΙιηιη [ηϋ^ ^ηια Αταύητη βί ΜαηίοΗοΒοπίΐη βττοτ€8 $€ηρίί8 νβάαν^ 
§ηβΓαί. ΤΗβορΗαηϋΒ ίη^ιιρβΓ τηατίί^ηΗτη Γβοϋαί Ρείη Μα]Ηΐη6η9ί$, φιβηι α ΌαηιαΒΟβηο ηοδίτο 
ραηβρι^ηοα οναΗοηβ Ιαηάαίηιη ηαιταί €Ηίη υνο βάβ α ΜαΚοηιβάαηχΒ οοαβηχ €88€(. Ρηίί αΐίετ 
ΡβίΓΜ Ι)αϊηα8€βηη$, €\Α]η$ αίοβίχοα ορβτα χη οχΰΙιοίΗβαί αίεβτναηίχΛΓ ηοηάητη βάχία (ο) : απί 
ν€Τθ$χτηρΙ$χτηοηα€ΗχΑ8 βταί^ βί χηίβν θτωοοΒ Βι/χαηίχηδί τηοταΐαίητ, Υχνβύαί αηηο τηηηάχ 6695, 
$6η ΟΗη$ί% ΐύτ , ηί χρ8β ίαίαίχΛΤ χη βηβ Ιϋη ίβΓίϋ Ηχ$ νβτΰχΜ^ (/ικβ βχββΓρΒί βχΓβρχοοοά. 

ΜΜ€ΜΧΐν, /Ό/. 122 : 'ϋ γάρ νικήσας χάριτι Χρίστου τά οκτώ πάθη ταύτα, φησ\ν, ένίκησε κα\ τά λοιπά 
ιτάντα &τινα προεγράφησαν έν τφ πρώτφ ριβλίφ ύτεδ του συγγράψαντος αύτδν Πέτρου ταπεινού μονάχου 
του Δα/Μίασκηνοϋ κατ' αύτ6 ,ςχίιε' έτος, Ινδ. ε'. 

27. Εχροίχίχο €ί άβοΐαναίχο βάβχ βχ Αι«1)ίοο Υ6Γδ& ί&Ιίηβ 6Ι β 1.6ςυίηίο ρηηιαπι 6(1ίΐΑ, ρα^. 
663 — 670 ΙηοίρίΙ . Οηχ$ ίαρχβηί βίί^ ηί ιηίβΙΙίραί ? 8α1)|υη^1 ίοίβηι ρ&Γίβηι ΟΓβΙίοηίδ οοηίνα (β) (>>ηΐΓ» €οιιιΙ)6β8ίυπι |[Γ&νίΐ6Γ (ΙΊιηίΰαΙ Ουάίο. 
1. 6. ρζ%. 1753 βςς. βΐ ο&ΐβικίίΐ οορίοδβ , ιά ορυβο. 
βοηΗί ηοη ροΐυίβββ α 4. 0&ιη&8ΰβηο, ίιΐβπιςιιβ 3ηίπι- 
8(1ν6ΓΐίΙ, Ουοαηκ. Ίη €αΐ;ι1. βοπρίΟΓαηι Ογφοογ. 
οιιβιη 8υ1)]υηχίΙ ϋ1ο$8&πο 6Γ96ϋθ, οοΙ. 28, ΐά αΐΐπ- 
ϋαβΓ6 4θ2πηΊ , &Γ€ΐιί6ρΐ8εορο ΗΊβΓΟβοΙγιη , ΐυπι 
€θ1. 52. ^02ιηη^ ιηοηαοΐιο. Αάϋ. Μ^αΙοΙι. ίη Ηί$ί. 
Ιχατ. Ιοιη. Χ , ρ. 153 8ςς. (η1)ί βιυαοΓβηι ορυ86. 
6586 Ί^ιιοΐυιη βΐ γίχΐ88β 83ΒΰΐιΙυ ηοιιο 8€Γί1)ίΐ) ρ. 723 
βςη. (ιιΙιΊ €ορΙθ8Ϊυ8 α^ίΙ ιΐβ αυοίΟΓβ, 8. αυοίοΓίΙιυβ 
&ΐ(|ΐΐ6 ΑΓί^υπιβηΙο Ιιυ]υ8 βρίδίοΐχ , 8ΐΗΓιςιΐ£ ςυίάεηι , 
8(ΐ(Ι 6υρρο8ίΙίΙί« ) , ιοιη. XI , ρ. 288 8^. 61 368 
8(]. ΗατΙ. 

(6) Ρο8ΐ Γ68υΓΓ6€Γιοηβπι €0Γρυ8 €1)Γί8ΐί 89η|;υΊ- 

|Γ|8 βΧρβΓβ 6586 &Γ0γΠ1ΑΙ Ηίο 80ΓίρΐΟΓ ΟΟηΐΓΒ ΟαΠΙΑ- 

βΓοη'ι β'ΐ ΡαΐΓΠΐη, Ογχοογοπι ρΓχοΊρυβ, 86ηΐ6η- 
Ιί3ΐη. Υίϋβ 4α€. ΒοΊΙ&υΊΊ (1ί8€|υί8ίΓιοη6ηι ΐΗθοΙο^ί- 
^%VΛ , ορρο8ίΐ3ΐη ΡβίΓΐ ΑΙΙίχϋ (ϋ88€Γΐ8ΐίοηι Λ^ 8&η- 
αιΓιηβ Ιββη ΟΙιτίβΐΊ ρθ8ΐ Γ68υιΤ6€ΐίοηβη) , βϋ βρίβίο- 
Ιαηι Αιιςιιβίίηί ΓΧΙ.νΐ, Ραή$, 168!. Ιη-8. [Μαΐήϋ 
\η ο<μ1. Γ6κίοΙ•ΧΧνΐΙ. ΓοΙ. 330. ν. ΙπαΠ. €αΙ. οοιίϋ. 
ηΐϋΐΓ. ρ. 286. <1β ΠΐΙβΓίβ &(]ρί€ΐί8, γράμμασι κατα- 
φΰγλοις , 6ΐ ν6Γα υΐΐΐωί τοο. ΙθοΙίοηβ Αΐηυβ ίηίΟΓ- ρΓ«ι?Ιίοιΐ6. Ηατί,] 

{€) Ραή$ , ίη Βΐ1)1. ^ 

οοίΐΐί. Ραπ8. ΐοη. II. ίη οο<1. ΜΟΧΧΧΙΥ Ρβΐπ Βα- ρυϋΐ. €0(). δβουηά. €8Ι&1. Βΐ886€ηί,!) €θπιπιοηίΐίο Λά 8ηΑΐη ίρ8Μΐ8 ^ηίηι&πι , 
(ι|0» «Ιίλΐη €81 ΪΛ ΰθ<1. ΜΟΧΧΧΥ. 2) ϋβ ΟΗΓίβϋ 
υοπιίηί ιη2ΐη<ΐ8ΐί8, 3), 6χρ1ίο&ΐίο όίοΐί 8. 0(ιγ]Τ80- 

ΛΟΏΛΪ <Ιβ τ'ΐΙΛ η)0η&8ΐί€8, 4) &866ΐί68 , ςη;^ €11301 βχ8ΐ3ηΙ Ιη εοάϋ. ΜΟΧΧΧνίΙ βΐ ΜΟΙ,ΧΧΧνΠΙ. Ιη 

ΙΐΟΟ €0(1. 'ρΓ£ΐ€Γ63 ΓβρϋΓΙΙΐηΙΐΙΓ 6] 118(1. (Ιβ €6ΓΙ»ΙΙΐίΐΐ6 

€1 1)€ΐΙο 8ρίπΐυαΓι , ύβ ηυΐΐο ρϋΓίευΙο ρΓΟ νβΓίΐΑΐίβ 
4)6Γ6η8ίοη6 Γ€€υ88η(!ο ; ίΐβπι άβ γίΐ^ηάο ρβοε^ΐο 
€ΐ^6χρο8ίΐΊο Γ€βυΐ£ ^ο. 6Γ6ΐυίΐοβ : ίη οοϋ. ΜϋΧΧΧ V 
3ΐρΙΐ3ΐ)6ΐυηι ; ίη €θϋ. ΜΟΧΧΧ\Ι Συνοπτικών. — Ιιι 
1)ίοΙ. Βοάΐβί. ίη οο(]. ΒαΓοοε. XIII. ΡείΓυβ 03ΐΑ38€. 
άε (ϋ8θΓ€ΐίοη6; Ιη €0(1. €ΧΧΧ111 ςυ3ΐυοΓ οριιβο. 

8. βθ\θ%Λ; 6 ν3Γϋ8 8€ηρΙΟΓΐ1)υ8 , 4) ηΐί8€€ΐΐ3η63 , 
2) 6Χ€6Γρΐ3«€Χ 1θ. €ΙΐΓ]Τ508ΐθηΐΟ άβ ΙΐυηΐίΙίΐ3ΐ6, 6(0., 

3) <ΐ€ ιη3η(ΐ3ΐί8 ιΐίνίηίδ, 4) ϋε ΐΓί1)υ8 Γ3€ΐι1ΐαΐίί>υ$ 
Βηΐπιί. — Ιη €0(1. ΟΧΟΥΙΙ. 6Χ ΙίϋΓΟ Ρβίη Οωηα^ο, 
αρχή μέν παντ6; άγαθοΰ. — Εβάβπ) €Χ€6Γρΐ3 οχ 
ΙΙοΓΟ ΡβΙπ 03πι. 38€(:Ιίθ3 βυηΐ ΥίηάοΒοη. Ίη εοϋ. 
ϋ»53Γ. €€1•ΧΧΧΙΧ. η. 20 8εε. ΝεδββΙϋ ^Λι, εοϋϋ. 
€968. ρ3Γΐ. Ι. ρ. 397. — ίη εοϋ. Β3Γοεε. €0X111. άβ 
8€ρΐ6ηι ορϋΓ3ΐιοηίΙ)υ5 , (|ηίΙ)η8 ηιεη» 3ϋ Οευηι εΐβ- 
Τ3ΐυΓ. — Ιη εοά. €χ83γ. €ϋ. η. 2 3ρ. Νε&βεΙ. Ι. €, 
ρ. 293 61 3ρ. 1.3ηι1)εε. νοί. 1Υ. ρ. 441. ίη εοιί. 
€ί•ΧΧΧΥ11 6Χ 1ί1)ΓθΡ. 03υι. $€ηηοΜ$ αηίηιο χιΐίΐβί. 
ίηε. Τρίτη έστΙν αγρυπνία σύμμετρος — Ιη εοϋ. Ν3- 
ηίαηο €€ΧΧ1Χ. ίίη. ορυεε. άβ νίΓΐυΐίΙιυβ εΐ νίΐίίβ. 
γ. ε3ΐ. εο(](1. €γ. Ναη. ΥεηεΙ. ρ. 423. — Μαίπΐί ίη 
εοϋ. ΧΙΥ. 3&. Β3η)38ε. εχεεΓρίυιη ϋε ηιοϋο , ςιιο 
(ΐυί8 (ίβΐιε^ιΐ 3ά §. 8γπ3χίηίΐ 3εεε(ΐ6Γβ , εΙ η. 92 8()ς. 
ςα3ΐιΐ0Γ εαρρ. αβεείίεβ. τ. 1π3η. €3ΐ. εοάϋ. Ογ. 
Μ3ΐΓίΐ. ρ. 36. 37 8(|. — ΡείΓί 1>3ηΐ3&ε. 1ϊΙ>ργ «Ιε 
Ιαυϋίϋυδ «ε Γεβίίβ ΥίΓ|;ίηίδ Μ3Γί£ , αΓΐ38 ΜατΊϋηαΙβ 
(ΙίεΙυ8 , 8. 1. 61 3. ίοΐ. ΡβηζεΓ. Α. Τ. IX. ρ. 170, 6χ 
ΤΙιοΙΙ. ελί. ΥΠ. ρ. 35. ΙΙατΙ. 41 ΝϋΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΠη.ΙΟΤΠΕΠΛ ΡΛΒΚΙΠΙ. 42 ιη4)ΐ|ί.<;ΐίηι)ί1θΓ οτι ΛΓΰΙ)ίοο νοΓ^θΐυ, ίη ηιια οίΙοΙιΐΓ Ιοοιίδ οχ ΓΙίΓγίίοΜοηπ Ιιοηιϋί,ι ίιι Τ.ηζΛπιηι, 
(Μβ ίοοιμίΐ : ΟηιηίΒ βαβηίία α Οεο €$ί. ΡαΙϋΙϋΓ ΑΐιΙοηι νίπ (1οο1ιι«>, πιιί ΗοηιίΙί^ηι ιΙΙηιη 

' • >•. . < . < • • «τνν- ^^ •«• 1•,. κ•η• . ..... 
ρ. 679, ουηι νορδίοηο ρΓΟδθπβ ΑΙ(1ί ΜβηαΙίι. Πιο ΥοηβΙϋδ ρπηιυιη οοΙίϋβΓβΙ Ορφοο οΐ ί.η1ίηο 
ΟΠΟ ηοηηαΙΙί8 αϋοΓυαι ιηβΙοοΙοΓυίη ΟΓβΒοΟΓϋίη, Οοδω© ΗίθΓθ5θΙ., ΜβΓοί Η^'ιίΓυηΙίηί, ΤΗοο- 
|ΐΙ»ηί$ 61 ΒοΗοΙαΓΠ β. 1501 , 4 (/*] : υηάβ ϋιΐίοϋ άβίηάο ίη 6(1ΗίοηίΙ)υ5 Ο&ΓΠθδοβηί, αΐ ίη Β«ι- 
5β€βη$ί ». 1575, ςυοηιαοΐωοϋυπι 61 ίη ροοίίδ θΓ«Βθίδ ΟΙιπδΙίβηίδ, Ραηβ. 1709, 1η-8, ιιΐΡβΓίυ^ 
Ιίη^β ίΙβΓαιη ρτοίϋβΓϋηΐ. ΥβΡϋοι ίη βαίΙίοηί1)αδ Όβηιβδοοηί, Ραη», 1577, 1603, 1619,. Ιο- 
ριηΙυΓ Ι^Ιίηβ οχ πιβΙίφΙίΓαδί ροοίίοβ Ι&οοΙ)ί Βίΐΐίί, ςα&ηι ρ. 681 δβς. ίβιιυίηίιΐδ ίΐίϋβηι οχΐιί- 
1)βΙ. Αρυίΐ Ηνιηο Ορφοο βί 1.β!ιηο (1ί;ίηοβρδ δβςαυηΐυρ οάίΰ ΕΙ; τήν Κυριακήν τοΟ Πάσχα, ρ. 684 ; 

ΕΙίφ άνάλτ|ψι.ν χου Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, ρ. 686; ΕΙς τήν μεταμ^ρφωσιν τοΰ Κυρίου Ίησοΰ 
ΧριβτοΟ ((/), Ρ- 688; ΕΙ; τ6ν εύαγγελισμ^ν της ύτ^εραγία; θεογεννήτου, ρ. 690. ΤοπΗίηΐ οΐβΐΐϋίΐ 

Γ/ή,δίνβ ρτ€€αΐίο νβΓδίΙ)ϋδ ΛηαοΓΟοηΙίοίδ, ουπι αιβΙθρΗρβδί ΙβοοΙ^ί ΒίΙΙϋ, ρ. 691 — 693. Οαο- 
ουπιείίβηι ίη ροβίίδ Ορδοοίδ ΟΙΐΓίδΙίΛηίδ, Ρατχβ, 1609, ίη-8, Ι^^ίΙηρ, ρ. 202. Ιη ΟρβΡΟΟΓυπι Ιί- 

ί)Πδβϋθ!βδίβ5ϋθίδ ΟΧδΙβΙ ίη οίΠοίο δβηοΐΦ ΟΟΠ1Π)Ιΐηίθηίδ Ιχ των Οίίων ερωτήσεων τη; αγίας μεταλήψεω; 

ΐΎμλύΊ τοΟ νέου θεολόγου. ¥αΙ>τ, ΌβηΐΑδοβηί Ηγηιηί,Ρσπί. ίη ςιιβίϋορ €0(1(1. 1)ίΙ>1. ριιΙ)Ι. ίβηιΙ)ί ίη 
Νίΐθΐΰΐη Οοπιίηί, ίη οο(1. βίοοί. Ββνβρ. ΟΟΧίν ; ν. ^αι. οοο1(1. Ορ. ρ. 83. — Α(ΐ(1. ίηΓρΛ ίηίορ 
ίοήρΐΛ ΟθΐηαΒΟβηί ίηο(1ίΙβ, η. 9. Ηίο ςαοςυβ οοπιπιοπιορβρο ^υνΛι Ι. Οβωβδοϋηί βχ Οίορίτα 
νϋΓ§αδ ποΗΐΐοοδ XVI, ίη οθ(1. ΡΙοροηΙ. Μβ(ϋο. XVI, η. 47, ρΐυΐ. 86, ςυοδ ίηίοβροδ ά^άϋ Κίΐ- 
1)Γίο. ίηΓΓ« ίη νοΙ. ΧΙί άβ οοΐΐοοί. πίδδ. οΙιβπιίοοΓίιπι Ορφοορϋηι : ίίοπι ίη οοΐΐοοί. δίωίΐίδ ορ§υ- 
ηιβηΐί, οοάά. Ρατί$, )α&Λ, ραΜ. ΜΜ^^^XXVII βΐ ΜΜΟΟαΧΧΙΧ. Ι. ΌθηΐΛδο. Όε $α€τα αΠβ /<- 
6(τ« ν6Γ3ΐΙ)α3 ροΐϋίΰΐδ. ΒαΗ. 

Τοιηο Π. 

Ϊ9• Έχ •5τ;ς καθΛοϋ (ρμηνείβις Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχλογα\ εν επιτομή έχλεγεΤσαι • Εχ «Πί- 
ΗΤ9α ΐηί€νρτϋίααοη€ ίοαηηχ$ €Ητ\/8θ8ίοίηχ βχο€Γρία οοηψβηάίατία %η XIV €ρχ8ίοΙα9 8, ΡαπΗ, 
ληΙβ& ίηεάίΐΑ 61 ηυηο ρρίπιυαι 6 6θ(1ίθ6 Ηο^ο ΜΜεβί'ΧχΧΙ, α Ι,βςιιίηίο ρροΐβία ίη Ιϋοοηι βΐ 
Ι&Ιίαθ νβΓδίοη6 (ΙοηΛίθ, ρ. 1—274. ΟρορΙβΙ Οβπιβδοβηυιη βΐίίδ ρρδΒίβΡββ 0(»ηιπιβη1αρίίδ Ερί- 
δίοΐβδ ΡβαΙί, νβΙ Ερίδίοίθοι δ£ΐ1ΐ6ΐη &(1 ΗβϋρΦΟδ, ααΐ 6^αδ ρβρίβη), ίΐΐαδίρβδδβ, αά παοδ ροδριοίΐ 
ΡβίΓΟδ ΒΙβδβηδίδ Ιι1)Ρ0 οοηΐΡβ (Ιθρρβνβίορβπι ορΰραηι δαορυηι Ιοηι. XXIV, Βί51. Ρβίρυηι β(1ίΙ. 
Ιυ^ά. ρ. 1187. II. « Ιοβηηβδ 6ηίαι Οβκθδοβηυδ δαρορ ν6Γΐ)0 ίΐΐο ίη Ερίδίοΐθ αό Η6ΐ)Γ«08 (ν, 7) : 
£χαηαΐίη$ €$ί ρτο ίηα Γ€ν€Τ€ηίία^ ίηίοΐΐί^β, ίης|ϋίΙ, Ιιβηο ρβνβρβηΐίοηι ΐοΐίαδ Ιίπιορίδ βχρβρ- 
Ιβιη. Ό€η$ βηΐ/η οΐιαηίαί €$ί^ €ΗαΓ%ία$ ααίβηι ΗίηοτχΒ οοπΒοΗχχΑΐη ηοη αάτηχίίίί. » Ηφο ίη 
οοιηιηβηίΑΓίο ίΐΐο ίηοβδδυαι φΐβΒδίνί. [ν. Ου(1ίη. 3ΐΐ(1ίοίυη[ΐ 8(1 η. 30.] 

30. Ίερί παράλληλα. 8αΰτα ραταΙΜα, δΐνο Ιοοορυο) οοοιπιυηίυη] ορυδ οχ (ΙίοΙίδ 8. 8ορίρΙυΓ(η 
οΛ ρρίορυαι ΕοβΙβδίΦ (Ιοείορυαι δαί) οβΡίίδ Ιίΐυΐίδ πιβ^ηο άί^ξΟδΙαπι 8ΐα(ϋο, &ΐ(]ϋ6 α5 βυοίορο 
ίηίϋυ ία Ιρβδ (ΙίδίΓίόυΙαπι Ιίϋροδ, ({αοραηι ρρίαιο (Ιο Οβο 61 ρούυδ (ίίνίηίδ ; δθουη(1ο άβ ρβ- 
ΓΟΐΏ Ιΐϋχηαηβρααι δίβία βο οοηοΐίΐίοηβ ; ΙβΡίίο άβ νίρ!υΙίΙ)αδ οΐ νίΐίίδ Ιρβοίβηοΐιιπι δυ^οβρβρηΐ 
86(1 ροδίβθ 6χί5ΐίπι&νίΙ, ΐ6€ΐθρυηι αδίΙ)ΐΐδ β€θοπιπιθ(ΐ£ΐ1ίαδ ίορβ, δί (ίΙυ1ο&υηίν6Γδ()δ ορϋίηβ (Ιίδ- 
1>οηβΡ6ΐ &]ρ1ιαΙ)6(ίοο, (ΐιιί ίη ΙίΙΙβρα αΙρΗα, δυηΐ υηυδ αΧ ςυίη(]αδ^ίη1α ; ίη ϋβία XIII; ίη ^αηι- 
ψηα XV; βίςαβ ίΐβ ίη οωίβρίδ. Ηοο ορυδ ρρδοοίβρυηι, οΐ 0["θ πΐϋίίοριαη β^Γβ^οριιπι δοήρίο- 

Γοαι, ςαφ ρρϊάβιη ίηΐ6Ρθί(ΐ6Ρβ, ίρ&^βηία δορνβηίαρ, Ι,αΙιηο Ιαηΐυπ) 6χ 3οο. ΒίΙΙίί νοΡδίοηβ 

8€6ηί αΓιθΓυιη(}ΐι•ιη6ΐοι]θΓυιη 6γ. ΓοΙΙβοΙκιηοηι ιιΐιο^ 
Γίυ8 ΓθοοπδυίΙ Ρα1)ΐ ίο. ιηΓια νοΙ. Χ, ρα^. 552 Μη*]. 
61 αυΰΙΟΓ ΙΊΙ>6Πί : 8βή€ άεΙΙβ εάίζίοηχ Α1ά\ιΐ€^ οιΙ Ρ, 
Ραΐαν. 171Η) 12. ρ. \^ &(]. Η^ιιιπιΐδ ίη Τΐιβοκοηίηηι» 
6γ. Ρ<ιπ<.3ρ. 6υί1.ΜθΓ6ΐΙ. 1551. 8. — Μβιιι Ιιγιηηιΐδ 
3εΓ08ΐί€Ηυ8, ουπ) δγηβδϋ, Ογρβηβδ ορίβοορί, 1ι>ίιιιπη 
(Ιβοβιη, 61 βΓ6§0Γϋ Ναζίαηζϋηί οϋίβ ({υ&ΐιιΟΓ ; 6ρ. 
8ΐϋ ΙαΧ,. Ρατή. 2ρ. ^ο. Ββηβηαΐυπι 1570.8. — Ιιι 
€θΓροΓ6 ροβίϋΓ. Ογχοογ. ΐΓ.^^ζίοορυπι, εοιηί(ΌΓυηι• 
ΙγΓίεοΓυιη 6ΐ€. Ογ. &€ 1.21. 06:ί€υα:, 1614 Γοΐ. Ιοιη. 
II. ρ. 189, 61 737. Η. ίη Τΐιοο^οη. ρ. 759. II. ε!ς 
τά Θεοφάνια* ρ. 741. Η. ίη ΡβηΙβεοβΙ. οΙ ρΓεοαίίο 
▼6Γ8ί1)υ8 ΑηαεΓθοηΐίείβ, ρ»^. 743. — Β^ιιϋί:ιί ίη 
€31. εο(](1. 6γ. 1.3υΓ. Μ6(1ίε. Ιοιη. II, ρ. 204, Γ6ε6π- 
8ηίΙ 6(]ίΐ. ΙΙγιυηοΓυπι ςιιοηιηκί&ιη δχειιΐο ΧΥ β. .'«. 
οι ι. ηοΐα ίη 4. ΙηβιιηΙ νβρο ρΓ96ΐ6Γ ς(ΐοδ(ΐ3ΐη Οο- 
δηΐΰβ ΗίεΓΟδοΙγηι. Μαπεί ορίβεορί, 6( ΤΙιεορΙίΑη'ΐδ 
1ι>Ίηηθ8, Οαηι'α$€€ηί Ιιχηιηί είς θεογονίαν, είς Οεο- 
φανίαν, είς Πεντηχοστήν, εις τήν Κυριακήν τοΟ Πά• 
σ^α, είς τήν άνάληψιν του Σωττ^ρος ήμων Ίησοΰ 
Χρίστου, είς τήν μεταμόρφωσιν του Κυρίου ήμιον 
ΊησοΟ Χρίστου. ΗατΙ, 

Ιρ) Εχδίβΐ οΐ αιΐ ε&1θ6ηι Ιιοπιίΐί» Οβιηΐλδοοη: ίη 
οϋίΐ. Ηοβ8εΙΐ6ΐΐ2ΐη», ρ. 63. [ή Ιη Μ5. ύο4ί6β οΙι^Γΐ^εβο , <}υβπι Ιΐ3ΐ>60 8ε1ιο- 
Γιί» (Τ3Μί8 ίΙΙυ8ΐΓ«ΐυιη , ίηβΟΓίΙ^ιΙιΐΓ ΕΙς τά &για 
ψΑτα, δοΐιοΐί» (ΙυρΙίείΑ 8υηΐ , ίηΐ6Γΐίη62Γί3 61 αΐία , 
(|ΜΒ έρμην&ίας, 8ΐν6 ιηβΙαρ)ΐΓ28608 Ιοεο 8Ηΐ)]ίείυη- 
ΙΜΓ. ^ρΜίιηίηί8 ο^υδϋ <1υο (ΙίβΙίεΙια ρρίοτα εαπι 
0ΐΐί9Ι|ΙΙ6 8θΙΐθΙίί8 λβεΗΐΜίπι. 

Σήμεροτ άχράττοιο βαΧίύΥ Οβο^βγγέϊ χνρσφ 
Πνεύματος έτΟάχτει γάυασιγ αμχΛακίιχτ, 
ΦΛέζας χαμμεδέοντος Ας ΛάΤς, ΫΐΛΐόωτ δε 
Ύμγτμάίς μεΛέωτ ζώτδε δίδωσι χάριν. 

Πχϋ ίη 8€ΐιοΙϋ8 ίηΙβΓίίηβ^Γίϋαδ 6χρ1ίε2ηΙυΓ Ιιυηε ίη 
ΒΗΐιΙαιη : Νυν του αμιάντου μίζας της θεότητος τφ 
τυρί του αγίου Πνεύματος καλύπτει τοις Οδασι τήν 
άμαρχίαν - καύσος του παμβασιλέως αγαθές δ Ύάς 
των ταπεινών το?ς ψάλταις (ρβών τούτων παρέχει 
€ωρεάν. δβςυίΐυρ λΙΐβΓΑ ερμηνεία. Σήμερον ό τού 
::αμ6ασιλέως θεοΰ χα\ Πατρ6ς μέγιστος παις τήν 
άμαρτίαν βαλών έν τφ θεοφεγγέΐ ττυρί χα\ τω χε- 
ριυνψ τοΟ Οβίου Πνεύματος, τοΙς τοΟ Ιορδανού νά- 
μασιν ένθάπτει, χαταφλέξας πρότερον ταύτην ύπ5 
της χεραυνώσεως. Τοις ψάλταις $έ των πραΟτάτων 
τούτων μελών, ήτοι το?ς ςιδουσι πράως αυτά τήν χά- 
ριν χα\ την δωοεάν του αγίου Πνεύματος ^ιβωσιν. 
(Π Κ^ηιη Μηο Ρρϋίΐοηΐίί, ΡιοβροΓΐ, ^. ϋαηοα- 

ΡΑΤλαΐ.. βκ. Χαν. 43 ΝΟΤΓΠΑ ΕΧΒ1Β1.Ι0Τ1ΙΕα\ ΡΑΒΙΙίαί. 44 

ϋχ1ιί1)υβΓβηΙ οάίΐίοηοδ Βαιηίίδοοηί Ρβπδίβηδθ$ α. 1577, 1603, 1629. Μθβπββ ίΐίΐτιιιο ^ταΐί» ίο. 
Πυίιπο (ΙϋΙίοηΙϋΓ, (:{«; Ογφο» ρπωαδ άβάίΐβ οοϋίοο Υθϋοόΐηο, νυΓδίοηοηπΓΐυο ΓοοοηδυίΙ, ίη αυβ 
ΒίΙΙίαδ (ΙίοΙβ δ. δοπρΙαΓ® οχ Υυΐ^οΐα Ι,βίίηα Ιιβαϋ ρΓθ1)3η(1ο ΟαΓοίΤοθ οοηδίΐίο «ϋοΙίάοΓβΙ, εΐίβιη 
ϋΐ3ί Οβιηαδοβηί Ορδθοβ δΗϋ(1 ΙίηηίαηΙ. 1(1βπι ίθοιιιίπίιΐδ ροδΙ ΡθΓβΙΙεΙβ, ρβ^. 278-730, βχ οο- 
(ϋοβ νβΐίοβηο ΓβρΓδΒδβηΐΗΐβ, οχ1ιί1)β1 άβίηϋβ, ρ. 731-790, οχοοι-ρΐβ οαπι ΐηίΐίοβ εοΓυητκΐΘΐιι βχ 
«ΙΙΟΓΟ ρρδΒοΙβΓΟ βΐ ίη ηαυίΐίδ ϋίνορδο ΡβΓθΙΙβΙοηιιη οοϋίοβ , ςαοιη ΟΙβΓΟπιοηΙαηο ΙθδυίΙβΓϋΟΐ 
Ρβπδίβηδίαιη οοΗοδίο άοιιανϋ ΚυρθΓαοβΙάαδ, 03Γ(1ίη»1ΐδ, οΐ ςυοιη βχ βαοΙΟΓβ βηΙίςυίοΓβ, ααι 
δϋϋ ΗβΓβοΙίο νίχβΓϋ, ίηΙβΓροΙβίαηι θίΐηοίβρυηΐ νίΓΐ (ΙοοΙί. Ιη Ιιοο ρίαρβ οΐίαπι οΐ ρΓβΡδΙβηΐΐδ- 
δίπιΟΓϋαι βΐ δηΙίςυίδδίαιΟΓαπι δοπρΙΟΓυιη ΛτββπΐϋηΙα οοηδοπνδίβ Ιβ^υπΙαπ, (ΐυοιηβΓίαιοάιιαι 
ιηβΐίϋδ 3βπι οοηδΙθΙ)ίΙ 6χ ίηίΐίοο. ηυεηι Ιιίο ρβΓ οΐίαπι οοηΓεοΙυηι β πιο δΐιΙ)]ίοίαηι, ουπι ρπιι$ 
ηαοηυοΓΟ, οχίπιίυηι ΙιορυΓη ΡβΓβΙΙοΙοΓυπι οο(1ίοοιη ηΐδ., οιυί ΓαίΙ αΙ)υβΙίδ ΟοΓαδίηί Βίθοοίίί, ^βηι 
ρχδΙβΓβ ίη 1)ίΙ)1ίοΐΙιβοα Μοιϋοββ. Γ«6γ. — Ιη 1)11)1. Μεϋίο. €0(1. XXII, ρΐϋΐ. 8, δΐιηΐ Βίίπιβδοβηί 
5α€Γα ΡαταΙΙύα, ςαοπι οοϋ. υ1)0Γπηιβ ΓοοβηδοΙ Βαηϋίη. ίη 0^. οοάχΐ. Ογ. Ιβυρ. Ι, ρ. 367 δβς. : 
' οΐ ρπίπιυηι βάηοΐαΐ ίηάίοβηι οπιηίαπι ϋΐυΐοηιηι, δυΐ) ιιηθ(ΐυα(ΐαο β1ρ1ΐ8ΐ)6ΐί Ιΐηοτα οοηίοηίο- 
Γ11Π1, θΐίηίΐίο ιηαΐϋυπι, ίοΓΟ οοηνοηίΓΟ οαπι οοϋ. ΒυροίυοβΙϋίηο, €ίυοπι Ιοηϋίβη, Ιη δυ» οά. Ιί, 
ρ. 731, Γοΐαΐίΐ ίπΙθ^Γϋπι; βΗβπιβη ίη πιαίϋδ, α Ββηόίηίο ΙβΙο ουρβίβοιαο οχροδίΐίδ, (ΙίδΟΓβ- 
ρβΓβ; ίαπ) οΙ>δβΓνδΐ άαο βΐΐοδ οοοαΓΓΟΓθ ίηάίοοδ : άβίη ΐΓαάίΙ, ίη ΐΓβδ ροΓίοδ (Ιίνίδα οδδβ ϋυ- 
308 οοίϊίοί» ΡβΓβΙΙβΙβ, ςυθΒ ςαοαιοάο οαπι οοά. βυΐ Κυρείαοαίάίηο βυΐ Υβΐίοβηο οοηνβηίβηΐ 
βϋΙβ5 υηο αΗοΓονβ ώδοβάβηΐ, οορίοδβ βηίπίθάνβΓϋΙ, οοηιρδΓαΙβ οιΐΐΐ. ίοςυίβη., ςυεπι ΙηΙΟΓ- 
(Ιυω οβδΙί^Λΐ. Βεηίφίο δυρρίεΐ ίηοΐιοεαι δοπρίΟΓυηι δ Ρβϋριοίο οοηίοχίαπι : ομίιΐδ δαρρΙοιηοηΐΛ 
ροδίθβ ΓοροΙβπιιΐδ. Οαάίηαδ, ρ. 1773 δς. Ιοβηηί Βααιβδοοηο 3υηίοπ, ςηί πιοαο β Ιοοο ηβίΛ- 
Ιίαηι /. />αηια<οβηιιβ, πιθ(1ο α δβ(1β ρβίΓίβΓοΙίδΙί, ςϋααι ρεπ ρΙϋΓΟδ αηηοδ οοοαρδ1)αΙ, /. Αη- 
αοοΗ^η\Λ8 ίη ο,οάά. άίοίΙϋΓ, βηκίίΐίοηβ βΐ δβηοΐΐΐβΐβ ρΓ«ο1βΓθ, οίπο. α 1090 βΐ δοςς. αηηίδ «4 
βη. οίΓΟ. 1120 ήοΓβηΙί, »1ΐΓίΙ)αβη(ΐ3 οοπδοί, ρΓδΒίΟΓ Ιί1)Γ0δ Ζ)β ίιηαρίηίύΗΒ^ οχηηΐΆ οριΐδοηία, 
ςυ« Μίοίι. Ι-οςηίοη. Ιοωο II δυ® εώΐ. ΟΓδβοο-Ι,&Ι. Ο&πι&δοβηο, πιοηβοΐιο β1 δβηίοη, θδοπρδϋ : 
η. 1) Ερϋοωοη οοπιηιβηΙβΓίοΓυπι Ι. ΟΙίΓνδΟδΙοωί ίη Ερρ. Ρβυΐί; 2) Ρ«Γ&1Ιβ1β ηιΟΓβΙίβ; 
3) ΕοΙοβδίΓυηι ΙίΙίΓΟδΙΙ οίαδϋβπ] πιοΐΐιοίΐί ; 4) ΟΓβΙΙ. Ιπβίΐβοίαι (Ιο νβπίδ βΓβαιηβηΙίδ, ίη οοΙθ^γΙο- 
ΓΐΙ)υδ ΕοοΙβδίβδ δθΙβπιηί1αΙίΙ)υδ νβΐ δβηοΙΟΓϋίη ΓοδΙίδ ριοηυηΐίαΐβδ. Ταω Οαάίη., ρ. 1775 δςς., 
οοηΐΓΛ Ι,βςιιίοη. ρα^ηδηδ, δοηίβηίίβπι δαθπι άβ πιβπιΟΓβΙίδ ϋΐ^πδ υΙ)βηιΐ8 βχρΗοαίΙ οΐ οορίο« 
δίαδ άβπιοηδίΓβΙϋπι ίνίΐ, 3. ϋαπιαδοεηυΕί δβηίοΓοαι ηοη ροΐαίδδβ ίΙΙοΓυηι βνιοΙθΓ9ΐη οδδβ : ίη 
ρππιίδ ονίηοοΓΟ δΐυοίαίΐ, ΡαταΙΙεΙα βαοΓα ηοη ροΐυίδδο δοπΜ β ϋΛπιβδοοηο δβηίοΓβ, δοϋ β Οβ- 
ηιβδοεηο ^υηίΟΓΟ, δίνβ Αηΐίοοίιβηο, Οδδο οοη§οδ1ίΐ; βΐ ΕχοορρΙβ ίη οο(1. ΥίηάοΙ). ΟβΒδβΡβο (Λ) 
ϋίδβΓίβ ΙπΙ)αί Ι. όβηΐθδο. ]αηίοπ, ρβΙπβΓοΙίθΒ Αηΐίοοίιοηο, θΐίΐυβ ίη ίΙΙο €θά οϊΙλγΙ Αη(ΐΓββπ;, 
0*θ?αΓβδθ ίη Γβρρβίΐοοίθ βΡοΙιίβρίδοορυηιοίΓΟ. β. 850 ; ΤΙιοοάοΓυπι δΙυϋίίΛω, δδΒο. ιχ, «Ιίοδσυβ 
ΓβοβηΙίΟΓΟδ; ηοο οοάίοοηι ΕοΙοβαΓϋη) ΟΙδΓοωοηΙβηιιπι, οθ(1ίοβ ΟφδβΓβο ΓοοοηΐίοΓΟΠ], ουηι Ι,β- 
•ίϋίοη.βίΐοο νβΐϋδΐυιη οδδβ οοηδβηϋϋω. δβά ίρδυπι οοηδυΐβδ ΟικΗηυιη, ρΙαΓίΙ)υδ δυυηι ίυϋί- 
είιιηι οοηβΓΟίβηΙεο). — ΡθπίεΓ ίη οοά. Οοίδΐίη. ΟΟΧΟΙΥ, δυηΐ Εείοβδθ, δευ εχοεπρίθ δ€ηρ1ιι- 
Γ«, ΡβίΓαηι οΐ &1ίοπιιη, ίη ν^Γία οβρρ. ε1 ατβυπιεηΐβ ΟΓοΙίηο α1ρ1ΐ8ΐ)6ΐ1οο άίβοδίβ, 4«® 1θ- 
ιηοη, (ΐιιίδ ηοη δβπιβΐ Ιβυίΐεΐαι• ίη ίίδ Ι. ϋβαΐδδοοηαδ, οΙίίΓοΓΓΟ β ΡβΓβΙΙεΙίδ Ι. Ββπιβδοβηί, 8(}ηοΙβΙ 
ΜοηΙίβιιο. ίη ΒίΙ)1. Οοίδΐίη. ρ. 432. — Υξη^ϋχ ίη οοά, Νβηίβηο, εΟΧΧΙΙΧ, η. 37, 1. Οβπίθδοεηί 
ΡαταΙίβΙα, ςαβιτι (Μίη^.αΓε11.) ίη οβί. οοϋϋ. Ογ. Νβη. ρ. 422 δς. ρυΐβΐ ίΙΙυπι βδδο οοίΐίοοπι, (1β 
αυο Εεαυίεη. ρ. 277 οάίΐ. Όβπι. Ορρ. ΥοηβΙω, 1748, Ιοηι. Ιί, εΐ ηυεπι Ιιίο άίχΗ οδδο Ι)ίΙ)1ίο- 
Ιηοο® ίΙΙϋδίΓ. βιοΐιίερίδοορί ΡΙιίΙααεΙρΗίοηδίδ ίί), βίςαε, ροδίαυβιη «Ηλ ηοΐβνίΐ, υΐίίοπι Γορθ 
βχίδΐίαιαΐ ΙθΙ)0Γβαι, δί ςνιίδ Ιεαυίεηΐ εάίΐ. ουπι ηοο οοΛοε οοηΓεΓ&ί. — ΙΜγ]. ίη οο(1. ΟΧΧΧΥΙΙΙ 
ί)ίΜ. ΜαΓΟ. εχδίαηΐ ΡαταΙίβΙα,ν. ΟβΙ. οο(1(1. Ογ. ΜβΓΟ. ρ. 79, δβ(1 οηπι ρπιηίδ οεΐ. ΜογοΙΙ. ίη 
ΒίΙ)Ι. Ογ. ε1 ΙβΙ. ηΐ3δ., Ιοω. Ι, ρ. 83 δαα., ςυί όοοίε ιΐίαπι οο(1. τεοεηδοπάο οοηιρορβί ευιη 
ουπι οοίΐοΐ. ΒαροΓαοαΙά. Ιβιΐϊ^ηΙίβηο ε1 Υ&Ιίοβηο; Ιυηι βάηοΐδΐ 1ί1)ΓβΓίθδ ίη βίυδοβηιοάί 'ρο- 
Ιίδδίιηαπι δοπρίίδ βϋδΟδ ίυίδδε Ιιαυά ρβιιοβ (Ιοπιογο, βίΙίίοβΓε, «ιιΐ ίπηηυΙβΓβ. Ηίηο, ΐς| ςιιοά 
Οαϋιηί 3α(1ίοίαιη βΙίφίβηΙίδρεΓ ίηΓίΓΐηαΓΟ νυοίαρ, βηίηιηάνειίίΐ, δυΐ) ΙίΙίεπβ α ίηεδδβ ςυίοίθΐη 
δοίιοΐίοη άο ΟΓυοβ ΟπήδΙί, ΗεΓβοΙίί. ίπιρ. ΙεπιροΓε α ϋ^η-οδροε ίη ΡβΓδίβπι «Βίβίβ, α Ιοςυίβη. 
ρ. 275 εάίίαηι; αΙ ηυΙΙέΐ ΑηάρεδΒ Οφδβπεηδίδ, Τ1ιεο(1θΓί δίαϋίΐφ, ΑηΙοηίί ΜεϋδδΟΒ, Μίοίιβοΐ. 
ΡδεΙΗ, βΙίοΓϋοιςυβ ΓβοεηίίΟΓϋΠΐ ΓΓβδθίΐβηΙ&, ςυίϋϋά βιΐϋαοΐαδ Οαάίηυδ ίΙΙηπι οοΐίεοΐίοηβιη 
(ου3υδ ΐΛωεη βϋοΐορ ηεςαε οπιηίηο οβΓίυδ βδδε νίοΐεΐαρ, ηεηυβ, ηηΐΗ οοίΐ. ΜβΓοίβηαδ εβη), 
ηαΑΐίδ ρρίιηαηι β Ι. ΟΛπιβδο. δεη. ρροάίίΐ, οοΐΐοοίίοηεηι, «η ϋείεοίαπι οχ ορερο υΙ)εΓίοΡ6 
οοηϋηεαΐ, οο§ηί1υπι οπιηίηο εδί εχρίορβίυωςυε) , θ(ΐ3υϋί€3ΐ)8ΐ ί, ϋβπιβδοεηο, ρβίρίβροΐιη^ 
Αηΐίοοίιεηο. Βεηί(ΐυε (ΙοεεΙ Ιιαηιβηίδδίπΐϋδ ΜορεΙΙ. 3θ8ηηίδ ε1ί8πι ϋαπίδδοοηί ηοηηίΐιίΐ ίΙΙί οοά. 
ίυίδδε ίωωίδίααι, εΐ ρρδΒίερ Ρ^11ΐ8§0Ραπι ίη οαρπ]ίηί1)ϋδ βυρείδ βο Οεπιοορίΐυπι, ςαί δεωεΐ βί- 
ίβΓαηΙαρ, 1-ί1)Ρ0Ρυπι δβοροραπι Ιοοβ εΐ εοοίοδΐβδίΐεοραπι δορίρίοηιηι, ηυοδ ηοπίίηβΐ ΜορεΙΙ. 
ίΓ88ΐηεη!8 Ιβηίαιηπιοάο ίπδερίβ Ιεβί. Οηω οοπι ίΐ8 δίηΐ, Ι. υβπίθδο. δεη. νίοΐοίαρ βυΐ ρυίβ- 
ΙκιΙϋΓ οΐίπι, β^υδπιοϋί οοΐΐεείίοηείη ίηοΗοβδδο; ςυβπι βΐίί όείηοερδ νεί ίηίερροίβραηΐ, νοί 8ΐίο- 
ηιπι δορίρίορϋπ), εΐίβω ίρδίυβ Ι. ίΙΙίοδ Οβπιβδοεηί, βίςιαε, υΐ ίη ίορίίβ Ρβρ^ΠεΙορυπ) ρ8Γΐε ίη 
00(1. ΐΛαρεηΙ. ροΐίδδίωυπι ΓδοΙυπι εδΙ, ρροίβηορυπ) δορίρίορϋπι Ιοοίδ βο δεηΐεηΐϋδ θωρΐίΟοβ- 
ηιηΐ : εΐΐβίηεη οοϋίοίΙ^υδ ηοπιεη ^. Οβιη., υΐροίε εβ1εΙ:)ΐί8 βιιαορίδ, 8 Ιώρβρίίδ ίιιορίΐ ρρα- ΓβίίβΐΛ ϊοαηηί ωοϋο δ^ηίορΙ, Όαπιβδοοηο, πιοάο 3αηίθΓί, Αηΐίοοίιεηο, 8δθΡίί)εΓεηΙυΓ. ΠαΑ. 
(//) €ϋϋ. ^^Xι(, ιι. ι. ν. Ι.αιη1*<*€. V. ρα^.2ίΐ δηφ (#) V. ΜοηίΓααο. Βίαρ. ΚαΙ. ρα^. 46, (Ιβ.ϋ1ία5 ακίιΐ. 43 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒίΙΟΤΗΕαΛ ΡΑΒΒΙΟΙΙ. 46 

ΙΝΏΕΧ 8€Ε]ΡΤ0ΒίΜ 

Ιη 8. 3οαηΗί9 Όαπϊαίϋεηί Ρ3Γ3ΐ1ϋΙίί> δαοπδ ΙαικΙαίοηιηι, 

Αύ ρα^ηΛί €άΗίοηί6 ΜϊοΙιαεΙ'η ί,βηηίβη, ίοτηο //. Εχοβτρία €Χ οαάκε Ηηρ€\νί€αΙά\ηο χηάρχηηΐ α ρα^, 731. 

ίη§6τηί ηοΜΗία, α ΒαηάΐηΊ» ζχ οοά. Ιοηγ., μϊ ηιρΓαριη ηωιηί, «κ^/βτίβ. ΙΙακι.. 

Λ Η€§ίΐΙ(Β 6Γ£9ΐοτβ<« 506. 548.658.— /^βαΜ/ίΤ/ΊκίΜκίΜ- 

ρηίαΐίΒ, 403. 558. 564. 611. 6^6. 6ο8. 678. — Ού 
βύβ, 298. 502 1). — ΕχΗοΠαίίο ύύ ^αρΙ/«ιΐΝΐι?ι, 556. 
580 86(γ. 587 ββς. 450. 645. 656. 712. 728. ^ Α4 
αάοΙβί€βΗΐ6$, 579. 564. — Ιη ΗΜ, Αιιβη^6ΐίΙ>ί >1>8ί, 
511. 519 86ς. 557. 400 «βη. 580. 607. 656. 645. 
655. 660. — Ό€ ΛΓοπ/ία, 490 Ββη. 492. δ73 8βί|.— 
Είς τ4ν Καιν. 556. — θ€ ΰανΐαϋ €ί 5βΐ4/β, 669. — 
Ι η ίΙΙίΐά, ϋύ$ΐΓ\ΐ3ίΐη ΙιοπΓβα ιηοα, 475 8β(|. 485. — 
Οπυά ϋβη% ηοη αί αηοΐοτ ιιια/οΓΚΐιι,5^. 511. 315. 
4.Μ. 524. 541. 675. 690 ββη. -- Αά άΐνίΐ€9, 564. 
411. 476. 485 §( ς. 493. 728. — Αά £^π««οι, 545. 
411 $ΰ<ι. 602 8€π. 60586<ι. 629. 658. — Ιη ίαΜ€ α 
5ί€€ίΐαΐ€^ 491 δβί|. 574. 660. — Αά \€Μτ•ίοτ€$^ 
451 8ϋ([. 454, 474. 660. •— Ιη ϋ9τΛϊη}η Μ«ΓΙ«Γ<η)ΐ, 
529. 656. 705. 712. — Ό6 ΟταίίατηνΛ ΛεϋοΜ, 542. 
545. 610. --Αέ ΗαΗίαηί€$ ιη Ιανϋ. 443. 652. 655. 
720. — Οβ ίφηίο, 565. 404. 417. 580. 602. 605 
86Π. β05. 618 560. 622. 651. 676.'69§ μ». - ΰύ 
ίη^ίανίβ, 417. -- ϋ€ ίη9ί41α, 442 86π. 450. 476 860. 
554 055. 700. 717 μ(|. -^ ϋέ ίτα, Θ5Ι ιος. 058. 
660. 705 86(|. — Ι Η 8. ^^ι^^^Λ1η ΐΝβΓ/|^Γ#Μ, 459. 
471 86(|. 545 8ος. 548. 680. — - Οβ Ιβαβηάη α€ηΐίαηι 
/ί6η<, 564. 417. 642.681. 727.— Ιη Μαηαηίειη, 
502. — Αά ηιοηαϋίίαηι /αριιιιη, 580 86(|. — /» ρα- 
ταΜωη άίάβί ιηι7/β (β/^Νίοπιηι, 600. — Ιη ίΐυαάνα- 
ρίηία χηατίχιτβι^ 570. 

Β^δδυε, έρμηνεύς, ρ. 154 Ι). Αο(6ΐη€η1(ΐ68, ρ. 121 Ι). 

^£1^»ηη8. ρ. 92. 97 1). 104. 106. 109 1). 112 Ι). 
«25. «21. 125 1). 144. 14Η. 

^^^8^I1^η65, ρ. 101 1>. 178. 

Λ!:8€ΐΐ7ΐθ8, ρ. 79. 99 Ι). 117. 177 Ιι. 

^ε8ορυ8, ρ. 173. 

Αίήι^ιηυβ» ρ. 463. 

Αξ3ΐ!ιο, ρ. 74. 161 Ι). 

Α|(β$1ΐ3η8, ρ. 1499. 

Λ/^Ασιιτθίι, ρ. 166. 

ΑΙεχ^ηιΙβΓ, Γβζ, ρ. 118. 

Α1βιΐ3, ρ. 107 1). 145 Β. 1721^. 

.%ηιΙ^Γθ8Ίιι§, 11ΐ8υη>2ΐιΐΓ(ϋ8, ηερ\ ααρχώσεως χαΐ 
χίφςεοφς» 775. 

ΑιηρΙιΗοε1ιίιΐ8, βρ^βΓοραβ Ιοοηί6τΐ8ί8, 785. 

Αιηχ9{οπΐ8, ρ. 164. 

ΑθΑχ«η(ΐΓΐ(ΐ68, ρ. 141. 168 1). 

ΑιΐλΐΊπιβηββ, ρ. 111 Β. 

ΑιιΙί|οηιιβ« ρ. 121 1>. 

ΑηΐΊρΑΐβΓ, €|Ν8ύορι18, 785^ ΒοβίΓβιιβ!». 747. 754. 
Ι χ της ιιατά τάν βλαοφημιών Όριγέν«)«ς πρατμα- 
τχ{χς.769 Μς. Ιν »Ε^>Α{ω ιβ'. 762 768. ένχεφαλαίιρ 

«^ . 768 8β(|. 

Αηΐίρ1]«ιΐ€8, 145. 
ΑηΐίρΙιοσ, ρ. 11β• 

Αηϋ&ιΐιβιι^, ρ. 146. Α. 14Κ Ι). 117. 154. 175. 
ΑροΙΜοηι^ ρ. 107 (>. 172 1). 181. 
ΑροΙΙοη1ν3, ρ. 100. 144. 3. 144 !>. 187. 
Ατ€«$Ίΐ3υ$, ρ. 146. 
ΑΓεΙΐ5ΐ25, ρ. 149. 
Αη&ΐ3τε1ιυ8, ρ. 168 1). 
Αή8Γιρρυ8, ρ. 154. 
Απ8ΐο, ρ. 122 1). 147. ». 147 |>. 
Αη8ΐοιιιΙ)ΓθΙυ$, περί 6ψ£ως, ρ. η 1 5. 
ΑΓί&Ιοηνηιυ8« ρ. 122, 147. 
Απ5ΐορη3η63, ρ. 121 Ι). 143 1). 
Απ&ίορΙιοη, ρ. 172 1». 

Απ&ΐοΐ«ΐ6δ. ρ. 104 1). 118. 146. 3. 1461). 154. 
ία. 165 1>. 166. 181. 
Απ5ΐοχοηιΐ8, ρ. 149. ΑΓΙ5ΐ0Χ0ηΐΙ8, ρ. 14!Ι. 

Αΐ1ΐ3η38ίυ8, 559. 444. 571. 595. 612. 674. 691. 
έχ τοΰ τΛρΧ άνβρκίας. 515. 780. 
Α4ΐΐ6ο•^Γϋ8^ 752. 167 1). 

Β 

Β3€€Ιι3γΓι(]£$, ρ. 177 1). 

Β3&ϋίυ« Μ. ο47 86(|. 567. 568. 575. 583. 394. 
400. 405. 427. 430. 454. 455. 457 δοη. 448. 458. 
460. 503. 506. 507. 5ί1. 522. 557. 560. 562. 568. 
566. 567. 571. 572. 599. 608. 614. 615. 627. 635. 
640. 676. 6791)18.680. 682. 685. 687. 694. 696. 
699. 700. 702. 705. 709. 715. 7ΐ6. -^ Ιη Ηβχαβηιβ^ 
Τ99, 501, 312.318. 319. 529, 557. 548. 563. 393. 
424 Μ<). 427. 457 8€φ 493 86α. 525 860. ζά 550. 
580. 623 86ς. 626. 642. 655: 662. 670. 685. 689. 
729. ΗοιιμΙ. 1 ίη ΰ6ΐιβ$ίιι. 502. — Ιη Ρ»αΙιηο$, 
302. 314. 51β. 329. 556 86ς. 369 δβη. 570. 572. 
416. 427. 451. 454. 460.461. 494. 555. 559 $6π. 
Μ. 569 86ί|. 580. 611. 634. 655. 642. 678. 691. 
722.— Ιη ρη'Ν^ι'ρίιιπι Ρηΐ9^6ίοηίίη, 506. 519. 345. 
362. 563. 457. 443. 446. 504. 520. 533. 560. 658. 
Μ. 693. — Ιη Εζαϊαιη. 301 357 86<ν. 404. 524. 
%α,^ύ€ Βρίτϋη 8. 509. 423. 64*>. 727. — Ερί- 
Η9ΐΛ, 308. 519. 520. 354. 592. 512.564. 611. 677. 
680. 689. 694.— Λέί Ρ<ι<ΓορΑί/ιιπι,448.— 4(ί &ΊΊηρ/ί• 
πβΜΐΐΜ, ΑέΤΓβ(ί£ΐιιιι, 522. — ΚανονιχαΙ διατάξεις. 
Μ. 357 8«|. 363.576 86<|. 5Ι1 86ΐΐ.517.580. 645.— €3ίαηυ8, ρ. 168 Ι». 

Ι^αίυδ €8663Γ, ρ. 75. 

εϋΐΐίείθβ, ρ. 108. 

€88818111118, 8 1)1)3 8 , έχ ΤΦυ πβρ\ 6χτώ λστίφοών. 
560 δ6ς. 540. 

(.ΐΜ-^δίρρυδ, ρ. 91. 108 Ι). 110. 164 Ι>. 166. 

αΐ63ηΐί)6δ, ρ. 108 1). 146 Ι). 172. 174. 

α6ΐη6ηδ, 575. 595. 598. 402. 420. 455. 452. 5^0. 
551. 535. 558. 570. 594. 628. 640. 702. 740. 741. 
— ΑΙβχβηϋΓίηηβ, 307. 657. Ιχ του α' του ΠαιΙαγω- 
γοΰ. 594. έχ τοΟ Ρ'. 559. 579. 564. 725. — 8ίΤ0' 
τηαία, 480. 638. Η1)6Γ II, 556. 370. 575. 408. 414, 
III, 438. 1Υ. 556. 480. Υ, 599. 572. Υ1, 454. 649• 
657. VII, 599. 648. 

€ΐ6ηΐ6ΐΗί8 ιιι^$^ ΥΙΙΙ, 643. 751. 753. 774 :Οαη 
άίνα $αΙνβΐητ, 315. 542. 572. 598. 448. 480. 502. 
506. 594. 684. 715. «χ ΕΰΙο^η, ρ. 541. 

€Ιβιΐ)6ηδ, Ηοιη&ηιΐδ, 752. ΚρίβΙ. Ι, 510. II αά ϋο- 
ΓίπίΛίο*, 785. 787. 

€Ιί(3ΓθΗυ8, ρ. 171 1). 

€γ3ιιΙογ, ρ. 146. 

€Γ3ΐ68, (;Γ8πιηΐ81ί6α8, ρ. 118 1). 181. 

Ονρπαηυδ, Ερί$ΐοΙα αά Είάηηι (ττρ^ςτ^ν Φίβωνα), 
776.' 

εγπΠαδ, ΑΙ6Χ., 508. 4ί8. 422. 458. 446. 447. 
470. 479. 502. 508. 523. 556. 558 Ι). 564. 559. 000 
ββίϊ. 612. 699. 701. έχ των κατά Ιουλιανού. 409. 
Ιώεν ι 539. ΊΒΑ. V. 477. 478. Χ. 657. ΧΜ.. 593. 
XV. 755. ΧΥΙ. 662. XVII. 515. 780. 782 δβς. 
ΧνΐΙί. 054. 752. 778. — έχ του ιε' τών έν πνεύματι 
λα-ίρείίΐς. 364. \\^ύ. π*ρ\ της ε. π. λ.) 

Ιη €αρηΐ χιχ Ιοαηηι» , 408. — ΚΙς ιίαρΟενίαν. 
78ί. 

1>6ηηΐ(ΐ68, ρ. 154 1). 

Ββιηο6Γαΐ68, ρ. 146 !>. 

Β6ΐηοοπΐαδ, ρ. 79* 94. 100. α 100 1). 104 1>. 105. 47 ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΒΙΟΙΙ. Κ 110. 117 ϊ). 122. ίΠ. 161 ]}. 164. 165. 171 1). 
47ί 5. 

Οβιηοηαχ, ρ. 154. 168 1>. 

ΠβυιοβίΗοηΰβ, ρ. 100. 8 100 1). 108. ΜΆ. 146. α 
ϋ61>. 102 1). 

8. ϋί»ϋθ€ΐ)ΐΐ8 , 751. 752. 

Ο'κΙνπιυβ. 501. 504. 509. 405. 425. 458. 455. 
481. 515. 520. 557. 562. 570.575 860.594. 650. 
657. 645. 654. 675. 677. 678. 684. 687. 695. 699. 
710. 721. 727. 787. ρ. 169. — Ιη Ε€€ΐ€ίία$ΐ€η , 
685. — /μ ηαιαηι, 507. 545. 677. 721. 781.— 
1η Οηαηί^ 778. — Ιη ΜαΐίΗαηίηι, 676. — Ιη Εναη- 

?ΗίΗηι ^οαηηί$^ 754. — Ιη Εμί$1, Λά.€οήηΐΙύο$^ 
21. — Πιρ\ άσωμίτου, 780.— Έχ του λόγου του εΙς 
τ6ν Ίώβ, 789. — ΕΙς τ6ν Λώτ χα\ τ6ν Δαβίδ, 789. 

Ο'κίγιηυβ, Πρ6ς ψιλόβοφον, 645. — Κατά Μανι* 
χαίων, 507. 

Οίο, Κοιη&ηιιβ, ρ. 75. 99 1). 422. 147. λ 147. 1). 

Οιο($6η6β, ρ. 78 1). 100 1>. 118. 122. 146 Ι). 147. 
166 1). 472 1>. 175. 179 Ι). 

ϋίοητ&ια8, 559, 674. 679. Α1βχ&ιΐ(1ηηιΐ8, 559. 
480. 6». 780. 784. 788 1)ί•. 

Οίοηχ8ίυ8, Α1ι^χ&η(1πηιΐ8 , Περί φύτιως, 752. — 
Ερί$ΐοΙαΐν έορταστιχΙ), 755. 

1>ωην»ίυ8, ΑΓ6ορ9βί(2« θ€ ιΐίνίΝΐι ΝοηιίιιΙΙικ, 549. 
710. 

ΟίρΙΓιΙυ•, ρ. 462 1). 

1)οΓθΐΙΐ6«8, ρ. 730. ΙλίιϋλΙυΓ ίηΙβΓ β08, β (|ΐι11)α8 

0ΑΙΙΙ«806Βυ8 ΡλΓ&Ιΐ6ΐ» 808 0ΟΒ|[688ίΙ , 1ίθ6ΐ ΠΟΠΙβη 

6]υ8 ιη ορβΓ6 {ρ80 ιιυ8φι&ιη ηβηιΟΓ&ΐυιιι ΓβρβΓβπιη. 

Β 

Εΐ6αΙ1ΐ6ΓΊα8, 515. 

Κη)ρβ<Ιθ€ΐβ8, ρ. 9θ 1). 410 111 1). 445. 154 1). 
164. 165 1). 166 1). 

Εραιηίηοη<ΐ38, ρ. 118 5. 

Ερί€Η&ηηα8, ρ. 99 1). 

Ερί€ΐ6ΐα8, ρ. 100. 1051). 407 1). 417. 472 1). 474. 

ΕρΙΐΓ&Ίιηυβ, 8Γ€ΐιΐ6ρί8€ορυ8 ΑηΙίοοΗίχ, Έχ του 
€ΐς τ&ν ΚθΛν, 755. -^ Έχ του γ' χ&φαλαίου του περ\ 
του γραμματιχου Ίίωάννου χα\ Συνό^υ, 754. 

Ερΐ€ΐιηΐ8, 759. 90 5. 440. 454 1). 164. >. 464 1). 

ΕρίρΙ)&ηίυ8, €γρηυ8, ίη Αποοταΐο. 299. 

Ε83Ι&8, &1)5λ8, 677, 698. 721. 

Εν&(τπυ8. 507. 551. 541. 556. 562. 565. 575. 
597. 402. 404. 419. 427. 447. 448. 466. 481. 
515. 518. 565. 570. 615. 629. 650. 650 654. 661. 
704. 707. 715. 714. 721. 725. — Ιη ΡΓο»«Γ6ία, 509. 

Ευΰ1ί<ΐ68. ρ. 14β[). 156 1). 174. 

ΕυΗρίάββ, ρ. 74 1). 79. 99 1). 104 1). 108. 446 1). 
124 1). 444,445. α. 4451). 446. 456 1). 461 1). 462 1). 
468 1). 172. 1771). 

Ειΐ86ΐ)η ΡηΒρ9ΐΓ8ΐΐίύ 6ν8η^6Γΐ€8. 637. 422 1). 475. 
474. 

Ευ8β1)ίυ8. 6ρΐ8θορυ8 Λίβχ. ν'κΐβ ηοΐ&8 Ιιβςοίηϋ 
•ά ρακ. 666 86(1. 516. 551 8ος; 591. 595. 422. 425. 
455. 470. 472. 561. 576. 597 86α. (629. 657. 665 
86α. 666 608. 671. 675. 697. 701. 777. 785. 

δ. Ειΐ8ΐ3ΐΙΓια8, 788. 6ρΊ8θοηα$ Αηΐίοοίιβηυδ, 752. 
— €οηίτα Ανίαηα, 544. — η^ρί ψυχής, 752. 

σ 

Γέροντας , 562. Έχ του αγίου Γέροντος, 455. 

(χ του γερόντων, 646. ΙηΙβΙΠ^ίΙυΓ 66ΓοηΙίουιη, 8ίνβ 
ίΙ)6Γ, ςυο &ρορ1)ΐ1ΐ62ΐη3ΐ& 61 ηαΓΓ3Γιοη68 ά^ ρϋδ 
Ρ9ΐΐΗ1)ΐΐ8 61 ιηοη&οΐιίβ €οηιιη6ΐιΙυΓ• 

6Γ6βθΓίυ8 Ν2ζΐ9ηχ6ηα8, ΐΙΐ6θΙθΕθδ, 529. 557. 
559. ^Ί. 578. 597. 405. 425. 455. 458. 440. 444. 
446. 465. 495. 506. 508. 547. 552. 556. 558. 560. 
565. 566. 567. 571. 655. 654. 640. 662. 664. 674• 
700. 709. 720. — Οταίιο Ι. 506. 542. 595. 402. 
404. 458 86η. 542. 547. 525. 629. 685. 686. 687. 
691. ό μέγας άπολογετιχός, 550. ΟταΙιο II, 505. 
506. 594. 421. 550. ΙΗ, 565. 612. 688. ΙΥ, 530. 
448. IX, 479. Χ, 520. 585. 429. 548. XI, 598. 558. 
XII, 552. 448. 451. XIII, 298. 559. 402. XV. 512. 
551. 477. 494. 574. 581. 656. 674. 8ς. 685. 685. XVI, 520. 529. 583. 560. 674. 079 δη. XVII, 559• 
505. XVIII, 572. 521. XX, 552. 572. 540. 574. 
069. 671. 685. XXI, 209. 565. 729. XXIII, 503- 
656. XXV, 520. 565. 375. 596. 418. 615. XXVI. 
505. 512. 548. 420. 552. 679 δβα. XXVII, 418. 
427. XXVIII, 729. XXXII. 581. XXXIII. 570. 
555. XXXIV. 512. XXXV, 559. XXXVIII. 418. 
XXXIX, 298. 505. 585. 581. XI., 298. 388. 505. 
567. 581. 661. 662. 701 δβη. ΧΙ.Ι1, 513. ΧϋΙΙ, 
596. 655. Χυν, 655. — Ιη 8, Βα^ι^/αΐΜ, ^ 714. 

— £ριβΙο/(Τ, — 275. — Έχ των έτεων ι'άβιΜ, 320. 
321. 650. 655 661. 689. 720; Α^χαιη^ΐΓΫ, 628. — 
ΟηοηΐίΒ, 564. ΙίοιιοιΙίβ^, 505 86ς. 707. 730. Τβ- 
ίΓΜίίΰΗα, 329. 550. 575. 579. 396. 402. 408. 454. 
457. 444. 447. 458. 478. 494. .';05. 517. 564. 570. 
608.615. 617. 627. 86ς. 628. 646. 657. 061. 682. 
691. 729. δοΐυΐο ρΒδβίιη 86πηοη6 Γ6<1ϋίΐ> 6χΙ)ί1)6η- 
ΐυΓ. νιϋ6 ηοΐ88 1«6ςυίηίί ρ8([. 650. — Ρο€Μα Ιΐέ- 
τοιεπη άβ γ«6ιι< «μ», 701. ΰ€ $€θ€%$\οη€ <»α. 612• 

— 1,αηί€ηίαΙχο αά Γ,Ηήίίηη^ 627 8ος. — €αηη€η αά 
ΟΙυηιρ, 617. — ΡτΛοεψία αά νίταίη€$9 642. 

ΟΓββοηιΐδ Νν886ηυ&, 515. 321. 375. 383. 404. 
4^. 458. 465. 504. 515. 568. 570. 615. 657. 4(74• 
702. 709. — Ι)β ορΊράο ΗοήΜί», 700. — Ιη ΟαηΙί- 
οπηι εαηΐίΰοτ. 559. 458. — Ιη ΗΙιιά : Ηί€ 681 ΡΠίαβ 
Π)6υ6 (ΙΊΐ6€ΐυ8, 773. -^ /η οαο 6«αΙιΊΐΜ<ίΜ<, 372. 
ΗογιΠίΑ Ι, 438. III. 305. 656. IV. 418. VII, 354. 
572. — Ιη οταίίοηεηί ΒοηΐΜκαηι^ 559. 372. Ηοιηί- 
1ί8 Ι, 465. 478. III, 565. 581. 465 86ς. IV, 466. 
V, 381 1). 418. 750. VI, 495. VII. 389 86α. — 4χ 
του χατηγΐ)τιχου, 657. — ΙΙ£ρ\ τελει^το; ρ£ου, 339. 
ΙΙερ\ της εν Κωνσταντίνου πόΧει χαταβτάσεως του 
άγιου Γρηγορίου, 775. ίη &Ηθ 6θ<1ίθ6 : ΕΙς τήν εαυ- 
τού χειροτονίαν. — Ιη 8. Βοηαηηηι* 751 

6Γ6£θπί, ΐ1)8ΐιιη9ΐυΓβ[ί, 68ρΐΐυΙη, 751. — 6γ6£0- 
ΠΙΙ8, ΐ1)2υιηαΐυΓ§[υδ, ϋβ ΙαΗ<αΐίΗ$ Ογϊο^ιιμ, 3ο8• 
477. 554 86ς. — Έχ του δτι ουδέν εΐοωλον έν τφ 
χβσμφ. 655. 678. 

Η 

Ιΐ6Γ9€Γιϋ68, ρ. 464. 1) 474. 

ΗβΓ&οΓιΐιΐδ, ρ. 406 Ι>. 

ΗβΓππρρπδ, ρ. 448. 

ΗβΓΟϋοΓυδ, ρ. 85 1). 407 1). 408 ί). 462. Ι». 
479. 

Ηβδίοόυδ, ρ. 408. 461 1). 468. 

ΗβδγοΙιΙυδ, 525. 

ΙΙί6Γ&χ, ρ. 118. 

Ι1ί6Γ0€ΐ68, ρ. 102 1) 156 1). 

Ηί6Γοηγηιυ8, ρ. 449) 1). 

ΗΊρρθ€Γ3ΐ68, 514. 422. 

ΗΊρρο1γΐιΐ8, 6ρΊ8θορα8 Πθΐη», 787. — Περ\ Χρή- 
στου χα\τοΟ ^Αντιγρίστου 781. 

Ηυιηβηΐδ, 758. 461 1). 462 1). 477 1). 

Ηγρ6η<ΐ68, ρ. 447. 

Ηγρβχυδ έχ των ύτςοΒηχών ΐ7ερ>. του εύεργε'ίεΤν, 
ρ. 444. 

Ι 

ΐ3ΐηΙ)ΗοΙιιΐ8 , ρ. 416 1). 448. 444. 146. 419. 
450. 

Ι|;ηηΙίυδ ΤΙΐ60ρ1ΐ0Γυ8, 558. 702. 777. — ΕρίϋοΙα 
αά Αηίίθ€Η6ηο$ 642. 8ϋ(ΐ6 ηοΐΑδ. — αά ΕρΗ€»ίθ$^ 
687. 750. 772. 775. 777. 778. 779. 785. — Ιηί€τ- 
ροΐαία, 354. — Αά 3Ιαρη€$ίθί, 779. 785. 789. -- 
Αά ΡΗΗαά€ΐρΗί€ηί€$^ 775. 780. — ^<< Ρο/υ(αΓρνιιι, 
515. 642. (3(](ΐ6 ηοΐβδ) 724. 779 860.788. Αά 8>ηΐίτ• 
Μηί€$, 514. 514. 747. 779. — Αά ΤταΙΐ6η$ε$. 6&0. 
772. 780. ~ ΙηΐβτροΙαία, 522. 

Ιϋ66Γ(υ8, 305. 515. 567. 585 86(|. (Γοη3δδ6Νί1υ8, 
νβΐ 86Γ3ρίο), 429. 454. 566. 617. 651. 655. (Γθ!83η 
Ν8ζΊ9ηχϋηυ8) 688. 707 86ς. (ΓοΓδαιι ΟΙίΓνδοδΙο* 
ιηα8|. 

Ιρ1)*16Γ&ΐ6δ, ρ. 154. . 

ΐΓ6η£α8, 301. 396. 425. 630. 637. 724. 769.788. 
789. ι « 

ι ΝΟηΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΗίαΓ. , 747Λδ2. 765. 788. 775• 778: 785. 786. 
787. — Κ«Ετ^ (αΜ»>»ν, 579. 747. 755. 781. — Έχ 
των βκαλέξεων, 724^. — Ε}ή»ΙοΙα αά ΥίΰΙοτεηι, 480. 

ΗΜοηι»» Ρΰΐιιβίοΐα. Υίιΐβ 8αρΓ& ίη ΟοΓΟίΙιβο. 

ΐ4ίοεηΐ»»ρ. Ι46' 1>. 147. 149. 

Ι 

Ιο^η6& (%ΓΥ8θ$(οιηυ8, 313. 315.330. 331. 348 
Μα. 557. 358 β6ς. 368. 581. 386. 393. 598. 402 
5Μ. 405. 414 415. 418. 421 <θα. 425. 427. 
430. 455. 436. 438. 444. 447. 456. 458. 460. 466. 
478 β«α. 495 ββα. 506. 508. 509. 515. 517 518. 
51λ ^. 540. 541. 542 ιβς. 548 $6α. 557. 562. 
5β5. 570. 572. 1). 595 ββς. 605. 628. 642. 646 86<|. 
650. 653. 676. 677. 680. 681 583. 691. 700. 705. 
707. 709 ββα. 711. 712. 714. 715. 720. 722 δοα. 
727. 

Ιο^ηηίβ €ΗΓγ$θ8ΐοιηί ίη Αοΐα αροίΐοίοτ. 539. 517. 
6.53. ΕΙς τ6ν έν Π&άξ&ατι β<9|Α0φύλχχα, 456 «6^. — 
Περλ της αγάπης, 355. — Κ'.ς τ6ν *Αθανά(ηον> 444. 
— Ιη 8. Βα^ι^Ιαιη 653. — Αά τ€€€η$ ίίαρα%αΐο$ 
(*/εο7«ατ(τΕους), 536. Πρ^ς τους φωτισθέντοις 389. 
461. — /μ ά€€θΙΙαΐίοη€ΐη Βαρίίϋιβ^ 412 8βΐ]. — ΕΙς 
τ^ Ρ" ΒβΦίΑειών, 462. — Έχ της £{ς τ6ν Βχσίλειον 
4α.ιΧ{9ΐς 462. — Ιη €οη»ίωιίίηΗηί ίηψ. -396. 775 — 
ΰ€ €ηιτ<. 697. — ΗομΗ. 111^ άε ΰΙε^ηιοΒί^ηα, 496. 

— Αάν€τ$η$ ΕνίΓορίνΐΜ, 321 8β(|. 637. (ηυί Ιθ€ΐΐ8 
ίη €ΐΙίΙΐ8 (Ιβθ8ΐ») 669. — ίη ρια/ηικιι• ιι,ιιγ. ά€ 
ΕΜίτορϊθψ 462 860. 499 δβα.—υ^^ΓαΐίαΓκηιβ^ίίοιιβ, 
5^5. — ΜοΐΝΐ7. ν/1, άε άΊυετύ»^ 467 8βς — Ηο- 
^αΐ.ΧΧΥΐη, (ΐοιη. ν 5;ινΊΙ.)684.— Ι)β;>/ιιηίο, 
621. 622. — βοΐΝΪ/. ϋί, ά€ ι'η<;οιηρΓ«Α«ιιιί^ίέι, 394. 

— ΗοηήΙ. ΙΧΧνΠ, ίη /οαηηβιη, 299. — ΕΙς τήν 
^ροδοτίχν τοΟ *1ούδα. 330 — α' τιρ^ς Ιουλιανών, 
3^. (Γοη9886 Ο^πΙΓι). — Ιη ηιαΠι/ηηι /Μ/ίαηκηι, 
636 ( Ιοευ» ^6θ>1 ίη βάΐιίβ). — Ιη ^^αxα^Ηηι^ 636 
((Ιο»Ι ίη θ(1ΐΐί8). Ηοη. XI Κ, ίη ΜαΐΐΗαΒηηι^ 375. 

— ί}€ €οηνετ$ίθΗ€ ΜαίΐΙΐΛί^ 698 — Περ\ μζταψ^ίας 
325. 466. 555. 593. 648.• ίη ηαΠρϋαΐεΜ ΟΗτίΜϋ, 
384. είς τά Οεοφάνιχ 462. 536 86ς. — θ€ ρααρ^τ- 
ίαΐ€ (οτίΗ€¥ (εηηάα^ βτι χοή γενναίως φέρϊειν πε- 
νίχν, 555. 648. 657. 661. Ιη ψιαίηι. χχχνιιι. 
324. 592 8Μ. 497. 498. — Ιη ρίαίιη. ι.. 513 86α. 
582-590. 595. — Ιη 8. Βοηαηηη^ ηιαπντ^ηι, 372. 
^Β€ 9Λ€€τ4Μίο, 330. 405. 513. 653. 054. — Έχ 
τον «ρ^ £ταγε(ριον 560. — 1)4 $ίαίηί$, 576. ΕΙς 
τ^ρτ άποβηαίαν έτητχόπων, III. 354. 514. XV. 306 
8θ(|<|. — ιη 8, 8ΐ€ρΗαηηηί 304. — ΕΙς τους Ιϊοντας 
συνειβάχτους, 330. — Ιη ραναδοΐαηι άβείεζ ηιΟίε Ια-- 
ίαίοτηιη^ 354 86ΐ|. 518. 710.— *0τ( επισφαλές 
τ^ εΙς θέατρα άναβαίν^ιν, 330. 535. — Αά ΤΗβοάο- 
Γβη Ιαρζαη^ 569. 581 86(|. 600. — Ιη 1 αά ΤΗβί- 
μ/. 545 86α. — ΗοηίΙ. ίη ΤηΠηηηι (Ιοιη. ΥΠ 
2Μ?ί1. ), 592. — /η νίάηαηι,ηΗω άηο ηΐίηηία ο^ιν/ιΊ, 
661. Έχ της πη' Ιπιατολτίς^ 712 (η60 ίη 6<1ίϋ8, 
ικςαβ ίη πΐ8> €θϋί€6. αυο υΐΟΓ, 86ηΐ6η1ί&ιη ίΙΐ8ηι 
€^Γ]Γ8θ8ΐοηιί ίη 6ρΐ8ΐ. 88. ΓβρβΓίο). 

^ο^ηη68 €1ίηΐ3ίθα8. Υίϋβ 8υρΓϋ ίη ΟογοιΙιοο. 

^0•6ρI1Ο8, 278. 280*. 359. 444. 458. 502. 506. 
515. 523. 556.649. 665 1)18. 692. — Έχ τ^ς Ίου- 
2ιΤχης 1(ττορ(ας. 669. — θ6«6«//ο Ηάαίοο, ο75. — 
ΰ€ ίηφεήο ταίηηή, 570^. — Έχ του λίγου του άνα- 
7€γραμμένου χατλ Πλάτωνος, 789. ΰΐ ίοη&886, 665. ' 

ΙαΙίυβ, 6ρΐ8€ορυδ Βοΐιΐ3ηυ8 ( 8Ίυ^ ΑροΙ1ίη2Γί8 ρο- 
Ιίαι, 81 €Τ6(1ίαιυ8 ΜίοΙι&βΙί 1.6ςυί6η.>, ΕρήίοΙα αά 
ΒΙ^ιμίΜΜ^ 775. 50 I^^^οη, ρ. 154 Ι). 
I^^^ο^8^8, ρ. 10Τ 1>. Μ 
ίρ6ς Τρύφωνα β' λόγι 

— περί Αναστάσεως, 754. 756 δβςα. &<1 765. — 
«ρ6ς Έλληνας ι»ραινετιχός, 381. 518. 

ϋΐοαρρυβ, ρ. 110. 164. 
ί)[ςίιΐ8, ρ. 100 1ι. Μαοτυρολ^Λον τοΟ &γ(ου Βα6υλαί, 785. 

δ. Μ<ιχίηιυ8, 520. — Περ\ του αυτεξουσίου 540. 

Μβίβΐίυδ, 6ρί8€οριΐ8 Αηΐίοο1ΐ6ηυβ, 755. 

ΜβΠ8$ιι$, ρ. 164. 

ΜοηαπϋβΓ,.ρ. 74. 79. 99 Κ 100. 104 1>. 116 Η. 
144. 145 1). 156 1>. 161 Ιι. 162 1). 168 ϋ. 172 Ι>. 
177 5. 

Μ6η6(ΐ6Βΐα8. Ρ• 117« 

Μ6ΐ;1)0<1ίιΐ8, 304. 331. 438; βρίβοοραβ ΡϋΐΓ^Μΐκίλ,. 
763. Τοϋάγ(ουΙερομάτυ(|ρςΜε6ο6ίου Πατάρων, 084. 
— Έχ του περ\ άγνείας συμποσίου, 643. — €οηΐΜ 
ΡοΓρΛ^ηκιιι, 778. 784. 785. — ί>« ν€$ΗΤΤΰ€ΐίοΜ^ 
310. 86η. 

Μ6ΐΓθ(ΙθΓυδ, ρ. 90 1). 146 1). 164. 

Μίΐ6(υ8, ρ. 168 1). 

Μοηίηιυ8, ρ. 137. 

Μοδοίηοη, ρ. 171 Ι). 

Μυ$οηίυ8 . ρ. 102. 117 1). 150. 151. α 151 1^. 
157 1). 161 1). 172 1). 

[Μγδοη, ρ. 110.] 

Ν 

ίΝίοοΙηυδ, ρ. 84. 117. 125 Ι).] 
Νί€0δΐΓ3ΐΐ1δ, ρ. 121 Ι), 
^ίΐυδ, 316 86(1. 340. 341^ ( υΜ ρΐΗ» Νίΐί, «ϋ- 
86ΓίρΓΐ8 ηιιηΐΰΠδ βΓχοίδ δΰοΙοηΓιατυπι, 6Τ6(1ο, νοί 
6ρί8ΐοΙ&Γυιη 9ά (ηΐ3(6ΓΠ)Ηΐ6δίηιΐ]πι (6Γ6), 365. 576. 
381 86α. 386. 392. 392. 404. 418. 419. 420. 435. 
447. 460. 461 . 471 . 472. 481 . 495. 502. 506. 507. 506 
86α. 522. 549. 560 86α. 565. 569. 572. 576. 594. 
600. 606. 612. 629. 631. 638. [ρ] 648. 664. 681. 
687.691. 704.705. 706. Μοη&οΙΐΗ8, 397. 400. Α8€6• 
Ια, 543. ίη «ράΙο/ίβ, 325. Έχ του τιατρ^ς 453. Υκΐβ 
βυρπα Γέρων. — Έχ της διδασχαλίας Πέτρου, 475. 

Ο 

0Ι)τυιρίΑίΐ68, ρ. 177 1). ] 

Ρ 

Παμβλίων (δίο), Μαχεδονίφ κερί 6αονο{ας, ρ. 104 

Ρ8ΓΠι6ηί(ΐ68• ρ. III Κ>. 164 . 3 1ο4. ο. 

Ρ1ΐ8ΐ8Π8, ρ. 100 1). 

ΡΙιίΙβπιοη, ρ. 99 Ι>. 121 1). 145 Ι). 172. 

ΡΙιίΐ6ΐ28, ρ. 144 1>. 

ΡΙλίΓίδΐίοη, ρ. 6^(1. 

ΡΙιίΙο, ^ιι(1^Μ18, 278. 280. 301. 304.326. 341. 343. 
349. 556. 559 1). 367. 370. 372. 376. 378. 379. 
387. 382. 405. 427 434. 435. 436. 438. 448 5. 
481. 502. 520. 531.533. 556. 565. 567. 613 1>. 
630. 663. 675. 681. 683. 692. 705. 710. 711. 715. 
730. 776 Ι). — θ€ ορίβήο ηηηάί 514. 407. ^ 1>β• 
ΑδταΗαηΐΌ^ 695. έχ του Βιοσίφου. 404. — θ€ νϋα 
Μου$ίί. 363. - Περ\ τώνΐν Γενέσει ζητημάτων, 56ί. 
(η1)ΐ τίϋβ ΗοΐΑδ ), 363. 396. 658. 748. 749. 750 ϋ. 

751. 754. 772. 774. 775. 776. 777. 782. 784. 
787. 788. — Περ\ των Ιν Έξόδψ ζητημάτων, 748. 
86ς. 751. 752. 751. 772. 775. 777. 782. 784. 789.— 
ί,ιοΐαίίο αά Οαίπηι. 564. 

ΡΙιί1οχ6ηιΐδ, ρ. 121 1). 147. 

Ρ1)0£γΓκΐ68, ρ. 99 1). 

ΡΙΐ(Βηίοί(ΐ6δ, ρ. 172 1); 

ΡΗοίιηΗΒ, ρ. 156 Ι). 

ΡίΙίαουδ, ρ. 125 \κ 147 &. 

Ρΐβίο, 3ί3. 759, 762, 790. 

Ρ1ιιΐαΓ€ΐ)ΐΐ8,ρ.85 Ι). 94. 155 1). 157 1). 169. 171. 
173. 177. 1). 

Ρο1γ38ηυδ, ρ. 100 1). 

ΡοΓρΙιγΓίυδ, ρ. 169. 

Ρθδί(1οηίυδ, ρ. 181. 

Ργο1880γα8, ρ. 164. 

Ρ7ΐΚΐ380Γαβ, 762. 

8 

δΰΐουοηδ, ρ. 181. 

δ6Γίηη*, ρ. 85 !>. 117 1). 122 Ι, 149. 177 -. 51 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΟΙ. ΪΛ 8βΓηρ1οη, 539. Του άγιου Σερατζίωνος. 6Γ2ί. — 
Ερί$ίοΙα XXIV, 774. IV, 37/5. 734. 

5«ν6ΐ'ί3ηπ8, 03ΐ)2ΐοΓυ[Ό βρίδοοριΐδ, 789. — Έχ 
ίοΟ κατά των αΕρετιχών,38ο δβς. 755. 

8β\1υ$, (Ρ 7ΐΙκΐίαΗ€«< ι>ΙιίΙο&.>, 41 1 . 420. 440. 65^. 

δίηκΜίιΐΜ, ρ. 168 ϋ. 

δίχΐυβ ΒοοιαηΐΜ , 562. υΐή νί(1ο ηοΐΑ5. 

δοοΓαΙββ, ρ. 100. 107 1). 1Π 1>. \η ϊ>. 147 Ι). 
171 5. 174 Ικ 175.1771). 

8ο1οη, ρ. 123. 147 1). 154 1>. 1?ϋ>. 

δορΙιίΙιΐ8, ρ. 107 Ι). 121 . 

8ορΗθ€ΐ6$, ρ. 79. 99 Ι>. 100. 108. 116 1). 144 
145 1). 16&.>. 175. 177 1ι. 

δ08ΐΓ8ΐΐΙ«, ρ. 156 1). 4 

δίοίοί, "759. 
8^0101 αοΐΗΐ8, ρ. 180. 
δ7η69ίυ8, 552. 624. Τ1ΐ6ΐη1$ΐ<κ:ΐ68, ρ. 144. 
ΤΙΐ6οεπΐυ5, ρ. ^ά^ 
ΤΗεοϋβοΐύβ, ρ. 164, 
Τΐΐ6ο<1οπΐυ8. Υ'κΐβ δορΓΑ ίη ΟοΓΟίΗβο. 
ΤΙιβοϋοΓυδ, Έκ του αύτοΟ των Τέλγιτο? επιτομής 
ιιερ\ του δοκείν, χα\ τοΟ είναι, ρ3^. ΙΟΙ. 
Τ1ΐ60|^ηίδ, 564. ΤίΜΌρΙιίΙυδ, 559, €ρί5€ορυ$ ΑΙβχΑηάπηαδ» 601• 

ΙΟΙ . 7ο7• 

ΤΗβορΙιΠυβ, Ιί^το 1 αά ΑιιίοΙίΐόΗηι, 564. 

Τ1ΐ6ορΙΐΓ&δΐυ8. ρ. 85 ϋ.ΙΟΟ. 146.151.1565. 161 5. 

ΤΙΐ60ΐίπια8, 640. 675. 694. 785. ορΊβοαρυδ δεγίΗο- 
ροΐοοδ, 581. (απ δογΙΙΓιΐβ, υΐ δυδρίο^ΐυΓ Μίοΐι. ΙΛ' 
ςυΙοη. βχ δοζοιη. ΥΠ. 25.— Είςτίιν Γένεσιν 675. 
— Περ\ νη<ττείας 645. — Έχ τοΟ, Εάν πρόσφερες 
τδ δώρ6ν σου, 581. 

ΤΐΗΐ€7(ϋ(Ι«$, ρ. 117. 146 1>. 162 1). 

Τίιη»υ$, ρ. 181. 

ΤίιηΑ(||θτα$, ρ. 110. 

Τίΐιΐ8, ΒοβίΓβηβίδ, 747. 785. — Έκ τοί^ ιτβρν 
προνοίας 785. 788 δβ(|.•^ Έχ του κατά Μαν(χα(ων 
λίγου β' 763. — Έκ του ^ λόχ^, 785. 

Χ 

ΧοηοοΓλΙβδ, ρ. 116 5. 149. 
ΧοικΗΐ. ρ^ 164. 
ΧβΑορϋαηββ, ρ. 90. 164. 

ΧοιιορΙιΟΒ, ρ. 103. 117 5. 144. 154. 155 1>. 157» 
1). 1621). 169. 

Ζ 

Ζ<λΐ€υοαδ, ρ. 79 1). €υ]υδ ΓΓ»{(ΐηοηΐυη] δαίίβ Ιολ• 
^ηηι β&Ι. 
Ζβηοη, ρ. 147. 31. ΒοτηϊΙια, ιη μεταμ<$ρφω9ΐν, ίΓαη$β§\ΛΓαΙίοη€ίη ΓΑη>η\ ρ. 791-804. Ιηοίρϋ : ΔεΟτ• 
πα/ι^γυρίσωαεν. Ηβης Β111ία5 ουίΏ νβτδίοιιο 5υα ρπιηυ$ βόίάβηιΐ, θ. 1577, ίη ΟηιηβδοβΩΟ 5υο, 
Γβοαδο Α. 1&03. 1619. Ειη6η(]&ΙίθΓ6ΐη βι οοοίίοβ Αα^5ΐ&ηο ναΐξβγϋ βΓΦββ βΐ ΐΛΧϊηβ οτιαι ηο- 
Ιί» Οατίά Ηοβ5€ΐΐ(^ιι$, Λϋ(|[Ηΐ^(9 ΥίηΛ^Ι., 15&8, ίη 8; $ιιΙ)ίαηο(α ίηδί^ί οΙ)56ΓναΙίοηυΐΏ Αρρβα- 
όίοβ, (ΐιιϋ)υ& ρΙιίΓΑ ΡΙύίοηίδ, Β&δίΐη Μαςηί, Νβζί&ηζβηΐ, Αΐΐιβηϋβί 6ΐ βϋοπιω δβπρίοηιιη Ιοοβ 
61 11)53. βιηβιΜΙοηΙιΐρ. 0οαιΙ)€Γΐ5ία^, ίοιη. VII ΒΐΙ)1. οοποιΟΦβΙΟΓίφ Ιι&ηο Ι)οιιιί1ί&ιη, αιι» ίη οοά. 
δβχυίβη&ηα ρβφβΓβπι βό Ιαβηηβπι Αηϋοοίιβηυηι ΓβίβΓίυρ, οοηΐψϋ βιιιη πΐ5. δβ^βηβηο, 
86α 61 Ηβξϋδ (ίυοΐ3υ5 ΜΜΧΧΙΧ νβΐυδϋδδίιηο 6ΐ ΗΜΧΧνί. ίοςιαίηίυδ βϋ&πι οαιη €οΙ1>6Γΐίπο 
ΟΜΙ,ΧΧνίΙ. ^αδΓ. Εχδίβΐ Ρση'ί. ίη ςυίηςιιβοοάά. 1:»1)1. ρυΜ. — δβ(1 ^υνΜ, ηβ ηίιηίΛ 6βΐΑΐθ8<ν* 
Γυπι Γ6ρ6ΐίΙίο Ιφάίυιη ογθοΙ, δοευηάιιπι ηυιηβΓΟδ, α, 6, 6ΐο. α ΡβΙ)η6κ> ηοΙΜοβ, ΗοιηίΚβηΐΗΐ 
ίη(1ί665 Η. Ι. δίιηυΐ οίΐΑΓβ. Ιη οθ(1. εοϋϋη. ΟΟΙ,ΧΧΧΙ. δυηΐ ςρυβΙυοΓ Ι. Οθπιβδοβηί δβτπιοηββ 
βδοβίίοί, ηβοηοη οβρίΐ» οοΐυ ϊη σαφάδοι δ. δ. Ιοολ σα» ραΐ»! Μίοΐι. Ι,βίΐϋίβη. βδδβ Ι.Οαιη»- 
δοβηί. Γ. ΜοηΐΓβαοοη. Βϋ)!. Οοίδΐίη., ρ. 393, βΐ ρ. 182 βο 183, η. ο. 6ΐ ι; ίη οοχί. ΟΥΠ, ίΐ. ρ. 
388 δη. Ώ.ρ. Α. β, αβίΓεδ η. ί. Ιαιη ρα^. 425 δς. η. α. βΙ Ιγ65 η. ί. -- ΜοηαοΚϋ, ίη οο(]. βίβοΐ. 
ΙΧ1Π, δυηΐ ίιοωϋ. βΡβΙ^ηοίο άβδί^η&Ι», η. α. βΐ ι. — ία οοίΐ. Ι.ΧΧΥΙΙΙ, βΐ εοχί. ΟΙΥ, νβΓϋ δβρ- 
Μοηβδ.— ία 00(1. Ι^ΧΧΧ, η.ί.— • ίΑ οο<1. €Χΐν, η. ♦.— Γιηιί<?6α«. ίη οοά. ΟβΒδβΓ. XXXV, Οηι1• 
η. Α. — θΓβί. η. Λ. βΐ η. 6. V. Κηΐΐβτ. δβρρί. ρ. 262 δςς. — η. &. ίη ο(μ1. ΟΧΙ^ 7, 1.Λΐ»1)β4>. 
IV, Ρ38. 205. — η. ά, ίη οοά 0€Χ1-1Χ, 14, Γβωΐίβο. V, ρΛβ. 305. υΜ ν. ΚοΙΙβΓ. ηοΐ, — δβο. 
€ΛΙ. οο3(1. ΑηκΙίδΒ» 6ΐ6. δαηΙ νβΓίί Οβπιβδο^Λΐ δβηηοΗββ, Κ>ιη. Ι, ίη Βί1)Ι. ΒοΛβί. η. 148, 196, 
199. ααίηςϋθ, η. 234. 274. 1)ίδ. 283. 290. 688. 726. 2500. 3383. 5824.-Οτοη. η. 211, ίη ίοπι.Π, 
η. 5855 Θΐ 5950. — Ταητίηί, η. α. 6ΐ /*. ίη οοάά. £ΧΧ 6ΐ ΟΧίνΐΠ; ν. ολΙ. οοΛά. Ογ. Ταιιτ. ρβ^. 
166 61239.— Ρα8. βίΛβω 39&, ίη, οθ(1. ΟΟΟΧΧ, Λ)Ι. 12, ίπΙυίΐυΓί. Οβιηβδοοηο Ιίηοοηιίϋΐιι 
αΓΓ]ώη3τβΙοΓΐ«η «ί α»5^.€^ο^ι^^η, ου]αδ ίίΠΐΙίνίπίτνν μ^νλόγον ή τιρρΟυαία κινεΓ. Ιηρπωο Ιβηιβη Ιο- 
ιηο ΑαοΙβΓϋ Βοή 0•πιΙ)6βδίαηί, ρο^. 2525, βχδίβΐ Ορ. αοίαΐ. δυο ηοιηίηο ΐίίοΚα6]ί$ δ)'η66ΐΙί. 
— ίη 6<κΐ6ΐη 00(1. ίοΐ. 398, 1. Οβιη&δς^ηα βδΰΓίΜίατ δβιτη^Φ ίη Γβαβίίϋοηβη^ ηϊαηΜ$ 3. ΒαρΗβΐω^ 
^υ^ικ Ι^ΜΟβη &ιΐ€ΐθΓβηι ΑΐΙβΙίυδ ίη όίβ^ηΐ^α 06 δγκηβοηυχΒ δΟΓίρΙίβ, ρ. 90, ί^οίΐ ΙΙιβώοΓυη^ 
Ββρίιηορβίηιη, δΐιΙ) οιΐίυδ ηοκιίη6• ΙβρΙυρ βΐίβω ίη οθ(1. 001.ΧΧΙΧ €«δβρ.,ρΛΓΐ. ι, ΟβΙβΙ. ΜΜ. 
Υίηάοί:). V. €βΙ. οο(ΐ€ΐ• Ογ. Τ^ιιτία., ρ. 400, δίη6 βυοίοπδ ηοωίηβ Ιβΐίηβ βρ. δαπιπη βΐ ϋρο- 
ιηαηηαω. V. ίηίΓβνοΚ IX, ρ. 101 βα. νβΐ. -— ΡΙονεηίία^ ίη οο(!. Ι,βυΓεη*. Μβάίο. ΧΧΧΠΙ, 28, 
Ι^ίΐ)!. Ι. άβ €θΓΐ)οηαπα, οΙο. Ιίοιηίϋδθ ςαφίίθηι, Ι6δΐ6 ΜοηΙίβαο., ίηΡίβηοΙίΛΐ., ρ. 309. — £βί- 
άα, ίηΙΟΓ οοόά. Υοδδίβη. ΙΙοαιίΙ.,.η. α. 6ΐ Ιιοίη. ίη ί^ρΗίίηΓαιη Όοτηιηί ησϋΗ^βί βαβ, ηηοΒ /«- 
τβϋαηΐ αη^η€ηίΗηι, V. €Μ. 1)ί1)Ι. Ι.βί(1. ρ.403, 29. — ΜαίήΙχ, ίηοοίΐ. Κβ^ίο Ι-ΧνίΙ, Ηοηι« η. 
ά. Υ* ΙηίΓΐ €81.00(1(1. Ογ. ΜλΙγΛ., ρββ. 280.— ΐΧκΙίηιΐδ, Ι. ο., ρββ. 1780 δί^ί}., οπιηβδ, φιω 
ίη6(1ίΙ. Ι.βίΐυίεη., Ιοηι. II, ρ. 791-910, δΐιΐ) Οβωββοεηί ηοη)ίη6 οοηΙίη6η1ΐΗ•, 3ΐΐ(1ΐ€8ΐ ιΛβηυδ- 
ααβ θδΙοη(ΐ6Γβ δΙυ(1οΙ^ ίηοβΓίδδ βδδο, νβΐ ί. Οδπίδδοβηο δαρροδίΐβδ βο 3υη1θΓίδ δοηρίΟΓίδ. 
ΗατΙ. 

\ήϊη βοητη ατ€[α€ίαϊη ΰί ίη ραταύοΐαη^ νίηβα^ ρβ^. 804-810. ΙηείρίΙ : κιν^Ι με χρ6ς τ6 
λέγειν. ΡΓυϋϋΙ 6Χ (1υο1)υδ 6θ(1ίοί1>υ& 6ο1Ι)6Ρϋηίδ 6ΐ ΙβΓίίο ΤΙιοαίΦ Οβίβί. Ιη ίη&αΓίρΙίοηβ ΐΗΐ)υβ 

ΙΐΟΚηίΙίΦ Όθηΐαδ06ηυδ άίοίΙϋΓ τηοηαϋΗη» βί ρΤ€8ΐΐ^ί€Γ της αγίας Χρίστου του θεοΟ ήαων αναστά- 
σεως, Ε€€ΐ€8ίίΒ 8αη€ί(β €Ηή$ίι Όή ηο$ίη Γ€$ΗΤΓ€€ΐίοηί8 [Ι'^αΰΓ.) ΕίδΙαΙ ΡαΓί*., ίη πίΐ)!. ριώΐ. 

€0(1(1, ϋοαχι,χχχνι οΐ Μουιχχνι. //λγ/. » ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΕίΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΜΟΙΙ. 51 ^} Ιη 5. Ρα^α$^€V€^η €ί ιη ΓΤΗΓ^τη \)[^μ. 810-815. Ιηοίρίΐ. Πεπλήρωται ήιιών λοιπβν, Ρπιηυδ 
δϋΐ) ΟΐΓ^ΓδΟδΙοιηί ηοηαίηβ βίΐίάίΐ θΓβ3θο ΗοΒίίοΙιοϋυδ ΑηρηδΙΰΒ νίηάβί. 1587, ίη 8, (/) ίηΙβΓ νβ- 
ΠΑβΡΑίΓυω ΙιοιηίΙΐδδ, ρ. 490. ΕχίϋΙίΐΙ οΙίη(:ΐΐΓ}'δθδ1ο(Όθ δβνίΐϋ, ίοηι. V, η. 906, βΐ ιη ΟΓβ&οο- 
ΐΑΐίηβ βϋϋ. ουιη ΡΓοηΙοηίδ Όϋθ«ί νοΓδίοηβ, Ιοιώ. VI, ρβ^. 336. ΕΙ δΐώ ϋΗί*)Γδθδ1οηιί ηοπιίηβ 
0㻀6 βΐ Ι^ΐίηβ βδίΛραά Ιβο. ΟΓθΙδβηιπι, Ιογπ. II, Όβ €η^€^, ρ. 460. δθ(1 Όβπιβδοβηο ΓβδΙί- 
ΙυίΙ Ι,βίΐαίηΐαδ βχ οοϋιοβ Κβ^ίο ΜΜ000ΓΛΙ.1Π, οΐ βΙΙΟΓΟ ΚοΐΏβη«ιί, ςιή ίΐίίΐβιη ΐΓβπδπΙ ίη Κβ- 
^θ[Π]1)ί[)1ίθΙΙΐ6θ&ίΐι. ¥αΙ)Γ, Ιιΐϋθ(1(1. Ρβπδ. 1>ΐΙ)Ι. ρϋΙ>1. ΟΧΧ οΐΜΟΧΟΥ, ΟβΙβΙ. εοϋά., Ιοιη. 11. 

ααβ. 

ά) Ιη 5αϋϋαίητη Βαπνίατη, ρ. 815 — 833. Ιηοίρίΐ : Τί; λαλήσει τάς δυναστείας τοΰ Κυρίου ; Ρπ- 
ιηϋδ ΡίΙίάοΓίΐΐ Ογ®οο ουαι νοΓ^ίοηβ Ρθ1Ρϋ2) ΡβηΙίηυδ, Αηίΐ€€νρ, 1601, ίιι 8, βχ 1»ίΙ)Ι. Αηίοηη €ο- 
τβΓπινίδΒ, ίηΙβΓ ΙιοσιίΙίθδ ναηαδδ. ΟΙιτγδΟδΙοιπί, ΑπΙίοοΙιί οίΟοΓηιαηί (Λ). Ιικίβ ΓθροΙίΗ Ουοίταδ 
ίη β<1ίΐίοπί1)υδ €ΐυθ1)υδ Οβίϋβδοοηί,β. 1603 οΐ 1619. ΡβηΙίηΐ νορδίοηοπι ίη ΒίΙ)Ι. οοηοίοηθίοιία 
^πιβηΓίβΙίοΓίΐτη (]6άϊΙ €οπιΙ)θ1ίδία!ί.1.6ςϋίηίυδ ΟΓδθοα οοηίαΐίΐ βΐίβηι ουαι πίδδ. Κβίόο ΜΜΟΜΙΛΙΙ 
€1 Οο11)βΓΐίπο ΜΜΟΟΧΙΙΙ. Λ^γ. δοο. (:βΙ οοϋά. Ραη$., νοί. Π, ίη οο(1(1. ΜΟίΧΧν οΐΜΟΟΧΟΙΙ ; 
Μηάοϋ,, ίη οοϋ. ΟθβδΟΓ. XXXV, η. 36. Κ. ΚοΙΙβΓ. δυρρίοω. οιΐ ΙβηιΙ). οοωω. ιαβ. 264; 
ίάά. Οα(ϋη., ρβ^. 1740 βη. 

ο) ίη ΑηηΗηϋαΗοηβηι, ρβχ. 833- 835. 1,βΙίηβ ΙαηΙυιη οχ ΑραίΛυο. ΙηοίρίΙ : ^α1η (αηρη$ αί^ 
{ταΐΓ€$ άίΐ€€α$$ίίηϊ. Νοη βηίβα βάίΐβ. 

Γ) Ιη ΛηηΗηίίαίίοη€ΐη Ιιοωϋίβ «ΙΙογο, ρ. 835-841, Ορωοϋ ρπηιιιηι νυΐβαΐβ α Ιβαυίηίο ο οο- 
ίίοβ δβ^^ίβΓίβηο, αιΐίΐϋα Ι,δΙίηΛνοΓδίοηο. ΙηοίρίΙ : ΝΟν ή τής βασιλίδος βαιιλιχή. ΡαοΓ. Εχ ίηίΐίο 
ΟΓΑΐίοαίδ (φΐ» 6δ( ίη όϋοϋυδ οοϋιΐ. 1)ί1)1. ρϋΙ)1. Ρατί$.) ουίΐί^ίΐ Οαϋίη. 1. β., ίΙΙοαι €δδ6 Ιιαύί- 
Ι3ΐη ίη Γβ^ΙινίΙβίβ οοΐο.ΐίπ ηιοηιυΓβΙί ηΐ}•δΙβΓίί, ςαω δδβοαίο ιχ, ίηηΐδ οοηΐυηι ροδΙ Ι. Οβηιβ- 
' δτβηί δβη. αΐβΐθΐη, ίηδίίΐηΐβ ΓαίδδοΙ. Ιη οοά. Ρατίβ. 1)ΐ1;1. ηιιΙ)!. ΜΠ1.ΧΧΙΧ, 3, οδΙΙοβη. αιοηβ- 
€ΐιί βΙ ρΓβδΙ))'Ιβή ΕαΙχΒίΒ ΗοωίΙίβ ίη ΟοηοορΙίοηοηι ϋ. νίι^^ίηίδ. ΙΙανΙ, 

8) ΙηΝαίαίεΜ 5.Ματί(Β, ρ. 841-849. ΙηοίρίΙ : ΛεΟτε, πάνια £Ονη. Ριίηιυδ β^ί(1^ι ουηι νβΓδίοηβ 
$ΐΜί Ιβο.ΒίΙΙίυδ, ίη βίΐίΐίοηβ Οβαίθδοβηί , Ραπ«. 1577 (ρβουδβ βηη. 1603, 1615 οΐ 1619). Οα.Ηΐί- 
^Ιίοηβδ ΡβΙπ ΡβηΙίηί (ςυί βχ (1αοΙ)υδ ηΐδδ. νβΐϋδΐίδ εΐ ρροί)» ηο1« οαπι {Ι) νβΓίίδδβ δβ ΙβδίΑ- 
ΙϋΓ) Ιβ^ηΙαΓ ίηΙβΓ νβρίβδ ΡβίΓυηι ΗοηιίΙίΛδ, ρ. 380 δος. δυοοοδδοραη^ (1οίη(3ο ηον© ουρώ 
Γοιιι1>665ί1ίηΒί1>Ι. οοηοίοη&Ιορία 6 οοίίίοο ΜβζβρίηΙαηο, ο( Εβηιιίηίί 6 ωδ. ίΐΐυδίρίδ Ρβδδίο- 
ηοί. 

1ι ) II. Ιη ΝαίαΙβιη Β, Μαηω, ρ. 849 - 857. ΙηοίρίΙ : Ααμιυρώς πανηγυρίζει ή χτίβις 
«ήμεραν. Ρππιυδ β(1ί(1ίΙ 1.6ςαίηίιΐδ ο οοαίοβ Ηβ^. ΜΜΟΟΟΙ., οοΗ&Ιο ουιη νβΡδίοηο ίηβάίΐα Ι,βοηίΒ. 
ΑΙίΑΐίί, 56(1 αυί Ιιβηο Ιιοιηίΐίβιη ΤΗ60(1ογο 3ΌηίθΓί δ1υ(1ίΐΦ ΐΓίΙ>υί^ ίη Ιίϋρο Οβ δίηΐ6οηίΙ)υ3 
Γίώτ. Οϋ® οοπιίΐίβθ Ιρίϋυυηΐυρ Ιοβηηί Οβιηβδο., ίη οοά. ΟοίδΙίη. (ΧΙ,ΧΧίν. V. ΜοηίΓαυο. ία 
ΚοΙΙαγ. ιη δυρρί. αά Ι^ιώ1)6ο. οοηιιη., ρ. 262 δ<]. ΑΙ, αιοηεηΐβ Οαάίη.. 1. ο., ΦΐβΙβ ϋβηιαδοοηί 
ηοδίΗ ηοηάαηι ίηδίίΐυίυπι βραΐ ίοδίααι Ναίίνίΐαίιβ Ματίδθ Υίρ^οίδ, φχοά δ^ΒουΙο άβτηηω ηοηο^ 
νβΙ πΐ6(ϋο, νβΐ Ι8ΐ)6η1β, ροδΙ ΤΗοορΗίϋ ίωρορβίορίδ οιορίβπι ΓβοΙυηι βδΐ. — δαί) Τΐιβοάορί 
5ία(ϋΐΦ ηοιηίηο ίηίρβ ίη νοί. IX, ρ. 112, βαϋ. ί1)ίιΙ. ρ. 246 οά. νβΐ.— Ιη οοά. ΟδΒδβΡβο νίηάοΐ). 
XXXIX, ςαο οοηΙίηβηίϋΓ Εχοορρίβ πιίδοεΙΙαηοθ οχ άίνορδίδ νβρίορυτη αυοίορυηι δοΗρΙίδ, δαηΐ 
6(ί3α) Εχεορρίβ οχ Ι. Οβπιβδο. ογλΙ. ίη Νβΐίνίΐβίοπι Β. ΜβρίίΡ, οχ. ορυδο. Οο νοίυηΐθΐβ ΟΙΐρίδΙί^ 

01 όβ (]υ&Ι)ΐΐ5 ΟΙΐΓίδΐί ηαΙίΙΓίδ, οχ ΟΟϋβΠΙ περ\ του μνημονευτιχοΟ, ΟΧ β^υδ ΟΓΑΐ. ίη οϋίΙϋΠΙ 01 &5• 
Μΐηΐρϋοηοΐη Β. Μαρί^Β, ϋοηίςτιο ίτβίξχη. Περ\ πάθους χα\ ενεργείας. Ηοτί. 

\) Ο; τήν χοίμησιν, ίη ϋοηπίίίοηβίη Β, ΜαηΰΒ^ Ιΐοωίΐίω ίΡΟδ. ΫήίΏΆ ίηοΊρίΙ : Μνήμη διχαίων^ 
Βχτ'εγχωμίων γίνεται, ρβ^• 857-868. δοοαηάβ ίηοίρίΐ : ίστι μ^ν ανθρώπων ουδείς, ρββ- 868-882. 
ΤοΠίβ ΙηοίρίΙ : Έθοςέτε\ τοΤς έρωτιχώς, ρα^. 882-886. Ηδδ ΐΓΟδ Ιιοπιίΐίβδ ρρίπΐυδ οχ Π)δδ. Κβ§;ίί^ 
ΜΜΙΟΟΧΧ οΐ ΜΜΧΧνί ; Οοΐϋβρίίηο ΠιΜίΧΧνίΙ ; δο^αίορίβηο οΐ πίδ. δβηδορπιαηοηδί Ραπδ. 
Ογφοο νυΐββνίΐ Ι,οςαίηίυδ. ϋϋβδ ρρίοροδ οχ Κβρίι. νοίβίβρρβηί νορδίοηο^ηι) ΙΐδϋβΙ οίΐίΐίο Β«δί1^ //) Υ'Τβίο Ραηΐίιιί Ιιιο,οιη ηοη τίιΐίΐ. 

β) Τιΐυΐυβ α)11«οΐίοιιί$ ΙΙίβΐΰΙιβΗΑη» β$1 : Όμι- 
λία: θεοφόρων τινών Πατέρων. ΙιιΙ(;(ζΓΐΓη) ΓιΙ)Γ0 νι, 
αρ. *0 Γβοβη^οο. [ίηίΓΛ, νοΙ.ΧΙΙΙ. ρ.ισ 534 8(1.1. | 

ιέ) V. ΙηΓΓΛ. νοί. XIII. ρ. 756 «ίϊ. Η. 

(βι) Ρηιιβ ρροϋίίΐ 1.31. τνΓδίη ΒίρΙι. ΥοΙηΐβΓΓαιιί, 
Μ 1ιυ]ο5 006η», ίηβοτίρία : Βΰ ίηίίίίηΐίοηε Οιτί- 
ίΗβηΛ ; ίΙ. Βί ρΓίτηοΌΜίοίορΜα, ^ο^η11^8 Ι)3ηΐ2ΐ506- 
Μΐ» Β€ άοηηίίίση€ Μαήαΐ, ηϋοοιίβηη Ι,αΐΊηβ νβνβπδ. 
Ιΐβπι αετ€ϊη<ίϊΐΪΛ Εεοΐβδίχ, ]υδ8υ 1.βοηί9 Χ θ(]ίΐ'.Γ, 
Ι^ηι^ΐίΜ. 1516, ΓοΙ. V. €»ι. Ι»ί1}|. Ι^Μοηβ. ρηα, 97. 
— Ιη 1>ΐ1>1. δΓοΓίί^η» €0(1. ββΐ ^. Β^πι^βο. δβΡιησ 
ηοΚίΐΗΠΐ ΙΪΛήχ Ίτ\τ^. Ιοβίρ. ΜοηίΓηοΰ. ίη Ιιίΐ)!. 1ιί• 
ΙΛοιΙι. η•β5. Ι. ρ. 700 Β, — >•ιι<<ο6οηΐρ, ίη οο(ί. 
0κ%2τ. XIV. η. 56-58. δΐιιιΐ ΐΓΟδ Οραιί. ίη Οοηιιί- 
ΐΗ)ηαΒ,οΐ€.,Μ2Π9Β, (1οςυί1)υ&οορίο&υ& αΜτ Ι.»ιιι1κχ. VIII. ρ. ^80 β(|(ΐ. βά. ΚοΠβΓ. ςηί ηοΐαβ &ηΙ)]θ€Κ 
ρΐΜΓ68.1*αιη1)βο. 3(1]ιιηχί( ΟίβδΟΓίΑΐ. (1β (ΙοηιιίΙίοηο, 
8. 3&5Μη)ρΓιοη6 Β. Μαρί» Υιγ^;. Ίη εοβίιιπι ιηίΓΟ Ιοη• 
^ηηι οΐ 3 Γοηδίΐίο εοιηηιοηίΑΓ. (Ιο 1)ίΙ)1. Οίτδ. ηϋο- 
ηηιη (ηΐ Ίρ^ε ΚοΙΙαη. ρα^;. 283. ηοΐ. Α. Ιιηυό ιΐίίηίο- 
Ιπγ), αηαπ) οΐίπι ϋίαρΊο δηερί ίΙίηοΓΊ<ΐ ΟοΙΙοηδίί» , 
νήΐίΐοΰ. 1606, Ι, ΙπδΟΓπορηΐ, ρίΐβ. 67 202; ίη οοπι- 
ΐϊϊβηΐ. νβρο (Ιβ 1)ίΙ)1. ϋχδ. Ι. ο. ρ. 283-410, γο('ο- 
ρηίΐηιτι οΐ ηοηηηΙΓίδ Ιοοίδ Λΐίςιιηηΐιιίπηι ιηιιίαΐηπι, 
ίιεηιη) 6χΗίΙ)υΐι. ΚοΙΙαρ. ίη ηοΐα ρρίηιπηι ηιΪΓαΐηΓ, 
ί. Α II). ΡηΙ^ηο. ςυ! Ι,αηιΐίοοίΐ ΡροίίΓοηιηπϊ ΙΓίδίο- 
τ'ιχ 1ΙΙΐ6Ρ3Γί3(ί ϋηα οποί ΟΙβρίο δ:ιυΡί ίΐίηβΓίδ Οοΐ- 
Ιοπδίδ, ί,ίρ$, 1720, ΓϋΙ. βυΐ) ρροΐαηι Ρβνοεανίί, ηηΐ- 
ΐ3ηι Ιΐ3Γυιη 1.3ηιΙ)6θϋ ροβίβηορυπι ουΓ3Ρηη) Γο€|$8ΰ 
ιηβηΐίοηβηι : ΐηπι 3(1ηοΐ3ΐ, »1) Ιιαο 3ΐΐΡΓ3 0ΐί3πι 
Ι.3»ιΙ)€<:ίί 1Ιηι3 ηοιιΐΐλ 2ΜΜιυο ϋιιίΑηϋα 5ΐ4ΚΐΓθδδο• α 55 Ν0Τ1ΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤίΙΕΟΛ Ι-ΛΒΚίαΐί. 56 1575 ; 61 Ρ3Π8ίοη8θδ, αη. 1577, 1603 οΐ 1619, βχ ίηΙΟΓρΓβΙαΙίοηο Ιαε. ΒίΙΙϋ. Ιηϋβ ΟοπιΐΗϊβ^ίιΐΒ 
ΒϋΙΐβηΦ ίΙΙβΓυιη ν6Γ§ίοηί εο8ΐίςηΙ«β (ιοιώΠιαιώ ΙΟΓίίδίη οχ Ι,βοηίδ ΑΙΙ&Ιίί γβΓδίοηβ £ι(1(1ί(ϋϋη 
Βϋ)Ι. οοηοίοηβίοπβ. Ι.θ(ΐυίιηυ§ βά Ηοιηίΐίβιη δϋουηάαιη ιηοπιΟΓΟί ςυοςυβ Ιίύθηοτβιη ϋρο- 
ιιιβηηί ίηΐ6ΓΓ)Γ6ΐ&ΐ!οη6ΐιι» ςυ® οχδίαΐ ίη 63α5 ΥίΙί§ <^&η€ΐθΓ., Ιοιη. VI, 6( 8ρυ(1 δυήαπι βά 15 

ίϊΐέΐ οΗβΙϋΓ Ευΐΐι^'ΐηίυδ, ςαι δοΐ) ΑΙβχίο ίηιρ. νίχοήΐ : παπί ρθΓ εύθυμιακήν Ιοτορίαν, ρθ^;. 879» 
Γβδρίοϋατ &(] βΙίυΐΏ ΕιιΐΗ^^οιίυΐΏ, Ιοη^β ν(Ίυ5(ίθΓ6ΐΏ, &1)1)βΐ6ΓΏ, ηυί (Ιβίαηοΐυβ α. €. 473. Ραϋτ, 
ΑΙ ΙαΐΏβη Ι-3ΐ)1)ϋυδ ίη Νον» Βί1)1ίο11ι. πίδδ. οΙο., ρβΓί. π, ρ. 81, «Ι Οαϋίη., 1. ο., ρ»κ. 1746 δί]., 
υΙ)ί συο(|ΐιβ (Ιβ ^οάά. βςίΐ, ίη ο^αίΐ^υδ ίΙΙΐΒ δυροΓδαηΙ,Ιη ρπίπιίδ ρβς. 1721 δςα. 6ΐ 1781 5(ΐ., ίάοο 
({αοα ίεδίϋδ άίοδ Αδδυπ){)ϋοηι$ Μαπφ βηηΐδ οβηίυπι ροδΙ 3. Οαωβδοβηί ουίΐυιη ίαοηΐ ίηδίί- 
ιυΐιΐδ, οοηΐ6Π(1αη1, 1ιοιιιίΙί8δ ίΐΐβδ ηαΐΐβΐϋηυδ ροδδβ θ(1 Οβωαδο. ΓβίβΓΠ. Οαάίη. ρΓΦίορεα 
βηίπι&ίΐνβηίΐ αΙίΑδ ίηβδδβ ορίηίοηβδ, Οααιβδεοηο ίηάίςη&δ, βΐ ίη πίδδ. οοάά. ίΙίΑδ αιοιίυ 
βΙΙΓίύυί ΑηάΓβββ , ΟφδθΓββο Οβρρβάοοαιη βΓοΗίορίδΟορο , δΦουΙί ιχ δαίρίοπ , ιιιθ(1ϋ 
ΟβΓΠίδηο II ΟΡυΙίΙβηο ΑΓβΙιίβρίδοορο, δ«3ο. χιιι, ίΐα αΐ θαοΙοΓ ίΙΙ&Γυιη δίΐ ρίβηο ίΏοοΗυδ. 
ΗαΗ. 

Ιί) 7η 5. ΙοαητκίΥη ΟΐΓί($ο$ίοιη\ΐγη, ρ. 886-895. ΙηοιρίΙ : Έδ2ΐ μέν, ω Ιωάννη. Ρήιηυδ 0(ϋαί1 
Ι.οπυίηίϋδ οχ ηΐί?. ΜουΓίΙϋ ίο ΤοΙΗογ, δΓοίιίβρίδοορί Κοιηβπδίδ, ί&ϋηβαπβ νβΓδίοηβ άοοθνίΐ. 
ΓαιίΓ, ΕΙίαη) Ιιβηο Ιααίΐαΐίοποηι οδδο Οαιηαδοοηί, αυ1)ίΐαΙ Οαόίη., ρακ. 1755, η. 12 , οίΙ^Ιςΰο 
€θ(Ιϋ. ςυοδόβηι πίδδ. ίη (|ΐιί5υδ ίΙΙβ ποροπΙαΓ. Αϋϋβ δυρΓβ, νοί. VIII, ρ. 459 οΐ 1.θΕΏΐ)00. 
Γοπιω. νΐΙΙ, ρ. 635 δΓ|€[. — Εχδίβΐ νβρο Ρατχ8. ίη 1)ίΙ)Ι. ρυΙ)1. οοίΐ. ΟΑΧΧνίΙ. — Ιη οο^. 
Ι)ϊΙ)1. δίοΓίίβηίΒ Ιβδίο ΜοηΙί'βαοοη. ΒίΙ)Ι. ΜΙίΙίοΙίι. ωδ., Ι, ρβ^. 702. Α. — Υ\ηάοΙ>οηίΕ^ ίη €0<Ι. 
θΓδ. XXXV, η. 33. Υ. ΚοΠβΓ. ίη δυριίΐ. βά ίβπιΐ). οοηιηι,, ρ. 262, ^αί Λ(1ηοΙ«1, ϋΐβαι βχ οϋίΐ. 
1.ο({ϋίοη. α 81ϋ11ηςο άβρΓΟίηρΙβοι οί ίη αοΐίδ εΐίΓγδΟδΙοηιί ιηοηδ. δορί. Ιοπι. IV, ρ. 700, 65&6 
ναΐι^αίβω. ΗατΙ. 

\) Ιη 5. Βανύατατη νίΓ^ίη^τη, τηατίί^Τβϊη, ρβδδβπι δαί) Μαχίωίβηο, ρ. 895-920.1ηοίρίΙ : Ύηέ^ 

κείται μέν ομολογουμένως. Ι,&ΐίηΟ (ΙοάΟΓαί ΟοΠΙϋΟΓίδίυδ ίη ΒίϋΙ. ΟΟηοίοηβΙΟΠβ βά 4 ΟΟΟ. βΓΦΟβίη 

ρπαιαδ Ι.βπυίηίυδ ο οοά. Κοβίο ΜΟΟϋΟΧΧΧΙ. Ραύτ, δίνβ δβουηά. ΟΛίαΙ. οοάϋ. Ραή8^ Ιοπι. II, 
ιπ οοιί. ΜΟίΧΧΧ, 13. — 76ία. ίηοοά. Μ^^X^I, η. 16 , πιοπιΟΓβΙυΓ Ι. Οαωβδοβηί ΟγθΙ. ία 
Ιαυϋοηι 8. Ληαδί&δίφ ; β1(|αβ ίη Ιηάίοο ΐΓίΙ)αίΙαΓ 8. 1. Όβαίθδοοηο ; δοϋ ίη οοά. Μ€Ι.ΧΧΙΧ, 8, 
ιιΙ)ί ΟΑάοηι οοοϋΓΓίΙ, θάάίΙυΓ ηοηιίηί βρίδοορί £υΙ)θθΦ. ΒβΓΐ)&ΓΐΒ Ιαηιοη ΙααάβΙίοηοηι €οπιΐΜ3β- 
Μϋδ ΝίοοΙίΒ ροΙίαδ νίηάίοαηάβιη ρυΐβΐ {ν. δυρρβ, νοΙ. VII, ρ. 749); οοηΐπβ Οαάίηυδ, ρ. 1753 , 
ΟοοΓ^ίο, Νίοοηιοάίοηδί ορίδοορο, οαί Ιπϋυίΐαρ ίη οοά: Ευδοϋίί ΗοηβαϋοΙί, οΐ ρβ^. 1725, ^υ(1ί- 
€8ΐ, οαω ρρορΙΟΓ ίΑ^υΙοδβδ οηιηβηιηυβ Γιϋοπι ροΓάοηίοδ ρΓοάί^^ίοΓυαι η&ΓΓ&ϋοηοδ Οαιηβδββπο. 
οαί ηυί()6ηι ΑΙΙαΙίαδ βΙΒοΙΙβηϋίηί ίη νίΐίδ δβηοΙΟΓαηι ίη ρΓοΙβξοηιοηίδ β(1 νίΐαηι Ι. Οαηη. ηιΐ 
ιΐίοιη γι Μαίί, η. 16 ίοΐ. πι, οδίη ϋδδΟΓΟΓΟ ω&ΗηΙ, οηιηίηο οδδο ίηίΐί^ηοαι. Οοηί. ίηίΓΟ, νοΙ. IX, 
ρ. 60. βά. νοΙ. ΠατΙ. 

ϋδΐϋΐΐαηΐ νοίυπιβη, ροδΙ ίΓΑ^ϊηοηΙϋηι οχ δΟΓΠίοηβ Οβπιβδοβηί ίη Β. νίΓ^ίηοαι οχ Οβ- 

Ιοηα ΓΟβίβ ίη ίυΟδΟ ι, 35. ΟΟά. Κο^. ΜΜΟΟΧΙ.., ίηοίρίβηδ : Ό των ουρανών δημιουργός τβ 

καΐ συνοχβύς , ρ. 910. Ρτ€€αίίοη€8 ίΓ€$ ίη ί]θΐΌΐο§ίο ΟΓφοοΓυηι οΐίγίδθ. Ι ίηοίρίΐ : 

Δέσποτα Κύριβ Ίησου Χριστέ , II : Πρ6 των Ουρών του ναοΟ σου , Οΐ III : Τετρίϋμένος καρβίαν εΙμι 
έγώ, ρ. 91ί, 912. 

8οηρία εάίία Όαηια8€€ηί^ νβΐ Όατηα80€ηο ίτίϋΗία, ^ιμβ ίη ^άίίχοηβ ίβρΗίηΐαηα 

ηοη €Χ8ΐαη(, 

1. ΗΪ8ΐοτια Ιαάαίοα άβ ΒαΓίαωηο €Τ6ϊη%ία^ βί Ιο8αρΗαί^ δίγβ ροΙίαδ Ιθδ3ρΙ]θ, Γοςβ Ιηάίφ, 
^]Μι^ βχ ΥοΙΟΓΐ Ι.9ΐίη& ΥΟΓδίοηο οχδίβΐ ίη αη1ί(|υίδ 0(1ίΙιοηίΙ)υδ Οβηίδδοβηί οΐ ιη νίΐίδ ΡβΐΓυιι> 
οχ ΟοΙοηίβηδί οόίΐίοηο, οΐ βραά ϋροηιαηηυιη Ιυηιο V. ΛαοΙοπηο ΥΟΓδίοηίδ ΓαοπΙ Αη«δ1βδίιΐδ 
ΒίΜίοΙϊΐϋΟίίηυδ, αΐ ροΓδυαδυηι Οβδραπ ΒβΓίΙιίυ ίη ηοΐίδ βιί ΗοΓΠΐίΟ ΡαβΙοτβηι, ρ. 910, ΥΐϋοπηΙ 
θΐίί: οβΓΐοί«11υηΙιΐΓΓΐαί Οοογ^ο ΤΓβρβζαηΙίο ίΐΐαηι ίηΙΟΓρΓΟίηϋοηοηι ΙπΙ)αυηΙ, ουιη ίοοία ϊοηι 
δίΐ νίηοοηΐίο ΒβΙΙυνβοβηδί χν, 64, ^ρβοαίί Ηί»ίοηαΙ., Ιαοο1)θ (Ιο νοΓβ^ξίηο, Ηί8ί, Ι.οηιϋαΓαί€€Β 
ο. 175, οΐ ΡοίΓοάβ Νβΐ3ΐίΙ)αδ χ, 114. νίάο ΑΙΙβΙίϋΐη ϋβ (}€0Υαίί8, ρ. 376. Εχ βΙία νοΓδίυήο 
δϋβ Ιιβηο ΗίδΙΟΓίβπι ίη δυο Οϋπιβδοοηο ΒίΙΙίυδ άοόίΐ, οΐ οχ Βίΐΐίί γορδίοηο δυπυδ 3(1 27 Νου., 
οΐ Ηθδ>^οίϋυδ ίη νίΐίδ ΡηΙιυηι, ρββ. 186. Ογοϊοο ηοο(1υηι πΓοόίίΙ ( Π, ΙίοοΙ οΙ^υιλ ίη ναπίδ ϋί- 
1)1ίοΙΙιοοίδ. Οβ ΟίθδβΓοίδ ιηδδ. νίίΐο 1.&ιηΙ)θθίυηι νίΠ, ρ. 289, 293, 294 (η). ΙηοίρίΙ: "Οσοι Ιΐνεύ- 
μάτι θεοΟ άγονται, ϋοιηϋδοοηο ρίαπιηί οϋάίοοδ ΐΓί1)ϋϋηΙ , οΐ ΜβΓΐ)^Γθ1θ{5ίααι Βοωοηαιιι 27 Νο- »Ιίο$, ρΓίΒδβΠίιη 1•2ΐΐ)1)6ΐ'ΐίπυη), ρο$ΙθΑ Βϋΐιεϋίοΐυιη 
XIV. Ρ. Μ. 1(1 ΟΓςυιηβηΙυιη ιηιιΐΐο Γβΐίοίυδ ΐΓαοΙ&δδο. 
Μ6ΐ)ΐ ΚοΙΙ. ()ΐΐ05(ΐ3ΐη εαδΙί|;αΙ Τ^^II1^)€^^^ 6Γγογ65. 
ΙΜιιΙία 1)0116 (Ιΐί^ρυΐηΐ Ιιαιπί). οοηίΓα ΟΌ1Ιγπ(1ίαηθ8, 
Μ.ιΠϋβ (1ίνΊη3ηι ιιαίυΓβιη 8ΐΙΐΓί1)υ6ΐιΐ6δ αίςιιβ δοιιι- 
ιιίαπίοδ, Μ3η.ιηι πιοΠίδ ρΓΟΓδυβ Γυίδδβ εχρθΓΐ(ΐΐΐ), 
αϋ(1. 5υρΓ3 2ΐ(] η. 3, (Ιβ οπΙκκΙοχα ϋ(ί6. δο(1 , ειιί 
ν<»Ιυρ6 €ΓίΙ, ίδ Ιοςαΐ (Ιίδδ. (ΙοοίΓΐη^ι ακιαβ 6Γυ(1ί- 
Ιίοιιβ ηοη ιιΓιηυδ ηυαηι ορΊιΓιοηίϋυδ 3ηπηο ρΓ2Β- 
^υιι(^ρ|^& 2ΐΙ>υιΐ(ίαιι(οιη. — Ραν'η, ίη (Ιοοοιη €0(1(1. η)$$. 1)ί1ι1. ριώΙ. 6Χί^Ι.ιηΙ ίΠχ Ιιοηιίΐ. €ΐ ΐΊοτβηΐΜ 
ίη €0(1. Ι,αυΓϋηΙ. XXXIII, 55-56, ρΐιιΐ. 9.Κ. Β;ιη- 
(Ιίηί €»1. €0(1(1. 6γ. Ι<»υΓ. Ι. ρ. 45().//αΓ/. 

Μ Ρακ. 614-625. Ββ €θϋα. XXI, η. 10. XXII. 
XXIII. XXIV €1 XXV. η. ι, η€0 (αακϋΐ ΚοΙΙαΓ. ρ»$. 
619. ίη ηοΐ. €υιη εΐ'βϋυΐο Ι.»ιιι1)θ€ίο, οαηι, ν'κΙβίιΐΓ 

^. 0αΐ1)38€. 3δδίςη3Γ€. - ' Ε3(1θηΐ 1ΐί$ΙΟΓΪ3, Πϋ€ Ι3• 

ηΐ€η ίηΐ€(ΐ;Γ3, 0€€ιιγγΊΙ ίη €0(1ι1. Οκδ. (ΙΧίν. ιι. 20. 
€ΐ ΐΓί5υΊΐυΓ ίοαηηί, ηιοηαείιο μονής τοΟ αγίου Σάβα 
V. Ι.αηι1>. IV, ρ. 254 &(]. — - Ιη εαΐαΐ. €0(1(1. ΒαναΓ. (1) £χ$ΐ3( («Γβεβ 61 1.λ1ία6 ίη 1ΐ3€ αονΙί»5ΐηΐλ Ρ3ΠΐΑ5ε6η1 6(1ίΙίοη6 6χ ^;ι^^^ί(7(^<Βυ^5Μ)Β3(I^^. ΪΛ>η. 51 ΝΟΤΙΤίΑ ΕΧ ΒΙΒΙίΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΤσί. 58 τ6ηι1>Γ., 6( Γ066ηΐ]θΓ65 ΟΓδοοί , υ1 06ηηΑ(1ΐυ$ ρπο οοηοίΐίο ΡΙοΓβηΙίηο , ο. 5. οΰχ 

^ττον βέ χα\ δ Ιωάννης ό μέγας τής Δαμασχού οφθαλμός εν τψ βίφ Βαρλαάμ χα\ Ίωοάφατ των Ινδών 

ραρτυ^Γ. ΟοιίΚο 8ΐία ιίΓξυοαβηΙβ, συ£β θραά ΑΙΙβϋαιη. § ΧίΙΥ ββης. ϋίθΙπϋοΒ άβ Ο&ηαθδοβηί 
5€ηρΗ5 ρο$5υη1 νΐάβή, 6Χ ςαΐβοδ Ιοθηηβιη Οΐίιη&ουιη, νβΙ 81η&ί1βπί, ηοη 6556 ϋΐίυδ ΗίδΙΟΓΐ» 
9ΐ]€ΐοτ6ΐη, οο11ι§ίΙαΓ. 

ί.ΡΗ^»ί€€8 ΰοηιρβηάίίίΐη, ςυοά δυΐ) ΠβωΛδοβηί ηοιηίη6 Γ6ρ6ηΙ 6ΐ βχ Ογ»οο ν6Γδυιη Ιβΐίηβ 
^ΙΜϋ Βι11ίυ$, &υ6ΐ0Γ6ΐη 1ιβΙ)βΙ Νίθ6ρΙιθΓυιη Βίβιηιηγάβιη. νία6 Ι. \ν68βΗηαίη , ρΓβΒί. βά Ρΐιγ- 
δίοθΐιι Βίβιηιηγάββ, συΑίη β 6θ(1ίοίΙ)υ5 (Ιαοϋαδ ΑακαδΙβηίδ βΓΦοβ ίηΐ6§ΓίθΓ6ΐΏ 6αί(1ϋ. Αηαύ$ίω 
7ίι«ίβ/., 1606,ίη-8. 

3. νϋα 5. 8ί€ρΗαηι ίηηίατίΜ, ςυί 5υ1) ΟοηδίΑπϋηο ΟοΡΓοη^ιηο ρρο ίιηβ^ηυιη ουίΐιι ιηοΓ- 
Ι6ΐη ρ6Γρ6$5ΐΐ5 6$1 8η. 766, Ι^ίίηβ 6(1ί(β & ΒίΙΙίο, ςυι 6 Ογφοο νβΓίϋ, &1(ΐα6 ίηάβ & 8αηο 29 
Νον6ΐηΙ)Γ. θα6ΐ0Γ6ΐη 1}&1>6ΐ ηοη ΟβαΐΑδοβηυπ], 56ά ΓβοβηΙίοΓβιη &Ιίαιΐ6ΐΏ, (^υί €οη5ΐΑηϋηο- 

Ε}1ί δοηρδίΐ, θίςυβ, υΐ ΑΠβϋυδ ίη ΟίβΙηΐΜΐ (16 [)&ΐΏΑ806ηί δοηρίίδ, $ 1.1Χ, 6Υΐη€ί(, δίωβοηβη^ 
6ΐβρ1]Γ85ΐ6ΐη. Ιηοίρϋ : ^ΐόντί χρήμα ή αρετή. ΟγΦΟΘ ΙΩ5. ΐη \)\\Λ. (^$βΓ6ΙΙ. Υί(ΐ6 ΙιβΟΙ- 

1>6ΰίαιη, ΥΙΟ, ρ8§;. 376 ( ο ). ΑΠ6Γ8 Αυΐ6ΐη ΥίΙβ 6^υ5€I6α1 8ΐ6ρΙιβηί, ςυ« ίηοίρΗ : *Αγαθόν 

χαΐ βίχαιον χα\ πάίσι τοΙς εύσεβέσιν προαιρουμένοις άττοβεχτ^ν χατά τήν του μχγαλοχήρυχος 

Οανλου, βυοΙΟΓβω Ιΐ8ΐ)6ΐ 8(6ρ}ι&ηαιη φΐ6ΐΏααΐΏ Βγζβηϋηυιη, €[ΐιί ^α55α Ερίρΐι&ηη , 8ΐ)Ι)8ΐί5, 
οιι&<1πιςβ5ίπ)ο δβουικίο ρθ5ΐ ίΐΐίυβ, ^υ^υ5 Υίΐ8ΐΏ !Γ8άίΙ, οοϋυιη 56ήρ5ί556 56 ΐ65ΐ8ΐυΓ. 
ΥΜβ 1&α(ΐ8(8πι Α1ΐ8ϋί Ι)ί8ΐΓί()8ΐη, § ΙΧΙΙ, 6ΐ άβ 8ίιη6οηΐΙ)υ5, ρ. 81, 6ΐ 6οηΐΓ8 €Γ67βΙιΙοηαηι, 
ρ. 336. 

^ 4. ΟοίοβΰΗΐΜ^ δίνβ ϋΙ)βΓ ρ6ΓθοΙο Κ6η6Γ8 Ιοηοηιτη, ςιιίϋαδ υΙαηΙϋΓ βΓΦοί, άίδροδίΐοδ οοη- 
Ιίηεη^ οθηοη65 βΐ ΐΓορ8η8, Ιιοο 65ΐ Ιι^πιηοδ 58ΰΓ05 6ΐ οβηΐίοηβδ, ςυ» 8 ρηιηίδ νοδρβπδ 
ΟοαιίηίοΦ 8ά βηβιη υδςαβ Μί556θ €8ηαηΙιΐΓ. Υί(ΐ6 Α1ΐ8ΐίιιπι, Όβ Ιϋηβ βϋΰίαιαίίίάδ βταΒοονηΐΗ^ 
ρ. 6& 56η. ϋ66ΐ 8ΐιΐ6ΐΏ θ8Π]8506ηο Ιιίο 1ί1)6Γ ΐΓΪ1}α8ΐαΓ, ου3α5 ίιη8^η6ΐΏ οΙί8ΐιι 6(]ίϋοηο8 
βπΒοΐΒ Υ6η6(φ ρΓφ6ΐ8αι Ι)8ΐ)6ηΙ Γυάί (ΐ6ΐΐη6&ϋοο6 ϋ^ηο 6χρΓ6558ΐΏ; (8ΐη6η ηοη ηΐ8^5 
1>8α)8$06ηιΐ3 βυοΙΟΓ ΟοΙοβοΙιί ίη πιαίΐίδ ί8ηι 8ΐ> 8η1ί(ΐαο (1ί55ί(ΐ6η1ΐ5, Ιοίίαδ 65ΐ, ΙίοβΙ οβηοηοδ 
πιυΐΐί ρΓ058 θΓ8ΐίοη6, ςηί ίη 60, ςα6ΐΏ8αηιθ(1απι 6ΐ ίη ΡαΓαοΙβίίοβ, 6ΐ ίη 8ΐϋ5 ΟΓΦοοΓυηι ϋ1)Π5 
6θ€ΐ65ΐ85ΐί6ί5 οοηΙίηβηΙϋΓ, Ι)8ΐη8506ηυη) 8α6(0Γ6τη Ιΐ8ΐ)68ηΙ, αυ8ηι Μ6ηο1θ]^ί ΟπΒοοιιιηι, 
αυοά Ι)8ΐη85θ6ηο ΐΓίΙ)υίΙ 08ΐ8ΐίηη5, ΥΙΙ, 51 06 8Γ6&ηί5 θ8ΐίοΙί6δθ ηά6ί, νοί Χγρίοχιχη, (\\ιοά α 

ΙΙβΙΙ)Α$€6ηθ Γ68ΐ8υΓ8ΐυηΐ ίυί556 56ηρ5ϋ 8ίπΐ60η Τ1ΐ6558ΐθηίθ6η5ί3. Υί€ΐ6 ΑΙ]8ΐίυηΐ, 0ί8ΐΓί1>8 (Ιο 

Ι)οσι&506ΐ]ί 8ΰΓίρϋ5, § υϋΧ (ρ). ΡΓοάίίΙ Όχτώηχος αΓΦ66, ΥβηβίΗΜ, 1523, 1543, 1584, 1602, 
1610, 1624, ίη-8. 

8οηρία Όαίηα$€€ηι αάΗηο ιηβάίία {φ 

1. ΗοΜίΐΜβ φΜίίΑοτ 8566ϋθΦ €[α88 6 1)ί1>1. Οοίδΐίηί&ηβθ οο(1ί66 βάίίυπιαι $6 ρΓΦ5ΐ8ηΙί55ίηια5 

(ρ) €οηΓ. ΟυιΓιιι. Ι. ο. ρ. 1741 $ς. ίηρηηιΐβ ρ»;;. 
1771 βη. — ΟαοίΰΗ η$ αι\η βιηρίίδβίιηο ^. ΖοηβπΒ 
Γοιηιηβηίαηο βχ&ΐαΐ ΥίηάοόοικΒ ίη £0<1. υα^δαΓ. 
€€¥1. γ. 1.8ΐη1>6€. οοπιιηβηΐ. V. ρ. 17 &ς. υ5ί ΚοΙ- 
Ιαπυβ ίη ηοΐα βχ ΙιλπιΙ)6€ίί 8(1ϋίΐ3ΐηβηΐο ΓβΓβΠ, βυ- 
Ρ6Γ6886 ίη 1λθ€ οοϋ. ΓβοβπΐίοΓβπι Ιΐίηε ηίΒηυ ΜβΓοί 
Μ^ηιυη»* 0Γ6ΐ6η$ί8, ίιιβοπρίίοηβπι Ιωάννου Δαμά- 
σκηνου ή 'ϋχτώηχος, ή-^ουν "Τμνοι ε!ς τήν άνάατα- 
σιν, χα\ εξήγησις εΙς αυτήν πάνυ ωραία* Ιι• 6. ^. 
Οαιη35€6ηί Οαοβ€Ηη$^ βίνβ Ηγπιηί ίη ΓβδυΓΓβοΐίο- 
ηβπι €ΙΐΓί8ΐί, ουπι βιροβίΓιοηβ ν^Μβ ρυΙοΙίΓΑ. — 
ηΐά. ίη €0(1(1. εεονί,εϋενίΐ, 61 ίηΙβΓ «Πα ίη οο•1. 
€€α\, εϋΟΧΧΙΠ, εοηΐίηβίοΓ ΗΙ)6Γ 6€(:ΐ68ί85ΐί€ΐι$ 
ευηι βηΐίςυίβ ηοΐίβ ηαυ$ί€ί8, Οοΐθ€€ΐιη$ ίηβοΐ'ίρΐυδ, 
βι πιαχίπΐϋηι ρ2ΐΓΐ6ηι α 8. 4. Οαπιαιοβηο €οηιρο$ί- 
Ιϋδ.Γ. 1.8πιΙ)β€. V. ρ. 571. 572 6ΐ 574 βς. — ΙΗά. 
ρ. 603., ()β€θ3. ϋ€ΟΧΧν, ίηςυοβδί ΗίτηίΗορίηίη 
ΟταΰοτΗίη €οηί{η€η» οηιη6& ΟείοβΜ £ίιηηοι, δίνο 
€8ηΐυ8 ίηίΙίΜββ. — ί,βΐάω^ ίηΙβΓ €0(1ϋ• Υο&βίαηοδ, 
θ€ΐο€€ΐιια, ουπι ρΓοΙβ^οπιβηίβ , βΐ €οηιη]6ηΙ&Γϋ8 
ϋγπ ΤΙ]6θ(1οπ βΐ /• Ζοη&Γ», ςιι» &βυηΐ «Ιΰ ίπΰαΓ- 
η^ιιίοηβ, ρ888Ίοη6 61 ΓββυΓΓΟβΙίοηβ Οοπιίηΐ ΙιαΓιηο. 
Υ. 031. 1)ί51. 1.61(1. ρακ• 596. η. 27. — Ιη αϋί^υοΐ 
€0(1(1. ΥΑΐίεαη. 1)ί1)1. ΡβίΑνίί, 6γ2Β€6, εΐ Ιη υηο Ιλ- 
Ιίπο. — ΜβάίοΙαηί, ίη 1)ί1)ί. Αιη1)Γ08. Ιη (1ιιο1)υ8 
€0(1(1. 6ΐ ίη αΐίίδ, 0Απΐ38€6ηί ορρ. 6]υ5(ΐ6ηιςιΐ6 ορρ. 
πιυδί€3 ευηι π)υ$ί€ίδ ηοΐίβ, Ιβ&ΐβ ΜοηίΓααο. Βιϋΐ. 
1>ίΙ)1. πίδδ. 1. ρ. 66, 73 οΐ 528 Β. 86(1 (Ιβ δυρροδί- 
Ιίΐίίδ αΐίίδςυβ δ€Γίρΐί8 8ΐ)ΐιη(]6 (ΙίδουΐΑτίΐ Οη(1ίη(ΐδ• 
δυΙ) ηοααίηβ 08ΐπΐ3δ€6ηί είΓευπιιβΓυηΙυΓ ςηοςυβ 
δ€ΐιο1ία ίη Ερρ. ΡβυΗ ; αίβηίπτ βΐ (ΙβϋυπΙ ί1Ι& ίη 
€θά(1• 3ηΐί(ΐιιίοπΙ)ΐιβ εΐ 6]υ8 ηοπιίηβ ίη(1Ι$(ηα €€ΐ\- 
δβηΚίΓ. Πβ ςυί1)υδ(ΐ3πτ αΠίδ, ν. δυρΓ3 ίη ^αIα1. ^6- 
πβΓβϋ €0(1(1. 61 δυρΓίΐ η. 6. ΠατΙ. 

{η) \ύύ. Οαναπη Ι. ι•. ραβ• 626. Η, ρ. 5* <ΐ€ €θά, XVII, 816 €ίΐ3ΐυΓ ! ι Ν3ΓΓ3ΐίθ υΐίΐίδ 

« ίηΐ6ΓΪ0Γ6 ^Εΐΐιίορυπι Γβ^ίοηβ, ςυ» Ιηϋία (1ί€ίΙυΓ, 
9ά &3η€ΐ3ηι €ίνίΐ3ΐ6ηι ρ6Γΐ3ΐ3 ρβΓ Λοαηηβηί ατΜ- 
■ΜΜ^ηίαιη ηίθηα$ϊ€τη 5. ^αΙ)ΛΛΛ\ί&τ 1ιί€ ίηδ€πΙ)ίΐυΓ 
ΒοτίααΜ, Η 68ΐ ί1ΐ3 ίρδα Ιιίδίοη^ ςυ» Οαπ)3δ€6ηο 
τοΙ|;ο ΐΓίΙΐοίΐΟΓ. > ΡίυΓα ]3πι 3(1ηοΐ3ΐ3 8υηΙ 8ηρΓ3 
νοΙ. ?Ι1Ι, ρβ^. ϋΙ 86(1. — ΑΙ) οΐίοδο πιοη3€ΐιο ί1- 
|3ηι ΗίίίΐΟΓίΒαι 6886 €θηδ€πρΐ3ηι, €6ηδ6ΐ Ουιΐίη. ρ. 
1724» 63πιςυ6 ρ. 1729, νο€.ιΐ ορυδ ίβΐυίοδίιπι ; 

ρ2ς. 3ΙΙ16ΠΙ 1733 6ΐ 4735 βΧ€ίΐ3ΐ (ρΐ03(ΐ3ΠΙ €0(1(1. 

ΒΙ88.; ρ. (ΐ6ηίςυβ 1750 δ6(|. €ορίθδκΐ8 (Ιίδδβπΐ (16 
ίΙίΑ Άίιφ»» (16 €0(1(1. 61 (1ίν6Γ83 ν3ΓίθΓυηι νν. 00. 

]ΙΗΐί€ί3 Γ6€ίΐ2ΐ. ΟατΙ, 

ίο)5« 03^. 479. 6(1. ΚοΠ3Γ. (Ιβ €0(1. ε^βββΓ. 
. η. ΐ4. υ1>ί 1•3πιΙ)6€. (Ιβ 3υ€ΐθΓ6 \ί(χ 38δ6ηΐί- 
ΜΓ ΑΙΙιϋο. Αιΐ4ΐ. Ου(1ίη. ^%. 1752 8(|. υ1)ί, ι (Ιυπι 
κήΐιο, 3ίΐ« 1813, ορυδ€υΙαοι ί8ΐυ(1 6γ. βΐ 1.31. βχ 

Βΐ^. Οβάά, Κ6%\Ϊ3 63Πί€ί8 6Χ€υ(1ίΐυΓ ίη 4, ΙΐΟ€ 3. 
1688• ΡατίΜ, ευηι ΜίδοβΙΙβηβίβ βΙίίΗ, 3ρυ(1 ^. Βου- 
βοί, 0ΟΓ3 61 δίαϋίο ιηοη3€ΐιθΓυπι Β6η6(1ί€ΐίϋ0Γ. 

(0Β{Γ6Ι>(• ^• Μ3Ι|Η Ιο 63ΐΙί3, 31(|ΙΙ6 ί11υ(1 3ΐΐΓί1)υ- 

ιυη δι«ρΙΐ3ηο, €οηδΐ3ηΐίηοροΙίΐ3η3β Ε€€ΐ68ί£ (ϋ3- 
(οηο, ζύ ςυβηι ρβπίηβΐ, ηοη, 3(1 8. 1θ3ηη6ηι 03- 
ηΐδορπυσι. » Αίςυβ δηρη, νοί Υ1ΙΙ, ρ. 349, νίΐ3ΐη 
δίβρΙιαοί ίυηίοήδ 3 8ΐ6ρ1ΐ3πο, (1ί3€θηο €οηδΐ3ηΐί- 

ΒΟροΙίΐ. 6586 €0η8€Γίρΐ3ηΐ, 61 3 πιοη3€ΐιίδ Β6η6άί€ΐί- 
Κίδ, ΡαΤ$9, 1692. 4, 6(1ίΐ3Π1, δ€Πρδ6Γ3ΐ Ρ3ΐ)Π€ίυ5• 

Ροηαη 8€ΐ11)6η(1υηη Γυίΐ, 1682. Ν3πι ίηΓΓ3, τοί XIII. 
ρ. 835 8(1 . ΓβεβηδβηΐΜΓ Μοηΐί3υ€θη. ΑηαΙεαα 
&Γ«^β, δίνβ ▼»Γί3 οριΐ8€υΐ3 6γ2Β€3 Ιΐ3€ΐ6ηυ8 ηοη 
•ιΐίΐι, ΡβτΜ. 1682, 4 ; ίη ςυί1>υδ ιιΐΐίηιυιη Ιοβιιπι 

Μ€•ΡΑΙ νίΐ3 8. 8ΐ6ρΙ)3ηί ]ΐΐηίθΓί8, δίχΐίΐ», 3υ€ΐ0Γ6 

8ΐ6ρ^3ίΒ0, (1ί3€οηο Ε€€ΐ65ί9β Οοηδίαπίίηοροΐ. €υιη 
νβτκιοηβ Ι3€. Ιιορίηί, υ. 396-531. (]ΐΓ3ι]υ6 816- 
Ηιαηί νίΐ3» ίιιΓΓ3,ίη νοί. IX, ρ. 144 61 145 6ΐ1. νϋΐ. 
ίιιΐ€Γ έίο%ϊ2ί νΐΐ38(ΐυ6 88. €0ΐηαΐ6ΐη0ΓαΙυΓ. Ηατί» 59 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΓΒΙΙΟΤΗΕΟΛ ΡΛΒΚίαίΙ. 00 

Ι,βφΐίηίϋδΓθοορίΙ ΐη Αηροικίίοο, ςαηηι (ΙαΙυΓυδ ΟΓβΙ, Γ/βιηβδοβηί ορβΓϋΐη. Υΐάο ς]ϋ5 ηοΐΑ5 β(1 
ϋβπιβδοβηΐ νίίοιη, β }, ΗίβΓΟδοΙγιηίίβηο δοηρΙβίΏ, ρ. χν. 

2. Όβ βάβ ορη$€ηΙ%ιιη^ ςαοά ΑΙΙαϋαδ θοΐ ΑαΙχϊΓΐυηι πιίδΟΓβΙ ((ΙίνβΓδϋΠΐ θΐ3 βάίΐο, Ιοω. Ι» 
ρ38. 390.) βΐ (16 ςαο νίϋοηοΐιΐδίιι ΟίβΙπϋδΐ (Ιο δοπρΙίδ,ϋΛΐηβδΟβηί, $ Ι,ΧνίΙΙ. Ραύτ. — Ιηοβ^• 
οοαϋ. ΑηέΐίθΒ, οΙο. Ι, η. 1882, οϋβΙυΓ ^, Όαιηαδο. Όβ βάβ; δβά ςαο(1ηβαι δϋ ορυβΰΐιΚ ηο" 
βάηοΙβΙυΓ. ΗανΙ, 

3. ίντίοοη είΐ^τηοίορίϋοη. Αεξιχδν παρά του άγΐϋ>τάτου χα\ σοφωτάτου χυροΟ Ιωάννου κοζ^ 
σβυτέ^ου του Δαμάσκηνου διορΟωθεν, χα\ άπ& δ(αφ<5ρων βιβλίων τίίς Χέξ&ις εις έτυμολογ^αν έρμηνεύααντος. 
ΙηοίρΐΙ : ^Α, έπ((δ(5ηαά έστιν έπιπληχτιχ4ν. "Αατοςό άβλαβης. 4τη γάρή βλάβη. Ορηβ Ϊηραη8 , \Ώ{\\}\{ 

ίη Συμμίχτοις, ρ. 451. ΑΙΙθΙίϋδ, ΰορίοΒίιηι €ί 8ίηρηΙαΓ€ [ΓαΙ>Γ.). — ΡΙαπα αβ Ιιοο Ι^βχίοο ]βπι δαηΐ 
όίδραΙβίΛ δυρρβ, νοί. VI. ρ. 602 8ς[. ΟυΓΛίίπδ Ιβπιβη ο^ίΐ οοΐ. ΜογοΙΙι ίη ΒίΙ)Ι. Ογ. βί ίβΐ. ωδ. Ι, 
ρ. 85 δςη., υΐ) ηοη δοΐυπι ρίαπβδ οοίΐίοβδ (ΙίνθΓδα^Γίαβ νν. ΟΠ. άβ €|ΐυδ βυοΙΟΓβ δβηίβηϋβδ 
ΓβοβπδβΙ; δβ(1 βϋθπα βνίηοίί, βϋοΙΟΓβπι ίΙΙίαδ βδδβ Ιοίΐηη. ΖοηβΓβπι, βΐ αοοβΐ οοπΙγλ Ββικϋη. 

Ιηιιί πιο βίΐ Η«δίΐ8η(1αΐΏ αάιίαχβπ&ΐ δυρρβ VI, ρ. 633 δς.) Ι^βχίοοη, ςυοά Μβχίιπο βδοή- 
ίίαρ,' (ΙίνΘΓ δϋΐη βδδβ β Ιβχίοο ^. Ζοπανορ, ά^ αυο ίϋίά. ρ. 634, (ηιιθ({&ηι δΐιηΐ α(1ποΐΑΐ8. 
ΙΙανΙ. 

4. ΕΙςτήν ύ παπα ντην του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου. — ΗοΐΛϊΙία έη 0€€«ΓίϋϊΛ Όοίηίηΐ. ΙηοίρΗ : 
ΕΤχε μεν ή των γενεθΆίων πανήγυρις, ΜίδβΡαΙ οαΐϊΐ νβΓδίοη^ δϋδ βά ΑαΙ)βΓΐυΐΙ) ΙιβΟ ΑΐΐΑΐίυδ. 

ί'α^Γ, — ΕδΙ Γίη(Ια6οη(Ε ίη οοά. ΟθΟδ&Γ. XXXV, η. 35. 86(1 ΚοΠβπο ίη δυρρί. «ά 
Ιλϊώ]}, οοπιπη. ρ. 263, (1αΙ)ίυπι βδΐ, ηυιη βα οπβΐίο ΓβνοΓ3 δίΐ Ιο. Οβηΐθδοοηί , ηβοηο. ΗατΙ, 

5. ΕΙς τό γενίθλιον Κυρίου λόγος Ιστορικ'5;. Ιη ΝαίαΙβηι ϋ/ΐηείί 8€ηηο ΗίίίονίϋΗί, Ιηοίρίΐ : 'Οπόταν 
τ6 Ιαρ άπέλθη. ( Γα^τ. ) Ταυτχηχ^ ίπ 00(1. ςυοπϋθπι Κββίο ΟίΧΥΙ ( ΟηΙ. 00(1(1. Ογ. ΤβϋΓ. 
ρ. 25δ. ) — ΫΒΠΒίηΒ, ία οο(1. Νβηίβη. Οίΐν, η. 9; αΙ(ΐαβ Μίη^πΓβΙΙ. ίη ΟβΙ. οο(1(1. Νβη., ρ&β• 
§47. ΝοηηιιΙΙα ίη Ιιβο 1ιοπιίΗ« Ιβ^^ ί»ΐ3υ1οδα, βυΐ εχ θροοΓ^ρΙιΐδ πιοηυπιοηΐίδ (ΙοδυηιρΙθ. — 
ΡΙοΓβηίία, ίη 00(1. ίβϋΓοηί. XVII, η. 5 ; βΐ Βαηίΐίη. οβί. Ι, ρββ. 416, ΐΓβίΙίΙ, ίη οβίοβ ρ. 15, 
ΟρίΘοαΙαπι «(Ιηοΐβδδβ , ίιαηο δΟΓΠίοηοηι ηοη βδδβ 1. Οαιηαδ06η1 , δθ(1 Λλλου τινός ^;ονδρο^; 
άνΟρώτΛυ κα\ άμαθους. Α1(ριί Ρβ1)πο. ίηίρβ νοΙ. IX, ρ. 86 ν(3ΐ. 6(1. 6001 6δδβ ΙοΑηηίδ, βρίδοορί 
£υΙ)08£Β, δίηβ αΙΙβ ΗηΒδίΙβΙίοηβ δοπρδίΐ : οΐ ίη ΓλΙ. οοάά, Ρατίβ, Ιοπι. II, ρ. 235, ει ϋοα. 
ΜβΙ.ΧΧΙΧ, οίΙαΙυΓη. 14, Ιοαπηίδ, Εαοοβ» βρίδοορί, Οπαϋο ΗίδΙοηοα ίη η&ΐίνιΐβίοηι Οοηιίηί. 
ΗαΗ. 

6. Αόγος περί της αγίας συνάξεως τής αναστάσεως του Κυρίου περ\ του μή κρίνειν μηδΐ μνησιχαχ^Γν. 
Ιηοΐρίΐ : Άε\ μ^; ή του αγίου Πνεύματος χάρις διά πάσης ττ)ς του θεοΰ Γραφής. ΕβαοΠ) ίβΓΘ , 8β(1 

ρβαίο αΐ36ποΓ, Ηοηιίΐία δυΐ) ΑηαδΙοδϋ, ΑηΙίοοΙιεηί, ηοηι1η« 6(ϋ(β Ορΰβοε 6ΐ ΕβΙίηε ίη Ιοιη. III 
ΑπΗ^ηανατη Ιβΰί. Οδηΐδΐί (γ). 86(1 ΙίΦο, ςυοβ ίη πίδ. Ραΐαΐΐηο β(1 Οαηιαδοοηαηι τείβΓίαΓ, πιυΗί& 
(ΙείΓβοΙίδ (1βρΓ6δδίθΡ 6δ1. Εί (οηβ Αηα8ία8α αί^ ίη€[υϋ ΑΙίΑΐίυδ ^^&^πI>α (1β Οηπιαδββηΐ δοή- 
ρΐίδ, § ΙιΧΧΐν, α Ιοαηηβ ίατηβη ΠαίπαΞΰβηο ίη εαπι (οτχηαιη οοηίταοΐα : βχ Αηα»ί(ΐ$ίθ 
ηα/ηςταβ τηίΑΐία ίη «»α οοηιιηβηΙαΓία ίταηί^ηάίΒββ, άβη^ρϋβ, ^ικρ ίίϋι νίάβύαηίητ, άερτβΗΦη^ 
άϋαν. 

7. Διήγτ) σις περ\ του μεγάλου Αρτεμίου έκ των Φιλοστοργίου. ΙηοίρίΙ : Τά του μεγάλου χα\ ένδοξοι» 
μάρτυρος Αρτεμίου διηγείσθαι μέλλων ανδραγαθήματα. 

8. ΡαΓ&οΙεϋοβ ίη Β. νίΓ^ΐηοπι, δ6οηη<1απι οοίσ Ιοηοδ Ορφοοπιπι (ϋδΐίηοΐβ : οραδ ηβςηυιη 
οι Γβπαηι, βΐ ΑΙΙβϋο 3υ(1ίθ6, φιλοπαρθένοις ίαΙαΓαω §Γ&1ίδδίπιυα). Ηβηο ).6({υίη1ιΐδ ίη Ορβηιηι 
Ο&ηιαδοοηί Αρρ6η(1ίοο (Ιθπε νοίϋϋ οαπι νβΡδίοηε Ι.υ(1ονίοί ΜβΓβοοϋ, οΐβήοι Γββηΐβπδ. [ Οοηί. 
οΙ. ΜθΓ6ΐ1. Βί1)Ι. Ορ. βΐ Ι.Λ1. ωδδ. Ι, ρ. 29. 9. ^»Iιοηβ8 (β) ν»πΊ ίπ βΜίοΙοηιηι βοΙβιηηίΐΑΐβδ. 

Ε(ς τους ασωμάτους. Ιη §ιΐ(^β1θ3, ίποίρΐΐ : Πάντες 
&'Λ)μνήσωμεν πιστοί. 

ΕΙς τόν μάρτυρα Κένωνα. Ιηεΐρϋ : Ό χαλλίνιχος 
νυν μάρτυς Ομνείσθω. 

Κίς τ6ν Αάζαρον. Ιιΐ€ίρί( : Ό πρ\ν έχ μή δντων 
«αραγαγών, 

ΚΙς Ίωάννην τ?>ν βύοΕγγελιστήν χαΐ βίς τ6ν άγιον 
Άρσένιον. Ιηείρϋ : *0 χαΟαρ^ς ήγαπημένος. 

ΕΙς τ^ν άγιον Θεόδΐι>ρον τ^ν Τήρωνα. ΙηοίρίΙ : 
Θεού σε, Θεόδωρε, άχροστιχίς. ΘεοΟ , σε μέλπω, 
βωρεών έτ^ινυμε. 

Είς Έπιφάνιον Κύτφου. 1θ€ίρίΙ : Έν τφ του θε- 
ράποντος πιστώς. (γ) Ρ;Ι}(. 67. βχ οο4. Β^ν&Γ. ΜΐΙ ίη βιΐ. ηονϋ 
β;ι&οίΐ(;ΊΊ, Βίνβ 7ϋτ«<αΕτ. «ιοηίιιιηιΙοΓ. «γγ/οι. Ιοπ)• ΠΙ, 
ρα($. •465,6Κ 6(<. ϋοπιΙ)6ίΐ8ίαη&, Γ6ΰβπ$ίΙα Α(1 οοάϋ. 
Ι.ίΙιΙ. Ρ;ΐπ8. ΙΙαΐΙ, 

(«)01>Ιιγηιη()Γΐιπΐ83ερορυπι ηηιΐΐίΐυϋίηοηι 6ΐ$υ2νΐ- 
1;ιΐοηι, ςυοδ ρΓ0&& 61 εαρπιίηβ εοιηροβυίΐ 0Αη)£ΐ8θ6* 
1)118, ίηΐ6Γ ρΓχείρυοβ βΓχο,Ύ ΕοεΙβδία* ιηβΐιχίοδ οιιιη 
€ο$ιιΐ2 ]9ΐη ρΓΪϋοαι εβΙοϋρ&ΙοΓ. νίϋβ Ι. ΗΊβΓΟδοΙγ- ΕΙς Άρτέμωνα τ6ν μάρτυρα , χατά άλφάβητον. 
Ιηοίηίΐ : Ανοίγω της γνώσεως θησαυρούς. 

Είς τδν μάρτυρα Θεύ'^λον. ΙηείρίΙ : 'Αρχή έχριΐ- 
μάτισα-. 

Είς Εύφημίαν τήν μάρτυρα. Ιηείρίΐ : "Ελκει πρ^ 
ύμνϋ>δίαν ή άχροσηχίς. Έγχωμιάζω τίιν πανεύ- 
φημον κύρην. 

Είς τήν χοίμησιν της Θεοτ($χου, ΙηοίρΗ : Πβποι- 
ΗαρΟένοι νεανίδες. 

Είς τ6 γενέθλιον του προδρόμΛυ. ΙηοίρΙΙ : Ός 

δρΟρος ευπρεπής. 

ηιίιαηιιπι ιη 1)3ηΐ!ΐ8οβηί νίΐΑ, € οί €ΐ~£} ; δηίιΐβια 
ίη Ίωάννης« 86(1 ΗηοϋΰΓβ ρΐυηΐιηβ, ηο&, αΐ κρβίΌ» 
ρΓορ6(ϋβηι οϋοεβΙ>ίΐ Κον. 1)ιΊ>Αηυ3 6ο4ίρκΐ4ΐ& 5ίΙι^ 

πι», Κθ€ΐ<»»ί!β Οΐ »03(1βηΐί8β Ι.ίρδί6ηβί5 (ΙοΟΙΟΓ 6(|{Τ^ 

§Ίη8,ίιι ηιο1ο<1οηιπΐ(ΐιΐ3ΐιι ρ»Γ3ΐ6Γ;βοθΓΐιηι ΙΚβΙοή^^ 
αιιαηίαιη βςιΓκΙβηι 8θίο, Ιιιοβπι Ι.ιη1υιη νιόβηκιΐ 
ΓΓθϊο|;ιιηιβη3 &(1 ΗΊδΙΟΓίαπι ηΐ6ΐθ(1θΓΐιιη ΟτβκτβΤΗΠΐ» 
ί.ίρ8. 1714. Ια ^οο^^1υΓ^ Ι2ΐη€η Ιιοχκο οπκϋΐυηιηι• 61 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΙϊΚΟΑ ΡΑΒΗΜΙ. €2 είς τήν Γν^ικτον. ΙηείρίΙ : '^^σωμεν, τιάντες λαο(. 
[V. >(1 Β. 10 (νΓΟ^ΟΓϋ Ρ&Γ(}ί βΙο.] 

Ε1( β£θδ09ΐον '^ν χοινοβςάρχην. ΙηΰίρίΙ : 'ύς 
βοφ^ ταξίαρχος. 

ΕΙ; ΊϋκΙνντ^ν τ6ν χαλυβίτι^ν. (ηοΊρίΙ : ΙΙλουτί9θ£\( 
. ταΐς βείαις. 

Έ!ς Ιωίν^ι^ν τ^ν πρόβραμον. ΙηοίριΙ : Δεΰτε» 
ευφήμφ τξ γλωτττ;. 

ΕΙ; τ^ν Ιΐκΐβ, Ιήε'ιρίΐ : Τ&μ )^αρτεριx&ν ά$^αατχ. 

ΕΙς τ^ Φοοφήττιν Ήσα'Ιαν• ΙιιοΊρΙΙ : Φώτισον με» 
Κύριε ίί). 

10. ΤΓορ^ΓΪΑ, ρτορ^ ίηιιαηΐ6Γ3» ίη ναπ»&£β$ΐΊ• 
τΊϋιΐ65 («). 

0&οτ%ιι ΓΚιίοη'ι&ϋχ, Γ«ιΐργ(ου το^} Χιονιάβοο σχ"^ ΐαη. ΐ¥, ρ. 563, ίηΐβΓ 5€ΓΊρΐ3 δίϋϋΓ'ι, 56(1 $Ίη6 (Ιίβ 
Μ €0ΐι&αΐ6, ΐΒ€Π)οηΐαΓ ΙΠλίοΗα ιη6ΐο<)Όηιιιι Εοοίβ- 
ι» Οτ, «ΟΓυπιςυβ ΙΙιβοΙοη» ροβίίεΑ 6 ιηεηΰ&ίβ ϋ- 
ΙΗδ^Ββ Κίαιγίάι; αΙ Ργ<Μ6|;οιιι€ιι. ^ά ΝΊ$1. ιηβ1• 
6τ. ηοΑ ΒοαίΗΐ&ΐυΓ. ΗβΓί. 
(ι) Ραατίζ. \» \ή\Λ. ριιΐιΐ. ^οό. ε€εΧΙ.!¥1, η. 2, 

€οιηαΐ6ηΐ3Ηυ9 ίη €θά. ΒΚΧΐν , η. 7, /. Οίΐιη. οα- 
Α•ΐΜ9ν βίτβ Ιιχηιηί; ιβςνίΐητ ΐγρίύηηι, δίτβ ογιΙο 
4ΐί¥ίΜ Οΐ&τϋ, ίη βηΒ€οτυιιι β€€ΐο$ΊΊβ Τ6€\ΐ3ΐιθί : *- 
Ιη ϋο«Ι. ΜΠ06ΧΧ, η. II , Ο»ηοιιββ. β. €»ιϋυ9 6€€ΐ«-** 

&Μ»ΐίΓΛ ΑΟΐαίΙίοΙίΊ IV. Ρτί» 6Ι ΙβΓίΊΊ §ΙΙ€ΐΟΤθθ$ΠΙλ8 

ιοοιαείιυβ, $€€ΐιη(1ί ο( ςυ^ηί ^08η. 0»ιη38(6ηιι$; Η^εο 

ΟΒΜΐίΑ €1101 βΓε^οήί , ΟογΊιιιΗΊ Ατε^ίβ^βοορτ, ΙΙΐΙβΓ- 

ρτ«ΐ2ΐΙοη6 8. οοιηπιβηίΑπο.— Ιη οού. ΜΜ00ε01•Ι1Ι, 

η. 7, οηοη Ι^ιηΙιίευδ ίη ΓββΙυπι Ρβηίβεοδίβδ : ρη$- 

βίτη ίηΐ6Γ Πη€23 βΙο$$;η, £οη]6€ΐ3 νβΓΟ 3(1 ηι^Γίζίηβπι 

»^1»ο1^>• — ρΓΧΐ6Γ62 ίη (Ιυοϋυδ ΰθ(1(1. ΐΑηιύί άβ 

9ηίιη9ΐ. — ΜαΐΓίιί ίη 1>ίΙ)Ι. τ&%. εοιί. ΟΥ, ΓοΙ. 46, 

1. 1>3πΐ9$€. Ητηιηιι$ ίη η3ΐίνίΐ3ΐ6ηι εΗπ$Γι,Τ6Γϋ11>υ8 

ΐ»ιιιΙ>ί08, 61 ιοί. 49, Ιη ίαηαα Ιηηΐίηα α€Γο$Ιί€Ηί$^ 

^το\^ο βίβι^ίαευπι ΐ6ΐΓ38ΐίε1ιοη : ηοί (Ιυο Ιιγηιηί ίη 

•οτ6ΐη θ(]38, ΐΓίΙιυβ ΐΓοραηίβ ρ€ηΐ38ΐίε1ιί8 (ΙίδΙίιι- 

€12$, 5οηΙ (1ί8ΐΓίϋυΓι ; ίοΐ. 52 η, Οαηοη ίη $α€Γαιη 

τ€9Μττ€€ίίοη€ηί^ ίη €Χθυ8ί$, ίη Οοηιχηχΰαίη ΡαιοΙιω : 

Iι^π1αυ8 ρΓ083ίευ5, ςυί 6ΐί3πι (1ίνί(1ίΙυΓ ίη ιχ 0(ΐ3δ ; 

ίίύ ακκίο Ιπ1)η8, πιυ^ο (|υ3ΐυθΓ ΐΓορ3Γίί8 εοη8ΐ3ηΐ68; 

Ιο1.55,€3ηοη ίη 8.Ρβη<^£α<ί«η, νβΓ8ίΙ)ΐΐ5 ί3πιΙ)ίΓϊ$,ίη 

IX 0<ΐ9•ρ3Γίΐ6ΓΐΓίΙ)υΐα8, βΐηαηε ΐΓίϋυδ, ηυηο (ΐη3ΐυοΓ 

ίτοματη» €οη8ΐ3η8, ΓοΙ. 58. ίίβηιηι εαηοηίδ ίη §. Γβ- 

«ΐΓΤ6€ΐίοη6ΐη ΐΓορ3Γί3 ρΓίθΓ3; ΓοΙ. 59. 6'αηοη ίπ άον^ 

ηύιΐοη^ηι Οά^αιιίτίΜ, ρΓθ83ίου3, ίΐί()6Πΐ (1ί8ΐηΙ)ΐιΙυ8 

111 Α(Ιΐ$ χ, ΐΓ0ρ3Γίί8 Π)0(1θ ΙηΙ)υ5, Π10()θ (]Ι13ΐΟΓ(1ί8ΐΊη- 

€138. Ηυηο Ιιγπιηηηι, €υ]υ5ίηίιΐηηι : ανοίξω τ^ ατό- 
μα£ΐ€•, βΐηυΙΐ3 βΐ ηιβηΐίοίη ε(1.1.βςιιίιΓι;ιηα, ΙπΗΓίβ, 
ςιΓι Γε1ίςυθ8 <*Γΐ3πι Ι)γηιηο8, 6χ Ιιοο €0(1ί€6 πιβπιο- 
Γ3108 ραυίο οΙ)6Γίυ8 ρ6Γ86ςυίΐιΐΓ, ρ. 418 8ςίΐ., 
Οπκβ εαηι νεΓβίοηβ 1•3ΐίη3 ίη Ιηεβπι ρΓ0ΐυΙίΙ(»(1(1. 
ρυΙο ρο5ΐ 3(1 η. 10. ΟΓε^οπί Ρ^τάΊ βίε., άβ εο(1. 
ΤίηΙοϋ.) Ί(1βιη 6χ 02ίίί%\\ 61θ8$3Γίο βΓχεο, νοε. 
Κανών, ΓείβΠ ▼6γΚ)3: €αηοη6$ άίνίάηηΐητ ίη ηονβτη 
μ(μ, ίΆίετ φία$ Ιαηιβη $€ονηάα ηηΙΙίΙ^ι αρρατβΐ (ηεε 
ίο €0<Μ. Ιΐ3ΐΓΪΐ6η5.), $6ά ϋοηιρυηβηΐί» ίη ρεείονε Γβ- 
Μβικ/.— - νίΐϋίο^οηίΡ, ίιν εο(1. ΟχδοΓ. ΟΧΙιΥίΙ, η. 9, 
ι, 03πΐ35€. ε.ιηοηβ8 5. ε.ΐΓΐιιίηα ΐΓί3 ίοηιϋΐεα ρβηία- 
<ιϊεΙΐ3, η. ίη Γεβίιιπι Ρβηΐεεοδίεδ ; ίη Μ3ΐΐνίΐ3ΐ6ηι 
€Ιιπ»Γι, 6ΐ ίη Γ68ΐυιη Β:ιρΙί8ηΐ3Γΐ8 0Ηπ8ΐί, ευ πι ρα- 
ηρΐιηδί 6Γ:ΰε3 Τ1ΐ6θ(1θΓί ΡΓθ(ΐΓθπιί. V. 1•απι1)ϋε. 
ΟΗηΐΗ. IV, ρ. 267 δς. — ίη εο(Ι. ΟΟείΧ, Γ«3ηοη68 
»ΐ2»ΐ35ίπιί, §. (Ιβ ΓβδυΓΓβεΐΙοηϋ εΐιπδΐί ευηι εχρο- 
Μΐίοηβ 3ηιρ1ί8δίιη3, 1,3ηιΙ). V. ρ. 586 δς. — θ3ηο- 
Β» ίη άίνβΓβίβ Γ65ΐί8(1ί6ΐ)υ8 ίη εο(1. Β3Γοεε. 1•1Χ, €( 
1. 2906, 8. οο(). Βθ4ϋ6ί. €ΧΧ111. Ηατί. 

(«) ν%ηάοί9οηω ίη εο(1. €χ83Γ. ΟΟϋΙΥ, η. 2, δυηΐ 
Σκρ-,ρά, 8. Οαηΐκα ευσι 3η1ίςυί8 ηοΐίδ ηιυδίείδ λ 
Ι1^ίοί€4ΐ Ρυ1>1ίθ3ηί βΐ ΡΙΐ3Πδ£ί υδςυβ 3(1 ΓεδΙυπι 
Οβμιιιιι δ5. 5υΙ)]υηεΐ3 ίίδ(ΐ6πι Βυιιΐ 3ΐί3 Υ3Γί3 
ιηϋει €0€ΐ68*Α5ϋε3, ίηΐ6Γ (ΐυφ Ίτοραήηηι 5. ^. 
ϋηΐΛ9€€9ά, ▼. 1»3πιϋ€ε. ν, ρ. 569 δβς.; 3(1(1. εο(1. 
Ν3ΐιΐιο.€Ι^ΧΧνΐΙ,βΐ ε3(. Ογ. εθ(1(1. Νβη, ρ. 385.//αΓ/. 

(^)^^βιί. ηοΐ.3(Ι η. 9. νίη(<ο6<?ηα',ίη εοϋϋ.ΟεΟΧΥ, ι, λι« βίς τή•; πηγήν της γ^^υσεως Ιωάννου του Δαμα^ 

σχηνοΟ. ΙιιείρίΙ : Τβ ε{ω06τα ζητεϊσθαι κεφάλαια. 

βΓεβΟπί ΡαΓ(11, Γρηγορίου Πάρ5ου, μτ^τροπολίτου 

Κορίνθου έκ των εξηγήσεων εΙς τους χαν<(νας τ(ον 
Δεστ»>τιχων έορτιΌν, εξηγήσεις είς τους χα νόνας των 
αυτών εορτών Ιωάννου του Δαμααχηνου. ΙηείρίΙ : 
Ό παρών ούτος χανών (ι;). 

Τ1ΐ6θ(1θΓί ΡΓθ(ΐΓοηιί, Θεοδώρου του Προδρόμου 
έξήγησις εΙς τους έν ταϊς Ιεραϊς ΔετΛοτικαΙς έορταΐς 
έχτεΟέντας χανόνας τιαρά τών &γ(ω*; χα\ σοφών 
ποιητών Κοσμά χα\ Ίο>άννου του Δαμάσκηνου. Ιη- 
είρίΙ : "Εοιχας, &νθρωχε του βεου, ηρ^ τ^;ν τών 
έν ταις ΔετποτιχαΙς χαΐ ^μοτελέσιν έορταΤς (χ). οΐ ΟΟϋΧνΠ^ 6χρο8ΐ1ίθ »η δδ. ΡαΙπυη Οοβηι», 
ορίδεορί ΜαίηπίΡηδΊδ, εΐ ^• 03η)38οεηί €3π(ΐη68, •. 
ί|3ηΐίε3 εεείεδίαδίίεα, ίη ρΓχείμυίβ δβεήβ δοΐβπιηίΐα- 
ΙίΙ)ΐί8 ε3ηΐ3Γΐ 8θ1Ιΐ3. 1•απ)Ι)6εΐιΐ8 (]ιι146ιβ ε<Μη»ΐ• V• 
ρ.579;ίΐ6ηιη)()υρ,ρ.585, ερί^^ΓορΙκ^ <^Γ»*€3,.3Γ«€6η- 
ΐίοτ6πΐ3ηυ δεπρία, (ί6ε6ρΙυ$,ΐΓίύιιίΐί1ΐ3ΐη€χρθ8ίΐίο- 
η6πι|ΤΗεθ(ΙοΓθ ΓΓθ(ΐΓοηιο. ΥβΓυηι ΚαΙΙαΓ.Ηι Β0ΐί8 8(1 
υίΓυηιηιιβ Ιοοαπι (ΙοοεΙ εβηι εδδβ 6«0Γ|$ίί, 3ΐιΐθΓβ• 
£θπί Ρ3Γ(11, π)6ΐΓορο1ί(96 Οοπηίΐιί, ιιΐί εο4(1. ΥαΙι- 
εβηί 1ΐ3ΐ)6ηΐ^ 3ΐ) ΑΙι^ϋο ίη ΟίαίπΙια (Ιε 060Γ{ίί& ε( 
εοπιπ) 9εΓίρΓυι, ρ. 418 εΐ 419, Ι3υ(ΐ3ΐί; οΐ εοόεχ 
03η93Γ. 0ε(!χΧ, Π10Χ ιηβηΐ0Γ3ηάυ8 (ΙίδβΓίβ ΙεδίαΐυΓ. 
Μεπ) ΚοΠ3Γ. 3(1 ριίοΓβηι εο(1. 3ηίπΐ3(Ινεηίΐ, ΙΓ€8 
ϋ3ηοηε5, 8. ε3ηΐίε3 ίη ίβίο εο(1ίεε οεευΓΓΟτει ςυ« 
ίη ε<1Η. ΑΜίη3 3ΐίίδηηε ιιοιι ίηνεηίηηΙιΐΓ« ηίηιϊΓηηι, 
υΐ νεΓΐ)ί$ ΙΙ13Γ ΚοΙΙαπί, εο(1ίεί8 ΓοΙ. 105, ρ. ι, ίη 
Οοηιίηίεηπι του άντίπασχα, ευ](ΐ8 ΙηίΓιυπιι : "^σωμεν, 
πάντες λαοί * ί]υί ε3ηοη, 3ΐί3δ Οβηιβδοεηο ΐΓΐΙ)υΐιΐδ, 
ίηδεηΒίΙοΓ : ΕΙς τήν Γνδιχτον ' (1είη(1ε ΓοΙ. 160, ρ. 2, 
εοδπιχ ΗίεΓθ8θ1γπιίΐ3ηί ίη οΙχΙοΓηιίΐίοηεηι Β. V. 
Μ3Γίχ, ε(ΐ]υ8 ίηίΐίιιηι : Πεποιχιλμένη τ^ Οε(^ δόξη. 
Ιη 3ΐίί8 ηΐ88. ε3ηοη ίδΙε Οαηιβδεεηο 3δεΓίΙ)ίΐυΓ : (Ιε- 
η'κιυε ίη 63π)(1εηι οΙ)(1θΓηιίΐίοηεπι ϋ3πΐ38ε^ , υΐ 
νί(1εΐΠΓ, ευ]υ8 ίηίΐίυιη : *Ανο(ξω τ6 στόμα μου. 
Ηυηε Ιιγιηηυπι 3ΐ) ΐΓί3Γΐο δΐιΐ) Οπηιβδεεηί ηοιηίπε ίη 
ε3ΐ. εθ(Ι(1. 6γ. ΟΓχεε ρυϋΐίεί ]ιιπ8 Γ3εΐιιηι εβδβ, 
ρ3υΙο 3πΐε οΙ)8εΓν3Υίηιυ8. — Ιη ε(1(1. ΟεΟίΙΧ• 
1. ϋ3πι. θ3ηοηε8 3η38ΐ35ίπ)ί, 8. (!β Γεδυιτεείίοηβ 
ΟΙΐΓίβΙί ευηι εχροδίΐίοηε 3ηιρΓΐ8δίπΐ3. 1.3ΐηΙ). ίη 
ρ. 586 δη. — Ιυ εο(1. ΟεΟΧΧ, 6Γθ(;οπί, ατεΐιίερ. 
ΟοΓίηΐΗί, εχροδίΐίο ίη ε3ποηεδ, 8. ε3ηΐίε3 εεείεδίξι• 
!(1ίε3 ίεδίΟΓυπι ΟοηιίηίεοΓυπι ΐοΐίυδ 3ηηί, υΐ εΐ ίη 
ΤΓίθ(1ί3 ει εβηοηεδ ίΛΛ%η2ί Ι]εΙ)άοπΐ3(ϋ8 εΐ ΓεδίΟΓυιη 
Β. ΥΐΓβίηίδ Οείρ3Γ36. ι.3η)^. ίΐ). ρ. 587. — Ρατη, Ιη 
1)ίΙ)Ι. ρυΙ)1. εο(1. ΜΡεεΧΧ« η. ιι, ε3ηοηε8 3εΓ08ΐί- 
εΐιί ςυ3ΐυθΓ : ρπηιί εΐ ΙεΓίίί 3υεΐθΓ €θδηΐ38, ηιο^ 
η3ε1]υ8, δεευη(1ί εΐ ςυ3Γΐί ^. 03πΐ3δε(^ηυδ; Ιιχο 
οηιήί3 εηπ) 6Γε£;οπί, εοΓϊηΐΙιί 3ΓεΙιίερ. εοπιπιεηΐ3- 
ηο. — ΓΙοτβηίιω^ ίη εο(1. Ι^αυΓ. Με^ίοεο ΧΙιΥΠΙ» 
η. 4, ρΐυΐ. 57, βΓ^^^οπί €ογ. ΕχροδίΐΊο ίη Οοπιίηί• 
εο8 ε3ηοη68 ΓοϋΐοΓυηι,εΙε., διιηΐ νεπο ΐΓε(ΐ6είπι ε3- 
ηοηοδ ρ»ηίηι 4. 03πΐ3δεεηί, ραρϋπι Οοδηιχ, πιοη3- 
εΐιί ; δίηςυίοπιηι εβηοηαηι ΙίΐυΙί 3ΐ(μΐ6 ('χροδίΐίοηυπ) 
ίιιίΓΐ3 εοηεοΓ(ΐ3ηΙ ευιη η3ΓΓ3ΐίοηε Λ1ΐ3ΐίί (Ιε 6εοΓ(;ίο, 
εοΓϊηΐΙι. ηιείΓοροί., 6]ιΐδ()ΐιε εαηοηυηι εχροδίΐίοηε 
(ΙπΓγ3 ίη νοί. Χ, ρ. 801 δςη. νεί. β(1.) εβηοπυηι 
Ι3πΐθη δβπεδ ειιιπ εο(1. ΡαΙαίίη. 0001. V (ίΐ). ρα^• 
804), 3υεΐθΓ6 Βαπίίίιιο ίη ε3ΐ. εοιίϋ. Ογ. ίαυΓ. Π, 
ρ. 428 δί|. ΙίατΙ, 

(χ) ΥνιάοΰοπίΒ, ίη εοθ. €χ83γ. ϋΧΙιΥΙΙ, η. 9, 
Ι. [)3ηΐ3δε. εβηοηεδ, δ. ε3Γηήπ3 ΐπα ίαηιΙ>ίε3 ρεη- 
Ι35ΐίε1)3, ευηι ραΓηρΗΓΟδί ϋΓ26ε3 ΤΙκΌ(1οιί ΡγοιΙτοπή. 
ν. ΙιΛίηϋβε. εοηιιη. IV, ρ. 267 δς. — ίη εθ(1(1. 
000ΧΥ1 ει ΟΟΟΧΥΙΠ. ΤΗοοϋοΓί εχροδίΐίο ίη ϋο- 
8πι% 3ΐςυε ^. 1)3α)3δεεηί ε3ποηε5, βίε. 1.3η)1). V, 
ρ. 584 δςς., ευηι ηοΐ» ΚοΠ3Γίί. — Ε3(ΐ6ηι ίη εθ(1. 
Τ3υπη. φΐοηά3Π) Βε^ίο Οεΐ•!!, ν. 03ΐ. εο(](1. 6γ. 
ΊΉυΓ. ρ. 569. — Ιη εικί. Β3Γοεε. 1)ί1>1. Πθ(1Ιεί. εο(1« 
0Χ,Τΐιεθ(1.ΡΓθ(ΐΓθΐηίΕΛροδίΐίο ΟείοεεΙιί €ο8ηΐ3Β 3(; 
ϋαιη3δεεηί ; ε]υδ(1οηι ΕχροδίΙίο ΙιγηιηοΓυπι Οοδηιοη 
3ε 0;ιηΐ35ε. αυί ίη ΓεδΙΐδ οαηυηΚϋΓ; ^. ϋϋΐπΐ3δ€. 63 ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΕΜΟΙΙ. 64 Εα$ΐ3ΐΙιίί , ορίβοορι ΤΙιβΜαΙοηίοβοβιβ , οοπιαιβη• 
ΐΑΓΪυ» 8Αΐί9 Ιοιΐ£[υ8 61 ϋθ€ΐυ$ ίη ΟΑΠοηβη Ιο. Οβ- 
ιηαβΰβηί ίη ΡεηΐθΰΟ&ιβη (9). 

^ο»ηηί8 Ζοη8ΐΓ3β ίη ΟοΐοβοΙιυπι. 4ο&ηηίβ Οβηοα- 
βοβιιί ϋχροβίΐίο ραΙοΗβΓπαΐΑ (ι). 

Μ»Γοί Ευ((6ηίοΙ , ίη ςυο&ϋληι οηοηββ Ο^οιβ- 
$€€ηί βχροβίΐίο (%*}. 

(Α5 βοϋβιη ΑΙΙαΓιο ρΓ»ΐ6Γ 63 , ςυ» ΙιβςιΓιη'ιιιβ 
6χΙιΊΙ)6ΐ ()6 Β9ΐιιΐ38θ6ηο. ιηίϋδΑ Γιΐ6τβ α(1 ΑυΙ>6Γΐυηι : 
ί) Οοη»ΙαιιΐΊηί ΑοΓοροΠΐ» 0γ3(Ιο , του σοφίιίτάτου 
χυροΟ Κωνσταντίνου Αογοθέτου του *Αχροπολ(του 
λόγος εΙς τδν &γκ>ν Ιωάννην Δαμασχηνόν. Ιηοίρϋ : 
Τφ Ίωάνντ) τλν λόγον, τφ έχ Δαμασχοϋ %όί έγχώ- 
μια. 2) Οβ 6<Ηΐ6ηι 03ηΐ3§6βιιο 6Χ Μ3€3ηο Αηογ- 
Γ»ηο. Ιη€ίρί( . Ή τοίνυν ^ηΟεΙβα αγία χα\ οίχου- α«νιχή. 5) ^Αχολουθία εις τδν δσιον Πατέρα ημών 
Ιωάννην τον Δαμασχην^/. ΙηοΙρίΙ : Ποίοις υμνφδών 
{[σμασι του χανονος. ΑΙ. τ6ν μουσιχ6ν της Έχχλη- 
αίας τέττιγα. 4) *Αχολουθ(α &λλη εΙς τ6ν αυτόν. 
ΙηοίριΙ : Χαίροις, Έχχλησ£ας δργανον. ΤοΟ χανόνος 
ή άχροστΐγ\ς χατλ άλφάβητον , χα\ έν τοΓς Οεοτο- 
χίοις φιλόθεου. ΑΙ. ΆβωνάΙ σοι τήν ζούσαν σειτζήν 
χα<. 4) "Αθανασίου του χατζύχη μεγαλυνάρια είς 
*Ιωάννην τ6ν Δαμασχηνόν. ΙηοΙρίΙ ^ Μαχαρίζωμεν 
σε, Ιωάννη σοφ&, ώς χαρίτων λογιχων. (6) Βίος χα\ 
τΓολιτεία χαι μεριχή θαυμάτων βιήγησις του έν άγίοις 
Πατρίς ημών Κοσμ& του ποιητου. Ιη€ίρΊΐ : Τιμ^ν 
έατιν &ξιον τους έφευρηχότοις τά χάλλιστα. δΰΓίρίοΓ 
ρΓθ(Ιΐ6ΐνΓ, 86 η3ΓΓ9Γ6 (Ιβ ^ο^ηιι6 Οαπιαβεβηο, ηιΐφ 
ρΓ3ίΐ6Γϋΐ ΐθ3ηη68 Ηί6ΓθδθΙγηιίΐ3ηυ8 ίη 6]υ8 Υίΐα. νηπΐ ΙιγιαηΙ €χρο8ΐΐί, οοήΓ. 8υρη, τοί. νΠΙ, ρ. 141 
5ο«ι. 9661. 7. — Ιηοοίΐ. €οί8Γιη. €0X11, ΤΙΐ6θϋ• 
ΡΓΟάΓΟίηί Εη3ΓΓ3ϋο Ίη €3ηοηβ8, 616. ΕχρΓιΟΑηΙυΓ 
€ηηΓΐ6« 61 ΐΓορΒΠλ, 8. ▼6Γ8ΐ€υϋ, αυ» ίη 8ίη|^ΐ3Γυπι 
8οΐ6ηιπίΐ3ΐυιη οίΗο'ιίβ οοβυΓηιηΐ. V, ΜοηίΓαυο. βίΙ>1. 
Οοί8ΐ. ρ. 273. •— ν6η€ΐ. ίη εοά. ΝληΊαηο βυ^ΧΥ. 
ν. €3ΐ. €θόά. £Γ. Ν3η. ρ. 584 80. 61 ρ. 386 άβ οοιί. 
ϋΙ,ΧΧνίΙΙ. ΗατΙ. 

(^) Εχ8ΐ3ΐ Υίηάούοηιβ ίη €0(Ι. 09Κ83Γ. ΰ€Χ€ν4ΙΙ, 
άβ (|ΐιο Ι316 (Ιί886ΓΊι 1.απιΙ)6Γ. V, ρ. 556 86ς. ΒατΙ, 

(ι) ϋοηΓ. ιηίτ», νοί. Χ, ρ. 243, 6 6^. ν6ΐ., 8αρΓ3 
α<1 II. 4 8€ηρΙθΓ. ςυφ ίη 6(1. Ιιβηυίη. ηοικίυηι γ6- 
ρ6πιιη(ιΐΓ. — Εχ8ΐ3ΐ ¥6Γ0 ΥίηάοΐΜηίΒ ίη οοά. Οχ- 
83Γ. XXV, η. 4. — 00(1. Οανί. — €0<1<1. ΟΟΟΛΧΙ 61 Οϋ€ΧΙΥ. ▼• Ι^3πιΙ>66. οοπιιη. νοΙ. III, ρ. 404. — 
νοΙ. Υ, ρ. 17 δςς. ί5ί<)υ6 ΚοΙΙ^γ. <]υ6ηι 6ΐί3ΐιι εοη- 
ΓβΓ68αι1 νοΙ. IV, ρ. 35 βς.— νοί. Υ,ρ. 577 6Ι 578; Ίη 
60(1. €οί8ΐίη. €ϋΙΧ. ν. ΜοηΓβυϋ. Βϋ)1. €οΐ8ΐ. ρ. 
273 βς. ίη 60(1. Ν^πίβηο ϋΙιΧΧΥ. — ^• 1>»πη»$€. 
Γπι^πιιη. 8υη1 Μοδου» ΐη 60(1. δγη. ν. ΜαΐΐΚίχί Νο- 
ΙίΙ. €θά*ϊ. 610. ρ. 21 8(1. ΗατΙ. 

(ΐ') Μ3Γ6ί Ευ|;6ΐιί€ί, 6ρί86ορί Ερ)ΐ68ίηί, Τπ3(]ίοί; 

8. (Ιο δ. ΤΓίηίΐ3ΐ6 61 0010 63ηοη£8, 8. 63ηΙίΓ3 ΐπ Β. 

Αΐ3Γΐ3πι 8υηΙ Υίη(1οΙ). ίη οο(1. €φ81γ. €Ι^ΧΧΧνΐ^, 

16816 Ν6886ΐίθ ίπ 631.00041. €3β83Γ. ρ3Γΐ. Ι, ρ. 27!>, 

βυΙ 860ΐιη<1υηίΐ Ιι3ΐηΙ)60. νοί. Υ, ρ. 598 8(ΐ. ίη οο(Ι• 
ΟΟΟΧΧΥ. Οοαί. ίηίΓ3 τοί. Χ, ρ3ς. 531 6(1ίΐ. νοι. 
ΗμτΙ. 8ΑΝ0ΤΙ Τ0ΑΝΝΙ8 

ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ ΟϋΛ ΕΧ8ΤΑΝΤ ευκΑ Ετ 5τχπ>ιο Ρ. ΗΙ€Η. ΙιΕφυΐΕΝ 

0Β01ΝΙ8 ΡΚΛΤΕυΐΙ Ρη^ΟΙΟΛΤΟΒΟΜ 

ΙΡιτίβϋβ >ραά ^ο^ηη6ιη ΒβρΙίβΙβιη Οβίββρίηβ, νΐι 1<«>1>««, 3(1 ίηβί^ιιβ ό'ινΙ ΡβοΙΙ, ρΐΌρβ ΓοηΙβιη δ. δβνβηαί ΜΟΟΟΧίΙ 

€υιη ρπνϋβ^ίο Ββ^ίβ. 2 τοί. Γοΐ). ▼ΙλΟ Ι£Ι.υ8Τΐα381ΜΟ ο. ο. ^ΟΑΝΝI-ΡΑυI.Ο 

ΒΙΟΝΟΝ 

4ΒΒΑΙΙ Β. ΟΟΙΙΙΤΙΙΙΙ, ΒΕ6ΑίΙ8 ΕΤ εΟίίΕΟΐΑΤ^Ε 8. ΟεΒΜΑΝΙ Α1ΙΤ188ΙΟΒΟΒΕΝ8Ι8 ΒΓΧΑΝΟ 

εοιατι εοΝδίδτοκίΛΝο, Ε($ίραίτοϋΐηα]ΊΑΤ€ (μ, VI Κ ΡΛΜ8ΤΑΝΤΙ88ΙΜΕ, €€η»€τι ά€δ€ηί ςιηοίςποί Ιχϋ^ταϋ ηοίΜ 
ορ€τα ίη Ια€€ΐη €ηιιίίΗηί^ ρτορίβΓ ΐηοΓεάίδΐΙε ίΙΙηά ίίπάίηιη^^ηο, ίηίςηί$ίίίηϊ$ βίίαιη (€ΐηροΓίϋΗ$^ 
ί11ιυι{η$$ίηί% ανΗΨί€ηΗ ίηί^ Γναποιω οαηοβΙΙαΓϋ ίη(€ρ€τήιηί^ ρΓονίάί$ οοη^ί/ιϊβ, ιη ΙιΗθτϊβ 
)ηναηάί$ ρτστηονεηάΐίφίΰ οΙ)8€€ΐίηάα8 : βατή ρίοηαγη Ηωο βι6ι ρÀ ΰα(βη$ νίηάΐΰαί, ςηαγη ριι- 
ό/κί ιΊιη> /ϊαοιο, ΜοΗρίοΓαίη 8. Ιοαηηί$ Όαιηα8€€η% €οΙΐ€€ίίο. 1ά »ίαίΑίά€ίΛ ορβηί^ φΛοά 
Αΐιιηιιιι στηηΐΜτη οΓάίηητη ν%Η^ α€ ίηψη €€€ΐ€$ία8ί%€ΪΒ ίη/Ίι^ί«, (ηγη ίΐηρίΜαη άοΰίηηα Βρβΰία- 
ίί$8ίηιί, άίη α$8ίάΗί8ςΗ€ νοϋβ βχρεϋβναηί^ φΛοά^ηβ ρτορΐ€Τ ρτανιοτβίη ψηοΐίτη ίταάιίί αΐη 
ά€$€ΤΗ€Γαη(, αηάαΰΐοΓ βρο ηίτη αρρΓ€$$ίΐ$^ βα αηχίηαίηβ ίρβ, (€ ηιιΑί Ιαύοταηϋ βί οοηί€ηά€ηΗ 
(ανΛοτ€ΐη^ ο(Ιϊ€%ο»%α\ίη\ΑγηγΛ€ Μ€€0Βηαί€Ψη αά^ΌίΐΑΤίίτη. Νβο 9η€ (φΙΙϋ €Χ8ρ€€ΐαί\ο. Ύχχ βηίηι 
ϋΙίΛά ρτ€ΐο ραταΗ α€€€γΐ8(ι^ ΰηιη ίηηψηίηιΜ ραίνο€ίη%ΐΛΐηί8Η68ίάίύίηςη€ ρΓξφ€η8ί88ίνηα Ιβηβνο- 
Ι^ηίία »ροροηά\8ΐχ, (}ηχη Η €α ςίΜ χη τεηχ Ιίϋβταήαίη αχί€ίοήίαί€ ναΐ€8, ^χρβάχίατη ίαάΐβτηςηβ 
η'σιη αρ6ΓΗΧ8ίί^ αχίο χά ίαηάβτη ίρρχ8 €Χ€υ4$ν$ίχΛΓ, νηά€ ίη€ονχΑίη Χ8(€ Ιαϋονητη ρανίχί8, /γ, 
ηοη αη$ρχ€€ηι 8θΙίΑϊη λα6ιιι7, ηίχ 8€Χ€€ηίχ ΙχΜ αΐχχ ςχΑχαρχΑά ηο8 ρΐΓ08ίαηί, 8€ά βί οΙ)8Μτχ€αηί€γη 
Ιηχχρηαηχηχαηητη ίίΐαηχ €χρ€ΤίχΑ8 €8ί, Οχίχηαηχ νβνο αΙχοφΛί ^βνχ ροξβταί^ ηί ηονα ρτΰΒοχρηί 
ΟηεηίαΙί8 ΕΰϋΙίΒΧΰί άο€ΐοτχ8 ΙχΛϋχΛταΗοηηίη βάχίχοηχ, χη φΜ χηη%ΜΧ€Τ(Β $( άχν€Τ8Χ88Χίη(Β ^^8 
€χρ€ηάχΛηίχΛν αο άχ8€ΗΗχίη(ίΛν, ρτοί€θίοτ€η% αΐχχιψη αηΛχν€ΐη^ ηχ8Χ ί€^ Ό0€ΤΙ88ΙΜΕ αίφιβ ΗΠ- 
ΜΛΝΙ58ΙΜΕ νχτοηΜη, ςχΑβηχ^ ρταίετ ταταιη €ί ραχΑ€Χ8 €οηχηχχΛη€ίη χη η$^οίη8 €χρ€άχ€ηάί8 
ίοΐίτίίαηχ (αοχΙ%Ιαί€ίηφΛε^ χηχηι^ηΒα ρβη^ οηχηχχίψη ΒϋχβηίχαΓΧΑτη ρίτχίχα ρταάχίχΑτη $88^ βχρίοτα- 
(ϊΦίίηχχΛψη €8ί ? Ηβηο ηο8(ναί€8 (αα8ΐΧ8 νο€ίΙ)η8 ρτο86ςιηχϋη(χΑΓ^ 8χΙ)χςΗ8 άβ ί€ ρναίχΑΐαηΙΧΛΓ €ί αρ- 
ρίαπάχιηί, 'ΐ^^ ^« ^ 8α€Τ0 ρχΑΐρχίο €Κτ\8ίίαη€8 ^ά,βχ οαρχία αχίί Γ€^ΧΑΐα8 ηχοτηηι ρνο χηηαία ίηα 
ΐΛοζ€ηάχ8φΑ€ αηχιηχΒ αΌίί88Χίηα ^ασχηχάχα €άί88€Τ€ηί€ίη αχΛάχαηί^ 8χν€ χη 5ϋΐ>η/ιαπ«ηι βί ΙηΒοτί- 
ρϋοηχίηι υείβτίίτη ΑοααβψηχχΒ, φίΛχΜ α Ιίοάονιοο Μαρηο ρπΒ^ίΰΧ ηχβνχίηΒ €8^ ΒχηρηΙα άέ ςηίϋη8 
8€ΐ€€ίιοτχ8 €νηάχίχοηΛ8 νχτχ €ορχο8$ α€€αΓαί€(ΐχΗ € 8€Η€άχ8 #1111 άχχβνηηί^ €Χ ί€ίηρον€ ΤΒίτα- 
€ίαηί€ίη, ηονχ8αη€ αηίίη€ίάν6Γ8ΧοηχΙ>%ί8 χΙΙχΜίναηίβηχ^ αο 8Χ βαάβηχ χώ8€ ατρητηβηία ά^άίίίυτβ 
φρ^τα ϋΙχΛϋίάαηαα 8ίί8€€ρχ88€8. 8€ά βΐ ςχλοίαχΛΟί 8χί€τανη^η ρβήίχητη ηοιηίη€8 βτιιάχίχ ΐΜΜχαγπ 
ικΛάχφΑ€ αάνβηϊηηί^ ίβ ρτ€ίχο8Χ88ΧίηΗίη βαΐίχατηηχ ηο8(ΓανχΑηχ ίΗ€8αχλΐηΛΥη βί οτηατηβηίητη ηοϋί8 
ρ€η€ΐηνχάεηί^ ν€ίη ψηίτοΰίύο 8Χίηχΐ€ίη αρχΑάηο8νχά€Η άχ€ίχίαηί€8, ρτ(Β8ίαηίΧ88χηχίίϊη αϋϋαί^τη 
^οξ^ηη€ηίΡαΗιxΛη^Β^^ηοηxΗηx,^ηφίο^x^1η^<Βέίύί€8 0ϊηη88 (α€ίο ν^ΙχΑΐ αρηχχηβ οοιι^ίιγγ^γιιιΛ 
Νση ιτο/ιιηι εηιηχ $χφίΧ8Χίχ88ίίηαιη χΙΙαηχ βίΊίάχίχοη^τη ίχιαηι/ρνίίάΰηΗατη^ €8^χΑΧίάΙ$ηχ, $ί αΙία$ 
{ΐιαι άίχί τίτίχΛί€8 ηχχναύχληάχ οηχη€8 #ιιφιοίιιιι/; 8$ά εί^ ςιηοά χ11α8 είβραηίί άβϋΟΓβ $χοτηαί^ ύΊ ΡΙΙ^ΕΡΛΤΙΟ ΟΕΝΕΚΛυδ. 68 

ΒΐηΰθΓωη ρίβίαίαη, ΓϋΙίίβίοηβιη, Ώΐοάΰβίίαηι, αβίαηάβηι ίηςιβηηιυη ιΙΙιΐίη αηίτηί ϋαηάονβϊη^ για;ιι* 
ίρ$α Ιηα /γοηβ €€ν1ί88ίϊηιΐ8 ίΙΙίβ ςταί (€ οοηνβηίηηί, ηχίηίΐΐίβ, ^ίββίί», αο 8ροη$θΓ €$1. 8χ€ ροττο^ 
νίΓ ίΙΙ\Λ8ίή88ίιηβ^ ηίΗΊΙ α6 ηυϋα ραίβνμαίΐηβ ^^ιο^^α, ηϋιϋ ηίβύπαη ίΛϋοιφραταύία (ητη ρνοϋί- 
ίαΐ€, ίχιχη ρνοΑιηκΆοτφ α€ μοίίίίοτβ ίίιίίβιιαίιφ'α ά68€ί8ψη8^αϋΙ άξρβηέταηέ, ΐ)α# ηηάατη ϊηαρηί 

χη^Ηατη, €ί (]€τηιαηα^ η€€ βιοαία ρΓ0Γ8η8 ίτηαρο €8, ρηΒ8ίαηΙί88ίΐηοηιηι νίνοπίΐη, Ηίετοηχ^τηΊ 
ηίή\λ8(ΐη€ Βίρηοηϋ^ ρατ€ηίΊ8 βίανί ίαί (ηί ηοη αίανο8 Ιοηρίοη ονάίηβ Τ€€€η8€ατη ), αηονηίη 
άί§ηί88ίτηα8ΐαΗά€8,ςαα8 οΐ) ρ^αοίατα 9ΐ$ακά^ τβραϋ^οα 6$ Ιψ^τίδ νηβΗία 8ίδί οοηοχίχανηηί^ 
ηηΙΙαίχη ρο8ίΒτηγη ΰΒΐαί€8 Γβίχξε^ηί. ΙάαχΛέ ηχμίβό ΓΜί\ΐ8^η<]^ Κηιϊ'βΓ^α χΙΙα παίπτίβ αηίιηί^ιιβ 
ρτ€Β8ίάχαηΗίϋα8 ατηϋο ρΓίρ/Ί^/ίβΓβ, χη ίβ χρββ Ηΰετβάίίαηο νβ/ΐίίί/ιΐΓβ €χΐϊηηΙαίχ98Χϊη€ ΰοηΰΐηίβτή ; 
ηί ηχΑΐ €Χ ^η8^^η^ αάιηοάυ,τη ^εηίβ ν€8ίτα ηα8€Χ(ηΓί 8αηί, ίβ ρβΗηάβ χη εχβηχρίΗτη 8ίηΙ Ηαϋχίητχ^ 
ςηοά άβϋβαηΐ ίτηχίαΓί, ^^^οά (αχΗ Ό$^, αμοαά Ηιρ ιηι^αάΐί» ίίαδίί ; 16 νβτο χηίβτίηι Ηίίβταίο 
οτΜ ιοη^ο8 αηηοΜ ρτοκΒχάβτΒ €οη*'ΐεάαΐ. ναϊ^ βϋΐ χ^ιΗνίτ^ νίτχΙΙαδίΓίίΒΧτηβ, €ί ηκ^ηκ^οα/ιιηι ΐαί^τα» 
ν'ίΧΑΐη ([Μοά ηΐ€(Β οΙ)8€Γναηίχ(Β ςταίίφιβ αηχηιχ ρχρηχί8 6Γί7, 81 φια 86 χΛίχΙίίαΙβ ίχιείπτ^ €α ςηα 
€0ρρί8α οητα αΐ^ηβ ΗηκηαηχίαΙβ €θΐηρΐ€νί€Τ€. 

ΟΙ[€Τ€ΐ)αί 

ΟΙ>8€φΐ6ηίχ88Χ0ί^ άάΛάβΗίβιχΛΙΗΙΧίίΒ Γγ. ΜΚΗΑΕΙ ΙΕΟΙΊΕΝ, 
0Γάίηχ8 ΐΡ, ΡταεϋοαΙΟΓΧΛίη, ΡΚ^ΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕΚΑΙ.Ι8 ΙΝ ΝΟΥΑΜ ΟΡΕΚϋΜ 8. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑδΟΕΝΙ ΕΟΙΤΙΟΝΚΜ Ι. Ιοαηηχ8 Ώαιηά8€€ηί ορενα άίχι ανιάβ βχρβίχία. — Ιοίιηπθπι ΠβιηβδοβηυΓη ίηίοΓ ρΓΦδίΛπΙίδ- 
810105 άοοΙΟΓβδ δαοδ οβπδβΐ ΕοοΙβδίβ ΟτίβηΙβϋδ, βο ρρβΒοίρυο δβΓπρβί' ΙιοηοΓβ οοΐυίΐ, ουιη ρρο- 
ρΙβΓ βΙβ^θηΙίδδίηίΑ οβηΙίοΛ ρΙαππίΛ, οιαω υιγ δβηοΐαδ β(1ί(1ίΙ, βΐ ^αίΐ^αδ πιβ^ηβ ρβΓδ ΟίΒοϋβοοΙο- 
δίβδίίοί ΟρφοοΓυπι οοηδίαΐ , ρπορΙθΓ φίθο βΐίβιη Ιωάννης ιτοιητής, Ιοαηη€8 ροβία ηυπουρβίυδ 
65ΐ, Ινιηι ίη ρπιηίδ ρΓορΙβπ ίπββηΐβιη ΡθρυΐΌ ρΓδΒδβΓίίιη (ΙίνίηΛΓυιη δοίοηΐίβιη θΐηυβ ΟΓϋϋίΙίο- 
ηειη, ςαβ οιηηίβ Γθγθ βΐ δίη^υίδ ΟΗςίδΙίαηίΒ Γκίβί ιη^δΐΰπβ βχίυηίδ ρβΓδρίουΐΐΛΐβ, βαΐεβΐΗοΗοί5 
βϋίδδβΓυίί, βαΐ βάνοΓδυδ ΙΐίΒΓβΙίοοδ ρΓθριι§ηδΐνΗ. Ονιοά ίη οβαδΛ ίϋίΐ, ιι1 Χρ^^σορράας οο^ηοιπί- 
ηαΐοδ δίΐ, δαπιρίο νοβθϋαίο Ιαηι αΐ) ^απείδ άοοίήηφ ϋυοηϋδ, (ΐιιίΙ)υδ αβίαίΐ, Ιυιη θϋβιη οΐ) Ου- 
πιβη ΟΗτνδΟΓΓΪιοΑπι θ|ΐιο Ι)θύΐβ5εΐ]δ οίνίΐιΐδ 6]υδ ρβίτίθ οΙΙυίΙαΓ. ΡααΐΏθΙ)Γ6ΐη 6Χ οιηηίΙ)αδ Εοοίβ- 
δίβΒ Ρ3ΐπί>α5 νίχ αΙΗυδ ορβΓα β Ιΐιβοΐο^δ ονίάίυδ εχρβίίΐβ δαηΐ, (|υ&αι ηυ® Ιοαηηβδ 0βΓηΑδ66ηϋ$ 
ροδΙβΓίΐΒΐί οοηδίδπανίΐ. Ογ«οο5 ΟίϊΐίΙΙο, ςιιίΐ^υδ οδΒίβΓΟΓαω ίηδΙδίΓ ίρδβ δβπιρβΓ υηυδ ίυίΐ. ΑΙ 
ιχιβ^ηαπι ςαοςυβ βχίδΐίιιΐδΐΐίοηρίϊΐ ίη Οοοίϋβηΐθ 1ι&1>ϋίΙ, βχ ςιιο 63υδ Η1)π Ι,δΐΐίηβ νβάάϊ οωρβΓυηΙ. 

Π. ΤταηεΙαία ρήταητη ίαίχηβ α ΒχΛτρηηάχοηβ Ρίεαηο. — δ*ου1ο Εοοίβδίδθ (Ιαοάθοίηιο, Εα- 
ςοηίο ΙΙΙ Κοιη&ηβΒ ΕοοΙοδί» ροηϋββθΐιιιη ^βΓβηΙβ, 1ί1:)6Γ 63ϋδ Ώβ βάβ οΠΗοάοχα, ςαΐ 66Βΐ6Γ0Γαιη 
ρΓδΒοίρυιΐδ βδΐ, β^ ΒϋΓβυηοΙίοηβ ^α(1^^β, οίνβΡίδβηο, ΕρβάβΓίοι ^Εηο^)βΓι}^ ρρθθΓβοΙο, ίη ΙβϋηθΟ) 
Ιίηβυβηι Ιαηι ρπαιαιη Γβάίΐίΐυδ Γυίΐ^ δθ(1 1)βΓί)ΒΤβ ρποΓδυδ βί ίη^οοίβ, ,ςυίρρο φΐβπι ίηΙβΓρρβδ 
ίδΐβ, υΐ Ιοαηπίδ Οοηοηίδ, ΝΐϊΓΐαιΙ)θΓββηδίδΒοπιίηίο&ηί, ΥβΓΐ)β υδϋΓρβαι, νβΓδίοηβ δαθ, ηβάίοαπι 
ίηνοΓδίοηβ, γβΓΐ)υαι β νβρϋο Γβϋύβηδ, (Ιβ ιηοΓβ δαο ΛΒίΙανϋ, ΟΓδΒοα 1)οηδΐ θΙ Ιβρίίΐίδδίωβ 50γ- 
ιΐίίΐίδ Ι-Λΐίηίδ ίιηπιβΓββηδ. Ηοο νίπ βρρηπιβ (Ιοοίί 3ϋ(1ίοίαηι ίαίΐ, άβ νβπίδ ΡΛίπυαι ΐΓ&ΠδΙ&ϋο- 
ηΙΙ)ϋδ, οριβδ ΒυΓ8ΐιη(ϋο αΙΙβηίβνίί. Ηυ]υδ δυΐοιη Βαρ^ηάίοηίδ ιηβηΐίοηβπι ΗβΙϊεηιυδ ίη δβουηοΐο 
Αηδβΐηιί ΙΙβνβ1ΐ50Γ§βηδίδ ερίδοορί άΐαΐο^ο, ςαί ΙβδΙβΙυΓ ουπι Οοηδίαηΐίηοροΐί ίηίετίαίδδβ οοΙΙβ- 
11υηίΙ)ϋδ δαίδ ςυβδ ΙιαΙ)υίΙ οααι ΝίοβίΛ Νίουωοάίοηδί δαί) Οβίο-Ιοβηηο Οοπιηβηο ίωρβΓβίορβ, 
ουηι ίΠίο Ι,οίΙιβπί ΟβΓΏίβηΙ^β ίιηρβΓθΙοηδ ογλΙορ β^^ρβί. Αάβταηί, ΐηςαϋ, ηοη ραοοι ΙαΙχηχ^ 
ιηίετ φί08 (τα βιβη^ηί νχνχ βαρχβηΐβΜ, χη ί^ίναφΛβ Ηηφίο ρ€ΓχΗ, εί Ιχίί6τατχ4η% άο€ίΧ88ίηχχ^ Ια-- 
€οδΗ$ ηοτηίηε^ ΥοηβΗΰχιβ ηαίχοηβ ; ΒχΛτριιηάχο ηοηχχηβ, Ρχ&αηχΑ8 ηαΗοηε; ίβτίχια χηίβτ αίχο» ρταΒ^ 
οίρ\ιη8, ΰΓ(Ρ€αηιιη βί ΐΜίιηατΗχη ϊίΙίβταΓχαη άοΰίτχηα χηΐεν χΛίνατη^ηε ρβηίβτη €ΐαη88χηιΐί8, Μοχ/'- 
$€Β ηοτηχηβ, ΙίαΐΗ^^ίίοηβ, αχ ύχνχίαΐβ Ρ^Γ^αιηο. Είάβηι υθγο Βαρ^αηίΐίοηΐ αδθρίΙ)βη(ΐ3ηι οβη- 
δβο βϋορϋαι ςϋΟρυπιάΛΐη ΰβωβδϋβηί Ιοαηηίδ Ιρβοΐβΐιΐϋΐη ΐΓβηδΙβΙίοηβιη, ςυΛΠΐ ίη οοόίοβ Κβ^Ιο 
5966 ρερβρί, ςαβπκιαβ Ηβηρίουδ ηοδίβρ βρβνίυδ ίη βυλ βυοΙοΗδ β3υδ(1βιη οοΐΐβοϋοηβ, άβ ηη« 
ρίΐαίο ροδΙ (ϋοεηαυδ, βάίάίΐ. ΕβπκΙοΓη βηίπι υ1)ίφιβ ίηΟοβΙβπι βΙ ρυάβπι άίοΗοηβηι β\1ιίΙ)βΙ. 

111. ΑΙςαί Ιρβηδίβΐίοηβ ΐΐΐβ Ίϋ^ρί />« ράε οΠΗοάοχσ, ςιιβπι Βαρ^ιιηίΐίο βΐ8ΐ)0Ρ«νβΓβΙ, Ρείραβ 85 ΡΚ.ΕΡΛΤΙΟ αΕΝΕίΙΑ1.Ιδ. 70 

ΙοιηΙ)βΓί]υ$ Μθ^ί§ΐ6Γ δΰηΙβηϋαΓαηα, δοηοΐιΐδ Τ(ιοΐΏβ5, &1ϋ(|υ6 δΦΰΐιΙί (Ιοΰίηιΐ ΙβΓίϋ 6( δβηυιοιί^ 
»νί άβ δοΛοΙβ ιΙοοΙΟΓθδ, υδί δαηΐ. ϋίβΙβΓθδ νβΓΟ ϋβωβδοβηΐ (ΙίδδΟΓίβΙίοηβδ, ρρδοΙβΓ ίΙΙβίη ίη ηυιι 
ϋ€ ρΓ6θί1)αδ ρΓΟ Ιιίδ ςαί (ΙοηηίβΓαηΙ Ιιβ1)βη(1ίδ -άίδραΙβΙυΓ, ηβΓίυβςιιβιη νί(1βΓϋη1, ηοο ιΐδςαβπ) 
δδΐΐεω βΐ3 βίδ οίΙαίΦ ΓβρβήαηΙυΓ. Ρίβηβ δ. ΤΗοιπθδ, ςυί Ιο&ηηβιη Οβιη&δοβηυιη ββιΏάοαι, ς[υαιη 
ΤΙΐϋοϋοΓβΙοδ, ορίηίοηειη βπτοηβ&ίη (Ιθ δρίήΐαδ δΑποΐί ρΓΟΟβδδίοηβ Ιβηυίδδβ βδδοπαίΐ, &1) Ιιαβ 
ΟΓΪωίοαϋοηϋ ΙειηρθΓβδδβΙ, δί ΐη &η6 βρίδίόΐββ άβ ϊιγχηηο Ιπδβςίο, ΙβςίδδεΙ 8ρίηίΗτη ίαηοίηΜ 
(Χ Ραίτ€ ρβτ ΈχΗναη ρΓΟΟβάθΓβ ; ςαοϋ βΐίβιη ΤΙιβθ(1θΓβΙαδ ηβ^βΐ)»!, ηβο ΓβοΙ® βίΐβί δβηδϋί ϋδ- 
ςυβςυβςαβ Γβρυ^ηβΙ» ςϋ6ΐηβ(1ιηο(1ιιηι δΐιίδ Ιοοίδ α ιώθ (ΙβιηοηδίΓβΙαπι 6δ(. 

IV 3αοοΙ)%¥αΙ)τί8ΐαρΗΐ€η$%8 ίναη8ΐαΙ\οΗΙ>ΗΤ^^ 0(]6ογΙΙιο(]οχ8. Ε]η$ρτχγηα €άΗχο^ ίβΰηηάα^ 

ίηΐία. — ΑΙ16ΓΑ ηοη ρΓοάϋΙ Οδίοιαδββηί 1ίΙ)Γ0Γυιη Ε&Ιίηο ΐΓβηδΙβΙίο, υδ(|α6 &(1 δδΒβαΙΐ άεοίιηί 

5«χϋ ίηίΙίαΐΏ, ςυο ΙβοοΙ)αδ Ρ8]36γ 8ΐ&ραΐ6ηδίδ Ιί1)Γαιιι Όβ βάβ οπΗοάοχα βηηο 1506 ίηίθΓ Αα- 

Ιίοοδ, υΐ βίΐ, ΙααιαΙΙαδ α)β]θΓ6 Μ^ (ΐυβιη βίο^ηΐίβ οοηνβΓίίΙ, 6^υδ(]υ6^Δι6^ρ^6(β^^οΡβ^^δ^^δ βχ- 

ευδΑ 6δΙ ίη 4% θραά Ηεηήουιη δίβρίιαηυιη Αοηο 1507. Αηηο δαϋίηάβ 1512 Η1)6γ ί(ΐ6ΐη ΐΑΐίηβ 

ΚβΓίιηι 6(1ϋαδ 6δ(, ορβΓα Ιαϋόοί ΟίοΙονβί, βαί βρίδίοΐβιη αά Ιβοο1)αιη ΑΐΏΐ:)Αδί&ηιπη βρίδοορυιη 

ϋΑΓΟίηοηΙθηαιη ρΓφβχίΙ , δαβφΐβ οοιηαιβηίΑΓίΑ , ςυβθ βά Ρβ1)ΓΪ νβΓδίοηβιη βεβοιηιηοϋβνβΓβΙ , 

2»ΐα^Ηδ €3ρίΙίΙ)υδ ίηΙβΓίβοίΙ. Οα&ιη βοϋΐίοηβαι Ρβπδίβηδίδ βΙΙβΓΑ δίπιίΐι'δ δβουΐα βδΐ Αηηο 1&19• 

ΕάχΗο ότΰεοα ν€τοηφχ$η. — €ηιη βαίβηι ηαΐΐααι ΟΑΐηΑδββΒί ΙοΑηηίδ οροδ Ιυοβπι 1)Αβΐ6ηιι$ 

Ογ%06 ΥΐάίδδβΙ, Αηηο Οοαιΐηί 1531 ΟοηΑΐοδ ΥβΓοηεηδίδ ΗΙ)Γαηι ίηΙβξΓυαι Ό€ βά€ ονΐΗοάοχα^ 

ηαΙίνΑ ίρδίαδ ϋηςαβ Ογφοα, ρπωΑ νίοβ βχευάίΐ οαπι δβπιιοηβ Όβ ϋβ ^ηχ ίη /χάβ άονηχχβπΑηί^ 

ΟίϋΙίοηοαιςυβ δΐίΑπι €ΐ6ΐη6ηϋ δβρϋηιο ροηΙΙΒοί ΗοαίΑηο ηαηβιιρ&νίί, ΙοΑηηβ Ι^ΑίΙΙιβκο 0ιΙ)6γΙο 

βρΐδοορο ΥβΓΟηβηδί ίΐΑ βεπ οοηδυΐβηΐβ. Ουί (ΐαΐόοιη ρΓδθδυΙ Ηοο ρτοείΒτεα βίχαιη αί<ιηΒ είχαπι 

€οη$χά€ΓαηάΗτη άχιχβναί, ίηςαίΐ, ηΐΑίΙχ αρίχχΑβ ορηδάβ οτίΗοάοχα βάβ άχοαη ροίΗΧ3$€, (^ηατη χρβχ^ 

ΓΗΐ αάνέΓ8Η8 ηονο$ ά€$€Γίοτ€$ ν€ΓΧίαίχ$^ ^ίΐχ ίηίΗ€Γαηχ νοϋαηίχΑΤ, ατίαηχΒη αΒΒχάχΛηγη β«5^Γ*Α(1- 

<1ίΙ : Ηηηο Ώαηχαίΰβηητη Αα6«&ίβ ςχΛαίχ ίβΐηηχ ααίαδβίηχυχη ^ 9110 ίχ ηοη ρτχοτα χΙΙο$, εαΐίβιη 

Ηο$ ρο$ί€τχοτ€8 €οη(οάί(ΐ$. Οα^ΐΜ φΑχάεηχ Βοτχρίονί» Ιαηά€8 Ηοο χη Ιούο β/Ι^αείχιβ ρΫαάιοατβ^η^ 

ΟΗαηίίφιβ 8€ϊηρ€ν ηοϊηχη%8, ηοη ηχοάο αρχιά (Η€θΙορο8, 8€ά βΐιαηι αρηά ρΗΗθ8ορΗθ8 €ί ηχ€άί€0$ 

(αεΓχί^ ^χροηβΓβηχ, $1 ν€ΐ βρίΒίοΙα ύνβνχίοί ραί^τβίαΓ, νβΐ Ηθ€ χία ο6$€ΧΛΓΗη% €88€ί. ΙΙφο ΟοιίΑΐαβ 

ΡοηΙίΟά ΜΑΧίωο, (|ϋί1)υδ δί^ίθοΑΐ ηυΑηΙυηι υϋΙίΐΑΐίδ ΕοοΙβδία οπιαίδ ΑΟΟβρΙυΓβ βδδθΐ εχ ορθ•^ 

πΙ)υδ δθηοϋ ΙοΑηηίδ ΟΑοΐΑδοεηί. 

V. Εάαχοη€8 αΙχΛ ΐΛίχηα, — Αηηο 1535 βΐ 1539 βάίΐίοηβδ αΙϊφ Ιίϋπ Όβ ράε ονίΚοάοχα ουηι 
5Γ6νίοπ1>υδ ΑηηοΐΑΐίοηί1)ΐΐδ ΙβοοΙ)! ΡΑΐ)η 8(βραΐ6ηδίδ ΒΑδϋ66η$ίΙ)υδ Ιγρίδ βναΐςαΐ» δυηΐ, ηββ 
ηοη ΟΓΑΐίοηΙδ Όε ηβ φί% ίη /ίά€ άοΓΜχβτηηί, οιηυδ ΐΓβηΒίΑΐίοηβηι Α(1θΓηΑν6ΐ'8ΐ ΙοΑηηοδ ΟΕοοΙαοι- 
ρΑ<1ίιΐ5, ΑηΙβφίΑΐη αΙ) ΕοοΙβδία οαΙ^οΙϊοα άβ&εεΓθΙ ; ίΐεηιςυβ Ηίδίοπ® ΙοδβρΙι&Ι βΐ ΒαγΙααπ), γ[1]0 
ΒΑΐηΑδΰβηο ηοδίτο ναΐ^ο ΑΐΙή^αΐΑ βΓβΙ, ρΓβθοιίδδΑ ϊηδυρβΓ 6]αδ(ΐ6ηι Ιοβηηίδ Βαιηαδοβηί ΥίΐΑ α 
ΙοΑηηβ £Ιί6Γθ5θΐ7ΠΐίΐΑηο ραΙπαγοΙια οοηδοπρίΑ, ςιίΑπι ίάβηι (ΕοοΙθηιρΑϋίαδ ίη Ι,αΙίηΑηι Ιίη^Αηι 
ρβηηϋβ (ΓΑηδΙυΙθΓΑΐ. θα» οηιηίΑ Ι.βϋη6 άαηίΑΧβΙ ρΓΟδίίΙβπιηΙ. 

Π. €οΙαηί€η$ί$ €ά%ίχο. — ΡοδΙ δβρίεηηίαη], Αηηο υΐίςυβ 1546, Ηβηπουδ ΟΓβνίϋδ ΝονίοπίΑ- 
^0:05» ΟΓάίηίδ ΡΓΦοΙίοΑίΟΓαη), νίπ (ΙοοΙίδδίιηιΐδ, βο πιυΙΙίρΗοί ηοηιίηε, Ιηπιάθ Εοοίεδί», Ιιιω 4β 
Γ6 ΙϋΙβπιηΑ 1)6η6 πιεπίαδ, οοΐΐεοϋοηεηι ηονβηι ρυίΙίοΑνίΙ ορεΓυηι δΑηοϋ Ιοβηηίδ Ο&πΐΑδοειΐί, 
φΜΒ ΟοΙοηί» ρΓΟάίϋ βχ οίΒοΙηΑ ΡβίΓΐ Οιιεηΐεΐ ; ίη 0)υΑ ρΐΦίερ 1ίΙ)Ρ0δ ςυί ίη βηΙεήοΓίΙίυδ βχ- 
5ΐΑΐΜΐηΙ, δβΓΠίοηεαι Α(]]εοίΙ Β€ σοην^ΎΒαϋοηβ 8.Ιοαηηί$ ΌαιηαΒοεηχ, ο^η^ Ι.ο§ίοαπι, ΙηίΓοάη- 
ϋϋοηεηι βΙεηιεηίΑΓεηι Αά ΙοΑηηεηι ίΑοάίεεββ ερίδοοραπι, (ΓΑοΙαΙυΐΏ (Ιβ (1υΑΐ)αδ νοΙαηΐΑΐί1)αδ β1 
ορβΓΑΐίοηι'Ι)!», ΕρΙδΙοΐΑΟί Α(1 ΙοπίΑηβηι ΑΡοΙιίηίΑηάπίΑηι άο Ιι^πιηο ΐΓίδΑ^ο,Ι.ί1)Γυηι (Ιβ Ιι»γ6- 
}41)αδ, ΡΓβςηιεηΙαηι δεηΙεηϋΑηιοο άβ οοΐο ρ&δ3ίοηίΙ)υδ, ΑΗεροΑίίοηεδ ουηι δΑπαοοηο, άε 3υ(1ί- 
<:ίο, ΰΑΓΠΐίιίΑ (Ιβηίφΐβ 61 οΑηϋοΑ 63α8 ΥΑΠΑ , ηεοηοη ΟοδΠ)® Μβΐιιπιεηδίδ, ΤΗεορΙίΑηίδ εΐ δοΐιο- 
ΐΑπί. 

νπ. Εάίίίο Οτϋ^ο^Ιαίχηα ΒοΒχΙβΒηΒΧΒ ρηηχα^ Ββΰηηάα, ίβτίία, — ΚϋΓδυηι βηηο 1548 ίδΐΐιβθβ 
6«ΐ6ΐη ορβΓΑ (Ιβηαο βχοοΜ δυηΐ ΒβδίΙε» α ΜβΙΙΙΐϋΒο ΗορρεΓΟ, Α(ΐ3βο1ο ε πε^οηε βΓβθεο οοη- 
ΙύχΙΰ ϋϋΓΐ β€ (ίάβ οτίΗοάοχα, 6ΐ δεπηοηίδ Όβ %χβ ηηχ χη βάβ άοΐΊηίβτηηί, ρρουΐ ΥοΓοη» βηΐβ^ 
Ιι«ε Θ<1ί1υ3 ΓαβΓΑΐ. Οαίη εΐΐΑΐη Αηηο 1559 οοηδίιηίΐίδ εάίΐίο Ββδίΐεθθ ίΙεΓυη) ρπούίίΐ, 63υδςυε οιι- 
πυα β^^^ ί<1θΐη Ηορρεηίδ. ΤΑηάεαι αηηο 1575 βϋίίίο ΑΐΙεπΑ ί1)ί(1επι ε3αδ(1επι ΜΑίΙΙιβΒΐ Ηορρβτί 
(οήδ «ΙιιΙμνταΙα βδΙ, ΰΐβίεήδ οωηίϋυδ Ιοη^ε ΑαοίίΟΓ, ΑεΙ^εοΙο ίηδορεΓ Αά οηιηεδ ίεηε (ΓΑοΐΑΐα) 
Ογβοο «υοΙΟΓίδ οοηΐβχία. 

νίΠ. Εάϋΐοη^Β ΡατίΒΧ€η€ Ιαίχηα, χηΝτρτίΙβ Ιαοούο ΒΗΙχο.^Ο\χ\α νεΓΟ ίη οπιηίΙ)υδ ίΙΙίδ 
«Αίοηίΐχΐδ, δίοβιιΐοηιαι 1ί1>Γοηιιη ΐΓΑηδίΑΐίοηεδ νβηίδ ηιεηάίδ δθΑΐε1)Αη1 , 'ΙίΑπιιηςριε ηοη 
Ι»•αΰ» ϋΑΓΐ>ΑΤΑ ρΓΟΓδυδ (ΰοΐίοηβ ΗίΓδίιίΰ^ 6ΓΑη1, ηεο ίηΐεΐΐεείιι, ίπιο ηεο Ιεοΐα ίΑοίΙεδ; υιγ η^ ΡΚΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΪΙΑΠδ 72 

(}οοΙΐδδίπιυ5 13001)118 ΒΠϋϋδ Ρηιηδβπβ, δ. Μίοηβ^ϋδ ίη Ειοηιο οο?ηοΙ)ίαΓθ1ΐ3, οροΓθηι ροβυιΐ 
δΐιαηι ίη ηονΛ νβΓδίοηο οηιηίαηι ίοτο ΙυουϋΓβΙίοηυηι (ΐυίΡ ίη Βοδίΐοοηδί ροδίΓοηιβ οϋίΐίοπο 
βχδίΛΓβηΙ, βιΙοΓπηηιΙβ, οοΐΐθΐο ρπαιαοι βίπαο βηιοηϋαίο ΙοχΙα α(1 οοάΐοβδ «1ί(]υοΙ πίθπα 
βχΛΓβΙΟδ. ΤΓβπδΙβΙίοπβηι ίηδυρβΓ δ(1]βοϋ Ιίϋπ ΡαναΙΙεΙοτητη, 8ΐίβΓυηις[αβ 1υουΙ)Γ8ΐίοηαΓη, ςυΦ 
ν^Ι Ιοβηηίδ ϋοιτιβδοϋηί ηοπιοη ρΓδΒίβΓΓβηΙ, νβΐ ίρδαπι ςυοπιοίΐοουηςββ οοηοοΓηοΓβη!. Ηίκο 
ροΓΓΟ 1αοοΙ)1 ΒϋΙϋ ίηΙοπρΓβΙβΙίο ρα1)1ίοί ^υΓίδ ΓβϋΙβ βδΐ Ραπδίίδ βηηο 1577, οΐ δίηβ ΟρΦΟθ 
μΙίΓαδί, ηίδί (ίοαΙαοΓ ΙιοπιΙΙίβΓίέηι, (1β ΤΓβηδΓίδαπΛίίοηβ, βΐ άβ ΝδΙίνίΙβΙβ Β. Μλπφ νίΓβίοίδ. 
ΗαΓδυηιςυβ «ηηίδ 1603 β1 1619 ροδΙβποΓβδ (Ιυβο βάίίίοηβδ θϋοπιω ορβπια), ςυ» ίη ρρίοπ 
(ΙοβΓβηΙ, βοοβδδίοηβ ΙοουρΙβΙθΙ® δυηΐ β Η. Ρ. ΡροηΙοηο ϋυο«ο δοο. Ιοδίι. 

IX. εΐεη βαΙΙίοαηί ρταοβρίηιη άβ βάεπάΐΜ 6τ(Β€β €ί ίαίίηε ορβτίΐια εαηείΐ Ιοαηηί$ />/ι- 
ψηοβΰβηί. — δβά ηυίβ βάϋίοηβδ ίδί» υΙϋπιβΒ δΐιίδ ηυπιβπδ θΙ)δθ1υ1β3 ηοη βΓβηΙ, βίςιιβ ίη 6ίδ 
ΟΓΚΟθ (1βδί(1βΓβΙ)βηΙυΓ, ιάοίποο ίη οοαιίΐίΐδ οΐβη 0&)Ηοβη1 ς6η6Γβ]ί1)υδ ςυ« Ρβπδίίδ βηηο 1635, 
§υΙ)ίηϋβςαβ 1636, οβ1βΙ)Γβ1α δαηΐ, άβΟΓβΙυπι ίυϋ, ιιΐ Ιοβηηίδ Οβπιβδοβηί οροΓβ Ινρίδ (Ιθηαο 
θΓ»οβ Ι,Λΐίηβςαβ βοοιιπιϋιΐδ βΐ βοοίίϋδ ςυθπι αηΐββ βάβπβηΙϋΓ. 0«ίη €ΐ βίΐίΐίοηίδ «(ϋοΓηβηϋφ 
οϋΡθ νίρο υΙπϋδθ[αβ Ιίη^α» ροήΐίδδίπιο Ιοβηηί ΑιώβΓίο , ΐΛβοΙο^ο Ρβπδίβηδί , β1 οοΐΐοί^ί 
(Ιϋθ(1 ίβυάυηβηδβ (ΙίσίΙαΓ, ίη αΓΐ)θ ρΓβΒίβοΙο, (|υί ΟγπΙΙί ΑΙβχβηίΐΓίηί Ιί1)Γ0δ ηυρβπ Ογ«?οο οΐ 
ΐΛίίηο ρυΜίοβνβΓβΙ, (1βπιβη(1βΐΛ ίϋίΐ. ΟβΟΓβΙαπι ΟβΠίοβηβΒ ΕοοΙβδίβΒ ρΓβΒδυΙυπι βχδίοΐ ίη γο- 
ιηίϋοΓυπι ίΠοηιαι Αοϋδ αά άιοίη χχι Ιαηυθπίί βηηί 1636. 

Οη ίηήάι νιηρίΉηϋηιβ Ιαηνχ€Τ ά Ηηι( 1ϊ€\ιτβ$ άη ηιαίΐη, Μοη$ζι^η€\ΐΥ V ΑΥ€Η(νέ(ΐΗ0 άΑτΙα 

ΡΓέ$%ά€ηΙ. 

ΜοηίβιρηοίΓ νΑτοΠενέί^ηΰ άβ ΤΗοΙοζβ α ταρρονίέ^ €( ίίί, ηπΰ /ιΐ}^ €( Μοη8€ίρη€ηΓ ά€ Ξβ^ζ 
αΌοί€ηΐ, 8€ΐοη ΙΊηίβηίίοη άβ νΑ$$βιηΙ)ΐ6€, €οη(ϋτέ εηβϋτηΰΐβ, βί ρνΐΒ Γανιβ ά€ ηηβΙί^ΗβΒ ΌοοΗητ», 
ά%Λ οΗοιχ ά€9 υΐΎ€$ άββ Ρ€Γα 6γ€€3 ηηΊΙ 8€Το\ί ρΙιι$ ά ρτορο$ ά6 ^αίΓβ ίηιρήηΐϋτ. ΟηΊΙί 
ανοίβηί ΐηρέ ^η€ 1^9 ΟΕηντα άβ $αίηί Ιβαη ϋαίηα$€€η€, ά^Οήί^ΰηβ, ά€ Μαχίηΐίά, βί άΈρΗτ€ίη 

5ΐ^ηί9, ^8ί0Ϊ€ηί ΙβΒ ρΙΐί$ η€€€88αίΓ€8, ΟηίΤΒ €€ΐΐ€8 άε ίΟΗΒ ΙβΒ αη€ί€η8^ ρΟΗΓ 8€ΓΌ& ά Ια ά€€Χ8ίθη 

ά€8 €οη(Γον€ν8€8 άδ Ια Πβϋρίυη, Ι68<^η€ΐΐ€8 ηέαηνΛ0\η8 η'ανοί^ηίραβ €%ίέ ίηιρηίη^€8 ^ιίΒηΗδΒ ιγ^ 
€η Ιβην Ιαηραβ οΗίΐίηεΙΙε ; νοίνβ ςιαθ Ια ρΐΗ8ραη άβ ΙβΗΤ8 οηνναρα η*οηί ροίηί ^Βίέ νηρήψηϋζ 
ροΗΓ (οηί,ΐ€8<ΐίΛ€ΐ8 Ββρεηνβηί ίνοηΌ€Γ βη άίν€Γ868 ΒίύΙίοίΗ€ςη€8, βί φιβ ροητ ΰβία %1 [αηάνοϋ 
€ΗοΪ8%Γ ςιιιβ/ςτΜβ ρ6Γ8οηηβ ύίβη €ηί€ηάη€ εη Ια Ιαηρηβ βτβΰ^ηβ ^ηι ρν\8ί€Β8θχη : ά φιοίβ Μση8Η' 
ρηβΗΓ άβ 8ββζ α α)ούίέ^ ^\Λ€ Γοη ροηνοΗ ρηβν Μοη8€ίρψί€ίΛΤ άβ ΤΗοΙοζβ άβ ρνβηάτβ Ιβ 8ίηΐΓ 
ΛηΙ)€τί Όοοΐ€ΗΤ άβ Ξονύοηηβ, ροην ΐ%Λη άβ8 άβιιχ, ^ηβ Ια ϋοηχραρπίβ Γα οχ^-^άβναηί ρτ'χέ άβ 
€Ηοχ8ίΓ ροην ίΓαναιΙΙβΓ 8ηγ Ιβ ΟτοΗ ϋαηοη , βί «ιιγ ΓΗίΒίοχΓβ ΕβοΙβ8χα8ΐ%φΑβ , βί Ιχιχβ άοηηιτ 
Ιβ 8θίη άβ ββίίβ χηιρτβ88Χ0Η, ροχΑΤ ηβ οΗατρβν ρα8 ΓβΒίαί άβ ρΙη8 ρναηάβ άέρβη8β, 

Ι,βάϋ ναρροτί οοηββνίέ βί αςίίέ, Μβ8άίΐ8 8βίρηβΗΓ8 άβ ΤΙιοΙοζβ βΐ άβ 8ββ% οηί β8ίέ ρηβζ άβ 
ξναίίβΓ ανβο ηχϋβΙφιβΒ ΙίηρτίγηβχΑΤ8 ςχΑΧ (ενοηί ία οοηάχϋοη Ια ρΙηΒ αυαηίαί^βχΐββ, βί βη Ιβην 
ρνβΒίαηί Ια Βοηχτηβ άβ λΐ4ί^ ηχίΐ ΙίχψβΒ, ς^κι €8ί βηίνβ Ιβ8 ηιαιηΒ άβ ϋνατηοχΒΧβ, ΙβΒ ούίχρβτ ά ΙΊηχ^ 
ρΓβ88Χοη άβίάίίΒ ΑχΑίΗβΗΤΒ^ βί αχΑΧ αχΑίνβΒ ςηΊΐ8 ^αρβτοηί ηβ€€88αχτβ8 ; αχιρηβΐ ΙταχΙέ %18 (βτοηί 
βηίΓβτ ραν ρτέ(βτβη€β Ιβ 8χβχΑΤ Ψχΐνέ^ ίπιρήτηβητ άη ΓΑβνρέ : Εί βη οηίνβ Ια εοηχραρηχβ α 
άβ8ΐΓΟ^ (ΐηβ Ιβάχί 8χβΗΤ ΑχΛβνί [χΜί βτηρίοχ^έ αχί 80ίη άβ Ιαάχίβ χίηρτβ88χοη ; βί ροην ββ, α ον- 
άοηηέ^ φιΊΙ Ββνα οοχχγΜ 5ϋΓ Ι'βΒίαί άβ8 ρναίχββαίχοηΒ^ ανββ Ι^αχ^ίτβ ςηβ Μοη$βχρηβχίν άβ ΤΗο^ 
Ιοζβ ηοηιηιβτα ροχΑΤ ίβ Βτοχί ϋαηοη. 

ΟοωίϋοΓυιη ροΓΓΟ ρΓ«βδΡ.δ 6γα1 ίΐΐαδίηδδίηιαδ αΓοΗίβρίδοοραδ ΑΓβΙβΙβηδίδ Ιο&ηηθ8 ΙουΙ)εΓ 
ι1β ΒβΓΓθαΙΙ; βποΐιίβρίδοοραδ νβΓΟ Τοίοδβηυδ, ςαί ίη άβοΓβΙο ηοπιίηβΙυΓ, ΟβΓοΙυδ άβ 
ΜοηοΗβΙ, νίΓ οχίαιίφ βρυάίΐίοηίδ, βΐ Γβί ΗΐΙβΓβη» 5ΐυ(ϋθδίδδίπ)ΐΐδ,* δβ^βηδίδ οΐβιηυαι 
ορίδοορυδ ΙβοοΙ)υδ Οβπιαδ άβ ΡοηΙοβΓΓέ, νίπ ίΐίϋβπι ροΗΐίοΓΟ ΙίΙΙβΓδΙυΓβ βχουΐΐίδδίπιιΐδ. 
Υβραοι ΑϋΙ)βΓΐϋδ, άαηι οιηίδδο Οβπιβδοβηο ΕρΙΐΓβαι δ^ηιπι βίΙβΓβ ρηωυπι ρποροηβΓβΙ, 
ηθυίΓαιη ρβΓΓβοίΙ. ΟαβαιοϋΓβαι ϋΐυδίπδδίαιυδ άοπιίηυδ Οθροΐυδ άβ ΜοηοΗβΙ, θΓοΗί- 
βρίδβοραδ Τοίοδβηυδ, ηβοηοη ίΙΙυδίΓίδδίαιί 00. Οοπιίηίβαδ δβ^ίβΓ Μοίάβηδίδ, ΑηΙοηίυδ Οο- 
(Ιοαα Υεηοίβηδίδ, 6ΐ ΡΓ&ρβίδουδ Βοδηαβί Μοηδροΐίβηδίδ, βρίδοορί, οίΑΠδδίπιίςαβ 8ΐ)1)8ΐ6δ €ΐβ 
-Ββηοέ, 6ΐ άβ Ι.ί^ΐ7» ςυί ροδίΐιββ Μβΐάβηδίδ ίΐίάθηι αηΐίδίβδ ίαΚ, βοάοαι Αυ]36Γΐο αηηυβηΐο, 
δραπίθοι 1ΐ3ηο βίίορηβηοΐάηι Η. Ρ. Ερβηοίδοο ΟοιηΙ)ββδ, τφ μακαρίτη, υπίΐίηίδ ΡΓΦάίοβΙΟΓυαι, 
οοηιηιίδορυηΐ. ϋοηώβΓίδίυπ), Ιυηι ρρδΒδυΙβδ ίΐΐί ςαοδ ηΌπιίηβνί, Ιπηι ίΐΐυδίρίδδίηιυδ (Ιοοίίδβί- 
π)αδ(}α6 δυβρβδίϋδ, ΥΑδίοηεηδίααι βρίδοορυδ, Ιυπι βΐίαπι Οοπιίηίβαηί οράίηίδ πια^ίδίρί ςβηο- 
ταΐβδ ΤΙιοαίΑδΤαΓουδ βί Ιοαηηβδ ΒβρΙίδΙα <]ο Ηαπηίδ, Ιυπι άβηίςυβ, υ( βΐίοδ Ιβοββιη, υιγ ΙοΙο 
ογΙ)6 οοΐ6ΐ>6ΓΡίιηυδ, αο άβ Εοοίβδία ορίίωβ πΐ6Γί(α5, 1.60 ΑΠ&ϋυδ, αϋ Ια ορορίδ οχδοηυοηϋαηι 73 ΪΚΛίΑΤΙΟ ΟίΝΕΚΑυδ. 74 

βιιιηιηί$ β!ιι<1η5 6Χ€ΐ1θΓΗηΙ. 1(1 ΙβδΙβηΙυΓ ίΓβςαβηΙβδ ίρ$0Γυιη ο& (16 ι^ο ϋά βυιηάβιιι βριβίοΐ» 
φΐ&5 Ικχΐίβ ρβη6$ αίθ 1ι&1)60. ΙΜβ υ6γο ^η^^1η^(αIη 5ίΙ)ί ρ^ηδυιη θϋοΓδυβ, (Ιυιη ΑαΙ>6Γΐαιη 6χ- 
οητβ ηοη ροΐβδί, αΐ 6& δβοιιιη οοιηιηαηίεβΐ ορυδουΐβ, ςυ» ΑΙ1αΙίυ$ ϋΐί Ηοπίθ ιηί^βΓίΕΐΙ, θ(1 
&Ιίθ5 ΟΗθηί&Ιίδ £θ€]θ5ί» ΡβΐΓ63 ίΙΙ\ΐ5(ι^η(1θ5 6( 6ά6η(1ο$ βηίαιαΰι βρρβΙΙοΓβ οοςίΙαΓ. 

Χ. €οηΛρ€€ίηίη ορβτηηι $αηοί% Ιοαηηί» ϋαηια$€€η% ΡΗχΙίρρηβ ΙαΗβ βνίΑΐραί. — Ιηίβηιη 
Αηηο 1652 Κ. Ρ. ΡΜΙίρρυδ Ι.θ1)1)6« 8θ6ί6(Αϋ5 Ιβδα ρΓ6δ]3;^ΐ6Γ, ΰοίαρβΰίηψη ηον<Β βάίίϊοηΗ 
Μΐιιήιι» ορΰτητη 5. Ιοαηηί» ΒαΜα$€€η% ψηοηαοΗί βί ρν€8ΐ)ί^(€νί^ φχαιη βηίιηο οοηοβρβΓ&Ι ίη 
τιι1|;ιΐ3 βιιιί$ίΙ, ηβο υ6γο πιβάίΐβΐύιη οριΐδ ρβΓίβοίΙ. ΟαποΙα Ο&ιηοδοβηί ορ6Γ& ίη ςυβΙυοΓ Ιοαιθ8 
(ϋ5ίη])α6ΐ)Αΐ, οαιη ί&ιηβη δίηςάΐΑ βοοΐΐΓ&(6 ηοικίαιη Ιβ^δδβΙι ααΐ Γ606η5υί556ΐ. Ηίηβ 6$1 ηαο<1 
6θηιιη άίβΐήϋαΐίο ηοη 5β1ί5 οοηδυΐΐβ βΐ αρροδίΐΑ νίόβαΙϋΓ. ΟφΙβΓαπι ίη^Γβ1υ$ 6856α), ηί&ί 
τίτο (1θοϋ55ίπιό ίηβ ιήυΚιιηι (ΙβϋβΓβ ΐ65(ίβο&Γ6Γ» ςυοά πιυΐΐθέ βαοΐοήδ ιηβί 1α6ΐι1)Γϋϋοη65 ίη- 
4ίθ3ΐνβήΙ, ςοφ 016 ίοΓδίΙ&η &Ιίβ5 ίάςί$$6α(, ηιαίΐοδ ίηβαρβΓ πι&ηιΐ50ΓίρΙο$ €θ(1ίο68, ςυοΓυαι 
βαχίΐίο 6<ϋϋο πιοα βάπιοάιπη βυοίΑ ί11α5ΐΓ&(Αφΐ6 ίαιί. δρβΓβΙ^βΙ ίοΓβ \ι4 βα ορυδουΐα ςυΦ Ιβο 
ΑΙΙ^ϋοδ λιώβΓίο ηιί$6Γ&1, &Γΐ€[υβη(1ο (Αηϋβαι ηααοίδοβΓβΙυΓ) 56(1 5ρ6 5ΐι& 666ί(1ίΙ, ίπΐδίΓΑςυβ 
Α€ ρ6ΓρβΓ&αι ΟοΑίίηδ ηό5ΐόΓ 5α5ρίοβΙα5 6$1 οσιηία &(1 6305 πιαηα5 ρ6Γν6ηΐ556. Ααί)6Γΐο 5ί<]αΐ- 
(Ιβω τιίΑ ΓαηβΙο οπιη65 6305 οΙιαγΙφ ίη ΙοΙηπι ίηΐ6η6Γ6. 

XI. Ιη ιη(1ίθ6 1ί];>Γ0Γυπι πιαηα36ηρΐ0Γααι Βίϋΐίοώβο» Αυ^οδΙθη», ςα» βηηο 1675 βάίΐαδ 
65ΐ, Αά €θ<1ίθ6ηι 29 56οαηάί 5αΙ)56ΐ1ίί, ίη ςυο 1)αΙ)6ηΙιΐΓ Ιοβί6Α Ι)Αηι&566ηί 6ί 1ίί)6Γ />β /!(ίβ 
οτίΗοάοχα^ ο1)ί(6Γ ηιοηβηιιΐΓ ρβ^. 29 : ϋίηιϋςηβ €θά%€ΐ$ ορβ ορπΜ Ηοο ύαηαίΜϋβηι άΰ οΠΗο* 
άοχα βάβ €άίίΐίηιιίη ε$»$ ρίΌχιτηβ ΰΐΑίη νβτ»ίοη€ 6ί ηοϋε />. Κ«ι>/ιι«ιιι βΰοίαινί ϋΙτηβηΜ ηοη 
ΜοΙνηι^ αά ίίίΐη ίΛηίν€Τ8(ί ονηαίαβήΙυΛη $ίηρηίαν€. ^\10ά θη & ν6ί6ΐίο Ιθηάβηι ρπΒδΙίΙυπι 5ίΙ« 
Α η6πιίη6 1)θ6ΐ6ηιΐ5 (1ί506Γ6 ροΐυί• 

XII. Οιιηι ροΓΓΟ €οπι1)6(ΐ5ίί ηο5ΐΓί 5θ1ΐ6ά&5 βΧ θ(1ν6Γ58η& ρ6ϊ*1υ5ΐΓ&Γ6ϊη, ίη 6βη) ςοΑίη ίη- 
ο1ΐ(ΝΐτβΓ&1 ΙοΑηηίδ 1)&ηιβ566ηί 1ίΙ)Γ0Γαιή 6θ1ΐ6θϋόη6πι ίηοίϋί, ςυοπιω ςαίηςοβ άυηΐβχβΐ ίβϋηβ 
Γ^(ϋ<ΐ6Γ&1, ηίαιίηιπι ΒίΑΐ66ΐί6&1η, Ιίϋηιπι Όβ ΊΐΰΒΤίίϋύί^ Ιί&Γυπί Ββ βάβ οτίΚοάοχα, ρ8Γΐ6ηι 
(ϋ&1<^ €θηΐΓ& ΜαηίοΙιββΟδ, 6ΐ οροδοιιΐυαι οοηιροηβηάίδ πΐ0ΓίΙ)υ8 ρ6ηι(ίΐ6Π), ουη] ρΓ«βΐ6Γ6(ΐ 
Ι. Ιί ΑίκΙαΨη ΒίύΙίοίΗεαί ΡΡ. ΐΓβοΙ&Ιααΐ ά& ά\χ8Λ)\χ3 γο1υη(β1ίΙ)α5 Αΐς[υ6 ορ6Γ&ΙίοηίΙ)υ5 ΟΙιήδϋ 
ΟπΒΟΒ Ι^Ιίηβηυβ 3&π) 6(1ίάί5$6ΐ, νβΓία5ςιΐ6 ίϋάβτη Ιιοαιίΐίβδ Ιβϋη6 ίη ΒΛΗοίΗβοα Ραίνηνη οοη* 
άανιαίοτία. ΟαοοίΓοβ ρΓίοήϋυδ Ιιίδΰβ νίή (1όοΙί55ίπλί όιιηδ ρο5ΐ6ποΓ65 η)6β5 Α(ΐ366ί, θίΐΐιίϋίΐο•» 
φΐ6 ϋοωρίαήαηι πιβηα βχΑΓ&ΐοηίπι οοάίουηι 5υ1)5ί(1ίο, υηίγ6Γ5υπι αυοίοηδ Ι6χ1αηι Γ606η5ΐιί« 
ΚΙΙϋηαβ Α6 εοηιΙ)6(ΐ5ίί ΐΓΑη5ΐΑΐίο)36$ ςαα ροΐαί (1ί1ίβ6η1ίθ οβδίί^αγί, θίςιιβ θάηοΙιιΙίοηίϋυβ ί1•» 
1ΐΒΐΓ&Γ6 οοη&Ιιΐ5 δυΟ). Μΐίΐΐίδ ίη8ΐίρ6Γ 1ιΐ6αΙ)Γ&ϋοηί1)α5 6χίπιίί ΟοοΙοΗδ, ςυΦ ηοηάαηι Υ6ΐ 
βτ»€β 5Αΐΐ6πι ρΓ0(1ί6Γβη(, ΓβρβΓίι^, αηίγ6Γ5υαι ορυ5 θά Ιήα ί6Γ6 γοΐαηιίηα 56η5ΐηι 5υ66Γ6γίΙ. 
Οαοηιπ) ρΓΪαηιπι Ιτ&οΙ&Ιιΐδ &(1 ϋο^ί^ΐα &(ΐ6ί ρ6ΐ1ίη6ηΐ65 οοπιρΙβοΙίΙυΓ ; 56ουηάιηη υ6γο θοηι« 
ιιΐ6θΐ3Γίο$ ίη £ρί5ΐο1&5 Ρ&αΐί, ΡβΓβ1ΐ6ΐ& 5&0Γα 6ΐ Ιιοηιίΐίαδ : ΐ6Γϋαπ) άβηίφιβ 56πηϋη65 βΐίφίοΐ 
«506ΐίεο5, βαπι 5α1>366ΐί1ίί5 ορ6ηΙ)υ5 ΥΑπίδ* ςχίφ 63υ8 ηοηιίηβ ίηδοηρίβ 8αη1, 6χ1ιί1>6ΐ)ίΙ. 

ΧΙΠ. Ββ ίαίίηα ίναίαΐαϋοηβ 3α€θΙ>χ ΒχΙΙη. ~ Ν6πιίη6ηι ηιίΜ γίΐίο Υ6Γ5αΓυηι 5ρ6Γ0| 
φκκΐ Βίΐΐίί ΐΓθη$Ι&ΐίοϊΐ6ηι ηιιιΐΐίδ ίάβηΐίάβηι ίη Ιοοίδ ίϊηηιαίΑΥβηπι. ίαεοϋαηι ςαίρρβ 
ΒίΙΙίιπη οπιηβδ ίηΐβΓ ρΓΦ5(ΑηΙί55ίπ)08 &αο1οηιη) ΟρϋΒΟΟΓυπι ίηΐ6Γρ1'6ΐ68 ίβϋβηΐ : αο ηιβΓίΙο 
ρΐΑ06. (ΙβΙβηιπι €οπ]56&8ίιΐ8 , γίΓ θΓίΒθ06 ρ6ΓίΙί58ίηιυ8 , ωιΗί ρΓΦίγίΙ (α), βΐηαβ Βϋϋαηι ίη 
Ιοαηηβ Οίοηβδββηο Υ6Γΐ6η(1ο ΐίΓοοΐηίαιη ρθ8αί886, αΐίςυαηοΐο ρ&ΐαηι βί&Γηι&γίΙί ββ ίη 5ΐΐΑ 

φΜΟ) Α(1ηθ1&1ίθηί])α8 8αί8 ρΓββηΐίΚβηά&Οΐ ρβΓ^ΥβΓ&Ι, ρΓ6β!βΐίθη6 &ηίη)8(1Υ6Γ(ί8$6 56 &ί6ΐ)Αΐ| 

6χεί(1ί586 ΒΟΗο οοαιρίαρα πιίηοδ αοοαΓΑΐβ» α ηβο δβΐίδ δΐά Αοιυδδία) ρ1ιίΙθ5ορ})ΐεβπι βΐ ΐΐιβοΐο^ 
(ροθηι, ίη ςαβ .ρΓΦοΙραυβ αβ ρΗύοβρδ ίαίΐ Οθΐηβδεβηηδ, 6χβοΙβ : ί(1ηαβ δίϋί ρηίίβηι ρηπΐί 
οιχ1ίηί5 ΡβΐΓ6δ &ΐςα6 γίΓΟδ (Ιοοϋδδίηιοδ ίηΐ6Γ £Εί1)α1βη(1υπι άίοΐίΐαδδβ. ΙΐΑ ηίηιιηηη ΑΓ(ίυ&ηι γ6Π1 
6856 «ΙτδοΙαΙί ρΐιϋοδορίιί θο Ιΐΐβοΐο^ βρ^ίθοί ίη ΐΑΐίηαηι δβΓΟίοηβπ] θΙ)δθΙαΐ8ηι οπιηίηο ν6Γ5ίο* 
ϋβηι 6ΐ 6χρθ5ί1ίοη6Π3 οοη(ΐ6Γ6. » ΟοΑηιΐυβαι Ιΐοό 6ΐί&π) ίη οίΑηδδίηιι ίη(6ΓρΓ6ΐί5 βχουδβΐίοηβπι 
κΜβοάαιη ρϋΐο, βαηι ίη Ιοαηηίδ Β&ηΐ8δ66ηί ΐΓβηδΙ&ϋοηβ ορ6Γ8ηι ροδαίδδβ, οιπη ίηήΓΠΐ8 Υ8ΐ6- 
(ΐΜΰηβ υΐ6Γ6ΐαΓ, €[αβπΐ8(1ηΐ0(1ιιηι ίρδβ ά66ΐ8Γ8ΐ ίη ηαη6ΐ]ρ8ΐοη8 8(1 δ6Γ6ηί5δΐπιυπι ρηηβίρβηι 
ελτοΐιιπι ΒθΓΐ)οηίαηι Κο(1ιοη)8ς6η86ηι 8Γ6ΐιί6ρίδοορααι. Οαίηίαιο οαπι 63α5 ΥβΓδίοηβηι Γ606η- 
96Τ6η), 6Ι ουαι ΟπΒοίδ βυοίοηδ γβΓϋίδ εοηιρ8Γ8Γ6ηι, (ίαη18χ8ΐ ο1)86ΓΥ8Υί Ιη Ιιοο Ι8η1αηι γίηιη) 
6πκΚΐιιιη ρβοοΑδδβ, ςυοά ρ6ηρΙΐΓ88ίϋη8 6ΐ οίΓουηιΙοεαΙίοηίϋυδ ήίηιίυπι ίη(1υ)Β6η(1ο, 8οοαΓ8ΐί8- 
αοΜπιαι αο δίηιρϋοίααι γοοιπη ςα88 08πι&866ηυδ 1θ8ηη6δ υ8αΓρ8Υ6Γ8(, γίπι (ΐα8(ΐ8πιΐ6ηιΐ8 
«ΙβΤΑτβηΙ, &ο ν8Η88 ηί ς 184080) ρπορΓΐβδ, ηβο ΚιβοΙοςίδ δβΐίδ ί8η)ίΙί8Γ65 8(11ιίΙ)α6ήΙ, ρΓΟ αΐίίβ 

(ή ΟλώΜΛλ. ΒίΒΙ. Οοηάοη. (οπ). VIII, ε. 457* 

ΡΑΤλΟΐ.. 6«. Χαν. 3 75 Ρ^ι^ΕΡΑΤIΟ &ΕΝΈΒΑΧΙ5;. ΤΗ 

ι.ΐ5νϋΑΐί$$ίαιί5, ςυ8$ ρυΓυ8 δοηιιο Ι.&1ίιια§ ηοη $ίο ιο§ρυϋΓθΙ. 1η }ιί8 οαίΐΰ βρβοίιηβη οΙθ(|ΐιβη- 
\\ΐβ ΐΏίηίιηο οιαΦΓβικΙαιη 05ΐ, αΙ)ί 5&η® Γιύβί (ΙοςιαβΙβ, παΐΐα νοΓϋοΓαοι βΐϋΙ)θ§6, ηαΐΐο ίαοο 
(ΙοοΙβΓβηϋδ θίςαβ βχρπιηβη(ΐΛ δυηΐ. 

XIV. Όβ $ηϊ)μ€ΐχ$ ί€χίηί αηϋίοηΒ αηηοίαΙίοηίϋηΛ — Εχ βηηοΐβΐίοηίϋυδ ςυβδ (ΙοοϋββίΐΏαδ 
ηο5ΐβΓθοΐϊΐΙ)ββδίαδίηΟθπιβδοοηί Ρί&ΙβοΙίοβαι βΐ ρηοΓ» Υώή Όβ ονΐΗοάοχα βάβ οβρίΐα Γείΐςιπί, 
ρβϋϋΛδ βχϋβΓρδί, ουπη οφΙογ» ηίΐιίΐ ηίδί δηίιηβ^ΥβΓΜοηβδ οδδβηΐ ίη Βϋΐϋ ΐΓαηδΙβΙίοηβιη, ηβο 
ΟτίΒοοπιπη ΡΜπιμ ίΐοοίπηβιη, ρΐαοίΐβ βο Ιοουϋοηβδ δβΐίδ οπΛΓΓ&Γβηί. Ιά φχοά Ιβωβη υΐ ίρδβ 
ρΓδΒδΙβΓβΓΠ, νίπδ ΟΓϋάϋίδ οοηδϋΙβηΙίΙ)υδ, αυΐ αηηαοηΙίΙ)υδ, οροΓβιη ρΓδθδβΓίίιη ροδαί, αΐί ΙεοΙρΓ 
1)βηβνο1υδ βχ θπηοΙβΙίοηΛαδ ιηοίδίθοϋθ οοιηρβηβΐ. ΟυοοίΓοα ηοη βχβάίιΐδ δοΐϋπιιηοάο ϋΐ3Πδ 
ρπδοοΓυπι (Ιοοίοπιπι δβηίβηΐίβδ βηιβΓβ οαρανί, νβΓαπι β1 εχ οοηιρ1υπΙ)υδ βΐϋδ ςυίθ Ιυεειη 
ηοπάυπι νίϋβπιηΐ, ςυοπαπι ρποίπάβ ρροΗχθ ΓΓαδίηβηΙα γοοιΙβγο ηοη (1υΙ)ίΐ8ν1, βχ (ιηι- 
Ιϊϋδ Εοείβδί» νβίβπδ Οήβηΐβΐίδ, Ιαηι (Ιο^τηβΙβ, Ιυπι ωοΓβδ, Ιυπι βΐίβηι τοδ ^^δΙδΒ (βηΐίΐ- 
Ιαπι Ιυοίδ βοοΐρίβηΐ. Αά ΙιβΒΟ, ίη ίΙΗδ ηοΐίδ ιΐβ νδΐΓϋ$ γβήορυαι ααοΙΟΓαπι βο ΡθΙπαπι ηοωίηβ 
ίηδοτίρΐίδ 1υεαΐ3ΓδΙίοηί1)αδ, ςαβδ βαοΙΟΓ, νβΐ αΐ) ΙΐδΒΓβΙίοίδ ο1)]βοΐ3δ Ιβηςυθοι δίηοβπβδ βοίαιίδϋ, βο 
ΓβοΙοδθηδϋ ίηΙβΓρΓβΙβΙυδ βδΐ, νεΙ άοοερίυδ ίρδβ «ΙΙβ^ανΚ, οπίίοοπιπι αιθΓβ3υ(1ίοίυπι Ιαϋ, αΐ βδδ 
ςυοα(1 ροΓ πιβ ϋοβΐ)»! βΟΓω^ηίδ ροΓβηΙίυυδ δυίδ τβοΙςΙβΓβηι.εβΒίΘΓυιη ςαώ ρΓορΙβΓ βιηρΙίδδίπίΑηι 
άίοβηίΐί δο^εΐεπι άβ πΐϋΐΐίδ άοοίΓΐηδθ ϋβπιβδοβηί 08ρίΙίΙ)υδ, άβίΐαο δρυΓϋδ ί11ί5 νοίυπαίηίϋιΐδ 
1οπ§β ρΙϋΓΛ ηιϊΜ οχρϋοΛηίΙα δυρβιβΓθηΙ βΐ οοουΓΓ6ΐ)8ηΙ, οροΓ® ρΓβΙίυηι ιηο ΓβοΙυΓαπι βχίδΐί- 
πιβνί, δί πιοπιβηία οπιηίδΐ ίη άίδδθΓίαΙίοηίΙίυδ φΐίϋαδίβιιι, ςαβδ ίϋοίιοο ΏαιηαΒοεηίναΒ ηιιηοα- 
ρανΐ, βχ ΟΓίΙίηβ οοηδΟΓΟΓβαι. Οαοά αίρυπι ΓβΙίοίΙβΓ ρΛίρβνβπιη, ^α(1^^ίο δυο δαηβίβηΐ ρβηΐί. 
ΟαοοίΓββ, ουπι ιηαΐΐα ορβρβ, ςα» δβηοΐίδδίηιίδ Εοοίβδί» ωα^ίδίτίδ Λδοπρίβ ΓαβΓβηΙ, ποα ι^ί» 
βΐ) Η«ΒΓβΙίοίδ ΑροΙΙΙηδΠδίίδ, Μοηορ1ΐ)^δίΙίδ, βΐ ΝβδΙοπαηίδ βάίΐα βδδβ οοηΙβυ^ΟΓίιη, ςυβΒουηςιιβ 
β3ΐη ίη Γβαι & ωβ όίοΐα δυηΐ, βΓϋϋίΙΟΓαηι ΛβοΙο^ΟΓϋπι οβηδΐΐΓ« ρβπηίΙίΟ; ςυί Ιβωρμδ δθΐίβηι 
βϋςαοά οοηίπνβπηΐ ίη πωδίηϋίδ ^βηυΐηίδ δβοΙ&ηοΓυηι ςαί ΟπβηΐΛίβω Ε€θ1β$ί8αι ΙηΓβββ- 
ηιηΐ, ρΐβοίΐίδ βΐ ΙοηαβΙίδ, ςαίΙ)αδ βΓΓΟΓβδ δαοδ 6χρρη6ΐ)8ηΙΙα6ΐ)αηΙιΐΓ(}α6, βαΐ (|α8η(1θ(][ΐΐβ (ϋδ- 
δίηιαίβύβηΐ. 

XV. Νατηβηΐδ Μνονητη ίοαηηχΒ Όατηα$€€η% ΙηοενίηΒ. — Νυιηβταδ ΙΙΙ^ΓΟΓυιη βαΐ ορυδβιιΐο- 
Γϋπι οπιηίδ ββηοΓίδ ςα® Ιοβηηβδ ηοδΙβΓ Γβΐίςυίΐ, βχ ηαΐΐο οβΓίο β3υδ £β(|υ&1ί βαΐ δυρρατί βιι- 
οΙϋΓβ βοοίρί ροΐβδί. Εο ςαίρρβ δφοιιΐο, δίςαβ ίη βα ρρδΟδβΓίίηι τβ^ίοηβ οηιηβω νίΐ® ©ΙβΙβω 
β^ίΐ, ίη ςυβ ρρορΙβΓ άαπδδίωυηι δΛΓβοβηοΓαω 3ϋ8υιη 8ο ΓβΓΟοίδδίαΐΛαι 1)8Γΐ)αΓίβπι, ρ&αοί^δίαιί 
ίηΙβΓ ΟΙΐΓίδΙίβηοδ βπβηΐ ςαί ΗΐΙβΓΛδ δβΟΓδδ βαΐ βοο1βδίαδΙίο8δ οοΙβΓβηΙ, βαΐ Γβδ βραά δβ §6δ(Α5 
δΟΓίρΙίδ οοηδίδηδΓβηΙ. Εχ δοΐα ί^ίΐαι• ιΐϋίββηΐί ββΓπίΛηοΓααι ηαοΓυαιάδηι β3αδ ορβΓυηι ίιΐδρβ• 
οΐίοηβ β1 θδδίάυβ πιβάίΐβΐίοηβ ηά 8ΐί8 (Ιί^ηοδοβηίία, βίςιιιβ 8 δραηίδ δβοβΓηβηϋβ ρΓονβοΙυδ ίαί : 
11(1 ςυθ(1 βΐίβαι 8(1πιοάυπι οοηίαΐίΐ ΓβωοΙίοΓ οοάίοαηι αΐίςαοί πι&ηα βχ8Γ8ΐθΓαπι βηΐίςυίΐβδ 
δβυ νίοίηίοΓ βαοΙΟΓί «Ιβδ. ΟδΒίβΓϋηι, ουπι ηιυ1ΐ8 §βηαίη8 βο δίηοβΓ8 οοΙΙβββΓίπι, ιηιι1ΐ8 Ιθοιβο 
ίηΐβπίδδβ, βιιΐίη Ι3ί1)1ίο11ιβοίδ οΛίδ ΐΛίβΓβ ρΓΟ οβΓίο 1ΐ8ΐ)βο. Αο δβηβ (ίυίϋβπι, ίη νίΐδ δ. δίβ- 
ρ1ΐ8ηί3αηίοπδπΐ8Γΐ7ήδ1β8ίπιυδ ΙοβηηβπιΌ8ηΐ8δοβηϋηι, (ΐαίοααι δίβρίιαηαδ αΓοΙίδδίιηα ηβοβδδί- 
Ιαάίηβ οοη3υηβΙυδ ίυβΓβΙ, ΐΓ8βΐ3ΐυδ νδΐίοδ ρπο ίπΐ88ίπίΙ)υδ δ8€ψδ βάνβΓδΟδ ΟοηδΙβηΙίηαιη Οο- 
ρΓοη^ωυηι δοήρδίδδβ, ςυί ηιίηίωβ δυρβΡδυηΙ Ιιοόίβ. ΤΙιβορΙιαηβδ ςυοςυβ &ϋ 8ηηυαι ίιηρβΓΑ- 
Ιοπδ 1ιυ3αδ ΙβΓίίυιη ΙβδΙίδ βδΐ, ίΐΐϋΐη ίη Ιααϋβηι ΡβΙπ, Μα^ιιη1βηδ^δ βρίδοορί, ςυί ρρο ΟΙιπδΙΙ βάβ 
ιη8Γΐ)^ρ ηυρβΓ οοουέϋβΓΛΐ θΓ8ΐίοηβηι ρροηαηΐίβδδβ , ςιΐδΒ ηυδοιαδοι οοωρδΡβΙ. Αίςαί ηυο$οαη- 
φΐβ β^αδ Ιίϋροδ, ΐραοΐ8ΐαδνβ, βο δβρπιοηβδ , δΐιΐ Ιιοπιίϊίβδ βίΐίάί, ίη ρρφαιοηίΐίοηίΐΐυδ ςυαδ αηί- 
<5ΐιί(|αβ ρ8δδίιη ρρδΒπιίδί, νβΐ ίη 8ηηοΙαΐίοηίΐ3αδ δβουηάαηι βοουρβίίορβδ ορίΐίοδΒ βρίίδ ρβ^αΐβδ 
(11δραΐ8νίββ(1ββηίνί ^αίηδηι ββρηιβηί βδδβ πιίΐιί γίάβΓβηΙυρ, βΐ δίηοβρί, βο ςαί νίβίδδίηι δυ1)ίβ- 
βΐίΐίί, ααΐ δυΐ^ΐβδίφ 8ο άαΜθθ βΊβί. 

XVI. 1)6 βΙχ^Ιο αίΛοίοηβ, — ΑαοΙορίδ ηοδίΓΐ άίβΐίο, δβα άίοβηάί δθΓίΙ)βη(1ίνβ ΡΛΐίο, υ1)ί ϋο^- 
ιη8ΐΛ β(1βί βάΐδδβρίΐ, αυΐ ΙαβΙαρ, δίηιρίβχ βί)1 βΐ ρβΡδρίοαδ. ΤοΙυδ βδΐ ίη Ρβ ςυβαι β^ίΐ 
νοοίΙ)υδ ρρορρϋδ βΐ ηδίΐαΐίδ βχρίίοβηάα. Οα8πιο1)Γβηι ίη 1ί1)Γ0 ρρφδβρίίπι Όβ βάβ οτίΗοάοχα^ 
ηοη Ι8πι δαίδ , ςυαπι βηίβρίορυπι δβ Εοοίβδί® άοοίοραπι νβρί)ίδ ί(1βη1ί(1βπι υΐίΐαρ, Ιη 
θΓ8ΐίοηί1)αδ νβρο δο Ιιοηιίΐίΐδ δίηαρίβχ ςαίοΙβηι βδΐ, ηβο βοπι^ρίαδ 8(1αΐ0(1αηι βΐ Ιδοοπίοαδ, ιιΐί 
ηβο β3υδ δβΐ8δ βΐ ρ8ΐρί8 Ιηηο ΓβΡβΙ^θηΙ, ΑδίβΙίοδίη νβΡΟ βίοςαβηΐίβπι ηοηηίΙ}ί1 ροάοΐβΐ. Ιη Ιοη^ίδ- 
δίιη?ΐδ ρβρίοάοδ ςυβηοΐοίΐαβ βίΤαηάίΙϋΡ, ςυδρυπι οοηίβρίίη) οοη^βδίβ δί1)ίςυβ δαοοβίίβηΐία ιηβιη• 
1)ρα αοβρρίαιυηι δρίίβηΐίδδίηιαωςυβ β]αδ ίη^βηίαηι δρίρηηΐ, βοοβρίίδςυβ υΐ ρίαρίωαπι β 
δοΓίρίαρδ 1οοα1ίοηί1)υδ βίςαβ δβηίβηΐίίδ οοηδίαηΐ. Ιη νβΓδί1)αδ βΐ οβηΐίοίδ δδΟΓίδ ίρδβ, αΐί ΟοδΠΜΐδ 
Μ8]ιηη6ηδίδ, δυαδ ςαοηίδπι δΐϋϋίοριιπι δίςαβ Ο(ίϋοα1ίοηίδ ίηδίίΐαΐίοηίδίΐυΰ δοοίυδ, ηβπιίηβυι β 
Οροίοίδ δυρβρίορβηι Ηβϋαϋ, ηοη ραρβω ΛΐΙβραηι, ίρδο Γαΐβιιΐβ δυίϋα.ϋΦίβρυιιι ιηυΐΐα &1ί& ορβΓα η ΡΚίΕΡΑΉΟ δίΝΕΗΑΙΒ. 78 

βχ οοιΐ5αΓθίηβϋ5, «Ίφΐβ ^ά ι^γΙ& ο&ριΙ& €οηύίΒηΑΐί$ άίνίη» δοΗρΙαΓ» βΐ Μΐΐ€ΐοηιπι Ρα^πι&ι 
ειεβφϋοΒΪΙηΐδ οοιηροδυίΐ, ίη (ΐαίΙ)08 ιηΜΙ ηί^ ρ«\λ0& (ΐυ»<1αιη Μηο ίικίι» «οΙιοΙϊα «<1]6βίί, οα- 
](ΐ$ιηο<)ί (55ΐ 8α€Τθταίη ΡαναΙΜοΓηη^ 1ιΙ)βΓ. 

ΧνΠ. Β^^ρΗτχχ^ ΗΐίίοτϋΒ 9ΐιί6ιΐ5βαιη ψΜ ίη Βαιηβ^εΗΐ ?ι'&Τ!9 ο€ϋίΛτη»ηί. — Μυΐβ Ιοβηηί 
ηο$ΐΓθ τιιΐ^ο ΟΓίιηίΒί ά&ηΐ, φΐοά 1ιι1)€η5^1>υΐΑδΒΐ]11ο (ϋβοτίΰαίηβ αάιηΐδβΓίΙ : ίηΙβΓ οιιοδ ΟιβΜΐ- 
1)0ΐη]5 )ΐ6ΐ6Γθ(1οχα3 ίη 5ΐιί8 ίη ΒβΓοηίί Αηηαΐβδ &ηηοΙβ1ίοηί1)α$ <(οοΙίδ9ίαιο οβΓάίηβΙί ίη Ιιοο δβΐ- 
Ι6ΐη ςτ&ΙυΙβΙιΐΓ 6ΐ βρρίααάϋ, φΐοά &<! βηηυηι 01ΐπ8(ί 31, η. 75, βοηρδοτίΐ ά% ΙοβίΗΐβ Ββιη&- 
5εβηο, τη Ύηιάίί$ €ρί$ Βϋτίρίη /ίΑβνη ναττΝατβ, Η οσιηρΗίταη$ (ρβαιη $€^0η ΨΜηάα€Η$, θα» 
τβγ1)Α Ανίββ «χοβρβΓπηΙ &Ιίί ΡΓσ(69ί&η(65, φυ^ιιβ Ιοβηηίδ ϋβηΐθβοβηί οοιηβη €ίΙ (ΙοοΙΗοα ιηυΙ- 
(ίρΗοι (Ιβ ΰθΐΐ5& 9ίθ ϋΐαίο (Κδρίίοβη), ρηίΑ ΐοβηηβδ 06Γ&Γάα$ νοββίυ», υιγ ^ιιϋοςίιί ικιο^ΐθβΐίββί- 
1005, βίΟυΐηβΙηιπςΟβνβ. Οα«η νβΓΟ 5α1)ΐ6^α βάβ ϋίοδίη^ίιηί οβτάίηλίίβ τ^Μβ βΙ>α»ί ϋϋ βίηΐ, 
Ιθ^βηΰ οτάνίδ πιβηίίβδίιιιη ββΐ. 66ΐ6ΐ)6ΓΓίιηα$ <|αίββιη ί3ΐ6 Αηη&Ιίαηι βύοΙβθΜίδϋο^ηιιη ρβΓβη$, 
ρο5)φΐ83η 76€ί1&νίΙ ίΐΐαοι Εα86ΐ)ίί Ιοοιιπι βχ ΙίΙ). τηι ΗίΰίστΗίί ΗίΰϊδβΐαΗίαΒ, ψίο ηϋΤΓΑΐυΓ Ρθ- 
ηθβάβ ίη Τ&1»56η& βτβοΐΑη ΟοπΏίη^ ^ΙθϋυΜί ίβίδββ θ ιη»(ί6Γθ ϋΐηηβ β&η^ιιίηίΒ ίΐβιααι ουπι- 
ν«]?8ΐ, ^α1)3ΐιη^1, κά ΟΑΐ^βαι 'θτβΙίοηΊδ^ιϋο 8. Ιο&ηηίβ Οαβιβββθηΐ ΓβΰβηββτίβιΟΙιτοηΐΰο ΐοβη- 
1)15 Μηΐβΐ» Απϋοοίιβηί $ιιρρ}ίΰ6Πΐ Ιίϋθηιιοι «ώ ίΐΐϋ ^Ιβΐυηι 688α Ρΐιίΐίρρφ ΙβίΓβΓολι» ΤτκΑιοηί- 
ϋάϊδ ΓβςίοηΐΒ, αϊ άβ 1)6η666ίο φΐοά βοοβρβΓ&Ι , ΙίοβΓβΙ ίη ρβΓρβ1υι»η 63118 τβί πιοηυπιβηΙυΕη 
6Γί^Γ« $ΐΑΐιι&5. Ί\!ηι (ΐ6ίη(]6 Αϋ : 8Βά οπίη ίη ΐΛηΙίίΜ ς/ΐΜ ίοηρΗ ^ά€$ να€Μ^4^ εί ύοιηρΐΗηΙ>ν$ 
^ϋα$€Τ€ ιηβηάοΰϋίϋο^ΐΨίΟΦϋαίητ^ίηαρψίΜνη ρ<ι^α9Ϊιηιι# Αί# ηθ€ίη9 οΗατίχΜ ίηΜβτ^η. ϋΜ δίηοβΓυαι 
ϋβηιΚθιιηφίβ ΙβοΙΟΓβηι Βρρβϋο, ηικη Ιοβηηίβ ίρ5ίν8 Π&ηι&δοβηί ϋ<1θαι ίύ 6]ιΐ8 8οηρϋ8 ΥΑοίΗθΓβ 
όΐοβΐ ΒΑΓθηία8, 63υ8€[α6 8οπρΙ& οοαιρίαηΐιβδ θοαΙθγθ ηιβη(ΐ3θϋ8 : ΐιηιιΟΑ ^οΐίιιβ, βοϋι» ββΗρϋ 
β1ήΐ5 βε οΑΓΠΐϋοηίδ Ιο&ηηί8 Μ&Ια]» άβ 8ΐα1α» ΡαηΘ&ΑβηδίΒ ^«οϋοηβ, φΜίηι ίη<1ίΒηΑα) ραΐ«Γ«1 
1η5 $υί5 €ΐιιΐΓϋ8 Αά 1οη{ριπι ίηΙβχβΓβ^ 

νοπΗο, ίηφίίβΙ ίΟΓ8βιη &Ιίφΐί8, δΐιΗβηι βρίϋΐίηηι Ιΐιιης Μ>€ΐ1«Ηη βαρρίίοβηι Λ ΪΟΜηί^ Ιλιι- 
Ιύβί €ΙιΐΌηίοο ρΓΘΐϋΙίί Γββίίβνίΐφΐβ Ι)&ιηΑ8οοηιΐ8 ίηΐθτ Α«κηοΚΐ«ΐ68 βΐ Ιβδίίηοηίβ νβΙ«»Γηηι (}β 
ΐΒη^Βϋηκ βτίββηάίδ, «(ΙθΟφίβ ρτιΙίάίδβίιηΜ ίΗί» ΙΜιΐί^ €ριϋ>»β ίβΐβ }ίΙ)βΙ1ιΐ8 βΟΑίβί, «ρρΓΟ- 
Ι)βή(. 0αβ8ί Τ6Γ0 «βτίο ββιπΗβΤΘ ({ηίβ ρθ88Η οιηηββ ^ ύίηβ»1β8 βυϋΐ0ΓίΙ«ΐ65 φΐφ 8<1 οβίοβηι 
0ΓβΙίοηί5 ρΓ»86Γΐίαι ΐΘΓΐίβΒ άβ ίιηβ^ηΐ^ 8βοή8 ΙββηηΙαΓ, ΙοΜηβιη ίρε^ηιηιβΐ ηοδίηιοι οοΐΐβ- 
8ί<66, 8€ ηοη φΐβ9(1«η & 1ί1>πιηί8, υϋ βίΒρο βϋ&8 οοοϋςϋ, ίηββιΐ&δ ίιιίδδβ. ΡΙ&ηβ ίιοΙβΓ ΠΙα 61^ 
€€ΓρΐΑ ^Δΐ>6ΐιΐΓ οβΒοη β2 87ηοάί Τηι11&ηΦ, ββα, ηΐ νοίςο υοοαοΙ, 0αίοί86χ(ΐθ, ςαβη Ιοβηηί 
Ι)•ιηβ8οβηο, Εοοίβδί® ΗίβΓΟδοΙ^ηιίίθηο Ιιίβροπιοηβοΐιο, ιςηοίηαι Ιαηβ ίπίδδβ βχ βο ίηίβΓΟ, (ρκκΐ 
ΑβΑ9ΐΑ^ιΐ8 ΒίΙιΙίοΙίίθΟΑΓίαδ ίη ρηθίβΐίοηβ ΐΓβηδίΑΐίΘηίβ ^» Ι>ΑΐίηΐΒ «ο^οιαιαι οο1&?» ^γηο4ί $Α 
Ιοβηηβαι ΥΟΙ ρθρ&ηι ΙβδΙίβοαΙαδ βίΐ Γβ^ΐΑ8 ίβ1β8, €νψη ΘΨΛΜί $(Τ Μο ιηαηβαηΙ αρηά ΐΛί\ηο$ 
ίηϋορηϋϋβ^ ψΜη^ϋ ίηΐΗψνβίαίϋΡ, ϋα η^ ίη €$ίί€Τ<χηίϊη ραίηοΓοίΜΗπτη 4€αΜη^ Αί€βΙ Οτ^ϋα 
ΜίαηίνκΓ Ηηςιηα^ τ^ρϋτίτι αίΓοΜυχΜ. Ν4»χηΜ^ φ»χα ηχΜλ ββηιιη, οητη ^άβν^ηίυτ, αυΐί ρτοιηχΛίραη»^ 
&Μί€οη$€ηί%€η$^ 0Ηί ^αίΐίϋηχ ρτΰη^τα ίη0€ηία €$Λ. ΟνΜηψΜΜ ύοβάβηι Ρα^τεη Λ1α$ ρΤϋηϊνί^α$$6 
ρ€ψίά^€α9χί^ φη $€αίη ^ΐρχΘάο βπηί 4ηυ€η4χ. ΙίϊΑ Ιγθ9 Οηβηΐίβ ρβΙπΑΡβΙιΜηδ, Α)βχ&η(ΐΓίη«ΐΒ, 
ΑοΜοοΙιβηιιαι; β! Ηίβτοδοΐ^ηιϋ&ηαηι ΤπιΠβηοδ οβηοηβδ ίςηοΓβδδβ ρΓ0Γ$α8 (ΙίββΓίβ (ΙβοΙβΓΑΐ 
Αη«$^ΐ5Ηΐ5 : ηοη «γ^ο ροΐιηΐ Ιοβηηββ ϋ&ΟΜίδοβηηδ οοΐοκβδίιηυη) δβουηάυηι 1βηί« ΟΓβΐίοιιί 
βυ» 5ΐι{ΐ||ίοβΓβ. 

<}ιΐ3Βΐο Βΐίηυ3 ^νβΓΟ Ιοβηηβδ ηΟδΙβΓ βχββτρίυηι βχ ΜβΙβΙ» ΟΙίΓοηίβο ρΓοίβΓΓβ ροΐυβηΐ, «ί 
ΙοβΗΗΐβδ ΜθίΑΐβδ ΟβηΐΑδββηο ροδΙβηοΓ ΓβββηϋοΓςαβ 8ΐι, ίά ςηοά ςιιίάβιη νΐή ρβτβΓαάϋΐ ίη- 
ουί β^δβνβΓβηΙ 1ιί8 Ιοαηηίδ ΤζβΙζ» ΥβΓ8ί5α8, ιώί άβ εΐβοραίνα €( ΡΗατο. 

Μέμνητακ μέν Βνογ^λιος ταύτης της Κλεοπάτρας, 
Αουχιαν^,χαΙ Γαληνές, χα\ Πλούταρχος 9υν τούιοις, 
Δ'.όβωρος, Γβώργιος ό γρονιχ6ς συν άλλοις, 
Κα\ "Ιωάννης μετ* αυτούς ΆντιοχεΟς ύστέρω^. 

ΜβιηΊηίΙ βηΐηχ νίτ^ΗίΗΜ ίιΐιι» ϋΙέοραίτΐΒ^ 

ί^νααιπΜ , €1 ΟαΙρηχα, α Ρίη(ατε/ιν$ οίΐιη ^, 
ί^ά9ηΐΛ,€€οΐ9ψΜ$ (ΙΗτοηοατίφΙίηίϋηΜ βϋίι, 
Εί Λ90ίΐη6% ροίΐ4θ9 ΑηΧηΰίβαια ρϋ$ΐηηιιΐΝη. 

Οηοά ^ ββΟΓ^υδ ί$1β €ΐΐΓοηοβΓ&ρ}ιιΐ8 δγηφβΐΐιιβ β8( Τ»Γβ8ίι ρ»ΙΗβΓο!Μ9 ΟοηβΙβηΙίηοροΗ- 
ΐΗΐί, €^Γ8 (Ι^ί^Μίπη θ8ΐ Τββ^ζβιη 0θη8ΐιί886 ΙοΑηηβΒΐ Αηΐϊοοίιβηιη, ςοί νίχ βΗαβ β85β β Μβ- 
ν^ ρβΙβΙϊίΐαΓ, Ιοβηηβ Ι)«ηα80θηο ΙοΏ^β ΓβοβοίΙΟΓβηι ίιιίβββ. ^«(Ιςαιά ίά β8ΐ, β8ΐο Ιοβηηίδ 
Τ^βΐζ» Ιββίήηοηίαηι Ιιοΰ ίιτβΐΓ&β«Ι>ί1β ηοη βίΙ (•1κ)€ βηίιη Ιυϋβηδ λ(]αιί86ΐ*πη, ηββ α νβτο αΙη 
6οττ6Γβ οοοοββββήπ)), υ! «^6 8«ΐ8ρίβ«ή φή» ροββίΐ, ηοηο Εοοίββίθδ δ«υα1ο, βηπι Οτίβηβ οπι- 
«5 «ιΙι Ιηβϋ δβΓβοβηοηιαι 3αβο βΟΙίσίαβ μ €ΐβ8θΙθ1ιΐ8 ^βπιβΓβί, βχ8ΐίΐί88β αΙΙυΐΗ Αηίίοείιίιρ 79 ΡΚ)ΕΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΙΙδ. 80 

»6Γίρ1οΐ*6ΐη, ςαί υΐ Κοηιβηβδ, δίο βΐ ρΓΦδβΓϋιη Αηΐίοοίιβηαδ τβδ οοΙΙίββΓβΙ, βο βίΦοίβ )Η16Π5 
οοηδί^βΓβΙ, ιηίΐιί βΐίοςυί νβήδίαήΐβ ηοη βδΐ, ύ»ιη&δοβηυιη Ιοβηηβπι Γβιη βαπκΐβιη, ριιία ΙιίδΙο- 
πβιη βΓβοΙδθ ΟΙΐΓίδϋ δίαΐυω Ρβηββίίβηδίδ, ΙβδΙίηαοηϋδ ϋαο1)υδ οοηβποθΓβ νοίυίδδβ, αά ομίυβ 
Μ&χίϊ ίβοίβηίΐθΐη Ιυοαίβηΐθ £αδ6ΐ)ϋ ΟδΒδδΓίβηδίδ β&ΓΓβϋο ροΙίόΓ βδδβΐ, ςυοιη οϋδοατί ίΙΙίυβ βο 
ηιιρβή οΙίΓοηο^Γ&ρΙιί Ιοαηηίδ Μαΐβΐ®. Νβιηο 6δΙ ςαί 63\ΐδΐΏ0(ϋ βαοΙΟΓϋαΙαιη οοΐΐβΰΐίοηβδ ςαα5- 
ουηςοβ, ςαβΐ6δ ία εαίβηίδ» ΡβΓ&ΙΙβΗδ, 6ΐ ΡθοάββΙίδ ναρϋδ νίδυηΙαΓ, ρΓΟ οοάίοαιη ν&ΓίβίΑΐβ, ά 
60δ 8θοαΓ&(6 ΓβοβηδαθτίΙ, πιοοίο δίΓίοΙίοΓβδ &ο ιηοάο αιηρΙίΟΓβδ βδδβ αοη ΓβρβΓοήΙ. 

XVIII. ΰίΐϊ (αΙ$ί» ηαΓταί%οηίΙ)Η8 Βαηια8€€ηη$ βάβίη μάΗιύηεηί. — εβθίβηιπ) ηοη 60 ίηββίαβ 
&υυΐ0Γ6ΐη ηοδίΓϋοι, ί&Ιδβδ, ίπιο δρυηβδ οη&ηοΙοςαΘ ηθΓΓ&ϋοηβδ βάπιίδί^δβ : θΐ Ιιοβ υΙγο αΙιο- 
φΐί (ΙοοΙίδδΐιηο ΙηύΒΐ^βηίΙυπι 6δΙ, ςαί βθ »(&16 ΥΐχβΐίΙ, ουπι ηιιΙίΑ ΟΓϋίο» βΓΐίδ ουπι Ιι&Ι>6Τθ- 
ΙυΓ, ^υ^αδ βΐίβιη πιβχίιηβ ρβτδ Ρ&Ιπιαι ίηουΓίοδί δβπιρβΓ ίαβΓυηΙ. ΡΙ&ηβ δΐ ΟαηΐΑδοβηα^ ηιβυβ 
οαπϊ ο\) Γβιη οοηάβιηπβικίυδ νβηΪΓβΙ, ρ&ή ]αΓ6 ρΓΦδΙβηΙίδδίιηοπιιη Εοοίβδί» άοοίοηιιη μ 
δΟΓίρίΟΓίηη ίαιη» θΐ ηοπιίαί άβίΓβΙιΙ ροδδβΐ^ φίοραιη 1ί1)Γί &1) 63αδΠΜ)άί ίΑί)α1ίβ οοη&οϋδφΐβ 
ΐΓ&ά]Ίίυη<ΗΐΙίδ ίπιιηαηβδ ρΓΟΓδίΐδ ηοη δυηΐ. ϋΐ βηίιη ροδΙβΓίοηιιη δΦοιΙοροιη άοβΙΟΓβδ $ο1ιο- 
Ιβδϋοοδ οηΗΚθΐη, φΐιά Ιηδίΐηαιη ΜαγΙ]τγ6πι, είβωβηΐθπι Αΐβχ&ηάπηυιη, Οηςβηβαι, Ερίρΐη- 
ηίαιη Γ6ί6ΓΑΐη? Ηοηιαι ϋΙ)Η θάυΙΙβπηοηιΐΏ Ιί1:)Γ0Γαιη οίΙ&ϋοηίΙ>αδ θο Ιαβίηϋδ δοα^βηΐ. ΟαοΙ 
Εϋδβύίϋδ δαρροδίΐίϋοδ ΐΓβοΙ&ίαδ βΐΐβξβνίΐ ίη Ηϋήδ Οβ ρτοΒραναΗοηβ βναηρ^Ιίοα, βΐ ίηΗί$ίσηα 
€€€ΐ€ίία8ίκα? ^\ήά βρίδίοΐίδ ΑΙ)£;&Γί &(1 εΐΐΓίδΙυιη, βΐ ΟΙιιίδΙί &ά ΑϋςβΓαιη ηα^βοίυδΤ φιΜ Ηβ' 
^6δίρρί (Ιβ ^&^οϋο Οοιηίηί ίΓβίΓβ ηβΓΓαϋοηβ, ςαβιη δβηο ΓβΙαΙίΙ ΕοδβΜυδ, & νοΓΟ πΐΑ^δ ώ- 
1ΐ0ΓΓ6ηδ? Αηηοη ΝΑζίβηζβηυδ, ΗίβΓοηνωαδ βΐ €ΙΐΓ}ΓδθδΙοιηυδ δρυιίίδ ΙιίδΙοηίδ Γκίβηι Αΐίφιαιι- 
Ιιηη β(11ιί1)α6ΐ*ιιηΙ? Οΰίη ηεο ϋϋή ΤΙιεοάοΓβΙί βΐ) Ιιοο πΰθνο ΙίΙ)6Γί δυηί. Ρ&ΙίΑάιαηι, δορίιτο- 
ηίαηι βΐ Αϋ&δ δβςαίοπδ Φνί νίτοδ, βΐίοςϋί ηοη ρΓΟΓδυδ ίηοΐοοίοδ, δϋβο^ (]υίΙ>αδ ρτορΙβΓ πιοπιηι 
δίΐΏρΙίοϋβΙβαι 6ΐ αηίπιαα} α οαβηάβΰίο βϋεηίδδίπιυιη ίιηροηί ίαοίΐβ ροΐιηΐ. ϋηυδ &(1 -βχβίΒ- 
ρΐυιη δαίϋοΐαΐ Ρΐιοίίυδ, οβΙθΙ^Γ&Ιΐδδίπιυδ ίΠβ οηϋουδ, ιηαχίαιβ βρυά ΙιβΙβΓοάοχοδ ; ηοηηβ ίη 
5ϋΑ δβΙβοΙΟΓϋΐη οοάίουαι Βί1}1ίοΙΙΐ6οα οοπιπΐ6ηϋ1ί& ορεΓΑΐαοφί&ιη δίηοβΓΑ ροδΐ6Γϋ«11 οοηδί^ηΑ- 
νΐ( ββ οοιηιηβπϋανϋΤΡϋΙβ ΝίΟδβηί οοηοίΐϋ βοΐα Οβίοδϋ Π/ζίοβηί ηοιηΐηβ ίηδοήρία, &η)ρ1& ίϋάβιη 
βχοοΓρΙθ 6χ &βΐίδ88. ΑΐβιοηάΓί ΑΙθχαηάπηί, ΜβίΓορΙιαηίδ ΟοπδΙβηΙίηοροϋΙ&ηί, ΑΙ&θηθδΰ, δβρίθπι 
αι&Γΐ^πιπ), €[αοδ ϋοΓτηίβηίβΒ αρρεϋβαΐ, ρΓΦίβΓ δβχββηΐβ Ιιίηβ ίηάβ βιτβίΑ, ςιι« Ιιοηιίηβω οήϋοο 
4Γ(ίδ ρ&ηιΐΏ ρβπΐϋΐη ρΓ0(1υηΙ, αϊ 6θ νιχ ηΙΐΓθ ςι&ΕΏΐηβΙίΰδβ δρΙι^Γαηι νίχ βχΙβηάβΓβΙαΓ : ςριίη 
οοπιρ&ΓαΙίοηβ 8ΐ)^ϋ βΐ άοοίππΰθ δίηοβΓβ ΑυοΙοταοι δοήρία & ί&ΐδΐδ Γβρο δβοβΓηϋ. Ηί οηηΐ6$ 
βΐϋςαε ςυυδ ήιο ρβοβηδβΓβ ηοη ναο&Ι, Ιιβα(1 δβουδ Αίφΐβ Όααιβδοβηαδ, ηοη >ίβΐ3υΐΑ5 ηιοάο, 
ςαιη 6ΐ 8αΙ)]60ΐίΙί£ί δαηοίορυιη Εοοίβδίω άοβίοραιη ηοπιίηϋ)υδ ίηδερίρΐθ ορβρα, ςαορυηι ηοη 
Αΐϋ α( ρΐυρίιηαηι ηίδί ΙιβθΡβΙίβί ρ&ρβηΐβδ βΡΑηΙ, ϋοηα Μβ, ηαΐΐβ ΙβΙβηΙίδ νβηβηί δοδρίβίοηβ ίη- 
ουηοΐαηΐβρ &(]πιίδ6Γϋη1 : οαηι αΐίςαβ ηίΐιίΐ ίη βίδ (ΙβρρβΙιβπάβΡβηΙ, ςαοά νβΐ δθηαηι άοοίρίηΑηι 
ΓβϋΙβ ίβΡίΓβ γίάορβίϋρ, ΛϋΙ ρρορίβρ ρρδΒοΙβΡβ ηοαιίηβ ςιιίΐ^ιΐδ ίηδί8ηίβΙ)&ηΙαρ, δι ςηίά ίη βί5 
^ροηβαιη βρρβροροί, βϋ ΙΐδΒΓβΙίείδ ίηίρυδηπι βχίδΐίπιβρβηΐ. Όβ δρυΓϋδ 63αδα)0(1ί )υουΙ)Ρ8ϋοηί- 
1)αδ βοιηρ1ιΐΓίΙ)αδ ίιίδο ϋίδραΐέΐνί ίη άίδδ6Ρ(«ιΙίοηίΙ)αδ φιβδ βατηαΜΰβηΐΰοβ ηυη6\φανί, 4ΐο ρΓΟ- 
56Ρ(ίηι ία δβοϋΐκία^ Ιβρίίβ βΐ (^υ&ρίβ. Οαο(1 δί δααιπιορυπι νίρορυηι ίΐίορυπι ηοαιίηί Αίφΐβ βαβίο- 
ρίίΑΐί ηίΐύ] ρρορίερ είαδοιοϋί Ιορδοδ (Ιβρορίααι βδΐ, ({υία Έοοίβδί» οαΐΐιοΐίο» οβ\ΐδ&αι ίβΐίοίΐβτ 
αΐίβδ ζβδδθρυηΐ, εοοαρ ^ΟΛηη^ ηοδίρο ίίΐοίροο (ΙβίΡβΗθΙυρ, ςαί ρρορΙβΡ ββρβ^ίβ ορβΡβ, φΐΙϋΐΒ 
δίη^ΐθ ΟΙΐρίδΐί&η» βιΐβί αι^δίβρίθ ίϋΐίοίδδίαιβ, θΰ ρΐϋδφΐ&ηι οΦίβΓΐ, βα&ρρβνίΐ, ΙαίΙοδςαβ 65ΐ, βΐ 
ρρορΙβρ αΐϋίδδίαιοδ ΐραοΐΑίιΐδ π)0ΓίΙ>υδ(ΐιΐ6 εοαιροηβα^ίδ βρίίδδίπιοδ ςαοδ βϋίάίΐ, άβ Ε6θΐ68ί& 
ορίίαιβ ΐΌβρίΙιΐδ Γϋί1? 

XIX. Οηγ ϋίαΐ€€ίί€(Β ν€ρηΙα$ αάΗίδηβηί, — δαηΐ, ηαί δβηοϋδδίαιυιη ϋοείορβπι οαΙρΑΡβ βθ 
ίΙβΓααι ηοιαίηο βαϋο&ηΐ, ηυοοΐ (ϋβίβοΐίοίδ (ρίβίδ ιιίαιίυιη ίαϋαΐδβρίΐ. Α( ηβ ϋΐί ςυίϋβπι 6^|]3 
«Βίβΐίδ Ρβϋοηβια 6ΐ οοηάίΐίοηβηι ηορυαί. Εο ςηο Όθηιβδοβηοδ ίη ΡβΙθΒδΙίηβ ΟοραίΙ δΦουΙο, Οήβηβ 
^οΐιΐδ ηιαίΐίρΐίοί ίίΦΡβϋεορααι Ιαο οΙ)δί(ιΐδ ογα(» ίη ρρίηιίδ υορο ^α^ο1)^1&ραα) δβα ΑββρΙι&ΙοΓυπι, 
ΜοηορΙΐ3^δίΐ8Ρααινβ, ςαί, δβνορο Αηΐίοοίιβηο ρςβθδβρίίπι &υοΙθΡ6, β ΐΓίΙ)υδ 3βπι δφουΐίδ, Εοοίβ- 
δίβ) ΟΑίΙιοϋο» αίαηιηοδ νβρίίδ δορίιίδωβίίϋαδ άβηιβηίβρβ οοηίβηάβρβηΐ, δίπηρϋδ ρρφοίραβ ή- 
ΙίΙίΐί2βθ(1ί&Γί5ααιβηΙίδβχΑρίδΙοΐ6ΐίδ ΟβΙβ^οΗίδ. Ιπ5Ραβ1)βηΙ ρΛΡίΙβΡ Ιηοορρυρίίοοΐ®, Αυηοβΐ©, 
Μοηοΐΐιβίβΐφ, ΤρίΙΙιβίΙδθ, αε Νβδίορίβηί (Ιίαΐβοϋοίδ 8Ρ(ί1)υδ αο ββνίΐΐίδ, ίίδφΐβ δοΐίδ, ρβΓίηάβ ίη- 
^Ιραοΐίδδίηιί. Ηίοο ορβΡΦ ρρβίίαηι ίαίΐ ίΠίδ ηυί δ&η« βϋβί οθοδ&ηι β^βϋΑηΙ, υΐ άί&ΐβοΰο» Ιβ^ββ 
άβΟηίΙίοηβδςαβ βά ίΙΙοδ Ρβίβΐΐβαάοδ ΑοίΙιίϋοΓβηΙ, ςυ&δ ίαηιβη αά Ιρίίβηι ρροϋ&Ιορυπι ΕοοΓββίλ ^ 
ηιβςίδίρορυηι άοοίπηβω (βηςαβηι θ(1 οβρί&πι Γβ^ηίοαι ηορπι&ΐΒφΐβ βχΐςβΡθηΙ. 8ίο νβρο βηΐβ Οβ- ** 
πιβδοβηυαι ΜΑχίηιαδ οοαίβδδορ οοη(Ρ8 δβΥβρίβηοδ (ιο Μοηοίΐιβΐ6ΐ&δ βορυηι δθ1)θΐ6ηι ραςηΑΤβ- ^ 
εΑ\ ; δίο Ιβοηϋυδ β)^ζ&η1ίηη$, ηοη ί^οΙ)ΐ1ίδ δ6χϋ δΦοαΙί δορίρίορ, εοδάβηι δενβρί&ηοδ ΓΟίθΙΙΗ; ^ Μ ΡΚ^ΕΡΑΤIΟ ΟΕΝΕΚΑΙΤδ. 82* 

510 ΕυΙο^αβ Αΐ6χαη<1ηηυ5, δίο ΕρΙΐΓβΒπιίυδ βΐ ΑηαδΙθδίαδ Αηΐίοοίιοηί, δίο Κυδϋοιίδ άΐΑοοηιΐδ, 
ΡαΙ{;6οΙία$, Βοβϋαδ, ΟβΙβδίυδ ρβρ», θΐϋςυβ, φίοπιω νοίυιηιηβ ίηΙββΓβ &υ1 νοίυωίηυπι Γγλ- 
^ηβηία Ιιοιίίβςαβ δυρβΓδυηί. Οΐίίη ΐπαο δίο Ορβ^ΟΓϋ βπι1)0, Νβζιβηζβηαδ βΐ Ν}'δδθηυδ ; δίο ίη 
ρΗοαίδ ΒβδϊΗιΐδ Αβϋαιη βΐ Εοηοαιΐαιη Αη&ηοπιΐΏ νβΓδυΙίδδίιηοδ δορΜδΙβδ ο^οβίβ οοηίαίΛνβ- 
πιαί. Ρίβηβ Οίοη^^δίυδ ΡβΙβνΐυδ, νίΓ ρπδοοπιπι ΕοοΙεδΐω ΡθίΓυιη Ιΐίθοίορω δίαάίοδυδ ςυβιη 
ςυί αι&χίΐΒβ, ηοη Ι&ιη ιηοΓΟδαω δβ ρΓβΒΐ3αίΙ βπ^β ϋοοΙΟΓΟδ άβ δοΐιοΐβ, φΐί ρΐιίίοδορίϋοο πιοΓβ 
ιίβ ΓβΐΗΐδ ^ΐνίαΐδ (ΗδδβΓβΓβηΙ, ςαίη ροΐιαβ ΙϊΟΓυιη ρβίΓΟοΊηίϋΐη δϋδοίρβΓβ ηοη άτιΐΛίβνϋ ίπ Ργο- 
Ιθςοιηβηί&ίΒ οροδ ΤΗβοΙορκοτητη άοοτηαίηιη^ οβρ. 4 βΐ 5, βΐΐβΐβ ρΓβΒδβΓίίω ϋβίΒβδΟοηί ΐρδίυ<τ 
βαοίοπίιιίβ. « ΝϋιίΙ ΙΙιβοΙο^αιη ϊηιρβάίΓβ ροΐβδί, ίηηυίΐ, φίοπιίηυδ δίποβΓ» βο ββπηβηφ ρΗι• 
Ιθδορ1)ίφ 6ΐ <1ί&ΐ6θϋοΦ ρΓϋΒδΐιΙηδ ιηαηιΙίοΓβιη β1 ΟΓηβΙίοΓβπι Ιιβ5ββΙ άίνίηβηι δβίβπΐίβπι. δοοί- 
ηβ€ (ριστιχήν ίΠθΐη 6ΐ σοφιτεικήν ίυη(]ί1υδ βδρ6Γηβ]3ίΙαΓ : ηοη αΐ ββ δίο υΐβίαπ, ςυοπιοίΐο 1ιβ?Γ0- 
Ιίϋί βο Γοΐίςαί ΙιοδΙβδ Εοοίβδί» «κΙ ορραβηβηοΐβπι νβπίθίβω ; δοά ^Λ \}νο^\\%η^ϊίά}ίΧΆ ροΙίϋδ> β^ 
λ1 ϋΙοΓυαι ρβπρίβιοδ ηοάοδ βΐ 1β€[υβθδ ^^αδ(1βπ), υηάβ ίπ)ρ1ίο«Ιί δυηΐ, βπΐίδ ορβ δοΐνβηϋοδ.• 
001015 ΑΓίίίβχ, Αίΐ β8Γβ8ίβ Όβπιβδοβηαδ (α), θΗο[υί1)υδ ίηδίπιιηβηΐίδ οραδ Ιΐ8ΐ)βΙ 8(1 οροΓϋΐη δυο- 
πΐΗΐ ΑεΤβοΙίοηβπι. ΡοΡΓΟ Γβ^ίηβπϊ άβοβΐ βηοίΙΙβΓυηι ςιιβηιπκίβηι υΐί πιιηίδΙβΓίο. Αοοίριβπιυ* 
ί^ΙΟΓ ϋοοίιίηβδ ίδίβδ, Ιβηςυθπι νβήΐβΐίδ ίαπιαίβδ^ βΐ ίιηρίβΐ&ίβηι φΐΦ Ι^Γβηηίοο (Ιοπιίη&Ιυ δίΐ)^ 
ββδ υ5ΐΐΓρΑΥ6Γθν, ρΓΟβοΙ ααιβη(]6Π)υδ : ηεςαβ 1)οηο πιβίβ υΙβπΐϋΓ, ηβο βά οίΓουπινβηίΘηίΙο^ 
8Ϊηιρ1ί€ΐοτβ8Όοην6Γΐ6ΐΒυδ &Γΐ6ΐη ίΐΐβπι (Ιΐδρυίβηάί ; (βιηβίδί ηοαίίηυβπι νβΓϋδ ίδΙΙδ δορίιίδϋοί^ 
ίονβηΐίδ γβήΐΑδ οριΐδ 1ια1)6Αί, ηΐΐιίΐοηιίηυδ β(] βνβΓίβη^Ιοδ πιβίοδ ίΙΙοδ ρυ^η&ίΟΓβδ, βΐ θά ί&ΐδ» 
ηοαιίηύ βρρβΙΙδίΑοι ί5ΐΑηι ΓβίβΙΙβηάαιη δοίβηΐί&οι, ίΐΐίδ υΙβηιυΓ. » ΟβρίΙβ δβςαβηΐί Ατ^ιοηβη- 
Ιαηι ίϋβαι ρβΓδβφΐϋατ υιγ άοοϋδδίπιυδ, βδδβπίςαβ, Ιβω- ίΠ&δ ςιιβθδϋοηβδ ςαβδ ΕπβδΗΐυδ ιΐβιΐ"» 
£6Γ&1, ({ΐιβηι ηιυΐΐβδ οβΙβΓαηιπ), ςαβδ οπιϋΙβΓβΙ, α ΡΜΗϋιΐδ ίρδίδ, ΑΙΙιβηβδΙο^Β&δΙΙίο, Ερίρΐιβ^ 
ηίο, βΓββοιίίδ ϋυοϋϋδ, ΝβζίΑηζεηο θΐ Ν^δδβηο, Ο^^ηΐΐο, ΤΙιβοόοΓβΙο, Μ&χίηιο ΜατΙ^^Ρβ, Νβ- 
ηΐθ$ίο, Ηϋοίο, Αα^δΙίηο, Απ)Ι>Γθ5ΐο, ΗίβΓοη^αιο, Ραίςβηϋο, 6ΐ οθβίβήδ Νίοβθηθ δ^ηοάο ρθ• 
ιΙβΗοηϋυδ ρβΗΓ&οΙβίΑδ Γβρβήρί, βΐ πιυΚο ςυβω ίο δο1κ)1ίδ δαϋΐίΐίυδ αο άϋΤϋδίαδ. Α( νβρο τίχ 
ιιΙΙιΐ5 ΡβίΓοαι ΙοΑοηβ Οβαιβδοβηο Ι'βΐίοηΐδ οβϋλοΐίο&ιη Οάβοι θ^ν6^δυ5 βΓΓΟΓβδ ςυοδοαηςαβ 
!Γ8(1ίΙίοοί5 ορβ Αο δθηοΙΟΓυοι ΡβίΓΟΠ) βαοΐοήΐβΐβ ρΓορα^ηανί! 6ΐ βχρίίοανίΐ ; χιυίρρο 0ϋ^υ3 
ορβΓβ ηοο πίδί 6χ οοηΐβχΐίδ δοΗρΙαΓ» 6ΐ βοΐβήοπιπι Ιρδο (ΙοοΙοηιαι άΐοΐίδ, δβηίβηΐϋδ 6ΐ &γ- 
βυαιβηίαΐίοηίϋαδ οοηδίβηΐ. 1(1 ηαοά ίη ρρίαιίδ ρΓββδΙίΙίΙ ίη 1ί1)Γ0 Ό€ βάβ ονίΗοάοχα^ ςυ6αιβ(1• 
ακκίαοι ίη 6)υδ ηι&Γ^ηίΙ)υδ ίη(1ίοαΓ6 ουΓ&νΙ, ίυδίαδ βυίβηι ίη θηηο(β11οηίΙ)υδ Αά βηπκίβηι 1ί- 
1>η]αι, β( Α(1 ςυοδ(ΐΑαι &Ιίθδ, ίη ({υίϋιΐδ ΕοοΙβδίβΒ (ΙοοίΓίηβω 6(1ίδδ6Γαϋ. 

ΧΚ. ΝοηηΜΰΒ 9Μρρΐ€ηίΜτ φΜΒ Ηίηο %ηά€ ίη ^ίτο^ηβ ίοτηο €Χ€%ά€ηίηί*. — Οαίβ νβρο Ιυοι ίη 
•ηηοΙβϋοηίΐΗΐδ, Ιαοα ίη (1ίδδ6Γΐ&Ιίοηί1)ϋδ Οβαιβδοβηίοίδ, (Ιαπι (Ιβ οοιηρΙαΓίύιΐδ οαπι (Ιοοίπη®, 
Ιιοη ΙλίίίλΟΓίβΒ 80 (ΙίδοίρΙίηδθ θΟοΙβδΪΑδΙίοΦ οβρί(ί1)ΐΐδ ηιίΜ ΐΓ80ΐ8η(]υπι ίαίΐ, ηοηηυΐΐβ β πιβ (ΙίοΐΑ 
β$$6Γ(βφΐ6 ΑηίηίΑςίνβΓίί, ({ΐι» δβϋδ ΑοοαΓβΙβ ηοη βδδϋηΐ, βάβοςιιβ &α1 ΓθΐρβοΙβϋααβ, &α1 βπιβη- 
άβϋοηβ οριΐδ 1)&1)6Γ6η(, Ιιοδ (ΙβίβοΙαδ δαρρ1(}^*ί (ΐ6ΐ)6Γ6 ρα(ο ίη Ιιαοοβ άβ υηίνβΓδο ορβΓβ ρΓΦ- 
ϋλΰοηβ. 

^οαηψί€$ €ΐ €]^ηί9 ^Ερβαία^ αΙοαηηβ.ββηηαηιοιοΒΰί €\{νο ΐΛ$1}€η$χ άίνβΓδί. — ΟίδδβΗβϋο- 
ηβ ΙβΓίΐΑ ρΑ8• ι-Μ» οοΐ. 2^ ιϋοί οοηΙτΑ (Ιοοϋδδίιηιιιη Ο&Γηοπυαι θδΙβη(1ο €γτ\ΐϊη βΐ ΙΟΑηηβαι, 
φίοπιιη πιοηΑοΜ Ρ8ΐ86δ1ίη6θ ίη βρίδίοΐβ 8(1 Αίοίδοηβσι, 6ΐ ΥϊοΙογ Ταηυηβηδίδ ίη εΐίΓοηίοο, 
οαβαιίοβΓβ, ηοη βδδβ Ο^ηηη Ι.βδΙ)1 ίηδαΐ» πιοηΑοΙιααι, βΐ ΙοΑίιηϋΠΐ ΟβΓΟίΑηίοίδθ, 8(1 ς[υοδ βχ- 
5ΐ3θΙ Τ1ΐ6θ(1θΓ6ΐί βρίδίοΐ» ; β(11]βθο Υ6γ1)8 ηα» 1ΐ8ΐ:)6ηΙαΓ Ηη. 14 : Ιίηο ηβι/ηβ βχ 135, ςίΜΒ »οΙα 
9$1 αά Ιοαηη€τη ββηηαηίΰία^ ρΓωίβηίητη ΐΒίηά ραίΓοοίηχηΐη χηβτη ςηί$ ροίβχί, Ιιοο ΙβοΙΟΓβαι 
Αάαιοοϋαιη νβϋπι, ροδΙςοΑπι ΙΐΦβ ρΓοΙο βχρΓβδδα 6Γ8η1, πιβ ίηοίάίδδβ ίη Αΐΐ6Γ8αι ΤΙιβοοΙοΓΟίί 
φί5ΐοΙβπι Λά ΙοΑΒηβπι ββπηβηίοίβθ, ςυ» δβοτδίπΐ 6(1ίΐ8 ίυϋ Ι. IV οροτυαι ίΙΙίυδ, ρ8^. 702, 
ςυβδί 6βηΐ65ίαΐ8 νίοβδίπίΑ ςαίηίΑ οβηδβηάΑ βδδβΐ ίηΙβΓ 6]αδ βρίδΙοΐΑδ. Ιη }ΐ80 ρβαοίδ ηβΓΓΑΐ, 
φΐ» β ΕΗοδοοΓΟ Αΐ6ΧΑη(ΐΓίηο ίη Ι.ΑΐΓθοίηίο Ερίιβδίηο ρβΓρβίΓΑΐθ ίαβΓΑηΙ, Οοαιηυπι Αηΐίοοίιβ- 

ΜΙΟ) €ΐβρθ$ί1«101 βδδβ, 1^108 ΟγΓ\\\\ ΟΑρϋοΐΑ ΟΟΐοίδδβΙ 8(1ΐη11ΐ6Γβ, &1ί8ςα6 0θηΐΓ8 Ιβςβδ 8(ίηΐί5δ8 

Ικίιιοηι : άβηαιιαι Ιθ8ηηβπι &(1ΗθΓΐβ1υΓ, ηβ δβ (Ιβοίρί ρΑΐί&Ιαπ, βΐ αΐ ίπιρίβίΑΐίδ οοαιπιυηίοηβηι 
λοτίΐβΐ. ΟΐΜΒ οαιηίΑ δο1ααιπιθ(1ο βΓ^ηυηΙ, ΙΟΑηηβπι ΟβΓΟίΑηίοί» 8ΓΏΐο11ί8 ίαίδδβ οαω Τΐιβοίίο- 
νβίο βοη^ιιηοΐυιη, ηοη βυίβηι Ν(«δΙθΓί8ηί βΡΓΟήδ ρβίΓΟοίηίυιη ρΓορδΙαω δϋδοβρίδββ. Νβω αΗο- 
φΐί ίηάίοΐΑ ΟΔΟδΑ Α(1ηιί5δυδ ηοη ίαΐδδβΐ α οοηοίΐίο ΟΙίΑΐοβάοηβηδί, ουίιΐδ Αοΐίδ οαηιϋΗΐδ δαΙ>δθΓί- 

(•)/>^βI«^I.^.^. 

Ο υοίαιΙ(|αβ Ιοοο 1ιί€ Γ«ΙπιοΙ•Ιο ηοΐβιιη «ρροβαίιηι» «ιαΐΒ Ιφοίοκιη αά Ιιιιηρ ΡτβΙ&ΙίουΙδ• ρ3η£^ρΙιοη ΓβτοελΙ•. 

ΕΜΙΓ. έ*ΑΤΑ. ρ&ί580 )6βί(αΓ^ ηοη νβΐυΐ Ι1)Α3 θΙΤ1ΐ6θΐ1θΕ€ΐα$, ρΓοηαηΙίβΙο ρΓίυ§ βοηίΓα ΝββΙΟΓίυΒο ωαΐΐιβηιατ- 
(6. Ει ςυο βνίηοίΙαΓ ιηβ^5 Ιοβηηβιη 66Γΐιιβηίΰίββ άίνβΓΒΐιαι ίυ!§56& Ιοβηαβ ^β6Α(6, ςιιβι» 
βο1ν6Γ3α5$7ΐιθ(1υοαΟΙιβ]θ6(1οη6η5θπι οβίαπιαιη δΐηηχίδδβ ροδίΐιαβ οδίβηάο, ςα6ΐ]]ς[αβ νίχ. ^ιι1>ί- 
ΐανβΓο ()υίη βχ ί11ί5 Νβδίοήβηί» υηυδ βχθίϋβήΐ, ςαοδ Ενα^παδ 111). π Ηίεί. οαρ. 2, ΓβίβΓΐ 
ΟΗα1θ6(1οιΐ6{η νβοίδδβ, βΐ οοοΙγα βοηοίΐίιυη βοηοΐβιηαδδβ, ςιιοά νΐτίβ 8αηοΙί5, ΝβδΙοπο. βοίΐίοοίτ 
αο ΤΙίθοάοτα Μορ5ΐΐ65(6ηο« βηαΐΗβιηα (ϋοβΓβΙυτ. 

ν%ία ύτβνίοτ 5. Οτϋο,οτϋ Μ. ΡανΛο ΙΗοοοησ αύρΛήίοαίίΐτ. — ΙΗδδβρίβΙιοηβ ςαΐβΐβ ρ^. ιλτψ^ 
οοΙ. 1» οΙΐδβΓνθηάιιιη ιηοααί, Ιοβηηβιη Οίβοοαιιαι. Ιίΐ)^ π Υίΐφ βΓβς^ΟΓϋ ΒΙα^ί, οθρ. 44» ηοη• 
ηί$ί 61 ΑΒ^οταοι β1 δΑχοηαιη.ΐΓβάίϋοηβ ρβρίιϋ^υίδδβ, δ&ηβίαιη ΡοηΙίΟοβιη, (]ιιιη ραϋΐίοβ ρρο- 
οβάβΓβΙ, ίϋδίβ &(1 Οβιιιη ρΓ6θί1)α5 1αιρ6ΐΓβ§$6, Ηί ΤΓ8]θίηί ιπιρβΓΑΐοήδ βηίιη& βΙ> ίηίβΓηί «αιρρΗ* 
0118 βηρβΓβΙϋτ, βάθοςαβ ΙΟΑΒοίδ £θ1α4β ηιιΙΙ&^&ϋβ ΚοοίΦΆυΙ αρικί Ιΐβίοβ ιηοηαιηβηΐβ βχδϋϋ^ββ, 
ςϋίΙ)α5 βα Ιί1)6ΓθΙίο Α$(Γα6Γ6ΐυΓ. ΟοοβίΓΟβ ία (Ιαϋίααι νβΓίί ρθδδίΐ ιιυια Υϋα ι41«γ& Θηβ^οτη 
^Γονίατ^ ία (^αβ: ρβηοάβ ΙίϋβΓβΙί ΤΓα]&αί ιηβηΐίο 01, ΡαυΙο Οίβοοηο βΐ αιοηαβίιο 0α58ίηβη5ΐ 
Ιηϋιιί (1θϊ>ββ( ; ουπ) οβιΊαιη δίυοβηπβαι ϋί&οοηιιΐΏ αάοΓοβΙαιη & Ρ&ιΗο θΓβ^οηί ΥΐΙαιη ρΓ» 
ιη&ηί|)ΐΐ5 (Ιαπι ΗίδΙοηαιη 8αβΓΒ 9€π1>6Γβ1, Ιΐθϋαίδδβ αο οοαβαΐυίβδβ. 8θΓαρυ1υιη αυςβΐ, (ι«μμ1 
ΡΑυΙιΐ3^Ι)ί&οοηα$(ΐυω€ΐβαλίη Ηΐ5<οηα£αη9ο6αΓ(ίοΓΜτιι ΑβοιίΓαϋιΐδ ΓβίβΓθΙ, ςααιη. ΡβρβηααΙιΐΓ 
ία ίΐΐβ ΥίΙβ. ({(ΙΟ ίρδίυδ ηοοβη ία 6θ(ϋοϋ)υ8 (}αίΙ>α5<Ιβια ρρϋβίβρί : ριιΐβ δβρίίίοηιιίδ ΙίΙ&οίββ οκ- 
(Ιίηβιΐλ; ςϋίά &ρα(1ΤΙΐ6θ(ΐ6ΐίη(]&αιίβηςοΙ)ΑΓ^οιηιπΐΓ6^α4Βίω βςβηΐ,ααάβ ραχΕΰοΙβδί» οβίΐιο•* 
Ιίοαι 0150 αοη ατΜ Κοιη&αβ^οοαοϋίοΓβΙαΓ. 

ϋοηβ νι^ ίΒ (![ΐιβ (Ιβ ΑΖ}Γαιί$> ηββ ηοη^ άβ ροδίΓβαιο Ο. Ν. }65ΐι ΟΙΐΓίδΙί ρΑδοΙιβΙβ ϋίδραΐΑτί, Κο- 
ηγβΐί ΡθΙανίί βχ 9311910 ΒρίρΙίθηίυαι βηηο(Αΐίοηί1>υ8 Ιοοααι αΐΐαΐοηαι, φΐο αίΒΓΟίΟΓβηοα άα- 
1)1ΐΑνί^) νβπΜίηίΙίθ' οοΗΐίηο 6^56, ρβΡΐαΓΐ>&Ιί(Ηΐ6ΐη 6Χ5ΐί(ί556 βρυά 1υ(ί8θ05 βο ({υο εΐιη8ΐιΐ3 ρ&5« 
βαβ.βδί &ηηα^ υ1 β1ϋ• (ϋνβΡδο & οββίοήβ^άίθ Ρββοΐιβ 06)6ΐ>Γαηύ1γ 1ιυηοφΐ6 ίο οιοάιιιη βχρΗοΑίιιιιι 
άβίβοδβϋΏςαβτ οοιηαιιιηβΐΏ 5θπ(θαϋαιιι π^αΙΙο ρροΙ)Αΐ>ίΗθΓ6πι νΐάβη, ρρορίβρ (ΙίεβΡία 6ΐ6χρΡ658Α 
ΙΟΑοοϋ Ιθ5ΐίπ!οηί8 , ηα» οιιΙΙα» ο&νίΐΐβΐΐο ροβ^ίΐ βίικίβρβ ; ορβροθ ρρβϋαιη ίορβ (Ιαχί, 5ΐ ΙβοΙο- 
ρβηι ϋ6Ρυ«9ΐ ηιοοβΡβη•, νίροω βηκΚΙίδβίαιυιη δβηίθοϋβαι Ιι&ηο βαβαι οιιοςιιαπι Ρ6ΐρ&οΙβ$56, 8^(ί 
βθπχ ία^ιφβρ αΐί οβΓίΐΟΓβΟ! οοαιαίθαάβββθ ϋ(>Γ0 χιι 1>β άθ€ίηηαί€ΐιηροηκη, οθρι Ι&^^Ι Καίιοηοτ' 
πϊ ^βιηροηιιιι ρβρί. ιι, )ί1). ιν,^ 8 4. 

8αάάίΛ€ωι %η ΚαταχΡαί τηηίαϋ ; φ*ο ίϋίηροΓ€.-- Οιιοά ίη ββκΐβιη άί856τ(8ϋοο6 ρβς. ιχχχηι,. 

ΟθΚ'2> άίοΙυΟλ 65.1 $60ΐΑΓί08 ί11θ5 Ια(]8)08, φ108 ΚΑΡβΒΟδ νβΐ ΚΑΓαί(Α8 ΥΟΟβΟί, 5υβ0685ΟΡ6δ θΟ 

ηβρΘίΘδ 6886 δθάάιιοΰθορυαι, ϋοο ςαίάβοι ΚβϋΜοίδΙβρυπι οοιοαιαηβ &886Γΐυιη 65ΐ : οΦίβηιαι 
οοΙΙί^ ρθ886 νί(ΐ61οΡ6Χ Αιιΐΐιβπΐίοβ ΧιΐδΙίοί&ηϋϋΐρ., Ιϋ. 29, οον. 146, Βϋ Ηβύτϋήδ, ςιια ο&Ιβαι 
ΐΩΐβΓ 608 ΙίΙβπι (ΙίρβηιίΙ, οιιηι βΐϋ, ρι»ίβρ Η6ΐ)Ρ6&8α} δοΗρΙαΡΛίη, Ιρβπδίβΐίοοβιη Ορφοαιη ίη 87- 
η&β^^ Ιβςί νβΙΐΒΟΙ, θΐίί ρββοδΟΡβηΙ : Αΐίί ρυρδίιιπ ΐρ&(1ί11οη6δ το83θΡΐιιή, δοα δευτερώσεις ({υοθ 
111)Ρ0» Μίδοίοα «οηϋοβηΐιιρ, δΙβΙαβΡθ νβΐίβηί, αΐίί ηοΐίβηί βϋπιΐΙΙβΓβ.ΤϋϊηυΙΙϋπι υ1 οοπιροδββ- 
Γ6ΐ &θ[φ6Γα(0ρ, Ιιαβ 16^6 δβηχίΐ ςυίάβαι οροΗβΡβ οιηηιοο ρρ»1βρ Ηβϋρβοαιη δορίρΙυΓδΒ Ι6χ1υπΐ' 
ΐρα]Ι3ΐ&Ιίοη6πι (τΡΦΟΑοιίηδ^αβκο^δΡβοίΙβρί,ΙυπιίΙΙθίηφίβΒδερίιι&^ηΙα 6δδ6 ίη(6Ρρρ6ΐααι ΓβΡβϋΑ- 
Ιπρ, ΗιπιϋΙβαι φίοςυβ ςιιβιο ΑςαίΙβρροδβΙγΙιι^&άορη&νβΓβΙ : ΤΙίΑίιηαάίδΙ&ρυσι νβρο δευτερώ- 
σεις ΡβϋίρίβηείΑδ ηοο 6δδ6» αΙ ςυθθ ίη 1ί1)Γί8 88€Ρί8 αοπ οοηϋοβθπίαρ, η60 δίηΐ βϋ ρρορΙιβϋβΓ 

ΐΓθ(1ίΙβ&. 0βία(]6 8υ5|υη^1 Οβρ. 2 :ΕΙ βέ τίνες τταρ* αύτοίς χενοφωνίας άθεους έπάγειν έγχειρήσαιεν, 
ή άνάστασιν, ^ χρίσιν αρνούμενοι, ή τ6 ?η>{ημα τ«υ Θ?•ϋ χοΑ χτίσμα τους άγγίλους ύπάρχειν, τούτους 
χα\ άπελαύνεσθ&ι βουλόμεθα τόπου παντός, χα\ μ^ άφ<4ναι φων^ βλααφήμου οΟτω χα\ αΟτης τ^ς περ\ 
θβοΟχαΜτταξ έξολισθήσασαν γνώσεως. Έγχειρουντας γάρ Λ(ηους παραφθέγγεσθαί τι τοιούτον, ταΤς 
τΜίσών έβχάτοκς ύηοβάλλομεν τ^μωρίαις, της έπεισαγομένης πλάνης έχ τβύτου τ^ των Εβραίων π(- 
ριχαθοι(ροντ•ς §θνος. 5ί φίίάανι νβτο αρ%^ά €0$ ίτηρία υαη€Β νοο%8 βίο^ηια χη(€ΤΤ€ ρτ€Βηηηρί€Τίηί^ 
αη^ Τ4$ΛΛΤΤ9€αοη9η^ €ί ]ηέί€ίηηι ηεραηία^ η€€ ηοη αηρ€ΐθί Όβ% (αοίυτΛίη €ί ονβοίαταηι €λλ€^ 
Αο« €ί ^αφύΗ ν^ΙαηκχΛ^ Ιοοο οηιηΐ^ β^ηοη ΤϋΗηφίΐνο€€ΐ» Μα$ρΗ€ίηίωφλα α Ώβί ηοΗίια €χ^ 
ά€Τ%ί. ^η^ βηίηι- €}Η$»ηοιΗ οΗφιχά ΰβΜ ρηβηινΗϋΐ^ ίύίίηχίί $ηΙ)άίίη%ί$ αιρρίίείή^ αύ ίΙΙαία 
^χίηάβ €Τ9στ€ Ηβδη^ορυΜ {^ρίενη €χρΐΛΓραη(€9. Εχ Ιιν^οδ Ιβ^δ ίθ8ρ60ΐίοη6 βρρΑΡβΙ ίΐΐοδ 6ΐβ 

Ιϋ<1φί8 (|Ιΐί ΗίβΟίΟΙΙβ ΙΡ&(ϋϋθ068 &(1θΐίΙΐ6Γβ ΡβΟΙΙδβϋ&Οΐ, 8ΐΙ(1άα6δΒ0Ραΐη Ιΐ^βΡβδίπΙ δβΟίθΐΘδ 6850 

υ( φή ΡβδαΡΓθοϋοοβπι θίςοβ Αοςβίορυαι ςαί δΐιϋδίβπΐί» 8ρίπ(υαΐ68 6Γ6Ιι1» 68δ6ηΙ, 6Χδ1&οΐίααλ 
Αΐ)ηβκδΡ6η1.0αο6ί]Τ6& (1ί8ίΓίοΙίπΐ3αΐ5β1ίπιρ6Ρβίορ,υΙ 1)© δβάϋιιο&ίδίηί ρβΙίςυίβΒ ρροδΟρΛαηΙϋΡ,βχΐΡΟ- 
πιί8ς[ΐ]6 δυρρίίοίίδ 8(1(1καη1ιιρ, ςαί ί0ΐρίυωίΙ1υηΐ6ΡΓθΡ6ηι δβοίβρί Γ6ρ6ΓΐΡβη1υΓ. ΟυοίαοΙϋπι θδΐ, 
αΐ €[υ1 δορβΡθΓοηΙ βχ δβ(1«1ιια£θθΡοαι ίοοϋοηβ, οιιιίαΐί βίοΙ ίη Κ&ε&ίΙβϋ,, ((αί, Ρ6]60ΐί8 ΐΡΑίΙίΐίο- 
ΐάΐΗλ5ΐιιιιαβαΐ$ οιιιη ρρί5θί8 6ΓΓ0Γί))αδ, δορίρίνι^φ δ^ΟΓΦ δοΐβ η8ΐίν& δβηδΑ οαρ&ΓεαΙ• ΝονβΙΙα ί^'» Ρη.ΕΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΙΚ. ν;; 

ί5ΐ3 (ίδΐβ οδΐ βηηο Ιϋδϋηίίΐηί χχν, ροδΙ Βοδίΐϋ V. Γ. οοηδυΐθίαιη οηηο χιι, ΟΙιπδΙί αίηιίΓυΐϊΐ 548, 
8 €μο ρΓΟΐαιΙο Γβρβίοικίίΐ δυπί ραπ ρυΐί ΚΛΓαίδΓΏΪ ίηίΙΐΛ. 

Ερϊ^ίοΙω ΤΗαοτίαηί αά «αοβτίίοίοΒ βχονάίητη. — Ιη οαάεηι (ΙΙδδθΓίθΙίοηο δοχίθ ρβ^. 
ιχχχνιιι, οοΐ. 2, Ορφοϋ Ι.αΐίηοΓ|υβ ίΓβ^ΓΰοηΙυιη οόίίϋ 6ρίδίο1©ΤΙιβοπβηί ρΐιίίοδορίιί «(1 δβοβΓ- 
(ίοίοδίτι πιοηΐΜ)ϋδ (Ιο^οηΙβδ, ςαοά βά ορϋο^πι ^^υδ ΓοΓδβη ροΓίίηβΓβ ηηΐή νίίΙιώβΙυΓ. ΡοδίΗβο 
ΥίίΓΟ Η. Ρ. ΙαοοΙ)υδ ΕοΙι^γΙ, υιγ βοοϋΓΛίίδδίηιοθ βΓϋόίΙίοηίδ , ηϋίοϋϊπ ίϋβηΙίϋβΐΌ ϋθ ιηυΐΐίρΐίϋί 
η(»>ΐΓθΓυιη ΡπίΤίϋοβΙΟΓυΐϊΐ ουιη Ορπροίδ οοηοθΓΐβΙΐοηβ οοηΙυΙοΓβηι , ίηίϋυπι ο]αδ(3ϋηι ερίδίοΐίυ 
ΓηϊΗί 5αρρο(ϋΙ»νίΙ , υΐ 3ΐ) ίρδο ίβρορίαηι ΟδΙ ίη οο(]ίϋί1)υδ ιιΐδδ. ΙβΙίηίδ δό οαΐοοηι ΐΓΛϋΙαΙυ3 
Ιοπδίηηίίποροϋ οοηΐπθ θΓβ?οοδ ΐΊαΙ)ίΙί, Γΐυί β ^ΙονοΓίίο βχουδϋδ ΓαίΙ; υηάο οοιηρβπ οχοβΓρ- 
!ιιιη ίΐίικί βρίδίοΐδδ οχοΓϋίο ρΓΟχίιΛο δυοουιίοιο. 8ίο εηίπι ΙίθΙ^οΙ : ίηίΐίηηι ερίΒίοΙαε Τίίοοηαηί 
ρΗϋοΒορΚχ αά ^αοϋτάοίβΒ, Ιηηοίηίί ηοΙίΒ, εάοϋίΐ άίρηχ $α€€νάοΙε$, αςηοάαιη ηιίΐιίε, ςηοηίωη 
ϋοηί€ηίίοη€$ χηί^ν νο$ ηχηί, €ί άβ (^ηίϋηβάαιη φκΒΒϋοηϋηΒ €θ€ΐ€$\α8ΐίοί$ : άΐϋο αηίβτη άβ 
/ί;/!ΐηίο 5α66ο/ϊ, άβ $αονα οοιητηηηίοηρ, βΐ οοη^η^χο γηαίητηοηίαϋ βαοβνάοίηιη , βί τα8^να 6αΓ- 
ΰατητη, βοηιιη βήΐκϋί <]ΐίί ίη βαονϊί 0ΓάΐηχϋΗ8 ειχηί €οη$ίίίηίί. Νανναδαί ίη$ηρβΓ χάβτη ηχχΐββ 
Λο6ίϊ η\χχΙία$ οοηίβηΐίοηβΒ αΙχα$ χηΐβτ νο8 €ΐ ΙαΙιηοΒ (α€ΐα8, νοραύαί^ηβ οίηίχΰ ηο8 αΐχί^ηίά 
$ΓτίΙ>€ΤΡ νοΰί8 Βχφη χΊ8, Νο8 ααίβηι ρτορί€τ νΚαΗίαίβηι €Κτχ8ΐ\^ €( ν68ΐναιη ΜίίΙϋαΙβίη οοπΒΰί^ 
$ίηιν8 ωηίοαϋΐχ ρο8ίηΙαΐΊοηί νχη Όβο άβνοίχ. Εοοβ 8€η6ίτηΗ8, βί ρηηχηϊη το§αηιιι$ υο8 \α^ 
(νηί€ηίίοη€8 ηοη Γ€€\ρ\αί\8^ κα\ ττρώτον ιταραχαλοΰμεν ύ;/ας φιλονεικείας μή καταδέχεσΟαι, βΙΟ. , αΐ 
ίη βοΐίΐίδ βχ ΑΙΙβίίο, υδί^υο 8(1 σκανδάλων τε κα\ πρόσκομμα, ΒοαηάαΙχίϊη €ί οί^επάχϋΧΛίητη. 

Όβ αάάΙΙαιη€ηίο αά 8ΐ/ηοάί 8αΓάί€€η$ί8 βρίΒίοΙατη Βρηηατη, — Ρββ. 37 ορεπιιη δβηοΐί 
ΙοβηΏϊδ Όβιηδδοβηί, ίη βηηοΐδΐίοηο 4 αςί οαρ. 30 ΏίαΙβοΐίοχΒ , οοΐ. 1, υΙ)ί οδίβηάο ΡθίΓβδ Νί- 
οδρηοί* ίη βρρβηϋίοο δοΐ δ)^πι1)ο1υηι υποστάσεως νοοβΙ>αΙο, ηοη δυ1)δίδ1βη1βηι ίη δβ β1 ρβρ δβ 
ροΓδοηβω, δ6(1 ηαΐυραηι, οδδοηΐίαω, δυΙ)δΐ8π1ίβπι δίδηίβοαδδβ, Ιιοο οοηΓίΡΟΐβΓί ροί^δβ ραΐ&νί 
&υε(οη(βΐ6 βρίδΙοΐ35 οοηοίΐίί δβράίοβηδίδ, ίη ςαβ,υίβρυίΐ ΤΗβοάοΓΟΙυηι ΙίΙ). π Ηί8ί., οβρ. 8, 1β- 
ρΙϋΓ, βθάβιπΡθίΓί, Είΐίο βΐ δρίρίΐυί δβηοΐο 1ΐ)^ροδΐ8δίδ βίςυβ 8(1βο ΟδδβηΙίβ ΐΓί1)αίΙαΓ. ΥβΓυηι ρθ 
ιη^Πυδ βΐιιυβ βΐίβηΐίυδ οοηδίάβΡδΙβ , Ηαηο βηηοΐαΐίοηίδ ρβΓίεηι άεηιβηϋβηι οβηδβο, άοοίίδδί- 
ιηί54]ϋ6 €π1ί(•ίδ βδδεηΐίορ , ςαί βχ ΑΐΙιαπΛδϋ β(1 ΑηΙίοοΙιεηοδ βρίδίοΐβ ίηΐυίοροηΐ, ροδίρβηιααι 
ίιβηο 53'ηο(1ίΓίΒ ρβρίοηι πκίΡϋπι βδδυηιοηίαπι βδδβ, ςυοιΐ οοηοίΐίυαι ηοη ρροΙ)8νβΓίΙ, ςυίη ρο- 
ΐίυδ ευηι β (|ϋΙ1)αδ(1απι ίηδυΐδβ οΙ)δΐΓυδυιιι ΟδδβΙ, Ρβίβββηΐ : αϊ ηεηιρβ δοΐα Γκίβί βχροδίΐίο (^υ® 
ΧίθΦ«*οοηϋίΐΛ βΡβί, νβΐυίδπιρία δθΐίδ, ίηίεβρα βΙρβΡδρίουβ, βΐ) οηιηίΙ)υδ ΙεηβΓβΙυΓ. Ουοοίροβ 
5ϋ{Γΐΰίβ1 ηοϋίδ, Αΐΐιβηβδίυηι ςαί ΝίοδΒηί εοηοίίϋ ηιβξηθ ραρδ ίαβΡ&Ι, οοηιιηαηΐορβ δυο υδϋ, 
1ΐ3Γροδΐ3δίπι» ηοη ρρο ρορδοηβ, δβ(1 ρρο ηαίαρδ, βδδεηίΪΛ δο δΐιΐ3δ1βη1ίδ ρρίδοο ηιορβ θοοβρίδδο , 
υ1 ίηοΐβ ίηΓβΓβπι, ρΗηιβΒ ίΠίαδ δγηοϋί Ραΐροδ βΐίβρο $βηδα νοοβΙ)ϋΙυηι ίδΐυά ηοη υδϋρρβδδβ. 0«- 
Ιερυπι ρΓοΙίχβ ίΐΐβ αρροηοΐίχ ηβςϋθςαααι 1}&1)6η(1α Γορεί υΐί Γορπιυΐβ Βάβί βΐίβρβ δΝίοβΒηβ, δβά 
Ιβπφΐ^αι βίυδ βηβρρδίίο ϋίβυδίορ : δίοαΐ ηβο Γορπιυΐφ Οάβί δρβοίβιρ δυί Γορηίδπι ρρδΒίβρυηΙ 1ι«β 
δίηοβΡδΒ βρίδίοΐδβ νβΓΐ)β, φΐθ ΡδίΡΟδ οβΛοϋοαιη 6άβπι δίο βάίδδορυηΐ : Νατη ςηχ ΡχΙίιιτη α ΡαίτχΜ 
ηίΙ}$ΐαηίχα εί άχνίηίίαίβ 8€ραΓαηί^ <ιηί ΥεΓύητη αΗεηητη α ΡαίΓβ ατΰίίΓαηίην, Λί οχηηχηο 
(χ^Ιαάβηάί 8ηηί αΐ) ΕοεΙβδία οαΐΗοίήα εί €Ηή8ΐχαηοτητη ηοτηχπβ ρηναηάί. ^\}(β ςαίϋβπι ΙίοβΙ 
ίΡίϊοίνδΙεδηΙ δρροηϋίοί δ> πιΙ)ο1ί Νί€«ηί, ηοη Ιβωβη νοίαΐ βχροδίΐίο βάοί αΐίθρο β δαρ(1ίοβηδί1[)ΐΐδ 
ΡδίΗΙχίδ ίΐθΐϊΐΐα δυηΐ. Οαβηί^υβπι πιίρβρί δϋΙ)ίΙ ΤΙιεοάορβΙυπι, Αηΐίοοίιεηβ) δθάίδ ο1)ηοχίυπι 
ρΓίΓ5α1βΐη, βΐ ΜβΙοΙίί Αηΐίοοίιεηί ουΙίοΓόαι, βδδυπιβηίαηι ίΐΐϋίίβρρροΐίβδδβ, ηοη ηιοϋο βϋνορδυδ 
ΰερίίδδίηιυηι ΑΙΙιβη&δϋ ΙβδΙίιηοηίαπι , ςυο ΓθρροΙ)βΙαπι Ιιοο Γιιίδδβ λ οοηείΐίο οοηδίαί, νβραηι 
βΐίδπι ουπι €0 ρθδΙΙ)3ΐ)βΓ0ΐαΓ ΟρίβηΙδΙίαπι αίςαβ Αηΐίοοίιβηορυπι υδυδ, ηαί δ Μβίβΐίί Ιβωρορϋίυδ 
εοηΐΓθ Ρδυΐίηί είυδςαε δοςυδοίυηι ηιοροαι ίηνδΙαβΡδΙ, ουσίαν βΐ ύτιόστασιν ηοη βοάοαι δοηδα 
βϋΓίρίβηϋί. 

¥Ιοτίηη$ ΥαΙεηΙίηίαη\Λ$ (ηϋ, ηοη Ματοχοηχία,-'νβίζ, 88, ίη δηηοΐδΐίοηβ δά ΙΐδΒΡβδίπ) ΟυβΡίο- 
(!ε€ία]βηοΡϋ€η, ΡΙοΗηιιπι, οοηΐΡδ ςυβηι ΙρβηίΒΐΐδ Ι,υβίΐυηβηδίδ 1ί1)ΓυΗ) δορίρδίΐ, ςυο Οβυηι πίδΐβ 
ηοη ρβίΡβΓβ οδίεηάβρεί, Μδροίοηίΐδοι ίιιίδδθ άίχί, ςυί Ιδπιβη, Ευδβ1)ίο ΙβδΙβ, ΥδΙβηϋηί ροΐίαδ 
βΓΓΟΓίΙ^αδ ίαιρίίοδίϋδ ίυίΐ. ΡΙδηβ δίΓ^υίάβιη ίη Οβιιπι ηιαηάί οοηάίΙΟΓβηι Υδίβηΐΐηίαηί ρορίηοΐΘ 
άΧφι^ ΜδΓοίοηίΐΦ ωβίδ ΡβίϋηάβΐΜίηΙ. Νβο ορυδ Γαίδδοί ΙρβηβΒΟ δάνβΡδαδ Ρίορίηαϊη άβ Ο^άοβίάο^ 
5βϋ οοΐυ ρΗαιίδ ΛοηίΙ)υδ άίδρτιΐδρβ, ηυδηι Μδροίοη ηίΐιίΐ ουΡδΡβΙ, δβ(1 Υδίβηΐίηυδ. Οαοοίροδ 
ρβ^ 173, ίη βηηοΐδΐίοηβ, οίροδ βηβπι, βρρδίυπι ωβαω δΐίαοί βωβηάβηίΐυπι νβηίΐ, υΙ)ί βχΗίβΡΟ- 
ηνπ]θ (Ιίχΐ ΐΓβηΦυπι ά€ οοίανα δεήρδίδδβ, ςνίδδί (Ιβ δβρίβπι ρρίηιίδ οοηάίϋ ορϋίδ άίβϋαδ, β1 
οείθΥδ ςυ» βοδ δβουίδ ΟδΙ άίβ Ιρδοΐδνβρίΐ, οαπι οοΐδνδ ίΐΐδ ηϋιίΐ δΐίαά βδδβΐ ιτίδί όγδοάς δβα 
οοΐο ρΓίηιί ^Εοηβδ Υδίβηΐίηίδηορυαι. 

Μα€€άοηχαηχ ΞβηχιανχαηονχΛηι εννοτβηι ηοηνβΙχ^χΜΠίηί. — Ρββ. 93,.ίη8ηηο1δϋοηβ β(1 Ιιατβ* π ΡΚ^ΒΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑίΙδ. 

8101 74, ςυΦ 65ΐ Ρθ6ΐιαι.&!οΐΏαοΙιθΓυιη δοα Μ^οβάοηίβηοΓυο), Ιιρβ ωβΐΏΟΐία βχοίιΙΗ, φΐοά ο1)- 
δβΓναϋοηβ άϊ^ΰΐη οΐΐιη ΦδΙίιη&ΥβΓβπ), Μ^βςβοΙοηϋ ροΓίίυοι ρΓΦ^υΙβδ βΓΓΟίίδ 8αί ίοπηαίθΐη 
ρπΒδβΓϋηλ β(1ΐ(1ί§8β ίη οοηοίΐίο Ο)τζίοοηο, ςυβ» ιιϋ Ββδϋίυίδ, ηαΓΠδΙ βρίδΐ. 82, τδ όμοούσςον κατα- 

σιγήσαντες, τ6 χατ* ούσίαν δμοιον έπίφέρουσι» χαι\ τάς εΙς τ6 &γιον ΠνεΙ^μα βλασφημίας μετά Εύνομ{ου 
συγτράφουσι* <;οΐΜΐι6^(αη^ια^ι> νοοβιη «ι7βη^ίο ^^βηιβηίξ», ΒίτηιΙΰτη ίβοηηάηηι $ηΙ>9ίαη(ιαηί ΠΗηίΗ 
$χρτιηΐ€Τ€η( βί Εηηοίηϋ ϊη Ξρίηίηηι $αηοίητη ΜαίρΗΰΐηιαβ οοηίοτΐίχνεηί : αάβοφχβ βΐ) ιρ5ίυ5 
Μβοβάοηϋ ββαιί&ΓίΕηί ρβιτβΓδο 86η$υ ηαΐΐα θάΐιιιο ρβΓίο ίΐΐί (ϋ50Γορβ]ΐ3^α1. 

Οηαηάο ρηηΐϋΐη α^τραία νοχ μετονσίωσιςαά ί^αηί(^ηι)»ίαηί^αΗοη^^η (ΐη€Ηαη3ίί€αιη ίίρηιβ- 
ϋαηάατη. — βαιη βά οβραΐ 13 1ίΙ)π ιν Ββ βά. ^^ίIιοά,^ ρβ^. 270, υοηηυΐΐβ άβ ράιιίδ βΐ νίηϋη 
ΟίιΗδ^ί βορρυδ 6( δθη^ίηοιη ΐΓ&ηδ5αΙ)δ1βηϋαΙίοι:ιβ(1ίχ6ηΐΏ, φΐβαι οϋιη ΟΓβθοί νοοίϋαδ νθΗίδ 
ββ^.Γ6ΐ)&η1, ροδίΐιβο &υΐ6ΐη μετουσίωσιν άίδ6ΐ:Ιο ποχηίηαΓβ ηοη ()αΙ)ίΐ£ΐΓυηΙ, ηβο (Ιυϋίΐβοί, Ιιίο &!> 
Γβ ηοη βπΙΙβοΙΟΓβαι βηκΗΐυπι βάηιοηβΓβ, (^υίά άβ νοοίδ 1ιυ3υδ 8αοΙοηΙ)ΐΐδ οοωρβΓβπαι. Νυΐΐοδ 
ρίΛΗθ βΐίοδ Λιίδδβ ραίο ρΓδΒίβΓ ΙθΙίηοδ ςαί άβ ΕοοΙβδίβΓϋΐη υηίοηβ αρηά Β^ζβηΙίηοδ ίπ)ρ6Γ3- 
ΙΟΡβδ βΐ ρβΙπδΓοΙιβδ β8βπιΐ)1, βοδςυβ νβΐ βχ ΡΓδΒάίοβΙοηιιη ΟΓάίηβ νβΐ βχ Μΐηοπιαι. Εχ5ΐβηΙ 
ίηΐ6Γ ΑβΙα οοηοίΐϋ ΕηςοΙυηβηδίδ π ΙίΙΙβΓΦ Μίοΐ3&6ΐίδ Ρβΐθβοΐο^ ΙιηρβΓ&Ιοηδ βά ΟΓβςοηιιιη Χ, 
ίη ςιΗΐΗΐδ ϊηίβΓ βΐία Κοαιβη® βάβί οβρίίθ, 6ΐ Ιιοο ({μοςυβ δβ θάιηίΙΙβΓβ ρΓθ6ΐ6ΐυΓ άβ ρβηβ 

ηοη ίΐΒΓη}€ηΙ&(0 ρβηηάβ βΟ Α3ΓΠ16ηΙβ(0, δτι Ιν αΟτ?) τ^ {ε(>οτελεστ{^ δ &ρτης αληθώς μετουσνουται εΙς 
σώμα, χα\ δ οίνος εΙς αίμα του Κυρ{ου ΧριστοΟ. ΡαηΘτη ίη ίρ8ϋ $α€Ταηΐ€ηίο ν€Τ$ ίταη93ηΙ)8ίαηααΓί ίη 
ΰΟΓρίΜ^ 6ί νίηητη ίη »αηρηιχ^ηι Όοτηχηι Ι^Βη ΰΗτίΒίί, ΗβΓυηι ΙίΙΙβΓβηιη) οοοάίΙοΓβδ ίαίδδβ 
Ρρ&ΐΓβδ ϋΐοδ ΜιηοΓβδ φΐί ίη βΑΓαηιοΙβηι ρπηοίρΐο ηοηιίηοηΙυΓ, ρπο εβΓίο Ιεηβο. Ιη ϋΐίδ εηίοι 
ηοη ΘΓ«β06Β Πη^» άίοϋοηειη β1 ρΙΐΓ&δίπι 9ηιη)&<1ν6Γΐ6Γ6 6δΙ , δβά Ι.&1ίηΦ ροΐίυδ ίηάοίβηι. 
(Μΰπουδ νβΓΟ Κβ ^ηβΙΛίδ &(1 βηηυπιΰΐιπδϋ 1277 δίηοάίοβδ ΙίΙΙβΓβδΙοβηηίδ Βεοοΐ, ρβΙπβΓοΙίίΘ 
εοΒδΙβηϋηοροΙίΙβηι βΐ δ^ηοάί Οηβηΐβΐίδ Ιβ^ηβ 6(ϋ(111 (ιιΐΐηαπι βΐ Ογ^θοοΙ) Ιη ςυίΐ^υδ ρβήηοΐβ 
1θδΙί(]68ΐ>βη!υΓ δβοβΓία βάβ οτβάβΓβ^ αζ}/ίηητη ραηβτη,ηΧ βΐ ίβπρβηΐβΐυηι, νετε ίΓαηΒβηύίίαηίίατί 
1*1 €Ότρη$ Ώοτηίηί ηο$ίτ% 3Β»η €Κη$ίχ^ €( νίηηίη ίη βαηρηίη^ηι €^Μ8 , ρεν »αη€ί%$$ίηι% Ξρίνιίηί 
νίΡίη(€ψη €ί ορβνααοη^τη ; \χ]^ΐ ά\Α)ΐο ρΓΟΟίιΙ νβΓϋυπι μετουσιοΰσθαι. βάΐιίϋαβπιηΐ, ιιΐ ^β^6^^η ΙίΙ- 
^βηδ ΐΓηρβΓβΙοήδ, ςυβ^ 8€^θΓΏΐΐδδίη) ιη)ί1β1)βη(υΓ, αο ρβηβ 6χδοηΙ)6ΐ)&η1. ρυίηίοιο άηηι ΟΓββοοδ 
1)ίΙ>ΚοΙΙΐ60ϋθ €ο11)βΓΐ1η» ηι§δ. ρβΓίιΐδίΓ&Γβαι, Ιηοΐάί ίηοο(]. §285 ςυί οοΐΐβοΐίοηβαι Ιθϋηο-&Γ6θ- 
ΟΑΐη εοηϋηβΐ ναη&πιπ) Ι&οίηίβΓΟΠι βχ ΡαΙπιηι δοηρίοηιηινβ βεοίβδίθδϋβΟΓυρι , βο ρι*6Βδ6Γϋαι 
€^«οοηιηι, ορβηΙ)ϋδ οοη^βδΙβΓυπι, φΐοδ ΒοηβοαΓδίαδι 0Γ(1ΐηίδ ΡρθθοΙίοβίΟΓυηι βΐυηιηνίδ, $£- 
ουίο χι^ι πιβάίο βχίάίοηίΑΐβ Ιαϋηο ίη βΓ6θουπι ΐΓ&ηδΙυΙβΓθΙ, υΐ ηοδίπδ υδυί βδδβηΐ βάνβΓδϋδ 
κΐιίδηιβίίοοδ•, Ιη ίδΐβ ααΐβσι οοΐΐββίίοηβ ίΓβ^^αιβηΙυηι τερβή ίΠίυδ βρίδίοΐ® , βυ3αδ βχοΓοΙίυαι 
ΙΗ9Ι6 Γβΐυΐί , Τΐιβοηβηί ρΙιίΙοδορΜ θά δβοβΓάοΙβδ β1 ηιοπδοΐιοδ, δβά Ιο&ηηίδ €Ι)Γ7δθδ!οπ)ί 
ηοαιίηβ ίηδβήρίαπι» βΐ φΐιίΡβ νΐδίΙαΓ ία οοΐΐβΐίοηβ Οοηδίβηΐίηοροΐί ουφ &Γ(£οίδ }ΐθΙ)ίΐ& ςμβηι 
8ΐβΥβΓΐίυ§ βάί^Ι : ίη ({μο ρρο Ιιίδ ΥβΓΐ)ίδ ({ΐιβθ Ι&Ιίηβ ΐΓ&ηδ1θ11ο ΙιαϋβΙ, ίταηβηιι^ίαίηΓ αη^ΰχη 
^νίηο^νίτίΗ^^α δρίΓϋη $αη€ίο ίη αοτρΜ β( Βα^ρηίηβηί ΐ€8η ^ΑΓί^ίί, Ιβίΐηυδ ίηίβρρπβδ Ογ^βοθ 

ρΟβυίΙ μ^τουσιουται β^ τά θεΤα 6ώρα παρά του Πνεύματος αγίου είς τ6 σώμα χαι αΓμα του Κυρίου ημών 
'^2σοϋ Χρίστου * ΐΓαη88ίίύ8ίαηίίαηίην αηίβίη άινχηα άοηα α 8ρίΤίίη 8αη€(ο ίη €ονρη8 €ί Βαηρηί" 
ηβ^ Βοτηίηί η6$ίη ^€8x^^ €Ητ%8α. Ηβηο ροΓΓΟ οοΐΐεείίοηβηι εβηιιϊεοι βδδβ €[^αδΠ) ΙΤΓύΑηυδ ΙΥ 
5Α0£ΐο Τ1ιοηΐ6θ δορρβάϋανίί». ηΐ ορυδοηίαη) ε(]βΓεΙ εοηΐΓ& επΓΟΓβδ Ορφοοπιοι ,. ηυΙΙυδ (!αΙ>ίΙο ; 
εο ιηβχίπιβ ςυοά ίη ββ οςουπΓβηΙ ίοο& ί1ΐ9 Ιβηςιυβπ) εχ Ο^ηΐϋ ΑΙεχΑηάπηί ΤΗνβαηνο βχ^ερρίβ, 
φιϋΜΐδ Ηοηιβηί ροηΐίβοίδ βηεΙΟΓίΙθδ αάαιοοίΜηι οοηιηιεηοΙαΙυΓ. Ιβηι νερο οαηι ρεοοηείΐίθϋοηεηι 
Α ΜίεΛββΙΐί Ρθ1«ο)θ80 ίηίΐίίπι ρΑΐΡΑ(&ηΐ({υβ ΟρδΒοί δοΜδίρΛίίοί (Ιβίηοερδ ηυΐΐίδ ηοη ωοάΐδ (1ε- 
Ιβδίβϋδίηΐ, θίςαε ί(1οίρ€θ ίωρερβίορεπι ίδΐυιρ, Ιοβηηειρςιιβ Βεςουιη βοερΜδδίηιίδ ςυ11)ΐΐδνί8 
οοηνίοιΫδ ρροδοίάερίηΐ, ε1 Ιιο^ίβφΐε ρροδείη(]6Γ6 ηοη (Ιβδίηβηΐ : ουπι βάνβΡδυδ νβρία οοηίεδ- 
δίοηίδ ίΐΐίαδ &(1 ΟΓβ^οΗιιηι Χ ρβρΑπι πΐίδδθθ , ηεοηοη δ^ηοοίίεθρηηι Ββοοί ΙίΙΙερβραηι οΑρίΙβ , 
ίη)ρρίηιίδςο6 αϋνβΓδυδ ηυβίυορ ίΙίΑ ρρ86οίρ.η& ηυ® Εοοίβδίαρι^ηι αηίοηί ρρφ οφίεπδ ούβδδο 
βίυηΐ, ραΐΛ δρίτίΐηπι δ&ηοΐυηιεχ ΡαΙρβ Ρίΐίοφίε ρροοεάερε, βηίπι&δ άείυηοΙΟΓαπι ρΐίρ^βίορίο 
ί^ηβ βχρί&Γΐ» βζ^ηιυπι ραηεηι ΙεςΙϋηιαιη εδδβ ΕαοΙιαρίδϋ® ηιοίβπβπι, Βοηιαηαηι ροηΙίΗοεηι 
ρρίαιαρίβηι αιιοίορίΐβίβη) ίη Ι^οείεδίθ ΙΐθϋβΡβ ; ({ηίηίαιο α^νερδυδ ρεουΙίθΡί8 ςοΛουηιΐιιε ΙδΙί- 
ηορυηι ηοδίΡΟΓαη) ρΙβείΐΑ &ο ρίΐοδ νίπαίβηΐο Φδία άεΜθΙερβνεήηΙ : ηίΐιίΐοαιχηαδ Ι&ηΐυαι θΐ^εδί, 
υ1 {ναη88ηΙ)8ίαη(%αΗοηί$, μετουσιώσεω;, νοεβηι εχΗοΡΓαεηπιΙ* η6(1αηι ίρδαιηηιεί &(1εί Οθριιΐ 
(ΐαο(1 βα δί^ΡίβοΑίαΓ ι η! ε&ηΐ€(βηι ίρδί άβίηςβρδ δοΐιίδηι&ΐίοί Ιαϋεηΐίδδίηιε ηδΐίρρανεΓίοΙ , νβίαΐ 
βχ Οεορ^ίί δοΐιοίβρίί, δεα 6εηηβ(1ϋ, άυρίίοί άβ Ευοίιβρίδΐί» δβορβπιεηΐο οραϋοηβ οοηδίβΐ. Γ«. 
Ιβηιαι Ιβαιβίδί Βοο&οηΡδίυδ Ι.&1ίηαπ3 νοοεηι^ (ναηΒτη'αίαίμτ, ηονο νερϋο Ορββοο μετουσιοΟται 
(Γαηΐ'ΐ^'^α?^ία^^'' ρρο ^οιρIηυ^^^ορβ (λεταβάλ>χτομ, Γ6(1(ΙίάοΓϋ| ηβφίβφίααι ^βρπιβηαη) οιαα1οπ($ ΡΒ^εΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΠΒ. 90 

5ΐιί 86θ5υιη, βιιϋ&Ι)6Γβο1&5$6, ααΐ ίωΐΏΐιΙ&586 οβπδβηάιΐδ 68ΐ : ςυαηάοοιαίάβΐΏ ίρ^βιηοΐ Τΐιβο- 
Ηβηυδ 5αΙ)5ΐ&ηϋαΐ6ΐη ρΓ0Γ5α5 6δ56 ρβαί^ 6ΐ νΐοί ία ΟΙΐΓίδϋ 00Γρ\ΐ5 6ΐ δαη^αίηβιη οοηνβΡδίοηοιη 

(ϋ!$βΓΐί$5ίΐη6 ΐ1)ί(ΐ6ΐη (ΙοουβπΙ, Ιΐίδ ηβωρβ ΥβΛίδ : Ό θειος άρτος πρ6 μέν του άγιασΟηναι, ειτ' Λζυμος, 
είτ* ^ν^υμος ήν,άδιαψ^ρως ίρ^ο^ ίστι-τ» χα\ λέγεται ύπ& ιών θείων Λ^}γίων, ώς Οιττερον βείξομεν* μετά δέ τ6 
άγιασ^ναι, οΟτε Ιν^υμο;, οΟτε &ζυμος,.άλλά σώμα χα\ Κυρ/ου ή αυτή έστιν, οΟτ' Αλλη άντ' &λλης. Βΐν%ηίΑ$ραηί» 
αηίβφΜΐη οοη^βοτ^ίηΓ, $%ν6 (^τίΛβηϋ εχρβη^ $ίν€ (ϋττη^ηίαίια^ $ϊ(, ΐηάίβΰΗηιίηααϊη ρ6Γ(κςη€ 
ραηι^ €$ί α€ άίάίητ α άίνίηίβ 8€ηρ(ίΛΗ$^ ηί αΗΐ)ίηά€ ο$ί€ήά6Υηη9, ϋϋ νβνο €οη8€€Γα(η$ $8ί^ ηβ- 
ςΜ€ αίί^ιη»ΐ9 €$(, ηβςΗΒ ('βπη^ηίαίηΒ^ εεά €ονρΗ$^ βί οατ,ο \ρ$αγη^ί Ώοηιίηχ^ ηοη αίχα ρτο αΐία. 
Ρ1αη& φΐί ραηβιη ςυοίΏοιιηςιιβ οοη56€Γ&(ίοπβ δίο πιαίβή ία ΟΙιπδΙί οαπηβι» ΟΓβάϋ, ιιΐ ηβςαβ 
>2υη Λζγηϊ\χ$ δίΐ , ηβςυβ ίβπηβηΐβΐυδ, ίδ ρποΓββΙο ίη 6& ορίηίοηβ ηοη βδΐ, δυ1:)δν8η1ί&ιη ρβηίδ 
ροδΙ οοηδβΟΓΑΐίοαβΕΏ ΓβηοίβηβΓβ : αάβοςυβ Τΐιβοήβηαδ οβίΚοϋοιιπ) άο^α ςυο(1 ΐΓαηβΜηϋΒίαη- 
ϋαϋοηΐΜ γοοβύαίο βΕΓβΓίϋΓ^ Ιιβο ίη βρίδίοΐα οοηΓβδδΟδ βδΐ : φΐίη βΐ ίΐΐοίΐ οβα ΙηΙαιη βΓ«6οί$ 
πιίαηΐφΐβ βάΐιϋΐυίΐ, βχ φΐο νβΐίάαιη 6ΐ βίϋοβχ βΓ^ραΐΏβηΙαηλ ΑδδΐιτηβΓβΙ , βά δβοβΓ(1οΙί1)υδ βΐ 
Ηΐοηαοΐιίδ δοΙιίδΐΏ&ΙΙαδ ρβΓδίιβύβηύυιη υΐ οοηοοράΐβαι οικη Εοοίβδία Ηοτηβηα ηοη (ΐ6(Γ£0ΐβΓ6ηΙ. 
Εαοα ρτ/ϋτο ΤΙΐ6οή&η1 βρίδίοίθκ Ιοουπι φΐβπι χηοάο Γ6ΐυ1ί, ΒοηβουΓδίυδ 6χΧ&11η& ίηΙβΓρΓΟία- 

ϋοηβ ϋζΐ 6ε®06 ΐΓβηδΙυΙϋ : Ό θεΙός γε &ρτος πρ6 του ΙερουργεΤβθαι ιλοΧ Ματαα}9ευάζε9θα€» εΓτε Αζυ- 
μος, είτε ζυμωτίς^ &6ιαφ^ρως έίρτος έστ\ χα\ λέγεται ύπ^ τών Ιερών Αογ£ων , χαθώς Οστερον άποδείξομεν. 
Μετά βλ τλ ΙερουργεΙαΟαι^ χα\ χαθιερουσθαι, οΰτε άζυμος, οΟτε ζυμωτ&ς λέγεται, ο&τε υπάρχει, ά)^ιά αώμα 
%α\ σαρξ τοΟ Κυρίου ή αυτή, ήτις άτΛ της άφθαρτου Παρθένου κ«\ Θεοτόκου ύπ6 του θεοΰ Λ<5γου ληφθείσα, 
χαΐ έν τζ δεξιά τοΟ Πατρός συνεδριάζουσα^ άφ* ημών τών ορθοδόξων μυστιχώς λαμβάνεται. 

ΟηαΚαΙίΒ ΕΰΰΙβπα άβ ΙίΙ)ή$ εαηοηίΰίΒ ά€ον€ία. — Ρβ^. 283, ίη βηηοΐβΐίοηβ, υ1>ί δοηρδί 
ΙΜοη75ίυπι Οοηδίβηΐίηοροΐίίβηιυιι ρΑΐή&ΓοΙιβπι ουηι πιυΐΐίδ δαΰθ (Ιίοοβδίδ βρίδοορίδ δϋ£ΓΓ8^β• 
Ιααα βδδβ δβηοΐίοηί ΒβΐΙιΙββηιίΙίοΐΒ δβα ΗίβΓΟδοΙγπιίΙβηφ δ^ηοάί άβ Ιί1)ηδ 8€ηρ4ιΐΡ6β ο&ηοηίοίδ 
β<1Υ6Γ$ιΐ5 ΟχηΠυπι Ιιιο&Γίπι, ίά β ωβ ηοη δθΐίδ βοουηβΐβ (ΙίοΙιιπι ωοηβο. Νβω ΟοηδΙβηΙίηο- 
ροΐίίβηυπι άβοΓβΙυπι ά&Ιιπη βδΐ, βηηο ςυίά^πι 1672, ιηβηδβ νβΓΟ Ιβηαβπο, έτει,αχοβ', μην\ 
Ιανουαρίφ, Ίνδιχτιώνος ι'. ΑΙ δ^ηοίΐοβ Ηί6Γθδθ1^'ηιίΙθη& ηοη ηίδί πιβηδβ ΜαγΙϊο β^υ5άβΠ1 δηηί 
ΰ6ΐ6ΐ)ΓΑΐ& ίυίΐ, έν έτει σωτηρίφ ^χοβ', μην\ Μαρτίΐι) ις', αηηο ΒαΙηίΐΒ 672, άβοιηια $€Χΐα ΜαΓίϋ : 
αάεοφίβ ^βοΓβΐυπι εοηδίβηΐίηοροΐίίβηαπι ΗίβΓΟδοΙ^ηιίΙ&ηο οοηοίΐίο βηΐβπιΐδ ίαίΐ. Ουπι νβρο 
ΡβΙδΒ5(ίηί βρίδοορί ίη δυ& δ^ηοάο ρΓ£Βΐ6Γ ΗϋΓΟδ οβηοηβ ίΑοάίοβηο οοηίβηίοδ, ίΙΙοδ βΐίβπι 
ςαοδ Ι^ϋηα οοηδαβίαϋο ΓβοίρίΙ, ρυΐβ δβρίβηΐίαηι 8&1οπιοηίδ, Τοϋί&ηι, ΙυάίΙΙι, ΟΓ&οοηίδ 6ΐ 
δυδθοηβΒ Ιιίδίοπθδ, Μβ6ΐ]βΙ)δ30δ,'6ΐ ΒβρίβηΙίβηι 87Γβ6}ι δβα ΕοοΙβδίβδΙίουη}, ΙβηςυΑπι ςβπηβηβδ 

8οηρΙυΓδβ ρβΓίβδ ΙΐβϋαβπηΙ, κα\ ταΰτα τής Γραφής μέρη χρίνομεν, ςαβΏβάίΠΟάυπί βΙίβΠΙ β1) ίρ- 

5θΐηβ1 1,υοβή ναηίδ ίη Ιιοηιϋϋδ δβουηϋυηι Οήύηΐβΐίδ ΕοοΙβδί» ηοπηβηι ΙβαϋβΙί βΓβηΙ ; ίη Οοη- 
<ΐΑηΙίηορο1ίΐΑηο (ΙβορθΙο Ηοο δοΐυηιαιοϋο δβηβίΙαΓ, π)ίηίπΐ6 Γβίίοίβηάοδ ίΠοδβδδβ, ςριίη ροΐίυδ 

υΐί 1Κ)ηθδ 6ΐ ρΡΦΟίβΓΟδ ΟΟηίοαςηά^Γί » άλλα χαλά χα\ ενάρετα προσαγορεύεται. €«θΐ6Γυπΐ ηοη Ι.β0- 

(Ιίοβαυοι άαηΐβχβΐ 1ί1)Γ0Γυηι δβΟΓΟταπι οαΐβίο^ηι ίδΐί οοπιηιβηιΟΓβηΙ, αΐί Ρδ]£ΒδΙίηί ρΓδβδίιΙβδ, 
κά βΐ ίΐΐυπ) ίη ρηπιίδ ςυί υΐΐίηιο δοιι οοίοςβδίηιο ςαίηία ο&ηοηβ αροδίοΐοηιηι ΙιβϋβΙυΓ, ηβο 
ηοο 6ΐ ΟέΐΓΐΙι&^ηβηδεη), ίη ςυοΓυπι ρήΟΓβ ρρφίβΓ ϋϋποδ Υβΐθπδ Τβδίβπιβηΐί, (ΐαίΙ>υδ Η6ΐ)Γ£βί 
Ι&ηφίβπ) όίνίηίδ αΙηαΙιΐΓ, ϋϋπί Μβ6ΐ)β})6Β0Γυπι (Γβδ βΙΕοοΙβδίβδΙίοαδ ηυη)6Γ&η(υΓ, ίη ρ03ΐ6Π0ΓΘ 
Τ6Γ0 ίΐΐί οπιηβδ φΐοδ ΗίβΓΟδοΙ^ηιϋβηα δ^ηοάυδ ρβηηάβ βάηιΐδίΐ. εααι &αΐ6Πΐ Όθη)&δ06ηΐ]δ οθ- 
110065 ίΙΙοδ φι\ Αρο$ίοΙοηίηι άίοΐί δαηΐ, (Ιίνίηίδ ΒοήρΙαήδ Νονί Τ63ΐδηιβη(1 ΑΟοεηδβΓβ ηοη (1α- 
ΐΜΐ&νβτίΙ, ίη(1& βοϋί^βΓβ ςαίδ ροδδβΐ βαηοι υΐί άίνίηοδ Ιι&1)αίδδ6 ΙίΙ^ΓΟδ Μ&β}ι&ΐ3£Β0Γυηι (Γ6δ, α(^ 
^Ι Εοοίβδί&δΐίοαηι. ΙΙΙοΓαπι νβρο ηκδςυαηι πχβηιίηάδδβ ΓβρβήΙαΓ ο&ρίΐβ ίΙΙο 17 Ιίΐ3Γί ιγ Ζ>« βάβ 
ΌτίΚοάοχα. Οαία ίπιο ίη ΡαναΙΜιε εαοΗΒ, Ι^ηι Βαρβίαοθΐάίηίδ ηυβηι Υ&ΙΙοβηίδ, βχοβΓρΙβ ηυΙΙα 
006ΐΐΓηιη( βχιύΙοΙίϋΓΟ Μβοΐι&ϋφοπιηι. Ιά ςαοά βρ^υαιβηΐο βδδβ ροδδίΐ ίβπιϋί&Γβδ ίΐΐοδ βΐί- 
φιβηάο ηοη ίαίδδβ Οΐιήδϋβηίδ άβ Ρ&ΐ£θδΐία&. ϋΐ βαίβηι Ιοαηηβδ Οβηι&δοβηαδ β&ηοηβδ βροδίο- 
ΙίβΟδΝονί ΤβδίΑΏβηϋ ΙίϋΓίδ βαηυαίθΓΟΓβΙ» νίχ οβηοηβω Τπιΐΐ&ηιιηι δβοαηάαπι οοηίαΐίδδβ β$• 
ίβνβΓβνβΓΟ, ςμβηιίρδβ ΓοΓδ&η ηυΐΐβίβηαδ Ιβ^βΓβΙ. Οαο ρροίηάβ βαοίορβ Ιιοο δοηρδβπΙ,ηιβρΓΟΡ- 
«15 ηβδοϊΓβ οοηβΙβΟΓ. Ου&ης|ΐΐΑΐα ίη ρΓοηιρΙα ίΐΐίβρβί, υΐ ββθ Γβςυΐΰθ, ςαοδ ΟηβηΙίδ Εοοίοδίφ 
τβΐυΐ &1> αροδίοΐίδ βάίΐβδ γβηβΓ^βαΙατ, ίηΙβΓ άίνίηβδ δοηρίαραδ Γβοβηδβρβί. 

!>€ ίη$€Τίρίίοη€ ίναοίαίΗΒ οοηίτα Ιαΰοϋία». — Τάζ, 396, ίη βάηιοηίΐίοηβ αά Ιρ&οΐβΐυπι οοη- 
Ιη 7θϋθΙ>ί!35, υΙ)ί άβ υοοθ τοΟ Δαραίας, ςυ® ίη ορβρίδ ίηδορίρΐίοηβ Ιβ^ΙϋΡ, ίηςαίρο ηυπι 
«5 βρϋουΐιΐδ δίΐ, βη ρβΡδ ηοπιίηίδ οίνίΐβΐίδ, οα3ϋδ βρίδοοραδ ΙθοοΜίίο» ΙιβθΡθδί β(1- 
ώο1α5 Ιαηο ίϋθΗΙ, Ιιοο βάάβηάυπι ηβο οπιίΙΙβηάαπι ραίο, βρίίουΐυπι τοΰ γυΐ^ο ρρθΒΠΐϋΙί 
κοπιίηί ιΐΓΐ)ί5 Δαρά;, ΒαταΒ, ςυ® ίη Μβδοροίβωίβ δίΐθ βΡβΙ : υηόβ οοΙΗ^ογο ΙίοβΛΐ βαηιάβΐΒ 
ΜΜΐίιιο ρηο&ι^βηάαηι γΐάβρί ηοαάηί ορρίοΙί, ς[αο(1 Βάνα» Υβΐ Οανα νθ€&Ι)Αΐαρ, ηβορι^οοαΙ 91 ΡΚ^ΕΡΑΤIυ ΟΕΝΕΚΑΙί 99 

ϋβΐΏθδβο (1ί$ΐ£Τΐ>αΙ, φΐοάςυο ΓβΓυιη Οηβηίβΐίυιη ρβήΐί βυοίοιβδ ί^οΙβΙ^ΓΟ 83ΐΐ8 ίυί8$6 ρΓΟ- 

άυηί. ΟυβΓηθΐ3ΓβΠ1 ίη Ιίΐυΐο ΐ6^6η(!υΐη νίΐΙβΙϋΓ, Πρ6? έπίσχοπον του Δαραίας Ίακωβίτην, αά φΐ'^ΓΟ- 
ραηι Όατ(β(β Ιαοοϋϋαηι. 

ΡαταΙΜα Παρβ^ηοαΙάιπη α6 απΰίοΓβ $(Β€ηΚ ββρίίτηί ιηϋηηίίΒ οοηΒαναηαία. — Τοϊπ. Ιί, 
ρ«^^. 730, ίη βηηοΐβΐίοηβ βοηΓιπΛβΓβ ορυδ ίαίΐ, φΐοά ίη ρΓβΒίηοηίΙίοηβ &(1 δθΟΓβ ΡβΓΛίΙβΙβ ¥«- 
Ιίοθη» (ΙίχβΓθπι, ηίπιίπιηι ΡβΓθΙΙβΙβ ΗυρβΓϋΜΐόίη», δοιι ςυβο ίη ΜΜίοίΗβοθ οοΙΙβ^ί Ρθή- 
δίβηδίδ §00. Ιβδίι βχ βπιίηβηΐίδδίηιί οβΓάίη&Ιίδ ΚυρβίΙιοβΜίηί άοηο θδδβΓναηΙυΓ, ουηιβ νβϋοβ- 
ηίδ, ΥβηβΙίδ βΐϋδηαθ ϋίνβΓδίδδίπ]» δίηΐ, ηοηοίηηβίβ ίάίδδβ δπΐβ Ιοβηηίδ Οαηιβδοβηί «ί3- 
ίβτη, ΙβπιροΓβ 1)ϋ]1ί ΡβΓδίοί, ςυο ΟοδΛοβδ ΡβΓδΛπιιη Γβχ οπαοοιη Όοπιίηί ΗίβΓΟδοΙ^τπιίδ 
Λΐ)ΐ8ΐβΐΏ ίη ΡβΓδίάβπι ΐΓβηδροιίΛνοΓδΙ : ηοη βηίιη Οΐιπδΐίβηίδ βθΜ βάβιηρίβτη ίυίδδβ « δβΓβοβηίδ 
ΜοΗβπιιηβάβηίδ, ροδΙςαΛπι ιΐΓΐ)β δβηοΐβ δίΛ ΟιηβΓΟ οβΙίρΗθ ροΐίΐί δαηΐ. Ιτηο ΙβωβΙδί ΤΗβο- 
ρΐίθηβδ ηβΓΡθΙ ΙΙβΓββΙίαιη ροδίΓβήιο δυο ίη ΡβΙβΒδΙίηβπι ίΙίηοΓβ, φίθηϋο δβΓβοβηί ΗίβΓΟδοΙ^- 
ΐΒΟΓϋοι οΙ)δί(1ίοηβηι ωοΗβ^θηΙϋΓ, Ιί^η» δβηοΐβ δβοιιιη Οοηδίδηΐίηοροΐίιη βάνοχίδδβ ; ίηδίβηβη» 
δβΚβηι ΟοπιίηίοΦ ορϋοίδ ρβΓίοιη ίΙΙίο ρβΙί(ϊυίδδ6 πιυΙΙίδ Αη^ιιιηβηΙίδ οοπιρΓοΜνί : ίη ρηπιίδ ηί- 
ιηίΓυπι βχ δβΓΠίοηβ δ. δορΗποηίί, ςυί βο ΙβωροΓθ ρποηαηΐίβΐιΐδ Λιίί» ςαο οίνίΐβδ δβηοΐΑ οΐ3δί- 
όβή β δδΓβοβηίδ οοΒρίΙ, άαάυπι ροδί^φίβπι ΗβΓβοΙίυδ ΡαΙωδΙίηβΒ ΙοΙιςαβ δ^^π» νβΙοάίχβΓθΙ; ηβο 
ηοη βχ (ΐαί1)υδΓΐ&]Ώ Ιοβηηίδ Οθπιβδοβηί ορβΓυηι Ιοοίδ, ςυί()υΒ οοηδίβΐ, ^^αδ «ΙδΙβ ρροΐίοδυιη 
οπιοίδ Ιίβηαπι ΗίβΓΟδοΙ^ιηίδ β(1θΓ8η δοΙίΙιιπιΓαίδδβ. ΤβηάβπιΙβδΙίπιοηίαπιβίΙίοοίΟαίΠβΙηιίΤ^^ηί, 
ςριί Ιίΐ3. IX Β$ ΜΙο Βαοτο, οβρ. 4, Ιιοο 8 ΟΙΐΓίδΙίβηο φΐοάδίη βρυά ςαβώ Γβοοηάίΐυω (\ιβι<βΙ, 
Ρηβηοίδ ηοδίΓίδ δίβΐίηι αΐηυβ υΓΐ3βηι ΓβουρβΓβ^επιηΙ, Γθδΐίΐαΐυπι ροΛίΙίβΙ. Ηυ3υδ ροΓΓΟ ροπϋο- 
ηβηι ςαβηκίδίη ίηδί^ηβιη ρβυΐο ροδΙ οΐ3ΐίηυίΙ ΑπδβΙΙαδ, οβηοηίοιίδ (ΐυοη(1αηιΡβηδίβηδίδ, «ίί^υο 
Θχρυ^ηβΐΛ υΓΐ)β δβηοΐΛ ΗίβΓΟδοΙ^ΗΐίίΛη» Εοοίβδί» ρΓδΒοβηΙορ, Ηβηοςαβ Ρίϊπδίοδ ΓηίΙΙβηάβηι 
βαπΛνίΙ. Οϋίαδ δαδοβρίίοηίδ ΓβοοπΙβΙίοηθπι θηηυβπι Ρ&πδίβηδίδ Εοοίβδί» Γοοοίίΐ Βοπιίηίοβ 
ρπωβ ροδΙ ίβδίαπι δ. ΡβίΓΐ βά νίηουΐβ. ϋβπΐΐδδίπιίδ αΓ^υιηβηΙίδ ίδΐίδ θΙΙβΓϋπι Ηοο βΐίυά 8(1- 
ίβιη, ηίπιίΓυηι ίρδβ Ιοβηηίδ Όβωβδοβηί «ΙβΙβ βο άβίηοβρδ, ΙοΙο δθΐίβηι δίΒουΙο οο!«νο, Οιΐβίοδ 
ιιπίΐίςιιβ, ςαοβά ρβΓ ΐ3βΓΐ)3Γ0δ ΡβΙΦδϋϊΐΰΒ άοωίηοδ ΗοθΙ)λΙ , άβ πιΟΓβ ςιιοίβηηίδ Ηίοροδοΐνηιο 
οοηνβηίδδβ Λά βχδΐΐαΐίοηβπι ΟδΙοηδίοηβπινβ οΓυοίδ ΟοηΐϊηίοίΒ, ρβηηϋβ Λΐηαβ οΙίπΐδυΙ}Κο* 
ηίΛηίδ 80 0ΙιπδΙί8πίδ ίοιρβΓ8ΐθΓίΙ)αδ ββρί οοηδυβνβΓβΙ. Μ ΙβδΙβΙιΐΓ δοπρΙΟΓ νίΐ® βΐ οβΓίβπιίηίδ 
8. Β8θθΙιί ^υηίοπδ, ςυί δ«οαΙο οοΐ8νο Ι8ΐ3βη1β ιηβΓί^'πυιη ο1)ίίΙ ίη Ρβ1«δ1ίη8 δυΐ) ΕΓΐ8 ρ8ΐηβΓ- 
οΙΐ8. ΝβΓΓ8ΐ βηίηι 8αοΙθΓ, πθΓυιη ^βδίβραπι δβςιιβίίδ, πΐ8ΐτβηι ίΐΐίυβ βΐίςαθηάό άβπιυαι 8(1 υΛβηι 

8Ληθΐ8Π1 ρβΓΓβχίδδβ ρΓΟρΙβΓ βΧβΙΙβΙίοηβΟΙ δίν^ ΟδΙβηδίοηοαΐ ρΡβΙίΟδβθ ΟΡυοίδ, εΙς ΊεροβΛυμα 
&φ(χβτο της ύψώτεω; δνεχεν του τιμίου σταυρού. Ηοπίςαβ ίη νίΐ8 δΐ6ρίΐ8ηί δ3ΐ)8ίΙ», (ΐιιί Οΐίϋδ ΓϋίΙ 

ίΐΓ8ίΡίδ δ. Ιοάηηίδ Ββηΐθδοβηί, ίΐΐβ ρΓ6δΙ).νΙβΡ οράίηβίαδ Λιίδδβ Γβρίατίη ίΐΐίδ (ϋϋΙ)υδ ςυίϋαδ οπαχ 
β δυ^ί^βδία ροριιΐίδ ΟδΙβηάβΐΜΐΙυρ (Ηοο ςαίρρβ βδΐ, €[αο(1 νοοβ ΕχαΗαϋοηχ» ρνβίίοΒαΒ οηΛ€ί$ 

8ίςηί^08^8(υρ) έν ταϋςήμέραις δή της υψώσεως του τιμίου σταυρού. Οβηί(ΐαβ Τνρίοοη Ηί6ΡΟδθΙ)Τ1ϊί- 

ίβηυπι, (ΐυο(1 8 δορΗροηίο ρ8ΐρί8Ρθ1ΐ8 ρρίηιαπι, 80 δυ1>ίη(1β 8 Ιθ8ηηβ Ό8η[ΐ8δοβηο ηοδίρο, νβΙ 
β(1ορη8ΐυω, νβΙ ΓβδΙίΙυΙυω, νεΙ βαοΐυπι ίαίΐ, οδίβηδίοπίδ 1ιυ3υδ ρίίαπι, βΐ β8(ΐϋ8; (Ιίβΐ^υδ ίδΐίδ 
08ηβη(ΐ8 8αΙ Γ6οίΐ8η(ΐ8 βδδβηΐ, βηβΡΡβί.Εχ ςϋίΙ)υδ οβρίίδδίπιβ βνίηοίΐαρ, (Ιία ροδΙ ΗβΡ8θΙίί Ιβπι- 
ροΡ8 δβρν8ΐυπι 8(1ίΐϋο ΗίθΡΟδοΙ^ωίδ ίυίδδβ ρρβϋοδυπι ορυοίδ ΟΙΐρίδΙί Ιίριυπι, €[υο(1 ΠάβΙβδ δΐ8- 
Ιίδ 8ηηί 1βπ)ρορίΐ3υδ 8(1οΡ8ΐυπι νβηίρβηΐ. 

XXI. ΗδΒο ροΓΡΟ δυηΐ ςυδδ ρρ» οωΙβΡϊδ ίη υΐΡ0(ϊυβ νοίυπιίηβ ορβρυπι δ. 1θ8ηηίδ 08ΐη8- 
δοβηί, Ιυπι ίη (ΙίδδβΡίβΙίοηίΙίυδ, Ιυιη ίη ρΓ®ηιυηί1ίοηίΙ)υδ, Ιυπι (Ιβιηυιη ίη 8ηηοί8ΐίοηίΙ)υδ, νοί 
6ΐηβη(ΐ8ηςΐ8, νβΐ ί1!υδΐΡ8η(ΐ8 αιίΐιί νίδ8 δυηΐ. ϋβ δίη^υΐί^ δ&ηοΐί Οοοίορίδ ΐΡβοΐ8ΐίΙ)υδ, (}υοδ 
υΐρυπις[υβ νοίυωβη οοπιρίβοΐίΐυρ ίη Ιιβο ρρδΒΓ8ΐίοηβ 8βηβΡ8ΐί δίη^ιι^θϋω (ΙίοβΡβ ηοη Ιυ1)βΙ, ηβο 
ίαν8ΐ. Ου« βηίηι (1β υηο(ΐυοςυβ <1ίοβη(ΐ8 βδδβηΐ, νβΐ (ΙοοΙίδδίωυδΥίΓ Ιβο ΑΙΙβΙίυδ ίη ΟίβίρίΙιδ 
8\ΐ9ί άβ ^οαηη€ Βατηα8€εηο Η β]η$ορ€ηΙ)ΐι$ βη8ΡΡ8νίΙ, νβΐ ίη 8άπιοηίΙίοηί[)ϋδ ηιβΐδ ςυβδυηί- 
οαί(|υβ 1ίΙ)Ρ0 80 1υουΙ)Ρ8ΐίοηί ρρβθροδϋί, 1β^ ροδδυηΐ. €»1βραπι ορβΡβΒ ρρβΙίϋΐΏ βδΐ ΙβοΙοροηι 
Μο ρρβΒΜοηβΡβ , Μθ ρΓίωο νοίυιηίηβ οοηοίοδίδκβ ςυβθουη(ΐυθ Ιοβηηίδ Β8ΐη8δοβηί ίηδίδπίΐβ 
ηοπιίηβ ορβΡ8 βχδΐ8ΡβηΙ, ίη ςυί1)υδ άβ βςίβί (Ιο^ιηβΙίΙίαδ 88βΡβ1υρ, δίνβ ββ ^βηυίηα 80 δίηοϋΡ8 
βδδβηΐ, δίνβ (1υΙ)ί« 8αο1ορίΐ8ΐίδ, βυΐ δρυρίδ 80 8υ5)βο1ίϋ8. δβοαη(1ο οοηΐίηβηΐυρ (ΐυω (1β νβρϋδ 
ρίβΐ8ΐίδ 8Γίυπ)βη1ίδ ΐΓ80ΐ8νίΙ, οοΐΐβζίΐ, βο ρβΓΟΡβνίΙ. 

(?ΐ4Λ αρρβηάίοί ορβΠΛτη ΙοαηηΪΒ ΏαηιαΒϋβηί να^τναία $ίηί. Ιη βίΐίΐίοηβ ρθδΐΡβαΐ8 Βδδίΐββηδί 
βΐ ίη Ρ&Γίδί6ηδί1)υ5 Ιαου^ρβΙίοηβδ 8ΐίφ δυηΐ, Ιοβηηίδ ϋβπιβ^οβηί ηοπιίηβ Γβίδο ίηδίίξηίΐω, (ΐυ» 
ίη 8ρρ6η(ϋο6 δβυ ΙβΡίίο νοίυωίηβ ορβρυω β^υπ (ΐΌοά ρ8Ρθ(α), δ\ιυπ) ρβρίπίΐβ Ιοουω οϋΐίηβΐιυηΐ 
€υα) ^βηυίηίδ ίΙΙίυδ βΙίί|υοΙ δβΓΠιοηίΙιαδβδοβΙίοίδ, €[υοδ ηυρβρ ρβρβή ίη οο(1ίοο πιβηυ βχ8ΓΑΐο 

(α). Ιιϋϋ^ηι ηοη νί(1ίΐ. 91 ΡΚΛΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕ6ΑΙ.Ιδ. 91 

1)ϋ)1ίοΐ!ΐβθβ5 ίΙΙυδίΓίβδίιηί άυοίδ βρίδοορί Μβίβηβίδ. 0υίΙ)α5 βΗοηιιη φΚίΡυακΙβιη &\ι&Ιοηιιη 
Ιρθοίθΐυδ ίηβίΐίΐοδ βϋ3αη83ΐϊ), ςριοδ νίπ βΓϋάίΙί ρΓβΙο (Ιίβηίδδίιηοδ ΘΐίδΙίπίΛΓυηΙ. Ιη ρριιηίδ νβΓΟ 
^αίο βρρβικϋοί (1βδΙίηΛΐ)Λΐη ΙβοηΙϋ Β/ζβηϋηί ΙιιοιώΓαΙίοηβδ ς.ιι« ίηνβηίΐΊ ροΐαβήηΐ, βχ ςιιΑυδ 
θΐίςιιοί ςυ® θΓ«οβ ηοικίαιη ρΓοάΙβΓαηΙ, βραά ιηβ ΙιβΙ)βο ; Γβΐίςαβδ νβρο ιηβ^ηίδ δατηρίίΐ^ι» . 
βχ εοάίοβ ΥθΙίοβηο βηιί οαπβΐ ΓβνβΓβηάίδδίιηαδ ΟΓίΙίηίδ ηοδίή ιηβ^δΙβΓ Οβηεπίΐΐίδ ΑηΙοηίηαδ 
εΐοοίιβ, υΐ ίρδβ ηαρβΓ δυίδ «ά ιηβ ΙίΙΙβπδ 1)βηί§η\δδίπιβ δίδηίβοβνίί. Ουαικ^υβι» νβΓβΟΓ ηβ 
ρρορΙβΓ ηίιηίθηι ΐΓθοΙβΙυυιη βιηρίϋικϋηβαι βΐ ρΓοϋχίΙ&Ιθίη Ιιβοο ίβοηΐϋ ορβΓδί δίη^ιιΐθπ δεοΓδίω 
νοίυιηίηβ βάβΓβ οροΓίββΙ. 

Όθ€ίί$$ίηιθΓΗΐη αΐί^ηοί νίνοπΗη ΰηηπιβΓαϋο ςτι*ί ορβτανη ίη ΌαηιαΒοεηχ ΙχΙτχβ αάοΓπαηάίε 
ρο8ΐί^τηη(. — Ιη Ιοβηηίδ Όβιη&δοβηί οοιηιηβικί&ΐίοηβιη βάΐΏοάααι οβίϋΐ, ςαοά ίη β^αδ ορβΓί- 
Βυδ νβΓίβηάίδ, Γβοβπδβαάίδ, ί1]υδΐΓ&η(ϋδ βΐ βίΐβικίίδ νίή οίοοίίδδίιηί ορθΓΛίη ϊιηρβικίβπηΐ δΐΐθΐη, 
(}υοηιπι β^β^οδ 1α1)0Γ6δ ιη&χίιηο πιίΗί &ά]αΐΏ6η1ο ίιιίδδβ ΙυΙ)6ηϋδδίπΐ6 ίβΙβΟΓ. Ιθΐη ΒαΓ^ηάίο- 
Ηβιη ]υ(1ίοβιιι οίνβιηςαβ ΡίδΛηαιη, ΡΓβίΙβπβί ^Εηο1)&Γΐ>ί ρρΰΒίβοΙαιη, Λη1β& ηοιηίηβνί, ^α^ιιδ 
Ιταηδίβϋοηβδ !8ΐηοΙδί ϊοβηηβδ Οοηο ΙιΟΓΠδοηβδ βΐ ίηοοπιρίθδ βδδβ οΐβιηβνβηΐ, Λβοΐο^ίδ Ιωηβη 
(Ιίϋ δυτηπιβίΐιιβ υ1ϋβ3 ίαίδδβ β^ηονίΐ ίρδβ, ΙβδΙβΙιΐδφιβ οδΐ. Ι«οο5υπι ίηδυρ^Γ Ρθΐ^παιη δίβρα- 
Ιβοδβια ιηβιηοΓ&γί, α ςαο Ρβυΐαδ ^ονίοδ ίη βίο^ίδ η, 121 δοπΐ)!!, ίοίίηβ βαΙΙίω ΐηνβηίχΗεηι αά 
αηΐίατϋηι (ϋίεταπΑτη $ί}Λάϊα βχϋϋαίαιη 65<β, οητη ίη οιηηχ (ετβ άοβίηηω ^€η^^€ αά άοοβηάιΐϊη 
αρίΪ8$ίηΐίΜ Αα6«Γ6/ΐ4Γ. υΐΐηβπι ηοη ίη ΙιιΙΙιβΓ&ηδθ ΙΐϋθΓβδίδ δυδρίοίοηβ δβηβχ πιΟΓίυυδβδδβΙ. 
Ιη ΕοοΙβδί» οβδίτίδ πιοηβοΐιαδ ΒΗ^ΙίΑηυδ &κβΙ>&1 βάίιαο Ιοβηηβδ (£οοΐ6ΐηιρβάία5, ςυ&ηάο νίίβηι 
Ιοβηηίδ Βααιβδοβηί βΐ ΟΓ&Ιίοηβιη Ββ ιΪ5 ^ηϋη /ιάβ άοηηιβηιηί Ιαϋηβ 6δ1 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&(αδ. Ιοάο- 
6υαι ΟΙίοΙονβυηι ΝβοροΓίαβηδβιη , ββΓηαΙβηδβιη οαηοηίοαηι, (Ιβ ΙίΙΙβπδ βΐ Γβΐί^οηβ ορίίαιβ 
ηβρίΙαίΏ 65δ6 ΟΒίΒβδ ηοπιηΐ. ^υ^αδ οοηιηιβηίβηοδ ίη 1ί1)Γυηι Ώββάβ οΠΗοάοχα οΜΓΪη ΙΐΑοοβηιοβ 
6ΐϋϋοηβ οηιίδβΓίη), οαιίδβδ αϋιιΐί ίη ρΓ^ηιοηίΙίοηβ βά ρΓΦοίρααηι ίδίαά Ιο&ηηίδ Ο&ω&δοβηί 
οροδ. 

Ηοδ δθςαιιηΙαΓ ΡβΙπίδ ΡτβηβίδοιιβΖίηυδΥβΓοηβηδίδ, υιγ ιιΐήαβςαβ Ιίη^Φ, Ιβϋη» βΐ Ογ8Θ66Θ 
ββΐίβηϋδδίαιυδ, φΐί ηοη ραυο&δ Εοοίβδί® 0γ6Β06& Ρ&ΐΓΐηη 1υβυΙ)ΓθΙίοηβδ ΐ4&ΙίηΑδ ίβοίΐ ; ΗβηΓίοιίδ 
1(6πι ΟΓβνίιιβ, ΟΓάίηίδ ΡπΒ(1ίοβΙθΓΐιαι, ου3υδ ίηδίΒηβπι δβΟΓβηιηι 1ιαηι&ηίοηιηΐ(}υ6 ΙίΙΙβΓβηιηι 
ρβπΐίαπι οοηΙβδίΑηίιΐΓ βταάίΐίδδίαι» , ςμ&δ δοήρδίΐ θηηοίθΐίοηβδ ιη 8. ΗίβΓοη^ηΐί βρίδΙοΐΑδ 
ΰβηΐυαι ; ΙοβοΜηιιΐδ Ρβηοηίοδ, ΟοΓπιβπαοβηδίδ, οιχίίηίδ 8. ΒβηβάίοΙί οοη^ΓβςβΙίοηίδ Οαη[&- 
οοηδίδ ιηοηΑΰΙηΐδ,^ πιιιΐΐίρΐΐά ΟΓβΒοοπιπι αιιοΐΟΓααι νβΓδίοηβ οίΑΠδδίηιαδ ; ΟοάβίΓΐάυδ Τ11* 
ιη&ηηυ5, Ο&τΐΐιαδίφ Ρ&ήδίεηδίδ ηιοηβοΐιυδ, Ογφοθ βΐ Ι,&Ιίηθ οίοοίυδ, ηιή δϋηιωβηι δί1)1 βχ 
βεοΙβδίΑδϋο» βηΐίφΐίΐβϋδ ίηνβδίίς&ϋοηβ Ιβηάβηι ρΓύηιβηιίΙ. 0υί5αδ θκΐάαηι Β11ϋ)&1<1υηιΡίΓϋΙΐ6γ- 
αιβηιιη, ΜβΙΙΙι«Βυαι ΗορρβΓυηι, ΑΜαπι ΜβηυΙίαηι, ΡβίΓυηι ΡβηΙίηυαιΤΙΙβΙβηιηη, ΒπιχβΠβηδβιη 
άβο^ηυπ)» ΡΓοηΙοηβηι ΒαοΦυηι, ΡϋϋίρριιΐΌ Ιθ1)1)6ηηι. 

0&9ηί1)ΐΐ5 Υ6Γ0 ίδΙίδ ρρϋθϋ ΙβοοΙ^υδ Βϋϋαδ ΡΓαηδοαδ, 8. Μίοΐΐθβΐίδ ίη Έπβηιο ίη Βηΐ&ηηία 
ΒΐίηοΓί Λΐ)1)β5, ςυι ο1) δίηβΐιΙβΓθπι ΙίηβϋδΒ Ορφοφ ρθΓίΙίβπι (ΙοοΙοπαοι νίροΓαπι νβηβΓαϋοηβηι 
ιηβχίσιβαι δίϋί οοηιρΑΓ&νϋ. Ρηοηϋυδ 6]ιΐδ ίη Ο&ηιβδββηί ΙίϋΓΟδ Ι,βΐίηβ Γβάιίεηάο ουπδ δβουηάοδ 
δϋβδ ΡΓβηοίδουδ ηοδΙβΓ Οοπι1)ββδίαδ 8(1]βοίΙ, ^υ^υδ βΐίβηι ηοη βχΐ^υδ Ιβυδ βδΐ αρικί βηκίίΐοβ 
οΙ)ηιιι1ΐΑ ίΐΐβ φΐφ βάίάϋ νοίιυηίηα, ςυίΐ^ιΐδ Γβδ 1ίΙΐ6ΓθΓί& 8(1πΐ0(1υηι Ιοοαρίβΐθΐβ βδΐ. Νβο νβΐΌ 
ΒΐίηοΓβδ ίΙΙίδ Ο0ΐηί1)ϋδ ^η ηοδίΓΟ βιιοΙΟΓβ ίΠϋδίΓβηςΙο ρΛΓίβδ δΐΐδΐίηιιίΐ ϋίοη^δίυ» ΡβΙβνίοδ, 
ΑιΙ^βηΙίδδίηιυπι δΦουΙίηυρβΓ βίβρδί Ιαηιβη, ου3υδ (|υίης[α6 Ζ>β άορτηαΗΙ)η$ ίΗβοΙοριοχΒ {οιηι^ 
ΙοθΐιηίδρΓδΒδβΓίίαι Ο&ηιαδββηί (Ιίοίίδ δβηίβηΐϋδηυβ οοηίβΓίίδδίπιί δαηΐ ; ςυϋ^αδ ρΓθίη(ΐ6 βχίηιίβηι 
ΜηοΙί ΌοϋΙοήδ ίη Γβ5υδ (Ιίνίηίδ βηβΓΓΛηάίδ βΐ (Ιββηίβηάίδ ΛαοΙθΓίΙβΙβηι δυηιπιβ οουιπιβηάΛΐ. 
Αΐίοδ ίηί6Γίοη& δυΐ^δβΐΐίί δοηρΙΟΓβδ οιηίΐΐο, ηβ ρροΐΐχίΐαΐθ ηίπιίΑ 1φ(1ίυη) ίίδ ςαί ρΓϋθ&Ιίοηβηι 
Ιιαηεοβ πιββηι ΙβςεηηΙ, βίΤβΓδαι. 

^x^^ αά Ααπΰ βάϊίχοηΦίη ιη ρτχίηί$ ΰοηίχΛίβηηί — Μθ(1ο δυρβρβδί, υ1 ίΠοΓυηι, ({υοΓυηι ορθΓβ, 
εοη5ΐ1ίί5 ΒΟ ηιοηίϋδ ίη Ιιαοοβ ωββ βοΐίΐίοηβ βΙ&ϋοΓ&ηάα υδυδ δυω, ςίη^ατβηι αά ηιβα δίυάίβ 
ρΓ0ΐηον6η(1« ι)6η6νο(6ηϋ&ηι ΙβδΙβΙαπλ οηιηί1>αδ ί&οίαηι, αίςυβ ίη ρήηιίδ βοπαοι ςαί οοάίβυπι 
αΗηιυ5€ΓίρΙοηΐΏΐ ρβηβδ δβ 6ΓβηΙ, ηιίΜ ρβρ δβ βαΐ ρβΓ βαιίοοδ βορίαηι ίβοβραηΐ. Ιη ρρίηιίδ 
<ΐυ&ηϋιιη ίΙΙοδίρίδδίπιο Ο. &1>1)β1ί ϋβ ίοανοίδ, 1)ί1)ΙίοΙ}ΐ66βΓίο Γβ^ο, άβϋβ&ηι (ίίςηβ δαίίδ & ηΐΘ 
δίξπίΟοβΓί ηοη ροΐβδί, ςυο, ρρο οοη^βηίΐβ δίΙ)ί ΙιαπιαηίΙβίβ, 1)βηί8Ββ Γδνβηΐβ βΐ βηηυβηΐβ, 
Ι3>Ρ05 ςαοδνίδ Γβ^Ιοβ, δβα αιβηιι βχΛΡβΙοδ, δβιι βχουδΟδ Λ(ίβυη(1ί, οοηδαίβηάί, Ιβ^βηίϋ ηβ 
(Ιοιηιιιη οδρορίβηϋί ρβρβπιρίβ πιίΐιί 1ί5βρρίπΜί(ΐιιβ ίβοαίΐβδ ίιιίΐ. Νβο νβΡΟ άβίαβρυηΐ νίροΓυπι 
ϋοΐίδδίιηβθ 0ρ1)ί ΗΐΙβΓαρίο βραάίΐίοηίδ &1(ΐαβ ΙιααιβηίΙβΙίδ, ςριί ρβηα ίΙΙαάνβΡβΡθδίηω άίβηίδδίηιβ 
οώτλώΧ^ οίβρίδδίπιορυαι ϋΌ. ΝίοοΙβί ΟΙβπιβηΙ βΐ Χοβηηίδ Βοίνίη ρρορβηδίδδίπιβ οίΤιοίβ , ς[ϋί1)ΐι* 
•ά δοδοβρίαιη ορυδ ρβΡδβςυεηάαηι ίηοίΐαΐαδ Γιϋ. Μεηι ρρδΟδΙίΙβΡβ ϋοι^Ιίδδίιηί νίιή 00. 81(3- 95 ΡΚΛΡΑΤΙΟ βΕΝΕΚΑΙΙδ. ^6 

ρΐιαηυδ Β&Ιυζίιΐ5 βΐ β&ΓοΙυδ Οαοΐιβδηβ, ςαι &1ίυ$ ρο5( βΐίαιη οοηίβΓϋ3δ1ηΐδβ 1)11)1ίο11ΐ666θ εοΐ- 
1)6Γΐίη® ρΓβθΓβοΙί ίαβπιηΐ. 

Νοηάαιη νοίυιηβη 86οαη(]υπι &Ι)5θΙν6Γαιη, ουιη ίΙ1υ$Ιη$§ίιηι ηοϋίϋδδίιηίςυβ βρίδοορί ΜβΙβπδϊδ, 
Ο. Ηθηήοί ΟθΓοΙί άα €Λΐη1)0ΐιΙ^ άυοίδ άβ Οοίδΐίη, β1 ρδπδ ΡΓ&ηοίβΒ, δίη^υΙβΓβηαι ΙΐϋπιβηϋβΙβιη 
δυπι βχρβΓίυδ, ςυθ ίη })ί1)Ι]0ΐ}ΐ60&ιη δυβιη» ςα&ιη 86^α6πβη&ιη οΗιη ν06αΙ)&ηΙ, βιςαίδίϋδδίιηίδ 
ιηβηυδοπρϋδ ΙοοαρΙβΙβω, ίβοίΐβιη βκΐίίαιη ιηίΜρβ1βΓβ3α5δϋ. Μ ςιιοίΐ ρβΓ&ιηβηΙθΓ ρΓΟ ιηοΓβ 
5αο βχδβοιιΐϋδ 6δ( ο1. ϋ. ΝΙβοΙ&αδ ΒΙβηοΙι&Γά, δβΟΓδθ £9ΐοιι1(&Ιίδ Ρ&ήδίβηδίδ ίη (Ιιβοΐο^α άοοίοπ, 
1ια]αδ(ΐαβ 1)ίΙ)1ίαΙ&βο® ρΓδθΓβοΙυδ ιηβηΐίδδίπϊΐΐδ. 

Μβ^ηβδ ίΙίάΐΒίη δυρρβίί&δ βΙΙιιΙβΓυηΙ ρΓδΒδίΛπϋδδΐιηί οοάιοβδ οοϋβ^Η Ρ&τίδίβηδίδ δοο. Ιβδυ, 
ς^ιιοδ ιηίΐιί βί υδυιη ρΓ8Βΐ)ΐιίΙ νίπ βχίιηίβ (ΙοοΙαδ , Ηβν. βάιηοιΙυΓη Ρ. ΪΟΛηηβδ Ηβράυίηυδ, 
βυ]υδ ρβΓβηηίδ βρββ πιο βιηοπδ β1 1)βηβνα1βηΐ5© ηυηφίΛΐη ηοη τεοοΓοΙώοΓ. 

Ουίϊ νβΓΟ (ϋοβηα 4β ΓβνβΓβηάίδδίιηο ΟΓάίηίδ ποδίή ωη^^δίΓΟ ^βηβΓβΙί, ΑηΙοηίηο Οοοίιο, ςυί, 
άβοβδδοραπίδαοπιαινθδΐίβίβ ρΓβηαβηδ, ηαΐΐίδποηιιιοάίδβ^ΐ, υΙώδοΙαΙβιηηαιιιβΗδδαΐδ Ιοαηηίδ 
Οβοαβδοβη! 6<1ίΙίοη6ΐΏ άβΓβιη Τ ^υο^^Γ^β ρρο ίιιβΓ6(1ί1:)ΐ1ι δαο 1η 1ί((6ηδ &ραά ηοδ Α()^αν&ηά^δ 
ρΓθΐηονβη(1ίδ(ΐαβ δίαςϋο^ ίϊιββηίΛυδ ηοη ρβρβΓοϋ βχρβιΐδίδΐ, . ςμο βι νβϋοβηΛ ρπβΒδβΓίίπι 
ΜΜΙοΙΙιβΟΛ βυοίοπδ ηοδίπ ς^μ® άθδί(1βΓ&1>δΐπι νοίαιηιηβ, βο ρΓβδβιϊίπι βωρϋδδίαιιπη ΡαΓαΙΙ^- 
Ιονητη υρυδ, ρΓοί^ΓΓβηίυρ, πιίΐιίςαβ ςυβηίοοιιΐδ ΐΓβηδίηϋΙβΓοηΙαΓ.. Ιλπι βηΐβ Γβίαΐί φΐίά 
βΐί&πιηυπιΐκκϋβςμβ ρΓ£θδΐ6ΐ,.φΐ8ηΐΌδςιΐ6 δαπιρίιΐδ βίΤυηά&Ι, \ι1 1.6οη1ϋ πιοηβοΜ, άοβίίδδίαιί 
«οουΓΛίίδδίηιίίΐαβ , βο άβ Εοοίβδίβ ΛάνοΓδΟδ Ιΐφπβδβδ ΝθδΙοηβηοπιπι βο ΜοηορΙι^δίΙθπηη 
ορίίπιβ ΜβπΙί δΟΓΪρΙοηδ, 1ί1)Γ0Γααι οοπιροδ ββιη. ΥοΗδ δαίδ βο οαπδ υΙίΓΟ θίςαβ 
1ΐαηΐ8ηίδδίπ)6 ίανεηΐβδ ηβοΐιΐδ βδΐ (ΐΌοΙίδδίηιοδ 1)ί1)]ίοΙΙΐ60£θ ΥβΙίοβηβΒ ρΓΰθίββΙΟδ 1.βαΓ6η(ίϋπι 
Ζ&οββηίυπ), 6ΐ Ό. &1:)1)&ΐ€ίΠ} Ιο&ηηβηι Ββρϋδίθπι άβ Μιγο, νίΓ0δ« ιιΐ οπκΙίϋοηβ» ίΐα 6ΐ ρρορβηδο 
1η Γβω ΙίΙΙβΓβηβΕη θηιαιο οβ1βΙ)βΓπηιοδ. 

Αά ΙΐδΒο πιβ ΠΙϋδίΓίδδίιη.ο β1)1)&ϋΙϋΗο Ιωρβηβϋ, δΐιπιπιί ρσηϋβοίδ ηυρβΓ νΐοβίβ^βίο ΡβΓΓΛή®, 
ροδΙ νβΓΟ δβάίδ βροδΙοΗο® βά δυρΓβπιυπι ΜβΙίΙβηδίδ ΟΓόίηίδ πι«βίδίηιπι ηυηΐίο (ΐ6δίβη&Ιο, 
ηυΐΐίρϋοί ηοωίηβ ο1)δ1ποϋδδίπιυπι (1βΙ)ί1θΓβπι ρροβΙβΟΓ, ςυί ρρορεηδαβΡ^Λ πιβ Ιίβηβνοίβηΐίβ, 
οηί (Ιί^ηβ δβΐΐδ οβ1β1)Γβηάω πιβ ίπαρβρβπι δβηΐίο, οΜ€ί1)ΐΐδ ρβπαοϋδ ςυί ίηδυρβρώϋβδ^ \ίά6ΐ)βη- 
ΙιΐΓ, Ιαρβθ βο 1)βηβΗοβ πιβηα Ιρβοΐαΐαδ βΐίςυοΐ ϋβπιβδοοηί πιίΐιί ρροουΡΛνίί^ δΐηβ φΐίΙ)υδ ββΓΐ 
ηυΙΙο πιοοίο ροίβΡΛΐ, \ιΙ Ιιβηο ςιιβπι ρ«Γδΐ3βπι βάίΐίοηβπι, ίη ριιί)1ίουχη ββΤβΡΡβω. Ε3αδ ρορρο 
Ιιοο ίη ηββο^ο οοηδίΐίορυπι βχδοουίορβηι δβ δυιηπιβ &1θ0Ρϋ»1β ρρδΒίχιίΙ 01. Ιαδίοδ ΙαΙίυδ ΡοηΙβ- 
ηίηιΐδ, ΙηιρβρΓ&Γίοδθ 1)ίΙ)]ίοΙΙΐ66δ& οαδίοδ, φιβηχ ο1> δίη^ορβηι βραάίΐίοηβαι, βίςαβ ίη Βοαιβη» 
Εοοίβδίφ 3αρί]:)υδ νίηάίο&πάίδ β^ρβ^β η&νβίβπι σρορβηι δοπιπιυδ ΡοηΙίίβχ Οΐβπιβηδ XI Ιιοηο- 
Γ&Γίϋπι 08πΐ6Ρ&ρίαηι δΐιαπι ίβοίΐ. 

Νβο ηΐ6 ρυρδυπι ίη{;ρ&1υιη ρρφ56ΐ)0 νίρΐδ βρυά ΑηςΙοδ οΙβΗδδΐΏίδ &β Γβί Ηΐίβρ&ρίβθ δΙυ(]ίθδίδ 
ςυ&πι φΐί τηβχίπίθ,ΡβίΓΟ ΑΙΙίχίο, Ιοαηηί Ηαιίδοηο, βΐ ίοβηηί ΕρηβδΙο ΟγλΜο, ςηί, Ρβδβρβίίδ 
Ηθ^βθ ΒρίΙ&ηηίβΒ ηιυδβίδ βο })ί5ΙίοΙ}ΐ6βίδ, ςαΰθοιιηςυβ Ιοβπηίδ Ββίη&δββηί δοριρία, ςιι® 
ηοηϋηηι βχοϋδβ βδδβηΐ, βρυά δβ Ι&ΙβΡβ βοπιρβρβραηΐ, ρροηιρία 6ΐ βΛαοή δοΠίοίΙαάίηβ αά πιβ 
ΙρβηδηιίδθΡίΗΐΙ. 

Ιηδηρβρ οοπδϋίίδ&ο (Ιοβυπιβηΐίδ δυίδ ρρ^βοίριιο πιΜιί βά^μαΐβοΐο ίυβρυηΐ ρρδθδίβηΐίδδίο]] άαο 
νίρί βο ΙοΙο 0Ρΐ)β ηοΐίδδίπιί, Ό, ο\)1)Β3 Ιαϋονίοαδ (Ια Ρουρ άβ Ιοηβαβηιβ, βΐ Ο. ΕαδβΜυδ Ηβ- 
ηοιιάοΐ, φίοριιαι βχίπιί&ηι βρυάίΐίοηβπι, ηιοχίηιβ ςυοά &(1 ρβδ Ορίβηΐβΐίαω βΙΙίηβΙ, ίηάίςεηθθ 
βίςαβ βχίβρί οαιηβδ δαδρίοίιιηΐ : δβϋ βΐ &α)1)0 ίη ορυδουΐίδ ςαίϋυδάβπι 6χ Αρα1)ίοο ίάίοπίΑίο 
νβρίβηάίδ 6( ρβοβηδβηάίδ ορβΡβιη δαβαι Ιιααιαηίδδίπιβ ροδαβραηΐ. 

ΙηΙβΡ ΙοΙ ίΙΙϋδίρβδ νίροδ, ςυί δΐϋύίορυπι 1β5οΡϋπΐφΐθ πιβορυπι ίβυίοτβδ δβδβ ρΡίΘΐ^υβρυπ!, 
ροδίβρίορβαι ηοη ΙβηβΙ Ιοοαπι όοοίίδδίωυδ ηιβίςυβ βπι&ηϋδδίιηιΐδ, Β.. Ρ. δκΐηιοάυαι Ρ. Ο. Ββρ- 
η&Γ(ϋαδ <1β Μοηΐβίβίοοηίδ, φή, βυηι ίρδβ Γβί ββοΐβδίβδίίβββ βΐ ΙϋΙβΡ&ρί®, ρρβθοίβρίδ ορβρίΙ)αδ βΐ 
ρρίδοορυπι ηιοηατηβηίοροπι βναίςβίίοηβ ΙοουρΙβΙβηοΙ^Β δβ Ιοίυπ) ίηιρβηάβΐ, ηίΐιίΐ ηοδίρϊ ίηιηιβ- 
Π)0Ρ, ηυίάηηίά Ιιίηβ ίηάβ βά Ιο&ηηίδ Οβπι&δββηί β(]ί11οηβηι ίΐΐυδίρβηοΐβπι βΐ βυςβηά&ηι βρίαπι 
6ΐ ίϋοηβιηη ρβρβρίΐ, Ιιοο η)βουηι οοπιαιαηίοθΓβ ίηίβηΐβ δοΙ1]βίΙα(]ίηβ δΐυάυίΐ. Νββ πιίηυδ βΐί&ηα 
ρροΐίχβ Γβπι πιβθπιββίΙΗ. Ρ. Ο. Αηδβίπιυδ ΒβηίΙυΓί, Ββ^ι^δίη^δ, β^ι1δ(1βπ1 ίηδίίΐαΐί &Ιαπιηαδ, Ιοϋ 
^Λπι ορΜ δίηβαίβρϊ δυβ βρυϋίΐίοηβ οΐΛΡίδδίπηίδ, ουίϋδ ορβΡβ , βχ ςριο ΡΛΡΐδίοδ βρραΐϋ, φΐίϋφΐίά 
βαοίορίδ ηιβί Ιρβοΐβΐυυπι ίη νβρίίδ ΙΙβΙί® ϊοοϊβ λο Ρίορβηϋ» ρρφδβΡίίπι βΐ ΥβηβΙίίδ άβΐίΐβδοβρβί, 
εοηδβουΐϋδ δϋπι, β3υδ άβδίάβρίίδ βο ρβΐίϋοηίϋιΐδ πιορβηι αΐίρο 8βΡβηϋ1)υδ ίΐΐυδίπδδίηιο Ο. Μβ- 
Ιβϋο Τγρθίίΐο, ΡίιίΐΛίΙβΙρΙιίβηδΐ πιβίροροΐίΐβ, ηβο ηοη νίρίδ οΐΛρίδδίηιίδ οίοοϋδδίηιίδςαβ Κ- Ρ. Ο- 
Αοβ6ΐοΜ&Γί&^ηίΓίηο«.ορ(]ίηί5δ^Ββηβ(1ίβΐίβ1υαιηο,6ΐ Αηίοηίο Μβρία δβίνίηο. 97 ^ΒΙΕαΤΛ 1>Κ;βΡλΤΙ0ΝΕ8. Μ :ΚΣ Ιι^ιρ^^^ Ι Ι ■ι .,.^ . .. , ..ι»| •- 1-ϊ δΕΕΕΟΤ^Ε ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟΝΕδ λΙίΤ ΝϋΝΟϋΡΑΤΟΗΙ^ ΕΡΙδΤΟΙ^Ε (ίϋΜ ΑΙΠνΚΙΟΙΙΙΒυβ ΟΡΕΚυΜ 8. ΪΟΑ'ΝΝΙδ ΒΑΙΙΑβε^ΝΙ £θΓΠΟΝΙΒυ8 ΫΈίΜΡΙΧΜ 5υΝΤ« ΙΑΟΟΒΙ ΡΑΒΕΙ δΤΑΡυΐ,ΕΝδΙδ 
ΚρίΛίοΐΛ ύά ^ΕρΐάίΜΐΛ ΒβΙίο άοαοτβηι ΐΗβ^Ιορίηι. ά$ %ηα 4ίΜ Β€ ^0 οπΗοάϋχα ίταΜίαϋοΜ ΙαΐίηΛ. 

Ι«€θ1>υ8 ΨλΥ^τ Μ%ϊάχο ΟβΙΓο «ΙοοίοΗ Ιΐΐ60ΐ0{[0. 

ΡΑΐίδΊοΓίιιη Αθ3(ΐ6ΐηΊ3ΐιι , οοπιιηυηβιη βΐυϋΙοΓαιιι ηθ8ΐτοηΐηι ραΓύηΐβπι , οαηι Ω(]ο ΓυιηθΓ6 Γβρβίηβββ ΐβ 
€υ|;ηονί : ιηίΐιίηβ , 3η Ιί1)ί ηη^ι^Ίβ ^Γϋΐυΐβΐυβ ίυβηιη , Ιιΐ06Γΐα8 8υιη. Ουίβ βη'ιαι &Γιυ$ ίηδί|;ηίθΓ 1οΰυ8 ? ^\ϊ\Λ 
ιιιοήΐιυδ Ιυ'ΐδ ΐυοςυβ 3(χοιηιηο<ΙϋΐίθΓ 1η|;6ΐιίο ? δοΐβηΐ βηίιη ρΓ6ΐίθ8ίθΓ68 ρΐ8ηΐ» ίπ 8θ1ο η8ΐυηβ βαββ οοη- 
8βηΐ»ηοο» ηοη πκμΙο ΟΓϋλΐηβηΐο β886» 86(1 61 ρΓ6ΐίθ8υιη ηοη ιηίηοβ &0Γ6γγ6 ίΓυείυπι. 1^ο^υII1 όβ ιηβ εοη- 
τβηίβηΐβπι (?), ηβςυβ οηιβιηβηΐο ΙυβΓίηΙ, ηβςυβ (|υο$ (Ιΰ^βιιΙ ρΓοΓβΓβηΐ ίΓυοίυβ. Νοη δβουβ λυΐβιη 8Γΐιί- 
ΙΓΟΓ Ιβ 1θ€υπι Πΐυιη Γονβηόίβ 1)οηί8 οιιιηί1>υ8 ουιη 1ίιΐ6Π8 , Ιυιη ίη^6ηπ8 &ρΐί88ίηιυπι Γ6€6ρί886. Υβηιιιι 
ςοίβ υιιυ8 ίιιΐ6Γ ρΐυπηιοβ νβίβπβ οοηβαβίυιΙΊιιί» &ιηί608 Ιβ ίββίίνβ ηυϋ8ί 6Χ Ιοη^ίιιηυίδβπη» ρ6Γ6{[πη&- 
ΐίοΒβ Γβν€Γΐ6ηΐ6ΐο 8υ8ΰίρί6ηΐ68 , 6856 ποϋ ροΐυί '. Ιιοο 3ά (6 ιηυηυβουΐο ιηβ8ΐη ΐββίΟΓ ϋΚ>8βη8 θ6η6νοΐ6η- 
ΐίΑπι : οριΐ8€υ1ο, ίηςιιβιιι, Ι)63Γι ΡαΐΓίβ Ιοβηηίβ 0&ιη&866η1, ςυοό 8υρ6ΓΊοπΙ>υ8 (ϋβϋυ» ίηΐ6Γ βυΐίυοβ ΐυ- 
ιηυΐΐαβ β Ογφοο 1•3ΐίηιιιτι ίβοί : ηοη 62 , Γ3ΐ60Γ• ςυα ά606Γ6ΐ (1ί^ηίΙ&ΐ6, ηοη 6ΐ62ϋη1ί3 : 86(1 ίη 8ΐη|;ιι1ο 
ρ3ΐυ1ί3ρ6Γ 86010108 , ιηΊ86πα8 €υΓΪ8ΐΐυιη (!6€ΐίη&η8 , ςυβι ν&ίυί βα6Γιΐ8ΐ6 ΐ6θΙοπ1)υ8 8υεΙθΓί8 πΐ6ΐιΐ6πι ρβτ- 
νί^ηι ί2€ίβη8. Ίηχ \ρίύτ ρ&Γΐβδ 6ΓαηΙ 6ΐ όΠοΙιΙονβ'ι, ({υί, Ιβ &(1]υΙθΓβ ( ραυει ΟαχβΓβ (1ί68 ), 826γο (Ιοαο- 
πιω εοΒίυί ίηδβΠυβ 68ΐ, 3βπθ806Γ6, 8η ορυβ ίθΓΐ6 Ι8ΐβ βίΐ , ςτιοά υ$υΊ , οβΙβΙιβΓππιο ίΙΓι βΐυάίο 6886 ^088ί(. 
€ιιπι ΐρβυαι πΐ2χίηΐ6 ΐΙΐ6θ1οβκε ρΓθ1)βΙυΓ 8ΐιιάίο$υπι , 61 85 ΑΐΙΐ6ηί608ί (1600X1886. Ουοά υΐΓυιης(ΐ6 τΐ(ΐ6ΐυΓ 
ρΓ3ί86ΐι» ΟίΐηΐΑ866ηί ορυ8ουΙυπι ρπβΓβΓΓβ. Νεςιιβ 6ηΊπι ίη ΟΓΧΟΟΓυιη ^γωηΑδϋβ &11ο ίη ορ6Γ6« 8(1 880Γ&ιη 
ΐΙΐ6θ1ο{ίχ ρ2ϋ£5ΐΓ3ΐιι 8θΐ65&ηΐ ίοίϋ^ή. ¥816. Αρυ(1 ΒϋοΓί^βδ , Ιάί1>α8 Ρβ^ΓαΐΓϋδ. ' 

ΒΕΑΤΙ ΗΗΕΝΑΝΙ ΑΙ,δΑΤίεΐ 
ΟατηΐΜ αά Κο^€ΤίΗηι ΡοτίηηαίΗηι ΜαΰΙονιεηαηι• ΕΟΟ ρΓΟρΗΟΓ Γ8()ία8 ({ϋΐ 8υΓβ;Ίΐ 85 8Χ6« 

Ηαΐκΐ 9ΐΙίΐ6Τ ρ6Γ(1θ6ΐ8 ηΐ8β;ΐ8 8υ866ρίΐ 85 8! 10 
Ρπαΐ8 €θ5θΓ8, ρορυΐο ρθ8ΐ6ΓίθΓ6, ΡαίΓυπι• 

Οιΐ8ΐί8 8υηΐ πΐ8|;ηι €6ΐ656ΓΠΐη8 (1ο||;πΐ8ΐ8 Ρ8α1ί 
ΟίΗβ ηονιΐ8 ίη Ιοίο ΐ6βίί6Γ ογ56 ΙιιϋΙ : 

Τ^Ιίβ Ιο8ηηίδ 8α5Γιαιί ρ8κίη8 86η8υ 
ϋα1ΐ9ΐ 08ηΐ8866υί9 Γαη(ΓΐΙ αΐ 881Γ8 ]υ58Γ. ΤΓ8(ϋΐ βηίπι β(!6ί ρηπΐ8 Ιη6υη&5ηΐ8 ΓβοΙβ, 

ΑΟ ρυΓ88 ηΐ6ηΐ68 η»3Τ8ΐίθ8 88€Γ8 (!θ06ΐ. 

υΐαιΐ6 58ΐαΐί8 ίΐ6Γ^ΐ6η68ΐ, Ιοεα ιΐβνία νίΐ8η8 
5ίηθ6Γ8 ς»6πινί8 ΐΓ&(ϋΓιοη6 ηιοηβΐ. 

Η80 ΓεΙίΧ 86Πΐρ6Γ ]80ΐ6ΐ 86 ϋΓ»θΐ8 ρΓθΐ6 » 

ϋυβΒ ςυοη(ΐ8ηι οΐ8Γθ8 6(ϋ(1ίΙ 8ΐπΐ8 νίΓ08. 

Εγ^Ο ρί88 866ΐ8η8 16^68 86 ]υΓ8 Τθη8ηΐί8 , 
ΗΟΟ 0ρυ8 6X8618 86(1υ1ΐΐ8ΐ6 ΐ6|;8ΐ. Κϋοα ει,ιετοΥΕί ΕρηίοΙα αά 2α€θί)ίίνΐί €ΙατοιηοηίαηΗΐη φρηοορηιη, ά€ ιν,ί» %η Ιίί>ΤΗΐη ΰβ βά^ οπίιοάοχα οί^ΜβνναίίοηίΙηα, 

ΗβτβΓβΐΜΐο ίη €Ηπ8(ο ΡαΐΓί 86 Οοηΐηο ϋ• 1α6θ5ο Απι588ί8ηο, 6ρί86ορο 6ΐ8Γθΐηοηΐ8ηο (1Ι|;ηί88ίπιο , 
^ιι<1ο€α8 €1ί€ΐον6υ8 Ν6θρθΓΐυ6η8ί8• 

ΙΙηΐ ΟΟΙρίϋΐη ()υί Γ66ΐβ 88ρίΐΐηΙ, βΐ ν6Γ8 6&1 88ρί6ηΓΐ8 9 880Γ8(ί$8ίηί10 ρΓ268(ΐ1, ηί5ί1 66ηία8 8υΙ ΗΓΠΐίυ8 

αηίιηίι ιιθ8ΐΠ8 6886 (Ι656Γ6, ςυ8πι θ8ΐ1ιο1ίο;Β β(ΐ6ί (Ιθ6ΐιπΐ6ηΐ8 , Γ6^ιιΐ88 6ΐ 8Γΐί6α1θ8, ςυί5υ8 81 ηβ 5β8ίΐ8- 
ιίοηβ ιαΙ οτιΐίοιιίβ 6ίη8β;ίΐ8ΐίοη6 8886ηϋΓί (ΐ656ηΐ οηιηβδ , ςυοιΐ (Ιίνίηα ίΓΓ8(1ί8ΐίοηβ 8 6(β1ο ίη 5οπ]ίη68 
^«βαχβπιηΐ• 8ΐ 60101 Ι8ηΐί ΓυίΙ 8ρυ(1 (1ί86ίρο1θ8 ΡγιϊϊΛ^οίΊβ βυείΟΓίΟβ » ιιΐ ίηΐ6Γρ6Π8ΐί 8ά Γ6(1(ΐ6η(ΐ8ηι 
Μπιιη ςίΜΒ 8886Τ658ηΐ €808810 , 8110(1 ηί5ί1 8ρρΓο53ΐίοηί8 8ΐΙοΐ6ήηΐ« ςυ8ηι ηια|[ί8ΐΓοαι ίΐ8 (1ίχί886, η6ί88- 
ςαβ ριιΐΛΓβηΙ , (|θχ 85 ίρ80 8606ρ6Γ8ηΐ , Ιη (1ί806ρΐ8ΐίοη6ΐη 8θΙ 6θηΐΓπν6Γ5ί8πι α6(1ιΐ66Γ6 : 81 ΓΟΓ&Ηΐη ΙαηΙί 
ΐρΐΗΐ Αι56αί6η868 ηιοα)6ηΙί ίυίΐ 8$86Γΐοηο3 Χ6ηο6Γ8Γΐδ 86Γηιο, οΐ 6αιη 5οαΐ6ΐ ίη ]ο(1Ί€ίο αΐ8ηοιη 688βΐ 8Π8 99 ΐ^εϊ>Εθτ« ρκ^Ε^^Ατ^ο)<1δ ^μ 

Α'ΙιηοΙυΓυΒ, ςαο <1β ιηοΓβ ]υΓ2ΐη6ηΐΜπι ρΓ£&ΐ&Γ6ΐ, οΐ) βρεοΐαίαιη ίρβίυβ ίηΙβ§πΙ&1οιη βΙ |;ΓανίΙλΐ6ΐιι 6ΐ ίιι- 
4ϋθ6$ ]υΒ]υΓ8ΐΐ(1υιη ΓβπιΙΐΐβΓβηΐ , ν6Γΐ>οηιιιι βαοτυπι 8θΐ8 &βΙηη3ΐΐίοη6 οοηίβηΐΙ ;^ ηοηηβ ιη3]0Γί5 Άρυά Ιΐ6- 
ιιΓιηΜ ροηϋβΓΪβ βπΐ (1ίνίη& 6ΐ βπηιιηα τβπίαβ, ςυ» ηβο Γ&ΙΙί, ηβο Γ^ΠβΓβ ηονϋ? Ε$ί Όεη$^ υΐ &ίΙ Αροδίοΐυβ^ 
νβταχ : 0Μηί$ ακί^ηι Ηοηιο ηίβηάαχ *. Ουίβ ί|;ίΙηΓ &(](1υ1)ΐΙ&νετίΙ , &υ1 βηοίρίΐί &|;ί12ΐνβΓίΙ &ηίιικ>» ςυ» « Οβο 

ιηαηι ρβίπιιιι ? ΝίΙιϋθ86πυ8 1ΐ2α(1 &1)8υΓ(1υιη ίυβηΐ ΠΙα ίαΐ^Γΐ!»» ΓίΟίοιι&Ιί Ή8 Βκχίοςυ^ ίυΙϋίΓΐ , βΐ β&Ινα ΓβΚ- 
κίοηίβ ρΊβΐϋΙβ Ρ6Γ8ιιιι80γΓι8 »ρρΓαΙ>8τί ΓΑΐίολίΐΜΐδ , α4 ηβηΐίβ ιμ)8|τφ ίιιν0ηάλΐιιίώ)6ϋϋ1ίΐ2ΐ6ΐη> ςϋ» Ιυπι 
Γ2είΐ6 8(1 ίρ88 €Γβ<ΐ6ΐΗΐ8 ιιιί1>τ6ηΚιιτ, ουπι 63 ρβΓβρβχβΓΪΙ α Γ8ΐ1οη6 ηοη 6886 8Γΐ6η&. ΟαυοίΓοα 8υιηιηο 8ΐυ- 
ώο ν6Γ88η(1ί Βυηΐ Η1)π, ^υί 8ΐιΊ8$Ίιη8 ηο8ΐΓ98 Οάβί 88οΓ8πΐ6ηΐ8 ιΐ6ΐ6(;υιιΙ, αίςυβ Λά 68 οίαπυδ ίηΐ6ΐΓΐ[|;6η<ΐ8 
ρΓ»8ΐ8ηΙ 8(]]υιη6η(υιη : ρΓΧ86Γΐίαι 8ί 8ΐ) 8η1ίηυί8 , ρΓθΚ>8ΐί8, (1θ€ΐΓΊη8 61 88ΐΐ€Γιΐ;ιΐ6 ρΓ^ϋΐΑΓίδ 8αοΙθΓί1)υ$> 
ι;ΐ8ΐ)0Γ3ΐ8 8ίηΐ. Νοη 6ηίιη ροΐββΐ τΐνυδ 8υΊ ΓοηΙίβ ηοη 88ρβΓ6 .η8ΐαΓ8ΐη «ηβςαβ ίΓΟΟίυδ 8ΐι 8γ1)ογ6 808 οιέ;- 
0Γ6Ρ3Γ6. Ρΐ3η6 ίη(6Γ ΠΙθ8 6ΐ Κιοο ςυ8^ΓΊΠ(1ιIΠ1 6χίηιπ Ρ8ΐΓί8 ^03ηη^8 08Π)8866ηί ορυ8 Κΐ8υά ίπ)πΐ6πΐο αη- 
ηιιηιβΓ&ηάυπι 681, (|υοό ϋβ οπίιοάοχα /¥(ί« 4η8επρ8ίΙ , €θρίθ8υιη 88η6, Γβΰυηάιιπι βΐ ιιΐίΐβ, τιιΗίΙ 60Γυηι 
ςυ96 8(1 Γΐιΐβί 6ΐιΐ€ί(ΐ8ΐίοη6πι ρβΠίη^ηΙ, οηιίΙΐ6η8. ΕχοΓευβ 6ηίπι 8•ρΓίηίΐο Γ6Γυηι οιηηίυπι ρΓίηαρίο, ρβΓ 
ηιυη<ϋ (;6ηβ8ίηι , 61 ηο8ΐπ Ιαρ8υ8 τβρ8Γ8ΐίοη6ΐη , ίη ϋΐ4ΐη(ϋ ουοβαωιιιβαίαηβιιι , 8υ&πι 6^ίΐίοη6ΐη ρ6Γρ6ΐπο 
(Ιεάυοίι οΓάΊηβ, οοη)ρΐ6ΐο(|ΐΐ6 .οαηιΙίΜοοΊ^ ΗυΐϋΐιιΐΦ αγΙ)6 61 οιγοιΙο , ιιοβ !■ 68ΐη ΓβϋιιείΙ ίιπβπ) ρ6Γ ΙιβΑΐί^ 
Ιυϋίηί8 ρ8ΓΓιοίρ8ΐίοη6ηι , 8 ηυο ρπη)2βν8πι (βίοηΐ 61 Γβ8 οηιηβδ) 5υπιρ8ίπιυ8 οπ£Ίιΐ6πι : ίρδίπιι νί(ΐ6Π€6ΐ, 
ηιιί 68ΐ ΑΙρΗα 6ΐ οηι^βα , ρΓΐηοίρΐυπι 61 Γιηίβ , ρπηιυ8 61 ηονί88Ίη)«ΐ8. ΕηίπινεΓΟ ρΓΧββηΙεηι βάίϋοηβηι , Ιη 
ϋ8ηΐ8$οβπί Τ1ΐ6θ1θξΊ8π) , ιΙΓι Γι1)Γυηι 56ηΐ6ηΐί8Γυιη 6]υ8, 61 οΐΓίςαε Γ6εΐ6 ςυίιίβηι, 8ρρ6ΐΐ8ΓυηΙ. Α ςυο υΐ 
8Γθ1ΐ6ΐγρο ΟΓβόίόβήιη , η'ΐδί η)6 Χ8ΐΐ8ΐ 6οη]66ΐαΓ8, (1ϋθΐΓίη8 66ΐ6ΐ>ΓθΐΗ γίΓυιη Ρ6ΐΓϋηι 1ιθΐη1)8Τ(Ιυιη 8υηιρδΐ8$6 
6Χ6ΐηρΙιιιη $ιιί ορεη» 6ΐιιοιιΙ)Γ8η(1ί , ςυί δ6ηΐ6ηΐΊ8Γΐιηι Ιί1)6Γ νυίςο ηιιηουρ8ΐυΓ. Ιϋβηι εηίηι υίπυδςυβ 6^ 
ΗΙ)Γ0Γυπι ηυη)6Γυ8 6ΐ οΐ'(1ο 68^6ηίΐςυ6 πι816γΊ8. Ηίο βαΐεοι ίΙΙο Ιοη^ε ρ08ΐ6Π0Γ. €%(6Γυπι υΐ ϊιοο ρΓΧΰΙλΓυηι 
ΟΒπιαδεεηί ορυδ ιιιαςίδ ρβΓνίυιη 68861 Ι6|;6ηΐί1)υ8, 8<1]6θί ί86ίΐ6ηι βϋ Ιια6Γ8ηι οοπιηΐ6ηί8ηυπι , ςυ» οΙ)8€υΓ8 
86 οΟβηιηΙ, ρΐ8ηίθΓ6 06εΐ8Γ8ΐίοη6 (1ί1υεί(]8ηΐ6πι , 6ΐ 8*1 ςυ& οεευΓΓυηΙ (Ιίδευδδίοηεπι 6λρο$06ηΓΐ8, ϋοείπ^- 
ηαΐί ϋί»ε6ρ(«αΐίοηβ Β^ίΙαηΙειη. ΥεΓυπι Ιιαβεε 8Μηοΐ8ΐίοη68 8(1]υηχΊ ροΐίυδ 8ΐ1 ΓεεβηΙίϋΓειη Ο^ιη^δεεπί 6(ϋ- 
Ιίοηειπ, ςιιοά ηίΓκΙίοΓΐ ι^8ι^η^ δβΓηιοηίδ 6ΐ69&ηΐΊ8ΐ 6Χ0Γ06ΐιΐΓ 4«8ΐη νείυβίίοΓ, 61 β<ΐ6ΐια8 νβπυδηυβ ηιεηΐεπι 
ίρδίυδ 8υειοπδ εχρΓίιηαΐ, δίίςυε ηιαίΐο αρεπΐοΓ Βίςυβ 8εευΓ8ΐίθΓ. 5ί(|υί(]6πι 8ηΙί(ΐυΊθΓ 6]υ8ϋ6η) 6 βΓββεο ίη 
ίηΐίηυηι ΐΓ8(1υεΐίο ρΐεπβςαε ίη ϊοείδ η)Μΐίΐ8ΐ8 νίίΙεΙιΐΓ 6ΐ πιαηεα, γη(1Ίογ6 εοηΐεχία, ηεε ηοη ιΐδςιιο 'Δάβο 
οΐ) 86Γηΐ0Μ48 ο^8ευΓίΐ8ΐ6αι ίηΐεηΐυιη 8ΐ)6ΐΓυ88 βΐ ίηΐ6ΐΐ6€ΐτι (1ί(ηεΠ^8, αΐ 8«ΐ)ία8 τεί €Ε(1ίρο οοη]6εΐθΓ6, 8υΙ 
5ίΙ)3τ1ΐ8 ίηΙϋΓρΓ6ΐ6 ΓοΓβΙ ορυδ ζά δβηβυηι ΙΐιίεΓ» ρεΓείρίεηάυπι. Ρογγο 8(1]αηεΐί 8() ιηΓεΓίοΓεηι π)8Γ^Ίιιβιη 
ηηηιεπ ΐ8ΐβΓ8ΐ6δ , ςυί βΐ ΙίΙίεΓΒπι αυείοήδ » 6ΐ εοιηη)6ηΐ8Γίαηι ίΐΐίυδ οΓΐϋηύΐη οοη1ίηιΐ8ΐ8 ίβΓ6 ββήε « εα- 
ρίΐ6 8(1 εηΐεεηι υβηυο ρΓορ6πιθ(]υιη 86(|υ6ηΐ6ΐη, εοηδίιηΠίΐεΓ Ίη ρ8Γΐ68 ωίαιιΐίοΓεδ <1ί^6Γ4ΐηΐ, βΐ οιιί Ηΐ'^ 
16Γ96 ρ8γΓι υηαςιιχςηε ευιηπιεηΐ^ΐΊοηίδ ραπδ Γ68ροη(ΐ68( , οχ βΟΓυηκΙοαι ηυπΐ6Τ0Γυηι 8(1ιηοΐίθΜ6 βΙϋΓίυδ 
1η(1ίε8ηΐ. Οοηιυηι Ιΐ8ηε ηοδίΓβηι (ΐν^ηίαίαιηευηςυο εχρίΑίιαίίοηοηι Ιυί 8ΐηρ1ί88ίηιί ηοπιίηίβ ρΑίΓοείηίο Η 
ηΐΗ)εΐφ3ΐίοη6 ίη Ιηεεπι ρΓ0(1ίΓβ νοίυί, κΓ&νίδδίπιο αηΐίδίεδ : ϋΐ δί (ΐιαηι δαεΓΑΓίηιι ΙιίΐΐΟΓ^ϋτυιη 8ΐυ(1ίο8Ί υϋϋ« 
Ι8(6ΐη (ςυο(1 νεΙ ηΐ8χίιηβ νείίπι) 6χ 68 η8υδ6πη( , 68πι Ιοίαια ΐιιβδ οχίιη'ιββ ρ8Α6ΓηΊΐ8ΐί 8εε6ρΐ8ηι ΓοίοτβιηΙ* 
εοί ηΐ6 Γ8ΐ60Γ ίη ρΗπιίδ οϋηοχίυιη 61 ρεηρείιιο οΐίδοςιιίο άονίϋοΐιιιη• ναΐε» Ιιΐΐ6Γ^αιη οΐ νίΓΐΜΐίδ «ιιιιΙΟΓ οι 

ΟυΙΙΟΓ. ΡΑΓίβϋδ ρΠ(1Ί6 Κ8ΐ6η(ΐ8δ $6ρΐ6ΐΙΙΟΓ6δ 1ΙΙ1)ΚΙ1• 

ΠΟΝΛΤΙ ν£Β0ΝΕΝ5Ι3 

Ερ'ηΙοΙα ηηΐίζοραΐοήα φάίίίοηί €ηβ€ίβ Ιώή 8* ίοαπΗΗ ΒαηίΛ$€€ηι Ού οΠίιυάοχΛ Μι^ €ί οτΗΐιοηη Οο ίί< 
ηπί ίη βάβ άοτίαιοίνηί^ ρτίβΜί$$Λ , ΰηη ρτ(ε[αίίΆη€Ηΐα ΟτΛοα αά ϋη^π^ (ίπεΰα «ίΜ<ϋο«οι. 

δβιαείίβδίιηο 8ε 1>68ΐίδδΙιιιο Ρ&ιγϊ ηοδΙίΌ ΟΙοιηβΒίι «βρίίηιο, ΡοιΗιΟεΊ Μ8χ!ιηο , Ι>οη8ΐυ8 νοΓοηοηδίβ. 

Νίδί Ογφοα ϋη^οΒ, 5. Ρ. €ΐ6ΐη. δ6ρΐ. , ηοη ιηο(1ο οΐίπι ουπι ?η 5ίείΗ8Πΐ &ΐςυ6 1ΐιιΗ8πι , βε ροΐίυδ ίη 
ογ1)6πι ΐ6ΓΓ8Γυηι ίΓ6ςυ6ΐιΐ68 6θ1θΒί88 ιηΊΐΐ6ΐ)8ΐ , 86(1 ίρδίδ <ιυθ(ΐ«ΐ6 Κοπι&ηίδ Ιειηροπϋυδ , ειιηι ]3ηι οοΓυηι 
ίιηρεπο οπιιιί8 ΐβηοΓεηιυΓ, οηιηί 8Γΐ8 1ίη|;υ8 ΐ8ΐίυδ ρ8ΐιΓΐδδ6ΐ; ηυηςιΐ8πι Ρβυΐηδ δεπϋεπδ 3(1 Ηοιη3ηοδ, 
1ΐ80 ίρ83 υδυδ ΟδδεΙ ροΐίιΐδ, ςυβηι ςυχ ίΠοΓίιηι ρΓορΓία 6Γ8ΐ 1•8ΧίηΒ. Ργ3616Γ68 ηοη ηιθ(1ο Ιιυηε ίρδυιη 
ςυοηι (Ιίεο , Ρ8υ1υπι , νΟΓηιη εΐ τείίςυοδ ΊΠοδ, ςαί ρΓίπιί 8ΐ) ίρδο ΟΙΐΓίδίο, (Ιυπι ίη Ιιυπΐ3ηίδ άε^οΓεΙ, 
ίηδίίΐυΐί δυηΐ , εΐ ςυίϋυδ 3υεΐοηΚ>υδ €Ι)ΠδΓΐ8η8 τεβρ. , ςυ» ΕοεΙεβί» (ΙίείΐυΓ, ρπιηυηι ίηίΐίυπι βεεερίΐ, 
ηοη 8ΐί3 ίη 8εΓίΙ)εη(1ο Γιη^υβ ϋ6ΐεεΐ8ΐοβ ςυ8ηι Ογ9Β08, ίΙ& ρΓΦοίρυο εοηιρεΓίπηι 681 υΐ (1υ1)ί(3Γί ηοη 
ροδδίΐ. ΟυοείΓε8 ηε ί11υ(1 (ΐυί(1εηι ΓεΓιη(]υίΙυΓ (]υ1)ίΐ3ηάυπι , Ι3ηΐ3ηι Γυίδδε Ογχο» Ιίη^υ» βπιρΓιΐυιΙίηεηι , 
υΐ υη8 εχ οπιη11)υ8 πιετίΐο νΐ88 δίι , ευί ροΐίδδίπιυπι πιβάίΐ3ΐ3 δυ8 οιηηί3 , ςυ£ ροδίεπδ ηοΐ3 Οδδο νεί- 
ΙεηΙ , (Ιίνίηί ίΐΐί νίπ οοηιιηίΗεΓεηΐ. Νβπι ςυο(1 ί(ΐ6Π) Ρ3υ1υδ ΕρίδΙοΐ8πι 8(1 Ιΐ6ΐ)ηΒ0δ , 61 Μ3ΐ(1ιχιΐδ Εν3η- 
ΐ;ε1ίυπι βυαιη Ηβ1»Γ8ίε8 1ίη^υ8 εοηδεηρδεήηΐ , ηυ3ηΐί Ιαηιίεπι ρυΐ8η(1υπι 6δΙ, δί Γ6ΐί(|υί8 ρ8ηίΙ)υ8 εοιη- 
ρ3Γ6ΐυΓ? ευαι ρπΒ86Γΐίιη ίίίικί εοηδίαΐ , εαπιθοπι ΕρίδΙοΐ3πι {(Ιειηςυε Ετ8η|[6ΐίυπ) 8 τίηβ 6]υ8(]6πι «οΐίδ 
83ηεΐί8δίπιί8 ΙλΙίεο 6χ Η6ΐ>Γ280 ίη ΟΓββευηι ίυίδδε εοην6Γδ8 , ηεε ρεΓνεηίπε 3(1 ροβίεΓΟδ ίηϊΐίονε Ι8ΐίϋ8 
ρΓορ8(^8Γί &αΐ (1Ί886ηιίη3Γΐ 8ϋ8 (Ιειηυηι 1ίη|;υ8 ροΐυίδδο. βεοαίΐ βυηΐ ρΙυΓ6δ 8)ίΙ δΟΓίρίΟΓΟδ (ΐυ3δί οΓίοΓυπι 
ίιιΐ6ΐ*ρΓ6ΐ6δ , ιΐδςυε &<1 0Γί|;6η6υι, Βββίΐίυιη , ϋΙίΓγδΟδίοπιυπι , 8ΐί08ςα6 6]ηδ(ΐ6πι »ΐ8ΐί8 ; ςυοδ (Γείηεερδ 
ηοδίπ ρβ^ΐίαι ίιιιίΐ3Γί ε(£ρ6ΓηηΙ» ρ8Γΐίπι εοηνεΠεηο : ηεε ρο8ΐ68 (ΙεΓυεΓυηΙ, ςυί ίη υΐΓβ^^υε Ιίη^υΒ ρΓϊο- 
Γυιη 8εηρΐ3 ίιηίΐΑηΙβδ , β^ρεΓ βΐίςυίιί ηονί ίη ιη6(1ίυπι ρροίεΓΓεηΐ. Αΐ([υ6 Ιιίε 6|;ο ςυί(ΐ6πι , υΐπ ρπϋ- 
8ΐ3ηΐΊυδ, 6Γ96είηε 8η 1.3ΐίηί ίη (1οεΐπη3 83εΓ3 δυυπι πιυηυδαί)8θΙνεπηΐ , ]υόίε8ΐυΓυ8 ηοη δυιη , υΐ &ίν6 
Ιιοδ , δίνε ίΐίοδ , 8ΐΙεΓίδ 8ηΐ6ροη8πι , 8ΐΐ6Γ0δ ηοη ο1Γ6η(]3αι. 1Ι1υ(1 (ΐυί(ΐ6ηι ρΐ8ηε 3ηίΓηΐ3Γε ηοη (1υ1)ίΐο , 
63 ςυ2Β (1ε Ορχεο εοηνετδβ δΐιηΐ, 3ρυ(1 ίρβοδ βΓβεεοδ ηιυΐΐο Ιΐ3ΐ)6π ρυΓίοΓ3, ιηαΙΙθ(ΐυ6 ίπΙεβΓίοηι• ςυ8ηι 
3ρυί1 1.3Γιηοδ. Οηιηίδ ςυίρρε (1οεΐΓίη3 νίηο (]υ3ηι δίηιίΗίπ]3 οδδε εοηδυενίΐ , Ιίιΐβπδ^υβ ςυ38ί ν3δε εοη- 
Ιίηεή. Υίηυιη δί (1β Ιιοε ν8δ6 ίη ίΙ1υ(1 ΙΠϋΐδ(εΓ8β, νίπι δυοηι «ι γοΙφιιγ 8ιιη1181 ηεεεδδο εδί; εοςηο ιη8(ζί8 
δί (16 803 ίη 3Γιεη3πι Γε^ίοηειη ΐΓαηδνεείυπι ΓυεπΙ. δίε <1οεΙηη8 , δί (Ιε δυΐδ ίη ςυί1)υδ 6(1ίΐ3 εδί , ΙίΐΐεΓίδ 
ίη (1ίν6Γδ88 ΐΓ8(1υε3ΐυΓ, ςυίη (ΙείοΓίοΓ ιηυΐΐο 86 βοη1ί<1ίοΓ βν34κ ΟεΗ ηοη ροΐεδί. Μεπίο εΓ^ο ϋΐε 3ΐυηι- 
ηυβ Ιυυ8 , 5ε3ΐίδδίπΐ6 Ρ316Γ, (ΐυί Ιίί)ί ςυίϋςυϊ(1 αρυ(1 δείρδυηι 1>οηί 8|[ηοδείΙ , ηεεερίυιη τεΓεΠ , ^ο^ηη68 
Μ3ΐ11ι;6υ5 6ί1»6Γΐυ8 , ερίβεορυβ νεΓοηεοβίδ , 4θ8ηηβιη Ιιηηε 08Πΐ8β06ηϋπι 68 ίρδ8 ςυ8 βεηρδϋ 1ίηβ;υ8» 
Ιιοε 681 ΟηκεΑ , εαια ιηίοΐιβε ίη ηοβίτβπι ^ιιηίαχβι «οηνοΓδοβ (ε^οτεΐιΐΓ, 8ρυ(1 ηοδ ρηΙ>Ιΐε8π ηυηο ρΓί- 
ηιυω νο1υί( , Ιί1)ί(]|ΐβ οιοηίδ ηο8ΐΓ« ΓβΓΐ£;ίοηί8 , Ιοίίυδςαε ΟΙΐΓίδΙίιηββ τείρ. ρτίηείρί ϋίε8η(1υ-ιη ευΓ3νίΙ : 
ιιΐ ιυίδ ίρδβ νκίεΐίεεί (|ΐΐ88ί 6|;Γ6^ίιΐ8 »ηίί6χ ρΓ»οΐ8Π8 ορβτίΐΜΐδ 1«18Γ6Τ6 : 6ΐ ςυο(1 ηυρεΓ ίη €ΙΐΓγ$θδΐοηιΊ 
ΟΓχεα ίη Ρ8υΙ^ ΕρίβίοΐΑδ ««ΙίΐΚΜίβ , 80 άείιιοβρ* Ιη ΕιιΐΙιγιηίο ρδ8ΐιηοΓυ« 4ηΐ6ΓρΓ6ΐ6 , ςπεηι 1•3Γπιυηι 

' Ηοηι. III , 4. 10) δΐϋί^Τ^Ε ΡΗ^£ΡΑΤΙ0ΝΕδ. ί« ί3αυιη «ΰ€θρί8ΐί , ^χρβΠυβ ο$ , ηυηο Ίΐβιη ίη θ3ηΐ3$θ6ηο 8«ι& Ιίη|[ΐι& ΙοςυβηΙβ , Μΐιΐηο5ΐ8 Ιη «ο ρτο νΙΗΐν» 
αο£ΐιά&Ιο« οοΙΙ&ΐίβςυβ ρ1υΓΊΙ)ϋ3 6Χ6ΐηρ1&ή1)υ9 5ΐι» ίπίβι^ήΐαΐί Γβδϋΐυΐο, βχρύηΓβκ. ΙΙΙυά ρΓχΐ6Γ6& νΐι• 
ΓιΙ»Ί «ι1(ϋ€Γΐ56Ϊιηυ8 6ίΙ)βΓΐιΐ8 5)1)ί €ΐΊ&η) &((|ΐΐ6 βιί&ιη εοιιβί^ΟΓ&ικΙυιη (ΙυχΊΐ, ηυΙΠ «ρΐίυβ ορυβ (1β οΠίιο- 
όοχ* 6(ΐ6 (1ίο3ή ροΙυί886, ςΜ8ΐη ιίΙ)ί; €αί ηοη &ο1υηι 2ΐ<1ν6Γ$υβ 1)3γ1)3γ38 η3Γιοη68 , ηυ» Ιιοο ΙβιηροΓβ 
8πηί8 ϊΗ«πι ηυοςυ^ιη ορρυ^η^Γβ ϋβ^ίδΐυπί, ββιιιρβΓ 3υΐ6ΐη οοηοηΐυΓ βνϋΠβΓβ, 8β^ 6(ί3ΐιι λ(1ν6Γ8Μ8 ηονοβ 
(ΐΜ^ηοΓββ ▼βηιαϋδ, (|υί ίυΐΙιβΓΑη'ι νοοαηΐυΓ, οβπαιηβη 885ί(1υυπι 681 : (|υοΓυιη ιιΐιίδηυβ ίΐ» υπΗίί ιΙίΙΊ. 
|;βηΐΐ9ΐ οπαηίςιιβ νί^ίΐΑηΙία ΓββίβΙΐΗ, υΐ 3ρ6Γΐ6 ρΓοηυηΙίιιτβ ηοη ν6Γ6»Γ, ηυΐΐο ηοΙ)Ί8 6886 Ιίκίαικίυιη ΥβΙιβ- 
ακ^ηΐίυδ, ςαο(Ι Β^νΊδ ΊδΙ&ςΜϋ οηιηίβ ηυηο €1ιπ8ΐί3ηυ8 ρορηίυβ νβΙιίΐυΓ, 1αΐ6πι |(υί)6Γη8ΐθΓ6ηι 8οηΚα 8ίΙ« 
ι^υιιη ίΐοίβηϋυπι, ςυοίΐ Ίη Ι.ιηι &()ν6Γ828 Ι6ηιρ68(&ΐ65, Ι&η(08ςυ6 ρΓΟΟβΠαΓυηι ίηιρ6ΐυ8 ίηείϋΰπΐ, ηιιαηίοβ 
6\ ςυοίη)ρ6πυιη &6ε6ρίΐ, ηυπςυβπι 6χρ6Γΐα 6$1. Ηυηο ίς'ιΙυΓ 1)3ηΐ380ϋηυηι Η2ΐ)6ΐ)Ίδ ςυ3$ί Ι^^ΐιιηι 3ουΐί$- 
&ΐιιιυιη, ηηο 81 ηοηρηοΓ68 ϋ1θ8, 82Η6πι ηοβ ρθ8ΐ6ηοΓθ8 1ΐ08ΐ68 οοηΓοάί^δ. 6υ]υ8 ςυίϋ6ηο 8οηρΐοΓΐ8 Ιαυόββ 
Ιιο€ Ίη 1θ€θ Γυδίυδ ρΓΧ(]ίθ3Γ6ΐη, ςυ3η1ίηυ6 δοηιροΓ ηοω'ιηΐδ , ηοη ηιθ(1ο βρυά ΙΙιβοΙο^οβ , 86(1 βΐίαηι αρυ^Ι 
ρΗΊΙοδορΙιυβ 6ΐ ηΐ6ϋΊου8 /υοΓϋ, 6χροη6Γ6πι, δί νβΐ ορίδίοΐββ ΙΟΓβνίΙαδ ραΐ6Γ6ΐυΓ, νβΐ Ιιοο ίΐ3 οΙ)8ουΓυπι βϋδοί • 
υΐ βχροδίΐίοηίδ ίπ(1ί(;οΓβ νί<1βΓ6ΐυΓ. 43ηι 6ηίιη ςυίουικιυβ νβΐ ιηοίΙίοοΓίΐβΓ δαοιίδ ΐ6(;οη(ίίδ αυοίοΓίΐίυβ ίη- 
βυβνι^ηΐ• ί^ηοΓ2Γ6 ηοη ροΐβδί, Ιιυηο & ΙιΒίΊηίδ ΐίΐηΐί δ6ΐηρ6Γ χ8ΐίπ)&ΐυη) Γυίδδβ, υΐ ηοη δοΐυηι οοηνοΓδυπ) 
1ΐ3ΐ>6Γ6 νοίυβηηΐ , 86<1 6ΐί&πι Ιοη^^Ίδ οοιηη)6ηΐ3ΐίοηί1)υδ οχρΙϋηΑΐυηι : ςυο(] ραποίδδίπιίδ βτχοοΓυηι , ρτχΐβτ 
3ροδΐοΙθ8, οοηΐΐ^ίΐ. Ηίο 6Γςο δίΐ Κιιι]υδ βρί^ΙοΙββ βηίδ : ιηϋιίςυβ, οιιηι ΐυββ δβηοΐίι&ΐίδ ρ6(ΐ68 0ΐιίαΗ) 61 οοκί* 
οΐίοηβ ίυ6Γ0 οουΐαΐυδ , Ιίοββΐ (1ίθ6Τ6 : ΥαΙο. Ό αυτός τοις Φ{ΛέΛΛ^ισι^, 

*0•π6ρ ήδη «ρόσΟεν έπ\ τής άλλης τών Ελλήνων 
«2ΐδ££ας έποιήσατέ, ώ φιλέλληνες, χαι νυν έκ\ σεμνο> 
τέρας ταύττς, τουτέατιν αληθεστέρας ποιήαασθε. 
Δχςάμενοι γαρ πρ6 τούτου τά των ^ητόρων^ χαΙ φίλο- 
703ων, χαΐ τΐοιητών γράμματα» μηδ^ τά των Οαυϋΐ^- 
σττϋν τούτων, κα\ θείων ανδρών αποβάλλετε, άλλα 
το3ο^τω μάλλον χαΧ αγαπάτε, χα\ οίκειουτε, δσ€^ τά 
ΙεΙα των ανθρωπίνων τιμιώτερα. Και μή όμοιουσΟε 
Ιί τοις άνοήτοις, ο?τινες χρυσίον ή άργύριον, ή των 
τβιούτων χτημάτων τι άνευρόντες χαΐ άναχτησάμε- 
νΜ, αψό^ρα, χαίρουτι χαΐ ευφραίνονται, φρόνησιν δ& 
χα\ έπιστήμην, χαι τ6 της δόςης όρ06ν, κα\ την τοι- 
αύττν πάσαν κοσμιότητα, χα\, τ6 τελευταίον, βασι- 
ζητεϊν. Ίδοΰ γοΰν ύμϊ^ 
πάτης ευσέβειας τής χαθ' ημάς μάλα σαφώς διαλε- 
γόμενον χαριζό μέθα Δαμασκηνών* δς μόνος έκεΙ^νυ τ6 
ΰ:ΐ6 χάντων τών σπουδαίων άε\ ζητούμενον κάλλιστα 
τε και ε^^οαιμονέστατα , χάν έν τη ημετέρα παιδείι^ι 
έςειργάσατο. Γ{ δέ τοΟτο ; Τδ κατά π^σαν πράγμα- 
τείαν 'χειν τι έγχειρίδιον πάντων τών έν οιύτ^ αναγ- 
καιοτάτων χα\ χαλετηυτάτων μνημόσυνον. "Οπερ ό 
Λαμασχηνδς» %υτω μίν σαφώ^* απετέλεσεν, ώστε χαΐ 
τάς γυναίκα;, ώς είπειν , ήδη, και τους αγράμμα- 
τους τών ά*>δρών, εΓ γε μη πάνυ της Ελλάδος φωνής 
άνηχοοι δντες έτύγχανον, τδ πάν μη καταλαβείν 
ακριβώς* ούτω δ» συντόμως και συνοπτικώς, ώστε 
6λ:γα>ν ωρών αναγνώσει έπεξελθεΐν. Και γάρ ούτος 
τά ύτώ τών άλλων θεολόγων, κα\ της Χριστιανικής 
μαθήσεως διδασκάλων έν πολλοίς χαΐ άναριθμήτοις 
^βλίοις περιληφθέντα, όλιγίστοις και Βραχυλογωτά- 
τοις χεφαλαίοις έξηγήσατο* μάλλον δε, τό γε έμοί 
δοκοΰν εϊπβΐν, τά ύπδ τών λοιπών απάντων ούτοσ\ 
ατάκτως χαΐ άτέχνως περ\ Χριστιανισμού συντεθέν- 
τα, ούτω σοφώς καΐ διδασκαλικώς είς Ιδίαν τάξιν τε 
χαι τε/νην ανήγαγεν, ώστε πάντας έν\ τούτψ μόνον 
ί /τυγχάνοντας, επιστημονικώς ήδη άπδ τούτου κα\ 
τεχνικώς περί τών θείων απάντων διαλέγεσθαι. Τί 
οΰν έτι όχνεϊτε, μή οίχειοιτοιησάμενοι τδν τοσούτον 
θησαυρών; Δράςασθε ήδη, δράξασθε παιδείας, χαι 
μί^χέτ: βραδύνατε αναστρεφόμενοι έν ταΐς ύμετέραις 
Ϋ^δοναίς, μήττοτε δργισθ|| Κύριος, καΐ άπολεισθε έξ 
6δοΰ δι.χαίας. Ό μέν γάρ βίος ο^το; βραχύς, ώ βέλ- 
τιστο; Ι τά δέ μετά τούτον αγαθά η κακά, άΐδια. 
Οολ>.ην μεντοι χάριν έχετε του πόνου τούτου, ου μό- 
νον τοις πάλς^ι συγγράψασι τά τοιαύτα, άλλα χα\ τοις 
νύν έπανο|»θώσασιν, ούχ ήχιστα δέ κςι^ τφ της τοιαύ- 
της δαπάνης χορηγφ χα\ κυρίφ Ία>άννη Μ^τθαίφ 
τφ Γιβέρτφ, τψ εύλαβεστάτω χαΐ μεγαλοπρεπεστά- 
εχα^ίσατο. ΚαΙ ήμεΙς δέ του αύτοΟ Γ^6έρτου δαπά- 
νησα ντος χ«1 χελεύσαντος, τιολλά αντίγραφα, χα\ ϊάβΐη /ίη^υ^ε €τΛ€ΰί αηιαίοήΰια. 

Οηοό ]3πι 91116 ίη 3ΐϋ8 βΓ^οοΓυηι ϋίδοίρΐίηίδ ρηρ- 
βΐίΐίδΐίδ , ο Οτχ€χ 1ίη£;υ9Β &ηΐ2ΐθΓ68 , \ά ηυηο ίη 
Ιιαο 6ΐί8Π) Αΐι^υδΙίοΐ'ί, υΐ ροΐο νβΓαοίοπ, ρΓ£$Ιαΐ6. 
Ουιη βηίιη 3ηΐβ Ιιβο τΐιοιοιυηι , ρΙιίίοδορΙΐΟΓηπιςυβ 
20 ροοίΑΓυιη βΟΓίρία 8υ806ρ6Γίΐί8 : ηβο ο» ρΓΟ- 
ίη(ΐ6 ςυ»: άΪ) ίδΐίδ αϋωίΓΑΐίυηο (Ιίςηίδδίηιίδ 30 νβΓβ 
(Ιίνίηίδ νίπδ 6Χ2ΙΓ313 βυηΐ, Γ6ίίοίΐ6 :ςυίη ΐ3ηΙο 
ηια^ΐδ (ίίΐί^ίΐβ Ιί1ςυ6 &η)ρΐ60ΐίηιίηί , ςυαπίο <1ίνίη« 
Ιιυιη&ηίδ 6χο6ΐΐ6ηΙίοΓ& 8υη(. Νβο νοΓΟ δίηιίΐΰδ νο8 
]η8ίρί6ηΙΙ1)υδ ίΐΐίδ ρΓχ1)63ϋδ , ηπί, &ϋΓ0, βυΐ αγ- 
^6ηιο , &ϋΙ ςη&νίδ Γβ αΙί& Γ6ρ6ΐΊ3 61 οοιηρ^Γαΐβ, «ιΐ- 
ιηοίΐυηι ι^οδίίυηΐ 6ΐ ΙχΙαηΙυΓ : οιιηι ν6Γ0 ρΓυίΐ6η- 
Ιϊαυι, 30 δοί6ϋΙί3ΐη, δ3η3ΐηςυο 8ϋηΐ6ηΐί3ΐη , 6ΐ οηι- 
η6η) 6ίυ$ηιοϋί 0Γη3ΐυιη , 30 Ι3ηίΐ6ηι «ΐοΓηυπι ίη 

1-06ΐθ ΓΟςηυΐη ΟΧίςυΟ ρΓ6ΐίθ 30(|ΙΐίΓ6Γ6 ν3ΐ63ηΙ, (Ιβ- 

8ί(1ί3 ΙθΓρ6ηΐ , ηοο ροΓ δοηιηίυπι Ι3ΐί3 οο|;ίΐ3ηΙ. Εα 
ί^ίΐιΐΓ Ιιυηο ϋ3ηΐ3δθ(:ηυηι νο1)ίδ 6ΐ3Γ(^ίπ)υΓ, ςυί άα 
οπιηί €1ιπδΐί3η3 Γ6ΐί(;ίοη6 6χρΙίθ3ΐί8δίηΐ6 άί8δ6πΐ: 
ςηί δοΐυδ ίΐΐυιΐ ςυοϋ βΐυιΐίοδί οιηηοδ ορίίηιο Γβΐίοί- 
ςυβ οοπ3ΐυ δοηιροΓ ςυβ^ΓυηΙ , ίη ηοδΐΓ3 ϋί&οίρίίηα 
βχδοουΐυδ 681. Εοφΐοϋη3ηι ν6ΐ*ο ί8ΐυο? υΐ ρΐ3η6 ίη 
οπιηί 3Γ(6 6ηοΙ)ίΓί(ϋοη 3ΐί(ΐυο(1 1ΐ3ΐ)6:ιΙυΓ,(ΐυ0(ΐ60Γυηι 
ςυ3Β ίηίϋ3 νπΐϋο η606δδ3Π3 30 άί(ΓιοίΙ1ίηΐ3 δυηΐ, ηιβ- 
ηιοΓίαηι ΓβίΓίοβί. Ηη!0 ροΓΓΟ 1)3ηΐ3δ06ηυδ 63 (|υί(ΐ6ηι 
ροΓ8ρΐουίΐ»ΐ6 οοηΐ6χυί(, υΐ ]3ηι ηιυΙίοΓβδ , δί ίΐ3 
Ιοςυί Γ3δ δίΐ, 6ΐ Ιιοηιΐηβδ ΙίΙΐϋΓ3ΐ'αΐϋ ιυιΐβδ , ηιοϋο 
Οίχύ ίϋίυηιαίίδ ρΓΟΓδίΐδ 6χροΓΐ6δ ηοη δίηΐ, υηί- 

ν61*δ3 300υΓ3ΐ6 ρϋΓθίρί3η( : 63 \βΓΟ 1>Γ6νίΐ3ΐ6 30 
ΟΟηΐρβΙΐάίΟ, υΐ ρ3ϋ03ΓυΠ1 1)0Γ3ΓΙΠη 8ρ3(ίθ 6306ΙΙ^ 

16^611(10 ρβΓίυδίΓοηΙ. ΕηίηινοΓο 3ΐίθΓαιη Ιΐιοοίοςο- 
Γυυΐ30 ΟιηδΙί3ηχ ϋοοίΓΪηχ η)3£;ίδΐι*0Γυη) δεηίοη- 
Ιί3δ, ςυϋΒ ηΐϋΐιίδ ίιιηυηΐ6Γ3ΐ)ίΙί1>υ8ςυ6 1ί1)ΐ'ί8 οοπίί- 

ηβηΐυΓ, ρ<ΐΓρ3Μ€ίδ 1>Γβνΐδ8ίη)ίδ(|υ6 03ρίΐί1)υ8 6η3Γ- 

Γ3νίΙ; ςυίηίηιο, υίπιίΐή νίϋβΐυΓ, αυφουηι^υβ 03:ΐ6Γί 
οιηηοδ ηυΐΐο οηΐίηβ , ηυΙΐ3 3γ16 αο ΐ;ίΐΓίδΐί3η3 ύά& 
δΟπρδΟΓυηΐ , 63 δ3ρΐ6η1ί3 30 (1οοΐΓίη<6 ηιοΐΐιοϋο , 
3(1 δυυηι οιϋίηοιη 3Γΐ6ΐη(ΐυ6 Γ6νοθ3νίΐ , υΐ οη{η68 
ςυί Ιιοο δοΐυηιηιοϋο νοίυπιβη Ι6£;6πη1, 6Γυϋίΐβ 
(ΐ6ίηο6ρδ 61 3θουΓ3ΐ6 (ίβ Γ6ΐ>ιΐ8 ϋίγίηίδ οιυηΐ1)υ8 
(Ιίδρυΐ3Γ6 ροδδίηΐ. ΕοουΓ ογ^ο Ι3ηΐϋπι Π)683υ- 
Γυυι ίη υ$υιη ν6δΐΓυη) οοηνοΠΟΓβ ουηΓΛ3η)ίηί ? 
ΔρρΓ6ί)6ηϋίΐ6 ηιοιίο , 3ρρΓ6ΐΐ6ηϋίΐ6 (ΙίδοίρΙίηϋπι, ηοο 
πΐ0Γ3δ ίη νοδίΓίδ νο1υρΐ3ΐί1;)υδ ν6Γδ3ηΐ6δ ΐΓ3ΐΐ3ΐί8 , 
η6 ΓοΠβ ίΓ3803ΐυΓ Οοιηίηυδ, 61 ρ6Γ63Γΐδ (Ιο νίϋ 
]υ8ΐ3. \ίΐ3 ςυίρρ6 ρΓΧδβπδ 1)Γ6νΊδ 6δΙ, ο3ηιίοίΙ 
(|υ3β νοΓΟ 6)ΐηι δ6«]υυη(υΓ» δίνο Ι)οΐ):« , δίν6 ιη3ί3 , 
86ηιρίΐ6Γη9 δΐιηΐ. Αίςυί ρπορίβΓ Ιιυηο ΐ3ΐ>0Γ6ηι 3(1- 
ΐηο(1υηι νθ8 <ΐ6ΐ)6ΐίΒ , ηοη ίΙΙϊδ δοΐυιη (ΐυί Ιι^ο οΐίηι 
οοηδοηρ86ΓυηΙ , 86(1 6ΐ ίϊδ (ΐυί ηυηο 63(ΐ6πι Γ68ΐί- 
ΐυ6Γυη( : ίη ρπιηίδ ν6Γ0 Ουηιίηο 4θ3ηηί ΜαΙΙΙΐΰΒΟ 
ϋί1ί)6Γΐο . Γβϋ^ίοδίδδίιηο ίΠυδΐΓίδδίιηο(|υ6 ΥοΓοηοη- 
6ίυπι 6ρί80θρο , ςυί (οΐ 30 Ι3ηΐ3δ 6χρ6η838 1υ1ί( 
Ιρδβ οηίπι ςυο4 1)63νίδ^ίπιο ΡβίΓί δυίηηιοςιιο Ροη- 
ΐιΐίοί ηοδ^ΓΟ Οίοηιβηΐί δ6ρ|^ίΊηο ρΓΧδΐίΐϋ οοηοο&δίι- 
41116 , ϊύ (ΐυοςυβ νο)ΐ)ί8 ηίΐιίΐο 86οίυ$ βΙαΓκίΐιΐΓ. Νο$ Μδ $ΒI^^^Ε ΡΒ>ΕΡΑΤΙΟΝΐ;δ. 1Λ4 νβΓΟ 6]υ»4ΐ<3ΐιι 6Γΐλΐη 6ί1>6ηί βνρβα&Ίβ αο ηυΐυ βχβιη- 

{ιΙιιτΊα ν:ιΗ8 βο νβΐυβίη ΓβοβηββηΙββ 6ΐ οοηΓβΓβηΙββ , 
100 υηιιιη (ΐ6$οπρ&ίη)υ5 6χραΓ8«νίιηιΐ8ςυ6, &ο 
ΙβικΙβιη ϋ8 ςυί Ιιοϋίβ ο1ι;ιΐ€θ{Γ&ρΙή <1ίουηΙυΓ, Ιγα- 
(ϋίΙΙιηυβ; αιΙ^ο υΙ ηβΰ Οασίλβοΰημιη ρΓΟΓβυβ 
(1οΙιΐ6Γί( ιιο5ΙγΊ 1&1)0τί8 6ΐ Γβ8ΓιΙυΓιοηί8. Οιιοα 8ί 1ΐ3β€ 
ηιοϋο ΙιΙΙαή &1ηυ6 &Ι&€Γί «ηίιηό βχοβρβΓίΙίβ , ρΐυπ» 
8ΐιΗίικ]6 αΠα α ΗθΙ^8 ρβ8ΐΙι&ΰ €0 1υΙ>6ΐιϋα8 6({6η^& 

5ρ6Γ3ΐ6. παλαιά συγχρίναντες ^χα\ παοαβάλλονης, 1ν τούτο 
β&εγράψαμεν , χα\ των σφαλμάτων έχχαθήραμεν^ 
ξΐτα τοΙς νΟν λεγομένοις χα>χογράφοις έξεβωχαμεν, 
ώστε αηδέ τ&ν Δαμασχηνον αύτ6ν του π^νου χα\ τής 
διορθώσεως λυκήσεσθαι. "Αν ώ ταΟτα έν τφ παρ<$ντ€ 
ήβέως χα\ προθυ^ιω; έχχομίβησθε, χα\ πλείστα Ιτερα 
έν το7ς μετά ταύτα χαιροίς χα\ αύτους προθυμ^ε- 
ρον &)^σομένους ελπίζετε. ΗΕΝΙΙΙΟΙ βΒΑΥΠ Ν0Υί0ΜΑ6ΕΝ$1Β, 0Κ0ΙΝΙ5 ΡΡ. ΡΚ^εΟΐεΑΤΟΚϋΜ^ 

Οβ ιιια ορβΓνηι 8, ^οαηηx^ ϋάηϋααηχ εάίΚοΜ^ ν,οΐοηίω 1545. 

ΤΙ1ιΐ8ΐπ ρπηοιρί &ΰ ^ιηιιιο Ο. Οβναΐάο οοιηΐιί Μοηίβηβΐ, άοιηίηο ιη ΒιΙ&ηΐ, Αβ^βΐ, ΙΙοιηοβΙ, ^ίβοΗι 
ΒοχιηβΓ, ΗΑβρβ, 6(0., Ρ. Η6ηΓίου8 6Γ8νίϋ8 , Οόιηίηίθ9ηυ8,.8. Ο. 

€υιιι 101168 61 Ι3η) (1ίν6Γ8ί8 ϋο (;Γ3νί1)υ$ ΠιΙοΊ η8υΓπι^ίί8, Αροβίοΐοηιιη η&νίουΐ3ΐη ]3ηι ίικίο αΐ) Εοοΐ68ί« 
η&806ηΓΐ8 ΊηίΙίο ρ6ποΓιΐ3ΐ&ιη Γ6νοΙνίηιυ8, Ιΐ9υ(1 ϊιηιιιβΓίΙο Ι^οί ΟρΙ. Μ&χ. ΥΐςίΐΑηΙίαηι ηοη βοΐυηι ;ΐ(1ιηί- 
Γ;)ΐιϋ2ΐη, 86^ 6ΐ αϋΟΓΕίκΙαιη 06η86ΐηιΐ8, ουιη ί1ΐ6 ΐαπαυ^ιη ηαυοίβηΐδ :ιΐ(6ΐιΓΐ8δίιηυ8, 63ΐη ΙίοβΙ ΐοΐ Ι6ΐηρβ$ΐ2- 
ΙίΙ)υ8 !ΐ}$ίΐ8ΐ&η), ΙοΙ ρΓ006ΐΓΐ8 ϋοιηιηίδδίιηο. ΙοΙ βοορυΐίδ ΠΙίδβιη, ηοη ιηο<1ο ιη6Γς! ιηίήίηιβ ρ;ΐ88η8 δίΐ, τΐΐΓυιιι 
βΓιβιη αιΐ οχίΐΊυπι υδηυο 1»1)0Γ3ηΐ6ηα, (]68ίϋ6Γλΐ8 ύ\η ιηυΐΐυπκιυβ ΐΓ3ηηυίΠίΐ3ΐ6 Γ6(1υοΐ3, 8(1 Ιηίαιη 82ΐυΐΐδ 
ροπιιιη Ιπιι1υχ6πΐ. Ουβαινίδ βηίιη ορϋηηΐδ ίΠ6 η^ναρΟΐια 8Γκ|ηαη(!ο οοηβαΐΐσ, 8υΙ οοηαηΐβδο&ΐ, &ιιΐ ϋοΓ- 
ιηί8ΐ, υΐ Ι6ηΐ6ΐ βΐ ΰχρίοτβΐ, ηυηιιηβπι Ι^ιηβη ν6ΐ άθΓΐηίΐ8ΐ)ίΙ, νβΐ (ΙΟηηΊβΙ ου8ΐο8 ΙδΤΑβιίδ, υ( ροΓίΙβΐ γβΐ 
ρβπΓβ δίη8ΐ. €ιι]υδ Γ6ί ρΐυπηίϋ ίη 880Π8 ΙΓίδΙοηίδ ρΐδβίπα οΙ)τί8 βυηΐ οχοπιρία. ^υοιί68 βηίηι βΠΙίοΙυιιι 
ρορυΐηιη, ουηι 3ϋ(ΐ8Ίουιιι, Ιυιη €Ηπδ(ί8ΐιυπι, (}β 3<1νβΓ88ήί8 δυίδ νΊη(ϋθ8νΊΐ? Νοηη6 οοπΙγα ΡΙιβΓαοηβιη, 
€1ιαη8ηχο8, Ρ1ΓιΓΐ8ΐ9β08 61 αΓιοβ Ι]£Γ6(1ίΐ&Ιί8 δυβκ ίιηρυ(;η3ΐ0Γ68 61 (ΐ6ν38ΐ9ΐ0Γ6$, Μοδοη, 4οδυ6• Γ6Γικ|ΐΙθ8ςη6 
]υ(1ίο68 61 Γ6268, νίη(1ίο68 6χοίΐ3νΊΐ : ςη(1)υδ οοιι 1>γ8οΙ)Π8 υδυβ, ίπιρβίυιη ίπιρί6ΐ8ΐ6ηιηπ6 Ιιοδίίυπ) ΑΐίητΗ 
61 οοη1υ()ίΐ7 Αηηοιι βΐ οοηΐΓ8 Αηυπι, δ&Ι)6ΐΙίΜηι, Ευηοιηίιηη, Μαοοϋοηίυοι , ΡΙιοΐίηαπι, ΑροΙΠη^Γοαι, 
Αΐίοδηυβ ίιιηυιηβΓΟβ ΕοοΙοδ'ι» ίη8ί(]ί3ΐ0Γβ8 61 ρΓ96(1οη68, 6 βΓχοίδ ΑΐΗαη&δίαηι, ΟίιΙ^τηιυιιι, ΕρίρΗληίυιη, 
Β3δΊΓιυπι Μ&^ηιιιη» Ναζίαηζοηυηι 6ΐ Νγδ&6ηυηι 6Γ6$;οΓίθ8. 6ΐ ΟΙΐΓ^δΟδίοιηυιη ; 6 ΙιλΙίηίδαυΙβιη, ΗΠ8πυπι, 
Υίοίοπηϋηι , ΑπιΙ)ΓθδΙυιιι , Αυ([ΐΐδΙΙηυηι , ΗίβΓοηγπιυηι, 6ΐ ρΙυΓοδ αΐίοδ οηΗο(1οχο8 8Γηΐ3νί( : ςυοΓυηι 

βΓυϋί(ίθΠ6 ρ8ηΐ6Γ 6ΐ νίΐφ 6Χ6ΐηρ1θ, Ιΐ3ΒΓ68Ί8ΓθΙΐ8ΓυΠ1 ν6Γ8υΓΐ38, ΠΙδϊηίαδ 6ΐ 1)ΐ38ρΙ)6ΐηί38 (Ι6ΐ6χίΐ 30 ρΓΟ-* 

Ιπνίΐ?66ίη(ΐ6 0ΗΠ1, 0306 &Πςϋ3η(]ίυ Εοοίβδί» Γβδΐίΐυΐ3, οπιηίυηι ζίζ3ηίθΓυπι 86ηπη3ηιιιη ΙπΓοΙίχ ββηίυβ, 

ίΗ6 0Γ6(ΐ6ηΙίυπι δ3ΐυ1ι ΓΟΓδοοι ίηνί(ΙΊ8δ6ΐ, 80 ΝοδίΟΓίυιη,ΕυίγοΙΓιυηι, ΜοηορΙιγδίΙιΐδ, ΙοοηριηβοΙίυδ, 30 ρΐυη 
(Ι ι^βπϋδ ροΓΐ6ηΐ3, 3ά οοηοίΐ3η(ΐ3ηι 61 €οην6)Ιβη(ΐ3ΐη βϋ6ΐ ΐ3(1ιο1ίθφ ογιη1)3ΐη οχοΊΐβδδ'οΐ» βοΓοπκΙοιηςυβ 
006 6ΐ ορ6Γ3 ΐοΙαπιί6Γπΐ6 0^60(60) οοηΙυΓΐ)3$86ΐ, ιηοχδυρρβπιυβ ί1ΐ6 η3νίοιιΐ3(θΓ, 801 ιηυηοπδ ηβςηβηυΑίη 
οοΐίΐυβ, βρβοΐαΐΊ^δ'πηυπι Πΐαηι Ιΐιβοΐο^υιη ^ο^ηη61η, 8 πΐ6ΐΓθροϋ δ^Γΐχ 08πΐ380θ οο|;ηοη)6ηΙο 08ηΐ8806- 
ηυιπ, 0Γΐ)ί βχΐιίΐιυίΐ, ςυβπι νβΐιιΐ ΙΙβΓοαΙβηιη ςιΐ6ΐηιΐ8πι Π(ΐ6ί ηοδίηκ ύττερασπιστήν, Ιοί Ι]£Γ6δί8ΓθΙΐ8Γυιη 
τηοη$Ιπδ ο1)]6θΊΐ, τίΓυπι, ιιΐ δαίιΐφ ΙβδΙίιηοη'ιο υΐ8Γ» έλλογιμώτατον, ούβεν^ς δεύτερον των χατ* αυτόν Ιν 
παιδεία λαμψάντων. Ρυίΐ οηίηι ίΐΐβ ίηοΓ6(ϋ1)ί1ί (Ιίθ6ηάί νί 6( Γ68ΐίν8 Τ8Γί6ΐ3ΐβ ιηίΓ3ΐ)ΐΙί8, ν6Γ6 χρυσίινυμος» 
η60 ΊηΪΓ8 ηοιηβη βυιιπι χρυσό^(&ους. αϊ ροΐο ου]υ8 6χ ογ6 8υΓ68 ςυ3Β(]3ΐιι 8€8ΐυπβο 8$8ίϋυβ ρΓοηυ6Γ61« ςυΙ 
χατάτήν μίλιηαν Ι3ΐί88ίηΐ8 ρΓΦ(ΐ6068δθΓυιη δοοΓοιη νοίαιηίηβ ΐΙΐ6θ1θ(;θΓυιη Ι8ηςϋ8ΐη ρΓ8ΐ3άπανθισάμενος 
βχ 6ΐ623πΓι$8ίηΗδ ρ8δδίπι Ιβοΐίδ Οοβοϋΐίδ άνθολογίαν ςϋ3ΐηϋ8πιοοηοίηη8νίΐ, ιιιίΓ3οαιιι ιη(1υ8ΐΓί3, Ιυπα 8γΙ6« 
«(ΙνβΓδΟδ οιηηθδ Γ6ΐΓ0 89βθυΙθΓυηι 1):ι:ι*6868 ()6ρυβ;η8η8. Αά (|ΐΐ8πι 83ΐΐ6 ρ3ΐ«8ΐΓ8ΐιι ηοη Ανοπλος, υΐ ηιοάο 
ιηυΐΐί, 86(1 6Χ(ΐΜίδΊΐ8 ρΐ8η6 830Γ8Γυ(η 1^ίιΐ6Γ8Γυπι, οηΙιθ(Ιοχ3Γυπιοιΐ6 86ηΐ6η1ί3ηιιη πανοπλία ΙηβίΓοααβ 
80068811. €Μ]υ8 Γβί 8ρ60πη6η 3ΐ>Ηη(ΐ6 ρπΐίΙ>6Γ6 ροΐβδί νοί υηίοαπι Έχδοσις της ορθοδόξου πίστεως, ίη ςιιο 

υηΊν6Γ88 Γ6Γ6 ϋ1ΐΠ8ΐί3ηθ νΟί Ιΐΐ60ΐ0(;0 η606δ83ΓΊ8, ίΐ8 ρΓΟ ΓβΓΟΠΙ ρθη(ΐ6Γ6 61 (Ιί(;ηΐΐ8ΐ6 ρβΓΐΓ80ΐ8ΐ, υι ίη|(6* 

ηϋη6 ϋουηιβη, 3η Ιίηκο» ί8οαη4ΐί8ηι ρΐυδ 3(1ηιΊΓ6Γβ, ρΐΌΓδυδ 3(1άυ1)Ίΐ6δ. Οϋ8η(|υ8πι ί11α<1 ηοη 13Π) οΐ8Γ6 οχ 
1.31108 ΐΓ8(1υοΐΊοιΐ6, ςυβαι 6Χ 6ηΒοο ορ6Γ6 6ΐηΐο3ΐ, ςιιοά ουρΰΓ (Ιίνίήο Ιιβηο&οίο Λά βΐυίΙίοδΟΓυπι ηιβηυβ 
ροΓ^βηίδδο, ηΐ3^ηορ6Γ6 £8υ06ΐηυ8. 
Ουιη 3αΐ6ηι 8ϋρ6ΠθΓίοιΐ8 8ηηΐ8Ίη 8Γΐ8 (|ϋ£()3πι 1)υ]υ8 νίπ ορυ8θυΐ8, 68(ΐ6αιηυ6 Ιι8ΐίη3 Γ8018, ίηοΐ4ΐί8β6ηι, 

ηυΟΓϋΟΙ ΙΟΟίίοηβ ΠΐίΓ6 (Ι6ΐ60ΐ&1ϋ8, 8ΐίςυ6ηΐ ΟΓΐΙΐΐηΐΙΙΙ 6Χ8ρ60ΐ8Γ6Π), ςυί (16 ρο8ΐ6Γ1ΐ8ΐ6 1)606 Π16ΓίΐυΓυ8, 1ΐ88 

6 Ιβηβ^ήδ δίΐαςυο νΊη(Ιίθ8ηιΐ3δ 388βΓ6Γ6ΐ, η6(ΐυ6 Ι8ΐ6πι Γβρ6ΠΓ6ηι ν'ιηάίοοηι : 6|;ο Ι8η(ΐ6ΐη ίη(ϋ£;ηυπι, ίηιο 

ίτ8ΐι(ΐ6 η6ί88 Γ8ΐυ8, 4096 106x1130810 ΐ3ύθΓ6 Ιιίοο Ίοϋο 6Γαΐ3 ρ3Γ3ν6Γ8ΐη, 0001 ηΐ3||;η3 ΓοΠβίοηίδ ηοβίηΒ 
3010Γ8 δορρηιηί, οοΙοΊ (Ιιοΐΐοδ 1οο6ηΐ3οι Ιΐ3οο 8θ1) ωοάίο οοοοΙΐ8ή, α( νοί Ιιίηο, ςο3ηΐθ8 4080(08 δίΐ ίΙΙβ 
Υ6ΓίΐαΓΐ8 δριυηάοΓ, οιοηίΐιοδ, ρΓ»86ηίηι ΐΙΐ6θ1θ(;ί96 08θ(ΙΊ()8ΐΊ8, 8ΐ8ΐπη 8ίΓο1β;6Γβ(• Ν6(|υ6 (]66Γ8( λιίο 8(ΙΙιορ» 

13ΐΟΓ ρΟΓΟΓ^βΙΙδ Ρ6ΐΓ08 0θ6η1ΰ1ίθ8, ηΐΊΓ3 1ΐ0<)ί6 άίΙί^6ηΐΊ8 Ιγρθ^Γ8ρΙΐ08, Ιη ρΓ0ν6ΐΐ6ηϋΊ8 1)0018 8001θΓϋ)α8 
η6ς06 ΐ8ΐ)0Γ68 (ΐ6ΐΓ60(3η8, 061106 δΟΟίρΙοί ρ3Γ06ηδ• Οΐ ρΠΒοίΐΠ 1)θ]θ8 80010Πδ ΓΐΙ)Γ08, (|00δ 8 8ΐΟ(Ιίθ8ί8 
ρ8•8Ίηΐ α3^ίΐ8Γί 3ηΊΐη3()Τ6Γ(6Γ3(, δο'ΐδ ρΓ6ΐί8 6ΧΟΟ(ΐ6ηΐ1θ8 ρΓθί6ΓΓ6ΠΙ. Η»0 80ΐ601 ΐοίΐΐί 8θΙ>ίη^6 ΐ8θΓΐ8 ΟΙΟΠίβ 

Γ6ρυΐ3ηΐί, ]3ηιςϋ6 «16 ρ8ΐΓ000, οο]θ8 8θ8ρίοϋ8 Ιιχο (1οοΐΊ$8ίοΐ3 νοίοδίβΐίδ ηιοηοαΐ6οΐ3 ίη Ιοοοιη ρΓοάίΓβιιΐ, 
€ίΓ00Π)8ρ60ΐ3η(ί, Ιο, ί11ο8ΐΠ8 8(] 100(1001 ρποοορδ, 0008 6 ιοοίιίδ οοοοΓΠδΐί, οο]η8 οοΙδΊΐοϋίηί 03αΐ8806ηυ8 

ΚΐίΟ η08ΐ6Γ ΙΟΙΟδ ίΐ8ϋϋ ίηΟΟΟ^ΓΟΟ <1ίθ8Γ6ΐΟΓ. 1(1ς06 Υθΐ 6801 ΠΙ3ΧίθΙβθΙ)080δ3ηΐ, Οΐ ίΐ30 (103ΐίθθηςυ6 80068^ 
81006» 8ίη|;θΐ3Γ6ηΐ 3ηίπΐί Ιοί ρΓθρ6ηδίθ06ηΐ 6Γ£;3 ρί6ΐ8(6ηΐ 30 6801-38 1ίΐΐ6Γ38 ρΓ0ν6ΐΐ6Γ6δ : 1)00 681, υΙ 
ΐ6θΓΐθηβ Ι81ΐ1ί (ΙΟΟίΟΓίδ, 0ίΐΓ8 00ΟΐΓθν6Γ8Ί8ηΐ ίο Εθθΐ68ί8 06ΐ6ΐ)Γ3ΐί88ίθΐί, 000 η)0(1θ 0)601601 6Γυ(1ί18ΐη €ΐ 

ϊηα6ηίοπι πιίΓβάβχίΓΟίη, (|οί1)υ8 υΐΓί8ςυ6 ΓοΠοίΐοΓ ρΓ»ιηΙη68, Γ6ΐίοίυ8 6ΐ 80ο6Γ68 6ΐ ο1)ΐ6ο(8Γ68, ν6Γαπι 6ΐΐ8ΐη 

Γ6Τϊβίθ80Π1 ρ60ΐ08 1 0010 10 08ΐ1)θ1ίθ8 βάθ ΟΟθβΓΐη3Γ68. ΕήοίάοΠΙ 1)ίθ Τ6Γ6ΓΓ6 ρ0886ηΐ ν6(08ΐί88ίΐ08ηΐ 9€η6Γί8 

Ιοί ηοΙ)ί1ίΐ8(6ΐη, οΐ3Γί88ίιη3 π)8}θΓαηι 8ΐ6ηιπΐ8ΐ8, (ΙΊΐίοηίβ απιρίίΐοάίηοιη, 0Γη8ηΐ6ηΐ3 68, ί1ΐ889υ6 άοΐ68» ςυ» 

βΧΐηΐίοηΐ ί8θίΐ6 ρΓίηοίρΟηΐ ΐ68ΐ8ηΐ0Γ ; ηίδί ηΐ6 8άη)ίΓ8Γΐ ΐηβ^ίδ ()606Γ6(, ΐ8Π)6ΐ8ί ρΓ86(1ί08Γβ ]8ΐη ΟΟΠ)Π10«ΐ6 

ηοη 1Ιο««3ΐ, ρηκοίροοηι Ιιοο ρί6(8(ί8 δΐυϋίυαι, ςοοά δίο 8ρο(1 Ιβ τί£;6ΐ, δίο Δογοι 8ρο(1 ίοΐββΓοιη Γ6ίρ. ρπη- 
οίροηι, Ηΐ 1)30 οιηηίοιη ΐοΓΐ)οΐ6ΐιΐί88ΐπ)8 Ι6π)ρ68(3ΐ6 ίοΐ6Γ Γ8Γ08 ρήοοίροδ ίρ86 ϋάοί Ο8ΐ1ιο1ίοα2 Γοηΐ88ίιηυ8 
ρΓορο|{θ8ΐθΓ ΙΟΙ ]8ηι 800)8 ρ«Γ8βν6Γ6δ 6Π)ίη688(ΐυ6 : ηίιηίΓοπι ςυί» οιηί8δ8 1>6ΐΙθΓυιη Γ3ΐ)ί6, ηίίιίί ρτίοδ, 
ηίΙ)ΐΙ δοϋΠιηίυβ Ιΐ3ΐ)68• 8ΐςυ6 ίϋ ςοο<1 8ά £οοΐ68ίχ θ8ΐΙ)ο1ίθ9β (1ί(ζηίΐ8ΐ6Πΐ 6ΐ οοοοογ<))8πι ]ον8ΐιά8ηι Ι06η«ΐ8ηι• 
ςοθ •ρ60ΐ8ΐ, οι νοΙ 1)00 ηοπιίηο 08πΐ8806ηαπι ςο6θκΐ3ηίΐ γ6Γ6ΓΓ6 ηοϋίβ νί<ΐ63Γ6. Οθ8ηςο3ηι ίιχο 8ΐί88 ίθΓΐ8886 

Ι6ηΐρ68ΐίνί08 Γ6ί6Γ6ηΙΟΓ, Οΐ, ϋΙ 8Γΐ)ίΐΓ0Γ, 8ΐϋ8 Γ60ΐίθ8 00801 ΐίϋί. ΝοΟΟ 01 (Ιο ΟΟδίΓΟ ΙΟΟΟηΐ 03ΐη8806η0 

δοΐοηι 8^80)08, ΐΓ8(1οη( 8ηη3ΐ68 Ι)οηο οΙγο8 0γ6§οπ) 111 ρ8ραΒ -61 Ιιβοηίδ ίΙΙΙοδ Είκο^^μάχου ίπ)ρ6Γ8ΐθΓί8 
ΐ6ηιροΓ8 βοΓοί886, 8 οιι]θ8 Αΐίο 6οη8ΐ8ηΙίηο ιηιχιλοτρόηου παρδάλεως τΙγ Ι8ηΐ08 υηα οαιη υ6Γΐη8ηο 145 δΕΙΕΟΤ/Ε ΡΠΛΙΡΑΤΙΟΝΕδ. 1Μ 

εΐΠ3ΓεΙΐΑ £1 ϋτρ%οήο Γνρπο, νίΓί& ίΐίϋειη οιηηΐ βαηβϋΐ^ιΐβ ΓβνβΓβηΐία^ΐΗβ ϋοιιβρίουίβ. ρηίαιη ιη»(]ΐ€ΐη«ιΐί 
ϋ ^ϋιΠεΙυδ, οβοοίΙοχΊβ 'ίιιΙϋΓΪιη 9(1 ίηιιθ€6ηΙί$8ίηιί νίη οοηϋβιιιη»1ίοιΐ6ΐιι βυρΓ» ηκκίιιιιι 3ρρΙ»ιΐ(ΐ6Ηΐί1»ιι& 
οαιηΊΙιυβ. ΟααιηλΓιοηίβ ε3ΐΐδα ηίΐιίΐο ]υ&ΐίοΓ αρραΓυίΙ, ιΓίδί ςυο(1 5ίπο6ΓΊ$&ίιιΐΗ$ ΓβΙΐ$Ίοηί$ αββ^ΠοΓ 03ηΐ3&€β- 
ηιΐ5, «0€ΐι*βί35ΐΊ€»ηι Αϋβιη (1&ιηη3Γβ Ιοίίβ ίρ$6 ηβΓνίβ Λ^ νΊΓί1)ΐι$ ΓβειίδΑΓβΙ. Ουο ςιιίϋοιιι ιιοπιΊηο «Ι λ 
ρ6ΓΑϋο ίιηρβΓ&ΐΟΓβ Γβϋεβιη ρΓΟ €1ιπ&Ιο οοιιΐιιιηείίλΐιι ίΐΐβιιι &ίΙ)ί ΓορθΓΐ3νίΐ, ικ ίςιιοιιΓιηίθ86 ΜϋηββΓοιι 
Αρρ^ΙίΑπκΐιΐΓ, ςυί ρΓΟ λν'ιΐο ηοιηίπβ Μ»η&υΓ ϋίοΊ βοΐίΐοδ ογ^Ι» ία β8( ΜάεηιρίΜ^ αρυιΙ Ι^3ΐίηο&. Ει ίη Ιιυϋο 
ίρ$ιιιη Ιιοοηβιη, Ιεοηίηη εβΠο ΓβΓοεία ίπ«ί£;η6πι, Αΐυηΐ 03ΐη38€^)ΐιιη ΐΓοβ εοηβεηρδίδδβ 1ίΙ>τθ9 « ςιιΟΓυϋΐ 
πιΐΙΓι ηυΙΙυηι Ιΐ2€ΐοηιΐ8 ίητβηΐΓβ ΙίευίΙ. ββκΐβπιιη ΠΙοβ ηοηιιαςίΜίαι &υϋί6η4ΐο$ρυ1ο, ςηί, ΐΜΑ^ηοϋυείίΰΓΓΟΓΡ, 
.-ιυ( Ιιιιιιο 8€ηρΙθΓ6ΐη χίαΐβ Τ^6θ(Ιο&π δβηίΟΓίδ νίχί886 ααίπηαιιΐ, &υΙ ςιιί, ευιη ^03υιι6 ΤΓΐΐΙιβηΓιο, 3ΐ>λΜΐΐο 
8ρΑηΙιι*ίιιΐ6η5Ί, ϋαοβ ^ο&ηιι68 03ηΐ3&ε€ηυ8 οχβΐίΐίβββ 80ΐηηΊ»ιϋ. Εΐοηΐιη ρΓΧΙβΓ^υαιη ^ιιοϋ ορ<ίπϋυ8 ίρ^ίβ, 
ΐ|ΐΐ2κ χΙΙιυε ηοϋίβ 6Χ8ΐ3ΐΗ, βΓΓθΓ6]ιΐ8ηίΐοϋί ραίαιη εοηνίηείΐυι*, βαηβ εοηβίαΐ εχ ρι*ο1)3ΐί8&ίιηοηιιΐ] ηΗΟΓυαι- 
ι-υηηιιο Ιιί8ΐοΓΊοβΓ3ρΙιθΓυιη Γιϋε, υιιυιη 61 «ιιηιϋεηι ηαείΟΓβηι οββε Ιιαηο ϋαιιιαβεβηυπι, ςυί 8(ΐΙι 1.60ιιη III 
Ι^αυποο νοίαΐ ςυοϋϋβιιι Κεε1οι>ίχ Ιιηιιεη ρΓΧπριιαιη εϋιιΐδίΐ, ε'ίΓεα αηηΜίη τεβίίΐυΐχ 83ΐυΐΊ8 750]»ιιι ΐιιπι 
ΟΓΐή ιιοΐί88Ίηιιΐ8, &ε β^Γηιοηβ οπιηΊυηι ΓΓεςιιβιιΐί υβηιιβ 3ΐΙοο ε€ΐ6ΐ)Γ3ΐυ8, υΙ ίιι ΕεεΙβδίβ 0Γίευΐ3Π ηοιι ιηίιιιΐϋ 
4ΐυ3ΐιι Οεοί<Ιεηΐ3ΐί, ρθ8ΐε3 8επιροΓ 8ρ6εΐ3ΐί88ΊηΓΐ8 Εεείεβί» ϋοείοπϋυβ ρΓΟ 8υο ιηεΓίιο 8ίι «Βΐιιιιιΐ6Γ»ΐυ8• 
$νηΙ 01 ΐϋβιηβΓΓΟΓ ρ1υΓ68 6Χ υηο Π3ΐιΐ38ε6ηο8 ϋηςβηΐΊυιη, ρβηίιη εχ Υίΐβ ίρ8ίυ8, ςυ3ΐιτΚ. ίοαιιηε ΟΕεο- 
1αιηρ3<ΙΊο ( ρ6Γ Μ Ιεπιραβ ηοικίυιη ΙιχΓβΙίεο ) ίηΐβΓρΓβΐβ Ιβ^ίιηυδ, ρΓ9ί86ΓΐίΐΗ εχ ευίυβϋαιιι 8εΓίρΐοΓί^ 
οηκιτ/ύμου, βεϋ βπεεί, 8αηηοηε• ουί Οι ΡΙίίΙθ€θ$ίΗί$ βί ΡΗΗοίΗύί* Ιίΐυΐυβ 68ΐ, οηαηΐηο ρεΓ8ρΊεΐΜΐ8 ε88β 
ροΐ^&ΐ : ίιι €υ]θ8 8βπηοηί8 Ηιιε (αυί8(ΐιιί8 ιβηιίεηι ε]υ8 ίπίεΓρΓεβ ίιιίΐ» ΐ|υί ροϋΐο ηπικίδ κΙ>1ο υ8ΐΐ8, ηίΐιίΐιι 
ίβΠεϊαβ τβΓίβΓϊΐ) ρρ^ΐεΓ ίηεΓε4ΐίΙ>ί1βπι 03ΐη38εεηΐ ν'ιΐ» ίηΐε2Γΐΐ3ΐ6ΐη, ηπΓε εοιηιιιειΐ(ΐ3ΐ3 ^^υ8(1ειι1 Γε^^ιαIιιυ^ 
ιΐ)οηυιη6ηΐ3. ΟυοΓυιη οιηηίυιη 1,ο^κε$ ορυ8 ρηιηυιη εβι, ρΓΐιηυιη εΐίβπι, υΐ ηρραηει, ίη^ηπί ^υείοηβ 
«Ιοειιπιεηΐιιιη, ίϋιιυε ηοη τυΙβ3Γ6« υΐ ίη ηιιο ^εηυΊη3ηι ί1ΐ3ΐη ϋί886Γ6ηϋί Γ3ΐίοο6ΐη, ηυΐΐίβ δορΙιίβίΑΓυηι 
&Γ{ΐιΙη> οίΓθ5ε3(3ΐη, εοιη^ικΓιο ηιιο<ΐ3ΐη ΐΓ3(Ιίΐ,ςυ3ΐ6ηιΐ8ε3ΐιι ΙΙιβοΙο^ίβΒ 83(18 Γυ(υΓ3ΐιι ΕΜΓχνί(1ί(χ€ΐ^αγο>γό; 
ΜΓΐΐίβδίπιυβ» πρδς τήν των δογμάτων της εύσβββ^ας είσαγωγήν, ϋε(1ίε3η8 ίιΙ οριιβ ύοδηι» >3ΐιεΐί•&ίιιιο 
Ιΐ3]υιιι» ορίδεορο. ίαρΰα βυΙκΙιΐυΓ ΕΙσαγωγ^ι <1(<ωμ<ίΓωκ, .ιύ Ιθ3ηη6ΐιι 1>ε3(ί88ίπιιΐΗΐ 1.3οϋίεϋ»; ερίβεοηυηι. 
Ιΐ3ηο 86ςυίΐυΓ εεΐ6ΐ)ΓαΙιιαι ί1Ιυ(Ι ορυ8, Οβ ϋυ3ΐ>υ8 ίη €Ι]Π8ΐο \Όΐυιι43(ΊΐΗΐ8 εΐ ορ6Γ3ΐίοιιϋι•ΐ8, Γε1ίςυΐ8(|υ€ 
η3ΐυπιΙίΙ>υ8 ρΓορΓίεΙ&ΐίΙίυβ 3ε ίΐυβϋοδ ιΐ3ΐιΐΓί8 ε( υιΐ3 Ιΐ}-ροδΐ38ΐ, ςυο ΙιΙιγο 3(1?6Γ8υηι ΙιΧΓεδε* ΐιιιιε .Γβεβη• 
ΜοΠββ» ίητιείυβ ίΠε Οΐιηβΐί ρ»%\\ ίοηίδδίπιε (Ι€ριιβ;η3ΐ. δαεεβιΐιιηΐ ςιΐ3ΐιΐ0Γ ίΐΐί ηϋηΐ|υ3ΐη 83ΐί8 Ι3ϋϋ3ϋ, 
ϋϋοτύίοάοχα /$ι/«1ίΙ)π, ίη ςιιΊϋιιβ 1>3ΐη38εεηυ8 Γ3ΐίοηε ιηίΓ3ΐ)ίΙί οιηηΊ3 ςιι« (<ΙιΠ8(ί3ΐιο νβΐ ρίβ ιτβ(]ειι«ΐ3• 
τοΙ 8είΐυ ηεε6883Γία 8υηΐ« βυεείηείε ρεΓΐΓ3εΐηΐ. Νοε 3ΐ)8 Γβ νίβαιη εβί 3(Ι]υηκεΓε ρεΓΟΓυϋίϋι ^3εοIι^ 
δΐ3ρα1ειΐ8ί8 βεΒοΓιβ, ςνί εΙ 60δ(]βπι Οβ οπΗοάοχα βύΰ 1ίΙ)Γ08 1ι3ΐίηίΐ3ΐ6 (Ιοη3νϋ. Ν3ηι ςυοϋ ηο8 «ΙίειιΐΜ 
ρεΓθΓ€ν^9 3ηηοΐ3ΐίοηε8 ίη86Γυίιηιΐ8, νεΙ ρβΓ εΓυϋίιυπι ηιιειηάβπι 3ε ΙΙιεοΙο^ί» 8ΐυ(ϋοβυιιι ίιΐδεΓΐ νοΙνίηιυΐΗ 
Μτεϋεοηιιη ιά €3083 Γβεΐιιιη βδΐ, ροίίδδίιηιιιιι υΙιΊ ϋοεΐΓίη3ΐη ΕεεΙεβΊ» ρβΓ 03ηΐ3δεεηυπι 3886Γΐ3ΐη ίρ8ί 
ηβςαίΙβΓ εοητεΙΙυηΙ. ΤβιηβΙδί ςυ'κί ίΙΗ ίκΜίίε, ςυβηΐυιηνίδ εβίΐιοΐίευιη 3ε ρίιιηι, ιιοη εβΙιιηιιιίβιιΙυΓ, ρνο8ΐΐ3 
ΙίΜ<ϋηο (ςαι ιηο8 ΗβτεΙίείβ δειηρβΓ ΓυίΙ) ρηκίΓΑεΙίδ αηίηιί» ίΐΗρΓθ1)3ΐιΐοδ, ΐΓπϋυεειιίεδ, ϋελρίείβιιίεδ, 
ιϊ(Ιεοΐ«§, 6Χ8ίΙ>Ίΐ3πΐε8, 3ΐ)οιηίη3ηΐ68, ετβπεηιβδ ςυίίΙςιΓκΙ ίη Εεε1ε8ί3 νεΙ δίικεΓε ιΙοεείιΐΓ» νεΙ ρί« 8€Γν3ΐιΐΓ, 
νεΙ <1ΐΗ:6ηΙοτ 6χί|(ί(υΓ, πιοιίο ίρδΟΓυπι δεηδαί, ηυο ευηεΐ3 νείΐεηΐ ίηηονχιία, ίιιιο ριιΐίυβ ίηνβΓδ3, ηοι• 
Γε8ροη(ΐ€Γ€ Μΐίδ νί(Ιε3(υΓ?5ε^1)9&εοΚ>ίΐεΓ <1ίεΐ3 8ίη(. Νεςιιε εηίηι υηιηίη, ςιΐ3ηινί8 ορροΓΜιη^ 6ρί8ΐοΐ3Γί& 
311^181*13 ϋίεί βίηΗ. €οΙιΧΓ€ΐ ςυ3(υοΓ ΟψΐΗοάοχ9 βάέί 1ί1)Π8 ορυδουΙυπι βίνεερίδίοΐβ υ€Τη$αρο^ βεΓίρΐιιηι 
ρεϋυΙί3ηΐ6Γ «Ιτβηυδ Ρείπ 6η3ρ1)εί ρε8ΐί1<•ηΐ6πι εΓΓΟΓειη , ηυο βχ Τπηΐ(3(β ςιΐ3ΐεΓηίΐ3ΐοηι Γβιΐϋει ε 
Γ0θ3ΐηΐαΓ : ειι]υ8 ιηεηΓιοπεηι Γ3είΐ ει Ιβκίο ΟηΗοάοχα: βάβί ΙίϋΐΌν ε3ρίΐβ 10. ΤΓίδα^ίο βϋεεεϋίΐ Γ3Γυηι 
ϊΐΐϋΐΐ ορα8, 81 ηυηε ρπηυη ίη Ιυεβπι επιεΓςεηδ, Βι αηΐηηι ΑέΓΓ«<ί6Νβ ίιι»εΓίρΐιιπι : ίη ιιυο Λά ίηιίΐ3ΐίοη«η 
ΕρίρΙΐΜΐϋ» 83ΐ3ΐηΙΐΜΒ ίη ΟγρΓΟ βρίβεορΐ, ευηεΐ38 Γογθ ΙΐΦΓεδεβ 3ϋ 8υ3πι «διπιβ «Ι3ΐ£ηι δυεείηείίιιι 
ρετ8ΐηιΐ|$ίΙ. Ηιιηο Λ^ Ιι«Γ68ΐΚ>υ8 ΗΙ>Γυιη, βεςυίΐπΓ ίπιι^ηιβηΐυπι 8βηΐεηΐί3Γυπ) εχ 03ηΐ38εεηί βεΓηιοηίϋυ^, 
ριΐλίΙΙυιη φΐίάεηι Πίικί, 8€<1 ίηιΐίκηυιη (3πιεη εΐ3η8•ίπιο Πΐί νίΐΌ Βί1ίϋ3ΐ(Ιο ΡίΓεΗε7πιβΓ0 ηβιιΐίςυΜη νΐΜΐιιι, 
ηαίη ιυβ ίρβυη ίϋΐεΓρΓεί&ΐίοηβ Ι.3ΐΊηί8 βυΓίΙιαβ ριιΙ)Ιίε3Γεΐ, Ιιιυϋ ϋυ5ίβ ρηκ •6 ΙβΓοηι η^βιιΐοη 3ΐίςυΡΐΝ 
(Ιιε83υηιπι ΓερεΠοιιι ίη, δί δεπηοηεδ ίΙ υηϋε δεηΐεηΐί» ίΙΙβκ δΐιηΐ εχεβτρίφ, 3ΐίευΐΗ Ι3η<ΐ4ίηι Γΐ'ρεΓίη 
ροδδεηΐ. Ρθ8ΐ ίΓ3{πιεηΐιιπι ίδΐυά 8υΙι]βεΐ3 εβί εοηΓυ(3ΐίο 83Γ3εεηί8Π)ί, ίηβερίρίΑ ΛίίύΤΰαϋο €Ηή$ίΙαΜϊ €ί 
8ΛΓα€€ηί; ίη αιι& ΓοΠίδδίηιβΒ νεΓίΐβΐίβ ΓοΠίδ 3ΐίι1εΐ3, ίηβρΐί8δίιη38 Α^βΓεηοΓυπι ίηεριΐιβ «ίπιυΙ ει ίηιριι- 
ϋβηΐίΜίοΐΜ Μ38ρΙΐ€ηιί38 Γ3ΐΙοηίΚ)υ8 ▼βΙΙιΙίβδίαιίδ ρεβ8ΐιπΐ(ΐ3ΐ. Α1ιεΓε3ΐίοηί δΐιΙκΙίΐυΓ ίηδίβιηίδ ίΜβ αβ ρίιιβ 
Μ*πηο, 3ΐΜ«Γ^η5 608 ί^ιιί ίη βιΐε Ιιΐηε ηιί|;Γ3ηιηΙ, δβεήβ ορεΓΑΐίοη'ιΙιάδ 3ε νίνοΓηηι 1>εηεΟεϋβ4ηιιΙΐυιη )ιΐΥ3τί• 
Εαηι §6Γηιοηεηι ϋοείιβδίπιε 1.3ΐίηυηι Γθύάίϋίΐ Ρ. ^03ηηε8 (1)εοΐ3ΐηρ3(ϋυ8, ΒίΓβίΐίληΙ οΜίηίδ ρΓοΙϊηβοΓ, 
ρετ μΙ Ιβιηραβ ηοηάηπι ΙιβΓεδί υΙΙί Γε]βεΐο εαευΙΙο 3(Ι(ϋεΐυ», 3ΐίθ(|υί Ιΐΐβη βεΓπιοηεη ηυης«3ΐο ομιιτ» βε 
«ε 8αο• τβΓ8υΓ08. Ηηίε βεπηοηί ρΓΟχίηιβ βυεεεϋίΐ ηιίΓ3ΐ>ί1ί8 ίΙΐ3 3ε ρί3 άο ΒογΙμβι εΐ ^^3ρIι:•^ Ιιί8ΐοΓί3, 
Γεϋ^ίοΒΪβ ρ3πΐ6τ 61 89εευΐ3τί1ου8 3(1εο υΐίΐίδ, 3(Ιεο ]υευη(ΐ3, ιιΐ Ιΐ3ΐΐ(1 Γιείΐβ ίητεηίββ ^αίυηυβηι δυρτα. 
ΗίδίοΓΗΒ 8αΙ>^Ί()ίπιυ8 υΟδίΓεηιο Ιοεο Εύχατάνυχτα 03η)38εεηί ε( Αΐίοηιηι ςιιοηΐΒκΙλπι Ολοι&δεεηο ρβΓίυιη 
€3Π!ΐίιΐ3• ρ6Γ ΑΙ^υπι Ιΐ3ηαΐίυπι 1.3ΐίη1ΐ3ΐ6 ι]οη3ΐ3 : ηε (^ιιίϋ ηοδίΓΐ 03ηΐ38εεΜ, ςυοιΐ υβρίαπι ρη)8ΐ3Γΐ*ΐ, 
Ι'κ (ΐ6«4ΐ6ηΓ6ΐυΓ. 1ϋυ<1 ίη^εηυβ Γ3ΐεή εο{[θΓ, ςυ3»ΐ3πι Ιιιε χαχ•ζήλως ε βΓ^Βείβ ΐΜπίδ, νΐ ίΠε 3ίι, Ι43ΐίη3 
Γ3εΐ3 Βοπ 1κ>υ3, ηε(|υβ 3(1εο ρυΓείη ηοβίηπι Ιίη^υβπι ΐΓβπδΓυδ», ιΙυπι ΓεΓΐ(;Ί()8ΐΐδ ηίπιίυιη ΙπίβΓρκβ, εοηιτ» 
(ητίΜΪηΐ δλΐ^Γίεί ρηκεερίυιη, νεΓ^υιυ νυΓίκ) τεϋάεΓε ειΐΓ»ΐ, ηεε 86 εοηδυείυϋίηί 1>βηθ ίηΐεΓρΓ6ΐ3η4ΐί 
ΐοΐιιαι 9θ6οαιηιο(ΐ3ΐ.ν6Γυπι ηιΒιΙ Ιιίε ΐεηιεΓε εοΓή^εΓε, ηηιΐ3ΐ6 3ΐι( εχριιη|[εΓ6 ϋεεΓείιιηι εηΙ, είΐη βτχ- 
εοπιιη €Χ6ηιρΐ3πυπι ρηεδίϋίαηι, ςυ» Γογι3886 3ΐα Γ3Γ3, 3υΐ ηυϋ3 Ιιοϋίε εχβίβηΐ. Ουοά δ» ςοί 63 <1οηιί 
Ιάϊ^Η ΐΒ€ΐαλ3, 3υΙ 3ΐίειι1)ί 38δ6Γν3Γί ηονίΐ, ίδ, οΙΐδεεΓΟ, ε3δΐί(;3ΐίθΓ8 ρΓθίεΓ3ΐ, ηιεευιιιςυε ίβίειη, Ιιοε ε&ΐ, 
εοηηαηειη 6ΐ ρπηεηίπι ιΐιεοΐο^ί» δίικΙίοδΟΓυιη ΓΓυ^^επι, βρεείεΐ. 1ΐ3 ιιεε ίρδβ δυ3 αριΐιΙ Ιιοπιίηεβ {;ΙθΓί3, 
Μ6ε ζρηά ειιπιςιιί ]υ<Ιίε3ΐυΓυβ 68ΐ τίνοδ εΐηιΟΓίυοδ, ρΓΧίιιίο ΓΓ3υϋ3ΐ>ίΐυΓ. ΜϊΙιί ροιίδβίπιιιηι εαπΒ Γιιίι, υΐ 
^αιιΙςΒίίΙ 6Χ οπιηίί)υδ ϋ3πΐ38εεηί ορεπ1)ϋδ υηίΐεευηςαε εοηηιιίΓεΓε ροδδεπι, νβηίβ ο1) ϊά ϋίί)1ίορΙΐ]τΐ3εϋ8 « 
ΐυβ ρ6Γΐυ8ΐΓ3ΐί8, ίη ρυ1>Γιειιηι Εεε1εδί:6 εοπιπιοίΐυπι ρΓοίεΓΓειη, ΐβηΐυιηςυεϋοείοΓεπι; ΐΙιεοΙοχοΓυηι Ιιιιπεη, 
ογΙη €ΙΐΓί§ΐί9ΐηο Γεεεηβ ίηΓεΓΓεπι, δΐυιΐίοδίβ οπιηίΙ>α8 εΐ3φΓεΓ, Ιιιο ϋειηιιπι ηοπιίηί, ρΗηεερβ ίΠιΐδίΓίδ, 
ί(ΐ6υΗ|α6 ρ3ΐΓθη6 δίηβιιΐ^ιπδ, ίπδεΓϊϋεΓεπι, εΐ» ({υοϋ ίβείο, πυηευρ3ΐίιη (]ε(1ίε3Γ6πι. Βεηβ ταίε, ρρίηεερ» 
»ριίηΐ6, ηοβίηιιη ιΐεϋίεβίίοηίδ 1ιυ]υδ εΐ εϋίΐίοπιβ δίαιίίυπι 1)οη1 εοηδυΙΐυΓυδ. Ι)οηηη3ΐίοη6πι Ιυβηι οπιηί- 
ροΐ6Μ €ΐ ηί•επ€0Γ8 Οευδ, ΓεβίβυηηίΙ» 6ΙΐΓί8ΐί3η9Β Ωθεί Γ6ρ3Γ3η(]3Βΐιυ6 εοηεοΓίΙί» ίηεοΐυαιβπιι ιΐίυ εοα- 
Νοτΐηΐ8κϋ βεΐήβ» βηηο ^εβυ ΟΙιήβΐί ηαΐί ΜΟΧΙιΥ, ςυ3ηο Νοη38 Οεεεηιΐ). ΜΑϋα ΙΙ0ΡΡΕΒ1 ΒΛδΙ1.1ΕΝ5Ιδ 

ΟεΜίίοηΘ €ταί€θΊαΐίηαορΒτηιη8. Ιοαηηί* ΡβίΝαΐΓβηΙ, ΒαΜ^Ιβω 1575. 
Κ6Τ6Γ6ηι1ο Ρ3ΐΓί 36 ϋοιπίηο, ϋοιηίηο ΤΙιοηι» 3 Ρΐ3ή(3, ερίδεορο Ουπεπδί, 8ευ Κΐιχίίχ «Ηΐκ, Μαροαδ 
ϋορρεη» Β38ίΙΙβηδί8. δ. Ρ. Ο. 

Ρατιιοι.. Οβ. Χείν. 4 !(Π δΕΙΕΓΓ^Ε ΡίΙ/ΕΡΑΤΙΟΝΕδ. 108 

8ί βοηιιη ηιιηίιηο ηββ1ί^6η(1& βοοίΟΓίιηι Ιβεΐίο 6«(, ΑΐηρΙί&βΊπιβ ρΓ.τ&ηΙ, ηυί 6( ΐΜϊηβ νίνβηάι ρτβΜβρίι 
* ΐΓ&(ΙιιιΚ, οΐ »1ν8ΐΓΐι$ίθΓα νβΓ» ΓβΚ^ίοηίδ <1ο^ηιαΐλ οχρίίοβηΐ, βιρΙίοαικΓιςιιβ βα νί^ηι ιιιοη8(Γ3ηΙ : €ΐΐΓνίή 
Ιπφΐ9 9ηιιοΐί,Οαιη&8€6ηΊ, ίΐΜ|ΐι»ιη, ηο&ΐή ρί» κίιηιιΐ «:1 (Ιο€ΐα νοίυηι'ιηα α ιη^ηίϋιΐδ &Ιι]Ίοίαηιυ8? Ιη ςυίϋι», 
(|ΐι.'6 ιΐίιί ]»ηι, ρΓορο οιηηΊ» Ιιηαϋ ιηοϋίοΰπ ϋιΐβ ρΓχβϋΙ» 5υηΙ. Οπα ϋο οαιιβα ΓβρβίβΓβ βοΓυιη ««Ιίιίοηβαι 
ΓΰουιΙβΓοςιιο ρίι βΐ! οίΙΙοϋ οροΓίοΐ. Οιιί& ααΐβιη $υ|)€ΓΊθΓΐ;ΐη (']ιΐ9ϋϋΐη αυοΙΟΓίδ βϋίΐίοηοιη Ιυο ίη 6ρΙ$οορι1αβ 
(1ΊςηΊΐλΐ6 »ηΙβ«6Β8θΗ, <1οιιπιιο ΓβΓιυί&ΓβοοηΙαίΊοπίδ ΙιΐιοΊο ΥιβΓΟ ]3ηι ΑΓηΐΜαηιΙο ϋβιΐίε&νί, Ιιαιια παρλ τ6 
πρέτΓον ΓββΙιΐΓΐιηι ηΐ6 βχ'ΐΒΐίιπβνΙ, βί Τυχ ΛιηρΓιΙικΙίκί Ιαιιςπλίη 6]υ8ϋβιη ΕεοΙο&ίφ αηΐί&ΐίΐί βυιηιΐβια 
αιιοΙθΓ«ιη ϋΟΓυιη οοηββΟΓαΓβιη. Ουοά ςυίιΐβιη ίιι$ΓιΙυΙυιη ιηβαηι, ρίοβ ρηβ<1ϋ€6850Γί8 Ιυί πιαηββ 3ΐΙβο ηοη 
.τ^Γβ Ι&ΐυτοβ οοηίΚΙο, υΐ οΐΊαηι ηυ^ηι πίλχίπιβ 3ρρΓθΙ>αΐυΓθ8 608 ηοη (Ιυϋίΐβιη. ΟυοηκκΙο οηίπι, ςυβηι ίη 
(Γιςηίΐ»ιΐ8 Γα8Γΐ|;ίο 8ΐΐ€€6880Γ<^π^ ()»Ι)6Γ6 τοίυοηιηΐ, ηοη €ϋαπι οίόοπι ρ&ίΓοεπΓια 3 ϋοΓυηεΙο Γ6ΐίοΐ3 €0ΐηιιιί1- 
1»ηΐ? Υβπιιη ηο 3Γΐ(|ΐΓι Ιηνίι1ίθ86 πιΊΗί οϋΐκείοηΙ, ππηβΐ 06 υη» ΠίΙβΙία (ςιιοιΐ ίη ρΓον6Γΐ)Ίο 681) άοοβ «Ιββί- 
1)9Γ6 ρ»ΓΊϋΐ68 ν6ΐΙιη, βοίαηΐ ΙΙΙί 6υηΐ(]6ΐη ςιιίιϋεπι ιηβοίΓοΓΓβ ^ηείοΓοη», »1 ηοη 8θΙιιιη βυηη, υΐ &ηΚ68« 86(1 
0988Ίϋηο 87Πΐηιγ$ΐ8 8Μ0 εοηιΊίαΙηιη αΐιΐ6 ογ3 γεη'ΐΓβ ΐιΐ8, υΐ ]αηι ηονα Ιι^κε βόίιίο ηονί ορβηβ 6866 \ϊάϋτί 
ηιιβαΐ. Α(] €ΐι]υ8 ΙβεΐΊοηβιη, ηιιο ίη$ΐΓπεΓιθΓ ιηαΙοΓβηυβ τοίιιρίαΐβ Τιι& Αιηρίίΐυάο αοεοα^Ι» βϊη^υΙοΓυηι 
3Γςιιιη6ηΐα Ιίί^οηιηι, ηυ3 ροΐι^ΓΟ 1>Γ6Τ)1»16, Ιιίο ρ6Γ8ΐπηξ3ΐη. 03ηΐ38ε6ηί ίΐ3ςυο ρΓΐηιυπι 6ΐ ηιαχίιηιιηι 
αυΐ(ΐ6πι ορυ9 68ΐ Έχόοσις τη^* ορθοδόξου α ίσ ζ 9ως\ιίΒ^^\^^Μηι, ςαοϋ 1>3Γιηυ8 ίηΐ6ΓρΓ68 ίη (^υ3ΐαθΓ Ιί1>ΐΌΐ 
«ΙΙβίίηχΗ, ηυί Ιβηιεη ίη Ογλοο οοηΐβχΐυ υηΊ€υ8 6ΐ οοηΓιιιυ3ΐιΐ3 681 : υηάο 6ΐί3ηι Ωΐ υΐ 1•3ΐιηιΐ8 ορίΐυηι 
ηυιηεηΐΒ Ιη ΐΓίΗιΐδ ρο8ΐ6ΓΐοΗ1ιυ8 ΗΙ)Γίδ πιίηίηιο Οτχοο Γ68ροη(1β3ΐ. Ιη Ηο€ ν6Γ0, ρΙυ8 3ηΐί8ΐ68, νοίυηιίηβ, 
6ΐ ηοιηίη3ΐίπι ςυίιΐβιη Ιί^Γ(» ρπιηο (ΙΊ886ΠΙ άθ €γ631ογ6 ίρ80, 060 υηίίπηο, Ρ3ΐΓ6, Ρίΐίο, 6ΐ δρίΓΐΐιι βαηοιο» 
Τ&Η3 4Ι6 8ΐιρ6Γ83ηεΐ3 ΤπηΗ3ΐ6 η)γ8ΐ6ηοβχρΓΐ63η8ςπ9Β(Ι(ΐ6ςυ6ΐηΙΊΙ>6ΐΙιοηΗη6ηιιΟΙιπ8ΐί3ηυπι βρρΓβΙιβηΟβΓβ 
ηΐ6η(6<|υ6 ΐ6ηβΓ6 οροΐ!6ΐ : ?6ΐυΐΊ ίΐ6 ΟβΙ ίηοοηηρΓοΗϋΐιβί^ΊΙί 6886ηΐί:ΐ, ϋβ Ιή1>υ8 Η3τρο8ΐ38ί1>υ8 ίη υη3 ηαΐυη, 

βΙ 63Γυΐη^6ΐη 3 8686(ϋ8€Γ6ΐίθΙΙ6, 1166 ΠΟη 6]θ8(ΐ6Π1 |;6η6ή83ΐί3. Ιπ 86θυη€ΐθ 3«1ΐ6ηΐ ροβΐ €Γ63ΐ0ΓβΠί1 <)6 €Γ6ΑΐαΠ•« 

68Β6αΙο »η|[6ΐΊ8, <1βίηιοηίΙ)υ8, εοβίο, 16γγ3 βΐ Γ6ΐίςιΐ!8 ηΐΗηιΙί βίβπιοηΐίβ, ρ3πΐ(1ί80, Ιιοιηΐηβ, 61 ςιι» ίη ίρβυηι 
ΟΒίΙαηΐ, οιιιη ρ6ηυΓΐκιΐΙοηίΚ)θ8, Ιυιη νΐηιΐ(ϋΗΐ8.1ηΐ6ΓΐίθΓ6(ϋΐ3(ΐν6Γΐ)ηηιΙ>6Ί ϊηοβΓηβΐυσι, (1ί886Γ6η8 ϋβ €ί α• 
οοιΐ6βρΐίοη6»υΐΠΗ8ηαβιΐ3ΐυπΒίη υη&}ΐ7ρο8ΐ38ίοοη]υη€Γιοη6,(ΐ6 36ΐίοηίΚ)υ9 ίη δ3ΐν3ΐοΓ6 ηοβίΓΟ» (Ιβ ρβΜΪοιιβ 
6]υ8(Μΐη,πΐ3η6•ΐβ ίηΒβροίΓλϋηί 86ίιηρ388ίΙ>ίΙί 6ΐυ8<1ίνίηίΐ3ΐ6, 6ΐ3ΐϋ8 1)υίπ8 86η6Π8ρΙιιήί)υ8. Ιη ςυ3Γΐο (Ι6ηίφΐβ 
ρβΓ^Ιί <ί6όυ3ΐΙ»υ8 ΙηόΐΐΓίβίο Οοπιΐηο η3ΐαΓί8 ρο8ΐ Γ68αΓΓϋ€(ίοηβηι 3(1 ύβχΐΓβηι Ρ3ΐπ8 ββιίβηΐβ ν3Γί38 τβϊβΐΐβτβ 
οΒ]66({οη€8 ; ΙΙ6Π1 (16 ίΙ<ΐ6 ίη ^68ι1πι 6ίΐΓί8ΐυπι, (16 1)αρΐίδπΐ3ΐ6• άβ 3(ΙθΓ3ΐίοη6, (16 0ΓΙ106, ϋβ δττίρΐυπι• άΛ 
Ιβ|^ Ι)6ί 61 ρ6063ΐί, ϋβ ΑηΐΙοΙιπδίο, ϋβ ΓββυΓΓβοΙίοηβ, βΐ 3ΐϋ8 1ιυ]υ8 3Γςυηΐ6ηΙί τβΐιιιβ. Η30(6ηυ8 ϋβ Οτ- 
Ιΐιοιίοχϋβ ϋϋ6ί ομβΓΟ; βυί 8υ1)]ί6ίΙυΓ ΠβρΙ τώτ έτ πίζΤτΒΐ κΒχοψίίΐμέηύΤ^ Ιιοο 681, />β Η%$ ηηί ί» βά§ ο^ 
ι^οηκίβΓΚΝΐ, οπιΐίο, ηυ3 ϋΐδρυΐιηϋοηι 8ί1)ί 8ηιηίΙ, 3η ρί» νίνβηΐιαηι ρΓ6668 ίυνεηΐ 3ΐίςιΓιϋ 608 ςυι βζ τίΐΑ 
Ιΐ36 ΟϋβΙββ ηιί0Γ3ΓΐιηΙ. Τβπίυπ) Ιοουιη ιβηβηΙ θΓ3ΐΊοη68 ϋυ» Ββ οΐίάοττηίίίοηβ Βαηαα Οεί Ο'^μΊγμι», ίη φΐΙ- 
Ι)η8 βηοοηιίοη βΐ 1&υϋ68 βΐυβϋοπι 66ί6ΐ>ΓαηΐυΓ. Ηί8 3ηη6€ΐίΐυΓ 86Γΐηο άβ Β\β εχίπηί )ύάίάί^ υΐιί βυηοΐί 
Ηοπιίιιβ8 ιϋ ρίηηι 61 ιβϋ^Ίοδαιη νίΐ3η) €οΙιοη3ηΙυΓ. Ου3Γΐιιπι ίη ΟΓϋίηβ ορυδ6α1υπι 681 3ϋ Ιιβοϋίββηβίυιΐι 
ορίδβορνιη ^ΑξιωμΐΙτων είσαγωγ^ι ίηδοήρΐυι», ηηοϋ ιη6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ08, /)« ύ9€Τ€ΐη €1 ρΐαάΐη ρΗηύα Ιη»Ηΐη• 
ΐΙοηΒί νβιΊίΙ : ςιιοϋ ίιι 60 ρΗιηοΒ ιΙιβοΙοαίΦ ίηδίίΐοΐίοηββ, ςιΐ3 6χ ρβΠβ ϋίνίη3πι η3ΐυΓ3πι βΐ Ιΐ]τρ08ΐ3•ίαι 
6οηδίϋ6Γ3ΐηπ8, βοηΙίηββηΚιΐΓ. Οιήηΐιιηι υβάααίίΗΛ €Ηή$ίί νο/νηίαΐίοιιι, ΓβΙίςυΐδηυβ 6]υ8 30ΐίοηί1)υ8 βΐ ρΓΟ- 
ρη6ΐ3ΐίΙ>υβ ίη80ΓίΙ>ίΐυΓ, ςαο, ςυίϋ ίηΐβΓ ηβΐυπιπι 61 ρεΓβοηβηαίηΐβΓδίι, ςυχ νβΐ ηβΐυΓαηι ρ6Γ8οη3ΐη ρΐΌρΗβ- 
13168 ββΙβίβηΙ, Βίηιηβ 63, ςιι« ίη Οοιηίηο ηοβΙγο /βδΐι ΟΙΐΓίδΙυ ίηδαηΐ, ϋηρίίοίβ, 3η 8ίιηρ1ίοί3 : δίηΐηβ, υΐ 
ϋυ» ΐΜΐιυπΒ, ΪΙ3 ϋιιηΒ ηιιοηυβ νοΙιιηΐ3ΐ68 ίη ΟΙιπδΙο, βΐ ςιιίϋ 1ιιιαΐ3η3 3 ϋίν1η3 νοίυηΐ3ΐβ ϋί1ΕβΓ3ΐ, β1 3ΐί«« 
ΙΐΜ]υ8 ηκιΙβηβΒ ρΙαηιη3 βϋοοβηιιΐΓ. ΙΙιιηο 86(|υίΐιΐΓ ΐΓ3€ΐ3ΐα8, ηπα τλΓι^μ αά ίιηβ^ΐΜ^ιιι Βή (α€ίί ινημ, 
«ηΐβοβϋβηΐίυιη (|ΐΐ38ί ηορβίίΐίο βΐ 6χρΐ3η3ΐίο. ΰιιί 8ηη6Χ3 βδΐ «ι^οςυβ βίυδϋβπι 3Γ)$υη)6ηΙί θΓ3ΐίο Β. Μιχί- 
πιί, ηοιηρβ άβ άπβώΗί ίιι €ίιτί$ίο Ώομμο ηαίΗΤΗ β 6γχ€0 ίη 1•αΐίηαπι εοην6Γ83. Ιη δβχΐιιηι 681 Π^β6ΐιι• 
ΙοοΗΠΐ Περί νου Ίρισαγίον^ Βοβ 681 , Βφ («πια ββηπί τβμβίίίίΟΜ ΰοηιρο$ϊίο Ιΐίβΐηηο ΙίΜΙια^ αυοΤρκβάγιον 
ίΙΙαϋ €οηΐ8βίιηυιη 8•€Γ083η6ΐ.'β ΤΓΐηίΐ3ϋ8, ίϋ ββΐ ΐΗυιη Ιιχρθ8ΐ386θη ίη υη3 η3(ΗΓ3 βγηι^Ιυπι ββββ 3ΐΙ- 
Τ6Γ8Η8 ΡβίΓΐΗ» €ιΐ3ρ>ΐ6<ΐΒΐ, βΐ ΙικΓβΐίοί Ηυίυ8 388€€ΐ38 οβίβηϋίι, ςυί ηη3Γΐ3ΐη 0ίνίηίΐ3ΐί ρ6Γ80η3ηι ίη8•ηο 
βΓΓΟΓβ 30ΙηββΓβ κοη Υ6Γ6ΐ)3ηΐιΐΓ9 ϋβ ι|υο βΐί3πι ΙιβίΜίοΓ 63ρυΙ 10 1ίΙ)Γί III. ^Ορθοδόξου Λίοτβως. δβρίΐ- 
πιυιιι ΙβηβΙ ιοοαηι ΟπΗοάοχί €ί ΜαηίΰΗίΒί Βίαίορηί^ ίη ηυο Μ3ΐιί6ΐΐ960Γΐιηι ϋβ ϋιιοΙ»υ8 ΓβΓυιη ρΐ'ίηοΐρίίδ βΙ 
ηΐ3ΐβΓί3, <ιιΐ3Ηΐ τίΐβιπ βΐ ΙΗ313ΙΙΙ 8ΐ3ΐιΐ6ΐ)3ηΙ, ϋβίΐΓίβ ΓβοβιΐδβηΐυΓ, 3ΐςαβ βΓ(;απ)βηΐί8 6νίϋ6ηΐί88ίιηί8 ΓβΤα- 
ΐιηΐϋΓ. 0βΐ3νυηι Ιοβυιη 3ίΙ)ί τίηϋί€3ΐ δβτιηο Βΰ ηαΐΜτα ^οιηροιίΐα ΰοηΐτα ΑεβρΗαΙοί, Νοηυη ο«:ουρ3ΐ Ιοβαηι 
Ββ Ιι«Γβ8ΐ>«β ϋ6«τ, ηυο •β6ΐ38 οΐ Ιιχγ6668, ςυ» ρο8ΐ ίιοπιίηβδ ηβίοδ 3ϋ 8υ3ηι υδςιιβ £ΐ3ΐ6ΐη βχδϋΐβτυιιΐρ 
ϊΐΓβτΙΐβτ ςυΐιΐθπΐφ 31 ρβηρίβυβ ϋβι^ίΐηΐ. Ι)β6ίιηιιηι οί>Γιη6ΐ Ιοοιιπι €1ιπ8ΐί3ΐιί βΐ 83Γ30βηί ϋβ ΥβΓΐ)! Ι)βί Ιη• 
€39ΐΐ3ϋοηβ, ρ388ίοηο« πιΟΓίβ» ϋβ 1ίΙ>βΓ0 1ιοπ)ίηί8 3Γΐ>ίΐηο, ϋβ €3083 1χ)ηί βΐ ηΐ3ΐί, ϋβ Ιιοπιίηίδ ίη υΐβιο 
Γοτηηΐίβηο, βΙ 3ίΗ8 ΙΐΗ]ιιβ ββιιβή8 Γβ1)υ8 οοϋοςυίυηίΐ : ^ιιο 6(ί3πι ηοοηδίΓΟδί 3ΐίςυοΐ Αθ[3ΓβηοΓυοι βιτοκ• 
€0ηΓυΐ3ΗΐιΐΓ. Όηϋββίπιαπι ββΙ «βηίβηΐίβηιπι (|αοϋϋ3πι ΓΓ3((ΐη6ηΐυαι : ηυο 3ϋν6Γδυ8 οοΐο ρΓίη€ίρ3Ηιιιη τΙ- 
ΐίοΓυιη κβηβη, ηα» β1ί3ΐιι 8ΐιηο1θ8 υΐ ρίαπηιυιη ΙηΓβδΙΠΓβ δοΐβηΐ, 3ηη3ηίΐιΐΓ. Ουοϋββίιηυαι 80»1 80ΐ1ΙΙ« 
ίθ€ΐιπι Εύχατάνυχτα ίΒ80Γίρ43 €3πιιίη3, ηυίί>»8 ΟΙιήδΓι ΟοιηίηΙ ηοδίπ η3ΐίνίΐ38, ΐΓ3η8&9ΐΐΓ3ΐίο» τββαΓ• 
Γββίίο, δρίήΐϋδ 83ΐιβΐί ηιί88ίο, β( 3ίί3 [ιυ]υ8 β6ηβΓί• ϋίνίιΐ3 πι^8ΐ6Γί3 €6ΐ6ΐ)ΓαηΐιΐΓ. Οββίηιοηι Ιβηίυη 
οριΐ8βιι1αιη ββΐ Βέ λτΙ€ άη$η€ηάί^ ηυο (|υ3ηΐυιη Ιίΐ6θ1θ|;ίχ 03ηϋιϋ3ΐο 83Γΐ8 ΓοΓβ βχί8ΐίιη3νίΐ, €ίυ8 ιπΐ• 
ρπΒ€βρΐ3 ΐηϋιΐ. Οβοίιιιο ηα3ηο Ιοβο ροηίΐοΓ, 83ηεΐί Ρ3ΐΓΐδ βΐ οοηίβδδΟΓίδ ΤίιβοϋοΓΐ, δΙυϋίοΓυιη ρπ8ίβι:1ί» 
θΓ3ΐίο ϋθ}[ηίΐϋίβ3 ϋβ Ικνιογο 3ΐηυβ 3ϋθΓ3ΐίοηβ 83η€ΐ3Γΐιιη ίηΐ3|(ίιιοηι. Οβείπιο ηυίηΐο Ιοοο ϋ^ΗΙιίΙυΓ 
Ιιβ3ΐί Ιθ3ηηί• Ι]Μιπΐ38εβηί ιΥίΙβ, ροΓ 4θ3ηη6ΐη ρ3ΐΓί3ΓεΙΐ3ηι Ηί6Γθ8ο1γπιίΐ3ηυπι εοη8επρΐ3. ΡεηυΙΙίηιυΜ 
ίοβυαι 8οηίΐ• 8υλ( θΓ3ΐίοηβ8 ΙΓ68 ϋβ 83η6ΐί8 ίπΐ3^ίηί1ιυ8 βοίβηϋίδ, ίη ηυί1>υ8 1ι;βε 8υηιηΐ3ΐίηι ΐΓ36ΐ3ΐιΐυΓ : 
ρπιηυπι ηιιί'ϋ §ίΙ ίη3(|0• ηυ3πιοί>Γ6ΐη δίΐ εοΐλ8ΐί(υΐ3;5εΓίρΐυΓ3ί βΐ Ρ3ΐΓυιη ΐ€8ΐίηιοηί3 ϋβ υ8υ ίιη3|ίηυιιι; 
ιΐβιη ηυοΐ ίη3§;ίιιυιη ΒΐιιΙ |^ϋηβΓ3, ηιι» ροδδίηΐ, ηο»νβ ηοη ροδβίηΐ ίιη32ίηίΙ)υ8 βχρΓίπιί : ροΒίΓβηιο ηυί8 
Ιπΐ3£;ίηαΒ3 3υ€ΐ0Γ βχ8ΐίΐβήι. Ιΐίϋβιη ϋβ 3ϋθΓ3ΐίοηβ,ηυίϋ δίΐ 3ϋθΓ3ΐίο : ηυοΐ 8ίηΙ 3ϋθΓ3Γιοηί8 {6η6Γ3 : ρο8ΐ6• 
ηυ3ΐιι πιυΐΐβ 8ίιιΐ ηυβκ ίη δβηρΙυΓβ ίηνβηίηηυ8 3ϋθΓ3ΐ3 : 3ϋ Ιιχε οιηηβπι 3ϋοΓ3ΐίοηβιη ρΓορίβΓ ίΐΐυαι» αυΐ 
η3ΐυΓ3 Οοιΐ8 ββΙ, 6886 €οηβΙίΐυΐ3πι : ροδίΓβηκ) αυΐβπι ΙιοηοΓβηι (^υί Ιΐ3ΐ)βΐιΐΓ ίαΐ3βίηί1)υ8, 3ϋ ίρδυαι 6Χβιηρΐ3Γ 
ρβΓτβηΐΓβ. υΐΐίπιυιη 8ίΙ)ί Ιοβυηι βΙβι^ιΙ Ηί8ΐθΓί3 ϋυοΓοιη ΟΙιγιβΙι π)3Γΐ)τυιη : ηπ3η(|υ3αι ϋβ 3υοΐοΓβ ηοη- 
ηυΐϋ ϋυΐΗΐβιιΙ; ηυί3 Ιβιηβη ϋί8ΐΐ3 681 νί83 ΤηρβζυηΙίο, ^υβηι 3 8β εοην6Γδ3ΐη 1•3ΐιηί8 1ββ6ηϋ3ΐη βχΐιίΐι^ 
κι, Γβΐίηυίβ Ιιυ]υ8 3υοΐθΓί8 ορβΓϋ>υ8 8υ5]ίοίβΐλϋ3πκ ϋυχίιηυδ. Ηβοίβηυδ ϋβ θ3ηΐ38εβηο. €α88ιαιιι νβΓΟ 
β]υδϋ6πι, 3υΙ 83ΐΐ6ηι 3 δυρβΓίΟΓβ οοη ρΓ0Γ8υ8 3ΐίβηί 3Γ|;υιη60ΐί ορβΓ3 βυοΐ, νβΐυΐί ϋυοϋβείηι ίΠί ΙίΙιΗ 
ηαο8 ίη ρΓίηΐ3 3είβ Ηίε €θ11οε3ΐοδ Τ. Α. νίϋβΐ, ηυοΓοπι ηυ3ΐ0Γ ρποΓβδ ϋβ οοΒηοϋΐοΓυπι ίηδίίΐυΐίδ €οη• 
8€ΓίρΐΙ 8υηΐ, Γβΐίηυί 3υΐ6ΐη οοΐο 3ΐ)8θΙυΐ3πι οοϋίδ ρβτΓββί&πιηηβ ϋβ οοΐο ρΓίηείρβΙίϋοδ νίΐΐίδ ϋί8ρυΐ3ΐίοιιβη 
Γβϋϋυηΐ, ηυ3ηι υΙχ ίη€ίΐ0348Β ίη ρΓββϋίβίο 8βαΐβηΐί3Γυπι ίΓ3|(αιβηΐο Ι)3ηΐ380βηί 1β||;ίαιυ8. δβηυυοίυΓ β08 
τί§;1ηΙί ηιΐΜΐιΟΓ Ρ3ΐΓυπι €;οΙΐ3ΐίοηβ8, δίνβ ϋί8ρυΐ3ΐίοιιβ8 ίη Ιιυηβ αυοηυβ Ωοβιη οπιη68 ίηδίίΐυΐ», υΐ 3 νίΐίίι 
3ϋ νίΓΐυΙβδ, 3 τίΐ86 Ιιυ]β8 ίΐίβεβϋηδ 3ϋ 83η€ΐίΐ3ΐβη, 3 κβ€α1ί ηυ]υ8 ν3ηϋ3ΐί^υ8 3ϋ ϋίνίη3Γυηι βΐ €€^τ ΙΟΙ δΚυεΟΤ.Ε ΡΠ^ΕΚΑΤΙΟΝΕδ. ιιβ 
β«ρ|£ΐιι ΐΜ>ιοΊΙίΊ5• βίνβ ϋΙΐΓί» <1ί8ΐίηΐ'1υπι : ςαο ρίυ$ 'ύΐο &ιαί8ΐ(;8 Γοηίβϋίηιίβ Γβΐΐοηίϋικ, ΒρβΠίββ'ιιηΙβ ρΓΟ 
ρίΜίΑΓΗΐιΐν ιρο§Ιο1θΓυιη 6ΐ 6νιιηβ6ΐί8(αΓυηίΐ ΙββΙίιηοιιϋβ €οιηρΓθ1)Α(ί5, ίιηρί&ιη ίΠιαι Ν6ί>ΐθΓΗ ΙιχΓβΙίε'ι ορί 
■ίαιιβιιι 1112^00 ΐ6ΐο ίπιρυ^ιιαΐ, νοίβηΐίβ ιιιια οιιαι Ρ6ΐ8§ί&ιιί8, Μ&γϊ&πι \ίΓ|;ίτΐ€πι, ηοιι β^οτό^^ν, ββέΙ Ι9ΐη 
4ϋΒ Χριστοτύχον βρρβΙίΑΐκΙληι €88€, Ιιοο ββΐ, €1ιπ8ΐυιιι Οοιηίηυιη, ηοη Οβυιη, 86<1 Ιιοιιιίιιβιιι ΐ«ηΙυιιιιιιοϋ• 
«οϋυΐΓίαΐΒ <&χ ?ίΓ|ΐθ€ ηβιΐυιιι €886; ςυί, υΐ ν6τΙ)ί8 υΙβΓ βυοίοπβ, ρο8ΐ6Α (Ιβιηυιη νίηυΐί8 νί«ι ρίβ ΓβΓι^ιο- 
«βηιιβ νίνΜΐ^ο οΰΙίιιυβΓίΙ, υ( (1ί|{ηυ8 ρβΓ Ιιαηο νίΐ» 8Αηαίιηοηί8•η ΟβΓβΙ» οαί 86 ιηΑ3β^&8 <)Ίνίη3 80€ί&Γ6ΐ : 

ν& Η€ βΧεΙίΙΜ 85 60 ρβηΙΐΗβ 8801*» ύΓΊβίυί8 <1ί|ηίΐ8ΐ6• 8θΐ8 61 ΐ8Ιΐ1υΐηηΐ(Ηΐθ ΙΙ16ΓίΐΟΓαΐΙ1 ΓβΙίη()υ6Γ6ΐιητ 

«Ιβεΐίο : ςυ8 νίκ ιιΐ8]οτ ίη 88ΐν&(0Γ6ηι ιΐ08ΐΓαιιι (Ιία [)ΐ88ρΙΐ6ΐηί8 ρυΐυίΐ. Η8ΐ)6ΐ ηυηο Τ. Α. οιηιιιιιιιι ν<Η 
Ιιιιηίηίβ Ιιυ|υ8 ορβηιπι ρ6Π0€ϋ88, ςιιίϋυ8 8(1 ΐ6θ1ίοη6ΐη 60Γυπι 8(1ίΐιιιη 64 γί8ΐη Γ8είΙίοΐ'ύΐη ρ8Γ8ί6 τοίυΐ : 
ΙΙΙΙ9Β, ΒΟΒ ί8&1ΐ<1ί6η1ί 8ίιΐ€6Γ<Μΐυ6 8ηίιηο ΐ6{|;6ηΐί• 64 Α<ΐ6ΐη, 64 6Γϋϋί4ίοο6ηίΐ, νί1φςα6 ρπ)1)Ίΐ8ΐ6ηι 3υι;6Γβ 

ρθβ&αΐΐ4. Τβ8 η. ρ. ΙίΒίΟ Ιΐ«€ 801010 8υ86Ίρ6Γ6 Ι)0ΙΐίςΐΙ6 0ΟΙΙ&υΐ6Γ6 νβΐίΐ. Οΐ11θίρΤ»ΐ6Ιΐ8 61 ηΓΐ8€Π€ΟΓ8 1)608 
Πΐ^ΙΑίΟΓ 1ί1>ί» 04 8ά 801 ηΟΗΐίο'ΐΒ β1θΓί8ΐη £1 Εθθΐ68ί« 88ΐθΐ601 ρ8ΐ6Γ 64 ρΧβΙΟΓ 1)0008 ϋίΟ ρΠ&6886 ¥81688. 
&Ι5ΐ1β3Β ΚοΙβΜΐ• Αθ§08ΐί» ΑΟΙΙΟ Γ6ί>ΐίΙθ4£ 8α1ο4ί8 1575. 

^Α^ΟΒ^ βιιχιι δ. ΜΐΟΗΑΕυδ ιν εβειιο εοΕΝΟΒίΑηαπ^Ε 

ϋβ «να ορ^πιιη 5. ^οαηη^ζ ϋαιηα$€£ηί ^^αη$ιαι^οηβ ίαίίηα, 

Β£Τ6Γ6Β4ί88ίΐηθ 68Πΐίθ8Η• 84(|06 ίΙΙθ84Γί88ΊθΙΟ ρΓίποίρί, ΟίΓοΙΟ Βογ1)ΟπΙΟ, Βθ11ΐΟΐη8|^η8ί 8Γ6ΐΐί6ρΐ86θρθ9 
|*6θΙΐυ8 Βί1)ίΐΙ8• β. Μί€ΐΐ86ΐί» ίο 61*6010 €(£ηθ1)ί8Γ0ΐΐ8 δ. ί>. 

\Βί€Τ ρΐ0Παΐ88 00ΚΑ8, (|08Β ΟΓΐΙΐθϋθΧ08 8ΐ) 1ΐ86Γ6ΐί6ί8 4ΐίΓίΐηυθ4, 1ΐ800 ¥61 Ιπ ρΗπίίβ ηυΠ16Γ8η(!8ΐη 101016- 
ΐίΙΟ Ιΐυ'ίΒρίβΟΙ €6Οβ06ΓΪ4, 000(1 ίΐϋ ν6ΐ6Γ68 ΐίΐ6θΙθ([08, 4αθςθ801 ρ8Γ6ηΐ68, 60Ιομ4 86 809ρ1θίθΟΙ, βΟΓΟΟΙ ¥6- 

&ΐί|ϋ• Ιι«Γ6ο4• ίο 6θΓοαι ΐο6οΙ>Γ&Γιοαί1)θ8 ίο^Φοίιςυβ ιιιοιιοοΐ6οιί8 ΠΙ)6π46γ νβΓ88οΐοΓ, 8ΐ> 6θΓυοι ρΐδοϋ'ιβ 

%«1 4ΤΑη8ν6Γ8001 υθ|;θ•ΟΙ 8ί1>ί οΓίοίΐΙΙΟ <Ιί8€6(ΐ60(1θΗ1 ροΐ8ΙΐΙ : 1ΐί 6001Γ8 6«ΐ6ΐ)ΘΓΓΐθΙ08 (118111 1|008(|06 Ρ31Γ68, 

«ϋ^ατ 4000 (1θ6ΐτίο8, ΐοα 8ΐ1ηΊΓ8ΐ)*ι1ί νίΐ« 880€ΐίΐ8ΐ6 86 ρίβ4346 ρπ6(1ίΐ08, ίο8θ(1ίΙο ςοοϋ8ΐη 8υρ6ΓθΗΙθ 

«8ρ6ΤΒ8α4θΓν 86 ν6ΐΐΐ4 <16 ρθθΐ6 (ΐ6]ί6ίαθ4, 608 0006 ΟΓΟί)!» 6ΐ ΙΙΙβΐ6(1ί6ΐΊ8 ίθ€6880θΙ, 0006 8800*18 86 (ΙίοΙβ• 

ΐΐ» ίΐπρ64004, €0Γ0η«(|06» 000 ΤβΓ60(ΐ8, Οΐ (ΐ6|;6η6Γ Πΐ6ϋ1ΐ8ΙΟ, 86(1 Οίοΐΐο η08ΠΙ ί11(ΐ 8€6ΐ6Γ3ΐίθ8, 11011684188»- 

ΟΙΜ 60Γρθή8 ΌΛΤίΛ&9 ΙΐΟΟ 681 |Γ8νί88ίθ18 64 880611881018 (1θ01θ:ΐΐ8 Γί8θί 86 1θ(1ί1)ηθ Ιΐ8ΐΐ6θ4 : 1(1 <ΐ6θίς(Ι6 

4ΜΒηίϋθ8 αΐ04ΐΐ8 8ΚΙΙ04, 04 608 ς008 6ΓΓ0Γ001 800Γ0ΙΙ1 Ι8ς06ί8 ίΐημ1ί6ίΐ08 160601, 8 ρΓ385ΐ80ΐί88ΐπΐΟΓΟΟΙ 

ΟαεΙΟΠίαΐ 1θ64ίθΙΙ636^θη6θΙθΓ. ΟιΟΟΓΟΠΙ ίΐΐ ίρ8ί8 8ΐ) ΊθΙθΐ6Γαθϋυ (|ΙΙΟΐΐ8ΙΟ ί88(Η 860«€0 801 3Ι00Γ6 ρΓθβ€ί86ί, 

αΐΚΐΒΙΐΐΙΟΙΟΐΙοΟΐ 64ί8Ι0 Γ6ν6ΓΑ ρΓθϋθί86ί4υΓ. (}θί 60110 ΙΐΪ8 νίΙΠ8 |81>0Γ81 (ΙοΙίΟΓβΟί 801601 001068, (|θ1 «ύ 

ΕμΙ^Μ^ €βΒ4θ ΙΙ6Γ8Γί6 86 ρηΒ6Ία6Γ00ΐ) ΟΐΊοίΐΒβ 8806 ΟΙΙΓΟΙΟ 681, 81 Γ6Πς008 0ΠΙ06• 01*26 86 (Ι68ρ{6ί8(, 86 

66ΤβλΜί &υί 60ηΐηΐ6θ48 ||α80ΐΓΐ1)64 6ΓθάίΐΊ8 86 ρϋ8 8ϋθΓΟΙΟ 600ΙΟΙ6θ48Γϋϋ 80ΐ6ρ00^1. δ6(1 8ΐΐ8 ίθ8υρ6Γ ΙΐΟ- 

|08€6 η•• 64 ςθί<ΐ6ηΐ ΙΟΟβΟ |Γ8νίθη8 0100160ΐί 6808Α 684. Ιΐΐ 60101 ρ6Γ8|»ί606 Τί(ΐ60Ι 1ΐ00ΐίθ68 €8ΐΙϊϋί88Π0Ϊ, 

81 ρΗ8€ΙΜ*0Β8 £€€168198 Ρ84ΓΟΟΙ 8ΓΐΐίΐΓίθ Γ6ΐί|$ίθθί8 68088 (1ΐ8€6ρΐ6ΐΟΓ, 6Χρ1θΓ&48αΐ ΟθΙ>ί8 86 180(|080Ι ίΐΐ 

!•€ €011<λί4ΐΐη νίθΙΟΠ8ΐη 6886. ΟΐΙΟβ 60101 6ΤΓ0Γ68 1ΐ86 Οΐΐ86ΓΓίθ18 460ΐρ68ΐ8ΐ6 85 ΟΓΟΟ Γ6νθ€8ΓυθΙ, ||08 Λ 

1646ηΐΜΙ8 ΐ1ΐ6θ1θαΊ8 ]ααΐρΠ(ΐ6αΐ 60θΓθ8808 6ΐ]θ^θΐ8ΐ08 6886 01101016 Ί(;00Γ80ΐ: οι |α01 000 1801 1Κ6Γ6800Ι 

Μν6Β4θη• (ςΟΟα ΊΪΒψ ςοί {ΙθΠ8ΙΟ ία €ΟθΓθ8ίθΙΙ6 ς03ΒΓ00(, ΟΟΟίίοίδ 8ΐίςθί4ΐ 8ίΓ6ΓΓ6 ρθ886ΐ)ςοαθΙ 86ρθ11&Γ01ΙΙ 

6ΐί6880Ι«•4ΐ6ί ρθβ8ίΑ4• ΟοΟΙ ί((ί40Γ ίΟ 8Μ16ΐί88ίθΙΟΓ0ΟΙ ΥΙΓΟΓΟΟΙ 80ΓΊρΙί8 Οθ5ί8 €6Γΐί88ίθ1010 ρΓββίϋίοΐΟ 600- 

8ΐΐ4θ4ΐΙΐη• •ϋ»ί €ηΐ€6αΐ «ΐ6βΧ8αΐ. ρ8Γ8ΐ8ΗΗ106Γθίθ8αΐ 6886 ρ6Γ8ρΊ6ί8Πΐ» ίίΐοίπεο 608ΐ80ςΐΙ8αΐ 1ί ΓΙΟ 1881 11108 68- 

(οΙί€3Β Μβί ρΓορυ9ΐΜΐ4θΓ68 101608*1881010 801100 8ν6Γ88ο4υΓ, 80 (16 οιοοίοοι οΐ8οί1)υβ 8υίιΐ8ΐ08 οΐφίοοι; 

Τ6•4ίΐ «βΐ5«€ία Γ6 1θ€θρΐ6ΐί88ίΐ008 β<ΐ6ς06 (Ιί^οίΐΐίηίΟδ ί1ΐ6 5ΧΓ6ΐίθΟΓαθΙ 0081Π Ι6ΙθρθΓί8 8ίΚθίί6Γ ΕΛΐΐ56• 
η8, φΐί ύοαΐ νί€6ΐίθΙΙΙ (8ίθ 60101 ΐ1θ0ΐί$8ΪΙΟΟ8 6ρί80θρθ9 Νθνίθ(1υθ608Ϊ8 00ρ6Γ 6ΧΙΓ6Ι00 νίΐ8λ <1ί6 ρ6ΓΓθΟ- 
€408, Μ λΙίαίΙΙΙΟΐΙΟ ΐώ ίρ800164Υί€6ΐ1θ 8006ρΊ886 000 861061 ΙΟίΙΐΙ 08ΓΓ8νί4) 8(15θ0 10 088ΐΠ8 8018 ν6Γβ80ΐ6ΗΙ, 
ρηΐ60ΠΙΙΙΙ α0640ηΐηΐ ΐ6€4ίθΙΙ6 ίοίρεοβίοβ ς0810 ν6ΐΐ64, (ΐ6ΐ60ΐ8Π ρ6Γ8ρΐ66Γ64, ^Η^601Η^ 8ΐ8ϋαΐ ίρΐιΙ 106108 
Μ4« Β€ Α ρ2Γ4Ϊ5ΐ18 βοΐβ 1116 (ΐ68θί8€6Γ6ΐ• €θ01(|Ι16 61 018Κ00ρ6Γ6, 86ά ΓγΟΒΙΓΟ 1810611, 04 5θ]θ8ΝΙΟ(Ιΐ 1ί1)Γ08 • 
6Χ6υ46Γ64ρ ΑΙΙ640Γ Γθί886ΐ ; 4010 (Ι6ΟΙ4Ο6 <Ι6 60 ρΐ806 (1101(161*6 0«βρί4, 8νθ10ΐ78ΐί&/ΙΟβ 8018 βρβΠβ ΜΗΐίΒίΐ* βαΐΒ 9ίά ρ8ρί84ί60ΐη €<Ε4υ01 (846 60110 608, ςοί (16 Γ6Γΐ|$ίθ06 ΙΌΟΐβ 860ΐΊ6580(, ρ6Γ 6001010611801 
ΙΙΜΓβ• 8ρ084Α4Α ¥0681μ|4) 5Γ6\ί ΓΟϋίΐΟΓΟΟΙ. Ιο (|Η0 611810 ίΑΐ808 ¥8168 ΐηίϋίοΙΟ Γθί4. Ν801 1Η86 88^608 ΐπ* 
|αΜ€Β1 ϋΙηΠΙ ρΙδΟβίη 61 βΟβηΟδΟ 1ΐ£Γ6βί8 1#0ΐΙλ6Γ80« (ΟΓ^ΙΙΘ ίο 8ΐΐΟΙ0 4Γ8Χϋ, 30 ¥61η4 8Ι16Τ0ΙΙΙ Μθ860Ι 
3ίϊθ Ρ1ΐ8ΪηθΟΙ8 0113 6(1θ68ΐθΙΟ, 86 (Μβ(ίΐ6Γ8 ^£ργρΐί (1θ0ΐΓΪΟ8 ίοΓΰΟίΟΙΟ, 8(1 ¥6Γ«β Ι08ΐη8 βΓβΟΐίΟΗΙ #6(1θΧ'α• 
Νθ6 νβΤΟ ΙΐΟ€ ΤίεβΙίΟ 8θ1θαΐ Ο80¥6θΐ4, 86(1 ρΐ6Π8(|06 8ΐϋ8, ςυί 6] 08(1601 ΟΙί 8(1]θ0160ΐ0 βΧ ρΓ0(Ιίβΐ080Γ01ΙΙ 
βΠΟηΐηΐ ΐΑΐ>|Ηα4ΐΐΟ 1>6ΐ 56θ1^ί48ΐ6 Ι311(ΐ6ΐα 6Ι06Γ86Τ0ΩΙ : ςθ6ΒΙ8(1θ10<1ϋθ1 60ΙΙΙΓ8 ίθΟ0ΙΟ6Γί8 5οαΜΐιί5θ8 
¥118 ΑΙΐΐίαΟ»^, 04 δΟΠρΙΟηβ ¥6ΓΙΜ) 0(8Γ ', 06βΐ6Χί88β, 80 ρΓΟΓΐοΊβ ¥06001 00¥ίΙαΐΙΐΝΙ8 80110001 8<Ι]6€ί886, 

Γ^ρίΐ^Η ιηα<1ί ίοί4. Οοίιΐ 6θίαι ίρ8θθΐ 6Γΐ8ΐο Αυ|(θ84ίοοοι ΙοιροΠκ, αΐ ά& 61ιη8ΐί80» ρί6(8ΐΐ8 εοιτίοοίο 

ΜΙβ^«Τ64, Α6 ^ίθ4θΓΟΟ 46Ι0ρ0Γ6 Μ8θί6ΐΐ£ΟΓΟΑ1, 000 1801 (166Γ618« (}0801 ρθΓ46θ48 86(|06Γ6ΐΟΓ, Ιΐΐ8ί ςοοϋ^ 
04 ίρΐηηΓΐ εθθθ46Γ6ΐΟΓ» ίο ίϊΛ^Ϊ 83ΐθΐί8<106 06^0110 0ΟΟ8θΐ6Ο(1θ8 8Ίϋί ρθ4ίθ8 ΙΐΦΓ6ΐίθ08 η03Ι0 ΟΓ(ΙΐΟ(ΙθΧ08 
€αΐΜίΜ€4• 0θΟ6ίΓ68, 6001 ίί, ςοί 6Υ6ΐ1θαΙ 86 (ΐ6άΐΓΟΟθ4, 0ΙΐΠ8ΐί(ΐα6 10016801 ίΟ 86Χ660ΐ88 ρ0Γΐβ8 ΙβΟβΓΒΟί* 
8008» αΟΑβΙ 018X1016 ρ088004, 8 ¥646Γ010 Ι60ΐίθ06 8¥066θ4, 86 Ρ8ΐ£8ΐίθ0Γ0αΐ ίο 010Γ6Ι0 83ΐθ48ΓΘ8 ρθΐ608 
Μ)1Ν8 ΟΜ4ΠΙ6Γ6 60060ΐ0Γ % 80 000 ίΐΐί, <|θί ρΐ80ΐ8Γ6, 64 2Β(1ίβθ8Ι*6, 8ΐςοβ 6001, ηοί 0ίίθ8 Οβί (1ΐ8ρ6Γ808 
ία «ΒΒαΐ 60ΙΙ|ρΓ6(8¥ί4 \ ίαΐΐ48Π 810(ΐ604, 1ΐί06 8ρ6Γ4ί8&ίΐ06 10(6111^604, (|08Ι0 Εθ€ΐ68ί9Β Οΐίΐβ 86 ΓγΟΟΙοΟΒΟΟΙ» 
ΪΒΟ ^ΙΙΑΟΙ Ο666888Η001 814, ςθΟ(1 ίΐΐί, 04 8036 6808» (ΙΰΙΠΟΙβΟΐΟΟΙ 86 ρ6Γθίθί6ΙΟ 3ΐΐ8ΐ0Γ0αΐ , Γθ9ίθθ4, 1(1 
•Β^Ιΐί Αίααβ 31ΐρΐ66ΐί, ρίοβςΟΟ Ρ8(Γ68, 86 06 1θ43 ρ08ΐ6Γί48ΐ6 ΟρΓίΟΙΟ Ι1Ι6Π108 , 006ΐυΓ08 ¥6Γ88Γβ 01800« 
νβΤΜΓβ ύίθ4νΓΟΑ? Ηθ€ ε1^ρ60, θ4 6ΐί801 οΓπΟ δί8ίθθίθ8(α) 801018(1 ν6Γΐίΐ, 1ΐ£Γ64ί60ΓυΐΟ ΟΙ06Γ0068 Γ64θΟ(11» 
8ηΙ, 81 ¥€46ΓΟΟΙ 3θ64θΤίΐ84601 8ρ6Γΐ6 Γ6]ίθίθΟΙ (οΐ ρ6Γθ(1θ8 500111168 ί80βΓ6 000 ρΐΙ(ΐ6ΐ) 8ίΐ1((θΐ3Γί8 βΟΓΟΟΙ 
8αΐΙ•£ΜΙ €ΟΟΓ8θ1 Ιίςοίίΐο ρθ468ΐ. 111θ(1 (|υί(ΐ601 8106 600ΐΓ0¥6Γδί& 681, 68ΐ5θ1ίθΟβ 001068, 0181 ς008, ΟΙ 0181*0 
816 ίθΐρΓθ5ί88ίθΜ1 ¥148 6 ρίΟΓΟΙΟ ΟΟΒίΟ Ο^ίοίΐ, 580 0)8X1016 Γ8ΐίθ06ίθ ΟΤΐ5θ(1θΧ8 Γ6ΐί8ίθΟβ ?6ΐί- 
. εθ(1Η6 11010106 000 ρ8Γ¥801 608 Ε661681Φ ΟΐΊΓΐΐ846αΐ 80Γ6ΓΓ6 ]θ(1ί6ίθ, Ι|θί ¥616Γ00Κ 1ί5Γί8 ΟΟΙΟΑ- 
61 6Χρϋπΐ80(1ί8, 8θ4 641810 (16 (»Γ£60 ίο 1•84ίθ001 600¥6Γΐ611(Ιί8 , 86 00¥ί8 86668•ίθθΙ5θ8 ΑΟΐρϋΟ- 
λΙΟίΤίΟΐη &αθΟΙ 8Ι4Ο6 0ρ6Γ801 ίΒΐρ6α<1θθΙ , 456θ1θ|;ί8(|Οβ 018ΐ6Γί8αΐ 8θ5αΐίθί8(Γ8θΙ, 408, (001 8(1 
' ι ΤΐΒ. VI. ' βθη• ΧΙ¥Ι. * ^080• II. (β) υ5. ¥ Πηί. €€οΙ, 08ρ. 10. 1 1 1 δΕΙΕΟΤΛ ΗΙ)ΕΡΑΤΙΟΝΕδ. 1 12 

ρΓορβΙΙοικΙοβ &ίΙν6Γ8αποπιιη ίιηρβίυδ, Ιιιιη &<] ρΐ6ΐ>6ΐη ορίίηιίδ ιηοπϋυδ ίηβ(ί(ιΐ6η(Ι&ιη, υΐί {ΜββΙηΙ. Οοο Ιι 
06η6Γϋ ευιη ηιυΙΐΟΓυπι ίιΐ(1ιΐ5ΐη&η) βΙυ€6Γ6 ρβΓδρΊοβτβιη, β^οητιβ βΐίβπι α1ίςυί(1 ]&ιη, ου(Μΐ 3 ρίίβ οοίΐΝίβ- 
(Ιαιιι 6( 6Γυϋίΐί9 νίΓΐβ ηοη ίΙΙίΙ)6ηΐ6Γ βχοβρίιιιη ΓυίδδβΙ, ίη ΙιΐΓβηιι 6(Ιί(1ί$80Πΐ, ίη^^βηβ ΐιίηο πιπιί ολΙοαΓ μΙ 
ίιΐβιη βιυιΐίί |;6ηυ8 ρΓΟκβηιιβικΙιιιη 2ΐ(](1ί1ιιιη νίόβΙκιΙιΐΓ. δβ(1 ρατΓιιη Γοηυπϊβ ηΐ6», ρ«Γΐιιη βχ ΒπΙιηί ΜηΙβΒίίι 
οοιΐ8Γιΐιιΐ%, ραΓίίπι άλλ£πάλ>ηλα ΙιβΙΙα, ραπίιιι ν3Γίί5 ιηοΓϋίδ αΐ1ηΐ3 βΐ |)6ηβ ρΓοΟί^^ηία ναΐβΐυ^ο, ουπτβιι- 
161», Ι2ΐηςυ2ηι ίιι]6€ΐ3 ιη«ιηυ, ΓβρΓβδδβΓοηΐ, αο ηβ ιηο αΙιο εοπιιηίΐΐβΓβιη, νβΓυιη βχΐΓβιηβιη ϋΐΐοηβ οηη 
ΐ6(;6Γ0ΐη : Ιιοο 68ΐ ιιβ ςυίϋ Ιοηβίοπδ ορβΓ» η^^ΓβϋβΓβΓ, 86<Ι ίη ίίβ, ςυ» ιηίηοΓΐ Ι^ΙιοΓβ &€ ΙΐΓβγίοΗ Ιβιηροτίβ 
βραΐΊο &1>$ο1νΊ ροβ&βηΐ, αηίιηυιιι βχ6Γ€6Γΰΐη, 3(1ιιιον6ΓυηΙ. Νβϋ Ι^ηιβη οοΓροΓίβ ίιη1)β€ί11ίΐ8(ί Ιαηίοιη \» η• 

]ΐ1Γί8 6886 ρΟΐϋίΙ, (|1ΐίη ίπ (ΙίνΟ Ιο.ΐηΐΙβ 0&ΐη88€6Ι10 ΙΐΙΐΓ& €0η8ΐ!ΐΙΙ11ΙΙΙ] ρΐ'Ο^ΓβϋβΓβΓ , υΙΐΓ9ςιΐ6 ββρί*. 01 

ρΓονβΓίΗΟ (ϋα εοηδυβνίι, ρΓΟδίΙΐΓβιη. Οιιοά Ι»ιη€η ΰΑ8υ ροΓιυβ ςυαιη εοιίδαΐΐο βΐ ιιΐ€(1ίι»ΐο οοηΐίβίΐ. Ναβι 
αιιη 1ίΚ>Γ08 (Ιυπίαχαΐ ΟηΙιοάοχα βάβ^ ηιιθ8 ηοη 82ΐί8 ρβΓδρΊοιιβ, ηβ€ ιηΐ^ηΐυιη 8(1 €ηκοί εοϋίεΐ8 β<ΐ€ΐη 
88Γΐ8 Γοείβ 8ΐςιιβ ίηΙβ^Γβ εοητ6Γ8θ8 6886 ηοηηυΙΗ ηυβΓ6ΐΐ8η(υΓ, 1.8ΐίηθ8 ηΐΓβυπι Γβεβπϊ ά6εΓ6Υί886ΐη, ρεΓ- 
ίηάε ιηίΐιί οΐ ί»δΓκ]ίοδί8 Φ([Γ0(ί8 ΑεεΊά'ιΐ, ςπΙ, δίηιιιΐΐοδ ίρδίδ εοηίεηίηι εί1>08 ίηβ;6Γ&δ, υηίνεηοδ Γεβριιιηιΐ, 
81 ααίβηι ϋβίηοερδ 608(ΐ60ΐ 3(]1ιϋ>688, οωηεδ ρΙεΓΜΠιηυβ 8(ΙηιίΐΐαηΙ. Εοάεπ) βηίπι ιηοάο ευιη, ΙίϋΓΐδ ΗΙΐβ «4ΐ 
υηιϋΠΊειιιη ]3ηι ρ6Γ(1υεΐί8, ορυδευΐβ ςιι»ϋ8ηι 8ΐι εΓυϋίΐίδδ'ιπκ) εΑπΠη&Π 8ίΓΐ6ΐο βεεβρίδδειη, ϋδςυβ ίΐβιιι 
8ΐ)δο1ιιΐίδ, ΡαΓ3ΐ1ε1θΓΜΠΐ ορυβ 8ίη(;υΐ3η εαΓάΐη^Γΐδ Ολτλϊχ ποΙιίΙίδδΊιηΙ βε (ΙοεΙίδδίηιί νίπ Ιιεηεβείο 6ΐ Ιιυ- 
ιηαηίιαίβ ηβεΐυδ €δ96πι, αίςυε Ιιίδ τυΓδυπι 1<8ΐίηΊ(8ΐ6 όοηαΐίδ , 8ΐί3 ςπββϋαπι α ρπεδίαηϋδδΐηιο ]υη8 ρΓΟ- 
ΓβδδΟΓε ΐ8εοΙ)θ €ιι]3εΊο, αε ροδίΓειηο ΒβγΙηαπιι ΥιΊδΙοΓίΗΐη 3 εΐ3Π88ίπ)ο νίΓο ^03ηη6 δ.ιηε(3η(]Γ63 πιυΐϋΗΐυδ 
68860), Η3 ΓαοΙηπ) βδΐ, υΐ εΐ ϋυπι ηήΐιί ίη δίηκυίίδ ορυδευΐίδ ΐ3ϋθΓΊ8 Ηηειη ρΓοροπβΓεπι, 1φ<1ίυιη ηυηςυβιη 
8υ1)Γ6ρ86πΐ, 6ΐ ορυδ Ι3ηά6ΐη Ιη]υ8ΐυπι νο1υπι<ϊη βχεΓενεπΚ. Οε Οαηιβδοεηο 3υΐ6πι, ίρδίυδςυβεΓϋίΙίιίοπρ, 
€|υί(1 1οηβ;3ηι ΟΓβΐίοηεηο εοπιρ3Γ3Γ6 3ΐ1ίη6ΐ, ευιη είςΗβηΐυδρΙιίΙοδορΙιυδίιιβΓίΐ, €ΐςυ3ηΐ8 (ηεοΐο^ί» Ιβηάβ 
εχεείΐυεί'ίΐ, ει (ΐιιβπι 8ΐυ(]ίθδ6 ίη αιιοΐΟΓυηι ίΐιιί 3ηΐ6 ίρδυιη ΙϊυΓυεΓυηΐ Ιεείίοηε νεΓδχΐυδ 8ϋ 3ΐ)υη(ΐ6 ίρβϊυβ 
8εΓίρΐ3 ΐε8ΐ3ηΐυΓ? ΙΙΙυιΙ «ιιιίϋεηι η6|;3Γί ηοη ροΐεδί, ευηα ρΓΐιηυηι εχδΐίΐίδδε, ηυί 63, αυ» ρΗυβ Γιιββ 36 
1ίΙ)6Γ6 (1ί8ρυΐ3Γί 8ο1ε1)3ηΙ, ίη υηαηι εοΓρυδ εοεβΟΓϋ, Γεηιςυβ ιΙ)6θ1θξίε3ΐη νί3 61 Γ3ΐίοηε, ιοη(;6ςη6 εοηιπιο- 
ϋΙΟΓΐ ηΓ(ϋη6 ΐΓ3(1ίϋεΐ'1ΐ. Ηοε εηίπι ίρ86 3ρυ<1 υΓβεεοδ ρήηιιΐδ ρΓΧδΐίΙίΐ» ηυοά πιυΐΐο ροδί βρυϋ 1•3ΐίηο8Ρβ- 
ΐΓαδ Ιιθηι53Γ(]υ8 εχίεηςυε 8εϋοΐ38ΐίεί. Ιΐυηε Ί%\\ητ ΕυοίΟΓεηι, είδί ιηίηυδ 3ΐηρΙυπι ηυ3ΐη ευρεπεπι (αιυΐΐλ 
ειιίιη ίρδίϋδ 6ΐΐ3ηιηυιη 3ρυ<1 βηεεβδ 6Χ8ΐ3Γ6 3υ(11ο, ε1ί3ΐη8ί ΐεπιροΓίδ ίη]υπ3 πιυ1ΐ3 ίηΐεΓεκΙεΓίηι), Ιι31η1 
ραυΙο Ι3πΐ6η ςα3ΐη 3ηΐ6ΐΐ3ε υη(|υ3πι 3ηιρΙίθΓ6η], η)3χίηΐ3ςυ6 εχ ρ3Γΐε 3 ηαε ΐΓ3η8ΐ3ΐυηι, 3ΐηυ6 ίιι ϋδ θΙί3ΐιι 
ηυ» 3 Γεποιιίο 61 Ζίηο εοη?6Γ83 8υη(, ηοη ηειιΙί^βηΐεΓ Γεεορηίΐυπι ει ε38ΐί(;3ΐυιΙ), ευπι ίη Ιυοβπ) 6ηιϋ- 
16Γ6 ρ3Γ3Γεπ), 805 ϋπ]υ8 30δρίεϋ8 ρΓ0()ίΓ6ΐ, ηοη ιηίΐιί (]ίο ΓυίΙ εο([ί(3η(]υπι. Ν3πι ευπ) ηιε Π)υ1ΐί8 πιιΐ|ζηί8• 
ηαβ οεηεΟεϋδ 1ί1)ί ίαπιρΓίΟεοι οϋδίΓίηχεΓίδ, πιυΐίοςοε εΐΐβηι ρ1θΓ3 ηιε3 ε3083 εορβΓε ρΓΧ ΐε δεπιρβΓ Ιν- 
1επ8« ηιοΓΐ3ΓιυΗΐ οηιηίυη) ίπ|;Γ3Γΐ8δίπιυ8 εδδβιη, δί, εοοι πιίΙιΊ ρεΓ εοΓροΓΪδ ίηθΓΠ)ίΐ3ΐεπι ηεε ίη ΐιιοοοιηί- 
Ιαΐα 6886, ηεε ο1ΐ3 Ιίϋί οίΟεί3 ρΓ2β8ΐ3Γ6 1ίε63(, ςα3 υη3 ίη Γ6 ροδδοπι, §;Γ3ΐί εΓ([3 Ιε 3ηίπιί 8ί;ηίΑε3ΐίοη€Ηΐ 
1ΐ3οιΐ4θ3(ΐυ3πι 6χ1ιί1)6Γ6πι. \ά 301601 οηοο) ροδδοπι, ςυο<Ι 1ίΐΐ6Γ3ποηι οΐίυιη βορρβ<1ίΐ3ΐ. Ρ1υΓ3 «υΐεπι 
ίοη3δβ6 8ορρ6(ϋΐ3886ΐ. δί οιΙΙιί ίη Μίε})3ε1Ιηο ηοδίΓΟ 3ηβοΙο, 3οΙ ίη ϋ6§;ί3 ίηδοΐ3, Ιιοε εδί μαχάρων 
νήσοις, οΐ ριίοδ δο1ε1)3ηι, (ΙεΙίΐεδεεΓε, 3ΐςο6 ίιιίεΓ ΟοεΙοδ ει ηειποΓ3 ρ1ιί1θδορ1ΐ3Γί, εοηΐίκίδδεΙ. δεά υιίΐιΐ 
ΐΓοεοΙεηΐί 3ρπ γιηε» ηοδίΓ» ρεΓν3δΐ3ΐυΓε8 ε( ίηίΙβηιηιβίοΓεδ Ιιυ]θ8πιθ(1ί ί6ΐίείΐ3ΐ6ηι ιητίιίεηιηι. Οα3ηιο!>- 
Γειη , οΐ(1ΐνί ΡείΓί νεΓΐ)ίδ οιαγ' ςουϋ Ι)3ΐιεο, Ιιοε Ιί1)ί άο, ηειηρε ^03ηηειη 03η)38εεηυηι, εΐ3Π88ΐηιιιηι 
βΓ^εί» Ιοπιεη, ςυί εοπι οιβχίοιίδ ίο ρ3ΐπ3 δΐΐ3 οιοηεπϋοδ άί|;ηΙΐ3ΐί5ο8(]οε 3ΐίςυ3η(1ίο ρεΓΓοηείοδ, (Ιεχίη- 
ΐ|06 υΐ3ηο ΓεΓιςίοοίδ ε3083 πιοΐΐαΐοδ ίοίδδεί» ε3ΐηςύ6 |Ν>βΐ63 ϋίνίηο πιοηείΌ τεεερίδβεΐ, δεπιρίίετηβηιαι 
τεηιηι (1εδί<ΐ6Γίο ίηεεηδοδ, ηοη ΙιοηοΓεδ (1οηΐ3Χ3ΐ 30 νιΐ» 0Γη3π)εη(3, δεά οροδ 6ΐί3Π) 36 Γ3ευ1ι&ΐε8• ιοιί- 
008» ρ3Γεηΐε8, ίρδηηι (Ιεηίςοε ρ3ΐΓί3ηι ΓεϋςοίΙ, ιιΐ ηιεΙίοΓευι ρ3ΐΓί3ηι ςυ^ίΓεΓεί, εί^ιοε Ιοίυυι 8ε εοηβοεη- 
Γ6ΐ, ίη ςοο ςαίά(|υί(1 ίρβίοδ 03083 Ιιίε τεΙίηςοίΙοΓ, ηιοΐΐο εεηιοδ 3οεΐίθ8ςϋείονεηίιθΓ.0α6εΐί3πι ηοηίηβ, 
(|ϋ3ΐιινί8 016 οΟιεΐί πιει Γ3ΐίο 3ά ί(1 ηιίηίοιε ίοιρεΠεΓβΐ» ηιεηΐο 8306 3ΐηο6 ορίίηιο ^ογο ίρδίοδ ορεΓβ ΙΙΙυ- 
ϋΓίδδίιη»; ΐΐΜθ 0οοιίη3ΐίοοί ηοηεορ3Γ6 άε^εΓειη. Μοίΐι εηίιο ίη Ιβ ρίί οηιηεδ 3ηιοΐ3(]ν6ηοηΐ, ίο (|\ιΙΙ)υ• 
3(1 ρΓχεΐ3Γί8^ίηιί νίΓί δίαιίΐίΐοϋίοεηι εΐ Ι3α(1επι ρΐΌχιηιε 3εεε(ΐ38. Οοία εηίπι ?Αη ηοη ίρβε ςοοοοβ (Ιβχΐηπι 
10301 πΐ3ηοηι, (|0» ϋϋί 8ε3η<ΐ3ΐοπι 3αβΓ6ΐ>3ΐ, 3Κ)8εί(1ί8ΐί, 3ΐςο6 3 Ιε ρΓο]6εΐ8ΐί ; ευηι δείϋοεί ιίδ, (ΐαοΓοηκ 
Ιίΐιί 3Γ(ΐ6ηΐ48βίη)οπι «ηιΟΓβπι ίρδ3 ςοοςοε η3ΐθΓ3 ίη ίοΐίηιίδ τίδεετίοοδ 3ε η)ε(1οΙΙί8 Ιηβχεπιΐ, ςοαηι Οβο 
ε3ΓβΓ6 ηβίοίδΐί, ηεε εοηιπιίΐΐθΐκίοπι ρυΚΑδίί, οΐ ε3Γηί ει β3η{[οίηί ρίοδ 3ρο(1 16 νίποη βδδεί, <ιο3ηι βί, <|οΙ 
ηοη πιοϋο 8ΐιρτ3 ε3Γηεπι Η 83ηκοίηεηι, 86(1 8ορΓ3 6ΐί3ΐη 3οίπΐ3ΐη 3πΐ3η4ΐθ8 εΐ εχρεΙεη<Ιο8 681 ? Αηιιση Ιο 
111ο ηΐ6ΒΐθΓ3ΐΝΐ1 δορεήοΗδ 3ηηι Γ^είηοΓΟ οεοΐοοι 6ΐί3ΐη ϋϋί ίρδί εΓοίδΐί, εοπι Κοι1ιοο)3|ρ » ΐε ρηεββηΐβν 
Ιυροδ ΓοηεδΙίδδίηί ιμΙϊοΓι β4ΐοεί3 ίΓείοδ , ίη ΐοοιη, ίηιο ίη Οοαιίηί Ιοί, οτίΐβ Ιί5εΓ6 8Γ3δ83ΓεΙοΓ, «ο Ιίΐη 
Γ6|(ί8 ίη<1ίξη3Μο, ςα3ηι πιοηίδ ηυηΐίοπι εβδβ 83ρίεη8 ρτοηοηΐί3ΐ*, ΐ3ηςο3πι ίοηίδ 3Γηΐ3ΐοβ οοεοΓΓεΓεί*. 
Ροηεηι εηιπι ίΙΙοπι δυρεΓνεηίεοδ ίοΠίοΓ 3ΐΙί|;ανιΐ, ζείοβ ηίοιίΓυηι ϋοπιυβ Οεί, ηοο ΐοπι 3ηίπΐ08 Ιουβ ΙΙ3 
Γορεηΐε ςοηβ3^Γ3τίΐ, οΐ, οηηηί οίίεοδίοηίδ Γ6£[ί» πιείο ρΓθρυΐ83ΐο, 8ΐ3ΐίιη ίη ΐ3ΐί1)οΙοπ) ίΐίοιΐ, Ιη ςυο 
ΙΟΙ 0)3018 )113 ίβΓ3 ρπ8(]3β 3|;ε1)3(, Ιε εοηΓοΓΓΟδ, ϋϋεςοε βθ εΓΓΒΠίεδ ονίεοΐ3δ ε3οι εχ ΙειηροΓε οπιΓιοηβηι 
ί)3ΐ>6Γ68, ςο«, ϋοείίδδίαιΟΓοπ) ϋοηιίηοπ) , ςοί Ιεεοπι 3ϋεΓ3ηΐ, ]ο(1ίείο, ηοη 130) εχ Ιε ο)3η3Γε ιηΐ3ηι α 
Βρίπίοδ ίΐΐίοδ ν6ΐ)επ)εηΐί8, οοο ρείΠΒ οοοίοΓοηίΟΓ, 3ί&3ΐο 3ΐςο6 ίοδίίηείο ρΓοΠοίδοί τ!(ΙεΓεΐθΓ• Οοοά ιΐ 
0ΑΠ)3δε6ηο 80010)26 ΐ3οιΙί αοεεοάοπ) εδί, ρυϋΙΙεοΓΟΠ) ηε^οΐίοΓοο) εοΓ3ΐη ει 3(Ιο)ίηίδΐΓ3ΐίοηεο) 3ΐ>]εεί886, 
υΐ (1ίνίη3ηιιη τεΓοοι εοοΐεπ)ρΐ3ΐίοηί δε ιοίοοι 3<1ϋίοεΓεΐ, ηοο ο)οΙΐο ίοΓεποΓεηι ΐ3οϋεη) ίδ π)εΓεΐ0Γ αοΙ, Ιη 
ιΐΐΐδδίπιο (1ί|^ηίΐ3ΐί8 |Γ3<1υ εο1Ιοε3ΐο8• ΙηΐβΓ ηε§[0ΐί3 οΓιοο) δίΐιί Γβείΐ , οίΐιίΐςοε π)3^ίβ ίο τοίίδ η3ΐ)εΐ9 
ςο3οι οΐ εχ 3θϋεθΓοπ) Ιοηιοΐΐοοσ) οοάίδ, δί Εεείεδίβε οΐί1ίΐ3δ ίΐ3 ροδίοίει, ίη ΐΓαηςοίΠίΐβΐίδ ροΓίοηι Μβε 
3886Γ3Ι. Νεςοο ειιίπ) βΓ3ΐί3 6ΐ 3οεΙθΓίΐ3ΐ6 ίη 3ΐιΐΥ ΟοΓεΓε, 8υπ)Π)3Π) Γε1ίείΐ3ΐειη, οΐ πιοΐιί δοΐεηΐ, βεά νίη- 
€οΐ3, 8ε(1 εοιηρ6(!ε8 3ε δρεείοδοο) ε3ΓοεΓεπ) εδβε 3Γΐ)ίΐΓ3Γί8. ΟοΙι! ςοο(Ι ίΐ3 ίο 3οΐ3 (Ιε^ίδ, οι Ι3πιεη ηϊΗίΙ 
3ο1ίοοιη, Ιιοεεδί ηίΙ)ίΙ ν3ΓΓ00), ηί1)ΊΙ βοίχίοΐοο), ηίΙ)ίΙ Οτηυλον, Ιο ιε ηί)οη3ΐ68 εοοδρίοί3οΙ? Νεααε εηίΐη 
οΙΙίδ 8018 νεηεβείίδ Ι)οε, ίηφΐ3Π),6ίΓεε ίΙΐ3 εΟΙοεΓε ροΐυίΐ, οΐ (Ιβ η3ΐίν3 103 η)οηιπ) β)ΐορ1ίείΐ3ΐ6 α6πιίκΓ3- 
Γ68» 8ΐ((06 έπιχώριον τρόπον, οΐ ΑΓί8ΐορΗ3θί8 υογΙιο οΙογ, 1ί1>ί εο1εο(1οιο εχίδΙίηοοΓεδ. Οοο(Ι οΙ 3ρο(1 
βοΐίεοδ )Γή<ΙεΓί 30 νίΐίο ύΛή δοΐεΐ, ίΐ3 3ρο(1 ορΐίο)θδ αυοδςοε ίο π)3χίπ)3 Ι3υ(ΐ6 3ε ρΓ«<1ίε3ΐΤοηε ροηίΐοΓ ; 
ςοίρρο ςυί, αΐ ίΐΐΐ τήν βιπλόι^ν, βίε ίρδί τ6 απλούν χαι σχηνης έλεύθβρον π)ίΓίβε3 εοπιπ)εη<ΐ3ΐΙοη6 άίβηοηι 
06080301. ί3Πΐ βί 0100381101 γίΐ3, (|030ΐ 30ΐρΓΐ88ίη)ί8 ορί^οδ ρΓΦίοΙίΐ, δβπύΐίδδίοιεςυε εοΐυίΐ ϋ30)38εεηιΐ8, 
ία^εαίοο εΙ ΐ30(1εηι εοοοίΙί3ΐ, ςοίδ 13Π) ΙοΙςοοδ γογοο) 96δΐίθ)3ΐθΓ εηΐ, ςαΙ ηοο ιε δοηηίδ Ι30(1ϋ>08 είΤο- 
Γεηιΐοπ) ροΐεΐ, εο]θ8 ορεη εΐ οοοίεηΐίοηο δχρε ρεΓίεείοοι εδί υΐ εοπ)ρΙθΓεβ Ι)υ]ο8 ίηδίίΐοΐΙ Ιιοηιίοεδ 63 
ιιοΙΙο 800 ΐ3ί)0Γε, οοΙΙο 8θθ)ρΙο, οο1ΐ3 ΐεηαροΓίδ ιοογ3 εοοδεευΐί βίηΐ, (|ο», πίβί Ιοοδ Γαυογ 3εε688ΐ886ΐ« 
ηυη(ΐο3οι ο1>ΐίθ6Γ6 ροΐοίδδοηΐΤ (31 εηίο) οΐΐοι ΐ3ΐ)εΓθ3θο1ί ' γείίδ εχ 1)γ880 εΐ εοοεο εΐ 1)γ3οίηΙΙιο εοηΐεχίίδ» 

• ΑιΙ. πι. • Ργου. χυι. * Μ3111). XII. • Εχοϋ. χχνι. 1» δΕΙΕΟΤΛ ΡΙΙ.ΒΡΛΤ10ΝΕδ. 1!Ι ΙΙ•ο €ίΚ€ΐιι« τοΙα €1 ρύΙΙθβ βλίοηιβ ρΓ»8ΐ2ΐ>&ιιΙ, υΐ νοηίΟΓυπι 2ΐηα6 ΊιηΙ)ΓίυΓη νΐιη <^1 ρυινοΓοτη ηΐι ίρ8ί$ 
•Γ0€ΐ«ιΙ : «οιΐβιη πιοϋο , ςυοιΐ ρίβίλΐίδ οοΙβηϋβΒ δίαιίίο (Ιβνοΐί Ιιοιηίηββ 8ρΐΓΊΐιι»ΠΙ)υ$ (1β1ί€Γΐ8 &πΐ6 ιιΐϊο 
ϋηρίΐιι ίππιηΙαΓ, βΜυπςυβ, ιι( Ο. 6Γ6({0Γϋ νβΓίΗβ υΐ3Γ (α), ίιιΐίιη» ρβηβίΓβηΐ, οχ ΐιιορβΓβΦρβ 9(Ι]ιιηιβιιΙο 
€ϋ, ^αί •4τ6Τ•η» Ιιιι]υ8 82Β€υΗ ρΓθ06ΐΐ2ΐ8 βχΐ6Γίυ8 ΐ3ΐ)0Γ98. 1Γι$ ραίΓοηιιιυ, 1ιί$ ορίιιηυιη ραροπίοιη ΐβ 
ψΛβΛίΛ ; 1^18 ρπΜί(Κί, Ηίβ ββοηκ αποογϊβ• Ηίβ ροΠιιβ Ιοεο β8. ΙΠ$ ηοη ηιοϋο (]οιιιιι$ Ιυα, 56(1 βΐΊ&ηι 9ιιγο• 
1«3Β ρβίβηΐ. Ηίβ 6ΐί&ιη Ιβιηρίβ, Ιιίβ ϋοηοοβ ιηαχπη'ΐδ 8υηφΙΐ1»ιι$ βχδίηιίβ. Ηοο ϋοηίςυο ίη βπβ 3ηΊιηο 68, 
«ι ΒΪΙιΐΙ ίρβοηιπι €«11891 Γλ66Γ6 ςιΐ6>8, ςπο τοίιιηίαδ ΐυα 6χρΐ6Γί ρο88ί(. Οιιφ €υηι ΊΙ& βίηΐ (ιηιι1ΐ2ΐ6ηΐηι ρπχ- 
Ιβτβο» ΐ|ΐΗκ1 1€ τίΓίαΙθ ίρβ0 ηΐ3βί8 ςιΐλΐιι νίΠιιΓίδ ρΓ.πκεοηίο (ΙοΙβοΐαπ $οί&η)), Γβηι ιηο (π πι ϋΐ) οΠΙγϊο ιηβο 
Ιιοιι «Ιίβηιπι, Ιυσι ίρβί οιιοςυβ Οαιηλδοβηο ςπιίαηι ηΐηυβ ]υ€ηη^3ΐη ΓίΐεΐιίΓαπι ο$86 ρυΐανί, 8Ί ίρ8Ίιΐ8 ιηοιιυ- 
ιηβιιΐ^ι ίΙΙιΐ8ΐΗ88Ίιηο Ιαο ηοωίηί <Όη86€ΓαΓ6Πίΐ. Οιιοά Ιυ, νβΐυΐ εύχαριστήρ'.ον ιηυιιιΐΒ, αΙ) Αά(1ί€Γΐ85ίιηο ΙΊ1)1 
€ΐϊ€ΐι1β ρΓθΓ66ΐιιιη, υΐ κΓ3(ο αηίιηο αοείρΊαβ, Ιβ 8ΐιιηιηθ|)6Γ6 γο^ο αο βιιρρίβχ ο1>860γο. Οοαιίηαβ 06ΐι• 
ϊΙ1ιΐ5ΐήΜΐιη&πι Τιιαηι ηοπιίη2Γιοη6ΐη 9ΐ1 Εοοίοδίχ 8ΐιχ υϋΐίι&ΐβιη ςα3ΐη (1ίιιΓι$5Ίιη6 ιη6θ1υιηβιη δβΓν^Ι. Ει 
^>^•ο^β^«1ιο 6οκοο1>ίο, Νοηί» Μαϋ 4577. 

ΕΧ νοι,υΜίΝκ 

ει.. ΤΙΑ1 ι.Ε0ΐ«ΐ8 λίίλτιι, ουοο ΣΥΜΜΤΚΤΔ ΐΝ$εΗΐρ$ιτ, ρλο. 446. 

1.00 ΑΙΙβΙίυβ, ΒαΠίιοΙιΙο ΝΊΙιυβίο• 

Ιο&ηηθβ ΑιιΙιβΠυβ, νίΓ ρΐ8η6 ί1υ6ΐΊ88ίιηιΐ8, ροβΐ 1»οη&ηι ηαν3ΐ&ιη ορ6Γ3ΐη ΤΙιβοιΙΟΓίΙο €γΓ6η8ί, 6ΐ ΑΙΰχαΐΗ 

άπιιο €7ΠΙΙο, Ιοίυιη 8αιιπι βΙυιΗυιη οοηΙαΙβΓαΐ ίιι ϋαιη^βοοηο οοΐοηόο, υΐ ϊιίο, «ηιιβ βίςιιβ Πιί, 8υί8 οπι»- 

ηι«αΐίιι «ΙβϋΟΓ&Ιιιβ ορβ ΐγροΓυπι, ίηΐβτ 83ρί6ηΓΐ88ίιηο8 ν6Γ83Γ6ΐυΓ. δΐυάίυηι ίαιι^αηβ β^ο* ιηββιη ςυοηυβ 

ορβπιπι &<Ι(1ίϋΊ• βΐ ^υίϋςυίϋ ίη ϋοπίΑπίβ ΙιιΙ)ΓιοΐΙΐ6€ί8 8ΐι1) 6]υ5 ηοιηίηβ Ι3ΐ6ΐ)3ΐ, οηιβηβ, ςυ»ι<Γυρ1ο ηιίπΐ- 

ηιαιη. 8υιηρΐιΐ8 πια^ηλ 6Χ ραΓίβ 6Γθ|;3η(1ο, ίβοί ΑΐιοΓιΟΓβη : ςιιΊη 6( 1βιΙκ)Γ6ΐη Αϋϋβηβ, 6Χ ϋβ πιιιΐΐα ίη 

Πη|Πΐ3πι 1.2Γιη2ΐιι •ν6Γΐ€Γ3ηι : 61, υΐ οριΐ8 ΑυΙ)6Γΐί, ιηβ^ί» 6οη8ρΊ€υιιιιι, Ιυοβιη «οοίρβΓβΙ, (Ιβ οηιηίϋυβ 

β]υ34ΐ€ΐιι 1>ιπΐ3ΐ866ηί ορ6π5υ8, Ιυπα 6(1ίΓΐ8, (υιη 6(ΐ6η(1ί8, 8ίιΐ{[ΐιΐ9ΐ 6χ»ιηίη&η8, 61 8ρυη& & 1β^ίΙίιιιΊ8 ββραΓαηβ, 

|ΐΜϋοίηοι Μΐηβχυί. ΟυβΒ οηιηίβ ΚΓ9ΐί88ίιη3 ΑυΙκΐΓΐο 30(^ε886Γ6. δβιΙ, ουπα ]3ΐιι ρρίπιο ΙβηιροΓβ ιη6(ΙιΚ&Γ6ΐιΐΓ 

«ιΙϊιΐοη6ΐιι τΪΓ ίΙΙβ ρηηΙβηΙίββίιηυΒ, ίαίο (ΙβΓυηχίΐιΐΓ, «ι ίιοιη3(ΜΓθΊ11Ίυ8 ίηΙβΓίΐυ γ68 6€θΐ68ΐα8ΐί€3 βΐ ϋΙίοπιηΑ 

^ηιηαιη ίιΐ|ΜΐϋΙ>ιιβ ΓδοΚ : βΐ, υηα ουιη 60• 03ΐη38€6ηυ8 ίη ρΓίν^ίοππη (1οιηίΙ)υ8 3ΐΙο 8ίΐ6ηΙίο ίηνοΐυΐαβ 

Ι•€ΐιΐΙ. Ναηο Ιαη(ΐ6ηι 6χ Ρ9ΐτί8ΐηί8 υηυ8 3ΐίιιυΐ8, υΐ πιίΙΓι 8Ί{[ηίθ6&νί( ηο8ΐ6Γ ϋοαπ, Ιί1)6ΐΙυιη βάιάϊΐ 8ΐιΙ> Ηοο 

Ιϊιβίο : €θΛίρ^ΐΗ$ ηοΗΒ βάίΐίοηί$ οηηϊηηι ορετπιη 8. Λοαηηη ϋαπιαίαηί^ ιηοηαΰΗί βΐ ρΓ«β6ι^ΐ^ί, ίη ηνα^ 

ίΜοτ 1•ΜΜ αί$ίίη€ΐοτηηι; ίη ςυο βςιιίϋβπι ηυΐΐα πιοί ιηβηΐίο 68ΐ : ίπιο ίη Πηβ, βΐυιΠ» πΐ63 οηιηία 3ΐ(ΐιιβ 

ΙιΐΜΓβη ίη ίΙΙα$ΐΓ3η(1ο Ιβηΐο ϋοοιΟΓβ τβΠίοΑΐ, 80ΓΐΙ)6η8, ουπι γ68 68861 ρ(*η1ιΐ6ΐα 3(1 υπιϋίΐίουηι, «ι 

Ιγρί» ιηιο(ΐ3ΐ3, 30θ€ρΊ886 8β 3ΐ> βπκΐίΐο υΊγο, ΑΠβΓιυπι 3ΐ) 3ΐ1(]υοΐ 3ηηί8 Βοιη3 Ιιυΐβΐίιιη Π)ί8ί58β ιιοη- 

ββΙΙι 1>ιηΐ3506ηί οροδουΐβ ουπι (1θ€Γΐ88ίηιί8 8θ1ιοΙίί8. Εα $ί α6 βοάβίπ^ ηηι >ιιίιί(, ΐηρτίΓαν^ο, 1η(ΐυίΙ, €Ηηι 

η», ^«οΓκαι εάίΐίοη^ηί α/ι'«ιιι/« ραΓανίιηικ, αά ηια}οτβίη €}μ$ α(^ίοΙαΐίοΜΐη α(Ι]ηηρ€ηάα οηταΰνηηε. ΟυαΓβ 

]ιιιι• υΐ τϊ<ΐ68, πιί ΝίΙιυβί, οίβυηι βΙ ορ6Γ3πι ρ6Γ(ϋ(]Ίιηυ8 : οι 3ΐί6ηθ8 Ι31)0Γ68 8ΐι1)Γίρί6ΐΐ8, 86 β;Γ36υ1υ8« 

Β6•€ίο ςυίβ. €ίΓ6υπινο8ΐίΐ• 1(1 β3ηβ πιίΙΓι ηοη (]1&ρ1ί(^ΐ» οηπι 86ηιρ6Γ ρΓ£ οουΙί8 ηιίΐιί ΓιιβπΙ, ηοη ηιβΒ 

|ΙοηοΐΒ« 86(1 Ιιοηιιηι ρυΗΙίοϋΐη υΙίΙίΙβΓ ρΓΟπιονβηιΙηιη. 131 Ι3πΐ6η 3ΐί6η3 Γ3ρίβη(]ί 3νί(1ίΐ38 ςαο(|αβ πιο<1ο 

ιηΙιιΙιβΒίυΓ, τίβαιη 68ΐ πιίΐιί, 03πΐ38€6ηί ορβΓυπι, ΑιιΙιοΠο η)ί880Γυιη 3 πΐ6, 63ΐ3ΐο^ΜΠ) ίηΐ6\6Γ6, 61 Γιΐιί 

■ιίΐΐ6Γ6, υ1 ρθ8ΐ 3ΐί2 ίη 8ΐβηΐίηί€ΐί$ 6(ΐ3ΐυΓ• θα ηιίΙΓι Η3η€ 3(!Ι]ι\ΐ3ΐ)ίΐ6πι ορ6Γ3αι, 61 <χ)η8υΐ6, (Ιιιιη ναΐοβ, Ι3- 

^1 ΙΙΙ60. €Γαρ6Γ6ηι βηίηι, 3ηΐ6(|υ3πι ίΙΙβ 03ηΐ38€6ηυηι 6(ΐ6Γ6ΐ, ριι1)Ιίθ6 οπ)ηί1>υ8 ίηηοΐββοβΓθ» (\\ι\ά Ια 

Μΐη ί|»8β εοΒίυΙβΗιη. Υβΐβ, Ηοπι» 19 θ6ΐο1)Γί8 εΐ3 \ο £ ι.ιι• δοΛοΗ Ιοαηηΐί Βαίηα$€βη% ορβτα άο€ίί$$ίη^ο Ιοαηηί Ααύβτίο ίηίείιαίη ίΓαη»ίηχ$9α ρ9Τ 

ΐΑοηβΐϋ ΑΙΙαΙϊηηι, 1. Έγχώαιαν^ΙςΙωάννηντδνΧρυσ^βτομον. Ρπη- 
' άρίααι : Έλλι μίν, Βκι, & Ιωάννη πάγχρυσβ, ευπι 

ίβΙβίρΤβίΒΐίΟΒβ ΙιλίΙηΒ ΡΓ3η(ίί86ί ΑΓΟΙΚίϋ 6ρί8€θρ1 

ΝβιεΒίιί• €ου3ΐαΐΒ βΙ οοτΓβοΐυαι 6χ (κκΐίΰβ πΐ8. Ι^ο- 
ΒίλΑΙίΒϋί. 

η. ΕΙς τ^ γινέφίον της θεοτ^χου. ΡΓΐηο. Ααμ- 
«ρΑς ΐΒ0ΓΠ|γυρ(ςβι ]Ι| χιίαις σήμερον, €υπι ίηΙϋΓρΓϋΙα- 

ΐίΟΟΒ Ι^βΟΒΙβ Α1ΐ3ΐίΐ• 

ΠΙ. ΈΙς Ή]ν ^παπαντήν του Κυρ£ου ημών ΊησοΟ 
Χρίστου• Ρ• Είχβ μ^ ή των γενεθλίων πανηγύ- 
ρι^, απΒ ΙΐΙΐ6ΓρΓ6ΐ3(ίθη6 1•3ΐ1η3 1•60ηί8 Α1ΐ3ΐίί. 

Ιν. ΕΙς τ^ «οίμησιν της Θεοτόκου. Ρ. Έθος έστ\ 
τοΙς έρΐύτιχως προς τι βιαχειμένοις» ουηι ίηΙοΓρΓβ- 

υΐίοοβ Ι^λϋΒ» Α1ΐ34ίί. 

ν. είς τήν ξηρανθεΐσαν συχήν, βΐϋ. Ρ. Κινεϊ αε 
«ρ6ς τ6 λέγειν ό ένυπόβτατος του θεοΟ χα\ Πατρός 

ΑΜζψ €001 ίηΜΓυΓ6ΐ3ΐίθη6 1.3ΐίη3 ΑΗ3ΐίί. 

τι. Λί^λλος ορθοδοξίας. Ρ. Πιστεύω εΙς Ινα θεδν 
Πατέρα πιΟΕντοχρατορα, ουπι ίη(6ΓρΓ6ΐ3ΐίοηβ I^3ι^η3 ΐ3ηΐΜηιηιο(]ο 1.3(ίη6, ουιη 3Πί8 (]ιΐ3ΐ)ΐΐ8 ΤΗ60()ογΙ 
ΑϋυεηΓΦ, ς(ΐ38 βπεοαβ ίηνβηΐΓβ ηοη ροΙυοΓοηκ. 
Μο(1ο 6χ ιη3ηυ80Γίρ(ο ΑΠ3ΐίί (ΙβηΐυΓ 6Γ3ίε6 61 03- 

ΠΙ386βηί 61 Τ1ΐ60(ίθΓί. 

χ. "Οροι. ρ. Πο6ς άχριβεττέραν παράδοσιν, οηηι 

ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3Γΐθη6 Ν3ΐ3ΐ68ΐΦ Α11>3ηί. 

XI. "Οροι Αλλοι. Ρ. Άνάγχη έστΙ βίας αΙτία. Στοι- 
χείον εστί. σου 
ΥΙΙ.^1Ιβρ\ &ςετ!)ς χαΐ χαχίας. Ρ. *Ιστέον δτι δι- 

ίοΰςδιν ο Ανθρωπος ουιη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3Γιοη6 ΐ43ΐίηα 
ΑΙΐΒϋΙ. 

¥111. ΕΙς τ& γεν^θλιον του Κυρίου λόγος ίστορι- 
«ές. Ρ. 'Οπόταν τ^ Ιαρ άπέλθη, ουηι ίπΙβΓρΓϋΐα- 
130Β« 1^Γιη3 Α1ΐ3ΐϋ. 

IX. Διάλεξις πρ^ Σαραχηνόν. Ρ. Είπε μοι, & 
επίσχοη. Εβηι 6<1ί(ΐ6Γ3ηΙ, 3ΐ>5ΐιη6 Ι6χ(υ βΓβίεο, Κυριάκου σώματος, ο^ μεταλαμβάνομεν. 

λ Ι Υ. Κατά της θεοστυγοΰς τών Ίαχωβιτών θρη- 
σκείας. Ρ. ϋύδέ τ6 καλόν καλόν έστιν, δτε μή καλώς 
γένηται. 

XV. "Ισον Αιβέλλου ύπαγορευθέντος υπ?) Ίο>άννου 
του Δαμάσκηνου, ΙπιδοθΙν δέ παρά 'Πλία επισκόπου 
Πέτρφ μητροπολίτη Δαμασκού. Ρ. Ου μικράν άμφο- 
τέρωΟεν φόβο; κα\ Απορία. 

XVI. Κατά Νεστοριανών. Ρ. Πρδς τους Νίίτορίου 
όμόφρονας ούτως άρχτέον του λόγου. 

XVII. Περί πίστ2ως κατά Νεστοριανών. Ρ. Έδίΐ 
μεν ήμΑς τους ύπ^ΘεοΟ σεσωσμένους. 

XVIII. Του αΟτοΟ χρήσει; αγίων Πατέρων, άπο- 
δεικνύουσαι ώς εΤς έστιν ό Χριστός, έκ δύο φύσεοίν, 
κα\ δυο φύσεις. Ρ. Του 3ιγίου Ειρηναίου επισκόπου 
Λουγδούνων. 

XIX. Περ\ τών εν Χριστώ δύο θελημάτων, και (α) ίΐΙ). XXV ΜοταΙ, 115 δΒίΕΟΤΛ Ρ11.£ΡΑΤ10ΝΚδ. 116 ^^εργειών, χα\ λοιιτων φυσικών Ιδιωμάτων. Ε5ΐ ραΓΗ 
βχβαίιίβ , ηυ» ροΐββΐ εοηΓοΓΓΐ £αη) €άι{\9, ςιΐ3^ €ογ- 
ηιρΗβδίιη» $ιιηΙ. 

αΧ. Του αύτου Πασχά>Γον, 

XXI. Του αύτο\3 Ε^χή. Ρ. Κύριβ ό θε^ς ημών, 6 
Ιν έλίει πλούσιος χα\ έν οΙχτιρμοΤς. 

XXII. ΕΙς τ6ν εύαγγελ'.σμ^ν ττ^ς ύπεραγίοις Θεοτό- 
κου. Ρ. Νυν ή της βασιλίδος βασιλική τε χα\ ύπέρξε- 
νος εορτή, και πανηγυρις. ΡΓΐηοΊρίυπι Ι3η1υιη. 

XX ι II. Κυβ'. Προς τους εύσεβώς κα\ θεαρέστως 
λέγοντας δυο φύσεις έπ\ Χρίστου, ομοίως κα\ τάς 
ενεργείας κα\ τί θελήματα. Ρ. Ίττέον καΐ μή άγναη- 
τέον, δτι ού δεΙ ήμ^ άβασανίστως καΐ άπερισκ/- 
ίττως. 

XXIV. Γεωργίου του Χιονιάδου σχόλια εΙς τήν 
Πηγήν της γνυσεως Ιωάννου του Δαμάσκηνου, Ρ. 
Τάείωθότα ζητεΐσθαι κεφάλαια. 

XXV. Γρηγορίου Πάρδου μητροπολίτου Κορίνθου 
έκ των εξηγήσεων εΙς τους κανόνας των Δεσ7:οτικων 
εορτών, εξηγήσεις εΙς τους κανένας των αυτών εορ- 
τών Ιωάννου ι:ου Δαμάσκηνου. Ρ. Ό παρών ο^τος 
κανών• 

ΧΧνΐ.Ε]υ8(ΐ6ΐη Υίΐα 6ι*2β€&, ρβτ Ιοϋΐιηβηι ΗίβΓο- 
§οΙ)Ίΐπ(8ηυιη 6(ϋΐΑ, ϋοπι» ουιη ιη8ηιΐ9θηρ1ο 1•βο- 
ηίβ ΑΙΙβίΊΊ οοΙΙαΙα οΙ €0ΓΓθ€υι. Ρ. ΤοΙς τετηρηχόσι 
^ κατ* εΐκένα Θβου. 

XXVII. Ε]ιΐ9ΐΐ6ΐη νΐΐλ 6Χ Μ6ηοΙο(|[ίο ΥβΓιΟΜΟ 
Β:ι«ί1ίληο. Ρ. Ο^το; ύπήρχεν έπ\ της βασιλείας. 

XXVIII. Του σοφωτάτου κυρου Κωνσταντίνου Αο- 
γοθέτου του *Ακροπολίτου λόγος είς τ6ν άγιον ^Ιω• 
άννην τ^ν Δαμασκηνόν. Ρ. Τφ Τωάννη τδν λόγον, 
τω λκ Δαμασκού τα εγκώμια. 

'ΧΧΙΧ. Οβ βοιίβίη ϋ»ιιι»8€Ρηο, οχ Μβολπο Αη- 
βγΓαΐΜ). Ρ. Ή τοί^ν Ρηθείσα αγία κα\ οΙκουμε- 
νική. 

XXX. * Ακολουθία εΙς τ6ν δσιον Πατέρα ημών *Ιω- 
άννην τ^ Δαμασκηνόν. Ρ. Ποίοις ύμν(ϋδ'.ών ^σμασι 
του κανόνος. Ρ. Τ6ν μουσικών της Εκκλησίας τέτ- 
τιγα. 

XXXI. *Ακολοαθία Αλλη εΙς τ^ν αυτόν. Ρ. Χαίροις 
Εκκλησίας δργανον, τοΟ κανόνος ή &χρο7τΐγ\ς κατά 
άλφάβητον, καί έν τοΖς θεοτοκίοις Φιλόθεου. Ρ. ΆΒω- 
ναΤ σοι τήν άδουσαν σε7υτίΙ|ν καί. 

XXXII. Αθανασίου του Χατζύκη μεγαλυνάοια εΙς 
Ίωάν^ι/ην τ6ν Δαμασκηνόν. Ρ. Μακαρίζομεν σε, 
Ιωάννη σοφ^, ώς χαρίτων λογικών. 

XXXIII. Βίος κα\ πολιτεία κα\ μερική θαυμάτων 
βιήγησι; τοΟ έν άγίοις Πατρίς ήμων Κοσαί του 
ποιητου. Ρ. Τιμ^ν έστιν άξιον τους έφευριιχοτας τά 
κάλλιστα. δ^πρίΑΓ ρΓοΓιΐβΐυτ 86 η&ΓΓαΓβ αβ.4ο»ηη6 
Π^πΐβδοβηο (]ΐΐ28 ρΓΧίβηβΓίΙ ^ο^ηη68 ΗΙβΓΟδοΙγιηΙ- 
Ιληιιβ Ιη β]ιΐ5 Υίΐβ. 

XXXIV. 1.6οηί8 Α1ΐ3ΐΓι, άβ ^ο^ηη6 0&ιη39θ«ιιο 
Η β]Η8 βΟΓΪρΐίβ, 6χ ορ6Γ€ β]υ«(1θπι ιιοη β^ίιο, θ€ 
αΐίή$ αρο€Τί^ρΗί$.) ^η7^ ϋ1υ8ΐΓ3ηΙ βάίΐίοΐιβπι Ολ- 
πι»(;Γβηί, ρ( ιηίϋβϋ 8ΐιη(. 

XXXV. Αναστασίου μονάχου πρ^ς τοί'ς λέγοντας 
μίαν φύσιν 4π\ Χρίστου. Ρ. Α. ΑΟτηή μία φύσις 
του Θεού Αόγου σεσαρκωμένη. 

XXXVI. *Αναστασίου πατριάρχου Αντιοχείας 
διήγησης περ\ της έν Περσίδι γενομένης συνόδου τών 
άνατολίχών επισκόπων, έν ή καΐ περί τών έν τή 
αύτ^υ χώρα γεγονότων τεράστιων κατά τήν του Χρί- 
στου γέννησιν. Ρ. Βασιλεύοντος *Α^(&£νάτου τής Περ- 
σικής χώρας. 

XX λ VII. Τιμοθέου πρεσβυτέρου πεο\ τών προσ- 
ερχόμενων τΨ^ Έκκλησί^. Ρ. ΤρεΙς ευρίσχομεν τά- 
ξεις, οοΙΙοοΓι,' €θΓΓ€θΐί 6ΐ αυ€ΐί 6Χ ηΐ8. Ιιβοιιίβ ΑΙ- 
Ι^ιΐΙί. 

XXXVIII. Φωτεινού Μανιχαίου πρότασις, *Αντί(&- 
^ησις Ζαχαρίου επισκόπου Μιτυλήνης. Ρ. ΕΕ τά 
εναντία αυτά, αύτοίς ού λέγεται εναντία. 

XXXIX. Ουιη ΗΐβμΙίΑηυβ ιιΐ6ΐΓοροΙίΐ2Νίοοιηβ()ίβη• 
818 ορυβουΙο 8υο, Περ\ τοϋ τρίμερους τής ψυχής 
(Ρ. 'Οτι τρία μέρη της ψυχή;), οιιιιιίβ 6Χ&0πρ86• 
ΓίΙ βχ οριΐδΰΐιΐο Οϋ^ιηα$€6ηί Όθ νίΠΗίίΰηί €ί η'/ίί«, 
€ϋθϋ<1α5 β8ΐ ίάβΐϋ δίβρίιαηιΐδ, ιιΐ τεΓυαι Ιο|;ίΙίιηυ8 »ιίπβ. 

ΧΙ^. Τωάννοι» ρ^ναχού χα\ «ρεαβντέρον ΕΜις 
λόγος είς τήν συλλ^ψιν τής αγίας ββ^χου. Ρ. Ό 
{λέγας απόστολος Παύλος, ό τών μεγάλι^ν μίΐ>9τηρΐΜ« 

ΧΙ.1. Του αυτού λόγος εΙς τά Νήπι« τά ύπλ *0ρώ- 
δου άναιρεθέντα. Ρ. Πάλιν ό τάλας έγϊι» τ^ νουν 1κ\ 
τήν Βηθλεέμ έκπετάσαι βούλομαι. 

Μιΐϋηάα εταηΐ, 

Χυΐ, Αεξικ^ν παρά του άγιωτάτου χα\ σοφωτάτου 
κυρού *Ιωάννου πρεσβυτέρου του Δαμασκηνού διορ• 
θωθέν, κα\ άπδ διαφόρων βίβλων τάς λέξεις εΕς έτυ- 
αολογίαν έρμηνεύσαντος. Ρ. Α, έπί^όημα έστΙν 
έπιπλτ^κτιχόν. "Αατος ό άβλαβης* άτη γαρ ή βλάβη. 
Οριι$ 111^6118, οορίοβηιη 61 8ίη|;υΐ2ΐτο. 

Χ 1.1 II. Θεοδώρου του Προδρόμου έξήγησις εΙς τους 
έν ταΤς ΙεραΤς ΑεσποτικαΖς έορταΤς έκτεθέντας κανό- 
νας^ παρά τών άγ^ων κα\ σοφών ποιητών Κοσμ^ κα\ 
Τωάννου του Δαμασκηνού. Ρ. "Έοιχας, άνθρωπε 
τοΰ Θεού, πρδς τήν τών έν ταΓς ΔεσποτικαΤς καΐ 
δημοτελέσιν έορταΐς. 

λ1.ΐν. Ρ9Γ8οΐ6ΐίοβ ίη Β. νΤΓ^Ίηβπ), βοουικίυιη 
οοΐο ΐοηοββΓχοοΓυπι (1ί8(ΙηΰΙ;ι : οριΐ8 ιη8|[ηυιιι 61 
Γ&Γυηι 6( φιλοπαρθένοις ΓηΙυηιηι ΚΓΑΐίββΙηιυηι. 

Χίν. Αόγος εΙς τήν μεγαλομάρτυρα Βαοβάραν. 
Ρηη€ίρ. Ύπέρκειται μεν ομολογουμένως άπασαν 
εγκωμίων σύνθεσιν. 

ΧΙιΥΐ. Αόγος περ\ τής αγίας συνάξεως τιίς άνα- 
στάσε€χ>ς του Κυρίου περ\ του μ^ κρίνε ιν, μηκ μνη- 
σιχακεΐν. Ρ. Άει μέν ή τού αγίου Πνεύματος χάρις 
διά πάσης τής τού Θεού Γραφής. 

ΧΙ.νΐΙ. Διήγησιςπερ\ τού^λεγά).ου *Αρτεμίσα Ιχ 
τών Φιλοστοργίου. Ρ. Τά του μττάλου χα\ ένδοξου 
μάρτυρος "Αρτεμίου διηγεΤσθαι μέλλων ανδραγαθή- 
ματα. 

ΧΙ.νΗΙ. €ληοη68 ταΗΙ Ιο 83η€ΐθΓΐιιη βοΐβαιπί- 

Ι9ΐ€8. 

Είς τους ^Ασωμάτους. Ρ. Πάντες άνυμνήσωμεν 
πιστοί. 

Είς τδν μάρτυρα Κόνωνα. Ρ. ^ καλλίνικος νυν 
μάρτυς ύμνείσθω. 

Είς τ6ν Αάζαρον. Ρ. Ό πρ\ν έχ μή δγτων παρ- 
βγαγών. 

ΕΙς Ίωάννην τδν εύαγγελιστήν, κα\ εΙς τδν &γιον 
Άρσένιον. Ρ. Ό καθαρδς ήγαπηίλένος, 

ΕΙς τ6ν άγιον Θεόδωρον τ^ν Τήρωνα. Ρ, βίου ββ, 
Θε.όδωρε. *Ακροστιχίς. Θεού σε μ^ίληω δωρεών έτιώ- 
νυμε. 

Είς Έπιφάνιον Κύπρου. Ρ. Έν τφ τού θεράιην- 
τος πιστώς. 

Εις *Αρτέμωνα τ^ν μάρτυρα χατ^ άλφάβητον. Ρ• 
*Ανοίγω της γνώσεως θησαυρούς. 

ΕΙς τ6ν μάρτυρα Θεόφιλον. Ρ. *Αρχή Ιχρημάτι* 
σας. 

Είς Βύφημίαν τ'^ν μάρτυρα. Ρ *Ελχει ιτρ^ς ύμνφ- 
δίαν * ή άχροστιχίς. Έγκωμίαζω τήν παν^ύφημσν 
χόρην. 

ΕΙς τήν χο^μησιν της Θεοτόκου. Ρ. ΠεποιχιλμΙνη 
τή θεί^ δόξη, ή άκροστιχίς. Πανηγυριζέτιρσαν οΙ 
θεόφρονες. 

Είς τήν αυτήν κοίμησιν τής Θεοτόκου. Ρ. ΠαρΟέ« 
νοι νεανίδες. 

Είς τ^ γενέθλιον του Προδρόμου. Ρ. Ός δρθρος 
βύπρεπ^ς. 

ΕΙς τήν "Ινδικτον. Ρ. '^σωμεν, πάντες λαοί. 

Είς Θεοδόσιον τ6ν Κοινοβιάρχην, Ρ. *0ς σοφ^ 
ταξίαρχος. 

Είς Ίωάννην τ6ν Καλυβίτην. Ρ. Πλουτισθείς ταΐς 
θείαις. 

Είς Ίωάννην τ6ν Πρόδρομον. Ρ. Δεύτε εύγήμφ 
τή γλώτττ). 

ΕΙς τδν Ίώβ. Ρ. Τ^ν καρτερικά άδέματα. 

Είς τ6ν προφήτην Ήσα^αν. Ρ. Φώτισόν με, Κύ- 
ριε. 

Ει ρίοπ^ιιο 3ΐϋ. 1» ΙΕ0ΙΠ8 ΑΙΧΑΤΙΙ ΡΗΟΕΕβΟΜΕΝΑ. 118 ΧυΧ. ΤΓορτΙα, ρΓορβ ίηηιιιη6Γ&» Ιη ν8Γί&8 ίβ• 

1«. ΤοΟ α^ττΛ λ6γος περ\ των χεχοιμημένων, με- 
βκρμηνκύτη εΙς τ)τνήμ<τέραιν ίδιωτιχήν ττν των Κυ- 
«ρέίιν γ^ιίττα, χαι πρώτον ήβη άρχευη. Η γλυχύμ- 
νο^τβς τροΦαΙς^τ^ι δεΐΑ{χατα χα\ τίμια φάγια. 

υ. Εο»ΐη4λίί• «ρΐ«€ορί ΤΙΐ65β3ίοηΊ€βη8ί$, οοιη- 
■ΜίΟλτίβι Μΐ» ρΓοΓιχυ* 61 <1ο€ΐυ$ ιη οβιιοιίΰΐιι Ιοαπηί» 0αηΐ380βηί ίη Ρι^οΙοοοείβη. 

Ι.ΙΪ. ^02ηηί8 ΖοοΔΓΦ, ίιι οτίαίβυείιηηι Ιο&ουΙι 
Π&ηΐ3$€6ηΊ εχροδίΐΐο ρυΙοΙιβΓπιηα• 

1<ΙΙΙ. Μ&Γοί Ευ^ΰοίοΊ, Ίη ςυο8(Ιαιη ο^ηοηββ ΙοείΗ 
ηί$ Οαπίίδΰβηί βχροβίΐίο. 

ίΐν. βΓβ^οπί Ρ&ηΙί, ίη ηοηηυΙΙοβ &1ίο8 €ΐιιιοιιβ$ 
0.ιιη88£6ηί οιροβίΐίο. 

1.Υ.εΐ&1ίι. ΙιΕΟΝΙβ ΔΙιΙιΑΤΠ 

ΟΕ δ. αΟΑΝΝΕ ΟΑΜΑδΟΕΝΟ 

ΡΒ0Ι.Ε60ΜΕΝΑ 

Εχ ορ€τβ €]ίΑ$ά€ΐΐΗ ίηϋάχίο « Όβ ΙίΙΐΓΪβ &ροοΓγρΙιί§ . » ΙοΑοηβιη Ι)&πΐ8$06ηαΐΒ , φΐβιη ίηΙβΓ €ΐοβ1οηιιη οβίΐιοΐίοοηιιη β11)υπι οοΐΐοοβί Εοοΐ69ΐ8, 
θίτ6Γ5υιη β5^ Α Ιοβηηβ Οιιιηαβοβηο , πΐ6€ϋβο , ςυίό(|υί(1 δγιηρΗοπβηαδ ΟΙίΑΐηρ^ηυδ, Οβ5ρ&Γ 
€αηηϋιΐ5 βΐϋφΐβ ίη οοηΙπίΓΐυιη &ν6ηιαΙ , αάβο ιηβηιίβδίυιη 68ΐ, υΐ ή ({ΐιίδ ί(1 ρΙυπ1)αδ ρΐΌ- 
ΙκΐΓ6 , Ιυοβπι 9θ)ί θ(Μ6Γ6 οοηβΓβΙϋΓ. ΙΙΙβ , Γ})ΓΪ5ϋβηί$ οΠαδ ρΓΟ^βηίΙοηΐΜΐδ , εηπδίο ηοαιίηβ 
(Ιβ(Κΐ, 6ΐ 1βη€ΐβιη ιηοη&οΐιυιη ίη άαβη» ίη &1)8θ1α(ί85ίπ)θ νίΓΐυΙυπι οηηίυπι οαηιυΐο ^ βΐ ΐ)6ΓΓθο!α 
(ϋιηιϋληφ ρίβίβϋδ πιϋοηβ νίΐθπιροδαίΐ, 6ΐ ίηΙβΓ ββηοΐοβ, ηοη βΙ)0η6ηΙθΙί π)0(1ο, ίη ςυ» 
τίΐΑΐη 6^Γ8!, 5β<1 Οοοίίίβηΐβΐί βΐίβηι Εοοίβδίβ βοΗοο&ΙυΓ. Ηίβ , §;6η1ίΙϋ>υδ ρΓΟ^π&Ιυδ ρ8Γ6η1ίΙ)ΐΐ8^ 
ίηΐ6ΓΚ6η(ϋ63 6ΐΜΑΐιυηΐ6(8ηο8, Μβ1ιιιηΐ6ΐο ίη ίρδο 6ΐί8Π) νίΐ» βχίΐα &(1(ίίοΙί55ίπιιιβ ιηοηΙυΓ. ΙΠο 
6Χ ηοΒί1ί5υ8 ο( (1ίνί(ί1)ΐΐ8 ςβηυδ β^ηοδοϋ, ίιίο βχ 0&α)88€ί Γ6£^Ηυ8; Α(βνα8 ηβαιςυβ ίΐΐίυδ Α5- 
(ΐΑΐβ8 Ι)Ααΐθ80θ^ίπιρ6Γ8νί!. ΠΙθ 8ΐιΙ) 1.6οηβ Ιδ&αΐΌ , δυ5 Γ)υο αυΚα ρΓΟ νβηβτΑΐίοηθ ία)β^ηυηι 
ρβΗυΙΗ, οίΓΟΑ βηηαπι Βοη)1ηί740 ηοπιϋ, ίδΐβ ρθ8ΐ πιίΙΙβ^ίΐΏυπι, βηηο 1158; ίδΐβ ϋΓβθοβ 
δΟΓίρδϋν Ιιίβ ΑΓ&Μββ : δοπηίβ ροδίωοάιιιη βχ βα Ιιη^β , οΐ ίη1.βϋηβαι , βΐ ίη 6Γβθ€&π) Ιηιηδ- 
ηίδδβ δοηΐ. Οβ (;[αί1ιυδ ίη )οβηηβ Μβδυβ ίυί^ίυδ (Ιίοβπιυδ. 

II. ΟίνβΓδυβ βΐιβπι 65ΐ β Ιο&ηηβ βΐίο ΒβιηΑδοβηο, ΒβΓβριοηίδ Οίο, ηυί ΙοηιροΓβ ΙδΑβο Β6ί- 
ιηίπιιη , υΐ ηοηηαΐΐίδ ρΐ&οβΐ , ηοη βηΐβ ηιίΠβδίηυηι δοηΙ)6ΐ)8ΐ , ΜβΙιηηιβίίβ® δββΐ» βυΙίΟΓ, 
ΦφίβΙίδ νβΐ ροδΙβΓίΟΓ Ιθ8ηηβ Μβδυβ. €υα) βηίπι 8ΐΐ6Γ ίη 8ΐ(6ηυδ δοΗρΙίδ ΙβικίβΙαΓ, ηβοβδδβ 
Αίθη! « τβΐ 6θ<ΐ6ηι ΙβσιροΓβ νίίβηι β^δββ : νβί, δί δβπιρίοηίδ ΩΙίαδ ΟΙίο Μβδυβ ροδΙβΓίΟΓ βδΐ , 
85 6Χ€6ρ1θΓί]3ΐΐδ, δίτβ ηοΐ8!οΗΙ)υδ, ίη ΙίΙ^ΓΟδΜβδαβ (ΙιγΙα βΚβηυδ δβηΙβηΙΐΑδφΐβ ίαίδδβ ίηνβ- 
€ΐ85, Τ61 {^0δ1ηΐ0€ΐυηι βΐ) βχδοηρΙοΓίύυδ , φΐ» η)8Γ^ηί 8 ουηοδο ΙθοΙογθ ίυβΓΑηΙ 8(1ηο!8ΐ89 ία 
Ιβχΐυιη αιβίΑ βάβίυίδδβ ίηδ6Γΐ8; ιιηάο ροδΙβΑ άβ βοπιηι φ1α16 (1ί88ί(]ίΑ ίηΙβΓ ρΙιϋο1θ{;ο8 ογΙα 
8ΐιη1. 

ΠΙ. Ε( ρπΒίβΓβΑ Αΐίιΐδ βδΐ ηοδΙβΓ Οβπΐ88ββηαδ α Β8η)8δ06ηο δβηρΙΟΓβ ΟΓβΒβο ΓθοβηΙΐδδίηιο. 

Ηί€ ηβηΐφΐβ 08ηΐΑ806ηϋδ ηοηΐίηβ, ηοη ΟΟΚηΟΠίίηβ. δίο βηίπΐ ΟΟηοίρίΙϋΓ : Μοναχού Δαμασκη- 
νού τιΟ ύΐΜίαχάνου χα\ Στουδίτου, του Θεσσαλονιχέω;. ΜοηαοΗι Βατηαίΰβηι, Ηί^ροάία^οηχ Η Βίηάϋα^ 
η€9ΜΛΐαηίαψί$(8. ΡΙβΓΑδφΐβ ΟΓΑΐίοηβδ ίη νβρίΑδ δΑηοίοπυηι οβΙβΙϊΓίΙαΙβδ νυΙ^Αη θΓΦΟΟΓυηι 
(ΙίοβΙ ΑΐίςυΑη(1ο, €ΐαπι ρΐυδ ηίηιίο ΑηΙίςα» Ογφοιφ ϋη^βπ} 8πιΙ)ί(, {ζΓ&Ιίβηι οοηιηιυηίδ άβΙιίΓρΑΐ, 
βαιηςυβ ηοΙ)ί9 ιιΐ ρΐυηιηυπι ΓβρΓφδβηίΑΐ, ςαΑοι &(1 βχοίίβηάαπι ΑυάίΙοπίΜΐδ ηδυω ίη δοβηΑ βΐ 
ΙΙ^βΑίΓΟ ρδ^άα^ο^, ββηαδ Ηοωίηαιη δΐυΐΐίδδίηΐυπι, Γ6ΐ)0Αηΐ), οοηιροδαίΐ, ^^ ΓΑβίαιιτί ΙίΙαΙο ορυδ 
ίηή^ίηΙ : 688 ρθ8(αιθ(1ααι ίηιρΓθδδΟΓβδ ΥβηβΙί ί^ρίδ δββρίυδ βναΐκβηιηΐ. Ορϋδ, δί ςαββαβαι 
(ϊΧ6ΐρίΑ5 , 6( ίίη^Απι ίη ηΐ6ΐίθΓΘηι ίηΐ{;6ηι Γ6<ίυχ6η8 , Ιβηυιοπίΐυδ Ιιοωίηίϋοδ ηοη ίηοοηιαιο- 
^αιη, ηβηαβ ίη^ϋ^υη(1υπ1.[1I] Οίνβπδυδ ίΐβπι βδΐ 8 θ8Π)&δ06ηο βρίδβορο, ^^ Οτβ^οτηιη οοπιηιυηί 
ιΙΪΑΐβ€ΐο ΤΑΠΑ 6Χ ^Ε1ί8ηο, ΡΙιίΙβ 6( ΑηδΙοΙβΙβ, βΐ &1ϋδ άβ η8ΐυΓ8 8ηίιη8ΐίαηι 080ί1ϋ)α5 ηοηΑ^ηΙα (α) Οι^ιΟΓίοδ ΑΐΝΐ1Γλπι]Ίυ8 4θ3ηη6ΐη Ωΐίιιιη Μϋδα- 
νΑΐΙιί» 8βυ ΜβΒοβ νίχίβδβ €ΐ Βακϋ^ϋί ΑΓίβοι ηιβ- 

4βΙΜϋ(Ιθ€υί88βΓθΓ6Γΐ5υΙ>Η3ΓθΜ6 ΑΓΓ&»1ΐί(]θ ΓΑΓίρΙίΑ 

η54|α€ 8(1 ΙβαιροΓΑ Αΐηιοΐ3ν3ϋ6Γι, (|πΊ ΓγβΙπ 8υυ Α1- 
ιη1Ιΐ€ΰθ 8υε€β$8ίΙ βηηο Ηβ^ίπε 230, εΐιπβΐί 816, 
Ιβρ^ηβίΑ 6Γ»€ί8 Τ1)βορΗιΙο : α(I^ο^υ6 ^ο^ηI16 
Β•»ΙΓ0 Ο&ηηβΰβηο ΓβοεηΙΊοΓ ΓυίΙ. ΰχίβηιηι 01)ΐ*1- 
•ΐίΑη«8 βηΐ. Μβηΐ0Γ3ΐιΐΓ λΜ^τ ^08ηηβ$ βϋη» Μβ$Η€ , 
βϋί ΙΙβΜέτβΑ, /ί/ιί Ιί«/ί, βία Α^άβΙίΒ τβ^ιε Οατηαεά^ 
ψύ μΙοΊγ€0 Ι)ίιπι&8€6ηυ8 681 €(^ποιηίη3ΐυ3 , ςιιοιη 
€ΪΤ€Ά ΑΒοοιη 1160 αυΐ 1168 , δεηρ3Ί$86 ϋίυηΐ. Υο- Γυιη Μοη(Ιίπιΐ8 <16 1.6ηΓή8 ίη 8η1ί(|η8πι νβΓΜοηβιη 
€«ιηοηυπι 6]υ8 , χ%τ^ €οη€6(]ίΐ ^ο&ηη6ιη Μβδυβ* 
<ϋ€ί ηβροΐβιη ίυί8$β Αΐχίαΐχ Γβ|ζί8 ΟΒίηβδεί, 6ΐ Ιίΐυ- 
Ιιιιη δίο ίηΐ0ΓρΓ6ΐ9ΐιΐΓ, ηηοά Ικεί Ικεο νΘτΰα ίιηβηί 
Ιίύή (ηεήηΐ Λοαηηη βΐη Μβίηβ, Ιατηεη ίιιβτΗηί ίη(Ι- 
ίηίαΐα^ $ίν€ ηηηϋνραΐα^ βΐη ΟαηχηΗ^ ρΐη ΗβΙίί, ηηΐ 
€ταΐ βΙίη$ Α^άβΙα τβρίΜ ΟαηΜία^ 86Μ οΙίρΗ» Ι>8- 
πΐ3$6ί. Ει οβΓίβ ^ο^ηη^8 ηοιηβη εΐ]Π8ΐί8ηί ροΐίοδ 
ηυ^πι ΜοΙΐ3ΐηπΐ6(ΐ3ηί ίυβπΐ. Ιιίηϋαηυβ 8ΐί6υ5ι βυιη 
ηιοπ3€ΐ)ΐιηι Ββηβϋίαίηυιη ΙαοίΙ : ςοαιη ί8Κ)υΙαηλ βχ^ 
€υΐ6Γ6 ηοη ναβαΐ, ηβάυιη οοηΓυΐ3Γβ. 119 ίΕΟΝΙδ ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ ΙΜ 

οοηοίηηανίΐ , οΐ Μίοΐιαβίί Οβηΐβουζβηο ιηηςηο ΌοπιαΓίπο (Γ3η$οιί$ί1, ςυώ Γβ^Ι ιηββηο ΙβιηροΓΟ 
Βρηά νίΓυΐΏ ηο1)ί1ί5δίΐΏαΐΏ ΡβίΓυιη νβΐΐίαιη ΚοπιβηυΐΏ , ίαιροΓΓβοΙβ (θΐΏβη. Ρ. Συνήθβιαν ^χουσιν 

οΐ ^νΟρωτΐοι, δταν θέλουσι νά ΙΒοΖαι τινά μέγαν Αρχοντα. Νίδί ΐά (ΙίοβΓβ νβΙίΐΏαδ, οηαΐη 6556 βυω ^βI11 

(ϋϋΐο οοηοίοηυω δεπρίΟΓβ, αυί ρθ5ΐ6& ίη βρίδοοραίυιη 8§$ιιιηρ(υ§ , Γ6ΐ)α5 $ίΐΏί1ίΙ)υ$ οοΙΙίςοιι- 
(ϋβίοΒβηίυιη βχβΓοαίΙ : ςυοα ηοη ογθοΙο, ηΐδί αΐίαποΐβ ββουΓβΙιυδ 6(1οε68Γ. 

ΐν. 1«οη^6 βΐίαιη (1ίν6Γ8υ§6δ1 βΙίϋ$ Ι)αω&$06ηαδ Κοηάίηβηδίδ βρίδοορυβ, ςυί (ΙΐΑΐοαυιη ηοη 
ίηοΙβββηΙθΓ οοωροδυίΐ, ςαο δίθΐυιη οΐ ιηοπεδ ΓβοβηΐίοΓυιη βρίδοοροΓυιη ΟηΒοίΐΒ αβρίοπιΐ. 

ΗαΙ>αίΙ ουίη βΙ)1)βΙβ δ. ΑηβδΙθδίδΒ. ϊίΐαΐαδ ίΐα ΟΟηοίρίΙυΓ, Δαμασκηνού , έπισκόττου 'Ρονδίνηί, διά- 
λογος μετά του ηγουμένου ττ)ς αγίας "Αναστασίας , ήτοι ταλανισμδς χατά των νυν της Έλλάβος επισκόπων• 
Ρ. Προσαγορεύω. 

V. ΟαβιΏβάαιοοΙυιη βπ^ο Ιοβηηβδ Κίε Οβιηαδεβηυδ α ρΓ(Β(1ίε1ίδ άίνεΓδυδ εδί , ϋα υηυ5 βΙ 
ίϋοιη εδΙ, ηεειΙίνβΓδυδβΒ-βο φΐεαι είΓΟβ ΤΙίθοάοδϋ δβηίοπδ Ιειηροτα νΐή ηοη ϊηΓιιηί ηοιηίηίδ 
ΐΓδϋυηΙ νίχίδδβ , ΥίηεεηίΗΐβ ΒβΙνβεβηδίδ 8ρ€αιιΙ. Ηί$ίατ. ΙίΙ>. χνιιι , εβρ. 100 , εΐ βχ νίηεβηΐίο 
ΑηΙοηίηυδ ΚΙορβηΙίηαδ ία €ΗτοηΪ€ο, ΙίΙ. 40, εβρ. 10, § 4; Ιοβηηεδ ΝαυεΙβΓϋδ ϋ^τοηοίορ. 
νοίυιη. Ιί , εΐ ρΓΦίεπ [ιο& ΛηϋΓββδ Οβηάοΐαδ ίη ΟΗτοηχοο Υβηβίο δαί) Τίιεοόοδίο δεηίοΓβ : 
^οαηη^$ ρτεβύι^ίίΓ Ό(Ηηα$€€ηΗ$ Ηοο (ενηροτβ ν^^η^ί , ^ιιί ίη/'τα άηοάβοίίη αηηοί ΙϋβΓοΙίηίη 
ατίίΗΐη βΰίβηίίαιη αρρτβίιβηάίί , βί τηοηαΰΗηί (α€ίη$^ αρηά ίτηρΒταίοτΒΐη άβ ΰητηχηβ άιΐραίηα- 
ίιΐ3 , τηαηηηι ωηΐΒίί ^ ηηαηι Β. Μανία βϊ τβΒίχίηίί, βεδηερυδ ίη Ιοαηηβ 8εΓ3ρίοηίδ, δεπϋίΐ 
οαηι νίχίδδε βηηο α ΟηΓίδΙο ηυαάΓίη^βηΙβδί&ο. ΙοΑπηβδ Οριεάο ϋβ άοανΛαίχΙ>η$ ναήχ» Η {ι&η« « 
αρο€Γΐ/ρΗί$ 1ί1). IV, ρροχίπιυηι ΙειηροπΙ}υδ Αα^δΙίηί Γαίδδε ΐΓβάίΙ. 1<1βπι δεηΐίΐ ΤΗΐΙιεπιίυδ. 
Νπε Ιοαηηοιη ΡΓβηοίδευπι Ρίειιαι θΐ) Ιιβε δεηΐεηίία αΐίεηιιπι ίαίδδβ , ιίαπι άβ πιΐηβεαίο Τ^β^Αη^ 
ΟίΒδβΓίδ ευπι ίίΐίο Ορεβοπο ΟΐΓβΙάο δεΓΠ}οηεηι 1ι&Ι)ε1)Λΐ ; ΓβίεΓΐ ίιίβηιπιβΐ ΟίΓβΙάαδ Όβ ροβία- 
ηιΐΛ Ηχίίοτ.^ ά'ιβΐΐο^ο 5. 

ΥΓ. ΗοΓίιηι δβηΐεηΐίααι ρηπιυδ , αϋοιΐ ίρδο δείβιη, βϋαη άε ΓβίαΙβνίΙ ΟίΓΑΐάαδ , ροδ(αιθ(]απ) 
Βϋϋυ&^ 6ΐ εχ ΒίΙΙίοΡοδδενίηυδ, ΒεΙΙβΓηιίηιΐδβΙίίςαε τεεεηΙίΟΓεδ. Μβηίίβδίο η&αιςαε βχ $οπ- 
ρΙΟΓβ ίΙΙίυδ νίΐ£Β ΙοβηηεΗίεΓΟδοΙ^αιίΐΑηο, Μεηοΐοβϋδ ΟρφεοΓαπι, εΐ βΐϋδ εοΗί^ΙαΓ Οαπια- 
$εεηαηι δυΐ) Ι.6οηί$ ΙδΑαπ ίπιρεήο νίΐβπι ε§μδ8ε , εΐ εχ Αηοηνηιο εΐί&πι (|αί Υίΐβιη εοδπκΒ 
ΡΑεΙοίΙί (Ιβδοηρ^ϋ. Οαοδ δεεαίί $αηΙ βΐϋ ΓεεεηΙίοΓβδ, δβηάεΓυδ \ίϊ}. νπ Ββ νχΒΐύχΙχ ηιοηατΰΜα^ 
ΒθΓοηίυδ εΐβΐίί, ηε δίηςαΐοδ τεεεηδεβωαδ. Ιρδεααοααε Οααιβδεεηαδ δαο ΙεδΙίπιοηίο &ρρΓθΙ>&1« 
φΐί 1ί1). ιπ Ό€ οτίΗοάοχα ράβ, εβρ. 10 , ε1 1ί1}. Ββ Τη»αρίο , ΡεΙή ΟηβρΙιεί πιειηίηϋ, ααί ίη 
<]υίηΙβ δ^ηοϋο δϋΐ) Ιαδίίηιβηο (Ιθηιηβίυδ εδί. ΙΑϊί. ιν, οβρ. 12 , ΑάνεΓδυδ Ιεοηοηιβεϋοδ αΐ5ρα- 
ΙθΙ , εΐ ΙίΙ). ϋ^ Ηων€9ίδη3 ρΓοΓεπΙ Ο^ρυηι , 8εΓ^αηι εΐ ΕαδίαΙίίίααι , (]υί ίη δεχίΑ 5)τηθ(1ο οοη- 
(ΙοηιηαΙΙ δυηΐ. Ιηιο ΟΓ&Ιίοηε π ϋβ χιηαριηχύηί ηιεωίηϋ ΟεΓηιβηί ρβΙηβΓεΙιβθ , (^υεηι άιάΧ οοΓ&• 
ρΐιίδ ΟΦδυαι α (^πβηηο , ε1 ίη εχδίΐίαπι πιίδδαηι. Νοη ερ^ο αυί Όβ οτίΗοάοχα βάβ 1ίΙ)Γ0δ εόίάΚ, 
βΐίιΐδ εδί θΐ) εο ςυί ρρο ίπιβςίηίϋυδ άίπιίεβνίΐ. Ηαιιά εηίαι πεΗ ροΐυίΐ , βιιΐ ηυ^ δαΙ) ΤΗβοάοδίο 
νίΐβαι β^εΙ)&1 , 1ΐ6θΓε(ίεθΓυπι πιυΐΐο ροδΙ ΤΙιεοάοδίαηι Ιεηιρορε ίη Εεείεδία (Ιβηιη&ΙΟΓυπι ιηβη- 
Ιίοηεηι £«εεΓεΙ ; βΐ ευηκίεω ίυίδδε , ςαί ρΓΟ ίη)8^ηίΙ}υδ βίΙνεΓδυδ Ιεοηοείοδίβδ, εΐ ΙίϋΓΟδ Οτ- 
ίΗοάοχα ράύ εοηιροδίιίΐ, 3{)εΓΐε Ιοβηηεδ ραΙήβΐ'εΙίΑ ΗίεποδοΙ^ηιίΙβηιΐδ , θηΐίςααδ δβηε θυ- 
εΙΟΓ ΙεδίΑΐυΓ, Γ|υί ΙιΟΓυηι οηιηίαω Ιοβηηεηι όοδηι» δοείυω, βπιίευπι ε1 ΓΓβίΓεηι , βυεΙΟΓεπ) (βοιΙ. 

VII. 8ε(1 εχ(ΐηιίηβη(ΐ8 δαηΐ οηιπίηο νεΓΐ33 ΥοΙ&ΙεπΓβηί , θηΐεηα.ιπ) &(1 ορυδεαίβ ίρδίυδ Οβηιβ- 
&εεηί βοηνβΓίαπιυδ οπβϋοηεηι , υΐ πιβ^δ 1εεΙοπΙ)υδ ρβίεαΐ ςυβηίαηι ίη Κυηε δβηείίδδίηιυοι 
νίΓααι ΗφΓεΙίεοΓυπι οϋδΐίηαΐβ ρεπνίεβείβ, υΐ ίβπιβηι ιΙεηίβΓβΓβΙ» οοπιιηεηία εδΙ. δει-ίΜΐ Υοΐβ- 
ΙεΓΓβηυδ : Ιοαηηβί Ώαιηα8€€ηχΜ Όατηα$€χ ηαίνί$ , ΗβϋτωΐΜ , ρχΛβτ ϋοπίίαηίίηοροίχϊη νβηχί : ηδί 
Ιίϊ^εταΙίδχΜ ατίχύπε ΙβρχίχτΜ νηύηΙχΜ , βί αά €Ηη8ίηιη οοηνβΓΒΗΒ , ίηοηαΰΗι ΗαΙϋη,νΛ «ιιηι- 
ρ5ίί, 8ΐιηιιΙ 6ί άοϋβίαί. €αρίη$ άβχηάβ %η Ιίίίοτβ ηχατίΒ α ρχταΙΧΒ Ξαταΰβηχβ; [ΜΙ] ροβίΰα 
α ΤΗβοάοΒΧο τΰάβηχρίχΜ, ηxα^x$ί^^ 6;Ίΐ5 €ρχ8ΐαΙαηίηι (Ήχί, Ιη 8ΧΑ8ρί€Χοη€ίη ρτοάχϋοηχβ ν^ηιβη^, 
ά€Χί€τα €1 αϋίαία €8ί, Υβηινη ρο8(ςΐίαιη άερΓΰΗβηΒΧΑΒ, (/αί ΙχίίβναΒ ρνοάχΙοτχα8 8ίχ(Ιο Ώα- 
τηοΒΰβηί ρνούβ σΒΒχηιχΙανβναί^ ίη Ηοηοτβ αρηά χηχρβταίονβνη [χιΗ. Αί ϋΐβ ίη €(ΒηοΙ)ΧίΛίη τβ- 
ρΓ€88Χί8, χΜ ά€€€$8χί, Εϋ^ε, ηιί ΥοΙβΙεΓΓθηε, ΙιίδΙοπβδ ηοΙ)ίδ, βη ηυ^βδ οοηκβπδΤ Ιεευπι 
ηβη)Γ[υε ηιίΐιί ίηΙεΓ Αΐίοδ τεδ οδΐ, ςαί 8ίΏ0βηίθΓίΙ)αδ ΓείραΙ}1ίεϋθ ΙίΙΙεΓβπβθ 1επιρθΓίΙ)υδ, εχ 
οΙΙοΙίδδίπιίδ ρΓΑΐίδ Οοδουΐοδ ηοΙ}ίδ οΙ>ηοχίθδ εχεερρίδ βΐιιιαε ϋεΐίϋ&δ. ^οαηη^$ ύαϊηα$€6ηη$, 
ΒαηκοΜοχ ηαίια$. Νοη ροΐαίΐ, εΐίβπΐδί νοΙυίδδεΙ,βΙίΙεΓ αίεεΓε. Νεε βΐίβηι οϋ εαυδβπι Όαω&δεεηυδ 
€ΜεΙα5 εδΙ, ηίδί ςιιίβ Ο&ηιβδεί ηαΐυδ. Η€1)Τ(βη$. δί βηΐε Ββρϋδοιυπι ίϋ βδδεπδ, «ε^ρε; ηίΗίΙο- 
πιίηυδ π)0Γεπι ^^ραπι : ηυαηϋο εΐίβπι ρΓονεΓΐ)ίο ΙηΙυπι ΟδΙ, η^γηίηΰτη €ΗΗ3ΐχαηχΑΐη ηα^οί : 
Αΐίαπιεη ΗεΙ)Γθβυπι εδδε, ςυί ηβδείΐαρ, δί α ρβΓεη1ίΙ>υδ εΐιΗδίίβηίδ ΟΓίαηι άυεαΐ, ϋεεί βίΐΐιυε 
Ι}&ρ1ίδαιο ηοη β^ΙαΙαδ δίΐ, δίηβηιυδ βΐίοδ (ϋεεΓε, ηοη ί(β εΐιπδΗβηο ηοπιίηί Α(1(1ίεΙθδ : ηθ5 ςυί 
8 η(1εΙίΙ)ΐΐδ ηβδείηιυΓ, ε(, δί (Ιίεί ίβδ εδί, υηβ ευω Ιιβε δοΐίδ Ιυεε Γιϋεη) ρβΓεηΙυω βηιρίεείίηΐϋρ, 
ηϋη(|α8πι Ηε1)Γδβί (ΙίεεπιυΓ 8ηΙε Ι33ρ1ίδηιυηι, ΗεεΙ 1)βρ1ίδηιιιπι ρροίΓβΙιί εοηΐίηζβΐ. Οιηηεδ εηίηι 
οηιηιυπι ^εηΐίυπι ρυεπ, &η(6 δεείΦ δυιε δί^ηαηι Ηε^Γββί εδδεηΐ, ε1 ςεηΐίΐεδ ίρδί 8η1ε εΐιπδΐί 
8(1νεηΙαηι, ί}υθ(1 ηεε ΙυοΙδκί ίρδί εοηεεοΐεηΐ. δί €ΐίε3δ βϋυΙΙυπι Ι)8αΐ3δεεηυηι 1ΙεΙ)Γ3ίδη)0 ηο- 
ηιίηβ (Ιεάίδδε, ί(1εο(ϊΐιε 1Ιε1)Γ8?ααι ίυίδδε : Ιιοε, ρβεε 1υ8 (Ιίχεηηι, ίβίδυω εδΙ. ϋ3Ηΐ3δεεηυδ 
εηίαι βΐ) ίρδβ ραεπίίβ ΟΐΓί$Ιί3η& ρείίβίοηε ίηιυαίυδ, εβο) δεωρερ εοΐυίΐ, εΐ ίη εβ ΟΓωυδ εΐ 
δίοϋίΐίδ, εχίΓεαιο ςυοςυε δρίπίυ, 0]υεηΐ3(1αιθ(1ϋαι ρεΓ ΙοΙαπι νίΐ8ηι, ίΠί1)3ΐααι εοηδεΓνανίΙ, 
8ηίπ]8πι είΟβνίΙ. ΙΙΙ Ιιίηε νίαε8δ βάνεΓδβποΓυηι (ΙεΙιπαηιεηΙβ, ςηί, ηεδείο εχ ςυο ρεηυ, ίη 
οοαια)εηΐ8Γίίδ δαίδ τείεΡΓε ηοη δυηΐ νεηΐί, Ιθ3ηηεηι, ευω βϋΐιυε εδδεί 8ρυ(1 δαπβεείιΟΓυιη 
Γε^εη] ίη ρπείίο; δίαηιΐβδδβ α ΜβΙιυαιεΙί τείίςίοηε ηοη 8(1π)θϋααι 8ΐ:)})0ΓΓεΓε. Νβηι υηα οααι 
60 8(1 δερυΙεΓοη] ΜβΙιαηιεΙί ρΓοΓεεΙαηι, εΐ εχ τεςίδ ^υδδυ, ηιεία ρερευίδυαι, ΜβΙιυπιεΙααι 

{α) £]ϋ«]θΓη αυΐ6 υιοιηίηοΓβιΐ οιαί. χ.ΰβ ΙιηαρίΜηί, ιιΐοΐ ίοοηίδ )3Ααπ, ΙςοηοιηαιΙιοΓυιη ρΓΐηοίρΐβ, εΐι. 121 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 122 

3€ΐθΓ8856, βΐ Βά Ιβϋΐΐβπι ίΠίαδ δβ ιηοΐίηβδδβ, βΐ βυω ρυΙ)Ιίοβ ρΓβΒίΙίοβδδβ. 0^ΐΏο1)Γβη) Ιιοηοή- 
Ιμι$ 80 ιηαη6η()υδ β τοξβ βεοβρίίδ Οαπιαδουιη ίυίδδβ ΓβνβΓδυαι. Ηοοοιυβ (οΐυπι 6χ οοηαιηθη- 
Ι&ηο ρίβηβ ΙθϋαΙοδο άβ €)η8 οοηΌ€Τ8ίοηβ ρΓοίοηιηΙ (α). ΙΙ®ο Ιθπιοη ηυ^βηιοηίΑ οδδο (ΙβίΓβοΙο- 
Γ11ΠΙ, ιπίφΐβ ΙβηΙί τίπ ρΓο οβΙΙιοΙίοΛ ΓβΙίροηβ οΐ οϋίΐα ίιηΛ§ίηϋΐη οοηβΐϋδ βΐ δΐυάίβ οβίυιη- 
ηΐβοΐίυιη, βχ βΐίοπιιη δοπρΙΟΓυιη ρΓΟοβΙίδδίπιίδ ΙβδΙίιηοηϋδ (ΙορΓβΙιβηοΙβΙ. ΙΛοβϊ βηίϊη ιη 
ρδϋα<1θδγτ]θ(1ο δβρϋιηα αοΙνβΓδυδ ίωβ^ηβδ « ηβΓβηίδ ίΙΙίδ βνίΐδθ Γβΐί^ίοηΐδ 1ΐ0δ1ί1)ΐΐδ Σαραχηνί- 
ψρω^ βρρβίΐαΐοδ δΐΐ, ηοη ίάβο ϋβ (ΙίοΙϋδ βδΐ, ςυβδί υΐΐο υηςυβίΏ ΙβηιροΓΟ δβΓβοβηοΓϋΐιι Γβΐί- 
^οηί 9(Ι(1ίο1αδ ΛιβπΙ, δβά ςυοά ίηΙβΓ δδΓδοβηοδ Ιυηο Όβωα^ουηι οοουρβηίοδ ηβΐϋδ, ηοη υη» 
οαιη ϋΐίδ δθΟΓβηιπι ίηο&^ηυηι οαΐΐαω 6]αΓ85δ6ΐ. ΡβΓβηΙβδ ίΙΙίαδ ΟΙιπδΙίβηοδ €[αο(|α6 Γαίδδβ 
^πρΙόΓ 1051115 νΐΐβθ, 6ΐ «ΙΙβΓ εοδπΐφ,^ βρβΓίίδδίπΐθ ΓβΙβηΙϋΓ, οΐ ΟΓδΒοί 4 060βηΊΐ}Πδ, ίη Μοη®ο. 

Ουνος ήν έι:\ της βασιλείας Λέοντος του *Ισαύρου χχ\ Κωνσταντίνου του υΐοϋ αΰτου έχ Δαμασχου της 
τΓΛεΛΚ, έχ γένους περιφανούς, χαΐ ττ) όρθοδίξψ διαπρέποντος πίστει • ΗΪ€ βναί 51*6 χτηρ^ήο Ι,ξοηχζ 
Ι^αΜΤί, €ί €οη$ίαηί%ηί Μη ίΙΙίηί, βχ ητύβ Ώατηα8€0 %11η8ίν% ρβηβνβ 6ί βάΰ οτΐΗοάοχα οοτίΒρί" 
€Μθ. Μ6ηο!θ|ΐυΐη Ββδίίί&ηαηΐ, γένους περιφανούς, χαΐ ένδίίξου, χαΐ πιστού. ββηεΓβ ι7/ιΐ5/π, βί 

§Ιστίθ9θ^ €ΐ ηάβΐί. δβ(1 ίΓϋδΙπβ ηίο βΗοηιιη νβηβπιυΓ ΙοδΙιπιοηίβ, ουηι Ιοβηηοηι ίρδυω Οβ- 
ηι&$β6ηυιη αβ 56αΐ6ΐ Ιιοο ίάβχη &δδ6Γ6η(οιη Ιιβϋϋβηιαδ ίη δαα Μο\ ρροΓεδδίοηβ, ίη ηιιβ βρβΓ- 

ΙΪ5$1ΐΐυ5 ΥβΛΙδ ΓβΙβΙυΓ : Αυτή μου ί^ πδσα ομολογία έν ^ έγενήθην αδτη μου ή πίστις, έν ^ βεβάπτι• 
σμακ, χα\ αΟτη μου ή δ^α, έν ^ συνανετράφην, χα\ {] συνέζησα. Ηαο ϋ8ί τηβα ηηίυ6Τ8α βάΰί ρτο[β88\0 
ίΛ ςηα ηαίη8 «ι»»; ΑοΡϋ τηβα μά68, ϊη απα ύαρίίχαίΐΜ «αιη, €ί Κ<Β€ τηβα ρίοηα^οΐίΐη αηα ΰοηηηίτίίΗΜ 
βίΛΟί, €ί ςΐίοαΑϊη οοηνίχί, Ιη 6άβ εηήδϋβηβ ίΐΐθ ηοδοί ηοη άίοίΙυΓ, ηαί βΐ) ίηικίβϋύυδ ρβΓβη- 
Ιί|>υ$, 56(1 ({αί Α Οιπδϋ&ηίδ οΚυαι 1ΐ8ΐ)6ΐ, Ιίββΐ βάΐιυο ϋβρίίδαιο θΙ}ΙυΙυδ ηοη δίΐ, ίη βϋβ εΐιη- 
ΜίΑΟΑ (ϋοίΙΟΓγ αιίΑΐη ίη ρΑΓβηίίϋυδ }ιβΙ)θ( βΐ ίυίυΓΟ ί>αΐ)1ίδΐηο &ιηρΐ6χ&1)ί1υΓ : βοπιαυβ δι 
β)αΓ3τβΓΐ(, ρβΓ&αίΐΒ θο ρβΓοαβΙΙίοηίδ τθοδ, ηοη πιίηαδ ίίδ ςαί δβ Γκίβί ρβΓ 1)&ρ1ίδηιυπ] δαϋιϋοΐβ• 
Γαη(, οοοάβιηηΑϋίΙαΓ οαιηίηο. Νοη ηβπιο ΐΑοιβη άβ ΡαΙγθ βΙίΙβΓ βηυηϋβρ&Ι, 0ϋ3υδ ΙιίδΙοηο• 
ΐΑΐη, οαοι οΗνίβ ηοη δίΐ, ορβΓ® ρΓβΙίυηι πιβ ίαοΐυηιηι βχίδΐίηιο, δί Ογφοθ ΐΓαηδθΓί1)8ηι. 

Άξιον 81 μη8έ τ6 μ»τ^ ταύτα γενόμενον [1Υ], ώ; φασ\, χαταλιπεΤν άβιήγητον * ού γάρ πολύ τ6 έν μέσω, 
χΛό τοότιαν ικατήρ τ^ τοΟβε βίου μεθίσταται * χα\ θάνατον, οΓμοι, θνήσχει διπλούν, τ6ν της ψυχής χαΐ 
το-3 αώματος. Τ£ δέ οΐ χρηστοί παίδες ; τά άγαθώτατα έχγονα * ϋύχ αχάριστοι περ\ τ6ν ευεργέτη ν φανήναι 
ήνέσχοντο* ουδέ τής μέν οίχείαις σωτηρίας φροντίζειν, τ6ν δΐ οΟτως αύτους έλευΟερίως θρεψάμενον παρ- 
ιδείν, ωστκ τ^ τ!|ς ασεβείας χαρπ6ν έχ^Τθβν τρύγων, χαΐ τψ αΐωνίφ τευρί ταμιεύεσθαι. Κα\ τοίνυν τω διδα- 
νχάλφ «ροσελθόντις άναμιμνήσχουσί τε των πατριχών άγαθουρ^^ιών, χα\ βτϊως περ\ τΙ)ν πίστιν χωλεύων. 
ούχΙ χα\ χατά το6ς τρόπους ΰπέσχαζε, χαΐ λιτυαρουσι χοιν^ Θεού δεηθηναι, ώς συγγνωμονήσει τουτφ, χαι 
μ^τηςΑοΕβείας λήψοιτοτάέπίχυρα. Πείθεται τούτοις έχείνος * χα\ πως γάρ οόχ έμελλεν ο3τω χρηστές 
ά^ρ, χαΐ πολΟ φ^ριιΐν τ6 συμπαθές; Κα\ δέ συντόνοιςάγρυπνίαις, χα\δεήσεσιν εαυτούς έπιδ^ντες, όπερ 
τοιίι τβΟνηικ^τος έδέοντο. Ό δέ γεδιδάσχαλος χα\ ταύτα προσετίΟει ταΤς προσευχαίς ^ ι Κύριε ό Θε6ς, 6 χαι 
ΤραΙανΙ^ τ6ν Ιυσσεβή βασιλέα, χα\ χατά Χριστιανών άμετρως λυττήσαντα, ταΐς του σου θεράποντος Γρη- 
ιΐς τδν των σων οίχετων γεννήτορα χατασχήνωσον. ι Ή δέ μεγίστη ή πρωτόμαρτυς 

βεχλα, μέγας δέ 6 θείος Γρηγόριος, χα\ διά τούτο παρά σο\ δεβυνημένοι τά μέγιστα * άλ)ά γε πρόσεκσκ 

χι\ Ι^μΖν αί τε του τεθνιιχοτος αγαθού ργίαι πρΗς άντισήχωσιν*, χαΐ προσέτι τά εύγενη ταυτί νεόφυτα, χα\ 

χιλλίχαρπβι, χάν έχ φαύλης ^ί(ης έχολάστησαν, ώς τ6 ένδέον έχεΤΟεν, ένθεν τήν άναπλήρωσιν δέχεσθαι. 

Έγίνοντο ταΟτα δι' δλων ήμερων τεσσαράχοντα, χα\ ^σαν οΟτως συντ^νως δεόμενοι, χα\ τήν έχ Θεού (5ο- 

πήν έχδεχ^μβνοι * άλλ* ήν άρα πάντων ενεργής διχαιων ευχή, χαΐ τ6, τ6 θέλημα των φοβούμενων αυτών 

ηκεΖν τ^ βι^, χάντεΰθβν πιστούμενον. Τη; γάρ τεσσαρχχοστης ληγούσης ημέρας, γίνεταί τι χάντχΰθα της 

ηλλ^ς σου. Χριστέ βασιλευ, φιλανθρωπίας έργον άξιοθαύμαστον. Νυχτύς γάρ επιγενόμενης, χα\ τψ πολλφ 

χχμάτι^ πρ&ς Οτενον τραπέντων των άγαθων Ιχετών, ό τεθνηχώς έφίσταται τοΓς τρισΐ, χαί πολύς ήν εύ« 

χαριστών, χαΐ χάριν τούτοις ομολόγων. Διά των υμετέρων, φάσχων, ευχών του σχβτους, χα\ του πυρ6ς 

ήλευβίρωμαι. Ταύτα άμα είδον, χα\ ό Οπνος ^Iεθήxεν αύτους, χα\ τά όραθέντα πρ6ς αλλήλους διηγησά- 

μενοι Ή)ν βύχαριστίαν άζίαν τψ της δεήσεως των έπιχαλου μένων αύτ6ν έπαχούοντι Θεψ άπεδίδοσαν. Κα\ 

τζΟτα μ<ν τά παρά πολών μέχρι της οευρο Ορυλλούμενα. Βίρηηηι ροΓΓΟ €8ί, ^Χίοά ρο8ί€α 8ηϋ8€€ίΛ•» 

/ϋΜ €$ί^ €ί ηοηηιΛΙί (Γαάηηί^ ίη ΰοιητηβηίαηα τεβντΒ. Νοη βπίηι ηιηΐίηιη ί€τηρη8 €(β\ΑΧ€ταΙ^ 

€( €θΤίΜΐί (Ιθ8ηηί5 δοϋίοβΐ βΐ εοδηΐφ), ραΓ€η8 νχία εχαβάίΐ, €ί γηοτΐ€ϊη, ν(Β ηιχ8€ΤθΙ άηρΗοβίη 

αηψοίί» €ί αηίηΐί ουχί. ΟχΑχά νενο ρτοΜ ρχιβτχ^ ορίχηια 8οΙ)οΐ68 ? Ηαηά ρα88Χ 8ΐιηί ύοηεηχβΓβηίί 

ηοη Τ€/'€ΤΤ€ αναίχαηκ ; ηβφιβ ίαηΙχΑτη ρνορτχαηχ ρτοοηταπί $αΙηί6ηχ^ βΐ ρατΒηα8 ίακη €ΐΡα86 6βηβ- 

β€ΐ^ €ί ίη Μχηΐ€ηίχ8 ρτ<Ε8ίαηάΐ8 ηβρίχρχιηί^ χΑί χιηρχ€ΐαα8 χΙΙο (νηοΙΧΑΥη ρβγροίχιχ8 χρηχΙ)η8 αά- 

άίϋίχίΜ ά6€€Γρ€Γ€ί. ^αα^^ ρτΰΒο^ρΙοτβτη ΰοηνβηχηηί^ ραίβΓηοπΑΐη ϋβηεΛοχοηιηχ ηχβτηοηαηι τβ- 

€θΙηηί^ €ΐ ^χΛαηαηι ρατ€η8 ταίχοηβ^ Ιχοβί χη γ66μ« βάβι να€χ11αη8 ααχΑάχοατΒί, βτηχο ίαηχβη 

ρ€€ίοτ€ ^ταΐ^ €ί χηρεηίο ρτοΙ)ΧΑ8. Ηίηο 8ηρρΙί€68 βχοναηί, χίί ]ΐίη€ίί8 ρτ6€χδχΛ8 ϋβητη άβρτβοα^ 

Γ€ηΐ98Τ^ %ίί ί11χμ8 ηιί«£Γ6Γ«/ϋΓ, ηβηαβ 8\ΑρρΙϊοχχ»,ιη χΙΙχ ραηα8ρχΑ6 ρνο χτηρχ6ίαί6 €οη«<ι7αα^ Ηχ8 

ΐΙΐ€ ίηάί8€ίίχΛΤ, ^xί^ εηχηι αΐχίβτ ββτΐ ροίβΓαί αρηά νχηΛτη χηρ6ηχίΧ8 ιηοΓίάΐΜ, €ί ρχΜηχ ηχαχχνηΰ 

αά ίΛί8€Τί€θτάχαίη ρτορ€η8ΧΛηι? ^Ηα^β €οηίχηηί8 νχρχΐα8 €ί οταίιοηχϋΐί8 8€ίη6ίχρ808 ΐταά€ηί€$^ 

ρτο ά€ίαη€ίί 8αΙίΐί€ ρτβοββ [αηάχιηί. Μαρί8ίβτ ίΙΙα ρΐΑορχΑβ 8ΧΛρρΙΐ€αίχοηχύχί8 αάάβύαί : α ϋοτηχηε 

θ€ΧΛ»^ ςα% ΓΓο/αηιιιη νβρβηχ χηχρχηνη, ρηι χη €Ηη8ίίαηο8 χτητηοάβΓαίβ (αηρχΑαηχ ναύχάη8 οαηχΜ 

84Β€ί€ταί^ 8€τνί ίχΛΐ βτβροτϋ ρτ€€ίΟΗ8 € ρβΗβηηα χρηχ8 ΙχΙ)€τα8ίχ , βί ΡαΙοοηχΙΙαίΛ ρβηίχΙβίΛ 

ΤΗ€€ΐΛ ρτοΙ(ηηαηψΓΧ8 8ΧίρρΙί€ααοηίϋχΐ8 8ονα ίχΑ8ίοΓ\Ατη αάηηηχ6τα8ίχ^ %η χρ8β βχαχΑάί ηο8 φΜ" 

φ8€^ €$ ίη €ΐ€€ίοτχΜη ίχΜΓΧΛϊη ίαΙ)6Γηα€ηΙχ8 8βΓυοταηι (ποτανη ρατβηίβτη ΰοΙΙοοα. ΙΛο^ί βηίιιι 

(α)Οιιίάηί Γογμπ 6ΐ|€χ ίηβοίΐία ιόπιπι βΐ (βιηρο- εβπδβο α Ιί1>6ΐ1ο Οϋβί, Γ,υίυ3 ΑΙΙ&Γιυβ ιιιΓγ3 ΐύβηιΝ 

ηιαι ΜΐιείΊββίιηο (1θ€(οή 62ΐ 3ΐΐΓ*ώυΐα βίηΐ, (|ΐΐ2β η'ιΐ η^ 62. 

νβΙ βϋο Μ€5ΐΐ6 Ρ3ΐιιι$€€ΐιο, νβΐ (ΙΙίο δβΓΑρίοιιίδ οΙ)Ιί- (ο) ΕχεβΓρΙίΐ νβΓΟ 6556 οχ νίΐϋ δαηοΐΙΟοβηΜΒ Νο* 

|βηηΐ? Ιοϋί , εβΓίιιιη Γκ βχ ίρβοιιιοί 1.βοιιβ ΑΙΙαίίο (1ί556η. ιι» 

(^) ΡΓθίύϋίοο6ΐη ΙΐΑΟΟ Α^6^ (ϋν€Γ&8ΐη ηοο ε^κο ΰβΐχΐίί. Ε€€ΐ$$, 6γ(ργ.,ρ. 120-128. 123 Ι,ΚΟΝΙδ ΑΙΧΑΤΠ 1ϋ 

ΤΗβΰΙα ρτοίοηιανίί/Γ ηιαχίιηα ^ιι«π7, ιηαρηίΜ ροίτο €ί άΜηπβ βτ€ροηϋ$^ ίάϋοφίβ ηίοχηΛα 
ςηοαηβ βχ (6 €Χ$€ίΐΐΌ8€Γαηί : η%ΗϊΙοιη%ηη$ $Ηΐ)ρΗηη( βί ηούίί^ ημω αρροηαηιη$^ €ί άε^ηηοΗ πβ 
ρνουβ ρ6$ί(β, β/ ηοοίΙβΒ Αί ΓβΰβηίβνφΑβ ηαίι^ βί ^τχαοΙχοοβχ, φΑαιηνχΒ €Χ ιηχρτοίΗΐ ταάί€6 οτΗ 
Βηηί, ΒΗΓΰΐΑΐί, ηηχύχΜ, $χ αηχά [η€Ηί^ ςηοά ίη ηούχί ηιχηχι$ εχί^ $ηρρΐ€Τ€ ροί$χλ3ηη$. » Ριτ ιρια- 
άνα^χηία άχ€$ χηίβρτοΒ ηχ$€€ ρ€Τ8Χ$ί6ύαη$ ίηάβηχχίΒύ οταίίοηχύχΐΜ ίηοχιιηύβηία ^ ηιιαίΜΐιιφιιβ 
€Χ$ρ€€(αη(€ί οΙβηχβηίχαηι.Εταηί ΌβνοίχΜίοπίτηρΓβΰββ οηχηχηνηροίβηίβί^ ίηά€(ξΧΛ€ οοηιρτούαύαίΗΤ^ 
Όβαηχ ϋηχβηίχητη $β υοΙχΛηίαίβτη ρβτμΰβνβ. Ιη ιρ$ο ηαηχφΑ6 φΛοάτίΐρχηία άχ€τηίη θ€€α$ίί^ ορκι 
αάηχίΓαΗοηβ άίρηητη ρτο ηχτηχα ί^α, €Ητχ8(β Εβχ, Ηηηιαηχίαίβ ΰοτηρίβίητ. ϋύί ηαιηοη€ ηοχ 
αάν€ήΗ^ ρτοϋβ ίηδηΒ ίΧΑρρΙίΰχύχΜ ρΓ<Β ΙαύοΓβ ά^x^^^xηο 3θτηηο ΒορχΟί^ ίΐ\οτίχία$ ίηρ€ηί€$ ρταϋα» 
ίΙΙΐΒ Ηαΐβηε €ί Γβ/'βτβηΒ αρρανεί. α νβ$ίηΒ, αι>6α/, 8ΧΛρρΙκαίχοηχΙ)ΧΜ α ίβηβύτχε^ ιρη^φπ /ί6β- 
ταίΗΒ 3ητη. » Ηορο Οίϊη νχάΐΒΒβηί^ β Βοτηηο €Χ€χίαΗ, φ^ω υχάβταηί, ηηΗΒφΑχ$ςχί€ αΐίετχ βηαηταί^ 
άεΙχΙαΒΟΗβ Ββο χηνοΰαηίχηϊη $β ρΓ€€68 εχαηάίβηίχ^ ρταΗοΒ αρ€ΐ)αη(. Εί Ηοβο ρηχάβηι Βχαχί φίω 
ίηίετ ρΙεΓΟΒ^οΰ αά [V] Ααηο άχβτη υιΛρο ^αοίαηίχΑΤ, Ηδθο ϋβ τυιηοΓβ ϋΐο, ηί τβΐίδ (ΙίεβΓβ» £ι* 
ϋβΙΙα, ςυ6Β 5υβ ίααι ΦΐβΙβ ωαΙΙΟΓυιη βηίιηοδ οοοαρβΓαΙ, ΑυοΙΟΓ ίΐΐβ. Οοιηιηβηίαιη βϋθΐη ίιιί:»5β 
Ήιν ιΗστιν τηρήσαντες, των άγιων 6ντων φυτοσπόρων του Αγκωτάτου τοΟοε χα\ θβιοτάτου χατοιφ*υβ6μ£^ους 
Ανδρός * χα\ οίον ύπλο αύτου τοΟς έξ ών προσελήλυθε στηλιτεύοντας ' &λλ* εύσεβεΤς μίν οΐ νενάρχαι τφ μα- 
χαρίω, ώς ή άλτ|θ))ς ανέχαθβν Ιστορ(α παραδέδωχεν. Ευσεβείς βέ οΐ πατέρες, χαΐ Αρετής οιά ΐΜβης άντι- 
ποιουμενοκ βιοτης * 5ΐϋ χία^χί6 ρβτ ΜΧίΰΰβίΒΧοηβηί Βαηϋίί υανβϊΗα ρχ€ίαί6 €ί νχτίχΐίΐβ οοηιρίοιιί 
(αηχιηΐ. Ν601Χ6 ^ηχηχ ίΙΙοί αάπχχίίχτηηΒ^ ρηχ άβ ιΙΙα αοΒΧίτάα φίβράαίη ίΰτίρίο ίταάχάΰηκηί^ 
ίίΐΰΟΜχάβταίβ^ χιί ορχηοτ, τβδηε Βονητη €ί βατιοίοηιηι ρνορβΗχίοτχίίη €χωηχηαί%$ (υίΤ€ €ΐ•ί«• 
§αη€(χ ίηίβτ ίηιρχοΜ χηί6ηχ€Γαίαηι βάβηχ Ββτνατηηί), $αη€ίχ$Βχηχχ λιι/ΐΜοβ οΰ άχνίηι$$%ίηί υχτί 
ηχ€ηάα€χο ρβηχΛΒ οοηΒρηνοαηίΰβ, βί ρίΜΒΧ χΙΙχχα οαχΜαηχ αρβτβηί^ €0», αηάβ ίρίβ ηαία$ ηί^ 
νχΐΗρ€ταηΐ€Β, 86ά ύβαΐχ Ηυ^οΒΟβ ρτορβηχίοτβΜ ρχβίαίβηχ οοΙχιβηΜί^ ηί νβτα άβ ηΙχ$ ίοΜρτίάηη 
Ηχίίοηα ίΓαάίάχί : ρϋ φιο^πβ ρανβηίβΒ νχηη(χΒ οτηηβ ρβηχι» ρετ οηχηβτηνχίαοχΛΤΒΧΑχη €οη$€€ίαα ηιηΙ. 
νίΠ. 86φΐΗαΓ ΥοΙβΙβΓΓβηαδ. ΡηβΓ €οη$ίαηίχηοροΙίϊη νβηϋ. ΝίΙιίΙ ιηίηιΐδ : ηαηςυβιη Ο&ιιια- 
$06ηα§ €οη$1θηΙίηορο1ίπι νβηΚ, ηααιη ηβο &5ρίθ6Γ6 νίνο ρ6ΓαΗ&& οοοαρβίίοηβδ (Ιαίαιη 68ΐ. Ιρδβ 
η&πιςαβ Οβιη&5θ1 πΑδοΐΐαΓ : ΐΙ)ί(ΐ6ΐπ ΐϋαηί&οβηΐία, ηβ (ϋοαιο ^ ρΓοάί^ΑΗΐ&Ιβ, ρθίτίβ θ Οθ5ΐηΑ ιηο- 
ΠΑοϊιο ρίο οΐ (ΙοοίΗηβ αίςαβ βΓαοΙίΙίοηβ πΐΑ^ηο αηα ουιη βΙΐβΓΟ Οοοώα Μοίοάο, Ιαιη ρΐΌ&ηίβ, 
Ιυιη ηοδίπδ (Ιίδοίρΐίηϋ βρρηοαβ βχβοΚίυΓ : ρο5ΐαιθ(1αηι βΙαΙο ίαηβΓθ ρΜηβ, {ρ5β άίαηιΐιιϋϋιιβ & 
Ι>&ΐΏα$οί δΑίΓβρβ οϋΐαϋδ, δαιηοΐΑ βΙίΑτη οοηίβηϋοηβ, Γ6ΐ)υ$€[υ6 αοιηβ3ΐί6ί5 ηββ>66ΐί$, ροβΙ 
ΓβουρβΓΛίαΐΏ αίνο ΥΐΓβίηίδ ϋβηββοίο ιηαηυιη, ΗίβΓΟβοΙτπιβΒ ρροίβοΐυδ, ίη διώφ ιηοη&ΒίβΗο» 
νίΐ£Β ([00(1 8υρ6Γ6Γβ(, $αΙ) θ^ΓββΙί ηίΐΏίδ 6ΐ ίΓ&βυηάο ββηβ ρβΓβ^ι, ιιΜ (βηάβιη Οηβ υΙΙφ ροδίΐο 
56ρθ1ί1υΓ ; 61 ΜΙααι ΙοοηοοΙββΙί^ ίηόίοίιιτη, 6χ ϋβιΠΑδΟΟ ρηΐΏυπι, ρο5ΐ6& 6Χ Ρ&1»$ϋη8, 1ί- 
€6ΐ 6ΐηίηιΐ5, θηίιηοδθ Ιβιηβη ρΓοΗουβσιιβ αάπιοοίαιη οοηίβοίΐ. Αη θγ^ο, αυί τίΐω δΐι® ΓΑΐίοηβηι 
{ΙΑ (1ίνί56Γ8ΐ,εοη5ΐΑηΙίπορο1ί[η νβηϋ ΤΗαίβ τβί Ιβδίίδ β^υοαηηβδ Ηί6Γ090ΐ>αιίΙθηυ5 ρβΙτΐΑΓούβ» 

βΟοαΓΑΐυδ δαηβ ιΥίΐΦ ίΙΙία^ $0ηρ1θΓ. Υ^πΙ^β δυηΐ : Ό δΐ χαριτ(όνυμος οΰτος άνήρ, ο6 τήν βοάχιιν 
τότε οΐχών, εΙς Σαυρομάτοις άτεέτρεχεν, ουδέ έχ της Βύζαντος εΙς Ήραχλε^ας στήλας άπέορνιγεν, αλλ* Ιν 
Λα{/χισχψ τ6 πρότερον, (ν Παλαιστίνη) τ6 δεύτερον ποιούμενος τας διατριβές, χα\ έν έρήμφ τοπιρ άοχούμβ- 
νος, άντεπαλαμΑτο πρ6ς τ^ Λέοντα γενναιότατα. Αί ΌΧΤ χ$ίβ ρΐίί α ^Γαίχα ηοηχψη ΒΟΠχίΧΜ €$ί η•^ 
ΤΗπιοχαιίΛ χηοοΙεηΒ αά 5αχίνοτηαί<ΐΒ ρεττεαηί^ ηερηβ εχ Βχ^ζαηίχο αά €οΙηηχηαΒ ΗβναύίΜ ΰοηβιρϋ ; 
$€ά οηηχ ρτχΗΒ ΌαηχαΒη, ροΒίεα ίη ΡαΙϋΒΒίχηα υχίαχη (ναάχΑοετεί^ ίερχιε χη βοίχίατϋφ Ιθ€($ βχ^Τ" 
της όδου ρόνον, άλλα χαΐ του σκοπού χοινωνδν Κοσμδν. Εί ίπίϊβ, ϋαηχοΒΰΟ ρνο(β€ίΗ9 Ηχ€Τθ8θΙχ/ίηα$^ /α- 
ο^α^ιιβ ιη νβηβΓαΙίϋϋιΐΒ ΙοΗβ αάοταίίοηε άεοεηίχ, ηιοχ νοίηί €€Τόχλ$ βχίχεηΒ Όβηνη, ιη ά€»€τία 
αϋχί, €ί αά δβαίχ 8αΙ(Β ηχοηαΒίοτχιιηι ρεττεχχί^ ηοηίαηίπτη χίχηβηΒ, 9€άε]χι$άβΐη χη»ίίίχ*ίί οοηίχίΒ 
^08^ηα. Εΐ Ιβηάβΐη : ΈχεΤνον δΐ χα\ εΙς τούτο πέπειχεν δ ζήλος δ ΕνΟεος, ώς ύπίρ τους θείους νόμους 
άγωνισάμενον έκ Δαμασκού μ&ν πρότερον, έχ δ& Παλαιστίνης τδ δεύτερον βαλεΤν τους έν Κωνσταντινονιπ^ 
λει των σεπτών εΙκόνων καΟαιρέτας καΐ ύβριστάς. ΛΓαιη ηχΑοά εχ Όαηχα$€0 ρΓχΗ$^ εί•ρθ8ίεα εχ Ραΐοί" 
βίχηα, χη εο3 φίχ νεηεταϋΐχχίτη χηχαρχηηηχ ΟοηίίαηίχηοροΙχ άχνερίονεί εναηί εί €οηίεηχρίονε$,ίη- 
νεείχΐΒ 65/, ηχΗχΙ εαηχ αίχνιά χτηρπίχί αηαηχ ζεΐηί άχνίηχΐΒ,ΕΧ ουιη δβιηβΐ β Ιοοο ρ&ΙήβΓοΙίΦ 
ΗίβΓΟδοΙ^ιηίΙαηΙ 3ΐΐ58α 56ε68$ί55ϋ1, υΜβυ βοόΐθΐη ίαουΙΙαδ (ΙαΐΑ β&Ι, ΓβεΙβ ίη βαπιάθΐη Γ6βΓ6<]ί1αΓ. 

Ίωάννην δ^ δ τους των Ιεροσολύμων Ιθύνων οΓαχας, έχ θεοπνευστίας μεταστειλάρνος , έν χαθέδρ^ι 
πρεσβυτέρων αίνείν τδν χύριον τούτον χειροτονεί* ό δέ πρδς τήν του θβοφόρου ΣαβΑ λαυραν βΖ%%ς Ιινκνιων. 
ΙάεΜ ΗιενοίοΙρηχοηχτη ρχΛενηαίοτ^ άχνχηα χηΒρίταίχοηε είχατη ίοαηη^τη νοΓοί, εί χλί εχ εαίΠεάτα 
$εηίοτηιη Όεχίνη Ιαπάεί, ρνεβδρίεη^ηχ οτάχηαί^ ρηχ ίαηιεη ηχοχ αά άΜ 8αΙ>Ι)(Β ηιοηα$ίετίχΛηί γ«- 
άχεηβ,βίο. Αη Γβοίίυδ Οδηαιβδοβηί ίϋηβΓβ πιΟΓβδίΐηο δυΐίάίδΐίη^ιιί ροΙαβπιηΐΤ Νοη ίη ϋρ1)β Β^ζθη- 
ϋο, 96(1 βΐίυηάβ Ιοη^ο Ιοοορυαι ίηΐ6Γνβ1Ιο άίδδίΐιΐδ, οβίβπιυπι «(ΙνβΓδαδ [ΥΙ] Ι,βοηρπι ρβΓδΙηηρΙ. 

ΡπϋδίΓβ ίβΟ ίη ρΠΦδθΠίβΠΙ, 6ΐφ1βΠ1 ίρδ6 ρβΓίΠ1βΓ6 ρΟίβΓβΙ, ΙίΙΙβΓΑδ θ(1 ΟβΠΙΑδΟί ρΓΟδίάβΠΙ ΟΟΠ- 

βηβίΐ. Υο1βΐ6ΓΓβηαδ»ϋ6ί ΙχδεταΙχύηΒ αΓίχθιχ8 Ιερχίίηχε χηχύχϋχα, Οαί ίβ ροΐυίΐ 1ϋ[)6Γ&1ίΙ)ΐΐ8 βΓΐί- 
1)υδ εοηδίβηΐίηοροΐί ίηιϋαί, ίη φΐα ηυη^αβαι ίαίΐ ? Γ^υβαιβοΙπιοάαηι 6ΐ ςυ® διώάίΐ, ι6ί λα^ι- 
ΐΜΐϋ οιοηαΰλί ίΧΑηχρΒχαε εί άοαύβεε. ΗαϋίΙυο) πιοηαοΐιι δαιηρδίΐ ίη δα1>€6 πιοη6δΐ6Γίο, ίη ςαο 6ΐ 
Βΐυάίίδ 61 π)οηυπΐ6ηΙίδ 6θηδοηΙ)6η(1ίδ ορ6Γβαι άβάίΐ. Εί αά €Ητχ»ίχΜη εύηνεηχΜ, Εγ^ο ηιιία ςηπ- 
ϋίΟΓ 6ΐ δθΐι^ΐβ ΑάιύΙοδ,ίηηαα ρί6(&δ βΙ Ιιάοδ ρ!α€6Γ6 ροδδοΐ. ΑΐΥίΙ» ίΐΐίυδ ααοΙΟΓβδ οαιη & ρβτηιΐο 125 ΡΒΟίΕβΟΜΕΝΑ. 126 

ρΐ16Κ>« 6ΐ ^η^ρ5^8 ίη€υη&1>αϋ5 5θ€Γ0 ίοη^Ο θΐ^ΐυΐαΐη ΐΓ&(ίαη(. Τίκτεται ονν αύτφ παΐ; Λτος 6 λαα- 
«ρ6ς, χα\ άπαλφ τώ βώ|ΐατι, Ιτι τή βιά τής πνευματικής μητρός Αναγεννήσει, τέχνον φωτός δ πατήρ τον 
νΜν &«ιργά;<τα(. ΝαΒΰίίητ ίρχίητ ίΙΙι ρη€ΐΙη$ ρτΛοΙαίΆΜ %9ί6, φιενη ααΗηο ΐ€η€το €θΓρη$ϋηΙο γ(- 
β^Μταίίοηε ρ€Τ $ρίηί}Λαΐ€ίΛ ηιαίΓβιη^ιηϊηΙηοΐΒ /α€ΐ7. ΥοΙ&ΐ6ΓΓ&ηυ5« ϋαρίΐΜ άβίηάβ %η Ηίίοτβ 
«ΜΤΜβ ριταΙχΜ 8αταο^η\8 . Ου» 25ΐΦβ ί&1)υ1& 68ΐΤ υ1 1>6η€ 6χ &Ι1ο ^βI^^αI^ ρβπΙυΓυδ ϋΐ ΙΐΦΓβηβ, 
ηβο ίηοοοιιικχίο θάββίο, ίη βαυβ, νβηΐο δοοαηάο ίη )ί11υδ ροΓίαακιαβ $αΙ)αα6ίΙυΓ : υηάο ρο5ΐοΑ 
ΐιιΟ«Ιίοπ1>ιΐ5 Υ6ΐί5 Αά δοοαηίβηααιη ιηβηΐίβικίαακιυό βνοΓ&ίοηβιη ίΑοίΙ Ι Οαοη&ιη ίοΙ ίη ΙίΙΙΟΓο βοΛυη 
ββΙ'Τ Ιη ίρβοηθ ΟόηβίΑηΙίηοροϋΙθηο, βη Ιυηςςβ βΐ) βο βϋβΓΓβηδ ΙίΙΙΟΓβ ρίΓβΙϋ ρΓ(£(1& οΙ)|ΐ€ίΙυΓ, 
ίΙΙίβααβ &ιπΐ66ηί5?Α1,πιί}ιοηιο,ί(1ΐ6Π)ροη5,1ίοο( δβΓβοβηοηιηιη&ΙίοίηβςυβοηΊηιβά Γϋοι ροΓ- 
Ιϊηβΐ) ίη ΙΐΑΟ Γβηιηι Ιυοβ , 1αϋί$ υδυΓβίρυοΓβΙυΓ ; αίίαπιοη ίηΐΓβ ρΓθρπθ3 ΰυ68, βιίΑ δΟΓίβ οοηίοη- 
ΐΑΠί ίηΐ6π:1ιΐ5ΑΠΐ ίαί$56 ,ηβοθϋβηίδίηΙιίαδδοίοΓίαυίδ,βοΙ ίΐΐα ίοιοροΓβ, ηο ηοαιίηο ςιιίύοιη, υΐ Ηα 
ύίοΑίη, οοβηίΐβαι 06Γΐί55ίαιαΐΏ 6$1. ΙΙΙβ αππο ίπιρεπί ΠβΓαοΙϋ αυοάοείιηο, ΟΓΐ^ίδ οοηϋίΐί 6131, 
£3ιπ5ΰ βίΖ^ρυδΙ ΤΙιβοάοδίυαι ρηαιαπι 227, ρο8ΐ Τ1ιοο(1θ5ίαιη ιηίηοΓβΐΏ 172, υΐ ΙιβΓυαι Γβηιηι 
£επρΐ0Γ65 Τηβορ}ΐΑη68 ηΐοηΑοηοδ, Οοηδίβηΐιηαβ ΡθΓρ1ΐ)ΤΓθ8βηοΐΛ, ΟβΟΓριΐδ ΗβηΐΛΓίοΙαδ, ΟβΟΓ- 
81115 €β(]Γ6ηα8, Αΐϋςαβ ΑδδβνβΓβηΙ, (1ί5Γυρΐί$ ρπορπίδ ΓβρΑ^αΙίδ ίη βχίΐαηι ροΐίδδίιπαηι βΓΦοίο 
βΐ ίιΐ5α1βηιπι, υαγιο οβΓίΑηιίηαηι 6ν6η(α $α1> (1ινϋΐ*5ί$ (1υοί1)υ5, (ααι ρπηιαηι βίΤυδθ, ρυΙεΙιβΓΓί- 
ηΜίπι ιΙβίηύβ ΟήβηίΑΐίυηι Γββίοηυηι ίβοίβηι ίυηυβίίδβίηιΐδ οΙθ(1ί1)υ8 οοηδρυΓεβνϋ. Ουο βΐίβηι&ηηο 
5ΐ6ρ1ιβηυ8 ΜαΙΙιβηίΑΐίουδ, ααί Ιαηο ΙβηιροΗδ βοΓβΙ)»!, (16 δΔΓαεβηοπιπι βχίΐα Ιΐιβπιβ οοηδϋΐαίΐ. 
Νοη ροΐιιίΐ βι^ο βυΐ) Τ1ΐ6οαο5ίο α δβΓβοβηίδ, ιΐαί ηαΐΐί 6ΓαηΙ, οβρί. Ρο$ί€α α ΤΗ^οάοΒχο τΰάΰηΐ' 
ρ(Η$, ίηαρίίί€Τ βίη» €Ώί$ΙοΙατ%ΛίΛ /Ίιίΐ. δοηιηίβ, 6ΐ ηονα οηιηίβ 6ΐ α δοπρΐοηΙ)υδ5οίο1ί5, βΐ Αΐίυά ΐΑββΙ. δβηβ ΤΙιβοάοδίο ηυΐίβηι οϋ οβυδΑπι ίηδί^ίΙΟΓ ίη]αΓίΔηι ίβοΐΐ : δοοίαδ «ηίιη ίΐΐί θρρίη§;ϋ 
φΜΧΐ ηοη ρΑίΓΑΓβΙ. Νβο ίι^απ&ηι ηιίηαίΐ ίΙΙί Οβηιβδοβηυβ, ρο$1 άβίβοΐ&ηι ίΓβαάοηι ΙιοηοΓίΟοβ 
βχοβρίυδ. Ια ηΑσΐ(}ΐιβ 61 Ιιοηιο ίηιη)Αηί•>8ίη)υ5, οΐ ΟΙιήδϋαηι ηοιηίηίδ ΙιοδΙίδ νοΠΙαΙβ οοηιροΓίΑ 
Ιυοιιίβηΐίβδίιηβ οϋίΐδββί. Ο^χη ΐΙΙβ ίη οΒηοΙίηνη νβρτΰΒΜχα, ι6ί ά€€€$$ίί. ΕΙ ιά ((υοοιιΐΘ β νβηΐθΐβ 
Ιοοςβ 651. Ναηςυ&ηι βηίπι β^Γεδδυδ, ηοη ροΐυίΐ Γβ^Γβ^ϋ ; βΐ ((αί ίηδίίΐυίαηι ςιιοα δίΙ>ί δοιυβΙ 
«πίιηο £χ6ΓΑ(, ηηηηυβηι (1ίηιί56Γβ1, ηοη ροΐυίΐ ίΙΙαοΙ 8ίΙ)ί (Ιβηαο ΓβίονβΓβ. 8€Γίρ(α ήηε ηίίΐία 
«6 Μ$ταφί€ Γ6€%ρίηη(ΗΓ Ε€€ΐ€$%α, Ηίο ΐβηάβηι άυηι 6ηϋ ΥοΙβΙβΓΓβηυδ, ίη πιβηίοηι ΓβάίιΙ , νβΓυηι- 
φΐβ ΙΙ656Ϊ0 φΐΑ Γ&ϋοηο ί8δ5Ηΐδ δ^πιβΙ 68ΐ. Ρίηίδδ6ΐ ηΐίηϋβ είΐίοδ. 8ίβ οηίπι ηιίηυδ ίηβρίίβπιηι 
εροββ55ί586ΐ, ηοδςυβ βΐ) ίΙΗδ Γβίβϋβηόίδ σιοΙβδΙίΑ 1»(ϋοηϋ6ΐίΙ)6Γθδδ6ΐ. Αΐϋβϋθοι οβηΙίοΓβδ ουηι 
νοίΑΐβτηηο πιυΙίΑ (ΙβδίρίυηΙ, ςαβ δυΟιοϋίη ΥοΐΑΐβΓΓαηο ίηιρΓοΙιβδδβ» η^ ΓβοοοΙβηι ΟΓβηιΙκ^η 
ΓθροηβΓθ ΥΪάββηιυΓ. 

IX. ΥβηΐΒΐίΑαιβη ουηι ΙβηΙ® ίη ΥοΙθΙβΓΓβηο θ66οίΐΑΐΐ8 ΟΑΐΐδβω ηοη δίηο βίΙπΗΓβΐίοηβ ρβΓςιιί- 

Γβη^αι» ΐΑηάβιη βυαι ^.χ δΐυΐΐίδ ^ιιίΙ^^^βπχ άθ Ιοβηηβ Ο&ηΐΑδοβηο ηβΓΡβΙίοηίϋαδ δΐυΐΐίκδίωυηι 

&€Αιιια<ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(1ί.Ρβοοηι αιί!» ριΐΒΐυΙίΙ ΟίρβΙάυδ ϋβ ρο€ί., Ηίβίοτ. ΟίαΙ. 5. Ιηί€Τ ςιαοί ίΙΙβ €ίί 

φΑ€)Μ»ν%ίαη^ϋορ\ο$βά€$ύτιρ$ΐί:€Η,]ίΛΒρίρ€ξ(αΙίνΛ€ί$Η%€νοΜ$ Τ€(€ντ6. Ηίηο οαηι βίιΐδοοπιοάί 

νΊΐΑΒί ιηίΐιί οοηαυίΓΟ, ίη αηβιη ίΙΗαδ ριιΗβηι υΐοαηςαβ ίηοίάί βραά Υίηεβηΐίαω ΒοΙνΑΟοηδβηι 

&ρ€αΛΐ. Ηίβίοτ.Ιη). χτυ,οαρ. 103,61 ΡβΙηιηι Ε(]ΐιϋίηυηι ϋϋ. ιν,ΟΑρ. 135. Ναωηηβ 1ή οηιηίηο 

βχ ηυ^ΑπιβηΙίδ ίΙΙίδ δΐΐΑ οοηΙβχβΓθ νβπΐί ηοη δοηΐ, βΐ ροΐίδδίηιιιηι ΟβηΙαΓίαΐΟΓβδ, ςηί ρΓορΙΟΓ 

Αιαιββοβηί $1η(1ίυηι ίη ίαΐΑ^ηίΙ)ΐΐ8 ρΓορηςη&ηάίδ [ΥΙι] ίηίβηδί , ςαίιΐ ηοη ίη Οαηι&δοβηυηι 

άβϊΛΔίΒΤΛηΧ. Εί, υΐ ΑοβΓΜιΐδ υρ^θηΐ, 86ΓΠΐοηθπι Όβ βίηβ ΰοηνβτίίοηβ ϋίνβΓδυηι, υΐ βχίδϋηιο, βΐ) 

1μ ΥίΐΑ ( ηβηαβ βηίαι ίΙΙαηι νιάί ), ίη ηβάίαιη ρροίβΓυηΙ. 5βά δϋΓηο Ιιίο δυβ ταϋ ίηΑηίΙαΙο, 

61 Αρ6Γΐί58ίηΐ6 θ ΟβπΐΑδΟβηί ηοπιίηίδ Ιΐ08ΐϋ)υδ οοηίιοΐιΐδ (ίβρρβϊιβηοΙίΙυΓ, ουηι οβ οοηϋηβΑΐ ςυφ 

Λβ ΙίθαΐΑ5€6ηο άίαϊ ηοη ρο8$αη1. ΟβΥίΙβ ςαίιΐ δβηϋεηοίαπι δίΐ, ρβυοίδ βοοίρβ. Υίηοβηΐίυδ δυΙ> 

Τ1ΐ6θ<1θ8ίο 111, ΥβΙ Αηβδίβδίο, α ςυο άίείΐ, ψηοηαεΗαΙ^ιη Ηαύχίηίη 8ηηιρ$ί8$β, Νυνυηι ΟδΙ Ιιοο, 

ίαιρ6Γ4ΐθΓ65 οιοηβεΙίΑίβΗΐ Ιΐθΐιίΐυηι άβΓβ. Υίηοβηΐίαδ αιΙ, ταρίηηχ α 8ανα€βη\Β, ίη ΡίΓ8ίά€τη ά€ΐα- 

^ΜΜ:Ρ^ίη}&^η^^^ι^ρίΗηx.\^η^βη^\\13,^η^η^ηί^^ ρτωάσηεβ ρτ(ΐΡ(Ιαάίνί$χοβ€Γ€ί, €οηίίρίί, χα 

€9ίίώΜΛίηί€Τ €0$ αχΙΐΒΒχηχο Ιοαηη€8 χη ρατίΒηιυεηίτβί ; Ρβΐηαδ, αά Μρ\{ρίυ,ϊη άΗΰβηίϋΒ,οΛίάωη 

5ΜΓα€€ηο άχνϋχ νεηάχάεηΜ. Υίηοβηΐίυδ, α ΤΗβοάοΒίο ηχχ88α ΙβραΙχοηβ 5ΐι6 ρ(»ηα οαρίίΐΒ άο" 

Μΐ«ο 8Λαηάα88€^χΑξ6% ψΛαηίοηηΒ τηίΚβτβί : ^ΗχρτίΕΰβρίο χνχρβτίαΐι €οηίΓαάχ€€Τβ ηοη αα8η8 β8ί: 

Ρ6ΐηΐ5« ΤΙί6οάθ8ίχί$, αχέχ €Χ [χι^ταί αηχχοχΒήηκχίΒ^ Ιοαηηϋηχ ρΓβοχϋχΛΒ αο ρνβίχο ηχίΑΐίο α δαΓαούηίβ 

Γ€ά€8ηα. Υίηοβηΐίυδ, €οη8ίαηίίηοροΙίηί τβάΜοίχιιη^ ηχοηα8ί€ηο ιηΰ/ΐΜΐιιη, βηηι 8<Βρίη8 ρτο ηβαο^ 

ΙΜΙ ΜοχίΜΪβ Μρ€ταίθΓ€ €οη$ηΙύη(€. ΡβίΓΟδ, ^146111 εοη8(αηίίηοροΙχηι Γΰάαοίαηχ, βΗπηι ΰαηΰβΐΐα' 

τήοΛ /Μι, €)Η8φί€ οοηίίίχο €$χηάΗ8ίηα €Ητίαηχ ίοίαηχ Τ€9€ηάαιη ΰονηιηίΒΧί. Νβε &1) θΐίο ρβηυ 

ηαΙ ^υ» ιΐ6 Ιοβηηβ Ι)&η)Α5θ6ηο πηγγαΙ Ιοβηηβδ ΝβαοΙοΓυδ* νοΙυηι.ΙΙ Χ>6 ρβη^ταί. 14. 0ιιι4 ίη 

1ω ΐΑΐη Υ6ΐΐ6αΐ6ηΐ6Γ Γ6ρυ|{η&η1ίΙ)α8 8€ βθοαηι β(1νθΓ8Αη1ί1}α5 ΓίΓΟίαω &6 81α1)1(θ (11668 ? Οΐίαπι 

Α^ΝΐΙβηϋυοα Ιιοωαηβίοηιιαι π)6γ& δοηιηίβ, ηιίΐιί 6Γ6(1θ. 

Χ. υίικΙ φΐοφΐ6Α(1(1βπι : 1οβηη68θαηΐΑδ06ύιΐ8βρα(1 Υίη66η1ίααι ρΓοόίΐίοηίδ τβιΐδ, ρεδδί- 
1005 3ατοΐΗη(α (α/(ΐ66ΐΑηΜί1αΓ. Οαίά ίΙΙαά ηοηιίηίδ δίΐ, βχρΥϊΟϋηάιπη.ΞαναΐΗΐχίαΒ 608 6886 ηιοηβ* 
€ΐιοβ, φΐί οοηδίΐίΑ θΥβη^βϋοΦ ϋοοίήη» 61 ηιοη&δΐίοβηι (ΙίδοίρΙίηΑαι Γβηυαηΐ, οοΠί^ο 6χ 8. 
Β6η6€ΐΐ6ΐο δυ» Κ6βα1φ οβρ. 1 : Τετίχπηχ ηΛοηαοΗοτΗηι ί€(€ΤτχηχΗη^ ί^βηιΐί €8ί 8αταδαχίαΓί$ηι^ 
(Η•\ ηΜα ΓΦρπΙα αρρτοΐαίχ. ΰχρβηβηίχα ηιαρχΒίτα 8Χ€ηί απηΛηχ (ον%αοχ8^ 8€ά χη ρΐαηχϋ ηαίηνα 

(λ) ίη •6ΐί8 ϋΐίδ 60ΐηιη6ηΐίιϋ5 ΥίΐΦ δ. Ιοαηηίδ ηυπι , ΓαΗιιΙαηιπι ίδίΑΓΟίη ίη(Ιίθ8ΐ βυοΙΟΓβπι , ςιιί , 
ί, ίηΐυ8 ίιηρβΓΧοΓ Ιιοο €οηνί€ίο ΒΐΙνβΓβυδ €υιη 6χ Κβ^υΙα 8. ΒύηβϋίοΓι ϋίάίοίβδβΐ ηυυϋϋαιιι η%η9 ηΐ^ΨίηηΟ ηβίΐΗί$$ίιη6 ^οαηΗ€^^ !>€' αβιιυδ Γυίδδβ ιηοιΐ8θΙιθΓΐιπίΐ ηυΐΐίυβ ϋιβοίρΐίηχ, ςιιί 
ιν^αίι ιηη'χ ίηβΓαί€, ηια/ιιιιι μιΆι ρίο δοηο τοάάΊ- 82ΐΓ3ΐ)»ίΐϋβ ηυηουρ8Γ€ΐιΙιΐΓ , βαηοΐυπι ιιιοηαοΗυσι 
έύή ^ 8βΓΛΜία ρ€ί$ίη€, ^\\\ Ιοουχ Ιιοηαίηβσι Ι '»*'•- ^02ιπη^ηι Ιιαο νοεο β ρπηςίρο Ιίΐοοδδίΐυηι Γιηιΐΐ. 187 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΪ.Ι.ΑΤΙΙ 

ίηοΙΗίί^ αάΙΐΗΰ οικν'Ληί $€Τναηί€α(Β€ηΙί βάβηι, τηβηϋή Οβο ρ€Γ (οη$ηΓαγηηο8€ηηίίίν^ φίί ύιηϊ, 
αηί (€τη{, αιιί ΰβτίβ ίχηρίΑΐί Βίηε ρα$ίον6, ηοη ϋογηίηΐ€ΐ8^ ίβά 8Ηί$ οοοίαβί ονΗίδια^ ρνο Ιΰρε €ί$ 
άβ8ίάβτίοταηι €$ί νοΙηρίαΒ, οητη ςηίάίξηίά ρηίαν^ήπί νβΐ βίβρβνίηί^ Ηοο άΐοηηί Μαηοίηνη^ €ί 
αίΛοά ηοΐαβτίηί ρηίαπί ηοη Ιίΰετΰ. Οάο Οΐυηίαοβηδίδ &1)1)β5, ΗΙ). ιιι (ΟοΙΙαΙ. , ο&ρ, 23 ; Ρβίηιβ 
ΟαΐΏίβηαδορίδΙ. 4 Η1)π ν ; Ιδΐάοραδ ΙίΙ). ιι 1>β €€€ΐ68ία8ί, ο/'βο. , οβρ. 16, Γϋδβ ΙιΟΓϋΐη 5αΓα6αί- 
ίαπΑτη 8βηίϋΐη βΐίη^εηίϋΐη αςαθ βο δ. ΒβηβάίοΙυδ οχρΙίοΛπΙ. ύικίβ νβπο ηοηαβη Ιρβχβρίί, ίη 
ΟΓβΒοίδ ίΓϋδίΓβ ςϋΦδίνί. Ρα1αΙ)8ΐιη β βαίνω ροδίββ ράχης αιη^Μ/απί, αΙ)€τταη8^ αταάίβη*^ υΐ β1 
ϊ11α(1λαλοβαρυπαρο|χελο^^υΟμοβάτης. ΑΙίΑοιβη 8αΓα απηβχυιη ηυΐΐιιτη 6δδ6 ίη 6& ηηςαα οοιηροπβ- 
1)αιιι. Νοςαβ θΐηιη α σάραβος, ραάβηϋο ίηί&κηίςαβ ηοαιίηβ, 6ΐ α ςαο ΙιοηβδΙβδ &Ι)Ιΐ0ΓΓυΐ55θΙ 
όΐιπδΐίαηβ, άβηνβΐυιη βχίδΐίιηο. Οαβπβ αά βχίβρηοδ οοηίυβίο, βΧ α δ^τπδ βοοβρίυηι ηοιηβη 3Π- 
(ϋβο. ΞαΓαδαίΙα ηαιης[α6 Αρυά οοδ, δίνβ δβηρδθπδ οαιη 5, ηβρίίρβηίβηι, τβΚη^ιι^η^βιη βο α6- 
ηβραηίβτη άοτηηηι ; δίνβ εααι 8αάβ, 8ηαά6ηί€τη άοτηηηι δίςηίΩοαΙ. Οιιοά βϋ ΙιοδΙιϋυδ ίη Οαιώ85- 
οοηαω ρροΐαΐατη βδΐ, ιι1 βυιη α ρΓορπίδ (Ιβδοίνίδδβ, βΐ ίη 6χ(6Γ3δ3η1πιαιη βάνβΓίίδδβ ϊηηυβΓβΙαΓ. 
Ιίΐβοςαβ ρ6δδίπιαδ8βΓ3ΐ}3ί1β, ςιιβδί άΐοβρβδ, ΓβϋβΗΙδ, βροδί&ΐβ, δυοπιιη ρποάϋοΓ, ίηίαιίοοπιιη 
ί&αΙΟΓ, 6ΐ ηαίιΐηαίοΐ αΐίαά 3(1 ρΓθ0306ηι 6( Γ6ΐ)6ΐΐ3ηΐ6πΐ3η1πιυπι (Ιίοί [)0δδ6ΐ. 

XI. Οίοΐυδ ίαίΐ Μ3ηδαΓ. ΙηβθΓίαΐΏ πιίΐιι, 3η 3 ί3ηιί1ΐ3, νβΐ Ι,βοηίδ ίωρβΓβΙοηδ οοηΙαηιβΙίΑ. 

ΝίοβρΗοΓαδ Οθηδΐ3ηΙίηορθ1ίΐ3ηυδ ίη ϋΗνοηκο : Κοι\Ίωάννηντ2>ν άπ6Δίχμα(τχοΟ της Συρίας* τ* 
Ιπίχλην Μανσούρ. ΕίΙοαηη€τη Όατηα8€€ηηηι^ ΰορηοτηβηίο Μαη8υτ. 8αί(ΐ3δ: *Ιωάννης δ Δαμαηην6ς 
ό έπιχλτιθείς Μανσούρ. Ιοαηη€.8 Όατηα8€€ηη8, ΰορηοηιίηαίΐΜ Μαη8ητ. δθά [)Φ6 ίοπιίΐί® ηοιηβη 
ηοη ίηιβπιηΐ. Οοκηοωβη άυηΐ3Χ3ΐ ίΙΙιιά 3Ηυη(ΐ6 6ϋ3ΐη ίη Τοαηηίδ ηοπιβη 6ΐ ΐ3Γ6δ άοηβδίίοοβ 

ροίαιΐ ιηιπ)!^ — ^"^^ — -ι^^*--«- 

Β^ζ3ηΙίηιιω 

νδς πρεσβύτερ 

σατο γράφειν. ίηί€Τ ^ηο8 €( ρτΦ8ίαηίί88ΐιηη8 Ιοαηηβ8 [VIII] Ώαη%α8€βη%ΐ8 ρΓ€8ύρί€τ\ φΛία ίί^ναηηο 
Μαη8ΗΓ €οαηοηιίηαία8, αρπά ηο8 8αη€ία8 βί άείβτ , ηηη^Ηαηι €€88ανιί 8€ηΙ>€Γβ. ΕΙ βραά 8ίηΐ60- 
ηβω Μ6ΐβρηΓ3δΙθΏ : Μεθ' ών χαΐ 6 τήν γλώτταν εύχαρις Ιωάννης ό θεοφιλής πρεσβύτερο;, δν ή λοίδορος 
έχείνη γλωσσά, χα\ στενή μίν τήν παΕδευσιν, ι:εριττή χα\ εΟθηχτος την χατηγορίαν Μανσουρ έπ£χ£λει• 
€οη8%ιηχΙί ηΜοψΑ^ γηοάο ίΙΙβ ί€ρχάα ΙίηρίΜ ρτΰΒάΐ(ίΐ8^ αο ρίη8 ρτ€8δι/ί€τ Ιοαηηββ, αηβτη ϊΗϋ ρ((ιι- 
Ιαηίΐ αΰτηαΐβάΐϋα Ηηρηα ίι/ναηηΐί8^ αίαηβ βνηάιίχοηΰ ((ηϊα€ηχαηρη8ία,€(ΐΒί€τηίη αανΐίΗρεταηάηΜ 
€ορίθ8α €ί ρβναϋΗία, Μαη8ηΓ, αρρβίΐαϋαί, Ιη δ6ρ(ιπΐ3 6ΐί3α) δ^Έοάο 3θΙ. 6 : Ιωάννης 61, βς 
παρ* αύτου ύβριστιχώς ΜανσοΟρ προσηγδρευται. Ιοαηη€8 νβΓο^ ^ΙΙΙ α 6 €θά€τη ρ€Τ ΰοηίητηβΙίαΐΛ 
Μαη8ητ €θ(ΐηοηί%ηαίη8€8ί.να\ι\\ΐ3Ό\Βθοη\ι$^ Ηί8(.ιηί8€€ΐΙ. ΠΙ), χιι : Ιοηηη€8,φΛΪΐ)€ηβ ϋορηο^ 
ίηϊηαίΐΛ8 68ί €Ητ^8οηΉοα8 ρτορί^τ αητ^αηι βί /ϊΛαίάστη 8ρίη(ιΐ8 8αη€α ρταίιαιη, φΜΒ ίη %ρ$ο 
ξατη ν€Γύο ςπαιη ιη νχίω αοίπ βίβοηχχί^ ςαβηχ νίοβίίΰΰί €οη8ΐαηΙχηΐί8 ίηχρχχΑ8 χηχρηαΐοτ αιίηιιο 
ρΓορί€Τ €τηίη€ηί€ΐη €^\μ οτί^οαοχίαηχ αηαίΗεηιαΗ 8ΧΑΐ)ϊηχΗ€ΐ)αί, ρνο Μαη8ην^ αοοά €]η8 αυχίΗίη 
ηοηχ^η ββ^, ηηοά^ι^β τβοΙβηιρΙΟΓίδ ίηίβνρτβίαίητ, 8βη8η Ιηάαχΰο ηονιιηχ Ε€€ΐ€8Χ(Ε ηχαρχβίΓαΐΛ 
ΜαηχβΓοη, ηχηίαίο ηοηχχηβ, νοΰΗαδαί. ΕΐΟβάπβηυδ : Ιωάννης μοναχδί, χα\ πρεσβύτερος, δ χρυσο^ 
Ρ&ας δ τοϋ ΜανσοΟρ, δ ερμηνεύεται Λέντραβος, δντκρ δ δυσσεβής Μανζήρ *1ουδαΐχω φρονήματι μετω^μασβν• 
^οαηη^8 ιηοηα€Ηιΐ8 βί ρΓβ8ΐ)ρίβτ, αχϊΤ/8οττΗοα8 ΰορηοηχβηίο, Μαη8ατί8 ^/ίΐ4« ^ΧΛοά ηοίαί ίβη- 
ΐΓβύαδ, ριχβηχ χηχρχχΑ8 ΙιΛαχοο 8€η8ΐχ χη ]^αηχ6Τ€ΐη χτηηχιΐίίαυίί. ΟβάΓβηυδ ί(3(]ΐΐ6 03ηΐ3$β6η1 ρβίΓί 
ΜβηδυΓ ηοπιβη (αίδδβ, 6ΐ 6Χ βο ρβη βΙΙυδίοηβιη &1) ίαιρίο Μβηζβπδ ηοπιβη οϋδΙΟΓίααιίηάίΙυπκιαβ 
θ3η)3$66ηο ΐΓ3(1ίΙ : Μ3ηδαΓ6αΐ(]α6 Ιβηίταύχχηχ άααοΐΆτβ. Ουίά βαίβηι ΐ€ηίταύΐί8 .μΙ, βάΐιαβ ηαθΒ- 
ΓίΙ ΜουΓδίυδ, 6ΐ β^ο ουηι ρο. Οοάπβηυδ Ό3Π)3δε6ηί ΡδίΓοηι ΜβηδϋΓ ηυηουρ3ΐ. £1 ΓογΙθ οϋ ιηυηΐ- 
βθ6η(ί3πι, α1ί3Γ[υ6 ρΓΦ6ΐ3Γβ ί3βίηθΓβ, αυίΐ3υδ βηΐβ 3ΐίθδ Β3Π)35θί Ιθ3ηηίδ ρ3ΐ6Γ 6ηιίη6ΐ)&ΐ9 
Μβηδαπ ίΠί οοκηοηιβη ρπαδ 3 οίνί1)αδ βάαίίαπι 6δ(, υΐ ίηίΟΓ Αγ31)38 ύ^^τϊ δοΐθΐ, βΐ β^ο βραά 
ίΙΙοδ Γβ^ΐιυδ ίΐΐαά ςαοςαβ βχΐιίϋίΐαηι, δί π)β π)6ηιοπ3 ηοη ί3ΐ1ϋ, Ιβ^δδβ νίϋβΟΓ (α), ροδίηιο- 
<1υηι ίη ρΓορηαπι (ΐ696ηβΓ3νί(, ηαοά (Ιοίηιΐβ Ιθ3ηηί 3 ρ3ΐ6Γη3 οοηΐ6δΐ3ΐ3αυ6 νίρΐυΐο πιΐηίωβ 
<1β8βηβΓ3ηΙί Ιπ1)αβΓαηΙ ? βο η3πΐ(ΐαβ νχ€ίοΓ,αά]ΗΌαη8, ηοίαί δί^ηίβοβίϋρ. νίΓίαϋδ Ι3ηά6ΐη οο- 
ςηοηιβη Ι^Γβηηυδ 6]υδ(1βπι ΙίΙΙβΓυΙβθ ίηιαια(3ΐίοη6 ίη ίηΓ3πιί3πι άίδΐΓ3χίΙ. ΙΙΙ βηίω ηιίΜ ΓβίΑΐαοι 
6δ1, 3ΐ) βχρβΓίίδδίωίδ ίη β3 ϋη^3, Μαη8ην ουαΐ5, νβΐ 8€χη δοπρίιιιη ηοΐ3Γ6 βταοίίοα^ιιιή, ιτφα- 
ταΐηηχ^ €νΗΐ8ηηχ,8€€αίΐίΐη. Οα&Γβ 1}ΤΓ3ηηιΐδ βο ηοηιίηβ ίηηυίΐ ΙοΑηηβπ) 3ΐ3 βο (ΙίδδβηΙίβηΙβαι, 
ηβηαβυηβ οαηιβο ίιηβ^ίηβδ ορρυ^η3Πΐβιη 3 οοαιπιαηί ίίϋβΐίυηι 0(1β ίυίδδβ 3νυ1$αιη βΙ δβροΓΑ- 
(υηι.'1}υ3πι ροδίβϋι οοηίαηιβίίβπι Ι)3ηΐ8δοβηα3 δίΐ3ί 3ΐ) ΙιβθΓβΙίοίδ οΙ}ΐ3(3η] δα3 (1οβΐΓίη3 αο 
$3ηο1ίηιοηί3 ιη ηΐ3χίη)ϋηι Ι3αάίδ ρΓβθοοηίυπι οοηνβιϋΐ. υΐ Ιιίηβ νίϋβ&δ ηίηιίΑΐη θΙίοΓυιη ίη 
(ΙίδοβΓηβηάίδ 63αδα)0(1ί νο€3ΐ)υΗδ περιέργειαν. 

XII. 1.0(]υβΓβ(αΓ3ΐίαδ, ηββίηνβηδίηιίΙί3, δίβοάίοβδ 3η(ίΓ|αίδδίπιί βΐ 1ίΙ)η ΟΓββοοηιπι βοοίβ- 
$ί3δΙίβίηοδ ηοη ί3ΐΙαη(, οο^ηοοιβη ίΙΙίαδ ηοη βΐίυοίίαίδδβ ςαβηι ΑτοΙα. δίββηίη ίρδβίη ϋ9(ΐ6πι 
]ίΙ)Γίδ οο9ηοηιίη3ΐϋΓ 3η1β ο3ηοηβπι ίη ΡβηΙβοοδΙβη, ςαβπι ίΙΙβ οβρπιίηβ ί3ηιΙ)ίοο οοηιροδαϋ. 

Ι1)ί βηίω ηοπίβη 3υο1οηδ ΙΐΟΟ Πΐοάο ρΓΦίί^^ίΙαΓ, Ιωάννου του Άρχλάί χανών διά στίχων Εαμβκχών βίς 
τήν άγίαν Πεντηχοστήν. Ιοαηηχ8 ΑτοΙ(Β €αηοη οατηχχηβ χαηχϋιοο ίη 8αη€ίαίη Ρ6η(βϋ08ζΰη. ΙΙΙίυδ 
ββΓΟδΙίοΙίίδ βδΐ, Θειογενές λδγε πνεύμα, ΕΙ ρπηβίρίυηΐ, Θειφ χαλυφΟείς. ΕΙ ΓβΓβ Οφηβδ ίη Ιΐαηο ίίβΟΙ 

οβηοηβηιίΙΙααι θ3ηΐ3δββηο ΙηϋυυηΙ. Οα3Γβ βρϋ ηοΙ}ίδ Ιοβηηβδ Αγο!3 03η)3δββηαδ ίη ροδίβηιιη, 
ςυί Ιιυουδςαβ 1θ3ηηβ5 Ι3η(ΐυ3αι ηοίίοΓ ίΠαδίπορςαβ βχ ρ3ΐΓίβ, ςυ3η) δυο βοςηοωίηβ 03Εηβ5« 
€θηαδ ίηηοΐαίΐ. δβά τβΙΙβηι 3ΐίί 3η1β ηιβ ίά (ΙίχίδδβηΙ. Έγώ δέ τοι ού ταχυπειθής. 

XIII. ΑΙ αη(]βη3ηι ΙίΑυδβΓίΐΡοδδβνίηαδβυηι 83€βΓ(1ο1βπι ηοηίαίδδβ ; βΐ ()υίη3ηι δυηΐ ηαΐ 1ά 
5βΓίΙ)υηΙ, (1ίο3ΐ ίρδβ. Ε^ο δ3ηβ ίη η)3ηυδοπρΙίδ βοο1ίβί1)υδ, ίίδςηβ δ3ΐ1δ βηϋςιιίδ, βαω ρΓ6$1);- 

ΙβΠ ηοηιίηβ ίηδί^ηΐΐυηΐ βοηΐρβηο. 8οηΙ)ί1υΓ ηΑηΐςαβ : ^Ιωάννου πρεσβυτέρου του Δαμάσκηνου, 
Ιοαηηχ8 ρν€8ΐιβηχ ϋαηχα8€€ηχ , δίβρίιβηαδ ΙυηίοΓ βυηι βρυϋ ΜβΙβρΙΐΓ38ΐβηι,δ τήνγλώττ•^ 

(6^ νίι1ϋ;>ί$ Α1>ιι1()1ιαΓ9]ίυιη , ΕΙιηηΙ^ίηυιιι, οΐ αΐίοδ Ιη^ΙΟΓίχ ΛΓαϋαηι $€πρΐ0Γ65. 1β ΡΗΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 130 

ιβχβΜς *Ιΐι>άννΐ|<, ύ θεοφιλής πρεσβύτερος * ρητΰ/αΓα (ίηί^Ηα ρτσίάχίΗη\^ αα ρίηνη ρΓ€$Ιι^ί^τη9η ; βΐ 
βρύα 8ΐ6ρ1ΐ&ηυηΐ Βγζαηΐίηυΐη, έν οΤς χα\ ό τιαιώτατος *Ιωάννης ό Δαμαοχηνδς πρεββύτερος' 1ηί€Γ 

€θΜ Η €€ί€θητίίηη$ ^οαηη€» Βαηια$€€ηη$ ρτ€90ΐ^(€Τ. ^οβηη^8 Ιϋ6Γθ8θΙ^ιηίΙαηυ5 : Τ6ν *1ωάννην 

Α ότοΙ»ςτών Ιεροσολύμων Ιθύνων οΓαχας έχ θεοπνευστίας μεταστειλάμενος ένχαθέδρ^ πρεσβυτέρων αΐνείν 
«^ »ύρ«9ν τούτον χειροτονεί. Ιοαηηετη αΐΛί€ηι ϊάβηι ΕοϋΙβΒΪίΒ Ηχ^νοΒοΙί^τηίΙαηΰί ραύενηαίοΓ άίνίηίί^ 
α€€€Τ9α¥Μ^Ηί ίη ^αΐΗΰάτα Ββηίονηηιϋβηίη ΙαηάατΗ,ρν€8ΐ>\ίίενηιη οτάιηανχΐ. [IX] ΕΙ ηβ ρΓβ$ύ^(θ- 
ηιαιοιιιη 6ρί5θορο οοηίιιη(1⧕ ΐϋβω ουοΙΟΓ ρηα$Μβ3υΐΏΦ ερίδοορυαι αΙ) βοοΙοηι ΗίοΓΟδοΙ^πηίαηο 
ΑηΙί5ΐί1θ 6θ8ΐιΐθΐη ΟΓβΑίαιη ΓβίβΓΐ, β ^ιI^υ$ ΟΓΐΙίηβϋοηβ ΟΓίΙίηΑΐίοηεοι ϋαιηβδοοηί (1ί§1ίη^ί1. εο8- 
1ΙΙΑ5 $βϋίθ6ΐ 6ρί5θορα$^ο&ηη65 ρΓβδϋνΙΟΓ οπάίηαΙυΓ. ΡΓϋβίβΓοα ΰρΰθεί ίη δγη&χοΓίο 4 [)0€θΐη1)Γί8ν 

Μνήμη ΐοΟ οσίου Πατρίς ημών Ιωάννου μονάχου χα\ πρεσβ'υτέροι^ του Δαμασχηνοΰ* ϋοπιηιβηιΟΓαίίο 5. 
Ραίνί» %ο$ίτί ΛοαηηίΒ πιοηαοΗι Η ρτΒΒίχιΙ^ή Όαηια$€€η%. £1 ΟΓβ^οηυβ ρΓθ1ο$.νηοο11υ5 ίη Ββ- 
&ροη$ίοη6 βά βρίδίοΐαηΐ Μαπεί £ρηθ8ίηί : Έν τψ έπ* Έχχλη^ίας άναγινωσχομένω λόγψ τω έπιγραψ^-ν 
Ιχον«ι» Ίβιΐάννου μοναχού χα\ πρεσβυτέρου του Δαματχηνοΰ. Ι>^ί(ιΐΓ ίη Εΰϋίίβία 8€Γηιο ΰΐαη Καο χηΒΟΤΧ" 
ρλιοιιβ, « ^οαηηχΒ ηχοηαοΗχ βί ρτββύι^ίβη ΌαηχαΒοεηχ. » Ρο$δονίηϋ5 δβηο ΑυςυδΙίηί αο ΙΙίοΓοη^πιί 
ηιθΓ6 1οβϋ1α8 ηοη 68ΐ, &ρυ(1 ςιιοδ $αο€τάοίχ8 ηοιηοη βΐίςα&ηϋο ορίδοορυιη δοπαΐ. 

XIV. δοηρδίΐ ίίβηυβ ηιυΐΐβ βΐ) υΐΓβςυο Εεοΐβδίβ εοιηρΓθΙ)βΙβ , ίη οοί^υα (ιοηοΓΟ δοιηρβΓ Ιια- 
1>ίΙβ,€]ΐιο 6ΐ αΙΙοπιπι 6€θΐ65ίβ§Ιίεοηιπι δαηοΙΟΓααι ΡοΙτυηι ηιοηυηιβηία. Ό€ ρά€ οτίΐίοάοχα; ϋοη- 
ΐΓα ϊηΜριηνηί Λο«/«5,θΓ8ΐίοηο5 ρβη6^'Π038, εοηοηβδ (1ίΥ0Γ5θ§ ίη (Ιίεβ ί(ίδΐ05 δθυεΙΟΓυιη, Χτα^ 
€ΐβΙυ5 εοηίΓΑ ΙιβΒΓΟδβδ,βΙίαςυβ ρΐυήαια,ςυβ) ρβΓίίιη δυρβπδυηΐ βόΙιυε,ρβΓίίω Ιβηιρυδ υογ&χ αΙ)- 
βυιηρδίΐ. δοηρίοηιπι 6ΐθ{μα Ιαϋβπδ ρΓΦίΟΓεο, ευω ραδδίηι οπιηίύυδ οΐ^νίβ δίηί,ηοη ίΐα Ιβαιβη, 
ιιΐ ςΐΗΒ ρ6η65 1116 Ια€6ΐη βχδρβοίβηί,δίίβηΐίο ίηνο1νβαι.Αηοη)^ΐΏα5 : 

"Οτζίος αοτίψός τυγχάνεις ^ Ίωάντη, 
ΨητρατΙας αΧΧος τις^ ί) ]/βυσορί>όας^ 
'Αροωτ γοητώς τώτ Λίστοίτ τάς καρδίας. 
Τζί αΧτιμμύρφ παττϊ μέ σου τώτ δογμάτων. Ει 8ΐ{ιΐ5 : Ει (16 6Αθοηϋ3υ5| 'Π βΙΛβοζ αΰτητυϋς σοροϋς φέρ6ί Λόγους 
0(*ς Ίωάηηχς ^^^^ δαμάσκου τό κΛέος^ 
Έγραψα χΛτισθεΙς Πτεύματος χαταγίου. Ό ^αμασκϊ{γός κεά σοφός Ίωάητης 
Σαφώς έξυμνεϊ θαύματα τοϋ Αεσχότου. 

ΈΧ ήϋί ηοη Ιιβη &α( ηαάία5ΐ6Γΐίιΐ5,56(1 ιηαΐΐίδ αϋΐιίηο βηηίδ βοδάοιη Ιί1)Γ05 ϋοδΟΓίρδβΓ&Ι,ΧοΑη• 

1168 ΙΙ10Ι1Α6ΐΐ115, ΑΓ$6ηϋ ίΓ&ΐ6Γ 

Τδ του Λόγου ίττεχτοτ χάΛΛους ώς γέμωτ^ 
Προς τό Λαμπρόγ νέτευκε της ^ΕκκΛησίας. 
Τωτ δογμάτων φέρων δέ τήν ΟεωρΙαν^ 
Σεμνην^ άΛηθη, προς σοφοΐς τιμωμένων 
Ό ξβίνος είδώς πυρΛοΛοχ'^βενος &(Λφ^ 
Γράψας χροήγ,θην έχ θεού Λαβών σθένος, 
Εένος γάρ εΙμι. Γης άπ^ άΛΛης έν θρ^χ^ 
Μέτοικος ^ίΛθον, άΛΛά προς παροχκίαν 
Σϋν ^ΑρσενΙφ Ιωάννης τώ πόθφ, 
Συζών άδεΛφφ σώματος δαηρέσει, 
Τόν τώτ μοναχώτ στέργομεν δ" Ομως βίον. 
*ΑΛΛ\ ώ Τρχάς πάνταρχε, σύν τούτφ τεΛεΙν 
Τά θεΐά /ι* εύδόχησον έν παντϊ χρόνφ. 
2χρ{€ει&τ8 χα\ στάθμη, χα\ δσοντ6 Ιν άπασι μεγιστον χλέος ή των οιχουμενκχών άγΕων συνόβων έβδομη παρ- 
ίτπΐ9νφ. Βαίηα$€€ηχΜτη αηίεχη οητηάίΰο^οηχηα άοοίοτβε αίφ^ε ίΗβοΙοροε ίηηηηηχ οοΙΙ^οίοε 8Χ^ηψ' 
«βη'. Μα^ηχΛΒ είεηχψη λιο ο$ εί \ηΙενρτ€8 (ΗεοΙοροηΐίη οηχηχηιη €$(. ΟιιαρΓορΙεν χη χχ$ (/χΛα χΐΐβ 
§€τίδίί9ηοη^ (1ίοο,«β(Ι,(1ίείηιιΐ8, αΗ. Ου,]ΧΜ ςχιαηία εχί χη οο οταίίοηχί ^χΑύΙχτηχίαε €ί άορπιαίαιη 
ίΜί€§ταα$ €ί αηχχίΒίχε^ςχΛαηίχΛίη Μχί χη οτηηχύχΜ ρβΓΰεΙβύηί ρΙοΓία,ίηίβτ ΰΒοχιηιβηχΰαε εαηοίαε 
ΜψηοΛοΜ $€ρίΗηα ΰοηχηχεηχοναί. 060Γρυ$ €Ηίοηίβ(ΐ65 Εχρο5ί(ίοηίί)υ5 ίη Οβπιβδεβηυιη : [Χ] 

Οιτεος ό &γιος Πατήρ ημών συνεγράψατο χαΐ λόγους δογκ&ατιχους περί της άχαταλήττίου θεύτητος, χαΐ των 
μαμών Ιχιίνων Αέοντος τοΟ *Ισαυρου υΙού Κόνωνος, χαΐ του υίου αύτοΰ Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου τών 
Μκηγορούντων αύτ^ν χα\ καλούντων βλάσφημον Μανσούρ χα\ τών όμοφρόνων αυτών χα\ άσεβων βασιλέων. 
Ηίϋ Λαηοίχα Ραίεν ηοείετ οοηχροεχΛϋ οταϋοηα άορηχαίχοαε, άβ ίηΰοτηρνεΙιεηεχΜΙΙ 'Βεχίαίε, 6ΐ 
αά%€Τ9η$ €ΧΜεοταηάο$ χΙΙοε Ι,εοηειη Ιεαπτηχη Οοηοηιε ¥. €( χΐϋχιε βχχίγη €υη$ΙαηίίηχΑτη ϋορτΟ' 
ΐΜΠΚιιιιι, φι^ ΟΛνη αεοχααύαηί^ νοοαϋαηΙφΛβ ύΙαερΗΰηιιιιη Μαηεχιν^ εί αάνενεχιε €0$^ 9^ί χ*ηα ςχίίη 
ϊύίΜ Λ€ηΙί€δαιι$, ιπιρίοε ίηιρεταίοΓα. Ηίε οΙ)ί(6Γ βηΙΐΏΰκΙγβΓίίΐΏαδ £αΐ50 ίοοηοιη Ιιαηε Γιΐίαιηεο- 
ηοαΐ5 Α ά^οηίβ(1& άίοί. Ι60 ηβπιςαβ ίΙΙβ 6ΐ Οοηοη νοεαί^οίαπ. ΕΙεηίηι Ιιίδίοπεί, 6ΐ ρΓβθείραο 
βΓβοΐ ΐΓΑίΙαηΙ, ϋοηοη ί11ίίυί556 ηοαιβη τό βαπτιστιχδν, χη ύαρϋετηο χηάϊΐηηχ, 

XV. Εχ Ιιί5 ηυίάΑΐη οηιηίΑ, θΐϋ ροΙί$5ίηιβπι βΟΓυπι ρβΓίοω α ΙοΑηηβ Ιιοο ηοδίπο, συί 8αΙ) 
Ι.6οη6 βθΓ6ΐ)&1 Αΐ)3είηά6ηΐ68, Αά δβηίοΓβπι ίΐΐυηι δυΐ) Τΐιεοάοδίο, ({υβιη ίρδί 3ΐ1}ί (βρίαίδδίαιβ 
βΐΗαιηΙ, Γβίβηιηΐ. 1(1 υΐιηβΐίαδ ίηηοΙβδεΑΐ, (Ιβ δίηςαΐίδ δοηηοηεηι ίηδΙϋυΑπι,οΛ ρηπιυπι (Ιβ ίίβ 
ςιυΐΝΐ5 ¥%ά€$ ονίΗοάοχα ηοιηβη άβάίΐ : 60δ ηυίρι^ο οιηηβδ ίΙΙί ςαί (Ιυρίίεβιη ΟΑΠίΑδεβηυιη 
ίίΑΐηιηίηΐ^ριιηΐιΐΓ^ 8601011 ΆδΟΓίϋυοΙ, ςυβπι ηοη ϋΐιη^ϋΰοι ίηάοείαπιςιιβ, δβά ίΑεαοάίδδίωυοι 
α Γ6ΐΜΐ5 (]^νίηί<} ΑρρΗιαβ 6Γα(1ίΙαιη Αιί8δ6 ρΓοηαηΙίΑοΙ. 
ΧΥ1. ΙΗν€Τ$χί$ €$Ι α /οαηη€ Λρχ^ρΙχο, ΕΙ αιίΓαιη δοηβ ο$1, Ιιυηε ηο1)ίδ ΟΑΠίΑδΟβηυιη & ΙοΙ Ιαα* 131 ΙΕΟΝΙδ Α1ΙΑΤΙ1 

Ι!8φΐ6 ν]'η5 ίηΐηίδυιη, ουιη ηυδ(|υθΐη οα «θίαίο Οαπιβ5Γ6ηί ηοιηβηίη ΙιίβΙοήοίδ &τ«οΐ8 ίαϋοϋ* 
ςυ6, νβΙ βΐϋδ δοηρίοπϋυδ, αηΙΐΓΐυίδ Ιβιηεη, οοβαιτβΐ. £ί€6ΐ βηίιη 5υ1) Τ}ΐ6θ<1θ5ίο Ιοβηηί• 
ηοΐΒβη, {(Ιί^αβ 66Ϊ6ΐ)Γθ οϊ) δβηοΐίΐ&ΐβιη, ςαβ νίΓ ϋΐβ ροΙΙβϋ&Ι, οΐινίααι βίΐ, ίΠαιη Ι&ιηβη 6Χ Οβ-' 
η]β$βθ ίυί556, ηβιηο 651, ηαί ΑδδβΓβΙ : ίοοο Αΐϋδ Γβ^οηίϋαδ ΟΓΐυτΏ, ρβίαιη ΤΙίθοάοτβΙϋβ, Ιί^Ιοη 
ΙίΙ). ν, οβρ. 24 ; δοζοιηβηυ5, Ιίί). νι, οβρ. 28 ; ΟΛίΙίδΐυδ, Η1). χι, οβρ. 34, ΓβΙβηίαρ , αυί βυηι >£^« 

ίΐίαιη ί&ϋίαηΐ, 6ΐ ηυοά άι^υιη βάπιίΓ&Ιίοηθ βδΐ, ΐΓ&οΙαηΙ ηιιηιιυβπι βιίΕΐ βχ ^κ^^ρίο, ηίβί «ιΙ 
ίΐ6ΐ)βί()Α, ίάθ|ϋ6 ηυία (Ιίνίηο Γ66689ί$§6. Διέπρεπε δέ, ίηηυϋ δοζοιηβηυδ, χατί τούτους Δν Γ^μβν, 
Ιωάννης έν ΑΙγύπτφ. /η ιϊ« αιαβιη, ςτίίο^ \η Μ^ΐίρΙο βοηίί$$€ ΰορηουίνηίΜ , Ιοαηηβ$ (αϋΐΙϋρΗ^ 
ν%α$ ίεηβδαί, £1 ρβαοίδ ΙηΙβήββίίδ : ΈπεΙ δ& γέρων ήν, χατά θε^αν πρ^σταξιν μετοιχισΟεΧς βίςβηββίΐββ, 
πλείστων ήγεΐτο μοναστηρίων. ϋδί αηίβτη Ββη^χίαοίηΒ €ίί^]η89η άχνχηο %η ΤΗΛαιάα 8$ €οη[€Τί^ 
€( ρΙητχηιχ8 ρτ(Β(γχΙηίοηα8ί€τα$, Οαί Ιιυηο υβιηβδοί ηβίαπι, γβΐ Ββιηβδοί πκΒηίΑ οοηΐβπιρίθτ 
Ιυπι (ΙίοβίΏαβ Τ ΙϋηβΓΑ Οβαιβδοβηί ιηυΐΐο β^ Ηίδ ϋίνβπδΑ δυρΓΑ οοιηιηβιηοΓΑΥίιηιΐδ, ςριί ιηοηΑ- 
οΚαδ ίαείαδ, δβιηρβΓ &1ϋδ δα1)(1ί νοίυίΐ βά υΗίιηαΐη υβηυβ νίΐ® δρΐήίαιη, ΐΑηΙαιη ΑύοβΙ, αΐ 
ιηοη&δΙβΓϋδ ρΐατίιηίδ ρΓβθίαβπΐ. Ηαηο ηΙΜΙοιηίηιΐδ Ιο&ηηβη) «ΓϋίΐΓβΙι βυηΐ Αϋφΐί, αΐ6ΐί«ιη &4• 
ηοΐανϋ Β&Γοηίαδ ίη λιβΓί^ΓΟΙος. 6 Μαϋ, Ιοαηηβπι Οαιη&δοβηαιη ίαίδδβ, ΐάβοςαβ όαπιβδΟθαυιιι 
Α(1 ΙβιηροΓΑ Τΐιεοάοδϋ βηαβηάβηΐ. 

XVII. ΑΙ ςυοϊΏΟίΙο Ιιίο ^Ε8)^^)ι^αδ, ίηίβηδ, Αίςαβ ίιηρβΓϋϋδ, βΐ (Ιίδοίρΐίη&ηιιη Αΐίοφίίη ηιάίβ, 
βΐ ρβηο (Ιίχβππι αγράμματος, Ιοβοΐο^τοί ορβΗδ Ζ)β /ϊαβ οΠΗοάοχα (^υ^υδ ορβήδ Ι) βαοΐορ βδ»β 
ροΙυιΐ? ϋίνΐηίΐυδ βυΐΏ βίΟΑίαΐΏ, (1ίνιηί(ιΐδ(μΐ6 δβίβιιΐϋδ ίιηΙ)υΙυιη δοήρδίδδβ, ίηδίριβηβ ίρδβ Αιβ* 
ΓΟ, δί άίχβΓΟ, ςαί (ΙίνίηΛ ΟΓβοαΙβ βΐίβηΐβ ρβΓίββί, 6ΐ οίΓουιοδρβοΙβ οοηδίάβΓβνί, βΐ δί φΐιά ροβΙ- 
ιηο(1υιιι ΝυΐΏΐηβ άίοίβηΐβ ίη οΙιβΓίβδ ΓβίΑΐυιη βδΐ. Όίοοικίί ιηοάυδ, Γβϋοςυβ, 6ΐ οοΙογ, αο $ιιοοιι9 
ΟΓθΙίοηίδ, ίη ίΐϋδ πιυΐΐο βΐ) Ιιοο ϋΑΠίΑδΟβηίοο ύΐνβρδίΐδ βδΐ, ίη ςυο ςυΑίηνίδ ηίηιίδ>ρΑΐ6η$ηυ- 
ιηοη, 6( (ΙοοΙπίηΑ γουθΙαΙα δί(, ββηι Ιβπίθη α1) ίηξβηίο άίοΐΑηΙίδ ιηΑηΑπβ, 6ΐ ρρο ΟΑρΙα ί1Ιίυ$ 
(1ί(ζ6δΙβηι Αΐηιιβ ΑοΙοΐ'ηΑίβηι πΐΑηίί6δΐ6 οοηδρίοίο. Ιώβραια δβηρίοήδ ίηςβηίυΐΏ, 6ΐ νίΓβδ Ιια- 
ΐΏΑηβδίη Γ6ΐ)ΐΐδ ΑΡάυίδ, Αΐηυβ δυρρβ βΑηιιη οβρίαπι δβββ οοηΑηΙβδ, 6ΐ ΙιυιηΑπίδ άίδοίρΐίοίβ 
δυΙ)η1χβδ, (ΙίνίηΑ ςυβθαυβ ίη ο1)5οαπδ, Αίσαβ ίη «θηίςωΑΐβ ηοη Αάαιοάυιη δβοατβ δρ6βαΐΑηΐ6$, 
(]6ρΓ6ΐ)6η(1ο. ϋηο νοΓυο» ίη Ιιίδοβ ΙίΙ)Γίδ 1)β 1ίά€ οηΚοάοχα^^9ΧΆά^ϊΆ (]υ3Πΐ ίη Αΐίΐδ ΡΑΐΓϋ3υ8 
(ΙοοΙηηΦ πιβίοδίΑΐβπι αο (ΙίνίηϋΑίοπι Α^ηοδοο, Οβο νβρο άίοΐΑΟΐβ ίΙΙοδ βχδοπίρίοδ ίαίδδβ ηαΐΐυβ 
Αρρρούο. δβα ςιυίά ίΐΐβ ^Ε^)^ρ1ίαδ δορί1}6η(1ο ροίηβρίΐ ΑίίβΡΡβ, άίοΑΐ δοζοπιβηαβ, Κα\ γρ&μ|λατ« 

μή μαθών, ούχ ΙδεΤτο βιβλίων εΙς άνάμντ^σιν, άλλα πάίν δτεβρ ίλαβεν εΙς νουν χρεΤττον λήθης Ιτυγ- 
χανβν. Οηχ Ιχ€€ί ϋίίετατνιη χςηατυ8, Ιχύη8 ίαηΐύη ηοη βρΜΧίαά τβοοΓάαΗοηβψη^ Ββά ^χίχάφηά 
ηχ€ηίβ €οηχρΐ€€ί€δαίχΑΤ^ χΙΙηά ηχίΙΙα άβίετβ ροί€Τα( ούίχνχο. Οαο(1 οίΑΡίοδ βχροδοϋ βΑΐ1ΐ8(ιΐ3 ΙίΙ). 
XI. εΑρ. 34: ^Αμύητος δέ γραμμάτων ών, ήχκστα βίβλων έδείτο πρ6ς γε [XI] άνάμνηαιν * πΧν γάρ 9ικρ 
άχούσειεν, χα\ εΙς νουν λάβοι, χαθάπερ υπέρτερος πάσης λήθης, ^ν ταμιευδμενος, χα\ χαιρφ της χρείας 
πρόχειρον έωράτο, Εί €%αη Ιίίί€ή8 χηχίιαίχΐΒ ηοη €88€ί^ ηχχηχηιβ ίαηιβη αά ηχβηχονχαηχ /ί6π« ορΗ$ 
ΗαΙ)ΗΧί, ^ηιά^ι^^ά «ιιηη ΒβηιεΙ αχΛάχίχίηχ ηχβηίβ €οηιρΐ€χα8 €88€ΐ, χά 8ΐφτα οΙ)Ιχνχοη€ίη οηχη€ΐΛ 
€οη8€νναδαί^ €ί ^ηοοχίηςχΛβ ίβτηροτβ χΜΧί €]χιΐ8 ορη8 €886ί.ρτοηίρίχ$ηχ ααηχαηχιβΗαΰβϋαί,^^ΥίάΒΒ 
ίΙϋΙΙβΡΑΐαω Ιιοπιίηβηι ηοη ίηάί^ΐδδθ 1ίΙ)Ρΐ5 Α(ί βιείΐΑηύΑπι πιβωορίΑπι, ςιίΑηοΙοςυίάβιη, φΐο 
δ6η)6ΐ πΐ6Π)οήφ ηΐΑηάΑΡΑΐ, ηοδςϋΑΟί ίη ροδίβραιη 0ΐ3ΐίνί506ΐ)ΑΐαΓ. ΡβρίίηΑχ δίααίάβιη ΓβΙί- 
ηβηϋί ((αΰβ δβπιβΐ οοηοβρϋ πιβπιΟΓίΑ, αΗοροπι αιοηίηιβη^Α ηβκΐίβίΐ. ΑΙ ςαί ίΐΑ βαοοίιΐδ βδΐ, υΙ 
ηΐ6ηιοηΑ Ιαηίυοι ροΙΙΟΑΐ, ςυοηιοάο 1ί1)Γ0δ« βί 1ί1)Ρ0δ Ό8 ^χμ οΠΗοάοχα δορίρδίΐ : 86(1 φΜΐ- 
ΠΑηι ΡΑϋοηβ, υΐ ίά ςαοςυβ βοΙίδδβΡΑΠ), ΗΐΙβΡΑΓυιη ρηάίδ, 6ΐ Ι626η(]ί ηεδοίυδ Αΐί(ΐιιί(1 πιβπΐϋηβι 
πΐΑηάΑΡβ, ο( ίΐΐυά ροδΙβΑ &Ι)δ(|υ6 )ίΙ)Γ0Ρααι ΑοΙτηίηίοαΙο (Αη(ηα αιβαιοΓίΑ ρβϋηβρβ ροΐαίΐ Τ 
ΡΑοίΙΙίηιο 1(1 ηβ^οΐίο, δί ηιορβηι νβίβραηι ΑδοβίΑΡαιη οοηδίϋβρβδ : ίΠί ηΑΟΐααβ ρυοίίύαβ Αοί- 
πιίδ, ηιοηιορίφςυβ πΐΑςίδίΡΦ ορβ, δεοΙαίΑ ρδΑίπιοραηι Ρ6ρ6ϋΙίοηβ ΡδΑίπιοδ ΑΐΐΑ()ΐιβ δοΗρΙαε• 
5ΑεΡ6& ΙοεΑ ίη£6Ρ6ΐ)Αηΐ, συΐΒ ίΐΐί ροδίοΑ εοηίίηυΑ ΡΟοίΐΑΐίοηε Αΐ)δςυ6 Ιίϋρορυιη Ααπιίηίοαίο ιοβ- 
ιηορίΑ Γ6ΐίη6ΐ)Αη!. Υίϋο ΕρίρΙίΑηιυπι οραΙ. 06 (χάβ οτίΚ^άοχα Η αρο8ίοΙχ€α ΕνοΙβΒχα^ ίο &ιιβ« 
61 ΙβρίϋΑΐΏ ά6 ΡΑηιϋο ηΑΡΡΑΐίυηεαίΑηι Αρυά δοοΡΑΐβπι, ΙίΙ). ιν. οΑρ. 23, ςαΙ ΡΑΐηΙκ) &γρ&μ« 

ματον ΥΟεΑΐ» ηαβΏΑίΙπκχΙυπί Ιΐίο δΟΖΟίηβηυδ Ιοβηηβΐη, γράμματα μή μαθόντα, 6ΐ €!ΑΐΙί5(α$,'^ρα|λ— 

μάτων άμύητον. ΟυΑηΙυπι Υβρο α1)6ργ61 ΒΙΙΙΙυδ, ςυίίιυηο >Ε^νρΙίαηι ειιιη δίπΑίΐΑ οοηίυπίΐι!, ιικ 
ΐΓΑ οααι ά& ΗίδΙορίΑ ΒαρΙααπιι οΐ ΙοδΑρΙίΑΐί δβπηο βΗΐ, οΐίεβηιυδ. 

XVIII. ^οαηη€8 ^ΚρχβρϋχΜ ΐαΓθ8ϋ€βά€θτίΗοάοχαηοη8€Τχν8ί(. — δεάδβΡίρδβΓίΙ ΙοΑΠΠββίβΙβ, 
8ΐΥ66χ$6,8ίΥβ(1ίοΐΑηΐ6Ναη)ίη6ΐί1)Ρθδ,6θδςυ6ρΙυΓΐηιθδ,δΑη6ΐίυΓθδί1ΐ6ΐ>«/ί(ί0θΓίΑο(Ιοα»,φηίΙΙ^ 
«! Αίοω ηοη Γβραηΐ, ηβο ΤΙιοοάοδίί ΙβηίΐροΓΑ,δερί1)βΡβ ηοη ροΐυίΐ. ΙοΑηηοδβηίπι ΑηΙβ ΙΐΑΐίβΑΐηβχ- 

ί)β(ΙίΙίοηβηι Τίιβοάοδίί ίπιρβΓΑίορίδ εοηίΡΑ Ευββηίαιη ΙγρΑηηηπι ίη ΤΙΐ6ΐ)Αί(1β οοηιιηοΡΑΐΜΐυτ 
80Ζ0ηΐ6ηαδ Ιίϋ. γη, ε. 22 : Έγνωχε (Θεοδόσιο;) περ\ τούτου συμβούλφ χρήσασθαι Ίωάννρ τφ Ιν 
Θηβαΐδί (χοναχψ. 1€οη8ίχί%ίχ( χη Ηαηο τ^ηχ ΤΗ€οάθ8ΧίΛ8 ηϋ €οη8χΙχο Ιοαηηχ8 ηιοηαεΜ, ιη ΤΗ€Μά€ 
ηχοναηίί8 ; 6ΐ ΟΑίΙίδΙυδ : "Εγνω δί) συμβούλψ περ\ τούτου ^ρήσαοθαι 'Τωάννη τω έν Θηβα:!δι διαλάμιοοντι 
μο^βαχ^^.^οη8xιxο^οαηη^86η^ί€ηίx8xηΤΗ€ι)α^ά€ηxοηα^Ηx 8Χ0χ χιίβηάχηη 688λ' 8ίαίιχί() ; 6ΐΤ}ΐ6ΐΜΐί(ΐ6ΐη 
ίΠβ ρβΐίίΐ δβηίο ίΑΠΙ εοηίβεΐαδ (δοζοπίοηυδ : Έπε\ δΙ γέρων ήν, χατά θε(αν πρόσταξιν μετοιχισΟεΙς <|ς 
βηβαΐδα, πλείστων ήγεΤτο αοναστηρίων. ϋϋ αα(6ηχ 8€η€Χ [αοίΗΒ 68ί, )ΙΛ88ΧΛ αχνχηο ίη ΤΗβδαίάα Μ 
€οη[6Γί, €ί ρΙχΑήηίΧ8 ρΓΰΒΙΧΑΧί ηχοηαΒίβτχχΒ ; ΟΑίΙίδίυδ, Έπε\ δέ πρεσβύτης έγένετο εΙς βηβαίΐδα βμφ]) 
τινι θεί^ μετοιχισΟεΙς χαθηγεμών πολλών μοναστηριών έγένετο. ΙΙύχ απίβηχ αά 8€η€€ίΧΛί€9η ρβΓΡΠίίΙ» 
νχΒχοηβ (ξηαάαηχ άχνχηα ΤΗδύαχάβηχ %ηοοΐ€ν€ ]η88χΐ8^ ηχηΐίονηηχ ηχυηα8ίαΓχοτχΑΐη άχΛΧ (α€ίχΜ$ β$ί). 
ΟυΑΡβ Ιηεγοί ΑΐΙΙιυε ίηιρβΡΑηίβ ΤΙιοοίΙοδίο, νβΐ ρΑυΙο ροδΙ β3υδθΙ)ΙΙυιη άιρηι οΜίΙ βχίτβηιυιη. 
ΝοηροΐυίΙ βρ^ο ΒΑδίΙίί, Ορββορίί ΝοζίΑηζβηί, Ορβ8θρίί Νγδδβηί, ίηηο Υβρο €ΙΐΡτ$οδ1οιηί , ΡροοΚ 
βΙΓ^ηΙΚ ορβρυπ) πιβηιιηίδδε, ςυοραπι αΙια ςυίίΐεηι ηοη βάίΐΑ, αΗα ηοηϋυπ) βΙαευϋΓβΙβ βηιιΐ. 
Ηίηο αΙΙοΓίοδ ΑΡβηπ)6ηΐΑΐ>Αΐαρ ΝίεοΐΑαδ Αΐ6ΠΐΑηηϋ5,ο[ηί ά^ ίδίο ΙΟΑηηβ ρΙαρΑ (ϋδεβρίΑί. 8^ Α»• 


ί25 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 134 

ηιιΙ Ιμβο οτηοιηο Ιχβοτα, β( Ιοβηηεδ Ιιίο αά ΤΙιβοοΙοδϋ υδςυβ Ιυηίοηδ ΙβιηροΓβ, 1ί€6ΐ ΤΙιβοάοΓβΙα» 
61 δοκοιηβηυβ» ί]Ηυ$ Ιβπιρο^ΙβΙίδ βοηρΙΟΓΟδ, οοηΐΓβηαιη δίβηίβοβηΐ, ΒυρβπδΙββ ίυβήΐ, βΙΟγΓϋ- 
Ιο Οφΐ^Κβ : ()ϋί<1 , ςυθβ80, Ιιοδ οιηηοδ οοΦίαηβο», ϊιώο 8υο9 ΟΙίοΙοβ ί(Α Γ6Η|^08β νβηβΓβΙυΓ» 

υΙ β08 5ίη^1ΐ5 ί6Γ6 ΟβρίΙίί)υ$, αγίους, {βρους, μακάριους, 51 υΜ ίρδΟηίΠΙ δΟηρίΑ ΙβοάΑΓΘ βοηϋ- 

ββτίΐ, βρρβΙΙβίΤ ΙΙβαΐηοη άυϋϋβΐ ^^Γί1)αα1, ΟIΏη^υIη^&IΏ ώ'οΐοηιιη ΦίθΙβ ιηίηίιηυΐΏ, βΐ 8ίΜ 
«ΜΐυβΙβπι, ουτη Αΐΐιβηβδίο 5βοοΙίΙ&1ο οίβη&δίιηο, ίβπιςυβ ιηιιΗο βηΙβΑ νϋα ίυηοΐο, οοιηροηβΓβ, 

6Ι ρβΗ ρίβίΑΐβ ΤβηβΓΑΠ. Κα\ Ισα ιΓπομιν, ίηηαϋ ΙίΙ). 11Ι, τήν φύσιν 'τοΟ λόγου σεσαρχώσθακ χατά 
?9υς μοκαρ£οος *ΑθανΑ9ΐ6ντβ1ια\ Κύριλλον, τήν θεότητα φαμλν ήνωσθαι σαρχ(. Οαί(1 ρΓΦΐ6Γ6β (Ιίοβ- 

Γ6ηΙ β<1νθη&Γϋ β(1 1οΐ56€ΐΑ8, ςα&$ ροδΙβήοΓ «Βίθδ.νβΐυΐ &Ι}0Γΐυ5 βίίυαϋ, ίη ςυβ5 θυβίΟΓ ΙιΟΓϋοι 
ΗΙλΓΟΠίιη &0Γϋ6Γίην6ΐιί(υΓ: ΜοηοΙηβΙΚθηΐίΏ, ΝβδΙοηαηοΓυιη; Μοηοη1ΐ)'δίΐΑΓυιη, Όίοδοοπ&ηο- 
υιη Τ Αηηοη ΡβΙιί ΡυΙΙοηίβ, ςαί Ζβηοηβ 6( Αη&$1&$ίο ίΐΏροΓβΙοπϋπδ, ΙοοηοαίθοΙιΟΓυΐΏ ϋβίηοβρβ, 
<ηιϊ ίβΟΏβ ΐ5βαΓ0 Εοοίβδίβιη νβχβΓυηΙ,Ιιίδοβ ίη Ηΐ3η8 ιηβτιΐίο β8ΐΤ Οαβπβ 8ί ηοηηυΙΙβδ θΓ&(ίοηο$ 
αβ Μοπιπιιη ίιηβ^^ίηϋπι νβηβΓ&ΐίοηβ Ι)βηι»5€6ηο ηοη άβίΓ&ΙιαηΙ, ρΓορΙΟΓ ίρδίυδ βΐΐεοηοιηα- 
£}ιοηιιη «(ΐα&ΐία ΙβιηροΓβ, ββάοιη ΓΑΐίοηβ βίάβιη ]ίΙ)Γ08 Ββ [XII] οτίΗοάοχα (ίά€ ΓβδϋΙιι&ηΙ 
ηε«6586 65ΐ, ίη ςυί^υδ ίηίο^α οοηΐηβ ίΠοδ οΐίδριιΐβΐίο οοηΙίηβΙυΓ. 

XIX. δϋτϊρίί $ηηί ητοα ίβτηροτα 1.€οη\8 Ι$α\ιτχ. — ΟβΓίυιη βΓΚΟ ίΐΓΐηϋΠίςυβ βδΐ (ΙίοΙοδ 1ί- 
Ι>Γθ5 Ό€ ράΛ οΓίΗοάοχα, ςα6ΐηβ(1ιηο(1ϋΐη βΐ Γβΐίσαα οροΓ& ςυΦ Ιο&ηηί Β&πιαδοβηο δυΐ) Τίιβο- 
(1θ5ίο ΙΗουαηΙιΐΓ, Ιοθηηίδ ϋααιβδεβηί }1ϋ^υ8^θ δίπ) ίβοηβ 6886, 6ΐ ουιη ηαΙΙαδ βΐίυδ ^οβ^η63 
Βαιηιιβοβαυδ Αϋ ΐίοο ηοδίΓΟ δίΐ, ηαΐΐί αΐϋ ρρβθΙεΓ Ιιυίβ ηοδίΓΟ Ιηύυβηϋοδ βδδθ. Νβςυβ υηςυθηι 
<16 Ιιοο &ρυ<1 δβηοδ ρηιάβηίοδςιιβ νίροδ, οοη6υΓΓ6ΠΐίΙ)αδ οΐΏηίΙ)υδ ίη Ιιοβ ίάβηι δ6ηΐ6η1ϋδ, (Ιίδ- 
ραΐΑΐααι βδΐ. βΓβοί, ςυϋ)α8 δΑηβ ίη Ιιοο ηβςοίίο ηι&[$ί8 ΟΓβάβΓΟ άβϋβπιυδ, οπιηβδ υηο ογ6 Β&- 
]ΐΐΑ8€6ΐιιιπι Ιοϋπηβοι υηαηι ΙβηΙυπι, εαηιςαθ 8υΙ) ίεοηβ ΙδβιίΓΟ ί1οπιί586 ίαΙβηΙυΓ, ουί 6ΐ 1ί1)Γ09 
ςιίΑίιιΟΓ Ό€ (ίά€ οτϋίοάοχα &8θή1)υη(. * 

XX. ΤΗρατϋα ορεηί ιΐΜοηρίίο « Ροηβ οορηιίίοηΐί. » — ΙδΙικΙ ςυοςυο &ηΐ6 &ϋΑ Π)ίηίπ)β 
οββΚββικΙυιη 65ΐ, ς^υβηιηβηι δοιΗοβΙ ΙίΙυΙυο) ορ6Γί ρρΰθΟχθΗ!, 6ΐ ςυββηθηι αυοίοπ ίρ86 ίη ρβΓ- 
165 <1Ιγί56ΗΐΤ Είρηαιο φΐίάβπι βδρβοΐα ρ(ιί1θ9θρΙιίοί8 οαρίϋΙ)υ8 ΌίαΙϋοΗοΒ, υθΙ ίοριοα ηο- 
ιηβη ρΓβροηίΙιΐΓ ; ϋιεοΐο^οίβ, Όΰ βάβ οπΗοάοχα ; βΐ αΙ(6π &1ία(1 ; Ιααι άβαιυηι (ΓθοΙβίαί ία 
ςυο τβη& ΙιβθΓβΙίοοηιαι άβΙίΓβαιβηΐθ ΓεοεηβεηΙυΓ, Ζ>« Ηατ€8χΙ)η$. Βεηβ 68( : αη^ηιβηΐίδ (ίΐυΐί 
Γ6$ροη4βηΙ. ΟΐΜΓβ &ϋ βαοΙΟΓβ βοδ εχοοβίΙ&Ιοδ ίυίδδε ηοη ηεπιο €ΐίο6ΐ. ΥβΓΟπιΐβπιβη ευαι ίρδο 

ία €(μ1 1447 ΙήϋΙίοίΗβΟΦ ΥβΙίϋ&ηΦ Ιβ^ρδδβΐη, Έχ τής βίβλου Ιωάννου του Δαμάσκηνου, ής ή 
1«ΐ0ννμ(α ΠΗΓΗ ΓΝΟΣΕΟΣ - Εχ Ιίδτο Ιοαηηχί ύανηαβαπί^ €μ)η$ ηοψηβη €$ί^ Ρ0Ν8 ΟΟβΝΙ'» 
ΤΙ0ΝΙ8^ βΐίυά βΐ) &ί8 ηοδίπδ ορυβ δοδρίο&ίυδ, άίΐί^βηΐίυδ ρ6Γ(]αίΓ0, ρ&αοβ Ιιιηι βχ ρΐιίίοδο* 
ρ(ιί€ί5, Ιυιη ΙΗβοΙο^οίβ οβρίΐα οοοαΓΓυηΙ, ε&άοπι οπιηίηο οαηι βιΐίΐίδ ; (ΐα&Γβ ορβπδ Ιίΐυΐυιη 
βαιη 6566 πιϊΐή ρβΓδαβδί, Γοηί€τη €ορηϊίίοη%$ : ηοο ίβίδυδ δυπ), ίάςυβ ροδίβα αϋ αΐϋδ ο1>86Γνβ- 
Ιυιη βηίιηΑάτβηί. Οοηδίβηΐίηυδ ΑοΓοροΗΐβ ίη ΙβαάβΙίοηβ δβηοΐί ΟΑΟΐδδΟβηί : Έάσω τ* &λλα * 

«αρήβω τους ΙγχωμιαστιχοΟς των &γίων, τοΟς αΐνετηρίους της Θεομήτ(^ρος τους τάς «έ6ασμ(ας έορτάς 
ηριχρ^ρουντοίς, αΕ Μ) κρδς χορείαν μετακαλούνται θβιοτέραν βντως χαΐ κρείττονα. Τήν βέ ΠΗΓΗΝ ιτώς 
Ιρα ιηρα5ραμοΟμαι της ΓΝύ£Εθ£, ή πώς ούχ\ χα\ Ιχ παρόδου ταύτης ά^^ύσομαι, ?να πώς προς τ^ν 
έφεξί^ς βρ^μον λχμαι^ερος γένωμαι ; διΜο Γ€Κφία^ εη€θΐηία$ίίοα8 βί ίη Ό^χραναηχ Ιαίΐααίοτία$ 
9ταί%»η€$. Ρταίί€Γ€οη^ νεηβταηάοΜ . ιο/βιηηι7αί«β βοηοΓο $(Γ6ρί(η ρ€Τ(ταοίαηί€ί^ ςηα αά «λα- 
ηαΜυ€Τβ «ΙίνίηίατβΐΗ αΰ ψηβΗοΓβηι αάΗοτίαηίην, ΕΟΝΤΕΜ ν€Γο €ΟβΝ1ΤίΟΝ18 οηαηαηι γο- 
Ιϊμμ ΛίΙεηϋο ΐηνοΐναψη, αιιΙ φΛοηχοάσ ς[ηα8% αΐχηά α^€η$ βχ βα ηοη ΑαιίΓίαιιι, ηί αα €Χίτ$χηη φαί 
Μφί€ί^ΛΤ αηοάανηίηοάο ρτοιηρίχοτ βαηι αίς[Η€ νερείχοτΤ Οεορςίοδ εΐιίοηί&ϋα ίη δοΐιοΐίίδ ο&υδβηι 

ΟαΟφΙβίΐίΐυβ ΓβάύίΙ : Ή αΙτία της επιγραφής• έπιγέγραπται Μ 17η)ή Γνώσεωςχαχ^ ^ξ^χή^'» ώς ούχ Εστίν 
£ς» ταύτης τής βίβλου γνώσις, εΓτε άθρωπίνη, εΓτε θεία* κα\ απλώς είτε θεωρητική, είτε πραχτίκή, εΓτε 
4γχ<•ιηος,εΓτ«ύκερχβσμιος• 6αχΜα χηίοτίρίχοηΐΒ. ΙηΒΟτϋχίΗΤΰηχηιυβτο Ροηδ οο^ηίΐίοηίδ, $β€Χίηά%ίίη 
(Χ€€α€ηίίαΜ^φΑαίίΒΧίΓαΗχίη€ΐχΙ>ΓαιηηαΙΙα$ίί €ορηχίχο 3ίν€ Ηχιηιαηα, $%ν€αίνχηα,€ί, ΧΛίχΙσάχ^ 
€βΜ^η€φ»€ Μρ6€χύαίί'ΐΜί^η6φ$€ρΐα€ίί€α,η€^ίΛ€ηχχΛηάαηα^ ηβαχΛβΗαΰοβ 3ΧΑρ€ηοτ. Νβο ΙβουίΐΌβηιαδ• 
660125 ίρ66 ΙηίΓοάυοΙ. ίη ρηίΙοδορΜοαοβριΙβ.Ουηι εηίπιϋβ ηΙ)ή δοορο &^6ΓεΙ οβρ. 2 ςΙίοΗ : Σκο- 

ιΛς το£νυν ήμίν έστι ^^ύοσογίας άπάρξασθαι, κα\ παντοβαπήν γνώσιν δση βΰναμις συντετμημένως τ^ 
«ε^»9ΐ] Ιναπογράψαβθαι βέλτφ- βι6 ΠΗΓΗ ΓΝΟΣΕύΣ όνομαζέσΟω. Ρτορο8\Ιηχη χρχίητ ηοΙ)Χ$ 68ί 
ρΛ»ΙθΜορΙίίβ$η α€ΐΛανβ^ αίψί^ οηχηχ8 ρ€η€η$ βϋχβηϋαϊη ΙίΓ€νΗ€Τ ηχΑοαά Γ/'α^ /ίβη* ροί^ηΐ Ιίοο 
ψοΐΜΜίη€ ϋοηψΙεεΗ. Αο ρτοχηάβ €0ΘΝ1Τ10ΝΙ8 Γ0Ν8 ίαηβ ηηη€Ηρ€ίχίτ. Ρυοαπΐ &υ1εηι δοη- 
ρΙοπΐΗΐ5 Διοίαπι ίηάε βυίαπιο. Ν&ηιουαι ρηηιο ορεπίδ οβρίΐί ϋΐαΐυδ Περ\ γνώσεως, Ι>« οο^ηι- 
ϋοηε, ρινροηβΓβίαΓγ ς[αί οριΐδ δοπρδεΓβ, ηε 1)ί8 κίεαι (ΙίεεΓε νίϋβΓεηΙυΓ, ορεηδ ο^αίοΙεπι 1ο- 
ΙΒ» ϋΐυΐιιιη βίκΐίοβηιηΐ, εΙ, ςιιί εΓ&Ι ο&ρίΐίδ, εοηδερνβΓαηί. ΙΙίηο ηονί Ιίΐιιΐί ορεη ερβηΐ 88- 
ϊΟβίΗΐί, ςυί ΐΓΑΟΐΑΐαβ οηιηεδ εοηιρΙεείερεηίϋΓ. Ιηάοΐαί ρηυδ ρΓΦοΙ&πδδίηιυηι ϋβη^βδεεηί 
ορ6Π5ΐίΐιι1οιη Α ΟβηΐΑδεεηο ηΑίυηι, Οβαιβδεεηο 8υΙ}Γορΐυηι εΐβΐιοπιηι δυρροδίΐβ: ςονίδαδ- 
φΐβ Α2Π1 ρηΒ(6Γ6ΐι ιηίϋ, ηυηο ύεηυο ηιεβ ορεπα Γϋηαΐυιη, ραΓεηΐί ρρορπο ρεδίϋαΐυηι. Νοηιεη 
«Τ80 ορβηβ Αιί(, ε( ηυηο Ι&ηϋεηι εδδε άαϊϊοΐ Ροη» οορηχΐχοηχ$, €υπι ίΐ&ςυε ΟβηίΑ- 
Μβιηβ, ιιΙ ά& (Ιίνίδίοηβ εϋθοι ορεηδ Αΐίςαίά (Ιίοαηιυδ, εΐιηδίο βάάίοΐυαι Ιιοηιίηεηι &1> ί^ηο- 
ηοϋβ, οοη ΐΑη!υπι« φΐΑ ηΑ(ηΓ& δυ& ^εηοδ άείοΓω&Ιυρ Ιηιαι&ηααι, δεά βί) εα εΐίβηι, ςυαπι 
■•Ιβ Μπί ιη&ρβίΓί, 6ΐ εΙΙιηίοίδ ϋίδοιίδδίοηίύυδ άεϋίΐί, ίηοαυίίδ βάεΐίααι πιεηΐίϋυδ ίη^εηιηΐ, 
ΙΙκηΓβ ρβΓ6ΐιρ€Γε(, ε( οο^ίΐίοηε τερβ οοΙΙαδίΓΑπε, (ΙείπιηοβΙίδ βοηιηι ιηοηηηιεηΐίδ, (|υΦουη- 
φΐβ ύσοίήχϊΛ [ΧΙΙΙ] ΟΙιΗδΙίΑη» οίΒοίαηΙ, δείεοΐβ ηα^βίίβηι, εΐ ωαχίηιε ρροΓιουΑ ρρο οοςηί- 
ΙιθΜ6ΐί&ιη ΙιυιΐΜίηβ, σοΑίβαιεη Α(1 (Ιίνίη&αι νία δίπιερείαρ, οοηιρεηάίο ςαο ροΐαίΐ, ίη οα- 
ψΛΛ ηοη &<1ιηο<1αηι ιηυΐΐβ ρεάε^ϋ : ίΐΐίδ δυϋηεχαϋ οο§;ηίΙίοηεη) άε Βεο, εΐ ρεραηι ορίΓιοθ, ε1 ' 
Ηΐ βηϋβ αυοίορε, εΐ εχ ββηοϋδ ΡΑΐη5ιΐ8, φΐβΒ ίη ρειη ίορε εχί5ΐίπ)8ΐ)Αΐ, εΐ «ά Ιβηΐ&αι εο^ηί- 
Ιλοοβαι οοοαρθΓ&αάαπι ίϋοηεϊ, ρεοίε ε1 οοηδρίοηο ορϋίηε «ρερίεηδ, εΐ εχρίαηαηδ, ίη υηααι ^ ί ^ Α #. • ' ' ' 135 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΪ.ΙΑΤΙΙ Ι5β 

νβχ'υΐί {ηδοβιη οοΙΗ^&ηδ, 6ΐθβ1θΐη (Ιβ Οοο 6θ§ηι1ίοηθαι, ρρο Ιιυαιβηο Ιαοΰοη ΟΑρΙα, βχΐϋΐηιίΐ. 
ΙηΙθΓ ρϊιίΙο$ορΗί€& ροΓΓΟ ο111ΐ6θΙο^6&, ΙΐδθΓβΙίοοΓαιη ηα^βΗίβηΙβ, αϊ Ιβ^βηΙβδ οααΐίοδ $ίΙ>ί ρΓ0• 
νίϋβΓοηΙ, ίηιηιίδοαίΐ. ΡΓ<6ροδαίΙ ίΐ&ςυβ άίβίοοίίοβ, υΐ 08$6η1 νβίαΐί ίπδίΓυιηβηΙβ ηαίϋιιβ φιϋί• 
ί)6ΐ βιΊιΓοχ ορα5 Ιι&1)6ΐ &(1 1οϋυ$ ορβπδ οοηδίΓαοϋοηοπι, οίνβίαϋβηοίΐΐ» Γ6^ηφ, Γ65υ$ $€ί1ί- 
061 ίιάϋί ϋ656ΓνίΓοηΙ ; βΧ α\) ϋδ ΐΑηηϋβιη βΐ) 6ΐ6ΐΏ6ηΙί8,ςυί1)α5 ΙαοΙβ οραδ βδδβΐ,ίηίΐίαιη ίΑΟβΓβηΙ. 
Νβηαβ βηίαι βΙΗηίοοΓυιη (ΙοβΙπη^Β &£1ιη5ΐίβη& νβηίΑΐβίη ιηυΐΐίδ άίνβΓδ» Γκίεηάααι 6$$6ΐιιΙυ5, 
βχνβΓΰθ δθρίβηΐίδβ ίυηΐ6 Γβΰΐβ ρΓΟ^αΙαςαβ 6(1υχίΙ. 0ί€6ΐ)α1 ηαηκιυο άβ ηβΙαΓ& ία άββηίΙίοηίΐΝΐδ, 

υΐ6χΙΐΟ0υηθ0(6(6Γ&(1ί568αΐα8: Φύσις μένέττι χατά φρόνημα της Έχχλησ(α^ αληθούς πράγματος ύπαρξις* 
χατάδέ*Λρ'.στοτέλην, χαι τους λοιπούς Έλληνας πολυτρόττως ή φύσις ορίζεται, ούστιναςβρουςοί άιϊ^ 2Iευήρο'^ 
κρατούντες άπεπλανήθησαν.ΛΓαίϋΓα €$ί,ηί ά€€βτηίί ΕοεΙβΒία,νετίΒ Γβί €Χ$ί$ί€ηίία ; %ίί Ατι$Μ€ΐα €$ 
^^ι^^α^ ρ6ηίίΐ€8, τηηΐϋδ ηΐοάΐΒ ηαίΗτα ά€^ηίίητ:(ΐηα$ άφηϋίοηα οητη 8ΒυΒΤ%(ΐ8$6€ΐ<Β $€€ΐατ^ηί%ιτ^ 
α Γ€€(ο ίταηιίίβ αϋβττατηηί. ΙηΙοπροδυιΙ ΙιιΟΓβδυιη ηα^αδ, υΐ, ίαΐδίΐβίο ϋο^ηίΐθ, ρρορβηδίοΓβ 
βηίιΰο δια νβπΐΗίβηΐΓβρβΓβηΙαΓ.υΐΙίωοΙοοονοηΐθΐβπ) ίρδβΐΏ, οΙ ροϋδδίιηαΐΏ ίβ Γβϋιΐδ ϋίΙβίδεΗ- 
τους ψεύδους έλάτειραν άλήθειαν, συνβΐψ, έχθήσομαι. Λο ρηηιαηι ^ΟΓαηι ^ΐιί αραά Θτ<Β€08 άοείΓΐ" 
ψκεΙαΗάβ €Χ€€ΐΙΐΛ€ηΛηίρτ(Β$ίαηίΪ3$ίτηαςη(Β^ΐΛ€ρΓοροηαϊη^ αρίοΗΐΰΒτηοΓβιηϊτηΐίαηί^ βα φ^ω νβτίίαίί 
α[Ρηία $*Ληί οογηροηατη, βί αΰ Ηοίίϋηβ ίαΐηίείη ΰοΙΙίρατη: ^ηϊάφλίά αηίβίη [αάαιη α οηιη (αΙ$α 
εοχβηϋα €οη]ηη€ίητη €$ί^ €]ί€χαγη, Μοχ αηίβίη Η(ετ€8Ηΐη, ςιηα$ Βολβ οάιο ΗαΙ)€ί, ηηρα$ ηηο ιη»• 
Ιηηΐίηβ οοτηρνβΗβηάαγη, η(^ οορηχία [αίειίαΐβ^ ν€ηία(βιη ανεϋχα αίηρΐ€€ίαηίητ. Λίφίβ ϋα άι• 
τηχΛίη βΓΓοτί €χίίήιηι α1[βτ€ηίβιη, βί τηβηάαοίΜϊη ρΓ0ΌυΙ$αηί€ηί νβήίαίβίη^ ϋ€0 τηίΗί ίαυ^ηί^^ 
Ηύήί τηαηάαΙ)ο.0ύ\8 ογ^ο οραδίηΙο^ΓυΓΏ,ϋΙδαίδ ρβΓίίυυδ οοιίδίβηδ, ίιηιηίηυΙυΐΏ, (ΙββΓία&Ιυαι 6( 
Αΐϋδ ίηΙβΓροδίϋδάίδοίΙυιη, 6ΐ ϋβίοπηβΐυιη θά Ιιφο ΐβαιροΓβ ηοη νΐϋβΐ Τ Ρπιηυδ δίφΐίάθΐη Ιοοοδ ιη 
ΙβΓίίο οοΐίοοαηάθθ ΐΓίϋυίΙυΓ : ρπΐΏβ 6ΐ δβοαπίΐβ, [ιββ αίςαβ ίΙΙβο (ΙίδδίρβίΛ, β ρΓΟρπο βΟΓ- 
ροΓβ βχΙΟΓΠδ, υ1 ουί(ϊϋ6 ρΐβοοΐ, (1ίδ)ίοίΙαΓ, οΐ ΓβοΙιΐδ δαηοΐαδςιΐθ άίνίηί δοπρίοπδ ΟΓάο οδοί- 
ΙβηΙβΓ ηίιηίδ ιηνβΓίίΙϋΓ. Ηοο ιιϋσαβ βχδοηρΙΟΓ ίΙΙβ οο(1. 1077 Υαΐίο&ηί Γβοοδηονϋ, οΐ οηπιβη, 
81 οπαιβη ιιΐίαιη βδΐ ίη βνβΓίβηαίδ αυοίοραια δοπρίίδ, ίβδδαδ δΗ ϋύβΐ, ίη ρήοΓβ ΙααίΘη 56ιη 
εΐδέναι υπέρ τά των αΙρέσεων. ί%€€ί ιη €ρί$ίοΙα 8αη€ί\ΐ8 Αίο άίχβηί $6 ρηη$^ Μ φαω αρηά βογ 
ρίεηία 6τ(Β€οτ\ινΛ €ΧΒ\$ίηηί^ €χρο9ΐίι$^ ΰοηίίηηαίο ονάιηύ Η(ΒΤβ$$8 βηητηβταίΗΓηνη, ίηηί ά€^ 
ηχΜτη νβηίαίβηι : ηο» ηιΗίΙοτηίηηβ ίηνετβο οτάιηβ άίραβίηΐΗβ, ρο8ί ρΗχΙο$ορΗΪ€α €α φΛοί ηιηί 
ν€τίίαίχ$ €Λίοχ6ηί€$^ ρο$ίΤ€ίηα9 ονηηχηηι Η(βτ€$68\ ηοη εαηοίο αανβΤδαηίβΒ : αϋήί Ηθ6 ; $€ά 
ροίΐχΛΛ €Χίρ%€ηί€9 ςχΑΰΒ νβτχίαίχΒ $ηηί ν€Τ6 αοοηταίβςαβ €ορηο$€€Γ€ ρηχά φιατη ΗοΒταβΒ. 

XXI. νχΒίτχΙίΧΛίχοηχΒ χη εαρχία αχΑοίον ϋατηαΒΰβηαβ ίρΒβ. — £1 Ιιβθο ςαίϋοιη (Ιβ Ιοίο οΟΓροΓβ. 
Ουί(1 Ιυπ) (16 οβρϋί1)αδ? Ρ&Γΐβδ ίη οβρίΐΑ (Ιίνίδίδδθ Ο&ιη&δοβηυπι ηαΐΐοδ άαΜίο, οαιη ββιη (Ιίνί- 
δίοηβιη ΐΏ&ηυδΟΓίρΙί οπιηβδ οοόίεβδ Ιυιη νβΙβΓβδ, Ιιιιη ΓβοεηΙίοΓβδ ρΓ£θί6Γ&η1; ββ Ιθΐηβη γαΙϊο- 
ηβ , αϊ ρΐιίίοδορίιιβα ϋιβοΐο^ΐοίδ οίαδάβαι παοαβή οόηΐίηαβίίοηβ οοΐΙίββηΙαΓ ; βιίβο αϊ αηο Ιυαι 
ρΐιίίοδορίιίοα , [XIV] Ιαιη ΐΚβοΙο^οβ, δίνβ ροϋαδ ΐΓ&οΙαΙαδ Ιιίο, ίη ηαο (16 ρΗίΙοδορΙιίοίδ 6| 
ΐΗβοΙοςιβΙδ β^ΙαΓ, ηαπιβίΌ οοαοΙαύ&ΐαΓ. Ιη οαιηίϋαδ οοάίείϋαδ Ιβηιβη ηοη αηαδ οθριίαηι ηυ- 
πιβπΐδ 6δί , ίη ηυίύαδίΐβπι βηίαι βωρΙίοΓ, ίη θΐίίδ ρΑρείοΓ 681 : η6(ΐα6 ίάβιη ορ6ηδ βηίδ 6δΙ ; 

3αοά ροδΐ6Γθηιαι η1πιί& (ϋ1\§6η1ία ίαβίαηι 6χίδ1ίηιο , ςαί οαραΐ αηαπι , Υ6ΐ Αΐΐ6Γαπί , αΐ πια^^ 
ίδΙΙη^υβΓβηΙ, δαύάίνίδβπιηΐ , βΐίί αϊ πίθ^ίδ βΓ^αηιβηΙαηι αηΐΓβηΙ, άαο ο&ρίΐβ ίη αηααι (ΙβουΓ- 
ΙβΓαηΙ. 1(1 ηιΗίΙοπιίηαδ οαηι Ιη ρβαοίδ ρβίΓβΙαηι δίΐ , ηοη ίβοίΐ αϊ 0£βΐ6Γα ηαοςαο οβρί1& οωοίλ 
&() 9ΐΙίδ δίηΐ ϋΐδίαηοΐιι , 60Γαηιςαβ βΓ^ηιβηΙβ ίρδίδ ρρφβχβ. 

XXII. ΟχΜΒάαηι (ατηβη οαρχία άχΒίταοία €ί άχνχίίΒα βχλπΙ α ΙϋναηχΒ. — 01)δ6Γταν1 1(1 ςαοςαο 
ηοη ίη οηιηίΙ)αδ οο(1ί6ίΙ)αδ 6Αη] ^6Π1 δ6Π)ρ6Γ οοοαραπβ δβάβη] ρΓββάίοΙβ ο&ρίΐβ , δβϋ ςα» ίη 
ςαίΙ)αδ(ΐ3αι ρρφροηαηίαρ, ίη βΐϋδ ροδίροηί : πιαίΐβ 6ΐί&πι 6χ ρπίαια ρβΓΐ6 αναΙδΑ Ιη α116γαπι 
ίίβροΓί&Η , 61 γί€6 νέρδβ , ςαβθ οαήοδαδ ΙθοΙογ, ρβΓ δ6 ηι&ηαδοηρ1& 6νο1ν6η(1ο , ηβ ίρδ6 ηίπιίυδ 
δίσι , 3(1ηοΐΑΓ6 ροΐβπΐ. Ροΐίδδίηια Ιβπιβη οοΓαπι ραπδ 6αηΐ(ΐ6Πΐ δ11)ί Ιοοαπι , 6ΐδί ηαπιβηΐδ ίηι- 
πιαίαΐαδ δίΐ, δβΓνβΙ. Οαοά βχδοηρΙΟΓαηι ίηεαη» βδ6πΙ)6η(1απι 6δ1. Τοίίαδ 6ηίαιν6Γ0 ορ6Γίδ οιι- 
ρίΐθ €6η1απι 6ΐ ςαΐηςαβ^ηία Ιβηίασι ίαίδδβ ρΓθΙ)αΐ3ί11ΐ6Γ δαηο οδδονβΓαΙ ΟβΟΓ^ιαδ ΟΙιίοηίΑάβδ : 

Διαιρείται βέ ε(ς χεφάλαια ρν. Ούχ υπερέβη τ6ν αριθμόν τούτον, ώς σεβασμίων 6ντα έν άριθμοΐς. Κα\ γ&ρ 
δ αριθμός οϋτος έχ τριών συνέστηχε πεντηχοντάδων ' χαθάπερ χα\ ή βίβλος των Ψαλμών• ΙΗνχάχ(ΧΛΤ 
ροΐΎο χη ΰαρχία ΰβηίχιηί ςηχης[ΧΑαρχηία. Νβφΐ€ ηχΑτηβτν,ιη Αιιηο νύχιΐχ ν€ηβΓαίχοη€ ιη<βΓ αΙιΟΒ 
ηχιηχ€Γ08 άχαηχΑτη ρταίβνρΓβΒΒΗΒ €βΙ ; ηαηι^ηβ Ηχο ηχΑτηβΓχίΒ €Χ ίβτηο ςχίχη<]ΐχίαρ€ηαηο ΰοηΒίαί , 
ςχΑΰΐηαάίηοαχίϊη $ί Ιίϋβτ ΡΒαΙτηοτηηχ. ΝοηηαΙΙα ηαδθ ίη πιαααδοπρίίδ «0(1ί6ίΐ3αδ ίηνοηίαΐϋδ 6Χ- 
ΐΓΑ 6(1ίΙοΓαπι ηαπιβΓαη) , βχδοηρίβ 3απι ΐΓθηδωίδίπιαδ ογΙ Ι^ρο^ΓβρΙιοδ Ρ&πδίβηδβδ. Ηίδ βΙίΑΐη 
οοηοΙαςΙίΙαΓ, (Ιίδΐίηβΐίοηβαι ί11&πι οβρίίαπι 11)6θΙο^6θΓαηι ίη ςααΙαοΓ 1ίΐ3Γ0δ, ηαβηι&οίαιοίΐυπι 
61 ϋΐαΐααι, Όβ /χάβ οτίΗοάοχα , Γ606η1ίδδίπι& 6886 , ο1 6χ β^ι^ο 1ια3αδ δΦοαϋ Ιιοπιίηαω, ςαί 
νβΙβΓα Γ666ηιί1)αδ βοοοαιηιοϋθηΐ. 
ΧΧΙΙΙ. Ι?&«Γ 06 θΓΐ1ιθ(1οχα β(ΐ6 οοτνχιφίχΜ ηοη [χιϋ. — Αη 1απΐ6η ςαί ηαηο 8αΙ) ίΐΐίοδ ηοωίηβ 

(α) 1$ΐΙ)2ϋο «αϋβιη Ιβ^ηΐυΓ ίη Κβ^. €0(1. 2920, ίη €ΐΐ8Γΐ3 ΓβοοηΙ^Γ Β&Γιβ €χαγ2ιΙΟ| &(1 εαΐοοηι αιρΗαη 
ρΙιϋοβορΙιίοοΓίιυι 8ου Οί3ΐ€€ΐί€Φ θΑΐυ8$€οηί. ΐη ΡΚΟΙΈΟΟΜΕΝΑ. 138 

ιοιιηίΙ)ΐΐ3 οιηηιυπι ιβηιηΙυΓ, θ€ βά€ οτΐΗοάοχα 1ί1)η , ίπΙο^Γΐ , ηβο &ϋ ΙΐΦΓβϋοίδ οοΓΓυρΙί ηιΐ 
1ΐΦ€ υ5(ΐυβ !6ΐηρθΓ& ρβπηβηδβπηΐ, (1αΙ)ίΙ&ΓαηΙ , οίδί ρΑΡυυι ΟΑυΙο , ηοιιηαΐϋ , (|υ1 ειιαι ίΙϋυ$ 
ιΚοΐΑ $α2Β 56η1ϋη(ίφ βϋνβΓδαηΙίβ πιίηαδ ίηΙοΙϋ^βΓοηΙ , 60 αΙ^ βΐϋδ ΙοηΙί Ροίπδ δοΓίρϋδ ΙβικιυΑίη 
ίη$6Γΐ& 6χρ1ο$6πιηΙ. £1 6Χ ϋΓΦθί$ ηυίάβαι ΟοοΓ^ίυ<!ΐ Μο5ΰ1ΐ8ΐΰΙ>&Γ, Έβοΐβδίφ ΟοηδΙβηϋηορο- 
ΙΐΐΑΐι» οΙΐΑΓΐορΙιν1&χ, ααοά γοΓ^ιΙ ΡαοΙι ν ιηβποδ , βΐ οοηΐυΐβΐ Ιί]^. νιι Ηί8ί., ΰβρ. 35, (ΙίοΙυοι 
ιΐΐαί, 

Κα\ πι 
Έχχληαίας 
της ί£ροΕ; ^λοθήχης χαιτά ^ημα χεΤται τΐ (5ητ6ν ώ^ &γ{ου ^ητ^ν χα\ του μεγάλου Δαμάσκηνου. Εί ΌΓΟ- 
άϋϋίοτ Ό€Τ ν^τοΗτη εοφίαηαηίίί 8ρχη(η8. Ηχηο ββοΓρίηΒ ΜοαοϊατηΙατ^ €0 (ϋτηρονβ ΕΰΜβία 
€§^ατίσρη^1αχ ^ φιιη'ιιτη ιΙΙηά άίοίηϊη α^βτϊηαΰαί ^ οϋί ηιαρη%ΐ3 ί.ο€ΐοΐ1ίΗ€Β οαρίίβ αρρτοχίηκαίο , 
η€ αία ααάίΓβηί, λΕ( ρΐΑΟτηοάο, αίί^ Ηαο ταίχοηζ ΓβΒροηάεηίββ ρνορο8ίίί3 $αΙ'ί$[α€ΒΓ6 νιάΜ- 
ΜΐΐΓ, ΓΜΐιι ίη $α€Τ% Ατίηαηΐ€ηίανα ΰοάίΰβ άΐοίητη ίΙΙηά αά νβτδαίη βχίβηάαίηΓ, ίαη^ηαιη ηαηοϋ 
άί€ΐΗίη^ €ί ψηαρηί ροϋαίηΐίΜη Οαΐηα$€€ηχ ? ϊ^ ΕΙ Ιίϋ. γιιι, εβρ. 1 : Τ6ν γάρ τ^ν Μοσχάμπαρα, χα\ 
βύτοΐ»ς Κγεκν ώς νόθον τ6 ^ητ^ν, χαΐ ώς £ν τισι των βιβλίων ού φέρεται τ^ χεφΔλαιον , ου ξυνετλν έδόχει. 
ΒριΛτΐΛΧο γαρ ή της ΙερΑ; όπλοΟήχης βίβλος φέρουσα, χαΐ τούτο μετά των άλλων άνάγραπτον , χαί γε τ6ν 
7«νν4^τορα ^ρτυρουσα. ΜοΜΰΗαηχϋανβίη ν€Τ0,€ΰίί€Τ08ςχΑ€ άίοΐιιηι χΙΙηά $ρνίηΗηι α$$€Γ€ηί€$^ €ΐ €α- 
^ μΙΙμΙ %η ηβηηχΑίΙχΒ Ιχϋτχ$ ηοη Καδβτχ χτηρτηάβηίχα ΰοηάΰηιηαΓηηί. ΕχΗαΙ)αί είβηίηι βαοη 
ΑηΛοΜ^ηΙαηί οοάβχ , ςχΛΧ Ηοϋ οαίβτα^ηβ $€ήρία οοηίχηβΰαί^ άχοΐίςχ^β ρανβηίίνη χηάίΰαύαί, £ΐ 
βχ ΐΑΐίηίβ , σαοά Ββ$8βΓίο 0θΓ(1ίη&1ί5 ΟΓαϋοηβ ΟοςίΏΜίοα &(1 δ^^ηοοίαιη ΟΗβηΙαΙοΐΏ, οβρ. 6 , 

ίηηΐΐίΐ, Οΐ ΓβιυΐΑΐ. "Ο μέν Λατίνοι φασιν, &πΙ τούτοις ούχ άν εΓποιμι χα\ αύτλς, ώς οΰτε τ6 του Δαμα- 

_• •_. •_ _Λ_# _•.. _.•. Τ. Ο.ΛΛΙ. Λ _ί_ —±.. Τ. ««_Ρ# • 1 \ 1_ ^ 1^ Ψ »■ 
της έχείνιβν «ΐναι ταΰτα φωνής τε χα\ διανοίας. ^ικΕ αά λ(Τ0 ίαίχηχ άίοηηί , βρο ηοη άχΰΟίη , ςηοά 
$€Ηί€€{ , η€€ ίΙΙαά ϋαηχαβοΰηχ οηχηϋχΑΒ χη (]η$ ΙχΙ>τχ$ χηνβηίαίηΓ^ <ιηϋά(^\Λ€ €ρχ8ίοΙα Μαχίηχχ ηοη 
αί «11», €ηίΛ ηβΰ ηΰχ^ιιβ , ηβο χη αηίχφΑίθΓίΙ>ίί$ οοάχοχδχΛΒ , ηίο χηίβτ οροτα β;α5 χηνβηιαίχίτ : 
ψέοαςχίΦ η&ηηΜι ηοΜίΓοηίηι €ίχαη% βαηι ηοη €88β 8Χίαηχ ρηίαηί : Ηϋεο , ιη^κατη , ηοη άίοαιη , 
8€ά €οη€€άαηχ , ΗϋΒΰ χΙΙοτανη €886 άοοίοταϊη €ί νετύα βί 8€ηί€ηαα8. 

XXIV. ΡΓδΒίβΓββ Ιϋ). IV, οβρ. 14, τ6Γΐ)α ίΙΙβ, ηυίϋυδ ηβ^ςαΐ Ι)θΐΏ&306ηιΐ5 ραη6ΐη οΐ νίηιιΐΏ α 
ΒλδίΙίο ρθ5ΐ οοοδβΟΓβΙίοηβιχι νοοιιπ Αηίχίχβρα^ ΐΑηςυ&αι Οθπιβδοβηί ν6Γΐ)ί8 6ΐ πιβηΐί Β&δϋίαηφ 
εοπίΓΑπ^ βχρΙοίΙΗ Ταιτίαηυδ δοΐιοΐ. Ογφοι» ίη 1ί1)Γϋΐη ν, ο«ρ. 14 ΟοηδϋΙαί. αροδΙοΗο., β$$6• 
ήΧφιβ Α 5θίο1ί5 ααίϋυδάβΐΏ 6ΐ ιη&ΙΰνοΙίδ ιΐ58υ1β : η6(]ΐΐΘ βηίΐΏ νβΐΌδίιηίΙβ 651 Ο&ηα&δοβηυιη 
]^ηΐ53β τθγΙ^α ιΠ6ΐη6ηΐί5, Νβζίαηζβηί &ϋοηιιηαα6 ΑυοΙΟΓυιιι, ςαί νοοβαι Ιιβηο ηοη ρβηί 6ΐ 
τιαο, 56<1 οοΓροή 6ΐ δβη^ίηί ΟιήδΙί βΙΐΓί1)υϋη(. Τυπήβηο ΒίΙΗαδ ίη ογ&Ι. Ορβ^οπί Ναζιαηζβηί 
ίο 90ΤθΓβαι ΟοΓΚοηϊΑΏ αάοΙίΙ ββάβοι 56η1ί6ηΐ6αι Β65$θποη6Πΐ, δβά ηχϊα &άο, ίρ§6 γί(ΐ6πΐ. Ββδ- 
5νίο ηβπκιαβ ΙαηΙααι &Ι>6$!, αΐ Υ6Γΐ)β Ββαιαδεβηί α ΓβΠςυο ορ6Γ6 βχρίοϋβΐ, α( 60Γυπι ίηηίχυδ 
βοοΙοπίΑΐβ, β Οβπιβδοβηο, Ιβηηυαηι β ρβίΓβ ϋΐίυδ νβηίααι ρ6ΐ&1, δ1 αυοΐ3υ5 ρΓοροδίΙίδ βιηίείδ, 
ΐρ5β ρπΒίβπιΙ Υ6Γί(8ΐ6ΐη, 6ΐ ΙηίΓβ βυάαοΙβΓ βηαηϋβΐ : 8Βά ηχ€ηιίηί88€ οροτΜ Ηοηχίηβίη ΰηηι 
[¥ί$8€, ςχίαψητίΒ ηχίτα 8αη€(χίαί6 ρΓΟΒάϋίΛτη, βί ββή αΐχςηαηάο ροΙχΛί88ί^ η( ρνο χηιύβαΙΙιίαίβ 
λΐΗηαιιί χηρεηϋ ηοη οΙατΒ αΙχφΑΪά 8€η8€τίί. £1 υ6γ1)Α ροΐίαδ ΒβδίΙϋ ίαί$86 αϊ) οο Ιοοο, ίη (^υο 
ΒηοΑκοη! ΦΐβΙο ΙβςοϋαηΙυΓ βναΐδα, 6ΐ ίη αΐίαπι ΐΓβηδΥοεία ίαίδδβ. Οαοά ροΓΓΟ ϋβ Ιίδο πΐΑΐϋ- 

ή 9605€Πΐ, Η€6ΐ 1(1 ββΓίίδδίΟΙΟ 56 Οθηθ1υ(ΐ6Γ6 6Χί5ΐίΠ)6ΐ ΤΟΓΠΑηυδ, ίρ56 ΙθηΙηΐΏ (1ίΧ6Γίηΐ, Γβω 

Βοη 6556 αάβο ώοίΐβπ}, βααι 0βηΐ8506ηί «ΙβΙο (Γ[αβηι ίά ο5 ϋβαδαιη ϋβροί αΗ1)ί οΐίοβηιυδ, ευπι 
άβ Αηΐ^ϋρί5, βίορίηίοηβ Ρ9Π)&5€6η1 ού ?:εριέργως β^οπιυδ), ηοη ΙαηΙαω Βαηΐ85οοηυ5 ίρ5ο, 56ο1 

βρ6Γΐί35ίιη6 βνίηοίΙϋΓ ^ 

^μ?ς εΓΚΕΪν άντίτυπον του ... • - λ 

Λίμα τνΛ Χρισισί. ΕΙ βΙΗ. ΑΓ8αηιβηΐ8 ρΓίΒΐ6Ρβ8 ΤαΓΓίβηΙ ηίΐιίΐ ρροΐΜίηΙ. Ναδςααια ϋπΐπι ϋβωΑ- 
5Γ6ηιι$ ρβιηβίη βΐ γίηυω ΑηΙίΙ^ρβ γοοβγίΐ, δβά Υβρυω οορρυδ ΟΗπδΙί 6ΐ δβη^ιιίποιη. Εΐ ϋοεί 
ΑηΙίΙ/ρ» ίη Βοδίΐίοίίΐ ίηηυβηΐ, 8η 6ΐ8ρα(1 Βααΐ8δε6ηυη} \ά ίρδαπι ηοΐ8Γ6 (ϋεοη<1ϋΐΏ 6δΙ? οΐ 
ίΙΙ;ι θά Οθΐηβδεβηυηι 8(1<1ί ηοη ροΙυβΓΟ, ηί^ί ροδΙ 60Γυπι (ΐφπβδίιη 6Χ0Γΐ8ηι, ςιιΙ αά οοηΓιοίΰη- 
ιΐιυη €θΓρυ5 6ΐ δθη^αίηβιη ΟΙιπδΙί, ηοη δθ1& Βοηιίηίοα ν6Γΐ)8, §6(1 ρποεοδ οΐίαιη $806Γ(]υΙαηι 
η£€65$8η85 6556 εοη(6η(ΐ6ΐ)8η(. Νοδ Ι8ηΐ6η ί6Γ6 ίηηαηαΰΓΟδ Β8ηΐ8δεοηί 1ίΙ)Γ0δ, οο5>[α6 8η1ί- 
φΐί35ίιιιο$, πιοΗοδ 6ΐΐ8ηι ςυί Β8ηΐ8δε6ηί €βΐ8(6η) ΐ'6Γ6Γ6ΐ38ηΙ, γιϋίιηυδ 6ΐ οΙ)δ6ΓναΥΐίηυδ, εΐ ίη 
υ1ϊ5 ΟΒίοίΙκίδ ν6Γΐ)8 ίΠλ ςυο) ΤαΓπαηαδ ΥΐιΙΙ 8(1(1ίΐ8, εοϋβηι ίη Ιοεο 8(]8ΐηαδδίηι Γορεππ. ΕΙ ηβ 
€0Μϋε63 οαιη65 Γ606ηδ6&ηι, 68 1ΐ8ΐ)6ηΙαΓίη Υ8ΐίε8η1δ εο(1ίείΙ)αδ 106, 492, 495, 41)ϋ, 500, 501, 
1075. 1076, 1078, 1752; ΡδΙβΙ. 242, 334; Β8Γΐ)6Γίηίδ 54, 55, 56, 57 (6). Πίηο οοηείαάο, δ1 
ΙΟΜ (ϋ1ΪΙ&ίΙι&6ΐ δϋοραίοδβ; δί εοηίοιίΦ δβηίβηΐίΰθ 8ΐςα6 οϋδεαΓβτ; δί ο[υδΒ αί> ορίηίοηο ηο- 

(α) Αι Ι&ΐΐΒ9ΒθηίΙΓιΙ>ιΐΓβιη»Ν9ΐιι Β!θ5εΙ)&ιηΙ)αΓ ηοη (]υθ(] ιηυΐΐίβ ίιι εσϋίοίϋυδ ηΐκ^^ίδοί : (]υθ(1 ηιιίιίβηι βι 
ΟΜίΙ %ψ ίη ςυο Ιβκίιηηβ, εχ ¥ιΙ\ο αηΐεηι 8ρηίΙηηι ηο$ ιηοπυδΟΓίρΙ» ιοεεη^βηϋο υ1>6<?ΓνανΊΐιπΐ8. Εϋίΐιιιιι 4ί(/ιηΒ•, €βυ βρυπυιη Γ6]ΊοίβΙκιΙ ; δΟιΙ οιιιιι Ιιχο εί»ΐ ϋΐιίιιι ρθ5ΐ οηριιΐ 1*2 111)Γί ι ϋε βάβ οπίιοάοχα, 

λΙί2 νβΓίΜΐ ορροη6Γ6ΐιΐυΓ 9ΐ) 118 ηυί » Ι^αΓιιιοηιιιι €%ΙθΓΐιιη ριΊοΓ» ΪΙΙ» νβι1)α , ϋο ίμιίΙ^υΝ (^χ ρΓοΓϋ&ϋο 

ρ^λΠίΪΜΐ» $4<ΙίκΐΒΐ, χα\ προβολευς διά Λόγου έχφαντο- ϋί^ρυΐαΐ ΑΙΙαΙίυδ, Βΐΐιιαδοβηυ βαΐίβ ϋπριτίΐυβ 3$:$6• 

ριχοό Πνενματος, €ΐ ρΓοαηαοτ ρετ ν>Γ6ιιηι εχρίαηαη- ΓυΙιηπδ. 

I^•5ρ^^ί^Μ, αίβϋ^ΐ ίΙΐ6^ εαρυΐ , οχ (|υυ ρΓθΙθΓ6ΐ)8η- (6) ΙΓιβ 2ΐ(1(1;«$ οιηηοδ φΐοΐ^ποί νίθΐ; ουιη 6γχ•€05 

«ν , ι^ιιΐιιυιη ιιοη 6&6β αιιο(οή5 ηο$ΐΓΪ ίοΐιιμι. φ Ιυιμ 1•α(ΐηο5, ίιι ναΓ-Ιίβ ΙιΐϋΙίοιΙιείΊϋ. 

Ρατεοι.. Γι κ. Χαν. 5 139 Ι.Β0Ν18 ΑΙί-ΑΤΙΙ 11β 

5ΐΓβ (ΙίδΜϋβηΙ, οΐ ίη αΗβηι ρβΓίβιη ΙπβΙιατιΙ β(1νβΓ8βπϊ, β ΙίΙ)Πδ ΓθίΓυΐΒ 6χμυη§6η<ΐΑ δυη!, 6Αςυ6 
ηΐ) βΙϋ$ ποπ «βςυβ δβηΐίβηΐώυδ ίηδθΓία, νβΐ οοΓπιρΙβ, νοΙ ίπΗπυΙβΙα ΑίΓιπΏβΓβ νβΙΙειυυδ, 
Πβυ» >)οηβ Ι ((ποίβ βοπιιη ρβΓδ ίηΐβ^β, ςυί ϋ1)βΓ ίιητηοίυδ, ςυω δβηίβηΐί» ηοη ίηΙβΓοίδ» Γβ- 
ηιβη6ΐ>υη•»? Μυΐΐβ ίΙΙί νβΐ ιηόυΐ^βηΐβδ β^ηίο, νβΙ οοοβδίοηί δβΓνίβηΙβδ, ν«1 ορρυ^βηάί (ιφγ6- 
ϋοοδ ίοΓΥΟΡΟ ίβοΐ&ϋ, (ΐυΛίκΙοίΐυβ βΐίαιη ςαοά ϋΐίδ ίΐβ νίϋβΓβΙϋΓ, δοηρίίδ οοιηιηβηϋαΓυηΙ αιΐφ 
δθςυίοΓβδ ΗοΐΏΐηβδ νβΙ ηβεϋβαπί νβΐ οοπίΐΘΐηηαηΙ, ουιη ββ ρΓθΙ)βΙίδδίιηί δοπρίοπβδ ίη ηιείίο- 
Γϋΐη δβπδαιη ΐΓΑ(]αοΐ8 βιρΤίεοηΙ νβΐ δϋΐχΐίνίάβικίο 6χρ1βη&η1. Βϋ Ηίδ ηβ βχβοαρίίδ Ιιίο β^βοι, 
ρίβηί δυηΐ δοπ|)Ιοι*υιη οΐΏηίυιη 1ίΙ)Η. Οαί(1 Ηίΰ ΓβίβΓβιη ααιΙ&οίδδίΐΏΟΓυιη Ιιοιηίηυιη οοηοΐυδ) 
ςαί ηοο α (Ιίνίηίδ ΙίΚεΗδ, ςυβηάο οπιηιβ ηοη ροδδΐιηΐ ίηΐβΐΐί^ίτβ, δυοςυβ πιβΙίΑηΙαΓ οωηίΑ 
{{Γβδδυ, ηιβηυδ δοβΙβΓβίβδ θΐ3δΙίηεη(Τ 

XXV. Ιά ςυοσαβ οΙ)ΐΙβΓ Ιιίο ηοίβηάαηι νίοΙβΙϋΓ, βρίΐοωβίοτβδ Οβδηβηαηοδ οδοϋβηΙβΓ ηίηιίδ 
βχ ΟβίΏ&δοβηί Ηο. ιπ, οβρ. 11, δοηΙ)βΓβ, ΤΗβοάονιοΗΒ (ϊτωΰηί^ οοηίνα ςτίίβιιι [XVI] ΐΛοηϋχΐΒ 
Βχ/χαηϋηΒ (ηχί ΑροΙοριανη αά α€€η$αίίοη€$ άΗαίαϋοηί» ^]η». ειιιη βρυά βυηι ηυΐΐυβ δί( 
ΤΛβΟίΙοηουδ, ςυβω ουιη ΤΙιοο(ϊθΓβΙο οοηίυηοΐυηΐ : ηβο ΙβοηΙίυδ Β^ζαηΙίυδ ΑροΙοςίβηι ίη 
βηο) οοιηροδυίΐ, δβά β^^τίΠαδ ΑΙβχ&ηάήηαδ. Οβδπι&δΟβηυδ ϋαςαβ ίΐΐο ε^ηΙΙί, ηηατη ηαίπΓαϊη ιη- 
«οΓπαίαίη, 6χ βοϋβηι Π.νηΙΙο ρπαδ βχροδίΐο, δΐώ^'υη^Ι, ΟγήΠαοι ηοη θΐία ΓβΙίοηβ ίηΐβΐΐβΰΐυιη 
ίυίδδθο ΐ6θηΙίοΒ}'ζβη1ίο. £1 ρβηβ; ειιπι ε^ηΐΐυδ ψδβ ίη (Ιεί^ηδίοηβ δ€ουη(1ί βηβΙΙιεηιβΙίδηιοΓυιΒ, 
ςυοδ ΤΙΐΰοάοΓβΙαδ 3()ν(^Γδυδ ίρδυω ίπιρυ^&νβΓβΙ, ββπκίβηι δοηίβηΐίβυι ΙυββΙΟΓ. νβΓί^α ΟαηΜ« 

δεβηί δϋΠΐ : Μ^αν γά£ ύπόστααιν του θεού Αόγου απολύτως λέγοντες ού σφαλλόμεθα. Όμοίως 5έ χαΐ Αε'^ν- 
τιο; ό Βυζάντιος έπ\ της φύσεως τ6 (δητ^ν ένόησαν,^ούκ άντι της υποστάσεως, έν δέ τ^^ πρ6ς τάς βεο&ι>- 
ρίτου μέμψεις του δευτέρου άναθεματισμου άπολογ{ςι, όντως φησίν 6 μαχάριος Κύρκλλος - € 'Η φύσις του λ^υ.ι 
ϋηαψη ^τη ΙΗχ Υ€τ}>% ρ€Τ$οηατη αύΒοΙήίΰ άχοοίία^ ΗαπάφΛα^χΛαιη αΐβίτατηνα. €οη${ίηιΐ€Μ 
βϋατη ίη ιηςιάηηι ίβοηίΐηί Βχίζαηίίη$ άβ ηαίητα ληηο Ιοοαιη ιηίβΙΙβΰοχΙ^ ηοη άβ ρ€Τ30Ψΐα. Αί 
ν€Γο ύβαίχΜϋί/τίΙΙΐΜ ίη οα αροΐο^ία ^%μ ΤΙΐ€θάοτ€ίι Ιίύπίψη^ ςη€τη αάν€Γηί$ ίΰΰίίηάΗίη αηα- 
ίΗβιηαΗίίηυΛη £άίά€ταί ΤϋβΙΙχί^ ϋα ΙοφΛΧίητ : « ΝαΙχΑτα ΥβτΗ, Ηο€ €8ί ρβηοηα^ » βίβ. 

XXVI. ^οαηη^β Όαηια$€€ηχ %η(ΒτρτΗ€$ Ιαίίηι. — 1.ίΙ>Γ0δ ϋβηΐθδοοηί ύβ βάβ οτίΗοάοοεα νβΓ- 
ΙίΙ ίη Ιίηκηθηι Ιβΐίηαηι ΒυΓ^ηάίυδ Ρίδθηυδ, ίηηδοοηδαΐΐυδ δαί Ιβωροπδ ηοη ίηοβίβϋηβ, δυ5 
Ευ^βηίο III, βΙ αΙΙα &1ίί« Ρο^Ιηιοάυπι α Ιαοουο Βϋΐίο ηιβ^ηβ εχ ρβιΐβ (Ιβ ίηΐβ^ο οοηνβΓ», 
6€ΐίΐ3 δΐιηΐ Ραπδίίδ βηηο 1577. 

XXVII. 1>β οταΗοηΒ ά6 άβ/ηηοίΧΒ. — 1.ίΙ)Γ0δ Όβ βάβ οτίΚοάοχα βιοίρϋ ΟΓβΙίο, Περ\ των έν 
ιείστιι χεχοιμημένων, Όβ μ ^ϋί ίη βά€ οΜοίΐηχ€ΤΗηί. Ώβπο οπιηβδ φΐοίςυοΐ ]30δΐΌθη)Αδ06ηυηΩΐ δοιί- 

{)56Γ0, (ΙυηιηιόοΙο ίΐΐΐαδ ηιβηιίηβήηΐ, ϋθπΐΑδοβηο νίηοΐίοβηΐ, βχ βΓ»είδ βΐίβηι ίΙΗ ςυί, δοΗίδηιιιϋ 
ανοηΐβδ, ρυΓς&Ιοήβδ ροΒηβδ (Ιβ πιβοΐίο ΙοΙΙυηΙ. £βιη υϋςαβ, δί ροΐαΐδδβπΐ, ηβ ρρορη» ορί- 
ηίοηίδ ΓβΓβΙΙοηάδΒ βηδβω βιΙνβΓδθπίδ ρΓββϋβΓβηΙι νβρίίδδβηΐ ίη (1υ1)ΐυη). ΝοηηαΙΙί ί(β βδδβνβΡθη- 
16Γ 1)00 Ιτ8(1ί(1θΓυη(, υΐ γβΐίοίηιο βϋβαι εοπιρΓοϋ&Γβ ηοη νβπΐί δίηΐ; ΐΓ&οΙαηΙςυβ α ΡΑΐπΙ>υ5 
ςαί ίη βοη€ί1ίο ΡβΡΓβΓίβηδί αβ ΡΙοΓβηΙίηο ίηΙβΓίυβρυηΙ, ίηΙβΓ οβθΙβΓθ δ&ηβίοηπη Ρ&ίΓυηι ΐββίι- 
ηιοηίβ (]υΦ Δά βδδβΓβηίΙβδ ριΐΓ£;&ΙθΓίθδ ροβηβδ ίη ηιβ(1ίυιη βϋϋυχβηιηΐ, ΙίΦο βΐί&ηι ϋαηΐΑδοοηι 
ΓβΰβηδίΙα ίαί5δ6, ςυ® οαιηβδΟηθεί, αΐ ρΓ0ΐ)βΐ0Γαπι εβΓίοηιιηςυβ βυοΙΟΓαηι ΓβεβρβηιηΙ. Πολλές, 

Αίυηΐ, μα|9τνρ£οις αγίων ανέγνωσαν. Αά (ΐυοδ ΜβΓΟυδ Ερϊΐβδίϋδ ΓβδροηάίΙ : Όσα βΓπατβ, χα\ τάς 
ααρτυοίας τών &γ(ων, &ς άνέγνωτε, στέργει αύτάς ή Έχχλησία των Γραικών , χαΐ Αναγινώαχει αυτά» 
£1 ίηΐΓβ : Έν τή είχοστξ ^^μ•Τ1 '^^^ αύτοΰ μην^ πάλιν έχάθισαν, χα\ ανέγνωσαν οΐ *1ταλο\ ιηΑλάς 
μαρ?νρ(ας &γ(ων• χα\ παραδείγματα, χα\ αποδείξεις. ΙηΙβΓ ςυβΒ Πΐίηΐΐη ί$ϋδ νί<1βΙυΓ, δί ΟϋηΠΑδΜΙΐΙ 

ΙβδΙίηοηίΑ ηοη ίυβηηΐ τβββηδίΐΑ. ευιη βΐ Οβηηαάίυδ ρβΙηβΓοΙιβ, ίΙΙοΓυηι Ιβηιροηιαι δοηρίοτ, 
ίη άβίβηδίοηβ οΑρίΙυπι βοηοίΐϋ ΡΙοΓβηίίηί, βθρ. 3, Ιοίβηι ίβιηιβ (ϋβίβηι ορβίιοηβαι 1ΐ'Αη5€η- 
)>Αΐ. ΙΙϋιΐδ Ιβδϋηιοηίβ βοηίΡΑ βρφοοδ βά ρΓοϋβηάυΓη ί^βηι ραΓ^Ιοπιπη υδυπρΑΐ βΓεςοπα» 
ΙιίβΓοηιοηΑεΙιιΐδ ρΓΟίο^^νηεβΠυδ Αρο1ο(;. ρπο εοηείΐίο Ρίορεηϋηο εοηίΓα Μάγοι Ερηβδίηί βρίβίο- 
Ιαο). 01}Χ3δ ερίδ!οΐΑ 50. Αϋ ΕδΑΐΑΟ) ηιοηΑοΚυω, ρΙυρΑ εχ εΑ• υϋ ϋΑπίΑδοεηί ςεηυίηΑ, ΐΓΑη- 
δοηρδίΐ, εΐ ροϋδδίηιυπι ΙιίδΙοπαπι άβ ΤΓ8]*βηο, βΐ ΡαοοηίΙίΑ, εΐ οαΙυαγια ίηΓιάεϋδ : ηερ α Οα- 
ιη<)δεεηο θΙ)ΐ1ίο3ΐ ΕηιωΑηιιεΙ ΟβΙεοβδ ΙίΙ). ιν οοηΙπΑ θΓβθεοδ. £1 εοηιωυηίδ ίεί^ε 6Γ£βοθΓαηι δεη- 
ΙεηΙίΑ βΑΐη ΙγαιΙΙΙ Οηπ)Α8οεηο, (]αί εϋβηι ίη Ηη^βιη εοΓυιη νεΓδΑοι δΐιύ ηοαιίηε ϋβηιοδοεηί Ιβ- 
καηΐ. £ΐ&1ίυδ, ηεδοίο ςυίδ, ίη Ιιη^Αηι Ο^ρπορυπι νεπιβοηίΑΠί νεΓίίΙ, ΙΐΑΐ}εΙυΓ€[υε ίη οοά. 1171 

ΥοΙί^Αηο, βΟ ρπηείρίο,^]^ γλυχομνόσταις τροφαΐς, χα\ τά δειλικάτα, χα\ τίμια φαγία. Α(](]ϋηΙ ΟβΟΟΑ- 

δοεηί 6β(Αΐβ ρυΓ^βΙΟΓίΑδ ρεθηΑδ οοΒρίΑδ ίαίδδβ ίηηρυςηθΓΐ, υ1 εχ £υδΐΓΑΐίο ρΓβδ1)^ΙεΐΌ άοηδίΑη* 
ϋηοροΗίΑηΦ βεοΐβδί®, ου]^ οα άβ τε εοηδοπρίοδ ϋΙ)Γθδ τεοεηδεί ΡΙιοΙίυδ ίη ΒχϋΙχοίΗβΰα^ 
Ιηιειη. 171. ϋδΟδ εΙίΑΠί Ιοςαεηιΐί ϋ&ιηβδοεηο ίΑπιίΙίαι-ίδ Ιιοο ρΓθΙ)Αΐ. ΙΙΙε εηίηι ηοπιίηίϋοδ ^»- 
Γείίεοηιαι δα® ΙειηρεδίΑΐίδ ρΑΓοεηδ, βΓΓΟΓβδ ΐΑηΙυηι ρΓορυηιΙ ορριίβηβίςαε. ίίΐ). ητ ΟτίΗοά. 

/?</., ΟΑρ. 17 : Επειδή τίνες ήμΐν χαταμέμφονται, εΐο. ΕΙ Ιΐίο 1]θε δεΓΠΙοηβ ηοη ΑΐίΙβΓ, ένέσχηφέ 

Είσιν 6 παράνομος σχηψίν τίνα έχφυλσν, 6(0. ΗφοεΙ αΙια ρΓΟ ΟΑχηΑδοεηο Α ρΐβΐ'ίδςυβ οοηβεΓοηΙητ• 

XXVIII. βΓβΙδβηΐδ ηοϋδ ίη (οπιυιη II ϋ€ ϋτηΰβ, ίη ΟΓΑΐίοηβιη ΟβΓη)ΑΧΐι ρΑίιίβΓοΙιΐΒ, άβ Α'α- 
Ιοαί ηοπιίηβ Ορβ^οηο ρΑρφ α βρθΒοίδ ΙηϋυΙο, (]υΙ>ϋΑΐ. ΙΙί βΙ Βαίηα$θ€ηχι$, $€χλ [XVII] φ^ίΐφΜ 
ίΐίΰ αχΛοίοτ €»ί οταίχοηχί ρνο βάβΐχΐ)!^ άβ/ηηοίχβ χηίύτ ορβτα Βαηχοίοβηχ. £1 ΑηΙβ 6Γ6ΐδθΓαηι 

βΓβ^ήϋδ ρΓθ1θδ)^ηοβΙ1ΐ1δ άίοΙΟ ΙΟΟΟ : Έν τφ έπ* Έχχλησίας άναγχνωσχομένφ λόγω, τφ επιγραφών 
ίχοντι : *Ιωάν'/ου μονάχου χα\ πρεσβυτέρου του Δαμασχηνου. Ιη θΓαΙίοη€^ (^ΧΜΒ ίη ΕΰΰΙββχα ΐ€0ίίΧέΓ ηΛ 

Ηαϋ χη$€ηρίχοη6 ^οαηη^8 ίηοηαΰΗί 6( ρτββίίμίενί Βαηια8€€ηχ, 8ί (^εηυίηυηι ΟααΐΑδοεηί ίεΐυπι 
ΗΐίδΙίαΐΑδδεΙ, δοηρδίδδεί υΐίςυε, ίοαηηα ιαοηαεΗια βί ρνββύχ^ΐβτ Βατηαβτβηηβ ίη οταίχοηβ, οίο. 
ΙΟΑηηεδ ίεηδ»υδ Ββ ίχτηύο^ ΙίΙ). πι, ΟΑρ. 12 : ίχύΓμηι ι^ίχΑηι ηοη €$$€ Βαηχα^οβηχ ηοη Μη- 
ν χα ν%ά€Τί ροί€ίί, Ου1)ίΐΑνί( βΙίΑηι ηιιιΙΙίδ Ιιίηο ίηάβ Αάάαοΐίδ ΑΓ^πιεηΙίδ ΡείΓυδ ΑΓοααίυδ 
ΙίΙ). εοηίΓΑ ΒαγΙααοι άε ραπβ&Ιοηο, ρΑ^. 396. Αΐίί ιι( δρυπΑω ϋΑηιβδοεηο Αΐ)πρίυη(, ίάςυβ ίΐΑ 
Α$δε ηοη ίηνΑΐίάίδ ΓΑ(ίοηί1)α5 οοηίβηάιιηΐ. ΒΑΤίΙιοΙοαίδΒαδ ΜεάίηΑ : Ρβηηά^, ίηςαίΐ, €»ί^ %αηο 141 ΡΗΟίΕΟΟΜΕΧΑ. Ιβ 

ρτο Λ€^αη€αΜ οταίίοηίνη ϋαΐηα$€6ηο Ινίύηβνβ, αο τηοτίηοί εχοΐίανε ρο8( ιοη^α^η αό οΙίίίΑ αη- 
ηοηιιη ηΐΓΠ€ΐι/ιιιη, €ί αά $(Ηάία ΐΙεπΑΐη, Η ΙαοηϋΓαίιοηββ ^βυοΰΟΓΰ, Πίη βηίηι αηίβ τηααηΛτη 
ατ€ςοΓίίίη%^ Γα/οί «ο ίη $€ηηοΗ€ β( ηιβηίϊο^ οϋίί ΌατηααοβηΐΛδ^ γο/ο* <Βί(ΐ3 αά ΤΙΐ6θάο$η 5β- 
$ΛοΓΐ» ί€α%ροτα ρβτίίηβί. Ετρο ηοη ροίηιί άβ βο βίτηίίία »€τίύ€Γ6^ βΐ η€0€ί8β €$1 ιΙΙηά ορπΒ αΙ• 
ίατίΗΜ €$$€^ €( ηοη ηιαρηί Οαιηα$€€ηί. ΡΓΛαοί5θϋδ δααπβζ Ιϋβο βΙ}άί€βΙ, (|υθ(1 άοοίπηβω οηι- 
ηίΒο Ι)βπι&5θ6ηο οοηίΓαηαιη ρρο (ΙβίαηεΙίδ ΓβίβπΙ. Βο ΤΓβίβηο θπίιη, βΐ άβ Ραοοηϋΐα ΙιίδΙοηω 
ΙΙΐ€θΙθ8ίοαιη ίΙΙαά Οβιηβδοβηι βχίοωβ βνβΓίιιηΙ, ςυοά Ιίο. ιι Ώβ βά€ οτίΗοά. ί(α βηυηΐίαΐ : 

Χ^ & γινώβχεη», δτς δπερ έστ\ τοις άνθρώποις ό θάνατος, τούτο τοΙς άγγέλοις ή ίκπτωσις • μετά γάρ 
τ^ Ιχκτιαην οδχ βττιν αύτοΖς μετάνοια, ώτπιρ ούδΐ το?ς άνθρώ7η>ις μετέ τ6ν θάνατον. 8θΙτβ αηί€ίη ορον- 
Μ, ^ΗοηίΜηα ^Ηοά ΛοΜ%ηίοη8 τηοΓ$^ λοο αης^Ιίβ €3ί ίαρ^ΐΜ. Ρθ8ΐ Ιαρβητη βηιη^ ηοη βίί ι7/ι« 
ρΜΛίί^ηϋα Ιθ€Μ^ ηΙ ηβίξηε ροίί ίηοτίβιη ΗοπιίηίύΐΑΒ. 

XXIX. Μ6<ϋηΐΒορϋαΐ6 δβΙίβΓβοΙαιη ρυίβηΐ, 5ί (Ιίο&ηΙ, ίΙΙυπ) βχ βο ςαο(1 ρρο οβΓιο §αρροηί(, 
ΙιΙΙί ιη&ηίΓϋδΙο, (Ιαιη Οβπίθδοβηαιη ηο$Ιπιαι αά Τΐιβοάοδίαιη ϋ^εηίοΓβπι 8ίΏθα(1α(, €[υί ΙοΙ αηηίβ 
ρο$ΙΤΙΐθθ(1θ5ίαιητίχ6Γ&1, ροίβΓδΙςυβ ορίίιηβ ΓβίβΡΓβ ΓββΙαιη Ορβ^οπί ΜΑςηί, 6ιΤ^8^βη^ δοΐυΐβιη. 
ΕΙ 6Χ 1ιΐ5, ςυη ηο5 δυρΓΐ βΙΙαϋιηυδ αβ £ΒΙ&16 Ι)ιιιη&$06ηί, β1 ΙθΑηηί$ Αξγρύι, βρβΓίβ οοη5ΐΑΐ 
Βλοι&βοβηαιη ηβΓΓθΙίοηβιη ϋΐβιη (Ιβ ΤΓβ3&ηί βηίΐΏ& ροΐαίδδβ δοηϋβΓβ, οΙ) ςιι&ιη 6ΐ οϊ> βΐίβιη άυ 
Ρ«)οοηΐ11β, Αΐϋ θΓβΙίοη6ΐη ιΙΙαπι Οβηιβδοβηο, 6ΐ$ί ηοα ίΐβ αίΙΐΓΐηαΙβ, βΒίικϋοβηιηΙ ; βΐ 5ί ηοη 
^5^αι1^^ΑηI, ΡαΐΓβαι (αιηβη ηίπιίφ 0Γ6(1α1ίΙαΙί5 οοηάβΓηηαηΙ. ΒβΙΙαπΏίπιΐδ 1)6 ίοηρίοηύίΜ $αοΓί$ 
χα ]οβηηβ Ι)Αΐηβ506ηο : Οναίχο ά€ Ηίβ^ ^ηί ίη βάβ ψηί^τανηηί^ βοΓαρηΙηνη %η]€α(, ςπία ηανταί 
ΡΒίεσηιΙίαηι ρτ€€ίδη$ ΤΗβοΙω ρνίηιω ηχατίχ^Ηί^ βί Ττα^αηί αηίτηαιη ρΓ€€%Ι)η$ 8, βτβαοηί ραρω 
ο6 %η[€τηί $ηρρΙ%€Χί» Η1>€ναί08, ςη<Β Ψΐαττααοη€8 [αΐ8(Β €88β νίάβηίατ^ €ί (αΙ)ύΙ\8 8\ίηηίοτ€8(ΐηαιη 
α^ίοτίέβ. Ξβα β€Τ% ρο(€8ί ηί 5. Ιοαηη^β Όαηία8€€η%ΐ8 , ^ϋαιηΐΊ^ αΐιο^ηΐη άθ€ίιΐ8 €ί ρηι- 
Αηυ, %Μ»ηαΐΎαί\οηα)Η» [αοχί^ηι βάβτη ΗαύχΑβήί^ ηβφιβ άβ ν€ηίαίβ βαΐΊ^ηι \ηυβ8αραηάα 8θΙΙχ€Χ'' 
ίΗ8 /ιι^ΓΐΎ. 66ΓβΓ(1α$ Ιθθηιΐ6$ Υο$5ία5 Όβ Ηχ8ίοη€Χ8 βνχο%8, ϋΐ). η, ο&ρ. 24 : Εί8\ νετο ϋωηα- 
8ϋ€ηίί$ ΓίΓ ^ονβί €§ν€0Χ6 ΰΠΛάϋχΜ αο τηαρηι ηοηιχη%8^ ίαηχβη ίη ρΐ€η8ςΐΑε ατβάχΑίχΜ /αί^ ρ/αι 
ια/ίι, αίσχί€ίηΐ€Γ €(Εί€να]ΧΛάί€ΧΐΛΐη ά€8χά6Τϋ8 %η ηατταίχοη^ χΙΙα ά8 αηχηχα ΡάΙοοηίΙΙα ρτβαύχΜ 
Β. ΤΗεϋία, ρτίΐηω ϊηανίι/η8^ αύ χη[€Τθταηί 8\ιρρΙ\οα8 ΙίΰβταΙα^ €ΐ8% χη ρζηίχΐχ βντοτβ Η χάοΐο^ 
Ιαίηα ούη»»€(, Ιί^τη ηιωά αχί, αηχηχαξη Ττα]αηχ χΐηρ€ταΙοη8 8χηιχΙχί6Γ ρ(ζήχ8 χη[βτηχ βχβηχρίαηι 
ρηηΰίίΛ Οτ€ροηί Μαρηχ^ ςχΛΟΓΧίΐη αίτατη^χα ΐ€ρα8 αρχΑά ϋαηια8€6ηχιηχ οταίχοηβ, άβ Ηχ8 ςηί χη 
$άβ ηίϊ^αΌ€τηηί. ΡθΓία88β αΐί^ιιίι αΙ)]αάχο€ί ρνορΐβησ οΓαίχοηβτη χΙΙαχη 0'ατηα8€8ηο, 

XXX. δαβΓβϋΐο ΓβδροηάβηΙ, Γ&ΙίοείηβΙίοηίδ ϋϋυδ νιοι ηοη 65$β ΙβηΙβπ), υ! βδδυηιρίυπι 
€0αιρΓθΐΜΐ!. Ι'ίΙΐΓί βηίια Οβ βάβ οΓίΗοάοχα^ φχί ρΐαηβ 0αα)8$€6ηί 5αη(, ηοηηαΙΙα οοηϋηβηΐ, 
«Β άϊοίαιη Β&αΐ8$06ηί αχίοαια ίηίπη^ηΐ, βίςυβ Γ&άίοϋυδ εοηνβΐΐυηΐ. Ρα1$ο όγκο 0&π)8$ο6ηο 
ηΐκί Οβ 0τΛύάοχα βάβ ΙηΙ)ααηΙυΓ. Ιαιυάο ίπι&ςίηί1)α5 οοηιηΐ6ηΙ&ηθ5, ςαοΒ ΤΓϋηοιηίυδ βΐίαηι 
Ι)ηΐΜΐ506αο ηο$ΐΓθ οοηο655ϋ , ταϋοηβ 8α8Γ6$η βπιβηοιρβηΐυρ οιηηιηο, βΐί^υυ αδέσποτοι βΓυηΙ. 
8ίφΐί<ΐ6ΐη ϊΗί ςυοςυβ οα οοηΐίηβη^, ηυ® ίΙΙαά Αχίοωα τβίΐύαηΐ ίη&ηβ. Νβο] βαάβαιηΐϋΐ ίρ$Α 
«βοΐβαϋβ» <16 ιηαΐΐοηιαι $8ΐαΐ6, αίςυο &1) ίηίβΓηί οηιοίΑΐϋ^α» βνοοβίίοηβ, (^τιβω ίυδβ Οοώα- 
Μ60Ι15 ΑδΙηιϋ ίη &6πηοη6 ρρο άβίαηοϋδ, αίςαβ ΤΓ9^βηί, 6ΐ Ραΐοοηϋΐ» Ιιί$ΙθΓϋ5 βοηβηηιαΐ, 1ϋ). 
III ϋβ Μβ οτίΗοάοχα^ €8ρ. 29, βΐ ΙίΙ). ι Όβ ίιηα{/ιηί6ιι« Ιαοαίθηΐίδδίαιβ &Ι) βοάβαι 8$50ΓίΙυΓ. 

Ει ίΐή ίΧνΠΙ] ηαίϋβΐη 1ΐί5 ν6Γΐ)ί$ : Κάτβκσιν ουν εΙς &^ν ψυχή τεθεωμένη, Γν' ώτπερ τοις έν γί[ ό της 
βακ&οτυνης άνΗειλεν "Ηλιος, οΟτω χα\ τοΓς ύπ6 γην έν 'σχότει χα\ σχιΐ χαΟηαένοις έπιλάμψη τ6 φως * Γν* 
69κιρ τοΙς ^ν γ^} εύηγγελίσατο είρήνην, αίχμούίώτοις Αφεσιν, χαΐ τυφλοις άνάβλεψιν, χα\ το?ς μέν πιττευ- 
0Ββι γέγονεν αίτιος 9ωτηρ(ας αιων^ου, τοΤς δέ άπειθήσασιν απιστίας Ελεγχος* ο&τω χαΐ το?ς έν άβου, Γν* 
β6τ$ τΛ)β γ^^ ^^{^ΨΏ επουρανίων , χα\ επιγείων, χαΐ καταχθόνιων * θ€8€€ηάχί χη χη[€Γηαη% αηχηια 
ί€ίβ€αία^ ηί φαηαύηϊοάχΛτη 1x8 ςχΑΐ χη ίβίτα ]χΐ8ίαχ<Β οτίχΜ β8ί 5ο{, 8Χ€ €( χχ8 ς^αί 8ΧΛύ ίβττα χη 
Ιηι«6Γί#, 6ΐ ιιιη&Γα νΛοηχ8 8€ά6ΐ)αηΐ, Ιχλχ ϊηΊ'ηΙρβτβί, Ε( χι( φΑβτηαάηχοάητη χη ίβτνα βναηςβ- 
Ιίζαν€ΤΜ$ ραΰβηι, €αρ{χνχ8 Γ€τηχ88Χοη€τη, €(Β€Χ8 νχ8ΧΑΐη^ €( ίι», ηηχ ΟΓβάίάβηιηί [α€ΐη8 €8ί €αη8α 
ΜοΙαϋΜ αίβτηίΕ^ χη€Τ€άχΑΐχ8 αχίίβτη χηβά€Ηίαίχ8 χηχρΓορβηηηχ, Η νβάατρηίχο^ 5/ο €ί ίίβ ηχΛί χη 
ίΜ[€τηο ; «Ι ίρ8Ϊ οτηηβαβηχΛ ββοίαίχιν €<βΐ€8(χχΐίτη, βί ί€ίΤ€8ίη'αηι^ βί ίη[Βτηοναϊη, Ηιο βυΐεπι : 

Κα\&φ* Λ χατελθών εΙς 2ρτ\ν ταΐς άπ* αΙώνος πετςεβημέναις ψυχαΐς, ώ; αιχμάλωτοι; έχήρυξεν &φεσιν, ώς 
?'^9λοIς ΜΙβλεψιν. Εί €Χ ^ΧΜ ά€8€6ηά6η8 αά χη/'€Τ08, αηχηχί8 α 8€βοηΙο νχη€ίί8 , ΧΛί οαρανχ8 
Ιί^€τίαί€ΨΛ^ «{ Γ(τπ« νχ8Χίίη ρτΰβάχοανϋ. ΕΙ ΟΓΑΐίοηβ ίη δ8ΐ)1)8ΐααι δβηοΐιηη, υ( ΐιίηβ 
βϋ&ιη ρβφβΙυΑΠ) ίη ϋβηιββοβηο (ΙοοΙπη&ηι 8ηίηΐ8(]ν6Γ(β5 , ί(1 ίάθπι αί>56ηΙ : Αύτδς δλ 

τύβφ «ονηρΰν τά αχΟλα, τους άπ* αΙώνος θανόντας χεχληρονόμηχεν, άπαλλάξας τούτους ^70ΐ τω ζυγφ τής 
έψΜψτΛ9ς χατ((χοντο * έν γάρ άν^μοις χαταλεχθε\ς τήν εύνομίαν έφύτυε^ε * των δέ άπειθούντων τ^ 
ηήρμ» γέγονεν εΙς άπώλβιαν, χα\ πένθος των εορτών άντηλλάξατο, χα\ θρήνους ύμνων άντήχησεν* ήα?ν 6έ 
φνς έχ αχάτους ά^τειλι, χα\ ζωή προήλθεν έχ ανήματος, χα\ έξ άδου πηγάζει άνάστασις, και χαρά, χα\ 
^ψιφΜψ χαλ 4γαλλ{ααις. 1ρ8β αχιί€ίη χηχρτοοοτχΑϊη Χ8(οτχ$ϊη ρΓΰΒάατη , €08 ηβηχρβ ^αχ αϋ χηχίίο 
89€βΙ&τ^μ ιηοΓίβηι οϋχβταηί^ υΰΙχΑί ΜΒΤβάχία(6ϊη αάβρίχΜ Β8ΐ^ (ΐχίΧοαηςχΑβ ρβοοαίί ]ΧΑρο άβίβηίι 
/μτμιΙυ Η1^€ταη8, Ιη(€Γ ιηχ^αο8 βηχτη Γ«ρα^α/ι«5, (ΒίξαίίαΙεηι ρτοάαχϋ, βί (αοίΐΑηχ €8ί 8€ηΐ€η 
ήΐΦ^φάίίηίίνΜ ίη ρβτάχίχοηβηχ^ {'68ίΐ8ςα6 βοτχιηι χη ΙχΑοίπηι €0Ίητηαίαίχ8, ρΙαη€ίιΐ8 ρνο Ηχβηχηίί 
τζΜοηΜϋ. Νοδχ8 αχίίβηχ ΙχΑΧ ^ίβη6ΐ)η8 68ί οτία^ νχία βηιοηηηιβηίο ρτου€ηχί, Τ€8\ΑΐΎβοίχο αΐ) ίη- 
(€ή$ ρΓΟΜοηαΌΧί^ ραχΛάίπτη^ χηςχΛαηχ^ αηχιηχ νοΙχΛρία8^ βΐ €Χ8\αΙΙαίίο. 

XXXI. ΕΙ 1ΐ8Β6 ορίηίο ηοη ΟβπΐΑδββηί ιηοάο, $6(1 βΙίοΓυαι βΐίαπι πιαΚοηιηι βΟΓυηκιαβ ρρο- 
ΙβΙίίδίαιΟΓαιη ιηΕοοΙβ^ίΑ άοοίοηιηι νίάβΐυρ ίαΐδδβ. Νβ οπιηοδ Ηιο Γοεβηδθθπι, 6( (^υ» αΙίΙ}ί 
ίΐΒβ ρβΗΓΑΟΐΑνί, Ιιίο ΓβρβΙβω, νί(ΐ6$ί5 ΐΓβηββαπ) Ιϋ). ιν, ε. 45; είβηοβηίοηι Αίοχβηιΐηηιιιη 115. 
Β 61 ΓΓ 8ίτοιηαίί»/ιη ; ΙοΜυιη ιηοηβοΐιυηι βρυά Ρίιοϋαπι ίη ΒχΜχοίΗβοα; Αη&$1α$ί8πι 8ίηβί(βιη 
φΐαβΙ. 3; ΤΚβοάοπιω δίαάίΐαηι Ογα^ ββΙβοΗβΙ. άβ ΡβδβΙια; ΤΗβοάοηιηι ΑϋυοίΐΓβηι (]υ6θ$1. 12; 
Γπκίαιη ρΑΐτίΑτοΙι&πι (ΙοηδΙ&ηΙίηοροΙίΐΑηϋηι, ΟγαΙ. άβ τβδαΓΓβοϋοηβ, 6χ ηαο §υα (Γαη5ςΓίρ5ίΐ, υΐ 
143 Τ.ΕΟΝΚ Α1ΑΛΤΙΙ 144 

ίΟΓΘ δοΐβΐ, ΟβίΏβδΛβηυδ , ίηςυϋ: Άνάστα^ιν μεγαλοψώνως άνυανεΤ δτι έν αυτή τοΤς έξ ά:ώνο; άιχμ- 
οΧώτοις γέγονενΛφεσις, κα\ τυφλοίςάνάβλεψις • ΚαηΡΓβϋίίοηβηι ηί/ηιηί$ ΰβίβϋταί, φΑοηιαίη ίη βα 
ν%ηάί€αίί εηηίιη ΗύβΓίαίετη ιϊ, ςη% α 8<β€^ο άείίηβίαηίητ οαρίίνί^ ΰΰεοίΒςηβ Τ€8ΜηΙη8 €$ί νί$η$. 
ΕΙ οΐΏπίϋϊη βρβΓίίδδίιηβ ΕυδΙπβΙίαδ ΕοοΙ^δίδβ ΟοηδΙβηΙίηοροϋΙαη® ρΓβδΙ),γ1βΓ, Ιρβοΐβΐυ νβρβ 
αυΓΘΟ, (1θ Απίιηβϋαδ ροδΙ Ιιαηο νίΐβιη, &η θΐίςυίά ορβΓβηΙυΓ, βΐ &η δυ^Γ&ι^β ρΓΟ ιηοΠιιίδ 
αΐίΐίβ ίΙΗδ δίηΐ. ΥθγΙμι ςαΐΑ ηοη οχηηΗηΐδ ίΐα ίη ρΓΟΠίρΙυ δυηΐ, βρροηαπι : Ανοίγονται (έαοι φ^ 

ττύλαι θανάτου. Πυλωροί δέ &6ου (δόντες σε Ιιττηξαν, χα\ δήλον Ιχ τούτου, ως εΙς τά κατώτερα μ^ρη της γης 
αΐ ψυχα\ κεχρατημένακ των πάντων Τ|9αν * άτπερ καΐ άνέσπααεν ό Κύριος κα\ βεδς ημών, θανάτφ ιτατήσας 
•Λν θάνατον, χα\ τάς πύλας του ^Λου συνέτριψεν, "Οθεν και &πΐ(Γημα{νεται ό ευαγγελιστής, ώς ιτολλά των 
αγίων των χεκοιμη μένων ανέστη σώματα, κα\ ενεφανίσθησαν πολλοίς. Ιδού , έτβ^ακ/σ^σαν, είπε. Κα\ 
εΐ τοΟτο τύτε γέγονεν, εΟδηλον δτι χα\ νουν έμφανίζουσιν. Άπδ τότε γάρ αρχήν είληφυΐαι τωνάγέωναί 
ψυχα\, τ6 αύτ6 ποτεΐν ου παύσονται μέχρι της συντέλειας. ΚαΙ τό μέν άπολυΟήναι τάςψυχάς έχ των 
ζοφερών χα\ κατωτάτω τόπων, ο?τινες χα\ ε1σ\ν οΐ τόποι εκείνοι, περ\ πασών λεκτέον των ψυχών, διάτ6 
είρηχέναι τ6ν ' " ' '^ *^ ^ - »- • ^ « - • #. » . , «, «. 

έμφανίσαι πε{; 

πολλού τελευτησάν , . . . . , . ^ . - 

άποΟανό'^ηων ' δ κα\ άληθεστερον εΤνα^ μοι φαίνεται, διά τ6 ειπείν, έτε^ανίσ&ησατ ?να τδ της μνήμης 
πρόσφατον, χα\ τ^ γνωρίζισθαι ύπ* αλλήλων στ)μαίνη, τούτο Γσασιν, ού πάντες, άλλ' οΤς, εδόθη Ε^Γν, Θέ€. 
Γί6ι νενο ΟΑτη ίηίηοτβ αρβηηηίητ ιηοτϋβ ρονί<Β^ €ί %η(6Τθτηίη }αη{ίοτ€$, (β οοηφβοίο, ΙιιηοΓβ 
ρ€ν€ΐιΙ$ί $ηηί. Ηίηο ηιαηί/65ίιιιη β(, ίη %ηβηι%$ ί^ννα ρανΜίΜ οηιηχηίη αηιτηαί ά€(€ηΙα$ ^%$8€^ 
ψια$ ΏοτηίηίΜ 1>βν* ηο8ί€Γ ιηοΓίβ ψηονίβνη οοπΰηΐΰαη», €οη['Γα€ί%$ ίη^ίΓοτητη ϊαηηχί^ ιχίΓαχχί: 
φιανβ €ί βναηρβίίβία τφτί νηηΐία 8αη€ίοΓαγη, ^η^ οΜοηηχηαηΙ^ ϋοτρονα ΓβηΐίΤΓοηίί^, ψηνΙίί$~ 
ςτιιβ αρραΓΗίΒΒβ. Εΰΰβ, βρρβηιβΓυηΙ, άίχϋ. Εί 8% ίά (ητη ατ^ιιιη €8ί^ πιαηφΒίηηι νβτηαηίί, ηυηο 
//ι•ο<ρ*β αρρατ€Τ6. Αύ βο ηαιηφΛβ Ιειηγοτβ πιιη Βαηοίοτηίη αηχηκΒ [XIX] ΟΒρχΒΒίηί^ αά /χίαηι 
η80ΧΑ6 ίΠΗηάχ χά χάβτη ^εναρβτβ ηοη ά€8Χ8ί€ηί. Αί Ιχύβταία8 αηίιτκα α €αΙχρχηο8Χ8 ι7/ι>, βί %η^%$ 
ίθ€Χ8, φίχΰΧΛηφιβ χΙΗ 8χηί^ άβ οτηηχΙ>η8 αηχηχαύχΜ α886Γ6ηάχΑηχ €8ί : οιιιη ρηηΰβρΒ αρο8ίοΙοτη8Λ 
άχχηχί : ΟυβΡβ 6ΐ (ιίδ, συί ίη οΑΓΟβΓβ βΓ&ηΙ, δρίήΙίΙ)αδ αβοβάβηδ ρΓφάίοβνίΙ. ΑρρατχίΧ8Μ€ ν€Γο 
άβ 8αη€ίΧ8 8οιxΛ^ητηοάο^ηοηά6οηxη^I)xι8^^ναη^€ι^8ίααι'β^ίηαυ^^. Κβηιιηίαιηβη, 8ίυ€ φιχ ^α9η ψηχύίο 
αηίβ οϋπταηί^ βοτχίτη ΰονρονα [χΛβήηί^ Βχνβ αηίβ ράχΑ€08 αηηο8, 8χν€ ροίχχΜ ίχ^ηο Τ€€€η8 (/«/Ίιη- 
€(οηίψη, ({ΧΜάηχχΜ ν€Ηχΐ8νχά€(χιτ^ οΐ4νη άχχβτχί &ρρβηΐ6πιηΙ ιι^ νβοβηζβτηηίεηιοτχαίη, €ΐ ηχχίίχίΜ» 
€ορηχίχοη€ηχ ηοίατΗ, χά 8€χχίηί ηοη οηίηβ8, 8€α ςχίχΙ)η$ άαίπηί €8( €ορηο8€€Γβ^ βίο. Νβο β1) 1)15 
(Ιίνβτβυδ νίίΙβΙυΓ ΟΓϋ^οήυδ Ναζίβηζβηαδ Οτ&Ι. ίη Ρ&δοΙιβ. Ιιηο Ογφοοπιπι Εοοίβδίβ ββηκίβπι 
ορίηίοηβπι νίάθΙυΓ &πιρΐ6χβ^ οαιη ββιη δββρίδδίιηβ ΙηΙβΓ οίΒοίδ ίη Γώήδ βοοίβδί&δΐίοίδ &(1 ε&δϋάίαιη 
ιΐδαιιβ ΙηυυΙοβΙ, υ1 ίρδβ ίη Γβοβπδίοηβ άίοΐοηιιη ΗϋΓοηιιη &ϋηο1βΥ6Γ«ϋΏ : υΜ Ιοοα οιηηϊΑ, ςΐΗθ 
Ιιαιο ορίηίοηί ίθΥβΓβ νί(1οΐ3&ηΙυΓ, ίη υηαπι Γβοοϋθ^, βΐ άιοΐα Ρβίπιιη ίά ίάβιη βίΠπηΑηΙίιιαι, υϋ 
ροΐυί, ίη ηιβΙίΟΓβαι δβηδυπι ΐΓβάυχί. ΟυβΓβ Ιιίο ΙτυδίΓΑ Ιοουπι βΐίβιη 6ΐ Ερίδίοΐίδ ΡβΐΗ Γβββη- 
$6Γβηι. Νοη βδΐ ίΐβςυβ νβΓβηάυιη, ςυοοΙ ναΙοΙβΙίΐΏβΙ δυ&Γβδίιΐδ, ηβ Ο&αιβδββηυδ δυ® ΙοςυΑίυρ 
(ΙοεΙήηδΒ οοηΐΓβπθ; εαιη βχίοπίΑ ΙβυάθΙιιπι, οτάχηατχανη 1>6ΐ, νΧ ύί^οΐο^ άκηηΧ, ροίβηϋαψΛ 
δίαίιιαΐ ; φΐ» νβΓΟ άβ ΤΓθ]βηο, βΐ Ρβ1οοηίΠ& ΓβββηιηΙύΓ, αΙ)$οΙχΑίαη% οοπιιηβηάβηΐ. ΟβΥβη- 
(ίαηςαβ βδΐ ηβ, Ιι&ο βΑάβιη ΓΟΐίοβίηβΙίοηβ Ββπι&δοβηαιη, ηοη ΟΓ&ϋηηουΙβηι ρΓΟ ϋβΤαηβϋδ» 
86(1 πιαΙΙίδ βΐίίδ, Αβ ρΓΦοίρυίδ ίρδίϋδ ωοηαπιβηΐίδ βχδροΐίβηιαδ, ίη ςαίϋιΐδ οοηδίβηδ Ιϋβθβ δβη- 
ΙβηΙίΑ, 80 ΙοΙίβδ ΓβρβΙϋα άβ ιηυΙΙοΓυπι Αϊ) ίηίβήδ βνοοΑίίοηβ οοιηρβηΙυΓ, ςυΑΟί ίρδβ άβακπη 
ίη ΙΐΑο ΟΓΑΐίοηβ ίυδίυδ οοηΓιηΏΑΓβ νοίυίΐ : ηβ νβΐ οίοδίύίοδί άβ ίΐίίοδ ορβΗδ ΑυοΙΟΓβ άυϋίΐΑτβηΙ. 
Ουβδ άβτηιιπι ΟιπδΙιΐδ αΙ) ίηίβηδ ΑηίιΠΑδ βάυχβήΐ, βΐ ςυβΒηΑΟί ίυβηΐ ίΙίΑ Αραϋ οοδάβιη β ΙοΙ 
ΡΑΐηΙ)υδ ΑδδβΓίΑ ρΓΟχΙίοΑίίο, 6ΐ Αη αηΑ ουπι |αδ(0Γυίη Αηίαιίδ ίπιρίοΓυπι ςαοςυβ βνβββΓίηΙ, 
ΦΐβΓηΑηι δΑίυΙθοι οοηδβουΐυρφ^ ουπι ρΓβθΙβΓ ίηδίιίαΐυπι ηιβυιη δίΐ, 6ΐ Αΐί1)ί, υΐ 3Ααι άίχΐ, ρΙυΓί- 
1)υδ ρθΓίΓΑοίΑΥβΓίπι ςαβπίΑάηιΟίΙυπι εί (Ιβ ΗίδΙοηίδ ΤΓΑ3Αηί, βΐ ΡΑΐοοηϋΙ», ηυβΒ ΐΑηΙορβίτβ, 56(1 
ίη ΓβοβηΙίοΓυπι δοηρίοηιπι ΟΓΦΟοηιηι ιηοηαπΐ6ηΙίδ ίηοαΙοΑηΙϋΓ, 6χρΙθΓ6ΐ, ((υί γοΐβΐ. ΗβΓΦ 
ίΑΐ)υ1ΰθ δαηΐ, 6ΐ ηυκΦ, πιίΐιί 6Γ6(ΐ6. 

ΧΧΧΙΙ. Νορατοΐω ]χιάί€χχιηί άβ οταίχοηβ « ρτο άβ/^χίηΰίχβ. » — Ιυίΐονίουδ Νο^γοΙα ίη 
]ιιι]υδ60 ΟΓΑΐίοηίδ, ςαβηι ίρδβ ίη ίΑΐίηυιη νβΓίβΡΑΐ, ΡΓββίΑίΙυηβ α(1 είβωβηΐβπι ΥΗ, δβηΐιίΐ : 
Ταηχ€ΐ8ί ηοίχηι (/χΑειηρΐαηί 8χΐ8ρχ€ατχ, Ηοο ιρηιιη ηοη νετε [χιχ88€ ΌαηχαΒΟβηο α8οηρίιχηχ^ €0 φιχοά 
ΜαοΗαϋίΒοηίίη ΗχΒίοτχα ρΙχΛΓΧτηηηχ χηηχίαίχΑΤ, ^χμμ χη νοίηηχχηβ Βε βάε οτΐΗοάοχα^ φ»οά 
ΙέρίαηιχΛχη €88€ Οαηχα8€βηχ οηχη€8 €βη8€ηί^ χη 8α€τοηιιη Ιχύτοηιηχ ηχΑηΐΒΤΟ ηοη τεροηϋ, Ναηί$ί 
φΑί8 ϋ/Γϋΐη^Μβ 8ίχΛάχο8€ οο άχΐίρβηίετ ρετίταοίαϋί, υχάβΐχΐ ρΓΟοχΑΐ άχώχο 8χηχχΙχ οταίχοηβ [αοίΗΜ 
€$Μ^ αο 8(ι^Ιο, αίηχΑε αά ηιαρηί ϋχοηχ/8Η Ανβοραρίία βίοηιΐίοηβιιι, αη%Λ8 βίίαηι οτανί88ίηχ¥8Λ 
ρΙετηηΜΧΑβ ί€8ίίηιοηχχΛίη αάάχΛΟΧί^ ρτοχχηχβ αΰϋβαβτβ. ΟρροδίΙίοηί €ΐθ Ιίϋήδ ΜαοΙια^φοπιπι 
Νο^γοΙα ίρδβ ηοη τβδροηοΐβΐ, βΐ τβδροηοΙβΓβ €ΐ6ΐ)υ6ΓΑΐ; βο^υβ ΙίϋβηΙίυδ, ς[υο ϋΐΑ Ιθνίοτ 
Ηΐ(1ί(^Αΐ)β1υΓ, ηΙΟΓΑΐίοηβηι ϋΑηΐΑδοβηό ηοη οοςβΓβΙυΓ Αί3ίυ(1ΐ(^Γ6, ςιΐΑη(1ο ιΙΙαπι ΐΑΠφίβοι 
Ι>6η)Αδ€6ηί δυπ)πιο ροηΐίβοί (Ιίνβηύίΐ. ΟυΑΓβ ηβςηβ ηοδ Γ65ροη(ΐ6ΐ)ίπιυδ. Η6δροη(1θΑηΙ> φή 
ουαι Νο^γοΙα υηΑ δβηΐίυηΐ. Ουίδ νβΓΟ Αΐ}δςα6 δΙοπίΑοΙιο, βΐ «Βςυο Αηίπιο ίβρρβί υίπιιηςριβ 
ορϋδ, άβ Μα ηβπιρβ ορΙΙιο(1οχα, βΐ Ηοο άβ (ίβίυηοΐίδ, δίιοίΐί ΟΓβΙίοηβ. αο δίνίο, Αΐίΐαβ 9Λ 
Ηΐββηί Οίοη^^δϋ ΑΓΟορΑβίί® βίοοαίίοηβπι ρροχίωβ «0ϋ6(1βΓ6? Ι-ίΙ)ρί ϋβ μάβ ονίηοάοχα %γ9Ύ^ 
δυηΐ, (ίίνίηί δαηΐ, ηοη δυηΐ βΐίη^βδ, Αδδαπ^ηΐ (ΐυΑη(1θ(]α6, βΐ ηαΐΑηΙβιη βχβίΐΑηΙ, βΙΙΐΦΓβηΙβιη 
ΓιπηιβηΙ, βΐ ΑοΙνβΓδΑπυπι, ςιίΑηι βνίοΙβηΙίδδίΐΏβ, βΐ Α(1π)οαυΐΏ ΓθΙ)αδΐ6 βοηοαίίυηΐ. δβϋ (ΐιιίιΐ ΙΐΑΟ 
Α(1 ΑΓβορΑ^ΙίοΑΠΐ ηιβ^βδΙ&Ιβοι, άίριίΐΑΐβοι ίοΐΊΏΑηιω, ςΓΑη(ϋΐΑΐ6ηι βίοβυΐίυηίδ, βοπιροδίΐίοηβπι 
ηοηιίηααι^ οβίδίίαιίίηβα) δβηΙβηΐίΑΠίηιΤ βΓΑη(1ίδ βδΐ, βΐ δΐώΐίηιίδ, βΐ βίοςαβηδ, (Ιυηιπιοάο αΑ 
Οΐοη^δίαωηοηΓβίβΓΑδ,ΒΑΐηΑδοβηυδ: 8ί βυπι βο οοπιρΑΓεδ,ςαΑηινίδΥΑίίόββίΑουΐβ, Γβρϋΐηπκϋΐ^ 
6ΐ, αΐ ίη δβΐιοΐίδ, ΠαίΙ, οΐ άοοβΧ. ΟυΑΓβ ίη Ηοβ 3υ€ΐΐΓΛΐΗη Νο^αγοΙ» βιβουΐίΐ οπιηίηο. 

ΧΧΧΙΙΙ. Αη 8ίί ν€Γ€ ^οαηη^8 Βαχηα8€€ηχ. — Αη υ6γο ογαΙιο ιΙΙα ΌΑηΐΑδοβηί δίΐ, ίηίδΙΤΑ ίη Γ• Κ& ΡΗΟΙ-ΕΟΟΜΕΝΑ 116 

ΐηοι^ΠΑ φΐΑπηιυ5. Ουοκίίρδβ οΗβ$ άθ Ιιαο β&άβαι ίη βχβηαίηο ΟΓβθοοΓυιΐ) ιίΙ)Γ0Γαητ βοοίβ^ίβδίί- 
ϋοηιηι βηαοΙίΑνΙ, Ιιίο ΙΐΑΐ)βΙο. Ρθ8ΐ βηίπι Ιοοβ Ο&ιηβδοβηί, Ιυηα ίη ΙίΙ)Π5 ϋβ βάβ οτΐΗοάοχα, \\ιχύ 
ία Ηαο άβ (ΙβίαηοΙίδ ΟΓβΙίοηβ βχροδίΐβ, ΙΐΦβ δαίχΐίάί : νβΓΗτηβηΐηιυβτο Ββηηο ίΙΙβ, ηββαο [XX] 
φΛΐά ιηίλί 3ε9ηρ€ν $ιΛοΐ€ν%(, β^ η( ν^ηοη^αΐβαν, ηχίηφΛαηι Βαηια$€€ηί ίβίητη ΐ€ρίίίΐηηηι €χ\8ίι^ 
9Λανί: $ε4^ ιιίαΐίαί $€Βρ6 οοηαηρίί^ αηβϋηίαηιΙ^ΗΒ, ηίρταϋατη αο ροηάα$ οταίιοηι ίαηίχ Ραίη$ 
ηοΜίΦί€ αάά€Γ€η(^ 1)αΜα$€€ηο (ίΑί$$€ αρρίΰίΐίίη, Οηοά άηιηηιοάο α ϋατηαβΰβηί ορβΓίϋηβ €ΓΤ0 
ηοη €Μ^ ^αϋίΙΙνηο ηΰςοίίο ρ€Γ$βηα$€€8. ίβνίβ €$ί χη ρη'ηιιι, αο ηηραχ Ηίο αοοίον^ ([πί άβ ρνανχ$- 
ήΜΜ Τ€ΐηα αρ€ΐα^ φΜ$% Όύτ Μίυταίη ΙΐίάβηΜ^ ΰαντηιηα €ί ρτοία, ηηΙΙο άίΰβηάί βηβ οΓαίχοηβτη 
οβίΛΟΛ ίη(ατ€ίί, Όχΰίχο ι{ιι\ α€ ίηοάχΜ , $ί τβΰίβ €οη$ίά€Τ6»^ νχΗ», βί € Ιήνίο Λιιι/οα, Ιαηριήάα , 
αΙ[€€ίαία^ ρη€Τ%1%$^ βί α Όαιηα$€€ηχ€α τηχπίτη ςηαηίηιη άχνΰπα ; ςχΑϋΒ Ιχοεί οταίοήΐΒ βοΒοαΙχ», €( 
α€€Ηταία €χρ<^η€ηά\ (οτιηα ηοη {ιυη«η>1, βαχΐ ίατηβη χηοβ[€η$α^ βηχ (αΰχΐϋαίϋ άβΰονα , €οηί€ηίίί 
ρτοΗ^^ $€ηί€ηαατηη% ροηά€Τ€ ΰΐατα, $βν€τα, €ΒςηαΙχ$, άίνχηα. ν6Υ8Η$ Βατηαβοβηι , οηιη αΐίαδ 
9ΐ€ραηίί$»χηίί $ίηί, $6ΐβ€ίΧ8 ίβηχρίτ νβτϋδ ηχίχάι, ηχΜηίχίαίβ εχ^ΙΙαΰαπΜχ 8€τηρ€τ οοηΐίηοέα^ ϋτνο- 
τΛα$ $€9ηρ€Τ χηηοχχί : Ηχ, ςηχ χη Χ8ίο ίϋτηιοηβ Ιβαηηίητ, βί ηχΛηχβνΗηχ ίαηίητη βχ^ΙΙαϋαΓηηι άβνηαβ, 
$€βψ€Τ ίη€οηχρίχ, α€ τχμ(Χ€χ, χη χρ$α ίαηίαηχ άβ/οτηχΐίαίβ €οη(οηηη. Λά Ηοο ρτοΐαηάητη^ ηιιΐ- 
/ημ» ατρίΜΜύηίηηχ €νχ( ναΙχάχη$ χρ$α Ι^είχοηβ. ίερε, 8χρο(€$, 8ίηϋ (αΒίίάχο : ρβτ ίβ (αηΙίΛηχ, ηιιΙΙο 
αΚο άΜ€€^ νΜ νηα (αί€τί €ορηο8€€8. Αάάβ εϋθΐη ηυββ (παοϋΐ ΑΓου(1ίϋ5 άα Ιιαβ οαίΐβπ) οπαϋοηβ, 
^6 {ΝίΓΚ&Ιοπο οοηίΓΑ ΒδΗθοιη άβ ΙιίδΙοηβ ΤΓη38ηί ΐΓβο1βη$ : Βαηχα8€€ηί^8 ηοη ηηΙΙα ναίχοηβ αί 
ΟΛίραΛαηΜ, ΟχΛω βηχτη αχΛάχν^ταί^ 8χη€€Γ€ 8€πρ8Χί, βάβηχ αάΗϋεηΒ Ηί8 οχμβ άίοβϋαηίητ ρτο ρι>- 
Μ€^ «οι» άίΐϊρβηίΰτ βχαηιχηαηβ, η^ρχιβ χηςηχνεηΒ βάτε υβηίαίβηχ, Εί Ιχωο (/Ηίϋίβηχ [αίβηχην, 8Χ 
0ταΗύ ά€ άοηηχ6ηΐΛχΐ8 €8ί ρενηχαηα Βαηχα8€€ηχ, 8χη ηιϊηη8 , ηοη €8ΐ άι[βοΗβ (αΐ€τί ηοη €886 
φηΐΜ. Ροί€8ί «ηίιη αΙχρχΛΧβ €88β ΙοαηηβΒ Η Μόη(ΐοΚχα8^ οί βχ οΜίαίβ Βαηχαδοί ; ηοη ίσηκη 
ύί€ ΜαηΜχχτ^ χΗ$ 8ϋΗοΐΜίχοχΐ8 βί 8ΧΛ9ηηίη8 ίΗβοΙορίΜ, ^α^ νβΓο αάαρίανχί άΪ8€ίριιΙηηχ 8€ηχ8 Λι>, 
9Μ ίη ΐη(€τηο ρ€τρ€(χΑ0 ρηηχηηίχίΓ ιιηα οιιιη άχί>χί€ ]ΧΑΧία ραταΐοΐατη βί Η{8ίοηαιη]Η8ΐχ ίαζαη , 
9€Τθ ΟαίΛΟΜοηο ΰοηίταηαίηΓ. Ι8 €ηιηχ χη Ββρίχηιο οαρχίβ 8€οηηάχ Ιχύνχ ίΗβοϊορίοοτηιη αχί : Οηοά 
€8ί Αοιηιιιί6ικ ηίοτ8, Ηο€ €8( αηρβΙχ8 €α8ίΑ8. 8χ χρχίιχτ αΙχφιΧΒ αηρίΙχΑ8, ρο8ίφΜηχ €€€ίά(ί^ χιηρχιαηχ 
ίύίνΗ» /^οΰίχΜΒ €8ί: 8αΙνη8 €ίίαηχ [\ι\ί Ηοηχο €Χ8ί8ί€η8 χη ρτο(\Αηάο χη(€τηχ^ ραο χη Ιθ€θ άβρνηΐ 
ρ€ηαΐ€$ €ί ιηβάβίβΒ ιιηα ϋίΛηιάοήηοηώχΜ, Νατη 8αη€ΐη8 χηραϋ, Ρθ8( Ιαρ8ΧίηΐΊΐίοη €8ί χρ8ί8 ροηχί^ 
ΐ€ηξία, φ8€ΐηαάηχοάχίηχ ηέρχΑβ ^οηιχηχδα8 ρο8ί ηχοτίβτη : Η Ηοο χΙΙχΑά €8ί ριιοά αχί Ξοτχρίιχτα άχ• 
Ηηα : • Ιη ίη[€τηο φίΧ8 ΰοηβίβϋίίητ ίχϋχΫ » 8€χΙχαί πβιηο. Ρ8€ΧΑάθ'Όαηχα8οεηη8 νενο αχί : Ιη 
χη(€τηο ΟΝΐηΐϋο {αοία €8( ουη(€88ίο, ΡπΒίβτ^α άΐ€χί 8αΙνα8$€ €08 αχιχ ετβάχάβΓηηί. ^α^8 χρχίχΛΤ 
ίρχ€ Η €0ΐη6ιΐΓα(ιΐΓ, ηοη οτεάηεί ? ΡνορίίΓβα αάϊηχτα$χν€ αχί, χΙϊχΑά άχοχ οχιηχ χηίεντοραίχοηζ 
ψαη€ΐ $α1ναΙηιηίΧΑΤ? ρχΑΟΒΧ άχεαί ηιηΐίχ βί χηβηχίι 8αΙυαηίην; ΰΧΑχη ίαηχβη ΰοηίΓαηχιηχ βοογχ 
4θ€ίστ€Μ ίαίβαηίητ, Μί, ΕναηρβΙχο αίίββίαηίβ^ « ηχίΐΐίί φιχχάβηχ φοοο^ι, ραχίΰχ υβτο ίΐβΰϋ; » €ί 
« ηχρηΜία ρστία, €ί ατ€ία 68ί νχα, > 

XXXIV. Ώ€ άίαίορο οοηίτα ΜαηχοΗαο8. — ΙΜβΙοβιιΐΏ οοηΐΓβ ΜβαίοΙιβΒΟδ 5υ1) ηοιηίηο ΟβιηΑ- 
$€601 5«ρίυ9, »6 νβη'θ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&ϋοηβ βςΐίΐατη, ϊηοβΓΗ βυοίοπδ 65δ6 βίΒπηβνίΙ ηοη ηβηιο ; 
φΐοά ίη ΙηηβΙΗβηΑ ΜϋΗοΙΙιβοΑ 5ΐηβ ηοιηίηβ οαοΐοηβ, νβΐ δΐιΐ) αηοη^ηιί ηοιηίηβ ΙβςβΓΟίαΓ ; 56(1 
φΐΑΐη ίυϋΐί βΓβυηιβηΙο Ι Οηίοΐ βηίηι ΓβίβΓΐ, 5ί ΐΓβιηδοΗρΙΟΓ, θυΐ αιηαηυβηδίδ, ηοηιβη βαοίοπδ 
ίη ίΐΌηΙβ Πϋη ηοη ρο$αίΙ? Ιη &1ϋ8 βοάίοΐ^αβ, ί1Ιί$ςα6 βηΙίηαίδΒίηιίδ, β1 ορίίηο» ηοΐΦ ηοηιβη 
ίΙΙαά ΗϋϋβΙαΓ. θΓθΙίοη6ηι Ββηιοδίΐιβηίδ Ρτο αοτοηα $βθρίϋ$ ίη 60(1ί6ίΙ)υ8 βΐίβω ορίίηιίδ δίηβ 
ηοηιίηβ, (ΐυβηαβίΐωοοίιιπι ΑηδΙοίβΙίδ ΙίϋΓΟδ Ββ ρΗρΒχοα αχΜοχύίαίχοη^ , 6ΐ ΡΙ&Ιοηίδ αίβίο^οδ, 61 
ίαιιαιηβΓ& «Ιΐθ Ιηίαίΐυβ $υηι. ΕπιηΙηβ ρπορΙβΓββ βΐ Οβηιοδίΐιβηίδ ογ&ΙΙο, 6ΐ Ιί1)Γί Ββ ρΗψχοα 
«•ΜοβΙίαΙίοη^ ΑΓί5ΐοΐ6ΐΐ8 , 6ΐ ϋί&ΐο^ Ρΐβίοηΐδ 8ρνΐΓϋ?6ΐ &1ίυπι 6θηιωά6Πΐ βοπρΙΟΓβηι 6χρί50θ- 
ΜαηίδΤ Νβίθ$. 

ΧΧΧΥ. ΒίΠίυδ, ηοϋ9 ίη Ιιυηβ βηακίβπι (ϋΑίοςυηι, (]υ1:)ϋΑδ5β ν1(]6ΐυΓ. ΡοπηίΓυηι ηααιςυθ ϋΐί 
β$Ι, 0βαΐ8$€6ηαηι (ίβ 8αρρΙίοίο (βηι ϋββαιοηιιη) » ςυαπι ίηιρίοΓυηι (ιοηιιηυηι ίίβ δβππιοηβηι Ιια- 
1>^Γ6 , ηυβδί ρ(Βη&πι (ΙαηΙβχαΙ (Ιβηιηί , αο ηοη ίΐβαι 56η8ΐΐ8 ίη ϋδ β^ηοδεβΐ, βίςυβ ί§;ηβπ) ίΙΙαπι 

▼ίοιϋε-βαΐ ΐΓΟρΙεβ 8θΙαΠ) ββοίρίβΐ. Ηυο βηίπ) δοβοΐαηΐ 1ΐ»6 ν6Γΐ}β,χόλασιςέχ£(νη ούδΐν ξτερόν Ιστιν, 
«ι μή ιηίρ ά<3τοχ(ας της επιθυμίας. Ροηχα χΙΙα ηχΗχΙ €8ί αΐίηά, ρχίαηχ ίρηχ (ν\Α8ίταίθί οηρϋχίαίΧΒ. δίο. 
▼«Ηβηόαιη 68ΐ, ηοη αϊ α^ίααηι νίρ βΐίοςυίη (1οο1ί88ίπιυ3, %ρηχ8 χηονάχηαία αο χηχηχοάβΓαίω οοη- 

€ΧίρίΜ€€ηίίΐΕ. Ηαο ίΙβαΐΐΙίΑ. ςυ« Π)0Χ δβφΐιΐηΙαΓ : Επιθυμούντες ούν. χαι\ μή μετέχοντες τ!)ς έπιθυ- 
μίας^ "κυρλς ϋχψ ύ«6 της επιθυμίας χαταφλέγονται * €οηοίΛρΧ8θ6ηί€8 χίαρίΛΟ, η€0 οϋίίηβηί€8 ρχΜΒ 
€θΛαψΧ8€Ηη$^ αάιη8ίαΓχρηΐ8 α οοηοιφχβοϋηίχα οοηχϋηηχηίην. υΐ)ί 6Χ 1)ΐδ [ΧΧΙ] ^Ρ^ βίχην, 1η- 
ΜΚ^ ^ΙοΓ, 8α6ΐ0Γ6Πΐ Τ06β1)υ)υ(η χρηχ8 ίπιρΓορπίβ βοοίρβΓβ. Αίςαβ 6ΐίβπι ίηίτβ άβ 63(ΐ6ΐη γο 
•0608, (ι&ηο υηβπι (Ι&πιηαΙοηιαι ροθηβηι οοηδίίΐαίΐ, ηβη>ρ6 Θ&οΟ μή μετέχειν. 8ί6 βηίπι Ιοφίίΐατ. 

Τντι βΙ ή μέν μετοχή Θεού τρυφή, ή δέ άμεθεξία (νίΐίοδβ ηαπίηαβ Ιό^ΙαΓ, άνεξιχαχια) αύτοϋ χόλασις ; 
ΟαβΟΐαάΐηοϋυΠ! ρβΐΐΐο ρ08ΐ ρφηααΐ (ϋαύοΐί Ηβηο 6586, στερηΟηναι της άϊδίου τρυφής. 06ηί(:]α6 
€ΐί8αΐ <16 <]θη)η&1ΐ8 ηίΓδυηΐ Ιοςυβηδ Ιΐίδ ν6Γΐ)ί5 ΙίΙίΙυΓ : 01 άμαρτωλο\ πενθουντες τήν άμαρτίαν, χα\ 
ρή Ιχοντες τάς Ολος της αμαρτίας, ώς ύπ6 πυρ6ς χχ\ σκώληχος χατεσΟί'^μενοι κολάζονται* τ( γάρ χα\ χόλα- 
«ς, (Ι μΙ)τοΰ ποθου(&ένου (ττέρηαις ; ςυί()υ8 Ιίθ|υίιΙο ρ&ΐ6ΐ (ιυηο αυο1θΓ6Πΐ , ίωρίοπιιη ροθηαπι ίη 
ιηπαιί Ι&ηΙαηι οηιοίβΐυ ροηβΓβ, ηοη βυΐβπι ίη οορροηδ βΐίβπ) (1ο1ογ6; (]υο(1 ηαίιίβηι Βϋϋο 8υ- 
ιρκίοηβηι «ΒβΓΐ , Οβπίθδοβηί Ιιυηο 1ίΙ)Γαηι ηοη 6886. Νβηι ί1ΐ6 βΐ 1ί1). ιι ΟτίΙιοά. βάβχ , οθρ. 4, 
ιρ6Γΐί58ίπΐ6 ΐΓ8(ϋΙ , €ΐίβΙ>οΙθ• βίςαβ ίίδ, ςαί ίρδαω 86ααυηΙαΓ , ραΓβΙαπι 6886 ί^η6ω ηυη^^υαπι 
€Χ8ϋο§^6η<1ϋΐη, $6ΐηρίΐ6Γηαπΐ(]υ6 βΓυοίβΙυηι : οΐ ίη ίιη6 υ11. οθρ. ΗΙ). ιν, Ιαω (Ιφπιοηβδ, Ιαω 
ίηφίοβ 6ΐ 806ΐ6ΓΑΐ08 ηοηιίη68, ββ(6Γηο ίχηί Ιρβοϋίαιη ίη, βίΐ. θ6ίηο6ρδ ΓοΓδοη, Γβ ηιβΠιΐδ οοηδί- 
(ΐΜΐθ, οαίΐίυβ 8^1. ΑχΛί οβΓίβ βχ Αμιιγ αχαίορχαη ΒαηχαΒΟβηο ΟΒΒβτϋΓβ νοΙχΑΐηχΐ8^άί€€χηα8 βΧΑηχ,ραι 
α Ιο€ί$ ηφτα α 9ηβ οχίαίΐΒ ροηχαγη 8€η8Η8 ρτωοίρΗβ €οη8ίχίηχ88€ί, ΗΙο άαηχηχ ραηαίη άαηίαχαί 
αα η α ^ ΐ Η χ οταηάαιη άχΛΧί8$€, ΛΙίοφΑχη Βηίηχ χηχρχχίΐη Ιχοο άορνηα, ρποά 8€Η8Χί8 ροΒχχαηι άαηχηαίχα 147 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙΧΑΤΙΙ 148 

Μΐ'ΐιηιΛ οητη ίηηηηυβτα 8€ηρίΗΓ(Β $αοτ<3Β ί€$ίϊϊηοηχα ρβηρίαιβ Τ€(\ΛίαηΙ , ίυηι νβί^τηιη οηιηίιιιιι 
ΡαίΐΊΑτη €οη8€η(ΐ€η8 άοΰΐτίηα »€νηρ€τ €χρΙο$%1^ αο νφοχί. Οηο αβίβίίαΜιον €8ί βοτητη ήηρι^- 
Ιαβ ςηο8 λαο ηοδίνα ρνοά\αίθ8θΓηγη βννονχΑίη ['€τα€ΐ88χηια, ρβΓΪηάβςΐΜ^ ιηι^βγτιηια $€ηιρβ8ίαίβ^ 
ίά€Υη ηυη ηχοάο 86ηΗτ€;8€α €ί\αγη ίιιτη οτβ^ ίπνη 8€ηρίο ρτομίεη ηοη ρύάΰί. 

-ίΧΧνί. ϋαπια8€€ηο α886η(ητ. -- νβπιιηΐβϊηβη ουω οϋβίοςυιη ηαηο, βΐ δβηίβηΐϋδ, βΐ 
ΟΓ&Ιίοηβ 0(1&ΐΏυ§5ίιη ΌβηΐΑδοβηίοίδ βοηείηηβΐυιη, βΐ ρβΓ οωηίβ Οβιηβδοβηαπι ηοΜδ, <|\ΐ6ΐη- 
θϋπιοάυαι β1 Γ6ϋςυ& ίΙΗυ$ δοπίρΐβ ΓβίβΓΓβ τΐάββίΏ, ΒίΙΙίβηίδ ο^366ΐίοηϋ>α5 δβΐίβ βήΐ, δί (]ιιιβ 
ίρ50 ΐ»ηΙορ6Γ6 βχβυςβ! ίηηρβοΙίπιβηίΑ, ςυοιηίηυδ βί άί&ΐοκυδ &5Γ.ηΙ)βΙυΓ, ηοη βΗβηΑ 6556 α 
0απ)3§66ηί (ΙοοΙπηβ, βϋοΓυηιςϋθ δβηβΙΟΓυπι ΡβίΓαηι, 5βα ρβυοίδ (ΙβιηοηδίΓβνβΓΟ. Εθ ηββ 
Ιβηΐί ίοοβΓβΙ ίρ5θ Βίίΐίϋδ, υΐ ρΓΟρΙβΓββ άίθίο^ηι ηοη (ϋςηυπι Οβπιβδοβηο βχίδΙίπι&ΓβΙ : ϋί- 
Γΐιης'Μβ 5ΐ7, &ιΙ, 6ΐ€ραη8 €( αν^ηία^ αίςηβ βηΑάΐία β8ί Ηοβο άί8ρ%ιΙαΗο^ άίρηαφΑβ ρΐαηβ φΜ6 
Ββηια8€βη% ηοΐη€η ρτορ[€Γαί : η\8χ [ονία88ε ίΙΙαά^ άβ ηηο αΐχςηίά αάηοίαίχΑψη €8(, ^ιχοίΛχηΗ$ 
€χ άΐαΙορχΜ α8€ήΙ>αίυ,Γ, χτηρβάίηχβηίο 8Χί, ΑΙ ίιηρβάίηιβηΐο ηοη 6$1. 9υ6β Ιιίβ (Ιβ ρηηιο βΐ υηο 
ρηηοίριο «άνβΓδυδ Μ&ηίεη»05 ηοη πιίηυ$ δοϋαβ, ςυοηι ρίβ άίδραΙβηΙϋΓ, ϋδάβπι ΓβΓβ νβΛίδ, 
61 δβηίβηΐϋδ ίη 1ί1)ηδ Ββ (χάε οτίΗοάοχα οοη^ρθήβδ. Νβ οαιηίβ Ιιυο ΐΓ&άυεΑοι» ςυ^β (Ιβ ίβηο 
6( ροΒπίδ (ΙβπιηΒίΟΓυη), υΐ ςυαηι δϋ ίη&ηβ ΒίΠί&ηαη) ιωρβΓίίιηβηΙαιη εοηιρπβΐιβηάβπιιιβ» 
βιαωίηβηϋβ δοΐυηιπιοοίο ηοΙ>ίδ δυη(. Ροθηοθ οΙβπιη&ΙοΓυηι δυηΐ ροΒηβ (Ιβπιηί, 6ΐ ρο^ηβ δβηδίιβ. 
Νοη ηιΟΓΟΡ. Αΐϋ Ιβηιβη ΙβΓίίβπι &(1(1υηΙ, νβΓΠίβπ), ηοη οοΓροΓ&Ιβπι, ςυΐΛ δίοιιΐ νβΓπιίδρυη^Ι 
βΐ οοΓΓοϋίΙ, δίο ΓβΜΟΓδυδ οοηδοίβηϋ®, ιιΐ ίρδί άίουηΐ, ρυη^ϋ, ΙθοβΓ&Ι βΐ θΙΠίρΙ. Αΐϋ, ηο 
ρβδδίπι& ϋΘδίηΙ, (ΐυβΓίβπι , βδρβοΐυηι δβπιρΘΡ ρΓ«δβηΙβπι ίυοίίβη, βϋΟΓυπιςυβ άΐΒΠίοηαηι, 
βΟΓΟδςυβ (ϋβΤβΓβηΙίϋπι οοηίαπιβϋβδ. Ουί€ΐί|αία Ιβπιβη δίΐ , ουπι ίη ρβοοβίο δϋ βνβπδίο βϋ 
ίηΩηίΙο Ι)οηο, ηβοβδδβ βδΐ ροθηβη) δα1)δ6ςυι , δ6(1 ίηβηίΐβη) ; :1βηιηί, (Ιιιαι ίη&ηίΐυιη Ι>οηυηι 
Λωίηϋϋρ: δίΐ νβιο βΐ οοηνβΡδίο 8(1 1)οηυαι βηίΐιιηι αο ηαΐΛΠδ, ρΓΟ οοηνβΡδίοηβ ϋ1&, ςα» 
(ιηίΐβ 6δΙ , ροθηα ςαο(}υθ Οηϋβ ϋ6ΐ)βΙυΓ, ςρι» δβηδυδ ηυηοηρβίαρ. δβά ςυί& (Ιβΐίηο^αβηδ γ6- 
πιίδδίοηθ 86 ρηνβΐ, ιηιηιοΐυδειυβ βάΙιωΓβΙ; ίάβο ρωηΑ ίΐΐ» ίη ίηΟηίΙυηι βχΙβηώΙυΓ, ςικθ 

3υβΏν1δ ηοη τβδροηάβθΐ ουίρ» ςαβηΐίΐβΐί, Γ6δροη(ΐ6ΐ Ιβπιεη ίΓΓ6πι1δδίΙ)111(βϋ ίρδίιΐδ. ΟυβΓθ 
υρίθχ βηΐ ρφηβ, βΐίβρβ (Ιβαιηί, &Ι16Γ& δβηδυδ. Οβ ροβηα άβπιηί ίη Ιιοο άίβίοςο βρβΓίίδδίπίΑ 
ΐ6δ!ίη)οηί& δπηΐ ; ϋβ ρ(Βη& δβηδυδ, ηυΐΐβ. Οαίά ίη(ΐ6? Εγ^ο Βίαίοςυδ ίδΐ6 ϋβπιβδεβηι ηοη 6ηΙ? 
Νοη οηιηΐβ δίιηυΐ 6(1ιεΰη(1& δυηΐ. Νεο ΒίΙΙΙυδ ουηι Γ&ΙίοείηβίυΓ, ηιυΐΐα δίίβηδ ΓβρπβΙιβηάίΙιΐΓ 
αμοά ηοη οπιηίΑ (ϋχβήΐ. δβΐίδ 6δΙ, δί ηβεεδδ&ήβ ηοη οηιί&βήΐ, νοΙ ρΓΟ βΓ^υηιβηΐο Γβί νβΓίΜ 
ίβο^.ήΐ. Α^Ι ουπ) ΜβηίεΙίΦίδ Ο&π^&δεβηυδ, ςυί Οβο νίϋο νβΓίβϋθηΙ, φιοά βηκβίοδ, Ηοπαί- 
ηβδοιυε ρροάυχίδδβΐ, ςυοδ δείβΐ^βΐ άβίβοΐυροδ : 6ΐ ροδίββ ίΠοδ ρυηίρβί. Η6δροηαβ1 Οαπιβδοβ- 
ηυδ , ροΒηβδ (Ι/θηιοηυπι βΐ (Ιβηιη&Ιορυιη ηυΐΐβ ρβΐιοηο βδδβ β Οβο ; δ6(1 ίΠοδ δί1)1 ίρδίδ 6Α8 
(ΙβΙίηςυβηάο ρροευρβδδβ, βΐ ροδίπιοϋυηι (Ιυηι εοηϋηυο εοηευρίΐίδ ίρυδίΓθηΙυρ, εοηΐίηυο ({αο* 

ί[υ6 Ιορςυβρι. 86(1 βίΐ ερυεί&Ιυιιι ίΐΐυω ηίΐιίΐ Αΐίυ(1 6δδβ, ςαβαι [ΧΧΙΙ] ίίυδίρβίβπη ευρί(1ίΐΑΐ6αΐ• 
(β 6δΙ. 86(1 ροθη&ηι ευΙρ^Β Ρ6δροη(]6ηΐ6ηι, 6ΐ ροϋδδίηιβηι , 61 ηιβχίηίθηι ροδίιϋ : ίη&ηΐΐθπι 
ηβηιρβ 6Χ δ6, (ΐυβη(Ιο βΚορα β1ίυη(ΐ6 ΙιαΙ^ββΙ ίηΓιηϋυηι. Ουβ , νεί δθΙ& ΜβηίεΙίΦοηιηι θΙ)^6- 
εΐίοηί Γ6δροη(ΐ6ΐ. ΟβΡβρε ηβη)(]α6 νίδίοηο (1ίν1η& βδΐ ροθηβ οηιηίυηι ^βνίδδίαι&9 6ΐ π19^ο^ 
αυβευηαυβ θΙίΑ ροθηα δ6ηδ11)ϋί. Αυ^δΙίηυδ: ΑΙχεηανχ α τβρηο ϋβχ, οαΓβτβ νιαρηα τηχΑΐίϋίί^ 
αίη€ άαΐ€€άίηχ8 νβχ^ ίαηι ρταηάί8 ροΒηα β8ί, ιχ( ηηΐία ρο88χη( βχ (οτηιβηία, ^ιμβ ηοί^ιιηΐΜ, ϋοη^^ 
ραΓαη, εΐΐρ^δΟδΙοηιαδ : ΝοηηχύΙχ χηχροτχίονηηϊ 8ίύχ 8αί%8 €88β ρηίαηΐ βί ορίαϋχΐβ νίάεη, 8Χ ρβ^ 
ίίοηηα ίαηίαηιηχοάο οανεαηί : βρο αηίβηχ τηαΐΐο ρΓανίοτ€8 ρΰΗεηηα άχοο €88$ οη/ϋίαίιΐ5, νβτηο' 
νηχ €ί αδ]Χ€Χ αΙ> χΙΙα ρίονχα. Ροηβ ηχχΙΙβ ρ€Η6ηηα8, α νηχΙΙβ οπιοια/ι^, ηχΐ ίαΐΰ, ({ααΐβ α ρίοτία 
βχοβάετβ, €( α Οεο οΛίο Ηαύβτί^ βί αηάχτβ: « Ιίβ^ τηαΐβάΐοίχ.ϊ) ΗοοίαηίχίηχαβηβΓαί €ηΐ€χα(ηιη^ φωά 
8Χ ηηΙΙα €χίηη8€€Η8 ρωηα ίθΓ(]η€Γ€ί, Ηοβο 8θΙα 8\Λ[Ιχ€Ρ.τεΙ: οιηη€8 €ηίη% ρ6Ϊχ€ηη(Β8Ηρβτα{ οπΑΟίαΙια. 
XXXVII. Είδί ({υίδ (ΙίεαΙ ίη Ιιοε εοϋβαι (Ιίαΐο^ο ηιεηιίηίδδβ ί^ηίδ, (]υΦ ρ(Βηα δεηδαδ γί(ΐ6!αΓ 
65δ6 ; Ρ6δροη(ΐ6ΐ)ϋ ΒίΙΙίυδ, ααείορβιη νοεβϋυΐυαι ί^ίδ ίηρρορρίβ βεείρερε, εαπι α1ίΙ:)ί Ι)&ιηΑ- 
806ηυδ (Ιβηιη&Ιορυαι ίςηβηι, ς^υα ίΐΐί^ ρυηίυηΐυρ, άίεαΐ βδδβ ίη6ΧδΙίη(^αίΙ}ί1βω. Μιρογ δβηο 
ΒίΙΙίυϊη ίη (Ιοείρίηβ Οβιηδδεβηι αά^ο νβΡδ&ίυηι, {]£6ε άβ Οαωβδεβηο ρροίβρρβ. ΙίοβΙ βηίαι 
Όβπιβδεβηυδ Όε /ιάε ονΐΗοάοχα, ΙίΙ). η, εβρ. 4, δείίΙ^Κ (ΙδηηαΙορυη) ί^ηβπι β^δβ ίηβχδϋη^- 
1}ίΐ6Πΐ, βίεραείβίαπι «βίβρηοω; ίη υΐϋωο (βπιβη εβρίΐβ ϋύ. ιν, ίη ςυο ςυίδ δϋ ίδ(β ίςηί5, 
βχ ρροίβδδο Ιρβείθΐ, ΑρβρΙίδδίηιβ ίθΐβΐυρ ίςηβηι ρρϋθρβροΐυηι άίβΙ)θ1θ9 βΐ οΦίβρίδ ίηιρίίδ, ΗεβΙ 
ίΤΒίβρηαω, ηοη βδδβ ίβηιβη ηβί^υβ πίθΙβρίΑΐβπι, ηβςυβ ηοδίρο δίηιίίβηι : Και «αραδοθήσετας ό διί- 

βόλο;, Χ3\ οΐ δαίμονες αύτοΟ, χα\ ό &νΟρωπος αύτου, ήγουν ό "Αντίχριστος, χα\ οΕ ασεβείς, χα\ οΕ ^^\μι^ 
τωλο\ εΕς τδ πυρ τ^ αΕώνιον, ούχ ύλιχλν, οίον τ6 παρ* ήμϊν, άλλ' οΓον είδ^Εη ό θεός• Αϋ άίαΙίθΙ\Α8, €ί χρ^ίίιΐβ 
ά<βηχοηβ8, €( χρεχχΜ Ηοτηο, Ηοο €8ί Λη(ΐ€Ηη8ίΗ8, 6ί ίηχρΗ αο βαρι(ίθ8Χ Ηοιηχη€8 χη χρηβηχ ωίβτηίΑνηρ 
ηοηιηαίβτχα χηεί'αν Ημ]α8€6 ηο8ίΓί €οη8ίαηί€ηχ, 8€ά ςοαίβηχ Ώ€\ΐ8 ηοί)ίί^ €οη}ί€Χ€ηίχΑΤ. ^\1^άι^^^ 
εΐΑρίυδ(1ίεί ροΙυίίΤηηηοη ίιίβπι αυείορ β^Ι, ςαί ίηΐιΐδεβ 1ίί)ΓίδβΙ(1ί&]ο^θδ11)ί εοηδοηβΙοςυϋατΤ 
ΧΧΧνίΙΙ. ΜυΚί ρίβ Οβωαδεβηυω βχρίίεβηΐ, ηοη ηβρδδβ ίςηβο); δβά ί^ηβαι ίΙΙααι ίαΐβαι 
βδδβ ορ6ΡθΙίοηίΙ)υδ, (ΐυβίίδ βδΐ ίςηίδ βρυ(1 ηοδ. δί^υίάβπι πίθ^ηυηι βδΐ ίπίβρ Ιιυηε β1 ίΙΙαοι 
ίΐίδβρίηιβη : ΙιΙε βχδΐίηςαίίΐίΐίδ βδΐ β( 1αεί(1υδ, εοηδυηιβπδ ββ, ίη ςαδβ α^ϋ, βΐ ίη δρίήΐαβίββ 
ίηεορρορβαδ(}υ6 δυΙ)δ1αη1ί3δ ηοη 1)&1)6ηδ ΑεΙίοηβδ : ίΙΙβ Φίβρηυδ βδ(, ίηβχδΙίη^ιΙ)ίΙίδ, 16- 
ηβΙ)Γθδυδ, βΐ Ιυεβηι ηοη (ΙίίΤυηοΙβηδ, ηβε εοηδυηιβηδ εορρορβ, ηβε Φ0[υέΐ ΡθΙίοηβ οιηηβδ 
ΐθηυβ ρυπίβηδ. Ββηβ βρ^ο ϋίχίΐ Βαηίδδεβηυδ, (ίδίηηβίοδ ορυείβρί δίχην πυρός * ευηι ί^ηίδ ίΙΙθ 
ηοη δϋ ίη οωηίϋυδ ηοδίΡΟ δίηιίΐίδ : ηβςυβ ρρορΙβΡβΑ βδδ6Ρβη(1υηι βδΐ βαηι ίΙ)ί ίη)ρρ()ρηΘ 
ΐ^βηι &εεβρίδδβ. Ουβοινίδ βηίηι εβρίυηι βδΐ βηίιηοδ ρυηίρίί^ηβ; ηιθ(1υαι Ιβιπβη ραηϋίοηΪ3 
ραΙαΙ)βΙ ίΙΙβ, ΙαίβΓβ οηχηβηχ Ηοηχχηεηχ, οηί Ό€Η8 ηοη τβνβίανχΐ. Ιιίβο ηβηιςυβ ρρηί εορρορβιιιη* 
ί|υί8 ροδΙ ρβδυρρβεΐίοηβπι (Ιβωηβίορυηι εορρορ» βίΠίεΙυρυδ βδΐ, Νυπε νβρο βηίιηοδ ΟΓαείβΗ 
αρρρβΗβηδίοηβ ηι&ΐί ίυΐυρί, εοηδί(Ιβρ&ΐ;ίοη64ηβ, Αΐι^αο ϋαιορβ ί{;ηίδ ίαΐυρί ί^ηβδεβρβ : 61 Ιιοβ 119 ΡηθΙΕ(ΪΟΜ£ΝΛ. (59 

?ιΐΗΐ6ΐη ρΙιι$, βυΐ ηαίαα^ ρπο ιηα]οπ ιηίηοπΓίαβ ΟΓϋοίβΙυ, β(1 ςαοιη 56 5οΊαηΙ β(]3ϋ<1ί€Μθ5. 
υβπίΑίΙαιΟίΙαιη οηίιη Ι:>6βΙθΓυιη ρρφίηίϋΐτ), βηΐβςυθηι ίΙΗ 0θΓροπΙ)υ5 υπίβηΙαΓ, ββΐ ΐη ςβαάίο 
Γ6ί (1β (ϋνίηβ νίδίοηο, βΐ ςβυϋίο δροί (ίΐα οηίπι ΙοςυυηΙαρ 11)(*Ό]ο§ί ϋβ 0θΓροη9 Β^οηβοΑ- 
Ιίοιΐ6)« $ίο 6ΐ ροβηβ Γ6ρΓθΙ)θΓαιη 65ΐ νβΐιβαιβηδ ΐΓίδΙίΙία (Ιο βπιί^βα νίδίοηβ (ϋνπιβ, βΐ Υ6ΐΐ6ΐηβα$ 
ιίιηοΓ άβ ίυΙιίΓΟ οοΓροήδ δαρρϋοίο. ΕΙ ί^ηίδ Ηίβ ιυϋπΐβ Ι&ηΙααι οοηοβρίαδ, νοΙιβ.αιβηΙβΓίιυβ 
ΓυΙοη οοΓροηδ εχυδϋοηβ αηιιηοδ β1)56η5 αίΗίςβη:», ροδΙ Γ6&58ϋΐηρΐΐί βοπρορβ, νβπβ οοπρο- 
Γβικ οιιιη 511» ν6Ρ6 οοφΟΓΑ 6χυΓβΙ .* 510 βΙί&ΐΒ (ΙίοϋηΙ ίςηοΐΏ 5ρίή1υ5 00ΐηΙ)αΓ6αΐ6Π1 ρβΓ 
«πιΐΐίΐαάίηβιη 6ΐ Α€ΐβρΐΑΐίοη6η[ΐ ά\οί ί^ηβιη : (ΙοΙογ ηθίηςαβ ίΠοΓαπι δρίπίαβίίδ ηοη ροΐ65ΐ 
3ΐίΐ6Γ βχρπιηί» ηί5ί ρβΓ ί^ηβπι. Ε( 5ίοαΙ 5ρίΓίΙυ5 1)68ΐί δυυιη Ηηοιη οοη56Γ|α6ηΐ65, ηβο ίη 
Αΐία Γ6 οοΓροΓββ 56 άβίβοίβηΐβδ, ρ6Γ δίιηίΐίΐυόίηοπι (ΙίουηΙαΓ 6ΐ νίϋ6Γ6, 6ΐ ΓβΓιβί, ςαφ 6θΓρο- 
ρββ $υηΙ : ραη Γ&Ιίοη6 βΐ (Ιβθΐηοηβδ β βη6, ααο δυαιωβ ρ6ΓΩε6Γ6ηΙυΓ« 56ρθΓ&Ιί, ϋοη ίη βΐί- 
ςι» Γ6 οοΓροΓ6Α» 86(1 ρ6Γ δίιηΠίΙυάίηβαι ΐ{;ηιΙ)α5 βΓ(ΐ6Γθ, 6ΐ ί6ΐοη5α5 βΟίΙίβΐ, ηιι» 6θΓροΓ6α 
ηιηΐ, (ΙίβυηΙυΓ, 6ΐ ίη βιηί55ίοη6, 6ΐ ρρίναϋοηβ 5αί Γιηί$, πκβγογθ, όοΙοΓονβ βχοηιοίβηΙυΓ. 
Ηίοΰ ηοη ΓβοΙβ ΒίΙΗυπι β 0&ΐΌβ566ηί ορ6πΙ)α5, (ϋβίο^ηπι Ιιυηο ^6^^^6Γ6, πιίΐιί ρβΓδυβόβο, 
6ΐ Αΐίί $ί5ί ρ6Γ5υΑ€ΐ6ΐ>υηΐ9 5ί ηαΦ (ιίο τβί^ΓυηΙαΓ οαΐΏ β1ϋ$ Όοπιβδοβηί 50Γίρ1ί5 οοηίβΓ&ηΙ, 6ΐ 
Γ€ΐη Μ€υΓΑΐίιΐ5 [ΧΧΠΙ] βχρβηϋβηΐ. Εοιρβ ροΙίδδίίΏυαι, ηυοά νίϋβϋηι βέ αηΐίςαίβ Ββΐ}ΐΑ- 
δοβηαηι οοηΐη Μ&ηίοΙίΦΟδ ο&ίθοαυπ) 5ΐηηχί556 8556Γΐυαι. Οιηοπβ ίη (ΙίοΙυιη 0βηιβ506ηυαι 

4 Ι)^6βΠΐ1}η5, Οιΐ6 1, ΤρορβΓ 2• : Θερμώς έστηλίτευσας των δυτωνύμο^ν τροφίμων του Μάνεντος τΚ 
ρλάυφημον Ισέβειαν, νοθεΟσαι ιιειράσασαν τ^ν Έχχλη^ίΑν Χρίστου « λ<5γοις τε χα\ δ<5γμασιν όρΜς , !> 
1«ιΐζννΐ|,οΤ7περ συντέθειχας* Αοπ'ΙβΓ ορρηρηοίΐχ η€(αηάοταιη Μαηίϋη ίΐΐανηηοηαη οΙαίρΗβψηαηι ιη^ 
ρ\€ίαΐ€ίΛ ςη4Β ΰοηαία €$ί €Ηη$ίι ΕβΰΙαίαηι $€άα€€Τ€, οΓαίιοηίΰηί , €ί άορτηαίιύίΜ ΤίοίίΒ^ £ΐιιΑ«ι«, 
ο Ιοαηη€$^ Μοτϊρία (πα ιηβρεηοναβ. 

XXXIX. Β€Μγο άβ Ηίηβίίδια, — ΟΑηιβδοβηαιη άο ΗωΓ68ί1)α5 5€Γίρ5ί556, ηυ11υ5 (]υΙ)ίΙο, ουαι 
ίρ56 $6 άβ ίΙΙίβ 56Γίρ1υΓυ(Ώ ρο5ΐ ρΙιίΙοδορΗΙοαδ Ιπαοΐαϋοηβδ ΡΓΦίθΐίοηο β€ΐ εοβπιβπι Ηιι^αωΐΒ 

βρίβοοραπί ρΓΟηαίΙΙβΙ : Είτα τούτων έχ^^ΐΑενα των θεοστυγών αΙρέσεων συντάξω τά φληναφήμοκα, ώσα- 
^^ τλ ψευδός έπιγινώτχοντες , «λέον ττίς αληθείας έξώμεθα • Μοχ αη(€ίη ίΐ€ΡΤ€$ηιη^ φία$ ϋ€η$ οάίο 
Αα^«/, ηαρ<ΐΜ ι«ηο υοίαιηιηΰ ΰοτηρτΰΗβηάαϊη, ηί ΰοςηίία [αΜίαίβ, νεηίαίβίη αΓοΙιαβ ατηρίβΰία- 
■•«Γ. ΑΙΙβωβη Ιίϋβϋαδ Ιιίο ϋβ Ι){ΒΓ0$ίΙ)υ5 111ίϋ5 ηοη 6$$6, ηοη Ιβνί βπ^αιβηΙο οοηνίηοί ροΐ65ΐ. 
δοΗΙηί βηίηι ίη 46ήΑηί$, Αβηυαι, οιιαι ίρ56 5€ηΙ)6Γο(» νι^ιη ί€ηίατ€; 56(1 ηοη ροΐυίΐ, ςνί 
Ερίρΐΐθΐιίί ΦΐΑΐβ 6Γ9ΐ, υβςιιβ &€ΐ Ι)»αιβ56βηί ΙβηροΓΑ υΚαπι ρΓΟάυοβΓβ. Ο^^Γβ ΒΙΙΙίυπ , ίη ηοΐίβ 
^Ι596π1, νβΙ Ιμθο Υ6Γϋ& βη βΐίςαο β55υ1β ίυί556, ({αί ββ ίθΓΐα556 β5 ΕρΙρΙιβηίο βοοβρϋ. Ν&ιη 15 
Ιΐ£Γ65ί 76, φίΛ 65ΐ β(1νβΓ5ΐΐ5 ΛβΓίΑηοδ, (Ι6 60 1θ(]υ6η5 Ιιί5 ν6Γΐ)ί5 υΐίΐυρ , Ις χα\ δβυρο ς^ έν 
•ιρχΐ, χαΐ ΊΛοίΛτα τφ βίψ * Οαί αάΐιαε νίνιί %η οαηιβ €( $ηρ€ν$(€$ €$ί , νβΐ ρβΓ Αβήυη), Λβηι 6γ- 

ΓΟΓβΙΠ ΪΙΐΙβίΗ^• 

XI•. Ουίά ροπΌ ρΙαηΙ>\ΐ5 ορυ5 05ΐ 7 αυβηιΐο ρΑΓ5 βπηια Ιιμ]α5 1ίΙ)οΙΙί βϋ ΝοδΙΟΓίθηοΓυηι 
Ιι»Γ6$ιιη Ι)ΑηΐΑ566ηί ηοη 65ΐ, 56(1 ΙοΙα νβΓΟβΙίηι, νοί βΙ) ίρ$ο Οβηιβδοβηο, ^υί 5ϋο Ό€ Αατ««ι&Μ# 
ρτφβχίΐ, τβΙ Αϋ Αΐίο Ι)&ηΐθ566ηο 8ρρο5ίΙβ, αΐ αΙ}5θΙυΐ8 ίΐΦΓββυηι ΙιίδΙοηβ δίηβ θϋοΓυηι ΙίΙ)Γ0Γαηι 
ϋΐηβηϋίοβίίοηβ Ιι^ϋβπ ροβδίΐ, αΙ) ΕρίρΗβηϋ Αηΰί^τοίο 6χ$οη()Ιβ β5ΐ. Οαοίΐ Γ6ροη ρο8ΐϋΐθ(1απι 
Αηίη[ΐα(1ν6Γ5υηι &1) οηιαιίίδ^ίωο ΡποηΙοηβ ΟυοΦΟ ίη ηοΙί5. Ρητηητη αηΐιηαάν^τα ηϊΐιίΐ αΐίηά 
Αμιι^ Ιίδταηι €οηαη€Γ€ ^ ααατη ^ρϋοτηβη Κ(βΤ€$αγη ίη Ρωχανίο Ερ'φΚαηίχ τβ/ΉίαΙιίΓαηι, οιιαηι 
ίρΜίϋΛ €ριΙοιη€η άαοΙηί$ Ιο€ϊβ οΙμηά€$ ίη βάΠίοηβ ατσχα Βα$α'ί€η$χ ^^ΗΒάζγη ΕρίρΗαηη 1544, 
ραρ. 2, €ΐ ραρ. 519. ^«4ιι» ν€Το ίαηίηηχ οΰίορϊηία ^ύρταπηχ βηηηχεναίίοηβΐη , η$ςη6 αά «ιια 
ί€Μραη ά€ά!ίχι$$€ί ΕρΐρΗαηιχΜ^ αΐίαί €οη»6<ΐΗ€ηί€$ αίίεχηϋ Οαηί<ίί€€ηι»^ α Ν€Βίοτίαη%Β χηχίχο 
ώί€ίο «Μ|7ΐΜ αά ΜαΗχΛϋΜίαηοΒ. 

XII. Οιι&ιηοΙ)Γ6Π), βιηη ρΓΦ06(]6ηΙίυΓη ίβχΐυβ 0Γ(Β6υ5 β1)ΕρΙρ1ΐθηίο ρβΐί ρο55ί1, β^ (θη(υη), 
<}ΐΗΒ Α Οααιβ5€6ηο 5υη1 βαϊΐΑ, 0Γα)66 6(1ί οαΓ&νίΙ ΟυοΦυβ, ^α® νβΓΟ ίη Ρβήοηίΐ 1ηΐ6ΓρΓ6ΐ&- 
Ιιοηβ ά6βΓβηΙ, Ορββοβ 6ί Ι.Αΐίη6 : Ιυαι 51 ηυίϋ οο€υΓΓ6Γα(, (ίυηι ίηίοΓρΓβΙβΙίοηβαι 1.&Ιίποιη οαω 
«υοΐοπ» Τ6Γΐιί5 οοηΐυΐίΐ, ϋΐα^ ηοΐίβ ίηδρβρ^ίΐ, (ΐιιί1)υ5 οΐ ναπΆδ 00€ΐί6ΐ5 υΐηυδςυβ ^χουδί, ΑΥηυβ 
πιβουβοπρίί, ΐ6€ΐίοη65 οβηβαϋ ίηάίοαηαβδ. Ιά ιΛ^να ηοη ίη (1ί8$ίη)ί1ί ΑΡ^ηιοηΙο θΐη ({υοι^πβ 
ρΓΦ$ϋΐ6ηιηΙ. Ρηορα ηβιηςαβ βΗοΓυω δίαιίίο εοηοίηηαΐβ αο ϋί^^ροδϋα, υ1 βΡΑΠί, ορ6πΙ)υ§ ρρδθ' 
^ηΙβ8$υί5, ίρ5ί ρο5ΐ6β , αυβθ βά βυβ υδηαβ Ιβαιροια οοπΙί^βΓ&ηΙ, &Ιΐ6Χ6ηΐ65, υηυπι 3ΐ)50- 
ΙυΙαπι-'ϊυβ οριΐ5 ρο5ΐ6η5 ΓβΙίςαβΓβ. Ουο(1 ίη ΟΙίΓοηοΙο^ίδ υ$υ νοηΐ556 5Φρ1υ5 οοίηρβΓίυηι 65(. 
Ηΐηο Ι)ιαηΜί5€6ηιεΑ β1) ΕρίρΙιβηίβηίβ 56)υπ{^65. Ιρ50 Ιβηιβη Ιίδυά (Ιυΐηΐο, εοηιροηϋίυηι 
Ιιοο α1> ΕρίρΗιιηίο 6ΐ &1ιί5, ί(υί ϋβ ίΐ{6Γ08)1)ΐΐ5 δοπρδβπαηΐ, Οαωβδεοπαιη οοηοίηηβδδβ. 
Ιρ5β «φηάβηι θρ6Γΐ6 ίαΙβΙυΓ ηιΐιίΐ άο 5υο, δβιΐ οωπΐα βχ ΡαίΓυιη δοήρϋδ Ιίθαδίδδο, οβρ. 2 : 

Υ^ τιο«γαροΰν, Ιμδν μέν ούδ^ν, τά δΐ^ σποράδην Οείοις τε χαι σο^Ις άνοράσι λελεγμ^νχ συλλή- 
βδην Ιχθήοομα ι * Νίηϋ ροίΎο ηχβχίηχ άχοαηι, νβπχηχ αηοΒ ΒρατΒχηι α άχηχηχΒ €ί €ηχάιίΧΒ νχνχΒ άχοία 
Μπα« ίη ΜΜίΜΐ €οηρ€Βία ΰοηχροηάχο άχΒροηαηχ. €ο1Ιί[ρΙϋΓ ρρδθΙβΓβα 6Χ Ιηίΐίοο Αα^υδί. 5αΙ>56ΐΚ 2, 
ΠίθοΙι^. : Ιοαηη€$ ΟαηχοΒΰβηοΒ άε ηα!Τ€βχύχΜ , ΒΗΐηρίπΒ εχ ΕρίρΗαηχο , ΤΗ^οάοτΒίο , Γίιηο- 
ΐΑ«ο, 5σρΗταηίο ανοΗ'ί^ρχΒΟορο ΗΗΓΟΒοΙι^ηχχίαηο. £1 6Χ οοϋίοο Υαΐίο. 1182, ίη ({υο Ιι«ιΙ)θ<ιΐΓ, 
*Βχΐ9«ν»ϋ Αρχιεπισκόπου Κΐιΐνιταντίας της Κύπρου * χατά δέ τινα^ του Λαμασχηνοϋ, τηρΐ αιρέσεων έν 
κ<ηό|χφ ρΓ χαΐ δθιν ήρξαντο, χα\ πάθεν γεγδνααιν * ΕρχρΗαηϋ ατοΗ,ηρχΒΟορχ ΟοηΒίαηίία ϋ^ρτί , <€- 
ακΛάίΛΜ αΙχοΒ ϋαηίαΒ€ΐηίά€ ΗατεΒχσηΒ χη €οηχ]^€ηαχ9 ^. ηηά€ ονχςχηεηχ άαχβπίηί, βί χίηά€ οτΙ»ε 
ηβα. Ε( ίϋίάβηι ρθ5ΐ6β βθςυβ αο ίη ΕρίρΙίΑηιί Ιοηιίδ (ϋνοΓδββ ΙιβθΓ6565 άίδροηυηΐυρ, ({ϋθ(1 6ΐ 
ίο ιιιβηιΐ5οηρ(ο ώκίίοβ ΕΑΓϋβήηο Α(1ηο(Αΐ>Ααι. Υβπιηι ίΐΑ(ΐαο 65ΐ Ιιοο Ι)£βΓ65υη) οοωροηίΐίυηι, 
ρτο ηΐΑΐοη $ϋΑ ρβΓίβ ίη ΕρίρΙίΑηίο \^.%\ : ν6Πΐη)(}α6 ί1ίιΐ6πι 65ΐ, ίη€ΐ6 ΟΑηΐΑδοβηυηι 6Χ56ήρ5ί55θ, 
Μΐυίβδβφΐθ [XXIV] ορβη, ααί5υ5 ρο5ΐ6Α 6χ Αΐιίδ πιαΙίΑδ, (]υφ ρο5ΐ ΕρίρΙιαηίυηι ίη Εοοΐ65ίΑ 

ίΐΙ5υΓΓ6Χ6ΓυΐΐΙ ΙΐΙ0Ρ6565 Α(](ϋαίΙ. 

Χ11Ι. ΙΗ ΗΙητο €οηίτα ΑΰβρΙχαΙοΒ, Ι6ΐι ροίχχΜ ΙαοούχίαΒ. — Εοιίοηι ςαοιιαο ιηοϋο (16 ΙϋιβΙΙο \:Λ Ι,ΕΟΝίδ ΑΙΧΛΤΙΙ 1Γ2 

ρ]υδΐ1βίη οοηΐΓβ Αοβρίιβίο» ρΓΟΟοίοηϋυηι οδΐ. ΜυΙΙα βηΐπι ίιι βο Ιοββδδίπιίΐίβ Ηίδ, χιυω ίβοηηυδ 
ϋοηίΓΑ ΑοΰρΙΐΛίοδ δοηΙ)ίΙ : υΐ ρΓθΙ)βΙ)ί1ο δίΐ Οοΐϋαδοβηυπι οχ ίοηΙίΙ:>υδ Ι,βοηΙϋ ηοΓίυΙοδ δυοδ 
Ηβίϊδδβ. νίαβ ΡΓδΒίβΙίοηβιη Οβηίδϋ β(1 ΙβοΙΟΓβίΠ , ηϋθΐπ 1ίΙ)β1Ιο ρΓδεΓιχίΙ. Νβςυβ ίη Ιιοο 1^^>^1ιο 
ϊβοίτιιη ΟβιηβδΟθηϋδ Ι,βοηϋυιιι , δβοί- ίη βΐϋδ βΐίαιΐ) αϋοπιπι δθηοίρηιιη ΡβίΓυω, βΐ ιηβςηί ηο 
ιηίηίδ βυοΙΟΓυΐΏ δβηίβηΐίβδ, βΐ οορίΐβ ίηοΐβ βνυίδη ρπο ορροΓίαηϋβΙθ πιβίβη» ςυβω ΐΓβεΙθΙ>αΙ, 
βχδοη^βπδ, ίη ρΓορηβ δοηρίθ, δωρίδδίηΐθ οΐίθπι ΙοοίΙο ηοπιίηβ, πβΐυΐίΐ. Οβπίθδοβηί βοΓβ ίη^β- 
ηίυτη, νίνβχ, ρηοηιρΙυΓη, οϋποδυπι, ν^ίΐιβιηβηδ, πιαίΐβ ίίβΐϊΐρβΓ πιοΐίΐυπ, αορβΓΓιοίΙ, ςϋ«ροδΙ- 
6θ «Ι ΛπηιίοΓβ , ΟΓηβΙίοΓ» , ι1βδί(1βΓβ1)ίΙίθΓ30[ΐΑ6 (Ιοπιο βχίΓβηΙ , (ΙίοΙίδ «ο δβηίβηΐϋδ ΡβΙπιιη 

ΟΟηάβΟΟΓβΙ. Μ ηθΟ ίρδβ άβ δβ ηβ^βνίΐ, ςυί δβ «ρίοαΙθΐΠ ίηοΐίΙβΓί δ0Πΐ)ίΙ : Είτα τήν τη; πλά- 
νης ^λέτειραν, χαι τοΟ ψεύβους Ιλάτειραν, ώσπερ χροσσωτοίς χρυσοίς τοϊ; των θΐοπνεύτεων προοητών χα\ 
ΟεοβιΜχτων αλιέων, χαΐ θεοφόρων ποιμένων τε χα\ διδασκάλων λ^γοις χεχαλλωπισμένην, περιχεχοιμημέ- 
νην άλήθειαν 5υν Θεφ, χαΐ τ|^ αύτου έχθήσομαι χάριτι.... έρώ δέ έμ6ν, ώς Ιφην, ούδεν, τά δί το?ς έχχρί- 

τοι; διδαιχάλ(ι>ν πεπονημένα εΙς &ν συλλεξάμενος, δτη δύναμις συντετμημένον τ6ν λ(5γον ποιήσομαι, Λί<ιη€ 
ί(α άβηχΗΤΗ οττοη βχίίίηιη α/^ΰΓβηίβιη, αο πιβηάαοίητη ρΓορηΙ$αηί6τη νετίίαίβτη , ρνυρίί€ίαΓΗΐη, 
ςηί άΜηίίη$ α[Ραίί [χαηιηί , 6( ρχΒοαίονηκη ςχιοβ Ώβηβ βάοοηίί , €ί άηΐηοπίίη ρ<ΐ8ίοΓηηι αο 
άοΰίοηιτη Ββτηιοηίδηχ, (ατκ^ηαιη βτηϋΓϋβ αιιτβίΒ €ΧθτηαΙαιη, Όβο^ ιρΒΪηβφίβ ρναίία ιηίΛ/ [ανεπίβ 
ΙίίίβηΒ ίηαηάαύο. ΕΙ : ΝιΗχΙ ρστνο , αί ^ατη άίχϊ , ηΐ€Ηΐη αβ^εναχη : ν^ΓΧΛτη αχΛ(Β α ρτ(ί$1αη1ί$$ί^ 
ίΗϊΒ (ΐχΑΪΐίίΐΒίΐΗβ τηαζίΒίτχΒ βίαύοναία Βΐιηί , ίη ιιηιιτη οοΙΙίςβηΒ^ ςχΑοαά €)χα8 ήβη ροίεηί , δνευετη 
βί €οιηρ€ηάιθ9ατη 86Γτηοη6τη [αάαιη. Οιιίδ ϋοοίπη&ιη δίο βχοΓηθΙβαι , ρΓυαθηΙβΓ^υβ ίυηάβίθυι, 
!υ1ο, δβοατοφίβ, βο ορβιΐίδ υΐηίδ βχοβρί&ο), ίη ίηΐ6ΓίθΓ6δ πιβηΐίδ, οοΓϋίδςαβ ρ&Γΐβδ ηου β^Αΐ? 
Ηοο βδΐ νβΓ&, .Νβηείβαυβ δοηΙ)βΓβ. 

ΧΠΙΙ. θ€ αίβοΙχΜ Όατηαίοβηο €ρΗίοΙχ$, — ΡΙϋΓβδ ίΐβπι δυΐ) Ι)6Π)βδθβηί ηοωίηβ βρίδίοίθδ, 
ΙβηΐΦ νίΓΐυΐίδ Ηοδ\6δ €0π&ηχ6πιηΙ, ςυ£β ηοδ1πιθ(1υπι ηοη δίηβ πιίΓ&ϋυΙο ίαΐδίΐιιΐίδ βοηνίείω 
οηοΙΟΓβΐΏ ρροάί^βΓαηΙ. Ρπβυϋβιη , βΐ Ιβοηηβδ Ι,βοηίδ Ιδβυη δίο βχροδαίΐ Ιοβηηβδ ΗίοΓΟδοΙ^- 

Πΐΐΐβαΐΐδ ίη βίαδ ΥίΙβ : Ό βασιλεύς παρήγγειλεν αύτοΤς τδ της εύσεβείας πρόσωπον περιΟεμένοις, διά 
σπουδής ποιήσασθαι, χα\ διαλαχιάν θέσθαι οίχειδγραφον εύρέσΟαι του Ιωάννου έπιστολήν. 01 δ^ της χαχίας 
Οπασπιστα\ ούχ άνηχαν πάντα χάλων χινοΰντες, τδν δόλον ύποχρυψάίχενοι, χα\ αναζητούντες δ προσετάγη- 
σαν, Ιως εύρδντες τφ βασιλεΐ ένεγε(ρ(σαν. Κα\ ο^τος δ« προσχεχληχως τινας των ύπογραφέων αύτου των 
του Ιωάννου γραμμάτων, προετί^ει τους τύπους εΙς μίμησιν, τδν τε της Γραφής χαρακτήρα δσον έν δια- 
νο^^, χα\ δσον έν λέξεσιν. Ε^ρενουν τους εΙς τούτο ύτυηρετησοντας Ικανούς, χα\ δη κελεύει, ως έκ του *Ιωάν' 
νου πρ^ αύτδν δή τδν δυσώνυμον βασιλέα έγχαράξαι γραμμάτιον τοιούδε τού σκότιου έχδμενον * Ιΐηρ€ΤαΙθΤ^ 
αοοΒΠΧί'α ςχιίΙ)ΐι$άητη Βΰίΐίβηίχω βχμιβ ρατίχΗρΛχΜ ^ ρνωοερχί βχβ , «ι^ αίΒΧΑτηρία ρχβίαίΧΜ ρ€Γ8οηα^ 
ψαρηο 8ίχιάίο^ νανϋΜφΑβ οοιηχηβηΗΒ ΰχ^ναΓεηί^ χιί ερχΜίοΙα 1οαηη\$^ φΛαιη τηαηχΛ $χαα Βοτχρίβταί, 
χηνβηία βιδί τβάάβτβίητ. ΜίηχΒΐη €τρο^ βί ρτορχΑρηαίονβδ %ηχρχ€ίαίχ8 , Όανβηΐα άίοΐο τβ§χ'$, 
ηχΑίΙχΑηι ηοη άοΐιιιη 8Χίύ ρχ€ίαίχ$ Βρβοίβ βχοοαίίαοαηΐ , άοηβο ιηνβηίαηι οηβντβηί, Ροττο ιςηο- 
ίη%ηίθ8Χί3 Τ€Χ οοηνοοβί ηοίαηο$ , €ί βρχΒίοΐαηιτη 1οαηηχ$ βχβιηρίαηα ρτοροηβηΒ φικετϋ , 9% 
$€Τίρ(χλΤ€Β ΰΗαναοίβτβιη^ (ατη ίη ν€τδί8, ^ΐίαηι Μβηίβηίχίε ίτηίύαή ρο$$ίηί. φΜ ίη νβ €ί ίηνβηίί 
90)% τηοτβηχ 3€Γ€ηίβ9, βί ^χΑοά 9βηΙ)βτβηΙ βρχ9ίοΙίχΑΥη αά βΗτηάβηχ, ίη Ηηηβ ηιοάχιτη 9β ΗαΙρβη*, 
Ε( Ιΐϋθο (ΐαί(ΐ6Π) ΙθηςαβίΏ θ Τοαηηβ 8€ΐ Ιβοηβπι Οη^Ιυπ. 5υη1 βΐ αΐίφ , ςυαδ &1) εοάεαι , (Ιυηι 
Β^ζθηΐϋ ηιοΓβΓβΙϋΓ, βί δβΓθοβηοηιηι ρπηοίρεο) πηΙΙί (ΙίουηΙυΓ, βΐ ρΐυηϋυδ ηιοϋΐδίαΐδ» ίίβρπβ- 
ΗβηιίαηΙϋΓ : ςαοά !^η)ροΓβ Τίιβοϋοδίί , ουηι Ιαπι ηαΙΙαδ β?δβΙ Οθΐηβδοβηυδ : (|αο(1 & Β^ζβηΐίο, 
ίη ςυο ηαηςυ&πι ΓαβΓ&Ι : ςαοά βά ρπηοίροιη δβΓβοβηοΓυαι , ςυί Ιυηο οπιηιηο Ιδ1βΙ)&ηΙ : βΐ 
ςυοοΙ ΓβίϋΓβηΙαΓ ίη ςβδίίδ ϋαιηβδοοηι ηϋΙΙίϋδ βρυά οοΓάαίο^ Ηοιηίηβδ βαοΐΟΓίΙαΙίδ, δβά ιηαΐΐίδ 
ηοηίΐίηίΙ)αδ ίαΐδίΐβΐίδ όβιηη&Ιίδ. ΕΙ , υΐ βχ βθΓϋΐη ΙβοΙίοηβ ιηόίοίαπι (Ιβ ιΐΐίδ ρΓοηυηΙίθδ , θβαι, 
φΐΑΐη νΐηοβπΐίαδ τβίβΓΐ, βρροηβΐΏ. δοπίρία βδΐ θ(] βιηίεοδ ΡβΓδίϋίδ : ΌίΙβ€ίί9 απιίϋί^, ςχΑί <ιιη/ ίη 
ΡβΤ9ίάβ , Όαίηα$ββη%ια Ιυαηηβ9 ΐΗΐηιΊηκ; 9αΙχΑίβηι. Νυνβτίίί9 ίηχρ^ταίοτβίη τούχιτ βχβτοαχΐ9 αά 
άίνβΤ9α ί)β11α ίη ηαΗοηβ9 βχίβτηα9 τηί$Χ99β, ητί^βηιςχΑβ τβρίαη% β( /χηίίίηχατη /ιοίηΐηίΙ>ΧΑ9 Γβοιιαηι 
τβιηαη9Χ88β. Οαοηίατη βταο 9αρίβηίβ9 β8ίί8, Ββοχίτι νβηίίβ^ βί νιβίοτίαιη νοϋΪ8 ραταίαηι αΙ>9φίβ 
ιηοΓα ν/ηΥίίβΓ ο6ΐίιΐ€ίί. ΙβοοΙ)υδ ΟΓβΙδβΓαδ Όβ ρΓοΜΙ>βηάί8 ΜηΒ^ Ιώ, π, οβρ. 5,άβ [ΧΧν] 
ϋδ<ΐ6ΐη 6ρίδ1οΙί& : Ερί8ίοΙα8 9αη€ίί Ιοαηηί9 Οαιηα8€βηί ησιηίηβ αΐ) χηιρίίΒ ΐ€οηοιηα€Ηί9 β€ία8 
βχίτβηιχίτη ρτορβ Βατηα9€βηο ρβτχβχαίητη €τβα99β , ςχΛί9 ίαηοταί ? Οβηυίηβιαιηοι νβρο 6^υδ^I6Iη 
βρίδΙοΙ&Γΐιιηρεπιίηϋ βυοΙΟΓ ΟΓβΙίοηίδ ίη Οοηιίηίββω θΓΐηο(]οχί8Β, ςα® οίθηυδϋΓίρίΑ Ιβ^ΐΙαΓ ία 

** ' - -^ . - - - ^ ^^^ χελεύ- 

λλεν έπιστο- 
Γραφής, ώστβ 

άναγχαίως πείΟεσθαι τους άναγινιόσκοντας αύτας, νέμειν σέβας ταϊς Ιε'ραί; είχόσι. κά\ καταφρονείν της κ<- 
λεύσεως τού τυράννου. "Ο μαθών ό τύραννος, έκ συκοφαντίας τήν αυτού χείρα κοπηναι έσχαιώρησεν, ήν ό 
ΘεδςταΤς της πανάγνου Δεσττοίνης λιταϊς άπεκατέστησεν υγιή• υχΐΜ νβΓΟ ρΤ€Β€€ρΐ98βί ίη άίΌίηί9 ίβΐη- 
ρΙί8 ίηΐ€ίρίη€9 αύοΐβνί, ίχηρ€τα88βΙ(ΐΗβ ϋ^τίΒίίαηίΒ, βα8 ηχιΙΙο ηχοάο βοΐβτβ^ ^οαηηβ9 ΌαηΜ9€6ηχΜ9 
άίνίηο ζβίο 9η€€βη8χΐ9, ΟτίΗοάοχί9 ηιίί^βύαί βρί9ΐοΙα9^ ίη 91116115 άβιηοη8ίταίίοηίδη8 βΧΌΧΑρψιαίη 
άίίβ€ί11χη%χ9 βί ί€8ίίϊηοηίί3 β 8α€Γα 8€ΤψίΗτα , αάβο ηί ψ^€β88αηο ρβΤ8ίΛαάβτβηίίίΓ Ιβ€ίθΓ€9, 
\ηϊα^ίηβ9 ίη νβηβναίίοηβ Καϋ€ηάα9 άβίηοη8ίνατβί , ηβρίίρβηάαςηβ ίρταηηί ]%Λ98α. £ί(Ρ0 οιιιλ 
αχιάί99βί ίψΓαηηη8, €υιηρο8χίΧ8 βαΙητηηϋΒ, β]ΧΑ9 ηχαηνΜί αΙ>8€ίάί ρτίΒββρχί , ςριαΐη ΒβχΐΛ ίΙΙί 9αη' 
€ίΧ88ίτη(ΐρ ύοτηίηω ρΓ€€ίοΗ8 8αηαη% ν68ίίίΗίί (α). 

ΧΙ,ΐν. Όβ ΗΪ8ίοΓχα ΒατΙααηχ βί ^08αρΗαί. — Ηίδίοηβιη άβ ΒαγΙααπιο, βί ΙοδβρΙιαΙο, φίδΒ ΙιβΙϊΘΐϋΡ 
βρυά νίηοβηΐΐυηι ίή 8ρβ€ΧΑΐο ΑίβίοΓ., ιίΐ). χτ, ρβΓ οβρ, 64, (ΙίδΙίηοΙβ βχ βηΙίςυβνβΓδίοηβ ροαΙαΙαοι 
οοηίΓΑβΙβ; ηοΐ3{^δςυ6θοηΐΓθοΐΑ βραά ΡβΙιιιηΐ (1βΝο1β1ϋ)αδ ίηΟβίΑΐοβο, ΙίΙ).ϊ, ο. 114. ΙηΙβςπαβχ 

(α) Λρα<1 ΓβίΓυιη ύο Ν^ιίαΐίΐιαβ ίη ε&ΐ3ΐοςο $5., Η1». χ. ,•* 153 ΡΚΟυβΟΜΕΝΑ. 15* 

αηΙίφίΑ νοΓδίοηΰίανίιίδΡβΙηιαιβχΟοΙοηίοηδί βϋίΐίοη;^»., οΐ πρυιΐ ϋροΓπαηυΐίΐ,Ιοηι. ν;8ιιπυη3, 
Ιοιη.νΙ; Κθ5νβίί!υιη ίη Υϋίδ ΡαΙπυω ΟπβηΙβΗαω, βίΕΛϋηο ΐΛπΙαπι ίηΙβΓ ορβΓβ ΟβίΏβδοβηί,βΙ 
ρθ5ΐα)0€]υΓη &0€ϋΓ«Ιία$ νβΡδΛ » ΒϋΙίο ίηΙβΓβ3αδ(1βηι ορβΡβ. ΌαιηαδΟθηυιηδοπηδίδδβ,ΐΓβίΙίΐΜΛΓ- 
(νΓοΙο^υα) ΚοϊϊίβηυΐΏ 27 Νονοιη1)Πδ :^4ραίί Ιηάο$ Ρ€Γ3ί8 βηίίίιηο8 εαηοίοηΐϊη ΰατίααιη^ €ί 3ο$α' 
ρΗαί^ (/ηοτητη (ΐ€ίη$ τηίταηάοΒ 8αηοίη9 ^οαηη€Β ϋαϊηα$06ηη8 ΰοηβοηρβίί, ΕΙ ΟβηηαάίυδραΙΠΑΓ- 

οΗλ, ρΓΟ ΟΟηοϋ. ΡΙοπβηΙ., Οβρ. 5 : Ούχ ήττον δέ χα\ ό Ίωάν^/ης ό μέγας των ΔαμασχοΟ οφθαλμός έν 
τψ ^ίω Βαρλαάμ χα\ Ιωσάφατ των Ινδών μαρτυρ&7 ώβί * ^ν^Γ ΙΆΙΠΗΒ 3οαηηβ8 τηαςηηβ ϋαιηοΜα οΰΐι- 
/ια ΐΛ νϋα ΒατΙαατηί , €( 3θ8αρΚαΙ% Ιηάοτατη ίεείιτηοηίηϊη Ηί8 ν(τΙ)ΐ8 €χΜΙ)€ί, ΒίΙΙίαδ εΐβί 
Ιε€ΐθΓίδ ηοη ϋαίηΙβΓβδδβ ραΐβΐ, €ϋ]υδ 6& δίΐ, Γποιίο ρΐΑ, νοΙ ΙεοΙα (Ιίςηα δίΐ, (]υ6ΐηα€ΐΐΏ0(]υηι 
ΓβνβΓβ β8ΐ, γβΓυω Οβιηβδοοηί ίβΐυιη βδδβ βίΒπηβΓβ ηοη (1ϋΙ)ίΙθΙ. « Ναω αΐ οηιίΙΙθηι (βίΐ) ςαοΰ 
ΤΓθρβζαηΙίυδ τιγ η&ϋοηβ ΟΓΦοαδ, ο1 πιβ^ηί ηοη ίηίΟΓδαοδΙαηΙαιη, δβϋεΐίθηι ίπίβρ ηοδίποδ 
ηοηοίηίδ, ηοη βΐίυπι, (]υΑΠΐ Οβηιαδοοηαηι 6)ϋδ αιιοΙΟΓοω ΙοδΙαΙυΓ, (Ιβίηιΐβ β(1 6Αηι ορίηίοηοηι 
οοηβπηβηάθΐη ϋΐαά πιιΐιί πια^ί ηιοπιβηΐί Θδΐ, (|αοά ίη Η1)ηδ Ββ ονΐΗοά, βά€, αο ΓβΗςαίδ ρεη6 
οπιηίΙ)α5 Ι^ηιβδοβηυδ πιυΚβ & ΒβδίΗο, Ογ6§οπο Ναζί&ηζοηο, βΐϋδηαβ θ^αδ(1βIη ηοΐφ Ρβίτί- 
Ιμι5 1ίΙ)βηΙβΓ€0ΓΓ08Λΐ, βΐίΐηβ ίηΙβ^ΓΟδ δβΒρβ νβΓδυδ, ίωο βΐίβπι ΙοΙβδ ροηοίΙοδΛΐ) ίρδίδ πια1υ<α- 
Ιυπ. Εο(ΐ60ΐ ηιθ(Ιο ίη Ιιβο ({υοςυβ Ιιίδίοπα ηιαίΐβ βχ ϋδϋοπι θυοΙθΓίΐ3υδ, δυρρποδδο ίηΐβππι 
ηοπαίηβ ρΓοάαοί &ηίπ)β(1ν6Γΐί, βο ρΓΟβδβΓίίαι 6χ Ναζίαηζβηο, υΐ εβρ. 7, 8, 10, 11, 15, 17, 21), 
24,Α0 ρΐβήδςαε &1ηδ Ιοείδ. Αόάβ ςιιοά ηοη δοΐυιη αϊ) ίΙΗδ ΙώβηΙει* αιαίυο δαιηϋ, δεό εΐίααι 
ιητιΙίΑ ςαοηυε βΰΤερΙ ει Ιϋ^πίδ ϋε οτίΗοά. βά€ βϋ νεΓΐ)ααι ΐΓθηδερίρΙα, αΐ εα οπιηί& ςυο) εβρ. 
15, άβ βΓΐ)ίΙπί 1ϋ)ερΙθΐ6 (ΙίδραΙβΙ. Οεηΐηυε εβρ. 19, (ϋδραΐβΐίο εα 4β ίηια§ίηίΙ)αδ, αυο) Βαπια- 
»χ;ηί ®ΐ3ΐ6 ίεΓνεΙ>θ(, ίη εβάεπι δεηΐεηΐίβ ηοη ρβραπι ηιε εοηΓιπηίθΙ. ΙΙι αυίευα ηβοο οηιηί& 
ρΓΟ Ο&ΐΏθδοεηο ίαείαηΐ, ϋβ Κοηο ΙιίδΙοηαπι Ιοβηηΐδ 8ίη6ΐί(/Β πιίηίηιε εδδε αρεΓίίδδίηιε εοηνίη- 
οαηΙ. Νβω ευω ϋΐε δεηίοπδ ΤΙιεοάοδϋ Ιβωροπε ΓαεπΙ, ιιΐ ρβίεΐ εχ ΙίΙ). χιπ ΠιβΙοτ. πιχεοΊΙ. 
ΡβυΗ ΟίΑεοηί, ηαοηαπι ρβείο ίη Ιι&ε ΗίδΙοπα, ηυαιη βυεΙΟΓ εχ Ιη(]1& ΐΓβηδνεεΙαηι Ιεδίαΐυπ, 
Νβζίβηζβηαηι, οαίϋδ δεηρίο νίιάυαι ίη Ηοιηίηυηι π)8ηίΙ>ϋδ νεΓδβΙ)αηΙυΓ, οίΙβΓε ροΐυίδδεί, βΐ- 
(|αβ εΐίβοι εο βηΙίφΐΙοΓειη ερίδεοριιηΐ• αο ΥθΙεηΙίδ^βπιροΓενίΤθ ίυηείυπιΒ&δίΙίυπι,δυρρΓεδδο 
ΙιοεΙ ηοπιίηε, εβρ. 19, υΜ (1ε ίηι&^ίηίΙ)αδ ΙγοοΙαΙ, είεβρ. 34, υΙ)ί Τοδ&ρΙ]3ΐ εβαι βά Όεαηι οία- 
ΙΙοηβ Η3ΐ>εΙ, (|υβα) βχ ϋοπΒίχίηί, ΒθδίΙίίεβρ. 1, ρεπδριευε ΗΑυδΙΙ? Οαοηαηι ίΐεο) ηιοοίο Βογ- 
Ιββηαυιη (Ιβ ίηΐ8^ηί1)αδ 8(1 τε^ίδ ΓιΙίυπι (ΓίδδεΓεηΙεηι ίηίΐυοεπεί, ευπι εα (}υ(εδϋο ηοηιΐϋηι εο 
ΙβαιρΟΓβ εχεί(8ΐ8 ίυίδδβΐΤ ν Ηβείεηυδ ΒίΙΙίυδ. 

Χΐν. ΒβΙΙβΓΠΐίηαδ Ζ>« 8{τίρ(οηΙηί$ €€€ΐ€8ία8(ια8 εηπι, (ΐυεπ)8(1η)0(Ιυπι εΐ οπ&Ιίοηεαι ρρο 
€ΐ^ίαπετίδνΐ(1εΙυΓίη(ΙαΙ)ίιιη[ΐ Γβνοο8ί3$&.Ηί8(οτίαΒατΙααηι,€υο8αρΗαί [XXVII %η8ίρηί8€ίίΛίίΙί8€8ί, 
Ξύά φΛΐαΒανΙααίη άηίη ίη9ίΗίΑΧίάί8€ίρΗΐΗτη Βηηηι 3θ8αρΗαΙ,]Ηύ€( βϋηι ον€ά€Γ€ χη 8ρχηίηιη 
Μαηείηηχ €Χ ΡαίΓ€^€( ΡίΙχο ρτοΰβάβηίϋτη^ άαύχΜχο €Χ0Υία €8ί, αη Ιχοο ορχΛΒ ^88€ ροίΗβνχί Ιοοη- 
ηίβ ΑηιΚΜΓβιιί» ςηΐΙΛ. ι Ώ€ βάε οτΐΗοά,^ οαρ. 11, άο€€ί Ξρχτιίαηι εαποίητη ηοη ρνοΰβάβτ^ 
€χ ΡΗχο,ΒβάρϋΓΡιΙχΗίη : ίβάνβΒροηάβηροίεβίχηΜΒίοτία ΒανΙααηχ ραΓίχΰηΙαηχχΙΙατη^ εχΡίΙίο, 
9ίά€Τί αάάίίαηι α& αΠί/χΜ; ηαηι χηηονα ίάίίχοηβ ρβτ ΒχΙΙχχΛίη ϋαείχραία ηοη ΗαύείχΛΓ^ εχ Ρίϋο. 
Ηίθ€ΐη&ΐ6 98ηυ$η6δείοςυίδ, τί(1εΙυΓ δίΐιί 1πυπ)ρηυπι β^επε εοηΐΓβ ΒεΙΙβπηιίηυπι, εΐ εβιη γα- 
Ιίοηειη 8(1βο εοςεηΐβιη εδδβ, βίΐ, υ1 εΐυϋί ηυΙΙο ηιοάο ροδδίΐ, ηίδί 8ΐ>Γ3<1εη(1ο εχ ΐεχίυ νεΓΐ)Α 
ίΙΙβ, ΡχΙχο(ΐχΐ€ : φιοά [€0Χ88€ ΒχΙΙχητιη χη ηονα εάχΐίοηβ ί€8ΐαίχίΓ ηΊάΰηίχα [αοίχ^ βί ΒβΙΙατχηχηηε 
9ρ$€^ ηχίχ Ηί Β'ίίΐα (ατηίΒ οοη8\ιΙαί^ ηβ ρια^^α^^ιι8 νΐάοαίαν, ραΓίΧϋηίαηι, βχΡίΙίο, νίάεΗ αάάχίαηι 
α6 ο/ίςταο ηη^αίατ. 8ε(1 ηυ^αΐοηδ ίδΐιυδ ρεδδίηιί ίη ΒεΙίΑΐηιίηυπι εβΙυιηηίΑ, εχ Ιιίδ, ΓΐυβΒ ίηίΓβ 
<1ίο6ΐηο5, . ρ)ιΐ5 58118 ρ&ΙεΙ)ίΙ. Νεο όίνεΓδβ βΒίΙΙίο, εΐ Βεϋβπηίηο τεείΐβΐ Ροδδενίηαδ ίη Αροβ- 
ΓθΙιι, ίη ίοβηηβ Οβηιβδεεηο. ΕΙ Υοδδίυδ Όβ ΗΐείοηΰΐΒ Οτ(ρα$, ΙίΙ). π. εβρ. 24 : Β^ά Μο αΐίχ^ά 
€ίίαΜ %η €οη(τονΘΤ8χατ» Ό6ηχί^ Αη ίκΒΟ ΏαηχαΒΟβηχ Ηχ8ίοτία βΗ β€ηχΛχηα, Υχχ νχάείχιν. Ναηι χη 
Φα^πΙΙίζίχχτ /ί/ΰα Τ€^Χ8 ΰΤΰάβνβ χη8ρχτχίΗηι ΒαηοίχΛηχ €Χ ΡαΙνβ, ΡίΙχοφΐ€ ρνοοβάβηίβηι. ^xΜά Ζ>α- 
ΜΟΜ^ηΐ ΜΦηίβηΗα νβρηρηαί, ηί ΙχΊιαβί βχ Ιχύ. ι Ώβ βάβ, οαρ. 11. ΝβαχΑβ νχάβο, χιί ά\[βουίΙΐαΐ% 
Ηημ€ οΓϋΐΐΓτί φιβαί, ηχ8Χ άχοατηχΛΒ α ίαΐΜβ €α €886 αάάχία. 8αηβ χη ΒχΙΙχαηα βάίϋοηβ ηοη Αα« 
/ίεηίχητ, 8€%ί €α ρταίβτ οοάά. νβίβΓΧΛτη βάβτη ΒχΙΙχχΜΒΧΐΒίηΙεήί^ 8€χα αά]ΰ€βΓχηί ΏΠοτίΒ. 

ΈΙλΥΙ. ΜαΙίΗθθυδ Ηβάερυδ Ιδβεο^εβιΐ ΞοαΙαηχ ^08ηηίδ €1ίπΐ8εί, εβρ. 1, Βίΐΐίΐ δβηΐεηΐίβιη (Ια 
^03ηηβ ΒΙηβίΙβ βχβαιίηβΐ, ε1 τε^ΐΐιΐ. Νβηι ευαιίη ρ1εηδςυεεϋ(]ίείΙ)υδ ηιβηυδεπρίίδ εβ ΙιίδΙοη^ 
ΙοΑπηί 8ίηβίΙ» ίη5εηΙ)8ΐυΓ, ιιΐ ίη Ρυπίφί εο(1ίεε, ςϋθ(1 τεΓερΙ ΒίΙΗαδ, εΐ ίη 8ΓθΓΐίβη€0 εοοίίεο 
63, ααο<! ηοΐβΐ Β&Γοηίοδ ίη ΜβΡί^τοΙο^ίο, 8(1(111 ΗβςΙβΓυδ Ββνβπεββ 1^ί1)1ίοΙΙιβε«θ οοά, 205, εΐ 
ΗείίΐβΙΙ^εΓ^ηδίδ 200. ΝοηηαΙΙίεχίδϋηιβΓίιηΙ ΙιίδΙοΗφ ίΙΙίυδ δεπρίοπεπι Ιοβηηεηι Οίιηβενιιη, 
αυί 8ίη8ίΙ/ι εΐίβπι βικΙΩ, ίαίδδβ. Ιά ρΐαήΐ^αδ ίιηρΓθΙ>8ΓβΙ ΒίΙΙίαδ, ιιΙ νί(1ίπιυδ ; βΐ τβΐίοείηβΐίοηεαι 
ΒίΠϋΑΐ) βυείοπίΐβίε Ρβυΐί Οίβεοηί, Ηβ(1εΓυδ. Νβηι ηίΜΙ ςίεδίηβίΐβ, ηεε ρεπ δοιηηίυηι ηυίοΐεπι 
Οίβοοηυδ, εΐ Ιοβηηεδ Όίβεοηί β 8ίηβί1α (ΙίνεΡδίδδίηαυδ εδί. Νβηι ίΐΐε Οίαεοηί ηιοηβεΐιυδ, \β(β8 
ΤΙιεθ(1θδίί, ίη^Εξ^^ρΙο ε1 ΤϋεΙ)βί(1β νίΐβιη β^Ι : 8ίηβίΙβη]αΙΙαηι β Τ}ιεΙ)βί(1ε βΙ)ίιιίΙ, ιηοηΐίδ 8ίηΐΒ 
ίηοοίΑ, ίη (]αο ΐ)Γ«ΒίεεΙϋΓαΐΏ ηΐοηβεΗοηιη) ηιαίϋδ βηηίδ 8(1ηιίηίδΐΓ8νϋ, €[υβαι ροδίεβ ίπβΐη δυο 
^6πηθηο Γε1ί(]υί1 : ηυηί^υβηι νίχίί ευαι Τΐιεοιίοδίο, δε(1 ροδΙ ΤΙιεθ(1θδίϋπι εεηΐηιη εΐ οεΙο- 
ψηίΔ φιιηφίΆ 8ηηθ5.Ηι$ εβίΙίΐΓβΙίοΒίΙΙϋ, εαηιίΐΐβ ΤοβηηβδΤΙιεοάοδίβηιΐδ ηίΐιίΐ β(1 δίηβίΐβιη 
υιοίβΙ. 

ΧΙ.νΐΙ. Ηίδ βΐ8ΐί{8Η8(]βπΐδ εοηε1υ(]11, ηε(ΐυε Ιοβηηίδ 8ίηΑί(Φ, ηβ(}υ6 Οβπιβδεεηί, ηιυΐΐο 
χιιίηυ5 Ιοβηηίδίΐΐίυδ ^Εβ^^ρΐίί ίεΐυαι Ιιυηε άβ Ββπίβ&ηιο, εΐ Ιοδβρίιβίο νιάεπ ; δβ(1 Τοβηηίδ ιηο- 
ηβοΗί 6 οεΒηοΜο 8αηε1ι•88ΐ)ΐ6, ί^(]υβ (εδίβή η)βηυδεηρ(υηι δ^]1βI)υη1 1)ί1^1ίο(1ιεε» ΡβΙβΙίη® 
Ηεί(1β11κ5τςεηδίδ, ηυιη. 368, υΙ)ί Ιιβεε νβΓΐ}8 ΙβςυηΙυΓ : ΒατΙααηχχ βί ΙοαεαρΜ νϋα βχ χηίβτίοτι 
ΜίΗίορηηχ^ 8€χλ ΙηάοΓΧΑίητορχοηβ, χη εαηΰίαηι ηνύετη ίναηΒίαία ρβν 3οαηηοιη ΜοηαοΗχΑΐη άβ 
€οηίχίϋβτηχο 8αη€ίχ••8αΙ)(β. ΟπβΒεε δαηΐ : 'ίστορία ψυχωφελής των Α10ιόιε(ι)ν χώρας της "Ινδών λε^ομέ- 
νη?» ^Ρ^γ 'κήν άγ{αν πδλιν μ£τενεχθ£Τσα διά Ιωάννου μονάχου &νδρ6ς τιμίου χαΐ (ναρέτου μονής του 155 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤΙ1 15Γ> 
Νβο έϋίίαίη βδδθ,ιίαί δοοπβοί ίη Ηίδραπιβ ίΐβ βχρπιηϋαΓ :Ιοαηηί$ ΜοηαοΗί €χρο$α%ο άεΞ, 
ΒατΙααίη^ εί 3ο$α]^Ηαί. Εΐ (ΙίδβΓίβ θχρΓβδδβςιιβ ΐΓβάί ία ΓβίραΙ)1ί6£ Λυ^βΙβη® Ι^ίϋΗοΙΙιβοΐΡ• 
ηυΐΏ. .79 : ΙοαηηχΒ ΜοηαοΗχ^ άνδρ6ς τ(μ{ου χα\ ενάρετου (&ονη; του&γ(ου Σάββα, Ηίίίοηα ΐηίϋΤίοτίΜ 
Ιηάχω Ιηύονητη ΜίΜορχα^ οοηίχηβηΒ νίίαηχ ΒαΗααηχχ βί /οα^αρΑί: ΕΙ ίη ΒβΥβήοΑ ηυιχι. 17 : 
ΝατταίχοηίχΙϊβ 6Χ χηίβηοτβ ΜΐΗχορίΛηχ νβρχοηβ, ({νκΒ Ιηάχα άίϋχίητ^ αά Μαηείαιη ϋχνιίίΐίβίΛ 
ρετίαία ρβν Ιοαηηβιη ατΜηχαηάηΙαηχ ηχοηα$ί€Τχχ Ξαπΰίχ Ξαΰα. ίχύεν Μο χηίΰηϋίίην Βαν- 
/ααϋΐ, €ί €$ί χΙΙα χρ$α Ηίίίοήα, φ^ω Οατηα$€€ηο νχΛίςο /Γΐ6»ϋ7ιΐΓ. ΗΦ6, ΙίοοΙ Πβιηβδοβηα» 61 
ΙοβηΗβδ &αύί&1, 6ΐ ίη 8βΙ)6β ηιοηθδίβήαηι 5θ665δί356ΐ, ουαι ΐη οα)η11)υ5 ύΐΙ}ΙίοΙΙ)6οαΓυπι ίηόίβί- 
1)0$, ιώίβίαδ ορβΓθ ΓθοβηδβηΙϋΓ, [ΧΧΥΠ] δβίπρθΓ ΑρρβϋβΙϋΓΟαπιβδοβηυδ,βάΟ&οι&δοβηαπι ηοη 
ΐΓβΙιαηΙ. Νβηι ίη ϋαβ ςϋθ(ΐα6 ηυβηι&ίίαιοίΐϋηι βΐ ίη βίϋδ Οαωβδββηί πιοηίπιβηΐίδ, ίη βρί^Γ&ρΙΐΰ 
Ι)αη)&5β6ηυαι Ιΐ8ΐ)6Γβπ)αδ. ΒβηΙβηΙίφ ροΓπο, Ιοεαηαβ όβρΓΟπιρΙα βκ Οοηιοδοβηο , Βα5ι11ο βΐ 
ΟΓβ^ΟΓίο ηίΐιίΐ ρΓθΙ)«ηΙ, οαπι, συ® ριώΠοί ΐυπίδ (αοΙβ $αηΙ, & €[αοΙίΙ)6ΐ αδαρραπ ρο5$ίηΙ. 

ΧΙιΥΙϋ. ^οαηη^$ €Ιχιηα€ΧΑ$ η'ΐΒίονχφ ΒαΓίααιη €ί Ιο^αρίίαί αηΰίον ηοη αί. — ΕΙ Ιοβηηβηι 
δίηαίΐΑΟΐ,δΙνβ ΟΙίωβοαπι ηοη βδδβ Ιιυ^υβ ΗίδΙοπ» εοηάιΙΟΓβπι ίαοίΐβ ίηΐβΐΐίβί^ ΗθάβΓυδ, ηοη 
οϊ) ΓΑΐίοηβιπ, ςυβη) ΒίΙϋυδ αβΤβΓΐ, (]υι δίηαΐίαιη ουπι Μξγρϋο οοηίαη€ΐ11, βυηιϋβηκιυβ 6$$β 
6χί$\ίηι&1; 5β(1 €ΐυο€ΐ 8ίη&ίΙ«β δΦβαΙο ηϋΐΐα ηυΰβδίίο 6ΐ οοηίβηΐίο ίη Εοοίβδία (Ιβ δβηοΐίδ ίαιβ^^- 
Ιΐίϋυδ οοίθηάίδ, νβΐ Αϋοίβηόίδ η&Ια θγ&Ι, (]υ«β φυο Όβηιαδοβηί αΐ) ΙδβαΓίοο, 6ΐ Οορροη^ιηο &§(ί- 
ΐΑΐ)ΑΐϋΓ : ουαι Ιβιτιβη ίη ΗίδίΟΓίΑ ΒΑΓίββηιι οθρ. 19, ρΓοΙίχβ άβ ίηι&^η11)υδ βόοΓβηάίδ (ΙίδραΙβ- 
ΙυΓ. δυδρίο&ΙυΓ^υβ ρΓΦίεΓβθ ίη Τοβηηίδ δίηαίΐΦ ηοαιίηβ βϋςηίά βδδβ ίηιωαΐβΐυπι 6ΐ 5€πΚ)6η- 
ϋϋΠ) ίυίδδθ, ^οαηη^^ ΞαϋαχίοΒ, φιοά ίδ ηιοηβοΗυδ ίη 6(£ηοΙ)ίο δαηοΐί-δβΐ)® νίχβπΐ, βΐ δοηρδβ- 
ΓίΙ. Αάάο ίρδβ δΛδίΙδΒ ηοιηβη ηοη βδδβ δϋοο ροΓβ§πηυηι βΐ ηονϋαι, δβά υδϋ ^δια) ΓβοβρΙυηι 
ίη Ιιίδίοπίδ ΡθίΓϋΐη; βί ηβ Ιοη^β αΐ3οηπι, ίη νίΐβ Τοβηηίδ ΟΙίηΐΛοί, βηοη^ηιο βυοίΟΓβ, Ιοθηηίδ 

δβΐιαίΐφ ηιοπβοΐιί οίβηδδίαΐί πΐοηΙΙο ΩΙ : 'ϋ έπιστάττ>ς αύτοΟ ό άββόΐς Μαρτύριος άττηλΟε πρδς τ6ν 
μέγαν ΊωάννΓ,ν τ6ν Σαβαΐτην, έν τή τού ΓουδδδΙ έρήμφ τότε διάγοντα• Μαη\^ΤΧΧΜ αΰΐαί ρτ€Ρ/'€€{ίΐ3 
ίΙΙχΗ$ αά ιμααηηϊΗ χΙΙηηι υχΓΧΑηχ ^οαηηε^η 8αΙ>αχίαηχ^ φιχ χη βΐΛάάω »οΙχίηάίη€ άερβΰαί ρβΓΐ?«ηίΙ. 
ΕΐΟηΒοί ίη Μβηοΐο^^ο 13 ΙαΙίί, βΐ 28 ΟοΙοϋπδ, δίβρίι&ηαιη δΑϋαίΙβαι, ίηΙθΓ δβηοΐοδ ΓβοοΙυηΙ, 

χα\ του όϊίου πατρίς ημών Στεφάνου του Σαβαΐτου, μαθητού τοΟ άγ(ου Σάββα * 5. Ρ. Ν» 8ΐ€ρΗαηί 
βαΐαϋα^ $αη€ίχ 8αο(Β άχίαραΚ : 61 16 61 2 : Μανί\ιτ€8 8α6αχία8. Ιη Ι)ίΙ)ΗοΙΙ)6€& ίΐβπι Β&γ- 
ϋβηηβ οοά. 72, Ιβ^υηΙυΓ ηοηηυΙΙβ βχ οβηΐυιη 6βρί1ίΙ)ΐι$ βά ρβΓίβοΙίοηβηι ηιοηοδίίοθοι 

ΕβΓίίηβηΐίϋηδ Τάβοοοή βρίδοορί δθ^ΑίΙ». ΕΙ, ηί ηιβ ίβΙΙίΙ ιηβηιοηβ, ίηΙβΓ οβιωίηβ ΤζοΙζφ 
8ΐ)6η1υΓ ίαπιΐιί ίη ιηοηβοΐιυηι δ3ΐ)3ίΐΑπι. 8αϋαχί<β βΐίβηι ηοηιβη βϋ ΗβΒΓβΙίοίδ ίη ορρΓΟ^ήυοι 
άαϊύίϊί ΟΑίΙιοΙίοίδ 1ΐθΙ)60 βχ €}τϋ1ο δο^ΐΐιοροΐίΐ&ηο Ιη ΥίΐΑ δβηοΐί δαί)» : Κα\ εΓ τκνα έν τξ άγί^ 

πόλει μοναχών όρθόδοξον έώρων, τούτον διά χοσμιχών τίνων τύπτοντες, χα\ Σαβαΐτην άποχαλουντες, της 
αγίας άττήλαυνον πόλεως• ^αοά 8ί ςηετηρίαιη χη 8αη€ία €χνχίαί6 ΐΗοηαοΛϋΐΛ νβοίβ Μεηίΐΰη- 
(€ηι €οη$ρ€ΧΧ8$€η(^ βηηχ ρετ ΒοεονΛατεί υ6Γϋ€Γαηί€3^ €ί 8αΙ)αχΙαηχ ηχιηοηραηίβΒ, α ίαηοία ηνύε 
€]Χ€Ηΐ)αηΙ, "^ 

ΧΙ.ΙΧ. ^οαηηx Όατηαίοβηο α&8€νίίην, — Ε^ο ηίΗΙΙοωίηαδ οαπι ΒίΙΙίο βΐ Όθπιβδοβηυηι Ι]μ]αδοο 
ΗίδΙΟΓίδθ δΟΓίρΙΟΓβαι β^'ίοδου, ςαίϋαϋίοί ΙίΙυΙυΓυπι ΥθπβΙβΙβ ίη οοηίΓαπιιω ΛδΙηιβΙ Κβάβηίδ. 
Ηθ€ δβηβ ηβο ίΙΙβ ηβ^&ϋίΐ, ηιυΐΐο ρΙυΓβδ θδδβ οοϋίοβδ αυί Όαωβδβοηυηι ηο5ίδ ρΓΦίβηιηΐ ; 6ΐ 
ηβ Ιοη^ίυδ αύβαπι, ίη βίυδϋβηι Ι)ίΙ)ΙίοΙΙ)60θ9 Ρ&ΙαΙίη» οοαί6ίΙ)υδ 59 βΐ 201. Τίΐυΐοδ ίΐβ οοηοίρί- 

ΙΐΙΓ :^1στορ(α ψυχακρελήςέχ της ένδοτέρας των ΛΕΘιόπων χο>ρας, τής^ΐνδών λεγομένης, άπεΛθ<ίντων τιιι(«ιμ 
ανδρών προς τήν άγιαν π<5λιν έν τι] μον^ τού άγίον Σάββα, χα\ άπαγγειλάντων, συγγραφε?9α παρά Ιωάννου 
του Δαμασχηνου * Ηίίίοτία ηίίΐΐί €Χ ίηί€ΓΧ0Γ€ ΜίΜορηγη Γβρίοηβ^ αα<Β άχοϋατ ΐπάία, (/ηαξ» ίηάβ 
νβηχβηίΘΒ υχτχ υβηβναηάχ ίη 8αη€ίαηι οχνχίαίαη χη τηοηαβίβνχο 8αη€α'8αΙ)(Β εηαΓΓαΓΧέηέ^ €θΐι- 
Βοτίρία α ^οαηη€ Οαηχα$€€ηο, £1 ίη οοά. ΥαΙΙοβηο 1724 : Ιστορία ψυχωφελής έχ της ένδοτέρας 
τών ΑΚίιόπων χώρας της Ινδών λεγομένης , Βαρλαάμ τε χα\ *Ιωσάφατ, συγγραφείσα παρά Φου αγίου 
Οατρλς ημών Ιωάννου του Δαμασχηνου χα\ ποιητοΟ * ΒχΒίοτχα υαΐάΰ ηΜχ$ , 6Χ χηί€τχυτ€ ^ΕΐΗχορηιη 
τβ^χοηβ, ΒατΙααηχ , €υο8αρΗαί , €οηΒθτιρία α Βαηοίο Ραίνβηοβίτο 3οαηηε ΌαηχαΒΟβηο^ €ίρο€ία. 
Α^βρίϋδ ςϋοςυβ ηιοηαοίιυδ, ςαί θβηι ίιίδΙοΓίδηι ίη οοιηωυηβηι ΟΓδΡοοαιπι Ιίη^υβηι υογ- 
βαηι ΥοηβΙϋδ βγυΙ^θΥίΙ , οβιη Ιοβηηί Οθηι&δοβηο αδβηΙ)ίΙ : ηοη βδβπμΙυΓυδ, δί ίη ηιβηυ- 
56ηρΙίδ 60(1ίβί1)υδ, βχ ()^>1)ΐ^ΐδ ^^^ ΗαϋυίΙ, ηοαιβη Οαηιβδοβηί βχρποδδυηι ηοη ίηνβηίδδβΐ. £1 ςυί 
ΟβηΐΑδΰβηί ηοηιβη οηιίΙΙυηΙ, ηοη βα θϋϋυηΐ, ηαββ ηοδ α Οβιηβδββηο άίηιονβαηΐ, βυηι οηιηίβ 
Οαιτΐ3δ6βηο ΙίίΙ)υβηΙυΓ. Ιρδβ βηίηι ίη ηιοηοδίβιίο δαϋφ ηιοηαοΐιυηι ίηάυϋ ; υη(1β γβΓβ, άνήρ τίμιος 
χαΐ ενάρετος αονής του αγίου Σάββα. ΥχΓ ΗοηοΓαηάΐΜ , €ί ΒίηάχοΒΧΑΒ κηοηαΒίβτη 8αη€ΐΐ'8αύθί : Εΐ, 
ηχοηαοΗχΜ α$ ΰοηίχΑδϋτηχο 5αηΰ^ί-5α6(9 , (ΙίβίΙυπ. Μα^δ ίη (]ιιΙ)ίο βδΐ, ςαοωοόο δίηβίΐΑ όίβί 
ροδδίΐ. δοΐβιηηβ βδΐ Ιιοβ ΟΓβΒοοΓαπι ηιοηαβίιίδ, ηοη ηοηιβη δίΐή βχ Ιοοο, ίη ςαο Γβΐίκίοηί ηο- 
ιηίηα (ΙβηΙ, ΙαηΙυηι θδοίδββΡβ , δβϋ βχ ίηδίίΐυΐο βΐίβηι, β1 γίΐφ ταϋοηβ, ςυαηι ΑωρΤβοΙαηΙϋΓ. 
<}αί ηβηιςαβ Γβςαΐίδ ΤΙιβοάοή δΐυάίΐφ γίίβηι (ϋπ^υη), βΐ βοοίβδίθδΐίββ Ιρβοίβηΐ, Υβΐ ίη Ιοοο §1α• 
(ΙίΙίδ δυΙ)|ββΙο βάωίδδί δαηΐ, ΙίββΙ ίη δίαάίί ηιοηαδίβηο ηοη [ΧΧΧνίΙΙ] ίηβΙυϋαηΙυΓ, δΙυάίΙβΓυηι 
Ιβωβη ηοιηβη δί1)ί νίη(]1βΑηΙ. Οοςηογί ηιαίΐοδ ίη ϋΐιίο ίηδαΐβ, ς[υί ηβςαβ ρβΓ.δοωηίυηι αιοη* 
Ιβηι δβποΐυη) ίηδρβχβπ&ηΐ, Ηβ$;ίοπΙ&δ Ιθηιβη (Ιίοΐοδ, <}αού Πβ^ϊροΓίΙ&Γυηι ίηδίϋαΐβ δβςυβΓβη- 
Ιαπ : δίβ βΐίαηι δίη&ίΐ» ηοϋίδ ρΐυρβδ δυηί , ({ΐιί ίη διη€Β0 ηιοηΐβ ηαηαυ&η) ίυβραηΐ. Αη Ιιβο 
ββϋβηι ΓΑΐίοηβ Οαπι&δοβηιΐδ (Ιίοί ροΐαίΐ δίη&ί1&, Υβΐ ςαοά Ιοβαδ, ίη ηυο ίπβ δβ βχβΓθβΙ)βΙ δίοθί- 
Ιίδ 5υΙ>(ΐ6Γ6ΐϋΓ, Υβΐ ί^υοά δίηβίίΑΡυηι ίηδίίΐαΐα οοηδββίΑπβΙυΓ. ύίββΓβ βϋαηι ροδδυηιυδ β δοίοΙο 
({υορί&ηι δίηαίΐ» ίΙΙι ηοηιβη βρρβηδυηι : αυοά ηοη ΙθηΙί βδδβ (ΙβύβΙ, ΙίΰβΙ ίη ηοηηαΙΙίδ οοάίοί- 
ί\χ5 1ΐΑΐ)6β(αΓ, α( ηυ&ηιρΙυΓίαηι αΐίοηιηι οοαίοιιιηΐβδΰπιοηίιιηι ίηΓΓίηςβΙ. Ρ&Ι^αηι ρΓβθίΟΓΟ&δπρρο- 157 ΡΒΟΙΕβΟΜΕΝΑ. 158 

ηίΐ Κθ(ΐ6ηι$, ίη οιηηίϋιβ ορβηϋυδ Ββιηαβοβηί, ϋβηαβ^οβηί δβιηρβΓ ηοιηβη βίΤι^'. ΥίίίΙί ίρ$6 ρΐα 

Γΐΐη& ίρ8ίυ5 ορβΓΑ, φΐοηίαΐ βΗςυθ , Ιωάννου [IΛ}βΛχο^),^οαηη^$ τηοηαΜ;9\\ά Ιωάννου πρεσβυτέρου 
ΙοαηηΐΜ ρτ€ίδίίΙβΗ: θ1ί& ΊωΛννου έλ(χχ((ττου , Ιοαηηίί ιηιηιιηί; βΐία ΙβηΙϋπΐ Ιωάννου, 7οαηηι> , 
ηβΰ ρΓθρΐ6Γ6& β ξβηυίηίδ ΟβπΐΑδοβηί δοηρίίδ αΙ)]ϋ(1ίοθη1αΓ, βΐ ροΐί5>ίιΐ)υαι 5ί ίη βΐϋδ οο(ϋοί- 
1>υ$, βίδαβηι ΐΓθοΐΑϋ5ιΐδ Οαιη&δοβηΐ ηοιηβη ρρΰβροηβίαπ. Ουοα 1βη<ΐ6ΐη όίοϋ ΒβΙίΑπηίηυβ, 
ϋΐυά €Χ ΡίΙχο, θ€ΐ(ϋ1υπι 6556 θϋ αΐίςυο , γβηιΐΏ 65ΐ , ί(1(]υ6 ίηΙΟΓρΓβΙαϋοηο Βϋΐϋ, 61 ιηβηυδβη- 
ρ(ί5 οο<1ίοϋ)ΐΐ5, ςαί ίΠυιΙ ηοη ΗθΙ)6ηΙ, οβίθΐη &1. 06 Ιιβο ΐΑωβη Γβ, 6ΐ 56ηΐ6ηϋ& Οθΐηβδοβηΐ άβ 

ΪΓΟοβ^ίοηβ 8ρίη1υ5 5θηοϋ 6χ ΡίΙίο, νίαβ ηυδθ ίϋ56 ρβΓίΓαοΙβνίπιαΒ (Ιβ 6οη56η8ίοη6 υΐΗυδςιιβ 
;οοΐ65ί8θ ΗΙ). II, οθρ. 2, ηαιη. 8, 6ΐ6. 

Ι., δοπρδίΐ ίΐΑηαβ }ι&ηο Ιιίδίοιίβιη 0&ιη&566ηυ5, βαιη 8γη& υηίν6Γ8β, ^ΰ^ρ1υ5, βϋββςυβ Αδί» 
ρ&Γΐ65 δ&Γβ66ηοΓυιη ίηί(]αί55)ΐηο ραΓ6ΐ)αηΙ ίπιρβηο : ιιΐ ίη ββίαηιϋβΐίύυδ 6ΐ Γβΐί^οηίδ βο ίοΚυ- 
ΟΑΠπη (Ιβΐηιηβιιΐο Ιια1)6Γ6η1, ηυο ρπιϋ6η1ίθΓ65 ββΤββϋ, ιηί56π&5 5ΐιΙ)ΐ6νβΓ6ηΙ βυβδ. Ε^ο (ίυπι 
ΙιίδΙοπΑΠί Ιβ^ο, ιηί56πβηι ί1]ίυ5 Φνι , ΟΙιηδΙίβηοηιηι 5&βΓβ5 φϋβδ 0656Γ(85 αο ^βδοΐβίθδ, 6«βγ6- 
η)οηίΑ5 (ΐ6ρ6Γ(1ί1β5, ηοη οοηΙβωρΙοΓ αιοάο, 56ά 1ρ3ί5 οουΐίδ νίάβΓβ νίάβΟΓ, 61 ΙηΙβΓ ρ6Γ€ΐί1ί$5ί- 
Π105 Υ6ΓΦ Γ6ΐί^οηί5 1)05ΐ65 ςυοόθηιπιοόο δραΐίβή. 

Ο. ν€ταη€ 8ΗΗίε€ λί^/ατία, αη οοη^οία. — δ6(1 ω^ΟΓ ϋΐβ άυΜίθΙίο βΗΐ : Αη 1ι®6 ηβιτθίίο 
βιΐ Υ6Γ8 Ιιίδίοηα, θη ροΐίϋδ οοηίβοΐβ αά 6Γΐ](]ΐ6η(1θ5 ηοηίΐβδ β(1οΐ6566ηΐ65, ηυβίίδ 651 Υίΐα Ο/ή 
8ρυ(1Χβηορ})οηΐ6πι,ΜβΓ6ί ΑαΓ6ΐίηαιροΓβ1οη5 6ΐ Ρ&υδίίηββ €οηίυ^5 8ρυ() Αη1οηίυηι6υ6ν8Γ8ΐη 
Ιιίηάοηί6η56αι 6ρί5βοριιη), 6ΐ ΤΗοαίϋβ Μοιί ΙΙίορϊα, ηβ ΓβΗηυοδ Γ666η56Απι. ΙΙΙί σϋίΙ)υ5 οΐΏηί8 
5ΐιΙ) δβηοΐοηιηι ηοαιίηβ ρΐΌ€ΐίΐ8 πιβίβ οίβηΐ, €[α6ΐΏ&(1π)0(1υαι (Ιβ δβηβΐίδ Οβοη^ίο, ΟηπδΙορΗοΓΟ, 
Ηίρρο1>Ίο, €8ΐβηη8, 8ΐιί5(}α6, ηυ5(}υ&α) 605 ίη τβρυιη ηβΐυπα 6:χ5ΐί1ί586 ίπ]ρυ(ΐ6ηϋ55ίηΐ6 ηυ- 
Κ&ηΐυ^ ί^ϋΟδ ΓβΓβΠ β1^63ίοιΙ δ6ΓΡ8παδ Ιίίαηβιιίίϋοη Η1). π, ςυβΒδΙ. 16 ; Ηίδίοπβηι ΒθΗββηιί, 6ΐ 
Ιθ58ρΙΐ8ΐι 1ο(8ηι 61 66Γ6υΓ0 βΐίβ 8ΐςυ6 8ΐί8 πιοΐίβηΐίδ Ιοβηηίδ Οβαι&δββηί ρΓΟίηβηβδδο : 6ΐ βυοίο- 
Γ6ηι δυϋίδΐίδ δρ6θίθδίδηοη)ίηίΙ)υδ,Γ6βΙβαιίηθ6υιη Γιόβπ], ίηιρίοΓυπ) ίη 68 8ΐ)θΐ6η()& π)8θ1ιίη8δ, 
ρίοηιηι ίη 6οηδ6Γν&η(ΐ8 ρ6Γΐίη8οί8αι, ιυαι όβαιυιη νίΐ6θ 8υΙίθ6θ 1ϋΓ^8δ, ρ6η6υΐ8, όοΐοδ, 61 ηιο- 
ηβδίίοφ νίΐ£Β 86 δοΙίΙβΓίδβ ςαί6ΐ6η}, 566υΓίΐ8ΐ6αι, οΐία, 80 ΐ8η(ίβπ) οπαηίβ, ςηί, γΙοπι νίνυηΐ.δίΐή, 
φιίΑ ιι1ί1ίΐ6Γ νίνυηΐ, Οβο ίηδβπνίυηί, ροΒηβδ οαιηβδ 8ΐ(ΐα6 6ΐ6Γθίΐ8ΐίοη6δ πιβχίτηβ δί))ί ρποβευοδ 
6χο5ουΐΑη1υΓ, 6ΐ (]6ίαηο1ί ίη βΒίβΓηίΙβΙίδ 86 ξ8α(]ίί, ^αο ϋ6ί 5ρ66ΐ8ΐθΓ«)δ ρβΓίρυυηΙυΓ, ρ6Γρ6- 
Ια&πι ροδδβδδίοηβπι νΑ<}αιί11υη1αΓ ί6ΐίο65, 6ΐ ηιίΓ80ΐιΙΐ5 ηοη ιηίηιΐδ, ςυ8πι άυπι νίν6Γ6η1, 06- 

υΐ. 1^1061 ίρδβ 8€ί8ζη ρΐ6Γ8(ΐυ6 6656 δΙ) ίπ^ζβηίο 1ιαπΐ8ηο ίη δία)ί1ί1)αδ η8ΓΓ&1ίοηίΙ)α5 οοη- 

β€ΐΑ, φ1» Ρ81Γ65 (]ΑΠ)η8ΓΙΐη1, 6ΐ ηθ1)ίδ 8ΐί1)ί (16 ίίδ ίη }106 60(ΐ6ΐη 0ρ6Γ6 86Γη)0 ίπδΙίΙυίΙιΐΓ ; 

«ΙΙαιηοη εηιη ηοη ΐ8ηΐυπ) ίη ΜβηβΒίδ 0Γ€Β00Γυιη, 56(1 Βοπΐ8ηο '6ΐί8ηι ΜβΓί^τΓοΙοβίο Β8Γΐ88ηιί 
βΐ Ιο$8ρ>ΐ8ΐί ηΐ6η1ίο 1ΐ8ΐ)68ΐυΓ, ςυοΓυηι ηβηιρθ Ιιί5ΐθΓί8ηι 5οηρδ6Γ8ΐ ΐνιπιβδοβηυδ; ηΐ6ηΐ)β8 16 

Αυ§;υ5ΐΐ : τοΰ οσίου Ίωάσαφ υΙου Άβενήρτοΰ βασιλέως* 8αη€ίί ^08αρΗαί^ βΐϋ Λϋΰηβτΐ Γβαΐ»; Μ8Γ- 
1]ΤΓθΙθ{;ίυηι 27 Νον6ΠΐΙ)Γί5 : Αρηά Ιηαο8 ΡβνΒϊΒ βηχίίτηο$ Βαηοίοηιηι ΒατΙααιη βί 3ο$αρΗαί : 
ΐ6^1αΓ 6ΐί8Πΐ ΡΙιίΙίρρί η65θίο ^υ^α5, ίη βυηκίβπι δβηείυηι ΙοδβρΗ&Ιυπι 08ηοη, ουίυδ 68 80Γθδ1ί- 

€ΐΐί5,της των παθών ^ύσα£ με άχλύος, Πάτερ (Νοηί)6η ΡΙΐίΙίρρί 6ΧρπηΐίΙυΓ ίη ηοη8 οάβ : Οβηοηίδ 

ρ. τ^ τ|5 άχλύΐ κρατούμε νον των παθών) ηϋδςα8αι ίη(1υο8Γ, υ1 θΓ6(1οπι , ΙιίδΙοπβηι Ιιβηο οοπΓι- 
οΜπι ίαΐδ56, 06 ςαί^υδ 6ΐί8αι Ρίοηβηυπι υΐδ. (]αο(ί Γ6Γ6γΙ Ηοδνΰίϋυδ, 29 86ρΐ6η)5ηδ όίοίΐ : 
^ο$αρΗα^ νβ§ί$, €ί €οηίβ$$οτ%$, ΕΙ 27 0666ηιΙ)ηδ : 1ο$αρ1ϊαί Γ€ρί3, βί ετβτηϋω, αηηο 8αΙηΙ%$ 383. 
Οιΐίηη €Ρ(αί€ηι ηηάβ ΐΊοηαήηηι λαιι^βη^ η^Βοίο, [XXIX] δαϋάιΐ Ηθ5ν6ί(1υδ. ΕΙ 6^0 60δ (]ίθ6Γ6Πΐ 
8η1ίαυίθΓ65, ςιιβηϋο ^8Π1 Ιιυίο ηβπΓβΙίοηί Γΐ(ΐ68 Ι)8ΐ)6η<ΐ8 βδΐ. Τυηο 6ηίπι Ιοδ8ρη8ΐί 06Γΐ8πιίη8 
ρΓβ^ίαιηΙυΓ, οηπι οιηη6δ οΛίδ ΐ6ΓΓ8Γυηι Γβββδ, 6ΐ νίπί ί11α5ΐΓ6δ (Ιβοδ οοΐ6Ρ6η1. Οβρ. 26 : ^ι^0' 
ηίωη ίηαρηί €ί βχιτηη υίη α ςαϋηδ οκηηίΒ ίαρίεηΐία^ βί ίάβηίία ίηνβίΚα αί^ ΒΗϋΙίηιβ» άβοβ 
αίφΛ€ %ίηηίονίαΐ€$ βοί ηηηοΗραηί , οηιη€3<ΐΗ6 οτΜβ ίβιτΰΒ τεςβΒ, €ί ιΙΙίΜίνα υίΗ ίρί08 ΰοΙίΛηί, 
αε ν€η€ναηίηΓ : ςηοηαϊη ϊηοαο ίρ$€ Ιϊηρηαϊη αάυ€ηη8 βοι αοηίβ, αί^πβ οκηηίηο €0 αΗάαοία ρτο- 
ΤΜΜρΐΜ^ %ί( Η€Β€ ρτο[€Τ(ΐ$? Ηφβ ν6Γ8 ηοηηίδί 8ηΐ6 εοηδΐ8ηΙίηί ίπΐρ6Γ8ΐ0Γίδ ΐ6ηΐρθΓ8, ΐΓ606η- 
(65ίαιυιη ΟΗπίδΙί 8ηηυη), νβΐ οίΓ68, οαπι ΓβΓ6 ΐ6ΓΡ8ΓϋΠΐ 0Γΐ)ίδ αηίν6Γ5υδ 6Ρ8δδίδ ίίΐοίοραπ) Ι6η6- 
1ηί5 6ίΓ(ηιιηίυηά6Γ6ΐιιί' , 6δ56 ηοη ροΐυ6Γαη1. ΕΙ 8ηηο 383 , δυΙ) ΤΙιβοϋοδίο ΟΙΐΓίδΙίβηβ Γ6ΐί^ο 
αοο ΐΑπΙαπι ία)ρ6Γίί Βοηιβηί ρβΗβδ οο€υρ8ν6Γ8ΐ, 56(1 αά ]η(ίθ5 Ρ6Γ585(]υ6 ρβη6ΐΓ8ν6Γ8ΐ. 
Κββίβ ίΐβαυβ Βίίίίαδ : Οηοά αηίβηι αά ψβατη ΗχΒίοήα νβτϊίαΐεηι αίίιηεί^ οΙ> φιοβάσηι €αΗ$α» , 
φΜ$ ηιΑιΐ Ηοο Ιοοο οογητη^ιηογατβ αίίιη€ί, νίά€Η [οΓΐα$$β ηοηηηΙΙ\$ ροίηχ$8ΰΙ^ Ηοο όρια ηοη 
ΙαίΛ νεταηι ΗχΗοΗαηι αη, φασηι 8ΧΑΰ ΗχβΙοτχοβ 8ρ€€Χ8 Ιαεχίακη νχί<β ηχοηαίϋοΰΒ, αίφΐβ αά ^Λη- 
ιίίαηαβΛ Ό€τ[(α%οη6ΐη €χα€ίατη €θΙΙαχιάαίχοη€ηχ, ηχ8Χ αχΑοίον <ιι6 /ίηειη ^αηχ 86 αΙ> ΗοηχχηχύχΛΒ, α 
ηΐύηάαοίχ οΗηχχηϋ αΙχβηΐΒ α€€€ρχ886 ίβΒίανβΙχΑΓ. Εχ βτρο ρτωΒβΓίχηι αχΒβνβΓαηΗ άί/Ίχάβνβ Κοηχχηχ8 
€88€ ιηιΑί νχάβτβίιχν, ρΙχΑ8 8ΧΑΧ8 8ΐχ8ρχ€χοηχϋα8, (/χΜηχ €Ηη8ίίαη(Β οίχατιίαίχ^ ηπα ονηηχα ονεάΐί, 
ίΓϋηχεηϋΒ. Αάάϋ Β6ΐΐ8ΓΠΐίηϋ5 : ϋαΐεπίκη νεταηχ ΗχΒίοηαηχ €88β οοηΒίαί €χ 60, ηΐίοά ΒαηοίαΜ 
^οαηη€$ ΒαηχαΒοεηχΛΒ ίη βηβ Ηχδίονχω χηνο€αί 8αη€ίο$ ΒανΙσαηχ Η 3θ8αρΗαί, ηηοτχΑτη τ€8 ρ€8ίη8 
8€ηρ8€ταί , €ί Ε€€ΐ€8χα οαίίχοίχεα ίη Μανίχ/τοΙορχο άαοτιρίοΒ νβηβταίχΑΤ. 1ρ36 εοηοΐυϋο ουηι 
ΒοδΥβίίΙο ίη Υίΐίδ Ρλίρυπι 0ρί6ηΐ8ΐίυπι : Ερυ νίχ άιχϋχίο ηηχη ίοίχχχ8 ΗχΒίοήω [αηάαη^βηίπη^ 
«ΠΊΐΜ 9Χί. ¥οτΐ€ άχ8ρχίίαίχοη€8 <]ΧΛ(Εάαγη άβ φΛχΰχίΒάαχη βά€χ ϊηχ^$ί€ηχ$ αύ απΰίοΓβ νβΐ αάάχίσ^ 
ί^Ι άίΙαίαίίΕ. Ναηχ φίχ ροίχΛχί 3ο8ύρ}χαΙ τβοβηΒ αά ρά^ηχ €οηυ€ηιχΒ ίοί Ξοήρίχινα Ιοη» ί€ οοηχτ 
ΜΐιηίΓ^, φΑχ ηχΛηαχΛαηχ €αιη Ιερβναί. Αηηοη άίοίπηίβ δρίρίΐυ, 8υ1 Νυιηίηβ δυ^ς6Γ6ηΐ6 Ιοηυί ρο- 
ΙαίΐΤ Μθ11Ι]«ί 1, 18 : Εί αάρπΒΒχάα €ί αά τβρβΒ άχχ€€ηχχηχ ρνορΗτ ηχβ ίη ^β^^ίηιοηίϋΐη ί/ίί#, 
€ί α€ηίίϊίϊ$. €%ίηχ αχΛίβιη (τααβψχί νοί, ηοΙχ(€ οορχίατβ, (ΐχΛοηχοάο, αχιί ηχΛχά ΙορίΜηχχηχ : άαϋχί 
ηΜΜ• νο6χ$ ίη χΙΙα Ηοτα φιχά ΙοφΛαηχχηχ. Νοη βηχηχ νο8 €$ίχ8, ς^ϋί Ιοςαχτηχηχ ; εβά ΞρχηίηΒ ΡαίτχΒ 
ν€$ίή ςχίχ ΙοφΛΧίχΛΤ ίη υοϋχΒ. Εΐίαβ. ιιι, 2 : βαηχ αχίίβπχ χηάοΰβηί νο8 ίη 8^ηαρορα8 €ί αά ηχα- 
3ί$ΙταίΜ»€ίροί€$ίαί€8,ήοΙΗ^8θΙΙχ€ΧίΧ€88€, ζΧΛοΙίίβΓ^ αχίί ςχΑοά ν€8ροηά€αίΪ8, αχα ^Ηxά άχοαίχΒ. 159 υΐΟΝΙδ Αΐι^ντιι ΐδα 

8ρίΓίίηε €ηυη ίαηοίΐΜ άοοβίίί νοί ίη ιρία Ηοτα^ ^ηίά οροΓίβαί υσ» άίΰβτε. νϊ>\ 8ρίΓί(υ5 ϋοοβηδ, 
Ηη^βυι Α(] Ιοςυβηόυαι βχβοαϋ, ίπαδίΓθ δοηρΙαπαΓαίπ 1βο1ίοαί1)α$ ρβοΐαδ οοπιαιυιι1ΐΏυ5. 1.6§ί 
ίηίαηίοδ, ρυϋΓΟδ, ίβιηβΐΐβδ §ία)ρΗθ6§, Ιιοιηίηβδ πιάβδ, 6ΐ Ιβίζβηάί ηβδοίοδ ίη οοηΐ6η1ίοηίί>υ5, 
6ΐ 06ΓΐθΐΏΐιιί1}α$ οοΓΑΐη νίήδ βίοααβηΐίδδίιηίδ, 6( ΙνΓβηηίδ ΓοςυαοίδδίιηίΒ οβα^βαι $αΦ Οϋβί 
όί56Γΐί55ίιηθ, ίΐβ 605 ίΐΏρβϋβηΙβ δρίήΐυ , 6^856. Νοη 651 &ηί[ηιΐ5 (βιηβη, αΐ Η&5, αυβ8 !ιίο 
ίηΐ6Γδ6Πΐ Ό3ΐηβ566ηυ$ 6οη6ίοη65 ϋδϋβιη νβΓ^ίδ, βο δβαίβηΐϋδ ίυΐ5$θ α 8ρίή1α δβηοΐο αίοΙ&Ιβδ, 
β5$6Γθΐη; ςυθ(1 Η66ΐ 68561 (16 ίΙ1ί5, ςυθ5 ΒβρΙ&θΐηυδ 6ΐ Ιθ5βρ}ι&Ιυ5 Ιΐ8ΐ)υ6Γ6, ηυΐΐο ΐΑΠίβη ιηοάο 
(16 βΐϋδ ιά (ϋοβηάυΐΏ 65561, ουιιι βΐ) ίαιρροΜβ, ίΐορϋ5(ΐϋ6 6£Γυ5«Β, ηοηηί5ί β ιηΑΐ6 58ηο δρίηία 
επιοίθή ροΙυθΓυηΙ. δβά (]αβεαη^]α6 ΓβΙιοηβ 6&5 ηοη ίην6Γί5ίπιΐΐ65 οοηοίηη&ηΐ, θ£ΓοταιβπΙςιιβ 
Β8Π)&566ου5, 56αιρ6Γ ν6Γ8Β (ϋ66η(]» 5αηΙ, ν6Γ8αα6 ΗίδΙοήβ, ία ςα& ΐη56πιη1αΓ : ιάψΐΒ &6π 
ροΐϋϋ 6Χ6ΐΏρΙο ηοη ρΓοίβηοΓϋπι πιοάο, 56(1 66θί65ίβ5ΐί6θΓΐιιη φιοςυβ δοήρίοηιπ), (ριι Γβ8 Τ6- 
Γθ5 ηΑΓΓ8η(65 5ίιηί1ϋ>υ5 οοΩ6ίοηί5υ5 υ5ί 5αη1; ηβο ρΓορΐ6Γ68, ηί5ΐ α πΐΑΐβ 5&ηί5ΐιοαιίηιΙ)α8, οοη- 
(Ι6ΐηη8ΐί ί8ΐ5ϋ&ΐί5 5αηΙ. 

ΙΙΙΙ. ^ι^^$ ρηνηη» χηίβΓρνεί Ιαίιηηί λιι/ΐΜ Ηί$ίοη(Β. — ΕΙ Ιΐδθο ρρο ν6ηΐΑΐβ ΗίδΙοη». Ουίιΐ 
ροΓΓΟ (Ιβ ίηΙβρρΓ6ΐ6? βχδίΑΐ ΑηΙίςυβ ν6Γδΐο ηοιηίηβ 060Ρ6ϋ ΤρΑρβζαηΙϋ 6ί1ίΐΑ υπΑ οαιη ορβ- 
η5υ5 Ό8αΐ8$66ηί α 685ίΙί6η5ίΙ)υ5 Αηηο 1548. Εα 18Π)6Π ηιυΐΐο 65ΐ ΑηΙί(ΐ\ιίθΓ ΤΓ8ρ6ζυη1ίο, οαπι 
68 υευδ δίΐ ΥίηοβηΙίαδ ίη ΞρβοηΙο ΗϊΒίοτ. , 66η1υηι ςιιίησυ8βίηΐ8 Αηηοδ Αηΐβ ΤΓΑρθζυηΙίιιπι ; 
066 €ΐίν6Γ5Α 65ΐ, ςϋφ 10 ΑηΙίςυίδ πΐ6ηιΙ)Γ8ηίδ ρΑδδίηι ίη ΙΙαΙια 1)ί1)1ιο11)6θί5 ηιυΐΐο ΑηΙβ ΤΓΑρ6- 
ζαηΐϋ £βΐ8ΐ6ηι (ΐ65οηρΐΑ 65ΐ, υΐ 6Χ Η1)ή5 ίρδίδ , οοη(1ί1ίοη6 ηΐ6ηι1)Γ8η8β , &1ϋ5(:(υ6 8ρ6Γΐ6 οοη- 
]ίοίΙαΓ. ΕΙ ο5 αΐ6ηΊΐΑ , 6Α(|υβ ΓοΒίϋδδΙωβ (ΙίοΙ» ν6Γδίοηίδ ο1υ1)ίΐΑΓβ νί(ΐ6ΐαΓ ΒίΙΙιυδ , απ ΤΓΑρβ- 
ζυηΐϋ δϋ, άβ ηαΑ ίΐΑ οβηδϋΐΐ : Ώ€ Τταρβζηηίη αηίβτη νετΒίοηβ ηιΗίΙ οΙιιμΙ άίοαηι^ ηί$% βαιιι ηιιλι 
αηίάβτη αηί€α $€ηιρ$τ ναΐάβ ΐΊΛά€Υη βί ίτηρβηίατη νί$ατη /'αΐ$$€ : ρο3ί αηί€τη {ηδί ρϋτ ίοαηηϋίη α 
Ξαηαο^Αηάηα νχτηίη ορϋιηηιη βί άοοίίίίνηηίη , ΐ(α €ίίαηί ορίχιαοτηκη αο [XXX] (ΙογΙιμιιιιο- 
ηΐίη ΗΙτοηιηι οορια ίη$Ιτα€ί%α8ΧίηΜ7η , ίχετηρίατΐ» βΓΰΡΟί οορία (ααα αΐ) ίηηιιηΐίηι €ΐ%αϊη Ιο€%$ 
νϊϋοΒαχη. ^Ηοά ^ηίάβΐη ΙΛεηίίίΜ οηίβ ηίτηΐΛ (^^ϋπαϋοηχ , ^ηαηχ βτ<Β€Χ $€νίηοηχ8 ίρηοταίίοηί, 
ΙτίύχΜηάχιιη ρηίανβηχ, ηί^χ ηνηί8 ιηηίΐα Ιονα €$8€η( , χη ηηίΙ)\Λ8 νχχ ί€8ίχηαίχοηχ8 €Χ€ΐΐ8ααοη0 
χη8€χίί(Β ηοίαηχ χηί6ΓρΓ€8 άΰρνβοαη ^ηεαί. Οχμβ Τ€8 8ΧΛ8ρχ€Χοη^τη τηχΗι ηοηηχίΙΙαηχ χηη€6Γ€$ , 
Τναρβζαηίχηηχ (οηα88β ν€Τ8χοη\8 ίχν]ΐΜ ρανβηίΰηχ ηοη €88β , ηχ8Χ χη φίχΙηχ8άαιη ϋίχαηχ οΙχχμ €ΧΜη 
6τ(Γ€α ρβΓ8€Βρ€ ηοη 80^8 α88€αΛΐαηι €88€ €0ϊηρ€η88εηχ, ϋίΰχίηφ/χβ Τ€8 86ΗαΙ>€αί, ηοναηχ α ηο^ 
1)18 ΙτααΗοίίοηΰηχ ΗαΙ)€8 , 8χ ηχΜΙ αΐίηά, ρΓ(ε€€ά€ηίχ Ότο(€€ΐο^ ηχ8Χ (αΙΙοτ^ ραχύο οΙαηοτ€ψη εί 
/χά€ΐχοΓ€ίη, €ϋπι ΒίΙΙίο οοηδβηϋΐ Η6η1)6Γΐυ5 Ηοδνβίααδ ηοΓίδ ίη ΥίΐΑδ ΡΑίΓυτη : Εχ8(αί €ί α/ία 
α/ηίχαηα νβΤ8Χ0 φ/ίαιη νοίηη^ €88€ ρτοοχΛταίαιη α βεοτςχο Τταρΰζηηίχο , οιι;α9 ηοηιχηβ €άχ(ητ 
χη ϋάχίχοηβ Ώαηχα8€€ηχ αηηο 1548 Βα8χΙβ(Β €Χ ο/βάηα Ηβητίοχ ΡεΙτχ. ΜχΚχ νχάείχιτ νβίχίί ίταηΜ- 
Ιαίχο ηχχίΐίο αη(χ(ΐαχοτ ΤΓαρβζχιηίχο. Ναηχ χηνβηχίχίΓ βα χη ηιαηχΑ8(τχρα$ ηΐ€ηχΙ)ναηχ$ ^ ^^2Ρ^^ 
αηΐβ αηηο8 300 , 6α ίναηβίαίχοηβ χΐ8ΐχ8 €8ί νχη€€ηίχχΛ8 χη 8ρβ€ΐΑΐο Ηχ8ίοηαΙχ 8ίίρτα άίαΙο. Ττα- 
ρ€ΖΗηίίιΐ8 νβΓο ραίΓχιηχ ιη^ιηοΓία νχχχί , ηοηάχΑίη 150 αηηχ8 «/αρ«ί«. 685ρΑΓ Β8Γΐ1ιίυ5, Αέί- 
ν€Γ8ατ. , ΙίΙ). χο, 08ρ. 2 : ϋχΛηχ ΏαηιαΛο^ηχ ορβηΰχΜ εάχίην Βΐ8ίοτχα άαονηηχ €Κτχ8ίχ ΟρΙ. 
Μαχ, τηχΐχΐηηχ αΐ) νβίβτχ ιηοπαολο ίαίχηχίαίβ άοηαΐα , ηησηχ ίΓαη8ΐα(χοη€ηι ρ€88χηιο €ίΎ0Τ€ 
ββοτρϊο ΤταρβζχΑηίχο α«Γη6ιιηΙ , ΰηηχ 8ίχ^1η8 βί οηχηχα άοΰβαηί , ,ηιχίΙίχ8 8€ΡηιΙΧ8 αηίχ<ιΐΑΧ0Τ€ηι 
€88€ ίΓαη8ΐαΙχοη€ηχ. £1 ΙίΙ). χι,νιι , οβρ. 10 : ϋχίχη αίανοΓΧΛτη ηχ€τηοηα ηοηχίη Τναρβζχίηϋχ ν€η- 
άχαΐ€8 (αατϋΐ Ιχϋτο8 €Χ βτ(β€Χ8 8€ηρίθΓχί)νί8 €χρΓ68808, ηχΗχΙ άηϋΗαΓΗηί ίχ^ρορναρΗοηίηχ 
ρχί€η Ιχίΰτο 8ΐίο ρο8ί€η(αίχ8 8€Χ6ηίχαηχ ρο8ίΗαΙ}βτβ, Ιά€η% ανήάχί Ηχ8ίοτχ€Β ΒαΓίααΛη €ί ΙοΒα- 

ί)Ηαί , φια: οχιηχ αηΐε αΐχημοί 8(Β€ΧΛΐα α ηχοηαοΗο ςχίοάαιη 8Χ( άβ βτίκοο ^οαηηx8 8χηαχ(4Β (Γαη$' 
αία, ηχχ4ί08 ίαηχβη τβίΓΟ αηηο8 ίηίβτ ορ€Υα βί ΰΧΑηχ ορ^τΛη8 ^οαηη^8 Όαηΐ(ΐ8€βηχ €Χ χηίετρτβ- 
Μχοηβ ^x^^x^8(^αίη , Βχ άχχΜ ρΐαοβί , ΤταρΰζχΜίχχ Ιβοία 65^ 86(1 (Ιβ ΤΓβρβζυηΙίο, 63ϋ5(ΐυβ δοΗ- 
ρΙυΡΑ ηο5 ^ηΌ^^^^^ΰ^Βί ηο^Χνα θ€ β^ο^^x^8 €( βοηχηχ «Γπ'ρ^ί^, 38ω 6(ΐίΐΑ οαηι ΟβΟΓ^ο Λόγο- 
ροΗίΑ. 

Ιΐν. ΟταΙχοη€8 άβ χηίαρχηχύ%χ8. — 2>β οΓαίχοηχΙ>χΑ8 αάν€Γ8%χ8 ά€8€Τύοτ€8 ΐϋΐα^ίηΐΜΐι ΙΟΑοΗίαιιΐδ 
ΟαπιβΓΑηυδ ΝοΙίδ ίη ΟΗροηοΙυ^ΑΠ) Νίοβρίιορί ρ8ΐΐ'ί8Γθ()ββ δοηϋίΐ : Εχ8ίαί 8€ΗρίχΛηι (χΙχλΙο Ιοαη^ 
«115 ϋαϊηα8€€ηχ άϋ νΰηΰταίχοηβ χηχαρχηιχηχ^ χηάχρηχΑτη ίαηχα ρχΗαίχΜ αο άοοίτχηα χΙΙχχΜ. 8ί ΟΑα- 
8Αηι (Ιίοΐί Α 0ΑηΐΑΓ6Γίο 6χρο5θΑδ , Άυ(1ί ςυοωοδο ΑΓ^αΐ6ηΐ6(υΓ ίηίΑΐηίδ ΙοοηοοίΑδίΑ : Ιηατε- 
άχύχΐβ αηί€ηχ €8ΐ , φΛαηίορβτβ ϋτβνχ χηίβτάχΐίη ορβτβ €ΤΓονβ8 ηΜχχηχχ ΰοττοδοΓβηίιχν, Αοητίηιιι» 
€οη(€ηαο8θίΊίϊΛ ρβννχοαοβ 8ίχΑάχϋ ; ρτα?8€τ1χηχ 8Χ τΜρχοηχΒ ορχηχοηι νχ4ρχ αηχηχχ οοοιιρ^ιιΙϋΓ. 
Ιίαφίβ οχίηχ αΐίύχ , (%χιη ηχαχχτηβ χη Ε€οίε8χα Τ€8 β8ί ρ€τηχ€Χ08α χη ρηηιΧΛ ρτορτχα Β^ηίΦηίία^ €ί 
ρ€αΛχατ\8 οορχίαΙίοηχΒ α$86τίχο αίφΜΐ ά€[εη8\ο^ χη φιο <ιχαχ ηχηχχχ 8χιη(, ϋ α βτ(Β€Χ8 Ιβιογνώμινες* 
νοϋαηίΧΛτ; χία ραναΙχ^χΛί αΙ)8ΧΑνάααΙ)8ίίνάχ8 ΰχιτηχαΐατϋ ροίχχΐΒ Βίχιάβαηί^ςχίαηχ οοηΰβάβτε αΙ$€Τί^ 
αηί αάηχχΐίετβ , (]χ*οά 86ηχ€ΐ €οηχρτ6Η€η8Χ8 , ςχιαηινχΒ βί (χΑίχΙχα αΙχ^ι%χαηάο χΙΙα βί χηΰχρΗοαύίΙχα 
Τϋρβτχαηίην^ αάν€Γ8ατχ χηίβΙΙοχεήηί . ϋΒηηβ αάβο ίΐια ρνούανχ ΙΰΒίαηίχίτ, Η άοίβηί χηχρτο- 
ύατχ. ΌβΙβηονα αχΛίβηχ ιιιηί οηχηχα , 8Χ [ονίβ α€€6άυη( αίχα βίχαίη €ΧΑρίάίίαΗ8 , ^x^Μx Ηχ8 ρτο- 
ρβηβχο ρναίχβΰαηάί α/(ςίΐιι6ϋ5, €ΐ α88€ηίαηάί χηχρηάεηίχα. Ξβά ηχιηχ8 εηχιη Ιοηαβ βναρίΐ^ν Χ8ία 
άχ8ρχΛΐα(χο : ρβτ^αιιιιι^ αύ Γ^/ίςπΜΐ. €οηΐ6ηΙίθ5θηιΐΏ Ιιοωίηυιη ρ6Γνί6ΑΧ δΐυαίυιη, δβηίβηΐί» 
ρΓορπΦ (]6Γ6ηδίο, 6Ι ροΐίδδίηιυπι δί Γ6ΐί^οηίδ οΑϋδΑ 61, 6υρί(1ίΐΑΐ6δ Αΐίδθ, ίη^βηδ δαηΐ ίη Γβ- 
ραΙ>1ίθΑ ΐΏΑΐυη). Εγ^ο ςυίά, 08ΐη6Γ8η? Εηςο 1)Γ88$ίθ8 ίη ΙιογΙο (ίβοΓβδοίΙ , 6ΐ άπ6 ποταμών χω- 
^υσιινηγαί; 1(1 6ηίαι ροΐίαδ 6οηο1α(]ί νίάβΙυΓ, ηοΑπι ΟΓΑΐίοηβδ (16 ίπΐΑ^ηίΙ)υ5 ίηιΙίςηΑδ 6556 
ςΓΑνί(Αΐ6 Α6 (Ιί^ηίΐΑΐβ θ8Π)85€6ηίθΑ. Η6(1(]6Γ6αι Ιιίο ν6Γΐ)Α 5118 €8ΐη6Γ8ηο, ίο ςοο 6ΐ 60ηΐ6η- 
Ιίοηίδ 3ΐ•(1θΓ6αι, βΙορρυβηβηίϊβΒ νβηίδΐίδ, 1ι®Γ6δβθδφιβ ρΓθρυ8ηΑη(1βΒ οοηΑίϋδ ν6ΐο«οί νίίίβηΐ. 
δβ(1 ηοΐο ΰυηι ϋοηΐεηΐίοδο , 80 ρβρνίοΑοο οοηίβηΐιοδίϋδ 8^γ6. Κ6ίη ίρδβ 6Χ8ηιίηο , βχ ςαΑ 
$6ηΐ6ηΙί€θ ιη6ω Γο5υΓ Α666β[ίΙ. ΒοτίρΙχιχη χηάχρηχίηχ €8$ ρανχα ρχ€(αίχ8 βί άοοίηηα χΗχχμ. Λ η 
ίοΗίιςηυω, ({ΐιαοί ουαι 08ΐηΑ3€6ηί ηοη »ϋ, αίΑΐβ Ιαοιοο αο Αΐηδ.ΟΑΟΐΔδοοοο ΙηΐΗΐίΙιΐΓ : νβΐ ίη(ϋ- 101 ΡΚΟίΕΟΟΜΕΝΛ. 162 

^ηαΐΏ , (]αθ(1 Ηοβΐ α Ο&ιη&δοβηο βοηρίυιη δίΐ, ίηίΓβ Ιβπιβη βιίδϋπίΑΐίοηβιη Ιθηϋ νίπ οδΐ, ηοϋίβ 
<:ιιΐΏ6Γθηα5 (Ιίνίη&ηάυιη ΓβΗηφίίΙ. υίΓαιηηϋθ ηυ5 Ιβιηβη βΐ ΙβιηβΓβ ρΓοίΑίιιηι , οΐ ιπ&ΐί^ηο 
βηίιηιΐ(1ν6Γ$αιη 65$β ρΓθ1)8ΐ)ίΐΏυ5. ΕΙ ρπΐΏΐιιη Ο&ιηοδοβηί δοήρίαπι 6556 , ί(1(ΐυ6 β6ηαίηυίη, 

ρΓ«6(6Γ Ιοαηηβτη ΗίβΓΟδΟΐ^ΐηίΙθηυΐη ίη 6305 ΥίΐΑ : Και αύθις π£ρ\ της των θείων 9^α\ σεπτών €ΐχ^ 
νων περιφανούς «ροαχυνήσεω;, χα\ δσον τλ έν αύτφ της θείας είχόνος χαλλος τ^ έξ αρχής άνεμορφώσατο 
χάλΑ'.ον, τοσούτον χα\ τά περ\τήςτ(ϋν σεβασμίων είχόνων τβμης άνετάξοηο ύψηλότερον χα\ φαιδρ^ερον * 
1ί€ΐη ΙίδτοΜ ά€ ρταοΐατα αάοταϋοη^ νζηηαϋΐίχαη ιηια^ίηιιιη , €ί φααηίηίη ίη χρίο άίνίηω 
ίηιαρίηί$ ριΛΰΗτίίηάο ΐΗβ/ΐϋ5 α ρτίηΰίρίο χηβηηαναί ^ ίαηίχΜΛ άβ νβη^Γαύί/ίϋΐ» ίηια^ί• 
ηπηι ΗοηοΓ€ $ηΙ)1%ψηχΗ9 00 ΒρΙεηάχάίηί ΰοηοχηηανϊί; Μ6ηο1ο^υιη Ββδϋίαηιιιη : Όουνδσιος*Ιωάν- 
νης τη των λέγων αύτοΟ βυναμει, χα\ ταΤς έχ των Γραφών άποβείζεσι χατήσχυνε τήν τών είχονομάχων 
2?ρ£σιν - 8αη€ίχΜ ϊίαφΑβ Ιοαηηβί Βεηηοηηηι ΒΗοπληχ τούοτΰβί €χ Ξοηρίηη» ίαΰηίρΗΐϋβ άβηχοη^ 
$ίΓααοηίΙ>η$ ΙοοηοηιαοΗοτχΛνη Ηαη^ΒΧίη , ηοη ίίηΒ ΗωτββεοΒ οοηίητηβΐία €οη[ηά\ί ; ρΓ«6ΐ6Γ 060Γ- 
^υπ) €Ιιίοιιίβ(ΐ6πι Εχροδϋίοηί^υδ ίη Ι)θΐΏβ5€6ηυΐΏ , Οοηδίβηϋηυΐο ΑοΓοροΙίΙβιη ίη 1βα(1βΙίοηβ 
Ιοβηηί§ 1)8πιβ566ηί, 6ΐ ρ6Γρ6ΐυθΠ) όοοίοπιιη οιηηίυιη ΐΓ&€ϋΙίοο6ΐΏ, τηοϋιΐδ ίρ56 (Ιίοβηάί, άοο- 
ΐΗικι 3ΐϋ5 1)Αΐηβ$€6ηί ορ6ηου3 οοηδοη^ηδ, απ^ιηβηΙΟΓυαι νίδ, 6ΐ π)&ΐ6ηβ (16 ηυβ β^Ιαι*, Ιοβη- 
ηβφ ηο1)ί5 βρρο^ϋβ βιρΗπιβηδ , ν6ΓαΐΏ ίΐϋυδ ρθΓ6ηΐ6ΐΏ ΙθΑηη6ΐΏ 6$56 οοηνίικϊυηΐ. Ηοο 6( 
(ϋ5ουΓ$α5 ίρδίυ» ΟβιηβΓθηΙ ίΙ)ί€ΐ6ΐη 5υΙ)η6χυ$ βρ6Γΐί55ΐΐΏ6 (ΐ6ΐηοη5ΐΓβ1. 

1.ν. Οα»6Γ^οοθα5β βπΐ, υΐ $οηρ(υΐΏ αΌβιηβδεΰηο, ίικϋ^ηυιη ΙβΐΏβη ίΐΐίυδ ρί6!Αΐ6 61 (1ο< 
οίηηβ δίΐ? Νΐδΐ ν6ΐίιηυ8 €ΐίθ6Γβ δοπρία οιηηία ΡβίΓυπ), ςα® οοηίΓα ηονβΙΟΓυιη 6ΓΓ0Γ6δ βίΤβπιη- 
!υΓ, Ιιοο ίβηΙαίΏΐηοάο Ιίΐυΐο, ηυίβ ηονβίορβδ ίυςυΐαηΐ, 61 βοπιιη Ιι6θγ6565 ΐ'ΐαηδβίιιιβ τβΓβΙ- 
Ιϋΐιΐ, ίπάί^Α 6856 Ιβηϋδ Ρβ1π()υ5 56πρ1&. Εβ(ΐ6ΐη τηϋοηβ 61 δβοΓβΓαω δβημΙυΓ&Γυιη ιΙίοΐΑ 61 
Ετθη^βΐίοηιιη (Ιί^ίΐΑδ, οαιη ^ΐΦΓΰΙίβΟΓϋΐΏ ίαιρί6ΐ6ΐϋ)α5 θ(1ν6Γ5Αη1αΓ, Ιηάίξηα 6556 61 ρίβίαίο 
εΐΐΓί5ϋβη& 61 άοοίπηα 66θΐ65ί&5ΐίο& (ϋ66Γ6 ρο55υΐΏυ5. Όίο6η1 Εαηοπιίθηί ίικϋςηα 6556 Ββδίΐίο 
$εΓΪρΙ& 4^^^ ^'β οοηίΓΑ Εαηοηιίυω 56πρ5ί1. Ν65ΐοπααί ίπάί^ηβ 6556 Ονήΐΐο 5εήρΐΑ, ςυ» 
Ν6$ΙοπθΐΚ)β 1ΐ(ΒΓ65ί ορροηαπΙϋΓ. Λή&ηί ίηιΐι^ηβ 6556 ΑΙΙι&ηαδίο 5θπρΐ3, (|υφ ιΙΐ6 ίη Αηβηο5 πιβϋί- 
1θ1ιι$ 651, ςυ6ΐη&(1ιηοαυαι ηαηο άβπιααι, η6 τβΗςαοδ Γ606η56βη], Γ666ηΐ65 ΙοοηοηβοΙιί, 61 ΐπια- 
ςίηυηι 1ιθ5ΐ65 (Ιίοαηΐ, ίηόί^α 6556 Οβηΐθ566ηο 50πρΐ8, ςυ® ϋαπ)θ566ηυ5 ίη (]656γ1ογ65 ίηια- 
^ηυιη 6θΐηρθ5α6Γβ1. 86(1 (ΐα6ηιβ(1πΐ0(1αα) η6οια6 Εαηοοαίαηίδ, η6ςα6 Ν65ΐοπ&ηί5, Π6(|α6 Αηθ- 
ηί5 ίΐοοϋ 5βρΐ6ηΐ65(}τΐ6 νΙΗ βηίηΐϋΐη &ηίηι&()ν6Γΐυη1, η60 ρρορΙΟΓββ ςυο<1 ίΙΗ δεηρίΑ 6ΓΓ0Γ6ηι 
ρΓορηααι ^υ^1θη11β ά&ηιηηηΐ, ΟβίΙιοΙίοί ίΐ6πι 6β(ΐ6πι η6^Π§;υη1 : 1ια 61 5€πρ1α Ο^ηιβδοβηί, 
ααίαςυίά ^ΓΗβηΙ αο ηιι^βηΐυΓ Γ666ηΐ65ί5ΐί Ιοοηοο)α5ΐ6θ, βιηρΙβοΙαηΙαΓ 6ΐ 6χθ5ουΙβη1υΓ, 6ΐ 
αΐ^Ϊ55ίιη& Ι&ηΐο ΡθίΓβ 06η56η1, 60Γυπΐ(]υθ Αΐιοΐοηΐβΐβ ίη ηα^8ΐ0Γ65 5ίιηί1(5, βη1ΐ(|η85 Εοοΐ6- 

$1» ΐΓ2Ι()ίϋθη65, 61 Γ66ΐ8 (Ιθβ1Ώ8ΐβ, Γ|υ6Π18(1ΐηθ(1υΠ1 61 6Χ 80ηρ1ί5 8ΐϋ3 6^α5(16ηί) ΡδΙίΗδ ΟΟΓΓΟ- 

1>0Γ8ΐη1. 86(1 ςυ1(] Ι8ηά6η) ίη 60 5εηρ1ο 651, (|υο(1 65ΐ ίη(1ί^υην ν6ΐ ρί6ΐ8ΐ6, ν6] (1θϋ1ηη8 ί11ίυ5? 
βηηοη ίΙ)ί(]6ΐη 61580À δοηρΙυΓ® 56ηΐ6η1ίββ, 6ί ν6ΐ6η]πι ββ 58ηο1ί55ίαιθΓαιη ΡβίΓϋΐη Ι65ΐία)0- 
πΙα ρΑ55ίιη α1)1(ΐυ6 66θΐ65ί&5ΐίο8πι ΐΓ8(ϋ1ίοη6ΐη οοηιρΓθ1)8η1ί8 οοοαΓΡυηΐ7 Οιιίά 8Γ^υιη6η1ί5 8 
$&€Γβηιιχι Ι.11ΐ6Γ8πιιη ρβηα (ΙβρΓΟΠιρΙίδ ν8ΐί(1ίυ5? ςαί(1 Γ8ΐίοηίΙ)ΐΐ3 6νί(ΐ6η1ίυ5? ςυί(1 οοηοΐα- 
5ίοαίΙ)ϋ5 56ν6Γία57 (}υΐ(1 56ηΐ6η1ϋ5 (Ιιςηίαδ ? ςαίά 8ΐι*υο1αΓ8 Γ6Γαπι ίΙΙυδΙήυβΤ ϋΐΗΐ&ιη 06η50Γ68 
ί5ΐΐ 56ηρΐ8 6]υ5ΐηο(1ι ΐ6β6Γ6η1, 6ΐ (ΙοοίΓίη&ΐΏ ροη(ΐ6Γ8Γ6η1 1 8αη6 6ΐ ρίβίΑίο θ8ΐη856οηί, 61 (Ιο- 
οίτίπΑ (ϊί^ί55ίΐΏυα) ορυ5 ί8ΐ6Γ6η1υΓ. ΝίΗίΙ 6ηίηι ίη 60 651, ςυο(1 Ό8ΐη8566ηαπι ηοη βρΐρβί» 

ηΐΙΟά Ι)ΑΠ18566ηαα) ηοη Γ6ί6Γ8!, 6ΐ 8(1 θ8Π18566ηίθ8Π1 (1ί;;ηίΐ8ΐ6ηΐ ηοη 855υΓ@;8ΐ. ΡΓνΌΐ6Γ08 βΙΗΏ 

68ΐηΐ6ΓθΓίαδ Ι8η1ιιπ) (1ί68ΐ, η60 άίοΐυπι οοπιρΓθΙ)8ΐ, ίυ6υα)(]υ6, €ΐυ6πι δίΐπ ρΗυδ ί666ΐ'8ΐ, Ιοοίοη- 
5ιΐ5 βϋ&ηι &66Γ6 ίη5ί(1ίθ56 ίηΐ6η(ΐ8ΐ, ηοη 651 ουΓ ίη γ6 οΐ8Π55ηη8, ηββ 8ΐ) 8ΐϋ5 €0ΗΐΓ0νϋΓ5θ 
€0πιρΓ0ΐ)&η(ΐ8 (Ιίαΐίυδ ίπιπΐ0Γ6ΐηυΓ. 
£νΙ. ΙηδϋΓ^Ι 8ΐίυ5 ε8ΐνίηίοοΐ8, 6ΐ ίηι8^ηαηι Ιιοδίίδ, 61 ρΓορυ^8ΐθΓΐ ία)8^ηαηι 08η)8506ηο 

Τ6ΐ6Γ8ΐθη8 .8Γΐ6 ρ6Γ5ΐΓ6ρίΐ , ίη Ιΐίδ ΟΓ8ΐίθηίΐ3υ5 08Π)8566ηυηΐ 5Φρ6 ί»1)υ1ί5, 6ΐ 8ρ6Γΐί5 η}6η€ΐ8- 

εϋδ Κάβοι 8ά1ιίΙ)υί556, ν6ΐ Β8Γθηίο 6ΐ Β6ΐΐ8ΓΠ)ίηο Ι63ΐί1)α5. Ιθ8ηηί5 ΜαΙ&Ιφ Αη1ιοο1ΐ6ηί ε^ρο- 
οίοοη Ι3α(]8ΐϋαι α θ8Πΐ8566ηο 0Γ8ΐ. 3, (16 ίπΐ8ςίηίΙ)υ5, νοο8ΐ68Γοηίυ5 ρΐ6ηαπι ηΐ6η(ΐ8θϋ5 : βΓ;;ο 
Ι>8ΐο85οβπα5 ^υά^^ίο Β8Γοηίί 5£βρ6 8ρ6Γΐί5 ί8ΐ)υ1ί5 61 ω6η(ΐ8εϋ5 8556η1ι1αΓ. Αα(1ί, ηβ 6§ο ρΐυρβ 
(ΙίοΑηι, (ΐαί(1 οΑΐυπιηίδΙΟΓί Γ65ροη(ΐ68ΐ (}Γ6ΐ56Γυ5, (16 ίηΊ8^'ηίΙ)υ5 ηοη Π)8ηα{8€ΐί5/ 68ρ.9: 
Ηθ€ ηιΗϋ οΐΐΐίά βίίβ ηίΒΐ ίηαηί(63(αγη ΰΗηχίηαίιοηβτη ίατη ίη 1)α7ηα$€^ηητη, ηησηι ίη ΒαΓοηίητη : 
ηαηχ ίΗΝηα$€€ηΐί3 ηοη α$$€ηαΐηΓ ΜαΙαΙΰΒχη ίί$^ ςηοΒ νεί οΠνοηοΙορίοβ, νϋΐ Μίίοτίΰβ €Γναί: $€ά 
ίη ίί$, φΜΒ άβχηιααίη^ ΒίκνηοΥτΗοΜΒίε Ιταάίΐ; Αίο 6ηίηι ηοη €ττα1; ΰηηι αΐϋ Ηίβίοτίη,ηοηιί^ . 
ηαίϊΜ £ΐΜβ6ίΐΜ, ιίύ. \ιι Ηχβ^ου. βΰοΙβΒ., €αρ. 15, ίάβτη ΙίίίεΗβ ηιαηάανβηηί, ΝίΜ απί^ηχ 
αϋηά ρτοροΒίΙχΜχ €ταί Οαηια$€€ηο, ςηαηι ά€τηοη$(Γατβ [ΧΧΧϋ] ιΐ5ΐιγη, 6ί ΟΛίΙηηι χηιαρχηΐίηχ ίη 
Ε€€ΐ€$ία αδ ίρ»ίί Οιτίείί ΙβηιροήύΗΒ ονίρίη€τη άη€ϋΤ€ ; ηηβτη αά βηβηχ τ^οίε ΜαΙαΙαηχ ί€8ί0ηι 
αάνο€ανίί : ^χ^ίάσηίά $ίί ροΒίβα ά€ οΗτοηοΙοωοίβ €ί ΗχΒίοτίοΐΒ οίτνα Η^τοάβηχ βττοτίϋηΒ. Νβ^ηβ 
Β€ΐΙατηχίηαΒ ίη ίίΙ)€ΐΙο Όβ ΒονίρΙοτίδηΒ ^ϋοΊβΒχαΒίίοΐΒ ίά άίοίί : ^ηοά νβί€Γα(οή€ 61 βαΙνίηχΒία 
ίηχροηϋ, €Χ Μβ ΒεΙΙαηηίηί νβκδίΒ άβ ϋαηχοΒΰβηο ίηίεΙΙίρβΒ : « 5^^ ^^^x ρο(€Β(, ηί ΒαηοίϋΒ 
Ιοαηη€$ ΟαηχοΒαηχΐΒ, ίΐηαηχνχΒ α/Ζο^Μΐη άοοίπΒ €ί ρτηάβηΒ^ χβΙιβ ηανταίχοηΛι^Β άβ ΐαΐοοηίΐΐα €ί 
Τταίαηο €χίη(€τηο ΙίΙ)€ΓαΙίΒ (α€ίΐ€ βάβηχ ΗαύίΑβηί {ίη οταίίοηβ ά€ Λμ, ^πί ίη βάβ ηχίρτανβ- 
ηίηα^η€αΗ€ άβ υεήίαΐβ 6αΓΐ4ΐη ίην^Βίίραηάα ΒοΙβίοίίηΒ ηιηΗηιη ^νΐ€ήί,ι> ΕΒίηβ Ηο€ ίίίοβΓβ ϋαηχα-, 
Β€€ηχΜ9Λ Β€ΐΙατηχίηο ΐηάίΰβ [αΙπΙίΒ, €ί αρετίίΒ ηχοηάαοίΐΒ Βωρβ βάβ^η αάΗίδηΐΒΒβ Τ Οηίά βΒί ρ^ν- 
τη(€Τ€ αΐίβηα υβτΰα €ΐ ηχ^ηίαη, Βί Ηθ€ ηοη «ί/?€ρ8δδ8ηι ιΐ6πι ρ6Γν6Γ5ηιη(|ΐΐ6 (16 Ιθ8ηη6 08- 
πΐΑδοεηο ί^ΟΓδηΙίβηι , 86 ΓΓ8α(ΐ6πι (1βρΓ6ΐιοη(1ί1 Η6Γί1)6ΐ•Ιυ5 Κθ3νβί(1υδ ίη Ιβββ ΐ8ΐίοηίδ, 
ΙαΙηιΙα 3, ίη (ΐϋ8 58ηυωΒ8Γοηϋ €ΐ6 Ιθ8ηη6 Ό3ΐη8566ηο ]υ(ϋρίυηι; ίηί(]υαπι άβ Β8Γοηίϋ, οι 

Ι)ΑαΐΑδ€6ηθ Ορίηίοηβηΐ 6ΧρΓ6δ58Π) }ΐ8ΐ)65. 

Ι-Υϋ. Οβ Υίία Βαηοίί 8ί€ρίιαηί ^ηη^ο^ίΒ, — Ε\δΐ8ηΙ ίηΐ6Γ ορ6Γ8 6]υδ(ΐ60ΐ 03ηΐ8δ06ηί, Β€$ 
§€$ξΛ $αη€ίί 8(6ρΗαηχ ^ηη^ο^ίΒ, 61 δοοίοπιηι, €[υί ρρο ίπ)8§ίηυιη οτιΐΐα αο άβίβοδίοηβ, Οοη^ΐΑΠ- ΐη Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΕΙΛΤΠ 161 

Ιίη! ΟορΓοη^ιηί ΙβιηροΓβοηκΙβΙίδδίΐΏα αιΟΓίβ ΑίΤββΙί 8υη(, οιηηί 6(1θ οοη5θΗρ(Φ. Τϋο 9θΗρΙο- 
Γβιη &§8ΐΐίΓίΙ νο55ία5, Όβ ΗΐβίοηαΒ Οτ€Β€\$^ 111>. π , οβρ. 24, ΟΑΐηαδββηιιιη : Ρταίίτβα 9αηρ9%ΐ 
Όαγηα$€€ηη$ Υίίαίη (Ε^ηαΙίΒ ίη% ΒίβρΗαηί ]ηηίοΗ$, 9111 οηίη α€Ηί€Τ ίηααρίηηιη ηύίηΜ 
άβ/'βηάβτβί, ίηαΐίι^ϊβ ρΓορίβΓβα ΟοηΒίαηϋηο χηιρεταίοη 6Χ0β\αβ [αΐί^ ρνανιαφΗ α& €0 ρίτρ^ϋ 
€οα€(η$ β^ί. . ' 

Ι.νΐΙΙ. νβηΐίηΐβΓηβη οαπι άβ νίΐθ Ηυ]ϋ$οβ δίβρίιβηί (Ιυβδ ηοΙ)ί8 ηβΓΡβϋοηβδ πι&αιίδοηρίί βΐ 
' θηΙίηιιίδδίΐΏί βοϋίοβδ (ηβςαββηίΐΏ ΙοΙ νίΓΐαΙί5ϋδ, αβ 1&υ(ϋΐ3υ$ υηυ$ 8α1ί5 6556 ροΙβΓ&Ι) ΑίΙβΓ&ηι, 
ςα&ιη Ι^αϋηο 6χρΓθ55βηι ρπαιαιη 6(ϋ(ϋΙ ΒίΙΙίυδ, 6ΐ 6Χ Βίΐΐίο δαήαδ, 29 Νον6ΐΏΐ)Γί5; αϊ- 
16Γ&Π1, ςυδθ η66 ΟΓΦοβ, ηβο ΙαΙίηβ νυΐ^βΐβ 65ΐ, ά6 υΐρβοιυβ ιιοΙ)!5 βίδδβΓβαάυιη βηΐ. £1 υΐ γ65 
πιβ^ίδ ρθίοαΐ , ί11ϋ(1 ίη ρήουδ ίηςαΐΓβηοΙυιη, &η δΙερΗαηί νίΐααι 56πΙ)6Γ6 ροΐαβήΐ 0&ιηΑ566ηα$. 
Νβο ροΐαίδδο, ιηβηίΓβδΙο, δί ΙβιπροΓβ νίΐ» υΐηοδηαβ βοτηρυΐθδ• βνίπϋίΙϋΓ. Οαί οηίιη νίΐβιη δΐ6- 
ρΐιαηί, ιηοΓίυαδ νινί δοπρδβπΗΤ εο11ί§6 ΙοωροΓ». δίβρίιβηυδ, ίηιρ6Γ&ηΐ6 ΑηΑδΙθδίο, ςαί β! Αγ- 
Ιβπιίυδ (ΙΊοΐαδ ΟδΙ, ηβδοΐΐαπ δβο.υη(1ιιιη ΒβΓοηίαιη αηπο ίΙΙίαδ 2, ηαίΰπΐ βηοοδ ε}ιηδ(ί714; 
δβοαηοΐϋίτι ΤΗβορΙιβηβιη βΐ ϋβΟΓ6ηαιιι, βηηο 1, ΟΗρίδΙί 713. Νβςυβ ίη Ι3ΐη ρ&Γν& (1ί£Γ6Γ6αΙ!α, 
υΐΓβ νβηοΓ δϋ, βχβΓηίηαηιΙααι Iηο(1ο^α^^^^ο : ρ&Γαιη ηαιηηιιβ Γ6ί6Γΐ δίν6}ΐ06, δίνβ ΠΙο βηηο 8ΐ6- 
ρΗβηαδ ίη 1υο6πι νβηβηΐ. ΜοπΙαπ δββαηάαιη Βατοηίυηι αηηο ΟΐΓίδ(ί767, δ66υη(1υπ) βΐίοδ 766, 
βηηο ηοπιρβ ίηιρβπί ΟοηδΙαηΙίηί Οορποη^πιί, νβΐ νίο6δίαιο ςυίηΐο, ν6ΐ νίοβδίωο δβχίο, βηηο 
«θΙβΙίδδϋΓβ (ΐυίηςαβ^βδίιηο !6Γΐίϋ. Υβραοι Ό&πιβδοΰηαδ βηηο Οορποηγηιί 13, ]βπι ίβίοίύηοΐαδ 
υηβ βυΐΌ Οΰπηιβηο, 6ΐ ΟβΟΓ^ίο ε^ρτίο ίη ρδβαιίοδγηοόο οοηΐΓβ ιαιβ^η6δ βηβΐΐιβπιβίβ ίβπΙαΓ. άρξάιανοι, οι^^ρχεσαν ί,-^ω, η' Αύγουστου, της αυτής ς' ίνδιχτιώνος, χαθ* ήν έν Βλαχ^ρναις εΙφελθόντεςοΕ τή^ 
Θεοτόχου πολέμιοι, ανήλθε Κωνσταντίνος έν τφ Αμβωνκ χρατών ΚωνσταντΙνον μονα^^ν, έπίσχοπον γενόμ<- 
νον του Συλλάβου, χα\ έπευξάμενος ίφτι μεγάλη τ^ φων|}* Κωνσταντίνου οίχουμενιχου πατριάρχου πολλά τά 
Ετη.Κα\ τή χς' του αύτου μην6ς άνήλθεν ό βασιλεύς έν τφ φ^ρφ συν Κωνσταντίνφ τφ άνιέρω π|ροέδρφ, συν 
τοΓς λο(7«>?; έπιτχιόποις, χ«\ έξεφώνησαν τ^|ν εαυτών χανίδοξο^ αίρκβιν ενώπιον παντδς του λάου, ανάθεμα- 
ιέααντβς Γβρμανόν τ<^ν άγιώτατον, χαΐ Γεωργιον τ6ν Κυπριον, χα\ Ίωάννην τ^ν Χρυαο^Λοάν Δαμασκηνών, 
τ&ν ΜανσοΟρ, &νβρας αγίους, χαιαίδεσίμους βιβασχάλους * Ηοο βοάβιη αηηο χηιρίΗί εοη$ίαψίΗηΜ9 μ 
$α€Γα$ αο νβηβταηάαΒ ιιηαρίηβΒ ρβννβτΒΗτη ϋΟΟΧΧΧΥΙΠ ορχΒΟοροηιιη οοηοίΐιρίηΐηΐη ίη //ι>- 
Γί(Ρ ραΐαίχο ΰοηρτερανϋ. ΗΙί ρτοβ^ταί ΤΗβοάοΒήΐΒ ΕρΗεΒίηηΒ αηίΐΒΐ€Β , ΑρΒΪιηατί βΙίηΒ^ €ί Ρα^ 
$αΐΙαΒΡί!νρ€ΗΒ^ ςηι ρηναΐίίη αηχάφΑχά χΙΙχβ νχΒΧΑηχ (ηϋ^ ταίηηι €ββ€ ίΗΐ)€ηΐ€Β, ηβτηχη^ βχ Ηηχν^τ^ 
ΜαΙίϋχΐΒ ίίίΓοηχΒ^ Εοηιαηο βοχΙχοΗ^ ΑΙβχαηάηηο^ ΑηΗοΰΗβηο €ί Ηχ^τοΒοΙι/ηιΗαηο ρηε$6ηί€^ α 
άδοίτηα Ρ^ύνχΑαήΐ ηχβηΒΪΒ, χΜί^ηβ αά οΰίαυπηι ΑηρχΜίί άίεηχ [ΧΧΧΙΠ] ΰ^ηΒάΰνηΒβρίχηκβ χηάί€(χοηχ3 
ίΙ^ηοάανη ΰοηίχηχιαπΛηί. Εο άχ€ ΟΗτη χη ΒΙαοΗβΓηατχίηι ί€τηρΙο €οηυβηχΒΒ€ηί ϋβχρατα ΗθΒ(6$,€οη^ 
ΒίαηίχηχΛΒ αηχϋοηβτη ΟΒΟΰηάχί ΰοπΒίαηϋηχΑηχ ηχοηοοΗχ^τη ίβηβπΒ^ ηΐΛΧ ΞυΙΙαχ (χΑ€ταί βρχΒοορχίΒ, 
ρτβοαίΗΒ^ηβ ιηαρηα νοΰβ ΰΐαηχανχί : ΟοηΒίαηίιηο αοχΛηχβηχοο ραίηαΓοηω ηχχιΙΗ Βχηί αηηχ! Εί 
νίΰβΒΧτηο Βερίχηχο 6]ίΜάείη ηχβηΒΧΒ χηχρβναίοτ χη (οτι^ιη ρτο^Γ€ββηβ ηηα οχΛτη €οηΒΐαηΗηο άβί€' 
Β^αηάο ρηΕΒχά€ βί τΛίίίΧΑΐΒ ϋρχΒΰορΪΒ, ρΓαναηχ ΒΧΛατη Αατ65ΐιη ΰοναπι χίπχνετΒο ρορχιΐο ρτοοίοηχα- 
τηηί^ αηαίΗ€ηχαί€ [βτχβηίβΒ θ€ηηαηαιη ΒαηΰΙΐΒΒχηιΐίηι, €ί ββοτρχ%Μΐχ (7^ρπ»ιη, €ί Ιοαηηαη 
ΟΗτι^ΒοντΗοαιη ΟατηαΒοβηχΛηχ^ οορηοχηβηίο ΜαηΒΧΑΓ, νίτοΒ Βαηοίιίαίβ οβΜΓβΒ, €ΐ άοοίΗηα ν^ηβ- 
ταηάοΒ. νί(ΐ6 ρρ«ΙβΓββ δ^ηοϋαιη ΝίοβΒηααι π, βοΐ. 6 ; ΝίοβρΙιΟΓααι ρβίήβΓοΙιβπι ΒΓβνίβΕίσ 
1)ίδΙθΓ. ; ΖοηβΓβαι 61 εβϋΓβηιιηι. Οαί ίίβηυβ ΙοΙ βηΐ6 βηηοδ 06δδ6Γ&1 6 νίΐβ, βηηοη ηάίοτιΐβ 
νίΙβίΏ βΙ(6Γίαδ]βηΐ(1ία ροδίββ δυρβΡδΙίΙίδ δοπρδίδδβ €ϋ66Γ6ΐαΓ?Εΐ 6βπι ροΙίδδίπιαίΏ νίΐβπ) ίη ηυβ 
ίρδίυδΙβη(ΐαβιιιά6πΐ0Γΐυί,6ΐ58η6ΐίΐ3ΐβ 86 66ΓΐβπιίηίΙ)υδ οΐβη, 06ΐ6ΐ)ηδ 6ΐ1)οηοηΓΐ6β &(1αιθ()υαι 
ιηβηΐίο βΐ) 60(ί6ηι, 6α]αδνί1βηι ί]Ιβηΐ6θηΙίηυβδ56 β5δ6ήΙαΓ,}ιβ1)6ΐαΓ. Νοην6η€ΐο ηυςβδ.Εη νβπΙ^Α : 

Μεθ* ών χα\ ό τήν γλώτταν εΟχαρις Ιωάννης, 6 θεοφιλής πρεσβύτερος , δν ή λοίβορος έχε{νη γλώσσα, χα\ 
στενή μλν τήν παίβευσιν, περιττή χα\ εύθηχτος τήν χανηγορίαν Μανσουρ έπεχάλει * πληχτιχώτερον έν δια- 
φ^ροις έπιστολαΤς έχείνου χαθίχετο, νέον Μωάμεθ άποχιλών, Χριστομάχον τε χαΐ μισάγιον. ΟοηΒχηχίΙχ ^ιιο- 

?\ΧΑ€ ιηοάο χΙΐ€ ΐ€ρχάα ΗηρχΑα ρτίΒΛχίηΒ αο ρχχΛΒ ρτ€Βΐ)ΐ/Ιη ^οαηη^Β , <ιχΐ€ΐη χΙΙβ ρβίηΙαηΗ αο ηια- 
€άχ€α Ι^ηρχΑα ίι^ναηηχΐΒ, αί(]ΧΑ€ βτηάίίχοηβ φΛχαβίη αηρχΜία, οωΗτχΑίη αά νχίχΑρβναηάηηχ ΰορχοΒα 
β( ρ€Γα€ΧΑία^ ΜαηΒΗΓ αρρΰΐΐαίχιί, χη τηηΙϋΒ ερχΒίοΙχΒ βητη αοοτητηβ ρβΓΒίνχηχχί, ηονχΑηι ΜαηοηΐΘ' 
ίψΛ €χιηΐΛρρ€ααηΒ, 6ΗτχΒέχφΛ6 ΗοΒίβηχ, βί ΒαηοίοπΛηι χηχηχχαιηχ^ 6ΐ6. ΡαάοΓίδ β( ιηοάβδΙίβΒ ιηβ- 

Εί$(6Γ ηαπουβαι Ιιβθ6(]β 56, 1ί66ΐ β1) βΐίίδ (1ί6ΐβ, ίη δ6πρ1ίδ, 6ΐίβη) οοβοΐυδ, Γ6ΐαΙίδ86ΐ. ΕΙ ηβ 
ινόβδβΐ) βΐίίδ ίη νίΐβ ίαίδδβ βηη6χβδ δυδρί66Γίδ, ίρδβ 4οβηη6δ ΗίβΓΟδοΙ^πιίΙβηυδ ίη ΥίΙβ Ι)&- 

ΐηβ^βηΐ 86Γυρυ1αθ) βάίΐηίΐ. Ένθένβε τ6 της μβγαλοινόλεως θρέμμα, ό τφ πρωτομάρτυρι ομωνύμων, 
χα\ λίθοις, ώς έχ&Ζνος ύιτέρ Χρίστου, οΟτως υπέρ της είχόνος έχεϊνου είς ουρανούς άναβραμών, μέμνηται 
τών τοΟ Ιωάννου λόγων, χα\ τών πό^^ωθεν χατά τών ευσεβών, θεΤον χαι θεοφόρον τ6ν &νβρα χαλιών* 
^αο αηχάβηχ ηοηχχηβ χΙΙβ ςηοί/χΛβ ηχαρηοε ητΜβ αΙηηχηπΒ : ςχιχ χάβηχ οπηχ ρτίτηο ηχατΙχ/τΒ ηοίη€η 
Λαύεοαί, ΒαχχΒφΑ€ΧΑί χΙΙζρνο ΰΗτχΒίο^ βχο ρνο χρΒΧχΐΒ χτηαρηβ ούνχΑίπΒ χη οαίητη ΟΒΟΰηάίί^ Β€Τ^ 
ηχοηχιηι ΙοαηηχΒ^ άχηχχοαίχοηίΐηιαχ^ΰ αάνβΤΒΗΒ ΜρχοΒ ηχβηίχοηεηι (βοχΐ , άΐνχηηηχ νίπΛηχ, Η άχνχ^ 
ηχΙχχΒ α/^βαίχιτη βηηχ αρρβΙΙαηΒ.Μ δβηβ ςυοπιοοίο 6β 0&α)8δ06ηί 6ΓίΙ, ηαβηάο δοήρΙΟΓ 56 Βγζαη- 
Ιίηαηι ρΓθοΐ8αιβΙ? Οαίϋ ΒγζβηΙίο 61 Ββαιβδ60 6ϋηιιηαη6? Νοίβ ν6Ρΐ)β : "Ηγαγε γάρ ουν τ6 χαλ^ν 

τουτ\ βλάστημα ή χυρία τφ δντι χα\ βασιλίς τών τκόλεων, ή Κωνσταντινούπολις, φημί. Ήμεδαπ6ς γάρ ουτο; 
ύ βλαστός, κα\ εγχώριος, χα\ γέννημα θείον αυτής, χα\ φυτ6ν ό Στέφανος. Ή χα\ πρώτη τών χαρπων αυτή 
της αρετής άπώνατο, χα\ νυν εισέτι τρυφ^ τήν ώφέλειαν, χα\ τών θαυμάτων κατατρυφα τφ ήοεϊ ταύτης 
λίΜΐυπαΟουσα θρέμματι • ΤαΗί χρχίχίτ β^Γβ^ΐητη Λοο ρΘτηχ6η άοηχίηα νβΓβ , αο ν^^χήα χΑνϋητη ϋοη- 
$ίαηίχηοροΗ$, ΝοΒίηιτη βηχηχ αίςα^ χηάχςβηηηι ρετηιεη Ηοο αί, αο άίχήηχΛΒ χρΒχηΒ [βίχΐΒ εί ρΐαηία 
5ί€ρΗαηί»$ : φΜΒ €ί ρτχηχα νχτίχΛίΧΒ χρ$χχΜ ίτχΛοίχίΒ άβρχΛΒίανΗ, ξί ηηηο Ηχβΐη χΛίίΙχίαί€ηχ ηχ€ίί(^ ίβδ ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ, 

α€ ψηίταϋηϋ» αιηιιηα ηιηι νοΙηρ(αί€ ίηίίίίλτ^ αΐ¥$ηηο νίά€ΐί€6ΐ α»ο ]Η€Ηηάι$»%ίΜ α€φΑ\6$€€η$. 
υχ« Μ€ίαρ/ιτ(ΐ3ί€8 Υχίΰβ ΒαηοΙχ άίβρΜαηί ΙπηχοτίΒ $οήρΙον. — ΒοηρΙΟΓ ίΐΑςαβ Β^^ζβη- 
ϋηΐ]8 ίαίΐ, ηοη θϋαβ, αΐ ίηςβηαβ ιβΙββΓ, ηυβιη ςυί ρΓΟ Γ606η§6ϋ(1ί5 βχροΐίβηάίδςυβ 
!υη) Ιίη^αβ Ιυιη οαΙαιοο δβηοΐοηιιη Γ6ΐ)υ5 ^65ΐί5 ΙβηΙορβΓβ (ΙβδυϋβνίΙ, δίιηβοη ΜβίβρΙΐΓβ- 
9ΐ65, φΐί 6( ίηβ• 86η6Γ6 ΒγζθπΙίυδ ίϋϋ, υ1 ίυ$6 ρΓθΙ)αα)α5 ηο8ΐΓ& Όβ ΞίτηβοηιΙηΜ Η «ο- 
«Γτφίίταίβ!ηΒ&. Εβιη Μβΐ8ρ1ΐΓ&8(ββ νίικίίοθΐ ββηη&άΐυδ ρβ(ηβΓθΙι& ρΓΟ οοηοίΐίο Ρίοτβη- (ίηο ΟΑρ. 5, 6χ αυβ ι^γο βαοΐοήΐβΐβ Βοιηβηί ροηΙίΓιοίδ 5βη6 Ιόηριιη ΐ6§Ιϊπ)οηίυιη βχδοηΐιίΐ : 

Μάλιστα ^ έν τφ^Γω του &γ(ου Στεφάνου του νέου, δν ό Μεταφραστής &χριβώς γράφει τ^ χγ* του Νοεμβρίου* 
Εί ροίΐβΜίτηηίη ιη υίία8, 8ίβρΗαηί Ιηηχοτίβ^ηηαϊηΜβίαρΗταΒίβΒ α€€ΐχταί€νί€€3χηχο ί€Γίχο Νονβηχ^ 
Μί ά€$οτΐΜί. ΜβΙθρΙΐΡ&δΐ8Β ροΓΓΟ ΓβΙυιη βδδβ ίΐίοβηΐ θΙ)δςυ6 (Ιιώίο, (ΐϋί νβΐ (ΙΐβίΙο ΙβροΓβδ βΐ 
νβηβΓβδ ίη Γθϋοδ εη&ΓΡαικϋδ Μβΐ6ρ1)ΓθδΐΦ όβ^δίβηιηΐ. ίη ΐο(3 ηαιηφαβ Ιιοο ΙιίδΙΟΓΪβ ΜβΙβρΙΐΓβ- 
δίβιη, ϊΙΙίιΐδφιβ (ΙίοΙβικϋ ιηοϋυιη δίη^ΙοΓβιη 6χςιιίδί(6 (^ερΓβΙιεικΙο ; ηβςυββίίυιη, ηυΑίηςαβηι 
ηοΙί5 ΜίοΙίΑβΙ Ρδβΐΐυδ ΟΓθΙίοηβιη βυιικίβιη Ρθη6ς)^ηε&, ηοηάυιη βπθΒοε, ηαοά δοίβιη, β€ΐί1& γθ- 
όπην(3εα δ λ^ος αύτφΑνεισκ μένβρη,ΓΧΧΧΙΥ] υπεισι βέ σπήλαια, ύττό τε πίτυν ή δουν τίνα χαΟιζει τ^ 
άτχητήν, χαΐ σχεδιάζει αύτφ τροφήν την έχ βοτάνων, χαΐτι^μα τδ έχ πηγών. ΠεριανΟίζει γάρ τάς τοιαύτας 
διηγήσεις λέξεσί τισι τδ χαλδν άνθουσαι^, χα\ σχημάτων ποιχίλα:ς {^οδωνιαίς, χα\ ώς δρώμενα δείχνυσι 
τάτ^ε χαιρου πραττδμενα* ϋίΐηχ Ηα$ αχίίύηχ άίΛΟΜ νχοί $χδ% ρτορθ8ίΐχ$$^ί^ ηχαΓίχ^τίνατη ΰοηίΐαη- 
ΐίαΐΜ, €ίνΜηα$Η€αηί χηβχΰτΰχίαίχοηβ ίοΐβταηίχατη^ οχαττΗ (/ίΛχαβηχ χηίί(το(]α€ $ίηάχο^ ηοη οιχηχ 
ρ€άχβηι ρ€νηί€ίίαί€^ $βά €Χ$ηχ ΟϋΙβνχίαίβ οταίχοηχ3 : ηχαχχηχΰ αχιίβηχ ηχοηαΒίχοιιηχ ρβτ€ΐιτν€η$ γιιγγι- 
ολΙημ, ιυαάϋ $είρ$ο νοίηαϋοτ αο (οτΗοτ, Αχλτ^β ςχιχάϋηχ ιηιΑι οβνΐβ ρχηρχΑύ^αΰχί^ ςχΑαηάο €^0$ 
οταίίο Λ$€€ηάχ^ φήά^ιη ηχοηίβ», »χίΜί αηίϋηί βρβΙχΛηοαβ^ ηχύρχηη αιχίβτη^ αχΜί φιβνοη αΐχφία 
€ο11ο€α$ €Χ€Τ€ίίαίοτ€η^, β( νίΐβ α/ιιηβη^ιιιιι, βί χΙΙαΰσταίχίηχ €Χ οπβτί βχ ΗβτΜβ^ €ί ροίχιηχ βχ (οη^ 
ίΛχ»Λ. Ε]%Α99Λοάχ €ή\ίη ηανταϋοηβΒ οτηαί ςχίχϋχΜάαηχ βοτ€ηίχοιχ$ ρηΙΰΗτϋ άχοΗοηϋη», €ί υαηχΛ 
ΤΟΜΧΜ βςηταηχηχ, Η βα, φία ίχίη€ ήβδαηί^ φΛα$χ ίΐίΙ)]Ϊ€χ( 0€α1χ$. 
IX. ΟίχβΓ&ιη δυρπι, βηηο Φΐ&ϋδ δυβθ (ΐυίη(]ΐι&^εδίΐοο ΙεπΙίυ ΰιειη ο1)ϋδδ6 ; Ιΐ8ΐ)υίο}υ6 6χ δί- 

Πΐβοηβ ΗϋΙβρΙΐΓ&δΙβ, α\1&η<1θ ]θ01 ίΙΙίϋδ νίΐ® δΐΐηεοη βυοίορ εδί : Ί ελειοΟται δέ τώ διά μαρτυρίου 
τέλει 6 πολυαθλοςδντωςώέ φανός, τρία χαι πεντήκοντα γεγονως ίτη, χατά τήν χη' του Νοεμβρίου μηνός• 
ΜατίψΓΧοροττορ€τίηη€ίη8ΒΒί χΙΙβ ^ρτβςχιχΒ $αη$ ΙχΛοίαΙον 5ΐ€ρΚαηχΑ$ Ηνϋο 6ΐ αηχη^ΐΛα^ββίτηο 
^ίαίί* ΜΧΜ4Β αηηο,Νον€τηΙ)η» ηχ€η8Χ3 οοίανο βί νχ€€3χηιο άίβ. ΕΙ εχαΙΙβΓΟ ίΙΙιυδ νίΙ« δοηρΙΟΓε, 
συβιη εΕ86 8ΐ6ρίι&ηαιη ιηοηβοΐιιιιιι Οοηδ(αηΙίηορο1ϋ&ηυιυ ΐπίπα (Ιίεειηυδ : Έτελεκάθηό &γιος του 

βεοΰ» χα\ μεγαλδμαρτυς Στέφανος, τφ πεντηχοστώ τρίτφ χρδνφ της αύτοΟ ήλιχίας, μ^τ^νΐ Νοεμβρίου είχάδκ 
όΎίό^' ΟϋχΙ ΜαηείαεβΙ ηιαρηη$ Ββχ ηιανί^τ ΞίερΗαηχΜ <βίαίχ$ <ιμτ οηιιο υιι, οοίανο β^νΐ06- 
ΜϋΛΟ ύΐ€ ΐΛ€η$χ$ Νον9ηΛτχ$. 5ί νεΓΑ Ιβιηεη δαη(, (^οφ άβ 6<Μΐ6ΐη ηβιτβΐ ΟεόΓβηυδ, Έξήχοντα γάρ^ 

χρόνους Ιποίησεν έντψ βουνφ του αγίου Αυξεντίου Εγχλειβτος* 8€χαρχηία βηΐΜΐ αηηοί χη ίηοηί€ 8αη€ίί 
Αητ€ηίΗ €η€ΐχ9(χΜ €ρ^τα^, ΥίΙβθ (Αηϋ νίη «πηί εηιηΐ, ςα&πι ίιηιηΑηί (ϋδοηπιίηε Ι δβρΙυΑ^ι^^ 
ΏΟΎΒΟί. Νθοκιυβ δ1 Απηοδ βάϋΑδ δεχβ^ίαΐΑ αά Απηοδ 5εχ(]εείιη, Ιαηο ουιη β(1 Αυχεηΐίι πιοηΐεαι 
βρραΐίΐ, 6( ληηοδ Ιπεβ, ε( άίβδ άεοειη, ςυοδ ϋίοίΐτΐΓ δαρβΓίαίδδβ, ροδίςαβηι άβ Ααχεηϋο ρυίδυβ 
6$1« ^2ίIη6Γαηι &ηηί βερίαβ^ίπία ιιονεΐΏ, ε1 (Ιίεδ άεοειη. ΥβΓαιηΙ&πιεη, οοιη θηηοδ Ιιίβίηία 1γ69 
ΙαηΙαηι ίη ΑιιχβαΙίβηο ιηοηΐε οοαιιηοΓβΙυδ Γαΐδδβΐ, ηιιίουαι δβχάεοίΐΏ βηΐβ ρΓοίεοΙίοηείΏ εΐ 1η5υ8, 
6ΐ(1ί6ΐΜΐ5ά6ε6ΐηροδΐ6χ$ίΗυωηοηείΒοίβη(ηίδί<ιαίη(ΐυ8^ηΙ&(Γβδ^ίοε(ηοηοοιηρ)εΙο^ 
χίπιαιη ίο πιοάαιη ί&ΙΙί €εάΓεηιΐ5, δίνε ίρδε ΟδοίΙθηδ, δίνε εχδΓπρΙΟΓϊδ ίηουηα νίΐίυιη [«βδδΐΐδ. δεά 
ιΐυοβιη ΙΐθΙ>υί(, ςαειη ίρδε, όαπ) δεηαίΐαπ, ε1 εχδοπΜΐ, ραραιη οαυίε εΓΓΟπεηοι ηαοηαβ ΙιβυδίΙ : 
ΒΑΐηφίβ Τ)ΐ6ορ1ι&ηεδ ίη ΗίδΙοήβ, ηεδοίοαη αΙίοΓϋΠ), βη δαο νίΐίο, Ιιοε ίάειη, αΐ εχ γείαδίίδ- 
»ίιηί5 ΰο<1ί€ίΙ)υβ ΐΰβηυδεηρίίδ οοΐΐί^ο, εηυηΐίδΐ, ςυί ροδΙ η&ΓΓβΙαω Ιβηΐί νίιί ιιιβΓί^τίυιη δΐιΙ)(ϋΙ : 

Αϋίέημος γάρδάνήρ ύπηρχε πίσι, διάτδπερ\ ^χρόνους ποιήσαι αύτδν έν τ^ έγχλείστρα, χα\ άρεταΤς 
«ολλαΐς βιαλάμπειν Υ€η€Γαηάη8 €ηχηχνίΓ οτηηϋχΜ €ταί, φΑοά 86χααχηία οίτοα αηηο8 χηΰΐαηβίτο 
ρ€Τ€ρχ$Μ€ί^ €ί ΌΐΓίΗίχύχΜ ηχχΛίίχΜ χη€ΐατ6ί€€Γ€ί .* Μϋΐΐο ιπίπαδ : δε(] ΓΑίΙίΙυΓ εΐίβιη ΟεοΓ^ίνι^ ΗβΐΏθΓ- 
Ιθ1ΐ1$ ίη ΟοηδΙβηΙίηο ΟορΓΟη^ΐηο : Όσαύτως ουν χα\ τδν άγιον Στέφανον έν τζ άχρωρε{ΐ|ΐ τοΟ δρους 
Αυξεντίου του θεοφδρου ποιήσαντος έτη τεσσαράχοντα έν οΐχίσχφ μιχρφ, πολλά τιμωρήσας έπετριψε, συρέν- 
τα ^ΐφέντα είς τά Πελαγίου , ώς ου μδνον άντιπίπτοντα, χά\ μαχόμενον αύτου τ|) χαχοδοξία, άλλα χα\ πολλούς 
μεταφέροντα πρδς τδν μονήρη βίον, χα\ χαταφρονείν πείθοντα βασιλιχών αξιωμάτων τε χα\ χρημά'^<<>ν * ^ 
Νση άί$9ίηχχΚ ιίΛφίβ Γβ^ιοηβ, βί 8. 8ίβρΙίαηχΛΐη, ςαχ χη ΒαηχηχΗαίε ηχοηίχ», οχχχ α άΜηο Αηχβη- 
ϋφ ηο9Λ€η €»(^ χη αάχοΛία οαννα ςχίαάναριηία αηηοε ρϋτερβΓαί, ηχχίΐίχ» ρτχχΜ αΙ[€€ίηηχ ογμ- 
ΰχαίίΐΗα^ αίίτχίυιτ»φΛ€ αά ΡΘίαςχχ ίβραίοτα αύβοχ ]ΐι$8Χί ; ςηοά ηοη (αηίηηχ 9%μβ ΙκΒτββχ αΛυβηο" 
Τ€ίΗΤ^Μ€ά ΤΛίΐΛί08αά ηχοηαβίχΰηηχ νχΙ<Βρ€ηα$ ίναηβί'βττβί, χηχρβΙΙεΓείφΑβ τεριαβ άχρηχΜ€3 αίφχΰ 
[Λα»ίίαί€$ ηβρΚρετΒ. ΙΙΐ γ6ιώ βοβαΓαΙίμδ εχρεηαβδ. ΝΑδειΙαπ αηηο Αη&δΐΑδϋ ρηωο, βηηο 
ΟυπβΙί 713, Ιαηο ουιη Οεπηβηιΐδ ίη ρβΙηθΓοηίοααι ΙΙίΓοηαιη ΑδοεηάΚ, β ηαο βάΐιυο νεηΐΓβ 
ίιιο1ΐ]ΐιΐ5 Ιιβηβάίοΐίοηβηι &εοίΐ)ίΙ : άεοίπιυπι δεχίυιη νίΐβθ βπηυηι β^εηδ, ΙοηεΙεΙυΓ & Ιοβηηε ίη 
πιοηΐβ 8. ΑυχεηΙίί, βο ηιοη&δΐίεβ νεδίε ίηϋιιϋαΓ ; αηηοδ ηαΐυδ βΐιηη&ηΐο ρΐυδ φιαιη ηιιβ(ίΓΑ« 
ρηίΛ ίη ΙοΑπηίδ (ΙεπιΟΓίϋί Ιοουιη δυΟΓιοίΙυΓ, ί1ΙίυδΓ[αε ΙιβθΓεδ άβδί^ηβΐυδ δυοεεόίΐ : ροδίπιοάυπι 
«0005 0110$ εΐ φιβίΐΓθ^πΙβ η&ΐυδ, ρερβ^βίο πιοηΐίδ οαουιηίηε, ίη ρβπνα οεΐΐυΐβ 8 δε οοηδίρα- 
€ΐβ δβίρβαιη ίηοΐαάίΐ : Ιαηάεπι βηηοδ ηονεηι εΐ (ΐυβ(ΐΓθ^η1& ΙΐθΙ)εηδ, &5 ΑυχεηΙίβηο πιοηΐβ ^ 
ία Ρτοβοηβδίυη εχδοΐΑίιηη ιηίΙΙίΙυΓ, είδϋρεπ εοΙαηιηΑ ίη αηςηδϋδδίπιβ «(ΙίοαίΑ [ΧΧΧΥ] ίηοΐαάί- 
Ιιιτ : ββοαηόο εχδίΐίί δοί βηηο, ηιαίεπ, εΐ δΟΓΟΓ ίΐΐίαδ νίΐΑοι εαηι πιΟΓίβ οοωηιυίβηΐ : τεοΐυοίυδ 
<ΐ6ίηοθρ5Β7ζβηϋαπιίαδδα ίηιρεΓ&ΙοΗδηιεηδεδ υηόεοίιη ίη ρΓ^θίοήο ο&ΓοεηΙ^υδ πιβηείρθΙαΓ, 
61 ραηΐ5 ηηοίδθ δβχ, εΜηυΦ ηοο ρΐαβ 1ή1)υδ ροουΐίδ δίη^αΐίδ Ιιεϋάοηιαιίίδ οΐΙ^ηδ ίΐΐί βε ροΐαδ 
&ίΙ. 0ΐ]Α(ΐΓ&{^5ίπιο αηΐε οιΟΓίίδ δη» άίε ρείίΐ, υΐ ηεο Ιαηΐυΐιΐδ ίΐΐί οίϋοδ &α'εΓ&ΐιΐΓ. Ουαι οοΐιι* 
167 1Ε0ΝΙ8 ΑΙΧΑΤΙ1 168 

τα5 6ΐ 1π665ίΐΏυδ (1ί65 ΙηοΙιοθΓβΙ, Ιιο§ρίΙαΐ6ΐη ιηυ1ί6Γ6ΐη ρρβθοΙ&ΓΟ όοροδίΐο (ΙοηαΙ. ΙΙθ5 θηιΐ09 
δί δίηιυΐ οοηΓβΓαβ, βΓυηΙ θπηί 53 ηοηείυηι οοοαρίβϋ. Αηηο5 νίΐδβ 8ΐβρ1κιηί βκ Μο1βρΙΐΓα$Ιϋ 
οοΙΙίςο. ΕΙ υ( ιηβξίδ νίόβΑδ, 1)βΙ}6 605 ςαοςαβ οχ ΒΙβρΙιβηο ιηοηαοΐιο ϋθΩδΙβηι>ηορο1ίΐΑηο ίη 

νϋβ 81βρ^αηί, ςυί ίΐα (ϋδϋη^^υίΐ : Έν τοϊς χρ<5νοις Αρτεμίου, του κα\ Αναστασίου Αύγουστου, ίτζι 
ιτρώτφ τής αυτού βασιλβίας, άπ6 κτήσεως χόσαου £τους «ς'σχβ', έξαέττ)^ έληλαχότα χράνον, παραδι$<5ασιν 
αυτ^ν ε (ς τήν τών Ιερών Γραμμάτων μάθησιν, χαι λαβών παρ3ι των αύτου χειρών τ6 φαλλίδιον άπεχε ιρ&ν 
αύτψ τφ έχχαιβεχάτφ χρ<&νφ της αύτοΟ ήλιχ{ας. Τ6ν τεσσαρακοστών γάρ δεύτερον χρόνον ήλαυνεν, δτε τ]} 
« -» ιη- ι πι Λ ν • . Λ # - ιρακοστψ έννάτφ γρίνο,ι της 

τοιχήσεως βυτοΰ δευ- 

πρακτωρίφ έποίησεν * 

ΤβήψοτώΗΒ ΑΓίβιηιϊ, ^ηϊ βίΑηαίίαβϊηΒ ΑίίςίΛ$ίη$ άίοίηΐ €$ί, αηηο ρνίηίο χΙΙίαΒ χνηρΘτϋ, αΰ ότΐβ 
οοηαιίο αηηο 6222 (αυΐϋΠίΟΙιπδΙί 714], ίβχ αηηο8 βπίβηδΗτη Ιβΰίιοηχ Βαοταηιηι Πίίβταηιηι ίταάϋ 
α€€€ρίο(ΐΗβ € πιαηη ύΐίηβ (οτοΐρ^ <Βίαίι$ %11ίη8 αηηο $€Χΐο βί άβοίτηο ίοίοηάίί. 1η Ιθ€χ αηριΐ8ίί 
(ΒάχοχΑΐα, €( $χίΙ)ΐ€ΤΓαη€ο Ιαρχάο 8€ηχ€ίίρ$ηηχ οΙ)$6ναη$ αηηο (Βίαίί$ βχκβ ίηοαϊηιο ρηηιο. ^ηαά^α'^ 
ραϋηχιηχ €ί Ββοιιηάαηχ αηηχΑτη αρ^ύαΐ^ οπηι χη νβΓίίΰβηχ ηχοηίίβ 8€€€$8Χί, Ιη Ρτο€οηη€8θ αη§η8ίο 
ίη ΰΙαχΜίΐο αηηχυη ςχΜάναααχίηΗηχ ηοηαηχ ωία{ί8 9χκβ ΰχβρ^χΐ, Ιη(€τ Ηα8 ρτ(ετοραίινα8 Ό€η€ταηάί 
Ραίή8 χη χηοιία 9χμβ ΗαοΗαίχοηχ8 αηηο 8€€ηηάο^ €ί €Χ8χΙίχ^ ηχαΐεν χ11χη8 €Χ Ηαονχία ΨΜ§ταξ. 
ϋηάβάηχ€8ίτβ ί^ηχρχΜ φίοά χηρτοΒίοτχο Ιναη8€ρίί. 
Ι.Χ1. ΕΙ ΙίΦΟ άβ νίΐθ 8ΐ6ρΙι&ηί α ΒΐΙΙίο 6(ϋΙ&. Αα ίοιΊβ 8ΐΐ6Γ&, φΐφ ηοηόαη) Ιαεβιη νίίΐίΐ, ςιιοά 

ίρδβδείααΐ, υοο ΟρδΟΟβ, ηββ Ι,θΐίηβ, βΐ ίηοίρϋ : ^ΑγαΟδν χα\ δίκαιον, χα\ ΐζ^,σι το?ς εύσε€ε1ν προαιρου- 
μένοι; άποδεχ-^όν , κχτ^ί τήν τοΟ μεγαλοχήρυχο; Παύλου. ΟΑΙΏαδΟβηί βδΐΤ ΜϋΗο ΙΏΐηυδ. ΙΙΙίυδ δΟπρΙΟΓ 

Μ(ΐ1αρΙΐΓαδΐ6 βηΙίοιυίοΓ ; αιυΐΐο Ιβαιβη Οβιηβδοβηο ροδίοήορ 65ΐ. Οο&Γβ Όβιηβδεβουιη Αι)^α(11^Αι. 
ΑαοΙοΓ ηαπκιαθ ιη&ικίβηΐθ ΕρίρΙιβηίο &1)1)Αΐ6 , 8ΐ6ρ})&ηί ίη άί^πϋΑΐβ $υοο6$δθΓ6, οοοδοήρδΗ : 

*ύ Πάτερ τίμιε, χα\ τοΟ αύτοΟ ^νοΰ , χαΐ τοΟ σπηλαίου , κα\ τρότιου διάδοχε άσιώτατε Έπίφάνιβ , 6 χαΐ 
πρδ{ τότοιόνδε εγχείρημα έπιτάξας , χα\ προτρεψάμενος τήν έμήν ταπεινότητα, παριδων τήντε ίδιωτείαν, 
χαι νωθρίαν μου , &περ χα\ δχνου παντός δίχα έχ τών πολλών ολίγα συλλεξάμενος , έπιφέροιμι συνεργών • 
προχατασχών έν τούτοις τών σών ευπρόσδεκτων Θεφ ευχών τήν χαλλιέπειαν * Ο ΡαίϋΓ Ηοηοταηαβ , €ΐ 
€]ΐί8ά€ηχ €θΙΙχ8^ Η 8ρ€ΐηη€(Β €ί ηχοΓΗΐη Η(ΒΤβ8, 8αη€ίχ88χηχ6 Ερχρίιαηχ, φιχ^ χιΐ Ηχιηο οοηα^ιιιη ααχι^ 
ίηβΓβτη ιηιρβΓαβΙί, βί αάΗοηαίη8 68 ηΐ€αηχ νχΐχίαίείη^ τηβα α€8ρ€€ία νχιάχίαί€ αο 8€ρηίίΐ€ , βα ηοη 
8€ρη€8 €χ ηχχΑΐίΧ8 ραιιοα €θΙΙίρβηί68^ ίΗΧ8 α Οεο 6«η« €Χ€€ρίΧ8 ρτβ€χύχΐ8 χη αχΑΧχΙχηηι αηίβα α8€χ^ 
(Χ8, ο/Ι'βηηχχΜ, ΟυαάΓβ^ηΙβ (ΙαοΙ^Πδ θηηίδ βίαρβίδ ροδΙ ίΙΙιαδ πίθΡίνηοπι : Κα\ του μήπως τ|[γρ•- 

νί^ παραδρομή εΙς λήΟην £λ8οι 6 τοιόσδε του σεβασμίου Πατρός ημών βίο;. Οίδε γάρ ώσπερ νεφέλη τόν ηλιον, 
ούτω χα\ χοονος χρύπτειν τά μή λαλούμενα* χαίπε ρ τεσσαρακοστού οευτέρου Ηους παραοεδραμηκότος , άο* 
"5^ ,. . , 

πάντε|)πνα, κα\ θαυμαστά διηγήματα.• Ε( η€ άχίΐίΧΛΓηο ί€ηιροη8 ά€€ΧίΤ8ίΛ ΙαηΙα €ί (αΙχ8 ν€ηεταηάί 
ΡαΙη8 ηο8ίΓΧ νιία χη ούΐινχοηειιη αύβαί : ιιΙ βηχηι 8θΐ6ηχ ηϋ6β5, χία ΐ€ηιρχΐ8, φια ηοη ^ηαντανχίατ 
αΐ8€οηά6Τ€ 8\Α€νιί. Εί Ιίεβί βχ ςχιο 1>€α(Χ88ΐηιιΐ8 χΙΐ€ ΡαΙβτ ηο8ί€Τ 8ί€ρηαηχΜ ηιανίί/νχο 8ύ€Τ€ νί-^ 
Ιαγη ρο8ΐΑίΙ, αά Ικεο ιιβ^ϋ^ ίετηροτα αηηχ ]αηχ 8ΐηί €ΐαρ»χ ^χιαάταρχηία άηο; χρ8€ τηηηάαΐχ» ο/ιο- 
ηαη €ΟϊηρΗΐ8η8, α^αΙΙβνβ η€8€\€ηαϋ%χ8 νχτχ8 , χ11ΐιχ8(ΐχί€ άχ8αρηΙχ8 , Ηχΐ€ αίφιβ ίΙΙηο άχνα^αη» ϋοΐ- 
/β^/ι, οοΐ[€€ία8^η€^ φκΒ χΙΙΰ α ί€η€ΤΧ8^ Μί αχηηί^ χιηραί€χιΙί8 αά 8€η6€(αηι χΑ8ζη€, χΙίίη8φΛ€ ίΐα/α- 
Ιίαηι, €ΐ οΙϋίΜ, ^ηατη ηιαχίηιβ ΙθΒ(α8, αάηχίταηάα8(ΐη6 ηατΓα(ίοη€8 $εηρίο ηχαηάανχ. ΈΧ ςιαβιη- 
«(^1ϋΟ(^ϋIη βΙΙΟΓ, ίΐα βΐ Ηίο Β^ΖβηΙβυδ ΓαίΙ : θ5τος τού τ^ρωτομάρτυρος όν<5ματι, χα\ πράγματι 
ομώνυμος, χα\ όμ<$τρο7:ος, ου ξένος Βυζαντίων, ουδέ τών τήν βασιλεύουσαν πόλιν οίκούντων αλλότριος. 
Ημέτερος γάρ ουτος γέννημα χα\ θύμα, χα\ το?ς ημών γνώριμος, χα\ [XXXVI { αύτοπτικόν όλοχάρπωμα* 
ϋίΰ ρτοίοηχαν(χιή8 χ11ίη8 Η ηοηχχηε Η νβ €ορηοίηχηχ8 βί ηιονχΙ)%ΐ8 χχ8ά€ΐη^ ηοη Βι^ζαηίχχ αάν€ηα 
α ρ€Γ€ρηηχΐ8^ ηβαηβ τβρίηαηι ΧΑνϋίχιηι €θΐ€η(χχΛηι αΙχ€ηΐί8, Νο8ίναιη βηχηι βταΐ Ηχο αβνηχ^η €ί 
α/Μ/ηηιι«, Η «αοη/Γοιαιη, ηο8ίή8 ηοη ι^ηοΐκ^, βί ^χΛοά χρ8χ οαιίαίχ ί€8ΐ€8 νχάβνπηί ΗοίοΰαχΑΜχίηχ. 
Ιη 1)30 ςυοςυβ υβηοβδΟβηί ΠίβηΙίο ίϋ, ηοη δίηβ Ιβυαβ : Έν οΤς χαΐ ό τιμιώτατος Ιωάννης δ Δα- 
μασκηνές πρεσβύτερος, ό παρά τού τυράν*Λ)υ τούτου, Μανσούρ επονομασθείς , παρ' ήμίν, δσιος χα\ θεοφό- 
ρος, ουκ έπαύσατο γράφειν αύτ6ν κα\ άποκαλεΤν * Ιηξετ €08 οί ηιαοοίηιβ ν€η€ΤαηάχΛ8 3οαηη(8 Όαχηα^ 
8€€ηχΛ8 ρτ€8ϋχ^ί€Γ, ^ΧΑΧ α6 Ηθ€ ίχ^ταηηο Μαη8χιτ άχ€ίχί8 /αίί, αραά ηο8 ν€Γο, 8αη€ίίΜ οί ίίβι/ρΓ, 
ηοη €€88ανΗ βχίηι τζ^βΙΙβτΰ Η ηαηοιψαΓ^, βίο. ΕΙ ιι1 Γιποπι ςυΦδΙίοηί ίηιροηααι, ηοπιβη συο- 
ςυβ Ι6η6, Ιοη^β β Ιοαηηβ (ΙίνοΓδϋηι, δίβρίιαηυπι : ηαηι Ιιίβ βδΐ, Γ|ϋ1 ^6$1β ΙβηΙί νίπ αηΐβ ΜβίΑ- 

ρ[ΐΓ3δΐ6ηΐ εχδβοαίυδ 6$1 : Κα\ ώςεντφδετψ β ίιρ τζ όνο μασί^ της κλήσεως, παμμακάριστε Στέφανε, 
συνώνυμος γέγονα, κα\ της αύτόθεν όμόχλητος όρθφ δεξιάς παραστάσεως συν πάαη ταύτη τ!) όρθοδόξω 
όμηγύρει τ^ πιστώς εύφημούση σε μετά μαρτύρων αγίων μάρτυρα* Εί φΑΟίηαάηίοάχηίη χη Ιΐαο νχία €0^ 

αβηι α€ ίη, 1)6αίί88ίηΐ€ 8ί€ρηαηο, ηοηιίηε ηΗηοιιρΟΓ; χία ηΗμ8 ς^ικΰ χΐχάβηι €8ί ά€Χί€Τ(Β 8ίαίχοηχ$ 
ΧΛηα ΰΧΛτη Ηοο οΓίΗοάοχο ΰοείη ίχϋχ ρΙαχίά€ηί€, Η χηίΒΤ ηιατί}^Τ€8 ί€ ηχατίχ/ΓβηιχοΙΙοΰαηίβ €οη8ον$ 
/ϊαιη.δίβρίιβηηδ ίΐβςυβ Β^ζβηΙβιΐδςυίκίΓα^ίηΙ&ίΙυοδ ροδΙ β νίνίδοχβηιρίυπ] δΙβρΗαηιηη Αηηοδ, 
^ι1βδα ΕριρΙιβηϋ ίη οίΒβίο &ο (ϋςιιίιβίβ 8ΐ6ρ1ιβηί δαοοοδδοη'δ, νίίβηι Ιιαηο οοΙΙο^Ι» 61 δοηρδίΐ. 
εοηοοΓάα Ιι«3ο ουπι ΟβηιβδΟθηο, ο1 ρ&ίπιβηυιη Ιι&1>ο. 

ίΧΙΙΙ. δβ(1 ρΓδβδίηΙ Ιιίο αΐίςυβηΐυΐυηΐ ιιηηιΟΓαπ , ςυβηάο άβ ΐΏονΧβ Ιοαηηίδ 03ΐΐ::θ2;06ηί ίαείβ 
δυρρβ πιβηϋο βδΐ, ςυβίΏ βηΐο ΟορΓΟπ^ιηίβηαπι δ} ηοάυηι ^οη^β^ιαπδ ηοη Ι6νί1)υδ ροδυίηαχίδ. 
ΟυΙ)ίυηι ΐαηιοη, ςυοιΐ Γοπιβηβΐ βΐήδ βιΐηεοηόυη), ίηββηυβ ίη ηιβόίυπ] αίΤοΓΟπι , ηβ ςαίίΐ ριΤΒ- 
Ιϋπίδδο νί(ΐ63Γ. ΟποΐδΟΓυδ ορίδίοΐβ (Ιβϋίοαίοπβ ίη ΤΙίθΟίΙοΓυω ΛΙ)υοβΓβηι, ουηι ΙοσιροΓβ Α1>ιι- 
€Άνΐβ ({ϋθοπΐ, Τοβηηίδ ςυοςηο Όβωβδοβηί ΙοιηροΓβ, ρβΓρΙϋΧο ΙίοοΙ ηίιηΐδ δΐ3ΐυί§δβ δβ ραΐβΐ. 
Νβιηίίυβ, ουηι ΑϋαοβΓβηι Όβιοβδοοηί (Ιίδοίραΐυηι ΤοΓπβηϋδ βΙίηυοΓι^δ ηρηιίηοΐ, (ΙίοΙοςιιβ Τυρ- 
Γίβηί ρΓθΙ)βΙ)ί11ΐ8ΐΰη) οοποίΐίεΐ ί11ϋ(1 βχ Ιίΐυΐο (ΙίδδΟΓίβΙίοηίδ ϋβοίηΐφ οοΐβνβϊ, διά φωνής Ιωάννου 
τού Δαμασκηνού, €Χ ΟΓΟ άχααηίΧ8 Βαηια8€€ηχ^ 61 61 θΙΐ3 ρ3Γ(Θ ΤΙΐ6θ(]θΓϋ5 εαποΰ ερίδοορτίδ Ρ1ΐ(Κ> ί 169 ΡΙ10Ι.Ε00ΜΕΝΛ. 170 

(ίθηα$ ρθΓΐ65 οοηΐτα Ιβηβϋϋΐη ΙαΙαΙυδ ΓπβπΙ, ροδίοβ, υΐ ίη Υϋα Ι^ςηαΙϋ ΙοΜηΙϋΓ Νίοοίβδ, ΡΗο- 
Ιίθΐΰβ ΐΓΑαάίϋαδ ίη βροΓίυηι ηποΐβϋδ, βάαιίδδΐ ρίαουΐί ίη οοΐανβ Λ}'η(ΐ(Ιο νοηίαη) ίηιρβίΓΟΥίΐ, 
6χί$1ίαι&ί ΟΓβΙδοηΐδ δυΐ) Βαδίίίο Μβοοίίοπο , ΐ6Π)ροπΙ)αδ οοίην» δΝΊίΟίϋ , ϋοοΐι•ΐη« , ηοΓηίηίδ- 
(^υβ ςβ1β1)ρϋ»1β οΐΛπυίδδβ. ΕΙ ουηι α δοουηίΐΛ δνηοιίο Νίοίυηθ, βηηο Όυπιίηί 787 ο6ΐβί)Γίΐΐο, 
υδςυβ &(1 οοΐβν&ηι δ^ηο(1υη), ηυδθ 1ΐ8ΐ)ίΙ^ 6δ( θηηο 869, αηηί δυρΙιίΑ^ίηΙβ οΐυο ίηΐ6Γΐ1υχοπιιΐ ; 
]0θηη65 ΥβΓΟ ϋβπι&δϋβηυδ, υΐ ρΙοιίδΓϊαο οΙίΓοηοΙοδίδ ηοπ ίπιροπίίδ ρΐβοοΐ, αηΐβ δορίίηιβιη δ)τ- 
ηυ(1υπι (ίίβπι οΜοΓΪΙ, αΙΙθΓυίΓαηα ηοοοδδαπο βδδΟΓοηϋυηι 08§β, ΛΐιΙ ΑϋυεβΓθπι ίοΓΠΐβ βάΐιυο 
ραβπιαι ΟΛΟΐβδεοηο ορβΓΛΠΐ (Ιοϋίδδο, βυΐ οοΐο^οδίηιυηι οΊαΙί» θηηπηι Ιοη^ο ΐΓηπδοοηϋίδδο, 
ςυβηϋο ΟοηδΙθηΙίηοροίί ορουπιβηΐεα δγηοίΐπδ οη\\ίΜΐ οοΐβνβ οοηοΐα ίιιίΐ : ηίδί ηπίδ Οαπίθδοβηϊ 
νΐΐΛπι αΙΐΓΛ δβρίίηι&πι δ^ηοϋοπι ρροίοΓΓο νοΠί. νιιίβΙϋΓ Ιβηΐϋπ βχ ίιίδ, ίρκο δίφΓβ (ίίχίηιυδ, ηοη 
υΙΐΓ3 $6ρΙίηΐ8ηι δ^ηοάυπι ρΓοΓϋΓοηϋβ. ΕΙ ΙίοβΙ ρΓθ1^αΙ)ϋίδ νίϋϋΗΐιΐΓ δοηίοπίΐβ ΟποΙδοπ άο ΤΙιβο• 
(ΙοΓΟ Α[)ΐΐ0θΓθ, ίη οοηίοοΙυΓΛ 181» 1βΙ>ί1ί, ςυίδ ίϋβ ίαοπΐ, ςυί ϋιπιυιη ρΓα»ΐ3ίί1)ίΙ οδδβηδυηι? ΕΙ 
(]ϋδθ βοηΐΓβήαη) δΐθ1)ίΙίαηΙ ββ νίοΙοηΙυΓ. ΑαοΙορ νίΐίο δβηοΐί Οοδίυορ, ΟβίϊΐΗδΟΘπί ΓρβίΗδ, (|υίδ- 
ί^υίδ ίΙΙβ ΓϋβΓίΙ ηοη ίηβΙβ^Ληδ, β1 βοοΙβδίβδΙίοβΒ ΜδΙοπθθ νβδΙίί^βΙΟΓ ηοη ίηιρρυάβηδ, φΐιηηβ 
ΓΐιαΙΙβ (Ιο θΛπΐ3δθοηο « Ιοαηηβ ΗίβΐΌδυΙ^'ηιίΙβηο ϋβηιαδοβηίο© ΥίΐίΒ δοπρΙΟΓΟ ρπΛϊΙβΓπιίδδβ, 
βϋΐ ηοςίβοΐθ, δΰρίρίο ηΐβηάβνίΐ : ίδ ίΐαςυο άβ Οοδπια δβπηοηΰπι ΐΊθ1)6ηδ, (]ιιπι τοδ ίΙΙίυδ ίη Β^- 
ζαηΐίηα υΓΐ36(ξθδΐ8δ ρΓΟδθςαίΙυΓ, ΐΓβάΐΙ ίηΙθΡ αΐίβ, ςυωΤβΡΛδίο ρβίρίβρο^ΐί» Ιρίθηηίο βηίβηυ&ιη 
ικρίοοον. ^Ηα! νβτο 8αη€(η$ ρηχοο ναϋοχηαίη» [η^ιαί, βΐ ί€ϊηροΓ€ άί€ίο[αοίο βνΰίΐΐί, [ΧΧΧνΠ| 
ηοΓΓαΓΰ ηβΰ^ααΓίηηι ιηιλί νίάβίαΓ^ €( $οτ%ρίο ίηαηάανβ ηοη Μαρΰτναζαηεηηι, ραΰΒηαιη αχιίβηι 
Α/ρο Μπηί ? $αα$ ηιιΜ, χηςιιιί^ αϋΗηάβςιιβ, ο άινίηβ ρΓ(Ρ$αΙ, εί ρΓωοβρίοηΛηι ορίίηιε, ηιοηβ ίη Ιιαο 
ΐΐία €$ί. ϋηά6 €ηΐϊη νβηί, €0 ηΐίΐιί ταηητη ^εοβάοηάηιη €$ί, Αι ίη , οηηι €}ΐΓί$ίί (^^^^αη ϋοην, 
ρί€ςη€ ρανενίΒ^ αΙαοήΗτ αά Όοιηίηηιη ρτο(]Τ€άίηί8 , €ί ]η$ίΗί(£ οοτοηακη, (ΐη(Β ίίΰί ρνο Ιαϋονί- 
(ηαΐαί$ Γ€ρο$ίΙα ^3ί, αοΰίρΐββ, ααοάρο3ί ίη'εηηη ά€€ηΓ8ηηι βηοοβάβί. ΜορίΙυρΤθΡαδίαΗ ροηΙίΓπ 
€ΐ!ϋδ δαί &ηηο21, 61ιρίδΐί 806. ΥοΙίπηίυηι ίΐβ^υο ΟοδοΐδθβηΙβ ϋίβηηίαιη ίβοΐυηι οηΐ βηηο 
€&πδΙί 804. Βοοβδδίΐ ροδΐ6α Οοδηι&δ ΒγζβηΙίο, νοηίΐ Βοηιβιη, άβίηϋε ^Ε^)'ριυπ1 αρραΐίΐ, 1αη<ΐ€*ιη 
.^ύύφ αιοηβ5ΐ6Γίυηι ΓβνβρίίΙυρ, οΙβΡϋδ ιιΙ)ί(}α6 ηιίραευΐίδ, ευηι Ιοοο ρρφΟδδβΐ 5ΐ6ρη8ηυδ Οοδηιω 
ί:^ΐΓί5 &!ίαδ, & ςαο 61 Ιοβηηεηι Οβηιβδοοηυηι ρβαίο βηΐο β νίΐβ ιηίςρ&δδο ουαίΐ : ΡΟΓυπιηυβ 
^'.'»ΐ3ΓϋΠΐ δβΓίβηι ίη ϋρθνίδδίαιαηι Ιοωραδ οοηΐραΗβιυ , ηοη υΐίρα Μβηηίυηι ρροΐΡθ^ιο. £ρςο 
}θ3ηη65 Οαπι&δοβηυδ ΎίΙβηι ΤβΡβδίί ρβίρίΑΡβΙιο) βοπιωβηδυδ, βοϋβηι ουηι Τ&ρ&δίο αηηο, ν(^1 
ρΐροα εΑάϋοι ΐ6ηιρορ& ηιορίβηι ορροΐϋΐ. Ερςο βηηο ΟΙη-ίδΙί 806, ροδΙ Νιοββηαηι δβουηϋ/ιιη δ>'- 
οοίί'.ιαι βηηο 17, ροδΙ Οορροη^'ηηαηΑηι δ^ηοάϋηι, ίη ςυα Ιβηςυαηι άβωορίαί, υΐ ηοδ ορίηβϋβ- 
ηιαΓ, ιηβηΐίο &60&1, βηηο 51; ροδΙ ΒΙορΙιαηί Ιαηίορίδ ηιβρΐ}τίυηι βηηο 40, Ιυπι ίβρηιβ, ουηι 
Βνζαηϋπυδ5ΐ6ρΗβηαδ δίβρίιβηί ο]υδ(ΐ6ηι Ρ(:^δ ςβδίβδ δορίρίο ιηαηϋβΐ^βΐ. ΟυβΡβ δί ροΐυίΐ δϊορίιβ- 
ηϋ5 Βνζβηΐίηυ» ΥίΙβω δΙοΙ)1ΐ8ηί ηιβρίγρίδ δίτϋίβρβ, ροίηίΐ ει Οβηιοδοοηυδ. Ιά Ιβιηβη δί ρρορίβρ 
8^ΐ9ΐ6ίη ϋθ6Γ6^ ρρορΐ6Ρβιίβ (βηι ιηυΐΐβ ίη ηιβϋίυηι βΙΙβΙβ οορίβ ηοη ΙίιαίΙ. 8βίο Οβιηβδοεηιιηι 
ρΙ&ηυΐΏ Φΐβΐβ, 6ΐ δυηιηιβ δβηβοΐυΐο εοηίβοίαιη, Ιβηί^υβηι ςαί οοηίοηβρίο ηιβ30Ρ οΙ)ίίΙ, 5ί1)ί 
ιηπΓίειη ηοη πιβίιιρβδδβ; βΐ βάίδία Ιοηιρορβ ρορνβηίδδο, νείΐοη), βΐϋ (ΙίοορεηΙ : α^ο νβΐϋβ δυδ- 
μ^η5θ βηίηιο δυηι. Λ^βΙ), (ΐϋ4>η)θ(1ο ηιο υχ Ιιαο Ιυρϋβ οχρεοίίβηιΤ 

1-Χΐν. ΙηΙβΓ φιαίΗον οτΛίίοηα, φχΆΒ ηοΙ)ίδ οχ οοάίοο ΙβοοΙ^ί ^υ^β^^^ ίηΐβρ ορορη Όαηιβ- 
&€ξ:ηί ΒίΠίυ$ 6γφο6 6ΐ ίβΐίηβ οοηιηιυηίοβνϋ, άυβϋ ροδίροηι^, ίη ςυί1}ϋδ Ιυιη οχ νοίορί Ιιίδίο- 
ήβ, Ιιιαι 6χ νβρίίδ ΐοδίίηιοηϋδ, Υίρ^^ηεηι οχ Οβνίϋίδ δοιηίηο ϋοδϋοηϋορο οοηΐρβ ί(1 ηο^^βηίοδ 

Η^ϋρφΟβ 05ΐ6η<1ίΙυΡ, βΙΙΟΡβ 0υ]υ5 ρρίηείρίυηΐ /Αλλοι μέν ίλλα; εορτών υτε&θέσεις* βΐίορα, ου3υδ, πάλιν 

κ^,χαι ^νάλιν πινήγυρις, χ«\ ιζάί>Λ^ έγώ, ίη ηΐϋ1ΐίδβη1ί(|υίδδίηιίδοθ(1ίοί1)αδη)βηυ3ορίρ1ίδ, ηυηϋ δυΙ^ 
ϋ9ηΐ8506θί, πυηο δαύ ΑηΟΓ0«θ Οροΐοηδίδ ηοηιίηβ 6χ1ιί5οηΐυΓ. Νοο ηιίΐΌηι. Οοηαδ ηβιηηιιο Ιια- 
ρ^ιπυϋί οΡΑΐίοηοηι οχδορίρίοραηι ίηουρίβ ηιοϋο Ιιυηο ρβρβηίοηι, αιοϋο ίΐΐυηι, (}υβη(1θ(ΐυ6 
^(ΐΑοι ΒΜιχτη β^ηοδοαηΐ : ηΐ ρ1υρίΙ)ΐΐδ ίη Ιοοίδ ηοδίρί ορορίδ βάηοΐβνιηιαδ. Ουβδ δβηβ ϋίίΤιοίΙθ 
«ϊ( Γ0ΰθβηο$θ6Γ6, πιυΐΐοαυβ ϋίΟίβίΙίαδ ΟδΙ ρβΓ6ηΙίΙ:)αδ νίηάίοβΓβ, ίίβςαο ροΐίδδίηιυηι, ηαορυηι 
Κ'ϊϋαιη 6ΐ ίοΓίηβπι όίοοηαί οχρίδοβρο ηυΐΐο ηιοϋο ροδδαηιυδ ; ουηι βΐία οορηηι ρρφίορ υηβηι, 
^^1 3]ΐ€Γ3Πΐ οΓβΙίοηοη], ηοη δυρορδίηΐ. Οαίά βηίοηι ϋο Ιιίβ ίρδο δοηΐίβηι, ςαβηιΐο ^βπ1 Οβηιβ- 
Χΐηί ορ6Γ8 βχβηιίηοηιυδ, ίηςοηυο ίβίοορ. ΟοπιροδίΙίο ηοη ηα δΐι1)δα1ΐβηδ, δ6(1 βυδίορβ ηιβ^δ, 
α$υ1)1αΓϋί(ΐΑ, 6χ ρΐυρίϋπδ ηοη)ίηίΙ)υδ ηοηιίηβ ίβοΐβ, δορίρΙϋΡβρυηι Ιοοα ηοη ίαδβ οχροδίΐβ, 
>β4ΐ«ηΙιιπι, υΐ ϋα ϋίοβηι, ρροροδίΐβ, άίδρυΐβϋοηοδ δ£βρίϋ& ίηουΐοβΐ» ϋο Γκίοί ηοδίρ® όοξωβ- 
8^, οοηΐτα βο Γιβρί δοΐβΐ ίη ηίδ οοηοίοηίΙ>αδ, ϋφροΐίοοδ οι ηιβίο δοηΐίοηίοδ, οΙ ρρβίοίρϋο 
^ρΐϋΐοί», 6ΐ Ιικίφοδ νοχβηίοδ, Ρβροΐίΐίοηοδ δΦρίιΐδ βιΐιηίδίδβ, ςαίϋυδ δο βαοΐορ (ΙίοίΙ 8(1 ρρο- 
ίΜΐϊΏί ΓώίΓβ, βΐίβηυβ ηιίηυΐίορβ, ςυδθ ίη ϋααιβδοοηο, Ιβη^ιαβηι Όβηιβδοοηί ρρορρίβ ηοδςαβιη 
*οα $656 οΟί^ηιηΙ, ιηβ ίαιροΐΐαηΐ, ηΐ ββδ Οβηιβδοοηο νίηάίοοηι, ΟροΙβηδί άοηο^οη]. Ηίο ηβηι< 
ψκρτο αιΟΓβ 5ΐιί 8Βνί, ηοηηίδί Ω^ρβίβ Ιοφίί δοίΐ, εΐ νοίαΐί οςυυδ Ιΐ8ΐ)οηίδ ΙίΙ^ΟΓ, Ιίϋορβ (Ιίνβ- 
Μν, θχ ιιήο ίη '&Ιίυά ρβάβηι ηιονεηδ, ίηάοςυβ ρυρδίιηι β ύ ,ρΓίιηβ Ρβίοροηδ : (;1 Ιΐιεοΐοβίεβί» 
ρ5ΐίοιΐ6$ άί^ϊο (Αηίααι ηιοηδίρβί, βΐ νβΓϋο βχρίίοβί. 56«1 (Ιβ ΟροΙοηδί βΐίυδ βρϋ ορρορΙαηίοΓ 
Μ*ηΛί Ιοΰΐΐ5. Νυηο ρρο Ιιίδ ΟΡβΙίοηίύυδ ίιβθο δβΐίδ δίηΐ (α). 

!ρ Κμιπηι Ι)λΐιι•Μ«ιιΙ ηοβίΓί 6816 , ΜίΙ ΑοιίΓΟββ €Γ0ΐ6η•ίδ, ε«Γΐί<•ίηΐ6 , ηί ίαΐΐορ , •υο 1θ€θ ο%ν^^^ν• 

Ρατκοι. 6α. Χαν. ^ 
ΐη ΙΕΟΝΙδ ΑίίΑΤΙΙ ^ 172 

ΕΧν. ΙηΙβΓ αΙία$ οταύοηϋΒ, Γ|ΐιηδ ηυηο ρηηιυιη Οπίθοβ βΐ ίβΐίηβ άαιηαδ , δυΐ) Ιοβηηίχ 
Ό&ΐΏθδ66ηί ηοιηίηβ ηοη Ιβηίαηι ίη ΒαΓΐ)ϋπη& Βΐ1)Ιίο11ΐ6βα, §6(1 αΐϋδ βΐίβηι οο(ϋο.ίΙ)υ5 δπΐί- 

Ιϋυΐο : Λόγος 
ί§ : ΙΙερΙ των έν 

Περίίδι πραχΟέντων. ΕΐΟβίΌΛδΟβηο νίηϋίβθηΐ ΟΟάϊοοδ νβΐΐοβπϊ «3, 555,1246, 1816. [ΧΧΧνίΙΙ] Βαηΐ 
ρπιηο ρβΓουιτθΓΘΗΐ βΐ ροδίη Οδΐ βχαοϋυδ οοπδίίΙβΓδίβίΏ, ωοίΐαηιςαθ ββδ βχρ1ίοβη(1ί (Ιϋί^βηΙΐυδ 
βχβωίηβΓβαι, ηυΙΙο ιηο(1ο Οβωβδοβηί βδδβ νίάβΙ^βΙαΓ. ΕδΙ οωηιηο βΓβνίοΓ ϋβιηβδοβηυδ, ηβο 
ίη πιίηαΙίοΓδ, ηίδί αΐή δβ οοοβδίο οίΤοΓΐ, οίΓυηϋίΙϋΓ : ιηβίβρίιοπδ, ϋδ€|υβ Ιοη^β ρβΐίΐίδίη ΓβΙυδ 
δθπο βχροηβηιΐίδ ηοη βάωοίίαπι (ΙβΙβοΙβίυΓ : 1θ€δΐ δοπρΙυΓ«, βΐ ροΐίδδίιηυπι οβρίΐβ ηοη βχ- 
δοπΙ)ίΙ : νβι•1)Λ ΙβηΙυηι, εθο^υβ ΓθρΙίιη ίηιΐιιοίΐ: β οοωροδίΐίδ, ςυ« Π)0(1υη3 ειοεϋυπί, βΙ)δ1ίηο1 : 
ηαηςαδω, «υΐ ΓβΓΟ βχ Ιιίδίοπίδ 3ροοΓ)^ρ1ιίδ δυ» ρΓοϋβΙ. ΑΙ ίη 68 βΐ ρυοπίβ αυοίοπδ ίπ^β- 
ηίαιη ίη ΡΓοωηιίο ρίφοίραβ νίϋβδ, ιηίηαΐίδδίπιβ ςυδΒςυβ ροΓουΓπυηΙυπ, ωβίβρ&οπδ 6ηοΓηίΐίΙ)αδ 
εΐ ρΓδΒίβΓ Γβυι υΙίΙαΓ, οβρϋα δοπρίαΓ® ίπΙβ^Γθ €ΧδθΓί1)ίΙ, αϊ νβΛϋΙυπ] βχρίίοοΐ, οοηιροδίΐίδ, 
ϋδ(]αβ ίηοοωρίίδ β1)αΙίΙυΓ, βΐ ΙιίδίοποΙίβ βροοΓ/ρΙιίδ ΟΓΛίίοηβπι ίηΓΛΓοίΙ. Νυ^βχ ίρδβ βδδβαι, δί 
1]ίο οπιιιίβ όβϋϋοβΓβηι, ηιοηδΐΓ&1)θ ΙβηΙαπι άίριΐο Γβπι. ϋΐ ρήηιο νβΓβ ηιυΐβπί οπιηίβι ίη ραΐ- 
οΐίποΓεαι βδρβοΐϋΐα άβπιοηδίΓθΙ, ηοη λ1) 1ιοιηίηί1)υδ ΙδηΙαηι, δθά α Ιβπβ, βΐ) βνίϋυδ, « ωοη- 
Ιί5ϋδ, βΐ) &Γϋθπ1)αδ, & ρ8ΐδΙοπ1)υδ, β δοΐβ, βΐ) θβ"^^^*^, & νίΐθ, β πιβΓί : υΐ ίηϋβ ροδίηαοίΐϋΐη 
οοΐΐίββΐ, βχ ΥίΓβΙηβ Οβο ηβίο οπιηίΛ πιβΙίΟΓβηι ίβοίβπι ίηάαίδδβ. 8β(1 ςυί(1 ίΙΙβ αά 1ιοο? Ιηΐββτβ 
βχ βγβηκβίΐδΐίδ, βΐ Ιϋϋίουω 1ί1)Γ0 οβρϋδ βχδθΓί1)ίΙ, ϋ1π)βπι5Γυπι βχρίβηβΐ. Ουιά ίΐΐαά ρΓ«ΙβΓβδΐ 

βδΐ ? ΚεΧαδεΙαν ποιεΤν • στοργυλοκίστρετττος, Υβΐ στοργογλυκίστρετττος• συριγγόπλοχος τραγψδία- δρη 
φυλλοβλαστοΰντα τ^ του βρυμοΟ πυχνοπλόχφ δασύττητι, ηβ δίη^ΐα ΓβΟβηδββηΐ. ΟϋβΒ ρΟΓΓΟ (1β Οο• 

π(1β, β1 ΡΙιίϋρρο, βΐ (ίβΟΓαπι ΡβΓδίοοΓϋοι οοηίβηΐίοηβ, βΐ Μθ^οηιπι ίΐίηβΓβ Ιθηι ρποΠχβ ηβΓ- 
ΓΛΙ, αηίίβηβπι ίρδβ 1ιβΙ)αίΙ ? Νοη (1ιιΙ)ίΙο Ιιφο βθόβπι , Γΐυβηοδϋηιοάυπ) βΐ ρΙβΓβααβ βΙΐΛ λ 
ηυρίοπόαδ οοηβοΐα ϋβηίδδοβηο ίηηοΐυίδδβ, ςυί1)υδ Ιβπιβη ίΐΐβ δβιηρβΓ, ΙίοεΙ β3 ΓβοιΙθηάί ηοη 
υηβ οθαδα ίπιραΐίΐ; ηβ ίπδηηϋδδβ νίόβΓβΐυπ, βχδίΐίυπι ίηάίχίΐ, βΐ, λο δί ηοη βδδβηΐ, ηβαυβ 
(1ίοΐ3, ηβςϋβ δοπρίβ, ηβ8ΐεχίΙ. ΗδΒο οαπι ίρδβ ηιβοαπι οοβίΙβΓβπι, β1 3 δίωίΐί δοπρίίοηβ ϋα- 
πιβδοβηαπα ίηηηϋηβαι βχρθηόβΓβιη, βοοίϋίΐ αΐ ρβΓβΙΙοΓυπι (}αοςυβ νί^ίΙί<ΐδ οΙιβπΓβηδ, «υοΙοΓβηι 
βΐίαπι ηοίβηδ ΟΓαΙίοηίδ ίηνβηβπιη. Ιη βθόβπι ηθπιααβ ΒαΓΐ)βπη& ΒίΜίοΙΙιβοβ, βΐ «Ιϋδ εοϋίοίΐιυδ 
δαίίδ βη1ί(ΐαίδ ββιηοΐβιιι ΟΓβΙίοηβπι ίηνβηί ίη οαιηίηυδ δίωίΙβΕΐ, ηίδί υ1)ί ϋΙ)Γ8ΓίθΓαηΊ ίηουπα 
Ιβοίίοηυπι νβπβίβδ, ςαοά βΐ ίη βΐίίδ ςαοοιαβ 1ί1)Γίδ ββή δοΐβΐ, ίΓΓβρδίΙ. Εβ δυί ρβΓβηΙβηι, ηοη 
Ιοαηηβπι Οβπιβδοβηυω, δβ(1 Ιοβηηβπι Ευ1)(Β© ©ρίδοορυηι β^οδοιΐ (α). Ιϋβοαυβ υΐ ηιβίίιΐδ 
Γβδ ΙθηββΓβΙϋΓ, Λΐίθδ βίαδάοαι ΕαΙχΒβηδίδ ΟΓβΙίοηβδ ρβΓΓ[ΐιίΓ0, υΐ ίηΛβ ίθοίβ οοΐΐβΐίοηβ ρβάβηι 
β^θπι ; ηβο ίηίοΓίυηδΙβ ίίΐ αάνβηίΐ. Ιη βοάβιη ηβηιςυβ οοόίοβ ΒβΛβπηο βδΐ αΐίβ 0]υδ(1βηι 
θΓβΙίο ίη ηβΐΐνίΐβίβπι Ι)βίρ«Γ», ςυαηι βνί(1β Ιβρ, β1 οοηίαΐί, ηβςυβ ονυπι ονο, ηβο Ιβο ΙθοΙί 
«ίιηίΐίιΐδ νίάί. Οοίρρβ ςυδθ δαρρθ βάηοίΛνβΓθηι ίη ρρίηια άβ ΟΙιήδΙί ηβΐίνίΐβΐβ, οωηίβ ίη Ηβο 
ββουηάΛ (ΙβρΓβΙιβηααηΙαΓ. ΕΙ ςυθδί ίδΐβ βυοΙΟΓ βδδβΐ βροοΓγρΗοπιπι ίιιηοΐυδ, ιηυΐΐβ βΐίηπι ίιίο 
βχ δίπιίΐίΐ^ιΐδ ΙιίδΙΟΓίοΙίδ οοηδβΓοίηβΙ. ϋΐ νβΓΟ Ιιι (ΐαο(:{αβ, ΙβοΙΟΓ, νίίΐββδ, βΐ δβοαπαδ ιΐίίαάίοβδ, 
ιΗΓβδ(ΐυβ Ιιβδ Εα1)0Ββηδίδ ΟΓ&Ιίοηβδ βχ 6θ(1βπι οοώοβ βχδοίίρίβδ, β1 βχ ηοδίπδ οίπιβίίίδ 
ίΙΟΓίί&ιη ίη ΗβΓοάίδ ίηίοηΐίοίοΐίυιη οιΐΓθνίιηυδ βάί ΟΓβθοβ, βΐ βχ ηοδίΓΑ νβΐ'δίοηβ Εβίίηβ. 

ΙΧνί. Αΐίοδ Ιιΐο βυοΙΟΓ βδΐ δθΐίδ βηΐίςυυδ, Ιοβηηί Ο&ιη&δοβηο. Ουβπινίδ ίΐΐυηι ίηΐβρ βοδ 
-βοηρΙΟΓβδ Υοδδίϋδ 1ί1). IV, ρβΓί. ιυ, Γβ^β^βΓί1, ηυοηιηι ίηοο^ξηίΐβ βΒίβδ βδΐ, σύγχρονος, Ιθηςυβπι 
^υίδυΐ) βηηο ϋοηιίηί 744 ΟοΓβΓβΙ, ιιΐ βχ β^α$(^βα1 ίη δ&ΟΓ&Ιίδδίωοδ ίηίαηΐβδ βΐ) ΗβΓοϋβ οοηίΓα- 

€ί(]β1θδ ΟΓαΙίοηβ Πΐαηίίβδίο Οθ11ί]^Ιΐ1Γ : Ε( χα\ ούχ ήμην παρών ίε1σ\ γάρ άπ6 τότε έτη ήδη τεσσα- 
ράχοντα χα\ έπταχόσια, ά?ς6 μίν της παρουσίας Χριστού Ετη έτηαχόσια τεσσαραχοντατέσσαρα, άπδ δέ 
της παιδοχτονίας Ετη έπταχόσια τεσσαραχοντα δύο^, άλλ* ώ; παρών έχεΙ βντως ταΟτά μοι χατά νουν 
πάρβισιν* Εί 1%€€( %ρ$β ηοη ίη(€Γ€$$€τη (βηηί βηχηι βχ βο ίβηιροΓβ αηηί ΐατη οηαίηον Η οηοάνα^ ' 
ρίηία Βηρβν 8βρ(ίηρ€η(03 βΙαρ$ί, αύ αάνβηίη ςηίρρβ ϋΗτίΒίί αηηί Ββρίιηρβηίί ςηααταρίηία 
ςηαίηοτ^αΙ) \η[αηί\€\ά%ο υβτο αηηί 8€ρΗη^βηί% ςιίααταρίηία άηο), Ββά αο $1 ίηί€τ[Η\$$€ΐη, χία 
ψη'ιΗί ο&ΦοΙιηιη/ιΐΓ ιηΐΗβη/β. ΕδΙ βΙί&ιη58ΐΐδ ρίαδ, ΙΐϋβΓβδυο), βΐ ρΓββοίρυβ οίΓΟΑ ίηοβΓηβΙίοηίδ 
ιη)ΓδΙβΓίϋαι βχοΓίβΓαω, παβδ δωρβτβΓβΙΙίΙ, &οβΓήΐΏυδ ΙιοδΙίδ, ηβςιιβ ίη βχροηβηάίδ δβΟΓίδ ίιΐ- 
Ιβπδ ίηβρίαδ, βΐ οϋ πιυΙίΑ &1ίθ ηοη ουηΐβιηηβηάβ, (}αί1)αδ βδρβΓ^Ι ΟΓ&Ιίοηβδ, άί^ηαδ βδΐ, ςυί 
1β^8ΐαΓ. Εο ίΐβςαβ ΙβηιροΓβ νίνβ1)β^, ουπι Αοβρί&ίορυηι, βυ&οο5ίΐ8ηιηι Ιι^ιβδίδ, [ΧΧΧΙΧ]8ΐΐ8 
(Ιυοΐ8 Γβάίοβ, ΟΒΟοηοαιίΦ άίνίη» πι^δίθηυηι δυϋνβΓίβΓΟί; ςυββ ίαβηιηΐ ί11& β&άβηι 1βη)ρυΓ& 

Ι)8Π)8δ06ηί. 

ΙΧνί *. ΙΗυά ίά ςαοφίβ οΜίβΓ βάνβΗβηΛιχη , δυΙ) ΑηβδΙβδίί Τΐιβοροϋίβηί βΓοΜβρίδοορί 
ηοπιίηβ Ιβ^ί ΟΓβΙίοηβαι, δβα ΐΓΑΟΐΑΐυΙυηι ούηι Ι)οο Ιίΐιιΐο : Π^ρ^ τών εν Περσίδι πραχθέντων • 
/>β Α«, ({ηα ρ€$ία $ηηί ίη ΡβΤΒΐάβ. ^{1\ Ιβπιβη ϋίνβΓδυδ βδΐ βΐ) Ηοο ηοδίΓΟ, ΗοβΙ βαάβπι ιιΐ 
ρΐυππιυπι οοηΐίηββί. ΤΓβοΙβΙ ηαωααβ άβ Ιβωρίο βχ«ϋίΓΐ08ΐο β 0/γο ίη ΡβΡδίάβ, ίηΐβρ άβοδ 
αββδνβ οοηίβηΐίοηβ, βρρβιϋίοηβ δίβΐΐ® , Μββοπιαι νοοδίίοηβ, ίΐίηβπβ, βόοΓβΙίοηβ, βΐ ίη Ρβρ- 
δίοΙβω ΓβΒΓβδδϋ, ςα© βΙίΑΠί ΕαΙ)θββηδίδ ρβΓδβςαίΙαρ, ίωο βχ Ηοο ορυδουΐο Ιιβυδίδδβ νίϋβ^βΐυρ, 
ηβο ωβ ^οη^βοιαΓ8 ΓβίβΚίΙ; ουπι ίη οοάίοβ Υ&Ιίοβηο ΜδηυδΟΓίμΙο 1816, ίδ ιηίΐιί Ιίΐιιΐϋδ 

οίΤβΡίυΓ : Ιωάννου αοναχου καΐ ελαχίστου του Δαμασχηνου λόγος εΙς τήν άγίον Χρίστου του Θβου ημών 
γέννησιν, παρεχβληθ€\ς άπ6 της έξηγήσεως Αναστασίου πατριάρχου βεουπόλεως, περ\ των έν Περσίδι 
πρα^θέντων. Ρ. οπόταν τ6 έαρ επέστη * 3οαηηί$ ψηοηατΜ, €ΐ ιηιηίιηχ Ώηηχαηοβηχ ηβνχηο χη βαηϋίαηι 
(:Ητχ»Η Ό€χ ηο»ίτχ ηαϋνϋαίβίΛ, ά€»ηηχρίχΛ8 α ηαπταίχοηβ ΛηοΒίαεη ραίνχανΰΗω ΤΙΐ€οροΙχ(αηχ. 

(β) Μβ. €θΟ. €οΙ5. η. 7 , τβΐυϋη^ίπιυβ , ΟΓ&ΐίο- Ιιυΐΐ. Νβε ρρείο ϋι^η» ρΓΟΓβνβ βΗΠΐ, ρΓΟρΙβΓ «ηίΐοδ ΛΟΟ 173 ΡΚΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 174 

Ι>€ ίι>, 7Ι4Λ ^η Ρη$ίά6 ρ^Βία $ηηΙ. δθΓί1)ίΙ ρΓΦίΟΓοα ΑηαδΙοδίυδ (α) άβ Οίοη^δθΓΟ βΐ Ρΐιίΐίρρο 
ΙιίδΙοηοςΓβρΜδ ίηΙοΓ ])3β&ηο$ 6ΐ 0ΗπδΙί&ηο5 (1ίδ3ί(ϋυιη. 

ΓιΧνίΙ. Όβ ά^βηιαοηίύηΒ ί€€ΐ€»ια3(ίά8, — ϋββηίϋοηβΒ ίϋοΙαίαΒίίοαΒ, δίνβ ας| θΓ^ιηβπΙυηι 
ΐΗβοΙο^ουιη δρβοίβηΐβδ, 6 ηαβίδ δοΐιβόίδ (ΙβδοπρΙβδ, 6ΐ ουιη βΐϋδ οοίΐίοίΐιιΐδ ΰοΠβΙβδ, οογ- 
Γ6€ΐτθΓ65 ΙιβΙίηβδ ίβοίΐ βαιίοιίδ ΐΏβϋδ Μβίβίβδίθ Α1Ι)Αηϋ5, Ό8ΐΏ9δ€οηί ηοο 6$5ο, ρΙυΓβ, ηβο 
εοηΐ€ΐηη6η(1® οοηδίόβΓβϋοηίδ οοηιρΓοΙιβΓΟ νίόβηΙυΓ. Ναιη αΐϋ οοιίίοεδ Α11ιβη«δίο Αΐβχοηίΐηηο 
ίπϋυυηΐ, ίάβυηαβ οαιη αΐϋδ θίυδόβιη ορ6π1)ϋδ νυΐ^βΐφ δυηΐ. Εβδ Ιβαιβη ΑΐΗΑπβδϋ ηοη ϋδβο 
ηοΐβνίΐ ΒβΙΙ&Γΐηίηϋδ, ςαί οχίδΐίαιβΐ Ηΐ3Γυιη Γϋίδδθ δ^τίρΐυπι ροδΙ εοηοϋίυιη ΟΙΐϋΙβοϋοηθηδβ, 
βΐ βχ Ββΐΐβπηίηο Αηόρββδ -ΚίνοΙϋδ. Νοη [)0ΐυί1 βηίηι Αΐΐιβηβδίϋδ Ν)τδδοηυΐΏ, ςυί ροδΙ ΑίΙια- 
ηβδίαιη νίχϋ, νβΐ δβΐίοιη ςυί ηοηοίαπι δ€πρδ6ΓβΙ, (Ιυω νίνβΓοΙ ΑΙΙιοηηδίαδ, Ι^υϋπρβ. Ιόςυβ 
ί'ϊβηι 6Φ(ΐ6ΐη (ΙβΩηίϋοηοδ ρποείυηΐ, όυιη ίηίΐίο (ΙίΰυηΙιΐΓ α ΟΙβωεηΙβ βοΙΙοβίΦ, ο( αΐπδ δβηβΐίδ 
νίπδ, βΐ 1)6β1ίδ Ρθ1π5υδ. ΕΙ ΟΙεηιεηΙβιτ], ηοη Αΐεχβηάπηαηι ίΙΙυηι Οη^εηίδ ρΓδΒΟορΙΟΓθπι, δβά 
Κοιηβηϋΐη δβηοίοπιηι Ρβΐπ βΐ Ρθυΐί (ϋδείρυΐυηι άεΓιηίΙίοηβδ εοοίε^ίοδίίοαδ οοιηροδαίδδβ αδδβ' 

Πΐ Αη&δΙθδίυδ ίη Ηοά^^Ο, Οβρ. ι : Κα\ διά τοϋτο χα\ Κλήμης ό ΤΓολυς εν σοφία κα\ γνώσει π£πο{ηχ€ν 
Ιζα,αζάντως 2ρους εκκλησιαστικών δογμάτων, ώς φοιτητής κα\ θρέμμα γνήσιον ύ-άρχων των αγίων Ιϋτροι> , 
χαι Παύλου μάλιστα του πανσό;^ου, κα\ άκουσας αύτοΟ άποβαλλομένου , κα\ λίαν μυσαιτομένου , καΐ καθ- 
υβρίζοντος τήν Έλληνικήν σοφίαν • ^αα7ηοϋ^^ηι ρΓ(]Β8ίαηίί38ίίηη3 χΐίβ βαρίεηίια €( άοοίηηα ϋΐβ^ 
ψη€η$ €οηιρο$Ηί( ρτορτίαί βΰΰΙβΒίαΒίίοοπίηι άοατηαίητη άββηίΙίοη€$^ (απίΐηαϊη ρΰηηίηΐΜ εαποίο- 
Πλίη Ρ€ίΓί, €ΐ ηκιχίτηβ βαρί€ηίί$$ίηιι ΡαηΙι αί$αραΙΐί3, οαηι ααάί$3€ί ίρ$Ηϊη ναΐάβ τβρυΛχατϋ^ 
Η ά€ί($ΐατ% Οταΰαηίΰαηι βαρίβπϋαηι. Νοςυβ άαϋίααι 6δΙ, ουηι ίϋ βδδβΓβΙ ΑηαδΙβδίυδ, όΐοηαθη- 
Ιεω, υΐ §6η1ί)ίϋηι ηα^βδ βΐ ίΓααόβδ ενίΐδπεί, αιυΚβδ οχ ίη^βηίο βΐ άο^αΧβ €1]πδ(ίαηο νβΐϋβ 
ρπο&οϋ&δ όβΗηιΙιοηβδ όίοΐΑδδο, εβδο^υο δίνε ρεεαϋβΓΐ ορει-ε οοιηρίεχϋαι Γαίδδο, δίνε εΐϊαιη 
ιη »1ϋδ δυίδ ρΓθΗχίοηΙ)υδ ορεπ1)υδ, υ1)ί δο οοοβδίο ΓβΓεΙ)δΙ, ίηδρεΓδίδδο, ςυβδ άβίηίΐε ςυί 
ρίίιΐν Πατέρων • Οίνχπα αά]ηναηί€ ρναΐία^ ναηω άββηίίίοπϋΒ 8€οηηάηίη ίναάΙίιοη€η\ Βαποΐα: 
οαΐΗοΙίϋίΒ, €( αρο8(οΙΐ€0Β ΕϋϋΙ^ΒΪα, ΰί εΐεηιεηίβ, €ί α/ίίί ΒαηνϋΒ αο ύβαίΐΒ ΡαίτίΰίΜ ϋοΙΙ^ΰίΰΡ, 
δίο βΐίβπι ΙίΙυΙυδ οοηοίρίΙϋΓ ίη οοό. 1075, ίη ςαο οοΓΓεοΙίυδ ΙεβίΙυρ λεγομένης, άΐαω, ηυη 

λχγόαενοι. Ιη οοϋ. νεΡΟ 1077, Ιΐα1)είϋΓ -."Οροι διάφο(!>οι συνθεψ κατά παράδοσιν κα\ πίστιν της αγίας 
χαθολιχής Εκκλησίας συλλεγέ^/τες άπ6 Κλήμεντο; 'Ρώμης, Αναστασίου ^Αντιοχείας, κσΐ έτέοων οσίων 

χα\ μακαρίων Πατέρων* Όίνίηα αά]ηναηί€ ρταίια ναή(Β άββηίίίοηβΒ 8€€ηηάηηι ίΓαάίΙωη^τη, ϋ( 
βάβηι Μαηαο! €αΐΗοΙίθ(β ΕοοΙβΒχα: €οΙΐ€€((Ρ, €Χ αφηιβηίβ Βοηιαηο^ ΛηαΒίαΒΪο ΑηίίοοΗβηο, <•ί 
σ/ίί# $αη€ίί8, αο ύβαίΐΒ ΡαΙήύηΒ, Ηθ1)εδ Ιιίο ΟειηεηΙίδ ρβΐηβιη, εΐ εχρρεδδβ ΑηβδΙβδίί ΑηΙίο- 
εϊιεηί ηοηιεη, εχ ςαο εΐίβω οοΙΙεοΙω δαηΐ. ΕΙ εχ Ηοο ορίηοΓ ερρορβη) εχδορίρίορυπι Ιηοπρια 

[ΧΙ-] ίρρερδίδδβ, υΐ ρΡΟ Αναστασίου Άντιο)(είας, ΑηαΒίΟΒίο ΑηίίΟΰΗβηο , Αθανασίου Άλεξανδ;.είας, 
ΑίΗαηαΒίο ΑΙίχαηαήηο ρρφΓιχυιη ΓυεριΙ. ΑηβδΙθδίαδ εηίηι ϋεηε ροΐιιίΐ ωιιΙΙβ βχ ΟΙεπιβηΙο, 
Ν^δδοηο , 0} ΓίΙΙο , βΐϋδςυε πιυΐυβρί , εΐ ρίερβςυε δυβ (1ε ηονο βϋϋερε. ΟοίΙβχ 495 , Ιοοο 

ΑηθδΙθδίί Ιο&ηηεηΐ Οβωβδοεηυω ΟίιΙΙΟΟβΙ, συλλεγέντες άπ^ του μακαρίου Κλήμεντος, κα\ Ιωάννου 
του ΑαμασκηνοΟ, κα\ έτερων * Α 1)€αΙο €ΐ€ηΐ€ηΐ€, €ί ^οαηη^ Όαηια8€ΰηο^ βί αΙίί$ οοΙΙηίω. δοΐιεϋβ) 
νβΓΟ ωε® ίΙ& εηυηΐίβηΐ : ΤοΟ έν άγίοις Πατρ6ς ημών Ιωάννου του Δαμάσκηνου δροι διάφορο*, κατά τήν 
ΐϊαράδοσιν, κα\ τά έξης • 5αηοίί ΡαΙτίΒ ηο8ΐη 3οαηη\8 Όατηα8€€ηί, άββηΗίοη^Β ναήΐΒ Ββΰηηάητη 
ίΓαάίϋοηβίη, εΐο. δορίρδίΐ ερ^ο ϋίειηεηδ, εΐ ΑηαδΙβδίυδ Αηΐΐοοίιεηυδ, εΐ 0»πιβδοεηυδ, βΐίίςυο 
ΡβίΓβδ εεοΐεδίβδίίοβδ ιίεβηίΐίοηεδ : νερααι Ιι», ςυ® ηυηο ρρ® ωβηίΐ^υδ δυηΐ, εΐ Ορφοε βΐ 
Ι,αΙίηε ίηΐερ ορεΓ& Οβωβδεεηί ι-άϋηΐυρ, ου3υδηβηι ίαερίηΙΫ ^αη1 ηόηηαΙΙί οοάίοεδ Πβσιοδεοηο 
3δ€ΓίΙ)βη1, Όβηιαδοεηί εδδε ηοη Ιενί βοη]εοΙϋΓα ίηάαοορ, αΐ βρεάβιη. ΕΙεηίηαι, οαπι αυ® Πλ- 
ιηθδοεηο νίηάίοαηΐυρ, ρροϋχίορεδ δίηΐ, πιαΗβςυε ΙίΙ)εΓ οοηΐίηεαΐ, 'ςυ® ηεο Αΐΐιβηβδίυδ, δίνε 
πίθνίδ Αηηδίβδίϋδ, ηεο ίρδο ΑηβδΙαδίυδ 1ΐ2ΐΙ)εηΙ, νεροδίωίΐβ εδί, ςυ® δυρερδυηΐ, εϋίΐβ ίυίδδο 
«Ιι Ιιοηιίηε Ιιίδ οηιηίΙ)υδ ροδίορίορε, ςυί βΙ)δ(ΐαβ (ΙαΙ)ίο, οιιω ηαΙΙυδ δΐίυδ βάνοοείιιρ, ϋαηιβδοε- 
ηιΐδ ΓυερίΙ. δοΐεπί εηίηι υΐ ρΐϋρίιηαπι ροδίεριορεδ, οηΐίς[υίορί1)ϋδ ηαοηαηιεηΐίδ ηονα 8ΐ)δ δβ 
ίηνεηΐθ βάίίερο, νεί δί ρΓορΗα ηυη δυρρείαηΐ, βχ «ϋοΓαω ρεηα ρίερβςυβ ερυΐβ ίη δορίρΐβ 
βΐίορυπι ίηΓερρε : (Ιο ςυο ρ1υρίΙ)υδ βΐίΐίί ε^ίωϋδ. Μορίδςυε ία ίαίΐ Οβπιβδοεηο, υΐ ρροΩίοΙυρ 
ΐρδβ εχρρεδ^ε, ηίΙιίΙ, βυΐ ρΛυο& (1ε δαο δθρί5εΓε; νερυηιΐβιηεη (ΐαί(1(ΐϋί(1 δθΡίΙ)ίΐ εχ βΐίοηιηι 
ιηοηαηιοηΐίδ ρεοοΙΙίζΟΓε. Οϋβρο ωίριιηι ηοη εδΙ, βάηοΐβδδο Ιοοο1)απ) ΟροΙδερυω ίη Αηοδ!βδίο, 
(Ιυηι Ιρβίΐίΐ ίδίΛδ (ίεβηίΐίοηεδ Ορφοβδ ίηνεηίδδβ Ιη ηοβηυδοΗρΙίδ οο(ϋοί1)υδ Ββνθρίοο, εΐ Αυ- 
βυδίβηο, βίΐίΐίοηεηι ηΐΐιίίοπιίηυδ ΑΙΙιβηοδίί (ϋδορερβρε αϊ) Αυ^υδίΑηο, εΐ ΒβνβΓίοο οοίϋοΐϋυδ, 
εΐ Ιοη^β εδδ<5 οοηοίδίορεω. Ρρίιηβ ηειηρβ ίη ίιοο δορίρΐίοηίδ βοηερε υΐ ρΐυρίηιυηι δηηΐ ίίοηοί- 
δίθΓ3, ροδίροωα ρροΐίχίορθ. ΑςΙ (Ιοοίρίηβαι Οβηαιβδοοηί ορυδ ηβοεδδβρϊυηι εδΙ; ρεοΐεςυε Ιοϋ 
ορορί ρΓ»Γΐ2ΐ ροίορυηΐ, υΐ Ιβρπιΐηίδ εΐ ρερυπι ΓορηιαΙίδ ηβυδίίδ ΙεοΙορ ρροωρίίορ, εχεροίΐα- 
ΙίθΓ(]υβ 9(1 αίνιη® δβρίεηΐΐ® θοίγΐβ, (ΐαβπι Οβπιβδοεηυδ ρρορίηβΐ, ρεηείρβρε ροδδίΐ. 

Ι.χνίΙΙ. Οβ ΙϋΰΙΙο τΰοΐα: βάβι. — ΙΛβΙΙπιη τβοίϋΒ βάβί ηοη εδδε Ββπιβδοεηί, νοί ίη(1ε ({υίδ 
οοϋΐ^οΐ (6). Οϋοπιθ(1ο εηίηι Όβωβδοεηϋδ δερϋω® δγηοοίί ροΐυίΐ πιεωίηίδδε, (ΐυί αηΐο δορίί- 

ΐηΑΟί ίαΙΟ ίαηοΙΟδ εδΙ? £1 Ιβηΐεη ίη εο δοΗρΙαίη εδΙ : Έτι πρ6ς τούτοις δέχομαι τάς Εεράς οίκου- 

(β) Κχ, ηί ΓαΙΙοΓ. (Ιο ()ΐιο (Ιίβρυΐαΐ 1.οο ΑΙΙ^ΐίιΐδ , αΙΐοΓίιΐδ ([οηοΓίδ βεΐ• 

(6) ΙιίϋοΙΙαηι Οιΐβί &1ίυιη , 9Ρΐι άβ τβαα πηΐίηΐία Ν6(|ΐιβ νοΓοα ςυχ Ιιίο ^κ ιιυιυ. 7 1αυ(ΙαιιΙυΓ| ίη ηο- 

(Ι••ϋίιιιυ9 δΊηοΑΓίκη, οχ οο(1ίοβ ν£ΐ(ίθ3πο, ίη ςηο βοχ $Ιγο ΓοριτίΓο δίΐ. 

4ΐαη)αι>ΐ &γηο(ϋ, ηοιι δβρίοπι ηιιηιοΓβηΐυΓ. ϊ>0(1 ι&ΐο 175 ΙΕΟΝΙδΑϋΑΤΙΙ 176 

μενιχάς χα\ αγίας επτά βυνόβους, ώ; εξ αγίου Πνεύματος συγχροτηθείσας • Ρτ(χ(βΤ€α Οίηρΐ€€ίοτ $α€Το^ 
$αη€ία$ οΒΰπηιβηίΰαΒ β€ρί€ίη βρηοάοβ ν^Ιηίί %η ^ρίηίη 9αη€(ο ΰβΐ^ΰναία^. ΕΧ 1)θΐηβδβθβυ3 
αΜηϋβ, 6υιη ιηβηΐίο 8.νηο(1οηιιη ίηοίίϋΐ, 86χ ΙβιιΙίΐιη ββαιρβΓ οοιηαιβιηοΓβΙ. ϋίχίιηυβ 1ιθ€ 
βχδοηρΙΟΓαιη ηίιηίβ άίΐίββηΐία Αοοίόίδδβ. €απ) βηίω φΐί ρο8ΐ 86ρΙίιηβιη δγηίκΐυιιι 1ϋ>β1Κιιη 
6ΐ$6ήρ8θπιηΙ, &(1 ρβυοβ, ίπαο ηίΐιίΐ αά αιιαΐ0Γ69 βάνβΓίβηΙββ, ιΐιιιη αιβίαυη!, αβ $ΐ 9€Γίρϋο 
ϋΐΑ ρυΜίοβ ΙβςβΓθΙυΓ, ίη ςαα ηοη ηίβί ΙβηΙαιη 56χ 5γηο(]ί ρποΐΜίΓβηΙΐίΐΓ, ΐ60ΐθΓ€$ βχί5ϋΗΜΐ&ΐ€β 
86ρ1ΐΒΐβιη β ΙβηΙο ΡθΙπβ Γβ]ίοί, ίρ» ςαοοιαβ ^6^^^6Γβηι, (ΐαοΙ(ΐυοΙ ρΓ£Ββ6386Ρβη1 βγηοιίοδ 60ΐι- 
τηβΓοηιηΙ, βΐ ΙβιηθΓβπβ τηβηυ, δοορο Ι&ιηοη ηοη ιηβΙο, 8ΰηρ1υιη 8Αΐ)οΙί5ΜΐΏί Ρ&1η8 ρΓβθνβΓ- 
Ι6ηιη1. Ρ1ιιη1)υ8 ί(1 ρο886ηι οβΙοικΙοΓο, ιιηίοο (βιηβη εχοπιρίο βχ Δηαβί^ΐδίο ΑβϋοοΗβηο οοα- 
ΙβπΙυ» 6Γ0. Ι8 ηβαιςαβ ίη Ηο^ΐβ^ο οβρ. 5, !ΐί3ί ΙπαοΙβΙ (Ιο βΑποΙίδ βοηοίΐϋδ οιοαιηβηίοΐδ (α), ουιη, 
(Ιυιη ίρ86 $οηΙ)θΓ6ΐ, ηοη ηί8ί ςυίηιΐυβ δοΐαιηηιοόο βδββηΐ οβίβΐ^παΐθ, ίιΐβοςυβ ηοη ρο8&6ΐ, 
ηίδί Γ^ϋΐηςυβ 60ιώιώ6πιογ8ι*θ, ({ΐιΟΓϋπι (θηΐυηι βΐί&ιη ηιειηίηίΐ, 6Χ80ΓίρΐθΓ6$ 8υΙ»860ΐι1ι, ουιη 
6( 86χ1υιη £Βΐ€ΐυπι ]θΐη 8βίΓ0ηΙ, ηβ ηιιαιβΓυβ ΐΓαηουβ βο ιηυΐϋαβ ϊβοίορυπι βηίιηο8 οίΙθηάβΓβΙ, 
86Χ ρ08ΗβΓαΗ( Ι Φτ^μΧ Βϊ τ6 περ\ των Αγίοιν χαλ οίχουμενιχών ίξ συνό^ων^ Βαηοία , ίη^ιιαϋΐ , Η 
αοηηΐΰηίΰα 8€χ €οηάΙία. £1 ίη βηβ ο&ρίΐΐδ ^υίηςιΐθ ΙβηΙαπι ροηίΐ, η(χ αΙΙβΓίυβ οβοιιαιβηίο], 
Γ[υθ(1 ηοβ ροΙθΓΑΐ» ιηβιηίηίΐ. 01)ϋ οηίιη αίβπι ίρδβ αηηο 599, Μ^υηΙίί ίιηρβΓβΙΟΓίδ 14, 6( 8@χ1υηι 
ωβιιπιβηίβυπ) οοηοίΐίαπι οοηΐΓ& Μϋηο11ΐ6ΐί(&8 οβΐ6ΐ)Γβ1υΓ βηηο 681, ΟοηδΙβηΙίηί Ρο^ηοϋ 
θηηο 12, βηηθ8 ρθ8( Αη&δΙθδϋ οΙ)ί1υπι 82. Μ ηυοοιυβ Οθπιβδοεηο &οοί(ΐί356 |ΧΙ.Ι] Ηΐΐηιηι νίίΐοή 
ηοη (ΐ65ο1. £1 86χ1θπι β^ηοάυπι βοΙάΙϋβΐΏ οοηιρβτί βχ θΐίο ιη83. ηυί ηοη ηίδί 86χ ηικηβΓβΙ : 

Δέχομαι 8^ χα\ τ5ις αγίας Ιξ φΜΒη^ίς' Κ€€ΐρίθ αηίβτη €ύ 8€Χ 9ψΛθάο$, Ουί ροΓΓΟ ηυπίεπίηΐ 

87ηο(1οηιπι αυχίΐ, ηοη νϋΓΐΐυδ ββΐ ϊηίΓα εοηδίβηΐίηοροϋΐ&η» 8β(ϋ8 ΐΒοηίίοηβπι ίηΙβη<ΐ6Γβ : 

Ύποτάσσεαθαίτε τ^ άγιωτάτη χαθολ(χ|| Έχχλησί^ της Κωντταντίνουπ^εως, χα\ λν ίιολ^ ιηίθεσθαι χαΐ 
άχούειντ|} σί άγιωσύνη, κα\ τοΓ; μ«τ' αυτήν τη; άγιωτάττ)ς Έχχλησίακ π(ΐοστ*τβύουσιν • 8ίΛάί ίοηαίίρ- 
$ΐίηω ΰοίΙίοίϊοίΒ Εΰΰϊαία βοη3(αηί%ηοροΙίΙαηω^ ΤΒί ιη οΐηηίΟίΜ ηιαάΰΗ. β/ ο^^άιη ίαηείϋαϋ 
ίΗ(Β, α ηηίνετί» ^μί ρο$ί^α ίαπΰϋ^^ίΨΜΒ Ε€θΙ$$ί(Β ρτίΒ^τυ,ηΐ, Ιη βηΙίφΐΙοΓίϋυδ εηίηι ηβο πιβΐ» 
ηο