Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Τβΐδ ΐδ α άΐ^ΐίαΐ οοργ οί α βοοίί Ιβαί \ναδ ρΓΟδοτνοά ίοΓ ^οηοταίΐοηδ οη ββΓαΓγ δβοΐνοδ βοίοΓο ΐί \ναδ οαΓοίιιΙΙγ δοαηηοά β γ Οοο^ΐο αδ ραΛ οί α ρΓθ]οοί 
Ιο ηια]<:ο Ιβο ννοήά'δ βοοίίδ άΐδοονοταβίο οηϋηε. 

II βαδ δΐίΓνΐνεά 1οη£ οηοιι^β ίοΓ Ιβο οοργπ^βί Ιο οχρπο αηά Ιβο βοοίί Ιο οηίοτ Ιβο ριιββο άοπιαΐη. Α ριιββο άοπιαΐη βοοίί ΐδ οη© Ιβαί \ναδ ηονοτ δΐιβ]οοί 
Ιο οοργπ^βί ογ \νβθδο Ιο^αΐ οοργπ^βί Ιοτπι Ιιαδ οχρποά. λΥβουιοτ α βοοΐ: ΐδ ΐη Ιβο ριιββο άοπιαΐη πιαγ ναΓγ οουηΐΓγ Ιο οοιιηίΓγ. Ριιοΐΐο άοπιαΐη βοοίίδ 
αΓε οιιγ £αί6\ναγδ Ιο Ιηε ραδί, ΓορΓΟδοηίΐη^ α χνεαίΐη οί βΐδίΟΓγ, οιύίιίΓο αηά ]αιο\ν1οά£θ Ιηαί'δ οίίεη άΐίβοιύί Ιο άΐδοονοτ. 

ΜαΓ^δ, ηοίαίΐοηδ αηά οΐβοτ πιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓΟδοηί ΐη Ιηε οπ^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρροαΓ ΐη Ιηΐδ βίε - α ΓΟΓπΐηάοτ οί Ιηΐδ βοοίί'δ 1οη§ ]οιιπιογ ίτοπι Ιβε 
ρυββδβοτ Ιο α ββΓαΓγ αηά βηαΙΓγ Ιο γοιι. 

ϋδ3§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐο ΐδ ρΓουά Ιο ραΓίηοτ \νΐιβ ββΓαποδ Ιο άΐ^ΐιΐζο ριιββο άοπιαΐη ηιαΐεπαΐδ αηά πια^ε Ιβοιη \νΐάοΓγ αοοοδδΐβίο. Ριιββο άοπιαΐη οοο^δ βοΐοη^ Ιο ιβο 
ριιββο αηά \νε αΓο πιοτοΐγ ΙβοΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. Νονοτίβοίοδδ, ιβΐδ \υογ]<: ΐδ οχροηδΐνο, δο ΐη ΟΓάοτ Ιο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓΟδοιίΓοο, \νο βάνε Ια^εη δΐερδ Ιο 
ρΓονοηί αβιίδο β γ οοππηοΓοΐαΙ ραΠΐοδ, ΐηοΐιιάΐη^ ρΐαοΐη^ Ιοοβηΐοαΐ ΓΟδίτΐοΙΐοηδ οη αιιίοπιαίοά (μαοτγΐη^. 

λ¥ο αίδο αδί: Ιβαί γοιι: 

+ Μα&β ηοη-οοπιπιβΥοϊαΙ η$β ο/ίΗββΙβ$ \¥ο άοδΐ^ηοά Οοο^ΐο Βοοΐ: 5οαπ:β ιογ ιίδο βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \νο ΓοςιιοδΙ ιβαί γοιι ιίδο Ιβοδο βίοδ ιογ 
ροτδοηαΐ, ηοη-οοππηοΓοΐαΙ ριττροδοδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοί δοηά αυίοπιαίοά φίοτΐοδ οί αηγ δΟΓί Ιο Οοο^ΐο'δ δγδίεηι: Ιί γοιι αΓο οοηάηοίΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαίΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοίεΓ Γεοο^ηΐίΐοη ογ οίβεΓ αΓ©αδ \νβ©Γ6 αοοεδδ Ιο α 1αΓ£© αηιοιιηΐ οί ίεχί ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδ© οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^β Ιβ© 
ιίδε οί ριιβίΐο άοπιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοτ ίβεδ© ριπροδεδ αηά πιαγ β© αβίε Ιο βεΓρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΐοηύοη Τβ© Οοο§1© "\ναί£ΓπιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ ©δδεηίΐαΐ ιογ ΐηίθΓπιΐη§ ρεορίε αβοιιί Ιβΐδ ρκ^εοί αηά βείρΐη^ ίβεπι βηά 
αάάΐιΐοηαΐ ηιαίεπαΐδ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: 8εαΓθβ. ΡΙεαδε άο ηοί τεπιονε ΐί. 

+ Κββρ ίί Ιβ§αΙ λΥβαίενεΓ γοιίΓ ιίδε, ΓεηιεηιβεΓ Ιβαί γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιπη^ Ιβαί \νβαί γοιι αΓ© άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Ώο ηοί αδδΐιηιε Ιβαί ]ιΐδί 
βεοαηδε \νε βεβενε α βοοίί ΐδ ΐη ίβε ριιβίΐο άοπιαΐη ϊοτ ιΐδετδ ΐη ίβε ΙΙηΐίεά δίαίεδ, Ιβαί Ιβε \νοι± ΐδ αίδο ΐη ίβε ριιβίΐο άοπιαΐη ϊοτ ιΐδΟΓδ ΐη ουιοτ 
οοηηίποδ. λΥβοίβοΓ α βοο]<: ΐδ δίΐΠ ΐη οοργπ^βί ναποδ ίϊοπι οοιιηίΓγ Ιο οοιιηίΓγ, αηά \νο οαη'ί οίίοΓ §ηΐάαηοο οη \νβοίβθΓ αηγ δροοΐβο ηδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠο\νοά. ΡΙοαδο άο ηοί αδδΐιηιο Ιβαί α βοο^'δ αρροαΓαηοο ΐη Οοο^ΐο Βοοίί 8οαΓθβ πιοαηδ ΐί οαη βο ιΐδοά ΐη αηγ πιαηηοΓ 
αηγ\νβθΓο ΐη ίβο \νοήά. Οοργπ^βί ΐηΜη^οηιοηί Ηαβΐβίγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§1ε Βοοίί 8εαΓθΗ 

Οοο^ΐο'δ πιΐδδΐοη ΐδ Ιο ΟΓ^αηΐζο πιο \νοήά'δ ΐηίοΓπιαίΐοη αηά Ιο πια^ο ΐί ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά ηδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ τοαάοτδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοήά'δ βοο^δ \νβΐ!ο βο!ρΐη§ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ τοαοβ ηο\ν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίύΐΐ Ιοχί οί Ιβΐδ βοοίί οη ίβο \νεβ αί |ΐιίίρ : //]οοο1^5 . ^οο^Ιθ . οογπ/ 
ότραχ'ΐΜηνηΐ ΡΑΤΚΟίΟΟΙτΕ 

ουκδϋδ εοΜΡίΕτυδ 

ΚΕΙ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ϋΝΝΈΒδΑΙΛΧ, ΙΝΤΕΟΒΑ, ϋΝΙΡΟΒΜΙδ, ΟΟΜΜΟϋΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΚΑ, 

ΠΙΙ11 88. ΡΑΤΚΙΙΜ, ϋΟΟΤΟΒΙΙ ΜΒΙΡΤΟΚΙ Η(Η Ε ΕΜΙΕ8ΙΑ8ΤΜ0ΒΙΙ, 

81 ΥΕ ΙΑΤΙΝΟΗϋΜ, 8ΙΤΕ ΟΗΛΟΟΚϋΜ 

Ουί ΛΒ ΉΥΟ ΑΡ08Τ0Μ00 ΑΌ ΉΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΠ III (ΑΝΝΟ 1216) ΡΒΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
Ε Τ ΑΏ ΟΟΝΟΙΙΛΙ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝΟ 1139) ΡΒΟ ΟΒΉΟΙΖ ΡΙΟΒϋΕΒϋΧΤ : 

ΚΕΟυδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟΟΙΟΑ 

ΟΜΜϋΜ 0υ.Ε ΕΧ8ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΙΛβΛΕ ΤΚΑϋΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΚ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΒΑ 

Ε(ΧΙΕ8Ι;Ε 34&ΙΠΑ ΕΤ ΑΜΡΙΛϋδ. 

δΕΚΙΕδ ΟΚ^ΕΟΑ, 

1Κ ΟϋΑ ΡΒΟϋΕϋΝΤ ΡΑΤΒΕδ, ϋΟΟΤΟΒΕδ δΟΚΙΡΤΟΚΕδΟϋΕ ΕΟαΕδΙ/Ε 0ΒΛ20Λ; 
Α 8. ΒΑΒΝΑΒΑ Αϋ ΒΕ88ΑΒΙ0ΝΕΜ. 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙο(Ιι«ο« <Ί«γΙ αηΐνβηιβ, 

δίνε ουκδυυιι οοΜΡΐ,ΕτοΗυιι ιν δίΝβυι,οδ βοιεντι* ΕεοίΕδίΑδΤίΟΛ ΗΑΜΟδ έντοκε ΡΑΤΗΟΙΟΟΙΜ ΟΆΜΟΜ Τ0ΜΌ8 011. ΡΗΟΤΙϋδ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟυΤΑΝυδ ΡΑΤΒΙΑΒΟΗΑ. ΡΑΒΙδΙΙδ 

ΑΡυϋ ΟΑΗΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕ8 ΕϋΙΤΟΗΕδ, ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υ(30Ε880ΚΕ8 
ΙΝ νίλ ΠΙΟΤΑ : Λ ΥΕΝϋΒ ΏΌ ΜΑΙΝΕ, 908. 

1900 ,,,-^ΤΤ^^ - Μ— , ■■ ., -.!. ' ,- , 1 .. ^ ^τ^^^^^^^^^^^^^Ε 8£ 

6ο 

.Μ 37 ΟϋοΗγ — Ει Ι^ρίδ ΡΑϋΙ ΟϋΡΟΝΤ, 12, τί& άΐοΐύ ΒΛβ-ά'ΑδηίδΓοβ. 20.9.1900. ϋΜΟϋΙϋΜ IX, ΑΝΝϋ8 891. 

ΦΩΤΙΟΥ, 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΡΗΟΤΙΙ, 

ΟΟΝ5ΤΑΝΤΙλΟΡΟΜΤΑΝ1 ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ;, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ 

Ι.Ν 0ΙΑ88Ε8 (ίϋΙΝΟϋΕ ΟΙδΤΒΙΒυΤΑ : 

ΕΧΕΟΕΤΙΟΑ, ϋΟΟΜΑΤΙΟΑ, ΡΑΚΜΝΕΉΟΑ, Η18ΤΟΆΚΑ, Ο ΑΠΟΝΗ! Α ; 

(;ϋΗ18 νΑΗΙΟΗϋΜ, ΝΕΜΡΕ '. 

ΜΒΙ8Τ0ΡΗ0Η1 ΦΟΙΠΙ, ΑΝ6. ΑΝΤ. 800ΤΤ1, ΡΗΑΝϋ. €0ΜΒΕΠ8ΙΙ, 6'ΛΛΖ). ΗΑΗΟΝΙΙ, 8ΤΕΜΑΒ- 
77/, ηΚΗΑΚϋΙΙ νθΝΤΑ€ϋΤΙ1, ΑΝΎΙΜΠ ΒΕΜΝ10ΕΝ8Ι8 ΕΡΙ8€ΟΡΙ, ΓΗ. 8(:0Β81, ^ΟΑΝΝ. ΒΑΡΤ. 
(:0ΤΕΙΕΚ11, Μ8ΤΕΙΙΙ, νΟΕΙΙΙ, ΕΟΝΤΑΝί, ΟΟΚΟΕΒΙΙ, ΑΝΟΒΕΛΪ 80ΗΟΤΤΙ, ΟΗΑΜΕΗΙ, (Μ/?0. 
ΑΧΟ. ΜΑ1Ι, .ΜϋΑΊΙ/, ΕΜΜΛΝΌΕ118 ΒΕΚΚΕΒΙ, Μ8ΕΡΙΙΙ ΗΕΒ6ΕΝΒ(ΕΤΗΕΒ, 

ΙΛΜ ΑΝΤΕΑ ίϋΟΕ ϋΟΝΑΤΑ, ΡΑΚΤΙΜ Ν11Ν0 ΡΠΙΜϋΜ ΕϋΙΤΑ; 

ΑίΧϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ ,ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

Β11>11οϋιοτ«6 €1©γΙ αηΐνβηκ, 

δΙΥΕ ΟϋΚδυϋΜ ΟΟΜΡΙΕΤΟΚυΜ ΙΝ δΙΝΟϋΙΌδ δΟΕΝΤΙ/Ε ΕΟΟΙΕδΙΑδΠΟ,Ε ΚΑΜ05 ΕΟΙΤΟΚΚ ί * '* ? " "» -•. ΤΟΜϋδ δΕΟΙΙΝϋυδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυϋ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ, ΕϋΙΤΟΚΕδ ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙ6ΝΕ, δϋΟΟΕδδΟΚΕδ 

ΙΝ ΥΙΑ ϋΙΟΤΑ : ΑνΕΝΙΙΕ /){/ Μ ΑΙΝΕ, 208 

1900 8Μ0νΐϋΜ IX. ΑΝΝϋ8 891. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕΒυΜ ουι ιν ηοο τόμο οι οοΝΊΊΝΕΝτυη ΡΗϋΤΐυ^ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΛΤΑΝΙΚ ΡΑΤΚΙΑΒΟΗΑ. 

ΟΡΕΚϋΜ ΡΑΚδ 11. — ϋοΟΜΑΤΊΟΑ. 

ΟοηίΓδί Μ&ηίο&ίΕΟδ Η1)η ςιι&Ιαοι•, βχ βάίΐίοηβ Ι. ΟΙιπδΙορΙιοπ \νο1ίϋ. οοΐ. 9 
Οβ δρίπίαβ δαηοΐί ιηγδΙα§08ί& ΗββΓ, ςυβηι ρηπιιΐδ βίϋάίΐ βΐ ηοΐίδ ίΠαδίΓ&νίΙ 4. Ηβι- 

^βηΓΟΒίΙιβΓ, ίη ιιηίνβΓδίΐΕίβ λΥίΓ0β1)ΐΐΓ§βηδί Ιΐιβοΐοζίκ ύοοίοι*. 263 

ΗοιηίϋίΓ, βχ βϋίίίοηβ Ργ&πο. ΟοπιϋβΓίδϋ. 547 

ϋ&πιΐι : ιι&, βχ ^ηίο Βοΐΐαηοΐί&ηο βΐ Αη£. Μ&ίο. 575 

Ερίδίοίαπιηι ϋ&π Ιι•βδ, οιϋίιιβ ηονο άίδροδίΐί, βχ Βαιοιιίο, ΜοηΙ&ουϋο, Οοιη&βΓίδίο, 

Ργεπο. 8οοΓδί, Γοΐβίβηο, Αη§. Μαίο, ^βΓΟ. 58ο 

Ι,ΒΟΤΟΚΙ 

Ροδί &1)8θ1υΙυιη νοίαιηοη νοηίΐ ίιι πιαηυδ ηοδίηΐδ (Ιΐα ίϊιΐδίΓα υηάβςυ&φΐβ οοικπΗδίΙιΐδ ΠΙ)ογ οιιί Ιίΐυΐυδ, 
ΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΣ, Αΐ&βηίδ&νίΐΌ άοοίο 8$οιιΙα ηο&ίβ ΐΓ&ηδπιίδδϋδ. ΟοηΙίηβΙ ΡΗοΙϋ Ερίδίοίαπι αά Εοοίβδίαιη 
ΑηϋοοΙιβηΗπι ηακ αΐίΐη ηοη βχ$1&1 ίηιρί'βδδα : βαπι αά ο&ΐββτη Ιι^υδ Ιοητή οιιιη ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηβ ηοδίπι ηϋ- 
άβηά&ηι οιΐΓ&νιπιιΐδ. ΑίΙ ΡΙιοΙίιΐδ, δβ οηιΐδ αιοΗίβρίδΟοραΙβ ίπφοδίΐιιπι ί«£Γβ δΐΐδοορίδββ; οηΐιοάοχα Πιΐβϊ 
ρΓοίβδδίοηβιη βηιίΐΐίΐ. ΡΗΟΤΙΙ 

ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^Ε Ο ΟΝ 8Τ ΑΝΤΙΝΟΡΟ Ι, Ι Τ ΑΝΙ 

ΟΡΕΒϋΜ ΡΑΒδ 8Ε0ϋΝϋΑ. 
Ο06ΜΛΤΙ€Δ. ΡΚ/ΕΡΑΤΙΟ 

^. ΟΗΗΙ8ΤΟΡΗΟΒΙ \νθί,Ρ1Ι ΙΝ ΜΒΚ05 IV ϋΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ 

δίδίο Ιίοι, βΓυάίΙθ ΙβεΙοΓ, ηοναπι πιοηυπιβηΙοπίΓη, βόΐιυο ηοη βάίΐΟΓυπι, οοΙΙβοΙίοηβηι, ία ροΒίβηιπι 
βΊ Β 60 Ο. Μ. νίευαι ΓυβπΙ, ρβΓ Γαβείουΐοβ αΐΐςυοΐ οοηϋηυαηύβηι. Νβία ππηί ΗΙα ββΐ Ιυπι αΐίυηάβ, Ιυοα 
βχ ίΐίηβποαβ, αο« αηΐβ ηοβ ββάβοίπι αηηοβ ΙίΙΙβΓβπιηι οαοδ& βοβοβρίβββ ωβ, ουπα νοίαρί&ΐβ ΓβεοΓάοΓ. 
Αοείρίβ ίΐ&ςαβ Ιιϊο δρβείηιβο άυρίβχ, αΚβΓυηι αά β&ΟΓαοα, αΐΐβπιιη &ά ρΓοΓ&α&πι ΙϋΙβΓ&ΙαΓ&αι ηαα^ίβ ρβρ- 
Ιίοβοβ. Ι Ια βοίπι Ιι^υβ ίηδίίΐυΐί ΓβΙίοηββ ΓοΓαι&ηάαβ β88θ ρυία?ί, υΐ αά ηονίΐ&ΐβπι βχοβάβΓβΙ ναπβίαβ. 
Αςοαβπ ύυοίΐ Ρίιοϋυβ, ρ&Ιπ&Γοηβ. αοοηά&πι ΟΡοΙΗαηοδ, ηοη πιίηυβ άβ γθ 8&ογ& βΐ βεοΐββίαβίίοβ, ς υ α πι 
ΙίΙΙβΓΪβ ροΐίΐϊοπουβ, βροά «αυαίββ βΐ ροδίβΓΟδ οοοαιπβηΙ&Ιίοηίουβ δυίδ, ςυ© «ΙαΙοηι Ιυΐβπιηΐ, ρΓβεοΙβΓβ 
ρΓΟΓηβΓίΙαβ. Η^αβ Ηοπ IV Οοηίνα ΜαηίοΗχο$ νβίβΓββ βΐ ΓβεβαΙίοΓβδ βχαΓ&Λί, Ιυοβπι, ςυα Ιαηαβη οπιηίηο 
άΐ^ηί θγ&οΙ, βάηυο ηοη νίάβΓοοΙ. Ρπηιυβ βοπιπι, ΓαΙβοι•, 8 ρΓ&δΙαηΙίβ&ίαιο θί βηρΓα Ιαυάβδ αιβα3 ροβίΐο 
ΒβΓηατάο άβ ΜοηίΓαυεοη ευ πι Ι.α1ίη& νβΓβίοοο ίηββΓίαβ βδΐ ΒίύΙϊοίΚβοχ ϋο&Ιίηίαηίχ, ςα&πι ίηάβΓβββ© νίή 
ίηάυβίπ» αβ αηηο 1715 άβοβΓβ εοΒρίηαυδ, ρα#. 319 ββςς. ΑΙ ευηι θ§Γβ£ίαπι ϋΐυά Ορυδ ίη οπβ ηοβίπβ 
Γ8Γίϋ3 οονίαπι βίΐ, ίδΙα ΥβΓΟ ΡηοΙίαηβΒ εοπιπιβηίαΐίοηίβ ρ&Γβ ίηΐβΓ Ιοί αΐία ρπβοΙαΓΛ, ςα« ϋοίάβηα οεειίΓ- 
πιηΐ, ορυδεαία, ςυαβί ββρυΐΐα νίάββίαι•, ηοη βοΐυσι εοηδυΐΐϋπι ρυΐανί, &βά βΐ ηβοβδδ&τίιιπι, υ! ίάβ:η 111ο 
1ίθ6Γ ρππίϋδ ευηα ε»1βπδ Ιηουβ ηίο ΓβοαάβΓβΙϋΓ. Ηι^οβ οοηβίΐϋ ηαηο ρΓβΙβτβα η&οβο ΓαΙίοηβηα, ςιιοά 
ίηΐβΐΐβχί, οβηβΟείο εοάϊείδ ηοδίπβ Ηαπ)ουΓ£βηβί9, ςαβηι ίη βάίίΐοηβ ηαο ροΙίβδίηΊοαι ββευΐϋδ 8 υ πι, τ» γι β 
\οοε ηα&ΐβ αεεβρίΕ ίηίβ^πίβΐί 8 υ® γίοοϋς&π ροδδβ, ςυοά ίρβυπι ηιίηί οεεαβίοηβηι δυρρβάίΐ&νίΐ, ίηΙβΓ- 
ρΓβίΑΐίοηβηα Ιβϋηβκ, αϋοςυίη ορίίηα&ω, ηίηε ίηςίβ βπιβιΐά&ηάί. Νβ ςαίά άβ ηοΙΪ9 άίε&πι, ςυίουβ ίηάί- 
^βΓβ νίάβΟΒίϋΓ β^Γβ^ί» η&ΓΓ&(ίο, ςϋ8Β 08ΒΐβΓΪ8 οκηίϋϋβ, &ά ηοε αΓβυηαβηΙιιηα δρβεΙαηϋ5ϋ5, βΙΟΓβνίΙ&Ιβ, βΐ 
άΐεΐίοηίδ ηΐΙοΓθ, βΐ ΓβΓυηι εορία πι β γι Ιο ργφΓθγΙιιγ. 1.&υά&ϋ89ίιηυ9 ΜοηίΓαυεοηΐϋδ Ηοη η α] υ 8 ρηοαί βάί- 
Ιίοηβηι βχ (ί υ ο ου 9 οοάίείουδ, ΟούΙχηίαηο αΙΙβΓΟ, αΙΐβΓΟ ϋοΙΰβΠίηο, ρΓοειίΓ&νϋ, ςυοΓαπι αΙίβΓ αΗθή ίηΙβΓ- 
άυπι δϋρρβίίαβ ΙυϋΙ. Ν α πι ίο υίΓοςαβ Ιγθθ Γβϋςαί ϋοη άββίάβΓ&Ιί βίηΐ, άίεβΓβ ηοα ααοβο. ΟβΓίβ ίά βιιβρί- 
εοΓ, ηοη δίηβ νβπ βρβείβ, ςυία άοεΙΐ99ίπΐϋ9 βάϋοΓ, ςιιοά αΐϊαβ ΓβεβΓβ εοηβυβνίΐ, ϋΙοΓυηα ίη εοάίείβ Οοίβ- 
1\ηί&ηί θβδεπρϋοηβ ηοη ίαεϋ αιβηΐίοηβηι. ΓοΓίαβββ οηοίβδΐοηί ία υίΓοςυβ εοάίεβ οεεβθΐοοβπι βαρρβάΐΐανϋ 
βΓ^ιιπιβαΐί (Ιί?6Γ9ίΙα9, ευπι ΙίοβΓ ίΐΐβ ρηιηυβ (ΒηΙϋπι &(1 ηίβίοπβπι ΜυηίεΠφΐδηαί, Ιγ69 υθγο Γβΐίςαί αά 
εοηΓαίαϋοαβοα άοοίτΐη®, ςα3Β]βπι αϊ» αΐϋβ βαβεβρία θ πι Ι, βΐ ς υ α ρΓοίηάβ ΓογΙθ ηοη αάβο ορυβ νΐόβϋΛίπτ. 
δρεείβηΐ. Ιη ποθΙγο Ηοΐδίβηί&ηο ίηίβ^Γα εοπιπιβηΐβιΐίο, 8Ϊηβ ίηΙβΓΓυρΙο ΟΓάίηβ, εχδίβΐ. Νβε άοοίΙ&Η ρο- 
ΙβδΙ, βΙ) βοάβηι αυοΙΟΓβ ΙίοΓΟβ βίη^υΐοβ ββδβ ρτοΓεεΙοδ, ευπι ίη ο&ΐεβ ρηπαί βρβδ άίδβΓίβ Π&Ι ε«ΙθΓ0Γϋπι, 
ςυί εοπΓϋίβΐίοηβπι βΓΓοπιπι βχηίοϋϋπ 8ΐηΙ, βε ρΓ£ΐβΓβ& ίρβα βοηοβηάί οοπιΐΏβηΙαηάίςυβ γ&Ιϊο ΡηοΙίυηι 
ΓβΓβΓ&Ι. ΑΙ ΠοΓυηα ι, ΡηοΙίυηι αυοΙοΓβιη ηβϋβΓε, ρΓ»(βΓ εοηδί&ηδ εοάίευηι πί85. ΙβδΗιηοηίυπι, άυοίΙβΓβ 
ηοη βίηϋ Ευ1ηγηιίυ8 ) ςυί ρ&Κβ π Ραηορϋχ δα®, Ιϋυΐο 21, εοααρβηιΐίυαι η&ΓΓ&Ιίοηίβ ΡηοΙί&ηβθ 1οϋ(1επι 
υΐ ρΙυΓίηαυηα νβΓοίδ εχηΐοβΐ, βΙ (ϋδβΓίθ ΡηοΙίο ΐΓίουίΙ, ϋδ νβΓΟίδ, ςα% ίη ηοΐίβ αά ρ. 1 &11ιι1ί. 

ΑΙςοβ Π3Βε ςυίάβηι εαυδα Θ8Τ, ευτ ΙοΙ&πα ηαηε βεηρίίοηβηι ίη Ιυεβπι ρΓοΓβΓβηάβιη οβηβυβΓίηι, ηαείυβ 
ίοηρηοαίθ ίη Ιρβα ηαο υτοβ Ιαπι ίηβί^ηβπι ορροΓίοηίΙαΙβπι. ΒιυϋοΙηβεα βοίπι ηοδίΓα ρυοίΐεα ίηΙοΓ θΓ«εοβ 
οοΊίεβδ, ςυοά ΙίοβΓαϋΙαΙί ρΓ«8ΐαηΙί$8ΐπη Ι,υεοΒ Ηοΐβίβηϋ, εΐνίδ ποθΙγι, άβοβΐ, βχηίοβΐ ίηθί^ηβ νοίυωβη 
ΟΓιϋηίβ ΠΊοίοππ, ςαθ(1, ρΓβ?1βΓ δβΓαρίοηίβ β! ΤίΙί ΒοβίΓβηβίθ εοηίΓα Μαηίοη£ο$ βοΓίρΙα, ΡηοΙί&η&β ίΐΐ&β 
οαΓαδ εοΓηρΙβεΙίΙϋΓ. ΜοηυηαβηΙα ϋΐα δίη^αΐα, ς α β αϊ αά ω ο ϋ υ αϊ 61 ρ1βια(|ϋβ βοΓυαι ςη® Ηο1βΙβηίυ9 οίοΐίο• 
Ρατκοι,. <3κ. 011. 1 Λ Η Ι. 011Κ. ^νΌΙΚΙΙ ΡΚ.ΕΡΑΤΙΟ 12 

ΐηβε» ηοβίΓ» ΙββανίΙ, απόγραφα βχη'ιοβηΐ, βχ 1>οη© ααϋςαίββίιηβΒςυβ ηοΐ® [εοάίοίΒηβ, & Γβεβηΐίοπ ικ&ηα 
άί1)£6ηΐ6Γ βχ&ΓαΙα, βί &1) Ηοίθίβηίο, οβα βχ ηοΐαΐί* ο;αίΙ)υ$άΛπι ΐΏαΓ^ίηαΙίουβ ρ&ΙβΓβ ήάβΙαΓ, Γβοο£ηίί&. 
ΓοΓίββββ ϋΙοΓϋίτι οορίαπι ίρδί ΓβείΙ οίηΐίοίηβο* ν&ϋο&η&ι 9 εα^3 ουΓ&ιη β£βηβΙ. Ηυ]αβ οοη]βεΙυΓ® ηαηο οαυ- 
β&πι η&ϋβο 01. ΐΛϋΓβηπη» ΑΙβχ&ηάβΓ Ζιο&^ηίυβ, ε^αβάβηι οίοΐίοίηβεβ ςυοηά&σι ρΓΦίβεΙαβ, βΐ αη. 1712, 
26 ΡβΟΓ. οαπι ΙίΙΙβΓ&Γαπι ]αοΙυΓ& Γ&Ιίδ ΓαηοΙαβ, βχ Ιϊ&γο ι Ρηοΐϋ, Ιυπα ηοη βάιΐο, αίΓβΓΐ Ιοουω ίΙΙηδίΓβιη, 
ςαο ρΓβεβυΙ άίϋββηϋββίιηϋβ ΑγοΙιθΙβι, Ο&ΓοηβΓΟΓααι βρίβοορί, ίηάαδίπηηι ίη εοπιρββοβηάίβ Μαηίοη©θΓαπι 
νβΙθΓυιη εοη&Ιίοαβ εοΐΐοε&ΐβπι Ι&υάβί. Ευπι ιοΓγη ίη ηοΐίβ ηιοηαί ουπι βρο£Γβρηο ΗοΙβΙβηίβηο Ηα εοονβ•. 
ηΪΓβ, αϊ ηιιΐΐβ ρΐΌΓβαβ άίίΓβΓβαϋδΐ ηίδί ίη υηίυβ ΙίΙΙβΓ© βεπρϋοηβ οβδβΓνβΙϋΓ. Ηίηο εο^βοΙϋΓα χηίηί ΩΙ 
Ηοΐδίβηίαπι ηοδίΓαπ) βοάβω, ςαβπι ίβ ηαΙ>ηίΙ, εοάίοβ αβαηι Γυίδββ. ΟυαηΙα νβΓΟ ΟϋΓβ εχβηαρίυπι ίΐΐυά 
Ηοΐβίεηί&ηυιη, εχ ρπιηίΐίνο ηοη παίουδ εββίί^βίο, άβεεηρίαιη βίΐ, νβΐ βχ εο ραΐβΐ ςυοά* ίΐΐαά υηυηι δβπι- 
ρβΓ 1)θη8 η&υβαΐ, αοί άαο, Οοίδΐίηί&ηηβ βΐ ΟοΙοβΓίίηαε, οχ ςυίβυβ 01. ΜοηΐΓ&αοοηίαβ βυατη βάίΐίοηβπι 
ΟϋτανίΙ, άίδδβαϋυηΐ ; ρδβδίπι νβΓΟ βΐίαπι υίπα,αβ, υΐπ Ι&υββ εβί, βυοεαΓΓβΙ, βΐ νίχ υηα&ΙΙβΓ&νβ νίεβ ηεο?β- 
•ίΙ&Ιβαι ιηίηί ίωροβαεηΐ, & ΙβεΙίοηβ ίρβίαβ ΓεεβάβηάΊ. ΕχβοαρΙα ουίιιβ ββββΓίίοηίβ ίη ηοΙίβ,ΙεοΙοΓ, ίηνβηίβ§, 
ςο© βίΤβεβΓαηί, υΐ ηοβίΓΟ ροΐίδδίιηατη εοάϊεί ραΙ&νβΓίαι ίηβίβίβηάαιη. Ιη ςαο Ιβπιβη ηβ£οΙίο ίία νβΓβ&Ιυβ 
βαπι, αϊ ηοη ηβ£ΐί£βΓβπ) βαοίοπίαΐβαι άηοΓαπι ϋίοπιπι Ρβπβίβηδίυπι, ςυοβ 01. ΜοηΙΓααοοηίηβ δβεαίυββδί. 
ΙβΙίβ υθγο αά]υηχί εοηιρβηάΜααι ΕϋΙηνπιί&ηαιη, ρΓουΙ Ι. ε. ίη ΡαηορΗα βχβίαΐ ΤβΓμοονβΐί Ογ«οθ &ιι. 1710, 
ίοΐ. βάίΐα, βΐ α ηαβ οΙΙσι, ςυοά βά ηαηο ρ&Γΐβπι βρβεΐαΐ, άβδοηρΐ*. Η φ ε βΐιίηι δυιηπίΗ ρ&δβίαι υοβίπ εοάΐεΐβ 
Ιβεΐίοηββ ββδβπιίΐ βΐ νίηιΐίεανίΐ. ΡπΒδίάίο ρογγο ηιίηί ίαίΐ ΡβΙπ δίευϋ ΙΙιύοηα (ΜαηιεηχοΓυηι) βχ ηΐ8. 
00<ϋεβ οίοΙίοίΗβε® ΥαΗο&η» Ογ3βοθ εαπι 1•αΙίηΕ νβΓδίοηβ βάίΐα ρβΓΜαΙΙη»υηι ΕαάβΓυηα, Ιη^οΙβΙβάϋ 1604, 
ίη-4. Ουηα βηΐπι, ςαοά βυοΐηοΌ ίη ηοΐίβ οβίβηάΐ, ίηδί^η» ίηΙβΓ ΡηοΙίίβΙ ΡοΙπ 6ίευΙί εοαιπΐθηΐΕΐίοηε8 αΐίι- 
ηίΐββ ίηίθΓεβίίβΙ, ςυία ίη Γβοβηδθηάίβ νβΙβΓυπι ΜαηίεοδΒΟΓυιη τεοηβ βοδίΐεπι αυοΙοΓΟβ, ίη ηονοΓηηι αυΐβπι 
βΛΠίάθΕη ηΙθΓςυθ Γ&Ιίοηθίϋ δεευΓι βαηΐ, Ωθή ηοη ροΐυίΐ, ςαίη βββρβ ίβ ςβηυίη&ιη Ιβεΐίοηβηα εοηΩπηαΐΌΐ, 
εοΓΓϋρΙαπι βαΐβοι εοηΠρβΓβΙ. Οαβιηαάαιοάϋπι νίείδβίη ίβ, ςηί ίβίαπι ΡβΙη δίευΐί ΙΗ$ΙθΓ\ατη ΓβεοβηίΙίοηβ 
βΐ νβΓβίοηβ ηονα, ςααπι οπιηίηο ΓθςυίπΙ, οϋ^ηαπ νείίΐ, ηοη ρ&Γϋΐη βυοβίάϋ βχ ΡοοΙιαηα ηαε βεΓίρϋοηβ 
βίοί ευηα ταϋοηβ ρτοπαϋΐεΐ. 

Οαβθ (Ιαπι ηαβπιοΓΟ, ηοη ροβθυηι ηοη 8ίςηίΑοαΓβάαΙ>ϋαΙίοηβηι, ςυααι ίη ηοΐίβ πιβίβ ρΓοΓβδβυβδϋΐη, βΐ ίη 

ςυ» πιθ αάηυε η«ΓβΓβ ΓαΙβΟΓ, υΙβΓ βοϋίεβΐ ηοΓυπα αΙΙβΓαηι ία βεηοβηάο ίαηίαΐυβ νίάββΙϋΓ. ΑΙΙβΓυπι αΐΐβ- 

Γίυβ νβ8ΐί£ί& ρΓβ88ΐ83β ηοη άηοίΐ&οϋ, ςηί υίΓααοςαβ βεηρίυηι εοΓηρ&Γανβηΐ, βΐ νβΐ β& Ιβ^βΓίΙ, ςυοΓυαι 

ιαάίοίυηι ίρββ ίεεί. ΡγοΓ6γ&πι ηίο υηυοα εοηνβηίβηϋ» &Γ§αηαβηΙυπ) ι ΐάηυβ τηβο ^α<3^^^ο Ιυευίβηίαηι, βχ 

ηαοα. VI (εοΐ. 23). Ιοί ροΙίοΓββ Ιίαηίεη«0Γυιη ΓβεβηϋοΓυηι βΓΓΟΓββαίΙ ββχ οβρίΐα τβνοοιιαΙυΓ. ΤοΙίόβπι εοη- 

βϋΐυίΐ ΡβίΓαβ 3ίευ1η$ ρ. 17 8βς. Ηοο & ηβιηίηβ νβΙβΓααι Ωθγι πΐΗΐηίηί. ΕΙ βί ΓαεΙυηι ββδβΐ, νβΐ βίο Ι&πιβη 

ΓαΙίοηί ηυίο βυηπι εοηβΙ&ΓβΙ ροηάυδ, ςαί& υίπηςαβ ίιΐβιη ΟΓάο, βί ββΒίΙβπι ίηΙβΓάαπι ρηΓββββ οοδβΓν&η- 

ίαρ. Οοοιρ&Γα, ςυ«30, ςυβΒ άβ ρησιο ΡααΙίείαηοΓυηι βΓΓΟΓβ αρυά ηοδίΓυπι Ιε^υηΙυΓ, εαπι ηΐ9, ςα» βχ 

δίοαίο Ιι&Ιίηβ ρτοΓβηιηι : « Ρπιιιυηι ϋίοτυπι αχίοηι& βδΐ, άαο ΓβΓυηι ββββ ρηηείρία, Οβαω πι&ΐυοα βί Όβυπι 

οοηυπι : &ΙίαπΐΓ|υβ ηυϊαθ ηιυηάί εοηάίΙοΓεηι &ο ρΓΐηοίρεπι, βί &1ίυαι ΓυΙυτί «ενί. — Α^β άΊο, ίηςυίΐ, ςυίά 

ηθ8 & Βοαι&ηίβ ΒβοβΓηϋ? 5βίρ308 βηΐπι εχββεΓ&ϋ ϋΐί, βί ηβΓ&ηί ρΓΟΓβαεηαβ ίη^ΓβΙί βί ρβΓβάί Οαη'θΙίαηοθ 

ηαηευραηΐ, ηυ$ ααΐβαι ?βΓβ ϋοτΐδίί, νβή Ώβί ηοβίη εο^οοΓηίηβΒ, Ηοηα&ηοβ, βΐηηίεο ηοηαίηβ ρτορπϋαι 

ρβΓΠΐυΙαΓβ οοο&Ιί, αρρβίίβηΐ. — ΑδβθΓυοΙ «ιυΐβιη δβίαηοΐίοηβπι βααπ) α ηο&ΐβ ίη ηοε εοηβίβΙβΓβ, ςυοά ίρδί 

ςαίάβηι αΐίαηι &ίαηΙ βδδο ϋβυηα ηααηάί εοηάίΙοΓβιη, βί αΐιυηα, ςυβπι ΡαΐΓβαι εωΐββίβπι νοε&ο&ηΐ, βχείη^αηι 

& ηαυηάί αάαιίηίβίΓαΐίοηβ, βοΐαςυβ ίη βείοππίαΐβ (ΙοαοίηβηΙθπι. • ϋΙβΓ ηίο αίΓυαι άαχβηΐ, &αΙ δβευΐυδ βίΐ, 

ΕΓάαυηι ΓυεπΙ άβΠηίΓβ. /ΕΐβΙίδ ίηνβδίί^αϋο ηίο Γβπα ηοη εοηίβεβηΐ. ΡϋβΓυηΙ βηίιη βρςααΐββ, β! βδεουΐο ιχ 

ιηβάΊο εΙαΓϋθΓυηΙ. ΡηοΙίαηα, Α. 0. 858, ρΗΐηαΓεηαιη ΟΡοϋ οοηβϋΐαΐυηι βδδβ βί Α. 891 οοίίβδβ οοηδί&ί. 

1•β£β η&ηο ίη τβηι άοείίββίηιί &π»ίείδ5ΪπΊίςαβ ηοοίβ ^υ. ΑΙοβΓίί Γ&οηείί ΒχύΙΐοΐΚκαιη Οτχοαηι, Ιοπί. IX, 

ρ. 369 βί 370. ΡβΐηίΓη 8ίευ1ηπι βοάβπι ΙβιηροΓβ νίχίδδβ βχ ο&Ιοο Ηί&ίοήχ ο)υδ αρρ&ΓβΙ. ΚβΓβΓαηα &Γ^υ- 

ηαβηΐηπι νβΓΜβ Μ&Κηββί ΗαάθΓΐ, βάίΐοηδ β] υ β, ςυ» ίη Ιίπιίηβ 1ίί>ε]1ί ίία Ιβ^υηΐυΓ : « νίχίΐ ΡβίΓυβ δΐοϋ- 

Ιϋδ Α. Ρ. 0. Ν. ρΐΉΐβΓ ρΓορΙβΓ 870, ςυο ΙεηιροΓβ βχ ίπιρβΓίο Βαβίΐϋ βί ΩϋοΓαπα ΟοηβΙαηΐίηί βί Ιιβοηίβ, 

ιωρβΓ&ΙοΓυαι ΟΓίβηΙίβ,Ιε^&Ιαβ ΤίοΓίεαηι,ΑΓηιβηίβθ είτίΐαίβηι, υΐ άβ ο&ρϋνοηιιη ρβηηαΐβϋοηβ β^βΓβΙ, παίδ&αβ 

θβΐ, ο&υδ&ηιςυβ ΓβΠείΙΟΓ, αϊ ίρββ βχΐΓβηιίδ η&ΓηΙ ρα^ίηίδ, ουαι ηονβπα Τίοπε» ηιβηβββ ηιοΓβΙϋβ ββββΐ, ΐΓΗΠδ- 

β£ίΙ. » Ιΐ&ςαβ υΙβΓςαβ ρτονοεαΓβ ροΐυϋ ίη βΟΓίρΙο βυο αά β&, ςη»θ ο Μβηίεηΰίδ βαα «ίβΐβ £ββίβ νβΐ νίόε- 

πΙ, νβΐ αικϋνβΓίΙ. 01. ΜοηΐΓ&υεοηίο, ρ. 349 ΒιϋΙίοΙΙιβΰχ βοίδϋηίαηχ ηβΓΓαίίοηίβ* ίΙΙίυβ ΡηοΙί&ακ ρΛΓβ 

χηαχίηια υΐ ρΐυηπιυηι άθβυηαρία νί^βΙαΓ βχ ηίβΙοΓία άβ οτΐϋ ρΓ0£Γβδ$α β( οεε&βυ Μαηίεη&ΟΓυππ & ΡβίΓΟ 

δίοαίο άοθεηρία. Ιη ε&ηιάβαι δρηίβηΐίβπι ρβηίίυϋ εοηεβόβΓβηι, ηίβί οηδΙ&ΓβΙ, ςυυά ΡηοΙίαδ ίη Ιίωίηβ 

ηβΓΓβίίοηίδ 8ϋ3Β ναΓίοβ αΐίοδ &]1β£&η5, ςυοΓϋΐη ορεΓα υβυδ 8ΪΙ, 5ίοα1υπι ηοβίΓαηα Ι&οβΙ, &ά ςαβπι Ι&ααβη 

ρι*ο ο&ηάοΓβ, ςυί &1ίοςαίη ίη εο οοββΓναίϋΓ, ηοο ηιυβΐί, βίςυϋβηι βπ ιΐδΐιβ Γαίβββΐ, ρΓονοε&ΙαΓαβ Γυίβββ 

νίάβΙιΐΓ, ςαοά ΐρβαπι Γβουβ οοπΙγα ΜαηίβηβΒΟδ ^ββΐίβ ίηΙβΓΓυίβδβ βχ ίρβα εοοαηιβηΙ&ΙΙοηθ ηοβββί. νίείδβίηι 

νίχ νβη νίάβΙυΓ βίιηίΐβ, ΡβίΓαηι δίευΐυπι ΡΙιοΙίί ΓοΓυΙοβ οοαιρίΐ&^δβ, ίη ρηοοίβ ίη ίίβ, ςυβΒ &ά ΓεεβαΙίοΓαηι 

Μ&ηίοη&ΒθΓυηι, Ββυ ΡαυΙίοίβηοΓαηι, ηίβΙοΓίαιη βρβεΐαηΐ. Αά β&ιη βηίιη Βεηοβηά&ηι ίηνίΙ&Ιυηα βί ρβπηο- 

1α ω ββ &ίΙ Ιβ£&Ιίοηβ Γββία, ςυα ίη οπβ, ηίβ ηοπιίηίουβ ΓβΓβΓίίβ, ρβΓίυηεΙυβ &ϋ. νοτίία ίία η&ϋβηΐ 1.&1ίηβ, 

ρ. 3 : « Εγ^ο νβΓΟ ίηάϋοΐιΐδ γθι ηβοββδίΐαΐβ ηοο ΐΒϋηβπβ θαβεβρί,ςΰαη^ο Γβρίβ. Ιε^βΐίοηο ρβΓΓαηοΙαΓαβ &ά β» 

Ιοο* Αοοβββί, ίρβο βχοίάίο ίηιρβΓίί Β&βίΐίί Μα^ηί ίοαρβΓ&ΙοΓίδ ηοδίπ, & Όζο άβίβοΐί, εΐε. Ρογγο 1β£&1αβ ίο&αι, 

αϊ άθ ΟΛρϋνοΓααι ρβΓΠίαΙαΙίοηβ α^βΓβηι, βίε. Τίοηοβ ί^ϋαΓ ΙθββΙίοηίβ οϋβαη^β ο&αβα &ραά Ρ&αΐίοί&οοβ άία 13 ΙΝ Ρ110Τ1Ι ΙΛΒΚΟδ 0ΟΧΤΙ1Α ΜΑΝΙ0ΗΛΕΟ8. 14 

ηιοηία•, 8»ρβ άίβριιίαηάο οηπι ϋΐίβ 8α αϊ οοηΒΓββδϋβ,ίΙΙοπιηοςαβ βτοβηα οπιηία ρβΓ Οαΐηοΐίοοβ βΐίαπι ίϋί άβ- 
ρβηΐββ 0ΟΓΪΟ56 ίηνβδίίββνί, » βίο. Ηίο οΙλγοπι ββΙ,ΡβΙηιπι νίάβη γβΙΙββοΓααι ηαιτ&ΙοΓβΐΏ,ςυ© νθΐ£θ*ίβίρβ* 
νϋβη'Ι, νβΐ βχκςα&ΐίοαβ βΐ Μ&ηιοΙιβΒίβ βυ<3ίνβΓΪί. ΡοΓίΛβββ ίΐαςαβίίοβίαΐυβηάυπι ΓυβπΙ, ΡβΙπιαι δίουΐυαα 
ΡηοΙίί οοιηηαβηΙ&Λίοηβπι αηΐβ οεηίοβ ηβουίββο ίη βηβιτ»η(]& νρίοπιπι Μαπίοηβοπιαι ηίβίοπα βΐ άοοίπη&,άβ- 
ίηίίβ, νβρο ϋΙ)ί »ά ΓβοβηϋοΓαπι Γββ (ηβω βί ηοΓϋηι άοοίπηαδβοάβπι πιοάο, ςυο ΡηοΙίυ3, ΓβοβηββΙ) ρβΓνβηβ- 
Γ&ΐ,ρΓορΓίαω ίυηάυηι εοηβυΐυίδββ. ΕΙ βαηβ αιίηοΓβπ) ίη εχΐΓβπια η&ιτ&Ιίοηβ ΐηΐβτ υίπιπαςιιβ ΒοΗρΙΟΓβαι οοη- 
νβηίβηΐί&πι άβρΓβηβηάίβδβ αιίηί νΐάβοτ, ςα&αι ςαβ ίη Πααϊηβ βί οοηίίηυβίίοηβ ορβπ$ αρρ«Γ6ΐ.νβπ ςυοςαβ 
ββΐ 810111108, ΡβΙπιαι δίοοίπιπ, βοπρΙοΓβπι οχΊοΓα ίηοοβηίΐυπι, ρβπΐϋηα άυεβΠΊ,ςυβιηδβςϋβΓβΙϋΓ, βΐθ^ϊβδβ, 
ςυααι ΡοοΙίυπα, ηοωίηβιη ίη βεΓίοβηάο βχβιχίΙ&Ιίββίπιυπι. ΜοηβΓβ άοηίςυβ βΐ ηοο Ιίοβ&Ι, δίουίαπι ©ς υ θ 
&ο ΡηοΙίαιη, ρ. 17 βΐ 21 Ηάιοηχ βυ» ρΓοιηίΙΙβΓΟ οοηΓυΙαΙίοηβαι Μ&αίοΗβΰίβαιί, ίοαο ββάβω ρβΓίυηοίυιη 
ββ$β, 83, ςα» ΡηοΙίο 8β ρΓοηβνίΙ, γαΙιοπο. ΚααβΓϋβ βηία), § 4 ΡΓβπιοηίΙίοηίδ 8υ« 8(1 δίουΐί ΙίοβΙΙυιη, θχ 
^ο. δίΜηαηάί Οάβ ΓβΓβΓΐ, άυοπιπι οβρίΐαα), βχ δοχ ίΐΐίβ, άβ ηιιίΙ>ϋ$ πιοάο άίχίπιιιβ, ΓβΓηί*Ιίοηβπι 
βχβίΛΓθ ίη 1>ίο1ίοΙηβο& ν&ϋε&ηα ηαβηυ βχ&ΓαΙαπι, ΟΒαιαυβ βχ ηηάιβ ρΓορβ άίνίη&πιαι Ι,ίΙΙθΓ&Γυαι 
ΙεβΙίιηοηϋβ οοηΐβχίαιη. Ιάβπι ηοο ΡηοΙίο οηγ» ροΐίββίηιυπι Γυίδββ ηοη ηβ£α1)ίΙ,ςϋί ΙίοΓυπι βίαβ π ?β1 οοίΙβΓ 
πίδρβχβπΐ. 

ΟαΊάηηίά ηυ]αβ βΗί, βΓϋάίΙοπιπι ηοη υηυβ (ϋςηηηι οβηβηίΐ ηοο ορυβ, ςυοά ίη Ιοοβπι εάβΓβΙυι•. Ι Ια 
ΑοΓ&η&χηαΒ Ηίηοΐιβίιη&ηηυβ, ό μακαρίτη;, ρΓΦΐΙθοββεοΓ παουβ, ιΐβ ΟΓβοίβ Ιίοπβ ηοη ηαίηηδ ρπεοΙαΓβ ςο&αι 
άβ ΟήβηΙ&ΓώϋΒ, ρΐΌΠίβΓίΙυι-ϋβ, Ιυοί ίά ουηα νβΓβίοηβ βυα Ι,^ϋπα, ο^υβ ριΐΓΐβιη ρβιΤ&οβΓαΙ,άββΙίη&οίΐΙ.νίάβ 
ϋίΐκΐιοηβτη βηάαπιεηϋ ΒϋΗηιΐαιιί, ρ. 52 βί 123. ΙΙΗυβ άπόγραφον υη& ουιη δβΓαρίοηίβ βί ΤίΙί ΒοβίΓβηβίβ 
εοαιπιβηΙβΛίοηίουββαρΓβιηβπιοΓβΙίβ, άβΥβηίΙ ροβίββ ίη πιαηαβ δβοββί. βοΙΙΓηάί δΙιίΓοΙίϋ, ρΓοΓβδδοπβ (|ϋοη- 
άβΐΏ Ηη^ο&Γαπι ΟΗβηΙ&Ι. ΟΓΥρηίβλνβΙοΙοηδίβ &ο άθίηα"β βοηοΐ® βςαββίηβ ΒΓαηάβη^υΓ^βηδίβ πιοίΙβΓβίΟΓίβ, 
ςαί ΙθΙλπι βο Ηίηοΐιβίπι&ηηο οοερί^ηι ροΓίβχΙαΓϋβ βΓ3ΐ, δί ρβΓ Μα ΙίουίβββΙ. Ιβ^β ίΐΐίαβ ρΓφΓ&ϋοηβαα &ά 
ΙίΟΓαηι ΚβΜΙα ίναάίηιηα, Ογκοο &Β ίρβο βάίΐυηι, ίη οαΐοβ, ϋΐ οοηΓβΓ 01. Μ&Γΐΐηί ΟϊβΙβπεη Ργο^γεοιπιλ 
8ίη£υΙ&Γβ, ΒβΓοΙίηί &η. 1711 νυΐ^&ΐυηι, βί πιβπιοπ© νίή ορϋπιί άεβϋη&Ιυπι. Ιάοηι αηίπιυβ ίυίΐ ΙιβυΓβηΙίο 
ΑΙβΧΕηάΓΟ Ζ&ο&£ηίο βυρΓα ΙααάαΙο, ςυοϋ βχ ΡΓκΓαΙίοηβ ^υ8 &6 Ιοιτιυηι Ι ΟοΙΙβείαηβοηΐίη ΗοηηηιβηΙοηιτη 
νεΙβΓΗτη Εοτΐ€$ίί8 Οτχεχ, ρ. 15, ίηΙβΙΙίςίΙϋΓ : « 8(ά ϋΐ αά ΑΓοηοΙ&υπι, ίηςυίΐ 13, Γβ(1θ3ΓΠ, ΓορβΓίο Ηοο 
νβΐυ8ΐί88ίαιοαάνβΓ5υ8Μ&ηίοηα)θ8θρθΓ6 ι &ά ηείβπε οοΓαηαάβΓη ηΦΓ686θ8ηί8ΐθΓίααιοοη8οηη6ηά&ιη&ηΊπιυηι 
δκΐιηονί, βίαυβ ηοη οαοάο ίηΙεςΓδίιη ΑΓοηβΙαί άίβραΐαΐίοηβπι, ββά θΐ ΡηοΙϋ ρ&Ιη&Γοη» ΟΡ. 1ιογο5 IV βάνβΓ- 
βα» Μ&ηίοη»θ8 βυο ΙβηιροΓβ ίΙβΓυπι οχογΙοβ, αΐί&ςυο πιυΙΐΛ αόηαο ίηεϋίΐα ηια^ηί(|υ6 Γ&οίβηάα νεΙεΓυαι 
αυοΙΟΓαπι βεπρίΗ, βρρβηίϋείβ Ιοεο βυ^ϋο^θΓθ άβΟΓονοΓαηι : βοά άοεΙίδβίοιΟΓϋίπ ντόπιοι εοηβϋίο Γ&οΙααι 
β9ΐ, ηΐ ίη &ηΐ60688υπι βεία ίβΙ& ίη ρππιο Οοΐίβεϋοηίδ ηοβίΓβε Ιο πι ο β()βΓ6η(υΓ. » Ηογοπι ίΐ&ςαβ οχβπιρίο 
λάϋηοΐαβ άβ ρβιΌοίβηοΌ ηοο ηθ^οΐίο ίβηι &η1β αϋςαοί αηηοβ, εοηβίΐίυπι εβρί, βυρβΓ νβΓΟ ββΓίο οο^ίΐ&νί, 
ροβΙ(|υ&αι νί<1ί Ο. ^οοοοηι Β&βη&^. 9 ίη δρβείπιίηβ ηον&, ςα&πι δϋδεβρίΐ, βάίϋοηίβ ΑηΙίςναηιηι Ιβΰϋοηηηι 
Οηίβϋ, δβΓβρίοηίβ βί Τϋί ΒοβίΓβοβίβ δοηρία εοηΐΓΛ Μαηίοηβοβ βχ αροςΓ&ρΐιο εοάίείδ Ηοΐβίεηίαηί, ςαοά 
& 8. ΚβνβΓ. ^ο. ΡηάβΓίοο λνίοεΙίΙβΓΟ, εοΐΐε^α ηαβο εοη]υηεΙί89ίΓηο, Λεεβρϋ, Οταεβ βϋίάίβδβ, ου πι &η(β& 
ιοί ΐΑϋηβΙαηΙααι Ιβ^θΓβηΙϋΓ. Οοηβυΐΐυηι ϋαςυβ ρυΙ&Ηαηι, θΓΠεβΓε, υΐ ΙηυοανίΗ ίβΐί, ςαο3 εοάβηα νοίϋ- 
ηαίηο ηιβ. ]υηοΙοβ νίάβο&οα, ρυΙ>Ηοβ ίη ροβΙβΓϋΓη ηοη βΒβοηΙ α , ΐ3]υηεΙί, ίη ρππιίδ ευ πι νίάβΓβπι, Ρηοΐίαπι 
ίη ΟοηΓαΐΑΐίοηβ »υ& άαοΓυπα ίβΙοΓυπι ΙαοοΓβαι βυρρΙοΓβ. ΙΙΙί βηίηι, υΐ άβ ηίδίοηα ηΦΓβββοβ ρεβίίίβη- 
Ιιεδίιη» ΙΛΟβηΙ, βηΌΓββςυβ ίρβοβ αΓβαπίθηΙίθ, βχ τ&Ιίοηβ βί ρηίίοδορηία ρβΐίΐίβ, ορρυ^ηβηΐ ; ί(& Ρηοΐίϋδ 
ηβΓΓ&Ιίοηο ηίβίΟΓίε» β^Γβ^ίβ ρβΓΓυηςίΙυι•, αο ΓυτοΓειτι ϋΙοΓυηι ηοπιίηυηι βχ 8ε π ρί υ τα άΐνίηίοΓθ οοπιρβ- 
δοβηάυπα βαηιρβίΐ. 

Κα βηίηι ΡΛΐίοηββ βααβ ίη ΙοΙο ορβΓβ ηοο ίηβϋΐυίΐ ΡηοΙίυβ, υΐ ΙίΙ). ι Ιβηΐυπα ηίβίοπαπι 1γ&(1&Ι 9 Γθϋςυίβ 
νβΓΟ ροΙίοΓββ βΟΓυηι βΓΓΟΓββ ρΓοϋί^βΙ; αίςοβ βάβο, Ιίο. π, εοηΐΓβ βοδ βνίηεαΐ, Οβυπι βυηαάβηι βί 
βηίπίθΒ βί οοΓροΓδί βί οοεΙβΓβ ββηβίουβ βυ^βεΐα οοηάίάίδδβ ; Ιίϋ. πι, νβίβή Τββί&πιβηΐο οη^ίηβπι άίνίηαηι 
νίηάίοβΐ; !▼, άβηίςυβ ναπα ΓβρβΙ&Ι, βά βαάβηι αΓ^ϋπιβηΙβ ρβΓίίηβηΙία, βί βχοβρίίοηίουβ ΜαηϊοηβΒΟΓϋπι 
ηοηηαΙΙίβ βαϋβΓαεί&Ι. Ββ Ιίΐαίο, ςυβπι ΙίϋΓΟ π ρπεΩχαοα νίϋβοίδ, ϋα ηαοβ. Ιβ ηοη Ι α πι ρτοχίπιβ βί βίβϊΐ- 
Ιαϋπο αά Γιογοοι ίΙΙαηη ςυαπα »ά Γβΐίςαοδ άυοβ ρβΓίίηβΙ, βί §;βηβΓαΙβπι ορβπδ ίηβοηρίίοηβπα, &ο αϊ ία σιαηα 
ρΓοΓβεΙβηι, βίβΐίΐ, άοοβίςαβ ςαοά Πΐυά ίη ορρυςηαηάίδ Μαηίεηδθίδ βοΓυπιςυβ οχοβρίίοηίουβ Γβρβίίβηάίβ 
οοοαρβΙαΓ. ΡΓοηαίΙΙϋ βηίηι Απορία; και λύσει; των Μανιχαίων ; ηοο ββΐ, Οιιΰία ΜαπιοΗχοηοη €θηιτηφΐ€ 
$οΙνϋοη&. 

Ώβ ηοΐίβ, ςααβ βάάίάΊ, ίΙ& βχίβΐίηια. Ιη ΗΙ). ι ίΠυ&ΐΓ&ηάο άΐίΤυβιοΓ, ίη βΐΐβτο ρατείοΓ Γυί, ίη ΓβΗςηίβ 
ίιΐβζη ΓυΙϋΓϋβ. ΗίβΙοηο& βηίηι ϋΐ» ηίηείηάβ νβΐ Ιυεβ βχ αηίίςυίΐαΐβ, νβΐ ΓΟοοΓββχοοηδβηΙίβηϋυυβ βϋοΓηπι 
Ιβ&ϋηιοηϋβ Ιηάί^βΓβ, νίοίββίαι νβΓΟ άο^ηα&Ιίοα βυα ταάί&Γβ Ιυεβ πιίηί νίπβϋβηΙπΓ. 13 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΙΙΟΗΛΪ ΟΡ. 16 ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ (1) ΑΠΩΤΑΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

ΔΙΗΓΗΣΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΝΙΧΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΑΣΤΗΣΕΩΣ. Ε,ΙϋδϋΕΜ 8ΑΝΟΤΙ881ΜΙ ΡΗΟΤΙΙ 

ΝΑΚΗλΤΙΟ 
ΌΕ ΜΑΝΙΟΗΛίδ ΒΕϋΕΝδ ΗΕΡϋΙ,Ι.υΐ,ΑΝΤΙΒυδ. 3ΕΕΜΟ ΡΚΙΜϋδ. Α 

Ι. Ουω ιηυΐϋβ ίκηοΐιπη ββδβ νίάβ&ηαυδ, υηάβ- 

ηβπι βχββοταηύυβ ίΐΐβ ηυρβΓβχοΚυβ ΡαυΗοίαηοΓυηι 

ΟΟΒίαβ Ιιοο ηοΓΏβα βεεβρβπΐ, βο τ&πββ β& άβ γθ 

ηβο βΐ1>ΐ ηαυίαο εοηββηΐ&ηβ&β ορίηίοηβδ οίΓΟϋπιςαα• 

ςυβ &Ρ&Γ5&9 6886 8018,01118, ΠΟΠ &1>3 Γβ ΓθΓ6 (Ιυΐί, 

ςα8Β ηβΓΓβΙυ βοΓϋπι %οοβρί, ςυί ηιι,ίυβαιοάί άβΓβοΙίο- 
ηίβ βοβίυβ άβίββίαΐί ΓαβΓ&ηΙ, ρ<ΒηίΙβηΙί«ςαβ 1α- 
ΟΓγπυβ «ώΙαβΓαπΙ, ρορυΐαη 1>Γθνίςυβ ββΓΠίοηβ άβ 
ηοο βΓβϋΐηβηίο ΓβοβηββΓβ, ββςαβ αάάβΓβ, αυ« ρΓ«- 
ΙβΓρηβοοΓϋΐη Μ&ηίοηβοπιηι ββηίβηϋαπι α ροβίβπβ 
βΟΓϋπι ηον&Ια θΐ &άίηνβηΙ& ΓυβΓυηΙ. 

II. 8»ηιοβΒΐ8ΐ πγ1)8 ββ18ντί», υοίοΙίηι Μ&ηίοη«ο- ΛΟΓΟΣ ΗΡΩΤΟΣ. 

Α'. Πολλοίς δρώντες (2) άγνοούμενον, 6'θεν δή τήν 
Ιπωνυμίαν το βδελυκτδν τοΰτο και νεοφανές των 
Παυλικιανών έκληρώσατο σύστημα, και πολλήν 
έσκεδασμένην ανακόλουθων τε και διάφορον τήν περί 
τοΰτο συρομένην ε*ς πάντας υπόνοιαν* ουκ άκαι- 
ρον (3) ήγησάμην βραχέα τινά και άπερ άνεπυθόμην 
παρά των βδελυςαμένων και μένανοίας δάκρυσι το 
της αποστασίας άποπλυναμένων άγος, καθωμιλη- 
μένψ (4) και συντόμψ λόγω περί ταύτης διαλαβεΐν 
της προθέσεως, και ε" τι άλλο παρά τά πάλαι δό- 
ξαντα τοις άπ6 Μάνεντος (5) ένεωχμώθη τε και 
συγκατεσκευάσθη τοις ύστερον. 

Β'. Σαμόσατα πολις εστί της Συρίας, εν ί[ πάλαι νΑΚΙΛ ΙΕΟΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤλΕ. 
(1) Του αυτού, βίο. II» η&ϋβΐ ϋΐυΐυβ &ρθ£Γ&ρΜ Β εοιβηάητη β$1 τηβ % ςιιί βαρίΐα Ιιχε, ςιιχ ίη Ηοο Ιΐΐιιΐο ΗοΙβΙβηί&ηί, ςαατηνίβ ίη βο νοίηαηηβ, ςυοά ίη ηί< 
1>Ηοΐ1ιβοα ηοβίΓ» ρυΙ>Ιίοα βχβίβΐ, ηϊΐιίΐ ςυιάςυβοη 
ΡΙιοΙϋ ρΓβΒίβΓβΛ Ιβ^βΙαΓ, ββά δβΓΗρίοηίβ βΐ ΤϊΙί 
ΒοβίΓβηβίβ οοηίΓα Μ&ηίοηβίοβ οοηιιηβηίαΐίοηββ 
ρΓΟχίηαβ &ηΙθοβάβη1. Ηίηε ΓογΙθ ηοη ρΓβεΙβΓ γθιώ 
οο11ΐ£&8, ίη εοαΜεο ναΐϊοβηο,βχ ^υοΗοΙβΙεηίϋδΡΙιο- 
Ιίδίηδΐ η«ο άββοηοί ΓοΓίβ ειΐΓ&νίΙ, αΐία β,] υ 8 ά επί ΙβεΙβ 
Γυίβββ. Οοάβχ Οοίδΐίηίβηα» Ιίΐοΐυπι ηοηηίηιΐ, ββά 
νοοΐβυ» ί&αΐυαι ύίνβΓβαπ), βχηί&βΐ Η& : Φωτίου του 
άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως έν 
συνόψει διήγησις των νεο©αντών Μανιχαίων άνα- 
βλαστήσεως. ϋ&ΙβΓυπί ίρδίιώ Ηοο ΡηοΙίΐ Όρυβ βάί- 

ΙϋΠ βΓΕΠί, 81 ρβΓ Γι Ι θ 1)0018801, νίΠ ρΓβΒβΙβΠΐίδβίΐηί, 

άθ φΐίοιίθ ίη ρΓ&Γ&Ιίοηβ άίχίπιυβ. ΡηοΙίΐ ββηϋίηυηι 
β § $ β ορυβ, Ι υ πι άίοΐίοηιβ §βηϋβ Ιυπι ίη ρΓΪΓηΐκ 1υευ• 
ΙβηΙυπϋ ΕυΙηνπιϋ, 8®ο. χπ 80ΓίρίθΓΪ8, ΙβδΙΐηιοηίυηι 
ίη Ραηορϋα αοριηαίκα, ΙίΙ. 20, οοηίΓΑ Ραυίίοίβηοβ 
βχβίααβ υοί ίβ οορίοβθ. βχοβΓρία βχ ηίδ ΡηοΙίί 1ιΙ)πβ €θηΙίη€ηίητ 1 οοΙΙβρί, ραΗίτη ίπίερτα ρο$ιιί8$€ } ραΗίτη, 
ηί Ιοηρϋΐίάιηβηι ευχίακτη, εοπιραιάίο ^τηρτΛβηάΐ^β, 
61 €Χ ραΙηαηΗν, ηαβτη αηΐ€ οοίητηοηοΓανί, ίϋτίρίύ 
€α ρΓΧΐβηηί5ί$$6, ςν& νβΐ νΓΟ/ηηάίοτα νι-1 νηρετ^β- 
οΐίοτα ραιιεύ βηβηΐ ρΓΟ/ηίΗτα, αιιΐ ρΐαεϋηηι, ϊεη- 
Ιεηΐΐα* Ιαπιεη βα&άβηι, ΙϊοΗ αΙιι$ ν*Γΰι* } αΐιηςιΐβ άί• 
Μηάί ταΐΐοηΐΰηβ ταϊηχιχ. 

(2) Όρώντες. Όρων τε 0θΙΙ)ΘΓϋηϋ8, ΠΊ&Ιβ. 

(3) Ουκ ακαιρον. Οοίβΐίηίιιπυβ ρΓθΒΓηίΙΙΐΙ καί, 
ςυο ορυβ ηοη ββΐ,υαάβ ηβε ΐη Η&ηαουΓ^εηϋί Ιε^ίΙϋΓ. 

(4) Καθωμιλημένψ. ΡβΓ ρορηΙαΗ Γοάιίθηάυαι 
εοηβυί, ευ]υ8 ίη νβΓ&ίοηβ βΓυϋίΙίβδίιηί ίηΐβΓρΓβΙίβ 
ηοη η&οίΐα θγηΙ γβΙϊο. ΒΓβνβηι ςυίάβπι η&ΓΓΗΐίυηβπι 
η&ηε 8υ&ηι άβ Ρ&υΐϊεΐαηίδ βρρθΙΙαΙ ΡηοΙίυβ, θχ ςυα 
Ιβπαοη ρΙυτα άί8ε&8, ςυβπι βχ Γβΐΐςυίβ οηιηίουβ, 
ςοί ουε ευΓββ βυ&β ΓβΐυΙβΓυηΙ, ίρβο βΐί&πα ΡβίΓΟ 
δίουΐο ηοη εχεερίο, ου)υβ ΗΐβΙοη& άβ οιΐυ, ρτο• 
^Γ668ϋ, βΐ οεεα^υ Μ&ηίεηκοΓυιη, βδεευΐο ιχ ΓβΓβ , .^^ ,. _.._ ίηοΙίηβηΙβεοΓίρΙβ, βΐ Ιηροΐ8ΐ»(1ϋ α ΜαΙΙο&ο ΗαάβΓΟ 

νβΓΐ)&, ρΓοηΙ ίη βάίϋοηβ Ορβπβ Ευΐηνηηί&ηί ΤβΓ^ο- 
&γ8ΐθη3ΐ ΟΓθΒεβ ΙβςυηΙϋΓ : Χρή δε γινωσκειν, ίηςυίΐ, 
ώς 6 έπιλεξάμενος έγώ τά τε ήδη ρηθέντα και τά 
εφεξής ύποτεταγμένα τω παρόντι τίτλψ κεφάλαια, 
τά μίν καθ* όλόκληρον τέθεικα, τά δε κατ' έπιτομήν, 
τ6 μήκος έκκλίνας. Τινά δε των έν τοΐσ συγγράμ- 
μασι του δηλωθέντος πατριάρχου και πάντη π*ρ- 
έδραμον, δ'σα δια βαθύτητα νοημάτων ή και δια τό 
λίαν έμπερίβολόν τε και έγκατάσκευον ολίγοις αεν 
ήσαν προσιτά και εύάρεστα, τάς αύτάς δε σνεοόν 
«άριστων εννοίας τοΤς έκλεγεΐσιν, ει και δ ? άλλων 
λέξεων και έτεροτρόπων επιχειρημάτων συνεπεραί- 
νοντο. Ου» ηυίάβηι Ργαοο. Ζίαυβ Ιοααο XIX Βϊ- 
1>Ηο&. Ραΐηιιη, ρ. 206, ίΙ& Ιι&Ιίπθ οοπνβΚϋ : ΙΙΙιιά ΟΓβρεβ εΐ ίπΐίιιβ &η. 1604, ιη-4, βάίΐ» β&ί. 

(5) ΤοΤς άπδ Μάνεντος ίά ββΐ, ΜαηϊΙ\$ αηβΰΐχ. 
ΙΙα βηίπι ΟΓθΒεί ραββΐηι. βίο Αροίΐοηϊυδ, βρίβΐ. 16, 
ο\ άπδ ΠυΘαγόρου καΐ άπδ Όρφεως, ίά £8ί,ρΙιϊΙθ3θρΜ 
Ρι/ΙΙιαρθΓαιη νΗ ΟΓρλβηιη κείιΐϊ. ΟίνβΓβθβ ηοηηίηίΐ 
ηοΐίοηίβ ρηΓββββ βυηΐ δ άπδ φιλοσόφων, δ άπδ ν οτ α- 
ριών, ίά βθΐ, ςηί ρΗίΙθ8θρΗ\ι$ νβ! ηοΙαΗη$ /υβταί. 
Νοη ορυβ βδΐ, υΐ πιοηβαϊη (1β ίϋνβΓββ ηοπιβα Μ<ιηβ• 
Ιΐ8 βρύα 0Γ£0θδβ1 1,&Ιίηοβ ΩεοΙβηάί ταΐίοηβ : βρυά 
ίΙΙοθ εηιπ) ηυηε Μάνου, ηυηο Μάνεντος, &ρυά ηοβ 
νβΓΟ Μαηχ, Μαηβίύ βΐ Μαηί$ ίοΓΠίβΠΓΐ Ιρρ^β, 8ί (8- 
ηοβη 8ΐιίάανι ηυ«1ϊαρ, Ιογπ. Ν, ρ. 492, Μάνεντος άβ- 
οΐίηαηύϋπι Γυιτίι. 11 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΕ08 ΟΒΕΚ Ι 18 χδ Μανιχαίων θεοστυγες έπεκώμασε (6) φρόνημα. Α. πιπί άοβΙπηΛ ϋβο ρβΓΟβΛ Ποπηί. 11>ί θΓβΙ ιηαϋβΓ Έν ταύττβ γονή τις ονόματι Καλλίνικη (7] της 
τοιαύτης αίρέσεως δ'λον έν έαυτζ συλλαβούσα τον 
βοράορον, δύο τίκτει παΤδας, ώς εΓθε μή ώοειλεν, 
ών ό μίν Παύλος, τον δε Ιωάννη ν ώνομαζον. Ούτοι 
παίδες ούδεν "ζττον της γατυρδς ή της αίρέσεως 
εκείνης (8) γενόμενοι της κακοδαίμονος, άκρατον (9) 
τον ιόν της αποστασίας είσεδέξαντο. Καίγε των 
αλλών έπ\ τή δυσσεβεία διαφέροντας και δραστή- 
ριους οντάς το κακοποιήσαι κήρυκας της ανομίας 
του τοιούτου μύσους οί μύσται (10) και μυτυαγωγοί 
εις την των 'Λρμενιακών (11) οΰτω νυνί καλουμένην 
χώραν εξέπεμψαν. Φανάρεια δε αυτούς έπιχωρίω 
γλώσστι την κλήσιν ή κώμη λαβούσα προ των άλλων 
υπεδέξατο, και τα της ασεβείας ένεκυμόνησε σπέρ- έ= ςοβθάαπι αοπιίηβ 0&Ι1ίηίοβ, ς υ 96 ίοΐυπι η υ] α β ηβ- 
Γ6818 ΟΟΒΠυΠΙ ίη 36 ΟΟΐΙβςβΓ&Ι. Ηδοο άυοβ ρβτίΐ ΠΙίοβ, 
ς υ οά υΐίηβιη Ώβαβ ανβιΊίβββΙ : αϊ ία πι Ρ&υίαπι,αΐίυιη 
^β,ηηβπι βρρβΙΙαπιηΙ.Ηί ηοη ππηυβίηΓ&υβΙ® ϋΐίυβ 
ηβΓθβίβ, αυ&πι υίβπ ρι-οΐββ, άβίβοΐίοηίβ νίπιβ βίηβ 
ϋϋο ΙβτηρβΓ&πιβηΙο ββοβρβπιηΐ. ΙΙΙοβ νβΓΟ υΐροΐβ 
ίπιρίβίβΐθ αΐίοβ ρΐΈβΙ&ηΙββ βί αβ(ϋ0303, αιαίοςαβ 
Γονβηάο η&Λοβ, αυί Ιϋπα άβίββίαηίΐ» 8βοΙ« ρΓβΓβοίί 
βΐ πΊγ8ΐ8^οβί βΓβηΙ, ίη Γβ^ίοηβω Απηβηί&βΟΓυαι, 
υΐ ηυηο νοεαηΐ, αά ρΓ«<]ίοαηάβιη ίπιρίοΐαΐβπι ιηί- 
ββπιηΐ : Ρηβ,ηβΓβ», νίβυβ βίο ιιο ίηοοίίδ άίοΐυβ, 605 
αηΐβ αΐίοβ οηαηβδ βχοβρίΐ, ίσιρίβίαϋβςυβ ββιηίη&Γο- 
νίΐ ; απόβ βΐίαιχι υηυ? βχ οίΓβυοαροβίΙίβ νίοίβ Ερί- 
$ραΗ$ ηοσιβη θοιΊίΙαβ ββί. Εχ ρπβάίβίοηια} ΐ£ίΙιΐΓ ου και την προσωνυμίαν εν τι των περί- η βΙΙβΓΟ, Οϋί Ραυίο Π0Π1Θ0, άβΓβΟΐίοηίβ απί&ΙΟΓΘβ, εχο μένων αύτ^ χωρίων Έπίσπαρις (12) εκληρώ- 
σατο. Έκ βατέρου τοίνυν των ε*ρημε'νων, δ'τω 
ΠανΑος ήν όνομα, αντί του γινώσκεσθαι δια της του 
Χρίστου παρωνυμίας την των Ναυλικιάνων (43) 
κλησιν οί της αποστασίας έρασταί μετηλλάξαντο, ο\ 
δε ουκ έκ θατέρου «ρασίν, αλλ* έξ έκατέρου (14) 
συναφθέντων άλλήλοίς των ονομάτων είς έκβαρβαρωθεΤσαν 
Παυλοϊωάνναι καλεισθαι αύτους δ'περ νυν ονομάζονται. 
Γ'. Χρόνου δε δια($ρυέντος Ετερον αύτοΤς το της 
αποστασίας συνέδριον χειροτονούσι διδάσκαλον, δς 
εκ των γεννησαμένων ΚωνσταντϊνοΓ ίΐλκων την κλή- 
σιν εις Σιλουανόν εαυτόν μετωνόμασε (16). Καί γε πιαΙ&Ιβ ββ, ςα» α ΟηπβΙο άεπνβΐυτ, ηοαιβηοΙαΙαΓα 
ΡϋϋΙΐοίαηί αρρβίΐβΐί βαηΐ. Αΐϋ άίοαηΐ ηοη βχ βΙίβΓο, 
8β(1 βχ υίτοςυβ ^ο^^υ^^^^8 ηοπιίηίΙ)υ8 άβηοαπηβϋο- 
ηβπι βεεβρίθΒθ 1)βΓΐ)&Γ&αι, βΐ ρΓΟ βο, ςυοά Ρ&ιι- 
Ιοίοαηηββ άϊοί άβΙ)6ΐ)&ο1, βρρβίΐαη ϋβ, υΐ ηαηο 
νοεβηΙϋΓ (!ά ββΐ, Ρ&υϋοί&ηί). 

έπίκλησιν σύνθετον, και αντί του (15) 

III. Ε1αρ30 ΙβηοροΓβάεΓβοΙίοηίθ (βη&Ιυβ ίΐΐβ αΐιιιτα 
8ίΜ οοηβΙϋυίΙάοοΙοΓβπι, ςυί β ρβΓβηΙίουβ ΟοηβΙβη- 
Ιίηυβ βρρβίΐβΐυβ, ϋοο ηοποβη ιηυΐ&νϋ ίη 8ί1ν&ηαοα. 
ΕΙ ςιιίάβιη Ιιαπο πι αϊ Ιο ρΐυπβ ηαΙ)θη( άβΓβοΙίοηίβ ρη• νΑΗΙ^Ε Ι-Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(6) Έπεκώμασε. ΙΙε 80ΓΪΙ)βη(ίϋπι οβηδϋί ρΓΟ Ο θειαν. Ιά β$ί, ΡανΙα* Νίςβτ ηοη $οΙ\ιη% ηοτηιηβ, έ^ϊκόμασε Οοίβϋοίβηί. ΕιιίΗ^τηΐηΒ Ιϋ. 20 Ρ&ηορϋ», 
αβί οχοβΓρία βχ ΡπυΙιαηο βϋΓΪρΙο θχπί^βΐ, ςυ» 
βυϋίηιΐβ βαπι ηοδίπ3 ηίβ βχ βθϊΐίοηβ Ογκοη Τθγ^ο- 
5>ί>Ιι &η. 1710, ίοΙ. ουταΙ& οοιηραπιΐΗΐΏυβ, ΚιηοθΙ 
βοάβπι ββηβυ είσεκώμασε. 

(7) Ββ Ο&Ηίηΐοβ Ιβ^β ΟβίΐΓβηί Αηη&ΐββ ρ. 356. 

(8) Εκείνης, ΐΙΙίια, βχ πι 8. Η&αιΙ). &άάί(ϋ. 

(9) *Ακρατον, ρϋΠ83ϊπΐϋπι, ηοη ηιυί&Ιυιη : 
εοηΓβΓ άβ νοβίβ η^υβ ηοΐίοηβ βΓυάϊΐβ βχροηβηΐβαι 
Τηοπο. ΟβΙβΙίθΓϋπι ίη ΑάυετεατϋΒ Μϊ$οβΙΙαη. οβρ. 5, 
ρ. 43, βθίΐ. ίοηάίηβηβ. 

(ίΟ) Μύσται καί μυσταγωγοί. ΡβΓ ΠΙοβ άίββίραΐί 
βί ιαΐΙί&Ιί ; ρβΓ ηο8 άοβ!οΓβ3 βΐ αιΐ βηογα ίΐΐα 3α- 
οβΓηπαβ <1υοβ8 ρΓορηβ ίηάιβαηΙιΐΓ, ρητϋδί, ηοβίΓΟ 

βί •ΙΠ8 6ββ1β3!&8ΐίθί8 80ΓΪρΙθΓΐΙ)ϋ8, ΙΠΟϋβ ΠΪ3 ΟΓβ- 

|οηο Νβιϊηηζβηο, ρβΓίαπαίΙίιΐΓί. 

(11) 'Λρμενιακών. ΙΙα Οοίβΐίη Νθ3ΐβΓ Άρμενιά- 
κων. Μ&ΐίιη ρπυβ. 

(Λ2) Έπισπαρις. ΑΙ) έπισπείρω, άίβδβπιιηο. 

(13) Οαυλικιάνων. 11α ηοδΙβΓ : Οοί8ΐίηί&ηυ3 Ηε- 
ΒβΙ Παυλικιανών πιλΙϊπι ρΓίοΓβοι Οββίβηίΐί ΓαΙίο- 
ηβπα, ςο&ίη βί ίη Εα(ηγοαίο οοββΓνβΙϋΐη νίάί, βίτββ 
ίρβα οοιηπαβηά&Ι, βί βχ άαοοαβ Ραιιΐί βί ϋοβηηίβ 
ηοπιίηίοοβ β^ηι &ρρβ11&ϋοηβηι οοαΟ&Ι&πι βΓβο^αηιαβ. 
ΙοΙβΓϊπαι άίνβΓ8ίηιοάθη®ΓβΙίοί ίΙΗ αρυά νβΙβΓββ νο- 
«ηΙϋΓ, ςυοά ρήάβοα οοδβΓνανίΙ ^ο. Βαρίϊβία ΟοΙβ- 
Ιβπαβ &ά Ιοίτιυπι Ι ΜοηητηβηΙοηιηι ΕοοΙβίΐχ θΓχηχ, 
ρ. 738, Ι), ηβωρβ Παυλικίανοι, Παυλικιάνοι βΙΠαυλι- 
χιχ/ο•,ϋβιχι Παυλιανισταί.νίάβαΙϋΓίάβηι &ά Ιοηι. III, 
ρ. 638. Ρ&αΐυβ ίΐΐβ, α ςυο ηοααβη ΓβπιηΙ, ηβ ουπι 
8«ηιθ8&ΐ6ηί8>ηο 9 βββοαίί πι ΟθΒΓββίβΓοοβ, οοηίυηάβ- 
κ(υΓ• α νβίοηουβ Μελανού, ιά β&1 Νίρη, βο^ηοηιίηβ 
ΐηδί^ηίπ βοΐβΐ, ν. ο. α ΤίποοΙηβο, ρΓβ8ΐ>γ1βΓ0 0Ρο• 
Ηΐ&ηο, άβ ΓβοβρΙίοηβ ηβΒΓβΙίβΟΓυπι, Ιο πι ο III Μοηη- 
ηεηίοηιτη ΟοΙεΙβηαηονητη βί δορητοηίο ΗίβΐΌβοΙγ- 
ιηίΐαηο. βοΐ. 11 βγηο(1ί νι : Παύλος ό Μελανός, ου 
ρόνσν 51 λεγόμενος, άλλα καί γενόμενος κατά άλή- $βά €ΐβχ Τ6\ υεήΐαΐί. Εχ ςαο ίηΙβΙ1ί£ΪΙ(ΐΓ, ηοη οοη- 
ίυηάβηάοβ ββββ υΐηϋδςαο ΓαοΙίοηίβ ηοαιίηββ, ςυοά 
ιΐ8ϋ νβηίΐ ΤηβοάοΓΟ Βαΐβ&ηιοηί ίη Οαηοηβπα Νιόβ- 
η υ πι 19. 

(14) Έκατέρου. Κα βίαίιιιΐ βί Αηη& Οοηιηβη& ; 
ρ. 450 ΑΙβχΐαάοβ, Ρ&ηΐίβί&ηοβ ϋοί ββηοβηβ αυββί 
Παύλους καί Ιανούς, διο θ! ΖοιίΕΓΑδ, υοί άθ Μί- 
βηαβίβ : Κατά την Έψαν δε το των Μανιχαίων πλή- 
θος ήν πολύ, ο'ί καί άγροικότερον παρά του δημώδους 
δχλου καλούνται, έκ Παύλου καί Ιωάννου της κλή- 
σεως συγκειμένης αύτοΐς. Ιά ββΐ, Ιη ΟΓίβηίβ Ό6Τ0 
Μαηχνηχοηιηι τκαρηα βταΐ ϋορία, ςιιί βί τηχηη* €ΐβ• 
ςαηίβΓ α νηίρο ηοτηίηβ βχ Ραηίο βί ]οαηη€ ΰοηβαίο 
αρρβΙΙαηΐΗΓ. Παύλο ιωάνουςνοο&Ι Β1&31&Γ63. ΡιιύΙκα- 
ηο* ίπιο βί ΡορηΙίοαηο* ίηΓβποπ ®1&ϋ άίοΐοβ ηιοηυϋ 
Ο&γοΙ. ϋϋίΓββη. &ά Αΐβχίαηι ρ. 412. ΑοΓβηαπιυβ ίΐΐβ, 
ςαί ίη 8γΓΐβ,Γθνοο8ΐΙαβχοΓθο ΡαυΙί&ηίδΙ&ηιηι ηβΒΓββί, 
βδθβοΠβ βίηβ Α& γ&ο &πι ίία πιω ποπιβη ρϋΓβνΐΙ, ηοη 
ΓβοβαΙίοΓΪβ ΐΙ1ΐιΐ3 Ρουΐί, ββά αηΐΐςαίοπβ άοοίπηββ 
άβΓβηάϋ. νίάο Β&ηηοΐ. ΗβΓΟβΙοιί ΒίΗίοίηβΰαίη 
οήβηίαΐβη, ρ. 16 ο. 

(15) Καί αντί τοΰ. ΙΙλ η®ο νβΓίβηάα ραΐανί, ρρο 
βο, ςυοά νίτ άοοίαβ : « βί ΡβυΙο]οβηηθβ ϋΐοβ βϋαιη 
ηυηο ζψρβίΐαη. » ΡηοΓιαβ βηίηι ίά βίηί νπΙΙ,ΠδΒΓβΙί- 
008 ηοβ ρτο βο, αϋοά νί οη^ίηίδ βυβΒ ?οε&ηάί βΓ&ηί 
Ρ&υ1θ3οαηηββ, ϋαΓΒ&Γβ, ίά ββ Ι, οαίηαβ βά η&ηο ΟΓί^ί- 
ηβπι ΒοεοπαωοοΙβΙβ νοο&ΓΪ Ρ&υΐίβί&ηοβ. ΙΙα οοαηίηο 
εβρΐΐ ηιβηΐβιη ΡηοΙϋ Ευ1ηγπιίυ8, Κιοο Ιοοο Ηβ. βοπ- 
1)θη8 : Άπδ τούτων δε των δύο, Παύλου καί Ίωάνους 
τοΤς μαθηταις αυτών ή προσωνυμία των Παυλικιάνων 
επετέθη συντεθεϊσα βαρβαρικώτερον, καί αντί του 
Παυλοϊωάννοι Παυλικιάνοι κατονομάζονται : ίά ββΐ, 
Λ άνουν* νβτο ί$ΙΪ3, ΡανΙο 6ί ^οαηηβ % βοτητη άί$ά• 
ρηΐίε, ΡαΐίΗααηοηιτη ηοτηεη ί11ί$ ΗατΙ^ανα ςηαάατη 
(οττηαϋοηβ, ίτηροίϋηηι «/, αίςηβ ιίο ρτο ΡαιιΙομαηη€$ 
νοοαηίητ ΡαχιΙίοχαηχ. 

(16) Μετωνάμασε. ΜθΙοηοΐΏ&βία ββίΐίοβΐ •η1ΐςηΐ8- ί 19 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΗΙΑΗΟΗΛ ΟΡ. 20 αηρΗ&Γ68 ςααπι Ο&ΙΙίηίοββ ΠΙίοβ. Ηίο ίΐιιςαθ, ηίο, Α. τούτον πολλψ των Καλλίνικης παίδων οΐ τής άποστα- 

ϊηαααιη, αά ηβΓ&ηα βί ηοη βικίβηάα ρεΓρβΙπιηά& 

ρΓοηιρΙί88Ϊπια8,η&ΓθΙίο& Ιβηαεη )11& άθ£ΐΏ<Ίΐα βετίρίο 

ΐΓβ,άθΓβ ηοη βαβαη ββΐ. Μοποαββαίβιη βοΓΓοςαβηΙί 

άοοίηηα ίπιρίβίαΐΐβ Ογ£ι& άΜβοίραΙίβ βυίβ βπηίΙβΓ 

Ιβηβηάα (Γ&άίΙ. Ενβηρβίίυπα ςϋήίθηι βΐ ΑροδΙοΙαπι 

φΐ© άίνίηαβ ΟηπδΙίίΐηοπιπι οωΙϋ3 οοιηρΙιΌΐίΙαΓ βΐ 

ηοηοΓβΙ,άββοπρΙβι ίρβίβ ΐΓβ(1ίάίΙ, ηαΐΐβ Γαοία ία ?βΓ- 

Μβ βΐ ηοαπηίΙ>ϋ8 Λϋου^ιβ ιηοίηθηΐί πιαίίΐΐίοηβ, ηβ- 

ςαβ ΕάυΙΙβΓαΙα νβΓϋί Γοπηβ, υΐ Υβίβηΐίηαβ βί &Ιη 

ίβοβΓ&ηΙ ; 5βά ρίοββηβη ρβηίίαβ 9υονβΓ8θ αίςαβ οογ- 

Γυρίο,ηίηίΐ ηοη &£βηβ, υΐ ο πι η ία αύ (ΙβΓοοΙίοϊΐίβ βη® 

ββηίβηΐί&ηι ρβΓίΓ&ηβπϊΙ. ΕΙ υογοα ςαίάβηι άίνίηί 

Ενβη£β1ϋ, αϊ άίοίηηι ββΐ, ΐΓβάβο*!, ηαΐΐίβ ραΓβηΙηβ- 

•ίουβ νβΐ βάάΐΐίοηίοαδ αροΓίθ νίΙί&Ιβ, πβά ϋδ ββηβα σίας ύπασπισταί έπιπροσΟεν άγουσΐν. Ούτος δή, ού- 
τος 6 δεινότατος κακουργησαι τα άτόλμητα τα μ&ν 
αίρετικά φρονήματα γραφή παραδοϋναι ουκ έθά^- 
|5ησεν. *Εθει δε και συνέχει διδασκαλία καταίΦαλ•.- 
σάμενος τοΤς μυσταγωγηθείσι κατέχειν άπαράτρωτα 
τα της ασεβείας παρακατατίθησιν (17) οργία (18). 
Το μέν τοι Εΰαγγέλιον και τον Άπόστολον (19) α 
και (20) το Οειον των Χριστιανών πε&•. πτύσσεται 
και τίμα σύνταγμα, εγγράφως τούτοις παρέθετο, 
τοΤς (5ήμασ•. μεν και δνόμασιν ου δ εν μέγα παραλλάτ- 
των, ούδε κατακ•.βδηλεύων του λόγου τό σχήμα, 
καθάπερ ΟύαλεντΤνος (21) και Ετεροι, δ'λον δε τον 
νουν της εύσεβιίας διαστρέφων καΐ καταθραύων, καΐ 
πάντα ποιών και περιέλκων προς τ6 της αποστασίας βαϊ^ίοίβοαί, οαπι ςαίουβ ηλογε βίο^υία ηίοϋ &ίΠηϋα- Β αύτου φρόνημα. Και τα μεν ρητά (22), ώς είρηται (23), Ιιβη»οβη1:ηα11βίηΙβΓη»ο οοηνεηίβηΐία ρβΓ3ρίοΗαι\ 
ίηοο Π1« ίηΙβΓ ββ ρυ^η&ηΐ, βί &ο ηίβ οπιηίοαβ ηια^ίβ 

ΟβΙβηάίΐΐΙΓ βρΟβΙοΗοΟΠΙΠΊ βΐ ΘΙβη^βΗΟΌΠίαΐ Τ6Γ00• 

Γα πι οοηδβηβυβ. Ηίδ ίΐβςυβ οοηβϋΐαΐίβ άθετβΙαίΏ 
ροηίί, ηιηϋ ίρδίβ βδββ 1β£εη4ηιη ρΓ«ΙβΓ Ενβη§β1ίϋηα 
βΐ Αροβίοΐυηι : δβά ΠΙβ ααίάβπ), βίβρβο ςυοάαιη Ιβαα• 
ροΓθ, παβ^ίδ βηίπιβ, ςααιη οοΓροΓβ, ρβπίΐ. δίδωσι κατέχειν (24] του τε Ευαγγελίου μήτε παρεν- 
θήκαις μήτε προσθήκαις ανέδην (25) λυμαινόμε- 
νος (26). Άνάπτει δε τούτοις και υποβάλλει νοήματα, 
οίς αρμόζει μεν ούδεν τών Ιερών βημάτων, ουδε- 
μία δε τούτοις ακολουθία ένοραται, μάχεται δε προς 
άλληλα, και ύπο πάντων μάλλον δηλουται ή τών 
αποστολικών τε και ευαγγελικών λογίων. Ταΰτα δή οΰν παρακαταθεμένος, μηδέν Ετερον αύτοΤς άναγινώσκειν παρά τε (27) το Εύαγγέλιον και τον Άπό- 
στολον δόγμα τίθησιν. Άλλ' ό μεν μετά χρόνον άπεφΟάρη την ψυχή ν πλέον του σώματος. 

νΑΚΙΛΕ Ι.Ε0Τ1ΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ.€. 

ΚχτούΙη$, ΗαϊΓΟδί 88, οΐ ςα« ίΙ)ί βΓαάίΙβπιοααίΙ άο- 
οΐίδβΐίπυβ οοηΐυηοΐΪ98ίιπυ3 Ρ&οποίαβ ηοβΙβΓ. Αάάβ 
6]ϋ8ϋβπι ηοΐαβ α<1 οο(1ίο. ρ8βυά6ρί£Γβρηαπι Ν. Τ. 
Ιοπα. II, ρ. 922 δες. 

(22) 'Ρητά. 11α Οοΐδϋη. βί ηοδΙβΓ : ιηαΐίηι Ιααιοη 
οποί ΕηΙΗγΓηίο ρήματα. 

(23) ΕΊρηται. II» ηοδΙΟΓ οαηι ΕαΙηγηιίο. Οοίβϋη. 
Ιβ^ΐΙ έρρέΟη δοηβυ βοάβπι. 

(24) Κατέχειν. 8αρρ1β?ι βχ ηοβίπ), οαπι ςαο 
οοηεβηΐϋ Εα1ηγηιίι:8, βυίΓΓα^ΒηΙβ ίρβα (ϋοΐίοηίδ 
εβΓίο. 

(25) 'Ανέδην. ΙΙ& βί ηοβΙβΓ : Οο15βΓϋοαβ, πιο- 
ηοαίβ 01. ΜοηΙΓβυοοηίο, Ιβ^Η άναίδην, ςαοά βί Γβ- 
εβρίΐ ΕυΙηγπιία8.8οί1ίοβΙ αίΓΛςυβ βοπρίίο, βίπβ παα- 
Ιβία νοοίδ βί^ηίΠοϋΙίοηθ, αραά 9θπρΙθΓθ8 οοΐίαοΐ. 
Όβ βί^ηίίιεαίίοηβ (ΙίΙίββηΙβΓ βρϋ, αϊ βοΐβΐ, ^&^. Ρβ• 
Γίζοηίπ8 8(1 Λϋϋαηί Ϋαηα$ Ηί$ίοήα* 9 Ιίο. ι, ο. 4. 

(26) Λυμαινόρνος. ΙΙα Γβοίβ ΟοίβΙίηίαηαΒ, ηβο 
πιίηυβ Εϋΐηγηιια8 : ηοβΙβΓ πιβαάοββλυμαινομένους, 
ςαΕΟΊ ΓοΓηιαπι ηοο ▼βτΐιί εοηόΐΐίο ηβοοοηΐβχΐυδ ρ&- 
ΜΙπγ. ΰαο(1 αίΐ γθπι ίρβ&ηι βΐΐίηβΐ, πιϊΐίαβ ηίο (1β 
ίηδίΐΐυΐίβ ΡαυΙιοίαηοΓαηι οχρο3ϋί&8β νίάβΙαΓ ΡΗοΐίαδ, 

ζβηυβ, ογοΙ. 39, βΟΓυπι 8.ίογ81 σιωπώμενα και σιωπής τν ηοβ&ηδ β()3 1•ίΙ>ΓΪ3 8αοΓΪ8 ΓαΙβ&ΓΐβΒ πα&ηαβ ίηίαΐίβββ. 
οίξια νοοαΐ, Ηίΐ Ρί>βα(3ο Οπ'ββηββ Ι. ο. δοίΐβ οϋδβΓναΙ, υ ΑΙίίΐ Γογο ΟΓϋάβΓβ ίαϋβΐ ΤίΙυβ, Ιιη. ι €οηΐΓα Μαηί- 
συοά ΗθΒΓβΙίοί δια του σιωπών και άποκρύπτειν τε τά <:/ι#<>5, ρ. 16 οοάίοϊβ ηίΐβ. ΗατηουΓ£. ΡοβΙςααιη βηίπι 
δ(3ίητα Ιαυτών μυστήρια έ^ομίσΟησαν πολλοίς θεον ..... .... ™ 

σέβειν. βίοαί» α^αοςαβ ηββΓθΙιοίδ Γβοβρία Γαϋ, ηοηιίη&ιίπι 
Ε6ΐοηίΙΐ8, βί ©ΙβΙθ ίΙΙΐδ ρτοχΐωβ, άβ ςαίυαβ Ιβ^β 
Μίοη. διποϋ "Ασκημα ϋε Ε!)ίοηίΗ$, ρ. 6, 7. Αά3β 
01. Ιο. ΜοΙΙβπ, Ηογηοη^τηο^ορίατη^ ρ. 764. ΜααθΙίβ 
νβΓοαββεοΙ© ΓΟΓβηϋοΓβδ ηαηοηοΓ&υοοοαπΊβαάΑίαιη Ο 
βίήί ΗβΙ>υεΓυηΙ, βχεαιρίο Μ&ηεΙίβ ίρβο ΓοΓίβ βκΐάυοίί. 

(17) Παρακατατίθησιν. ΙΙ&. ΓβεΙο ΟοίβΗηίβηαδ, 
οα]υβ ΙβοΙίοηθίΏ οοηΠτωβΙ ΕιιΐΙ^Γηηΐδ : ηοεΙβΓΓηβη- 
άοββη&οβΐ περικατατίΟησιν, εΓΓΟΓθ α(1ηαο(1αηι οο?ίο, 
εαπι ηίηΐΐ ΓΓβςαεηΙίαβ βίΐ, ςυ&αι υΐ ρΓΦροβΐΐΐοηεδ 
παρά βί περί ββεαπι ίηνίοεπι ρβΓηιαΙεηΙιΐΓ. νί<1β, 
ςηα ουο εχβηαρία πίΓβΓΐ (ϋϋ^βοϋβδίαιαβ Οοΐβίβηαβ 
αά Ιοηο. II ΜοηηηιβηΙοηιιη Εαίεείχ Ογχοχ, ρ. 655 
61 ϋά (οη. III, ρ. 531, 532. 

(18) "Οργια. ΟαηΊΟί^ϋΒ,ΕΙβυβίηϋβΕΐϋβςαβ ^βαΐΐ- 
Η α πα 8&0ΓΪ8, ςα« ρ γ© οβοΙβπ\ς οβίατι ηοηιίηββ ηοη 
ίηϋίβίο» βοΐβοβηΐ, ηοΒΓεΙίοοπιπι (Ιίδοίρΐίη&ηι οοπορβ- 
Γ»Γβ οοηβυβνβΓυηΙ βοπρΙοΓθβ Ογφοι νβΙβΓβδ, Ιτβηκυδ 
ίη ρππιι'δ βί ΟΓΐ^βηββ. ΟοηΓβΓ βΐί&ηι αυο1οπ8 τών 
φιλοσοβουμένων, ςα« Οπκ^πΐβ ηοπιεη Γαίβο ρΓ?οΓε- 
ΓαηΙ, ρΓβδΓβΙΐοηεΓη, βί ηαοΒ εκ! οηπι ία ηοΐίβ άίχί, 
ρ. 6 βί 7. <3αβπιαάπΐ0(Ιιιπι εοπη ΟΓβ^ΟΓίιΐδ Να2ί»η- (19) Άπόστολον. Ιά ββΙβεπρίΛ βροβΙοΗο», ρΓβΒίβΓ 
βρίβίοΐαβ ΡοΙηηαβ, ςα&οα ίη Γβαα Ιβςβ ϊπΓγλ § 8. ΙηΙε- 
Ηηι Αα^αδΙίηαβ, ΠΙ), ιχ, ΟοηΙη Γαηείιιιη, ήαηε βο- 
ταχη θοηΙεηΙίβΓΠ ΓθΓβΓβηβ : « νβΓαηιΙ&ηιβη &ί 0)03 
ββίβΐ ρηοΓ ίΐΐ&ββηίβηϋα, η υ η ο βιηεηάαΐα ββί : βίη 
Γ&8 ηοη θδΐ, Ρ&υΐυηα ίηβίηεηϋ&Ιαοι αΊχίβδβ αΐίςαία* 
αηςυβιτι, ίρβίυδ ηοη β&Ι ; » δαίΐβ ίηηυίΐ, ςυοπιούο 
άίοΙοΓυηιΡΛϋΙίηοΓυπι αίςυοαϋβο βί οβεΙεΓΟΓαοι αυ- 
οίοπίβίβπο, αϋί ΙίοαβΓίΙ, βαοΙοΓΓα^βΓβ οοηβαβνεπηί. 

(20) "Α και. ΙΙ& ΓθβΙίΙαί ρχ ηοβίΓΟ, ρΓΟ ει κα?, 
αηοά η&Ι)βΙ Οοίδΐίη. ΟβΓίβ ΕαΙήνπηυβ εαπαάεαα Ιβο- 
Ιιοηβτη εχΗίϋεΙ. 

(21) ϋβ ναΙβη1ίηίαηοΓυπ)α1ίθΓυηΐ(]αβα!βΓβ(ίοοΓαηι 
βίαάίο 8οπρΙυΓβ3 ο&ηοηίοαδ ουηα αροοΓ^ρΗίδρβΓΓηιι- 
ΐΛηθι, νβΐ ίηΙβρροΙαηάΊ, Ιβ^ε νεί ΡήιΙϋβίΓίαηι ϋ& ίβ οΙ>9εΓνανβΓαΙ Μαπίοηκοβ βΒδίίπιαΙίοηβηΊ Ενβηββ- 

ΙίοΓϋΠΊ βίηιαΙβΓβ ροΐίαβ,ςαβιη τοΐρβΛ ρΓβΒβΙβΓβ,ρβΓ- 

: "Εδει γάρ αυτούς, ε'ίγε τά Εύαγγέλι* Ιτίμων, βί! Ηα : 'Έίει γάρ β ^ , - - 

αή περιτέμνειν τα Εύα^έλια, αή μέρη τών^ Ευαγγε- 
λίων έςυφελεΐν, μη ^τερα προσΟήναι μήτε λόγω, μήτε 
Ιδια γνώμη τά Ευαγγέλια προσγράφειν. Προσγεγρα- 
φήκασι γουν δ'σα βεέούληνται, και έξυΦείλαντο, ο'σα 
κεκρίκασι. ΟοηΓβΓ βίηαίΐίββρυάβαηιάθΐηΐίΐ). ι, ρ. 19; 
βί Ιϊό. ιπ, ρ. 2. Α«Ι(1β Αοία ΑηλβΙαί, ρ. 99. ΑΙςυβ 
η«Β0 ςαΐάβιτι οαηι ΡΗοΙίΐ ϋΜβοοηοϋίαπ νίχροββυηΐ, 
ηίβί άίεαί, ΤίΙυιη βί ΑΓοηβΙβυηι άβ νοίβπ^υδ ίΐΐίβ 
Μβηίοηδίθ Ιοα,υί, ΡηοΙίυηι νβΓΟ ο^β Γβοβη1ίοη5ϋ3, 
Ρ&ϋΙίοί&ηίβ δοίΐίεβΐ, ςαοβ ϋβηι ραδβίηι ΙβδΙαΙατ ίη 
ηοηηαΙΙίδ ΟδίρίΙίοαβ α π)8]θΓηπι βαοΓαηι, ςυοΓαπι 
βΐίαηι ηοηΊίηαίηΙΟΓάυηιάβΙθδΙβΙίβίηΙ,ΓϋΓΟΓβ βώϋβδθ. 

(27) Παρά τε. Νο?Ιογ παρά• δβιΐ ουηι Οοίδΐίηίίΐη 
ΓβείΙ Εα1ηγηήα8. Μ εΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ1Ο8 ΟΒΕΚ Ι. 92 &'. Μετά δΐ τόν Σιλουανόν, Συμεών αυτών του δυσ- Α. IV. ΡοβΙ δΠνβηυπι ί πι ρ 160 άοοίπη» πιββίβΙθΓίιιαΐ βεβους διδασκαλείου προΐσταται, Τ {τον και αυτός (28) 
Ιαντον μετονόμασα μένος. Έςής δΐ Αρμένιος γένος, 
Γίτγναίσιος (29) όνομα, μετακληΟε:ς είς Τιμόθεον. 
ΚαΙ τέταρτος Ιωσήφ ό είς Έπαφρόδιτον μεταβεβλη- 
μένος το κύριον. Είτα Ζαχαρίας, δν ουκ ελαχίστη 
μοίρα αίρέσεως μισθωθόν τε ηγείται και της διδα- 
σκαλικής αυτών προεδρίας άνάξιον. "Εκτος αύτοΐς 
έπιγίνεται Βαάνης 6 ρυπαρός, έο' οίς εβδομον και 
τελευταΐον κακόν Σέργιος αναφύεται, είς Τυχικδν δε 
και αυτός εαυτόν μετεκάλεσεν. Άλλ' οι μεν της 
αποστασίας αυτών διδάσκαλοι, άφ' ου της Παύλου 
μετωνυμί^ς ελαχεν το άποστατικόν τοΰτο και μισό- 
χριστον σύνταγμα μέχρι του κα8' ή μας ήκοντος 
χρόνου επί τοσούτον προήχθησαν. ΈκεΤνο δε δει (30) οΜίπβΙ δίσιβοη, ςοί ηοπιβη βΐ ίρββ βυυπι ίη Τίίαπι 
οο ποιώ υ Ια νϋ : άβίηάβ Απηβηίυβ ςαίά&αι £βηΙβ, ηο- 
ηιίηβ Οθ^η?τδίυ9, ςυί ηοπιβη δυυπι νβΓίίΙ ίη Τίιηο- 
Ιηβυπι. (^υαιΙϋΒ «Ιοββρη, Γβΐίοΐο ρΓορπο ηοπήηβ, δθ 
ΕρβφηΓοάϋηπι νοοβπ ΓβοίΙ. ΡοβΙβα Ζαοηαη&9,(|ϋθπι 
ρ&Γ9 ΗίΒΓ6δβ09 ηοη αηηίιη& πίθΓοβηβπϋαι ρυΙ&Ι, βί 
άοοίπη» αιαβίβίβηο ίηάί^ηυαι.δεζίυβ ίρβίβ αάνβηίΐ 
Β&βηββ, ίπιρυτϋδ ϋΐβ, ςυβπι βχβίρϋ ββρϋπιυπι βΐ 
ροβίΓβπιυηΓΐ πιαΙοηιδβΓβίϋβ,φιί πιυΐβίοίΐβπι ηοαιίηβ 
8β Τίοη^οηαι αρρβΙΙ&νίί. Ηί ΓηβΓβ, βχ ςυο Γβ&βΙΙίβ 
ίΐΐθ βί ΟηπβΙί ίηίιηίοηβ οωΐυβ Ρβυΐί ηοπιβη αβββρϋ, 
άβίβοΐίοηίβ ηιβρίβίΓί, ςηί ιιβςυβ &ά ηοβίΓΒ Ιβσιροπι 
βο ρΐΌνββΙί βίηΐ. ΙΗυά αυίβηι ρΐΌϋβ Απίηι&άνβΓίβη- 
άαηι βί βοίβηάυπι ββΐ, ηοάΊβΓΟΟβ βοϋίοβί ηι^οδ άβ- χαλδις επιστησαι και είδέναι, ώς ο\ νυν της άποστά- Β ΓβοΙίοηίβ ηΐίοδ, ουηι ςυίβρίαπι ββ ίΙΙίδ 6Χ6£βηΙ, υΐ σεως ταύτης παίδες, έπειδάν αυτούς τις άπαιτοίη (31ΐ 
τους ίςάρχου; της τοιαύτης άποπέμπεσθαι βδελυρίας, 
Μάνεντα μεν και Παΰλον και Ίωάννην, και τους άλ- 
λους προθ^μως άναθεματίζουσιν • Κωνσταντΐνον δε 
δν Σιλουανόν χαλοΰσι, κα ? . Συμεώνα τον Τίτον, και 
Γεγναίσιον (32) τον ΤιμόΌεον, και τον Ιωσήφ 
Έπαφρόδιτον, και τον ρυπαρόν Βαάνην, και Σέργιον 
τον Τυχικόν, ουδαμώς άναθεματίσαι καταδέχονται ' 
άλλ' οία δή Χρισσου αποστόλους και της εύσεβείας 
διδασκάλους περιπτύσσονταί τε και αποδέχονται, ου 
πάντες δΐ, ούδε τους εφη μένους πάντας ομοίως πε- 
ριέπουσιν, άλλα τους μεν μέχρι Βαάνουί και Σεργίου 
καταγόμενους Ιξίσου θειάζουσιν • έκεϊθεν δε |$αγέντες 
ε*ς αντιπάλους δύο μερίδας, ο\ μεν τόν Βαάνην οΐ δε . 
θεοποιουσι τόν Σέργιον, επι τοσούτον την κατ* αλλή- 
λων ερ•.ν και στά'σιν κρατύνοντες, ώς και μέχρι σοα- 
γης αύτοις προχωρεΐν το φιλονεικον. 

Ε\ Έξ δΐ αυτών άνομολογουσιν Εκκλησίας (33), 
ών την μεν Μακεδονίαν καλουσιν • Άχαίαν δε την 
δεύτερον, και τρίτην τών Φιλιππησίων, έφ' οΤς τήν 
Λαοδικέων, και πέμπτην τών Έφεσίων, τελευταίαν 
δΐ τήν τών Κολοσσαέων. Άλλα τα μίν ονόματα έστι 
π£λεων, ών καΐ ή πάλα» α τήν γνώσιν ειχεν Ιστορία, 
χίι δ$ε?ος έμνημονευσε Ηαΰλος. 01 δΐ μηδίν άδολον, 
μηό^ άκαπήλευτον φιλονεικουντες καταλιπεΤν, μηδ' 
δσα υψει διελέγχεται, μηδΐ ταύτα δυσωπούμενοι, 
Μαχεδονίοτ/ μεν δνομάζουσι πολίχνιι5ν τι Κωλωνείας 
καλού μεν ο ν Κίβωσσα (34), έν ^ Κωνσταντίνος (35) άθΙββίΒηάδΒ η^υβπιοάί δβοί® ρηηοίρββ ΓβρϋάίβηΙ, 
ΜβηβπΊ ςυίάβπι, Ρ&υΐυπα βί ^ο&ηηβ^Τ1, θΐ ςυοθάβοι 
&.ΙΪ08 ΙίϋβηΙβΓ &ηαΐηβπι&1β ά&ηια&Γβ, Οοηβίβηΐίηηπι 
νβΓΟ, ςυβπι 8ί1ν&ηυηι νοβ&ηΐ, δ^ηιβοηβηι,ςυβηι Τί- 
ίυηι,Οβ^ηβθβίυηι, ςυβπι ΤίπιοΙηβυηι, βί ^08βρηυα) ^ 
ςαβπι Ερ&ρπΓοάίΙυπι &ρρβ11αη(, ηβο ηοη ίηαρυΓϋπι 
Β&αηβπ: βί δβΓβίυηη εβυ Τ^βηίουπι ηυΐΐο &ηβΙηβ- 
αοΛίβ ΓβΓίΓβ ; 8βά ςη&βί 0αη8ΐί βροβίοΐοβ βί ρίβ Γβ- 
Ιίςίοηίβ π}&^Ϊ8ΐΓ03 απηρίβοΐί βί βπβοίρθΓβ. Νβςαβ 
Ι&ηιβη οηιηββ, ηβςαβ βίη^υΐο» βυρτα πιβηοοΓΛίοδ, 
βίπαίΙίίβΓ ΙυβηΙαΓ. δβά 608, ςυί αά Β&αηβηι ςαΐ- 
άβτα βί δβΓβίυπι υβςυβ βυοοβββίοηβ άβνβηβΓυηΙ, 
άίνίηοθ νίΓΟβ ρ&ΗΐβΓ &άίτή(Λυηί. Εχίηαβ Βϋΐβπι ίη 
οοηΐΓ&πβ9 ρβΓίββ άυβδ (ϋνίδί, &1ϋ Β&&ηβαι,&1ϋ 8βΓ- 
^ίυπι ϋβο βχΰςυ&ηΐ : ηίηο ίη Ι&ηΙ&αι πιυΐαο βοηίβη- 
ϋοηβπι βί ρβάίΐίοηβηι βχοίΙαηίυΓ, βΐϋβςυβ &ά εββάββ 
ίϋΓ^ία Γονβαηΐ. 

V. 8βχ βϋΐβοπ Εοοίββίαδ βΐΒί ββββ ρΓοΟΙβηΙυΓ : ρπ- 
οα&ηι,Μ&ββάοηί&ηι νοοβη!;8βεοη()&ηι,Αβη&ί&ηι; ΙβΓ- 
ϋβηι,Ρηί1ίρρβη8ίϋηι;ςϋβΓΐΛηι,ΐΛθάίοβηοΡϋπι;ςϋίη- 
(&πι, ΕρηββίοΓυπ) ; ροβίΓβοααηΊ, Οοΐοβββηβίυπι. $βά 
η«ο ςυίάθπι ηοπαίη& δυηΐ αΓηίυηι, ςυ&8 νβΐυβ Μ• 
δίοπα ρΓ3?ΓβΓΐ, βί άίνίηηβΡαυΙαβ ηιβηιοΓαΙ. Ι1Π νβΓΟ, 
ςυί ηίηΐΐ ηοη αβίοδηπι,ηίηί! ηοη βιάυΙΙβΓβΙαπι Γβϋη- 
ςηβΓβ ίη αηίπιο η&οβηΐ, &β ηβο βχ Γββιΐ8 ηηίάβπι ίρβο 
νίβϋ βχρΙοΓ&Ιίδ βί Γ&19Ϊ ηοΐ&ϋβ ρυαΌΓβ 8υ£ΓϋηάυηΙυι*, 
Μαεβάοηί&ηι ςαίάβηι νοοαηΐ ορρίάυΐυηι ςυοάά&ιη 
ΟοΙοηΐβΒ ςυοά αρροΙΙϋΙϋΓ αΐ>ο$3α ; υηι Οοηβΐ&ηΐίηυι, ό Σιλουανός τήν άποστασίαν έδίδαξε. Κώμη δΐ Σα- Ώ δϋναηαβ (1ίοΙϋ8, άθΓθΟίίοηίβ ηι&^ί§ΐ6Γ ίαίΐ. Υίοαβ ΥΑΚΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΪ. (28) Αυτ<$ς. Ιΐ& ηοβΙβΓ ουηι Ευ1ηγα)ίο. Οοίβΐίηίδΐ- 
ηοβ ηοη βσυβ ϋβηβ ούτος. 

(29) Αρμένιος γένος Γεγναίσιος. Ιΐα ηοβΙβΓ, 
ουηι ςαο ρΓΟΓβυδ εοη8ρΐΓ8ΐ0ο11)θΓΐίηιΐ9. ΑΙ ΟοίβΠ- 
ηί&ηυβ νοοοσι γένος οηιίίΐίΐ, ςυ&οα ηββ η&οβΐ Εα• 
1η5Π)ίθ8,(]υί ρΓβρΙθΓββ Γεγναισίου ηοΐΏβη ίη Γενεσίου 
ΐΓβηβΓβΓί. νΐάβή ίΐβςυβ ροΙβΓβΙ νοχ γένος βχ ηο- 
ωιηβΓενισίου ίΓΓβρβίβδβ. ϋβ ρηοΗ υίΓοαι ΙβοΙίοηθπι 
&(]πηίΙΙ&8, 8(1 ββηβηαι ρβΓυιη ΓβΓβΗ. 

(30) Δει. ΙΙα ηοβΙβΓ βί Ευίηγαιία8 ρΓΟ δεΐται 
ΟοιβΗηί&ηο. 

(31) Έπειδάν αυτούς τις άπαιτοίη. 11α ΟοΙοβΓ- 
Ιίοαβ, βί ηοδίβΓ, βί Εα1ηγηιίυ8, ρΓΟ ςυο ΟοίδΙίηία- 
ηηβ έπειδάν αύτοις τις άπαιτ^ ηΐίηϋβ Γβείβ. (32) Γεγναίσιον. ΕϋΙη^ηιίϋδ ίίβΓαΐη Γενέσιον 
ςυ&ηι ΙβοΙίοηβηι ςυοςαβ βχ βυο οοάίοβ βχρπηιϋ ίη- 
ΙβΓρΓββ Ι,&ϋηυβ ΡΓαηο. Ζίηυβ. 

(33) Εκκλησίας. Αάβο ίη οηιηίουβ αροβίοΐίοί βνί 
βρβείβπι &1ΓββΙ&ΓυηΙ, υ(, ςυβοααάηιοάαπ) νίΓΟΓυπι 
αροβίοΐίσοπιαι, ϋ& βί ΕοοΙββί&Γυιη νβΙβΓίβ ηιβοαοηβ 
ηοιηίη& βαορΙ&ΓβηΙ, &Α βχβηιρίυπι ίαοΐίοηίβ ίΐΐίαβ, 
ο[\ι& Αρο&ΙοΙϊοοΓΗΐη ηοαιίηβ αρυά νθΙθΓββπιβηιοΓαΐυΓ. 

(34) Κίβωσσα. Ευΐηγπαίυ8 Ιθ£ίΙ Κίβοσα * ρΓΟ ςαο 
1,&1ίηυ3 ίηΙβΓρΓβθ ίη ΒύΙχοΙΗεεα ΡαΙηιτη ηιβηάοββ 
ατηο*$α. 

(35) Έν Λ Κωνσταντίνος ό Σιλουανός τήν 
άποστασίαν έδίδαξε. ΗβΒΟ ίΓαβίΓΑ ςα86Πδ ίη ηοβίΓΟ : 
^βηυίηα νβΓΟ ββββ βνίηβίΐ οοηββηιαβ Εαΐηγπιϋ. 23 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 24 ΛϋΙβΓΏ 8βπΐ0δΕΐβηδίυιη ββί ΜαηαηαΙί$ ηοαιίηβ ία Α μοσάτων εστίν ή Μανάναλις (36), ήτις της Γεγναι- σίου (37), του και Τιμοθέου, διδασκαλίας έχρημά- 
τισε. Τιύτ$ δε τήν Άχιίαν επκρημίζουσιν • δ'σοι δε 
του ές Ιωσήφ Έπαφροδίτου και Ζαχαρίου του μι- 
σθωτού πο ι μένος, μαΟηταί έχρημάτισαν, τούτοι; δε 
τήν των Φιλιππησίων έπιγράφουσιν.' Τοις δε έν Άρ- 
γαί τ$ πολίχ^ των Λαοδικέων έπιφημίζουσι. Καί 
τους έν Μοψουεστία είς τήν Έφεσίων μεταπλάττου- 
σιν, ώσπερ και τους λεγόμενους Κυνοχωρίτας εις 
τήν των Κολοσσαέων άναφέρουσιν. Τούτων δε των 
τριών Εκκλησιών και το σύστημα καί τήν διδάσκα- 
λων είς Σέργιον, τον καί Τυχικόν, άνάπτουσί τε καί 
άνατιΟέασιν. Άλλ' οΐ μεν διδάσκαλοι καί αϊ λεγό- 
μεναι αυτών Έκκλησίαι έν τούτοις, ουκ εκ μιας δέ 
τίνος πλάνης, άλλ' εκ πολλών καί ποικίλων το πολύ- 
Β πλοκον τούτο της αποστασίας συνέστηκε φρόνημα. 

ζ" 1 . Δύο μεν άρχά; (38) όμολογούσιν, ώς οΐ Μανι- 
χαΐοι. Φασί δε έτερον μεν είναι θεδν, τον ίπονρύ- 
νιον Πατέρα, δν καί της τούδε του παντδς εξουσίας 
δπερορίζουσ•, του μέλλοντος μόνον τό κράτος αύτψ 
έγχειρίζοντες • έτερον δε τον Δημιουργδν (39) του 
κόσμου, φ καί το κύρος του παρόντος αΙώνος χαρί- 
ζονται. Καί τους μεν αληθώς οντάς Χριστιανούς 
'Ρωμαίους, (40) ο\ τρισαλιτήριοι όνομάζουσιν. *Εαυ- 
τοις δε τήν κλήσιν, ^ς αλλότριοι παντελώς καθεστή- 
κασι, τών Χριστιανών (41) περιάπτουσιν. Λέγουσι 
δε Πατέρα καί Πδν καί αγιον Πνεύμα, λέξεις μεν 
ευσεβείς, υποβάλλοντες δέ ταύτα ις τήν έσχάτην άσέ- 
βειαν. Ου γαρ ώς ή του θεού καθολική καί αποστο- 
λική Εκκλησία, ούτω καί ούτοι φρονοΰντες λέγου- ςυο Οββηββίαβ, ςαί βΐ ΤίαιοΙηβυβ, άοουίΐ : αυίο 
Λοηαί» αρρβίΐαΐίοηβαι άβά*βΓυηΐ. ΟαυΙςυοί αοίθπι 
ίοββρηί, ςυί βί Ερβρητοίΐίΐυδ, βί Ζεοοβγϊ©, πιθγοο- 
η&πί ρ&δίοπβ, άΊδοίρυΙί ΓϋβΓϋηΙ, ηίβ Ρηίΐίρρβηβίυηι 
ηοοαβηοΙ&ΙαΓ&ιη αβοηοαηΐ. Ιίβ νβΓΟ, ςυί ίη ορρί- 
άϋΐο Αγ^&ο άββϋηΐ, Ι,&οάΊοβηοπιπι ηοπιεη ίηάυυηΐ. 
Έοβ, ςαί ΜορβαββΙί» νβΓβ&ηίυΓ, ία Ερηββίοδ οοη- 
νβΓίϋηΙ; ςυβζηαάαιοάαΕη ΟψιοοΗύτϋαι ίη Οοίοδββη- 
βίαιη αρρβίΐαΐίοηβαι ΐΓ&ηδΓβΓηηΙ Ηαπιηι ροιτοίπυαι 
Εεοΐββί&ηιιη Ιυπι οοθίαπι ίαηι άοοίπηαπι δβΓβίο,ς[υί 
βί Τ^οοίουδ άίοΗυΓ,&βοπουηί. νβΓυιη Ι&αι άοοΙοΓββ 
ςαααι Εοοίββί®, &1> ίρβίδ βίο ηυηουρ&Ι», ηοη βχ 
Ό η ο βΓΓΟΓβ, 86(1 βχ πιυΐΐίβ, ν&πίδ βί ίπιρίίοαίίβ ποο 
άοίβοΐίοηίβ δ^ηαβη βί Π^αιβηΐυιη οοηοΓβνβπιηΙ. 

VI. Ν&αι άαο ηυίάβαι ρπηοίρία, ςυβιηβάιΐιοάυιη 
βί Μ&ηίοη&ί οοηΩίβηΙυτ βδββ, αίυηίςυθ βΐίιιηι ββββ 
ϋβιιιη Ρ&ΐΓβιη, ςυβοα αϋ υηίνβΓβί η^υβ ροΐββί&ΐβ 
βΐίαιίη&ηΐ, αο ίαΐυπ ίαηΐυπι (ββοαϋ) ίηαρβπυιη ίρβί 
ΐΓ&άυηΙ; αΚυαι νβΓΟ ΟβαΙοΓΟίη ιηυηύί, ουί ρΓ«- 
ββηΐίβ ΒΦουΙί ίοιρβηαπι 1&Γ£ίυηΙιΐΓ. ΙΙΙοβ β,υΐβιη, 
ςαί νβΓβ ΟηπβΙίβηί ιηΐ, Ηοαιαηοδ βοβΙβΓβΙίδδίπή 
ηοηαίηββ ηυηευραοί ; δίϋί νβΓο Οηπδίί&ηοπιιη αρ- 
ρβϋ&Ιίοιιβπι, α ςυα βυηΐ βιΐίβαίδδΐπιι, αδδί^η&ηΐ.Όί- 
οαοί Ρ&ΐΓβπα βί ΡίΠυηο βί δρίηιυπι βαηοΐυηι. νβΓοα 
ς α ιά α πι ρία ; ββά βχΐΓβηι&Γη ΐρβίβ ίαιρίβΙαΙβίΏ βυ^ί- 
οίυαί. Νοο βηίπι υΐ ο&Ιηοϋοα βί ΑροδΙοϋοα Οβί 
£οο1ββί& ββηΐίυηΐ, άυαι βίο ΙοςυυηΙυτ ; ββά (1ίοΙ& 
ίηάθ βχοθΓρία, ίιηρϋββίιηίβ έβηίβηΐϋβ δ^αοείδΐ οβ- 

1β1)ΓΕηΙ, βί Ιΐοβηϋδβίπιβ (ΙίουηΙ : « Αυα1ηβαι& βίηΐ, σιν. Άλλα τάς λέξεις έκεΤθεν άποσπαράξαντές δυσ 
ςαοίςυοΐ ηοη ΟΓβάυοί ίο ΡαίΓβηα βί Ρίϋαηι β( 6ρί- σεβεστάταις έννοίαις ταύτας έπιφημίζουσι, καί φασι 
πΐϋΐη ββηοΐϋπι. » ΡαΐΓβπι δίαΐίηι ηοη οπιηίροΐβη- προθύμως, ώς • Ανάθεμα εΓησαν, δσοι μή πι- 
Ιθπι ίΐΐυαα, αο οοθΐί ΐ6ΓΓββς[αβορίΩοβηι,νί8ί5ί1ίυπαςυθ στεύουσιν είς Πατέρα καί Πόν καί αγιον Πνεύμα,» 
οοαηίαηΐ 61 ίηνίβίοίΐίυοα ρΓ^άίοαηΙββ ; δβά Ρ&Ιγοοι Πατέρα ευθέως ού τον παντοκράτορα καί ποιητήν 

ΥΑΚΙ^Ε Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ Ν0ΤΛ3. (36) Μανάναλις. Ι Ια βί ηοβίβΓ : ΕυΙη^ΟΩΐυβ ΗεώβΙ 
Μάναλις. ΝοβίΓΕ ΙβοΙιο βΦρίυβ ιηίΓ& ΓβοαΓΓβΙ, βί α 
ΟβάΓβηο &ο ΡθΙγο δϊευΐο οοηΓίΓωαΙϋΓ. 

(37) Γεγναισίου. ΕυΙηγπαιυβ ίΙβΓαηι Γενεσίου. 

(38) Αρχάς. Υίύβοίβ ίη ββςαβηΐίουβ βοχ οοπι* 
πιβηαοΓ&η ο&ρίΐα θΓΓΟΓαπι, ςυίύαβ Ραυίίοίαηί οαρίί 
ίαβηηΐ. ΤοΙΐάβιτι υθγο, βί ίηΐβΓάυπα νβΐ ϋβ(1βηι, νβΙ 
Λίίΐηί&υβ, νοΓοίβ ΓθοβηββΙ ΡβίΓαβ δίοαίαβ,ρ. 16 δςς ηίβίΓ&Γβ 0ΓβάβΓ6ΐυΓ? δρβοίΗΐ βΐίβπι πύο βοζοπαβηί 
ΕΙοβίητη, Ιίϋ. ιιι, ο. 8 Ηί$ίοτ. 6<χΐ69. Βοοο&πι Απο- 
στόλων φροντιστήοιον καί εύσεβείας μητρόπολιν έξ 
άρχης γεγενημ£νην αρροΐΐ&ηΐίβ. 0©ΙθΓϋπι ^υάφ08 
ηοαίβ ΟηΓίβϋαηοβ Κοιη&ηοΓυπι (ΟΙ^ΟΙΊ) ηοηαίηβ 
νοο&Γβ,ρβΓνυΙ^&ΙυΓΠ 0&1. Υί(1θ ^ο. ΑαάΓ. Είδοηοηοη- 
^ΟΓϋίη ίη Ιηάαύτηο άάεοίο ρ&Γΐ. ι, ρ. 632; βί 01. 
<;βοι*£. ΕΙΐβζ. ΕάζαΓάυΐΏ ίη ΝοΙίδ αϋ Ανοάα 8&γ&, 

Οαοά ϋΙϋδίΓβ βδΐ οοηνβηίβηΐί» ίηΙβΓ υΙπιηκμΓθ ^ ο&ρ. ί, ρ. 151 βί 3θς. 

βΟΓίρίΟΓβαι αΓβϋίηοηΐυσι. υ (41) Χριστιανούς. ΙΙ& Η^βοαηΙ βχβπιρίο ηβΓΟίί- (39) Δημιουργόν. Ποο δοίΐίοοΐ ηοπΊοη Όβο, Ιηη 
αα&ηι εοηάΐΐοη, ΓβοΙίυβ ςιιαηι ποιητού οοιινβηίΓθ, 
Απδίοΐβίββ οΓβάΊάίΙ, βί Ω(1βδ η&οοη(1& Ρηίίοροηο ίη 
Ηο. ι, ϋβ ρβηβταΐίοηβ, ςαοαι&άπιοάυηι νίοίδβίοα ϋη- 
βΐίηηβ πιαΓΐγΓ ίη ΡΐΌΐΓβρΙίοο &ά Ογκοοβ ρ. 21 ποιητήν 
ροϋϋβ ({αβπι δημιουργόν Όβυοι&ρρθίΐ&ηάυπι οβηβυϋ. 
νιάβ ρΙϋΓβ »ρϋ(1 δυίοθΓυηα ίη Τ/ιααητο 6θθΐ€$ία$1., 
ρ. 34ο. Αά ΟΓβκΙίοηθΠΐ οπιηίηο ηβο νοεβ Γοβρβχίβββ 
▼ίύβηΙιΐΓ Ραυίιοίβηί. 

(40) "Ρωμαίους. ΟϋΓ Ηογπηοο8 νοο&ΓηηΙ ΓβΗςυυΐΏ 
Οοηβϋ&ηοΓυπι εοΒίυηι ? ηυηι ΓογΙθ \άαο, ςυοά, 
ςυβηαικίηιοάυαι Εογώ» οΐίπι ββηϋυηι βί υΓοίυιη άο- 
ιηίηα αο Γβ^ίηα άίοΐα βδΐ (νίηβ ΕζβοΗίβΙθΓΏ δρληηβ• 
ζηίυαι Οδ η$η βί ρτχ&ΙαηΙχα ηιιτηι^τηαίηιη, ρ. 880, 
βάίΐ. ίη-4 ; βί Λά 5\ιΙ\αηητη, ρ. 30 : ηβο ηοη ϋο&η. 
Οοο^Ιηβυω ίη ΑηαΙίοΜ* Νονί ΤαΙαηιβηΐί, οχουΓβ. 
106). ΙΙβ, ίδΙο ΡβϋΙίοαηοΓηπι «νο, ε&άβπι ρβΓ βρί- 
δοοροβ 8ϋοβ Γββ ΟηηδΙί&ηοπιΐΏ ρτδβ οδΒΐθΓΐδ αάηιί- οοΓυιη αΐιΙίηυΊοΓυιιι,άβ ςυίουδ ίΐα ΑυςυβΙίηοδ ορίδΐ. 
ο0.« νϊάβηιυδ ηιι11υηι]&Γη ογγογοπι $β αυϋβΓβ βχίοΐ- 
ΙβΓθ &ά οοη£Γβ£&η(1&8 θΐ6ί Ιυτοαβ ίπιροπΙοΓυπΊ,συί 
ηοη Οηΐ'ίδΙίαη: ηοαιίηίβ νβ1αηΐ6ηΐ& οοηςυίΓ&Ι. ι δϊ- 
ηιίΐβδ ϋϋοΓϋΐη Εοοίβδ;» άοοΙοΓαπα συθΓβΙ&δ Ιβ^β «ραά 
Β. ΟοΓίδΙίϋηυαι ΚοΓίηοΙίυηι ίη ΝοΙίδ &ά ^ϋβι^η^ 
Μ»Γΐγπβ ΑροΙος. ι: ρ. 7 βί 21. Ρπηαί νβπίβΐίβ ΙβδΙββ 
αηΐΒςίδίΓειϋουβ ίηΙβΓΓΟξ&ϋ,ηοουηο ρΐΌΐ&Ιο ηοτηίηο, 
ςυΐίΐ ββηΙίΓοηΙ, ρΓοίθββί βυηΐ, οβυ ναη'ο νβΙβΓυπι 
Ιοοίβ οοαι πιοηβίΓανίΙ Ουί). Ο&νβ ίη 1ϊ1>γο 0$ ρητηίΐίνο 
ΟΗτήΙίαηίίΥηο, ραΓί. ι, ο. 4. Ιάθΐη ηοιηβη ηοάίβ 
^Εΐηίορββ, ίη Γθβηο Μ&ΓοεείΙ&ηο ηιιοϋ&ηΐββ, βάηιο- 
άϋΐΏ &νβΓ88ΓΪ ΙβδΙ&Ιυτ αυοΙΟΓ Ο&ΙΙυβ Ιϊογι, Όβ *ίαΐη 
ίτηρβΓη Ματοιχιίαηί οχροηβηΐίβ, (]υ6πι&(1ηιθ(1υιη γθ- 
οβηΐίοη ΓΏεΓΏΟΠίΐ αρυά Ιΐαΐοδ ςηοβά&ηα ΟηΓίδΙίπηί 
η ο πα ρ η ίηΙβΓ ί^ηοπ3ΐ'ηίοβ& ηυπαβΓ&Ιυηα 6886 αοοί- 
ρίπιιιβ. 25 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ ΙΛΒΕΚ Ι. 26 ουρανού και γής, ορατών τε πάντων καί αοράτων ^ άΊοβηΙβδ, οοβίββίβαι αύμοίυηί, οαί άοαιίηιιΐίοηβΐη βΐ άναχι;ρύττοντες, άλλα πατέρα φάμενοι, τον ϊπονρά• 
ψ.ον (42) έπισυνάπτουσιν, ψ καί τήν έξουσίαν του 
ουρανού τβ και των έν αύτφ ούδαμή ουδαμώς έπι- 
τρέπουσι. Τίνες δε του μεν ουρανού τήν έπιστασίαν 
χύτψ έγχειρίζουσι, των δε εμπεριεχομένων ουκ ετι. 
Κα» το μεν πρώτον αυτών της δυσσεβείας τοιούτον. 

Ζ'. Βλασφη μουντές δε τήν ύπεραγίαν Δέσποιναν 
ημών θεοτάκον, & μήτε γραφ$ μήτε άκοζ θεμιτόν 
παραδούναι, ου πεφρίχασιν οΐ τρις ούχ άπαξ άπο- 
λωλέναι δίκαιοι λέγοντες• « Πιστεύομεν είς τήν 
παναγιαν θεοτάκον έν ^ (43) είσηλθεν και έξήλθεν ό 
Κύριος. » Καί τοΐς ρήμασι τούτοις τήν άνω ύποβάλ- 
λουσιν Ιερουσαλήμ, καί φασίν έν αύτ^ πρόδρομον 
6περ ημών είσελθεΐν τον Χριστόν, ώς και ό θείος ροΐβθίαΐβαι οοθΐίβίβοι-υιη,ςυ® ίη ο (Ε Ι ο βυηΐ, ηυΐΐα- 
Ιθηοδ αβΟΓίόυηΙ ; ςυίάααι Ι&οαβη ρΓ»ΓβοΙυΓαηι οοθΐί 
ίρβί ΐΓΐ^υαηΙ, θοπιαι Β,υΙβπα, ςηω ίη ίΐΐο οοηΐίηβη- 
Ιυτ, ηοη ίΐ6ΐη. ΕΙ οίε ςαίάβαι ρήπΐϋδ θβΙ βοπιαι 

ΙΠίρίβΙαΙΪΒ βΓΐίΟϋΙυβ. 

VII. Ια β&ηοΐίβδίηιαιη &υ1βαι ϋοηιίηαπι ηο&ίΓ&πι 
ΌβίραΓ&ΐΏ οΙ&βρηβαι&ηΙθΒ ηοππηββ ίΐϋ, ςυί ηοη βθ- 

ΙΏθΙ 86(1 ΙβΓ ρβΓΙΓβ ΙΒΘΓβηΙϋΓ, ΠΟΠ Ο0ΓΓ6ΠΙ β& (ΙίοβΓβ, 

αυβ ηβο βοπρίο ίτ&άβτβ, ηβο αικίίΐα ρβπηρβΓβ Γαβ 
βδΐ, ηβαιρβ : α Οβάίπΐϋβ ίη βαηοΐ&πι Όώρ&Γ&ιη, 
ίη ςααπι ίη$Γβ8δϋ8 βΐ ββΓΟδβυβ ββΐ ϋοιηίηυβ. » Ηίβ 
Ρογγο νβΓοίβ βυρβΓηβπι ^Γϋββίβπι βυοίηάΊοβηΙ, 
ΛΪϋηΙςϋβ ίη βαηι ρΓδεουΓβΟΓβηα ρπ> ηοοίβ ίη£Γ68βαιη Άπόττολος (44) Ιφη. Έσθ' δτε δε συνελαυνόμβνοι Β βββθ ΟηπβΙαπ), ςαβηι&ίΙιηοάϋηιάΊνυβΑροδΙοΙυβιιΗ 1 . οιομολογείν έκτης Παρθένου προελθεΐν τον Χριστόν, 
ίπειδάν δλως συναναγκασθώσιν, άνωθεν μεν τό σώμα 
συγκατενεγκειν αυτό (45) τερατολογούσιν, δι* αυτής 
δε ώς δια σωλήνος (46) διεληλυθέναι, και ταύτην 
τήν άσπιλον χαί καθαράν Παρθένον μετά τον σωτή- 
ριον τόκον έτερους υΙους εκ του Ιωσήφ παιδοποιή- 
σαι (47). Ωσαύτως δέ τήν κοινών (αν του τιμίου 
σώματος και αίματος Χριστού του θεού ημών μυ- 
ρίβις υβρεσι πλύνοντες, άποδέχεσθαί φασι σώμα καί 
αίμα, τεραςολογούντες τα Δεσποτικά ρήματα, α καί 
φασι μεταδίδοντα τοΐς άποστόλοις ειπείν « Λάβετε, 
φάγετε και πίετε• » αλλ* ούκ άρτον πόθεν ή οΤνον 
προσφέροντα (48). Καί τον ζωοποιόν δε σταυρόν 
δυσφη μουντές φασιν αυτόν προσκυνεΐν και άπο ΙηΙβΓάυω υθγο, οηιη οοπιρβΙΙυηίυΓ οοηίΗβπ Οηπ- 
βΐυηι βχ νίΓ^ίαβ ρΓοάϋβδβ,ςυ&ηάΌρβηίΙυβ υτ^βαΐητ, 
ΐρβαοα (ΙββαρβΓ οοτρυβ άοΐυΐίβββ ροιΊβηΙοββ ΓβΙβη- 
Ιιιγ, Ββά ρβΓ ίρβ&ηι νβίαΐί ρβΓ ο&η&ΐβιη ΐΓ&ηβίίβββ, 
ΐρβαπίφΐβ ίοααι&ουΐ&ΐ&πι βί ρυΓβπι νίι-βίηβιιι ροβΐ 
8&1υΙ<ΐΓ6Γη ραΓίιιιη αϋοβ βϋοββχ ^ββρη βϋβοβρίβββ. 
Ρ&γι πιοάο οοοαηιυηίοηβιη ,ΐϋόΐίοβί οορροΓ» βί 
β&η^υίηίβΟηΓίδΙί, ϋβί ηοδίΓ), ββχοβηΐίβ οοαίυηιβίϋβ 

&8ρβΓ^6ηΐ68 8ϋ8θίρ6Γβ 86 άίουοΐ ΟΟΓρίΙβ 61 8βΌ^υί- 

ηβηι ιηοηβίΓΟβ&δ εχρίίο&ΐίοηββ &ρΙ&ο1ββ νβΓοίβ Οο• 
ηαίηΐ, ςαί, υ! βίυηΐ, ρΓοΙυΙΗ, ευαι ΐΓ&άβΓβΙ αροβΙοΗβ : 
• Αοοίρίίβ,οοηιβίϋΙβ βί ηίοϋβ 5 ; » ββά ηβο ρ&ηβηι ηβο 
νίηυπι υΐΐβίβηαδ οοΙυΙίΙ.νίνίβοβΒ ΟΓηοί ηα&ΐθάίοβηΐββ 
αίαηί, ββίρβ&ηι αάοΓθΓβ βί αάπιίΙΙβΓβ : ΟΓυοβπι βΓ- δέχεσ6αι, σταυρόν οΐ πλάνοι και γόητες αυτόν άνα- ^ Γοηββ 61 ρΓβδϋ^ΐΛίΟΓββ ίΐΐί ΟηπβΙϋΠ) ίρβυοι θβββ οοοαα]ίηί8θθη1β8. Ειβηίοα ίΐΐβ, ίηςαίυηΐ, αιαηηβ ίη 
ΟΓαοίβ ηαοάυηι βχρ&ηάίΐ. ΥβΓ&ω βυΐβπι οΓαοβηι 
υίροΐβ 1ΐ£ηυιη ηα&ΙβΟοοΓυηι ίηβίΓυαιβηΙυηι βί ηι&ΐβ- 
άϊοίο βυ^αοβηβ αάοΓ&Γβ βί αιηρίβοΐί ηείαβ 6880 άί- 
οαηΐ. 

VIII. Οαίη βϋ&ιη 8&ογο& ρΓορηβΙαβ, οαιηβιηςϋθ 
νβΙβΓβπι βοπρίυταιη αϋοδ^υβ 8βηοΙθ8 ανβΓβ&ηΙυι•, πλάττοντες τον Χριστών (49). Και γαρ αυτός, οασιν, εις 
σταυρού σχήμα τάς χείρας έξήπλωσε. Τον αληθώς 
δε σταυρόν, άτε δή ξύλον, φβσί, καί κακούργων όρ- 
γανον, και δπό άράν κείμενον, ου δεΤ προσχυνεΤν 
καί άσπάζεσθαι. 

Η". 'Αλλά γάρ καί τους Ιερούς προφήτας καί 
πάσαν τήν πάλαιαν Γραφήν καί τους ά'λλους άπο- 

1 ΗβοΓ. χιι, 22. Μ&ΙΙη. χχνι, 26. 

νΑΒΙΛΙ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 

(42) Έπουράνιον. ΡοΓίβ ίά βίοί ηοηαίηββ ηοο οο- 
^ηοηαίηβ νοΙυβΓαηί, υ( Οβυαι $ηρΓαϋθβίβ$Ιβτη άΊοβ- 
ιβοί, •ά ςαβιη βοίΐίοβΐ εαΐηηι ίρβαπι, βί ςυβΒ ίη βο 
*αηΙ, ηοο ραΐ&οοηΐ ρβΓίίηβΓβ. νοοί» ϋ^αβ δί^ηίΠ- ποιήσασθαι, έπιφανήναι δε τοΐς άνθρώποις φαντασία 
ο»ια-ί οΊ1ί£βηΙβΓ βτοΐνίΐ δίβρη^ηυδ Οίβηουδ ίηβϋβΡ- Β χρησάυιενον, καί δόξας εΤναι άνθρωπος, δν τρόπον 
ιίιοηίδιι* $αοτχ$ % ρ. 300 δβς. τψ Άοραάμ καί τισιν άλλοις τών παλαιών. ΟοηΓθΓ 

(43) Έν 1$. Ιΐα βί ηοβΙβΓ; ρβοΐίαβ ΓοΚβ Εαΐηγ- βαηκίβητι ΙίΙ). ν, ο. 11. ΗατβΙίΰαηιτη (αύΐιίαηιτη. 
ΡΓονοο&Γοηί ρΐΌοαΙ άυοίο 3(1 
ή άνω Ιερουσαλήμ νοο&ΙϋΓ μή- ηιίθ5 ε'ς ήν. 

(44) Απόστολος, 
Ο&ΙβΙ. ιν, 26, αοί 
τηρ πάντων ημών. 

(45) Αυτό. Ιΐα βί ηοδΙβΓ, βθ4 Ευ1ηγηιίυ8 η&1)θί 
αυτόν, ςοοά βί 01. ΜοηΐΓ&αοοηυβ ΓββΙϋηβηάαηι 
ιηοΓίΐο ραΐβΐ. 

(46) Σωλήνος. Ε%(Ιβηι ρηΐΈδί βί οοηαρΕΓαΙίοηβ 
οβί βαηι ρΙϋΓβδ, ίίςυβ βαΙίςϋίοΓββ ηβΓβΙίεί. Ιΐ!υ- 
βΐπβ ΘβΙ ΤηβοάοΓβΙί Ιοοαβ, ςυί ίη βρίβίοΐα β] υ β &ά 
Μοη»οηο8 βΡοΙίΐ&ηοβ, Ιοπι. III Ορρ. ρ. 1073, ιΐ* 
ΙφΙϋΓ : Σίμων μέν γάρ καί Μένανορος Κέρδων καί 
Χιρκίων, παντάπασιν αρνούνται τήν ένανθρώπ^σιν, 
χαί τήν έκ Παρθένου γένεσιν μυθολογίαν άποκαλού- 
Λν. Βαλεντίνος ^ δέ καί Βασιλείδη,ς καί Άριιόνιος, 

ί'- της τούτων συμμορίας, οέχονται μίν της Κ2 ΑΙία β]υ3ΓΏ0(ϋ νβΙβΓυηι (βδΐίηιοηία εοΐΐβοΐα Ιββββ 
βρυά 8ΐορη. ΙιθΓηο^ηβ ίη Νοϋβ αά Υαηα ιαοτα ρα^. 
415 εβςς. θΙ ΤηοίΡαηι Μΐΐΐββ ίη ηοϋβ &(1 Ο^γϊΙΠ 
ΗίβΓΟδοΙ^ιηϋΛηί ΟαΙεεΗβ&ΐη IV, § 6. 

(47) Παιδοποιήσαι. ϋβ ΑηΙίιΙίοοΓη&ηβηίϋΒ, ςαοδ 
Αυ^υδΙίηαβ βί Ραουηιΐυδ ΑηΙίάίοοηι&Γϋαδ νοο&Ι, 
Αΐίίθςυβ ηυ^ιΐδ ββηίβηΐί» ίπιρί® αβ^βοΐι'δ Ιβ^β βχ νβ- 
ίβΓίουβ οοωηιβηίΛηΙββ Όίοπνδίυαι ΡβίΛνίυηι ίη Οο- 
0ίηαΐίΙ)Η5 ΐΗεοΙοςιεή, Ιοπι. Ι ν, ϋο. χι ν, οαρ. 3. Β( 
01. ^&^. Βββηβ^. ίη ϋί$$βΠ. Μ&ίοήοο ΙύϋοΙορ. ρ. 58. 

(48) Προσφέροντα. ΟοηΓθΓ ςυ© δοπρβί ίη ΗιβΙο- 
πα Βορο?ηίΙόηιιη, ρ. 88 δβς. 

(49) Χριστόν. δίπιίΐία άβ Βο^οπιίΗβ, ΓβοβηΙίοΓβ 
Μαηίοη&ιβηιί «ατοϋΐο, ίη πιο* ΒοςοηιίΙοηιτη Ηί$Ιο- 
τία, ρ. 105 ββςς. 27 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΈΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 28 ίο Γ, φΐ08 ΓϋΓθδ βί ΙαίΓοηββ &ρρθ11αηΙ, πιβχίπιβςϋβ Α »τ;έφονται άγιους, λίστας αυτούς και κλέπτας άπο- οοΐ7 ρ Ι) προ ΕροβΙοΙοΓυω ΡβίΓο ζηΒΐβάίβυηΙ ςυίβ., ίη- 
ςαίυηί, 6άβπι ίη ηαββίβίΓυπι θΐΟηπδίυπι αύηε^ηνίΐ, 
ςυ&πινίβ πιβρίδίβΓ βοπιηι Μαηββ όίδβΓίβ οίαποβΐ, 
ίρβίβςαβ άίοαΐ : « Νοη βίο β£0 ίηιπιίββποοΓβ, α Ι 
ΟοπδΙυβ ςυί βίΐ : (^υίουηςυβ πι β ηθβανβηί βοπιπι 
1ιοπιίηί5υ8, ηβς&οο βΐ ϋΐυπι ββο. Αι ρ$ο άΊβο, βυπι 
ςυί γτιθ ηβββνβπΐ βοπιηι ηοππηίουβ, βΐ ηαβηάαοίο 
βαΐυΐί βυδΒ ρΓΟβρβχβπί, βο 8ΐ ηοη ηββανβπί Π1Θ, 
01201 £» υ (Η ο Βΐιβοίρίβηα, &β άβΓββίίοοβιη αιβηαΆ- 
είηπίφΐβ β]υ8 ςυαδί ευδίοάΊβιη βί βοηββΓν&ΐίοηβηι 
οοηΓβββίοηίβ πιβ» ΓβρυΙαοο. » ΑΐΙβπιβη βυπι ίί& 
8β η&ϋββηί &ε ρΓορηβ άορποβίίδ οοηΓβ3δίοοβπι, υοί 
ίηβί&ί Γοπηίάο, ηαΐΐο ηθ^οΐίο αοηβ^βηί, ηιιΙΙίςυβββ 
ΟΓίΓΩίηί ιάβο οοηοχΐοβ β&εβ άιβαηί, εΐΐ&πίθί ηαίΐΐίββ καλούντες, μάλιστα δε τόν κορυφαΐον (50) των απο- 
στόλων Πέτρον δυσφημούσιν, δτι γέγονεν εξαρνος, 
φασι, της ε:ς τον διδάσκαλον και Χριστδν πίστεως. 
Καίτοιγε του διδασκάλου αυτών Μάνεντος διαπρυ- 
σίως αύτοΐς έμβοώντος (51) και λέγοντος (52), ώς 
• Ουκ ειμί ά'σπλαγχνος, ώς ό Χρίστος δ ειπών. "Οστις 
με άρν^σεται έμπροσθεν τών ανθρώπων, άρνήσομαι 
αύτδν κάγώ. Άλλ' έγώ λέγω τδν άρνησάμενόν με 
έμπροσθεν τών ανθρώπων, και τψ ψεύδει τήν ο*κείαν 
σωτηρίαν πορισάμενον, ώς μή άρνησάμενόν με μετά 
χαράς προσδέξομαι, και τήν άνάκλασιν αύτοΰ και 
το ψευδός ώς φυλακή ν και συντήρησιν της έμής 
ομολογίας ήγήσομαι. » Άλλ' ούν ούτως έχοντες και 
τήν του οϊκείου δόγματος όμολογίαν, έπιιδάν φοβη- ηβ£ΛΐίθΠ6Πΐ ΓβρβίβηΙ, β υ ΠΙ ηίηίΐοαίίηυβ, ςυί αά Β θώσιν, εύ/ερώς έξαρνούμενοι, καϊ μηδεμιας αιτίας 1)Γβνβ ίβωρυΒ, ουηα ίοί ρβποαίοπιαι Γοπηΐάο οϊγ- 
οιπηςοαςυβ βάββββί, ηυπιιιηιιιη ςυίάρϊ&πι ρββδίιβ, 
βί ίη &βηθ£8ΐίοηβαι άβίβρδυβ ίυβΓ&1, οααηίηο βΙ)]ί- 
οίβηάαιη βΐ ΓβραάίαηάυΐΏ 6836 βίαΐυυηί, ηοη ο 5 
βιηβηΐίί&πι ίΐίαιη, <|υαπι ρΓ©ίβηά»ηί, ββαβ&π}, δβά 
οΐ) αΐίαπι, <]ϋ&ηα βίίβηί, βΐ οοβϋΐίβηΐ, ςυία ηβοαρβ 
άθ άβΓβοίίοηβ ΠΙοπιπι ρπβηϋηίί&νίί ηίβ νβΓ^ίβ : 
* δ&Ια^ϋβ ίαιπι&ουΐαΐι βί ίηνίοΐαίί βί ίηνβηίπ ίη 
ραββ, βί Όοιηίηί ηοδίπ Ιοη^&ηίηιίΙ&Ιβπίΐ β&ΐυΐβαι βτ- 
ΜίΓβοαίηί ; βίου Ι βί οηβπδδίπιυΒ ίταίβΓ ηοβΙβΓ Ραυίαβ 
βββυηάυαι ά&ί&ιη 3ίί)ί θβρίβηίίαηι βοπρβίί νουίβ, βί 
ίη οηιηίϋυβ ΕρίβΙοΗβ Ιοςυβηβ ίη βίβ άο ηίβ ίη 
ςυίουβ^υηΙςυ&οΙαφάίίΩοίΙί&ίηΙβΙΙβοΙυ, ςυβΒ ίηϋοοϋ 
βί ίηβΐ&ηϋββ άβρΓ&ν&ηΙ, βίουΐ βί οθΒίβΓ&β δοΓίρίϋΓ&β υπευθύνους φάσκοντες Ιαυτούς, καν μυριάκις εξαρ- 
νοι γένωνται, αύτοι τδν προς βραχύ τι, τοσούτων 
φόβων περιεστηκότων, ανθρωπινό ν τι παθόντα και 
προς άρνησιν υπολισθιξσαντα, άπόβλητον παντελώς 
και άποτοόπαιον τίθενται, ου δι 1 δ (53) προσφασί- 
ζονται, άλλ' δ σιγώσι και αποκρύπτονται. &ιότ•. 
περί της αποστασίας αυτών προανεκήρυξι λέγων. 
• Σπουδάσατε (54) άσπιλοι και άμωμοι αύτώ ευρε- 
θήναι έν ειρήνη, και τήν του Κυρίου ημών μακρό- 
θυμίαν σωτηρίαν ήγεΤσθε, καθώς καϊ δ αγαπητός 
ημών ΙΙαΰλος κατά τήν δοθβισαν αύτψ σοφίαν έ'γρα- 
ψεν υμΤν, και έν πασαΤς ταΐς Έπιστολαΐς αύτοΰ λι- 
λών έν αύταΐς περί τούτων, έν οις έστι δυσνόητα 
τίνα, α ο\ αμαθείς και αστήρικτοι στρκβλοΰσιν, ώς αάβυ&ηι ίρΐΌΠίπα ρβΓόίίίοηβίη.» Νβπα ηβοοοΓ^ρηβί ^ και τάς λοιπάς Γραφάς προς τήν ίδί ιαν αυτών θίοςυίβ ίρβΟΓϋΐΌ βυοΙ&οίβιη βί ίηαρίβί&ίβίη ρΓβΒηυη- 
ίίβηί, ςυί ΐρβα Όοηαίηί βίοςυίβ, ηβο ηοη βροδίοΐίοα 
Λΐίαβςυβ δεηρίαΓ&β,ηβπιρβ Αοίυβ αροθίοΙοΓυηι βίΟ&- 
ίηοΐίεαβ, υΐ νοο&ηί, Ερί$ίο1&8 Α^πιίίίυηΙ,ρΓ8Βί6Γβα$, 
ς υ» οοΐΎρηβΡΟ (ΡθΙγο) ίηουϋηΐυΓ ; ίΐΐββ βηίηι ηο 
νβΓηο ςυίάβιη Γβοίρίυηί : ίΐΐί, ίηςυ&ηι, βυηί, ςαί 
νβΓθ άβίοΓςαβηΙ, βί βνβΓίυηΙ ίη ρΓορπ&πι ΒΐΙ)ί ρβΓηί- 
οίβηα. Αβίαβ υθγο αροβίοΙοΓυα) βί Οηίηο1ίβ&$ ηοη 
οιηηββ βΐϋδ Β^υη^υηί,δθίί ςαίάααι βιίΙΙίθουπκΗΒίβ- 
Ηδ &ηηυηΐ6Γ&ηί. 8εά οιγοε ρπ>ρηβί&8 ςηί^βαι βί άπώλειαν. » Τα γαρ του κορυφαίου ταύτα λόγια 
αντίκρυ ς τήν αυτών προανακηρύττει τόλμαν τε και 
δυσσεοειαν, ο Γ ί αυτά τε τα Κυριακά λόγια και τα 
αποστολικά και τάς άλλας Γραφάς, φημι δή τάς 
τε Πράξεις τών αποστόλων και τάς Καθολικά; λε- 
γομένας, πλην τών αναφερομένων •ϊς τδν κορυ- 
φαΤον (55)• έκείνας γάρ οί)δι τοις ρήμασι παραθέτον- 
ται. Ουτοί εισιν οΐ ώς αληθώς στρεδλοΰντες τε και 
δια στρέφοντες προς τήν ιδίαν άπώλειαν. Και τάς 
Πράξεις δε τών αποστόλων καϊ τάς Καθολικάς ου 
πάντες αυτών συναρμόζουσι (56) τοΤς άλλοις εισι νβίαβΤοδΙ&πιβηίϋΠΊ, βί είτοβ οχίβΓΟδ δ&ηβίοβ υιγοβ, 

νΑΕΙΛ ίΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(50) ΚορυφαΤον. Ηίβ βί βίηαίΐίουβ βίομϋ» ΡθΙγοπι (53) Δ•.' δ'. Ιια βί Εαίη^πιίϋβ, ΓβοΙβ οωηίηο 

ίη τβΙβΓυιη βοτίρίίβ πι&βί&η οοηβΐ&ί. Υίάβ Ιοοα βοΐ- π ηοβίβΓ ουοΐ δ. 
ΙβοίΛ α ΗΐοηαΓοΙο Μοηί&οαίίο, II ΟΗςίηιιιη, ρ. 172; υ (54) Σπουδ: Αί ΙβΑ&οο ΒβΓΓ0\ν. ίη ίΓ&οί&ίιι ϋβ ρητηαΐη ραρχ, βί 
Οιιίΐίθίαιο ΚοΓόββίο, Ηο. χν, ββρ. 1 βί θβςς. 1η$ΐΓΗ- 
αίοηητη, ηυί Ιαηαβη βί ίρβί β&άβιη ορ<?Γ& βνίηβυοί, 
6&άβηι βηοοηιί& βί ίη ΡΑυΙυηι & νβίβηουβ εοΐΐ&ΐα 
Γα ίβ 8β. Ρβυοίδ πιυΐία βίΓθΓί Ρββυάο-ΟΙβηιβηβ ίη βρί- 
βίοΐα βά ^α^οουιη ) ουί ΡβίΓϋδ ββΐ ή απαρχή του Κυ- 
ρίου ημών, δ τών αποστόλων πρώτος, ψ* πρώτω δ 
Πατήρ τδν 1'ίδν άπεκάλόψεν, δν δ Χρίστος ευλόγως 
έμακάρισεν, δ κλητδς και εκλεκτός, καϊ συνέστιος, 
καϊ συνοδοιπόρος, ό καλδς και δόκιμος μαθητής. 

(51) Έμβοώντος. Κα ΓθβίϊΙυί βχ ηοβίΓΟ, ρρο 
Οοι»1ίηί&ηο έκβοώντος. ΟοηββηίίΙ Ευίηγαιίυ8.Ε&(ΐ6ηι 
νοββ υίϋϋΓ ηοβίβΓ ΙπΓγ&, § 24. 

(52) Λέγοντος. Μ&ηβίίβ ηοο ίΓα^παβηΙϋπι βάοΙβη- 
άυαΊ ίυβηίίίβ (}ϋί6 βχ ΟοηΊββ ςυοάλαι πίδ. Οοΐίβρϋ 
Ιιϋάονίοί Μ&£ηι 8. ^. βχηίοβί άοβίίβδίηαηβ *ίϋ. ΑΙ- 
1)θΓΐυί> Κ&οηοίυβ ηοβίβΓ Ηο. ν ΒίδϋοΙΙκΰχ Ογχοκ, 
ρ. 284 ββςς. Χάσατε. 1.0^6 Ιοουπα Ρβίπηυπι : II 
Ρβ'ΐΓ.'ιι, 14-16. θα» ίηΐβΓ ηαηο βΙΙβ^οηβηο, 
Οϋπι ςυα βί Ευίηγωίϋ8 ρΓΟΓβυβ οοηβΟΓάβί, βί νυΐ- 
ρβίοβ εοίϋββδ Ν. Τ. άίίΓβΓβηίία ίηΙβΓΟβάίί, β&ηι ίρββ 
ΓββίΙθ οοδθΓναοίβ βί ίηοαββ νβΙβΓϋηι οοηβαβίιιάίηί 

βΧ ΙΙΙβΓΏΟΠ» δΟΓίρίϋΓβθ 880Γ8Β 0Γ801ΐ1& οίίβηίΐί, άβ 

ςυ& ^ο επ^ϋδ ίη 01$βΓναΙΙ. ζαοΓ., ^ο. ΜίΙΗηβ ίη Ργο- 
Ιβροηι. αά Ν. Τ., βί ίη ρππιίβ ϋαηίβΐ )ΥηίίΙ)ν, ίη Εχα- 
τηΐηβ ναηαηΐίη/η Ιβΰίίοηητη Ν. 7. ΜϋΙίαηι Ι6£&η1υι». 

(55) Κορυφαΐον. Ηί ίβίίϋΓ ΓοΓίβ δοΙΙ βχ οηιηί 
ΟηηβίΐαηοΓυαι&ηΐίςηίι&ίβ υίΓαηαςαβΡβιΗ βρίβίοΐβαι 
&νβΓ8&ίί βυηί, ουηα Εϋδβόίιΐδ, Ηο. πι, ο. 3, ΗίζΙον. 
6€ΰΙα$, ίβδίθΐυτ ρηοΓβπι &1) οοαηίουδ, ροβίβηοΓβσι 
Αϋ Αοίίςιιίοήϋυβ ηοη Γβορμίαηι Γυΐ^ββ. Αί ηί ςυϊάβη 
ίά ΓϋεβΓοηί, οοογΙα, αη ΡβΙτί βα βίί, άηοίί&ίίοηβ ; 
ίΐΐί νβΓο βχ ίβηΊΡΓαπο ςυοάβα} ίη ΡβίΓΟίη οάίο. 

(56) Συναρμόζουσι. 11α Οοίβϋη, βί Εαίη^ιηίυβ: 
πα β. ηοβίβΓ ηλοβί συναριθμουσι, ίά ββί αηηητη&ταηΐ, 
ββηβα βοάβπα. 29 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΕ08 ΙΛΒΕΙΙ Ι. 30 &ί οι Χ€Ϊ συντάττουσι. Άλλα περί μεν των προφητών Α. ςϋί ίο βο β£Γϋ1δβΓϋηί, βΐ 0ΪΠ5Λ £0Γνρη830Πΐ βροβίο- 
χα2 της Παλαιάς Διαθήκης, και των κατ* αυτήν λοι- Ιοπιπο, βίο ίΐΐί ίηββηίυηΐ. 
- αγίων διαλαμψάντων και του κορυφαίου των αποστόλων ούτω μεμήνασιν. β'. Καθολική ν (57) δε 'Εκκλησίαν τα εαυτών χα 
λουσι συνέδρια, ήνίκα μάλιστα προς τους ευσεβείς 
λόγους (58) καΐ συζητήσεις κινούσι. ΚαΘ' εαυτούς 
γαρ προσευχάς (59) χαλουσιν αυτών τα συνέδρια• ου 
μήν άλλα καΐ το σωτήριον διαπτύοντες βάπτισμα, 
υποπλάττονται παραδέχεσθαι αυτό, τά του Ευαγ- 
γελίου ρήματα τζ του βαπτίσματος φων^ υποβάλ- 
λοντες. Και γάρ φασιν. « Ό Κύριος έ'φη' Έγώ είμι 
το ύδο*ρ το ζών » πλην έπειδάν σφοδροτέρψ τινι 
σωματικφ νοσήματι περιπέσωσιν, και τον τίμιον 
και ζωο ποιόν σταυρόν τον έκ ξύλου πεποιημένον IX. Οαΐ&οΐίοβπι υθγο ΕοοΙβΒίαπι βαοβ νοοβηΐ οοβ- 
Ιυβ, ουοα ιη&χίιηβ βά ρίβ οοΐίοςαία βί άΊβββΓίαϋοηββ 
άβνβηίαηΐ. ΙαΙθΓ ββ 8αΐβαι ο<Βΐυ$ βαοβ νοο&ηΐ ρΓΟβ- 
βυοη&8 ββη ΟΓ&Ιοηα. Ιηαο βΐίααι βί β&ΙυΙ&Γβαι 1)8- 
ρΐίβοηααι ΓβδρυαηΙ, ββ Ιβαιβη ίρβυπι &<1απΙΙθΓ6 
βίζηυΐαοί, Εν&ηββίϋ ν6Γΐ)& οβρίίδπιβίίβ νοοβ βαΙ)ίη- 
άίοαηΐββ. Είβηίπα, ίηα,υίιιηΐ, Όοπαίηαβ ά*ίχίΙ : « Ε&0 
ΒΌίτι &ςυα νίνβηβ '.» ΟθΒίβΓϋπα ςυ&ηάο ίο νβηβηιβη- 
ίβπι οοΓροηβ &£η1υ<ϋη6αι ίηοίάηηΐ, νβηβΓΛηάβπι 
βΐ νίνίίΐο&αι οΓυοβηι βχ Ιί^ηο ί&οίαιη βίοι ίπιροηυηΐ. 
ϋβίηάβ νβΓΟ ίηοοίαιηίΐβίβηι οοηββοαίί ίΙΙ&πι οοη- έαυτοις (60) Ιπιτιθέασιν. Έπειτα τυγχάνόντες της " ΓΗη£ΐιηΙ, αιιΐ οοηουΐοβηΐ, βί &ο,]ίοίιιηΙ• Οϋίη βΐί&ηΐ \άσεα>ς, διαθλώσιν (61) τούτον ή συμπατοΰσι, και 
άπο^ρίπτουβι* αλλά και τους παΐδας αυτών (ύπό 
των της Εκκλησίας πρεσβυτέρων αιχμαλωσίας λόγω 
πολλάκις παρ' αύτοΐς κατεχομένων [62] ) τψ σωτη- 
ρίψ άςίουσι φωτισΟήναι βαπτίσματι• λυσιτελείν τψ 
σώματι τόν τε σταυρόν καΐ το βάπτισμα οΐ πάσης 
ωφελείας λογοποιοΰντες ανάξιοι, μή μεντοιγε δια- 
βαίνε ιν την τούτων ένέργειαν είς ψυχζς κάθαρσιν, 
•η τίνα αλλην ταύτης ώφέλειαν. Ναι δη και της κοι- 
νωνίας είσιν αυτών ουκ ολίγοι του τιμίου σώματος και 
αίματος Χρίστου του θεού ημών. Άλλα τούτο προς 
έξαπάτην τών απλούστερων μεταλαμβάνουσιν (62*). 
'Επί δε τοΤς ε*ρημένοις ούδε τους της καθολικής 1Η>θγο8 βαοβ (ςοαηιΐο βρυά Εοοίββί» ρΓββονΙβ- 
Γ08 ίη οβρίίνίΐβΐβ άβΐίηβηΐυτ), υΐ β&ρβ οοηΙίη$Η, 
Γθ£&ηΐ 88ΐ Ι ιι Ια γι ύ&ρϋβιη&Ιθ ίΠυπιΐηβΐΊ, ΓυϋϋΙθΓ ρα- 

Ι&ηΙββ, ΟΓϋΟβΙΒ 61 5&ρ(Ϊ8ΙΏ& ΟΟΓρΟΠ ρΓθ4β88θ, ΠΟ- 

ιηίηββ 8&ηβ οπαηί οοαιαιοάο βί ορίΐαΐβΐίοηβ ίηάί^ηί, 
8β(1 βοπιαι νίιη βί ορβΓ&Ιίοηβπι, ηβο &ά βηίωβ 
ιηυηάαΐίοηβπι, ηβο &ά βΗκηο ςυϋπαρί&ιη β,)υ8 οΐϋί- 
Ι&Ιβιη οοηΓβΓΓβ &Γΐ)ίΐΓ&η(υΓ. 5&ηβ βχ ϋΐίβ ηοη ρ&υοί 
ίη νβηβΓΑαάί εοΓροήβ βΐ 8&ηςαίοί8 0^ΓΪ3ΐί ϋβί 
ηοδίπ, οοαιιηαηίοηβ βαηΐ, ββά υΐ βίαιρΗοίοΓββ οϊγ- 
ουπινβηίΑηΙ Ι&ηΙυηι, ί11Ϊ3 ρ&Γΐίοίρ&ηΙ. ΡγφΙογ ο&βο 
νβΓΟ, ς α 83 άίοίει βυοΐ, ηβα^υη οαίηοΗο» Εοοίββίββ 
ρΓθβ^ΙβΓΟβ, ηβςυβ Γβϋςυοβ β&οβΓ^οΙββ εκίηηίΐΐυηΐ, Εκκλησίας πρεσβυτέρους, ούδΐ τους λοιπούς Ιερείς ρ ςυοηίαΐΏ, ίαςυΐααΐ, οοηοίΐίιιαι οοαίΓλ ΟαιϊβΙυπι αποδέχονται. Διότι, φασ?, το κατά Χριστού συνέδριον 
οι Χιρεϊζ και πρεσβύτεροι (63) τόύ λαού συνεστή- 
σαντο. Τους μέντοι παρ* αύτοίς Ιερέων τάξιν επ- 
έχοντας, ούχ ΙερεΤς, άλλα συνεκδήμους (64) κα? νοτα- 
ρίους (6δ) έπονομάζουσιν. Ούτοι δε ούτε σχήματι, ιηίΐυπι Β&οβπΙοΙβΒ βΐ ρΓ68ογίβη, ββυ ββηίοΓββ ρο- 
ρυϋ βοη8ΐϋυβΙ)αηΙ, 8βά 8γηβοάβιηο8 βί ηοΐ&ποβ 
&ρρβ1ΐΗηΙ.Ηί νβΓο ηβο η&οίΐυ ηβο νίνβηόί πΐυ, ηβςαβ 
&Ι)ο ςυορϊ&ΓΏ πιοάο, ςαί νβηβΓ&οίΙίοΓβιη νίνβηάί γε- 
Ιίοηβηα ρΓβΓβΓαΙ,βυ&ηι & ρΙβοβάϋΓβΓβηΙί&ηιβχηίοβηΙ. ούτε διαίτη, ούτε τινί άλλω τρ«'πψ βίον σεμνότερον έπιτελούντι (66) το διάφορον αυτών προς το πλήθος 
επιδείχνονται. 

3 ^ΗΟ. IV, 10. 

ΥΑΚΙ,Ε Ι-ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (57) Καθολικήν. €&(ηο1ίο& βοιίίοθΐ οΐίπι νοοαοΛ- 
Ιυτ ςυβνίβ Εΰο1ββί& ρ&ΓΐίουΙ&πβ, πιοάο ίη τ^πΙ&Ιθ 
(ΙοοίΓΐηβΒ β&ΙυΙ&Ηθ, ςυβαι ηοοίρβο ηοηαίηβ βίηί νίη- 
ϋίο&Γβ οοηΕοαηΙϋΓ ΡαυΙίοίβηί, ρβΓβΐβΙβΓβ! βίοηΐ β( 
βρίβοορυβ ρβΓίίουΙαΗβ ΕοοΙββί» ΟΓΐηούοχββ ηοο 
ηοαιβη ΓβΓβέαΙ. Ιλολ ηυο ρβηίηβηϋα ίη βοηρίοΓί- 

008 βοείββί&βϋοΐβ 83?ρϊί8ίίΠβ βχβίβοί (62) ΟοΓΏΓηα ηοβ ρ&Γβηίηβϋουηι ηοη Ιβ^ίΙϋΓ αρυά 
ΕυΙονηιίυπι ίη ΡαηορΙία. 

(62Γ) Μεταλαμβάνουσιν. Μ9. ΗαηΐΙ). ρΓδβΓΟϊΙΙΪΙ 
ο% ΓογΙο ρΓΟ αυτοί, 8θά ηίηίΐ ε& νοοβ ορυβ 68 1. 

(63) Πρεσβύτεροι. Οηϋηοπι ί^ίΙϋΓ ηαηο &ογο- 
^αηιΐυπι οβηβυβΓυηί, βο ςαοά «ΙυάαίβΦ 68861 ογϊ- 
9ΐηί3.0υοο1 ς[υοο8Γ|υβ αάηΊΐΐϋ ροββίί,ίΐίδοβδ ίη ρηπιίδ (58) Λόγους. Ιΐ& ηοβίβΓ, βί ΕϋΙήνπιίϋβ, ΓββΙβ οπι- β βχ 01 ΟΕίπρβ^ϋ Υϋπη^βΒ 8^ηαρορα ν*<ΐΓσ 9 Ιίο.ιι 9 ο. λ 2. οίαο, ρΓΟ ςιιο Οοίβΐίηί&ηυβ ββηβυ ηίυΐοο η&οβΐ 
λέγουσι, ςαοά βϋ&ηι ίη νβΓΛίοηβ οαΰΙ&1& β α πι &Κθγο 
ίΠο ρβηηαΐατίηιηΒ. 

(59) ΙΙροσευνάς. Αά ίπιίΙ&Ιίοηβπι βοίΐίοβΐ ^υά&^^» 
βί η&βοβηΐίβ ΟοΓίδϋ, Οοηαίηί ηοβίπ, Εοοίββί», ίη 
ςαα η&ηο «ρρβΙΙ&Ιίοηβαι οΜίηυίβββ νβΐ βχ Αο• 
Ια ο πι χνι, 13, ιη(β11ί£ίΙυΓ, »γ1 ςυβπι Ιοοιιγώ οοηίβ- 
ΓΛηΙϋΓίοΙθΓρΓβίβδ. λάάβ Β. βοάίηάυηι Οΐβ&ηυπι ίη 
0Κ>8βΓν&α. βίΐ ΜβΛΙηβί νι, 5 ; Ηβοηο. νβΙββίυπΛ 8(1 
Εϋββο. ρ. 27 ; 8ίβρη. 1β Μονηβ ίη Νοϋβ αά Ϋαηα 
$αατα 9 ρ. 72 ββςς. ; ^ο. ΒΓ«υηίυιη ίη 8βΙβ€ΐί$ $αοΗ$ 
ΙιΙ). ν, ρ. 774; Ιβ&αουπι Υοβδίοπι &ά 0«1ϋ11ϋΐη, 
ρ. 313 ; ίο. Οοα£ΐβυιη ίη ΑηαΙεοΙη $α&. Ν. Τ. Κχο. 
55, βί Οβρρβίΐυηι ίη Ορρ. ροβΙΙιυηιίβ ρ. 271. 

(60) Έαυτοΐς. Ιΐβ Γθροδϋί βχ πιβ. ηοβίΓΟ βί Εϋ- 
Ιηνοαίο, ρρο ςυο Οοίβΐίηίβηυβ ηθϋβίαύτοις. 

(61) Διαθλώσι. €οη[η^ηηί : Ϊ1& οχ διαΟλάω Γβίΐ- 
άβηόαηι ββηβοί ρΓΟ ορρηρηαηί, ςυοά ίη ρποΓΐ ίηΙβΓ- 
ρκΐβίίοηβ ΓοΓίβ βχ διαθλέω βχβίβΐ. (64) Συνεκδήμους. Υοοβ δβίΐίοβΐ, ΛροβΙοϋοίβ 
Ιβπιροπβυβ ΓβεβρΙα. 1•β£β ΑοΙοηιιη χιχ, 29 ; βί Η 
Οογ. νιη, 19. 

(65) Νοταρίους. Ηοο ηοπαίηβ ρΓορήβ τους ταχυ- 
γράφους άθδίβηβπ βχ Οίοδβίβ οοοβίβΐ : (Ιβίηάβ νβΓΟ 
ίΓ8η3ΐΗΐβ νοχ βδΐ αά βοηρίοΓβδ ρυ6Ηβ& αυοίοπίβΐβ 
οοηδϋΐαΐοδ, δίνβ 1 11 1 Γβίρυοίκ» δίνβ Εοοίεβίω ίηββΓ- 
νίΓβηΙ. Όβ ρΓΪ0ΓΪ3 ρβηβΓΪ3 ΝοΙβΓϋδ οοπίΓηβηΙαΙαΓ 
0αγο1ο8 ΟαΓΓββη. ίη ΟΙο$$αΗο τηβάίχ Ι,αΙίηίΙαίΜ βιιο 
Ιοοο, βί Μβϋχ αε ίηβτηχ Οτ<τοναιί$ % ρ. 1004 δβς. 
Ώβ ροδίβΓίοΓίβ ο1η3313 νβΓΟ ΗβηΓ. ν&ΐβδίυβ 8(1 8ο- 
ογηΙι3 ΗμΙογ, βοοίεήαίί. \\\>. ν, ο. 22. Εχ η^'υβ οο- 
ββΓν&ιίοηίϋυβ βροοίαϋπι ραΐβοίΐ βρίδοοροδ &ά ηΐΑηαβ 
η&ουί88β βπκϋιοΰ αάοίοδοθηΐθβ, ςυί βί αοία βοοίβ- 

ΒίκβΙίβα 

(66) Έπιτελούντι. ΙΙα βί ΙΙαπιοϋΓ^. ΑΙ ΕοΙηγ- 
ηιίϋβ νοοβ χαρακτηρίζοντι, ρβΓβρίουίΙ&Ιίβ ΓοΓίβ 
08088, 010 0803 ΘΒΐ. 31 ρηοτιι ρατπιακοηλε γ;ρ. Χ. Εγβη^βΗοπι, αυοά βραά ηθ3 η&οβίιΐΓ, βάοΓ&Γβ Α. 1'• Το δε παρ' ημών Εύαγγ^λιον (67) ούχ έπιδιστά- ηοη άυοϊΐαηΐ ηοη ψηάβιη, οϋί νβηβΓβηά© οπιοίβ 
β^υτ» άβΙίηββΙυΓ, 8βά ίη Γβΐίαυίβ 1ίΙ)Γί ρβΓίίοηβ,υΙη 
ίηαββο θΓαοι'8 ηοη ΓβρΓδβδβηΙβΙϋΓ. Οίουηί &υ1βπι ββ 
ΗοΓυπι βάοΓ&Γβ, υΐροΐβ αυί Όοιηίηίοοδ ββπηοηββ 
οοιηρΙβοΙ&ΙιΐΓ,ββά ςυ&ηΐυηι &ά άθ£ΐΏ&Ιυπ) ΓβΙίοηβπα 
ρβΓίΐηβΙ, ίΐβ. 5 υ η Ι ίπιρϋ βο οοπΙγλ νβηίαΐβιη, οοη- 
ΐΓ&αυβ ββ ίηνίοβπι οπαηίηο ρυ^ηβηΐββ. ΕοΓυτη νϋ« 
£βηυβ Ιίοίάίηβ ρίβηυπηίβπι ηβΓβηάΊβίΓΌρυπΙβΙίουβ 
βο ΓοβάίΙ&ΐίοηβ, πυ« ίη ηαβηΙβΓη ηοη οβάυηΐ. Ν&πα 
υΐΓίυβαυβ ηβΙοΓ» οοπιπιίΒΐίοηίηυβ αΙυηΙϋΓ, ηηΙΙβπι 
ηοη νβΐ ίηβη&ΓΓ&οίΙβπ) οηδοβηίΐβίβα) &ίηβ ραάοΓβ 
αάιηίΐίβηΐθδ : ΙαηΙοπιηΊοάο άίοίΙϋΓ,ηοηηυΙΙοβ βοτυΐΏ 
& βοίία ο υ ιό ηιαίηοηθ &1>ΒϋηβΓβ, βοπβίβΐί βυΐβπι βΐ 
Ιϋΐηί ρβΓ Ιοίβηα νίΐ&πι 86 άβάυηί,οπιηβηισϋβ βΐίβπι ζουσι προσκυνεΤν (68), ού μήν, Ενθα του τιμίου σταυ- 
ρού ό τύπος διακεχάρακται, άλλ' έν τψ λοιπψ του 
βιβλίου μέρει, έν φ το άπεικένισμα του σταυρού μή 
διαση μαίνεται. Φασι δε το βιβλίον προσκυνεί* ώς 
τους Δεσποτικούς περιέχον λόγους. Άλλ' δσα μ*ν 
εις δογμάτων ανήκει λ<5γον, ούτως είσί δυασεβεΐς, 
και πρδς τήν άλήθειαν κα'. προς εαυτούς παντελώς 
άσύμφωνοι. Ή δε πολιτεία τούτων γέμει μίν ακο- 
λασίας, γέμει δΐ και μιασμών αρρήτων και ($υπα- 
σμάτων άνεπινοήτων. Χρώνται (69) μεν γάρ μίξεσιν 
εκατέρας (ρύσεως, προς άπασαν ά^ητουργίαν άν- 
ερυθριάστως έχοντες. Πλην ένίους τινάς αυτών ςρααι 
τήν προς τάς γεννησαμένας (70) άποκλίνειν (71) συν- 
άφειαν • μέθτ) δε και ασωτία τον βίον ο*λον εκδοτον πιογοπι εοΓΓυρΙβΙβπι ββοΙβηΙϋΓ. ^υΐά υθγο βίη^ηία Β δχουσι, και πασαν αλλην ηθών διαφθοράν π*ρι 

έπουσι. Και τί δε! καθ 1 Ικαστον, άλλα μή έκεΤνο 
φαναι ; ούδεν τον βίον άπ^δοντα τοις δόγμασι περί• 
φέρουσι. 

ΙΑ'. Και ταύτα μεν επί τοσούτον. ΕΙ δέ τισι οίλον 
και άνωθεν πόθεν Ιδειν αυτών τήν δυσσέβειαν καΐ τα 
πρώτα σπέρματα όθεν κατεβλήθη, Κύριλλος (72) τε 
αύτοΤς, ό τα της Ίιροίζ π<5λεως έγκεχειρισμένος πη- 
δάλια, της ιστορίας καθηγήσεται, και 6 πολύς έν 
θαύμασιν Έπιφάνιος (73), και δή τών τάς έκκλη- 
σιαστικάς (74) Ιστορίας ανάταξα μεν ων ούκ ολίγοι, 
Τίτος τε (75) δ Βοστρήνών επίσκοπος, και Σάρα- ρθΓ86<]υ8Τ? &1 ίΐΐυά Ιαπιβη άίοβηάυπι, νϋαηα βρϋά 
603 ίη ηυΙΙο & άοοίπηβ άίΕΓβΓΓβ. 

XI. ΕΙ Ηίβ ςυίάοπι ηβοίβηυβ. 8ί αυί βυΐβπι νβΐίηΐ 
& ρπηοίρίο βοπιπι ίπιρίβΙ&ΙθΠ), βΐ υηάβ ρππιβ δβ- 
ηιίη&ίβοΐα ΓυβηηΙ, οοηβρίοθΓβ, Ογπΐΐυβ, ουί βλογ® 
όγΜθ ραοβΓη&οηΙα Ιγ&οΊΙβ. ΓυβΓβ, ίρβίβ ίη ηίβίοπ&πι 
(5 υ χ βπΐ, ηβο ηοη ππΓ&οιιΠβ ηαα^ηυβ Ερίρηβηίαβ, 
Ηβηοςαβ ηοη ρ&υοί βοπιπι, ςυί ΗίβΙοη&δ βοείθβία- 
8ΐίο&8 βύοΓη&ΓαηΙ. ΤιΊυβ ςαοςυβ ΒοβίΓβηοΓυηα βρί- 
βοοραβ.βί δ&Γ&ρίοη Τηηιυϋ&ηηβ ; ΑΙβχβηάβΓ βΙίβΓη, ΥΑΚΙΛ: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. δί&κϋοα θχοίρβΓβηΙ, θΐ, ρΓουΙ τββ Γθγοο&Ι, ϊηβΙ&Γ £ 
ΙθοΙοΓϋΐη,ρορυΙο ββΟΓββ ϋΙΙβΓ&β ρΓ«1β{ξβΓβηΙ. Αίςυβ 
ηοο ηοηιίηβ ΡβυΙίοίαηί ΗΙί β&οβΓάοΙββ ϋυοβ ηοΐ&τΐοβ 
&ρρβ)1&88β νίάβηΙϋΓ. ΟοηΓβΓ ηοβίΓυπι ίη!'Γ& § 25, 
ία Ωηβ. 

(67) Εύαγγέλιον. Ιά ββΐ, ςυ&ΙηοΓ, ςυβΒ βχβΐιιηΐ, 
βν&η^θΗβΙ&Γααι η&ΓΓαϋοηββ, βίουΐ βαρΓα 'Λπά- 
στ όλον άθ βοηρίίβ β&οηβ »ρο&Ιο1οηιιη ΟΓηηίυηι, 
βχοβρίο ΡείΓΟ. εκίηίΐιυϋ. Αηϋςαα νβΓΟ βίΙπιοοΙϋΓα 
ηβο βδΐ &ρρβΐί&ϋο, ςυα όίνίηβΒ άβ Οηη»Ιο η&ΓΓα- 
ϋοηββ βν&ηββίια (ϋουηΙυΓ, βΐ ίρβί ^υ8ι^ηο ηα&Γΐγη, 
ίη ΛροΙορΐα ι, ρ. 130 βά. Οχοη. ΓβοβρΙ* : 01 γάρ 
απόστολοι, ίηςυίΐ ΐδ, έν τοις γενόμενο ις ύπ' αυτών 
άπομνημονεύμασιν, α καλούνται Ευαγγέλια, οξίτως 
παρέδωκαν έντετάλθαι αύτοΐς τον Ίησοΰν. 

(68) Προσκυνεϊν. Ρβ προσκυνήσει Ενβη^βΐίίβ 
Γαοΐβ. 1βρ;β Είοη. δίιτιοηΐβ, ΟδχβΓναΐίοηβ* ηουα$ ίη 
Ν. Τ. Ο&ΙΗοβ βοηρίαβ ρ. 171. ΟοηΓβΓ Ηβν. ΟβΟΓ^. 
ΗβηΓ. βοΒίζη, ρΓίΒβϋΠβ Ι,υοβεβηβίβ άοοΙί^βίΓηΐ, Οίχ- » 

ίΐΜία/. άβ οιιΐίη ΕναηρβΙϋ €χΙενηο % βΐ βΛάβ, ςι:« όβ " 
υΓ^υτ&ηάο, ΙαοΙο Εν&η^βΗοΓυοα οοίΐίοβ, Ωβη 30- 
ΐΐο, ηιοηυίΐ ^&^. Κνάίυδ, ϋβ ^τατηβηΙίΜ, ο. 4, § 
6 ; ΐΐβιη 6υ1ΗβΙηιυ8 Οβνβυ$, Όβ ρΗτηϋίνο ΟΗ,ήίϋα- 
ηί&ηιο, ραΓί. ιπ, ρ. 216. 

(69) Χρώνται. ΕχείάβΓβΙ η«ο νοχ βχ ίηΙβΓρΓβΙβ- 
Ιίοηβ 1&ϋη&. 

(70) Γεννησαμένας. 8οβ1ϋβ ηοο ηοη ΓΡΓυ^ίβββ 
ΡβΓβββ, ΙββΙίβ ββΐ ΡαίΙο, Οβ $ρβΰί.ιΙίΙ>ΐί$ Ιβρίδη*, βά 
νι βΐ ?π ρΓδθοβρΙυπ). Αη ηίβ ΓοΗβ άίάίοϋ Μαηββ, 
ΡθΓ«β, εΐ α(\ 8ϋοβ ΐΓαηβΙυϋΙ βϋ.ιπι ββςυίοπβ ©ΙηΙίδ 
888βο]&8. Όβ βΐιίρ ^ρηΐίουβ. ηοη ΓβοΙίυβ ήίο 8βηΙίβη- 
Ιίουβ, Ιθ^β ΑΙβχ&ηίίΓυπι Τιπια,υθΙΙυΓη, Ηϋ, νιι Οοη- 
ηηΜαΙ. η υ πα. 22; Μοββη ΑπίΥΓΗΐάυπι, ίη όίΒςυίβίΙ. 
άβ ]ϋΓβ ηβΙυΓβΠ οοηηυοία άΊπ^οηΙθ, ρ. 70 ; β! 
Μ%\ά. Μβηκ^ΐυηη 8(1 ϋΐυρβηιβ Ι,ββΓίίί Π6. ι. § 95, 
βΐ νπ, 33. ϋοΐΏ § 181. ΑΙςυβ ίη ηίβ (ίββίηίΐ ΕυΐΗγ- 
χηϋ ηαΓΓ&ϋο, ΙοΙιάβαι υΐ ρΐυππιυπι νβΓϋίβ βχ Ρηο- 
ίίο (ΙεβοπρίΒ, ςυί άβίηοβρβ &ά ΙίοΓαηι π Ρηοίίί βχοβΓρβηάυηι ΑοοβΗίΙ, ρΓ8?πηΪ88ί8 Ιαπιβη αάηιιο 
ρ&υοίδ, ς υ φ (1β ΤνοηΊοο ηοδίβΓ ίηΓβπυδ αίΓβΓβΙ. 

(71) Άποκλίνειν ΟοηίΓΕπααι ηαίο 8βηΙβηΙί8Πΐ 
Ργλπο. Ζίηί νβΓ8Ϊο Ευΐηνπιίί, ρ. 205, βχρηηιϋ, ηίβ 
νβΓοίβ : « βάβυ υΐ ι ρ βο τα πι ςαίά&πα βΐίλαι ουηι πια- 
Ιηουβ οοηβυβίαάίηβηι η&ϋβΓβ άίο&η(αΓ. » Ηίηο β! 
Ιβ^ίβββ νίάβΙυΓ ; ΙΙλήν ένίους τινάς αυτών φασι εις 
τήν προς τάς γεννησαμένας άποκλίνειν συνάφειαν. 
ΕΙ ίη ίρδ&πι ηαηο ΙθοΙΐοηβιη νβηβπιβηΙβΓ πιβ' Γβρί 
βοηΐίο. Νβςυο βηίηι νοΓϋϋηι άποκλίνειν ρΐΌ άεοΐΐ- 
ηατε αυΐ αΜίηβνβ α τβ αϋςιια βάηίοβΓί,ο^ιιοάβοί&πι, 
δοΐβΐ, ββά ΐηοΐίη&ϋοηβαι ροϋυβ βΐ αΙΓβοΐαηι ίη γθγπ 
&1ίς[υϋΐη ΐηΓβΓί. νβΐ ββΐίρηα, &ί ρηοΓβπι ηοΐίοηοπι 
ηίο ΙαβΓΐ άβίοβοϋ, ηβοββ^β βΓ&Ι, υΐ ουπι ςβηϋίνο 
ο»Βα οοηίηημβΓβΙϋΓ άποκλίνειν τη€ συναφείας. Το 
πλην ηοη ββηιρβΓ &άν6Γ8β1ίναηι ββά 8αιρΙί»Ιίν§σι 
αυοςαβ ηοΐίοηβηα η&οβ(, υΐ ιάβπι βίΙ, αυοά ίηχο 
νετο. 

(72) Κύριλλος. ΟαΙβοΗίχί βοϋίοβΐ υι, § 12 ββςη. 
ρ. 91, βΓΐπΐοηιβ Οχοη. β 01. Τηοοαα ΜΐΙΙββ βιΐΓ&Ιβ, 
υοί ίη εοπαρβηάίο ηαί>β9,ςυΦ άβ8ογΙΙή&ηο ΜιηβΙίβ 
ρηβουΓβοΓβ, βΐ Μ&ιηβΙβ ίρβο, αύ Ατοοβίβο βρίβοορο 
οοηΐυΐβίο, ίη ΑοΙίβ ΑΓεηβΙβί, άβ ςυίηυβ ρβαίο ροβί- 
Γϋδίυβ, Ιβ^υηίυΓ. 

|73) Έπιφάνιος, ΗβΒΓββ. 66. 

(74] Έκκλησ.αστικάς Ιστορίας. V. ο. Εϋ8βΙ)ίυ8, 
VII, 31, Ηίείοτ. €€θΐ€$. δοβΓβίββ Ηό. ι, Πί$1. βκίβ*. 
β. 22 ; ΤήβοάοΓβΙυβ, Ηχνβϋο. (αύχιΐ. Ιίο.ι, ε.26,βΙ ν, 
9, βΐίί. 

(75) Τίτος τε. Ηα]υβ ΙίϋΓί ςυβΙυοΓ άίπηαΊ&ηι ΓβΓβ 
ρ&Γίβπι ΓίΓβεοθ ρθΓϋβββ νί$ί βυηΐ, ϋα υΐ ΙβηΙυηι 1ί- 

ϋβΓ Ι βΐ II, ΟϋΠΙ ρβΓίβ θχί^υβ ΙβΓίίί 9ϋρβΓβ88ΡΟΓβ(3θ- 

Γβΐυτ, ββουηάυπι βοάίεβπι βοίΐίββΐ ΗοΙβΙβηί&ηυπι, 
οοϋβΓ ίηβρβοΐυηι, βί, ρΓουΙ 8 Πογβπο Ιβχίυβ ββηββ 
Ιυτ^βΙβ 6γμΙ, οοηβίάβΓβΙυπ). Νυηο νβΓΟ Ιί^Γοβ ΐΓββ 
ρποΓΡδ ίηΙβ^ΓΟβ ΟΓβΡΟθ βΐ 1•β1ίηβ βχ ίρβο ίΙΙο βοάϊοβ 
Ηοΐβίβηί&ηο, ίη οίοΗο1ηβο& ρυηΐίοβ ΗβωουΓ^βηβί 
οονίο, β! & Ηεν. Ζο. ΡπάβΓίοο \\ΊηοΜβΓθ, οο^αη- 33 ΟΟΝΤΒΑ ΜΛΝΙϋί!^Ε08 ΙΙΒΕΒ Ι. 34 *μμ(76) 6 της θμούεως, δ'τε της πόλεως Αύκων'Αλέξ- Α. <!"! 0?π>ροΙθθΓ αΓοΜβρίβοορ&Ιαιη ΙβαιιίΙ.ΡΓβΙβΓ Ιιοβ α>δρος (77) τους αρχιερατικούς έγ*εχειρισμένος 
«ρους. Έπί δε τοϊς είρημένοις και 6 τούτων πάν- 
α» κατά κράτος μάλιστα θριαμβεύσας τε και δι- 
•λέγζας τήν προκειμένην άσέβειαν Ήρακλειανός (78) 
• £«λχηδόνος επίσκοπος, έν εΓκοσι βιβλίοις τους 
χιτά της αποστασίας αγώνας καταβαλόμενο;, και 
πλείστοι έτεροι (79). Πλην και νυν, 6 λόγος ουκ ααΐβπι 18, ςυί άβ ϋδ οσιηίϋιιβ ΓοιΊίΙβΓ ΐηυιηρη&νΗ, 
βΐ ηαηο, άβ ςυβι &£ίΙιΐΓ, ίαιρίβίβίβπι οοηΓαΙανίΙ ; 
ΉβΓ&οΙί&ηαβ, Οηαίεβάοηίβ βρίβοοριιβ, ςαί νί^ίηΐί 
1ί1>Γΐβ οβΓί&πηίηβ οοπΙγη βΟΓϋαι αροδί&δί&πι ίοθΐίΐαϋ• 
ΟδΒίβΓϋΐη ηοπ εώβ Γβ ηβςυβ ίηαΐίΐβ Γογθ άυχί, ευτ- 
βίαι βΐ βίποΐίπι ςυβά&πι βοπιπι ΓβοβηββΓβ, ςαββ &ά 
ηοΐίΐίαιη ηι^αβ ΕΓβυπιβηΙί θχρΙοΓβΙίβδίω&αι Γαοίαηΐ. βίύμφορον τοΰτο λογιζόμενος, κατ* Ιπιδρομήν τίνα των εις γνώιιν εχόντων τ6 άπαραίτητον οιελεύ- 
ηται. ΙΒ'. Σκυθιανός τις (80) τήν πατρίδα Αιγύπτιος, 
το δε έξ ανθρώπων γένος Σαρακηνός τήν Άλεξ- 
τνορέων ψκει, ούτε Χριστιανούς συμφερόμενος, καΐ 
τι Ιουδαίων ου προσιέμενος. Ούτος έκ των Άριστο- 
ιιλικών παρακσυσμάτων εντριβής τήν γλώσσα ν (81) γε- XII. δογΙηί&ηυβ ςυίάαΐΏ, ραίπα Μ%γρϋ\ΐ8, 
ΚβηβΓβ βαΐβαι β&Γ&οβηυβ, Αΐβχαηάη» ΙιαΙ)ϋ&1)&(, 
ηεςαο ειιαι ΟηπδΙί&ηίβ νοτβ&ηδ ηβςαβ ^ά&ΟΝίιη 
άοείηηαπι αοιρίβχυθ. 11 1 ο βχ Απδίοΐβΐίοίβ πιλΙθ 
ίηΐθΐΐβοΐίβ Ιίόηβ Ηη^υ© (ϋΓδβο®) υβαοα αββεεϋΐυβ, •^ώς, τεσσάρας (82) συντάττει βίβλους ών τήν (83) Β ςα&ΙαοΓ οοαιροδϋίΐ 1ϊογο8 ς υ ο πίπα ααυπι ςαϊάβιη 

ΥΑΕΙ.Έ ΙΕΟΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ). 0(133/0)0 οο/ΐβαα π&βο,άββεπρίο 6χ1ιί£>6ΐ>ϋ 9 νβ1 ροΐίυβ 
μω εΜύα'ιί 01. ^ο. Βίίβηβέ. ίη ηονβ, ςαβηι ρ&Γ&Ι, 
Αηιίηιι. 0&ηί*ϋ Ιβοϋοηντη βαίΐίοηβ, 0ϋ)ϋ9 δρβείπιβη 
Ιυοί δϋρβΗοΓβ αηηο βχροδίΐυαι,βΐ ΤίΙί βΐ διταρίοηίβ 
οοιηιοεηίΑΐίοηββ ίηΙβΓ οββίβηι βίβΐίΐ. 13 βιιίηη ίη ρΓΦ- 
παίδδα αηίπιαάνβΓδίοηβ υΙ)3βΓν8νΐΙ, οοάίεεπι Κοί- 
βίθαίαηυιη ΗαιηοιΐΓ£6η86ηΊ ρΗβδίηα ββββ Γπυϋ1υπι,οΙ Υ 
ϊπνβΓδο οτάϊηε, Ιατϋαίαπι, ςυθπι Ιβαιβη άυοίυ άο«ί- 
§ο&1ίοηΐ3 βΓ^ϋΠΊβηΙΟΓϋπι α ΤιΙο ΐρβί ΐΓ&οΙ*Ιίοηί 
ρΓ3?αιΐ3δθΒ, ίΐα ηαηο ΓβόΙίΙυΐΙ, αϊ 1ί6η Ιγοθ ιπΙρ^γϊ 
ιρρβΓββηΙ. ΟδεΙβΓϋΐη αυοίοτ ίρεβ βΓ&αιηεπΙΐδ ρΐιϋο- 
5θρίΐίθΪ8 ΓΓβ'ΙϋΟΠίβΓ, δοπρίϋτα υογο άΐνΐηϊοΓβ Γ8Γ0 
ΟΐίΐϋΓ. 

(76) Σαραπίων. Ιΐ& ηοοαβη βεπβίΙυΓ ίη ΟοίϋΙί- 
οί&ηο βΐ ηοδίπο οοάίεε, ςυοα* αΐϋ ρβΓ Βεταριοη οίΓο- 
πιη! Γβοϋαβ, ου]ϋ3 ηοπιίηίβ β Ι &Ιιί ίηΙβΓ δεηρΙοΓββ 
Ογκοοβ, ίη ρηπιίβ βορπίθία ςυίά&ηι βΐ οοηηίουρ, υΐ 

02Β16ΓΟ8 ΙβΟθίΙΓΓ), βΧδΙβηΚ Ε^ϋ8 ΐΓ8θΙβΙϋ3, ΟγΦΟΘ 

&ρυά ηο8 ουοα ΤίΙο ΒοδίΓβηβί βχβΐ&ηβ ρββίηίδ 2Ί, 
ίη-ΓοΠο οοηΐίηβίυτ, βΐ ίη ΓθροΙιΙα ΙβοΙίοηιιιη Οηηί- 
βί&οαΓυπι βίΐΐΐίοηβ ]υχΙ& Ιι&Ιίηαηι νβΓΜοηβηι Τυτ- 
ΓΪ&πί ^χβίαϋίΐ. ΙαίθΓίΓη ίη ββουηάα βΐ ΙΟΓίία οοϋίοίδ 
ηοβίη ρβ^ίη« νβπα (ίββίϋβΓβηΙυΓ, δβηβυπι ηίυΐουπι 
Γβιΐάβηΐία. ϋηυηα ΙαηΙυηι Μ&ηβΙίδ 6γγογ6πί, ςυο 
ϋοτμπι βΐ τηαΐβήα ίη $β τηαΐα νβηάίΙπηΙυΓ, ορρυ^ηαη- 
άυπι 8ί1)ΐ8υηιρ8ίΙ δβΓϋρΐοη. ϋΐΓίυ?ςυ6, ΤίΙΐ ^οιΐϊοβΐ 
βΐ 8βΓαρίοηΐ8, εοιηηηβηΐ&ϋοηβιη θΓα?εβ άβδΟΓίρί&ηι 
ϋ8θαί98β Β. 8βΙ)88ΐ. ΟοΙίίτ. δΐ&ιτηίυιη, 01. ΜβγΙϊ- 
ηυβ ΟίβΙβΓίϋή ία ΓαηβΟΓΐ β]υβ ΡΓΟβΓαωπιβΙβ 1β- 
βι&Ιογ. 

(77) Αλέξανδρος. Ι,ίοβΓ 6308 προς τάς Μανιχαίου 
δόξας λ Ργ&πο. ΟοηηόβΠβίο βάΐΐυβ βδί Ιοηοο II Αιιο- 
ίατϋ ηουί$ιίτηί 1 Ρβηδ. 1672 (οΐ. Εχ βο, (υαι πιβίΐίΐο, 
]« ουηη ςπεηαάβιη αίΓβΚ ΑΙβχαηάβΓ ΜοΓϋβ ίη ΝοΙϊδ αά 
Χονηηι Ρωάιω, ρ. 243. 

(78) Ήρακλειινός. Ιι&αάβΙ ηυ]ϋβ XX ΙίϋΓΟδ Ρήο- 
Ιϊϋδ ηοδΙβΓ ίη ΒίύΙίοιΗβΓα οοίΐίοθ 85. 

(79) ΠλεΤστοι έτεροι. Εοβ εοηβαβία β( ίαηπίΙίίΐΓΪ 
είϋί ίηιΐυβίηα βΐ άοοίΓΐηα οοη^βδδϊΐ ΟβΙεΙ). ,Ιυη. 
ΑΙϋβΓίυΒ ΡΜοηοίυβ, ίη ΒΜίοΙΗ. Οπιο. 1ίί>. ν, 
ρ. 289 ββςη. ΜίΓβηβ ΓογΙθ, ΡβΙπ δίουΐί, ςαβω Ρηο- 
Ιίο ΙβπιροΓϋΠΐ Γ&ϋοηββ ΓβΓβ Φςα&ΐβπι ΓΒοίυηΙ,οοβη- 
ΙίοηβΓΠ ηίο ηοη Γ&οΙααι 6886, ε^υβ Ιστορία περί τής 
κενής και ματαίας αφέσεως των Μανιχαίων, των 
και Πζυλικιανών λεγομένων ΟϋΓβ ΜπΙΙΙΐδεί Κ&άθΓΙ, 
ρΓϋάπΙ Ιηρο1δΐ8«1ϋ, 1601, ίη-4. ΟυηΊςυβοοπιρ&Γ&Ιίο 
βΟΓίρΙί υΐηυδςυβ, α ΡΗοΙίο βΐ δίουΙο ρΓοΓβοΙί, &ά 
οουΐυηι οβίβηάαΐ, &11βΓυηι αΐίβηυβ ορβΓβ υβηιη 6386, 
ηοη (ΙοοίΙβπι, νβΐ ηίηο βΓΓίΓοηαΓβ, δϊευΙυΓη ροδί 
ΡηοΙίυπο βαα ΙίΙΙβπδ οοηδί^η&896, ςυΐ αΐίοςιιίη ίΐΐίιιβ 
Οϋοι 0£ΐβΓΐ8 ππθηιιοηβιη ΓαοίυΓυβ Γυίββθ νίίΐβΐυτ. 

(80) Σκυθιανός τις. Η«εο ΡήοΙίυ3 η&ϋδίΐ θχ Ο^γϊΙΠ 
€αΐ€θΗ€*ινι, ( 13 ; <]υ»3 6ϋαπι Ια βυα ΓβΙυΙΗ ΡβίΓϋβ δίευΐυθ ίη Ηϊ$ΙοΗα ΜαηίοΗχοηιτη, ρ. 20 ββςς. 
ϋΙθΓςυβ α Ο^ΓΐΙΙί νβΓ^ίβ ρ&δδίηα &οίΐ, (]υίου8 Ι&αιβη 
ρΓ9Β ΡηοΙίο ιηδίβΙίΙΡβίΓϋβ δίϋϋΙϋδ.ΟοηαρβΓανίΙίηΙβΓ 
δβ υίΓυαιςιιβ Ηβν. Τοοηι&β ΜϊΙΙθβ ίη 8υ& 6γή11ί 
εάίΐίοηβ ρ. 92 8βη. Νοβίη ίΙ&ς[υβ3υάίείο δοχίπίαπαβ 
ηίο ρηπιυδ ίηΙβΓ ϋοηβϋ&ηοθ βΐυΐΐφ άθ άυοόυε ρπη- 
οίρίΐδ ορίηίοηίβ βυοΙοΓ εχδΐΐΐίΐ,ςυοοΐ ίρβυω (Γ&(1υηΙ 
Ατεηβίαυδ ίη ΑεΙί$ ϋηρυίαΐ. εητη ΜαηβΙβ, ρ. 95, 
εΐ Ερίρη&ηίυβ, η^Γβδί 66, αΐίιςυρ. Αο ηίδ άϊδεβάβΓβ 
νίϋβηΙϋΓ ΤήβοάβΓβΙϋβ, Ηχηϋο.ΡαδηΙ. Ιίο. ι, ο. 35; 
ΟεΊτεηυδ ρ. 259 ; βΐ ηίηο ΓογΙθ, ςυίβ ϋδάεπι νβΓοίβ 
υΙίΙϋΓ, δυίάαδ, Ιοηι. II, ρ. 491. Ι6ΐ εηίηα οιηοεβ 
ΜβηεΙεΓΏ βΐί&πι Σκυθιανον &ρρβ11&1υπι βεηοαηΐ, 
ςυοά βο ββηβυ πιυΐΐί αοβερβΓυηΙ, υ( Μαηβδ εΐ δογ- 
ίηί&ηυδ 6υηα()βηΊ6θ83υ(ϋο&88β εεηδθΓεοΙ. Μβο ]ικϋ- 
οίο ίΐΐί ηαο 8ογ(ηίαηί βρρείΐβΐίοηε θγγογϊ9 ρηηι&ηι 
ΟΓίβίηεπι ίηάϊε&Γβ νοΙυβΓυηΙ, ίη ρτΐπαΐβ ίάεο, ςυοά 
νβΓδυΙυηι Μαηβΐίβ ίη^εηίυΐΏθΙ ΓβΙίχιη ηε^οΐίο βυε- 
εεβδυθ εΐ δο^Ιηί&ηί εΐ ΤβΓβοίηΙηί, άεεεβδΟΓυπι 
β]υδ, ηα β πιο γι β πα βοοΙθγθ νίάβΓβΙυτ. Ιά εειΊε βυδρί- 
οηγι ηα&Ιίηι, ςυαηι ευηα 6ΓυάίΙίδ8ίαιο Ρβ&Γ3οηίο ίη 
ΑάνβηαΗή ΜΐαΰβΙΙαηβίδ, ε. 35, ρ. 355, νβΙ ΛηεΙορίβ 
σιράλμα μνημονικον, ?β1 ΗΙ>γ&γϊϊ γραφικον αμάρ- 
τημα ηίε εοςίΐΗΓβ. δεγ1ηΐαηυηι ηυηο αά αροδίοΐο- 
Γυαι Ι ε πι ρ ο γ» &ο Ατεϋβίβο 1. ε. ΓεΓβιτί πιβηίο αιί- 
Γβ γι 9, ε υ αϊ ίρδίυβ η&ΓΓ&Ιίο ίηΓεΓβΙ, ϊπΙθγ δεγ1ηίαηυχη 
εΐ Μ&ηβΙεηι, υηαηι (αηΐιιηι ΤβΓεοίηΙαυηι, ρτΐιηί 
ί11ίϋ9 άίδείρυίυηι, ίηΙβΓΟβββίδδβ, υΐ ρΐΌίηάβ Μαηεβ 
δο^Ιηίαηυαι, δί ΓοΓίε αίΐαΐβ ρΓονβεΙίοΓ ΓυβΓΪΙ, νϊάεΓβ 
ροΐυθΓίΙ, ίι1 ηαο(1 ρ6Γ&υ&(1βΓβ ηοοίδ ροΙβΓ&Ι Γγ&- 
^ηιβηΐυιη βρίβίοΐ» &(1 5εγ1ηί&ηυηα, πιοάο ίάεπι ίδ 
ευπι ηοδίΓο δί(, & Μ&ηβΙβ βεΓΪρΙδΒ,ςυοά η&οβδ&ρυά 
01. Ραϋποίαπι ίη Β/6/ίοίΛ. Οτχο. Ιιη. ν, ρ. 285. 
■% (81) Εντριβής τήν γλώσσαν. ΒβΓβΓΐ 08ΒΟ αά ρβπ- 
υ Ιί&πι ΙίηρυδΒ βΓΦΟβ ρΓ«8ΐ&ηϋ3δΐιηυδ ίηΙβΓρΓ68. ΑΙ 
νίάβΙυΓ ΡήοΙίυβ Ίβ άοείηηίδ ροϋιιβ ΑΓίδΙοίεΙίειβ 
ρΓοιυ ρΐαςαε εα§ αΐϋβ ρΓορίηαη<ϋ ΓειειιΙί»Ιε ηίε εο^ί - 
Ιαβδε.Ιά 8υβάεΙ ΟγΓΐΙϋ ίρδίυβ ρηΓαΗίβ,ςυί ρτο ηίβ,ςυβΒ 
ΡΰοΙίϋδ ηβ^εΐ, βΟΓίοίί Άριστοτελικόν μιμησάμενος 
βίον, ί(1 βδί, υΐ ίηΙβΓρΓβΙοΓ, Αή&ΙοΙεΙκατη ρΗιίο$ο- 
ρίιαηάί ταΐίοηβτη $6ΰΙαΙΐΗ. Βίοη εηίηι βϋλΐη αβ τέχντ^ 
δβυ &Γΐβ βΐ άίβοίρΐίηα, υδϋΓραη ρΓίάβαι αιοηαϋ 
Τζοίζβδ 8(1 Ηβδίοάυηα, εΐ Μβη&^Ίυδ &ά Όίο^βαβπι 
1.8βΓΐίυηι, ρ. 439 ο. 

(82) Τεσσάρας. ΟοηΓεΓ ΑΓοηβΙαί Όί$ρ\ιΙαί. οιιτη 
ΜαηβΙε, ρ. 96. 

(ό'ό) Ών τήν μεν. δί ηίο ΡηοΙϋ Ιοευβ ειιπι ΡβΙπ 
διευΐι νβΓοίβ οοηΓβΓ&ΙυΓ, ραίβηϋ αΙΙθΓυπα αΐΐεπαδ 
νββίί^ίίδ ίηβΐίΐίβββ. Ου ιιι βηίπι 0γη11ϋ8 1. ο. ςυβπι 
αΙβΓςαο 1β$ίΙ, ςυ&ΐοοΓ ίΙΙοβ Η6γο3 ΟΓβνίΙβΓ βΐ ηυάβ 
ΙβηΙυπη ςυοαΊ Ιίΐυΐοδ Γβεεηδε&ΐ, υΐεΓςυβ ηοΓϋηι 
ςυβϋαπι 8(1όίΙ βίοί ίηνίεεαι 3ίωίΓιβ. Εη Ιίόί άββΟΓί- 
ρίίοηθΠΐ Ρβΐηθίουΐί: Τεσσάρας βίβλους συνέταξεν, 35 ρηοτιι ρατπιακοηλ; ορ. 36 ΕΥΛΟΒβίίαιη β,ρρβίίιινίΐ, υΜ βοίβ ςϋβά&αι ΟΙιπβΙί, Α. ί" ν Εύαγγέλιον έπωνόμασεν, έν § πράξεις Χρίστου 

Όβί ηοβίη, ρβΓηίοίοδΛ βΐ βοοππη*ηά&, ί παρία αο —" Λ ~~ Τ ^ .-- -λ : .._? * , 

ϋβο ρβΓΟβα ποβηΐβ οοηΓιραηΙιΐΓ ; ββεηηάϋΐη, Κεφά- 

λβιον,ββϋ ΟαρΐΙιιΙητη ίηΒοηρβίΙ,ΙβΓίίιιηι Μι/εΙβήοηυη 

ηοιηίηβ ίηβί^ηΐνϊΐ, υΙ>ί βεευηάυηι ιηβηΐβπι &υ&αι 

1β£ίβ βΐ ρΓορΗθΙαΓϋΓΠ ΓβΓϋΙϋΙίοηβδ βΐ εαΐυπιηί® 

οοπΙγβ β08 ίηβΙΐΐυυηΙϋΓ; ςυ&Γΐυβ,ςαί πιΟΓίβπ) αηί- 

ιώ« ραπί, ΤΙΐ€$αηηι$ υϋχ ίηββηοίΙιΐΓ. Ηυίε αυΐβαι 

8εγΙηί&ηο άίβείρυΐυβ ΓαίΙ ηοιηίηβ ΤεΓβΙηηΙηυβ. Αο 

εαηι ΛΟβΓΟΛ πιογΙο πι&ΒίβΙβΓ * η «*"ά©β, ί ϋ0 εοηι- 

ιηίςΓ&νβΓ&Ι, ρβπίδββΐ, ηβςηίΐ'κ» άίβείρυΐυβ,βΐ ρβειι- 

ηίαπιαι βΐ ΙίΟΓΟΓυηι ηβΓβάίΙ&Ιβιη βάίίΐ. Ιη Ραίβεδίίηα 

νβΓΟ βΐ ίη 1\ιά&& άε^βηβ αερίοΓυιη οηιηίϋΐηράίοίο 

άασιηαΐυβ, ορρΓΟϋΓίυπι ηοη ΓβΓβηβ, ίη ΡβΓβίάβαι 

ρΓοβοΐΒοίΙυΓ, 8381201 ρίο Βυπ« ηοπήηβ. ^ιη βηίπι του θεού ημών φθοροποιοί τίνες και αποτρόπαιοι 
θεομάχω γνώμτ, διαπλάττοντα•• τή δευτέρα οέ 
Κεφάλα ιον τήν κλήσιν επίθετο, και τήν τρίτον 
τφ των Μυστηρίων έσίμνυνεν ονόματι, έν ^, ώς 
εδοξεν αύτφ, τοΰ νόμου και των προοητών διασκευαί 
τίνες και διαοολαί πραγματεύονται. Ή δε τετάρτη 
ψυχικού θανάτου πρόξενος ούσα θτ,σαυρδς ζωής 
έπιγέγραπται. Τούτω δή τώ Σκυθιανφ μαθητεύει 
Τερέο.νθος (84) όνομα, και πικρψ θανάτω του διδα- 
σκάλου κατά τήν Ίουδαίαν (έκεΐσε γαρ παρεγεγό- 
νει) των ανθρώπων άποφθαρέντος, ό της κακ(ας 
μαθητής, των τε χρημάτων αυτού και των βιβλίων 
τον κλήρον απέρχεται. Έν Παλαιστίνη δε και Ιου- 
δαία διατριβών και παρά των εύσεβούντων απάντων ίαπ}& ε]ιΐ3 ροΓνβ^Εΐα οάίυαι ίπίρίο νι'το εοηοίΐίανβ- Β κατ αγινωσκό μένος, και μή γέρων τον ονειδον, άπαί 

ρ&Ι, &ηΙεα.ιιαιη ίη ουίΐϋρί&ίη οοηβΟΓίίυπι νοηΐΓβΙ. ~ 

νβΓϋπι ηοη οβρίΐ ίϊυείυπι ρβΓπιυΙβΙί ηοπυηίβ.Οαηι 

βηίπι βχ ορβπυυβ βΐ βχ ιΐοοίπηβ ϋβ, ςυί ίρβυηι 

ρπϋβ ί^ηοΓαοαηί, ηοΐαβ βναβίβββΙ,Λνίπβαρυά ΡβΓ- 

β&β βπιάίΐίβ, αυί ηοη ρίβ ςηίιΐβπι ββηΐίβοαηΐ, βοά 

ιηβΙίοΓβηι Ιαιηβη εο οιγοβ οηαηία ββηΐεηΐίαπι Ιυβ- 

ΟϊηίϋΓ, εοηίαΐαίιιβ βΐ βχρυΐδυβ ββΐ. Ηίηο ρΓοΓυ^υβ, 

αραά νίάυαπι ςααπιάβπϊ,ηοβρίΐίυηι ςυκΓβηβ, (Ιοίοββ 

8β ίηβίηαβνίΐ. ΡοβΙθβ, οοηβοεηβο ςυοά&πι ΙβεΙο, 

ά&πκ>η&3 ργο πι ο γρ. &υο ο υ πι εΙ&αιοΓβ ίηνοε&Ι, ςυοδ 

ηοάίβςαβ ΜΒοίοη&ίε» άβΓβοϋοηίβ απι&ίοΓββ,ςυαηάο 

άβίβδί&ηάααι δηβηι Ιβοηαάα εβ1βΙ)Γ&ηΙ, ίονοοβΓθ 

βοΐεηΐ. ΡοβΙςυ&ιη ηίο άβίεβίαηίίαπι ίηϋί&Ιίοηβπι 

ρβΓ3θ1νίβ3βΙ, άίνίη3β αο ν&Γβ 3'ϋδΐ3Β εοπιηιίηΛίίοηίβ ρει προς τήν Περσίδα, Βούδην (8δ) εαυτόν μετο->ο- 
μάσας. "Πδη γαρ και ή κλήσις αύτοΰ θρυλλουμένη 
μισητδν έποίει τον άαεοή και πρδ της έντεύξεω^. 
Πλην ούδεν της μετωνυμίας άπώνατο. Έκ γάρ των 
έργων και των δογμάτων κατάφωρος τοΤς πριν 
άγνοοίσι γινόμενος, υπό των παρά Πέρσαις λογίων 
ούδ» αυτών μεν εύσιβούντων, άμεινον δ' εκείνου 
περί πάντα διακειμένων, ήλέγχετό τε και ά*ηλαύ- 
νετο. Έξ ου φυγάς γεγονώς, γυναικί τίνΐ ανδρός 
κεχηρωμέν^, ξενίας )όγψ παρεισφθείρεται (30). 
ΕΤτα επί τίνος δώματος άνελθών, και τους έξ ϊθους 
αύτφ καλουμένους δαίμονας έπιβοώμενος, ούς και 
μέχρι νυν ο\ της Μανιχαϊκής αποστασίας έρασται, 
έπειδάν αυτών τήν μ^σαρ^ ίσχάδα (87) τελοΰσιν, υρΐΐβ βίββίΐϋΓ. ΡΓθ]βθΙηβ η&ηιςαβ άβ ΙβεΙο, ίη ίρδα δ επικαλούνται. Ταύτην δή ούτος (88) τήν έξάγιστον 
ίπαρίβίαΐβ β! βΧδβΟΓΛηάίβ πα^βΙβπίΒ ίοΐο εορρΟΓβ διαπραττόμενος τελετήν, θείας και δικαίας, ώς 
οοηΐΓΪΙΐιβ ββΐ, βΐ νίίβηΐ βυπι ηαοΓίβ οοαιπιυΐβνίΐ : αληθώς, απειλής έργον γίνεται. Έκδισκευθεΐς (89) 
810(1 υ β ΕΐΙβΓΛ ίιηρίβίαϋβ Γογ» βοηοίβα β3ΐ. Νοη 1>ο- γάρ του δώματος αυτί; δυσσεδεία και βδελυραΤς τε- 
ηηηι &υ1βπι νίάαΛ ίηιρη ηο?ρίΙίί ΓΓϋοΙυπι ρβΓΟβρίΙ. λεταις δλος (90) τε το σώμα διεθρύβη (91), και τον 

νΑΗΙ-Έ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ.Ε. 

ηίΐ ΡβΓβρίβ Ι-βπιΗβΓίϋβ Βθ8, νίρ Έλληνικώτατος, ίη 
Ανίτηαάν?ι•*ίοη\Ι)Η& αά ΜΓήΊοηί βηκΰο*, ρ. 96. 0γ- 
γΊΗιιβ βΙΙΜτυβ 8ιου)υ8 ηίο βίιηρΠοίΙθΓ ηβ&βηΐ,πρ^σ- 
φεύγει τινι χή?α. 

(87) Μυσαράν ισχάδα. Ουίί) βίοί ηβεο νβΐίηΐ, 
ηυη^αΐίβ οβρίο. Εβόυπ) ρητβδί ιιϋΐυτ ΟχηΙΙαβ (ιιοί 
ίηΙβΓρΓοίΡβ οατίοαιη ηίΓβΓυηΙ) ; βΐ ΡείΓυβ βϊουΐυβ, 
ισχάδα ΓΓυοΙυαι Πουβ 633Θ οοηβΐ&ΐ, υΐ &Ιίθ8 Ι&ββ&αι, 
ρχ ΡοΙΙυεβ, Ι ο ηη. 1, ρ. 142. νίάβΐυτ ηίο ίηηηί εοη- 
νβηΐϋβ ςυίάβπι, η&ί>ϋτί β Μ.ιηίεΗ&ΐίβ βοΐϋηβ, βίνβ 
ρ αά 8Η0Γ& 8ϋΒ βχβΓθοηά.-ι, βίνβ &(1 εοηΓβΓβηάαβ βρη- μίαν καλόυμένην, το άγιον Εύαγγε'λιον, ου Χρστοΰ 
πράξεις περιένουσαν, άλλ' Λ ' ••-— -•ί» • ΛΛ ^^ Λ . 
ρίαν. Και άλλην καλ< πράξεις περιένουσαν, ολλ ως μονην την προσηγο- 
ρίαν. Και άλλην καλόυμένην Κεφάλαιον. Και τήν 
τρ•την τών Μυστηρίων, ήτις εστί προς τήν έπιτη- δευθεΐσαν αυτοΐς ανατροπην του νομού και των προ- 
φητών τετάρτην, ήν περιοέρουσι θησαυρόν ζωής 
καλούντες, ήπερ έστι θησαυρός θανάτου. νίάεΙυΓ 
ίβαιβη, ηβ ηυίπ (ΠββίπΐϋΙρηΊ, ΒίουΙυβ ΡηοΙίυ βχ 
ρ;ΐΓΐβ βιΙνβΓβΒΓί, ευπι ί& ηυίάβπι ηρββι άβ ϋηπβΐί 
πώυβ βΐ βοΐίβ Ηίο ςυίϋ(]υ&ηη Ιβ^ζϊ, ηίο υθγο Γββ 
ΟητίδΙί ί-Ό8ΐΗ8 ίηΙβΓροΙ»1»3 πϊεοηββπ ΒΐίΐΓπαβΙ. 

(8ί) Τερεβινθος. ΙΙ& βΐ ΡβίΓυβ 8ίευ1ϋ9 ηοπιίηαΙ, 
ςαί 6γπ11ο βυάϋ Τέρβινθος ίη νιιΙρΕίίβ βάίΐίοηίηυβ, 
& ςυίουβ Ιαπιβη ηοη« ηοίβε εοάίεββ ηοβηυ εχ&Γ&Ιί 
(ϋβεεάυηΐ. ηο»Ιπ βοΓίρΙίοηβηι βρρΓοοαίιΙεβ, εβα 
ΙοβίΒΐυΓ Τη. Μίΐΐβδ. ΑδΙίρηΙαΙηΓ ίη ΑεΙΙδ ΑΓεπβ- 
1&υβ. 

(85) Βούδην Βουδ^ν »ρυά ϋγπΐΐϋπι ίη νυΙβΛίίβ, 
ευ] υ β εοάό. πι 58. Ιι&οεηΙ Βουδιδάν. Βουδδάν Ιεβϋ 
Ρβ1τϋ3 δίευΐυβ. 

(86) Ηαρεισφθείρεται. ΙΙα η^ηβ νβΡϋί ▼ίεη βχρή- 
ιηβηά&Γη ίη νβΓβίοηβ ρυΐ&νί, ρΓΟ εο ςυοά &η!β& 
Ιβ^βο&ΙυΓ : Α υίάχια ςηαΗαιη ΗοχρίΙϋ αιαια βχοβρίηι 
ψηαρίί ψηαφηηε ϋοπητηρίΐνιτ. Ρβ^0Γ, ίη ρππιίδ βρυά 
νίόυδπι ί'Γ&υάυαι β]αβ ί^η&Γ&ηι, νίχ Ωβπ ροΙβΓ&Ι 
ΤβΓβοίηΙηυβ. \Λ ίΐβςυβ νίάεΙυΓ νοίυίβββ ΡηοΙίυβ, 
ηοιηίηεηι ρβΓάίιίεβΊηιυηι οοη&ιη Γβπιίηαηι ίίοΐΐβ βΐ 
1>1&ηάίΙϋ& βηίβ ίΙ& ΓβΓβΙΙίίδβ, υΐ ευπι ΠοβηίβΓ ίη βαα 
ρβοίρβΓβί. Ιά ταϋ νβΓοί Ογ«οι ηοϋο, άβ (|οβ βχρο- ΙεηΙίαβ. δί ροβΙεΓίυβ, ΓοΠη5βθ ποοβ νείεπιπ) ρηιΊο- 
βορηοΓυπ) πυε/ιϋςηίά Ιυείβ Βΐΐυΐεηΐ, ςυί, ρΓοροδΐΙα 
ί]ϋ8Β8ΐίοηβ ίσχάδα διδόναι ίά εβ( οαηύατη €χΗΟ>€Τ6 
ηΙίβΓΪ ευί(|υαάι ίηκίαΓ βγγΗφ ρχβρβεΐ»!» Γβ5ροο8»ο- 
ηίβ βο1βΙ)ΒπΙ, ςυππι ηυί &εεβρεΓ&1, Γββροηδίοηί δβ 
ο1)8ΐΓίηκβο&1. νϊϋβ ^ο&εη. Κυηηίί ηοΙ&8 αά ϋίο^β- 
ηβπι ΙαβΓίίυπΊ, ρ. 524. 

(88) Ούτος. ]Ιβ ?χ ηοβίΓΟ Ιβ^ο ρΓΟ οΰτως. 

(89) Έκδισκευθείς. Νον» νοχ, ρπ> ςυ* 0γΓΪ11ϋ8 
βΐ δίευΐυβ η&οβηΐ καταβληθείς. ΝοβΙπ ί!1& βΓβοΑ- 
οίοΓ 681 : ίηίθΓΐ βηίπι ηοηαϊηεηι ηοη εχβρεοΐ&ηΐβιη 
ίη«ΐ8Γ άί^εί ευπι ίπιρβίυ ρΓθ]εεΙυηι ίη βυταβ θβββ. 

(90) "Ολος. ΙΙ& εχ ηοδίΓΟ 6'λως. 

(91) Διεθρύ^η. Ιία βχ ηοβίΓΟ ρΓΟ διετρίδη. 111 υ πα 
βηίπι βχ ?6Γ00 διαθρύπτω &ά Γβαι, άβ ςα&ηίβ β^' 
ΙϋΓ, βοοοπιπιοά&Ιίυβ οπιηίηο νίάβΙϋΓ, ςα&ηι βΗβΓϋπι 
ΠΙϋά βχ διατρίβω ρβΙίΙϋΠΊ, ςαοάίη ηοο ββηβα λάηΐ- 
οβπ, &ί ςηίά νίϋβο, ηοη εοηβαβνϋ. ^^*+φ~? 37 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑ0ΗΙΝΛΟ8 ΙΛΒΕΚ Ι. 38 βίαν χατΕστρέψατο. Άλλ' οΰτω μεν και τδ δεύτερον Α Οαιη βηίιη νίάβΓβΙ 86 θΐ υιγο, βΐ Ποβπβ, θΐ ΙοΙο χτ,ς δυσσεβείας έξεκδπη θηρίον. Ούκ είς καλόν δε 
£ρι ή χήρ> τηζ δυσσεβοΰς ξενίας άπώνατο. Όρώσα 
γαρ εαυτή ν ανδρός τε και παίδων και του λοιπού 
γένους ΐρημον, χρημάτων τε κληρον αύτζ περιγε- 
νόμβνον, και των μυσαρών εκείνων παραμυθίαν 
της έρημίας παιδα.Κούβρικον (92-93) όνομα αργυρίου 
τιμής ώνεΤται, δν υΐδν θεμένη τοις Περσών μεν 
τέως μαθήμασιν έστοιχείου, πικρδν δε άρα βέλος 
κατά της άνΟρωπίνης παρώξυνε φύσεως. Άποφθα- 
ρείσης γάρ της χήρ«ς, κληρονόμος μεν και τών χρη- 
μάτων γίνεται, και τών δυσσεβών βιβλίων. Τό 81 της 
οίκετικής όνομα τύχης, Ινα μη αύτψ μώμον ή δου- 
λεία (94) προστρίβοιτο, εις Μάνη ν μεταβάλλει. 
Δήλο! δέ τούτο Περσίδι γλώσστι τον οίον όμιλητι- £βαβΓβ ΟΓ^αΙαοο, ρβοϋηί&Γαπα »ο άοΐβδίαβίΐίϋπι 1ί- 
1)Γ0Γϋηα η&ΓοάίΙ&Ιβ αυοίαιη βδββ, ία βοΐίΐυά'ίηίβ βυ© 
εοηβοΐαϋοηβοα, ρυβπιπι βίϋί, Ου Ι) γιο α ω ηοπαίηθ, 
&Γ£βηϋ ρΓθΙίο βπιίΐ (1) αάορί&Ιυπιςαβ Ρθγβ&γιιπι 
(Ιίδοίρΐίηίβ ρηιάΊνίΙ, βίςυβ 8Χ6ΐΊ)υηΊ οοοΙγα ηυω&• 
ηυπι ^βηυβ Ιβΐιιπι εχΛουΐΙ.ϋβΓυηοΙα παιηςυβ νίάυα,βΐ 
ροουηί&Γυαι βΐ ίαιρίοπιπι Ηογοπιπι Ι)3?Γβ8 βΓΠοίΙοΓ. 
ΟοαιβδΙίο» ρογγο ΓοιΊααΦ η ο ω β η ηβ 3Ϊ1>ί νίΐυρθπί 
ηοίαπι βοηάΐβδ ίηυΓβΓοί, ίη Μαηβαι ηααΐανίΐ : ηοο 
νβΓΟ ηοΐΏβη Ιιη^υα ΡβΓβίοα δί^πίΠοβΙ άίδβΓίυαα, 81 
ίη άΊβρυΙαηάο δίΓβηυυπι. ΕΙ (αΐίβ πιυΐΐίβ ββββ νίάβ- 
ϋαίϋΓ, ςυϊ Ιαπιβη πιεςίβ Ογ®οα Ιίη^αα Μαηβ* (Γα- 
Γίοβυβ) ςυαπι ΡβΓΡίο* (Μαηββ δίνβ άίββΠυβ) νοοαΗ 
πΐ0Γβ1}ΕΐυΓ : ηβοι ίρβο ορβΓβ νβΓβ ίηβαηί» ΓβοβρίΕ- χον (95) χαΐ προς διάλεξιν (96) δραστήριον. Και Β ουίυηα, δί ςϋίβςα&ηι βΐίυβ, βΓ&Ι, Ιοίυιη ςαίρρβ βιτο- -τονο^το; γαρ τοις πολλοίς έδέκει, δ μάλλον "Ελληνι 
γλώσσ^ *ξ ττΐ Περσίδι Μάνης έπάξιυς δνομάζεσΟαι. 
"Εργψ γάρ ώς αληθώς της μανίας (97) δοχεΐον, 
εΓπερ τις άλλος, έχρηαάτισεν, δλον τό της πλάνης 
πνεύμα έν έαυτφ χωρήσας, και υπ* αυτού ενεργού- 
μενος (98), δς και Παράκλητον (99) εαυτόν και Πνεύμα 
αγιον έξεμάνη δνομάσαι • τδν τοιούτον τρόπον της 
μιμήσεως εκ τών καθηγησζμένων αυτού διαδεξα- 
μενος. Και γάρ δη τούτων δ μεν ΣκυΟιανδς Πατέρα 
εαυτόν, δ δε Τερέβινθος Πδν του θεού έκ Παρθένου 
τε γεννηθηναι (ώ της υπερβολήν ούκ έχούσης άΟεό- Γΐ8 βρϊηΙυΓΏ ίη 86 οοηΐίηβηβ, αϋ ΐρβο Β^ίΙ&ηαΙυΓ, 
ςιή 8β Ρ&Γ&οΙβΙυω βο δρίηΐυπι ββηοΐυπι Γυποβί ίη- 
δΐΗΓ ηοΓηίη&νϋ,πΊΟΓββ ίπιίΙ&Ιυβ οοΓυηα,ςυί ηι^ηβ ίη- 
βΐίΐιιΐί &υοΙθΓ68 »ίΙ)ί ΓϋοπιηΙ, ςυοΓυπιςαβ βυεοβββΟΓ 
6ΓβΙ. Εχ ίΐ8 ηαπιςυβ 8ογΙηίβηυ3 δβ ΡαΐΓβω, ΤβΓβ- 
*υίηΙηυ8νβΓ086 ΡίΗυηιΟβίβχνίΓ^ίηβη&ΙαΕη,οίηιρίο- 
ΙαΙβίΏ ηυΐΐυηι πι ο ά υ αϊ η&1)6η(6ΓΏ ! ηυηουρ&Γβ ααβυβ 
βδΐ. Εχίηάβ νβΓΟ οϋδοίρϋΐο» οοηβΓββ&νίΐ (Ιυοθεοίπι, 

ςϋΟδ βΙίβΓΏ 6ΓΓ0Γ13 ρΓ3Ρ0ΟΠΘ8 θΓηίβίΐ. 86(1 ΓϋΓΙΟΒϋβ 

ίΐΐβ Μβηββ ε υ πι βεθΙβΓβ οβ1βΙ)Πδ βνβδίδδβί, ηηη1ί& 
Γ&ηι& αά βϋΓββ ϋβςυβ ΡβΓδδΓυπι Γββίβ ρβΓνβοίΙ. ΙΠβ ΥΑΚΙ,Ε Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. (92-93) Κούβρικον. Ι1& εοηβΙ&ηΙθΓ ΟγΓί11ί οοάίοββ: 
λΙ ΡβίΓϋβ δίϋϋΐυβ, ρ. 22, ββπιοί οαΚ)61 Βούβρικον, 
1ΐ1>Γϋπί νβΙΙ^ρο^Γβρηϊ νίΐίο, ουπι ίη 6» (Ιο πι ρΗ^ίηα 
αΐΐςαοΐίββ Κούβρικος γθοΙθ ΙβμαΙυΓ. ΟοΓ^ϊοίυπι ίη 
ΑοΙΪ3 ΑτοΗβΙβί, ρ. 97 νοοβίυηη ίηνβοϊβδ, ςυβπι 
ϋΓϋΐουοα άίοοΐ Αυ{ζυβΙίηυ«?, ςυ& άβ γθ νΐιΐβ, ςυ(6 
βΟΓΪρβί οϋπι ίη Μ&ηίοηκίβπιο βηίβ ΜβηίείΊ&ίοβ, 

&. 215. ϋβ ίρβίϋβ ηοπιίηίβ ΓβΙιοηβ Ιβ^β ΤηοηΊαηι 
&ΐ8ΐ)βπιαι ίη Α(Ιυετ$αΓϋ$ ΗηΜίίαη. ο. 35; βΐ 
ΚυΙΙβΓϋπο. π, 18, ΜύεείΙαηβοΓχίγη. 

(97) Μώμον ή δουλεία. 11α 6Χ ΠΟδίΓΟ Γβδίίΐυί, 

Ργο «ο ςυοά βχ Οοίδΐίηί&ηο Ιβ^ίώβΙυτ : μώμον ή 

ιο-ΛιΊΐΊ. Ναηι ουηι ηοδίτο ΓαοίΙ οοάβχ Οο11)θΓΐίηυδ; 

βΐ Ρ6ΐΓα& δίευΐυβ, ρ. 22, νβΓΟί'δ πιβ^ίπ ρβΓδρίουίβ 

ίη β&οαάβπι τβηι υβυδ ΡηοΙίαπι ίηΙθΓρΓβΙ&ΙιΐΓ. ΑίΙ 

εηίηι : ΕΤτα *ίνα μη τδ της δουλείας του Κουβρίκου 

όνομα έπονείδιστον ^ (ιΙα Ιββθ ι•ΐΌ ή ςυοά εχβΙ&Ι 

ίη βάΊΐίβ) άντι Κουβρίκου Μάνη ν εαυτόν ών6- 

μασεν. Ιά 68(, ϋ€ΐηά€ ηβ &Μ ΒεηίΙβ ηοηιβη ίηύήεχ 

(νίά68, ςυοπιοάο ίρδυπι ΟηΜΗ ηοπιβη ίηίοτ 8ΘΓ- 

ιίΐηΐίβ, θχ ςυβ, ΓβάβπιρΙυδ δοίΠεβΙ, βωβΓββΓαΙ, ηο- 

ιηίη& ηηποβΓβΙ ?) ίρηοτηίηίαυτη *$8βΙ, ρτο ΟηΜγο $€ 

Μαηαη άίχχΐ. υ Ιοί ρΐαοβΐ Οαΐβΐίβπ ίη ΑθνβΓβ&Γίίβ, 

ρ. 355, βχροδίΐίο : ΟηύΗεί ηοτηβη έπονείδιστον άί- 

Γίί, ν*1 ηηία ρνοίτοίητη αΐίςιιίά $οηατ€ νίάβΓβίΗΓ, νεί 

ςνοά ιβτννα αάΗιιο οητη βί$βΙ, ίά βχ ηοηχίηχ* /ηί$$ίί 9 

*ηάε εοηάίΐίοηπ $βτν\ίί$ σιβγηοήστη Γβ/τίεστί νϊάίύα- 

Λγ. Τβοβο, ηοΓΤίοη ββΓνίΙβ ηοπιίηί 1ίί)6Γ0 άθ(ίβοα8 

?[οί(1βπ), ηοη βυΐβπα 86ΐ*νί1υ1θπι οοηοίϋβΓβ ροβββ. 
οΐθπιη πιίΓβηβ οοηιίηβπι ββΓνίΙβ ηοηιβη ουαα βΙΙθγο 
ηοη ιηίηαβ Ιαΐί ρβΓπΐϋΙββδβ. Μάνης βηϊπι, &ρα(1 
Ογ«0Ο8 8&116Π), δουλικδν 6Γ&1 όνομα, ίά ςυοά ΟαΐΛ- 
Χ6Γ08, 1. ο. 61 Μβηβ^ίυβ, &ά Οίο^βηβΓη ΙαβΓϋααι, 
ρ. 215 ϋ, νβΙβΓυπι Ιοοϊδ ΙβπΊ τη&ηιΓβδΙυπα ΓβοβΓυηΙ, 
οΐ άυοίΙ&Γβ ηβΓββ βίΐ. ΙηΙβππι ρ&Ιβί ηοπιβη ίΙΙυά 
ιραί) Ρ6Γ8&3 ηηβΙίοΓίβ οπιίηίβ Γαίδδβ, ςαοά βΙεΙΙπι 

ΒΟηβΙ Π08Ϊ6Γ. 

(95) Όμιλητικ^ν. Ε» γΐΕθ1θβίαπι ββΠΊ(1οπΊ ΟγτίΙΙιιβ Ο 61 ΡβίΓυβ δίουΐυβ νοοβ ομιλητής βιρηπαυπί, ς υ α πι 
ΡβΓδίβ Ηοάίβ ΐ^ηοίαπι 8θΗοϋ Τη. Η^β. Οβ ™δη$ 
υβίβτηηι Ρβηαηιτη, ρ. 282. ΑΗ&3 οπιηββ ηοιηίηίβ 
ηυ)υβ Γαϋοηβδ νβη&Ιΐ &υηΙ οοαιρΙοΓβδ,ίη ρππήδΛϋ- 
Ιθπι ΟβΙβΙίβΓϋδ, Ι.ο.ο. 35.0οηΓβΓ, δί ρϊ&οβΙ,ςαβΒ ίρβθ 
οϋηΊπιοηυί ίη Μ&ηίοΗ85ί8ΐποΛηΙοΜαηίοη3Βοβ,ρ.205. 

(96) Διάλεξιν δραστήριον, ίη άίίρηίαηάο $ίΓ6- 
ηνντη : ίΙ& ηααΐυί ρΓΟ ίη άχαΐβακα $ΐΓβη\ιιιιη. Διά• 
λεξις βηίηι υΐ οοηοίοηβοα βά ρορυΐυηι (νίάβ Υϋΐβ- 
βι υ πι αιί Εϋβοϋίαιη, ρ. 110), ίΙ& ίη ρππιΐθ ςυοςυβ 
(ϋβρηίαΐίοηβηι ηΙ ΟΓοΙίοηβπι ο υ πι ουτα ΓβοΙβπα ΐηίβΓί. 
1•ορβ Οοάίήίΐί ΟΙβΛπί ΝοΙαβΛά Ρηΐίοδίραΐαπ), ρ. 565 
βΐ 579. 

(97) Μανίας. 11α βΐ &Ιϋ Μβηβΐίδ ηοπιίηβ ΙϋδβΓυηΙ, 
ν. ο. Ζοηαχαβ Οβηοηο ίη Οβίρ&Γααι βραά ΟοΙβΙβπυπα, 
Ιοηι. III ΜοηητηβηΙοηιτη Οτχο. ρ. 467, μανείς δ 
Μάνης, ΜβϋΙ βΐ ΕυΙη^οηυβ ίη ΡαηορΙία ΙίΙ. 9, Μαηββ 
βίπιρΓιοίΙθΓ μανείς νοοαίυτ. δίοΤϋυβ ΠΙ), ι, Αάνβην* 

η ΜαηκΗ. βρυά 01. Β^δοβ^β. ρ. 60 : Ό δέ μανείς έκ 
** βαρβάρων και της μανίας αυτής επώνυμος, ςυ« ΐΐα 
νοΓίβππι : ΗΙβ νβΓΟ α δαΓύαήί ίη$αηινβ άοοίη$ βΐ α 
ύατΰαηβ ανρβΙΙαΙηχΜο. Ιΐίπο ρ.60, (ίθ βοάβπι βαρβα- 
ρικήν άσέοειαν έπινοήσας και δευτέραν αρχήν ταύ- 
την μανικώς δρισάμενος, βΐ ρ. 63, δ χαλεπώτατα 
μανείς. Αάιΐβ, ρ. 65. 

(98) Ενεργούμενος. 1(8 6Χ ΠΟδίΓΟ ρΓΟ ένθειού- 
μενος. Ργϊογ βηίπα νοχ & βοΗρΙοπβυβ βοοίββίβδίίοίβ 
ρτορΓίβοΙβ ηοηιίηίουβΑάβηαοηθ&οϋβυβαΓρΑΓίβοΙθΙ, 
ςυβηα&άπιοάυπι ροβΙβηοΓ 5οηαηι ίηΙβΓάυπι βθηρυπί 
η&οθΐ. 

(99) Παράκλητον. Ηυο ΓβΓθΓυηΙ ςυίά&χη νοοβιη 
Μάνης, ΙαηςυΕΓτι ΟΠ^Ό ίά ββΐ, οοηδοΐαΐοτ : νίάθ 

ΟβΙβΙίβΓυπ), 1. ο. ο. : 5. 

(Ι) Ρ&οΙασι ηοο ίρβί ρυβΓΟ ββρίβηηί ΐΓ&άυηΙ 
ΟβάΓβηηβ βί βυίάαδ Ιοο. οϋ. ςιπ ηιιπιβηιβ βηηοΓϋΐη 
οπιηίηο δυπδΐίΐιιοηάηδ ββΐ ίΐΐί τών 8βχαρΐηΙα, ςαβηι 
η&1)68 ίη ΑΓοηεΙ&ί ϋι$ρνΙαΙ., ρβ^. 98. 39 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΠΙΑΕΟΗ^ ΟΡ. 40 ουιη ίΙΙίαπι ιηοΛα ΙαοοΓβηΙβηι ηΕΟβΓβΙ,αυάίΓβΙςοβ, Α τ *) το < Ο δνομάζειν άπετόλμησεν (2). Έξ ου χ«ί μάθη Μ&ηβαι ροΙΙίοΗϋΓη 6886, 8β Γι Γιαπί β^δ βχ ιώογΙ)ο 
ρΓθβίοιΐ9 βΓβρΙοπιπι 6886, &γγο^£ιοΙθιώ Ιιοιπίοθαι αά 
βΐϋ ουπιϋοπβηΊ αάηίοβΐ : &ο πιβάίοοβ Ιοπι ρΓΦββοίββ 
Ι&αιβίβί «βΐΉϋάίοίβ ουΓ&Ιίοηβαι ΓβοΊβαι ΓοΓβ ρΓΟ- 
χηίΙΙθοαηί, β]βοίΙ. Πΐβ νίχάαπι ΟΓβΙίοηβαι οοΓηρΙβνβ- 
Γ&ί, βΐ νίΐ&πι βπρυίΐ 6ΐ, ςοί ίά ΓοιΊβ ρ&ββυβ ηοη 
βββ θΐ, ηίβί Πΐβ ίηοοίυηιίΐ&ΐβπι ρΓΟπήβίβββΙ. Ο υ πι ϋα- 
ςηβ βοοίΐο βί αρβιΊβ ίηιρίβΐ&β βί ΛΠΌΒ&ηΙίβ βοβίβθίί 
ηοωίηίβ άβρΓβηβηβα ίϋίβββΐ, ίη πιβΙβΠοοηιπι εβτ- 
06ΓΘΟ1 ϊιηρ08(0Γ ϋΐβ ά&ηαο&Ιυβ οοημοίίορ. δβά ο υ πι 
βθΓναβ 69861 αο βθΓνίΠβ ΕΓΐίΟοίί ρβηίαβ, βοίΓβίςοβ 
8β ηοη άϊο ροβίββ, ρ&ΐΓ&Ι» οβάίβ ροεηαβ άβΙϋΓυηι 
6886, υίροΐθ ςαί Γβ^ίδ Πϋοαι ίπιρίβίαΐθ βυ& οοβίάίβ- 
βθί;, 6 άοπιο αοΓο^ίΙ, βί οαβίοάίβυδ ο&γοθπθ ηβοίβ τάς, συνηθροίσατο δύο και δέκα (3), ους και χτς 
πλάνης διέπεμπε κήρυκας. Άλλ' 6 μεν εμβρόντητος 
Μάνης, τψ κακψ γεγονώς περιβόητος, ήκει ταΐς 
φήμαις μέχρι και των ώτών του Περσών βασιλέως. 
Ό δε (και γάρ αύτοΰ 6 παΤς νοσήματι έαλώκει), έπεί 
τδν Μάνην έπαγγελλόμενον ήκουεν εύχξ τον παϊδα 
(3ύσασθαι της νόσου, δέχεται τόν αλαζόνα του παιδός 
έπΐ θεραπεία. Και δή οΰτος τους παρόντες Ιατρούς 
καίτοι ραδίαν έπαγγελλυυμένους παιδός την Γασιν 
άποπεμψάμενος, άμα τε εύχήν έτέλει και της ζωής 
έξήλαυνε (\) τόν ουκ δν τούτο παθόντα, εΐ μη αυτός 
την θεραπείαν υπέσχετο. Οΰτω γοΰν θάττόν τε και 
περιφανώς της ασεβείας τε καΐ αλαζονείας του κα- 
κοδαί μονός στηλιτευθείσης, είρκτήν κακούργων 0&08& Γοίί : η&Ώ ςυία βοβίββίοηι ίΐΐυιη ηοη αοοϋΓβΙβ Β οίκεϊν ό πλάνος καταδικάζεται. Άλλ' ό'γι δούλος ών 
οοβΙοάίβΓ&ηΙ, ο&ρίίβ οαιηββ ρΐβχί βυηΐ. και δουλικής τέχνης έμπειρος, βίδώς τ• ακριβώς ως 

φόνου δίκας υποσχεΤν ουκ είς μακράν έστιν άξιος, ατε δή τξ καθ' εαυτόν αποστασία τόν βασίλειον άν- 
ελών παιδα, διαφεύγει του οικήματος, και γίνεται των δεσμοφυλάκων θανάτου παραίτιος. Και γάρ ότι 
μή ασφαλώς έτήρουν τόν άλιτήριον, της κεφαλής έζημιώθησαν άπαντες. 
XIII. ΑΙ ηίο 86Γνο8, 6ΓΓ0, ηοοιίοίοΈ 0&Γ06Π πιβη- ΙΓ. Άλλ' οΰτος ό δοΰλος, και πλάνος, και ©ονευς βίρ&Ιυβ,&άνβοίΙ ρΓοίϋςυβ ίο Μβδοροΐ&πή&αι, βί άβ- 
ΓβοΙίοηίδ 80» ζίζβηία Γυτβυπι 8ΘΓ6Γ6 ίηοίρίΐ. Οβτοη&- 
ΓΟΓυηα βϋΐβίη βρίΒΟοροβ,οοί ηοαιεη ΑΓΟΠοΙαυδ,νΐΓ 9α- 
οβΓ6ΐ(1ίνίο&Γαο)ουα]&ο(ΐΓυηιςυ6Γ6Γυοιρ6ηϋ88ίπιιΐ8, 
οοΙΙβοΙ&ΟΓθΒΟΟΓϋπι ΒβϋβεηΙίΗυπι κϋάϋοΓοπι ιϊι&οο, 
η6^^^^$ι^&^^$^υ(1^^αη^^^υ8V6Γ^^&^ρ6Γί8νοΓ6α1IΓ^υ^1- 
ρο&βββ νίάβΓβΙϋΓ,ίηδΙίΙυΙα αάνβΓβυβ ηα&οί® εοβηοωί- 
ηβπι ρία άίβρυΙ&Ιίοοβ,ίαιρϋββίπιυπι οοπηοβππίβρα και δέσμιος φυγάς καταλαμβάνει την Μεσοποταμίαν, 
και σπείρειν πάλιν άπάρχεται τα της αποστασίας 
ζιζάνια. Ό δε των Καρχάρων επίσκοπος (5) (Αρχέ- 
λαος (6) αύτοΰ όνομα, άνήρ Ιερός, και περί λόγους τους 
τε θείους και τους ανθρωπίνους περιδέξιος), Έλληνι- 
κόν άθροισάμενος άκροατήριον, Ινα μή δόξ$ Χριστια- 
νών κρινόντων φιλοτιμία λαμβάνειν τα νικητήρια ή 
άλήθεια,πρός τόν τζς μανίας έπώνυμον τόν τής εύσε- άβίβείΐβίοοηίϋΐανίΐ, υϋπάββίαΐίαι βϋΓυ^θΓβΙ, βί άβ- ^ βείας άνακινήσας λόγον,οΰιω κατ^,σχυνεν και διήλεγ- ίβοΐίοηΐβ 6303 8βαιίο& ηοΐΐ&πι ίβί Γαάίοβπι ροηβΓβ 
ροδδβοΐ. Ηίπο ρΓοΓο^υδ νίουπι ς[θβπιό&πι ί^ηοοίΐβαι 
οοοορ&Ι, ίοίο,υβ ΓΟΓβυπι ίπιρίβίαίθπι βυ&πι ΓονβΓβ 
βί ραΙβΓ&οβΓβ βαΐββίΐ. 8ϋ(1 ΓεΓνβοβ ίΐΐβ ρίβίβΐίβ ρπ>- 
ρυ^οαΙοΓ βί υθγο ρ&βίοΓ ΑΓοηβΙ&υβ ουπη ηοη πιοάί- 
ο β πα ονίυαι ουταπι ^θΓβΓβί, ηοη ββ^ηίβ β γ α Ι ίο ροτ- 
ββςοβηο'ο βο, ς[οί ΒδΒνίοΓ Ιυρο, ίο 8 Γ ^ βηι <ϋδ<ϊβΓ- 
ρβοά&ηα ιω80γγοχ6γ&1. ΟαϋΐιΐύϋΓβαι ϊΐΐο ΐΏβηί® 
οο^ηοπιίηίθ,ίΐϋί β]υ9ΐηο(1ϊ νίτΐ ρΓ8ΒδοηΙί&πι ηοη θίηβ 
ηια^ηα αηχΊβΙβΙβ βοδίίηβο&ΐ, αυ(Ίΐ£ίΙ, θΐ β Ιοου ίο 
Ιοουπι ΐΓαοβαιί^Γ&Ι. ϋυπα βίο νβ^αΓθΙϋΓ, ΡβΓΒ&Γοπι 
Γθβίδ β&ΐβΐΐϋββ, ςυί βεοΐαβ Ιυηα ουίςυβ ρβΓςαΐΓβ- 
ο&ηί, οοοιρΓ6ηβθ8θΠι εκίάυουηΐ νίηϋΐυπι &ά β α πι, ξε τόν τρισαλιτήριον, ως αύτικα τε φυγείν (7) εκείθεν, 
κα? μηδΐ φυήν λαβείν τα τής αποστασίας αύτοΰ 
σπέρματα. Άλλ' εκείθεν άποδράς καταλαμβάνει 
κώμη ν τινά τών ευτελέστατων. Κάκεΐ πάλιν ύπο• 
θάλπειν έμηχανατο και παραδεικνύειν το ο'κεΐον 
δυσσέβημα. 'Δλλ' 6 θερμός τής εύσεβείας (8) υπέρ- 
μαχος, και ως αληθώς ποιμήν Αρχέλαος, ου την 
τυχοΰσαν τών προβάτων ποιούμενος πρόνοιαν, ούκ 
ένερραθύμει διώκε ι ν τόν πικρότερον λύκου (9) το 
ποίμνιον διασπαράσσειν έπανιστάμενον. Διό πάλιν 
εκείθεν, ό τής μανίας επώνυμος, οδδ' αυτήν την 
παρουσίαν άνευ μεγάλης αγωνίας ύποστάς άπο- 
διδράσκτι, και τόπον έκ τόπου διήμειβεν, έν οίς ΥΑΗΙΛ: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ). (2) 'Δπετόλμησε. ΙΙα Ιθ^ο οοιη ηο9ΐΓθ βί Οοΐ- Ι) οΙβΓ^υβ ίη ρΓΦΠΐίδδίβ άβ ΑκηβΙ&ο ν6(6Γθπι 1β3ΐί οβΠΐηο, ρΓΟ ςυο Οοίβιίηίαηυβ, 3θη9υ ρΓΟΓδυβ οοη- 
ΐΓβπο,ηεο οο οοηίβχΐυπι ίβΓβηάο ηβϋβΐ ούκ έτόλ- 
μησε.Οιηηίηο εηίηι ίά,ςηοά ΓβΓβΓίυτ, αοάβϋΑΐ ηοπαο 
ίηιρίθ8,6(, ς υ ει πι νοχ άποτολμ^ν ΐηίβΠ, βΟΊβηί ςυ&- 
ά&πι αυά&εία. 

(3) Δύο και δέκα. ΝοηιίηΑ βο γ υ πι Ιβ^θ &ρυά 
ΡοΙγοιώ 8ίοα!υηα, ρ. 30; βί ηοθίΓυηι, § 14. ΙΑ} Έξήλαυνε. Ι Ια βχ ποθΙγο ρΓΟ δίπιρίίοί ήλαυνε. (7) Τε φυγείν. Κα Γβροηο βχ ηοβίΓΟ ρΓΟ κατ- 

(δ) Καρχάρων επίσκοπος. Ι Ια & ρΐυηουβ νοε&- έφυγεν, ςυοά οαοβΐ 61. ΜοοΙΓαυοοοίυβ βχ Οοϊδίί- ηΊοηηβ,σηαςυθ ροθΙβποΓ ίο ΒίΜίοΙΗ. βτχοα Ιίο. ν, 
ρ. 262, οοοααιβοΐαΐί βυηΐ, οβο ΙβααβΓβ ςυίάςυ&πι 
άββίάβΓ&όίβ. ΙηΙβΓ ΙθδΙίηιοηία ίΐΐα βχδίαηΐ ςοοςοβ 
οίοα Ρηοΐϋ ηοδίπ Ιοο&, ουηι ΗοΙείβηίαοί ηοδίπ 1β- 
οΐίοηβ ρΓ0Γ808 οοηββηΐίβοΙίΑ, ηίβί ςοοά ρΓΟ Καρχά- 
ρων Ιββαΐυτ \αρχάρω^ 9 βίουΐ Οοΐβϋηίβηυβ Μαρ- 
χάρων ποθηοίοδίδδίηιο βχηΐϋβΐ 
(7) Τε - - (ογ ΑΓοηοΙιΐϋΡ, Οαπ/ιαπίτη, ςποά ςβηυίηυηι ογ6Ϊ8 
ηοπιβη 6βΙ, βρίβεοροδ. 

(6) Αρχέλαος. Ηυ]θ8 ϋίβροΐΐέΐίο εοπι ΜαηβΙβ 
θάίΐα ηυηο βχδίαΐ ίη Ι.εογ. Μϋχαη^η Ζβοβ^ηϋ. 
ΟοΙΙεοΙαηείΑ ΜοιιηηιβηΙοηιιη να^ηίηι, Κοπι® 1698, 
βάίΐίβ, ηίοο υθγο ίη νοίϋϊηίηβ II ΟρβΓυηι Ηίρρηίνΐί 
α οβίβί). Γ&υηοίο ηοβίΓΟ ΗϋαιΙ>0Γ^ί, &η. 1718, 
οογ&Ιο ; πιίοίςυο ρΓΟ βο, ςυο ίη πι β ΓθγΙογ αηιοΓβ αο 
οβηθνοΐεοϋδΐ, ίηβοήρίο, ρ. 134 86(](]. 1.6βθ ςυβΒ ηιβηο. ΝοδίΓ&πι Ιβοϋοοοω αβίΓϋϋ Ζ&ο&βηίοβ 1. ο., 
ίπΊΟ Ββς[θ6θΙία και μηδέ φυήν λαβείν οπιηίοο ρο- 
θΐυΐαηΐ. 

(8) Εύσεβείας, ΡιβΙαΙίί, ρΐΌ ςαο ίηιρΐβίαϋ* νοχ 

ίη νβΠίίοηβΠΙ ΙΓΓθρββΓΛί. 

(9) Πικρότερον λύκου. ΙΙα ηιαίαί βχ ηοδίΓο, ουηι 
ςοο 61 οοηδρίΓΛΐ Ζβχββηίυβ, ρΓΟ πικρότερον λύκον, 
ςηοοΐ ηαοβΐ Οοί$Ηηίαου9. δβηβυβ Ίά οπιηίοο Πα- 41 ΟΟΝΤΠΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 ΜΒΕΚ Ι. 42 πλανώμενον οΐ του Περσών βασιλέως δορυφόροι, \ ααί 8θ ιηιββραΐ. Οαί οαπΐθ]α8 ηιβηάΑοίαηι,Γ&ΙΙ&οί&αι άτε πανταχού τδν άλιτήριον διερευνώμενοι, εύρόν- 
τες «γουσι προς τον &ποστείλαντα δέσμιον. Και ό'ς 
του τε ψεύδους και της φυγής πολλε χλεύασα; και 
χατονειοίσας, δίκη ν ελαβεν αντί πάντων μίαν, τδν 
του άπατεώνος κάκείνω μόνω πρέποντα θάνατον. 
Ει γαρ και μηδαμή μηδαμώς της ανθρωπινής 
φύσεως ί[ν μήτε παθείν μήτε δράσαι άξιος, άλλα γε 
των Μάνεντος ανυπέρβλητων δυσσεβημάτων ούκ 
ανάξιος. "Ετι γάρ έν ζώσιν δντος του κακοδαίμονος, 
ε*ς άσκόν το σώμα άποδείραντες οΰτω της ζωής 
διασπώσι και δια^ρηγνύουσι, τδ λοιπόν του σώμα- 
τος βοράν θηρίο ις προσρίψαντες, αύτδ δε τδ δέρμα 
θυλάκου τρόπον πληρώσσντες πνεύματος πρδ των β( ίυβαπι ΊΓΓίβίδβεΙ, βπποςαβ ορρίΌοηίβ ίηββοΐβΐϋβ 
65βθΙ, υΐΐίοηβιη βαηιρδίΐ ρτο οπιηίουδ ηηαιη, ηιοιν 
Ιβιη ίηΟί^βηβ, ςυ© υηί ηαίο ρΐαηο οοηνβηίβη&Ι. 
ΓΛοβΙ βηίπι ίά ηιΐίη&η© ηαίαπη ηυΐΐ&ίβηυβ βίΐ, ηβο 
φΐβπιρίΛηι Ιαΐβ νβΐ ραΐί νβΐ ΓαοβΓβ Γ&3 ββββ νίάβ*- 
Ιυτ ; αΐΐ&αιβη ηοΓΓίηίΙίααι ΜαηβΙίβ ίαιρίβΙ&Ιαπι ηοη 
ίηάίβηα γπογβ θγ&1. Ου πι βηίπι ίηίβΐίχ ίΐΐβ &άηιιο ίη 
νίνΪΒ βββοί, οοΓραβ, άβίραοΐιι ρβΐΐβ, ίη υΐΓβπι βχοο- 
π&ηΐβδ βίο βχ νίΐ& άβίΓ&ηοηΙ, βί ςα&βί άίδββοβηΐ ; 
Γβϋςυυπι νβΓΟ οοΓρυβ ίη ρΓβάαπι ΓθΓΐβ ρΓο]ίοίαηΙ 

ίρ3ΕϊΒ(]ϋ6 ρβΙΙβΠΙ «ΙΠ8 ίηβΙ&Γ ΥβηΙΟ ΓβρΙβΙαΠΙ ρΓββ 

Γοπουβ βυβρβηάβπιηΐ. Τα 1 β πι βροβίαΐα βί βοβίβδίίβ- 
βίπΐΰβ ηοηιο νϋω Ιβπηιηυιη οοηβββυΐαβ ββΐ. πυλών ανηρτήσαντο. Άλλα τήν μεν του βίου καταστροφήν ό αποστάτης οΰτος και τρισαλιτήριος τοιαύτην 
άπείλη^εν. 
Ιλ' "Ετερος δε τψ χρόνω βραχύ τι τούτου προγε- β XIV. ΑΗιΐδ ροιτο ΙβποροΓΟ ρααίο ηοο αηΙίςπίοΓ νε'στερος, ομότιμος δε τήν δυσσέβειαν, Ζαράνης (10) 
όνομα, και αότδς ούκ Μίγα ταις δυσσεβείαις τψ 
άνθρωπίνψ γένει έπελυμήνατο. ΜαΟηταΙ μέντοι του 
δυσωνύμου Μάνεντος γεγόνασι δώδεκα, Σισίνηος δ 
και τδ αξίωμα αύτοϋ της δυσσιβούς διδασκαλίας 
άναδεξάμενος, καΐ Θωμάς (Η) ό τδ κατ* αύτδν δνο- 
μαζόμενον συνταξάμενος Εύαγγέλιον. Βούδας τε και 
Έρμας, Αδάμαντος (12) και Αδείμαντος, δν (13) 
κα•. διαοόροις διέπεμψε κλίμασι της πλάνης και 
της αποστασίας αυτών κήρυκα. Έςηγηται δε αύτοΰ 
και οίον ύπομνηματισται γεγόνασι ν Ίέραξ τε καΐ 
Ηρακλείδης και ΆφΟόνιος. Ήριθμοΰντο δε τψ 
γορώ των μαθητευθέντων αύτψ και Αγάπιος, ό 
την Έπτάλογον καλούμενη ν συντάξας και Ζαρούας ρ&Γ ίαιρίβΐ&ΐθ, ΖβΓ&ηίβ ηοπηηβ, ηοη ρβαοβ ίπιρίβ- 
ΐΗΐί5ϋ3 8ϋΐ3 ηυπι&ηο ^βηοπ άαπιη& ίιηροΓί&νίΙ. 
Οίβοίρυΐί ααίβιη ίηΓ&αβϋ ηοηαίηίδ ?ίπ Μ&ηβϋβ ΓυβΓβ 
άυοάβοίαι ; δίβίηηίυδ, (]ΐη ρπηοίρ&Ιυπι β^β ίη Ιαι- 
ρί& άοοίπηα ΙαβηεΙα ΛοεβρίΙ; Τηοιη&δ, ςυί Ενβη^β- 
Ιίαηι βυο ηοιηίηθ δοηρβίΐ ; Βυά&β,Αό&αι&ηΙυβ, Αάί- 
ηα&ηΐυβ,ςυβαι ίη άίνεΓεα ογοι$ οΙίηαβίβ,βΓΓοπβ θί άβ- 
ΓβοΙίοηιβ ρΓΦεοηβαι πιΐδίΙ.ΕχρΙ&ηαΙοΓββ νβΓΟ βί ςαα- 
Βΐ οοηιηιβηΙ&ΙθΓ68θ3υ5Γυ6ΓυηΙ Ηίβπιχ,ΗβΓ&οΙίάθβ βί 
ΑραΙοοηίυΒ. Ιη (ϋδεΐρυΙοΓϋΓη ίΐβπι β]α& οπογο ηα- 
ηΐθΓ&οαηΙυΓ Α^&ρίυβ, ςυί ΗβρΙ&Ιο^υαι, αϊ νοοβηΐ, 
οοηΒΟπρβίΙ, ΖαΓϋαβ βί Οαυηαοίυβ. Οπογοβ Βϋίβηι 
ίπιρίβίδΐΐίδ βο πιπί, ςυί Ιυηο ίβπιροπδ υηα ίίοπιβ- 
ΓυηΙ, ηοβ οοαιρΙθοΙβο&ΙϋΓ, ςαοΓυπι λ ο Ια ηαΓΓβΓθ, και Γαυριάβιος. Και δ μεν τών τότε συν άκμασαν- Ο νβΐ άθ£Πΐ8ΐ& ΓβΟοηββΓΘ ηαΐ3 ν&1βαί? Εο βηίπΐ Ιηι- των της ασεβείας χορδς έν τοσούτοις παρετείνετο, 
ών πώς αν τις εΓποι τάς πράξεις, πώς δε διέλΟοι τα 
δόγματα ; Έπί τοσούτον γάρ ήλασαν πάσης μεν 
ακαθαρσίας, πάσης δε ρυπαρίας και πάσης άΟεω- 
τάτου δόξης, και τοσούτο>ν (14) αυτών γέμει τά 
$•.βλ(α ρυπασμάτων τε και ατοπημάτων, ώς μηδΐ 
τους εξ αντών εκείνων προεληλυθότας, και τά πλεΐ- ρυηί&ϋδ οηιηί ηιοάο (ΙβνβηοΓυηΙ,βο υ 8 ς υ θ ίηαπιαη- 
άίΙΐ£, βο υβςυο ίηιρίφ άοοίππαί, ίοίςυβ δοπϋ&υβ 
β! αοδηΓάίΐ&Ιίουδ οοΓυπι ϋηη ΓβρΙβΙί βυηΐ, υΐ ηβ 
ςυί(1οπι δυοοΘδδΟΓββ ίΠοΓϋΐο, ςυί ηαβχίηιαοι βΟΓυαι 
ίηιριβίαϋβ ρβΓίβπι ΓβΙίηυβΓυηί, βοβ αηιρίβοΐί βί 
ΓβοΐροΓθ ααοίθβηΐ ; Ιυπι ςιιοά &1)οηιίη&Ιίοηαηι ίη 
ίΐΐίβ οοηΙβηΙβΓυπι βχθίιρβΓ&ηΙίαπι Ιβ^βΓβ ηοη ν&- \λ\{ΙΜ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. (10) Ζαράνης. ΙΙ& Οοίβϋηίβηυβ βί ΟοΙΙίβΓίίηυδ, 
ηοδΙβΓ νβΓΟ Ζανάρης.ΑΙ οαπι βί ΡβΐΓυ3 δίουΐυβ,ρ.30, 
ρΓΪΟΓβπι ΙβοΙίοπβπι ρΓοοβΙ, ηβο ίηΙβΓ ΡβΓβαδ ηοο 
ηοΓηίηίβ ίηΕϋάίΙυπι βϋ (νιϋβ ΤοΙΙϋ 1ι*γ ΙΙαΙχ- ^ 
αιτη ρ. 135), ββιη οπιηίηο ρΓδβΓβΓβηάβπι ρυΐο. Ι^β^β 
άβ ίδΙο ^ο. ΡβαΓβοηίααι &ά δγωΙ)οΙυπι ΑροβΙοΚ- 
ευηι ρ. 416, βάΊΙ. Ι,&ΙίηΦίη ηοϋβ, αοί ίδ ρβΓδΟΛίίβΓβ 
οοηΛίητ, α Ι, ίη$βι*Ιο Μ&ηίοηφίβ Ζαηιηβ, ςυί Μ&ηβΙβ 
ηη& οαπι 8ογΐΗί&ηο &ηΙί<]υίθΓ βΓ&Ι, ΟΓβά&ηαυβ 8ογ- 
Ιηίαηηπι &(1 Αροδίοΐίοα ΙβπαροΓα βοοβββίδθβ. Εηίπα- 
▼γγο, ςυαιηνίβ ηοη άα^ίΐβπι Ζ&Γ&ηβσι Μ&ηβϋ 
κΐαΐβ ρΓοχίαιοηι Γυίβββ, ουιη ηοβίβΓ βυπι ρααίο 
αηϋηιιίοΓβιη (ϋββΓίθ ηοποίηοΐ, ίρβΑ Ι&ηιβη ίΙ1& ΟΓβνίθ 
ΙβηοροΓίβ ίηΙβΓοβρβάο πι&^ίδ βΓΠείΙ, α Ι βΓβά&ηιυβ 
8ογΙηί&ηυ!Ή βί ΖαΓ&ηβηι «ςυ&ΐβδ Γυίδββ βείβΐθ, βί 
βο ΙιηΙυπι ηοηιίηβ & ββ ίηνίοβπί άίδΐίηοΐοδ, ςυοά 
αΐίϋβ βΟΓαηι &1ϋ8 ίη Ιοοίβ άοοίπη» 8υ% βοηιίη& 

δρ»Γ(?ΘΓβΙ. 

(ΙΟ θώμας. ϋο ηοο βί ββςυβηϋουβ ΜβηβΙίβ άίβ- 
κίρυΐίβ Ιβ^θ 01. Ρ&οηοίαιη, Ιίο. ν, ρ. 287 ,ΒίδΙϊοΙΗ. 
Ογκο. 

(12) Αδάμαντος. Αά&ηίαιη βηοα νοοαΐ ΡθΙπιβ 
δίοηΐυδ ρ. 30. 

Ρατβοι,. 6κ. 011. (13) "Ον. Τγ6$ ΜαηβΙίβ άΐβοίραΐί ίη Ιγθ§ ογοι8 
ρΐα^αδ πιίδβΊ ηιβηιοΓαηΙαΓ ίη ΑοΙίδ Ακηβΐ&ί ουαι 
Μαηβΐβ, ρ. 22. Αάάαβ δείΐίοβΐ, ςυί ίάβηι βδΐ ο α πα 
Βυάάβ, ΤΗοηιαβ βί ΗβΓηι&δ. Εοβάβπι ηοαιίη&Ιίπι 
ΓβοβηεβΙ 0γΓί11ϋ8, ρ. 98, Βαάά&πι ρΓΟ Αάάα &ρρο1• 
Ι&ηβ, βί ιΗ$ΐοήα Κχτβ$€ο$ ΜαηχοΗχοτη^ ς υ επί 
ϋοοίίδδ. ΟηΗδΙορΗ. ΜαΙΙη. ΡΓ&ΓΟαβ ο υ πι Ι,αοίΛηΙϋ 
ΕρίΙοτηβ ΙηίίίΙηΗοηΗτη άίυίηαηιγη, ρ. 182 ββς. 
βάίάίΐ. Ιηί Π360 ϊηΙβΓ οαείβτα ρ. 183, Ιβ^ο : « ΡοβΙ 
ου]η3 (ΟυΓοίοϋ) πι ο γΙ ε πι ηοη εοΐυπι Ηογο8, ς η 08 
ΤβΓβϋίηΙηυθ ΓβϋςυβΓαΙ, 8ϋ(1 βί ρβοιιηί&ηι ΟϋΓϋίοϋ 
βυηοβηβ, ΤΓβηιοί άΐβοιραΐοδ αοςυΐβινίΐ, ςυοΓϋΠΐ 
υηυβ, Τηοηι&δ, βΐίπδ Α1)Λα, ΙβΓίίυδ βδΐ ΙΙβΓΟίηδ. » 
Ιϋί ηοη άυοίΐο ρτο ΤτβτηΗ Ιβ^οπάυπι βδδβ Ινε$ $χΗ 
(Ιοίίάβπι βηίπι άίβοίρυΐί ροβίβα ηιβηιοΓ&ηΙαΓ ; ρπ> 
ΑΙάα & υ Ιο πι ΑΙκίαχ, ςυθπα ο&Ιβη δΟΓίρΙΟΓββ οπιηββ 
νοο&ηΐ. δίο ρ. 182, υ! οοίίβΓ Ιίο ο πιο η β» πι, ρπ> 
οαρϋχιΐοηιτη, Ιβ^βΓβ πι αϊ ί πι οαρχίχιίχικη. Ηοο βηίπι 
ηοπιίηβ ββουηααηι Π&γογιιπι βυοΓυπα &ρρβ11ανΗ 
δβ^ΐηί&ηαβ, οβυ βχ βυρβηοπουδ εοηβίβί. 

(14) Τοσούτων. ΙΙα οχ ηοβίΓΟ ΟοΙοθΓϋαο Ιβ^θ 
ρΓΟ τοσούτον 43 ρηοτιι ρατηιαεοηλ; ορ. 44 Ιβ&ηΙ ; Ιυαι ςαοά ίιτ&ΙίοηΕΟΐΙίΐΑΐβιη ρΓβοθρΙοΓϋηα Α σχα τ ί< αυτών δυσσεβίας παρακατασχόντας ανέχε- ΓΕίίοοίηϋβ θαό]ίοθΓθ ηοη ροββίηΐ, Ιυαι βΐίαηι ςυοά 
πιβία&ηΐ βΐ ο&τβαηΐ, ηβ ορρίΌΟΓίυπι πβααι *1ααβ 
οάίυαι αραά οποηοδ βίοι οοηοίΐίβηΐ. <}ϋ•ιαιοθΓ6ΐη 
η«ο ηυρβΓ θχογΙλ νβίβπιπι ίΐίοπιηι &1>οηιίααϋοηί8 
βοπιίηιιιη ίπιείίοβίίο, υΐ δηρπι άΊχίπΐϋβ, ςα© αϊ) Ηΐίβ 
οΐίαι πι&βίβΙπβ βοπρίο βίοί ΐΓ&άίΐα δυηΐ,ηβςαβ απι- 
ρΙβοΙυηίιΐΓ, ηβςηβ ΙαβηΙαΓ ; δβά ϋβ βοίαιη 86 «κϋιββ- 
Γ6Γ6 ναίτβ β( ο&ΙΗάβ βίαΐϋΐ&ηΐ, ία ςαίουβ Οοαήακ» 
ΟΓΕοαΙβ. βΐ πι&£ηί βροβίοΐί Ραυίί ΕρίδΙοΙ» άββοπρί® 
βηηΐ; ηοηηυΐΐίδβϋβπι ΑοΙα βφοβίοίοπιαι βΙο&Ιηοϋοβ 

ΕρίβίοΙδΒ, ρΓ8ΒΐθΓ 6&9, ςϋ© ΟΟΓγρΟΚΙ (ΡβΙη) δϋΠΐ, 

ΛάπαίΙΙαηΙϋΓ. Ηα]α3Πΐοάί 8&ογ& βίοςηία ΙαβΗ &β βί- 
πΐϋΐδίηί, υΐ 608 ςιη οίΓοα ρί&ιη Γβΐϊβίοηβαι ηβοβΙίοΓββ 
61 ίιηρβΓίΙίοΓθΒ δϋηΐ, Γαοίϋυθ άεοίρβΓθ ςυβ&ηΐ,ηη&βί σθαι τού λοιπού στέργειν εκείνα χα Ι άποδέχεσθαι, 
τούτο μέν το άνυπέρβλητον της βδελυρίας ού στέ- 
γοντας (15), τούτο δέ των προσταγμάτων τδ άλόγι - 
στον λογισμοΤς υποβάλλιιν ούκ έχοντας, τούτο δε τον 
παρά πασιν δνειδον και τήν χλεύην, και τον κατδ- 
γελων και τό μίσος ώσπερ διευλαβουμένους και 
αποκλίνοντας. Δια τούτο και αυτή ή νεοφανής των 
παλαιών εκείνων της βδελυρίας σπερμάτων παρα- 
φυάς, ώσπερ και πρόσθεν Ιφημεν, τα παρ* εκείνων 
τών διδασκάλων εγγράφως αύτοις συντεταγμένο 
ου μεν ούν ούκ άγαπώσιν, ουδέ περιέπουσιν. 
Άλλ' εκείνο ι ς μόνο ι ς κακούργως καΐ πονηρώς προσ- 
ανέχειν ύποπλάττονται, έν οίς τά τε Κυριαχά 
άναγέγραπται λόγια και τού μεγάλου αποστόλου αϊ) ίρβο ΟηπδΙο βΐ & άίδοίριΐΗβ β|αβ 68 ΓΘΟθρβπηί, Β Παύλου α'ι Έπιστολαϊ, και παρ* ένίοις τών αποστόλων 
ςα© άβΓβΟΐί οιΐίβ βαβ ίηδ&ηία ρβρβπΐ. αί Πράξεις, και τών Καθολικών δ'σαι πάρα τάς τού 

κορυφαίου τυγχάνουσιν. Τούτων δέ τών Ιερών άντιποιεΐσθαι σ/ηματίζονται λογίων, ώς αν εχοιεν ρα- 
δίώς έξαπατ^ν τους νωθεστέρους τε πρδς εύσέβειαν και αμαθέστερους, ώς παρ 1 αυτού Χρίστου ε Γη σαν 
παρειληφότες και τών αυτού μαθητών, α της αποστασίας αύτοΐ; άπέτεκεν ή άπόνοια. 

Χν.ΕΗοΚαςαβ Μαιιββ,ΐΑηΙ© άβΓβοΙίοηίβ ρηοοβρβ, ΙΕ. Ό μεν ούν Μάνης ούτος ό της τηλικαύτής 

β,ηηο ΥβΙβΓίαηί βΐ ΟβΠίβηί, Βοω& ίωρβΓβΛοπιιη, αποστασίας (16) Ιςάρχων, έτει (17) της βασιλείας ηοαο θ ουβίοάία ΡβΓββΓϋπι βΐ&ρβοβ (ηίηίΐ βηίαι ίιη- 
ρβάίΐ,ςαοαιίααβ βα ρβΓδθςυαΕηυΓ,ςυ» &υρΓ& οίβΙοπδΒ 
βθΓΐββ ρΓβίβπηίβΗ), βΐ ίη ΜββοροΙ&αιίαπι ρΓοΓβοΙυβ, 
& άίνίηο Αίοηβίαο, βαηοΐο νίτο, ςαί Ιηπι ΟηγοΠεγο- 
γοπι ία 6& Γββίοηβ ρΓ©δυ1 6Γ&(, ηΐϋΗίδ ηο&βηίθςυθ 
ΟοηΐΓ&ίπιρίβΙ&Ιβιη βυ&πα βτβΐίΓηβηΙίθ βχ&βίΙβΛαβ ββί. έννάτφ Ούαλεριανού (18) και Γαλιηνού, ο*ί 'Ρώμης 
εΐχον τό βασίλειον κράτος, τήν έν Πέρσαις φυλακήν 
διαφυγών (ουδέν γαρ κωλύει διελθεΐν, $ της Ιστο- 
ρίας ό δρόμος παρήλθεν άνωθεν), και κατά Μεσοπο- 
ταμίαν γεγονώς, 6πό τού (19) θεσπεσίου Αρχελάου 
(Καρ χάρων δέ της αύτη ς χώρας ούτος 6 Ιερός άνήρ ΑΙςαβ ίηάθ ιηβρβΓ&ΐο θϋΕΤαβαβ ροάοΓβ, ρΓοίϋβϋβ Ο άφορος ^ν) πολλούς μέν και μεγάλους έλεγχους της Όΐοπάβω, Ο&ΓοΙιαΓΟΓϋΐιι νίουοα, &αΙ)ϋ : &1ςυβ ίβί 
οαΐΏ ΤΓνρηοηβ ςαοά&ιη, βίΓβηαο βΐ β&ογο νίτο, 
ρΓβδ^ΙβΓίΐΙυβ βΓΛάϋΐΏ οΜίηοηΙβ,οοηδΓθδθαβ, ρ&Γβαι 
βυ!)ϋΙ ο&βυηι ; ίαιο βΐί&αι ίρββ ΑΓοΙιβΙ&αβ, οϋαι ββ- 
άϋϋΙοΓβιη 60 8β Γβοβρί89β οοπιρβΓίΙ,αοβΓ ςϋίρρβ ΥΪΓ 
ΘγεΙ, βΐ ρίο δΐυάϊο πιονβ^βΙϋΓ, βΙ&Ιίαι ίη νίουπι ββ 
οοηΐυΐϋ ; &ο ροδίςα&πι ββάαοΙΟΓβπι ίΐΐυαι ίη πιαςη&3 
αα^αβϋλβ βΐ ίη ρυάοΓβηι, α ςιιο άοοίίη&ο&ΐ, οοη]β- 
018861, &ο 6Χ860Γ&ηά& β] ϋβ άθ£Φ&Ια βνβΓίΪΒβεΙ, οοη- 
ΓαΙ&θββΙςυβ, νίπίΓκςυβ οπιπώϋβ ϋθΓίίΙβαάυιιι άβίβ- 
βίΛηάαπαςυθ ρΓορΐηαβββΙ, β υ πι &ά ίυςαω άβηυο ρβΓ- 
ραΐϋ, ίη ςυα ςαοά βΐ (Ιΐχϊπΐϋδ, α ρβΓςαίΓοηϋουβ δυσσεβείας άπ^τήθη. Εκείθεν δέ δια τήν άδόκητον 
αίσχύνην άποδρας, εις Διωρίδα (20) Καρχάρων κώ- 
μην άποδύεται. Έν ταύτ$ (21) δέ Τρύφων ί (22) τινι 
σπουδαίω, Ιερψ μέν άνδρι, τον δέ τού πρεσβυτέρου 
διέποντι βαθμόν έντυχών, τά Γσα υπέστη. Πλην άλλα 
και αυτός γε ό Αρχέλαος τήν έχεΐσε παρείσδυσιν 
τού πλάνου μαθών (όζύς γαρ ή ν και θερμός τόν 
ευσεβή ζήλον), καταλαμβάνει τό ,χωρίον, και πολλής 
έμπλήσας, τόν πλάνον αμηχανίας, καΐ ήν δφευγεν 
αισχύνης, οίς αυτού τά μυσαρά τών δογμάτων αν- 
έτρεπε τε και άνεσκεύαζε, και προυτίθει πάσι γέ- 
λωτα τε και βδέλυγμα, ααρασκευάζει πάλιν φαγάδα ΥΑΚΙΛ: ΙΕ0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ2. (15) Ού στέγοντας. ΝοβΙβΓ Ιβ^ίΙ ού στέργον- 
τας. Μ&Ηιώ νβΓΟ ίΐΐαύ, ΗίβηΙί δοηρΙΟΓίβ αϊ νίάβίατ, 
οοηνβηίβηΐίϋβ. ΗδΒδΐΙ ΓοΓίβ ίη Ηογ&γπ ηιβπΐ0Γί& τό 
στέργειν ρΓοχπηβ απίβοβάβηβ. 

(16) Αποστασίας έξάρχων. ΙΙ& ποβίαί οαπι ηο- 
δίΓΟ, ςυ&ΐΏ ουηα Οοίβΐϊηιαηο αποστάσεως εξ άρχο;,, 
ςα&αανίβςυοά βά ββηβυηα ηίηίΐ ίαΙθΓβϋ.Ζαοαςηίυβ 
6Χ βαο ηαοβΐ αποστασίας έπαρχος. 

(17) 'Έτει. ΙΙλ οαιη ηοδίΓΟ ρΓΟ έπί, ςαοά αά ββη- 
βιιηι ορυβ ηοη 681, ουηα νίοίδβίιη τψ έννάτφ ρηυδ 
ίΐΐϋά ετει ΓβςυΐΓ&Ι. ΙΙα θΐ Ιβ^ίΙ Ζαοαρηίηε. 

(18) Ούαλεριανού. ΙΙα ΓβοΙβ Οοίβΐίηί&ηυθ, αοδίβΓ 
η&οβΐ Ούαλεντινιανού Γϊΐοηάοββ : η&ηι ΙβηιροπΒ Γβ- 
Ιίοοββ ίά ΓβΓϋ^ίυαί. ΟοοββηΙίΙ οαπι ρΓο!>& Ιβοϋοηο 
ΡβίΓϋδ, ρ. 36, βΐ ίη ΓβΓβΓβηάο Ρηοϋί Ιοεο Ζ&ο&^ηίαβ. 

(19) Ύπό του. ΙηββΓίΙ ηίο Ζαοαρηίια δέ, ςαθ(1 
ΟΓ&Ιίοηίβ 8ΘΓΪ68 ηοη ΓβςυίπΙ. 

(20) Διωρίδα. Κα Οοίδϋηί&ηυδ, βΐ ηοβΙβΓ Δωρίδα* Ο αΙβΓςυβ ιηβπάοβθ : Γόοϋδδίιηθ Ζλοα^ηίαβ ΡηοΙϋ 
ηυηο Ιοουιη Γβοϋαηβ, Διοδωρίδα, ςη&ηι Ιβοϋοηβηι 
Γυΐοίΐ Ερίρη»ηίυ$, η£Γ68. 66, η. π ; βΐ ςυί &ά βυιη 
ρτοτοεαΐ, ΓβίΓϋβ δίουΐυδ, ρ. 36, ηοί Ιαπιβη υίπαααθ 
ίη ΒΟΓΪρΙίοηθ ρβΓ ΔιοδορίδαβΓΓαΙαΓ. Ρα£ϋ8 6 ηί αϊ ηίο 
α ΟίοάοΓο ςυοάααι, ςυ&βί ϋίοάοπ νίοιίδ αρρθίΐαΐϋδ 
ίυί!;, ςαοά Αΰία ΑΓεηβΙ&ί, ρ. 68, ίηάίο&ηΐ ηιβ νβΓίηβ: 
« Μϋηββ&υΙβηα ίυ^ίβηδ αάνβηίΐ αά* ςαοαιά&αι νίουοα, 
Ιοο^θ &ο υώθ ροδϋαπα, ςαί &ρρ6ίΙ&ο&ΙυΓ ϋίοοΌΓί.» 

(21) Έν ταύτη. ΙΙα οα&ΐο ου πι ηοβίΓΟ θΐ €οΙΙ>6Γ- 
Ηαο, ρΓΟ ένθαυτα ΟοΪ8ΐίηί&ηί. ΑδϋραΙ&ΙαΓ ηοΜβ 
Ζαο&κηία&. 

(22) Τρύφωνι. ΙΙα βΐ Εριρη&ηίαβ, 1. ο., βΐ θχ 60 
ΡβίΓυβ διουΐαβ νοο&ηΐ, ωίηαβ ΓβοΙβ,βί Λίκϋιηαβ ΑοΙα 
ΑΓοηβΙ&ί, αοί, ρ. 68, αΐίςυοίίββ Οίοάοη ηοσιΐηβ νο- 
ο&(υΓ, β( ίρβα ςηοσαο Οίοάοπ βρίβοορί &ά ΑΓοηβ- 
Ι&ααι θρίβίοΐα οαηι ίιυ)ΐΐ3 αά ββαι Γββροηβοπβ βχηί- 

ΟβΙϋΓ. 45 ΟΟΝΤΕΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ Ι-ΙΒΕΚ Ι. 46 γβνέαθαι, χβθ' ήν, ώς και (23) προέβημεν, πλάνην Α βΐ βοπιΙ*ηΙί1>ιιβ οβρίυβ Γβ^ί ΡβΓβαραιπ αοβΓΟβδ ι11*β 
δπο των άνερβυνώντων αυτόν και ζητούντων άλους, ρ<Βηαβ άθάΊΙ. 
τψ βασιλεί των Περσών απέτισε την πικράν έκείνην δίκην. Ιζ"". Εκείνου δε τον βίον οΰτως οίκτρώς και άθλίως 
χαταστρεψαμένου, χρόνψ ύστερον τίνες των αύτου 
της ουσσεβείας μαθητών μέχρι Σαμοσάτων της 
Αρμενίας τα του Πονηρού ζιζάνια έγκατέσπειραν. 
Και ού πολύ το μέσον (24), και τό «ρΟοροποιον εκείνο 
γεώργιον μέχρι Φαναρείας ώφθη νομήν λαβόν και 
^υόμενον. 'Εξ ου και ή κακήν Καλλίνικη του βορβό- 
ρου πλησθεΐσα, ώς μοι προείρηται, Παΰλον καΐ 
Ιωάννη ν γεννήματα έχιδνών έπ' άλέθρψ του ανθρω- 
πίνου γένους άπέτεκε. Κάκεΐθεν διά τών έ<ρ* έξης 
διαδόχων της ασεβείας, μέχρι των χρόνων Κωνσταν- XVI. θα αϊ ααίθαι Η1θ νϋ&οα Κ& πιίββΡβ βί ίοΓβϋοί- 
ΙβΓ οΙαα8Ϊ83θΙ, βΐ&ρβο ςυοά&πι ΙβιηροΓβ, ςαίάαπι 
θ]υ& ίαιρίβίΑΐίβ άϊβοίραΐί υβςυβ &<1 8&αΐ08&1& Απηβ- 
ηίββ, πιαίί^αΐ ζίζ&ηία βραΓββΓ&αΙ : ηβο πα αϊ Ιο ροβΐ 
ίηΙβΓνιιΙΙο, οοΓΓυρΙβ β,]υβάβιη δβοοβηϋβΛάΡηαη&Γββπι 
υδί]υβ ρυΙΙαΙ&Γβ νίβββδί.ϋηοΐβ ίαιρΓθΙ)& 111α Ο&ΙΗηίοβ. 
οοΒαο Γβρίβίδ, αϊ &υρΓ& (ϋχί, Ρ»υ1απι βί *ίο&ηηβιη, 
^βηΐαιΐηβ νίρβΓ&ηιπι, ία £βηβΠ8 πυοα&ηί ρβΓηίοίβπι 
ρβρβπΐ. Ιηάβ νβΓΟ βί ίιηρίθίαΐίδ βυοοββθΟΓίοαβ, 
υβςιιβαά ΙβποροΓβ ΟοηβΙ&ηΙΐηί ίηαρθΓβΙΟΓίβ, ςαί θγ&Ι 
ΗβΓ&βΙϋ β,οηβροδ, ίπιρίβίαβ ΠΙα βίηβ υΐΐα ίηηοναΐίοηβ τίνου του βασιλέως (απόγονος δε ήν ούτος Ηρακλείου) β ρΐΌ£Γ638& ββΐ. Αο ροβΙςα&ΓΏ Πΐαΐΐ© &άοοιΊ&Ιίοηβ8 της τοιαύτης (25) θεομαχίας ακαινοτομήτόυ παρα- 
τεινομένης* και πολλών μεν παραινέσεων και διδα- 
σκαλιών, ιΐ και προς άνόνητον άπεκρίθησαν πέρας, 
καταβληθέντων, πολλών δέ ευσεβών βασιλέων ξίφει 
την δίκην τους άποστάτας είσπραττο μένων, και μηδ' 
ούτω της άσεβους «ρορας Ιστάμενης, έπιγίνεταί τις 
τοις άποστάταις Αρμένιος ονόματι Κωνσταντίνος, 
Μανάναλις (26) κώμη Σαμοσάτων πατρίς αύτψ επι- 
γράφεται, ήτις και μέχρι του νυν Μανιχαίων τροφός 
υπάρχει και ενδιαίτημα. Άλλα γαρ ούτος Κωνσταν- 
τίνος, τών της εκκλησίας τινά διάκονον από της κατά 
Συρίαν αιχμαλωσίας προς την οικεί αν υποστρε'φοντα 
πατρίδα έπι ημέρας ουκ ολίγας έξένισε, βίβλους δε 
από Συρίας 6 αιχμάλωτος συνεπε<ρέρετο αύτψ δύο, θΐ πιοηίΐίοηββ, ΗοβΙ ίηαϋΐί βχϋυ, Γβχΐββ ΓϋθΓ&ηΙ, βί 
ροβίςυβηι ηαυΙΙί ρϋ ίπαρβπιΙοΓβδ ίη »ροβ1αΙ&8 £ΐ&άίο 
ΒηίΕΏ&άνθΓ(βΓααΙ,ηβ(|ϋθ Ιααιβη ίααρίβίαΐΐβ ουτβυβ άβ- 
βϋΐ6Γ&1, αροβίαΐίβ Απηβηίϋβ ςυίά&πι βυρβΓνβηίΙ 
ηοαιίηβ Οοηβί&ηΙίηιιβ, οα)υδ ρ&ΙηαβΓ&Ι νίουβ δ&ααο- 
βαίβηβίυπι, Μαη&ηαΐίδ ηοαιίηβ, ςυβπι αά Ιιββο αβςαβ 
ΙβπιροΓβι ίηοοίιιηΐ ΜαηίοηδΒί. Ηίο ρογγο ΟοηβίαηΙί- 
η υ β ςυοπιάβιη βχ Εοοίββί© άίαβοηίβ, οχ 8γΓΐ&, ιιηι 
οβρίίνυβ ΓυβΓ&Ι, ίη ρ&Ιηβζη βα&αι ΓβνβΓίβηΙβαι, άίβ- 
1)03 ηοη ρ&υβίβ Ιιοβρϋίο βχοβρίΐ. Οαΐ ο&ρΐίναβ 
ΗΙ)Γ0δ βχ 8γή& άυοβ ββοαπι άβΙϋ1βΓ&1 ; αηιιηι 
β&ποΐί Εναη^6ΐίϊ ; &11βΓυω ΐΏ&^ηί αροθίοΐί Ρ&υΐί, 
ςαοβ ίη ηοδρίΐίί Γβιηηηθπιΐίοηβηι, ίηιρί&αι ηο• 
βρίΐίβ 8ϋί Γβϊίςίοαβιη ί^ηοΓαηβ, άοοο ίρβι οΜα- μίαν μίν του αγίου Ευαγγελίου, ετεραν δε του μεγά- ^ ΙίΙ. ΟοηβρίοαΙυβ βιιΙβίΏ ΟοηβΙ&ηΙίηαβ ΑπΏθοίυβ, λου (27) αποστόλου Παύλου (28), ας ώσπερ άμειβόμε 

^ος τ-ης ξενίας 6 ξενισθεις (29) και άγνοών του ξενίσαν- 

το; τό δυσσεβες της θρησκείας τάς Ιεράς άντεδωρεΐτο 

βίβλους. Κατιδών δέ (30) ό Αρμένιος Κωνσταντίνος 

^■λυχτήν και πασι φευκτήν και άποτρόπαιον την 

αύχοΰ δυσοημίαν και άποστασίαν, τ^ του διαβόλου 

συμβουλή μηχανάται τοιόνδε. Πάσας μεν, όσας αύτου 

ή θρησκεία ήγάπα τε και περιεπτύσσετο βίβλους, 

β^δϊΧΧετοα και άποσκορακίζει• γυμνά δέ τά οό^ματα 

τών γραμμάτων παρακατασχών πειράται τάς του 

^«γγιλίου λέξεις καϊ του Αποστόλου τούτοις 

£ν *ρμόζειν τι και περιάπτειν. Διό πάσης αύτου τών 

°!>3π6Ί)μάτων καταψηφισάμενος βίβλου, μόνψ προ- 

α *νέχειν τψ Εύαγγελίψ και τψ Άποστόλω πρόσ ίοαρίβίΒίβαι βί άβΓθοϋοηβΕπ βοβαι αϋοιηίηαηά&ΐΏ» 
οιηηίοϋβςυβ ίανίββπι &ο ρβΓοβ&αι 6886, άί&1)ο11οο 
οοηδίΗο ϊιοο ιη&οηίη&ΙυΓ. Οαιαββ ςαί^οοι Η5Γ08, 
ςυοβ Γθ1ί£ίο 8ΐι& άϋί^βΒαΙ βί &ωρ1βο(βο&ΙυΓ, οβμάί 
βί Γβρυάί&Ι ; 86(1 άο^ΐΏ&1& 8 υ α δοηρϋβ άβδΙϋαΐΛ 
Γ6ΐίηβηδ, ίρ3Ϊ8 Εν&η^οΐϋ βί Αροδίοΐί ύϊοί& βάαρΙ&Γβ 
βί &ά]αη^θΓβ οοη&ΙυΓ.Ου&ΕηοοΓβηα άαηαη&Ιο ηαοϋϋθΐ 
Η1)γο, ίπορίβίβίβπι βϋΗΓη ρΓΟΒΓβΓθοΙβ αηί Εν&η^βϋο 
βί Αροβίοΐο αΙΙβηάθηάυαι ββββ βΙ&(υίΐ αο άβοβηιίΐ, 
υ! ρτανο Ιι^υβίΏοάί &ΠίΓιοίο βρο8ΐβδί«Β βυ<β οοθοαπι 
οΜβ^βηδ, ωοΓίιΓβΓυπι ορίοίοηυιη βυ&Γυαι νβηβηαιη 
ιηαΐϋβ ιηίβοβΓβ ροδββί. 8βά ίΐΐβ βρβοίβ βοΙυπι βί 
β^πιβηΐο ςυοά&αι, υΐ άίοΐυιη βδΐ, Μ&ηίοΙιβΟΓυιη 
ΐώΐΌβ αύΐθ^&ΐ ; υΐροΐβ ςυί οβΓηοΓβΙ, ΟίΐΓΐδίίβηοΓαιη Τϊ γμι τε καΐ σπούδασμα ποιεΤται* ώς αν δυνηθείη 1β£68, 608 ηυί αρθ9ΐβ3Ϊ8Β ΗοΗδ υΙβηΙϋΓ, ξ\&ά\ο 8υϋ• 
δ•ι της τοιαύτης κακοτεχνίας έπικαλυψάμενος αύτου ]ίθθΓ6, βοθςαβ ίρβοδ ΙίϋΓΟβ ί^ηί βΙ)8αΠ3βη(1θ8 Ιρα- 
τον βόρβορον της αποστασίας, πολλοίς τόν θάνα- άθΓθ. Εχ άο§αι&ϋοα8 6Γ£0 βαίδ 63, ςυ&3 &ά ίωρίβία- ΥΑΚΙ^ ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (23) Ής καί. Αάϋίάί τό και βχ αϊ 8. ποβΙγο. 

(24) Τό μέσον. ΝοβΙβΓ Ιθ^ίΙ τό έν μέσω εοάβΠΙ 
Ββηβο ί. β. π€ΰ τηηΐίητη Ιβτηροη$ ίηίβφείηηι βταί. 
ΟΙβΓοχη ίο(1θ α!) Ϊιοο ρ&ΓΑ^Γ&ρΙιο η&ιτ&Ιίο ΡβΙπ 
δΐεαίί οαοα Ρ^οΙί&ηα ηο5ΐΓ& ρτορΐαβ οοηοοίάαί, ςυί 
Ιιαοαβςοβ Ο^ΗΙΙυπι, δοοΓ&ΙβίΏ βί Ερίρπ&ηίυπι, ςυοβ 
άίββΓίβ ηοπαίη&Ι, ρΓβββίαβ ΡΙιοϋο βΓ&Ι δβουΐυβ. 

(25) Τοιαύττ,ς. ΗββΙίΙυί βχ ηοδίΓΟ. 

(26) Μανάναλις. 11α ΟοίβΗηίειηυδ βί ΡβΙηΐδ δίου- 
Ιαβ, ρ. 40, ΓβοΙίυβ, αϊ ρυΐο, ηοβίΓΟ, ηυί ΙθβίΙ Μαι- 
νάλις. ΟοηΓβΓ ιοΓγα, § 17 βί 18, υί>ϊ βοάβαι ιηοάο 

60ΓΪΙ)ίΙυΓ. (27) Μεγάλου. ΝοβΙβΓ Ιθ^ίΙ αγίου, ρπΐΐβ ΓβοΙίυβ ; 
1ίΙ)Γ9ΐπϋδ βαίοα άθ ρΓ&εβάβοΙβ ρΓΟχίπαθ αγίου Ευαγ- 
γελίου αάΐιαο οοςίΐ&βδβ νίάβΙαΓ. 

(28) Παύλου. ΟαπΙΐΗ ΝοβΙβΓ, βίουΐ θΐ 8ίοα1ϋ•, 
ρ. 40. 

(29) Αμειβόμενος της ξενίας ξενισθείς. Ιπιϋ&- 
ΙϋΓ 61 βυρρίβΐ 8ίουΙϋ3 : Αμειβόμενος αύτψ τήν της 
ζενοδοχ'ας άντάμειψιν. Ουοά ίάβο πιοοβο, αϊ οοα- 
νβοίβηΐΐδβ ίη υίΓοςυθ δοηρΙοΓθ θχβιηρ1& οι&ηίΓβ• 
βΙίθΓ& θίηΐ, ς[υ« ΐΓβςυβηΙίβι ίη ίδΐίυβ ηαιταΐίοηίβ 

86ΓΪ6 ΟΟΟϋΓΓϋΠΐ. 

(30) Δέ. ΑοθΕί Α ηοδίΓΟ. 47 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΚΪΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 48 ίβιη ορροΓίυηίοΓβ θΐ ρβΓίβοΙίΟΓβ βΓ&ηΙ, Γονβηβ βΐ Α. τηφόρον Ιόν των δηλητηρίων αυτού δ οξ ασμάτων απιρίβοίβηδ, η υ 11 β ω ηοη ωαοηίη&ιη βίεοηίθηίίοηβπι 
αάηίοβο&Ι, ιι Ι θ&9 Οοπιίηίοίβ βροβίοΐοοίλςαβ άίοΐίβ 
δΐιΙφοθΓβΙ &άαρΙ&Γ6ΐς[α6. ν&ίβηΐίηί αυΐβπι ροΓίβη- 
ΙΟΒ&ηι άβ ίπβίηΐΛ «οηίοαδ βί (ϋίβάοοΙπη&πϊ,βίΟη- 
ηποί &1)οηιίη&ηά , αιη άβ ρ1ανί& ΐ&ϋαΐ&α), Β&βίΐίάίδςαβ 
80Γ(!β8βΙ ΐΛδοίνίββ, ηβε ηοη ρυϋάυηι ςυοάηυβ βίπιί- 
Ιίαιη ηοαιίηυπι οαηυιη, ββςαβ οοηΟάβηΙβΓ βΐ ρ&Ι&αα 
ΜηρΙβοΙβοβΙιΐΓ, ηβςυβ ββουηάιιιη ββηίβηΐίβαι βΐ 
πιγβίδίβο^ίβιη Βυ&αα Γβ]ίοίβο&1 > ββά* νβίαΐ ςαίά&ιη 
Γβοβηβ ηονυβςυβ Ιβ^ίδΙ&ίοΓ, βχ πίθΓθίποβ θί βχ 
νβπβ οοπιππβΐίί ίαιρίβΙ&Ιθ (ΙοΒπααΙιΐβίβηβηβ, βρυβία- 
&Ι« άαχ θί ρΓββΓβοΙυβίηβχΐΓβηι&αι ο&ΙβπιρβΓβηΙίυιη 
ρβΓοίείβπι άβοΙ&ΓδίϋΓ. 0υ&ηαοΙ)Γ6οα ηοάίβΓηί Μ&αί- 
οηβί, αί ρηρβΓίαβάίχί,δογΙηί&ηυιη, Βυάοαι βΐ Μ&- έγκεράσαι. Άλλ' άποπέμπετα( μεν, ώσπερ ε?ρηται, 
σχήματι μόνω και πλάσματι τάς των Μανιχαίων 
βίβλους, άτε δη και όρων τους των Χριστιανών νό- 
μους τους, δ'σοι κέχρηνται ταις της αποστασίας 
βιβλοις, τψ ξίφει παραδίδοντας (31) και αύτάς £κε£- 
νας πύρος δαπάνην (32) ποιούμενους. Τά μέντοι τών 
δοξασμάτων έπικαιρότατα καϊ τέλεια, προς άσέβειαν 
περιΟάλπων τε και περιπτυσσό μένος, τοΤς Δεσποτι- 
κοΤς και άποστολικοϊς υποβάλλε ιν τε και υποτιθέναι 
ρήμασιν, μηχανήν πασαν καϊ αγώνα ετίθετο. Τάς 
δέ γε Ούαλεντίνου τερατολογίας τών τριάκοντα αΐώ- 
νων και θεών και την του Κουβρίκου περϊ του 
ύετοΰ (33) βδελυκτήν μυθοποιίαν, Βασιλείδόυ τε τά 
μιάσματα και τάς άσελγείας, καϊ τών παραπλήσιων ηθΐθπι ΗϋβηΙθΓ αη&Ιηβηι&Λβ ίβπαηΐ, ΟοηδΙ&ηΙίηιιπί Β τον δυσώδη βόρβορον, οΰτε συν παρρησία ήσπάζετο, 
νβΓΟ πο&χίπΐβ εβΙββΓαηΙ βΐ εοΐαηΐ ; 6^3ςαθ βυεεββ- οΰτε κατά γνώμην και μυσταγωγίαν άπεστρέφετο. 
δΟΓββ ρβΓθβ βροΒίοΗβ ΟοπΒΐί, ηβ ςαίά &πιρ1ία3 άί- Άλλ' οιά" τις πρόσφατος και καινός νομοθέτης έκ 
ΟΑΠ1 ρΓ&άίΟ&ηΙ. πόρνης τε και πολύπλοκου δυσσεβείας δόγματα τε- 

κων, αποστασίας οδηγός και προστάτης τοΤς πειθομένοις έσχατης άπωλείας άναδείκνυται. "08 εν οΐ νυν 
τών Μανιχαίων παΤδες, ως και πριν εφθην εΙπών, Σκυθιανόν μεν και Βούδην, και Μάνεντα προΟύμως 
τψ άναθέματι πέμπουσιν, ΚωνσταντΤνον δε είς τά μάλιστα θειάζουσί τε καϊ περιέπουσι• καϊ δή καϊ 
τους μετ' αυτόν άναδειχθέντας διαδόχους, Γσα καϊ Χρίστου γεραίρουσιν, 7να μή πλε'ον εΓπω, άποστόλοις. 
XVII. Ηίε ροΓΓΟ ΟοηβΙ&ηΙίηαβ, ς ϋί βί 8ί1ναηυβ, 1Ζ\ Άλλ' ούτος 6 έκ Κωνσταντίνου Σιλουανός (34) ζηηΐ&ϋβ Ββάίοιιβ, Μ&ηαο&Ιί ΟΐοοδΒ&ηι ρΓοΓβοΙυβ (ο 
ΐαιρί&ιη αηίηα&ω, πιβηΐθίηςϋβ ίηιρυάεηΐί® λίςηβ 
ηιβηάαβίο άβάίΐ&ηι !) ββ δϋτ&ηαιη ββββ άίοβοαί βυπι, 
ςαβπι θινιηί ΡαυΙί Ερίβίοΐββ πιβιηοΓ&ηΙ. Ουίά νβΓΟ 
άίοβΙϋΓ 1&ηΙ& ίηβ&ηία άΊ£ηυαι ? Ιη φΐ&ηίαπι αοβυΓ- 
άΗ&Ιβηι άβΙβρευβ ; ς α λ η Ιο ρυ^ΟΓβ οοηνίοΐυβ ρβΓ- είς Κίβωσσαν από Μανάλεως (35) μετελθών (ώ 
ψυχής άθεου και γνώμης πασαν άναισχυντίαν και 
ψευδός μηδέν ηγουμένης !), εαυτόν (36) Ιλεγεν είναι, 
δν αϊ του θεσπεσίου Παύλου (37) Έπιστολαι έπί 
μνήμης φέρουσι Σιλουανόν. Και τί αν τις εΓποι προς 
τοσαύτην έμδροντησίαν ; ε•ς ποΤον δε άτοπον άπ- ΓυηάθίϋΡ 18, ςυί &1> ίρβο ρηηοίρίο ρβΓ αιαηίΓββΙααι (} ενεχθέντα (38) τις έπιδειξάμενος, αισχυνθηναι πα- ίΓ&υάβηι β! ίηδ&ηί&ηα ρΓΟΓϋΐηρθΓβ ηοη βΓυουϋ? ΑΙ• 
Ιαιηοη, ΗοβΙ ίΐα εοηβρίουβ ροΚθηΙα οοηΠη^βΓβΙ &ο 
ιηβηΙίΓεΙυΓ, ηοη άβΓυβΓβ, ςυί β] υ 3 άιοΐίβ ρβΐΐβοΐί 
ίρβί οΜβηιρβΓβΓβηΙ. Ει ίΐΐβ ςαίάβαι Μ&οβάοηαβ 
νοο&1)&1 άίβοιρυΐοβ βυοβ, δβςυβ, αϊ δυρπι (ΙίεΙυηι 
ββΐ, δίΐν&ηυηι, ββςυβ & (Ιίνίηο Ραυίο πιίβδϋΐη 3&οΐί- 
1&1>&1, αΐίαςυβ 8ΪΕΠίΗ& ιηυΙΙ& οίΓαΙίβο&Ι. δβά ροβί- 
ςυβιη ΐΏοηβίΓυπι ίΐΐϋίΐ βοάαοβηάο ρορυΐο η&Ιυηι 
νί^ίαΐί ββρίοηι αηηοβ ίη άίοΐίβ Ιοοίβ αι&ηββΓαΙ, ίη- 
οοΙβΓϋπιςυθ αιυΐΐοβ ίη β&πκίεαι Ιγ&χογ&Ι ρβΓηίείεαι, 
ίη ίζηρίοΐαΐβ άβρΓοήβηβυβ βυ&, ευπι ]&εΐϋ Ι&ρίάυσι 
ρωηαβ άβάίββθΐ, ίηίηίβΓηυηι ίηςΓβββαΒ ββί. Εβ ε ο πα- ρασκεύασε ι την άπ' αύτη ς άρχτ ( ς οϋτω διά κατάφω- 
ρου κλοπής καϊ φρενοβλαβείας ούκ έρυθριάσαντα 
προελθεϊν ; Πλην άλλ' οϋτω περιφανώς τερατευόμε- 
νος και ψευδολογών, ευρεν, ους εΓλκυσε, πείθεσθαι 
αύτψ. Και Μακεδόνας μεν έκάλει τους της άπατης 
μαθητάς, εαυτόν δε, ώς προείρηται, Σιλουανόν 
άπεστάλθαι τε παρά του θεσπεσίου Παύλου προς 
αυτούς, και πολλά τοιαύτα άλλα διερ^αψφδει τε και 
συνέπλαττεν. Άλλ' εΓκοσι μέν και επτά διατρίψας 
£τη δ'λα, έν οίς εΓρηται τόποις, το λαοπλανες εκείνο 
καϊ κακομήχανον τέρας, πολλούς τε τών εγχωρίων 
της αύτη ς μετασχεϊν παρασκευάσας λύμης, και νΑΒΙΛ2 Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ). (31)Είφει παραδίδοντας. ΙΙλ βχ οάίοΐο ΟοηβΙβη- Ο β1ίσαοΙίθ3 ΓβοΙβ Σιλουανός νοοβίαρ. 

Ήηί ηΓιηη λαπιΙαΙα αγπΙ Αηϋ ΙίΗι*ηη η «α α γ νη γα ίααία /§κ\ \μ~..Ζ\- τ Λ ..~ χμ ^ ϋηί οΓιιώ ο&ρίΐ&ΐβ βΓαί, Αγϊι Η6γοθ βδββΓνβΓβ, ίββίο 
8οεΓΕΐβ Ηί$Ιοτ. Εοοΐ6$. Πϋ. ι, ο. 9. ΟοηΓβΓ ΡβΙ. 
ΒβΒίϋ ΏίοΙχοηαήηηι Ηί$1οηοο ΟηΙίαιιη, ίοτηο Ι, 
ρ• 354. 

(32) Πυρός δαπάνην. 8ίο θΓβ§0Γίϋ9 Μ. αηίαι- 
ΒάνβΠΐΙ ίη ηββΓβΙίεοΓυπι 1ίΙ)Γ03, ΙββΙβ ^08ηηβ δα- 
Γΐβοοηεηβί, Ώβ ηηριχ οηήαϋητη, Π6. π, ο. 26. ΑΗα 
η^αβηαοιϋ βχβαιρίϋ η&1)6β αραά Ζο. ΟοΓίδΙορη. \Υ&- 
^βηβθίϋυπι ίη ΡΐΏΓαΙίοηο αά Τβία ΐρηβα 8αΙαηχ, 
ρ. 7 βεςς. δίχΐϋηα ββηβηββηι ίη ΒΜίοΐΙι. χαηοία, 
ΚΙ), π, ρ. 63 ; βί Μ. λνίΐηβίπιιιηι 8:ηυΐ2ίυπι ίη 
ϋίβραΐδΐΐι. 1)ίηί& άβοοηιΙ)υ6Γιοηβ1ίΐ3Γθΐυηιη8ΒΓ6ΐίοο- 
ΓυΐΏ, Ι,ίρβ. 1697 βί 1699, εάίϋβ. 

(33) Του ύετου. ΟίδβΓίίαβ ηοε οχροηίί ΡβίΓϋβ 
8ίθϋ1υ8, ρ. 42. 

(34) ΣιΛουανός. Σαλοάνους ωβηάοββ &ρυά Ρβ- 
γοπι δίοαίαω ρ. 42, ΠογαγΗ νίΐίο : ηαπι ρβαίο ροβΐ (35) Μανάλεως. Ι,βχβ Μανανάλεως, υΐ βυρη 
§16. ΟθγΙο ΡβίΓϋβ 8ίευ1ϋ3, ρ. 44, ίΙΟΓοαι Ιβ^ίΙ Μα- 
νάναλις. 

(36) Εαυτόν. ΡογΙο ί^ίίϋΓ πιβΙβηιρ8γο1ιθδίη & 
Ργΐ绣οι*α, εαί βί αίία άβοβηΐ Μ&ηίοηββί, ηιυΐυ&ηι 
&εεβρϋ ςυαιη βί δυίύαβ Ιο πα. II, ρ. 491, Μ&ηβΙί 
ΐΓίουϋ, ηίβί (ΙίεβΓβ πιαϋδ ε υ αϊ νβΓ0& βυα ωβία- 
ρηοΓίοβ ίηΙβΓρΓβΙβηάα νοίυίβδβ, ςοοά ΡβΙή δίοαίί 
νοΓθ&, ρ. 44, ίηόίο&Γβ νίάβηΙιΐΓ, ηοί άιβείρυΐοβ 
Μαεβάοη&β (αά ςυοβ δεϋίεβΐ οϋπι ιηίββϋθ θγ&Ι δίΐ- 
ναηυβ), ββ νβΓΟ δΐΐναηαπι & Ρ&υΐοηιίββυπι &ρρ6ΐ1&β&6 
ΓβΓίυΓ, ςυοά βί ΝοβΙθγ ραυίο ροβΐ ΓβείΙβΙ. 

(37) Παύλου. Υίάβ II Οογ. ι, 49 ; Ι Τηβ83. ι, 
1 ; Ι ΡβίΓ. ν, 12. 

(38) 'ΑπενεχΟεντα. ΙΙε 80π1)0 οαηα ΝοβΙγο, θί 
ΟοΙοθΓΐίηο, ρπ> έπενεχθέντα, ςαοά ηαϋβΐ ΟοίβΗ- 
ηί&ηυβ. 40 (30ΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΕΟ8 1ΙΒΒΕ Ι. 80 χατάφωρος έφ' οίς έθεομάχει γεγονώς, κα>. λίθων Α ρβΓία βηίιη ΟοηβΙ&ηϋηυδ ίπαρθΓ&ΙΟΓ 8γαιβοηθΐη βολαΐς τήν δίκην 6ποσχών έδυ είς ?δου. Κωνσταν- 
τίνος γάρ 6 βασιλεύς τά κατ* αυτόν άναπεπυσμένος, 
στέλλει τινά τοΰναμα Συμεών α, τον μεν λαοπλάνον 
ύπχγαγείν τ^ δίκ^' δ'σοι 81 της εκείνου πλάνης μετ- 
έσχον, είτα ταύτης αφίστανται, και τήν των μετα- 
νοούντων χώραν όλοψύχως άναπληροϋσιν, τούτους 
άρα (39) προς μάθησιν των ορθών δογμάτων και 
χατάγνωσιν επιπλέον της αποστασίας ταΐς του θεού 
προβχαρτερεΐν παραδοΰναι Έκκλησίαις. Καταλαβών 
δΐ ό απεσταλμένος τήν χώρα ν, έν ^ το της πλάνης 
άνέψκτο έργασττ^ριον, και συμπαραλαβών τίνα των 
εκεΐσε έπ*ρχ<5ντων (Τρύφων ήν τψ άνδρί όνομα), συλ- 
λαμβάνει μεν τους ήπατη μένους, συλλαμβάνει δε και 
τον της άπωλείας διδάσκαλον και τους μεν προς ςυβπκίαπι ιηίδίΐ, αοί ββάαοΙοΓβπϊ βυρρίίοίο ρΐβοΐβ- 
ΓβΙ ; 6ΓΓΟΓΪ9 νβΓΟ οοηβοιΊββ, βίςυίάβαι αϊ) ίΐΐο Γββί- 
ΙΪΓβηΙ βΐ (οίο ιιηίιηο ροβοίίβηΐί© Ιοοοπι ίπορΙβΓβ 
νβΠβηί, βά άΊβοίρΚηβπι βαη© άοοίπη» 61 αροβίαβί» 
ά&ηαο&ΐίοηβιη Εοοίββίίβ ΐΓ&άβΓβΙ βΓϋάίβηάοβ. Ο υ πι 
ρΓΦΐϋοΙυβ (8γαιβοη) ρβΓνβηίβββί &ά Ιο ου πι, υΜ 
βΓΓοηβ οΓΩείηα αρθΓία ΓαοΓ&Ι. ΤΓνρηοηβιη ςαβαι- 
άβοα, ιοί ρΓ&ΓβοΙιίΓαΐΏ ςβΓβηΙβαι, α^αη^βηβ βίηί, 
Ιο πι β08, ςυί ββάυοίί ΓυβΓ&ηΙ, Ι υ πι ίρβυπι ρβΓηίοίβί 
άοοΙοΓβπι βρρΓθηβηάίΙ, αίςυβ β09, ςυί αά ραϊηίίβη- 
ϋβηι ΓββρίοίβοαηΙ, νβΐ ΓβδρίοβΓΟ ββ 3ίπιυ1αο&ηΙ, Εο 
οΐβδί&πιπι Ώβ\ ρΓΦβαΙίηαβ ΐΓ&ϋίάϋ ; ίΐ3 ααίβηι, ςαί 
&οΊιυο &ρο8ΐ&βί(Β άβάΐΐί βΓ&ηΙ, βίηιοί βάάοοίίβ αίςαβ, 
υΐ ρ&Γ βΓ&Ι, αάοαοαίΐίδ, οΌοβπι βιτοηβ ίη βοορυπι μετάνοιαν όλοψύχως ορώντας, ή δί,κοΰντας όρ^ν, Β ρτοροδϋίΐ, ρΓβοβρϋα,αβ υΐ Ιβρίάββ ίη βϋπα οαίϋβ- τών του θεοΰ Εκκλησιών τοΤς έοόροις ένεχείριζε, 
τους δ* έτι πνέοντας τήν άποστασίαν 6φ' εν ποιησά- 
μενος, και ειπών, α τοις τοιούτοι; άκούειν ήρμοζε, 
σχοπόν μεν αύτοΐς προστίΟησι (40) τον καθηγεμόνα 
της πλάνης, αυτούς δε βάλλειν προτάσσει τοίς λί- 
6ο ις. Άλλ' οΐ μεν άλλοι οκνηρότερων πως ήπτοντο 
του έργου. Ίοΰστος δέ τις δνομα, υΙός κατά θέσιν 
πεποιη μένος τψ Κωνσταντίνφ, παρ* ψ και τήν Μα- 
νιχαϊχήν αφεσιν έμαθητεύθη* δς έπιγνους, ώς έ*οι- 
χεν, εις οίον αυτόν βάραΟρον ό διδάσκαλος έμβεβλή- 
χει, χειροπληθή λίΟον (41) λαβών, και πληγήν και- ΓβαΙ. νβΓαηα &1ϋ (ΐυίάβιη γογώ ββ£ηίυβ βαη! α^βΓθββί. 
♦ίοβίοδ&οίθπι φηά&οα,φή αάορΙ&Ιοβ ίη ηΊίηπι ΓοβΓ&Λ 
& ΟοηδΙαηΙίηο, α ςοο βΐί&ιη Μαηίεη&ίο&ηι ηΦΓβιίη 
βάοοίυβ ΓυβΓ&Ι; α^ηοβοβηβ, υΐ νβπβίπιίΐβ ββΐ, ίη 
ςυβηίαπι ββ ϋ&ΓΛίηπιιη ηαβ^'βΙβΓ ίΐΐο οο^βοίβββΐ, 
ΑΓΓβρΙο £Γ&ηάί 881X0, ΙβΙη&Ιβηι ίοίηαι ίη ρΓ&τυηι ίηι- 
ιηίδΐΐ άοοΙΟΓβηα, πυββΓυιηςυβ πιίββΓβ νϊΐβ. ρήν&νίΐ : 
ροβΐ β α πι νβΓΟ Γβΐίςαα πιηΗίΙαοΌ, πι&ηυπι ορβΓΐ 
αάηαονβηβ, αοβΓνυαι Ι&ρίάυαι ο&ά&νβΓί ίοαροβαίΐ : 
οηάο ΓβοΙυπι βεΐ αϊ &ά η&ηο ηβςυβ άίβαι Ιοοαβ ϋΐβ 
δοΓΟβ 8βα α€6τνα$ &ρρβ11θΙϋΓ. ρίαν τψ χακψ διδασκα'λψ έντεινάμενος, του ζ^ν τον άθλιον άθλίως άπήλασεν μεΟ' δν και το λοιπόν πλή- 
θος συνεπιθέμενοι τψ Ιργφ, σωρόν λίθων το πτώμα εΊργάσαντο* ώς και μέχρι νυν εκείθεν Σωρόν έπίκλη- 
σιν τον χώρον λαχεΤν. 

ΠΓ. 01 μέντοι ταΐς του θεού παρατεθέντες Έκκλη- XVIII. ΕΙίΠί ςαίάβαιΟβί ΕοοΙθβίίβ Ε(1]ϋηοΙί ίαβΓΘ ; 

σίαις, τάγε πλείστον αυτών άντι της επιστροφής το πιαχίοιει ρ&Γ8 θΟΓϋπι οοβίίη&Ιιι ίη ρτοροβίΐο αι&ηβϋ : 
αδιόρθωτο ν έπεδείξαντο' και ό'γε ταλαίπωρος Συμεών, 1Π10 οαίββΓςαοςηβδ^οοβοη,υΙροΙββ&ΙαΙ&ΓίδάοοίΓίηο 
αμαθές τέ ων σωτηρίου διδάγματος, και άλλως τάς ^ ίπορβπΐϋβ,βΐ Εΐίαηάβ πιβηΐβ Ιβνίβ βο νβΓβΕΐίΙίβ, ρβΓ- φρένας κουφός και εύπαράγωγος, λογοθετών και 
ανιτυνθανό μένος τά κατά τους άποστάτας, άντι του 
μϊτικαλειν (42) τινας προς το τξς ευσέβειας ορ<5- 
ντ,μβ, αυτός είς τήν εκείνων όλέθριον θρησκείαν 
μι^διλιν. Πράζας δ' ούν, δ'περ εΓρηται, και άναδρα- 
ρ»ν προς τόν άπεσταλκ(5τα βασιλέα, καϊ κρυπτών 
6>ίονκαϊ περιθάλπων τό θηρίον έπι ετη τρία, έπείπερ 
ίίτοΰ κατανιμηθέντα ^νδον πάντα ραγήναι ήδη και 
*ρος τά ϊξω έβιάζετο, άπαίρει λάθρα της βασιλίδος, 
Χΐι είς τήν προειρημένην Κίβωσσαν παραγεγονώς, 
«Οροίζει μεν τους όμιλητάς Κωνσταντίνου, δν αύ- 
τδς έκ προστάγματος άνεΐλεν, διδάσκαλον δε και 
οιίοοχον αυτός εαυτόν της αποστασίας έξάρχων και 
τηνκλήσιν είς Τίτον μετέθετο. Τρεις (43) δΐ ένιαυ εοηΐ&Ιαβ &ο ουήοββ ρβΓςυΐΓβηβ 6&, ςυββ 8(1 αρο8ΐ»Ιββ 
ρβΓίίηβΰ&ηΙ, ςυί &1ίθ3 &ά ββηίβηΐί&ηι γθτοοεγο άβοβ- 
1>&ί,ίρ36&άρβΓηίείθ8&ηι βΟΓαοα ΓβΗςίοηβηι βεοββδϋ. 
ΡθΓΛΟΐίβ ί^ϋυΓ ϋδ, (|ϋ85 $υρΓ& άίοΐα βυηΐ, θΐ ΓθνβΓ- 
808 &ά ίπαρβΓ&ΙΟΓβηι, & ς υο οαίδβα» ΓαβΓβί, ΓβΓ&ηι 
ίΐΐαηι (βΓΓοηβ) ίηΐΓ& ββ οοεαΚληβ βηηοδ (Γβ&,&1ςυβ 
Γονβηβ,ουηι ^πι ρΓΟχίοαααι βΒδθΙ, υί οααηίοαβ ίηΐΓ& 

86 θ!6ν&8ΐαΙί3 ΓθΓ&8 βΓΟΠίρθΓθΙ, 6Χ ίπαρθΓαΙΟΠΛ 11Γ0Θ 

ΓαΓίίπι ββ βυηάϋοίΐ, Οϋηοςοβ &ά ηιβηιοΓ&Ιαηι Οίοοβ- 
8&πι ΓβπιίβΓαβδβί, ΟοηδίΕηΙίηί οοηβοΓίββ βΐ βοοίοβ 
εοηνοοαΐ, ςυβπι ίΐΐβ ^ 08309 ίηΙβΓΓβοβΓαΙ, ββςοβ 
βροδίΗΒΐω άοοΙΟΓβηι βΐ βοοοβββΟΓβπι οοηβΐΗυϋ : αΐ- 
ςαβ εχβπιρίο θογοπι, ςοί ρΓΦ0ββ86Γαη(, άβΓβεΙίοηίβ 
ΡγφΓθοΙοπιπι, πΐϋΙ&Ιο ηοπιίηβ ββ ΤίΙυαι βρρβίΐ&νίΐ. τους έν τ^ τοιαύτη διατελέσας πλάν^, και πολλούς " Τπ1)ϋ8αϋΙθηι αηηίβ ίη ηυίηβπιοάίθΓΓΟΓθίΓβηβΛΟΐίβ, 
Μ της εύσεβείας συλαγωγτ(σας, έπειτα (44) τοιαύτα οοπι πι υ 1 Ιο 9 α ρ ία Γβΐίβΐοηθ &νβΓΐίθ3βΙ,ίη η^αβηκκίί 
εράττων έάλω υλ\ τόν διά πυρός (45) άπέτισεν ^ββΐίβ οοπιρΓβηβηβΟΒ, ί^ηβ άβοίίαβ ρωηββ ΙοίΙ,ίΕΠί ΥΑΕΙΛ) Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (39) "Αρα. II* ΝοβΙβΓ : ρΓ»ααΗΐϋ δβ Οοίβΐίηίβηαθ, 

ρΓβΙβΓ Γ60), 60Π3 ίΐΐαά δ$ ^β^1 ρΓβΒΟββββΓίΙ. 

(40) Προστίθησι. Ι1& ηοβΙβΓ : αϊ Οοίβΐίη. προτί- 
9ησι, ίοΓίβ Γβοϋαβ, ς ο ι*8 άβ βοορο &1ίΐ8 ρΓοροδϋο 

Ι6ΓΠΙ0 681. 

(41) Λίθον. Νοη ηαοβΐ ΝοβΙβΓ. 

(42) Του μετακαλεΤν. ΝοβΙβΓ μεταβαλεΐν, 8θά 
ηιΐίηι ίΐΐαϋ, ςαια ηοο ιηίηαβ ςπα^ΓΕί αά ββςαβηβ μετέβαλε. 

(43) Τρεις. Μ». Η&ηιη. ηβοβΐ πρ6ς, ηιβηάοββ. 

(44) "Επειτα. ΙΙ& οηπι ΝοβΙγο Ιβ^ο ρΐΌ έπεί τά 
Οοϊβΐϊηίβηί, 8βη90 ίηοοπιιηοάο. 

(45) Και τόν διά πυρός. Ι(& ΙββΟ βΧ ΝοδίΓΟ, ΟΟΠΟ 
ϋοίβΓιηί&ηυβ και οηαίΙΙ&Ι, ςοοά Ιαπιβη νθΓΟΟΠΐ άπ- 
έτισεν οοπι εάλω οο^οοβϋ. 51 ρποτιι ρατκιαηοηλ: ορ. 52 Ιρββ ςα&πι 6^8 (ϊίβοίριιΓι, ςυί ΓββίρίβεβΓΘ ηοΙυβΓβηΙ. Α ολεθρον, αντός τε κα: των ιταρ' αύτοΰ μυσταγωγη- Είβηίιη ^βίοβ βαρΓα ηαβιηοΓαΙαβ, ςυί αροβίαΐαοι 
ιη&ηα βα& ίηΙθΗβοβΓ&Ι, ροδί αΐίαβ ιώπΙΙεβ, α Ι Ωβπ 
βοΐβΐ, οοηΓ&βυΙ&ΐίοηββ &ο ςαββδϋοηββ βροβΙοΚουαι 
ηοο άίοίαιη ρΐΌΓβΓβηβ : Οηοηίατη ϊη χρ$ο βτβαία αιηί 
οτηηία, αηχ ίη βκΐίι, βί αηχ ίη Ιβττα, νύίδίΐία βί ίη- 
νκιΗΙία ; $ίνβ ιΗγοπχ, $ίνβ ρΗηβίραίη$, $ίνβ ροΐβιίαΐβ* 
οτηηία ρβτ ίριντη βί ίη ίρ$ο οτβαΐα $χιηί : βί ίρ$β β$ί 
αηίβ οτηηία, βί οτηηία ίη ίρ$ο βοηιίαηί *. Ηοο,ίηφίβιη, 
άΊεΙοπι ο^ίοίβπδ, οοηΐΓβ δγπιβοηθΐΏ ίηδΟΓΓβχίΙ, άί- 
οβηβ : Νβ ΓοΓίβ ίρβί άβεβρίί ββββηΐ, 8βηυ&068ηαβ 
βαοβ άβοίρβΓβηΙ, ηοη βαηκίβπι ΓαεΙοΓβιη ε(ε1ί βί 
ΙβΓΓκ, Οβοπιςυβ υθγθ εΐ Ρ&ΐΓβηο Οοπιίηί ηο*Ιπ 
ΟηπδΙί ρΓβάίοαηΙββ ; ββά ρΓβΙεΓηυηο αΙΐαπιςυβίΏ- 
ά&ΐΏ Υ ςυβιη&ρο&Ιο1ίε&6ΐος[αί& ηοη ηοπιηΐ. Οαπι βχ θέντων, δ'σους άνεΐλεν το άμεταμέλητον. Ό γάρτοι 
προειρη μένος Ίοΰστος, ου χειρός ίργον 6 του άποστά- 
του κατέστη θάνατος, μετά πολλάς αλλάς, οία είχός, 
ομιλίας τε και συζητήσεις τό άποστολικόν προβαλ- 
λόμενος λογιον το φάτκον « "Οτι έν αύτψ έκτίσθη τά 
πάντα τά έν ούρανψ και τά επί της γης, τά ορατά 
και τά αόρατα, είτε άρχαι είτε έξουσίαι• τά πάντα 
δΥ αυτού και είς αυτόν έκτίσθη, και αυτός έστι προ 
πάντων, και τά πάντα έν αύτψ συνέστηκε• » τούτο δή 
προβε6λη μένος τό ρητόν άντανίστατο τψ Συμεών ι, 
φάσκων, ώς αρα μήποτε αυτοί τε ή πατημένο ι εΤεν 
και τους επόμενους συναπατώσιν, ου τον (46) ποιητήν 
ουρανού και γης θεόν αληθώς και Πατέρα του Κυ- 
ρίου ημών του Χρίστου έπιγράφοντες, άλλα παρά Ιΐι^αβαιοάίοοιιιηιοΙίοηβΗββΙρυ^ηΕίΓΓβεοηείΗαοΠίΒ Β τούτον (47) ετερόν τίνα, δν τά αποστολικά ουκ ΙηΙβΓ 608 ογΙ& βββεΐ ; ^$1υδ Οοΐοηΐ© βρίβοοροηι εοη- 
νβηίΐ, υΐ αροβίοϋοί άίοΐί ββηβυηι οΐ&ηυβ ββββςαβΓβ- 
Ιατ : εαί ίΐΐθ οιηηί» βη&ιτ&νίΙ, ςα» ίηΙβΓββββ βί βο- 
άβίββ βαοβ εοηΐΐςβΓ&ηΙ. ΙΙΙβ Γβαι ΙωρβΓ&Ιοή άβηυη- 
ΙίινίΙ. Ιβ Ιυαι βΓ&Ι .ίυβϋαίβηυβ, ςυί ροδί ΗβΓβοΙίυιη 
ίιηρβηυηι αοεβρβΓ&Ι, ςυίςαβ πι&ηά&νίΐ, υΐ ηββο ηβ- 
£θΙία ρβΓςυίβιΙίοηί βί ίαδίο ,ιοάΊοίο βυο,μοβΓβηΙαΓ ; 
ί(& αϊ ηβ, Γ[ϋί ΓθδίρίΒΟθΓθ ηοΐίβηΐ, αυΐ ςαί ροβπϋβη- 
ϋ&ιη ο Η πι ροΐϋοϋί, ηίηϋοΓΏίηυβ ίη αρο$1&8ία δ υ λ 
ρβΓββνβΓΛΓβηΙ, ί£ηΐ3 Βαρρίίοίαηι 8ϋΜΓβηΙ. Ει αϋα 
ςαίάοηι πιαίΐϋαάο υη& ευιη 8γπιβοηβ, ςυί βί Τί1α§ 
νοο&ο&ΙυΓ, &0ΘΓΟΟ ΕηοΓίίβ ^βηβΓβ ρβΓϋΙ. έπ(σταται λόγια. Έκ ταύτης 81 της κινήσεως, Ιριδος 
αύτοΐς καΐ μάχης ασπόνδου σύστασης, πρόσεισιν ό 
Ίούστος τψ Κωλωνείας έπισκόπψ, ώς αν την διά- 
νο ιαν του αποστολικού ρητού καταλάβοι σαφέστερον, 
και ανακαλύπτει πά^/τα, δ'σα αύτψ τε και τοις συνού- 
σιν διεπράττετο. Ό δέ αναφέρει ταύτα τψ βασιλει 
(Ιουστινιανός δΐ ήν, ό μετά Ήράκλειον την βασιλείαν 
διαδεζάμενος)* και δς έρεύν^ και χρίσει δικαία τά 
κατ' αυτούς ύποβληθήνάι κελεύσας, τους τε α μετά - 
μελήτως (48) έχοντας, και τους μετάνοιαν πάλαι 
μεν έπαγγειλαμένους, ομοίως δε και (49) την εαυτών 
άποστασίαν περιέποντας (50), τον διά πυρός δποστη- ναι προσάταξε θάνατον. Και τό μεν άλλο πλήθος άμα Συμεώνι, τψ και Τίτψ, ούτως του ζ^ν πικρώς απ 
εστερήθησαν. 

XIX. Ρ&αΐυβ νθΓοηαιάαπ), Απηβηίαδ ^βηβΓβ^ ευί (] 
άαο βΐη θΓβηΙ Οβ^ηββίαβ βί ΤηβοάοΓυβ, βαρρϋείο, ςαοά ίοϋ ΑροβΙ&ί&Γυαι οαΐυί άεβϋη&ΐυηι ΓυβΓ&Ι, 8β 
ίυ^α &αΙ)(1αο6η8, ίη νϊουηι βαρΓ& ηιβίΏΟΓ&Ιυιη,Ερί- 
■ρΛΓίηα ηοηιίηθ, ΓβεβρΙυω Ιι&ουϋ, αοί ίιηρίβίβίβπι 
άίβθβαπη&Γβ εοπ&1)&(υΓ. ΑΙ) ηοο λπΙθπι Ραυίο ρβΓβ 
(ΙβΓ•οΙίοηί8 ηοη ηιίηιαι& ι βί άβΐβ3ΐ&ηά& Μ&ηίοη«ο~ 
γοπι ραΐαΐ ββ άβηοοαίηαΐίοηβαι &οοορί$3β, ροΐίυδ 
ςυ&ηι οχ Ο&ΙΠηίοθβ &1ϋ8. Ηίο ϋΐίυιη βυυηα βε^η»- 
■ίηιη ίιηρίβΐ&ΐίβ οα&^ίβίΓαηι εοηβϋΐυίΐ, β]υ& ηοπιίοβ 
Ιη Τίηιοϋίθυιη εοιηπιαί&ΐο. Ου& άβ ο«α8& Γγ&Ιθγ 
β]α8 1ηνίάί& βϋηααΙβΙϋΓ : ίηνίάία »υΙβαι θβάίΐίοηβαι 

4 ΟοΙοΒβ. ι, 16-18. 

νΑΚίΛΒ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1 

(4β) Ού τόν. 11& πιλΙο οααι ΝοβΙγο, ^υ&ηα αυτόν Ο 
οαιη ΟοίβΗηίαηο. Ηίο βηίαι ραίιηβηυβ θγγογ θγλΙ 
Μ&ηίοήΦθΓυπ), ςυοά ηοη βατηάβτη οοηϋίΙοΓβπι εοβϋ 
βί ΙβΓΓ®, ςυ&οα Ρ&Ιγθπι Οηηβϋ, ΟΓβάβΓθηΙ βί ρΓοίΙ- 
ΙβΓβηΙϋΓ, ςηοά ΐΕΕηβη αυβίυβ νί άίοΐί Ρβαΐίηι ββή 
άβοβΓβ νί(1β1>α1. 

(47) Παρά. ΙΙα ΓβεΙβ Οοίβΐίη., βί ΝοβΙβΓ περί. 

ί48) Άμεταμελήτως. ΙΙ& βχ ΝοβίΓΟ, ρΓΟ άμετα- 
μελήτους ςηοά ηαοβΐ Οοίβΐίηί&ηυβ. ΡηΓ&Βίβ Ογ&οιβ 
ρβΓΓ&ιηίΗαηΒ. 

(49) Καί. Ηεοίίυβ ηοη &£ηο8εϋ ιτΐ8. 

(50) Περιέποντας. ΙΙα ορίΐηιε ΟοίδΗηίΒηϋβ, ρΓΟ 
<|ηο ΝοβΙβΓ ιηβηάοδθ περιπεσόντας. ^ΓβςϋβηΙβΓ Ρηο• 
Ιΐϋβ ρΗοπ νοεβ 0808 681. 

(51) "Ον. Ι Ιβ. ΝοβΙβΓ ρτο ών ΟοίβΗηίαηο. Ρπυ9 
ΟβΓίβ ιη&^ί8 ςυαύΓ&Ι,ΓβΓθΓβηύοιη βοίϋεβΐ εκί παίδων, 
αα&ιη ροδΙβΗυβ, ςυοά ρβΓίίηβΓβΙ αιΐ πατήρ. ΡβίΓϋβ 
δίοαίαβ ΑβΙηιίΙ Ιβοϋοηεαι ηοβίηπι, ρ. 48. Ιθ. Παύλος δε τις, γένος Αρμένιος, δύο παίδων 
πατήρ, ών (51) τψ μεν ήν Γεγν αίσιος (52), τψ δε 
Θεόδωρος όνομα, του θανάτου διαδιδράσχει (53), δς 
κατά πάσης της άποστάτιοος μοίρας έψήςριστο, χαΐ την άνωθεν ήμΐν όνομασθεΐσαν 
και σπείρειν έσπούδαζε τήν άσέβειαν. 
δή του Παύλου μερις ουκ ελαχίστη της παραγίνεται μεν εις 

Έπίσπαριν, 

Έκ τούτου 

αποστασίας και την έπωνυμίαν Ιλκειν μάλλον ή έκ 

τών της Καλλινίκης (54) παίδων τό μυσαρόν των 

Μανιχαίων Ιθνος νομίζουσιν (55). Οΰτος τον Ιαυτου 

υΐδν Γεγναίσιον εις τό της άθεότητος προκαθίζει 

διδασκαλεΤον, μετονομάσας Τιμόθεον. 'Εξ ου δή φθό- (52) Γεγναίσιος. ΡβίΓΟβ δίοϋΐοβ, 1. ο. Γεγνέσιος 
οβ βίααίίβηα τό αι βί ε ρΓοηυοΙίαηάί Γ&ΐίοηβω. 

' ν 53) Διαδιδράσκει. Ι Ια ΝοβΙβΓ ρΓΟ διδράσκει. €ο- 
(1ίοϊ$. Οοίβΐίηίαηί ΡοίΓϋδ δίεοΐυβ η&οβΐ άποδιδράσχει 
βοάειη δβηδϋ. 

(54) Καλλινίκης. Οβ ηο]ο& βΐϋβ νΜβ βαρΓΛ βά 
§2. 

(55) Μανιχαίων έθνος.. ΗβΟβηΙίοΓθδ βείΐίοβΐ ΗΗ, 
ςυι Ρ&υΙίοί&ήί νοοααίΟΓ, ςαίςαβ ηοη α Ρ&οΐο ίΐΐο βί 
^ο&ηηβ ) (Ιβ ςυίϋυθ 1. ε. βεά & Ρβαίο ςοοάααι Αηηβ- 
ηίο, ίδΙίΒ ΓβοβπΙίοΓβ, ηοιηίηίβ βοί οη^ΐηοπι ΓβρβΙίο- 
ΓϋηΙ,ΐΏβ]θΓϋΠ]8θΐ1ίοβΙβχβωρ1ο,ςαί8υρθηοπ8 6ΒΐΛΐί8 
άοοΙοΓβδ βαοβ, ςοοά βχ § 3 βί 4, εοηθίβηΐ, Γβοβη- 
ϋοηύοδ ροβΙροηβΓβ, βΟΓΟοαςυβ ίηΙβΓ ββ πιβίΏοηλίη 
οΙ)1ί11βΓ8Γβ εοηδαβνβΓοηΙ. ΙηΙβηαι ηοΙ&Γβ ηίο Γ&β 
ββΐ, νί(ΐ6Γί Ηοο Ιοεο ΡθΙπιηα δίουΙοαι α Ρηοϋο 
&0ΪΓΘ, ςα&ηάο, ρ. 48, άίββΓίβ Ρ&ηΙίοί&ηοΓοηι αοιηβη 
α Ραυίο βί ^08ηηβ, Ο&ΙϋαΙοοβ βΐϋβ, άβΗν«Ι. 53 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΚ2ΗΛ03 ΙΛΒΕΒ Ι. 54 νος μένέμφύκαι τψ άδελφψ, και 6 φθόνος τήν στά- Α ρβρβπΐ : ΗαυΙ άΐνίβα ίππρίβίαβ ββΐρβαπι (ϋΙβοβΓβΓβί, 

»11βΓοαηΙί5ϋβ ί11ΐ8 Ιλπι παΙϋΓα ςυαπι ίπιρι'βΙ&Ιβ Γπι- 
Ιπουδ, βϋο ςυίάβπι άίοβηΐβ, ππββαιη & ΡαΐΓβ άββο- 
ρβΓ βΓΒΐΐΛΐη εΒ βο, ςαι βοοβρβπιΐ, ββ βυβββρίθββ : 
ββςυβ ρΓδΒΓβοΙυΓΛαι ίπιρίβίαΐΐβ ββοπηοΌ ηοη οβββα•* 

ΓΒ.Π1 6586 ; ΤθβΟ<1θΓΟ ΕϋΙβΠΙ ΙΐΒΠΟ &<1 86 ΐΓ*ηβηΙβ, 

βο (ϋοβηΐβ ββ ηοη & ΡβίΓβ βχ β,ίυβ, ςαί βχοβρβπι!, 
ιη&ηυ ςυ&δί ββοαηάο άοηο Λοοβρίβδβ, ββά βχ ρπηιο 
άοηο, βί ίηάβ η&αβίδββ, υηάβ ΡαίβΓ ΐΓβχβΓβΙ. Η«ο 
ΡΟγγο ββσΊΙίο βοηίοηΐίοςυβ &ά αβςυβ βηβηι ίπιρϋβ- 
δίηοβ&ιηοοΓυΓη νίΐ© ρβΓββνβΓαπΙ. Ι,βο βηΐβπι, ββΓ- 
πιβηίοίίΒ ίη δγηα ΟΓΐυβ,Ιαηο Βοπι&ηί ίηιρβΓϋ βοβρ- 
Ιγλ πιοάθΓίΐο&ΙυΓ, ςυί οοαιρβΓίίδ ίπιρπδβίιηοπιπο ηο- 
ππηυπι βββίίβ, Οβ^η«5ίϋπι αοοβΓβίνίΙ. Οαιη βυίβηι 
ρΓοΗβ βοίΓβΙ η«ο θχαωίηαηίϋ ,)υ8 ηοη βί&ί οοπαρβ- 
Β ΙβΓβ, Γβϋπι &(1 ρ&ΐΓίαΓοΙι&Γπ ΐΠίαβ Ιβπιροπβ ΓβΓΤΠβίΙ, 
ςιπ άβ Γθΐίβίοηβ β,)ΐΐ3 ςυΦδΙίοηβπι η&οβΓβί. ΜυΐΙίβ 
ϋβςυβ ηαοίϋβ ο υ αϊ αροβΙ&Ια οοΗοςυϋβ, ου πι ίΐΐβίη 
ςαίουβά&ηι η6£&ηάο, υΐ πα ο 8 ίρβίβ βΓαΙ, θΙα&βΓβΙυΓ, 
ίη αΐϋβ βυΐβπι άβΓββϋοηίβ βΐ αροβίββί© 8υ&β ββηίβη- 
Ιίβηα ΟΓίαοάοχίβ νβΓΐ)ί8 πιυΐΐίρΐίοίςυο νοβυηι πι υ Ια - 
Ιίοηβ οΜβ§;βΓβΙ, αίςαβ ϋ& & οπιηίηβ άββϋη&ΓβΙ, 
αυάίΐοηιαι οβίουΐαβ ίβηα &ά βυηι ίηηοοβηΐβπι άβοΐβ- 
Γ&ηάαπι ρβΓ&Ιαβ βΓ&Ι: βΐ οωηίηαοάβΒ ίηαρίβίαϋβ 
ηοσιο ίηηοχίυβ, βΐ αϊ) οηαηί ετίππαβ ρυτυβ βχΪ8ΐίηα&- 
ο&ΙυΓ. Π^υβηαοάί αυΐβπα βΓ&Ι, βχβπιρίί ^Γ&ΐία, 
οοΐίοςαϋ Γογπιλ : « Ββυβ Ια, άΐοβϋαΐ ΡαΙη&Γβηα, 
ςα&Γβ οι•Ιηοάοχ&αι Ωάβηι η6£&9ΐί ? » Κοδροηάβο&Ι 
οροβΙ&Ιβ, βυηι, ςυί οιΊηοάοχβπι Για θ πα ηβ£&Γβ{, 
αη&Ιηθπι» 6886, οΓΐηοάοχ&αι νοο&ηβ ίοιρίβΙβΛβηι σιν άπετικτεν. Και έαυτήν διαιρεθεΤσα (56) κατενέ- 
μετο ή ασέβεια των αδελφών και τήν μήτραν και 
τήν άσέβειαν, του μεν λέγοντος τήν τοΰ πατρδς 
άνωθεν απεσταλμένη ν χάριν, εαυτόν τε πάρα τοΰ 
λαβόντος (56*) είσδέξασθαι, και τοΰ προνομίου της 
ασεβείας τψ δευτέρψ μή έξίστασθαι' του δε Θεοδώ- 
ρου ταύτην άντισπώντος έφ' έαυτδν, και μή πατρό- 
6εν (57) έκ τοΰ λαβόντος δευτέρα δόσει μετασχειν, 
άλλ' έκ της πρώτης δωρεάς, και δ'θεν ό πατήρ ταύ- 
την ιίλκύσεν. Έμεινεν ουν ή τοιαύτη στάσις και φι- 
λονεικ(α μέχρι τοΰ έβδελυγμένου τέλους της αυτών 
δυσσεβεστάτης ζωής. Ό δε έκ Γερμανικέ (ας της κατά 
Συρίαν Αέων (57*) τηνικαΰτα τα σκήπτρα της 'Ρω- 
μαϊκης άρχης (58) ένεχειρ(ζετο • δς τα περί τών 
άσεοεττάτων τούτων άναμαθών, μετάπεμπτον μεν 
•ποιείται τδν Γεγναίσιον. Ούκ έχων δέ κρίσιν τα 
τοιαύτα διερεον^ν, και τοΰτο καλώς συνειδώς, αύτδς 
μεν ούκ εξετάζει τδν α*τιαθέντα• τψ δΐ κατά καιρούς 
τών Ιερατικών θρόνων τήν προεδρίαν λαχόντι έξετα- 
σθησόμενον δπερ της θρησκείας διαπέμπει. Αόγων 
οδν πολλών προς τδν άποστάτην προεληλυθότων, και 
τά μεν τών άσεβη μίτων, ώς εθος αύτοΤς δια της 
αρνήσεως άποδυομένου, τά δΐ, ρήμασιν όρθοδόξοις 
έπιχρωννύντος, και τψ πολυπλόκψ τών μεταβολών 
ίς ένοχος ήν αποστασίας, διεισδύνοντός τε και διολι- 
σθαίνοντος, ή τών ακροατών ψήφος άφεώρα προς 
άθώωσιν* και δ πάσης ασεβείας πλήρης ανεύθυνος 
είναι τών έπικλημάτων ένομίζετο. ΟΙ δε λόγοι, ώς 
$ν ή μίμησις εΤποι, τοιούτψ διετυποΰντο σλήματι « Δια τί, φησιν ό πατριάρχης, ω οΰτος, τήν άρθόδο- ^ βυαπι. Ηίπο &Ι16Γ& ρροροδϋα ςυδΒβϋοηθ : • Ου&Γβ ξον απηρνήσω πίστιν ; » Ό δε αποστάτης τον άρνη- 
σάμενον τήν όρθόδοξον πίοτιν, ανάθεμα είναι υπ- 
εκρίνατο, όρθόδοξον καλών τδ οικεΤον άσεβη μα, Έπει 
δέ και δευτέρα προηλθεν έρώτησις * « Διά τί ου προσ- 
κυνείς και περιπτύσσεις τδν σταυρόν τοΰ Χρίστου ; » 
δ αποστάτης πάλιν τ$ δμοία &ρ? τδν μή προσκυ- 
νουντα τδν ζωοποιδν σταυρόν περιεπέ μπετό, σταυρδν 
δ πάσης &ρας ίνοχος, καΐ τά ανω κάτω ποιών, αύτδν 
άποκαλών τδν Χριστόν (59). Τ^ γάρ τών χειρών 
έκτάσει αύτδς, φησϊ, διέγραψε τδν σταυρόν. Και τά 
μεν βήματα ήσαν τοΰ θεάτρου (60) και κοινά, τά δέ 
δια τών ρημάτων δηλούμενα, της αποστασίας και 
μυστικά. ΈπΙ τούτοις έρωτάτο• « Τί δ ή ποτέ τήν οπιοβπι ΟηπβΙί ηοη &άθΓΛδ,βΙαπ)ρ1βοΙθΠ8? » ΙΙΙβ υθγο 
ραπ ιη&Ιβάίοΐίοηί εαηα, ςιή νίνΐΠεαπι ΟΓυεβιη ηοη 
&άθΓ&Γβ(, 8υο]ίεΐ6οα1. ΑΙ ίΐΐβ οοαηί βχββοΓ&Ιίοηθ άί- 
£ηαβ ηοοαο, ςυί οπιηία δυβςαβ άβςηβ Υ6γΙθΙ)31,ογιι- 
οβηι νοο&ο&Ι ί ρ δΐι πι ΟηΓίβΙϋΠΊ,ςυί ηαβηυυηι βχίβη- 
βίοηο ΟΓυοβπι άβΗηββο&Ι. Αο γβΓΐ)& ςκίάβηι 6Γ&ηΙ 
ΙηβαΙποα βΐ οοιηπιυηί&, ββά 6&, ηυω νβΓοίβ βί^ηίΟ- 
οαο&ηίυΓ, Βροδίαδί» ρΓορηα βΐ ηαγ8ίίο&. δοίβοϋα- 
ϋαΙηΓ ίΙβΓϋπι : « Οπγ β&ηοϋδδίπα&ηι ϋβίραΓβπι άβ- 
οίΐο ηοηοΓβ βΐ αάοΓ&ίίοηβ ηοη άί^η&Γίβ ? » ΙΙΙβ,οοη- 
βυβίο 3ΪΕ>ί παοΓβ,βη&Ιπβωα άίχϋ ίη βοβ ςυί βαηοΐαηι 
Οβίρι\Γ&ιη ηοη αάοΓβηΙ ; α^βοϋςϋβ 86 ϋΐαηα ααιρίβοϋ 
βΐ οοΙθγθ, ίη ςυααι ίη^Γββδυβ, βί βχ ςυ& β^Γβθβυβ παναγίαν (61) θεοτόκον της οφειλομένης τιμής και λ ββΐ ϋοπιίηυδ ηοβΙθΓ 3β8ϋ3 ΟπΓΐδίυδ,ββπιςυβοιιιηίϋΐη 
προσκυνήσεως ούκ άξιοΤς ; » Ό δέ τδ σύνηθες αύτοΰ ηοδίΓΐιπί 68δ6 ηηαΐΓβΠ). Η 86 ο 8α6(3ο1ϋδ ίΠθ ΟΓβίβηαβ 
και ου μήποτε διέστη, ανάθεμα κατά τών μή προσ- άίοβηδ, 3βουη(1ϋΠΐ βχββΟΓαηάαπι β]ϋ3 ίαίΙί&Ιίοοβηΐ 
κυνοόντων τήν άγίαν θεοτόκον, άπέ^ιπτε, προστι- βΐίΐοβ ββηίβηίίαηα, ςηα βαρβΓηαπι ^β^ϋβαι6Π1 ϋβΐρα- 
θεις άσπάζεσθαι και σΐβάζεσθαι αυτήν, έν ^ έξη λεν ταπί 0886 οοηΓιη^βϋ&Ι βίηαυΙ&ύ&Ιςαβ, ίη ςιι&ηι ρΓ3β- 

ΥΑΗ^ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. (56) Διαιρεθείσα, ΙΙα 8θη6θ ρΓΟ διερεθεΤσα, ρΓΟϋΙ 
βί Ηβοοϋ. ϋοοίβχ β! ^ΓβηαηΊβίίοδΒ τ&ϋοηββ ροβίυΐ&ηΐ. 

(56*) Περί τοΰ λαβόντος. Ιά βίοι ηοπαο νοίυίδθβ 
▼ίίΙβΙϋΓ, ςηοά & ΡαΐΓβ ρβΓ ΟηΓίδΙοηι ^Γ&ϋββ άοηα 
ΑεοβρβΓίΙ, Λΐΐαάβηβ ΓοΓίβ πά Ερηββ. ιν, 8. 

(57) 'Εφ' έαυτδν, καί αή πατρόθεν. ΙΙα βχ Νο- 
βΙγο ΓββΙίΙοί ρΐΌ βο ςαοά Ιβ^βο&ΙυΓ : έφ' έαυτψ ούκ. 
ΟοηββηΐίΙ ΟοίοβΓίίηυδ, ηίβί ςυοά ρτο 'έφ' έαυτδν 
Ι*£ίΙ έφ' Ιαυτψ. Εβηαάβπι ρηΓ&βίη Ιβββ ΐηίΓα § 19. 
δβηβαβ ηοβίΓβΒ ΙββΙίοηίβ βι&Γοβ β 8 1, βοιίίοβΐ, ςυοά 
Τηβοάοηιβ β&ιη βίοΙ νίηάίο&ΗΙ ρΓ8ΒΓο^Ιίνυπ),ί]υο(1 α Ρ&Ιγθ αμέσως, ηαΐΐο ίηΙβΓρΓβΙβ &αΙ ρ&Γ&ηο, βΓβΙίββ 
άοηα αβοβρβηΐ. 

(57*) Αέων. ΕβΙ ί& 1.60 ΙββϋΓϋβ, ςυί βί άίδθΓΐβ & 
ΡβίΓο δίουΐο, ρ. 48, ηοπαΐηαΙαΓ. 

(58) 'Αρχής. ΚββίίΙυί βχ ΝοβΙγο. 

(59) Τδν Χριστόν. νίάβ βαρΓΕ § 8, βχ ςαο βί 
δοηυβηΐία ίΙΙυβίΓ&ΓΪ άβοθηΐ. 

(60) Του θεάτρου. Ιά β\\)\ ρΓΟοαΙ άυοίο ναΐΐ, 
ίίδ(ΐ6ΐη νθΓΐίδ ιιβϋΓΟβ ΓιιίβΒβ αΐίοβ οπιηβδ, ςηί ΓογΙθ 
αά η 36 ο ειυάίθηάκ αάηαΐββί θΓαηί. 

(61) Παναγίαν. ΗβΝοβΙβΓ: ΟοίβΙίηΐαηηβνθΓΟ Λγιαν. 55 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΒΪΑΒΓΗΛ ΟΡ. 56 011Γ80Γ6Π1 ρΓΟ ηο&ίβ ίη£Γ688υηΐ Γϋίββθ ΟαΐΊβΙυηι, Α **'• εΐσήλθεν ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χρίστος, την Αροβίοΐί νβΓΐ)& ρΓφάίοΕηΙ. ΟαβΓία ίρβί ςαβΒβΙίο ρτο- 
ροηβϋ&ίιΐΓ : « θα γ ίπιηι&ουΐ&ΐυαι βΙΐΓβαιεηάυπι 
ΟηηβΙί, Ώβί ηο8 Ιπ, εοτραβ βΐ β&η^υίηβπι εοηΐιιπιβ- 
Ιϋβ αΓΓιοβΓβΙ β! ΓβδραβΓβΙ, ηβςυβ ΐρβΐ ρβχΙίείρβΓβ 
νβ11βΙ? ι ΙΙΙθ βοβίβδίίδδίηαυβ ίΐβπιπι βαιη,ςυί εοτραδβΐ 
Ββη^ϋίηβιηΟΙΐΓί8ΐί,θ6ίηο8ΐΓί,οοηΙϋίΤ)6ΐϋ8βίΠοθΓβΙ,θΙ 
βχΐΓ& ρ&Γΐίοίρ&Ιίοηθίη β]υβ ιη&ιιβΓβΙ,&η&Ιηβαι&Ιβ ίβ- 
ΗβϋαΙ, οοΓρυβ βΐ βαη^υίηβΓη ίηΐβΐΐί^βηβ &οπκ> άβίο- 
βίβηοΐϋβ,ηοη ςυ® Όοσιίηαβ ηοβΙβΓ εετρυβ θΐ ββηβΐιί- 
ηβιη νοε&ηάα 688β άοουίΐ, δεά ϋοαιίηίεα είοςαΐει. 
Ββ οαΙΙιοϋοα Εεείββία ίηΙβΓΓΟββΙυβ, άαπι βίαπΚβ, 
ΓββροηίΙβΓθΙ, ρβΓ οαΐΐιοΐίοβαι Εεείββί&πι εοηΓββδυβ 
Μ&ηίεηβΒοτϋΐη ίηΙβ11ίββΙ)&1, ίρδΟδςυβ ηοε ηοηοΓβ 
αίΟοίεϋ&Ι. Ηωο ββευΐα ββχία (3 β ϋ&ρΙίβΐΏο ίηΙβΓ- μητερα πάντων ημών. Ταΰτα δε ό δόλ'ος τή γλώττ^ 
λέγων, κατά τήν μυσαράν αδτοΰ τελετήν και διάνοιαν, 
τήν άνω. Ιερουσαλήμ έσκηνοποίει και ανέπλαττεν 
βεοτόκον* εν ^ και πρόδρομον υπέρ ημών εΙτελθεΤν 
τον Χριστδν, τα του Αποστόλου κηρύσσει διδάγματα 
Τέταρτον ε*ς έρώτησιν αύτοΰ (62) προΰκειτο, τ( δή- 
ποτε αχραντον και φρικτό ν σώμα και αίμα Χρίστου 
του θεού ημών υβρίζει τε καΐ διαπτύει, και μετασχεΐν 
αυτών ουκ ανέχεται. Ό δε τρισαλιτήριΟΓ πάλιν 
τίν τε άτιμίαις ύπάγοντα το σώμα καΐ αίμα Χρίστου 
του θεοΰ ημών και τόν της μετοχής αυτών εςω διαμέ- 
νοντα τψ άναΟε'ματι παρετίθετο • σώμα πάλιν και 
αίμα ό κατάρατος έννοών, ούχ άπερ ή μας έδίδαξεν ό 
κοινό; Δζζπόττ,ζ, σώμα και αίμα καλεΤν, αλλ* άντ' ΐΌ^αΙίο : • Νϋΐιι νίάβϋεβΐ ίρδυπι ρυΙαΓβΙ 6886 ρυΓ- Β εκείνων τα Κυριακά λόγια. Τα ίσα δε καϊ δμοια β&Ιίοπβπι &ηίπΐ9β βΐ αηίιη» βΟΓάίυιη &ο Ιαναοπιπι 
Γβπιίββίοηίβ ρβεεαίοπιιη. » 111β υθγο ρ απ αΚΐβοϊο 
βίΕΟΓΪΙβΓςϋβ Γββροηβίοηβιη (ίβάίΐ, ςυα βαρϋβηουπι 
νβηβπι&αΙυΓ βΐ αάπιίΙΙβϋαΙ : αϊ ρβΓ ϋβρίίβππ νοεβπ) 
ϋΐβ, οιώπιε ππβεβηβ βΐ οοηίυηάβηδ, όοιηίηυΐΏ ηο- 
βίΓυω ^βυιη ΟηπβΙυπϊ 8υΜηάίο&1>αΙ ; βεηρίιιπι 6586 
οηΐκη,ΐρβυιη βδββ &ςυαπι νίνβηΐβιη.δίε άοίοδυπήΐΐϋά 
θΐ χη&ΐίβ αΓίί&υβ ρίβηυαι πιοηβίΓυηα ; ίΐΐβ, ίοςυ&αι, 
φή ηίΙιίΙοιηηίηο,οιυοίΙοαΙΙιοΙίοοββΙβροβΙοΠϋφΕοοΙβ- 

8169 68861, ΒβΙΐΙΐβυ&Ι, 1Π10 ροΐίϋδ 00)1)18, ΐρβΐ ΟΟηΐΓβΠβ, 

ΓονβΙ)&1, ββείβϋαΐυι•, νβηθΓ&ώ&ΙιΐΓ, ςυοηίαπι βοοίβ- 
ιί&βΐίώβ νβι-Μβ ϋ8, ςαί Ιαηε ρΓΦδβηΙββ βΓβαΙ, &ά- 
νβΓβΕΓΐ ηοη νίάββ&ΙυΓ ; ςα&Γυπι ΐηνοΐυεπβ νοοαπι 
ίΐΐθ ιηοΓίίΓβΓυπι άθΓβεϋοηίβ βυ» νίΓυβ οοευΐΐ&ϋαΐ περί τής καθολικής Εκκλησίας απαιτηθείς και άπο- 
φηνάμενος, τα συνέδρια τών Μανιχαίων καθολικήν 
Έκκλησίαν ένενίει τε και άπεσέμνυνβν. Ή δε έπι 
τοΤς ειρημένοις έκτη έρώτησις περί τρυ βαπτίσμα- 
τος αύτδν ανεπυνΟάνετο. εΐ μή καθάρσιον ήγεΤται 
τούτο τών ψυχών και ψυχικών μολυσμάτων (63) και 
λουτρδν αμαρτημάτων αφέσεως* Ό δε πάλιν διά 
τής όμοία; μηχανή^ και προΟύμως άπεδίδου τιμώ- 
σαν τδ βάπτισμα και αποδεχομένην άπόκρισιν τζ 
του βαπτίσματος φωνίΐ, ό πάντα φύρων και συγ- 
χέων, τδν Κύριον ημών Ίησοΐν Χριστδν υποβάλ- 
λων γεγράφΟαι γαρ (64) αυτδν είναι τδ ΰδωρ τδ ζών. 
Οϋτως δή, ούτως τδ δό7ιον εκείνο και κακομήχα- 
νον τέρας, μηδίν μίν τής αποστολικής και καΟολι- 8εβ1θ8ίϋ8 ίΐΐθ, αϊ ίηίΐίο (ϋχίπαυδ, ςυ&δί ηυΐΐίυβ ιοί- ^ κής Εκκλησίας τδ παράπαν φρονούν, μάλλον δε τχν- ρίβΙ&Ιίβ Γβυθ, 86(1 Εεείβθί&βΐιοβ άοείηοφ ββςαβχ 
βναβίΐ. 0υαιηο1)Γ6Εη ροβΐ βχαιιίθα &1)8θ1γϋυΓ, ςυί 
άαρίΐοί άί^ηα& βΓαΙ βορρίίείο, οϋ ρ&ΙθΓηαπι βείΐΐεθΐ 
ίκορίθΙ&Ιβιη, βΐ οΐ) ΓεΙΙεοιεγω, ςυ& ίυβίυαι ]υάίείυαι 
ρβΓνβΓίϋ, 3ε 8ΐ 5ι, ίιηρϋββίηαϋΒ ευπι βδβθΐ, Υ6ΓΦ ηο- 
βΙπβ ΓβΠ^ίοηΐ8 βΙοΓίΕπι εοοείϋανίΐ. ΟοΒίθΓϋΐη ευ πα 
Ιαΐίβαβ ΕΓΐίΓιεϋδ ίη ^υ^I^^^ο Εΐιβοΐυΐυβ ΓαίδββΙ, &1>ίαι- 
ρβΓΕίΟΓβ άβΟΓβΙϋηα ρβίίΐ βΐ ΐΓηρθΙταΙ, ςυ& βίοί Γα- 
ουίΐαβ ά&ΙυΓ άοιηί ββευΓβ ΥβΓβ&ηάί, ηθ^οΐία αύβςυθ 
οΙ)ίοβ §βΓ6ηάί βοά, η βε ε&Ιϋπιηί&ΙοΓυπι 1ίηςυ&8υ1ΐΓ& 
πίθΐϋθηάί. ΑΙ) ίΐΏρβΓ&Ιοηα ί(αςυβ ογ1)6 ρΓοΓβείυβ, 
ου αϊ Ερΐβραππι ββ εοηΙαϋθββί,άβΓβοΙίοηίϋ (ϋβείρυΐοβ 
οοηνοεβΐ : αίςυο ίοείβ Μαη&η&Ηη,βχ ςυβ παθπιοΓ&Ιϋδ 
βυρΓΛ ϋοηβίαηϋηυβ ρΓοάίβΓ&Ι, ρΓοία^ϋδ οαπι βοεϋβ .. χ „ ν , 
βάνβηίΐ. Ι5ίςυβ ΕηηίδεοαιωοΓαΙϋδ πιυΙΙίβ ευπι ρΐυ- γραοον, 
πΐΏΕ8 αιίδβΓ αηίπιΐλβ εοΓΓυρίβδβΙ,ρβδΙίΙβηΙί® πιογΙ)ο, 
ςοί Ιοώο ίθηαροΓίβ ^Γβδδ&^αΙυΓ, άίβπι οΐ&υβίΐ θχΐΓβ- 
πιυπι, ροβ(ψ]&ιη ληηίβ είΓοίίβΓ Ιη^ίηΙα ίιηρίβίαΐίβ 
ρπΒΓβοΙυβ ίϋβΓαΙ.ΗίεδεβΙββΙίββίιηυβ ποααοβχοοευΐΐα 
οοιηιηίδϋοηθ βΐίαιη βυβεβρϋ, Ζαεπβπααι ηοαιίηβ : αντία πάντα περιθάλπον τε και περιέ'πον και τιμών, 
επει προς τ ας εκκλησιαστικές ένομίσθη τοΤς παροΰ- 
σιν ουκ άπομάχεσΟαι λέξεις, ύφ' αΐς εκείνος τδν Οά- 
νατηφ(5ρον της αποστασίας εκρυπτεν ιδν, εδοξεν, 
ώσπερ εφημεν απ' αρχής, ό τρισαλιτήριος εκείνος 
ουκ ένοχος ασεβείας είναι, άλλα του φρονήματος 
υπάρχειν του εκκλησιαστικού* απολύεται δέ διά 
τοΰτο τής έτάσεως ήΟωωμίνος, ό διπλήν άξιος δπα- 
σχείν τιμωρίαν τής τε πατρφας ασεβείας κα? της 
άπατης, δι 1 ής τών τε κρινόντων τήν δρβήν κρίσιν 
διέστρεψβ, και δόξαν εαυτψ δυσσεβέστατος, ών, ττ^ς 
ημών εύσεβείας, περιέφερεν. Πλην άλλ' έπεί γε 
τοιαύταις μηχαναΐς τοΰ κριτηρίου απολυθείς αιτεί 
τε (65) και λαμβάνει παρά τοΰ βασιλέω : τύπον Ιγ- 
πάσαν αύτψ διοόντα τήν ά'δειαν οΓκοι τε 
διατρίδειν, και τα αύτοΰ άνεπηρ?άστως πράττειν, 
και μηδέν ετι τών συκοφαντών δεδιέναι τάς γλώσ- 
σας. 'Δπάρας οΰν τής βασιλίδος και καταλαβών τήν 
Έπίσπαριν, συναθροίζει μεν τους τ^ς αποστασίας 
μαθητάς • εκείθεν δε πρδς τήν Μανάναλιν, έξ ής ό νΑΚΙΛ: Ι-ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. (62) Αύτοΰ. ΙΙλ θχ ΝοβίΓΟ ρΓΟ Οοίβΐίηίαηο αύτψ, 
ςαοά Ιαηιβη ίϋάβΐΏ Ιοεαπι δυυπι Ιυβη ροΐβδί. 

(63) Τών ψυχών καΐ ψυχικών μολυσμάτων. ΙΙα 
ΝοβΙβΓ, υβί βοιβϋηίαηυδ νοεβδ τών ψυχών καί ηοη 
8§ηο8εϋ:ΔΙ νβίΡΓβδ 1>αρ(ί8ΐηιιιη βοΐεηΐ οπιηίηο 
αοίιη&ΓυιηρυΓβ&ΙίοηβαινοεΗΓε. Ε&άβιη Γογο ρ^ταβί 
ευπα ΓίοδίΓΟ υΐι πιίηΐ νίάθΐυτ Τ&βοάοΓβίυβ ία Οοτη- τηβηΙαΗο ίη 1$αίχ ε&ρ. χχχιι, υ5ί β ί] υ επί ϋβρίίβπιΐ 
νοεβιΐ ΰδωρ λυτήριον τών αμαρτημάτων, και καθαρ- 
τήριον τών ψυχών. 

(64) Γεγράφίαι γάρ. ΗθΟ Γβροβαΐ ρΓΟ γέγραπται 
γάρ. Νε^υβ εηίπι ηβε ΡΙιοΙίυβ ΠΛΓΓαΙ, δβά βχ ίηΙβΓ» 
Γθρ»ϋ Ββηίβηϋα βί πιβαΐβ ΓβΓβΚ. 

(65) Αιτείτε. ΝοβΙβΓ ΙββίΙ αιτείται, οοβηάοββ. 57 σΟΝΤΚΑ ΜΑΝ10ΗΛ1Ο8 ΙΛΒΕΚ Ι. 58 προιιρημένος ώρματο Κωνσταντίνος, φυγάς συν Α. φΐβΟΊ, αϊ ]αιη άΊχίαΐϋβ, ςαίά&αΐ ΘΧ Μβοίοηφίβ Π16Γ- 
τοΐς εχομένοις παραγίνεται. Χρόνους δε Ικανούς οβη&Γΐυιη θΐ ρ&βίοηβ Ιίΐαίο ίαάΜ£αυαι ααϋβαΐ, αίςαβ 
εν αύηί χατατρίψας, και πολλάς ψν>χάς ανθρώπων ό α ηια^ίβίΓΟΓυπι οαοτο βΐίπιίηαηάυιη. 
δείλαιος διαφθείρας, λοιμικψ (66) Οανάτψ (έπενέμετο (67) γαρ κατά τους καιρούς εκείνους αφειδώς το 
ανθρώπινον) και αυτός άλους τον βίον κατέστρεψεν (68), έπι ετη που τριάκοντα προστάτης της ασέ- 
βειας γενόμενος. Οΰτος οΰν ό τρισαλιτήριος υΐόν έκ σκοτίας μίξεως τον Ζαχαρίαν (69) τίκτει, εζημεν, ένιοι των τα Μανιχαίων τιμώντων, μισθωτόν ηγούνται, και 
διδασκαλικού χο£ου δπερόριον. 

Κ'. Πλην άλλα και του Γεγναισίου άποφθαρέντος 
το των μαθητών εις δύο σχίζεται (70), οΐ δε τον 
Ιωσήφ, δν καί νόθον τίνες έπεφήμιζον και τήν 
του Πνεύματος ένέργειαν του μεν δ'λην οικειν έν 
έαυτψ διαπληκτιζομένου, Οατέρου δε άντισπώντος (71) 
ταύτην εις εαυτόν, και κενόν λείπειν τον άντιστασιώ- 
την διατεινομένου. Ποίον δ' αν ε*η πνεύμα, δ του- του πο ι μένος ανάξιο ν, ον, 
και ως 

του XX. ΏεΙβι-ϋΠ), άβίυηοΐο ββ£η&8ίο, άΊδοίραΙοΓαπι 
1ατ1>8ΐίηάυ&8 ραΚβδ (ϋνΐάίΐυτ ; &1ϋ ςυίιΙβαιΖαοαβηβ 
εοοίβίβΐί $6 α^υηβυηΐ ; αΐϋ ^ββρηαπι ββςαυοΙυΓ, 
ς α βαι ηοηηυΙΠ δραπυπι βδββ (ϋοβϋ&αΐ. Μαΐΐαςυβ 
ίηΙβΓ ηοβ ογΙ» οοαίεοΐίοαβ, οαπι αΐίυβ δρΐπΐυβββηοΐί 
νίπιβΐ ορβΓ&Ιίοαβαι ία 8β ΙοΙαπι αίώίΙ&Γβ &ΓβπηβΓβΙ, 
&1ίιΐ8 νβτο βαπιάβαι ίρβαπι ία δβ ρβΓίΓααβΓβΐ, ίΐΐαςυβ τοις 5ν επιφοιτ^σόιεν, ει μή τό πονηρόν και άκάθαρ- Β νβΧΙΙϋΠΙ ββδβ ΛάΎβΓΘΕΓίυαΐ 80003 ρΓΟϋ&ΓΘ οοη&ΓβΙϋΓ, τον, και τοιούτων δοχείων έπάξιον (72) ; Πλην της 
έριδος δι* όπερ εϊρηται κατισγυούσης, και χερσϊν 
ίδΐ} κα: πληγαϊς κρινομένης* υπεραλγήσας ό Ζαχα- 
ρίας, οία δή της πατρψας έλαυνόμενος κληρουχίας, 
«αίεί τον *1ωσήφ, ως έγγυς θανάτου τήν πληγήν 
έλασαι. θατέρου δε τών στρατηγών της αποστασίας 
ί*ί γόνυ κλιθέντος, εμενεν μεν εκατέρα μερϊς 
σφοδρώτερον κατά της ϊτίρας έπαν ιστάμενη. 
'Εκαιροφυλάκει δε τήν συμπλοκήν, τό τέλος άμ- 
φίβολον εννοούμενη της μάχης" εκρίθη δε (73) μάλ- 
λον, μετ' ολίγον χρόνον, θατέραν από Οατέρας διαστή- 
ναι, και μή τψ άδήλω της μάχης καταπιστεύσαντας 
εαυτούς πανωλεθρία διαφθαρήναι. Έκατέρου δε 
τμήματος μετά τήν περιφανεστάτην διάστασιν ούχ 
υπ* αλλήλων μόνον (74), άλλα και υπό τών πέριξ εξ- ^ 
ονειοιζομένου τε καΐ διασυρομένου και εις ψδάς και 
γέλωτα πασι προκειμένου, μελέτη γίνεται τζαρ εκα- 
τέρα μοίρα, πάσης εκείνης της περιχώρου δρασμψ 
λαθραίω έξοικισθήναι. Έν τούτω δέ τών Σαρακηνών 
τα ' Ρω μα ίων δ'ρια κατατρεχόντων, και πολέμου 
νόμω τήν εξοδον ποιούμενων, τήν εφοδον π'όρρωθεν 
δ Ζαχαρίας Ιδών φεύγει μεν αυτός άνά κράτος• λι- 
πών (75) δε τοις πολεμίοις και τοΤς ξίφεσι τους μα- 
Οητάς, μόνος τον κοινόν άποδιδράσκει φόνον. Τό γάρ 
σΰν αύτψ πλήθος άπαν του ζτίν τοις ξίφεσιν άπηλά- 
σθησαν (76)• ήτις αύτψ πραξις και τό μισθωτόν αντί Ουίαβαι αιιΐβαι δρίπίαβ ϋΐβ ΓϋβΓίΐ,^υί ία Ιβίβδ ηοπιί- 
αβδ αάνβηΐΛΐ, ηΐβί ΓοΓί&βββ πιαίΐ^ηυδ οΐ ίαιρυΓϋβ 
α^υβιυοάίςυβ Γβοβρίαοϋΐίβ άίβααβ ? ΟωίθΓυπι &ο- 
ΟΓβδοεπΙθ θα άβ ο&αβο. οοοίβαΐίοαβ, ο υ πι ]απι 
αα&αίουβ βΐ ρΐ&βίβ άβοβΓοβΓβΙαι•, &άπαοάααι ίαάί- 
£α*1υδ ΖαοΙ:απ&3, ςαοά ρ&ΙβΓαα οδΒΓβάίΙαΙβ ρβΐ- 
ΙβΓβΙϋΓ, ^ββροααι ϋα ΓβηίΙ, αϊ ία ηαοΓίΐδ ρβ- 
πουίαπι &άάυχ6ΓΪΙ. ΑΙΙθγο &ϋΙβπι βχ άαοίοαβ 
ρβαβ ρΓΟΒίΓαΙο, υίΓαςοβ ί&εΐίο ιιΙΙγο οίίΓοςϋβ ϋΓ^β- 
5&1, ίβαιρυβςαβ οβΓίΕοιίηίβ οοββΓΥ&ο&Ιββουαι Γβρα- 
Ιηη3, αηοίρίΐί ηαιίΓΐβ οοαςΓβάίβαάυαι 6686. Μοάίοο 
βΐ&ρβο ΙβπηροΓβ β Γβ Γογθ νίβυαι ββΐ, ϋΐ βΙΙβΓα &5 
&11θγ& ΓαοΙίοηβ ββρ&Γ&ΓβΙϋΓ, ηβ ΐαεβΓίο ρυ^α® βχϋα 
ιηυΙϋ& 86 ίηΙβΓηβοΐοηθ άεΙβΓβηί. Οαπι &αΐ6αι ροβΐ 
άίβδβαβίοαβαι ίΐα εοαβρίου&αι,ηοα αιοάο ββββ αιυΐυο 
ορρΓΟοηίβ ίωρβΙβΓβηί, βθά βΐίααι νίοίηοΓϋΐη οοηνί- 
οϋθ, ΟΒηϋϋυδ, άβπδίοηί ρ&ΙβΓοηΙ, ίηΙβΓ βθ υΐηαςυβ 
εοηβαΐΐαηΐ, υΐ θοοα11&ίυ§&86(]68ΠΐυΙ&Γ6αΙ. ΙηΙθΓβΕ 
Υ6Γ0 οαπι 8βΓ&οβηί ΕοπιαηοΓυιη 0ηβ3 ίαοϋΓβΛΓβηΙ, 
αο οβίΐί ιπογθ βχρβίϋϋοηβπι βββΓβηΙ, εοΓϋπι ίανβΓ- 
βίοαοαι αηΙβνβΓίβηβ Ζ&οοαήαβ ίυςααι ΓβοίΙ, άΐβοίρα- 
Ιοβςιιβ Γοΐίαςυβαβ ίαίαιίοίβ βΐ ςίαάίίδ οχροβίΐοβ, βο- 
Ιυβ 86 βα!>(3αοίΐ, ϋ& υΐ ε£8& ΙοΙα βυοΓυαι πιαίϋΐιι- 
άίαβ ίρββ ίηοοίϋΐηίδ θναββήΐ ; ηίηο ροΓΓΟ Γ&οΐααι 
6&1, υΐ ρΓΟ ρββΙΟΓθ πιβΓοβααΓίαβ & πιιιΐΐίβ βυάίεπί. 
3θ9βρη νβΓΟ, ςυί ρβάυαι νβΙοοίΐΛΐί ηοα ΐΒοΙυπι Πάβ- ΥΑΚΙΛ2 Γ-Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (66) Αοιμικψ. Ιία βϋΓίϋο οαπι Νοδίρο ρι-ο λυμικψ β ρ. 50, βΐ ηίαΙοΛ αεο οοοββΓβαβ νίάβΙαΓ ΡοοΙη, 81 16α [€γο νΐ ίαΙβΓρΓβίαΙίο α»1)θΙ, ςαοά* βχρΓοααοΙίβ 
1ίοο« οαπι βΙΙβΓΟ ίΐΐο ίαοϋβ ρβΓπΐϋΙ&π ροΐββί. Εχ 
ρ*8ΐίΐ6οΐί& δϋίΐίοβΐ οΜϋ αοαιο, ςυ« βο ΙβωροΓβ 
τβαβπΐ6αΐ6Γ ^γ&88&1& ία ηοπιίοββ & οοβίΓΟ άίοϋατ. 

(67) Έπενέαετο. 6ίο ΓββϋΙυο βχ οοβίΓΟ βΐ ϋοΐ- 
αδΓΐίηο ρΓΟ ίπεμαίνετο Οοίβΐίηίαηί, ςαοά βχ τίΙίοβΛ 
ΡΓοαοαΙί&Ιίοαβ ογΙοπι ββΐ, ία ρηαιίβ βί βοπρίαπι & 
Ρηοίίο^ ΟΓβάΛβ έπενείμαχο, ααοά θβΐ &ραά Ταυογ(1ί- 
άβω. Έπινέμεσθαι βαίαι αβ αιοΓοίβ άβροραΐ&αϋ- 
1)οβ, &ε δροοιβίίαι άβ ρββϋΐβαϋα Αίαβαίθοβί : Έπ- 
ενείματο δε *Αθήνας μεν μάλιστα. Αοεβάϋ, ςαοά 
ΡβίΓΟβ 8ίου1ϋ8, ρ. 50, βοηοιΐ, θυπί υπό του Βουβώνος 
οΜίβββ. 

(68) Τον βίον κατέστρεψε, νίϋοβ ηίο, ςαοά 
ο!)ΐΐ6Γ ηιοηβο, βχρπαιί νοοβαι βίος, ςυ» ία β]υβ- 
ηοοιϋ ροΓΛβίοϋβ &Η&8 αϊ ρΐυπιτίϋαι οαηΙΐίΐιΐΓ. Ι,β^β 
α. Ι^πιοβΓίϋ Βοβ ΜγιΙίτίηηι β11ίρ&60$ Ον. Ιΐηρηχ. 
ρ. 18. Εαάβαι ροΓαβί αίο υΙϋϋΓ ΡβίΡϋβ δίουΙαβ. 

(60) Ζαχαρίαν. Α6ΪΙ αίαο οοοαίαίΐ ΡοΙγοβ Βίουΐαβ οααι δβςϋβηϋβυβ οοηιρβΓββ, ο&γγαΙιο, ςα© ία Ρβ- 
Ιγο δίουΐο Γβεϋαβ 8ΐ5ί εοαβίβΐ. 

(70) Έταιρίζονται. Ι,βββ άβ οβο νοοβ ΟοΙΙΓπάαπι 
ΟΙβΕΓίϋπι, ία Ργ8βΓ*1. εο" νϋατη ΑροΙΙοηϋ, ρ. 37. 

(71) Άντισπώντος. Υί(1β βαρΓΛ § 18, αοΐ. 50. 

(72) Έπάξιον. Νοα α&οβΐ αιβ. ηοβίβΓ, ς υ ο Ιβαιβα 
αά ββηβϋίΒ ρβΓΟοίβαάυαι οραβ ββΐ. 

(73) Δέ. Ηοο ια&ΐίπι οαπι οο8*γο ργο δή ΟοίδΗ- 
αίααο. , η . 

(74) Μόνον. Ιία Ιβ^ο οαπι ΝοβΙγο ρΓΟ μονών ϋοι- 
βΐίοίααο. , 

(7δ) Λιπών. 8ίβ ΝοβΙβΓ Γβοίίαβ ρΓΟ λειπων. ϋβ- 
βθΓΐΐθ βηίαι άίβσίρυΐίβ ία Γυ^ααι βθ άβά'ύ. 

(76) 'Απηλάσθησαν. ΝοβΙβΓ άπηλάσθη, υΐΓϋΟΙ- 
ςυβ ΓβοΙβ. ΟοΙοβΓίίααβ αααβί άπηλάθησαν, ςαοά 

θΓ8Π1Π1Βΐίθ83 Γ8ΐίθ068 ϋΐάθΟΊ ΓβΓϋαΙ.^ ΟβΙβΓϋΠΙ αϊ 

0Γ8301 άπελαύνεσθαι άρχων, άπελαύνεσθαι γάμου 
άίοαοί, ίΙ& ΝοβΙβΓ οοαιαιοάββΟΓίοβΓθροΙϋίΙ άπελαύ- 
νεσθαι του ζτ\ν. 59 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΜΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 60 1>&1, ςο&ηίαηι Ζ&οϋ&η&β, 8βά Τ6Γβυϋ& βΐ &Γΐϋ>αβ 
ρίοβ ΥΛίβ&βΙ, οοπι ίη Ιρ8& ηοδϋοπι ίην&βίοηβ ίΐΐίοβ 
οιγολ βάβπι άίβββηβίοηίβ ο&υβ& αυΓϋ^βΓβΙ; Ιβοηηίβ 
βάβηβ, υΐ βυρΓα άΊχίπΐϋβ, &ο ρροουΐ ίηίηιίοοΓϋίη 
«βιηβη Λάνθηίβηβ βοηβρίε&ΙιΐΒ, £Γ&άυπι β Γυ^α Γβ- 
νοο&ί, ΓβνβΓϋςυβ ^ββΐ ίυπιβηΐβ θΐ ουιταβ, &ο ββ 
βυοβσηβ Ωη^βαβ 68ββ ΐΓ&η&Γυ^&5 θί άβάίΐοβ, ίη 
οοουΓβυΐΏ ηοβϋιιιη νβηίΐ, ηυαδί δοίΐίοβΐ βροηΐβ 
οιιτη θοοίίβ βιιίβ ΒβοβάβΓβΙ, ουαιςοβ άοΐίβ βαίβ 
ΠάθΐΏ αάάβΓβΙ, Λίςηβ^ΓαΙηβ ίΙΙοΓαηη ββ Γβ&υβρΓΟ- 
βρίοβΓβ οοηϋπη&ΓβΙ, ου πι ββο,υαοίοϋδ δυίβίηοοίυιηίβ 
βίηβ υ 11ο Γβί Γ&πιί1ίαπ8 άβηιηο άίαιίββυδ ββΐ. Ρθ3ΐβ& 
ο&ρΙ&Ιο Γυβ» ΙβαιροΓβ αοί οοοαδίοηβιη βϋ>ΐ οίΓβΓΠ 
νίάίΐ, ο υ πι Ββςαβχίβυδ ββρίυβ ιηεπιοΓ&Ιυιη νίουιη, 
Ερίβραπηι ηβαιρβ, ββ Γββίρίί, υΜ βρίβηάίάβ && ίη- 
βοΐίβ βχοβρίηβ Θ8ΐ. 1.0003 ςηίάβτη ίΐΐβ Ιιοπιίηηιη ά*β- 
ίβοΐίοηί άβάϋοηιπι ςυαβί οΓΩοίη&βΓ&Ι,Η&ηΙίη βίαβ 
ϊηβΓθβΒϋ Ι&ααραάββ βχοβηάβΓβηΙυΓ, αΐί&ςοβ βοηοπβ 
βί^ηβ, αφίββΓβηΙΟΓ, ς υ αϊ ία ΟηπβΙί άΊβοίρυΙίβ άβοβη- 
Ιυτ. 8ίο Λπιίοβ βαδββρίυβ αΐίαϋο ΙβηιροΓθ ίοίάβω 
νβΓβ&Ιυβ β3ΐ, αΐίοβ άβοίρίβηβ βί άβββρίυβ ίρββ, βδββ- 
οΐ&βςηβ $αο9 ίη ρβπιίοίβί Ι>8ΓΛΐηΓυιη άβρπαιβηβ. 
Οαίά&αι ρογγο ΟποοΓΛβηββ ηοπιίηβ, αοί ίηΙβΓ γθ- 
βίοοίβ ηι&^ίβίΓ&Ιυβ ηοηαβΓ&ο&ΙαΓ, άοβίπηβ, ρίοβ, ηο- 
ηββίίβ ηαοπ&οβ, Γβϋ^ίοηίβ βίοάίο αάΐΏΪΓ&Ι^ίΙίβ, ςοί 
ίΐΐοδ ϋβί οβΟΓββ άβΙββίΕϋαΙυΓ, αϋί οοπιρθπΐ ββάυ- 
οΙΟΓβπι ίη ίΐΐο νίοο άβββΓβ, βί άβίβοΐίοηβαι πι&βίβ 
πα&^ίβςυθ ρΓορ&£&Γί, οοΐΐβοΐα κηΐΐϋαιη πίΕου, ίη 1ο- 

ΟϋΓΌ, ϋΙ)ί 8 ροβΐ 818132 ΠΐγβΙβΠα ΟβΙβΏΓ&ΟΐϋΓ, 86 ΟΟΠ- 

ΙαϋΙ, οΙ)8688»(|αβ (Ιο κι ο, ίηιρίβΙ&Ιίβ ρηηοίρβσ), αϊ 
βοΐβΐ Οβπ, ίη ΓβρβηΙίηίβ αη,)υ8ΠΐοάΊ βχρβάΊΐίοηίϋοβ, 
άοοα &1ϋ &ά &1ί& νβι-ΙοηΙϋΓ, ο&ρβΓβ ηοη ροΐιηί ; Γο£β 
α,οίρρβ ββ βϋ&άοχβπιηΐ : άίβοίμιιΐοβ ααΐβπι β] υ β 
οοωρΓβΙιβηάΊΐ, βί βΓβδβαηΙβπο Ι&ηΙί πα β Π ρββίβηι 
οοβΓϋϋίΙ βί άίδβιρ&γίΐ. Ρθγοχ αοΐβιη ϋΐβ αροβίαβί» 
άοοΙοΓ ^ββρηοβ, ςιιίβΐίλΐη Ερ&ρ^ΓοάϋυβνοοαοαίϋΓ, 
νί βχρυΐδαδ βχ βο Ιοοο, υΐ (ΙίοΙϋΐη ββΐ, βί Γυ^α άίΐα- 
ρβαβίη ΡηΓγ^ΐαιη, 6Γβνί ροβΙβ&ΙβαιροΓβΑηΙίοο^ίβιιι 
ΡίβίάίΐΒ οοηίβηάίΐ ; υΙ)ί αάνβηα ευαι βββθΙ,ΙοΙυδςαβΛΟ Α. ποιμένος (77) έπώνομον τοΤς πολλοίς περιβποιήσατο. 
Ιωσήφ δ^ δρα, τοΤς πο&ι μίν ώσπβρ 6 Ζαχαρίας ού 
πιστεύων, πανουργίαν (78) δε καΐ μηχανήν ράψαι τα- 
χύτερος ων, και πίστεως διαφοράν ου θέλων ει'δέναι 
(ετύγχανε γαρ άποδιδράσκων κατ* αυτήν 'τήν των πο- 
λεμίων εφοδον), οΰτος δή τοΤς έ^ρημένοις θα^ρήσας, 
καί μακρόθεν το πολέμιον έπιφερομενον θεασάμενος, 
αναστρέφει μεν της φυγής αυτός, ανάστρεψα ι δε 
τά τε υποζύγια και τάς άμαξας τοΤς επομένοις προσ- 
τάττει. Και δή κατασχηματίσας εαυτόν τε καΐ τους 
μετ' αύτοΰ προς τδ τών αυτομόλων σχήμα, τήν άντι- 
πρόσωπον ήλαυνε το"ϊς πολεμίοις. ώς δήθεν αύτοΤς 
έπιοΰσιν προσχωρών άμα τοΤς (79) συνεπομένοις, 
και δόξας τψ πλάσματι πιθανός και τά εκείνων 
στέργειν έπομοσάμενος (80), άφείθη (81) τε συν τοΤς 

Β Ιπομένοις του θανάτου, και τών άλλων ούδενδς την 
ζημίαν υπέστη. Καιροφυλακών δε τον δρασμόν, 
Ιπείπερ αύτψ τδν μελετώ μενον καιρόν επιτήδειο ν 
ευρεν, φεύγει μετά τών επομένων, είς δε τήν πολλά• 
κις όνομασθεΤσαν κώμην Έπίσπαριν παραγίνεται, 
και λαμπράς παρά (82) τών Ινοικούντων της υποδο- 
χής τυχών (και γαρ ήν τών της αποστασίας ερα- 
στών το χωρίον έργαστήριον), ώστε και λαμπάδας (83) 
αύτψ κατά τήν εΓσοδον παρ* αύτψ προσανάπτεσθαι 
και τήν ά'λλην πασαν θιραπείαν καΐ τιμήν, δση Χρί- 
στου μαθηταΤς έποφείλεται* ούτος δή ούτω δεξίω- 
θεις χρόνων τινά διετέλει πλανών τε και πλανώ μέ- 
νος, και τους πειθομένους εις το της απώλειας 
κατασύρων βάραθρον. Άνήρ δέ τις Κρικοράχης 

_ έχων έπώνυμον, το"ις δε τέλεσι τών έπιχωρίων άρχόν- 
των (84) εξεταζόμενος, θεοσεβής μίντό δόγμα, ευστα- 
θής δΐ το ήθος, τον τε ζηλον άξιάγαστος, και τους 
θεοστυγείς μυσαττόμενος, μιθών τον πλάνο ν έπιχω- 
ριάσαντα, και τήν άποστασίαν Ιτι μάλλον είς έπί- 
δοσιν χωρούσαν (85), χείρα λαβών στρατιωτικήν, κα- 
ταλαμβάνει τόν τόπον, έν φ τά της αποστασίας 
έτελεΐτο μυστήρια* και κυκλωσάμενος τήν οΐκίαν, 
αυτόν μεν τόν της δυσσεβείας εξαρχον, οία δή συμβαί- 
νει (86), άλλων προς άλλα τρεπομε'νων, έν ταις αιφνι- ΥΑΗΙΛ; Ι-Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΒΤ ΝΟΤΛ. (77) Αντ'. ποιμένος. 11α ΓβοΙβ Οοίβΐίηίαηαβ : Νο- 
βΙθγ ηυΐΐο δβηβα άντιποιούμενος. ΡβΙτυβ δίουΐαβ, 
ρ. 52, οΙβΓίυβ υ! βοΐβΐ, ιηβηΐβπι βχροηίΐ Ιιίβ νβΓϋίβ : 
Διό ώνειδίσθη 6 Ζαχαρίας παρά τών άλλων, ώς ]) 
μισθωτός, και ουκ ων ποιμήν. 

(78) Πανουργίαν. 1 1 δι 1β£0 ουηα ΝοθΙγο, ρΓΟ ςυο 
Οοίβΐιηίααοβ πανουργία ίη ά&ηάί οββυ. Ουηι νβΓΟ 
πανουργίαν ράπτειν 83ςαβ 5βηβ <ϋοΐ ροβδϋ βο ρά- 
πτειν μηχανήν, ηίΐ νίάβο ο&ηββΒ, οϋΓ ηοη βυηκίβαι 
αίπηςυβ ο&δοηι αάηιϋΐ&πιυδ, υ( ΐΒΟββπι, ιηοοη^πΐθ 
άίοί πανουργία ράπτειν μηχανήν, 830(06 ΛΟ Ι^βΙίηβ 
νίχ (1ίχ6Γί8, (ναηάβ άοΙο$ ηβοίετβ. 

{79) "Αμα τοις. ΙΙ& οαω ΝοβίΓΟ ρΐΌ άμα τών.Ό&ηάί 
οηιπι 6&808 ηοίο ρ&τΐίευΐββ οοηνβηίΐ. 

(80) Έπομοσάμενος. δίο ΝοβΙβΓ ΓβοΙβ ; έπομ- 
νύειν βηίηι νβΐ έπομνύεσθαι ΓΓβςυβηΙίβΒΐπιυιη ββΐ 
αροά 6γ£008. ΟοίδΙίηίΒηοδ ύπομοσάμενος ηιίηοβ 
1>βηβ : ίο υποαόσασθαι βηίπι βχ εβηυίηβ βυ&ηοΐίοηβ 
Ιοεοηι ίιΐο οηο6Γ6 ηοη ροίββί. νΐάβ δοίάπηι Ιο πι. Ι, 
νοοβ άνθυπομόσαθαι βί οοπαρΕΓβ ί6ί ηοΐ&β ΚοβΙβπ. 

(81) *Αφείθη. Π& ΝοβΙβΓ, ρΓΟ ςοο ΟοίβΙίηιβηαι 
αφέθη* ΟίΓΟΠίςΟβ ΓβοΙβ. Ρ&ΙΐΙο ρθβί 108. ηοβΙβΓ πιβηίΐοββ ηπΙ)θ1 τόν θάνατον, ρΓΟ του θανάτου, ςοβπι 
ΟΕδοοα νβΓϋυπι ΓβςοίπΙ. 
(8^) Παρά, Γβοίβ ρΓΟ περί, ςοοά ίη ΝοβίΓΟ οχβίαΐ. 

(83) Λαμπάδας. ΙΗοβίΓβ ηοο βΓΕί βί κ&οάϋ βί 
εο11υ*&Γ£οπΐ6η(οπι. Ι^θ^θ άβ \ιοο ιηοΓβ ρΠι» βροά 
Οΐ&ιηριηυπι, ρ&Γΐ. Ι. νείβηιτη ΜοηηηΜηίοΓντη, 
ο&ρ. 22. 

(84) ΤοΤς δε τέλεσι τών αρχόντων. Κα ΝοβΙβΓ 
Γογθ ρΐβοηβδίΐοβ : η&ηι βίηηρΙίοϋθΓ τέλος άθ τηααί- 
$ΙταΐΗ β.οοίρί βοΐβΐ Αροά Ογ<€008. δίο οΐ έν τέλει 
βντες, θ Ιο. ΟοηίβΓ ηοΐββ &(3 ΡηΗοβίΓ&ϋ νίΐ&β δο- 
ρηί8ΐ&Γυιη, ρ. 490. Αΐΐ&β νοχ τέλος ηοιηίηί &άάίΙ& 
β&ηι Γβπι βίιηρΙΐοίΙβΓ άβΩοΙβΙ, ςυβΒ ηοαιίηβ ιβίο 
βχρΓίηιίΙυΓ. Ι(α τέλος πολέαου ίάβηι θβΐ, ςοοά πόλε- 
μος. ΟοηΓβΓ. ^&^. Ρβπζοηίι ΝοΙλβ αά ^£1ί«ηί ΥαΗα* 
Βί$Ιονία$, III, 43 % 

(85) Και τήν άποστασίαν Ι. μ. ε. έ. χωρούσαν. 
Νοη ββηοβοίΐ ΝοβΙβΓ, Ιϊογεπϊ οβοίΐβοϋβ οοΐρ*, ςοΐ 
θί νοοβ έπιχωριάσαντα ίη &Γβηβηΐ βοηο χωρούσαν 
ρπΒρΓορβΓβ άβιαρβοβ νίάβΙϋΓ. 

(86) Συμβαίνει. ΙΙ& ΝοβΙβΓ ΓβοΙβ, ρΓΟ συμβαίνει ν 
ΟοΜίίηι&ηί. 61 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΕΟ8 ΕΙΒΕΗ Ι. 62 δίοις Έπιδρομαϊς τ* και έφοδοι*, οόχ εΤλεν ϊλαθε (87) Α ίηββςαβηϋ&αβ, υΐροΐβ ςο! &η ϋΐίβ 1οη£ΐ88{ιηο βρλϋο γαρ διαφυγών* τους δι μάθητάς συνέσχε του -πλάνου, 
και τήν νομή ν τέως του τηλικούτου κακοΰ φ3ρομένην 
έπέσχε χαΐ ανεχαίτισεν. Ό δΐ της άποστασίχς ούτος 
θερμός διδάσκαλος Ιωσήφ (ήν δίαύτψ και 6 Έπαφρό- 
διτος όνομα) κράτα ι ως έλασθεΐς δθεν ειρηται (88), 
χαί τήν φυγήν ΙπΙ Φρυγίαν ποιούμενος, χρονψ 
ύστερον βραχεί καταλαμβάνει τήν έν Ηισιδία Άντιό- άίβΙ&ΓβΙ, πιυΐΐοβ ίηοοΙ&Γυπ) αά ρβθϋΓβΓ&ηι βυατη ββ- 
οίααι &Ι)άυχίΙ, ΕΏ&βη&ιηςαβ &ρυά βοβ 1)βηί^ηίΙ&Ιβπι 
βχροΓίυδββΙ, ηώ ροβίςα&ιη ίηαρί&πιϋΐ&αι άοοίπηβ,πι 
ρβΓ αηηοβ ςυ&ιΐΓβ^ΊιιΙα ρίβηοβ ρΓβύίοΛνβΓΒΐ, βοβίβ- 
βΙαπι βζ&βοΓ&ηά&ιηςαβ νϋαεπ ου πι ποογΙθ οοπηαιιιία- 
νϋ ία βυΙ>ατΐ3ίο ρΓθβάίοΙδβ ΌΓηίβ, ςυοιί ΟηοιΊοοορίυαι 
τοοαίυΓ. χειαν, έν ί$ πβροιχήσας, καΐ αδείας των δα κν όντων λαβόμενος, ατε δή τδύτων ώς πο^ρωτέρω διαστάς, 
πολλούς μεν των έπιχωρίων της αυτού λύμης έργον άπέδειξεν, πολλής δε της παρ' εκείνων ήξίωται δε- 
ξιώσεως* καί τήν άσέβειαν Ιτεσιν δ'λοις τριάκοντα κηρύξας, μόλις ποτΐ τδν έξάγιστον και έβδελυγμέ- 
νον καταλύει β ίο ν, έν προαστείψ της είρημένης πόλεως ου πό^ω διακειμένω, και τήν δνομασίαν Χορ- 
τοκοπίον (89) Ξχοντι. 

Κ'. Έτι δΐ του τρισαλιτηρίου τψ βίψ παρον^ XXI. Ουίη Λΐιίβπι ΒϋρβΓΒίββ αάουο βδββΐ, βΐ ίπΐ- 

χαί ακμάζοντος τήν άσέβειαν, μίά τις των συνήθων Β ρίβΙ&Ιβ ΠοΓβΓβΙ, ιηιιΙΐθΓςα&άαα) ίρβί Γ&ΗΗΐί&ηβ, ςπ» 
αύτψ ανδρι διά γάμον ήρμοσμένη, εξυβρίζει μεν νίΓΟ ηυρία θγιιΙ, ίηνίοΐ&ϋίΐβιη οοηηυβη Ιογοπι άβ- τήν άνύβρισταν κοίτην, έκδοτος δε γίνεται μοιχεία, 
Τόν δι δια0ρι{ξαντ* (90) τους άλλοτρίους γάμους 
ενα μέν εΓναι των μαθητών φασι του πλάνου• έξ 
Εβραίων δέ προς τήν ά'θεον θρησκείαν μεταβληθή- 
ναι. Πλην έκ τοιαύτης αδίκου τε και έβδελυγμένης 
μίξεως τίκτεται •ηί μοιχαλίδι το έπ' αισχρότητι 
καΐ βδελυρία περιβόητον 4γος, ό ρυπαρδς και ακά- 
θαρτος Βαάνης. Ούτος οΰν τήν κορυφήν των κακών 
& χείριστος διαδέχεται (91) τον εϊρημένον Έπα- 
φ ρόδι το ν & Βαάνης• δς πάντα μεν τά των πρδ αυ- 
τού, οΤς συνεχροτεϊτο ή ασέβεια, στέργων, ακαθαρ- 
σία δΐ βίου και σωμάτων μίξεσιν άρρήτοις και ταΤς 
ιλλαις άθεμιτουργίαις τους έμπροσθεν φιλονεικών βρβχίΐ, θΐ ΓοΓαίο&Ιίοηί δβάβάΐάΊΙ. ΑίαηΙροιτοβυπ), 
ςαί βΐίβηαβ ηυρϋββ νίοΐανίΐ, ββάυοΙοήΒ άίδοίρυΐυπι 
Γυΐδ8β, ςαί βχ ΗβΟΓβίΒ αά ίαιρίαπι ίΐΐ&ιη Γβϋ^ίοηβπι 
ΐΓ&ηβχηί^Γ&νβΓ&Ι. Εχ ίηάί£η& ροιτο βΐ &1>οΐΏίη&ηά& 
ηυ^υβαιοοΜ οοπιπήβΐίοηβ &άυ11βΓ& ιηιιΚβΓ £&ηιο8αηι 
ϊΙΙυά ΙοΓρΐβδίπιαιηςυβ βεβΙιΐΒ ρβρβπΐ, βχβββΓ&ηάιια) 
ηβαιρβ Ββ&ηβιη. Ηίο ί£;ϋυΓ ηβςιιίδβίαιυβ Β&αηβΒ ιηβ- 
ιηοΓαΙυπι ΕρβρηΓοάίΙυπι βχοίρϋ, ςηί οπιηία ρπαβ 
8ΐαΙ)ϋίΐ8θ ίΐΏριεΙ&Ιίβ άο^ηα&Ια Γβϋηβηβ, ίπιραπίαΐσ 
ιιυΐθΐη νίίδβ βΙηβΓαηάίβ οοΓρΟΓυαι ιηίβΐιοιιίβυβ αΐϋβ- 
ςαβ Βοοίβπΐίϋβ ρΓββϋβοβββοΓθδ 8ΐΐ08 οοοιιΙΙ&Γβ βίιιάβηβ 
ρθΓηιοίθ8Αΐη άίββίρΐίηαζη ββςυαοίϋυβ ΐΓ&άβΓβ ρβΓββ- 
νβΓατίΙ. Εοίίβιη ροιτο ΙβυαροΓβ Ιιαίο πιυΙΐίΓοΓιηί βΐ άποχρύψασθαι, διιτέλει διδάσκων τους πειθομένο6; « ΙιΟΓΓβηά© ΓβΓίΒ &Η&. Βΐιηίΐίβ αάη&ΒοίΙυΓ, (ΐΓαοοηίβνβ 
τήν όλέθριον μάθησιν. Ύπδ δΐ τους αυτούς χρόνους 
συναναφύιται τφ πολυμόρφψ τοότψ καΐ βδελυρφ 
θηρίψ ϊτερόν τι παραπλήσιον δρακοντείου γέμον 
Ιου. Κώμη δΐ ή ν αύτψ πατρίς ή Ανία (92), τη Τα- 
βία πλησιάζουσα πόλει, και Δρύινος ήν τψ δειλαίφ 
το όνομα, της κλήσεως θριαμβεοούσης τδν ίοβόλον 
χαί φθοροποιδν οφιν (93) κρυπτο'μενον έν άνθρω- 
πίνω (94) σκηνώματι. Τούτψ τψ θηρίψ τίκτεται 
παΤς, έξ αυτών, οίμαι, τών Ιοβόλων μάλλον σπερμά- 
των του άρχεκάκου (95) δφεως, ή εκ του προσεχώς 
φύντος Ιλκων τάς άπαρχάς της γενέσεως. Τίθεται 
δ' ουν 6 πατήρ τψ γεννηθέντι κλήσιν τήν Σέργιον, ηβηο ρίβηα. Ηαίο ραΐΓΪ& θγεΙ Αηί&, νίοαβ Τ&1)ί« 
ϋΓΐ)ί ρΓΟχίπιαβ : 8θβΐ68ΐοςαο ηοπαβα θγ&Ι ΌΓγίου», 
ςυοά νοοαοϋΐυαι ΙβϋΙαηΙβπι ίη Ιιυιη&ηο οοΓροΓβνθ- 
ηβοοδυπι ρβΓηίοίοβυπιςυβ ΒβΓρβηΙβηι ίηάίε&ϋαί. 
Ρθγ® &υίϋ8Π}θάί η&βοίΙΰΓ ΩΗυβ, βχ ίρδίβ, υΐ ρυΐο, 
νβίβπβ ΒβΓρβηϋβ τβηβηοΒΪΒ δβωίαίουβ ροΐίϋδ ΟΓΐυαι 
άυββηβ, ςυ&αι βχ ρ&ΓβηΙβ δαο. ΡγοΙι βυ© ρ&ΙβΓ ηο- 
ιηβη ίπιροηίί 5^γ^ιιι5, ςυο^ ν&8 βθδβ ΙοΙίαβ άίαβοΐι- 
€® ηεςυίΐί» ΟΗρβχ 8βςυβα(ί& άβπαοηΒίΓ&ΓυηΙ. Ιβ 
6Γ&1 β(1 ρβΓν&άβηά&χη β! ρΓ»(ϋο&ηά&ιη ίιηρίβίΛίβιη 
η&Ιυβ, νβΓβΕΐυβ ίηοββυΙΙ&ηάβ,ΙβπιροΓβ ϋ& βυβάβηΐβ, 
ββηίβηΐίβι Βυ&, &ά Βΐιηυΐ&ηά&ιη τίΓΐυΙβπι βοιηροβί- ΥΑΕ^ Γ.ΕΟΠ0ΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (87) "Ελαθε. Ηβο ΝοδΙη Ιββϋο ββΐ, ρΓο1)& Οίτιηίηο, 
61 οαπι βΙΙβΓΛ Οοίβΐίηίαηί ήλασε οπαηίηο ρβηηυ- 
Ιβηίΐβ. 8ίο ΌθπιοβΙΙιβηθβ : ν Ελαθον ημάς άπο- 
δράντες* εΐατη ηούίι /ΊιρβηιηΙ. 

(88) Κραταιώς έλαθείς δθεν ειρηται. ΝοβΙβΓ ρΐΌ 
έλαθείς^ (νβΐ έλασθεις βχ έλαύνω) 1?£ίΙ έρ^σθείς, 
ΓοΚβ ηοη ρ&Γυιη πιβϋαι, βο δβηβυ, ςυοά ^ββρίιιιβ 
ϋΐβ, ςπί β! ΕρβρΙίΓοάϋυβ άιείο» βϋ, τ&ΐάβ ιυβΓϋ 
λοιαΙΟΒ • βοΐβ, Λάθος υ β «^γθ (ϋοοίββυβ, βΐ Ιιίηο & 
ΡίβίάβηΒίύαβ απιίεβ βχοβρίαβ. Ι,βοϋο ίβία βΐ ίηΙβΓ- 
ρΓβΙβϋο οοηβπηβΙϋΓ 8βςυβαϋ1)08 νβΓϋίβ 6'θεν εΓρη- 
ται, Ι. β. ηηάβ αρρβΙΙαίια β$1 } βοίϋοβΐ Εραρ1ιΐΌ()ϋυ8, 
ςυο(1 ηοπιβη Ιιοιηίηβιη νβηυΒΓυαι &1ςυβ αιη&5ί1βια 
ίοΓβζ-1. Ι1α οπαηίβ ορίίοοβ βίοι βοηβΐ&οΐ, ηββ Ιιίο το 
δθεν εΓρηται ΥβΓίί άβΪΜΐ, (\\ιοά νίβ νόβα πι ηοη ρ&Ιί- 
Ιογ, ρβΓ «Ι άίάητη β*ί. 

(89) Χορτοχοπίον. Ρβίηιβ δίοαίυβ, ρ. 52. Χόρτο- 
χοπεΤον, ςοοά ίΐΐί ραίο ρΓβΓβΓβηάυιη. 

(90) Αια^ήξαντα . ΝοβΙβΓ ΙβΒρΙ διορύξαντα , β ςαοά ηοη ΗΗοβηίβΓ &11βη ίθΐί βυοβίίΐυβπαι. Υοχ 
βαίαι 083β (ϋβ Γβουβ τηίηίπαβ νίοΐ&ηάιβ, υοί νίοΙβΙθΒ 
βαηΐ, ν. ο. ΒβρηΙΰή* υΒυτρ&η βοΐβΐ, υ! ρΓοίηάβ&ρϋβ- 
βί αϊ β &ά νίοΐαΐαβ οοο]ο^ϋ 8&ηοϋ88ίπι&8 Ιβ^ββ Ιγαοβ- 
ΓβΓΠ ςυβ&Ι. ΡβχΠθ &υ1βαι 6βη ροΐυίΐ, αϊ Ιιογ&ιίιιβ 
διαέόηξαντα ουαι διορύξαντα τψ η ρβΓ ι ρΓοηαηΙίαΙο 

Β0Γ1Ι)βΓβ(. 

(91) Διαδέχεται. Νοη η&οβΐ ΝοβΙβΓ, βίηβ ς υ ο 1α- 
ηαβη ββηβαβ ηοη βϋοίΙϋΓ. 

(92) Πατρίς ή Ανία. ΝοβΙβΓ, οπϋοθ παυίβίο, ή 
*Ανία πατρίς. Άννίαν &ρρβ1Ι&( ΡεΐΓϋ3 δΐευΐϋβ, 
ρ. 54. 

(93) "Οφιν. Δρυϊνδς εηίπι ηοη βοίηπι ςαετηηηι 
άβηοίαί, 8βά εΐ νβηβη&ίυηι ^θηαβ ΒβΓρβηΙυηα α ςαβΓ- 
ουϋυβ αρρβίΐ&ΐυαι ίηΓβιΊ, ΙββΙβ ΌΐοβοοΓίο"., 1ί6. νιι, 
ο. 12. (94) 'Λνθρωπίνω. ΝοβΙβΓ άνθρωπείω. 
(95) 'Λρν^εκάκου. 11α οααι ΝοβίΓΟ ρΓΟ άρχαίχά- 
χοΰ Οοίβΐιηι&ηί. 63 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΚΙΑΗΟΗΛ ΟΡ. 64 Ιαβ; αουΐυδ αά (Ιοίοβ βίπιβηάοβ, θΐ αά ρβΐΐίοίθηάαθ Α νχευος ύστερον άναδειχθέντα πασαν του διαβόλου ίηρβΓηίοίβιη αηίαιαβ; &(ςυθ πι εοιηρβηάίο άΊοαπ), 
οπιηίυιη ςυί αηΐβ 86 άβίβοΐίοηί ηοπιβη άβΊβπιηΙ,αύ 
ςαοάνίβ ΙβοηηαΓυαι £βηϋβ ραπιΐίβθίίυυδ, θΐ αά ρβΓ- 
ν&άβηάαιη αρίίβδίηαυβ. Ηίο ίΐβςυβ ιηβΐβάίοΐιιβ ηοωο 
οαιη αϊ ία ζηυ11& άβοβρίίβ ββαϋ&οίουβ ΐΓ»άίάίΐ, Ιυπι, 
ςιιίά οιγολ £6 ίρδυαι βεηΐίβηάιιιη βδδβΐ, ρ&αΐ&ϋπι άβ 
8β βυοίίππ πιοάο ρΐΌροηβηβ, βΐ &ά ΟΓβάβηάηπι ίη- 
(Ιϋοβηδ, ηοη άυοίίΛνίΐ, ηβο ίηηοιτυίΐ : ο Ιίη#ιιαπι 
βΐ αηίαι&ιη βΐ πιβηΐβιη βί ογ& ϋβί ίηίπ3ίοα Ι βί &β 
ίρβυπι βΐ ίΠοβ νοοβΓβ βρίπίαπι β&ηοΐυιη. Ηβδοροιτο 
ΐΓ&άίάίΙ ίαιρίυβ ΊΙΙβ, αϊ οίαπι 61 πιγβΐίοβ βίο Ιοςαβ- 
ΓβαΙυΓ, 61 ΟΓβάβΓβηΙ, Ιαΐίαιη ηΊγβΙβποπιπι βχΙβΓηοβ 
βαόίΙΟΓββ ίηάί£ηοβ 6886 ^οΐίΐαηβ. 1111 ΕυΙβπι πιίββΓ- 
Γίιηί βίβρ» ωγ8ΐβ£0£ί& ΓβνβΓα άΐ£ηί Ι&ηΙ&πι βοβίβπβ τήν κακίαν χωρήσαι δυνάμενον' πιθανόν μεν κηρύ- 
ξαι τήν άσέβειαν, δρχστήριον δε καιρού κελεύοντος 
κρύψαι τό φρόνημα, και δεινόν μέν τήν άρετήν σχη- 
ματίσασθαι, όξυν δε θόλους ράψαι και ψυχάς ανθρώ- 
πων συνελκύσαι προς άπώλειαν, και συντόμως φάνα: 
των εν τ^ αποστασία πώποτε γεγονότων προς πά- 
σαν δραματουργίαν δεινότατόν τε και πιθανότατον. 
Ούτος 6 επάρατος άλλα τε και εκθεσμα τους ήπα- 
τη μένους μυσταγωγών και τήν περί αύτοΰ δόξαν, 
κατά μικρόν είς τό έξ^ρημένον τούτοις παρατιθείς, 
και καταπιστεύων (96) ούδε παράκλητον, ούδε Πνεύ- 
μα ά'γιον (ω γλώσσης /αϊ ψυχής καΐ νου καΐ στομά- 
των θεομάχων ! ) καλειν εαυτόν, κάνείνους ονόμα- 
ζε ι ν τε και νομίζειν ού μεν ούν ούτε φρικτόν ήγεν, ΕίΓΟοίΙαΙβπι ηβςαβ ΓββρηβοαηΙ,ηβίΐυβάοΙββίΕΟΛηΙιΐΓ; Β ου#τε άΟεώτατον. Παρεδίδου δε ταύτα μυστικώς καΐ 86(1 Γβοίρίβο&ηΙ β&ιη, βίβί ηυΐΐα π^ογ υηςυ&αι ίηι 
ρίβίΒΒ ΓυβπΙ, βυίβςυθ εαΙαπιίΒ βί βυπΥββϋβ ίΙΙ&ιη 
οοηΓιπηαο&ηΚ 8ίο ιηίββπιηι Πΐϋά α η ί πι αϊ ποωο,ουηι 
& Οβ&ΙΟΓβ 500 ΓβΟβδΒΘΠΐ, βΐ δώ β] υβ ρπ>νίάβηΙί& 86 
•βςαββίΓ&νβΓίί, βίαΐίαι ρπεάα ΐΏ&Ιί^ηί βρίπίαβ βΓΟ- 
οΊΙογ, ίη οωηβιηςυβηβςυίΐίαιη άβπιβΓ£ίΙϋΓ. 8β Ηβπι 
ηβςαίββίΐΏϋβ ίΐΐβ $1β11*ηι βρΙβηάίαΊββίηι&Γη άίοβο&Ι, 
θΐ πι αϊ Ια αΐία, ςυ© ροΐίυ» βίίβηΐίο ίβ£ί, ςυβπα 
ρϋϋΐίεαπ άβηβηΐ. ΙηαρΓΟουβ ροιτο ίΐΐβ 8βΓ- 
£108, βίβί ίωρϋβδίπαο ραΐΓβ ηα1υ§ ββ3βί, ιιΐ 
άίχίαηυβ, ηοη α ραΓβηΙβ πιγ8ΐβΓϋ8 αροβΙαβΐοΒ ίηί- 
Ιί&Ιαβ 681 ; 86(1 ουιη &άπυο ΙβηβΓβ 68861 ωΐβΐίβ, β 
πιυϋβΓβ ςυαάαηα, ςυω ροΓηϊοίοβα ΜαηίοηδΒΟΓυηα 
όο^ηααΐα (αβο&ΙοΓ βΐ ρρβΒάίο&ο&Ι, ίπΚί&Ιαβ, β! άίυ- 
ίϋτηα πιγδΐ6ΓίθΓϋίη ίΓ&οΙαΙίοηβ ίη ΐΕηρίθΙαΙθοοηβυηι- 
πίΕΐυβ, ΑηίίοηηβΙί ρΓοάΓοηιυδ οΓΩοΗογ. Ρ&γ 6Γ&1 
βηίπι, ρ&Γ 6Γ&1 άβίεβίαηάβ) η^υβ βί 060 ίηίηιίεβ 

&Ρ081&8183 ά00(0Γ68 θΐ ρΓΦΟΟΠββ &1Ϊ08 Α^&ΓθηΟΓυΐΏ 

ρΓοΙβχη 6886, αΐίοβ 8βΓνίΙυΙΐ8 οοηΙαηιβΗοδίβ ηοίίβ 
ίηυβίοβ, αΐΐοδ αάϋΙΙβποΓυαι ραΓίυβ, αΐίοβ ιουΙίβοΓίβ 
ιηβαηίβδ βί Γϋποεοθ άοοίηη» άίβοίρυΐοβ οοπιρΓοο&π. 
0«ΙβηιΐΏ, υΐ ρ&ηοίβ άίοβηα. δβΓβίαβ αροδίαβίθΒ άί- 
Βοίρϋηαηι βίο αοείρβΓβ ίηοίρίΐ. ΡτχάΊοίζ Μαηίοακα 
πιαΙίβΓ, αοί ρηαιυπι ουοα ίΐΐο οοΐίοςαία ηαίδοϋίΐ ; 
βϋΓ,ίηςϋϋ,ο , ίνίη& ηοη Ιβ^ίβ Εναη^βΠα ? ΙΙΙβ νβΓΟ, α,υί 
ηοηάυηα αρθ8ΐΑδί£ νίΓηβίη ρΓβΒΟΟΓάϋβ Ιαπα ρΓοίυηάβ 
ροβίΐυπι η&οεο&Ι, ηοη ΙίοβΓβ ίηςυίΐ βί, ςυί ΙαίοοΓυηι 
ΟΓάίηβιη ίπιρΐ6Γ6ΐ, βίο ίπιρϋάβηΙβΓ ίΓβπίθηίΙοΓυαι φρονεΤν και λέγειν προς αλλήλους, τους Εξωθεν 
άκροατάς αναξίους είναι τελετής τοιαύτης και μυ- 
στηρίων, ό θεομάχος διατιθέμενος. Και ο*ίγε τρισ- 
άθλιοι και τής αύτοΰ (97) μυσταγωγίας ώς αληθώς 
άξιοι τήν τοιαύτη ν (98) του άγους υπεροΌλήν ούτε 
διέπτυον, οΰτε έμυσάττοντο, άλλ* άπεδέχοντό τε τήν 
μηδεμι^ άθεότητι υπεροΌλήν λιπούσαν άσεβε ιαν, και 
τοΤς παρ* εαυτών έπεκύρουν ψηφ(σμασιν. Ούτω τό 
αθλιον, ο'ίμυι, ζώον ό άνθρωπος, έπειδάν άποστ^ του 
Πλαστού και τής εκείθεν αυτόν προνοίας απονέμε (99), 
δλως γίνεται θήραμα του Πονηρού καΐ προς πασαν 
κακίαν 6ποβρόχιος φέρεται. "Ελεγεν δ' ουν εαυτόν 
ό έξάγ ιστός έκεΐνος και λυχνοφανή αστέρα, και 
πολλά άλλα, σιγάσθαι μάλλον ή θριαμβεύεσθαι 
Ο άξια (1). Άλλα γάρ οΰτος ό θεοδλαβής Σέργιος, 
πατρός γεγονώς δυσσεβεστάτου, ώς μοι -ειρηται, 
ουκ έκ του φύντος τά τής αποστασίας τελείται μυ- 
στήρια• έτι δε τήν ήλικίαν νέαν άγων προσφθεί- 
ρεται (2) γυναικί τινι πρεσβευούσ^ τε καΐ κηρυτ- 
τούστ^ τά Μανιχαίων ολέθρια δόγματα, και συχνόν 
χρόνον τελεσθείς 6π' αυτής καΐ συντελεσθείς τήν 
άσέβειαν, γίνεται του 'Αντιχρίστου πρόδρομος. Έδει 
γάρ, Κδεί τους τής βδελυράς ταύτης και θεομάχου 
αποστασίας διδασκάλους και κήρυκας, τους μεν 
Άγαρηνών είναι γεννήματα, τους δε τοις της δου- 
λείας κατεστιγμένους όρασθαι καϊ Ιίδρεσι καΐ παθή- 
μασιν, άλλους μοιχείας προελθεΤν βλαστήματα, έτε- 
ρους δέ παραφροσύνης γυναικείας και έμμανους 
γνώμης μαθητάς έπιγινώσκεσθαι. Πλην άλλ' δγε βΙοςαίΟΓϋΠΐ ϊβοΐίοηβπι &££Γ6άί : ΐΠυά οαίπι βαοβΓ- ^ Σέργιος, ώς δια βραχέων φάναι, ώδέ πη τήν τής άοΐυαι οΓΟείυαι 6836. Ταπί α Γαποβα ϋΐα πιυΙίβΓβ 
&αάίΐ, ΓγοβΙγλ 86 ΙαηΙαπο ΓθνεΓεηΙίαηι 6χηίθ6Γ6,ηυ1- 
Ιαιιι βηίπι β3δβ ρβΓβοη&Γυηι αεοθρίίοηβπιαρϋά Οβαπι, 
ςυί νβΐΐβΐ οηαηββ βαΐνοβ Γιθγι, βί &ά εο^ηίΐίοηθπι 
νβΗίαΙίβ νβηΐΓβ. 86(1, αίΐ, ςυοά ίΐα ΓενβΓβηΙβΓ νοδ 
οαοβ&ίίβ ΟΪΓΟ& ϋοπαίπΐεα βίοςαία, ηοη αά ποηοΓθηα αποστασίας κατήχησιν άρχεται παραδέχεσθαι. *Η 
προειρημένη Μανιχαία γυνή, ήνίκα τό πρώτον είς 
όμιλίαν αυτψ κατέστη "Ινα τί, φησιν, εϊπέ μοι, τά 
θεία ουκ άναγινώσκεις Ευαγγέλια ; Ό δΐ (ουπω 
γάρ ή ν αύτω δι' εγκάτων βαθύνας 6 τής αποστα- 
σίας ιός), μή έξεΤναι φήσας τήν των λαϊκών πλη- ΥΑΗΙΛ) Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. ί96) Καταπιστεύων. ΝοβΙθΓ δίηαρΙίείΙβΓ π ι στ ε ύ ων, 
Ι ρηαβ οοηυηα ββΐ. 

(97) Αύτοΰ, ΝοβΙθΓ ηα!)6ΐ εκείνου, εβηδϋ εοάεπι. 

(98) Τοιαύτην. ΝοβίβΓ τοσαύτην, ΓογΙθ Γβοϋυβ. 

(99) Ά ποτέ μη. Ηοε Γβροεαί βχ ΝοθΙγο ρΓΟ δια- 
τέμη. Ρπ'113 οηίΐΏ ΓεςυίηΙ νοχ προνοίας ίη £€ηί(ίνο 
οα$α ροβϋα. (1) Άξια. Εχ ΝοβίΓΟ, ςυοά άίοϋοηίβ Ββτίοβ Τ6- 
ςυίηί ρΓΟ άξιον. 

(2) Προσφθειρεται. νοχ ίη νβΓβίοηβ οπιίββ* Ιη- 
ΓβΓΐ οΙ&ηάβΒίίηαπι ίαπαίΠβπΙαίβπ), ίη ςαα οηπη ιηυ- 
ΙίβΓβ ϋΐα νβΐΏ&Ιυβ βϋ, ίοΓίαβββ 6ί ίιΐΓΐίνοδ βσιοΓββ. 
ΡείΓηρ δίευΐυβ βχρήπιίΐ ρβΓ προσομιλεΤ. β5 (20ΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ3 ΙΛΒΕΒ Ι. 66 ρούντι τάξιν άνέδην (3) ούτως 
λογίων ποιεΐσθαι άνάγνωσιν * 
Ιερεύσιν το ίργον • ακούει παρά της μαινάδος ώς 
μχτ/,ν αύτφ ή τοσαύτη (4) περί ταύτα τιμάται 
ευλάβεια * μή γαρ είναι προσωποληψίαν παρά τφ 
θεφ • πάντας γάρ βούλεσθαι (5) αυτόν σωθήναι και 
εις έπίγνωσιν αλήθειας έλθεΤν. Άλλα τόγε διακεΐ- 
σθαι εύλαβώς 6 μας περί τά Κυριακά λογία, ού 
τιμής εκείνων εστί πρόνοια, μηχανή δε καΐ σό- 
φισμα των λεγομένων υμών Ιερέων, οΐ τόν λογον 
του θεού καπηλεύειν (6) εθελοντές, και των έν Εύαγ- 
γελίοις μυστηρίων αμέτοχους είναι σπουδάζοντες. 
Δια τούτο μή παραπλησίως (7) όμας έκείνοις άνα- 
γινώσκειν ταύτα άπείργουσιν • έπεί και δ'σα ύμΐν είς 
ίχήκοον (8) άναγινώσκουσι, περικοπτοντες τού 6'λου 
σώματος καΐ άποσπαράσσοντες, ούτως ύμας άκροα- 
τας των λεγομένων παραλαμβάνουσιν. Ούτως μέν 
την «ρώτην πείραν ή μαχλάς καΙ μαινάς τφ πεσεϊ* 
Ιτοίμφ προσηκεν, υπορύττουσά τε τον νουν τού 
αθλίου και διαμοχλεύουσα. Εφεξής δε π^οσηρώτα, 
Τί δε βούλεται δηλούν τδ Κυριακδν λίγιον εκείνο, το 
λέγον * Πολλοί έρούσίν μοι έν τ$ εκείνη ήμερα 
λέγοντες * Κύριε, Κύριε, ού τφ σφ ονόματι προ- 
εφητεύσαμεν, και τφ σφ ονόματι δαιμόνια έξεβά- 
λομεν, και τφ σφ ονόματι δυνάμεις πολλάς 
Ιποιιζσαμεν ; Και τότε ομολογήσω αύτοΤς, δ'τι Ουδέ- 
ποτε εγνων ύμας • αποχωρείτε άπ' εμού οί εργαζό- 
μενοι την άνομίαν. Τίνες ούν (9) είσιν ούτοι προς 
ους ό Κύριος λέγει, Ουκ οιδα ύμας ; Άλλ' ή μεν τήν των φρικτών Α ΠΙοπιπι ίΙ& ρΓονίβυω 631, 86ά ίΐΐυά ββΐ ΑΓίίηοίαηι βί 
άνεισθαι γάρ τοις Ιβοηηα βοΐΌΠΐ, ςαί αριιά \Ό5 βαοβΓάοΙββ άΐουηΙϋΓ, 
ς υ ι νβΓουαι Ώβϊ ΑάιιΙίβΓ&Γβ νοίβηΐβδ, ΟϋΓβηΙεδςαθ, 
ηβ πΐΥβΙβΓίοΓϋπι,ςυδβ ία Εναη^βΐϋθ βυηΐ, ρ&Γΐίείρββ 
δίΙΪΒ ; ίάεο νβίΑηΙ, ηβ ρβπηϋβ αίςυβ ίρβί νο$ θα 
Ιββ&ΐίβ. 8ίςιιί<1βπι β&,ηαβ νοοίβ ααεΙίβηϋΙ>υ5 ΙββαηΙ 
& ΙοΙα ββΓίβ άβίπιηοαηίοδ ε Ι άίΙαοβΓαηΙββ, βίο νοβ, 
αικϋΐΟΓββ,ίηΙβιτίρίαηΙ. ΙΙα ο&ρΐίοδβ ΠΙα ηαοβη&β ρπ- 
ΐϊΐυπι άβ ίΐΐο αά Ιαρβυαι ]αιη ρΓοηο βχρβηιηβηίαπι 
βχοβριΐ, ηιίββπ πίθπίβηι βιιοοιιΐΐβηβ δο ρβΐΐΐοίβηβ : 
ϋβηιπιαυβ ίηΐ6ΓΓ0£&1>&1 : Ουίά βί^ηίΩε&Ι (ϋοΐυπι 
ιΐίικί ϋοιηίηί : ΜηΙίί άίοβηΐ ίη άιβ ίΙΙα: Όοτηίηβ,Οο- 
τηίηε, ηοηηβ ίη ηοιηίηβ Ιιιο ρτορΗβΙαυίτηιΐΒ, βί ίη ηο- 
τηίηβ Ιηο άχηιοηία βμοχγηηί,βΐ ίη ηογηίηε ίιιο νχΗιιΙα 
τηηΙία$ (βοίτηηί ? Ει Ιηηο €οη(%Ιβϊ)θΓ ί//ίι, ηιιία ηιιη- 
ςιιαηι ηονί νο$ 9 άύΰΘάϋβ α τηί, ςηί ορβταηίηί ίπΐςαί- 
ΙαΙβτη & .{}ιποαιιι ΗΙί βαηΐ,ςιιίοοβ ϋοιηίηυβ αϋ : Νοη 
ηονί νο$. ΗβΒΟ ίρββ ίηΙθΓΓοςαηΙβ, ίΐΐβ, ςυί βχ ^γθ^α- 
Ηυηι ηυπαοΓΟ &άουο βΓαΙ,οοιηο Γυάίβ βΐ (ϋνίηοΓααι 
θΙοςαΐοΓϋπι ρΓΟΓδυδ ίιπρθπΐιιβ, άυ^ίυβ βί1βΙ)&(, &1> 
ίίία νβΓΟ, ςαβΒ ίηΙβΓΓος&νβΓ&Ι, ςυββϋοπίβ βοΐυΐίο- 
ηβοι Γ6ςυίΓβΙ)&1. 111α υθγο ηοη βίαΐίπι Γ&Ιίοηβηι άβ- 
ϋ&Ι.βΕΐΙίάαιη βηίχη ββί ηαϋΐιβηιιη ^βααβ «άο&ρΐ&ιι- 
άοπι ρΐΌΟΓΑβϋη&Ιίοηθ (1ίβθθη<1ι ουρίάυηα : υίςυβ 
!Ώ8£ΐ8 άββίάβηαιη βίϋβ, ςυβαι (ΙβοίρβΓβ νοίββ&ΐ, λά 
ςϋΦβϋοΓϋΐη ηοΐίϋ&ηα δκΙΐρίβοβΓκΙβπι ίηοβηοΙβΓβί,βο- 
ΙαΙίοηβα} ηοη ά&6&1, ββά αυτιά ρΓοροηβο&ί θν&η^β- 
Ιίουηι άίοίηαι, ηβηορβ, άβ ςυί5ϋ8η3ΐπι ρυ(&ΓθΙ 
άίχίββο ϋοηαίηυιη : ΜηΙιί αδ Οηβηΐε βΐ ΟοΜεηΙβ Β διηρώτα - ό δε τών άγελαίων εις ων ετι καϊ ρ νβηιβηΐ, βί ΓβαιηώβηΙ οιτη Α^αΚατηβί 1$ααο ι11αοο\> αγροίκων, και τών θείων λογίων παντεκώς αμαθής, 

εξαπορούμενος μεν έσιώπα * έζήτει δέ παρ' αυτής 

τής διαπυνθανομένης (10) τον νουν τών έττηρωτη- 

(ΐένων άναμαθειν. Ή δε τούτο μεν εύΟυς ουκ έποίει. 

Λεινδν γάρ γυνή θηρεύσαι δι* αναβολής τον σπουδα- 

ζόμενον, είς έπιθυμίαν δε μάλλον τόν ήπατημένον 

τών ζητουμένων έκκαίουσα, και προταναφλέγουσα, 

ού μεν έγλίχετο τυχεΐν, ούκ έδίοου, προύτεινε δε 

αύτφ (5ητδν εύαγγελικδν Ετερον, περί τίνων εΙπεΤν 

νομίζει τον Κύριον, δ'τι Πολλοί άπδ ανατολών 

και δυσμών ήξουσι και κλιθήσονται μετά 

'Λοραάμ, και Ισαάκ, και Ιακώβ, έν τη βασιλεία 

τών ουρανών• οι δε υ\οι τής βασιλείας έκβληθή- 

σονται εις τδ σκότος τδ εξώτερον. Τίνας δή τους ίη τερηο ΰωίοηιτη : /ϋϋ αηίβτη τβςηί βμοίβηϋιτ %η 

ί$ηβδταδ €Χΐ€ΥΧ0Γ6% 6 . 0υθ8 6886 ρυΐβθ Π1Ϊ03 Γβ^ηί,θΐ 

ςυοηαοάοαο ηοοτθ^οΐί ίηΙθηβΙ)Γ&8 βχΙβποΓββ Ε^ί- 
οίβηΙϋΓ? Ηβο βί 5ίηιί1ί& Γϋΐΐ&οίβθ οΓ^&ηυοα,αιυΙίβοη 
Γογιώβ, ιηίββΓΓίηαο οίΓβΓβηβ, βί 6 υ πι ραυίαϋοα ρΓ«- 
εΐίβϋβ δΐΙΠοίβηδ, υ5ί νί(1ίΙ ϋΐυιη οηιηίηο ρΓοηυηι 
βί βθ Ι&ηςυ&ηα άοοΙΟΓβηα αυβοαΙΙ&ηΙβίΏ, ρποΓ» 
Γθβυποβηβ : Κθ^ηί &1ϋ, ίηςυϋ, ςυί &1> ίΐΐο 6Ϊ6θΙί 
&ά ίβηβϋΓ&δ 6χΙβΓΐθΓ63 (Ι&πιηαηΙϋΓ, ϋ ευηΐ, ςυο9 
βί ίυ, βί ϋ, ςυί Ιυω βθοίββ δυηΐ, 8;ιηοΙοδ νοοα- 
Ιίβ βί βχίβίίπι&Ιίδ, ςηί β( (ΙβΒπαοηΒβ β]ίοίϋηΙ βί 
ηιοΓΟΟδ β&η&ηΐ ςαίοηβ ουίΐυπι βχΙιίϋβΓβ βοΐβϋδ,υηο 
τίνβηΐβ 61 ίαιηιοΓίαΙί Γβΐίοΐο Ώβο. Ηί δαηΐ, ηί, ία- 
ςυβίΏ, βυηΐ, ςαί & ^υ8ιο ίΐΐο ^υ^[^^θ &υάίυηΙ : Κεοε- οιους τής βασιλείας ύπονοεΤς (11), και πώς ταύτης η άϋ$ α τπ€, ςηία ηηηηιιαιη ηονί νθ3.Εχ ήοο ίΐαςυο 
άπο^^ιπτούμενοι τφ έςωτέρψ σκότει παραπέμπονται ; ηβηαίδδίαίο βί ρβΓηίοίοβο βεαιίηο ]απι ρ&ΓαΙυηι βά 

5 ΜιΙΙο. νπ, 22, 23. 6 ΜαΙΙπ. ?ιη, 11, 

ΥΑΚΙΛ ΕΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛί. (3) Άν^δην. νοοβπι ηαηο ίηββΓαί ρΓ3ΒβυηΙθ πι 8. 
ηοδίΓΟ, ςυ» βχ Ογθβοο ΓογΙθ οββυ βχοίάίΐ ίη βάίΐο, 
ςαΐΑ ΐηΙβΓρΓβίΑΐίο Ι,βΙίηβ. βχρπηαίΐ ρβΓ ίτηρηάβηΐ6Γ. 

(4)Τοσαύτη. ΤαηΙα ; ιΙα Ιββο εααι ΝοβΙΐΌ ρΓΟ 
τοιαύτη Οοίβΐίοίαηί. 

(5) Βούλεσθαι. ΗβοΙβ, ρΓΟ βο ς α 0(1 Νθ3ΐβΓ η&1)βΙ 
Ροολεύεσθαι. 

(6) Καπηλεύειν. ΗββροχίΙ ρΓΟΟϋΙ άυ!)ΐο &ά 
Η Οοτ. ιι, 17. 

(7) Παραπλησίως. ΙΙα βοπρβί ουαΐ ΝοβίΓΟ ρΓΟ 
«αραπλησίους. 

(8) 'Κπήκοον. Ηοο ιηβίαί, ςαααι ύπήκοον Οοίβ- Πηίαηί (]υ&πινί8 βί ΡβίΓϋβ δίουΐυβ ηίο η&1>6αΙ εΤς 
υπήκοο/ υμών. Τδ ύπήκοον βηίαι οΙ)βάίθηΙί&ηι ρο- 
ϋυ» βί οοββίΐιηιιηΊ, ςαβηα ααάίΐίοηβπι ίηΓθΓΐ,άβ ςαβ> 
Ι&πιβη ηίο ροΙίδδίπιυπΊ α^ιΙογ. δίο ΡΙαΙο, ΰε Ιερίύια, 
Ιίο. ιι, έ«> έπηκόφ αυτού, ιά 69(, 60 αιιάίβηΐ*. 

(9) Ουν. Νοη ηαόβΐ Νθ8ΐβΓ. 

(10) ΔιαπυνΟανομένη. ΝοβΙβΓ ϋΐΗϋΓ νβΓΐ>0 8ΪΠ1- 
ρΗϋί πυνθανομένη. 

(11) Υπονοείς. ΝοβΙβΓ ύπονοεΤ, ςαοά Ιοουπι Ιια- 

1)6Γβ ΡΓ0Γ808 ηβ^ΟΐΙ, ηίβί 80ΓΪρ81586 ΑϋΟΐΟΓβΠΟ ρυΐββ 

ύπονοη, ίά 6$ Ι, ςηβηι Μηζεαί. 67 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ;Ε ΟΡ. 68 ζΐζί&ηοηιπ) Ε£Π0υ1ΐΐΐΓΕΠΐ βίβί οοηοίΗ&ηβ,ΓβΙίςυ&ίαΐ- Α. Ταύτα και τοιαύτα Ιτερα το γυναικάμορφον έκεΤνο της ρίβΙ&ϋβ βθγπππε Γ&οίΐβ ίη βο ρυΙΙυΙ&Γβ ΓβοίΙ, β,(ϋ8- 
ςιιβ Εηίωαιη ιιί β^πιπι βχίΐίί βΐ οοΓΠίρΙίοηίβ ΓπιοΙί• 
ϋυβ οπιηίββηίδ ρίβηυηι βχΙιίουΚ : ίΙ& υΐ οπαηββ,ςυί 
αηίθ ίϋβΓ&ηΙ ίηαρίβίΕΐβ οοηβρίοαί, ίη Ιι&ο ηα&χίαιβ 

ΠδΒΓββί, Υβΐϋΐ ραβΓΪ ρϋΙ&ΓβηΙϋΓ 6886 οοιηρ&Γ&Ιί οοαι 

ϋΐίϋβ ναίϊίΐίβ βΐ ο&ρϋοδίδ πιοΐ'ίουβ,&ΐϋβςϋβ αά ΓαΙΙα- 
οί&χη οοαιροδΐϋβ πίΕοηίη&ιηβηΙίΒ αΙςαβοοπίΓηβοΙίβ. 
Ν&αι 6,]υ3 ρΓ99άβθθ88θΓβ8, βϋαπίδί ίη οοβοο Ιβθοί- 
νίβ, ηβΓ&ηίβ οροήοι», ίηςβοϋουβςαβ οοπΙγε ϋβιιπι 
οΐ&βροβίηίίθ ρηαια ΙβηηβπηΙ ; οΐ ΐΙΙΙ &1)θΐηίη&ηοΊ θΐ 
βχβοοΓ&ηάί αρυά οηααββ Γθγθ η&οβο&ηΙιΐΓ : ηαπι άβ- 
ΙθβΙαηάοπιπ) Γ&οίηοΓυηα οοηβρίοαίΐαβ οοαηίυηι ίρ&ίβ 
ο ό ία πι εοαοίϋ&ο&Ι,ρ&υοοβςυβ νίάίβββδ ίΙΙοΓυπι Γ&11&- 
εϋβ οίΓΟϋηανβηΙοδ, ςυία βρβΓίββΙ βίηβ υΐΐο βΠίΓιοίο απάτης όργανον τψ τρισαθλίψ προτείνουσα και κατά 
μικρόν δπογοητεύουσα, έπείπερ δ*λον αύτη προσκλι- 
θέντα είχε και καθάπερ διδασκάλψ (12) προσέχοντα 
*δεν, ύπολαβούσα δή (13), Της βασιλείας, Ιφησεν, 
υ Ιοί οΐ ταύτας μεν έκβαλλύμενοι, τψ σκύτει 81 τψ 
έξωτέρψ καταδικαζόμενοι, ούτοί ιίσιν, ους συ τε και 
οΐ κατά σέ αγίους καλοΰσι και νομίζουσι, οι και 
δαίμονας (14) φυγαδεύουσιν και πάθη θεραπεύουσι, 
οις και προσάγειν διεγνώκατε σέβας, τον μόνον ζώντα 
καΐ άθάνατον καταλιπόντες (15) Θε6ν * ούτοι γάρ 
ούτοι και παρά του δικαίου εκείθεν άκούουσι κριτοΰ, 
Αποχωρείτε άπ' εμού, δ'τι ουδέποτε εγνων ύμας. 
Έκ ταύτης ουν (16) της πονηρας και όλεθρίου σπο- 
ράς τόν ετοιμον εις γεωργίαν της ζιζανίων εαυτής Γ68 ίοί&ιηβδ ί£ηοαηηίθ8Φςα6 ρΐΌροηβ&ΕηΙϋΓ, ίρβ&- Β ποίησα μένη, τήν λοιπή ν των άσεβη μίτων βλαστην 
ςυθ άθίβοΐίοηίβ ίααρυάβηΙί& &ά Ο&ϋΐθΐβπι β&Ιίβ ΘΓβί, ευχερώς εΐχεν αΰτύματον αναφυόμενη ν, και ούτω 
ηβ ςαίβ ΓβχίΙβ &ά 6&Π1 άβοΙίηΕΓβΙ, ηβνβ ηοπηηββ α πάσης λύμης και διαφθοράς τήν εκείνου ψυχήν καρ- 
ΠίΕΐίβηο ο&ρβΓθηΙϋΓ. ποφόρον χωρίον (17) άνέδειξεν, ώς καΐ τους έμπρο- 

σθεν πάντας έπ' άσεβεία β εβοη μένους, και μάλιστα ταύτη παΐδας νομισθήναι τη εκείνου παραμετρου- 
μένους ραδιουργία τε και τοΤς έπικλόποις ήθεσι, και τη άλλη της άπατης μηχανουργία τε και περι- 
νοία. ΟΙ μεν γάρ πρό αυτού ει και τψ βορβόρψ της ακολασίας και τη άλλη των έργων ά^ρητουργία και 
ταις εις θεόν άνυπερβλήτοις βλασςρημίαις τό πρωτεΤον εϊχον, άλλ* ουν βδελυκτοί τε και αποτρόπαιοι 
μικρού πάσιν ένομίζοντο τοις άνθρώποις τψ προδήλψ του μύσους, ών έτό'λμων πάντας Ιχοντες μι- 
σό ΰντ ας. Και ολίγους (18) ήν όραν, προς τήν εκείνων άπάτην μεταχωρούντας, άπερικαλύπτων (19) 
καΐ χωρίς τεχνασμάτων των άσεμνων έργων προκειμένων, καϊ της άναίδην αποστασίας εις προφν- 
λακήν άρκούσης του μή θαττον πρδς αυτήν υπολισθαίνειν και άθρόον θήραμα του Πονηρού τ 1 ανθρώ- 
πινα γίνεσθαι. 

XXII. Ηίο υθγο, ςυβΒ ΙυΓρΐ0Γ& 6Γ&η1, ΓβββοΕηβ, γθ• Ο 
Πςαα οϋΐβββηβ,βί ςιια οΐ) ίπιρίβίβίβιιι ααάίΐα ίαΐοΐβ Γ&οίΐία ββββηΐ,βαΐ οοωρπηαβηβ &υΙ ουηα ΙοΙβΓΕοίΙίο- 
ΓΪ5υθ οοπιπιίδοβηβ, βΐ, ιιΐ βυοοηΐΕΐίιη άιο&αι, ρβΙΙβ 
ονίβ Ιυρυπι Ε^βοοηάβηβ, ιηυΐΐίβ (ΙοοΙογ ρίβΐ&ϋβ 61 
όυχ β&ΐαΐίβ 6886 νί(3θ!)ΕΐϋΓ ; πι ϋ 11ο 8 βχ ίπαρΓονίβο αάοι> 
ίυβίη βχΐΓ6ΐΏ8β ρβΓηΐοίθί ο&ΓαΙΟΓυηα ρΓβΒοίρϊΙ&νίΙ.Εΐ- 
βηίπα ς α οά ρΓθθΐΙβοβδδΟΓβββιιί ηοη ηββ1θχθΓΕηί,ί(1 ίΐΐβ 
ιη^ΟΓβ ουΓΏ άίΙί^βηΙΪΕ οΙ)86ΓνανίΙ ; ηβπαρβ υΐ ηοη 
&υ ίρβο βίΕΐΐηα ρηηοίρίο ηβ, ςυί &Ί ίηϋί&ΐίοηβηι εο- 
ΟΡάβΓβηΙ, βυοΓιηαίοΓββ ίηαρίβίαΐββ οοηοΓβοΙβΓβΙ, ηβ- 
ςαβ ηοΓΓίοϋίοΓα ρΓοροηβΓβΙ ιηγ3ΐβΓΪΕ ; ςυοΓυοα οε- 
ραΐ ©βΐ &οηβ^&(ίο ϋβΐ ΟΕηηίηαοάα, βΐ άί&οοίί ^1οη& ΚΑ'. Οΰτος δε τά των μιασμάτων πρύδηλα ιαρι- 
κύπτων, και α κατέλιπε της ακολασίας επικαλύ- 
πτων, τά τε μηδ' άκοη φορητά των άσεβη μάτων ή 
συστέλλων ή καταμιγνυς τοις άνεκτοτέροις (20), καΐ 
σύμπαν ειπεΤν κωδίψ (21) προβάτου τον λύκον 
έναποκρύπτων (22), πολλοίς μεν έ'δοξε διδάσκαλος 
ευσέβειας και οδηγός σωτηρίας, πολλούς δ' άπρο- 
ύπτως αύτψ καταποθέντας τψ βαράθρψ της έσχατης 
άπωλείας κατεκρήμνισε. Και γάρ ούδΐ τοΤς πρότε- 
ρον άμελούμενον δ'μως καΐ τούτο αύτψ σπουδαιότε• 
ρον μεμηχάνηται, ώστε μή κατ* αρχάς εύθυς τοΤς 
αύτψ μυεΐσθαι προσερχομένοις τά τελειότερα (23) 
των άσεβη μάτων, Οα^ρείν, μηδέ των μυστηρίων ΥΑΙΙΙ:£ ίΕ0ΤΙΟΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛ). (12) Διδασκάλψ. ΙΐΕ Γβείθ ΟοίδΗηΪΕηο όγο διδα- 
σκαλίψ,ββα,υΐ 8θΗ5βαάαιη βΓαΙ,διδασκαλείψ Νοβίη. 

(13) Δε. Εχ ΝοδΙίΌ, ςυοά Ε(1 ρβΓΩοίβηά&ιη ογε- 
Γι οηίθ ββηβαι Γβςυίη νίάβΙυΓ. 

(14) Οΐ και δαίμονας. Κα. βάβηάα ώφο ρυίΕνί, 
ςυω ίη Οοίβΐίηίαηο αιίββΓβ οοΓΓαρίΕ βυαΐ, ςαί βίο 
η&1>βΙ : Οΐ και πάθει δαίμονας θεραπεύουσι, και 
δαίμονας πάθει φυγαδεύουσι. Κβοΐϊυβ 6Χ ρΕΓίβ Νο- 
8ΐθΓ, ο*ί και δαίμονας θεραπεύουσι, και πάθη φυγα- 
δεύουσι, ςυί Ι&οαβα ίη βο 6ΓΓ&11ί5Γ&Γϋ Ιαρβα, ςιιοά 
1)ί α ε ί11& υ6γ1>& ηοη βυίβ Ιοείβ οοΐΐοοανίΐ, βοά οοη- 
ΓυάίΙ. βοΓίοί βηίαι άβοβο&Ι, υΐ βάίάί. ΙΙε Γββ ίρβ& 
ΓβςυίηΙ, βΐ ΡβΙηιβ §ίουΙυ8 οοηΩηη&Ι, ο^υδ ηβο 
βυηΐ νβΓΟά : Ούτοί είσιν οΐ ά'γιοί σου, οΐ τους δαί- 
μονας φυγαδεύοντες, και τά πάθη Οε^,απεύοντες των 
ανθρώπων, δοίΐίεβΐ Ιυάίύήο ίβπιίηΕ ηαοιιίΐ οοηβυβ- 
Ιοαίηβπ), Π1& ©ΙεΙθ ]επι ΓβοβρίΕπι, ςυα ίηνοεΕϋβ 
ΒΗηοΙίβ άβθπιοηββ οχροΙΙβοαηΙυΓ. 

(15) Καταλιπόντες. Ηοο ιηοΐο ρΓ® καταλεί- 
ποντες, ςαοά θδΐ ίη Οοίδΐίηί&ηο. Ο (16) Ούν. Νοη *£ηο8ειΙ ΝοβΙβΓ. 

(17) Χωρίον. Αάάίάί βχ ΝοβΙγο, ςαααι νοββπι 
ΓβςϋΐΓβΓβ νίάβΙϋΓ &Πβ§θΓίο& Ιο^ϋβηάί ΓαΙίο, ςυ« 86 
ηίο Εϋοίοπ ρΓΟϋΕνίΙ,άβ ^θπηίηιοοΒ Ιοςυβηβ,φΐίουβ 

Ε^βΓ ΓΐάθΓβ 8θ1βΙ. 

(18) Όλίγους. ΝοβΙβΓ ολίγοις, ηΐ6η(1θ86. 

(19) Άπερικαλύπτων. Πε ΝοβΙβΓ ηαβίίοβ, ςυ&Πΐ 
Οοίβΐίηί&ιιυβ, ςυί ηαοοΐ άπερικάλυπτον. 

(20) Άνεκτοτέροις. ΟρΙίηαβ Οοίβΐίηί&ηαβ ρΐΌ συν- 
εκτοτέροις, ςυοά ΝοβΙβΓ ΕίΓβΓί. 

(21) Κωδίψ. Εχ ΝοδίΓΟ ρΓΟ κωδίου, ςυοά ρβΓβ- 

ΓϋΠΙ νίΐίο ΕΠίβ 16£61>&111Γ. 

(22) Έναποκούπτων. 8ίθ ίίβΓαπί ΝοδΙθΓ ρΓΟ 
βί 03 ρ 1 ιοί άποκρυπτων ΟοίβΗηί&ηί. 

(23) Τελειότερα. ΙΙε Ιθ^ο ρΓΟ τελειότερα. ρΐΌ 
ςιιο ΝοβίβΓ ηαοβΐ ταχεώτερα, νοοβαι ηίηίΐί. ΡβΓ τέ- 
λειος ΕυΙβΓΠ ΕΐΙυάίΙϋΓ ίΙβΓυηι,ςυοά βοΐβπιηβ ΝοθΙγο 
θβΐ,αά ^βηϋΐίυαι 8&0Γ&.(]αίου8 ς αϊ ηοη 1&πι ίηΗί&(1 
ςυΕΠί ίιηουΐί βΓ&ηΙ, τέλειοι άίοβοαηΙοΓ. ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ08 ΙΛΒΕΚ Ι. 70 -προτιθεναι τά έξάγιστα, ών έστι (24) τό κεφάλαιον Α &ο ίπιρβπυαι, νίβ ΟΓβαηάΊ, ηοηοΓ β* ΓαιηυΙ&Ιαβ. Νί- αρνησις παντελής θεού, καί του διαβόλου δόξα καί 
κράτος, καί δημιουργίας Ισχύς, καί τιπή καί οΐ- 
χειωσις. Ούδεν ούν εκείνος τοιούτον κατεπίστευεν 
τοϊς άρτι μυουμένοις. Άλλα πρώτα μεν τοις εύαγ- 
γελικοίς έπειρατο κατρρυθμίζειν ^μασιν αυτών 
τα ήθη, χαι α μηδέν έκέλευσε περί δόγματος. Και 
τούτοις τέως χαταχηλειν τε χαι χαταγοητεύειν 
έπεχείρει, καί χεφοήθεις άπεργάζεσθαι τους μυστ- 
αγωγου μένους. 'Εκειδάν δ' εϋνους ειχεν και ώς δι- 
δασχάίλφ καί σωτηρίας έώρα προσανέχοντας όδηγψ, 
τότε καί τον δ'λον της αποστασίας Ιόν χανδόν αύτοΤς 
παρεΤχεν έχρογειν, χαι τετελεσμένους ομοίως 
έκείνω άνηγόρευέν τε χαι άνεκήρυττεν την άσεβειαν. 
Τυχικσν δ' αυτόν χαι ούτος 6 τρισαλιτήριος έπωνό- ηίΐ ίΐαςυβ βίαιίΐβ Γβοβηβ ίηίΙί&Ιίβ οοηβΓβάβο&Ι ; βοά 
ρπηιο βΟΓϋπι ιηοΓββ, ηβο ηοη βιΐίβ, ς υ 88 ηίΗΙΙ &ά 
άΌοΙηηααι βρβοΐ&ϋ&ηΐ,θν&ο^βΐίοίβ νβΓϋίβ αρΙ&ΓΟ βία- 
άβϋ&Ι; άβίηάβ ίρβοβ ρβΠίοβΓβ, βΐ ρΓΦβϋ^αβ βϋίβίΐ- 
Ιαςυβ&Γβ ίηίΐί&ίοδςυβ &ά πιβηυιη θΐ οοΙβπαρβΓ&ηΙββ 
βίΜ ΓβάάβΓβ οοηβϋ&ΙϋΓ. ΡοβΙςυαζη βυΐβπι βοβ &ί1>ϊ 
ββηβνοΐοβ, βί ί&ηςυ&πι β&ΐυΐαπ όϋοί ιώοιί£6ιό$ ββββ 
οοηβρίοίβηβΐ, Ιυηο ΙοΙυιη αροβί&βί» νίπιβ ηί*ηΐίοιΐ8 
ίρβίβ βοΓΟβηάαιηρΓορίη&ο&Ι; αίςιιβ ίηίΐίαΐίβ βααιάβιη 
ςυαηι ίρββ Ιβηβοβί, ίπιρίβΙ&Ιβιη ΐΓ8άβοαΙ.Τγοηίουπι 
αυΐβιη 8β βοβίββίίδβίπιαδηοιηοάβηοιιπηβοβΐ, ηβ^υβ 
80 1 υ αϊ βίϋί ηοαιβη βχ άίβοίρυΙοΓϋΐη ηυαιβΓΟ Ιηουβ- 
οαι, 8&ά ίρββπι βχδΐθίοηΐί&ω υβιίΓρΛοβΙ,βΙ &ά ββ ρβΓ- 
ΙϊηθΓβ οοιηπαίηίβοβοβΙϋΓ. Νοα βηίιη §β βϋαΐΏ, ο μαζεν, ού την χλήσιν έχκλέπτων μόνον το•"» μακα- Β βΐυΐΐααι Πη^αδίη, 8ίϋΚίθΓββο;ιιβ ΛϋάίΙΟΓββ 1 ββββροΓ- ρίου Παύλου μαθητών, αλλά και αυτήν τήν ίίπαρξιν 
χαι ύπόστασιν είς εαυτόν μεταπλάσσων και πάρα• 
χαράσσων, καί υποβαλλόμενος* ού γάρ άλλον τινά, 
(ώ μώρας γλώσσης, μωροτέρας δ' ακοής των παραδε- 
χόμενων Ι) άλλ* εκείνον είναι τον Τυχικόν εαυτόν 
έτερατολόγει, έν ταΐς Έπιστολαις του Αποστόλου 
Φερόμενο ν τε και πολλαχοΰ (25) μνήμης επαινούμε - 
νης άξιούμενον. Τοΰτο δε το κακόπλαστόν τε και 
αναιδές και ήλίθιον καί άθεο ν, καί ου μή (26) έστι 
παρ* ούδεμίφ των πώποτε γεγενημένων α'ίρέσεων 
παραπλήσιον, τούτο δή καταβαλών (27) και προθε- 
μελιώσας ταις τών ήπατη μένων ψυχαΤς εκείθεν έπ- 
ωκοδόμει τα άλλα• κήρυκα τε γάρ άπεστάλθαι προς 
αυτούς παρ* αυτού, και £ διαγγέλλει, και λέγει, μη ΙβηΙοββ άίοβοβΐ, ςυ&αι ίρβϋΐη ίΠυαι Τγοηίοιιπι,' ςαί 
ία βρίβίοΐίβ Ρβυΐί αιβιηοΓ&Ιυρ, αοηοΓ&οίϋ β^βιηβη- 
Ιίοηβ 88θρβ ΓββΙα. Ηοο οοηιηίθοΙυΐΏ ΙθΙβιτίπκιπι, 
ίπιρυάβηδ, ίηβαηυαι, ίαιρίυηΊ, ουί βίωίΐβ ηηηηιι&ηι 
βραά ηβ3Γβδθ8, ς υ 89 αηΐβ ΓυβπιηΙ, θχβϋΐίΐ, ηοο ίη- 
ςοαιη, οβυ Γϋηά&πιβηΙυιη ροαβηβ ίη άβοβρΙοΓαηι 
βηίηαίβ, ο»Ιθγ& άθίαοερβ «άίΟοα1>&1 ; η ε πι ββ α6 
ΑροδΙοΙο &ά ίρβοβ ρΓΦΟοηβηι πιίββϋσι ββββ άίοΐϋβ- 
1>&1, βΐ β», ςα83 ΕηηυαΙίαΓβΐ αο άίεβΓβΐ,αοα βοβ 88- 
ρίβηΙίφ,ββάΡααΙί άοοβαΐίβ θΐωίΐΐβαΐίβ θβββ ρΓβΒΟβρίΛ 
ιηβαϋβο&ΙυΓ. Αο ςαί 8©ρβ ρβΓίβοΙίοηβ ίη ίιηρίβΐ&ΐβ 
ίηϋί&Ιίοηίβ άίβοίρυϋβ ββ δρίπίαπα βΐ Ρ&Γ&οΙβΙαιη 
633Θ ]8θΙίΙ&ο&1 ; Γϋάίοπ ηαυίΐίΐϋάίηί 86 ίηίβΓ ιΐίνίηί 
Ρ&αΐί (ϋβοίρυΐοβ οοηηυπΐ6Γ&ο&( > ςυί ββρϋηββηίίβ της αυτού σοφίας είναι, του δέ διδάξαντος και απ- β ρβηβ &ηαΐ8 ρυβί Ρααΐυηι βΙΤγοηίθϋηι νίχίΙ.ΕΙβηίπι 

πιβίβάίοΐυβ ΐΙΙβ θΐ ροΓίβηΙοβϋβ ηοπαο ηοβίΓΐβ ρβηβ 
1βαιροπΙ)ϋ8 οο^αΐΐαβ ββί, ίπαρίβΙ&Ιίδ ρΓΦβο,ςαο ηυΐ- 
1ϋ8 &ΗβΓ ΕΓάβηΙιΟΓ ίυίΐ. ΜαΙΙαβ βηίοα ββάυοΙοΓ ίΐΐβ 
υΓΟβδ βΐ Γββίοηββ ρβΓ&§Γ&νϋ, ιηιιΐΐοβ οβρίβηβ,άβοί- 
ρίβηβ,ίΐΐβςυββηδ, οάαΐΏηυαι ! βίπιρΙίοίοΓαηι αηίοο&β; 
βΐ ίρββ πιβη(1&οϋ νβΓβ ΠΗαβ ίη αΐίςϋα βρίβΙοΙβΓυιη 
Βϋ&ΓυπίΒίΙ: « ΑΙ) ΟπβηίθβΙ ΟοοίάβηΙβ,&οΑςυίΙοηβ 
βΐ Μβπάίβ &ηηαη1ί&ηδ ΕναοβθΠυαι ΟαΓίβΙί, ^βηυυπι 
οαβΟΓΰπι 1&ΒϋΓβ οαουΓΓί. » Εΐΐαπιβί βηίπι οίο υ Ι αΙίΜ 
ββηαρθΓ ]&βΙ&Ιίοηβ υΙ&ΙΟΓ ; τβΓααι Ιαιηβη ββί βυιη 
ηοη ωοοϋοϋΐη οϋΓβυπι ίη βυαηι ββςααείυπιςαβ 9αο• 
Γαπι ρθπήοίβαι βοηίββίβββ. ΤηςίηΙα αιιίβηι θΐ ςαα- 
ίαοΓ αηηίβ ίαιρίβΙ&Ιί ρΓωΓαίΙ, βΐ βιτοη* ββΗ&αίθη 
οοηβυπιιηβνΐΐ. ΐΓβηβ ροιτο, Γβ1ί^ίθ8& ίΐΐ&βΐ Όβο αο- εσταλχότος Παύλου παραγγέλματα. Και ό πολλάκις 
τοις ετι (28) μάλλον μυστικωτέροις τήν άσεβειαν 
Πνεύμα και Παράκλητον ύμνων εαυτόν, εις τον χορόν 
τών μαθητών του θεσπεσίου Παύλου προς το άλλο 
πλήθος χατέλεγεν εαυτόν, επτακοσίων ετών εγγύς 
μεταγενέστερος και Παύλου καί Τυχικού γεγονώς. 
Και γάρ ό κατάρατος ούτος και τερατίας έν τοις 
καθ* ήμας έγνωρίζετο χρόνο ις, κήρυξ της ασεβείας 
ώς (29) ούπω τις διάπυρος Ετερος. Πολλάς γάρ ό 
πλάνος πόλεις περιήλθεν καί χώρας, θηρών, άπα- 
των, και (30) παγιδεύων τάς τών απλούστερων, οΓμοι, 
ψυχάς, ώς καί αυτός 6 τού ψεύδους ώς αληθώς υΙός 
έν μι^ τών αυτού σησιν επιστολών* « Άπό ανατο- 
λών και δυσμών, καί βορρά καί νότου ε'δραμον κη- ρύισων το Εύαγγέλιον Χριστού τοΤς έμοΤς γόνασιν. » ΟθρΙα ΠΐϋΙΐβΓ,ίιηρβπυΐη πΐοάβΓαοαΙϋΓ, ςυο ίβΐηρΟΓΘ Ει γάρ ώς έν πάσιν ου*τω κάνταύθα ήλαζονεύετο, 
άλλ' ούν ούκ ολίγον δρόμον δπίρ της εαυτού καί 
των πειθο μένων άπωλείας κατεβάλετο (31). Εγγύς 
Λ καί ούτος τριάκοντα έτη έπί τοΤς τέσσαρσι της 
^αεβείας προέστη, καί τόν αγώνα της πλάνης δι- 
νυ«ν. Είρήν δε τηνικαύτα τό φιλόθεον έκεινο καί Οβί ηοδίϊβ βΐ ίοαρίυδ ίΐΐβ βροβίαβίοβ άοοίηηα ΟοΓβοαΙ, 
βχ ςαο υβ^αβ αά ρΐΏββηβ ίβηιρυβ,ςυ» ηυηβίη ηο- 
8ΐη8Γβ^ίοηίου8^Γ&888ΐιΐΓ,ίαιρίβΙ&8, αο θ]αθ άοβίήηα 
ρΓοΟυχίΙ. Γαηαβ αυΐβαι βΦίβηβ ίρδίυβ ββαιυΐίδ ίαιρίβ- 
ΐ8ΐίουβ ρτδΒβΙαΙ, ΙίοβΙ βί ηβββ βΐ ίΐΐββ ίρβί βυεεβηία- 
Ν&136 ίη β&αΐ(1βηι ρβΓαίοίβπι άβάυοαηΐ. ΤαηΙαηι ειι- ΥΑΚΙΛ: Γ.Ε0ΤΙ0ΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛ. (24) Έστι. ΙβοΙίο ηοβίπ οοάίοίδ ρροοα βί ^β- 
ηοϊηι ρΓΟ Ιστη, ςαοά ββί ίη Οοίβΐίηίαηο. 

(25) Πολλαχοΰ. Υΐάθ Αεί. χχ, 4, Ερ&θβ. νι, 21 ; 
0ο1θ58. ιν, 7 ; ΤίΙ. πι, 13, βί II, Τίπι. ιν, 12. 

(26) Ού μή. 8ίθ ΝοβΙβΓ Γβοϋββίπΐβ, ρΓΟ ού μή 
ΟοΐβΙιηίΛηί : ρπυβ ΓβςαίηΙ ββπββ ϋΓαϋοηίβ, ού μή 
«ηι παραπλήσιον, ςυοά βί νβΓβίο ΓβοΙβ ίηάίοαί. (27) Καταβαλών. ΝοβΙβΓ, καταβάλλων, Γβεΐίϋδ. 

(28) Έτι. ΝοβΙβΓ έπί ΓοΠθ ΓβοΙβ. Νίοαίδ βηίαι 
πλεονάζειν τίάβΙϋΓ Ιτι μάλλον μύστικωτέρους. 

(29) 'ύς. ΝοβΙβΓ ηοη αβαοβοίΐ, ςυοά (&αιβη ΓβοΙβ 
οοηΐβχΐυ νίηάίο&ίυΓ. 

(30) Καί. Εχ ΝοβίΓΟ Λ^ββί. 

(31) Κατεβάλετο. ΝοϋβΓ κατεβάλλετο. 71 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 72 ίβπΐ ίρβί ηοηοπβ βχΐΐΐοβηί βίαβ πήββΓΐ άΊββΐρυΙΐ, υΐ Α Οεομακάριον γύναιο ν της βασιλείου αρχής έπεστάτει, Ιυιη αΐΐα »1)9ΐΐΓάα, ςιι» ηβ αυάΐΐα ςυίάβπι ΙοΙθγβπ 
ροββιιηΐ, άβ ΐρβο ηβιτβηΙ,Ιαπι βΐίβιη ίη ηοπιΐηββ,]ϋ3 
οτ&Ιίοηββ, 86ΰ ροΐίϋδ ΙαΐΓ&Ιυβ βυοβ οοβί&ηβηΐ. 
« Ογ&Ιϊο, ίηςυίυηΐ, δρΐπΐιιβ β&ηείί κιίθβΓβ1)ΐΙϋΓ 
ηοβίη. » Ρογγο ίΐΐθ ΐοΓίηοβυβ ββΓρβηδ 86 ΐρβιιπι 
οβΙΐβτΐιιπι,ρ&βΙΟΓθΠΐ βΐάιιοβπινοοίώαΐ. 8σποίΙ βηΐπι 
Οοΐοηίβηβίοαβ : « Ρι•ο1)αΙίοηβιη Οάβί νββίΓ» ρΓ«- 
βοίβηΐββ, νο3 οοπιπιοηβί&οίιηυβ ςαοά, βΐβηΐ Εεοΐβ- 
Βΐ®, ςυβθ αηΐβ ΓαβπιηΙ, ρβ,βΙΟΓββ βί άοοΙοΓββ βιιβ- 
οβρβπιηΐ, » άΐοϊΐ β,αΐβπι ΟοηβΙαηΙΐηυπι βΐ αΐΐοβ, ςαί 
ΒϋρΓβ. ηαπιβΓ&ϋ βυηΐ : « 8ΐο οΐ νοβ Ιβ,ιηρ&άβπι Ιυ- 
οΐάαπι βί ΙυοβΓηαπι βρίβηάβηΐβπι βυβοβρίβΐΐβ : Εβ- 
βαηάυπι ίά,ςιιοά βοπρίυαι ββΐ : 5ί οσηΙα$ ίνη$Ιη6ηΙ 
ίίτηρίεχ, Ιοίητη οοτρη$ Ιαείάννη €γ\1 7 . » ΕΙ ρ&αοίθ ήνίκα τψ φρονήματι της αποστασίας ό θεομάχος 
ούτος και Οεοβλαβής ήκμαζεν, ές ου χρόνου μέχρι 
του παρόντος ή νυν (32) έπιχωριάζουσα ασέβεια τζς 
εκείνου μεν ήρτηται διδασκαλίας. ΙΙαρευδοκιμεϊ (33) 
δε τάς άντιτέχνους (34), καν προς τόν αυτόν αύτη τε 
καϊ α'ι παρασπίζουσαι ταύτη φέρωσιν (35) ολεθρον. 
ΈπΙ τοσούτον δ* αύτον οΐ τάλανες των μαθητευθε'ν- 
των θειάζουσιν, ώστε άλλα τε άτοπα περί αυτού 
και άκοζ άνύποιστα φθέγγονται, και δή καί έν τψ 
ονόματι αυτού τα; Ιδίας προσευχάς, μάλλον δε υλα- 
κάς, έπισφραγίζουσιν, « Ή ευχή, λέγοντες, του αγίου 
Ηνεύματος (36) ελεήσει ή μας.» Έκάλει δ' ούτος ό σκό- 
λιος όφις εαυτόν και θυρωρον και ποιμένα και όδ- 
ηγόΥ Γράφει γαρ τοις έν Κολωνία* « Το δόκιμον ίηΙβΓροθΐΙίθ : « Νβπιο νθ8 άββΐρίαΐ υΐΐο πιοάο. Ηαδ Β υμών της πίστεως προεγνωκότας ύπόμνησιν προς &υΙβαι ρΐΌΠΗ33ίοη68 ηβώβηΐβδ β ϋβο, οοηΠάΚβ. Νοβ 
βηίιη ρβΓβυ&βϋη οοΓάίύυθ ηοδίη ββηρβίπιιΐδ τοίπβ. 
ςαοά ΟδϋβΓίυθ βΐ ρ&βΙοΓ ϋοηυβ, βΐ άυχ βοΓροπβ 
ΟηπβΙί βΐ ΙυοβΓηβάοπαϋδΒβίβ^ο βίοι, β! νοοΐβοααι 
βίοι οπιπίουβ άΐβου» ϋδςαβ αά οοηβαπιπι&Ιΐοηβιιι 
ββΒοαΙί. • Ηίο ίβίΙυΓ, ο ςυιά ΠΙο άί£ηυπι άΐχβηβ 1 
αΙΙβπιβη ιηοΓί&Παιη ηβςϋίβδίηααβ βΐΐπιρηββίπιιΐδ, ςαί 
βββθ βυρΓ& πιοάαιη^ΙβοβΙβΙβχΙο11β1)&1,ΐηρΓ<>πιβ- 
πΙεπι, ιιΐ η&ιτ&οϋηΓ, ηιΐηαπι άβίββίαβ βδΐ. Ηίο, 
ίησα&πι,αά Ιβοηβπι ςαβηαά&ιη ΜοηΙ&ηυπι βοποβηβ: 
« Τυ αυΐβαι, •Η, βανβ Ιίϋί, ηβ Οάβπι άΐνΐά&β ΐηάβ- 
ο1ίη&1>ΐΐ6πα : α,ιιαπι βηΐπι αοουε&Ιίοηθπι η&οββ αά- 
νβΓβϋΐΏ ηο8 ?Νϋαι αϋςυβιη οίΓουπινβηί,αυΙ 8υρβΓΐ)θ υμάς ποιούμεθα, 6'τι ώσπερ αϊ παρελθούσαι Έκκλη- 
σίαι ποιμένας και διδασκάλους έδέξαντο. » Λέγει δε 
Κωνσταντινον, και τους άλλους, ους 6 λόγος ανωτέρω 
ήριΟμήσατο. « Οΰτως και υμεΐς λαμπάδα φαεινήν 
και λύχνον ςραίνοντα και οδηγόν σωτηρίας έδέξασθε 
κατά τό γεγραμμένον. Έάν 6 οφθαλμός σοο 
απλούς η, 6'λον τό σώμα σοτ φωτεινόν εσται, η 
Και μετ' ολίγα. « Μηδεϊς υμάς εξαπάτηση κατά 
μηδένα τρόπον, ταύτας δε τάς επαγγελίας έχοντες 
παρά θεού θαρσεΐτε, ' Ημείς γάρ πεπεισμένοι ο'ντες έν 
ταΐς καρδίαις ημών εγράψαμεν ύμιν, δ'τι 6 θυρωρός 
καί ό ποιμήν ό καλός καί οδηγός του σώματος τόύ 
Χριστού, και ό λύχνος τού οίκου του θεού, έγώ ειμί β£ΐ? Νοη ροΐββ άίοβΓΘ : βΐ &ί (Ιίο&β, ΙθβΙίπαοηίοιη καί μεθ' υμών είμι πάσας τάς ημέρας εως της συν- 
Ιουαΐ νβΓϋΠΐ ηοη ββΐ. ΜιΜ νβΓΟ &1)βϋ ϋΐ Ιβ οάΐο ^ τελείας τού αιώνος, ο Ούτος ούν, ω τί άν τις αυτόν &&1>6&ιη! Ββά 3θ1υηα Ιβ ΟΓΟ,ηυβηαάΐΏοάυιη&ροδΙοΙοβ 
β! ρΓΟρΙιβΙ&Β δϋβοθρίδϋ, ςυί ςυ&ΙυοΓ ηυιηβΓΟ δυηΐ, 
ϋα. ρ&8ΐθΓ68 βΐ ιη&ςίβίΓΟθ βυβοίρί&β, ηβ ΓβΓβΓυηο 
ρΓβεάα Ωαβ. » ΙΙ& 8β ία ββχοβηΐ&β Γοηηαδ εοηνβΓίβ- 
ϊ)8ΐ, υ Ι αά (ΗνβΓΒΟδ θογοπι, (]υί άβο'ιρίθβαηίιΐΓ, πιο- 

Γβ8 86 &βΟΟΠ1ΙΏθά&Γ6ΐ, ΠΙ 0(1 β!^&3, ΠΙΟιΙο δίπΐίβ, 

ηααε Ιβο, ηυηο ταΐρβδ, πιοάο ίΐΐυπι, ιηοάο &1ίυπι 
ωοΓβιη βίπιυΐ&ηδ, 61 ρΓβΒίβΓεαδ. Α1ΐΙ>ί νβΓΟ ίΙβΓυαι 
άίοίΐ : « Ρ π πι λ ΓοΓηίοαΙίο, ςυα βχ Αά&ααο οίτοϋπι- 
άαοιυΓ, 1)6ηβΓιοίϋΓΌ βδΐ; δβοιιηάβ ααΐβπι ιώ^ογ, άο 

7 ΜβΙΙη. νι, 22. 

ΥΑΚΙΛ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. εΙπών άξίως ε?ποι; σλλ' ούν 6 κάκιστος και άθεώτατος 
ανθρώπων υπεράνω φέρων εαυτόν καί υψών, άξιον 
μεν (37), ως ύστερον δηλωθήσεται, πτώσιν κατ• 
ηνέχΟη• γράφει δ' ούν καί προς Λέοντα τίνα Μοντα- 
νον (38). « Συ δε τήρησον σεαυτόν, ενδος τό τέμνειν 
την άκλινή πίστιν τίνα (39) γάρ κατηγορίαν £χεις 
καθ' ημών ; μή τίνα έπλεονέκτησα, Ι) υψηλοφρό- 
νησα ; ου δύνασαι (40) εΙπεΤν. Ει δε καί ε'ίπτρς, ή 
μαρτυρία σου ουκ εστίν αληθές* έμοί δε μη γένοιτο 
μισησαί σε• άλλα παρακαλέσαι (41) ως έδέξω άπο- (32) Ή νυν. ΝοβΙβΓ ΓβοΙβ ΙιαΙ>θ1 ρρο ημών. Ιη- Β (36) Τού αγίου Πνεύματος. Εοπι βοίΐίοθΐ αρ πυβΓβ βηί πι νυΐΐ ΝοδΙοΓ, β&σι, ςυαί ο α πι πιβχίπιβ 
ο51ίπθ&1, ίπιρίαπι άοοίππαπα ϋϋυδ ποπιίηίβ ββδβ Γβ- 

ΙϋΕΏ. 

(33) ΠαρεΰδοκιμεΤ. ΙΙοο πιαίο ουπι ΝοθΙγο θΐ Οοΐ- 
ΒβΓίίηο ρτο παρευδοκιμεΤται, συοά 6χαιΙ)6ΐ Οοΐ&Π- 
ηί&ηυβ. 8ίε ΑηδΙορο&ηββ ίη ΕςυίΙίουβ : ΙΙαρευδο• 
κιμεΤ την άκρίβειαν τών Ιργων ή της υποθέσεως και- 
νοτομία. 

(34) Άντιτέχνους. &τηνϋ$ νβΓίί ρΐΌ ορρο$ϋί$. 
'Αντιτεχνος βηΐπι νι νοοίβ β! υβυ βαπι ηοΐαΐ, ςαί 
ββπκίθΓΏ ουπι αΙΙβΓο &γΙθπι Γ&χΗ, ββά ϋα, υΐ αΙΙθΓυπι 
ίη βίικίίο νίηοθΓβ οοηθίυτ. Εββ ΐΓβΙβΙίΙίβ. ββΐ βί ρβΓ- 
νυ1(?&(&. ΟοπΓιγπιεΙ ηοΐίοηβπι η&ηο βοςυβηδ παρ- 
ασπίζουσαι, ίά 6&1, $Ηΰ<χηΙ\ιΗαΙχΛά βοίΐίεβίδίύίνυΐΐ 
ΡηοΙίαβ, &1Ίθ3 βο ΙοηαροΓβ βίοιίΐίουβ ΒβηίβηΙίίβ &ά- 
άίοΐοβ, βί ρπηοίραίαπι αΟβοΙβηΙββ ίη ββοϋηάίβ βαΐ)- 

ΒΐίΙΪΒδβ. 

(35) Φέρώσιν. ΙΙα βοπρδί ρΐΌ φέρουσιν, ββΐίρπ- 
Ι&ηΙο ΝοβΙγο. ρβΐίβηΐββ. Τνοπίσιιπι νοίβΐι&οΐ, ςυί ββιρβαπι δρίΗ- 
Ιυζη βί ΡΕΓαοΙβΙαπι (ϋβοίρυϋβ βαίβ ^&^^&ι)&^, ςαοά 
ΝοβΙβΓ ρ&υΐο &ηίο ααοηιιίΐ. 

(37) Άξίαν ιχέν. ΙΙ& ΓβοΙθ Οοίβΐίηίαηϋδ, ΝοβΙβΓ 
πιβηαοδθ άξια υμΤν, ββαβο ηυΐΐο : ρηοΓ Ιβοΐίο οοπι- 
πιο(3 β ΓβΓβΓίυτ αά ββςαθηΐβπι νοεβπι πτώσιν. 

(38) Μοντανόν. νβιΊβΓβ πιβίυί ΜοηΙαηητη, ηί 
ηοαιβα οοοιίηίβ βίΐ, ηοη ββοΐβθ Μοηΐαηί$ίατητη : &ίο 
βηΐπι νοοαηοίτΐδ νίάβΙ>&ΙυΓ Μοντανιστής. 

(39) Τίνα. Ηοο Γβροβαί βχ ΝοβΙγο, ρΓΟ τήν Οοΐβ- 
Ηηί&ηί. ΑδΙίρυΙαΙυΓ ΡθίΓϋδ 8ίουΙυβ, ρ. 66, ςαί Τν- 
οπίοί ηαηε βοηρϋοηβαι ϋ 8ά β πι νβΓϋίβ ΓβοίΙ&Ι. 

(40) Δύναμαι. ΒβοΙβ ΟοίβΙίηίΕηυβ : πιβηαοδθ Νο- 
8ΐθΓ ου δύναμαι* ηβςαβ βηΐπι άβ 8β ΙοςυΐΙυΓ Τν- 
εηΐουδ,ββά αΙΙβΓυπι αΙΙοςαίΙυΓ, ςυοά ββςυβηβ : εΐ δε 
καί ε'ίπτ^ς, βνΐηοΐΐ. 

(41) Παρακαλέσαι. ΙΙα ΓβοΙθ ΟοίβΠηΐβηιιβ, ρΓΟ 
ςαο ΝοβΙβΓ παρακαλεύσαι. 73 (20ΝΤΚΑ ΜΑΝΗ3ΗΛ•8 ΜΒΕΚ Ι. 74 στύλους, και προφήτας, οΊτινές είσι τέσσαρες, δέξαι Α. «Ιϋβ. άΊοϋ Αροβίοΐυβ : (}υί ΓοΓηίοαΙαι•, ίη ρΓορπιιπι χαλ ποιμένας και διδασκάλους, Ίνα μή θηριάλωτος γέ- 
ντ|• » Ούτως μυρίαις εαυτόν μετέπλαττεν μορφαΐς 
προς τα διάφορα των άπατωμένων άρμοζόμενος 
^βη. Και *υν μεν γίγας, νυν δε πίθηκος, νυν δε 
λέων, νυν δ* άλώπηξ, νυν δ* άλλο τι και άλλο τι και 
άλλο τυπούμενός τε καί διαπλαττόμενος. Άλλαχου 
δΐ πάλιν λέγει * • Ή πρώτη (42) πορνεία, ή ν έκ 
του Αδάμ περικείμεθα, ευεργεσία εστίν, ή δε δευ- 
τέρα μείζων εστί, περί ής λέγει και ο Απόστολος, 
Ό πορνιύων (43), είς το Γδιον σώμα άμαρτάνει. » 
Οορνβίαν δε ταύττι λέγων 6 έ£άγιστος την έκ τών 
αυτού βδελυρών δογμάτων άναχώρησιν, έκάλει δε 
σώμα Χρίστου εαυτόν. Διά τούτο τους αποφοιτώντας οοΓριιβ ρβοο&Ι. » ΡοΓηίο&ϋοηβαι ΛΐιΙβηι οαπι ηίο 
πιβηιοπλί βοβΙβΓ&ϋββίηιπβ ηοπιο, βθοβββυπι &1> αϋοηιί- 
ηαηάίβ β]ιΐ8 άο^πι&ϋϋυβ ϋ& νοοαΐ, εοΓραβςαβ ΟηπβΙί 
Ββίρβααι άΊοϋ. Οα&ιηοοΓ6ΐη β05 ςαί α 86 βΐ α Όβο 
ρβΓΟβίβ βαίβ ρΓβδοβρΙίβ β,ββοβάβ&βηΐ, αϊ ΓοΓηίοβΛίοηίβ 
ηοπιίηθ ΓθΟδ ίηββοίεώβΐυτ. Μυ11& ςαοςυβ &1ία ρβΓ- 
ίηάβ ίηιρί& οΐ πιοηβΐη βίπήΐία 1η Γοβάίδβίπιίβ ο,]*» 
βοηρίίβ νίόθΓβ ββΐ, ςυβθ ία ββουηάο, βΐ &ά ο&ηο γθπι 
« άοβΙίη&Ιο 1ί1)Γ0 » ρβΓββςαί οροί*» ρΓθϋυπι βιϋ, ηββ 
ηοη βί ςα& &Η&, αϊ) ηίβ ρβηάβ&ηί, νβΐ οαιη η» οοπι- 
ρϋοβαίαΓ. Ναοί ςα» βυρΓα άίχίπιιιβ, &ά βρβοίπιβη 
βοΐαπ) πΐϋΐίίρΐίοί» ηι^υβ βί ο&Πκϋββίιη» ίηιρίβίΑΐί• 
άίοία βυηΐ. αύτου τε και τών θιοστυγών αύτου εντολών τφ της πορνείας άλώναι διελοιδορείτο πάθει. Πολλά δε καί 
&λλα της αύτη ς έχόμενα θεοβλαβείας καί τερατολογίας έν πολλοίς αύτου τών μιαρών γραμμάτων έστιν 
Ινιδιΐν (44) α δευτέρου αν ε?η λόγου καί ιδιάζοντος καθεξής διελθεΤν καί στηλιτεΰσαι, καί εΓ τι άλλο τούτοις συνήρτηταί τε καί συνδιαπλέκεται. Καί γαρ 
πολύπλοκου ταύτης καί πολυμήχανου θεομαχίας. 

ΚΒ'. Μηδείς δε οΐέσθω ρίζης ετέρας βλάσυημα Β 
είναι, παρ' ην έ($ρίζωσεν ό θεομάχος Μάνης την 
παραφυάδα ταύτην τών δυσσεβών Σεργίου δογμά- 
των. Μία μεν γάρ έστι καί ή αύτη καί τον αύτδν 
ψυχόλεθρον κίρπον φέρει• 'ΙΙνίκα δε Σέργιος του 
διδασκαλικού της αποστασίας έπέβη θρόνου, θέλων 
πολλούς άποπλανησαι (45) της καθολικής του Χρί- 
στου Εκκλησίας, σχίζεται μεν περιφανώς, μέχρι 
τότε καιρού συναγιλαζο μένων άλλήλοις, του ρυπα- 
ρου Βαανους. Άναδέχεται δε κατ 1 ενώπιον τών μα- 
θητών καί τήν κατά πρόσωπον αύτου φιλονεικίαν, 
καί μάχη ν, καί ή στάσις αύτου δραματουργεΐται 
δημοσίφ θεάτρψ, δι 1 ής έτέχναζεν δελεάζειν, καί 
της οικείας πλάνης ΐλκειν οπίσω άλλους τε δσους 
έδύνατο καί οΚτινίς ήταιρίζοντο τον Βαάνην. Ήν δε καί άπέρ εΓρηται προς ενοειξιν μόνον ευρέθη της 

XXII. ΟβΙβΓααι ηβαιο ραΐβΐ ηαηο ίπιρυΓίββίηιυιη 
βαΐΌαΙαπι &β &Ηα, ςυ&πι ΜβηβΙίβ, Γ&άίοβ ρΓοάίΓβ, 
υηα ςυίρρβ βαάβπίφΐβ Γβ,άίχ ββΐ, ςιι« βαιηάθΐη 
αηίιη» ρβΓηίοίοβυιη ίηιοΐιιηι ρΓοίβΓί. Οααηάο αηίοιη 
ΒβΓ^ίϋβ άοοίπη&ΐβιη βροβίββί» ΙοΓοηυιη οοηβοβηοΜΐ, 
οαπι πααΙΙοβ βΙ> ΕοοΙοβία οαΐηοΐίοα ίη βΓΓΟΓβιη αϋ• 
άαοβΓθ νβΐΐβΐ, αρβΓίθ βοίηάίΙαΓ &ο ίοορυΐΌ Βααηο, 
ςυίβ, ηαοίβηαβ οοηνβηΐυβ οβ1θΙ>Γ&1>8.1 : βί ία οοη- 
βρβοία (ΙίβοίραΙοΓϋΐη α(3τθΓ8ϋβ ϋΐυαι οβιΐ&ηιβη ίηίΐ, 
οοηίβηϋοςυβ θ] α 8 ίη ραοΐίοο 1ηβ&1π> ΓβρΓβββηΙ&ΙυΓ, 
ςυα Γβ ίά ιηοΗβΙ&ΛΐϋΓ, υί ιηυΐίοβ ΐηββοΛΓθΙ, βί βά 
βΓΓΟΓβω βϋϋπι ρβΓίΓαΗβΓβΙ, ςυοίςυοΐ νίάβΐίοβί ρο- 
ΙυίβββΙ θχ ίΐ8, ςυΐ Βαιιηίβ βοά&ΐββ βΓαηΙ. Ιρβί ΛϋΙβπι 
νίΚυΙαπι βρβοίββ θί βοβηα ρΓοροβίίβι βΓαΙ, πιβ^η* 
άθοίρυΐα ϋβ, ςηί ΛΟΟβάβΓβηΙ ; Ιϋπι ιηοάθ8(ί& ίηβπιΐ, αύτψ καί σκηνή αρετών προβεβλημένη, μέγα δέλεαρ Ο αίςαθ θπιβηϋΐα ύθηί^ηίΐΕΐίβ βί ιηαηδαβίηάίηίβ βρβ- τών π ροσ ιόντων, καί ταπεινό ν (46) ήθος καί δεξιώ- 
σεως κατεσχηματισμένος τρόπος καί ήμερότης ού 
τους οίνείους ύποσυναίνουσα μόνον, άλλα καί τους 
τραγύτιρον διακειμένους ύπολεαίνουσά τε καί συλ- 
αγωγουσα. Άλλα γάρ το μεν ρυπαρον τών μιαρών 
πράξεων του άντιστασιώτου Βαάνους στηλιτεύε ι ν τ» 
και άποπέμπεσθαι, μάλιστα γε (47) κατά τό εμφα- 
νές μέλετην εΓχεν * προς δε τά δυσσε^ή τών δογμά- 
των κατ' ούδΐν (48) άντιπίπτων ούδΐ διαφερόμενος 
ύφθη, Ό μεν ούν Βαάνης άσυνηγόρητον Ιχων τήν τών 
έχθέσμων έργων έπίδειξιν έπί τους πρό αύτου μόνον 
κατάφευγεν, καί διά τής τών προσώπων ποιότητος, 
ώς ένόμιζε, το κίβδηλον αύτου καί κατεστυγήμένον 
του φρονήματος συνεκρότει τε καί άπεσέμνυνε, οίββ, ςαβΒ ηοη βυοβ ηιοάο άοωβδϋοοβ οοηιηαο^βΓβΙ, 
86(1 βϋ&Εα βοβ, ςυί ββρθΓίοπ 688βη1 β£ΓβοΙυ, άβΙίηίΓβΙ 
βί ΓβρβΓβΙ. ΟοηίΓδί Τ6Γ0 ίοεάΐΐβίβιη §ββΙθΓυπι αάνβτ- 
8βΓϋ ίρβίυβ Βααηίβ ρ&Ι&πι ΓαοβΓβ θΙΙγ&ο αοβΓβ, πΐΒχίηιβ 
νβΓΟ ρυοΙίοίβ ίη Ιοοΐβ, ΙοΙο βίαάίο ουΓ&ο&Ι. Ουοά 
αά ίπαρί» νβΓΟ άο^ηιαία βροοίαοαί, ηίηίΐ &1) «ο (ΙίΓ- 
ΓβΓΓβ νίάθοαΙυΓ. Β&αηββ ρογγο οαπι Γ&οίηοηιηι άο• 
οΙβΓ&Ιίοηβαι ηυ11& ροβββ* Γ&ίίοηο βχοαβ&Γβ, &ά ρΓβΒ- 
άβεβββΟΓββ Ι&ηΙυιη βαοβ οοηίυ^ίοο&Ι, βί βχ οοηάί- 
Ιίοηο ρβΓδοη&Γαηι ΙαΓρίΙυάίηβηι βο&πι, αϊ ραΙ&ο&Ι, 
ηβο ηοη, ςαοά ίη 8θη1οη(1& βαβ οάίοβαιη ογ&Ι, άβ- 
ίβηάβο&Ι βί οοηοηβθί&ΟΑί. δθ 6886 άίδοίραΐυπι Ερα- 
ρηΓοάϋί §1οη&5&ΙθΓ, ιιίροΐβ ςυί 6]αβ ίΓ&άίϋοηοηι 
νβηθΓ&ΓθΙϋΓ, οίΓοα ίΐΐα αοοηιίη&ηά& ^θβία ηίηίΐ άαοί- μαθητήν εαυτόν του ν Επαφροδίτου είναι μεγαλαυ- Ο ί&ΙΙοαίβ νβΐ ρυ<1οΐΊ8 η&1)6Γ6 άΐοβοαΐ, &ο βί ηοη ί&- 
χών, καί τήν εκείνου τιμώ ν τα παράδοσιν, προς τάς οίβηά& 6886ηΙ. ΒβΓβΐαπι νβΓΟ ςα&βί ηονίϋαιη 00 η - 

ΥΑΕ^ Ϊ-Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΉ. 
ςαοά (42) Ή πρώτη. ΒοοΙβ : ηοβΙβΓ οοΓΓυρΙθ ήν 
Γογ16 βχ ρΓοχίπιο ββςαβηίί ΓοΓωβΙυπι ββί. 

(43) Πορνεύων. Ιία Ιβ^ίΙαΓ Ι Οογ. νι, 18, βί αραά 
ΡβίΓαπα βίοαίαοο ; βί ηοβΙβΓ η&06ΐ πορνεύσας. 

(44) Ένιδειν. ΝοβΙθΓ βίπιρΙίοίΙθΓ ίδεΐν. 

(45) Άποπλανησαι. Ι Ια βοπρβί βχ ΟοΙοβΓίίηο ; 
ΡΓΟ ςαο Οοίβΐίηίβηαβ ηαοβΐ άπολανεΐσθαι, ίηοοηνο- 
ηίβηίβρ Ιθ^Ιοοβ ^Γ&ιηπι&Ιίοίβ,ηοβΙθΓ αυΐβιη άποπλα- 

Ρατβοι. Οβ. ΟΙΙ. νάσθαι, ηοείίϋβ ςαίάθοι βο, βθά ηοη βαϋβ Γβοίβ • ? 
ΒβΓίηο βηίπι ηοβΙβΓ ββΐ άβ Τνοηίοί βΐηάίο ανβΓίβηοΊ 
&1Ϊ08 α νβΓϋαΙθ. δίοαίυβ βχρΓθθβίΙ ρβΓ άποσπάσαι. 

(46) Ταπεινόν. ΝοβίθΓ ταπεινών ήθος, 60(1601 

3βΠ8ϋ. 

(47) Μάλιστα γε. ΝοβΙβΡ μάλιστα δέ γε. 

(48) Κατ' ουδέν. Νθ8ΐ6Γ πιβηόοβθ προς ουδέν. 75 ρηοτιι ρατκιακοηλ: αρ. 76 τίοϋβ ίαββοΙ&^δΐίαΓ, ςυί ηαΐΐααι βζ ίηβίφΐίϋϋθ πι&- Α αποτρόπαιους των πράξεων και βδελυράς ούδένα ΒίβΙηβ νβΐ νίάΊδββΙ, νβΐ 8υάίβββΙ : ίάβοςυβ ουιη ηίηίί 
ίηάθ Ιαοίδ ιηαΐυαίυδ ββββΐ, ίη βΓΓΟΓβ βΐ Γ&ΙΙαοία ίηοβ- 
άβΓθΙ. δοβίββίίββίπΐϋβ ίΐ&ςυβ Β&&Π68 ηίβ «ηαυίυπιβΐ 
&άνθΓ8&ηαιη βυυιη ίωρβίβΐι&ΐ,ββθβςαθ ]ΑθΙ&1)&1.νβΓ• 
βίρθίΐίβ ιιαίβιη ί11& Γθγ& 8βτ£ίιΐ8, ςαί ηοα &ρβΓΐβ ίη 
ΙϋΙο βοβΙθΓϋηι νοΙυΙ&ΓβΙυτ, ηβςυβ ρΓ&νααι ίηορυπ- 
Ι&ϋβ οάοΓβηι ρΓβΓβιτθΙ, υΐ Βα&ηβδ, ββά ιΙΙλγπ παυίΐίβ 
θΐ νβΓϋοπιπι βΐ βεΐίοηηοο ίηνοΐυεηβ οί)ΙβββΓβί, Ηο, 
ΙηναΙαίΙ, ϋί βροβί&βί&πι ίη άυ*8 ρ&Γΐββ βείηάβΓβΙ, 
βΐ ςαοίςαοί ίη Β&αηίδ ί&οϋοηβ οαβηβοβηΐ, Γββρυβηβ 
Βββ,ηϋαβ 8ρρβΙ)8ΓβΙ. ΙΙΙβ νβΓΟ υΐ ίρβί εοηΙυπιβΗ» 
νίεβπϊ ΓβάάβΓθΙ, β08, ςαί βχ ρ&Γΐβ 8βΓβϋ βΐ&ο&ηΐ, 
8ΥθΓ8αΙυ3, 3βΓ£ίοΐ88 ΒΐηιίΙίΙβΓ άβηοζηίη&νίί, ςυοίίάίβ 
νβρο εοηίβηΐίο βΐ άΪΒβίάίυπι ίηίβΓ βοβ 8ϋ£β08ΐιΐΓ θΐ δισταγμόν Ι) ερύθημα φέρειν, ώς οό χρή πράττε- 
σθαι (49). Νεοφανή δέ Σέργιον έλοιδορεϊτο, καί μη- 
δένα των επισήμων διδασκάλων μήτε ίδεϊν, μ/τε 
άκροατήν (50) χρηματίσαι, καί δια τούτο μηδέν 
εκείθεν σπάσαντα φωτός έν πλάν$ και άπάηι 
διαπορεύεσθαι. Ό μεν ούν έξάγιστος Βαάνης τούτοις 
τε τόν όμότεχνον καί άντιστασιώτην Ιδαλεν καί 
εαυτόν έμεγάλυνεν. Το δέ ποικίλον 6ηρ(ον δ Σέργιος 
το μή βεβυθίσθαι περιφανώς οΰτως των πράξεων τφ 
βορβύρω, μηδ' οΰτως άπόζειν ώσπερ ό Βαάνης τήν 
άκαθαρσίαν, άλλα πολλοίς ταύτην καί βημάτων και 
φασμάτων παρβκαλύμμασι περιστέλλειν ελαβεν Ισχυν 
είς δύο τήν άποστασίαν σχισαι (51), καί τους μέν 
δ'σοι της μερίδος ώφθησαν του Βαάνους, αυτός δια- !ηναΐ68060&1, ίηάβςαβ οάίιισι ίηίβΓ άβίββίβηάαβ ίΐΐ&β Β πτύων Βαανίτας έκάλει. Εκείνος δ' αμειβόμενος τήν 
ί&οΐίοηβδ ίιτβεοηείΐί&οίΐβ ί&οίαιη ββΐ. ΰβριν, αποτρόπαιους τε ους ή μοίρα είχε του Σερ- 

γίου έποιεΤτο, καί Σεργιώτας ώνύμαζεν ομοίως. Καί ήν μεν αύτοΐς ή £ρις καί στάσις καθ 1 ήμέραν αύξο- 
μένη τε καί κραταιουμένη καί τάς μιαράς μερίδας είς άσπονδον ϊχ^^Φ καθεστώσα. 

XXIII. ΙηββςαβηΙί νβΓΟ Ιβηαρορβ νϋα ΓυηοΙο 8βΓ- ΚΓ. Χρόνω δέ ίίστερον θανάτψ τόν βίον καταστρέ- 

£ίθίηΐ8ηΙ&πι άίβείρυΐί ς]αβ οοηΐΓ8 Β&8ηίΙ&8 εοηΐβη- ψαντος Σεργίου, έπί τοιούτων οΐ τούτου μαθηταί είς ΙίοηβΐΏ θπυρβΓυηΙ, υ! ηοη υ1ΐΓ& τβΓοίβ βΐ οοηία 
χηβΐίίβ, ββά πιαηίουβ β! βίαάϋβ, άβεβΓηβΓβΙϋΓ, βΐ 
ιηα£η& 083<)β8 ΠθγθΙ Β8&ηΐ8ΐ8πιπι. ΡΓ«να1θο&1 βηίπα 
βθΓ^ϋ ί&οϋο Ιαηα πααΐΐίΐιιάίηθ, Ιυιη, ςυί πιίΐίιαχη 
ςαί &ραά ίίΐοβ θγ&1, ρΓβίβοΙηβ, 8βΓβίο Αβββηΐίβο&ι, 
βο Βαβηϋββ & Οοη1ηου1ί1)υ8β1οοα86θ1αηβί8 ίηΙθΓηβ- 
οίοηβ άθΐβΐί ΓυίβδβηΙ, ηίβί ςαίάαιη, ηοπαίηθ Τήβοάο- 
Ιυβ, ουΚϋ ίπιρίαρ, βί ςυι'3 αϋυβ δβΓ^ίί εοπιρβΓββη- 
ηιιβ, ^Γ&Ββ&ηΙβηι ο «(3 θ πι οοπιρββοιιίβββΐ, βΐ ββά&βδβΐ, 
Ια πι Όΐ&ηάίΙίοβ ρίβηίδ νβΓϋίδ πευβ, Ιυπα βΐίαχη οοηι- τήν προς τους Βαανίτας άνε^ράγησαν μάχην, ώς ούκ 
£τι λύγοις καί λοιδορίαις, άλλα καί χερσί καί ξίφεσι 
κρίνεσθαι τήν εριν, καί πολύν φύνον ταιν Βαανίτών 
(ίυήναι. Έπεκράτει γάρ ή μερίς Σεργίου τφ τε 
πλήθει, καί δ'τι της έν αύτοίς όπλιτικής δυνάμεως & 
άρχων ττί δ6ξ^ προσαπέκλινε Σεργίου * καί αν είς 
τέλος, ώσπερ ^ν άξιον, οΐ Βαανΐται 6πό των ομόδο- 
ξων καί ομοφύλων χειρών ώλοθρεύθησαν, εί μή τις 
θεόδοτος δνομα, δυασεβής εί καί τις άλλος τήν θρη- 
σκείαν, αυνεκδημος Σεργίου λεγόμενος τόν φύνον πιυηί Γβί οοηΓβΓΓθ άίεϋί&ηβ, αίςυβ πιυΐΐίβ ^θβϋβ ^ οξέως ρέοντα άνέσχε τε καί άνέκοψεν, άλλοις τε πολ- νβΓϋίβςϋθ ρΓο^βηβ, ηίΓαπιςυθ ίαοΐίοηβπι β] α β (3 β πα 
6880 οη^ίηΐΒ, ϋβάβπιςυβ οοηβαβίυάίπίοϋβ ΕοοΓβ- 
νΐββθ, οοπιπιυηβιη ηαουίβδβ νίοΐυηι, οοηοοΓάί» βίΜ 
ΒβευΓίΙ&Ιβπι ρβΓαβββ, ο υ πι ίη άυοίίβ είτοβ (ΙοοΙπηαπι 
ηίηίΐ πΐ8£ηί ηιοπιβηΗ 6&ββΙ ; αηηίβςυβ πι υ 11 ί δ ίΐβ ρβΓ- 
ΒβνβΓΑβββ υβςυβ &ά δβΓ^ίί πιβ^ίβίΓί ίη&υςυΓ8ΐίοηθαι : 
ηοη οροΗβΓθ Ιο Ι &ηηοΓυπι οοηββηβυπι β! βοοίβΐ&ΐβπι 
ίη 8&η^υίηβπι Η εββάββ άββίηβΓβ, ηβςυβ ραΓ ββ3β 
608, ςυίη ίη Γβϋυβ ρΓδεοίρυίβ βϋβπι ηυηε εο^υηεϋ 
61 β]ϋ8άθπι ορίηίοηίβ ββΒβηΙ, οο ςυδβάβπι ΓβοβηΙββ 
οοηίΓονβΓδίββ αΙίΓο είίΓοςυβ βοοογΙ&β, ςα^βί οπα- 
ηίηο ηβΙβΓοάοχοΒ βΐ ίπαρίοβ £ΐ&<1ίο βΐ βχϋίο ΐΓ&άί. 
Τλ1ί5υ8 ίΐΐβ άίοΐίβ πιυΐυ&αι οββίΐβπι οοπιρββουβΓ&Ι, λοΤς αίμυλίοις λ(5γοις καί το κοινή συνοΤσον είσηγού- 
μενος, φάμενύς τε καί διατειν(5μενος, καί πολλοίς 
κατασκευάζων έ*ργοις, καί λ(5γοις το προτεινύμενον, 
ώς έκατέρα μερίς της αυτής είαι βλαστήματα σποράς 
καί τοΤς αύτοίς 'έθεσι συνηυξήθησαν καί κοινή ν (52) 
τήν δίαιταν εΤχον, καί όμονοία περιετειχίζοντο ουδέν 
μέγα περί των άμφιβαλλομένων στασιάζοντες, καί 
τοΰτο έκράτει χρόνοις πολλοϊς μέχρι της του δίδασκα• 
λου Σεργίου αναδείξεως καί ώς ου χρή ο3 μέν ούν 
τήν έν τοσούτοις χρύνοις σύμπνοιάν τε καί συνάφειαν 
ι\: α'ίματα καί σφαγάς διαλΰσαι, ουδέ τους είς αυτά 
τα καίρια (53) καί νυν συνημμένους (54) τε καί 
δμοφρονοΰντας διά τινάς προσφάτως (55) άναρρι- ςυοά υΐίη&ηι ΓβεΙυπι ηοη ίυίβ86(:1αβ8 βηίιη ίΙΙα Ιοί ^ πισθείσας διαφοράς ώς (56) έτεροπίστους παντελώς 
&ηίηΐ&Γϋαι ρθΓηίοίθαι ηοη ρ8Γ&886(. καί άθεους είς τόν διά ξίφους ολεθρον (57) αφει- 

δώς παραπέμπειν. Άλλ' ό μέν τοιούτοις τισί ^ήμασι τόν κατ* αλλήλων (ώς εΓθε μή ώφελεν • ου γάρ άν ό ψυχ- 
όλεθρος πλείους Ιπενεμήθη ψυχάς) έστησε φύνον. 

νΑΒΙΛ ίΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ). (49) Πράττεσθαι. ΒβοΙβ, ρΓΟ 60 ςαοά ηοβΙβΓ ο&- 
1)θΙ πραττεύεσθαι. 

(50) Άκροατήν. ΟρΙίαιβ ; ηοβΙβΓ πιβηάοΒθ άκροα- 
τάς. Ι)β υηο οηίπι δθΓ^ίο εβπηο ηίο βεΐ, ΐ8ηςυ»ηι 
ςοί πι αϊ Ιο 3 βχ ρΓΦβΙβηΙίοΓΪϋϋΒ άοοίοήουβ &αάίνβηΙ. 

(51) Σχισαι. Ββοίβ ρΓΟ σχίσθαι, ςυοά ίη ηοδίΓΟ 

ΙθβίΙϋΓ. 

(52) Κοινήν. ΙΙ& Γβ8ΐί1αί βχ ποβΙγο, ρΓΟ κοιντ^, 
ςαοά η&5βο&1 0οί8ΐίοί&ηυ8. 

(53) Καίρια, ίά ββΐ, ρτχάρηχ, ραΐτηαηχ. δίε γπθ- 
ΙΟΓίΰϋβ καίρια νοε&ηΙΟΓ θ& 8ΓβηΐΏβηΐ8, ςο8β Γβηα βοηΩοίαηΙ. Υίάβ Ι,οαζΐηαιη Περί Οψόυς, ββεΐ. 10, 1. 
ΟοηίβΓ ΟΙ&αά. 8&1αΐ88ίυπι, Λά 8ί*ηρΙι<ήηιη 9 ρ. 4. 

(54) Συνημμένους. ΟρΙίπΐβ ρΓΟ συνηγμένρυς, 
ς υ 0(1 ηοβΙβΓ 1β§βο&1. Ρπυβ ρΓορΓίβ εοι^υηοΐοβ 
&ϋίπιο, ροΒίβηυβ Ιοεο ίϋπείοβ άβηοΐ&ΐ. 

(55) Προσφάτως. Ββεΐθ Οοίβΐίηί&ηυβ : ηοβΙβΓ 
προσφάτους, βοάθπι ςυίάβπι βοηβυ, δβ(1 ηιίηυβ βίβ- 
ββηΙθΓ, ευπι 8άνβΓΐ)ίααι ηίο ιηβ^ίβ ςη&άΓβΙ, ςυβαι 
ρβΓϋείρΐυπι. 

(56) ύζ. ΚβεΙβ, ρΓΟ ςαο ηίθηάοΒβ ίη ποβΙγο εί. 

(57) "Ολεθρον. ΝοβΙβΓ θάνατον 1β£ΐΙβ οάβχη 8θηβα• 77 (20ΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΕΟ8 Ϊ,ΙΒΕΠ. Ι. 78 ΚΔ'. Μιχαήλ μέντοιγε (58) του βασιλέως, τα *Ρω- Χ 
μαΐχα «ξιττρα διέποντος, δς έχ της βασιλείου στο- 
λής εις τό των μοναχών ήμείφθη σχήμα, και του 
μετ' αύτδν βασιλεύσαντος Λέοντος ουκ έν τψ ραθύμω 
την άνσζήτησιν και ερευναν της αποστασίας τιθεμέ- 
νων, άλλα και σπουδή ν τήν πρέπουσαν άναδεξαμένων, 
στέλλονταί τίνες των ούκ άσημων άνά πασαν τήν 
•ΡωμαΊχήν αρχήν, τους, ε? τίνες αν φωραθεΤεν της 
τοιαύτης κάτοχοι θεομαχίας, έπείπερ πολλάκις αυ- 
τούς αϊ των αρχιερέων και Ιερέων νουΟεσίαι και παραι- 
νέσεις ούδεν ούτε ώνησαν, ονίτε μεταβάλλειν (59) έπει- 
σαν τήν άσέβειαν, τούτους ούτως άμεταθέτως Ιχοντας 
ώς κοινήν λύμην και φθοράν του γένους πρδς τόν διά 
ξίφους θάνατον δπάγειν. Έκεν οδν τα προστάγματα 
και εις τήν καλουμένην χώραν των Άρμενιακών. 
Θωμάς δε ήν τηνικαΰτα Νεοκαισαρείας επίσκοπος Β 
χαί τις έτερος Παρακονδάκης επώνυμος Ιξάρχων κατ' 
έκεΤνο καιρού των δ'σοι της κατά τόν βίον σεμνότητος 
εΤχοντο, κα? της δψηλοτέρας πολιτείας έποιοΰντο 
επάγγελμα συντηρειν τα δέσμια. Τούτων τοίνυν των 
ανδρών «κότερο ι ά'μα συνεδριάζειν μετά καΐ ετέρων 
τινών λογίων βασιλικό ν δεξάμενοι θέσπισμα, ους αν 
των αποστατών ή πολιτική χειρ ειίρισκέν τε και 
συνελάμβανεν, κχι προς αύτους διεπέμπετο, έξήτάζόν 
τε και έλογοθέτουν λεπτό μερέστερον, και τους υπαι- 
τίους τών άναιτίων φυλοκρινουντες τους μεν άπέλυον, 
Ιστι δ' ους και έπιτιμίοις έκκλησιαστικοΤς καθυπ- 
έοαλλον, τους δε παντελώς ανίατους οΐ πολιτικοί νό- 
μοι, και τών έν αότοις αρχόντων παρελάμβανεν τό 
δικαιωτήριον (60). Οίίτω δή της έρεύνης τε και κρί- 
σεως και του λογοθεσίου (61), και της πράξεως ^ 
προϊούσης μερίζονται τών είρη μένων κριτών τήν 
σφαγήν ο*ί τε λεγόμενοι Κυνοχωρϊται (62), και ους 
έχωνόμαζον Άστατους* Τ Ησαν δε οΰτοι τών του 
Σεργίου μαθητών οΐ λογάδες. ΟΙ μεν ουν "Αστατοι 
μηδενός ετέρου δεηθεντες αυτοί καθ* εαυτούς οόλψ 
και προδοσία χατασφάζουσιν τόν είρημένον Ιξαρχον. 
Το\ς δε Κυνοχωρίταις έπείπερ ένέδει στρατηγός του 
μιάσματος, εΤς τών είρη μένων Άστατων εφιστάται, 
και κατασφάζουσι και αύτοι τόν αρχιερέα του θεού 
θωμαν. Άναίδην δε τούτων οίίτω παρανομηθέντων, 
ώς εφην, εκατέρας μιαιφονίας αρχιτέκτονες, φεύ- 
γουσι μεν συν τοΤς έπομένοις σπουδή (63) άπό πάσης 
γης, ήν 6 Χριστιανών έκόσμει θεσμός, παραγίνονται 
οε έν Μελιτιν^ πόλει της δευτέρας Αρμενίας, πολι- ~ 
τείαν ουσαν τότε τών μισοχρίστων Σαρακηνών, ής 
καΙ 'Λμηρας (64) ήρχεν, δν έπεκάλουν Μονοχερά- 
ρην (65) * και ούτος δ μισόχριστος τους μισοχρίστους XXIV. Μίοη&βΐ νβΓΟ, αυί ίηιρβΓ&Ιοη&ηι νοβίοκη 
ίη ιηοη&οηαίθαι οοηαηιηίανϋ, βΐ θίαββυοοββθΟΓίΛΟ, 
άβ η^ηβηιοάί αροβί&βία ρβΓςυίδίΙίοηβω Πβπ η ο η ίη- 
άίΙί^θηΙβΓ ουΓ&Γυηί, ββά ςο& ρβχ βΓ&( βο11ίοΙΙη<Κηβ 
ρβΓ ΟΙΏ068 ίηαρβηί ΗοΐΏβηί Γιηββ νίΐΌβ άί£ηΚ&Ιβ 
ρΓδΒβΙίΐιιΙβθ παίββΓυηΙ, υΐ ςυαηάΌςιιίάβηι &1> βρίβοορίβ 
61 β&οοΓάοϋουβ ΓΓβςυβηΙβΓ ηιοηίΐί ίιηρίί ϋΐί ηβο 
οοΙβιηρβΓ&νθΓ&ηΙ, ηβο ΓββίρυβΓ&ηΙ, βί ςαοβ άβρΓβ- 
ηβηάβΓβηΙ Ι&Η ίοιρίβίαϋ οηηοχίοβ, ςυί ηά ηιβΙίοΓβπι 
86 ίηΐ£6ΐη ΓΟοίρβΓβ ηοΐίβηΐ, αη&βί οοοαιιιυηβιη ρβ- 
βίβπι βί ββηβπβ ηηπι&ηί ρβπιίοίβιη ^ΙαόΊο ρΙβοΙβΓβηί. 
Ηβο ίΐ&ςυβ ^8β& νβηβπιηΐ ίη Γβ^ΐοηβπι Απηβηία- 
οοπιπι άίοίβηι. Τηοοι&β υθγο Ιυηο Νβοο»8»Γβ» βρί- 
βοοραβ 6Γ&1, βάβΓβΙ βίβϋαβ ςαΐάβπι ηοιηίηβ ΡβΓβοοη- 
(Ι&οβδ, ςυί Ιυηο ΙβηαροΓίβ βαιίηβο&Ι ίηΙβΓ βοβ, ςυί 
ηοηββίβίβ χηοπΗη ρΓββάίΙί, βυοΙίαιίοΓβιη νίΙ« Γβϋο- 
ηβηι ρΓθΩΐβΙ)6ΐηΙυΓ. Α πι 5ο ί^ίΙυΓ ίπιρθΓΑΐοηο άβ- 
ΟΓβΙο ουοα αΐϋβ ςυίουβά&αι βΓυάίΙίβ νίτΐβ οοηβυΙΐΛΓβ 
^υ93^, &ρο8ΐ&1&8 η ροϋΐίο» ιη&ηυ αά ηοο άβραΐΛία 
(ΙβρΓβΠθηβοβ βί οΙ)1&Ιθ8 6χ&ιηίη&Ι)&ηΙ, βί πήηυΐαΐίπι 
ίη1θΓΓ0£&1)&ηΐ, 8οηΙθ8€[υβ αο ίηβοηΐίουβ 8βςυβ8ΐΓ&η- 
1β3, &1ίο8 ςαίάβπι &1)8ο1νβΙ)&ηΙ, ηοηηυΐΐοβ βοοίββί&βϋ- 
οίβ ροΒηίβ 8υΙ>]ίοί6ΐ)&η(; ρβηίΐυβίηβ&α&ϋίΐοβ ροΐίϋοίβ 
Ιβ^ιοαβ βί πιββίβίΓ&ΙυυΐΌ ΙπβαηαΠ ΐΓ&άβοαηΙ. ϋυπι 
θχαπαβη, ]υ(ϋοΐυΐΒ, ίαΙβΓΓΟβ&Ιίο θΐ &οΙα βίο ρΓΟΟθ- 
άβΓβηΙ, ΟνηοοποΓίΙ», αϊ νοο&οαοί, βί ϋ ςαί άίοβ- 
1)&οΙϋΓ ΑβΙαϋ ; θΓβηΙ αυΐβπι ββίβοΐα ρ&Γβ άίβοίρυΐο- 
Γαηα ββΓ^ϋ ; ρΓβΒάιοΙοΓαηι ^άίουαη οβεάβιη ρ&ίΓ&η- 
άαιη ίοΙβΓ 8β άίνίίΐυηΐ. Αδίβίί ί^ίΙυΓ, ηυΐΐϋ ρβΙϋΛ 
ορο, πιβηιΟΓ&Ιυιη ρΓββίβοΙυπι άοΐο βί ρΓοάίϋοηβ οοη• 
Γοάίυηΐ, Ο^ηοοοοΓίΙ» τβΓο ουπι άαοβ &ά βχβθΟΓβη- 
(Ιυαι ίαοίηαβ β^βΓβηΙ, &88υιηρΙοθχ Αβί&ϋβ υηο, βρί- 
δοορυιη Τηοαιβοι α Οβο οοηθίϋυΐυαι οοίΓαηο&ηΙ.Ηίβ 
ΛϋάβοΙβΓ §β8ΐίδ, Αβί&ϋ, ςαί, υΐ 8υρΓ& άίχί, υίπυβ- 
ςυβ ρΑΓηοίάϋ &οο(ογ68 6Γ&ηΙ,ουηη ββςυ&οίαπι Ιυπη» 
Γβδίίη&ηΐθβ Γυςίυηί αο υηίνβΓθίβ Γβ^ίοηίουδ, ςα» 
ΟηήδϋΗηα Ιβββ ιιΙβϋαηΙϋΓ, βί Μβΐίΐίηαιη 36ουαά» 
ΑηηβηίδΒ υΓΟβαο, 86 οοηΓβΓυηΙ, ςυαπι Ιυηο ΟηηβΙί 
080Γ68 δβΓ&οβηί ίηοο1β5αη(, ςυίΙ>υ8 ΑπαβΓϋδ, ηοΓηίηβ 
ΜοηοοηβΓ&Γββ ίπαρβηι^Εΐ, ςυί, ΟηΗδϋ ίηίηαίουδ, 
Οηη&Ιί ίηίιηίοίβ ρΓοΓυ^ίβ οβηΐ^ηβ βχοβρϋδ, βί ο πιπί 
ιηβΐυ 1ϋ)βΓΛΐϊβ, ΑΓ^&υπι βίο άίοΐυαι ορρίάυΐααι ά&Ι 
ίοοοίβηάυηι. Οοηίΐυβηΐθ βαΐβιη βοάβπι ίπιρίοΓίιιη 
πΐϋΙΙϋϋάίηβ, ϋα υΐ ^&α1 ρΓβΒάβΙοηίβ ίαουΓβίουβ ρ&- 
Γβ8 688βη1, νίοίηί ΟοΓίβΙί&οί πιυΐϋ αο ϋδ ίΓβςυβηΙβΓ 
ία οαρϋνίΐαΐβαα &Ι)άυοΙί βυαΐ : βί εοεΙο ίη άίββ ϊηνα- 
ΙββοβηΙβ ηοη τηοάο νβΙβΓβδ ίηαρίβίαΐίδ ουΙΙοΓθβ Ιϊοογθ 
ροΙυβΓηηΙ ίη β& ρβΓ3θνβΓ&Γβ, ββά βΐίβπι ςυοβάληι ΥΛΒΙΛΙ ΙΛ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (58) Μιχαήλ, Οαιτορ&Ι&ίββ βοίΐίοοΐ, οο^ηοοαίαβ 
ΚΙΐΛ00Λΐ)β,αβ σαο β]υβ(ΐυ6 βαοοβββοΓβ Ιιβοηβ Ιβ^αΙϋΓ 
ΟβόΓβηαβ, ρ. $96 ββς. 

!59) Μεταβάλλειν. ΝοβΙβΓ μεταβαλεΤν. 
60) Διχαιωτήριον. Ορίίιηβ : ηοβΙβΓ δικαιότερο ν, 
ηοη δίηβ ιηβη^ο. 

(61) Λογοθεσίου. Μβάΐί ββνί νοχ, βίουί βί ρτοχίπιβ 
*η(6€β<1βη8 λογοθετέω νίάβ ϋαίΓθβη. ίη υίοχατίο 
Οτχϋ. ρ• 821. 

(62) Κυνοχωρϊται. ϋβ ηίβ νίάβ ΟθάΓβηυιη, ρ. 433. 

(63) Σπουδή. 11α ηοδΙβΓ άίβθΓΐβ, βί ρΓοοα! άαοίο ΓβοΙβ : δβηβαβ βηίαι ορίίιηβ ΓθβροηάβΙ. 01. ΜοηίΓαα- 
οοηίυβ βχΟοίδΙΐηίαηο ηαηβΐ σπουδής βάάίίοβΒίβΓίβοο, 
ςααβί αΐίςυίά (ηί οοη)6θ(υΓ& οίο ί&ίΐίΐ) άβββββί. 8βά 
οηαηία βίηί οοηβΐ&ηΐ, βί %\%Ώ&ηά\ ο&βυβ η&Ιυβ 6β1 βχ 
8βςϋβηϋθϋ3 νοοίουβ πάσης γης. 

(64) Ά μη ρ ας. Νοη ί^ηοΐυιη ηίβίοήοίβ η^υβ »ν! 
ηοηιβη : νίάθ Οεάτεπαπι, ρ. 350. Ιάβπι νβΓΟ άβ γθ 
οο81γ& βχροηίΐ, ρ. 44. 

(65) Μονοχεραρην. 11ε ΟοΙϋβΓίίηαβ θΐ ηοβΙβΓ, 
οαηα ςυίοι» ΡβίΓϋβ δίουΐαβ, ρ. 70. Οοίβΐίηί&ηαβ 
ίΐαςηβ Μονοχεράνης βοποβηβ, ίη πιβηάο οαο&1• 79 ΡΗ0ΤΙ1 ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 80 βχ β&ρϋνΐΒ &(1 β&αΐ αηαρίβοίβηάαπι βθ£6Γ6. ΟοηΙίβίΙ Α φυγάδας τά τε άλλα φιλοφρονησάμενος δεξιώς καΐ βαΐβπο, ΌΐδβΓ^ίυΒ, οα]ϋ8 ΓΓβςαβηβ ηιβηϋο ΓαοΙα ββί, 
ροβίςυ&ηι αΐίςαο Ιβηιρορβ ουπι ΐΓβηβΓυ^ίβ νθΓβαΙυβ 
ΓαβΓΑί, ϋβάοαι ία ίαιρίβΐ&ΐβ οοηβπηβηάίΒ ίηίβηΐίβ 
άβοϋ&β οαβΠΙυ$ ροΒη&β ΙϋβΓβΙ. 1,ί£η& οβάβηάί Ιβηι- 
ραβ θΓβΙ, ηβο ΗβΠΕΠδΒ αι»1ί§ ίηιρθπΙϋ8 βΓ&Ι ΒβΓβΐυβ, 
βοΐβο&ίςηβ ΗΙ&ηι βχβΓΟβΓβ,ΙπιηοοΒςυβ ίη ΕΒΒβΓββ ββ- 
εβχβ. Ουπο βυΐβπι ίη ωοηΐβπι Λγ£&ϊ ρροχίαιο ηυίο 
ορβπ Υΐβ&ηΙ, Τζαηίο ςαίά&πι Νίοοροΐϋβηαβ, 
Γθΐίροηβ ρίαβ, &ηίαιο πι&ηίηαβςαβ ΒίΓβηυαβ, 
υΐ νίάίΐ ίΐίαιη ϋβί ηοβίβπι ρΓβθβΙί^ίίβ βαίβ ϋάβη- 
Ιβιη, βΐ τβηββοϋβ νϋαιη οοηβΓβάβηΙβηι, ϋα αϊ 
βοΐυβ 1ί£η& οαάβΓβ ααάβΓβΙ, παβ^ηβ βΐ ίη- 
£βηΙί οοηΐΓΛ ΒβάυοΙοΓβηι βπήβββι νουβ, ςυ» ΙβΓΓΟΓβ 
ΒΐυροΓβςυβ ηοιηίηβιη Γβρίβνίΐ, ίηβπηίβ ευιη ββββΐ, παντός έλευθερώσας ανθρωπίνου δέους, χό *Αρ- 
γαούν (66), πολίχνιον οΰτω χαλούμενον έπιχωρίφ 
γλώτττ), οΙχεΤν επιτρέπει ' αθροίσματος δΐ έν ού 
πολλψ χρόνω των την άποστασίαν φρονοΰντων συνε£- 
ρυηκότος, ως και είς λ^στρι^ήν έξαρκεΐν επιδρο- 
μών τε και χείρα, πολλή και πολλάκις των πλησιο- 
χώρων Χριστιανών αιχμαλωσία τοις άθέοις έπετη- 
δεύετο. Κάκεΐθεν κραταιούμενον το κακόν ού μόνον 
τους άπ' αρχής θεραπευτάς άδεώς έδίδου τήν ασέ- 
βεια ν θρησκεύιιν, άλλα χαι τ ι να ς των αΐχμαλωτιζο- 
μένων πολλήν παρεΐχεν τήν έξουσίαν συναναγκάζιιν 
εις τήν αυτήν αύτοΤς καταπίπτειν άθεότητα. Γίνεται 
δή χαί Σέργιος, οδ πολλάχις Ισχε μνήμην ό λόγος, 
έχεισε, χαι χρόνον τινά τοΤς φυγάσι διατρίψας, κχΐ ΒβουΓβΕα β οα&ηίοαΒ θ] α 8 βώβΐιΐΐΐΐ, 8ββ1β8ΐυηΐςυ6 ίΙ& Β βαθύνας αύτοΐς έπι πλέον της ασεβείας τα δόγματα, ροΓΟϋΒβϋ, αϊ Π10Γ8 β,ΐυβ ββςυθΓθΙϋΓ. δίο Γ&ΙΙβχί© ίΐΐβ 
νβΓβ βρίΓίΙυβ, ρβΓηίοίθβ ηααι&η&Γυπι &ηίιηαΓαΐΏ, 
«ββΓοα ί11& βί ρΓοΓυηάλ &ρο6ΐββί© Γβάίχ, βχΐΓβιηυιη 
βΐ ρβββίαιηηι οα&ΐοηιηι ο πι η ίυ πι, ςα» &ηΙβ ίΊιβΓυηΙ, 
ΐΏ&ηυβ θ! βτΐίβ βα» ίηβίΓϋπιβηΙο ο1>1ηιηο&1ηβ ίιηρίο- 
γππι, βηρβΓΟΟΓυιηςυβ ββπηοηΰΐη, ν&ηαπιιη ρΐΌΠΐίβ- 
βίοηυιη βΐ βχβρβοΙ&Ιίοηηιη, ίρβίηβςυβ νίΐ» Οηβηι αο- 
ββρίΐ, βί ίη ί^ηβηο ίηβχβϋη^υίοίΐβαι ©Ιβπιυπιςϋο 
ουπι ΪΓπρίδΐ βυβ ββηίβηϋα απαβηά&Ιυβ ββί. τήν άνωθεν δ'μως δίχην ου διοράσκει (67). Ευλουρ- 
γίας ήν 6 καιρός, χαι τεχτονιχής ό Σέργιος ούχ 
άμελέτητος ή ν, χαι δή χαι συνήθης ή ν κεχρήσθαι 
τ ί τ ^Χ ν Τ1» Χαι € ^ σανίδας άποξέιιν των πρέμνων τά 
επιτήδεια. Ούτος κατά τδ σύνηθες εις τδ παρα- 
χείμενον ορός του Άργαοΰ παραγεγονώς έπραττε 
τά αύτου, χαί εις σανίδας τά ξύλα άπέξεεν • 
προς ταύτη δέ οντά τ^ εργασία Τζανίων (68) όνο- 
μα, γένος έχ Νικοπόλεως, ευσεβής τήν θρησχείαν, τήν γνώμην ανδρείος, χαί τάς χεϊρας παραπλήσιος, ώς εΐδεν οΰτω τον θεομάχον ταΤς μαγγανείαις ) 
αύτου τεθα^ηκότα, χαί ταΤς γοητείαις τήν ζωήν πεπιστευκότα, και καταμόνας ξυλουργεΤν επηρμέ- 
νο ν, μέγα τι και διάτορον κατά του άπατεώνος έμβοήσας και τή φων^ φόβου τε καΐ εκπλήξεως 
πληρώσας, αφαιρείται μεν αυτός, (70) ανοπλος ων, τήν άξίνην των χειρών, παίει δε τον πλάνον καιρίαν, 
και αύταΐς ταΤς πληγαις ό πικρδς έπηκολούθησε του άλιτηρίου θάνατος. Οΰτω μεν δή, οΰτω τδ της άπα- 
της ώς αληθώς πνεύμα, δ τών ανθρωπίνων ψυχών όλετήρ, ή πικρά και βαθεΐα της αποστασίας ρίζα 
τδ ϊσχατον καΐ χείρον τών Εμπροσθεν αύτου πάντων κακών της οικείας αύτου χειρός και τέχνης τψ δπλφ 
κατακοπείς, τών τε θεομάχων και υπερήφανων λόγων, και βδελυκτών και άνοσίων Εργων και τών 
αμήχανων υποσχέσεων καϊ ελπίδων, και αυτής της ζωής έξεκόπη, και είς τδ άσβεστον πυρ και (71) 
αΐώνιον αύτψ τψ θεομάχψ φρονήματι παρεπέμφθη. 

XXV. ΤβΓίίϋΒ θΐ ςα&άΓβ^ββίπΐΰθ βΐ ΐΓβΟβηίββί- ΚΕ'. Τρίτον και τεσσαρακοστδν και τριακοσιοστδν 
ιηηβ ροβΐ ββχίθβ ηιίΐΐβδίπιαπ) & ΟΓβαΙίοηο πιυηάί πρδς τοις ς' άπ' αρχής τής κοσμογενείας ήνύετο &ηηα& οοοαρΙθΟΑίυΓ, ο υ πα ίπιριυβ ΠΙβ οαοΓίβ &οβ1βπι 
Ιαϋ. Όΐ8θίρα1θ8 αυΐβπι Γβΐίςυϋ αροβίαβι» ίπαρΓθΙ>ί- 
ΐΑΐίβςυβ βυ®, ςαί ίη ωγβϋοίβ ηι&ϊβΟοϋθ βυίβ αίςυβ 
ρηΒβΙί^ίίδρηιη&βίβηβο&ηί,ΐΓββηυηιβΓΟ,Μίοη&βΙβα), 
Κβη&ο&Γβπι βί ^08ιη^βIη, ςηίουβουηι αηηυπιβΓβώ&ΙϋΓ 
ηιβαιοΓ&Ιυβ βαρτα Τηβοάοΐοβ ; ροβί ίΐΐοβ αυΐβπι Βη- 
Βίΐίυβ βί Ζθ3ΐα)ΐΐ8, βί &1ϋ οοωρΙϋΓββ. δβάηί ΠΗοβ 
ΒεβΙβΒίίΒβίαιί ηοηιίηίΒ ΐβΓ ηιαίβάίοϋ άίβοΐρυϋ, ςυοβ 
άβοβρία ρΐβοβ οοπιρβΓ6£ηηο3 αρρβίΐαΐ, ρορυΐααι ίη 
Αγ^βι Ιοουαι οοη^ΓββΛίϋΐη,ίαιιιβΙβί αοβΓοαηι βί άίνί- ετος (72), δ'τε τον βίαιον (73) δ θεομάχος ούτος απ- 
έτισε θάνατον. Λείπει δε μαθητάς της αύτου μυσα• 
ρότητος και αποστασίας, οι τδ πρωτεΤον έν ταΐς 
μυστικαΤς μαγγανείαις τε και γοητείαις Ιφερον, 
τρεις, ων δ μεν Μιχαήλ, δ δέ Κανακάρης (74), δ δε 
τρίτος Ιωάννης ώνομάζετο, οίς καΐ δ μνημονευθείς 
άνωθεν θεόδοτος συνητάζετο. ΟΙ δέ μετ* εκείνους 
Βασίλειος τε και Ζώσιμος, και έτεροι πλείους ήσαν * 
άλλ' ουτοί γε ο\ του τρισαλιτηρίου εκείνου τρισκατά- 
ρατοι μαθηταί, ους καΐ συνεκδήμους τδ ήπατημένον \ΑΚ\Μ ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(66) Άργαοΰν. ΙΙ& Οοίβΐίηί&ηαβ, θΐ ΡοΙηιβ 8ίοα- Ο βραά 6γ»οοβ &(1ηίθ6ΐυΓ Ιαβ, ρ. 70, βί ΟθάΓβηυβ, ρ. 444. ΟβΒβΓβηάί ίΐΗ^αβ 
βοηΐ ηοβΙθΓ βί ΟοΙοβΓϋηυβ, ςυοΓαιη αΙβΓςυβ Ιβ^ίΙ 
Αργούν. 

(67) Διδράσκει. ΝοθΙβΓ διαδιδράσκει, ςυοά ρΓββίβ- 
Γβηάυαι ραΙο.ΡηοΙίϋΒ βηίπι &πιαΙ οοαιροβίϋΒ ιιΐί ρΐΌ 
ΒίηιρΙίοίουΒ. 

(68) Τζανίων. ΟοηΓβΓ ΡβίΓαιη δίοαίυπι, ρ. 70. 

(69) Μαγγανείαις. Μ&£ίθ&8 βΓΐθ8ί&01 &1ί&8 ΝοβΙβΓ 
ΜαηίοακίΒ θχρΓθΙ)ΓΛνϋ. Ε&άθΐη άίοα ηίαποαβ &1ϋ3 
ηβΒΓβϋοίβ ΒΟΓΪρία ββί λ νβίβπ&ϋβ : νίάβ δρβηοβΗ 
Νοίββ Λά ΟΓίββηβιη, Οοηΐτα ΟδΙηιτη, ρ. 6 ββςς. 

(70) " Ανοπλος. ΝοβΙβΓ άοπλος* αίΓαςαο ίο Γ ω α (71) Καί Αάάίάί βχ ποβΙγο, ςαοά ΟΓΕίίοηίβ ββηβι 
ροβίϋΐαΐ. 

(72) "Ετος. Αάάιάί βχ ηοβίΓΟ, &(1 Ββηβαιη οοιη- 
ρίβηαυαι. 

(73) Τδν βίαιον -θάνατον. ΝοβΙθΓ Ιβρί τδν βίον 
θανάτου, δβά ίηβυθία ηβθο ροηβΐβ ββί : Ηα<}ΐΐ6 ηα&- 
Ηαι Βοςαίβ«οβΓβ ίη ΙβοΙίοηβ Οοίδΐίηίαηί οοάιοίβ. 

(74) Ό δε Κανακάρης. II» βοπρβί βχ ηοβίπ), ρΓΟ 
ςαο Οοίβΐίηίαουβ : τον δε κανακάρη ν. Πΐυά ακι^ίβ 
Γθβροηάθί τψ, ώνομάζετο* βυαι αΙΙβΓ* ί11& ΙβοΙίο βίαβ 
βΐΐίρβί Ιοβαοα ή&οβΓβ ηοη ροββϋ. 81 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 ΠΒΕΚ Ι. 82 πλήθος έπονομάζουσιν, τον άθροισθέντα λαών έν τψ \ ηίΐαβ ίαιιηίβδ&αι πιββίβίη χηοΓίοαι νίάβΓ&ηΙ, θΐ ηίηίΐ 'Λργαου, καίτοι τόν πικρό ν και θεήλατον του δι- 
δασκάλου θάνατον όψει λαβόντες, και ουδέν, ών 
έθεομάχει και έτερατεύετο, προελθδν, δ'μως τοΤς 
όμοίοις καχοΐς διεφθείροντό τε και κατελυμαίνοντο, 
ουκ Ιτι μεν είς {να τινά ή ν είς δύο το διδασκαλικόν 
της θεομαχίας αναφερόντες αξίωμα, όμοτίμως δε 
άλλη λ ο ις αυτοί κατά πλήθος της πλάνης τψ πλάθει 
καθηγούμενοι* "Ομως δε και 6ποβεβηκέτας αυτών 
τ ιν ας ετέρους έταττον, ούς και νοταρίους ώνόμαζον, 
καί τίνα των απορρήτων και βδελυκτών οργίων είς 
έποψίαν και τ ελεατική ν άφώριζον έπιμέλειαν. 

Κζ^. 'Γπδ δέ τους αυτούς αναφαίνεται και- 
ρούς (75) καί 6 τρισαλιτήριος Καρβέας (76), άνήρ 
οειν^ μεν ύπελθεΤν δχλον, στεγανός δέ κρύπτειν το βΟΓϋω, ςυ© ΐΐΐβ ροΓίβηΙοββ οοηβηχβΓ&Ι, αοοίάΊββοΙ, 
ροραΐαηι, ίηςυ&ηα,ΗΙαιη οοΓΠΐιηρβΓβ,βΙ ρβββυιηά&Γθ 
ρ6Γ£βο&ηΙ : ηβο υΐίπι ίπιρίβίαΐίβ ιη&£ί8ΐ6Γίυηι αά 
υηυιη νβΐ άυθ3 ΓβΓβΓβ&αηΙ. θθά ραπ ίηΙβΓ 86 ηοηοΓΟ 
Εαυίϋΐιιάΐηΐ ρΓ©βοίβΙ)&ηΙϋΓ : αΙΙ&αιβη ςυοΒά&πι ία- 
ΓβποΗβ, βΓ&άαβ οοηβΙίΙαβΓϋαΙ, ςυοβ αρρβ11&5&ηΙ 
ηοΐ&ποβ, ςαίουβ οογ&πι ςαααιά&ιη θΐ οίβοίυαι ίη 
ίώοπηηαηάΐθ βαίθ οΓβϋβ θΐ ίηίΐί&ιίοηιοαβ 88&ί£η&- 
1>αηΙ. XXVI. 8αη οοο Ιθίπραβ βαήηβο&Ι βοοΙθΓ&Ιίββίπιαβ 
0&γ56&8, νίΓ &ά δαοοΓη&ηά&πι ρΐβ&βπι βοαίυβ, ο&Ιϋ- 
άηβ &ά β& οοοηΐΐ&ηάα, ςυω βίΓβιτβ ρβτ ηοη βΓ«1, βι α*£κφορον, καί τοις χείλεσιν άλλα προφέρειν παρά Β &ά &1ί& ρβΓβααάβηάΕ, ςα&ιη ςυ® ίη οοπίβ 1&ΙβοαηΙ, τήν Ιν τ^ καρδία μελέτην πιθανώτατο,•, καί πίστιν 
μεν ού$' ήντινα στέργων, έπεί καί τα των Αρά- 
βων (77) θειάζειν έσχηματίσατο• πλην της αποστα- 
σίας Ιραατ^ς καί λέγεσθαι καί νομίζεσθαι κλέος 
ποιούμενος, ουδέ της κατά πολεμον εμπειρίας (78) 
άγύμναστος. Διο καί της άποστατικής εκείνης πλη- 
•ύος ήδη προς χείρα πολεμική ν τε καί βαρεΐαν 
άδρυνομένής, &ρχ&" ύπ6 του πλήθους ήρέθη, δς 
έπί μάλλον αύξων τε καί κρατύνων το θεομάχον 
άθροισμα, |πεί τζ βαρύτητι του πολυχνίου στενοχω- 
ρού μένος εΤδε τους υπό χείρα, πόλιν αλλην εύρυχω- 
ροτίραν εγείρει, ήν έπων 6 μα ζ ε Τεφρικήν (79), καί 
ταύτην τοις έπομένοις πολίζει, δ μου μεν καί την 
έπιφερομένην των Μελιτινιτών (80) αποκλίνων τυ- ηυΙΙαπι γ6τθγ& Ιβηβηβ Οάβιη, ςιιίρρβ ςυί ΑΓ&οαπι 
Γβϋ^ίοηβπι 86 βάιπίΓαΓί βίηιυΐΕΓβΙ : οβίβπιιη αρο- 
βίΛβίη βπίΛίοΓβπι βί άίοι θΐ βχίβϋπίΕΓί ηοηοή βΐ 
βίοπ» βίοί 6886 άαοββ&Ι, ηβςαβ οβίΐίοη γθι ίπιρβη- 
ΙυδβΓΒΐ. Οα&ηοοβΓβηα ο α πι &ρο8(&Ιίο&ΠΙα πιυΐΐίΐυάο 
]αοα 6ο ίηοΓθπιβαϋ νβηίβββί, υΐ πιΠίΙ&Γβαι ιηαηυιη 
8αρρ6()ϋ&Γ6 ροβββΐ, &ά ίιηρθΓΐυηι &β ίΐΐα βνβοίηβ 6&1, 
αίροΐβ ςαί ίιηρίίδβίιηυπ) οοβίααι θ Ι &η£6Γ6 βΐ οοηΩτ- 

Π)&Γ6ρ098θ ΟΓθάθΓβίϋΓ.ΟϋΐηδΙϋΙβίη ορρί(1ϋ1ί4η^ϋ8ΐίβ 
ΡΓ63809 ΟΘΓΠβΓβΙ 81ΐΙ)(ϋΐ08, &1Ϊ&ΙΏ &Πΐρ1ίθΓθΠ1 ΟΓΟβίη 

θχοίΐανϋ, ςυΛίΒ ΤθροΓίο&ιη ηοπιίο&νΚ, Ιρβαιηςυβ 
ββςα&οίουβ βοίβ ίοοοίβηά&αι άθάϋ, αϊ ίηιηίηβαίθΐη 
ΜβΗΐίηοΓϋπι ^Γ&ηηίάβοα άβοϋη&ΓβΙ. Ναοί βΐί&οαβί 
ίηϋίο ρβΓηυπι&ηϋβΓ αί) ίΙΠβ θχοβρίί ΓαίβββηΙ, βΐ ραννίδα. Καί γάρ εΐ κατ 1 αρχάς φιλοφράνως 6πεδι- υ Ιυηο ουίΏ ίΐΐοβ άίνϋββ 6886 οβΓΠβΓβη! &ο ςυοϋάίαηίβ (αντο, αλλ' ουν πλουτοΰντας όρώντες, καί πλέον 
ύν ήλπιζον, ταΐς καθ* ήμέραν λτ^στρικαΤς έφοδο ις 
εις εύπορίαν επιδίδοντας ουκ Ιτι τόν οφθαλμόν αύτοΐς 
εκιβάλλειν φθόνου χωρίς καί πλεονεξίας ήδύναντο. 
Αιδ λαφυραγωγουντες αυτούς τέχναις πολλαΤς καί 
μεθοόοις ουκ ένέλιπον. Μία τοίνυν καί αυτή αΙτία, 
δι, ί[ν ώς απωτέρω της προτέρας οΐκήσεως πολίζειν 
έγν» τό υπήκοον. "Ετι δε καί τψ άνεπιμίκτφ των 
£λλων ανθρώπων ε?ς τάς δαιμονιώδεις καί έκτοπους 
των πράξεων, ά'τε δή καθ* εαυτούς βντας, άδεώς 
χωρειν χαί σύν παρρησία προνοούμενος. Έκ γει- άθρΓ8βάαΙίοηί5υ8 ΓβΓυπα οορί& οΓββοβηΙββ, ηοη ροίθ- 
γλιιΙ 608 βίηβ ίηνί(ϋ& βί οαρίάίΙ&Ιβ ΓθΒρίοβΓθ. ΟυβΓΟ 
ηοη οβββαοαηΐ βίβ ίηβίάίβΓί, ϋΐ βροΐί» βπρβΓθηΙ. 
Ου® ςυίάβπι ηηα ίρβί ο&υβ& Γοϋ,ουΓ ρΓΟουΙ & ρπαΐΒ 
η&ΜίΑϋοηβ βαίχϋΐοβ βυ&ηα δβάβπι ροηβΓβ άβΟΓβνβπΙ. 
λά η»ο »ϋΙθω οαΓ&ο&ι, α( ββρ&Γ&ϋ α οβείβπβ ηοηαί- 
ηίουβ, άβθηιοηί&οίβ βΐ αοβιΐΓάίβ Γβί)ϋ8 ββοΓβίπι ροβίΐί 
1ί5βπϋ3 βΐ ο υ πα βάυοία ν&ο&ΓβηΙ. Ο α αϊ βηίαι &ηί6& 
νίοίηοβ η&1>θΓθη1 δ&Γ&οβηοβ, θογοπι βίαιυΐ πΐαβ θί 

8ϋ08 0086ΓΤ&Ι)&ηΙ ', 36(1 60ΓϋΠ1 Πΐϋβ Ιαβ&ΐΗοΟ Π)0ΓΘ, 

βυο8 νβΐΌ ιηγ8ΐίοο ουΚα. τ^νων γαρ έχοντες πρότερον τους Σαρακηνούς, έσέβοντο μεν (81) τά αυτών, έσέβοντο δΐ καί τά εκεί- 
νων* άλλα τα μεν (82; εκείνων θεατρίζοντες, τά δε οΙκεια μυστηριαζομενοι. 

ΚΖ . Έπί τούτοις δε καί επίκαιρος έδ6κει πρδς β XXVII. ΡΓβδΙβΓβα αΓ08 ίΐΐα & 86 βίΓυοίβι ορροί*- 
τάς καταδρομάς της 'ΡωμαΥκής αρχής ήν ανέστη 1αη& νί(1βί)βΙυΓ 6886 αά Εοπι&ηϋΐη ίηιρβηυπι ίηοηΓ- 
χο*λη>. Μάλλον τε γάρ έπλησίαζε τοις αυτής όρίοις. 8&ηάυΐΏ, αίροΐβ ίΐΐίυβ βηίί)08 νίοίηίοΓ. Ουίο βϋαιη 
'ίλλά καί ε? τις αοτομολειν εκείθεν έβούλετο των τήν βί ςυίβ ίηάθ ΐΓΒηβΓυ^βΓθ νβΐΐβΐ βχ ίίβ, ηυι βίάοηα 
«υτήν άσέβειαν έγκδλπιον φερόντων, ετοιμοτέραν ίαιρίβίαΐί &886ηϋβοαηΙτΐΓ, ρ&Γ&ϋοΓθαι λά ία^&ηι θί 

ΥΑΚΙΛ1 Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ ετ νοτ^ε. (75} Καιρούς. ΝοβΙβΓ καφιάς, πΐ6η<1θ86. 

Π6) Καρβέας ΙΙβ Γββοπρβί οχ ποβΙγο ρΓΟ καρ- 
Μας Οοΐ8ΐίηί&ηί βοάίοίβ. Νο5ΐβοαπι ΓαοίΙ Ροίτυβ 
£Κοη1θΒ, ρ. 72, βί ΟβάΓβηυβ, ρ. 444, ςυί Γ6πι η&ηο, 

ΡΤΟΟΙ βββία 681, άΒ,ίΛ ΟρβΓΛ Γ6θϋ&1. 

(Π) 'Αοάβων. ΚβοΙβ, ρΓΟ ςιιο ηοβΙβΓ Άρράδων, 
(78) Εμπειρίας. Αάάϋ ηοβίθΓ ήν, ςυο (&αΐ6η 

•ρη• ηοη β•!• 
(70) Τιφρικήν. Ιί« ΓβοΙθ ηοβΙβΓ, ρΐΌ ςαο ΟοίβΗ- 

ιηηηι πιαίβ Τεφικ^ν, ρθ^υ8 ΡθίΓϋβ δίουΐϋβ Τιβρι- κήν. Ργο ηο8ΐη βοηρίίοηο ΓαοιΙ θί οοάβχ Οοΐοοτϋ* 
ηαβ, βί ΟβάΓβηυβ, ρ. 444. 

(80) Μελιτινιτών. ΗθοΙβ, ρπ) ςυο ηοβΙβΓ πιοηάοβο 
Μελιπνιτών. 

(81) Έσεβόν. Βΐ8, ρΓΟ ςιιο υΐΓίηςιΐθ ηοβΙΟΓ έσέ- 
βοντο. δβά οθηβ η&5θ( ιιΐΓ&ςυβ υθγοΙ Γοπη&. 

(82) Άλλα τά μέν. δβηβυδ ββΐ, δατΕΟθηοΓυπι 
ίη8ΐϋυΙ& 608 ρυοίίοο θΙ ίη οοηβρβεΐυ βΗοΓαπι, άο- 
ηΐθθΐίοα νβΓΟ οίααι βί οοουΚβ ββοΐΛίοβ 83 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΜΑΜΗΛ ΟΡ. 84 86068811121 οΐ» νίοίηίί&Ιβπι Ιοοαηι Ιΐ8ώβΙ>&ηΙ. ΒβΙΙα Α. βρίσκε δια τδ γειτόνημα τήν προς αύτδν κατάφυ- τθγο άοίηάβ ηοη ρΓββάαίίοηίοιίΒ ββββίΐ, ββά ^βΐίβ 
ρΓδβΙϋβ β1 αοίβοαβ, βίνβ βοΐυβ οοπι βυίβ βίνβ ο υ πι 
θ&Γ&οβηίβ άίπιίο&ΓβΙ : ςηαηάοη&αι αυίβιη νίοβΓΪΙ, βί 
ςααηάοη&αι βυρβΓαΙυβ ΛιβηΙ, βΐΐβπυβ βδΐ ίηδίίΐαΐί 
Ιβηιροτίβςυβ ΓβΓβΓΓθ. Οαοά νβΓΟ νίοίηαβ κΐοί ΐηαρβ- 
πί Ηοαι&ηί Γβ^ίοηββ ίηηαπιβΠΒ &£ΓβββπΙ ο&Ι&ηαϋ&ϋ- 
1>αΒ, ίρ&& τη&Η πιββηίΐϋάίηβρίϋβ ςοβ,αι υθγΙηβ, ροβ- 
ίβή ηοθίΓΐ οο^πϋυπ βιιηΐ. 

XXVII. ΡοβΙαυΛοι αυΐβπι δαηβϋίη&ηαβ ΐΐΐβ βί βίδβ- 
0Γ&1ηΙί8ΐιοπιο1οη£ΐ8 Ιβωροηουβ ίαΙοΙβΓ&ΙιίΙία ρβΓρο- 
ΐΓΛβδβί, 8βΓ0 Ιαηάβαι βί νίχ ©ΒπΙαάίηβ οοηβαπιρίαβ 
ρβΓϋΙ. Είυβςυβ ΙνΓ&ηηίάίββΙίαιρίβΙ&ΙίβΒίιοοβββορ άβ- 
ο1&Γ8ίυΓθ]α3£βαθΓβχίΗί&,6ΐοοη8θ1>ηου8£βη6Γβ, βυί γήν τε καΐ άναχώρησιν. Ους μεν οδν εκείνος δι- 
ήνεγκεν ούκ ετι ληστρικούς, άλλ' εκ παρατάξεως τε 
και τοις Σαρακηνοΐς συνταττό μένος. Έν οίς τε τδ 
πλέον εσχε, και έν οίς άπηνέγκατο το ^ττον, άλλης 
τέ έστιν δποθέσεως, και Ιδιάζοντος χρόνου. "Οτι δε 
παντοδαπών έπλήρωσε συμφορών τάς της 'Ρωμαϊ- 
κης αρχής πλησιάζουσας αύτψ χώρας, το μέγεθος 
έξαρκεϊ του πάθους αντί λόγου, τοις μεθ' ήμας πα- 
ρασχειν άνεπίληστον (83) τήν γνώσιν. 

ΚΗ'. Πλην άλλ' δ'γε παλαμναΐος εκείνος χρόνο ι ς 
μακροΐς τα ανήκεστα δράσας, όψέ καΐ μόλις νόσψ 
τδν βίον κατέστρεψε, και της εκείνου τυραννίοος 
και της ασεβείας διάδοχος άναδείκνυται έπ: παίδι 
μεν γαμβρός, έκ του γένους δε τδ άνεψιδν ελκών, ηοπιβη Οηι•γβοοΙ)βΓβ8 ; σαο ίβπιροΓβ Ιι&ηο ΙιίθΙοΓΐαηι Β χαί το έπώνυμον Χρυσοχέρης (84). Καθ* ους και- άββοποβηΐββ, ςαοά ΓοΙαίΌΠίπι ηοΐίΐίβαι ηβο ηαοβα- 
ιηυβ, ηβο ροΙΙίοββηουΓ, υ1ΐΓ&ρΓ0£Γβάί ηοη ροββαπιυβ. 
Οαοά βί σαίβ βαπι βρε πι άβάβπΐ, αη» βχ ηβηίςηϋ&ίβ 
ρβηάβΐ,συβσυβ ηυπιβηί ββηβπβ ααι&ηΐββ ηοη Γ&1ΚΙ 
αηςυβπο, ηβο ίη βΓΓΟΓβιη ίηάυοίΐ, ΓοΓίαβββ ηοη ηίιηίβ 
ααάαοΙβΓ βοΗο&ΙηΓ,ηοη ηαηΙΙο&οηίηοΙβηαροΓβ ίυΐα- 
Γυαι θδββ, υΐ αροβί&Ιίοί πα)υ3 βί ίηαρϋ οαβίηβ ααά&- 
οίβ, άο£αι&ΐ8 βί ΓθΙ>υΓ οίίθβοΙν&ηΙυΓ βί άββίΓυαηίυΓ. 
ΟββΙθπιπι ηίο ΙίοβΓ, υηάβ ίηίΐίυπι άυιβπΐ θγγογ, Γβ- 
ρΓβΒββηΙανίΙ, ηβο ηοηςαοσιοάο ββουηάο^οΐο ββιηίηβ 
Ο830 ίρβ& ΒίΓιΛπΙϋίϋηίβ Γβάΐι βυιτυΐοβ ίααρίθΐβϋβ 
βπήββπΐ, &ο βϋ*ιη, ςυοωοάο υβσυβ &ά ΙβΓίί&αι νί- 
οβιη ζίζβηίβ Γβριιΐΐυΐανβηηΐ : ίΐβπα ςυβη&πι βί ηαοί 
ίυβηηΐ άβίβοΐίοηίβ Εοοίβθί», υί νοο&Β&ηΙ, ςυί πιε- ρους τήν δε τήν συγγραφήν δ λόγος άναταξάμενος 
του πρόσω (85) χωρεϊν, α'τε δ ή τών μελλόντων τήν 
γνώσιν ούτε έχων, ούτε έπαγγειλάμενος άπέστη. 
Ει δέ και τάς ελπίδας δοίη τις, οσαι γε μάλιστα 
είς τήν θείαν εισιν εύμένειαν ήρτημέναι και της 
του γένους (86) έρώσι σωτηρίας μή σςραλεράς μηδέ 
πλάνους είναι, τάχα αν ού νεανιεύσαιτο ή γραφή 
ούκ είς μάκρους προαγορεύουσα (87) χρόνους, 
ρυήναί τε καΐ διαφθαρήναι του άπο στατικού τού- 
του και άθεου πληρώματος, και τδ φρύαγμα 
και τά δόγματα και τήν ισχύν. Άλλα γαρ δ μεν 
παρών λόγος όθεν τε τάς πρώτας αρχάς είχεν ή 
πλάνη, και δ*πως ^€\)τίρας έπισπορας αυτή της πι- 
κρίας ρίζα βλαστούς άνέδωκε της θεομαχίας, και £ΐ8ΐη, θΐ ςυοπαοάο 1111 8Ε0Γ88 νοοββ ΑάαΙΙθΓ&νβΗηΙ, Ο ώς καΐ μέχρι τρίτης προήλθε προβολής ζιζανίων ςαίοοβη&ηι ίΙβΓυαι υθγ&ιθ βυ&ηι ίρβί βθηίβηΐίαπι 
οοηηιοΓβηΙ, θ! &1ία ιηυΐΐα, ςη» ροβίςυβιη ουΓβίιη 
ηΐ8ΐ0Γί& βη&ΓΓ&νϋ ; &ά ββοαηάυηι ΙίοΓυαι Γβηαΐϋϋ 
ία αϊ ίπιρίοΓϋπι άθ£πι βίαιη ΓβΓϋΙβϋοηθπι, θογππι παα- 
χί πα β, ςιΐδβ πδοίβηϋβ αβραΐββηοη ΓϋβΓβ,Ιαπι, βί σπα 
&1ί&, ςυθΒ (ΙίοίοροΓίυίΙ,ρΓθΒΐθΓπαίΒβΓϋ : βί Ι&οιβη άί- 
νίηα £Γ&ϋ& ηβ£θϋί8 οογοΙο δοπρίοπ Γβςαίβηα βί ?8- 
ο&ϋοηβαι οοηοββββΓϋ. τίνες δέ τής αποστασίας αϊ καλούμεναι Έκκλησίαι 
και πόσαι, και τίνας έ*σχε διδασκάλους, δ'πως τε τάς 
Ιεράς κατακιβδηλεύσουσι φωνάς, και οΤς αυτών τδ 
δυσσεβές έπισκιάζουσι φρόνημα, και δ'σα άλλα κατ* 
επιδρομή ν ή Ιστορία διεπεράνατο, ταύτα διελθών είς 
τδν δεύτερον ανατίθεται λόγον τάς τε κατ* έπος (88) 
τών δυσσεβών δοξασμάτών άνασκευάς, δ'σα μάλιστα 
μή μέχρι νυν τδν Ιλεγχον δπεσχε, και, ει τι άλλο (δηθήναι δέον, παρτ^χι^, αν δρα τδν γράφοντα τής πολλής συνοχής άνοχήν ή φιλάνθρωπος ίδειν παρα- 
σκευάσει και θεία εύμένεια. 

νΑΕΙ^Ε 1•Ε(ΠΊ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ!. (83) Άνεπίληστον. 11α βοπρβί βχ ηοβίΓΟ ρΓΟ 
άνεπίπληστον όοίβΐίηί&ηί. ΡηοΙίαβ βοίΐίοβΐ ίηηυϋ, 
ηοΓϋΐη ηοιιπουπι ίΓ&υάββ Ιβπι Ιοη^β Ιαΐβςυβ £ΓΕ8- 
5&1&8 6886, αϊ θΟΓυω ιηβπιοη&αι αραά ροβΙβΓΟβ 
ηυΐΐα οοΐίνίο άβίβΐυτβι βϋ ; ηβο νβΓΐ)ΐ3 ορυδ 6386, 
ββά γθπι ίρβ&πι, βί, φι» ηίηο οοηββοϋίβι βίηΐ, πιαία 
ίηβρίοί άβϋβΓβ. 

^84) Χρυσοχέρης. ΝοβίβΓ Χρυσοχάρ^ς, ΟβάΓβηΗΧ 
ρ. 470. χρυσόχειρ, ΡθίΓϋβδίουΙπβ άβηίςυβ χρυσοχέ- 
ρις, συοά ίαβπι β§1 ου πι χρυσοχέρης, ηβο ηίβί ρΓΟ- 
ηαηϋ&ϋοηβ υηίυβ ΠΚθγφ άΐίΤθΓί. Όβ οβίΐο οοπΙγλ 
ηυηο ^ββίο 1ο£&1υΓ ϋβατβηυδ ίϋίάθΐη. 

(85) Του πρόσω. ΝοβΙβΓ τδν πρόσω, πιβηαοββ ; 
ΓβΓβΓβηάυηι βηίιη ββΐ &ά ββ^υβηβ απέστη. 

(86) Και τής του γένους. ΙΙ& βοπρδί βχ ηοβίΓΟ, 
όγο βο συοά ηαββΐ ΟοΐβΗηί&ηϋβ : Κα• τής του γένους 
έρώσι σωτηρίας μή σφαλεράς μηδέ πλάνης εΤναι. 
Ιοί νοοββ σφαλεράς βί πλάνης ΓβΓθΓΠ άβηβηί αά 
σωτηρίας, ςυοσ Ιαπιβη &βΗ ηοη ροίβδί, βίηβ ββηβαβ 
ρΓίΒίαάίοίο ηβο ίη νθΓβίοηβ Ιι&ϋηα Γ&οΙαηι ββΐ. ΙΙα- ςυβ ηαηο ρ υ Ιο ββββ πίθηΐβπι ΡηοΙη βχ ηοβίΓα 1β- 
οϋοηβ, ββοαηάυηι ςυ&ηα σφαλεράς βί πλάνους αά νο- 
οβ πι ελπίδες ρβΓϋηβΙ : 8ρ€ΐη, άιννηα αηιίχα ιηηχχαηι, 
ηοη $οΙβνβ (α\ΐ€Τ€ αιιΐ %η βιτοηηι κάχιοβη Ηοτηίη€$ 9 
άβ $αΙηΐ6 $ηα ήηοετβ $οΙΙχάΙο&. δίο οπιηίλ οοη«Γθη*. 
ΟβΒίβΓϋηα ςαοά νοχ γένος ΒίπιρΙίοΐΙβΓ ροβίΐβ ς&ΐΗ3 
Η,ηιηαηιιηι άβηοΐβΐ, ΐΓ&ΙαΙϋίααι ββΐ, βί τβΐ 1•ΐϋΑηϋ 
βχβηιρίο Ιο πιο Ι Ορρ. ρ. 182, οοηβΐ&ΐ. 

(87) Προαγορεύουσα. ΙΙ& αιαίο ο υ πι ποθΙγο Ιθ- 
£βΓβ ? ςυαιη οααα Οοίπϋοίβηο προσαγορεύουσα. Ρτχ- 
άίΰβτβ βηίω ηίο Ρηοϋυβ ΓυΙυτ» ΐηβΐϋϋθοβί. 

(88) ν Επος. Ιΐβ ΓβοΙβ, ρΓΟ ςαο ηοβίθΓ ηαοβΐ έ*τος ; 
ίά β8ΐ, αηηη» παθηάοββ, ου πι οίο ηοη άβ Γβοβηβίοηβ 
86ΓΠ10 βΐΐ, Αηη&ΐίυπι πιογθ Γ&οΙ&,δβά άβ οοηίαΐ&ϋοηβ 
θγγογ υ πι βοπρίο ίηδίϋϋΐβ. 0«ΐβΓϋηι ΡβίΓϋβ 8ίου1αβ 
Ηί$Ιοήαηι ΜαηίοΚχοηιηχ βεςαβ βο ηοβΙβΓ αά ΟηΓγβο- 
οηβΗη ρβΓάυχϋ, βί, αυ» ηυο ρβΓϋηβηΙ, & βθίρβο, 

Γβ£ίΪ8 Βϋ8ρΐθίΪ8 ΐΙΙϋΟ ΠΙ 1880, ΥΪ8& 6886 ΓθΓθΓΐ, &0 Οβ- 

Ιθγλ ββουΙαπΒ Ιϊοπβ ρβΓββουΙαΓαηι ββ ροΙΠοβίατ. 85 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 ΙΙΒΕΗ Ι. ΛΟΓΟΣ Β'. 
Απορία ι και λύσεις των Μανιχαίων. 
Α'. ΕΙ 6 Αγαθός μεν την ψυχή ν δημιουργεί, δ δε 
πονηρός τό σώμα, πώς ήνέσχετο ό ' Αγαθός ένωΟή- 
ναι το πλάσμα αυτού τψ πλάσματι (89) του Πονηρού ; 
π£κ δε και ύπίίμεινε τήν ενωσιν ό Πονηρός ; 'Π γάρ 
ενωσις 1} άγαΟοποιήσει τό σώμα, δ'περ ού χρή τόν 
Άγαδόν του Κακού τό έργον άγαθοποιεΤν ή κακοποιή- 
σει τήν ψυχήν, δ'περ πολύ άτοπώτερον, ήττάσθαι τό 
δημιούργημα του θεού δπό του πλάσματος του Πο• 
νηρού. Διατι δε κα? ήνέσχετο ό αγαθός θεός τό έργον 
αύτου ενωθήναι τψ έργω του Πονηρού, και κακω- 
θηναι όπ' αυτού ; ό Πονηρός δε πάλιν πώς υπέστη 
άγαθύνεσθαι τό ϊργον αύτου (90) ; χωρίς δε τών εΐ- 
ρη μένων τίς άπήρξατο της ενώσεως ; ΕΙ μίν γάρ ό 
* Αγαθός, πώς ούκ έκακώθη κατά τούτο τό πονηρόν 
ίργον προσλαβάμενος ; εΐ δε ό Πονηρός, δήλον ώς 
και αυτός ήγαθύνθη κατά τούτο, έρωτα λαβών Αγα- 
θού δημιουργήματος, τό τε Αγαθόν γέγονεν άμα Πο- 
νηρόν τε και Αγαθόν. ΊΙ γάρ ϋνωσις τήν έκατέρου 
φύσιν τ$ κοινωνία συγχέουσα, τό τε οίκεΐον έλωβήσατο 
και τό άλλότριον ψκειώσατο* ώστε καΐ ό αγαθός πο- 
νηρόν τε άμα και αγαθόν έποίει τό έργον αύτου, και 
ό Πονηρός πονηρόν τε ά'μα και αγαθόν. Ού τι αν ε?η 
άνοητότερον ή άτοπώτερον ; Ούτω μεν ούν, εΐ συμ- 
προήλθε τζ τών έργων δημιουργία καΐ ή ενωσις* ε! 
δ' ή ν αλλήλων ποτέ κεχωρισμένα ταύτα και 6φ' έκα- 
τέρου πλαστού προνοίας τε και επιμελείας τό οίκεΐον 
πλάσμα ήξιούτο, άμιγες συντηρούμενον του αντικει- 
μένου, τίς ή ν αυτός ό τότε της διακρίσεως λογισμός ; 
και πόθεν ύστερον είς τήν της ενώσεως ήλλοιώθη- 
σαν ; "Η γάρ πρότερον προς τό οίκεΐον συμφέρον και 
εαυτού και του πλάσματος συνετήρει εκάτερος αν- 
ιπίμικτον, ή άσύμφορον εύρόντες, εκείθεν έσωφρο- 
νίσθησαν προς τήν ενωσιν. Και πόσας άλλας δυσσε- 
βείας τε και άνοίας βρύει ή πρώτη της πλάνης 
όπόθεσις οΰτω θεομάχον τε και έμμονες και ανόητο ν, 
τό άλλον μεν της ψυχής, έτερον δε του σώματος 
δημιουργόν τερατεύεσθαι ! Β'. Τό δΐ φάσκειν τους έν τζ πλάνη κατεχόμε- 
νους ώς ενοχλεί ή μας προς κακίαν 6 Πονηρός, της 
αληθείας εστίν, άλλ' ού της πλάνης οδός. Και γάρ 
και αυτό τούτο τό παρατραπή ναι μερίζειν ή μας τόν 
ατμητον και άδιαίρετον τού θεού αρχήν και έζουσίαν 
είς δύο, της πολυμήχανου καΐ σφοδρας οχλήσεως 
έστι τού Πονηρού. Πλην έκεΤνος μεν δυνατός έστιν 
όχλεΤν, ούδε ήμεΐς δε αδυνάτου μεν διακρούσασθαι 
τήν οχλησιν αυτού. Διακρουόμεθα δε διά τε σώματος 
και ψυχής. "Ωστε εΐ τό σώμα ημών δύναται δια- 
κρούσασθαι τήν δχλησιν τού Πονηρού και ού δια- 
κρούσασθαι μόνον, άλλα και καταβαλειν αυτού πασαν Α ΒΕΚΜΟ II. 

ΰηδΐα €1 $οΙηϋοηβ$ ΜαηκΗχοτηιη. 
Ι. 8ί Βοηαβ (ϋβαβ) &ηίπ)&ΐΏ ςαίάβπι ΓογιβλΙ, Μ&- 
ΙαβνβΓοοοΓραβ,ςυοηιοάο Βοηαβ ΠΙοοΓβ&ΙαΓβπίδααΐη 
οηαι 0Γβ&ΙυΓ& Μβΐί ίβϋαβ οο^αη§;ΐ ρβββυβ ββΙ? ίιηο 
ςηί οοη]αηοΙίοηβπι ββπιάθπι Μα1ϋ9 αάπιΐδϋ ? ααΐ 
βηίπι οοηοροβίΐίο Ηΐα οοηηηι βΓΠοίβΙ οοΓραβ, ςαοά 
οβΓίβ ηοη εοηνβηίΐ,ςυί&βίε Βοηααι Μ&Η ορβπ ρκ>ά- 
68361 : βαΐ ιηαίαιη θΓΓιείβΙ αηίηοαιη, ίά ςαοά Ιοη^β 
ΓοΓβΙ &1>3ηΓαΊυ8, ςαίβ (ιοο ιηοάο ορίβείυπι ϋβί αο 
ορβΓβ οα&ΐί βυρβΓ&ΓβΙΟΓ. Ουββ νβΓΟ ο&υ&α ία Η, οογ 
0608 οοηαβ οραβ βαυπι ίυη&ί ρ&ΙβΓβΙαΓ ορβπ Μ&Η, 
& ςυο ιη&ΐο ίηΒοβΓβΙυΓ, βί ςυί νίοίββίπι δαβΙίηαΚ Μ&- 
1ιΐ3, αϊ οραβ βυυιη ΓβάάβΓβίαΓ οοηυαι ? Ργ8βΙθγθ& 
νβΓΟ ςαίβ αηίοηίβ ίΙΗηβ βαοίοΓ ββΐ ? δι Βοηαβ, ςαο- 

" αιοάο 13 ηοη πι&ΐαβ βίΓβοΙαδ ββΐ, ωβίο βοϋίοβΐ ορβΓβ 
ΓβοβρΙο ; βίη Μ&ΐαβ, οα&ηίΓββΙηπι ββΐ βααι ίη Ι&ηΐυιη 
Βοηυιη βνβδίδββ, βαιη ειώογθ ίη βοηυπι οραβ Γβιτβ- 
Ιυτ, βίοαΐ νίοίββίηι Βοηαηι βίηουΐ βΐ οοηυπι β( ιη&• 
Ιαπι ΓβοΙαηι οροΓΐυι'Ι.Οοη)ΐ]ηοίίο βηίααίΙΙα υΐηυβςυβ 
ηβΙϋΓβπι ιηίβεβηβ βΙοοηΓυηάβηβ ίοί, ςηοά αΙΙβΓ&ηβ- 
Ι)βΙ)αί ρΓορηαοα, ίη]υη& αίΓβεϋ, αΗβηαηι νβΓΟ βίοι 
νίηάίεανϋ, αάβο υΐ βΐ Βοηαβ οραβ βααηα ββθβηι 
ορβΓβ οοηαπι βο πιβίαπι, Μβίαβ νβΓΟ πααΐυιη β( 1>ο- 
ηαηι βίΟεβΓβΙ, ςυο ηίηϋ ροΐββΐ 6β$β νβΐ αοβηπϋαβ 
νβΐ ίηβοίβηϋαβ. ΑΙςαβ ϋ& τββ ββ οηιηιηο η&οαϋ, βί- 
ηαίάβα^αχία οαηι ΓοΓπίδΙίοηθορθΓϋηαίΙΙοΓϋΐηβϋρββ 
οοηίαηβΐίο Ιοεααι ο&ουϋ : ςαοά βί υθγο βϋςαβηάο 
& 86 ίηνίοβπι 86^αη^^& ίΠ& ΓαβΓβ, αΙΙθΓϋΐΓϋπι ΛΐΙβΓΪϋβ 

ρ οοηοΜΙοηβ βϋΓ&πι &ο ρΓονίάβηίί&ιη βίοί ρΐΌρηβιη ο&- 
1>αϋ, βί αϊ) ορροβίΐί 1&5β ίοοηΐϋηβ ρβηηβηδίΐ, ςοο- 
ηαοάο ίη εο^ίΐΛΐίοηβιη άίβοηιηίηΐβ νβηβΓαηΙ,β! ααο- 
πιοάο ροδίβα ιιΐί&ιη άθοο^αηοϋοηβΓαοίβηάα βαβοβ- 
ρ6ΓαηΙ? Αα( βηίηι ρηαβ υΙβΓςυβ βθίρδυπι β! οραβ 
βυυιη ίηρΓορπυιη εοηαοαοοίαηα ίηΐ&οαίη&ΐαηι εοη$βΓ- 
ν&νιΐ, αυΐ, ου Γη ίά βίοί ηοιίαηι ββββ ίηΙθΙΙί^βΓβηΙ;, 
ΓαοΙί ρΓυάβηΙίθΓβ$ ίη εο^υηείίοηβιη εοηββηββΓυηΙ. 
Τ&ββο ίαιρίβ βΐ βοβαΓάβ βΐία, ςαίοαβ ρπηααπι θγγοπβ 
η υ] υ β ίαηάβπίθηίαηι βοαηά&Ι. Αάβο Όθο ορροδϋυπι 
ΓυΓΟΓβςυβ βε ίηββηί& ρίβηυπι ββΐ, &1ίαπι ςαίάβπι 
βηίαΐδβ, βϋαιη νβπ> οοΓροπβ βη^βΓβ οοηίίίίοΓβιη. 

II. Ουοά νβΓΟ ϋϋ, ςαί ίΐβ θΐτ&ηΐ, (ΙίευηΙ, ιη&ΐααι 
ηοδ &ά πήΐίΐίαηι εοηιρβΙΙβΓβ, ίά οιηηίηο νβήΐιιϋ,αοη 
βυίβιη θγγογι ρ&ίΓοεΐηβΙϋΓ. Ουοά βηίηι ίηβίίβηιαΓ, 

]) υΐ ίηάίνίδί^ϋβηα θί ίη8θρβΓβΙ)ί1θπι Όβί ροΐββίβίβπι βο 
ίπιρβΓίυπι ίη άαυ άίνίά&ηιαβ, ίά ςαίάβηι β άοΐοβο 
β( νβηβπιβηΐθ ίηιραίβα Μ&Η ρΓΟίΙείβείΙυΓ. ΑΙ ίΐΐβ 
ςυίόθπι ΙβηΙβΓβ ηοβ βΐ ίπαρβΙβΓβ ροΐββΐ, ηοοίβ νβΓΟ 
ΪΓΓΐΐ8ΐΓΏβηί8β]η8 ρΓορβΙΙβΓβ οπιηίηο ΙίεβΙ. ΡΓοραΙββ- 
χηυβ νβΓΟ ίυαι εοΓροΓβ, Ιαπι βηίπι&. Ουοά βί νβΓΟ 
βΟΓραβ ηοβίΓαηι ίπιρϋΐβαβ β]αβ ρΓοραΙβ&Γβ νβΐθΐ,ΐηιο 
ηοη ρΓοραΙβ&Γβ βοΐαηι, ιβά οηιηββ ςαοςυβ «τΐββ €|]αβ 
ΓΓβη^βΓθ ςαοηαοάο β^υ8 οοηάϋοΓ ΓυβπΙ? Ουοά βηίιη ΥΑΗΙΛ) Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ). (80) Πλάσμα, βαιη ηβε νοββ ΓΓβςαβηΙβΓ αΙαΙαΓ 
ΝοβΙΟΓ, ββηΐθΐ παοηαίβββ βαίΓθοβπΙ, ββπ) ίρβί ββηιρβΓ 
Γβί οοηάίίβ ββα ντεαίατχ ηοΐίοηβ υβατραπ. Όβ βΐϋβ 
νοβΐβ βίΜίβοβϋοαβ Ιβ^β Εζβοη. δρβηηβηιίυπ), &ά 
ίοΐίβηί Οπιϋοηββ, ρ. 18 βί 19. (90) Τα Ιργα αυτού, δίηαίΐΐα ηίβ, βί ΓογΙιογλ &Η& 
αηταοιβαΐα Μ&ηΐοηβΒίδ ορροηίΐ ΤίΙαβ ΒοβίΓβηβίβ, Ιίο. 
Ι, βραά 01. Β&8ηβ£ίαιη ίη ΙβΰΙΐοηίδίϋ, ϋαηύίαηί* 
ρ. 92 ββα;. 87 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 88 0Γ6&111Γ& Ώβί ρΓββοβρΙυιη Όοαιίηί βαί ηβ£Η£βΓθ, β \ ^ μηχανή ν, πώς έστιν εκείνος πλάστης αύτου; Τδ μέν &1> ίηίπηοο ορροβϋο άβοίρί ροββίΐ, ίά βΓ^αιηβη- 
Ιαπι θβΐ βΓ&ίΐΓϋ ία υΐΓ&ιηςηβ ρ&Γίβαι ΙίηβΗ, ου)αβ 
ηο&ίβ οορίβι ίο ΟΓβ&ϋοηβ Γβοΐβ. ββΐ. Αοίζηα βηίηα Π- 
1)βΓ& ββΐ. Ει €006 ρτοροαιί Ιίδΐ αηίβ οαιίο* τηοΓίαη 
€ί νχίατη '. ^ηι υθγο ςηοά Ιοίαιη, ςαβηΐυπι ββί, 
πιαίαπι ββί, ςυοηιοάο Γβρυ^ηΕΓβ ρπηείρίο βαο ρο- 
(β8ί ? Ουοιηοάο βηίπι, ]υάίοίο άββϋΐαίαιη, α πο*1ο 
άβ8θίνίΙ? νβΐ ςαοσιοάο ίη 1>οηηπι άβΟβχίΙ, βΐ ρπβΐί- 
ηππι ίηιρβπυιη νίοΐΐ ? Ιι&ςυβ Πβπ ηοη ροΐββΐ, ηΐ &<1 
άυο ορροβίΐ* ρπηοίρία οοτροήβ θΙ αηίαιβ οιό&Ιϊο 

ΓβΓβΓ&ΙϋΓ. 

III. Ργ©1θγ68 υθγο, ίάςυβ ΓβοΙβ, ιηοηβηΐ ; ηοβίβαι 
ίη αηίπι«ηι βοπιπι, ςαί 86 βροηΐβ ίρβί άβάβΓβηΙ, Ηα γάρ ποίημα του θεού εντολής ολιγωρήσει Δεσποτι- 
κής, και της άπατης γενέσθαι του έχθρου, γνώμης 
εστί τής έπ' αμφω (5έπειν, έν τή πλάσει δεδομένης 
ήμϊν αυτεξούσιο ν γάρ ή ψυχή (91)• Και ίδου τέθεικα 
προ προσώπου σου τον Θάνατον και τήν ζωή ν* 
τδ δε ήδη τήν ολοκληρίαν έχον του κακοΰ, πώς οίον 
χϊ έστιν καταστρατηγήσαι της αρχής ; ΠόΘ*ν γάρ 
κρίσιν ουκ έχον έξέστη του χείρονος ; πώς δε προς 
τδ κρεΐττον έκλινε, και τής προαγούσης Ισχύος 
έκράτησεν ; "Ωστε αδύνατον είς άντικειμένας άναφέ- 
ρεσθαι αρχάς του σώματος τήν δημιουργίαν (92) 
και τής ψυχής. 

Γ. Άλλα γάρ έτι φασϊ καλώς γε φάσκοντες* ουδέ 
γάρ, ούδ 1 ούτω κατεκράτησεν ουδέ τών έκόντων προ- ηοη 6886 (ΙοιηίηβΛηιη, αϊ Ιβηββηβ οοάυοίί ηαΐΐϋΐη Β δεδωκότων εαυτούς τής ψυχής δ έχθρδς, ώς μηδαμή ρΓΟΓβαβ νβπΙ&Ιίβ Γ&άίοπι υΐΐο παοάο ΕάαιϋΙθΓβ ροΐυβ- 
πηΐ. Αίαηί Η&ςυβ Ώβαπι οοηηιη Γαίβ&β &1> «Ιθγπο, 
βΐ 6886 βΐ Γογθ, θϋπκΐβιηςυβ ηβο νΐάβΓΐ ηβο οοιη- 
ρΓβηβηάί ρο8Β6. Αίςηβ ίβςυίάβιηβρΙβοάοΓ θβίΓβάϋ 
ΥβπΙιϋβ ; Ιβαβ&Γ© υθγο οηηι ΙβπιροΓθ ηι&£η&β βο- 
©•ββίουθβ ηαοίβ ίρβοπιιηςυβ ίηΐβΐΐβοΐαί οίΓαβ© γλ- 
ϋοηβαι ί(& οοο&ο&ηΐ, υΐ ίηβ&ηίβηΐββ άΊοαηΐ ιη&ΐυιη 
ρΐΌάϋβββ βχ Ιβηββπβ βί ί$ηθ, .ίά ςυοά ιηαΐΐο πβυ 
νβΐ ροΐίηβ Ι&βΓΥΐηίβ ηοη βίβίβαάίβ άί^ηυοι 68!, βΐ ρΓΟ 
ίηοΓβάίβϋί αηίηιβ ηιοηβίΓΟ ηΛηβηάηιη. 8ί βηίπι άβ 
Ι6ηθ5πδ βϋ£ηβ ββηβίοίΐί ίρβίβ ββπηο ββί, βΐ ϋ1ηά\ 
ςυοά ίηάβ η&Ιηιη ββΙ,ρΓΟ &οηβίΙ>ίΗ ηβββηάυπ) ίοβπΐ. 
ΙΙ&ςαβ Μ&Ιαπι ρηηοίρίαπι 86ηβίΙ)ίΐ6 ββί. Οαοό « ?6γο 
ΙβηβΟΓβ ίΐΐββ 61 ίβηίβ παβηΐβ ΙαηΙυιη ρβΓοίρί ροδβαηΐ, πρδς μη δε μίαν δλως της αληθείας άΐγλην τους 
έσκοτισμένους έπιστρέφεσθαι. Δι6 φασιν, δτι δ 
άγαθδς θεδς ήν άιι, και έ'στι, και Ισται (93), και 
δτι άκρατος καΐ ακατάληπτος. Άλλα τούτο μέν δή 
της άκτινδ'ς έστι τής αληθείας* τφ χρονφ δε τδ 
σκότος δύναμίν πολλήν λαβδν αύτίκα καταχεόμενον 
αυτών της διανοίας, τυφλοί τους λογισμούς και 
παρανοεΐν και λέγειν, ώ; δ Πονηρδς γέγονεν έκ του 
σκότους τε και του πυρός δ πολλού γέλωτας έστιν 
δξιον, μάλλον δε δακρύων άεννάων (94) καΐ άδιανόητον 
γέννημα ψυχής. Τδ γάρ σκότος και τδ πυρ εϊ μέν αίσ- 
θητόν λέγουσιν, πάντως και τδ έξ αδτών προελθδν 
αίσθητόν* ώστε δ πονηρδς αίσθητός έστιν. ΕΙ δε 
νοητόν έστι τδ σκότος καΐ τδ πυρ εκείνο, μαλλόν ΠΐΐιΙΙο πιβ^ίβ 6]ΐΐ8Πΐθ(ϋ ςαίά ΓυβπΙ Μ&Ιϋΐυ,ΙαικίϋΕΐη ^ έστιν δ Πονηρδς καΐ τδ έζ αυτών προελθόν. Και ςαοά Ιιίηο ρΓοίβοΙαιη ββΐ. ΙΙ&ςυβ Ιβηβ^Γ© ΠΙ® βο 
ί^ηίβ «αϊ ©ΙβΓηβ βΓβηΙ βςαβ &ο ϋβαβ, αυί ροβίβα 
άβαιυηι ογΙ» ? ϋοί υθγο ογβΙ Ιαηο Μ&ΐααα, ίΐϋβ }&ιη 
6ΐ8ΐ»1βη1ί5ϋ8 ? 8ί υθγο ρο8ΐ6& άβηαηηι ρΓοάίβΓϋηί, 
ςυίβ ίΐΐλ ία Ιυοβπι ρΓθάυχίΙ? ΤβηβΙ)Õ βηίπι, ςαβ 
ΓβΙΐοηβ ΙαηΙυιη ίηΙβΙϋ^υηΙϋΓ,&Ι) ίηίϋο Ι&ΐββ ΓϋβΓυηΙ, 
ηβςοβ ρβΓαιίΙΙυηΙ, υΐ ίΙΙ&Γαπι οοηάϋοΓβπι ουίρα 
Υ&0&Γ6 ΟΓβάβωυβ. 8ίπιΠίΐβΓ ηβο ί^ηίβ, ςυί βοϋίοβΐ 
«ηίΐΏ6 Ι&ηΙαπι οβΓηί ροΐββΐ, βυοΙοΓ Γυίβββ ροΐϋίΐ τούτο δέ τδ σκότος και τδ πυρ άρα συναΐδιά έστι τψ 
βεφ ή ύστερον γέγονε ; Και που ή ν τότε δ Πονηρδς 
δτε ταΰτα ήν ; εΐ δέ ΰστερον γέγονε, τίς δ προαγα- 
γών αυτά ; Τδ γάρ νοητδν σκότος &π' αρχής υπάρ- 
χον σκότος, ουδέ τδν προχγαγόντα αότδν άθώον άφίη- 
σι ν δμοίως δέ ουδέ τδ πυρ, εΊπερ νοητδν δν του 
αρχηγού τής κακίας γέγονε προβολεύς. Κα\ πώς 
άρχηγδς δ εξ έτερων τήν ΰπαρξιν λαβών ; και πόσα 
άν τις ε'ίποι τήν αλογον ταύτην συζυγίαν λογοθετών ; ρπηοίρίϋπι οααΐί. ΚΙςυοιηοάο ρπηοίρΐυπο 6886 ροΐββΐ, ςυοά αΐϋβ ΟΓΪ^ίηβαι βαΕίη άβοβΐ ? ΕΙ αυοΐ &1ί& 
α(Γ6ΓΓβ ρο88ΐΙ 18, ςυί βίυΗ&πι α&ηβ οο^υηβϋοηβαι βαί) Γ&Ιίοηίβ βιαποβη νοοβΓβ νοίϋβηΐ ? 

IV. ΟϋΓ ηβκιρβ ΙβηβΟΓβθ βοΐββ βυίΓβοβΓυηΙ ίΐΐί ρρο- 'Δ. Πώς ούκ ήρκεσε τδ σκότος μόνον προαγαγεΐν ; 

άαοβηάο ? οογ ηβο ί^ηίβ βυβΓβοΗ ? ςυίβ ϋίΓΛςαβ ί11& πώς ουχί τδ πυρ ; τίς δ συναγαγων ταύτα μάλλον ; 
&άρΓθάαοϋοη6ΠΐρΓίοοίρϋαι&1ίοο^υηχϋ?<ΐϋοηιοάο και τί γέγονε; τί δέ ποιεϊ, του έξ αύτοΰ προελη- 
ηοη ροΐίϋβ ίΙΙα ρΓΟ ρηηοίρίο ββηοβοαηΙϋΡ? Οηίά λυθότος άρπάσαντος τήν αρχήν; "Αλλως τε δέ, εΐ 
υθγο άβ ίΐΐίβ ί&οΐαηΐ β8ΐ ? βΐ ςαίά ηυηο &£;υηΙ, ροβΐ- έγένετο δ Πονηρδς έκ του σκότους κ«1 του πυρδς, 

• ϋβαΐ. χχχ, 19. 

νΑΚΙΛ) Ι.Ε0ΤΙ0ΝΒ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 
Ε (^^ Α6τεξούσιον. ΙηΙβΰί.Οαηύίαη. ηαηο »Γϋί- ήνίοχον ά'ρματι, καϊ παραδους τάς ήνίας τφ ήνιόχφ ΙΗι Ιι&βΓίβίβπο οοπΙγλ ΜαηίοηβΒοβ (ΙίΙίββηΙβΓ ββίπιίΐ 
ΤίΙϋβ ΒοβίΓβηβίβ, ϋΐ). π, ΓβΓβ ίοΐο, «ρυά 01. Βββ- 
η&£. ρ. 94 ββςς. ^βηίϋββ ςυοςυβ ββπι Η^ηοτϊββθ βΐ ίη 
Λοαβικη β]ϋδ νίΐίοΓυηι ο&υβΛπι Γβΐϋΐΐβββ Ιϋοιιίβηΐίβ 
θογοπ) Ιοοίβ οοηβίΛΐ,ςυοΓυηα &αιρ1&πι η&1>63 δβ^βίβπι 
βραά Τηοηιαηι ΟΛίαοβΓϋπι, ίη ΝοΙίβ βά ΑηΙοηίηί, 
1ι5. π, § 9 ; θΐ ΡθΙγ. Οαηίβίβιη ΗϋβΙίυηι ίη ΑΙηβΙαηκ 
Ομ&*Ηοη%1>Η$ Ιίο. π, οαρ. 10, ρ. 160 ββςς. ΕΙββ&ηβ 
χηίηί ιβωρβΓ νίβηπι ββΐ Μβχίπιί Ί^πί ίη η&ο ο&ηβ& 
ίηάϊοίαπι, ςυο(1 ΙθβϋυΓίιι ΟίβθβΓίβΙίοηί&υββίαβάίβ- 
ββτΐ. 25 : θεδς έπέθηκε τήν ψυχή ν γηΐνψ σώματι, ώς άφήκε θεΤν, 2χουσαν αέν παρ* αύτου ^ώμην τέχνης, 
Ιχουσαν δέ και άτεχνίας Ιξουσίαν. 

(92) Τήν δημιουργίαν. ΟίβραΜ οληο ίη Γβηι Γη- 
βίϋδ Τϋυβ Ιίί). ιι, ρ. 76. 

(93) Και έσται. Τγθ3 ίΐΐ&β ΙβηιροηΒ άι£ΓθΓβηϋΛ8 &ά 
άββοηοθηάυπι ϋβαπι ^βηΐίΐββ ςυοςυβ &άηίοα6πιηΙ. 
ι•626^η]^^^8^5. Βυίβη^βη ΕΰΙοςαί Λτ-ηοδιαιια$, ρ. 28, 
61 Τοθοά. ^αη85οη^ί ΑίοαβΙΟΥβηϋ ΟρΗ*αιΙα $ ρ. 107 
ββς. ΟοπΓθγ Ρηίΐοΐο^οβ &ά Αροο»1γρβ. ι, 4. 

(94) Άεννάων. Ιι& Ιβ^ο, ρ ιό 60 ςαοά ίη ιηβ. 6βΙ 
άνενναων. 89 ΟΟΝΤΚλ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 ΜΒΕΚ Ι. 90 πώς πάλιν του σκότους καΐ του πυρός ποιητήν Αέ- Α. σα»πΐ Ηΐυά συοά ρΓθ£βηυθΓαηί, ρηηοίρ&Ιααι βίοί γουσιν τον Πονηρόν ; ΕΙ 81 ούκ ϊστι του πυρός ό 
Πονηρός ποιητής, ϊστι 81 το πυρ αίσθητόν, πώς 
λέγουσιν, δτι ό αγαθός θεός ούδεν έποίησεν αισθη- 
τόν; ΕΙ γάρ αίσχυνθείή τό άναίσχυντον αυτών της 
πλάνης, δούναι τφ Πονηρψ τήν γένεσιν του πυρός, 
ΐνα μεν νυν μεν πλάστην, νυν 61 πλάσμα τό αυτό 
διελέγχοιτο ληρούσα, είς ούδεν έλάττονα γινωσκέτω 
καταστρέφουσα αίσχύνην • ομολογήσει γάρ και 
αχούσα καΐ σιγώσα του αγαθού εΤναι θεοΰ δημιούρ- 
γημα, δπερ αυτού πάσ$ σπουδή καΐ μηχαναΐς άφ- 
Όρέίχο πάσαις. Πάντως γαρ τό αίσθητόν πυρ, όσον 
δν Ισχοτίσθησαν, οδτε άναρχον, οΰτε άίδιον έροΰσιν. 
Ι&οίΙ», 1>οηί άβί 685β οραβ, ςαοά αηΙβ& οηαηΐ βΐυάίο βί ορβΓθ οαιηι ίρβί βατηρίθίοαί. Οηηίηο βηίπι ί£ηβπι 
■βηβιοαβ ρβΐΌβρίίηίΙβπι, φΐαηΐηαιοιιηηαβ βΐίαηι οοΙΰηβ1>Γ&Ιί βίηί, ηβο ίηίΐίο ολγθγθ, ηβο «Ιβπιυπι 6886 
άίεοηΐ. 

Ε\ Είτα τοΰ σκέτους πάλιν, εΐ καΐ μη πάντες β V. Ταπί νβΓΟ, 81 ηοη οπιηβΒ, ίΐίςηί οβΚβ 60 πι πι, 
αυτών, ένιοι δε δμως άναδύντες λέγουσι, τον αγαθόν βχ Ιβηβϋηβ βοαβΓβί άίοαηΐ, βοηυπι ςαίάβιη άβηπι νίη(1ίοανίΙ? ΡΓ3ΒΐβΓ6Λ, 31 Μαίαπι βχ Ιβηβοηβ 6ΐί£ηβ 
ρροάϋΐ, ςαοωοάο τίοίβδίπι Μβΐηπι Ιβηθοηηιιιι βί 
ίβηίβ ΐΓ&άηηΙ βαοΙοΓβπι ? 8ί νβΓΟ Μαίαπι ηοη θθΙ 
ρπηοιρίαπι ίβηίδ, ί^ηίβ νβΓΟ &6η8ίουβ δυΐ^βοίηβ 
ββΐ, σηοιηοάο άίουηί, άβηπι οοηααι ηίηίΐ, ςυοά &ά 
ββηβηβ ρβΓίίηβί, οοηάΊάίβ8θ? 8ί βηίπι ίπιρυάβηΐίβ- 
βίπιοΒ ηοαήηθβ ριιάβΓβ ροβββΐ η^υβ βιτοπβ, ςαο 
)£ηίβ οπ£ίηβπιίηΜ&1ηιη ΓβΓβι-ηηΙ, ο&νβΓβηΙςαβ βϋβο 
8ΐ5ί, ηβ ηαηο ςυίάβπι οοηάΊίοΓβπι, ηηηο υθγο ορηβ 
ίρβαιη ϋβάβπι οηπήηβίίοηίουβ ίπιρβΙβΓβηΙ ; νβΐ βίο 
ΙβιηβαΓθπι ηοη χηίηυβ ρηάβηάαπι&άπιίββυΐΌβ 86 6886 
βοίαηΐ. ΡΓοβΙβϋίΙαΓ βηίπι Γαοϋο αβο θίίαιη ίηνΐΐα βϊ βεόν έχε ιν μεν τα επουράνια, καΐ δημιουργόν είναι 
του ουρανού καΐ χορηγόν είναι τοις άνθρωπο ις πρά- 
ξεων, ού μέχρι πολλού δε τήν άχλυν άποσκευασάμε- 
νοι πάλιν δυσφημούσιν, ούτε της γζς δημιουργίαν, 
ούτε τών έν μέσφ αύτφ συναρμόττοντες, έτερον 
Οε δημιουργόν έπεισάγοντες• τίνες δε αυτών (πο- 
λυσχιδής γάρ ή πλάνη) καΐ τον ούρανόν αυτόν κάΙ 
τα έν μέσφ πάντα τετολμήκασι λέγειν ποιήματα 
του Εχθρού. Άλλ' εΓπερ εστίν ό ουρανός κατά τήν 
εκείνων έμβροντησίαν έργον του Πονηρού, πώς ό 
αγαθός θεός έν τοΤς έπουρανίοις αναπαύεται ; και εΐ ό 
ουρανός περιέχει τον αέρα και τήν γην και τό δδωρ 
(και γάρ καΐ τά καταχθόνια περιέχεται έν αύτψ), οαΐβδίία Ιθπθγθ, βί ορίηοβπι βδββ οοβΙι, αο ηοπη- 
ηίβϋβ οοη&Γαηι αοΐίοηυηι αυοΙοΓβζη βχβίβΙβΓβ ; αϊ 
ϋάβιη οαΙφηθΓΏ βυ&πι ηοη ηα&^ηα θχ ρβΗβ αηαοΐϋί 
ϋθΓαπι ηυ^&ηΙυΓ, αηαηάο ηβο Ιβιτ», ηβο βοπιπι 
ςη» ίη ίρβ* βαηΐ, ορββϋοηβπι ββοπηηηΐ, ββά &1ίυηι 
ροίϊιιβ οοηάίΙοΓβπι ίηίΓοάυβυηί. Ουίάαιη νβΓΟ βο- 
πιπι (ίη πιυ11&8 βηίπι ραΚθβ θγγογ &οίΐ), βϊ οοβΙιιπ) 
ίρβαπι, βϊ ςαβ ίη βο β υ η Ι οηαηία, ηοβίίβ ααάβηΐ ΓβΙυβ 
ρΓοηαηϋ&Γβ. ΕηίπινβΓΟ βί ρπ) βΙηροΓβ βΟΓυπι, εω- 
Ιαηι ΜβΠ ορυβ ββΐ, ςαοηιοάο 5οηαβ άβηβ ίη εοβίββϋ- 
1)08 η&ηίΙ&(, βϊ δί οοΒίυηι οοηιρΓβηβηάϋ &6Γ& θΙ Ιογ- 
Γ&ηα, βϊ αςο&ιη (ηαπι βϊ βϋΜβΓΓβηβα βο οοηϋηβη(ϋΓ), 
ςυοαιοάο οοΒίυιη,Οβί οοΒίββΙίβ η&οίΐαβηίαπι βχβίβίβηβ, πώς ό ουρανός του επουρανίου θεού οίκος ων τά Ο Μ&ΐί ορθΓβ, ήοο 681, ΙθΓΓ&πη, ί^ηβπΐ βϊ αθΓβηΐ βοηΐί- τού Πονηρού έργα, τουτέστι γην και πύρ και αέρα 
περιέχει, και ού περιέχει μόνον, άλλα και διακυ- 
βερνά ; Έκ γάρ της ανατολής τού ηλίου χτ\ της 
δύσεως, και τών άστρων, ά' εισι τού ουρανού, και γη 
και ύδωρ, και άήρ, και πύρ, ττί τού θεού πρόνοια, 
και της ευκρασίας άπολαύουσι, και τήν εις άλληλα 
μεταέολήν έπι κοινφ καρπούνται συμφέροντι καΐ 
τφ άνθρωπίνω γένει, καΐ τοΤς άλλοις ζώοις προς 
τήν παρούσαν γριία» αρμόζονται. Άλλ' εΐ της πο- 
νηρας αρχής ό ουρανός, πώς ό Σωτήρ ημών ευχεσθαι 
τήν θαυμασίαν εκείνη ν και φρικτή ν έκδιδάσκων καΐ 
παραδιδούς. Πάτερ ημών, φησιν, 6 έν τοις ούρανοΤς ; 
κ«ί• *Αγιασθήτω τό δνομά σου, ώς έν ούρανψ 
παΐ ΙπΙ της γης ; Πώς ούν έν άλλοτρίω κτίσματι ό ηβΐ, ηβο οοηΐίηβΐ βοΐυιη, ββά βϊ &ιιοβι , ηαΙ? Εχ οΚα 
βηίπι βϊ οβοαβυ δοϋβ, ΕδίΓΟΓϋπιςυθ, ςηββ οοείί δυηΐ, 
61 Ιθγγε, βϊ αςηα, βί &θγ, θ! ίςηίβ, άίνίηίδ &υ8ρίοίίβ, 
Ιαπι οοηα βυβ ΙβπιρθΓ&ΙηΓα £&υά6ηί, Ιηπι πιυ1υ& 
ίηΙθΓ 8β ρβΓΠΐυΙαϋοηβ ίη οοπιπιηηθ οοηυπι ρβΓίΓα- 
ιιηίιΐΓ, ηαηιαηοςυθ ςβηβΓί βΐϋβςυβ &ηίηααηΙίοη8 αά 
ρΓβΒδθηίβθ ηβθθβ8ϋΑΐ68 ορίΙυΙ&ηΙηΓ. Ουοά βί νβΓΟ 
ρηηοίρϋ ηααΐί ορυβ οαβίηηι ββΐ, ςηοπιοάο 8βΓνιιΙθΓ 
ηο&ΙβΓνβηθΓ&η()βπι ϋΐ&πι βΙιηίΓαηά&πι ρΓβο&ηάί Γογ- 
πιυΐβπι άοοβηβ βί ρΓΦβοήοβηβ ΡαΙβτ ηο$Ιβτ, ίηςαίΐ, 
ςηί ίη οωϊύ β$ β . ΗβΓαπιςηβ : $αηρΗ(ΐΰβΙηΓ ηοτηβη 
Ιηντη, ήαιΐ ίη ΰ&Ιο βί ίη ίβττα 10 . Οαοπιοάο ίΐβςυβ ίη 
Βΐίβηα ΟΓθΛίϋΓ» οπιηίβ ΟΓβ&ΙϋΓ» ορίΓβχ π&οιΙαΙ, ςυβ- 
ςυβ βί ηι&1& βίί βί χηϋΐ ρηηοίρϋ οραβ. ΑΗοί ςαοςαβ πάσης δημιουργός κτίσεως ένοικεΐ, και τφ τε Πο- ■) 8βΓν&ΙθΓ ποπιίηβθ ίη ββ ίηνίοβπι ίηάυΐ^βηΐββ ββββ νηρψ (96) και Εργον δπάρχοντι Πονηρού. Άλλαχού δε 
συμπαθείς εΤναι προς αλλήλους νομοθετών ό Σωτήρ, 
Έάν άφήτε, φησι, τοΤς άνθρωπο ις τά παραπτώ- 
ματα αυτών, αφήσει και 6μΐν ό Πατήρ υμών 6 
ουράνιος. Και πάλιν τφ θελήματι τού θεού κατα- 
κολουθειν παραινώ ν, έπε ι αυτός πρώτον όπεργυώς 
έτελείωσε τ4 θέλημα αυτού, "Οστις αν, φησι, ποιή- 
«9 το θέλημα τού Πατρός μου τού έν ούρανοΤς, 

• Μ«Κ1). νι, 9. " Η>ίά. ν, 9, 10. 4 * ίί)ίά. 14. *« Μ»ϋη. χιι, 50. 

νΑΕΙΛ ΜΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. 

(95) Τφ τε. Ιί* βοΗριί ρΐΌ τότε, ςποά ίη ηβ. βχβίαΐ. οηρίβηβ: 5ι τ€ηιί$βΗΐ%$, ίηςηίϊ, Κοτη%ηίΙ>η$ Ιαρ$η* 
βοτηχη βί νοΗ$ Ραί&τ νεύβτ ο<ζΐ€*0$ ναΐτο» Γβτηϋ- 
ΙβΙ 1£ . ΑΗ5ί ίάβηι νοίαηίβϋ Όβί οοβοοηηά&ηάαπι 
ρΓΒβοΐρίβηβ, βίοαΐ βί ίρββ ρηιηυηι ?ο1αη(βΐ6ηι βίηβ 
βωίηβηΙβΓ ίιηρίβτίΐ : 0η(αιηςη6 9 ίηςαίΐ, νοίηηίαΐίτη 
Ραίη$ ιηβί, (§ηί ίη οοείί* 6*1, ρβφΰβτίΐ, %$ Η {ταΐατ 
ηκη*, βί $ρτον βί νηαίϋτ €χ$ί$1ϋ !> . Εχ παΐββποοΓίϋΕ 
βοίΐίοβΐ ήοαιίηαιη &ηι&ηϋ88ΐπι& ίά άοηβηβ αΐϋβ,ςυοά 91 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΑΕΟΗΛ ΟΡ. 92 ίρββ η&ΙυΓβ ροββίάβϋ&Ι : ίρββ βηίπι Ρίΐίυβ Ρ&ΙΗβ ηοη Α. «ύτός 
βοουηάιιιη £Γ&Ιί&ιη, ββά ββουηάηιη η&Ιυτ&ιη ββΐ. 
Ουιη νβΓΟ υ Ι Ιιοαιο νοίυηΐ&ΐβαι β]υβ ρβΓΓβοίδββΙ, Θ09, 
ςιιί ίηοίΐαϋοηβ ίάβπι βχρπαιιιηΐ, ίη Ωϋοβ Γβοίρϋ, 
ίΓΛίΓϋπκΐϋθ ηοοαίηβ οοηοηββί&ί. ΕΙ ςαίά, ςοαβο, 
ςυίβςα&αι οονβηβπΐ βίβ, ρβΓ ςυδβ δθΓνβΙοΓ Ρ&ΐΓβαι 
Βΐιαπι οοβίθβίβιη βΐ ίη οαβϋβ θΣβίβΙβηΙβιη ρΓββάΊοβΛ ? 
ΕΙ ςυιά οφΙθγβ οοαιιηβπιθΓβιη? ςαοιηοάο 8βχβίτί*ιιο- 
γοπι ηοαήηυοι ίηορϋάβηΐίβι ηοη ΓΓ&η^ϋηΓ, &ηάί(& 
ϋοπήηί νοοβ : €οη(ϋ€θΓ Ιιοί, ?αΐ6τ % ϋοηχίηε εωϋ βί 
Χετπε 18 . υΐ)ί βυηι ηοη βοίαπι οοβίί, δβ<1β11βιτ« Ώο- 
χηίηυαι αρβιΐθ ρΓοηαηΙί&1? βί ςυίά ηοο ΙβδΙίαιοηίο 
οΐ&πυβ θβΙ, ςηΐάςαβ ηι&^ίβ ναΙβΓβ ροΐββΐ &ά βΓΟοίβη- 
άυιη, υΐ Ρ&Ιγθπι Όοααίηί ηοβίη ^&υ ΟητίβΙί ορίΩοβιη 
οι Όοπιίηιιπα Ιοίίυβ υηίνβΓβί οοηβίίΐυβπιυβ, βί άβ 
άβίβοϋοηίβ β]ϋβ ίοαρίθΐ&ΐβ ίι*ίυπιρηβιηυβ? Β 

VI. Ουχηςαβ βΐίοί ΡθΙπίθ,βροβΙοΙοπιιη οοΓγρηβαβ, 
οοπιαίϋηβιη ηοβίπιιη Μ&^ίβίΓϋΐη βΐ Οβαιη ρΓοίθβίυβ 
088θ1, 18 ηι^αβ ρΓοΓβββίοηίβ ρπΒπηυιη ίρβί φΐ&βί 
ΓθΙβΙϋΓϋδ οβ&Ιυηι ςυίάβιη βαω ρΓ«άίο&1, ΓβνβΙ&Ιίο- 
ηβηι νβΓΟ ηαηο ΡαΐΓβοα Ιη οαΐίβ ίρβί βχηίουίβββ άο- 
οβηβ : Β$αί\ι* β$, ίηςυϋ, βίί Ιοηχ, ςηία οατο βΐ *αη- 
ραΐ$ ηοη ηνβίανίΐ ϋδί, ιβά ΡαΙβΓ ηχβιι* ίη οαΐύ. Εαο 
νβτο άίοο Ιίοί : Τη δ» Ρβίηκ, $1 ίη Ηοο ρβίτα &άίβ€α- 
οο ΕοοΙωχαηι ψηεαηι, α ροΓίκ ιη/βτοηιιιι βχ ηοη ρτχ- 
ναΐβοηηΐ. ΕΙ άαοο Τίοί οίανβ* τ€αηί αείοτατη; βί 
οηίάαηίά Ιίααχνή* ίη Ιβπα, Ιίααίνηι 6ήΙ ίη οωΐίι, βί 
αηίάςαΐά $οίνεΗ$ ίη ίβττα, $οΙηίητη βήΐ ίη ϋο$Ιί$ ί4 . 
ΜΗΗ& β^βπιοάί ίη οοηΓαΙβϋοηβπι ίπιρί© ηυ]υ8 ββη- 

ΙΟΟίίδθ ΘΧ 880ΓΪ8 Γ•ί1>Γί8 &£ΓβΓΓΘ ΙΪΟβΓθΙ. ΡθΓρβηάβ ΥΘΓΟ ^ 

61 ηοο : /«ι« οαρϋζαΙιι$ οοη[β$1{η%βχ αανα α»οβηάίί ". 
Εη Ιίηβα&ιηίιηρί&άβοΐ&πιαηΐβαι! Βοηί ΡαΙηβΡίΗυβ 
ορίίποϋ» ίη ΟΓβΛίαΓβ, Όβΐ ΟΑρϋζ&Ιυβ βχβοβηάϋ ; βί : 
Εεοβ ολΙι *ηρβΓ ίραιτη αρεήιιηΐΗτ 1β ! Εη ϋοί αΐίαιη 
ιηαΙδΒ ιηβηυβ οΓβ&ΙΟΓ&αι ! οαΓ νβΓΟ βρβΓϋ βαηΐ, βί 
οι^υβ ολοβα ? ΥίάίΙ, ίηςυίΐ, 8ρίήΙιιηι Οβί άδΜχηάβη- 
Ιεηχ %η$1ατ €θΙηη\ϊ>3Β 17 . ΤβΓίίαπι η«ο ρ&υο& νβΓΐ)& 
άβίπιρίβΐ8ΐβΙπϋΐηρηβηάίΛΓβϋΠ)θηίαιη8ϋρρθ(ϋίαπΙ. 
Ουοιηοάο βηίπι ρβΓ Γθπη, α πίλίο ρΓοΓβοΙαιη ρΗηοί- 
ρίο, δρίηίαβ ϋβί &άυπΐ0ΓΑΐαΓ ? ΡΐΌάίΙ ίΐΐα βχ ορβή- 
008 ηο8ΐίβ &(ςοο ίηάβ ρΓΟ^ΓθββΛ άοβοοηάϋ ίη ΟΙιπ- 
βΐυπι. ΑοοβάίΙ ςυ&Γΐυοα ΐιηρίθίαΐίβ &Γ§;απΐ6η1υαι. 
Υοχ βηίπι β οοβΙο βοη»1 : Ηίο €*1 ΓχΙχχα τηεια άίΐβοίηι, μου &δελ<ρος και αδελφή χΐι μι(χηρ εστί. 
φιλανθρώποις δωροό μένος σπλάγχνο ι ς, δ'περ αυτός 
εΤχε χατά φύσιν. Αυτός μεν γάρ Πός του Πατρός ού 
κατά χάριν, άλλα κατά φύσιν* πληρών δε χατά το 
ά^θρώπινον τό θέλημα αυτών τους κατά μίμησιν 
πληρωτάς είς υ!οθεσ(αν άγει, και τό τών αδελφών 
χαρίζεται δνομα. Και τί αν τις άναλέγοι, δι' ών ού- 
ράνιον και έν ούρανοΐς 6 Σωτήρ τον Πατέρα άνυμν&Τ ; 
Τί δε ταλλα λέγω ; πώς τών πα λα μν α (ων ού κατα- 
δύεται τό άναίσχυντον της Δεσποτικής εχόύσης (96) 
φωνής* « Εξομολογούμαι σε, Πάτερ, Κύριε του ουρα- 
νού καΐ της γής ; » ού γάρ μόνον ενταύθα του ουρανού 
Κύριον, αλλά και της γής τρανολογεί* και τί ταύτης 
τής μαρτυρίας σαφέστερον ; τί δε δυνατώτερον και 
τόν Πατέρα του Κυρίου ημών Ί^σοΰ Χρίστου, δη- 
μιουργόν και Κύριον παράστησα ι του παντός, καΐ 
τό θεομάχον τής αποστασίας θριάμβευσα ι ; 

ζ"'. θεολογήσαντι (97) δέ πάλιν τψ κορυφαίω τών 
αποστόλων Πέτρψ τόν κοινόν ημών Διδάσκαλον και 
θεόν, ώσπερ τής θεολογίας αυτός άνταποδιδούς μι- 
σθόν, μακαρίζει μεν τόν θεολόγον θεοπρεπώς* τήν 
άποκάλυψιν δε ταύτην τόν έν ούρανοΐς Πατέρα Ικδι- 
δάσκει παρασχεΤν αύτψ* Μακάριος εΐ, φησί, βάρ 
Ίωνα, ό'τι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψε σοι, 
άλλ' ό Πατήρ μου 6 έν τοις ούρανοΐς. Κάγώ δέ 
σοι λέγω* Συ εΤ Πέτρος, καί έπι ταύττ^ ηί πέτρα 
οικοδομήσω μ&υ τήν Έκκλησίαν, και πύλαι δδου 
ού κατισχύσουσιν αύτη ς • καί δώσω σοι τάς 
κλεΐς της βασιλείας τών ουρανών* καί Β Ιάν δή- 
σης έπί τής γής, ίσται δεδεμενον έν τοις ούρα- 
νοίς* και δ έάν λύσης επί τζς γής, Ισται λελυ- 
μένον έν τοις ούρανοίς* και μυρία 5ν τις εις 
Ιλεγχον τής άσεβους διανοίας εκ τών ιερών συν- 
αγάγοι Λογίων. "Ορα δε και τούτο* Βαπτισθείς 6 
Ίησοΰς άνεισιν ευθύς άπό του ύδατος. *Ώ γλώσ- 
σης μελετώσης δυσσέβειαν ! Έν τψ πλάσματι του 
Πονηρού ό του άγαθου Πατρός αγαθός Πός βαπτι- 
σθείς έκεΤθεν άνεισι, και Ίδου άνεφχθησαν αύτψ 
οΐ ουρανοί Ι "Αλλο πλάσμα πάλιν πονηρός χειρός* 
διατί δε ότεψχθησαν, και τίνος χάριν ; ΕΓδε τό 
Πνεύμα του θεοΰ, φησι, καταβαΤνον ώσεί περι- 
στεράν. Τρίτος ούτος της ασεβείας έν ολίγοις ρήμα• 
σιν θρίαμβος. Πώς γάρ έν τψ σχήματι του πλάσμα- 
τος του Πονηρού τό του θεού Πνεύμα τυπουται, και ίη α\ίθ άύΐβοΐαΐη» *ηη\ ". Οοηβίάθπι, ςαβΒβο, βίη^α- η κάτεισιν έκ τών Ιργων του Εχθρού, κάκεΐθεν κατιών 
Ιββ νοοθβ, αϊ οηηι θίβ ίηνίοΐα ίπιρίβίαΐίβ οοηίυΐβΐίο ίρχεται έπί τόν Ί η σου ν ; Και τετάρτη στήλη (98) τής 

»ί ΜαΙΙη. χι, 26. » ίοίά. " Μ*ϋη. χνι, 17, 18. « ΜβΙίη. ίη, 16. * β ίϋίά. 16. « 7 ίοί(1. 18 Π)ίά. 17. ΥΑΚΙΛ: ΕΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (96) Έχούσης. 1.βββΓθηΐ ΗϋβηίΟΓ ήχούσης, θχ 
ήχ*ΐν. 

(07) θεολογήσαντι. θεολογέΐν ίάθΠΙ ηίο 6886, 
ςυοά θ€ΐιτη αΐϊαη&η ρηβίεΗ, ρπ> Βδο Ηαο6Γ6 9 θχ 
Μ&ΙΙηββί Ιοοο &1ΐ6§-αίο, βί ΡβΙηη» οοηίβββίοηβ ίοί 
ΠΙ6Π10Γ&1&, ρβΓ 86 ρβίβΐ. Αίςϋβ ίβΐΛ νοοίβ ηοΐίο αη- 
ϋςιι» Αάηιοάαηι 61 ΌοοΙοπουβ ΟηήβϋΕηίβ ρβΓί&οαί- 
Πβπβ ββΐ. νιάθ ^. Ο&βρ&Γ. δνίοβή ΤΜ$ανηιηι 
ββΰΐβίίαίΐ., ρ. 1355 ; Οίοηγβΐϋΐη Ρβίανίυπι, ίη ρΓ®Γ&1. 
βά Ιοιώοπι Ι ϋοργπαίητη ΐΗεοΙοαίΰ., βί βοβ, ςαί &ά 
οο^ηοπιβη ^οβηη^Β βναη^ΐίβίβθ, ςυί Τ^ο%ι*5νοοβ- 
ΙαΓ, οοηιπίθηίΑϋ •υπΙ. βίπιίΐοαι βίβηίβοβίαιη νοοι θεολογία, ςυί θΐ ηίο ρ&αίο ροβ( οοουηήΐ, Γθ8ρβο4α 
ϋΗΗιίί ίη ρηοαίβ νίηάίο&νϋ Ιαουΐοηΐίβ νθΙβΓϋπι Ιοοίβ 
^ο. ΡββΓβοη ίη ΝοΙίβ βά Ι^ηβΙϋ Ερί$ΙοΙα$ 9 ρ. 7, 
Αϋ&β θεολογέΐν βί θεολογία άβ Ι&ααΆΙίοηθ βί εβίβ- 
ϋΓβΙίοηβ Όβί ιιάηίοβΗ οβίβηίίίΐ Ηθπγ. ν&ΐββίυβ &ά 
Ευββοϋ ΒύίΟΓ. βοοίβ*. χ, 3, ρ&ς. 190. « 

(98) Στήλη. ΡΓορπβ οοΙοααηΕΟί, Ιυηι νβΓΟ ϋΐυ- 
Ιαιη Ββ ίηβοπρίίοηβπι, οοΐαοαηίβ ίηβοπρί βοΐϋ&πι,βΐ 
βϋαπι ςηααιοαηςηβ, &β ηίηο ηοΐ&ηι ουαι άβάβοοΓβ 
οοη]υηο(Βπι (ΙβηοΙβΓβ βοΐβί, ςαί ροβίΓβιιιαβ 8ί^ηί6ο&- 
Ιαβ ηίο ςυοααβ Ιοοααι οϋϋηβΓβ νίάβΙϋΓ, ςυβηι &1ί&8 
ίη νοοί5ηβ ηίηο άβπτιϋβ στηλιτεύω βί στηλιτεο- 93 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙΟΗΛ08 ΙΛΒΕΒ, Ι. 94 ασεβείας- φωνή δ (δοτά ι έκ των 
έστιν ό Γιος μου 6 αγαπητός, 
Επισκοπεί μοι, αγαπητέ, καθεκάστην λέξιν, όπως 
αύταίς συμπρύεισιν 6 κατά της ασεβείας ά'φυκτος 
έλεγχος* Ούτος έστι, φησϊν, ό Πός μου ό αγα- 
πητός εν φ ευδόκησα, Τίς ούτος ο έν ΰδατι βαπτι- 
ζεμένος, ψ άνεωχθησαν οΐ ουρανοί, έφ' όν τό Πνεύμα 
τό έμόν έν μορφ^ περιστέρας καταβαΐνον εκ των 
ουρανών συνεπιμαρτύρεται του βαπτιζομένου τήν 
υίοτητα ; Πάντα έμά δια των Ιμών κτισμάτων, ό έμός 
Πο<, τό θέλημα πληρών τό έμόν, τήν σωτηρίαν κα- 
ταπράττει του κόσμου* μόνης δε του Πνεύματος εξου- 
σίας, τψ όμοφυεΐ συμπαρούσης και άνακηρυττούσης 
τψ πράγματι τό γνήσιον της υΐότητος. ΈτέρωΘεν 
δε πάλιν τοις πάντα πράττουσι, προς τό άρέσκειν ουρανών• Οΰτός Α ο£Γθγ»Ιογ : Ηχο €«, ίηςαίί, Ρίϋη* τηβη$ άίΙίΰΐΗ*, ίη 
έν φ ευδόκησα. ς η0 άίΙίοΙαίΜ $ηη\. Οηίβ ββΐ, ςαί ίη βςαα 1>&ρϋζ&- 
ΙυΓ, βυρβΓ ς α ο &ρβιΊί βαηΐ οοείί, ίη ςαθοα δρΐηίαβ 
ωβϋ8, ηδώίΐα οοίηπιο© άββοβηάβηβ βχ οωϋβ, Ιββία- 
ΙϋΓ οαρίίζαΐυιη ηυηο ββββ Ρί1ίϋΐη? Οπιπίβ πιβ& βαηΐ, 
ςαία οπιηίβ οοηάίάί : Ρίΐίαβ ςυοςηβ ηιβαβ θβΐ, ςαί, 
νοίυηί&ίβπι πιβ&πι ρβΓβοίβηβ,ιηυηάο β&ΙαΙβαι οοηοί- 
Ιίβί, άααι ίηίβππι νίΓίαβ δρίπΐυβ πιβί, ςα® ίρβί, 
υηίυβ βί β,μβάθηι ηβΛυΓ» πιβοαπι ρβΓίίοίρί,ρΓβββηβ 
θθΙ, ορθΓβΐρβο ρ&Ι&ιη ί&οίΐ,ουπι νβΓαπι βββθΡίϋαω. 
ΑΗοί ίΙθΓϋΐη 60β, ςιιί οπιηία ίάβο ίαβίβο&ηΐ αί ρΐα- 
οβΓβη! ηοη&ίηίοαβ, ΜβΓοεάβτη, ίηςυϋ, ηοη ΚαΜίι 
αρηά ΡαΙτβτη ναίηιηχ ίη αζϊί* 1β . ΙΙβοο : (ϊααηΐο 
τηαρίι ΡαΙετ υβ$ίβτ ίη εχΐί* άαΜί οοηητη ρβί&ηίίοηί 
αο ίρ*ο ,0 . ΙΙβω : ϋηη$ β$ί ΡαΙβν νβ$ίβΓ ίη οο&Ιύ 21 . άνθρώποις, επίτιμων. Μισθό ν, φησίν, ουκ έχετε Β £1 ςυΐά ορίίπαί ΡαΙπβ ορίίπιιιβ Ρϋίιιβ οοβίηηι, αΐίθ- 

ηααι ΟΓβαΐυΓΛηα, Γββρθχϋ, άίβίΐίβςυβ ίη &ογθθ Ιπι- 
0)18818, πιοΐί ίβΙι^ΐΙΙίη^υ&ΓΤι, βραίοςυβ βπηββο πιη- 
Ιαιη ηι&ΐο βυο 1ίοοΓ&γίΙ?Νον& ηίο ββΐ ογθ&Ιιιγ& πιεΙλ, 
αϊ Οβο &άνβΓ8&η(θβ ΙοςυυηΙυΓ.Οαί υθγο ίρβο άίοβη- 
ϋ : Ραί€Τ 9 αίοη/ΐΰα ΡίΙίητη Ιηητη, βχ οωΐο νβηΚ νοχ 
άίοβηβ : Ει ρΙοήβΰανϊ,ΘΐϋίηΑηιρΙοΓίβΰαοο**. Νονβ- 
Γβΐ βηιπι βί ίρββ, ςαοά βί ^Ιοήβο&νβΓίΙ, βί βΙοπΠ- 
οβίαπιβ βϋ. Νβςυβ ρΓορΙθΓββ βχοπιο&Ι Ρ&ΐΓβοα. Ιρββ 
βηίοα οπιηίβ, ςα© ΡλΙπβ δϋηΐ, ηλοβηβ, «Ι βοΐυβ 
βοίβηβ ΡαίΓβπι, ηβςαβ ηοο ί£ηοΓ&1>«1. ϋΐ νβΓΟ ρΓ83- 
8βη3 Λϋάίβηϋϋπι ΙϋΓοα ρβΓβρβοΙαηι η&5βΓθ1, άίβοβ- 
ΓβΙςυβ 86 β! ρ&ββίοηβαι ίηβΙ&Γ ηοπήαίβ άβοϋη&Γβ; παρά τφ Πατρι υμών τφ έν τοις ουρανοί;• Και 
7ζόσψ μάλλον ό Πατήρ υμών 6 έν τοις ούρανοΐς 
δώσει αγαθά τοις αΐτουσιν αυτόν ; Κα(• ΕΤς έστιν 
ό Πατήρ &μων ό έν τοΤς ούρανοΐς. Τ( δε και άν- 
έβλεπεν 6 αγαθός Πός του αγαθού Πατρός άλλότριον 
πο(ημα τον ούρανόν, και τους δακτύλους είς τα ώτα 
έμβαλών του κωφού ήπτετο της γλώσσης, πτύσας 
και της κωφώσεως απέλυε τον κωφόν ; "Αλλο πάλιν 
πλάσμα πονηρόν, ως ο\ θεομαχοΰντές φασιν. Τί δι, 
λέγοντος αύτοΰ• Πάτερ, δόξασόν σου τόν Πόν, 
έκ του ουρανού ήκεν ή φωνή λέγουσα, Και έδόξασα, 
και πάλιν δοξάσω ; "ξίδει μεν γάρ αυτός 6'τι καΐ 
έδόξάσε καΐ δοξάσει. Και ού διά τόυτο $τει τόν Πα- θΐ Ιαοαβη βχρβΙθΓβ, οαιηβθ άοοβΧ ββ βροηΐβ βαβ, 
τέρα* αυτός γάρ Ιχων πάντα του Πατρός, και μόνος ρ ίΐΐ&ηι βυοίΓβ. Ηίηβ βί &ίΙ : Νοη ρτορίίΓ τηε, $βά 
είδώς τόν Πάτερα, ούδι τοΰτο ήγνόει* άλλ' Ίνα και τό ρτορίβτ νοι νοχ ί$1α (αοΐα 6*ί Μ . Εβο βπίπι Ρ&ΙΠ8 
παρόν τών άκροω μένων πλήθος σαφώς έπιγνφ, και οοηβΐΐίλ οηιηί& ηονθΓβπι, ηβ(]ϋθ ςυίάηηαηι βΟΓυπι μάθφ, δ'τι και παραιτείται τό πάθος ώς άνθρωπος, 
και επιζητεί τούτο, πάντας διδάσκων ώς εκών αυτό 
απέρχεται. Διό κα'ι έλεγε ν. Ού δι } έμε γεγονεν ή 
φωνή, άλλα δι' δ μας. Έγώ μεν γάρ ^δειν τά του 
Πατρός πάντα, και ούδεν ήγνάουν ούδε δι 1 έμε τήν 
φωνήν προς αυτόν άφήκα, ουδέ δι* ε με ταύτη ν αυτός 
έβεβαίωσεν, άλλα δΓ ομάς* Ίνα γνώτε ό'τι συντρέχει 
τό θέλημα τό έμόν τφ θ ελ ή ματ ι του Πατρός, και τό 
πάθος δο*ξαν ονομάζω. Τπερ γάρ υμών απάντων ί^ηοΓ&ο&πι. Νβςυβ ρΓορΙβΓ ιώθ νοεβπι &ά ίρβυπι 
βαιίβί, ηβςυβ ρΓορΙβΓ αιβ ίΐΐβ β&αι οοβί^η&νίΐ, ββά 
ρΓορΙβΓ νοβ, ϋΐ βοίαίίβ νοίϋηΐ&ΐθπι ποβΛίη ο α πι νο- 
ϊϋηΐβΐβ ΡλΙπβ οοηβρΐΓβΓθ, πόες υ β ρβΓρβββίοηβπι ^Ιο- 
Γί&πι &ρρβ11&Γ6. Ργο νοοίβ βηίπι οωηιβϋβ ηοο ίη ιηβ 
Γβοίρίο. Ηοο Οηβ βί ρΓβο&Ιίο ηδβο,βΐ Ραίπβ εχοωΐο 
νοχ ρβΐίΐλ οοηΩΓΠι&νϋ. ΑΙςυβ ηβδο ςυίάβπι άθ ηίβ 
8ΐιΓί1οί&ηΙ. 
άνακαταδέχομαι τούτο• διά τούτο καΐ ή αίτησις προσήχθη, καί ή έξ ουρανών πατρική φωνή έβεβαίωσε τά α'ιτηθέντα. 'Αλλά τέως μέν τοσαύτα πιρί τούτων. 

Ζ', Ει δέ γε τό πυρ ποίημα του Πονηρού, πώς ό VII. Οηοά* δί ?6Γ0 ί^ηίθ Μ&Η ορυδ 681, ηυοηίοάο 

αγαθός θεός, 6 του αγαθού Πός, τους μυσταγωγου- 1>οηυ8 0θα3, οοηί Ρίΐίοβ, 608, ςαί βά ίρβαπί βάάΊι- 
μένους αύτψ έν Πνεύματι άγ(φ βαπτίζει και πυρί, ουηΙΟΓ ΟδψΙίζ&Ι ίη δρΐηία 8&ηο1ο θΠ^ηθ •*, ΟΓββΙα- 
νό πλάσμα συναπτών του Εχθρού τφ άγίψ Πνεύματι Γβηι Μηΐί 8ρΪΓΪίαί 8&ηο1ο ^υης6η8, βίςαβ βάβο ρβΓ 
χλΙ δι' αντικειμένων άγιάζων τόν βαπτιζομενον ; β οοηΐΓΒπα ο&ρϋζ&ίηηι 9ΛηοΙίίίθΒηΒ? Οαω θηίπα πιβηβ 
Ποιος γάρ άν τις τούτο παραδέξηται νους; ποίος ηβο 0»ρία1? ςαβϊ ΓαΙίο ίηθρίβι η»ο ΓβΓ&1? ςηίβ νβΓΟ οΓσει τό δύσφημον λογισμός ; τίς δε ού καταγνοίη 
της δυσσεβείας τό μέγεθος ; Πώς δέ πάλιν ό αγαθός 
θεός ποιεΤ τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους 
λειτουργούς αδτού πυρός φλόγα, τοις άλλοτρίοις 
έργοις ποιητήν επιγραφών εαυτόν. Τήν γάρ προ- 

*• Μ«Ηο. νι, 19. *> ΜεΙΙο. νιι, 11. *« ΜαΗη. χχιη, 9, 
•ΗΛγ. ι, 7. ϊιηρίθΐ&ϋβ πι&ςηϋυάίηβαι ηοη ββοοοίηβΐυι^ςιιοακχίο 
ΐΐαςυβ Ώθϋβ οοηηβ Αη^βίοβ βυοβ Γβοϋ βρίπΐηβ, ηιί• 
ηίβίΓοβ βυο* ίβηίβ Ο&αιηι&πι ", βΙίβηοΓαιη ορβΓϋηι 
86 ίρβηηι νβηάϋβηβ οοηάϋοΓβαι. ΡΐΌρηβϋο&αι βηίηι 
ϋίαπι νοοβηι Ι&ηςυ&ηι άίνίη&πι βί νθΗΐ&Ιίβ ρΓίΒΟΟ- 

** ,Τοαη. χιι, 28. " ίοίά. 30. " Ι-αο. πι, 16. ΥΑΒΙΛΕ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. τικός ίτβςαβηΙβΓ 0θ8βΓνβ9. ΟοηαρβΓβ Ο&ηάίαπι 8*1- 
ηιιβίααϊ, Όβ οίηχ 9 ρ. 268. Ηοηηο. Υ&ΐββίηαι, &ά Εϋ8βΙ>ίϋπι, ρ. 32 ; βί Αηίοη. ΜϋΓαΙοήαηι, »ά Αη$ΰ- 
άοΐα &Γ3εοα } ρ. 14 βί 15• 95 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΕΟΗΛ ΟΡ. ηίυπι, Ρ&αΐαβ οοβίβη&Ι. Ου ο ει οά ο νβΓΟ ρ&ΐβ&πι,ςηκ Α φητικήν ταύτην φωνήν ώς 96 

έκ θεού και θ ε (αν δ ρβοο&ΙοΓϋπι ΙβνίΙβΙβπι άββίβηαΐ, ΟΓββΙιΐΓ» Μ&ΐί ίη 
βαρρίίοίυηι ΙτΕάϋ, ςυβηάοςιιίάβιη ββιη φηο ίηβχ- 
Βΐίη£αί1)ΐ1ί οοιηύυΓθηάααι ββββ ηαηϋ&Ι ** ? ΕΙ ςαο- 
ιηοάο άοαιίΙοΓ ηοβίίβ νβηίί, αϊ ί^ηβιη ^ββΓβί ίη 
Ιβιτβιη ,β , ηοβϋβ οραβ βίο απιρΠΠοβηβ βί &ο£βη8 ? 
ςαοπιοάο ίΐβαι άί&οοίο ρ&Γ&Ιιιβ ββΐ ί£ηίβ ,7 , βί 
ίρββ ββί β]αβ οοηάϋθΓ? ηβςαβ βηίπι ίρββ βίοί ρ&- 
γ&ΜΙ βυρρίίοίυιη. νίοίδδίαα νβΓΟ, &Ί ηοβίίδ ί£ηβπ),υΙ 
νίάβΙϋΓ, ηοη ρ&Γ&νίΙ, ηοη ρβτβνίΐ βϋ&πα ςαίάςυλίη, 
ρβΓ ςυοά ηοιηίηββ βίηβ βηαβηά&Ιίοηθ ρβοοαηΐββ ρα- 
ηΐΓβ ροββΗ, ηβςοβ ίρδαιη ίΐΐυαι, φΐίζίζ&ηίαβρβτβί*, 
ρβΓ ςαβω ^βΐ&ιη βαιη&Ι αΐϋοηβηα. ΕΙ ςαίβ οηιηίβ 
^ηβιηοάί βηηαιβΓ&ηΙΙ 

VIII. Οαοηίααι υθγο χη&1βάΊο& βί ίαιρία Ηη£αα Β 
ΙθΓΓβ8ΐή& β(1 πα&ΐιιιη ρΜηβίρίυιη βϋάβί ΓβΓβπτβ,ςιιο- 
ιηοάο β& βυ& άίοίΐ οοοαπιυηίβ ηοβΙβΓ Όοπηίηυβ βΐ 
8βΓνβΙθΓ? Ιη ρΓορΗα εηίτη νβηίί, ίηςιιίΐ, ιβάιηι ηοη 
νβββρβτηηί βιιτη *•. Ουοά βί άίχβηηΐ αροβΙβΛα, ρΐΌ- 
ρπβ Ιιίο (Ιίοί ββπηοηββ ρΓορηβϋβοβ, ίη ηοβ νβΓΟ 
νβηίβββ ΟηπδΙυηα, ίρβοβ νβΐΌ βυπι ηοη Γβοβρίβββ, 
νίάβ, ςυβββο, ίηβί£ηβπι θοπιηι ίηβ&ηίαιη θΐ ίοαρυάβη- 
Ιί&ηι. Ρηηιυιη βηίπι, ςηοιηοάο ρπ>ρηβΙίβοβ ββπηο- 
ηββ ρΓορηοβΟοηβϋββββ βίηηΐ, οαπι ίρβοβ ρΓορηβΙ&β 
βί ίηβρίΓ&ϋοηβιη βοπιπι *ά ηιβίυιη ΓβΓβΓβηΐ ? ϋβίη- 
άβ, ςυοαιοάο ίη ρΓορηβΙίβοβ ββπηοηββ νβηίί Οηπ- 
βΙη§? Ρπαιο βηίπι, ςυοά βί ίρβί λίπηΐ, αά αΐίβηοβ 
νβηϋ, ρΓορηβϋοί βηίιη ββπηοηββ αΐίβηί ςαΐά βαηΐ, 
Ιβηςυβω βί) αΐίβηο ίηβρίΓ&Ιί, ηβο &ά 5ο η υ ω Ώβυηι Παύλος και της αληθείας επισφραγίζεται κήρυγμα. 
Και το άχυρον δε ο των αμαρτωλών μηνύει τδ 
ά'χρηστον, πώς πάλιν τψ πλάσματι παραδίδωσιν 
εις κόλασιν του Εχθρού ; πυρί γαρ άσβέστψ φησι 
κατακαίεσθαι. ΚαΙ πώς ήλθε πυρ βαλεΤν έπι τήν 
γη ν 6 καθαιρέτης του ' Εχθρού, τδ έργον πλατύνων 
και αύξων του Έχθρου ; πώς δε και ήτοίμασται τψ 
διαβόλω τδ πυρ, εΐ εκείνες έστιν 6 τούτου δημιουρ- 
γός; Ού γαρ αύτδς εαυτφ την τιμωρδν δφίστησιν 
δίκην (99). "Αλλως δε, εΐ μη τδ πυρ, ώς εοικεν. 
υπέστη σεν 6 Εχθρός, ούτε δι' οδ τους άνεπιστράφως 
άμαρτάνοντας κολάσει, ούτε αύτδν σπορέα νών ζι- 
ζανίων, δι' ού τήν δικά (αν εισιιράξεται δ(κην. Και 
πόσα αν τις άπαριθμήσαιτο τοιαύτα ; 

Η'. Άλλ' εΓπερ ώς ή βλάσφημος και δυσσεβής 
θρασύνεται γλώσσα, τά επίγεια του Πονηρού, πώς 
λέγει αυτά Ιδια δ κοινδς ημών Δεσπότης και Σωτήρ ; 
Εις τα ?δια γαρ ήλθε, φησι, καΐ οΐ ίδιοι αύτδν ού 
παρέλαβον. ΕΙ δε λέγοιεν οΐ άποστάται, Γδια μεν εί- 
ναι τους προφητικούς λόγους (1), έλθειν δε εις αυτούς 
τον Χριστδν, εκείνους δε τούτον μη παραδέζασθαι• 
δρα τήν ύπερβάλλουσαν αύτων άνοιαν και άναι- 
σχυντίαν. Πρώτον μεν πώς λέγουσι τους προφητι- 
κούς λόγους Ιδίους είναι του Χριστού, αυτούς τους 
προφήτας λέγοντες πλάσμα τε είναι καί έπίπνοιαν 
δέχεσθαι του Πονηρού ; Δεύτερον δε, πώς είς τους 
προφητικούς λόγους ήλθεν δ Χριστός ; Πρώτον μεν 
γάρ είς άλλοτρίους ήλθε, κατά τδν εκείνων λόγον. 
άλλότριον γάρ οΐ προφητικοί λόγοι, ώς έζ άλλο- ρθΓΐίηβηΙ. ΰβίηάβ, ςαοααοάο οαιηίηο ρΓορπί ββββ ^ τρίου εμπνεόμενοι, και ουκ έκ του αγαθού θεού. ροββαηΐ ΟήπΒΐί ββπηοηββ ρΓορήβΙίοΐ, ςυί ηοη Γβοβ- 
ρβΓαηΙ βυπι ? ΌίοΐΙϋΓ βηίιη : Ιη αια ν*ηίΐ 9 »βά $ηΐ 
*ηηι ηοη ηΰβρβτηηί. Ρογγο, ςυίουβ ροΐββί&ίθαι ίβοϋ 
βηη8ΐυ&, υΐ ϋΐϋ ϋβί 6βΓβηΙ?ηαη)86Γηιοηίθΰ8ρΓθ- 
ρήβΐίοίβ ? ΙΙοοοίηβ ηοη ββί ηα^&η Ί 8βπηοηββ βηίπι 
βί βί Οβο βαηΐ, βο ίρβο ρΓορπί βυηΐ βί άοηαββίίοί 
ϋβί ; βί υθγο χη&Η, ςαοΐΒοάο Γιΐϋ Ββΐ βίΠοίβαΙϋΓ ? 
Ταηα, ςυβίίβ ββΓΠίο ρΐΌρηβΙίουβ βχ βαη^ηίηίουβ βί 
νοίαηί&ΐθ νίπ βί βχ νοίυηΐβΐβ οηγοιθ ρΓοη&Ιοβ ββ!? 
ΑάάίΙ βηίπι : Ομχηοηβχ $αηρηιηίοΐΜ, η*ο βχ νοίηη- 
ΙαΙβ Φι, η6ΰ βχ νοίηηίαΐβ €ατηί* 9 ββά βχ Οβο ηαΐχ 
βηηί ". Ουί ί^ϋυρ βιιηΐ ίΐΐί ββΓΠίοηββ, βχ β&η^ηίηί- 
οηβ ρΓο^ηαϋ, βί ςαί ηοη ? Νυΐΐυβ βηίπι βθγπιο, βίνβ Έπειτα δε πώς δύνανται δ'λως Ίδιοι είναι ο\ προφη- 
τικοί λόγοι τού Χριστού, οίτινες ούκ έδέξαντο αυτόν ; 
Αέγει γάρ, Είς τά Ίδια ήλθε, καί οΐ ίδιοι αύτδν 
ού παρέλαβον. Έτι δε τ ίνας εδωκεν δ Χρίστος 
έξουσίαν τέκνα θεού γενέσθαι ; άρα τους προφητι- 
κούς λόγους ; Και πώς ού μαχρος λήρος τούτο ; Οί 
λόγοι γάρ, εΐ μεν έκ θεού είσιν, αύτόθεν εχουσι τδ 
είναι οΙκειοι θεού* εΐ δε πονηροί, πώς αν τεκνω- 
θεϊεν θεψ; Έτι δε, ποίος μεν λόγος προφητικδς 
έξ αΙμάτων και έκ θελήματος άνδρας, καί έκ θελή- 
ματος 9αρκι6ζ έγεννήθη ; Επάγει γάρ* 01 ούκ έζ 
αιμάτων, ούδε έκ θελήματος ανδρός, ούδε έκ 
θελήματος σαρκδς, άλλ' έκ θεού έγεννήθησαν. ηοη υ 8, βίνβ οαβίυβ, βίνβ νβΓηβ, βίνβ ίβίβηβ βίΐ, βίνβ α ^ Τίνες ούν οί έξ αΙμάτων γεγεννημενοι λόγ καί 
τίνες οί μ/ ; Ουδείς γάρ λόγος, ούτε άγαθδς, ούτε 
πονηρός, άλλ' ούτε αληθής, ούτε ψευδής, καν έκ τού 
αγαθού θεού πρόεισιν, καν έκ τού πονηρού, ού μέ- 
νουν έξ αΙμάτων, ει καί πλέον μανώσιν οί ταύτα 
λέγοντες, ού γεγέννηται. "Ωστε χώραν έν τούτοις 
τοις Δεσποτικούς ($ήμασιν ούδεμίαν οί προφητικοί 
λόγοι λαμβάνουσιν. Άλλ' Ίδια μεν καλεί τδν κό- 

«• Ιαο. χιι, 49. >7 ΜβΗη. χχν, 41. Μ ^οβη. ι, 11. » ίοίά. 30. 80 αο&η. ηοηο, βίνβ λ ηι&ΐο Οβο ρΓΟ&οίβ'ο&ίιΐΓ, οθγΙθ βχ βαη- 
βυίηίουβ,ηαβπινίβ ηι&χίιηορβΓβ ίηβ&ηί&ηΐ β^υ8Iηο(1^ 
Γββ ρΓοίβΓβηΙββ, ηαΐαβ άΐοβίατ. ΙΙ&ςηβ ίη ηίβ Οοιηίηί 
νβΓοίβ ρΓορήβΙίοΐ ββΓηιοηββ ααΐΐασι Ιοουηι ίηνβηίυηΐ. 
δβά ρΓορηα ίϋί βρρβίΐβΐ πιαηάαηι, βίοαΐ βί &ΗΜ &ά 
άίβοίραΐοβ βαοβ &ϋ : Εαβ νβηίί Ηοτα, βί ;α»ι νβηίί ηΐ 
άύρβ^απίνν ίίηψιιΗ ίη αια 3 *. Ουβ ί^ϋοΓ ίο! βα• 11 Ιλιο. πι, 17. 
χνι, 32. ΥΑΗΙΛ) Ι^ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ). 
(99) Δίκην. Κα ςυοςυβ βΓ^υηαβηΙβ^ϋΓ Τϋηβ, Ηη. 1, ηοσιίηββ ΙηίΓοηϋοβ τά Ίδια ίη ίβηι&ΐίβηαπι ββηβυηι ΐρϋά βί. Β<λβη&£. ρ. 85 Τ Ιδού τδ πυρ εαυτό ού 
καίει* έτερον γάρ καί ούχ εαυτό αναλώσει. 

(1) Προφητικούς λόγους. Ηίηο ΓβοΙβ οοΙΠ^Ιβ άβΙΟΓςιιβΓβ βοΐίΐοβ, ςαβιη νίχ βοηιηίαηάο ςιιίβ ρΐΌ- 
οαπί. 97 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΚ2ΗΛΕ08 ΙΛΒΕΚ Ι. 98 σμον (2), ώς που χα ι άλλαχού φησι προς τους μάθη- Α. νοο&1? ηαπι ββπηοηββ ρΓορηβΙίοοβ? αη ροβββββίο- τάς • Ιδού άρχεται ώρα, καϊ νυν έλήλυθεν, 'ίνα 
σκορκισθήτε, έκαστος είς τά 'ίδια. Ποία ουν Γίια 
λέγει ενταύθα ; άρα τους προφητικούς λόγους : ή 
δηλονότι το χτήμα και την κατοικίαν έκαστου; 
'Ωτκιρ ουν ενταύθα Γδια ουχί κατά τόν με μη νότα 
λήρον τους προφητικούς λόγους λέγει, άλλα το 
εκάστου κτήμα καΐ την ιδίαν οικίαν οΰτω • και 
έπειδάν λέγτ^• Είς τά Ιδία ήλθε, και οΐ 'ίδιοι αυτόν 
ου παρέλαβον, Γδια μίν τον αίσθητόν κόσμον λέγει * 
κτήμα γαρ αυτού καϊ ποίημα ούτος * ωσαύτως δε 
και οΐ έν αυτψ, ων οΐ μεν παρέλαβον αυτού την 
μυσταγωγίαν, οΐ δε ου. Και άλλαχού πάλιν αυτός 
ο Ιησούς ό Σωτήρ ημών τήν Ιδίαν περιτρέχων 
πατρίδα, και τήν αιτίαν της περιδρομής άποδιδους πθιώ βί άοπιυπι οϋ)υβςυβ? δίοαΐ ί^ΐΐατ ίΜ $ηα (τά 
'ίδια) ρΓουί ΐΐΐί ςυΜβαι ου^&ηΙυΓ, ηοη βρρβίΐβΐ βθγ- 
πιοηββ ρΓορΙιβϋοοβ,ββά ρΓορη&αι ο^αβςαβ άοπιιιιη 
β! ΓαοϋΚαΙββ, ίΐβ βί, φίβηάο (ΙίχίΙ : ίη ιηα νβηίΐ, βί 
ιηί ηοη Γβϋβρβηιηί βατή, βυα ηυίείβπα ιηαηάυπι ββη- 
θίϋίΐθΐη νοοαΐ ; ροββθββίο βηίΐΏ β]αβ βί βΓβαΙιΐΓ& ίΐΐθ 
ββΐ : βίου! βί ίβϋ, ςαί ίο βο βαηΐ, βί φίοπιαι αΐίί 
άοοίπηαηα β] ο β ΓβοβρβπιηΙ,βΚί ΐΏίηυβ.ΑΙίΒίςυοςυβ 
ίρβθ ^βαβ 5βΓν&1θΓ ηοβΙβΓ βυ&αι οίΓΟίιπιίβαβ ρα- 
Ιγϊ&πι, αίςαβ ηυ]αβ βοί ίηβϋΐαΐί ΓβΗοηβιη Γβάάίΐα- 
Γϋ9, Ιβ3ΐ&1α& ββΐ άίοβηδ : ΡτορΗβία χη ραίηα $ηα 
Ηοηοτβηχ ηοη Ηαοβί 3ι . Οαιη ίΐ&ςυβ άίοΐίο η©ο βχ 
ίρδίβ Εναη£β1η νβΓβίβ ίΐ* ϋΐαβίταΐα βίΐ, α Ι ρβΓ ρτο- 
ρτχα πιαηάϋΐη, βί ςυ« ΐη βο ββΐ, ρ&Ιη&αι ίηάίβ&η έμαρτύρησε λέγων, δ'τι Προφήτης έν ττί Ιδία πα- Β αρρ&Γβ&Ι ; ηοηηβ ιη&ηίΓββΙβ ίηβ&ηίυοί,ςυί Ι&πι οΙβγλ τρίδι τιμήν ουκ Ιχει. Φανεράς τοίνυν γεγενη- 
μένης της φωνής έξ αυτών τών ευαγγελικών 
βημάτων της ση μαιν ούσης τά Γδια, δ'τι τον κόσμον 
χαι την έν τψ κόσμψ πατρίδα ή τό κτήμα δήλοι* 
πώς ου μεμήνασι φανερώτερον ο\ προς μύθους καϊ 
λήρους τά ούτω περιφανή καταστρέφοντες ; Τών 
γούν Δεσποτικών λογίων Γδια μεν του Κυρίου τον 
κόσμον λεγόντων, Ιδίους δε τους έν αυτψ, κάν τε 
ίλαδνν αύτον, κάν τε μη (οΐ μεν γάρ λαβόντες μετά 
του είναι Γδιοι ώς ποιήματα αυτού, και έτεκνώ- 
0η σαν αυτψ, δεξάμενοι τόν επί τή σφών αυτών 
σωτηρία παραγεγονότα • οΐ δε μή παραλαβόντες 
αυτόν, καν ίδιοι ώσιν, ώς πλάσμα αυτού, άλλ' ουν ΟΓ&οιιΙ* &ά ίοβρΙί&$ βί ηυ^ββ ΐΓβηβΓβπιηΙ? Οοοηί&αι 
ίρΐΙϋΓ ϋοπιΐηί ?6γ1>& ρΓορπα Οοπήηί πιαηάυιη νο- 
οβηί, ρΐΌρηοβ νβΓΟ β,ίϋδ, ςυί ία θο βιιηΐ, βίνβ Γβοβ- 
ρβηηΐ βυπο,βίνβ πιίηυβ (α&ιη ςαί ΓβοβρβΓϋηί, ροβί- 
φΐαοα, υΐ οΓβ&ΙιΐΓβ, β]ιΐ8 ^&τη ΓυθΓ&ηΙ,βϋαιη Ωΐη θ)υβ 
βίΓβοΙί βυηΐ, ςυαχη ρήπαποα βυιη, ςυΐ β&ΐαΐίβ ίρβο• 
Γυπι οβυβα νβηβΓ&Ι,&οιρΙβχί βυηΐ : ςαΐ τβΓΟ ηοη Γβ- 
οβρβΓϋηί, ςα&ιηνίβ ρΓορπί βίηί, Ι&ηςυαπι 0Γβ&ίαΓ& 
β] υ β, Ηΐί, ηοη ΓβοίρίβηΙββ, ββίρβοβ άί^ηΐί&ίβ ΑΙίο- 
τυιη βρίπΐυ&ΐίϋΐη ρην&Γοηί), ςυοηίαιη, ίηςα&πι, 
βνβη^βΐίοβι τβΓΐ)» ρΓορηα βί ρΓορηο* \\α ίηΙβΓρΓβ- 
Ι&ηίοΓ,ςυοιηοάο ηοη αϋοπιίη&ηάαβ ββΐ βΟΓυσι 6γγογ, 
ςηί αΐίαπι ηοΐίοηβαι νβΓΜβ 8ϋ^ίοίυηΙ? Οοοά νβΓΟ ου παραδεξάμενοι αυτόν, τής δευτέρας και πνεύμα- ρ ρτορηα πιυηάϋΐη τοοβΐ, ίηάβ βϋ&πι οΐβπβδίαιθ ρβΓ- τικξς υιοθεσίας άπεξένωσαν εαυτούς) • οΰτω γουν 
τών λογίων τά ίδια και τους Ιδίους έρμηνευόντων, 
πώς ού βδελυκτόν τής πλάνης Ιτερόν τι τοΤς ρήμα• 
ην υποβαλλόμενοι ; "Οτι δε ίδια τόν κόσμον φησΐ, 
καϊ έκ τούτων εστί σαφώς συνόρων, Έν γάρ, 
φησί, τό φώς τό άληθινόν, δ φωτίζει πάντα άν- 
θρωπον έρχόμενον εις τόν κόσμον. Ο οίον κόσμον; 
δηλονότι τόν αίσθητόν. Κα'ι πότε έφώτισεν ; δ'τε 
παραγέγονεν έν αύτψ. Πότε δε παραγέγονε ; Τό 
Εύαγγέλ ιον βο$ * Έν τψ κόσμψ γάρ ήν, φησί • 
πάντως γαρ έν τψ αίσθητψ κόσμψ ων τόν έρχόμενον 
εις τόν αίσθητόν κόσμον έφώτιζεν. Είτα τίνος ήν ό 
κόσμος ποίημα, έν ψ τε αυτός ήν, και τόν έρχόμενον 
είς αυτόν (3) έφώτιζεν, ουκ αλλ όθεν έ'στι μαθεΐν βρίοί ροΐβδί. ΕταΙ εηΐτη, ίηςυίΐ, Ιηχ νβτα, α*χ 
ίΙΙητηίηαί Ηοηιίηβηχ οηιηβηχ ΐη τηηηάηιη νβηίβη- 
Ιβτη. 3 *. Οοβηι ίηηαϋ πιυηάυιη? οιηηίηο ββη- 
βίΙ)ί1βπι. Οοαηάο νβΓΟ ί11αιηίηβνΗ? οαιη ίη βυιη 
νβηίί. Οαβηάο υθγο νβηϋ? Εν&η^βΗυπι ο1&- 
ιηαΐ : /η τηηηάο βηίτη βταΐ, ίηςηίβηβ ; οιηηίηο 
βηίιηίη ββηβίϋίΐί χηηη^οβχβίδίβηβ ^οπαίηβπι ίη Γηυη- 
άααι βθηδίβϋβπι νβηίβηΐβοα ΗΙαπιίη&νίΙ.ΡοΓΓΟ ου]υβ 
ΓυβΓίΙ ΟΓβΛίϋΓΛ αιηηάυδ, ίη ςυο βί ίρββ βΓβ,ί, βί 
▼βηίβηΐβιη ίη ίΐΐυιη ΐΐΐυωίηα^βΐ,ηοη &1ίυηάβ ΓβοΙίυβ 
άίδβϋυΓ, ςυααι βχ ίρβίβ υθγ!)Ϊ8 θν&η^θΐίοίβ : Μχιηάηι 
βηχτη, ίηςαϋ, ρβτ ίραιτη (αοΐιι* β$1 βί τηηηάηι ίρ$ντη 
ηοη βορηονίί η Λά ςυοά βίπαίΐθ ββΐ αΗβΓί 1111 : Ιη $να 
νβηϋ, βί $%ιί ηοη τβββρβηιηΐ βατή. Υίάββ, ςαοοαοάο άλλ' ή έ( αυτών τών ευαγγελικών ρημάτων. Ό κό- ρ νβπΙ&8 υηάίςυ&ςυβ βίΙ>ι (ββϋιηοηίϋπι ΓβΓαΙ, βί Ιιιχ 
σμος γάρ, φησι, δι' αυτού έγένετο, και ό κόσμος β,ίιιβ πίΛ^ίβ πιββίβ ςυ© 8£Γϋ1^ββϋρ8Ηπα (|ϋ©ΓβηΙίί)α8? 
Γ>:όν ούκ έγνω. Ό Γσον εστί τψ, Είς τά ίδια Οη&ηάοςαΐ()βαιί^ίΐυΓ8&ηοΜ88ίιη&θΓβου1&θΐΕηυη(]αω 
ήλθε, χαί οΐ ίδιοι αυτόν ου παρέβαλον. Όρ^ς πώς Ιιυηβ τίβίύίΐβιη ρΓορήα 8βΓΤ&(0ΓΪ8 νοο&Ι; οΐ ρβΓ 
πανταχόθεν αύτη έαυτ^ μαρτυρεί ή αλήθεια ; καϊ θ υ πι Γ&βΙαίΏ ββδθ ρΓοηαηΙί&Ι,βΙ βοβ,ςυί ίη ηιαηάαπι « ΜΜϋϊϊ. χιπ, 57. » ^οαη. ι, 9. « ίοαΠβ Χ> ι 9 . ΥΑΒΙΛ) Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (2) Κόσμον. Εχ ΓβοβοΙίοπβυ* ροβΐ ΟΓοΙίαπι ρΐθ- 
Ηφΐβ τά ίδια άβ άοπιο, ςυ&ιη ηοηηυΐΐί άβ Ιβπορίο 
ΐηΙβΓρΓβίΛϋ βυηΙ,αοοίρίβηά& ραίΛΓαηΙ. Υίάβ Ρυΐΐβι-ί 
Μίχχίΐαηβα κΐΰτα, ιν, 17 ; βί ^. νοΓβΙίί Ώί$$βτ• 
ίαΐί. 8. Η1>. ιιι» ο. 12 : Ιι&αιβθΓΐιιβ Βοβ, ϋβ ηχ^ίβτχο 
βΙΙίρ$βο* Ογχοχ ΙίηρϋΧ, ίη βαπιάβπι 8βη1βηΐίααι 3θί)- 
ίηΐβΐΐί^ίΐ οικήματα. Ου πι ποβΙγο ΓαβίΙ Ταβορηγ- 
ΙλοΙαβ &ά Ιοοαω ^αηηίβ,νβΐ παηηάαω νβΐ ^α(^©βπ1 βρβοί&ϋιη οίο 8ί£ηίηο&Γί 8βΓίί>βηβ. ν ΐδια αυτού, ίη- 
ςαίΐ ίβ, ή τόν δ'λον κόσμον νοήσεις ή τήν Ίουδαίαν. 
(3) Τόν έρχόμενον είς αυτόν. νβΓ&Λ ίΐβςαβ ΙΐβΒΟ 
αά άνθρωπον ΓβίβΓΐ Ρηοϋυβ, οοηββηΐίβοίββ βί6ί 
ηΑββηβ ρΙβΓοβςοβ οΐΏηββ.Ιηίθππι βαηΐ, ςυί ραΐ&ηΐ 
η«ο &ά φώς βίνβ ΟΙϊΠδΙυιη ίρβαιη ΓββρίββΓβ. Ιιβζβ 
β. ^η. ΓβοΙιΙϋ, ΡΜΙοβαΙίαιη $αον. ίΜ$ίοη$ Ηοϋ- 
ά$, § 20. 99 ρηοτιι ρατηιακοηλ: ορ. 100 νβηίυηί, ηοη βϋυπα, ςυ&ηι ΐρβαπα ίΠιιππηβΓβ, βοη- χ τδ φώς αύτης μάλλον άναλάμπει τοις έπιζητούσιν βπη&ί, ςαοπιοάο ηοη οοηίΓβπιίΒουηΙ ηοπιίοββ, άβ- 
ίββίίοηίβ νβΓ& ρΓο^βηίββ, βί ποβϋ ρηηοίρϋ Γιΐϋ, 
ςυαηάο βΐίϋπο ςυίάβπι πιυηάί νίβίοίΐίβ οοηάίΙοΓβπι 
ΓβηιηΙ,&Ηυιη υθγο βιιπι, ςαί νβηίβηίβπι ίη ηαυηάοπι 
Πΐϋηοίηβΐ,ςιΐθπκϊαθ δυοβίαηϋβ ΙηΙβΙΙι^ίοϋίβΙαηΙοαι 
ορίΠοβηα ρΓθΠίβηίϋΓ? αυτόν ; Των ούν Ιερών βημάτων και Ίδια του Σωτή- 
ρος τούτον ι τδν δρώμενον κόσμον καλούντων, χα ι 
δι' αυτού κηρυττόντων αυτόν γενέσθαι, και τους 
ερχόμενους εις τον κόσμον ούκ άλλον, άλλ' αύτδν 
είναι τδν φωτίζοντα • πώς ού πεφρίκασι τά της άπο• 
στασίας ώς αληθώς πλάσματα, καν του Πονηρού τέκνα, άλλον μεν ιΐσάγοντες δημιουργδν του δρωμένου κόσμου, έτερον δε τδν φωτίζοντα τδν ερχόμενο ν 
είς τδν κόσμον, κόσμον, δν της νοητής μόνον δημουργδν καταλείπουσιν υποστάσεως ; ΙΧ.Εί»1)8αΓ<1ϋ8ΐθπΐΓθί4ΐίυη(ΐ6ςυο(|ϋβίηβηίΓβ9ΐΛΐη 
ί&οβΓβ Ηοβί: 8ί βηίπι ίβΐΎββίΗβ. Μ&Η βαηί, αυοωοάο 
βοιίίηαίί, ίπι^ίοηβ πίί, σααβ βΓβαίυΐΆ Μ&Η ρΓοίϋΗί, 
ϋβ. υί ηαηο βχ συίηςαβ ρ»ηί1>ϋ8, ηυηο βχ θβρίβηα, 
ιηα1ί&8ΐΏγπ&<1&8 8&ίϋΓ&Γβί?ΜυΙΙοβηίθ3 3&ίίυ8Ββοαϋθ θ'. Και άλλαχόθεν άν τις τδ άτοπον έπιδείξοι άνακα- 
λυπτόμενον. ΕΙ γαρ τά επίγεια έστι του Πονηρού, πώς 
ήνέσχετο δια των καρπών, ους έγυσε τδ ποίημα του 
Πονηρού, τούτο μεν και έκ πέντε άρτων, τούτο δε έξ 
επτά, πολλάς μυριάδας χορτάσαι ; Πόσω γαρ ί[ν οοηνβηίβαΐίπβ βΓ&ί (ϋβοίρΙίηοΒ 8118Θ 8,1 υ πι η οβ ηοη βχ Β άμεινον και θεοπρεπέστερον μή έξ άλλοτρίων καρ- Γπιοίίουβ&Ηβηίβ, ββάάββιιίβΓβοαβρΛβοβΓβ. Ιπιο αυο- 
ηαοάο ίη υηίνοΓβυοα οίοο &υί ροία ίρββ ηβαβ ββί, ί&η- 
ςυβιη ΓΓυοΙίουβ ορθΓυπι ρηηοίρϋ πι ε Η ? Οαοιηοάο 
ίΙβΓππα οθΒϋο οοαίοδ ί&οηο&ηβ ηοη βχ &Η& ιη&ίβπβ, 
συ&πι βχ ίβπ•& βί &συ&, σαβ θΓ&η! Μ&Η, νίβυη γθ- 
Βίίίυίί, ορβΓΕβ ου πι ηοβίβ ρ&Γίίίπβ, &ίααβ ίΙΗ ααίάβπι 
ροϋοΓα ρβπηίΙΙβηβ, ίρββ νβΓο ρ&Ηβπι βΠΑΠίβχ β!ίβη& 
πι&ίβπβ, 1&ηαυ&πι ςηί ρπ)ρπ& βίί άββίίΐυίπ», βί &Ηβη& 
βοοθδβίοηβ βχρΙβηβ.Ηο^β οθγΙο, βί ηυΐΐίαβ ρΓ«ίβΓβ&, 
ρυάβΓβ άβϋβο&ίηοπιίηββρβΓάίΙίβΒίπιοβ, υί οοηβίϋβΓβ- 
ΓβηΙ αυοά,αυί οοπίοβ Γοπη&νίί βχ Ιαίο, ίρββ τβΓβ ββί 
Ϊ8, αυί &1> ίηίίίο ηοηαίηβηα βχ Ιυίο σοπάίόΜΐ. Ο^υβ 
βηίπι πιαίβή» ρ&Γβ ββί, β]υβ(1βπι συοςυβ ββί Ιοί υ πι : 
βί αυβπι οοηάίίοΓβπι η&ουιΙυηίνβΓβυηι, βυω βΐ ρ&Γβ πών, άλλ' οικείων δημιουργημάτων τρέφειν τους 
μυσταγωγουμένους αύτψ ! Μάλλον δε πώς δ*λως τρο- 
φήν ή ποτδν αύτδς προσηνέγκατο, α ΊΜ^πος ήν τών 
£ργων του Πονηρού ; Πώς δε πάλιν δφθαλμους δη- 
μιουργών τψ τυφλψ ούκ Ιξ ά'λλης ΰλης άλλ' έχ γης 
καΐ ύδατος, άπε^ ήν του Πονηρού, την 8ψιν έκαινο- 
ποίει, μονονουχι συμμεριζόμενος τψ Έκθρφ, καΐ τφ 
μεν άφεις τδ πλέον ποιεΤν * αύτδς δε τδ μέρος έξ άλ- 
λοτρίας ύλης ώσπερ άπορων ιδίας, του άλλοτρίου 
πλάσματος αναπληρών ; Καίτοι ει μι{ τι άλλο, άλλ' 
αυτό γε τούτο τους αθλίους Εδει δυσωπηθήναι και 
κατανόησα ι, δ'τι δ'ντως δ πλάσας τδν δορθαλμδν έχ 
πηλού, αυτός έστιν δ καΐ κατ* αρχάς πλάσας τδν 
άνθρωπον έκ πηλού. Οίας γαρ ΰλης εστί τδ μέρος, παϋαίΐ. Α<2άβ ηίί : βί ΟΟΓρυβ & Μ&ΐο ρΓοίβοίϋΠΐ ββί, της αυτής και τδ δ'λον και δν έσχε τδ δ'λον δημιουρ ςυοπαοάο ΟβνίΙ ίρββ, ου πα ία ίη Ι&ζ&γο ρβΠΓβΙ, βί 
ςυοπιοάο οραβ Μ&Η βώοΐίίυπι ίρββ ΓββΙϋϋβΓβ β! 
ίη νίΐΛΐΏ νίηάίοΒΓβ, αο 1•&ζαΓαπ) ΓββυβοίΙβΓθ βυβϋ- 
ηοίΙ?ίρ8ΐιπι ςαοςαβ Ρ&ΐΓβηι βο ΙβιηροΓβ ίαιρ1θΓ&η8, 
ηΐ ΟΓβ&ΙϋΓΒΠΐ Μαϋ ορίίπιβ ρβΓάϋ&πι ίρββ ϋβΓηπι γο- 
ΓιοβΓβΙ βί ίη νίΐΑΐη ΓβνοοβΓθΙ? Ιηοο βί εοΓραβ ιη&ΐί 
681 ρηηοίρϋ, ςυοπιοάο ΠΠογώ νίάα» πιοΓίπυιη γθ- 
βυβοϋ&νϋ ? ςαοηιοάο Ιοί γπιΙΙθ &1ί& πιίΓΑβυΙ&,ςυίουβ 
ηοοαίηαπι ρΓοΓυίί οοΓροπβυβ, ρβΓρβίΓ&νίί? ηοηηβ 
άβηίςαβ οβηΙυΓίοηίβ ρυβΓ, Ρθίπ βοοΓυβ, παυϋβΓ βχ 
π)θΓθθάβρΓ68$& 34 Γβιηίηβ ββη^υίηίβ ΰυχα ρβΓοααΙΙοβ 
&ηηοβ άβΙ>ίΙίί&ία, οπιηίίΐυβ 8&1υίί$ βρβ ρην&ί&, 1β- 
ρΓΟβί, ραΓβΙνΙίοί, οίαυιΐί, βυτάΊ, βίςαβ πιίΐΐβ βΠα 
β&Ι&πιίί&ίαπι βί πιΟΓΟΟΓυηο βχβηιρ]& # α ςυίοαβ οογ- 
ρθΓ& ίπιηΐϋηίΒ Γβιΐάίάίί : ηοηηβ,ΐηςυ&πι,ίβΐ&οπιηίει 
ίάοηθΛ δϋηΐ αά ρβΓίυηάβηάοβ πιβοτθ ίΐΐοβ, ςαί 
οογρογλ ηοηαίηϋπι Μ&Η ΟΓβ&ίαΓ&πι άίουηΙ? Οαο- 
χηοάο βηίπι ορυβ ηοδίΐβ ρβΓάΐίοπι οοηυβ ϋβυβ Γβηο- 
ν&νίΐ, ηβςηβ βοΐαηα βοπιπι, ςηί &ά ίρβαπι δβ Γβοί- 
ρίβοβηί, ηααΐα βνθΓΓυηεβνίί, ββά βί ίρββ &ά βοβ 
Β00Θ8ΒΪΙ. ]β$ν$ βηχνη \ιτΙ>ε$ οτηηββ βί νιοο$ οΐϋΐ^ άο- 
οεηζ ίη $γηαρορί$ ίρ$οηιτη, βί ψηοτύο* οτηηύ ρβηίή* 
αο ίηβηηϋαΐβί $αηαη$ ^. Νβςυβ βοΐυηι ποβάθίαπι 
ίΙΗβ Αΐίυΐίί, ίαοίβπιςαβ ίαβαίΐ ηαβάίείη&πι, ββά βί, 
υί η&ιτ&ΓβηΙ αΐίίβ, ρΓΦββρϋ : ΕηηΙε$ βηχιη, ίηςυίί, 
Τ€ηαηΙχαΐ€ ίοαηηχ : Οχεχ νΐάβηί, οίαχιάχ ατηδχιίαηί, 
Ιβρτο$χ ρχιτραηίχΐΓ, τηχύχ αχιάχηηΐ, α ηχοτίηχ γ;5«γ~ ϋ γδν, τδν αυτδν και τδ μέρος. "Αλλως τε δι, εϊ τδ 
σώμα έστιν έκ του Πονηρού, πώς έκλαυσε διαφθει- 
ρομένου αυτού έπί τού Λαζάρου ; λαι πώς υπέμεινε 
διαλυόμενον τδ Ιργον τού Πονηρού αύτδς πάλιν συ- 
σφίγξαι καΐ ζωοποιήσαι, και τδν Αάζαρον άναστη- 
σαι, καΐ τότε τδν "ίδιον επικαλούμενος Πατέρα, ίνα 
τδ πλάσμα τού Πονηρού καλώς διαφθειρόμενον αύτδς 
πάλιν άνασώτρ και ζωώσ^ ; Και ει τδ σώμα έστι τού 
Πονηρού,πώς τδν της χήρας υΐδν τεθνεώτα άν έστησε ; 
πώς τάς ίλλας μυρίας Οεοσημείας, δσαις τά τών 
ανθρώπων ευεργέτησε σώματα, διεπράξατο ; Ό δέ 
τού εκατοντάρχου παΤς, ή δ• τού Πέτρου πενθερά, 
ή συγκύπτουσα τψ πάθει γυνή, ή τψ πολυχρονίψ 
ρεύματι κατασυρομένη τού αίματος και πάσαν αφ- 
ηρημένη σωτηρίας ελπίδα, οι λεπροί, οΐ παράλυτοι, 
ο Ι κωφοί, τά μυρία τών παθών και τών νοσημάτων 
γένη, ων απάντων καθαρδν απέλυε τδ σώμα. Ταύτα 
πάντα ούχ Ικανά καταισχύναι τους λέγοντας τά τών 
ανθρώπων σώματα πλάσματα τού Πονηρού ; Πώς 
γάρ τδ πλάσμα τού Εχθρού δ άγαθδς θεδς διαφθειρέ- 
μενον άνεκαίνιζε, και ού προσιόντων μόνον τά πάθη 
άπήλαυνεν, άλλα και αυτδς εκείνο ις έπιφοιτών και 
παραγινόμενος ; Περιήγε γάρ δ Ιησούς τάς πόλεις 
πάσας καΐ τάς κώμας, διδάσκων έν ταΤς συναγω- 
γαις αυτών, και θεραπεύων πάσαν νόσον καΐ πά- 
σαν μαλακίαν. Και ούκ έθεράπευσε μεν τούτους, 
έσίγα δε τήν ^εραιζζΙαΊ, άλλα και προσέτασσε διαγ- " Ι,ιιο, «π, 11. " Μαίίη. ιχ, 35. 101 0ΟΝΤΚΑ ΜΑΝΚΗΛΟδ ΜΒΕΚ Ι. 102 γέλλεσβαι. Πορευθέντες γάρ, φησίν, απαγγείλατε Α 9 ηηί 3β • ΒίβοΙροΗβ νβΓΟ δί^ΟϋΠΙ ροίβηΐίββ βα® νίΓ- Ία>άνν^ • Τυφλοί άναβλέπουσι, χωλοί περιπα- 
τούσι, λεπροί καθαρίζονται, κωροί άκούουσι, 
χαί νεκροί εγείρονται. Και τοις μαθηταΐς δε ση- 
μείον της αύτοΰ δυνάμεως χαί ισχύος και χάριτος, 
τό Ιπ\ άρρωστους χείρας έπιθείναι χαί Ιάσθαι δί- 
δωσιν. Ούτως ως οικείου πλάσματος έποιεϊτο τήν 
«ρ4νοιαν, ο και τήν ψυχήν χαί τό σώμα παραγεγο- 
νώς σώσαι Χριστός & θεός ημών, χαί ού μέχρις αυτού 
τήν εύεργεσίαν αδτοΰ περιγράφων, άλλα καί τοις 
μαθηταΐς τα Γσα ποιεΤν διδούς τήν έξουσίαν. Εί δε ώς 
τα του Πονηρού στόματα θεομαχεΐ, τό σώμα* έστι 
του Πονηρού, πώς δι' αύτου τα μέγιστα τών κατορ- 
θωμάτων πράττομεν, σωφροσύνη ν, έγκράτειαν, 
άγρυπνίαν, στάσιν, προς τα δεινά καρτερίαν, μαρ- Ιυϋβ βο $Γ8ΐί« ΙδΓ^ίΙϋΓ ; υ Ι 8Β£γο(ιβ τηβουβ ίοαροηαηί 
βίβςαβ ιηβάβ&ηΙιΐΓ. Αάβο Οηήβίυδ, Όβαβ ηοεΙβΓ, ςαί 
&ά 8βΓ?αηά&αι αηίπι&ιη βί οοΓριιβ νβηϋ, οοΓροπβ, 
Ιαπαυαιη ρΐΌρπί ορβπβ, ουΓβπη βυβοβρίΐ, ηβααβ 
βθηβίιοβηΐίιπι βυβηα ίη βο .(ιΐΒβίΙ βοςυίοβοβΓθ, δβά 
βί, υΐ β&άβηι ΓβοβΓβηί, άίβοίρυΐίβ βηίβ ροΐββί&ίβηι 
ΓβοίΙ. 8ί νβΐΌ,αυοά ιώ&Η ρηηοίρίί ογ&οοπΙγλ Οβαιη 
ρΓοΩΙβηΙαΓ, οοΓραβ & ηα&ΐο ογΙοπι ββΐ, ςαοιηοάο 
ρβΓ ϋΐϋά ρΓβΒοΙ&πββίιηΛ αααςιιβ βίΒοίπΐϋβ, Ιβπιρβ- 
Γ&ηΙί&ιη, ν. %τ. ©οοΐίηβηΐί&ιη, νίβϋ&ηΐίαπι, Γββίβίβη- 
Ιίαπι, ρ&ΙίβηΙί&ηι ία αάνβΓβίβ, πι&πγΓϋ Ιβ&ΟΓββ, ςα« 
συιάβπι οπιηί& 8(1 οοΓριιβ ηαββίβ αοαηι αηίηιααι 
ρβΓίίηβηϋα ίη ΟοηάίΙοΗδ ΟβαΙοπβςυβ βΙοΗβπι 
Ιβηάϋηί. Αηίιηα βηίαι,θίΜ ΓβϋεΙα, ηοη ίη£Γβ<1βΓβΙιΐΓ τυριού πόνους, α πάντα σώματος μάλλον ή ψυχής Β αηφίαπι βίιιάίιιπι β(1 β]ιΐ8Πΐθ(ϋ ρΓ«5ί8ηά&,ηβςυβ 81 δντα, είς δόξαν αναφέρεται του πλαστού καί δη- 
μιουργού ; Καί γαρ ή ψυχή καθ' εαυτή ν ούτε πράξαι 
ταύτα προς αγώνας ϊλθοι (4), ούτε λόγον, ότι μή 
έπραξεν, είσπραχθήσεται πλημμελείας. Πώς ούν τό 
ποίημα του Πονηρού πράττει τα αγαθά, καί συνερ- 
γεί ττί ψ»χ$ κατόρθωσα ι, α, μή παρόντος, ού μεν ούν 
ού κρίνεται κατορθώματα ; Συ δε λογίζου καί τούτο * 
εί το* σώμα ήν του Πονηρού, πώς ό Παύλος έλυπεΐτο, 
νοσούντος του Έπαφροδίτου, καί Κλεγεν, ό'τι 
Έλέησεν αυτόν ό θεός, ούκ έκεΤνον δέ μόνον, 
άλλα καί εμε, Ίνα μή λύπην έπί λύπ^ σχώ ; Τί 
γάρ Ιδεί λυπεΐσθαι τόν Οαύλον, όρώντα λυίμενον τό 
πλάσμα τού Πονηρού ; καί εί τό πλάσμα ήν τού Πο - 
νηρού, πώς έπέστελλε Τιμοθέω ό αυτός μετάρσιος οοαίΙΙθΓβΙ, 8(1 Γβάάβηά&αι ΓαΙίοηβπι νοο&ή ροβδβί. 
Ουοιηοάο ϋβςαβ 0Γ6&ΙυΓ&Μ&1ί ρβΓβοίΙ βοηβ,βίβιιο- 
εοΓήΙ βηίπι© &ά ρΓ8θθ1βΓβ Η1& ρβΓποίβηάβ, ςα», βο 
ββββηΐβ, ρβι-ΩοβΓβ ηοη ^άίοΛίϋΓ. Τυ υθγο βΐί&ιη 
ηοο νβΐίηι οοηβίάβΓββ : βί οοΓρυβ Μ&ΐί ΓηίΙ ρπηοίρϋ, 
αυοπιοάο Ρ&υΐαβ, δβ^ΓοΙ&ηίβ Ερ&ροΓοάίΙο, ΙπβΙ&Ιοβ 
ΓαίΙ, βί άΊχίΙ : ϋβχι* ηι\$6τΙη$ β$1 ΐΙΙίια, ηβ€ χΐϋχιε ιο- 
Ιιιτη, 5βά βί ψηβί, ηβ ΙτύΗϋαιη $ηρβΓ Ιη$ϋϋα Ηαδβ- 
γόη ' 7 . Οαίά βηίπι ηβοβθδβ βΓ&1 ΡαοΙοοι ΙπβΙβΓί, 
νίάβαΙβίΏ, ςαοά 0Γθ8ίυΓ8 Μαϋ ρβηΐίΐβ. δϋ : βί, βί 
ΟΓββΙϋΓβ ΓαίβββΙ Μαϋ, ςυοιηοάο ίάβαι υιγ άίνίοοβ 
βεηρβίΐ ΤίιηοΙΙιβο : νίηίραηαη αάΜύβού *Ιοη\αΰΚιΐγη 
Ιηηιη, α ιηοτύοί /Γ$ςηβηΙίοτβ$ η . Ώίνίηυιχι βηίπι 
ϋίαπι άοοΙΟΓβαα, βίςοίάβπι νβΓβ άβ Τίαιοΐΐιβο δοΐΐί- ενθρωπος * ΟΠνφ όλίγψ χρώ διά τον στόμαχο ν σου " οίΐιιβ ΓϋίΙ, ββοαοάυιη νοδ, ςαί& ΟΟΓρυβ Μ&Η βΓβΙ χαϊ τάς πυκνάς σου ασθενείας ; "Εδει γάρ τόν 
ούράνιον εκείνον διδάσκαλον, εΓπερ έφρόντιζε Τιμο- 
θέου, έπεί καθ' υμάς πλάσμα ήν τό σώμα τού Πονη- 
ρού, γράφε ιν αύτψ • μηδόλως κέχρησο οΓνψ, Ίνα θατ- 
τον ^αγζ τό πλάσμα τού Πονηρυύ, καί έλευθερωθης 
τού βάρους αυτού. Καί εί τά σώματα είσι τού Πο- 
νηρού, πώς λέγει 6 Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, 
Ουχί δύο στρουθία άσσαρίου πωλείται, καί εν έξ 
αυτών ού πεσεΐται άνευ τού Πατρός μου τού έν 
ούρανοις. Τί γάρ μέλει τψ άγαθφ θεφ υπέρ ιών 
πλασμάτων τού Πονηρού, οίς ούτε περίκειται ?θλα, 
ούτε ζωή αιώνιος, ούτε ή βασιλεία τών ουρανών ; 
Άλλ' ίτι κτίστης αυτών καί Κύριος, καί εξουσιαστής, 
διά τούτο ουδέ ταύτα χωρίς αυτού στερίσκεται ζωής, ΟΓθΕΐυΓα, 8θή1>6Γβ άβοβΙ)&1 : οπιηίηο ηοη ιιΙθγθ 
νίηο, οΙ βο οίΐίαβ ίά, ςυοά Μαΐί ββί, ίΓαη^&ΙΟΓ, 
Ιυςυβ οηβΓβ β^ϋ8 Ιβνβπβ. Οαοά βί οοΓροΓα &ά 
Μαίαπι οπ^ιηοπι βα&ηι γθΓθγοοΙ, <}οοπιο(1ο ^θ8ϋ8 
ΟηπβΙϋβ, Όοπιίηυδ ποβΙθγ, βίί : Νοηηβ άηο ρα»$€τ$$ 
ηηο α$$αηο νβηάηηίιΐΓ,η^ηβ Ιατηβη %ιηη$ βοτητη »ίηβ 
ΡαΙτ$ ν6*Ιτο, ςηί ίη αχίύ β$ί, οαάχΐ ' 9 . Οοίά βηίπι 
οοηο Οθο βϋΓΦ β$1 άβ ΟΓβαΙυπβ Μαΐί, ςυί5υβ ηβο 
ρΓδβηαΪ8, ηβο νίί8 ®ΙβΓη&, ηβο Γβ^ηυπι οαβΙοΓυπι 
ρΓοροβϋΛ βαη(? ΑΙ ςαοηίαπιΟοπιίηυδ βοΓαηι βίεοη- 
άίΙΟΓ θί βορβηοΓ ββί, ίάθο ηβςαβ ίΐία βίηβ ίρβο νίΐ8 
ρήν&ηΙαΓ. Οηοοαοάο νβΓΟ Οππδΐϋβ ίη οοΓροΓβ 
Ρβυΐί ^ΟΓίΟο&οϋαΓ, βίςυίάβιη εοΓραβ & Μ&ΐο β&1 
ίοΓΠΐ&Ιαηι ? Ιπιο ςυοηιοάο ηιγ8ΐβποΓυιη άίνίηοΓοηι Πώς δε καί μεγαλυνθήσεται Χριστός έν τψ τού ^ ρΓ3Β00, 81 βΟΓραβ ηοη Γηϋ ΟΓβαΙατα Οβί, ςαί βδΐ 
Παύλου σώματι, εΓπερ τό σώμα πλάσμα τού Πονη- βαρβΓ οπίπία, ΟΟΓρυβ βί βρίήΐυπι βί βηίπίβΐΏ ρΓθ- 
ρού ; Καί πάλιν αυτός ό τού θεού μυστηρίων όπο- οαΙαΓ ΙοΙ&πι οοηδθΓ?8Π, ίάςοβ 8(1 ϋοιηίηί αάνβη- 
φήτης, είπερ ούκ ήν τό σώμα πλάσμα τού έπί πάν- Ιυπι ? Αίΐ βηίπι : Οβια Ό6Γ0 ραύί$ δαηΰϋβΰβί νθ$ ίηίδ- 

» Μ»«η. χι, 5. » Ρηίΐίρρ. π, 27. » Ι Τίπι. ν, 23. » ΜβΙΙη. χ, 29. 

ΥΑΕΙΛί Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. (4) Προς αγώνας ελθοι. Ρπγ«8Ϊ8 ^γοαηλδΐίοα, 
βι^αβ ?οχ ηαβάί8 ν&ηίβ βί^ηίίΐο&ϋουβ βα5]βοΙ& ββί, 
αα*β Ευβί8ΐηίϋΒ8ϋΠ3ΐη8ΐίπι, αά Ιΐί&άοβ Σ, ρ. 1148, 
ΐΐα οοίηρίοχαβ ββί : Ό δε άγων πολυσήμαντος λέξις, 
κατά τους παλαιούς. 'Αγών γάρ, φησίν, όμιλος, κύ- 
κλος, μάχη» έρις, αγορά, συναγωγή καί έπίδειξις. 
Ε^ο ηίο Ιοουηα,ίη ςαο οβΓί&αιβη 8ΐΐ8βίρίΐθΓ ) ίη<1ίο&Γί 
ροΐβπι ρβΓ αγώνας, σα&ιη νοοίβ ηοϋοηβοα (Ιβπαοη- 
•ΐΓΕνϋ }ο. Οθογ^. 0Γ»νίϋ8, ίη ποϋβ 8(1 Ηββίοάί Ασπίδα, ν.312.Όβ αΐϋβ βί^ηίηο&ϋοηίοηδ Ιβ^β Εζβοή. 
δρ&ηοβηαίυαι, &ά ΟΓ&ίίοηββ ^α1^&ηί, ρ. 14, 12; Ι^α- 
άονίο. ΟΓβδοΙΙΐαπι, ίη ΤΚϋαίτο τΗεΙοτντη βί $ορΜ- 
$1αηιτη, Ηο. πι, ο. 17 ; ΟοΙϋ>βά. ΟΙββπυιη αά Ρηί- 
1οβΐΓ8ΐί ΥχίΰΛ χορΜ$ίαηιτη, 1. χχιι, § 1, η. 4; βί ^&ο. 
Τοίϋυηα &ά 1•οη§ίηαηα περί ύώους, ββθ(. 9 βί 11, 
η. 1. ΡθγΙϊπθΙ ηυο ρπΓ&8Ϊ8 άγων πρόκειται, άβ ςηα 
βχροηίΐ Ιαιηΐ). Βοβ ίη ΝοΙίβ λα Ν. Τ., ρ. 254. 403 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΗΟΗΛ (3>. 104 0ΓΟ«, εί ίθΙη$ 8ρίήΙη$ νε$ίετ, εί αηίιηα εί οοτρη* ίη• Α των β6οΰ > πω $ το σώμα χαί τό πνεύμα χαί τήν ψυ αιΐραΐα εοη*εη>εηίντ %η αάνεηίηιη ϋοτηίηί ηο*ίη 

/«!* ΟΗτύΗ 40 . ΡΓβΙβΓ νβΓΟ Ϊ81&, 81 ΕΠΙΠΙβ βΙΐβΠϋβ 

ρπηοίρϋ οραβ βχί&ίβΓβί, βΙΙβπαΒ υθγο οοΓραβ, 
ςυοπιοάο τβΓϋβ ηοδίη οοηάϋοΓ βΐ Ώβϋβ, ββΓνοβ 
8008 οαηβ ηοη άΜβίΓβοΙοβ ββδβ ουρίβηδ, άβ ιιίΓοςαβ 
ρΓβοίρίΙ άίοβηβ : Νε αιναΐβ άε αηίτηα νβιίτα, ςιαά 
εάαίίε αηΐ ΗύαΙί$, ηεςηε οοτγοΗ νεϋτο, ςαίά %ηάηα~ 
Η$ * ! . ΡοδΙβΕ αά&υο ηα&^β βχβοαρίο ςυοά&ιη &ά 
ρβΓβίρίβηάββ αάπιοηίΐίοηββ ρβΓάαοΙιιηιβ : ΙηιρίεΜε, 
ίηςαίΐ, ίη υοΐνχτα εο&Η, ςιαα ηοη $ετηηί, ηεε ψλα• 
ίηηί, ηεηιιε %η ρταηαηα οοηρεηιηΐ 4 ' ; βί υηάβ ΐΐΐίβ 
νίοΐυβ 8υρρβΙϋ? ΡαΙετ νεζίετ οωΙε$Ιΐ4 ηηΐήΐ εαε **. 
8ί ίΐβςυβ ΡβΛΓβπι ηοδίΓϋαι οοβίββίβαι βαοα, ςαί νο- 
ΙαοΓββ ο(Βΐί ηιιΐηΐ, βΐ ββηοβοίΐ, βί αρρβΠ&Ι νβπίβΐίβ χήν δλόκληρον έπεύχεται διατηρηθηναι χαί τότε έν *ηί 
του Κυρίου παρουσία ; Λέγει γάρ • Αύτδς δε δ θεός 
της ειρήνης άγιάσαι υμάς δλοτελεΐς, καί δλοκλη- 
ρον υμών τ6 πνεύμα χαί ή ψυχή καί τδ σώμα άμέμ- 
πτως έν τ^ί παρουσί^ τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου διατηρηθείη. Χωρίς δέ τούτων β* έλλης μεν 
ήν αρχής έργον ή ψυχή, ετέρας δε τδ σώμα, πώς ό 
αληθής ημών πλάστης καί θεδς απερίσπαστους 
είναι βουλόμενος, τους αύτοΰ νουθετών λατρευτές 
παραινεί περί εχατέρου λέγων • Μή μεριμνάτε τξ 
Ψ^Χί υμών, τί φάγητε, ή τί π(ητ•, μηδέ τψ σώ- 
μάτι όμών, τί ένδύσησθε ; £Ττα χαί πλέον ημάς τψ 
παραδείγματι πρδς τήν νουθεσίαν Ιλκων, Έμβλέ• 
ψατε, φησίν, είς τά πετεινά του ουρανού, δτι ου Γοηβ, 1Π30 νβΓΟ £Γ&παβη β£Η, ίη Γοπι&Οβίη βοη]ίβί Β σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν βοΐϋυσι, &ο βοάβοι ϋβο, βα Γοπη& ίηάαί αϋ, ηυα 
ηβο δ&ΐοωοα ίη οιηηί βυ& ^1οη& οοηβρίοιίϋΒ ΓαβΓίί, 
ςυοηαοόο β&Γβη&Ια ίιηρίβΙ&ΙίΒ ογ* αΙΙυπι ςαίάβαι 
βπιιηίηίβ, βίβνίυηι βΙοοΓροηβ βΐ Γβηιηι ββηβίοίΐίυπι 
οωηίϋίη βοηάίΙοΓβηι Γβηυηΐί&ηΐ, βΙΙθγϊ υθγο άίηαί- 
άίυπι ρπηοίρίΐυιη βχ βΓβ,Μβ ςυ&βί 1βΓβίϋηΙυΓ? ε!ς άποθήχας • χαί πόθεν αύτοΐς ή ζωή ; Ό Πατήρ 
υμών ό ουράνιος τρέφει αυτά. Εί ούν Πατέρα 
ημών ουράνιον τδν τρέφοντα τά πετεινά του ουρα- 
νού, χαί οΐδε χαί λέγει της αληθείας ή πηγή, λίγει 
δέ χαί τδν χόρτον του άγρου τδν »1ς τδν κλίβανο ν 
βαλλόμενον 6πδ του αύτοΰ θεού, κάλλος άμφιέννυ- σθα», οίον ουδέ Σολομών Ιν δ'λη αύτοΐ3 περιεβάλετο τίΐ δόξ^ • πώς τά άπύλωτα της ασεβείας στόματα, 
άλλον μέν του χόρτου καί τών πετεινών και του σώματος, καί τών αισθητών απάντων χειροτονουσι 
δημιουργδν, Ιτέρω δέ τήν ήμίτομον χαρίζονται αρχήν ; Χ. Ου 0(1 νβκ> ίάβπι βίΐ, ςυί θΐ β«οιι1&ν& ίιββο β! 
οοΒίοΓυιη Γθ^ηααι ΙβΓβίΙϋΓ,ραυείβ οοπιΐΏΟΠθίΓ&ΙυΓυβ 
δβΓνβΙοΓ : Νονϋ δηίηι, ίηςηϋ, ΡαΙβτ νβζίβτ ϋ(χΙβ$ϋ$, 
ςηοά /ι?5 οτηηίύη$ ίηάίςβϋί. ΟηχΗΐβ Ό€Τ0 ρήτηντη 
τβρηητη Όε\, εί )Η*ΙίΙ\ατη 6]η$, βί ί$1α οτηηία αάμ- Γ. "Οτι δέ δ αυτός έστιν δ καί ταύτα τά πρόσκαιρα 
διδους, χαί τήν βασιλείαν τών ουρανών λεπτομεοέ- 
στερον βέβαιων τδ δόγμα • ΟΤδε γάρ, φησίν, δ Πα- 
τήρ δμών δ ουράνιος, δτι χρήζετε τούτων απάν- 
των. Ζητείτε δέ πρώτον τήν βασιλείαν του θεσΰ, ΰίβηίητ νοΗ$ 4Α . 0^ο& ββΐ, ίιοοαο ρβΓάίϋββίαιβ, Γβ- Ο χαί τήν διχαιοσύνην αύτοΰ, καί ταΰτα πάντα £ηυπι εοβΙοΓαπι, 61 ο^υβ ββΐ ίϋ8ΐίΙί& β]ϋ8? βΐ ςαίβ 
βυρρβάίΐΕΐ ηβοβββϋ&ϋοαβ οοΓροπβ οοηβυΗυΓΑ? 
ηοηηβ ίάβιη Οβυβ, ςυί υηαβ ββΐ β! βο1υβ? ηοηηβ 
οοηιηιαηίθ ΓοππλΙογ? ηοηηβ οποηΐϋΐη Οοπ}ίηυβ? 8ί 
νβΓΟ ςηί 5θ1βαι βαυιη οΗΗ ΓβοίΙ βαρβΓ πι&ΐοβ βΐ 
)>οηθ8, βΐ ρΐανίαοα βυρβΓ ,ίυδίοδ βΐ ι^υδίοβ άβοοίΐΐίΐ, 
ίάθπα ββί, ςηί &ά ρβΓβοίβηάαβ νίΓίαΙθβ ηοβ ίη βΐίοβ 
&άορ(&νϋ ; ηίο τθγο ββί ΡαίθΓ ηοβΙβΓ, ςυί ίη οοβΙϊβ 
βδΐ. Νοηηβ νβηβιηβαΙθΓ αοοπιίη&ηάα 681 αροβίαία- 
ΓϋΐΏ ίπαρίβΐ&δ ? Εςο βηίτη, ίηςηΗ δβΓναΙοΓ, υοΐύ 
άίεο : ΏχίχςίΙβ ίηίτηίεοΒ νειΐΓ05, δβηε/αεϋβ οάιο ρΓΟ- 
$βςηβηΙίδη$ υο$ 4ί> . ΡβΓ^ϋ, βί ςη&Γ&ΙϋΓ ςυδβη&ιη βϋ 
οοβάίβηΐί» πίθΓΟββ ? ϋί βαΙΐ5 βΐϋ ΡαΙή$ νε&ΙΗ εη- 
Ιε$1ί*. Οϋίβ νβΓΟ θβΐ ΡβίβΓ οοΒΐβ8ΐίβ? (^ηχ $οΙβτη 
$ηητη οτίνί (αεϋ $ηρεν νηαϊο$ εί δοηοε^ 
τηχίΟΙ *\ιρετ ]η$Ιο$ εί ίη)η$Ιο&. 8ιΐϊ$ ψΐντ ρεφεϋ 
νο$, ιίειιί Ραίετ νεΗετ εαΐεείή ρετ{εεΙη$ ειί *•• ΡβΓίβ- 
οίαβ ί£ϋθΓ ΡαίθΓ, ςηβαι ίιηϋβΓί ηο§ ^ϋβί, ςηί η&- 
Ιογβ βί ΡίΗηβ, ίάβπι Πΐβ ββΐ, ηοη βϋυβ ςηί βοΐβπι 
▼ίβίοϋβπι οπή Γβεϋ,ςυίςϋβ1αοθΐη8βη6ίοί1θΐηοοοίδ, 
ςαί ββηδίοαβ βα^βοΐί βυπιυβ, βυρρβάΗ&Ι, βί ρΐαϋ 
βυρβΓ ίαβίοβ βί ίη]ιΐ8ΐ08, υί ΓΓαοΙυβ Γθγγθ βί οοϋ 
ΙβΓΓβ ροββϋ, υΐςαε, βί ςυίά οϋ απάΐΐΕίβαι βά ίη- 
Ιθπιρθπβπι υθγ^&Ι, &θγ, ςυο αά ΓββρίΓαΙίοηβπι υϋ- 
ηαϋΓ, ρβΓ ηοηιοΓβαι ρίονίδβ ΙβπαροΓθΙϋΓ. ϋοί ί^ίΙυΓ 
•αηΐ ηβίαηάί ίΠί ίααρβπί ϋβί ρ&γΙιΙογθβ, ςαί 1θγγ«, 

*• Ι Τηβββ. ν, 23. ** ΜλΙΐη. ?ι, 2. « Μά. 26 
*• Ιοί(1. 45, 48. προστεθήσεται δμΐν. Τίνος εστίν, άθλιε, ή βασι- 
λεία του θεοΰ, καί τίνος ή δικαιοσύνη αύτοΰ ; καί 
τίς δ προστιθείς καί τά είς τήν χρείαν τοΰ σώματος 
διαρκή ; ούχ δ αύτδς θεδς δ εΤς καί μόνος ; ούχ 6 
κοινδς πλάστης ; Ούχ δ πάντων δημιουργός; Ει δέ ό 
τδν ήλιον αύτοΰ ανατέλλων έπί πονηρούς καί αγα- 
θούς, καί βρέχων έπί δικαίους καί αδίκους, δ αυτός 
Ιστιν δ καί διά τήν τελείωσιν τών αρετών υΐοθετού• 
μένος ή μας, ούτος δέ έστιν δ Πατήρ ημών δ έν τοις 
ούρανοις • πώς ουχί σφόδρα βδελυκτδν ή ασέβεια 
τών αποστατών ; Εγώ γάρ, φησίν δ Σωτήρ, δμΐ* 
λέγω • Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, καλώς ποιεΐτ* 
τοις μισοΰσιν δμάς. ΕΤτα καί τίς δ τοΤς πειθομέ- 
? Οαί $0ΐετη νοις μισθός ; "Οπως γένησθε υΙοί τοδ Πατρδς 
;, εί ρΐΐινίατη " δμών του έν τοις ούρανοΤς. Άλλα τίς δ έν ούρα- 
νοίς Πατήρ; Ό τδν ήλιον αύτοΰ ανατέλλων ϊπί 
πονηρούς καί αγαθούς, καί βρέχων έπί δικαίους 
καί αδίκους. Έσεσθε ούν ύμεϊς τέλειοι, ως 6 
Πατήρ 6μών δ έν ούρανοϊς τέλειος έστιν. Ό 
γοΰν τέλειος Πατήρ, δν ημάς μιμεισθαι δ φύσει 
παραινεΤ Πδς, αύτδς οΰτός έστιν, ούκ δλλος, δ τδν 
δρώμενον ανατέλλων ήλιον • καί τδ φώς ήμΤν τοίς 
αϊσθητοΤς τδ αίσθητδν χορηγών, καί βρέχων έπί 
δικαίους καί αδίκους, έπί καρποφορία καί γεωργία 
της γης • καί ώς δν, ει τι πρδς άκρασίαν έπέκλινε 
διά ξηρότητα, ψ χρώμεθα πρδς αναπνοή ν, δ άήρ, 

4Ϊ ίϋίά. * Μ&ϋη. νι, 32. " Μλϋη. ν, 44. 105 ϋΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙ^Η^Οβ ΙΛΒΕΠ II. 106 

δια της από των δετών νοτίδος προς εύκρχσίαν έπ- Α Λοτίβ, ρΐανί&πιαι, 8θ1ί8, βϋοΓϋαιςαβ β,)ϋ8Πΐο<ϋ αΐίαπι 

αναχθώ* Που τοίνυν είσίν ο* της άμερ(στου του θεού Γιη^αηί εοηάίΙοΓβπι, β,Κυπι νβΓΟ οοηιιη, ςο» ίη 

βασιλείας εκθεσμοι μερισταί, ό\ της γης μεν και του ο1 &8 8β βΐ ΟΓάίπβ Γβπιπί ίοΐβΐίφοίΐίοαΐ ΙοεααιΙβηβηΙ. 
αέρος, και των δετών, και του ηλίου, και των δμοστοίχων έτερον άναπλάττοντες δημιουργόν, άλλον 
δε των έτί παρά ταΰτα την τών νοητών επέχει (5) τάξιν ; 

ΙΑ'. Ευ δέ μοι σκέπει και τούτο. ΕΙ θρόνον τοΰ XI. Τα νβΓΟ βΐ ηοο ιχιϊΐιί βχρβηάβ : δί ΙηΐΌηυιη 

θεοΰ τον ούρανδν καλεί δ μάλλον τών άλλων τον Πα- ϋβί εοΒίυαι αρρβΙΙ&Ι 18, ςοί ρΓβε οΐϋβ ΡαΐΓβπι,βΙ ςυο 

τέρα και τα τοΰ Πατρός εϊδώς, δποπόδιον δε τήν ΡαΐΗδ βυοΐ, ηονίΐ, ίβΓΓβπι 30&οβ11υπι, βΐ ΗίβΓΟβο- 

γην, και πόλιν αυτού τα Ιεροσόλυμα, πώς ουκ Ι^ηια οίνίΙ&Ιβπι θ|ο3, ηοηηβ ιηαχίιη» ίηαρίβί&Ιίβ 

έσχατης ασεβείας, ων μάρνυς δ Πδς, ταύτα τινας *Γ8ΐιαιβηΙϋΐη ββΐ, ββ, ςαοπιπι Γιϋυβ ΙββΙΐδ οβί, 

περικόπτει ν αότοΰ, και Ετερον τών περικοπεντων ηυοβά&Π) ίρβί ρΓβββοίοάβΓβ, βΐ βοηιιη, ςοα ρΓββ- 

ποιεϊν ποιητήν ; Ό γαρ πάντα προς σωτηρίαν ημών ΓβρΙα βυηΐ, &Ηυαι νβηάϋαΓβ ααοΙΟΓβπι ? ΟοπβΙυβ 

και πράττων και παραινών Χριστδς δ θεδς, τον βαίίη Ώβαβ, ςυί οωηΐΛ αά βαΐϋίβηι ηοδίΓ&πι βί ΓβοιΙ, 

δρκον ώς οντά της έπιορκίας πύλην της ανθρωπινής β βί πιοοβί, ίιιβίϋΓαηάαπ), Ιβηςη&πι ρβ^οτϋ ίηΙβΡ 

άποχλείων πολιτείας, οησίν. Έγώ δε λέγω ύμΐν, ηοαιίοβδ ροΓί&πι, ίη οίνϊΐί βοείβίαΐβ οίαυάβηβ, αϋ : 

μή δμδσαι δ*λως, μήτε έν τψ ούρανψ, δ'τι θρόνος Ερ3 νβτο άΐοο υοόύ : Νβ /ΜΓ^ίί οηιηίηο, ηβςηβ ρβΓ 

ϊντ\ τοΰ θεοΰ, μήτε έν τ$ γ^, δ'τι δποπόδιον ΰαίητη, ςιιία 1/ιτοηη$ β$1 Όβί ; ηβςιιε ρετ Ιβττατη, 

τών ποδών αύτοΰ έστι• μήτε ε•ς Ιεροσόλυμα, ςιιία ΜαύβΙΙηιη β*1 ρεάιιτη β')α$; ηεςηβ ρβτ ΗΪ6Γ0- 

ίΤτι πόλις εστί τοΰ βασιλέως τοΰ μεγάλου. Άλλα ίοίψτηα, ςιιία ανίίαε $$1 τβρίε πιαρτιί 47 • 8β(1 οβςυβ 

μηδέ έν τ^ κεφαλή σου, φησιν, δτι ου δύνασαι ποιή- ρβΓ ε&ρυΐ Ιαίιπί, αάάίΐ, ςυί& ηοη ροΐββ ρΓοάυεβΓβ 

σαι εξ αυτής λευκήν τρίχα ή μέλαιναν κεφαλήν, 6Χ β& ο&ρίΐίοπι &11>υηι &αΙ πί^Γυιΐΐ. Ο&ροΙ, βί ΗίθΓΟ- 

και Ιεροσόλυμα, και γη ν, και ούρανδν, τα αισθητά, βοΐναια, βί Ιθγγ&γώ, βί εοΒίαπι ββοβίουβ βί νίβα 

τα όψει κρινόμενα, λέγων, α τοις Ίουδαίοις έ*θος ήν άί£ηθ3θβηά& οίο πιβΠ)0Γ&1, ρβΓ ςυ® 3\ιά<ε'\ ίαΓΕΓΘ 

δρκον «οιεΐσθαι (6). Μηδέ πάλιν εις μύθους καΐ εοο$ιιβνβΓ&οΙ. Οανβ&Ι νβΓΟ &ίοί ίηββηα οοοογ8, ηβ 

Χήρους τήν κεφαλήν, και τα Ιεροσόλυμα, και τήν άθααο ίο ί&ουΐαβ β! ηυ^&8 Ο&ραΙ, βί ΗίβΓθ8θΙνιη&, 

γην, και τον ούρανδν ή μανία παρατρέποι. Τον γαρ βί ΙβΓΓαοι βί οοβΙοπι οοηνβΓίβΙ. ΟωΙυπι βηίαι, ηοοά 

δρώμενον ούρανδν, κα? τήν αίσθητήν γην, και τά οοηίρίοίΙϋΓ, βί ΙβΓΓ&πι ςυ® ββηΙίΙϋΓ,βΐΗίβΓΟδοΙνπίβ. 

"Ιεροσόλυμα, α πάλαι μεν φκοδόμητο, γενεαΐς δε υτ6βΓΏ οΙιιώ ηυίάβοα 6Χ9ΐΓαείαα:, «ΙΐςυοΙ ΒυΙβπι 

ύστερον δ Δαβίδ ανοικοδομεί και πολίζει* ταΰτα τδν £ ε&ββυΐίβ ροβΐ & Ο&νίάβ Γί-αράίΠοαΙπίΏ, 6& ίοςυ&α), 

μεν θρόνον καλεί, τήν δί δποπόδιον, τά δε πόλιν ΙΙΐΓθουΓη,8βα1)βΙ1ΐ]Π)β( ΟΓΟβπι αι&^ηίΓβςίθ αρρβ11&(• 

τοΰ μεγάλου βασιλέως. Ποίου βασιλέως; αύτδς ετέ- 0^ΐ)3 βαίθοι Γθμίδ? δίο ΐρθΟ αΐΐοί οΐ&η'υβ θάοεβΐ : 

ρώΟι σαφέστερον έκδιδάσκει, Μή ποιείτε, λέγων, Νβ βΰίαΐίί, ίοςυΐΐ, άοτηητη ΡαΙΗε ηχβί άοηιηηι ηνιη- 

τδν οίκον τοΰ Πατρός μου οίκον εμπορίου, τδν άίηαϋοηί*, ** ΙθΠίρΙαπ) βείΐίοβΐ ΗίβΓοεοΙνοιίΙ&ηυαΐ 

έν Ίεροσολύμοις ναδν τοΰ Πατρδς οίκον άποσεμνύ- άοηαυπι ΡλΙγιη αρρβΙΙβηβ, ρΓορΙβΓ ςυοά βΐΗίβΓΟβο- 

νων δι' δν καΐ τά Ιεροσόλυμα τοΰ βασιλέως πολιν Ιναια Γβ^ίβ ιΐΓ^βηι νοεαί. Ουβσι βηίπι ίη ρτοΙιιΜ- 

καλει• ν Ον γάρ έν τζ τών δρκων απαγορεύσει με- Ιίοηβ ]υΓί$]υΓ&ηάί οααβηυηο ρΓοηυηΙί&νϋ Γβ^βοο, 

γαν άνειπε βασιλέα, ενταύθα Πατέρα ί'διον έθεο- βυιη οίο ΡαΐΓβαι βυοπι βί δι Γη α Ι Όβαπι αρρβίΐβΐ. 

λόγει. Διδ καί τους πωλοΰντας τάς βόας και τά Ιάβο θΐ νβοάβηΐβδ 1)ονβ3 βί ονββ βί οοίαπιοαβ Α 

πρόβατα, και τάς περιστεράς, τήν πατρική ν ρ&ΙβΓηαάοπ)θ,ο&3ΐί£&1& ιπογο&γκΠ ίηβοίβηΐίβ, αΓΟβΙ, 

οίκίαν της εμπορικής καθαίρων παροινίας απ- ]08ΐβΓηςαβ ίΐΐίδ ιγ&πι οοπιηηίο&ΙιΐΓ, ^υοβ ΒΟΐΙΐοβΙ βί 

ελαύνβι" καί τήν δικαίαν αύτοίς όργήν απειλεί* οία ρβ,ΙθΓηίΕ άοηηυβ βίρβίεπηί ρΓΦββρΙί οοοΙβοαρΙΟΓβδνί• 

δή καταφρονητάς εδρών και τοΰ πατρικού οΓκου και άεοαί. Ου ία ρΓφΙβΓβα άίβεηΐ, βί ρΓΐιηυαι ςυίάβαι 

της πατρικής εντολής. Χωρίς δε τών είρημένων, ϋανίά, α δρίπία βαοείο αοΙϋβ,άβΊηάβ νβΓΟ βΐίαπι άι- 

ει πρότερο ν μεν δπδ τοΰ παναγίου Πνεύματος έμ- ϋ νίηο8 Ρ&υΙυβ είΛΓΕ νοεβ ε1&αιανίΙ,ςαοάΌβθ3 α Μοββ 

πνεόμενος δ Δαβίδ, ύστερον δέ και δ θειος Παύλος ρΓΦάίοαίυβ &ά Ροοαίοαοι ηοδίΓϋΓΩ ^β8ϋ^1 0θΓΪ8ΐυοα 

λαμπρή διακέκραγε ττ5 φων^* ώς δ κηρυττόμενος ίηςυϋ : &(1 8βΓΥ&ΙθΓ6Πΐ βηίπι ποβΙγοιώ Ραοΐαβ, αά 

δπδ Μωσέως θεδς, πρδς τδν Κύριον ημών Ιησού ν ΗβΙ)Γ8θ03 80Γ1Ο6Ο8, ΡαΙπβ «εεοαιαιοάαΐ νοεβπι ρβΓ 

Χριστδν λέγει. Τψ Σωτ^ρι γάρ ημών δ Παύλος πρδς Ώβνίίΐεπι ρΓΦπυηΙί&Ι&πι : ΓϊΙΪΗ$ιηβΗ$ ί$1ιι, βροΗοάίί 

Ιουδαίους γράφων, τήν πατρική ν αρμόζει φωνήν, ρβηηί ' ί€. ΙΙθΓυαίςυβ &ΗΙ)ί : Ερο 6Τ0 Ιίύί ίη ΡαΐΓβιη, 

τήν δια τοΰ Δαβίδ προφητευθεΤσαν. Πός μον ε! συ, €ΐ χριβ βήί τηϋιί ίη (ιΐίηγη 49 . ΙΙβαι : Εί αάοταύηηί 

* 7 Μ&Ηΐι. ν, 34. « ^*η. π, 16. *• Ηβ1)Γ. ι, 5. 

νΑΗΙ/£ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 

(5) *Επέχει. ίβββηάαπι ΓοβπΙ, νί οοηβίΓυοΙίοηίβ, 1.ί^οΙΓοΙυπι &ο* ίβίαπα Μαϋη&ί Ιοεαπι, ΒοχΙογΩοοο, 

Ιχεν όντων, ηίβί το, Ιτι ρΓΟχίοαο βοίβεεάεηβ, (\ηοά ία Ιβχίοο Καύύχηίΰο % ΓοΙ. 2314; δείάβηοιη, ΰβ $%/η$- 

ηιο Ιοοαπι ηοη «άαιοάιιιη ίαβπ νίάβίαΓ,εαπι ά' ρβΓ- άήκ Η^δΓ. π, 11, § 7; βί ίηρππιίβ ^ο. ΡηβιΙβΓίο. 

ηα1«ηθαηι οβηββΕβ. Μίβκίυιη, ίο ΝοΙϊβ &ά Μαίπιοαία'ίβ Ιγ&οι. ΰβ )ητα• 

(β) "Ορκον ποιεΤσθαι. Ό 6 αίβ αΙΗβςυβ ^^^&η(Π γη€ηΙ\$, ρ. ί?2, 3βί]Γ|. 
(οπηοΐίβ,&ροά ^αά3Β0β Ιαηε ΓβοβρΙίδ, Ιβ^β ροβΐ, ^οη. 

Ρατιοι,. <3η. 011. 4 107 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΙΙΙ ΑΠΟΗΧΕ Ο Ρ. 108 ίρ$ηη% οτηηβί ΑηρεΙι Όβ% *°. ΕΙ : ΤΗτοηη* /αιω, α Α έ Υ ω σήμίρον γεγέννηκά σε. Καϊ πάλιν. Έγώ εσο- 

1>6Η$, β$1 ίη ιχεηΐιιιη $3£αιϋ : ζοβρίηιγη τβρηί Ιηί 51 . 

Ρογγο (ΒΐΙβηάίΙβ, δυτάί, θΐ νίάβΐβ, οεοι !), αάάίΐ 

βοίιη : Τη Ό6Γ0 α ρΗηοίρίο^ϋοτηϊηβ^ ίβττατη (ηηάα$1ϊ, 

€1 ορβτα τηαηηητη (ηαπιτη ιηηί ε&Η. 111% ρβηύηηΐ, ίη 

νβΓΟ ρεηηαηβύίβ. Εί οηχηα ίη$1ατ χηνοΐιιοη οοηνοΐνβχ 

*οι, βΐ ίτηηιηΙαύιιηΐΗΓ. Τη νβτο ίάβπι 6$, €ΐ αηηί 

1ηί ηοη άεβαεηί ■*. Ουοά βί ίβία ία δρίπία ρΓ&άίχϋ, 

ςαί ϋβί ΡβΙβΓββΙ, ϋ&νίά, οϋβί^αανίΐ &υΙβιη ΒΓΟΒηίβ 

β&οηβ ίηίϋ&ΐυβ βί ίηίΐίαηβ βΐίο» Ραυίυδ, ςυοά βοίΐί- 

οβί νβίβήβ ΤβδΙαηαοηΙί ϋευβ ΐάβαι ββΐ βί ϋοπιίηί 

ηοβίή ^βη ΟηπβΙί βΐίοβ, ίάβηοςϋθ ΙΙίΓοηοαι βαί ηβ- 

1ογ& Γιΐϋ ίη 33Βου1ϋπι βδβοαίί ίίπηανϋ,βΐ οπαηίϋπι βη- 

^θΙΟΓϋΠΙ 0Γ(ϋηβ8 ρΐΌ£βηίβί 806Β &άθΓ8ΐθΓ69 βί Γαπιιι- 

1ο& οοηβΐίΐιιίί, ίιηο ςαί ία β πι, βί ηοη βΐίαβ, ίβιτΒΐη μαι αύτω εις Πατέρα, καΐ αυτός εσται μοι ε!ς 
Πόν. Κχί πάλιν. Και προσκύνησάτωσαν αύτψ 
πάντες άγγελοι Θεού. Καί. Ό θρόνος σου, ό 
θεός, εις τον αίώνα του αιώνος• ράβδος της βα- 
σιλείας σου. ΒΤτα αχούσατε, οΐ κωφοί, χαί οΐ τυφλοί, 
άναβλέψατε ! επάγει γαρ. Καϊ συ κατ* αρχάς, Κύ- 
ριε, τήν γήν έθεμελίωσας, και έργα των χειρών 
σού είσιν οΐ ουρανοί. Αυτοί άπολουνται, συ δε 
διαμένεις. Και πάντες ώς Ιμάτιον παλαιωθήσον- 
ται, και ώσεί περιβόλαιόν ελίξεις αυτούς, καί 
άλλαγήσονται. Συ δε 6 αυτός εΤ, και τα ετη σου 
ουκ έκλείψουσιν. Ει ταύτα προεΤπε μέν έν πνεύ- 
μάτι 6 θεοπάτωρ Δαβίδ, έπεσφράγισε 8ε ό τών 
αρρήτων μύστης και μυσταγώγός, ώς ό της παλαιάς ίυηά&νίΐ, 6ΐου)ιΐ3 ηιαηααιη ορβΓ& οοβίί βοηΐ ; ηοηηβ Β νομοθεσίας θεός αυτός μέν έστιν ό του Κυρίου ήαών 

οηαηεαι ιωρίθΐβίβπ) ίη βίηυ Γβοοηάϋ&ηι η&οβϋΐ,ςαί 

αΐίιιαι ςυίάβπο ΡαΐΓβαι Οοιηίηί ηοβίη ^εα ΟηπβΙί, 

αΐίαπι νβΓΟ οοβϋ βί ΙβΓΓΦ οοηάίΐΟΓβαιΟη^υηΙ,οοηάί- 

Ιοπ 0Γβα(ϋΓ&3 βυαδ βυΓβΓβηΙββ, βΒβάβηοςαβ ζίζαηίο- 

Γϋπι ββίΟΓΐ νίηάίοαηίββ ? Ργο ςυο οβΓίβ ίηΐβπΐϋηι 

ίρβίβ ΓβίΓίοαβΙ, υΐ ίη ρωη&πι, ς υ 39 ϋΐί ρβγ&Ιβ ββΐ, 

ου πι ίρδο (Ιυο&ηΙηΓ. δίπιίΐίβ άίοΐίβ ίη ΑεΙίδ αίΓβΓβηβ 

άίτίηηβ 1.110Η8, (ςυ&πινίβ ηαοχίαιο ηοΓυπι αροβΙαίΑ- 

Γυπι ρ&Γ8 άίοΙ& βίϋ3 ηοη Γβοίρί&Ι), 1*&ίδβ δοϋΐοβΐ νβΐ 

ροϋηβ δίβρηαηΐ ϋηςυα υβυβ, β^Γβ^ίβ ρβΓ ^υ(]^ρυ8 

ογ& ιΗίβοοΙυΓ&Ι. Ι3βηίω, οηηι ρηπιυβ οογοπβιό νί- 

οίηοβπι ΓβροΓΐ&39βΙ, ίη δϋΗ ^υ(]α;ο^υη1 οοηΓυΙ&Ιίοηβ, 

ίηΙθΓ ο«ΐ βί 8 &Γ£υπΐΡη(α,(ΐϋίϋϋ8 ίηιρυάβηΐί&ηι βοτυιη 

οοοΓυηάϋ, Ρ&Ιγθιπ ϋοπαίιπ ηοβίη ϋβ*>π βΗηβιί ΐαΐτο ' Ιησού Χριττου Πζτήρ * αυτός δέ έστιν ό και τον 
0ρ<5νον του φύσει παιδός (7) είς τον αιώνα του αιώ• 
νος, έδρασάμενος • και τών αγγέλων πάντων τά 
τάγματα προσκυνητά και δοΰλα πεποιηκώς του 
γεννήματος* ό αυτός 81 και ουκ άλλος τήν τε γήν 
έθεμελίωσε, και έργα τών ν/ειρών αύτου εισιν οΐ 
ουρανοί* πώς ου πάσαν άσέβειαν αποχρύπτουσιν, 
οΐ άλλον μεν τον Πατέρα λέγοντες του Κυρίου ημών 
Ίησοΰ Χρίστου, άλλον δε τον δημιουργήσαντα τόν 
ούρανόν και τήν γη ν, άφαιροΰντες μεν του Κυίστου 
τά κτίσματα, νέμοντες δε ταύτα τψ σπορεΤ τών 
ζιζανίων, έφ' ψ τήν άπώλειαν αύτοϊς άνταμείψεται, 
και τήν ήτοιμασμένην αύτψ τιμωρίαν συ μ μετ άγον- 
ται. Τά Γσα δέ τοΤς είρημένοις καν ταίς Π'.άζεσιν άυοϋ οΐ&αι&ηΐβπι θΐάϊορηίβπι : βυείνιη τηχΚϊ Μιτοηη* ^ ό θειος Λουκάς, εί και το πλείστον της αποστασίας 6$1, βί Ιβπα $εαΙ)εΙΙ\ιτη ρβάητη τηβΟΓητη^ηατη άοτηηκη 
«άίβΰαδχϋί τηίΜ, ηϋ ύοτηιηηί Μ . ΕΙ ς α© ίη Εν&η- 
ςβίίίβ δβΓναΙΟΓ άΊχίΙ άβ ΡαΐΓβ,ΙηΓοηιιπι ςυίάβπι β]υ& 
οοΒίυαι, εοβοβΙΙαπι νβΓΟ ΙβΓΓαπι, βί υτϋβαι β^υ3 Ηίβ- 
Γθ8θ1γπια νοοαηβ, β β (1 β πα ΙββΙαίυβ ρήπιυβ πι&γΙυγ 
188189 νβΓοίβ ΡαΐΓβπα ίηίΓοάυοίΙ β&άβαι άίοεηΐβιτι. 
ΑΙίοί ςαοςυβ ΗοΓυπι &6γ?&ιογ, ναηίίοςυβαΐί&πι ,|υ- 
ΓΒπϋυπα ΓβρΓίηαβηβ 6ΐ οοηίο6η& ββπκΐβαι άοϋΐΓίηαηι 
Β8ΐΓϋϋ.δ/α//ί βηίϊη, αίΐ, βί οκά, ςηί$ιηα)0Γ €$1? αα• 
τν,τηηβ, αη ίβιηρίητη, ςιιοά ίακίίβΰαΐ αηηιηι 5ν ?ΙΙα- 
ςαβ ΙβαιρΙηαι νβίβηδ ίηδίΓυπιβηϋ ηοη δοΐυπι β&η- 
οΐυπι θγλΙ, ββά βί β&ηοΙίΓιε&ηάί νί ροΐΐβο&ΐ. ΙΙθγοπι : 
Ό&ηιη τηαιιι$ β$1? άοηητηηβ, αη αίΐατβ, βαηΰίίβααπί 
άοηηηι Τ ϋΙ>ί άίεβΓίβ οδίεηϋίΐ, βί βΙΙβγη βαηείυηι 
Γυίβ86, βί ςυ3Β ίη βο οίΓβΓβο&ηΙυΓ, ββιιοΙ& βίΓβοίέββ. 
ΕΙ ροεί ρβυοβ : Εί ςηί ίηταί, ίηςυίΐ, ρβτ ΟΌεΧηχη 
(βρβΓί, ηοηιο, βϋΓβπι ςυ&πι &ά βυάΐεπάυαι ΓοπΏανίΙ 
Ρβαβ,ΐΓβηβΓοΓπι&νϋ αυίβηι ίδ ςυί νβΓθ ηι&ΐυβ β&Ι, υΐ 
8ϋΓ(1υ8 6$8β8 ; Βοιίί, ίπςυ&π)) : (Ιηί /ϋΓα/,ίηηυϋ, ρβΓ 
οωίητη, )ηταί ρεν ΙΙίΓοηηχη Οβϊ Μ ρβτ εηχη ς αϊ $βάβΙ αυτών τάς εκείνου φωνάς ου προσίεται* 6'μως εκεί- 
νος τ$ Έσα'ίου φων^, μάλλον δέ τ^ του Στεφάνου 
κεχρη μένος γλώσσρ, λαμπρώς αύτων δια μέσου τών 
Ιουδαίων έμφράττει τά στόματα* οΰτος γαρ ό τόν 
άθλοφορικόν πρώτος άναδησάμενος στέφανον, έν τφ 
προς τους Ιουδαίους έλέγχψ, άλλοις τε έπιχειρή- 
μασι το άναίσχυντον αυτών καταισχυνών εισάγει 
και τόν Πατέρα του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου 
διακεκραγότα και λέγοντα• Ό ουρανός μοι θρόνος, 
ή δέ γη υποπόδιον τών ποδών μου* ποιον οίκον 
οΙκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος ; Καϊ άπερ έν τοις 
Εύαγγελίοις ό Σωτήρ εφη περί του Πατρίς, θρόνον 
μεν καλών τόν ούρανόν, ύποπόδιον δέ τήν γην, καί 
Ι». πό)ιν αυτού τά Ιεροσόλυμα* ταύτα συμμαρτυρών 
ό πρωτομάρτυς τψ Δεσπότη διά της Ή σα Ίο υ φωνής 
τόν ΙΙατέρα παράγει λέγοντα τά αυτά. Έν άλλοις δέ 
πάλιν ό Σωτήρ τήν τών ομνυόντων στηλιτεύων καί 
έπιστομίζων ματαιολογίαν, τήν αυτήν κρατύνει δι- 
δασκαλίαν. Μωροί γαρ, φησί, και τυφλοί, τίς μεί- 
ζων εστίν ; ό χρυσός ή ό ναός, ό άγιάζων τόν 10 ΗβΙ)Γ. ι, 7. ιι ίοίά\ 8. " Ρβαΐ. α, 26, 27 ; ΗβΙ)Γ. ι, 10, 14. » ΑοΙ. νιι, 49. δ4 ΜβίΙα. χχιπ, 27. 

ΥΑΚΙΛ] Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ3 ΕΤ νοτλ:. (7) Του φύσει παιδός. Ιά ββΐ, νβΗ /ϊ/ιϊ, ηοη ειάορ- 
ϋνί, ηοη ραΐβΐϋϋ. Ηφο βηίοα ίηΙθΓ 08θΙθγο8 ηοϋο 
ηυ]ηβ νοοίβ ββί βρυό βοηρίΟΓββ βοβίθδί&βϋοοβ. νίάβ 
ίηρΓίπιίδ Οίοηγ&. ΡβΙανίί ϋοβτηαΐα ΙΙιβοΙοαί., Ιο πι. II, 
1ϋ>. ιν, ο. 2, ρ»β. 190 ; Μοββη ΑωΥΓ&ΙάΊιιη, ϋία. νί, ΤΗβοΙοβ-, άβ ρβοο&ΐο Οη'ςίη&ΐί, ρ. 581, ββςς. βί β* 
ηοβίΓ&ΙίΒυβ ύοΓίβΙορη. Ρπιποοϋ, ΕχβηήΙαΗ. ΑηΙι- 
ΙίτηδοΓϋΗ. ρ. 246 8βς. βί οβίβΐ)• Ιοβη. ΑΙΙ)βη. Ρλ- 
1)Γίοίυπίΐ, »α 5ρ.τ/μ»ι Ε/ηρίηαίΐη, ρ. 9. Βίο ηοδίβΓ, 
ίηΓπι, γν^σιον υΐόν ΒρρθΠαΙ, 109 εΟΝΤΚΛ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ ΙΛΒΕΒ II. 140 χρυσόν ; Ούκούν 6 της παλαιάς ναός ου μόνον άγιος Α *«ρ*π'ρ«*>η δι .ΙΐΛςυβ βΛί) βίαιη ςαίάθΐη 68 1 ίβπιρίυηΐ 

δΐιηοΐϋπι νβΓΟ βί αΙΙβΓβ, ίάβιηςϋβ άίνίαο οβηβΩοίο 
ΒβηοΐΐΠο&ηβ: βοθΙαπι νβπ> β3ΐ ΙΙίΓοηυβ νβπ Όβί βί 
ΡαΙηβ ΟοΓηίηί ηοβιπ ^βα ΟηπβΙί.Ου,Ιυβ βι ΟΓββΙϋΓβ. 
υηίνβΓΒΛ ορυβ βι βίϊβοΙιΐ8 ββΐ. Ουοά βί υθγο Οβο βί 
Ρ&Ιγϊ Οοιηίηί ηοβίή ^8ΐι ϋηπβΐί, ίβΙ& ηυίάεοα ρΓΟ- 
οΐ&ηι&οΐί, οοίοςυυηΐυτ,θί ΟΗγιθΙο, Όβο οοβΙγο υθγο, 
βίΐάβπιοϋΐη Ρ*ΐΓβάίοβηΙί, ηοη οπβ(1υηΙ;8ί Ρ&υΐυα), 
α ςοο ΓαΙδοβο^ηοιηίηαηΙυΓ,β&άβΓη ΙβθΙαηΙβπι,βΙ Ό&- 
νίάοιη ρΓορηοΙ&ηίβπι βυρίηβ ηβ£ΐΐςοηΙ; βί &ά* 1•α- 
ο&πα, άΊβοίριιΙυιη βί ρΓβοοηβηι β&ΐυίαήβ άοοίηηβ 
ηοη αΚβηάαηΙ ; §ί δίβρηβηυπι άβηίςυβ, πι&Γΐ^Γυσι 
ρηιηυιη βί ρΓορηβίΕΟί, ααΜυοΙαΓΏ αάΊιηβο η&80 βυβ- 
ρβηάαηΐ ; οοηδβςαίΐϋΓ εοδ, ςιιοά βί ΓβοίυηΙ, αι&ΐο 
θοΙογχι ρπηβίρίο οοβάΊΓβ, βυί βΐ&ηίπιαβ βααβ βΙοοΓ- ίν, άλλα χαί άγιάξειν είχεν Ισχύν. Και πάλιν Τί 
μείζον ; τό δώρο ν Ι) τό θυσιαστήριον τό άγιάζον 
τό δώρον : σαφώς κάνταύθα δειχνύς. 6'τι τό θυσια- 
στήριον άγιόν τβ ήν, χαί τα έν αύτφ ανατιθέμενα 
άγια Ιποίιι. Και μετά βραχέα * Και 6 δμόσας, φηαίν, 
έν τψ ούρανφ (διάνοιξον άνθρωπε, τό ους, δ'περ 
έπλασε μίν 6 θεός άχούειν, μετέπλασε 81 ώς αληθώς 
£/? *ω»άυ. Πλ-ΓΜ <»νηυ<τονν Ό όμοσας, 
Ορόνω του 
θ ιού, και έν τψ καθημένφ επάνω αυτού. "Ωστε 
άγιος μεν ό ναός, άγιον δε τό θυσιαστήριον, χαί 
χάριν έχον θείαν άγιοποιειν, και θρόνο; εστίν δ 
ουρανός του αληθινού θεοΰ και Πατρός τυΰ Κυρίου 
ημών Ιησού Χρίστου* ου καΐ ή κτίσις σύμπασα 6 ^Πονηρός ε*ς κωφόν. Πλην άκουσον) 
φησιν, έν τψ ούρανφ, ομνύει έν τω ποίημα και ϊργον. ΕΙ δε τψ θεψ και Πατρι του " ρθΓαΐΓ&<1ί<1βπιηΙ,ί11&8 ςϋίάβπιίΓηρϋβοο^ϋαΙίοηίοϋβ, Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου διακεγραγο'τι ταύτα 
άντιφθεγγονται, Χριστφ δε τφ άληθινφ θεψ ημών 
συνοεγγομένψ τψ γεγεννηκότι ου πείθονται. Παυ- 
λον δέ μαρτυροΰντα, ου ψευδεπώνυμοι παραγράφον- 
ται, χαι τον Δαβίδ μεν ύπερορώσι προφητεύοντα, 
Λουκ? δε τψ μαθητή χαί ευαγγελιστή του σωτηρίου 
λόγου ου προσέχουσι. Στέφανον δε τον έν μάρτυσι 
πρώτον χαί τον π^οφήτην συν επαγόμενο ν μυκτηρί- 
ζουσι*, άκόλουθόν έστιν αύτοΐς, ό' χαί πράττουσι, τφ 

ρισαν, χαι τα σώματα, τάς μεν τ^ άσεβεία του φρονήματος, τα δε δια του βορβόρου των πράξεων. 
Αρμόσειε δ' &ν αύτοΐς ευ μάλα χαι ό κατά τών αχάριστων Ιουδαίων Δεσποτικός δνειδισμός, 6'τι 
τον οίκοδεσπότην Βεελζεβούλ άπεκάλεσαν. *Οντως γαρ ή αποστασία τον του παντός οίκοδεσπότην Βεελ- 
ζεβούλ δνομάζουσι* μάλλον δε έκατέραν ίίβριν δι* έκατέρας είσάγουσιν* ούτω πάσαν άσέβειαν και 
κάσχν τάλμαν ή προκειμένη θεομαχία κουφοτέραν απεργάζεται. 

ΙΒ. Έντολάς δε πάλιν 6 Σωτήρ τά Μωσαϊκά δια- £ XII. Αΐίοί δβΓν&ΙΟΓ Μοβαίβα ίηβΐίίαΐα ρΓΟΒΟβρίΛ 
τάγματα χαλών, και πανταχού τιμών την νυμοθεσίαν βρρθίΐ&ηδ, βί Ιβββηΐ & Ρ&Ιγθ Ιαίαιη υηάίςυβ ίη ρΓβ- ηββονβΓΟ θΟΓάίάίβ ηοΐίοηί&υβ ΐηάυΐ^βηΐβδ. Ε^Γβ^θ 
νβΓΟ ίη ΠΙοδ ςα&άΓ&Ι ΓβρΓβΗβηβίο, λ Ώοπηίηο ίη ίη• 
βΓβΙοβ ^υ(^Φ08 οο ^ βο Ι β, 60 ςυθ(ί ΡαΐΓβιηΓ&πιίΙί&β, 
ΒββΙζεύηΙ νοβ&νβΓ&ηΙ. Αρο8ΐ«1© βηίπα ϋΐι ΡαΐΓβοαΓβ- 
ααίΐίββ ίοΐίυβ υηίνβΓθί Βββίζβοηΐ νοοαηΐ, νβΐ ροΐίυβ 
ίηίϋΓίβιη βΐί&ηο βυρβΓ αΐίαηα βοουιηαΐβαΐ; βάβο οηι- 
ηβαι ίωρΐβΙαΙοΓη οηιηβπιςϋβ ίηδοίβηΐί&αι Γαοϋο η»ο 
Όθασι ορρυ^ηαηβ ΙβνίοΓβιη 5υ& βίΩοίΙ. 
Πονηρψ μόνψ πειθαρχεΐν, φ καΐ τσς ψυχας ένεχεί- την πατρικήν, Ό θεός, φησ?ν, ένετείλατο* Τίμα 
τόν πατέρα σου κα! την μητέρα σου. Και* Ό κα- 
χολογών πατέρα Ι) μητέρα, θανάτφ τελευτάτω. 
'Γμιίς ήχυρώσασε την εντολή ν τού θεού δια την 
παράδοσιν υμών. Και ταύτα ειπών μάρτυρα τον 
Έσαΐαν επάγεται, Καλώς, λέγων, προεφήτευσε 
περί υμών Ησαΐας, Εγγίζει μοι 6 λαός ούτος τψ 
σχόματι αυτών, καΐ τοις γείλεσί με τιμ^' ή δε 
καρδία αυτών πόβρω απέχει &π' εμού. Και πρόσ- 
εχε λοιπόν" Μάτην δε σέβονται με. Διατί ; Διότι 
διδάσκουσι διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων • 
ώστε άπερ μεν ήν εντάλματα ανθρώπων, ούκ ηρεσκε 
ταύτα τψ νομοθέτη θεψ• άλλα χαί δικής ενόχους (ίο η&1)θη$: 0*<ι*, ίηςυίΐ, ρνχοχρϋ: Ήοηοτα ραΐτβηι 
ΐΗΗτη, βί ιηαΐΓβίη ίηαηχ. ΕΙ : ΜαΙβάκβη* ραίη αιιΐ 
ιηαΐη, ηιοτίε κηοήαίητ. Υύί τηαηάαίητη ΰεί αύτοραιίύ 
ρβΓ Ιηιάϋίοηβτη νβΒίταηι 56 . Αίςυβη^ο άίοβηβ Ιβαίαιη 
ΙβδΙβηα βίΓθΓΐ, Ββη€ % ίηςυίβηι, ρτχάίχϋ άβ νοΗ$ 
Ι*αία$ : ΑρρΓορίηηηαί αά τηβ ροριιΐη* Με οτ$ $ηο, €ΐ 
ΙαΗί$ $αΐ$ ΙιοηοταΙ ιηβ ; γογ υβτο βοηιτη Ιοηςβ α τηβ Τ€• 
χηοίηιη β$1 Κ7 . ΑΙΙβηάβ ςυοςυβ αά 86•ιυθη1ί& : Ρνιι- 
$ΐΓα νβΓΟ εοίηηί ηιβ. Οατ ? 1}ηία άοοβηΐ άοοίΗηα& % 
ρΓΧΟβρΙα Ιιοϊηίηηηι 58 , ιιάβο, ς υ® θγ&πΙ αοαιίηυηι 
ρΓ9Β0βρΙαδ βα Ιθ^ίδΙ&Ιοπ Οβο ηοη ρΐαοβο&ηί. Ιιηο θΐ 
άοοΙΟΓββ βΟΓαπι ρωηοΒ ο!>ηοχίθ8 ί&οίβΙ>αΙ. ΤΓ&άθϋ&ηί 
νβΓΟ ηβΒΟ δβηίοΓββ δοποβΓϋηι βί Ρή8.ΓΪ83Β0Γαηι, Ιλ- 
τους εισηγητάς αυτών έποίει. Είσήγον δε ταύτα οΐ Ο οίίβ ςυίϋβαι 86 Οβααι ΟοΙθγθ νβΓϋΠΐ <ϋθβη(β8, βΟΓάβ πρεσβύτεροι τών Γραμματέων καΐ Φαρισαίων, σέοειν 
μεν τοις χείλεσι λέγοντες τον αληθινό ν θεόν, τή δε καρ- 
δία πό£ρω διεστηκότες αυτού. Ό ούν αληθινός Παις 
χαί Γιος αληθινού θεού χαι Πατρός, ου της νομοθεσίας 
τάς οίχείας (8) προέκρινον διδασκαλίας ο! αγνώμονες έν 
Ισραήλ, ούτος 6 Σωτήρ ημών την τε ματαίαν κατά 
τών μαθητών μέμψιν τών άχαρίστων Ιουδαίων έπι- 
στομίζων, χαί τά βρώματα, ώςτού Πατρός ποιήματα, 
πάσης πον η μας υπο λήψεως καθαρίζω ν, καθά δή συν- νβΓΟ εΙ) βο ρΓοουΙ ΓβαιοΙί. Υεπιβ ΐβϋατ ΩΙίυβ βί η&- 
(υβ Όβί βο Ρ ει Ι π 8, βα]υβ Ιθβί βυαδ ρΓΦΟβρΙίοοεβ 
ίπιρβπΐί ΙθΓ&βΙϋΦ ρΓφΓβΓβο&ηΙ, ίΙΙβ, πιςυβω, 
δβΓν&ΙΟΓ ηοβΙβΓ βί νβηβιη ίη^Γ&ΙίδβίαιΟΓοηι ^α- 
ά&ΟΓυηι ίη (Ηδοίρυΐοβ βυο8 δηίπιεκΙνθΓβίοηειη ο!>• 
ΙαηάίΙ, βί βίοοβ, (βηςοαπι Ρ&Ιγιθ ΟΓβ&Ιυτβαι, «ο 
οηοηί ρΓβνα βοβρίβίοηβ 1ί6βΓ&(, βίουΐ βί ΙββΙβίυΓ 
Ενβο^βΙίΗΐβ : Νοη ςηοά χη^ηάίΐατ^ ίηηηίβηβ, ίη οχ, 
χηςηχηαΐ ύύτηίηετη, $εά ςαοά β^Γβάϋχχτ *χ $™, χΙΙχιά * ΜαΙΙο. χχιι, 21. •• ΜαίΙη. χν, 46. • 7 ΜΛΐίη. χχιι. 7. » ίοίά. 8. 5 * ΜβιΙΙη. χν, ϋ. 

ν\ΚυΕ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 
(8) Οίχείας. ΙΙλ 1β£0 ρΓΟ οικίας, ς α 0(1 ία αι§. βχβίαΐ. 111 ΡΗΟΤΊΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ5 ΟΡ. 112 ίη^υχηαΐ Ηοτηιηβτη ■•. Αΐίϋί νβΓΟ ίΙβΓοπι ρ&υοίβ νβρ- 
1)18 οοηοοΓ(1ΐαιη βΐ ^δΐίΐίαπι ίηΙβΓ ηοαιίηββ βΙ&ΗίΙί- 
Ιυπιβ,ιβΙβι ρπΒβίρίΙ: Οιι&αιηςιιε νοίηβήίί* χιΐ (αοίαηΐ 
νοίί* Ηοτηίη€$ 9 εαά&η βί νο$ βάΐβ χ11ί$ *°. Η&ηο 
βυ&αι &ά*ηοηίΙίοη6ηι θΐ 1β£βιη οΐ ίηουΐρβίβπι βΐ 
αΐίΐβιη οοπιηιβηά&ΙϋΓΟδ, »άάίΙο β1ο&ίο Ιβ^ίβ βί, ρΓΟ• 
ρΙιβΙαΓϋΐΏ,οΒδί^ηβΙ : /*α£κι>η,ίηςυίβη3, ίιαύβί ΙβχνΙ 
ρτορΗβίχ β1 . δίο βΐ ρ&ΝώοΙβ ϋΐα, ία αη* Γββηυπι 
οοβίοπιαι δβΓν&ΙυΓ ηοβΙβΓ ο α πι ηοπιίηβ οοηιιπι ίη 
β^Γϋπα ββηαβη βρ&Γ^βηΐβ οοιηρ&ΓΛί, ηοη ιηίηηβ ίηι- 
ρίοβ ηοηιίηββ ρϋάοΓβ βαίΓυηοϋΙ. Νοηηβ βηίπι ρπβ- 
8ΘΏ8 πιυηάϋβ, βΐ ςυί ίη ίρβο βυηΐ, &ά Γββηυπι Οβί 
ΓβΓθΓΓΐ άβοβηΐ, αηβηάο αβπιαι βαυπι ίίβάβαι νβΓϋίβ 
νοοβΐ ηοη ββπιβΐ, ββά* 1>ίβ : β β πι πι υθγο αίί ββββ 
ιηιιηάϋΐη,ιηυηάϋπι βυΐβπιυΐ α^πιπι ίΙ& βΐ Γβ^ηαπι 
8ααιη. Ρ&γαοοΙ&ιώ βηίπι βχρίίοαηδ : 8βηηι ΰοηιιτη 
ιβιηβη, ίηςαίΐ, ε$1 Ρίϋηδ Ηοτηίηί$, αςβτ νβτο 6$1 γηηη- 
άηί. Βοηητη νβτο $βηιβη $ηηί (ϋϋ τβςηί : ζίζαηχα 
αηίβηι βΐη τηαΐί ; Ηοϋ%$ άβηίςιιβ, χΐία *6Τ€η$ % άίαδοΐια 
β$1 Μ . Αυάίβηβ, ςηοπιοάο ηουοάυπι ςυίάβιη βυαιη, 
βΐ 608, ςηί ίη βο βυηί, ββηαβη βυυηι αρρβίΐβΐ, ςυοβ 
βΐ Ωΐίοθ Γβ§ηί νοο&Ι,δοΙαηι ζίζαηίοΓαπι ρΓθ]βοΙίοηβπι 
ίη ηοβίβαι ΓβΓβΓβηβ? δβα ίηςυΐΓβ βΓ^ϋηαβηίΒηάο, 
η α πι ςυοά πι&ηυυαι ΟοηάΊίοπβ νββϋ^ίηιη Ιββιιαι οϊγ- 
ουπιΓβΓ&κΫΐηββςυβηΙΐουβ βηίπι οίαηβδίαιβ πι υ ηά α πι 
Γβ^ηυπα βυυιη ρΓοηυηΙί&Ι. Ουοπιθ(]ο? χη οοηίητη- 
τηαΐίοηε, ίηςαίβηδ 63 , τηχιηάχ Ηη]η$, ηοη&αίβηι ΓυΙυ• 
γι, ποιΙΙβΙ Ρίΐίϋβ ηοηηίηίβ &η§"β!ο8 βυοβ, βΐ βοΐΐίββηΐ 
βχ ΓΡ^ηο βίοβ, ρυΐβ ρΓβδθηΙί πια η (Ιο, οίΓβηϋουΙβ. 
Νβςυβ βηίπι ίη Γιιίατο βΐ «ΙβΓηο Γβ$ηο νβΐ ζίζ»ηί& 
βΓβδβυηί, νβΐ ββπΐ βα Μ&1ιΐ3, νβΐ οίΓβπάίουΙα Ιοβυπι 
η&οβηΐ, υ( βχ βο αη^βΐί ΕΠίί ηοηιίηίβ ίβΙ& οοΙΠ^βΓβ 
ν&ΐβαηΐ : βίουΐ θΐ ροβΐ Γ&οίαπι ίβίβπι βοΐίβεΐίοπβπι 
ζίζαηί&ίη ΓοΓηαββηι ίςαίβ οο^ίοίβηΙϋΓ. Ταηε νβΓΟ 
βΐ ,ι'υβίί ίη Γββαο Ρ&ΙΗδ βυί Ιυοβ&υηΙ ίπδΙβΓ δοΐίβ. 
Ουίά ηίβΟοπιίηίνοοίουΒηίηβ&ά άθρηαιβηά&πι άβ- 
ΓβοΙοΓυπι ίπιρίβίβίβπι, ηΐηο &ά ρΓονβηβηάαπι βΐ ααι- 
ρΗΩβ&ηάΑηι ρίθΐβίβπι ί11υ3ΐηυ$ &αΙ βΓΩοβοίυβ ββδβ 
ροΙβ8ΐ? ΕβΒ βηίαι πι υ η (Ια πι, βΐ ςυ& ίη βο βυηί, ΟΗγι- 
βϋ βΐ δβΓν&ΙΟΓίδ ; ίρδυπι βυΐβπι Ι)οπιίηυπι βΐ Ηβ^βπι 
υηίνβΓβί, ηΐ ίη ίυΐυτο ίΙ& ίη ρηεδβηΐι γρ^πο ββθβ 
ρΓκάίεβηΙ. Ουίοΐ νρτο ηοααίηββ ηα&^ίβ δοηβυ, ςυβπι 
ίρβ& ίη&ηίηιαία, (ΙβδΙίΙηϋ βπββ ευρίαπί ? ςυ&οάο- 
ςυίοίθπι βοΐ βΐ Ιθγγα βΐ ρβίΓβε, ίη ςυβηΐυιη βυηί Ώο- 
τηϊηο ρ&ΙίυηΙυΓ, ρπηβίραΐηπι β]ϋβ ρυΙ)Ιίεβ βόίοιιηί. 
Αϊ ίΐΐοβ ηβ Ιυπο ςυίάβηα ρυάβί, ου πι ίπιρΓϋάβη- 
ίϊίϋτη δϋβηα &ο ϋβ νίιίβηΐ ο&δΙί^&Ιασι. Λ $(χία βηχτη, 
ίηςυίί, Κότα η$ςηβ αά ηοηατη Ιβηβύτχ [αοίχ *ηηΙ, βΐ 
Ιβηα ωτητηοία β$ΐ, α ρείΓΧ $ΰί8$ζ αιηί 64 . θα© βηίηι 
ίηΙβΓ ΟΓβ&ΙυΓαπα ιη&ΙαηιβΙ Όοπαίηίο&πι ρβΓρβδβίοηβηι 
οοαιαιυηίο ααΐ βοαιπηδβΓ&Ιίο ί ηΙβΓοβάίΙ ? Ν&πι ββευη- 
άυπι ίπιρΐοΓϋπι ϋίοτυτη ρΙ&οίΐ& Ιβιταπι βυρβΓΐ>ίΓβ(1β• 
οβο&ΐβίβρίβηάίάοη&ύίΐυίηοΐυί,ςααηάοο,υίάβηι νίάβ- 
\)&1 βυηί, ςυί βοηάϋοή βυο ρβΓηίείβαι βϋαΐατυβ βΓ»Ι, 
Ιαηΐίβ ΟΓηοίαΙίουβ βχροηί. <2υοπιοάο νβΓΟ ροβΐ Γβ- 
βυΓΓβοΓιοηβητί, ο υ πα ηοηάυπα ίη ΡαΙηβ ρΐοϋπι,ςυβπι 
ηυηςη&ηι άβδβΓυβΓ&Ι, ΓβάϋβββΙ, α Ρ&Ιγο Αβοβρϋ ρο- Α επιμαρτύρεχαι και 6 ευαγγελιστής• Ου τδ είσερχό- 
μενον, <ρησίν, εις το στ^μα κοινοί τον άνθρωπο ν, 
άλλα το έκπορευάμενον έκ του στόματος, εκείνο 
κοινοί τον άνθρωπον. Έν 5λλοις δΐ πάλιν βραχέσι 
ρήμασι τήν έν όνθρώποις είρήνην καΐ δικαιοσύνην 
κοατύνων και νομοθετών δι' ών Ελεγε* Πάντα δ'σα 
αν Οέλητε ΐνα ποιώσιν υμιν οΐ άνθρωποι, και 
δμεΤς ποιείτε αύτοΐς. Ταύτης αυτού της παραινέσεως 
κα» νομοθεσίας τ6 άνεπ(ληπτον και λυσιτελουν παρ- 
ιστών, τψ άξιώματι τοΰ νόμου και των προφητών 
επισφραγίζει* Ούτω γαρ έστι, φησίν, ό νόμος και 
οΐ προφήται. Ναι δή καΐ ή παραβολή, καθ* ήν τήν 
των ουρανών βασιλείαν άπεικάζει ό Σωτήρ άνθρώπψ 
σπείροντι καλόν σπέρμα έν τψ άγρφ αυτοί, οόκ 
Ιλαττον καταισχύνει τήν άσέβειαν. Πώς γάρ ουκ εστίν 

Β 6 παρών κόσμος της βασιλείας τοΰ θεού, και οι έν 
αυτψ, όποτε αύτοΰ μεν τδν άγρόν αύταΐς λέγει φω- 
ναΤς, ούχ άπαξ, άλλα και δις, είναι δε τόν άγρόν τον 
κόσμον, τόν δε κόσμον ώιπερ &γρόν αύτοΰ, οδτω κλ\ 
βασιλείαν αύτοΰ ; Άναπτύσσων γαρ τήν παραβολή ν, 
Ό σπείρων το καλόν σπέρμα, φησιν, εστίν 6 
ΓΙός τοΰ άνθρωπου, ό δε αγρός έστιν 6 κόσμος. 
Το δε καλόν σπέρμα, οΰτοί είσιν οΐ υΙοί της βα- 
σιλείας• τα δε ζιζάνια είσιν οΐ υΙοί τοΰ Πονηρού • 
ό δε εχθρός ό σπείρων αυτά, εστίν 6 διάβολος. 
Άκούεις πώς τόν κόσμον μεν αύτοΰ λέγει, καί τό 
σπέρμα αύτοΰ τους έν αύτψ, ους καί υΙους της βασι- 
λείας λέγει, μόνην δέ τήν τών ζιζανίων έπισποράν 
είς τόν Έχθρόν αποπέμπεις : Άλλ 1 έπίστησον τοις λο- 
γισμοίς ει τι λείψανον της τοΰ Πλαστού χειρός έν 

^ έαυτφ περιφέρεις. Έν ^αρ τοις έπομένοις περιφα- 
νώς αύτοΰ βασιλείαν ανακηρύττει τόν κόσμον. Πώς ; 
Έν τ>5 συντέλεια, φησί, τοΰ αιώνος τούτου, άλλ' 
ουχί νου μέλλοντος, άποστελει ό Γιος τοΰ ανθρώπου 
τους αγγέλους αύτοΰ, καί συλλέξουσιν έκ της βασι- 
λείας αυτοΰ, δηλονότι τοΰ παρόντος κόσμου τα σκάν- 
δαλα. Ού Λ (αρ έν ττ| μελλούστρ καί άτελευτήτφ, ού- 
μενοΰν ούτε ζιζάνια φύεται, ούτε ταΰτα σπείρει δ 
Πονηρός, ούτε συνίσταται σκάνδαλα, *ίνα έκ ταύτης 
οΐ άγγελοι τοΰ Ποΰ τοΰ άνθρωπου συλ)έξωσιν αυτά- 
έπεί καί μετά τήν έκ τών ένταΰθα συλλογήν ταΰτα 
μεν είς τήν κάμινον τοΰ πυρός βάλλονται. Τότε δέ 
καί οι δίκαιοι έν τζ βασιλεία τοΰ Πατρός αυτών 
έκλάμπουσιν ώς ό ήλιος. Τί τούτων τών Κυριάκο: ν 

ΡΙ φωνών λαμπρότερον ή δυνατώτερον, καθελεΤν μεν 
τήν άποστασίαν, ύψώσαι δε καί κρατΰναι τήν εύσέ- 
βειαν ; δι* ών τόν κόσμον καί τα Ιν αύτψ τοΰ Χρι- 
στού καί Σωτήρος ημών άνακηρύττουσι* Δεσπότην 
δε καί Βασιλέα τοΰ παντός ώσπερ της μελλούσης 
οΰτω και τής παρούσης άναγορεύουσι βασιλείας. Τ* 
δέ φιλονεικοΰσι τών άψυχων γενέσθαι άναισθητότ*- 
ροι ; οπόταν ήλιος μίν, καί γη, καί πέτραι, δι' ών τψ 
Δίσποτικψ συνέπασχον πάθει, τήν αύτοΰ δεσποτείαν 
κηρύττουσι, ούτοι δε κάκείνων τήν άνοιαν αυτών 
ελεγχόντων ουκ αίσχύνονται. Άπό γαρ της έκτης, 
φησίν, ώρας έως έννάτης σκότος έγένετο, καί ή 
γη έσείσθη, καί αϊ πέτραι έσχίσθησαν. Τίς γάρ •ο ΜαΙΙη, νιι, 12. « 16Μ. " ΜαΙΙη. χπι, 38. « Μβϋη. χχιν, 31. 64 ΜαΙΙη. 27, 45. 113 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΚΉΛίΟδ ΙΙΒΕΚ II. 114 κοινωνία ή συμπάθεια πονηρού πλάσματος καΐ Δε- Α ΙββΙ&Ιβαι ία οοβίοπι βΐ ΙβΐΎβηα,ςοοηιοι, ςιιί άβάβΓβΙ, 

ηοα 6Χ8Ϊ3ΐβΙ)&1 Βοαιίουβ? ΙΙα βηίπα Ιιο^υα ϋβο αά- 
Υ6Γ8& Γη«1β^ΐοίΙ. ΙηβυρβΓ νβΓΟ βί ββπ βΐ άοηααβ & 
ΐΏβηα ΜβΠ ρΓοΩοίβουηΙιΐΓ, ςυοαιοάο βοηυδϋβϋδ, 

δβΓΥ&ΙΟΓ ΟΟβΙβΓ, &38θθ1Ϊ3 5018 ρΓ&ΙβΓ 2Β16ΓΟ& ΟΟΟΑ 

βί &£Γ08 βί άοαιοβ βχοΐοΐΐυπιπι 86 ροΙΙίοβΙυΓ,ςυίρρθ 
ςυ« βί Π3&1& βυηΐ, βί ιη&ΐί οοοάίίοπβ, βί ίο ςιΐ3? ίρβθ 
ροίθδΐϋΐθπο ηοα ΟΗϋβΙ νβΐ ρο83ίάβη(ϋ β», νβΐ &1ϋβ 
6ΐ1ιίοοοάΓ? ()υοαιοάο ν6Γ0 Γ&3 βΓβΙ, ββ, ςυ© οοβϋβ 
βυηΐ, ρΓββίΏϋ Ιυοο ά&Γβ ίίδ ςαί οαιοία ΓβΙΐςυβΓ&οΙ, 
θί ίρβοαι ββουΐί βΓ&ηί, οΐ ΐηΙθΓ ρΓβΒσιία ίΙΙαΦίβΓΟ&αι 
ςυοςυβ τίΐ&πι ΓβροοβΓβ,&Ιςυβαάβο ηαβίβ ου πι βοηίβ 
εοη]ιιη§;βΓβ, βί αοοβββίοοθ παβιΐί άίπιίουβΓβ ίά ςιιοά 

81*06 ί11& 8X06831006 βΌοΟΓΟΟΙ ΟΠΙΟΙΟΟΙ ΘΓβΙ ρΓ«- 

δίΛΟΐίββίαιυπι ?Οιιοπιθ(Ιο νβΓϋβ βϋ&ιη δβΓνβΙοΓ οοβ- σποτικοϋ πάθους ; Έχρήν γάρ μάλλον δ'σον, έπ• τψ 
των άσεβων δύγματι, λαμπρύνεσθαί τε και κοσμον 
περιβάλλεσθαι μειζοοά τε και περιφανεστερον, έφ' 
ψ τον καθελεΐν παραγεγονύτα τον πλάστην αυτών 
τηλικοΰτον πάθος εβλεπον υφιστάμενον. Πώς 81 
μετά τήν άνάστασιν μεν, οΰπω 8ε προς τους πατρι- 
κούς ό μηοέποτε τούτους λιπών άνελθών κόλπους, 
πάρα του Πατρός τήν έξουσίαν λαμβάνει του τε ου- 
ρανού και της γης, ών ουκ ήν Κύριος ό διδου; ; Ούτω 
γάρ ή θεομάχος γλώσσα δυσφημεί. ΈπεΙ τούτοις 
81 ει άγροι και οικίαι της χειρός είσι του Πονηρού, 
πώς ό αγαθός θεός ό Σωτήρ ημών τοις προθύμως 
ήκολουθηκόσιν αύτ|> μετά τών αιωνίων αγρούς και 
οικίας επαγγέλλεται παρασχεΐν, δ φαΰλά τέ εστί και φαύλου ποιητοΰ, και ών ούτε Κύριος αυτός εχειν, ° ΙβΓ άβρΓΦΟβρΙίδ 1?£&ΙίΙ)ΐΐ3 ίο(0ΠΌ£&θ8ρηπιααι άίχίΐ οιίτε άλλοις παρασχείν ; Τί δε και είς μισθόν έδει φέ- 
ρει ν τά του 'Εχθροΰ τοις πάντα λιποΰσιν και άκολου- 
θήσασιν αύτφ, και συμπεριλαμβάνειν αύτοΤς εν τψ 
δώρψ, και την αίώνιον ζωήν άγαθοϊς συνάπτειν 
φαύλα, και δια της προσθήκης του χείρονος ένυβρί- 
ζειν και δ δν ήν χωρίς της προσθήκης κάλλιστον τών 
δώρων ; Ηώς δε πάλιν Ιρωτησάμενος ό Σωτήρ περί! 
τών νομικών εντολών πρώτη ν μεν είναι φησιν . 
"Ακουε, Ισραήλ• Κύριος ό θεός σου Κύριος εις 
Ιστι. Και αγαπήσεις Κύριον τον θεόν σου έξ 
δλης της καρδίας σου, και έξ δλης της ψυχής 
βου, και έξ δλης της Ισχύος σου, και έξ όλης 
της διάνοιας σου ; Δευτέραν δέ, ην ουδέ ή έρώτησις 6586: Αηάί,ΐΒΓαίΙ : ϋογηίηηε ΰβίΐ$ ίιιια ΰοτηίηη$ ηηιι$ 
6$1. ΕΙ άΐΐίρβδ ΰοτηίηηιη ϋβητη Ιιιητη βχ ίο ίο οοτά* 
ίηο βί ίοΐα αηίτηα Ινα, €ί €χ οηιηΐοια νιηοια Μ$, €ί 
€Χ οτηηί ηαηίβ Ιηα **. ΑΐΙβηιπι νβΓΟ, ηιιοά ςυββίίο 
οθ Γ6ςυΐΓβο&1 ςυίάβπι ; βί/φ*»* ρτοχιτηηηι (ηατη ηί Ιβ 
ίρίΐιτη ^.Νβςαβ ίο βο βχςυίβνίΙ,ββά ουαα ίοΙθπ•θ£&η- 
Ιβπα δίΙ»ί οοηββηΐίβηΐβπι ο&οίυβ ββββΐ, οοο ρΓοοαΙ &ο 
βο 6886 (ϋχϋ ϋβί Γβ^ηαπο. Ουοοαοάο βυΐβαι Ιβ^ββ 
ΜοβαΐοΦ,βί ςυίάθΐο ίυίβββοί οοβίίβ,ρηαιυωςαίάθπι 
υηαπι Όβυοι βί Οοπαίουιο 90ΐΓβ 86 θί β^ηοδοβΓβ, 
Αίςυβ βαπχΙβΓη δοΐϋΓΏ βχ ΙοΙο οοΓ(1β, θί ρΓοχίσιαπι ϋΐ 
οοαιίο6πι ίρβυπι &οα&οάυ οι 6386 ρΓθβΙθΓθοίυΓ? 8ϋ^ί- 
Ιιιγ υουαι Όβαηα βί Οοοιίουαι ρΓββάίο&Ι Μθ8βδ, οβο βπ^τει. Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς εαυτόν, ρ ρΓβεΙβΓ βοαι βΐίυπί οοΐί Υβΐ αάοΓ&π νυΚ, ροβΐ ίΐΐυά ϊαι ού μέχρι τούτου εστη, άλλα και τόν επερωτώντα 
«υμψηφον ευρών ού μακράν άνεΐπεν είναι τήν βασι- 
λείαν του θεοΰ. Πώς γάρ αϊ ΜωσαϊκαΊ νομοθεσίαι, 
ιΓπερ ήσαν του Έχθροΰ, πρώτον μεν ενα θεόν και 
Κύριον νομοθετουσιν εΐδέναι και νοεΐν. είτα τούτον 
μόνον αγαπάν εξ δ'λης καρδίας, και τόν πλησίον ώς 
εαυτόν ; Ει οΰν ενα θεόν και Κύριον ανακηρύττει Μω- 
σης, και παρά τούτον άλλον μήτε λατρεύειν, μήτε 
προσκυνείν, μετά δΐ ταύτην τήν πρώτην ώς αληθώς 
έντολήν, και το φιλάλληλο ν και φιλάνθρωπον κατά 
τον βμοιον τρόπον του σωτηρίου προστάγματος νο- 
μοθετεί, που ή πονηρά της αποστασίας αρχή , Άλλ 
6 μεν Γραμματεύς συνήκε του Δεσπύτου, τήν Μω- 
•αίκήν χυρουντος φωνή ν, ότι εις έστιν ό θεός, καΐ νβΓΟ ρηοιυοι ρΓΦΟβρΙοπι πΐϋΐαϋπι ίο οοαήοββ βπαο- 
Γβαι ρΓβΒΟβρίο δβΓν&Ιοπβ οοδίη οοονβοίβοΙθΓ υΓ^βΙ, 
αΙ>ί,ςϋδΒ30 ΐβ,πι&Ιυπι&ροδΙ&ΐΗΓΟοι ρηοοίρίασιΐοοααι 
ο&ΐ36ΐ? ΑΙ δοηΙ)& ςυίάβΓη ϋΐθ ίοΙθΙΠ^βϋαί Οοπιίοοιη. 
Μοβ&ίοαοι Ιθββπι αρρΓθ1)&οΐ6Πΐ, ςαοά θοιΠοθΙ αοοβ 
βίΐ ϋβυβ, οβο υΐΐαβ ρΓβεΙβΓ βοπα. Ουί νβΓΟ δοηοίβ βί 

ΡΟ&ΓΪ883Ϊ8 ΠαβΙίΟΓββ 6886 30881 8ϋπ1, Π6 Πΐίθίθ1&Π1 

ςαΐάβαι ρίβΐ&ΐίβ ρ&Γΐβπι βΐοίββΓν&οΙΧυοΑβ νβΓΟ,νβΓ- 
ύοΓυοι ϋοπιίηί βοπρΙοΓ, ςαοοιοάο Ζαοο&γι&οι θΙ ΕΗ- 
5&1)6(ο&οι 9 ία νβίβπ ΙβδΙβπιβηΙο νίνβηίθβ, 3ϋ8ίοβ, 
βοβςυβ εοΓ&πι ϋβϋ,ηοη ΙβηΙυπα εοΓ&πι οοηαίοίοαε 
Γϋΐ88β,βΙ ίο οωαίουβ ϋβί ρΓβΒΟβρΙίΒ βίβίαΐυΐίβΐοοϋΐ- 
ρ&Ιβ νβΓβ&Ιοβ ΙββΙ&Ιυ γ? Ουοοιοάο &ίΙ Ζ&οοαη&αι &&οογ- 
(ΙοΙίο εοΓ&αι ϋβο ρβΓΓυηοίυπα ? ςαοιηοάο Ιβηαρίϋαι ουκ εστίν άλλος πλην αύτου. 0\ δέ τών Γραμματέων Ο Ιβ^&Ιβ, ίο ςυοά ίοίΓοίοαΙ, Ιβπιρίυπι ϋβΐ &ρρβ11&(?6ΐ και Φαρισαίων πλέον έ'χειν προσταχέντες, ούδε τήν 
Ισχάτην μοίραν της εύσεβείας σώζουσιν έν εαυτοις. 
Αουκάς δε 6 τών Δεσποτικών ρημάτων συγγραφεύς, 
τ£κ τόν , Ζαχαρία ν καΐ τήν Ελισάβετ έν τ^ παλαιή 
νομοθεσία βιουντας, δικαίους, και τότε ενώπιον μαρ- 
τβρεί του θεού, άλλ' ούκ ενώπιον ανθρώπων, και 
«ορευομένους έν πάσαις ταΤς έντολαΐς του θεού και 
δικαιώμασιν άμέμπτως * είτα και τήν Ίερατείαν τόν 
Ζαχαρίαν τελεϊν ενώπιον του θεοΰ* κα• τόν νομικόν 
•#«όν, έν ψ εισήει, ναόν προσαγορεύει του θεού ; Έν 
«υτψ τε τόν αγγελον δφθήναι Κυρίου, και τότε 
τ»« : Τόν ^ρχιστράτηγον Γαβριήλ, δς καΐ τήν εκ ίο ίρβο &ο@6ίυοι Όεί, βαπιςυβ Ο&ΟΓίβΙβαα οορί&πιπι 
άϋοβιιι, ςαί θί ηβΐίνίΐβίβπι Οοπιίηί βχ νίΓ^ίοβ, 61 
ίρβί Ηΐί ίαΙβπίθΓαΐΦ νίΓ^ίοί βί οαπι ββ αιιιοάο ηαο- 
Ιί&νϋ, νίθυαι, ρΓβεββςυθ βαοβΓάοΙίβ βχΛαάίΙβδ 6886 
ίο Εν&0£6ΐϋ3 &ΓΩΓπι&1,ρυβΓαοαςυ6 ίοίάβαι αιβηαοΓβ- 
Ιϋηι αι&Βοαηι οογ&το Όοπιίηο ΓαΙυΓαπι,δρΐπΙυ ίΐβπι 
8&οοΙο ρίβηυπι, πιυΐϋβςοβ πι&^οί ς&οάϋ ίηΙθΓρΓθ- 
ΙβπΊ, οβο ρ&υοίβ ΙβΓβθΗΐΛΓοπι οοηνβΓβίοοίβ βά ϋβοπι 
αϋοΙοΓβηα, βρίπΐυςυβ αο νίΓΐυΙβ ΒΙί® υβιίΓυπιρΓΟ- 
οοηϋ&1? ΙΙβςυβ βναο^βΐίβΐβ, νβΐ ροΐίαβ ϋβυβ, ςαί 
οβο ρβΓ &Γεο&η^β1ααι Ιοςαϋυτ, οοο ^αοοοαι 50• 
Ιυπι, ςοί βΓ&ϋβπι ρΓορυΙΙυΙβηΙβαι νίάβο&ΐ, ββά βί • Μ•«ο. χπ, 29. •» Ιοίά. 30. 115 ΡΗ0ΤΙ1 ΡΑΤΚ1ΑΚ(3Η;Ε ΟΡ. 116 ΕΗ&πι, ςαί (Για *ηΙβ £Γ&ϋ&ιη βχβΐίΐϋ, βηίω&β & νβΓΟ Χ Παρθένου του Δεσπότου γέννησιν, αύτ^ τε τ$ άκη Οβο &ΤΘΓ8&8, θΐ ροβΐ δαίαη&αι βοοτί&ηΐββ, «ά νβπιπι 
ϋβαπι οοηνβΓίίβδβ ΙββΙίααοηίο, οπιηίβχοβρίίοηβ πι&• 
3<>π, οοηβπηβΛ. ΙΙβΓαιη νβΓΟ Ζαοη&ηαδ δρίπία Οβί 
ΓορΙβΙαΓ, βΐ ρΓορΙιβΙ&β ΒηΙίςιιοβ θβηοΙοΓαηα αρρβίΐ&ΐ 
οηοπιπι. Ετ€χϋ βηίτη, ίηςυϋ ρΓορηβΙβηβ βι ρρΓ 
βρίπίαπι βαηοΐυαι Ιοςυβηβ, οοτηη εαίιιΐά ίη άοηιο 
ΰανίάίί, βίίί $ιιί β1 . ΕΙ αηάβ Ηοε άβπιοηβίΓβΛϋΓ ? 
8ίαιί ΙοανΙίϋ αϊ, ίηςυίΐ, ρβτ ο$ $αηοΙοηιτη α ιχοηΐο 
ρΓορΗβίαηυη $ηοηιτη* 1 . ΡΓορηβΙ&Γυπα, ίηςυίΐ, $ηο• 
ηιτη, ηοη αυΐβπι ηοβϋβ. Οϋίά &υ(βαι ν&1ίοίο&1ΐ βηηΐ 
ΙΙΙί ? ϋβατη τβΰοτάαίητηηι Ιίζίατηβηΐί $ηί $αηοίί β9 ,ηοη 
β*ηβ, Ιιοαιο ρβΓάίϋββίιηβ, ηοβίίβ. Αάηαο νβΓΟ αιββίβ 
ίπιρΐοΓυαι ογβ ΓβΓΓβηαΙϋπΐθ ]ϋΓαηαβηΙϋΓη, ςυοά 
ΑΙ>Γ&η&ιηο ρ&Ιη ηοβίΓΟ ^αΓανϋ, βάάαοίΐ, VI άατΗ 
ηο\>ί$ ροίβίίαΐβτη, εχ τηαηη ίηίτηίΰοηιηι ηο$ίΓθηιτη Ιί- 
ύβταϋι $ίηβ ίχηχϋτβ ίη $αη<£ϋαΐβ βΐ ]ΧΗΐίΙχα ίρ$ί $ετ- 
νίβηάί 70 . ΡθΓρβηάβ ςυβ άίοΐ* βαηΐ. δρίηΐιιβ ββα- 
οΐϋβ ίηαρίβΐ Ζαοηβηαπι, ρίβηυβ βο ρΓορηβΙαβ *ηϋ- 
ςυοβ ωηοΐοβ Πβίςιιβ 8&οβΓάοΙβ8 αρρβΙΙ&Ι, Μοβϊβ 
ίΐβιη ίββίαιηθηΐυιη ρπβάίο&Ι β&ηοΐυπ), ηοΜβςυβ Π- 
οβιΊ&Ιβπ) ρΓββηαηΙί&Ι, βΐ ε α ει, ςαί ΑβΓβη&πιο ίυΓ&- 
νβπΐ, ηυίϋδ ΙίηβΓίαΙίβ (Ι&ΙΟΓβιη ΓοΓβ, βοβςιιβ, ςυί 
εαΐΐυηι ίρβί ρΓββδΙβηΙ, ίη 8*ηοΙίΙ&Ιθ βΐ ίυβίίΐία βί 

86ΓΥ1ΓΘ &88ΘΥ6Γ&1. δί Π«0 ΟΠΙΠΙδΙ Ζ&Χη&ή&β, βρίΐΉΐΙ 

βαηοΐο Γβρίβΐϋ», βάίβββπΐ, ηοηηβ βρίπΐυ ω&ΐο ρίβηί 
^οάίο&αάί βυηΐ,ςυί οοηΐΓ«Γΐ& Ιιϊβ οαιηί&οοηΙβικΙιιηΙ? 
Οαίά υθγο άίοβηΐ &οη&πι1βηΐί 1β£ίβ Μοβ&ίο© «χουβα- 
ΙΟΓββ, νβΐ ροΐίϋβ ρηηοίρ&Ιαβ ϋβί ρβΓίΐΙοΓβδ,ςϋ&ηάο 
νίάβηΐ ^βαπι ίη Εν«η£β1ϋβ ^ΓΟβοΙνα)* ρβπίυοίυιη, 
Ιοίςυβ ΜοββίοΛ ίηεϋΐυΐα οβΒθΓνβηΙβΓη,δ&οπΠοία βθ- 6 
οοηάυιη ρΓβοθρΙυω 1β£ίβ ϋοιηίηί οίΓβΓβηΙβιη, 1)Γ*- 
οηίίβςυβ 3υβΙί δνπιβοηίΒ ίηβΙ&Γ άοηί βυβοβρίυπι, ςυί 
ίηίβΓ ΟΛίβΓΛ ρίβΙ&Ιίδ βΙ 3α8ϋΐίβΒ &Γ^υαιβηΙ& ρβΓ 8ρί- 
πΐυιη β&αοΐυαι ΟΓ&οϋΙαιη ηβοΐϋβ, βΐ εοηαιηαηοιη 
δβΓνβΙΟΓβοι 1)Γ&οηϋ8 εοπαρίβχαβ ββΐ, βΐ ΒβοβάίχίΙ βί, 
βΐ ρΓ«ηυηΙί&νί( 9 βααι ίη 5&1υ1βηα βάνβηίββθ οοΓβπι 
Γ&οίβ οπαηίαπι ροραΙοΓυηα, βΐ ϊηΒίβΓ Ιιιοίβ βά ίΐίαιηί- 
η&ϋοηθίη ββϋΐίαπι, ςυω ροδίη&βοίη θ υ αϊ βίηΙΟΓβάί- 
ίϋΓ®, (Ιίνίηυβ ?6γο βν&η^ο1ίβΙ& ηοη ββΐίδ η&1>οϋ ίά, 
ςαοά Ιαηο^ββΙυπι βΓ»1, οοηίΓα ίηορίοβ ηοβ ηοααίηββ 
οοπίΓηβπιοΓΛΓβ, ββά ίηαρυάβηΐί&ηι βοΓυπα,ϋΙ νΐάβίατ, 
ρΓβενίίΙθηβ, βΐίβπι Αηηααι, ε^υβ Ιηουβ ΑδβΓβηα ηα- 
060&1 βϋοΙοΓβπι, οιιαι &βηβ ίΐΐο ρΓβββηΙβοι, Οοηιί- ράτψ Κ6ρχι, και δι* αύτης τψ χ6σμφ εύηγγελί- 
σατο' και τήν τε προσεοχήν του Ιερέως εισηκοΰσ6χ•. 
δια των ευαγγελίων έβεβαίωσε, και τον έκ των 
Ευαγγελίων παιδα μέγαν ενώπιον εσεσΟαι Κυρίου, 
και πβπληρωμένον Πνεύματος αγίου, καί πολλής 
πολλοΤς άγαλλιάσεως πρόξενον, και των υΙών Ίσραήλ- 
ούκ ολίγοις επιστροφής αίτιον γενέσθαι τξς έπι τον 
θεδν, τψ πνεύματι και τη δυνάμει κεχρημένον τοΰ 
Ηλίου. "Ωστε 6 ευαγγελιστής, μάλλον δε 6 ταύτα 
δια του αρχαγγέλου λέγων θεός, οΰτος ουχί τον 
Ιωάννη ν μόνον, δ'ς την χάριν εΐδε βλαστάνουσαν* 
άλλα και τον Ήλίαν, δς πολλφ προϋπήρχε της χάρι- 
τος, τάς πλανωμένας ψυχάς άπο τοΰ αληθινού θεοΰ, 
και οπίσω των δαιμονίων έκπορνευούσας έπ) τον 
Β ά)η8ινον έπιστρέφαι θεόν, άπαράγραπτον την μαρ- 
τυρίαν παρέχεται. Πάλιν δε 6 Ζαχαρίας Πνεύματος 
αγίου γίνεται πλήρης, και τους άπ' αΙώνων προ^ή- 
τας χορδν αγίων κηρύσσει. "Ηγειρε γαρ, φησι προ- 
φητεύων καΐ δια τοΰ Πνεύματος τοΰ αγίου φθεγγό*• 
μένος, %ίραζ σωτηρίας ήμίν έν οΐκω Δαβίδ τοΰ 
παιδός αύτοΰ. Και πέθεν ή άποδειξις ; Καθώς έλά- 
λησε, φησί, δια στάματος των αγίων των άπ' αΐώ- 
νος προφητών αύτοΰ, άλλ" ουχί τοΰ ΈχΘροΰ. Και τί 
προεφήτευσζν : Μνηιθήναι τον θεον διαθήκης 
αγίας αύτοΰ, άλλ' ουχί, τρισάθλιε, τοΰ ΈχΘροΰ• "Ετι 
δε μάλλον των άσεβων χαλινών τα στόματα, δρκον, 
ον ώμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, επάγει" 
Τοΰ δοΰναι ήμϊν άφέβως έκ χειρός τών έ/θρών 
ημών ρυσθέντας λατρεύειν αύτψ έν όσιότητι 
και δικαιοσύνη. Συλλογίζου τα είρημένα. Πνεΰμα 
άγιον πληροί τδν Ζαχαρίαν, και πληρωθείς εκείθεν 
αγίους τους άπ' αιώνος προφήτας και θεοΰ θυηπό- 
λους αναγορεύει, και την έλευθερίαν ημών προφη- 
τεύει, και τδν όμοσαντα πρδς τδν Άβρχαμ, εκείνον 
της ελευθερίας εΐναι δοτήρα κηρύσσει • και τους 
προσάγοντας αύτψ την λατρείαν έν όσιότητι και δι- 
καιοσύνη λατρεύειν. Ει ταΰτα πλησθείς 6 Ζαχαρίας 
Πνεύματος αγίου διήλθε, πώς ουχί τοΰ πονηροΰ 
πλησθέντες πνεύματος οΐ τάναντία τούτοις άπελεγ- 
χονται φωνοΰντες; Τί δ' αν φαιεν οΐ πικροί της Μω- 
σαϊκής κατήγοροι διαθήκης, μάλλον δε της τοΰ θεοΰ 
βασιλείας μερισταί, δ'ταν όρώσι δια τοΰ Ευαγγελίου 
άναγόμενον μεν είς τα Ιεροσόλυμα τδν Ίησοΰν, τε- ηΐΐΓπςϋθ οβΙβΟΓ&ηΙβηι, οι άθ εοπιιηϋηί Όοηοίηο ββ- π λοΰντα δε τα Μωσαϊκά, και φέροντα θυσίαν κατά τδ άβπι βο βίηαίΐία ρΓοίβΓβπΙθπι ίη 8&ογ& ηίβΙοΓίβ βίΒΐίί 
Οαοά υθγο ρο8ίβ& οοηϋβϋ, ηιαΚυοα οωηίηο ΥβΙβΙ 
&ά Γθρπαιβηάοβ βΐ ά6]ίοίβη(1θ8 βοβ ςαί βαρβΓοίΙίυαι 
ΛάνβΓβϋβ άίνίη&ηι §1οη&πι β£ΓβΓυη1. Ο α πι βηίιη 3β$α8 
ιιη& ουιη ΥΐΓ^ηβ Μ&Ιγθ βυβ, ςυοά &ά ο&Γηβηα, βΐ 
Ρ&Ιτθ βυο ρηΐλΐίΐίο ΗίβΓθ$ο1ναι& ρΓοίθοΙαβ ββδβΐ, 
ρβΓΛοΙίβ ιοί, ςυββ ββοβΓ Οοάβζ ρΓ<ΒβοηΙ)ί(, β&οηβ, 
ίρβίβςαβ ροβίββ άοαιααα ΓβνβΓίβηΐίοηβ, βΐ οϊ) &1>8βη• 
1«αι ρϋβΓϋπι Ια οι ΜλΙγθ ββοαηιίαπα οαΓηβπι, Ι α πι 
ΡλΙγθ ραΐβ,ΐίΐϊο βοΐΐίοίΐίβ, βΐ, ςυβηι άββίύβΓ&ο&ηΙ, 
ςιι©ΓθηΙί6ϋ8, ίβ, ςυί οααηίηπι ςυίάοπι οοηάϋοΓ,ββά 
οο αοαοΓβπι ίη οοαπηβδ νίΓβίηΐΒβΓαΐΩΗαδ ιΟαχάτηε, είρημένον έν νόμψ Κυρίου, άγκάλαις δί δωροφοροϋ- 
μενον τοΰ δικαίου Συμεών, δ'ς μετά της άλλης ευσέ- 
βειας και δικαιοσύνης, περί τοΰ αγίου Πνεύματος 
χρηματισμδν λαβών 5μα τε ένηγκαλίζετο τδν κοινδν 
λυτρωτήν, ηύλόγει τε αύτδν και θεολόγων προεφή- 
τευε σωτηρίαν παραγενέσθαι κατά πρόσωπον πάν- 
των τών λαών, και φώς εις άποκάλυψιν εθνών τών 
μετά ταΰτα πεπιστευκότων είς αυτόν ; Ό δε θειος 
ευαγγελιστής ουκ ήρκέσθη τδ τότε μόνον γεγενη- 
μένον κατά τών ασεβών είπειν, αλλ*, ώς εοικε, το 
άναίσχυντον αυτών προειδώς, και τήν "Ανναν, ής ή 
φυλή τδν 'Λσήρ άρχηγδν είχε, συμπαροΰσάν τε τψ 17 Ιυο. ι, ίΙ>ίά. 70. •• ίΙ>ί<!. 72. ,0 ίΙ>ί(3. 74, 75. 117 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΕΟ8 ΙΛΒΕΠ II. 118 ρεσβύττι, και άνθομολογούσαν τψ Κυρίω, και περί Α ίηςυίΐ, ί]Η&Τ£ΐ>αΙι$ ? Νοηηβ ΒΰίβύαΙίί τηβ ίη ϋ$ ηνχ του κοινού Δεσπότου τά Γσα καΐ δ'μοια π^οφητεύου 
σαν παραδίδωσι δια τ7,ς Ιεράς Ιστορίας. Και το μετά 
ταύτα δε γεγονός ύστερον πολλήν έχει τήν ρώμην 
έκκόψαι καΐ ταπεινώσαι των τήν δφρυν κατά της 
θείας δόξης έπαιρόντων. Συναν ιόντος γαρ εις τα Ιε- 
ροσόλυμα *ηί κατά σάρκα Παρθένω Μητρι, και τψ 
νομιζομένω πατρι του Ιησού, και τελεσθέντων, όσα 
τ» Ιερά Λόγια λέγει. ΕΤτα και έν τψ άνακομίζεσθαι 
οΓκαδε του παιδός του παρόντος, και διά τούτο τζς 
κατά σάρκα μητρός και τού νομιζομένου πατρός 
άπορου μένων τε κα! τον ποθούμενον ζητούντων, ό 
πάντων μεν ποιητής, διά δε ©ιλανθρωπίαν παρθένου 
παις, Τί ότι, φησιν, ΙζητεΤτέ με; Ουκ τ^δειτε, ότι 
έν τοΤς τού Πατρός μου δεΤ ειναί με ; εκείνο το Ραΐή$ τηβίβηηΐ, βι$β άβύβτβ 7ί ? Ιάθω ίΐΐαά Ιβωρίαπι 
ΡαΙπβ δϋί νοο&ηδ, ςυοά ρβΓάίΙΟΓϋπι ογλ πιηΗ ρπη- 
βίμϋ βΗ&Γβ ίη]ϋ3ΐ6 ηοπήηαηΐ. Ουοιηοάο νοΓοηβΡΓβ- 
ΙίοοΓϋΐη ΙβζηυΙβηΙία αϋυηα οωϋ βΐ ιθγγ» βοηάίΙΟΓβιιι 
ρβΙοΙ&ηΙβΓ Πη^ίΙ, βυπι 8θγυηΙογ ποβΙθγ ίρββ, βρίπΐϋ 
βχδϋ1ΐ8η?, ϊ η β ΕΓβ 5 ϊ 1 ί βΐ ίηοοπιρΓβηβηβίοΠί ςυαάαηι 
οοηΓβββίοηβ οΐ&ηοβΐ : ϋοηβΐ^οτ /ίόί, ΡαίβΓ, ϋοηιίηβ 
ϋωΐι 61 16γγχ, ιΐηοά α\)$οοηάΐ$Η Ηχο $αρίβηΗΙ?ηί βί ΐη- 
ίβΐΐιρβηΐίδιι*, βΐ %η/αηΙίΰη$ ί$ία νβνβίαείί η . ΡαΙβτ, 
ϋοτηίηβ οωΐί *1 Ιίττχ, £βηυίηϋ8 ΓιΓιιΐδ οίβηο&ΐ, 80β1β- 
ΓβΙβ νβΓΟ η©ο ηοαιίηιιπι, ίπιρίβίβίβιη οιηηβπα Γβοοη- 
άβηΐίυιη, ΙϋΓϋΐι δβΓναΙοπ ο^ΙοςυίΙϋΓ,θΙ οοβϋ ΙβΓΓββ- 
ςυβ άοπιίηυπι Βββίζββυΐ νοοβί. 8ί νβΓΟ βΓ&Ι&ΐΏΒίο, 
ςαοαιοάο Ιβ^ίβ @γ&Ιιο$« βυοΙοΓίββίβρβπΙϋπι ΙβηΙ&η- \ερόν (9) του Πατρός είναι καλών, ό το της απώλειας β Ιθΐη ίρβυιη, βΐ ν11α.ιχι ΦΙβΓη&ηα ηυ&ΓβΓβ βίηαυί&ηΐβπ), στόμα της πονηρας αρχής θυσιαστήριον δυσφη- 
μεί. Άλλα πώς ή αιρετική μέθη ουρανού και γζς 
άλλον παροινούσα λέγει δημιουργόν, αυτού τού Σω- 
τηρος ημών έν αγαλλιάσει τε πνεύματος κα» τψ 
ά^ρΐζτφ και άνεπινοήτω της έξομολογήσεως άνακρά- &ά1β§6ΐιι Ι&ηςυ&ιη &ά βχίαιίβϊη πιβάίοίοβιη ααιαηά&Ι,βΙ 
ϋ>ίυ(ςυβ8ϋυπιίηνβη!Γ6ΐ,»(1ΐ30Γΐα(υΓ?6υιη(]α6ΐβ^{5• 

ρβΓΪΙϋδ άΐΙΟ ρΠΙΟΗ ρΓδΒΟΡρΙ&ϋθϋβΠΊ ?6Γΐ3Ϊ8 ΓβρβΙηβββΙ, 

βυπη οβηβ Γββροηάίϋββ νβΓΪΙ&β ίρββ. &ίΐ, βΐ άβ νίΐα 
Φΐβτηβ, 81 ββουηϋυιη ειι νίνετβΐ, ορΗυιη 6386 ίοββίΐ. ζοντος • Εξομολογούμαι σοι, Πάτερ, Κύριε τού ουρανού και της γης, δ'τι άπέκρυψας ταύτα άπό 
σοφών και συνετών, καΐ άπεκάλυψας αυτά νηπίοις ; Πάτερ, Κύριε τού ουρανού καΐ τ/;ς γης, 
ό γνήσιος υΙός βο^, καΐ το πασαν άσέβειαν άποκρύπτον μύσος άντιοθέγγεται τψ Σωτήρι, καΐ τού ουρα- 
νού και της γης κύριον τον Βεελζεβουλ ονομάζει. Ει δε ό νόμος ήν τού Πονηρού, πώς πάλιν ό νομοθέτης 
της χάριτος τόν έκπειράζοντα νομικόν, καΐ τήν ζωήν τήν αΐώνιον υποκρινόμενον ζητεΤν, ώς εις μέγα *ίαμα 
τόν νόμον παραπέμπει, κάκεΤΟεν ε6ρεΤν το ζητούμενον υποβάλλει; Τού νομικού δε τάς δύο πρώτας 
αύτοΤς ρήμασι διελθόντος έντολάς, καλώς τε αυτόν άποκριθζναι Αλήθεια εφη, και, ει κατά ταύται πο- 
λιτεύοιτο, τήν αιώνιον ζωήν κληρονομεΐν. 

ΙΓ\ *Ορα δέ και έξ άλλων τήν ίσοτιμ(αν τού νόμου Ο XIII. Τα νβΓΟ βχ &ΙΠβ ςυοςαβ 38 ς υ αϊ θ πι Ιβ^ίβ θΐ 
»« %ι τ ί< χάριτος (10), 'ίνα γνψς δ'τι αυτός έστιν ό της §Γ&Ιί® ββϋ Εναπρβίϋ άί^ηίΐαίβπο «βΙίαΐΛ, ϋΐ βεί&β παλαιά; και της νέας διαθήκης νομοθέτης. Αμήν, 
αμήν, λέγω όμίν, ό ουρανός και ή γη παρελεύ- 
σεται, οΐ δε λόγοι μου ού μή παρέλθωσι. Τούτο 
της χάριτος • δ'ρα δε και τού νόμου • Εύκοπώτερόν 
εστί τόν ούρανόν και τήν γην παρελθείν, ή μίαν 
κεραίαν τού νόμου διαπεσείν Είδες πώς ό Σωτήρ 
ημών, της αποστασίας τό θράσος προειδώς, τά Γσα 
νέμει γέρα και τό κλέος τ^ τε Παλαιή καΐ τή Νέα Δια- 
θήκη ; καίτοι γε έν πολλοίς πολλψ προέχει τά της 
χάριτος. Παιδαγωγός γάρ ήν εκείνος τών έν τή χά- 
ριτι. Άλλ* Ινα δείξη τόν αυτόν έκεΐνά τε και τά 
παρόντα κατά διάφορον χα\ απόρρητον οίκονομίας 
νομοθετήσαι τρόπον, ταΤς αύταΤς και ΐ'σαις φωναΤς βϋΠαάβΓΏ 6886 εί νοΙθΠδ βΐ πονί ΙβΒίβΓΏβηΙί 1β§ίδ1«Ιο- 
Γβπι. Ατηβη, ατηβη, άίοο νοδίί : αζΐηηι βΐ ΙβνταΙταηιι- 
Μ, νβΓύα νβΓΟ τηβα ηοη Ιταη$ίοιιηΙ 73 . Ηοο βά άοοΙΗπαπι 
άβ £ΓΗίί& ρβΓίίηβΙ. νΐιΐβ νβΓΟ είππίβ άβ Ιβξβ : ΡααΙιηί 
6$1, οαίχιτη εί Ιεττατη ίΓαη$ίη $ ςηατη ηηχιτη αρίΰβτη 
Ι6§ί8 ίη Μπάτη οαάβτ* 74 . νΐάββ ςυοαιοάο 8βΓνβ>- 
(ογ ηοδίβΓ, άβΓβοΙΟΓϋπι ίηβοΐβοΐί&πι ρΓΦνίάβηβ, 
£ο;υ&Ιβπι άί^ηίΙ&Ιβα) β( ^Ιοη&ιη νβίεπ βΐ ηονο 
ίηβίΓαιηβηΙο ΐΓίου&ΐ, ςυ&Γηνίβ ίη πηαΐΐίδ ^γ&Ιι& ηιυΐ- 
Ιυπι ρΓ&ΒδΙβΙ. ίβχ βηΐσι ρβά&^ο^υβ 6Γ&1 &ά ββ, 
ςϋδΒ δυηΐ £ΓΑΐί<Β• III νβΓΟ οβΙβηάβΓβΙ βυπκΐβπι βΐ 
ρΓ3ΒΐβΓΐΙα βΐ ρΓ3Β8βηΙίβ. ρΓΟ άίνβΓβο βΐ ίηβ1ΓβΙ)ΐ1ί άίβ- 
ρβηδ&ίίοηΐδ πιοάο οοηδίίΐυίβββ, ϋβάβαι β( θίωίϋ^υβ περί εκατέρας νομοθεσίας έχρήσατο. Άλλα γάρ και Ό ροΓαβίουδ άθ ϋΐΓβ^υβ Ιβ^ίβΙ&ϋοηβ ϋβϋβ ββΐ. ΙΙβ. 61 
κατά τών άπειθοόντων αυτού τοΤς φωτηρίοις διδά- εοηίΓδί βοβ : ςυΐ ηοη ΟΓβάυηΙ θ&ΙϋΙθΓΐ άοοίΓΐη», ηοη 

71 Ιλο. π, 49. 7| ΜβΙΙη. χι, 25. 73 ΜαΙΙη. χχιν, 35. 74 Ι.ηο. χνι, 17. ΥΑΕΙΛ: Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. (9) Τό Ιερόν. Βίηβ ραΐβΐ, τά τού Πατρός & ηοβίΓΟ 
άβ ΙβωρΙο &06ίρί6ηά& νΐ8& ββδβ, ςυαηι βεαίεηΐίαηι 
ρίβηςυβ ο πι η ββ βχ νβίβηοιιβ βΐ ΓβββηϋοΓίουβ &άο• 
ρΙαηΙ,Αίςηβ βχ ηίβ ηοιηίη&1»Γη ^.νοΓ3ΐΐϋδ ίη ΏίιιετΙ. 
$α/τ. ΙίΙ). πι, ο. 12. 1. Κβυοηβηίυβ ίη ηοΐίβ &ά η. 1. 
Ι,υάον. ΟαρρβΙ)υ$ ίΐβιη βά η. Ι. βΐ Ι,αηιοβΓίυθ Βοβ., 
Όε τη^ζίετίο βΙϋρ$εο$ Οπψοχ ίίηρ. ΑΙςυβ ίΙΗ αυίάβαι 
ίη Ιοοοϋοηβ ηαο βΐΐίρϋοβ. νοοθπι τόποίς ίηΐβΐιΐβί νο- 
ΙοηΙ. Α5 η!§ »6θϋηΙ ρ&υοί, ςηί θΙΠρβϊη ρβΓ νυεβαι 
-κράγμασι βορρίβηίββ, ηοη Ι&πι Ιβωρίακι ςυαηι ?*€$ 
6% ηβροίία Ρβίπβ η ίο ίηηηί βχίβΐίηι&ηΐ. ΗοΓυαι β&η- βαπι η^ίΐ 3ο. ΒαχΙοΓβυβ, ίη ϋαίαΐαΐΐί ΐΗβοΙοαιοο- 
ρΜΙοΙορ. ρ. 29 ; βΐ ροεί ε υ πα ά&1& ορβΓ& Μ. ^ο. Ο&βρ. 
ΚΓβ£β1 ίη βρίδίοΐα ρΓορβηιρϋβ& αά εί. Οηηβϋ&ηαπι 
δοηοΒί^βηίυπα. Ι,ίρβίδΒ 1716, ίη 4 βάίΐ». 

(10.) Χάριτος. ΕνΕη^βΙίυπι ηίβ ίηηαί βΐ δοορυβ 
ΡηοΙϋ, βΐ' ορροβϋα νοχ νόμος βαϋβ βνίηοίΐ. Είΐηι 
ιιοΐίοηβπι Ιοβυπι η»1)βΓ6 ίη ^»η. ι, 16 : γάριν αντί 
χάριτος βχίβΙίηιιΐΓϋηΙ νθΙβΓϋπι άοοΙοΓηπι ρβΓ- 
πιυΐΐί, ςηοδ νίάβ &ρηά ΟαΙδΙιβΓϋηΊ ίη Αάυεηατ. $α^^. 
ο. 27 ; οι ,ϊ. Οββρ. 8ϋίοβΓϋΠΐ ίη ΤΗωαητο $<χΙ*$ία$ί. 
ρ. 1498. 119 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΕΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 120 αΐίνιπι νβΐ αοοαββΙοΓβπι νβΐ νίοΙοΓβπο, ςαβπι Μοββη Α γμ«™ ουκ άλλον κατήγορον χα» θρίαμβο ν, άλλοι &£ΓβΓΐ. Ν? €χ\*1%τηεΙη βηίτη, ίηςοίΐ, ςηοά βρο νο» αρηά 
Ραίτβηι αοαι$αίνηι$ $\ιιη 75 . Νοη βαηϋ, 8βι1 ββί, ςυί 
Υ08 *οευ8&1, Μοδβ3 βεϋίεβΐ, αρηά ΡαΐΓβτη. Ηϋ]υβ 
βηίιη Ιβρββ ίρββ βίοι εΓβ(ϋΙ&3 υη& ο υ πα ρΓορηβΙία 
άβ ΟηηβΙο ηΑεΙαβ, βεοϋδ&Ιοι• οηαηίηο Πϋβ άίβηυβ βί 
ΙβδΙίβ οπιηί βχοβρίίοηβ γπ^ογ βπΐ εβηΐΓβ. βοβ ςαί 
1β£θ β]υ& θΐ εοίετβ βΐ λιβλγ6 ιηυΐΐϋοι ηυίάθΐη βίο- 
ΓίβηΙϋΓ, ηίηϋ νβΓΟ θοπιιώ Γβείρί&ηΙ ς υ 80 αη ίρβο 
άβ εοΓηοιπηί ηοδίΓΟ Όοπαίηο βΐ δβΓν&Ιοτβ ρΓ«<ϋεΙ& 
βυηΐ, ςυοά Ι&ηοβπ βΐ εβροί, βΐ &ρβχ βΐ ίηίΐίαπι Ιο- 
Ιίιιβ Ιθ^ίβΙαΙΙοηΐΒ β]αβ βΓβΙ ; ίπαο ηβε εοιτβρίίοηβ ο β 
ΙβπιβΓίΙαΙβιη βοπιω βΐ ρυ§;η&:η &ά¥0Τ8ϋδ βαοο, ηυί 
ρΓβηαηΙί&Ιυβ &1> βο ββΐ, Γ&εΙααι ΗΓΠεί&ηίΐΐΓ. ΡοβΙ- 
ςα&αι ίβϋοτ ωαΐΐΐβ Όοπαίηί νβΓϋίβ, ίπαο ηοα νβΓοίδ τον Μωσην εισάγει. Μή γαρ δόκεΐτε, φησιν, 6'τι 
Ιγώ κατηγορήσω υμών προς τον Πατέρα • ουχί, 
άλλα τίς έστιν ό κατηγορών υμών, Μ ω ση ς δηλονότι, 
προς τον Πατέρα * ου τους νόμους αυτός πιστευθεις, 
καΙ την περί Χρίστου προφήτευαν, αξιόπιστος 8ν 
κατήγορος ε?η, και απαράγραπτος μάρτυς των 
μεγαλαυχούντων μεν αυτού τους νόμους και τιμ^ν 
και στέργειν, μηδέν δε των ύπ* αύτου περί του κοι- 
νού Δεσπότου και Σωτήρος ημών θεσπισθέντων 
προσιεμένων, ο κεφάλαιον ήν και κρηπις, και προοί- 
μιον της δ'λης αύτου νομοθεσίας, άλλα μηδέ συναί- 
σθησιν αναστολής λαβόντων της εις τόν προφητευ- 
θέντα παροινίας τε και θεομαχίας. Δια πολλών τοί- 
νυν Δεσποτικών φωνών, και εύ φωνών μόνον, άλλα βοΐυπα, 86(1 βί ΓαεΙίβ 8ρθ8ΐο1θΓΐΐθ3, βΓΓΟΓβπα ίΐίαπα Β *»ι πράξεων, ναι δή και δια τών αποστολικών έργων εοηίυΙβΛυπι άβάίαΐϋβ, ςυί ρηηείρ&Ιυηι Γβ^ηί ϋβί ίη 
άιιαβ οοηΐΓαη&$ ραΓίθβ βοίηάίΐ, ςυ&πι Ι&ηάβαα νβ- 
ηίαηα βρβΓ&Γβ ροββαηΐ ίΐϋ ςυί ροβΐ Ιοί ίααρίβΙ&Ιίβ 
οοηίυΙβιΙΐοϋβΒβϋοϋο οα&ΐί ρπηοίρϋ νοΙυηΙ&Ιί Πδ,ςυ© 
ββρΐιιηΐβΐ νίναηΐ, οϋββευηοΐ&ηΐ, βί Ρ&ΐΓβιηΓ&ιιιϋί&β 
αηίνβΓβί Βββίζβϋυΐ νοεαηί, Βββίζβϋυΐ νβΓΟ ϋβυηα 
οεευΐΐυιη, βί ίηβΓΓαοϋβαι, εΐ Βοηαπι, βί Ρ&Ιγθπι, υΐ 
ίοθάίοΓα ηοη άίεβαι, ΓβηιιηΙί&ηΙ, ηεε νίοίοπ&πι Όο- 
ιηίαί & εβίϋοαηίαηΐίουβ «Γϋάββίθ ΓβΙ&Ι&οα βΐυρβηΐ αο 
ΓβνβΓβηΙϋΓ, ςη&ηι ρβΓ ϋίοπιπι ΙαΙυβ ηοη ηαίηαβ, βί 
ηοη ηαει^ίΒ βί ίΙΙυβίΓίϋβ, & ρΓκββηΙί άβΓβεΙίοηβ Γβ- 
ροΓίατϋ. Ιπ&ρίβΙβΙβαι βηίιη, ςα&ηι υίηςυβ εοηαηιυ- 
ηβιη ο&6βη(, βϋ^παβί ηονυβ ίΙΙβ &ροβΙ&1& αυά&είυβ 
Ββ ο&ο ία ραΓίβ ΐαείβί, ο^βείβηβ άίεβοαΐ : Οηιηε τε και ρημάτων της πλάνης ήλεγχμένης, ή τό κρά- 
τος της του θεού βασιλείας είς αρχάς αντικείμενα; 
σχίζει, τίνα λοιπόν συγγνώμην £χουσιν οΐ μετά το- 
σούτους της ασεβείας έλεγχους έτι τφ του Πονηρού, 
δι' ών τε φρονούσι και δι' ων βιούσι, καθυπηρετουν- 
τες θελήματι • και τόν μεν Ο'κοδεσπότην του παντός 
Βεελζεβουλ καλούντες, τόν δε Βεελζεβουλ θεόν κρύ- 
φιον και άρρητον, και αγαθόν, και πατέρα, άλλ' 
ουκ δν ει'ποιμι τό άθειότερον, άποφαίνοντες • και 
μηδέ τόν προς τους δυσφημούντας τών Ιουδαίων 
Δεσποτικόν έκτεθηπότες και καταπτήσοννες θρίαμ- 
βον, όν δι' εκείνων ούδΐν ελαττον, ει και μή μάλλον 
κατά της νυν αποστασίας. Κοινό ν γαρ αύτοΐς τό 
θεομαχείν, ει και νεανικώτερον ό αποστάτης θρα- Γίρηηηι ίη ρατίκ ίΓΛ$5Ητη, ηοη εοη$ί$Ιεί 7λ . Ουοηί&ηα (; σύνεται προτείνων έλεγε * Πάσα βασιλεία έφ* Ιαυ- 

βηΐηα ΐΓηρΓΟϋί βί 8ΐυρί(ϋ ϋϋοΐββί, ΥίάβηΙθβ ΟΓβίΐΙοΓβοα 

61 &ηίιη&ϋ βί εοΓροΓβ. οιοΓοίβ ΙϊοθΓ&ηΙβιιι, ΒββΙζΰουΙ 

ωΐΓέΐουΙα ηαβε ΐΓ&η80Γίρ86ΓυηΙ, ίΐα βί άβΓεοΐΐοηίβ 

η^ϋβ ρΓορυ^η&ΙθΓβ8 ορβΓβ. ηΐΑηυυιη ο^υΒ ίη βϋπα- 

άβοα ίΓ&ηβίοΓυηΙ. ΡΓορΙβΓβά εχ οαεπίο βαηκίβηα ϋο- 

ηαίηί νοεε υΐηαβηυβ ρ&τΐιβ ρυ^οαηι ϋβο ίηΙβηΙ&Ι&ηα 

οοηΓϋΐΙβπβ. Ουοά &ί βηίιη ίηίϋνίβυηι Οηαηίροίβηΐίδ 

ίαιρβΓίϋηα (ϋνίά&ΙυΓ, (ϋνίδυπα ηυηςα&πι εοηβίβίεΐ. 

δβά ρπηίΒ ίΐΐβ (Ιίνίθίο νΊαπα είοπιβΐ, αϊ ίη ηαϊΐΐθ 

άίβίΓαηί ςυβ&ί,ηβε υηςαβηαοβΓί&ηι Ββάβηα Ιοεαπαςυβ 

εοηββίΐαί ροβδίΐ. Ουβαι&ϋαιοάυαι ίΐ&ςυβ υίβΓςυβ 

άβρΓβηβηίϋΙϋΓ εοηίΓα ϋβαιη ρυβη&Γθ, ^υάβΒυβ 8θί- 

ΙίεβΙ βί βροβίαΐα, ίΐΐβ ςυίάβαι π)ίΓ&ευ1&, ηίε νβΓΟ 

0Γβ&ΙϋΓα8 ϋβί ηοβίί «(ΙβΟΓίοβηβ, ίΐα εοηίΓα ϋίΓοεςυβ 

ν&ΐβΐ εοπαιηυηίδεί ίηνίηείϋίϋβ Ροαιίηί Γ63εεΐίο. XIV. ββά ςυο άβνβηϋίβ, ηοηαίηββ ! ε υ γ ϋοηαίηο 
Γβΐίείο, εοηβθΓνϋΐη νββίΓυηη, νβΐ ροΐίαβ ββΓνϋηα βί 
αρο9ίβιΙβπι,βΙϋηίνβΓ836ηο3ΐΓ8Β η&ΙϋΓ© ίηάβ &οίηίϋο 
ίηβίάί&ΙΟΓβιη εοηάίΐοΓβηα νοόίβ εοηβϋΙυίΙί8? ευΓ 
ΟβαΙοπ ΓβηυηΐίβηΙββ βί νοδ ΐΓαάίΙίβ, ^οΐ ίηΙβΓίΙυιη 
ηοδίΓϋηα ςυβδήΐ, βί ηοη &ηίηιβθ βοΐααα, ββά βί εοΓ- 
ροΓί ρβΓηίεΐβπι «(ΓβΓΓβ εοη&ΙϋΓ? ευΓ &ά Ιυεβπι 
ε®ευΙϋί$? ευΓ νβΓΟ ΙβηβΟΓ&β εαηα Ιυεβ ρβΓηιυΙβθΙίΒ ? 
Ενΐβίΐ&ίβ βχ εΓβρυΙα, δυτ^ϋβ βχ Ιβΐηειίί ΒοροΓβ, την μεριζομένη, ού συσταθήσεται. Έπει γαρ οΐ 
τών Ιουδαίων αγνώμονες τόν Πλάστη ν όρώντες 
άπελαύνοντα και ψυχών και σωμάτων τα πάθη, 
τόν Βεελζεβουλ ταΤς θεοσημείαις έπεφήμιζον, και 
οΐ της αποστασίας υπέρμαχοι τα έ*ργα τών χειρών 
αυτού είς τόν αυτόν άναφέρουσι. Δια τούτο δικαίως 
τ^ αύτ^ Δεσποτική φων^ καΙ τό θεομάχον άμφοιν 
στηλιτεύοιτ' αν. Και γαρ ε*ίπερ ή μία του παντο 
κράτορος αρχή διατέτμηται, ουκ αν συσταίη τμη- 
θεισα. Άλλ' ή πρώτη τομή οδός καθέσταται του 
και είς μ^ρία διαιρεθήναι, και μηδεμίαν Ι^ροτ^ και 
στάσιν μηκέτι δύνασθαι λαβείν. "Ωσπερ ούν εκάτε- 
ρος άλίσκεται θεομαχών, και ό Ιουδαίος και ό 
αποστάτης, ό μεν τάς θεοσημείας, ό δε τα δημιουρ- 
ϋ γήματα τοΰ θεού διδούς τφ Έχθρψ, οϋτω κατ' 
άμοιν κοινή και άφυκτος ή άπάφασις ή Δεσπο- 
τική. 

ΙΔ'. 'Δλλ' ω ποι φέρεσθε, άνθρωποι ! τ£ τόν 
Δεσπότη ν αφέντες τόν όμόδουλον, μάλλον δε δούλον 
και αποστάτη ν, και της δ'λης ημών &π* αρχής Ιπί- 
βουλον φύσεως δημιουργόν εαυτοΐς επιγράφετε ; τί 
τόν Πλάστην άθετούντες τψ τήν φθοράν ημών ζη- 
τούντι κα• σπουδάζοντι, ού τήν της ψυχής μόνον, 
άλλα και τού σώματος εαυτούς εγχειρίζετε; τί 
προς τό φώς έτυφλώθητε : τί δε τό σκότος τού φω- 
τός ήλλάξασθε ; Έ*νήψατε της μέθης • άνάστητε τού 7 ^080. ?, 45. 7 •Μ«ΙΙη.,χιι, 25. 121 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΑΟ8 ΙΛΒΕΚ III. Ι2ί ψυχοφθόρου χάρου• αναλάβετε της απώλειας εαυ- Α βπριΐβ νοδ ρβΓάίΙϊοηί. Οαοαιοάο νβΓΟ Ηβη Ιιοσ τους. Και «ως αν γένοιτο τούτο ; ιΐ των πράξεων, 
Ιν αίς έχει το κράτος ό Εχθρός, άποστροφήν μελε- 
τήσοιτε, πρότερον πορνείαν, δ»/ ής φθείρεται μεν 
το σώμα, φθείρεται δε την χαλεπωτέραν φθοράν ή 
ψυχή, τό α ύτ αδέσποτο ν δίδουσα δουλεύειν τοις πάθε- 
σιν άδικίαν, ής επικρατούσης ούτε οικία, ούτε 
πόλις, ούτε βίος δλως ανθρώπινος διασώζεται, 
έπιορκίαν, την βυθί ζούσαν την ψυχή ν εις καταφρό- 
νησιν του θεού• μισαδελφίαν, δι' ής ό κοινός υβρί- 
ζεται πλάστης• ό γαρ τό πλάσμα μισών δωρεάν, 
την εις τον ϋλάστην διαβιβάζει παροινίαν. Μι- 
σήσατε ψευδολογίαν, συνιέντες, ώς ό του ψεύδους 
πατήρ ό διάβολος έστι. Μυσάχθητε συκοφαν- 
τίας ήτις των άνελπίστων κακών πολλά και ροΐ68ΐ? 8ί &1) &οΙίοηϋ3θθ ΐΐΐίβ, ίη ςυίουβ ΙιοθΙίβ νίβ 

ρΟθίΙβ 681, ΒΥΘΓΐβΓΘ Υ08 Ι&ϋΟΓβΙΐβ : βΐ ρ η αιυ Π) ςαί- 

άειη & βοοΝβ,Ιίοηβ, ρβΓ ςηβηι ρβΓάΊΐιΐΓ οοΓρηβ, 
αιυΚοςυβ πι&£ί8 &ηίιηβ, & ςυ* ΙίϋβΓίαΙβαι η&οβίίβ 
ίηάυΐ^βηάί βίΓβοΙίοαβ ; Ιο πι αο ϊη]ιΐΒΐίΙία, ςυα άοηιί- 
η&ηΐβ ηβο άοΓηυβ, ηβο οίνίΐαβ, ηβο νϋα η,οπηηΐι 
οιηηίηο οοηββΓναΐϋΓ; α ρβΓ)ϋπο, ςαοά βηΐαι&αι ία 
οοηΐβοορίίοηβιη Όβι ρΓβΒοίρίΙβηι &£ϋ : &5 οάίο 
ρΓΟχίααί, ρβΓςαοά 4 βοαιιηυηίβΟβ&ΙοΓ ίη]αιΐα αΐϋοί- 
ΙϋΓ : ςυί βηίιη ΟΓβ&ΙϋΓ&ηα βίηβ ο&ιΐ8& οάϊί, ίπιρο- 
ΙβηΙΐααι β υ ει πι ίη ίρδυηι οοηάΊΐΟΓβπι ΐΓβηβίβΓί. ΟάΊο 
ΡΟγγο ηαοβ&ΐίβ πιβηίΐβοίϋπ), 0θ£ίΙαηΐβ8 ηιβηάαβϋ 
ρβίΓβπα 688Θ άΊβοο)υπι ; &νβΓ8βΐΏίηί ίτ&ηάυΙβηΙίΛΠΐ, 
ςα» ηιαία βΐίβηι ηοη βρβΓ&1& βοηοίΐίβνίΐ ; Γϋ$Ηβ δρασθαι κατεπράξατο• φύγετε τήν μιαιφονίαν άπ' Β ηοηήοίάίυηι : οοβίίθ οηίπι &Β ίηΐΐίο ηοΕηίοίάα αρχής γάρ 6 Εχθρός άνθρωποκτόνος ήν* τήν φιλαρ 
γυρίαν, ε! μήτι άλλο, τον *Ιούδαν έννοοΰντες' βδελύ- 
ξασθε χλοπήν χαί δόλους κατά του πλησίον, και 
γάμων άλλοτρίων διαφθοράς, και τρυφήν, και άκο- 
λασίαν, και μέθην της πολιτείας υμών έκκαθάρατε* 
τούτοις γάρ συν εισέρχεται, τούτοις ήδεται ό Εχθρός. 
Έν τούτοις λαμβάνει τήν Ισχυν καταδουλώσαι μεν 
τό φρόνημα δμών, και διαστήσαι του δημιούργη- 
σαν το ς θεοΰ, πεΤσαι δε πλάσματα, και είναι καΐ 
όνομάζεσθαι αύτου* αν τών έργων αύτου τών τε 
ειρη μένων καΐ τών παραπλησίων άποστήτε, και 
αυτός αφίσταται αφ 9 υμών, ούκ έχων οΐς έδρασθφ, 
και οις έπαναπαύσηται έν 6μΤν. Και τότε ύμΤν ή 
θεία χάρις έπιλάμψασα έναυγάσει πλάστην έπιγιγνώ- βΓ&Ι; αν&Γΐΐίαιη ίίβηι, ^ά&ηι, ηΐβί βϋαά ουίά- 
ςυ&οα, ΓβοοβίΙ&ηΙββ ; βχδβϋΓβιηίηί ΓυτΙοπα βΐ 
άοΐοβ οοοίΓα ρΓΟχίπΊοΐΏ, ίΐβοιςυβ βάυΐΐβπηα), θΐ 
Ιυχαιη βΐ ίηοοηΐίηβηΐίβπι, βί Ιβπιυ1βη1ί>ιπι & νίΐ» 
νββίΓ© ΓβΙίοηίϋηβ ιιΐίβη&ιη !ι&ΐ36&1ίβ. Ηίδ βηίιη οοη- 
βυββοϋ, οΐ8 (ΙβΙεοΙ&ΙϋΡ ηοδίίβ ; ίη ηίβ ί&ουΐΐβίθοα 
αβοίρίΐ πίθηΐββ νββίΓββ βίοί βαο,μοίβηάί,βΐ βνβΓίβηάί 
& Ώβο οοηάίΙΟΓβ, ρβκυ&άβηάίςηβ οΓβ&Ιυπβ, αϊ 
βυ» βΐ &ΊηΙ βί βρρβϋβηΙϋΓ : βί νβΓΟ βώ ορβηουβ 
β^β Ιυπι οοηΊΓηβααοΓ&ΙΪΒ Ιυοα ί Ι Ιο πι πι βίσιΠίουβ 
«08ϋηβ&ΙΪ5, βϋ&πι ίρββ &1>βΙίηβΚ3ϋ & νοοίβ, ηοη 
η&ϋβηβ ςυίάςα&αι, ίη ςυο ίηηίΙ&ΙαΓ βί αχςυίββο&Ι. 
Τοηο νβΓΟ άίνΐηα ^ΓβΙίϋ αίΓαΙ^βηβ ΠΙυηιίη&οίΙ νοβ, 
αϊ βοηάϋοΓβηα βί ορΐϋοβηι ββηοβε&ΐίβ, ηοη ίηίπιί- σκειν χαί δημιουργόν, ου τον έπίβουλον έχθρόν 9 ^ ουω ίΙΙιΐΓΏ ίηβίάί&ΙΟΓβοα, ββά οοηυαι ίΐΐϋΐη βί ηοηιΐ άλλα τον αγαθόν και φίλάνθρωπον θεόν, έν ψ έκτί- 
σθη τά ορατά και τα αόρατα, άρχαϊ, και θρόνοι, και 
εξουσία ι χαι δυνάμεις, και ό παρών συμπάς και όρώ- 
μενος κόσμος. Και γάρ δι' αύτου πάντα γέγονε, καν 
ή αποστασία, προχαταλαβοΰσα της ψυχής τά όμμα- 
τα, τόν δημιουργόν βλέπειν ού δίδωσιν. Έω; δ' αν 
τοις του Πονηρού καθυπηρετήτε 'θελήμασιν, και τψ 
βορβόρψ τών αισχρών ηδονών συναναφύρησθε, και 
άντι τών σωτηρίων πόνων τ^ ψυχοφθόρφ ραστώνη 
συναναστρέφησθε, ούμενοΰν ούκ αν 6μΤν ή θεία καΐ 
ουράνιος έναστράψ^ αΓγλη ούδε έκστήσηται του 
κράτους τών ψυχών υμών και τών λογισμών ό 
Εχθρός, τοις εργοις Ιχων δεδουλωμένους. Πλην ετι ηαπι ααιίουαι Οβααι, ρβΓ ςυβηι βΓβ&1& βυηίοτηηία, 
νί8ίοίΙί& βί ίηνί8ΐ6ί1ί3, πιβ^ίβίΓ&Ιυβ, βί ΙηΓοηί, βί 
ροΙββί&Ιββ, βί νΪΓΐϋΙββ, βί ρτβββηβ οπαηίβ βο νίβί- 
ηίϋβ ηιυηάυβ. ΡβΓ ίρβυπι βηίπι οπιηί& ίαο(& βυηΐ, 
ςαιιαινίβ άβΐββϋο ϋΐβ, ηιβηΐίβ οουΐοβ ίαββίη&ηβ, 
οοηάΊΐοΓβιη νίάβΓβ ηοη ρ&ΐί&ΙυΓ. Ουοαά βηίιη Μ&ΐί 
νοίυηΐλΐί οοββουηά&ϋβ, οί δοπϋ&αβ ΙϋΓρίυπι νο- 
Ιυρί&Ιηαα πιαβυΐ&οαίηί, βί ρΓΟ β&ΐϋΐβπουβ Ι&οοήουβ 
(Ιβϋοίαβ αηίιη&Β ηοζίαβ 8βο(&οαίηί, ηαηηυ&ηι οβΓίβ 
άίνίηυβ βί οωΐββίΐβ βρΙβηάοΓ νοβ ϋΐυβίπινβπΐ, 
ηβςυβ ροΐββίαίβηι ίη απίπιαβ βί ηιβηίβδ νββίΓ&β 
ΒΓΏΐβοηΙ ηο&ϋ», αυ&8 ββίΐίεβΐ ρβΓ βοΐίοηββ βίοί βυη- 
^β^ι&5 η&οβί. ΙηΙβπΓη ηβςη&ςυ&ηη, ρο$»ΙηαΙ)ί(& ίη- ταΐς διά του αγίου Πνεύματος μαρτυρίαις όδηγεΤν ρ, άυβίπβ, ΙββΙίηιοηϋβ δρϊπΐϋβ β&ηβΐί νοβ &ά ίυββοα υμάς προς τό φως της εύσεβείας χαι τήν άποστα- 
σίαν ελέγχει ν, ούμενοΰν ούκ αν τόν οκνον της έπι- 
μελείας προελοίμεθα. 

ΑΟΓΟΣ Γ. 
Α'. Καί μοι τάς άκοάς αδέκαστους, χαί μηδέν 
λήμμα (1) του Πονηρού φέρουσας άναπετάσατε, και 
συνδιασχοπεΤτέ μοι τών τήν Πάλαιαν Νομοθεσίαν ρίβΐ&ΐίβ (ΙϋοβΓθ, βί άβΓββΙίοηβαι βοηΓυΐΑΓβ ρί- 
^ΓΑοίοαυΓ. 

8ΕΒΜ0 III. 
Ι. ΑρβπΙβ ηαίηί, ο πιβί, αυΓββ ο&βΐ&δ, β! ςαβ 
ηυΐΐηαι Μ»1ί άο£ω& ΓβΓυηΐ, ηιβοηηιο,αβοοηβίάβΓΑίο 
ίη]υΓΪ&8 ίη Ώ&ητη ββηίβηΐίαβ βοτυπι ςαί ΥβΙηβ Τββ- ΥΑΚΙΛΙ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. (11) Λήμμα. Υοχ άί&1ββϋθ!8 ίΛπαίΠ&Γίβ Θ3ί, ςυ& 
ρΓοροβϋίοηββ ΛΓ^ϋοαβηΙΐ β,οοηοΐυδίοηβ άίβϋη^αηηΐ. 
ΐΛΐιηί ϋιάβαι ρβΓ ίηηρϋοηβτη νβΓίαηΙ, ρΓββυηΙβ 
Οίεβτοαβ, Ιϊο. π, ϋε άίνχηαϋοηβ : 8ϋά ά€τηη$ ΙΐΙ>ί άηα* 
ύΐα* **τηρΙίοη€ΐ, $1 οηκ λήμματα αρρβίίαηΐ άίαΙβΰΟά. 
ΟοηίβΓ ϋίο^βηβα) Ι,ββΓίίυοι ϋε ν\Η$ ρ9ιίΙο$ορΗο- ηιτη, Ιίο. π, § 107, βί αάάβ Εζββηιβίίβ δρβηηβπιϋ 
Νοί&β «(Ι ΑηΜορηΑοίδ ΝηΙ>65 9 ν. 456. Αραο* δίοίοοβ 
ίάβαα Θ8ΐ λήμμα <\\ιοά βϋββ άίβίΙϋΓ πρότασις. Ι,θ^θ 
Μ%\ά. Μβη&^ίαπα, αά Ι&θγΙ. νιι, Τ3. Ε^ο ίη νβΓβΐοηβ 
νοοί βηαρΙίοΓβπι βηοίβοί ηοϋοηβπι, ο,α&αι βοϋΐοβί 
βοΗρΙοπβ ηβηβ βα^ιοβΓβ ίρβί νίάβη&ΙαΓ. 123 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΗΙΑΚΟΗΛϊ ΟΡ. 124 ΙαπιβηΙυιη ο&ΙυπιηίαοΙυΓ. Οαοά βίβοίαι ίΐΐυά &Μ&1ο Α. ένυβριζόντων του φρονήματος το άντίθεον (12). Ει 6βΙ, ςοοπιοάο ίΙΗυβ οοάίοβαι ίβ, ςυί αά άββίΓΐίθοάυπι 
Μβΐυπι νβοίΐ, ΓβοϊρβΓβ βαβίίηυίΐ, βΐ Εηυΐΐίδ ουϋίβη- 
Ιίϋυβ ΙβββΓβ ββ ςυΦ άβ 8β ρΓθεηυηΙίβΙα βΓ&ηΙ, ηβςυβ 
Ιθ^θγθ βοΙυπι, ββά βΐ ΙοδΙαπ, &ο άΐοβΓβ : Ηχο ηηηο 
ίιηρίέΐα $ηηΙ χη αντίδια νβ$1τχ$ 77 ; αο ρΓ*ΙβΓβιι αη- 
ηιαη ίΐΐυπι, ηοί β8ΐ ρβποάοβ ΙβπιροΓααι, 8'ιουΙ 
Ιβιηρηβ ββΐ αιβηβιΐΓΛ ιηοΐυβ δθη9Ϊ5ί1Ϊ3, χιί αοεβρίχιτη 
Ό βο ρηεάΐοαη 78 . Οαοπιοάο υογο βΐίιιιη ίη ρ&Γ&1)ο1& 
άβ Ι^αζΑΓΟ θΐ άίνίΐβ ορίίηαιιβ βΐ οοοαίηυιη βαιβαΐίβ- 
βίιηυβ ϋοπιίηυβηοβΙβΓ Μοββη βΐ ρΐΌροβΙ&δ βΗίαΙ&πβ 
οοηνβΓβίοηΐβ βΐ ροβαίΐβοΐίββ ιηβ^ΊβίΓοβ &ρρβ11&(? 
ΗαοεηΙ βηχτη, ίηςϋίβηβ, Μο$βη α ρτορΗβίαί : αχιάχαηΐ 
ϋΐοχ ,9 . Νυοςυίά βοίαη ίβ ςυί ία οοηιπιυοβπι ηοαιί- 
ηοπι β&ΐαίβηα οοβΙγβπι η&ΙϋΓΛΠΐ βυδοβρίΐ, ιΐοοίπη© γαρ έστιν αΰτη του Πονηρού, πώς ήνέσχετο λαβείν 
το Ρ'.βλίον ταύτας, 6 τον Ηονηρόν καθελεΐν παραγε- 
γονώς ; και εις πολλών άν αγνών α ι ίκοάς, οΥ ών προ- 
εκηρύττετο τά περί εαυτού, και ουκ άναγνώναι μό- 
νον, άλλα και διαμαρτύρασθαι, δ'τι Ταΰτχ νυν πε- 
πλήρωται έν τοις ώσ•ν υμών και τδ</ ένιαυτόν, 
δς εστί περίοδος χρόνων (13), ό δε χρόνος μέτρον 
κινήσεως άΐσθητής, τούτον άνακηρύξαι δεκτδν 
Κυρ (ψ ; Πώς δε πάλιν έν τ$ του Λαζάρου και τοΰ 
πλουσίου παραβολή ό φιλάνθρωπος και αγαθός ημών 
Δεσπότης Μωσέα και τους προφήτας της σωτηρίου 
επιστροφής και μεταμέλειας διδασκάλους αποκαλεί; 
"Εχουσι γάρ, φησ'ι, Μωσέα και τους προφήτας• 
άκουσάτωσαν αυτών. Τ Αρα γάρ δ Ιπι κοιν^ του 812» ίηίΙίΛίΟΒ, βΐ 80 βΓΓΟΓΘ 1ίΙ)βΓ8ΐθ8, 8ά 86ΓΥ03 βΐ Β γένους (14) σωτηρία την ημών φύσιν άναλαβών τους πιίηίθίΓΟΒ οοθϋβ βπιβοάβπΐ, υΐ β&ΐυΐίβ ΟαηΙοοπαρο- 
1οβ? Ο ιη β ΟΓβ&ΙυΓα ϋβί βχβίβίβηδ, νβΓββΙ δβπο ηιιοο 
ίαοί» ίηβ&ηί» ^πιάυπι &άπιί11αΐ? Ρογγο βί νβίβπβ 
ίηβίΓϋπιβηη βιιοΙογ ΜβΙυβ ββΐ, ςϋοιηοίίο νβΓΪΙ&Ιίβ 
Γοο8 ρΓΦοίρίί : $€ΐ % ΐίίατηιηϊ 5ητίρΐΗΓα$, ςηχα χη 
%11ί$ χηνβηχ'Λύ νϋαιη χΐεηιαηι 80 ? ϋ!)ί βηίπι ββΐ νίΐα 
«ΙβΓηβ, ία ςοίΒαβ Εοοίβυβ ρβοοβίί άοηιίθ8ΐϋΓ ? ϋοί 
νίΙ& «ΙθΓηβ, ίη ςυίουβ ηοοποΐά* 1β#θδ ΓθγΙ, θΐ 
ρΓββοίρϋ ? Τ&ΐία βοίΐίοβΐ 1ίη^α& Οβο ίηίπιίοβ ρΐΌΓβιτβ 
αυάβί. 8ί ρΓ©ΙβΓβ8 νβίαβ ΙββΙ&πιβηΙιιπι & ΜβΙο 
ββΐ, ςαοπιοάο νβπΐ&β ίρβ& &Η : 5ί οηάετεΐύ Μο$ί, 
ΰΓίάΰηΙύ 61 κηιΚί : άε τηβ ύπίτη ί$ $οΗρ$ϋ ,ι . Νοα 
β&ηβ &ίΙ : δί ίη ηοηηαΐΐίδ 0Γβ(3βΓβΙί8 Μο&ί, Ββά δίπι- 
ρΙίοίΙβΓ ΐρβαοα υΐ Οάβ άί^ουπι ΓβουαΙί&Ι. Οϋοιηοάο μυσταγωγουμένους παρ' αύτοΰ, και της πλάνης 
άπαλλαττομένους, εις τους θεράποντας και ύπηρέ- 
τας άνέπεμπε τοΰ Έχθροΰ, καΐ τότε σωτηρίας τυχείν ; 
Και τ ίς δν άνάσχοιτο πλάσμα θεοΰ υπάρχων αληθώς 
της τοσαύτης άπονοίας την υπερβολή ν ; Ηάλιν δί, εΐ 
της Ιίαλαιας Διαθήκης νομοθέτης ό Ηονηρός, πώς 
λέγει της άγαθότητος ή πηγή• Ερευνάτε (15) τάς 
Γραφάς, δ'τι έν αύταΐς εύρήσετε ζωήν α'ώνιον ; 
ΙΙοΰ γάρ ή αιώνιος ζωή, έν οΐς το κέντρον της αμαρ- 
τίας πολιτεύεται ; που ή αιώνιος ζωή, έν οίς 6 άν- 
θρωποκτόνος νομοθετεί, και παρακελευεται ; τοΰτο 
γάρ ή θεομάχος γλώσσα θρασύνεται. Χωρίς δε των 
είρη μένων, εΐ ή Παλαιά τοΰ ΙΙονηροΰ• πώς Αλήθεια 
λέγει* ΕΙ Ιπιστεύετε Μωσεΐ, έπιστεύετβ &ν έμοί* ΥΘΓΟ ίΐβπιπι Ε(1νβΓ8ϋ3 β08, ς ιπ οίΓΟβ (ΙίβδοΙαΙίοηβοα Ο περί γάρ έμοΰ εκείνος εγραψεν; Ουκ εΤπεν Ει εν 

θοη]ϋ^ϋ βαβρβηβοβ 86 £βΓβΙ)&αΙ, &(ςυβ ία ρ&ίΓΟοί- 

ηίυηι ρβΓίυΓΟ&Ιίοαίβ βυ® &ά Μοββη ρΓονοο&1)8αΙ, 

8ϋ.80βρΙ& βίΓβηαο ί,ββΪ9ΐ»ΙθΓΪδ οαυβα &ϋ : Μο$β$ οο 

άιιηΐιβτη ΰοηΐΐί ν6$ιΗ ρβηηίζίΐ νούή άίηχϋΙβΓβ ηχοτα. 

ΑΙ> ίηίιίο νβΓΟ ηοη βηύ ϋα Β1 . ϋηάβ βυίβηι ίά ρΓΟ- 

1>εΙ? (2ι*ι βηίίη (κϋ €03, ίηςυΐΐ, τηατβιη €ί /οηΐηατη 

(βΰ\1 Μ . ΙΙβςαβ β», ςυ» 8βΓν*ΙοΓ ία Ενβη^βΐϋβ άβ 

οοηίϋ^ίο β&οχίΐ, &ο ίΐΐο ρΓοΩοίδοί &ϋ ςαί ΟΓθΛίυπβ 

βαίβ βΐ ορβΓίουβ 1θ£6β βχβπΐ,βΐ Μοββη ΙβδΙβΙϋΓ ηοη 

οοαίοπιρδίβββ 1β£β8 ία ΟΓβαΙϊοηβ ΙβΙαβ, βεά βχ οβΓ- 

ϋβ οίΓΟϋηαβΙαηΙϋδ άβ ροδίυΐαϋδ θ^ϋ8 λϋςοίά Γβιηΐ- 

61886. 1<β£ί βηίηα βΓβ&Ιίοηίβ »ο ίαίϋο ί&οΐ» ηαβ», ίη- 

«ΐοίΐ, Ιβχ οοηοοΓίΙβΙ, βοΐυϋο νβΓΟΟο^'υβϋ Λάίθρβη- 

β&ϋοηβ βΐ άίβροθίΐίοοΰ Μοβίβ ρβηάθΐ. Οο άυπίίβηα 

77 1.οο. ιν, 21. 7 » ιΒιά. 19. 7 • Ιαο. χυι, 29. 
83 Ιοίά. 9. τισιν έπιστεύετε Μωσεΐ, αλλ* απλώς αύτοΰ τδ άξιό- 
πιστον άνεκήρυξε. Πως δέ πάλιν προς τους κεχηνό- 
τας περί τήν διάλυσιν τών γάμων και τον Μωσην 
είς συνηγορίαν τοΰ πάθους προβαλλόμενους λαμπρώς 
δπερμαχών τοΰ νομοθέτου φησιν, δ'τι Μωσης προς 
την σκληροκαρδίαν δμών έπέτρεψεν δμίν άπο- 
λΰσαι τάς γυναίκας. Άπ' αρχής δε ου γέγονεν 
οΰτως• Και πόθεν τήν άπόδειξιν προάγει ; Ό γάρ 
ποιήσας αυτούς, φησιν, αρσι^ και θήλυ έποίησεν 
αυτούς* ώστε άπερ ένομοθέτει ό Σωτήρ έν τοις 
Εύαγγελίοις περί της συζυγίας, έκ τοΰ θεμένου έν 
τοις αύτοΰ πλάσμασι και ποιήμασι τους φύσει νόμους 
προελθείν έδήλου και τον Μωσήν ού κατιφρονητήν 
τών διά τής πλάσεως δεδομένων νόμων, άλλ' έκ πε- 
80 ,ίοαο. ν. 39. 81 ίοΜ. 46. 8> ΜβΙΙο. χιχ, 8. νΑΚΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(12) Εχ Ιίηαίηβ ηοο βθΓΠίοοίδ ρ&ΙθΓβ νίάβΙηΓ βαηα ]) δραμόντος ί|Γ0 οοοοίοοβ ηαοίΐυηα Γυίβδβ αά 8αάίβηΐ6β, ςοοβ βοί 
ίοβΐ οίο &ά &ΐΐ6οϋοα6οα ϋβ ΥβΓϋίθ βιεϋβΐ, ςυβε &ά 
ΙθςβοΙβΒοοηβΒςοθοβοο&οοοοιασοά&Γί ροββοηΐ. Ηϋ- 
^ϋΒ Γβί νβ8ϋ^ί& βΐ ίοίΓΒ οεοοΓΓβηΙ, ςαβπι&άηιοάυαι 
6ΐίηβοθθϋ]υδ1ί6ίϊΙΠόί8βΚθΠΐ6οΙίο ΓιΙτης δμιλίας. 
Εϊ ρ&Γοηι &5βΒί, ςυίο ίάβαι άβ βυρβποπ Ιίϋθΐΐο ββββ• 
γ&ϊώ, οϋ]υβ θχΐΓθπιβ Υ6Γ08, ηοο βϋβΓΌ εοοϋηο&Ιίο- 
ηβηαηυϊϋ8θοπ3πΐθηΙβΙίοηί9 8ρθΓ8Γ(^υ6βη1,οοηοίοηΐ8 
8&0Γ» ο&οίΐυω β&Ιίβ ΙυοοΙοοΙο δΐθΐυηΐ. 

(13) Περίοδος χρόνων. Ρΐβοίοβ 61 άίββΓίίυβ βη- 
ηρπΐ άββοίΐ ΡοΙΙυχ, Ι. ι,ιν : Ένιαυτδς, έτος, δωδε- 

* "όντος έξ 
περι- κάμηνος χρόνος ηλίου περίοδος περιιλθόντο; 
ωρών ε!ς ώοας του θεοΰ, κύκλον τοΰ αστέρος (14) Γένος, Ηοτηιηχιηί. ΙΙ& νβιΊβηάαπι 6886 βορΓΕ 
ρΓΟϋβνί ίο οοϋβ βά Ιίϋ. ι Ρηοϋί, ρ. 139 (βορηι οοΐ. 
83, ηοΐ. 86). 

(15) Ερευνάτε. ΙπιρθΓ&οάί ίΐβααβ ηοΐίοηβ βεοβρίΐ 
νβΓοασι ηοο ΡηοΙίϋβ, ςυβηα&αηοοάϋηα 61 ΥβΙβΓϋηι 
ΕοοΙββίδΒ 6γ8θο*ε αΌοΙοΓυηα ρίβηςυβ οοαηββ, ςαοΓοσι 
1οο8 οϋπιυΐϋΐβ βΗοϋΙ ^ο. ΟβδρΛΓ 8υίθ6Γϋ8 ίη ΤΚβ• 
$αχιτο ΜεΙκΐαίΙκο, Ιοηα. Ι, ρ, 1210.ΕΧ ΓβοβοϋοΓίοϋβ 
ΕΓ&δοαοβ δοΗηιίάΐαβ ίη Αηχτηαάνεπίοηίοιι* αά Ν. 7. 
Βΐι ρβ γ ηοηοΐοουπο ίηάίοαηάί ηοΐίοηβπι ρΓδθΓβΓβηάαω 
βΐυάίοβθ οοαίοοάίΐ, ρ«αοο8 η&οΐυβ &ρρΐΌΐ>&(0Γ68. 
νίάβ ςα» οϋαι ίη η&οο Γβω βοπρβί *ά Οιβαοοο- 
ηί&α&, ρ. 297. 86(1 άε ηοο Ιοοο &Η«8. 125 ΟΟΝΤΙΙΑ ΜΑΝΚ3ΗΛ08 ΙΛΒΕΗ. III. 126 ριστάσεως το Ικιίνων ήρβμεΤν δπενδιδόντα δικά (ω- Α θηίαι οοπίίβ νβδίπ, ίηςυίΐ, βοτίρβΗ ί&1& Μθ8β8. Ιη- μα (16). Τφ γάρ νόμψ της άπ' αρχής διαπλάσεως, 
φησίν, ό έμδς συμφθέγγιται νόμος. Τ6 δέ διέσιον της 
συζυγίας, συγκαταβάσεώς έστι και οικονομίας (17) 
ΙΙαισαϊκής. Ιΐρός γαρ την σκληροκαρδίαν υμών, 
φησίν, έγραψε Μ ώσης. Της δε συνάφειας τδ άδιάλυ- 
τον, δπερ έγώ νομοθετώ και 6 πλάσας απ* άρχης τον 
άνθρωπο ν δια της κάτι το σώμα διαφόρου διαπλά- 
σεώς, τα αυτά μοι τοϊς εργοις προεΐπε και προδι- 
ωρίσατο. Διό επάγει • Έν τούτω καταλείψει άνθρω- 
πος τον πατέρα, και προσκολληθήσεται τή ιδία 
γυναικι, και έσονται οΐ δύο είς σάρκα μίαν. "Ινα 
δέ σαφέστερον μάθη ς, τίς ό διαπλάσας οΰτω τα σώ- 
ματα, αυτός εΤσάγων τον ζεύξαντα συνεισάγει και 
τον Ολάστην. Φησίν γάρ ' *0 ουν 6 θεός εζευξεν, άΊββοΙυοϋβίη υθγο οοη]υ£ϋ ηοχαπι, ς υ β ιό β£0 ρΓββ- 
οίρίο, θΐ ίβ ςυί ηοηιίηβιιι && ίηίΐίο οοηάίάίΐ, ρβΓ 
(ϋνθΓβααα ςυοά &ά οοΓρηβ ΟΓβ&ϋοηβπι ορβΓβ ίρβο 
ίάθΐη παβουω ΒηΙββάίχίΙ, βί οοηβΐίΐυίΐ. Μβο βάάίΐ : 
Ιη Ηοο ηΐίηςιια Ηοηχο ραίητη α τκαίτβτη, €1 αάΚχ- 
τβΗί ρΓορήχ αχοΗ % βηιηίςηβ άηο χΙΗ χη οατη€τη 
άπατη 84 .» ϋΐ υθγο Γβοΐϊαβ ίηΐβΐϋββδ, ςιιίββίΐ,ςϋϋίβι 
Γοπη&ηΙ οοΓροΓα, ίρβθ βΐ βυπι ςιιί οοηίαηχίΐ,βίίϊηί 
οοηάίάίΐ, β&άβπι ορβΓΛ αρρείΐ&ί. ΑίΙ βοίαι : ΰηοά 
ίίαςη* ϋεη$ οοηνηχϋ, ηοτηο ηβ ζβρατ€ΐ **>. ΤββΙαίαΓ 
8θΓν&ΙθΓ, ςυοά (ΙίνβΓδίΙ&β Γοπηβ νίπ θΐ Γβιηίη» & 
Όβο, φΐί βαρβΓ οπιοί& βδΐ, ρΐΌΓβοΙ* βίΐ, ςυοάςοβ 
οοη]αηοΙίοηβηι ίΐίαπι ίη<ϋ88θ1υοί1βπι οοηββΓν&Γβ 
οροιΊβ&Ι, Μοβαίοα νβΓΟ άοοίπη» &ά άυηΐίβιη οογοΊβ άνθρωπος μή χωρίζέτω. Μαρτύρων 6 Σωτήρ, ότι Β βΟΓϋΠΐ, ςαί 1β£ί Οϋηοχϋ βΓ&ηΙ, Ιβηςυ&αα 8.ά Ο ί IX υ πι 
και ή κατά σχήμα διαφορά τυΰ πλάσματος (18) ανδρός βίαηΐί&αα 8βυ οοηάίΐίοηβπι ΓββρθΧβπΙ, ςααΒ άθ βπι- 
τε και γυναικός, θεοΰ τε του έπί πάντων εστί δη- ρΗββίπιο Ιββίβ, ία ΟΓββΙίοηβ βίίβηΐίο ρΓββΙβπ'Ι», 
μιούργημα, και δ'τι συντηρεΐν οφείλει το άδιάλυτον ροβίϋΐ&ΐο &1ίαυίά άβίΓαηβΓβΙ. 

είς συνάφειαν. Και δτι ή Μωσαϊκή είσήγησις την σκληροκαρδίαν τών νομοθετουμένων περίστασιν 

καθέλκουσαν είς Ιλχττωσιν του κατά την πλάσιν σεσιγημένου νόμου το αξίωμα. 

Β'. Έτέρω δε λόγω εΐ πον/)ρας ήν αρχής ή Πα- Η. ϋΐ νβΐΌ &ά βΐία ίΓβηεββπΐϋβ, 81 ιη&ΐί ρηηαρϋ 

λαιά, πώς 6 την χάριν συναπτών τφ νόμω Χριστός νβΐυβ ΙθβΙβπαβηΙϋΐΏ ίυίΐ, ςαοοαοάο, ςυί βΓαΙί&πΐ είχε ό Σωτήρ ημών λέγει * Πολλοί δίκαιοι επιθύμησαν 
ίδείν α βλέπετε, και ουκ είδον ; Πώς γάρ ηθέλησαν 
Ιδεΐν οΐ του Πονηρού τά του Αγαθού ; ή γάρ επι- 
θυμία του Αγαθού ορμής αγαθής βλάστη μά έστι. 
•Και πάλιν πώς λέγει • Αβραάμ είδε τήν ί^μίρα^ 
την έμήν, και ήγαλλιάσατο ; Πού γάρ άκόλουθον, 
πού δε δυνατόν, τον τής Παλαιάς Διαθήκης άνθρωπον ου αϊ 1β£θ οο^αηχϋ, ΟηπβΙαβ, 8βΓνβΙθΓ ηοβΙβΓ, &ίΙ : 
ΜχιΙΙχ )\ι$1\ άβ$ιά€ΓαηιηΙ νίάβτβ ηιιχ νίά€ί\9 ί $εά 
ηοπ νίάβηιηΐ 8β . Οαοαιοάο θηίαι ρΓο^βηίββ Μαΐί 
Υοΐοίΐ νίάβΓβ, ςυφ δυηΐ Βοαί ? ΟιιρίάίΙ&β βηίπι 
Βοηί &1> ίωρβίυ ϋοηο ρΓοΩοίβοίΙϋΓ. Οαοπιοάο ίάβσι 
&1ίοί άίηίΐ: ΑύΓαΗαιη υίάϋάί6τητη6Ητη 9 Ηβχ$ΗΐίαυΗ**• 
Οαίβηίπιοοηββςυί,θΙςϋίίΙβηροΙθβΙ,ϋΙΙιοιιιονβΙβΠΒ ε?ς τοσούτον υψος άναχθήναι θεωρίας και δυνάμεως, Τβ8ΐ&αΐθηΓι &ά β&σι νΐ8ίοηί8(ίί£αίι&ΐ6ΐΐι ρβΓνβηί&Ι,οΙ Ιδεϊν τήν ή μέρα ν τής επιδημίας (19) τού αγαθού 
θεού, καΐ άγαλλιάσασθαι ; μάλιστα γε τού θεσπέσιου 
Παύλου διαμαρτυρομένου και λέγοντος (20) δ'τι τόκατά 
Χ ρ ιστό ν μυστήρ:ον, καΐ ή παρουσία τού Σωτήρος 
ελαθε τάς αρχάς καΐ τάς εξουσίας τού κόσμου, καί 
τον κοσμοκράτορα. Εί ουν καΐ αυτόν τον κοσμο- 
κράτορα το μυστήριον έ'λαθε, πόθεν αυτού οΐ θερά- 
ποντες τούτο προεϊπον και προεθεάσαντο ; Συ δέ 
λυι και τό περιφανέστερον ενι τήν άσέδειαν Ιλέγχον άίβαι ηαΐίνίΐβΐί» 1>οοί ϋβίοοοβρίοί&ί βΐ 1βΒΐεΙιΐΓ? ρΓβ- 
οίραβ ευπα (ϋνίηυβ Ρ&υΐυβ ΙβθΐβΙυτ βΐ άίο&Ι, ςαοά 
ηονβίβπαιη ΟοηβΙί βΐ λάνβηίαβ δβΓν&ΐΟΓίβ ροΐββίαίθβ 
βΐ ρΓίηοίρ&Ιϋβ ωυηίϋ, ΐρβυοαςυβ πι α η (3 ί άοοαίηαπι 
Ι&ΙαβηΙ. Ουοά βί ί^ίίιΐΓ βΐ ίρ$ϋπι ΐΏυηάί (Ιοιηίηοιη 
οανβΙθΓίυιη ίΠυά ΙαίϋίΙ, υηάβ βθγυι β]υβ ίά νίάοΓαηΙ 
&ηΙθ βί ρβΓβρβΐθΓϋηί? Τυ υθγο &ϋ(1ί βί αΐί&ϋΐ β&αι- 
ςυβ ΙυουΙβαϋοΓβιη ΐπιρίβΐΗϋ» βοηΓαΙ&Ιίοηοω.Οα&η- 
άο βηίαι ΐηοΓβάαΙα βί ιη&ΐβ ββά αΐβ δαάϋυοβΒΟΓυιη Οβο. π, 24 ; Μ&Ιώ. χιχ, 5. Μ ΜλΙΛ. χιχ, 6. • β ΜβίΛ. χιπ, 17. • 7 αοβη. νιιι, 56. 
ΥΑΚΙΛ1 Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (16) Δικαίωμα, ρούνίαΐα. ΙΙλ νοοθοα ίθΐβπι Ιι. 1. ο( Ιβάχτηοηχα, ρ. 33, ββσ, 
Γθίΐίίβηώιπι οβηβαι,ςϋίββίΐοςϋίηίο Νονό ΡοοάβΓβ ίη β (18) Δ'-αφορά τού πλάσματος. Η»ε ί ί^ΗϋΓ ββχυβ 8€πρΐ0ΓΪ5ϋ8 βΟΟίββΙΕΝίίοίβ, πολύσημος 68 1. νιάββ&Πΐ 
ίο Γβω ^β^. ΟβρβΙΙυαι ίο ΟδιβτυαίχοηχΐίΗΐ *α&ϊ$, 

5. 190; ^&^ ΑΗίη^ίυπ), Ιο πι. V. Ορρ., ρ. 363 ; θΐ 
•λ. ΟοίΓβΙοιη ίη ΟοτητηεηΙαηο $χιο Ιιηςχιχ Ηβί>Γ. 
ρ. 882. Δικαιώματα πολέμου άθ Ιβαχδιίί 8βα )ΐιήΙ>Η$ 
ΙεΙΙί ρΓοΓαηί βοηρίοτββ άίοαηΐ. Υιάβ ν&ΐθβίαα), αά 
ΝοίΑβ ΜβαββΛοί, ρ. 273. 

(17) Ο'κονοαίας. νοοίβ ο^υββί^ηίΟοβΙυβ β^Γβ^ίβ, 
■Ι βοίβΐ, βνοΐνϋ Τποπιβδ ΟβΙβΙίβΓυβ, ία Νοιίβ &(1 
ΜβΓοαιη Αηίοηίηαπι, Ηϋ. χι, § 15. Υΐάβ βυο. Οββρ. 
βαίοβή ΊΚβ$αχιτηη% «χΙ$$χα*1. βυο Ιοοο, θΐ Οΰκννα- 
Οοη€* μοοόμ, ρ&κ. 25 8 θ ς. Όίοηνβ. ΡθίΛνϊυηι ίη 
ΰογηΛίίϊια (λίοίορνήί,άί ίηΰαΓηαίιοηε, π, η. Ι,βΙ Ώβ 
ΤηηίίαΙί, ρ. 112; ηβο ηοη Ιβα&βυπι Οϋβαυοοηυπι, 
%Δ Ερχ*1* Ογ6£ογ. Νγ«8θηΐ, ρ. 90 ββς. ηονίββίηαβ 
Μΐβη ββΟΓρ. Ηίοοββίαιη, ίη ΡΓβίαϋοηβ *ά ^ο. Εγ- 
ΒΜϋ ΟΓΕοίί βοΗρΙνιη ροβίηηπιαπι 8οτηε χηΛαηη* ο( 
ΙΗ* άφηΐ/ί αηά οτηικιοηί χη Μ. ΦΗΜοη* ΟοΙΙβΰΗοη ΟϋνβΓβΐΙββ ίηβΙβΓ δΥΠΙΟΟίϊΟΙ ρΓ9Ρ0βρΐί Γυί88β νίάθΙιΐΓ 

Ρηοϋο, βχ ςυο νβίβΓββ ίηάΐββοΊυοίΙβαι οοη)ϋ£ϋ 
ηβχϋηα, ςυβπι ΟηΓίβίυβο'ίββΓίβ υτ$ίΙ, (αηςυαιη ΟΓβα- 
Ιοπδ ίηβΐίΐαϋβ οοηΓοΓπαβπι, άίβοθΓθ ροΐαβπηί. 

(19) Επιδημίας. Ε& τοεβ βοήρΙΟΓβ• βοοίββίαβϋοί 
υΙϋηΙϋΓ βά ΟηηβΙί, Οοηιίηί ποβΙγι, &άνθη(ηαι ίη 
οβΓηβπι βί^ηίΩοβηάυπι. νίαβ Ιοοα β]υ8Πΐθ(ϋ βρυά 
8υΐοβΓϋσι ίη Τίιβ$αητο βεοΐ€$. δυο Ιοοο. νίάβηΙϋΡβα- 
Ιβαα ιΙΙί ββιιι πιυΐυ&ιη 8υηαρ8ΐ88θ & ρΓοΓίΐοίβ ^βαΐί- 
Πυπι ΒϋπρΙθΓϋ)ϋ9, ςυί ΒϋνβηΙηηι άβοπιηα ΒϋΟΓυπι, 
ςυβπι ίη υΓοββ, ίρδίο 8>εοβρΙ&3, Ωβη εοηδυβνίδββ ογο- 
άβΙ>εηΙ, β&άβσι βχρπωΡϋβηΐ νοοβ. νΐ<1β Ηιϊπγ. V»- 
Ιββϋ ΝυΙδδ 8(1 Εαββϋίϊ ΗύΐΟΓ. ΒκΙβήαίΙ. ρ. 185. 

(20) Λέγοντος. ΑΐΙυάβΓΟ νί(1βΙϋΓ βά Ιοουηι Ρααΐί., 
ίη ΒρίβΙ. αά Βρηβε. πι, 9, 10; βίο. ηίβ βίηαίΐββ, 
Κοαι. χνι, 25; π, Τίηα. ι, 9, 18; οόί Ιβωβη άίββΡίβ 
η&ΐί άοπιοηίβ, οοο πιγ8ΐβπϋπι ί^ηοΓαηϋβ, ηοη 01 
ποβηΐίο, ςϋ8Π3νΐ8 Γ&Ιίοηο •βηβϋ• βηοίηίοΐΐί^ ροββίΐ. 427 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΪΑΚΟΗΛΕ <3Ρ. 128 Γ&Οΐίο ββρΙβΠ) ΠηχίΙ ΓγεΙγθβ, βοπίττΐςΐιβ 8Ϊη£υ1ί9 βαβ- Α «κουε. Ην (χα γάρ το Σαδδουκαίων άπιστόν τε και ββββυ ΙβωροΓίβ υ η» πα θειπιάβπιςυβ υχοτβηο ΙπβιιίΙ, 
αίςαβ ηοο Π^παεπΙο βυο εοΓροΓυπα ΓβθαΓΓβοΙΐοηβπα 
ΛνβΓίβΓβ οοη&Ια 68 1, δεΓνβΙοΓ ίΙΙίβ ίηδοΐϋΐηΐβ, ςυοά 
ίη οο πι πι β η Ιο ευο β58β ορίηΛϋβηΙυΓ, ορροηβηΐίϋυβ, 
ς^δβΓβηίίϋϋδοΐϋβ, ου]υ8ηαπι βχ ββρίβπι ίβΐίβ ίυΙυΓ» 
βίΐ υχοΓ, ρ γι πι υ ιώ ς α ί(1 β πι βχρΓΟΟΓβνϋ Ι&ηςοαιη 
βοπρίυπιβ ί^ηοΓ&ηΙίύυβ Μ . ΑΙ ςαοπιοαο ΛηίαιβάνβΓ- 
8ΐο ίη 608 οβάίΐ ςυί Ϊ£ηθΓ*ηΙ ςυοβ Μ&ΐί βυηΙ? ΑΙ 
ίΐΐβ βχ ΐ^ηοΓβϋοηβ δοπρΙϋΓβπιπι αΐίυιΐ ίάςυβ £Γ&- 
νίυβ ίρβίβ ίαιρίη^ϋ ρΐΌοηιιη, ςηοά βοϋίοβΐ ηβο ρο- 
ΙβηΙίβπι ϋβί ηοπηί. Ηίηο πιγ$ΙβπυΓη ΓβδυιτβοΙίοηΐβ 
βίαποβ βχροβίΙηΓαβ : Ιη Γ€$ητΓ€θΙίοηβ €ηίτη, ίηςυίΐ, 
ηίςιιβ ΗΧ0Τ6& άνοηηΐ, ηΰςηβ βίοοαηΐητ, $βά ηί αηρβϋ 
Ώβί ίηοωΐο $ηηΙ ••. Ιαιο ίπιρπιάβηΐίβπι η&πο αάηϋο περί έργον επτά μεν επλαττεν αδελφούς, μίαν δε. 
τα• την αυτήν παρά μέρος ήρμοζον αύτοις γυναίκα, 
και τήν των σωμάτων άνάστασιν άναιρείν τψ πλά- 
σματι διεμηχανώντο, ό Σωτήρ διαπυνθανομένοις αύ • 
τοΤς τ6 διά του πλάσματος, ώς ένόμιζον, απορον, 
καί τίνος εσται των επτά γυνή, άπαιτοΰσιν, πρώτον 
μεν έπετίμησεν αύτοΐς της πλάνης ώς τάς Γραφάς 
εύκ είδόσι. Καίτοι τις έπιτίμησις τοΤς άγνοοΰσι τά 
του Πονηρού ; *θ δέ προστίθησιν έκ της αγνοίας 
των Γραφών, ϊτιρο^ αύτοϊς όνειδισμόν χαλεπώ- 
τερον, μηδέ τήν δύναμιν αυτούς είδέναι του 
θεοΰ. Είτα τρανότερον το της αναστάσεως άνα- 
πτύσσων μυστήριον * Έν γαρ τ^ άναστάσει, φησιν, 
οΰτε γαμοΰσιν, οΰτε έκγαμίζοντσι, άλλ' ώς αγ- ίΟΓίίυβ βΓΩοΑοίυβςαβ 0&8ΐί^&(υΓυ8, ο( ρβΓίίπι ^Γ&Ιίβ Β γβλοι του θεού έν ούρανψ είσιν. Έτι δε σφοδρό- *ο 1β£ΐβ οοηοοΓάβπι ηβπηοηίβπι βχροβίΙιίΓυβ ίίβάβπι 

ΥβΓΟ, βο βλάβΓΏ ορβΓ& Γβ0βηΐίΙ)ϋ8 &άνβΓ88Πίβ ρ1&£&8 

βχ 1β£β Μθ8&ίο& ίηυίοΐυπιβ : Νοηηε ΐ€ρί$1ί» 9 ίηςυίΐ, 
' ςυοά α Ώβο άίοίηηι β$1 : Ερο $χιτη ϋειι* ΑύηχΗατηχ, βΐ 
Οβη$ Ηααοΐ, βΐ 0<τκ* ]αοοΗ 90 . Οαο ίρβο άίββιΊβ οβ- 
ίβηάϋ, ςαοά ΑΙ>Γ&η&ιη βΐ Ιβ&αο θΐ ^οοΐ) ©Ιβπι» νίΐβ 
ηβΓβάββ βίηΐ, βΐ ηηοά ϋβυβ ©ΙβΓηυβ, αο Γββυιτβο- 
ϋοηίβ λποΙογ, βΐ, ςαί ηίηο ρβηάβΐ, ΓΓϋοΙϋβ Ι&γ^ιΙογ 
ίΠοΓαπι δίΐ ϋβϋβ. Α^υοβίΙ υογο ίη ββςυβηϋοοβ 
ηβΒΟ : Νοη ϋαςηί Όζ\ι$ τηοτίηοτητη Όβχα 6$1, $*ά νί- 
υβηΙίΗτη νι . ΑΙςυβ η«ο ηαοηηϋ, ηί ο πι η β πι ίπιρίοΓϋπι 
ηοιηίηυπΊ ρπΒίοχΙυιη βΙϋάβΓβΙ. Νβςαβ βΐίααι οπαΐβϋ 
οοοαοαοιηοΓ&Γβ, υοί ίβία βοπρία βχβίβοί, βοά ρβΓ τδρόν τε και Ισχυρότερον διελέγχων τήν ανοιαν, και 
άμα μίν της χάριτος καΐ του νόμου τήν σύμφω- 
νον (21) άλληλουχίαν τρανολογών, άμα δε καΐ πλη- 
γήν (22) άύτοΤς διά τής Μωσαϊκής νομοθεσίας κα- 
θιεις, καΐ δι' εκείνων τοΤς νυν άποστάταις, Ουκ 
άνέγνωτε, φησι, το ρηθέν 6πό του θεοΰ • Έγώ 
ε! μι ό θεός Αβραάμ, καΐ 6 θεός Ισαάκ, και 6 θεός 
Ιακώβ ; δεικνύς τε έναργώς διά τούτων δτι 
Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ της αιωνίου ζωής 
κληρονόμοι, και δ'τι θεός αιώνιος, και της αναστά- 
σεως είσηγητής, και τής εκείθεν άπολαύσεως δο- 
τή ρ ό τούτων θεός. Συνάπτει δε καϊ κατά συνέχειαν • 
Ουκ έστιν ουν 6 θεός θεός νεκρών, άλλα ζώντων. 8&ηο1υηιΜ&Γθυΐη6Χθΐ8ηιΐΐί 9 ίη1ΐθΓθ ΜοδίθΟβααιηΦΟ η Και ταΰτα εΤπεν, *ινα πασαν τών δυσσεβών περικόψω λά ίρβυηι άίχίββο 92 . Οϋοά βί ί^ΐΐατ ϋβυ8 ϋβοβ πιογ 
ΙυοΓυαα ηοη ββΐ, 5θ<) ροίίυβ &ρυά βυαι νίνίΐ Αογ&- 
η&ηι, νίνίΐ Ιβα&ο, νίνΐΐ ]αοοΙ>, οπαηβΒςυβ, ςυΐ β&πι- 
άβαι νίνβηάί τ&ΙΙοηβαι δβοίπΐί βυηΐ, βίπαίΐββςυθ βαηΐ 
*α£β1ί8 Όβι ίη οοβΙο, ςαοπΊοάο & πιαίο ρπηοίρίο, οβιι 
ίοαρϋ ίβΐί ηϋββηΙυΓ, ογΙι άίοβηΙϋΓΪΐΙί, ςϋίβά νβΙβΓίβ 
ΙββίΕΠίβηΙί ρΓ8Β$οπρ!α ββ οοηιροβυβΓυηΙ ? πρόφασιν. ΟύδΙ, Ινθα γέγραπται, ταραλέλοιπεν, 
άλλα διά του Ιεροΰ άνακράζει Μάρκου, ώς έν τζ βί- 
βλφ Μωσέως 6 Θε6ς ταύτα ε?ρηκε προς αυτόν• ΕΙ 
ούν ό θεός θεός μεν νεκρών ουκ £στιν, άλλα ζη μεν 
παρ' άύτψ ^Αβραάμ, ζ^ δΐ *Ισαάκ, ζ^ δε Ιακώβ, 
και πάντες δ'σοι τήν αυτών έζήλωσαν πολιτείαν, και 
είσιν ώς άγγελοι του θεοΰ έν ούρανφ, πώς πονηρας 
αρχής, ώς ή πονηρία φησϊν, οΐ κατά τήν πάλαιαν 
βεβιώκότες πολιτείαν ; 

Γ. "Ετι δε μάλλον διελέγχοιτο &ν τής αποστασίας 
τό φρόνημα, έπειδάν τους βουλομένους τυχεϊν τής 
εισόδου τών ουρανών παρακελευόμενος 6 Σωτήρ διά 
ίηίΓΟβυηάί βχηοΓί&ΐυβ, νΐοίββίπι ηβ£ΐί£βηΐ68 η^υβ π τής στενής πύλης άγωνίζεσθαι είσελθεΐν, τους μεν III. Αάηηο νβΓΟ ηαη^ίβΓβΓβΙΙί ροΐββΐ αροβΙ&Ι&Γυιη 
ββοίθηΐί», ςυβη(1θ(ϊαί(1βπα δβΓν&ΙοΓ Θ08, ςυί ο ω Ι υ πι 
ίη£Γβάί ουρίαηΐ, &ά βΐυάίυπι ρβΓ &η£α8(&ιη ροΓί&πι πα&ηά&ΐί, Ιαηςυαπ] ορβΓ&Γίοβ ίηουη» ίΐΐυο &Μβ£&1, 
ιιΙ)ί βίΐ 0βΙϋ8 βΐ βίΓΐάοΓ άβηϋιΐίη. Ουοαςυβ αηάίςϋΕ- 
ςοβ οο1Ιΐ£βΓβ(, ςαί ββ Βΐυάίοβοβ ρΓ«οβρΐ! ίη Γββηο 
Βΐιο ρΓβΒίίΙβήηΙ, ϋβςϋβ Ιο ο α πα ίη βο αβίί^ηβΓβΙ, 
(ΕάνβΓίβ, ο ηοπιο, πιβηΐβιη !), ΑοΓ&ηαηιο, β! Ιβ&βχο, 
βϋ&οοοορηαιαιηνίηάίο&Ι. Αϋβηίαι : 8ί βαάίΓβ ηο- 

•» ΜβΙΙη. χχιι, 29. β • ΙΜά. 30. •• ίοίά. 31, 32, •* Ιοίά. * Μλγο. χιι, 26. 

ΥΑΚ1Λ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. έρραθυμηκότας περί τήν έντολήν, ώς τής άκηδίας (23) 
Ιρ^άτας^ έ*νθα 6 κλαυθμός και 6 βρυγμός τών οδόν- 
των αποπέμπει. ΕΙσάγει δΐ, πανταχόθεν συνάγων 
τους σπουδάσαντας περί τήν έντολήν, έν τ^ βασιλεία 
αύτοΰ, καΐ τούτους άνακλίνων έν αύτ^ (έπίστησον, 
άνθρωπε, τόν νουν Ι) τόν Αβραάμ και 'Ισαάκ, και (21) Τήν σύμφονων. ΙΐΛ 1β£0 ρΐΌ συμφωνίαν, 
ςυοά βΓαΙ ίη Π)β. ΛΙςυβ ίά ςϋί(3βηι Ιοουηι ΙιιβιΊ 
ροίβΓβΙ, 81 ριΐΓΐίουΙβπι καϊ ίηΙβΓ υίΓΕΠίίΐυβ νοοβοα 
βχβίάίβββ 8ΐ&ΐυ&8. δρίΐ ρΐαοβΐ ρηυβ. 

(22) Πληγών. ΚαΟιέναι πληγήν, «ςυβ ΓβοΙβ άίοί- 
ΙϋΓ, ςυπαι καταφέρειν πληγήν, ςυ& ρηΓΑδί υβαβ βδΐ 
ΡΙυΐΑΓοηυβ, 1ί6. ιι, Οβ /οΗηηα ΑΙβχαηάΗ, οϋββΓ- 
ναηΐβ Ηβηηοο ΘΙβροαηο ίη ΤΗααητο Ιίηρηκ. ςηβιη- 
Βάπιοάϋπι βϋλΐη καθιε'ναι λόχον ρΓΟ αιΰτηίΙΙίτβ ίη$ιάία* 9 άίχβΓυηΙ βΐϋ. 

(23) Άκηδίας. νίάβπ ροΐβπιΐ 1β£θηάοπι αδικίας. 
Ηββο βπίπι ΟηΗβϋ ρπΓΛβίβ βι( 1•αοο χηι, 27. Αο 
ρίβρίβΓβΛ βχ νβΙβΓααα Γλϋοηβ ρη>ηυη1ί&η(ϋ η ρβΓ ι 
ββΓΐ Γαοιίβ ροΙβΓ&(, ϋΐ αδικίας ρΓΟ άκηδίας & Π6γλ- 
γϊο ββποβΓβΙαΓ. 8βά Ιυβηϋβιη Ιβηιβη οοάίοίβ Ιβοιίο- 
ηβπι βχίβΐίπιο, ςαί& άβ ηβ£ΐί£βηϋΙ>υ8 βΐ ίηοιιήοβίβ 
ηοπιίηϋ)υ8 ηΐο ββπηο ββΐ. 129 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 Ι,ΙΒΕΚ III. 130 Ιακώβ χαι τους προφήτας προανακλίνει. Αέγει γάρ• Α ΙΗίβ, (ςηίά ββΙ?) ιιΜ νίάβπιίβ, βΐ ΑθΓ*η*πιαιη, β! Καν μη βούλησθε άκούειν δταν οψησθε Αβραάμ 
καΐ * Ισαάκ και Ιακώβ και πάντας τους προφήτας 
εν τη βασιλεία του θεού, 6μας δε έκβαλλομένοτς έξω ; 
Και τίνες οΐ έκβαλλόμενοι έξω, ζ δηλονότι δ'σοι κατά 
μίμησιν του Αβραάμ και Ισαάκ καϊ Ιακώβ, και 
των προφητών ούκ έπολιτεύσαντο ; Ει δε δ'σοι τον 
βίον αυτών και την εύσέβειαν ούκ έζήλωσαν, της 
βασίλείας έκβάλλονται του θεού, και είς τον κλαυ- 
θμδν και βρυγμδν των οδόντων απορρίπτονται, τίς 
αν αντάξιος εύρεθείη τιμωρία τοις έπΐ τοσούτον 
έξοιστρήσασι μανίας; *Ω στομάτων άπυλώτων καΐ 
τψ «ατρί του ψεύδους έτοίμως ύπηρετουμένων, ώς 
και λίστας και κλέπτας και του Πονηρού πλά- 
σματα, και όπηρέτας πολμ^ν ένυβρίζειν ! 01 δε μηδέ ΙβααοαίΏ, βΐ «Γαοοουπι, βΐ οαιοβθ ρπ>ρηβΙ&8 ία Γβ- 
βηο Όβί, νοβ νβΓΟ ΓθΓβ9 θίβοΙοβ? Οϋί νβΓΟ βαηΐ 
ο^οΐί ίΐϋ, ηίδί ίβΐί, ςυί αά βχβωρίυηι ΑοΓ&η&ιηί βΐ 
Ιβα&οί βυ&οοΙ)ί νϋαιχ) ηοηοοΓηροΒϋβΓϋοΙ?Οϋοά βί 
νβΓΟ 6 Γβ£αο Οβί βχρβίίβηάί βαηΐ, βί &ά ΟβΙαηι 
βίςυβ 5ΐΓΐ(1θΓβηα άβηΐίυιη &π)&ηάαηάί, ςυί νίΐβαι 
ρίϋΐαίβηοςυβ βΟΓυπι ίπήί&Ιίοηβ ηοη βχρΓββββΓυηΙ, 
ςϋδθ Ιαηάβπι ροβηβ. θίαΐυβηάα β8ΐ (ϋ^παίΠΐβ, ςυί βο 
ίηδαηί© ρΓοοββββπιηΙ ? βίϊτβηβΐ» ηοηιίηυιη ογ&, 
Ρ&ΐπ πιβηάαβίί &ϋβο ίηΒβΓνίβηΙίυιη, υΐ βΐ Ι&ίΓοηββ 
βί ίϋΓββ, 61 Μαΐί ρΓΟ^βηίβπι αβ βΟΓνοβ βοβ αρρβΙΙ&ΐΌ 
αηάβ&ηΐΐ Νοηηβ υθγο ίΐΐί, ςαί ηβ οίο ςυίάβιη Γογοπ 
8υο οοίοθοι ροηαηί, ββά βΐ βααι,ςαί νίί&πι «ΙβΓη&αι 
Γβ^ηαποςϋθ οωΐββίβ ηοίηβ 1&τ£ιΙιιγ, ςαί ίάβπι 681 
μέχρι τούτου την λύσσαν Ιστώντες, άλλα και τδν β ββϋδ ΛοΓ&Ιι&ηΊί βΐ ΙδΛ&οί βΐ ^βοΜ, ϋβϋβ νίνβηΐίαπί χαριζόμενον ήμϊν την αΐώνιον ζωήν, καΐ την βασι- 
λείαν των ουρανών, δ'ς έστι θεδς Αβραάμ και Ισαάκ 
και Ιακώβ, θίδς ζώντων και ού νεκρών, πονηράν 
αρχήν κα: πονηρών έργων δημιουργδν δυσφη μουντές, 
τά ώς αληθώς του Πονηρού πλάσματα άρ' ούχι 
την δια πυρδς και του σκότους ήτοιμασμένην τψ 
διαβόλψ ποίνήν διαπαντδς εισπραττόμενοι ούκ έλάτ- 
τονα της τόλμης τίσουσι δικην ; Ούδε τδ χάσμα δε το 
μετσξυ του πλουσίου και του Λαζάρου πΐφρίκασιν, 
ο ά [πο] τειχίζει μεν του; μετά του Αβραάμ εύφραινο- 
μένους, άπδ τών έν ταΤς βασάνοις κολαζομένων. 
Άλλ' οΓμοι ! καν μη (24) νυν την αίσθησιν της τιμω- 
ρίας ούκ έχοντες την άπειλήν του Σωτήρος ού τεΟή- 
πασι, τότε δή, τότε πείρα τδ πικρδν της βασάνου ηοη&υίβηι ιηοΓίϋΟΓαιιι,Ιαηςυαχη ηιαίαοα ρπηοίρίιιηι 
βΐ αιαίοπιπι ορβπιπι ορίίιοβηι ο&ΙαπιηίαηΙϋΓ ; ηοηηβ, 
ίοςυ&ΐΏ, ίΐΐί, αίροίβ ΜαΙί νβΓβ ρΓΟββηίββ, βηρρίί- 
οίυητι, ρβΓ ίβηβαι οΐ ΙβηβϋΓαβ άί&ϋοΙορβτβΙυπι,ρβΓ- 
ρβΐυο ρΓονοοΛηΙββ, άί§ηβπι ΓαοίοοΓβ Βϋάαοίββίιηο 
ροβη&πι 1υβπΙ? ΕΙ ηβ 3ίο ηυίάβπι ηίβίαιη, ςαί ίηΙβΓ 
άίνίΐβαα βΐ 1•8ζ&Γϋΐη ίοΐβ^βοΐαβ 68(,ςϋίςυβ &ηίαι&8, 
οιιαι ΑΙ)Γ31ι&ιώο οοηνίναηΐββ, &1) ϋΐίβ βορ&ΓβΙ, ςυί 
βθΙθΓαίβ θΓυοίβΙΐΙ)υδ &ίΩΐ£αηΙιΐΓ, θχρ&νεβουηΐ ? ν&ΐι, 
ςυαηα αιίββΓβ Ιιοαιίηο8, ςαί ηυΐΐυιη ροβο» δβηβυπι 
ηυηο ΙιβύβαΙβδ &1) ΐρβίβ $6Γν&Ιοη8 τηίηϊβ βίοι ηοη 
ΙίπίθηΙ, βο, βο, ίηςυππι, ΙβηιροΓβ &6βΓθίΙ&ΐ6αα άοΐο- 
ΓϋΓΤΊ βχρβΓίυηίΙο βάοοϋ, ηυΐΐυωςυθ ορβΓ® βυ&3 Ια- 
ΟΓϋΐΏ οαρίβηΐββ, εοηίΓα 56 ίρβοβ (ΙϋΓαπι, Ιοηβαπι βί μαθόντες, καν ούδεν κέρδος ε&ρήσουσιν, πολλήν καί Ο η0 α Γθνοο&ηάαπι ββηίβηΐίαηι ΓβΓβηΙ ! Ιίίςυβ ίη ρη- 
μακράν καΐ άτελεύτητον εαυτών ποιήσονται την 
κατάγνωσιν! Μάλιστα γάρ έπειδάν τδν Άοραάμ, 
κατά την του πλουσίου παρχοολήν, ε^ς έπικουρίαν 
καλούντες, δν έχλεύαζον, έλεούντα ουχ εύρήσου- 
σιν (25). ΕΙ γάρ ό είς τδν Λάζαρον παροινήσας τών 
'Αβραμιαίων κόλπων φοβερψ χάσματι ύπερορίζεται, 
καΐ τω άκοιμήτφ πυρί τή^ δίκην της άφιλανΟρώττΟυ 
γνώμης απαιτείται* καΐ της μακαρίας εκείνης ευ- 
φροσύνης και αναπαύσεως γλίχεται μεν, άπείογε- 
ται δε, και φλέγεται μεν την γλώσσαν, όδυναται δε 
πίκρας όδύνας' και τότε της παροινίας οΰσης, δ'τι 
μή μετέδωκε τψ δμοφυεΤ συμπαθείας, άλλ' ούχ δ'τι 
χλεύην Ιπηνεγκεν, ή δυσφημών ώφθη• πώς ούκ αν 
πολλαπλασίως καταφλεχθείη και τδ στόμα και ή πιΐδίυηο, υΐιί ββουηάυπι ρ&Γ&οοΙ&αι άβ άίνίΐβ ρΓοΙ*- 
Ι&πι ΑΙ)Γ&η&ιηυαι ίη βϋχίϋϋηι νοοαηΐββ,βυαι,ςϋβιη 
α η 168. ΙυάίοΓίο Ώ&ϋαβΓαηΙ, ηυΐΐα βυί ιηίδβΓ&Ιΐοηβ 
Ι&οΙυιη ίηνβηίβηΐ. 8ί βηίπι ηοπαο ίη Ιι&ζ&Γυιη ί^α- 
Γΐϋ3 &1) ΑοΓ&η&πηβίηα ρβΓ ΐΓβηιβηάυαι ηί&Ιυηι θχ- 
οΐϋόίΐυτ, 61 ί^ηο η α ης υ α αϊ Πηΐβηάο ίηηυαι&ηϋ&Ιίβ 
δϋδθ ροΒοαπα ΙϋίΙ,&ο 36ΐ€Γηβθ ίΐΐίϋβ ηβ&ΙίΙ&Ιίθ βίςαίθ- 
ΙΪ8 (1β9ί(3βπο οβρίΐυτ ςϋΐάθΓΌ, ββά ηοη ροΐϋαΓ ; ϋη- 
§ υ ας υ θ ίηβηρβΓ υπΙΟΓ, βί 80βΓ^)ίδ8Ϊαιο8 ββηΐϋ 
άοΙοΓΟδ, οο β&ιη Ι&ηΙυηι ίηροίβηΐί&ιη, ςοοά ηοη 
ιηίββΓίυβ ββΐ ηοαιίηίβ βίοι βίαιϋίβ, ηοη &υΐ6ηα, 
ςυο<1 Ιυάίοήο αυΐ οοηνιεϋδ αίΓβοίΙ, ςαοηιοάο 
ηοη Ιοη§6 βπινίαβ ϋΙοΓαηι ο$ βί Γιη^υα βί νίβ- 
06Γ& οαιηί& υτεηΙυΓ, ςαί ία Λ1)Γ&η&ίηαηι 8β Ι&ηι ίη- γλώσσα, και τά σπλάγχνα πάντα, τών τοιαυτην κα- υ βοίβηΐββ ρΓ8?8ΐίΙβπηΙ, βί ρβΓ βίϋδ Ι&Ιυβ οοπιηΐϋηθηΐ ταχεόντων παροινίαν του Αβραάμ, και δι' αυτού 
προς τδν κοινδν Δεσπότην και Δημιουργδν την θεο- 
μαχίαν παραπεμπόντων ; Ευ δέ μοι συνε'που τοις 
έφεξης και συνεπισκόπει. 

Δ'. Ό Σωτήρ έν τοις Εύαγγελίοις τδ μεγαλαυχούν 
τών Ιουδαίων και μιαιφόνον καϊ άπιστον στηλιτεύων, 
και αναξίους κρίνων γονής της Άβραμιαίας, καν 
εκείθεν αύτοίς κάτσει τδ φύναι, ΕΙ τέκνα ήτε, 
φησί, του Αβραάμ, έποιειτε αν τά έργα του 

•» ^οβη. νηι, 39. 

νΑΒΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ 

(24) Ιίή. Ιίά Π)8. Μ&ΐίηι Ιθ^γθ μέν. 

(25) Εύρήσουσιν. Βίο 16£0 ρΓΟ εύ ρ ίσου σι ν ςιιοά ΘΓ&1 ίη ιη8. Οοηαίηυιη βί οοηάΊΐΟΓβπι ίηδί&Γ ηοδίίυηι ορρυ^η&- 
πηΙ? Τα νβΓΟ βί ΓβΗςαΕ πιβοαπι οοηδίάβΓ» &ο ρβΓ- 
ρβηάβ. 

IV. 8βΓν»ΙθΓ ΑΓΓΟββηΙίβπι, ποηαίοίάίΛ βί ίηοΓβάα- 
ΙίΙαΙβΓη ^αά8Β0Γυπ1 ίη Εν&ηκβίηβ ε&δϋ^&ηβ, βοβςαβ 
βΙίΓρβ ΑοΓ&Ιι&ηιί, ςυβοανίβ ηίηο οΓΐίββδβηΙ, ίηοΊ^ηοβ 
3ϋ(ϋθΗΠ8, 5ί βΐϋ, ίπςιιΗ, ΑδΓαΗατηί 6$$βΙί$, ΑύταΚα- 
νηϊ ορετα ΓΜβΓ6ΐί$ η . Τηηο ηββ ηίο 8ϋ08ί8ίβη8, ββά 131 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΙΙΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 132 αΐΐβπαβ ρΓΟ^ΓβίΙιβηβ ίη ΙπυπιρΙΐ8ΐηΙοάβϋ8θθθΓϋΙα-Α. Αβραάμ. Και δ θρίαμβο; ού μέχρι τούτων, άλλα ϋοηβ, βυΙ>ίαιι^ϋ : Νοη 6$ΐι& βΐη ΑύταΙικ, ιεά άία- 
1>οΗ* 4 . ΙΙε βηίπι γλΓιο 8ΐαΙυβ™ίηΙ)β1;, ίΐΐίοβ ςυβπιά&πι 
βί ηοπιβη βΐ ρβηυβ ΓβΓβιτβ, ουίυβ πιοΓββ βΐ ββηίηαι 
ίη νίίβ ίπιίΐ&η ιΐο βχρπαιίΐ Ουοά βί νβΓΟ νβΐυβ ΙββΙα- 
ιηβηίαιη πι&ΐί, ββυ ίηβρίβίπιάιιηΐ, ρπηοΐρϋ ββββί,βΐ 
ΑοΓ&ηβπι &ά ί11υ(1 ρβιΊίηβΓβΙ, άΊοβηάιιπι ΓιιίβδβΙ,ΠΙϋ 
βδΐίβ ΑϋΓβη&πιί βΐ βΐϋ άίαοοΚ , βχ υίΓοςηβ βηίαι, 
φιοά υΐ ϋβυβ οοΊο, ίΙ& αιηοΓβ ηοβίίβ ρΐΌββςηίΙϋΓ, 
Ιυάββί υίΓαααςυβ βοίβηΐββ ΓβρΓβηβηάί ροΙβΓ&ηΙ.Ουο- 
πιοάο νβΓΟ β1Η>1 ίΙβΓυιηδβΓνβΛοηΙΙίβ,ςαί ΑϋΓ&ηαηιΙ 
»ίηΙ, Γββηυπα οοβίοπιαι ηβΒΓβάϋ&Ιίβ ίηβίΕΓ αά^ηάίβ&Ι, 
ϋΐίβςυβ ]υη£ίΙ βο« ςαί 86 βχ ΙοΙο οοπίββίδίηθ βχοβρ- 

ΙίθηβρΓ3Β0βρΙθΓϋΠ19ΐυ(ϋθ8Ο8ρΓ6Β8ΐίΙβΠηΙ,ρϋΓϋΙΓίςαθ 

οϋΗϋΐη βχηίηυβπηΐ, βάβο αϊ οοηνίοΐυπι ουιη ϋΐΐβ ίη και σφοδρύτερον αυτών καθαπτό* μένος επάγει, λέγων. 
Ουκ έστε τέκνα του Αβραάμ, άλλα του διαβόλου 
έστε. Ηολΰ γαρ ή γνώμη κραταιδν (26), εκείνου την 
κλήσιν και το γένος υπελθεΐν, ου τδ γν^σιον έν τ$ 
μιμήσει φέρει της ζωής. ΕΙ δ' ήν ή Παλαιά κατά τάς 
άθέτους φωνάς του Πονηρού, ταύτης δε ό Αβραάμ, 
Γσον ήν ειπείν Τέκνα του Αβραάμ, και τέκνα του 
διαβόλου* δι* εκατέρου γαρ α μισεί μεν δ θεός, στέρ- 
γει δε δ Εχθρός, ελέγχονται τιμώντες ομοίως οΐ Ιου- 
δαίοι. Ηώς δε και άλλαχοΰ πάλιν ό Σωτήρ τοΤς περί 
Αβραάμ τήν βασιλείαν τών ουρανών ε*ς κλήρον αφ- 
ορίζει, και συντάττει τούτοις τους όλοψύχψ γνώμ$ 
τών τε προσταγμάτων φύλακας άπροφασίστους δε- 
δειγμένους και καθαρούς αύτψ τήν λατρείαν προσ- Γ6£Π0 οοβΙοπιπι Ι&ηςϋ&αι ρΓβΒοΙαΓϋϋΠ αΐίςαοά βΐιηί- Β ενεγκόντας, και ώσπερ τι μέγα καΐ Οαυμάσιον έ*π- ΓαοοΙοιη ρΓχηιίυαι ροΙΙίοβ&ΙαΓ ? ϋχα> εηιχη νούί$, 
ςηοά ιάηΙιχ αύ οηεηΐβ 61 οεοχάεηΐβ νβηχεηί, €ί νβοηηι- 
ϊβηΐ ϋ\ΐίη Αίν-αΗαηιο εί 1$ααεο 61 Ιαοούο ίη Γβρηο 
οοβΙογητπ •*. Ποοοΐηβ νβΓΟ βίΐ ρΓ»ϋ)ίϋπα βΟΓυπι ςυί 
ίρβυπο 88ηονβπιηΙ? ηοοοίηβ άοηυιη ρΐΌ ίΐΐίβ ςυί 
ββάββ ρΓΟ βο δϋβΙίηυβΓυηΙ? ηββοοίηβ ρΓ33Γ0£ΕΐίνΑ ? 
ηβεοοίηθ ηαβΓ0€δ? ςυοάευπι ωίηίβΐηβ ΜαΙί 61 ββββ, 
6( αυαίθΓαΓί β( νβΓβαπ ροββίηΙ? Ουοπιοάο η«ο βί 
&Η& ηι^αβπιοοΜ Ιυΐβπηΐ βϋΓβδ άίνίηίβ ββπηοηί&ηβ 
αββυβία ? Υ. 8ί νβίαβ ΙββΙαπιβηΙυπι & άί&ϋοΐο βΓ4ΐ,ςυοηαο(3ο 
ΜΑίΙΗββυβ βΐ 1•αο&8, 8βΓ?&Ιοπ8 £θηβα1θ£ί&οη Γβοβα- αθλον διδούς, τήν μετά τών ανδρών εκείνων έν τ^ τών 
ουρανών βασιλεία επαγγέλλεται συναυλίαν ; Λέγω 
γάρ ύμΤν, δτι πολλοί από ανατολών και δυσμών 
ήξουσι, και άνακλιθήσονται μετά Αβραάμ και 
"Ισαάκ και Ιακώβ έν ττί βασιλεία τών ουρανών. 
"Αρά γάρ τούτο Ιπαθλον τοις έπεγνωκόσιν αύτύν ; άρα 
τούτο δώρον τοις, δ*σοι τάς σφαγάς ύπέσχον υπέρ 
αυτούς; τοΰτο φιλοτιμία; τοΰτο έπαθλον, τδ μετά 
τών Οεραπευύντων του Πονηρού καϊ συνεϊναι, και 
συναριθμεισθαι, καΐ σ^ναγελάζεοθαι ; Και ποία δν 
ταΰτα άνέξεται ακοή βημάτων ίίλως έχουσα άκοήν 
θείων ; 

Ε'. Και εί ή Παλαιά του διαβόλου ήν, πώς 6 Ματ- 
θαίος και Λουκάς τήν του Σωτήρος άναπτύσσοντες 560168, ίηΙθΓ Πΐ^ΟΓββ θ]ϋ3 βΐ ρ&ΐΓθβ ηϋωβΓ&ηΙ ΠΙοδ, ^ γενεαλογίαν, προγύνους αύτοΰ και πατέρας τους, 

ους ή Παλαιά κλέος ειχεν, άναγράφουσι ; Ηώς γάρ δ 
άγαθδς θεδς ξ έν σχήματι και δποκρίσει; Έστι γάρ, 
έ*στι τις της αποστασίας ταύτης ουκ δλίγη μοϊρα, 
και ταύτην τήν λύσσαν κατά της ένσά^κου του Λο- 
γού παρουσίας προφέρουσα. Άλλα πώς δ Άγαθδς Ψ ί 
κατά σχηματισμδν και δπύκρ-σιν, ή έν άληθεία και 
υπάρξει τους έν τζ πονηρά διαπρέψαντα ; Διαθιζκ^ 
πατέρας καΐ προγύνους έαυτοΰ γενέσθαι κατεδέξατο, 
και τοιούτου σπέρματος έπιλαβέσθαι, ου πλάστην 
ουκ ήγνύει τδν ΙΙολέμιον ; Και πώς μή έξ άλλου 
έθνους προήλθεν αύτδς, δ μή δευτέραν εΤχεν ένέρ- 
γειαν του Πονηρού, άλλ' έξ εκείνου πρύεισιν δ της 
Παλαιάς οΐ νόμοι διεμδρφουν τε και διετίθεντο, και ςυο& νβΐϋβ ίηΙθΓ άβοοΓ& 8ϋ& 1ιαΙ)6ΐ? Νϋηςαΐά βηίιη 
ία 1>οαυπι Όβαπα οαάβΓβ ροίοβΐ θχΙβΓηα βρβοίββ βί 
δίαιαίαϋο ? Ν λ πι ηοη αιΐηίπια ρβΓδ άβΓβοιίοηίβ 1ιυ]ϋ8 
θΐ 8βοΐ9Β ββΐ, ϋΐ αάνβΓβυβ νβΓΟί ίηο&Γη&Ιί αάνβηίαιη 
νβΐ Ιιοε αιο^οιηδαηίβΐ. ΔΙ βηίπινεΓΟ ςυοιηοάο ϋοαβ 
ορίίιηυβ νβΐ ςυοοιΐ βρβοίβΐΏ οΐ βίηααΐ&ΐβ, νβΐ νβΓβ βί 
ορβΓβ ίρβο 603, ςαί ίη ΙββΙ&αιβΓίΐο, ο,υοά ίΐΐί αά Μ&- 
Ιυαι ΓοΓθΓυηΙ, βιηίαυβΓ&ηΙ, ιηα]0Γ68 &υοβ βί ρ&ΐΓββ 
688β]α836Γϋ,&Ιςυ6&οΐ6θ αΐίςαίά β]υ8ΓΏθάί&88ϋηιρ86- 
ήΐ, ο^υδ οοηάϋοΓβπι ηοδίβαι ββδο ηοη ί£00Γδώ&1? ΕΙ 
ς υ οιηο(1 ο ηοη βχ &1ίο ρορυΐο π&Ιυβ β&1, α,υί «οϋίοβΐ 
▼ίηι βί ροΐβοϋ&αι άΐαοοίί ηοη ΓβρβΙίΙα νίοβ βχρβΓ- 
Ιϋδ βίΐ, ββά βχ ΊΙΙο ρΓοάϋΙ, ςυβαι Ιββββ νβίβηβ ΙβδΙα- πίβηΐί ίθΓθα&ΓϋηΙβΐΓιηχβΓϋηΙ, άοίιΐ(3β νβΓΟ ροβίρπ- π μετά τήν άπ' αρχής πονηράν πλάσιν πονηροτέροις 

ηηηη ΐΐΐοηπ Δοιηπιια τίποΙοππ Λραοΐίηηαηη λΑ βη^ίηηαα >*1 ^ «\• ^ «αιι*ι« »«•• 2>Ά>^... Ι-.». (^. ..'... _- » ^.ί Λ πιαγώ ίΐΐααι β&πιηηβ ηα&ίαπι ΟΓβ&ΐίοηεπι &ά αοΐίοηβδ 
παοΓββςυβ 1οη£6 ρβίοΓββ ροΓΟίϋχβΓυηΙ βί ίηοίΙβΓϋηΙ? 
δι νβΐυβ ΙβδΙ&ηίθηΙυιιι ϋβαπα αυοΙοΓβπ) ηοη η&οβί, 
ςαοπΊοάο νίοΙαΙοΓββ Ιβ^ααι οοπίΐίΐοηβ η&ΙϋΓ&Ιίαηι, 
βί Ι&βείνί» 86 ρβΓπαίΙΙβηΙββ, νοίυηΐ&ίίςαβ ηοβίΐδ ρβ- 
ηίΐυβ 8υ^βο1θ8, ί^ηβ ρυηίΐ, β( ίαιρίοΓϋπα ΒϋβΟΓϋαι 
ροΒη&β ΙϋβΓβ ίυϋβΐ ? Μ&ΐυοα βηίηα ροθηαβ ΓβροβοβΓβ 
ίοαρίβΐ&ϋβ, ςυ& ίρββ άβΙββίίλΙϋΓ, βί θϋ]υβ ίρββ &υοΙθΓ 
6β1 9 ςιιί νβΐ οοβΗβπΙ οηιηίηο νβΐ άίχβηΐ, ηοηηβ ίδ 
Ιηδ&ηίΓβ πιθπΙο 0Γβ()&ΙυΓ? ΑροβΙαίΛ νβΓΟ &ϋ ηοβίβαι άλλοις εργοις και εθεσιν έπαιδαγώγουν τε και διέπλατ- 
τον ; Και ει μή ήν ή Παλαιά του θεού, πώς τους άθε- 
τήσαντας τους έν τ^ φύσει νόμους του Πλαστού, και 
είς άσέλγειαν μεν έξοκείλαντας, τψ θελήματι δΐ 
παντελώς καταδουλωθέντας του Έκθροΰ πυρ ι κολάζει, 
και τήν τώντε τολμημένων δίκην απαιτεί ; τδν ΙΙονηρδν 
γάρ δίκην άπαιτείν της αύτδν τερπούσης και έκ αύτοϊ 
προϊούσης πονηρας εργασίας, πώς ουκ α*ν εΓη δ*λως ή 
Ιννοηθήναι [ή λεχθήναι] ού μανικύν; *0 δΐ αποστάτης 
τών πονηρών Εργων τους πονηρούς πονηρφ πλά- 94 ^επ. νιιι, 30. » ΜβΙΙα. νιιι, 11. 

νΑΚΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 
(26) Κραταιύν. Μ αϊ ί αϊ 1β£6Γβ κραταιοί, ςαί* αΐίοςοίη ΜαΙοΛ νίάβΙαΓ ΟΓβΙίο. 433 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΕ08 ΙΛΒΕΚ III. 134 σματι £λλψ τφ πυρϊ τήν τιμώ ρ (αν είσπράττεσθαι Α ποαιίηββ πΐαίοπίαι ορβΓαηι βυοΙΟΓθδ ρβΓ ΟΓβ&Ιαπιιη λέγει τό*ν Έχθρόν (27) ετών τοΤς σαρκός πάθεσι κα- 
τασυρέντας κατακλυσμψ κολάζει (28). Μισοπονήρου 
γάρ έστι και αγαθού και δικαίου, τό τε κακόν άνχ• 
στέλλε ι ν, και τους προς τήν άμαρτίαν, άναιδευσα- 
μένους τήν ίσην είσπράττεσθαι τ ι μωρία ν, άλλ' ού/ι 
πονηρού πόθεν, ούδε φιλούντος και νσμοθετούτος τήν 
άμαρτίαν. 

ζ*. "Ινα δε μάθ$ς άκριβέστερον, ώς ό αυτός έστιν 
αγαθός και φιλάνθρωπος θεός, δ' τε του δικαίου εκδι- 
κος έν τ^ Παλαιή και ό έν τψ χάριτι, ξηραίνει μεν 
τήν συκήν καρπόν αύτψ μή προσενεγκοΰσαν, μυρίαις 
δε άπειλαις υποβάλλει τους αύτψ μή πειθομένους, 
και τό σφοδρότερόν τε και άμίμητον της κολα'σεως, 
εις τό εξώτερον πυρ τό ήτοιμασμένον τφ διαβολψ &1ί&αι ηα&ΙαίΏ,ί^ηβπίδοϋίοθΙ,αά ροοα&αι νοΰ&Γθ, βο&- 
ςυβ ςυΐ οαρίάΊΐίΐΙϊουβ ο&Γηίβ &1>Γβρϋ βίηΐ, άίΐανίο 
ρυηΐΓβ. «Ιβπι ΛαΙβηι βΐ Βοηί β( ^α3(^ βΐ πααΐίδ ίηΓβηβί 
οραδ ββΐ, ιη&ΐυοα ρΓοηίϋθΓβ, ίηαρυάβηΙβΒςαβ ρβοο&- 
ΙθΓθ8Β(1(1ί^ηυπαΓειρ6Γβ8ϋρρϋοίυπι,ςυθΒδ3ηθ αα&ΐϋΐη, 
βυΐ ρββοαίυιη απιαηΐβπα, ίιηο Ιβ^ίουβ ρΓββοίρίβηΙβπι 
ηοη ύβββηΐ. 

VI. ϋΐ νβΓΟ αά&υο οαβςίβ ίηΙβ11ί£&8, ςυοά ίάβπι 
οοηυβ βΐ ηοηοίαυπι απιαηβ ϋβυβ ββΐ, ςυί βί ία νβΙβΓΐ 
βΐ ίη ηονο ΙβδΙ&πιβηΙο ίαβίυπι ΙυβαΙϋΓ, Οοαιη βχα- 
ΓββοβΓβ^&βΙ, ςυ© ΓΓυοΙυπι ρβίοηΐί ηοα βχηίοβ- 
&αΙ Μ , ίηβηίΐίβςυβ πιΐηίβ βίοι ηοη &υάίοη(69 βχρο- 
ηίί, Ιε^υαιςυθ βυ&πιηι Ιπιη8£Γβδ30Γβ8 ^Γ&νίοη ηβο 
ίπιίΙβοΗΙ δϋρρϋοίο, ΐ£ηί δοϋίββί, ςαί άί&βοΐο βί &η- χχι τοΤς άγγέλοις αυτού, τους παραβεβηκότας (29) Β ββϋβ β,]ϋ3 ρ»ΓβΙϋ3 βΜ, 8ϋθ]ίθίΙ. ΑΙςαβ ίΐα ρπαίαπί αυτού τους νόμους καταδικάζει. Και κατ' αρχάς μεν 
προσχαΐρφ πυρ Ι και ΰδατι τιμωρείται, έπί τέλει δε 
διαιωνίζοντι και άτελευτήτψ. Όρ?ς πώς τό μισοπόνη- 
ρον πανταχού ώσπερ και τό φιλάνθρωπο ν γνώρισμα 
έστι χβ: μαρτύριον της άγαθότητος του θεοΰ ; Και 
ούκ αυτός μεν ταΰτα πράττει, τους μαθητάς δε της 
τοιαύτης πράξεως αναστέλλει ; άλλα Πέτρος μεν ό έν 
τ 5 Χ*? ιτι λαμπρός τον Άνανίαν και τήν Σάπφειραν 
ψευδολογίας θάνατον έλαβε τήν δίκη ν (30). Παύλος 
δε, ό θερμός της χάριτος κήρυξ και διδάσκαλος της 
οικουμένης, τυφλόν μεν ευθύς ποιεί τον Έλύμαν, 
ούτος μαθών, εξ ών πέπονθεν, ό'σον ή ποινή κέρδος 
φέρει. Τον δε πεπορνευκότα Κορίνθιον ςαίάβπι \&ηβ βί α^υα ΙβοαροΓ&Ιί,Ιθηά'βπι νβΓΟΦίβπιο 
βί ηυηςυαηι Πηιβηάο ρυηίΐ. νίάβηΐ, ςαοά βί οάίυαι 
ιη&ΙοΓυηι βί ηυιηαηίΐαβ δβπιρβΓ &ΓβΐπηβηΙυηη βί βί- 
§;ηυαι βίΐ ϋοηίΙ&Ιίβ Όβιϊ Νβο ίρββ βοΐυπι ίΐβ, &£ϋ, 
άίδοίρυΐοδςυβ ΓοΚβ &1> θίυβηιοάί αβϋοαίουβ ρΓοηί- 
1>βΙ, ββά βί ίΙΙαβίΓΐβ ίη ηονο ΙββΙαπιβηΙο ΡβίΓαδ,ΑηΕ- 
ηί&σι βί 5&ρρηίΓ&ηι ιώογΙθ ίη ηίθηά&οη ροΒηβπι ιιίΓβ- 
εί Ι. Ραυίυβ ςηοςυβ, βίΓβηηυβ Εναη^θΙϋ ργββοο, 61 
άοοΙΟΓ ΟΓοίβ, Ε1γαΐ8ηι βχ νββίίβίο ΟΦοαω Ωβπ ]η- 

1)61 97 , ίρ3β βΟίΠϋβΙ ΘΧ ϋ8, ςϋδΒ ρβΓρβδδΠδ 6Γ&1, 

βάοοίυβ, ςϋβηίαπα οοπισιοάυπι ρω η α &{ΓβπιΙ. Ιάβηι 
ηοπαίηοιη ΟοηηΙηίυσι, βεοΓί&ΐίοηί άβίϋΐυπα, 8&1&Π3Β 
ίη ρθΓηίοίβηι ο&Γηίβ ΐΓ&άίΙ, ΑΐβΚΗη(ΐΓυαι νβΓΟβίάβπι τφ Σαταν^ εις ολεθρον της σαρκός. Άλέξανδρον δε /ι ΟΓϋοΐαΙυί θΐ ]υ(1ίθΊθ &άμΐ(ΙίθαΙ 98 . Ι ΠΙΟ Οϋοα ίάβνα 

_*_ _• 2. -ΤΛ-. __-__» Ω ' ϊ » π ι ι._ι_*. ^λ : _γλ:^•:^ ^,ι «_.«. *:_ _.« ._ εις τήν εκείθεν παραπέμπει βάσανον και κρίσιν. 
Και ει ^ργ'Ο **'• θλίψις και στενοχωρία έπι πάσαν 
ψυχήν ανθρώπου του κατεργσζομένου τό κακόν (31), 
σφόδρα διαμαρτύρεται ό Παύλος, ώσπερ δόξα καΐ 
τιμή καϊ εΙρήνη παντί τψ έργαζομένφ τό αγαθόν, 
πώς προσωποληψία ούκ εστί παρά τφ θεφ ; πώς 
οι χατακριθέντες έν τζ Παλαιή ούχ υπό του αυτού 
κατεκρίθησαν αγαθού θεού, δ'ς και τήν χάριν νομο- 
θετεί, και τό άπροσωπόληπτον αυτού, οΐς υπέστησεν, 
έοεβαίωσβ ; Και οόσοις αν τις έπιδείξαιτο τήν μισο- 
πόνηρον δίκην εν τοις της χάριτος νόμοις τό κράτος 
εχουσαν άμαχον : 

Ζ'. Χωρίς δε τών είρημένων, ει πονηράς ήν αρχής 
ή Παλαιά, πώς 6 μετάρσιος και ουράνιος άνθρωπος, Ραυίυβ ΙββΙβΙυτ, ςυο(1 ιτα, αΓΟίοΙίο βί αη£ϋ8ΐί& νβη- 
ΙϋΓ&δϋ βυρβΓ οπιοβαι πηιαβαι ηοπιίηίθ Γηαΐυοι ρβ- 
ΐΓ&ηΙίβ ", βίου! νίείδδίηα §1οπα βί ηοηοΓ βί ρ&ζ βϋ 
ηοΓηίηίθ 1>οηυηι ορβΓβηίίβ, ηβο ρβΓβοη&ηι Ββαβ 
Γ68ρίοί&1 ; ηυοηαοάο, ςαί ίη νοίβη ΤββΙααιβηΙο ά&ηι- 
ηαΐί 8υηΙ, ηοη &β βοά ε πι οοηάβηιηοηΙυΓ ϋβο οοηο, 
ςυί βί ΕναηςβΙΐυΓη ρΓοπαυΙβ&νίΙ, βί, ςυααι ηυΐΐϋδ 
ειρυά 86 δίΐ ρθΓδοη&πιπι άθΐβοία», ΓβοΙίβ α'βπαοη- 
δίΓανϋ ? Οαίδ νβΓΟ βυίΤβοβΓϋ βηαΓΓ&ηάίδ ^γλΙι» δβα 
ηονί ίβδίθπιβηϋ Ιβ^ίουβ, ςυββ βνίηεαηΐ, ]α5ΐϋίαιη 
Γη&Ηβ ίηίωίε&ηι ιοί ρθΓρβΙυο ν&ΙβΓβ ? 

νΐΙ.ΡΓβΙβΓβα νβΓΟ, βί νβΐϋβ ΙβδΙβηαβηΙϋΐη ηι&ΐίββΐ 
ρΓίηοίρπ, ςυοααοάο ϋίνίηϋδ θΐ βοβίβδϋβ νίτ Ρ&υΐϋδ, Παύλος, ευθύς αρχόμενος τών Επιστολών διάτων προ- £) βίαΐίηι&οίηίΐίο βρίδΙοΙ&Γαηίδυ&Γυηι,ρΓοΩΐβΙαΓΟβυαι φ η τών αυτού έν Γραφαϊς άγίαις τον βεόν προσεπαγ- 
γέλλεσθαι λέγει, περί τού Γιου αυτού τού γενομένου 
έκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα ; ΕΙ γάρ θεού 
προφήται χαι Γραφαι αγιαι, δι' ών 6 θεός προεπηγ- 
γείλατο περί τού Γ'ού αυτού, πού ό Πονηρός εύρήσει 
τήν αρχήν ; Και εΐ τά αόρατα αυτού, τουτέστι τού 

96 ΜαΙΙο. χχι, 19. •* ΑοΙ. χιιι, 8. •• Τίαι. ι, 20. ρβΓ ρΓορηβΙαβ βυοβ ίη δοπρίοτα 8&ογ& ΙββΙ&η άο 
Ρίΐίο βυο, βχ δβοαίηβ Ο&νίάίβ ββουηιΐυπι ο&Γηβηι 
οπΙϋΓΟ 1 ? Ουοά δί βηίηι Όβί βυη( ρΓορηβΙβθ, βί 
δοΓίρΙϋΓβΒ 800Γ86, ρβΓ ςα&δ ϋβυβ άβ Ρΐΐίο βυο αη(β 
ηυηΐίανίΐ, υϋί Μαΐυβ ρηηοίρίυαι ίηνβηβπΙ? ΕΙ βί 
ίηνί$ΐοίΠ& βίυβ, ηοο βδΐ ϋβί βί Ρ&Ιηβ Όοπαΐηί ηοβΐΓ| 

Η Βοω. ιι, 9. 4 Εοω. ι, 2 ββςς. ΥΑΗ1Λ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (27) Ετών, Ι,ββο και τους. 

(28) Κολάζει. £β£0 χολάξειν. 

(29) Παραβεβηκότας. Ηοο αιοάο Γβδ ίρ$& ΙββθΓβ 
]αοβΙ, ρΓΟ περιβεβηκότες, ςυοά η&οεί ηΐ3••8υρπι 
τργο &ά Ιο πα ιι τη 1, ρ. 8, αιοηυί, τό, παρά θΐ περί 
8«ρβ ΙηΙβΓ 86 ρβπηυΙ&Η. (30) Έλαβε τήν δίκην. Ώβ ραΓΑβίουβ διδόναι βί 
λαμβάνειν τήν δίκην νίάθ Τηοαι&ηι Ο&ΙαχβΓυηι ίη 
ϋί$$βΗ. άβ $Ιι/Ιο Ν. Τ. βί ^ο. νοΓβϋααι, Όβ Ηώηιί- 
$τηί$ Ν. Τ. ρ*Γΐ. ι, ο. 7, ρ. 215. 

(31) ΕχοίάΊδβθ ηίο νίύβΙιΐΓ νοοαία ώς νοί δίηοίΐί•. 135 ρηοτη ρατκιακοηλ; ορ. 136 ^βυ Οηπβϋ, & ογθ&Ιο ηααηάο βχ ορβηοαβ 00£ηίί& Α θεοΰ *** Πατρός του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, οοηβρίοίυηΙιΐΓ, ίη ςυίβυβ 1*ιη<ϊβπι ορίΓβχ πι&ΐυδ οο- 
£ηο8θθΙιΐΓ? Ιηνίβίϋίΐίβ βΐ πιβηΐβ ββδθςαβηάΒ Οβί βυηΐ : 
Ιΐδεο νβΓΟ βχ ΟΓβ&Ιίοηβ νίβοί βΐ ββηδίοϋβ 8υ5]βο(& ρβΓ- 
βρίοίυηΙυΓ.Νίβί βηίπι βχ νΪ8ΪΜ1ΐΙ>ιΐ8 ΟΓβ&ΙϋΓίβ ίηνίβί- 
ΜΗ& Οβί ίηίβΙΙίββΓοηΙυΓ,ΟθΓΐβ ίηψίβίοίΐία η«3 &ο ΐβΐίβ 
ηοη 018110X15861, ηβςυβ βχ ίβΐίβ β& ρβΓδρίοί ,ιυββίβββί. 
Ουοηιοάο βαΐβπι ίη ΟΓβ&Ιϋπβ ββη&ίοίΐίοοβ,ηοο ββΐ,ίη 
ΟΓβαΙυπβ αιαίί ρβΓβρίοίαηΙιΐΓ ίηνίβίοίΠ&Ββί, ηβαιρβ 
®ίθΓα& ίΐΐίϋβ ροίβηϋα βΐ άϊνίηίΐαβ ? Μαϋ1ΐ& β&ηβ ρο- 
ΙίϋβοΙΙϋΓρΗιιάοΜ&Η ίη ϋβ οοηβρίοβΓβηΙαΓ,δίςυίάβπι 
ία ιιηίνβΓ&υικ Ιαΐββ θ,ίυβ ογθλΙπγφ βχβιβΙβΓβηΙ. Ουοά 
νβΓΟ Ιθχ α οοηο ΟβοβίΙ, βΐί&πι Μηο Γαοίΐβ άβωοηβ- 
ίΓ&νβηβ.ΡαυΙυβ βηίπι, οβ ΟηπβΙί, &ίΙ, ςαοά 1 ηοη βαδ- 
ουΙΙ&ΙΟΓβδ, δβά οΙ)5βΓναΙθΓβδ 1β£ίβ ίυδίίΐί&ιη οοηββ- άπδ κτίσεως κόσμου τοΤς ποιήμασι νοούμενα, καθ- 
οραται, έν τίσιν όραθείη δημιουργός δ Εχθρός ; Τα 
αόρατα και νοούμενα του θεού έστι * ταύτα δε καθ- 
οράται άπο της αισθητής χαι δρατής. Ει γαρ μη δια 
της όρατης κτίσεως τα αόρατα του θεού καθοραται, 
ούχ αν μεν διέστειλε τα αόρατα έξ αυτής* ούχ αν 
δε δια ταύτης έδίδαξεν έκεϊνα καθορασθαι. Πώς 
ουν έν τοις ποιήμασι τοις αίσθητυΤς χαθοραται τα 
αόρατα του θεού, χαι τότε ή άΐδιος αυτού δύναμις 
και θειότης έν τοις ποιήμασι του Πονηρού ; Τουναν- 
τίον ^αρ έν τοις ποιήμασι του Εχθρού, ε?περ ήν δλως 
τινά, ή πονηρία καί αίσχρότης αυτού καθοράτο αν. 
"Οτι δε ό νόμος εκ του αγαθού θεού, κάντεύθεν αν τις 
έπιβείξοιτο (ί?ον. Αέγει γαρ 'δ Παύλος, τδ στόμα τού ηυβηΐυτ. Ουοαιοάο Ιβχ & οοηο Οβο ρτοίβοία ηοη βίΐ, " Χριστού, δ'τιπερ ούχ οι άκροαταί τού νόμου δίκαιοι αηί ρΓΟ ρο3ηΛΪΓΓθ^Αη(1&βθ8,ςυί Ιβ^βοο ίοαρΙβνβΓυηΙ, 
,ίιΐδίοβ ρΓοηυηΙΐ&1? ΕΐβίΐΓ&ηβρΓβδδΟΓίβΒίβ,θΙίαιηοίιν 
ουηιοίβυβ οΗΓηβΓη.ρΐΌρΓβρυΙίβΛοη&οβΙϋΓ,βΙ <3ίνΐηβ. 
£Γ&Ιία ίηάί^ηιΐδ,ρΓΦρϋϋ&Ιυβ νβΐΌ,βί Ιβ£ίδ ίυβδ» δβο- 
ίβΙϋΓ,οίΓΟϋπαοίβίοηθπίδΒηοΙίθβΐιηί δρϊπίυβ ίη αηίπια 
οίΓοαπιΓβΓΐ, ηοηηβ Ιβχ & 1>οηο Όβο ΓβρβΙί άβΙ)βοίι? βί 
νβΓΟ ΟππβΙυβ ^βαβ, ρΓοαΙ Ραυίυβ θχοΐ&πα&ΐ •,πηηί8- 
ΙβΓ ίϋίΐ οίιχιιιηοίβίοηίβ, ρΓΟ νβηΙ&Ιβ βοίΐίοβΐ Οβί 9 αά 
οοηΠπηβηά&δ ρΓοηιίβδίοηββ ρ&Ιηουβ Γ&οΙοδ,ςιι&δ ρτο- 
ίοάβ ΟηπβΙαδ βΐ&οίΐίτίΐ ; ίάβπα υθγο ϋβαβ ραΐήοαβ αββ 
ρΓοηιίδβίοηβδ ΓβοίΙ,ςυί βΐ ο αεί υ αϊ ηοβ ββηβίουββχρο- 
δίΐυιη βΐ ΙβΓΓβω οοηάίάΊι, ςυβπιςυβ Μοβββ ίη ηίδίο- 
πβ ΟΓβ&Ιίοηίβ ϋβαπι ρπεάΊοαΙ, ςυί ίη&αρβΓ α Ρ&ιιΙο παρά τψ θεψ, άλλ' οΐ ποιηταί τού νόμου δικαιωθή- 
σονται. Και πώς ουκ εστίν ό νόμος εκ τού αγαθού 
θεού, δς άντι τού κολάζειν δικαίους άποφαίνει τους 
ποιούντας αυτόν ; Και ει δ παραβάτης τού νόμου, 
καν περιτετ μη μένος $ την σάρκα, ώς άκρόδυστος 
λογίζεται, και ανάξιος κρίνεται τού θεού* δ δε άκρο- 
βυστος τα δικαιώματα φυλάσσων τού νόμον την πε- 
ριτομήν τού παναγίου Πνεύματος φέρει Ιν τίί ψυχζ, 
πώς όύχι δ νόμος έκ τού αγαθού θεού; Ε' δε, καθά 
διακέκραγεν δ Παύλος, Χρίστος Ιησούς διάκονος 
γέγονε περιτομής, διατί ; δπερ αληθείας θεού, είς 
τδ βεβαιώσαι τάς επαγγελίας τών πατέρων, καΐ 
ταύτας έβεβαίωσεν δ Χριστός ; εκείνος δε τοις πα- ίη Ιιοο 61 &1η8 Ιοοίβ ρίητίουδ δβΓν&ΙοΓίδ ποβΙγϊ ρ&ΙβΓ ρ τράσι διεθετο τάς επαγγελίας, δ και τον αισθητδν τον αρρβΙΙαΙυΓ,οι^υδ ρΓοηαίββίοηβδίρββ υΐ^βηϋίηυβ ΩΙίυβ 
ρβΓ δβ, ηοη υθγο βΐίβη» ορβΓΛ υβαβ, γβΙ&8 οΐ βΐ&οίΐββ 
β88β (ΙβπιοηβίΓανβΓΐΙ,ςϋί Ηβη ροΐββί,υΐ ίπιρυάβηϋβ• 
βίαια αροδίαΙλΓϋ πα Γ&βΙίο ηοη οοηίυη<1αΙυΓ?Οϋί(1 νβΓΟ 
ρΓονοβο&ά ΡαηΙυαι,νΐΓυπ) αΐΐο^υία οο^αϋίοηβ νβίβ- 
πδΤβ9ΐ*αιβηΙί,βΙ β&ρίβηΙί&Νονί Ι&αΙορβΓβίΙΙυβίΓβαι, 
ουοα οοαιαιαηβαι ϋοηιίηααι ααάβΓβ Ηοβ&Ι ρΓίβοίρίθη- 
Ιεπα βΐ (ΙίοβηΙβοα : Νε βχίίίχιηβΐίι τηε νβηίι$6 αά ίοΐυβη- 
άατη Ιε$βγη αηΐ ΡτορΗβΙαι : ηοη νεηχ ηΐ ΒοΙυβΓβτη Ιβ- 
ρδίη, $βά ηΐ ιτηρίβηηι '. ΕΙ αΐίυί : Αιηηι, ατπ€η, άίοο 
υοδίΜ : Νοη ίταηήΜΙ εωΐιΐΐη 61 Ιβττα, αιιΐ χοΐα ιιηΐίτη, 
χιηηινβ αρβχ, άοηβο οτηηία ηΐα ευβηβτϊηί 8 . Ε^ο υΐ ίαι- 
ρΐβίαηιβ Ιβ^βηι νβηί, βίΐ ΟηΗβΙυβ, »1 ίηιρϋ οήδ ββΐ 
άίοβΓθ αϊ β νβηίεββ υΐ ΡαΙηβ Ιε^βηι (ΙίββοΙνβΓβηι ούρανδν και την γη ν δημιουργήσας θεδς, δ*ν καΐ 
Μωσης εν τ^ κοσμογενεία θεολογεί* δείκνυται δε 
δι* ων δ Παύλος ενταύθα και έν πολλοίς άλλοις λέ- 
γει, τού Σωτηρος ημών ούτος πατήρ, ου τάς επαγ- 
γελίας ώς γνήσιος υΐδς απαράβατους τε και άψευ- 
δείς αύτδς δι' εαυτού, και ου δι' άλλου έπεδείξατο, 
πώς της αποστασίας ου καταδύεται τδ άναίσχυντον ; 
*Αλλά τί μοϊ λέγειν Παύλον, καίτοι τηλικούτον οντά 
τή τε γνώσει της Παλαιάς και τή σοφία της χάριτος 
αυτού, πάλιν ένην τού κοινού Δεσπότου διακούειν, 
διατεινομένου και λέγοντος • Μή νομίσητε, δ*τι 
ήλθον καταλύσαι τον νόμον ^ τους προφήτας • 
ουκ -ζλθον καταλύσαι τον νόμον, άλλα πλήρω- 
σα ι ; Και* Αμήν, αμήν, λέγω δμΤν, ου μή παρέλθ^ Ε^ο υθγο ηία)1β]α8 ηοη ίοαρίβΐυιη Γβΐίηςυ&ιη ; ηίηίΐ |) δ ουρανός και ή γή, Ι] Ιώτα εν ^ μία κεραία, ίη β& & Μ&ΐο ίηβρίΓ&Ιυπι ββΐ ; ηίηίΙ Γαίβυαι (ΙβρΓβ- 
ηβηάβΐυι* : οηαηί& νβηίαΐίβ ρίβηα βαηΐ. Ε^ο βυοα 
ρΓΦβίάίυπι ββΓπαοηυαι ρΐΌρηβΙίοοπιπι. Μβί βηίηι βΐ 
ΡθΙγιβ ββΓνί βο ηαίηιβίΓΐ ρΓορηβΙβθ βϋηΐ,ςυί βίεκίνβη- 
Ιαπα ηιβαηι, βΐ οαιηία, ς υ© ηυο ρβΓίίηβηΙ, ρΓβΒνί- 
(ΙβΓϋηΙ βί ρΓβηυηϋαηιηΙ. Ιίβςαβ ηβο ραΓνυοα ςηίά- 
ςααιη, ηβο αια^ηϋπι βΟΓϋΠΊ, ςα© ίΐϋ ρΓβΒάίχβΓυηΙ, 
νβΐ ςυ® Ιβχ οοηΐίηβΐ, ρΓΦίβΓβοϋ, ςυοά ηοη & νβ- 
ΓίΙδΙβ Ι&ηάβαι οοδί§;ηβΙαΓ.§ί βηίπι β^ο οίΓουααοίβίοηίβ 
παΐαίβΙβΓ βαπα &ά οοοΩΓΠΐ&ηά&β ρΓΟΓηίδβίοηββ, ςααβ 
ΡαΙβΓ Γβοίί ρ&Ιηουβ, ςυοηιοάο νβΐ ίοΐ8 αηυπα, ηοο 
ββΐ, ιηίηίηιυαα βΟΓαπι ςυ®&]β£β νβΐ ρΓοραβΙίβ άίοΐ* εως &ν ταύτα πάντα γένηται. Έγώ πληρωτής 
ήλθον τού νόμου* στομάτων έστι πονηρών τδ λέγειν, 
έμε παραγενέσθαι τόύς πατρικούς παραλύσαι νό- 
μους. Ούδεν αυτού άτελείωτον έάσω, ούδΐν έπι- 
πνοίας έν αύτψ πονηράς, ούδΐν είς ψεύδος λήξει* 
πάντα μεστά τ/} ς αληθείας. Έγώ τών προφητικών 
φωνών ή βεβαίωσις. ΈμοΙ γάρ δντες και τού εμού 
Πατρδς υπηρέτα ι και διάκονοι τήν τ» παρουσίαν τήν 
έμήν, και πάντα τα ττ^ς παρουσίας σαφώς προεΤ- 
δόν τε και προήγγιιλαν. Διδ έξ ών τε εκείνοι προει- 
πον και δ νόμος περιέχει, ου μικρόν, ού μέγα παρ- 
ελεύσεται, δ' μή της αληθείας τψ πέρατι σφραγισθ^. •• Κομ. χν, 8. * ΜεΙΛ. ν, 17. • ίΜά\ 18. 137 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙΟΗΛΌδ ΠΒΕΚ III. 13* ΕΙ γάρ έγώ διάκονος περιτομής ε!ς το βεβαιωθήναι Α βΐΐηί, οπιηίηο ρΓβΙβΠΓβ αυΐ ηοη ίηαρίεπ ροΐβ- 
τάς επαγγελίας, 8ς ό Πατήρ διέθετο τοΤς πατράσι, ΗΙ? 

•πώς ιώτα εν, τουτέστι το ελάχιστον των έν τψ νόμψ και τοΤς προφήταις ρηθέντων, δύναιτ' 8ν δ'λως παρ- 
ελθεΐν •ξ μη γενέσθαι. Η', Άλλ' έφ' ετερόν μοι τήν θεωρίαν συμμετα- 
κίνει, ει λόγια θεοΰ τα έν τψ νόμφ. Λέγει γαρ δ 
Παύλος " Τίς ή ωφέλεια της περιτομής ; Ε7τά • 
Πολλή κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γάρ δ'τι 
έπιστεύθησαν τα λόγια του θεοΰ. Τί γάρ εϊ 
ήπίατησάν τίνες, μή ή απιστία αυτών τήν πί- 
στιν του θεού καταργεί; Μή γένοιτο. Γενέσθω δε 
δ θεδς αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης. ΚαΙ VIII. ΔΙ οοηνβΓίβ ηυηο ιηβοααι ηιβηίβηι &ά βΐίβ, 
υΐ βρραΓβαΙ ΟΓ&ουΙα Ιβ^ίβ άίνΐηα ββδβ. Ρ&αΙηβ βηίπι 
βίΐ : « (Ιηχηαγη β$ί ρτχΓοραϋυα οιτοηγηΰί$οηιηι 3 ? » 
ΕΙ ροδίβα : Μαρηα ρβτ οτηηβηχ τηοάιιηχ. Ρηχηα 
ςηιάετη, ςηοά ΐρ$ί$ ΟΓβάίΙα $ηηΙ οτααιία ΰή. Νηη- 
ςηίά βηίτη, ηνία ηηίάατη ηοη ΰηάίάβηιηΐ, χηοτβάαίχία* 
εοτχκκη βάβιη ϋει ΙοΙΙίΙΫ ΑΙ>$ίΙ! 1)βιι$ υετο $ϋ νβηχ, 
οτηηί$ αιιίετη Ιιοτηο τηεηάαχ 4 . Νβςυβ ρβΛίΙιΐΓ ίΐΐβ, οΐ ουκ ανέχεται μεν τήν πίστιν τοτ5 θεοΰ καταργηθήναι • Β ίι<1β3 Όβί βΐ3θ1βαΙΠΓ, 86(1 ναΐΐ ροΐίϋδ ηοίηίηβΐη ΟΠ1• πάντα δε άνθρωπο ν ψεύστην αίρεΐται έλεγχθήναι, Γνα 
δ θεός, δ τήν περιτομήν δους, έπιγινώσκοιτο αληθής. 
Ει οΰν και λόγια θεοΰ είσιν, α έπιστεύθη Ισραήλ, 
και -^ απιστία αυτών τήν τοΰ θεοΰ πίστιν ου καταρ- 
γεί, και δει μάλλον ψεύστας νομίζειν τους άπιστοΰν- 
τας θεψ, παναληθέστατον δε τον δεδωκότα τους 
νομούς τψ Ισραήλ πώς ούχι τοΰ άγαθοΰ θεοΰ έστι 
νομοθεσία ή Παλαιά ; Μή γάρ τον Πονηρόν, ος άπ' 
άρχης ψεύστης έστι, και έν τ^ άληθεία ούχ Ιστηκε, 
τοΰτον μεν αληθείας λέγει δ Παΰλος πηγή ν. Προ- 
κρίνει δε πάντας ανθρώπους είς ψεΰδος άπενεχθήναι, 
"ίνα δ τοΰ ψεύδους αρχιτέκτων και δημιουργός αλη- 
θείας κηρυχθή. Και ει ή δικαιοσύνη τοΰ θεοΰ πε- 
© ανέρωτα ι, μαρτυρουμένη δπδ τοΰ νόμου και τών η β πι Γηθπάαοίί οοηνίηοί, ιιΐ ϋβϋδ, οίΓουιηοίβίοηίβ 
βυεΙοΓ, νβΓαχ οοβηοβοβΙυΓ. Ουοά βί ί^ϋατ ϋβί ευηί 
ΟΓΛουΙα, (ΐυβΒ ΟΓβάίΐΒ βυηΐ ΙβΓ&εΙί, βΐ ίηοΓβάϋΙίΙβΛ 
εοΓϋΐΌ Ββϊ Πάβπι ηοη ίοΐΐίΐ, ρπεβίβίςαβ ηοπιίηββ, 
Όβο ηοη ΟΓβάβηΙββ, ρΓΟ ιηβικίαοίϋυβ, βυηι νβΓΟ,ςυί 
Ιβ&βπι ΙβΓ&εΙί άβάβπΐ, ρΓΟ νβΓΛϋίδβίιηο Ιι&1>θΓβ ; 
ηοηηβ ηίηο θΙιηπι Ιβχ νβΐυβ αά βοηθοί ϋθυω γθΓθγγϊ 
άοοθΙ)ίΓ? Νβςαβ βηίπι ΡαυΙυβ ηααΐϋπο, ςαί βϋ ίηϋίο 
ηαβηά&χ Γαίί, βΐ ίη νοπΙ&Ιβ ηοη ρβΓβΐίϋΙ, ΓοηΙβηι 
νβηΙ&Ιίθ αρρβΙΙ&Ι. Ιγπο υθγο β&ϋυβ ^α(^^^&ι ηοηιίηββ 
οηαηβδ πιβΓκίϋοϋ ίηβίαιυΐΕΠ, υ Ι βΐ ηαβηό&οϋ Γαοθγ, 
6ί νθΓϋ&Ιίβ ΒυοίοΓ ρυοίίοβ ΓβηυηϋβΙαΓ. ΕΙ βί ]α8ϋϋα 
Όβ\ ηοβηίΓβ8ΐίΐΙ& 691, α 1β£β ίρβα βί ρΓορηβϋβ ίβθΐί- 
πιοηίυπα αοοίρίβηδ, ςυοπαοάο ηοη Ιβχ θί ρΐΌρήθΙα ν*τβι«ΐΜ»ΐΑ•. Η«|«»νΗ»«ΐΑ«π| »ι»« •> ν «# »«ι*«ν ιν<Α. \,\νψ ^ λ»*^»*»*»•^• «Μ«#ν•^«*ν>«•^, >|Ηνι«ννιν λμ %* μ • χ» β ν* ^/4 ν^ιαν«Μ 

προφητών, πώς ούχι δ νόμος και οΐ προφήται, ουχί βχ Ι)οηί ϋβί ίηβρίΓΛίίοηβ ρΓοΓβοΙί βΐ νβΓίΙαΙβ ρίβηί της έκ τοΰ άγαθοΰ θεοΰ έπιπνοίας κα'ι αληθείας πε- 
πληρωμένοι νομίζοιντο αν ; *Αλλ' δ'ρα το φρικτόν της 
θεομαχίας έπί πλέον και κατάπτυστον. Ε» δ θεδς διά 
τοΰ αίματος αδτοΰ έλυτρώσατο τον κόσμον έκ της 
δουλείας τοΰ Έχθροΰ, τδ δε αίμα και ή σαρξ (άλλα 
φρίττων και τους λογισμούς και τήν γλώσσαν τοις 
θεομάχοις λέγειν άφίημι το εαυτών), πώς διά τοι- 
ούτου πλάσματος τδ γένος ημών ήρπασεν έκ της δου- 
λείας τοΰ Έχθροΰ ; Πολλής μεν γάρ αν άμα χάριτος 
και δόξης και τιμής άξιος ήν ό εχθρός ημών, εΐ 
παρέσχεν ΰλην αυτός, δι* ής αν άπαλλαγείημεν της 
τυραννίδος αύτοΰ. Πολλής οε άνοίας άμα και γέλωτος 
ένοχος, εΐ πλάττειν έπήρθη, δι' ων αφηρημένος έ'σται βχΐ8ΐίηαα5υηΙϋΓ? 8βά νίάβ αοαρΓιοβ ηοΓΓβηάαιη θί 
&!οοηιίηαηάαιη ηοβϋυιη Οβί ίΐΏρίβΙ&Ιεπο. δί Οβυβ 
ρβΓ 8αηβυΐηβπι βυυηι πιυηάυηι α ββΓνίΙυΙβ ηοβϋβ 
ΓθάβηιίΙ, 8&η£αΐ3 νβΓΟ βΐ ο&γο (βεύ ηοιτοΓβ εχ γβΙιο- 
οίηίίβ εΐ νοοίουβ ϋβί ηοβΙίυΐΏ οοΓΓβρΙυβ βυα ιρβίι 
ρΓοΓεΓοηάει ΓβΙίηςυο) ςυοπιοάο οβηβίίοίο βίυβπιοάί 
ΟΓβαίυΓ® ^βηυδ ηοβίΓϋπι βχ ββΓνϋυΙβ ηοβίίβ γθΙγ&- 
χιΙ? 111ε εηίιη βάνεΓδ&Γΐυβ ηοβίβρ ηιυΐΐα β( §γ&Ιι& 
εΐ βΙοΓία εΐ ποηοΓβ άί^ηυβ 6Γ&1, δίςυίάβαι ίρεβ ηι&- 
Ιβπαιη 8υρ§ε98Ϊ35εΙ, ρβΓ ς υ» ιό α Ι^Γϋηηίάο β]υβ 1ΐ- 
1)βΓΐ βναάβΓβηΐϋβ. νίοίδδϊπι ίάεαι βΐ ίπιρΓα(1βηΙί© 
Ργοογο βΐ Γίδϋί ιηυΐΐο ββ εχροοβΓεΙ, βί βα ίρβθ 
βπχίδδβΐ, ρβΓ ςυβ ροΐββί&ΐβ ίη οοΓροΓα θί αηίαι&9 τδ κράτος, καΐ τών σωμάτων ημών χαι τών ψυχών, η ηοβίΓ&β βχοίάβΓβΙ. Οαίά Τ6ΓΟ αΐίυά βχ ηοο ΘΓΓ0Γ6 Τί δε άλλο φύεται τζς αποστασίας ; Ούδεν μέγα, ούδε 
τδ δλον κατόρθωμα της σωτηρίας ημών οΐ'κοθεν κατ- 
ώρθωσεν ό Σωτήρ, άλλα τδ πλέον δους Ιχέιν τψ 
Έχθρψ. *Ω φρενός υποχειρίου τψ (32) Σαταν^ί ! Λαβών 
δί τλ^ αύτοΰ ου μή πλάστης ήν αύτδς, αυτό τε πα- 
θών (33) άπαλλάτει, δ'περ ούκ έχρήν (έργον γάρ 
αύτδ ποιεΤ ή αποστασία τοΰ Πονηρού), και εις άφθαρ- 
σίαν μεταποιειν καΐ τδ κακδν μένειν άθάνατον δια- 
πράττεται. 

θ*. ΚαΙ «ως 8ν εΓ^ τοΰ γένους ημών έχθρδς, δ 
τοσαύτην συνεισφοράν εις τήν κοινήν τ(ίμών σωτηρίαν 
διά τοΰ οικείου (34) δημιουργήματος συνεισενεγκών ; 

9 Ηοοα. πι, 1. * ίοίά. 2-5. 

ΥΑΚΙΛ; Ι^ΕΟΤΙΟιΝΕΒ ΕΤ ΝΟΤΛ3. οοηββςυϋυΓ? Ιά οιηηίηο, ςαοά δβΓν&ίοΓ ηβο αι« 
@η&ηι ηεο οιηηβιη ρ&Γίβηα Γβρ&Γ&Ι» ββΐυΐΐβ ηοβίΓβ 
άβ βιιο ρβΓίβοϋ, βοά Κα, υΐ ω&χίηα&ηα ραΓίβαι ηοβϋ 
άβΙ)6&ί. Ο ιηβηΐ68 3&1αη» οοηοχί&8 ! Μυΐυιιίυβ δοί- 
ΗοβΙ αο βο ίά, ο^υβ ηοη βΓ&Ι ίρββ εοηάίΙοΓ, ίάεπι 
ρ6Γρβ38Ϊοη6 8οα, ςϋοά οθγΙθ Οθγϊ ηοη άβοοο&Ιι 
ΓβάίηιίΙ (η&ηι θΐτοηει ηοιηΐηββ ίά πι&ϋ νοο&ηΐ ορυβ), 
βί Εά ίηιιηοΓί&Ιϋ&Ιβσι ΐΓαπβΓβΓΐ, βί ϋΐ πι&ΐϋΐη ρβΓ- 
ρβΐυυιη βϋ, βΓΟοϋ. 

IX. ΕΙ ςυοηαοάο ίξβηβπβ ηοδίή ηοβϋβ η&οοηάαβ 
θΗΙ, ςαί ρβΓ βυ&πι ΟΓβ&ΙαΓ&ηι ίη οοαιηιιιηβπι $&1α- 
Ιβπι ηοδΐΓ8πι Ι&ιη ηαυίΐαηι οοηΙα!ίΙ? Ουοπαοάο ίη (32) Τψ. δίο Γββεπρβί ρΓΟ τοΰ, ςυοά εδί ίη γτι*. 

(33) Παθών. Ιί&ΐίαι Ιε^βΓθ παθόν, αϊ ΓεΓβΓαΙυΓ &ά οοΓρυβςυοά ΟοήδΙυβ αβδυπιρβίΐ, ςυοό^ϋβ ραββυαίθβί. 

(34) Οικείου. Μβ. πιβηάθ8β ο ? .κίου. 

Ρατβοι. Θβ. ΠΙ. 5 139 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 140 υηίνβΓδίιΐη ιγιλΙοιώ ρβΓΓβοϋ, 3ΐΐ30βρΙ& οοτροπδ ογθε- Α Και πώς δ'λως έπραξε πονηρό ν, πλάσας το σώμα, ο Ιίοηβ, ςαοά ηοη βοΐυπι ββΓναΙ, βΐ ροβίθβ α οογγπ- 
ρίίοηβ ϊπιιηυηβ ρΓββΙβΛ, ββά βΐ ρβΓ ΐΐίϋά &ηίιη&1)α9 
ίηδβςυθηΐΐοιιβ ββηβΓίΐοίΙ, οοτροτα βοίΐΐοβΐ ουπα ίΙΙίβ 
οοηίαηοΐβ ίη ββιηάβπι ίπιπιοΓίαΠί&Ιβιη ΐΓ*08ΓβΓβη8? 
Αάβο ίη ΙβοβΙ)Γ&8, οηαο8 61 οοοδβοαίίοηβπι Γβίίοηίβ, 
ΓϋΓΟΓβπι ίΐβπι βΐ ρΓοΓυηάαιη Ιβπιυίβηΐίβ,πι, βΐηίοπιηβ 
ηοηιοα οοαιίααηι βΐυάίυηη, ςυί βοΐίΐβτίυιη ΐΓηρβπυαι 
ίη άυο βοίηάυηΐ, βΐ αηαπα ϋοαιίηυιη, ^βιιηι Οηη- 
βΐιιιη, οοηάϋοΓβιη οωηίϋπι, ίη άαο ρπηοίρίβ, άίνί- 
άαηΐ, 61 &Ηυά ςυίάβαι ίηΙβ11ί£ίοί1ίου8, αΐίυά ββηβί- 
οί1ί1>α8 Γβ&ϋβ ρΓ«ΩοίαηΙ. ΑΙ ςαοπαοάο, ρβΓΒγΙηυπι 
βΐ 8ί£βη, ΟοηίίΙοπβ βαί οπιοίβίαβ ηοη νβΓβηΐυτ, 
ςαί εοΓραβ ηοβίπιηι ιη&Η ΛίυηΙββββ ρπηοίρϋ ? Ραυ- 
Ιαβ βηίιη βχ &άνβΓβο άίδβΓίβ οΐ&πι&ΐ, ϋοτρηΒ ηοη μή μόνον σώζει, χαϊ αοθαρτον ύστερον ποι-Τ, άλλα 
8•.' αυτού και τάς επομένας ψΰχάς ευεργετεί, εις τήν 
όμοίαν άθανασίαν τα ένωΟέντα αύταϊς σώματα καθ- 
ισιών ; Ούτω; εστί σκότος και χάος και τύφλωσις 
λογισμών, και μανία και μέθη βαθεΐα ή σπουδή 
τών εις δύο αρχάς τήν μίαν σχιζόντων αρχήν, και 
τον ενα Κύριον Ίησούν Χριστδν τον δημιουργδν 
απάντων, εις δύο κατατεμνόντων αρχάς • κα? τήν μεν 
τοις νοητοΤς έφιστάντων, τήν δε τοις όρωμένοις. 
Άλλα πώς προς τον Βυθδν και τήν Σιγήν (35) του 
Πλαστού αυτών τάς ώδΐνας ου καταδύονται, οΐ τ 
σώμα ημών λέγοντες είναι του Πονηρού ; Τρανώς 
γάρ έκείνοις άπ' εναντίας δ Παύλος βο? • Το μεν 
σώμα ού ττΊ πορνεία, ήτις έστιν έργον του Ιΐονη• ίΟΟΜαΙίοηί, ςαβί πι&ΐί οραβ βδΐ, $βά ϋοτηίηο, 6ΐ 00- Β ρου, άλλα τφ Κυρίψ, και ό Κύριος τώ σώματι. τηιηχα ϋοτροή 1 . Οαοηιοάο βηίιη 0Γβ&ίυΓ& ηοβίίδ 
οπαηίηο ροΐββΐ ββ&β ϋοιηίηί ? Ουίά νβΓΟ ΓβΓβΓΐ αιο- 
ηβΓβ, ίΐΐαά βοοιΊ&ΐίοηί ηοη (Γ&άβηάυιη ββδβ, ο α αϊ 
ρβΓ ββ ηοαίαηι βίΐ, βί ιπαΐί ρπηοίρϋ ορυβ, βΐ ργογ- 
βυβ & νοΙαηΙβΛβ αβ ΟΓββΛίοηβ Οοί βΐϊβηυηι ? Οαπι 
βηίπο, ςαοά αροβί&ΐφ ίΐΐί νοίοηΐ, οοΓρυβ βΐ Γοπηα- 
Ιίοηβ, βΐ ηβ,Ιϋπι βΐ Ιθβίϋϋβ ηιαίηπι βίΐ, ηυηςυαπι 
οπιηίηο Όοαϋηϊ βχβΐδίβΐ, ηβςυβ ςυίάςαβπι ΓβίβΓβΙ, 
υίπιιη βοοΠαΙίοηΐ $β άβ<1&1, &η ηαίηυβ. δίνο βηία) 
ίΙΠ ίηάαΐββπΐ, βίνβ ππηυβ, υίπηςιιβ ηοη άββίηβΐ 
6886 πηρΓΟουηι, βΐ πι&ΐί ρπηοίρϋ ορυβ. ΡβΓρβηάβ 
νβΓΟ 61 ποο : 8ί οοτρϋδ ββΐ ΟΓοαΙητα ιη&Ιί, ςυοωοάο 
ίβ, ςυί ιη&ΐο βίΓβηυβ 86 ορροηίΐ, βΐ ρτο νβΓϋ&Ιθ 
ϋίιηίο&Ι, 8&ηο(υαι ίΠαά αρρβίΐαΐ ? Νοη ηηρία €ηιπι 9 
ίηςυϋ, αίΓαΙ ςνχ $ιιηΐ ϋονηίηί^ ηΐ $ίΐ $αηοΐα €οηροτ& 
€ΐ $ρ\ηΙη 6 . 8ί νβΓΟ οοΓρυβ β&ηβΐυηι ββΐ, υηάβ β&1 
ιη&Ιυπι ? βΐ αηόβ θβί οραβ οοηάίίοπβ τη&Η ? Μ&ΐββ 
ςυίάβαι αείίοηβδ, ςα» ΟΓοαΙϋΓ&οα ϋοηί Όβί βάαΐΐβ- 
ΓαηΙ, νΐηάίοΕηΙ ίΐΐυά βΐ οοηοχίυιη ΓαοίυηΙ αϊ βίο. 
Ουοαά νβΓΟ ίηίΓα 1β£β3 οοηϋίίοπβ δβ οοηΐίηβΐ, πια- 
£18 ίά ςηίάβπι ν&ΙβΙ &ά ανθίτυηο&ηάϋΐΏ ηαβΙυΐΌ, 
ςαο-αα ηιειίϋβ αά ϋΐαά βίοί δυοίίοίβηάυαι. 

Χ. Ουοά ίΐαηηθ ηβο άίοβΓβ ηβο ορίη&Γΐ Γββ βίΐ, 
άυο β&ςαο βίοι ίηνίοβηι ορροδϋα ρπηοίρίβ άαπ ίη 
ίΐ8 9 ςιιοΓαηι νοίαηΐ&β ίη 86 ΙίοβΓα ίΐίβεβίιπβ ηι&ΐί 
ηοη βυ^βεΐα θβί, αοαηάβ ραίο άίβρυΙ&Ιυπι. Εχρβη- 
ά&χηυ& νβΓΟ ηαοο &1ΐ6Γαηα αροβίαϋο» άοοίπη» οε- 
ρηΐ, ςαοά ςιιίάθσι ίη βηρβποπϋυδ βΐί&πι ηοη ΙβνίΙβΓ 

ηβο ρΟΓΓϋηοΙοηβ βϋΟ βχ&ηιβη νοβ&Ιηιη θΐ εοηάβοα- ρ ού μεμπτάς οΓμαι ούδε βραχείας τάς εύΟύνας. ΙΙλήν 
Ο&Ιααΐ 681. 8βά νβΐ βίο βΧ β&άβοα δεπρΙϋΓα βαΟΓΒ καΐ νυν διά της αυτής Ιερολογίας άπαιτείσθω και 
βίάβΠΙ ϋΐΐβπαβ Βϋ^ίοΐΛΐϋΓ. Ρ^ϋΐϋβ, ςυί ββίρβυπα τάς λβιπομένας. Παύλος ό καθ* Ικαστην εαυτόν Ιερ- 
Ββο ρβηϋαβ ΟΟΠββΟΓανίΙ, οΙαΓ* νοοβ οΙεπιλΙ : Νητη ουργων τφ θεώ διαπρυσία βο$ τ$ φωνξ. Μή κατά 

• Ι Οογ. ιιι, 13. • 1 Οογ. νιι, 34. 
* \λΚΙΜ ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ-12. 

<35, Μ, Ηώς γάρ του Εχθρού τδ πλάσμα δύναται δ*λως του 
Κυρίου είναι ; Τί 8ε δε! λέγειν μή άνατιθέναι τούτο 
τ^ πορνεία, αυτό καθ* εαυτό πονηρόν 8ν, και πονη- 
ρας αρχής δημιούργημα, καΐ παντελώς άλλότρ'.ον, 
και τού θελήματος και της πλάσεως του θεού ; Πλά- 
σει γάρ καΐ νόμοις τδ σώμα, ως ή αποστασία βούλε- 
ται, πονηρδν υπάρχον ού< αν μέν ποτβ γένοιτο του 
Κυρίου • πορνείας δε γενέσθαι, ξ μή γενέσθαι ούδεν 
διοίσει, ΕΓτε γάρ έξεπόρνευσεν, ε?τε (36) μή, ούδεν 
ήττον ούκ αφίσταται τού πονηρδν εΓναι, και πονηρας 
δημιούργημα αρχής. Επισκοπεί δε και ώδε. Ει τδ 
σώμα πλάσμα τού Πονηρού, πώς ό (37) τού Πονηρού 
λαμπρώς καταστρατηγών, και της αληθείας υπέρμα- 
χων άγιον αύτδ καλεΤ ; 'Π άγαμος γάρ, φησϊν, με- 
ριμνά τά τού Κυρίου, *ίνα ^ αγία και σώματι 
και πνεύματι. ΕΙ δέ άγιον τδ σώμα, πόθεν πονηρόν ; 
και πόθεν έργον δημιουργίας πονηρας ; Πράξεις μεν 
γάρ πονηρά». , κιοδηλεύαυσαι τδ πλάσμα τού αγαθού 
θεού, οικειούσιν αύτδ και ύποτάττουσι τψ Πονηρψ. 
Έν δε τοις νόμοις τού πλαστού διατηρούμενον ισ^ύν 
έχει μάλλον διώκειν τδν Πονηρδν, αλλ 1 ούκ αύτδς 
εκείνο δουλαγωγεΐν. 

Γ. Άλλα γάρ δ'τι μεν ούχ οίον τέ έστι ούτε λέγειν 
ούτε φρονεΐν δύο και ταύτας άντικειμένας αρχάς, 
οις τδ αύτεξούσιον άδούλωτον μένει τοις πάθεσι τού 
Εχθρού, άποχρώντως οιμαι τδν λόγον διεξελθεΤν. 
Έπισκεψώμεθα δε και τδ έτερον της αποστασίας 
μέρος, δ δέδωκε μεν και αύτδ διά τών προειρη μένων τδν Βυθδν καί τήν Σιγ^ν. ΕρβηΙ ηί 

ίηίακϋοίΙα*<ιυθΐ*Ιίηββ1>βηΐνβΐ6ρϋηίβηί 

61 ρΓυ άϊίβ ίΐϋΐκίΐιιπιΐ : πιΙβΓ βοβ «πιπί ρΐϊπ^ιιπί 00- 

0011 ίη, 11* 111 ρπΰα* συζυγία &1ι ιρ•!& νο- 

; . γ, τφ ΒυΟψ, Βίνο Ρτο/απάο^ ΡαϊΗβ ϊ ^ιγζ νβΓΟ, 

ιΐεηϋο, Μ&Ιπίι ηοεηοη ίεΓβϋίβ. νΐ(.]ο Ιι&ηο ία 

1 & ; βί &1Ϊ05 εχ νβΙβρί1>αβ, 

; ι ΙεηΝΡ,ίιιΝοΙίίίίΛΙοιη. 

] ν1 .:ί ....•.•..•,. :ίαι« Οτ&ε&ι ρ* 707 ; αο βαΐ- 

Λρρα- ταΐη αά ΒίύΙίοΐΚβΰατη ιηαχίτηατηΡαΙηιτη, Ιοηα. ΙΙ,άίββ. 
ι, ρ. 77 ββςς. ΡβΓ ηοΓηηι νβΓΟ οοηιπιβοαοΓ&ϋοαβιη 
ηοο Ιοεο ί&ο(&αι ίηηυίΐ ΝοβΙβΓ, νβΐ Ρ&ηΐίοίιιηοβ, 
οοηΐΓ& ({Μοβ άΊερυΙαΙ, η«ο ηοαιίη& & ν&Ιοηϋηί&ηίβ 
βίορΙαδβθ,νβΙοοπιρβΓβπ άαο ΐρβοΓΟΓηρηποίρία οαπι 
ηίθ ιΙΙοΓϋζη βΒοηίουβ ροβββ, α ι υβπΐΛ(1πιοάιιιη β( ίη 
βΙηθ οαρίΐίϋυβ ϋΐοβ ίπήΙβηΙυΓ. ΟοηΓβΓ ΡθΙγι δίοηϋ 
ΝαΓταϋοηίϊη άβ ΜαηχοΚχΐ*, ρ. 42. 

(36) ΕΓτε. Ι Ια βεπρβί ρπ> ^τε, ςηοά ρβΓ ΙΐοΓβπΐ 
ιηβηάυπι θγλΙ ίη πιβ. 

(37) Ό. δίο Ιθβο ρΓο τό, ςαοιΐ η&οοο&Ι οαι. 141 ΟΟΝΤΒΛ ΜΑΝΙ0ΗΛΕΟ3 ΙΛΒΕΚ III. 142 άνθρωπον ταύτα λαλώ ; ή ούχι και 6 νόμος ταύτα Χ Μϋχιηάιιη* Ιιοτηίηειη Κχε Ιθ(\\ιοτ 1 νεί ηοηηβ ροίχχα εί λέγει ; "Ο Ίσον εστί. Μή λογισμόΐς άνθρωπον άσφα« 
λίζομεν τδ (δήθεν, ή ουχί και θείας εστί και όπερ 
άνθρωπον νομοθεσίας τ6 προτεινόμενο ν ; Και τίς 
ταΰτα τεθεώρηκεν, αύτδς σαφηνίζει• Έν γαρ τψ 
Μωσεως νόμψ γέγραπται, φησϊ, Ου φιμώσεις βούν 
άλοώντα. Και ταύτα εΙπών επιφέρει• Μ ή των 
βοών μέλει τψ θεψ ; Τίνων δε μάλλον μέλει, δεικνύς 
επάγει. Δι' ήμας γαρ πάντως λέγει, και δι* ήμας 
έγράφη. "ί2στε κοινδν τό δόγμα τό έν ττί Ηαλαΐφ 
διαβαΐνον και πολιτευόμενο ν καΐ έν τή χάριτι. Είτα 
τήν φυσικήν ομοιότητα προς τδν Πατέρα του Πού 
και τό άπαράλλακτον ύποδηλών έκ της των νομοθε- 
τηθέντων δμοιότητος, "Ώσπερ, φησί, προσετάγη 
τους τψ θυσίαστηρίψ προσεδ ρεύοντας τψ θυ- Ιβχ ι$ία ρτο(ετί 7 ? Οαοά ίάβπι ββΐ λο θι άίεβΓβΙ : 
Ν υ αϊ Γβίίοείηϋ» ηοιηίηηαι άΊβΙβ οοηΠπη&ηΐϋβ, ηβο 
ροΙίϋβρΓοροθίΙϋηΐΕΓ^υπιβηίϋηι άίνίη® βΐ ρΐυβςυ&ιη 
ηυωαη© 1β£ΐβ ββΙ? Ουίβ νβΓΟ ίΐΐα οοηβϋΐαβπΐ, ίρββ 
βχροηίί, Ιη Μοδί* εηχτη Ιερέ, ίηςυίβηβ, $εΗρΙχιιη 
εΗ : Νοη οΐίηταΐύ ο$ δουί ΙήΙχίΓαηΙί 8 . Ηαο νβΓΟ 
ΕίΓβΓβηβ 3ϋ^υηβίΙ : Νχιηι Ιονε$ εχιτχ $χιηΙ ϋεο ? 

ΟϋΟΓϋΙΠ νβΓΟ ροϋΟΓβΠΙ 012Γ&Π1 &£&(, ΟδίβηβϋΓϋβ 

ΛϋάίΙ : ΡτορΙεΓ ηοί οιηηχηο ϊά άχεχΐ, εί ρνορίετ ηο$ 
εοηρίχιτη ε$1. ΙΙβςαβ εοιηιηυηίθ άοοίπη» ββΐ, ςυ» βΐ 
ίη νβΙβΓβ νιΐΐυίΐ, βΐ ίη Νονό οΜίηυϋ ΤββΙιιιηβηΙο. 
ΡοβΙβα, η&ΙιΐΓ&Ιβιη, ςυ« ίηΙβΓ ΡβίΓβπι βΐ ΡίΗαιη ββί, 
θίιηίΗΐυάίηβαι βΐ ίωαΐϋΙβΜΗΐβΙβηι βχ βϊαήΐΐίικϋηβ 
Ιβ^αω αΐήηςυθ ΙβΙαπιπι βαοίηάίο&ηβ. 5ίβα/, ίηςυίΐ σιαστηρίψ συμμερίζεσςαι* οΰτω και ό Κύριος Β ρηΐΰερίηηι ε$1, ιιΐ, ςχιί αϊίαη &ενυίχιη1 9 αΐίαη: εΐίατη προσεταζεν τους τδ Εύαγγέλιον καταγγέλλοντας 
έκ του Ευαγγελίου ζ^ν, τοσούτον ϊτζάρΛ^ τδν νό- 
μο ν, ατε δή του Πατρός οντά, ώς και τδν ΓΊδν κατά 
μίμησιν εκείνου τά προστάγματα προάγειν. Τήν 
συνάφειαν δε πάλιν και συγγένειαν του νόμου καΐ 
της χάριτος έπι πλέον τρανολογών, Ου θέλω υμάς 
άγνοεΐν, φησίν, αδελφοί, δ'τι οΐ πατέρες ημών 
πάντες όπδ τήν νεφέλην ήσαν, και πάντες δια 
της θαλάσσης διήλθον, καΐ πάντες εις τδν Μωϋ- 
σην έδαπτίσθησαν, έν τ^ νεφέλη και έν τί) Οα- 
λίστρ, και πάντες τδ αύτδ βρώμα πνευματικδν 
εφαγον, καΐ πάντες τδ αύτδ πόμα πνευματικδν βαηΐ ραΠχαρε$; ίΐα εί ΰοχηίηχιε ρΓχεερχί, ηΙ } ςχιι 
Εναηρείχχιηι ρτχάχοαηί^ βχ ΕναηςβΙχο νίναηί 9 ; Ιβ- 
^βπα, Ιαηςυαητ & ΡεΙγθ ρΓοΓβοΙ&ιη, &άβο βχίοΐΐβαβ, 
υ( ΡίΙίυιη &ά βχβηαρίυιη β]υδ ρΓ«οβρία βυ& δΙ&Ιυίββθ 
ίηηυ&1. Ιάβαι νβΓΟ οοηαβχΐοηθαι θΐ οο§;ο&ίίοηβαι 
Ιβ^ίβ βΐ ^γ&Ιιφ βίΐηυο πΐ3^ΐ9 βχροβίΙυΓαβ : Ν ο Ιο νο! 9 
ίηςυίΐ, ίρηοΓαη, /Γα/;•βδ, ςιιοά ρα\τε% ηο$ίτί οηιηβ* 
αιό ηηΙ>β εταηΐ, βΐ οτηηβδ ρβν τηαη ίΓαη*\ίηιηΙ % εξ 
οτηηβ$ χη Μο$εη δαρίχζαίί αιηΐ, χη ηιιύε βί ηχαή, €1 
οτηηε* εχιηιάεηχ άΐιιηι $ρχήΙχιαΙεηι εάεηιηΐ, εΐ οτηηε$ 
εητηάεηι ροίχνη ερΪΓίίααΙβηι ύϊΰεηιηΐ 10 . ΟβΙβηάβ 
αιίοί ηίο ιηοιηβπΐυαι νβΐ υπίουοα ςυοά ηοη ίπι- 
ηιυηβ &ϋ α ΓυΓβηίβ ηοδίίβ ροΐββίαΐβ : ΒίύβηιηΙ εηχτη, εηον. Δός μοι λοιπόν ενταύθα τδ ούκ ελεύθερον της 

^τχγζίαζ του Έχθροΰ• Έπινον -^αρ, φη?•.ν, έκ ρ ίηςαίΐ, εχ $ρίτχ(ιιαΙι, <]χιχ ίεηχιεύα^, ρε^α: ρβίτα 

χς. Ή δε πέτρα αχιΐβτη εναΙΟιή&Ιχι$ ^.Αϋάίδηοσυοηαοάο ΡαΙθΓίδΓΛθΙ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. η Οέ πέτρα 
ήν 6 Χριστός. Άκούεις, δ'πως δ Χριστδς τδν πα- 
τριχδν έποτιζε λαδν, και πώς ό Πατήρ ώδηγει τδν 
'ϊσραήλ* είς τήν του Πού λατρείαν και επιστροφών ; 
Δια τίνων, ή δήλον 6'τι δια Μωσέως και τών προφη- 
τών ; Που ουν ένταΰθα ό Πονηρός ; που της πονηράς 
αρχής τδ Ιργον ; που οΐ νόμοι της αντικείμενης μοί- 
ρας ; του Μωσαϊκού λαοΰ, και πνευματικψ βρώματι 
τρεοο μένων και πνευματικού πόματοί πι ν όντων έκ 
της συνούσης τε και Ιπομένης πέτρας, ήτις ήν δ 
Χρηστός ; Είτα πάλιν δ νομομαθής ούτος άνήρ και 
τι κέρδη πάντα, οίς έσεμνύνετο πρότερον, σκύβαλα 
ηγούμενος δια τδν Χριστδν, Μηδέ έκπειράζωμεν 
τί» Χριστδν, φησϊ, καθώς καί τίνες αυτών έπεί- ί ςυοπαοάο ] 

άαχβπΐ »ά οϋΐΐυπι Κϋϋ βυί θΐ εοηνθΓδΐοηθπα ? ΡβΓ 
ςυοβ αυΐβιη αϋοβ ηίδί ρβΓ Μοδβη βΐ ρΓορ!ιβί&β? ϋΜ 
ι'ςίΙϋΓ ϊιια 6δΙ ηααΐυβ. υΜ ιώηΙι ρπηοΐρίί ορυ&? 
υ!)Ί 1η^6& ορροβΐΐίκ ρ&Γΐίβ ? ουιη ρορυΐυδ Μοβαίουβ 
βΐ δρίηΐυ&ϋ οίϋο ηυίηΐυβ βΐΐ, εΐ δρίΓϋυβΙθαι ροίυαι 
1)ίΙ)6ΓίΙ βχ οοιηίΐϋηΐβ βΐ ίηδβςυοηίβ ρβΐΓ&, ς υ 33 βΓ&Ι 
0ΗπδΙϋ8? Ββΐηάβ τυΓδυ» ίιΐβιη νίτ 1β£6πι άοείυβ, 
αίςυβ οαιηί& ίΙΙ», ςυίϋυδ οΗιώ θίΓβΓβ^αίυΓ,ρΓΟ Γβ^β' 
οΐίΐϋδ άθβ1&Γ&ιΐ9 ρΓορΙβΓ Ο^πβΙυπι, Νε ΙεηΙεηιχι$, 
ίηςυϋ, ΟΗηζίητη, βίαιί ηοηηχιΙΙί εοΓχαη Ιεηίαηιηί ι *. 
Οαίη&πι ίΙΠ ? ηοηηβ ΙδΓ&θΠΐ® ? Ου» νβΓΟ β ο Γύπα 
βΓ&ηΐ ρΓ«αιία? Εχ ββΓρβηΙίουβ ρβπβ&ηΐ. ΙΙ&ςυβ 
ϋΐί, ςυί ϋβυοα ίη Ιβ^β ρΓΦββηίβιη Ιβηίαο&ηΐ, ρβΓ ρασαν. Τίνες, ή δήλον δ'τι 6 Ίσραηλιτικδς λαδς ; Και ρ ΡβίΓβω βϋ&αι ΡϋίϋΐΏ β]ιιβ ϋοπιίηυιΐΐ ηοδίΓϋΠΐ Ιβο- τίνα τά έπίχειρά ; Τπδ τών δ'φεων άπώλοντο. "Οστε 
έχπειράζοντες τδν έν τψ νόμψ θεδν, δια του Πατρδς 
έπείραζον χαί τδν ΤΙδν αύτου τδν Κύριον ημών Ίη- 
σοΟν Χριστον. ΈΐΛίραζι μεν γάρ δ Ισραηλίτης 
λαδς τον νομοθέτην αύτου, ατμητον δε τήν βασιλείαν 
χαί ά^ρηχτον του Πατρδς και του Που δ μύστης 
χαί μοσταγωγδς τών άπο(3^ήτων, ειδώς έν τψ πει* 
ράζεσθχι τδν του αγαθού Παιδδς Πατέρα θεδν, κχ< 
τδν Χριστδν «ειράζεσθαι διατείνεται. '12ς έν πο. 
ρίσματος δε μοίρα επισκοπεί, δ'τι και πληγή ν εύθυς 
ά^ήκεν 6 Χριστδς κατά τών έκπειρασάντων αυτόν 
τδν διά τών ογ»ων δλεθρον. Καί ταύτη ν έπάγων ούκ Ι&ηιηΙ. ΤβηΙ&νίΙ βηιηι ρορυΐυβ ΙβΓ&βΙίϋβυβ 1β£ΐβ1α- 
ΙΟΓβΓα βαυοα ; βΐ Ρααΐυβ, βηβΓϋβ ίρββ βΐ άοοΙοΓ 
ΓηνβΙβποΓαηι, ίαιρβηυηι ΡαΙπβ θΐ Γίΐίΐ ίηάίνίβίοίΐβ 
βΐ ΐηνίο)&οί1β 693β ρθΓδϋββαβ, οοηίβηάϋ, βο ίρδο, 
ςυο ηοηί Ρίΐϋ ΡλΙθγ ϋβυβ ΙβηΙαίυβ βίΐ, βΐί&ηι Οηπ- 
βίααι β88θ ΙβηΙ&Ιαηι. ΟοηββεΙ&Γϋ νβΓΟ ίηβίΛΓβΙ ηοο 
βαρβ, ςυοά Οηη&Ιυ8 ΒίαΙίαι ρΐβςββ Ιοβο ΠΗβ, ςαί ββ 
ΙοπΙ&νβΓαηΙ, ίπιπιίδβΓίΙ ρβππείβαι βχ ββΓρβηϋουβ. 
Παηο νβΓΟ ϋΐίδ ίΓΓΟ^&ηβ αηιοΓβηι ίη 'ηοπιΐηββ ηοη 
(ΙιππδίΙ. Λΐίοί (ίάβπι Αροβίοΐϋδ) ΙββΙ&ΙϋΓ, ρΓορηβ(&8 
βχ πι&ηά&Ιο 33ΐβΓηί Όβί ΙοουΙοβ βββθ, βΐ βχ νβΓΟ 
ρΓΦηϋηΙίβθδβ ηανβίβπυηι αηΐβ 8«ου1δΐ οοηβΐίίυίϋηι, ^ΙΟογ. χ, 8. Μοίά. 9. Μ1)ί(1.13. *° Ι Οογ. χ, 5. " ίοιά. 6. *Μοί(1. 9. 143 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 444 φΐοά ρπηείρ&Ιαβ βί ροΐββίαΐββ ικυηαΊ, ίρβαιηηϋθ 

&άβο πιιιηάί ϋοιηίουπι ΙαΙαβήΙ. Οηοπιοάο ίΐβςυβ 

ρΓορηβί» βυΐ Ιβχ α πι αϊ ο ίηβρΪΓΑΐί εβββ ροβδαηΐ, 

ςα&ηάοςαίάβιη 1111 ρΓβηυηϋ&πιηΙ πιγδΙβΓίυιη,ςυοά 

ΒΓϋβοί^υβ οιηηίδ ΐααρίβίβΐίθ ΓυίΙ α^βεοικΙΙΙυιη ? Βυτ- 

βυβ βΐϋβ ίη Ιοοίβ βυπκΐβιη Όβυηα, ο ο η νβΓΟ αΐίαπι 

&1ςυβ βΐίυπι, οΐίιη ρβΓ ρΓορΙίθΙ&ί», Ι&ηάβπι νβΓΟ ρβΓ 

Κϋίυπι 1β8ΐ»ΙϋΓ ΙοοηΙηηα : Μν11ί[αήατη βηίπι, ζ'ύ,βΐ 

*ηιιΙΗ$ τηοάι$ οΐιτη ϋβη$ ραίήδη* ηο$ίΗ$ ρβτ ρτορ/ιε- 

Ια$ ΙοολΙιμ, αΙϋτηί$ άχεΙη$ Ηί$ ρβτ Εϋίικη ΙοεχιΙη$ ε$1 

ηο6ί$ η . Μβιη, ίηςυασι, ηοη &1ίυ§ βίςυβ βϋυβ. Οαί 

ί^ϋυΓ Νονυω ΤββΙ&πιβηΙϋΐιι ρΟΓ Ρίΐίυπι ιηυηάο Ιεγ- 

βίΐαβ ββΐ, ίάβηα, ]υχ!& Ρ&οΐυηι, ςαί, βί ςαίβ βϋυβ, 

άίνίηα οαΐΐβϋβΐ, βί νβίαβ ρβΓ ρΓορηβΙαβ 8&ηχίΙ.(}αο- 

τηοάο Η&ςαβ βΓΓ&ηΙίηπι Γ&οϋο αΐίαιη ςυίάβηι ίΐΐϊιιβ, 

βΐίϋΐη νβΓΟ Νονί, Ιβ^ΐδΙαΙοΓβαι βί Όβυπι βη^Η? 5ί 

νβΓΟ βΐίαιη &1) ίηίΐίο Ιθγγ&π) ίυηά&νϋ Όβυβ, βίου! 

ίάβεη ηαγβίεποπιπι £η&πι& βί άοβΙΟΓ θβηρίίοηβιη 

π&ηο Β&ΟΓ&αι οΙ)8ί£η&1, βί οοβΗ ορβΓβ, Γηβηϋυπι β]'υβ 

βυηΐ (η&πι Οβνίάίβ, ςυί ϋβί ρ&ΙβΓ ββΐ, ο&ηΐίουαι 

αάηίοεηβ δαίδςιιβ οο^ίΐβϋβ βΐΐεχεηβ ϋΐυά & Όβο ίη- 

βρίπιΐιιπι 685β ίηηηϋ); ςυοηαοάο άβίβοίοπιπι οοΐΐυνίβ» 

ί&ίβο ςυίάβηι, 3βά Ιβηηβη βχΙβΓηβ. βρβοίβ, ηβεο 

ρΓβΒάίοαηΙβΓΠ άοοΙΟΓβαι βυαιη &ρρβ11&Γβ ηοη νβΓβ- 

ΙυΓ ? Ν&ηαςυβ &η βο νοβ&η ββ νοίηηΐ, ςυί βί θο ίρβο 

& Ιβ^θ β^β Γβββάυηί. Ν υ πι βηίπι Ρ&υΐυβ οπιοίΟχαβ 

οβί ρΓΟ ηοοίβ, βυΐ ηαπι ίη Ραυίί ηοπαβη ο&ρϋζ&ϋ 

βϋΐηυδ ? ΑηΙ, (ηυπ) άίεβΓβ ΙίοβΙ ?) Ες ο ηηίάετη $ιιτη 

ΡαηΙι, ερο ΑροΙΙο, βρο υβτο ΟβρΗα ; άίνί$η$ηβ β$ί 

ΟΗΗίΙία ι4 ? ΑΙ βηίπανβΓΟ ηοίηίηββ, α,υί βΙί»πι Ιυπι, 

π 1)ΐ βρββίοδβ ΙοςυυϋίϋΓ, δβπηοηββ βυοβ, &ά βΓΑνίΙα- 

Ιβηι οοηαρο9ΐΐθ8, ΒΟΐίοηίβυθ άβΙυΓραηί, &ά ηοηιβα 

οοηΓυ^ίυηΙ, υΐ άβάεοηδ βνίίβηΐ, ίη ο,υοά βοβ οοη]ίοϋ 

νβ! βοΐυαι ίΐΐίυβ ηοιηβη, ^υβηη βΓΓοηβ η&οβηΐ αυοίο- 

Γβπι. ΑΙςαοπιοάο ηοη οοηίυηάυηΙυΓ ήοΐΏίηβδ, ςυί, 

Ρ&υΐο νοββ Όανίάίοα οωΐί βί Ιθγγθβ ΟοηάϋοΓβαι νβ- 

Γαηα βί οοηυηι Όβαπι β88β ρΓΰάίοαηΙβ, αΐίυηι ςυί- 

άβηι οοβίί, &1ίυαι ΙβΓΓ» οοηάίΙοΓβηα 65δβ ίΓ&άυηί, 

ηβςυβ αυάίυηΐ η φ ο εΐ&αι&ηΐβπι : ϋβαιίί εητη, \ά β&1, 

ΡβίΓβηι, ρτορίβτ ςηβηι οτηηία, $1 ρβΓ ςαβηι οτηηια, 

&ΐςυβ ηοε ίρβο ηοη ςυίάβηι ςυοΓαακΙ&πι, αΐίςυοηιπ) 

νβΓΟ ηοη ίίθηα, 8βά οηαηίυηα δίπαυΐ ΟοηάϋοΓβηα Γβ- 

ηυηϋ»ηΙεηα? ϋηάενετο αρρατεί, ςυοά άβ Ρ&Ιγθ ηχο 

ΙοςυαΙϋΓ ? ΟβΓίβ νβΓΟΟΓυπα ββΓίθβ βχΐιϊββΐ β\ιη\, 

ςηί βΐίοί τηηΙΙο$ ίη ςΐοήατη άιιχεήΐ άπεβηχ $αΙιιΗ$ 

βΟΓΗτη, ρβΓ ρα$$ίοηβ$ εοη$ιΐίηγηαί$β 1§ . Οαίδ βηίηι ρΓβΒ- 

ΙβΓ νβΓαηι ϋβυπι βί ΡαίΓΟίη ϋοηαίηί ηο8(η ^6δυ 

ΟϊΐΓΐβΙί, νβΙ ηαυ11ο9 ΓιΙίοβ ίηίΓοάυχϋ,νβΙ οΌοβιη θογοπι 

ρβΓ ρ&δβίοηββ ρβΓίββϋ ? Ιάβαι νβΓΟ νίτ αΊνίηυδ βί 

8βηε1υ8, ευηι Οοηιίηυηι ηοδίπιηι ^θδυηΊ ΟΗπδΙυπι 

ηοβββΐ η&ΰβΓβ ροΐβδίβιίεπ) βί ίηιρβΓίυαι & ΡαίΓβ ΐηοΊ- 

νίβυοι, βΗοί ά θ βο αίΐ : (^ηοά εχ ίρίο, εΐ ρετ ίρεητη, 

13 Ηβ1)Γ. ι, 1. " Ι Οογ. ι, 12, 13. 1δ Ηθογ. η, 10. Α άφ^ρηται τό φιλάνθρωπον. Άλλαχου δΐ πάλιν κατ* 
έπιταγήν του αιωνίου θεού, καί ειπεΤν τους προφή- 
τα; διαμαρτύρεται, και άψευδώ; προκηρύξαι το πρό 
αιώνων μυστήρϊον, δ τάς εξουσίας του κόσμου καΐ 
αυτόν διέλαθε τον Κοσμοκράτορα. Και πώς &ν εΐΥ,σαν 
οΐ προφήται Ι) ό ν<5μος έπιπνοία; πονηρας, όπ^τζν 
οΰτοι μεν προεκήρυττον τό μυστήριον, της δέ πονη- 
ρίας πάσης τήν μη'χανουργίαν διέλάνΟανε ; Πάλιν δέ 
και έν άλλοις αυτόν θεόν κ» ι ουκ άλλον και άλλον, 
πάλαι μεν έν τοΤς προφήταις διαμαρτύρεται λαλησαι, 
ίίστερον δε έν τψ Πψ. Πολυμερώς γαρ, φησί, και 
πολυτρόπως πάλαι ό θεός λαλήσας τοις πατρά'- 
σιν έν τοΊς προφήταις, έπ' έσχατου των ήμερων 
τούτων έλάλησεν ήμ"ΐν έν Πψ* ό αυτός, άλλ' ουκ 
άλλος και άλλος. Ό οΰν τήν Καινήν ΔιαΟήκτν έν τψ 

Β Γΐψ χαρισάμενος τψ κ<5σμψ, ό αυτός κατά τόν τα 
θεΤα, εΓπερ τις άλλος, σοφόν, και έν τοΤς προφήταις 
διέθετο τήν Πάλαιαν. Και πώς ή πλάνη άλλον μεν 
εκείνης, έτερον δε της Καινής, άναπλάττει νομοθέτην 
και θε<5ν ; Ει δε και κατ 1 αρχάς μεν τήν γήν ό Κύ- 
ριος έΟεμελίωσεν, ώς ό αυτός μύστης των άπο^ήτων 
και μυσταγωγός ταύτην τήν Ιεράν επισφραγίζεται 
Γραορήν, και Ιργα των χειρών αύτοΰ είσιν οΐ ουρα- 
νοί (και γαρ τήν του θεοπάτορος (38) μελφδίαν λα- 
βών, και τοΤς οίκείοις ένυφαίνων νοήμασι τό θεόπνευ- 
στον εκείνης βέβαιο!), πώς ουκ αίσχύνονται της 
αποστασίας τό σύνταγμα, καίτοι ψευδώς μεν, δι- 
δάσκαλον δε ό'μως, τόν ταύτα κηρύσσοντα υποκρι- 
νύμενοι καλειν ; Και γάρ επιγράφονται τούτον (39), 

ρ πράττοντες μεν και τοΰτο παρά τόν νόμον αύτου. Μή 
γάρ Παύλος έσταυρώθη υπέρ ημών, ή ε!ς τό όνομα 
Παύλου έβαπτίσθημεν ; και, Έγώ μεν είμι Παύλου, 
έγώ δε Κηφά' μεμέρισται ό Χριστές; Πλην αλλά 
και έν ψ σεμνολογοΰνται διά της παραβάσεως ' αυτών 
υβρίζοντες τό σεμνολύγημα, καταφεύγουσι προς τήν 
κλήσιν, Ίνα φύγωσι τήν αίσχύνην, εις ήν αυτούς εμ- 
βάλλει, καΐ μόνον ρηΟείς ό της αποστασίας διδάσκα- 
λος. Άλλα γάρ πώς ου καταδύονται ; του μεν Παύλου 
διά της Δαυϊδικής φωνής, ουρανού και γης π&ιητήν 
τόν άληθινόν και αγαθόν θεόν έκδιδάσκοντος, Λυτοί 
λέγοντες άλλον μεν είναι τόν ουρανού ποιητήν, δη- 
μιουργόν δε της γης Ιτερον, ούδε τούτο δέ άναβοώντος 
ήκουσαν, δ'τι *Επρεπεν αύτψ, τουτέστι τψ Πατρι, 
δι 1 Βν τά πάντα, και δι' ου τά πάντα, όπως ού τι- 

υ νών μεν, τινών δέ ου, αλλά πάντων ομοίως Δημιουρ- 
γόν καταγγέλλη. Και πόθεν δήλον, δ'τι περί τού Πα- 
τρός τούτο φησιν ; Ή τών ρημάτων συνέχεια 
παριστ^, πολλούς υΙους είς δόςαν άγαγόντα τόν 
άρχηγόν της σωτηρίας αυτών διά παθημάτων 
τελειώσαι. Τίς γάρ παρά τόν άληθινόν θεόν και 
Πατέρα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή πολλούς 
είσήγαγεν υΙούς, ή τον άρχηγόν αυτών έτελείωσε διά ΥΑΚΙΛ Ι^ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. (38) θεοπάτορος. Η& αρρβΙΙ&ΙιΐΓ Ώανίά ΓββρβεΙα 
^η^^8ι^,ο 1 υ^βX8603^ηβ6^υ8, αϊ ηοηαο, η&Ιυβ β8(. Εο- 
(Ιβπι ηοΐΌΐηβ ίβ νβηίίΟίοηγ8Ϊο ΑΓβορββίΙββθρίβΙ. VIII, 
61 β1ϋ8. δίπαίΙΐΙθΓ Μ» γι λ θεομήτωρ βυάίΐ ΟΓββΟΓίο 
Ν^βββηο ίη Ογ&Ι. άβ οοοαΓβυ ΌοΓηίηϊ. (39) Επιγράφονται τούτον. Ηίηο ΓοΗβ ηοη ρπΒίβΓ 
Γβηα εοΙΗ^Β, Ραυίίβί&ηοβ ηοηιβη βυυηα & Ρβυ/ο 
Βροδίοΐο ΓβρβΙίίβδβ, ςυί νβΓβ, υΙβυρΓΕ ΐΓβάίΙυπι ββΐ, 
& ΡαιιΙο Ιοη^β ΓβοβηϋοΓβ ϋ& &ρρβ!1&οαηΙαΓ. 445 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 ΙΙΒΕίΙ III. 146 παθημάτων; Ό αυτός δε μετάρσιος και Ιερός αν- ^ βί ίη ίρ$ο οτηηία $ηηί : βί $ίί ςΐοηα ίη χίετηντη. θρωπος και τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστον άδιαί- 
ρετον είδώς έχοντα τό κράτος και τήν βασιλείαν 
προς τόν Πατέρα, έν έτεροι ς περί αυτού λέγει, "Οτι 
εξ αύτου και δι 1 αύτου και εις αυτόν τα πάντα * 
αύτψ ή δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Τα πάντα, 
φησίν, ουχί τα νοητά μόνον, ώς οί μεμηνότες, άλλα 
χαϊ τα αόρατα πάντα της δημιουργικής αύτου παλά- 
μης έργον είσί. Και ή τούτων πάντων βασιλεία, και 
ή εξουσία και το κράτος και ή πρόνοια του Πατρός 
έστι και του Πού και του αγίου Πνεύματος. Συ δε 
μοι την ΰεωρίαν παράπεμπε και έφ' ετέρας άποστο- 
λικας φωνάς, αϊ τους πεπιστευκότας αδελφούς τε 
όνομάζουσιν, άγιους και μετόχους της ουρανίου κλή- 
σεως, δπως παρατιθέασι Χριστον τόν άληΟινόν Ατηβη ιβ . Οαιηία, ίηςαίΐ, ηοη ίηΐβΐΐίβίοίΐη Ιαηίιιπι, 
υΐ ίΐϋ ίηβΛηίυηΙ, ββά" βί νίβί&ίΐία βί ίη¥Ϊ8ίοί1ί&,οπιηί& 
α ιη&ηυ β] υ 3 ΟΓβαηΙβ ρτοΓθοΙα βυηΐ. ΑΙςυβ ίωρβπαιη 
ίη η«ο οοαηία, βί ροΐοβίββ, βί νίβ, βί οογε ρτονΐάβ. 
Ρ&ΙΠ8 ΒϋηΙ, βί Ρίΐϋ, βί 8ρίπΙϋ8β&ηοΙί. Τϋ νβΓΟ *ηί- 
ηΐϋπι βΐίαπι αά αΐία Αροβίοΐί άίοΐα οοηνβΓίβ,ςαίηυβ 
βΓβάβηΙββ ίταΐΓββ αρρβίΐαΐ, βί βαηοΐοβ βί ρβΓίΐοιρββ 
νοο&Ιίοηίβ οοβίοβίίβ, ςυ® θΐ ίρβ& ΟηπβΙυιη νβπιπι 
Όβυπι ηοΒίΓϋίΏ Μοβί, ϋοί ββΓνο, αιί Ι&Ιηβ οο11οο&ηΙ ; 
βάβίβιη βηίπι ΓβρΓθΒβοηΙ&ηΙ αίπιηιςαβ Ώβο βΙΡ&Ιη. 
Ρααΐυβ βηίπι ίίδάβπι νθΓ^ίβ οΐίοΐΐ : Οοη$ίάβταί€ αρο- 
δίοΐντη βί $αα}ηΙνΐ€Υη ρηηάρβηι εον[β$$ίοηύ ηο8ΐτζ 9 
}β*\ικη ΟΗτύΙηιη, ςηί (ίάβΐί* (ηίί βί αηι ίρ$ητη βση$ί%- 
ίηίί 17 , βοίΐίββΐ β&οβηίοΐβπι. ΡοβΙβα ίάβπι, ςαοααοάο ημών θεόν τψ Οεράποντί σου (40) τψ ΜωσεΤ • πιστιν Β ΠάβΠδ ΓαβπΙ, 6χρ1ίβ»ΙιΐΓα8 ρβΓ Μοββη ίά ΓβοίΙ : 8ίό- μεν γαρ εκάτερον εισάγουσιν τψ θεψ και Πατρί 
Λέγει γαρ ο Παύλος αύτοϊς ρήμασι * Κατανοήσατε 
τόν άπόστολον και αρχιερέα της ομολογίας 
ημών Τησούν Χριστον, πιστόν οντά τψ ποιή- 
σαντι αυτόν, δηλονότι αρχιερέα (41). ΕΤτα πώς ήν 
πιστός, έπεξηγούμενος, δια του Μωσέως δεικνύει, 
ώί και Μ ώσης, φησίν, έν δ'λψ τψ οΓκψ αύτου. Τί- 
νος οίκω ; -ζ δηλονότι του ποιήσαντος αρχιερέα τόν 
Κύριον ημών Ίησούν Χριστον ; Είτα και την άσύγ- 
κριτον διαφοράν του Δεσπότόυ προς τόν δούλον δι- 
δάσκων, τόν μεν θεράποντα καλεί και πιστόν έν δ'λψ 
τφ οΓκω του θεού, τόν δε κατασκευάσαι (42) τόν 
οικον. Διότι ό πάντα κατασκέυάζων θεός, εκείνος καΐ 
την κατασκευήν διετάξατο του επιγείου αυτού ο*κου ιι/, ίηςυΐβηβ, Μθ5β$ ίη Ιοία άοηιο β]\ι$. Ο υ] α 8 νβΓΟ 
άοπιο, ηίθί β,Ιαβ, ςυί ΌοΐΏίηαηι ηοβίΓυαι ^βυοα 
ΟηπδΙαπι β&ββΓάοΙβπι ρπηοίρβπι οοη&Ιϋυϋ? Οβίηάο 
ίάβπι ίηουαιρ&ΓαοίΙβιη, ςυβ ίοΙβΓββά&Ι, άίΟθΓβηΙί&ιη 
οδΙβηΒϋΓϋβ, βΐίβπιπι ηαίϋβαι &6Γ?υηι βί πΊίαηι ία 
ίοΐα άοΐΏοϋεί νοοαΙ,&ΙΙβΓυαα νβΓΟ βίΐ άοηαυαι ϋΐ&ηι 
θίΓϋχίβΒθ. ΙΙβςαβΌβυβ οιηηί& ροΓβοίβηβ,βίΓαοΙαΓ&αι 
ςιιοηυβ ΙβΓΓββΙπδ άοαιαβ βαββ ρΓΦεβρϋ. Οτηηία βηΐηι, 
ίηςυίΐ, €(βοχβη$ ϋβη$ β$1 9 ο υ] υ β ^βηυίηυβ Ρίΐίυβ εαιη 
^8ΐΐ8 ΟηηθΙϋθ $ίΙ, ίάβπι νβΐ ίϋβο Ουιηίηυθ άοπιυβ 
β8ΐ, ηοη νβΓΟ 8βΓνϋ8, υΐ Μοδθβ. ΡοβΙ ρ&υο& τθγο : 
8ί^Ηίάβηι ΰΓβάοιία ρτχ$ίάί\ιηι $ρβί βί βάηβίατη α*~ 
(}ΐιβ αά βηβιη β,ηηατη βοηιβΓνανβήηιΐΜ ". ΡοΙΙίοθίυΓ 
ηοβ άοιηαιη ϋβί νοο&Ιυπι ιγι, βί ίη Γιάβω άίοΙοπιπι Ό γαρ τα πάντα, φησ'ι, κατασκευάσας θεός, ου Ο Οανίάίδ βίΓβΓΐ νβΓΟ*, ίη ςυίΙ)ΰ8 ρηηιυηι ςαίάβπι γνήσιος ων Πός Ιησούς 6 Χριστός, δια τούτο καΐ 
Κύριος του οΓκου, άλλ' ούχι θεράπων, ώσπερ 6 Μ ώ- 
σης. Μετ' ολίγον δε, Τό καύχημα της ελπίδος κα ι 
την πα£ρησίαν μέχρι (43) τέλους, έάν βεοαίαν οΐ 
πεπιστευκότες κατάσχωμεν, οΤκον ή μας εύαγγε- 
λιζόμενος χρημάτισα ι (44) του θεού, τάς Δαυϊδικάς 
^ωνάς είς πίστιν τών ειρη μένων προβάλλεται, έν 
οίς πρώτον μεν τό Πνεύμα τό ά'γιον λαλήσαι βο^ δι' 
αυτού, Ιπειτα δε τήν Γσην άπαιτεΤσθαι δίκην τους τε 
νύν άνήκοον υπέχοντας ταις Δεσποτικαϊς έντολαις τό 
ούς, και τους έν τψ παραπικρασμψ πάλαι στληρύ- 
νιντας τήν καρδίαν αυτών. "Ων δΐ ή τιμωρία ιση, 
ούδε τό αμάρτημα διαφέρει * ων δε παραπλήσιον τό δρΐπΐυπι βαηοΙυΐΏ ρβΓ ίΐΐααι Ιοςαί αίΐ, άβίηάβ υθγο 
οοηβηηβΐ, β&αίάβπι ειυ ΠΗβ βχί£ί ραθηαηα, ςυΐ θΐ 
ηυηο ρΓΦΟβρΙίβ Όοηαίηί ίιηααοπββΓαθ ϋϋΓββ ρΓ®- 
οβ&ηΐ, βί ςυί οΐίπα ΙβηαροΓΟ βχαοβΓΟ&Ιίοηίβ οογ 
δαυπα οΙ>ΓΐΓοα&ΓίηΙ. ΟυοΓαηι υθγο ρω η α ββίβ&άβπα, 
βοΓϋΐη ηβο άθΠοΙα (ϋϋβΓαηΙ ; ςαοΓϋΐη νβΓΟ βίιηίΐθ 
βδΐ ρβοο&Ιυηι, εοΓυπι υ(Γ&ςυβ ρ&Γβ ίη βαπιάθπι 
Όβαπι ρβοο&886 οοηνίηοίΐυΓ. ΑΙ δίΓβηυυβ ϋΐβ βί 
ΓβΓνίάυθ νβΓίΙβΙίβ απιαΙοΓ ηβ ίη ηίβ ςυίιίβηι αοςαϊβ- 
δϋίΐ, υΐ £Γ&Ιί& Ιβ^θπι ]υη£β1, &1ςυβ ηββο οο πι πα υ ηίβ 
ΡβίΓΐβ βί ΡίΙϋ βββο οβίβηάαΐ, &β(1 πιοηθί, βχ&οβΓΟαη- 
ί08 οΐίιη Μοββη, βί ρβΓ β α πα Όβυπι ίρβυιη, ηοη 
αΐίααι ΙβηΙαδβθ, ςααΐΏ ίΐίαπι ςαβηι δρίΓΐΙϋδ β&ηοίηβ αμάρτημα, τούτων εκατέρα μερις ε!ς τόν αυτόν θεόν ΰ έηηαηΐίβΐ : Ιη άίβ οηίηι, ίηςιιϋ, ΙβηΙαΟοηί*, ίη άβζβτ* 
«• Κοπι. χι, 36. « ΗβϋΓ. πι, 2. » Ηθογ. πι, 6. 

ΥΑΚΙΛ; ΙΕΟΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (40) ΙΙα ηίβ.; ιβά ίοΓίβ 1θ£βη<1απι βδΐ θεού,^υοά βχ 
(οοαρβηάίο βΟΓίρΙίοηίβ ίη παβ». ϋβΐΐβίο θυ Γ&οίΐβ ηα$εί 
ροίαιΐ• Νβςαβ βηίπα τό σου Ιο ο υ ω η&ΙιβΓβ οίο ρβΓ 

ΙβΓΠΙΟηίβ 8βΓίβΠΊ ροΙβΒί. 

(41) Δηλονότι αρχιερέα. ΚββΙβ ίΐα οΐυϋΐ Ρίιο- 
ϋα• ε&ΙυηιηίΜ οηαηββ ςυ» η&βεί αΐίοςηίη ροίβΓ&ηΐ, 
ΐί τό ποιεΤν αυτόν βά ΟηηίίυΓη ίρ$υπι ΓβίοΓΓ^ΙϋΓ. 
δβίΐίοβΐ νβΓουπι ποιεΤν ηίβ ίάβιη β8(, ςυοοΐ εοη$Ιί- 
1**Γβ, ίπανςηΓα™. Ηοβ ββηβυ .ίοαηηίδ χιχ, 12, άί- 
είΙαΓ ποιεΤν εαυτόν βασιλέα, βί όβ ΟήηβΙο Μ&Γουβ 
&ίΙ ο. ιιι, 14, αυοά έπο ί η σε δώδεκα, ίά ββΐ, βίβρίί ββα 
αααίϋνίύ ά*οά€€\ιη.ΐΑ%*(\\ι& &ά ηαηο ροβΙβΓίοΐΌΐη 
1θ€αη «άηοΐΑνϋ οΐ. ^&ο. ΚΙβη^Γϋδ, ίη Νοίίβ ιαίβ ία 
Ν. Τ.; »ο εοηΓβΓ ρΓβΙβΓβΛ ΕΓαβηιί δοηοιίάίί βχςαί- δίΐαβ Αηίτηαάνβηίοηβι αά Ν. Τ. βαροΓ ΗβϋΓ. πι, 2• 

(42) Κατασκευάσαι. ΙΙα Ιβ^ο ρΓΟ κατεσκευάσθαί, 
ς υ οά 6Γ&1 ίη ηΐ8. 

(43) Τέλους. Ιΐ& ΓββΙίΐυο βχ ίρδο Ιοοο Ραυίίηο : 
τη. βηίΐΌ Γηβηάοδθ βχηΐοβϋΛΐ τούτον. 

(44) Χρηματίσαι. Ε&όβπι ηοϋοηβ νβΓΟϋΠΐ ηοο 
ϋί'ΐι-ραΙυΓ ίη Α^Ιίϋυβ αροδΙο1.χι,26, ηϋί ^Βη.ΟΓββο- 
Γίϋ8, νίΓ άοοίίδδίιηιιε, ίη ηοΐίβ &ά ςαωάαπι δβπρίηΓ® 
ϊοοα, ρ. 102, οο?βΓναΙ, β)η8Π30(ϋ ηοπιίηίβ ίηοροβίϋο- 
ηοπι ρΓορπβ ΐηΓϋε&ΓΪ, ςα36 θοΙβηιηϋβΓ Ω&1. ΟοηΓβΓ βί 
ί&παοβΓίί Βθ3 ΟΰίβτναΙίοηβ* αά Νονητη ΤωΙατη., 
ρ. 107, ςαΐ Γ&υΙα ίαιρηηιίβ, ςαίοαβ αοπιβη ραΓβΙαΓ, 
ιηηυί βοηίβηάϋ. 123 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑΚ0ΗΛ2 ΟΡ. 124 Ι&αιβηΐυιη οβΙυιηηίβηΙυΓ. Ουοά" βίβηίαι ϋΐιιά &Μ&1ο Α. ένυβριζόντων του φρονήματος το άντίθεον (12). Ει ββΐ, ςαοοαοάΌ ίΐΐίυβ εοάΊοβπι ίβ, ςυί βά άββίπιβηίίαιη 
Μαΐυαι νβηίΐ, ΓβοίρβΓβ βυβίίηυίΐ, βΐ πιιιΐΐίδ αικϋβη- 
Ιίβυβ 1β£βΓ6 6αςιΐ3Β άβ 86 ρΓΦηυηΙίβΙβ, βΓ&ηί, ηβςυβ 
!6£βΓβ Βοΐϋπι, ββά βΐ Ιοδίαπ, &ο (ϋοβΓθ : Ηχο ηχιηο 
ίτηρίεΐα ίηηΐ ίη αηηύια νβ$1η$ 1Ί ; &ε ρΓ*ΙβΓβα αη• 
ηιιηι Πΐυιη, ςυί ββΐ ρθηοάυβ Ιβπηροπιπι, βίουΐ 
Ιβπιρυβ ββΐ πα βηβιι γε πιοΐυβ δβηβίβίΗβ, ΐίί αεεβρίνιη 
Όβο ρηεάίΰαη 1Β . Ουοπιο^ο υθγο βϋ&οα ίη ρ&ΓαΙ>οΙα 
άβ Ι,αζαΓΟ βΐ άίνϋβ ορϋαιαβ θΐ Ιιοιηίηυιη απι&ηΙίΒ- 
βίιηυδ Όοπιίηυβ ηοβΙβΓ Μοββη βΐ ρΓορΙιβί&β β&ΙαΙ&ηβ 
οοηνβΓβίοηίβ θΐ ροβηίίβηΐί» ωβ^ίΒίΓΟβ αρρβίΐ&ΐ ? 
ΗαύεηΙ βηίτη, ίηςυίβηβ, Μο$βη 61 ρτορίιεία* : ανάιαηΐ 
ίΙΙοχ 79 . Νυηςιπά* βηίαι ί$ ςαί ίη εοαοιηιιηβιη Ιιοιηί- 
ηηπι βαΐυΐθΐη ηοβίΓβπι η&ΙϋΓ&πι βυδοβρίί, ιΐοείηηβ γαρ έστιν αυτή του Πονηρού, πώς ήνέσχετο λαβείν 
το βιβλίον ταύτας, ό τόν Πονηρόν καθελεΤν παραγε- 
γονώς ; καί εις πολλών αν αγνών α ι ακοάς, δι' ών προ- 
εκηρύττετο τά περί εαυτού, και ουκ άναγνώναι μό- 
νον, άλλα και διαμαφτύρασθαι, δ'τι Ταΰτα νυν πε- 
πλήρωται έν τοις ώσ•.ν υμών* και το/ ένιαυτόν, 
δς έστι περίοδος χρόνων (13), δ δε χρόνος μέτρον 
κινήσεως άίσθητής, τούτον άνακηρύξαι δεκτόν 
Κυρ (φ ; Πώς δε πάλιν έν τ^ του Λαζάρου και του 
πλουσίου παραβολή 6 φιλάνθρωπος και αγαθός ημών 
Δεσπότης Μωσέα καί τους προφήτας της σωτηρίου 
επιστροφής καί μεταμέλειας διδασκάλους αποκαλεί ; 
Έχουσι γάρ, φησί, Μωσέα καί τους προφήτας• 
άκουσάτωσαν αυτών. Τ Αρα γάρ ό Ιπί κοιν^ του Βαα ίηϋΐ&ΐοβ, βΐ *1) θγγογθ ΙίββΓ&Ιοβ, &ά ΒβΓνοβ βΐ Β γένους (14) σωτηρία τήν ημών φύσιν άναλαβών τους πηοιβΙγοβ ΙιοβΙίβ Βπιβηά&πί, υΐ ββΐυϋβ ΩβηΙεοιηρο- 
Ιβθ? Ουίβ ΟΓθ&ΙϋΓβ ϋβί βχθίβίθηδ, νβΓββΙδβηο Ιιαηο 
ΙαηίδΒ ίηβ&ηί» £Γ&άΊιιη &άιηί11αΐ? Ρογγο βί νβίβπβ 
ίηβίπιιηβοΐί αιιεΙΟΓ ΜβΙυβ ββί, ςαοαιοαΌ νβΓ'ΙΙβΙίβ 
Γοηβ ρηβοίρϋ : 8εΐΉΐαιηίηϊ 5(τίρΙιΐΓα8, ςιιία ίη 
%11%$ ίηυβηίίΐίε νίίαιη χίεττιατη '° ? ϋ&ΐ βηΐπι ββΐ νίΐ& 
«ΙβΓηα, ίη ςυί&ηβ βχυίβυβ ρβεεβίΐ άοπιίη8ΐϋΓ? ϋΜ 
νίΐ* βΒίβΓηα, Ια ςυίϋυβ ΙιοαηείάΑ 1β£β3 ΓβΓΐ, βΐ 
ρΓ3ΒθΊρίΙ?Τ8ΐί&3θί1ΐοβ11ίη^ϋ&Όβο ίηίπιίοβ ρΓοΤβΓΓβ 
βυάβΐ. 8ί ρΓβΒίβΓββ νβΐϋδ ΐ68ΐ8Π3θη(υαι α Μ&Ιο 
ββΐ, ςαοιηοάο ΥβΓίΙ&β ίρβ& &ίΙ : 5ι οηάβτΜκ Μοεί, 
οηάίτεΐί* βΐ κηίΗχ : άδ τηβ βηίηι %$ $οήρ$ϋ 81 . Νοη 
ββπβ αϋ : 8ί ίη ηοηηυΐΐίδ οκ-άθΓθΐίβ Μοβί, ββά δίαι- 
ρϋοίΙβΓ ίρβααι υΐ Πάβ άί^ηααι ΓβηυηΙίαΙ. Ουοαιοάο μυσταγωγου μένους παρ* αύτοΰ, καί της πλάνης 
άπαλλαττομένους, είς τους θεράποντας καί ύπηρέ- 
τας άνέπεμπε του Έχθρου, καί τότε σωτηρίας τυχεϊν ; 
Καίτίς δν άνάσχοιτο πλάσμα θεοΰ υπάρχων αληθώς 
της τοσαύτης άπονοίας τήν υπερβολήν ; Ηάλιν δε, εΐ 
της Παλαιάς Διαθήκης νομοθέτης ό Πονηρός, πώς 
λέγει της άγαθότητος ή πηγή• Ερευνάτε (15) τ ας 
Γραφάς, 6'τι έν αύταις εύρήσετε ζωή ν αιώνιον ; 
Που γάρ ή αιώνιος ζωή, έν οις τό κέντρον της αμαρ- 
τίας πολιτεύεται ; που ή αιώνιος ζωή, έν οΤς 6 άν- 
θρωποκτόνος νομοθετεί, καί παρακελευεται ; του το 
γάρ ή θεομάχος γλώσσα Ορασύνεται. Χωρίς δε τών 
είρη μένων, εί ή Παλαιά του Πονηρού• πώς Αλήθεια 
λέγει* Εί έπιστεύετε Μωσει, έπιστεύετε &ν έμοί* ΥΘΓΟ ίΙβΓίιΐΏ ΕάνβΓβαβ βοβ, ςοί οϊγοε άίβδοΐϋΐίοηβαι Ο περί γάρ έμου εκείνος εγραψεν ; Ουκ εΤπεν Εί εν 

τισιν έπιστεύετε Μωσεΐ, άλλ' απλώς αύτου το άξιό- 
πιστον άνεκήρυξε. Ηώς δε πάλιν προς τους κεχηνό- 
τας περί τήν διάλυσιν τών γάμων καί τόν Μωσήν 
είς συνηγορίαν του πάθους προβαλλόμενους λαμπρώς 
δπερμαχών του νομοθέτου φησίν, δ'τι Μωσης προς 
τήν σκληροκαρδίαν υμών έπέτρεψεν υμΐν άπο- 
λΰσαι τάς γυναίκας. Άπ' αρχής δε ου γέγονεν 
οίίτως• Καί πόθεν τήν άπόδειξιν προάγει ; Ό γάρ 
ποιήσας αυτούς, φησίν, αρσεν καί θήλυ έποίησεν 
αυτούς* ώστε ά'περ ένομοθέτει ό Σωτήρ έν τοΤς 
Εύαγγελίοις περί της συζυγίας, έκ του θεμένου έν 
τοΤς αύτου πλάσμασι καί ποιήμασι τους φύσει νόμους 
προελθειν έδήλου καί τόν Μωσήν ου κατχφρονητήν 
τών δια τή ς πλάσεως δεδομένων νόμων, άλλ' έκ πε- 
Μ ,ϊοβη. ν. 39. 8 » ίΙ)ί(1. 46. 8ί ΜλΙΛ. χιχ, 8. οοη]ιΐ£ϋ θϋβρβηβοβ 86 £6Γθί)&η1, &1ςαβ ία ρβίΓΟοί- 
ηίυηι ρβΓίυτΙι&Ιίοηίβ βυ® &ά Μοββη ρΓονοε&1)&η(, 
ΒϋδϋβρίΕ βίΓβηυβ Ι,ββίθΐβίοπδ ο&υβ& &ϋ : Μο$β$ ού 
άηήΐιβτη οοηϋ$ υβ&ΐΗ ρβηηίήΐ υούϊ$ άίη\ίΙί€Γβ \ιχοη$. 
Αύ ίηίΐΐο νβΓΟ ηοη βταΐ χία 82 . υηάβ αυΐβπι ίά ρΓΟ- 
1)&1? (Ιιιί βηίτη [βΰίΐ βο$ % ίηςυϋ, τηαΓβτη εί /ειηΐηατη 
(βάΐ ω . ΙΙβςαβ βα, ς υ» 8θΓνβΙθΓ ίη Εναη^βΐίίβ άθ 
βοη]υ(;ίο β&ηχίι, &5 ίΐΐο ρΓοβοίδοί &ί! ςιιί εΓθΑίηπΒ 
βυίβ βΐ ορβΓίύυΒ Ιβ^ββ ΟχβΓϋ,βΙΜοδθηΙβδΙ&ίϋΓηοη 
οοηΙβοαρ$ίβ8θ Ιβ^ββ ίη ΟΓβ&Ιΐοηβ 1αΙ&8, βεά βχ εβΓ* 
Ιίβ οίΓευηΐΒΐ&ηΐϋβ άβ ροδίυΐβιΐίδ 63α β &Ιίςαίά Γβιηί- 

61886. £.6£ί βοίΐΠ 0Γ6&ΐίθηΐΒ βΐ) ίηίΙΐΟ ΓβΟΐδΒ Π36&, ίη• 

ςοιΐ, Ιβχ εοηεοΓάβΙ, βοΐαϋο νεΓοοο^'υ^ίί δκϋβρβη- 
Β&ϋοηβ βΐ άίβροβίΐίοηβ Μοβίβ ρβηάβΐ. 01) άυήΐίβοα 

77 Ι,αε. ιν, 21. 7| Πιίά. 19. '• Ι,αε. χπ, 29. 
83 11)ί(1. 9. νΑΕΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. 
(12) Εχ Ιίπιίηβ ^οο ββΓΠίοηΐδ ρβΙβΓβ νίάβΙηΓ εηιη Ι) δραμόντος, ί>Γ0 εοηείοηβ Ιι&Μίοιη Γυίβδβ &ά βυάίβηΐββ, ςαοβ βεί 
ίεβΐ Ιιίε βά &Κβηϋοηβιη ϋβ τβΓ^ίβ εχείΐ&ΐ, ςυ« &ά 
Ιβ^βηΙββ ηοη ΒΒςυούβηβ ΒεεοαιαοοάαΓί ροββυηΐ. Ηυ- 
^ϋ8 Γβί νβ8ΐί£ΐα βΐ ίηίΓβ οεεϋΓΓβηΙ, ςυβπηαάΐΏοάαηι 
βΐ ίη Οηβ Ιι^υδ 1ϋ>β1Η άίββΓίθ ηαεηΐίο ΠΙ της ομιλίας. 
ΕΙ ρβΓυπι αΐιββΐ, ςυίη ίάβηα άβ βυρβηοπ ΙίϋβΙΙο ββββ• 
γλπ), ου] υβ 6χίΓβΐΏ& υογΙ)», ςυβ βΐϊβπι εοηΙίηα&Ιίο- 
ηβπιΙ)υ]ϋ8θοπιιηβηΙιιϋοηί8 8ρ6Γ&ρΡ3υΙ)θηΙ,οοηοίοηί8 
β&ογφ 1ι&ί)ίΐυπι 8&1ΐ8 Ιυευίβηίθ βίβΐυηΐ. 

(13) Περίοδος χρόνων. Ρίβηίυβ βΐ άίββΓίίυβ &η- 
ηοΐπ ύβΠηίΙ Ροΐΐυχ, 1. ι,ιν : Ένιαυτός, έτος, δωδε- 
κάμηνος χρόνος ηλίου περίοδος περιελθόντος έξ 
ωρών είς ώοας του θεού, κύκλον του αστέρος περί- (14) Γένος, Κοηχίηηηχ. ΙΙ& νβΗβηάαπι ββββ βάρη 
ρΓοϋανί ίη ηοϋβ βά 1ίΙ>. ι Ρ&οίϋ, ρ. 139 (βαρηι εοΐ. 
83, ηοΐ. 86). 

(15) Ερευνάτε. ΙιηρβΓ&ηάί ίΐ&ααβ ηοΐίοηβ ΕοεβρίΙ 
νβιΊ)αιη Ιιοε Ρΐιοΐίαδ, ςαβηι&αωοάααι βΐ νβίβηιιη 
ΕοοΙββίδΒ 0Γ8Θ08Ε (ΙοοΙοΓυιη ρίβηςοβ οιηηθδ, ςυοΓυοι 
1οο& ευπααΐβΐβ βΐΐυϋΐ ^ο. Ο&βρ&Γ ^ιποβπιβ ίη ΓΛ^- 
$αιΐΓ0 βΰΰΙεΒϊαίΙία), Ιο ω. Ι, ρ, 1210.ΕΧ ΓβοβηΙίθΓί6ϋβ 
ΕΓ&δΏυβ δείιπιίάίυθ ίη Αηίτηαάνεηίοηίύια αά Ν. Γ. 
βυρβΓ Κιυηε Ιοοαπι ίηάίε&η(Π ηοϋοηβηι ρΓβΓβΓβηά&ο 
Βίοάΐοβε εοηίοηάίΐ, ραυεοβ η&ο1υ& &ρρΓθ1>&ΙθΓθ8. 
Υίάβ ςαβΒ οΐίιη ίη ίι&ηο Γβαι βοπρΒί βα Οββεώ^ο- 
ηι&ηβ, ρ. 297. θβά άβ Ιιοε Ιοοο &Η&8. 149 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0Η.ΈΟ8 ΙΛΒΕΚ III. 450 Ααρών διά Μωσέως χρίσας, καί ουδέτερος εαυτόν 
έδόξασεν αρχιερέα, άλλ* 6 καλέσας αυτούς * πώς ουχί 
και τά της Νέας καΐ τά της Παλαιάς του αύτου εισιν 
Άγαθου και έργα και νύμοι ; "Αρα δε ή αποστασία 
έπι πλέον άναισχυντούσα καΐ την άλήΟειαν τον Χρι- 
αττον ψευδολογίας γράφο ιτο γραφή ν ; Ό μεν γάρ 
λέγει " Έλεύσεται 6 του κόσμου ά'ρχων, και έν 
έμοι εύρήσει ουδέν. Έ δε λέγουσα τ6 σώμα, δ 
έφόρει, πλάσμα είναι του Πονηρού, της Αληθείας 
τδ ψευδός καταχέει πικρώς. Και ό μεν ώς Δεσπό- 
της -πάντων και Κύριος χαΐ δημιουργός, δτε προς 
εκούσιον και σωτήριον του κόσμου πάθος παρεγέ- 
νετο, Κύριον εαυτόν και της δνου και του πόλου 
έπέφηνε προς τους μαθητάς. Και γάρ δημιουργή- 
ματα και της εαυτού κυριότητος και δεσποτείας, 
&σπερ & κόσμος και τά έν αύτψ, οίίτω και ταύτα. 
Διό ©ησιν Έάν τις ε?πτ^ 6μΐν τι, έρεΐτε, ότι Ό 
Κύριος αυτών χρείαν έχει. Ευθέως δε άποστε- 
λεΤ(47) αυτά. Και 6 μεν Χριστός Κύριον εαυτόν ώς 
χτίστης της τε ό'νου και του πώλου λέγει • ή δε 
αποστασία ούχ ανέχεται τοΰτο, αλλά τής αύτου 
εξουσίας αρπάζουσα 6πό τήν δημιουργίαν τάττει του 
Έχθροο. ν Εδει δε, ε! μήτι άλλο, δυσωπηθηναι τους 
αδυσώπητους και τάς άλλας του θεσπέσιου Παύλου 
φωνάς. Αέγουσι γάρ αύται, μείζονα μεν του όμω- 
μοχότος τψ Αβραάμ μη εΤναι Ιτερον θεόν, και 
άμετάΟετον έν ταϊς έπαγγελίαις, και αδύνατον αυ- 
τόν ψεύσασθαι (ούτως αύτψ τό της αληθείας αξίωμα 
συνουσι'ωται) καΐ της ημών τών Χριστιανών ελπί- 
δος παροχέα. Και γάρ φησι • Τψ δε Άδραϊμ έπαγ- 
γειλάμενος ό θεός, έπει κατ* ούδενός είχε μεί- 
ζονος όμόσαι. ώμοσε καθ' εαυτού λέγων, κ. τ. λ. 
χαι ώς μακροθυμήσας ό Αβραάμ επέτυχε της 
επαγγελίας • και δ'τι, βουλόμενος ό αυτός θεός 
περισσότερον έπιδεΤξαι τοΤς κληρονόμοις της 
επαγγελίας, οΐτινές έσμεν ήμεΤς, τό άμετάθετον 
της βουλής αύτου έμεσίτευσεν ό'ρκψ • 'ίνα διά 
δύο πραγμάτων αμετάθετων, έν οίς αδύνατον 
ψεύσασθαι θεόν, ισχυράν παράκλησιν εχωμεν. 
Τίνες (48) ; ΈμεΤς οΐ καταφυγόντες κρατήσαι της προ- 
κείμενης ελπίδος. Προσεσχες (49) όπως μείζονα θεόν 
ουδένα λέγει έτερον του παράσχοντος τον δ'ρκον τψ 
Αβραάμ; πώς δε πάσης αυτόν αληθείας άνακη- 
ρόττει πηγή ν ; δπως δε ήμεΤς οΐ πεπιστευκότες εις 
Χριστον εκείθεν εχομεν παράκλησιν καϊ ίσχυν της 
προκειμένης ελπίδος κρατήσαι ; Πού τοίνυν ό 
Αγαθός και 6 Πονηρός, και ή της Παλαιάς κατα- 
τομή; Τίς δε πάλιν εστίν ό τήν καινήν διαθήκην 
συντελέσας, καΙ έπί τον οΤχον Ιούδα ; Ει μή βούλει 
λέγειν αυτός, άκουσον του μυσταγωγοΰ λέγοντος 
Παύλου * λέγει γάρ τάς προφητικάς οικειούμενος 

* Ιο*η. χιν, 30. η Μ•Ηη. χι, 3. " Ηθ1)γ. νι, 13 Α ΙβΓ 601*00} 8&06Γάθ(Ϊ8 8011)011 Ο0Π0Γ6 86 ΠΙβΟΐ&νίί : 

8β(1 ΐ8 ςυί 608 νοε&νίΐ, ςυοιηοοΌ ηοη Γβδ Νονί βΐ 
νβίβπδ ΤοβΙβπαβηΙί βουβοί βοηί Όβί βΐ ορβπ* βιιηΐ 
βΐ 1β^β8? Ν υ πα νβΓΟ άβΓβοίίοηίβ ΙϋΓοα, ΓαοΙβ, ιΊηρυ- 
άβηΙίοΓ, Οηπβίυπι, νβπΐ&ίβπο ίρβααι, ηίθηά&οϋ ηοΙ& 
ίηβίιηυΙ&Γβ αοάβαί ? 111ο βηίηα αίΐ : Υβηίεί ρττχηοερι 
ηχιιηάι, βΐ χη ηχβ ίηνβηίβΐ ηχΜΙ Μ . Ιρ$&. νβΓΟ εοΓραβ, 
ςοοά 0ΪΓεαπιΓθΓ6ΐ)βί, οΓβαΙαΓαηι γπβΗ νβηάίίβηβ, νβ- 
πΐ&ίβπι νίπιΐοηΐβ πιβηάβχϋ &Γ§ιηΙ. ΑΙςαβ ϋΐβ ςυί- 
ά*βΐΏ, ϋΐ ϋοπιίηυδ οπιπίαπι βΐ 3υρβποιγθΙΟοηά'ίΙθΓ, 
ςυαηάο αά ρ&ββίοηβηι, υιυηάο ρΓοΓυΙυΓ&αι, δροηΐβ 
8 υ α νοηίθΒαΙ, εβ βΐ &5ίη» βΐ ρυΐΐί άοΐΏΐηυπι &άνβΓ8αβ 
άΊβοίρυΙοβ άθοΙβΓεώ&Ι. Ναιη ΟΓβαΙυτ&β άοηιίηίο βαο 
βΐ ίπιρβπο βςαο νίηάίε&Ι, αο Γηυηάυαι, βΐ ς υ» ίη 
60 βυηΐ. Ι ά β ο &Η : 5γ ηηί$ ηηίάςιιατη νοΗ$άίχβΗΙ άί- 

Β Ηίβ : ϋοτηίηη$ %11ί$ όρια ΗαύβΙ. 8ΐαϋτη νετο άίτηίΙΜ 
%11α ?3 . ΕΙ β&πβΐυδ ςυίάβαι, αϊ οοηάίΙοΓ, Όοιηίοαιιι 
86 βΐ ΛθίηβΒ βΐ ρυΙΙί νοο&Ι : &1 βροθΙαΙαΓυπι ΓαοΙίο ήοο 
ηοη (βτί, ββά ροΐββίβΐί β]υβ θαιτίρίβηβ ροΐοβί&ΐί οο« 
θίίδ βυτίου. ΑΙηοπήιιβδοιιιηί ρυάοΓβ νβουοδ ριιάβΓβ 
άβΙ)6ΐ)&1 νθΐ οΐ) (ϋνίηί Ρβυϋ ογ&οοΙα. Ι11& βηίοα βιΓβτ— 
πι&αΐ, ιηβ^οΓβπι 60, ςιιί ]0Γ&ν6Γϋ ΑοΓαη&ΐΏο, ηοη 
6886 &Ηαιη Όβαπ), βυιηςυβ ίη ρΐΌπιίββίοηίοαβ βοίβ 
ΪΕηιηυΙ&1)ί1βπι, θΐ ςυί ιηβηΐίπ ηοη ροδδίΐ ((]υο ίρβο 
νβΓίΐΕΒ Ι&ηςυβπι αά ββ&βηΐί&πι β3ϋδ ρβηίηβηβ άβοΐβι- 
γ&Ιογ) ηοβίΓδΒςυβ ΟηΓίβΙίαηοΓαΓη βρβι αυοΙοΓ βχβί- 
εΐαΐ. ΑίΙ βηίσι : ΑύταΗαηιο νβΓΟ ροΙΙιοϋη* ΰβα$ 9 ςηία 
ρβΓ τηαίοηηι ίίΐτατβ ηοη ροΐιιίί, ρβτ $βχρ$\ιιη /ιίΓα- 
νίί, ϋοβη$* κ ; βίο.; ίΐβιη ςυοά ΛδΓαΗατηιι$ 9 ραίίβηΐία 
ρηδαΐα ρΓΟτηίχ&ίοηεηι ηαοίιΐί β$1 >Β ; ηβο ηοη, <\χιοά 

Ο ιάβω ΰδία, αάΚηο ηιαρί$, Ηχηάίδηί ρΓθτηί3$ίοηχ$,1(\ηί 
ηοβ 8\2ΐη\ΐΒ, ΰοη$ΐΙίηηι 5ηητη %ιΙ ηοη τηιιίαοίΐβ ά&ηοη- 
$1τα1ητη$ }ιι-ήηΓαηάηϊη χηΐ6^ο$\ιϋ, ηΐ ρ€τ άηο ηοη 
τηηΐαδίΐία, ίη ςιιίοα$ [αίΙβΓβ Ώβ\ι$ ηοη ροΙβ$1, βητηηηι 
Βοίαίχχιγη Ηαο€ατηη$ 20 . ΰαίη&σι ? Νοβ οηιηίηο, ςιιί 
οοηία^ίπιυβ&ά (βηβηά&πι βρβπι ρΓοροβίΙ&ηι ?0θ86Γ- 
ν&8ΐίηβ ςυοά ΰβυπι άΊοι'Ι ηοη &Η&ηι θ Ι) βο ςαί ^ϋ8- 
^υΓ&η(^υη1 ΑοΓ&η&πιο ρΓβδϋϋΙ ; ςυοά βαηΐιΐβπι νβη- 
ίΕΐίβ ΓοηΙοαι ρΓ&άίο&Ι ; ςυοά βΐ ηοβ, ςυί ΟΓβάίηιηβ 
ίη ΟηΓίβΙυπη, ΐηάβ η&οβσιυβ 8θ1&Ιίαηι βΐ νίτβδ βρβπι 
ρΓοροδίΙαηα οοηδβςυβηάί ? ΙΙοί ί^ίΙϋΓ Βοηυβ ίΐϊβ βΐ 
Μ&ΐυβ βδΐ, ιι 1)ί 68 1 ϋΐα νβΙβΓίδ βΐ ηονί Ιββί&ηίθηϋ 
όίνίβίο ? Ουίδ νβΓΟ θβΐ, ςαΐ ηονυοα ΙβδίΛπαβηΙυκι 
βΐίαπι βυρβΓ άοηιααι ^ά& ρβΓίβοίΙ ? Νίβΐ ίρβί ϋϋί 
ΓββροηάβΓβ ρΐαοβΐ, &υάί Ρ&ηΐυω άοοΙΟΓβπι τββροη- 

υ άθηίβηι ; τββροηάοΐ βηίηα ρΓορηβΙίο& ν&Ιίοίηίιι &^ηί- 
0608 : Εβοβ άΐβΒ νεηίηηΐ, αίΐ Οοηχ\ηχι$, €ΐ ρβτ&ϊα,τΛ 
$ηρετ άοτηιιτη )%ιάα ίβεΐατηεηίητη πονητη. Αάηίοβ, ο 
ηοαιο, πιβοΙβΕη 1 Νοη εεοηηάαιη ΙαΙατηβηΙηηι ςχιοά 
(βά ραΐΗύια εοΓΗτη, χη άιβ ίΙΙο, ςηο τηαηα$ εοηιτη 
αρρτβΚβηάχ, αιηι Γεάνεενετη εο$ εχ Μο,γρίο : ςηοά 

« ίοίά. 15. •• ίϋίά. 17. ΥΑΕΙΛ; Ι.Ε0Ή0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. (47) 'ΑποστελεΤ. ΙΙα βοπρβί βχ Ιβχΐη 8&ηοϋ 
6Υ&η£β1ί8ΐ» ρΓΟ αποστέλλει, ςαοά πιβ. ηβ&ββ&Ι. 
Οα»ηανίθ βηίπι βΐ ίη Γβϋςυίβ &1ί(]ϋίά ηαυίβΐ ΝοβΙβΓ, 
ηβο Ιαπιβη ίη τθγοο ίδίο άίνοΓδϋ&β ββ 6^η8 οοηβί- 
Ιίο ηοη ρΓοίβοΐΛ νίάθΙυΓ. 

(48) Τίνες ; II* 1ηΐ6Γραη£θηά«πι οοηβοο ΟΓΕϋο- ηβοα η&ηο ρΓΟ βο, ςηοά οιβ. ηοΐ&ηι ίηΙθΓΓΟ^&ϋοηίβ 
ΓβΓβΓΐ αά Βθςυβηΐβπι νοοβιη ελπίδος. 

(49) Προσέσχες. ΓοΓίβββο Ιβ^βηάυηι ίπιρθΓβΙίνθ, 
πρόσχίζ, Ίά ββΐ αΐίεηάί, ςυ& νοοο ββερβ ηίϋαΓ 
ΝοβΙβΓ. 131 ΡΗΟΤΙΙ ΡλΤΚίλΚεΗΛϊ ΟΡ. 132 οΐΐβπαβ ρΓΟ^Γβάίβηβ ίη ΙπϋΠίρΙίΒηΙβάβϋβοοηΓαΙ»- Α Αβραάμ. Και ό θρόμβο; ού μέχρι τούτων, άλλα Ιίοηβ, 8αΙ)]αη£ίΙ : Νοη β$ΐι* βΐη ΑύταΗκ, $βά άία 
ύοΐί 94 . ΙΙ& βηίπι γεΙϊο 8ΐαΙϋβΓβ]α1)β1, ίΙΙίυβ ςυβηιάαιη 
βί ηοπιβη βΐ ββηυβ ΓβΓβΓΓβ, ε^ϋβ πιοΓββ βΐ κβηίυπι 
ίη νίΐιι ίηιίΐαηιΐο βχρππιίΐ Οοοά βί νβΓΟ νβΐυβ ΙββΙα- 
ιηβηΐυηι πιαϋ, ββη ίηβρίβ ίΓ&άηηΐ, ρπηοίρϋ ββββί, βί 
ΑηΓ&ηβπι »ά ίΐΐυά ρβΓίίηβΓβΙ, άίοβηάιιπι ΙϋΐβββΙ,πΊίί 
ββΐίβ ΑοΓβηβαιί βί ΓιΙϋ άία^οΓι , βχ ηίΓοςηβ βηίπι, 
ςαοά αϊ ϋβυβ οάΊο, ίΐα βηιοΓβ ηοβίίβ ρΓΟββςηίΙϋΓ, 
Ιαάββί υΐΓϋποςυβ βοίβηΐββ ΓβρΓβηβηάί ροΙθΓβοΙ.Ουο- 
ηαοάο νβΓΟ &Η1>ι ίΙβΓαη^βΓναΙΟΓίΙΗβ,ηαί ΑϋΓβηαππ 
»ίηΙ, Γβ^ηυπι οοβΙοπιπι ηβΒΓβάίΙβΙίβ ίηβΐ&Γ αά^οάΐοβΐ, 
ΠΙίβσαβ ]ϋη£ίΙ βο§ ςαί ββ βχ (οίο οοΓοΙββΙδίηβ βχοβρ- 
ϋοηβρΓδΒΟβρΙΟΓϋπιβΙαάίοδοβρΓβθϋΙβπηΙ,ρϋΡαΐϊΐςαθ 
ουίΐυιη βχαίηυβηηΐ, &άβο υΐ οοηνίοίαπι ευιη Πΐίβ ίη και σφοδρότερον αυτών καθαπτόμενος επάγει, λέγων. 
Ούκ έστε τέκνα του Άδρααμ., άλλα του διαβόλου 
έστέ. Ηολΰ γαρ ή γνώμη κράτα ιδν (26), εκείνου τήν 
κλήσιν και τό γένος ΰπελθεΐν, ου το γνήσιον έν τη 
μιμήσει φέρει της ζωής. Ε! δ' ήν ή Παλαιά κατά τάς 
άθέτους φωνάς του Πονηρού, ταύτης δε δ Αβραάμ, 
Γσον ήν ειπείν Τέκνα του Αβραάμ, και τέκνα του 
διαβόλου• δι' εκατέρου γάρ α μισεί μεν δ θεός, στέρ- 
γει δε δ Έχθρδς, ελέγχονται τιμώντες ομοίως οΐ Ιου- 
δαίοι. Ηώς δέ και άλλαχου πάλιν ό Σωτήρ τοΤς περί 
Αβραάμ την βασιλείαν τών ουρανών εις κλήρον αφ- 
ορίζει, καΐ συντάττει τούτοις τους δλοψύχω γνώμ$ 
των τε προσταγμάτων φύλακας άπροφασίστους δε- 
δειγμένους και καθαρούς αύτψ τήν λατρείαν προσ- Ρβ^ηο 0θ3ΐ0ΓϋΓϊΐ Ιβηςαααι ρΓβοΙ&Γϋαι ΒΐΙΐίαοά βίπιί- Β ενεγκοντας, και ώσπερ τι μέγα και Οαυμάσιον επ- Γ&ηάυπι ρΓ3ΒΓηίϋπι ρο11ίεβ&ΙυΓ? ϋχοο βηίτη νοΜ$^ 
ςηοά γηηΐίί αύ οηβηΐβ βί οεάάβηΐβ νβηίεηΐ, βί Υβαιτη- 
Ιβηί οηνη ΑύναΚαηιο βί Ιιααοο βί Ιαβούο ίη τβρηο 
ΰαΐοηιηι β . Ιίοοείηβ νβΓΟ βίΐ ρΓ«ιτπϋΠΐ βοπιοο ςηί 
ίρβΠΓΏ β^ηονβΓααΙ ? ηοβοίηβ άΌηυπι ργο ίΐΐιβ ςυί 
ββάββ ρΓΟ βο 8υ8ΐιηυθπιηΙ? ηββοίηβ ρΓ83Γ08&Ιίν& ? 
ηβεβίηβ πιβΓ0€5? ςυοάουπι ιηίηίβΐπβ Μαΐί βί 6886, 
θΐ ηϋΐηθΓ&Γί βί νβΓββΓΐ ροββίηΐ ? Οαοηιοάο η©ο βί 
αϊ ία οι^ιιθομχΗ Ιυΐβπηΐ &ογθ8 άίνίηίβ ββπηοηίοηβ 

Ε88ϋβΙ®? V. δί νβίαβ ΙββΙααιβηΙαηι & άί&οοίο βΓΛί,ςαοπιοοΌ 
Μ&ΙΙηβυβ βί 1•υο&8, ΒβΓν&Ιοηβ £βηοΒΐθ£ί&ιη Γβοβη- αθλον διδοί>ς, τήν μετά τών ανδρών εκείνων έν τ?ΐ τών 
ουρανών βασιλεία επαγγέλλεται συναυλίαν ; Λέγω 
γάρ δμϊν, δ*τι πολλοί άπδ ανατολών και δυσμών 
ήξουσι, καΐ άνακλιθήσονται μετά Αβραάμ και 
Ισαάκ και Ιακώβ έν ττί βασιλεία τών ουρανών. 
"Αρά γάρ τοΰτο έπαθλον τοις έπεγνωκόσιν αυτόν ; άρα 
τούτο δώρον τοις, δσοι τάς σφαγάς υπέσχον υπέρ 
αυτούς; τοΰτο φιλοτιμία; τοΰτο επαθλον, τδ μετά 
τών Οεραπευόντων του Πονηρού καΐ συνεΐναι, και 
συναριθμεΤσθαι, καΐ σοναγελάζεαθαι ; Και ποία δν 
ταΰτα άνέξεται ακοή βημάτων δλως έχουσα ακοή ν 
θείων ; 

Ε\ Και εΐ ή Παλαιά τοΰ διαβόλου ήν, πώς δ Ματ- 
θαίος καΐ Λουκάς τήν τοΰ Σωτήρος άναπτύσσοντες 860168, ίηΙθΓ ΠΐΕ]θΓβ8 β]ϋδ βί ρΒίΓββ η υ Π) 6 ΓΒ η Ι ίΐΐοδ, ^ γενεαλογίαν, προγόνους αύτοΰ καΐ πατέρας τους, 

ους ή Παλαιά κλέος ειχεν, άναγράφουσι ; Ηώς γάρ δ 
άγαθδς θεδς $ έν σχιξματι και ύποκρίσει; Έστι γάρ, 
Ιστι τις της αποστασίας ταύτης ούκ όλίγη μοΤρα, 
και ταύτην τήν λύσσαν κατά της ένσά^κου τοΰ Λο- 
γού παρουσίας προφέρουσα. Άλλα πώς δ Άγαθδς ή 
κατά σχηματισμδν και υπόκρισιν, ή έν άληθεία και 
υπάρξει τους έν τζ πονηρά διαπρέψαντα ; Διαθήκη 
πατέρας καΐ προγόνους έαυτοΰ γενέσθαι κατεδέξατο, 
και τοιούτου σπέρματος έπιλαβέσθαι, ου πλάστην 
ουκ ήγνόει τδν Πολέμιον ; Και πώς μή έξ άλλου 
ίθνους προήλθεν αύτδς, δ μή δευτέραν εΤχεν ένέρ- 
γειαν του Πονηροΰ, αλλ* έξ εκείνου πρόεισιν ο της 
Παλαιάς ο\ νόμοι διεμόρφουν τε και διετίθεντο, και ςαο* ν6ΐυ8 ίηΙβΓ άβοοΓ& 8(ΐ& 1ιβΙ)βΙ? Ναηςυίά βηίιη 
ίη οοοαο) Όβυιιι ο&άβΓβ ροΐοβΐ βχίβηιβ βρβοίββ βί 
δίααυίΕϋο ? Ναοί ηοη ιηίηίίηα ρ&Γ8 άβΓβοΐίοηίβ 1ιυ]υ8 
βί 8βοΙ® βθί, ϋΐ &άνβΓ8υβ νβΓΐ)ί ίποΒΓοαΙί αάνβηΐυιη 
νβΐ Ηοβ ηιθ(]οιη88ηί&1. ΑΙ οηΐηανθΓΟ ςυοτηοάο Όουβ 
ορίίαιυβ νβΐ ςαοαιΙ βρθοΐθηα οι βίιηοΐαΐβ, νβΐ νβΓβ βί 
ορβΓβ ίρβο 603, ςαί ίη ΙββΙ&αιβηΐο, ςυοά ίΐΐί &ά Μβ- 
Ιαω ΓοΓθΓϋοΙ, βιηίαυθΓαηΙ, ιώ^ογοθ 3ϋοβ βί ρ&ΐΓββ 
6886,)ϋ58βΓίΙ,&Ιςϋ6α<ΐ6ο αΐίςαίά 6]υβπιο()ι&88υ[ηρ8β- 
Γί(, ο^ϋ8 οοηάίΙΟΓβηι ηοβίβαι 68δο ηοη ί^ηοΓ&ο&1? ΕΙ 
ςυοαιοάο ηοη βχ &Ηο ροραίο π»1υ3 ββΐ, (]αί βείΐίοβΐ 
▼ίοα οΐ ροίβηΐί&ηα <ϋ&6ο1ί ηοη ΓβρβΙίΙα νίεβ βχρβΓ- 
Ιϋδ βίΐ, ββο 4 βχ 111ο ρΐΌάϋΙ, ςυβαι 1β£β8 νβίβηβ 1β&1&- ωβηΐί ΓοΓοααΓϋηΙθίΠηχβΡϋηΙ,ο'οίηάβ νβΓΟ ρο3ίρπ- π μετά τήν άπ' αρχής πονηράν πλάσιν πονηροτέροις 

«μ η η•» «ΙΙμπτ» βηιηηιίΑ *ηη1οη\ ΛηΑαΙίΛηοηι α /Ι λλΙΙλ\ψ*α* Λΐ λ «μ λ ^α>ιακ «<«•• £β•*>... 2^^..^^. '..._ » 9.1 > ηιαηα ϋΐ&ιη β&ηιςυβ πα αϊ α πι οΓβαΐίοπβπι &ά ΛοΙίοηβ» 
ηαοΓθβςϋβ Ιοηβθ ρβ^0Γβ8 ρβΓοΌχβΓυηΙ βί ίηοϋ»Γϋπί? 
δί νβΐυβ ΙβδΙ&ιηβηΙυαι Όβυηι βυοίοΓβπι ηοη ηαηβΐ, 
ςαοηιοάο νίοΙ&ίοΓββ Ιθ^υπι εοηάΊΐοηβ η&ΙυΓ&Ιίυαα, 
βί Ιλβείνίφ 8β ρβΓΠΐίΙΙβηΙβΒ, νοίϋηΐβϋςυθ 1ιοβϋ8 ρε- 
ηίΐυβ δϋ^βείοβ, ί^οβ ρυηίΐ, βί ίαιρίοΓυηι βυβοπιιη 
ροΒη«8 Ιπθγθ ] υ 1)β1. ? Μ&ΐαηι βηίπι ρωηββ Γβρο3θβΓβ 
ίιηρίθΙ&Ιίβ, ςϋ&ίρββάβΙββΙ&ΙιΐΓ, βί ο^αβ ίρββ βαοΙΟΓ 
ββΐ, ςαί νβΐ οοβί^πΐ οηαηίηο νβΐ άίχβηΐ, ηοηηβ ίβ 
ίη8&ηΪΓθπιβπΙοοΓθ(ΐ8ΐΙϋΓ? Αρο&1&1& νβΓΟ &ίΙηοβΙβιη άλλοις Ι'ργοις και εθεσιν έπαιδαγώγουν τε και διέπλατ- 
τον ; Και εί μή ήν ή Παλαιά τοΰ θεοΰ, πώς τους αθέ- 
τησα ντ α ς τους έν τ$ φύσει νόμους τοΰ Πλαστού, και 
είς άσέλγειαν μεν έξοκείλαντας, τφ θελήματι δί 
παντελώς καταδουλωθέντας τοΰ Έκθροΰ πυρί κολάζει, 
καΐτήν τών τε τολμημένων δίκην απαιτεί ; τδν Πονηρδν 
γάρ δίκην άπαιτειν της αύτδν τερπούσης και έκ αύτοΤ 
προϊούσης πονηρας εργασίας, πώς ουκ 8ν ειη δ*λως ή 
Ιννοηθήναι [ή λεχθήναι] ού μανικόν ; Ό δε αποστάτης 
τών πονηρών έργων τους πονηρούς πονηρψ πλά- •* ^επ. υίιι, 30. « Μ»11α. νιιι, ίί. 

νΑΕΙ.€ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 
Κράτα ι όν. Μ&ΐίια 1β£βΓβ κραταιοί. ςυί& αΐίοςαίη ΜαΙβΛ νίάβΙοΓ ογεΙιο. 133 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙΟΗ.Ε08 Γ.ΙΒΕΗ. III. 434 σματι 5λλψ τφ πυρΐ τήν τιμώ ρ (αν είσπράττεσθαι Α ϊΐοαιίηββ Π&αίοπίηΐ ορβΓϋΠΐ βαοΙΟΓΘδ ρβΓ ΟΓββΙΟΓβπΐ λέγει τον Έχθρόν (27) ετών τοΤς σαρκός πάθεσι κα- 
τασυρέντας κατακλυσμφ κολάζει (28). Μισοπονήρου 
γ 23 έστι και αγαθού κ* ι δικαίου, το" τε κακόν άνχ- 
στέλλειν, καΐ τους προς τήν άμαρτίαν, άναιδευσα- 
μενους τήν Ισην είσπράττεσθαι τιμωρίαν, άλλ' ουχί 
πονηρού πόθεν, ούδε φιλούντος και νσμοθετούτος τήν 
άμαρτίαν. 

ζ"\ "Ινα δε μάθ$ς άκριδέστερον, ως ό αυτός έστιν 
αγαθός και φιλάνθρωπος θεός, δ' τε του δικαίου εκδι- 
κος εν τ^ Παλαιή και ό έν τφ χάριτι, ξηραίνει μεν 
τήν συκήν καρπδν αύτψ μή προσενεγκούσαν, μυρίαις 
δε άπιιλαΐς υποβάλλει τους αύτψ μή πειθομένους, 
και το σφοδρότερων τε και άμίμητον της κολα'σεως, 
εις τό εξώτερον πυρ τό ήτοιμασμένον τφ διαβάλω αΐί&αι ΐΏ&Ι&ΓΏ,ί^ηθαίδοΐΗοβΙ,&ά ρωα&α} υοοβγθ, βοβ- 
ςαβ ςυί βαρίάϋαΐΐ^αβ ο&ταίβ βΟΓβρΙί βίοΙ, άίΐανίο 
ρυηΐΓβ. ^αι αυΐθπι βΐ ϋοαί βί^δΐί εΐ ηα&ΐίβ ίαΓοαβί 
ορ«9 Θ3ΐ, πα αϊ υ ω ρΓοηίοθΓβ, ίιηραάβηίβρςυθ ρβοοα- 
1θΓθ8β(](1ί^πϋπαΓαρ6Γβ8υρρΠοίυπι,ςϋ8Β83ηβ ιη&ίαπι, 
&υΙ ρβοο&Ιϋπι αηιβηΐβπ), ίπαο Ιββί&υβ ρΓΦοίρίοηΙβηι 
ηοη ϋβοβηΐ. 

VI. ϋΐ νβΓο αάηυο π)β£ίβ ίηΐβΐϋ^αδ, ςυοά ίάβαι 
βοηυβ 61 ηοππηυηι αοι&ηβ ϋβυβ ββΐ, ςυί βΐ ίη νβίοιΐ 
βΐ ία ηονο Ιβ3ΐαπιβηΙο,|ϋ8ΐυιη ίυβαίϋΓ, Οοααι βχα- 
Γ6806Γ6 ,ίυοβΐ, ςυ© ίίυοίυαι ρβίοηΐί ηοα βχηίοβ• 
οαΐ Μ , ίηΩηίΙίβςυβ ΐΏίηίβ βίοί ηοα &αάίβη(β8 βχρο- 
ηίΐ, Ιβ^υηοςαβ βυ&Γυπι 1πΐ08£Γ6850Γβ8 ^Γ&νίοη ηβο 
ίηιίΙ&1)ίϋ δυρρϋοίο, ί^ηί βοίΐίοβΐ, ςυί άί&οοίο βΐ &η- και το"ίς άγγέλοις αυτού, τους παραβεβηκότας (29) Β ^βΐΐβ €^{ϋ8 ρ&ΓβΙϋδ 6*1, βυτίου. ΑΙςαβ ϋβ ρππίαπί αύτου τους νόμους καταδικάζει. Και κατ* αρχάς μεν 
προσκαίρφ πυρ! και ΰδατι τιμωρείται, έπι τέλει δε 
διαιωνίζοντι και άτελευτήτψ. Όρ?ς πώς τό μισοπόνη- 
ρον πανταχού ώσπερ και τ6 φιλάνθρωπον γνώρισμα 
έστι κα: μαρτύριον της άγαθότητος του θεού ; Και 
ουκ αυτός μεν ταΰτα πράττει, τους μαθητάς δε της 
τοιαύτης πράξεως αναστέλλει ; άλλα Πέτρος μεν 6 έν 
τ ί Χ*? ιτι λαμπρός τον Άνανίαν και τήν Σάπφειραν 
ψευδολογίας θάνατον έλαβε τήν δίκη ν (30). Παύλος 
δε, ό θερμός της χάριτος κήρυξ και διδάσκαλος της 
οικουμένης, τυφλόν μίν ευθύς ποιεί τον 'Ελύμαν, 
αυτός μαθών, έξ ων πέπονθεν, 6'σον ή ποινή κέρδος 
φέρει. Τόν δε πεπορνευκότα Κορίνθιον παραδίδωσι ςαίάβαι ίβηβ βί α^υα ΙβαιροΓ&Ιί,Ιθηάθαι νβΓΟΦίβΓΟΟ 
οΐ αυηςυ&αι ΠηίβηάΌ ρυηίΐ. νίάθοί, ςαοά βί οάΐυαι 
Γη&ΙοΓυΐΏ βί ηυιηαηίΐ&β δθΐηρβΓ &Γ£υιηβηΙυηι βί βί- 
£πυηι βϋ οοαϋ&Ιίβ Όβ\Ί Νβο ίρββ βοΐυπι ίΐα, &£ϋ, 
άΊβοίριιΙοβςυβ ΓοιΊβ &1> ^υβηοοάί αοΐίοοίϋυβ ρΓοηί- 
ϋβΐ, ββά βί ίΗυβίΓίβ ία ηονο ΙββΙ&ηαβηΙο ΡβίΓϋδ,Αηα- 
ηί&αι βί 8&ρρηΐΓ&ηα πιογΙθ ίη ηαθηάαοϋ ροβη&ηι &ΕΓθ- 
οί(. Ρ&υΐυβ ςυοςυβ, βίΓβηυυβ Ετ&η^θΐϋ ρΓβεοο, θΐ 
(ΙοοΙογ ΟΓΟίβ, Ε1γπΐ3ΐη βχ νββίίβίο Οδεου 03 Πβη ^α- 
ηβΐ 97 , ίρδβ βοίΐίεθΐ βχ ϋ8, ςυοθ ρβΓρβδβυβ θγλΙ, 
βάοοίυβ, ςυ&ηίαπα οοααηιοίΐυιη ρωηα &£ΓβΓ&1. Ιάβαι 
ηοηαίηοπι ΟοήηΙηίυοι, βοΟΓί&ΐίοηί ο'βάϋυηι, 8&1&η» 
ίη ρβΓηίοίεηα ε&Γηίβ ΙγβοΊΙ, ΑΙβχιηΊΓϋΐη νβΓΟβίάβπι τώ Σαταν^ εις ολεθρον της σαρκός. Άλέξανδρον δε γ» ΟΓϋοί&Ιϋί θΐ ίυοίίοϊο βάμιόίοαΐ 9β . Ιωο ϋϋπΐ ίάβαΐ εις τήν εκείθεν παραπέμπει βάσανον και κρίσιν 
Κα: ει οργή και θλίψις και στενοχωρία επί πάσαν 
ψυχήν ανθρώπου του κατεργσζομένου τό κακόν (31), 
σφόδρα διαμαρτύρεται ό Παύλος, ώσπερ δόξα καΐ 
τιμή και εΙρ^νη παντί τφ έργαζομένψ τό αγαθόν, 
πώς προσωποληψία ουκ εστί παρά τφ θεφ ; πώς 
οΐ κατακριθέντες έν τ^ Παλαιή ούχ υπό του αύτου 
κατ εκρίθη σαν αγαθού θεού, δ'ς και τήν χάριν νομο- 
θετεί, και τό άπροσωπόληπτον αύτου, οίς υπέστησεν, 
έοεβαίωσε ; Και οόσοις αν τις έπιδείξαιτο τήν μισό- 
πόνηρον δίκην εν τοις της χάριτος νόμοις τό κράτος 
εχουσαν άμαχον : 

Ζ'. Χωρίς δε τών είρη μένων, ει πονηρά ς ήν αρχής 
ή Παλαιά, πώς ό μετάρσιος και ουράνιος άνθρωπος, Ρ&υΐυβ ΙββΙβΙυΓ, ςυοά ιγ&, &ΓΩίοΙίο βί &η^υ8ϋ& νβη- 
ΙυΓ&βϋ βυρβΓ οηιηοπι ααίαιαιη ήοηιίηίβ ηι&ΐαηι ρ&- 
Ιί&ηϋβ ", βίουΐ νιοίδβίηι βίοπβ βί ηοηοΓ βί ρ&ζ βίΐ 
ηοπιίαίβ ηοηυαι ορβΓαηΙίθ, ηβο ροΓδοα&αι Όβαβ 
Γθβρίοί&Ι ; ςυοααοάο, ςηί ία νβίβπ ΤββΙβπίθηΙο άαπι- 
ηαΐί βυηΐ, ηοη αϊ) θοα*βπι οοηύβαιηοηΙιΐΓ ϋβο οοαο, 
ςυί 61 Εναη£β1ίυαι ρΓΟοαυίς&νίΙ, βί, ςαααι ηυΗαβ 
αρυά 8θ δίΐ ροΓθοηβΓυπι άθΐβοΐαβ, Γ&οϋβ ο^βαιοα- 
βίΓανίΙ ? Οαίβ νβΓο βυϋΰοβηΐ βη&ΓΓ&ηάίδ βΓΑΐΐ3β ββα 
ηονί ΙβδΙβηιεηΙϊ Ιβ^ίουβ, ς υ 83 6νίηο&η(, )α&ϋϋααι 
Εοαίίβ ίηίηιίο&πι ιοί ρβΓρβΙυο νβ1βΓβ? 

νΐΙ.ΡπΒίβΓβα νβΓΟ,βί νβΐυβ ΐβδί&ηαβαΐαηι ιη&ΐί ββΐ 
ρήηοίρϋ, ςηοαιοάο ϋίνίηα$ θΐ οοβίθβΐίβ νίΓ Ρααΐαβ, Παύλος, ευθύς αρχόμενος τών Επιστολών διάτων προ- β βίαΐίαι&οίηίΐίο θρί8ΐο1βΓϋοα βυαΓαηι,ρΓοΠίβΙυΓ ϋβϋπι φητών αυτού έν ΓραφαΙς άγίαις τόν θεόν προσεπαγ- 
γέλλεσθαι λέγει, περί τού Πού αυτού τού γενομένου 
έκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα ; Ει γάρ θεού 
προφήται και Γραφαί αγιαι, δι' ων ό θεό; προεπηγ- 
γείλατο περί τού Πού αυτού, πού ό Πονηρός εύρήσει 
τήν αρχήν ; Και εΐ τά αόρατα αυτού, τουτέστι τού 

" ΜδΙΙπ. χχι, 19. " ΑοΙ. χιιι, 8. •• Ύίω. ι, 20. 

ΥΑΚ1Λ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ;Ε ρβΓ ρΓορηβΙαβ βϋοβ ίη δοπρίιιτα βηογλ ΙββΙαΓί άβ 
Ρίΐίο βηο, βχ δβαιίηθ Ο&νίάίβ ββουαϋαιη ο&Γαβπι 
οήΙϋΓΟ 1 ? Ουοά βί οαίπα Όβί βυηΐ ρΓορηβΙβθ, βί 
δΰπρΙϋΓβΒ 880Γ3Β, ρβΓ ςα&9 ϋθϋβ άβ Ρίϋο βηο αα(β 
αυαϋανίΐ, αϋί Μαΐαβ ρπηοίρΐυπι ίηνβηβιϊΙ? ΕΙ βί 
ίηνί$ίοΠί& β]α8 > ηοο ββΐ Οβί θΙΡ&Ιπθ ΰοπιίηί ηοβΐΓ| 

99 Ηοοα. π, 9. ί Εοαι. ι, 2 ββςς. (27) Ετών, Ι,ββΟ καί τους. 

(28) Κολάζει. Ι,θ^Ο κολάξειν. 

(29) Παραβεβηκότας. Ηοο ω ο (Ιο Γβ8 ίρ$α ΙθβθΓβ 
]ααβΙ, ρΐΌ περιβεβηκότες, ςυοά ήβιοβΐ πιβ. • θαρπι 
νΡΓΟ &<1 Ιο πι η πι 1, ρ. 8, ιηοηαι, τό, παρά βί περί 
8«ρβ ΙαΙβΓ ββ ρβΓαιυΙαΓί, (30) Έλαβε τήν δίκην. ϋθ ραΓ&8ΐ5υ8 διδόναι θ! 
λαμβάνειν τήν δίκην νίάθ Τηοααβπι Ο&ΙβΙΐθΓαιη ία 
ΰίίίβΗ. άδ βΙι/Ιο Ν, Τ. βί ίο. νοΓβϋααι, Ώβ Ηβ&Γαί• 
517115 #. Γ. ρβΓί. Ι, ο. 7, ρ. 215. 

(31) Εχοί(3ΐ353 ηίο τίάβΙιΐΓ νοοαία ώς νβΐ βίωίϋβ. 135 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΚΙΑΜΗΛ αΡ. 136 Ιββυ ΟΚιηβϋ, & ογθ&Ιο πι ϋ η (Ιο βχ ορβπϋυβ οο&ηί(& Α θεοΰ **' Πατρός του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, βοηβρίοίιιηΙϋΓ, ία ςυίηαβ Ιππάβαι οριΓβχ ιη&Ιυδ οο 
Κθθ806ΐιΐΓ?ΙηνίΒΪ1)ίΙί&βΙ ΜβηΙβ αβδβςαθηάα Οβΐ βαηΐ : 
ηβββ νβΓΟ βχ ΟΓβ&Ιίοπβ νίδηί βΐ 8βηδ*ώϋ8 βυΐ^θβία ρβΓ- 
βρίοίυηΙυΓ.Νίβί βηίηι βχ νίβίοίΐίβυδ βΓβαΙυηβ ίηνίβϊ- 
οιΐΐα Οβί ίηΙβΙΙί^βΓοηίϋΓ,οθΓΐβ ίηνίβίοίΐία η»ο &5 ίδΐίβ 
ηοη άίβΓιηχίβββΙ, ηβςυβ βχ ίβΐίβ β& ρβΓδρίοί ^ββίβββί. 
ΟαοΓΏοάο &υ1βιη ίη ΟΓβαΙυηβ ββηδίοίΐίοϋβ,αοο ββΐ,ίη 
ΟΓβαΙυπβ ηιβίί ρβΓβρίοίυηΙϋΓ ίηνίβίοίϋ&Όβί, ηβπιρβ 
αΙβι*η& ΠΙίηβ ροίβηϋα βί οΜνίηίΙαβ ? Μ&ΙίΙία ββηβ ρο- 
ΙίυβοΙΙυΓρϋαάοΜ&Η ίη ϋβ οοηβρίοβΓβηΙϋΓ,βιςαίάβπι 
ίη υηίνβΓ&ηαι Ιαΐββ β^3 βΓβ&ΙυΐΈ βχβίβΙβΓβηΙ. Ουοά 
νβΓΟ Ιβχ & ϋοηο Οβο βίΐ, βίίαπα ηίηε Γαοίΐβ άβωοηβ- 
Ιπινβπβ.ΡβηΙυβ βηίπι, οβ Οηπβίί,βίΙ,ςυοά ηοη &ϋβ- 
ουΙΙ&ΙΟΓβδ, δβά* ο1)5βΓναΙθΓβ3 Ιβ^ίβ ^δΐΗΪΛΐη βοηδβ- άπό κτίσεως κόσμου τοΤς ποιήμασι νοούμενα, καθ- 
οραται, έν τίσιν όραθείη δημιουργός ό Εχθρός ; Τα 
αόρατα και νοούμενα του θεού έστι * ταύτα δε καθ- 
οραται άπο της αισθητής και ορατής. Ει γαρ μή δια 
της όρατης κτίσεως τα αόρατα του θεοΰ καθοραται, 
ούκ 8ν μεν διέστειλε τι αόρατα έξ αυτής* ουκ αν 
δε δια ταύτης έδίδαξεν έκεΤνα καθοράσθαι. Πώς 
ούν έν τοϊα τιοιήμασι τοις αισθητυΤς καθοραται τά 
αόρατα του θεοΰ, και τότε ή αίδιος αύτοΰ δύναμις 
καΐ θειότης έν τοις ποιήμασι του Πονηρού ; Τουναν- 
τίον γάρ έν τοις ποιήμασι του Έχθροΰ, εΓπερ ή ν ό'λως 
τινά, ή πονηρία καί αίσχρότη^ αύτοΰ καθ ορατό αν. 
"Οτι δέ ό νόμος εκ του άγαθοΰ θεοΰ, κάντεΰθεν αν τις 
έπιβείξοιτο ρφον. Λέγει γάρ 'ό Παύλος, τό στόμα του ςυβηΙαΓ. Οαοηιοάο Ιβχ α ϋοηο Οβο ρτοΓβοΙ& ηοη βίΐ, ** Χρίστου, δ'τιπερ ούχ οι άκροαται του νόμου δίκαιοι ςιιί ρΓΟ ροβη&ίΓΓΟ^ηά&βοθ,ςαί Ιβ^θαι ίπαρΙβνθΓυηΐ, 
]ϋ9(08 ρΓοηυηϋ&1? ΕΐβίΐΓβηβρΓβθδΟΓ 1β£ί8,6ΐί&ιηοίΓ- 
οιιπχήδυβ β&ΓηβΓη.ρΓορΓΦρηΙί&Ιο ηαοβΙαΓ,βΙ άίνΐηβ. 
£Γ&ϋα ίηάί^ηηδ,ρΓΦρυϋ&Ιυβ νβΐΌ,δί 1β£ίβ ,ίυβδα δββ- 
ΙβΙαΓ,οίΓοαωοίβίοηβαι δ&ηοΐίββίπαί δρίήΐϋβ ίη αηίπια 
οίΓουαιΓθΓΐ, ηοηηβ Ιβχ & οοηο Όβο ΓβρβΙί άβοβοίι ? 3ί 
νβΓΟ ΟππβΙυβ ^βυβ, ρΓουΙ Ραηΐυβ βχοΙαηι&Ι ',ιηίηίδ- 
ΙβΓ Γιήΐ οίιχϋΐηοίβίοηίβ, ρΓΟ νβήΐαΐβ βοίΠββι ϋβί, αά 
οοηβπη&ηά&δ ρΓοαΓιβδίοηβδρ&ΐΓίουβί&οΙ&δ,ςυ&δρίΌ- 
ίηάβΟηπβΙαβ βίαοϋίτϋ; ίά*βπινβΐΌ ΟβυδραΐΓίοαβηββ 
ρΓοηαίδβίοηβδ ΓβοίΙ,ςυί βΐ βαδίυπι ηοο ββηβίοαββχρο- 
δίΐυπι βΐ Ιβιταο) οοηάΊάΊι, ςυβηαςυθ Μοββ3 ίη ηίβίο- 
Γΐβ ΟΓβΕΐίοηΐβ ϋβιιπι ρπεάΊοαΙ, ςυί ίη&αρβΓ & Ρααίο παρά τψ θεφ, άλλ' οΐ ποιηταί του νόμου δικαιωθή- 
σονται. Και πώς ούκ εστίν ό νόμος έκ του άγαθοΰ 
θεοΰ, δς άντι τοΰ κολάζειν δικαίους άποφαίνει τους 
ποιοΰντας αυτόν ; Και ει ό παραβάτης τοΰ νόμου, 
καν περιτετμη μένος ^ την σάρκα, ως άκρόδυστος 
λογίζεται, και ανάξιος κρίνεται τοΰ θεοΰ• ό δε άκρό- 
βυστος τά δικαιώματα φυλάσσων τοΰ νόμον την πε- 
ριτομήν τοΰ παναγίου Πνεύματος φέρει Ιν τή ψυχτ(, 
πώς όύχι ό νόμος έκ τοΰ άγαθοΰ θεοΰ; Ε• δε, καθά 
διακέκραγεν ό Παΰλος, Χριστός Ίησοΰς διάκονος 
γέγονε περιτομής, διατί ; 6π*ρ αληθείας θεοΰ, είς 
τό βεβαίωσα ι τάς επαγγελίας τών πατέρων, και 
ταύτας έβεβαίωσεν ό Χριστός ; εκείνος δε τοις πα- ία οοο βΐ 8.1 ίί 8 Ιοοίβ ρίοτίουβ δβΓν&ΙοΓίδ ηοθΐη ραΙθΓ ρ τράσι διεθετο τάς επαγγελίας, ό και τον αισθητόν τόν 8ρρβΙ1αΙϋΓ,ο^ϋδ ρΓοηαίθβίοοβ&ίρββ υΐββαυίηυβ Ωΐίυβ 

ρβΓ &β, ηοη νβΓΟ &1ίβη& ορβΓ& υβυβ, Γ&Ι&β βΐ βΐ&οίΐββ 

6890 όβηιοηβίΓ&νβηΙ,ςυί Πβη ροΐββί,υΐ ίπιρυάβηΐίθ• 

βίιΠΛβροδί&ΐΛΓϋπι Γ&οΙίο ηοη οοηΓυηάα1ϋΓ?Οϋίά υθγο 

ρΓονοοο &ά ΡαϋΙϋπι,νϊΓϋΐη &ϋοΐ|υίη οο^ηίΐίοηβ νβίβ- 

πβΤβδίΑΐΒθηίί,βΙ β&ρίβηϋ&Νονί Ι&αΙορβΓβίΙΙϋθίΓβιη, 

ουω οοωπαυηβαι ϋοηιίηυηι &α(3βΓβ 1ίύβ&1 ρΓίβοίρίβη- 

Ιβω βΐ άίοβηίβπα : Νε βχί$ϋτηβ1ϊ$ τηβ νβηΐ3$6 αά ιοίυεη- 

άατη Ιβςβτη αηΐ ΡτορΗβίαε : ηοη νεηί ηΐ ΒοΙνβΓβηχ Ιβ- 

ρεηι, $βά η( ίϊηρΙβΓβΥη *. Ει &1ίυί : 4/ηιη, άηχη, άίοο 

νοίί* : Νοη Ιταηήδίί εοείηιη 61 Ιβηα, αχιΐ χοΐα ηηιιτη, 

ηηηίυβ αρβχ, άοηβο οηχηία χ$ία βυβηβήηΐ 3 . Ε$ο υΐ ίηι- 

ρΐβίατυβ Ιβ^βηα νβηί, &ίΙ Οήηβΐυβ, &1 ίπηρϋ οήδ ββΐ 

άίοβΓβ πιβ νβηΐ88β υΐ ΡαΙηβ Ιε^βοα (ΙΐθβοΙνβΓβηι. 

Ε^ο υθγο ηία)ΐ6]υβ ηοη ίωρίβΐϋηη Γβΐίηςα&ιη ; ηίήϋ β ό ουρανός καΐ ή γη 

ίη 0& & Μαίο ίηβρίΓ&Ιυπι βδΐ ; ηίηίΙ ίαίβυπι άβρΓβ- εω; &ν ταύτα πάντα 

ηβηάβΙιΐΓ : οηαηι'α νβήΐ&ϋθ ρΙβη& βαηΐ. Ε^ο βυω 

ρΓΦθίάίαπι ββΓωοηυαι ρΓορηβΙίοοΓαπα. Μβί βηίπι βΐ 

Ρβίπβ ββΓνί αο χηίηίβίΓΐ ρΓθρηβ1«3 βϋηΐ,ςυί βί&άνβη- 

Ιϋπι πιβαπα, βί οαιηί&, ςαβ3 ηυβ ρβΓίίηβηί, ρΓ©νί- 

άβΓοηΙ βί ρΓ&ηυηΙΙ&ΓηηΙ. ΙΙ&ςυβ ηβο ρ&Γνυηι ςυίά- 

ςαβπι, ηβο οια^ηυοι βΟΓυηι, ςυ® ίΐϋ ρΓβΒάίχβΓϋπΙ, 

νβΐ ςυβ3 Ιβχ εοηΐΐηβΐ, ρΓβ?ΙβΓβΙ)ϋ, ςιιοά ηοη & νβ- 

ηΙ&Ιβ Ιαηάβηα οοδί^ηβΙϋΓ.δί βηίπι β^ο οίΓΟϋΐΏοίβίοηίβ 

πιίηίβΙβΓ βααι &ά βοηΩΓΠίαηά&Β ρΓοηιίδβίοηββ, ςαββ 

ΡβΙβΓ Γβοϋ ρβΙηΙ)ϋ8, ςαοιηοάο νοί Ιοί& αηυπι, ήοο 

ββΐ, ωίηίιηυιη βοΓαπι ςυ® α Ιβ^β νβΐ ρΓορηβΙίβ άίοΐλ ούρανόν και την γην δημιουργήσας θεός, δ*ν καΐ 
Μωσής εν τ^ κοσμογενεία θεολογεί• δείκνυται δε 
δι* ών ό Παΰλος ένταΰθα καΐ έν πολλοίς άλλοις λέ- 
γει, τοΰ Σωτηρος ημών οΰτο; πατήρ, ού τάς επαγ- 
γελίας ώς γνήσιος υιός απαράβατους τε και άψευ- 
δεΤς αυτός δι' έαυτοΰ, και ου δι 1 άλλου έπεδείξατο, 
πώς της αποστασίας ου καταδύεται τό άναίσχυντον ; 
'Αλλά τί μοί λέγειν Παΰλον, καίτοι τηλικοΰτον δντα 
τζ τε γνώσει της Παλαιά; και ττ[ σοφία της χάριτος 
αύτοΰ, πάλιν ένήν τοΰ κοινοΰ Δεσπότου διακούειν, 
διατεινομένου καί λέγοντος • Μη νομίσητε, ότι 
^λθον καταλύσαι τόν νόμον ^ τους προςρήτας • 
ούκ -ζλθον καταλύσαι τόν νόμον, άλλα πληρώ - 
σαι ; Και* Αμήν, αμήν, λέγω δμΤν, ού μή παρέλθ^ 
ή Ιώτα εν ή μία κεραία, 
γένηται. Έγώ πληρωτής 
■ζλθον τοΰ νόμου* στομάτων εστί πονηρών τό λέγειν, 
Ιμι παραγενέσθαι το'υς πατρικούς παραλΰσαι νό- 
μους. Ουδέν αύτοΰ άτελείωτον έάσω, ούδΐν έπι- 
πνοίας έν αύτφ πονηράς, ούδΐν είς ψεύδος λήξει* 
πάντα μεστά τ^ς αληθείας. Έγώ τών προφητικών 
φωνών ή βεβαίωσις. Έμοι γάρ δντες καί τοΰ έμοΰ 
Πατρός υπηρέτα ι καί διάκονοι τήν τε παρουσίαν τήν 
έμήν, καί πάντα τά ττ^ς παρουσίας σαφώς προεΤ- 
δόν τε καί προήγγειλαν. Διό έξ ών τε έκεΐνοι προεΐ- 
πον καί ό νόμος περιέχει, ού μικρόν, ού μέγα παρ• 
ελεύσεται, ό' μή της αληθείας τφ πέρατι σφραγισθζ. •» Εοπί. χν, 8. * ΜβΙΛ. ν, 17. • Η>ίά\ 18. 437 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΠΛΟ8 ΙΛΒΕΒ. III. 13( Ει γαρ έγώ διάκονος περιτομής ε!ς το βεβαιωθήναι Α βαηΐ, οιηηίηο ρΓβδΙθΠΓβ &ιΐΙ ηοη ίπιρίβπ ροΐβ- 
τάς επαγγελίας, Ας ο Πατήρ διέΟετο τοΤς πατράσι, πΐ ? 

πώς ιώτα εν, τουτέστι το ελάχιστον των έν τψ νόμψ και τοις προφήταις ρηθέντων, δύναιτ' &ν όλως παρ• 
ελθεΐν *ζ μή γενέσθαι. Η', Άλλ' έφ' Ιτερόν μοι την θεωρίαν συμμετα- 
κίνει, ει λόγια θεοΰ τά έν τψ νόμω. Λέγει γάρ ό 
Παύλος • Τις ή ωφέλεια της περιτομής ; ΕΤτά • 
Πολλή κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γάρ δτι 
έπιστεύθησαν τά λόγια του θεοΰ. Τί γάρ ε? 
ήπίστησάν τίνες, μή ή απιστία αυτών την π(• 
στ•.ν του θεοΰ καταργεί; Μή γένοιτο. Γενέσθω δε 
ό θεός αληθής, πας δε άνθρωπο; ψεύστης. Και VIII. ΔΙ οοηνβΓίβ ηυπο ιηβουαι πι β η Ιβ πι αα* &Κ&, 
υ Ι &ρρ3Γβ&1 ΟΓαουΙα Ιβ^ίβ άίνίη& 6886. Ρααίιΐθ βηίιη 
ΛΪΙ: « Οηχηατη ε$ί ρΓΧΓοραϋνα ΰίτοίΐτηούοτίΐΥη^Ϋ » 
ΕΙ ροδίββ : Μαςηα ρ*τ οτηηβτη τηοάιιτη. Ρήτηα 
ςηίάβτη, ςηοά ίρ$ί$ οτβάϋα $ηηί οταεηία Ώβί. Νηη- 
ςηίά βηίηι, ηνία ηηίάατπ ηοη οτ^άχάβτηηΐ^ νΐ0Γ€άηΙίΙα$ 
βΟΓΗϊη βάβηι ϋή ΙοΙΙϋΤ ΑύηΙ! 1)βιι$ υετο $%1 νετιχ, 
οτηηί$ αηίβτη Ηοτηο τηβηάαχ 4 . Νβςιιβ ραΙίίαΓ Πΐβ, αϊ ουκ ανέχεται μεν τήν πίστιν του θεοΰ καταργηΟήναι • Β βά63 ϋβΐ &1)θ1β&ΙαΓ, 86(1 νυΐΐ ροΙίϋ8 ΠΟΠΠηθΠ) οίη- πάντα δε ανθρωπον ψεύστην αίρεΤται έλεγχθήναι, "να 
ό θεός, ό την περιτομήν δους, έπιγινώσκοιτο αληθής. 
Εν οΰν και λόγια θεοΰ είσιν, ά έπιστεύθη Ισραήλ, 
και ή απιστία αυτών τήν τοΰ θεοΰ πίστιν ου καταρ- 
γεί, και δει μάλλον ψεύστας νομίζειν τους άπιστοΰν- 
τας θεψ, παναληθέστατον δε τον δεδωκότα τους 
νο'μους τψ "Ισραήλ πώς ούχι τοΰ άγαΟοΰ θεοΰ έστι 
νομοθεσία ή Παλαιά ; Μή γάρ τον Πονηρόν, δς άπ' 
άρχης ψεύστης εστί, και έν τ^ άληθεία ούχ Ιστηκε, 
τοΰτον μεν αληθείας λέγει ό Παΰλος πηγήν. Προ- 
κρίνει δε πάν τα ς ανθρώπους είς ψεΰδος άπενεχθηναι, 
Ίνα & τοΰ ψεύδους αρχιτέκτων και δημιουργός αλη- 
θείας κηρυχθτί. Και εί ή δικαιοσύνη τοΰ θεοΰ πε- 
«ανέρωται, μαρτυρουμένη υπο τοΰ νόμου και τών 
προφητών, πώς ουχί δ νόμος και οΐ προφήται, ουχί 
της έκ τοΰ άγαθοΰ θεοΰ έπιπνοίας και αληθείας πε• 
πληρωμένοι νομίζοιντο αν ; Άλλ' δ'ρα το φρικτόν της 
θεομαχίας έπί πλέον και κατάπτυστον. Ε' ό θεός διά 
τοΰ αίματος αύτοΰ έλυτρώσατο τόν κόσμον έκ της 
δουλείας τοΰ Έχθροΰ, τό δε αίμα και ή σαρξ (αλλά 
φρίττων και τους λογισμούς και τήν γλώσσαν τοΤς 
θεομάχοις λέγειν άφίημι τό εαυτών), πώς δια τοι- 
ούτο» πλάσματος τό γένος ημών ήοπασεν έκ της δου- 
λείας τοΰ Έχθροΰ; Πολλής μεν γάρ δν άμα χάριτος 
και δόξης και τιμής άξιος ήν ό εχθρό; ημών, ε! 
παρέσχεν υλην αυτός, οΥ ής £ν άπαλλαγείημεν της 
τυραννίδος αύτοΰ. Πολλής 3ε άνοίας άμα και γέλωτος 
ένοχος, εί πλάττειν έπήρθη, δι' ών αφηρημένος εσται 
τό κράτος, και τών σωμάτων ημών και τών ψυχών. 
Τί δε άλλο φύεται της αποστασίας ; Ούδεν μέγα, ουδέ 
τό δ"λον κατόρθωμα τής σωτηρίας ημών οίκοθεν κατ- 
ώρθωσεν ό Σωτήρ, άλλα τό πλέον δοΰς εχέιν τψ 
'Εχθρψ. *Ω φρενός υποχειρίου τψ (32) Σαταν^ί ! Λαβών 
δε Ίζαρ 7 αύτοΰ ου μή πλάστης ήν αυτός, αυτό τε πα- 
βών (33) άπαλλάτει, όπερ ουκ έχρήν (έργον γάρ 
«ύτό ποιεί ή αποστασία τοΰ Πονηρού), και είς άηϋαρ- 
σίαν μεταποιεΐν καί τό κακόν μένειν άθάνατον δια- 
πράττεται. 

θ\ Κ*ί *ώς αν •?^ τοΰ γένους ημών εχθρός, ό 
τοσαύτην συνεισφοράν εις τήν κοινήν {μών σωτηρίαν 
διά τοΰ οικείου (34) δημιουργήματος συνεισενεγκών ; 

« Ηοπο. πι, 1. * ί!>ίά. 2-5. 

υακιλ; ι,ΕοτιΟΝΕδ ετ νοτλ;. ηβπι πίθηάαοϋ εοηνίηεί, υί ϋβυδ, είΓΟίίΓηοΐβίοπίΒ 
βηεΙοΓ, νεπιχ εοβηοβοβίυτ. Οαοά 81 ί^ϋατ ϋβΐ ευη! 
ΟΓΒΟϋΙα, (|ϋ3Β ΟΓβάίία 3αηΙ ΙβΓ&βΙί, εί ίηοΓβάυϋΙββ 
βΟΓυπι Όβί Πάβπι ηοη ΙοΙΠί, ρΓδεβΙβΙςυβ ηοηαίηββ, 
Όβο ηοη ΟΓβάβηΙββ, ργο ιηβηοΐβοιβϋβ, βυηι νβπο, ςαί 
Ιθ^βπι ΙδΓαεΙί άοάοπΐ, ργο νβΓ&οίδβίαιο ηβοβΓβ ; 
ηοηηβ ηίηο βΐίβηι Ιβχ νβΐυβ &ά οοηαπι Οβαοα γοΓθγγϊ 
(3οΙ)θΒίΙ? Νβςυο βηίαι Ρ<ιυ1υβ πιαίαπι, ςαί&οίηίΐίο 
ηαοηά&χ ΓαίΙ, βΐ ίη νοπίαίβ ηοη ρβΗΐΐΙϋ, ΓοηΙβπι 
νθΓΐΙ&Ιίβ βρρβίΐαΐ. Ι [Ώ ο νβΓο δαίίυδ ]α(ϋο&1 Ιιοηήηββ 
οιηηβδ ηαβηάαοϋ ίηβίαιυΙ&Γί, αϊ βΐ ΐΏβηά&οη Γ&οβΓ, 
εί νβΓίΙαΙίβ βυοΙοΓ ρυοϋεβ ΓβηυηΙΐθΙϋΓ. ΕΙ β! ίϋβΐϋίβ. 
Οβί πιαηίΓβ8ΐ&1& ββΙ, & Ιβ^β ίρβα βΐ ρΓορηβΙίδ ΙββΙΙ- 
πιοηίυοα ασοίρίβηδ, ςυοπιοάο ηοη Ιβχ θΐ ρΓορήθΙ» 

^ βχ οοηι Όβί ίηβρίΓΛίιοηβ ρΓοΓβοΙί βΐ νβπίΕΐβ ρίβηί 
6χίδϋηι&ουηΐυΓ? δβά νίάθ αοαρΠηβ ηοΓΓβηάαηι β! 
&οοπι1η&ηάαπι ηοβϋυπι Οβί ίπιρίεΐ&ΐεαι. δί ϋβαβ 
ρβΓ δαη^υίηβηι ευ υ πι ηιυηάυηι & ββΓνίΙπΙβ ήοβίίβ 
Γθάβοαϋ, 6&η£ΐΠ8 νβΓο βΐ ε&ΓΟ (δοά πογγογο θχ γεΙιο- 
οίηίίβ οΐ νοοίουβ Οθί ηοδίίυπι οοΓΓβρίυβ βυα ίρβίβ 
ρΓοΓβίεηάα Γβΐίηςυο) ςυοιηοάο ϋβαθϋοίο 63ϋ8Πΐοάί 
0Γθ»ΙυΓΦ ^βηϋδ ηοδίΓηηι βχ δβΓνϋυΙβ ηοβϋβ ΓβίΓα- 
χίΐ ? ΙΙΙβ εηίοα &άνεΓ8&Γίυ8 ηοβΙβΓ ηιυΐΐα βί ^Γ&ϋα 
εί ^Ιοηα εί ηοηοΓβ άί^ηυθ θγ&Ι, δίςυίάβσι ίρεβ αι&- 
ΙβΓίαπη δυ^βδδίδδεί, ρβτ ςυ&π) & 1)τ<ιηηίάο β]ϋ8 Π- 
ϋβη βν&άβΓβποϋδ. νίείδβίπι ίάεπι βΐ ίπιρΓϋ^βηΙί» 
Ργοογο εί Γίδϋί ηιυΐΐο 8β εχροηεΓβΙ, δί βα ίρββ 
Οηχίδδβί, ρβΓ ςιΐθβ ροΙεβί&Ιβ ίη οοτροΓα βΐ πηίαιαι 

η ηοβΐΓ&8 εχείάβΓβΙ. Οαίά υθγο αΐίαά βχ ηοο 6γγογθ 
οοη8βςυϋϋΓ? Ιά οιηηίηο, ςυοά δβΓνβΙοΓ ηββ ω» 
^η&ηι ηεο ο πι η β πι ρ&Γΐβπι Γβρ&Γ&Ι» ββΐυΐίβ ηοβίΓβ 
άβ 8ΐιο ρεΓΓβεϋ, ββά ίΐα, ιιΐ αι&χίηα&ηι ραΓίβω ηοβΙΙ 
άβϋβαί. Ο ιηβηΐεβ δ&Ι&ηθβ οοηοχίββ ! ΜυΙααίυ& δοί- 
ΠοβΙ «Ι) βο ίό, ε^υβ ηοη βΓαί ίρββ εοηάίΙοΓ, ίάβπι 
ρβΓρβδδίοηβ 8υ&, ςυοα εβιΊβ ΟβΓΐ ηοη άβοβο&Ι, 
ΓβάίηιίΙ (παπί βιτοηεί ηοηαίηβδ ίά πιαϋ νοοαηί οριιβ), 
βΐ βα ίαιηιοΓί&Ιϋ&Ιβπι ΐΓαηβίβΓΐ, βΐ υί πιαίαπι ρβΓ- 
ρβΐϋππα βίΐ, είβοίΐ. 

IX. ΕΙ ςαοηιοάο βθηεπΒ ηοδίη ηοβίίβ η&οβηάαβ 
βήΐ, ςυί ρβΓ βπαπι ογθ&Ιπγ&πι ίη εοπιιηιιηβηι 5&1α- 
Ιθπι ηοδίΓ&ιη Ιαπι πιυΗϋπι εοηίυϋΐ ? Ουοπαοάο ία 3*2) Τψ. δίο Γββεπρβί ρπ> τοΰ, ςυοά βδΐ ίη πι 5. 

33) Παθα»ν. Μαΐίχη Ιθ^θγθ παθόν, υί ΓεΓοΓαΙυΓ &ά οοΓρυβςαοά Οοπθίϋβ αιβυαιρβϋ, ςυοίϊςϋβ ρ&ββυαιβ•!. 

34) Οικείου. Μβ. πιβηάοββ οΙκίου. (34) Ρατβοι. Οη. ΠΙ. 439 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 440 υηίνβΡδΟΠΐ πίλΐυιη ρβΓΓβοΐΙ, βυβοβρία εΟΓροπδ ογθε- Α Και πώς δ'λως έπραξε πονηρό ν, πλάνας το σώμα, 6 ϋοηβ, ςυοά ηοη βοΐυπι ββΓνβΙ, βΐ ροβίβα & οοιτη- 
ρΐίοηβ ΐωπίϋηβ ρρκβΙ&Ι, ββά βΐ ρβΓ ίΐΐυά &ηίηαδώϋ8 
ίηββςιίθηΐίβυβ οβηβΓαοΗ, εοΓροτ& βείϋοβΐ ου σι ίΐΐίβ 
οοη]υηοΙ& ίη ο&ηιάθηι ίπιηιοΓί&ΙίΙ&Ιβηι ΐΓαη8ΓβΓθηβ? 
Αάβο ίη ΙβηβΟΓββ, εη&οβ βί οοοβΒΟβΛίοηβα) Γαίίοηίβ, 
ΓαΓΟΓβαι ίΐβιιι βί ρΓοΓοηά&ιη Ιβιηυίβηΐίαπι, βΐήίοπιηβ 
ΙιοΓαιη ήοπήηιιηι Βΐυάίυπ), ςυί βοΐίΐβπυπι ίαιρβΓίηηι 
ίη άυο βοίηάυηΐ, βΐ οηαηι Όοιηίηυπο, ^βυπι Οπή- 
Βίαω, οοηάίΙοΓβπ) οωηίϋπι, ίη άυο ρπηοίρί* άίνί- 
άηηί, οι &1ίυ<1 ςυίάβηι ίηΙβ11ί£ίοίΗΙ)ΐΐ8, &1ίυά ββηβί- 
ϋίΐίοαβ Γβ6ϋ8 ρΓβΒβοίυηΙ. ΑΙ ςηοποοάο, ρβΓ ΒγΙηυιη 
βΐ 81βθο, ΟοηάίΙοπβ βηί οπιοίΕΐυβ ηοη νβΓβηΐυτ, 
ςαί οοΓριιβ ηοβίπιπι ιη&Η αίυηΐ ββθβ ρπηοίρίί 1 Ρ&υ- 
Ιιιβ βηίιη βχ ΕάνβΓβο άίδβΓίβ οΐ&οα&ΐ, ϋοτγηε ηοη 
ΜΜΠαΗοηί, ςαβί πιβίί οραβ ββΐ, $βά ϋοιηίηο, εΐ ϋο- 
ριίκιι* οοτροΗ*. Οαοιηοάο βηίπι ΟΓβ&ΙιΐΓβ ηοβϋβ 
οααηίηο ροΐββΐ ββδβ ϋοαιίηί ? Ο α ιοί νβτο ΓβΓβΓΐ ηαο- 
ϋβΓβ, ίΐΐαά βοοΓίβΐίοηί ηοη ΐΓ&άβηάυαι ββδβ, ο υ αϊ 
ρ€Γ 86 ιηαΐυηι βίΐ, βΐ πι&ΐί ρήηοίρϋ ορυβ, βΐ ργογ- 
808 & νοίοηίαΐβ »ο ΟΓβ&ΐίοηο ϋβί αΐίβηυαι ? Ο υ πι 
βηίιη, ςυοά ΕροβΙ&Ιθο ίΙΗ νοίυηΐ, εοΓρυβ βΐ Γοπώε- 
Ιίοηβ, βΐ η&ΙυΓ& βΐ Ιβ^ίουβ ηι&Ιυηι βίΐ, ηιιηςο&πι 
οιηηίηο Όοιηίηί βχθΐβίβΐ, ηβςυβ ςυίάφΐ&π) ΓβίβΓθΙ, 
υίΓυηα βοοΠ&Ιίοηί δβ άβά&Ι, βη ηαίηυβ. δίνβ βηίπι 
ίΙΗ ίηάηΐββπΐ, βίνβ πηηυβ, υίπηςυβ ηοη άββίηβΐ 
0886 ΐιηρίΌουιη, βΐ αιαίί ρήηοίρϋ ορυβ. ΡβΓρβαάβ 
υθγο 61 ηοο : 8ί οοΓρυβ ββΐ ΟΓβαΙϋΓβ οαβΗ, ςυοαιοάο 
18, ςυί ηι&ΐο βίΓβηυβ 86 ορροηίΐ, βΐ ργο νβπίβΐβ μή μόνον σώζει, και αφθαρτον δστερον ποιεί, άλλα 
οΥ αυτού και τάς έπομένας ψύχάς ευεργετεί, εις την 
όμοίαν άθανασίαν τα ένωθέντα αύταϊς σώματα καθ- 
ιστών ; Οΰτως έστι σκότος και χάος και τύφλωσις 
λογισμών, και μανία και μέθη βαθεΐα ή σπουδή 
των εις δύο αρχάς την μίαν σχιζόντων αρχήν, και 
τδν Ινα Κύριον Ίησοΰν Χριστδν τδν δημιουργδν 
απάντων, είς δύο κατατεμνόντων αρχάς • και την μεν 
τοΤς νοητοΤς έφιστάντων, τήν δε τοις δρωμένοις. 
Άλλα πώς προς τόν Βυθδν και τήν Σιγήν (35) τού 
Πλαστού αυτών τάς ώδΐνας ού καταδύονται, ο\ τ 
σώμα ημών λέγοντες είναι του Πονηρού ; Τρανώς 
γαρ έκείνοις άπ' εναντίας ό Παύλος βο^ • Τδ μεν 
σώμα ού τ-ζ πορνεία, ήτις έστιν έργον του Ιΐονη- 
Β ρου, άλλα τφ Κυρίφ, και δ Κύριος τφ σώματι. 
Ηώς γάρ του Έχθροΰ τδ πλάσμα δύναται δ'λως του 
Κυρίου είναι ; Τί δε οεϊ λέγειν μή άνατιθέναι τούτο 
τζ πορνεία, αύτδ καθ* εαυτό πονηρδν 8ν, και πονη- 
ρας αρχής δημιούργημα, κα^. παντελώς άλλότριον, 
κα: του θελήματος και της πλάσεως του θ*ου ; Πλά- 
σει γάρ και νόμοις τδ σώμα, ως ή αποστασία βούλε• 
ται, πονηρδν υπάρχον ουκ άν μέν ποτέ γένοιτο του 
Κυρίου * πορνείας δε γενέσθαι, ί] μή γενέσθαι ούδεν 
διοίσει, ΕΓτε γάρ έξεπόρνευσεν, ε?τε (36) μή, ούδεν 
ήττον ούκ αφίσταται του πονηρδν είναι, και πονηρας 
δημιούργημα αρχής. Επισκοπεί δε και ώδε. Ει τδ 
σώμα πλάσμα του Πονηρού, πώς ό (37) του Πονηρού 
λαμπρώς καταστρατηγών, και της αληθείας υπερμα- άίπιίοβΐ, 8&ηο(υω ίΐΐϋά αρρθΙΙ&Ι ? Νοη ηηρία βηιτη, χών ά'γιον αύτδ καλεΤ; Ή άγαμος γάρ, φησιν, με ίηςυϋ, ονταί ςηχ $ηηί ϋοτηίηί, ηΐ $11 $αηβΙα €οηροτ& 
€ί $ρίηΙν β . 3ί νβΓο εοΓραβ 8&ηοΙυπι ββΐ, υηάο ββΐ 
ιηαΐηαι ? βΐ ηηόβ ββΐ ορυβ οοηάίΙοΓίβ παβίί ? Μ&1» 
ςαίάβπι βοΐίοηβδ, ςυο ΟΓβ&ΙαΓ&αι 1)οηί ϋβί βάυΐΐβ- 
Γβηί, νίηάίοΕηί ίΐΐυά βΐ οοηοχίυηι Γ»οίϋηΙ πι&ΐο. 
Οοο&ά ν6Γ0 ίηίΓβ Ιβςββ οοηάίΐοΓίθ 86 εοηΐίηθΐ, ιώα- 
^ίβ ίά ςαίάβαι ναΐβΐ αά ΕνβΓΓυηοαηάυπι αι&ΙυΐΏ, 
ς υ ει πι ιη&Ιαβ &ά ίΐΐυά βίοί βα^ίοίβηάαηι. 

Χ. Ουοά ΐΐαςυβ ηβε ϋίοβΓθ ηεο ορίηβή Γαβ βίΐ, 
άυο ο&ςαο βίοί ίηνίοβαι ορρο$ϋα ρΓίηοίρία (3 απ ίη 
ϋ», ^ϋΟΓϋπι νοίαηίαβ ίη βο 1ίοβΓ& ίΙΙβοβΙΐΓίβ πιαίί 
ηοη Βϋ^βοΙα βδΐ, αοαπάβ ρυίο άίβρυΙ&Ιυηι. Εχρβη- 
άαηιυδ νβΓΟ ηαηο ΒΐΙβΓυπι &ρο8ΐ&Ιίο& όοοίηη» οα- 
ραΐ, ςϋοά ςιιίάβιη ίη βαρβηοήουδ θΐίβπι ηοη ΙβνίΙβΓ ριμν^ τα του Κυρίου, *ίνα ζ αγία και σώματι 
και πνεύματι. Εί δΐ ά'γιον τδ σώμα, πόθεν πονηρόν ; 
και πόθεν Ι'ργον δημιουργίας πονηράς ; Πράξεις μεν 
γάρ πονηραί, κιβδηλεύουσαι τδ πλάσμα του αγαθού 
θεού, οίκειούσιν αύτδ και ύποτάττουσι τφ Πονηρψ. 
Έν δε τοΤς νόμοις του πλαστού διατηρούμενον ίσχυν 
έχει μάλλον διώκειν τδν Πονηρδν, άλλ' ούκ αύτδς 
εκείνο δουλαγωγεΐν. 

Γ. 'Αλλά γάρ δ'τι μεν ούχ οίον τέ έστι οΰτε λέγειν 
ούτε φρονείν δύο και ταύτας άντικειμένας αρχάς, 
οΤς τδ αύτεξούσιον άδούλωτον μένει τοΤς πάθεσι τού 
Εχθρού, άποχρώντως οΐμαι τδν λόγον διεζελθεΤν. 
Έπισκεψώμεθα δε και τδ έτερον της αποστασίας 
μέρος, δ δέδωκε μεν και αύτδ διά. τών προειρημένων Π60 ρθΓίυηοΙοήθ βαΐ) βχ&αιβη νοο&Ιυηι θΐ οοηόβαι- η ού μεμπτάς οΓμαι ουδέ βραχείας τάς εύθύνας. Πλην 
η&Ιυπι 6δΙ. 8β(3 νβΐ βίο εχ β&άβπα δεπρΙαΓ» βαοΓ& καΐ νυν διά της αυτής Ιερολογίας άπαιτείσθω και 
βίάθΐϊΐ υΙΙθΓίυβ βα^ίοίΑΐυΓ. ΡΑυΙαβ, ςυί Ββίρβυαι τάς λειπομένας. Παύλος δ καθ" εκάστην εαυτόν Ιερ- 
Ώβο ρβηίΐυβ οοηββΟΓ&νίΙ, ο1&γ& νοεθ οΐ&ηι&ΐ : Νηιη ουργων τφ θεώ διαπρυσία βο^ ττΐ φωντί. Μή κατά 

6 Ι Οογ. πι, 13. • Ι €οτ. νπ, 34. 

ΥΑΕΙΙΛ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (35) Μροζ τδν Βυθδν και τήν Σιγήν. ΕγβπΙ ηί 
άυο βχ Ιπ£ίηΙα «οηίοιιβ ςυοδ ίιη^βΙ)&ηΙ ν&ίβηΐίηί&ηί 
βί ρΓο άίίβ ήβοβο&ηΐ : ίηΙβΓ βοβ βηίπα ρππιυηι οο- 
ϋηβϋ&ηΐ ΙοουΐΏ, ίΐα υΐ ρΓίπαβ συζυγία &ο ΐρβίδ νο- 
ΟΛΡβηΙϋΓ, τψ Βυθψ, βίνβΡΓΟ/Μηίίο,ΡΕίΓίδ; Σιγή νβΓΟ, 
8βυ 8ϋβηΙίο, Μ&Ιγϊβ ηοπαβη ίβΓβηΙβ. νίάβ η α η ε ίη 
Γβπι ΐΓβηοευπι, Ηο. ι, ο. \ βΐ 5 ; βΐ βΐίοδ βχ νβίβηουβ, 
ςυοβ ΙααίΙ&υοαη.Β&ρϋθΙ» Οοΐείβηυδ,ίη ΝοΙίβ &ά (οαι. 
Ι ΜοηητηεηίοτΜηχ ΕκΙίΐίχ Οτχοχ, ρ. 767 ; &ο Ουί- 
ϋοϊχη. δρβαεβΓϋβ αά Οπ^βηβαι €οηίΓα ΟβΙίηηι,ρ. 78 ; 
βχ ΓβοβηΙίοΓίουβ υθγο Νΐοοίβυπα Τ^β Νοιιιύυ, ίη Αρρα- ταΐη αάΒίΰΙίοίΗϋοαιη ιηαχίτηαηιΡαΙηιιη, Ιο πι. ΙΙ,όίββ. 
ι, ρ. 77 ββςς. ΡβΓ ηοΓηηι νβΓΟ οοαιηιβοαοΓ&ϋοηοαι 
ηοο Ιοεο Ι&οΐααι ίηηυίΐ ΝοβΙβΓ, νβΐ Ρίΐυΐίοίβοοδ, 
εοηίΓα ί]ϋοβ άίδρυΐαΐ, η»ο ηοοαίηβι & ν&Ιβηϋηί&ηίβ 
αύορί&ϋββ, νβΐ οοπιρ&Γ&Γί άυο ίρβΟΓυπι ρπηοίρίβ, ευ αϊ 
ηίβ ϋΙοΓϋπα Φοπίουβ ρρβββ, ςυβπι&άηιοάυαι β! ίη 
&1ίίβ ο&ρίΐΐϋυβ ίΐΐοβ ίπαίΙθηΐϋΓ. ΟοηίβΓ ΡβίΓί δΐευΐί 
ΝαϊταΙίοτΜίη άβΜαηίοΚχύ, ρ. 42. 

(36) ΕΓτε. ΙΙβ βοπρβί ρρο ήτε, ςαοά ρβΓ ΙίοΓατϋ 
ηιβηάυοι θγαΙ ίη πίδ. 

(37) Ό. δϊο Ιβςο ρΓο τό, ςαοά η&οοο&Ι ηαβ. 141 ΟΟΝΤΗΛ ΜΑΝ10ΗΛΕ08 ΙΛΒΕΚ III. 142 ανβρωπον ταύτα λαλώ ; 1} ουχί και ό νόμος ταΰτα Α ιβΰϋηάιιηι Ηοτηχηβτη Ηχο ΙοςηοΓ 1 νβΐ ηοηηβ ροΗα$ βί λέγει ; "Ο *ισον εστί. Μή λογισμόΐς άνθρώπον άσφα< 
λίζομεν τό (§ηθεν, ή ουχί και θείας εστί και όπερ 
ανβρωπον νομοθεσίας τό προτεινόμενον ; Και τις 
ταύτα τεθεώρηκεν, αυτός σαφηνίζει* Έν γαρ τ ψ 
Μωσέως νόμψ γέγραπται, φησί, Ού φιμώσεις βούν 
άλοώντα. Και ταύτα ειπών επιφέρει* Μή των 
βοών μέλει τφ θεφ ; Τίνων δε μάλλον μέλει, δεικνύς 
επάγει. Δι' ήμας γαρ πάντως λέγει, και δι' ή μας 
έγράφη. "είστε κοινόν τ6 δόγμα τό έν τ$ Παλαιή 
διαοαΐνον και πολιτευόμενον καί έν ττ[ χάριτι. Είτα 
την φΰσικήν ομοιότητα προς τόν Πατέρα του Που 
και το άπαράλλακτον ύποδηλών έκ της των νομοθε- 
τηθέντων όμοιότητος, "Ωσπερ, φησί, προσετάγη 
τους τφ θυσίαστηρίφ προσεδρεύοντας τφ Ου- \βχ ί$1α ρνοβΗ 7 ? <3αοά ιάβω ββΐ *ο βί οΊεβΓβΙ : 
Ν υ αϊ ΓαΙίοοίηϋδ οοοηοοπι άϊοΐα οοηΠΓπι&οααβ, οβο 
ροΐίϋθ ρΓοροβίίυηι αΓ^αιηβηΙυαι άίνίη» βΐ ρΐαβςυ&πι 
ηυω&ηδΒ Ιββίβ ββΙ? Οοίβ νβΓΟ ϋΐα οοηβΐϋυβπΐ, ίρβο 
βχροηίί, Ιη Μο$χ$ βηχγη Ιβρβ, ίηςαίβηβ, ϊβτχρίχιηι 
651 : Νοη οΗηταΜ$ ο* ϋονχ ΙηΙχίΓαηϋ 8 . Ηβρο νβΓΟ 
ΒίΓβΓβηβ δυ^ιιη^ίΐ : Νητη Ιονβε οχντχ αιηί ϋβο ? 
Ουοπιπι νβΓΟ ροϋοΓθοι ευ τα πι *£&1, οδΙβοδΟΓυβ 
δκΐάϋ : ΡτορΙβτ ηοε οτηηχηο ίά άίείί, βί ρτορίβτ ηο$ 
ΒΰΗρίυ,τη β$ί. Καςοβ βοπιηιαηίβ άοοίπηα ββΐ, ςαα βΐ 
ιη νβίβΓβ νβίοίΐ, βΐ ίη Νονό οοΙίηυΗ ΤβΒί&ΐΏβηΙο. 
ΡοβΙβα, ηβΙοΓβΙβιη, ςυοθ ιιιΙθγ ΡβίΓβηι βΐ ΡΠίοπι ββί, 
ΒίπιίΗΐυάίηβαι βΐ ίαιπιαΙ&ΜΗΐ&Ιβπ) οχ βίιηΐΗΙαάίηθ 
Ιβ^υιη οίηηςοβ Ι&Ι&πιεο 8θΙ)ΐηάίο&η8. 3ίθΗί, ίηςαίί σιαστηρίφ συμμερίζεσςαι* ούτω και ό Κύριος Β ρΓχββρίχιηι β$1, ηΐ, ςταί αΐΐαη δβΓνίιιηΙ, αΙΙαήδ βΐίατη προσέταξεν τους τό Εύαγγέλιον καταγγέλλοντας 
Ια του Ευαγγελίου ζ^ν, τοσούτον έπάρας τόν νό- 
μον, «τε δή του Πατρός οντά, ως και τόν Γ'ιόν κατά 
μίμησιν εκείνου τα προστάγματα προάγειν. Την 
συνάφειαν δε πάλιν και συγγένειαν του νόμου και 
της "χάριτος έπί πλέον τρανολογών, Ού θέλω ύμας 
άγνοειν, φησίν, αδελφοί, δ*π οΐ πατέρες ημών 
πάντες υπό τήν νεφέλην ήσαν, και πάντες δια 
της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τόν Μωϋ- 
σην έβαπτίσθησαν, έν τ^ νεφέλη και έν τή θζ- 
λάσσφ, και πάντες τό αυτό βρώμα πνευματικόν 
εφαγον, καί πάντες τό αυτό πόμα πνευματικόν 
επιον. Δ6ς μοι λοιπόν ενταύθα τό ούκ ελεύθερον της 
βακχείας του Εχθρού• Έπινον γ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. 11 δε πέτρα 
ήν ό Χριστές. Άκούεις, δπως ό Χριστός τόν πα- 
τρικόν έποτιζε λαόν, και πώς ό Πατήρ ώδήγει τόν 
Ισραήλ* εις τήν του Που λατρείαν και επιστροφών ; 
Δια τίνων, ή δήλον ότι δια Μωσέως και τών προφη- 
τών ; Που ουν ενταύθα 6 Πονηρός ; που της πονηρας 
αρχής τό £ργον ; που οΐ νόμοι της αντικείμενης μοί- 
ρας ; του Μωσαϊκού λαού, και πνευματικώ βρώματι 
τρεφομένων και πνευματικού πόματοί πινόντων έκ 
της συνούσης τε και Ιπομένης πέτρας, ήτις ήν ό 
Χριστές ; ΕΓτα πάλιν ό νομομαθής ούτος άνήρ και 
τά κέρδη πάντα, οίς εσεμνύνετο πρότερον, σκύβαλα 
ηγούμενος διά τόν Χριστόν, Μηδέ Ικπειράζωμεν 
τόν Χριστόν, φησι, καθώς καί τίνες αυτών επεί- (χαηί ραΠίαρε*; ίΐα βί ϋοηνιη* ρΓΧΜρίΙ, νί, ςκί 
ΕναηρβΙίηιη ρΓ&άίβαηί, βχ ΕναηςβΙχο νίναηΐ • ; 1β- 
^βΠ3, Ι&αςυαπι & ΡαίΓβ ρΓοίβοΙ&πι, «κ3βο βχίοΐίβηβ, 
υ( Ριΐίυιη αά βχβηορίυπι 6^9 ρτίΒεβρΙει βααβί&ίυίβδθ 
ίηηυαί. Ιάβω νβτο οοηηβχίοηβιιι βί οο^α&ϋοηβιη 
Ιβ^ίβ βί βΓ&ΙίδΒ αϋΐιαο πιαςίβ βχροβίΙυΓυβ : Ν ο Ιο ν οχ, 
ίηςυίΐ, χρηονατβ, {ταΐηζ, ςηοά ραίτα ηο$Ιη οτηηβχ 
$ιιΙ> ηηδβ βταηί^ βί 0Υηηβ$ ρβν γηατβ ΐΓαη$ίβτιιη1 9 βί 
οτηηβ$ ίη Μο$βη ύαρίίχ,αΐΐ ζιιηί, ίη ηχιύδ βί ηιαη', βί 
οτηηβί βηηιάβτη βίΐιιηι ίρίηΐηαΐβϊη βάβτιιηί, βί οτηηβί 
βιιηιάβίη ροίιιιη &ρίΗΙααΙβιη ύίύβηιηί 10 . ΟβΙβηάβ 
χηίηί Ι] ίο ιηοπιβηΙυΐΏ νεί υοίουπι ο^αοά ηοη ίπι- 
ητιιηβ δΐΐ & ΓυΓβηΙβ ύθ8ΐΪ9 ροΐββίαΐβ : Βίύβηιηί βηΐτη, 
γάρ, φη*ιν, έκ ρ ίηςυίΐ, βχ $ρίηΙιιαΙί, ςιιχ εβηιΐίύαίΜ, ρβίτα: ρβίτα 
. Ή δε πέτρα αηΙβηιβΓαΙ ΟΗγκΙηβ 1, .Αυάίδηβα:υοιηο(1ο ΡβΙβΓίδΓΕβΙ ίςυοπιοάο] 

άυχβΓΪΙ αά ουΙΙυπι Κίΐϋ βαϊ βί οοηνβΓβΐοηβω ? ΡβΓ 
ςυο9 αυΐβιη αΙίθ3 πίβί ρβΓ Μοδβη βί ρτορίιβίαβ ? ϋ5ί 
ί§ίΙυΓ Ιιιο 631 ΐΏ&Ιυθ, υΜ πι α Π ρήοοίρϋ ορυ9? 
υ!)ί Ιπ^βδ ορροβίΙοΒ ρ&Γίΐθ ? οαιη ρορυΐϋδ Μοβαίοαβ 
βί δρίΓϋυ&Ιί οίοο ηυΐΓΪΙυβ βΗ, εΐ βρίηΐϋ&ΐβιη ροΐυιη 
ϋΐοοπΐ βχ οοαηΐ&ηΐβ εΐ ίηββςυβηίβ ρβίΓβ, ςυβ θγεΙ 
0ηΓΪ9ΐυ3? Ώβίϋάβ ΓυΓβυβ ίιΐβΐη νίτ Ιθββπι άοείυβ, 
αίςυο ο πι η ία ίΐΐα, ςυΐουδ ο Π πι είΓβΓβϋ&ΙυΓ,ρΓΟ ^ο* 
οΐίΐίίδ άβοΙβΓ&ηβ ρΓορΙβΓ ΟΙιπβΙυαι, Νβ ίβηίβηηι$ 9 
ίαςαίΐ, ΟΚΓπίητη, βίαιί ηοηηΜχ βοτχιιη Ιβηίαηιηί 1Χ . 
Ουίη&ιη ίΐΐί ? ηοηηβ ΙδΓβθΠίδθ ? Ου» νβΓΟ θογοπι 
βΓ&ηΙ ρΓ»αιί&? Εχ ββΓρβηϋ&υβ ρβηο&ηΐ. ΙΙ&ςυβ 
ΐΐΐι, ςυί Οβυιη ία Ιβ^β ρΓβββηίβπι 1βηί&1)&η1, ρβΓ ρασαν. Τίνες, ή δήλον δτι ό Ισραηλιτικός λαός ; Και β ΡβίΓβαο βΐί&πα ΓίΗυΐΏ β] 08 Ώοπαίαϋπι Π03ΐΓϋΐη ίβο- τίνα τα έπίχειρά ; Τπό τών δφεων άπώλοντο. "ϋστε 
έχπειράζοντες τόν έν τφ νόμψ θεόν, διά του Πατρός 
ίπείραζον καί τόν Πόν αυτού τόν Κύριον ημών Ίη- 
αούν Χριστόν. Έπείραζε μίν γάρ ό Ισραηλίτης 
λαός τόν νομοθέτην αυτού, ατμητον δε τήν βασιλείαν 
χαΐ ϊβρηκτον του Πατρός καϊ τού Πού ό μύστης 
χαί μ«σταγωγός τών άπο{5|3ήτων, ειδώς έν τφ πει* 
ράζεσθαι τόν τού αγαθού Παιδός Πατέρα θεόν, κα» 
τόν Χριστόν πειράζεσθαι διατείνεται. *Ως έν πο. 
ρίσματος δΐ μοίρα επισκοπεί, δ'τι και πληγήν ευθύς 
ΐ^ήκεν ό Χριστός κατά τών έκπειρασάντων αυτόν 
τόν διά τών οφιων δλεθρον. Καί ταύτη ν έπάγων ούκ Ι&γοιιΙ. ΤβηΙβνίΙ βηίιη ρορυΐυβ ΙβΓ&βΙϋίουβ Ιβ^ίβία- 
ίΟΓβπι 80003 ; βί Ραοΐοβ, ^ο&γο8 ίρββ βί άοοίορ 
ΓΏνβΙβηοΓοηι, ίπιρβηοοι ΡαΙηβ βί Ρϋϋ ίοάίνίβίοίΐβ 
θΐ ίανίοΙββΠθ 6886 ρ6Γ80&808, οοηίβηάιΐ, 60 ίρδΟ, 
ςυο οοηί Ρίΐϋ Ρ&Ιθγ ϋβιΐδ ΙβηΙ&Ιοβ βίΐ, βΗαπι Οηπ- 
βίοαι 6886 ΙβηΙαίυω. ΟοηββεΙθΓϋ νβΓΟ ίηδί&τε* ηοο 
εαρβ, ςοοά Οοηβίοβ δίΛΐίαι ρΐβ^ββ Ιοοο ΠΠβ, ςοί 86 
ΙβηΙ&νβΓαηΙ, ίαιωίθεΓίΙ ρβΓηίείβπι εχ ββΓρβηΙίοοδ. 
ΙΙαοο νβΓΟ ί11ί$ ίΓΓο^αοβ αηιοΓβαι ίο 'ποπιΐηβδ ηοη 
άίπιίδϋ. Αΐίοί (ίάβπι Αροβίοΐοβ) ίεβίβίοτ, ρΓορηβΙββ 
βχ ηα&ηάαίο ΟΒίβΓηί Όεί ΙοουΙοδ 6886, βί βχ νβΓΟ 
ρΓβηοηϋββδβ αιγβΙβΗοηι αηΐβ δβΒοαΙα οοηδίίΐαΐοηα, 1 1 Οογ. χ, 8. • ίοίά\ 9. • ίοίά. 13. *° Ι Οογ. χ, 5. !1 ίοίά. 6. .*• ΛΜ. 9. 439 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑΚΟΗΛΕ ΟΡ. 140 οηίνβΓβαηα ηΐλίαΐη ρβΓΓβοϋ, 8θ80βρΙ& ΟΟΓροηδ 0Γβ&- Α Και πώς ό'λως έπραξε πονηρό ν, π λάσα ς το σώμα, 6 ϋοηβ, ςυοά ηοη βοΐυιη ββΓνβΙ, β* ροβίβα & οογγο- 
ρϋοηβ ίαπηηηβ ρΓκβΙ&Ι, ββά βί ρβΓ ίϋαά αηίηια^υβ 
ίηββςυθηΐίβιΐδ ηβηβίΆεΚ, εοτροΓα βείΐίοβΐ ουηα ίΐΐίβ 
βοη]οηβΙ& ίη βΑΐηάθΐη ίπιιηοΓί&ΙίΙ&Ιβπι ΐΓ&09ΓβΓ608? 
Αϋβο ίη ΙβηβϋΓαβ, οηαοβ βΐ οοοβΒΟ&Λίοηβπ) Γ&Ιίοηίβ, 
ΓϋΓΟΓβπι ίΐβπι θΐ ρΓοίαηά&πι Ιεηαυίοηΐίβπα, β Μ Ι οπιηβ 
ηοπιοα ηοαήηοαι βΐυάίυπ), ςοί βοΐίΐβπυιη ίοαρβηοοι 
ίη άυο βοίηάοηΐ, βί υηαιη ΌοηιίηαηΊ, ^βυηι ΟΙιγϊ- 
β Ια ω, εοηάίΙοΓβιη οαιηίοα), ίη άιιο ρηηοίρία άίνί- 
άαηΐ, βί &1ίυά* ςυίάβιη ίηΐβΐΐί^ίοϋίϋυβ, αϋυά ββηβί- 
ϋϋίοαβ Γβόυβ ρΓβΟοίαηΙ.ΑΙ ςαοπαοάο, ρβΓ ΒνΙηυιη 
βΐ 8ί£βη, ΟοηάΊΐοήβ βαί οηιοί&Ιαβ ηοη νβΓβηΐηΓ, 
ααί οοΓριιβ ηοβίπιηι οα&Ιί αίαηΐ βθββ ρηηοΐρϋ ? Ραα- 
Ιαβ βηίιη βχ αάνβΓβο άίδβΓίβ οίαοα&ΐ, Οοτρη* ηοη 
$οοΠαΙ\οηί, ςυκ πιαίί οραβ β&Ι, $βά ϋοτηίηο, βί ϋο- 
ριιηιι* οονροΗ •. ΟυοηιοάΌ βηίηι 0ΓβαΙυΓ& ηοβϋδ 
οαιηίηο ροΐββΐ β8δβ ϋοΓοϊηί ? Ουίά" νβΓΟ ΓβΓβτΙ πιο- 
ηβΓβ, ίΐΐαά βοοΓίβίίοηί ηοη ΐΓ&άβηάαπι 6856, ου αϊ 
ρβΓ 86 αι&ΐυιη βίΐ, βί πι&ΐί ρηηοΐρϋ ορυβ, βΐ ρΐΌΓ- 
808 & νοίυηΐ&ίβ »ε οΓβ&ΐιοηο ϋβί αϋβηυαι ? Οαπι 
βηίαι, ςυοά* αροβΙ&Ι® ίΐΐϊ νοίαηΐ, οοΓρυβ β* ΓοΓπαβ- 
Ιίοηβ, εΐ ηαΐυτβ βΐ Ιβςίοαβ ηι&Ιιιηα βίΐ, ηαηςααηι 
οηιηίηο Όοιηΐηί βχβίβίβΐ, ηβααβ ςυΐάςυ&π) ΓβίβΓβΙ, 
υίΓυπι βοοΝ&Ιίοηί δβ άβύ&Ι, &η ππηηβ. δίνβ βηίαα 
ΐΐΐί ίηάϋΐββπΐ, βίνβ ιηίηυβ, υίπησ,αβ ηοη άββίηβΐ 
6886 ΐπιρίΌουπ), βί Γοαίΐ ρπηοίρη ορυβ. ΡβΓρβηάβ 
νβΓΟ βΐ ηοο : 8ί οοΓραβ ββΐ ΟΓβαΙϋΓΕ πι&Ιί, ςυοηαοάο 
18, ςηί γο&Ιο βίΓβηαβ δβ ορροηϋ, βΐ ρΓΟ νβπίβΐθ 
ύΊαήο&Ι, β&ηοίηοα ίΐΐυά βρρβϊΐ&ί ? Νοη παρία επιτη, 
ΙηαηίΙ, ΟΛταΙ ςηχ $ηηΙ ϋοτηίηχ, ηί $ίΙ $αηοΙα €οηροτβ 
€ΐ ιριηΐν β . 3ί νβΓΟ οοΓρυβ β&ηοΐιιπι θβΐ, υ η (5 β ββΐ 
ιη&Ιυαι ? βΐ αηάθ θβΙ ορηβ εοηάίΐοηβ ηι&Ιί ? Μαία 
ςαίάβιη θχΐίοηβδ, ςαβ οΓββΙαΓ&ω οοηί ϋβί &(3υ11β- 
ΓαηΙ, νίηάίο&ηΐ ίΐΐυά βί ο5ηοχίυπι Γ»οίϋηί πι βίο. 
Ουο&ά νβΓΟ ίηΐΓ& Ιβ^βδ οοηαΊΐοηβ δβ οοηΐίηβΐ, ιώλ- 
^ίβ ϊά ςαίάβιη ναΐβΐ &ά ανβΓΓυηο&ηάυηι πι&ΙυΐΏ, 
ςαπηι ηι&ΐυβ &ά ίΐΐαά βίοι βυ^ίοίβηάυηα. 

Χ. Ουοά ίΐ&ςαβ ηβο άίοβΓθ ηεο ορίη&ή Γα8 βίΐ, 
άηο β&ςιιβ βίοί ίηνίοβιη ορροδίΐβ ρΓΐηοίρί& ά&η ίη 
ϋ», ο^υοΓαοι νοίυηΐ&β ίη ββ ΗοθΓα ί11βοβΙ>π8 ηι&Ιί 
ηοη βϋ^βοΐα βδΐ, αουηάβ ρυίο άίβρυΐαΐαω. Εχρβη- 
άΛΠίαδ νβΓΟ ηυοο αΙΙβΓαοα βροδΙ&Ιίο® άοοίπηβε εβ- 
ραί, ςυοά ςαΐάβιη ίη βυρβποπβυδ οϋ&αα ηοη ΙβνίΙβΓ μή μ^νον σώζει, και άφθαρτον ύστερον ποιιΤ, αλλά 
δι' αύτοΰ και τάς επομένας ψύχάς ευεργετεί, εις τήν 
όμοίαν άΟανασίαν τά ένωθέντα αύταις σώματα καθ- 
ιστών ; Οΰτως έστι σκότος και χάος και τύφλωσις 
λογισμών, καΐ μανία και μέθη βαΟεΐα ή σπουδή 
τών εις δύο αρχάς τήν μίαν σχιζόντων αρχήν, και 
τον ενα Κύριον Ίησοΰν Χριστόν τδν δημιουργον 
απάντων, είς δύο κατατεμνόντων αρχάς • καΐ τήν μίν 
τοΤς νοητοΐς έφιστάντων, τήν δΐ τοΤς όρωμένοις. 
Άλλα πώς προς τόν Βυθον καϊ τήν Σιγήν (35) του 
Πλαστού αυτών τάς ώδΐνας ού καταδύονται, ο Ι τ 
σώμα ημών λέγοντες είναι του Πονηρού ; Τρανώς 
γάρ έκείνοις άπ' εναντίας & Παύλος βο? * Τό μεν 
σώμα ού τ-ζ πορνεία, ήτις έστιν έργον του 11ο νη - 

Β ρου, άλλα τψ Κυρίφ, και 6 Κύριος τψ σώματι. 
Πώς γάρ του Έχθροΰ τό πλάσμα δύναται δ'λως του 
Κυρίου είναι ; Τί δε δει λέγειν μή άνατιθέναι τούτο 
τ^ πορνεία, αυτό καθ* εαυτό πονηρόν 8ν, καΐ πονί}• 
ρας αρχής δημιούργημα, κα^. παντελώς άλλότριον, 
και του θελήματος καί της πλάσεως του θεοΰ ; Πλά- 
σει γάρ και νόμοις τό σώμα, ώς ή αποστασία βούλε- 
ται, πονηρόν υπάρχον ουκ αν μέν ποτέ γένοιτο του 
Κυρίου • πορνείας δε γενέσθαι, ζ μή γενέσθαι ούδεν 
διοίσει, Ε•τε γάρ έξεπόρνευσεν, ε*τε (36) μή, ούδεν 
ήττον ούκ αφίσταται του πονηρόν είναι, και πονηρας 
δημιούργημα αρχής. Επισκοπεί δε και ώδε. Ει τό 
σώμα πλάσμα του Πονηρού, πώς ό (37) του Πονηρού 
λαμπρώς καταστρατηγών, και της αληθείας υπερμα- 

ρ χών ά'γιον αυτό καλεΤ ; Ή άγαμος γάρ, φησιν, με- 
ριμνφ τά του Κυρίου, Ίνα $ αγία καί σώματι 
και πνεύματι. ΕΙ δέ ά'γιον τό σώμα, πόθεν πονηρόν ; 
και πόθεν έργον δημιουργίας πονηρός ; Πράξεις μεν 
γάρ πονηραι, κιβδηλεύουσαι τό πλάσμα του αγαθού 
θεού, οίκειούσιν αυτό και ύποτάττουσι τψ Πονηρφ. 
Έν δέ τοΤς νόμοις του πλαστού διατηρούμενον ισχυν 
έχει μάλλον διώκειν τον Πονηρόν, άλλ 1 ούκ αυτός 
εκείνο δουλαγωγεϊν. 

Γ. Άλλα γάρ δ'τι μεν ούχ οΤόν τέ έστι οΰτε λέγειν 
ούτε φρονεΤν δύο και ταύτας άντικειμένας αρχάς, 
οις τό αύτεξούσιον άδούλωτον μένει τοις πάθεσι του 
Εχθρού, άποχρώντως οΐμαι τον λόγον διεζελθεΐν. 
Έπισκεψώμεθα δέ και τό Ιτερον της αποστασίας 
μέρος, ό δέδωκε μεν και αυτό δια. τών προειρη μένων Π60 ρβΓΓϋηοΙΟΠΘ βαο βΧ&ηίθη νοΟΑίαπί θΐ οοηάβηΐ- η ού μεμπτάς οΓμαι ουδέ βραχείας τάς εύθύνας. Πλην 
η&Ιαιη 681. 8βά νβΐ βίο βχ β&άβπι 8οηρΙϋΓ& 8&ογ& καί νυν διά της αυτής Ιερολογίας άπαιτείσθω και 
βίάβαι υΙΙθΓίαθ βα^ίοίαΙυΓ. ΒΑϋΙυβ, ςυί βθίρδυαι τάς λειπομένας. Παύλος ό καθ' έκάστην εαυτόν Ιερ- 
Όβο ρβηίΐυβ οοηββΟΓ&νίΙ, οΙ&γε νοεβ οίαηι&ΐ : Νηιη ουργων τψ θεψ διαπρυσία βο^ τ ζ φων^. Μή κατά 

6 Ι Οογ. ιιι, 13. • Ι Οογ. νιι, 34. 

ΥΑΒΙΛ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (35) Προς τον Βυθόν και τήν Σιγήν. ΕγηπΙ ηί 
άηο βχ 1η^ίη1& «οηίοαβ ςυο$ 6ο^οΙ)αηΙ ν&ίβηΐίηίαηί 
βί ρΓΟ άϋβ ηβοβοΕηΙ : ίηΙβΓ βοβ βηίιη ρηιηιιΐΌ οο- 
ϋηβο&ηΐ Ιοοαηι, ίΐα ηί ρηηι& συζυγία &ο ίρβίβ νο- 
Ο&ΓβηΙυτ, τψ ΒυΟώ, βίνβ ΡΓθ(Ήηάο, Ραίπδ; Σιγή νβΓΟ, 
86α δίΐεηΐίο, Μ&Ιπβ ηοηιβη ίβΓβηΙβ. νίάβ η&ηο ίη 
Γβιη ΐΓβηκυπι, 1ϋ>. ι, ο. \ βί 5 ; β! αΐίοβ βχ νοίβηουβ, 
ςηοθ 1αυά&υο&η.Β&ρ1ί8ΐ&0οΙβ1βΓ)υ8,ίη ΝοΙίβ &ο! Ιοιη. 
Ι Μοηχιγηεηίοηίηχ ΕκΙεήχ Οτχοχ, ρ. 767 ; αο Οηί- 
ϋβϊιη. θρβηεβΓϋβ &ά Οπ^βηβιη €οηίΓα ^/ϋΐτη,ρ. 78 ; 
βχ Γβοβηϋοηουβ υθγο Νίοο1«ηηι ί^β Νοόγγυ, ίη Αρρα- ταΐη αάΒίΗίοίΗβοαηι ιηαχίτηατηΡαΙηιτη, Ιο πα. ΙΙ,οΊββ. 
ι, ρ. 77 Ββςς. ΡβΓ ηοΓαηι νβΓΟ οοιηηιβπιΟΓΛίίοηβα) 
ηοο Ιοεο Γ&οΐ&ηι ίηηυίΐ ΝοβΙθγ, νβΐ ΡπυΗοίβοοβ, 
εοηίΓα ι^υοθ οϋδραίαΐ, η»ο ηοαιίηα & νβίβηϋηί&ηίβ 

&άθρ1&58β, Υβΐ 00Π3Ρ&Γ8Π (ΙϋΟ ΐρβΟΓΟΓΟ ρΓΪηβίρί& 0001 

ηΐ8 ϋΙοΓϋηι »οηίουβ ρρβββ, ςυβαι&άοιοοΌαι βί ίη 
β1π8 εαρίιίοαβ ίΐΐοβ ίηιϋβηΐυΓ. ΟοηΓβΓ ΡβΙη δίευΐί 
Νατναΐίοηβγη άβ ΜαηΐοΗχί*, ρ. 42. 

(36) Ε'.'τε. Ι1& βοπρεί ρΓΟ ή'τε, ςαοά ρβΓ ΙίοΓ&τϋ 
αίθηάοπι θγαΙ ίη παβ. 

(37) Ό. διό 1θ§ο ρΓΟ τό, ςοοά ηαοβο&Ι α». 145 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 ΙΛΒΕΚ III. 146 παθημάτων ; Ό αυτός δε μετάρσιος και Ιερός αν- \ βί ίη ίρδΟ οτηηία $ηηΙ : Η $ϋ ςΐοηα ίη χίβΓηητη. θρωπος και τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν αδιαί- 
ρετο ν είδώς έχοντα τό κράτος και τήν βασιλείαν 
προς τον Πατέρα, έν ετέροις περί αυτού λέγει, "Οτι 
έξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα * 
αύτψ ή δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Τα πάντα, 
φησίν, ούχι τα νοητά μόνον, ώς ο\ μεμηνότες, αλλά 
και τα αόρατα πάντα της δημιουργικής αύτοΰ παλά- 
μης έ*ργον εϊσί. Και ή τούτων πάντων βασιλεία, και 
ή εξουσία και τό κράτος και ή πρόνοια του Πατρός 
έστι και του Που και του αγίου Πνεύματος. Συ δέ 
μοι τήν ^ζωρίαΊ παράπεμπε και έφ' ετέρας αποστο- 
λικός φωνάς, αϊ τους πεπιστευκότας αδελφούς τε 
όνομάζουσιν, αγίους και μετόχους της ουρανίου κλή- 
σεως, όπως παρατιθέασι Χριστόν τον αληθινό ν Αιηβη 16 . Οαιηία, ίηςυίί, ηοη ίηΐβΐΐίβίοίΐίι Ιαηίαηι, 
υΐ ίΙΗ ίηβ&ηίυηί, ββά βΐ νίβίοίΐία βΐ ίηνίβίΐ^ίΐία, οπιηίβ. 
α ιη&ηυ β]ϋ8 ΟΓβαηΙβ ρτοΓθοΙα βυηΐ. ΑΙςυβ ίωρβηαιη 
ίη η«ο οηιηία, βί ροΙβ8ΐβ3, βί νίβ, βί οατα ρτονΐάβ. 
Ρ&ΙΓΪ3 βυηΙ, 61 ΡίΙϋ, βί 8ρίηΙϋ3 8&ηοΙί. Τη νβΓΟ &ηί- 
ηιαπι βϋαπα 8(3 «Η ει Αροβίοΐί άίοΐβ. οοηνβΓίβ,ςαιουβ 
0Γθ(36ηΙβ3 ίταΐΓββ αρρβίΐαΐ, 61 βαηοΐοβ βί ρβΓίίοίρββ 
νοο&Ιίοηίβ οοβίυβίίβ, ςυ& βί ίρβ& ΟηπβΙυιη νβπιπι 
ΌβϋΓη ηοβίΓυπα Μοβί, ϋβί ββι-νο, &ι! ΙαΙαβ οο11οο&ηΙ ; 
βάβίβαι βηίιη ΓβρΓ«3θηΙ&ηί ϋΙπιηια;υβ Ώβο βΙΡαΙη. 
Ραιιΐυβ βηίιη ϋδάβω νθΓϋίδ άίοίΐ : ύοηίίάβΓαίε αρο- 
δίοΐυτη βί ίαοαηΐνίβγη ρηηβίρβτη €ονίβ$$ϊοηί$ ηο$Ιτχ 9 
ίβ&ν,ΐη ΟΚΗίΙηιη, ςιιί (ίάβϋί (ηϋ βί ηηί ίρ$ητη βοη$Η- 
ίηίί 17 , βοίΐίοβΐ β&οβηίοίβηι. ΡοδΙβα ίάβιη, ςαοααοάο ημών θεόν τψ θεράποντί σου (40) τψ Μωσεϊ • πιστιν Β Πάβΐίβ ΓαβηΙ, βχρΙίο&ΙαΓϋβ ρβΓ Μοββη ίά Γ&οίΙ : 5&- μεν γαρ εκάτερον είσάγουσιν τψ θεψ και Πατρί. 
Λέγει γαρ ο Παύλος αύτοις ρήμασι • Κατανοήσατε 
τον άπόστολον και αρχιερέα της ομολογίας 
ημών Ίησοΰν Χριστόν, πιστόν οντά τψ ποιή- 
σαντι αυτόν, δηλονότι αρχιερέα (41). Είτα πώς ήν 
«ιστός, έπεξηγούμενος, διά του Μωσέως δεικνύει, 
ώς καΐ Μωσης, φησιν, έν δ'λψ τψ ο*κψ αυτού. Τί- 
νος ο:κψ ; ή δηλονότι του ποιήσαντος αρχιερέα τον 
Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν ; Είτα και τήν άσύγ- 
κριτον διαφοράν του Δεσπότου προς τον δούλον δι- 
δάσκων, τον μεν θεράποντα καλεί και πιστόν έν δ'λψ 
τψ οΓχψ του θεού, τόν δε κατασκευάσαι ($2) τον 
οΤκον. Διότι ό πάντα κατασκέυάζων θεός, έκεΤνος και 
τήν κατασκευήν διετάξατο του επιγείου αυτού οίκου ιι/, ίηςαίβαδ, Μο$β$ %η Ιοία άοηιο β]\ι$. Ου]υβ νβπ> 
άοηαο, ηίβί β^β, ςυί Όοηαίηαιη ηοδίΓϋΐη ^βυοα 
ΟηπδΙαπι 3&εβΓ(1οΙθΐο ρπηοίρβηι οοηδΙϋυϋ? Οβίηάο 
ίάβηα ίηοοιηρ&ΓαϋίΙβιη, ςυ® ίαΙβΓοοάαΙ, άίίίβΓβοϋ&ιη 
οδΙβηΒϋΓϋβ, βΙΙβΓϋπι ηυίϋθαι &6ΓνυΐΏ βί ίιΐίααι ία 
Ιοία άοΐΏοΏεί νοο&(, αΙΙβΓυπι ?θγο αίΐάοηαυιη ϋΐβπι 
βίΓυχίββθ. ΙΙβςαβΌβυβ οιηηί& ροΓβοίβαβ,βίΓαοΙαΓ&ιη 
ςαο^υβ ΙβΓΓββΙπβ άοαιοβ βα» ρΓ3Ρ0βρϋ. Οτηηίαβηίτη, 
ίηςυίΐ, ββοίβηζ Όβη$ β$1, ου)υβ ^βηυίηαβ Ρίΐίαβ ε υ πι 
^68υ8 ΟΙιηβΙυβ $ίΐ, ίάβιτι νβΐ ίοίοο Ουιηίηυβ άοππιβ 
681, ΩΟα Υ6Γ0 56ΓΥϋ3, αϊ Μοδθβ. ΡοβΙ ρ&υο& νβΓΟ : 
8ί(}Ηίά6ηι οτβάεηία ρτχ$ίάίνηι $ρβί βί βάηοίαιη ν*~ 
ςηε αά βηετη βηηαιη ΰοηί^νανοίτηια 18 . ΡοΙϋοβΙϋΓ 
ηοβ άοιηυια ϋβί νοοαίυηα ίτΐ, βί ίη Γιάβιη άίοΙΟΓυιη Ό γαρ τα πάντα, φη^ι, κατασκευάσας θεός, ου ^ Οανϊάΐ9 βΟβΓΐ νβΓΐ)Λ, ίη ςυίοαβ ρηηιυπι ςαίάβαι γνήσιος ών Πός Ιησούς ό Χριστός, διά τούτο καΐ 
Κύριος του οΓκου, άλλ* ουχί θεράπων, ώσπερ ό Μ ώ- 
σης. Μετ' ολίγον δε, Τό καύχημα της ελπίδος κα ι 
τήν πα^ησίαν μέχρι (43) τέλους, έάν βεβαίαν οΐ 
πεπιστευκότες κατάσχωμεν, οίκον ήμδς εύαγγε- 
λιζό μένος χρηματίσαι (44) τού θεού, τάς Δαυίδ ικάς 
φωνάς είς πίστιν τών είρη μένων προβάλλεται, έν 
οις πρώτον μεν τό Πνεύμα τό αγιον λαλήσαι βο^ δι* 
«ύτού, έπειτα δέ τήν Γσην άπαιτεΐσθαι δίκην τους τε 
νύν άνήκοον υπέχοντας ταΤς Δεσποτικαΐς έντολαις τό 
ους, και τους έν τψ παραπικρασμψ πάλαι στληρύ- 
ναντας τήν καρδίαν αυτών. "Ων δε ή τιμωρία ιση, 
ούδε τό αμάρτημα διαφέρει * ών δε παραπλήσιον τό δρΐπίαοι βαηοΐυπα ρβΓ ί 11 α αϊ Ιοςυί αϋ, άβίηάβ νβΓΟ 
οοηίϊπηβΐ, βαΓηάβηα αϊ) ίΐΐίβ βχί^ί ροβη&πι, ςυί βί 
ηαηο ρΓΦΟβρϋβ ϋοπιίηί ίζηαιοη^βΓαβ ηογοβ ρΓ®- 
οβϋηΐ, οΐ ςαί οϋπα ΙβπιροΓΟ βχαοβΓο&Ιίοηίβ οογ 
δϋϋΐη οΙ>ΓΐΓΠΐ8ΐπηΙ. ΟυοΓυηι νβΓΟ ρωηα θβΙβΕάβηα, 
βοΓυιη ηβο άβΐίοΐα άίϋβΓαηΙ ; ςυοΓϋΐη νβΓΟ βίιηίΐθ 
β&Ι ρβοοαίϋπα, βΟΓυηα υΐΓβςυο ραΓβ ίη βϋπιάθΐη 
ϋβυπι ρβοοαβββ οοηνίηοίΙηΓ. ΑΙ δίΓβηυυβ ίΐΐβ βί 
ΓβΓνίάυβ νβηίαΐίβ αηιαΙοΓ ηβ ίη ηίβ ςαίιίβηι αοςαίθ- 
δοϋ, υΐ ^Γ&ίίβΒ 1β£6Π) ]υη§ϋ1, &1ςυβ ηββο οοπιιιιυηίβ. 
ΡαΙΠ8 βί Ρΐΐίί 6386 οβίθηάειΐ, δβά ηιοηβΐ, βχαοβΓ^&η- 
108 οΐίπι Μοββη, βί ρβΓ βηοα Όβαπι ίρβυιη, ηοη 
αΐίαπα ΙβηΙαδβθ, ςηαηι ίΐίαπι (]υβιη δρίΓίΙϋδ β&ηοΐυβ έμάρτημα, τούτων εκατέρα μερις είς τόν αυτόν θεόν Ω άηηυηίίβΐ : Ιη άίβ οηίηα, ίηςαίΐ, ΙβηΙαΙίοηίί, ίη άβΜΤ• 
*« Κόπο. χι, 36. « Ηθογ. ιπ, 2. *» Ηθογ. πι, 6. 

ΥΑΚΙΛ; ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (40) ΙΙλ παθ.; ιβά ΓογΙο Ιββθηάαπι ββΐ θεού,ηυοά βχ 
οοααρβηάίο βοπρίίοηίβίη ηαββ. υβίΐβίο θυ Γ&οίΐβ ηα?οί 
ροίοιί. Νβςαβ βηίπη τό σου Ιο ο υ πι η&οβΓβ ηίο ρβΓ 
ΜΓΐηοηίβ ββπβΓη ροΐββί. 

(41) Δηλονότι αρχιερέα. ΚβοΙβ ίΐα οΐϋιϋΐ Ρηο- 
ϋα• β&ΙαιηηίΑΐοοαηββ ςυ&η&βεί&Ηοςαίη ροΙβΓ&ηΐ, 
81 τό ποιειν αυτόν &ά ΟηηδΙαηη ίρ$υπι ΓβίοΓΓοΙϋΓ. 
δοϊΐτοβΐ νβΓοαπι ποιεΤν ηίο ίάβηι 681, ςυοοΙ οοη*Ιί- 
1*εη, ίηανςΗΓαη. Ηοβ ββηβυ ^&ηηί$ χιχ, 12, άί- 
οίΙαΓ «οιεΤν εαυτόν βασιλέα, θΐ άβ Οηπβίο Μ&Γουβ 
«ίΐ ο. πι, 14, οαοά έποίησε δώδεκα, ίά ββΐ, βίβρίί ββα 
ω*ίΙϋνϋ άαοα€αιη.ΐΑ%β({ΐΐ9β &ά ηαηο ροβΙβηοΓβιη 
Ιοοηπ» &άηοΙ&νίΙ οΐ. ^&6. Κ1βη•Γϋ8, ίη ΝοΙίβ βαίβ ίη 
η. Τ.; &ο οοηΓβΓ ρΓβΙβΓβΛ ΕΓ&βαιί δοηηιίάίί βχςαί- δίΐαβ ΑηχηιαάνεηίοηβΒ αά Ν. Τ. βαρεί ΗβηΓ. πι, 2• 

(42) Κατασκευάσαι. ΙΙα Ιβ^Ο ρΐΌ κατεσκευάσθαι, 
ςοοά 6Γ&1 ίη πι 5. 

(43) Τέλους. II* Γββϋΐαο βχ ίρβο Ιοοο Ρ&αΐίηο : 
τη. βηίιη ηιβηάοβθ βχηίηβη&Ι τούτον. 

(44) Χρηματίσαι. Εβόβηι ηοΐίοηβ νβΓΟϋη ηοο 
ϋί'.ίΓραΙυΓίη ΑοΙίουβΒροδΙοΙ.χι^β,αοϋοαη.ΟΓθβο- 
παβ, νίΓ άοοίίδδίιηϋβ, ίη ηοΐίβ λο ςυ»<1απι δοπρΙϋΡβ 
ϊοοα, ρ. 102, ο!)?βΓν&1, β,ίυβηιοάί ηοηιίηίβ ίαιροβϋίο- 
ηοηι ρΓορπβ ίηίϋο&ΓΪ, ςϋ3Β βοΙβαιηίΙβΓ ΠβΙ. ΟοηΓβΓ βί 
ί&ΐΏϋοΓίί Βΰβ ΟΰΜτναΙίοηα αά Νονητη Τβ$1αηι. 9 
ρ. 107, ςαΐ ΓαοΙα ίαιρΓίιηίδ, ςαίοαβ ηοπιβη ρβίΓβΙϋΓ, 
ίηηυί εοηΐβαάίΐ. 147 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΜΑΚΟΗΛ; ΟΡ. 148 

/ο, ηΗ Ιβηίαηιηί ιηβ ραΐΓβ$ ν€$1η, ηιβ, ηοη ΛϋΙβπι Α εξελέγχεται διαμαρτοΰσα. Ό δε θερμός εκείνος καΐ 

&1ίυιη εΐ ρτούαηιηί τηβ, ύ ορετα ηχβα νιάβτηηΐ 1β . διάπυρος της αληθείας εραστής ουδέ τοις είρημένοις 

ΡΓΟρίθΓβα ββάποΐί, α,αίιι νί*8 ηαββ,δ οο^ηοβοβΓθ ηο- αρκεσθείς εις τδ συνάψαι τόν νόμον •ηί χάριτι, καϊ 

ΙαβΓαηΙ, ίη Γβςυίβηι πιεαπ) ηοη ίηΙπηνβΓαηΙ. Πεις υ 6 δειξαι ταύτα κοινά του Πατρδς καΐ του Που, ουκ αλ- 

ηβ, ΟΙ ίΐΐί βχ&ΟβΓηβπΐηΐΒθυΐΏ,βΙηοηοΓβάίάβΓαηΙ,βΙ λον πειράσαι τους παρχπικράναντας Μωσέα, και δι' 

ΓβΟθβδθΓϋηΙ αϊ) βο, νοβςυοςηθΓβΟβοΙαΙίδζι Οβο,ηβςηβ αύτου τον θεδν, άλλ' εκείνον, δν καταγγέλλει το 

ίηάϋΓβΙίβΟοΗ&νβδίΓίΐ, υΐ Ηΐί, ηβςυβ ίηΐίΙβηΐίηίθ08> Πνεύμα τδ ά'γιον • Κατά την ήμέραν γάρ, φησίν, του 

ςαίηαβίηΓβηδϋβίυίΙΌβυβ ρβΓςυ&άΓ&ΒίηΙβ αηηοβίη πειρασμού έν τ^ ερήμω ου έπείρασάν με οι πα- 

(ΙβββΓίο,ςϋΟΡϋπιβΙιηβιηΙϊΓΛίηβοοοΙΙαρΒ&βαηΙ.Νααι τέρες υμών, έμε και οόκ άλλον, και έδοκίμα- 

ρβΓ ίηοΓβάυΙίΙαΙβιη ίΙΗ ηοη ροΐαβπιηΐ ίη$Γβάί ίη σάν με, και εΤδον τα έργα μου. Διά τούτο και 

υ,υίβΙ,βιη ϋβί. ΥβΓβΛΠίιΐΓ ίΐαα,αβ, ηβ ίη αΐΐο βοπιπι, πλανηθέντες, έπ-:ι μή γώναι τάς δδούς μου ήρετέ- 

ςα» ρΓθΒΟβρίβ. δΐιηΐ, ϋβΩοί&ηΐϋθ, αοΐ ίηοΓβάυΙϋ&Ιβ σαντο. ουκ είσήλθον ε!ς τήν κατάπαυσίν μου. ΕΤτα 

ΙβοοΓβπΐϋδ. Οαί βηίπι ΟΓβάίάβπηΙ βχ ηοϋίβ ίρδίβ,ίη- μή ούν, καθώς εκείνοι παρεπίκραναν τδν θεδν, και 

βΓθάίβηΙϋΓίη ςυίβίβηι β^ϋ8. ϋΙςυθίηίβΙΙί^&ίηΓ, ς«ιίδ ήπίστησαν και άπέστησαν αύτσΰ, μή και ύμεΐς του 

ίβΐΗβΙαΙϋθΓίΙ, (ϋθΙαη©θ8ϋ«ι ΛΠίρΙίϋδ ΒΟϋβηβ, βΐ άθ- ζώντος άποστησε θεού, μηδέ σκληρύνητε τάς καρ- 

οβηβ βυζηύβαι ΌβαΐΏ ίη νβίβή βί Νονό ΤββΙαπιβηΙο Β δίας υμών ως ΙκεΤνοι, μηδέ ζηλοΰτε, οίς προσώχθι- 

θΐ οοηάβΓθ, βΐ ΒβΓνΛΓβ, βΐ ραηΐΓβ, οΙ ίιηρΙθΓβ ρΐΌ- «ν ό θεδς έπί τεσσαράκοντα ετη έν τ^ έρήμψ, ών 

πιίβββ,οαιη βίη^ϋΐαπ Ωάαοΐ&αάάϋ : 11α ηΐ ιιίΓαυεήτη καΐ τά κώλα έπεσον έν αύτ-ζ. Και γάρ δι' άπιστίαν 

ίη %τα τηβα 9 « ' ίηρΓβάίεηΙηΓ ίη τβηηί&η τηβαηι ί0 . Ιάβηι εκείνοι ουκ ήδυνήθησαν είσελθειν εις τήν κατάπαυ- 

ί^ι Ιϋ γ, ςιιί Ιυηο ςαίάβπι ίΐΐοβ ίηοΓβάαΙοδ ηοη ίηίΓΟ- *ιν του θεοΰ. Φοβηθώμεν ούν εν μηδενί των προστε- 

(ΙαχίΙ, βΐί&ιη ηαηο ΒίΓηίΙίΙβΓ ηοη ΟΓβάβηΙθβ & Γβηυίβ ταγμένων δστερήσαι, ή άπιστίαν νοσησαι. 01 μεν 

θχοΐαάίΐ. ΕΙ ίηΩηίΙα αΐία 6]ΐΐ8Πΐοοϋ ίη β&βηβ ΟΓαοιι- γάρ πιστεύσαντες έξ ημών αυτών, ε!σ3λεύσονται 

Ηβ, ηοΐήβ οο οουΐοβ ροβίΐίβ, βχρβηύθηβ ίηνβηβπΐ είς τήν κατάπαυσίν αυτού. Κιί τίς δ ψηφισάμενος 

βααιάθΓΩ ϋβϋΐΏ, ρβΓ Μοβθη, ροραΐυηι ΙβΓαθΗϋοϋΠΐ, τούτο, έπ ι σφίγγω ν πλέον τά ειρημένα, και δεικνυς 

βΙρβΓ ^δαπι βηπδΐυιη ηοαήηββίη Νονό ΤββΙ&πιβηίο τδν άύτδν θεδν και έν τ^ Παλαι? και έν τ$ χάριτι, 

^αοβΓη&Γθ. Ιάβκη ΠΙβ αΐίοβ ςϋΐάβηΐ ίηίΓοάυοϋ βΐ και δημιουργεΐν και σώζειν και κολάζειν και πλη- 

οΐίαι βί ηΐιοο ίη Ιοουηι ςυίβΐίβ, &1ίθ8 νβΓΟ ΓβρβΠϋ. ρουν τά έπηγγελμένα, μετά λαμπρας επιφέρει της 

ΎΊγ ϋηίπι οοηίβηιρίλΐίοηίβ ΒίαάίοΒίδΒίπιυβ θ]αδ(ίβιη παρρησίας, κ Ως ώμοσα έν ττ| δργτί μου, ι\ εΓσ- 

νίάβΐ 688Θ βί νβίθΓβαι ϊΐΐβπι Γβςαίεηα, ςυββ Ιθγγλ ελεύσονται είς τήν κατάπαυσίν μου. Ό αύτδς ούν, 

ρ ΓΟΟ) 18861 θγαΙ, βί βΙΙβΓΕΟί ίΠαπί ηον&πι, ςϋδθ βθΐ ος τότε μεν εκείνους άπιστήσαντας ουκ είσήνεγκε, και 

Γθ£ηιιπΐ οωΐββίθ : νίάβΐ βηηΐάβηι βί βυρρίίοίο ρΓΟ- ^ νυν ομοίως τους απιστοΰντας ύπερορίζει της κατά- 

ΊΏβΓίΙο 8ΐίΩθβΓ6, βί βαΐαίβηΐ ρΓδΒΠΐϋ ίηβΙ&Γ (ϋδΐπ- παύσεως. Και μυρία άλλα έν ταΤς προκείμενα ι ς 

οιιβΓβ, βί &1ία ηαυΙΐΗ. δί νβΓΟ, ςυοά &ρθ8ΐ&1&Γΐιπι ταύταις ιεραΤς φωναίς ό δ ί άσκοπων επιθεωρήσει (45) 

Πίβηβ νυΐί, νβΙβΓ& ί11& & ηΐ&ΐο ββδβηΐ, ορθΓΐθί)&ί τδν αύτδν θεδν εύρήσει, και διά Μωσέως τδν Ίσ- 

603, ςϋί &ά ίρΒϋπΐ βοεβάβΓβηΙ, βί ρΓβΒίηϋδ βί οΟΓΟηίδ ραηλίτην λαδν διακυβερνώντα, και διά Ίησου Χρι- 

&ΓΑοί, &1ςυβ ίη ςυίβίβηι ίηίΓΟίΓθ, αάβοςυβ ηβο ηΐθΐη- στου τδν της χάριτος. Ό αύτδς εκείνος τους μεν 

1)Γ& ίη άβδβΓΙο ΓθΗηςαβΓβ, ηβο ρωη&θ άλΓβ Ι&ΐββ εισάγει και πάλαι και νυν εις τδν της καταπαύσεως 

ςιι&ΐββ ρβΓβίβΒ βαηΐ ίΐΐίβ, ςοί ίη νβηιαι ϋβαιη ροο- τόπον, τους δί αποκηρύττει. Του αυτοΰ θεωρεί δ 

Ο&ηί. φιλοθεάμων και τήν πάλαιαν κατάπαυσίν είναι, 
ήτις ήν ή έπηγγελμένη γη, και τήν ύστερον κατάπαυσίν, ήτις εστίν ή ουράνιος βασιλεία, τδν αΰτδν και 
τήν τιμωρδν έπάγειν δίκην, και τήν σωτηρίαν βραβεύειν, και πολλά άλλα (46). ΕΙ δε ήν, ώς δ απο- 
στάτης βούλεται λογισμδς, τά παλαιά του Πονηρού, έ'δει τους μεν προσκεκρουκότας αύτψ και γερών και 
στεφάνων άξιωθήναι, και εις τήν κατάπαυσίν εισελθεΤν • και μήτε τά κώλα λιπεΤν έν έρήμφ, μήτε 
δούναι δίκας τοιαύτας, οΐα τοις άμαρτάνουσιν είς τδν άληθινδν άπόκεινται θε<5ν. 

XII. ΑΙ ςαοπιοάο βίίϋί ίάβηι ίΐΐβ ογοιβ (ΙοοΙογ Ο ΙΒ\ 'Αλλά πώς πάλιν τδν Ααρών, δ αύτδς της 

ΑθΧΟΠΘΐη &ί( & Όβο νοο&Ιαηΐ 6886 δΙΗηηΐΐΐΐη δβΟΘΓ- οίκουμένης λέγει διδάσκαλος ύπδ του θεού κληθήναι 

άοΐβαι, βίου! βί ΟήπβΙυηι ? Νοη βηίπι $ίδί ίρ$ί, &ϋ αρχιερέα, ώςπερ και τδν Χριστόν ; Ούχ έαυτφ γάρ, 

ςηί$ςηατη 8ητηϋ λοηοητη, $βά ςαί νοεαίηί β$1 α ΰβο, φησί, τις λαμβάνει τήν τιμήν, αλλ* ό καλού με- 

*ίοηί α Αατοη : Ηα βί ΟΗή$(ιι$ ηοη 56 χρίΐιτη Κοηοτα- νος ύπδ του θεού, καθάπερ και 'Δαρών, οδτω 

ν*ϊ, ηΐ (%6τβΙ ΒΗΐητηΗΒ $αΰ6τάθ$,$βά ηηι Ιΰαιίιι* β$1 αά και δ Χριστός, ούχ εαυτδν έδρασε γενέσθαι 

ίρ$ηηι : ΠΗ\α ιηείΜβχ Ιη,βρο Ηοάίε ρβηηϋε Η . 8ί νβ- αρχιερέα, άλλ' δ λαλήσας πρδς αύτδν, Πύς μου 

ΓΟ, ςαί ΟηΓίβΙααι νοο&νϋ β&οβπϋοΐβπι δυαιηιυπι, ει συ, έγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Εΐ δέ ό τδν 

ίάβηι 681, ςαί βί Ααροηβαι ρβΓ Μοββη υηχίί, βί ηβα- Χριστόν κάλεσα ς αρχιερέα, ουτάς έστιν δ και τδν 

19 Ηβ1>ι\ πι, 9. ί0 ΡβλΙ. χαιν, 11. " Πθογ. ν, 4, 5. 

νΑΚίΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ.Ε. 

(45) Επιθεωρήσει. ΓογΙο ροβΐ ηοο νβΓουαι οχοί- ϋηβοΐίβ αΐίςυοΐ ίηιρίβΐιιηι, Γθϋοίυπι βΡβί. Νοη ρα- 
όίΐ ρ&Γϋου1& και, ςυβθ ββα,υβηθ νβΓίιυηι ουπι ίβίο Ιθΐη βο ίηάϊε&Γί άβουίδβθ Ι&οηη&ηι, οααι ΟΓβιϋοηίβ 
οοηιυη^&Ι, ηίβί ρΓΟ &ηΐ60βάβη1θ έν Ιο^βΓθ αι&ίίβ εΐ. ββηββ βίο 8&1ίβ ηοΗβ ρΓθθ€<1&1, 

(46) "Αλλα. ΡοβΙ η«ο νβΓΐ)& βρ&ιίαηι αΐίςαοά 149 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΙΟδ ΙΛΒΕΚ III. 450 Ααρών δια Μωσέως χρίσας, καΐ ουδέτερος εαυτόν Α ΙβΡ βοπιπι βαοβΡάοΙίβ βασιΠΗ ΙιοηοΓβ 86 πι&οΐ&νϋ : έδοξασεν αρχιερέα, άλλ' ό καλέσας αυτούς • πώς ούχι 
και τα της Νέας καΐ τα της Παλαιάς του αύτοΰ εισιν 
'Λγαθου και έργα και νύμοι ; "Αρα δε ή αποστασία 
έπι πλέον άναισγυντούσα καΐ τήν άλήθειαν τόν Χρι- 
στόν ψευδολογίας γράφόιτο γραφήν ; Ό μεν γαρ 
λέγει • Έλεύσεται δ του κόσμου άρχων, και έν 
έμοί εύρήσει ουδέν. Έ δε λέγουσα τό σώμα, δ 
έφόρει, πλάσμα είναι του Πονηρού, της Αληθείας 
το ψευδός καταχέει πικρώς. Και ό μεν ώς Δεσπό- 
της πάντων και Κύριος καΐ δημιουργός, δ'τε προς 
εκούσιο ν και σωτήριον του κόσμου πάθος παρεγέ- 
νετο, Κύριον εαυτόν και της δνου και του πόλου 
άπέ^ηνε προς τους μαθητάς. Και γάρ δημιουργή- 
ματα και της εαυτού κυριότητος και δεσποτείας, 
ωσπερ δ κόσμος και τα έν αύτψ, ούτω και ταύτα. 
Διό φησιν Έάν τις ε?π$ όμΐν τι, έρεΐτε, ότι Ό 
Κύριος αυτών χρεία* έχει. Ευθέως δε άποστε- 
λεΐ(47) αυτά. Καϊ δ μέν Χρίστος Κύριον εαυτόν ώς 
χτίστης της τε όνου και του πώλου λέγει • ή δε 
αποστασία ούκ ανέχεται τούτο, αλλά τής αύτοΰ 
εξουσίας αρπάζουσα οπό τήν δημιουργίαν τάττει του 
Έχθρου. "Εδει δε, εί μήτι άλλο, δυσωπηθήναι τους 
αδυσώπητους και τάς αλλάς του θεσπεσίου Παύλου 
οωνάς. Αέγουσι γάρ αύται, μείζονα μεν του όμω- 
μοχοτος τψ Αβραάμ μη εΤναι έτερον θεόν, καϊ 
άμετάθετον έν ταις έπαγγελίαις, και αδύνατον αυ- 
τόν ψεύσασθαι (ούτω; αύτψ τδ της αληθείας αξίωμα 
σύνουσίωται) χαί της ημών τών Χριστιανών ελπί- 
δος παροχέα. Καϊ γάρ φησι • Τψ δε Αβραάμ έπαγ ββά 18 ςυί Θ08 νοο&νΐί, ςυοπιοάο ηοη Γβδ Νονί βΐ 
νβίβπδ ΤββΙ&ηαβηΙί β,ίυβάβπι ύοηί Όβί βΐ ορβΓ& βυηί 
βί ]β^ββ? Νυπι νβΓΟ άβΓβοΙίοηίβ ΙαΓΟβ, Γ&οΙβ ίηιρο- 
άβηΐίοι•, ΟηπβΙηπ), νβπΙ&Ιβπι ίρβ&ιη, πιβηάιιοϋ ηοΐβ. 
ίθ8ΐαιυΐ8Γβ αιιάβ&Ι ? ΙΙΙβ βηίηα ηίΐ : Υβηίβί ρηηοβρ* 
ηχχιηάι, βί χη τηε χηνβηίβί ηχΗΗ Μ . Ιρβα υθγο οοΓραβ, 
ςαοά 0ΪΓοαπαΓθΓβΙ)Λί, οΓβ&ΙοΓ&ιη πίλΗ νβηάίίβηδ, νβ- 
πΐ&ίβπι νίπιΐοηΐβ πιβηάαοϋ &Γ£υίΙ. ΑΙςυβ Πΐβ ςυί- 
άβπι, υΐ ϋοπιίηυδ οιηηίυπι βί 8υρβποιγθΙΟοηά'ίΙθΓ, 
ςυ&ηάο αά ρ&ββίοηβηι, αϊ υ η ά ο ρΐΌΓυΙϋΓβπι, δροηΐβ 
βυ& νεηίβο&Ι, 86 βί βδίπθθ βί ριιΙΠ άΌιηίηαπι αάΎθΓβαβ 
άίβοίραΐοβ άβοΙιίΓεώβΙ. Ν 8 σι ΟΓββΙϋτββ άοπήηίο βαο 
βί ίΐΏρβΓίο βε^ϋβ νίηάίε&Ι, βο ητιυηάυκιι, βί ςαββ ίη 
60 βυηΐ. Ιάβο βΗ : $* ηηϊ$ αχιίάςιιαπι νοοί$άίχ6Η( άι- 
Β ήΐβ : ΰοτηίηΐί$ χ11ί$ ορχιι ΚαοβΙ. 8ίαΙίιη νβτο άίτηχΙΙβΙ 
χΙΙα * 3 . ΕΙ ΟηπβΙηδ ςαίάβιη, υΐ οοηάϋοΓ, Όοπαίηαιη 
86 βί βθίη» βί ρυΐϋ νοοβΐ : βί βροβίβίαπιπι ΓβοΙίο οοο 
ηοη ΓβΓί, 8θά ροΐββίαΐί θ,) υ 8 δυιτίρίθηβ ροΐβθΐβΐϊ ηο- 
βΐίδ βυτίου. ΑΙηοππηβδοπιηί ρυάοΓβ νβοιιοδ ραάβΓβ 
άβοβϋβΐ νβΐ οΐ) άίνίηί Ρ&υϋ ΟΓ&ουΙα. Ι11& βηίιη &Γ6γ- 
ιη&ηΐ, ιη&]θΓ6πα βο, ςαι ]υΓ&νβπί Αογ&Κι&ιώο, ηοα 
6886 βΐίϋπι Όθϋπι, θυπιςαβ ίο ρΓοπιι'βθίοη&ϋβ βϋίβ 
ίπ)α3ϋΐ8ΐ)ί1βπι, βί ςαί πα β η Ιί γι ηοα ρο&βϋ (ςαο ίρβο 
νβΓΪΙαβ Ι&οςυααι &ά ββ&βηΐί&ηι β^υ5 ρβπίηβηβ άβοΐα- 
γ&Ιογ) ηοβίΓδΒςαβ ΟηΓίβΙί&ηοηιπι βρβί αοοΙογ βχβί- 
βίβΐ. ΑΐΙ βηίιη : ΑύταΗαηιο υβτο ροΙΙϊοϋιι* ΰ€η$ % ςηία 
ρβτ τηαίοΓίηι }υτατ6 ηοη ροίηϋ, ρβτ &6ίρ$ηηχ ,/ΜΓα- 
νΐΐ, άίΰβη$ η ; βίο.; ίΐβπα ςυοά ΑδΓαΗατηη$ 9 ραΗβηΙΐα 
ρΓοδαία ρνοηχί$ύοη$ηι ηκίηί β$( ΪΒ ; ηβο ηοη » ςαοά γειλάμενος δ θεδς, έπει κατ' ούδενδς είχε μεί- Ο ίάβιη Ώαα^αάΚχΐΰτηαςύ, Η«Τ€άΟ)η$ ρτοηι%$$χοηύ 9 \({\χ\ 

ηοβ ΒητηνΒ,ΰοη&χΙίχιτη $ηητηηΙ ηοη τηχιΛαΜΙβ άάηοη- 
$ΙταίχιΠΛ» )α-ήΗΓαηάιιτη χηΙβΓροεχιίΙ, χιΐ ρβτ άηο ηοη 
ψηηίαοχίχα, ίη ςχιχοα* (αΙΙβΓβ Οβη$ ηοη ροίβίΐ, βηηιιτη 
$οΙαΙχίΐη\ Ηαοίατηχι* 20 . ΰυίη&οα ? Νοβ οηαηίηο, ςαί 
οοηίϋ^ίηΐϋβδκϋβηβηίΐβιη βρβοα ρΓοροβϊΙ&ω ?Οθ86Γ- 
ν&βΐίηβ ςυοά Όβυπι άίοίΐ ηοη αΪϊ&πι θ Ι) βο ςυΐ ,)ΐΐ8- 
^ο^&ηο < υη1 ΑοΓ&ηαηιο ρΓΦδϋΙϋ ; ο^υοά βυπιϋθΐη νβη- 
Ι&Ιίβ ΓοηΙβηι ρΓ&άίο&Ι ; ςιιοά βί ηοβ, ςυί ΟΓβάίηιαβ 
ίη Οητίδΐϋπι, ϊηάβ ο&οβπιυθ βοΐ&ΐίυιη βί νίΓββ βρβηι 
ρΓοροδίΙ&ηι οοηδβο^υβηάί ? ΙΙοί ί^ϋοΓ Βοηαβ ίΐίθ βί 
Μ&ΐυβ βδΐ, ιι Μ β8 1 ίΐΐα νβίβήδ βί ηονί ΙββΙβηαβηΙί 
άϊνΐβίο ? 0υΐ8 νβΐΌ βδΐ, ςυί ηονυπι ΙβδΙ&ηιβηΙυΒί 
βΐί&ιη βυρβΓ άοηιαηι ^α(1α ρβΓΓβοίΙ ? Νίβί ίρβί ϋοί ζονος δμόσαι. ώμοσε καθ' εαυτού λέγων, κ. τ. λ• 
χαι ώς μακροθυμήσας ό 'Αβραάμ επέτυχε της 
επαγγελίας • καϊ δ'τι, βουλόμενος ό αυτός θεδς 
περισσότερον έπιδεΐξαι τοις κληρονόμοις της 
επαγγελίας, ο*ίτινές έσμεν ήμεΤς, τδ άμετάθετον 
της βουλής αύτοΰ έμεσίτευσεν δ'ρκψ • 'ίνα διά 
δύο πραγμάτων αμετάθετων, έν οΤς αδύνατον 
ψεύσασθαι θεδν, ισχυράν παράκλησιν εχωμεν. 
Τίνες (48) ; Έμεϊς οΐ καταφυγόντες κρατήσαι της προ- 
κείμενης ελπίδος. Προσέσχες (49) δπως μείζονα θεδν 
ούδένα λέγει έτερον του παράσχοντος τόν δ'ρκον τψ 
Αβραάμ; πώς δε πάσης αυτόν αληθείας ανακη- 
ρόττει πηγή ν ; δπως δε ήμεΐς οΐ πεπιστευκότες εις Χριστδν εκείθεν Ιχομεν παράκλησιν καϊ ίσχυν της ΓθβροηάβΓθ ρΐαοβί, ααάί Ρ&υΐαηι άοοίΟΓεηι Γββροη- 
προχειμέν^ς ελπίδος κρατήσαι ; Πού τοίνυν ό " άβηίβηι ; ΓββροηάβΙ βηίιη ρΓορηθΙίθ& ν&Ιίοίηία &ο"ηί- 
'Αγαθδς χαΐ δ Πονηρός, και ή της Παλαιάς κατα- 
τομή; Τίς δε πάλιν έστιν δ τήν καινήν διαθήκην 
συντελέσας, και επί τόν οΤκον Ιούδα ; Ει μή βούλει 
λέγειν αυτός, άκουσον του μυσταγωγοΰ λέγοντος 
Παύλου * λέγει γάρ τάς προφητικάς οικειούμενος * Ιο*η. χιν, 30. » Μβϋη. χι, 3. «* Ηβ1)Γ. νι, 13. 0608 : Εκβ άχβ$ υβηχιιηΐ, αίΐ ΰοηχχηχα, εί ρβΓ/κίαηι 
εηρβτ άοτηιιτη ]χιάα ίαΐαηιβηίχιτη ηονιιιη. Αάηίοβ, ο 
ηοηιο, ηίθαίβοα 1 Νοη ζβΰχιηάατη ΙβΒίατηεηίχιηχ ςηοά 
(βά ραΐήΰχι* εοηιηι, χη άίβ ίίΐο, ςηο τηαηηδ βοηιηχ 
αρρηΗεηάχ, αιτη ηάνοεί'&η 60$ βχ Μο,γρΧο : ςηοά 

" ίοίά. 15. •• ίϋίά. 17. υαειλ: ι^ΕοποΝΕδ ετ νοτλ:. (47) ΆποστελιΤ. Ι1& βεηρβί βχ Ιβχΐη β&ηοϋ 
βν&η£6ΐΐ8ΐ» ρΓΟ αποστέλλει, ςαοά ηΐδ. ηεώβοβί. 
Οα&ηινίβ βηίηα βί ίη Γβΐίςυίβ αΐί^ηίά ηαυίβΐ ΝοβίβΓ, 
ίβο Ιβπαβη ίη τθγοο ίδΙο (ΙίνβΓδϋ&β βο 6^η8 οοηβί- 
)ίο ηοη ρΓοίβοΙα νίάθΙοΓ. 

(48) Τίνες ; II* ίηΙβΓρπη^βηάβπο οβηββο οηΐίο- ηβπι η&ηο ρΓΟ βο, ςυοά σιβ. ηοΐ&πι ίηΙθΓΓΟ^Λΐίοηίβ 
ρβΓβΓΐ αό θθςυβηίβηα νοοβιη ελπίδος. 

(49) Προσέσχες. ΡοΓίββββ Ιβββηάυηα ίπιρβΓβϋνθ, 
πρόσχες, ία* βδί αίΐβηάό, ςηα νοοβ ββερβ υϋίαΓ 
ΝοβίβΓ. 151 ρηοτιι ρατκιακοηλ: ορ. 152 Ίδου ή μέρα ι έρχονται, (60% 69°> Ίτκ\μϊ1 9 ηοη νβΓΟ, οβα Ια &ιβ, πϊ&ΐϋβ, ςηοά Α προαγορεύσεις 

($ΰί ραΐήον* 6θτ\ιτη * 7 . ΕΙ ρ&υΐο ροβΐ : ΗΙί ηοη ρβτ- 

ΟϋβηιηΙ ίη ΙαΙαηκηΐο η%60 9 61 εροηβρίεχί 60$ '•. <3ιιίβ 

ίΐΐβ. 1οςϋίΙϋΓ? ϋοιηίηυβ ίηςαίΐ, αϊ ηοη Μαίιιβ. 8αο- 

^ηη£ίΙ βηίηι : Ηοε β$1 ίβ$ίαη\€ηΙηη%, ςηοά άίζροηατη 

β$ο άοηχηί Ιναεϋί ρο$1 ϋβ$ ηο$ 1 ίηηπίΐ ϋοτη\ηιι$ " ; 

άίβροη&πι β$ο, ηοη βΐίυβ : άίβροηαιη β£0 ηοναιη, υΐ 

άίβροβυί βΐ νβΐυβ. νίάββηβ, ςυοιηοάο ίίβηιιη Ηβ- 

Γααιςαβ Ραυίυβ ο υ πι ά β πι θΐ νβίβπβ βΐ ηονί Ιβ8ΐ&- 

ηιβηΐί ααοΙοΓβπι οβ1βθΓβΙ? Οϋοπαοάο νβΓΟ β&ηοΐα 

&αηΙ βΐ δαηοΐίΐ βαηοίοπιηα ίΐΐα, ςυ» αά νβίαβ ρβΓίί- 

ηβηΐ, 81 & Μ&ΐο ογΙλ βαοί ? Αϊ Ι βηίπι : ΤαοετηαοηΙηγη 

ρήϋ$ ηαΰεοαί ρτχοερία οηΐΐια, 6Ϊ εαηείηηι τηηηάα- 

ηηηι, βί ΙαδβΓηααιΙιιτη $1ηιαηιη αϊ ρτίη\ια, ίη ςηο 

ΰαηάβΙαύΓΚτη,τηεηχαβΙρΓοροιίΙϊοραηΗϊηβΓαΙ,ηΗ&άί- 

«7ιιγ $αηΰΙα : ιί ςαοά ρού ίβΰηηάηιη νβίητη βταΐ Β κα ί τήν παλαίαν. Όρφ; πώς άνω και κάτω τον λέγ»ι 

Κύριος, και συντελε'σω έπί τον οίκον Ισραήλ 
και έπι τόν οίκον Ιούδα διαθήκη ν καινήν 
(έπίστρεψόν, άνθρωπε, τον νουν), ου κατά τήν 
διαθηκών ην έποίημα τοις πατράσιν αυτών εν 
ήμερα, έπιλαβομένου μου της χειρός, αυ- 
τών, εςαγαγειν αυτούς εξ Αιγύπτου, ην 
έποίησα, φησίν, άλλ' ουχί, ώς σύ λέγεις, ό πονηρός, 
ην έποίησα τοις πατράσιν αυτών. Είτα • 
Αυτοί ούκ ένέμειναν έν τ^ διαθήκη μου, κάγώ 
ήμέληκα αυτών. Τίς ό λέγων ; Ό Κύριος φησιν, 
άλλ' ούχ ό Πονηρός. Επάγει γαρ, Αΰτη ή διαθήκη, 
ήν διαθήσομαι τψ οίκω Ισραήλ μετά τάς ίιμί- ρας έκείνας, λέγει Κύριος • διαθήσομαι έγώ, 
ουκ άλλος• διαθήσομαι έγώ τήν καινήν, ώς διεΟέμην 8αηοΙα $αηοΙοηιη\ 30 . Οαοακκίο ϋ&ςαβ δ&ηοΐα βαη- 
οίοηιαι ίϋβΓυηΙ, υβί ατοα αντβα Καοιιίί τηαηηα, 61 
νίτρα Αατοηίί Τϋροήία /ΉίΙ, βί Ιαοπίχ Ιβιίατηβηίί ? βί 
φιοτηοάΰ ΟΗ&νΜιη ςΐοήχ οοηηύτατηηί ίίΐα 8Ι , βί- 
ςαίάβηι η©ο ρΓβοβρΙαβΓΕί ρπηοίρίί π>&ϋ β* &άνβΓ- 
βαηΐίδ ? <3υοπιοάο νβΓΟ ίίΐβπι £Γ&Ιί« ρΓ«οο οίαηααΐ, 
υβτδο φιίάίχη Ώεχ ραταΐα 65*6 5χαιΙα % εΐ αο εοάβτη 
Ώεο 6χ ηοη αρρατεηίχοχα νύιοίΐία {αεία * % ? δί βηίπι 
νίβϋ)ϋί& νβΓΟο ΓβείΙ ϋβαβ, βίοϋί β! &Φου1&, ςαοπιοάο 
αροβίαΐ» »1ίϋπι ςυίάβω Οη^υηΙ νίβϊοίΐίϋπι, αΐίϋπι 
ίηΙβ11ί§ίοίϋυηα εοηάίΙθΓβιη? ΕΙ ςιι&αι πιυ11& βϋα 
&£ΓβΓΓΐ ροδδβηΐ, ρβΓ ςυ« ββηίθηΐίλ αροβίΑΐ&Γοαι Οβο 
αάνβΓβα βί βίοι ίρδί ηοη οοηβίαηβ, οοηίιιΐβΐϋτ ! Οαο- 
πιοάο βηίηα οοηαβ Ώβαβ ^ϋ8ιϋοο βηεθ ΙβδΙβΙϋΓ Αϋβ- 
Ιβπι, 6ΐ ηα&ϋ Γαΐβββΐ εοηάϋοπΒ, βί ο,υοηιοάο θλογϊΩ- 
οίαιη 6,)ιΐ3 ΓθοβρίΙ, άοηιιπιςυθ β^ϋ8 βάο οϋΐαΐυηι 
Ρ&αΐαβ η υηΐίαΐ ? Ρΐάβ βηίπι, ΐηα^υϋ, ΛΜ £αιτϊβάατη 
ρτχ Οαίη οοίηΐϋ Ώ60, ρ6ν φιαχη ;ιι*έα« άβοΐαταΐν* 
αί 9 ΙαΙαηΙ$ ενρβΓ άοηίε 6)\ι& ΰβο 33 . Οαοπιοάο νβΓΟ 
Οάθί ορυβ ββ Ι ΐΓαηβΙ&Ιίο Εοοοήί, βί ςυοηιοάο ρ1&• 
ουϋΟβο? βί ςηοωοάο ΟΓβάβΓβ οροΓίβί βιιαι, ςυί 
ΕΟββάβΓθ νυΐΐ &ά ϋβυπ), ηοΓυπιηβηβϋοΙοΓαιη&αοΙο- 
Γβπι, ς υ 0(1 ρποιυοι ςυίάβπι ίρδβ ββΐ, ςαί νβΓβ βχί- 
8ΐϋ, 61 παθΓββίϋβ ϋϋοΙΟΓ β3(; βί Μ&ΐϋδ, πιαΙοΓϋπιςυβ 
ορβΓίιιη αεΙΟΓ οχβίβΙβΓβΙ, δβο* ςυίά αΐΐίηοΐ, βι^ίΐΐ&ϋηι 
ΓθοβηββΓβ ίΐΐοβ, ςυί ίη νβίβη ΙθβΙαπιβηίο βηιίηυβ• 
Γϋηί,ςηοΓυπιςϋθ οααηΐϋπι ίη ϋβυπι βάβω οβΙβΰΓ&Ι, 
Νοβοηί, ραΐα, βί ΑοΓ&η&οι'^ βί Ιβααεί, βί ^οοοί, αυτόν και της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης 
νομοθέτην ό Παύλος ανυμνεί ; Πώς δ* αν άγια 
και άγιων "Αγια τά της προτέρας Διαθήκης, βί πο- 
νηρας νομοθεσίας ήν ; Λέγει γάρ • Είχε ή πρώτη 
σκηνή δικαιώματα λατρείας τό τε ά'γιον κοσμι- 
κ6ν, και σκηνή κατεσκευάσθη ή πρώτη. Έν ί{ 
ή τε λυχνία καί ή τρτκεζα και ή πρόθεσις τών 
άρτων, ήτις λέγεται "Αγια. Καί ή μετά τήν πρώ- 
τήν σκηνήν, άγια (50), καί αγίων "Αγια, έν ί{ 
στάμνος μεν είχε τό μάννα χρυσΤ), καί ράβδος 
δε άπέκειτο του Ααρών, καί αϊ πλάκες της 
διαθήκης. Καί πώς Χερουβίμ δόξης κατεσκίαζεν 
αύιά, ει της επίβουλου καί πονηρας αρχής ταΰτα 
προστάγματα ήν ; Πώς δε πάλιν ό αυτός της χάρι- 
• τος κήρυξ βο^, ρήματι μεν θεοΰ κατηρτίσθαι 
τους αιώνας, παρά του αυτού δε θεοΰ έκ μή φαι- 
νόμενων (51) τά βλεπόμενα γενέσθαι; Ει γάρ τά 
βλ επόμενα ρήματι πεποίηκεν ό θεός, ώσπερ καί 
τους αίώνας, Ιτερον μεν πλάττει τών β λ επομένων ή 
αποστασία δημιουργόν, έτερον δε τών νοουμένων ; 
Πόσα αν τις ε'ίπ$, καί διά πόσων της αποστασία* τό 
θεομάχον καί άσύστατον διελέγχτ^ (52) ; Πώς γάρ ό 
αγαθός θεός δίκαιον μαρτυρεΤ τόν "Αβελ, εί πονη- 
ρας πλάσεως ήν, καί τήν αύτοΰ θυσίαν προσεδέξα- 
το, καί τό δώρον αυτού Παύλος πίστει κηρύσσει ί 
Πίστει γάρ, φησίν, "Αβελ θυσίαν παρά Κάιν 
προσήνεγκε τφ θεψ, δι* ής έμαρτυρήθη δίκαιος 
είναι μαρτυρούντος έπι τοις δώροις αύτοΰ τοΰ ΙθθΐΒίαβ, 608 ηοη βοίαιη ρβΓ ΙοΙ&σΐ νίΐ&αι ΟάθΙβΒ ^ θεοΰ. Πώς δε πίστεως καί ή μετάθεσις τοΰ Ένώχ, 
Γαίδβθ, 8βά βί ββουοάϋΐη Πάβαΐ ρΓ8Β8βηΙβΠΐ νίίαπί άβ- καί πώς εύηρέστησε τψ θεψ ; καί πώς δει πιστεΰ- 

81 Ιβτβτη. χχχι, 31-33. Μ ΗβϋΓ. νιιι, 8-9. ** ίόίά. 10. 80 ΗβϋΓ. ιχ, 2. 81 ίοίά. 4. " Ηθογ. χι, 3 
8 * ίϋί(1. 4. 

ΥΑΗ^ ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. (50) Μετά τήν πρώτην σκηνήν άγια. ΑΙίΙβΓ Π8ΒΟ 
Ιβ^υηΙιΐΓ ίη ΙβχΙυ ΑροβΙοΙί Ογφοο 1. ο., ν. 3 : Μετά 
δε τό δεύτερον κατιπε'τασμα σκηνήν ή λεγομένη 
"Αγια αγίων. Αίςυβ ηίο βθηβυβ οίίΐΓϋβ βδί, ςιπ ίη 
νβΓοίδ, ρΓΟϋΙ ηίο «ίΓβΓυηΙϋΓ, ΓπιβίΓα (ΐυδΒΓΐΙϋΓ. Ηίηο 
βί ίη νβΓδίοηθ ΒβουΙιιββυπι 30ΓίηΙοΓΪ8 β&βη ΙβχΙαπι. 
ΥαπβΙ&Ιβπι αυΐβπι ΙίηΓαηο ηβ^ιί^βηΙίοΓί ρυΐο Ιη- 
ηυβηά&ΐΏ, ςιιί& Ευ(ογπιίυ8 ίη ΡαηορΙία βυα, υ!)ί 
Ρηοϋί η&ηο άΊδβθΐΊ&Ιίοηβηι οοηίΓα Μ«ηίβη8308 
βχοβΓρίΙ, Ιυοαπι ΑροβΙοϋ αίΤβΓΐ, ρΓοηΙ ίη ΙβχΙυ β&ογο 
Ιβ^ίΙϋΓ. 

(51) Έκ μή φαινομένων. ΙΙ& ΝοβΙβΓ ρΓΟ μή έκ φαινομένων, ςυοά οοάίοβδ οπιηβδ βί δΟΓΪρΙοΓββ 
θοοίββί&θϋοί, βί ΟΓβξοηαηι Νγ88βηυπι, οϋββΓν&ηΙβ 
Μίΐϋο, βχεΐρϊαβ, εχηίπβηΐ. Ου» βυΐβπι ηίηο ηβδοα- 
ΙϋΓ εβηβυδ άίίίβΓβηΙία, ο^ΙβηαβΓβ εοηβίατ ΜβΙεΗίοΓ 
1•β^(1οο1ιβΓα8, ίη ΑτοΙι&οΙοςχα $αοτα, (Ιίβδ. ι, § 53, 
ρββ. 17. ΟΙβι-υπ) ςυοά ΠβΟΓ^ί νοοβηΐ Ν^Ό^ ^Ν 
ΐά ά\ο'ι ροΐββΐ 0Γ3Β0Θ μή φαινόμενον, Γβοίθ ηΐοηβϋΐβ 
ί1οοΙΪ88ίπιο ΟυδΙ&νο ΟβΟΓ^ίο ΖβΗηβΓΟ ίη Ώί$$6Η. 
άε ΗΐΓΰαΙ Ηατηηχίηχτη, ρ. 76. 

(52) Διελέγχτ,. ΙΙ& δοήηο ρΓΟ διελέγχει, αυοά πίδ. 
βχηίοβοαί. Ηοο βηίιη ^οβί βηίβοθάβηβ ειπ^ οηπι 
πώς γθοΙο ίί& ^υηοΐαηι. 153 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΌδ ΙΙΒΕΚ III. 454 σαι τον προσερχόμενον τψ θεψ, τψ ταΰτα ένεργη- \ ροβοίββθ,ββςαβ ρβΓββπηοβ βί βάνβη&8 ίΓ&^Πίβηαίαβ χότι, πρώτον μεν ότι αυτός έστιν 6 κυρ (ω; ων, και 
δ*τι μισθαποδότης γίνεται, ε: πονηρός ήν και πονη- 
ρών έργων αυτουργός ; Και τί δει καθ' εκαστον λέ- 
γειν των έν ττ^ Παλαι$ διαπρεψάντων, ων απάντων 
πίστιν έπιμαρτύρεται τήν εις τόν θεόν, του τε Νώε 
©η α:, και του Αβραάμ, και Ισαάκ, και ου μόνον 
πιστούς έν δ'λψ τψ βιψ, άλλα και κατά τήν πίστιν, 
αυτούς άπολιπεϊν τήν παροΰσαν ζωήν, και ξένους 
έαυτοΰς και παροίκους της έπικήρου νομίζειν πολι- οοπαΠΐθΓαΙίοηί3 ΟΓβάίάίββθ, ηβςυβ νΤΓβπ Πεαπι,ίρβοδ 
(1θΠ1θ5ίίθ08 9003 νΟΟ&Γβ, &αΙ υΐ ίρδΟΓϋΐη Όβιιαι ίη- 
νοοΗΠ ; ςυβπι αιιΐβπι ? βαω, ςιη ίρβίβ οοβίββίβπι οί• 
νίΐϋίβπι ρ&ΓανβΓ&Ι. Οαοπιοάο νβΓΟ ίΙΙίβ ο©3ΐβ8ΐβ τβ- 
βηαπι ρ&Γ&336ί, ηίβί ία νίΐα υΐ δβΓνί β{υ3 ρΓβοβρΙο- 
Γΐΐ[Ώς[υθ6]υ3 οοββΓναΙοΓββ α^ηίΐί ΓαίδββηΙ, Γκίβπιςϋβ 
ίρ3Ϊ > η υ ο πιπί οΐϊΐηίηο εοθΐββϋβ οίνϋαβ ρΓβαιίυαι 
631, ο υ πι ρυρ& βΐ ίηΙθαΐθΓαΙ& οοηΓββδίοηβ ββπτ&δ- 
8βη1? τείας, και μή 'έπαισχύνεσθαι τόν θεόν, οΐ/είους τε (53) αύτοΰ νομίζειν, και θεόν αυτόν (54) έπικα- 
λεΐσθαι • ποιον ; τόν ήτοιμακότα τήν έπουράνιον πόλιν αύτοΐς. Πώς γάρ αύτοΤς τήν ούράνιον ήτοιμά- 
σατο βασιλείαν, ει μή τούτου και θεράποντες και τών προσταγμάτων φύλακες έγνωρίζοντο διά βίου, 
και τήν πίστιν αύτψ διεσώσαντο, οις επαθλον ή ουράνιος πόλις, καθαράν τε και ά'μικτον αμφιβο- 
λία (55) ; 

ΙΓ'. Συ δε μηδέ τήν άθυτον και θαυμασίαν Αβραάμ Β XIII- Τα νβΓΟ 060 ιηΐΓ&οίΙθ ίΐΐυά θΐ ηοη ηι&οΐ&ίυιη 
θυσίαν παραδράμ^ς, θεού μεν έκζητ^σαντος ταύ- ΑϋΓαη&ιηί β&οπΠοίααι ρπβίβπίο, ςαοά Όβαβ Γβ(]ϋί- την, και τήν γνώμην άποδεξαμένου• του δε προϋυ- 
μως πεισθέντος, και ου πεισθέντος μόνον, άλλα και 
πιστεύσαντος, δτι δυνατός έστιν ό θεός και νεκρούς 
έγειρα ι. Διά τοΰτο λογίζεται μεν αύτψ είς δικαιοσύ- 
νη*, το πατρικόν δε αξίωμα ου κατά της τότε μόνον 
γβνεας, άλλα και μετά ταΰτα, λαμβάνει, καθώς 
γέγραπται, δτι Πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε, 
κατέναντι ου έπίστευσε θεψ. Και πρόσχες ακρι- 
βώς, τίνος λέγει θεού. Επάγει γάρ διδάσκων 6 
Παύλος, του ζωοποιουντος τους νεκρούς, και κα- 
λούντος τά μή δντα ώς οντά* και πάλιν Εις δε 
τήν έπαγγελίαν του θεοΰ ου διεκρίθη τ^ απιστία, 
άλλ' ένεδυναμώθη τ^ πίστει, δους δόζαν τψ Γβο&Ι, ρΓοροβίΙαπιςυθ βρβ ρΓοοαϋαΙ ; βίοαΐ νίοίδβίιη 
18 (ΑυΓ&η&πΐϋβ) ηοη ίηνίΐυβ ραΓθΟ&Ι, ηβο ρ&Γβο&ί 
βοΐαηα, ββιΐ βΐ ΟΓβϋβο&Ι, ϋβυαι βί πιΟΓίυοβ βχοίΙβΓβ 
ροβδβ. ΡΓορΙβΓββ ίιηραΙ&ΙιΐΓ ηοο βί ίη ^εΐίϋ&πι, ίρ- 
ββςαβ ρΓβΒίβΓβα ρ&Ιπβ ΙίΙαΙυω ηοη ίη ίΐΐ&πι Ι&ηΙηηι 

86(1 βί 360αΙϋΓ&8 ^βηβΓ&Ιίθη68 βΟΟίρΐΐ, 810111 80Π- 

ρΐααι ββΐ : Μηίίαηινι ρβηϋητη ραίητη ίβ οοηιϋίηί. 
Ργο ςηο βΓβάίάϋ Οβο 3 \ Τα νβΐΌ ρΐΌ&β οοβογυα, 
ςαβαι ηίο Ιοα,α&ΙϋΓ Οβαιη. 8υΙ)]υη£ίΙ βηίαι άοοβηβ 
Ρααΐϋδ : νίνι/ΐΰσπϋ ιάογΙ\ιο$ } βί νοεαηΐί βα ςηχ ηοη 
ίηηί, ίαηςηαηι ιίη( 3Ι . ΕΙ Ηβπιπι : Ώβ ρτογηιαίοη* 
νβτο Οβί ηοη άηΐίίανίί ρβτ ίηΰΓβάηΙΗαΙβτη, $βά ροίίια 
ΰοηβίϊηαΐΜ β$ΐ βάβ, άαη$ ΰβο ςΐοήαηι**. Υΐάββαθ, θεψ. Όρ?ς, τίς ήν ό έν νόμψ καΐ προφήταις λαλή- ^ α.αΪ8 ΓυβηΙ 18, ςαί ίη )β£6 61 ρΓορΙΐθϋι ΙοουΙϋβ ββΐ, 
σας, δτι ουκ άλλος παρά τόν χαρισάμενον ή μιν τήν 
χάριν, αλλ* αυτός. Επάγει γάρ. « Ουκ έγράφη δε δι' 
αυτόν μόνον, άλλα και δι' ή μας, οίς μέλλει λογίζε- 
σθαι τοΤς πιστεύσουσιν έπι τόν έγείραντα τόν Κύ- 
ριον ημών Ίησουν Χριστόν έκ νεκρών. » Ούκουν ό 
πατέρα πολλών εθνών θέμενος τόν *Α^ραΛμ. όρκον 
ύπυσχών αύτψ, ό έν ταΤς έπαγγελίαις αδιάψευστος, 
6 τά μή οντά καλών ώς οντά, ό ζωοποιών τους 
νεκρούς, αυτός έστιν 6 έγείρας τόν Κύριον ημών 
Ίησουν Χριστόν έκ νεκρών κ&ν το της αποστασίας 
ολέθριον φρόνημα είς δύο δεσποτείας και θεούς κα- 
ταμερίζω αυτούς. Συ δέ μοι καΐ τους λοιπούς, ο*ί 
ττεριφανώς εδείχθησαν έν τζ Παλαιή βεβιωκότες, Βοίΐίοβΐ ηοη άίνθΓβυβ &ϋ θο, ςαί ηοοίβ ΙβΓβϋυβ 691 
^Γ&Ιίδίη, 8βά ίάβαι. ΑάάίΙ βηίαι : « Νοη νβΓΟ βοπρία 
Ιιφο βαη( ρΓορίβΓ ίρβαιη βοίαπι, ββά βΙρΓορίβΓηοβ, 
ςαίοαβ ίαιρυΐαπ άβοβΐ, ΟΓβάίΙαΓίβ ηβπιρβ ίη βιιπι, 
ςαί ϋοπιίηαηι ηοβίΓαοα ^β8ϋΠ1 Οηηβΐυπι βί οαοιΊαίβ 
βχοίΐ&νίΐ 36 *. » ΙΙ&ςαβ ίβ, ςαί ΑΟΓ&η&πιαηι οααΙΙ&Γαηι 
ςβηΐίααι ραίΓβπι οοηδϋΐαίΐ, ςοί ]ϋ3]ϋΓβη(1υπι ίρβΐ 
ρΓΦβΙίϋΙ, ςαί ίη ρΓοηαίββίοηίουβ ηοη Γ&11Η, ςυί ηοη 
6Ζ8ί8ΐ6πϋ& νοοαΐ αϊ 6Χ8Ϊ8ΐβηΙί&, ςαί νινίΩοαΙ πιογ- 
ίαοβ,ίάβηα 631, ςαί βαβοϋανίΐϋοηιίηαηι ηοβίΓϋΐη ^~ 
5 υ πι ΟοΓίβΙϋΐη βχ παοΓίυίδ: βϋ&αιβί ρβΓηίοίοβα ηββο 
αροβΙ&Ι&Γαηα άοοίηηα ίη άαο ίιηρβπ& βί άβοβ άίβϋη- 
^υβΐ. Τα νβΓΟ βί ΓβΗςυοβ, ςαί ίη νβίβή ΙεβΙβπΊβηίο έπιλογίζου, τόν Αβραάμ, τόν ^Ιακώβ, τόν Ιωσήφ, ^ ρΓ« οβΒίβπβ οοπιαιοηβίΓαηΙυΓ, ρβΓρβηάβ, ΑϋΓβΙια- 
αύτδν τόν Μωσέα, οΰς έν έπαίνψ ποιούμενος ό Ηαΰ- πιοπι, ^«ι^ο^υπ1, ^08βρηϋηΊ ι ίρβααι βΐίαιη Μοββη, 
λος καϊ τήν πίστιν αυτών έξυμνών, περί του Μω- ςαοβ άί^ηίβ Ιααάίοαβ βχοίρίβηβ ΡΒϋΙαβ, βΟΓΟΠίςαβ σέως προστίθησιν. "Οτι και τόν όνειδισμόν 6πέστη 
του Χρίστου. Λέγει γάρ ρήμασιν αύτοΤς μείζονα 
τών Αιγύπτου θησαυρών ή γη σά μένος τόν όνειδι- 
σμόν τυΰ Χρίστου, και τήν αΐτίαν απέβλεπε γάρ 
είς τήν μισθαποδοσίαν, -ί]ν δηλονότι δυνατός ήν 

* Κοπι. ιν, 17. 3 « ίοίά. 19, θάβω οβΙβϋΓβαβ,άβ Μοββ &άάί1 : Οαοά βί ΐςηοτηίηΐατη 
Οίιήίίί ρβτίηΐβήί 37 . Ρίου βοΐω, ο,αοά ίςηοαιίηί&πι 
ΟππβΙί Ιηββ&ηΗβ ^Ε^νρΙί ροΙίοΓβπι η&ουβΓϋ, βα άβ 
ο&αββ, ςυί& ΓββρβχεπΙ πιβιχβάβιη, ςυβηι ΒβίΗοβΙ 
Όβυδ ίρβΐ ρΓδΡβΙβΓβ ροΐυβπί. 8βά ηίηϋ ΕΐϋηβΙ, τιγο§ 3β ίσια. 20. ••• ίηίά. 23. 37 ΗβϋΓ. χι, 26 
ΥΑΕΙ^Ε Ι-ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. 
δαοίηάίο&Ι Ιοοαηι ΡΑϋΙίηοπι (53} Οικείους τε, 
Ερηββ. π, 19. 

(54) Αυτόν. Μλΐίαι ΙθββΓθ αυτών. Ιά βπίπι βίΜ, 
&1 ΓλΙΙογ, Ρηοϋαι νιιΐΐ, ϋβαπι ΟΓβάβηΙββ άοπιββϋβοβ 
ιηοβ ιρρβίίλτβ, •β νβΓΟ βΟΓαπι ϋβαπι νοοαή νβΐΐβ. (55) Άμφιβολίαν. Νθδοίο συίά θίοί ηοο Ιοοο ίβία 
νοχ νβΐίΐ. Μ&ϋηι ΙβββΓβ όμο^ογίαν, αυΐ βίπιίΐβ ςαίά, 
ρβΓ ςαοά οοη/βαίο, ΒΟίΠοθΙβάθί,άβςυββηΙβ βθγπιο, 
ιηάίοβΙϋΓ. 151 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΕΙΑΚΟΗΛ ΟΡ 

(δϋί ίρο, ίηςυίΐ, ηοη νβΓΟ, οβα Ι υ βίδ, πιαίαβ, ςχιοά Α. προαγορεύσεις 152 (§οΙ ραΐηύη* δοηιηχ * 7 . ΕΙ ρ&αίο ροβΐ : 111% ηοη ρβτ- 
αύενηηΐ %η ΙαΙατηαιίο η%βο 9 βί εροηερίβχί βο$ **. <5αίβ 
ΗΙ» 1οςαίΙϋΓ? ϋοπιίηηβ ίηςιιίΐ, &1 ηοη Μαΐαβ. 8ηο- 
]αη£ΐΙ βηίπι : Ηοο 6*1 ΙβδΙαπιεηΙηιη, ςιιοά άίιροηατη 
βςο άοηχχιί 1$ΓαεΙί8 ροιΐ ϋβ$ ηο$, ίηηιιϋ Ώοτηίηιιζ " ; 
(Ηβροηαιη β^ο, ηοη βΠυβ : άίβροηαπι β^ο ηονηοα, υΐ 
άίβροβιιί βί νβίυβ. νίάββηβ, ςηοπιοάο ίίβραιη ίΐβ- 
ΓϋΐΏςαβ Ρβυΐϋβ οηπιάβιη βί νβίβηβ βί ηονί Ιββία- 
χηβηϋ &ϋθΙθΓθΐη εβ1β1)ΓβΙ? Οαοπαοάο νβΓΟ ββηοΐα 
δϋηΐ βί δβηοΐπ Β&ηοΙορυιη ίΐΐα, ςυ<6 βά νβΐηβ ρβΓίί- 
ηβηΐ, βί & Μαίο ογ!& βηηΐ ? ΑίΙ βηΐηι : ΤαύβΓηααιΙιιηι 
ρΗπ$ ΗαοβοαΙ ρΐχοερία οηΐίια, Η &αηαητη τηηηάα- 
ηντη, βί ίαϋβτηααιίιιηι $1ηιαηιη αϊ ρηηιιι$, ίη ςιω 
εαηάΗαύηιτη, η%6η*α €ίρΓορο$ϊΙΐο ραηηιηβΓαΙ, ςηχ άί- • Ίδου ή μέρα ι έρχονται, λέγ» 1 
Κύριος, και συντελέσω έπί τόν οίκον Ισραήλ 
και έπι τδν οίκον Ιούδα διαθήκην καινήν 
(έπίστρεψον, άνθρωπε, τόν νουν), ου κατά τήν 
διαθήκην ήν έποίημα τοΤς πατράσιν αυτών έν 
ήμερα, έπιλαβομένου μου της γειρος, αυ- 
τών, εξαγαγεϊν αυτούς εξ Αιγύπτου, ήν 
έποίησα, φησιν, άλλ' ουχί, ώς σύ λέγεις, ό πονηρός, 
ην έπο (η σα τοις πατράσιν αυτών. Είτα • 
Αυτοί ουκ ένέμειναν έν τ^ διαθήκη μου, κάγώ 
ήμέληκα αυτών. Τις ό λέγων ; Ό Κύριος φησιν, 
άλλ' ούχ ό Πονηρός. Επάγει γαρ, Αϋτη ή διαθήκη, 
ην διαθήσομαι τψ οίκω Ισραήλ μετά τάς ημέ- 
ρας έκείνας, λέγει Κύριος • διαθήσομαι έγώ, 
ούκ άλλος* διαθήσομαι έγώ τήν καινήν, ώς διεθέμην είίΗΓ εαηοΐα : ιί ςηοά ρο$1 εβοηηάηιη νβίητη βηιί Β και τήν παλαίαν. Όρ$ς πώς άνω και κάτω τόν 

8αηοία &αηαοηιηι 30 . <3αοιηοι1ο Ηαςαβ 8αηοΙ& 3&η- 

οίΟΓϋαι ίϋθΓυπΙ, υΜ ατοα αχιτβα Η,αοαχί τηαηηα, βί 

νίτρα Αατοηη τβρο$ϋα /ιαί, βί (αδηΐχ ΙωίαηιβηΙί ? βί 

ςηοτηοάο ΟΗβηίΗτη ςΙοΗχ οοηηιύτατηηΐ χΙΙα 81 , βί- 

φΐίύοπι &©ο ρΓ&οβρΙαβραΙ ρπηοίρπ ωβΐί βί &άνβΓ- 

8αηΙίδ? ΟηοπιοοΌ νβΓΟ ίιίβηι ^Γαϋβ ρηβοο οίαιη&ΐ, 

Μ€τοο ςηίάβιη Όβχ ραταΐα β$*6 ίχαιία, βί αΙ> βοάαη 

Ώεο €χ ηοη αρρατ&ύιύνα νΐζίΜΙία (αάα η ? 8ί βηίπι 

νίβί^ίϋα ΥβΓΪ)ο ίβοϋ Οβυβ, βίεαΐ βί ββουΐα, ςυοπιοάο 

λροβί&ίβ αΐίαπι ςυϊάθπι Ωη^υηΙ νΐ8ΪΙ)ί1ίυαι, «Ηαπι 

ίηΙβ11ί£ί1)ί1ίυαι εοη(3ίΙθΓ6πι? Εί ςα&αι πι η 11α &1ία 

&£Γθγπ ροδδβηΐ, ρβΓ ςυ89 ββηίθηϋλ &ρο8ΐ&1&Γααι ϋεο 

αάνβΓβα βί Βί&ί ίρ$ί ηοη οοηβί&ηβ, οοηΓαΙβΙϋΓ 1 0ηο• 

ιηοάο βηίπι οοηηβ Οβυβ ]ϋβΙϋοο ββεβ ΙβδΙβΙϋΓ Αηβ- 

Ιβω, βί ιη&ϋ ΓυίβδβΙ οοηάίΐοηβ, βί ςυοπαοάο βαοηΩ- 

είηιη β^ϋ8 ΓβοβρίΙ, άοηηαιςηο β^υ8 &άο οοΐ&ΐυαι 

Ραυίαβ η υηϋαΐ ? Ρχάβ βηίιη, ίηςηϋ, ΑΜ ίαιτί/ιάνηι 

ρτχ ϋαίη οοίηΙΗ ΰβο, ρβν ςηατη /ιωΐκ* άβοΐαταίια 

βιί, Ιβιίαηίβ Βηρβτ άοηΐ$ ι/ιω Πβο 35 . ΟηοπιοαΌ νβΓΟ 

βϋβί ορυβ ββ Ι ΐΓ&ηβΙ&Ιίο Εαοοηί, βί ςυοαιοάο ρ1&- 

ουίΐ Ώβο? βί ςηοηιοάο ΟΓβάβΓβ οροτίβί βηιη, ςυί 

αοοβ(1βΓθ νηΐΐ βάΟβυω, ΙιΟΓϋΐηοβηθϋοίοΓαιη&υεΙο- 

Γβαι, ςαοά ρηπιυιη ςυίάβιη ίρδβ β8ΐ, ςηί νβΓβ βχί- 

βΐίΐ, θΐ πιβΓΟβάίθ &υοΙθΓ ββΐ; βί Μ&Ιαδ, ίπαίοτυωςυθ 

ορβΓϋΐη αοΙογ 6Χ8ΐ8ΐβΓ6ΐ, 8β(1 ςυίά ϋΐΐίηοΐ, δΙ^ίΠ&ΙίΐΏ 

ΓβοβηββΓβ ίΐΐοβ, ςαί ίη νβίβη (6β(&αιβηΙο βπιίηυβ- 

ΓϋηΙ,^υοΓυπαςαβ οπαηΐαιη ίη ϋβαπι Γκίβοα οβ1βΙ)Γ&1, 

Νο&οΐιί, ραΐβ, β( ΑοΓ&Ιι&αιί, οΐ Ιδααεί, βί ^α^ο^)^, 

ΙββΙ&Ιαβ, 608 ηοη βοίαιη ρβΓ Ιο Ια πι νϋααι Οάβίββ 

Γαίδβθ, 8βά βί ββουηάυιη Οάβαι ρΓβββηΙβαι νίΐ&ιη άβ- αύτόν και της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης 
νομοθέτην ό Παύλος άνυμνεΤ ; Πώς δ' αν άγια 
και άγιων "Αγια τα της προτέρας Διαθήκης, βί πο- 
νηράς νομοθεσίας ήν ; Λέγει γάρ • ΕΤχε ή πρώτη 
σκηνή δικαιώματα λατρείας τό τε ά'γιον κοσμι- 
κό ν, και σκηνή κατεσκευάσθη ή πρώτη. Έν ^ 
ή τε λυχνία και ή τράπεζα και ή πρόθεσις τών 
άρτων, ήτις λέγεται "Αγια. Και ή μετά τήν πρώ- 
τήν σκηνήν, άγια (50), και αγίων "Αγια, έν ^ 
στάμνος μεν εΤχε τό μάννα χρυσή, κ«? ράβδος 
δε άπέκειτο του Ααρών, και αϊ πλάκες της 
διαθήκης. Και πώς Χερουβιμ δόξης κατεσκίάζεν 
αυτά, εΐ της επίβουλου και πονηρας αρχής ταύτα 
προστάγματα ή ν ; Πώς δε πάλιν ό αυτός της χάρι- 

^ τος κήρυξ βο^, ρήματι μεν θεοΰ κατηρτίσθαι 
τους αιώνας, παρά του αυτού δε θεοΰ έκ μή φαι- 
νομένων (51) τα βλεπόμενα γενέσθαι; ΕΙ γάρ τά 
βλ επόμενα ρήματι πεποίηκεν ό θεός, ώσπερ και 
τους αιώνας, έτερον μεν πλάττει τών β λ επομένων ή 
αποστασία δημιουργόν, έτερον δέ τών νοουμένων ; 
Πόσα αν τις ε Γ ίπ$, και διά πόσων της άποστασίαΓ τό 
θεομάχον και άσύστατον διελέγχ^ (52) ; Ηώς γάρ ό 
αγαθός θεός δίκαιον μαρτυρεί τόν "Αβελ, βι πονη- 
ρας πλάσεως ήν, και τήν αύτοΰ Ουσίαν προσεδέξα- 
το, και τό δώρον αυτού Παύλος πίστει κηρύσσει ί 
Πίστει γάρ, φησιν, "Αβελ θυσίαν παρά Κάϊν 
προσήνεγκε τψ θεψ, δι* ής έμαρτυρήθη δίκαιος 
είναι μαρτυρουντος έπί τοΤς δώροις αύτου του 

Γν θεου. Πώς δε πίστεως και ή μετάθεσις του Ένώχ, 
και πώς εύηρέστησε τψ θεψ ; και πώς δει πιστεΰ- 91 ^Γ6Ώ. 

35 Π>ϊ(Ι. 4. χχχι, 31-33. » ΗβΙ)Γ. νιιι, 8-9. 2β ί5ιά. 10. 80 ΗβΙ>ι\ ιχ, 2. « ίοίά. 4. " Ηβ1)Γ. χι, 3 
ΥΑΕΙ^Ε ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. (50) Μετά τήν πρώτην σκηνήν άγια. ΑΙίΙβΓ \ϊΒ0 
ΙββϋΐιίιΐΓ ίη ΙβχΙυ ΑροβΙοϋ Ογ«οο 1. ο., ν. 3 : Μετά 
δε τό δεύτερον καταπετασμα σκηνήν ή λεγομένη 
"Αγια αγίων. Αίςυβ Ιιίο ββηβυβ οί&ηιβ ββΐ, ςυί ίη 
νβΓοίδ, ρΓουΙ Ιιίο ΗίΓβΓυηΙαΓ, ΓγοβΙγα (]η«ΓϋυΓ. Ηίηο 
βί ίη νβΓδίοοθ ββουΐϋβ βυηι βΟΓίρΙοπβ βειοπ ΙβχΙηηι. 
ν&ΓίβΙαΙβπι ααΐβιη Ηογαγιο ηβ^Ιί^βηΙίοΓΪ ρυΐο Ιη- 
ουβηά&π], ςιιί& ΕυΙονιηίηδ ίη Ραηομίΐα βυ&, υί)ί 
ΡηοΙϋ Ιι&ηο άΐδδβΠ&Ιίοηβπι ουηίΓα Μπηίο^Φοβ 
οχοβΓρίΙ, Ιοουηα ΑροβΙοϋ αίΓβιΊ, ρΓοαΙ ίη ΙβχΙυ θ&ογο 

ΐ6£ί(ΰΓ. 

(51) Έκ μή φαινομένων. ΙΙα ΝοβΙβΓ ρΓΟ μή έκ φαινομένων, ς υ 0(1 οοάίοβδ 0Ο1Π03 βί δΟΓίρΙΟΓββ 
βοοίββί&δϋοί, 8ί ΟΓββΟΓίυΐΏ Ννβββηαηι, οϋββΓν&αΙβ 
Μίΐΐίο, 6χείρί&3, εχΙιΐΙιβηΙ. Ου» »υΙβιη Ιιίηο η&βεα- 
Ιογ Εοηβυβ αΊΠΌΓβηϋβ, ο^Ιβηο'βΓβ εοηβΙϋΓ ΜβΙοηίοΓ 
Ι,θ^ίΙεεΙίβΓυδ, ίη ΑτοΗχοΙορία &αοτα 9 άίβδ. ι, § 53, 
ρβ^. 17. ΟβΒίβΓϋπι ςιιοά ΗβϋΓίΕί νοοαηΐ Ν^Όί ΙΐΝ 
1(1 όίοί ροΐβθ! ΟΓ360Θ μή φαινόμενον, Γβεΐβ Πΐοηθϋΐθ 
(ΙοοΙίββίιηο Ου8ΐ&νο (ιβθΓ£ίο ΖθΗηβΓΟ ίη ϋΙι$€Η. 
άβ Βνχαί Ηατητηίηνη, ρ. 76. 

ί52) Διελέγχ7|. ΙΙ& δϋποο ρΓΟ διελέγχει, αυοά ηιβ. 
ποβΟΛί. Ηοο βηίπα ^υ^βι βηΐβοεάβηβ εΓπ^ οοιη 
πώς ΓβεΙο ίΐΛ ^υηο^αIη. 157 (ΏΝΤΒΑ ΜΑΝΚΉΛ08 ΙΛΒΕΚ III. 158 αγία, άλλη δε δικαία, άλλη δε αγαθή, αλλ 1 ή αύτοΰ \ 
του νόμου εντολή καϊ τοΰ αύτοΰ θεού και δικαίου, και 
αγίου, χαι άγαθοΰ. 'Εξ ου γαρ βρύει το αγιον και 
δίκαιον και αγαθόν, χορηγός μέν έστι τούτων αύτδς 
και δοτή ρ. Κατά τδ αίτιον δε προ πάντων, ών άλλοις 
μετασχεΐν παρέσχεν, αυτός υπάρχει ταύτα, ου με- 
τάσχων, ου δΥ όπερβλύζουσαν αγαθότητα μετέχει, 
και α μετέσχε, μετουσίας άγαθοειδοΰς (59). Και άλ- 
λαχου δε πάλιν ό αύτδς της αληθείας κήρυξ βο$, Τδ 
δικαίωμα πληρουσθαι του νόμου έν τοις μή κατά 
σάρκα περιπατοΰσιν, αλλά κατά πνεύμα, τουτ- 
έστιν, έν οίς αϊ πονηραί πράξεις και όποσποραι του 
Έχθρου, και τά αμαρτήματα ισχυν ούκ Ιχει, άλλ' ή 
κατά πνεύμα, τουτέστιν ή κατ* άρετήν και θείαν 
συνέργειαν κατορθούται πολιτεία. Ε? δε τδ δικαίωμα 
τοΰ νόμου ούκ έν τοις έμπαθέσι και άμαρτωλοΤς τε- Β 
λ είτα ι, αλλ* έν τοις πνευματικούς και θεοσυνεργή- 
τοις, πώς ου φρίττουσι λέγειν αύτδ πονηρας νομο- 
θεσίας ; Πάλιν δε έν άλλοις τδ διάπυρον της πίστεως 
αύτοΰ και τοΰ πάν τα ς σπεύδειν σωθήναι, και είς 
όπερ αύτδν 6 σφοδρός έρως έκίνει, κατέχειν ούκ 
έχων, τουτέστιν είς τδ πάντας τ ψ Χριστψ προσαγά- 
γει. Ηύχόμην έγώ αύτδς ανάθεμα είναι άπδ του 
Χρίστου υπέρ των αδελφών μου των συγγενών 
μου κατά σάρκα, μεγάλη κράζει τή φωνή* ών άΐ 
διάβηκα ι και αϊ νομοθεσίαι και αϊ επαγγελία ι 
και αϊ λατρεΧαι, καΐ περιφανέστατα δεικνυς, πόθεν 
ταύτα και τίνος ήρτηται προνοίας• Ό ών Ιπ\ πάν- 
των θεδς εύλογητδς είς τους αιώνας. Αμήν. 
Ώστε τοΰ έπί πάντων βεοΰ καΐ αϊ νομοθεσίαι και αϊ 
λατρεία ι καΐ α\ επαγγελία ι, έν αίς οΐ πατέρες εύ- δ 
ηρέστησαν θεψ, καΐ έξ ών κατά τδ άνθρώπινον άν- 
εβλάστησεν δ Χριστός. Και έν άλλοις δε λόγον μεν 
αδιάπτωτο ν τοΰ θεοΰ τδν Μωσαϊκών νόμον 6μνεΤ* 
Ού γάρ έκπέπτωκε, φησιν, δ λόγος τοΰ θεοΰ. Περί 
δέ γε τοΰ Ιακώβ καϊ τοΰ Ήσαΰ διαλαμβάνων (60), 
ώς δ μείζων δουλεόσει τψ έλάττονι, μονονουχι καί 
τους πάλαι της πλάνης όπηρέτας έπιστομίζει. Φι,σΙ 
γάρ* Μή αδικία πυρά τψ θεψ ; μή γένοιτο. Τψ 
γάρ Μωσει λέγει* Ελεήσω, δν &ν ελεώ, και οί- 
κτειρήσω, δν &ν οίκτείρω. Και "ίνα μή δόξ•^ τις έξ 
οικείων πόνων και Ιδρωτών χωρίς της άνωθεν συν- 
εργείας τδ παν έκτελειν τών κατορθωμάτων, συνεί- 
ρει• "Αρα ούν, δν θέλει, έλεεΤ, δν θέλει, σκληρύνει. 
Τδν αύτδν θεδν και τοΰ ελέους τοις πρδς αύτδν δρώ- η 
σιν υπάρχοντα πηγή ν, και τών είς όφρΰν επηρμένων 
διελέγχοντα, και καταβάλλοντα, τδ άλαζονικδν και 
σκληρόν τδν αύτδν δε θεδν, δς έστι Πατήρ τοΰ Κυ- 
ρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου φιλάνθρωπον και άγαθδν 
άνυμνών, και πειθαρχειν μεν αύτψ πάντας, μηδένα 
δε κατεξανίστασ6αι διά τών οίκοθεν λογισμών της 
απορρήτου κυβερνήσεως αύτοΰ επιφέρει* Μένουν γε, 
ώ άνθρωπε, συ τίς εΤ δ ανταποκρινόμενος τψ αΐίβω ]ϋδΐΑΠΐ, 81 ία αϊ βοπαπι, ςυααι ΐρβυαι 1β§ί8 ρρ©- 
οβρΙοιη,βΙβίιιβάβιηΟβίΙϋπ^ιΐδΙί, Ιυπι βαηείί, Ιυπι 
1)οηί.Εχςϋοοηίπ3 3οαΙϋπΐ3&ηο[υΓη, βί ίαβίηπο,βΐ βο- 
ηυηι,ίύβπι θβΐ ϋΙοΓυαι βυοΙοΓ βί Ι&γ^ιΙογ.Ιπ ςα&ηΐϋπι 
νβΓΟ εαυβΛββΙ,ίίΙεαι ρ γ® ο ιό η ϋ) υ 9 βχ οηαηί&ββΐ, ςαο- 
πιπι &1ίθ9 ραΓίίοίρββ ΓβοίΙ, βΐΐαηαδί ηοη εούβχη ηιοάο 
ροδβίάβαΐ ; βχ ου]'υ8 βΐίααι 1)οηϋ&(ο δυρβΓαοηηά&ηΙβ 
ΠΙ υΐ, ςαίάηυίά β]ι>8 ρβΓίίεβρβ ββΐ, ία εοηαηιυηίοηβ 
ΒοηίΓοΓίΏίβχδίδΙ&ί. ΕΙ&Ιίϋί ίάβπι νβπίβΐίβ ρρ«εο ο1&- 
πι&Ι, ρτχοβρία Ιβρί8 ίτηρίβη ίη ϋ$, ςηί ηοη δβεηηάηιη 
οαηιαη ατηδηίαηΐ, 3εάΜ€ηηάιιτη *ρ{π/ΐΜη 47 ,ποοβ8ί,ίη 
ςυίουββεΐίοηθβηιαίφβίββηαίη&ηοδίίβ, βίρβεεαί&νίπι 
ηοηη&ϋβηΙ,δοάΓβΙίονίΙ® βεειιηάιιπίδρίπΐυηα,ιά εβί 
νΪΓΐυΙθηι βί 0οί 8αχί1ίυπΊ0Γ(ί ίη&ΙυΓ.Ουοά δί νβΓΟ ρπβ- 
οβρία Ιβ^ίδ ηοη α ρεοεβίοπουβ βί ββηίο ίηάαΐ^βηΐί- 
ί)υβ ίηιρΙβηΙιΐΓ, 8βά & βρίΓίΐυ&Ιίουδ βί άίνίηο &υχί!ίο 
ηίχίβ, ςηοηιοάο ηοη ηοιτβηΐ ίΐΐ&αά Μ&ΐυαα ΓβΓβιτβ? 
Αϋοί ίάβπι ΓβΓνοΓβπα ΓκίεϊδίιβΒ, βΐηάίαιηςιιβοηιηΐυηι 
β&ΐιιΐβοι ρΓοαιονβηάί, οοηϋηβΓβ ηοη ν&ίβηβ, αυΐ γθ- 
ρπαιβΓθ \ά, αά ςυο(1 ίρβυπι νβηεηαβηδ βαιοΓ ρβΓηαο- 
νθϋ&Ι, 3ΐαάίααι εοίΐίοβΐ οηιαβδ αά ΟηηβΙυηι ρβηΐυ- 
οβηάί, βίαια νοοβ οίαηα&ΐ : ΟρΙαΗτη ε%ο χρ$β αηαΧΗετηα 
€566 α ϋηήζίο ρτο [τοΑΗύνα ιηβύ, τηίΐιί ςηοά αά οατ- 
ηβγη οοςηαϋ*, ςΐίΟΤΗτη $ηηΙ Ιβ$1αηιβη1α, (Χ ΙερύΙαΙίο €1 
ρτοηιύήοηβ* α αιΐίιιι 48 . θα» οηαηία αηάο ρΓοίβοΙα 
βί ηί βί α οι^ιΐδ ευτα ρβηάβ&ηΐ, οΐ&ηββίηιβ άοοβΐ, ίη- 
ςυίβηβ : (^ηί β$1 $αρβτ οτηηια Ώβα$ ύβηβάιαη* ίη *&- 
αιία. Ατηεη 49 . ΙΙβςυβ Οβί, βυρβΓ οηαηί& εχβίδίβηΐίβ, 
βαηΐ βί Ιβ^οβ, βί ουίΐϋβ βί ρΐΌαήββίοηββ, ίη ςαίοιιβ 
ρ&ίΓββ ρΙβουβΓϋηΙ Όζο, βί βχ ςυίουβ, ςυοά &ά ηα- 
αα&ηϋαίβηα, ΟΓίηβ β3ί ΟηπβΙαβ. ΑΗΜ Μοβ&ίοααι 1β- 
^βηα υΙνβΓουπι Όβ\ ηοη ίΓπίυαι εβΙβΟΓβΙ^^ιιβ βηίηι, 
ίηςηϋ, οβοίάίΐ νβτόητη Ώεί. Ιάθπι &1ίςαί(Ι άβ 1<ιοοηο 
βί Β3&110 οεουρ&ηβ, ςιιοά ιεχίίοβΐ ηχαρΓ ιβτνχτεί τηί- 
ηοη 9 βΓΓΟΓίβ &άηαίηί8ΐΓ08 Ι&πι νβΙβΓββ, ςααηα Γβεβηβ 
βχϋΓΐο3,οοηΓυΙ&1. ΑίΙθηίηα : Νητη ΐη)ΐι$1ί1ία αϊ αριιά 
Ό6ϋΐη? Αδ$ίΙ ! Μο$ί ΰηίτη ιηςιιϋ: ΜίίβηύοΓ, ειφιι* 
ιηΪ5^Γί6θΓ, Η οΐβτηβη* βτο, οηϊ είετηεηι ^Γθ βο .ΕΙηβ ςηίβ 
ορίηβΙϋΓ 86 βυο Ι&οοΓβ βί 8ϋ(1θΓβ βιπθ άίνίηο ΛοχίΠο 
ρΓΦεβρΙα οηαηία ρβΓηεβΓβ ροδββ, δυ^υηβίΐ : Ιίαηηό, 
γμ/ηι νηΙΙ, ηιύβτβΙηΓ, βί ςηδη νπίΐ, ιηάΜαΙ 51 . Εαηι- 
άβπα ίΐΑςηβ Πβυηι εεΙβοΓ&η^, (αηςυ&πι ςυί ηιίββή- 
οοΓάίβ ίη ίΐΐοδ ηαι ίρβυιη ΓθδρίείβηΙ, Γοηβ θχβίβίΕ*, 
βυρβΓΟΟΓυηι νβΓΟ βί βΙαΙοΓυηα ΓβιβΙυαι βε ιυρβΓεί- 
Πυω άβρηηι&Ι &ί οοβΓεβ&Ι ; βαηαάθαι, ίηςυ&ηι, 
Όουπα, ςυί ββΐ ΡβΙθγ Όοηαίηί ηοβίπ ^β8^ Οηηβΐί, 
&πΐ8η1θΓη ηοοιίηυπι βΙοοηυαιεβΙθΟΓαηΒ,οηαηββςηθ, 
ηΐ ΐρβί οοβάί&ηΐ, ηυΐΐοβ υθγο Γβ8Ϊ8ΐ&(, βΓ^υπιβηϋβ 
άοηαθβϋεΐβ οΙ βχ Αθ8θοη(1ίΙ& ΓβΓαοα ^ηοβΓηαϋοηβ 
άυοΙίββχηοΓί&ΙαΓυβ,βα^υη^ϋ: ΕηίτηνβΓΟ, ο Κοτηο, 
ςηί ίη ε$ Γβ$ροηάβη$ ϋβο 52 ? Ουπιςυβ ροβίβα βααι- 
άβηα οΙ&γθ ΟοηάϋοΓθΐη ΓβηαηΙίαβββΙ, ηβο ΟοηάίΙοΓβιη 
βοΐααα, ββά β1]αάίοβιη &θ3θ!υ1ααι, βί ςηί ηηίουίςαβ * 7 Κοπι. νπι, 4. « Κοιη. «, 3. Α9 Μά. 8. »• ίΜά. 15. 51 ίοίά. 18. " Η>ίά. 20. 

νΑΚΙΛ ίΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. 

(50) *Αγαθοειδους. ΙΙα 1β§ο ρΓΟ αγαθοειδώς, ςαοά ηβηα, ς η βε Οβπ ροΙβΓβί. Ηαοο βηίηι νβΓοί ίβΐίαβ ηοο 
ΜΙ ίη Μβ. Ιοεο ηοϋοηβηι ββββ εβηδβο. ΟοηίβΓ. Ιι&ηιοβΓϋ Βοβ 

(60) Διαλαμβάνων, οοαιραηί. δείΐίοβΐ βχεβρίίο- Αηίτηαάνβηίοη** αά 8€τίρίοη$ Οτχοοι, ρ. 86. 15Θ ρηοτιι ρατμακοηλ; αρ. 160 ία, ςυοά ]υάίθίυπΐ &£ΓθγΙ, ϊγγο^&γθ ροδβίΙ, θϋΐΐκΙβΓη Α βε ψ ; Ε?τα τούτον πλάστην λαμπρώς άνακράζων, &ίϋΓ&Γβιτί ίη ν&βιι, ία βχίΐίααι ρ&Γ&Ιβ, άίνίϋαβ *υ- 
Ιβιη ςίοπίβ 8096 1&γ£Κθγ ίπιρβΓίίΓβ ίΐΐίβ ςυί αήββιΊ- 
οοΓάία βαα οΊ^ηί βίηΐ. Αΐηυβ ηυίηβ βϋ&αι ηοη ρβτΐί- 
οίρββ Γαοΐοβ 6886 ηιιηΐίαΐ, ρΓβρβπιΙοβ βοίΐίοβΐ βΐ αηΐβ 
νοθΑΐθ88ΐ(1ΓΓϋίιίοηβαιΙ)οηοΓϋηι,ΐ8ηςυ8ΐπιςυίθΓβ(3ί(3β• 
^^^ι^η^ΟΕη^ηαIηηο8^^υI^^68απ1^^^^8ι11Π1.Α1^1>^V6ΓΟ 
ϋβηιαι βοποβηβ,ςυοά νβηιπι Όβαιη βΓΛίί© βαβ ροβηί- 
16Γ6 ηοη ροδβίί,βΐ ςυοά β]υβ ΓυβΓΪΙ ρορηίυβ ΪΒΓββΙϋι- 
οηβ, βΐ Ιβχ, βί ρπΕΟβρΙα, β! ςυοά ηυη οωηβΒ ρΓορίβΓ 
ΐΓ&ηββΓβΒβίοηβπι α ηΊίοπιιη ίυΓβ ΓβπιονβΐΊΐ,&ίΙ : Νητη 
τβρηίϋ Ώβη$ ρορηίητη $νηηι 9 ςηβτη ρτ&βοοηουίί " * ? 
ΡβΓδρίουιιπιςυθ Γβοίβηβ, ςυβηι Όβιιπι άίοβ,Ι, βί υηάβ 
βάββ Ω&Ι ςυοά ρορυΐϋπι βαηηι ηοη Γβρυΐβπί, βάάίΐ : 
Νατη Η ίρ$β βρο ΙιταβΙϋα $ητη, βχ ίβτηίηβ Αδτααηιί, βί υλ\ ού πλάστην μόνον, αλλά χαί χριτήν αύτεξούσιον» 
και του διανέμειν έχάστω (61), δν ή χρίσις ήνεγχε, 
δεσπότην, τήν μεν όργήν φέρειν έχδιδάσχει, έπι τα 
σκεύη τα κατηρτ ισμένα ε!ς άπώλειαν τον δε πλού- 
τον της δόξης αύτοΰ τοίς τυύ ελέους έπιδαψιλεύεσθαι 
άξίοις. Ού και ημάς μετόχους ευαγγελίζεται είναι 
άτε δη προητοιμασμένους και προκεκλη μένους εις 
την άπόλαυσιν των αγαθών, τους πεπιστευκότας είς 
τόν Κύριον ημών Ί ήσουν Χριστόν. Έν άλλοις δε 
πάλιν άμεταμέλητον χάριν αναγραφών του αληθινού 
θεού, καΐ δ'τι εκείνου ήν 6 Ισραηλίτης λαός, χαί ή 
νομοθεσία, και τα προστάγματα, και δ'τι μή πάν- 
τες δια τήν ένίων παράβχσιν της υιοθεσίας έξ- 
εκήρυξε, φησίν Μή άπώσατο 6 θεός τον λαόν αύ- ίήΰιι Ββη$ατηίηι$ Μ . Ιί&ςυβ ςαί ηοη Γβραΐίΐ Ρ&υίαιη, Β του, όν προέγνω ; Και δεικνύς έναργώς τίνα βεδν 
§βά βη Π) νοο&νίΐ ίη βΙβιτΙίοηβΠϊ, ίάβηι β•1, ςυί θΐ λέγει, και πόθεν ή πίστις, δτι τόν λαόν αυτού μή άπ- 
ΙβΓβθΙβπα, ρορυΐυπι βυυπι, ίη ίάβαι ροβηϋ, βαιηςυβ ώσατο. Και γαρ έγώ, φησιν, Ισραηλίτης ειμί έκ 
ηοη ΓθρυΙΗ, 9βά ρβΓ Γκίβιη ίηΟηηβΙυαι ρβιΤβώί. σπέρματος Αβραάμ, φυλής Βενιαμίν. "Ωστε ό μή 

άποσάμενος Παΰλον, άλλα καλέ σα ς αυτόν είς έχλογήν, ούτος έστιν 6 και τόν Ισραήλ λαόν αυτού θέμε- 
νος, και μή άποισάμενος τούτον, άλλα διά της πίστεως της είς Χριστόν τελειώσας αυτούς. 

XV. ΑΗοί β]ϋ8(1θΓη Όθί βί νβΐηβ θΐ ηονυω ΙβθΙα- ΙΕ\ Πάλιν δε του ενός θεού τήν τε Πάλαιαν και 

πιβηΙιιΠΊ 0886 ρΐΌοΙααι&ηε, ίΐα υ! ηοο Ι&ηςυ&αα βχ τήν Καινήν άνακηρύττων, και ώς έχ ρίζης εκείνης Πΐίαβ Γ&αΊοβ ρΓ0£6πηίη&χΊΐ, τιίτοιηςυβ νβΓΟ β&ηείί- 
ΙβΙΐδ βΚ ρβΓίίοβρβ, βίί : 8ί υβνορΗπιίίχχ ίαηοΐ&,βΐίατη 
ηχααα βηί : βί «ί ταάίχ $αηβία 9 βίίαηι τατηί 5 *. ΕΙ : 
Νοη Ιη ναάίΰ&η (εη, $βά ταάίχ Ιβ " ; ίΐβιη : 5ί Ώ€\ι$ τα• 
τηί$ } ηαΐατα ΙαΙίΙια, ηοη ρβρβτοιί (οβοίάβΓηαΙ βηίηι 
ΠΜααΙ>Γ& Όβαπι Ιβηίβηϋυπι ίη άβδβΓίο, βί Γβοβ εη- 
Σηίηίβ πιαΙΙβΒ ορρΓββιβΓυηΙ ρωηβΒ), οαν* ηβΐάβτη η$ο ταύτην προελθεΐν και άγιότητος έχατέραν μετασχεΐν, 
οδτω φησίν* ΕΙ δε ή απαρχή αγία, χαί τό φύραμα" 
χαί εΐ ή ρίζα αγία, χαι οΐ κλάδοι* χαί* Ού συ τήν 
(δίζαν βαστάζεις, αλλ* ή ρίζα σε* χαί* ΕΙ ό θεός 
τών χατά φύσιν κλάδων ούχ έφείσατο (έπεσε 
γάρ τών έκπειρασάντων τα κώλα έν τ^ έρήμφ, χαί 
πολλά άλλα μετήλθε πάθη τους υπαιτίους), μήπως ουν 
έπι 1%Ι)\ ραηαΐ, βθ^αβ ηοη λΗπεο ϋηί, αΐΐαοι ίΐΐίβ, 8βά Ο ό αυτός ούδΐ σου φείσηται, ούχ άλλος μεν εκείνων, 

βυωάβιη ρΓΟΓβυβ, βχηίοβ&Ι. ΕΙ ίΙβΓαπι : Υιάβ ύαςηι 

ύδηίρηϋαΐβτη βί $βνβτί(αίβτη ! 0\ΐ}\ΐ3 αυΐβπι ? ΟηηβΙί, 

ίβνβήΐαΐβτη ςηίάβτη ίη Ιαρ$ο$, ίη Ιβ νβτο Ιβηίρηϋα- 

&ιη Μ . Ουίά νβΓΟ βίοι νοίυηΐ ρΓίοαίΙίβ, βί πίΛββΕ, βί 

Γ&άίχ, βί Γ&αιί, βί βροηΐβ η&ϋ, βί ρβΓ ίηβίϋοηβηι 

Ιβίββ, ηίδί ςυοά οοηνβηίβηΐίβιιι βί αΓΩοΐΙαΙθίΏ, βί 

ΟΓίβίηβαι ϋη βοάθηα Ιθ^ιβΙλΙογθ άβηναηά&πι, οΐ&ήβ- 

βίΐΌΛ νοοβ ίηουΐο&ηΐ ? ΑίΙ νβΓΟ ίΙθΓϋπι άθ ίΐΐίβ ΙβΓΛβ- 

ΙίΙίβ, ςηί αϊ! Οηη'δϋ βάβαι ηοηάυπι βοεββδβΓίηΙ : 

Βββηηάητη ΕναηςβΗνηι ςηιάετη ίηίτηκί $ηηΙ ρτορΙβΓ 

ηο$, ίβοηηάχιγη βίββίίοηβτη νβτοάίΙβΰΙίρΓορΙβτραΐΓβί 51 . 

Ιοί 8&ηο 608 άίΐβοΐοβ άβοΙαΓβΙυΓϋβ νοοαίίοηβπι Όβί 

ιηβιηοΓβΙ, ςυβηη (Ιοηορυπι βυοΓυοα ρωηίΙβΓβ ηοη 

ροββί Ι. ΟοηοΓΐ*»» βηίηχ $ηοηιτη βί νοβαΗοηί$ Οβητη ρα- _ ( § , |ΤΙ Τ 

ηίίβτβ ηοη ροίαί**. ΕΙ: ()ηχ αηίβ $οΗρΙα $ηηί, ίηνε- " χλήσις του θεού. Και 

Μίνατη άοΰΐηηατη κΗρία $ηηί. Οιιγ? ηί ρβτ ροίβηίΐαηι 

βί ΰοηιοΐαΐίοηβτη Βΰηρίηταηιτη, βυο ςαίουβ νβΐυβ ίη- 

ΙθΙϋ^ίΙυΓ Ι68ί&πΐ6η1ηπι, ιρβηχ ΚαΙ>βαη\\ι$ 5ί . Οβίηάβ 

νβΓαπι Όβυπι ρ&Ιίεηϋ® βί οοηδοΐλϋοηίβ Όβαπι ββββ 

οοηϋηηβΙιΐΓϋβ (αϋβίίβηίηι, υΐ ββΓνί Μ&ΐί&άβο ίηβ&- 

ηί&ηΙ, υ Ι ηοβίβπι Όβυπι οοηβοΐαΐίοηίβ βί ρ&1ίβηϋ83 

&ρρβ11βηΙ), αάάίΐ : Οβη* νβτο ραίιβηίίχ βί βοη%ο\αί\ο- 

ηύ άβί νοδΐ9 } ηί ίάβτη ίηίβτ νο$ ιβηίίαίίί, Μαιηάητη 

ΟΗτίδίΗτη Ιβ8ηιη 9 αϊ ηηο αηΐτηο βί ηηο οτβ Ιαηάβίΐ$ 

"• Εοω. χι, 1, * 3 ίοίά. Μ ίΜά. 16. 5 « ιοίά. 18, 
χν, 4. άλλος δΐ σου, άλλ' ό αυτός. Και πάλιν "Ιδε 
χρηστότητα και άποτομίαν. Τίνος ; Χριστού, 
μεν τδυς πεσόντας άποτομίαν, έπϊ δε σε χρη- 
στότητα. Τί δ' άν βούλοιντο ή απαρχή, χαί τό φύ- 
ραμα, χαι ή £ίξα, χαί οι κλάδοι, και οΐ αυτοφυείς, 
χαι οΐ δι 1 έγχεντρίσεως, εΐ μή τήν άλληλουχίαν και 
συγγένειαν, και δτι του αυτού νομοθέτου, φωναΐς 
δηλούσιν έναργεστάταις ; Φησι δε πάλιν περί τών 
ούπω τ^ πίστει Χριστού προσδεδραμηκότων Ισραη- 
λιτών Κατά μεν τύ Εύαγγέλιον έχθροι δι* ημάς, 
κατά δε έχλογήν αγαπητοί διά τους πατέρας• 
"Οθεν δηλών δ'τι αγαπητοί, τό άμεταμέλητον τών 
χαρισμάτων καΐ τήν κλήσιν παράγει τού θεού. 
Άμεταμέλητα γάρ, φησί, τά χαρίσματα και ή 
Οσα προεγράφη, είς τήν 
ήμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη* διατί ; Ίνα διά 
τής υπομονής και της παρακλήσεως τών Γρα- 
φών, α έστιν ή Παλαιά, τήν ελπίδα Κχωμεν. Είτα 
τής υπομονής και της παρακλήσεως θεόν άνακηρύτ- 
των τόν άληθινόν (ού γάρ αν ε"η θεός παρακλή- 
σεως και υπομονής, ούδ' αν πλέον έκμανοΤεν οΐ τού 
Πονηρού θεράποντες, ό Εχθρός), Ό δε θεός, φησϊ, 
της υπομονής καΐ της παρακλήσεως δψη ύμϊν, 
τό αυτό φρονεΐν έν άλλήλοις, κατά Χριστόν 
* Π>ίά. 22. δ? ίοΜ. 28. Μ ί!)ίά. 29. » Κοω. νΑΗΐ2Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. 
(61) Έχάστφ. ΓοΓίβ ηΐο βχοίάίί δ, ςηο4 &ο! ββηβαηι ίιηρίοηάαηι Γβςαίη νίάβΙιΐΓ. 161 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΕ08 ΙΛΒΕΙ1 III. 162 Ίησούν, ΐνα ομοθυμαδόν έν ενί στόματι δοξάζητε 4 ΡαΐΓβηι ϋοτηίηί ηο$ίή]$$η ΟΗήδΗ Μ . Νοη αΐίηηΐ *1φΐθ 

αΠοη, ββά βαπα, φιΐ αηΐβ ηαηΐίανίΐ αάνβηίαω ΡΗίί 
βαί, ςιιί δοηρΙοΓΑβ Ιπκΐίάίΐ, α,ηίςηβ &ά* Γιϋεπι ίη 
ΡίΙίϋΓΠ βυυηι νοοατίΐ, Όβυπι οοηβο1&ϋοηΐ& βΐ ρ&- 
ϋβηΐί®, εοηοοπϋ® άαΙοΓβηο, ίη εϋ]αβ βίο π λ ω ηοβ 
»88αηορ8ίΙ ΟηπβΙαβ, αήηίβΙβΓ οίΓοαπιοίβίοηίβ ΓαοΙηβ. 
Αΐίηί νβΓΟ ίΙβΓϋηα &ίΐ : αηηγηοί$η$ αίίςιιή νοοαίη* 
6*1, ηε αΙΙταΚαΧ; (ρΓδΒρυίίυπι) ίη ρτχρνύο αΙίςηί$ 
νοΰαίια αϊ, ηβ ΦΰητηοίάαΙηΓ : άτηιχηούίο ηίΗχΙ ε$1 % 
61 ρΓχρηϋατη ηϋύΐ β$1 β1 : &11βηάβ υθγο &ά βοςυβη- 
ϋ& : $βά οΙ?$βΓναϋο τηαηάαΐοηιηχ Όβί 6ϊ , αοη άβοπιπι. 
Μαηά&Ιυπι υθγο αΐίυά ]α&δϋ οίιτυπιοίάΊ, β,ΐίηά ηοη 
ίΐβπα : βΐ υίΓαηιςαβ Ι&πιεη βίαβάβπι &ϋ β8$θ ϋβί, ηοη 
βαΐβαι άβοπιηα. ΙΙ&ςαβ ηηυβ ϋευβ νβΓϋβ οβί, βΐ Ρλ- 
Ιθγ ϋοπιίηί ηοβίπ ^βα ΟηηδΙί, ςηί βΐ οίΓοαίΏοίβίο- τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου. 
Ούκ άλλον και άλλον, άλλα τον προκαταγγείλαντα 
μεν τήν ελευσιν του Που, παράσχοντα δε τάς Γρά- 
φος, καλέσαντα δε είς τήν του Που αυτού πίστιν, τον 
της «αρακλήσεως και υπομονής θεόν, τον της όμο- 
φροσυνης δοτήρα, ου εις δόξαν προσέλαβεν ήμας 
6 Χρίστο;, διάκονος γεγενημένος της περιτομ^ς. 
Έν άλλοις δε πάλιν φησίν • Περιτετ μη μένος τις 
εκλήθη ; μη έπισπάσθω • έν άκροδυστία τις 
εκλήθη ; μή περιτβμνέσθω . ή περιτομή ουδέν 
έστι • και ή άκροδυστία ουδέν έστιν • είτα προ- 
σχες ! άλλα τήρησις εντολών θεοΰ. Ου θεών. Των 
δε εντολών ή μεν έκέλευσε περιτέμνεσθαι, ή δι 
μή • ων εκάτερον (62) άνεϊπε του αυτού θεοΰ, άλλ' ούχ! θεών. "Ωστε είς θεός 6 αληθινός και Πατήρ του Β ηβπο ρβρ ΑοΓ&η&ηιυηι ίη πιγ8ΐβπί οοηβηπιιη&Ιίοηβιη Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, ό και τήν περιτομήν 
δια του Αβραάμ «Ις μυστηρίου τελείωσιν χρόνοις 
ώρισμένοις δούς, και τους έν άκροδυστία δια του 
Τίού αύτου προσειληφώς. 

ΙΕ'. Έτέρωθι δε λέγει * ΔεΤ το φθαρτόν τοΰτο 
(ποίον ή το ήμέτερον σώμα;) ένδύσασθαι άφθαρ- 
σίαν, φησί (63], και το θνητόν τοΰτο ένδύσασθαι 
αθανασία ν. Και πώς έστιν αγαθού θεοΰ, ε! πλάσμα 
ήν το σώμα τοΰ Πονηρού, έκ φθαρτοΰ μεν ϋ^ΰαρ- 
τον, έκ δε θνητού άθάνχτον αυτό μετασκεύασα ι ; 
"Οτε γάρ το πονηρόν σώμα και πλάσμα τού Πονηρού 
έκ θνητού μεν εις άθανασίαν, είς άφθαρσίαν δέ έκ 
φθαρτού παρά τού αγαθού μεταποιηθώ θεού, ου μόνον 
ούχ άληθεύσει δ λόγος ό γεγραμμένος, δ'τι Κατ- 
επόθη 6 θάνατος είς νΐκος, και δ'τι έπϊ τέλει 
αιώνων πάντων έκπεσε ϊτα ι, και ών δ'πως δήποτε 
ίΡΧ 67 ° Έχ^Ρ°*» °^ α προσκειμένων αυτού τοις έ'ργοις 
τού Πονηρού • άλλα και το άνάπαλιν τηνικαύτα τό 
κράτος άναμφήριστόν τε και άδιάδοχον σχήσει, τού 
θνητού και φθαρτού πλάσματος αυτού είς άθανα- 
σίαν και άφθαρσίαν άνηγμένου. "Ορα δέ μοι κάν- 
τεύθεν τόν πλούτον της σοφίας Παύλου, ήν, ώς 
εοικεν, άρθεις τόν τρίτον (64) ουρανού, έμυήθη, δ'πως 
διαφοράν μεν της Καινής και τ/;ς Παλαιάς εισάγει. 
Προδλέπων δε τήν άποστασίαν και πάσαν αυτής 
έκκόπτων ματαιολογίαν, ευθύς πάλιν ταύτα συν- 
επιφέρει. Λέγει μεν γάρ (65), ώστε ΚΙ τις έν 
Χριστφ καινή κτίσις, άνακαινίζεσθε • τα αρχαία των ^ ΙβπιροΓβ άββηίΐο ββηχίί, βοβςαβ, ςιιί ίη ρΓ«ραΙίο 
βΓΛηί, ρβΓ Ρίΐίααι βυααι &ά 86 Γβοβρϋ. XV. Αΐίοί τβΓΟ : ΟροτΙεΙ ωττηρϋΗΙ* Ηθ€ (ςαοά- 
η&ηα υθγο βιΐίαά ςη&αι οοΓραβ ηοβίΓυαι ?) χηάηβηίη- 
ωτΎ\ιρΙ%ΗΙ\Ιαΐ6ΐη, 61 τηοΗαΙε Ηοβ ίτητηοΠαΙίΙαΙβτη β3 . 
Οαοηαοάο υθγο άβοβΐ Όβαπι οοηαπι, βί εοΓρυβ οΓβα- 
ΙυΓ&Μ&ΗβββθΙ,βχοοΓΓηρΙίοίΙίςυίάβωίηοοΓΓυρΙίΜΙβ, 
βχ ηιΟΓίαΙί νβΓΟ Γ&οβΓβ ίηαιηοΓί&Ιθ ? 8ί βηίπι εοΓριιι 
ηαβίυ αϊ βΐ ογ6&Ιογ& πι β Η βχ ηιοη&ΐί ί η ίηοωοΓίαΙίΙβιΙοπι , 
βχοοΓΓυρϋοΠίνβΓοίηίηοοΓΓίιρΙίοίΙίΐΗΐθπιαΟθοοοηο 
ΐΓβηβΓβΓΓθΙαΓ, ηοη βοΐυπι ηοη νβΓαηι ΓοΓβί, ςαοά 
80ΓίρΙυπι 68ί : Μοηαδ$οτρΙα 6$ί ίη νΐαοηαηι 64 , ςυοά- 
ςαβ ίη Πηβ ββοαΙοΓυηι βχοίάβί ίίβ οπαηίουβ, ίη ςυα 
οΐίηι ροΐββίαΐεαι η&1)αίΙ ηοβΗβ, Ιαηςααπι 1&Η&, ςαββ 
ορβΓίηηδ β]υβ ιη&ΐίθ&εοοπιαιοάαίαβίηΐ ; ββά β( οοη- 
ΐΓ&πα ίΐΐΐθ οπαηί& οθΠίββίπΐθ ΟΓωίδδίααβςυβ Ιοοηαα 
ηαοβηηηΐ, βί ηιοΓί&Ιίβ βΐ οοΓΓυρϋοίϋβ 6]ιΐδ οΓβ&ΙϋΓα 
ίαιπιοΓί&Ιίδ βΐ α οοΓΓυρϋοηβ ΗοβΓα Γ0(3άίΙ& ίαβΓίί. Τα 
νβΓΟ ν ίά β πιίηί βΐ ηίο άίνί1ί&8 8&ρίβηϋ« Ρ&υΐί (ςυ&αι 
ίη ΙβΓίίυπι οωΙυΐΏ βυοί&ΐυβ άίάίοίδδβ νιάβίατ), ςυο- 
ιηοάο άϋΓβΓβηϋαπι ηονί βΐ νβίβπβ ΙββΙ&πιβηΙί βχρο- 
ηβΐ. ΡΓΦνίάεηδ ?θγο βροβί&βί&ηι Ιι&ηο, βι'υβςηβ να- 
ηίίοςυίλ οπιηί& βνβΓ80Γυ8, βίαϋπι ίβία βυ^υη^ίΐ. 
Αϋ βηίπι : δι ςηί$ ίη €Κτί$ΐο, ηαΐντα ηονα, Γβηονβ- 
παίηί, ν6(€Γα Ιναη&ηιηί, εοοε οτηηία (αοία $ηηί ηο- 
να β *. Τη υθγο νίάβ ρΓϋάεηϋΛπι,δδίρίβηϋειπαβίάθχΙβ- ρήλθεν, Ιδού γέγονβ τα πάντα καινά. Άλλ' ^ ΓίΙαΙεπι νίπ. Οτηηία νβΓΟ, ίπςαίΐ, ίά ββΐ βΐ νβίαβ βΐ 
ι ^ / „_> « „„? μ*-.... _ ~ α., υ α^_, . π ι _...• :%.- :μ δρα το δραστήριον και σοφόν και περιδέξιον τού αν 
δρός• Τα δέ πάντα, φησι, καΐ ή Νέα δηλονότι και ή 
Πιλαιά, έκ τού θεού, τού καταλλάξαντος ημάς 
έζυτφ, διά τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 
Ούκούν ααί τών παρελθόντων και τών παρόντων δ 
τού Σωτήρος ημών Ιησού Χρίστου αγαθός Πατήρ, 

" Κοπι. χ?, 5. " Ι Οογ. νιι, 13, ηονυπι ΙεβίΛΠίβηΙϋπι, βχ ϋβο $ηηί 9 ςιιί ηϋοηοϋίανϋ 
ηοί Μί ίρ$ί ρετ Οογηίηηιη ηοΗηιτη ]6&\ιπι ΟΗΗ$ίχιτη Μ • 
ΙΙ&ςυβ οοηυβ ΡαίβΓ δβΓν&Ιοηβ ηοϊΐπ ^68η Οηήβΐΐ 
ίάβαι βΓ&Ι βι ά&ΙοΓ βΐ ρροοηΓ&ΙοΓ β! αυεΙοΓ ΓβΓαηι 
ρΓβθΙθπΙάΓαπι βΐ ρΓδΒββηΙίυηα. Οϋοπαοάο νβΓΟ εοΓ- 
ρη& οΓθβιΙαΓβ ηο3ΐιβ ΓαβΓίί, οαιη ίάβηι & 8ρίπΙα 

βι ίοίά. « Ι Οοη χν. 53. Μ ίϋίά. 54. * II Οογ. ν, 17. " ίοίά. 18. 

ΥΑΕ^ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. (62) Έκάτερον. Ιΐ& δΟΓίοεπάϋΠΐ εβί ρρο Ικατίρω, 
ςηοά 1X19. η&οβί. 

(63) Φησϊ. νβΓηηπι ηοο Ιοοηαι ηίο ΙίοΓ&ηί οπίρα 
ιηυ1&886, ε* «ά σώμα ΓβΓβΓβηάυπι 6886 ΟΓβάο. ΑηΙβ- 
οβάβηβ βηίαΐ λέγει Γβ^ϋ ρηΓββίη ένδύσασθαι άφθαρ- 
α (αν. (64) Τόν τρίτον. Ι(& ηιβ. ΕΙ §ΓΛΠΐπΐΕϋοβΒ ΓΛίίοηβ• 
βΐ ββηβηβ Ιθβί ίαοθηΐ, ςυοά II Οογ. χιι, 2, Ιε^ίΙηΓ, 
Εως τού τρίτου ουρανού. 

(65) "Ανακαινίζεσθε. νβΓοηαι ηοο εχρίίο&ΐίοηίβ 
Ιοοο α ΡηοΙίο &άάί1ηπι.6886 ρυΐο, υΐ ίηΙβΙΠ^βΓεΙαΓ, 
β&ηοΐαηι ΑροβΙοΙαπιηον» ΟΓββΙϋΓβθ βΙϋάίϋπιυΓ^θΓβ. 163 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΗΙΑΒΟΗΛ ΟΡ. 164 βΟΐϋΒ ΟΓ&ίΟΓ Ι9Λ13Β ν&ΙίοίηίϋΠϊ &άηίΙ)βΛΐ,βΙάΊθαΙ : Υοε Α «ύτός ήν καί δοτήρ, καί προνοητής και δημιουργός* ΒηίϊΆ Ιβ/ηρΙχιηχ Ώβί νινί β$ίχ$; $ίαιΙ άχχχί ϋ6\ι$. 
Οηία ΗαΙϋαοο χη ίΙΗβ, α ατηοηίαϋο, $1 βνο χϋοηιηχ 
Ββχι$, ίρ$χ νβτο βτχιηί τηίΜ ροριιΐχι* β1 . 8ί ί£ίΐιΐΓ ΟηηβΙί 
η 08 8υα)υ8 Ιβωρίαπι, ρΓοαΙ Ραυίιιβ οΐ&αιβΐ, ΙββΙβαι 
βίΓβΓβηδ Ιδ&ίβαι, ηβςαβ αΐίυβ Γϋίίϋβϋβ,ςυί ροΓ Ιβ&ίαζη 
ΙοοαΙαβ ββί,ςϋδιιηίρββ ΌβίΡίΗαβ,ο^ ϋδ ΙβιηρΙϋηιάΊνί- 
ηιιβ Ρβυΐυβ η ο η 6886 ηονίΐ, βΐ Ι&ΐββ νοοαΐ, ιιΜ Ι&η- 
άβαι ββΐ ΟΓβ&ΙυΓΑ Μ&ΐί ? ιι1>ί άαο βί ορροδίΐα βίοι ίη- 
νίοβπι ρπηοίρία? Πώς δ' δν ειη πλάσμα το σώμα του Έχθροΰ, του αύ- 
τοΰ πνευματοφόρου ρήτορος, τη* Ήσαΐου προφητεία* 
οίκειουμένου καί λέγοντος • Ύμεΐς ναός γαρ θεοΰ 
έστε ζώντος • καθώς είπεν 6 θεός, "Οτι έν οικήσω 
έν αυτοί; και έμπεριπατήσω * και έσομαι αυτών 
θεός, και αυτοί εσονταί μοι λαός ; Εί ουν Χρι• 
στοΰ μέν ήμεΤς ναός, ως Παύλος βο$, μάρτυρα τον 
Έσαιαν προϊστάς, καί ούκ άλλος ήν θεός, ό έν 
Ησαΐα λαλήσας, άλλ' αυτός ό του θεοΰ Γ\ός, ου ναόν ήμας δ θεσπέσιος Παύλος οιδε καί αποκαλεί, που τό πλάσμα του Πονηρού ; που δε ή διπλή καί άν< 
τικειμένη αρχή ; 

Χνΐ.ΡοΓΓΟ ίάβπι ΓβΙθ£θΠ8 νθΗίαϋβ Ιαοβοα,ηο&ςυο 
&ά ρυΓϋ&ίβιη βΐ ββοβδβίοηβιη &1> ίοαροΓίβ Γαοίβηάααι 
οοοοΓίαΙυβ, υΐ ίη ΩΠοβ βί ηΊί&β Οβί ΓβίβΓαπιυΓ, &ϋ : 
Υο$ βηίτη βΓίΙίι κηχΜ χη (ϋχο$ βΐ βϋα$ Μ . Οοιηιηθίηο- Ιζ"'. Έτι δε άνακαλύπτων τό της αληθείας φέγ- 
γος, και καθαρούς ήμας και άφωρίσμένους παραγ- 
γέλλων είναι τών ακαθάρτων, ώς αν εις υΐοΰς και 
θυγατέρας, επάγει καί τον έπαγγειλα'μενον ταύτα, Γ&Ι ΥΘΓΟ βίί&αιβαπι, ςυί οβοβίΐροΐΐίβϋυβ,ςυοά βοί- " 6'τι Κύριος έστι παντοκράτωρ* συ ν διαπλέκει δε και Ιίοβί Οοππηαβ βϋ οηιηίροίβηβ. 8ίαΐϋΙ βΐί&πι ίηηαϋ, 
βά ςυοβ ρβΓίίηβαηΙ η« ρΓΟΕοίββίοηββ, ηβαιρβ αά ηοβ 
ρβΓ ρ&ΐΓββ. δυ^υη^ίΐ βηίηι : Ηχο ιςϋχιτ ρτοτηί$$α Ηα- 
οβηία, άίΐβοίχ, ρηΗβΰβιηη* ηο$ χρ$ο$ αο οτηηίΙ>χι$ $οτ- 
άιδαι εαηιίδ βΐ $ρίηΙχα 9 ρβΓ/ιεχβηΙα ίαηοίχβΰαϋοηβηχ 
%η ϋηχοη Όβχ 69 . ΙΙ&ςυβ ηοοίβ η ©ο ρΓοωίββΛ Γ&οΙα 
βαηΐ, ίηίΐίο Γ&οίο α ρ&ίηϋυβ. ΕΙ ου]ϋ8 Όβί ίΐΐβ βδΐ 
ρορυΐυδ, βίϋϋάβιη δΐιπααβ βΐ ηοβ : βΐ βίουΐ ηοηαίηβΒ 
ρυπ 083ΐΐςυθ νβίβηβ ΙβΒίΛΐηθηΙί Ιβπιρίυιη βυπί Ώβ\, 
ίΐα ςυοςαβ ρυτί ίη ηογο ΙββΙ&ωβηΙο Ιβωρίυπι θ^υ3- 
άβηα ϋβί βυηΐ. Ό υ ω αιιίβιη βυω οοηάίΙοΓβπι οπι- 
ηίυαι ίάβπι νθΓίΙ&Ιίβ ρΓβοο βΰθριβδίοαβ αρρβίΐαΐ, ηοη 
ιηίηϋβ ΡαΐΓθπι ϋοηιίϋί ηοδίΓΐ ^6^ϋ Ο^Γίβϋ, ςυ&πι προς τ ίνας αι έπαγγελίαι, δ'τι δια τών πατέρων 
προς ήμας • επιφέρει γάρ • Ταύτας ουν έχοντες 
τάς επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσω μεν εαυτούς 
άπό παντός μολυσμοΰ σαρκός και πνεύματος, 
έπιτελοΰντες άγιωσύνην έν φόβψ θεοΰ. "Ωστε 
ήμεΤς μεν έπηγγέλμεθα ταύτα, άρζαμένης της επαγ- 
γελίας άπό τών πατέρων. Και οΰπερ εκείνος ό λαός 
θεού, του αύτου και ήμεΤς• και ώς τών έν τη Παλαιή 
οι καθαροί ναός του θίοΰ, οΰτω και οΐ έν τζ Νέα κα- 
θαροί ναός του αύτοΰ θεοΰ. Κτίστην δέ πάντων πά- 
λιν πολλάκις 6 αυτός της αληθείας διαγγελλωνκ^ρυξ, 
τον τε Πατέρα του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, και 
αυτόν τον άληθινόν αύτοΰ Πόν ούδεν ήττον καταγ- νβΓίΐαΐ β^ϋ8 ΓίΙίϋΠΐ ρΓ«άίοαΙ, ίη ϋβ ςαοςηβ Ιοοίβ, ίη ρ γέλλει, και έν οίς 6μνεϊ τήν χάριν την δοθεϊσαν αύτψ ςαίοαβ ^γαΙιαοι 8ΪΙ>ί ά&Ι&ηα, βΐ νίηι ωγβΙβΓίί βίοί 
ΟΓθάίΙί οβ1βΙ)ΓβΙ. Μοηοηδ οηίηα, βίοι, πήηίααο υπι- 
ηίαηι, ά&Ι&οα οιββ ^Γ&Ιί&ηι &ηηυηϋ&ηάί ^βηϋΐίουβ 
άίνίΙί&8 ίιηρβΓΒΟΓυΙα^ίΙβδ Ο^ΓίβΙί, βί άοοβηάί οαιηββ, 
ςυΦ &ϋ οβοοηοοαία αιγβΙβΓϋ & βΦουϋβ ίη Όβο 
&1)$οοη(ϋϋ ; δίαΐΐπι &άάϋ : Οηί οτηηια ΟΓβανχί ρβν 
^ίί^^^η ΟΙιηίΙητη. ΙΙαςυβ οαιηίυαι οοηάΊΐορ Ρ&Ιθγ 
681, οοαηίυοα νβΓΟ οοηάίΙοΓ βϋ&πι Ρίΐίυβ. 8ίοαί 
οηίηι ηαίιΐΓΒ, ίΐα βί ροΐβδί&β, ε! ίοαρθηυω, βί 
ροίβηΐίβ, θΐ ΟΓΟ&ϋο νίδί&ίΠυιη οαϊηΐυαι βί ίηνίβίηί- 
Ιίαω, &ο ΓβΓυπι βχηοη βχβίβίοηϋ^υβ βά βχίδίβηΐίβιη 
ρΓοάυοίίο οοααΓηυηίβ υΙΚςυο βί )'η(1ίνί8& βαοΐ. ΕΙ 
ροβί ρ&αο8 : ΡΓορΙβΓβα {ΙβοΙο ρβηηα τηβα αά ΡαΙητη 
Όοτηίηΐ ηο$(ή ^^8xι ΟΛπ$ίί, βχ ςιιο οη\ηχ$ ραΐβηιϋα$ και τοΰ καταπιστευθέντος μυστηρίου τήν δύναμιν. 
ΕΙπ&ν γάρ, ώς « Έμοί τψ έλαχιστοτέρψ πάντων εδόθη 
ή χάρις αϋτη έν τοΤς Ιθνεσιν εύαγγελίσασθαι τον 
άνεξιχνίαστον πλοΰτον τοΰ Χρίστου καΐ φωτισαι 
πάντας, τις ή οικονομία τοΰ μυστηρίου τοΰ άποκε- 
κρυμμένου άπό τών αΙώνων έν τψ θεψ, » αύτίκα συν- 
άπτει * τφ τα πάντα κτίσαντι δια 'Ιησοΰ Χρίστου • 
ώστε πάντων μέν κτίστης ό Πατήρ, πάντων δε κτί- 
στης ό Γιος. Κοινόν γάρ καί άδιάφορον ώσπε^ ή φύσις, 
και ή εξουσία καί ή βασιλεία, καί ή δημιουργία τών 
ορατών τε πάντων καί αοράτων, καί ή έξ ούκ όντων 
είς τό είναι προαγωγή καί ούσίωσις. Καί μετ' ολί- 
γον • Τούτου χάριν κάμπτω τά γόνατα μου προς 
τόν Πατέρα τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, έξ χη οιζϊο 6ί ίη ίβηα ηοτηίηαΙιΐΓ 70 . Οηιηίβ ρΕίβΓηίΙαβ π ου πάσα πάτρια έν ούρανψ καί έπί γης όνομάζε- 
ίηςαίΐ, ηοη βυΐβπι : &Ιίςυ&, &1ί& νβΓΟ ηοη ίΐοα). ται. — Πάσα πατρία, φησίν, ουχί * τις μεν, τις δ' Νβςοβ άθ οαιηί οωΐβδϋ βοΐυπι ΙοςυϋϋΓ, ββά άβ 
οηιηί, δί νβ οοείθδίβω άΐθ88, δίνβ ΙβΓΓββίΓβπι, βίνβ οιώ- 
ηβηα, βίνβ ρ&γΙθπι : οιηηίυιη ίΙΙοΓϋΐη οοηάίΙοΓ ββΐ 
ϋθϋβ βί ΡαΙβΓ Οοηαίηί ηοβίπ ^68α ΟηπδΙί : βί βο 
βηίαι οηιηίβ ρ&Ιβπιίΐ&β ίη εωΙο βί ίη ίβιτα, βίοηΐ 
ο1&γθ Ραυίυδ, -βρεοίαΙοΓ ίάβπι βί άοοϊοτ ΓβΓϋπα &1)8- ' 
οοηάίΙοΓϋπι, ρΓοηυηΙί&Ι, ηοωίηβΙϋΓ. Αΐίοί υογο 
βοάβηι πιοάο άβ ϋβο άίβββΓβηβ &ϋ : ϋηα βάβ$, ιιηη$ 
1>αρϋ$τηχΐί, ηηχα Ό$χι$ €1 ΡαΙβΓ οτηηίχιτη, ςχιχ αϊ 
»χιρβτ οτηηια βί ρβτ οτηηια, βί %η ηοοχ* οτηηίοη$ 71 . ου, ουδέ πάσα ή ουράνιος μόνη, άλλα κ£ν ούράνιον 
εΓπτ,ς, καν έπίγειον, καν μέρος, τούτων απάντων 
εστί δημιουργός ό θεός καί Η ατή ρ τοΰ Κυρίου ημών 
Ίησοΰ Χρίστου • έξ αύτοΰ γάρ πάσα πάτρια έν ού- 
ρανψ καί έπί γης, ώς ανακηρύττει λαμπρώς ό τών 
απορρήτων καί θεατής καί διδάσκαλος, ονομάζεται. 
Καί έν άλλοις δέ τά αυτά θεολόγων, Εις Κύριος, φησί, 
μία πίστις, Ιν βάπτισμα, εΤς θεός καί Πατήρ 
πάντων, ό έπί πάντων, καί διά πάντων, καί έν 
πάσιν ήμΐν. Άδιάστατον δέ και άμέριστον, ώσπερ • 7 II Οογ. νι, 16. «• ί5ίά. 18. 6 • II Οογ. νιι, 1. 10 Ερηββ. πι, 14. 7 ' Ερηββ. ιν, 5. 165 ΟΟΝΤΕΑ ΜΑΝΙΟΗΛΕ08 ΙΛΒΕΚ III. 166 τήν φύσιν και τό θέλημα, οΰτω και τήν δημιου^γίαν ^ Ουπιςαβ ί(3 β πι ηθ98θΙ ΡλΙγθπι βΐ Ρίΐίααι, βίοαΐ ςαοά χλι τό κράτος είδώς του Πατρός, καϊ του Που, τά 
αυτά και περί του Σωτήρος πεπα£ρησιασμέν$ κρά- 
ζει ιρωνζ. Έν αύτψ γαρ, <ρησϊ, έκτίσθη τά πάντα. 
Πρόσεχε • Τα πάντα, τα έν τοΤς ούρανοΤς και τα έπϊ 
της γης. Καϊ ινα μή ή μανία Χήρους άλλους ταΐς 
ΙεραΤς φώναΐς ύποβάλ^, ετι κατά συνέχειαν έπεξ- 
ήγεΤται, τίνα είσϊ τα έν τοϊς ούρανοΤς και τα έπϊ της 
γης, δτι τά ορατά καϊ τά αόρατα, και ταΰτα πάντα 
έν αύτψ φησι έκτίσθαι, και δι' αύτοΰ και εις αυτόν. 
Πώς ούν ή άποστατική λύσσα των μεν ορατών άλλον 
πράττει ποιητή ν, άλλον δε των αοράτων ; ΕΙ γαρ 
«όντα διά Χρίστου καϊ εις Χριστόν εκτισται, και 
αυτός έστι προ πάντων, και τά πάντα 1ν αύτψ συν- 
έστηκε, που ή δημιουργία του ΈχΟροΰ ; Και αυτός &ά η&ΙιΐΓ&ιη βί νοίυηΐ&ίθω, Ηα βί ςαοά &ά ογο&Ιιο- 
ηβπι βί ροίβηϋαπ), ίηδβρβτβώίΐββ β38θ βί ίηάίνίβοβ, 

θδΐάβΓΠ βΙί&ΙΒ άβ δβΓΥ&ΙΟΓβ 1ίΙ)6Γ8 νοοβ ρΠ)1θα;ϋίΙϋΓ. 

Ιη ίρ$ο $η%η\ % ίηααίβηβ, ονβαΐα αιηΐ οτηηία 7 *. ΑΙΙβηάβ. 
Οηιηΐα, ψια ίη οωϋδ βί ίη ΙβΓΓα δΐιηί. ΕΙ ηβ ίηδ&ηα 
οοηοΓβ ηυ£&8 βυαβ νβΓϋίβ β&οπδ &ίΓποί*Γ6ί, ίη ββπβ 
ΟΓ&Ιίοηίβ βάίβββπΐ, ςυ£α&ιη βίηΐ β& ίη οωΐίβ βί ίη 
Ιθγγε; άοοβΐ βηίηι νίβίοίΐία βί ίηνί8ΪΙ)ίΗ&, βί οαιπία 

ίη 60 0Γ6&1& 6836, βί ρβΓ βϋΠ), βί ίη ίρδϋΠ). ΟϋΟ- 

πιοάο ίΐ&,φΐβ αροδΙ&Ιαηιαι Γ&ϋίββ α Π υ πι νίβίοίΐίυπα, 
λΐίυαι ίηνίβίοίΐίυηι ΓβΓυαι οοηάΊΙοΓβπι ΓαοΐΙ ? 8ι 
βηίαι οηαηία ρβΓ ΟηρίβΙαπι βί ίη ΟηπδΙιιηι ΟΓββΙα 
δϋηί, θΐ ίάβηι ββΐ αηΐβ οπιηία, βί οααηία ίη ίρβο οοη- 
8ΐ9ίιιηΙ, υοί Ιαηάβπι ββΐ ΟΓβΛίίο ηοβίίβ ? 8&ηβ ίρββ μ]εν 6 Αγαθός προάγει* προάγων δε συνέχει, συνεχών Β ΐΐΐβ 1>υηιΐ8 ϋβαβ ρΓοάυοίΙ ; ρΓοάαοβηβ νβΓΟ οοηΐίηβΐ ; δε καϊ της διαμονής προνοείται. Έκ ποίας άλλης 
ενεργείας δώσουσι τών του θεού δημιουργημάτων 
τήν έξουσίαν τψ Έχθρψ, ει μή άρα δι' αότων, έν ψ τε 
πληρωταϊ τών θελημάτων είσί του Εχθρού, και έν ψ 
μή πεφρί/ασι θεομαχεΤν ; Ούτοι γάρ κατά του κοινού 
Δεσπότου και πλαστού στόμα πλατύναντες δύσφη- 
μον, και κατά της δημιουργικής αυτού έπανιστάμε- 
νοί κυριότητος, και τοις εκτόποις πάθεσιν ύποκα- 
τακλ(ναντες εαυτούς, έξ ων τε θεομαχούσι, καϊ έξ 
ων δρώσι τά άθεσμα, εαυτούς ύπέφηναν ώς αληθώς 
δημιουργήματα και δούλους του Εχθρού. ψ φ γάρ τις 
ήττηται, τούτψ καϊ δεδούλωται. Άλλ 1 ώσπερ έκόντες 
προς τά πάθη κατασυρόμενοι (66), και κατά τούτο 
της δημιουργικής Προνοίας και τής προς τον άληθι οοηΐιηβηβ νβΐΌ ρροβριοίΐ υΐ ρβΓδβνβΓβηΙ. Οαο υθγο 
&1ίο βτ£απΐθηΙο ηοβίί ροΙββΙβΛβπι ίη ΟΓβ&ΙυΓ&δ Όβί 
νίηάίο&ουηΐ, ςυβηα βχ βο, α,ιιοά ίρβί ρβΓβοίυηΙ νο- 
Ιυηίαΐβπι ηοβίίδ, βί ηοη νβΓθηΙιΐΓ Ό θ υ πι ίρβηιη 
ορρα^η&Γ6? Ιρβί βηίαι, άυαι οοπΙγ» εοπιηιαηβηι 
Οοηοίηηπι βί οοηάίΙοΓβαι ίηΓ&αιβ οβ βρβπυηΐ, άο- 
αιίηίυαιςηβ β]αβ, ςυο(Ι ΟγθβΙοπ οοσιρβίίΐ, ορρα- 
βα&ηΐ, ίηβοΙβηϋοαΒςιιβ αίΓβοϋουβ δβΐρβοδ δυϊ^'ί- 
είαηΐ, Ιαπα ρυ^ηβ δϋβ ίη Οβυπι,Ιϋΐη ϋΐίοϋίβ βοϋο- 
ηίουβ ρπ)β&ηί, 86 ίρδοβ νβΓβ ΟΓβ&ΙυΓ&β βί ββΓνοβ 
ηοβίίβ 6886. Α ςαο βηίηι α1ΐςαί3 νίοΐυβ βδί, &ο 
βοάθπι ίη δθΓνίΙαΙβπι ββΐ ΓβάαοΙυβ. δίουί &υ1βαι 
βροηΐθ ηοβίΓβ ίη αίΓβοΙϋβ ηοδίΓΟδ &1)Γβρ(ί ρΓονΐάβη- 
Ιί& Ογ6&Ιοπ8 θ]ϋβςαβ αϊ νβΓΐ οοηάίίοπδ ροβδβββίοηβ πλάστην οίκειώσεως διαπίπτομεν, τον Ιΐονηρόν ^ θχοίάίηιυβ, νίοίδβίαι νβΓΟ ηιαίυπι άοηιίηυαι ηοοίβ δΐ δβσπότην ΙαυτοΤς έπεισάγομεν, και τήν γλώσσαν 
όξύνειν κατά του εύεργίτου και πλαστού ύπό τού 
Πολεμίου άναπεισθόμεθα * ούτως αν τών παθών το 
σκότος έκ^ύγωμεν, καϊ τήν τε ψυχήν και το σώμΐ 
θεοΰ δημιουργήματα έπιγνώναι θελήσωμεν, αύτίκα 
μεν έλαύνομεν της καθ* ημών τυραννίδος τον ΈχΟρόν, 
και όφθαλμοις όρώμεν κεκαθαρμένοις μηδεμίαν 
Ιχοντα καθ' ημών μήτε Ισχύν, μήτε κυριότητα, άλλα 
συμπατούμενον και διαγελώμενον 6<ρ' ημών, αυτόν τε 
και πάσάν αυτού τήν δύναμιν. Έπϊ ασπίδα γάρ, 
φησϊ, καϊ βασιλίσκον έπιβήογι καϊ καταπατήσεις 
■λέοντα καϊ δράκοντα. Έως δ' $ν ταϊς ψυχοφθόρο ις 
ήδοναις ιλυσπώμεθα (67), καϊ οπίσω τών επιθυμιών, 
προς ας ή μας ό Εχθρός συνωθεί, πορευώμεθα, καϊ αβοίβείιηυδ, βί αά αουβηά&αι ίη οβηβΓ&οΙοΓβηι Ιίη- 
^ααπα &1) ηοβίβ&άάυοί ηοβραΙΐηιαΓ ; ίΐβ,βί αίίβοΐυυπι 
ο&Π^ίηβΕΟ Γϋ£;ί&ηιυ8, ΓβοίΙβ βί&ηίπι&αι βί οοΓρηβ ρΓΟ 
ΟΓβαΙϋΓΐδ Όβί &^ηο866Γθ νβΐίπιυβ, ία πι βΐ&ΐίαι 
ηοδίθπι & ίνΓ&ηηίοο ίη ηοβ ίπιρβηο Γβρβίϋπΐϋβ, βί 
ρυήβ οοϋϋδουπι ηυ11& «ιάνθΓδυβ ηοβ νί αυΐροΐβδί&ΐβ 
ίηβίΓυοίαηι, ββά οοηουΙΙ&Ιυπα ροΐίαβ & ηοϋίδ βί 
οοπι ο πιπί βη& ροίβηΐία Ιυάίοηο η&οίΐηοα οοηβρίοί- 
ηαυβ. ΒηρβΓ α$ρίάβ βηνη 9 ίηςηίΐ, 61 Ι>α$ίΗ$ΰο ςταάίβ- 
Π5, ΐ6οηβτηςη6 βί άταωηβιη ωηονΙοαΜε 73 . Οααηάο 
▼6γο ίη νοίυρί&ΐίοιιβ, αηίηιβ ρββΙίοϋΒ, νοΙυΙ&παϋΓ, 
βί οϋρίάίΐβίβδ, ίη ςαββ ηοβϋβ ηοβ ίπιρβίΐϋ, δβοία- 
εππγ, αο ίϋπι Ιίη^υα Ιιιαι νϋ& ηιίηηβ βί 1>οηί ϋβί 
ηοδίή η&ΙυΓΛΠΐ βί ίπιρβΓίυπι, βί ΟΓββηάί άί^ηϋαΐβαι τε'μνωμεν τζ γλώσσ^ και τψ βίψ, καϊ διχάζωμεν είς ββοβηΐυβ βί ίη ορροβϋ&β ρ&Γΐββ άίνί(Ηαιυ8, μαχομ^νας μοίρας του αγαθού καϊ ενός θεού ημών 
την φύσιν καϊ τήν βασιλείαν, καϊ το τής δημιουρ- 
γίας αξίωμα, ούμενούν ούκ αν ημών ούδενϊ γένοιτο 
της υπεξουσιότητος καϊ τυραννίδος έλευθερωθήναι 
τού Έχθρυύ, καϊ προς τόν άληθινόν ημών θεόν καϊ 
πλάστην, και το φώς τής ε*ς αυτόν εύσιβείας έναυ- 
γασθήναι. Διά γάρ τού σχίσαι τήν μίαν αρχήν καϊ 

" Εροββ. ιν, 6. η Ρ8&1. ζβ, 13. Π6Π11Π1 

ηοβίπίπι Ι&πι ηβ&Ιο 6856 ΙίοβΜί, υΐ βϋ ηοδίίβ βη- 
ρΓ6πι& ροΐββί&ΐθ βί ΙγΓ&ηηί(ΐ6 ΙίοβΓβΙυΓ, 61 &ά νβΓυπι 
ΐ)βυηι ηοδίΓϋπι αο οοηάΊΙοτβηι Ιαοθαιςυβ ρίβΐ&ΐίδ, 
ίρδί ρΓΟοαηϋδΒ, ρβΓάυο&ΙΰΓ. Όβππι βηίπι ββο&ιηηβ 
υηυηι βί ίάβαι ρπηοίρίυπι, βί ηοβ &ο ίρβο βϋβίΓαηί- 
πιοβ, αίςυβ αάβο νβηιηι ογ6&Ιογθπι βί Οοηαίηυαι 
&1)Γ0£&αιη8, ηοβίίβ, ηοο ίρβο πα&βηαπι ίη ηοβ ρο- ΥΑΗΙΛ ΙΕ0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΕ. (66) Κατασυρόμενοι. II» Ιβββ ρΓΟ κατασυρόμενα, 
ςαοά οοάβχ βχηίόβΐ, αο β! αα πάθη νοχ ΓθίβΓβη(ΐ8 
8Ϊ1, εαιη ροΐίαβ λα έκόντες ρβΓίίηβΓβ ηοχυι ΟΓΛίίοηίβ οβίβηάβί. 

(67) Ιλυσπώμεθα. Ώβ ηοο νβΓΟΟ Ιθ^β δ&οΐαβίβαΐ 
Βοοη&Γίαω ίη Ηίίτοζοκο, ρ&η. η, ρ. 798. 167 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 468 ΙβθΙ&Ιβηΐ η&βΐυβ, ου πι πι&£Π& βΓηο&οί&ηοβίαΐρβΠίΙ, Α ταύτης ή μας αύτους άπο^ρήξαι, και τον μεν αληθι- ηιιοδ δοίΐίοβΐ βίβί ίΙ& ]&αι οοποχίοβ ΓβάΌΜάΊΙ, οΐ 
ΟΓββίοΓ βΐ Όοαιίηυβ αρρβΙΙβΙιΐΓ. Ουο αυίά νβΐ πιίββ- 
πιπι ιο&^ίβ νβΐ ίωρίιιοα οο£ίΙ*π ροΙββΙ? ΑοοβΛϊαιυβ 
βοίΐίοβΐ, ΓβϋοΙο ΟβαΙοΓβ, &ά ηοβίβπ), θί άβδβΓβηίββ 
δθΓν&ΙοΓθοα αά ρβΓϋΊΐΟΓβηι οιΐΓΠΠίιΐδ : άββρίοίπιυΒ 
βυω, ςυί Γβ^ηϋοι οοβίοηιπι ηοβίδ βΠβΓΐ, ςυί νβΓΟ 
αά ρα3η&πι βίΜ ρ&Γ&Ι&πι ηοβ ρβΓίΓ&ΙιίΙ, β υ ω ου πι 
βίυαίο ββοΙ&ιηυΓ, βΐ οαιη άβοβρίοΓβ άβοβρίί ίρδί ία 
£βηβηη&πι ί£αΪ8 «Ιβπιί οοηάβπιηΛΠ νοίυπιυβ. νδν ποιητήν καϊ Δεσπότην άθετήσαι, μεγάλην χαθ' 
ημών λαμβάνων τήν αρχήν 6 Έχθρδς, πείθει τότε 
μετά πολλής της εξουσίας, ους ήδη ελαβεν υποκύ- 
ψαντάς αύτοΰ ταΐς όρμαϊς, και ποιητήν και Δεσπότη ν 
αύτδν άνομολογεΐν. Και τ( £ν ε*η τούτου άθλιώτερον ; 
Καταλιπόντες τόν Δημιουργδν προέλθωμεν (68) τψ 
Έχθρψ, και τόν Σωτήρα φυγόντας τψ φθοροποιψ 
προσδραμεΐν, καΐ τδν παρέ/οντα μ£ν τήν των ουρα- 
νών βασιλείαν υπεριδειν, τψ δε πρδς τήν ήτοιμα• σμένην αύτψ κόλασιν Ελκοντι σπουδαίως κατακολουθεϊν, και είς τήν γέενναν του ατελεύτητου πυρδς τψ 
άπατεώνι τους άπατηθε'ντας συγκαταδικάζεσθαι. 

XVII. Αϊ, Ο νοβ ΠΛίϋΓβΒ ΠΟΒίΡ© βί ΟΓβ&Ιίοηίί, ΙΖ'. Άλλ*, ώ κοινωνοί τήσ ημών φύσεως καΐ δη- 

ςαο Ιλπιοπ άοηο βΐ ίυτβ βχοίάίβΐίβ, ρ&Γΐίοίροβ, βνί- μιουργίας, κ£ν έξίστητε τής δωρεάς, δψε γοΰν άνα- 
£ΪΐαΙβ Ι&ηάβαΐ αΐίςα&αάο, βΐ αηίιη&8 νββίΓΟδ αά νήψαντες επιστρέψατε τάς καρδίας υμών προς τόν 
οοπιιηαηοιη Οοπιίηυιη βί οοηάίΙΟΓθζη ποβΙγοπ), οβ- κοινόν Δεσπότην και Δημιουργδν, πρδς τδν εύεργέτην ηβΓ&οΙΟΓβιη ίΐβπι βί ρΓονίβΟΓβπι, οοηνβΓίϋβ, &(1 
βτιιη, ίηςυ&ιη, ααί οοΓραβ Γοπη&νϋ, ααί &ηίπι&ηι 
ίηβρίΓβνίΙ, ςαί ρΓορΙβΓ ?οβ ο&Γπβπι αββαπαρβϋ, ααί 
ηοπιο ΓαβΙυβ ββΐ, βί οΓαοίβχαβ, βί Γββαιτβοϋοηβηι 
ρΐΌρπο βυο οοΓροΓβ ΓβΒίϋαίί. Α£ηο•οϋβ 1)0 η α πι 
θ,] υ β ΡβίΓΟΠΐ, ααί ρβΓ Ρίΐίαπι βί δρίπΐυπι βααπι 
ββ,ηοίαιη οωηίαβχ ηοη βχβίβίβηΐί^ιΐδ ρπ>άαχίΐ, νίβί- 
Ι)ί Ι ιλ βί ίηνίβίοίΐία, ροΐββίαΐββ, βί ρπηοίρβίηδ, βί 
ίρβαω ςαοαυβ ηοβίβπι ; ηοη ααίάβπι ηα&ΗϋβΒ σαίά'ςα&ιη 
ίϊΐί Ιποαβηδ : αοθϋ! ςαοπιοάΌ βηίπι ββοηο πι α Ι υ αϊ 
ρΐΌποίβοί ρο88βΙ? 8β(1 οοηίΐβίίβ ρΛΓίίοίρβηα Γβάάβηδ, 
ςυ&αι ίρβθ ιη ηα&Ηϋ&πι οοηνβΓίϋ, ηοη πιίηυβ &ο ίΐϋ, 
ςαί ίρβί ηυηο οοββςηυηΙϋΓ. Ν&πι θί ίΙΗ, ροβίςα&πι και προνοητήν, πρδς τδν διαπλάσαντα τδ σώμα, καΐ 
έμπνεύσαντα τήν ψυχή ν, πρδς τδν δι' ή μας σαρκω- 
θέντα, καΐ ένανΟρωπήσαντα, καΐ σταυρωθέντα, καΐ 
τήν άνάστασιν δια του οίκείου σώματος έγκαινίσαντα. 
Έπίγνωτε τδν άγαΟδν ΙΙατέρα αύτοΰ, δς δια του 
Που και δια του αγίου Πνεύματος αύτοΰ πάντα ύπ- 
έστησεν έκ μή δ'ντων, τά δρατά και τα ά<5ρατα, τάς 
δυνάμεις, τάς εξουσίας, και αύτδν τδν έχθρδν, ου πο- 
νηρίας μεταδούς, μήτι γένητα; ! πόθεν γαρ έν τψ 
άγαθψ ή μετάδοσις του κακοΰ ; άλλ* άγαθύτητος άπό^ 
λαυσιν παράσχων, ην εκείνος μετεβαλεν είς κακίαν, 
ώσπερ και οΐ νΰν πειθαρχοΰντες αύτψ. Καϊ γαρ καΐ 
ούτοι λαβόντες μέγα άγαθδν τδ αύτοδέσποτον των ίπιρθΓίυπι ία ΓΛϋοηβω δϋΛΠΟ, πιβ^αυπιβΒΩθ 1)θηαπι, ρ λογισμών, δι' ου και πλάστης εικονίζεται, μετέστρε• η&ο(ί 8ϋη1, ρβΓ ςυοά ίρβθ βϋααι Ογθ&Ιογ ΓβρΓβΒββα- 
ΙβΙυτ, ί(1 ςυίάβοα, ϋδαπα β]ϋδ ρβΓνβΓίβηίβδ, ίη πι&χί- 
παπί ηοαίαω ΐΓαηθΓοπη&ηιηΙ. Ουοά βηίπι &ά Ογθα- 
ΙΟΓβπι Ι&ηάΑηάυπι &οοβρβΓβηΙ, βο αά οθΙθΟΓαηάυαι 
ηοδίβπι υβί βυηΐ : βί ςυο γθοΙθ υβί Ωβη ροΙβΓβηΙ 
ηβΓβάββ Γθ^ηί οωΙβΒίίβ, βο αΐιυβί ^βηβηη&πι ί^ηίβ, 
άί&οοίο ρβΓ&ϋ, ίη£Γβάί &11&1>0Γ&η(. δθά βνί^ίΐαΐβ 
ΐΛπάβπι, δτΐΓ£ϋ6, νί^ίΐαΐβ, υΐ ροίεβί&β αοδϋδ ΓβρβΙ- 
ΙαΙυΓ & ν ο Ι) 18 ; ηβςυβ 8ΐ1 νοδ Γβρϋβ ΑροβΙοϋ νβΐ 
ροΐίυβ βρίπΐϋδ β&ηοϋ ρΓ&άίοΙίοηββ ίηιρίβηάββ. 
8ρίπΙϋΒ βηίπι άϊβθΓΐθ αϋ : ϋΐΐνηίί ΐ6τηροΗ6η$ ςιιί- 
άατη α {ίάβ ηοβάβηί, αΙί6ηάβηΐ€$ *ρπϋ\ι\ εττοτύ βί 
άοοίτίηκ άχτηοηίοηιτη, ρβτ Ηχιροοήήη ΙαΙ$ίΙοςνοηΐΜ 
ςνοηιτη ΰοηκίβηίία οαχύεηο ϊηχι$ία 6$1 : ρΓοΗίδβηΙίητη ψαν τοΰτο, τήν χρήσιν αύτοΰ δ ιαφθεί ράντες πρδς 
έσχατον κακ<5ν δι' ου γάρ δμνεΐν ελχβον τδν δημιουρ- 
γδν, τούτψ πρδς ύμνους έχρήσαντο τοΰ Έχθροΰ. Και 
οτι Φ χρωμένους ένήν τη; των ουρανών βασιλείας 
κληρονόμους γενέσθαι, τούτψ παραχρώμενοι σπου- 
δάζουσι τήν γέενναν τοΰ πυρδς, δ ήτοίμασται τψ δια- 
δ<5λψ, ύπελθειν. 'Δλλ' ανανήψατε, διανάστητε, γρηγο- 
ρήσατε, ώστε τοΰ Έχθροΰ τήν έξουσίαν άποσκευασθή- 
ναι άφ' δμών, μηδΐ εφ* ύμας παραστήσατε τάς άπο- 
στολικάς προφητείας, μάλλον δε τάς του Πνεύματος, 
πληρουμένας. Και γάρ τδ Πνέΰμα ρητώς λέγει • Έν 
υστέροις καιροΐς άποστήσονταί τίνες τής πί- 
στεως προσέχοντες πνεύμασι πλάνης (69) και δι- 
δασκαλίαις δαιμόνων, ύποκρίσει ψευδολόγων ηκύβη, ίιιύβηΐίιιιη αΜχηβΓβ α άΜ$ ςηο$ Όβη$ ίη Ό κεκαυτηριασμένων τήν ιδίαν συνείδησιν, κω- 
%ι$ηηι ωηάχάχΐ " ; ςα«, ίηςαιΐ, Όου*, ηοη &υ!βπι λυύντων γαμεΐν, άπέχεσθαι βρωμάτων ά ο θεδς 
ηοδίίδ οοηάίάίΐ. Ουίουδ &ιι1βπι? Ρίάβΐίοαβ, βί ϋβ, έκτισε ν εις μετάληψιν. "Α, φησιν, δ θεδς, ούχ δ 
ςυί νβΗΙαΙβπι β^ηονβΓυηί, ςυοά ηβ αΐΐϋβ ΙίΙ)ί βΓ- Εχθρός έκτισε. Και τίσιν ; ίνα μηδεμία σοι πλάνης 
Γ&ηάί ρΓβΙβχΙϋθ ΓβΙίαςϋβΙϋΓ, βΐ&ϋπο βϋ^υη^ϋ. πρύφασις ύπολειφθ^ το^ πιστοΤς εύθΰς συναρμόττει 

74 1 Τίιη. ι?, 1-3. 

ΥΑΕΙΛ: Γ.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ Ν0ΤΛ1. (68) Προέλθωαεν. δβπβι ΟΓΛίιοηίβ ΙβββΓβ ]α!)βΙ 
προελθεΤν μιν, βιοαΐ ίη βθςυβηϋοηβ οοοηπί! προσ- 
δραμεΤν, βίο. 

(69) Πλάνης. [1& ίη ηοο Ρ«α1ί Ιοοο 1β£ΐιη1 ηοη- 
ηαΙΙί βχνβίβΓΐόυβ άοοίοηοαβ ρΓΟ πλάνοις, ςαοά ίη 
ηοάίθΓηίβ οοάίοίουβ βχβίβΐ. δίο βί ρ&αοί ςυίάβπι 
ηααηη βχ&Γ&ϋ β&πιάοαι ΙβοΙίοηβπι 8θ(]ααπΙϋΓ, βίνβ βχ 
ί&οίΐί αίΓΪαβςυβ νοοίβ, οχ ββόβπι ρΓοηαηϋαΙίοηθ ογΙ&, ρθΓπαυίΛϋοηβ, βίνβ ρβΓ £ΐο*8βιη& βχ Ι ^αη. ιν, 
6, ρθΐΐΐϋπα, ςυβΒ ΜζΙΙϋ ββΐ ββη1βηϋ&. Ιοί βηίπι 
πνεΰμα πλάνης ηαβπιΟΓ&ΙυΓ. Νοίίπα 8&ηβ Ο α πι ^8. 
Μβ(1ο, τδ, πλάνης, ρΓο £βηυία& Ιβοϋοηβ η&οβΓβ βΐάβ 
ίάοΐοΐαΐηα βχρΙίο&Γβ, ςαοά υίΓυπιςυβ ίβ Γ&οίΙ ίη 
ΡΓ&£οαβηΙί8 8&0ΓΪ8. Νοη Ι&πι βηίπι άβ ΜοΙοΙ&ΙΗα 
βροοίαΐίπι, ςυ&πι (ίβ ν&ηίβ θγγογϊοπ8 ββΓπιοοβαι οίο 
β88θ, ββςυοηΐίβ οοωπίά^ βνίηοαη^. 169 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ08 ΙΙΒΕΚ ΠΙ. 170 χαΐ έπεγνωκόσι τήν άλήθειαν. "Ωστε πας μεν 6 πι- ^ Κ&ςυβ βάβΗβ οπιηίβ, βί ςηί νβπίβΐθπι &£ηονί(, βοϋ στδς καϊ έπεγνωχώς τήν άλήθειαν οΤδε πάντα και 
μετά πάντων, και τά βρώματα κτίσματα είναι του 
Αγαθόν» θεοΰ. Ό δε ε*ς έτερον αναφερών έξ αυτών 
τίνα, •ΰτος έστι περί ου τό αγιον εΤπε Πνεύμα* 
"Εστίν 6 προσεσχηκώς πνεύμασι πλάνης και 
διδασχαλίαις δαιμονίων, και της αληθούς ημών 
των Χριστιανών πίστεως αποστάτης* περί ών και 
ετέρωθι 6 του Πνεύματος όποφήτης προφητεύει* 
Έν έσχάταις ήμέραις, λέγων, ένστήσονται καιροί 
χαλεποί" έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φι- 
λάργυροι, αλαζόνες, βλάσφημοι, γονευσιν άπει- 
θεΐς. ΚαΙ τά άλλα ακόλουθα καταλέγων πάθη, της 
προφητείας πέρσς ποιείται* Μόρφωσιν έχοντες 
«ύσε&είας, τήν δε δύναμιν αυτής ήρνημένοι. Και οπαηίΛ βί ου πι οηαηίβυθ βϋλοα οί&οβ 0Γβα1ϋΓ3» βοηΐ 

Όθί 6996. ΟΐΠ Υ6ΓΟ ςυ-Βά&ΙΤΚ 6Χ ΠΙίΒ &ά βΙίϋΠΐ ΓβΓθΓΐ, 

13 ββί, άβ α,υο δρίπΐυβ ββποΐυβ βίΐ : Β$1, ηηϊ αααι- 
άίί $ρίήΙίδιι$ €ττοΗ$ βΐ άοοΙΗηί$ άχτηοηηηι, βΐ α 
νβΓ& ΟηπΒΐίΕηοπιηι ίίάβ άβΓβοίθΓ? Όθ ΙβΙίβυβ βϋβπα 
&ΗΙ)ί δρίηίαβ ββποΐυβ ρΓβοο ναΙίοίη&ΙϋΓ : Ιη νΐίί- 
τηί$ άΜχι$, ίπφπβηΒ, ίατηροτα άί^/ιάΐία ίτητηιηβηί. 
Ετνηί βηχγη Ηοτηνηβί $ηί αηιαηΙ*$, αυαη, αΓτοςαηί**. 
ΜΜρΗβιηχ, ρατεηΙίΙηΜ ίτηηιοήρβή. ΒβοβηΒίϋΒ άβίηάβ 
αΐϋθ βίαιΐΐίϋυβ Οα^ίΐϋβ, ν&Ιίοίηϋ ηαηο Γ&οίΙ βηβπι : 
<?ιή ϊιαδβηίΓοΓηιαηιρίβΙαϋί, νχτη νβτο ε]ιι$ αΙηεραηί η ' 
Ει ^Ηαηιαάτηοάϋγη Ιαηηει βί ]αηι\>τ6$ ΓαΙίΙίτνηΙ 
Μο$ί, ϋα 6ί χΐίχ τβίύίηηί ? •. ΙΜ εο^αο^ϋ νβπΙ&Ιβιη 
ου πι Μοδβ, 608 βυΐθπι ςυί, νβπίαΐί ΓββίβΙ&ηΙ, ου πι ον τρόπον Ίαννής και Ίαμβρής άνθέστηκεν Β «Ι&ηιΐθ βί ^αιΙ)Γβ. βί νβΓΟ Μοβββ θΐ νβΓίίββ (α β&ϋβαΐ Μωσεί, οδτω καΐ οΰϋοι ανθίστανται τη άληθεία. 
Και γάρ συνταχτεί τήν μεν άλήθειαν τψ Μωϋση, 
τους δέ άνθεστηκότας τη άληθεία τψ Ίαννη και τψ 
Ίαμβος. ΕΙ δε Μωϋση ς μεν και ή αλήθεια έν τη 
αυτή τάξει, Ίαννής δε και Ίαμ^ρτ^ς (70) σύστοιχοι 
τοις άνθισταμένοις τη άληθεία, πώς ου κατ* αυτών 
ή προφητεία ταΰτα προεΤπεν ; 01 γαρ Μωσέως 
λυττώντες ανθίστανται μεν τη άληθεία, συνίστανται 
21 και συνδυσφη μούσι τψ Ίαννη καΐ τψ Ίαμβρη. 
Και Ιξ ου ψεύδους έπήρθησαν ο\ παλαιοί άποστάται 
στάσιν κατά Μωσέως άναστήσαι, διά του αύτου και 
οΐ νέοι ήλαζονεύσαντο κατά τε τών Μωσαϊκών γραμ- 
μάτων, και του ταύτα νομοθέτη σαντος τυραννίδχ κι- 
νβιν. Πλην έπι το χιφον τούτοις ή διαφορά. ΤοΤς οΙ&ββθ βυηΐ, ^ηηβθ αοίβοι βί ^πι&Γββ ΓββροηάβηΙ 
ϋ9 α,υί ΓθβίβΙυηΙ νβπΙ&Ιί, ςυοπιοάο ηοο βίί&ιη άβ 
ίΐΐίθ ρρορηβΐΐα &3?ο 8θθίρίθηά& ββΙ? ΙΙΙί βηίιη άυπι 
Ια Μοβοη ίοβαηίυηΐ, Γθ•ΐβΙυαΙ ςυίάβπι νβηΐλϋ, 
οοη]υηοϋ υθγο βυαΐ ο υ πι ]&αηο βί Ϊ&πιογθ, ουπιςοβ 
ϋβ οβΙυιηηίαηΙυΓ. Ι πι ο οα]υβ χηβηά&οϋ νί νβΙβΓββ 
11 1 ΐ 8ρο8(&(« αά Γβ&θΐϋοηβπ) οοπΙγλ Μθ8βη θχοϋ*α- 
ά&ιη ρθΓπαυίί βυηΐ, βΒάβπα βί ΓβοβηίίοΓββ 86 βχΐη- 
ΙβΓυηΙ &ά ορρυ^ααηάα Μοβίβ βοηρίλ β]υ•ςυβ, ςιιΐ 
Π1& ίηβΙβίΓ Ιθ^υπι Ιγλ^ιοΊΙ, άοιηίηίυιη. ΑΗ&οιοη 
ίηΙθΓ 608 6& ββί άϋΓθΓβηϋλ, ςυ» ΓθοβηϋοΓββ ηο• 
ρβ30Γ68 ΓβάάίΙ. Αρυά ργΙογθβ θηίοα εηοιΠϋα ίη οοη- 
βίΐίο 8υΙ)8ί8ΐ60&1, ςυίαβορρΗοΐαπι βηΐβ οοαιβοιαίααι 
αοϋοηβω βοβ, ςυί&ΐίςοίά ρβΓρθίΓ&ΙυήΐΏ&Ιϋΐη βΓΑηΙ, μίν γαρ έν μελέτη (71) το κάκον Ιστη* της πληγής Ο ηίβί 8 οοη&Ιυ γθΙγ&χΗ, οοαηίηο βυβίαΐϋ. ΑΙ ηί βί πρό της πράξεως τους πράξαντας £ν, ει μή μετήλθε, 
της έγχειρήσεως άπαγούσης. 01 δε μεμελετήκασι 
δυσσεδώς, της φιλανθρωπίας άντι του τιμωρίαν λα- 
βείν τήν μετάνοια ν άναμενούσης, οία δή καταφρο- 
νηται και δευτέρψ κακψ το προλαβόν χιΤρον ποιουν- 
τ&ς, χαϊ τήν γλώσσαν όπλιζε ι ν κατά του Δημιουργού 
τών δλων ού διαλιμπάνουσι, διά μίν τών ύβρεων, 
ας χαταχέουσι του θείου θεράποντος, συνεξυβρίζον- 
τες, και ας έδέξαντο νομοθεσίας Δεσποτικάς, διά δε 
τών είς τάς νομοθεσίας παρόινιών κατ 1 αύτου του 
νομοθέτου και πάντων δημιουργού τάς ασελγείς 
έκείνας και άθέτους απορρίπτοντες φωνάς. Τοιαύτη 
τής αποστασίας ή νέα καΐ πρόσφατος κατά του Δη- 
μιουργού τών δλων τυραννις, μάλλον δε τό διά της ΐΏθάίΙαΙί βυηΐ ηαβίυπα, βί ο υ αϊ άίνίηα 1>βηί£;ηϋΑ8 ρπ> 
ρωη& ίη*ο^8ηά& ροΒπϋβηΙΐβπι ίρβΟΓϋΠΙ ΘΧβρβΟΐβΓβΙ, 
Ιαηςυβπι οοηΙβπιρΙοΓββ, ιη&ΐααιςυθ §6ΐηίη&ηΐ68 ία- 
οίπυβ άββίίηαΐυπι ρβΓρβίΓ&ηί, Ιίη^υΛπιςυβ βυααι 
οοπΙγβ. ΟοηάϋοΓβπι ο πιπί υ πι βουοΓβ ηοη άββίηυηΐ, 
ϋθάβιη οοητίοϋβ, ςυο ίη άίνίηυπι πιίηίδίΓυπι θίΤαη- 
(ίυηΐ θΙιλπι Ιθ^θβ ϋοπϊΐηΐ, ςυ&β ΓβοβρθΓυηΙ, ρΐΌ• 
εοίηάβηΐθβ, βυαςαβίη Ιββββ ίαβοίβηΐί&ίρβυαιςιιοςυο 
Ιβ^ΐβίΛίΟΓθπα οπιηίυπιςυβ Οοιηίηυιη νοοί^υβ ρβία- 
Ιαηϋουβ βί ίηορϋβ ρβίβηΐββ. Αίςυβ ϋ& ςυίάθπι οοηι- 
Ρ&Γ&18 ββί ηονβ ιΙΙα βί Γβοβηβ βροβίαΙαΓυπι οοηΐτλ 
ΟΓβ&ίοΓβπι οπΊηΐυπι ΐηΒοΙβηϋ», νβΐ ροϋυβ ναήλ 
πιοηβίΓοββςυβ βχ ββΓρβηΙβ ρΓο^βηΐΙα νίρβΓδ, ςαο 
ΥθηΐΓβπΊ αι&ίΓΪβ οοηίιοϋ, βί οορίοβίυβ βίββρηβιηι» Παλαιάς εκείνης, ώσπερ έξ έχίδνης πολύμορφο ν τι Β νοηβηοαΐ ίη ΟββΙΟΓθΠ) βίΓαάίί. δθά άβ ηί§ ροβίβλ. 
και άλλόχοτον άποτεχθεν θηρίον (72), καταφαγόν μεν σήν γαστέρα της τεκούσης, πλέον δε τόν ιόν τής 
βλασφημίας αποπτύον χατά του Δημιουργού. 'Αλλά ταύτα μεν και ΰστερον. 
» II Τίχη. πι, 5. '• ίοίά. 8. 

ΥΑΗΙΛ 1.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. (70) Σύστοιχοι, νοχ ιβΙε ββπιάθπι οίο ηβοβΐ ηο- 
Ιίοηβσι, ςα8αι νβΓοηαι συστοιχεΤν, α ςυο άβηναΙϋΓ, 
ΙοβΙαΓ ΟαΙβΙ. ιν, 25, βά ςυβπι Ιοουπι νίάβ ίηΙβΓρΓβ- 
Ιββ, βΐίη ρηοαΐβ ΕΓλΒπιυηΊ δεητηΐάίυπι, ηοΒίΓ&Ιβαα. 

(71) Έν μελέτη. ΜθηΙβ δοϋίοβΐ ςυαβί 8<1ηυο 
ΥΟΐνβΟλΙαΓ Γβοίηυβ, βί ίη ρηαη& νβΓβαύϋΙυΓ ίηίΐϋβ. 
ΙΙ& ϋο&ηίηβ νοοβ οαο υΙϋϋΓ Ιοεο ιώοχ οίΐαηάο ρ. 168, 
αοί 13 ίΐΛ : Δείσαντα τήν του πράγματος μελέτη ν, 
μή και προς το μέγιστο ν άπο τών έλαττόνων βαδίση. 
3οΙβΙ &1ί88 ηβο νοχ αβαΓρηπ & ΓηβΙθΓΪ^υ9 άβίΐβοί»- 
οα&ΙίοηίϋιΐΒ ςυίοαβ ίυτβηίαβ &ά αι&ΒουΙ&ιιι βίοςαβη- 

Ρατηοι. 6η. 011. ϋ&οα βι-υάΐΓί βοΐβΐ : νίάβ οωηιηο, Εζβοη. 8ραηηβ- 
οαίυπι, βά ^υ1^&α^ ΟΓβ*. 1, ρ. 14 8β(}0[., βί ΟοάίΗά. 
ΟΙβαπυπα &ά ΡηίΙοβίΓ&Ιαπι, Ο* νϋΐί $ορΗύΙαηιιη 9 
ρ. 481. 

(72) θηρίον. ϋβ νβηβη&Ιίβ 068ϋΐ8 υβιίΓρ&Η •ο1β1. 
νίεΐβ δδίπι. ΒοεηβΓίυπι, ρ&Γΐβ π, ΗιβΓΟΖΟίοί, ρ. 371 ; 
βί 1.&πιΙ)6Γ(ηαι Βοβ, ίη ΝοΙίβ &ά Νονυπι ΡφΑυβ ; 
ρ. 90. ΤΓ&ηβΓθΓΐυΓ άβίηάβ &ά ηοαιίηββ ίη Ώβαπι 
ποπιίηββνβ π;8χίαΐ6 ίο]υποΒ. 1•β^6 ^ληηβπι Ρ*λγ- 
5οηίυπι &ά Ι^η&ΐίί ΕρίβΙοΙ&β, ρ. 14; βί ΟοάίΗάαιη 
Οΐβ&ήυαι βί ΟΓΛίίοηβΓΠ £.ίΙ>&ηίι ρΓΟ υΙοίΒΟβηά» οβάβ 

6 167 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 168 ΙββΙ&Ιβαι π&βΐυβ, ου πι ηι*£α& βΓβο&βί& ποβ ΐοαροΐΐϋ, Α ταύτης ήμας αύτους άπο^ρήξαι, και τον μεν άληθι- ςαοβ βοίΐίοβΐ βίΙ>ί Η* ]&αι οοοοχίοβ ΓβάάίάίΙ, οί 
ΟΓβ&ΙοΓ βί Ουαιίηυβ βρρβΙΙβΙϋΓ. Ουο ςοίά νβΐ οαίββ- 
πιαι ιο&^ίβ νβΐ ίωριαοι οο£ΪΙ&τί ροίββΐ ? ΑοοθΛίωπβ 
ββίΐίββΐ, ΓβΠοΙο Οβ&ΙοΓβ, αά αοβίβια, θΐ άβββΓβαΙββ 
δβΓΥΛίοΓβοα αά* ρβπΙίίΟΓθπι βυτηπιαδ : άββρίοίηαοβ 
βηπι, ςυί Γβ^ηαιη οοβίοπιπι ηο&ίβ βϋβΓΐ, ςυί υθγο 
&ά ροΒηΛαι βίΜ ρ&ρ&Ιαπι ηο• ρβιΊπΛίΙ, β α πα ο ο πι 
βΐυάίο ΒβοΙαιηυΓ, βΐ οααι άβοβρΙΟΓβ άβοβρίί ιρ«>ΐ ία 
£βηβηο&αι ί£ηίβ «ΙβΓηί οοαάβιπα&π νοίυαιυβ. ν6ν ποιητήν καΐ Δεσπότην άθετήσαι, μεγάλην καθ* 
ημών λαμβάνων τήν αρχήν ό Εχθρός, πείθει τότε 
μετά πολλής της εξουσίας, ους ήδη ελαβεν υποκύ- 
ψαντάς αύτοΰ ταΐς όρμαϊς, και ποιητήν και Δεσπότη ν 
αυτόν άνομολογεΤν. Και τί δν ε"η τούτου άθλιώτερον ; 
Καταλιπόντες τον Δημιουργόν προέλθωμεν (68) τψ 
Έχθρψ, και τόν Σωτήρα φυγόντας τψ ©θοροποιψ 
προσδραμεΤν, και τόν παρέ/οντα μ£ν τήν των ουρα- 
νών βασιλείαν ύπεριδεΐν, τψ δε προς τήν ήτοι μα - σ μένη ν αύτψ κόλασιν ξλκοντι σπουδαίως κατακολουθεΐν, και ε*, ς τήν γέενναν του ατελεύτητου πυρός τψ 
άπατεώνι τους άπατηθέντας συγκαταδικάζεσθαι. 

XVII. ΑΙ, ο νοβ η&ΙυΓΟ αοβίχ© βί ΟΓβαΙίοαίί, ΙΖ'. Άλλ', ώ κοινωνοί τησ ημών φύσεως καΐ δη- 

ςαο ΐΑΠίβη άοηο βΐ ίιΐΓβ βχοίάίβΐίβ, ρ&Γίίοίρββ, βνί- μιουργίας, κ£ν έξίστητε της δωρεάς, όψε γουν άνα- 
£ί1αίβ Ιααάβαΐ αΐίηα&αάο, βί &αίαΐ&8 νββίΓ&δ »ά νήψαντες επιστρέψατε τάς καρδίας υμών προς τόν 
οοαίαιαηβπι Οοπήαυπα βί οοπάίΙΟΓβαΐ ηοβίπιπι, Όθ- * κοινόν Δεσπότην και Δημιουργόν, προς τόν ευεργέτην ηβΓ&οΙΟΓβπι ϋβπι βΐ ρΐΌνίβΟΓβπι, οοηνβιΊίΙβ, 8(1 
β υ πι, ίηςιι&αι, ςαί οοΓρυβ Γοπη&νίΙ, ςαί &ηίπι&πι 
ιηβρίΓ&νϋ, ςυί ρηρΙβΓ ?οβ ο&Γαβαι Λβδαπαρβϋ, ςαί 
Ιιοπϊο ΓαβΙαβ ββΐ, βΐ ΟΓϋβίβχαβ, βί Γββυιτββϋοαβπι 
ρΐΌρπο βυο οοΓροΓβ ΓβΒίίίυϋ. Α^ηοβεϋβ οοηυηι 
θ^β ΡλΙγοπι, σαί ρβΓ Γίΐίϋπι βί 8ρίη1αζη βααπι 
ι&ηοΐαη οπαηίβ βχ ηοα βχβίβίοηϋοαβ ρΐΌάηχίΐ, νί»ί- 
1)ί Ι ία βί ίανίβίοϋία, ροΐββί&ΐββ, βί ρπαοίρβίυδ, βί 
Ιρβαω ςιιοςυβ ηοβίβπι ; ηοα ςαίΰβπι αα&ΗΙί&αυίάςη&αι 
ϊΐΐί Ιποαβηβ : &&8ΪΙ! ςυοαιοάο βπίαι αοοηο πι&Ιυαι 
ρΓοΓιοίβοί ρο38βΙ? 8β(1 βοηίΙ&Ιίβ ρ&Γΐίοίρβαι Γβίΐάβηδ, 
ςυβαι ίρββ ίη πααΐίΐί&ηι οοηνβΓίίΙ, ηοη ηιίηαβ &ο ίΙΠ, 
ς ιιί ίρβί ηαηο οϋββςαυηΙαΓ. Ν&ηι βί ίΐΐί, ροβίςαβπι και προνοητήν, προς τόν διαπλάσαντα το σώμα, %*\ 
έμπνεύσαντα τήν ψυχήν, προς τόν δΓ ήμας σχρχω- 
θέντα, και ένανθρωπήσαντα, καΐ σταυρωθέντα, καΐ 
τήν άνάστασιν δια του οίκείου σώματος έγκαινίσαντα. 
Έπίγνωτε τόν αγαθόν ΙΙατέρα αύτοΰ, δς δια του 
Που και δια του αγίου Πνεύματος αύτοΰ πάντα ύπ- 
έστησεν έκ μή όντων, τα όρατα και τα αόρατα, τάς 
δυνάμεις, τάς εξουσίας, και αυτόν τόν έχθρόν, οδ πο- 
νηρίας μεταδούς, μήτι γένηται ! π(5θεν γάρ έν τφ 
άγαθψ ή μετάδοσις του κακοϋ ; άλλ' άγαθότητος άπό- 
λαυσιν παράσχων, ην εκείνος μετέβαλεν είς κακίαν, 
ώσπερ καί οΐ νυν πειθαρχοΰντες αύτψ. Καϊ γάο χαί 
οΰτοι λαβόντες μέγα αγαθόν το αύτοδέσποτον των ίωρβπυΐηία Γϋϋοηθαΐ δϋβπΐ, Πΐ&^αϋΠΐΒ8Ωβ1)θηυπΐ, ρ λογισμών, δι' ου και πλάστης εικονίζεται, μετέστρε- 

_^^: ....* λ : *; — η — * ^«-- .-««_ ψ^ τουτο , τήν χρησιν αύτοΰ διαφθείραντες προς 

Ισχατον κακ<5ν δι' ου γάρ ύμνεΤν ελαβον τόν δημιουρ- 
γόν, τούτω προς ύμνους έχρήσαντο του Έχθροΰ. Και 
°' τι Φ χρωμένους ένήν της των ουρανών βασιλείας 
κληρονόμους γενέσθαι, τούτω παραχρώμενοι σπου• 
δάζουσι τήν γέενναν του πυρός, δ ήτοίμασται τφ δια- 
ούλψ, ύπελθεΐν. Άλλ' ανανήψατε, δ:ανάστητε, γρηγο- 
ρήσατε, ώστε του Εχθρού τήν έξουσίαν άποσκευασθή- 
ναι άφ' υμών, μηδΐ έφ' υμάς παραστήσατε τάς άπο- 
στολικάς προφητείας, μάλλον δε τάς του Πνεύματος, 
πληρουμένας. Και γάρ το Πν&ΰμα ρητώς λέγει • Έν 
ύστέροις καιροις άποστήσονταί τίνες της πί- 
στεως προσέχοντες πνεύμασι πλάνης (69) καΐ δι- 
δασκαλίαις δαιμόνων, δποκρίσει ψευδολόγων 
ηιιύβΓβ, ίνύβηΐϊιιιη αΜίηβτβ α ήΜ$ ςιιο$ ΰβη$ ίη Ό κεκαυτηρ ιασμένων τήν ιδίαν συνείδησιν, κω- 
ναχιηι οοηάίάϋ η ; αυ», ίηςαίΐ, Όβαί, ηοα &υ1βαι λυόντων γαμεΐν, απέχεσθαι βρωμάτων ά ό Θεός 
αο8ΐί• οοηάίάϋ. Οαίοαβ &υ1βπι? ΡίάβΗοαβ, β! ϋβ, εκτισεν εις μετάληψιν. "Α, φησίν, 6 Θεός, ούχ ό 
ςυί νβιίΐαίθπι β^πονβΓϋαί, ςαοά ηβ υΐΐυβ Ιίοί 6Γ- Εχθρός έκτισε. Και τίσιν ; Γνα μηδεμία σοι πλάνης 
Γβηάί ρΓ83ΐ6Χΐϋβ ΓβϋηςυβΙϋΓ, βΙ&Ιίπο βυ^οα^ϋ. πρόφασις ύπολειφθ^ τοις πιστοΐς εύθυς συναρμόττει 

7 * Ι Τίαι. ι?, 1-3. 

ΥΑΗΙΛ: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. η&εϋ βαηΐ, ρβΓ ςυοά ίρββ βΐίβαα Ογθ&Ιογ ΓβρΓ©9βη- 
ΙβίϋΓ, ίά ςαίάβπι, ϋδαπι β]αβ ρβΓνβΓίβηίβδ, ία πιαχί- 
ηιααι ηααΐυω ΐΓαηβΓοΓΠίείΓυηΙ. Ουοά βηίαι &ά Ογθε- 
Ιογθπι Ι&οάΑπάαπι βοοβρβΓβηΙ, βο αα* οβΙβΟΓ&αάυοι 
ηο»Ιθπι υβί βααΐ : 61 ςυο ΓβοΙβ υβί ΩβΓΐ ροΙβΓ&ηΙ 
ήβΒΓβάββ Γθ^ηί εοΒίββΙίβ, βο αΐιυβί ^θηβηοαπα ί^ηίβ, 
άίλοοίο ρ&Γ&Ιί, ίη^Γβάί &11αοοΓ&α(. 8θά βνί^ίΐαΐβ 
Ι&αάβΠΙ, δϋΓ^ίΙβ, νί^ίΐΛΐβ, ο Ι ροΙβ8ΐ&8 ηοδίίβ Γβρβί- 
ΙβίυΓ α νοΜβ ; ηβςαβ &ά νοβ ΓβρίΙβ Αροβίοΐί νβΐ 
ροΐίυβ βρίπίαβ β&αοϋ ρΓβοΊοϋοηββ ίπιρΙβηάΛβ. 
8ρίπΙϋβ βηίπι άίβθΓΐθ &ίΙ : ϋΐΰιηίι ΙβτηροήδίΐΒ ςηί- 
άατη α βά6 τβΰβάβηί, αίΜηάεηίβ* $ρ\ΗΙη\ βττοΗ$ €ΐ 
άοοΙΗηύ άχτηοηίοηιτη, γβτ Η^ροΰΗίίη ΙαΙειΙοςηοηιηι 
ςνοηιτη οοηχοίεηίχα οανΑετχο χηναΐα 6*1 : ρΓοΗίδβηΙίίΐτη (68) Προέλθωμεν. δβήθβ οπιϋοαίβ Ιθ^βΓβ ^υοθ^ 
προελθεΤν μ<ν, βιοαΐ ία Ββςυβαϋουβ οοοογγΗ προσ- 
δραμεΐν, θΐο. 

(69) Πλάνης. 11α ία αοο Ρααΐί Ιοοο Ιβ^ααΙ αοα- 
ΠϋΙΗ βχνβίβηοαβ (ΙοοΙοήουβ ρΓΟ πλάνο ις, ςυοά ία 
ηοάίθΓηίβ οοάίοίοαβ βχβΐ&ί. οίο βί ρ&αο! ςαίά&αι 
ηαααη βχ&Γ&ϋ β&ακίθαι ΙβοΙίοαβαι 8β(]υαηίϋΓ, βίνβ βχ 
ί&οίΐί αΐπϋβςϋβ νοοίβ, βχ βδόθπι ρΓοαααΙίαϋοαθ ογΙα, ροΓπααΙ&ϋοαθ, βίνβ ρβΓ £[Ιο«8θαι& βχ Ι ,Ιο&η. ιν, 
6, ρθϋΐυαα, ς α 83 ΜίΙΙϋ θθ! ββαΐβαϋλ. Ιοί βηίπι 
πνεύμα πλάνης οαβπιΟΓΕίϋΓ. Νοίίαΐ 8&αβ οοιπ ^8. 
Μβάο, τό, πλάνης, ρΓο ^βηυίη& Ιβοϋοηβ ααοβΓβ βΐάβ 
ίάοΙοΙαΙΗα βχρΙίε&Γβ, ςυοά υίπιιηα,αβ ίβ Γ&οίΐ ία 
ΡΓ&^πιβηΙίθ 8&0ΓΪ8. Νοη Ι&ιη βηίπι άθ ίάοΙοΙ&ΙΗα 
βροοίαΐΐπι, ς υ επί ϋβ ναπίβ βιτοπβιιβ ββΓηιοοβιη η ίο 
ββββ, ββςυοηΐίβ οοπιπίά^ βνίαβαηΚ 173 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ08 ΙΛΒΕΚ ΠΙ. 174 τ*ι. Έμοι γάρ,φησί, παραδέδοται, άλλ' ουκ έγώ ταύτα \ άΊβοίραϋ, ςαοιΐ οαιη ηοΐΎΟΓβ άΊοο, βχ βο, ςυοά βχ- ιχ μή όντων ύφέστηκα. ΟΙ 81 γενναίοι και δυσσε 
βέστεροι του διδασκάλου μαθηταί, το φρυαξάμενον 
εΙπειν, έκ του παραλάβει* ε χει ν την βασιλείαν των επί 
γης της διδασκαλίας, ώς εοικεν, οι πλέον άσεβούσιν, 
αμειβόμενοι δημιουργόν και πλάστη ν των επιγείων 
καταγγέλλουν ν. Και ταύτα φρονείν και λέγειν τολ- 
μώντες, οΰτε πεφρίκασιν, ούτε συνόρων έβουλήθη- 
σαν, εις οίον απώλειας βυθόν καταδύουσι. Συ δε μηδέ 
το εξής παραδράμ^ς. Λέγει γαρ, Σύ ούν εάν 
προσκύνησες ενώπιον μου, έ*σται σου πάσα. 
"Ωστε 6 πιστεύω ν του διαβόλου είναι τα επίγεια, καΐ 
παρ* αύτου λαμβάνειν νομίζων τα εν αυτοί ς, ούτος 
έστιν δ τόν διάβολον προσκυνών. Ου γαρ αν, παρ' 
αυτού λαβε~ν ομολόγων ά της προσκυνήσεως ήν 6 οβρϊΐ, βΐάβιη ίΐΏρβηυιη ίη Ιβιτβηα νίηάΊβ&ηΙ βΓβ&Ιο- 
Γβίη ίρβηηι βΐ οοηύίΐοΓβηι ίβΐΎθβΙπυπι ίη πιβΓΟβάβπι 
βοϋίοβΐ αοοβρί® αϊ) οο άΊβοίρΙίη®, ΓβηηηΙίαηΙββ. 
ΑΙςοβ ίΐα ββηΙΪΓβ βΐ Ιοςηί βυάβηΐββ ηβο ηοιτβηΐ, ηβο 
νίάβΓβ βηρίηηΐ, ίη ςη&ηίυαα βχίΐίί οβΓ&Ιηπιπι ρΓβ- 
οίρίΐβδ β^βηΙαΓ. Τα νβΓο ηβο ββςυβηΐίβ ρΓ«ΙβΓβω. 
ΑίΙ βηίηι : Γι* ιρίΐητ « τηβ αάοναυ€τί$ 9 βΗί Ινα οτη~ 
ηί$. Οϋί ί^ίΙαΓ οΓβάίΙ Ιβιτβηβ ββδβ άΊ&βοΙί, ββςυβ, 
ςυοδ ίη ϋΐίβ βυηΐ, &ο ίρβο αοοίρβΓβ ορίη&ίπΓ, ίβ άί&- 
οοίαπι αάοΓβΙ. Νβςαβ βηίηι, ςαί α 6 βο ββ αβοίρβΓβ 
ρΓοΩΙβίϋΓ ββ, ςοβθ βάοΓ&Ιίοπίδ ρρβηιίαηι βΓβηί, 
ΑάθΓ*Ιίοηβηι ίρβ&πι άβηβ^αΓβ ροββίί. <3υίη&πι υογο 
ίΐΐί ίυβη'ηΐ αΐΐί, ςααπι ίβΐί, ςυί &ο θβ ββ ηαοβΓθ Γ&- 
ΙβηΙυτ βοΓρυβ, &1ςαβ ηοο αά ΟΓβ&ϋοηβοα βΐ Γβ£ηαιη μισθός, δύναιτ' αν την προσκύνησιν άπαρνεΐσΟαι. Τί- Β ο] υ 9 ρβΓίίηβΓβ <ϋουηΙ ? Ι ω ο ηβο οορρυβ βοΐυηα, θθά νες δ* αν εΐεν ούτοι, ή οΐ παρ' αύτου μεν έ*χειν 
ομολογοΰντες το σώμα, της αύτου 8ε δημιουργίας 
και βασιλείας έργον είναι τοΰτο ; και ού το σώμα μό- 
νον, άλλα και τον άρτον και τόν οίνον, καΐ τό ύοωρ, 
και τά άλλα πάντα, δι* όσων το άνθρώπινον διακρα- 
τείται και συνέχεται σύγκριμα, και τόν αισθητόν 
τούτον διαπορεύονται βίον. Και γαρ και τούτων ή 
αισθητή κτίσις, τα μεν προχέει, τά δε γεωργεΤ. 
"Ωστε οΐ δημιουργήματα μεν του διαβόλου και της 
βασιλείας αύτου, τά αισθητά, έξ ών έ*μαθον παρ 1 
αύτου, δόγμα ποιούντες, ταΰτα δε Ξ'/ειν Ή*ρ' 
αύτου, και τούτοις διαζζν τοΤς έργοις έπιδεικνύντες, 
ούτοι γχνιρως και αναμφιβόλως είσί, καν την των 
όρώντων δψιν καΐ ακοή ν κλέπτε ιν διαμηχανώνται, βΐ ραοοοα βΐ νίηααι, βΐ δςυβπι, βί Γβ1ίςυ& οηααίβ, 
ρβΓ ςο» ηοπυηοπι βυοβί&ηϋα οοηΙίηβίϋΓ βΐ οοηββΓ- 
▼&ΙυΓ, νίΐ&πιαϋβ ηοηο ββηβίοίίβηι ρΐΌάηοίΙ. Ναοί 

8βηδίί)ί1ί3 ΟΓ6&112Γ& βΟΓϋΠΙ &Η& ρΓΟΓϋΠίίίΙ, βΐ!Α βΧ 

Ιθγγλ ρροίβΓί. ΑΙςαβ ίΙ& ίΐϋ, ςηί ββπβίΜΙίβ οΊαοοΗ 
0Γ6&1(ΐΓδΐ8 άίβυηΐ θΐ αά ίοαρβηηαι 6]α8, ρΐΌ άοοίπηα 
αϊ) ίρβο ηαυβίβ, οοηβΐίΐιιηηΐ, αίςηβ ηβο αο ίρβο 8β 
η&1)βΓ6, βΐ ίη ηίδ νίνβΓβ ορβΓβ ίρβο οβίβηάηηΐ, πι&- 
ηιΓβδΙββΙίηάυοίβ,θΙίβπιβί νίάβηΐίυπι οοηίοβ βΐ &ϋΓββ 
Γ&ΠβΓβ οοηβηΙιΐΓ, ουίΐυαι ίρβί ρΓ8β8(&η(. ΑΙ Γ&οίΙβ 
ίηνβηβηβ αϋϋά βπίθηΐίοο βΟΓυηι, ςυ& πΊββίβίΓαιη 
ίρβυηι 8υρβΓαηΙ, βχβπαρίυαι. ΙΙΙβ βηίηι 5Γβνί ΙθΠ}- 
ροΓβ ίβΓηα ίβηίαϋοηβ Όοπιίαυπι ΕάοΚαβ, βΐ ΙβΓ οβ- 
]0Γ^ιΙϋ8, (αηάβηι ββ & ΙβηΙ&Ιίοηβ ίΐΐα, ί&βΐυοβ&ςηβ την προσκύνησιν αύτψ προσενηνοχότες. Ευρήσει δ' ^ ίΐΐα βΐ ίηορίιι ΐηβοΙβηΙΐΛ, βοβίίηαϋ. ΙΙΗ νβΓΟ ηοη Ιη- {ν τις τούτων και έτέραν άπόνοιαν την του διδασκά- 
λου νικώ σα ν. Ό μεν γάρ έν βραχεί τε χρόνω καΐ 
τρισι προσβαλών τφ Δεσπότη πείραις, καί τοσαυτά• 
χις επιτιμηθείς άπέστη τουτε πειράζειν τοιαύτα, 
χχι της αλαζόνος εκείνης και άθεου μεγαλαυχίας. 
01 81 ου τρις μόνον διά των αυτών έπιτιμηθέντες Δε- 
σποτικών φωνών (οΤς γάρ ό διδάσκαλος επιτιμηθείς 
έσίγησε, διά τών αυτών οΐ μαθηται κατεδικάσθησαν 
την σιγιζν)• άλλα μυριάκις, μάλλον δΐ ύπερ αριθμόν, 
χαι τοσούτο ις 2τεσιν, έξ ού διαπέπτωκεν αύτοΤς ή ρΐίοί ΙβηΙυα) νίεβ ίίβύβηι ϋοηιίηί νοοίουβ ο&8ΐί£&Ιί 
(ςυίουβ βηίηι νβΓθί§ ΓβρΓβήβηβυβ άΊ&ϋοΙαδ ΐΒοαΐί, 
ίίδάβαι β! άίβοίρηίί &ά βίίβηίίυηι ά&ηιη&Ιί βηηΐ), ββά 
απίΐβ, ίηαο ροΐίηβ ίηΠηίΙίβ νίοίουβ, &ηηΐ5ςηβ Ιοίίάβαι, 
βχ ςηο ρΓ3ΒθβρΙοπ3 ίηβοίβηίββ βΐ ίοαρίβθ &Γΐββ ίη 
ίρδοβ ββοίάβΓαηΙ, άίνίηίβ ΟΓ&οηΙίβ ΓβρΓβηβηδί,δκίηϋο 
ίηιρυάβηΐββ β( &ΓΓ0^&η(β8 ββ ΟοηάΐΙοπ οονβιΊυηΙ, 
6^υ5ςηθ Γβ^ηυηι νίΐα βΙνβΓοίβ (ϋνίάβηΐββ, ηοβϋ ρβΓ- 
πιίϋηηΐ,ηοίβηΐβδ νβΓβ, υΐοοηιηιηηίβ ΟοηάϋοΓ ευρβΓ 
8β γθ^πθΙ. του διδασκάλου άλαζών τε και θεομάχος μηχανή έπιτιμώμενοι ταΤς θεϊκαΐς φωναΤς έτι προσαναισχυν- 
τοΰσι και καθαυταδίζονται του Δημιουργού, και τήν βασιλείαν αυτού βίψ και λόγψ διχάζοντες έγχειρί- 
ζουσι τψ Έχθρψ, μή θέλοντες ώς αληθώς τόν κοινόν Δεσπότη ν βασιλεύε ιν έφ* εαυτών. 

Ιβ*- 'Αλλ' Γδωμεν, ει δοκεΤ, και τις αύτοΤς ή Ο XIX. δβά νίάβαηίαβ, 81 ρΐ&οβΐ, ςαααι ΓβΓ&ηΙ βχ 
άνταπόδοσις της συνηγορίας και προσκυνήσεως καΐ βο πΐβΓΟβάβοα, φΐοά ηοβίβπι ]'ανβοΙ, &άθΓβηΙ, βΐ υΐ ιίς βασιλέα άνα^ρήσεως του Εχθρού * και τί τό 
έχαθλον οΤς οόκ ηθέλησαν βασιλεύειν έφ' εαυτών τόν 
βασιλέα του παντός. 'Δπεικάζουσι μεν ούν α\ Ίεραί 
ναραοολαι τόν Κύριον ημών Ίησούν Χριστό ν, μάλ- 
λον δε αυτός εαυτόν, άνθρώπω ευγενει, τί γάρ θεότη- 
τος εύγενέστερον ; τό δε άνθρώπινον σύστημα, *ίνα τά 
άλλα έά'σω, τοΤς πολίταις αύτου, ατε πλάσματα αύ- 
του, χα! δτι αυτός αύτου έπόλισεν έν ττΐ γτΐ • καί 
Ζτι τίρτκΛ τήν ήμετέραν λαβών, και σύν οίκος ημών 
ψλ\ συμπολίτης ήζίωσε γενέσθαι και κληθήναι. Πλην 
άλλ' ό της θεότητος τήν εύγένειαν φέρων έν έαυτψ, 
*αΙ τήν βασιλείαν λαβών ισην και αναφαίρετο ν κάρα 
τού Πατρός, έπείπερ άπαντα ε'δώς, ουδέ τήν έπ- Γβ^βπα ΓβηηηΙίβηί, βΐ ςηοά ρΓβπαίυηι &οοίρί&ηΙ, ςαί 
Γβ^βηι ηαίνβΓβί βίοί άοιηίη&π ηοΙηβΓαηΙ. 8&ογ8β 
ϋ&ςυβρ&Γ&1)θ]»Οοπιίηαηιηο8ΐΓαηιΙβ8ηηιΟηΓί8ΐυπι, 
νβΐ ροίίαβ ίρββ ββ οοηιραΓ&Ι οηηι ηοπιίηβ ηο5ίΗ. 
Ουοάηαιη βηίηι (ϋνιηίί&Ιβ ββΐ ηοοίΗηθ? ήοωίηαπι 
νβΓο οοηοΠβπ), ηΐ ο«ίβΓ& οπιίΙΙαηι, οηηι οίνίουβ 
βυίβ, ΙαηςυΛηι ςαί ΟΓββΙηΓα βαα βίηΐ, βΐ ςηίοηβ 1βΓ• 
γαιώ βυ&ηι ίηοοίβηάαπι άβάβπί, ίπιο ςαοΓηηι ο&Γηβ 
&58ααιρΙ& άοηΊβδΙίοηβ βΐ οοηβίνΐδ βΟΓυηι Γιβη βΐ νο- 
ο&Γί νοίαβηΐ. ΑΙ ίβ άίνίηϋ&Ιίβ ηοοϋϋ&Ιβηι οίΓβαηι- 
ΓβΓθΠ3, Γθ^ηαπιςυβ ββςηαΐβ θΐ ίηββρ&ΓαοίΙβ & ΡαΐΓβ 
ηβοΐαβ, οαπι οηιη!& βοίνίΐ, Ια πι ηοη ίςηοΓ&νίΙ Γβ- 
οβίΐίοηβηι, ο^υαπι ςηίάβαι οίνίυιη ίη ίρβαπι οαοΐίο- 171 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΜΑΜΗΛΕ ΟΡ. 173 XVIII. Οαία νβΓΟ δθΓΠίο χηβυ9 ίβηςα&αι ίη Ιγεπ8- Α III• 'Επεί δ* ™* Ιερολογίας 6 λόγος ώς έν έπι- ϋϋΓβυ ροΓββουΙϋβ ββΐ οΓ&ουΙα β&ογε, ςη» οοηυπι 
ΡαΙγοπι Ροιηίηί ηοβίπ ^βυ ΟηπβΙί, βΐ ίρ$υαι άίΐβ- 
οΙυπιΓίΗυιιιοοηάϋοΓθΐΏΐι^ϋδυιιίνθΓβί,βΙΟΓβ&ΙοΓβιη 
οιηηίηηι, ςυ© ίηΙβΓ ββηβίύίΐία βΐ ίηΙβ11ί£ίΚ)ίΙί& ηυ- 
πιβΓΒαΙϋΓ, οΙ&Γβ ρΓοηυηϋ&ηΙ βΐ οβίβ&ρ&ηΐ, οοηβαΐ- 
Ιαιη πιίηί νίάβΙυΓ αΰηυο πααηίΓββϋοβ οβΙβηάβΓβ, 
ςυίβο&χη ρππιυΒ βΐ πιβηΐβ βΐ νβΗΰίβ &υ]ΐιβ ίη Όβαπι 
ίηβοίβηΐί® βαοίοΓ ίΐϋβ βχβίβίβί, ςυί οπαηίηο ροβη&ηι 
Ιηβηΐ, ςυοά Γβ^βπι ηι^αβ ηηίνβΓβί βιιρβΓ ββ Γβ^η&Γβ 
ηοΐυηί, ββά ο υ πι &1ϋβ ΓβίηΐΒ δβπ3ΐΙ>ί1ϋ^υ8 θΐί&αι οογ- 
ροΓ& βυ& ΟοηάίΙοπ βϋοίΓ&ηιιηΙ, βΐηοβίί ιη&ηοίραηΐ. 
Νοη νβΓΟ Βΐίυηάβ ηβο οοαιιηβηΙ&Ιίο ΓβρβίίΙϋτ 
ςη&ζη βχ ίΐΐίβ ίρβίβ ββοπβ οι & Όβο ίηβρίΓαϋβ Ογ&οπ- 
Ιίβ. Ααάί Καςαβ βν&η^βΐίβίαιη Ι,υοδίη : ηίηίΐ βηίπι _ 
ρΓοηί&θΙ ίρβυηι αικϋΓβ. Ιβ βηίπι ΙβηΙβΙίοηβπι, ςα& 
ηοβΙθΓ ίηάβ &1> ΟΓί^ίπβ γθπιιώ βυρρΙ&ηΙ&ΐΟΓ οοηιιηα- 
ηβιη οηιηίυιη ΟοηάΊΐΟΓβπι ίο αββαοιρίο η&ηίΐα ηο- 

ΒίΓΟ άθβρβΟΐϋΠΙ &££Γ688ΰΒ ββΐ,ίη 8&0ΓΛ ΜβΙΟΠΕΙ 6Π&Γ- 
Γβ,ΙϋΠίβ, βΐ ροβΐ ΓβΟβηΒΐίΒΠΙ ρΠΕΟΛΠΙ ί11*Π), αΙΙθΓβΙΏ 

βχροβϋϋΓυβ : ΕΙ αάάηόβη» ίρ$ηηι, ίηςαίΐ, άία\>οΙη$ 
ίη τηοηΐβτη εαχβίΒητη, οίίβηάίι ει οτηηία τβςηα οτΜ$, 
ΕΙ άίχύ 6ί άΐαόοΐη* ". ΑάνβΓίβ πιβηιβπι, ο ηοπαο, 
υ Ι 80138, αηάβ ρηαιαπα νοχ ηβεο ϋβο εκΙνβΓββ. ρτο- 
ΓβοΙα βϋ, βΐ ςυοΰη&αι βίΐ Λοοπήηαηάυηι βροδίββί® 
ίηίϋααι. Οαίβ ρπηοαβ ΙβιτββΙΐΊα ορηβ βΐ Γθβηυηι 
ηοβίίβ άίοβΓθ &υ8ΐΐ5 ββΙ? ηβηαρβ β» Ιο γ χίζ&ηίοπιπι, 
ςηί ηοκποίά* ίυίΐ &ί> ίηίΐίο, ςιιί ρπωυθ ίη Όβιιηι 
εβΓνίοβπα βχΐηΐϋ, ςυί ρβΓ ί&βΐυπι βΐ &ιτο£&ηΙ)ΗΠ) 
ίηβίΛΓ Ιυΐ^υπβ 6χ οοβΙο ρΓοΙ&ρδϋδ β§1. Ώίχϋ βηίπι β 
ίΙΙί άίαδοίηε : ΤίΗ άαδο Ηαηο ροίαΐαΐβτη 78 . νίάβ, 
ςυβηιη&ιη άοοΙοΓβω ηίο αι&ΙοΓϋπι οοηβΐϋααΐ, ςυβαι 
άαοβ«ι, ςαοπι ρΓΦΟβρΙΟΓβιη ! Ο πη5ΘΓιιπι πιβ&αα ηα• 
1ϋΓ»πι, ςυαηΐ&ιη ηοβίί ροΐββί&ΐβσι ίη οι β ίεοί ! Ου ω 
Ενβηδοϋα Ι&ηα οΙ&γθ ρΓοάαηΙ, ιιηάβ ρΓονβηβΓϋ Ιαη- 
Ιαπι αροβίΑβίβ πιλΙοπι, βΐ ςαίδ β]ϋ8 βίΐ αοοΙογ ; θγ- 
Γοηβί ίβωβη ηοηαίηββ, Ι&ηςυ&τη οοίϋΓ&ϋβ &υηηυ9, 
βηΐ βΛΓϋηα αβα ρβηϋυβ ρήν&ϋ ηοΐυηί νίάβΓβ, ο^υβ 
ββ Γαοΐβη! (ϋβοίρυΐοθ, βΐ οιτ]ϋ8 νοεβδ βη&β Γα* 
οι&ηΐ &ο Γβοίρί&ηΙ. Ει άϊχϋ ει άίαύοϊικ : ΤίΗ άαύο 
ροί€$(αΐ6τη Ηαηο οτηηβιη, βί {/ίοηατη βοηιτη, ςηχα τηίΚί 
ίταάϋα $ιιηΙ % βί ΰηίαιηςηβ νοίηβτο, %ρ$6 ίταάο 7> . 
ΡβΓΟβΠίΙ νο8, ααάίΙΟΓβδ Ώβϊ βηααηΙίβΒΐηιί, *ϋά&οί& 
ηιβηάαοϋ, βΐ ίηβοίβηϋ® πι&^ηίΐηάο ίη ηοπΌΓβηι 
ίηορίη&Ιυπι οο^ίβίί: πιβ νβΓΟ ηαυίΐο ηα&^ίβρβΓοεΙΙίΙ 
ρθββιπιοΓϋπι ρβδβίιηί πιαβίβίΓΐ άίβοίρυΙοΓϋηα,ρΓδΒοβ- 
ρΙοΓβπι β υ υ πι βυρβΓ&ηάΊ δίικίίϋπι. ΠΙβ οηίω,&ΐΐοςϋίη 
ρβΓ οηιηία βοά&χ, β! ίπαρυάβηδ, 61 ηιβηά&χ, βΐ Ιβ- 
πΐ6Γβπϋ8, ρΓβάίοαΐ Ιαιτιβη ββ αϊ) αϋο ά&ηΐθ Γβ^ηυαι 
ίη ΙβΓΓ& ηαοΐυαι 6896. Μίηί βηίπι, ίηςυίΐ, ίΐΐα 4&1& 
βηηί ; ηοη τβΓΟ : β£0 η«β βχ ηοη βχβίβίβηϋοϋβ οοη- 
άίάί. ΑΙ £βηηίηί ϋΐί βί ρΓ»οβρΙθΓβ βυο ρβ^0Γ68 

77 Μ*11η. ιν, 8. 'Μοίά. " ΗΜ. 9. δρομ^ ΟιηλΟεν, <χ\ τον αγαθόν Πατέρα του Κυρίου 
ημών Ίησοΰ Χρίστου, και αυτόν τόν ήγαπημένον 
Πόν δημιουργό ν του παντός και κτίστη ν. 6'σα τε έν 
τοΤς α'σθητοις και 6'σα έν τοις νοητοΤς εξετάζεται, 
περί φανώ; άνεΐπάν τε και άνεκήρυξαν, »τι μοι δοκεϊ 
διελθεϊν, και έμφανέστερον έπιδεΐξαι, τις τε έστιν' 6 
πρώτος γνώμ^ μεν τολμηρή, ρήμασι δε τοις αύτοϊς 
της Οεομαχίας διδάσκαλος, ταύτης ρητώς τήν δίκη ν 
τίσουσιν, οΐ τόν του παντός Βασιλέα μη Οελήσαντες Βα- 
σιλεύε ιν έγ' εαυτών, αλλά μετά τών άλλων αισθητών 
καΐ τα σώματα αυτών του Πλαστού μεν διασπώντες, 
συνάπτοντες δε τψ Έχθρψ. Ουκ άλλοθέν δε ούδ* ή 
περί τούτων πρόεισιν άπόδιιξις, άλλα δια τών αυ- 
τών θεοπνεύστων και Ιερών Λογίων. "Ακουε τοίνυν 
του εύαγγελιστοΰ Λουκά* ούδεν γαρ οίον αύτοΰ 
άκούειν. Τήν πειραν οδτος, 8ι' ίς ό άπ' άρχης ημών 
πτερνιστής έπεχείρησεν έν ημετέρα μορφ$ κστιδών, 
καϊ τόν κοινόν πειράσαι Πλάστην, ταύτην δια της 
Ιεράς \ατ6ρ{ας περιδιδούς (73), και μετά τήν πρώ- 
τη ν τήν δευτέραν έπεξιών Και άναγαγών αυτόν, 
γησίν, 6 διάβολος είς όρος υψηλόν, εδειζεν αύτψ 
πάσας τ ας βασιλείας της οικουμένης. Και είπεν 
αύτψ ό διάβολος. Πρόσεχε τόν νουν, άνθρωπε, πό- 
θεν πρώτον έζήλθεν ή θεομάχος αΐΐτη φωνή, τίς ή 
μυσαρά της αποστασίας απαρχή. Τίς έτολμησε πρώ- 
τος τα περίγεια, Ιργον και βασιλείαν είπεΐν του 
Έχθρου ; 6'τι τών ζιζανίων ό άνθρωποκτύνος γεγονώς 
άπ' αρχής, ό πρώτος τραχηλιάσας κατά θεοΰ, ό διά 
τό μεγ